Skip to main content

Full text of "Bibliografia ludoznawstwa polskiego"

See other formats


*'m'<'. 
Purchased for the 

LIBRARY of the 

UNIYERSITY OF TORONTO 

front the 

KATHLEEN MADILL BEQUEST 

•5J ? DR. FRANCISZEK GAWELEK BIBLIOGRAFIA LUDOZNAWSTWA POLSKIEGO KRAKÓW 

NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI G. GEBETHNERA I SKI W KRAKOWIE 

GEBETHNERA I WOLFFA W WARSZAWIE 

1914. 
brukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego. Ruch na polu ludoznawstwa polskiego wzmógł się w ostatnich 
czasach znacznie. Coraz częściej pojawiające się rozprawy, broszury 
i artykuły, umieszczane w rozmaitych pismach, są tego wymownym 
dowodem; a jeśli weźmiemy pod uwagę liczne materyały ludoznaw- 
cze, wydawane czy to w Zbiorze wiadomości do antropologii krajo- 
wej, czy w Materyałach antropol., w Wiśle czy w Ludzie, to się 
przekonamy, że powstaje coraz większa trudność systematycznej 
pracy. Nikt bowiem nie jest w stanie zoryentować się należycie i do- 
kładnie, co i kto pisał przed nim o danym przedmiocie. Badacz, który 
chciałby się historycznie zastanowić nad pewną kwestyą, nie może 
tego dokonać z powodu zbyt licznie rozrzuconego materyału, ogła- 
szający zaś materyał surowy nie mogą go traktować porównawczo, 
bo zbyt dużo pracy potrzebaby w to włożyć, aby przynajmniej waż- 
niejsze wyszukać analogie między odpowiednimi przesądami, wie- 
rzeniami, podaniami czy pieśniami. Stąd często się dzieje, że ogłasza 
się kilka razy jeden i ten sam szczegół, a o ile ktoś chce zebrany 
przez siebie materyał traktować porównawczo, zniechęcony trudem, 
który go czeka, odkłada wszystko na bok. Tym sposobem niezmier- 
nie dużo tracimy. Potrzeba więc systematycznego zebrania tego, co 
się u nas już na tern polu zrobiło, była konieczną. Przedstawiony 
tu materyał ułatwi pracę nawet nieobeznanym z przedmiotem, pou- 
czając ich, co i gdzie o czem pisano, a załączony indeks osób i rzeczy 
ułatwi szybką oryentacyę i zachęci do pracy; tym zaś, którzy będą 
się starali dać syntezę, praca ta wykaże, że piękny dorobek mamy 
na polu ludoznawstwa, że jakkolwiek w ciężkich warunkach, przecież 
i ta gałąź wiedzy posuwała się u nas naprzód, rozwijała i kształto- 
wała; tym sposobem może zachęci do pracy lub umocni w zamiarze. 

Motywy swojskie, obserwacya życia ludu w polu przy pracy, 
czy w domu przy zabawie, czy wreszcie położenie polityczne chłopa lY nie było wcale obcem naszym pisarzom. Poczynając od pierwszych 
kronikarzy a kończąc na ostatnich czasach (Reymont) wszędzie spo- 
tykamy zainteresowanie się wsią, chęć poznania i przedstawienia 
życia, zwyczajów i obyczajów ludu. 

Gall, Kadłubek, Janko z Czarnkowa, chętnie wzmiankują o po- 
łożeniu politycznem chłopa, jakkolwiek tu i owdzie nie pomijają i strony 
obyczajowej ludu. Więcej już rysów ludoznawczych spotykamy w ka- 
zaniach XIV i XV wieku. Kaznodzieje bowiem, zarzucając ludowi 
jego »życie pogańskie«, nie mogą się powstrzymać od uwag nad 
zwyczajami i obyczajami gminu, a więc karcą jego wiarę w czary, 
przesądy i różne obrzędy, wzywając do poprawy. Z jednego z kazań 
dowiadujemy się n. p. o zwyczaju wielkoczwarlkowym ku czci dusz. 
W Wielki Czwartek — powiada bezimienny kaznodzieja — nie umy- 
wają po wieczerzy mis a niektórzy zostawiają umyślnie na nich 
resztki potraw, karmią się bowiem niemi w nocy dusze umarłych, lub 
demon, zwany ubożę, którego chowają po domach dla szczęścia i mie- 
nia. Na innem miejscu ów kaznodzieja wspomina o tym samym 
zwyczaju jako o praktykowanym w każdy czwartek. Michał z Ja- 
nowca upomina parafian, aby w Wielką Środę nie palili stosów, 
t. zw. gromadek, wedle obrządku pogańskiego, na pamiątkę dusz 
sobie miłych^). Długosz zna pieśni i podania ludowe, zna fizyogra- 
fię kraju, dając liczne tego dowody. Nie mniej bogatego materyału 
do poznania umysłowości XV i XVI w. dostarczają apokryfy, żywoty 
świętych; legendy i t. p. 

Pisarze wieku XVI znają już lud nie tylko ze strony ekonomi- 
cznej, społecznej, znają go także pod względem obyczajowym, znają 
jego wierzenia, upodobania, zabawy, a nawet biorą czasem udział 
w jego uroczystościach. Żywot Ezopa Fryga i przypowieści jego 
w przeróbce Biernata z Lublina, Bajki Biernata, Rozmowy króla Sa- 
lomona z Marchołtem, Rozprawa między panem wójtem i plebanem, 
Żywot człowieka poczciwego, Figliki, Zwierzyniec, Postylla, Satyry 
Bielskiego, to ważne dokumenty do poznania życia ludu, jego spo- 
sobu myślenia, skłonności i nawyknień. Taki n. p. MarchoH to chłop- 
filozof, który swym prostym rozumem bierze górę nad mądrym 
królem. Rej jest niewyczerpanem źródłem do badania życia obycza- 
jowego i umysłowego swego społeczeństwa. Kochanowski, obserwu- ^) Zob. A. Bruckner. Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. I. Ka- 
zania i pieśni. Warszawa 1902. jąc lud, bierze nawet udział w urządzanych przezeń zabawach a spo- 
strzeżenia swe przelewa na papier, ubierając je w szatę poezyi. Mo- 
drzewski, Klonowicz, Orzechowski, poruszają chętniej stronę społe- 
czną, ucisk i wyzysk ludu ze strony szlachty, jakkolwiek i ta znaj- 
duje swego rzecznika w osobie tego ostatniego. Roxolania Klonowicza 
(1584) wykazuje ogromną znajomość zwyczajów i obyczajów życia 
Rusinów i dowodzi, że autorowi nie było obcem to życie, że znał 
je dobrze, jak równie dobrze znał życie flisaków, pisząc Flisa. Z Kro- 
mera dowiadujemy się, jak chłop mieszkał, w jakiej chacie, jak ta 
, chata wyglądała. W całej Polsce chaty są dymne, prócz ziemi ka- 
szubskiej i pruskiej — powiada historyk. 

Wiek XVII zaznajamia nas już nie tylko z życiem naszych wie- 
śniaków, ale daje jeszcze co.ś więcej, przynosi wiadomości z życia 
obcych ludów. Szymon Szymonowicz, Zimorowicz, pokazują nam lud 
przy pracy i przy zabawie, Opaliński w Satyrach przedstawia sto 
sunki społeczne, A. M. Fredro przywodzi na pamięć mądrość, filo 
zofię narodu, zawartą w przysłowiach, Rysiński, Knapski — w przy- 
powieściach, a całokształt życia szlachty zamyka Potocki w swych 
Moraliach i Ogrodzie fraszek, oraz Pasek w swych Pamiętnikach. 
To jedna zasługa XVII w. Druga, nie mniejsza, to zaznajamianie 
narodu z etnografią obcą. Samuel ze Skrzypny Twardowski dzięki 
swym licznym podróżom po Europie, odbywanym już to w chara- 
kterze towarzysza Władysław^a IV, już to jako poseł, miał sposobność 
zapoznać się z życiem i obyczajami różnych narodów a spostrzeże- 
niami swemi dzielił się z własnymi ziomkami; znał życie Turków^ 
Kozaków, Tatarów, Szwedów, Hiszpanów i t. d. Bartłomiej Zimoro- 
wicz obserwował życie Rusinów^ i tym poświęcił swe sielanki. 

Liczne w tym wieku pojawiają się broszury, przeważnie bez- 
imienne, z których poznać możemy życie narodu w najrozmaitszych 
jego objawach. Do takich należą między innemi: Peregrynacya dzia- 
dowska, Synod klechów^. Pieśni, tańce i padwany, Komedye, Czaro- 
wnica powołana, Młot na czarownice i t. d. 

Wiek oświecony przynosi i u nas pewne ważne zmiany na 
korzyść ludow^ości. Wielki wpływ na literaturę polską XVIII wieku 
wywarł Rousseau, podkreślając uczuciowość, konieczność powrócenia do 
życia na łonie natury. Pod wpływem tego samego kierunku poczęli 
nasi poeci przyglądać się bliżej ludowi, zapragnęli zapoznać się z jego 
życiem. Ale dopiero Konstytucya 3 Maja i pow^stanie Kościuszki 
miały baczną zwrócić na lud uwa^ę. Początkowo lud występuje VI w literaturze XVIII w. jako coś zupełnie obcego, coś co niby ma 
żyć, ma być sobą, a w rzeczywistości jest jedynie jakąś lalką sztywną, 
a o ile z siebie wydobędzie głos, to słaby, płaczliwy, sentymentalny. 
Najsilniejszym tego wyrazem są pieśni miłosne a zwłaszcza tkliwe 
sielanki Karpińskiego i Kniaźnina: występujący tu pasterze to ludzie 
o sercach zbyt przeczulonych, wciąż wzdychający do swych kocha- 
nek, mdlejący z tęsknoty za ukochanymi. 

Ale wśród tej fałszywej ludowości co raz to się trafi jakiś 
szczegół, wzięty z rzeczywistego życia: to wyrażenie ludowe, to 
wierny rys obyczajowy, to piosnka przypominająca rytmem lub tre- 
ścią pieśń ludową, jak n. p. wKukaweczka kuka nad zieloną gruszką« 
i t. p. ))Pan Dobry « Bohomolca, wiersz Trembeckiego na uroczystość 
24 rocznicy koronacyi króla, pozwalają językowi ludowemu odezwać 
się publicznie. »Krakowiacy i Górale« Bogusławskiego to już ludzie 
inni, zdrowsi, silniejsi: wprowadzeni na scenę poruszają się śmiało, 
swobodnie, kłócą się ale i kochają, darowując w mig wszelkie urazy. 
Swojskość tematu, obfitość rysów obyczajowych, z życia ludu pol- 
skiego zaczerpniętych, oto główne zalety »Krakowiaków«. Nie dosyć 
na tern. Jest jeden cały utwór i to większy, który z fałszywą ludo- 
wością nie ma nic wspólnego i jest naprawdę odzwierciedleniem 
życia ludu prostego. Utworem tym to trzyaktowa sielanka Kniaźnina, 
p. t. »Cyganie«. Babia Góra, Troiste wesele, to już rzeczy o tema- 
tach z życia ludu zaczerpniętych. Kitowicz, Staszic, Niemcewicz zaj- 
mują się ludem zarówno pod względem politycznym jak i obycza- 
jowym, zwłaszcza ten pierwszy w swych pamiętnikach, -ostatni — 
w balladach. 

Ostatecznie jednak o tym nowym kierunku, o zwrocie do lu- 
dowości w literaturze zadecydował Herder. Wydawnictwa pieśni lu 
dowych na północy, zainteresowanie się Anglików twórczością ludową, 
odbija się silnem echem w literaturze niemieckiej a stąd przenosi 
się i do nas. Krasicki zabiera wprawdzie głos w obronie poezyi lu- 
dowej, ale czyni to z pewną nieśmiałością, pewnemi zastrzeżeniami, 
jak zresztą na klasyka przystało. 

W Niemczech »Sturm und Drang«, u nas walka klasyków z ro- 
mantykami są wymownym dowodem, jakich to potrzeba było tru- 
dów, aby zyskać prawo obywatelstwa dla tego nowego czynnika, 
który później miał odegrać tak wybitną rolę w romantyzmie. Nic 
więc dziwnego, że pierwsze u nas próby zbierania pieśni ludowych, 
ogłaszania spostrzeżeń z życia ludu, odbywały się bardzo nieśmiało, VII że poprostu obawiano się wystąpić publicznie z sympatyami dla lego 
nowego kierunku. 

W roku 1801 Joachim Lelewel, jako piętnastoletni młodzieniec, 
zapisał kilka pieśni z ust ludu, ale ich nie ogłosił drukiem. O ile zaś 
ogłaszano, to czyniono to bezimiennie, jak n. p. w Nowym Pamię- 
tniku Warszawskim 1802 »Opis obrządków weselnych wieśniaków 
w Sląskuft i t. d.^) Sankcyę temu nowemu ruchowi nadaje dopiero 
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ono to zrozumiało od- 
razu potrzebę zajęcia się twórczością ludową, dając wyraz swym prze- 
konaniom na posiedzeniach T-wa, na których zawsze wyrażano się 
przychylnie o tym nowym ruchu. Tadeusz Czacki badając pieśni 
i podania starał się w nich odnaleźć początki praw polskich i litewskich. 

Pierwszym uczonym, który w sposób naukowy zwrócił uwagę 
badaczy na doniosłe znaczenie zwyczajów i obyczajów, pieśni i po- 
dań ludu, był ks. Hu^o Kołłątaj. W liście, pisanym z więzienia w Oło- 
muńcu dc Jana Maja, księgarza krakowskiego, w roku 1802, domaga 
się Kołłątaj, między innemi, od historyka dokładnej znajomości życia 
ludu. Dzieła, jakie mamy — pisze — zawierają tylko obyczaje szlachty. 
Miasta wielkie i ludzie majętni mało się od siebie różnią w całej 
Europie... Chcąc atoli szukać w obyczajach naszych wiadomości o tra- 
dycyach początkowych i podobieństwa do dawnych ludów, trzeba 
nam poznać obyczaje ludu we wszystkich prowincyach, wojewódz- 
twach i powiatach. Tu określa, jakie warunki powinien posiadać hi- 
storyk, jeśli ma dać wierny obraz społeczeństwa i czasów, o któ- 
rych pisać zamierza, a warunki te nie są bynajmniej łatwe. Uwiel- 
bienie dla poezyi ludow^ej wyraził Kołłątaj w podziękowaniu tłuma- 
czowi sielanek Gessnera, oraz w zachęcie naszych poetów do odby- 
wania podróży po Babiej Górze, Tatrach i pokuckich Bieściadach, ce- 
lem zapoznania się z życiem pasterzy. 

W dwa lata później, 1804, Czacki zakomunikował powyższy 
list Tow. Przyj. Nauk, a w odpowiedzi na to T-wo wydelegowało 
z pośród siebie Komisyę, złożoną z ks. Mickiewicza, GolańsKii go, Ma- 
lewskiego i Szulca, dla zebrania materyału językowego, obyczajowego 
i t. d. wśród ludu na Litwie. Rezultaty badań skreślił Czacki w 27 
punktach: odnosiły się głównie do języka. 

W^przód jednak, zanim głos Kołłątaja został usłyszanym, już 
kto inny stanął w obronie poniewieranej pieśni ludowej. Dnia 5 maja •) Szczegółowo omawiam te sprawy w przygotowanej do druku pracy VIII 1803, na posiedzeniu Towarzystwa, ks. Paweł Woronicz odczytał roz- 
prawę o pieśniacli narodowycłi a po upływie lat dwócłi, 1805, czytał 
drugą rozprawę, albo raczej sprawozdanie z pracy dokonanej w my- 
śli pierwszej rozprawy. Przedmiotem jakichkolwiek prac i usiłków 
naszycłi — głosił W. — jesteście wy wszyscy Szanowni Rodacy, 
wasze dzieci i pokolenia, wszyscy mieszkańcy tej ziemi... zwrócić 
więc czułe i nieobojętne oko na te mrowiska ludów, po przestrzeni 
krajów słowiańskich jednym językiem przemawiających, utrwalić 
w ich sercu przekazane dziedzictwem od przodków naszych prawi- 
dła czystej moralności, uwiecznić w ich ustach ważniejsze czyny 
narodowe a następnie szacunek i miłość wspólnego gniazda zapie- 
nić... dokazać tego sposobem łatwym, krótkim, do każdego serca 
i pojęcia przypadającym: oto jest pierwszy krok, którym Towarzy- 
stwo nasze usiłuje rozciągać dobroczynne dary poezyi na wszystkie 
wieki, krainy i pokolenia słowiańskie. 

Dalsze postulaty wyraził Woronicz w słowach: »oświecenie 
ludu jest najpewniejszym żywiołem siły narodowej i porządku towa- 
rzyskiego ogniwem«. 

Takie słowa zachęty nie mogły pozostać bez skutku. Mężowie 
światli czuli potrzebę solidarności z ludem, pragnąc go zawezw^ać 
na świadka przeszłości, uważając go zarazem za zdolnego do godnego 
przechowania w przyszłości siły narodowej. 

W roku 1805 Uniwersytet wileński ogłasza ankietę w sprawie 
zbierania wierzeń, guseł i czarów ludu i w tym też roku pojawia 
się artykuł opisujący »Swactwa, wesela i urodziny u ludu ruskiego 
na Rusi Czerwonej «. Praca to jeszcze pod wielu względami niedo- 
kładna, ale początek zrobiony, zachęta do dalszych studyów dobra. 
Za nią pójdą inne. 

Ksawery Bohusz 1806 proponuje Tow. P. N. założenie osobnej 
Komisyi, która miałaby za zadanie zbieranie »słów, przysłowiów, po- 
dań i pamiątek starożytnych na Litwie«. 

Sprawa budownictwa wiejskiego nie pozostaje obojętną dla To- 
warzystwa, które pragnie objąć całokształt życia ludu. Stąd więc 
w 1807 r. T-wo ogłasza konkurs na ten temat, a odpowiedzią na to jest 
poniekąd rozprawa Piotra Aignera, czytana na posiedzeniu T-wa 
1808 r,, o świątyniach. 

Świat wierzeń i wyobrażeń ludu poczyna coraz bardziej intere- 
sować. Duchy, upiory, czarownice, z którymi już w wiekach ubie- 
głych można się było spotkać w literaturze, które takiego kłopotu IX nabawiały świat cały, wywołując setki procesów i wyroków śmierci 
za wiarę w dyabła i konszachty zeTzłą mocą, ten świat i teraz został 
na nowo pokazany. W roku 1807 wyszła z druku broszura p. t. 
Sejm piekielny. 

Na wartość podań zwrócił w tym czasie uwagę Wawrzyniec 
Surowiecki twierdząc, iż »we wzgardzonych tych śmieciach « można 
odnaleźć wiele cennych wskazówek wiedzy. 

Dążeniem ówczesnych mężów nauki jest objęcie całokształtu 
życia wszystkich ludów dawnego terytoryum Rzeczypospolitej. Ślą- 
skiem zajął się J. Samuel Bandtkie 1809, góralami Staszic »0 Kar- 
paku Wielkim« 1809 (przed nim, jak wiadomo, Kołłątaj zwracał 
uwagę na życie górali), Rusinami ks. Giżycki 1810 (Rys Ukrainy za- 
chodniej) i Czerwiński 1811 (Okolica Zadniestrska, a 1805 Swactwa 
i wesela), Litwą Tow. P. N., o czem już wyżej była mowa, mieszkań- 
cami okolic Krakowa nieznany autor 1811. Nie dosyć na tem. Wzra- 
sta w tym czasie ogromne zainteresowanie się słowiańszczyzną, chęć 
pogłębienia historyi, życia i wierzeń ludów słowiańskich. W r. 1811 ks. 
A. Sapieha ogłasza wyniki swych podróży odbytych po krajach słowiań- 
skich 1802 i 1803 a Wiesiołowski 1816 i M. Czarnocka 1817 wypo- 
wiadają swe poglądy na religię i mitologię słowiańską. 

Rok 1812 wytrąca chwilowo umysły z tego zapału, wszyscy 
zajęci Napoleonem. Ale już w 1813 pojawia się ankieta, w celu oży- 
wienia energii w pracy zbiorowej nad krajem. Nieznany bliżej autor 
wzywa obywateli do gromadzenia faktów, mających na celu dokła- 
dne poznanie bogactwa narodowego i wszystkich właściwości etni- 
cznych kraju. 

Poematem sielskim, śpiewami i muzyką zajmuje się Lipiński 
1815 i Królikowski 1818 a przesądami gminnymi nieznany autor 
w Dzienniku Wileńskim 1815 i Czerwiński 1817. Przy pomocy po- 
dań i legend stara się Orchowski odbudować początki Polski przed- 
historycznej. 

Uniwersytet wileński, który już kilkakrotnie dał dowody, że 
obchodzi go poznanie życia ludu, i tym razem nie pozostaje w tyle. 
Wr. 18161 1817 ogłasza »Instrukcye do układania po gimnazyach i szko- 
łach powiatowych zapisów w przedmiotach różnych nauk«, podkre- 
ślając ważność spostrzeżeń czynionych nad obyczajami i zwycza- 
jami ludu. 

Od r. 1817 Teodor Narbutt zajmuje się gorliwie tym przedmio- 
tem w swych studyach historycznych a prawie równocześnie z nim występuje z wynikami swych badań Adam Czarnocki, znany po- 
wszechnie pod nazwiskiem Zoryana Dołęgi Chodakowskiego. 

Wystąpienie Chodakowskiego to niejako uosobienie tych potrzeb, 
jakie się dawały ogólnie odczuwać, to skrystaHzowanie pojęć o waż- 
ności badań ludoznawczych. We wnętrzu ziemi, w mitach, w popiel- 
nicach i wśród kości zetlałych, w zwyczajach i obyczajach ludu 
każe Chodakowski szukać początków, szukać historyi słowiańszczyzny. 
Słowiańszczyzna przed chrześcijaństwem kryje się pod strzechą wie- 
śniaczą. Chcąc ją zbadać »trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę 
wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba spieszyć na jego 
uczty, zabawy i różne przygody. Tam w dymie, wznoszącym się nad 
głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy, 
i wśród pląsów prostoty, odzywają sie imiona bogów zapomnianych. 
W tym gorzkim zmroku dostrzedz można trzy księżyce, trzy zorze 
dziewicze, siedm gwiazd wozowych. Tam Zorza Lelowa zbliża się 
do młodego Miesiąca, miłość nowożeńców i gody zwiastuje; tam zo- 
rza księżycem ogrodzona, lub zawojką pokryta, ślubną przysięgę tłu- 
maczy..." Wyznać trzeba, że kiedy lud wiejski, tak dawno usunięty 
od swobody, mógł jeszcze podobne nucenia zatrzymać, pewnie one 
w epoce panowania swojego na rajskich dworach i ogrodach, w ga- 
jach, na górach i polach uświęconych, podczas soborów płci obojej, 
pod okiem Kniaziów, Księdzów, Królów, Zerców, Klechów i Staro- 
stów obrzędowych były nierównie znakomitszemi. Niestety! Nasza zie- 
mia nie była morzem z trzech stron ubezpieczona, aby mogła po- 
mimo wieki zachow^ać tyleż co Szkocya«. 

Takie słowa Chodakowskiego, poparte silnem nawoływaniem 
Brodzińskiego: »Nie bądźmy echem cudzoziemców« — nie mogły 
pozostać bez skutku. 

Poezya każdego ludu — głosił Brodziński — wtenczas jest 
prawdziwą i czerstwą, kiedy z ducha narodowego jest czerpaną. Pie- 
śni ludu były początkiem poezyi. Czucie, przesądy, zabobony, poda- 
nia historyczne w nich się zawarły, z nich zastanowienie, rozsądek 
i dobry smak utworzyły sztukę. Po udoskonaleniu sztuki poznajemy 
oświecenie narodu, z pieśni ludu sądzimy o jego obyczajach i na- 
miętnościach. Pieśni ludu mają przez swoją prostotę i sposób malo- 
wania uczuć podobieństwo niejakie we wszystkich narodach, tak jak 
rozsądne przepisy, wszędzie służyć powinny, ale większy lub mniej- 
szy postęp w smaku dowodzi tylko stopień oświecenia, czerpanie 
zaś poezyi z pieśni i obyczajów ludu nadaje jej piętno oryginalności IX i pewnego charakteru. Tu krytyk powołuje się na Greków, Angli- 
ków i Niemców, u których poezya ugruntowała swój byt na pieśniach 
ludu; Homer, Szekspir, Burger, Gothe i Schiller są tego najlepszym 
dowodem. Owoce klasycznej poezyi, szczególnie greckiej, wywiły 
się z kwiatów romantyczności, to jest z pieśni ludu, powieści baje- 
cznych, wieków^ rycerskich i t. d. 

Chodakowski i Brodziński uzupełniają się wzajemnie w swych 
dążeniach, obydwaj chcą tego samego: zwrotu do motywów swoj- 
skich. Odrodzenie twórczości narodowej może się dokonać jedynie 
pod wpływem pierwiastku ludowego. Pod strzechą, w sukmanie, 
kryją się początki historyi, tam źródło natchnienia, to jest prawdziwa 
krynica, z której czerpać należy. 

W myśl tych haseł poszedł romantyzm, niemi żyje obecnie na- 
sza poezya, powieść, do nich zwraca się twórczość artystyczna, wy- 
dając coraz bogatsze plony. 

Po Chodakowskim i Brodzińskim ludoznawstwo polskie rozwija 
się już w dosyć szybkiem, stosunkowo, tempie. Coraz częściej poja- 
wiają się zbiory materyałów, jak pieśni, podań, przysłów a za niemi 
idą rozprawy zajmujące się tym przedmiotem. Historycy literatury 
poczynają powoli wypowiadać, co myślą o tym nowym k erunku. 
Przypatrzmy się przynajmniej najważniejszym pc^glądom pod tym 
względem. 

Początkowo poezya ludowa, w myśl Kołłątaja, była uważana 
tylko jako źródło poznania charakteru ludowego. Romantyzm poło- 
żył nacisk na estetyczne jej znaczenie. Dlatego też historycy literatury, 
podzielający poglądy klasyczne, a więc Szumski, Bentkowski, Z. Bar- 
toszewicz, ani myśleli nawet o wprowadzeniu utworów poezyi ludo- 
wej do dziejów literatury. Dopiero pod wpływem już romantyzmu 
piszący Lesław Łukaszewicz pierwszy uważał za rzecz potrzebną 
utworzenie osobnego okresu, który »starosłowiańskim« nazwał, a w któ- 
rym, oprócz mniemanych zabytków runicznych, pomieścił pieśni, 
klechdy, podania i przysłowia ludowe ^). Następnie M. Wiszniewski, 
lubo przyznawał, że wchronologicznej historyi« pieśni, klechd i t. d. 
napisać niepodobna, pomieścił w swojej drugiej epoce (965 — 1400) 
»historyę literatury polsko-słowiańskiej«, t. j. twórczości ludowej. Za 
przykładem Łukaszewicza i Wiszniewskiego poszedł K. Wł. Wójci- 
cki, ale równocześnie E. Dembowski w swojem wPiśmiennictwiea, *) P. Chmielowski. XII jakkolwiek nie ośmielił się wykreślić epoki przedchrześcijańskiej z dzie- 
jów literatury, to za jedyny zabytek tejże poczytuje napisy runiczne, 
pieśni ludu zaś usuwa z jej obrazu, mówiąc: »Pieśni ludu, miano- 
wicie tchnące największą prostotą, chociaż prawdopodobnie są po- 
g-ańskiemi jeszcze, jednak ponieważ przekształcone były przez czas 
i ponieważ z pewnością ich dawności dowieść nie można, przeto, 
równie jak i najdawniejsze klechdy ludu, nie mogą być zaliczane do 
piśmiennictwa epoki pierwszej, jak tylko przez przypuszczenie<f. 

Od tego czasu historycy literatury hołdowali albo jednemu, albo 
drugiemu poglądowi i już to rozprawiali czy w formie wstępu (jak 
Majorkiewicz), czy pod nazwą zwrotu o tw^órczości ludowej, już też 
zupełnie jej utwory z obrazu dziejów literatury usuwali (Bartosze- 
wicz), nie podając wcale motywów. Wahanie się trwa jeszcze w^ na- 
stępnych latach, gdy Zdanowicz-Sowiński rozprawia o tak zwanej 
literaturze ludowej na czele swego dzieła a Kuliczkowski z tych sa- 
mych powodów, co Dembowski, nie poczytuje jej tworów za pomniki 
czasów przedchrześcijańskich w ścisłem tego słowa znaczeniu. 

Były jednak i zdania przychylne dla poezyi ludowej a do tych 
zaliczyć należy przede wszystkiem Kraszewskiego, który w swych 
»Studyach litefackicha powiada, iż podania gminne stały się prawie 
jedynym żywiołem dzisiejszej literatury i mają dostarczyć dziś tego, 
czego dawniej dostarczała mitologia starożytnych, ich dzieje i t. d. 
Wiszniewski tak się wyraża. o niej: »Lud wiejski, niepiśmienny i nie- 
ukształcony na książkach, ma własną literaturę samorodną, kryjącą 
się jak barwinek i świeżą jak lilie a składającą się z poezyi, historyi 
i filozofii; pierwsza w pieśniach, druga w powieściach, trzecia w przy- 
słowiach się kryje jak iskra w krzemieniu. Literatura ludu, sama 
z siebie w cichości rosnąca, jak kwiaty leśne, buja, kwitnie i prze- 
kwita, częstokroć od nikogo nie widziana, od nikogo nie żałowana. 
Niejeden dumny mędrzec patrzał na nią, a nie widział, stał nieraz 
blizko a przecież ani mu się śniło, żeby prócz w starych książkach, 
gdzieindziej jeszcze literatura znajdować się miała. Przecież w tym 
kruszcu tkwi złoto, pod grubą powłoką piosnek, dumek i przypowia- 
stek kryją się najważniejsze części wiadomości ludzkich, których na- 
ród dorobił się tylko sam, długą i cichą pracą, jak przyszedł do ję- 
zyka; a jako język jest śladem i pomnikiem różnych robót rozumu, 
tak powieści, przypowieści i pieśni są jego filozofią, historyą i poezyą. 
A to nie martwe już, ale z odwiecznem życiem; nie ujęte pismem, 
ale nieustannie z duszy, z serca ludu, jak z najczyst-^zego i do- XUI nośnego zdroju płynące. Nieznany autor Z. w roku 1846 (Przegląd 
naukowy, t. III, s. 609) powiada: »Poezya gminna jest to poezya 
o której marzymy w dniach naszej młodości, której szukamy w wieku 
młodzieńczym, do której wzdychamy w latach dojrzałości, w chwi- 
lach przesytu, nudy, tęsknoty. Jest to poezya, która odmładza starość 
zgrzybiałą, co jeszcze i na mogile zasadza kwiaty życia, młodości, nie 
więdnące nigdy, kwiaty wiążące obecność z przeszłością, świat rze- 
czywisty ze światem marzenia, duchów, aniołów... Rozumieją ją ci, 
którzy sami, jak ona, są skromni, cisi, pełni wyższych idei. Ona jest 
oblubienicą tylko serc czystych, dziewiczych, anielskich «. Niemniej 
pięknie wyraża się Maciejowski: »proste są pieśni gminne, lubo nie 
prostacze; są pieśniami bez pieśni, czyli są odgłosem uczuć ludu, 
który tkwiąc zawsze przy ziemi nie wzniósł się nigdy do wyższego 
znaczenia, narodem nie był, nie mając reprezentantów na obradach pu- 
blicznych... Pieśń obca rozpościerała się na dworach panów i szlachty, 
swojska tuliła się pod strzechą gminną. Wywołał ją z ukrycia język, 
a przywabiła śpiewność, co znowu narodowość a z nią i gminność 
na jaw przywiodło. Słusznie powiedział Erben, że kto chce poznać 
ducha tych pieśni i smakować w nich, śpiewać je a nie czytać po- 
winien «. 

Nie chcąc już dalej powoływać się na historyków literatury 
przypomnę tylko, że geniusz Mickiewicza najlepiej zrozumiał i oce- 
nił pieśń ludową, nazywając ją »arką przymierza, w której lud składa 
swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty «. Siła, wielkość i prostota 
cechują pieśń i powieść gminną. Ludowi bowiem to tylko wielkiem 
się zda, co prostem jest, a to tylko mądrem, co przy ręku leży a to 
tylko pamiętnem, co silnie duszę jego ugodzi, a to tylko pięknem, co 
ciało ma. Bez religii i pieśni, obrzędu i przysłowia ludu jeszcze nie 
znaleziono. Dążeniem Mickiewicza było aby stworzyć swe arcydzieło 
tak prostem, jak prostemi są pieśni śpiew^ane przez wieśniaczki 

U nas w ostatnich czasach ruch na polu ludoznawstwa wzmógł 
się znacznie. Mamy już bogate zbiory pieśni ludu a praca ta do dziś 
dnia nie ustaje, posiadamy zbiory powieści, głównie dzięki zasługom 
Kolberga, możemy się poszczycić wcale obszernym zbiorem przysłów, 
przypowieści i t. d. Niespożyte zasługi na polu zbierania materyałów 
ludoznawczych położył Oskar Kolberg. On to pierwszy dążył do uję- 
cia życia ludu w całość, on pragnął dać dokładny obraz wsi polskiej 
pod każdym względem. W swych dążeniach Kolberg podobny jest 
do tych pierwszych etnografów polskich, którzy, na wezwanie Cho- XIV dakowskiego, z kijem w ręku i torbą na plecach podążyli na dalekie 
wędrówki po ziemiach polskich, aby poznać i zbadać życie ludu we 
wszystkich jego przejawach. Zbiory Kolberga to kamień węgielny 
pod przyszły gmach badań ludoznawczych. Ale, jak pieśni ludu mają 
znaczenie dopiero całkiem zrozumiałe łącznie z melodyą, tak powie- 
ści, łącznie z całym światem wierzeń i wyobrażeń ludu (zabobonów, 
guseł, przesądów) i bytu jego moralnego, mogą wskazać nam drogę 
dojścia do ich znaczenia i wartości. Tu wiele jeszcze pozostaje do 
zrobienia; wszyscy muszą przystąpić do pracy. Piekącą potrzebą 
u nas był brak bibliografii, brak obrachunku z własną pracą, brak 
niejako rachunku sumienia. Potrzeba więc systematycznego zebrania 
tego, co się już na tem polu zrobiło, była konieczną a to tem bar- 
dziej, że nie tylko obcy, ale nawet i my sami nie zdawaliśmy sobie 
albo wcale sprawy z tego, co już mamy, albo zdawaliśmy sobie bar- 
dzo niejasną sprawę. A mamy już dosyć dużo. 

Od Brodzińskiego aż do Reymonta mamy wcale bogatą litera- 
turę, poświęconą chłopu, opiewającą jego życie, czy to w mowie wiąza- 
nej, czy wolnej. Widzimy go czy to na zabawie, czy przy pracy, czy 
wesołym, czy smutnym, walczącym o swe prawa, czy ginącym w obro- 
nie ukochanej matki-ziemi. U Reymonta chłop przestaje już być po 
raz pierwszy modelem, jest u siebie w domu gospodarzem, swobo- 
dnym, bo mu już wolno być takim, jakim jest, »równym na zagro- 
dzie«. Wolno mu być dobrym lub złym. Wywalczył sobie prawa. 

Praca niniejsza ma na celu wykazać ważniejsze przynajmniej 
momenty z dziejów rozwoju ruchu ludoznawczego u nas. Powiadam 
ważniejsze, bo zebrać wszystkie artykuły z tego zakresu, przechodzi 
możność jednego człowieka. Co do mnie, starałem się, o ile to tylko 
było możliwe, zebrać jak najdokładniej i ugrupować wszystko, co 
wchodzi w ten zakres, jednak jestem przekonany, że dopiero po kilku 
latach uzupełnień, można będzie mówić o jej dokładności. Wszelkie 
więc uwagi przyjmę z wdzięcznością i starać się będę, aby po kilku 
latach sprostować, co błędnie podałem, lub uzupełnić braki. Często 
na przeszkodzie stał mi brak kompletów pewnych pism, lub nawet 
poszczególnych kartek. Bibliografią objąłem czas od 1800 — 1910 włą- 
cznie. Gdyby nie pewne trudności finansowe, praca mogłaby wyjść 
z druku już 1911. Od tego czasu rękopis czekał na druk; nie uzu- 
pełniałem go do ostatnich czasów, bo nie miałem pewności, kiedy 
druk może być rozpoczęty. 

Podział pracy na rozdziały według treści uznałem za konieczny. 3CV 

W ten bowiem sposób łatwiej się zoryentować. Jeżeli artykuł jakiś 
zawiera w sobie treść mieszaną, t^ zn. autor traktuje w nim o kilku 
przedmiotach, załączyłem g-o pod rozdział, jaka treść przeważa. O ile 
zaś dotyka kilku przedmiotów potrosze, dałem sro pod wOgólnew, 
Dla uniknięcia zarzutów, że ta lub owa praca została błędnie włą- 
czona pod ten lub ów rozdział, ułożyłem indeksy, które na wszelki 
sposób ułatwią oryentacyę. W układaniu rozdziałów posługiwałem 
się kwestyonaryuszami: Zawilińskiego, Majewskiego, Strzeleckiego 
i innych, reszta pochodzi odemnie. Liczby rzymskie przy artykułach 
oznaczają tom, względnie rocznik, arabskie — stronice. Artykuły o tre- 
ści ściśle politycznej, historycznej, czy ekonomicznej, zostały tutaj 
pominięte. Odsyłam po nie do Bibliografii Finkla i innych. Prócz po- 
danych czasopism przeglądnąłem Bibliografię Estreichera, Finkla, 
Strzeleckiego, Przewodnik bibliograficzny, Książkę, Bibliografię lite- 
racką Pamiętnika literackiego i t. p. wydawnictwa. Tytuły czasopism 
stargrfem się podawać jak najmniej skrócone, aby tym sposobem ułatwić 
czytelnikowi szybszą oryentacyę, aby go nie zmuszać do ciągłego 
zaglądania do objaśnień; zresztą przy tak dużej liczbie czasopism 
trudno było czasem wynaleźć odpowiedni sposób uproszczenia tytułu. 
Nakoniec składam serdeczne podziękowanie za łaskawie oka- 
zaną mi życzliwość PP.: Tretiakowi, Estreicherowi, Czubkowi, Udzieli, 
Nitschowi, Józefowi Rydlowi, Kaczmarczykowi, H. D'Abancourt de 
Franqueville oraz p. Władysławowi Baranowi, bibliotekarzowi Mu- 
zeum XX. Czartoryskich, który łaskawie umożliwił mi dostęp do naj- 
mniej znanych pism, znajdujących się w pomienionej bibliotece. 

Kraków, w październiku 1913. 

Dr. Franciszek Gawełek. Czasopisma. Album kaliskie. Warszawa 1858. 

— Kola literackiego we Lwowie. 1881. 

— literackie. Pismo zbiorowe poświęcone 
dziejom literatury krajowej. Warszawa 
1848-1849. Wydawca Kazimierz Wla^ 
dyslaw Wójcicki. 

— lubelskie. Warszawa 1857—1866. 

— lwowskie. Lwów 1862. Wydawca H. 
Nowakowski. 

— malowaicze. Waraaawa 1849 — 1851. 

— Muzeum narodowego w Rapperswylu 
1872—1876 

— na korzyść pogorzelców. Lwów 1844 
Wyd. Józef Borkowski. 

— Pszonki. Paryż 1845. Wyd. Leon Zien- 
kowicz. 

— Krasz. = Album uczącej się młodzie- 
ży polskiej, poświęcone J. 1. Kraszew- 
skiemu. Lwów 1879, s. 678 i tabl. Na- 
kład. Czyt. Akad. 

— warszawskie. Warszawa 1845. Wyd. 
K. Wl. Wójcicki. 

— wileńskie. Wilno 1858. Wyd. A. H. 
Kirkor. 

Alleluja. Rocznik religijny. Warszawa 

1840-1843, t. 3. 
Arch. = Architekt. Kraków 1900—1910, 

tomów 11. 
Archiv = ArchiY fiir slavische Philologie. 

Berlin 1876-1910, t. 33. 
Arcli. d. dz. lit. = Archiwum do dziejów 

literatury i oświaty w Polsce. Kraków 

Bibliografia ladoznawstwa. 1878-1895, t. 13. Wyd. Akademii U- 
miejętności. 
Archiwum domowe. Warszawa 1856. 
Wyd. K. Wl. Wójcicki. 

— Komisyi prawniczej 1895—1901, t. 8. 
Wyd. Akademii Umiejętności w Kra- 
kowie. 

— teolog. = Archiwum teologiczne. Po- 
znań 1836-1837, t. 2. 

Astrea. Pamiętnik narodowy. Warszawa 
1821-1825, t. 5. Wyd. Fr. Grzymała. 

At. = Ateneum. Warszawa- 1876—1910, 
t. 102. 

— polskie. Lwów 1908. • 
Ath. =-. Atheneum. Wilno 1841- 1851, t. 66. 

Wyd. J. I. Kraszewski. 

Bard oswobodzonej Polski. Warszawa 
1830, t. 2. 

Bibl. nauk. = Biblioteka naukowa, dwu- 
tygodnik, Warszawa 1904—1905. 

— Ordynacyi Krasińskich. Warszawa 
1860-1872, t 5. 

— Ordynacyi Myszkowskich. Kraków, 
1859-1860. 

— Ossol. = Zakładu naukowego im. Os- 
solińskich. Lwów 18i2-44 (t. 12), 1847 
do 1848 (t. 3), 1862—1869. 

— pamiętników i podróży po dawnej 
Polsce. Drezno 1870-1871, t. 6. Wyd. 
J. I. Kraszewski. 

— parafialna dla ludu katolickiego. Sa. 

lU xvni Franciszek Gawelek nok 1856—1857, 10 zesz. Wyd. ks. Ant. 
Załuski. 
Bibl podróży i malowniczohistoryczna opi- 
sów różnych krajów, wydavvat)a przez 
Adama Zawadzkiego. Wilno 1857— 
1864, t. 10. 

— polska, pamiętnik umiejętnościom, hi- 
storyi, literaturze i rzeczom krajowym 
poświęcony. Warszawa 1825—1826, t. 7. 

— romansów i powieści. Warszawa 1871 
do 1874, t. Ł 

— warsz. = Biblioteka Warszawska. War- 
szawa 1841 do 1910, t. 280. 

— Warszawska (Dziennik Warszawski) 
Warszawal841-1855, 1856-1873, 1. 13. 

— Bies. liter. = Biesiada literacka. War- 
szawa 1876—1910, t. 68. 

Bluszcz. Warszawa 1865-1906, t. 40. 

Bławatek. Lwów 1852—1853. 

Bonus pastor. Lwów 1877 — 1882, t. 6. 
Wyd. ks. Otto Holyński. 

Braterstwo ludowe (Pismo ludowe) 1864. 
(Bez podania miejsca druku). 

Bronisława, czyli Pamiętnik Polek. War- 
szawa 1822—1823. 

Charitas, księga zbiorowa wydana na 
rzecz r.-k. Tow. Dobroczynności przy 
kościele śvv. Katarzyny w ł^etersburgu. 
Petersburg 1894, 8«, str. 585. 

Chata, czasopismo ludowe ku nauce i roz- 
rywce dla starszych i dzieci. Lwów 
1870—1872, t. 6. 

Chimera. Warszawa 1901-1907, t. 7. 

Ćwiczenia naukowe. Warszawa 1818, t. 
2. W roku 1819 zmieniają tytuł na 
Pamiętnik naukowy w 2 oddziałach: 
matemat.-fiz. i literatury. 

Czas, dziennik polityczny, literacki i han- 
dlowy. Warszawa 1841, zesz. 60. 

— dziennik polityczny. Kraków 1848— 
1910, lal' 62. 

Czas, dodatek miesięczny. Kraków 1856 — 
1860, t. 20. 

Czasopis naukowy księgozbioru publi- 
cznego im. Ossolińskich. Lwów 1828 
do 1834 (w każdym roczniku 4 ze- szyty), 1828-1829, red. ks. Fr. Siarczyń- 
ski; 1830 wyd. Łoś i Wiesiołowski, 
1831-1884 Konstanty, Słotwiński. Ilość 
tomów 12. 

Czasopismo akademickie. Lwów 1892 i 
1896 (-2 zesz.). 

Czasop. prawnicze i ekonomiczne. Kra- 
ków 1900-1910, 1. 11. Red. Dr Plerich. 

Czytelnia dla ludu wiejskiego. Warsza- 
wa 1862, t. 3. 

— młodzieży. Poznań 1860. 

— niedzielna. Warszawa 1856-1864, t. 9, 
A. Petrowowa. 

— dla wszystkich, tygodnik illustrowany 
poświęcony literaturze, polityce i ży- 
ciu bieżącemu. Warszawa 1904— 1905. 

— dla służących. Wilno 1842. 

Demokrata polski. Paryż 1837-1853, 1. 16. 

Dniestrz. = Dniestrzanka. Zbiór artykułów 
wierszem i prozą. Lwów 1841. St. Ja- 
szowski. 

Dod. mieś. Przegl. Tyg. = Dodatek mie- 
sięczny do Przeglądu Tygodniowego. 
Warszawa 1880-1900, t. 21. 

Dodlp.= Dodatek do Lutni Polskiej. Po- 
znań 1885. 

Dodtgp. = Dodatek do Tygodnika Po- 
wszechnego. Zbiór prac naukowych 
z dziedziny sztuki, etnografii, lingwi- 
styki i literatury. Warszawa 1888. 

Dodtpglw. = Dodatek tygodniowy przy 
Gazecie Lwowskiej. Lwów 1850— 1862, 
t. 11, 1867—1868, t. 1, 1872-1874, 
t. 3. 

Dostrzegacz Nadwiślański. Warszawa 
1824. 

Dwtglit. = Dwutygodnik literacki. Kra- 
ków 1844—1845, t. 2. Kurowski. 

Dwtgn. = Dwutygodnik naukowy, po- 
święcony historyi, lingwistyce i ar- 
cheologii. Kraków 1878-1879, t. 2. T. 
Ziemięcki. 

Dwutyg. katechetyczny i duszpasterski. 
Tarnów 1903—1906. 

Dzdw. = Dziennik dla wszystkich. Cza- 
sop. illustr. Lwów 1878-1885, t. 8. Bibliosrrafia ludoznawstwa XIX Dzekz. = Dziennik ekonomiczny Zamoy- 
ski. Zamość 1803-1804, t. 3. 

Dzgkrak. = Dziennik gospodarski krakow- 
ski. Kraków 1806—1807, t. 4. Feliks 
Radwański. 

Dzgśl. = Dziennik Górno-Szląski {!). By- 
tom 1848. Homeczek. 

Dziedzilija, czyli Pamiętnik Płocki. Płock 
1824, t. 2. 

Dzieje dobroczynności. Wilno 1820—1824, 
t. 7. 

Dziennik Berliński. Berlin 1802-1906. 

— domowy. Poznań 1840— 1847, t. 8. Red. 
J. N. Kamieński. 

— gub. Radomskiej. Radom od 1867, 
przeglądnięto kilka numerów. 

— Kijowski. Kijów 1906. 

— Kujawski. Innowroclaw 1903—1906. 

— literacki. Lwów 1852—1854, Manie- 
cki, Szajnocha; 1856—1870, Dobrzań- 
ski, Nowakowski, Orzechowski i inni. 

— Lubelski. Lublin. Od 28/1 zmienia ty- 
tuł na sZiemia lubelska*. (Poprzednio 
do 18/1 wychodził jako j)Goniec Lubel- 
ski « 1906). 

— Lwowski. Lwów 1867—1871, t. 5. 

— Łódzki. Łódź od 1890 przeglądnięto 
kilka numerów. 

— mód paryskich. Lwów 1840—1848, t. 
9. Tom. Kulczycki. 

— Nadwiślański. Warszawa 1822. 

— narodowy. Paryż 1841—1847, t. 7. 

— narodowy, pismo poświęcone rozpra- 
wom politycznym, historycznym i li- 
terackim, krajowym i zagranicznym. 
Kraków 1849. Meciszewski. 

— narodowy. Lwów 1848. L. Korecki. 

— ogrodniczy. Kraków 1830. 

Dzień. podr. = Dziennik podróży do Ta- 
trów, Seweryna Goszczyńskiego. Pe- 
tersburg 1853, 80, s. 294. 

— polski. Poznań 1849-1850, t. 3. 
Lwów 1861, t 2. 

— Lwów 1903-1905. 

— powszechny, krajowy. Warszawa 
1829-1832, t. 4. 

— powszechny. Pismo urzędowe, polity- czne i naukowe. Warszawa 1861 — 1872 
(niekompletny). 
Dziennik Poznański. Poznań 1903 — 
1906. 

— Warszawski, poświęcony wiadomo- 
ściom krajowym i zagranicznym, li- 
terackim i sztukom . pięknym. War- 
szawa 1851—1856, t. 6. 

— Wil. = Dziennik Wileński. Wilno 
1805-1830, t. 71. 

— Wileński. Wilno 1906. 

Na Dziś. Pismo zbiorowe poświęcone li- 
teraturze, naukom, sztuce, gospodar- 
stwu krajowemu, handlowi i przemy- 
słowi. Kraków 1872, t. 3. J. Waligór- 
ski. 

Dzliter. = Dziennik literacki. Lwów 1852 
do 1860, t 19. 

Dzp. = Dziennik Poznański. Poznań 1859 
do 1910. Przeglądnięto 1859—1871 i od 
1878—1901. 

Dzpl. — Dziennik podróży lądowych i mor- 
skich. Warszawa 1827, t. 4. 

Dzr. = Dziennik rolniczy, wyd. przez Tow. 
roln. krak. pod red. J. Jawornickiego. 
Kraków 1862—1868, t. 7. 

Dzw. = Dziennik Warszawski. W^arsza- 
wa 1825—1830 i 1851-1856, t. 18. 

Dzwlit. = Dzwon literacki. Pismo zbio- 
rowe. Warszawa, oddz. I, 1846—1847, 
t. 4, oddz. n, 1848-1849, 1853, t. 2. 
Aug. Wilkoński. 

Dzwon polski. Warszawa 1906. 

Dzwonek, pismo dla ludu. Lwów 1859— 
1870, t. 19. B. Bielawski, E. Winiarz. 

— Częstochowski. Częstochowa 1901 — 
1910, t. 10. 

Echa Płockie i Łomżyńskie, pismo po- 
święcone głównie sprawom miejsco- 
wym. Od kwietnia 1898 r. dwa razy 
tygodn. Przeglądnięto kilkadziesiąt 
num. do roku 1905, (1003—1905 wszy- 
stkie). 

Echo muzyczne. Warszawa 1880—1881. 
W. Banarski i J. Kleczyński. 

— muzyczne, teatralne i artystyczne. ]ŁX Franciszek Gawelek Warszawa 1883-1904, t. 21. Al. Ra- 
chman. 

Echo Przemyskie. Przemyśl 1903-1906, t.Ł 

Ekonomista. Warszawa 1903. 

Eos, czasop. filolog., organ Towarzy- 
stwa filologicznego. Lwów 1894—1910, 
t. 17. 

Fiolek Lubelski, noworocznik literaturze 
i poezyi poświęcony, zebrany przez Z...ę. 
Warszawa 1845—1846. 

Gazc. ^ Gazeta codzienna. Warszawa 
1832-1861, lat 29. 

— Gazeta codzienna narodowa i obca. 
Warszawa 1818-1819. Kiciński i Mo- 
rawski. 

— domowa, ilustrowany tygodnik dla ro- 
dzin polskich. Warszawa 1904-1906. 

— Gdańska. Gdańsk 1905. 

— Górnośląska. Bytom 1874—1876, t. 9. 
W. Świtalski. 

— Grudziądzka. Grudziądz 1905. 

— handlowa Warszawa 1903 — 1905. 

— kal. = Gazeta Kaliska informacyjno- 
anonsowa. Kalisz 1893-1902 i Gaz. K. 
pismo codzienne, polityczne, społecz. 
i ekonom, z tychże lat. 

— Kolomyjska. Kołomyja 1903—1906. 

— korespondenta warszawskiego. War- 
szawa 1821—1822. 

— kościelna. Poznań 1843-1849, t. 6. 
Lwów 1903-1906. 

— Krakowska. Kraków 1881—1884, t. 4. 
E. Schwarc, J. Gadowski. 

— Lecka. Lec 1875-1879. M. Giersz. 

— lekarska. Warszawa 1878—1884. 

— Lipska. Lipsk 1840. 

— literacka. Wilno 1806, 52 num. 

— literacka. Warszawa 1821 — 1822, t. 2. 
A. T. Chlędowski. 

— Lubelska. Lublin 1875-1894, przeglą- 
dnięto niekt. roczniki. 

— narodowa. Lwów 1862-1867, 1878- 
1894, 1903—1906. 

— nauczycielska. Lwów 1903. 

— nowa, poświęcona w.szelkim zjawi- skom życia społecznego. Warszawa. 
Później zmienia tytuł na »Ludzkość«. 
1906. 
Gazeta Olsztyńska. Olsztyn; od 1878- 
1894 przeglądnięto. 

— Polska. Poznań 1848—1850, lat H. 

— Polska. Warszawa 1878—1894, 1903- 
1906. 

— Polska. Czerniowce 1883-1886. K Ko- 
łakowski (Dwa razy tygodniowo). 

— Polska. Czerniowce 1903-1906. 

— powszechna. Lwów 1858. Wychodziła 
od 1 września do 21 grudnia, fol., co- 
dziennie. K. Widman, J. Zacharyasie- 
wicz, H. Suchecki, L. Rzewuski. 

— Poznańska. Poznań 1806. 

Gazkorspw. = Gazeta korespondenta war- 
szawskiego i zagranicznego. Warsza- 
wa 1798—1830, lat 32. 

Gazlit. = Gazeta literacka. Warszawa 
1821—1822, 2 t. Chłędowski. 

— Lwów 1871. Śliwiński i Wisłocki. 
Gazlw. == Gazeta Lwowska. Lwów 1811 

do 1910. Niektóre lata przeglądnięto 
szczegółowo, inne mniej dokładnie, 
z powodu- braku kompletu. 
Gaz. Radomska od 1884 - 1894 przeglą- 
dnięto niektóre roczniki; 1903—1905 
wszystkie. 

— rolnicza. Warszawa 1885—1899, to- 
mów 12. Kowalski, Trylski. 

— rolnicza, przemysłowa i handlowa 
Warszawa 1851, 1855 — 1859. 

— sądowa. Warszawa od r. 1890—1900 
przeglądnięto kilkadziesiąt nume- 
rów. 

— Samborska. Sambor 1905-1906. 

— Sanocka. Sanok 1905-1906. 

— szkolna. Kraków 1903-1906 

— świąt. = Gazeta świąteczna. Warsza- 
wa 1878-1902, 1905-1906 (niekom- 
pletne). 

Lwów 1903-1906. 

Gazeta Toruńska. Toruń 1867—1872, t. 6 

i 1903, t. 1. 
Gazp. = Gazeta Polska. Warszawa 1826 

do 1831, 1861-1894, 38 lat. Bibliosrrana ludoznawstwa XXI Gazw. = Gazeta wiejska. Warszawa 1817 
do 1819, t. 3. 

Gazwarsz. = Gazeta Warszawska. War- 
szawa 1794—1860 (niekompletne) i 1903 
do 1906. 

— Zakopiańska. Wyd. Będzikiewicz 22 
nura., r. 1893 od 25 maja do 30 sier- 
pnia. 

Dla Głodnych dzieci. Jednodniówka wy- 
dana staraniem akadem. młodzieży. 
Kraków 1893. 

Glos, tyg. Warszawa 1886-1905 (prze- 
glądnięto niektóre roczniki). 

— Narodu, dziennik. Kraków 1893—1910, 
t. 18 fi dodatek literacki). 

— Nowy, Przemyski. Przemyśl 1906. 

— Radomski. Radom 1906. 

— Robotniczy. Lwów 1904-1906. 

— Rzeszowski. Rzeszów 1904-1906. 

— Tarnowski. Tarnów 1906. 

— Zagłębia. Sosnowiec 1906. 

— Ziemi Sandomierskiej. Tarnobrzeg 
1903. 

Gołąb pożaru, wydany na rzocz pogo- 
rzeli. Lwów 1843. 
Goniec Jarosławski. Jarosław 1906. 

— Krakowski, dziennik polityczny, hi- 
storyczny i literacki. Kraków 1828 — 
1830, t. 3. 

— Niedzielny i świąteczny, dziennik dla 
wszystkich, illustrowany i nieillustro- 
wany. Lwów 1885-1890. 

— polski. Paryż 1903. 

— poranny i Goniec wieczorny. War- 
szawa 1904—1906. 

— Tatrzański. Wyd. Grzegorzewski 2 
num. r. 1896, 6 i 24 sierpnia. 

Goplana, rocznik teatralny. Poznań 1871. 

Górnoślązak, pismo codzienne. Katowice 
1906. 

Gospodyni Dobra. Warszawa 1902—1905. 

Grosz wdowi, pismo zbiorowe wyd. przez 
Al. Grozę. Kijów 1850. 

Gryf, pismo poświęcone kaszubszczyźnie. 
Kościerzyna 1908—1910. 

Gwciesz.= Gwiazdka Cieszyńska. Cie- 
szyn 1848-1910, t. 58. Gwiazda, czasop. nienumerowane. Tar- 
nów od 15 stycznia 1866. Dalsze nu- 
mery mają tytuł >Gromnica«. 

— książka składkowa. Petersburg-Kijów 
1846-1849, t. 4. 

— tyg. illustr. Poznań 1876. 
Gwiazdka, czyli kolenda na rok 1863 

Książka zbiorowa illustrowana. War- 
szawa. 

Haliczanijn. Lwów 1830. Lwów 1830, t. 2. 
W. Chłędowski. 

Iłlustracya Polska. Kraków 1901—1903, 
t. 3. L. Szczepański. 

Izys Polska, czyli dziennik umiejętności, 
wynalazków, kunsztów i rękodzieł, 
poświęcony krajowemu przemysłowi, 
tudzież potrzebie wiejskiego i miej- 
skiego . gospodarstwa Warszawa. 
1820— 1828, t. 24. G. Korwin. 

Jaskółka. Pamiętnik ułożony przez R. 
Zmorskiego i J. Dziekońskiego. War- 
szawa 184:^. 

Jednodniówka literacka wydana stara- 
niem i nakładem Komitetu samopo- 
mocy narodowej młodzieży polskiej 
w Krakowie 1905. 

— Zakopiańska pod redakcyą P. Chmie- 
lowskiego. Zakopane 1900. Inna wy- 
szła 1898. 

Jeździec i myśliwy. Warszawa 1903 
Jutrzenka. Noworocznik warszawski na 
rok 1834 i 1848. 

— Pismo literackie poświęcone przed- 
miotom słowiańskim, wyd. przez Pio- 
tra Dubrowskiego. Warszawa 1842. 

— Pismo poświęcone religii, moralności, 
umiejętnościom zastosowanym, lite- 
raturze, historyi i wiadomościom dzien- 
nym. Paryż 1853. 

Jutrzenka. Pismo polityczne. Kraków 
1848. XXII Franciszek Gawelek Kalendarz astronomiczny i domowy na 
rok po narodzeniu Chrystusowem 1811. 
Kalisz. 

— astronomiczny i gospodarski, polski 
i ruski na rok 1807, 1821, 1826, 1827, 
1828, 1834. Warszawa. 

— — układu D. Assenheima, własność 
wdowy Salzslema 1845, 1853, 1854, 
1856, 1858, 1862, 186i. Warszawa. 

— — wydany star. Gazety rolniczej 1864. 
Warszawa. 

— Józefa Czecha na rok 1832-1910. Kra- 
ków. 

— dokładny gospodarski na rok 1800. 
Warszawa. 

— domowy gospodarski nar. 1829, 1832, 
183t-1839, 1848-1852, 1854. War- 
szawa. 

— domowy, potem domowy i gospodar- 
ski Gałęzowskiego i Spółki, w końcu 
wydawany przez St. Janickiego 1831, 
1833—1854. Warszawa. 

— domowy na rok 1831 — 1836 i 1876- 
Warszawa. 

— domowy pamiętnik ułożył Gliicksberg 
Warszawa 1846. 

— dziesięciogroszowy 1862. Warszawa* 

— gospodarski 1802—1864. Wilno. 

— — berdyczowski 1865. Kijów. 
dla Ks. Warsz. 1811. Kraków. 

— dla gospodyń 1867. Warszawa. 

— handlowy. 1873. Warszawa. 

— Haliczanin. Kai. powszechny 1854— 
62, 66-76. Lwów. 

— informacyjny. 1837—1839. Warszawa. 

— Jaworskiego astronomiczno-gospodar- 
ski. 1846—1877. Warszawa. 

— Kaliski 1832, 1836. Kalisz. 

~ katolicki dla Kochanych Wiarusów na 
rok 1873, przez majstra od przyjaciela 
ludu. Poznań. 

— lekarski, ułożył Dr Jan Stella-Sawi- 
cki. Lwów 1856. 

— Lubelski 1816-1818, 1820-1822, 1876. 
Lublin. 

— ludowy illustrowany na rok 1862, uło- żony przez Franka z Wielkopolski. 
Warszawa. 
Kalendarz ludowy, redakcyi Zorzy z obraz- 
kami, 1871. Warszawa. 

— ludowy obrazkowy 1862 i 1863. War- 
szawa. 

— dla ludu polskiego, wyd. pod kierów. 
Gazety rolniczej, 1865. Warszawa. 

— Lwowski historyczny, na r. 1847, 1848, 
1851. Lwów. 

— macierzy polskiej 1885. Lwów. 

— myśliwski 1884. Lwów. 

— dla nauczycielek 1876. Lwów. 

— naukowy 1865. Przemyśl. 

— nowy lwowski 1800, 1856. Lwów. 

— narodowy na rok 1864. Na pamiątkę 
1000-ej rocznicy istnienia państwa pol- 
skiego i zaprowadzenia chrześcijań- 
stwa do Polski. Wiedeń. 

— nowy lwowski, polski i ruski na rok 
po Narodzeniu Pana i Zbawiciela Je- 
zusa Chrystusa 1806, 1819 i 1820. 
Lwów. 

— po ziemiach polskich na rok 1868 
i 1869. Lwów. 

— pielgrzymstwa polskiego. Rok 1838— 
1840. Paryż. 

— polski, ruski i astronomiczno-gospo- 
darski. Według układu Ryszkowskiego, 
przez Kandaniego. Kraków 1807 — 
1827. 

— polski, ruski i gospodarski na rok 
1813—1832. Kalisz. 

— polski, ruski, astronomiczno-gospodar- 
ski i domowy Wolnego miasta Kra- 
kowa: 1832-1847, 1848—1854, 1859, 
1860, 1871, 1875, 1877 i 1878. Kraków. 

— popularno -ziemiański. 1859 — 1867. 
Warszawa. 

— powszechny galicyjski na rok 1857— 
1859 i 1873. Lwów. 

— powszechny na rok zwyczajny 1845 — 
1857 i 1883. Warszawa. 

— powszechny illustrowany dla wszyst- 
kich stanów na rok 1809—1884. Kra- 
ków. Bibliugratia ludoznawstwa XXtll Kalendarz powszechny lwowski, domo- 
wy i gospodarski. Lwów 1836 — 1846. 

— powszechny nowy, wy(J. Kajetan Lu- 
bicz Niezabitowski. 1835—1844. War- 
szawa. 

— powszechny świąteczny, domowy i go- 
spodarski na rok 1851—1854. Stani- 
sławów. 

— premiowy z lat 1866—1870. Warszawa. 

— prusko-polski. Królewiec i Gdańsk 
1800 i 1802. 

— prusko-polski. 1884. Osterrode. Wydal 
Salewski. 

— dla rodzin katolickich na rok 1854 — 
1871. Wydal W. Wieloglowski. Kra- 
ków, wydawn. Dziel katolickich. 

— powszechny na rok 1853—1868. Wy- 
daZ J. Wildt. Kraków. 

— rodzinny. 1869 1873. Warszawa. Wyd. 
J. Jaworski. 

— rolniczy na rok 1830 i 1831. War- 
szawa. 

— techniczny z r. 1879 i 1880. Lwów. 

— Tow. Dobroczynności. Warszawa 
1863. 

— Warszawski, nakład Józefa Pukszty. 
Warszawa 1823-1828. 

— Warszawski na rok 1868. Warszawa. 

— Warszawski popularno-naukowy, póź- 
niej popularno-naukowy illustrowany. 
Warszawa 1846-1887. Wydal J. Un- 
ger. Warszawa. 

— Warszawski popularno-naukowy na 
rok zwyczajny 1846—1865. Warsza 
wa. 

— Warszawski popularno- gospodarski 
wydany dla pożytku mieszkańców 
wsi i miast na rok 1866 i 1867. War- 
szawa. 

— wieku, illustrowany na rok zwyczajny 
1889. Warszawa. 

— wydawnictwa dziel tanich i pożyte- 
cznych na rok 1867 i 1868. Kraków. 

— Wileński na rok 1882 i 1885. Wilno. 

— Znicz informacyjny w dziale litera- 
ckim na rok zwyczajny 1905. Mo- 
skwa. Kalendarzyk Jachowicza dla dzieci. 1876. 
Warszawa. 

— informacyjno -kieszonkowy na rok 
1847—1849. Warszawa. 

— kieszonkowy v. mały pijarski, polski 
i ruski z zagadkami na rok 1813 
i 1817. Warszawa. 

— kieszonkowy polski i ruski. 1823— 
1829. Warszawa. 

— kieszonkowy warszawski 1832. War- 
szawa. 

— Krakowski na rok 1812 i 1835. Kra- 
ków. 

— Paryski na rok 1877. Paryż. 

— polityczny, chronologiczny i history- 
czny. 1800-1802, 1809-1811. War- 
szawa. 

— polityczny krakowski. 1819, 1834, 
1844 i 1846. Kraków. 

— polityczny pijarski na rok 1811—1819. 
Warszawa. 

— polityczny nowy na rok 1822, 1824, 
1825, 1826, 18H4 i 1835. Warszawa. 

— polityczny Radziszewskiego na rok 
1835-1849. Warszawa. 

— polityczny wileński z lat 1805, 1808, 
1816, 1819, 1821, 1825. Wilno. 

— świętnik czyli kalendarzyk świąte- 
czny. Lwów 1831—1834. 

Kalina. Kraków 1866-1870, t. 4. 

Kalłszanin. Kalisz 1870—1874. 

Kłosy, czasopismo illustrowane, poświę- 
cone naukom i sztukom. Warszawa 
1865—1890, t. 50. K. Wł. Wójcicki i F. 
Lewestam. 

— i kwiaty. Książka zbiorowa. Kraków 
1869, 8», s. 410. 

— Nasze, bezpłatny dodatek literacki do 
czasopisma »Dobra gospodynią. War- 
szawa 1902—1906. 

Kmiotek, pismo czasowe do czytania dla 
wiejskiego i miejskiego ludu prze- 
znaczone. Warszawa 1842-1850 i 1860 
1866. E. P. Leśniewski, Wł. L. An- 
czyc i J. K. Gregorowicz. 

Kobieta (dawniej sDobra Matka«). War- 
szawa 1906. XXIV Franciszek Gawełek Kobieta współczesna, książka zbiorowa. 

Warszawa, nakład Bluszczu 1904. 
Kolenda na lata 1825—1829. Warszawa, 

Kolumb, pamiętnik opisom podróży po- 
święcony. Warszawa 1828—1829, t. 8. 

Kółko domowe. Warszawa 1861—1867, 
t. 8. Śmigielska, Borkowska. 

— rodzinne. Lwów 1866, 43 num. Szedler, 
Zacharyasiewicz. 

Korespondencya o materyach obraz kra- 
ju i narodu polskiego rozjaśniających. 
Warszawa 1807, 8", s. 302. 

Kórniczanin. Poznań 1875. Dr Z. Celi- 
chowski. 

Kosmos. Czasop. polsk. Tow. przyrodni- 
ków im. Kopernika. Lwów 1876— 
1910, lat 35. 

Kraj. Kraków 1869-1873 (Gazeta co- 
dzienna, polityczna). Dr Gumplowicz. 

— Petersburg 1882-1909 (wraz z doda- 
tkiem liter.), t. 54. 

— Nasz. Lwów 1906—1909, t. 8. 

Krakowianin z kroniką krakowską. Pi- 
smo dwutygodniowe od 5 marca 1881 
do sierpnia t. r. W. Lenik. 

Krakus. Kraków 1822, t. 4. 

— Kraków 1894, t. 5. 

Kronika przez Br. Kicińskiego i T. Mo- 
rawskiego redagowań a. Warszawa 1819. 

— codzienna. Kraków 1823. K. Majera- 
nowski. 

— czasop. polit. Kraków 1863— 1864, t. 2. 

— drugiej połowy roku 1819. Warszawa, 
t. 7. 

— dyecezyi kujawsko- kaliskiej. Czasop. 
poświęcone sprawom dyecezyi. Wro- 
cław 1907-1910, t. 4. Ks. M. Fulman. 

— — Przemyskiej. Przemyśl 1901—1910, 
t. 10. Ks. Dr Wł. Kochowski. 

— e.tnigracyi polskiej. Paryż 1824. 

— literatury polskiej. Warszawa 1828. 

— powszechna. Lwów 1910, St. H. Ba- 
deni, T. Jeske-Hoiński. 

— religijna »Przeglądu Poznańskiego«. 
Poznań 1855—1859. Przeglądnięto tyl- 
ko 1859. Kronika rodzinna. Warszawa 1868—1895. 
Borkowska. 

— wiadomości krajowych i zagrani- 
cznych. Warszawa 1856—1860. Barto- 
szewicz, Dmochowski. Od 1 stycznia 
1861 przeobrażona w Pszczołę. Nie- 
wiarowski. 

Krytyka, mieś. Kraków 1898 -1910, r. 12. 

Krzyż a miecz. Pismo literacko-polityczne. 
Poznań 1850 (wychodziło tylko pół 
roku). E. Estkowski. 

Książka pamiątkowa ku czci J. 1. Kra- 
szewskiego. Warszawa 1880. 

— zb. Wójc. = Książka zbiorowa ofiaro- 
wana K. Wł. Wójcickiemu. Warszawa 
1862, 8«, s. 450 + 2 ni. 

Księga pamiątkowa 1866 — 1906. Prace 
uczniów St. hr. Tarnowskiego ku u- 
czczeniu XXXV-lecia Jego nauczyciel- 
skiej pracy. T. I. Kraków 1904. 

— — Maryańska ku czci piędziesięciole- 
cia ogłoszenia Dogmatu Niepokala- 
nego Poczęcia N. P. Maryi — wydana 
staraniem Sodalicyi maryańskich. — 
Lwów-Warszawa 1905. 

— — Wystaw lubelskich rolniczo-prze- 
mysłowych. Praca zbiorowa wydana 
staraniem zarządu Wystawy. War- 
szawa 1902, s. 94 + 99-|-20-f56. 

— jubileuszowa dla uczczenia 50-letniej 
działalności literackiej J. L Kraszew- 
skiego. Warszawa 1880, 4- to, s. 6 ni., 
CIV, 527; XVIII, 5 ni. i 28 rycin i po- 
dobizn. 

— pamiątkowa na uczczenie setnej ro- 
cznicy urodzin Ad. Mickiewicza. War- 
szawa 1899. Nakład Br. Natansona. 
4°, t. L s. 4 ni. -1-371, t. II, s. 4 ni. -f- 
300. (Rec. Dr Zdziarski, Lud VII, 323). 

— świata 1850 — 1861. Warszawa. Jenike 
Ludwik. (Wiadomości z dziedziny nauk 
przyrodzonych, historyi krajów i lu- 
dów, żywoty znakomitych ludzi, po- 
dróże i t. d.). 

Kur. codz. = Kuryer codzienny. Warsza- 
wa 1903-1906. 

— Krakowski. Kraków 1834—1835. Bibliografia ludoznawstwa Kuryer Litewski. Wilno 1797 - 1805 i 1819— 
1833, t. 23, 1905 -1906. t. 2. 

— narodowy »Wieko. Warszawa 1905— 
1906 do nr. 108 (jako »Wiekt). 

— pfci pięknej. Warszawa 1823, t. 2. 

— Polski. Warszawa 190H— li>06. 

— Poranny. Warszawa 1903—1906. Zmie- 
nia nazwę na Gazetę Domową (2 i 3/1 
1906), Sport fod 4Jl), Nasze Życie (nr. 
1-36; od 14/1—23/11), Dzień Dobry (nr. 
1-116; od 24/II-22/Vl, Z dnia na 
dzień (nr. 1—45; od 25/VI-8/VlI). Po- 
ranek (nr. 1-11; od 12/VII-22/VII), 
Złoty Róg (nr. 1-26; od 25/VII-19/ 
VIII) i Przegląd Poranny (nr. 1—99; 
od 22/VlII-31/XII). 

— Poznański 1903-1906. 

— Przemyski 1906. 

— Sosnowiecki 1903—1905. 

— Stanisławowski 1903—1906. 

— Warszawski, dziennik. Warszawa 1821 
do 1910, lat 89, tomów 267. 

— Warszawski. Książka jubileuszowa 
1821—1896. Warszawa 1896. 

— Wileński. Wilno 1861—1864, t. 4. 

— Zakopiański 1892, num 8; Z. Jeleń. 
Kwartalnik historyczny. Lwów 1887— 

1910, t. 24. Organ Tow. historycznego 
założony przez X. Liskego, pod red. 
A. Semkowicza. 
- Litewski. Petersburg 1910. Jan Obst. 

— nauk. = Kwartalnik naukowy. Kra- 
ków 1835—1836, t. 4. 

— teologiczny, czasopismo poświęcone 
wiedzy teologicznej. Warszawa 1904- 
19u5. 

Kwiaty. Kraków 1870. 

Lamus 1908—1910, t. 3. 
Lech. Poznań 1878-1879. 

— dziennik polski. Warszawa 1823, t. 2. 
Linksmine, pismo zbiorowe. Wilno 1841. 

Jucewicz. 

Listy polskie, zeszyt próbny pisma po- 
święconego sprawom polskim. (Czer- 
wiec 1904). Kraków 1904. 

Lud, organ sTowarzystwa Ludoznaw- 

Bibliografia ludoznawstwa. czego* we Lwowie (Kwartalnik). 
Lwów 1895-1910, t. 16. (Redakcya 
często się zmienia. Założony przez 
Dra A. Kalinę). 

Lud i czas. Pismo poświęcone literaturze 
i moralności. Wilno 1845. Wydał Ja- 
nuary Filipowicz. 

Lutnia Polska. Zbiór pieśni i piosenek o- 
byczajowych i okolicznościowych 
z melodyami. Opracował L. NoeL Po- 
znań 18b5, t. 4. 

Lwowianin. Lwów 1835—1842, t. 12. L. 
Zieliński. 

Łan młodzieży. Kraków 1908—1910, 

t. 3. 
Łowiec. Lwów 1903—1905. 

— polski. Warszawa 1903—1906. 

Mag. dzieci = Magazyn dla dzieci. War- 
szawa 1835-1836 i 1845, t. 4. 

— literatury polskiej. Gdańsk 1805, num. 
6. M. Skoraszewski. 

~ Warszawski pięknych nauk. Warsza- 
wa 1835. 

Magp. = Magazyn powszechny użytecz- 
cznych wiadomości. Warszawa 1834— 
1844. t. 11. 

Trzeci Maj. Paryż 1840-18i7, t. 8. 

Marzanna. Noworocznik liter, i genealog, 
dla płci pięknej. Wrocław 1834. 

Mat. = Materyały antropologiczno-arche- 
ologiczne i etnograficzne, wyd. Aka- 
demii Umiejętności w Krakowie, 1896 
do 1910, t. 11. 

— do fizyografii Galicyi. Kraków 1899— 
1901. 

krajowej. Kraków 1897—1898. 

— do rolniczej fizyografii kraju. Kraków 
1897 - 1904. 

— do klimatografii Galicyi. Kraków 1888 
do 1899. t. 9. 

Mkj= Materyały i prace Komisyi języ- 
kowej Akademii Umiejętności w Kra- 
kowie 1901-1910. 

Dobra matka. Tygodnik dla matek i ro- 
dzin. Warszawa 1905. 

IV XXVI Franciszek Gawełek Melitple. Noworocznik. Warszawa 1829, 
1830, l>-37, t. 3. 

— Noworocznik literacki. Kraków 1902. 
Miesięcznik Galicyj><kiego Tow. ochrony 

zwierząt. Lwów 1876-1900. 

— pedagogiczny. Cieszyn 1904—1906. 

— Potocki. Połock 1818, t. 3. 

— Towarzystwa Szkoły Ludowej, pismo 
poświęcone sprawom oświaty poza- 
szkolnej. Kraków 1905-1906. 

Mieszczanin Polski. Lwów 1863. 

Motyl. Pismo peryodyczne. Warszawa 
1828-1830, t. 12. 

Mrówka. Lwów 1869-1871, t. 3. 

Mrówka Poznańska. Poznań 1821—1822, 
t. 6. 

Muza Nadwiślańska fdalszy ciąg Pszczół- 
ki). Kraków 1822-1823, nr. 6. K. Ma- 
jeranowski. 

Muzeum, czasopismo Tow. nauczycieli 
szkól wyższych. Lwów 1885—1910, 
t. 30. 

— domowe albo czytelnia wieczor- 
na. Poświęcone historyi, statysty- 
ce, moralności i literaturze krajowej. 
Warszawa 1835—1840, t. 6. Fr. S. 
Dmochowski. 

— dwutygodnik. Kraków 1881, t. 2. 
Myśl. Księga zbiorowa, wydana stara- 
niem redakcyi Ogniwa. Warszawa 1904. 

— Polska, tygodnik. Warszawa 1906. 

Nadwiślanin. Pamiętnik literaturze po- 
święcony. Warszawa 1841, t. 2. 

— Chełmno 1,^50—1863. Łyskowski, Da- 
nielewski, Chociszewski 

Naokoło świata Warszawa 1903—1905. 
Naród, pismo codzienne. Warszawa 1906. 

— dodatek illustrowany do dziennika 
»Naród«. Warszawa 1906. 

Narodowość. Paryż 1840—1842, t. 3. 
Niezabudka. Pismo zbiorowe. Bendlilion 

18H5. 
Niewiasta. Kraków 1860— 186S, t. 4. 
Niezap. = Niezapominajki. Noworocznik. 

Warszawa 1838-1847, t. 10. 
Niwa. Warszawa 1872—1894, t. 22. Niwa Polska 1898—1906 Warszawa. 
Nowa Ref. = Nowa Reforma, dziennik 

polit. Kraków 1882-1910, lat 28. 
Nowe Tory, zob. Tory. 
Nowiny. Lwów 1854-1855. t. 5. H. W. 

Kallenbach. 

— dziennik illustrowany dla wszystkich. 
Kraków 1904. 

Noworocznik literaci. Petersburg 1883 — 
1839. Wilno t. 3. 

— Litewski. Wilno 1831. Klimaszewski. 

— Polski płci pięknej poświęcony. War- 
szawa 1833. 

— Towarzystwa Dziennikarzy i Litera- 
tów Polskich na Rzeszę Niemiecką. 
Poznań 1906. 

Nowości lUustrowane. Kraków 1906. 
Nowrp, = Niezabudka. Noworocznik. Pe- 
tersburg 1840-1844, t. 5. 
Npw., zob. Nowy Pamiętnik Warszawski. 

Odrodzenie. Lwów 1903-1906. 
Ognisko. Czasopismo. Lwów 1903—1906. 

— Czasop. Kraków 1860—1865, t. 6. W. 
Wielogłowslu. 

— Czasopismo tygodniowe poświęcone 
interesom rolnictwa, przemysłu, han- 
dlu, sztuk i rzemiosł. Kraków 1860 — 
1862, t. 3. 

— domowe. Warszawa 1873—1876, t. 3. 
Jan Noskowski. 

— pismo miesięczne illustrowane, po- 
święcone nauce, sprawom społecznym 
literaturze i sztuce. Warszawa 1902 — 
1905, wychodziło do r. 1905. 

— Przegląd polityczny, historyczny i li- 
teracki spraw polskich i słowiańskich. 
Bruksela 1866. Heltman. 

Ogn. J. = Ognisko. Książka zbiorowa, 
wydana dla uczczenia 25-letniej pracy 
T. T. Jeża. Warszawa 1882. 

Ogniwo, tygodnik naukowy, społeczny, 
literacki i polityczny. Warszawa 1903 
do 19U6. 

Opiek. dom. = Opiekun domowy. War- 
szawa 1865—1879. A. Mieczyński, J. 
Jaworski. Bibliografia ludoznawstwa ZIYII Opiekun "polskich dzieci. Lwów 1867— 
1871. 

— zwierząt domowych i pożytecznych, 
organ krakowskiego stowarzyszenia 
ochrony zwierząt, miesięcznik, rok I, 
pod redakcyą Br. Gusiawicza. Kra- 
ków 1887-1892. 

Or. nauk. = Orędownik naukowy. Poznań 

1840-1846, t. 6. 
Orzeł Biały. Warszawa 1819— 1820, t. 13. 

— Bruksela 1839 1848. 
Orzeszkowej = Jako lecące na wyraj żó- 

rawie. Elizie Orzeszkowej Polacy 
z nad Newy. Peter-burg 1903. 
Oświata. Poznań 1865—1867, zesiz. 11. 
Dr L. Rzppecki. 

— ludowa. Kraków 1910. 

Pam. = Lacha z Lachów, malowniczy po- 
darek ludowy, wiejski, miejski, nau- 
kowy i gospodarski na 12 miesięcy u - 
łożony przez L. Zienkowicza. Moral- 
ny, religijny i historyczny, obejmujący 
wszelkiego rodzaju wiadomości dla u- 
żytku obojej pici przeznaczone. Lipsk 
1864. 12 ka, s. 276. 

— Akademii Umiejętności, Wydz. filolog, 
i hist.-filozof. Kraków 1874-1890, t. 8. 

— matemat.-przyrodniczy. Kraków 1874 
do 1894, t. 18. 

— emigracyi. Paryż 1832—1833. 

-- fizyograficzny. Warszawa 1881 — 1907, 
t. 19. 

— Galicyjski, pismo poświęcone historyi, 
literaturze i przemysłowi krajowemu, 
pod redakcyą Cholomskiego Ferd. 
i Brockiego Eugen.; za ciąg dalszy 
Pszczółki Polskiej, 2 tomy. Lwów 1821. 

— Kielecki, zbiór prac ku uczczeniu Ad. 
Mickiewicza 1798-1898. Kielce. Br. 
Bieńkowski. 

- krakowski. Kraków 1866. J. Eladwań- 
ski. 

- literacki. Lwów 1850, num. 29. Szla- 
chlowski. 

— — czasopismo kwartalne poświęcone 
historyi i krytyce literatury polskiej, wy- dawane przez Towarzystwo literackie 
im. Adama Mickiewicza. Lwów 1902 
do 1910, t. 9. 
Pamiętnik Lwowski. Lwów 1816—1819, 
t. 11. A. T. Chłędowski, K. Wildt. 

— naukowo-literacki. Wilno 1849-1850, 
zesz. 6. Podbereski. 

— naukowy (Dalszy ciąg »Ćwiczeń<). 
Warszawa 1819—1822. 

— naukowy. Kraków 1837—1838, t 3. 

— — Warszawa 1866, DrK.Gregorowicz. 

— naukowy, literacki i artystyczny. War- 
szawa 1867. 

Npw. = Nowy pamiętnik warszawski. 
Dziennik hist. polit. tudzież nauk. i u- 
miejętn. Warszawa 1801—1805. t. 20. 

Pam. płci pięknej. Warszawa 18:^2-183^. 

— Pola Wincentego do literatury pol- 
skiej XIX wieku. Lwów 1866. 

— religijno-moralny. Czasop. ku zbudo- 
waniu i pożytkowi tak duchownych 
jako i świeckich osób. Warszawa 1841 
do 1862, t. 42 Ant. Hlebowicz. 

— rolniczo- technologiczny, poświęcony 
gospodarstwu wiejskiemu i domowe- 
mu, sztukom, rzemiosłom i rękodzie- 
łom. Warszawa 1^32 - 1834. t. 15. 

— Sandomierski. Warszawa 1829-1830, 
t. 2. 

— sceny warszawskiej. Warszawa 1839 
do 1841, t. 3. K. Wittke. 

— słuchaczów Uniwers. Jagiellońskiego. 
Kraków 1887. 8°, s. 569. 

— Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza pod red. R. Piłata. Lwów 
1887-1888, t 6. 

— umiejętności moralnych i literatury. 
Warszawa 1830, t. 4. 

— umiejętności, sztuk i nauk. Warszawa 
1824—1826. t. 3. 

— Warszawski. Warszawa 1809-1810, 
t. 6. O. L. Osiński. 

— — cz>li dziennik nauk i umiejętno- 
ści. Warszawa 1815 1821, t. 21. F. 
Bentkowski. 

Warszawa 1822-1823, t. 6. Bro- 
dziński, Skarbek, Skrodzki. Franciszek Gawełek Pamiętnik Warszawski umiejętności czy- 
stych i stosowanych. Warszawa 1829 
—1830, t. Ł Janicki, Pawłowicz. 

— zagraniczny. Warszawa 1822, t. 2. Br. 
Kiciński. 

— zjazdu literatów i dziennikarzy pol- 
skich. Lwów 1894 

Pamiętniki Polskie. Paryż 1844-1845,1.2 

— umysłowe. Wilno 1843, t. 3, Jan ze 
Śliwina. 

— zjazdów historyków polskich, 1881— 
1900. Kraków-Lwów (3 zjazdy). 

— — lekarzy i przyrodników polskich 
1865—1910. Kraków-Lwów. 

— — prawników polskich. Tamże 1873— 
1893. 

Pamttrz. = Pamiętnik Towarzystwa Ta- 
trzańskiego. Kraków 1876-1910, t. 31. 

Panorama literatury krajowej i zagrani- 
cznej. Warszawa 1836, zesz. 6. 

Dobry pasterz. Lwów 188H— 1885, t. 3. 
Ks. E. Borawski. 

Pątnik narodowy. Lwów 1827. Piątkiewicz. 

Patryota. Warszawa 1830-1831, t. 2. 

Piast, czyli pamiętnik technologiczny. 
Warszawa 1829—1830, t. 24. 

— dodatek niedzielny do »Dziennika Ku- 
jawskiego*. Innowrocław 1906. 

Pielgrzym. Pismo poświęcone filozofii, hi- 
storyi i literaturze. Warszawa 1842 do 
1846, t. 20. E. Ziemięcka i Pomarnacka. 

— pismo poświęcone dla ludu. Pelplin 
1869—1873, t. 5. Ks. Szczep. Keller. 

— Nadwiślański. Warszawa 1822—1823. 

— Lwowski. Lwów 18:^2-1823, t. 2. 

— Polski. Paryż 1832—1833, t 2. Janu- 
szkiewicz. 

— Warszawski. Warszawa 1838. 
Pierwiosnek. Noworocznik na rok 1838 — 

1840, t. 3. Warszawa. 
Piśmiennictwo krajowe. Warszawą 1840 

do 18'ł-l, t. 2. H. Skimborowicz. 
Pismo dla ludu polskiego. Poznań 1845. 

— miesięczne Prus południowych. Po- 
znań 1802, t. 2. 

— dla nauczycieli ludu. Poznań 1845, 
zesz. 10. E. Estkowski. Pismo To w. Dem. Polsk. Poitiers 1837 — 
1839, t. 2. 

— zbiorowe. Kraków 1866. 

Petersburg 1859, t. 2. Jozefat Oh- 

ryzko. 

Wileńskie. Wilno 1859-1862. 

Pmp. = Pismo miesięczne Poznańskie. 
Poznań 1822. 

Podołaniu. Tarnopol 1903. 

Pogoń. Tarnów 1903-1906. 

Dla pogorzelców. Pismo zbiorowe. War- 
szawa 1885. 

Pokłosie, zbieranka literacka na korzyść 
sierót. Poznań 1852-1857 i 186-:?, t. 6. 

Polacy na tułactv\ie. Bruksela 1838. 

Polak sumienny. Warszawa 1830—1831. 

Polska. Dzieło poświęcone niepodległości 
narodu. Paryż 1836. 

— Pismo polit. Lwów 1848. 

— Młoda. Wiad. hist. i liter. Paryż 1838 
do 1840, t. 3. 

— Nowa. Warszawa 1831. nr. 240. Dzien- 
nik polityczny i naukowy. 

— obrazy i opisy. Lwów 1906. 

Polyhymnia. Lwów 1827-1828, t. 2. 

Poradnik dla ludu Górnośląskiego By- 
tom 1850—1853. Koszutski, Lompa, 
Smolka. 

Poranek. Warszawa 1906. 

Poseł związku śląskich katolików. Cie- 
szyn 1884—1910, zesz. 37. 

Postęp. Pismo polit.-literackie, Kraków 
1864. Lwów 1848. Paryż 1834. Poznań 
1903. 

Na powodzian, księga zbiorowa prac li- 
terackich i artystycznych, wydana 
pod kierunkiem literackim Stanisława 
Graybnera. Warszawa 1904. 

Po ziarnie. Zbiorek pamiątkowy. Wilno 
1861. J. Prusinowski i M. Krupowicz. 

Ppn. = Pamiętnik pow.-^zechny nauk i u- 
miejętności. Kraków 1835, t. 2. L. J. 
Zienkowicz. 

Pr. fil. = Prace filologiczne. Warszawa 
18^5- 1909, t. 7. Karłowicz, Kryński, 
Baudouin de Courtenay (Tomu VII 
dwa zeszyty). Bibliografia ludoznawstwa XXIX Pr. liter. = Prace literackie. Wiedeń 1838. 
łVaca, tygodnik polityczny i literacki, il- 
lustrowany. Poznań 1905—1906. 

— Polska, dziennik. Warszawa 1906. Na- 
stępnie zmienia nazwę na «Dzwon 
Polskis, wreszcie na >Goniec Poran- 
ny« i »Goniec Wieczorny*. 

Prawda. Genewa 1860. 

— czasop. Kraków 1895—1910, t. 16. 

— Warszawa 1881-1898, t. 18. A. Świę- 
tochowski. 

— Warszawa 1903-1904. 

— książka zbiorowa dla uczczenia 25 le- 
tniej działalności Aleksandra Święto- 
chowskiego. Lwów 1899, 8", s. XX1X+ 
525. 

— tygodnik polityczny, społeczny i lite- 
racki. Warszawa 1906. 

Promień, pismo postępowej młodzieży 
polskiej. Lwów 1903—1905. 

Prosną, jednodniówka kaliska na korzyść 
raiejscowfgo Towarzystwa Dobro- 
czynności. Kalisz 1895. 

Przedświt. Lwów 1903—1904. 

Przędza Złota. Warszawa 1884-1887, t. 4. 
Tom I. wydał P. Chmielowski i St. 
Kamiński, z przedmową J. I. Kraszew- 
skiego. T. II. red. P. Chmielowski ze 
współudziałem H. Biegeleisena, St. 
Krzemińskiego i E. Świeżawskiego. T. 
III, ci sami, t. IV. red. P. Chmielow- 
ski, współudział St. Krzemiński i E. 
Świeżawski. 

Przegląd akademicki. Kraków 1880 -1882, 
t. 2 i 1890, jeden tom. 

— archeologiczny. Lwów 1876—1883, t. 8. 

— bibliograficzno -archeologiczny. War- 
szawa 1881-1882, t. 3. 

— dwu światów. Warszawa 1849, t. 2. 

— dziejów polskich. Poitiers 1837—1839, 
t. 3. (t. III = 3 części). 

— emigrac)jny. Lwów 1892— 189B, t. 2. 

— etnograficzne- historyczny i literacki 
poświęcony badaniom Polski i krajów 
sąsiednich. Kraków 1875. 

— europejski nauk. liter, artyst. War- 
szawa 1862—1863, t.6. J.I. Kraszewski. Przegląd filozoficzny. Warszawa 1903— 
1906. 

— historyczny. Warszawa 1905 — 1910, 
t. 10. 

— katolicki. Warszawa 1863-1910, t. 47. 

— kościelny, pismo miesięczne, poświę- 
cone nauce i sprawom kościoła kato- 
lickiego. Poznań 1880 i 1903-1906. 

— krytyczny. Kraków 1874—1877, t. 4. 
Dr W. Zakrzewski. 

— lekarski. Organ Tow. lekarsk. krak. 
Kraków 1860-1910. 

— literacki. Kraków 1896—1899, t. 4. 

— — i artystyczny. Kraków 1882 — 1886, 
t. 5. 

— Lwowski. Pismo dwutyg. poświęcone 
sprawom religijnym, naukowym, lite- 
rackim i politycznym. Lwów 1871 — 
1883, t. 13. Ks. E. Podolski. 

— miesięczny, Kraków 1874—1875, t. 3. 
Dr. I. Skrochowski 

— muzyczny, teatralny i artystyczny, 
dwutygodnik. Lwów 1905, nr. 1 — 10. 

Przegln. = Przegląd naukowy. Warsza- 
wa 1842-1848, t. 27. H. Skimboro- 
wicz. 

— pedagogiczny, czasopismo poświęcone 
wychowaniu szkolnemu i domowemu. 
Warszawa 1882-1905. 

Przegl. polityczny powszechny. Lwów 
1856-1861. 

— — społeczny i literacki. Lwów 1880 — 
1900. 

— p. = Przegląd polski. Kraków 1866 — 
1910, t. 180. 

— polski. Warszawa. Zmienia później ty- 
tuł na »Zorza Warszawska* 1906. 

— poranny. Warszawa 1906. 

— pow. = Przegląd powszechny. Kra- 
ków 1884-1910, t. 104. 

— powszechny życia społecznego, lite- 
ratury i sztuki (przedtem Przegląd 
tygodniowy). Warszawa 1905, 1906. 

— Poznański. Poznań 1845—1865, t. 38. 

— prawa i administracyi. Lwów 1876— 
1910, tomów 70- 

— rzeczy polskich. Paryż 1857—1863, t. 7. xxx Franciszek Gawełek — sądowy i administracyjny. Lwów 1875 
do 1910. 

— Słowiański. Poznań 1881. 

— społeczny. Pismo naukowe i literackie. 
Lwów 1886—1887, t. 3. 

— stryjski. Stryj 1906. 

— tygodniowy życia społecznego, lite- 
ratury i sztuk pięknych. Warszawa. 
1865-1906 (defekt). 

— Warszawski literatury, hisloryi, sta- 
tystyki i rozmaitości. Warszawa 1840 
do 1841, t. 6. 

— Wielkopolski. Poznań 1867. E Kierski. 

— wszechpolski. Lwów 1903—1906. 

— Zakopiański. 1899—1903. 
Przemysłowiec. Lwów 1904 —1906. 
Przewodnik. Pismo obyczajowo-naukowe. 

Kraków 1850. J. Bętkowski. 

— pow. Żywieckiego. Miesięcznik. Ży- 
wiec 1900—1901, num. 9. 

— rolniczo-przemysłowy. Leszno 1836— 
1844. Od 1845-1846 jako Tygodnik 
rolniczo-przemysłowy. 

Prznl. = Przewodnik naukowy i litera- 
cki. Lwów 1872-1910, t. 38. 

— Toruń '1903-1906. 

Przodownica, pismo miesięczne dla ko- 
biet. Kraków 1906. 

Przyjaciel chrześcijańskiej prawdy. Prze- 
myśl 1833-1840, zesz. 32. Ks. Kor- 
czyński. 

— domowy. Lwów 1851-1868, t. 18. 

— dzieci. Tyg. z rycinami, poświęcony 
nauce i zabawie dzieci. Lwów 1848. 
Fr. Ks. Beldowski. 

— dzieci dla pouczenia i rozrywki dzie- 
ci, młodzieży i starszych osób. Cheł- 
mno 1868. J. Chociszewski, Danielewski. 

i młodzieży. Poznań 1869—1872. .1. 

Chociszewski. 

— ludu. Chełmno 1860—1871, t. 12. 

— czyli tygodnik potrzebnych i pożytecz- 
nych wiadomości. Leszno 1834 — 1849, 
t. 16. 

— ludu Lecki. Leck 1842. 

— polskich dzieci, czyli zbiór różnych 
pożytecznych wiadomości, powiastek, wierszyków, zagadek i t. d. Gdańsk 
1865, cz. 2. J. Chociszewski. 
Przyjaciel sztuki kościelnej. Kraków 1883 
do 1894. 

— zdrowia. Warszawa 1861. 

Przyroda i przemysł. Tygodnik popular- 
no-naukowy poświęcony rozpowsze- 
chnianiu nauk przyrodniczych i ich 
zastosowaniu do przemysłu. Warsza- 
wa 1872-1880, t. 8. K. Hertz. 

Przyszłość. Genewa 1886, Zurich 1873. 
Kraków 1906. 

Nasza przyszłość. Czasopismo naukowo- 
literackie, społeczne i polityczne. Ki- 
jów 1908 (maj -lipiec). 

Pszczółka Krakowska. Kraków 1819 — 
1822, t. 13. K. Majeranowski. 

— Polska. Kraków 1823, t. 4. 
Pszczoła Polska. Lwów 1820, t. 3. W. 

Chłędowski. 
Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia. 
Warszawa 1818. Witowski (nieprze- 
glądnięty, brak w bibliotekach). 

Radegost. Pismo zbiorowe. Wilno 1843. 

A. H. Kirkor. 
Reforma. Dwutygodnik. Sanok 1868. K. 

Pollak. 

— Warszawa 1906. 

Rimenbranza. Wilno 1843. Krzeczkow- 
ski. 

Rf. = Rozprawy Wydziału filologicznego 
Akademii Umiejętności w Krakowie, 
1874-1910, t. 47. 

Rhf. = Rozprawy Wydz. historyczno-fiło- 
zoficznego Akademii Umiejętności 
w Krakowie. 1874-1910, t. 53. 

Rkrspw. = Rozmaitości Warszawskie. Do- 
datek do Gazety korespondenta war- 
szawskiego. Warszawa 1818—1839, 
t. 21. 

Rmp. = Rozprawy i sprawozdania z po- 
siedzeń Wydziału matematyczno- przy- 
rodniczego Akademii Umiejętności 
w Krakowie, 1874—1910, t 48. 

Rocznik damski. Warszawa 1884. J. Ku- 
rzewski. Bibliografia ludoznawstwa XXXI Rocznik dla archeologów. Kraków 1874. 
St. Krzyżanowski. 

— filarecki. Kraków 1886. 

— Kola literacko artystycznego we Lwo- 
wie 1896 Dr W. Barto-szewski. 

— Kółka naukowego Tarnopolskiego. 
Tarnopol 1892. 

— krakowski. Kraków 1898—1910, t. 13. 

— literacki. Pismo zbiorowe. Petersburg 
]8ł3-lS44, 1846-1849, t. 4. 

— naukowo-literacko-artystyczny (ency- 
klopedyczny) na rok 1905. Wydawni- 
ctwo Wlad. Okręta. Warszawa 1905— 
1906. 

— pedagogiczny. Warszawa 1883. S. 
Dickstein i i. 

— Petrokowski. Piotrków 1871— 1873, t. 3. 
Porębski. 

— Polsk. Tow. Krajozn. Warszawa 1907 
do 1908, t. 2. 

— religijny, wyznań chrześciańskłch 
w Król Polsk. na rok 1847 wydany 
przez K. Moyko. Warszawa 1847. 

— Samborski, wydawnictwo na cele do- 
broczynne Samborskie. Przemyśl-Sam- 
bor 1877—1896, t. 19. 

— Towarzystwa historyczno-literackiego 
w Paryżu. 1866-1878, t. 7. 

RTPN. Krak. = Kocznik Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk krakoskiegow. Kra- 
ków 1817-1872, t. U. 

— — — — Pozn. = Rocznik Towarzy- 
stwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 
Poznań 1860—1909, t. 49. 

— — — — Tor. = Rocznik Towarzy.stwa 
Przyjaciół Nauk Toruńskiego. Toruń 
1878-1910, t. 17. 

— — — — Warsz. = Rocznik Towarzy- 
stwa Przyjaciół Nauk War.^^zawskiogo. 
Warszawa 180.H-1830, t. 21. 

— Warsz. = Rocznik Warszawski literacki 
poświęcony oświacie, literaturze, bi- 
bliografii i księgarstwu. Warszawa 
1871 — 1875, t. 5. St. Czarnowski. 

— lek. = Rocznik Wydziału lekarskiego 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kra- 
ków 1838-1845, t. 8. Rocz. Żarz. = Rocznik Zarządu Akade- 
mii Umiejętności w Krakowie 1873— 
1910, t. 37. 

— zbiór. = Rocznik zbiorowy prac nau- 
kowych na rok 1880. Warszawa 1881. 

— związku = Rocznik związku postępo- 
wej młodzieży polskiej. Rok I. Kra- 
ków 1905. 

Roczniki gospodarstwa krajowego. War- 
szawa 18i2, t. 6. K. Garbiński. 

— krytyki literackiej. Warszawa 1842. 
Fr. H. Lewestam. 

— polskie z lat 1857—1861. Paryż 1865, 
t. 4. 

Rodź. = Rodzina. Pismo tygodniowe, po- 
święcone literaturze, naukom i sztu- 
kom. Warszawa 1865—1866, t. 2. Al. 
Makowiecki. 

Rodzina chrześcijańska. Dodatek do »Gór- 
noślązaka*. Katowice 1905 — 1906. 

— i szkoła. Pismo poświęcone sprawom 
wychowania domowego i szkolnego. 
Lwów 1903—1910, t. 8. M. Haraszkie- 
wicz. 

Rok. Miesięcznik pod względem oświaty, 
przemysłu i wypadków dziejowych. 
Poznań 1843-1846, t. 7. 

— Mickiewiczowski, księga pamiątkowa 
wydana staraniem Kółka Mickiewi- 
czowskiego we Lwowie 1899. 

— wiejski. Gniezno 1860-1863, t. 3. 

Rola, pismo tygodniowe poświęcone spra- 
wom społecznym, ekonomicznym i li- 
terackim. Warszawa 1883-1908,1.25. 
J. Jeleński. 

Równianka. Pismo zbiorowe Humańskie. 
Rok 1861. Humań. St. Krzyżanowski. 

Rozm. liter. = Rozmaitości literackie z ro- 
ku 1825-1827. Warszawa 1828, t. 5. 

— nauk. = Rozmaitości naukowe. Kra- 
ków 1828, 1829 i 18H0 w 4-ce. (N. I = 

\ 154 str., II = 171, III = 162 str.) J. Za- 
łuski, J. S. Bandtkie. 

— nauk. i liter. = Rozmaitości naukowe 
i literackie. Warszawa 1859—1860, t. 
10. M. Gliszczyński. 

I Rozmglw. = Rozmaitości. Dodatek do XXXII Franciszek Gawełek Gazety Lwowskiej. Lwów 1817—1859, 
t. 37. 

Rozm. w. = Rozmaitości Warszawskie. 
Warszawa 1827-1828, t. 2. 

Rozmwiej. = Rozmaitości dla ludu wiej- 
skiego, zebrane przez Julię Goczał- 
kowską. Lwów-Tarnów-Stanisławów 
1843—1845, t. 4. 

Rozrywki przyjemne i pożyteczne. Kra- 
ków 1826-1827, t. 9. 

— umysłowe. Kraków 1841, t. 2. 

Rozwój, dziennik polityczny, przemysło- 
wy, ekonomiczny, społeczny i litera- 
cki. Łódź 1908-1906. 

Rubon. Pismo poświęcone pożytecznej 
rozrywce. Wilno 1842-1849, + 10 K. 
Bujnicki. 

Ruch. Czasop. literackie, artyst., nauko- 
we i społeczne. Lwów 1887. KI. Kucz- 
kowski. 

— liter. = Ruch literacki. Tygodnik po- 
święcony literaturze, sztukom pięk- 
nym, nauce i rzeczom społecznym. 
Lwów 1874—1878, t. 5. Br. Zawadzki. 

— literacki. Dwutygodnik »Kuryera Li- 
tewskiego*. Wilno 1906. 

— muz. = Ruch muzyczny. Warszawa 
1857—1862, t. 6. Red. J. Sikorski ze 
współudziałem artystów i miłośników 
muzyki. 

Rusałka. Wilno 1888-1842, t. 5. A. Groza. 

Sami sobie. Książka zbiorowa na rzecz 
Warszawskiej Kasy Literackiej. War- 
szawa 1900, 8", s. 281 +111 + VI. 

Sfinks. Warszawa 1908-1910, t. 3. 

Dla siebie i dla szkoły. Pamiętnik wyd. 
staraniem pierwszych abituryentów 
szkoły handlowej miejskiej w Kiel- 
cach. Warszawa 1909, 8o, s. 588. 

Sioło. Pismo zbiorowe poświęcone rze- 
czom ludowym ukraińsko - ruskim. 
Lwów 1866-1867. 

Skarbczyk domowy, pismo poświęcone 
zabawie i nauce. Kral<ów 1863. 

Skarbiec Polski. Lwów 1859. Kamiński. 

Dla Śląska. Książka zbiorowa na rzecz gimnazyum polskiego w Cieszynie. 
Lwów 1895, 80, s. 190+1 ni. 

Słowem i czynem. Jednodniówka wyda- 
na staraniem »Czytelni kobieta. Lwów 
1905. 

Słowianin. Lwów 1868—1871, t. 3. 

— Paryż 1841-1842, t. 2. 

— tygodnik. Warszawa 1829-1830, t. 2. 
Słowo, dodatek do gaz. »Słowo«, wych. 

w Petersburgu 1859. 
Nowe Słowo, dwutygodnik społeczno-li- 
teracki, poświęcony interesom kobiet. 
Kraków 1903—1906. 

— dziennik polit. Warszawa 1881—1910, 
przeglądnięto kilkanaście lat. 

Słowo Polskie, dziennik. Lwów 1895— 
1910 (niekompletne). 

Śmieszek. Pismo peryodyczne. Warszawa 
1827, t. 4. 

Snl. = Snopek literacki. Dzieło zbiorowe 
ułożone staraniem Pauliny z L. Wil- 
końskiej. Poznań 1857. 

Snopek Nadwiślański z płodów piśmien- 
nictwa krajowego, zebrali Marcin Os- 
soryja i Karol B. z Jarosławca. (Cie- 
pliński i Baliński). Warszawa 1844— 
1845, t. 2. 

Sobótka. Księga zbiorowa ku uczczeniu 
50-letniego jubileuszu Seweryna Go- 
szczyńskiego (z portretem jubilata). 
Lwów 1875. 
- niedzielna, pismo czasowe dla ludu. 
Leszno 1837—1848, t. 12. 

— tygodnik belletrystyczny illustrowany. 
Poznań 1869-1871, t. 8. 

Sport. Warszawa. 1903-1906. 

Spr. gimn. = Sprawozdanie gimnazyum. 
Po rok 1889 korzystałem z zestawie- 
nia prof. Frąckiewicza sSpis przed- 
miotów pomieszczonych w sprawo- 
zdaniach galicyjskich szkół średnich 
po koniec 1889 r.« Lata po rok 1910, 
zostały o tyle uwzględnione, o ile 
dane sprawozdanie znajdowało się 
w Krakowie, lub treść tegoż podano 
w »Prze wodniku bibliograf. « 

Spr. hist. sztuki = Sprawozdania Komi- Bibliografia ludoznawstwa XXZIII syi do badania historyi sztuki w Pol- '■ 

sce, wyd. Akad. Umiej, w Krakowie ; 

1879—1907, t. 8. 
Sprawozdania Komisyi fizyograficznej 

Akad. Urn. w Krak. 18H7— 1910. t. 44. 
Skj. = Sprawozdania Komisyi językowej 

Akademii Umiejętności w Krakowie. 

1880-1894, t. 5. 
Stadło, tygodnik rzeczom polskim i sło- 

wiań^skim poświęcony. Budyszyn 18*9 

do 1850, nr. 13. 
Staroż.\tności Galicyjskie. Lwów 1838 - 

1840, zesz. 5 Zegota Pauli. 
Dla Stryja. Książka wyd nakładem Kola 

liter.-artyst. we Lwowie. Lwów 1886, 

fol., s. 108. 
Strzecha. Pismo illustrowane dla rodzin 

polskich. Lwów 1868—1873, t. 6. F. H. 

Richter. 
Świat. Warszawa 19it6— 1910, t. 12. 

— dramatyczny. Warszawa 1838—1840, 
t. 5. 

— dwutygodnik. Kraków 1888 - 1895, t. 8. 

— illustrowany. Pismo familijne ku za- 
bawie i nauce dla wszystkich stanów. 
Wiedeń 1881 A. Odrowąż. 

— kobiecy, tygodnik poświęcony wszel- 
kim gałęziom pracy kobieCł'j, litera- 
turze, sztuce. Warszawa. Rok II. 1906. 

— literatury i historyi. Warszawa 1861. 
F. S Dmochowski. 

— Słowiański. Kraków 1905—1910, t. 12. 
Dr. F. Koneczny. 

Światowid, czyli zbiór najciekawszych 
powieści i artykułów. Warszawa 1835 
do 1838, t. 2. 

Światowit, rocznik poświęcony archeo- 
logii przeddziejowej i badaniom pier- 
wotnej kultury polskiej i słowiańskiej 
wydawany staraniem E. Majewskiego 
Warszawa 1899— 19ti7, t. 5. 

Świętojanka, noworocznik gospodarski. 
Kraków 184i. K. Lange. 

Świt. Warszawa 1884-1887, t. 4 

— Dziennik poświęcony polityce, prze- 
m>8łowi i literaturze. Lwów 1856— 
1857. t. 2. Dr. F. Wisłocki. 

Bibliografia Indoznawstwa. Świt, tygodnik naukowy, literacki i arty- 
styczny. Lwów 1«72. R. Starkel, Br. 
Zawadzi, Z. Ulanowski. 

Sybilla Nadwiślańska. Dziennik narodo- 
wej literaturze, historyi, polityce i rze- 
czom krajowym poświęcony. War- 
szawa 1821. Fr. Grzymała. 

Sylwan, dziennik leśny. Warszawa 1820 — 
1846, t. 21. 

Szkice społeczne i literackie. Kraków 
1875 1876. K. Bartoszewicz. 

Szk(^a, tygodnik poświęcony sprawom 
wychowania. Lwów 1868-1907, t. 39. 

— ludu. Kraków 1848. 

— Polska. Poznań 1849—1853, t. 4. E. 
Eslkowski. 

Warszawa 1906. 

— Przyszłości Kraków 1906. 

Szkółka dla dzieci. Poznań 1850-1853, 
E. Estkowski. 

Sztuka. Paryż 1904—1905. 

Sztuka stosowana. Wydawnictwo Towa- 
rzystwa »Polska Sztuka Stosowana*. 
Kraków 1902- 1910, wychodzi zeszy- 
tami. Wyd. Jerzy Warchałowski. 

Tandeciarz Warszawa 1831. 
Teka, czasopismo miesięczne polskiej 
młodzieży. Lwów (904—1906. 

— Wdeńska. W.lno 1857—1858, t. 6. 
Telegraf. Lwów 1852—1854, t. 3. W. Go- 
czałkowski. 

Themis. Kraków 1834— 1}^36, zesz. 3. 

— polska. Pismo nauce i praktyce prawa 
poświęcone. Warszawa 1828— 1830, t. 8. 
Kilku wydawców. 

Tory Nowe, miesięcznik poświęcony spra- 
wom oświaty i wychowania. Warsza- 
wa 1906. 

Tydz. = Tydzień. Dodatek naukowo-lite- 
racki do Kuryera Lwowskiego. Lwów 
1893-1906; 1907 i 1908 nie wyszedł' 
a od 1909—1910 wychodzi p. t. .Na 
ziemi naszej* t. 16. 

— literacki, art\st3czny, naukowy i spo- 
łeczny. Lwów J 874 -1881, t. 12. Ro- 
gosz, Bartoszewicz, Biernacki. 

V XXXIV Franciszek Gawełek Tydzień Piotrkowski. Piotrków. 1893— 
1906 (niekomplet.). 

— polityczny, naukowy i literacki. Dre- 
zno 1870. J. I. Kraszewski. 

Tyg. beri. = Tygodnik Berliński, bezpła- 
tny dodatek tygodniowy wDziennika 
Berlińskiego*. Berlin 1906. 

— Cieszyński. Cieszyn 1848—1851, t. 3, 
Stelmach 

— ill. = Tyg.. Illustrowany. Warszawa 
1859-1910, t. 102. 

— katolicki. Grodzisko 18fiO-1873, t. IŁ 
Ks. Prusinowski. 

Lwów 1891 - 1892. Ks. E. Borawski. 

— krakowski, pismo poświęcone litera- 
turze i sprawom politycznym. Kra- 
ków 1834, num. 50. Gąsiorowski, Me- 
Ci szewski. 

— literacki, poświęcony literaturze, sztu- 
kom pięknym i krytyce. Poznań 1888 
do 1845, t. 7. A. Wojkowski. 

— Lwowski. Lwów 1850, nr. 39. K. Wid 
man. 

— — pismo illustrowane. Lwów 1867- 
1868, Jasieński, Osiecki. 

— mód i powieści. Warszawa 1867— 
1888 (defekt). 1903—1906. 

— muzyczny i dramatyczny. Warszawa 
1821. Kurpiński, Minasowicz. 

— naukowy. Lwów 1865. Fr. B. Twar- 
dowski. 

— — i literacki. Lwów 1866. F. B. Twar- 
dowski, Br. Zamorski. 

— niedzielny, dodatek do Gazety Naro- 
dowej. Lwów 1867-1877, t. 10. 

— Petersburski, naukowy, artystyczny 
i literacki. Petersburg 1830—1858, t. 
52. E. Callier. 

— Polski (ciąg dalszy »Dziennika mód 
paryskich*). Lwów 1848. 

— — pismo illustrowane Warszawa 
1903-1906. 

— — poświęcony włościanom. Pszczyna 
1845. Szemmler. 

— — wiadomości przyjemnych i pożyte- 
cznych. Warszawa 1832-1833, t. 4. 
D. Dzierożyński. Tygodnik Polski i zagraniczny. Warsza- 
wa 1818—1820, t. 10. Br. Kiciński. Od 
1820 Tyg. przeobraża się w »Wandę*. 

— powszechny, pismo illustrowane, wszel- 
kim gałęziom literatury, nauce, sztuce 
i polityce poświęcone. Warszawa 1877 
do 1885, t. 9. Jasiński, Perzyński, Eh- 
renfeucht. 

— Poznański, pismo naukowo-literackie. 
Poznań 1862-1863, t. 2. Dr. K. Szulc. 

Tygrol. = Tygodnik rolniczo-przemyslo- 
wy. Lwów 1837 — 1839. A. Kasperow- 
ski. 1840-1846, t. 10. T. Kochański. 

— romansów i powieści. Warszawa 1869 
1877, t. 9. 

Tyg. Samborsko-Drohobycki 1903—1906. 

— wiejski. Wadowice 1848, nr. 23. Ks. 
W. Wasikiewicz. 

— Wielkopolski. Poznań 1871 -1874, t. 4. 

— Wileński. Wilno 1816— 182_^ t. 12. 

Ulicznik krako\^ski. Kraków 1862. 

Up = Upominek, książka zbiorowa na 
cześć Elizy Orzeszkowej (1866—1891). 
Kraków-Petersburg 1893, s. 611, 4-to. 

Up. wil. = Upominek Wileński, pismo 
zbiorowe poświęcone J. I. Kiaszew- 
skierau na pamiątkę 50 rocznicy jego 
zawodu literackiego. Wilno 1879 (1880^. 

Wanda, tygodnik mód i powieści. War- 
szawa 1829-1830, t. 2. 

— tyg. Nadwiślański. Warszawa 1828. W. 
Małecka. 

— tygodnik polski płci pięknej i litera- 
turze poświęcony (dalszy ciąg »Ty- 
god. polsk. i zagrań. «) Warszawa 
1820-18-^2, t. 8. 

— tyg. Waisz., literaturze, moralności 
i krytyce poświęcony. Warszawa 1823, 
t. 2. Ksawery Godebski. 

— wiązanie na rok 182.Ó. Warszawa. 
Warszawianin, tygodnik mód. Warsza- 
wa 1822-182H. 

Warszawski rocznik literacki. Warsza- 
wa 1879—1880 (przeglądnięto tylko 
kilka numerów). Bibliografia ludoznawstwa xxxv Warta. Poznań 1874—1890. (1878—90 
przeglądnięto). 

— książka zbiorowa ofiarowana księdzu 
Fr. Blażyńskiemu na jubileusz 50- le- 
tniego kapłaństwa. Poznań 1874. 

Wędrowiec, czasopismo tygodniowe, po- 
święcone podróżom i krajoznawstwu. 
Warszawa 1863—1906, t. 86. 

Weteran Poznański. Poznań 1825, zesz. 12. 

Wiad. = Wiadomości archeologiczne. 
Warszawa 1872-1874, t. 1. 

— brukowe. Wilno 1817-1822, t. 6. 

— historyczno-literackie. Paryż 1838. 

— kościelne. Lwów 1873—1885, t. 12. 
Ks. E. Podolski, Ks. O. Holyński, Ks. 
E. Borawski. 

— krajowe i emigracyjne. Paryż 1837. 

— polskie. Paryż 1855-1861. FehksWrot- 
nowski. 

Wianek, noworocznik na rok 18.H6— 1837. 
Wyd. nakl. i star. J. Kaczanowskiego. 

— na rok 1837, zebrał i ułożył K. Kor- 
well. 

Wianki, tygodnik dla płci pięknej. Lwów 
1849—1850, num. 22 J. Goczałkowska. 

— pismo pożytkowi i rozrywce poświę- 
cone.Lwów 1852—1854. Goczałkowska. 

— Świętojańskie. Lwów 1853. 
Wiarus. Poznań 1849-1850. Ks. Prusi- 
nowski. 

Wiązanka literacka, dzieło zbiorowe u- 
łożone staraniem Pauliny z L. Wil- 
końskiej. Poznań 1853. 

Wieczory rodzinne. Warszawa 1903— 
1906. 

Wieczory zabawne, czyli rozrywki dla 
domu i kawalerów, w rozmaitych cie- 
kawych wierszach i anegdotach. 
z przyłączeniem sto i oko zagadek. 
Warszawa 18U5. 

Wiedza i praca. Dodatek do » Rodziny 
i szkoły*. Pismo poświęcone szerze- 
niu i popularyzowaniu wiedzy. Lwów 
1903-191^9, t. 7. 

Wiek. Warszawa (Dodatek niedzielny. 
Wiek illustrowany) 1903—1906). 

— gazeta polityczna, literacka i spo- łeczna. Warszawa 1873—1877 (nie- 
kompletne). 
Wiek, młody. Lwów 1903. 

— nowy. Lwów 1903-1910. 

— pismo ludowe. Poznań 1848-1850, t. 2. 
Ks. Prusinowski, Stefański W. 

Wielkopolanin. Poznań 1882—1887, t. 6. 
Wielkop. = Wielkopolanin. Poznań (Uod. 

nadzwyczajny Ogniska domowego) 

1903. 
Wieniec, pismo zbiorowe ofiarowane St. 

Jachowiczowi. .Warszawa 1857—1858, 

t. 3. 

— dwutygodnik literacki. Kraków 1862. 
J. Goczałkowska. 

— pismo czasowe illustrowane. Warsza- 
wa 1872, t. 2. M. Olgebrand. 

— pismo dla ludu Lwów 1875—1876. 
Czesław Pieniążek, T. Szumski, St. 
Stojałowski. 

— i Pszczółka, gazeta dla ludu polskie- 
go. Lwów 1875—1881, t. 8. Ks. St. 
Stojałowski. 

Wieś ilustrowana. Warszawa 1910, t. 2. 
K. Laskowski (El.). 

Wieśniak, pismo dla ludu. Kraków 1848, 
num. 16. Cyper J., Górnicki L. 

Z nad Wilii. Książka zbiorowa poświę- 
cona pamięci A. Mickiewicza i T. Za- 
na w 50 rocznicę ich zgonu. Wilno 1906. 

Wisła, księga zbiorowa ku uczczeniu 25 
letniej rocznicy pracy na polu dzien- 
nikarskiem Pawła Stalmacha. Kraków 
1873. 

— miesięcznik geograficzno-etnografi- 
czny, wydawany z częściowej zapomo- 
gi Kasy im. Mianowskiego. Warszawa 
1887-1905, t. 19. 

Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wil- 
no 18.S4-1843, t 60. 

Dla włościan. Wyd. zbiorowe. Lwów 1890. 

Włościanin, pismo ludowe. Kraków 1869 
do 1879, t. 10. Oz. Pieniążek, Chmie- 
lewski, Jordan. 

Wschód. Lwów (3 razy na miesiąc). 
1903-1906. 

Wszechświat, tygodnik popularny, po- XXXYI Franciszek Gawelek święcony naukom przyrodniczym. War- 
szawa 1882-1910, t. 29. 

Zabawy przyjemne i pożyteczne. War- 
szawa 1802-1806, t. 5. 

Zagroda, pismo dla ludu. Kraków 1871— 
1877, t. 7. Gordon, Chmielewski. 

Zakopane. Zakopane 1891, num. 3 (od 
24 lipca do 24 sierpnia). 

Zakopianin 1899, num. 5. F. Doerfler(od 
22 czerwca do 30 sierpnia). 

Zakopianka, jednodniówka wydana na 
rzecz stów. uczącej się młodzieży pol- 
skiej >Pomoc Br atnia w Zakopanem*. 
Zakopane 1901. P. Chmielowski. 

Zap. = Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu. 
Toruń 1908-1910, zesz. 12. 

Zar. śl. = Zaranie śląskie. Cieszyn 1907 

— 1910 (wychodzi zeszytami co kwar- 
tał). Red. Dr. E. Farnik. 

Zarysy domowe, wydal K. Wl. Wójcicki 
w Warszawie 1842, tomów 4. 

Zb. = Zbiór wiadomości do antropologii 
krajowej. Wydawnictwo Komisyi An- 
trop. Akad. Umiej, w Krakowie 1877 
do 1895, t. 18. 

— pr. n. = Zbiór prac naukowych z dzie- 
dziny sztuki, etnografii, Imgwistyki 
i literatury. Dodatek do Tyg. Powszech- 
nego. Warszawa 1)^88. 

Zbieracz literacki i polityczny. Kraków 
1836-1838, t. 8. Mączyński J. 

— umysłowych rozrywek. Kraków 1839 
t. 2. J. Mąrzyński. 

Zbiór rozmaitych zabaw. Wrodaw 1821. 
Zdrowie, czasop. Warszawa 1887, 1901 — 
1910, (t 10). 

— illustrowany rocznik literacki wycho- 
dzący nakładem G. Kohna i pod re- 
dakcyą tegoż. Lwów 1900-1901. 

Ziarno. Tygodnik literacki, artystyczny, 
naukowy i społeczny. Lwów 1882 — 
1883, t. 2. 

— Warszawa 1903—1906. 

Z ziemi pagórków leśnyoli, z ziemi łąk 
■ zielonych.. Książka zbiorowa, poświę- 
cona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią (!) rocznicę jego urodzin 
1798 1898. Warszawa. Gebethner 
i Wolff 1899, 80, s. 6 ni + 406. 

Ziemia, tygodnik krajoznawczy, illustro- 
wany. Warszawa 1910, Kazimierz Kul- 
wieć. 

Ziemianin Wszerada. Bruksela 1837—1838, 
zesz. 4. 

Ziemomysł. Warszawa 1830, t. 4. 

Ziewonia, wyd. star. i nakład. L. W. Stras- 
burg 1839. 

— noworocznik wydany we Lwowie 
1834, przez Aug. Bielowskiego. 

Złota przędza, zob. Przędza złota. 

Znicz, noworocznik wydany przez J.Krze- 
czkowskiego. Wilno 1834-1835, t. 2, 

Zorza, dziennik młodemu wiekowi po- 
święcony. Warszawa 1843—1844, t. 6. 
P. Krakowowa, Trojanowska. 

— Pismo niedzielne illustrowane dla ludu 
miejskiego i wiejskiego. Warszawa 
1866—1869 (defekt). J. Grajnert. 

Zoiza, pismo tygodniowe z rysunkami. 
Warszawa 1905-1906. 

— Wileńska. Wilno 1906. 

Zwiastun ewangeliczny. Warszawa 1866 
do 1^69, t. 4 i 1903-1906 

— Górnośląski. Piekary 1868-1872, t. 5. 

Życie. Kraków 1896—1900, t. 5. 
Zywie. Pismo zbiorowe. Poznań 1844. 

Kowarska Z. A. Przegląd Gazety Świą- 
tecznej za r. 1895. Wisła XIII, 51 i n. 
(art. lud.). 

Sawicka Stanisława: Przegląd Gezety ka- 
liskiej z r. 1902. Świątecznej 1889- 
1900. Wisła XVII, 219, 508. 

Wilanowski Kawicz Michał: Spis rzeczy 
w Gazecie kaliskiej 1 897-1902. Wisła 
XII -XVII, s. 375, 95, 96, 235, 265, 
508. 

— w Tygodniku Piotrkowskim 1873 

-1903. WisłaXII— XVIII, 367, 97, 233, 
267, 506, 246. Skrócenia. A. (Ak.) U = Akademia Umiejętności. 
antrop..= antropologiczny, 
areh. = archeologiczny, 
art. = artystyczny. 

b. w. z. = bez wydrukowania roku. 
bibl. = bibliograficzny. 

c. d. = ciąg dalszy, 
ciesz. = cieszyński. 
cz. = część. 

czasop. = czasopismo, 
czyt. = czytelnia, 
dod. ^ dodatek, 
dom. = domowy, 
dwutyg. = dwutygodnik, 
dz. = dziaJ. 

encyltlop. = encyklopedya. 
etnograf. = etnograficzny, 
fil (filolog.) = filologiczny, 
fizyogr. ::= fizyograficzny. 
fol. = folio, 
■gimn. = gimnazyum. 
gub. := gubernia, gubernialny. 
hist. = historyczny, 
ill. = illustrowany, illustracya. 
im. = imienia, 
kal. = kalendarz, 
koresp. = korespondent, 
kraj. = krajowy, 
krak. = krakowski. kron. = kronika. 

kryt. = krytyczny. 

ks. zb. = księga zbiorowa. 

kur. = kuryer. 

kwart. = kwartalny. 

lek. ^ lekarski. 

lit. (liter.) ^ literacki. 

lub. ^lubelski. 

Iw. (Iwowsk.) = lwowski. 

m. = miejsce. 

mieś. = miesięczny. 

ni. = nieUczbowany. 

n, (nr.) = numer. 

nar. = narodowy. 

nauk. = naukowy. 

niedz. = niedzielny. 

niem. = niemiecki. 

nowor. = noworoczny. 

odb. = odbitka. 

p. t. = pod tytułem. 

petersb. = petersburski. 

podr, = podróż. 

polsk. = polski. 

por. = porównaj. 

pow. powsz ) = powszechny. 

pr. = prawo. 

przegl. = przegląd. 

przekl. = przekład. 

przew. = przewodnik. XXXVIII Franciszek Gawelek reo. = recenzya. 
rocz, (roczn ) = rocznik, 
rodź. = rodzimy, 
roln. = rolniczy, 
ros. = rosyjski, 
s. (str.) = stronica, 
slow. = słowiański, 
spol. = społeczny, 
spr. = sprawozdanie. 
t. = tom. 
tabl. = tablica, 
teatr. = teatralny. ffum. = tłumaczenie, 
tydz. = tydzień, 
tyg. = tygodnik. 
warsz. = warszawski, 
wiad. = wiadomość, 
wielkop. = wielkopolski, 
wil. = wileński. 
wzni. = wzmianka, 
wyd. := wydanie. 
zb. = zbiorowy (zbiór). 
z. (zesz.) = zeszyt. 
zob. = zobacz. Synonimy. Antoni J. = Holle Antoni J. 
Bożydar = Bogdanowicz Edmund. 
Deotyma = Łuszczewska Jadwiga. 
Eliasz = Radzikowski Eliasz Walery. 
Gryf A., zob. Nowosielski. 
Gwiaździc= Ks. A. Brykczyński. 
Gralak = Gralewski Mateusz. 
Iks = Ks. Pleszczyński Adolf. 
Jadam z Zatora = Gorczyński Adam. 
Józef z Bochni = Chmielewski. 

— z pod Krakowa = Szujski Józef. 

— z nad Obry ^ Chociszewski J. 

— z Mazowsza = Wojciechowski J. 
Korespondent zKrasnegostawu = Wierz- 
bowski E. 

Kostrowiec Zegota = Ks. Cholowiński 

Ignacy. 
Krakowczyk = Nowiński Stanisław. 
Legatów icz =^ Bartoszewicz Adam. L. Sz. = Szenderowicz L. 

Lubicz Rafał = Łopaciński Hieronim. 

Łt^towski J. = Książek J. 

Mazur Roman = Zmorski Roman. 

Nowosielski A. (G ryf A.) = Marcinkowski A. 

Ogończyk = Eliasz. 

Okońsiii Wł. = Świętochowski A. 

Z Opatówka Stefan =Giiler A. 

Padalira = Fisz Zenon. 

Pielgrzym z Tenczyna = Majeranowski 

Konstanty. 
Pług A. = Pietkiewicz A. 
Promyk = Prószyński Konrad. 
Rawita Fr. = Gawroński Fr. 
Sęk A. J. =Mierzkowski A. J. 
Step = Pigoń Stanisław. 
Tworzymir = Chociszewski Józef. 
Wacław z Oleska = Zale.*^ ki Wacław. 
Wojciech z Medyki = Michna Wojciech. Spis przedmiotów ogólnycin O- I. 

A) Opis wsi, miasteczek i okolic pod 
względem geograficzno - topograficznym i 
i klimatycznym. Nr. 1 - 56, 6828. 7037. ■ 

B) Przewodniki, krajoznawsLwo. 30, 48, 
76-136, ^10, 6225, 6238, 6313, 6385,, 
6390. 

II. ' 

Człowiek. 

1 Wzrost, barwa oczu, włosów, ogól- i 
ny ustrój ciała, statystyka, charaktery- 
styka. 108, 137-284, 1694, 5T91-5794, 
5800, 5805, 5806, 5810, 5818, 5^59, 5861. 
5866, 5869, 6208, 6223, 62^7, 6250, 6281, 
6311, 6376, 64ł7, 6481, 6488-6491, 6512, 
6548, 6549, 6575, 6889, 6941, 7043. 

2. Typy, obrazy. 285—442, 1633, 2164. 
6153, 6382, 6795. 

III. 
Język. 

Właściwości mowy, próby języka, prze- 
zwiska, imiona, etymologie, słowniki. 443 
-781, 1694, 1922, 3331, 3449, 3905, 4939, 
5680, 5803, 5821-5848, 5864, 5869, 6085, 
61H5, 6196, 62' 6, 6-207, 6217, 6221, 6240, 
6291, 6355, 6297-6299, 63.6, 6317, 6823, 
703/. IV. 

Życie ludu zewnętrzne. 

1. Odzież. 782-943, 146H, 1478, 1483, 
1485-1487, 1493, 1495, 1503, 1694, 1798, 
1801. 1901. 2150, 3047, 4247, 4317, 6230, 
6251, 6275, 6277, 6285, 6332. 6414, 6487, 
6562, 6796, 6823, 6828, 7086. 

2. Ogólny wygląd wsi, zagrody i t. d. 
944—965, 6303. 

3. Chata, zob. Budownictwo wiejskie. 
1270-1461. 

4. Pokarmy i napoje. 8i6, 9^6-995, 
1089, 1492, 1586, 1624, 4856, 4858, 4907, 
5110, 6215, 6505, 6562. 

5. Noszenie zarostu. 996—999. 

6. Oświetlanie. 1000. 

7. Palenie tytoniu, używanie tabaki. 
1001-1003. 

8. Hygiena, lecznictwo, choroby ^j. 108, 
796, lOOi-1121, 1016, 1021, 1080-1085, 
1102, 1120, 1866, 2919, 3124, 3939, 3950, 
4922, 5009, 5010, 5019. 5027 5029, 5048, 
5051, 5052, 5053, 5079, .5085, 5091, 5111, 
5113, 5114, 5118-5120, 5124, 5126, 5127, 
5129, 5136, 5139, 5144, 5146, 5155, 5177, 
5178, 5199, 52:^4, 5245,. 5304, 5314, 5326, 
5356, 5389, 5442, 5516. 5744, 5792. 6063, 
6219, 6249, 6288, 6294, 6322. ') Zob. Indeks rzeczy. 

*) Zob. Indeks rzeczy (choroby) XL Franciszek Gawelek V. Charakterystyka zajęć i gospo- 
darstwa. 

1. Gospodarstwo, narzędzia gospodar- 
skie i t. d. 1020, 1122-1147, 1259, 1260, 
1265, 1355, 1448, 1501, 1598, 1694, 5244, 
6377, 662 i. 

2. Gilów bydła, drobiu i t. p. 1148— 
1165, 1694, 5137, 6375. 6423, 6424. 

3. PrzemysJ domowy. 48, H95, 1166- 
1268, 1086, 6279, 6351, 6353, 6B59, 6360, 
6363, 6364, 6379-6381, 6383, 6H84, 6394, 
6395, 6396, 6397, 6400, 6401, 6407, 6411, 
6422, 6424, 6431, 6432, 6434, 6440. 

4. Budownictwo, a) Styl ogólny. 108, 
549, 955, 1133, 1270—1422, 1466, 1494, 
1499, 6199, 6200, 6264, 6274, 6290, 6296, 
6562, 6794, 6795. 

b) Styl zakopiański, sztuka stosowana. 
530, 1132, 1243, 1244, 1423-1461, 6204, 
6221, 6289, 6368, 6370. 

5. Zmysł estetyczny ludu. a) Ozdoby 
sprzętów, malowidła, sztuka zdobnicza. 
1359, 1395, 1408, 1450, 1462-1503, 5680, 
6213, 6285, 6289, 6427, 64:^3. 

b) Kogi jelenie jako ozdoba kościołów. 
1504-1510, 6302. 

VI. 
Stosunki społeczne i rodzinne. 

1. Życie wiejskie wogóle. 

a) Życie rodzinne, stosunek ludu do dwo- 
ru, urządzenia społeczne, wychodźctwo 
i t. d. 367, 616, 720, 721, 1323, 1511—1764, 
1777, 1781, 3625, 4022. 5793, 5995, 6054- 
6056, 6070, 6i48, 6262, 6280, 6314, 6561, 
6562, 6893. 

&) Gmina. 1464, 1480, 1498. 1522, 1582, 
1638, 1664, 1765--17H9, 5100. 

c) Prawo zwyczajowe. 791, 920, 961, 
l772, 1782, 1790-1857, 1991, 5956, 6211, 
6228, 6252, 6292, 6293. 

d) Prawo karne. 1858-1872. 

e) Jarmarki, kiermasze. 340, 343, 362, 364, 365, 390, 419, 420, 426, 431, 486, 531, 
1171, 1252, 16H2, 1873-18!;8. 

s 

2. Życie według zajęcia. 

a) Flisacy, pasterze, rybacy i t d. 305,324, 
353, H58, n86, 399-402, 408,416,440,542, 
738, 739, 869, 113S, 1467, 1899-1934. 3790, 
4084, 4480, 5011, 5104, 5125, 5640, 5739, 
6828, 7007, 7050. 

&) Cechy. 19:^5-2029, 3041. 

c) Żebracy. 330, 387, 403, 409, 422, 442, 
2030-2043, 4174, 4472. 

d) Złoczyńcy. 499-502, 534, 590, 602, 
702, 740, 868, 1793, 2044-2054. 2242, 3099, 
3134, 3146, 3178, 3295, 3360, 3423, 3429, 
3430, 3467, 3490, 3573, 3642, 3643, 3702, 
3758, 3770, 3776, 3799, 3806, :<867, 3957, 
4014, 4015, 4135, 4658, 5000, 5208, 5217, 
5232. 5252. 

e) Czytelnictwo, oświata, " moralność. 
1093, 1586, 1654, 1694, 1794, 1876, 2055- 
2122, 2201, 2203, 2213, 2228, 3327, 4875, 
4926, 4954, 6894. 

VII. 

Życie religijne. 

363, 1544, 1545, 2123-2163, 2183, 2188, 
2189, 2203, 2213, 2228, 2243, 3542, 3543, 
3870, 4537, 4832. 

VIII. 
Zwyczaje, obyczaje I obrzędy. 

1) Ogólne (sąsiedzkie, codziene i t. p.). 
1127, 2164-22-0, 2228, 3542, 3663, 3784, 
4111, 4125, 5758, 5803, 58o6, 5821—5848, 
5864, 5869, 5871, 5908, 5910, 6155, 6216, 
6222, 6324, 6474, 6514, 6562, 662 K 6728, 
6794, 6796, 6823, 6825, 6828, 7039, 7u43, 
7082, 7086. 

2) Doroczne, a] Od św. Marcina do nie- 
dzieli zapustnej. 303, 333, 359, 807, 1008, 
2133, 2251, 2281—2420, 2804. 2993, 3036, 
3225, 3243, 3305, 3405, 3524, 3669, 3807, 
4212, 4303, 4324, 4389, 4425, 4431, 4462, Bibliografla ludoznawstwa XLI 4466, 4487, 4580, 4606, 4607, 4610, 4666, 
4847, 4910, 4359, 4506, 4525, 4543, 5136, 
5678, 6474, 6624, 7043. 

6) Widowiska świąteczne (Herody, Ja- 
sełka, Koniki, Szopki, Turonie i t. p). 
319, 325, 394, 414, 424, 2421-2518, 3050. 
4503. 4563, 4679, 4967, 6474. 

c) Od niedzieli zapustnej do św. Mar- 
cina. 332, 366, 396, 1252—1255, 1673, 2125, 
2127, 2129, 21.S1, 2133, 2134-2140, 2142^ 
2144, 2146, 2147. 2153, 2159, 2162, 2163.' 
2188, 2203, 2251, 2377, 2385, 2416, 2519- 
2706, 2785, 2970, 3018, 3085, 3281, 3406, 
3553, 3842, 4304, 4361, 4515. 4934, 5136, 
5263, 5695, 6209, 6239, 6286, 6474, 6621-, 
7043. 

d) Wianki, sobótki. 334, 415, 538, 2707 
—2785, 2970, 4111, 4358, 4471, 4473, 4934, 
6226, 6247. 6256, 6305. 

e) Dożynki. 317, 372, 1498, 2377, 2786— 
2800, 4048, 4111, 4303, 4416, 4426, 4427, 
4429, 4301, 4535, 4545, 4546, 4644. 

3) Zwyczaje i obrzędy rodzinne, a) Uro- 
dziny. 540, 2801-2806, 2817, 2848, 2919, 
4413. 

b) Wesele, a) Obrzędy weselne. 304, 
323, 337 -339, 3i4, H45. 425, 4H0, 432. 505, 
507. 913, 1809, 1838, 2807—2898, 2881, 
2919, 4050, 4062, 4088, 4089, 4101, 4109, 
4126, 4179, 4251, 4275, 4280, 4292, 4301, 
4403, 4407, 4470, 4473, 4496, 4497, 4522, 
4526, 4541, 4542, 4570, 4577, 4654, 5136, 
6466, 6562, 6624, 6795, 6796, 7043. 

gl Mowy weselne. 2829, 2871, 2899- 
2909, 4050, 4051, 4497. 

c) Śmierć. 393, 28i8, 2910-2946, 4878, 
4970, 4113, 4923, 4972, 4973, 5651, 5743, 
6143. 

IX. 

Gry i zabawy dorosłych i dzieci. 

Hagada, mętowanie, teatr ludowy, tań- 
ce, muzyka. (W^idowiska świąteczne, zob. 
2421—2517). 328, 346, 347, 392, 406, 1176, 
1408, 1625, 2426, 2700, 2919, 2947-3089, 
3381, 4072, 4132, 4139, 4271, 4353, 4354, 
Bibliografia ludoznawstwa. 4504, 4662, 4581, 4668, 5803, 5821-5848, 
5851. 6202, 6203, 6242, 6306, 6474, 6624, 
7043. 

X. 

Twórczość umysłowa. 

1. Podania, legendy, opowiadania, ba- 
śnie i anegdoty. 1692, 2083, 2203, 2253, 
2263, 3090—4018, 41()5, 4408, 4606, 4779. 
4881, 4938, 4982, 5068, 5103, 5117, 5141, 
5195, 5258, 5259, 5262, 5268, 5272, 
5277, 5280, 5283, 5289—5294, 5304, 5318, 
5323, 5401, 5487, 5583, 5606, 5609, 5623, 
5680, 5733, 5737, 5748, 5753, 5803, 5821— 
5848, 5851, 5864, 5869, 5871, 5908, 5982, 
6044. 6046, 6075. 6142, 6155. 6166, 6167, 
6282, 6319, 6460, 6471—6473, 6493, 6494, 
6498, 6510, 6624, 6706, 6728. 6825, 7034. 

2. Pieśni. 4019—4701, 4982, 5565-5568. 
5570—5572, 5575, 5579, 5581, 5646, 567:-<, 
5674, 5681, 5687, 5688, 5698, 5741, 5793, 
5803. 5821—5848, 5851, 5864, 5869. 5871, 
5908, 5930. 5955, 5961, 5974, 5982, 6040, 6067 
6068, 6075, 6108, 6155, 6160, 6166, 6170, 
6183, 6190, 6197, 6202, 6203, 6213, h242, 
6271, 6272, 6284, 6320, 6449, 6450, 6451, 
6454, 6455, 6465, 6467, 6468, 6495-6497, 
6500, 6502, 6503, 6586, 6624. 6706, 6728, 
6776, 6828, 7043, 7082. 

3. Pieśń sBogurodzica*. 4702—4736. 

4. Listy. 4737—4743. 

5. Chlopi-poeci. 4744—4772. 

6. Pismo obrazowe. 4773—4776, 4841, 
5457. 

7. Zagadki. 2199, 2969, 4777-4806, 5623, 
5803, 5821-5848, 5864, 5869, 587 [, 5908. 
6063, 6624. 

8. Humor, żarty. 2969, 3298, 3444, 3507, 
3674, 3843, 3913, 4807-4851. 5634, 6624. 

XI. 

Wierzenia, 
przesądy, praktyki i t. p. 

1. Wierzenia ogólne (mitologia), wró- 
żby. 1028, 1029, 2176,2237,2274,2275,2278, 

VI Franciszek Gawelek ■2181, 2182, 2715, 3290, 4852-5007, 5437, 
0063, 6075, 6222, 6247, 6294, 6318, 6463, 
6474, 6477, 6482, 6510, 6511, 6514, 6728, 
6794, 6825, 6828, 7039, 7081, 7086. 

2. a)Czary, czarownice, zamawiania, zna- 
chorzy i t. p. 179H, 1862, 1864, 1871, 3112, 
3266, 3562, 3977, 4067, 4887, 4906, 4964, 
4982, 5008-5253, 5181, 5290, 5299, 5361, 
5419, 5505, 5518, 5738, 5779, 5803, 580(i, 
5821-5848, 5851, 5864, 5908, 6453. 

6) Boruta, Twardowski (Faust). 5254 — 
5294. 

3. Istoty nadprzyrodzone (boginki, ru- 
sałki, topielce, upiory, duchy i t. d.). 
2574, 2970, 3091, 3184, 3230, 3262, 
3342, 3383, 3435, 3476, 3480, 3656, 3770, 
3919, 5065, 5070, 5077, 5179, 5295-5419, 
5719, 5937, 6268, 6492, 6506, 6516. Zob. in- 
deks rzeczy, djabeł. 

XII. 
Wiedza. 

1. Pojęcia ludu o przy rodzie i). 
a) Rośhny, zwierzęta, ogień. 591, 686, 

722—724, 770, 1029, 1034, lu76, 1121, 3215, 
3328, 3331, 3376, 3492, 3675, 3767, 3914, 
4696, 4924, 4997. 5083, 5165, 5333, 5368, 
5420-5524, 5687, 5688, 5952, 6192, 6220, 
6226, 6244, 6257-6299, 6322, 6460, 6511. 

6) Astronomia, metereologia, kosmogra- 
fia i przepowiednie pogody. 3210, 3250^ 
3265, 3384. 3395, 3524, 3611, 3735, 4413* 
4646, 4882, 4920, 5140, 5184, 5379, 5382, 
5525-5562, 5628, 6241. 

2. Liczenie czasu. 5563—5564. 

3. Kraje i ludy, przeszłość, życie ludz- 
kie i t. d.«). 5565—5586. 

4. Przysłowia i przypowieści, zdania 
i myśli. 2203, 2263, 2969, 3253, 3330, 3442, 
3542, 3784, 3790, 3919, 5518, 5548, 5557, 
5587—5786, 5803, 5806, 5821-5848, 5869, 
5871, 5908, 6063, 6193, 6292, 6624, 6776, 
€828, 7039. I XIII. 

Monografie miasteczek, powia- 
tów, wsi, całych okolic i t. d. 

(Monografie o charakterze więcej hi- 
storycznym, jak etnograficznym, zostały 
tutaj pominięte). 5787—5917. 

XIV. 
Literatura ludoznawcza. 

1. Opracowania metodyczne, rozbiory 
i syntezy. 5918-6191. 

2. Prace zmierzające do zbierania i po- 
rządkowania materyłuw ludoznawczych. 

a) Teorya i metodyka, kwestyonaryusze 
i odezwy. Towarzystwa ludoznawcze. 
6007, 6064, 6152, 6188, 6192—6344. 

b) Muzea etnograficzne. Wystawy. 1243 
-1245, 1247, 1259, 1304, 1361, 1444, 6345 
-6444. 

c) Przekłady (uwzględniłem tylko wa- 
żniejsze). 6445—6518. 

XV. 
Ogólne. 

Materyały etnograficzne o treści mie- 
szanej (ogólna charakterystyka ludności 
pewnych okolic, zwyczaje, wierzenia, 
stroje, zabawy, przysłowia, podania itp., 
wszystko najczęściej w jednym ustępie). 
6519-7091. 

XVI. 

Ludoznawcy polscy. 

Życiorysy, wspomnienia, nekrologi i ko- 
respondencye etnografów polskich. 7092 
—7207. 

Wydawnictwa ludoznawcze. Oceny 
ogólne. 

Uzupełnienia. 

Indeks osób i autorów. 

Indeks rzeczy. 

Błędy drukarskie i sprostowania. ») Zob. Rośliny i zwierzęta w indeksie rzeczy. 
2) Zob. Narodowości w indeksie rzeczy. I. A. Opis wsi, miasteczek i okolic pod względem geogra- 
ficzno-topograficznym i klimatycznym. 

(Uwzględniono tylko najważniejsze prace, które istotnie charakteryzują daną 

miejscowość). 1. Adamski Wojciech, , Dr. Materyaly 
do flory W. Ks. Poznańskiego. Zebrał 
w osobną całość, wstępem i indeksami 
opatrzy} Dr. Bolesław Erzepki, konser- 
wator zbiorów Poznańskiego Tow. Przyj. 
Nauk. Poznań 1896, 8o, s. XI + 58. 

Rec. H. Łopaciński. Wisła XIV, 81. 

2. Borucki Aleksander. Nasze góry, 
malownicze opisanie Karpat i Tatr oraz 
ich mieszkańców. Cz. 1 i II. Cieszyn 1888, 
16-ka, s. 76 i 96 (Biblioteka tanich ksią- 
żeczek dla ludu i młodzieży). 

H. Chłopicki Edward. Świętokrzyskie. 
Nolaiki z podróży. Kłosy VII, 18, 28, U, 
56, 68, 79, 92. 

4. Chmielewski Konrad. Obrazy ziem 
polskich. Książka przejrzana przez sSek- 
(f\ę geograficzną« Tow. krajozn. War- 
szawa 1901, 8«, s. 303. 

5. — Twoje ziemie... twoje wody... 
Szkice malownicze w kraju. Warszawa, 
1907, 8", s. 88. (Biblioteka geograficzna). 

6. 'Cłiróściriski Michał. Opisanie cie- 
kawe gór Tatrów Wydał St. E. Radsi- 
kowski. Pamttrz. XXVI, 61-140. 

7. Dolina Nowotarska pod względem 
stosunków klimatycznych, rolniczych i 
przemysłowych. Dzr. I, 8. 

8. — Prądnika, Pieskowa Skała, Ojców, 
Grodzisk. Gaz. warsz. 1869, nr. 330 i 331. 

9. Kraków. Ojców 1907, 8", 

s. 30 i 2 mapki. 

Bibliografia ludoznawstwa. 10. Domaiiski F. Warunki przyrodni- 
cze rolnictwa w gub. Lubelskiej. Księg. 
pam. lub., cz. IV. 

11. Dyakowski B. Od Karpat do Bał- 
tyku. Zbiór opisów z geografii kraju ro- 
dzinnego. Cz. I. Od Beskidu do Mazowsza, 
z 160 ryc. Warszawa J. Lisowska. 1910. 
S. 335. Z mapą Niziny polskiej. 

Rec. K-ć. K. Ziemia 1910, 30. 

12. Dziekoiiski Józef Bohdan. Łysa 
Góra, wspomnienie z wędrówki po kraju. 
Jaskółka 1843, 1—12. 

13. Gawarecki W. H. Orłowo i Mu- 
rzynowo, opis topograficzno-historyczny. 
Dzwlit. Oddz. II A. I. 53. 

14. — Wieś Gozdowo opisana topo- 
graficzno-historycznie. Snl. 299. 

15. Geografia Polska V i VI (Królestwo 
Polskie i kraje przyległe: Litwa, Ruś, Ga- 
licya, Śląsk, Poznańskie, Prusy zachodnie 
i wschodnie). Warszawa 1900, 8", s. 84. 

16. Gloger Zygmunt. Rzeka Narew. 
Wędrowiec 1881, II, 379, 396. 

17. — Nad Biebrzą (poboczny dopływ 
Narwi na granicy Król. Polskiego i gub. 
Grodzieńskiej ). Kronika rodź. 1882, 11 2, 144. 

18. — Powodzie za Piastów i dzisiejsze. 
Kłosy 1887, I, 300. 

19. — W dolinie Biebrzy. — Wisła 
VI, \. 

20. — Wycieczka po Wiśle. — Tamże, 
501. 

1 Franciszek GaweJek. 21.GIogerZygmunt.Naszerzeki.I.Wdo- 
linie Biebrzy. Kur. niedz. 1898, nr. 13 i n. 

22. Goszczyński Seweryn. Ogólny po- 
gląd na Tatry. — Góry Łopuszańskie. — 
Z Wielkiej góry. — Z góry Gron. — Do- 
lina Nowotarska. — Podróż do Druż- 
bak. Góra Kluczki. — Dzień, podróży. 
S. 49-72, 97, 183, 189. 

23. — Wyprawa w głąb Tatrów, Wo- 
łoszyn, Rostok potok, siklawa, pięciosta- 
wy, Świstowa góra, Morskie Oko, Koście- 
lisko, źródło Czarnego Dunajca, Smerczyn 
staw, góra Ornak, świst zwierzęcy, dolina 
Zakopane, źródło Białego Dunajca, Stawy 
Gąsienicowe. Dzień, podróży 202—290. 

24. H. W. Wspomnienia z podióży. 
(Dolina Prądnika. — Pieskowa skała. — 
Grodzisko. — Ojców). — Szkoła 187H, nr. 
10—13. 

2ó. Hoff B. V\'ycieczka do źródeł Wi- 
sły. Tyg. ill. 1885, I, 317. 

26. Hołowkiewicz Emil. Wędrówki po 
kraju. Powiat Rzeszowski. Prznl. 1879, 
515, 636, 721. 

27. — Dolina Nowotarska i jej torfowi- 
ska. Prznl. 1881, I, 70, 169. 

28. Jankowski Józef. Kartki z wędró- 
wki po kraju. — Ojców (z illustr.). Wę- 
drowiec 1895, 475, 495, 505, 525, 555. 575, 
615. 

29. Janota E. Wiadomość historyczna 
i geograficzna o Żywiecczyźnie. Gwiazdka 
ciesz. 1859 (i odbitka). 

30. Janowski Al. Ziemia rodzinna. Po- 
gadanka wstępna. Odczyty krajoznawcze. 
I. Warszawa 1908, S^, s. 16. 

31. Julian z Poradowa. Iwonicz i jego 
okolice. Kłosy XIV, 404. 

32. Kalwarya (z ryc). Przyj, ludu 1839, 
I, 70. 

33. Raszewski K. Itabka (z illustr.). 
Wędrowiec 1901, 48 i, 504, 535, 549. 

34. Kościelisko w Tatrach. Przyj, ludu 
1848, II, 402, 410; Ppn. I, 264. 

35. Krynicki Konstanty. O Wiśle, jej 
dopływach i miastach nad nią leżących, 
z 4-ma mapkami i wieloma obrazkami. Wyd. 5-te, popr. i pomn., 8", s. 132. War- 
szawa 1905. Nakład księg. J. Lisowskiej. 

36. — Rys geografii Królestwa Polskie- 
go. Warszawa 1887, 8", s. 202. Nakład 
księg. T. Paprockiego. 

Rec, 'A. Zakrzewski. Wędrowiec 1887, 
524. 

37. Kuczyński A. Puławy (Nowa-Ale- 
ksandrya) i ich okolice (4 rys.). Tyg. ill. 
1877, IV, 158, 163, 178. 

38. Laurenty. Geograficzny opis para- 
fii Myśliborza. Gaz. świąt. 1893, nr. 646. 

39. Łapczyński Kazimierz. Z powiatu 
Trockiego do Szczawnicy. Warszawa 1908, 
80, s. 32. Nakład Pol. Tow. Krajozri. 

40. Maciejowski Wacław Aleksander. 
Rysy do krajobrazu Polski aż do wieku 
XVIII. Pr.^yj. ludu 1841, I. 14H, 150, 159, 
167, 183. 

41. Majer .Józef. Literatura fizyografii 
ziem polskich. (Oddruk z Roczn. T. N. 
Krak. t. XXX). Kraków 1862, 8», s. 186. 

42. Markiewicz St. O stacyach letnich 
i o Ojcowie. Kur. Warsz. 1896, nr. 238, 
s 2; 2H9, s. 2; 240, s. 3. 

43. Mazur z Płockiego. Młodość moja 
i przejażdżki po kraju. Przegln. 1844, II, 
42 i 89. 

44 Nałkowski W. Dziennik podróży 
w góiy Kielecko-Sandomierskie. Głos 1900, 
nr. 1 i n. 

45. Niedźwiedzki L Dolina Zakopane 
w r. 1832. Wisła IX. 119 i n. 

46. Nowicki Aleksander. Wędrówki po 
kraju. I. Okolice Kawy Ruskiej, s. 80G, 
II. Okolice Lwowa, s. 902. Prznl. 1879. 

47. Obrazki z podróży do Talrów i Pie- 
nin. Czas 1858, nr. 38. 

48. Odczyty krajoznawcze. WarszaM'a 
1908, 8". Nakład Pol. Tow. Krajozn. I. 
Janowski Al , Ziemia rodzinna, s. 16. II. 
Hoffman Karol, Nieznane zakątki kraju 
(Suwalszczyzna), s. 32. III. Janowski Al. 
Podole, s. 24. IV. Malinowski Maksjani- 
lian. Przemysł ludowy w Królestwie, s. 
16. V. Janowski Al., Gopło, s. 20. 

Rec. Cz. Statkiewicz. Książka 1908, 400. Bibliografia ludoznawstwa 49. P... Józef. Urywek z podróży po 
kraju w roku 1842. Przegln. 18M, 111,82. 

50. Pierzchnica w pow. Stopnickim. 
Opis. Gaz. świąt. 189 K nr. 693. 

51. Podlasie. Charakterystyka okolicy. 
Kron. wiad. kraj. 18o8, nr. 28. 

52. Romer Eugeniusz Dr. Spis prac. 
odnoszących się do fizyografii ziem pol 
skich za lata 1891-1900. Lwów 1902, 
80, s. 127. (Odbitka z Kosmosu) zesz. V i VI. 

Rec. Dr. Krćek, Lud. V. 286. 

53. — Ziemia. Geografia fizyczna ziem 
polskich. »Polska, obrazy i opisy«,s. 1—69. 

54. S. Krótki opis Buska i jego okolic. 
Z ryciną wyobrażającą widok łazienek 
w Busku i z mapą okolic Buska. War- 
szawa 1842. 8". 

55 Siarczyński Fr., ks Galicya, jej 
ziemia, płody i ludy. Zawiera ciekawe 
rozdziały jakoto: Roślinność, nr. 36. — 
Zwierzęta, nr. 37 i 38. — Ludność, nr. 40, 
41, itd. Dodtpglw. VII. 

56. Siemiradzki Józef Krótkie spra- 
wozdanie z wycieczki w góry Święto- 
krzyskie. Wszechświat VI, 113, IHl 

57. Sosnowski P. Opisanie Królestwa 
Polskiego. Cz. I. Przyroda kraju. Wyd. 
II popi awione. Warszawa 1907, 8", s. 160 
(Z rys. i mapami). 

58. Stanisław z Warszawy. Dolina 
Ojcowska i jej okolice. Wędrowiec 1888, 
s. 265, 277, 28ii, 301, 314, 325, 337, 348. 

59. Staszic Stanisław. Rozprawa o Kra- 
paku Wielkim, Roczn. W. VIII, 209, IX, 18. 

60. Świerz Leopold. O stosunkach kli- 
matycznych na Podhalu tatrzańskiem. 
Pamttrz. XXIX, 111-115. 

61. Tabeli a miast, wsi, osad Król. Polsk , 
z wyrażeniem ich położenia i ludności, 
alfabetycznie uożona, w biurze Komisyi 
Rządowej Spraw wewnętrznych i Poli- 
cy! . Tomów^ 2. Warszawa 1827, w 4-ce 
podł., s. 288 i 339. 

62. Tatomir Lucyan. Tatry, obrazek 
geograficzny z trzema rycinami. Strze- 
cha 1868, 51-58. 

63. — Geografia ogólna i statystyka ziem dawnej Polski, ułożona przez... Kra- 
ków 1868, 8», s. XI i 399. 
Rec. Mrówka, I, 10, 25. 

64. Tomkowicz Ap. Wyjątek z po- 
dróży; »Opis Tatr i Zakopanego*. Kur. 
Warsz. 1835, nr. 269. 

65. Udziela Seweryn. Tyniec pod wzglę- 
dem topograficzno-etnograficznym. Wie- 
liczka, nakład autora 1887, 8 mała, s. 17 
i 2 nb. 

Rec. Dr. A. Kalina, Lud IV, 100. 

66. — Topograficzno-etnograficzny opis 
wsi polskich w Galicyi. Mat. VI. 3—124. 

Rec Dr. St. Dobrzycki, Przegl. pow. 
1902, 111, 88, Dr. Zdziarski, Przegl. pow. 
1904, IV, 119; W. Badura, Lud IX, 197. 

67. Wieniawski Julian. Kartki z wy- 
cieczki do Ojcowa (z ryc). Tyg. ill. 1890, 
II, 198, 218. 

_ 68. Wiślicki Adam. Szkice natury pol- 
skiej pod względem krajobrazowym. 
Księga świata 1858, I, 4—7. 

69. Wyimek z rękopisu podróży po 
Wielko-Polsce. Przyj, ludu 1837, I, 121. 

70. Zawadzki Józef, Dr. Pieskowa Skała 
i jej okolice: Ojców, Grodzisko, Bęrlko- 
wice, Wierzchowie, Korzkiew, Młynik, 
Sąspów, Sułoszowa, Wielmoże. Napisał... 
Warszawa 1910, 8o podł., s. 9ó. 

Rec. T-ł., Ziemia 1910, 335. 

71. Zejszner Ludwik. Podhale i półno- 
cna pochyłość Tatr, czyli Tatry polskie. 
Bibl. Warsz. 1849, I, 57, 535, III, 441, 
1851, IV, 523. 

72. — Podróże po Beskidach, czyli opi- 
sanie gór karpackich, zawartych pomię- 
dzy źiódlami Wisły i Sanu. Bibl. Warsz. 
1848 III, 96, 371, 476. 1849 IV. 1 i Dodtpglw. 
1851, 169, 172, 177, 180, 186, 190. 194, 
199, 208, 1852, 82, 95, 102, 174. 

73. Zieliński Ludwik. Wspomnienie 
Tarnowa, Krakowa i odwiedziny gór ta- 
trzańskich. Lwowianin 1841, 107. 

74. — Zakopane. Wędrowiec 1889, 255 i n. 

75. Ziemba Karol. Szwajcarya ka- 
szubska. Wędrowiec 1897, 514 (z ilustr.), 
1898, nr. 26. Franciszek Oawelek B. Przewodniki, krajoznawstwo. 76. Bąkowski Klemens, Dr, Przewo- 
dnik po okolicach Krakowa. Z 2 mapa- 
mi. Kraków 1909, 8«, s. XVI i 174. 

Rec. L. Włodek. Książka 1910, 24; T-t. 
Ziemia 1910, 351. 

77. Bartoszewicz K. Przewodnik po 
Krakowie, z dodaniem opisu okolic Kra- 
kowa. Kraków 1890, s. 100, 16-ka, z ryc. 

78. Bobiński Ant. i Bazewicz J. M. 
Przewodnik po Królestwie Polskiem, na 
podstawie najlepszych źródeł opracowany, 
zawierający spis alfabetyczny miast, osad, 
wsi, kolonij, folwarków i t. d. (tytuł dłuż- 
szy). Warszawa 1901/1902, T. I-II, 4-ka 
poprzeczna, s. H98 i 374 z mapą ścienną 
gub. Król. Polsk. 

79. Cholewiński Witold. Przewodnik 
po Lublinie i jego okolicach z dodaniem 
planu miasta. Opracował na podstawie 
danych źródłowych Warszawa 1901, 8", 
s. 32. Nakład W. Cholewińskiego. 

Hec. R. Wisła XVI, 448. 

80. Chrzanowski Bernard. Na kaszub- 
skim brzegu. Zwięzły przewodnik z sze- 
ściu krajobrazami i mapą, Poznań 1910, 
8. 106. 

Rec. A. B. Balicki. Przegl. p. 1910, III, 
381. 

81. Chrościński Michał. Opisanie cie- 
kawe gór Tatrów, wydał 8t. E. Radzi- 
kowski. Kraków 1905, 8«, s. 78, z rys. 
w tekście. 

82. Częstochowa. Przewodnik po Czę- 
stochowie i okolicy. Z 40-ina illustra- 
cyami, planem m. Częstochowy i mapą 
okolic. Warszawa 1909, 8«, s. 145+XVII. 
Nakład Pol. Tow. krajozn. 

83. Eliasz, zob. Radzikowski. 

84-. Franko Iwan. Krajoznawstwo ga- 
licyjskie. Kur. Iw. 1892, nr. 212-226. 

85. Gizbert W. Wilno. Przewodnik 
illustrowany po mieście i okolicach z pla- 
nem miasta i dodatkiem. Wilno 1910, nakład, i druk. A. Żukowskiego i W. 
Borkowskiego, 8", s. 53. 

Rec. M. E. Ziemia 1910, 496. 

86. Gloger Zygmunt. Dolinami rzek. 
Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, 
Bugu i Biebrzy, przez... Warszawa 1903, 
8«, s 21«. Nakład Ferd. Hósicka. 

Rec. W. Gostomski. Książka 1903, 316 
-317. 

87. — Heilpern M., Kulwieć K. i Ja- 
nowski Al. Poznaj swój kraj ! I. Warszawa 

1907, 8», s. 15. Nakład Pol. Tow. kra- 
jozn. 

Rec. Cz. Statkiewicz. Książka 1908, 6. 

88. Grabowski A. Kraków i jego oko- 
lice Opisał historycznie... Wyd. 7 wzno- 
wione. Kraków 1905, 8«, s. XII-}-431 z wi- 
dokiem miasta i 57 drzeworytami. 

89. Hartingh Zofia. Przewodnik do 
ziemi kujawskiej. Kaszuby, Copoty i t. d. 
Warszawa 1908, 16», s. 181. Książka dla 
wszystkich, nr. 461. Wyd. M. Arcta. 

90. Hoffman Karol. Krajoznawstwo 
u nas. Odczyt agitacyjny. Warszawa 

1908, 80, s. 36, skł. gł. w księg. Gebeth- 
nera i Wolffa. 

91. J. B. Warszawskie Towarzystwo 
krajoznawcze. sNa ziemi naszej « 1910, 185 
— 187. 

92. J. Kazimierz. Skulsk, Ślesin, Kazi- 
mierz, Bieniszew, Konin. Opracował... 
Warszawa 1909, 8», s. 29. Bibl. krajo- 
znawcza, IX. 

93. J. L. V. Z Sieradza przez Zduńską 
Wolę, Łask, Pabjanice i Rzgów do Ło- 
dzi. Warszawa 1909, 8o, s. 29. Biblioteka 
krajoznawcza, III. 

94. Janowski Al. Wycieczki po kraju. 
Kielce. — Chęciny. — Karczówka. - Gó- 
ry Ś-tokrzyskie. — Bodzentyn. -— Wą- 
chock. — Iłża. — Radom. — Warszawa 
1902. Wydanie II, 8«, s. 160. Nakład, 
autora. Bibliografia ludoznawstwa. i 95. Janowski Aleks. Wycieczki po 
kraju. IV. Na szlaku nowej kolei. War- 
szawa — Łowicz- Łódź — Kalisz. Warsza- 
wa 1903, 8», s. 125. 

95. K. W. Nad Prądnikiem. Przewodnik 
po Ojcowie 1 jego okolicy. ZebraJ i uło- 
żył... Warszawa 1900, s. 170 (z illustr.). 

Rec. H. Łopaciński. Wisła XIV, 205. 

97. Kościiiski Konstanty. Przewodnik 
po Poznaniu i Wielkiem Księstwie Po- 
znańskiem. Z mapą, planem i rycinami. 
Poznań 1902, S", s. 226-f2 nlb. 

98. — Przewodnik po Poznaniu i Wiel- 
kiem Księstwie Poznańskiem. Z mapą, 
planem i rycinami. Poznań 1909, 8 ka 
mała, s. 226-f2 nlb. 

Rec. M. E. Ziemia 1910, 126. 

99. Krajoznawstwo. W sprawie na- 
szego krajoznawstwa. Wędrowiec 18H6, 
I, 75; Badania kraju Przegl. tyg. 1886, 
317; Krajoznawstwo nasze. Przegl. powsz. 
1886; Franko J. Krajoznawstwo galicyj- 
skie. Kur. Iw. 1892, nr. 212-226. 

100. Kraków. Opis miasta Krakow^a 
i jego okolic, wraz z dodatkiem opisu 
o pałacu biskupów krakowskich. Kraków, 
nakład i druk. Fr. Pobudkiewicza, 1872, 
w 12-ce, kart 2 niel., s. 200 i IV. 

101. Łepkowski Józef. Gniezno i Trze- 
meszno. Wiadomości zebrane przez . . . 
Kraków 1863, 8», s. 45. 

102. — Kalwarya Zebrzydowska i jej 
okolice pod względem dziejowym i ar- 
cheologicznym. Ryciny wykonał K. Bali- 
cki. Kraków 1850, 8«, s. 111 i 2 ryc. 

103. Łuszczkiewicz Władysław. lUu- 
strowany przewodnik po Krakowie i jego 
okolicach z dodaniem wszelkich wiado- 
mości i objaśnień oraz opisu wszystkich 
znaczniejszych zdrojowisk w Galicyi, 
ozdobione HO rycinami oraz planem mia- 
sta Krakowa. Kraków, nakład księg. i wyd. 
Czyt. lud. A. No wóleckiego w druk. L. 
Paszkowskiego, 1875, S°, s VII. Pocz. r. 
str. XLVI, 176. 

104. Maciesza Al, Dr. O pogłębieniu ruchu krajoznawczego u nas. Ziemia 
1910, 97—98. 

105. Macoszek Antoni, ks. Przewodnik 
po Śląsku Cieszyńskim, wraz z opisem 
topograficzno-etnograficznym i szkicem 
dziejów Księstwa Cieszyńskiego. Lwów 
1901, nakład. Tow. wydawn., 16-ka, s. 128 
z 19 ryc, 6 mapkami i planami m. Cie- 
szyna. 

Rec. Ułaszyn H. Książka 1901, 366-67. 
Tenże. Przegl. po w. 1901, LXXII, 270, 
WisłaXV, 771. M. W. Tydzień 1901,240; 
Bibl. Warsz. 1905 I, 578; Gwciesz 1901, 
315, H27. 

106. Mączyriski Józef. Kraków dawny 
i teraźniejszy, z przeglądem jego okolic, 
opisał... Z rycinami. Kraków, druk i na- 
kład J.,Czecha 1854, w 12-ce, s. XXIV 
i 236. (Z pamfletem przeciw biskupowi 
L Łętowskiemu). 

107. — Pamiątki z Krakowa, opis tego 
miasta i jego okolic. Z ryc. i planami. 
Tomów 8. Kraków 1845, w 12-ce, t. I, 
k. 2, s. 227, k. 1, ryc. 3, t. II, k. 2, s. 402 
i ryc. 5, t. III, k. 2, s. 318 i 2, ryc. 5. 

108. Metodyka wycieczek krajoznaw- 
czych. Wydawnictwo zbiorowe z illu- 
stracyami. Warszawa 1909, 8", s. 214. 
Nakład Pol. Tow. krajozn. (Obejmuje: 
1. Kulwieć: Organizacj'a wycieczek, II. 
Kontkiewics: Geologia, III. Dr. Trzebiński: 
Florystyka, IV. CserwińsM: Faunistyka, 
Y. Stolyhwo Antropologia, VI. Janowski: 
Ludoznawstwo i Folklor, VII. Wawrse- 
niecki : Archeologia, VIII. Rakowiecki: Zab. 
archit., IX. Wissnicki: Fotogr. i rys., 
X. Dr. T. Korzon: Hygiena wycieczek. 

Hec Cz. Siaikiewicz. Książka 1908,98. 

109. Meus Stanisław. lUustrowany 
przewodnik po Krakowie i okolicy. Wy- 
dawn. rok 3, 8», s XXXVIII + 10-77 -f 
XLIV -LVII z licz. ryc. 

1 10. Mikulski Franciszek. Opis Krakowa 
i jego okolic. Kraków, J. Czech, 1862,8**, 
s. 146, ozdobione 8 drzeworytami i je- 
dnym miedziorytem. Franciszek Gawełek. 111. Mikulski Franciszek. Toż, drugie 
poprawne wydanie. Kraków, druk. Czasu, 
1869, w 12-ce, s. Xli, 139 i kart 2. 

112. Miltner Henryk Ottokar. DerFuh- 
rer durch Krakau und Umgegend. Kra- 
kau, Wildl 1861, 8o, s. 61. 

113. — Toż, 2-te verJlndorte Ausgabe. 
Teschen 1872, w 16 ce, s. 77. Diuk. 
w Krak. 

114. — Przewodnik po Krakowie i jego 
okolicacli z dodaniem i t. d. Z niem. prze- 
łożył M. Csemicki. Kraków, Wildt, 1861, 
8», s. fi9. 

115. Miłkowski Stan. Przewodnik po 
Krakowie i okolicy. Kraków i Podgórze, 
1899, 8-ka mała, s. 102 i 1 ni. 

116. — Przewodnik po Krakowie i oko- 
licy. Wydanie drugie, poprawione i po- 
większone, z planem m. Krakowa. Kra- 
ków 1900, 8-ka mała, s. 116 i 1 nb. 

117. Nałkowski Wacław. Krajoznaw- 
stwo i jego stosunek do geografii. Zie- 
mia 1910, 17-19, 33-36. 

118. Ostrowski Stanisław. Jak zwie- 
dzać strony ojczyste. Tyg. ill. 1899, 1, 388 
i II, s. 592^ 611, 651 itd*. 

119. Przejażdżka po okręgu krakow- 
skim. Gaz. warsz. 1853, nr. 204,206,215, 
221, 234, 241, 313,317. 

120. Przewodnik historyczny po Kra- 
kowie i okolicy. Nakład I. 10.000 egzem- 
plarzy. KraUów 1907, 8», s. 68+LXlV. 
Nakład T. S. L. w Krakowie. 

121. — po Krakowie i jego okolicach, 
z planem. Kiaków 1890, 16-ka, s. 25. 

122. — 1903, 80, s. 91 i 6 koresp. ill. 

123. Radzikowski E. W. Illustrowany 
przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic. 
Pisał i illustrował... Poznań, nakład J. K. 
Zupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego 
w Dreźnie, 1870, 8«, s. IV, 264 i 2 tablice 
widoków z litogr. Czasu w Krakowie. 

Rec. Dr. Omega. Tydz. Krasz. 1870, 
357. (Przewodnik ten w} szedł w kilku 
wydaniach. W r. 1900 bjło już wyda- 
nie VI). 

124. Rostafiński Józef, Dr. Przewodnik po Krakowie i okolicy... Wyd. nowe. 
Kraków 1896, 8-ka mała, s. XXIV i 236, 
z widokiem Krakowa z XVI w, z 56 ly- 
cinami i planem miasta wykonanym przez 
budownictwo miejskie. 

125. Sawicki Ludomir, Dr. Geografia 
a krajoznawstwo. Odczyt wygłoszony na 
posiedzeniu Tow. krajozn. w Warszawie 
dnia 10 listopada 1909. Odbitka z Wszech- 
świata. Warszawa 1909. 

Rec. Kulwieć K. Ziemia 1910, 63. 

126. — Szkic programu badań krajo- 
znawczych. Ziemia 1910, 5 - 7. 

127. Sutor A. W., i<s. Krótki przewo- 
dnik do Zakopanego i po Tatrach. Kra- 
ków 1878, 8» mała, s. 8 ni. 

128. Świerz Leopold. Krótki przewo- 
dnik do Tatr. Kraków 1903. Wyd. 2-gie, 
8" mała, s. 59. Nakład autora. 

129. Co szlacłicic polski mógł się do- 
wiedzieć o Tatrach w XVIII w. (wyciągi 
z Nowych Aten ks. Chmielowskiego). 
Przegl zakop 1902, 446—47. 

130. De Yerdmon Jacąues Leonard. 
Częstochowa i okolice. W dwóch odczy- 
tach opracował... Biblioteka krajoznaw- 
cza, VI i VII, 8», s. 60. Warszawa 1909. 
Wyd. 8t. Graepe. 

131 W. K. Nad Prądnikiem, przewo- 
dnik po Ojcowie i jego okolicy, zebrał 
i ułożył K. W., wyd. illusrowane. War- 
szawa 1900, 8-ka mała, s. 172, z ryc. 
Nakład Gebethnera i Wolffa. 

132. Witanowski Michał. Przewodnik 
po dawnym opactwie Cystersów w Su- 
lejowie. Piotrków 1910, 8«, s. XIV. Na- 
kład oddziału Piotrkowskiego Pol. Tow. 
krajozn. 

133. Wycieczka po kraju. I. Widok 
z zamku krakowskiego, s. 796, II. Bie- 
lany, s. 799, III. Opactwo Tynieckie, s. 805, 
IV. Zamek Lanckoroński,. s. 811, V. Kal- 
warya Zebrzydowska, s. 1126, VI Zamek 
Lipowiecki, s. 1299, VII. Zamek Tenczyń- 
ski, s. 1303, VIII. Klasztor w Czerny 
s. 1307. Przegląd naukowy 1842. 

134. Zakopane i jego okolice. Przev\ o- Bibliografia ludoznawstwa. dnik dla zwiedzających z widokami. War- 
szawa 1905, 16-ka, s, 167 Nakład M. Arcta 
Ks. dla wszystkich nr. 267. 

135. Zakopane i Tatry. Kalendarzyk 
tatrzański. Rocznik pierwszy. Krótki prze- 
wodnik po Zakopanem i Tatrach. Z pla- 
nem Zakopanego i szkicem mapy śród 
kowego pasa północnej strony Tatr. Kra- ków, 1901. s. 215 druku i 10 notatnika. G. 
Gebethner i 8p. 

Rec. Przegl. zakop. 19Ul, s. 262. (Ro- 
cznik II. Kraków 1902, s. 222, Rocz. III. 
1903, s. Xlii 1225 i t. d.. kilka wydań). 

136. Zakopane i Tatry. Praktyczny 
przewodnik, Kraków 1904, 8" m., s. 224:. 
Nakład W. L. Anczyca. II. Człowiek. Wzrost, barwa oczu, włosów, ogólny ustrój ciała, statystyka, 
charakterystyka. 137. Antropologia. Drobne wiadomo- 
ści z dziedziny Antropologii. (Mat. nade- 
słane na wystawę w Lublinie 1901 r. 
przez R. Prsegalińskiego, V\ . Dzikow- 
skiego, Ks. P. Metelskiego, Bł. Szewca, 
W'. Dzikowskiego, M. Świdową i M. 6A:a- 
wińską, A. Jaroszka, T. Kleczyńskiego, 
St. Dąbrowską, K. Milowicsa, J. Polesza- 
ka, J. Maja, W. Dzikowskiego, H. Wey- 
herła). Wisła XVI, 343-345. 

138. B. D. Przyczynek do badań nad 
ludem tutejszym (Zakopane) według ma- 
teryału zebranego przez lekarza stacyi 
klimatycznej, opracował... Przegl. Zakop. 
1899. nr. « s. 2-4. nr. 9, s. 2-3. 

139. Bartoszewicz Julian. Mazowsze- 
Mazury, czem się od innych krajów i mie- 
szkańców polskich odznaczyły. Przyj. dom. 
1865, s. 58, 62, 66. 

140. Barzycki Józef, Dr. Szkice staty- 
styczne o śmiertelności w Austryi z lat 
ośmiu 1875/82, ze szczegółowem uwzglę- 
dnieniem Galicyi i W. Ks. Krakowskiego. 
Rzeszów 1886, 8«. s. 65, z 13 tabl. 

Rec. Przpgl. pow. 1887, II, s. 98. 

141. Benda Wład. T. Wśród tatrzań- 
skich górali. Tyg. ill. 1908, II, 923. 

142. Bienias St. Spis ludności war- 
szawskiej. At. 1894, I, 351—361. 143. Bierkowska Leonia. Typy ludowe 
(» Wesele krakowskie*), pomysł i wyko- 
nanie... I lalki). Kraj 1905, nr. 34 

144. Bochenek Adam. Główniejsze ce- 
chy charakterystyki ludności włościań- 
skiej okolicy Kutna i Łęczycy (2 ryc.) 
Mat. VII 101-114 (i odbitka, Kraków 
1903). 

145. - Materyały do charakterystyki 
antropologicznej ludności Królestwa Pol- 
skiego. Mat. VIII, 69 — 77. 

146. — Główniejsze cechy charaktery- 
styki antropologicznej ludności włościań- 
skiej powiatu Mławskiego, gub. Płockiej. 
Kraków 1904 S\ s. 10. 

147 Bogdanik Józef, Dr. Trwanie ży- 
cia w Białej na zasadzie wykazu zmar- 
łych w latach 1875 — 1884, obliczone co 
do ludności chrześcijańskiej. Zb. X, 3 -20. 

148. Borzemski Antoni. Powiat Sano- 
cki w cyfrach. Sanok 1904, s. XVI+116. 

Rec. Dr. A. K.. Przegl. p. 1906, I. 360. 

149. Brandt Jan Lud z okolic Smoiy- 
nia w pov\ . Biłgorajskim. \Vi.«ła XVIII, 
511. 

150. Buszek Jian, Dr. Porównanie trwa- 
nia życia ludności chrześcijańskiej i ży- 
dowskiej zmarłej w Krakowie od roku 
1859-1880. Zb. VI, 24-101. Fnan Ciszek Gawelek. 151. C. S. Badania nad barwą skóry, 
włosów i oczu. Wisła XIX, 472. 

152. Chełchowski Stanisław. Stosunki 
etnograficzne w gub. Płockiej. Kalend. 
Płocki. 1890, s. 164-177. 

153. Ciechanowski Stanisław i Urba- 
nik Michał. Maleryały do geografii wola 
i matołectwa w Galic} i (2 tabl). Mat. III, 
22-38. 

154. Cz. Ze statystyki stosunków naro- 
dowościowych w Poznańsl<iera i Pru- 
siech Zachodnich. Wisła XVI, 128. 

155. Czubek Jan. Z przeszłości Pod- 
hala w XVII w. Przegl. zakop. 1900, 
s. 402 — 403. (Autor podaje statystykę gó- 
rali w XVII w.). 

156. Czyiiski Edward. Elnograficzno- 
statystyczny zarys liczebności i rozsie- 
dlenia ludności polskiej. Wisła I, 8 14. 
48—55, 86-93, 127-136, 163-171, 203- 
213, 280-302. 

Rec. A. Zakrzewslii. Kraj 1888, nr. 4 
i 6; A. S. Wisła U, 180. Dr. J. D. Niwa 
1887, II, 1025; Kijewska Starina t. XXI, 
s. 55—59 przez C. Nejmana, Gaz. warsz. 
1887, nr. 314 przez W. Korotyńskiego. 

157. — Uwagi ogólne nad terytoryalneni 
rozmieszczeniem Polaków. Wisła I, 246. 

158. — Toż, wyd. II przy współudziale 
P. Tillingera, uzup. i rozszerz., z mapami. 
Warszawa 1909, s. 115 i 5 kart geograf. 

Rec. Dr. Gargas. Przegl. p. 1910, II, 333. 

159. Danielewicz l^olesław. Ludność 
miasta Warszawy w obrazach grafi- 
cznych, według spisu jednodniowego 
w 1882 r. Odbitka ze »Zdrowia« 1887, 4", 
s. 16, z 12 tablicami. 

160. Śmiertelność dzieci warszawskich 
w pierwszym roku życia (1889—1898), na- 
pisał... Warszawa 1901, 8», s 10 Odbitka 
ze »Zdrowia« nr. 10. 

161. Daniłowicz-Strzelbicki. Przyczy- 
nek do badań antropologicznych nad lu- 
dnością Królestwa Polskiego. Warszawa 
1896. (Odbitka ze »Zdrowia«). 

Rec. Olechnowicz, Wisła 1896, 855— 59. 
L. Krzywicki, Prawda 1896, s. 343. 162. Daszyńska Zofia, Dr. Ze staty- 
styki ludności Królestwa Polskiego. At. 
1893, I, 382-392. 

163. Długowieczność ludu w pow. 
Sieradzkim. Gaz. Kai. 1898, nr. 41. 

164. Dudrewicz Leon. Pomiary antro- 
pologiczne dzieci warszawskich. Zb. VI, 
3-23. 

165. Golidski Aleksander. Kilka szcze- 
gółów ze statystyki miasteczka Urzędo- 
wa. (Praca nadesłana na wystawę w Lu- 
blinie 1901 r.; wykazuje liczbę ludności 
m-ka oraz traktuje o zajęciach mieszkań- 
ców, szczególnie zaś o garncarstwie). 
Gaz. Lubelsk. 1902, nr. 104. 

166. Gorzycki Kazimierz, Dr. O antro- 
pologii etniczej. (Na podstawie »Ludów« 
Krzywickiego). Lud 1895, 225. 

167. — Antropologia rasowa. Lud IV, 60. 

168. Goszczyński Seweryn. Dzieci gó- 
ralskie. Dzień, podróży, 70. 

169. Gumplowicz M. Polacy na Wę- 
grzech. Studywm etnograficzno-statyst. 
Lwów 1903, 80, s. 44. (Odb. z »Ludu«). 

170. Hokusaj. Drobny pizyczynek do 
charakterystyki szlachty polskiej. (Zob. 
Echa płockie i łomżyńskie 1903, nr. 35). 
Wisła XVII, 393. 

171. Hryncewicz-Talko Julian, Dr. An- 
tropologia wogóle i w zastosowaniu do 
kraju naszego. Wisła II, 54-7. 

172. — Poliaki. Antropologiczeskij 
oczerk. (Ottisk iz sRusskago Antropolo- 
giczeskago Zurnała« 1901, nr. I). Moskwa 
1901, 8», s. 2 ni. -\- 30. 

173. — Polskaja antropołogiczeskaja 
literatura. (Odb. z Rus. antrop. Zurn.). 
Moskwa 1902. 

Rec. J. F. Gajsler, Wisła XVI, 110, 112. 

174. — Słów parę ze stanowiska an- 
tropologii w kwestyi pochodzenia Sło- 
wian. Wisła XVI, 754. (Traktuje głównie 
o góralach z Podhala). 

175. Ugowski Jan. Z antropologii kra- 
jowej. Kraj 1888, dod. nr. 22. 

176. J. G. Górale. Rozmait. Lwowskie. 
1840, s. 358 (nr. 44). Bibliografia ludoznawstwa. 177. Janiszewski Ant., Dr. Trwanie 
życia w Glinianach obliczone przez Dra 
J. Majera na zasadzie wykazów śmiertel- 
ności. Zb. VII, 3—24. 

178. Janota E., Dr. Zapiska o zalu- 
dnieniu dolin Dunajca i Popradu na Spiżu. 
Przyczynek do monografii Tatr. Hoczn. 
T. N. Krak. t. XXXII, s 69. 

179. — Przewodnicy zakopiańscy. Kłosy 
III, 256, 273. 

180. Jaroszewicz J. Materyaly do sta- 
tystyki i eti.ogratii gubernii Grodzień- 
skiej. Powiat Bielski. At. 184-8, VI, 168- 185. 

181. Jasiriski Dr. Kika słów o fizyo- 
psychoterapii, zwłaszcza ludowej Odbitka 
z » Krynicy*. Kraków 1893, 8°, s. 3. 

182. Karłowicz Jan. Próba charakte- 
rystyki szlachty polskiej. W »Ognisku«, 
Książce zbiorowej, wydanej dla uczcze- 
nia 25-letniej pracy T. T. Jeża. Warszawa 
1882, s. U2— 162. 

183. Kaszubów ilu jest na Kaszubach? 
Gryf 1910, 101— lOi. 

184. Kotowski Floryan. O ludności 
mieszkającej po prawym brzegu Wisły 
w ziemi Krakowskiej. Lud VIII, 160. 

185. Kopernicki Izydor, Dr. Czaszki 
przed mieszczan krakowskich z XVII 
i XVIII wieku. Zb. Xl, .1-25. 

186. Kosmowski Wiktoryn, Dr. O wzro- 
ście i wadze dzieci klas biednych w War- 
szawie. Odbitka z BMedycyny*. Warszawa 
1894, 4". s. 20 z rycinami w tekście. 

187. Kozieradzki A. Przyczynek do 
charakterystyki fizycznej ludności mę- 
skiej powiatu Miechowskiego na zasadzie 
pomiarów rekrutów w ciągu lat 30-tu 

1874-19031. Czasop. lek. 1905, nr. 7—10. 

188. O Kurpikach. Hozmgiw. 1832, 340. 
Charakt.). 

189. L. Ch. Korespondencya z sRypiń- 
skiego« (charakteryst. ludności miejsco- 
wej). Echa PI. 1898, nr 3. 

190. Lud. Kys charakterystyczny. Czas ' 
1848, nr. 6. 

191. Ludność Galicyi podług spisu 
z 21 grudnia. Bibl. warsz. 1882,1,83 -94. 

łfibliografia Indoznawstwa 192. Ludność miast, miasteczek, gmin 
wiejskich i obszarów dworskich podług 
wyznania i narodowości. R. stat. zesz. 9. 
Lwów 1888, 4", s. XVIII, 72 i 2 ni. 

193. Łopaciński Hieronim. Przykład 
długowieczności (szlachcic 116-letni). Wi- 
sła XVII, 252-53. 

194. M. W. Korespondencya ze Szreń- 
ska (charakt. ludności miejscowej). Echa 
Pł. 1898, nr. 4. 

195. Magierowski Leon. Trwanie ży- 
cia w Jaćmierzu na zasadzie wykazu 
zmarłych w ciągu lat pięćdziesięciu (1845 
—1894). .Mat. II, 32—42. 

196. — Trwanie życia w okolicy Ja- 
ćmierza na podstawie metryk z lat pięć- 
dziesięciu (1845-1895). Mat. III, 41-51. 

Rec. Dr. A. Kalina, Lud III, 188. 

197. — Wzrost ludności w powiecie 
Sanockim U tabl.). Mat. IV, 55-70. 

198. Majer J., Dr. Roczny przyrost 
ciała u ludności galicyjskiej między 20-ym 
a 23-cim rokiem życia, jako przyczynek 
do jej charakterystyki fizycznej, ozna- 
czony co do Rusinów. Zb. II, 3—34. 

199. — Roczny przyrost ciała Polaków 
galicyjskich jako przyczynek do ich 
charakterystyki fizycznej. Zb. III, 3 — 28. 

200. — Trwanie życia w Krakowie na 
zasadzie wykazu zmarłych w latach 1859 
—68 obliczone co do ludności chrześci- 
jańskiej. Zb. V, 3-32. 

201. — i Kopernicki J. Charaktery- 
styka fizyczna ludności galicyjskiej na 
podstawie spostrzeżeń dokonanych za 
staranii m Komisyi antropologicznej Aka- 
dem. Umiej, w Krakowie. (Osobne odbi- 
cie ze Spr. Komisyi t. I). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1876 (1877), 8o, s. 185 i 1 ni. 

Rec. H. B. Prawda, 1886, 138. 

202. — Charakterystyka fizyczna lu- 
dności galicyjskiej. Zb. 1,3—179, IX, 1-92. 

203. Matlakowski Władysław. Posa- 
niacy (lud w gub. Radomskiej). Wisła 
III, 168. 

204. MMyńs Karol. Chłopskie serce, 
studyum etnograficzne. Wisła III, 25— 30. 

2 10 Franciszek GaweJeU. Rac. E. Orzeszkowa. Wisła IV, 23— 31, 
J. M. Kamińslii, Wisła IV, 981. 

205. Milewska J. Śmiertelność dzieci 
wiejskich i jej przyczyny. Zdrowie 1905, 
wrzesień. 

206. Miski W. Górale póJnocnycli sto- 
ków Karpat. Gwciesz. 1864, s. 35 i, 362. 
Morskie Oko. Przyj, ludu 1842, 11, 298. 
(Charakterystyka górali). 

207. Nadmorski, Dr. Ludność polska 
w Prusach Zachodnich, jej rozwój i roz- 
siedlenie w biezącem stuleciu, z mapą 
etnograficzną. Pam. fiz. t. IX, s. 27-77. 

Rec. A. Parczewski. Wisła IV, 891. 

208. Niedźwiecki Władysław. Przy- 
czynek do etnografii polskiej. Polacy na 
północnem pograniczu Węgier. Niwa 
1879, s. 413 i 677. 

209. Niemojewski A. Z szałasu na 
Wirch. (Autor podaje rady młodym ta- 
ternikom i charakteryzuje przewodników 
zakop.). Pamttrz. XVI, 17. 

210. Obraz historyczno-charakterysty- 
czny Polaków XVI w. Tyg. lit. 1840, a23, 
332. 

211. Olechnowicz Władysław. Szlachta 
i włościanie. Przyczynek do charaktery- 
styki antropologicznej gub. Lubelskiej. 
Wisła VI, 879-898. 

212. — - Szlachcianki i włościanki. Przy- 
czynek do charakterystyki antropologi- 
cznej ludności gub. Lubelskiej. Wisła 
VII, 53-72. 

213. — Mieszczanie i mieszczanki. Przy- 
czynek do charakterystyki antropologi- 
cznej ludności gub. Lubelskiej. Wisła 
VII, s. 280—290. 

211. — Charakterystyka antropologi- 
czna ludności gub. Lubelskiej. Zb. XVn, 
1-41. 

Rec. Archiv. f. sl. Pliil. 1897; L. Wi 
niarski, Przegl. tyg. 1898. nr. 20. 

215. — Caracteres antropologiąue de 
la population du district d'Opatów gou- 
vernement de Radom (odbitka z Bulletin 
de TAcadśmie des Sciences). Cracovie 
1897, 8», s. 1. 216. Olechnowicz Władysław. Chara- 
kterystyka antropologiczna szlachty dro- 
bnej gminy Grabowo, gub. Łomżyńskiej. 
Zb. XVIII, 29-47. 

Rec. L. Winiarski, Przegl. tyg. 1898, nr. 
20; M. Udziela, Kwart, hist XI, 94. 

217. — Charakterystyka antrop. ludno- 
ści pow. Opatowskiego, gub. Radom. 
Mat. 11, 1-32. 

Uec. M. Udziela. Kwart. hist. XI, 94. 
218. — Rasy Europy i wzajemny ich sto- 
sunekdziejowy.WisłaXV,54L683,XVI,17. 

219. — Kilka słów o typie polskim 
wogóle a lubelskim w szczególności. 
Wisła XVI, 295-297. 

220. Os. O Solcu. (Typy lud. w stro- 
jach). Kraj 1904, dod nr. 30. 

221. Parczewski Alfons J. O zbadaniu 
granic i liczby ludności polskiej na kre- 
sach obszaru etnograficznego polskiego. 
Pam. 111 zj. hist., sekc. IV, s. 1 -H2. (Kra- 
ków 1900). 

Rec. J. F. Gajsler, Wisła XV, 381; Po- 
livka, V6stn. slov. fil. a staroź. 1901, I. 

222. Perzon Mateusz. Z okolic Kadzi- 
dła. (Charakt. ludności Kurpiowskiej). 
Echa Pł. 1898, nr. 34. 

223. Piłat Tadeusz, Dr. Statystyka gmin 
i obszarów dworskich w Galicyi. Wiad. 
Statyst. r. IV, s. 47—96. 

224. Pr. A. Gubernia Lubelska, notatki 
stalystyczne i informacyjne. Kalend. Lu- 
belsk. 1893. 

225. R. Z Kunowa. (Stan. i charakt. 
ludu okolicznego). Gaz. Rad. 1884, nr. 6 

226. Ramułt Stefan. Statystyka ludno- 
ści Kaszubskiej. Zebrał i opracował... 
z mapą etnograf. Kaszub. Kraków. Na- 
kład. Akad. Umiej 1899, s. 290 -f 6 ni, 
8" maior. 

Rec. St. Zdziarski. Lud VI, 310, Tenże, 
Bibl. warsz. 1899, 111, 367 ;St. Dobrzycki, 
Czas. 1900, nr. 6 17; Tenże, Pr. fil. VI, 
374; Tenże, Przegl. powsz. 1899, grudz, ; 
Gajsler J. F., Prawda 1899, nr. 20; J. Z. 
V6st. slov. staroź. 1899, zesz. 3; Kwart, 
hist. XVIII, 311. Bibliografia ludoznawstwa. 11 227. Ramułt Stefan. Kilka słów o SIo- 
wieńcach pomorskich. Lud VI, 81—95. 

Rec. St. Dobizycki. }'r. fil. VI, 371. 

228. Rewoliriski, Dr. Krótki opis me- 
dyczno - topograficzno - statystyczny gub 
liadomskiej^ za rok 1867. Wiadomości 
gub. Hadomsk. 1863, nr. 23- 'dO. 

229. Rutkowski Leon. Dr. Charakte- 
rystyka antropologiczna ludności wiej- 
skiej inieszlacheckiej) Płońskiego i sąsie- 
dnich powiatów gub. Płockiej (i tabl.). 
Mat. V, 3-31. 

230. — Charakterystyka antropologi- 
czna ludności okolic Płońska i sąsiednich 
powiatów gub. Płockiej. (Kobieta z ludu, 
mężczyźni i kobiety ze szlachty; 7 ryc. 
i 7 tabel pomiar, antropol.). Mat. VII, 8 
-69. 

231. — Obecna ludność powiatu Płoń- 
skiego i okolicy. Wisła XVII. 281. 

232. S Andrzej. Nieco ze statystyki 
(polskiej). Wisła IL 335, 767. 

2H3. S. F. W sprawie Mazurów Pru- 
skich. Wędrowiec 1882, I. 229. 

234. Schroller Fr. Zur Charakteristik 
des schlesischen Bauers. (Odb z XII zesz- 
Germanistische Abhandlungen). Breslau 
1896, 8", s. 11. 

235. Ściborowski Władysław, Dr. 
Trwanie życia w Krzeszowicach i oko- 
licy na zasadzie wykazu zmarłych wciągu 
lat pięćdziesięciu il834— 1883i. Zb. VIII. 
3-12. 

236. Sembrzycki J. Przyczynki do cha- 
rakterystyki Mazurów pruskich. Wisła 
111. 551, IV, 799. 

237. Sienicki A. Czy się wyradzamy? 
Lud IV, 401. 

2:^8. Na Śląsku Austryackim. (Z ryc. 
przedstawiającą wieśniaka i wieśniaczkę 
w strojach narodowych z pod Jabłon- 
kowa . Kraj 1Ł03, dod. artyst.. s 6. 

239. Smoleńcówna Karolina. Chłopskie 
dziecko. W isla IV, 48-68. 

240. Spis ludności na Śląsku. Gwciesz. 
1901, s. 97. 241. Spis ludności w Zakopanem. Przegl. 
zakop. 1901, s. 46, 210. 

242. — miejscowości zaludnionych 
w gub. Radomskiej. Radom 1895, s. 122, 
4-to. (Drukowano z polecenia Rządu Gu- 
bernialnego). 

Rec. S. Jastrzębowski, Wisła IX, 432. 

243. Ze statystyki i dynamiki ludowej. 
(Podług obserwacyj czynionych na gó- 
ralszczyźnie). Tydzień IV, nr. 33 i nast. 

244. Stołyhwo K. Badania barwy skóry, 
włosów i oczu. Wisła XIX, 100. 

245. Strzelbicki Kazimierz. Kolor oczu 
i włosów u ludu naszego. Kur. Warsz. 
1895. nr. 213. 

246. — Notatki antropologiczne. Kolor 
oczu i włosów u ludu naszego. Wisła IX, 
637—638. 

247. — Materyaly do bibliografii antro- 
pologicznej polskiej. Antropometrya pol- 
ska w pracach autorów Polaków. Wisła 
X, 282—315. 

248. - i Daniłowicz K. Przyczynek do 
badań antropologicznych nad ludnością 
Królestwa Polskiego. Warszawa 1896, 
8°, s. 40. (Odbitka ze »Zdrowia«). 

Rec. W. Olechnowicz, Wisła X, 855; 
L. Krzywicki, Prawda 1896, 343. 

249. Suligowski F., Dr. Kilka słów 
o wymiarach antropometrycznych mło- 
dzieży gimnazyum w Radomiu. Czasop. 
Medycyna 1887, Warszawa. Toż, Gaz. 
Rad. 1888, nr. 1. 

250. Szwojnicki Roman. Typy mało- 
miasteczkowe. Kłosy 1884, IL 96. 168. 

251. Tołwiriski Wł., Dr. Rozwój fizy- 
czny ludności powiatu Lubartowskiego 
Na zasadzie pomiarów rekrutów wciągu 
lat 12 (1886-1897). (Odbitka z dziełka 
»W naszych sprawach« t. III). Warszawa 
1902 r. 

Rec. W. Olechnowicz, W'isła XVI, 451. 

252. Udziela Maryan. Trwanie życia 
w Janowie na zasadzie wykazu zmar- 
łych w ciągu lat 10(1884-1894). Mat. III, 
36-55. 

253. W. B. Ludność polska ziemi Cheł- 12 Franciszek Gawelek. mińsko-Michalowskiej, podług spisu lu- 
dności z dnia 1 grudnia 1895 (z mapą). 
Wisła XIV, 602-617, 726-740. 

254 W. P. Kilka uwag etnograficznych 
o Kaszubach. Bibl. nauk, Oss. 1847, II, 
434. 

255. Wasilewski Zygmunt. Wieśnia- 
czka z okolic Łukowa. Wisła III, 305—308. 

256. Wiercieński H. Przyczynek do osia- 
dlości kraju naszego. (Statyst.). Wisła XV, 
316-320. 

257. - Opis statystyczny gubernii Lu- 
belskiej. Warszawa 1901, 8", s. 492, z map- 
kami i rysunkami. 

Rec. A. Zakrzewski, Wisła XVI, 442; 
I. W. Tydzień 1902, 467-68. 

258. Wierzbowski Erazm. Typy mie- 
szczan Krasnostawskich (z ryc). Wisła 
XVIII, 116. 

259. Witkiewicz St Wrażenia i obrazy 
z Tatr. Tyg. iii. 1889 I, 4, 66 i n., 1890 
I, 273, 297, 308 i t. d (ryciny i typy gó- 
ralskie). 

260. Witort Jan. Ludność polska w gub. 
Kowieńskiej, Lud I, 256. 

261. — Statystyka i etnografia. Lud V, 
201. 

262. Wójcicki K. Wł. Obelga. (Przy- 
czynek do charakterystyki dawnej szla- 
chty). Zar. dom. t. I, 297—302. 

263. — Charakterystyka Mazurów. — 
Snopek nadwiślański 18441 »Szkice hist.«, 
Krak, 1869. 

264. Zaborowski M. Słowianie pod 
względem rasy i ich początek. (Les Sla- 
ves de Races et leurs Origines). Przeło- 
żyła z franc. na j. polski Luc. M. Wisła 
XVI, 209-218, 534-547, 649-657. 

265. Zagroba A, Z nad Płonki. (Cha- 
rakt. drobnej szlachty z okolic Starożreb.). 
Echa Pł. 1898, nr. 28 i 70. 

266. Zakrzewski Adam. Etnografia 
polska. Kraj 1888, 1, nr. 4 i 6. (Dodatek 
literacki). 

267. — Najbliższe zadanie antropologii 
i etnografii polskiej. (Rzecz czytana na 
posiedzeniu Sekcyi antropologicznej VI Zjazdu lekarzy i przyrodników w Kra- 
kowie; 1891), Wisła VI, 255—59, 

268. Zakrzewski Adam, Wzrost w Kró- 
lestwie Polskiem. Przyczynek do charakte- 
rystyki fizycznej Polaków (z 2 mapkami 
i 1 tablicą graficzną). Zb. XV, 1—39. 

269. — Ludność miasta Warszawy. Przy- 
czynek do charakterystyki fizycznej (z 10 
tabl.). Mat. I, 1—39. 

270. Załęski Witold, Materyały do sta- 
tystyki Królestwa Polskiego. Statystyka 
ludności. Niwa 1878, I, 898—907, II, 760 
-68. 

271. - Jednodniowy spis ludności mia- 
sta Warszawy. Niwa 1881, II, 383— 40S. 

272. — Przegląd mieszkańców Hosyi 
europejskiej i Królestwa Polsk. podług 
narodowości. Bibl. warsz. 1889, I, 247. 

273. Zawadzki J. Drobna szlachta wo- 
bec kraju. Prz3j. dom, 1862, nr, 27 — 31. 

274. Zawielejski M Statystyka Króle- 
stwa Polskiego. Położenie fizyczne Król. 
Pol., góry, rzeki, jeziora, klimat i t. d. 
Magp. VIII, 97 i nast. 

(Dla chcących się bliżej zapoznać z wa- 
żniejszemi pracami antropologów pol- 
skich, podaję niniejszy wykaz. Przekłady 
dzieł Tylora, zob »Przekłady«). 

275. Krzywicki Ludwik. Antropologia 
w historyozofii i socyologii. Wisła II, 
445-467. 

275, — Zdobycze naukowe etnografów- 
socyologów amerykańskich, zwłaszcza 
Morgana. (Z powodu przekładu na język 
polski jego Spolecseństwa pierwotnego. 
1887, Warszawa, przez A. B.). Wisła II, 
783-804. 

277. — Horda pierwotna. Szkic etni- 
czno antropologiczny. Prawda 1892, s. 592. 

278. — Spostrzeżenia nad barwą wło- 
sów i oczu (lit. ł polsk.), Wisła V, 846 i n, 

279. — Ludy, Zarys antropologii etni- 
cznej. Warszawa 1893, 8o, s. 138. 

Rec. Wisła, 1893; Gorzycki, Prznl, 1893, 
756; J. Karłowicz, Bibl. warsz. 1894 1, 
376-397; W. Kozłowski, At, 1893 IV, 604. 

280. — Kurs systematyczny antropo- Bibliografia ludoznawstwa. 13 logii I. Rasy lizyczne. Warszawa 1897, 
8-ka mała, s. 166 i 1 ni., z ryc w tekście. 
Rec. WJ, Olechnowicz. Wisła XI, 593; 
Dr. G. J. K., Tydzień 1897, HO. 

281. Krzywicki Ludwik. Nowe prace 
I początkach spoleczeńslwa. Prawda 18V>7, 

;:'.91, 402, 4U. 

282. — Systematyczny kurs antropolo- 
logii. Rasy psychiczne. Warszawa 1902. 
80, s. 310. Rec. W. Olechnowicz, Wisła XVI, 456. 

283. Olechnowicz W. Studya z dzie- 
dziny antropologii. At 1896, 111, 304. 

284. Radliński Ignacy. Historya nauki 
o człowieku, Tom I. Czasy przedhistory- 
czne i starożytne, Warszawa 1902, 8", 
s. 121. (Wyd. »Puradnika dla czytają- 
cych książki^ Zesz. 2, cz. I, 1903, 8", 
s. 106). 

Rec. Z. Dębicki. Książka 1902, 413 2. Typy, obrazy. 285. Album typów wiejskich. Warsza- 
wa, w fototypografii Mulerta i Kostki. 
1874. 

286. Andrzejewski J. Tomasz Cieślak, 
włościanin ze wsi Oblin, pow. Garwoliń- 
ski, gub. Siedlecka. Wisła XIX, 240. 

287. — Katarzyna Cieślakowa z tejże 
miejscowości. Tamże, s. 336. 

288. Augustynowicz S. Na taig, rys. 
Bies. lit. 1902, I. nr. 6. 

289. Bialski pow., typy. Tyg. ill. 1909, 
II, 880. 

290. Biesiekierski. Typy włościan ku- 
jawskich (3 rys.). Tyg. ill. 1863, VII, 64. 

291. Blaschke Józef. Józef Kokowski, 
75-letni włościanin z Ottyniowic fot... 
Nasz kraj 1906, I. zesz. 21, s. 3. 

292. Brochocki W. Żniwa, rys. Bies. 
lit. 1902. II, nr. 45. 

293. Brzega W. Kosiarz, Illustr p. 1902, 
II, 1215. 

294. Chełmoiiski Józef. Typy ludowe, 
świat 1888, s. 569. 1889, s 61. 

295. Chełmska ziemia. Dziad z Cheł- 
m? (Ze zbiorów H. Łopacińskiego). Wi- 
sła XVI, 236. — Chłop z pow. Chełmskiego 

fot. Sierocińskiej w Chełmie). Wisła XVI, 
tab. VII. — Kobieta z pow. Chełmskiego 
I fot dtto). Wisła XVI, tab. VIII. — Ho- 
dsina włościańska, s. 538. - Typy ludo- 
we z Chełmszczyzny, s. 753. — Grupa 
włościan z Chełm. 770. —Jarmark w We- Żebrak podlaski, s. 837 reszczynie 770. 
Tyg. ii. 1909. 

2:96. Chłopi krakowscy przed karczmą 
(z ryc... Przyj, ludu 1836, I 163. 

297. Czernikowski G. Typy krakow- 
skie (4 rys.V Tyg. ill. 1874, XIV, 168,312. 

298. Dębicki St. Jędrzej Krzeptowski, 
typ górala. Świat 1894, 324. 

299. — Typ górala z Wystawy krajo- 
wej we Lwowie. Świat 1894. .^32. 

300. Dobrzański L. Kosiarz, fot. z na- 
tury. Bies. lit. 1902, I, nr. 2. 

801. Dzierżyński P. Typy z pow. Pu- 
ławskiego, fot. Ziemia 1910, 737. 

302. E. T. Żebracy z okolic Warszawy 
(I rys.). Tyg. ill. 1868, II, 160. 

303. Fałat J. Wigilia pod słomianą 
strzechą. Kłosy XXXI, 416. 

304. Farnik E. Małe wesele jabłonkow- 
skie, fot. Zar śl rok II, zesz. 2, karta 
pierwsza. 

305 Flisacy, kopia ze Stryjkowskiego. 
Tyg. ill 1879. VII, 377; zob. Stryjkowski. 

306. Gawlikowski R. Góral z fajką, 
s. 623. Młody góral, wieśniaczka, s. 624. 
Nasz kraj 1907. IV. 

307. Gerson W. Typy ludowe (5 rys.). 
Tyg. ill. 1868, I. 122. 

308. — Nosiwody warszawscy. (Rysu- 
nek W. Gersona). Tyg. ill. 1868, I, 199. 

309. — Dzieci góralskie (rysunek). Tyg. 
ill. 1868. 11. 16. 14 Franciszek Gawelek. 310. Gerson W. Piaskarze warszaw 
scy. Rysunek. Tyg. ill 1868, II, 29. 

Hll. — Tracze warszawscy. Rys z na- 
tury. Tyg ill. 1868, II, 268. 

312. Gierymski Aleksander. Warszawa 
w obrazkach. Typy warszawskie. Tyg. 
powsz. 1882, nr. 50. s. 793. 

313. — Szewczyk warszawski. Tyg. 
powsz. 1885. 796; Krakowianka. Tyg ill. 
1888, I. 9. 

314. Glinianka (wieś), włościanin. Wi- 
sła XV, 152. 

315. Gloger Zygmunt. Album etno- 
graficzne. Warszawa 1904, 8*^, s. 40 (64 
rycin). Nakład autora. 

Rec. J. K. Kochanowski. Książka 1904, 
256. 

316. Goraj, typy. Wisła XVI, 339. 

317. Grabowski W. Okrężne. (Rycina). 
Kłosy XX iX, 72. 

318. Grajek, typ ludowy. Kłosy X, 
28H. 

319. Jagniriski K. Kolędnicy we dwo- 
rze w (larbaczu, w Sandomierskiem, fot... 
Ziemia 1910, 17. 

320. Jaroszyński. Wielkopolanka, rys 
Kłosy 1885, II, 329. 

321. Jezierska W., hr. Stare kobiety 
z Garbowa pod Nałęczowem, fotografo- 
wała. Wisła XV, 726. 

322. — Z Kazimierza Tamże XV, 594. 
H23. — Wesele w Garbowie. Tamże, 

XV, 463. 

324. Juhas z obońkami podług S. Wit- 
kiewicza »Na Przełęczy <.v. Ziemia 1910,776. 

325. Kędzior Jan. Szopka w Miedznie- 
Grzawie na Śląsku Pruskim, fot...Zar. śl. 
rok II, zesz. 2, 1 karta. 

326. Na Kleparzu. Kłosy XXIX. 276. 

327. Kicki (wieś), mężatka Wisła XV, 
477. 

328. Kobziarz. Krakus 1894, nr. 3, 5, 6 

329. Konopacki J. Typy ludowe, ryso- 
wał. Kłosy 1884, I. 96. 

330. - Dziad, rys. Kłosy XXXVn, 32. 

331. - Maryśka, rys. Bies. lit: 1902. I, 
nr. 12. 332. Konopacki J. W kwietnia nie- 
dzielę. Kłosy XXXVI, 177. 

333. Kossak J. Boże Narodzenie. Tyg. 
ill 1868, II, 304, 305. 

334. — Obchód wigilii św. Jana w War- 
szawie. Rys. Tyg. ill. 1868, I. 307. 

335 — Życie w Zakopanem. Kłosy 1884, 
II, 57 (rys.). 

336. — Scena z życia ludu krakow- 
skiego. Tyg. powsz. 1885, s. 805. 

.S37. — Wesele wiejskie pod Krako- 
wem. Kłosy XXXI, 73. 

338. — Drużba. Karta wstępna Świata 
z r. 1897. 

339 — Wesple krakowskie. KłosyXXXV, 
2:<5. 

340. — Targ na Podzamczu w Krako- 
wie. Tyg. ill. 1888, I, s 200. 

341. Kostrzewski F. Typy z przedmieść 
Warszawy. Tyg. ill 1885, I, 160. 

342. Kotsis A. Góral. Świat 1895, 114. 

343. Kowalski A. Sceny z końskiego 
targu na Pradze. Kłosy XXXI, 4-?3. 

344. — Drużba w Krakowskiem. Kłosy 
1889, I, 77. 

345. — Chłopskie wesele. Tyg. ill. 1892, 
II, 424, 1894, I, 264. Zob. Głos narodu 
1900, II, nr. 12 (dod niedz.). 

346. Kozakiewicz. Dudziarz. Tyg. pow. 
1877, s. 532. 

347. - A. Kobziarz wiejski. (Obraz). 
Kłosy XXIX, 46. 

348. Kraushar Aleksander. Typy i ory- 
ginały warszawskie. Tyg. ill. 1908,1,216, 
1908, II, 602. Famulus roznoszący ga- 
zety przed r. 1830, 622. Obwarzankarz, 
tamże. 

349. Kryciriski M. Góral z Zakopanego. 
Nasz kraj 1907, III, 967. 

350. Krzywicka E. Góral tatrzański. 
Kłosy XXXI, 112. 

351. Kuklidce. włościanin (pow. Woł- 
kowyski). Wisła VIII, 633. 

352. Kulikowski S. Kosiarze, fot. Bies. 
lit. 1902, Ii, nr. 30. 

353. Kulwieć K Pasterz wiejski w Au- 
gustowskiem, fot. Ziemia 1910, H3. Bibliografia ludoznawstwa. 15 354. Kunicki L. Nasze typy (2 rys.). 
Tyg. ill. 1865, XII, 140. 

355. — Nasze typy (4 rys.i. Tyg. ill. 
1867, XVf, 139, 236, 258. 

356. — Rezydent domowy (2 rys,). Tyg. 
ill. 1868, I, 170. 

357. — Stróż folwarczny. Rysunek. 
Tyg ill. 1868, II, 56. 

358. — Nasze typy. (Rysunki i opis). 
Tyg. ill. 1868, II, 176. 

359. Kurpianka (rys.). Wisła XIV, 151. 

360. Leliwa. Wieśniaczki z Kazimie- 
rza nad WisJą, fotografował. Wisła XV, 52. 

361. Leo Józef. Wieśniaczka z \Villa- 
nowa pod Warszawą, rysował... Tyg. 
powsz. 1883, s. 208. 

362. Lindeman E. Jarmark w miaste- 
czku. Bies. lit 1902, I, nr. 6. 

363. Lipiński Hipolit. Procesya w Kra- 
kowie. Tyg. powsz. 18^5, 764. 

364. — Targ na Kleparzu w Krakowie. 
Tamże, 41. 

365. — Targ na Kleparzu w Krakowie. 
Kłosy XXXI, 89. 

366. — Kwietnia niedziela. Tamże, 

XXXVI, 200. 

367. — Roboty jesienne w polu. Kłosy 

XXXVII, 20.^ 

368. Lubelskie typy. Wisła XIV, 3^4, 
i 385, XV. 526, XVI, 294. 

369. Lud polski z okolic Krakowa. (Ry- 
ciny wyobrażające: Krakotmakóm, Pro- 
szomiaków, Skawiniakóm, Skaltnierea- 
kórc, Podgórzanów i Górali tatrzańskich; 
mężczyźni i kobiety). Lech 1878. s 41H. 

370. Luycken Kasper. Zbójnik tatrzań- 
ski z wieku XVn. Kraj 1906,11, z. 6, s. 3. 

371. Majdan ipow. Nowomińskiy. Typ. 
Wisła XV, 29. 

372 Makarewicz Julian. Zjniwo. Kłosy 
XXXVłI. fc8. 

373. Marek Antoni, włościanin ze wsi 
Obiin, gub Siedleckiej Wisła XIX, 129. 

374. Masłowski S. Typy ludowe z oko- 
lic Warszawy. Tyg. ill. 1885, I. 256. 

375. Matejko Jan. Włościanie z wieku 
XIII (ryc). Tyg. ill. 191(4 '- *27. 376. W Miechowie. (Przedstawia sze- 
reg zdjęć fotograficznych typów ludo- 
wych w tstrojach'. Kraj 1903, dod. artyst., 
s. 10. 

377. Młodecki J., hr. Typy włościań- 
skie (3 rys.). Tyg. ill. 1863, VIII, 308. 

378. Nagłowice. Typ kobiety z okolic 
Nagłowic. Kraj 1905. dod , nr. 4. s. 6. 

379. Z pow. Nowo-Aleksandrowskie- 
go. Gospodarz 97-letni ze wsi Zagrody... 
Wisła XV, 60. 

380. — Włościanki ze wsi Wola Prey- 
hysiawska ifot. hr. W.Jezierska). Tamże, 
s. 199. 

381. — Baba czworniacka z Garbowa 
(pow. Nowo-al.}, fot. hr. W. Jez. Wisła 
XV, 320. 

382. — Chłopcy ze wsi Karolin ipow. 
Nowo-al.), fot. hr. W^. Jez. Wisła XV, 
321. 

383. Nowomidsk, typy. Wisła XV, 143, 
401, 273. 

384. Z Opatowskiego typy. Ziemia 
1910, 257. 

385. Z pod Otwocka, typy. Ziemia 1910, 
3H8. 

386. Pankiewicz I. Tragarz. Tyg. ill. 
1887, II. 37. 

387. Pawłowski i Grodzicki. Typy 
dziadów żebraków w Sulislawicach, 
w pow. Sandomiei skim. Wędrowiec 1897, 
s. 866. 

388. Pietrzków, typy. Wisła XVI, 3'.>6, 
307, 308, tab. XII i tabl. XIII, H52. 

389. Pillati Ksawery. Wieśniaczka 
z okolic Wyszkowa, w Pułtuskieu). lyg. 
powsz. 1884, 520. 

390. Piotrowski A. Targkoński w Ga- 
licyi. Tyg. ill. 1888, I, 5. 

H91. ~ i Tetmajer Wł. Lud w Gali- 
cyi w dzień powszedni. Bies. lit. 1902, II, 
nr. 46. 

392. Pług Ad. Piszczałka. ^Objaśnienie 
do ryciny). Kłosy XXXI, 310. 

393. Pocieclia W. Pogrzeb wiejski. 
Kłosy XXXI, 335. 

394. — Z szobką. Tamże, XXXVL 68. 16 Franciszek Gawelek. 395. PodkowirtskI W. Prządki, rys. 
Tyg. iii. 1892, 249. 

396. Pruszkowski W. W święto Matki 
Boskiej Zielnej. Bies. lit. 1902, II, nr. 33. 

397. Z Przasnyskiego Koresp. Płocki 
1881, nr. 10, 16, 18. 

398. Pszyszycliowski. Pasiecznik i pa- 
sieka. Rys. z natury. Tyg. ill. 1868, I, 
258. 

399. — Krawiec małomiasteczkowy. 
Tyg. ill. 1868, I, 146. 

400. — Przy studni. Hys. z natuiy. Tyg. 
ill. 1868, II, 181. 

401. — Berko szewc. Moszko i Joś. 

402. — Pan posesor i dzieci wiejskie 
w czasie żniwa. Tyg. ill. 1869. 

403 R. Żebrak wiejski. Kłosy XII, 106. 
404. Radzikowski Eliasz Walery. Dzie- 
wczyna z Zakopanego. Świat 1894, 441. 
405 — »Witajcie« Tamże, 360. 

406. — Dudarz tatrzański. Bies. lit. 
1896, II, 201. 

407. - Sabała. Świat 1893, 369. 

408. — Koliba, z. 6; Jukas z. 6, s. 1; 
Kosiarz z. 6, s. 21; Maciej Sieczka, Ję- 
drzej Wala, z. 6, s. 29; Stary góral, z. 6, 
s. 39; Jan Sabała z. 6, s. 32; Wybory 
gminne w Zakopanem z. 6, s. 18. Nasz 
kraj 1906, II 

409. Romer Alfred. Żebracy w powie- 
cie No woaleksandiowskim (Jezioro wskim) 
1 rys. Tyg. ill. 1866, XIII, 249. 

410. — Z typów ludowych. Tyg. ill. 1897. 
I, 136. 

411. Sabała Jan, portret. Wisła VI, 1. 

412. Staclliewicz Piotr. Góralczyk 
z okolic Żegiestowa. Tyg. ill. 1887, II, 265, 

413. - Góralka. Tyg. ill. 1886, I, 375. 

414. — Kolęda. Tyg. ill. 1887, II, 416. 

415. Stasiak L. Wianki. Świat 1893, 
289. 

416 Stryjkowski W. Sielanka z życia 
flisów. Kłosy XXXI, 321. 

417. Styka Jan. Typy włościan z Hień- 
czyc zwiedzających panoramę (Racławi- 
cką) na Wystawie krajowej we Lwowie. 
Świat 1895, s. 41. 418. Styka Jan. Wieśniacy krakowscy 
w panoramie. Świat 1894, 513. 

419. Szerner W. Jarmark w małem 
miasteczku. Kłos} XXXI, 9. 

420. — Targ na Podgóizu w Krako- 
wie. Tyg. ill. 1892, s. 277. 

421. Szwojnicki R. Szaraczki. Kłosy 
XXXI, 216. 

422. Szymanowski. Żebracy. (Rysunek). 
Kłosy XXIX, 103. 

423. Tępa Br. Wojtek Topór z Zako- 
panego (rys.). Dla włościan 1890, s. 33. 

424. Tetmajer Włodz Kolędnicy. Tyg. 
ill. 1891, I, 97. 

425. — Wesele krakowskie. Świat 1894, 
31. 

426. Wein L. Na Kleparzu, rys Bies. 
lit. 1902, I, nr. 5 

427. — Wieśniak z okolic Lwowa. 
Świat 1904, s. 201 i 229. 

428. Typy ludowe, zob. wyd. p. t. : 
Siedmnaście typóvv ludowych wyciętych 
z Albumu K. Kielesińskiego, Poznań 1853, 
Tyg. ill. 1866, XIV, 1867, XV, 8, 20, 256, 
1869,111; Gaz. Kai. 1900, nr. 291; Bies. lit. 
1902, II, nr. 45; Typy łowickie, Wisła 
XVII, tab. I; Typy ze wsi Masski, Wisła 
XVII, tab. II, s. 264; Typy góralskie z Za- 
kopanego, Tyg ill. 1908, II, 765; Tyg. ill. 
1909, II, 736-756; Ze Starego Bystrego, 
Lud Xi, 77-79; Z Podlasia, Tyg. ill. 1910, 
I, 8; Typy ludowe podaje sWieś illu- 
strowana* w każdym zeszycie. Warsza- 
wa 1910. 

429. - ludu Górnośląskiego w 12 ró- 
żnych przedstawieniach podług oryginału 
fotografii. Mikołów, nakł. K. Miarki 1905, 
12 obr. w formie kart. koresp. 

430. Wesele krakowskie (z albumu ofia- 
rowanego cesarzowi Fr. Józefowi). Tyg. 
ill. 1881, I, 16. 

431. — z jar-marku na Dynasach. Tyg. 
ill. 1897, II, 799. 

432. Wodzinowski. Wesele. Tyg. ill. 
1898, II, 586. 

433. Wielkopolanin i Wielttopolanka, 
ryo. Ziarno 1910^ nr. 29. Bibliografia ludoznawstwa. 17 434. Wieśniaczka krakowska, podług 
fotografii z natury. Tyg. powsz. 1879, 
s. 392. 

435. Witkiewicz Stanisław. Góral. Tyg. 
ill. 1887, II, 373. 

436. — Targ pod Sukiennicami. Tyg. 
ill. 1889, II, 193. 

437. — Góral z Zakopanego (rysu- 
nek'. Księga pain. ku czci Mick. t. I, s. 
368. 438. Witowt. Typy ludowe z powiatu 
Radzyfiskiego. Wisła XVII, 169. 

439. Włościanin z pod Buska. Ziemia 
1910, 65. 

440. — Walenty z grabiami. Krakus 
1894, nr. 2, 19. 

441. Zawiejski M. Typ ludowy. Tyg. 
ill. 1886, I, 77. 

4i2. Żebracy z okolic Kamieńca Po- 
dolskiego. Wisła XVI, tab. I (typy). III. 

Język. 

Właściwości mowy, próby języka, przezwiska, imiona, etymologie, 

słowniki. 443. A pochylone*). Wisła II, 369,616, 
847; III, 217, 371, 663, 890; IV, 201, 447, 
r.89, 886; V, 16 i, 429, 647. 918; VII, 385; 
VIII, 144; IX, 415; X,361; XIII. 152; XIV, 
196; XV, 78; XVI, 433, 637, 766. W tomie 
II. pomieścili przyczynki: Karłowicz J. 
IV. Lubicz R., Hichta 1*. V. Jastrzębow- 
ski S., Matlakowski W., Lubicz R. IX. 
Lubicz K., Karłowicz J. X. Milewska A. 
XIV. Karłowicz J. XVI. Łopaciński H. 

444. A. E. K. O kmiotku polskim. At. 
1843, III, 5 (mowa o języku). 

445. Adamy H. Die schlesischen Orts- 
nainen, ihre Enslehung und Bedeutung. 
Ein Bild aus der Vorzeit. Wrocław 1887. 

Rec. A. Parczewski, Wisła II, 415. 

446. Albiński Marcin i Bliziński i^iotr. 
Abecadłowy spis wyrazów języka ludo- 
wego w Kujawach i Galicyi zachodniej. 
Bibl. warsz. 1860, IV, 619-33. 

447. Bandtkie J. S. Wiadomości o ję- 
zyku polskim w Śląsku i o Polskich Ślą- zakach. Mrówka 1821, nr. III, 231 i nr. 
l\\ 48. 

458. Baudouin de Courtenay Jan, Dr. 
Historyczny obszar Polski przez W. Pola 
i t d. Rzecz o dyalektach mowy polskiej 
i t. d. Zapiski Imperat Kazań. Uniwer. 

1878, t. II, s. 9-15. 

Rec. P. Ch. Mayreder, Nowiny (Warsz.) 

1879, nr. 349. 

449. — Kaszubski język, kaszubski na- 
ród i kwestya kaszubska. Rozdz. I. Pe- 
tersburg 1897, S\ s. 96. (Odb. z Żurnał 
Min. nar. prosw. kwiecień— maj 1897) (po 
rosyjsku). 

Rec. St. Dobrzycki, Pr. fil. VI. 346;Zu- 
baty, V6sln. slov. star. 1899, 1. 

450. — Wskazówski dla zapisujących 
materyały gwarowe na obszarze języko- 
wym polskim. MPKj. t. I, zesz I, s. 115 — 
139. 

Rec. Dr. Kalina, Lud VIII, 77. 

451. — Kurzes Resumś der »Kaśubischen *) Dla zaoszczędzenia miejsca podaję tak, jak drukowano. Są to przeważnie 
małe przyczynki, wobec czego tworzenie z nich osobnego numeru powiększyłoby 
tylko niepotrzebnie objętość książki. To samo odnosi się i do następnych rozdziałów. 
Bibliografia ladoznawstwa. 3 18 Franciszek Gawelek. Frage« Archiv. XXVI, 366—405 ^ęzyk 
kaszub, por. z polsk.j. (Zob. Julius Ko- 
blischke). 

452. Becker J. Przyczynki gwarowe. 
Mowa Krakowiaków. Pr. fil. VI, 669. 

453. Berka Al. (Biskupski L). Słownik 
kaszubski porównawczy, Pr. lii. III, 357, 
585. 

454. — W iinię prawdy. (Odpowiedź 
księdzu l'obIockiernu). Tamże, s. 692. 

455. Betzhold Fr., Dr. Nazwy polskie 
botaniczne. Kur. warsz. 1859, 49. 

456. Biela Jan. Gwara zebrzydowska. 
Studyum dyalektologiczne. Hf. IX, 149 
-217. 

457. — Spis wyrazów, zebranych we 
wsi Żarnowce nad Skawą. SKj. IV, 374 — 
384. 

458. Biskupski Leon, Dr. Beitrage zur 
slavischen Dialectologie. I. Die Sprache 
der Brodnitzer Kaschuben im Kreise Kart- 
haus. 1. Hefl. Die Lautlehre, Abteilung 
A. Leipzig 1883, 8», s. 61. 

Rec. J. Hanusz. Pr. fil. 1, 232; Jagić 
Arch. f. sl. Ph. 1885, VIII, 146; Hier. Der- 
dowski w »Slowie wstępnem« do poe- 
matu » Jasiek w kniei «. Toruń 1885, s. 7 
-11. 

— patrz Berka A. 

459. Blatt Gustaw, Dr. Die Pyschni- 
tzer Mundart im Kreise Nisko in Gali- 
zien. Anzeiger der Akad. d. Wissens., 
Krakau, 1894, s. 166—69. 

460. — Gwara ludowa we wsi Pysznica, 
w pow. Niskim. Uf. XX, 365-436. 

Hec. Dr. K. Matyas, Kwait. hist. XI, 
801. 

461. Bliziński P., patrz Albiriski M. 

462. Bojko Jakób. Nie zginęło »czędo«. 
Lud IX, s. 88 

463. Borkowski J., hr. Spis nazwisk 
szlachty polskiej. Lwów, Gubrynowicz, 
1887, 80, s. 25. 

464. Bronisch Gotthelf. Kaschubische 
Dialectstudien. Arohiy XVIII, 321—408. 

466. — Kaschubische Dialectstudien, 
Heft II, Texte in der Sprache derB^lóce, nebst Anhang: Proben aus eigenen Ł. 
Dialekten. Leipzig 1898, 8«, s. VI i 7 5. 

466. Bruchnalski Aleksander. Termi- 
nologia kłódarska w Świątnikach Gór- 
nych pod Krakowem. Kraków 1893, 8", 
s. 16. 

467. Briickner Aleksander, Dr. Z prze- 
szłości gwar polskich. Wisła XII, 6rj7 - 
66; VI, 865-87H. 

468. — Randglossen zur kaszubischen 
Frage. Arch iv XXI, 62-78. 

Hec. Dr. Nadmorski. R VII. Tow. N. 
Tor.; W. Nehring. Kwart. hist. XV, 525; 
St. Dobrzycki, Fr. fil. VI, 364. 

469. Brykczyilski A., ks. Nazwiska, 
przezwiska i przydomki. Wisła XIX, 322. 

470. Bujak Franciszek, Dr. Przyczynek 
do kwerityi »Lachów« i »Górali<. Lud 
VIII, 161. 

471. — Nazwy miejscowe jako podstawa 
do h storyi osiedlenia w Polsce. Spr. Wydz. 
hist.- filozof. A. U. Kraków, 1904, VIII. 

472. Bystroii Jan, Dr. O mowie pol- 
skiej w dorzeczu Stonawki i Lucyny 
w Księstwie Cieszyńskiem. Hf. XII, 1— 
110. 

Hec. A. J. Parczewski. Kraj, (Dodatek) 
1886, nr. 3, s. Vii; J. Hanusz, Przegl. p. 
1885-86, II, 587. 

473. — Przyczynek do dyalektologii 
polskiej. (Jest to uzupełnienie pracy wy- 
danej 1885 r. w Krakowie, p. t. »0 mo- 
wie polskiej w dorzeczu Stonawki i Lu- 
cyny). Pr. fil IV, 280. 

474. C St. Nazwy topograficzne (pow. 
Krośnieński). Lud XI, 19U. 

475. Ciszewski Stanisław, Dr. Ludowe 
nazwy skał, jam, pól i t. p. w dolinie 
Prądnika, oraz przywiązane do nich po- 
dania. Wisła I, 245-53 i 283— 9U i do- 
datek do tegoż artykułu, Wisła II, 152— 
153. 

476. — Kilka prowincyonalizmów pło- 
ckich. Wisła III. 71. 

477. — Lud jako twórca terminologii 
językoznawczej. Wisła II, 166. Uzupeł- 
nienie tegoż artykułu, Wisła IV, B77. Bibliografia ludoznawstwa. 19 478. Ciszewski Stanisław, Dr. Parę 
słów uzupełnień do tomu I, s. 121—118 
>i'r<ic filolog.*, art. Karl. »Imiona zbio- 
ro\Vv3 polskie typu braciac Pr. fil. 11,590. 

4'T9. — Przczynek do słewniclwa pol- 
skie.fo. Terminy używane do oznaczania 
zagłębień i wydrążeń ziemnych przez lud 
okolicy Sławkowa i Skały w Olkuskiem. 
Pr. fil. III. 71. 

480. — Przyczynek do studyów nad 
słoworodein ludowym. Pr. fil. III, 442. 

481. — Materyały gwarowe do histo- 
rycznego słownika języka polskiego. Pr. 
fil VII, 198-216. 

482. Czarkowslci Ludwik. Prowincyo- 
naliznły w gwarach ludowych. Wisła VI, 
906. 

483. Czubek Jan. Początki i nazwa Za- 
kop mego. Czas 1903, nr. 152 i 154. 

4S4. Dąbrowska Stanisława. Przezwi- 
ska ludowe. (Wieś Żabno, pow. Krasno- 
stawski). W isła XVI, 465. 

ii 5. Damroth Konstantin. Die alteren 
Oit-namen ochlesiens, ihre Enstehung 
und Bedeutung. Mit einem Anhange iiber 
die schlesisch-polnischon Personennamen. 
Beitrage zur schlesischen Geschichte 
un.l Volkskunde. . Beuthen O. 1896, 8\ 
s. 254. 

Hec. M., Przegl. powsz. 1898, IV, 648; 
Radzikowski St., Lud 1898, 378; Strzała, 
Dzień. pozn. przedruk w Tygodniu 1898. 
nr 36-37. 

486. Dembowski Bronisław. Spis wy- 
raz<'W i wyrażeń, używanych na Pod- 
halu, jako uzupełnienie poprzednich zbio- 
rów. SKj. IV, 301-318. 

487. — Słownik gwary podhalskiej. SKj. 
V, 339-4 «5. 

Hoc. .1. Karłowicz, Wisła III, 459. 

488. — Spis wyrazów i wyrażeń uży- 
wanych na Podhalu. Pam. Tow. Tatrz. 
1890, s. 1 - 35. 

4^9. Dobrzycki Stanisław, Dr. O mo- 
wie ludowej we wsi Krzęcinie (w pow. 
Podgórskim). Rf XXVI, 332-409. 

490. — O tak zwanem mazurowaniu I w języku polskim. Rf. XXXII, 208— 
235. 

Rec. Dr. Leciejewski. Lud VII. 328; 
Tt'nże, Muzeum 1901, kwiecień;!. Karło- 
wicz, Wisła XV, 88; Jagić, Archiy XXIII, 
552^-53. 

491 Dobrzycki Stanisław, Dr. Samo- 
głoski nosowe w gwarach polsliich i ka- 
szubskich. Spr. Wydz. fil. A. U. 1901,111. 

492. — Samogłoski nosowe w gwarze 
kilkunastu wsi góralskich w pow. Myśle- 
nickim i Limanowski n). Kilka właściwo- 
ści gwary w Pcimiu. MPKj. III, zesz. 1, 
s. 59-74. 

493. - Samogłoski nosowe w gwarach 
polskich. Pr. fil. VII, zesz. 2, s. 471-584. 

494. Drzażdżyński Stanisław. Słowiań- 
skie nazwy miejscowości na Śląsku Pru- 
skim. Wisła X, 630-642; XI, 119-133; 
XIX, 337, 497. 

495. Dunin Józef, hr. O polskim języku 
łowieckim i o świecie łowieckim. Przyj, 
ludu 1839, I, 104, 109, 129, 136- Muz. 
dom. 1899, II, 71. 

496. Dyalekty sławiańskie. Rozmglw. 
1832, s. 419. 

497. Erzepki B , Dr. Próbki gwary ma- 
zowieckiej z końca XVII i początku XVIII 
wieku. Poznań 1895,8o, s. 11. (Ódb. z XXI 
t. RTPN. Pozn.). 

Rec. Dziama M. L., Przegl. pow. 1895, 
III, 274,; A. Bruckner, Kwart. hist. X, 333; 
A. Kalina, Lud I, 264. 

498. — Słowniczek wjrazów gwary ma- 
zowieckiej. Poznań 1896, 8o, s. 6. (Od- 
bitka z XXII t. RTPN. Pozn). 

Rec. A. Kalina., Lud III, 84. 

499. Estreicher Karol. Język złoczyń- 
ców. Rozm. Iwowsk. 1855, nr. 12 — 14. 

500..— Toż, uzupełnione wyrażeniami 
z Król.' Polsk., wyszło w Gazecie polskiej 
1867, nr. 232-3. Warszawa. 

Rec. A. A. Kryński, Pr. fil. I, 674. 

501. — Szwargot więzienny. Zestawił... 
Nakładem D. E. Friedleina. Warszawa 
E. Wende i Sp. 1904, 8 ka mała, kt ni. 
2, s. 177 i 1 ni. 20 Franciszek Gawelek. Rec. U. B., Przegl. powsz. 1903, IV, UL 

502. Estreicher Stanisław. Najdawniej- 
sze ślady gwary złodziejskiej w Polsce. 
Lud XIII, 257-58. 

503. Fiedler. O języku dolno-śląskich 
Polaków. Tyg. lit. 1843, 210. 

50i. Gawin Tomasz. Teksty w gwarze 
zaczarnieńskiej. MPKj. I, zesz. 1, 37—51. 

505. Gloger Zygmunt. Nazwy weselne, 
wyrażenia i przedmioty używane przy 
godowych obrzędach ludu na przestrzeni 
byłej Rzeczypospolitej, zebrał... (Odbitka 
ze Spr. Akad. Urn.). Kraków 1876, 8", s. 17. 

506. — Imiona starodawne polskie. Bibl. 
warsz. 1878, II, 211. 

507. — Nazwy weselne, wyrażenia 
i przedmioty używane przy godowych 
obrzędach ludu na przestrzeni byłej Rze- 
czypospolitej. Zb. I, 80—96. 

508. — O imionach własnych słowiań- 
skich. Kłosy XXI, 397. 

509. — Wycieczka po Wiśle. Wisła IV, 
501. (Na s. 507 podaje kilkanaście wyra- 
żeń flisackich). 

510. — Słownik gwary ludowej w Ty- 
kocińskim. Pr. fil. IV, 795-904-. 

511. Gołębiewsl<i Hieronim, ks. Wy- 
razy rybackie i żeglarskie u Kaszubów, 
podał... RTPN. Poznań 1899 roku, s. 
173. 

Rec. St. Dobrzycki, Pr. fil. VI, 366. 

512. Gonet Szymon. Kilka oryginalnych 
wyrazów i zwrotów. Lud II, 231. 

513. — Język polski w wojsku. Wy- 
razy i zwroty żołnierskie. Lud III, 78. 

514 — Szczegóły z gwary ludowej. 
(Okolica Andrychowa). Lud III, 138. 

515. — Szczegóły z gwary ludowej 
z okolicy Andrychowa. Lud IX, 406. 

516 — Nazwiska w Inwałdzie koło An- 
drychowa. Lud XI, 69—70. 

517. Górka Stanisław. Słownik gwary 
»ochweśników«. Wisła XV, 4. 

518. Goszczyiiski Seweryn. Narzecze 
Podhalan. Słowniczek języka Podhalan. 
Dzień, podróży, s. 126—138. 

519. Goyski Maryan. Nazwa: bociana, piasty, stępy, sochy. Lud XIV, 396. (Od- 
pow. na kwest. p. S. Matusiaka). 

520 Grabowski Ambroży. Prowincyo- 
nalizmy, powiatowszczyzny, sposoby mó- 
wienia Księstwa Oświęcimskiego i Zator- 
skiego, zebrane przez.. Bibl. warsz. 1849, 
III, 174. 

521. Gralewski M. O imionach uży- 
wanych u ludu polskiego w ziemi Łęczy- 
ckiej. Zb. I, 96-100. 

522. Grzegorzewicz W. O języku lu- 
dowym w powiecie Przasnyskim. SKj. 
V, 72-127. 

523. — O mowie ludowej we wsi Łu- 
kowcu w powiecie Garwolińskim. SKj. 
V, 148-169. 

524. Hanusz Jan, Dr. O samogłoskach 
nosowych w narzeczu: Słowińców Po- 
morskich, Kabatków i Kaszebów. Rf. VIII, 
15-63. 

525. — Ślady niektórych odcieni dya- 
lektycznych w Kazaniach Gnieźnieńskich. 
Rf. VIII, 64—69. 

526. - O języku Ormian polskich. 
Rf., XI, 350-481. 

527. — Z językoznawstwa i literatury 
ludowej. Kraków 1887, 8o, s. 26. (Odb. 
z Przegl. p. 1886). 

Rec. A. Kryński, Pr. fil. II, 337. 

528. Z Iłży. »Kurzacz«. Gaz. Rad. 1885, 
nr. 46. 

529. O imionach. Gaz. Kai. 1899, nr. 262. 

530. Jakimowicz K. Kaplica Witkie- 
wicza pod wezwaniem św. Jana (nazwy 
miejscowe w budownictwie). Tyg. ill. 1901, 
II, 45. 

531. Jakóbiec Jan. Przyczynek do 
oznaczenia nazwy Lachów. Lud VII, 256. 

532. Janczy \A'ojciech. Gwara Sromo- 
wiec Wyżnich. MPKj. I, zesz. 1, 51—89. 

533. Jarmarki, pochodzenie ich nazwy, 
znaczenie w kraju naszym i przezwiska 
ludowe. Gazeta Kaliska 1896, nr. 24. 

534. Jaworskij Julian. Kumać po lem- 
bersku. Przyczynek do słownika lwow- 
skiej gwary złodziejskiej. Lud VII, 267— 
281. Bibliografia ludoznawstwa. 21 535. Jiittner. Tracht und Mundart von 
Ober-Glogau. Rubezahl 187H. 

536. K. J. Przyczynek do gwary uczniow- 
skiej z Warszawy. Wisła XVII, 125—126. 

537. K. W. Przymówki i przezwiska 
rymowane do imion. Lud XIII, 243. 

538. Kalina A. Appendix lingwistyczny 
do wiadomości o Sobótce (z listów Ka- 
liny do Rymarkiewicza). Warta 1884, 
nr. 451. 

539. — Mowa kaszubska jako narzecze 
języka polskiego. Pr. fil. IV, 905-936. 

Rac. St. Dobrzycki, Pr. fil. VI, 341. 

540. Kapuściński M. Niektóre imiona 
chrzestne (z okolicy Czernichowa). 

541. — Niektóre nazwy miejscowe. 

542. — Nazwy zagraniczne, używane 
przez flisaków czernichowskich. 

543. — Słowniczek języka dziecinnego. 
Lud III, 163-166. 

? 544. — Słow^niczek gwary ludu kra- 

kowskiego (z okolicy Czernichowa). Lud 
V, 63. 

545. Karłowicz Jan, Dr. Sloworód lu- 
dowy. Dwutyg. nauk. 1878, s. 363—372, 
399—407, 420-427, 442-450, 470-477, 
490 — 499. Dodatek do tejże rozprawy, 
s. 574—575. 

Rec. Jagić, Archiv IV, 153. 

546. — Imiona niektórych plemion 
i ziem dawnej Polski. Pam. fizyogr. t. II, 
s. 497—516. (Podaje dużo imion powsta- 
łych z przezwisk ludowych) 

547. — O imionach własnych polskich 
miejsc i ludzi. Pam. fizyogr. V, dział IV. 
s. 15-74. 

Rec. Przegl. p. 1885, IV, 182, przez J. 
Hanusza; Prace filolog. I, 685; Slovansky 
Sbornik, V. 1886, s. 241 przez E. Jelinka. 

548. — Imiona własne polskich miejsc 
i ludzi od zatrudnień. Pam. fizyogr. VI, 
dział IV, s. 49. 

Rec. A. Bruckner i V. Jagić, Archiv 
X, 274; A. A. Kryński, Pr. fil. II, 338; 
Slov. Sbornik 1887, VI. 242 przez Ka- 
dleca, i w Czasopisie Cześ. Mus. 1884, 
489, przez Kotika. 549. Karłowicz Jan. Chałupa; pocho- 
dzenie wyrazu. (Wielka Encyklop. XI, 
393). 

550. — Matronymica ais polnische Ei- 
gennamen. Archiv V, s. 112 — 116. 

551. — Przyczynek do J. S. : Skale- 
czone nazwiska chłopskie. Wisła IV, 
979. 

552. — Wykrzykniki z końcówkami 
czasowemi. (Są tu zebrane wyrazy gwa- 
rowe). Pr. fil. I, 125-127. 

553. — Imiona zbiorowe typu »bracia<. 
Pr. fil. I, 121-124, V, 148-9. 

554. — Asyn, tamże. I, s. 131. 

555. — Miesiące (wymienia nazwy mie- 
sięcy staropolskie gwarowe). Encyklop. 
starop. Glogera t. III, 213—15. 

556. — Mendok (wyr. lud.). Pr. fil. 11,352. 

557. — Łańtuch, rańluch, raweńtuch, 
re wańtuch, wańtuch. Pr. fil. II, 585. 

558. — W kwestyi wyrazu »Koziary« 
(Wisła VII, 722). Wisła VIII, 198. 

559. — Choinka (objaśnienie znaczenia 
i użycia wyr.). At. 1896, I, 585. 

560. — Nazwa Warszawy. Kur. warsz. 
1889, nr. 1, s. 9. 

561. — Gwara kaszubska. (Odbitka 
z XII t. Wisły). Warszawa 1898, 8«, s. 26. 

Rec. J. F. Gajsler, Prawda 1898, nr. 37; 
J. Zubaty, Vestn. slov. staroźit. 1898, z. II; 
T. Fłorinski, Kijev. univ. izvest. 1899, ma- 
rzec; Masovicus, Gaz. Polsk. 1898, nr. 2; 
Dr. Fr. Krćek, Kwart. hist. XII, 858; Wł. 
Nehring, Kwart. hist. XV, 525; Uzupeł- 
nieniem tej pracy jest rozprawa prof. 
A. Brucknera, Archiv XXI, 62-8 p. t. 
»Randglossen zur Kaszubischen Fra- 
ges Narodni listy 1898, nr. 234; M., Świa- 
towit, 1899, I; W. Nehring, Kwart. hist. 
XV, 525; St. Dobrzycki, Pr. fil. VI. 358. 

562. — Parę uwag z powodu listu p. S. 
Ramułta. Wisła XII, 796. 

563. — O ile należałoby uwzględnić 
narzecza ludowe w gramatykach. (Pam. 
zjazdu liter, i dziennik.). Lwów 1894, 8", 
s. 7. Toż w Pr. fil. V, 186-192. 

564. — W^yrazy świadkami. eSami so- 22 Franciszek Gawelek. bie«, Książka zbiorowa. Warszawa 1900, 
s. 104-109. (Zob. Wisła XV, 769). 

565. Karłowicz Jan, Dr. ŚrodkowośtJ 
polszczyzny. Wisła XIV, 4:87. 

566. — Czerwiec (Różne nazwy tego 
miesiąca u ludu polskiego i u innych 
Słowian). Wielka Bncyi<lop. powszechna 
XIV, 851. 

567. — Zur Geschichte der Nasalvocale 
im Polnischen. Archiv XXV, 219-221. 
(Powołuje się i na gwary). 

568. — Zur Geschichte eines Wortes. 
(»Mali«). Tamże XXV, 160. 

569. — Słownik gwar polskich. Tom I, 
A— E. Kraków nakład. Akad Umiej. 1900, 
8«, 3 k. ni., s. 454 i 4 ni. T. II, F-K, 
1901, s. 552. T. III, L-0, 1903, s. 11502. 
T. IV, P. 1906, s. 2 ni. i 466. T. V, R, S, 
Ś, T, 1907, s. 462. T. VI, U, Ż. 1911, s. 2 
ni. i 470. T. III-VI wydał Prof. J. Łoś. 

Rec. A. Bruckner, Archiv XXIV, 193; 
Tenże, Przegl. p. 1901, IV, 101; stąd 
przedruk: w Słowie 1901, nr. 268 i 269, 
w Gaz. Polsk., w Gaz. Rad. i Gaz. Ka- 
lisk. nr. 279-281; Zeitschr. d. Ver. f. 
Volksk. 1903, 230; St. Dobrzycki, At. 1901, 
II, w Przegl. pow. 1901, I, 296 i w Po- 
radniku język. 1904, marzec ; Wł. Nehring, 
MPKj. I, 161—164 i tegoż w Archiv XXV, 
130 -135; obszerne sprawozd. z I i II t. 
A. A. Kryńskiego w »Książce« 1901, 
nr. 3, s. 94-95, t. II, nr. 11, s. 400; 
Leciejewski, Muzeum 1901, marzec; J. 
Łoś, Izviest. Ak. N. Otd. r. jaz. t. V, 
zesz. 4, s. 1357-74. 

570. Karwowski St., Dr. Nazwa i lu- 
dność miasta Koźla na Śląsku. Lud II, 
193. 

571. Kaszubskie narzecze. Or. nauk. 
18^3, 203, 213. Dzień. liter. 1860, 200. 

572. Kętrzyński Wojciech, Dr. Nazwy 
miejscowe polskie Prus zachodnich, 
wschodnich i Pomorza, wraz z przezwi- 
skami niemicckiemi, zestawił... dyrektor 
Zakładu nar. im. Ossolińskich. Die pol- 
nischen Ortsnanien der Provinzen Preus- 
sen und.Pommern und ihre deutschen Bonennungen zusammengestcllt von.., 
(Bibl. Ossol. mat. do hist. polsk. z. VII 
Lwów 1879, 8», s. 20, 236, LXXXIV i 3 ni. 
Hec. Altpr. Monatschr. XVII, s. 578 
przez P. Voelkela; Archiv V, 121— 12H 
przez A. Brucknera; At. 1880, III, s. 547 
— 553 przez E. Calliera. 

573. Kętrzyński Wojciech, Dr. Przy- 
domki szlachty pomorskiej, zebrał... Roczn. 
X, Tow. Tor., s. 245. 

574. Kictlicz M. Przyczynek do termi- 
nologii garncarskiej. Lud V, 166. 

575. Koblischke Julius. Bemerkungen 
zu Prof. Baudouin de Courtenay's sKur- 
zem Resumś der kaśubischen Frage«. 
Archiv XXVIII, i^61-283. 

576. Kolberg Oskar. Ręcz o mowie 
ludu wielkopolskiego. Zb. I, 3—36. 

Rec. A. Bruckner, Archiv 1879, III, 
158-59. 

577. Kopernicki Izydor, Dr. Spostrze- 
żenia nad właściwościami ję.^ykowemi 
w mowie górali Beskidowych, z doda- 
niem słowniczka wyrazów góralskich. 
Rf. III, 343-379. 

Rec. J. Baudouin de Courtenay, Prze- 
gląd krytyczny 1876, 346— 48; A. A.Kryń- 
ski, Pr. fil. I, 665. 

578. Koraszewski Br. O języku i poe- 
zyi Górno-Ślązaków. Wędrowiec 1900, 
408, 460, 513, 548, 596, 673, 715, 1901, 15. 

579. Kosiński Władysław, Dr. Poró- 
wnawcze zestawienie niektórych właści- 
wości języka ludowego zachodniej Gali- 
cyi ze staropolskim językiem piśmien- 
nym. Spr. gimn. Wadowice 1877, s. 3—20. 

Rec. L. Malinowski, Przegl. kryt. 1877, 
s. 268—70; A. A. Kryński, Pr. fil I, 660. 

580. — Słowniczek prowincyonalizmów 
z okohc Krakowa, Bochni i Wadowic. 
Zb. I, 37. 

Rec. K. Wł. Wójcicki, Bibl. warsz. 1877, 
IV, 153; Malinowski L., Przegl. kryt. 1877, 
352; Bruckner A.,Archiv 1879, III, 159— 
160. 

681. — Przyczynek do gwary zakopiań- 
skiej. Rf. X, 225-309. Bibliografia ludoznawstwa 23 Rec R. Zawiłiiiski. IJibl. warsz. 1885, 
II, 460—72; Szymon Matusiak. Muzeum 
18f5, listopad, s. 571—74 

582. Kosiński Władysław, Dr. Niektóre 
właściwości mowy pisarzowiekiej. SKj. 
IV, 1. - 

583. — Nazwiska i przydomki miesz- 
kańców Skawicy. Lud XIV, 160. 

584.' — Nazwiska mieszkańców Poro- 
nina. Lud XVI, 92. 

585. Kozłowski J. L. Ludowe nazwy 
niektórych roślin z Prus Królewskich. 
Para. fizyogr. V. dział IV, s. 11—14. 

586. Kraiński W. Abhandlug uberdie 
polnische Sprache in Ober-Schlesien. Bre- 
slau 1862. 

587. Krasnowolski Antoni. Język lu- 
dowy polski ziemi Chełmińskiej. Alb 
Krasz. 1879, s. 295—312. 

Rec. Hanusz. Przegl. Ak. 1881, 160; 
Jagić, Archiv 1881, V, 171; A. A. Kryń- 
ski, Pr. ni. 1, 667. 

588. Krcek Franciszek, Dr. Z mowy lu- 
wej. Lud \', 268. 

589. — Świątniki (pochodzenie nazwy). 
Lud V, 271. 

590. — Z gwary złodziejskiej Lud V, 376. 

591. — Nawoływania zwierząt. Lud VI, 
305 i n. 

592. Kremer Aleksander A. K. Słowni- 
czek prowincyonalizraów podolskich uło- 
żony w Kamieńcu Podolskim. Kraków 
1870, 80, s. 32. (Odb. z Roczn. Tow. nauk). 

593. Króliriski Kazimierz. Bocian, smok, 
Św. Jerzy, stępa, obejście. (Odpow. na 
kwest. S. Matusiaka). Lud XIV, 397. 

594. Krów*) nazwy. Wisła IH, 901, IV, 
216, 459, 691, 889, V, 166, 434, 650. Wi- 
sła III. Matlakowski Wł., IV, Zawiliński 
R., Wodecki H.,B. P ,Sembrzycki J.. Plesz- 
czyński A. ks., K. J., V, Rokossowska Z. 

595. Kryński Adam Antoni. Dodatek 
do art Karłowicza p. t. »Imiona zbioro- 
we polskie typu bracia*. Pr. fil. II, 352. 596. Kryński Adam Antoni. Postaci 
osobliwe przysłówków staropolskich i dzi- 
siejszych gwarowych. Pr. fil. II, 593. 

597. — Gwara zakopańska. Studyum 
dyalektologiczne. Rf. X, 170-224. 

Rec. K. Appel. Fiłołog. v6st. 1884,t XI, 
322 — 331; Sz. Matusiak. Przegl. powsz. 
1884, IV, 471; Tenże, Muzeum 1885, 571 
— 574; R. Zawiliński Bibl. warsz. 1885, II, 
460-72; Jagić. Archiv 1884, VII. 494. 

598. — Słownik wyrazów godnych 
uwagi, użytych w »Porządku prawa bar- 
tnego* dla starostwa Łomżyńskiego z r. 
1616. SKj. IV, 50-87. 

599. K-ski A. Skażenie języka w oko- 
licach Sosnowca. Tydz. Piotrk. XIX, 26. 

600. Kucharski Andrzej. Rozprawa 
o dyalektach sławiańskich i o języku 
sanskryckim. Dzień, warsz. I, 17, 514. 

601. Kucz Maryan. Lupicka-Kupicka. 
Wisła XVI, 298. 

602. Kurka Antoni. Słownik mowy zło-, 
dziejskiej. zebrał c. k. oficyai dyrekcyi 
policyi we Lwowie. Wydanie drugie zmie- 
nione i rozszerzone. Lwów 1899, 16-ka, 
s. 52, 

Rec. St Dobrzycki. Pr. fil. VI, 321; A. 
Landau. Archiv XXIV, 137-150; Zob. Ro- 
cznik slawistyczny, tom I. 

603. Leciejewski Jan. Gwara miejskiej 
Górki i okolicy. Studyum dyalektologi- 
czne. Rf. IX, 108-148. 

Rec. J. Hanusz. Archiv VI, 412—415; 
K. Appel. Fiłołog. za p. i 882, nr. 4 i 5. s. 1 
-12. 

604. Łapczyński Kazimierz. Karpaty, 
(wiersz na temat ludowy, pod nim ob- 
jaśnienie użytych prowincyonalizraów gó- 
ralskich). Tyg. iii.. 1864, X, 418. 

605. Łebiński W., Dr. Wielkopolskie 
nazwy polne. Poznań 1901 (ku czci Sien- 
kiewicza). 

606. Łepkowski Józef. O mowie pol- 
skiej na Śląsku. Czas 1849, nr. 58. Zob. nr. 443. u Franciszek Gawełek. 607. Łopaciński Hieronim. Skąd po- 
chodzi nazwa Radomia. Gaz. llad. 1890, 
nr. 1. (Patrz Wisła IV, 265). 

608. ~ Przyczynki do nowego słownika 
języka polskiego. (Prowincyonalizmy ze- 
brane na Kujawach, w Kaliskim, Kiele- 
ckim, Lubelskim, na Podlasiu i w Łom- 
żyńskim przez podpisanego i z utworów 
ludowych). Pr. fil. IV, 173. 

609. — Koziarze. (Zob. Wisła VII, 719 
-35, 722, VIII, 198-9, 799). Wisła XIV, 
505. 

610. — Dwa ustępy w gwarze mazo- 
wieckiej (z XVIII w. z rękopisu Bibliot. 
Pubł. l^etersb.). Wisła XI, 9. 

611. — Przezwiska ludowe w parafii 
Krzczonowskiej w pow. Lubelskim. Wi- 
sła XVJ1, 510. 

612. Loś Jan. Gwara opoczyńska. Stu- 
dyum dyalektologiczne. Rf. XI, 147—190. 

613. — Porównanie fonetycznych wła- 
ściwości kilku gwar polskich. Rf. XI, 191 
-218. 

Rec. A. Bruckner. Archiv X, 275—76. 

614. Maciejowski Wacław Aleksan- 
der. Narzecze polskie od X do XIV wieku. 
Magp. V, 74. 

615. — Narzecze polskie w XV i XVI 
wieku. Magp. VI, 261 i 267. 

616. — Nowy pogląd na znaczenie wy- 
razu kmieć i jego wyrozumienie, przez... 
Lwów, 1866, 8«, s. 22. 

617. Magiera Jan Franciszek. Przezwi- 
ska rymowane do imion. Lud VIII, 40B. 

618. — Uwagi nad przyswojeniami 
w gwarach naszych. Wisła XV, 145. 

619. - Gwara uczniowska l^rakowska. 
Wisła XV, 396. 

620. Magierowski L. Słowniczek gwary 
ludowej w ziemi Sanockiej. Lud IV, 307. 

621. Maj Jan. Przezwiska ludowe (wieś 
Babin, pow. Lubelski). Wisła XVI, 465. 

622. Majewski Erazm. Nazwy ludowe 
kartofla i ich słoworód. Pr. fil IV, 645 
—654. 

623. — Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający lu- 
dowe oraz naukowe nazwy zwierząt i ro- 
ślin od w. XV aż do chwili obecnej. Tom 

I, Warszawa 1890, 4-lo, s. 9—176. 

624 — Słownik nazwisk zoologicznych 
i botanicznych polskich, zawierający lu- 
dowe oraz naukowe nazwy i synonimy 
polskie, używane dla zwierząt i roślin od 
od XV w. aż do chwili obecnej, źródłowo 
zestawione z synonimami naukowymi ła- 
cińskimi. Tom II, Słownik łacińsko-pol- 
ski i t. d. (tytuł dłuższy), cz. II (M.— Z.). 
Warszawa 1898, 4- to, s. 467—888 i 1 ni. 

625. Malinowski Lucyan, Dr. Beitrage 
zui slavischen Dialektologie. I. Uber die 
Oppelnsche Mundart in Oberschlesien 
(1 Heft: Laut-und Formenlehre). Leipzig 
1873, 8«, s. VII-f55. 

Rec. Baudouin de Courtenay w Bei- 
trage zur vergl. Sprachforsch. 1874, VIII, 
199. Tenże, Żurnal Minist. nar. prosv. 
1877, oktjabr, 233—251; A. A. Kryński. 
Niwa 18:6, IX, 381—387 i Pr. fil. I, 668. 

626. — O badaniach właściwości mowy 
ludowej. Arch. d. dz. lit. V, 180. 

627. — Głoski nosowe we wsi Kasinie, 
oraz niektóre inne właściwości gwary. 
Rf. VIII, 235. 

Rec. J. Hanusz, At. 1881, III, 378; Archi v 
1881, 322. 

628. — Kilka uwag nad mową ludową 
w Zebrzydowicach. Rf. IX, 218-223. 

629. — Studya Śląskie. (Badania nad 
mową ludu polskiego na Śląsku, czynione 
w lecie 1869). Rf. IX, 257-359. 

Rec. Jagić. Archiv VI, 299; S. Matu- 
sial<. Russk. fił. Wiestnik 1882, I, 156— 
161. 

630. - Dosiego roku. Pr. fil. I, 299. 

631. — Niektóre wyrazy polskie litew- 
skiego pochodzenia. (Traktuje i o lud). 

: Pr. fil. I, 180. 

j 682. — Studya nad etymoljgią ludową. 

I I. Etymologia ludowa w nazwach roślin, 
! lekarstw, rzeczy śniednych, napojów i t. p. 
' W nazwach i wyrazach odnoszących się Bibliografia ludoznawstwa. 25 do świata zwierzęcego. W nazwach 
geograficznych i topograficznych. Pr. 
fil. I, 134, 269; II, 240, 452; III, 741. 

Rec. Jagić, Archiv 1882, VI, 292; Matu- 
siak S., Filolog. v6stn. 1882, I, 196. 

633. — O niektórych wyrazach ludo- 
wych polskich. Zapiski porównawcze, 
Hf. XVII, s. 1-102. 

Rec, Dr. A. Kalina, Przegl. p. 1898, 
II, 564; A. A. Kryński, Kwart hi.st. VII. 
477; Tenże, Wędrowiec 1893, 723. 

634. — Grupy spółgłosek tf, stf, dr 
trz, strz, drz) w niektórych gwarach 

Gahcyi zachodniej. Pr. fil. IV, 304 — 
305. 

635. — Pokarpać (wyr. używane przez 
lud w zachodniej Galicyi). Tamże IV, s. 654. 

636. — Słowa od zwierząt. Pr. fil. V, 
113. 

637. Masovicus. Język Kaszubów. (Z po- 
wodu Słownika Ramułta). Przegląd liter. 
1899, nr. 14 i 15, s. 15. 

638. Matlakowski Władysław, Dr. O 
nazwach krów na podstawie rękopisu 
z zeszłego (XVIII) wieku. Wisła III, 
901-906. 

6H9. — Zbiór wyrazów ludowych da- 
wnej ziemi Czerskiej. SKj. IV, 362- 374. 

640. — Słownik wyrazów ludowych, 
zebranych w Czerskiem i na Kujawach^ 
SKj. V, 127-148. 

Rec. A. A. Kryński, Kwart. hist. VII, 
655. 

641. Matusiak Szymon. Gwara Lasow- 
ska w okolicy Tarnobrzega, studyum 
dyalektologiczne. Rf. VIII, 70 (i odbitka). 

Rec. Jagić, Archiv V, 171; Hanusz, At. 
1881, I, 151; Appel, Russkij fiłołog. Wie- 
stnik 1880, IV, 264-267; Kryński, Pr. 
fil. I, 609, 

6+2. — O niektórych zjawiskach języka 
polskiego. Spr. gimn. I, Kraków 1885, s. 
1-64 (i odbitka). 

Rec. Dr. A. Bruckner, Archiv VIII, 
596-97. 643. Matusiak Szymon. Lach i Lech. 
Szkic historyczno-lingwistyczny. Przegl. 
pow. 1888, XX, 230. (Powołuje się i na 
etym. lud ). 

644. - Lech czy Lech? Lud X, 129 — 
153. (Powołuje się i na gwary lud.). 

645. — O zbieraniu imion własnych. 
Lud Xl, 271. 

646. — Ludziinierz, Krauszów, Długo- 
pole i Kościeliska. (Wyj, z podróży po 
Gal. J. Łepkowskiego). Lud XIV, 399 
(Pochodzenie nazw wedł. ludu). 

647. — Wyrażenia góralskie (z powyż- 
szej książki). Lud XIV, 399. 

648. — Olsza czy Olza. Lud XIV, 380, 

XV, 365. 

649. — Wieliczka i Bochnia. Lud XV, 
53 - 60. (PowoIuj.e się i na etymolog, lu- 
dową). 

650. — Soboty (wyraz używany przy 
dawnem budowniolwie drewnianem). Lud 

XVI, 212. 

651. Matyas Karol, Dr. Ludowe na- 
zwy miejscowe w powiecie Brzeskim 
w Galicyi. Lud I, 123, 179; II. 257, 308; 

III, 330; IX, 123, 263, 350; X, 12. 

652. — Przezwiska ludowe w powia- 
tach: Tarnobrzeskim, Niskim i Brzeskim 
w Galicyi. Wisła IX, 542—557; X, 725- 
744; XI, 14-32, 672-715. 

653. — Słowniczek gwary ludu zamie- 
szkującego wschodnio-południową naj- 
bliższą okolicę Nowego Sącza. SKj. IV, 
318 i n. 

Rec. J. Byslroń. Kwart. hist. VIII. 464. 

654. Mazurzenie*). Wisła XV, 84, 874, 
504, 633; XVI, 107, 441, 659; XVII, 368. 
XV. Karłowicz, Dr. Rutkowski, Sawicka 
St., Piątkowska, Bolesławski Jan; XVI. 
Milewska J.. Ł. H.; XVII. Sadkowski I. 

655. Michałowski F'eliks. Mowa nasza 
i lud. Warszawa 1881, 8^, s. 180 i 2 ni. 

Rec. Kryński A. A., Bibl. Warsz. 1882, 

IV, 132—135; Niwa 1883, I; J.Karłowicz; 
Prawda 1882, 260—61. •) Zob. nr. 443. 

BibliograGa ladoznawstwa Franciszek GaweJek. 656. Milewska J. Mazurzenie we wsi 
liembówku. Wisła XVI, 107—109. 

657. Młynek Ludwik. W sprawie La- 
chów. Lud IX, 253 i n. 

658. — Przegląd prac dotyczących lu- 
dności i gwary kaszubskiej z lat 1897 — 
99 HTPN. Pozn. 1899, s. 179-196. 

Rec. St. Dobrzycki, Pr fil. VI, 367. 

659. Nadmorski, Dr. Nazwy geogra- 
ficzne (Autor traktuje o ogólnem tworze- 
niu się nazw geograficznych i ich zna- 
czeniu u różnych ludów). Wisła II, 703 — 
728. 

660. — Gwara malborska. Wisła III, 
735-749. 

661. — Z gwary kaszubskiej. Niwa 
1890, s. 11—12; 1891, s. 1 (Wzm. Lubicz 
R, Wisła VI, 477). 

663. — Nowsze wydawnictwa doty- 
czące ludności i gwary kaszubskiej, oce- 
nił. RTN. Tor. IV, s. 84. 

663. - Z lat 1897-99. Tamże, VI, 179. 

664. - 1899-1900. Tamże, VII, 161. 

665. — 1900—1903. Tamże, X, 252. 

666. - 1904. Tamże, XI, 248. 

667. - 1905 i 1906. Tamże XIII, 321. 

668. — Słowińcy i szczątki ich języka. 
Lud V, 320. 

669. — Słowniczek gwary słowińskiej. 
Wisła XVI, 153—161. 

Rec. St. Ramułt, Lud VI, 81 ; St. Do- 
brzycki, Pr. fil. VI, H67. 

670. Nad Narwią. Wyrazy gwary miej- 
scowej. Zorza 1902, nr. 38. 

671. Nazwiska włościan z pod Tu- 
szyna. Tydz. Piotrk. 1903, nr. 31. 

672. Nazwy słowiańskie w Cieszyń- 
skiej ziemi. Gwciesz. 1894, s. 22:i, 233; 
1895, nr. 1-4, 6, 8, 10. 

Rec. Dr. Radzikowski, Lud. III, 381. 

673. Nazwy topograficzne*): Wisła III. 
379, 666, 894, (Ciszewski St.); IV, 213, 451, 
691, 887, (Matlakowski Wł., Dr. Czarko- 
wski, Plichta P.) ; V, 161, 430, 648, 923, 
(Plichta P., Zniszczyński, Wawrzeniecki M., Wasilewski Z., Jastrzębowski S.); VII, 
388, 750 (Cercha St., Sylwesirowicz M.) ; 
VIII, 146, 812 (Lissowski L., Wilanowski 
M.); IX, 130, 811 (Staniszewska Z., Ro- 
nisz W.); X, 188, 362, 630, 851 (Czarko- 
wski L., Drzażdżyński S., Korotyński L. 
S., Wolanowski L); XI, 119, 353 (Drzaż- 
dżyński St., Zieliński G. J.); XIII, 284, 
362 (Kucz. M., K. L. S ); XIV, 79, 197, 
778 (Ciszewski St., Kucz., Wawrzenie- 
cki); XV, 80, 216. 372, 618 (Skawińska, 
Wilanowski, Rutkowski L., Skulski E.); 
XVI, 433, (PoleszakJ., Ł. H., Przegaliński 
R., Metelski P., Dzikowski AV., Jaroszek 
A., Dąbrowska S.. Szewc Bł., Kletzyński 
T., Milewicz K., Weyher t H., Koźmian W.); 
XVIII, 131 (Witanowski M., Grabowski 
W., C. S.); XIX, 469 (nic nie podanoK 

674. Nazwy wsi i miast. Wieś ill. 1910, 
zesz. 2, s. 17 — 22. (Artykuł oparty na ba- 
daniach T. Wojciechowskiego, Z. Helcia 
i Z. Glogera). 

675. Niedźwiecki Wł. Polacy na pół- 
nocnem pograniczu Węgier. Przyczynek 
do etnografii polskiej. Niwa XVI, 413, 
677. 

676. Nitscti Kazimierz, Dr. Patronimika 
na -óc, -ic, -ec w gwarach Prus Zacho- 
dnich. RTN. Tor. XI, s. 177. 

. 677. — Kilka uwag o wpływie zmian 
głosowych na typy odmian. Na przykła- 
dach, zaczerpniętych z gwar zachodnio- 
pruskich, przedstawił... RTN. Tor. XII, 
436—445. 

678. — Charakterystyka porównawcza 
dyalektów zachodnio-pruskich (z mapą). 
RTN. Tor. XIII, s. 161. 

679. — Charakterystyka dyalektów pol- 
skich w Prusiech wschodnich. Tam- 
że, XIV, s. 167 (z mapą). 

680. — W sprawie nazwy wsi Swor- 
negacie. Tamże XVI, s. 84. 

681. — Studya kaszubskie. Gwara lu- 
zińska. MKj. I, zesz. 2, 221-273. 

Rec. Dr. J. Leciejewski, Lud IX, 91. *) Zob. nr. 443. Bibliografia ludoznawstwa. 27 682. Nitsch Kazimierz. Dwie gwary 
rnaropolskie. MKj. II. zesz. 3, 357—378. 

683. — Stosunki pokrewieństwa języ- 
ków lechickich. MInj. III, zesz. 1, s. 1 - 58. 

684. Dyalekty polskie Prus Zaciioiinich. 
Cz. I (z mapą). Tamże, s. 101-284. 
Cz. II (z mapą). Tamże, zesz. 3, s. 305— 
3%. 

Hec. IITN. Tor. XII, 449 50. 

685. — Dyalekty polskie i^rus Wscho- 
dnich. Tamże III, zesz. 3, s. 397-487. 

686. — W sprawie nazwy maku. Wi- 
sła XVII, 386-387. 

687. — Quelques remarąues sur lalan- 
gue polabe. Archiv XXIX, 169-183. 

688. — Dyalekty polskie Śląska (z ma- 
pą). MKj. IV, 85—356 (i odbitka). 

Rec. Prof. Bruckner. Książka 1910, 188. 

689. — Próba ugrupowania gwar pol- 
skich (z mapą). Kraków 1910, 8*, s. 32. 
Nakład Akad. Umiej. (Odbitka z t. XLVI 
llf.). 

Rec. Prof.Briickner. Książka 1910, s. 235; 
Tenże, Lud XVI, 215. 

690. Nowicki Maksymilian. Nasze ryby, 
ich nazwy ludowe, rozsiedlenie w wo- 
dach krajowych, pora i miejsce tarła. 
Kraków 1878, fol., s. 4 ni. 

691. Z pow. Ostrowskiego. Nazwiska 
wiejskie. Gaz. Świąt. 1895, ni-. 744. 

692. Pabian Antoni. Gwara porębska. 
(ytudyum dyalektologiczne). (Praca na 
konkurs Tow. Wzaj. Pom. Ucz. Uniw. 
Jag. 1881 ; wzmianka o niej w Przegl. 
Akad. 1881, s. 251). 

693. Papłoiiski J. Listy z zagranicy 
(Kaszubi^ Gaz. Warsz. 1856, nr. 2lO, 203, 
204. 

694. Parczewska Melania. Przyczynki 
do słownika gwary śląskiej. Pr. fil. VI, 
693. 

695. Parczewski A. J. Szczątki ka- 
szubskie w prowincyi pomorskiej. Szkic 
historyczno etnograficzny. RTPN. Pozn. 
XXII, 145-268. 

Rec. St. Dobrzycki. Pr. fil. VI, 343. 

696. Parylak i'iotr. Idyotyzmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach 
zestawione i porównane z językiem ru- 
skim, staropolskim i narzeczem kaszub- 
skien), b. w. m. dr. i r. (1876i, 8", s. 23. 

697. — Prowincyonalizmy mowy pol- 
skiej w Drohobyczu i jego okolicach. 
Zb. I, 57—79. 

Rec. A. Bruckner, Aruhiv 1879, 160; 
L. Malinowski, Przegl. kryt. 1877, 352; 
A. A. Kryński, Pr. fil. I, 669. 

698. Pawłowicz B. Wyrazy gwarowe 
z okolic Tarnowa, zebrał. Pr. fil. IV, 306. 

699. Perwolf .1. Slavisohe Vólkerna- 
men. Archiv VII, 590-628, VIII, 1—35. 

700 Petrowowa z Rymszewiczów Ja- 
dwiga. Wzorce mowy szlachty drobnej 
i chłopów w okolicach Nowoaleksan- 
drowska w gub. Kowieńskiej. Wisła XVI, 
672. 

701. Piątkowska Ignacya. Mazurzenie 
we wsi Smardzewic w pow. Sieradzkim. 
Wisła XVII, 464. 

702. Placyd Szep. N. N. Język złoczyń- 
ców. Rozmglw. 1859, s. 89, 96, 105. 

703. Pleszczydski A., ks. Koza. (Wy- 
raz »koza« używany jako synonim dla 
kilku pojęć). Wisła III, 649. 

704. Pobłocki G., ks. Słownik kaszub- 
ski z dodatkiem idyotyzmów chełmiń- 
skich i kociewskich. Chełmno 1887, 8", 
s. 38-1-160. 

Rec. J. Karłowicz. Pr. fil. 11,313; Ten- 
że, Wisła I, 116-20. 

705. — Kilka wyrazów kaszubskich, 
kociewskich i chełmińskich. (Wyr. po- 
minięte w Słowniku kaszubskim, Chełm- 
no 1887). RTN. Tor. IV, s. 26. 

706. — Mazurzy wschodniopruscy. Za- 
piski o języku i stanie ich religijno-oby- 
czajowym. RTN. Tor. t. IV, s. 11. 

707. Pol Wincenty. Historyczny obraz 
Polski. Rzecz o dyalektach mowy pol- 
skiej. Kraków 1869, 8o, s. 74 (R. T. N. Krak. 
t. XL, s. 56— 129). 

Rec. Baudouin de Courtenay w Bei- 
trage zur vergl. Sprachforsch. 1874, VIII, 
210. Tenże w Izwiest. Imp. Kazansk. 28 Franciszek Gawelek. Uniw. 1878, s. 7; A. A. Kryński. Pr. fil. 
I, 670. 

,708. Pomorskie nazwy osobowe i miej- 
scowe RTN. Tor., t. XIV, s. 184. 

709. Potkadski Karol. Lachowie i Le- 
chici. Rf. XXVII, 18H-256. 

710. Pracki Witold. Przyczynek do 
słownictwa ludowego z okolic Krakowa. 
Pr. fil. V, 160. 

711. — Piekut (zapomniana nazwa). 
Wisła XVII, 310. 

712. — O mowie wsi Turowa. Warsza- 
wa 1906, 80, s. 90. (Zob. Pr. fil. VI, 
187). 

Rec. S. Matusiak. Lud XIV, 307. 

718. — Gwara ślezińska. Lud XIV, 90 
i sprostowanie tamże XIV, s. 303. 

714 Prajs Piotr. O języku kaszubskim, 
Kraków 1850, 16-ka, s. 36, (tlóm. z ros. 
na polsk.; odb. z Magazynu powsze- 
chnego). 

715. Preuss. Raport nadesłany z Ber- 
lina pod 20 czerwca 1840 roku J. W. 
Ministrowi Oświecenia Narodowego o ję- 
zyku Kaszubów. Magp. VII, 201. 

716. Przezwiska dawane ludziom w 
niektórych okolicznościach. Kalend. Wild- 
ta na rok 1858. 

717. Radzikowski Eliasz Walery. O 
nazwie Morskiego Oka w Tatrach. Pam. 
Tow. Tatrz. IX, 1-11. 

718. Ramułt Stefan. Worterbuch der 
pommerschen oder kassubischen Spra- 
che. Nadbitka z Anzeiger der Akad. der 
Wissenchaften. Krakau 1893, S". s. 228- 
235. 

719. — Słownik języka pomorskie- 
go czyli kaszubskiego, Kraków 1893, 4-to, 
s. XLVIII + 298. Nakład Akad. Umiej. 
w Krakowie. 

Rec. J. Karłowicz i .1. Sembrzycki. Wi- 
sła VII, 207, 422; I. Franko. Tydzień I, 
137; J. F. Gajsler. At. 1893, 111,394; Od- 
powiedź Ramułta na krytykę Karłowi- 
cza, Wisła VIII, 414; Odpowiedź K. 
dana R. Wisła X, 690; List Ramułta, 
AYisła VII, 794; Głos A. Kaliny, Wisła IX. 421; Wędrowiec 1893, 351, przez Ad. 
Ant. Kryńskiego; Slavković J. K., Liter, 
listy 1894, nr. 13; A. Bruckner, Kwart 
hisl. VIII, 667; Tenże, Archiv XVI, 301- 
309; J. Sembrzycki, Altpr. Monalschr. 
XXX, 865-(58; Gaz. polsk. 1893, nr. 129; 
Słowo 1893, nr. 163; Polivl<a, Ćesky Lid, 
1893, II; Hamull, List w sprawie kaszub- 
szczyzny. Wisła XII, 794; Tenże przeciw 
Drowi Krćekowi, Kwart. hist. XIII, 668; 
Dr. A. Kalina, Przegl. p. 189H, III, 340- 
52; St, Dobrzycki, Pr. fil. VI, 326; Kraj 
1893, nr. 29, s. 9; Tyg. iL 1893, nr. 
180, s. 366; Biłharski, Prehl. 189.H, 1, 
s. 206. 

720. Reyman Ludwik. Dlaczego u nas 
włościan kmieciami zowią? Wisła .IX, 
639 - 640. 

721. — Jeszcze o Bkmieciach«. Wisła 

X, 443. 

722. Rostafiński Józef. O naukowem 
znaczeniu nazw roślinnych i potrzebie 
ich zbierania. Czas 1883, nr. 156. 

723. — Prowincyonalne polskie nazwy 
roślin XVIII wieku, z Prus Książęcych, 
głównie z rękopisu Andrzeja Helwinga. 
Rf. XL, 209-238. 

724. — Słowi ik polskich imion rodza- 
jów oraz wyższych skupień roślin, po- 
przedzony rozprawą o źródłach. Kraków 
1900, 8«, s. IV-l-836. (Mat. do historyi ję- 
zyka i dyalektologii polskiej). 

725. Rumlówna Aleksandra. Mazu- 
rzenie w pow. Białostockim (p. Wisła 
XV, 84). Wisła XVI 58. 

726. Rutkowski L. Mazurzenie w Tu- 
rowie. Wisła XV, 374-381. 

727. Rydel Lucyan. W obronie narze- 
czy ludowych przed szkołą wiejską Przegl. 
pow. 1903, IV, 169-181. 

Rec. Dr. St. Zdziarski. Muzeum 1905, 
s. 378. 

728. Rzeszowski Leon. Spis wyrazów 
ludowych z okolicy Żywca. SKj. IV, 353 

-362. 

729. Sadkowski Ignacy. Szlachta dro- 
bna w powiatach Płońskim i Płockim. Bibliografia ludoznawstwa. 29 Przydomki osób i wiosek. Wisła' XVII, 
668 687. 

730. Sawicka Stanisława. Mazurzenie 
w Łukowskim. Wisła XV, 374-377. 

731. Sembrzycki Jan. O gwarze ma- 
zurów pruskich. Wisła III, 72 — 91. 

732. — Przyczynek do narzecza ka- 
szubskiego. Pr. fil. III, 297. 

733. — Skaleczone nazwiska polskie. 
Wisła IV, 979 i 980. 

(Przyczynek do tegoż artykułu, zob. 
Wisła V, 231). 

734. Serwatowski W., ks. Badania ję- 
zykowe. Czas 1849, nr. 68 (odnosi się 
głównie do Śląska). 

735. Siarkowski Władysław, ks. Sło- 
wniczek gwary ludowej z okolic Piń- 
czowa. SKj. IV, 335—341. 

736. Sikorski Narcyz. O nazwach ro- 
dowych ludu tarnowskiego. Wisła XV, 
243-247. 

737. Silesia. O narzeczach polskich. 
Echo 1882, s. 198. 

738. Śląski Bolesław. Etymologie wy- 
razów żeglarskich. Pr. fil. VI, 702. 

739. — Etymologia niektórych wyra- 
zów rybackich. Pr. fil. VII, 171-197. 

740. Słownictwo kryminalne. Rozm- 
glw. 1856, s. 304. (Wyj. z Gaz. Warsz. 
1778, nr. 104). (Przyczynki do słownika 
złodziejskiego, zob. powieść J. Dzierz- 
kowskiego p. t. Kuglarze, wyd. w Lip- 
sku 1845). 

741. Słowniczek z pod Zakroczym ia 
(wieś Pieścidła). Wisła I, 317-320. 

742. Słownik kaszubski. Warta 1874, 
1875. 

743. Smólski G. Polszczyzna na Gór- 
nych Węgrzech. Bibl. Warsz. 1909, III, 
520; IV, 81. 

744. Smólski Tadeusz. Dodatek do 
Słownika języka polskiego Karłowicza, 
Kryńskiego i Niedźwiedzkiego. Lud XIV, 
294; XV, 138. 

745. Śniadecki Jan. O języku polskim. 
Dzień. Wil. 1815, I, 7, 101. 

746. Starostzick L. Beitrftge zur sla- yischen Dialektologie. Archiy VIII, 463— 
476. (Przytacza pieśni polskie). 

747. Stekert Aleksander, Dr. Przy- 
domki polskie, litewskie i rusińskie, ze- 
brał. Kraków 1899, S". s. 144. 

Rec. H. Łoj)aciński, Wisła XIV, 207. 

748. Sulisz Józef. Nazwy rodowe, czę- 
ści miasta, nazwy pól i lasów w Sanoku. 
Lud XIII, 38-39. 

749. — Rymowane imiona z Ropczyc. 
Lud XIV, 182. 

750. Szadurski M. Kilka słów o Ślą- 
sku Pruskim. Tyg. ill. 1870, V, 69, 155. 

751. Szczerbowicz L. W. Gwara war- 
szawska w spółczesnym języku literac- 
kim. Bibl. Warsz. 1890, III, 202. 

Rec. Wł. Niedźwiedzki. At. 1891, III, 
394. 

752. — O znaczeniu imion własnych. 
Wędrowiec 1901, 586, 612, 632, 652, 669 
692, 709, 732, 552. 

753. Szeliga Wacław. O Dobrzynia- 
kach... Mowa i jej główne cechy. Gaz. 
Warsz. 1857, nr. 67 i 68. 

754. — Co znaczy «sz ub ra wieca. 
Tydz. Piotrk. IV, 26. 

755. Traczyk Joachim. Niektóre wła- 
ściwości gwary nad Rabą i Skawą. Wi- 
sła IX, 77-80. 

756. — Nieco przezwisk ludowych z 
okolic Babiej Góry. Wisła IX, 79—80. 

757. Udziela Seweryn. Lachy (nazwa 
dla niieszk. półn. Karpat). Lud XI, 70. 

758. Ułaszyn H. Zakopański czy zako- 
piański. Poradnik językowy 1909, nr. 
8 i 9. 

759. — Z przeszłości wyrazu pchła 
i płeszka. Pr. fil. VII, zesz. 2, s. 425— 
470 i 660—661 (Powołuje się często na 
gwary). 

760. W. T. Słownik bronowski. MKj. 
II, zesz. 3, 427. 

761. Waga Antoni. Abecadłowy spis 
wyrazów ludowego języka w okolicach 
Łomży, Wizny i przyległych. Bibl. Warsz. 
1860, II, 748-760. 

762. Wasilewski Zygmunt. Słowniczek 30 Franciszek Gawelek. wyrazów ludowych we wsi Jaksicach. 
Pr. fil. V, 90. 

763. Wieniarski Ant. Przezwiska da- 
wane ludziom w niektórych okoliczno- 
ściach. Przyj. dom. 1860, 204. 

764. Wierzba. O dyalekcie warmiń- 
skim. Gazeta Olsztyńska 1886, nr. 25 
-39. 

765. Witanowski Rawicz Michał. Na- 
zwy topograficzne. Wisła XVIII, 131. 

766. Witek Jan. Teksty i spostrzeże- 
nia gwaroznawcze z północno-wscho- 
dniej okolicy Tarnowa. MPKj. I, zesz. 1, 
s. 1-36. 

767. — Gwara wielowiejska. MPKj. II, 
zesz. 2, 283^294. 

788. — Gwara kobierzyńska. Mf^Kj. III, 
zesz. 1, 75—86. 

769. Wolanowski Ig. Gwara uczniów 
lubelskich z lat 1875-1885. Wisła XVI, 
123-124. 

770. Wołanie na zwierzęta*). Wisła 

III, 218, 378, 663, 891 (R. Zawihński, Bi- 
ruta, Dębicki, I. Krzynicki, Bohuszewicz 
Fr., Sylwestrowicz M., Chełchowski 8t.); 

IV, 213, 448, 690, 887 (Lubicz R., Ku- 
delski W., Matlakowski Wł., Wodecki 
H., P. Al., Dr. Czarkowski, Pawłowicz 
Bł., Pleszczyńki A. ks., K. J.); V, 164, 
429, 647, 921 (Rokossowska Z., Dr. Czar- 
kowski, Karłowicz J., Siarkowski Wł. 
ks., Matlakowski W/., Dembowski Br.); 
VI, 227 ; XVI, 657 (Maciąga M., Maj 
J., Świdowa M., Skawińska M., Metel- 
ski ks. , Jaroszka A., Dzikowski W., 
Szewc Bł.) 771. Wrześniowski August. Spis wy- 
razów podhalskich. SKj. III, 361—375. 

772. — Toż, przerobione i powięk- 
szone w Pam. To w. Tatrz. X, 1885, s. 
1—26 (i w odbitce). 

773. Wyrazy języka ludowego. — Gw- 
ciesz. 1863, s. 21. 

774. Z. J. Mowa ludu w parafii Meł- 
giewskiej (pow. Lubelski). — Gaz. Świąt. 
1892, nr. 624. 

775. Zakrzewski Adam. Z puszczy zie- 
lonej. Gwara kurpiowska i słowniczek. 
Wisła I, 151-56. 

776. Zathey Stanisław. O mowie lu- 
dowej we wsi Poręba Zegoty pod Al- 
wernią.— Spr. Wydz. filolog. 1896, zesz. 5. 

777. Zawiliński Roman. Gwara Brze- 
zińska w starostwie Ropczyckiem, stu- 
dyum dyalektologiczne. (Odbitka z t. VIII. 
Rozpr. Wydz. filolog. Akad. Umiej.) Kra- 
ków 1880, 8", s. 58. 

Rec. J. Hanusz, At. 1881, III, 565; K. 
Appel. Fiłołog. vestn. 1880, IV, 264; 
Archiv. 1881, 320. 

778. — O wpływie języka słowackiego 
na polskie gwary góralskie. Spr. Wydz. 
fil. A. U. 1899, IV. 

779. Zieliński Fr. Miejscowości od sta- 
nu, zajęć i pochodzenia osadników na- 
zwane. Bibl. Warsz. 1872, III, 643. 

780. Ziemba J. S. Słownik prowincyo- 
nalizmów powiatu Będzińskiego. (Gub. 
Piotrkowska). Pr. fil. III, 302, 489. 

781. Złoża Jan, ks. Zbiór wyrazów, 
używanych w okolicach Chochołowa. 
SKj. IV, 341-353. *) Zob. nr. 443. Bibliografia ludoznawstwa 31 IV. 

Zycie ludu zewnętrzne. 

1. Odzież. 782. A. C. Suknia polska (Projekt no- 
wej mody w stylu zakop ). Tydzień X,s. 132. 

78:i. Augustynowicz Jan. Księżacy (z 
ilustr.) Tyg. iii. 1907, IL 577. 

784. Bag. Wal. Dawne guziki polskie. 
Wiad. num. -arcti. IV, 1. 

785. Beyer J. A. Trzydzieści pięć foto- 
grafii ubiorów kieleckich, sporządzonych 
na wystaw(; etnograficzną w Moskwie. 
Zob. Wisła XVIII, 467, 468. 

786. — Stroje mieszczan trembowel- 
skich (z ryc.)— Tydzień X, 175. 

787. Biała Góra (na skraju Ks. Łowic- 
kiego). Ubiory miejscowe z ryciną. Zorza 
1902, nr. 32. 

788. Błachut Augustyn, ks. Zwyczaje 
dawniejsze w Kamieniu (pow. Krakow- 
ski). Lud XI, 196. (Odzież). 

789. Bokowiczowa E. Obrazek z Czę- 
stochowskiej ziemi. (O rozmaitości ubio- 
rów zgiomadzonych na odpuście). Tydz. 
Piotrk. 1901, nr. 41. 

790. Bonifacy. Stroje niewiast polskich 
za Augusta III. — Niewiasta 1860, nr. 9, 

10, 12. 

791. Cieszydskie stroje Tyg. ill. 1897,' 

11, 653. 

792. Ćwikowski Jaa. Stroje ludowe 
w parafii Łącko w pow. Nowo- Sądec- 
kim. Lud XI, 56. 

793. Eliasz Walery. Ubiory ludu w da- 
wnej Polsce. Kraków, 1862, 12 tablic. 
(Zbiory nałęczowskie. Wisła XVIII. 468.). 

794. — Ubiory w Polsce i u sąsiadów, 
skreśli}... Tom I, od IX do końca XVIII 
w. Cz. 1, do końca Xl wieku; rytowaJ 
Artur Napierkowski. Kraków 1879, w 
4-ce wielkiej, s. 19 i 11 tablic Cz. II, 
Kraków 1889, w 4-ce, s. 38, tabl. U i 3 rys. (Wiek XII-XIII). Cz. III wyda- 
na z pomocą Akademii Umiejętności. 
Kraków 1889, w 4-ce królewskiej, s. 32, 
z rysunkami na 9 (1 — 9 i 1—3) tabelach. 
(Zbiory nałęczowskie; zob. Wisła XVIII, 
468). 

Hec. Gaz. Iw. 1879, nr. 275; Wł. Łus.^cz- 
kiewicz, Czas 1879, nr. 299 i Kwart. hist. 
1891, 843; St. Tomkowicz, Czas 1889, nr. 
222 i 223; Óerny A. Slov. Pfehl. 1900, z. 5. 

795. Estreiclier St. Ustawy przecivv 
zbytkom w dawnym Krakowie Rocznik 
krak. t. I, s. 102-134. 

Rec. Gargas Z., Bibl. Warsz. 1899, I. 

696. Fijałkowski I., dr. O hygienie 
ubiorów ludowych wiejskich, 1819. (b. 
m. dr.). 

797. Fritz .łan. Ubiory włościan ślą- 
skich. Tyg. iii. 1864, X, 264 

798. Gerson Wojciech. Ubiory ludu 
polskiego. Warszawa 1855, tablic 14. 

799. — Góral tatrzański. Wisła II, 828 
—829 (Ubiory). 

800. — \N"łościanie z pod Maryampola. 
Wisła VIII, 873, (ubiór). 

801. — "Costumes polonais. dessines 
d'apres naturę. Litogr. Desmaison. Pe- 
tersburg, Daziaro. (Zbiory nałęczow- 
skie). 

802. — Dwie tablice ubiorów ludowych 
w Muzeum etnograf, w Warszawie. (Po- 
wtarzam za Wisłą XVIII, 467). 

8! '3. Gierymski A. Dziewczę w stroju 
krakowskim. Tyg. ill. 1887, I, 87. 

804. Golariski Antoni. Wieśniaczka z 
Chocimia (z rys.) Wisła IX, 883 (Odzież). 

805. Grabowski Ambroży. Ubiór da- 
wny mieszczan krakowskich, przedsta- 
wiony w portrecie Grzegorza Przybyłły, 32 Franciszek Gawelek. starszego Cechu złotników w Krakowie 
1534 (z drzeworyt ) — Niezap. 1844, s. 53. 

806. — Ubiór dawny dziewicy polskiej 
w wieku XVII. Niezap. 1845, s. 6. 

807. Grabowski W. W dzień Matki 
Boskiej Gromnicznej. Tyg. iii. 1881, 1,96. 

808. Graeve Stanisław. Stroje, i zdo- 
bnictwo ludowe w Sieradzkiem (z ii.) 
Wieś ii. 1910, zesz. 8, s. 18 23. 

809. Grajek .1. Z Boleslawia w pow. 
Olkuskim — Gaz. Świat. 1895, nr. 776 
(Odzież). 

810. Horoszkiewicz .1. Pamiętnik o stro- 
ju narodowym w Rzeczypospolitej pol- 
skiej. - Prznl. 1900. s. 57, 155, 270, H82, 
488, 606, 724, 832. 

811. — Strój narodowy w Polsce. Kra- 
ków 1900, 8°, s. 72. 

Rec. W. E. Radzikowski. Kwart. hist. 
XVI, 607. 

812. Janowski A. Szlakiem kolei ka- 
liskiej (stroje Księżaków w Łowickiem). — 
Gaz. Kai. 19i»2, nr. 222. 

813. — S. O dawnych ubiorach pol- 
skich. Gaz. codzienna 18o3, nr. 213. 

814. Jasieilski Feliks. W sprav/ie su- 
kni polsliiej. — Illustr. p. 1901, nr. 7. 

815. Jaszowski St O dawnych ubio- 
rach polskich. Rozm Iw. 1827. Zbieracz 
ht 18H7, III. 87. 

816. Jenike L. Ubiory niewiast dawne 
i tegoczesne. Tyg. iii. 1861, III, 177. 

817. K. Jan. Opis ubiorów ludu w Mi- 
chnowie (pow. Kielecki). Gaz. Świąt. 1892, 
nr. 617. 

818. Karłowicz Jan. Ślązaczka z pod 
Cieszyna. Wisła VI, 491. 

819. Kaźmirczyk Bartosz. O miejskim 
i wiejskim ubiorze. l\rakus 1891, nr. 4, 
s. 4. 

820. O kobiecych strojach w dawnej 
Polsce. Przyj, ludu 1836, II, 235,247. 

821. KoUekcya fotografii Kriogera, zło- 
żona z 270 reprodukcjj Górali, Krako- 
wiaków, Rusinów halickich (Zbiory na- 
łęczowskie). Zob. Wisła XVIII, 468. 

822. — kart pocztowych z typami i u- biorami ludu. 320 okazów. (Zbiory nałę- 
czowskie). Wisła XVIII, 468. 

823. — 15 akwarel Tyssota. Zob. Wi- 
sła XVIII, 468. 

82<-. — 79 fotografij z typami i ubio- 
rami ludu. Tamże XVIII. 468. 

825. — 3 tablice z ubiorami ludowy- 
mi. Tamże XVIII, 468. 

826. — 348 rysunków z typami . lud., 
oraz 407 ze scenami z życia ludu. Zob. 
tamże XVIII, 468. 

827. Kossak Juliusz. Dawne ubiory 
i uzbrojenia. Tyg. ill. 1862, V, 36 i nast. ; 
1862, VI, 21, 48, 57, 65, 81, 100, 113, 136, 
208, 228; 1863, VII, 5, 53, 69, 80, 89, 121, 
205, 229; 1863, VIII, 356, 361, 408, 436, 
472, 480, 488; 1864, IX. 17, 45, 101, 129, 
148, 157, 172, 220: 1864, X, 249, 268, 
276. 284, 304, 325, 396. 417, 432, 444, 464; 
1865, XI, 24, 56, 117, 137, 180, 208. 

828. — Ubiory w dawnej Polsce. 148 
rycin, wyciętych z rozmaitych czaso- 
pism. (Zbiory nałęczowskie). Wisła XVIII, 
569, nr. 313). 

829. Krakowiacy. Gwiazda 1876, 201, 
(odzież). 

830. — Ubiory. Wisła XI, 640. 

831. Krakowiak i Krakowianka. Kmio- 
tek 1861, 219. 

832. Krakowianie (z ryc.) Przyj ludu 
1846, I, HU, 46. 

833. Krakowianka (z Gołębiowskie- 
go). Przyj, ludu 1836, I, 188. 

834 Krotoszyn. Wieśniacy. Przyj, lu- 
du 1848, II, 363 

835. Kunicki L. Ubiory włościan z 
Podlasia nadbużnego; ilustracye do tek- 
stu. Tyg. ill. 1862, VI, 56. 

836. Kurpianki (ubiór). Wisła XI, 240. 

837. U Lemerciera w Paryżu wyszły 
nakładem Dazziaro tablice przedstawia- 
jące stroje włościan Krakowiaków, Lu- 
blinian, Kaliszan itd. około 1856. 

838. Lewicki. Album de costumes po- 
lonais anciens et modernes. 11 rycin. 
(Zbiory nałęczowskie). Wisła XVIII, 468. 

839. — Illustracye do dzieła Zienko- Bibliografia ludoznawstwa 33 wicza »Costumes polonais*, 40 tablic ko- 
lorowanych, przedstawiających ubiory 
wojsiia i ludu. 1838—41. (Zbiory nałę- 
czowskie). Wisła XVIII, 467. 

840. Lwów. Włościanie z pod Lwowa. 
Kmiotek 1864, 3H9. 

8+1. Łęczycanie. Charakterystyka i stro- 
je Łęczycan. Tydz. Piotrk. V, 14; Gal. 
Kai. 1899, nr. 85. 

842. Łepkowski Józef. Ubiory w Pol- 
sce. Czas 1861, nr. 27 i 28. 

843. Łopacidski Hieronim (R. L) Ty- 
py wieśniaków z Wlodawskiego (zryć). 
Wisła IV, 977. 

844. M. Czapka u Polaków. Przyj. 
Dom. 1852, 60. 

8i5. M. i G. Z okolic Racięcic w pow. 
Kolskim (Zarzucanie strojów). Gaz. Świąt. 
1896, nr. 828. 

846. Maciejowski W. A. Ubiory, po- 
żywienie i uczty dawnych Słowian. Magp. 
IV, 267. 

847. Malewski B. Próba charaktery- 
.styki ubiorów ludowych. WisJa XVIII, 
285-322, 439-469 (z ryc). 

848. Marrenć Walerya. Kapelusze gło- 
gowieckie. Kur. Warsz. 1892, nr. 58; Toż, 
Gaz. Had. 1892, nr. 31; (zob. Wisła VII, 
228). 

849. Matejko Jan. Ubiory starożytne 
polskie od XIII do XVIII wieku. Kraków 
1860, folio. U tablic. 

850. - Ubiory w Polsce, r. 1200-1795. 
(Kolorowane). Kraków 1875. (Zbiory nałę- 
czowskie). 

851. — Objaśnienia dziesięciu tablic u- 
biorów w Polsce od Bolesława Wsty- 
dliwego do Stanisława Augusta, wyda- 
nych w r. 18G0. Odpis z oryginalnego rę- 
kopisu autora. Kraków, 1879, 8°, s. 15. 

852. — Ubiory w Polsce. Album ubio- 
rów używanych pr/ez wszystkie stany 
od XII do XVII wieku. W^ydanie drugie 
w wielkim formacie. Kraków 1875, folio. 

853. — Ubiory w dawnej Polsce. Warsza- 
wa 1901, 93 tablic, wymiary 22X29.5 cm. 

Rac. A. A. Książka 1901, 99-100. 

Bibliografia Indoznawstwa. 854. Matlakowski Władysław. Ubiór 
weselny na Kujawach. Wisła X, 205, 
(z rys.). 

855. Matusiak Szymon. Łosica konfe- 
deracka. (Wyj. z Podróży po Galicyi J. 
Łepkowskiego). Lud XIV, 399. 

856. Mayerberg Marya. Koronki. Czas 
1909, nr. 99 i 101. 

857. Mazury. Rozm. w. III, 125. 

858. List z Michowa (gub. Lubelska). 
Gaz. Świąt. 189H. nr. 625. (Odzież). 

859. M ów Walenty. Ubiór włościan 

w powiecie Nowomińskim. Wisła IX, 584 
—587 (z rys.). 

860. Narbutt T. Wiadomość o da- 
wnych strojach polskich. Tyg. w ii. 1818, 
VI, 38 i w »Pomn. pism. hist. II«; Rozm., 
Warsz. 1S18. 

861. Norblin. Zbiór rozmait.\ch stro- 
jów polskich. Costumes polonais. (Mie- 
dzioryty Deboucourta. ręcznie kolorowa- 
ne), Paris 1817, 45 tablic z okładką (Zbio 
ry nałęczowskie). (Zob. Wisła XVIII, 467) 

862. O. R- Wieśniacy z powiatu Ło- 
wickiego. (Objaśnienie do chromolitogra- 
fii). Wisła VI, 994. 

863. Oczykowski Romuald Opis ubrań 
włościanek z Księstwa Łowickiego. Wisła 
XIV, 618— 627(zr3C.). 

864. Odzież dawnych Słowian. Przyj, 
dom 1851, s. 145. 

865. Kilka wiadomości o odzieży lu- 
dowej w gub. Lubelskiej. (Mat. nadesłane 
na wystawę w Lublinie 1901 r. przez 
J. Poleszaka, J. Maja, R. Przegalińskiego. 
ks. P. Metelskiego, M. Świdową i M. Ska- 
wińską, W. Dzikowskiego, A Jaroszka, 
BI. Szewca, T. Kleczyńskiego, M. Macią- 
ga, K. Milowicza, H. Weyherta, ks. G. 
Gierasieńskiego). Wisła XVI, H46— b56. 

866. Okrycia głowy w dawnej Polsce. 
Przyj. dom. 1854, nr. 17. 

867. Opowiadanie o ubiorach, zwy- 
czajach i obyczajach ludu polskiego. Kra- 
ków 1864, 12-ka, s. 54 i 38 ryc. 

868. Opryszków ubiory, zob. »Życie 
społ.as. V. SzopińskiB., rozdz.VI. Bibliogr. 

5 34 Franciszek Gawełek 869. Owczarzy ubiory, zob. »Owcza- 
rze» pod «Zycie spoI.«, rozdz. VI. Bibliogr. 

870. P. J. Opis ubiorów ludu w Męce 
(pow. Sieradzki). Guz. Świąt. 1892, nr. 
618. 

871. Z Potoka Wielkiego. Dawne stro- 
je i obyczaje ludu okolicznego. Gaz. Lu- 
belsk. 1892, nr. 72. 

872. List z nad Prądnika. (Opis ubio- 
ru miejscowego). Gaz. Świąt. 1893, nr. 
675. 

873. Na ziemi Proszowskiej. O stio- 
jacli mieszkańców miejscowych. Zorza 
1902, nr. 8. 

874 R. Dwip książki, które stary Woj- 
ciech kupił na jarmarku. Dzień. Dom. 
1846, 126. (Mowa o strojach narodo 
wych). 

875. R. Franc Opis odzieży ludu z Łęt- 
kowic, pow. Miechowski. Gaz. Świątecz. 
1892, nr. 599. 

876. Raczyński K. Znaczniejsze ubiory 
starożytne polskie za Jagiełły, zebrane 
z autorem » Sławnych... « Wilno 1838. 
(Zob. Wisła XVIII, 468). 

877. Radzikowski Eliasz Walery, zob. 
Eliasz Walery. 

878. Ramułtowa Marya. Ubiór kobiet 
z Blozwi Górnej (pow. Staromiejski). Wi- 
sła VIII, 6.S4-635. 

879. Romer A. Wieśniaczka z powiatu 
nowoaleksandrowskiego. Wisła II, 357, 
(odzież). 

880. Rychlicki Fr. O strojach i mo- 
dach w różnych czasach. Czas 1860, 
nr. 264. 

881. Ryciny przedstawiające typy, u- 
biory i sceny z życia dawnej Polski. Zob. 
Wisła XVIII, 469. (Zbiory nałęczow- 
skie). 

(Dwadzieścia jeden lycin przedstawia- 
jących typy, ubiory i sceny z życia da- 
wnej Polski. (Zbiory nałęczowskie. Zob. 
Wisła XVIII, 469). 

— 19 rycin przedstawiających typy i u- 
biory w dawnej Polsce, podług rysunku 
Leopolskiego. (Zbiory nałęczowskie). — 30 wizerunków dawnych strojów pol- 
skich (Zbiory nałęczowskie). 

— 32 fot. współczesnych ubiorów ludo- 
\yych z Lubelskiego, Łowickiego, Kielec- 
kiego (Zbiory nałęczowskie).' 

882. S. P....r. Ubiory dawnych Pola- 
ków (z ryc). Przyj, ludu 1835, I, 195. 

88H. Siarkowski Władysław, ks. Przy- 
czynek do materyałów o stroju chłop- 
skim w XVI wieku. Wisła VI, 849— 
851. 

884. — ze wsi Krzyżanowice pod Piń- 
czowen) w XVIII w. W^isła VII, 293- 
96. 

885 Siemieński L. Kilkanaście rysun- 
ków z XVI w., odnoszących się do ubio- 
rów w Polsce. Przyj, ludu 1847, II, 289, 
298, 313. 

886 Skała. Mieszkanki Skały (osada 
miejska pod Ojcowem) w oryginalnych 
białych, haftowanych chustkach na gło- 
wie, Wisła XVI, tab. IL 

887. Stachowicz. Dwanaście typów 
z okolic Krakowa, do dzieła Grabowskie- 
go. »Krakówijego okolice* (wyd. I, Kra- 
ków 1822). Sztych. Langer. Miedzioryty 
ręcznie kolorowane. (Zbiory nałęczow- 
skie). Zob. Wisła XVIII, 467). 

888 Strój narodowy Polaka. Dzień, 
mód 18i7. 

889. O strojach dawnych Zbiór umysł, 
rozrywek 1839, III. 

890. Stroje ludowe. (Słowo celem ich 
utrzymania). Gwciesz. 1893, s. 22H, 232. 

891. Szkalmierzaki (2 rys.). Tyg. iii. 
1864, X, 404. 

892. Szeliga Wacław. O Dobrzynia- 
kach. Ich ubiory w porównaniu z ubio- 
rami Mazurów i Kujawian. Mowa i jej 
główne cechy. Gaz. Warsz. 1H57, nr. 6(), 
s. 68. 

893. T. W. Ubiór włościan z Bierkowa 
Wielkiego pod Miechowem. Gaz. Świąt. 
1894, nr. 691. 

894. Tablica do dzieła Ł. Gołębiow- 
skiego. »Ubiory w dawnej Polsce«. (Zbiorj 
nałęczowskie), Wisła XVIII, 467. Bibliografia ludoznawstwa 35 895. Tandeta rujnuje stroje włościań- 
skie w Piotrkowskiem. Tydzień Piotrk. 
XXIII, 32. 

896. Ubiór mieszczan w Bodzentynie. 
Tyg. ill. 1860, nr. 1. 

897. — mieszczek'\r Bodzentynie. Tyg. 
ill. 1859, 124. 

898. O ubiorach cokolwiek w Polsce 
za Jana Kazimierza. Przyj, ludu 1840, 1, 7. 

899. Ubioru opis we wsi Topolne, w 
pow. Gostjńskim, gub. Warszawskiej. 
Gaz. Świąt. 1899, nr. 961. 

900. — w Trzeszkow'icach (pow. Lu- 
belski). Gaz. Świąt. 1892, nr. 583. 

901. Ubiory dawne nasze. Opis i ry- 
ciny (kopie prac Matejki) dawnych ubio- 
rów duchowieństwa, szlachty, mieszczan, 
eh Jopów, żydów oraz uczonych polskich 
w XIV i XVI wieku. Zorza 1902, nr. 17-19. 

902. — i uzbrojenia (2 rys.). Tyg. ill. 
1866, XIV, 32, 169. 

903. — ludu dawnej Polski. Kraków 
1862 (12 tabl. lit.). 

904. polskiego (z 8 tablicami i 12 J 

rycinami w tekście). Zeszyt 1, Kraków 
1904. 4-to, s. 16 -f- 8 tabl. + 12 ryc. Nakł. I 
Akad. Um. I 

Rec. T. C, Przegl. Powsz. 1905, IV, ' 
128; Kraj 1904. nr. 31 (dodatek). . 

905. Toż. Zeszyt II iz 6 tablic, i 22 ry- ' 
cin. w tekście). 4-to, s. 20 -|- tabl. IX ' 
XIV Kraków 1909. Nakład Akad. Umiej. 
Tekst w zesz. I i II. »Ubiorów ludu pol- 
skiegOd, Krakowskie, napisał Włodzimierz ' 
Tetmajer. On też dostarczył obrazków i 
do tych zeszytów i kierował stroną ar- | 
tystyczną wydawnictwa. , 

' Rec. Treter. Lud 1910, 222. ; 

906 — w parafii Staromiejskiej, pow. ; 
Włoszczowskim , gub. Kieleckiej. Gaz. 
Świąt. 1890, nr. 487. 

907. — w Polsce iszlachty). Przyj dom. 
1851, s. 196, -285; 1856. nr. 39. 

908. — polskie starożytne. Rozrywki, 
Poznań 1826-1S27. 

909. — starożytne pol. Dzień, mód 1847. 

910. — dawne. Sobótka, Pozn. 1870. 911. Ubiory, przyczynek do historyi 
ubiorów. Czas 1H67, nr. 233. 

912. — niewiast polskich za Augu- 
sta IlL Niewiasta 1860-1861. 

913. — wesela i śluby włościan w Mie- 
chowie. Gaz. Lubelsk. 1893, nr. 73. (Prze- 
druk z Gazety Świątecznej). 

914. Ubrania ludowe z okolic Przyro- 
wa. Tydz. Piotrk. XIV, 29 

915. — w pow. Włoszczowskim, gub. 
Kieleckiej. Gaz. Świąt. 1889. (Por. Wisła 
XVII, 250, nr. 487). 

916< Udziela Seweryn. Die . Krakauer 
Giirtel (Odbitka z Zeilschrift f. oesterr. 
Volksk.) Wien et Wieliczka, 8elbstver- 
lag, Buchdruckcrei Helios 1900, 4-to, s. 4, 
z 12 rys. w tekście. 

917. — Kilka słów o strojach, budo- 
wlach, sprzętach i naczyniach w Sąde- 
czyźnie. Lud X, 168, 299, 423. 

918. — Strój świąteczny wieśniaka w 
Podegrodziu Lud XI, 195. 

919. — Z Łęk (stroje). Lud XI, 406- 
410. 

920. Ustawy w dawnej Polsce. (Prze- 
ciw zbytkom mieszczan w strojach). 
Przyj. dom. 1851, s. 150, 362. 

921. Wawrzeniecki Maryan. Odzież 
włościańska w gub. Kieleckii*j. Wisła VII, 
626 (z rys.). 

922. — Pasy z Krakowskiego. Wisła 
VII, 581. 

923. - Kopy z Krakowskiego. Tamże 
VII, 582. 

924. — Ubranie głowy panny młodej z 
Krakowskiego. Tamże VII, 803. 

925 — Ubranie głowy panny młodej 
w Bronowicach pod Krakowem. Wisła 
VII, 801. 

926 — Kostyumy wiejskie. Tydz Piotrk. 
1902. nr. 19. 

927. Wierciński H. Czapka mazurska 
i rogatywka krakowska. Tyg. ill. 1902. 
I, 495. (15 rys.). 

928. Wierzbowski E. List z Krasne- 
gostawu (ubiory). Gaz Lubelsk. 1893, 
nr 98. 3() Franciszek Gawelek 929. Wieśniaczki podług żurnalu w o- 
kolicach Łodzi. Tydz. Piotrk. XVI, 89. 

930. Włościanin ze wsi Majdan (pow. 
Nowoiiiińsiu) w ubraniu codzienneui. Wi- 
sła XVI, lab. IV, s. 140. 

931. Włościanka z Seroczyna (pow. 
Nowoiniński) w ubraniu świątecznem. 
Wisła XVI, lab. VI. 

932. Wisła i główne miasta nad nią le- 
żące. Gwciesz. 1!^61. s. 299, 307, 315, 321, 
329,338. (Wzmianki o strojach ludowych). 

93H. Wislocki Mikołaj, obywatel ziemi 
grodzieńskiej, miał zebrać wiele obrazów 
ze strojami ludowymi około 1859 roku. 

934. Wójcicki K. VVł. Włościanie z oko 
lic Biecza. Tyg. iii. 1859, 132. 

935. — Kostyumy polskie z XVII wieku. 
Tamże 1861, 93. 

936. - Ubiory polsliie z XVI, XVII i 
XVIII w. Tamże 1861, 144. 

937. — Ubiory niewiast polsl<ich z XVI 
i XVII w. Tamże 1861, 155. 

938. — Mody dawne i teraźniejsze 
Tyg. ill. 1862, IV, 80. 939. Z. W. Z. Kilka słów w sprawie 
zanikających strojów ludowych w W. Ks. 
Poznańskiem. Poznań 1909, 8", s. 16. 
(Czysty zysk z lej broszury przekazuje 
się na rzecz tworzącego się działu ludo- 
znawczego przy Muzeum Tow. Przyja- 
ciół Nauk w Poznaniu) 

940. Z Zakopanego (ubiory włościan, 
urządzenie chaty itp ) Gaz. Kai. 1901. 
nr. 205-207. 

941. Ze Zduńskiej Woli (zanikanie 
strojów ludowych). Gazeta Kaliska 1896, 
nr. 13. 

942. Zienkowicz Leon Józef. Les co- 
slumes du peuple polonais, suivis d'une 
description exacle des ses moeurs, ses 
usages et de ses habitudes, ouvrage pitto- 
resąue redigś et publie par... Pans, Stras- 
burg et Leipzig, libraire Polonaise, 1S38 
— 1841, 8», s. 124, 40 litografii kolo- 
rowanych. 

9 13. Znaczenie ubiorów ludowych. Gaz. 
Kai. 1901, nr. 73. 2. Ogólny wygląd wsi, zagrody itd. 944. Balzer Oswald, Dr. Hewizya teo- 
ryi o pierwotnem osadnictwie w Polsce. 
(Z powodu książki Dra Piekosińskiego 
»Ludność wieśniacza w Polsce w dobie 
Piast.*). Kwart. hist. XII, 21. 

Hec. J. K. Kochanowski Vestn. sloy. 
star. 1899, 2; Kaindl. Allgem. Literaturbl. 
1899. nr, 17. 

945. — Chronologia najstarszych kształ- 
tów wsi słowiańskiej i polskiej. Kwart, 
hist XXIV, 359-406. 

946. Baranowski I. T., Dr. Wieś pol- 
ska w okresie między Unią Lubelską 
a Konstytucyą 3-go Maja. Warszawa 
1908, 80, s. 28. (Odbitka z B Przeglądu Na- 
rodowego*). 

947. — Materyały do dziejów wsi pol- 
skiej. Zeszyt I, Warszawa 1909, 8", s. 57. 948. Baruch M. Tuszyn (zwyczaj urzą- 
dzania sadzawek przy chatach w oko- 
licy Tuszyna). Tydz. Piotrk. XIV, 51. 

949. Bujak Franciszek, Dr. O typach 
Osiedlenia ludności wiejskiej w dzisiej- 
szych powiatach Krakowskim i Chrza- 
nowskim. Sprawozd. Wydz. histor.- fil. 
Ak. Urn. 1904, n. 

950. — Studya nad osadnictwem Ma- 
łopolski. Cz. I. (z mapą i 6 rycinami w 
tekście'). Rhf. I. XLVII, s. 172-428 (i oso- 
bne odbicie). 

Rec. Br. Chlebowski, Przegl. hist. III. 
s. 431; Winiarz A., Kwart. hist. 1907, 
466-71. 

951. — Z dziejów wsi polskiej (wsi 
zamku Oświęcimskiego na początku XVI 
wieku). Kraków 1908, 8°, s. 27. (Odbitka Bibliografia ludoznawstwa S7 ze Studyów historycznych, wydanych ku 
czci prof. W. Zakrzewskiego). 

Rec. Dr. I Baranowski. Książka 1908, 
456-57. 

952 Chołoniewski Antonir^Wieś pol- 
p ska. (Z powodu książki prof. Dra Fr. Bu- 
^ juka). Kraj 1905, dod. nr. II, s. 5. (Zryć). 

953. Clarus. Wzorowa wieś polska 
(Albigowe). Świat 1908, II, nr. 34. s. 9 
(z ill.). 

954'. Janowslci Benon, Dr. O i<-^zt:ilcie 
osad. Wisła XVII, 521. (z rys.) 

955 Kolberg O. Wieś. chata i zagro- 
da pod Krakowem. Kłosy X, 391. 

95B. Potkański K. Granice i osiedle- 
nie Podhala. Spr. Wydz. hf. A. U. 1896, III. 

957. — Sludja nad osadnictwem Pol- 
ski w wiekach średnich. Spr. Wydz. hf. 
A. U. 1904. II. 

958. — Rozmieszczenie osad na obsza- 
rze Małopolski. Tamże 1906, IV. 

959. — O pochodzeniu wsi polskiej. 
Lwow 19115, 80, s. 48. (Zob. Lud. X, 344; 
Ognisko 1903/190H. nr. 10). 960 Radziszewski H. Wieś polska za 
Piastów. Warszawa 1901. 

Rec. Ulanowski. Prawda 1901, nr. U. 

961. Szelągowski Adam. Chłopi-dzie- 
dzice we wsiach na prawie polskiem do 
końca XIII w. Lwów 1899. 8o, s. 63. 

Hec. Dr. Kadlec, Vestn slov. star. 1900, 
nr. 4; Rakowski K, Tydzień 1899, nr. 48; 
Rembowski, Słowo 1900, nr. 32; Gaz. 
Sąd. warsz. 1900, nr. 8 i n. , Łopaciński 
H. Wisła 1900, zesz 3; Wł. Semkowicz, 
Kwart. hist. XIV, 101. 

962. Typy wzorowych zagród włościań- 
skich. Wilno 1910, folio. Wileńskie To- 
warzystwo » Urządzeń mieszkań*. 

963. Włości. Początek naszych włości. 
Opiek, dzieci t. III, s. 1-26. 

964. Wzorowa zagroda włościańska 
(spichlerz, chata, stodoła). Tyg. ill. 1909, 
II, 717. 

965. Zakrzewski Adam. Z puszczy zie- 
lonej, materyały do etnografii polskiej 
(Kurpie). Wisła I. 73-78, 105- Ul, 149 
-156. 3. Chata, zob. Budownictwo wiejskie 4. Pokarmy i napoje- 966. Ap. Karczma. Tyg. Piotrk. 1899. 
nr. 13. 

967. As. Pokarmy i napoje używane 
w Polsce w XV i XVI wieku. Wiedza 
1907, 82. 

968. Z pod Bełcłiatowa (spożywanie 
przez lud mięsa iiadpsuiego). Tydz. Piotrk. 
1901, nr. 15. 

969. Borori Szymon. Jak ludzie żyją 
w Bobrownikach pod Będzinem. Gaz. 
Świąt, 1^89, nr. 440. 

970. Clileb*). Wisła XII, 336, 560 
(Gloger Z., Piątkowska I); XIII, 153 (Ro- 
kossowska Z.); XIV, 80, 785 (Łopaciń- 
ski H.). 

971. Cłiełchowski K., Dr. Przyczynek do wiadomości o żywieniu się ludu wiej- 
skiego. »Zdrowie« 1890, nr. 57 i 58. 
Rec. Łopaciński. Wisła IV, 724. 

972. Cłiłop i kartofle w Łowickim. 
Tydz. Piotrk. XXII, 19. 

973. Ciszewski Stanisław. Notatka 
etnograficzna z okolic Stawiszyna w po- 
wiecie Kaliskim. Wisła III , 279 — 
286. 

974. Cybulski Napoleon, Dr. Próba 
badań nad żywieniem się ludu w Gali- 
cyi. Kraków , nakład Tow. Opieki zdro- 
wia, 1894, 8», s. 210 i 1 ni. 

Rec. A. Strzelecki, Lud II, 184; Z. Wa- 
sylewski, Wisła VIII, 592. 

975. Daszyńska-Golińska Zofia, Dr. *) Zob. nr. 443. H8 Franciszek Gawelek Badania nad alkoholizmem w zachodniej 
Galicyi. Lud VIII, 62, U3. 

976. Z nad jezior Goplańskich. Gaz. 
Kai. 1901, nr. 27. 

977. Górale ze wsi Izdebna. Tydzień 
XI, 308. 

978. Karłowicz Jan. Kartka z życia 
domowego przodków naszych. Charitas, 
103-105 (Odpis z rękop. XVII w., w któ- 
rym mowa o pożywieniu szlachty z tego 
czasu). 

979 Kolberg Oskar. Włościanie wWiel- 
kiem Księstwie Poznańskiem. Opiek. dom. 
1869, s. H. 

980. Łepkowski J., Dr, Chleb. Czas 
1856, dodatek z maja, s. 323-343. 

981. Maciejowski W. A. Pokarmy i 
napoje w XV i XVI wieku w kraju na- 
szym Magp. V, 302, 308, 316, 323. 

982. Nędza na Śląsku. Wędrowiec 1880, 
I, 28. 

983. Odpowiedź na pytanie: »Jak się 
żywimy?* Gaz. Świąt. 1892, nr. 580— 
595. 

984. Peltyn Bronisław. O pożywieniu 
polskiej ludności włościańskiej. (Odbitka 
z Pamiętnika lekarskiego Tow. Warsz., 
Zeszyt I i II), V^arsza\va 1895, 8', s. 52. 

985. Jak Piją w Królestwie Polskiem 
(podług »Warsz. Dniew«). Gazeta Kali- 
ska 1896, nr. 32. 986. Pijatyka. Pam. dla płci pięknej, 
t. IV, 171 — 174 (pijatyka wśród szlachty). 

987. Nieco o pożywieniu ludu wiej- 
skiego w gub. Lubelskiej (mat. nade- 
słane na wystawę w Lublinie 1901 r., 
przez J. Poleszaka, W. Dzikowskiego, T. 
Kleczyńskiego, Bł. Szewca, J. Sroczyń- 
ską, K. Milowicza, H. Weyheila, ks. Gust. 
Gierasieńskiego). Wisła XVI, 356—357. 

988. Prażmowska T Co ludzie jadają? 
Dobra gospodyni 1901, nr. 10. s. 116. 

989. Prószyński Konrad (Kazimieiz 
Promyk). Jak się żywimy, a jak żywić 
się i o co się starać trzeba. Warszawa 
1901, 80, s. 114 i 2 ni. 

Hec G., Wisła XVI, 118. 

990. R. G. Chłopi i pijaństwo. Przyj, 
dom. 1863, s. 263-267. 

991. Siarkowski Władysław, ks. Po- 
trawy, ciasta i chleby ludowe w okoli- 
cach Kielc, Pińczowa i Jędrzejowa. Wi- 
sła VII, s. 73. 

992. Szymański Wacław. W kwestyi 
trzeźwości ludowej. (Sprawozd. o gminie 
Kamień). Gaz. Kai. 1900, nr. 26. 

993. Yatel polski (o kucharstwie w da- 
wnej Polsce). Gaz. Iw. 1882. nr. 87-89. 

994. W. H. Jak się lud nasz żywi. Wi- 
sła XV, 256-258. 

995. Witowt. Chleb, (dzieża, pieczenie 
itd.). Wisła XVIII, 48-50. 5. Noszenie zarostu. 996. Broda u ludów słowiańskich. 
Przyj. Dom. 1852, 118. 

997. Golenie głowy u dawnych Słowian. 
Przyj. dom. 1851, s. 15L 

998 Łepkowski J. Drobiazgi archeo logiczne. Gaz. codz. warsz. 1856, nr. 83 
(postrzyżyny). 

999 Potkaiiski Karol. Postrzyżyny u 
Słowian i Germanów. Rhf. XXXII, 330 
—406. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła X, 154. 6. Oświetlanie. 
1000. Krćek Fr., Dr. Do pierwotnego oświetlania chałup. Lud V. 378, Bibliografia ludoznawstwa 39 7. Palenie tytoniu, używanie tabaki. 

1001. Kowerska Z. A. Tabaka i tytuń: 1003. Wojciech z nad Warty. Wspia- 
u ludu wiejskiego. Wisła XVI. 67—69. wie palenia tytoniu. Gaz. Świąt. 1889, 

1002. Sadowski H Tabaka w Polsce, nr. 432. 
Wędrowiec 1900, nr. 49. 8. Hygiena, lecznictwo. 1004. Ad. Wstręt do szpitali pośród lu- 
dności wiejskiej i drobnych mieszczan. 
Gaz. Kai. 1901, nr. 54. 

1005 Antoszka. Higiena ludowa. Na- 
kład M. Mierzejewskiego. Warszawa 1896, 
8«, s. 124. 

1006. Aski. Z medycyny ludowej Dzien- 
nik dla wszystkich 1891, nr. 138. 

1007. B. J. List ze wsi lilichowa w pow. 
Płockim. Gaz. Świąt. 1893, nr. 676 (le- 
czoniei. 

1005. Babraj Jan, ks. Konie w dzień 
<\v. Szczepana. Lud X. 450 i n. (leczenie). 

1009 Badura Wincenty. Leczenie wście- 
klizny Lud. IX. s. 296. 4U9. 

1010. — Wieiscy lekarze. Lud IX, s. 296. 

1011. Bujwid Odo, Dr. Urządzenia sa- 
nitarne w Galicyi na wystawie we Lwo- 
wie 1894 r. Przegł. p. 1895. I. .=363. 

1012. Ciechomski F. Lecznictwo lu- 
dowe. Tydz. Piotrk. XIX, 20. 

1013. Ciemnota ludu (w Bogucicach 
pod Pińczowem — leczenie krów). Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 45. 

1014. O czystości ciała naszego wie 
śniaka. Tydz. Piotrk. IX, 17. 

1015 Duriach. Leczenie wścieklizny (u 
ludu w Lubelskit-m, we wsi Łysów). Wia- 
domości gub. Radomsk 1868, nr. 17. 

1016. {^ocieranie gardła święconą świe- 
cą lub jabłkiem w dzień św. Błażeja Ga- 
zeta Kaliska 1896, nr. 10. 

1017. Gąsiorowski L. Zbiór wiado- 
mości do historyi sztuki lekarskiej w Pol- 
ice. Poznań 18B9 56, 4 t. (Podaje wiad. 
z lecznictwa ludowego). f 1018. Giedroyć Fr.. Dr. Ekspertyza le- 
karska w dawnych sądach polskich (do 
końca XVIII stulecia). Przyczynek do 
dziejów medycy nj' w Polsce. (Odbitka 
z »Kroiiiki Lekarskiej*). Warszawa 1896, 
8«, s 92. 

1019 Gustawicz Bronisław. O korze- 
niach czarodziejskich w lecznictwie lu- 
dowem u nas a indziej. Lud X, 258. 

1020. Z hygieny wiejskiej izły wpływ 
na moralność t zw. babek wiejskich). 
Tydz. Piotrk. 1900, nr. 23. 

10:;l. Jaworski Józef, Dr. O przesą- 
dach i zwyczajach ludu na.szego, doty- 
czących pomocy dla rodzących oraz opie- 
ki nad noworodkiem. Według odczytu, 
wygłoszonego w wydziale higieny ludo- 
wej Warsz. Tow. Higienicznego. (Odbitka 
z B Krytyki Lekarskiej*). Warszawa 1901, 
8°. s. 15. 

Rec. J. F. Gajsler, Wisła XVI, 566. 

1022. K. Przyczynki do lecznictwa lu- 
dowego (gruźlica, wyrzuty skórne, skro- 
fuły, strupy, >zawianie<, ochwat u ko- 
ni). Echa Płockie i Łomżyńskie 1^99, 
nr. 40. 

1023 K. Fr. Ze wsi (autor traktuje o 
zachowywaniu się włościan wobec cho- 
roby). Gazeta Radomska 1892, nr. 13 i 14. 

1024. Karłowicz Jan. Uwaga do tomu 
IV, s. 89 Arihiv f. sl. Ph. (Autor podaje 

i kilka sposobów leczenia chorób u zwie- 
rząt'. Pr. fil. I, 127. Zob. Kryński. 

1025. Karwowski St., Dr. Choroby i 
medycy na Śląsku. Lud II, 289. 

1026. Katalog wystawy hygienicznej 40 Franciszek Gawelek w Warszawie. Warszawa 1896. (Zawiera 
między innymi dział hygieiiy ludowej i 
statystycztio-meteorologiczny). 

1027. Ketlicz M. Lecznictwo ludowe. 
Lud VIII, 57. 

1028. Kolbuszowski Edmund. Mate- 
ryaly do medycyny i wieizeń ludowych. 
Lud II, 157. 

1029. Kopernicki Izydor, Dr. O wyo- 
brażeniach lekarskich i przyrodniczych, 
oraz o wierzeniach naszego ludu, o świe- 
cie roślinnym i zwieizęc\m. Odczyt na 
pierw.«!zem ogólnem zebraniu lekarzy i 
przyrodników polskich we Lwowie 1875. 
Lwów 1876, 8«, s. 22. 

Hec. W., Bibl. Warsz. 1877, I, 475. 

1030. Kowteh, Dr. W sprawie czysto- 
ści wśród ludu wiejskiego. Dobra gospo- 
dyni 1905, nr. 41-42. 

1031. Kraushar Aleksander. Cudowny 
lekarz (Antosiek, czyli Antoni Golec). 
Ognisko 1902, nr. 5. 

1032. Krćek P>anciszek, Dr Podobień- 
stwo z dziedziny lecznictwa ludowego. 
Lud XIII, 161. 

1033. - Kołtun lekiem. Lud V, 377. 
10B4 Krynicki Konstanty. Z powiatu 

Nieszawskiego. Z notal weterynarza (Le- 
czenie bydła). Wisła Xi, 105. 

1035. Krydski Adam Antoni. Dodatek 
do objaśnienia Karłowicza fPr. fil. 1, 127) 
o chorobach końskich i sposobie lecze- 
nia tychże. Pr. lii. I, \28. Zob. Karłowicz. 

1036. Kryilski Mirosław Zbigniew. Ma- 
cica. Lud 1910, 409. (Pewien rodzaj 
choroby wewnętrznej tak u kobiet jak 
i u mężczyzn i sposób jej leczenia). 

1037. Kuźnicki Fr. Z chłopslcich sto- 
sunków życiowych (lecznictwo ludowe). 
Gaz. Rad. 1888, nr. 5. 

1()3H. — Ze wsi (sprawa lecznictwa 

ludowego). Gaz Rad. 1892, nr. 13 i 14. 

1039. — Ze wsi. Zacliowanie się ludu 

wobec chorób epidemicznych. Gaz. Rad. 

1894, nr. 102. 1040 Lecznictwo ludowe*). Wisła IV, 
189, 439, 684, 879 (P. Al., Pełczyński 
J. Dr., Grabowski Br.,K. ,1., Ziemba J. S., 
Czarkow.ski L. Dr., Sembrzycki J., Lisow- 
ską J.. Siarkowski Wł. ks., Smoleńcó- 
wna K.); V, 160,419,638,903, (Malinow- 
ski L., Czarkowski Dr., Milewska A., Lu- 
bicz R., Plichta P., Wasilewski Z., Wi- 
śniewski A., Lubicz R., Siarkowski Wł. 
ks., Lissowski L., Petrow Al., Król K.; 
Zbiór w iad. do anlrop. kraj. t. XIV, 127, 
VI, 221, 421, 663,911 (Ks. Wł. Siarkow- 
ski, L. R , Wł. H., Rokossowsl<a Z., Do- 
wojna Sylwestrowicz M., Hampel L., Peł- 
czyński J. Dr.); VII, 165, 371, 596. 744 
(B. 8., Cercha St., Jastizębowski S., K. B. 
W , Lissowski L., Lubicz R., Oczykow- 
ski R., Pełczyński .1., Wasilewski Z., 
Wasilewski l", Wodecki H.!; VIII, 135, 
353, 582, 802 (Jastrzębowski S., Jeleńska 
E., K. B. W., Kowerska Z., Lubicz li , 
Lop. J.. Morzkowska Wal.. Oczykowski 
R., Petrow Al, Piątkowska I., Zieliński 
G.); IX, 122, 401, 588, 8U6 (Staniszewska 
Z., Plichta P., Piątkowska I.. Sarnow- 
ska H.. Jastrzębowski S.. Ziemba J. S., 
Oczykowski R., Kowerska Z. A.. Witort 
J., Zawiliński R.); X, 121, 342, 597, 843 
(Bęczkowska G. , Bogdanowiczówna J., 
Chamska H„ Grabowski A . Hempel L., 
W. B i S. L. Korotyńscy, Miłkowski Z. 
[T. T. Jeż], Oczykowski R., Parczewska 
M., Sarnowska H., Witort Jan); XI, 111, 
341. 529, 771 (Kowerska Z A., Miłkow- 
ski (Jeż), Osipowicz A., Ronisz W., Hryn- 
cewiiz J., Zaleski K., Zieliński G. J.); 
Xli, 293, 537, 749 (Brensztein M. B., Ko- 
ziorow^ski St., Miłkowski Z., Oczykowski, 
Witort); XIII, 43, 143, 272, 361, 43H (B. 
Dyakowski, R. Oczykowski, K L. S., G. 
J. Zieliński); XIV, 77, 3H2, 458, 651, 770 
(Bittner St., L. R., Ochrymowicz J., Ho- 
kossowska Z., Zdziarski St.); XV, 75,205, 
357, 617, 750 (Dr. Skalski, Witanowski, 
Skawińska, Parczewska, Stołyhwo, Wu- *) Zob. nr. 443. Biblio^afia ludoznawstwa M \vi-zeniecki);XVI,425, 657 (Dąbrowska S., 
L. H.); XVII, 88, 607 (Wilanowski M., 
Biltner St., Stolyhwo K., Wawrzeniecki 
M., Sawicka St.); XIX, 321, 467, 457, 463 
lOczykowski R.. Magiera J. Fr., Sarnow- 
ska H.. Łopaciński H.). 

1056 - 1075 *). Lecznictwo ludowe. Fede- 
rowski, Lud okolic Żarek... s. 264-271. 
Wasilewski, Jagodne 223—34. Maciejow- 
ski, Polska i Ruś... t. IV, s. 1-21. Ku- 
ryer Lubelski z r. 1867, nr. 18. W Kol- 
berga »Ludzie« : Kujawy 1, 53, 94- 98. Kra- 
kowskie III, 150—175. Poznańskie VII, 
l:-i2-164. Kieleckie II, 207—214. Lubel- 
skie II, 155—16^. Radomskie II, 169—171, 
228-239. Pokucie I, 159—174, 237-239 
(itd.). W zbiorze Wiad. do antrop. kraj. 
(Liczba rzymska oznacza tom). II, 136- 
liO (Petrów, w ziemi Dobrzyńskiej); III, 
4.') -61 (Ks. Siarkowski, w Kieleckiem); 
110—114 (Rulikowski, na Wołyniu); IV, 
72—81 (Podberski, na Ukrainie); tamże IV, 
193 (Grajnert. od Wielunia); V, 201—314 
(lustawicz); VIII, 296—298 (Ulanowska, 
w Łukowcu) ; IX, 46—51 (Ks. Siarkow- 
sUi, od Pińczowa); XI, 53-57 (Ciszewski, 
Olkuskie); tamże XI, 2U7-216 (Rokos- 
sowska i Kopernicki, w pow. Zwiahelm- 
sUira); X. 94—97, (Udziela, w Ropczyc- 
kiem); XIII, 70-71 (Cisek, w Przemy- 
skiem); 163-199; (Rokossowska, na Wo- 
łyniu) ; Wisła 11, 604-607 (Weryho, 
z med. lud); III, 652—53 (Matusiak, dwa 
zamówienia). 

1076. Lekarstwa dla bydła. Dzekz. 
nOi, I, 471. 

1077. — w różnych słabościach koni. 
Pam. Galie. 1821, II, 250. 

1078. Lekarz. Szczepienie ospy po 
wsiach. (Jest tu kilka szczegółów o lecz- 
nictwie ludowem). Gazeta Radomska 1892, 
n.-. 28. 

1079. Leki wiejskie. (Przyczynek do lecznictwa ludowego). Gaz. Świąt. 1890, 
nr. 512. 

1080. Łaźnia wiejska w Cieleśnicy. 
Wieś ill. 1910, zesz. 1, s. 46 (z ii.). 

1081. Łaźnie parowe u ludów słowiań- 
skich. Przyj. Dom. 1852, 296. 

1082. Łaźni użycie w dawnej Polsce. 
Przyj. Dom. 1853, 90. 

1083. Magierowski L. Leki używane 
przez lud polski we wsi Wesołej w pow. 
Brzozowskim. Lud II, 155. 

1084. Markiewicz Stanisław. Listy z 
Soczewki o zdrowiu naszego ludu i o po- 
mocy lekarskiej dla ludu. Gaz. polsk. 
1876, nr. 187—188. 

1085. Matusiak Szymon. Lekarstwo 
na ból zębów (Wyj. z Podróży arch. po 
Galicyi Józefa Lepkowskiego). Lud XIV, 
398. 

1086. Medycyna ludowa w przesądach, 
zob. »Wierzenia<, s. v. »Czary« itd.; zob. 
sWiedza* s. v. »Rośliny i zwierzętat. 

1087. Piątkowska Ignacya. Dendera 
jako lekarstwo przeciw wściekliźnie. Gaz. 
Kai. 1898. nr. 35. 

1088. Pobratymiec. Środki lecznicze 
i ich nazwy aptekarskie u ludu. Lud V, 
164. 

1089. Przesąd wieśniaków w leczeniu 
gorzałką. Rozm. dod. Gaz. Lwów. 1824, 
s. 63, nr. 8. 

1090. R. (Korespondent z Kłodawy). 
Medycyna ludowa. Gazeta Kaliska 1896, 
nr. 27. (zob. pod » Czary « lit. R). 

1091. Radzikowski St., Dr. Źródła le- 
cznicze w folklorze. Lud VI, 197. 

1 92. Rajkowski Fr. Medycyna ludo- 
wa i domowa. Tydzień IV, 49. 

1093. Rewoliński, Dr. Oświata i me- 
dycyna. Wiadomości gub. Radomskie 
1868, nr. 2 i 3. 

1094. Rybowski Mikołaj. Rokita czyli 
iwa (krzew). Lud VI, 197. *) Dla większej dokładności podaję wiadomości z zakresu lecznictwa ludo- 
wego, znajdujące się w niektórych pracach pod ogólnym tytułem. 
Bibliografia ludoznawstwa. 6 42 Franciszek Gawelek 1095. Rybowski Mikołaj. Gościec (cho- 
roba). Lud VI, 197. 

1096. — Robaki w zębach (przyczyną 
choroby). Lud VI, 30H. 

1097. Środki lecznicze (z okolic Bole- 
chowa, w pow. Doliniańskim). Lud X, 
334-35. 

1098. — Kilka środków leczniczych lu- 
dowych. Bazar. Kalend, na rok 1895. 
Warszawa, s. 91 i 92. 

1099. Stawarzowna. Jęczmień na oku. 
Lud XIV, 183 (leczenie). 

1100. Suchoty. Rady na suchoty. Rozm. 
w. III, 145. 

1101. Szapowicz H., Dr. Praktyka le- 
karska między ludem wiejskim i posłan- 
nictwo lekarza ludu. Przyj, zdrowia 1862, 
nr. 16. 

1102. Tarło W/., hr. O konieczności 
kąpieli dla sJużby dworskiej i ludu wiej- 
skiego. »Dobra Gospodyni* 1903, nr. 43 
— 46. 

1103. Tołwiński Władysław, Dr. Dział 
hygieniczny na wystawie w Lublinie 
1901 r. Księga pam. lub. 

1104. Udziela Maryan. Wiek dziecięcy 
w medycynie ludowej, urywek z obszer- 
niejszej pracy p. t. »Medycyna ludowa 
i przesądy lecznicze w Polsce^. Tarnów 
1891, 4- to, s. 22. 

1105. —Medycyna i przesądy lecznicze 
ludu polskiego, przyczynek do etnografii 
polskiej. Warszawa 1891, 8\ s. 288. Bi- 
blioteka Wisły, t. VII. 

Rec. J. Rostafiński, Kwart. hist. VI, 
120—121; Przegl. p. 1892, I, 448-449 
przez J. Bryla; Dzień. Pozn. 1892, nr. 78. 

1106. — Wiek dziecięcy w medycynie 
ludowej. Tarnów 1891, s. 57, 16-ka. (Jest 
to rozdział z sMedycyny Ludowej «, s. 68 
— 103, pomnożony kilku stronicami ogól- 
nego poglądu na lecznictwo ludowe). 

1107. — Przyczynki do medycyny lu- 
dowej, Lud XI, 394. Rec. J. T. Hodi, At. 1895, IV, 111; J- 
Rostafiński, Kwart, hist. 1892, 384; Dr. 
H., Dzień. pozn. 1892, nr. 78. 

1108. Udziela Seweryn. Materyały do 
polskiej weterynaryi ludowej. Frzegl. we- 
terynarski 1900, s. 281 -287, nr. 12 (Lwów). 

1109. Ul. W. Gościec-koltun. Lud X, 
96. (Leczenie przez znachorkę). 

1110. Wacholz Leon, Dr. Z krainy zbro- 
dni i zabobonów. Kilka słów o słynnych 
truciznach i otruciach. Ognisko 1902, 
nr. 6. 

1111. Wererfko F'., Dr. l'rzyczynek do 
lecznictwa ludowego. Mat. I, 99—228. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIII, 584, 

1112. Weryho Władysław. Z medycy- 
ny ludowej. Wisła II, 604. 

1113. Na wielką chorobę (lekarstwo). 
Gaz. Świąt. 1894, nr. 697. 

1114. Wielogłowski W. Medycyna wiej 
ska. Kraków 1868, 16-ka, s. 80. 

1115. Wierzbowski W.. Dr. Jak sic 
lud leczy w Piotrkowskiem. Tydz. Piotrk. 
XXI (1893), nr. 1 i 2. 

1116. — W kwestyi zdrowia ludu nasze- 
go. Tydz. Piolrk. XXIV (1896), nr. 50. 

1117. Witowt. Leki ludowe ze wsi 
Płudy pow. Radzyńskiego. Lud XII, 
264. 

1118. Wnorowski Dr. Z Raciąża. Echa 
Pł. 1898, nr. 16 (opisuje ludność miejsco- 
wą pod względem hygieniczno -lekar- 
skim). 

1119. Z. P. Praktyka lekarska między 
ludem wiejskim. Przyj. dom. 1863, s. 75 
-90. 

1120. Zieleniewski M., Dr. O przesą- 
dach lekarskich ludu naszego. Wyciąg 
z rozprawy uwieńczonej przez Wydział 
lekarski nagrodą. Kraków 1846, 8", s.VIII, 
78. 

1121. Zioła. Spis różnych ziół. Przy- 
czynek do lecznictwa ludowego. Dobra 
Gospodyni 1901, nr. 31, s. 366, Bibliografia ludoznawstwa 4» V. Charakterystyka zajęć i gospodarstwa. 

1. Gospodarstwo, narzędzia gospodarskie itd. 1122. Bujak Franciszek, Dr. Maszkie- 
nice, wieś powiatu Brzeskiego. Stosunki 
gospodarcze i społeczne. Rhf. XLI, 76 — 
184 (i odbitka). 

Rec. Dr. Oargas, Lud VII, 83L Teiłże, 
}'rzegl. powsz. 1901, LXXI, 100; Dr. A. 
Krzyżanowski, Przegl. powsz. 1905, IV, 
234; Dr. Gargas, Przegl. Pr. i Adm. 1901, 
czerwiec; Dr. Grabski, Książka 1901, nr. 7; 
Dr. Czerni. Przegl. p. 1901", II, 820. 

1123. — Zmiąca, wieś powiatu Lima- 
nowskiego. Stosunki gospodarcze i spo- 
łeczne. Studya ekonomiczno- społeczne. 
Zesz. III, Kraków 1903, S", s. VII, 152. 

Rec. Dr. A. Górski, Biblioteka Warsz. 
1904, II, 391; Dr. A. Krzyżanowski, Przegl. 
powsz. 1905, IV, 235. 

1124. — Studya ekonomiczno-spofecz- 
ne. Zesz. I. Limanowa, miasteczko po- 
wiatowe w zachodniej Galicyi, stan spo- 
łeczny i gospodarczy. Kraków 1902, 8", 
s. VII i 221. 

Rec. Dr. Gargas, Lud VIII, 317; Dr. A. 
Krzyżanowski, Przegl. powsz. 1905, IV, 
235. 

1125 Gawroński Rawita Franciszek. 
Pogląd na historyę rolnictwa w Polsce. 
Lwów 1894, 8«, s. 24. (Odb. z Ekonomisty 
polsk., zesz. XVII). 

Rec. K. J. Gorzycki, Przew. nauk. i 4i- 
ter. 1895, 381. 

1126. J. A. Rys dziejów gospodarstwa 
krajowego w zestawieniu z obyczajem 
narodu od czasów pierwotnych aż do 
ostatnich. Kraków 1893, 8o, s 305. 

1127. — Zarys obyczajów szlachty w 
zestawieniu z ekonomiką i dolą ludu w 
Polsce i Litwie. Kraków 1897, t. 2, 8«, s. 
305 i IV, 308 i 1 ni. Rec. Fr. Gawroński, Ekonomista pol- 
ski 1894, XVII; Kraj 1897, nr. 34. 

1128. Janik Wł., Dr. Majątek malo- 
mieszczański. Lud XIII, 251 — 253. 

1129. K. R. Lud galicyjski. (Według 
pracy prof. Bujaka »Wieś polskaa). Wieś 
ill. 1910, zesz. 3, s. 22-24. 

1130. Kraszewski Józef Ignacy. Konie, 
wozy, uprzęże, notatki do historyi oby- 
czajowej. Kai. Ungra 1871, s. 113—115. 

1131. Łuniewski Tymoteusz. Staroży- 
tne żarna w Polsce. Pam. fizyogr. V, 5, 
dz. IV. — Toż. (Odbitka). Warszawa 1885, 
4-to, s. 8, z 9 tablicami. 

1132. Łyżka stołowa w charakterze 
swojskim. Illustr. p. 1901, nr. 7. (Wynik 
konkursu To w. » Polska Sztuka Stoso- 
wana*). 

1133. P. M. Pożary wiejskie. (Wadli- 
wość zabudowań wiejskich). Tydz. Piotrk. 
1902, nr. 41. 

1184. Potkadski K., Dr. Kilka dat co 
do zagospodarowania się Polski wieków 
średnich. Spr. Wydz. fil. A. U. 1904; II. 

1135. Pług. O budowli pługa. Dzgkrak. 
I, 202, 302; II, 46. 52, 64, 70, 205; III, 215, 
334. S. U., A. S. Części składowe pługa. 
Lud I, 188. 

1136. Sanki bez dyszla, niekute, uży- 
wane w Piotrkowskiem. Tydz. Piotrk. 
XXIV, 2. 

1137. Sozadski Antoni. Staropolskie 
reguły dla gospodarzy. Przyj. Dom. 1855, 
233. 

1138. Truskolaska J. Bat owczarski. 
Wisła XII, 507 (z rys.). 

1139. Udziela S. Cepy. Lud VII, 272. 
Sprzęty i naczynia w Sądeczyźnie, zob. 
Udziela, Kilka słów o strojach i t. d. u Franciszek Gawelek 1140. Wawrzeniecki Maryan. Cepy. Wi- 
sła V, 569 (z 4 rys.). 

1141. - O »fa8ie<. Wisła IX, 117 (przy- 
czynek do Wisły I, 174). 

1142. — Okuciie wozu (Lelowice, gm. 
Pałecznica, pow. Miechowski, gub. Kie- 
lecka). Wisła XVII, 260. 

1143. Wóz wiejski, części składowe. 
Lud VI, 395. 1144. O wozach w ogólności a w szcze- 
gólności o wozie nazwanym od swego 
wynalazcy Ferronet. Dzgkrak. II, 217, 346; 
III, 80. 

1145. W sprawie wozów. Gaz. Kai. 
1900, nr. 288. 

1146. Zaleski A. Żniwa w okolicy Grój- 
ca i Czerska w r. 1868. Kłosy VII, 180. 

1147. Zieliński G. J. O fasie. Wisła 
IX, 882. 2. Chów bydła, drobiu itp. 1148. Adametz Leopold. Bydło na wy- 
stawie we Lwowie 1894 r. Przegl. p. 
1894, IV, 578. 

1149. Badura Wincenty E. Chów dro- 
biu i bydła oraz weterynarya ludowa 
parafii Podiebr i Krzęcin. Lwów 1901, 
8», s. 33. 

Rec. S. Udziela, Lud IX, 92. 

1150. — drobiu i bydła, oraz wetery- 
narya ludowa w wioskach parafii Po- 
diebr i Krzęcin. Wskazówki gospodarskie, 
opis zwyczajów ludowych, przesądów, 
oraz miejscowe nazwy zwierząt, przy- 
słowia, śpiewki, mętowanie itd. Dobra 
gospodyni 1901, nr. 26, s. 310 i nr, 28, s. 330. 

115L Chaniewski Stanisław. Bydełko. 
Wieś i 11. 1909, s. 84. (z ii.). 

1152. Chów bydła w górach śląskich. 
Gwciesz. 1854, s. 333 i nast. 

1153. Gloger Zygmunt. Przemysł dro- 
biowy. Kur. Warsz. 1880, nr. 274. 

115i. — Hodowla ryb w gospodar- 
stwie społecznem. Kuryer Warsz. 1892, 
nr. 126. 

1155. Z Głowaczewa. Stan rolnictwa 
i hodowli inwentarza u włościan. Gaz. 
Rad. 1893, nr. 65. 

1156. Kiecki Waleryan. Studya nad 
rasami i odmianami bydła rogatego w 
Polsce, opracowane i wydane przez... Spraw. Kom. fiz. A. U. 1903, cz. III, s. 
3—206. 

1157. Kiecki Waleryan. Studya nad 
bydłem nadbużańskiem. Sprawozd. Kom. 
fizyogr. A. U. 1908, cz. II, s. 3-78. 

1158. — Studya nad rasami i odmia- 
nami bydła rogatego w Polsce. Ser. II. Spr. 
Kom. fizyogr. A. U. 1909, cz. IV, s.3-32. 

1159. — O bydle powiślańskiem z obo- 
ry z Wójczy. Tamże 1909, s. H3-63. 

1160. Kozienice. Jak w okolicach Ko- 
zienic sztucznie tuczą gęsi (według Kur. 
Warsz.). Gazeta Kaliska 1895, nr. 98. 

1161. Kruszyński S. O badaniu bydła 
krajowego. Pam. Fizyogr., dział III, s. 268. 

1162. Lepkowski Józef, Dr. Drobiazgi 
archeologiczne. Gaz. Codz. warsz. 1856, 
nr. 8H. (Oszczędzanie zwierząt domowych 
w dawnej Polsce). 

1163. Stajnia kruszyńska a hodowla 
włościańska. Tyg. ill. 1909, II, 717. 

1163. Wachowski W. Pszczelnictwo. 
(Streszczenie artykułu Gaz. Kai.). Tydz. 
Piotrk. 1901, nr. 4. 

1164. Wilkoński A. Rasa polska koni. 
Wieś ill. 1910, zesz. 12, s. 34—36. (Zaj- 
muje się głównie koniami wiejskimi). 

1165 Wydżga - Getko B. Przyczynek 
do monografii bydła rasy świętokrzy- 
skiej. Pam. Fizyogr. VII, dział III, 275. 
(z ryc). Bibliografia ludoznawstwa 3. Przemysł domowy. 1166. B. Przemysł domowy w Króle- 
stwie Polskiem. Gaz. Kai. 1902, nr. 114 
i 115. 

1167. Badura Wincenty E. Żniwo w 
wioskach parafii Podiebr i Krzęcin (z me- 
lod.). Wisła XVI,. 484. 

i 1168. Brandt Jan. Przemysł drobny w 

powiecie Biłgorajskim. Wisła XVI, 323. 

11Ó9. Bujak Franciszek. Galicya. T. II. 

Leśnictwo. Górnictwo. Przemysł. Lwów 

1910, 8-ka mała, s. 509. 

Rec. St. Posner, Książka 1910, 453. 

1170. Celichowski Z., Dr. Znaczenie 
i rozwój przemysłu domowego i handlu 
ludowego, odczyt... na zjeździe przemy- 
słowców w Poznaniu dnia 14 lipca 1895. 
Poznań 1895, 16-ka, s. 33. 

1171. Cercha Stanisław. Dzwonki gli- 
niane i siekierki drewniane z kierma- 
szów krakowskich. Lud II, 217. 

1172. — Ceramika ludu polskiego. Wę- 
drowiec 1899, I, 308, 328, 355. 

1173 Czajewski W. O przemyśle gu- 
bernii Łomżyńskiej. Wędrowiec 1886, 373. 

1174. Czuprykowski St. Biłgorajanie 
i sitarstwo. Wisła XIV, 61. 

1175. D. Z., Dr. Szewctwo jako prze- 
mysł domowy w Galicyi. Dod. do Przegl. 
Tyg. 1892, II, 246. 

1176. — Zabawki polskie. Tyg. ill. 1909, 
II, 579. 

1177. Dobrski Maksymilian. Rozwój 
rolnictwa w gub. Lubelskiej. Księga Pam. 
lub., rozdz. IV. 

1178. Dobrzadski Ł. Kilimy galicyj- 
skie (ze szkoły w Czernichowie). Tyg. ill. 
1908, I, 465. 

1179 Frankę Jan Nepomucen. Prze- 
mysł domowy i szkoły zawodowe na 
wystawie we Lwowie 1894. Przegl. p. 
1894, IV, 364. 

1180. Garbarstwo w Kórniku i Bni- 
nie. Kórniczanin 1875, nr. 17 i 18. 

1181. Gargas Zygmunt, Dr. Tkactwo domowe w Galicyi. Kraków 1910, 8", 
s. 74. (Odbitka z Czasop. prawn. i ekon.), 

1182. Głębocki A. Zamki i okucia ko- 
ścielne. Kłosy XXXI, 164. 

1183. Godorowski, Ks. Krzyże przy- 
drożne. Tydz. Piotrk. XVII, 18. 

1184. Grochowski Mieczysław, Dr. 
Przyczynek do znajomości wyrobów garn- 
carskich krajowych. Lud IX, 185. 

1185. — Szkoła koszykarska w Dżuro- 
wie. Tydz. XIII, 127-128. 

1186. Gwoździarstwo (w Koneckiem). 
Gaz. Rad. 1885, nr. 42. 

1187. Hołowkiewicz Emil. Kilka słów 
o naszym drobnym przemyśle. Muzeum 
1881, I, 308. 

1188. Z Iłży. (Rzut oka na garncar- 
stwo). Gaz. Rad. 1885, nr. 37. 

1189. Kędzierski. Pasieka wiejska. Tyg. 
ill. 1885, II, 281. 

1190. Kołaczkowski J. Wiadomości ty- 
czące się przemysłu i sztuki w dawnej 
Polsce. Kraków— Warszawa 1888, 8<',s. 744. 

1191. Kopera Feliks. Pas z fabryki w 
Korcu. Wiad. num.-arch. XIII, 1. 

1192. O Koszykarstwie krajowem (we- 
dług Kuryera Warszawskiego). Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 21. 

1193. Kowerska Z. A. Przeżytek w 
garncarstwie. Wisła XVII, 625. (z rys.). 

1194. Z Kozienic. (Stan miasta i jego 
mieszkańców). Gaz. Rad. 1885, nr. 31; 
1893, nr. 55. 

1195. Kucliarzewski F. Sławni garn- 
carze. Rzut oka na dzieje ceramiki. Bibl. 
Warsz. 1887, IV, 329—351. 

1196. Kuźnicki Fr. Kilka słów o tkac- 
twie wiejskiem. Gaz. Rad. 1888, nr. 8. 

1197. Liciński Ludwik Stanisław. Tkac- 
two w osadzie Kamionce w powiecie Lu- 
bartowskim. Wisła XIX, 2. 

1198. Łopaciński Hieronim. Fabryki 
ceramiczne w Tomaszowie i Lubartowie, 
dziś nieistniejące, kilka wiadomości do 46 Franciszek Gawełek dziejów przemysłu artystycznego w Pol- 
sce. Spr. Kom. hist. sztuki A. U. VIII, szp. 
CXXXV. 

1199. Łopuszańska Marya. Przemysł 
domowy na wsi. » Dobra gospodynią 1905, 
nr. 27, 29-34. 

1200. Macoszek Antoni, Ks. Górale. 
»SzaIasze«. (Ustęp z Przewodnika po 
Śląsku Ciesz.). Gwciesz. 1901, s. 315, 328. 

1201. Magiera Jan. Początek kowal- 
stwa w Sułkowicach i terminologia ko- 
walska. Lud VI, 290. 

1202. Z okolicy Magnuszewa. O ko- 
szykarstwie włościańskiem. Gaz. Rad. 

1894, nr. 29. 

1203. Majewski Erazm. Garncarstwo 
we wsiach Grabowa i Góra (w pow. 8to- 
pnickim). Świat, rocz. U. 

120-4. Makowiecki Aleksander. Prze- 
mysł i rzemiosła u nas za dawnych cza- 
sów, rys historyczny. Odbitka z Gazety 
przemysłowo - rzemieślniczej . Warszawa, 
1876, 16-ka, s. 100. 

1205. — Przemysł drobny w Królestwie 
Polskiem. Warszawa 1879, 16-ka, s. 27. 

1206. Marrenć Walerya. Wyroby gli- 
niane. Kur. Warsz. 1893, nr. 347. 

1207. — Drobny przemysł. Kur. Warsz. 

1895, nr. 122. 

1208. Merunowicz T. O włościańskim 
przemyśle domowym. Pam. nadzw. zja- 
zdu prawników i ekonom, we Lwovv'ie 1895. 

1209. Młynek Ludwik. Figurki z soli 
(Wieliczka). Wisła XV, 341. 

1210. Montanus. Szkoła gospodarstwa 
kobiecego w Zakopanem. Wędrowiec 

1896, II, 381 (z illustr.j. 

1211. Olszewski Franciszek. Przemysł 
domowy. Kur. Warsz. 1882, nr. 180. 

1212. — Przemysł w Król. Polsk. Tam- 
ie 1882, nr. 252, 275-78; 1883, nr. 11. 

121B. Olszyc J., Dr. W sprawie dro- 
bnego przemysłu. Kronika rodź. 1884, 
s. 676. 

1214. Piekosiński Franciszek, Dr. Da- 
wne ślady wyrobu majolik w Krakowie. 
Spr. Kora. hist. sztuki A. U. III, 7—11. 1215. Pleszczyriski Adolf, ks. Przyczy- 
nek do artykułu >Tkactwo«. Wisła VII, 
291. 

1216. Potkański Karol. Bartnictwo i or- 
ganizacya bartnicza. Spr. Wydz. hf. A. U. 
1895, IV. 

1217. Przedsiębiorczość chłopów z o- 
kolic Piotrkowa. Tydz. Piotrk. 1903,nr.5. 

1218. Przemysł drobny, wiejski. Gaz. 
Kai. 1903, nr. 251. 

1219. — sitarski w okolicy Błaszek. 
Gaz. Kai. 1899, nr. 87. 

1220. — masarski w gub. Kiekieckiej. 
Tydz. Piotrk. 1901, nr. 10. 

1221. — we wsi Kociołki. Tydz. Piotrk. 
1900, nr. 10. 

1222. - na Śląsku. Bluszcz 1887, 120. 

1223. — w Sulmierzycach. Tydz. Piotrk. 
1898, nr. 19. 

1224. — w okolicy Żarek. Tydz. Piotrk. 
XXI, 12. 

1225. R. L. Korespondencya z Płońska 
(stan przemysłu drobnego). Echa Pł. 1898, 
nr. 1. 

1226. Rolle Antoni J., Dr. O ceramice 
krajowej. Świat 1894, nr. 157. 

1227. Romanowski Jan. Rys stosun- 
ków ekonomicznych gub. Radomskiej, na 
podstawie akt hipoteki gubernialnej i akt 
notaryalnych w Radomiu. Warszawa 
1892, 8", s. 112. 

Rec. Szczęsny Jastrzębowski, Wisła 
VIII, 838. 

1228. Romer Alfred. Pasy polskie, ich 
fabryki i znaki. Spr. Kom. hist. szt. A. U. 
V, 162. 

1229. Rozwój przemysłu rolnego u 
włościan pow. Łęczyckiego. Gaz. Kai. 
1897, nr. 78. 

1230. Rys statystyczny województwa 
Mazowieckiego. (Dodatek do tegoż arty- 
kułu, zob. Rozm. Warsz., dod. do Gaze- 
ty koresp. Warsz. 1826, s. 41). (Głównie 
traktuje o przemyśle). Gaz. koresp. warsz. 
1825, nr. 4. 

1231. Rzeźbiarz domorosły we w.si 
Drążno, w pow. Opoczyńskim, Wisła Bibliografia ludoznawstwa 47 XVII, 395 (Powtórzono za Gaz. Radom- 
ską 1903, nr. 38). 

1232. S. Z Sandomierza. Gaz. Rad. 
1885, nr. 42. 

1233. Sadownictwo w okolicach Wol- 
borza. Tydz. Piotrk. 1901, nr. 35. 

1234. Sadowski Jan, ks. Młocka w po- 
wiecie Wadowickim. Lud XI, 171—178. 

1235. Schneider Antoni. O wyrobach 
glinianych w Galicyi. Dzień, liter. 1867, 
s. 57 i 83. 

1236. Sokołowski Maryan, Dr. Fasy 
metalowe polskie t. zw. lwowskie albo 
przeworskie. Spr. Kom. hist. szt. A.U., IV, 10. 

1237. — Studya do historyi rzeźby w 
Polsce w XV i XVI w. Tamże VII, 79. 

1238. Sołdraczyriski Ignacy. Gospo- 
darstwo wiejskie i przemysł w górach 
ziemi Sanockiej. Dzr. 1866, 1, 25. 49, 73, 
97, 121. 145, 169, 193, 219. 

1239. Spandowski Paweł. Stan rze- 
miosła w Prusiech Zachodnich w osta- 
tnich dziesięciu latach (1897—1907). RTN. 
Pozn. XV, s. 126. 

1240. Sroczyriska Janina. Łowienie ryb 
na jęty w okolicach Hrubieszowa. Wi- 
sła XVI. 46i. 

1241. Storożenko Andrzej. List do le- 
tiakcyi Wisły z powodu Jemioły (Prof. 
J. Rostafniski. Wisła II). Wisła IV, 134. 
(Branie ptaków na lep). 

1242. Swiętek Jan. Tkactwo (wyj. z 
Ludu Nadrabskiego). Wisła X, 114. 

1213. Świeykowski Em. Zabytki da- 
wnego polskiego przemysłu artystyczne- 
go na I Wystawie To w. » Polska sztuka 
stosowana« w Muz. naród. 1902. Kraków 
1902, l6-ka, s. 65. 

1244. Sz. Sztuka w przemyśle. Z prze- 
chadzek po wystawie krajowej krakow- 
skiej. Kraj 1905, nr. 34. (z illustr.). 

1245. Szajnocha Władysław, Dr. Gór- 
nictwo , hutnictwo , przemysł naftowy, 
niateryały budowlane na Wystawie we 
Lwowie 1894 r. Przegl. p. 1894,111, 126, 383. 

1246. Szczerców. Przemysł garncai- 
ski. Tydz. Piotrk. XXIV, 47. 1247. Szygula St. Wyroby włościańskie 
na Wystawie pracy kobiet. Gaz. Świąt. 
1889, nr. 441 i 442. 

1248. Turowski L. R Z Płońska (Przed- 
stawia rozwój przemysłu drobnego wśród 
ludu). Echa Pł. 1898, nr. 19. 

1249. W. Pietków (gub. Łomżyńska). 
Wieś ill. 1910, zesz. 11, s. 23—24. (Prze- 
mysł ludowy). 

1250. W. Józef. Garncarstwo w Koła- 
czycach w Galicyi. Lud XI, 196. 

1251. Wasilewski Zygmunt. Tkactwo 
w Jagodnem. Wisła VII, 79. 

1252. Wawrzeniecki M. Siekierki dre- 
wniane (sprzedawane na Zwierzyńcu w 
Krakowie podcz. »Emaus«). Wisła IV, 859. 

1253. — Zabawki dziecięce (sprzedaw. 
podczas sEmauso). Wisła IV, 594; V, 138. 

1254. — Grzechotki. Wisła VII, 426 
IZ rys.). 

1255. — Ciupaga. Tamże VII. 590(zryc). 

1256. -Fajka góralska. Tamże VII, 595 
(z ryc). 

1257 — Serek owczy z Zakopanego. 
Tamże VII, 439. 

1258. — Krzyże przydrożne w Kielec- 
kiem. Wisła XII, 656. 

1259. Wiejski. Z Galicyi. Wieś ill. 1910, 
zesz. 9, s. 38—40 (z ill.). (Gospodar- 
stwo domowe wiejskie, z okazyi wysta- 
wy bydła i świń w Stanisławowie). 

1260. Wierciedski Henryk. Opis 28 go- 
spodarstw rolnych, 1 gosp. ryb., 4 gosp. 
włościańskich na Powiślu. Księga pam. 
lub., cz. II. 

1261. Winobranie polskie. Dzień. Ut. 
1852, 4. 

1262. Wójcicki K. Wł. ozkice history- 
czne z domowego życia niedawno ubie- 
głej przeszłości. Kraków 1869, 8^, s. 231. 
(Mieści między innymi: Bartnictwo w da- 
wnej Polscei. 

1263. Wolski-Schoen Bolesław. Albi- 
gowa w Galicyi pod Łańcutem. Wieś 
iii. 1910, zesz. 2, s. 8-9. 

1264. Wyrób płótna zgrzebnego przez 
włościan pod Łodzią. Tydz. Piotrk. XXIV, 8. 48 Franciszek Gawelek 1265. O wyrobach lnianych jako naj- 
ważniejszym przedmiocie przemysłu te- 
chnicznego i gospodarstwa narodowego. 
Gaz. Polsk. 1829, IV, 1439 i nast. 

1266. Zakrzewski Adam. F^rzemysł lu- 
dowy. Wędrowiec 1884, s. 596, 603. 

1267. — Przemysł włościański. Teorya kwestyi,jej stan i widoki u nas. At. 1887, 
IV, 52, 254. 

1268. Z pod Zduńskiej woli (zamiło- 
wanie mieszkańców wsi Potoka do sa- 
downictwa). Gazeta Kaliska 1896, nr. 8. 

1269. List z okolic Żarek. Tydzień 
Piotrk. 1893, nr. 12 i 18. (Traktuje o prze- 
myśle włościan). 4. Budownictwo. a) Styl ogólny. 1270. Andriolli. Spichrze w Kazimie- 
rzu Dolnym... rysował. Kłosy XXXI, 81. 

1271. — Spichrz w Sandomierzu, ryso- 
wał... Kłosy XXXI, 193. 

1272. B. 01. Stary dwór w Sadowiu. 
Tyg. ill. 1876, II, 380 (1 rys.). 

1273. Bersohn Mathias. Kilka słów o da- 
wniejszych bóżnicach drewnianych w Pol- 
sce. Spr. Kom. hist. sztuki A. U., V, 249; 
VI, 336 (odbitka, Kraków 1899, 8», s. 21. 

1274. Biernacki C. Godła i znaki na 
starodawnych budowlach Warszawy. 
Tyg. ill. 1882, XIII, 75. (1 rys.). 

1275. Bohusz Michał Ksawery. O bu- 
dowie włościańskiej do kraju naszego 
przystosowanej. Rzecz wyjęta z odpo- 
wiednich Rozpraw na zapytanie Królew- 
skiego Warsz. Tow. Przyj. Nauk, czytana 
na publicznem posiedzeniu roku 1810, 
miesiąca lipca dnia 16-go. Roczn. W. 
IX, 59. 

1276. — O budowli włościańskiej. Pam. 
Lw. 1811 i 1816, II, 308. 

1277. Brdów. Dwór w Brdowie pod 
Ozeszcwem. Tyg. ill 1877, s. 3. 

1278. Brydziriski A. Chata w osadzie 
Firlej (pow. Łukowski). Wisła XVII, 
609. 

1279. Budowle włościan w Dolinie Oj- 
cowskiej. Tydzień Piotrk. XXIII, 20. 

1280. Budownictwo drewniane w Pol- sce. Przyj, ludu 1838, I, 106. Spr. Kom. 
hist. szt. A. U. IV-VI. 

1281. Budownictwo. Dawne budowle 
z drzewa. Tyg. ill. 1881, XII, 684. 

1282. — wiejskie. Dzekz. 1803, I,; II, 
681, 951, 1099, 1189. Dzgkr. I, 70, 221, 

1283-1301. Chata*). Wisła II, 194, 365, 
614, 8H8 (Karłowicz J., ChełchowskiSt., Ci- 
szewski St., Moszyński E., Weryho Wł.); 
III, 211, 338, 660, 887 (Kowerski Jan, Ćer- 
ny A., Sylwestrowicz, Udziela S., Romer 
A); IV, 197, 446, 689. 884 (Ulanowska St.. 
Wasilewski Z.); V, 161, 428, 647, 913 
(Plichta P., Cercha St. (z ryc), K. J.) ; VI, 
224, 426, 671, 919 (Cercha St., Kowerska 
Z., Jastrzębowski S., R. L., Ulanowska St., 
K. B. W.); VII, 169, 383, 748 (Dowgird T., 
Rafał Lubicz, Udziela S., Ulanowska St., 
Witanowski M.); VIII, 144, 358, 806 (Lu- 
bicz Rafał, Ł. H., Wasilewski Zygmunt); 

IX, 127, 402, 593 (Staniszewska Z., Łopa- 
ciński H., K. B. W., Witanowski M.); 

X, 131, 349, 600, 845 (Karłowicz J., Ko- 
rotyńscy B. W. i L. S., Kowerska Z. A., 
Ligocka M., Łopaciński H., Pawłowicz B.) ; 

XI, 111, 343, 535, 899 (Kowerska, Łopa- 
ciński, Piątkowska, Wolanowski); XII, 
541, 752 (Wawrzeniecki (z rys.); XIII, 
143, 362 564 (M. Wawrzeniecki, Isk., H. 
Łopaciński) ; XIV, 191, 771 (Karłowicz J., 
Wawrzeniecki, Zabawa); XV, 77 (Wa- *) Zob. nr. 443. Bibliografia ludoznawetwa. 49 wrzeniecki M.); XVI, 429, 561 (Poleszak 
J., Przegaliński R., Dzikowski W , Jaro- 
szek A., Szewc BI., Kleczyński T., Ma- 
ciąga M., Sroczyński J., Milowicz K., 
V\eyhert H., Ł. H., Warchałowski J.); 
XVII, 90, 483, 608 (Witanowski M., Wa- 
wrzeniecki M., Witowt Brydziński A.); 
XIX, 321. 467 (Łopaciuski H., C. S.). 

1302. Chatki rolnicze. Fam. dla pici 
pięknej, t. IV, s. 168—171 (opis urzą- 
dzeń). 

13U3. Chełchowski Stanisław. Gospo- 
darstwo włościańskie Piotra Żaka z Le- 
szczyny. Księga pam. lub., rozdz. IV. 

1304. Chołoniewski Antoni. Polskie 
budownictwo drzewne. O Wystawie i z po- 
wodu Wystawy krakowskiej. Kraj 1905, 
dodatek, nr. 17, s. 9. 

130.5. Ciepielów, dwór (z XVII w.). 
Spr. Kom. hist. sztuki A. U. VI. 

1306. Cisa (wieś pod Cegłowem). Cha- 
łupa. Wisła XVI, 255. 

1307. Chlewnia, zob. Dwory. 

1308. Czarnożyły. Dworzec modrze- 
wiowy i lamus w Czarnożyłach. Tyg. ill. 
1860, II, 683. 

1309. Czartoryski Zygmunt, ks. O sty- 
lu krajowym w budownictwie wiejskiem. 
Poznań, 1896, 8o, s. 4 ni. i 69. 

Rac. Ramułt, Lud II, 180; Łuszczkie- 
wicz, Przegl. p. 1896, I, 409-414. 

1310. Czeszewo (w Poznańskiem). Dwór. 
Tyg. ill. 1876, I, 48. 

1311. D. E. Budownictwo drzewne. Bies. 
liter. 1910, I, 145, 156. 

1312 Dom z podsieniem w miasteczku 
Bełżycach, w pow. Lubelskim. Wisła XIX. 
469. 

1313. Dom stary, zwany »Jagielloń- 
skim« nad Wisłą w Nieszawie.. Wisła 
XVII, 312. 

1314. — w Goraju (gub. Lubelskai. Wi 
sła XVI, 256. (Ze zbiorów H. Łopaciń- 
skiego). 

1315. — we Wrzelowcu. Wisła XVI, 
381 i 382. 

1316. Domy drewniane z podsieniami 

Bibliografia ladoznawsŁwa. I W m. Będkowie pod Piotrkowem. Tydz. 
i Piotrk. 1902, nr. 5. 

1317. Dwory i dworki w Skępem, 
j Chlewni, Koszutach, Potoku, Orwistowie, 
: Modlnicy. Tyg. ill. 1909, I, 14, 70, 248. 

1318. Dzwonnica drewniana w- Bochni. 
I Kłosy VI, 286. 

I 1219. Glinianka (wieś), chałupa Stan. 
! Kobzy. Wisła XV, 152. 
i 1820. Gloger Zygmunt. Dawne świr- 
j ny i spichlerze (z rjc). Wisła III, 787. 
! 1321. — Stary spichlerzyk w Płonce. 
! Kłosy XVIII, 64. 

1322. — Letni dworzec w Horoszczy. 
Kłosy XIX, 52. 

1323. — Dworzec Łukasza Górnickiego 
w Lipnikach pod Tykocinem. (Daje opis 
urządzenia dworu w XVI w.). Bibl. Warsz. 
1889, III, 435-39. 

1324. — Spichlerze zbożowe w dawnej 
Polsce. Warszawa 1906, 8o, s. 8. (Odbitka 
z Przegl. Roln. 1906, nr. 17-18). 

1325. Głębocki A. Stragany w Często- 
chowie. Tyg. ill. 1879, VIII, 184. 

1326. — Dawne budowle z drzewa. Tyg. 
ill. 1881, II, 232. 

1327. Gomulicki Wiktor. Ostatnie. (>ju- 
dasz<, »kołatka«, >gaśnik<; zabytki da- 
v/nego budownictwa w Warszawie). Tyg. 
ill. 1909, I, 197. 

1828. — Dom prastary przy ulicy Brzo- 
zowej w Warszawie. Tyg. ill. 1908, II, 
660. 

1329. Jaworów. Dworek niegdyś Ja- 
na III w Jaworowie. Tyg. ill. 1866, XIII, 52. 

1330. Karłowicz Jan. Chata polska, 
sludyum lingwistyczne - archeologiczne. 
Pam. fizyogr. IV, 383-411. 

Rec T. T. Jeż, At. 1885, I, 576-578; 
Bruckner A., Archiv IX, 164-66; Pr. fil. 
I, 685; Kraj 1885, nr. 6, przez T. Kor- 
zona: A. W., Bibl. Warsz. 1885, I, 299; 
Tyg. ill. 1885, nr. 118, s. 213; Athenaeum 
czeskie 1885, marzec. 

1831. — Kościółek stary w Kaszebach. 
Świat 1908, II, nr. 28, p. 14. 

1832. Koszuty, zob. Dwory. 

7 60 F^ranciszek (iiiweleU 1383. Kothe J. Das Bauernhaus in der 
Provinz Posen. Zeitschr. d. hist. Ges. f. d. 
Prov. Posen 1899, rocznik XIV, zesz. 3 
i 4, s. 309-3:^2. 

1H34. Kowerska Z. A. Spichrz w Kia- 
czewicach, rysowała z natury. Wisła X, 
845. 

1335. L. K. Dom mieszkalny w Pieitia- 
kach; niedaleko Brodów w Galicyi. Przyj, 
ludu 1849, I, 26 (z ryc). 

1336. Lamus starożytny. Kłosy VI, 
144. 

1337. Łęki Górne. Dwór. Tyg. ill. 1882, 
463. 

1338. Lepkowski Józef. O starożytnych 
mieszkalnych budowlach na palach wzno- 
szonych wśród jezior i na rzekach. Czas 
1865, nr. 246 i 247. 

1339. — O zamkach zakończonych na 
-tyn. Czas 1851, nr. 93. 

1340. Łopaciiiski Hieronim. Obrazy sta- 
ropolskiego stylu budowlanego w Goraju 
i Wrzelowcu. Wisła XVI, 372. (Z 5 ryci- 
nami. 

1341. Łuszczkiewicz Władysław. Przy- 
czynek do historyi architektury dworu 
szlacheckiego w Polsce XVI wieku. Je- 
żów, Szymbark, Drzewica. Pam. Ak. Um. 
Wydz. filolog, t. VIII, s. 193-222, z 28 
cynkotypami. 

1342. — Polichromia kościółka drewnia- 
nego w Dębnie pod Nowym Targiem 
(z ryc.) Spr. Kom. hist. sztuki A. U. V, 186. 

1343. — Przyczynek do historyi archi- 
tektury murowanych kościołów wiejskich 
w Polsce średniowiecznej. Tamże VI, 
264. 

1344. Majewski Erazm. Drzeworyty 
z Płazowa (z rys.). Wisła XIV, 437, 
700. 

1345. Malinowski M. Mieszkania ludz- 
kie jakie gdzie były, jakie są i do ja- 
kiej doprowadzono je doskonałości. War- 
szawa 1891, 8», s. 56. 

1346. Maszydski J. Cenny zabytek 
przeszłości, dwór w Ostaszynie. Tyg. ill. 
1899, nr. 20. 1347. Matejko Jan. Domy drewniane 
w Wiśniczu. Drzeworyt. Tyg. ill. 1866, 
XIV, 217. 

1348. Mieszkanie. Jak w dawnych cza- 
sach mieszkał lud polski. Opiek, dzieci 
t. III, s. 55. 

1349. Mokłowski Kazimierz. Dzieje 
mieszkań ludowych w Polsce. Tydzień 
X, 85, 112, 127, 142, 156, 190, 204, 223, 
252, 267, 300, 316, 333, 347, 567, 592, 606, 
621, 636, 652 itd. 

1350. — Dom bliźniaczy podcieniowy 
w Jabłonkowie na Śląsku. Tydzień X, 
92 (z ryc). 

1351. — Sztuka ludowa w Polsce. Cz. I. 
Dzieje mieszkań ludowych. Cz. II. Za- 
bytki sztuki ludowej. Lwów 1903, 8», s. 4 
nl-|-552, 374 rycin w tekście. 

Rec. K. Hadaczek, Kwart. hist. XVIII, 
524; E. Weisberg, Prawda 1904, nr. 6; 
I. Franko, Zap. Tow. Szewczenki t. 67, 
s. 49-51; W. T., Przegl. p. 1908. II, 514- 
538; W. Ekielski, Architekt 1904, 119 
-20. 

1352. — Studya nad budownictwem 
drew Mianem. Tydzień 1904, s. 49, 59, 67, 
75, 83, 92 (z ryc). 

1353. — Domy podcieniowe drewniane 
w Polsce. Spr. Kom. hist. sztuki A. U. 
t. VII, szp. CCCXXIV. 

1354. Mokłowscy Kazimierz (zmarły) 
i Tadeusz. Sprawozdanie z wycieczki od- 
bytej kosztem Komisyi historyi sztuki 
w roku 1904, w celu badania sztuki lu- 
dowej, Spr. Kom. hist. sztuki A. U. 
t. VIII, s. 199. 

1355. Moraczewski Maciej. O budowie 
zagród włościańskich. Lwów 1885, 8". 

1356. Morska M. Zbiór rysunków wyo- 
brażających celniejsze budynki wsi Za- 
rzecza w Galicyi, w obw. Przem. leżą- 
cej, częścią z natury zdjętych lub upro- 
jektowanych, z opisem budownictwa wiej- 
skiego w sposobie holenderskim i angiel- 
skim i ogólnemi myślami o przyozdo- 
bieniu siedlisk wiejskich. Wiedeń 1836, 
foho, s. 48. Rys. i planów kolor. 40, bu- Biblioorrafia ludoznawstwa. 51 kietów kolorowanych 10. (Odbito w kil- 
kudziesięciu egzempl ; rzadkość). 
Rec. Przgln. 1848, I, 153 

1357. Myskowsky V. Holzkirchen in 
den Karpathen. Mit. .Gentr. Kom., Wied 
1880. 

1358. Odrzwia w starym domu w Cze- 
ladzi, w pow. Będzińskim. Wisła XIX, 468. 

1359. Odrzy wolski Sławomir. Zabytki 
przemysłu artystycznego w Polsce, zebrał. 
Kraków 1891, zesz. I i II, folio, razem 
12 tablic i 3 str. tekstu. 

Rec. WI. Łuszczkiewicz, Czas 1891, 
nr. 261. 

1360. 01. B. Stary dwór w Sadowiu. 
Tyg. ill. 1876, s. 3. 

1361. Olcha A. Dwór polski.. Z powo- 
du Wystawy u Krywulta. Kraj 1904, 
nr. 43 (dodatek). 

1362. — Chata wiejska. Projekt wy- 
stawy. Czy nasza chata chłopska jest 
dziełem sztuki? Sąd prof. Łuszczkiewicza 
i Mokłowskiego. Podłoga. Chata wzoro- 
wa. Kraj 1904. nr. 45, s. 11 (dodatek 
z illnstr.). 

1363. Orwistów, zob. Dwory. 

1364. Papaje, chaty we wsi Papaje, 
w pow. Opatowskim. Wisła XV, 481. 

1365. Peter A. Holzkirchen in Schle- 
sien. Mit. Centr. Kom. Wied. 1872. 

1366. Piszczac, dwór. Tyg. ill. 1909, 
838. 

1H67. Pleszczyński A , ks. Drzeworyt 
z XIV (?) wieku. Wisła XV, 340. 

1368. Podczaszyiiski Bolesław. Budo- 
wnictwo wiejskie. Owczarnie. Kai. Un- 
gra 1855, s. 115-120. 

1369. — Budownictwo wiejskie. Karcz- 
my. Tamże 1856, s. 123-129. 

1370. Podgórski A. M., ks. Dwa szcze- 
gólne znamiona budownictwa w Rze- 
szowskiom Rzeszów 1857, 8*>, s. 68. (Zna- 
czenie lej książki omówił bliżej K. Mo- 
kłowski w Tygodniu 1904, 145-147). 

1371. Podkowiriski W. Widoki Ojco- 
wa (Rys. budown.). Tyg. ill. 1890, II. 200. 

1372. Potok, zob. Dwory. 1373. Puszet Ludwik. Studya nad pol- 
skiem budownictwem drewnianem. I. 
Chata. Kraków 1903, 8», s. 94. Nakład 
Akad. Umiej. (Odb. z t. XXXV Rf.). 

1374. Rec. J. Magiera, Wisła XVIII, 
240; K. Mokłowski, Kwart. hist. XVIII, 
527. 

1375. Rakowiecki Kazimierz. Mieszka- 
nia ludności wiejskiej, podał .. Warszawa 
1900, 8», s. 32. 

1376. Rhamm K. Przyczynek do histo- 
ryi rozwoju spichlerza słowiańskiego 
(streszczenie pracy K. R.). Wisła XV, 60 
(mowa i o polskich). 

1377. Rolle A. J. Dwór Tulczyński. 
Lwów 1876, 80, s. 15. 

1378. Rosmael Fr. Schlesische Holz- 
kirchen. Mit. Centr. Kom. Wied. 1897. 

1379. Skępe, zob. Dwory. 

1380. Skoki. Dwór. Tyg. ill. 1877, s. 3. 
1.381. Słupski. Kościół modrzewiowy 

pod Buskiem z wieku XII. Tyg iii. 1881, 
II, 48. 

1382. Smoliriski Józef. Stary spichlerz 
nadrzeczny w Warszawie. Świat 1906, I, 
nr. 7. (z ii). 

1383. Sob. F. M. Dom Stefana Czar- 
nieckiego w Gardzieniach. Tyg. ill. 1866, 
XII, 68. 

1384. Sokołowski Maryan, Prof. Dr. 
Drze wory tnictwo u nas. I. Drzeworyty 
ludowe; II. Drzewory tnictwo i kołtry- 
niarstwo w Polsce; III. Kultura ludu. 
Część I. Sprawozd. Kom. hist. sztuki 
A. U. VII, 453—481. 

1385 Spichlerz drewniany w Warsza- 
wie. Tyg. ill. 1909, I, 156. 

1386. — modrzewiowy na j-lcbanii we 
Wrzelowcu (zdjęcie Witolda Kleniew- 
skiego). Wisła XVI, 379. 

1387. Sulita B. Lamus w Przyszowej 
z XVII wieku. Kłosy XXIX, 127. 

1388. O Świątyniach i domach mie- 
szkalnych u Słowian, słów kilka. Przyj. 
Ludu 1842, II, 304, 306. 

1389. Tatomir L. Dom St. Czarnieckie- 
go w Gardzieniach. Strzecha 1870, 16. 52 Franciszek Gawelek. 1390. Tatomir L. Dworek niegdyś Ja- 
na III w Jaworowie. Strzecha 1868, 18. 

1391. W. S. Zabytki budownictwa pol- 
skiego w Brzeźnicy i Bialyninie. Tyg. ill. 
1908, II, 911. 

1392. Wamberków, gródek. Spr. Kom. 
hist. sztuki A. U. VI. 

1393. Wawrzenlecki M. Okienka w cha- 
tach. Zakończenia dachów. Wisła V, 
59, (z ryc). 

1394. — Zakończenia belek (w Niepo- 
łomicach). Wisła X, 134. 

1395. — Budownictwo ludowe: Koniki, 
Wisła XII, s. Ó06; Ozdoba krokwi. Tam- 
że, s. 517; Jarzemko, Tamże, s. 521 ; Okno 
starej stodoły w Rawie. Tamże, s. 523; 
Układ węgłów w Rawie. Tamże. s. 542; 
Drzwi w Łaszczynie. Tamże. s. 542; Zdo- 
bienie domów we wsi Bogusławki. Tam- 
że, s 543; Chata. Tamże, s. 543; Belka. 
Tamże, s. 752; Zakończenie stragarzy. 
Tamże, s. 753; Ozdoba węgłów. Tamże, 
s. '754. Wszystko znajd, się w t. XII Wisły. 

1396. — Ule w Ojcowie. Wisła XII, 718 
(z rys.). 

1397. — Zakończenia dachów między 
Kielcami a Chęcinami. Wisła XIII, 362 
(z rys.). 

1398. — Dawne dzwonnice. Wisła XIV. 
767—769 (3 rysunki). 

1899. — Stary dom w Pińczowie. Wi- 
sła XIV, 771. 

1400. — Dzwonnica z r. 1752 we wsi 
Mogiła pod Krakowem. Wisła XV, 27 
(szkic z natury). 

1401. — Wspornik wBoguszycach Kró- 
lewskich albo Kościelnych pod Rawą 
z r. 1558. Wisła XV, 28. 

1402. — Ganki chat włościańskich we 
wsi Komorów pod Rawa. Wisła XV, 
77. 

14^3. — Była syrnica w Szkotkowie Kli- 
mowiczów pod Wiłkomiei zem. Wisła XV, 
78. 

1404. — Zabytki budownictwa drewnia- 
nego. Wisła XVII, 201, 356 (z rys.). 

1405. — Fragmenty budownictwa dre- wnianego, zebrał... {Bodzantyn,pow. Kie- 
lecki). Wisła XV, 710-712. 

1406. — Fasady domów w Skalbmie- 
rzu. Wisła XVII, 91. 

1407. — Współcz(?sne zewnętrzne stro- 
ny życia ludu w guberniach: Kieleckiej, 
Radomskiej i Lubelskiej. Na podstawie 
30 letnich własnych badań napisał 24/V 
1909... członek Komisyi do badań nad 
liistoryą sztuki w Polsce, oraz członek 
Komisyi antropologicznej przy Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Kraków 1911, 
8«, s. 20. 

Rec. Dr. Treter, Lud 1910, 412—13. 

1408. Wiszniewski M. O architekturze, 
malarstwie, rzeźbiarstwie i muzyce za 
Piastów. Dzień. dom. 1850, nr. 42—43. 

1^109. Witanowski Rawicz Michał. Ko- 
ściół w Witanowicach. Wisła XVIII, 113 
(z ryc). 

1410. Witowt. Stodoła gospodarska ze 
wsi Turowa (pow. Radzyński). Wisła 
XVII, 483. 

1411. Witulin, dzwonnica i dwór. Tjg. 
ill. 1909, 621, 837. 

1412. Wójcicki K. Wł. Budownictwo 
(w XVI i XVII wieku). Zar. dom. t. I, 
P. 141-177. 

1413. — O mieszkaniach (z rękop. » Wy- 
kład starożytności polskich) «. Przegln. 
1845, I, 214. 

1414. — Dwór w Chruszczynie Wiel- 
kiej, Kłosy IX, 88. 

1415. — Dwór w Jakubowicach. Kło- 
sy II, 72. 

1416. — Dwór w Jaszunach. Tyg. ill. 
1865, XI, 68. 

1417. — Dwór w Paplinie. Kłosy VII, 
323. 

1418. Wolfskron A. L. Uber einige 
Holzkirchen in Mahren, Schlesien und 
Galizien. Mit. Centr. Kom., Wiedeń 1858. 

1419. Wzory budowli wiejskich na 24 
tablicach litograficznych ze wskazaniem 
zasad do oznaczenia ich obszerności i 
obrachowania kosztów oraz z dodatkiem 
nauki stawiania budowli z ubijanej zie- Bibliografia ludoznawstwa. 53 mi, osobną tablicą litografowaną obja- 1 Warszawa-Radom 1857 — 62,40, Ser. I, 12 
śnionej. 1830. (Bibliografia Estreichera > zesz., str. 58 i LXIII tabl.; ser. U, 7 zesz., 
nie podaje miejsca wydania). '• str. 25 i XXIX tabl. 

1420. Zabierzowski Aleksander. Prak- 1 1421. Załucze, Dworek. KJosy XVI, 
tyczne budownictwo wiejskie. Zbiór pla- \ 78. 

nów na budowle wiejskie w rozmaitych 1422. Zubrzycki .łan. Miasto Jarosław 
rozmiarach, a mianowicie: domy mie- i jego zabytki. Spr. Kom. hist. szt. A. U. 
szkalne t. z w. dwory itd. (tytuł dłuższy), | VII, 357. b) Styl zakopiański, sztuka stosowana. 1423. Barabasz St. Meble do pokoju 
jadalnego (projekt w stylu zakop.). Sztu- 
ka stos. zesz. 1 — 6. 

1424. Brzega Wojciech. Styl zakopiań- 
ski. Tydzień XIII, 275—76, 425—27. 

1425. Budownictwo ludowe na Pod- 
halu. Tydzień I, 44 i n. 

1426. Ch. O sztuce stosowanej. Kraj 
1904, nr. 43 

1427. — Nasz styl. (Z okazyi wyd. »Styl 
zakopiański«. Zesz. I. Pokój jadalny. Tabl. 
Barabasza, Brzegi, Witkiewicza, Gosie- 
nieckiego, Lwów 1904). Kraj 1905, dod. 
nr. 4, s. II (z ryc). 

1428. Chołoniewski A. Polska sztuka 
stosowana. Świat 1906, I, nr. 8i9(zillu- 
strac). 

1429. Clarus. O szkole zakopiańskiej. 
Świat 1908, II, nr. 17, s. 15-16. 

1430. Daniłowski G. Z Zakopanego. 
Tyg. ill. 1909, II. 773. 

1431. Dziekoriski Józef. Budownictwo 
ludowe na Podhalu. Kur. Warsz. 1893, 
nr. 26. 

1432. Padski R. Nowy styl swojski. 
(Rozmowa z Józefem Witkiewiczem). Kraj 
1902, s. 424 (dodatek). 

1433. Gerson Wojciech. Styl zakopiań- 
ski. Kur. Warsz. 1892, nr. 8. 

1434. Jakimowicz K. Kaplica Witkie- 
wicza w kościele zakopiańskim. Tyg. ill. 
1901, II, 45, 882. 

1435. Jankowski Czesław. Tak zwany 
styl polski. Kraj 1902, nr. 32 i 33 (do- 
dat.) 1436. Kovats Edgar. Sposób zakopań- 
ski (po polsku, po niem. i po franc). 
Wien, Ver]ag von A. SchroU, Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druck von Vr. 
Jasper, 1899, fol., s. ni. 5, z 24 tabli- 
cami. 

1437. Limanowski M. W. Styl zako- 
piański i »sposób zakopiański*. Praca 
1900, nr. 16. 

1438. Ł. O stylu zakopiańskim. Nasze 
Kłosy 1902, s. 119. 

1439. Maszyński Julian. Źródło stylu 
zakopiańskiego Tyg. ill. 1901, nr. 8, 
8. 145, (z rys.). 

1440. Matlakowski Władysław. Budo- 
wnictwo ludowe na Podhalu. Kraków 
1892, 80, s. 93 i 1 ni. z 23 tabl. litogr.i25 
rys. w tekście. Z atlasem in fol. Nakład 
Akad. Umiej. 

Rec. Krzesiński W., Przegl, Tyg. 1893, 
nr. 5, s. 52; Kleczkowski, Wisła 1892, 
705; Tenże, At. 1893, I, 180; II, 251; Ten- 
że, Wisła VI, 705; Bibl. Warsz. 1893, I, 
180, art. W. Gersona; Przegl. pow. 1896, 
XLIX, 116 przez M.; Kwart. hist. VIII, 
465. 

1441. Meble zakopiańskie. Tyg. ill. 1899, 
II, 812, (zryć). 

1442. Mćyet Leopold. Kilka słów o szko- 
łach zawodowych w Zakopanem. Wisła 
V, 248 (z 20 rys.). 

1443. Mokłowski Kazimierz. Zakopa- 
ne we Lwowie. Tydzień X, s. 10 i 
283. 

1444. — Sztuka polska stosowana na 54 Franciszek Gawełek, sowana na Wystawie w Sukiennicach. 
Tydzień X, 77. 

1445. Neuzil. Szafa na książki, projekt 
(styl zakop.)- Sztuka stos., zesz. 1 — 6. 

1456. Niewiadomski Eligiusz. Styl za- 
kopiański. Kur. Warsz. 1902, nr. 83. 

1447. Ornamentyka drewniana w Za- 
kopanem. Spr. Kom. hist. szt. A. U. V , 

s. XCVI, xcvni. 

1448. Radzikowski Eliasz Walery. 
Sprzęty zakopiańskie. Wisła VII, 425 
(z ryc). 

1449. — Styl zakopiański, odczyt w To- 
warzystwie Ludoznawczem we Lwowie 
dnia 15 lutego 1900 r. Lwów 1900, 8o, 
s. 22, z 5 ryc. (Toż druk. w »Ludzie«, 
t. VI, s. 172-193). 

Rec. Fr. Jaworski, Tydzień 1900, nr. 
36; A. Austen, Książka 1901, 453. 

1450 Skoczylas Wł. Sztuka podha- 
lańska. Krytyka 1911, lipiec — sierpień, 
65—70. 

1451. Sokal E. Budownictwo ludowe 
na Podhalu. Kur. Warsz. 1893, nr. 26. 

1452. Stokłosa Józef. Budownictwo 
i zdobnictwo w Jurgowie na Spiżu. Przy- 
czynek do budownictwa podhalańskiego. 
Lud XIV, 355 (illustr.). 

1453. Styl zakopiański. »Dobra Gospo- dyni* 1902, nr. 19. Przegl. Zakop. 1904, 
s. 14 — 15. 

1454. Sztuka stosowana. Wydawn.Tow. 
>Polska Sztuka Stosowana*. Rok 1906— 
1910, zawiera dużo fotografii i sprzętów 
w stylu zakop., wykonanych przez ró- 
żnych artystów. 

Rec. S. Udziela, Lud X, 98 i 352; K. 
Moklowski, Tydzień 1904, 28. 

1455. Świerz Leopold. Kilka słów o szko- 
le snycerskiej w Zakopanem. Pamltrz. 
VI, 128. 

1456. Turek Józef. Trzydziestolecie szko- 
ły zawodowej przemysłu drzewnego w Za- 
kopanem. Pamttrz. 1910, s. 55—80. 

1457. Warchałowski Jerzy. O sztuce 
stosowanej. Czas 1904, nr. 131 i 132. 

1458. Witkiewicz Stanisław. Drzwi 
chaty w Zakopanem. Wisła II, 120. 

1459. — Styl zakopiański. Kur. Warsz. 
1891, nr. 241. 

1460. — Styl zakopiański. Lwów 1904, 
wielkie folio, s. 16 i 26 tabl. 

Rec. S. Udziela, Lud X, 463-467; S. H., 
Przegl. powsz. 1904, III, 117 ; K. Mokłow- 
ski. Tydzień 1904, 98-99; W. Ekielski, 
Architekt 1904, s. 120. 

1461. Zakopane. Kłosy 1899, II, 109. 5. Zmysł estetyczny ludu. 

a) Ozdoby sprzętów, malowidła, sztuka zdobnicza. 1462. Chodorowski Cz. U źródła. Wi- 
sła XVIII, 281 (traktuje o twórczości ar- 
tystycznej ludu). 

1463. Dowgird Tadeusz. Spinki góral- 
skie. Wisła IV, 892. 

1464. — Buława kamienna. Wisła V, 
154. 

1465. Gerson W. Ratułów. Wisła II, 96. 

1466. — Odrzwia i otoki chat polskich. 
Wisła II, 822. 

1467. Gloger Zygmunt. Ości i chrapki 
rybackie. Wisła IV, 179. 1468. Hafty. Wzory haftów polskich, 
wydawnictwo oświęcimskiej szkoły ro- 
bót ręcznych. Kraków 1904, wielkie 4", 
6 tabl. 

Rec. J. Warchałowski, Lud X, 229— 
281. 

1469. — ludowe z okolic Ojcowa (ze 
zbiorów M. Stattlerówny). Wisła XV, 
727—729. 

1470. Hickel Władysław. Malowanki 
ludowe w Powiślu Dąbrowskiem. Lud 
XII. 113. Bibliografia Uifloznawstwa. 1471. Janowski Aleksander. Rysunki 
z piasku przed chatą. Wisła XIV, 314 
(z ryc). 

1472. — Nalepianki Łowickie. Wisła 
XVI, 482 (z ryc). _^,^^^- 

1473. Kolberg Oskar. Figury przydro- 
żne. Kai. Ungra 1872, s. 138-142 (z ry- 
cinami). 

1474. Kowerska Z. A. O drzeworytach 
z Plażowa (z ryc). WMsla XIV, 700. 

1475. Kraszewski J. I. Sztuka u Sło- 
wian, szczególniej w Polsce i Litwie 
przedchrześciańskiej. Wilno 1860, 8*, s. 
391. 

1476. Krzyżanowski K. O rzeźbach 
Biegasa, dziecka ludu, podał... Gaz. Kai. 
1901, nr. 37. 

1477. Limanowski M. Wykłady Mo- 
kłowskiego o sztuce ludowej. Przegl. Za- 
kop. 1903, s. 33-36. 

1478. Łepkowski Józef. Sztuka u Sło- 
wian , szczególnie w przedchrześciań- 
skiej Polsce i Litwie. Zob. »Z przeszło- 
ści szkice i obrazy* , Kraków 1862, s. 195 
—221. (Tam też mowa i o ubiorach ludu). 

1479. Matlakowski Władysław. Zdo- 
bienie i sprzęt ludu polskiego na Pod- 
halu. Zarysy życia ludowego, poprze- 
dziwszy życiorysem autora, wydał Dr. 
Józef Pe.szke. Warszawa 1901, 4«, s. XCI, 
176, z podobiznami autora, 65 tabl. i 
przeszło 150 ryc. w tekście. 

Rec. L. Lepszy, Kwart. hist. XVI, 287; 
Austen A., Książka 1901, s. 300; R. Za- 
wiliuski, Bibl. Warsz. 1902, I, 595. 

1480. Mierzyński Antoni. aNunciuscum 
baculo«. Studyum archeologiczne o kry- 
wuli. Z dwiema tablicami rysunków. Wi- 
sła IX, 361. 

1481. Piękno. Poczucie piękna u chło- 
pa. Tydz. Piotrk. 1909, nr. 10. 

1482. O przyozdobieniacłi wiejskich. 
Przyj. Ludu 1838, I. 131 (z ryc). 

1483. Skwirutówna Jadwiga. Haft z r. 
1828, rysowała. Wisła XV, 525. (Zbiory 
Sew. Udzieli). 

1484. Stassof Vladimir. L'ornement sla- ve et oriental d'apres les manuscrits an- 
ciens. Petersburg 1884, wMelkie folio, s. 
5 ni., 14 i 40 tabl. 

Rec. Jagić, Archi v VIII, s. 120-125. 

1485. Stattlerówna Marya. Hafciar- 
stwo ludowe v/ okolicach Ojcowa. Wi- 
sła XVI, 44 (z rys.). 

1486. Stecka Marya. Jeszcze słów kil- 
ka o wzorach hafciarstwa ludowego. Wi- 
sła XVII. 84 (z ryc). 

1487. Świeykowski Emmanuel, Dr. Za- 
rys arlystjcznego rozwoju tkactwa i haf- 
tarstwa, objaśniony zabytkahii Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Kraków 1907, 
80, s. XVI+300+2, z 25 tablicami. 

Rec. Bibl. Warsz. 1907, IV, 162; Ksaw. 
Chamiec, Tyg. ill. 1909, I. 214. 

1488. Szukiewicz Wandalin. Krzyże 
zdobne w gubernii Wileńskiej. Wisła 
XVII, 699 (z ryc). 

1489. Taroni Feliks. Kapliczki i krzy- 
że przydrożne na Spiżu. Lud XI, 164. 

1490. Trojanowski W. Sztuka a lud. 
Tyg. ill. 1902, II, 862. 

1491. Udziela Seweryn. Poczucie pię- 
kna u ludu Ropczyckiego. Wisła III, 19. 

1492. - Serek owczy z Przyborowa. 
Wisła VII, 367. 

1493. — Wzory haftu białego z okolic 
Krakowa. Lud V, 265. 

1494. — Budownictwo ludowe. Lud XI, 
414. 

1495. — Hafty ludu krakow.skiego, ze- 
brał. Kraków 1906, in 4-to, s. 4 nl.-|-24 
tabl. 

Rec. M. Treter, Lud XII, 190; O. K., 
Tydz. XIII, 412. 

1496. — Polski lud — polska sztuka 
zdobnicza. Illustr. p. 1901, nr. 9, s. 
183. 

1497. Warcliałowski Jerzy. Wycinan- 
ki. Wisła XVI, 477 (z rys.). 

1498. Wawrzeniecki M. Berło, wie- 
niec i snopki obrzędowe. Wisła III, 874. 
(z ryc). 

1499. — Budownictwo i zdobnictwo lu 
dowe. Wisła XVII, 695. 56 Franciszek Gawolek. 15U0. Wzory ornamentyki ludowej. Wi- 
sła XIV, 70H i 704. 

1501 Zdobnictwo ludowe na statkach 
domowych, zob. Lud X, 98—106 (gdzie 
mowa o wyd. Tow. »Polska Sztuka sto- 
sowana*). 1502. Zmysł estetyczny naszego ludu. 
Tydz. Piotrk. XVII, 33. 

1503. Żarnowiecki Longin, ks. Histo- 
rya i technika haftarstwa kościelnego. 
Warszawa 1901, 4-to, s. II, 136, X, tabl. 
78. b) Rogi jelenie jako ozdoba kościołów. 1504. Chełchowski Stanisław. Rogi 
jelenie. Wisła VII, 740. 

1505. Król Kazimierz. Rogi jelenie. Wi- 
sła V, 994 (odpowiedź na odezwę, Wisła 
V, 530). 

1506. Kujot Stanisław, ks. Rogi jele- 
nie w kościołach dyecezyi chełmińskiej. 
RTN. Tor. XII, 433-35. 1507. Łopaciński Hieronim. Rogi jele- 
nie. Wisła VI, 494; VII, 308; IX, 115; 
XVI, 264. 

1508. Sembrzycki Jan. Rogi jelenie. 
Wisła VIII, 197. 

1509. Wasilewski Jan. Świecznik w ko- 
ściele w Kazimierzu. Wisła VIII, 198. 

1510. Witanowski Rawicz Michał. Ro- 
gi jelenie (w Wieluniu). Wisła IX, 114. VI. 

stosunki społeczne i rodzinne. 

1. życie wiejskie wogóle. 

a) Zycie rodzinne, służba, stosunek ludu do dworu, urządzenia społeczne, 

wychodźtwo itd. ijll. A. B. Obrazek sielski z Sandec- 
kiego. Czas 1855, nr. 97. 

1512. A. M. Panowanie Augusta III 
i ówczesne obyczaje. (Wyciąg z Pamięt- 
ników drukiem nieogłoszonych). Przyj, 
ludu 1845, 129, 137, 145, 153, 161, 169, 
178, 188, 194, 201. 

1513. Augustynowicz J. Księżacy. Tyg. 
ill. 1907, II, 577. 

1514. Bobrzyński Michał, Dr. Geneza 
społeczeństwa polskiego na podstawie 
Kroniki Galla i dyplomatów XII wieku. 
Rhf. XIV, 1-84. 

1515. — Oświadczenie tymczasowe. 
Tamże XIV, 399-400. 

Rec. Dr. A. Winiarz, Kwart hist. IX, 283. 1516. Bocian. Uwagi Sandomlerzanina. 
(Porównanie życia chłopa sandomierskie- 
go z radomskim). Gaz. Rad. 1886, nr. 76. 

1517. Borzy wojowicz Ładzisław. Z rap- 
tularza. Kur. Warsz. 1898, nr. 99, 202. 

1518. Briickner Aleksander. Obrazki 
staroszlacheckie. Bibl. Warsz. 1896, IV, 
1-36. 

1519. Bujak Fr., Dr. Kulturalne sto- 
sunki wsi zachodnio-galicyjskiej. Przegl. 
powsz. 1903, IV, 56-78. 

1520. — Wieś zachodnio -galicyjska u 
schyłku XIX wieku. Przegl. pr. i adm. 
1894, maj-lipiec (i odb.). 

Rec. Dr. A. Krzyżanowski, Przegląd 
powsz. 1905, IV, 238. Bibliografia ludoznawstwa 57 1521. Bulewska. Z Ciechanowskiego. 

Wędrowico 1883, II, s. 482. 

1522. Burzyiiski Piotr, Dr. O decymach 
i naroknikach, tudzież o dziesięcinie mo- 
narszej w dawnej Polsce. Ustęp z dzie- 
jów grniny i skarbowości publicznej pol- 
skiej. Khf. VIII, 194-254 (Wspomina o 
stosunkach chłopów względem króla i 
szlachty). 

1523. Bykowski Jaxa P. Zycie towa- 
.'• rzyskie w Polsce. Prawda (Warsz.) 1885. 
■ 1524. Chamski M. D. Toruń, jego pa- 
miątki i obyczaje. Kłosy XXV, 181, 216, 
229. 

1525. Chłędowski K. Zbytek w Polsce. 
Szkic ekonomiczno -historyczny. Dzień, 
liler. 1865, nr. 33-37. 

1526. Chmiel A. Herby Cyrusów, mie- 
.'szczan krakowskich. Iloczn. Krak. I, 269 
—286. 

1527. Chociszewski S. Z przeszłości 
naszego mieszczaństwa. Postęp 1898, 
nr. 197 i n. 

1528. ChomętowskiWł. Niewiasty i oby- 
czaje słowiańskie i polskie w XII i XIII 
wieku. Wiek 1873, nr. 5-83. 

1529. — Niewiasty w XIV wieku. Wie- 
niec 1872, I, 85, 101, 105, 119, 125, 139, 

. 142, 15i, 168, 186, 190, 202. 
ft 1530. Czajewski W. Kurpie. Przegl. 
" Bibliogr.-arch. 1881, I, 561; II, 33; Tyg. 
iii. 1881, II, 126. 141, 157, 163. 

1531. — Włościanie gubernii Kaliskiej. 
Wędrowiec 1886, 237, 249, 261. 

1532. — Byt włościan w gub. Siedlec- 
kiej. Wisła III. 8 i n. 

1533. Czarkowski Ludwik. Wzajemny 
stosunek stanów na Podhalu. Mat. I, 5 
-17. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIII, 584. 

1534. Dargun Lotar. O rodzinie pier- 
wotnej. At. 1891, IV, 240-66 i 471—515. 

1535. Dawidowa J. O stosunkach lu- 
dności wsi Tokary, gub. Warszawskiej, 
iiędy,y jej itd. Głos 1891, nr. ó2. 

1536. Dembowski E. Zarysy dawnych 
czasów (Klecha). Przgln. 1842, IV, 1343. 
Bibliografia ludoznawstwa. 1537. Dmowski Roman. Osadnictwo 
i wychodźtwo. Kraków 1900, 8», s 109. 

Rec. W. W., Nowa Ref. 1900, nr, 13. 

1538. Domy i dwory polskie. Pam. 
płci pięknej, t. IV, s. 165—168. 

1539. - ludowe. Wieś ill. 1910, zesz. 1, 
s. 48-50 (z ill. 

1540. Dubiecki Maryan. Echa od źró- 
deł Wisły. Tyg. ill. 1895, II, 57, 68, 101. 

1541. Dwór polski. Gaz. nar. 1865, 
nr. 226. 

1542. — przy końcu XVIII wieku. Nie- 
wiasta 1863. 

1543. — tulczyński. Gaz. lwów. 1874, 
nr. 177—179. 

1544. Dzieduszycki M. Rzut oka na 
stan religijno obycz. w XVIII w. Dod. 
Czasu 1857—1858. Odpowiedź na to, Łu- 
kaszewicz, Bibl. Warsz. 1858, IV, 368; 
Serwatowski, Słowo z powodu rozprawy 
Dzied. Czas 1858, nr. 7; Szymanowski, 
Kilka słów z powodu art. Dzied., tamże 
1858, nr. 8; Dzieduszycki, Odpow. na 
uwagi, tamże 1858, nr. 23; Brown. Od- 
pow. na art. X. W. Serwatowskiego, 
tamże 1858, nr, 19. 

1545. — Pogląd na stosunki religijno- 
obyczajowe za czasów Stan. Augusta. 
Przegl. Iw. 1875, IX, 45. 

1546. Emigracya włościan w Często- 
chowskim. Tydz. Piotrk. XXIII, 24. 

1547. — do Prus za robotą. Tamże 
XXIV, 9; 1899. nr. 10 i 11; 1900, nr. 44. 

1548. F. M. S. Jak urządzano niegdyś 
biesiady w Warszawie. Tyg. ill. 1878, V, 22. 

1549. Fragmenta towarzyskie (z XVIII 
w., o Czartoryskiej). Gaz. Iw. 1879, nr. 
239-241. 

1550. G. Znak na trwogę w Krakowie. 
Przyj. Dom. 1852, 410. 

1551. — Pilnowanie miast warownych. 
Przyj. Dom. 1853, 370. 

1552. Gloger Zygmunt. Gospodarność 
dawniejsza. Kronika Rodź. 1870, s. 152. 

1553. — Kilka wiadomości o szlachcie 
zagonowej mazowieckiej i podlaskiej. Ni- 
wa XIV, 489. 

8 58 Franciszek Gawelek. 1554. Gloger Z. Listy z nad Narwi. 
(Dotyka ogólnie życia spol. warstw wyż- 
szych). K/osy 1890, 261, 291. 

1555. — Dawne straże od ognia. Tyg. 
ill. 1890, nr. i2. 

1556. Głos ze wsi o prądzie parcela- 
cyjnym i emigracyi włościan. Gaz. Kai. 
1900. nr. 159. 

1557. Głosy ziemian w sprawie emi- 
gracyi włościan za granicę. Gaz. Kai. 
1900, nr. 61. 

1558. Z Gniewoszowa. Opis miastecz- 
ka. (Mieszkańcy trudnią się rolnictwem, 
tractwem, ciesielstwem i innemi rzemio- 
słami drobnemi). Gaz. Rad. 189i-, nr. 54. 

1559. Goszczyński Seweryn. Szlachta 
Sandecka. Dzień, podróży, s. 232—237. 

1560. Grabski St., Dr. Zarys rozwoju 
idei społeczno - gospodarczych w Polsce 
od pierwszego rozbioru do r. 1831. Przegl. 
p. 19U4, II, 206, 453; III, 495. 

1561. — Spółki włościańskie. Kraków 

1905, 8«, s. 138. 

Rec. Dr. A. K., Przegl. p. 1906, I, 363; 

1906, III, 500. 

1562. Gregorowicz Jan Kanty. Ustęp 
z historyi ludu wiejskiego w Polsce. 
Książka zb. Wójc, s. 363-369. 

1563. H. F. Rzecz dotycząca się ludu 
wiejskiego. Przyj, ludu 1847, I, 141 — 144. 

1564. Hempel Ant. Emigracya i byt 
ludności robotniczej w Płockiem. Głos 
1891, nr. 52. 

1565. Inotna. Bielany. Wędrowiec 1896, 

I, 438 (z illustr.) 

1566. J. Rodzina polska; okres I. Na 
stanowisku ogólnie słowiańskiej rodziny; 

II. Do końca XII stulecia; III. Od XII do 
XV w. Dzień. lit. 1862. 

1567. J. A. Zarys obyczajów szlachty 
w zestawieniu z ekonomiką i dolą ludu 
w Polsce i Litwie. Kraków 1897/8, to- 
mów 2. T. I, 8», s. 305 i IV, t. II, 8", s. 
308 i 1 ni. 

Rec. Kraj. 1897, nr. 34. 

1568. J. J. Niewiasta polska w XVI w. 
Przyj. ludu 1848, I, 6, 12. 1569. Janik Michał, Dr. Ludność pol- 
ska w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Półn. Lud XI, 249. 

1570. Jaskłowski. Wieś Mnichów w po 
wiecie Jędrzejowskim. Wisła 1904, 1—24, 
73-88, 177-205. 

Rec. Dr. A. Krzyżanowski, Przegl. po- 
wszechny 1905, IV, 239. 

1571. Junosza Klemens. Szlachta za- 
gonowa w Królestwie Polskiem. Niwa 

1890, s. 137-1H8, 156-157, 185-186. 

1572. Jutrzenka, spółka rolnicza wło- 
ścian z okolic Miechowa. Gaz. Kai 1901, 
nr. 92. 

1573. K. Al. Obrazek Warszawy i ży- 
cia warszawskiego z trzeciego dziesiątka 
bieżącego (XIX) stulecia. Z rękopisu wy- 
notował. Kłosy 1890, nr. 1298-1303. 

1574. K. Dr. Polacy ewangelicy w mo- 
narchii pruskiej. Gaz. 1902, nr. 56 

1575. K. G. Korespondencya z Dobrzy- 
nia nad Wisłą. Stosunki wiejskie. Głos 

1891, nr. 52. 

1576. K. M. Pruski Górnoślązak i Wiel- 
kopolanin. Fragmenta z podróży do Gnie- 
zna. Gwciesz. 1865, s. 2 i nast.; 1866, s. 
42 i nast. 

1577. K. R. Ż. Listy z Ameryki. Gaz. 
Had. 1893, nr. 32-34, 38, 39, 43, 47, 55, 
58 i 61. 

1578. K. S. Z Oleśnicy w pow. Stop- 
nickim. Gaz. Świąt. 1896, nr. 799. 

1579. Kaczkowski Z. Kobieta w Pol- 
sce, studyum hist.-obycz. Petersburg 1895, 
80, t. 2. T. I, .s. 448-|-XLII ; T. If, 424-f XV. 

Rec. Bartoszewicz, Niwa 1895, nr. 3—5; 
H. T. J., Gaz. Warsz. 1895, nr. 13; k. b., 
Świat 1895, nr. 43; Nowiński J., At. 1895, 
I, 83; Siwiński E., Przegl. Tyg. 1895; 
Bies. lit. 1895, s. 54; Przegl. poza. 1895, 
s. 95; Przew. nauk. i lit. 1895, 63; Mach- 
czyńska A., Kwart. hist. 1897, 413 

1580. Karczewski W. Z międzyujścia 
Sanu i Sanny. Wędrowiec 1884, s. 248, 
321. 

1581. O Kaszubacłi. (Przegląd rosyj- 
skiego dzieła A. Hilferdinga p. t. łOstat- Bibliografia ludosnawstwa 69 ki SIowiaD na południowym brzegu Bał- 
tyckiego morza. Petersburg 1862, 8", s. 
191.). Przegl. Europ. II, s. 213-240. 

1582. Kokczyriski A. O serwitutach. 
Gaz. Kai. 1901, nr. 285. 

1583. Kielichy kolejne w Polsce. Prayj. 
Dom. 1853, 349. 

1584. Kółka rolnicze w W. Ks. Po- 
znańskiem. (Według pracy W. Świniar- 
skiego). Wieś ill. 1910, zesz. 4, s. 35 
-43. 

1585. Korrespondent zawiślański Do 
w\ dawców Orla Białego. (Traktuje o urzą- 
dzeniu dróg we wsiach położonych 
wzdłuż brzegów Wisły w okolicach War- 
szawy). Orzeł biały 1819, t. IV, s. 224— 
231. 

15S6. Koskowski Bolesław. O mie- 
szczanach tyszowieckich (pow. Tomaszow- 
ski), przemyśle, czytelnictwie, pijaństwie, 
religijności. Głos 1891, nr. 52. 

1587. — Wychodźtwo zarobkowe wło- 
ścian w Królestwie Folskiem. Warszawa 
1901, 8", s. 62 (Odb. z Gaz. Polsk.). 

Hec. J. F. Gajsler, Wisła XV, 382. 

1588. Kostecki Alojzy. O kmieciach 
w dawnej Polsce. Wieniec Joch. t. III, 
s. 177-187. 

1589. Kozarski Edward. Opis miasta 
Przedborza w pow. Koneckim. Wędro- 
wiec 1879, 1, s. 358, 378. 

1590. Kraków i Karpaty. (Wyjątek z li- 
stu z Nowego Targu). Szkoła p. 1851, 
zesz. 111, s. 82. (Opisuje życie górali). 

1591. Kraszewski J. l. Pomniki do 
historyi obyczajów w Polsce. Warszawa 
1843, 8«, s. 269. 

Ilec. Tyg. lit. 1844, 230, 239. 

1592. Kraszewski Kajetan. Ze wspo- 
mnień kasztelanica, przyczynek do hi- 
storyi obyczajów życia domowego i wy- 
chowania w końcu XVIII w. Kraków 
1896, 8», s. 114. 

1593. Podróż do Krzeszowic. Pszcz- 
krak. 1822, III, 97. 

1594. Krzywicki L. Kurpie. Bibl. Warsz. 
1892; III, 527-58; IV, 61-97, 349-85. Hec. Karłowicz J., Kwart. hist. VIII, 
90; Z. Daszyńska, Gaz. Polsk. 1894. 

1595. Krzyżanowski Stanisław. O sej- 
mikowaniu mieszczaństwa krakowskiego. 
Roczn. krak. II, 207-224. 

1596. Kubala Ludwik, Dr. Mieszczanin 
polski w XVII w. Prznl. 1874, 321 i n. 

1 597. Kudelka L., Dr. Obieżysasi. Przegl. 
pow.sz. 1900, I, s. 208—229. 

1598. Kultura rolna u włościan. Tydz. 
Piotik. 1900, nr. 38. 

1599. Kurpie, mieszkańcy okolic My- 
szeńca i Ostrołęki. Gwciesz. 1863. s. 58. 

1600. O Kurpikach. czyli chłopcach 
kurpskich. Szkoła p. 1850, zesz. V, s. 27. 

1601. Kutrzeba St Ludność i majątek 
Kazimierza w końcu XIV stulecia. Roczn. 
krak. V, 94-137. 

1602< Kuźnicki Fr. Ze wsi. O służbie 
dworskiej. Gaz. Rad. 1894, nr. 4. 

1603. — O służbie folwarcznej. Gaz. 
Rad. 1894, nr. 64, 79-81. 

1604. — Chłopi lichwiarze. Gaz. Rad, 
1889, nr. 20. 

1605. L. K- Domy szlacheckie. Przyj, 
ludu 1849, I, 2. 

1606. Langner, ks. Ochrony wiejskie. 
Gaz. Kai. 1902, nr. 314. 

1607. Lichwa po wsiach w okolicy 
Działoszyc. Tydz. Piotrk. XXI, 9. 

1608. O lichwie wiejskiej w gub. Su- 
walskiej. Tydz. Piotrk. XXII, 8. 

1609. Listy śląskie. Czas 1902, nr. 190, 
196, 198, 211. 

1610. Litawor. Z życia prywatnego 
w XIV wieku. At. 1894, IV, 152-162. 

1611. Lubomirski J. T. Rodzina w Pol- 
sce. Bibl. Warsz. 1907, III. 455. 

1612. Ludność wieśniacza gminy Kro- 
czyce pod Olkuszem. Tydz. Piotrk. XXII, 4. 

1613. Z Lututowa, zamożność włościan. 
Gaz. Kai. 1901, nr. 136. 

1614. Ł. H. Z Opoczna. Rzut oka na 
stan miasta, stosunki miejscowe, handel, 
przemysł i rolnictwo. Gaa. Rad. 1893, 
nr. 59. 

1615. Łepkowski J. u znaczeniu bro- 60 t^ranciszek Gawetek ni w obyczajach. Gaz. warsz. 1856, nr. 163, 
166, 177. 

1616. Łoziński Walery. Patrycyat i mie- 
szczaństwo lwowskie w XVI i XVII w. 
Wydanie drugie, znacznie pomnożone, 
z 107 ryc. w tekście. Lwów 1892, 8", 
8. 434. 

Rec. S. T., Przgl. p. 1892, I, 671; J. 
Paczkoski, Hist. Zeitschr. 1894, zesz. 3; 
K. Heck., Kwart. Hist. VIII, 531. 

1617. — Toż, wyd. wznowione. Lwów, 
1902, 80, s. yi i 434 z 107 ryc. 

1618. — Zycie polskie w dawnych wie- 
kach. Wiek XVI-XVIII. Lwów 1907, 8«, 
s. 232. 

Rec. St. Tarnowski, Przegl. p. 1907, 
IV, 280; Dr. Janik, Lud XIII, 345; A. Pro- 
chaska, Pam. lit. 1908, 223 --28. 

1619. - Toż, wyd. II. Lwów 1908, 8", 
s. 246. 

Rec. WI. Jankowski, Muzeum 1908, II, 
500; Briickner, Tyg. ill. 1908, 1, 474; Gra- 
bowski 1., Świat 1908, I, nr. 11. 

1620. Łuniewski Tymoteusz. Drobna 
szlachta w Królestwie Polskiem. Niwa 
1892, 8. 237-240, 251-253, 265-267. 

1621. Łuszczewski Antoni. Ochrony 
wiejskie. Tydz. Piotrk. 1902, nr. 14. 

Rec. Wisła XV, 4. 

1622. M. S. Górale od Krępaku. Gzas 
1858, nr. 155, 157. 

1623. — Góral na Obidzy. Czas 1858, 
nr. 185. 

1624. M. Z. W sprawie ludu. I. Karcz- 
ma. II. Czeladź dworska. III. Nasi wło- 
ścianie. Opiek, dom. 1873, s. 209, 805, 
329. 

1625. Maciejowski W. Al. O domach 
i zatrudnieniach Polaków w XV i XVI 
wieku (Wyj. z dzieła p. t. »0 życiu do- 
mowem i naukowem Słowian w XV i XVI 
wieku*). Dziennik domowy 1840, nr. 1—52. 
(1. Dom pański, nr. 1—5; 2. Dom szla- 
checki i miejski, nr. 5, 6, 10, 11, 12, 13; 3. 
Dom zagonowego szlachcica i chłopa, nr. 
14 — 3łi. 4. Uczęszczanie Polaków za gra- 
nicę, nr. y>S. 6. Zabawy Polaków w XV i XVI wieku w domu i za domem, nr. 
34-36, 45-52). 

1626. Maciejowski W. A. Kilka scen 
domowego pożycia za Jagiellonów i Wa- 
zów. Or. nauk 1842, 97, 105, 113. 

1627. — Wiejskie życie Polaków w XV 
i XVI w. Świętojanka, now. gosp. 1842. 

1628. — Rzut oka na stan ludu swo- 
bodnego w dawnej Polsce, za panowa- 
nia jej książąt i królów z rodu Piasta 
pochodzących. Gaz. warsz. 1855, nr. 192, 
197, 198, 199. 

1629. — Hislorya miast i mieszczan 
w krajach dawnego pańslwa polskiego 
od czasów najdawniejszych do XIX wie- 
ku. Do diuku przygotował M. E. Wila- 
nowski. RTPN. Pozn. t. XVII, zesz. 11, 
125-429. 

Rec. At. 1892, III, 595-96; Dr. A. Wi- 
niarz. Kwart. hist. VII, 677. 

1680. Majewski Erazm. Grabówka i Boi- 
ska. Wisła XVI, 410. 

1631. Małecki Antoni. Wewnętrzny u- 
strój w pierwotnej Polsce. Prznl. 1875. 

1632. Man. Cena przedmiotów w da- 
wnej Polsce. Przyj. Dom. 1852, 323. 

1633. Marrenć Walerya. Z typów wiej- 
skich. Kur. Warsz. 1877, nr. 12. 

1634. Masovicus. O Mazurach pru- 
skich. Tyg. ill. 1898, II, 884, 918. 

1635. Mdtyds Karol, Dr. Boski poli- 
cyjon, szkic z życia ludu w powiecie Li- 
manowskim w Galicyi. Lwów 1903, 16-ka, 
s. 8. (Obrazek życia zbójników). 

Rec. Dr. St. Zdziarski, Lud X, 229. 

1636. O Mazurach. S.^koła p. 1850, 
zesz. IV, s. 8. 

1637. Mazury. Opiek. Dzieci t. III, s. 
117. 

16^8. Mecłierzyński K. O radziectwie 
miasta Krakowa. Przyj. Ludu 1842, II, , 
266, 286, 294. 

1639. Miączyiiski Ignacy. O dziesięci- 
nach. Rocznik II. Tow. Przyj. Nauk. Krak. 

1640. Mieszkańcy wsi Jutroszyn w 
Piotrkowskiem. Tydz. Piotrk 1902, nr. 45, 
s. 2. bibliografia ludozDSiwsiw^l 61 1641. Moraczewski .ledrzej. Rzut oka 
na miasta w Polsce. Przegln. 1843, 
III, 1. 

1642. Nabywanie ziemi przez włościan. 
Tydz. Piotrk. XIV, 44. 

1643. Nadmorski, Dr. Urządzenia spo- 
łeczne i zwyczaje na Malborskiem. Wisła 
III, 717-734. 

1644. — Ludność polska w Prusach 
Zachodnich, jej rozwój i rozsiedlenie 
w bieżącem stuleciu, z mapą etnografi- 
czną. Pam. fizyogr. IX, dział IV, s. 27. 

1645. Nowiriski Fr. Dawny podstaro- 
ści i teraźniejszy ekonom. Opiek. dom. 
1866, s. 211. 

1646. Obywatel z nad Buga. Do wy- 
dawców Orła białego. (Traktuje o sto- 
sunkach panujących w miasteczkach Wo- 
jewództwa Podlaskiego). Orzeł biały 1820, 
t. III, s. 1-8. 

1647. Odlot obieżysasów do Prus. Gaz. 
Kai. 1901, nr. 32. 

1648. Z Opoczna. Rzut oka na prze- 
szłość miasta i stan dzisiejszy mieszczan. 
Gaz. Rad. 1889,"nr. 69. 

1649. Osiecki Józef, ks. Rzut oka na 
przeszłość Kurpiów i o klęsce głodowej, 
jaką dotknięci zostali. Gaz. Polsk. 1881, 
nr. 106 (dodatek). 

1650. Ottmann R. Kobieta w Polsce 
XVI i XVII w. na tle literatury współ- 
czesnej. Dzień, polsk. od 30 listop. do 5 
grudnia 1883. 

1651. — Sejmy niewieście w Polsce 
w XVI i XVII w., szkic obyczajowy. No- 
wa Ref. 1883, nr. 23. 

1652. — Zur Emancipation d. poln. 
Frauenwelt im XVI u. XVII Jahrh. Slav. 
Rundschau, Beilage zur Reform. Wien 
1882, nr. 2—8 i 1883, nr. 1-5. 

1653. — Beitrage zur Culturgeschichte 
der poln. Frauen im XVI und XVII Jahrh. 
Krakau 1884. 

1654 O parcelacyi i ujemnym jej 
wpływie na kulturę roli i moralność wło- 
ścian. Gaz. Kai. 1901, nr. 43. 

1655. Piaskowski Michał. Odłużenie drobnej własności włościańskiej i lichwa. 
Tydz. Piotrk. XX, 3. 

1656. Piątkowska Ignacya. Pogadanka 
z życia ludu wiejskiego w ziemi Sie- 
radzkiej. Kaliszanin 1886, nr. 61 i 62. 

1657. Piekosiński Franciszek, Dr. Dzie- 
je ludności wieśniaczej w dawnej Polsce. 
Spraw, z posiedź. A. U. 1903, III. 

1658. — O pradynastach szlachty pol- 
skiej. Tamie 1896, I. 

1659. — Polska wieku XVI pod wzglę- 
dem rozsiedlenia się szlachty. Tamże 
1906, II. 

1660. — O powstaniu społeczeństwa 
polskiego w wiekach średnich i jego 
pierwotnym ustroju. Rhf. XIV, 85—292, 
z 2 tabl. 

1661. — Jeszcze jedno oświadczenie. 
Tamże XIV, 401—403. 

1662. — Wiece, sejmiki, sejmy i przy- 
wileje ziemskie w Polsce wieków śre- 
dnich. Rhf. XXXIX, 171-251. 

1663. — O łanach w Polsce wieków 
średnich. Rhf. XXI, 49-95. 

1664. — Ludność wieśniacza w Polsce 
w dobie piastowskiej. Kraków 1896, 8-ka 
większa, s. 151, z portretem autora, (Od- 
bitka z I t. Studyów, rozpraw i mate- 
ryałów z dziedziny historyi polskiej i pra- 
wa polskiego). Zob. Sprawozd. z posiedź. 
A. U. 1896, II. 

Rec. A. B., Bibl. Warsz. 1898, III, 650. 

1665. Plewka Jan. Z okolic Mławy. 
(Byt materyalny włościan małorolnych). 
GłQS 1891, nr. 52. 

1666. — Położenie włościan małorol- 
nych pod Radomskiem. Tydz. Piotrk. 
XX, 14. 

1667. Popiel Jan. Wieś dawna a dzi- 
siejsza. Ze wspomnień starego człowieka. 
Przegl. p. 1910, I, 279; II, 1, 152, 296. 

1668. Potkadski Karol. Zagrodowa 
szlachta i włodycze rycerstwo w Woje- 
wództwie krakowskiem w XV i XVI wie- 
ku. Rhf. XXIII, 173—267. 

1669. — Pierwsi mieszkańcy Podhala. 
Streszczenie pracy p. t. Studya nad pier- t*ranciszek Gaweiek wotnem osadnictwem Polski. Czas 1896, 
nr. 185 i n. 

1670. — O pierwotnem osadnictwie 
w Polsce. Rhf. XXIV, s. XXVII-XXXl 
Spr. Wydz. 

1671. — Studya nad osadnictwem Pol- 
ski w wiekach średnich. Sprawozd. z posie- 
dzeń A. U. 190i, II. 

1672. Potocki I. K. Początki rodziny. 
Wędrowiec 1884, s. UO, 453, 464, 479. 

1673. Potocki Leon. Święcone, czyli 
pałac Potockich w Warszawie, przez Bo- 
nawenturę z Kochanowa. Poznań 1854, 
8«, s. 115. — Toż wyd. II. Tamże 1861, 8", 
s. XXVIII i 115. 

1674. — Szkic towarzyskiego życia m. 
Warszawy z drugiej polowy XIX w. Po- 
znań 1854, 8», s. 112. 

1675. — Zarysy towarzyskiego życia 
z XIX w. Poznań 1854, 16-ka, s.70. Toż 
1856. 12-ka, s. 242. 

1676. Powrót robotników z Prus. Gaz 
K^. 1899, nr. 271. 

1677. Prażmowska Teresa. Kobieta na 
wsi. Wieś ill. 1910, zesz. 3, s. 2-4. 

1678. Prochaska Antoni, Dr. Jaśliska, 
miasteczko i klucz biskupów przemy- 
skich. Prznl. 1889, 59 i n. 

1679. Przepych u dawnych obywateli 
krakowskich. Rozm. Gazkorspwarsz. za 
rok 1823, nr. 23; Zbier. lit. 1838, ił. 

1680. Przewóski Edward. Pierwotny 
ustrój rodziny, rodów, plemion. Dod. 
Przegl. Tyg. 1886, II, 173-200. 

1681. Przyborowski W. Życie miejskie 
Warszawy w XYII i XVIII w. Przegl. 
Tyg. 1876. 

1682. — Włościanie u nas i gdziein- 
dziej. Szkice historyczne. Wilno 1881. 

1683. Ptaśnik Jan. Rada a pospólstwo 
w Krakowie w XVI w. Czas 1902, nr. 187. 

1684. R. L. D. — Nasze gminoruchy 
(emigracya do PrusL Gaz. Kai. 1901, nr. 75, 
187. 

1685. Radliński Ign. Kaszubi. Wędro- 
wiec 1885, 20. 

1686. Radomczyk M. Z pod Szydłow- ca, (Stosunki i byt włościan). Gaz. Rad. 
1893, nr. 36 i 38. 

1687. Rakowiecki Benedykt. O stanie 
cywilnym dawnych Słowian. Roczn. W. 
XIV, 19. 

1688. Reymont Wł. St. Z ziemi Chełm- 
skiej. Wrażenia i notatki. Tyg. ill. 1909, 
II, 560, 597, 621, 637, 753, 770, 837, 857, 
879, 955, 976, 997 (z ryc). 

1689. Rochefort A. Pamiętnik o Polsce 
za Jana Kazimierza. Dzw. XVIII, 74, 286. 
(Przekład M. P.). 

1690. Rolle Michał. Mieszczanin san- 
decki z XVII stulecia. Kraj 1905, dod. 
nr. 39. 

1691. Ruppertowa Teodora. O szlach- 
eie drobnej (inaczej cząstkowej, gub. 
Płocka). Wisła II, 764. 

1692. Rutkowski L. Gościccy Papaje 
w świetle podań szlacheckich. Wisła XV, 
273. 

1693. Ryszkiewicz Józef. Dwory i dwor- 
ki. Wędrowiec 1902, I, 38, 136, 158, 322, 
358, 479; II, 672, 892, 912 (z illustr.). 

1694. Rzecznowski Leon. Urywek z po- 
dróży do Tatr i Pienin odbytej w r. 1860. 
(Zatrudnienie i sposób życia górali i Pod- 
halan. Wsie i mieszkania. Ubiór górali. 
Powierzchowność i uroda górali. Język. 
Religijność i obyczaje. Oświata ludu. 
Niektóre jeszcze cechy charakterystyczne). 
Kłosy i kwiaty, s. 181-191. 

1695. Samopomoc wśród chłopów z oko- 
lic Rawy. Tydz. Piotrk. 1903, nr. 6. 

1696. Schreiber Witold. Małżeństwo 
i jego dzieje. Lwów 1903, 4-ka mn., s. 
VIII. 197 12 ni. z 1 tablicą i 20 illustr. 
w tekście. 

Rec. Dr. Zdziarski, Lud IX, 303. 

1697. Skulski Stanisław, Dr. Wieś 
i Łódź. Tydz. Piotrk. 1902, nr. 45. 

1698. Służka. Z nad Buga (Rys stosun- 
ków włościańskich w pow. Ostrowskim). 
Echa Płockie 1898, nr. 77. 

1699. Smoleński Władysław. Drobna 
szlachta w Królestwie. Studyum społe- 
czne. At. 1879, I, 213, 495; II, 103). Bibliografia ludoznawstwa 6S 1710. Smoleński WI. Szlachta nasza 
w świetle wZasnych opinij. Warszawa 
1880, 80, s. 25. 

1701. — Szlachta w świetle opinij 
XVIII wieku. Warszawa 1881, 8-ka, s. 16. 

Rec. U. B , Niwa XX, 57, 63. 

1702. Smolka Stanisław, Dr. Uwagi 
o pierwotnym ustroju spolecjsnym Polski 
Piastowskiej z powodu rozpraw pp. Bo- 
brzyńskiego i Piekosińskiego. Rhf. XIV, 
293-398. 

1703. Smólski G. Z ziemi Warmiń- 
skiej. Tyg. ill. 1899, II, 730. 

170ł. Sobieszcza liski F. Maks. Dawne 
zgromadzenia i obiady miejskie w War- 
szawie istniejące do XVIII wieku. Kai. 
Ungra 1872, s. 86—92. 

1705. — Godła i znamiona dawnych 
mieszczan w Warszawie. Tyg. ill. 1879, 
VII, 314. 

1706. Sprawy włościańskie (byt eko- 
nomiczny chłopów w Królestwie). Gaz. 
Kai. 1901, nr. 30. 

1707. Stadnicki Aleksander, hr. O by- 
łych Wybraniectwach. Dodtpglw. IV, 101, 
105, 109, 117, 131, 1H3, 139, 142, 146. 

1708. Starnawski Leon. Z wycieczek 
w Poznańskie. Napisał... odczyt, wygło- 
szony na ogólnem zebraniu Lubelskiego 
Wydziału Kółek Rolniczych. Warszawa 
1909, 8», s. 24. 

1709. Stosunek przyjazny gromady 
do dworu w Kaliskiem. Tydz. Piotrk. XI, 33. 

1710. — w Różycach, w Łęczyckiem. 
Tamże XV, 22. 

1711. — w Wiercieniu. Gaz. Kai. 1899, 
nr. 156. 

1712. Strzelecki Adolf. Z dziejów pier- 
wotnej rodziny. Lud I, 33—46, 65—78 
145 i n. 

1713. Studnicki Wł. Przyczynek do 
stosunków ludności wiejskiej w dawnej 
Polsce. Wieś ill. 1910, zesz. 1, s. 34—36. 

1714. Świezawski Ernest Obrazy spo- 
łeczeństwa polskiego w XII i Xni wieku. 
Opiek. dom. 1875. s. 405, 422, 438, 453, 469. 

1715. Sygański Jan, ks. T. J. Z życia domowego szlachty sand^ckiej w epoce 
Wazów. Prznl. 1909, s. 19, 134, 223,319, 
409, 508, 609, 692, 769, 865, 971, 1057 
■ (i odbitka, 8o, s. 182). 

Rec. B. J., Bibl. Warsz. 1910, III, 381. 

1716. Synoradzki M. Przyczynek do 
; historyi życia domowego w dawnej Pol- 
sce. Echo Łomżyńskie 1882, nr. 47; 1883, 
nr. 7-9. 

1717. — Przyczynek II. Koresp. Płocki 
1886, nr. 52-56. 

1718. Szczęsna W. K. Listy ze wsi. (Z Lu- 
belskiego). Głos 1891, nr. 52. (Przedstawia 
stosunki wzajemne chłopów i szlachty). 

1719. Szlachcic chodaczkowy. Dzień. lit. 
1852, s. 577. 

1720. Szlachta łęczycka. Przyj. dom. 
1855, V. 

1721. Z pod Szydłowca. O zajęciach 
kobiet wiejskich. Gaz. Rad. 1894, nr. 7. 

1722. Szymanowski Wacław. Typy 
służących: 1. panna. 2. kucharka. Kai. 
Ungra 1870, s. 100-103. 

1723 Tomkowicz Stanisław. Z dziejów 
obyczajów mieszczaństwa krakowskiego 
na początku XVII w. Bibl. Warsz. 1898, 
II, 142. 

1724. Turnau Jerzy. Z podróży po 
Wielkopolsce. Sprawozdanie z wycieczki 
jarosławskiego »Kółka ziemianc. Lwów 
1908, 8«, s. 61. 

1725. Uczty Polaków z wieku XVII. 
Zbier. lit. 1837, III. 

1726. Ulanowski Bolesław, Dr. O ustro- 
ju wsi polskiej od XVI do XVIII w. Kra- 
ków 1894, 80. s. 44. (Odb. z Przegl. 
polsk.). Zob. Roczn. Akad. Umiej. 1893/94, 
s. 120. 

Rec. Kraj 1894, nr. 20; Rembowski A., 
Bibl. Warsz. 1894. IV, 384; Dr. A. Wi- 
niarz. Kwart. hist. IX, 285 

1727. UrządWojskiego w Polsce. Przyj. 
Dom. 1853, 292. 

1728. W. Pobyt w Karpatach. Roz- 
mait dod. Gaz. Lw. 1823, nr. 61, s. 481. 
(Na s. 484 krótka wzmianka o wioskach 
górskich i wsi Czarny Dunajec). 64 Franciszek Gawelek 1729. W. J. Sto^unok dworu do chaty 
w Opoczyńskiem. Tydz. Piotrk. XII, 30. 

1730. W. M. Maków dawniejszy (wieś 
położona o 9 wiorst od Radomia). Gaz. 
Rad. 1886, nr. 33. 

1731. Waleczność dawnych Polaków. 
Przyj. Dom. 1852, 85. 

1732. Wasilewski Z. Stosunki społe- 
czne, sąsiedzkie i towarzyskie we wsi Ja- 
godne. Wisła III, 67. 

1733. Wawrzeniecki Maryan. Bójki 
włościan. Wisła XV, 154 

1734. Wici dawnych Słowian. Przyj, 
dom. 1851, s. 275. 

1735. Wieniawski Julian (Jordan). Zo- 
wych czasów; życie z przed 30 laty 
w pow. Konińskim, w gub. Kaliskiej. 
»Prosna« 1895. 

1736. Wieś nasza dzisiejsza. Tydzień I, 
249. 

1737. Wieś polska od XVI-XVIII w. 
Tydzień II, 157. 

1738. Wiślicki J. M. Starosta Rabsztyń- 
ski, obraz z dom. życia Polaków w dru- 
giej połowie XVIII w. Warszawa 1847, 
80, s. 63. 

17.S9. — Pani Orzelska, obraz z dom. 
życia Polaków w pierwszej połowie XVIII 
wieku. Warszawa 1847, 8", s. 45. 

1740. Witort Jan. Listy z nad Niewia- 
ży. O stosunkach chłopskich rodzinnych. 
Głos 1891, ni'. 52. 

1741. — Podarek poranny (Morgenga- 
be). (Jest to zwyczaj u różnych ludów 
składania żonie podarunku po nocy po- 
ślubnej; szczątki t. zw. heteryzmu). Wi- 
sła VII, 629. 

1742. — Przyczynek do dziejów rodziny. 
Lud 11, 292 i n. 

1743. — Małżeństwo przez kupno i po- 
wstanie posagu. (Autor wspomina i o pol- 
skich zwyczajach). Wisła X, 12 i n.; XII, 
285 i n. 

1744. Własność włościańska w Króle- 
stwie Polskiem, jej rozdrobnienie i sto- 
sunek procentowy do własności szlachec- 
kiej. Tydz. Piotrk. 1902, nr. 42. 1745. Włościanie w Rawskiem, ich 
zamożność. Tydz. Piotrk. XI, 26. 

1746. Wójcicki K. Wł. Gościnność. (Po- 
daje szereg obrazów z życia i obyczajów 
szlachty). Muz. dom. 1839, II, s. 89. 

1747. — Gościnność staropolska. Zar. 
dom. I, 177—209. Wyjątek z dziennika 
podróży 1828. Dzw. XV, 44. 

1748. — Niewiasty polskie w XVI wie- 
ku. Przyj. Dom. 1864, s. 149, 152, 156. 

1749. — Trzy wieki niewiasty pol- 
skiej, szkic historyczny. Bluszcz 1872, 
329, 337, 345, 355, 362, 370; 1873, 9, 18, 
26, 36, 58, 89, 98, 106, 114, 133, 138, 
154, 169, 278, 194, 203, 210, 218, 226 itd.; 
1874, 146, 154, 164, 170, 177, 185 itd.; 1875, 
10 itd. 

Rec. A. Pilecki, Opiek. dom. 1875, s. 
302; Wł. Chomętowski, Kłosy 1876, I, 
173. 

1750. — Warszawa i jej społeczność 
w początkach naszego stulecia. Warsza- 
wa 1875, 8», s. 225 (Odbitka z Bibl. Warsz.). 

1751. — Społeczność Warszawy w po- 
czątkach naszego stulecia, 1800 do 1830. 
Warszawa 1877, 8», s. 238. 

1752. — Dwory ziemiańskie od pierw- 
szych lat XVI do połowy XVIII wieku. 
Gazeta Polska 1877, nr. 240-242, 244, 
245. 

1753. — Z wiejskiego dworu. Kłosy 
XIV, 75. 

1754. Wrażenia z pielgrzymki odbytej 
z Kalisza do Częstochowy. Gaz. Kai. 1897, 
nr. 82. 

1755. Wybranowski Aleksander. Ongi 
w dworach i dworkach szlacheckich. Kra- 
ków 1898, 8», s. 60 i 1 ni. 

1756. — O dworach i dworkach szla- 
checkich. Prznl. 1900, s. 73, 176. 

1757. Wychodźtwo włościan do Prus 
i potrzeba jego uregulowania. Gaz. Kai. 
1902, nr. 299. Tydz. Piotrk. 1902, nr. 19. 

1758. Wychowanie. Przesądy ludu 
względem wychowania dzieci. Trasler, 
Poseł Gal. zach., czyli Nowy kalendarz. 
Kraków 18u8. Bibliografia ludoznawstwa 65 1759. Zagonowa szlachta. Opiek, dzie- 
ci, t. III, s. 108. 

1760. Zakrzewski A. Kóllia włościań- 
skie i szkic stosunków rolnych w W. 
Księstwie Poznańskiem i I'rusach. Wę- 
drowiec 1885, 170, 184, 200, 213, 220. 

1761. Na zarobek. (O losie wychodź- 
ców do Prus, podług Kuryera Warsz.) 
Gaz. Kai. 1901, nr. 63. 1762. Zawiliński Roman. Wojacy z Za- 
brzeży. Szkic z życia ludu górskiego. 
Nowa Ref. 1883, nr. 42. 

1763. Żarski L. Zanikająca kastowość. 
Gaz. KaL 1899, nr. 154. 

1764. Żeromski S. Mękale (mieszcza- 
nie Łagowa, Kurozwęk, Oleśnicy, Paca- 
nowa i Połańca z XVIII w.). Glos 1891, 
nr. 52. b) Gmina. 1765. Berło wójtowskie z Wietrzna. 
Tydz. XIII. 137 (z ryc). 

1766 Bobrzyński M. Karta z dziejów 
ludu wiejskiego w Polsce. Roczn. A. U. 
1891/2, s. 153. Toż, Przegl. p. 1892, III, 1-31. 

Rec. Dr. A. Winiarz, Kwart. hist. IX, 283. 

1767. Budziszewski Feliks. Kilka słów 
o administracyi gminnej. Kur. Warsz. 

1880, nr. 70. 

1768. - O zarządzie gminnym. Tamże 

1881, nr. 63. 

1769. Chmiel Adam. Pieczęć wójtow- 
ska krakowska z drugiej połowy XIII w. 
Roczn. Krak. IX, 209-212. 

1770. — Pieczęcie miasta Krakowa, Ka- 
zimierza, Kleparza i Jurydyk krakow- 
skich do końca XIII wieku. Tamże XI, 
77—176. 

1771. Chomętowski Władysław. Laski 
symboliczne. Wieniec 1872, s. 301-302 
(z ryc). 

1772. Duchnowski Hieronim. O da- 
wniejszem sądownictwie dla miast pry- 
watnych. Wieniec III, 187. 

1773. Górski P. Samorząd gminny 
w Galicyi, jego rozwój, stan obecny i re- 
forma. Przegl. p. 1892, IV, 461 ; 1893, I, 
79 (i odbitka). 

Rec. Przegl. p. 1895, II, 426; L. Dębic- 
ki, Czas 1895, nr. 121 i 122. 

1774 Kasparek Franciszek. Uwagi kry- 
tyczne o galicyjskiej organizacyi gmin- 
nej i wnioski reformy. Rhf. XIII. 1 — 136. 

1775. Kleczyriski Józef. Pogłówne ge- 

Hibliografia IndoznawsŁwa. neralne w Polsce i oparte na niem po- 
pisy ludności. Rhf. XXX, 240-262. (i od- 
bitka). Zob. Spr. z posiedź. A. U. 1888, V. 
Kec. T. Korzon, Kwart. hist. X, 158. 

1776. — Zycie gminne w Galicyi. Wiad. 
statyst. 1878, 97-279. 

1777. O stanie kmiecym i poddanych 
u Słowian od polowy XIV do końca 
XVII wieku. Kwart. nauk. 1835, I, 63. 

1778. Kozłowski Kornel. O urządze- 
niach gminnych w dawnej Polsce. Zob. 
Gazeta Sądowa nr. 13 i 14. Niwa X. s. 106. 

1779. L- Ł. O soltystwach w Polsce 
Bibl. Warsz. 1843, III, 252. 

1780. Lange Kazimierz. O gospodar- 
stwie w obrębie gminy. Krakus 1891, nr. 
26—52. 

1781. Łepkowski J. Pogląd na osady 
na prawach obcych, sołtystwa, wybra- 
niectwa, kniaźstwa. wsie wołoskie, loka- 
cye, kolonie podtatrza. Dodtglw. 1855, 
nr. 17 i 18. 

1782. Macłiczyński K. Pogląd history- 
czny na sądownictwo ludowe. Warsza- 
wa 1869, 80, s. 62. 

1783. Olszewski Franciszek. Samorząd 
gminny i sprawy gminne. Kur. Warsz. 
1882, nr. 135, 144, 150, 159, 166, 217. 

1784. — Z urządzeń włościańskich. 
Tamże 1883, nr. 113, 132. 

1785. Piłat Tadeusz. Pogląd na ro- 
zwój urządzeń gminnych i patrymonial- 
nych w dawnej Polsce Prznl. 1878, I, 336, 
419, 545. 

9 66 Franciszek Gawelek. 1786. R. Przywileje miasta Radomia. 
Gaz. Rad. 1888, nr. 93. 

1787. Przywileje Sandomierza. Gaz. 
Rad. 1888, nr. 93. 

1788. Ulanowski B. Wieś polska pod 
względem prawnym od wieku XVI do XVIII, zob. rozdz. VI Bibliof,'rafii. Sto- 
sunki społeczne, s. 63. 

1789. Wlerciedski H. Ze starych szpar- 
gałów. (Przywileje i prawa nadawane 
mieszkańcom Kazimierza Dolnego po- 
cząwszy od XV do XVIII w.). Wisła X, 88. c) Prawo zwyczajowe. 1790. Bruckner A. tlTber pobratimstwo 
bei Polen und Russen im XVI. Jahrh. 
Archiv XV, 314-315. 

1791. Bujak Franciszek. Dwa świadec- 
twa o zmuszaniu woźnych do zjadania 
pozwów (z ksiąg grodzkich bieckich z r. 
1580 i 1626). Lud XII, 82. 

1792. — Materyaly historyczne. Tamże 
XI, 179. 

179.S. — Śledzenie złoczyńców za po- 
mocą czarów. (Z rachunków M. Biecza 
z r. 1600). Lud XVI, 54. 

1794. Ciszewski Stanisław, Dr. O ata- 
łykacie (wychowanie dziecka przez ob- 
cych rodziców). Lud VII, 54, 150. 

1795. Dąbkowski Przemysław, Dr. Pra- 
wo prywatne polskie. Tom I, Lwów 
1910, 8", s. XXII i 601. (Powołuje się 
bardzo często na prawo zwycz. ludu, cy- 
tuje Wisłę, Lud itp.). 

1796. — Litkup. (W dodatku O przy- 
siędze). Studyum z prawa polskiego. 
Lwów 1906, 8°, s. 68. 

Rec. Handelsman Marceli, Książka 1906, 
269—70. 

1797. — Litkup w prawie polskiem śre- 
dniowiecznem. Przegl. hist. V, s. 377 — 383. 

1798. Dębski Tomasz. Czapka barania. 
Wisła IV, 981. (Zwyczaj prawny). 

1799. Dożywocie*). Wisła II, 615,847. 
(Karłowicz Jan, Ks. Wł. Siarczyński, R. 
Zawiliński, R. Lubicz, ks. A. Pleszczyń- 
ski). 

1800. Dziad zimny*). Wisła 1, 120 (Kar- łowicz J.); II, 186, 356, 608, 830 (Karło- 
wicz J., Moszyński B., Smoleńcówna K., 
Kowerski ,T.); III, 210, 309, 654, 886 (Ma- 
tlakowski Wł., Kowerski J„ Wiśniewski 
A., Lubicz R., Parczewska M., Bern- 
stein I., Anonim, Karłowicz Jan — zam- 
knięcie poszukiwań). 

1801. Estreicher Stanisław, Dr. Usta- 
wy przeciwko zbytkom, zob. str. 31 Bi- 
bliografii, nr. 793. 

Rec. Zb. Pazdro, Kwart. hist. XIV, 109. 

1802. — Wypraszanie od kary śmierci 
w obyczaju naszego ludu. Lud X, 241 — 
258. (Zob. Łopaciński). 

1803. — Ocalenie Zbyszka przez Da- 
nusię. Poezya a prawda. Ognisko 1904, 
zesz. 10, s. 1—20. 

1804. Gawroiiski F. Prawo bartne 
XVI w. Przyczynek do pszczelnictwa 
w Polsce, (Odb. z kalend, asekuracyjne- 
go). Lwów 1895, 8«, s. 12. 

Rec. K. J. Gorzycki, Przewnliter. 1895, 
287; Br. E. Tydzień, 1895, s. 40. 

1805. Gerson W. Wyzwoliny na pa- 
robka. Tyg. ill. 1866, XIII, 180 (z rys.). 

1806. Giecewicz Wacław. Prawo zwy- 
czajowe, cechy jego i znaczenie. Wędro- 
wiec 1883, II, 746, 762. 

1807. Giel... Frycowe przy kośbie. 
Kłosy II, 331. 

1808. Gloger Zygmunt. Frycowe w Ko- 
rytnicy (Powiat Węgrowski). Wisła IX, 
764. 

1809. Gołębiowski, ks. Zwyczaj wy- •) Zob. nr. 443. bibliografia ludoznawstwa 67 kupywania panny młodej na weselach. 
(Przedruk z Gazety Grudziądzkiej 1896 r. 
z dnia 6 lutego). Lud II, 264. 

1810. Gr. Obowiązek dawnych miesz- 
czan Przyj. Dom. 1852, 20. 

1811. Hnatiuk Włodzimierz. Frycówka. 
Lud III, 70. 

1812. Jasiński August. Wynagrodze- 
nie służby dworskiej w Ożarowskim. 
Gaz. Rad. 1888, nr. 24. 

1813 Kalinkowski A. W sprawie na- 
szego ludu. (Nieznajomość praw. obowią- 
zujących). Tydz. Piotrk. 1899, nr. U. 

1814. Kasznica. Wyobrażenia ludowe 
o prawie i prawo zwyczajowe. Gazeta 
Sądowa warszawska 1875, nr. 7. 

1815. Koziarze i ich ustawy (z mia- 
steczka Dobczyc). Przewodnik dla szew- 
ców 1900, nr. 7, 10 i 11. 

1816. Krzyżanowski Adam. Zakładka 
na sprzężaj w Pabianicach, przyczy- 
nek do dziejów kredytu włościańskiego 
w XVIII wieku. Rhf. XXXIV, 393-403 
(i odb.). 

1817. Kula albo kluba (krzywuła)*). 
Wisła IV, 197. 443, 607, 884 ( Witano w- 
ski M., Ulanowska St., Lubicz R., Karło- 
wicz J., Senibrzycki J., K. J.); V, 161, 
425, 646, 906 Lubicz R., Jastrzębowski 
S., K. J.); VI, 223, 425, 670,917 (K. B. W., 
Plichta P., W. Z., L. R.); VII, 168, 382, 
597, 747 (Jastrzębowski iS., K. B. W., Lu- 
bicz R., Pawłowicz B., Witano wski M.); 
VIII, 144, 584, 805 (Udziela M , Wila- 
nowski M.); IX, 127, 361-397, 402, 592, 
810 (Karłowicz Jan, Oczykowski R., Ło- 
paciński H., Kor. Wł); X, 130, 348, 598 
(Ostrowski St, Witanowski M.); XI, 342, 
536, 799 (Łopaciński H., Piątkowska I.); 
XII. 540. 751 (Oczykowski R., P. Al., J. 
G. Zieliński) . XIII, 44, 362 (Witanowski 
M., Ik.): XIV, 190, 651 (Zdziarski St.. Ko- 
kowski W. ks.); XV, 76, 205 (Witanow- 
ski). 1818. Leciejewski J., Dr. Chrzest »Zy- 
dac (zwyczaj wyzwalania parobczaka na 
kosiarza). Lud IX, 408. 

1819. Lewancewicz I. M. Zwyczaje 
w niektórych okolicach powiatu Łukow- 
skiego. Gazeta Sądowa 1890, nr. 19, 20 
i 21. 

1820 Lorentowicz J. Niektóre zwy- 
czaje i pojęcia prawne ludu miejskiego 
w Pabianicach. Tydz. Piotrk. 1900, nr. 50. 

1821. Łaski Ludwik. Czy dlużen ? 
Lud X, 83-85. 

1822. Łopaciński Hieronim. Zwyczaj 
ocalania skazanego na śmierć przez dzie- 
wicę (Notatka porównawcza). Wisła XIX, 
274, 441. (Zob. Estreicher). 

1823. ]\Aakowski Wacław. Dożywocie. 
Wisła XIV, 241. 

1824. Miklosich Fr., Dr. Die Blutrache 
bei den Slaven. Wien 1887, 8°, s. 86. 
(Odb. z Denkschr. der philos.-histor. Clas- 
se der kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien, 
B. XXXVI). 

Rec. Jagić, Archi v X, 626-629; Karło- 
wicz J., Wisła II, 388 (rozwodzi się sze- 
roko nad powyższą pracą). 

1825. Mogilnicki K. Niektóre prawno- 
ekonomiczne zwyczaje w Łodzi i okoli- 
cach. Dziennik Łódzki 1891, październik. 

1826. Nakonieczny Józef. Pojęcia pra- 
wne ludu. Odpow iedź na kwestyonaryusz 
Br. Grabowskiego. Wisła XViI, 724 i n.; 
XVIII, 125-131, 217-239, 357-377. 

1827. Narbutt Teodor. O Panieńskiem, 
Tyg. Wil. 1817. IV, 209. 

1828. Z Opatowa. Zwyczaj rodzinny 
przy obejmowaniu dziedzictwa. Gaz. 
Rad. 1893. nr. 38. 

1829. Pawiński A. O pojednaniu w za- 
bójstwie. Bibl. umiejęt. prawnych 1884, 
zesz. 43. 

1830. Petrowowa Jadwiga. Bitniko- 
stwo (sposób zawierania przyjaźni). Wi- 
sła XVI, 796. *) Zob. nr. 443. 6g Franciszek Gawełek 1831. Piątkowska Ignacya. Zwyczaje 
prawne ludu. Kali.szanin 1889, nr. 89. 

1832. Piotrowicz Stanisław. Przyczy- 
nek do zwyczajów prawnych ludu pol- 
skiego przy końcu XVIII stulecia. Lud 
XIII, 254-55. 

1833. Potkartski K., Dr. Skargi szlach- 
ty małopolskiej o nieprawny zabór ma- 
jątków. Spr. z posiedź. A. U. 1899, III. 

1834. — Bartnictwo i organizacya bart- 
nicza. Tamże, 1895, IV. 

1835. Prawa synowskie. Przyj dom. 
1854, nr. 18. 

1836. Prawo*). Zwyczaje i pojęcia lu- 
du prawno po wsiach i miasteczkach. 
(Kwestyonaryusz Br. Grabowskiego). Wi- 
sła III, 218, 271, 371, 663, 890 (Kowersk- 
J., Sembrzycki J , Federowski M., Ko- 
zicki K., Weryha Wł., Sylwestrów icz M.) 
VI, 227, 430,919 (K. A., K. J., Wolski Z.) 
VIII, 145, 358, 809 (Hempel Leon, K. B. 
W.); IX, 220, 415 (Korotyński B. W.); X, 
361, 851 (Korotyński L. S.); XI, 351, 543, 
801 (Kibort, Kowerska, Zaleski K.); XVII 
92, 724 (Witanowski M , Nakonieczny J.); 

18H7. Sąd doraźny nad podpalaczem 
we wsi Lepieszach pod Kobryniem. Gaz. 
Kai. 1900, nr. 210. 

1838. Sarna Władysław, ks. Zwyczaj 
wykupywania panny młodej w Korczy- 
nie pod Krosnem. Lud II, 3H9. 

1839. Siarkowski Władysław, ks. Pra- 
wne zwyczaje ludowe I. Z parafii Kije, 
pow. Pińczowski. (Łaskawizna, Osiwek, 
Miedza, Gierada, Sachy); II. Ze wsi Ma- 
słowa pod Kielcami, r. 1887 i 1888. Wi- 
sła II, 774-779. 

1840. Sierpiński S. Z. Gierada, Her- 
gewet, Wiano, Posag u dawnych miesz- 
czan w Polsce. Nadwiślanin 1841, zesz. 1, 
s. 22. 

1841. Spinner L Bauopfer bei Polen. 
Am Urguell. III, 165. 

1842. Świerczyiiski T. Służba. Lud X, 95. (Nową służącą częstują chlebem 
z masłem). 

1843. Swiętek Jan. Coutumes et usa- 
ges legaux de populations Riyeraines de 
la Raba. (Odbitka z BuUetin de TAcade- 
mie des Sciences). Cracovie 1896, 8", s. 1 
(264). Toż, część II, tamże 1897, 8°, s. 381 
-386. 

1844. — Zwyczaje i pojęcia prawne 
ludu Nadrabskiego. Kraków 1897, 8", 
s. 360 (odb. z II t. Mat. antrop.). 

Rec. J. Karłowicz, Wisła XI, 595; St. 
Zdziarski, Wisła XIII, 585; Lud IV, 329— 
35; Bugiel W., Mitteil. d. antrop. Ges. 
Wien XXVIII; Tenże, Prawda 1898, nr. 
43; Borzęciński J., Bibl. Warsz. 1898, II; 
Ćerny, Nar. Jisty 1898, 14; K. W., Słowo 
pol. 1898, nr. 21; K. St., Tydzień 1898, 
nr. 6. 

ISib. Tomkowicz St., Dr. Z dziejów 
obyczajów mieszczaństwa krakowskiego. 
Bibl. Warsz. 1898, II, 246. 

1846. Udziela Seweryn. Dożywocie 
w Jazowsku w powiecie Nowosądeckim 
W XVIII wieku. Lud VIII, 257. 

1847. — Odszczekiwanie obmowy. Lud 

XI, 306. 

1848. Ustawy łowieckie w dawnej Pol- 
sce. Przyj. dom. 1853, 68. 

1849. Winiarz Alojzy. O zwodzie zwy- 
czajów prawnych mazowieckich układu 
Wawrzyńca z Prażmowa. Rhf. XXXII, 
91 — 170. (Mowa tu i o kmieciach). 

Rec. Rembow ski A., Bibl. Warsz., 1895, 
III, 351; Dr. St. Krzyżanowski, Kwart, 
hist. X, 852. 

1850. — Polskie prawo dziedziczenia 
kobiet w wiekach średnich. Kwart. hist. 
X, 756-812. 

Rec. A. R., Bibl. Warsz. 1997, II; Ty- 
dzień 1897, nr. 3. 

1851. — Polskie prawo majątkowe 
małżeńskie w wiekach średnich, łihf. 
XXXVII, 159-291. *) Zob. nr. 443. bibliografia ludoznawstWa 1852. Witort Jan. Jus primae noclis. j 1855. Wyzwoliny na parobka. (Na Ma- 
Lud II, 97. I zowszu). Krakus 1891, nr. 47. 

1853. — Kilka sJów o świekrostwie. 1856. Czy to nie zabytek dawnego Tamże II, s. 305. 

I85i. — Zarysy prawa pierwotnego. 
Warszawa 1899, 8«, s. 1V+177. 

Uec. M. D., Lud V, 185; Al. Halban, prawa zwyczajowego. Gazeta Kaliska 
1902, nr. 22i. (Toż powtórzone w Wiśle 
XVII, 253). 

J857. Zakrzewski A. Kurpie (z dzie- Kwart. hist. XIV, 89 ; A. Złotnicki, Przegl. Jów polskiego ludu). Wędrowiec 1886, 
Tyg. 1899, nr. 1. i 65, 76, 93, ICO, 112, 124 (Zwycz. prawnej d) Prawo karne. 1858. Bolesławicz. Kat w dawnej Pol- 
sce. Dzdw. IV, 86, 100, 115 

1859. Bujak Fr. Materyaly historycz- 
ne. Lud X, 87-92, 328-332. (Protesty 
o pobicie i o napad). 

1860. F. M. S. Wyświecanie z miasta. 
Tyg. ill. 1868. I, 51. (rysunek Matejki). 

1^61. Janik Michał, Dr. Z dziejów mia- 
steczka polskiego w wieku XVIII. Lud 
XIII, 245—251; XIV, 286—290. (Proces 
o pobicie). 

1862. Kaczmarczyk Kazimierz, Dr. Ze 
starych aktów (Proces o czary w Bo- 
chni 1679 r.). Lud XVI, 45. 

1863. Kary i męki w miastach dawnej 
Polski. Dwtglit. I, 289. 

1864. Ł. K. Statua kamienna uważana 
jako pręgierz we Lwowie. Przyj, ludu 
1847. I, 42. 

1864. O. F. O prześladowaniu czarów 
w dawnej Polsce. Alb. Krasz. 1879, 485. 1865. Ojcobójstwo. Przyj. dom. 1854 
nr. 24. 

1866. S. B. O kołtun. Lud X, 85-86. 
(Proces). 

1867. Siarkowski Władysław, ks. Wy- 
ciąg dosłowny procedury karnej z księ- 
gi akt wójtowskich b. miasteczka Krzy- 
żanowice od 1528-1772. Wisła IV, 812. 

1868. Sulisz Józef. Tyrawa Solna. Przy- 
czynek do historyi prawa niemieckiego 
w Polsce. Lud XIII, 282. 

1869. O torturach w Polsce. Przyj, lu- 
du 1840, II. 326. 

1870. Witanowski M. R. Pokuła ko- 
ścielna w Wielkopolsce. Wisła X, 593. 

1871. — Dawne kary za przestępstwa. 
Czarownica. »Wykopek«. (Ze starych 
ksiąg radzieckich m. Iwanowic). Wisła 
X\1II, ^52—553. 

1872. Wójcicki K. Wł. Kat. Przyj. Lu- 
du 1841, 1, 1. Zar. dom. I, 343-389. (z ryc). e) Jarmarki, kiermasze. 1873. Brandt. Jarmark w Balcie. Tyg. 
ill. 1881, I. 72. 

1874. Chłędowski Kaz. Galicyjskie jar- 
marki. Dodtpglw. 1872, s. 185. 

1875. Cichocki Edward. Opis targowi- 
ska na bydło. Kur. Warsz. 1880, nr. 207. 

1876. Dobrzański Ed. Jarmark i targi. 
Ich wpływ ujemny na dobrobyt moral- 
ności włościan. Tydz. Piotrk. 1899, nr. 5. 1877. Dygasiński Adolf. Jarmark na 
Św. Onufry (w Skalmierzu). Wędrowiec 
1884, 3, 20, 27, 39, 51, 63. 

1878. Gierymski A. Targ w Lublinie. 
Tyg. ill. 1887. I, 185. 

1879. Gr. A. O onufrejskim jarmarku 
berdjczowskim i o Berdyczowie. Gaz 
Warsz. 1853, nr. 187, 190. 90 t^ranciszek (iawełek 1880. Handel w dawnej Polsce, luźne 
kartki. Niwa 1896, nr. 47 i nast. 

1881. Jarmark na konie. Bies. liter. 
1886, II, 154 (z ryc). 

1882. — we Lwowie. Kłosy X, 305. 

1883. — w Łęczny. Kłosy XIX, 172. 

1884. — w Łowiczu. Kłosy XXXV, 247. 

1885. — polskj. Magp. III, 897 (z ryc). 

1886. — w Szwabinie, miasteczku nie- 
mieckiem w V/. Polsce. At. 1849, VI, 
189. 

1887. Jarmarki w Krakowskiem. Kło- 
sy IX, s. 269. 

1888. Kiermasz w mafem miasteczku. 
Kłosy XIV, 358. 

1889. Klęska jarmaczna (zamiłowanie 
chłopów do jarmarków). Tydz. Piotrk- 
1898, nr. 46. 1890. Ł... z nad Buga. Jarmark w mia- 
steczku. Bibl. Warsz. 1844, I, 635. 

1891. Olszewski Franciszek. .Jarmarki 
dziś i dawniej. Kur. Warsz. 18S2, nr. 192. 

1892. — Gospody ludowe. Tamże 1882, 
nr. 198. 

1893. Perlą E. Targ w małem mia- 
steczku. Tyg. ill. 1879, VIII, 344. 

1894. Prasko wski Michał. Wpływ jar- 
marków na lud wiejski. Tydz. Piotrk. 
XIX, 9. 

1895. R. Jarmark w Skaryszowie. Kło- 
sy 1876, I, 358 (z ryc). 

1896. R. T. Jarmark w Krakowskiem. 
Kłosy IX, 267. 

1897. Wielisław. Typy jarmarczne. 
Gwciesz. 1874, s. 340 i n. 

1898. Wójcicki K. Wł. Jarmark w ma- 
łem miasteczku. Kłosy V, 117. 2. Życie według zajęcia. 

a) Flisacy, pasjterze, rybacy itd. 1899. Anczyc Wł. L. Zwóz żentycy 
w Tatrach. Tyg. ill. 1863, VIII, 504. 

1900. Cha. Z nad górnej Wisły. Sło- 
wo Polskie 1904, nr. 337, 339, 341. (Przed- 
stawia życie dzisiejszych flisaków). 

Rec S. Udziela, Lud X, 453. 

1901. Druciarze w Kaliszu i zarzuce- 
nie przez nich charakterystycznego ubio- 
ru. Gaz. Kaliska 1897, nr. 5. 

1902. Flis. Przyj, ludu 1835, I, 140. 

1903. Gonciarze. Wisła XV, 792. 

1904. Górka Stanisław. Skulscy »Och- 
weśnicy«, (Obraźnicy ze Skulska nad gra- 
nicą pruską). Wisła XV, 1. zob. nr. 1922. 

1905. Goszczyński Seweryn. Paster- 
stwo w ratrach. Dzień, podróży, s. 138 — 
145. 

1906. — Biesiada Juhasów. Wyjątek 
z powieść' dotąd niedrukowanej. Dzień. 
Dom. 1842, 63. 1907. Janik Michał. Flisacy. Lud X, 
4—10. 

1908. Jaworski Zygmunt, Dr. Paster- 
stwo w Tatrach polskich. Lud VIII, 
36 i n. 

1909. K... Paulina. Flisy. Przyj, ludu 
1840, II, 297, 310, 315. (Przedruk z » Pier- 
wiosnka «, Nowor. na r. 1840) (Z ryc). 

1910. Lewiński Jan Si Szewcy war- 
szawscy. Warszawa 1910, 8". 

Rec. D. W., Bibl. W^arsz. 1910, I, 387— 
388. 

1911. M. Rybacy. Kącik polskiej ziemi 
nad Bałtykiem. Przegl.pow. 1889,XXI,378. 

1912. Matyas Karol, Dr. Rabsice da- 
wnej puszczy sandomierskiej. Studyum 
etnograficzne. Przynl. 19o5, 58, 176, 276. 

1913. — Oryla Michała Haliniaka wspo- 
mnienia z podróży Wisłą do Gdańska. ' 
Prznl. 1907, 109. Bibliografia ludoznawstwa 71 1914. Młynek Ludwik. Życie sierskich 
pasterzy przed 20 laty. Lud IV, 274. 

1915. Owczarze. Opis owczarzy gó- 
ralskich w Tatrach galicyjskich, iiozmglw. 
1835, s. 311 i n. 

1916. P. Przekupnie gęsi w gub. Kali- 
skiej. Gaz. Kai. 1898, nr. 28. 

1917. Ptasznik z ulicy Piwnej w War- 
szawie. Kłosy 1887, II, 266 (z rys. C. Cie- 
chomskiego). 

1918. O robotnikach wiejskich." Tydz. 
Piotrk. 1899, nr. 24. 

1919. Rybołówstwo w dawnej Polsce. 
Przyj. Dom. 1853, 317) 

1920. Rzętkowski St. Piaskarze i tra- 
cze warszawscy Kai. Ungra 1870, s. 144 
(z ryc). 

1921. — Przekupnie warszawscy. Tam- 
że 1872, s. 73—78. 

1922. Skulscy ochweśnicy, czyli kra- 
marze z m-ka Skulska, gub. Kaliskiej, 
ich zwyczaje, gwara itp. Gaz. Kai. 1901, 
nr. 61. (zob. Górka, nr. 1904). 

1923. Sutor W. A. Życie pasterskie 
w Tatrach. Pamttrz. I, 44. 1924. Turski K. J. Wieczór nad Wisłą 
kolo Gdańska. Opiek. dom. 1869, s. 267 
(z ryc). 

1925. W. Ulica Rybak i w Warszawie. 
Kłosy XXXII, 83. 

1926. Wójcicki K. WI. Hajducy. Magp. 
VI, 58. 

1927. — Rybalt, obraz historyczny, wy- 
jątek z dzieła p. t. Stare gawędy i obra- 
zy. Magp. VI, 122. 

1928. — Klecha, obraz historyczny. Pi- 
śmiennictwo krajowe 1840, cz. II, nr. 7. 

1929. — Karykatury historyczne. I. Kle- 
cha. II. Albertus. IlL Matyjasz. Zar, dom. 
t. I. 105-141. 

1930. — Uliczni handlarze Warszawy. 
Tyg. i 11. 1860, 337. 

1931. — Osady rybackie. Kłosy II, 525. 

1932. - Powrót flisów. Kłosy XIII, 295. 

1933. — Flis na fryjorze, zob. »Szkice 
historyczne ild «, Kraków 1869. 

I 1934. Zabawski Wiktor. O kuśnierzach 
w Chyrowie. Księga pam. Uczniów Uni- 
j wers. Jagiell. ku uczczeniu 500-nego ju- 
i bileuszu. Kraków 1900. b) Cechy. 1935. Baran Kazimierz. Statuta i przy- 
wileje cechów nowotarskich. Spr. gimn. 
Nowy Targ 1909. 

1936. Bardel Fr., Dr. Cech piekarzy 
krakowskich w czasach Rzeczypospolitej 
polskiej. Na podstawie ksiąg i dokumen- 
tów tego cechu. Kraków 1901, 8", s. 60. 

Rec. A. Chmiel, Kwart. hist. XVL 482. 

1937. Baruch Maksymilian. Zwyczaje 
bractw kościelnych w Pabianicach. Tydz. 
Piotrk. X, 29. 

1938. — Z dziejów cechowych. Ustrój 
cechu kowalskiego w Pabianicach. Tydz. 
Piotrk. 1899, nr. 52. 

1939. Bestimmungen gesetzliche uber 
die Einrichtung der im Konigreiche Po- 
len eingefiihrten Kaufmannsgilde. Thom 
1853. ! 1940. Beyer K. Kurek srebrny bractwa 
strzeleckiego w Krakowie. Tyg. ill. 1861, 

IV, 86. 

1941. Bostel F. Przyczynki do dzie- 
jów zlotnictwa lwowskiego XVI i XVII w. 
Spr. Kom. hist. sztuki A. U. V, 15 
-23. 

1942. Bractwa- O bractwach i cechach 
rzemieślniczych w Polsce. Tyg. lit. 1843, 
VI, 48. 

1943. O bractwacłi i cechach w Pol- 
sce. Tyg. ill. 188S, 36. 

1944 Bractwo strzeleckie w Kórniku. 
Kórniczanin 1875, nr. 20. 

19i5. Bucłier Br. Die alten Zunft und 
Verkehrs-Ordnungen der Stadt Krakau 
nach Balt. Behems Codex Ficturatus, hrsg. 

V. B. B. Wien 1889. 72 Franciszek Gawelek Rec. Sokołowski, Kwart. hisl. 1889; 
Litter. Ontrulbl. 1889, s. 1181-1192; St. 
Tomkowicz, Czas 1889, nr. 222 i 223; 
Przegl. pol. 1889, 111; Kunst-chronik 1890; 
K. Weinhold, Ztschr. d. Ver. f. Yolksk. 
1891, I; A. R., Niwa 1891, nr. 2; Dietrich 
Schafer, Deutsche Littztg. 1891, nr. 3. 

1946. O cechach w dawnej Polsce. 
Przyj. Dom. 1853, 294-. 

1947. — w Galicyi. Dod. Gaz. Iw. 1852, 
nr. 42 i 46. 

1948. Chmiel Adam. Dawne wyroby 
nożowników krakowskich i znaki na 
nich. Rocznik krak. II, 89—108. 

1949. — Cechy miastaKazimieiza. Wiad. 
num.-arch. 1899, nr. 2 i 8. 

Rec. Zb. Pazdro, Kwart. hist. XIV, 
111. 

1950. — Uslrój miasta i cechów mia- 
sta Krakowa. Roczn. Krak. VI, 36 — 67. 

1951. Chotkowski Wl. Rzemiosła i ce- 
chy krakowskie XV w. Czas 1891, nr. 
29-45 (i odbitka). 

Rec. Ks. M. Morawski, Przegl pol. 1891, 
II; Kamiński J., Tyg. kat. 1891; Toż, Kur. 
Pozn. 1891, nr. 89; Dzień. Pozn. 1891, nr. 
138; Steslowicz Wl., Kwart. hist. 1891; 
Wl. Łuszczkiewicz, Przegl. pol. 1891, IV. 

1952 Chudziński A. Cech krawiecki 
w Brodnicy. Wisła XI, 603. 

1953. Czołowski Al. Brać sti'zelecka. 
Gaz. naród. 1896, nr. 294. 

1954. Daszyńska Z. Najnowsze bada- 
nia w kwestyi cechów. Pizegl. Tyg. 1890. 

1955. Dubiecki M. Towarzystwo strze- 
leckie krakowskie. Kraków 1902, 8°, 
s. 127 z ryc. 

1956. Eulenburg Fr. Uber die Innun- 
gen der Stadt Breslau vom XIII bis XV 
Jahrh. Berlin 1892. 

Rec. Wagner A., Kwart. hist. 1893, 68. 

1957. F. M. S. Towarzystwo łuczników 
w Warszawie. Tyg. ill. 1876, I, 464. 

1958. — O dawiiem zgromadzeniu chi- 
rurgów i cyrulików w Warszawie Tyg. 
ill. 1869, IV, 83. 

1959. Gąsiorowski W. Cechy kra- kowskie, ich dzieje, ordynacye, listy, swo- 
body., Kraków 1860, 8«, s. VIII i 96 z 2 litogr. 
Rec. Czas 1860, nr. 220. 

1960. Giedroyć Fi., Dr. Ustawy ce- 
chów cyrulickich w dawnej Polsce. Kro- 
nika lekarska, rocz. XVIII, (1897), zesz. 
3 — 8 (i osobne odbicie, s. 50). 

Rec. Z. Pazdro, Kwart. hist. XIII, 324. 

1961. Golińska Z. Dr. Miasta i cechy 
w dawnej Polsce. Warszawa, 1906, 8», 
s. V-|-100 (z rysunkami w tekście). 

1962. Gr. Rzemieślnicy krakowscy. 
Przyj. dom. 1852, 20. 

1963. Jenike L. Swoboda pracy wobec 
przywilejów cechowych. Kai. Ungra 1869, 
s. 93—96. 

1964. Juszczyk J. Wsparcia cechowe. 
Przegl. tyg. 1868. 

1965. — Gospody czeladzi rzemieślni- 
czej i składki tychże. Tamże 1869. 

1966. Knoop O. Von der Schutzengil- 
de in Rogasen (Rogoźno). Ztschr. f. Gesch. 
Posen 1892. ^ 

1967. Koehler KI. Dawne cechy i brac- 
twa strzeleckie, rzecz osnuta na danych 
o cechach i o bractwie strzeleckiem w Ko- 
ścianie. RTN. Pozn. XXV (i odb.). 

1968. Konic H. Cechy w świetle wol- 
ności pracy. At. 1895, II, 218. 

1969. Korotyński L. S. Z życia cecho- 
wego w dawnych' wiekach. Wisła XI, 
225 (z rysunkami). 

1970. Koziarz S., Ks. Cech garncarski 
w Sokołowie. Lwów 1899, 8«, s. 54. 

Rec. Kochanowski J. K., Książka 1901, 
nr. 8; Zb. Pazdro, Kwart. hist. XV, 228. 

1971. Kumaniecki Kaz. Wł., Dr. Cechy 
rękodzielnicze w Krakowie. Kraków 1906, 
8«, s. 86. 

Rec. A. N. Z., Przegl. powsz. 1907, IV, 
138. 

1972. Lady i wilkomy, oraz przywią- 
zane do nich zwyczaje cechowe. Gaz. 
Kai. 1901, nr. 93. 

1973. Lepszy L. Cech złotniczy w Kra- 
kowie, jego organizacya i dzieje, cz. I. 
Rocz. krak. I, 135-268. Bibliografia ludoznawstwa 73 1974 Lepszy L. Pacyfikał sandomier- 
sUi oraz złotnicy krakowscy drugiej po- 
lowy XV stulecia. Spr. Kom. hist. sztuki 
A. U.. V, 86-lOi. - 

Rec. Pazdro Z., Przegl. prawa i adni. 
1900, zesz. 4: 

1975. — Emalijerstwo krakowskie XVI 
i XVII wieku. Przyczynek do historyi 
sztuki. Tamże IV, 55 — 63. 

1976. — Inkrustacya, ustęp z dziejów 
zfotnictwa i szabli. Tamże IV, s. 106 — 117. 

1977. — Perganiiniści i pap. krak. 
Tamże V, 86. 

Rec. Pazdro Z., Kwart. hisl. XIV, 681. 

1978. Łepkowski Józef. Kilka słów 
o cechach i bractwach w Krakowie. Gaz. 
warsz 1853, nr. 142, s. 4. 

1979. — Złotnicy w Krakowie. Gaz. codz. 
1856, nr. 156, 159. 

1980. — O towarzystwie strzeleckiem 
ksakowskiem. Tyg. ill. 1865, XII, 86. 

1981. — Trąba obrzędowa górników 
wielickich. Kalend. Wildta 1860, s 111. 

1982. Łopaciriski H. Z dziejów cechu 
mularskiego i kamieniarskiego w Lubli- 
nie. Kraków 1899, A", s. 11, z 1 tabli- 
ca i 8 cynkotypami w tekście. (Odbitka 
z VI t. Spr. Kom. hist. szt. A. U ). 

Rec. Dr. Krćek, Lud VI, 413; Lepszy, 
Przegl. powsz. 1900, IV; Dr. Zb. Pazdro, 
Kwart. hist. XV, 226. 

198H. Łozidski Wl. Zlotnictwo Iwow- 
sliie w dawnych wiekach (1384 — 1640). 
Lwów 1889, 8», s. 109 i 1 ni., z ryc. 

Roc. TomkowiczSt., Czas 1889, nr. 222 
i 223; Kwiirt. hist. 1889, 468. 

1984. — Ormiański epilog lwowskiej 
sztuki złotniczej. Spr. Kom. hist. sztuki 
A U. VII, 241. 

1985. Łuszczkiewicz W. Obrazy szkół 
ct>L-howych polskich XV— XVII w. Kra- 
ków 1896, 4- to, s. 28 (odbitka z » Wia- 
domości numizmatyczne - archeologi- 
em/, ny eh «). 

Rec. Czas 1896, nr. 203. 

1986. Maciejowski W. Al. Historya 
rzemiosł w Polsce od czasów najda-^ 

Bibliografia Indaznawstwa. wniejszych aż do końca XVIII w. Kwart. 
Kłosów t. I, 86. 

1987. Martynowski Fr. Wędrowni nau- 
czyciele rzemiosł. Kur. Warsz. 1883, nr. 
190, 196. 

1988. — Z przeszłości średniowie- 
cznych miast. Wędrowiec 1901, 38, 52. 

1989. Medyński Aleksander. Kartka 
z życia cechu szewskiego w Złoczowie. 
Tydzień X, 792. 

1990. N. N. O cechach w Galicyi. Dodt- 
pglw. II, 165. 169, 1:3, 177. 181. 

1991. Pazdro Zbigniew. Uczniowie i to- 
warzysze cechów krakowskich od dru- 
giej połowy wieku XIV do połowy wie- 
ku XVII, napisał.. (Studya nad historya 
prawa polskiego wydawane pod redak- 
cyą O. Balzera, t. I, zesz. 4). Lwów 1900, 
S", 1 kt., s. 119 (2U5— 323). 

Rec. A. Bielecki, Przegl powsz. 1902, I, 
423; A. Rembowski, Słowo 1901, nr. 74 
(Warszawa). 

1992. — Statut czeladzi kupieckiej kra- 
kowskiej z XVII wieku (r. 1675). Przegl. 
pr. i administr. 1899, sierpień-wrzesień, 
s. 615-625, 677-695 (i odbitka). 

Rec. Dr. Krćek. Lud VI, 413. 

1993 Pepłowski St. Cechy i fabryki. 
Kartka z przeszłości Lwowa. Dzień, polsk. 
1890, nr. 12 i 14. 

1994. — Konfraternia kupiecka, kartka 
z przeszłości Lwowa. Dzień, polski 1890, 
nr. 232. 

1995. Poznari. Z poznańskiego cechu 
krawieckiego, podług księgi dokumentów 
cechowych. Kur. Pozn. 1892. nr. 49-106. 

1996. Przemyśl, złotnicy. Spr. Kom. 
hist. sztuki. A. U. V, 648. 

1997. R-na F. Cechy rzemieślnicze 
w Krakowie. Cech szewców. Tyg. ill. 
1892, nr. 126-136. 

1998. — Cechy rzemieślnicze w War- 
szawie. Tyg. ill. 1892, I, 342, 355, 371; II, 
20, 38, 100. 116, 260, 275 (z ryc). 

1999. — Cechy rzemieślnicze w War- 
szawie. Cech krawiecki, piekarski. Tyg. 
ai. 1893, I, 260, 277; II, 132. 180. 

10 74 Franciszek Gawelek 2000. Róg obrzędowy górników wie- 
lickich. Bies. liter. 1876, I. 239. 

2001. Śląski Bolesław. Przywileje da- 
wnego cechu rybackiego w Warszawie. 
Pr. fil. VII, 69. 

2002. — Dawne przywileje cechu pi- 
wowarów miasta Warszawy. Z pierwo- 
pisu wydal i objaśnienia dołączył... War- 
szawa 1909, 80, s. 41. 

Rec. Dr. I. Baranowski, Książka 1909, 
352-53;.!. Siemieński, Kwart. hist. XXIV, 
324. 

2003. — Dawne ustawy cechu skórni- 
ków praskich i warszawskich. Warsz. 
1910, 8°, s. 26. 

Rec. Dr. I. Baranowski, Książka 1910, 
155; Bibl. Warsz. 1910, III, 172. 

2004'. Sokołowski Maryan, Dr. Erazm 
Kamyn, złotnik poznański i wzory prze- 
mysłu artystycznego u nas w XV i XVI 
w. Spr. Kom. hist. sztuki A. U., V, 129. 

2005. Statuta Stowarzyszenia muzy- 
ków w Krakowie. Kraków 1905, 16-ka, 
s. 8. 

2006. Steslowicz Wł. Cechy krakow- 
skie w okresie powstania i wzrostu. 
Kwart. hist. 1892, VI, 85. 

Rec. K. J. Gorzycki, At. 1892, II, 283. 

2007. Sulisz Józef. Cech tkacki w Rop- 
czycach. Lud XIV, 277. 

2008. — Szkoła w Ropczycach w XVII 
w. Lud XV, 295. 

2 09. Świeżawski Ernest. Cech muzy- 
ków krakowskich w XVI wieku. Echo I, 
325, 329, 345, H62, 366, 387. 

2010. Surowiecki Wawrzyniec. Uwagi 
o ce<;hach, przez... Radcę Komisyi Rzą- 
dowej Wyznań religijnych i Oświecenia 
publicznego. Członka Tow. Król. Warsz. 
Przyj. Nauk, napisane w czerwcu 1816, 
a przez uchwałę tegoż umieszczone w 
Rocznikach. Roczn. W. XIII, 528, 2011. Szreder J. O cechach w dawnej 
Polsce. Dzień. Warsz. 1853, nr. 141. 

2012. Ustawa cechowa m. Kalisza. 
Pam. hist. L. Huberta 1. 

2013. — cechu szewców w Augusto- 
wie. Dod. Gaz. Iw. 1851, nr. 19. 

2014. — cechu tkackiego w Drohoby- 
czu. Tamże 1854, nr. 26, 27. 

2015. — cechu szewców w Jazłowcu. 
Tamże 1861, nr. 10 i 11. 

2016. — szewców w Krośnie. Tamże 
1853, nr. 28-30; 1854, nr. 23. 

2017. — blacharzy we Lwowie. Tamże 
1855, nr. 7 i 18; 1861, nr. 42. 

2018. — tkaczy w Niemirowie. Tamże 
1853, nr. 62. 

2019. — kuśnierzy w Olesku. Tamże 
1861, nr. 21- 22. 

2020. — czapników w Samborze. Tam- 
że 1853, nr. 47. 

2021. krawców w Tarnopolu. Tamże 

1855, nr. 8 i 9. 

2022. V. R. Cechy w Wielkopolsce. 
Przegl. powsz. 1886, IV, 48. 

2023. Wiercieriski Henryk. Ze starych 
szpargałów. (Z życia rzemieślników w 
XVII w.). Wisła IX, 534. 

2024. Zieliński Wł. K. Cechy w Lu- 
blinie. Bibl. Warsz. 1886, III, 48. 

Rec. O. Balzer., Kwart. hist. 1887. 

2025. Zieliilski J. Rys historyczny me- 
dalierstwa w Polsce w XVI i XVII w. 
Wiad. num.-arch. IV, '/s- 

2026. Złotnicy krakowscy. Spr. Kom. 
hist. sztuki A. U. IV, 68. 

2027. — Złotnicy Żydzi w Brodach. 
Tamże V, 86. 

2028. Zubrzycki J. Krakowska szkoła 
architektoniczna XIV w. Roczn. krak. II. 
109—150. 

2029. X. Y. Cechy i bractwa. Gwciesz. 

1856, s. 3. c) Żebracy. 2030. Fudalewski Ks. Dobroczyn- 1 wiejskich). 
ność i żebractwo. (Z życia dziadów | nr. 21. Gazeta Radomska 1892. bibliografia ludoznawstwa 76 2031. Gregorowicz Jan Kanty. Żebra- 
cy. Dzwonek 1870, II, 129, U5, 161. 

2032. Kraskowski J. Kilka słów z po- 
wodu ubóstwa i żebractwa w Krako- 
wie. Kraków 1898, 8-ka mała, s. 19. 

2033. Łepkowski Józef. Ubodzy i za- 
kłady dobroczynne w Krakowie. Zob. 
rozdz. VIII a) i)Bibliografii<,Łepkowskie- 
go »Z przeszłości*. 

2034. Męciński Al. O żebractwie i włó- 
częgostwie. Przegl. sąd. i adm. 1888— 
1892 (i odb.). 

2035. Mroczko Franciszek. Z życia że- 
braków. Szkic etnograficzny. Lwów 1885, 
8», s. 24. 

2036. Piątkowska Ignacya. Żebracy 
w ziemi Sieradzkiej. Wisła VIII, 786. Zob. 
Kaliszanin 1889. nr. 95—97. 2037. R. (Korespondent z Kłodawy). Że- 
bractwo i oświata w miasteczku. Gazeta 
Kaliska 1896, nr. 63. 

2038 S. X. X. Surowce. (Tak zwą w Za- 
wierciu włóczęgów). Tydz. Piotrk. XIII, 6. 

2039. Sojda J. Ze spraw gminnych. 
(Zycie żebraków, ich pieśni itd.) Gaz. kal. 
1902, nr. 15. Toż przedrukowane w Ty- 
godniku Piotrkowskim za rok 1902, 
nr. 6. 

2040. Wierzchlejski R. O żebractwie 
w Warszawie. Kur. codz. 1880, nr. 277. 

2041. Wiślicki Adam. Żebractwem w 
Warszawie. Przegl. tyg. 1868, s. 85. 

2042. Żebracy w Kłodawie. Tydzień 
Piotrk. 1898, nr. 42. 

2043. Żebraki w Polsce. Przyj, ludu 
1836, II, 407 (z ryc). d) Złoczyńcy. 2044. B. E. Opryszki w Karpatach. Po- 
wieść z podań gminnych. Zbier. liter. 
1836, 27-30, 43-45. 

20ib. Dzierzkowski J. Kuglarze; po- 
wieść pisana 1839. Lipsk 1845. (Zawiera 
obraz żjcia złoczyńców). 

1046. — Opryszki. Przyj. dom. 1861, 
1, 17, 33, 49. 

2047. Gloger Z. Głos ze wsi. Niwa XV, 
447 i n. (Zycie złodziei). 

2048. K. W. Rozbójnicy w Tatrach. 
Gwciesz. 1868, s. 388, 396, 413. 

2049. Meta. Bandyci polscy w wieku 
XVIII. Tyg. iU. 1908, I, 142. 2050. Opryszki w Karpatach. Przyj/- 
ludu 1836, I, 33 (z ryc). 

2051. Ze Skaryszewa. (Koniokradz- 
two). Gaz. Rad. 1894, nr. 17. 

2052. Szopiński Baltazar. Opryszki , 
czyli łzbójnicya karpaccy. Tyg. ill. 1901, 
II, 571. 

2053. Wójcicki K. Wł. Rozbójnicy. Wia- 
domość historyczna przez... Bibł. Warsz. 
1841. II, 10. 

2054. — Rozbójnicy. Zar. dom. t. I, 
s. 304—343. e) Czytelnictwo, oświata, moralność. 2055. Balicki A. E. W sprawie literatu- 
ry odpustowej. Echo przem. 1904, nr. 81. 

2056. Badura Wincenty. Ludność pol- 
ska pow. Łańcuckiego i Przeworskiego 2057. — Ludność wiejska pod wzglę- 
dem oświatowym i kulturalnym. Kraków 
1908, 8», s. XI-|-75. 

Rec. Dr. Gargas, Przegl. p. 1909, III, pod względem oświatowym i kultural- 1 240. 

nym. Lwów 1908, 8», s. 32, z 4 rycinami, i 2058. Baudouin de Courtenay R. Li- 1e JFranciszek Gawelek teratura chłopska w Galicyi. Glos 1900, 
nr. 18. 

2059. Z Będzina. O obniżeniu się mo- 
ralności włościan przybywających na za- 
robek do Będzina. Gazeta Kaliska 1900, 
nr. 173. 

2060. Bibliografia wydawnictw ludo- 
wych, staraniem lwowskiego Koła arty- 
styczno-literackiego wydana, 1848 - 1898. 
Lwów 1899, 8», s. 4 i 151. 

2061. Bobińslci Stanisław. Pogadanka 
o rzekomej demoralizacyi służby folwar- 
cznej. Tydz. Piotrk. 1900, nr. 45. 

2062. Br. M. Katalog krytyczny wyda- 
wnictw ludowych. Świt 1884, nr. 31. 

2063. Bystrzycki K. Emigracya ame- 
rykańska w literaturze ludowej. Głos 
1891, nr. 70. 

2064. Chmielowski Piotr. Literatura 
dla ludu. At. 1891, IV, 551. 

2065. W sprawie czytelnictwa ludo- 
wego*). Wisła IV, 464, 694, 890 (Potocki 
A., Wasilewski Z.); XV, 489, 619 (Rado- 

"sławski K., Karliński A.). 

2066. Demoralizacya ludu i potrzeba 
oświaty (Koresp. z Lelowskiego). Tydz 
Piotrk. XII, 4. 

2067. Dobrowolski Adam. Książki dla 
ludu. Świat 1889, s. 18. 

2068. Fakt oburzający okrucieństYi^a 
chłopskiego. Gaz. Kai. 1901, nr. 184 

2069. Fijałkowski Ignacy. Rozprawa 
o oświeceniu ludu. Rocz. W. XIII, 152. 
(Przedstawia historyczny rozwój wolno- 
ści i oświecenia ludu od czasów najda- 
wniejszych). 

2070. Gawełek Franciszek. Kalendarze 
dla Mazurów w latach 1835—1880. Świat 
Słów. 1910, I, 27—37. 

2071. Gniewski Zygmunt. Smutny stan 
obyczajów ludu pod Strzemieszycami. 
Tydz. Piotrk. XVII, 2. 

2072. Górki Małe. Czyn szlachetny 
włościan. Tamże XXIV, 1. 2073. J. A., Dr. O literaturze ludowej 
Śląska. Praca (Poznań) 1906, s. 862—64. 

2074. Kamiński M. Literatura odpu- 
stowa. Sfowo polskie 1901, 467. 

2076. — Miłość i jej przejawy u ludu 
wiejskiego. Kłosy V, 173, 190, 196. 

2076. Z Koźminka. O stanie oświaty 
i zamożności mieszkańców (według »Ga- 
zety Świątecznej*). Gazeta Kaliska 1896, 
nr. 63. 

2077. Kraszewski J. I. Odczyty o cy- 
wilizacyi w Polsce. Gaz. codz. polsk. 

1861. nr. 129-148. 

2078. L S. Dzieci wiejskie. Głos 1889, 
nr. 6 (zob. nr. 189). 

2079. Literatura odpustowa. Echo 
przem. 1904, nr. 79. 

2080. — ludowa (Traktuje o utworach 
i wydawnictwach dla ludu). Tyg. Pozn. 

1862, s 299-296, 383. 

2081. Londzin Józef, ks. Kilka druków 
śląsko-polskich z zeszłego i pierwszej po- 
łowy bieżącego stulecia, z szczególniej- 
szem uwzględnieniem innych książek 
polskich, używanych przez ludność pol- 
ską w Księstwie Cieszyńskiem. Spr. gimn. 
Cieszyn 1898, s. 3—22. 

20h2. Łaciak B., ks. Oświata ludowa 
i literatura. Dwutyg. katech. i duszp. 1905, 
s. 538—541. 

2083. Łagowski Floryan. Literatura 
dla ludu. At. 1879, 111, 584 (Ogólne zna- 
czenie pieśni i powieści ludowych). 

2084. Łodzi wpływ ujemny na mie- 
szkańców Kłodawy i wsi okolicznych. 
Tydz. Piolrk. XXIV, 20. 

2085. Łopaciński Hieronim. Z dawnych 
zwyczajów szkolnych. Ośla czapka i ozór. 
(Z obrazkiem Józefa Głowackiego, sko- 
piowanym przez Henryka Wiercieńakie- 
go). Wisła XVI, 39. 

2086. — Z dawnych zwyczajów szkol- 
nych. Wisła XVIII, 347. 

2087. 1VI. S. Oświata ludu podgórskie- *) Zob. nr. 443. bibliografia ludoznawstwa 77. go i jej dążność. (Obrazek od Starego 
Sącza;. Czas 1><56, nr. 272, 273. 

2088. Magiera Jan Franciszek. Poca- 
łunek wżyciu wieśniaka. Wisła XV, 787. 

2089. Makiejew S. A. Stan oświaty 
ludowej w gub. Radomskiej (obecnie 
i przed laty 20). Gaz. Rad. 1890, nr. 88. 

2090. Medydski Aleksander. Powiat 
Tarnopolski pod względem oświatowym 
i kulturalnym. Spr. gimn. Tarnopol 1910. 

2091. Merczyng H Pruscy Mazurzy 
i wydawnictwa Giersza. Gaz Polsk. 1882, 
nr. 56. 

2092. Moralność włościan Giertrudowa 
pod Radomskiem. Tydz. Piotrk. XXIV, 9. 

2093. Nowicki Adam. Z piśmiennic- 
twa Mazurów pruskich. Dod. do Przegl. 
Tyg, 1891, 133. 

2094 Odpustowe druki. Kur. Iw. 1901, 
263. 

2095. Orsza H. Piśmiennictwo ludowe. 
Książka 1902, 67-69. 

2096. Ossowski J. Przyczynek do lite- 
ratury Mazurskiej At. 1882, 111,145—170. 

2097. — Przyczynek do literatury Ma- 
zurskiej, z papierów pozostałych po ś. p... 
wydał M. Andryson. Odbitka z Dzienni- 
ka poznańskiego. Poznań 1882, 8", s. 47. 

2098. Oświata ludowa. Tydz. Piotrk. 
XIV, 4. 

2099. Pałka Stanisław. Poziom umy- 
słowy naszych włościan. Gaz. Rad. 1888, 
nr. 87, 92, 94. 

2100. Parczewski A. J. O literaturze 
ludowej Śląska. Praca 1901, 13. 

2101. Podgórski Zygmunt. Powiat Ja- 
rosławski pod względem kulturalnym 
i oświatowym. Kraków 1909, 8" duże, 
s. 64 i tabl. statyst. powiatu Jarosław- 
skiego. 

2102. Prusy Zachodnie. Literatura lu- 
dowa w Prusach Zachodnich. Dzienp. 
1863. nr. 274. 

2103. Przegląd literatury ludowej pol- 
skiej z dwóch lat. Odb. z Reformy. Kra- 
ków 1890, 80. s. 85. 2104. Przesądy ludu względem wy- 
chowania dzieci; Trasler, Poseł Gal. za- 
chodniej, czyli Nowy kalendarz, Kraków 
1808. 

2105. R. G. Oświata ludu w gub. Ra- 
domskiej. Gaz. Rad. 1888, nr. 69. 

2106. Rachwałowice pod Koszycami. 
Wdzięczność włościan dla dziedziców. 
Tydz. Piotrk. XXV, 35. 

2107. Z Rawy okolic. Tydz. Piotrk. 
XVII,, 26. 

2108. S. W. Nasze sługi (zwyrodnienie 
obyczajowe). Gaz. Kai. 1901, nr. 23. 

2109. Skalski St. Szkolnictwo w gub. 
Piotrkowskiej. Szkoły niższe. Tydz. Piotrk. 
1900, nr. 4. 

2110. Dla dziedziców Skrzydłowa 
wdzięczność włościan. Tydzień Piotrk. 
XXIII, 44. 

2111. Stan moralny ludu w pow. Piotr- 
kowskim. Tydz. Piotrk. XIX, 32. 

2112. — Stan oświaty w Galicyi. Tydz. 
Piotrk. XXI, 6. 

211H. Świecki F. Ze wsi. (O demorali- 
zacyi ludu w Piotrkowskiem). Tydz. Piotrk. 
1892; XX, nr. 33. (Por. Wisła VII, 228 -229, 
i 415—416). 

2114. Z Tuszyna. O nizkim stanie czy- 
telnictwa w miasteczku i okolicy. Tydz. 
Piotrk. 1901, nr. 40. 

2115. Wawrzeniecki Maryan. Czapka 
z rogami. (Przyczynek do dawnych zwy- 
czajów szkolnych). Wisła XVII, 645. 

2116. Weyhertówna Wł. Nasze pi- 
śmiennictwo ludowe (1901—1903). Książ- 
ka 1904, s. 86-96. 

2117. — Piśmiennictwo ludowe na Gór- 
nym Śląsku, w Poznańskiem i Prusach 
Zachodnich. Książka 1904, s. 287—90. 

Rec. Słowo 1904, nr. 73. 

2118. Wójcicki K. Wł. Pogląd na lite- 
raturę ludową. Dzień. Warsz. 1853, nr. 
196. 

2119. Wydawnictwo dzieł ludowych. 
Tydz. Lw. 1875-1876, s. 153, 169, 185, 
205: 1876—1877, s. 65; 1877-78, s. 97. 75 ti^ran Ciszek ftawetek 2120. Zaleski Konrad. Śmierć podczas I 2121. Zasady wychowania w pojęciach 
wesela. Wisła XVI, 465 (wypadek cha- ludu śląskiego. Mieś. pedag. 1895, 8.41,68. 
rakteryzujący moialność ludu). 2122. Zawiliriski Koman. W sprawie 

książek dla ludu. Świat 1889, s. 39—41 VII. życie religijne. 2123. Barbara św. Obchód uroczysto- 
ści Św. Barbary przez górników w So- 
snowcu. Tydz. IMotrk. XIX, 51 ; XXII, 49. 

2124. Bielany (pod Warszawą). Rozm- 
glw. 1844, s. 199. 

2125. Błachut Augustyn, ks. Uroczy- 
stość poświęcania pól w Kamieniu, w pow. 
Krakowskim. Lud XI, 308. 

2126. Bogobojność dawnych Polaków. 
Przyj. Dom. 1852, 79. 

2127. Boże Ciało. Gaz. Kai. 1897, 
nr. 48. 

2128. Charakter religijny ludu pol- 
skiego. Dzień. Dom. 1845, 204-205. 

2129. Ciesielski Michał, ks. Pielgrzym- 
ka na Jasną Górę. Gazeta Kaliska 1896, 
nr. 73, 74, 75. 

2130. Czaja Stanisław. Wiara u ludu. 
Lud X, 434-437. 

2131. Deotyma. Procesya Bożego Cia- 
ła w Krakowie w r. 1281. Biesiada liter. 
1909, I, 468. 

2132. Gorzkowice Poświęcenie dzwo- 
nów kościelnych w Gorzkowicach. Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 23. 

213.'^. J. M. Bielany. (Zwyczaj nawie- 
dzania Bielan w Zielone Świątki). Czyt. 
niedz. 1857, 169. 

2134. — Procesye Bożego Ciała. Czyt. 
niedz. 1857, 185. 

2135. Koch Aleksander. Poświęcanie 
pól. Lud ly, 184. 

2136. ~ Święcenie wieńców zbożowych. 
Lud IV, 443. 

2137. L. Odpust w Kielcach. Przyj, 
dom. 1852, 92. 2138. Łepkowski J. Kalwarya Zebrzy- 
dowska. Kai. Wildta 18.56. 

2139. — O odpuście kalwaryjskim. Czas 
1852, nr. 187. 

2140. — Ostatnie dni Wielkiego tygo- 
dnia w Kalwaryi (Podpis X. T.). Gaz. 
warsz. 1852, nr. 124. 

2141. Licheń. Pobożność ludu, znika- 
nie stroju. Gaz. Kai. 1897, nr. 67. 

2142. Mączyński Józef. Procesya różań- 
cowa w Krakowie. (Ze zbioru podań 
i wspomnień krakowskich). Czas 1858, 
nr. 244. 

214H. Medydski N. O Słowianach. Pam. 
powsz. 18.S5, I— II. (Nabożeństwo). 

2144. Niedźwiedzki Władysław. Naj- 
świętsza Panna »Roztworna«. (O dniu 
Zwiastowania N. P. Maryi dnia 25 mar- 
ca). Słowo 189i, nr. 74. 

2145. Niewiasty polskie, święte i świą- 
tobliwe, ze wstępem o pobożności w da- 
wnej Polsce. Warszawa 1898, l6-k a, s. 94 
i 2 ni. 

2146. Obchód święta Bożego Ciała 
w Warszawie. Tyg. ill. 1871, I, 121. 

2147. P. F. X. Karność postu w Pol- 
sce. Przegl. katol. 1892, nr. 13-15. (Art. 
hist. o zwyczajach postnych). 

2148. Paprzyca H. Poglądy religijne 
przodków naszych. Wisła XVI, 219, 508. 

2149. Piechocka Marya. O czci ludu 
do Najświętszej Maryi Panny. Księga pa- 
miątkowa ku czci pięćdziesięciolecia ogło- 
szenia dogmatu o Niep. Pocz. N. M. P. 
wydana staraniem Sodalicyi Mar. Lwów 
1905, tom I, s. 116-122. Bibliografia ludoznawstwa 79 Rec. M. Troter, Lud XII, 85. 

2150. Pobożność ludu i zanik strojów. 
Gaz. Kai. 1897, nr. 69. 

2151. Pogląd na stosunki religijno-oby- 
czajowe za czasów St. Augusta. Pizegl. 
Iw. 1875, t. IX. 

2152. Reymont Władysław. Pielgrzym- 
ka do Jasnej Góry. Wrażenia i obrazy. 
Warszawa 1895, 8°, s. 132, z illustr. 

Rec. Z. Wasilewslii, Wisła IX, 429. 

2153. Różadska Janina. Uroczystość 
Św. Jana Nepomucena. Lud XI, 416. 

2154. Siarczyński Vr. Obrządki reli- 
gijne, pamiątki i zwyczaje krajowe na 
pewne dni. Nowy kalendarzyk na rok 
1829. Lwów 1828. 

2155. Udziela Seweryn. Religia i mo- dlitwa u ludu ropczyckiego. Wisła III, 
592. 

2159. Weinert A. Obchód uroczystości 
Bożego Ciała w Warszawie w XVII i 
XVIII w. Bibl. warsz. 1853, I, 567—75 
(i odbitka). 

2160. Wójcicki K. Wł. Niedziela na 
wsi. Tyg. ill. 1860, II, 617. 

2161. — Pobożność dawnych Polek. 
Kalend, ill. dla Polek 1865. s. 24. 

2162. — Procesya Bożego Ciała. Kłosy 
X, 384. 

2163. Zarzewicz Ludwik. Zielone Świąt- 
ki i majówki na krakowskich Bielanach. 
Kraków 1867, 4-to. s. 5. (Odbito w 20 
egzempl. z Kalendarza krakowskiego Jó- 
zefa Czecha). VIII. Zwyczaje, obyczaje i obrzędy. 1) Ogólne (sąsiedzkie, codzienne itp.). 2164. Biesiekierski. Typy włościan ku- 
jawskich. Tyg. ill. 1863, VII, 64 i nast 
z rys. (Podaje zwyczaje). 

2165. Chamski M. D. Szkice obycza- 
jowe z życia Mazurów. Kłosy 1876, II, 
169, 183, 196, 246. 262. 

2166. Dmochowski Franciszek Salezy. 
Obrazy obyczajów i wspomnienia po- 
dróżne zebrane z najnowszych autorów 
i podróżników. Warszawa 1835, 12-ka, 
s. 117. 

2167. — Obyczaje i zwyczaje szlachty 
i ludu wiejskiego w Polsce i w ościen- 
nych prowincyach. Warszawa 1860, 8", 
s. 314, niel. 2. 

2168. Dziewięćkrotne dzwonienie u fa- 
ry w Piotrkowie. Tydz. Piotrk. VII, 39, 41- 

2169. Dzwonienia zwyczaj w Polsce. 
Przyj. dom. 1851, 339. 

2170. Fritz J. N. Zwyczaje i obyczaje 
na Śląsku. Tyg. ill. 1865, XII, 201. 2171. Giegużyński H. Wieczornice. 
Kłosy VII, 172, 187. 

2172. Gloger Z. Zwyczaje ludu z oko- 
lic Tykocina i Bielska. Bibl. Warsz. 1868, 
I, 141. 

2173. — Obrzędy rolnicze, opisał.. .War- 
szawa 1868, 8»,s. 14 (odb. z Bibl. Warsz.). 

2174. — Skarbczyk. Zwyczaje doro- 
czne. Warszawa 1888, 8-ka mała, s. 61. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła II, 634. 

2175 — Zwyczaje i pieśni doroczne, 
z ust ludu i źródeł etnograficznych. War- 
szawa 1899, wyd. 4-te, 8«, s. 67. 

2176. Gołębiowski Łukasz. Lud pol- 
ski, jego zwyczaje, zabobony, przez... 
Członka Tow. Król. Warsz. )'rzyj.Nauk. 
Warszawa 1830, 8', s. 325 i 2 tabl. (Prze- 
pisał z rękopisu Wł. Wójcickiego piosn- 
ki, o gusłach, obrzędach i starożytności, 
resztę brał z Czerwińskiego : Okolica Za- 
dniestrska; Grabowskiego: Opis Krako- 80 Franciszek Gawelek wa; świeckiego: Hlarożyt. Polsk. ; Go- 
szczyńskiego: Przypisy do Zamku Kaniow- 
skiego i z innych). Toż, wyd. II Lwów 1884. 
Hec. Gaz. Polsk. 1830, październik, s. 2. 

2177. — Domy i dwory (tyt. dłuższy)... 
opisanie wszelkich zwyczajów dworskich 
i różnych obyczajowych. Warszawa 1836, 
80, s. 296 i 2 ni. Toż, wyd. II, Lwów 
1884, 8«, s. 287. 

2178. — Spis rzeczy zawartych w 4 to- 
mach, opisujących zwyczaje i obyczaje 
Polaków. Warszawa 1830, 8", s. LXXII. 

2179. Grabowski A. Dawne zabytki 
m. Krakowa. Przypomnienia przeszłości 
o niektórych starożytnych zwyczajach 
mieszczan krakowskich, o bramach, basz- 
tach i wszelakich tej niegdyś stolicy obro- 
nach, z dodatkiem różnych do dziedziny 
pamiątek należących wiadomości, z rę- 
kopismów zebrał i ogłosił... Z planem 
Krakowa. Kraków 1850. 8", s. IV i 226, 
niel. 2, z 2 ryc. i jednym planem. 

Rec. I. B. Bibl. Warsz. 1851, I, 357. 

2180. — Starożytnicze wiadomości o 
Krakowie. Zbiór pism i pamiętników ty- 
czących się opisowej i dziejowej prze- 
szłości, oraz zwyczajów tej dawnej sto- 
licy kraju, z dodatkiem różnych szczegó- 
łów, Polaków zająć mogących. Z da- 
wnych rękop. źródłowo zebrane. Kra- 
ków 1852, 8», s. XV i 306. Z ryc, drze- 
woryt, i portr. autora. 

2181. Grabowski Bronisław. Zwyczaje 
doroczne ze stanowiska mitologii poró- 
wnawczej. Tyg. powsz. 1878, s. 497,513— 
518,598—595, 707—710, 799—800, 818—819. 

2182. — Zwyczaje doroczne ze stano- 
wiska mitologii słowiańskiej. Tyg. ill. 
1879, 648. 

2183. Hodi T. J. Nasze święta dawne 
i dzisiejsze. Prawda 1881, nr. 53. 

2184. Hoffmanowa KI. Różne zwycza- 
je ludowe. Zob. »J. Kochanowski w Czar- 
nolesie«, t. II, s. 95 i n. (Lipsk 1845). 

2185. Iks. Zwyczaj uderzania sercem 
dzwonu w jedną stronę. Wisła VI, 494. 

2186. Janota Eugeniusz, Dr. Lud i je- go zwyczaje. Prznl. 1878, I, 151, 224, 
358. 451, 558. 

2187. K. B. W. Zwyczaj uderzania w je- 
dną stronę dzwonu. Wisła VI, 737. 

2188. K(orotydski) S. L. Ze starej książ- 
ki. (»Ozdoba kościoła kalol.a etc. wyd. w 
Lublinie 1747). Traktuje o pochodzeniu 
niekt. zwyczajów świątecz, jak: święce- 
nie owsa, świec, chleba, pokarmów wiel- 
kanocnych, procesye itp.). Wisła IV, 385. 

2189. Kalendarz narodowy czyli ze- 
branie pamiątek na każdy dzień roku, 
bądź religijnych i historycznych, bądź 
gminnych. Kai. domowy na rok 1830, 
s. 16-25. 

2190. — zwyczajowy. (Wytłumaczenie 
obchodu uroczystości zwyczajowych). Kai. 
Wildta 1853, 1~17; Kai. Ungra 1854, 
9—13. 

2191. Kamidski M. Domowe zwyczaje 
ludu okolic Wiłkomierza. Tyg. ill. 1864, 
X, 448, 460, 468, 476 (z 15 rys. Gersona). 

2192. Karłowicz Jan. Ślady wieku ka- 
miennego w pewnych zwyczajach. Tyg. 
powsz. 1881, s. 214 i 236—37. 

2193. — Mycie nóg. Z franc. na jęz. 
polski przełożyła L. B. Lud X, 369—373. 
(Zwyczaj obrzędowy, podaje przykłady J 
i z polsk.). I 

2194. Karwowski St., Dr. Dzwonienie 
dziewięciokrotne symboliczne (w Gnie- 
źnie). Wisła XVII, 512. 

2195. Kierski E. Zwyczaje, obrzędy 
i zabobony ludu w Ks. Poznańskiem. 
Tyg. ill. 1861, IV, 158-160. 

2196. Kitowicz Jędrzej. Obraz Polaków , 
i Polski, wydanie Edwarda Raczyńskie- 
go. Tora VII do X. Opis obyczajów i zwy- 
czajów za panowania Augusta III, przez... 
wydany z rękopisu przez E. Racz. To- 
mów 4. Poznań 1840, w 12-ce, s. IV, 
248, 243, 310 i 190. (Wyj. w Pam. Warsz.). 

2197. — Opis obyczajów i zwyczajów 
za panowania Augusta III. Drugie wy- 
danie. Tom I. Poznań 1850, w 12-C2, s. 
156. Toż, wyd. trzecie. Tomów 4. Pe- 
tersburg i Mohylew 1855, 8». Tom I, s. XL Bibliografia ludoznawstwa 81 f i 162, t IF, s. 150, t. 111, s. 199. t. IV, | 
s. 124:. (Życiorys pióra Wójcickiego). I 

2198. — Pamiętniki do panowania Au- 
gnsta 111. Tomów 3. Poznań 1840, w 12-ce. 

2199. Kołodziejczyk E. Zwyczaje, ob- 
iządki, zagadki i pieśni ludu kaliskiego 
w okolicach Wielunia. Lud XV, 91- 107. 

2200. Kraszewski J. 1. Pomniki do hi- 
ł^toryi obyczajów w Polsce z XVI i XVII 
w., zebrane z rzadkich druków. War- 
szawa 1843, 8", s. 269. 

Rec. K. Wl. Wójcicki, Bibl. Warsz. 
1843, IV, 648. 

2201. — Odczyty o cywilizacyi w Pol- 
sce. Warszawa 1861, 8", s. 146. 

22t'2. Lepko wski Jozef. Z przeszłości. 
Szkice i obrazy. Artykuły fejletonowe. 
Kraków 1862, 8°, s. 291 i kart. niel. 2. 

2203. — Przegląd krakowskich trady- 
C3j , legend , nabożeństw , zwyczajów, 
przysłów i właściwości Kraków 1866. 
80, s. 68. 

2204 - i Czernicki Gust. Uroczysto- 
ści krakowskie. Gaz. Warsz. 1854, nr. 
170—183. 

2205. — Drobiazgi archeologiczne Gaz. 
codz. 1855, nr. 61, 111; 18.Ó6, nr. 83. 136. 

2206. — Li.sly i notatki z podróży ar- 
cheologicznej po Galieyi. Gaz. Warsz. 
1852, nr. 240 — 279. Kilka przedruków 
w Gaz. Iwowsk. w dodatku 1855, nr. 
20-50. 

2207. Łopaciński Hieronim. Dzwonie- 
nie dziewięćkrotne. Wisła VII, 243. 

2208. — .leszcze o dzwonieniu dziewięć- 
krotnem. Wisła XVII, 125, 391. 

•^209. M. O zwyczajach. Tydz. niedz. 
1868, nr. 24. 

2210. M. W. Obyczaje w moich stro- 
nach. (Miejscowość nie wymieniona). Gaz. 
Świąt. 1894, nr. 719-722. 

2211. Maciejowski W. Al. Polska aż 
do pierwszej połowy XVII wieku pod 
względem obyczajów i zwyczajów we 
czterech częściach opisana. Tomów 4. 
Warszawa i Petersburg, u G. Sennewal- 
da, Eggersa i S-ki, w druk. P. Baryc- 
Bibliografia ludoznawstwa. kiego w Warszawie, 1842, w 12-ce. Tom 
I, s. XXVI 1420; Tom II, s. 468; Tom III. 
s. 383; Tom IV, s 470 i nieiiczb. 30. 

Hec. Uoczn. kryt. lit. 1^42, II, 77. 81, 
85, 88, 97, 100. 105. 109, 113. 117, 120, 
124, 129, i:-i2, 137. 140. 

2212. Majeranowski K Pielgrzym 
z Tenczyna. Dzieło pośv,'ięcone obycza- 
jom i starożytności narodowej. Tom I. 
Kraków, 182H, 8«. 

2213. Małecka Wanda. Obyczaje, zwy- 
czaje i wiara dawnych Słowian. Wanda 
1828, s. 209-221. 

2214. Meleniewski D. Zwyczaje i oby- 
czaje dawnych Polaków z Kromera. 
Dzw. XVII, 246. Toż. Uwkorspw. 1829. 
s. 331. 

2215. Miniszewski J. A. Zwyczaje i ob- 
rządki ludu w okolicach Wielunia. Nie- 
zap. 1842, 187. 

2216. Morawska Z. Z obrządków i zwy- 
czajów starodawnych. Bluszcz 1904? 161 
—162. 

2217. Narbutt T. Rys krótki obycza- 
jów narodu polskiego. Tyg. wil. 1817, 
161 i n. 

2218. — Zwyczaje ludu. Lwowianin 
1841,, s. 48. 

2219. — Zwyczaje i obyczaje ludu. 
Przyj. dom. 1866. 

2220. Niegdyś a teraz. (Obrazek z ży- 
cia staropolsk.i. Przyj. dom. 1854, nr. 6. 

2221 Nowowiejsld A , ks. Dzwonie- 
nie symboliczne. Wisła XVII, 513. 

2222. Obrzędy religijne i zwyczaje przy 
nich zachowane. (Mat. nadesłane na Wy- 
stawę w Lublinie 1901 r., przez .1. Maja 
i ks. Gust. Gierasieńskiego). Wisła XVI, 
H58. 

2223. Obyczaje dawne i zwyczaje szla- 
chty i ludu wiejskiego w Polsce i w o- 
ściennych prowincyach. Warszawa 1860, 
80, s. 314. 

Rec. Bibl. Warsz. 1860, II, 511. 

2224. — staropolskie. Niewiasta 1862. 

2225. Oczykowski 11. Dzwonienie dzie- 
więćkrOtne symboliczne. Wisła XVII, 513. 

U Franciszek Gawełek 2226. — Oczykowski K. Zwyczaje. Wi- 
sła XVII, 759. 

2227. Ogończyk St., zob. Radziko- 
wski. 

2228. Olszewski MicliaJ. Oświata Sło- 
wian pogańskich. (Zycie, zwyczaje, oby- 
czaje, religia itd.) Panintuk. III, 305. 

2229. Osipowska JózeHna Zwyczaje 
i obyczaje ludu w Zapuszczańskiem, 
Magp. V, 178, 186, 194, 2 2, 218 i 220. 

2230. Ostrołęcki Stanisław. Dawniej 
a dzisiaj. Gaz. Lubelsk. 1901, nr. 3-9. 

2231. — Dawniejsze zwyczaje doro- 
czne Lublina. Gaz. Lubelsk. 1901, nr. 
11—16. 

2232. Parczewska Melania. Zwyczaje 
zachowywane podczas świąt i obchodów 
wśród ludu polskiego na Górnym Ślą- 
sku Wisła XVIII, 531. 

22H3. Pauli Żegota. Wyiinki z podróży 
po Galicyi w r. 1831. (Wojnicz, Lusła- 
wic(* Zakliczyn, Melsztyn, Czchów. Roż- 
nów, Zby^zyce, Chełmiec, Nowy Sącz, 
Stary Sącz. Jazowsko, Łącko, Krościen- 
ko), ilozmglw. 1835, s. 378, 386 395, 402, 
410, 418. 

2234. Piątkowska Ign. Obyczaje ludu 
ziemi Sieradzkiej. Szkic etnograficzny. 
Lud IV, 410. 

2235. Piotrowicz Ludwik, ks. Uderza- 
nie dziewięć razy w dzwon. Gaz. Rad. 
1884, nr. 6. 

2236. Podzwonne starożytne. Rozmai- 
tości Lw. 1845, 40. 

2237. Polaczek Stanisław^ Zwyczaje, 
zabobony, przesądy i wierzenia ludów 
słowiańskich przy budowlach Lud IX, 
280. 

2238. fołujański A. K. Kilka słów o 
starożytnościach słowiańskich Tyg. Pe- 
tersb. 1840, I, 75-78, 83 -84. Odpowiedź 
Zółkiewicza na powyższy artykuł, zob. 
nr. 2278. 

2239. Prażmowski. Zwrot na przeszłe 
czasy w Polsce. RTPN. Warsz. 1825, 
XVIII. 

2240. O przechowywaniu tradycyj- nych obrzędów. Tydz. (Lw(')w) 1877—78, 
s. 539-540. 

2241 Przeciwności w zwyczajach. 
Wanda 1821, II, 1820. 

2242. Radzikowski St. Eliasz. Dr. 
(pseud. St. Ogończyl<). Wszysiko się po- 
mału trąd. Tydzień XIV, nr. 36, s. 
287. 

Rec. M Trefer. l>ud XII, s. 274. Odpo- 
wiedź na rec. p. Treteta, zob. Lud. XII, 
s. 325, p. t. Jaworzyna Spiska Zbójnik 
Krudynhop a Madej zbój. 

2243. Rogalski Leon. Znaczenie świąt. 
Kai. warsz. 1870, s. 2. 

2244. Rys obyczajów za panowania 
Zygmunta III w Polsce. Kwart. nauk. W, 
103. 

2245. S. M. R. Słówko o naszych tra- 
dyoyach. E-Jluszez 1902, 613-614. 

2246. Sadowski Jan, ks. Lanie świec 
woskowych w Witanowicach (pow. Wa- 
dowice). Lud XI, 7.H-76. 

2247. Siarkowski Władysław, ks. 
Dzwonienie symboliczne. Wisła XVII, 
513. 

2248. Sobieszczański F. M Wycieczka 
archeologiczna w niektóre strony guber- 
nii Radomskiej, odbjta we wrześniu 1851 
r. Bibl. Warsz. 1851, IV, H89; 1852. 1,55, 
449; 1852, II, 28. (Wspomina ogólnie 
i o zwycz. lud.). 

2249 Sokalski Bronisław. Dzwonienie 
dziewięciokrotne (z pracy p. t. Powiat 
Sokalskil Wisła XVII. 252 

22'0. Swibówna Einesta. Różne zwy- 
czaje ludu górskiego (Brenna za Skoczo- 
wem). Zar. SI. rok II, zesz. 2, s. 96. 

225J. Świeżawski Sulimczyk Emeryk. 
Ślady zwyczajów ludu Wielkopolskiego 
z wieku XV. (Autor traktuje o zwycz. 
jeszcze dziś spotykanych, jak: dyngus. 
Biała niedziela, święty Szczepan, wigilia 
Bożego Narodzenia). Wcdrowiac 1883 
(II), 737, 755. 

2252. Szajnocha Karol. Obyczaje pier- 
wotnych Słowian. Bibl. nauk. Oss. 1847, 
I, 500 i 593. Bibliografia ludoznawstwa 8H 2253. Szymanowski Wacław Zwycza- 
je i podania ludowe. Kai polsk. 1865, 
s. 3B. 

225i. Topas — Bornt?ztajnowa Emilia. 
Z Tomaszowa , pod IMotików: zwyczaje 
budowlane w Chorzęcinie. Tydzień Piotr. 
1900, nr 21. 

2255. Tradycye polskie. Tyg. ill. 1909, 
I, 129. 

2256. Turski .1. K. Obyczaje staropol- 
skie. Niewiasta 1SC.2, 13, 21, 46, 116, 
164. 

2257. Uderzenie dziewięć razy w dzwon 
we wsi Sulerzyż w pow. Ciechanowskim. 
Słowo 1884 nr. 224. 

2258 Uroczystości główniejsze, obcho- 
dzone jednocześnie u starożytnych naro- 
dów. Kai. polsk. 1857, s. 5 i n. . 

2259. Walkowski Józef, ks. Dzwonie- 
nie symboliczne. Wisła XVII, 512. 

2260. Was Z. Uderzanie w jedną stro- 
nę dzwonu iDo t. I Wisły, s. 119). Wi- 
sła VI, 737. 

2261. Wielisław. Ze wspomnień p.Ku- 
ropatwiny. Gaz. Rad 1893, nr 18. 

2262. Wieśniacy z okolic Warszawy. 
Rozm. w. I, 137. 

2263. Wójcicki K. Wł. O zwyczajach, 
^obyczajach, podaniach, pieśniach i przy- 
słowiach ludowych (Rozprawa konkur- 
sowa Tow. Przyj. Nauk. Warszawskiego). 
Warszawa 18:^9. 

226i. — Powitania (w. XVI). Zar. dom. 
t. I, 261 -276. 

2265. — Kalendarz zwyczajowy. Kłosy 
VI, 58, 112, 178, 219, 292, 332; VII, 61, 
106, 157, 227, 279, 350. 

226U. Zawiliński R. Z etnografii kra- 
jowej. Przegi. liter. 1882, nr. 11 — 15. 

2267. Zienkowicz i^eon Józef. Die 
Trachten de.s polnischen Voikes nebst 
einer geiiauen Be.^^chriMbung .seiiier Sitten, 
(iebraiirhe und Gewohnheiten. Strassburg 
1841, 8«, z 40 litogr. 

2268. Zwyczaje dawne. Gaz Iw. 1894, 
nr. 90, 93-95, 97^ 2269. Zwyczaje górników w Dąbro- 
wie. Tydz. Piotrk. XX, 28. 

2270. — ludów (podczas całego roku). 
Muz. dom. 18S7, 247— 24S, 260-264, 270 
—275. (Artykuł wyjęty z Pam. nauk. 
wyd. w Krakowie, zesz IV, r. 1837). 

2271. — ludu. 'Autor rozpatruje zwy- 
czaje świąteczne różnych ludów sposo- 
bem porównawczym). Pam. nauk. II, s. 44, 
(rok 18H8). 

2272. — i obchody doroc/ne ludu Lu- 
belskiego, przywiązane do pewnych dni 
(Mat. nadesłane na Wystawę w Lublinie 
1901 r, przez M. Maciąga z Olszanki Tu- 
robińskiej, J. Poleszaka, J Maja, St. Dą- 
browską, H. Weyherla, M. Świdową, M. 
Skawińską, A. Jaroszka). Wisła XVI , 
363. 

2273. — wielkopolskie, zob. Kai. Wild 
ta 1863 i 1864. 

2274. — zabobony i obrzędy ludu w nie- 
których okolicach Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Przegi. Wielkopolsk. 1^67, 
171—176, 260-274. 

2275. — zabobony i obrzędy ludu w nie- 
których okolicach Wielkopolski Kai. 
Wildta 1863, 86 98 

2276. Z księgi zwyczajów. Dzień. Pol. 
1892, Dod. lit. nr. 16 

2277. Żmigrodzki M Coutumes. crayon- 
ces et chanson de Mineur Polonais. Re- 
vue des traditions populaircs 1891, s. 338 
-344. 

2278. Zółkiewicz A. M. Starożytności 
słowiańskie. (Traktuje o wierzeniach, 
zwyczajach i urządzeniach .Słowian, z któ- 
rych wiele spotyka się i dzisiaj wśród 
ludu polskiego). Tyg. Petersb. 1839, II, 
507—509. 542-544, 557-559; 1840, 1, U— 
12, 26 28, 51 52, 104-105, 120 122. 

2279. Żukowski J L. O zwyczajach 
i obyczajach naszego ludu. {Wyjątek z pi- 
sma: O pieśniach ludu). Melitele 1830, 
s. 86. 

2280. Żuliński T., Dr. Zwyczaje naro- 
dowe. Ruch lit. 1876, II, 401-402. 8^ Franciszek Gawelek 2. Doroczne. a) Od Św. Marcina do niedzieli z,ap ustnej. 2281. Adwent i roraty polskie. Kur. 
warsz. 1882, nr. 272 

2282. Anczyc Władysław Ludwik. Ob- 
chód Św. Mikołaja. Kai. Ungra 1864, s. 
69 — 72 (z 2 drzeworytami). 

2'^83. Św. Andrzej (Zwyczaje ludowe 
w nocy z 29 na 30 listopada). Gazeta 
Kaliska 1895, nr. 96; 1896, nr. 94. 

2284. Andrzeja św. wigilia i złączone 
z nią przepowiednie. Gaz. Kai. 1900, 
nr. 273. Zob. nr. 2246. 

2285. B. K. S. Wilia Nowego roku, 
Wilia Trzech Króli u Kaszubów (»Szcze- 
drówkiw) Jutrzenka 184B, zesz.lll, s. 51— 60. 

2286. Badura W. Błogosławienie owsa 
w Św. Szczepan. — Wina w św. Jana 
Ewangelistę — Łamanie się opłatkiem. 
Lud IX, 90, 189, 294. 

2287. Bartynowski Maryan, Obchód 
świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Ka- 
lendarz katolicki na r. 1897, s. 198—203. 
Petersburg Toż, Kraków 1887, 8», s. 38. 

Rec. Ks. I. S., Kwart. hist. I, 414. 

2288. Bełcikowski Adam, Dr. Roraty. 
Kur. Warsz. 1888, nr. 1. 

2289. Biegeleisen H Boże Narodzenie 
w świetle etnologii. Słowo pol. 1897, nr. 302. 

2290. Boże Narodzenie*), zob. Dodt- 
pglw. V, 2 i n,; Chata VI, 257; Gwciesz. 
1859, s. 417; (3zas 1867, nr. 86; Tydz. 
Piotrk 1896, nr, 51; 1897, nr. 52; Kur. 
Warsz. 1899, nr. 354; Gwciesz. 1907, s. 
516; Zar. śl 1908, II, 91—92. 

2291. Borzywojowicz Ładzisfaw. Wi- 
gilia przed laty. Kur. Warsz. 1904, nr. 356. 

2292. Bruckner Aleksander. Kolęda. 
Wielka eiicyklop. ill. 1906, s. 62-63. 

2293. C. Wanda. W noc św. Andrzeja. 
Bluszcz 1902, 48, 49. 2294. Chamska Helena. Święta i uro- 
czystości doroczne w Męczeninie pod 
Płockiem Wisła IX, 81. 

2295. Choinka. Znaczeniechoinek w wi- 
gilię Bożego Narodzenia. Gaz. kaliska 
1895, nr. 101; Wędrowiec 1895, 101. 

2296. Chołodecki Białynia Józef, Boże 
Narodzenie w Polsce. Nasz Kraj 1906, 
II, zesz. 25, s. 2 — 4. 

2297. Cieplik Józef. Boże Narodzenie 
w Rabce i w okolicy w pow. Myślenic- 
kim Lud X, 280. 

2298. Czajewski Wiktor. Skąd powsta- 
ła kolęda. Zb. pr. n. 1888; Dodtgp. 
1888, 4. 

2299. D. Kolędy. Kur. Warsz. 1901, 
nr. 355. 

2H00. Dębiński K., ks. Okres świąt Bo- 
żego Narodzenia. Gaz. Lubelsk. 1893, 
nr. 268. 

2301. Delta. Wieczorem przed św. An- 
drzejem. Nasz kraj 1907, IV, 683- 684. 

2302. Estreicher Stanisław. Dr. Do hi- 
storyi drzewka Bożego Narodzenia (sa- 
du). Lud XI, 69. 

2303. F. Obchody uroczystości Bożego 
Narodzenia w różnych miejscowościach. 
Kronika rodź. 1871. s. 104. 

23' 4. F. R. Nasze zwycz;ije, zabobony 
i zabawy czasu świąt Bożego Narodze- 
nia, Czas 1867, nr. 86; nr. 87, 90, 91, 
96, 97, 102, 103 

2305 Fijałkowski H. Zwyczaje i za- 
bobony świąt Bożego Narodzenia w Ma- 
łopolsce. Ognisko 1874- 75. 

2306. Gawełek Franciszek. Hej. kolęda, 
kolęda. Nowa Hef. 1910, dod. literacki 
do nr. 588 z 24 grudnia. Toż, Wiad co- 
dzienne 1910, 24 grudnia (Warszawa). *) Artykuły bezimienne. Bibliogratla ludoznawstwa 85 2307. Gawełek F. Boże Narodzenie na 

wsi. Czas 1910, nr. 587. 

2:-l08. — Ze zwyczujów świątecznych 
na wsi. Nowa Ref. 1912, nr. 594 (doda- 
tek literacki). --— =«*>^=^-'^ 

2309. - Boże Narodzenie. Kronika Po- 
wszechna 1912, nr. 52 iLwów). 

2310 Gloger Zygmunt. Wigilia Boże- 
go Narodzenia w dawnej ziemi Bielskiej 
nad Narwią. (Okolica Tykocina, Chorosz- 
czy i Suraża). Kłosy 1876, II. 390. 

2311. - Nowy rok. Tyg. iii. 1878. V,69. 

2312. — Nowy rok. (Zmienione). Kfosy 
XXXIV, 3. 

2318. — Adwent i roraty polskie. Kro- 
nika rodź. lf^82, s. 725. — Toż, Kur. 
Warsz. 1882, 272. 

2314. — Boże Narodzenie w Radłowie 
galicyjskiem. Wisła II, 815. 

2315. — Boże Narodzenie nad Narwią. 
Tydzi('i'i 1900, nr. 52. 

2316. Godlewski Stefan. Od Wilii do 
Trzech Króli. Niwa XXXI, 48. 

2317. Grabowski Bronisław. Wigil a 
Św. Andrzeja. Przedświt 1898, nr. 19 

2318. Grajnert .lózef. Kok pr zedchrze- 
ścijański u nas. Wę'irowiec 1894. 653, 
673. 693, 713. 

2319. Gumowski Franciszek. Uczucia 
ludu naszego w czasie świąt Bożego Na- 
rodzenia. Opiek. dom. 1866, s. -103. 

2320- Gustawicz Br. O zwyczajach 
świętomarcińskich. Lud XV, 275 — 289; 
XVI, 1-16. 

2321. Gwiazdka na Kaszubach. Gryf. 
I, 258- 26U (Z ryc). 

2322. Gwiazdki śladem, obrzędy wi- 
gilijne. Bies. lit. 1895. 394-395. 

2323. H. Wanda. Po Uolędzie. Ze skarb- 
nicy zwyczajów naszych. Wiedza i praca 
1906, s. 186—187. 

2S24. Hoff Bogumił. Kolęda w Wiśle, 
wiosce przy źnidłach Wisły. Wisła VIII, 63. 

2325. J. S. Słówko o Nowym roku. 
Rozmait. Lwów 1825, nr. 1. 

2326. Jacek. W wilie. Gwciesz. 1906, 
s. 485. 2327. Jacek. Z dziejów i zwycz. świąt 
Bożego Narodzenia Gwciesz 1907, s. 516. 

2H28. — Jak obchodzi świat wilię. Tam- 
że 1908, s. 509. 

2H29. — O zwyczajach noworocznych. 
Tamże 1909, s 1. 

2330. Jastrzębowski Szczęsny. Boże 
Narodzenie w różnych krajach. (Mowa 
i o zwycz. ludu polskiego). Wędrowiec 
1891, li, 202. 

2331. - Narodziny Dzieciątka Jezu.s. 
Tyg. ill. 1892, II, 402. 

2.332 — Wróżby wigilijne. Gaz. Rad. 
1893, nr. 77. 

2333. — Wigilia świętego Andrzeja. 
Tyg ill. 189H, II. 358. 

2334. K. Uroczystość sadowa w dzień 
wigilii Bożego Narodzenia w Krakowie. 
Bibl. War.^z 1867, I, 152. 

23 5. Kalinowski Kazimierz. Po ko- 
lędzie. Ze skarbnicy zwyczajów naszych. 
Ziarno 1902, 52. 

2336. - Jędrzejki. Kur. Warsz. 1902, 
330. (Zob. Głos nar. 1902, 147; Nowy Głos 
polski 1902, 214; Kur. pozn. 1902, 28*). 

2337. — Z dziejów świąt Bożego Na- 
rodzenia. Wiedza i praca 1906. s. 190— 
192. 

2H38. Kamiński Mścisław. Od Bożego 
Narodzenia do Trzech Króli. Kłosy V, 
839. 

23^9 Kamiński M. Nowy rok u roz- 
maitych ludów. Kai. Ungru 1868, s. 28—32. 

2340 Karłowicz Jan. Nowy rok. Tyg. 
ill. 1892, I, 2. 

2341. — Gwiazdka, inaczej Choinka 
albo Drzewko. Wielka encyklop. powsz. 
illustr. XXVII, 142. 

2S42. - .lędrzejki. Tamże XXXII, 979. 

2343. Kaszper K. Wieczór wigilijny. 
Gwciesz. 1904. nr. 52. 

2344 Kietlicz M. Szczodraki w Kro- 
toszynie ([>ow Lwowski) Lud III, 160. 

2345. Klatecki •'. Nowe lato. uroczy- 
stość starosłowiańska. Warta 1885, nr. 
562 (i odbitka). 

2346. Kolbuszowski Edmund. Boże Na- 86 Franciszek Gawołek rodzenie, obrazek osnuły z podań i wie- 
rzeń ludowych. (C)(il)ilka z Dziennika \)0- 
raniiegoV Kraków 1896, 16- ka, s. 19. 

2347. Kolęda*). Arch. teol. I, 326; Kfosy 
VII, 334 i n.; Gwciesz. 1853. s. 430-435; 
Gaz. Kai. 1899, nr. 291. 

2348. Krcek Franciszek, Di. Do obrzę- 
dów wigilijnych. Lud V, 274. 

2349. — Chodzenie po kolędzie. Lud V, 
380. 

2350. Króliński Kazimierz. Zwyczaje wi- 
gilijne u ludu. Nowa Uef. 1905, dod. lite- 
racki do ni'. 293. 

2.H51. Kustosz. Siadem zwyczajów 
gwiazdkowych. Bies. liter. 1910, U, 514 — 
518 (z illustr.), 

2352. L. Ł. Nowe lato. Gaz. warsz. 1853. 
nr. 25. 

2353. Lej Em. W iiia Ś go Andrzeja. 
Czyt niedz. 1860, 405. 

2354. Lenartowicz T. Kolenda mazo- 
wiecka i inne. Dzwonek 11, III.1V, Vitd. 
(W każdym roczniku zajmował się autor 
Bożem Narodzeińem). 

2355. Lubiza. Znaczenie kolend i Bo- 
żego Narodzenia. Gwiazda, Tai nów 1866 
i ))Gromnicac( z 1886 roku. 

2356. Łopaciński Hieronim. Uhoinlśa. 
Gaz. lubelsk. 189-^ nr. 275. 

2357. — Najdawniejsze .świedectwo pol- 
skie o wróżbach w wigilię św. Andrze- 
ja (z XIV I XV wieku). Wisla Xl, 641. 

2358. Maciejowski W. A. Obchód ko- 
lędy u chłopów, obchód haiłek. Zob. pi 
śmiennictwo krajowe, Waiszawa 1841, 
s. 6-150. 

2359. Magiera .lan. Wilia w Sądcczy 
żnie. Wisla XVIII, 528. 

ii360. Majewski .1. Wilia św Katarzyny 
i Św. Andrzeja. Cz\t. niedz 1-56. nr. 47. 

2361. — Uroczystość Bożego Narodze- 
nia, wilia, kolędy, szopki. Cz) t niedz. 
1856, nr. 50. 

2362. Martynowski Fr. K. Kolenda. 
Kur Warsz. 1881, nr. 1. 2363 Mdtyds Karol, Dr. Wilija, jeden 
z jasnych din chłopskiego f.ywola. Czas 
1894, nr. 293. 

Rec. J Karłowicz, Wisła IX, 202. 

2364. — Nowy rok u ludu. Czas 1901, 
nr. 3i0; 1902. nr. 1. 

2365. Boże Narodzenie, sludynm et 
nograliczne. Kraków 1902, 8", s. 16 (od- 
bitka z Czasu). 

2366. — Nowy rok u ludu. KraUów 
1903, 80, s. 16 (odb. z Czasu). 

2367. — Adwent. Studyum etnogia- 
ficzne. Prznl. 1907, 1057. 

2368 Mellerowa Zolia. Święto Naio- 
dzema Tyg. ill. 1894, 11, 413. 

2369 Św. Mikołaja zwyczaj. Gaz. 
polsk 1827, nr 326; 1829, IV, 1405; Gaz. 
świąt. 1893, nr. 678; Gaz. Kai. 1900, nr. 
278. 

2370. Musiał Szczepan. Do obrzędów 
wigilijnych. Lud IV. 325- 

2371. Niedźwiecki Wł. święia Boże- 
go Narodzenia Kłosy XXVI, 10, 32. 

2372. — Dzień św. M;ircina. At. 187S, 
IV, 358 

2373. — V\'igilia św. Andrzeja. Słowo 

1891. nr. 74, 268. 

2374. — Świętomarcińskie albo babie 
lato. Niwa 1892. s. 288 289. 

2375. Noworoczne zwyczaje. Km. 
Warsz. 1901, I, nr. 6. 

2376. O. A. »Andrzejki« (o wróżbach 
w wigilię Św. Andrzeja). Kur Niedz. 
1896, nr. 9. 

2377. Opisanie zwyczajów świąte- 
cznych u nas. (Boże Narodzeiue. Wielka- 
noc, Św. Jan. Zielone Świątl<i. Dożynki). 
Kai Ungra 1852, s. 10-18. 

2378. Z Opoczna Gromnice. Gaz. Rad. 

1892, nr 21. Zob. Wisła VII, 228. 

2379. Oppman Arlur. Wigilja Brjżego 
Narodzenia. Kur Warsz. 1896, m. 356, 
s. 3; Praca 1905, 51. 

23.S0'. Osiecki .lózef, ks. Adwent (Na 
s. 382 podaje zwyczaj trąbienia na li- *) Artykuły bezimienne. Bibliografia ludoznawg tWa 8? trawkach w czasie adwentowym w Zam- 
l)!Owie). Opiok. dom. 1865, s 381. 

2381. P. zCh. Marya. Wic</ór św An- 
Hzeja. Dzień. Mód 1843, 202. 

2.S82. Pauli F. Kol«;da. Szkic wiejski. 
l*olak na obcz\źnie. iDod. do OzitMinika 
beri. 1901). 1901,50. 

238.S. Pepłowski - Schniir Stanisław. 
Uroczystość Bożego Narodzenia dawniej 
i dzisiaj. Bies. lit. 189B, U, 42H— 427. 

2384 Pielgrzym z Tenczyna. Dosiego 
roku. iPo złożeniu życzeń czytelnikom 
opisuje autor śu ięta Bożego Narodzenia 
u mieszczan i szlachty). Muza nadwiślań- 
ska 1822. s. 53. 

2385. — Wesele Dosi. loinber za|)ust- 
ny. Tamże 1823, 69 

2386 Pług Adaiii. Gwiazdka Bożego 
Narodzenia. Kłosy XXI, 409. 

2387. — Wigilia Św. Andrzeja. Kłosy 
18H5, II, 359. 

238-i. - Opłatki. W^ędrowiec 1896.11,498. 

v389. S. B. K. Wigilia Nowego roku 
u Kaszubów. Przegl. slow. 18i3. cz. 111, 
<. 51—60 

2390. S- E. Godne święta w g(')rach. 
("zas 1883, nr 53. 

2391. S. L. J. Wigilia Bożego Narodze- 
nia, Jasełka, Kolęda. Kozmgiw. 1834, s. 409. 

2392. S. M., ks. Początek kolędy u Sło- 
wian. Bonus pastor 1878. s. 10. 

2393. — Boże Narodzenie, wyższość 
obchodów naszych nad cudzoziemskimi, 
(iazfta Kaliska 1896, nr. 101. 

2394. — Boże Narodzenie (Zwyczaje na 
Podlasiu'. Tydz. Piutrk. XXIV, 51. zob. 
Wisła XI, 173-4). 

2395. — Boże Narodzenie. Tydz. Piolrk. 
XXV, 52. (Zob. Wisła XII. 367-8). 

2396. S. M. W dzień wigiii Bożego Na- 
rodzenia. Przedświt 1902, 295. 

2397. Sadowski H. Wigilia w Polsce 
Wędrowiec 1899, II, 1006 [z illuslr.'. 

2398 Semkowicz Władysław, Dr. Nie- 
które zwyczaje na Boże Narodzenie (wieś 
Łoniowa, pow. Brzeski). Wisła XIV, 814. 

2399. Siemieński Lucyan. Wigilia Bo- żego Narodzenia. Jasełka, Kanlyczki. Kro- 
nika rodź. 1876, s. 1 i 17. (Traktuje o ge- 
nezie i znaczeniu powyższych zwycz.ł. 

2400 Ski.- O szczodrakach. (Z zapo- 
mnianych zwyczajów ludu gub. Radom- 
skiej). Gaz. liad 1888, nr. 4. Toż, W isla 
II, 438 439. 

2401. Socha Sam., Dr. Wilia u hetma- 
na Jana Klemensa Brauickiego. Nowa 
Ref. 190H. nr. 295, dodatek literacki. 

2402. Starczewski St. Dwudziesty 
czwarty grudnia. Gaz. nar. 1892, nr. 308. 
(Art. na podstawie Wójcickiego). 

2403. Szczodraki w Radomskiem. Gaz. 
Rad. 1888, nr. 4; Wisła II. 438 439. 

240 k Tetmajer Kazimierz. Boże Naro- 
dzenie w rozmaitych krajach. Wędro- 
wiec 1889. 601, 613. 

2405. Tetmajer Włodzimierz. Gody 
i godnie święta czyli okres świąt Bożego 
Narodzenia w Krakowskiem. Mat. 111, 
167-195. (1 tabi. i 4 ryc). 

2406. Ulanowska Stefania. Wigilia 
Św. Andrzeja. Kur. Warsz. 1885, nr. 330; 
1888, nr. 280, 282. 

2407. — Boże Narodzenie u górali, 
zwanych oZagórzananna. W'isła II, 98. 

-408. — W dzień Nowego roku. Kur. 
Warsz. 1890, nr. I. 

24('9. Vogt Fryderyk. Die schlesischen 
Weihnachtsspiele. Lipsk 1901. 

Rec. Dr. Wł. Bugiel, Wisła XVII, 118. 

2410. Wigilia Bożego Narodzenia. Pra 
wda 1902. s 401—402. 

2411. Wilia i kolendy. Czas 1875, nr. 
295. Gwciesz. 19i 5, 355. 

2412. Witanowski M. Boże Narodze- 
nie. Gaz. Lub. 1H91, nr. 272. 

2413 Wójcicki K. Wł. Wigilia do 
Św. Andrzeja i do świętej Katarzyny. 
Dzw. XII, 264. 

2414. — Nowy rok Przyj, dzieci 1862, 
93-94; Kłosy II, 316. 

2415 — Boże Narodzenie. »Sobólka« 
1871, 1-4, 16-18 (z rjciną). 

2416. — Nowy rok, Trzy Króle. Zapu- 
sty. Tamże 1871, 25-26, 40-42. 88 F;*anciszek Gawełek 2417. Zawiliriski lloinan. »Hej, kolęda, Jędrzej ków. (Jrazeta Świfiteoz. 1892, nr. k()lę(la!« Szkic ludoznawczy. Czas 1900 
nr. 312. 

2418. Ziemba .1. S. Niektóre zwyczaje 
podcza.s Hożego Narodzenia w okolicy 
l^ąbrowy (górniczej. Wisła II. 325. 074. 

252 '. Żmigrodzki Michał. Zwyczaje do- 
roczrn; w Krakowskiem od wigilii Boże- 
go Narodzenia do końca wielkiego po- 
stu i do końca roku. La tradilion He- 2419. Zwolakiewicz J. Sprawianie | vue generale des contes etc. Faris 1892 

kwiecień- grudzień; 1893 styczeu-grudzień 

b) Widowiska świąteczne (Herody, Jasełka. Koniki, Szopki, 

Turonie itp.) 2421. Anczyc \M. L. Szopka. Tyg. iii. 
1862, V, 166. 

2422. — Konik Zwierzyniecki. Tyg. ill. 
18(51, III. 

2423. B. J. Jasełka w kościele w Ostro- 
łęce. Gaz. Świąt. 1895, nr. 73:^. 

2424. Badura W. Jasełka. Lud IX, s 
189. 

2425. Bieleś Jan. Zwycznj chodzenia 
»po Grzegorzucc w Jordanowie i okolicy. 
Lud X, 93. 

2426 Biesiekierski. Widowiska sceni- 
czne w Polst;e. Dzień. Warsz. 1851, nr. 19. 

2427. Creizenach Wilhelm. Zur Ge- 
schichte der Weiuachtsspieln nnd des 
Weinachtsfestes, nach Handschriflen der 
Krakauer Universiiatsbibliothek (Odb. 
z XII zesz. Germanistische Abhandlun- 
gen). Bresiau 1896. 8», s. 10 

2428. Czaja Stanisław. Szopka kra 
kowsi<a. Lud XI, 17-ćO, 130-16;<. 

2429. D. Z. Jasełka (starożytność zwy- 
czaju). Tyg. ill. 19()9, II, 1095. 

2430. Dąbrowa Hipolit. List z Krako- 
wa. Dzień, warsz. 1853, nr. 160-161 
(Mowa o koniku Zwierzynieckim). 

2431. Deotyma. Jasełka królowej Kin- 
gi. Opow. hist. Biesiada liter 1909, 11,506. 

2432. Dienstl Maryan. Średniowieczna 
scena a szopka krakowska. Czas 1909, 
nr. 135, 136, 137. 

2i33. Fournier Ludwik. OKoniku Zwie- 
rzynieckim z powodu obrazu Stachowi- 
cza. Spr. Kom. hist. sztuki, A. U. t. VII, 
szp. CCXXXIV. 24H4. Gawełek Franciszek. Zwyczaje 
świąteczne w Hadłowie. Lud XIII, 130 — 144. 

243.0. — Boże Narodzenie w Kadłowie. 
Lud XIV, 131-156. 

2436. — Konik Zwierzj niecki. Szkic 
krytyczny. Nowa Hef. 1910, nr. 243 
i 245. Toż, w osobm^j odbitce, Kraków 
1910, 80, s. 15. 

Uec. Step, Głos narodu 1911, nr. 123; 
St. Łempicki, Lud XVII, 112-113. 

2437. — Konik Zwierzyniecki. Gaz. 
powsz. 1910, 2 czerwca. 

2ł3S. Jasełka. Głos narodu 1913, nr. 
9 (w dodatku liter.- artyst.). 

2439. Gonet Szymon. Widowiska w cza 
sie świąt B. Narodzenia (Such;i, pow. ży- 
wiecki). Lud IX. 19; X, 23—30. 

2440. Goszyk. Chodzenie z maiczkiem 
w Wiśle. Zar. śl. 1910, 152 (z ryc). 

2441. Jachowicz Stanisław. Nowe śpie- 
wy dla dzieci, cz^li oddział drugi wyda- 
nych w roku 1855, z dodaniem śpiewów 
Betleemskich i sceny lirycznej pod tytu- 
łem: Jasełka [Z melod. F. Chopina, J. 
Lhotika. J. Sikorskiego, W. TroszlailO- 
letniego Fianusia). Warszawa 1856, 8", 
s. 124. 

2442 Janasińskilgnacy Jasełka w mle 
ście Grybowie. Zb. X, 169 185. 

Hec. A. A Kryński, Vv. fil. II. 348. 

2443. Janczuk Mikołaj. Szopka w Kor- 
nicy. Wisła II, 729. 

2444. Janek z Iladłowa. Cudak. iZwy 
czaj puszc^zania koma z »cudakiem« po 
sumie w dzień św. Szczepana). Zagroda Bibliograf! ludoznawstwa 89 f 1873, 188—190. (Zwyczaj ten już dzisiaj 
nie istnieje. Przyp. Fr. Gawelka). 

2445. Jantzen S. Lejkonik. (Próba wy- 
tlóraaczenia pochodzenia nazwy »Lejko- 
nik«). Wisła XVI, 798. 

2iiS. Jary Kazimierz, ks. Jasełka, czyli 
misteryura Bożego Narodzenia, utwór 
sceniczny w trzech obrazach, przedsta- 
wiony przez dziatwę szkoły ludowej 
w Łobzowie. opracował... Kraków 1896, 
80, s. 35. 

2447. Jasełka *). Para. muz. i teatr, (pier- 
wotnie Ruch. muz.) 1862, s. 17-22, 33— 
41, 52-57, 77—80, 87-91, 118—122, 138 
-143, 209-217, 225-231; Kai. Czecha 
1861; Gaz. nar. 1891, nr. 309; 1892, nr. 
H09; Bies. lit. 1894, 74; W pow. Pińczo- 
wskim, Gaz. świąt. 1900, nr. 994. 

2448. Jastrzębowski Szczęsny. Szop- 
ka radomska. Materyały do dziejów tea- 
tru ludowego. Wisła VIII, 281. 

2449. —Jasełka. Gaz. Nar. 1892, nr. 309. 

2450. K. P. Szopki. Zorza 1844, V, 54 
-57. 

2451. Karłowicz Jan. Gregoryanki. 
Lud II, 198-201. 

2452. Klocki. Bies. lit. 1894, 90. 

2453. Konik Zwierzyniecki *), zob. Kai. 
Czecha 1849, 1864; Nowiny ze świata 
1866, nr. 9; Zagroda 1873, 92-93; wyd. 
w Krakowie osobną broszurkę 1880, 8°, 
s. 47; Gwciesz. 1894, s. 181, 192; Przyj, 
ludu 1840, I, 11; Ruch muz. 1861, 45 
i 50; Kolberg, Lud V, 301—307; Dzwo- 
nek II, 228; Lepkowski, Przegląd trady- 
oyj 1866; Bąkowskj »0 dawnych zaba- 
wach cechowych* w rozdz. IX Biblio- 
i^rafii (Gry i zabawy). 

2454. Kosiński Władysław, Dr. Wido- 
wiska świąteczne w Makowie, Kalwaryi 
i Zebrzydowicach. Lud XVI, 304-317, 
374-391. 

2455. Koza jako zwyczaj świąteczny. 
Tyg. ill. 1870, V, 78. *) Artykuły bezimienne. 
Bibliografia ladoznawstwa. 2456. Koźmian Wł. Chodzenie z Ko- 
nikiem w Nowy rok w Zakrzówku, 
w pow. Janowskim. Wisła XVII, 253. 
(Patrz Wis Ja XVI, 382). 

2457. KrĆek Franciszek, Dr. Jasełka 
krośnieńskie z r. 1661 Przegl. powsz. 1899, 
LXIV, 389-418 (i odbitka). 

Rec. St. Zdziarski, Kwart. hist. XV, 55. 

2458. Króliiiski Kazimierz. »Żyd«i»Ko- 
za*. N. Reforma z 24 grudnia 1909, do- 
datek literacki. 

2459. — Kolędnicy. (Przyczynek do ba- 
dań ludoznawczych).. Nasz Kraj 1907, IV, 
751-752. 

2460. Kryczydski Bronisław. Szopka 
w Podhorcach. Lud V, 154. 

2461. Krupski Jan, Dr. Szopka kra- 
kowska. Czas 1903, nr. 294. 

2462. — Szopka krakowska. Spisał, 
objaśnił i opracował. Kraków 1904, 8®, 
s. 128. (Bibl. krakowska, nr. 24). 

Rec. Dr. St. Zdziarski, Przegl. powsz. 
1905, IV, 129; Tenże. Książka 1905, 478 
-479. 

2463. Kucz Maryan. Gregoryanki. (Wieś 
Brzoza, pow. Kozienicki, gub. Radom- 
ska). Wisła XIV, 73. 

2464. Laskowski Kazimierz. Jasełka 
historyczne. Warszawa 1907, S", s. 34. 

2465. Łopaciński H. i Hempel L. Cho- 
dzenie z Konikiem (w pow. Janowskim). 
Wisła XVI, 382 (z ryc). 

2466. Mączewski Przemysław, Dr. Ko- 
nik Zwierzyniecki w Troi. (Z powodu 
Wyspiańskiego »Achilleis*). Lud XV, 
211—216. 

2467. Matuszewski Ignacy. Bohatero- 
wie jasełek. Prawda 1895, s. 246 (Spra- 
wozdanie z odczytu). 

2468. — Bohaterowie Jasełek. (O sta- 
łych typach teatru ludowego). Tyg. ill. 
1897, I, 12, 32, 48, 89, 109, 135, 153. 

2469. Matyas Karol. Dramat gminny 
polski (kolenda). Wisła I, 20, 62. 12 90 Franciszek Gawełek 2470. Mellerowa Zofia. Jasełka. Kur. ! 
Warsz. 1894, nr. 355. 

2471. Młynek Ludwik. Konik, Turoń, 
Koza, Bokkus (Tiercultus in Galizien). 
Zeischrifl fiir oesterreieh. Yolkskunde IX, 
s. 108. 

Rec. W. Badura, Lud IX, 42H. 

2472. Moszkow W. Szopka w War- 
szawie. Petersburski tyg. muzyczny »Ba- 
jan« 1889, nr. 8. 

Hec. Wisła III, 229. 

2473. Oczykowskł Romuald. Szopka 
w Łowiczu. WisJa yil, s. 618. 

2474. P. Kolędnicy. Kłosy 1876, 11, 399 
(Z ryciną Andriollego). 

2475. Pagaczewski Julian. Jasełka kra- 
kowskie. Roczn. krak. V, s. 94—137, 
tabl. 5, rysunków w lekscie 21. 

Rec. L. Lepszy, Kwart. hist. XVI, 605; 
Czas 1903, nr. 22. 

2476. Parczewska Melania. Szopka 
w Kaliszu. Wisła XVII, 476. 

2477. Peszke Józef. Urywki dawnej 
szopki kaliskiej. Wisła XI, 1 (z rys.). 

2478. Piątkowska Ignacya. O szopce 
w Sieradzkich stronach. Gaz. Kai. 1897, 
nr. 52. 

2479. Pielgrzym z Tenczyna. Konik 
Zwierzyniecki. Pszczkr. 1820, II, 193. 

2480 Piestrak Feliks. Szopka wie- 
licka. Nasz kraj 1907, IV, 764-766 
(z ryc). 

2481. Radzikowski Eliasz Walery. Ko- 
nik Zwierzyniecki. Kraków 1898, 8", s. 37 
i 1 ni., z rycinami (Biblii^teka krakowska, 
nr. 7). 

2482. S. Konik Zwierzyniecki. Kai. Cze- 
cha 1849. 

2483. S. M. O pasterce, szopkach i ja- 
sełkach. Gaz. świąt. 1H99, nr. 941—946. 

2484. Ściborowski, Dr. Wspomnienia 
Krakowa. Czyt. niedz. 1861, 267 (Mowa 
o Koniku Zwierzynieckim. 

2485. Semkowicz Władysław, Dr. Bo- że Narodzenie w Radłowie, w pow. Brze- 
skim. Lud X, 154—167. 

2486. Sk. K. B. Szopka w Myszyńcu. 
Wisła IX, 112 (z ryc). 

2487. Skotnicki I. Koza. Wisła VIII, 
268 (Z pow, Nowoaleksandryjskiego, wsi 
Sędowice, Bobrowniki, Niebrzegów). 

2488. Skrzynecki Antoni. Szopka war- 
szawska. Wędrowiec 1891, II, 208. 

2489. Solecki Leonard. Szopka czyli i 
przedstawienie jasełki (tak !) w kolendach 

i obrazach scenicznych, zestawione ze 
znanych kolend. Lwów 1876. 

2480. Stolyhwo K. Jasełka na Podla- 
siu. Wisła XIX, 145. 

2491. Szczepański Alfred. Szopka. Kur. 
Warsz. 1883, nr. 1, 

2492. Szopka. *) lUustr. polsk. 1901, 
nr. 1. 

2493. — i kolęda. Niewiasta 1863, ni. 
2 i 3. 

2494. — krakowska. lUustr. polsk. 1902. 
I, 4-6; Głos nar. 1902, nr. 1. 

2495. — i pastorałki. Czas 1868, nr. 300 

2496. — staropolska ku zachowaniu 
zwyczajów narodowych dla katolickiej ^ 
młodzieży wydana. Poznań 1877, 8", 
s. 18. 

2497. — warszawska. Warszawa 1881, 
w 16-ce, s. 28. 

2498. Szymanowski W. Szopka. Tyg. 
ill. 1859, 115. 

2499. Tomkowicz Stanisław, Dr. Ja- 
sełka. Czas 1894, nr. 4. 

2500. Treter M. Zbiór szopek w ba- 
warskiem Muzeum narodowem w Mo- 
nachium. Lud XIV, 3.S8 (zajmuje się ogól- 
nie pochodzeniem szopek). 

2501. Turski Jan Kanty. Szopka kra- 
kowska. Kraków 1865, 16-ka, s. 32. 

2502. Udziela S. Chodzenie ze śmier- 
teczką (W Starem Bystrem). Lud XI, 
76-78. 

2503. W. Ulica Zwierzyniecka w Kra- *) Artykuły bezimienne. Bibliografia ludoznawstwa 91 kowie. Kłosy XXV, 127 (Mowa o Koniku 
Zwierzynieckim). 

2504. Wacławski. Szopka. Czyt. niedz. 
1861, 26, 33, 41, 49, 57, 65, 74. 

2505. Wasilewski Edmund. Konik 
Zwierzyniecki. Tyg. lit. 1839, 306. 

2506. Wasilewski Zygmunt. Szopka 
i » Herody*. Materyaly do dziejów tea- 
tru ludowego. Wisła VI, 564. 

2507. Wawrzeniecki Maryan. Święty 
Józef (jedna z osób jasełek). Wisła VII, 
236. 

2508. Wójcicki K. Wł Misterya pol- 
skie. Kron. wiad. kraj. 1856, nr. 91inast. 

2509. — Konik Zwierzyniecki. Kłosy 
XIV, 372. 

2510. — Szopka. Kłosy II, 351. 

2511. Wolanowski Ignacy. Szopki 
i Herody w Lubelskiem. Wisła X, 465 
(z ryc). 2512. Wolanowski I. O szopce lubelsk. 
z przed lat 30-stu. Wisła XVI. 283 (z ryc.) 

2513. Z Wyszkowa (pow. Pułtuski). 
Opis pastorałki na Boże Narodzenie (ze 
śpiewami). Gaz. świąt. 1889, nr. 423. 

2514. Z. St. Jasełka w Warszawie. Kur. 
Warsz. 1896, nr. 360, s. 2. 

2515. Zaleski Konrad. Zabytek wido- 
wisk średniowiecznych (Szopka na Bo- 
że Nar.) Wisła X, 709. 

2516. Zawiliriski Roman. Inlermedya 
wiejskie na początku XVIII wieku. Świat 
1894, 561-562. 

2517. Zwyczaje ludowe w Częstocho- 
wskiem (Wożenie kogutka, oprowadza- 
nie niedźwiedzia, noszenie gpika; por. 
Lud ze wsi Stradomia pod Gzęstochową 
p. M. R. Witanowskiego). Tydz. F'iotrk. 
XI, 14. 

2518. X. Jasełka. Kraj 1898, nr. 2. c) Od niedzieli zapustnej do św. Marcina (Dożynki, wianki i sobótki, 

zob. niżej). 2519. Anczyc Wł. L. Rękawka. Tyg. 
ill. 1860, 302. 

2520. — Obchód Zielonych Świątek 
w Krakowskiem. Tyg. ill. 1862, V, 225in. 

2521. Aptekarz z Rawy. Pisanki. Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 16. 

2522. B. Rt^kawka (Autor oburza się na 
obecny sposób obchodzenia Rękawki ; 
nie podoba mu się rzucanie przysma- 
ków z góry). Szkice społ. i lit. 1876, 197. 

2523. B. J. Z Siedlisk w pow. Miecho- 
wskim (Śmigus). Gaz. Świąt. 1895, nr. 75."^. 

2524. Badura Wincenty. Pisanki.— Dyn- 
gus.— Oehody i strojenie grobów wiel- 
kopostnych. — Potrójna procesya rezurek- 
cyjna.— Środopoście. — Błogosławienie ziół 
w święto Wniebowzięcia N. M. P. Lud 
IX, 189—410. 

2525. Borzywojowicz Ładzisław. Wiel 
kanoe. Kur. Warsz. 1897, nr. 107. 

2526. — Popielec. Kur. War.^z. 1898, 
nr. 54. 2527. Bystroń Jan. Gaiczek śląski. Lud 
XVI, 98. 

2528. — Dawne zwyczaje wielkanocne 
Wiedza 1905, s. 49. 

2529. Cąber. Gaz. Świat. 1898, nr. 54 
(por. Kur. Warsz. 1827, nr. 58; 1898, 
nr. 55. Pszczółka krak 1820, I, 110; Go- 
łębiowski »Gry i zabawy* s. 3; Wójcicki 
• Przysłowia", I, 129; zob. Łepkowski, 
nr. 2202 i 22()3). 

2530. Cebula J. Jak wyprawiają osta- 
tki w okolicach Piotrkowa. Gaz. świąt. 
Ib89, nr. 426. 

2531. Chodolecki Józef B. Kulig w da- 
wnej Polsce. Nasz Kraj 1907, III, 183—84. 

2532. — Wielkanocne pisanki w Pol- 
sce. Nasz Kraj 1907, II ł, 489-490. 

2533. — Oblewanka wielkanocna w Pol- 
sce. Tamże 1907, III, .s. 512-513. 

2534. Czaja Stanisław. Zapusty. Lud 
XII, 3.5, 122. 

2535. Czech J. O zwyczajach wielka- 92 t^ranciszek GaweJek nocnych w Polsce. Nowy Kalend, astro- 
nom.- gospod. Kraków 1858. 

2536. Dowgird Tadeusz. Pisanki. Wisła 
IV, 818 (Sposób przyrządzania pisanek). 

2537. Dyngus czyli śmigust. Lech 1878, 
s. ISi; Bies. Lit. 1896, I, 235 (z ryc). 

2538. Eisenbach Henryk. Zwyczaje 
wielkoczwartkowe w Strumieniu. Zar. 
śl. rok II, zesz. 8, s. 137 (z ryc). 

2539. Falkiewicz Lucyan. Środa po- 
pielcowa. Kui'. Warsz. 1869, nr. 35. 

2540. Flaczyński Władysław. » Ryce- 
rze przy grobie Chrystusa*. Wisła XI, 
416; zob. Hoffman nr. 2562. 

2541. Fritz J. M. Co w Śląsku jest 
zwyczajem w czasie świąt wielkano- 
cnych i przed niemi. Tyg. ill. 1865, XI, 
159. 

2542. Gawełek Franciszek. Z dni wiel- 
kanocnych. Czas 1910, nr. 140, s. 2. 

2543. — Nasze zwyczaje wielkanocne 
i ich znaczenie. Nowa Ref. 1910, dod. 
do nru 140. 

2544. — Palma, jajko i śmigus w prak- 
tykach wielkanocnych ludu polskiego. 
Lwów 1911, 8», s. 27 (Odbitka z t. XVII 
Ludu). 

Rec. Głos narodu 1911, nr. 99. 

2545. — »Czy znasz ty polskie zapu- 
sty?* Nowa Ref. 1911, nr. 95. 

2546. — Wielkanoc. Nowa Ref. 1911, 
dod. do nru 174. 

2547. — Na Wielkanoc. Głos Narodu 

1912, 80. 

2548. — Rękawka? Emaus. Nowa Ref. 

1913, nr, 137. 

2549. — Wielkanoc w zwyczajach lu- 
dowych. Kronika powszechna 1913, nr. 
12. 

2550. — Z folkloru Świąt Zielonych. 
Tamże 1913, nr. 19. 

2551. Gloger Z. Zwyczaje zapustne. 
Kłosy XXIV, 648. 

2552. - Popielec. Tamże XVIII, 564. 
255.3. - Wielkanoc. Wędrowiec 1893, 

195. 
2554. — Jurój (święty Jerzy), przyczy- nek do etnografii krajowej. Para.fizyogr. 
III, 498. 

2555. Gloger Z. Zielone Święta. Bies. 
liter. 1910, I, 386. 

2556. Gomulicki W. Dyalog wielko- 
postny z r. 1724. Wędrowiec 1901, 22G, 
246. 265, 282, 309, 338, 349. 

2557. Goszczyński Seweryn. Śmigus 
w okręgu Tarnowskim. Dziennik podró- 
ży, s. 27. 

2558. Góyski Maryan. Przebieranie się 
podczas Wielkanocy (Wieliczka). Lud 
XIV, 400. 

2559. Grabowski Bronisław. Zielone 
Świątki. Tydzień I, 172. 

2560. Graeve br. z Biskupic. Z wiel- 
kanocnych zwyczajów. Straż włościań- 
ska w przebraniu podczas grobów w Ła- 
sku. Wieś ill. 1910, zesz. 4, s. 23. (fotogr.) 

2561. Gustawicz Bronisław. Grego- 
ryanki czyli gregoły. Lud VII, 324. 

2562. Hoffman Karol. » Rycerze* przy 
grobie Chrystusa. Wisła XI, 224; zob. 
Flaczyński nr. 2540. 

2563. Iłżanka. Procesya do Emaus 
w Iłży. Bies. liter. 1909, I, 288. 

2564. J. M. Zwyczaje przedwielkano- 
cne. Czyt. niedz. 1857, 114. 

2565. Jacek. O zwyczajach wielkano- 
cnych. Gwciesz. 1908, s. 155. 

2566. — W Zielone święta. Tamże 1908, 
228. 

2567. Jajko święcone (z Dziennika Bru- 
kselskiego; tłumacz wspomina i o pisan- 
kach w Polsce). Tyg. polski 1819, VI, 
s. 119-122. 

2568. O zwyczaju malowania jaj na 
czerwono i święcenia ich na święta wiel- 
kanocne. Arch. teolog. 1836, s. 126; Pam. 
relig. mor. 1842, IV, 319. 

2569. Janowski Al. Zwyczaje wielka- 
nocne. Straż przy grobie Chrystusa. Ko- 
gutek. Ziemia 1910, 209-211 (z ryc). 

2570. Jastrzębowski Szczęsny. Zwy- 
czaje wielkanocne. Wędrowiec 1892, 250. 

2571. — Kwietnik wielkanocny. Bies. 
lit. 189ii, nr. 6. {Bibliografia ludoznawstwft Ó3 2572. Jastrzębowski S. Pisanki. Bies. 
lit. 1893, 199. 

2573. — Z Wielkanocy. Tyg. ill. 1893, 
1, 214. 

2574. — Zielone Świątki i Rusałki. 
Tyg. ill. 189i, I, 292. 

2575. Jesienne gody. Gwciesz. 1853, 
s. 509-511. 

2576. Józef z Bochni. Rękawka. Za- 
groda 1871, s. 69-71; Toż, Prawda 1902, 
s. 100-101. 

2577. J. z Medyki. Śmigust. Dzwonek 
1870. I, 188. 

2578. K. M. Wielki tydzień w Polsce. 
Kur. Stan. 1897, nr. 60H. 

2579. Karłowicz Jan. Die Liebestaufe 
bei den Polen (Dem Andenken Oskar 
Kolbergs gewidmet). W czasop. wiedeńsk., 
Am Urąuell 1891, t. II, zesz. I, s. 7-10 
1 zesz. II, s. 36—39. 

2580. — Comber, zabawa mięsopustna 
ludowa. Wielka Encyklop. powsz. t. XIII, 
s. 177. 

2581. ~ Dyngus i śmigus. Wisła V, 
278-89. 

2582. Karnawał w Warszawie przed 
kilkudziesięciu laty. Gaz. Iw. 1886, nr. 
277. 

2583. Kierski Emil. Tłusty czwartek. 
Tyg. ill. 1866, nr. 109. 

2584. Krćek Franciszek. Pisanki w Ga- 
licyi. Zestawienie materyalu zebranego 
w r. 1892 (Odbitka ze łSzkoIyt). Lwów 
1893, 80, s. 20, t. II. 

Rec. Z. Wasilewski, Wisła VIII, 842. 

2585. — Pisanki w Galicyi II. Zesta- 
wienie materyału zebranego w r. 1893. 
Lwów 1894, 8», s, 20 (Odbitka ze Szkoly). 

Rec Dr. M. Udziela, Kwart. hist. IX, 55. 

2586. — Pisanki w Galicyi III. Zesta- 
wienie materyału zebranego w r. 1897 
staraniem Tow. Ludozn. Lwów 1898, 8", 
s. 48 (Odbitka z Ludu). 

2587. Kolberg O. Środopoście w Ku- 
jawach. Tyl. ill. 1866, XIII, 115 (1 rys.). 

2588. — Pisanki. Tyg. powsz. 1882, 
nr. 31, s. 485—486 (z ryc. 2589. Kosiakiewicz Wincenty. Wielka 
Sobota. Kur. Warsz. 1890, nr. 95. 

2590. Kowalnicki A. Zapusty w gu- 
bernii Siedleckiej. Dzień. Warsz. 1893, 
nr. 31. 

2591. — Post wielki w gubernii siedle- 
ckiej. Tamże 1893, nr. 61 (Obie prace po 
rosyjsku). 

2592. Kozłowski St. Zapusty warsza- 
wskie. Świat 1908, I, nr. 21, s. 2—4. 

2593. Kuczyński A. Zabawy ludowe 
w święta wielkanocne. Wieś ill. 1910, 
zesz. 4, s. 29. 

2594. Kulig i reduty. Niewiasta 1862, 
nr. 6; Czas 1867, nr. 57, 58, 61. 

2595. Kwietnik wielkanocny (zwycz.). 
Bies. lit. 1892, nr. 61. 

2596. Ł. Wielkanoc. »Nasze kłosy* 1902, 
s. 98. 

2597. Łepkowski Józef, Dr. Drobiazgi 
archeologiczne. Gaz. codz. warsz. 1856, 
nr. 136 (wzmianka o topieniu bałwana 
w środę popielcową). 

2598. Łopaciński H. Rycerze przy gro- 
bie Chrystusa. Wisła XI, 224, 416; XII, 
288, 522; XIV, 311; XV, 645; XVII, 510. 

2599. — Maidło (Zwyczaj zachowany 
w Zielone Świątki). Wisła XVI, 408. 

2600. M. Z. Zielone Świątki. Nasze 
kłosy 1902. s. 153. 

2601. Maciejowski W. A. Śmigust. 
Zob. Piśmiennictwo krajowe Warsz. 1841, 
s. 6-150. 

2602. - Mięsopusty. Tamże 1841,8.145. 

2603. Magiera Jan Fr. Judasz i Ha- 
man. Wisła XiV, 23H. 

2604. — Wielkanoc w Sądeczyźnie. 
Wrsła XVIII, 277. 

2605. Marzanki (Zwyczaj wielkano- 
cny na Śląsku). Zwiastun Górno-śląski 
1869, s. 91—93. 

2606. — Rózgi za Boże rany, Święcon- 
ka i Dyngus. Tamże 1869, s. 105—107, 
115-116. 

2607. Matlakowski Władysław. Dyn- 
gus i śmigus (z nutamiU Wisła V, 752. 

2608. Mdtyas Karol, Dr. Zapust— Po- 94 t<*ranciszek Gawełek pielec — Wielkanoc. Kilka zwyczajów 
ludu w Tarnobrzeskiern. liud I, 46, 79, 
129. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła IX, 600; D. C, 
Szkoła 1895, 355. 

2609. Z Miechowa. Opis obrzędu zwa- 
nego >Pogrzeb Pana Jezusa*. Gaz. Świąt. 
1894, nr. 692. 

2610. O misteryach pasyjnych. Czas 
1870, nr. 74. 

2611. Mjh. Święcone w dawnej War- 
szawie. Wiedza 1905, s. 51. 

2612. Młynek Ludwik. Pisanki wiel- 
kanocne z zachodniej Galicyi. Lud VII, 
s. 176-18Ó. 

2613. — Do pisanek w zachodniej Ga- 
licyi. Lud IX, 168. 

2614. Morawski Adam. Zielone Świąt- 
ki u polskich wychodźców w Brazylii. 
Biesiada liter. 1905,. 439. 

2615. Mysor Wl., X., Dr. Zwyczaj pr.^ed- 
wielkanocny w Krakowskiem. Lud XIII, 
160. 

2616. N. A. Niedziela palmowa. Bies, 
lit. 1894, 167. 

2617. N. K. I., Dr. Misterya wielkano- 
cne za granicą i u nas. Nowa Kef. 1909, 
I, dod. do nru 166. 

2618. Niedźwiecki Wl. święcone. Ni- 
wa 1881, I, 577-584. 

2619. Nikosiewicz Kajetan. W spiawie 
pisanek i Wielkiejnocy. Lud IV, 326. 

2620. O. A. Genealogia karnawału. Czas 
1909, nr. 30. 

2621. Obchód świąt wielkanocnych we 
wsi Chlewie. Gaz. Kai. 1899, nr. 82. 

2622. Oczykowski R. Opis straży przy 
grobie P.-ina Jezusa (w mieście Turku, 
gub. Kaliska). Wisła XV, 646. 

2623. Osiek. Zwyc/-ąje w parafii Osie- 
ckiej (Strzelanie na Wielkanoc na cmen- 
tarzu i w kościele na chórze). Gaz. świąt. 
1893, nr. 643. 2624. Ostrowski Stanisław. Wielki ty- 
dzień i święcone jak obchodzono u nas. 
Bluszcz 1898, 107. 

2625. Palmowa niedziela. Kłosy XVIII, 
72. 

2626. Papce Fryderyk, Dr. List Miko- 
łaja Pszonki do żony o święconem u za- 
możnego mieszczanina krakoY^^skiego za 
czasów Zygmunta Augusta. Świat 1888, 
157. 

2627. Pepłowski Schnur St. 
Wielki tydzień 1 W feljetonach 

2628. — Święcone. / Gaz. Lwów. z v. 
1895 (Rocznika tego nie dostałem w kom- 
plecie, nie mogłem więc podać numeru 
rzeczywistego). 

2629. — Św. Jur. Gaz. Lw. 1896, nr. 
234 i 235. 

2630. Pielgrzym z Tenczyna. Święco- 
ne wielkanocne. Pszczkrak. 1822, II, 8. 

2631. Pieniążek Czesław. Wielkanoc 
w Siekierzyńcach. Nowiny. 1902, 10. 

2632. Pisanki. Tyd. ill. 1889, I, 235 
(z illustr.). 

2633. Pisanki*) (odezwy). Tyg. ill. 1889, 
nr, 328; Kłosy 1889, nr. 1243; Wisła IV, 
216, 461, 692,889 (Wolski Z., DowgirdT., 
Sadowska J.); V, 166, 434, 650, 925 (Glo- 
ger Z., Ciszewski St., P. Al., Lubicz R., 
Karłowicz Jan); VI, 44.S, 683, 922 (W. Z., 
K. J., K. B. W.); VII, 179, 390 (K. B. W., 
Lubicz R., Wasilewski Z.); VIII, 152, 363, 
586, 817 (Gregor J., K. B. W., K., Kower- 
skaZ. A., Witanowski M.); IX, 412, 594 
(Witanowski M.); X, 139, 363 (Grabowska 
H., Korotyński L. S., Ronisz); XI, 134, 
354, 558 (Kowarska, Oczykowski, W. E.); 
XII, 559 (Oczykowski R.); XIII, 287, 568, 
682 (Lk., Paprzyca H., Łopaciński H.); 
XIV, 462, 785 (Łopaciński H.); XV, 82, 
373 (Łopaciński H); XVI, 107, 435 (Ł. H., 
Koźmian W., Milowicz K., Jaroszek A., 
Dąbrowska S., Sroczyńska J.); XVII. 92 
(Witanowski M., Młynek L.). *) Zob. nr. 443. Bibliografia ludoznawstwa 95 » 2634. Pisanki czyli jajka wielkanocne, i 
wciesz. 1906, s. 119. 

2635. Płomiedczyk. Magnackie świę- 
cone. Dzień. pol. 1892, nr. 108 \Obrazek 
z XVIII w.). ^s*-— " 

2636. Pok... Rękawka. Tyg. lit. 1842.314. 

2637. Połujański A. K. Zielone Świąt- 
ki. Tyg. peteisb. 1871, XXIIL 

2638. Popielec, Wielki post i Wielki ty- 
dzień. Niewiasta 1862, s. 116 (nr. 15). 

2639. — Opis obchodu Popielca w Pi- 
licy, w gub. Kieleckiej. Gaz. świąt. 1893, 
nr. 634. 

2G40. Potkański Karol. Materyaly hi- 
storyczne (z XIII w. pisanki). Lud X, 
217, 446. 

2641. Przodownica. Święcone (staro- 
polskie). Gwciesz. 1909, s. 140. 

2642. Pszonka. List Mikołaja Pszonki 
do żony o święconem za czasów Zy- 
gmunta Augusta. Tyg. wil. 1882, nr. 10. 

2(543. R. T. Majowa niedziela na wsi. 
Kłosy VI, 280. 

2644. Rakowski St. Śmigust na świę- 
ta wieliianocne. Kraków 1848. 

2645. Rękawka, zob. Poikański K. Kra- 
ków przed Piastami. Hoczn. krak. 1,287 — 
325. Toż, llhi. XXXV, 101-255 

2646. Romer Alfred. Oiacya wielka- 
nocna (ze wsi Jadowce, pow. Święciań- 
ski). Wisła XI, 340. 

2647. S. Justyna. Pisanki we wsi Mo- 
lodycz w pow. Jarosławskim w Galicyi. 
Lud XI. 188. 

2648 Siarkowski Wład., ks. Zwyczaje 
ludowe w święta wielkanocne i począ- 
tek święconego w kraju naszym (Szkic 
historyczno-etnograficzny). Ognisko dom. 
1876, s. 156— 157,. 168-171 i nast. 

2649. Skopidski Wilhelm, ks. Do zwy- 
czajów wielkanocnych (śmigus). Lud IV, 
326. 

2650. Śledzia pogrzeb. Kmiotek 1865, 
188. 2651. Śniigust,=i=) zob. kal. Czecha 1853; 
Włościanin 1872, 69-71; Gwciesz. 1884, 
154; Nasz Kraj 1906, I, 28-29 (zesz. 16); 
Bies. lit. 1896, 196. 

2652. Stankiewiczowa Zofia. Święto 
Matki Boskiej Zielnej na Mazurach. Lud 
XVI, 59-61. 

2653. Staszic F. Zwyczaje wielkano- 
cne nad Wartą. Tyg. ill. 1860, 255. 

2654. Sulisz Józef. Zwyczaje wielka- 
norne w Sanockiem. Lud XII, 309. 

2655. Święcone*), zob. Kur. war. 1828, 
nr. 88; Uozm. Lw. 1832; Rozmglw. 1834, 
103; Przyj ludu 1837, 302, 306; Tyg. lit. 
1840, 115—117, 123-126; Tyg. niedz. 
1873, nr. 17, s. 66; Gwciesz. 1889, s. 155; 
Bjes. ht. 1894, 186; Tydzień Piotrków. 
II, 14 

2656. Szperacz. Wiązanka wielkoty- 
godniowa. Bies. liter. 1910, I, 227. 

2657. T. (Pielgrzym z Tenczyna). Rę- 
kawka. Pszczółlca krak. 1820, II, 20. 

2658. T. P. Polski popielec. Wiedza 
1908, 31 

2659. Tomicki, ks. Zielone Świątki. 
Oświata 1866. 322. 

2660. Udziela Seweryn. Piski w m. 
Ropczycach i okolicy. Tarnów 1888, 8", 
s. 32. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła 1888, 646. 

2661. — Wielkanoc u ludu. Nowa Ref. 
1903, nr. 84 (dodatek liter.). 

2662. Ulanowska St. O kuligach. Kur. 
warsz. 1884, nr. 526. 

2663. — Pisanki wielkanocne czyli kra- 
szanki. Tyg. ill. 1884, I, 253. 

2664. - Popielec. Kur. warsz. 1886, 
nr. 69. 

2665. W. K. Jajko wielkanocne. Bies. 
liter. 1910, I, 247. 

2666. W T. Półpoście. Kłosy II. 441. 

2667. Weissenberg. O kraszankach 
i pisankach. Zeitschrift fiir Ethnologie, 
zesz. V. 1894, Berlin. Artykuły bezimienne. 96 Franciszek Gawelek 2668. Wielisław. Z księgi zwyczajów. 
Kur. warsz. 1891, nr, 86. 

2669. — Wielki post przed laty. Tamże 
r. 1892, nr. 85. 

2670. — Święcone u pana Sędziego. 
Gaz. Uad. 1892, nr. 41. 

2671. Wielkanoc. Wieś polska w świę- 
ta Wielkanocne. Bies. lit. 1909, I, 298. 

2672. — Dyngus. Tyg. polsk. i zagrań. 
1818, t. I, s. 308-312. 

2673. — Śmigust, Rękawka. Niewiasta 
1862, s. 164. 

2674. — Święcone.— Dyngus.— Emaus. 
— Rękawka. Czas 1851, nr. 94. 

2675. — Zielone Świątki. Wniebowzię- 
cie. Opiek. dom. 1866-67. 

2676. — Zwyczaje. Zar. śl. 1908, 157— 
160. (Zapisali: Fr. Kuczera w Krasnej, 
Pustówka P. w Wiśle, P. Bocek, J. Kno- 
bloch w Trzyńou, P. Góra w Wędryni, 
Kokotek). 

2677. Wielkanocnych świąt w Krako- 
wie trzy dni. Czas 1874, nr. 80. 

2678. Wielka Sobota. Palenie cierni. 
Tyg. ill. 1885, I, 215, 

2679. Wielki tydzień w Polsce. Gwciesz. 
1896, s. 137; 1902, s. 145; 1910, s. 24. 

2680. Wiosenne gody. Gwciesz. 1853, 
s. 445-449, 462-466. 

2681. Wiślicki A. Środa popielcowa 
w Sandomierskiem. Tyg. ill. 1862, V, 109. 

2682. Wilanowski Rawicz Michał. Jaj- 
ka wiellianocne Tydzień Piotrk. 1891, 
nr. 12. 

2683. — Obchód grobu Chrystusa Pana. 
Tydz. Piotrk. XXII, 11. 

2684. — Straż przy grobie Chrystusa 
Pana. Wisła XII, 288; XVII, 127. 

2685. Wójcicki Kazimierz Władysław. 
Pamiątka topienia śmierci. (Zwyczaje lu- 
dowe, głównie z Podlasia). Muz. dom. 
1835, s. 74. 

2686. — Wielki czwartek. Tyg. ill. 1860, 
I, 244. 

2687. Święta wielkanocne, staropolskie 
święcone. Tyg. ill. 1860, I, 246. 2688. Wójcicki K. Wł. Wielkanoc. Tyg. 
ill. 1862, V, 153, 170 i Bluszcz 1878, 121, 129. 

2689. — Popielec. Przyj, dzieci 1862, 
93-94. 

2690. — Uroczystość zesłania Ducha 
Świętego. Tyg. ill. 1862, II, 233. 

2691. — Judasz. Tyg. ill. 1864, IX, 59. 

2692. - Dyngus. -Śmigus. Kłosy II, 
484. 

2693. — Kulig, zob. Szkice historyczne 
itd. Kraków 1869; Pam. nauk. III, 382; 
Kalendarz Czecha 1862. 

2694. — Przed pół wiekiem Zielone 
Świątki w Warszawie. Kłosy XXVI, 387. 

2695. Wołyniec. Zapusty. Dziennik war- 
szawski 1893, nr. 29 i 30. (Autor podaje 
wiadomości o zapustach w Moskwie, Pe- 
tersburgu, na Litwie, Żmudzi, Białorusi 
i w Królestwie Polskiem, obszerniej mó- 
wi o ścięciu śmierci w Jedlińsku, przy- 
tacza zwyczaje karnawałowe w zach. 
Europie itd.). 

2696. Z. Na Wiell<anoc. Wędrowiec 
1901, 278. 

2697. Z. E. Zielone święta u ludu. Czas 

1905, nr. 133. 

2698. — Tradycye Wielkanocne Kra- 
kowa. Nasz Kraj 1906, 1, zesz. 17, s. 33 - H4. 

2699. — Niedziela palmowa. Tamże 

1906, I, 41—42. 

2700. Zabawy wielkanocne. Tydz. XIII, 
129-130. 

2701. Zarewicz Ludwik. Zielone Świąt- 
ki i majówki na krakowskich Bielanach. 
Kai. polski 1877, 45-49. 

2702. Zielone święta. Ziarno 1891, 
nr. 105. 

2703. Zwyczaje popielcowe w Kaliszu. 
Gaz. kal. 1900, nr. 49. « 

2704. — środopostne w Kaliszu. Kali- 
szanin 1871, nr. 22, s. 86. 

2705. Z księgi zwyczajów. O zwycza- 
jach wielkoczwartkowych. Dzień, polsk. 
1892, nr. 16. 

2706. Żuru pogrzeb. Kmiotek 1865, 
196. Bibliografia ludoznawstwa d7 d) Wianki, Sobótki. I 2707. A. G. Sobótki. Przyj ludu 1835, 

I, 79. . .^.^-^^-^-^ 

2708. A. K. Noc świętojańska. Wiedza 
1907, 105. 

2709. Anczyc Wł. L. Krakowskie wspo- 
minki. Obchód wianków w Krakowie. 
Tyg. ill. 1861, III, 235. 

2710. B. J. K. z Gniezna. Materyaly hi- 
storyczne (przyczynek do Sobótek). Lud 
XI, 183. 

2711. B. J. S. O sobótkach i górze so- 
bólskiej. Pam. warsz. 1819, XIV. 

2712. Bliziriski Józef. Wianki. Świat 
1888, 328-330. 

2713. C. J. M. Wianki. Prawda 1902, 
s. 203. 

2714. Drużba K., ks. Wigilia św. Jana. 
Opiek dom. 1865, s. 194 (z ryc). 

2715. Frydrychowicz R. O Sobótce, 
czyli tak zwanych Ogniach Świętojań- 
skich. Przyczynek do mitologii słowiań- 
skiej. Poznań 1877. 

Rec. A. Gruszecki, Dwtgn. I, s. 67— 69. 

2716. GawełekFr. Wianki. Nowa Ref. 
1911. nr. 285. 

2717. — Sobótki. Glos Narodu 1911. 
nr. 243. 

2718. Gloger Zygmunt. Kupalnocka 
(Sobótka). Tyg. ill. 1868, I, 59; Kłosy 
XXIV. 395, 4U7. 

2719. — Kupalnocka, wyjątek z więk- 
szego pod tym tytułem poematu. Kra- 
ków, 1870, 8», s. 7. 

2720. — Wianki. Kronika rodź. 1874, 
s. 189; Kłosy XXVI, 337. 

2721. Kupalnocka. Kłosy XXIV, 395, 
407. 

2722. — Kilka słów o sobótkach i wian- 
kach. Nasze kiosy 1902, s. 201—208. 

2723. Goszczyński Seweryn. Sobótka. 
Kościelisko. Ziewonia 1834. 

2724. — Sobótka. Wiedeń 1838, 8°. 

2725. — Sobótka. Z powieści pod na- 
Bibliografia ludoznawstwa. pisem: Kościelisko. Wrocław 1852, 8°, 
s. IV i 40. 

2726. Grajnert Józef. Sobótka. Uro- 
czystość słowiańska. Kai. Jaw. 1865, 
44-47. 

2727. — Na dwóch zagrodach. Obra- 
zek z życia ludu na Podlasiu, opis so- 
bótki, pieśni. Gaz. Świąt. 1889, nr. 447— 
451. 

2728. Gumowski Franciszek. Sobótki. 
Opiek. dom. 1867, s. 194 (z ryc). 

2729. Iks. Kopernacka (Zwyczaj urzą- 
dzania sobótki). Wisła V, 41. 

2730. J. J. Wiadomość o kupalnicach 
i sobotach pominalnych na Podlasiu. On- 
dyna Druskiennickich źródeł 1846. 

2731. J. M. Sobótki i wianki Ś-to Jań- 
skie. Czyt. niedz. 1857, 193 i n. 

2732. Jastrzębowski Szczęsny. Sobót- 
ka. Kur. warsz. 1891, nr. 170; Dod. liter, 
do »Kraju« 1891, nr. 26; Kur. Lw. 1891; 
Wisła V, 32 i n.; Wisła X, 323-344. 

2733. — Wigilia Św. Jana. Tyg. ill. 
1895, I, h98 i n. 

2734. Jelita z Opatowa. Uroczystość 
sobótki we wsiach Wąworkowie, Karbo- 
wie i Pobraszynie. Gazeta Radom. 1889, 
nr. 55. 

2735. Kalinowski. Tęczowy szczęścia 
kwiat. Obrazek świętojański. Ziarno 
1902, 26. 

2736. Krćek Franciszek, Dr. Sobótka 
w Galicyi. Zestawienie materyału zebra- 
nego w r. 1897 staraniem Tow. ludozn. 
Lud IV, s. 308, 379; V, 269. 379. 

Rec. H. Lopaciński, Wisła XIV, 653. 

2737. Ksawery. Sobótka z okolic San- 
domierza. Gaz. Rad. 1893, nr. 25. 

2738. Magierowski L. Sobótka. Lud 
VIII, 424. 

2739. Matusiak Szymon. Sobótka. Lud 
XIII. 1—20, 87—97 (i odbitka). 

2740. Milewski Karol. O Sobótkach 

13 98 Franciszek Gawetek świętojańskich. Pam, hist, krajowe, s. 227 
(Warszawa 1848). 

2741. M— ś. Sobótka w Brzezińskiem. 
(Palenie ogni 23, 24 i 25 czerwca, »ma- 
jeniee chat łopianem, śpiewanie »A gdzieś 
ty bywał bioły Janie « — pieśń podana 
w całości). Tydz. piotrk. XVIII, 26. 

2742. N. J. Wianeczek panieński i ka- 
walerski na wilią św. Jana Chrzciciela, 
czyli tajemnica wykryta puszczania wian- 
ków. Warszawa 1861, 8», s. 11. 

2743. Niedźwiecki Władysław. Wian- 
ki. Niwa XIV, 30-35. 

2744. Nowosielski A. Kolada i Ku- 
pało. Dzień, warsz. 1859, nr. 99. 

2745. Olechnowicz Władysław, Dr. Wi- 
gilia Św. Jana. — Sobótka. — Kupała. Ga- 
zeta Lubelska 1891, nr. 78, 131. 

2746. Z Opatowa. Opis sobótki we 
wsi Wąworkowie. Gaz. Rad. 1888, nr. 57. 

2747. Oppman Artur. Noc świętojań- 
ska. Bluszcz 1897, 202-203. 

2748. - Wianki. Kur. polsk. 1901, 171; 
Czas 1901, 145; Ziarno 1901, 25. 

2749. Osipowicz Aleksander. Wianki. 
Opiek. dom. 1869, s. 311 iz ryc). 

2750. P. W. Sobótka. Rozmglw.1840,393. 

2751. Paszkiewicz Gustaw. Obchód so- 
bótki w okolicy Sandomierza. Wisła XIII, 
662. 

2752. Piątkowska I. Pogadanka o wa- 
żności pieśni ludowych i uroczystości 
Kupały. Kaliszanin 1886, nr. 54. 

2753. ' — Pogadanka o uroczystościach 
sobótkowych w ziemi Sieradzkiej. Kali- 
szanin 1886, nr. 80. 

2754. Pług Adam. Kwiat paproei. Kło- 
sy 1885, II, 74 (z rys. Konopackiego). 

2755. Rackwitz. Johannisfeuer. Pos. 
Provinzbl. 1841, nr. 28. 

2756. Radoszkowski A. Kupalnocka, 
czyli wigilia św. Jana u włościan nad 
Narwią. Muz. dom. 1836, s. 194. 

2757. Rostafiński Józef. Noc święto- jańska i kwiat paproci, wykład publi- 
czny miany na korzyść Towarzystwa 
osad rolnych, przez... b. studenta b. Szko- 
ły główn. warsz. (Odbitka z Tygod. po- 
wszechnego). Warszawa 1879, w 8-c(' 
małej, s. 24. Zob. Tyg. powsz. 1879, 481 
-485, 506-507, 523—524; Bies. lit. 1878, 
I, 231 przez S. W. R. 

2758. Rymarkiewicz Jan, Dr. Pieśń 
świętojańska o sobótce. At. 1876, IV, 46. 

2759. S. E. Noc świętojańska. Czas 
1883, 140 i 142. 

2760. S. Z. W noc świętojańską. Bies. 
liter. 1891, nr. 29. 

2761. Sobieszczański P>anciszek Ma- 
ksymilian. O sobótkach. Kur. warsz. 1848, 
nr. 164. 

2762. Sobótka*) (kwest. R. Lubicza). 
Wisła V, 169, 435, 651, 927 (Lubicz R., 
Lissowski L., Ronisz W., Dowojna Syl- 
westrowicz M., O. W., L. R., Karłowicz 
J., Lissowski L.); VI, 230, 444, 683, 923; 
(L. R., J. S., Sylwestrowicz M., Cercha St., 
K. B. W., K. J., Lubicz R., Plichta P., 
K. H., Lissowski L.); VII, 179, 391, 599, 
752 (Sylwestrowicz M., Hempel L., Ja- 
strzębowski, K. B. W., Lubicz R., O. S., 
Oczykowski R., Ludw.); VIII, 152, 365, 
576, 819 (Cercha St., Jastrzębowski S., 
K. B. W., K. L. S., Kowerska Z. A., Lu- 
bicz R., Oczykowski R., Stecki Jan, Wi- 
tanowski Michał, Zieliński G.); IX, 131, 
415, 594, 812 (Staniszewska, Łopaciński, 
Ziemba, Witanowski, Pawłowicz) ; X, 140, 
643, 854 (Grabowska H., Hurynowicz A., 
Korotyński L. S., Łopaciński H, Stecki J., 
Witanowski M.); XI, 135, 354 (Fedorow- 
ski M., Korotyński, Kowerska, Łopaciń- 
ski); XII, 772 (Oczykowski, K. L. S.); 
XIII, 287, 362, 445, 571, 682 (Isk , Xl.. Pa- 
przyca H., Łopaciński H.); XIV, 79, 201, 
785 (Łopaciński, Kowerska, M.E, Zdziar- 
ski); XV, 83, 217 (Piątkowska, Witano- 
wski); XVI, 436, 564 (Ł. H); XVII 94, *) Zob. nr. 448. Bibliografia ludoznawstwa 99 748 (Ł. H., Oczykowski R.); XIX, 471 
((Grabowski W.). 

2763. Sobótki,*) zob. Pszczółka polska 
1823, 100; Hozm. w. nr. III, 127; Pam. san- 
(iom. 1829, II; Tyg. krak. 1834, 207-208; 
i^rzyj. ludu 1835. II. 68; 1841, VIII, 191; 
llozm. Lw. 1840, nr. 48; Dod. Czasu 1850, 
nr. 33 ; Księga świata 1851, . s. 32 ; »Ko- 
ścielisko« wyd. we Wrocławiu 1852 ; 
Gwciesz. 1853, s 495—498; Kai. Czecha 
1853; Postęp 1860, s. 191; Tydz. piotrk. 
XIX, 27; Wisła 1892, 683-690; Gwciesz. 
1907, s. 270. 

2764. Sobótki i wianki. Tyg. polsk. 
i zagrań. 1819, t. III, s. 15—24; Zorza 
1902, nr. 26. 

2765. Stecki T. J., hr. Uroczystość Ku- 
pały. Obchód i znaczenie kolendj' u Sło- 
wian. Kronika rodź. 1871, s. 371. 

2766. Świętek Jan. Sobótka. Lud V, 
256. 

2767. Świbówna E. Zwyczaje ludu gór- 
skiego w Brennej, związane z nocą świę- 
tojańską. Zar. śl. r. II, z. 4, s. 190. 

2768. Sz. Janina. Wigilja świętego Ja- 
na. sNasze Kłosy« 1902, s. 194-202. 

2769. Ulanowska St. Sobótka i wian- 
ki. Kur. warsz. 1887, nr. 170. 

2770. Ursyn. Wianki. Kur. warsz. 1886, 
nr. 172. 

2771. Wianki. Tydz. piotrk. 1897, nr. 26. 

e) Doz 

2786. Biruta. Dożynki na Litwie. Wi- 
sła III, 92 (polskie). 

2787. Bukowiński WI. Okrężne w Opo- 
czyńskiem. Bluszcz 1896, 343 — 344. 

2788. Ch. J. Opis dożynków pod Ostro- 
wem w pow. Włodawskim. Gaz. Świąt. 
1896, nr. 817. 

2789. Dożynki (z mat. nadesłanych na 
wystawę w Lublinie 1901 r. przez J. Ma- 
ja, R. Przegalińskiego, W. Dzikowskiego, 
H. Weyherta). Wisła XVI. 371. 

2790. Gloger Zygmunt Obrzędy rol- 2772. Wianki w Częstochowie. Tydz. 
Piotrk. XIII, 27, 29. 

2773. — w Kaliszu. Gaz. kal. 1897, 
nr. 50. 

2774. — w Lublinie. Gaz. lubelsk. 1893, 
nr. 126. 

2775. — na Mlecznej. Gaz. Rad. 1893, 
nr. 25. 

2776. — w Ozorkowie. Gaz. kal. 1899, 
nr. 149. 

2777. — w Piotrkowie. Tydz. piotrk. 
XXV, 26. 

2778. — Zagroda 1873, 92-93. 

2779. Wierzbowski E. List z Krasne- 
gostawu (o obchodzie wigilii św. Jana). 
Gaz. lubelsk. 1893, nr. 138. 

2780. Wilanowski Rawicz Michał. Noc 
świętojańska w obchodach ludu często- 
chowskiego. Tydz. Piotrk. XVIII, 27. 

2781. Wójcicki K. WI. Sobótki. Tyg. 
ill. 1861, III, 231; 1862, IV, 16, 32, 46. 

2782. Zaleski Antoni. Sobótka. Kłosy 
X, 386. 

2783. Zdziarski Stanisław. Sobótka 
w Sanockiem. Lud V, 269. 

2784. Zmorski R. Dzień 23 czerwca 
(Sobótki, kwiat paproci). Tyg. lit. 1844, 
97—98, 105-107, 113-115. 

2785. Zwyczaje uroczyste (Kupała, Rę- 
kawka, Wianki, Święcone). Kal. powsz. 
Galie na rok 1855, s. 14. 

ynki. 

nicze (Dożynki i okrężne). Bibl. Warsz. 
1867, II, 274. 

2791. — Obrzędy rolnicze. Dożynki. 
Kłosy XXIX, 51, 69, 91, 107, 125. 

2792. Gorczyński Bolesław. Okrężne. 
Szkic z natury. Ziarno 1901, nr. 32; Pra- 
ca 1905, 33. 

2593. Niwiński A. Dożynki, czyli okrę- 
żne w Krakowskiem (opowiadanie pa- 
robka—wiersz). Czyt. niedz. 1856, 241. 

2594. Okrężne w Sandomierskiem. Alb. 
malownicze 1849; Przyj, ludu 1836, 1, 138. Artykuły bezimienne. 100 Franciszek Gawelek 2595. Prusinowski Jan. Dożynki (Nu- 
bajgaj). Kai;. Jaw. 1865, M— 44 (z ryc). 

2596. Sobieszczański Fr. Dożynki. Kur. 
warsz. 1848, nr. 200. 

2597. Staszic F. Dożynki wielkopol- 
skie. Tyg. iii. 1860, II, 539. 

2598. Tatomir Lucyan. Dożynki. Obra- 
zek ludowy (Opis dożynków poprzedza autor ogólnemi uwagami o ludowości). 
Strzecha 1868, 194—198 (Z ryc. Grott- 
gera). 

2799. Udziela Seweryn. Dożynki w Do- 
brzechowie w Galicyi bO lat temu a te- 
raz. Wisła V, 788. 

2800. Wyżynki w Częstochowskim. 
Tydz. piotrk, X, 31. 3. Zwyczaje i obrzędy rodzinne. a) Urodziny. 2801. Chrzciny u ludu, zob. Matyas: 
»Z ust ludu*, w rozdz. »Wesele«, nr. 2848. 

2802. Czerwiński Ignacy. Urodziny 
i zabawy u ludu na Rusi Czerwonej. 
Pam. warsz. 1805, t. XIX, 242. 

2803. Domagalska M. Chrzestnik. Lud 
X, 94. 

2804. Goyski M. Urodzenie dziecka 
w wigilię Bożego Narodzenia (Jarosław). 
Lud XIV, 302. 2805. Pszczółkowska Jadwiga. Chrzest, 
zaślubiny i pogrzeb we wsi Czajkowie 
(powiat Siedlecki). Wisła XVII, 302. 

2806. Skimborowiczowa Anna z So- 
kołowskich. Chrzciny u Wójta, spisano 
przez Stacha Dworaka. Warszawa 1861, 
12-ka, s. 151. Toż, wyd. II. Warszawa 
1863, 12 ka, s. 171. b) Wesele. 
a) Obrzędy weselne. 2807. Anczyc Wł. L. Wesele w Czer- 
nichowie. Tyg. ill. 1862, V, 125. 

2808. — Oczepiny w Tatrach. Tamże 
1864, IX, 93. 

2809. B... Wesele w Wojniczu. Lwo- 
wianin 1840, 191. 

2810. B. T. Obrzędy weselne w Brze- 
źnicy w pow. Noworadomskim. Gaz. 
świąt. 1895, nr. 773. 

2811. Biegeleisen Henryk. Ze studyów 
nad pieśniami i obrzędami weselnymi. 
Wisła VII, 317, 494. (Autor traktuje o 
zwyczajach weselnych u różnych ludów, 
dopatrując się w nich dawnych form za- 
wierania małżeństwa przez kupno; jest 
tu mowa i o zwyczajach ludu polskiego). 2812. Bogdanowiczówna Janina. We- 
sele wiejskie w pow. Chełmskim. Wisła 
VII, 687. 

2813. Burgut. Wyjątek z podróży w gó- 
rach Karpackich. Kolumb VIII, s. 155. 
(Podaje opis wesela góralskiego). 

2814. Burzeriski Wład. Wesele u ludu 
wiejskiego w Sieradzkiem. Wisła XIII, 
528—554. 

2815. Chac Jan. Opis obrzędu wesel- 
nego w Ostrowie, w pow. Włodawskim. 
Gaz. świąt. 1894, nr. 692. 

2816. Chłopicki Edward. Korespon- 
dencya z Lubelskiego. Opis wesela wiej- 
skiego. Tyg. powsz. 1880, 628-629, 644- 
645. Bibliografia ludoznawstwa 101 2817. Czerwiński Ignacy. Swactwa, 
wesela i urodziny u ludu na Rusi Czer- 
wonej, przez obywatela tamtego kraju 
opisane. Pani. warsz. 1805, t. XVIII, s. 
365. 

2818. Fijałek J., ks., Dr. Zaręczyny i gło- 
szenie zapowiedzi w Polsce średniowie- 
cznej. Gazeta kościelna 1893, nr. 31 i 32. 

Rec. X. Tad. Gromnicki, Kwart. hist. 
iX, 276. 

2819. Francus F. Zwyczaje podczas 
wesela we wsi śląskiej, pod Czantoryą, 
spisał... Zar. śl. 1908, II, 93; III, 156— 
157. 

2820. G. L. Zwyczaje i obrządki we- 
selne u Słowian śląskich. Kai. powsz. na 
rok 1852, s. 31—35. 

2821. Gawełek Franciszek. Wesele 
• staroświeckie* w Radłowie. Lud XIII, 
313—324. 

2822. Giegużyiiski H. Obchód weselny 
w powiatach: Sejnskim, Kalwaryjskim 
itd. Kłosy VII, 250; VIII, 49, 86, 99, 111, 
138, 179. 

2823. Gloger Zygmunt (Pruski). Obcho- 
dy weselne. Kraków 1869, 8", s. 336. 
Z 5 drzeworytami w tekście, z 2 tabl. 
nut i mapką w końcu dzieła dołączoną. 

Rec. Przegl. p. 1869-1870, I. 520, O. 
Kolberg, Na dziś 1872. 

2824 — Korowaj, wspomnienie z lat 
dziecinnych (Autor opisuje zwyczaj Ko- 
rowaja i zabawy). Kronika rodź. 1875, 
s. 251. 

2825. — Weselnicy we dworze. Obra- 
zek etnograficzny z przeszłości (Wyją- 
tek z nieogłoszonego drugiego tomu » Ob- 
chodów weselnychi). Kai. Jaworskiego 
1876, 94-98. 

2826. — O obchodach weselnych. Od- 
czyt wygłoszony w Warszawie 1880 r. 
Krótkie streszczenie, zob. Gaz. warsz. 
1880, nr. 17. 

2827. — Gody weselne, 394 pieśni i śpie- 
wek weselnych polskich z ust ludu i źró- 
deł etnograficznych drukowanych, ze- 
brał... Warszawa 1880, 8«, s. 199. Rec. K. Łuczycki, Gaz. warsz. 1880, 
nr. 239; Przegl. tyg. 1880. 

2828. Gloger Z. Obrzędy weselne. Ga- 
zeta rolnicza. Warszawa 1883, nr. 9 — 12. 

2829. — Obrzęd weselny polski z pie- 
śniami i przemowami zebrał i opisał... 
Warszawa 1901 (1902i, 8°, min , s. 123 

Rec. St. Zdziarski, Lud VIII, 213; E. 
Majewski, Książka 1902, 146. 

2830. Goyski Maryan Zwyczaj we- 
selny (Wal-Ruda). Lud XIV, 400. 

2H31. Grabowski J. Obrzędy weselne 
w puszczy kurpiowskiej, w gub. Łom- 
żyńskiej. Gaz. świąt. 18%, nr. 802, 803, 
804, 805. 

2832. Jaroszek Antoni. Obrzędy i zwy- 
czaje przy weselu (mat. nadesłane na 
Wystawę w Lublinie 1901 r.). Wisła XVI. 
359. 

2833. Jaworski Roman, ks. Obrzędy 
weselne włościan pow. Kozienickiego. 
Dzień. gub. Radomsk. 1867, nr. 46. 

2834. K. J. Opisanie wesela wiejskiego 
w powiecie Radomskim, we wsi Piasto- 
wie. Przegl. nauk. 1843, III, 285—308. 

2835. Kaczmarczyk Kazimierz. Wesele 
w Przyborowie, parafii Szczepanowskiej. 
Lud XIV, 253-262. 

2836. Kamiński Mścisław. Obrzędy 
weselne ludu w Wiłkomierskiem. Tyg. 
iU. 1863, VII, 2G0, 214 (z 4 rys.). 

2837. Kierski E. Mieszkańcy z okolic 
Kurnika. Tyg. ill. 1862, VI, 161 (1 rys.). 

2838. Kolberg Oskar. Rzecz o obcho- 
dach weselnych ludu w Polsce i na Rusi 
ze szczególnym zwrotem do dzieła: Ob- 
chody weselne, przez Pruskiego (Zygm. 
Glogera), czytana na posiedzeniu Tow. 
Nauk. Krak.- Na dziś 1872, II, 235; III, 
266. 

2839. — Opis wesela wiejskiego pod 
Poznaniem. Kai. Ungra 1869, s. 85-88. 

2840. Kopernicki Izydor, Dr. Wesele 
u górali Beskidowych. Zb. XII, 230-234. 

Rec. Dr. Matyas, Kwart. hist. III, 484. 

2841. Korowaj. Przyj. dom. 1854, nr. 
24. 102 Franciszek Gawełek 284-2. Korowaj i kołacz. Wyciąg z nie- 
drukowanego jeszcze dzieła. Badania 
starożytności polskich i ruskich. Kai. 
dom. 1838, s. 62-64. 

2843. Lipiński J. J. Porządek obrzędu 
weselnego. Bibl. Warsz. 1842, II, 285 i n. 

2844. — Zwyczaje i pieśni ludu Wiel- 
kopolskiego. Zb. VIII, 62-114. 

2845. Lissowski Leon. Obrzędy we- 
selne w Szolajdach, w pow. Kutnowskim. 
Wisła VIII, 269, 483, 690. 

2846. MartynowskiFr.K. Gody i zbyt- 
ki. Kur. warsz. 1877, nr. 81. 

2847. Matusiak S. Stalowskie wesele. 
At. 1881, I, 123-151 (Por. Gaz. Iw. 1881, 
nr. 91 i Przegl. bibl.-arch , Warsz. 1881, 1). 

2848. Mńtyds Karol. Z ust ludu (opis 
wesela, chrzcin i pogrzebu). Przegl. liter. 
1884, nr. 13, 14, 15 i 16. Kraków 1885, 
8», s. 18 (i odbitka). 

2849. — Epizod z wesela w Sande- 
ckiem (oczepiny). Wisła VII, 299. 

2850. - Wesele Stalowskie. Wisła IX, 
225-248. 

Rcc. J.Karłowicz, Wisła IX, 600; Szko- 
ła 1895, nr. 27. 

2851. Mazurzy. Przyj, ludu 1846, I, 
139 (Wesele) (z ryc). 

2852. Mieszkańcy Wielkopolski. Przyj, 
ludu, 1846, I, 4 (Wesele). 

2853. Mosiołek Michał. Jak się Józef 
Malinka żenił (obrazek weselny z para- 
fiii Wysokiej w stronach Radomskich). 
Gaz. świąt. 1890, nr. 496-498. 

2854. N. N. z Tuliszkowa w pow. Ko- 
nińskim. Opis wesela. Gaz. świąt. 1896, 
nr. 827. 

2855. Nawalany Julian. Opis wesela 
w Juszczynie (powiat Myślenice). Lud 
XIV, 378. 

2856. Niedźwiedzki Piotr. Obrzędy we- 
selne u Kurpiów. Gaz. świąt. 1889, nr. 
439. 

2857. O obrządkach weselnych wie- 
śniaków w Śląsku. Nowy Pam. Warsz. 
1801, IV, 110. 

2858. Oglądowiny. Kmiotek 1861, 197. 2859. Oppman Artur. Dawne śluby 
i wesela. Tyg. ill. 1898, I, 155. 

2860. Piątkowska I. Pogadanka o pie- 
śni gminnej i uroczystościach weselnych. 
Kahszanin 1886, nr. 23, 26, 27. 

2861. P. W. Wesele na Bielanach. 
Przyj. dom. 1853, 260. 

2862. Pleszczyński Adolf, ks. Gody 
małżeńskie w parafii Zeliszewskiej. Wi- 
sła X, 489. 

2863. Pruski, zob. Gloger. 

2864. Radoszewski A. Obrządek we- 
selny u Kurpiów. Muz. dom. 1836, s. 67. 

2865. Rayski Konstanty. Zwyczaje we- 
selne w Białej Błotnej, w pow. Wło- 
szczowskim. Wisła VII, 736. 

2866. Rumel Aleksandra. Obrzędy we- 
selne we wsi Masi. Wisła XV, 7. 

2867. Rybicka L. D. Wspomnienia z Po- 
znańskiego o zwyczajach i ubiorach ślu- 
bnych. Gaz. kal. 1901, nr. 59. 

2868. Sarna Władysław, ks. Obrzędy 
weselne w Jaszczwi. Lud II, 236. 

2869. Sawicka Stanisława. Opis we- 
sela w Biedrzychowic. Wisła XV, 566. 

2870. Schultz E. Hochzeitsgebrauche 
in Oberschlesien. "Aus allen Weltteilen« 
1878, t. IX. 

2871. Sembrzycki Jan. Wesele na Ma- 
zurach. Mowy placmistrzowskie z pow. 
Szczycieńskiego. Wisła VII, 87. 

2872. Siarkowski Władysław, ks. We- 
sele włościan z okolic Sobkowa i Chmiel- 
nika, przez... Kielce 1871, 8°, s. 15. 

2873. Siewiriski Antoni. Opis wesela 
w Liszkach. Lud X, 59. 

2874. Skimborowiczowa A. Wesele 
u Wójta, opisane przez Stacha Dworaka. 
Warszawa 1863, 12-ka, s. 191. 

2875. Świątek Wiktor. Jak się odby- 
wają wesela w stronach Siedleckich. Gaz. 
świąt. 1890, nr. 504. 

2876. Świętek Jan. Z nad Wisłoka. 
Rysy etnograficzne ze wsi Białobrzegi 
w pow. Łańcuckim (Wesele). Lud VIII, 
245—262. 

2877. Szewc Błażej. Zwyczaje i obrzę- bibliografia ludoznawstwa los I dy weselne we wsi Wielączy, w pow. Za- 
mojskim (Z materyaJów nadesłanych na 
Wystawę rolniczo-przemyslową w Lu- 
blinie 1901 r.). Wisła XVI, 314. 

2878. Tatar Wojciech. Wesele w Bier- 
liowie, w pow. Miechowskim. Wisła VII, 
361. 

2879. Treichel. Hochzeit in d. Kaschu- 
bei. Verh. d. Beri. Antrop. Ges. 1896, 
s. 366. 

2880. Ustawa Kazimierza Wielkiego 
o weselach mieszczan Krakowa (z roku 
1336). Kozmglw. 1835, s. 351. 

2881. Wamkówna Jadwiga. Wesele 
Jagusi. Opis zwyczajów, obrzędów we- 
selnych, przesądów, z podaniem pieśni. 
Gaz. świąt. 1900, nr. 1031—1036. 

2882. Weselne obrzędy,*) zob. Nowiny 
1854, I, 267, 288. W Galicyi, Przyj, ludu 
1838, 11,270, 274.-W Grabicy, Gaz. świąt. 
1894, nr. 718.— Mazurów podkarpackich, 
Zbier. lit. 1837. III, 59-61. — W Miecho- 
wie, Gaz. lubelsk. 1893, nr. 73 (przedruk 
z Gaz. świąt.). — Mieszczan krak., Kai. 
Czecha 1867. — We wsi Rachań, Gaz. 
świąt. 1893, nr. 643. — Słowian, ludów 
polskich i ościennych niektórych jedne- 
go szczepu, lub temu państwu niegdyś 
podległych. Pam. płci pięknej, t. III.— 
W Słupiu, Gaz. świąt. 1895, nr. 766.— 
Wiejskie, Przyj, ludu 1834,11,401; Przegln. 
1843, III, 285. — Z gminy Zwierzynieckiej 
nad Wieprzem, Gaz. świąt. 1894, nr. 695.— 
Z okolic Wojnicza, Piśmien. kraj. 1840, 
nr. 7. 

2883. Waj R., ks. Zwyczaje ślubne z pod Żarnowca, w pow. Olkuskim. Gaz. 
świąt. 1893, nr. 628. 

2884. Wójcicki K. Wł. Korowaj i ko- 
łacz. Zar. dom. t. I, s. 276—295. 

2885. — Zaręczyny staropolskie i tego- 
czesne. Tyg. ill. 1862, IV, 32. 46. 

2886. — Zaloty i oględy w XVI-XVII 
w. Kai. Wild ta 1864, 17-26. 

2887. — Swaty w Krakowskiem, Kłosy 
XIV, 187. 

2888. — Wyjście z chaty do ślubu 
w Krakowskiem. Kłosy XIV, 62. 

2889. Wywiady. Kmiotek 1861, 156. 

2890. Zaręczyny u dawnych Polaków. 
Dzień. wil. 1826, 1, 69 (literatura nadobna). 

2891. Zaślubienia w dawnej Polsce. 
Przyj. dom. 1854, nr. 2. 

2892. Zaślubiny we wsi Czajkowie, 
zob. Pszczółkowska, pod i>Urodziny«. 

2893. Zawiliński R. Wesele w Zawa- 
dzie. Przegl. liter. 1883, nr. 7. 

2894. Zieliński G. J. Zaręczyny i za- 
proszenie na wesele we wsi Łążyn. Wi- 
sła XI, 292. 

2895. Zieliiiski Ludwik. Wesele u Ju- 
hasów (wyj. z Podróży do Tatr). Lwo- 
wianin 1841, 128. 

2896. Zmówiny. Bies. lit. 1894, 68. 

2897. Zwyczaje Słowian zachowywa- 
ne w czasie aktów weselnych. Kai. do- 
mowy 1833, s 41—42. 

2898. Żmigrodzki Michał, Dr. Lud Pol- 
ski i Rusi wśród Słowian i Aryów. Księ- 
ga I. Kraków 1907, 8«, s. 355. Obrzędy 
weselne. 

Rec. Dr. J. Łoś, Lud XIV, 185—192; 
B. St., Przegl. powsz. 1910, II, 98. P) Mowy weselne. 2899. Gallus J. Starosta weselny, zbiór 
przemówień, piosnek i wierszy do uży- 
tku starostów, drużbów i gości przy go- 
dach weselnych, wyd 2-gie pomnożone. 
Bytom 1895, 16-ka, s. 253 i 2 ni, z obraz- 
kiem. 2900. Gloger Z. Przemowa starszego 
drużby na weselu. Zorza 1902, nr. 5. 

2901. Jastrzębowski Szczęsny. Mowa 
zapraszająca na wesele (w Śliwnikach, 
pow. Łęczycki). Wisła VII, 336. *) Artykuły bezimienne. 104 t^ranciszek Gawelek 2902. Kocent Br. Mowa drużbów na 
Kujawach. Wisła XIV, 627. 

2903. Matlakowski Wl Oracya, czyli 
zaproszenie na wesele na Kujawach. Wi- 
sła II, 79. 

2904. K. L. S. Zaproszenie na wesele 
(Krościenko nad Dunajcem). Wisła XV, 
647. 

2905. Starosta weselny, czyli zbiór 
mów używanych przy weselach u ludu 
polskiego na Śląsku Austryackim. Cie- 
szyn 1887, 16-ka, s. 48.— Toż, wyd. II, tamże 1896, 8», s. 70. -Toż, wyd. III, 
tamże 1905, 8», a. 71. 

2906. Stolyhwo K. Dwie oracye we- 
selne (wieś Krzymosze, pow. Siedlecki). 
Wisła XIX, 302. 

2907. Udziela S. Oracya drużbów pro- 
szących na wesele. Lud XI, 79—80 (Sta- 
re Bystre). 

2908. Weselnik. Nowe przemowy i toa- 
sty wierszem i prozą na uroczystości ro- 
dzinne. Poznań 1906, 8», s. 96. 

2909. Wyjątki z różnych dawnych mów 
weselnych. Przyj ludu 1837, I, 5, 11, 19). c) Ś m i e r ó. 2910. Bujak Franciszek, Dr. Stypa do- 
roczna (z 1679 r.). Lud XVI, 58. 

2911. Chełchowski K., Dr. O potrze- 
bie u nas domów przedpogrzebowych. 
(Pracę poprzedza artykuł J. Karłowicza 
o t. zw. pustej nocy). Zdrowie 1901, s. 23. 

2912. Dalibor J. W. Pogrzeb u Sło- 
wian. Bibl. warsz. 1841, II, 649 (wzmian- 
ki i o polskich zwyczajach pogrzebo- 
wych). 

2913 Drużba Ksawery, ks. Dzień za- 
duszny. Opiek. dom. 1865, s. 349. 

2914. Gawełek Fr. Święto umarłych. 
Głos narodu 1912, nr. 250. 

2915. Jastrzębowski Szczęsny. Echa 
z mogił. Zwyczaje dawne pogrzebowe 
i obchody pamięci zmarłych. Gaz. rad. 
1893, nr. 62. 

2916. Karłowicz Jan. Pamięć o zmar- 
łych. Wędrowiec 1891, II, 66. 

2917. Kucz Maryan. Zwyczaj zawiada- 
miania o zgonie. Wisła XIV, 188. 

2918. Kwiaty przy pogrzebach. Przegl. 
katol. 1893, nr. 2. 

2919. Łagowski Stanisław. Zwyczaje 
i obyczaje. Stypy pogrzebowe, obrzędy 
ślubne, chrzciny i inne zabawy ludowe, 
głównie ze względu na hygienę. Wędro- 
wiec 1899, I, 463, 487. 

2920. Łepkowski J. Drobiazgi archeo- logiczne. Gaz. codz. warsz. 1855, nr. 111. 

2921. Majewski J. Dzień zaduszny. 
Czyt. niedz. 1856, nr. 44. 

2922. Marrenś Walerya. Noc umar- 
łych. Kur. warsz. 1893, nr. 302. 

2923. Matusiak Szymon. Pogrzeb gó- 
ralski w Mszanie przed pół wiekiem 
(wyj. z Podróży archeolog. J. Lepko- 
wskiego). Lud XIV, 398. 

2924. Mroczko Fr. Pogrzeby. Przegl. 
liter. 1883, nr. 1, 2 i. 3. j 

2925. Pepłowski Stanisław. Zaduszki. * 
Gaz. Iw. 1896, nr. 252. 

2926. Pilecki Antoni. Święto umarłych. 
Kur. warsz. 1879, nr. 246. 

2927. Pług Al. Dzień zaduszny. Kłosy 
1886, II, 294 (z rys. Andriollego). 

2928. Poczwarka. Wieczór zaduszny. I 
Kur. warsz. 1884, nr. 305. " 

2929. Pogrzeb u ludu, zob. Matyas 
»Z ust ludu«, pod »Wesele«, nr. 2848. 

2930. — we wsi Czaj ko wie, zob. Pszczół- 
kowska, pod »Urodziny«, nr. 2805. 

2931. Obrzędy i zwyczaje przy po- 
grzebach (mat. nadesłane na Wystawę 
w Lublinie 1901 r., przez St. Dąbrowską, 
A. Jaroszka, M. Świdową, M. Skawiń- 
ską, ,'. Maja). Wisła XVI, 361. 

2932 Puste noce. Echa Pł. 1898, nr. 4 
(Zwyczaj spędzania nocy przy umarłych). Bibliografia ludoznawstwa 105 2933. S. Kult zmarłych (u różnych lu- 
-dów w starożytności i w nowszych cza- 
sach). Wędrowiec 1897, 898. 

2934. Snarski Tadeusz. Dzień zadu- 
-szny. Kur. wil. 1861, s. 856. 

2935. Tomkowicz Stanisław, Dr. Po- 
;grzeb zamożnego mieszczanina krako- 
-wskiego w XVII wieku. Roczn. krak. I, 
75, 89. 

2936. Ulanowska Stefania. W dzień 
saduszny. Kur. warsz. 1883. nr. 286. 

2937. Umarli. Zaopatrywanie w ży- 
wność.— Obchodzenie pamiątki po umar- 
łych — Opłakiwanie umarłych — Grzeba- 
nie umarłych u dawnych Słowian. Przyj, 
dom. 1851, s. 151 — 331 (mowa i o dzi- 

-^iejszych polskich zwyczajach). 

2938. Ursyn. W dzień zaduszny. Kur. 
-A\'arsz. 1885, nr. 303. 

2939. Wawrowski Fr. Popielnice sta- 
rosłowiańskie i obrzęd)- przy pogrzebach, 
^'rzyj. ludu 1846. I. 5H. ń8. ' 2940. Wawrzeniecki Maryan. Chowa- 
nie za karę umarłego na granicy (wieś 
Lelowice, pow. Miechowski, gub. Kie- 
lecka). Wisła XIV, 99. 

2941. Wierzbowski E. Zwyczaj pale- 
nia pościeli po zmarłych we wsiach: Zu- 
lin, Siennica, Nadolna, Siennica Króle- 
wska i Rudka. Gaz. Lubelsk. 1893, nr. 
149. 

2942. Wójcicki K. Wł. Pogrzeby u SJo- 
wian. Muz. dom. 1835, s. 82—108. 

92ł8. — Dzień zaduszny. Tyg. ill. 1862, 
170. 

2944. Zaduszki. Gaz. Lubelsk. 1893. 
nr. 230: Gaz. Kai. 1901, nr. 251; Tydz. 
Piotrk. XII, 45. 

2945. Zawadzki WI. Obrzędy w Pol- 
sce. Pogrzeby, ubiór i koronacye królów. 
Dzienp. 1860, nr. 170 i 171. 

2946. Zengteller J. Zaduszki. Gaz. Lw. 
1890, nr. 252. IX. Gry i zabawy dorosłych i dzieci. 

Hagada, mętowanie, teatr ludowy, tańce, muzyka.— Widowiska świąteczne, 
zob. »Obyczajef, rozdz. VIII b., nr. 2421—2517. 2947. B. J. L. Wieści muzykalne z gub. 
[Augustowskiej. Ruch muz. 1857, 235, 

244, 252. 

2948. Bąkowski Klemens, Dr. O da- 
wnych zabawach cechowych krakow skich 

"i Koniku Zwierzynieckim jako o zaba- 
wie cechowej. Wisła XV, 285 (Dodatek 
do tegoż artykułu, zob. M. E., nr. 3020. 

2949. Bardowie polscy. Przyj, ludu 
1842, II, 256, 261, 271, 273, 282; Lwowia- 
nin 1842, 230. 

2950. Brodziński Kazimierz. Wyjątek 
z pisma o tańcach. Melitele 1829, s. 85; 
Toż, Rozmglw. 1829. s. 233; Toż, Lwo- 
wianin 1837, II, 4. 

Bibliografia Indoznawstwa. 2951. Bruckner A. Schwerttanze. Ar- 
chiv XV, 318-319. (Przytacza i polskie 
z Pawińskiego, At. 1892. I, 6- 42 i 292— 
341). 

2952. — Początki teatru i dramat śre- 
dniowieczny. Bibl. warsz. 1894, II, 417. 

2953. — Z dziejów dawnego teatru pol- 
skiego (Rzecz napisana z powodu roz- 
prawy Dr. St. Windakiewicza >Teatr lu- 
dowy w dawnej Polsce«. Kraków 1902). 
Pam. liter. 1902, s. 539-556. 

2954. Bylicki Fr., Dr. Musik und Volks- 
musik. Zob. Oester-Ungar. Monarchie in 
Wort und Bild, Galizien. Wien 1898. 

2955. — Z etnografii słuchu (Traktuje 

14 106 Franciszek Gawelek o muzyce, pieśniach i tańcach ludowych). 
Spr. gimn, III. Kraków 1905, s. 1—19 
(i odbitka). 

2956. Z Bzina. Opis zabawy ludowej 
w ostatni wtorek we wsi Chlewiskach, 
w pow. Koneckim. Gaz. liad. 1887, nr.20. 

2957. Czaja Stanisław. Maj. Lud XI, 
199-200. 

2958. Czermak W. Z dziejów teatru 
w Polsce. Gaz. Lwów. 1893, nr. 260 — 263. 

2959. Czerniawski. O tańcach naro- 
dowych, z poglądem historycznym na 
tańce różnych narodów, a w szczególno- 
ści na tańce polskie. Warszawa 1860, 
8°, s. nieliczb. 4, przedmowy i spisu rze- 
czy liczb. 119, w końcu dołączono: Mu- 
zyka do tańców polskich i do śpiewu. 
Litogr. W. Otto, s. 15. 

Rec. Ruch muz. 1860, 348. 

2960. Czerwidski A. Geschichte der 
Tanzkunst bei den cultivirten Vólkern. 
Leipzig 1862, 8", s. VIII i 264, z 34 drzewor. 
i 9 melod. 

2961. — Die Tanze d. XVI. Jahrh., Dan- 
zig 1878, 8«, s. VIII i 140. 

2962. Czyżewicz Stanisław. Zabawa 
Dwe wójta« w Sterkowcu (pow. Brzesko). 
Lud XI, 72. 

2963. Dobrzycka Eleonora. Maj. Lud 
XI, 67—69. 

2964. F. Licytacja dziewcząt. Wisła II, 
442—444; Toż, Wędrowiec 1888, nr. 9, 
s. 100-101. 

2965. Fechnerowa P. Kilka słów o mu- 
zyce ludowej. Tyg. ill. 1870, VI, 159. 

2966. Gargas Zygmunt, Dr. Teatry 
chłopskie w Galicyi. Kraków 1903, 8", 
s. 132. 

2967. — Cele i zadania teatrów wło- 
ściańskich w Galicyi i ich stan obecny. 
Mieś. Tow. Szk. Lud. 1905, s. 308—312. 

2968. — W sprawie konkursów dla 
teatrów włościańskich. Przegl. muz. i teatr. 
1905, nr. 2, s. 25-26. 

2969. Gloger Zygmunt. Zabawy, gry, 
zagadki, żarty i przypowieści z ust ludu 
i ze starych książek. Warszawa 1885/86, 80, s. 80.— Toż (Skarbczyk II), Warsza- 
wa 1891.8", s. 76. — Toż, wyd. nowe, War- 
szawa 1900, 8", s. 79. 

2970. Gołębiowski Łukasz. Gry i zaba- 
wy różnych stanów w kraju całym lub nie- 
których tylko prowincyach ; umieszczony 
tu kulig czyli szlichtada, łowy, maszka- 
ry, muzyka, tańce, reduty, zapusty, ognie 
sztuczne, rusałki, sobótki itp. opisane 
przez .. Warszawa 1831, 8°, s. 332. 

'2971. Gonet Szymon. Kurski pacierz 
(mętowanie). Lud XIV, 368. 

2972. Goszczyński Steweryn. Muzyka 
i taniec górali. Dzień, podróży, s. 151 — 
156. 

2973. Gra w zielone. Rozmglw. 1832, 
s. 173; Ziemomysł 1834, II, s. 30. 

2974. Gry i zabawy ; w mazur bez pa- 
ry. Rozmwiej. t. I, 159; w gąskę, t. II, 
124; w pierścionek, t. II, 208; w Janie, 
gdzie jesteś, t. II, 43; w mruczek, t. I, 
67, 84; w garnuszek, t. III, 62; w podró- 
żnego, t. III, 91 ; w ponieważ i czemu, 
t. III, 174; w anioła, t. IV, 85; w szkołę 
śpiewania, t. IV, 161. 

2975. Hadyna Jerzy. Tańce ludowe 
śląskie, z melod. zanotował i opisał... 
1) Kozak, 2) Zagrodnik, 3) Na tej łące 
szerokiej (walc). Zar. śl. 1908, II, 82-84. 

2976. Hempel Leon. Gry i zabawy 
dzieci w Skorczycach, w powiecie Ja- 
nowskim , gub. Lubelskiej. Wisła VII. 
591. 

2977. Hoffmanowa KI. Tańce w Pol- 
sce. Zob. »J. Kochanowski w Czarnole- 
sie«, t. II, s. 38-40. 

2978 — Zabawy i gry po dworach. 
Tamże t. I, 186-196. 

2979. Hytrek B. Górny Śląsk pod 
względem obyczajów, języka i usposo- 
bienia ludności (Z przedmową B. Kali- 
ckiego). Przegl. pol. 1880, IV, 640. 

2980. Iks (ks. Adolf Pleszczyński). Za- 
bawy, gry i tańce ludowe w okolicy 
Międzyrzecza podlaskiego (mazurskie i ru- 
sińskie). Wisła III, 59—66. 

2981. — Gry w karty i biczki w par. Bibliografia ludoznawstwa 107 Międzyrzeckiej, pow. Radzyńskiego. Wi- 
sła III. 604—606. 

2982. J. M. Maj — majówki. Czyt. niedz. 
1857, 155. 

2983. Jakóbiec Jan. Przyczynek do 
mętowania, Lud VII. 322. 

2984. Jarzębowski. Podkoziolek; zaba- 
wa taneczna z raelod. z W. Ks. Poznań- 
-s kiego. Wisła IX, 499. 

P2985. K. C. ze Lwowa. Maj (w Po- 
-znańsk., pow. Blahonarski). Lud XI, 319. 

2986. Kapral. Wojskowa uroczystość 
zmieniania stówki. Lud XIV, 178. 

2987. Kapuściński N. Kazanie o (p)ru- 
skim baranie. Lud II. 364. 

2988. Karasowski M. Muzyka ludowa. 
Kai. Ungra 1863, s. 91. 

12989. Karłowicz Jan. Narzędzia ludo- 
. -we na wystawie muzycznej w Warsza- 
wie 1888. Wisła II, 431—436. 
2990. — Licytacya dziewcząt. Wisła II, 
-442; III, 168; VI, 1000. 
2991. — Kobza i skrzypce. Tamże IV, 
187. 

2992. — Drobny taniec (znany w Ta- 
trach). Tamże XVI, 1015— 1' 16. 

2993. O Karnawale i tańcach. Hozm- 
glw. 1857, s. 54. (Traktuje o pochodzeniu 
karnawału i tańcach starożytnych). 

2994. Karpowicz S. Zabawy i gry ja- 
ko czynnik wychowawczy. Warszawa 
1905. 8», s. 62. (Tegoż autora artykuły 
o zabawach i grach, zob. w Wielk. En- 

■cyklop. powsz. i Encyklop. wychowacz.) 

2995. Kietlicz M. Mętowanie. Lud V, 82. 

2996. Kleczyński Jan. Sabała. Echo XI, 
599 (Typ muzyka zakop.). 

2997. Kloczkowski Jan, ks. Ścięcie 
śmierci w Jedlińsku w kusy wtorek. Za- 
bawa ludowa (opis wierszem). Gazeta Ra- 
domska 1881, nr. 12, 13 i 14. 

Hec. K. Lubicz, Wisła V, 218. 

2998. Kłośnik Z. O tańcach narodo- 
wych polskich. Odczyt wygłoszony sta- 

I-raniem Tow. zabaw ruchowych w sali 
ratuszowej we Lwowie. Lwów 1907, 8", 
s. 31. Hec. E. Farnik. Zar. śl. 1907. I, 44-45. 

2999. Kolberg Oskar. Korespondencya 
z Wiednia (Opisuje tańce górali). Kuch 
muz. 1857, 203-206. 

3000. — Słówko o tańcach ludowych. 
Kai. Jaworskiego 1860, 143—145. 

3001. — Rzut oka na pierwotne mu- 
zyki polskiej dzieje. Pam. muz. 1862, nr. 
12 i 13. 

3002. — Nieco o tańcach i instrumen- 
tach muzycznych ludu naszego. Dodlp. 
I, 48. 

3003. — Właściwości, pieśni i tańce 
ludu ziemi Dobrzyńskiej. Zb. VI. 87— 158. 

3004. Kotarbiński Józef. Współczesny 
nasz dramat ludowy. Echo IV, 1, 16, 65, 
94, 112, 124. 

3005. Krakowiacy (Wyjątek z » Wie- 
sława* Brodzińskiego, opisujący taniec 
Krakowiaka). Przyj, ludu 1835, II, 333. 

3006. Krćek Franciszek, Dr. Do gene- 
zy mętowania. Lud V, 376 i 377. 

3007. — Przyczynek do sHagadyt. Tam- 
że VII, 324. 

3008. — Maj. Tamże XI, 318. 

3009. Króliński Kazimierz. O ludowej 
muzyce i jej kapłanach. Lud XV, 61 — 67. 

3010. Krzywicka R. Gry i zabawy 
w Rościszewie. Wisła V, 552. 

3011. Krzywicki Ludwik. Dzieje zaba- 
wy. Prawda 1897. s. 269. 282. 293. 

3012. Kulczycki Wł. Zabawy majowe. 
Kur. warsz. 1888, nr. 151. 

3013. L. J. O tańcach w Polsce. So- 
bótka 1869, 139-140, 150—151, 159, 166 
-167. 

3014. L. z L. K. Dopełnienie do arty- 
kułu Maciejowskiego — Gry i zabawy 
w Polsce w XVI wieku. Piśmiennictwo 
krajowe 1841, s. 151. 

3015. T. Lienartowicz?) Mazur. Dzwon 
lit. oddz. II, t. I, 132 (taniec). 

3016. Landau Alfred, Dr. Uwagi do 
.Hagady*. Lud V, 369. 

3017. Liciriski Ludwik Stanisław. Bier- 
ki (gra dzieci w pow. Lubartowskim). 
Wisła XIX, 523-547 (z 4 tabl.) 108 Franciszek Gawelek 3018. Licytacya dziewcząt (Zabawa 
w ziemi Czerskiej w dzień tłustego wtor- 
ku). WisJa II, 442. 

3019. Łopacirtski Hieronim. Próba wy- 
jaśnienia początku jednej z zapomnia- 
nych gier dziecięcych. Lud XI, 280. 

H020. M(ajew8ki) E(razm). Drobny przy- 
czynek do art. K. Bąkowskiego p. t. »0 da- 
wnych zabawach cechowych*. Wisła XV, 
748; zob. nr. 2948. 

3021. Maciejowski Wacław Aleksan- 
der. Gry i zabawy w Polsce w XVI wie- 
ku. Z niedrukowanych rękopisów... 1) Za- 
bawa z gościem w domu, s. 6. 2) Goście 
u pana. 3) Goście u szlachcica. 4) Muzy- 
ka. 5) Gry w kostki. 6) Gry w szachy 
i warcaby. 7) W karty. 8) Kręgle czyli 
bira, kupki, zakryty i t. d. 9) Rozrywki. 
Grać o rozkazanie, pierścionek, szpacz- 
karz, jaja, trawka, gąska, mruk, kot, ta- 
sak. 10) Zabawa chłopiąt. 11) Goście u 
zagonowego szlachcica i u chłopa. 12) 
Zabawa z gościem. 13) Szermowanie, go- 
nitwy. 14) Gonienie do pierścienia. 15) 
Maszkary. 16) Widowiska. 17) Teatr. 18) 
Zabawy bractw miejskich. Piśmiennictwo 
krajowe. Warsz. 1841, s. 6—150. 

3022. Matlakowski Władysław. Licy- 
tacya dziewcząt (zabawa w »ostatki«). 
Wisła III, 168. Takaż zabawa w ziemi 
Czerskiej w dzień tłustego wtorku, zob. 
Wisła II, 442. 

3023. Mazur Józef. Kołowrót czyli Kru- 
tyło, zabawa ludowa (we wsi Pyszko- 
wcach koło Buczacza). Lud VI, 96. 

3024. Mętowanie*). Wisła II, 191,356, 
608, 833 (W. A., Karłowicz J., Zakrzew- 
ski A., Lubicz II., Chełchowski St., Syl- 
westrowicz, Bełza Wł., Jeż T. T., Wit- 
kiewicz St., Kibort J., Federowski M., 
Moszyński E., Weryho Wł., Neyman C, 
Krzywicki L., Smoleńcówna K., Dęby St., 
Bystroń J., Pleszczyński A., Białorusin, 
W. W., Kirkorowa C); III, 211, 328, 660, 887 (Aleksandrowicz J., Korotyński L. S.,^ 
Wolski Z., Kozicki K., Skrzyńska K., Ma- 
linowski L., Matlakowski Wł., Petrów A., 
Pławińska W., Zawiliński R., Sembrzy- 
cki J.). 

3025. Milewska Jadwiga. Sposoby za- 
bawiania dzieci i ich zabawy w Ciecha- 
nowskiem. Wisła XVII, 31. 

3026. Młynek Ludwik. Przyczynek do 
polskiej »Hagady«. Lud IV, 439. 

3027. — »W anioły i djobłya. Zabawa, 
dzieci wielickich. Wisła XIII, 656—662. 
Zob. Udziela S., nr. 3068. 

3028. — Zabawy sierskich pasterzy 
przed 20 laty, napisał... Kmieć ze Sier- 
czy. Lwów 1902, 8«, kt. nlb. 2, s. 32. 
(Odb. z Ludu VIII). 

Rec. H. Ułaszyn, Przegl. powsz. 1904, II,. 
285. 

3029. O muzyce dawnych Słowian. 
Lech 1823, s. 129. 

3030. Muzyka. Kilka słów o muzyce 
kościelnej i narodowej w Polsce. Przyj, 
ludu 1838. II, 329, 337. 

3031. Muzykalność ludu we wsi Tu- 
mie pod Łęczycą. Gaz. Kai. 1901, nr. 
268. 

3032. Nehring W. Beitrage zur Geschich- 
te der dramatischen Literatur in Po- 
len. Archiv XVII, 87—128. (Podaje wy- 
jątki z intermedyów lud.). 

3033. Nowaczydski A. N. Teatr ludo- 
wy w Zakopanem (O potrzebie i znacze- 
niu teatru). Przegl. zakop. 1900, 183—184. 

3034. Opieński H. Z dziejów dawnej 
muzyki polskiej. Ognisko (Warszawa) 
1906, nr. 5. 

3035. Obrąpalski. Zabawy świąteczne 
dla ludu. Lwów 1851. 

3036. Opis zabaw w święto Młodzian- 
ków w m. Krzeszowie, pow. Biłgoraj- 
skim, gub. Lubelskiej. Gaz. świąt. 1890, 
nr. 481. , 

! 3037. Orkiestra włościańska (w gub. *) Zob. nr. 443. Bibliografia ludoznawstwa 109 Lubelskiej). Tyg. ill. 1884, II, H63. Tyg. 
piotrk. XXIII, 39. 

3038. Parczewska Melania. Gry dzie- 
cięce w Kaliszu. Wisła XVIII, 45. 

3039. Pawiński. Taniec mieczowy. At. 
1892, I. 6-42, 292-341. 

30i0. Piątkowska Ignacya. W spra- 
wie piosnek i zabaw dziecięcych (Autor- 
ka podaje zabawy i połączone z niemi 
dwuwiersze). Lud VIII, 200. 

3041. Pielgrzym z Tenczyna. Król kur- 
kowy. Pszcz. krak. 1821, IV. 278. 

3042. Pług Adam. Gra w kraszanki. 
Kłosy 1876, I, 234 (Z ryciną Andriol- 
lego). 

3043. Podczaszyński Michał. O najda- 
wniejszym zabytku sztuki dramatycznej 
w Polszczę. Dzienw. I, 255. 

3044. R. St. Teatr chłopski. Gaz. Lw. 
1903, nr. 196. 

3045. Rogalski L. Zabawy w dawnej 
Polsce. Przyj, dzieci 1864. 366—367. 

3046. Rumelówna Aleksandra. Zabawy 
i gry w Masiach (pow. Białostocki). Wi- 
sła XVII, 354. 

3047. — Zabawy w Masiach. 1. Jak 
sieją mak. 2. Wróbel. Wista XVIII, 536. 

3048. Rychlicki Fr. Taniec. Czas 1860, 
nr. 51 i n. 

3049. Rydel Lucyan. Teatr wiejski 
przyszłości. Przegl. powsz. 1903, I, 313— 
338. 

3050. Schreiber Mieczysław. Ze stu- 
dyów nad dawnym dramatem Niemiec 
i Polski (Traktuje o dyalogach świąt, zo- 
stawiając je z dzisiejszymi). Pam. lit. 
1905. 119-148; 1906, 1-19, 145—167. 

3051. Ścięcie śmierci. Ze zwyczajów 
i zabaw ludowych. Gaz. Rad. 1888, nr. 
13; 1891, nr. 12, 13 i 14. 

3052. Smoleńcówna Karolina. Gry dzie- 
cięce. Wisła V, 21. 

3053. St. Jan. Krakowiaczek i koło- 
myjka. Kłosy 1886, I, 284. 

3054. Sokołowski M. Skrzypce w Polsce. 
Spr. Kom hist. sztuki A. U. VIII, szp. CXV. 

3U55. Stokłosa Józef. Zabawy młodzie- ży męskiej w Jugowie na Spiżu. Lud XIII, 
305 (z 2 ill.) 

3056. Sulisz Józef. Przyczynek do mę- 
towania. Lud XiV, 168. 

3057. Swiętek Jan. Przyczynek do Ha- 
gady. Lud V, 367. 

3058. O tańcach u różnych ludów. 
Rozmkoispwarsz. 1828, s. 310. 

3059. — w Polsce. »Sobólka« 1869, 
nr. 17. 

306i). Tańce. Zdania cudzoziemców o 
tańcach w Polsce. Gaz. pol. 1830, nr. 38 
(Warsz.i. 

3061. Tańce w Gostyńskiem. Ruch 
muz. 1860. 654. Zob. Gawełek Fr. .Z Ja- 
worzaa, Lud 1909, zesz. 1. 

3062. Taniec zbójeckigórąli w Tatrach. 
Kłosy XXX, 391. 

306B. Teatr chłopski w TopoH pod Łę- 
czycą. Tydz. Piotrk. XXIV, 7. 

3064. — popularny. Historya widowisk 
ludowych w dawnej Polsce. Tydz. Piotrk. 
1899, nr. 49. 

3065. Teatr wiejski. Słowo 1903, nr. 188. 

3066. Tomkowicz St., Dr. Do historyi 
muzyki w Krakowie. Roczn. krak. IX 
187-208. 

3067. Udziela Seweryn. >Hagada«. Lud 
IV, 290. 

3068. — >W anioły i djobły* (Wyja- 
śnienie artykułu p. Młynka pod powyż- 
szym tytułem w Wiśle XIII. 656—662). 
Wisła XIV, 492. Zob. nr. 3027. 

3069. — .Mętowanie dzieci wielickich. 
Wisła XV. 395. 

3070. Ułamek o muzyce wielkopolskiej. 
Przyj, ludu 1837, I. 177 (z ryc). 

3071. Wierzbowski Teodor. Kiermasz 
wieśniacki, utwór z pierwszej połowy 
XVII w., wydał... Warszawa 1902, 8*. 
s. 37 (Bibl. zap. poetów i prozaików pol- 
skich XVI- XVIII w., zesz. XVII. - Ko- 
medya R,\baltowska z r. 1616 i sołtys 
z Klechą z r. 1616, ponownie wydał T.W. 
Warszawa 1902. 8o. s. II i 51 (zesz XVIII). 

Rec. A. Bruckner, Książka 1903, 156— 
157. 110 Franciszek Gawelek 8072. Wierzbowski T. Pieśni, tańce, 
padwany XVI wieku. Wydal... Warszawa 
1903, 8", s. 97. (Bibl. zap. poetów i prozai- 
ków polskich XVI-XVIIIw., zesz.XIX). 

3073. Windakiewicz Stanisław, Dr. 
Teatr Władysława IV. Przegl. p. 1893, 
III, 236-71, 474-95 (i odbitka). 

H074r. — Pierwsze kompanie aktorów 
w Polsce. Rf. XVin, 386-407 (i odbitka). 

Rec. E. Porębowicz, Kwart. hist. VIII, 
293. 

3075. — Teatr ludowy w dawnej Pol- 
sce. Rf. XXXVI, 1-2H1 (i odbitka). 

Rec. Br. Gubrynowicz, Pam. lit. 1902, 
661; Dr. Zdziarski, Bluszcz 1902, 29; Ten- 
że, Lud VIII, 431—32; Tenże, Tydzień X, 
354; A. Bruckner, Przegl. p. 1902, III, 
149. Replika autora, tamże 1902, 111,158. 

3076. — Dramat liturgiczny w Polsce 
średniowiecznej. Rf. XXXIV, 340-56 (i od- 
bitka). 

Rec. A. Bruckner, Pam. lit. 1903, s. 295; 
Dr. Zdziarski, Przegl. powsz. 1903,1,279. 

3077. Witanowski Rawicz Michał. Ta- 
niec zw. »zawodny« alias »polski« wło- 
ścian z okolic Częstochowy. Tydz. Piotrk. 
XXIV, 8. 

3078. Wójcicki K. Wł. Teatr staroży- tny za Władysława IV (Wyj. z dzieła pod 
powyższym tyt.). Muz. dom. 1836, s. 180. 

3079. Wójcicki K. Wł. Teatr starożytny 
w Polsce za panowania Władysława IV 
(od r. 1632-1648). Przyj, ludu 1840, 1, 102, 
111, 118. 

3080. — Teatr starożytny w Polsce. 
Warszawa 2 tomy. 1841, 8«, s. 334 i k. 5, 
378 i k. 2. 

3081. — Obraz starożytnego teatru, po- 
rządkiem lat ułożony. Przyj, ludu 1841, 
II, 261, 268. 

3082. — Lirnicy. Tyg. ill. 1861, III, 96. 

3083. Wróblewski Ignacy.. Lirnik. Wi- 
sła VIII, 407. 

3084. Zabawy ludowe. Bies. lit. 1895, 
s. 238. 

3085. — zapustne we wsi Bełczącej 
pod Kockiem. Gaz. świąt. 1890, nr. 475. 

3086. — — we wsi Oleksiance, gub. 
Warszawskiej. Tamże 1890, nr. 477. 

3087. Zakrzewski Konst. Obertas. Dod- 
Ip. I, 58. 

3088. Zalewski A., Dr. Przyczynek do 
Hagady. Lud VIII, 202. 

3089. Zmorski Roman. Niebieski płaszcz. 
Ostatni lirnik warszawski. Dzień. lit. 
1852, 68. X. 

Twórczość umysłowa. 

1. Podania, legendy, opowiadania, baśnie i anegdoty. 3090. A. B. Wilk i skowronek. Przyj, 
ludu 1838, I, 177. 

3091. — Zbawienie dwóch duchów. 
Przyj, ludu 1838, II, 346. 

3092. — Osieczna (Zo zbioru gawęd wiel- 
kopolskich). Przyj, ludu 1840, 1, 289 (z ryc). 

3093. — Lipki pod Krakowem. Tyg. 
ill. 1877, I, 258. 

3094. A. Gr... Czernią, pustynia z kla- 
sztorem i kościołem księży Karmelitów 
bosych. Przyj, ludu 1837, I, 249, 259. 3095. A. P. Lipa Ś-go Stanisława w Pio- 
trowinie. Kłosy XXXII, 350. 

3096. A. S. Podania i legendy ludowe 
z Wielkopolski. Poznań 1884, 16-ka, s. 2 
ni. i 199-fl ni. 

3097. Ad. Św. Wojciech (podanie). Gaz. 
Kai. 1901, nr. 90. 

3098. — Rypinek i kościół św. Gothar- 
da. Gaz. Kai. 1901, nr. 100—101. 

3099. Ali-Baby historya, czyli 40 roz- Bibliografia ludoznawstwa 11 bójników. Warszawa 1861, 16-ka, s. 87. 

3100. Alleluja. Legenda. Gaz. Lubelsk. 
1892. nr. 80. 

3101. Anczyc Wl. L. Przeklęte skrzyp- 
ki. Tyg. lii. 1870. V, 2H3, 247, 265. 

3102. Anegdoty. Przyj. ludu 1843, II, 
352; Prz\j. domowy 1852, 52, 348, 272, 
296. 328. 34fi, 384. 408. 

3103. Antek z Jelenia. Wspomnienia 
z podróży. Opowiadanie »Jak to dyabel 
porwał żywcem organistęo. Zagroda 1871, 
s. 46. 

3104. Antoniewicz Władysław. Kro- 
śnieńskie dzwony, z podań miasta. Kro- 
sno 1898, 8-ka mała, s. 8. 

3105. Berwiilski. Chłop i dyabeł (Ze 
i, abioru gminnych gawęd wielkopolskich). 

Przyj, ludu 1840, II, 260, 269, 277. 

3106. B. E. O siedmiu pagórkach Gnie- 
zna (Podania ludu). Przyj. ludu, rok X, 
t. I, 8. 65—66 

3107. — Podanie ludu o Lennej górze 
pod Pobiedziskami. Tamże X, t. I, s. 78. 

3108. Baba sztuczna. Legenda o wsi 
tej nazwy w gub. Piotrkowskiej. Gaz. 
świąt. 1889, nr. 461. 

3109. O babie porwanej przez dyabła 
do piekła. Wisła XVI, 270. 

3110. Babraj .łan, ks. Św. Szymon 
z Lipnicy. Lud X, 448 (legenda). 

3111. O bacy i szarkanie. Gadka gó- 
rali z okolic Trenczynka. KaL Wildta 
1863, 64 -67. 

3112. Biaczyński) Julian. Stary Michał 
czarnoksiężnik. Opowiedział... Lwów 1901, 
16-ka, s. 37. 

3113. — Królewna Hoża. Historya bar- 
dzo dawna o pewnej królewnie, która 
w chłopcach zanadto przebierała, na mę- 
ki wystawiała, aż się zjawił sławny pe- 
wien królewicz, co się jej nie uląkł. We- 
dług starej baśni opracował... Lwów 1901, 
16-ka, s. 34 i I ni. 

3114. — Król Wojtek i królowa Jaga, 
baśń ludowa. Gdańsk 1894, 16 ka, s. 26. 

3115. Bajarz polski najnowszy. Cieka- 
we historye o dyabłach i czarownicach oraz o zaklętych skarbach i strachach. 
Warszawa 1905, 8«, s. 131. 
Rec. Tyg. ill. 1905, I, 299. 

3116. Bajka o chłopcu zaklętym w karn 
ła Zorza 1902, nr. 21, 23-25. 

3117. Bajki kaszubskie. Wilk i jego 
podfrysztek. — O żołnierzu i żedze. — 
Czemu zajk nie żre mięsa.— O głupym, 
co strachu nimnioł. — O głupym, co priń- 
cesę dostoł.— Proszta, a będze wom da- 
ny.— Jak to za dobry złym płacą. — O nie- 
sprawiedlewyj godzenie. — Bojka o zbujcu 
Czarlińscim.— O małpie i biednym szew- 
cu.- Co nimoże bec. — O pożyczonym 
detku.— O dobrym świodku. — O karcz- 
morzu.— O lechym handlu i dobryj ko- 
biece.— Jak to mnie szło. — Bojka o trzech 
mocarzach i płochu Gryfie. Gryf t. I, 
s. 6-263. 

— Koza i jeż — Godka o torbie. — Boj- 
ka o bogatym panu, co wszystko stra- 
cił. — O złym i dobrym brace. — Białel 
z kobiałci.— O mocnym Karolku.— Rozum 
i szczescy. — O czarnoksężniku. — Jak to 
jednygo króla weszekowało. — O zloto- 
szklannej trumnie. O Bugdaiu. — Zbujce 
i zwierzęta.— O dwanosce zbujcach i szesc 
psach. — O pannie, co po smnierce na 
pokutę chodzeła.— Ukarano młenorka. — 
Czemu bocon je czorny. — Les i rek. — 
O scąganju skórę przez łeb. — O trzech 
bracach. — O mordarzu czarowniku. — Po- 
wiastka o flundrze i jej krzewym pesku.— 
Jak jednygo sekutnika djobeł porwoł.— 
Jak to jednemu wędrowczykowi poszło — 
O srodzim złodzeju. — O parobku i panu, 
co sę gorzeć nimnieli.— Chłop i djobeł. 
Gryf 1910, s. 19-374. 

8118. Bąkowski Klemens, Dr. Poda- 
nia i legendy krakowskie, zebrał... Kra- 
ków 1899, 8», s, 96. (Odbitka z Kalenda- 
rza krakowskiego Józefa Czecha). 

Rec. H. Lopaciński, Wisła XIII, 573; 
St. Zdziarski, Kwart. hist. XV, 56; W. 
Prokesch, Szkoła 1899, s. 154. 

3119. Baliński Karol Zwierciadło. Bibl. 
warsz. 1841, I, 572 (z podań ludu). 112 Franciszek Gawelek 3120. Baliriski K. Potępiona. Bibl. 
warsz. 1841, I, 578. 

3121. — Powieści ludu spisane z po- 
dań przez... Wyboru i wydania K. Wl. 
Wójcickiego. Warszawa 1842, 8", s. X, 
160, niei. 4. 

Hec. W. Zieliński, lloczn. kryt. liter. 
1842, I, s. 197-200. 

3122. Bartoszewicz Julian. Kościół 
i klasztoi' na Łysej Górze. Tyg. ill. 1860, 
I, 187 (Podaje legendy o figurze karn. 
u st<ip Łysej Góry). 

3123. Baruch Maksymilian. Boże stop- 
ki. Archeologia i folklor z wyżłobionymi 
śladami stóp. Warszawa 1907, 8", s. 113. 

Hec. Tad. Smoleński, Książka 1908, 
7—8; Zet., Przegl. powsz. 1910, II, 98. 

3124. Baśrt o cholerze. Gaz. świąt 1892, 
nr. G07. 

3125. — o lisie Sadełku, piesku Ganiu 
i o dobrym Krasnoludku. Zorza 1902, nr. 1. 

3126. — o miesiącach, o chciwym Mar- 
cu, hulace Lutym i mądrym Maju. — Z zie- 
mi Proszowskiej. Zorza 1902, nr. 8. 

3127. — o zaklętej królewnie. Kłosy 
1876, I. 121. 

3128. Beczka pacierzy. Kai. warsz. 
1865, 12. 

3129. Beheim-SzwarzbachM. DieMau- 
selhurmsage voin Popiel und Hatto und 
die Erzahlung vom Piast. — Die Mau- 
sethurmsage vom Popiel und Hatto kri- 
tisch beleuchtet. Posen 1888, Z.d. hist. Ges. 

3120. Behrend Paul. Yolksmarchen in 
Westpreussen gesammelt und nach dem 
Yolksmunde wiedergegeben von... Dan- 
zig 1908. 

Rec. Gryf. I, 63—64. 

3131. Bełcikowski A. Lipki pod Kra- 
kowem. Tyg. ill. 1877, III, 258 (z ryc). 

3132. Bełdowski Fr. Ksawery. Stare 
zamczysko, powieść gminna. Lwowianin 
1841, 98. 

3133. Bełza Wl. Baśń o dobrym synu, 
wedle ludowego podania. Warszawa 
1899, 16-ka, s. 1 ni., 82 i 2 ni., z 4 ryci- 
nami. Biblioteka dla młodzieży t. XIII. 3134. Berwiriski Ryszard. O dwuna- 
stu rozbójnikach (Powieść z podania 
gminnego, ze zbioru powieści gminnych 
wielkopolskich). Tyg. lit. 1838. 42, 51, 59. 

3135. — Powieści wielkopolskie t. I. 
Wrocław 1840, 8», s. 284. 

Rec. Tyg. lit. 18iO, 199, 207, 215, 232, 
240. 

3136. Bieda skąd się wzięła na świe- 
cie. Krakus 1893, nr. 46. 

3137. Bielawski B. Król w kumach. 
Dzwonek I. 3, 20, 33. 

3138. Bittner Zdzisław. Baśń koszyka- 
rza z pod Wiślicy. Wisła XI, 266. 

3139. — Baśni z nad Srżeniawy. Wi- 
sła XIII, 554. 

3140. — Notaty z przeszłości (Legen- 
dy przywiązane do mogił w okolicy Biel- 
ska). Wisła XIV, 759. 

3141. Z Bliżyna. Podanie o murach, 
które sterczą na 9 wiorście, jadąc do Bzi- 
na koleją od Koluszek. Gaz. Rad. Ih94, 
nr. 66. 

3142. Błażek B. Z niwy ludowej. Le- 
genda o Matce Boskiej. Słowo pol. 1897, 
nr. 287. 

3143. Bobrowniki (Legenda o duchu 
błądzącym w ruinach zamku). Sobótka 
1870. 384. 

3144. Bocian nadwiślański. Przyczy- 
nek do » Prawdy Osieckiej*. Gaz. rad. 
1889, nr. 96-97. 

3145. Boi Jan. Skąd powstał ląd. Wi- 
sła XVI. 797. 

3146. Brocki Eugeniusz. Opryszki 
w Karpatach. Powieść z podań gmin- 
nych. Haliczanin II, 78. 

3147. Briickner Aleksander, Dr. Z lite- 
ratury zapomnianej Szkic z dziejów da- 
wnej umysłowości (Autor rozpatruje śre- 
dniowieczne legendy i podania ludowe). 
Bibl. warsz. 1900, III, 1-42. 

3148 — Powieści ludowe, szkice lite- 
rackie i obyczajowe. Tamże 1900, IV. 
s. 201—244 (Traktuje o pochodzeniu na- 
szych powieści ludowych). 

Rec. L. Młynek, Lud VIIL 428. Bibliografia ludoznaWstwa m 3U9. Biiickner Aleksander. Polska li- 
teratura średniowieczna. Wisła XIV, 673. 

3150. - Ezopy polskie. Kraków 1902, 
8», s. 75 (odbitka z Rf. XXXIV). 

Uec. Ign. Chrzanowski, J\siązka 1902, 
s. 379. 

3151. — Literatura religijna w Polsce 
średniowiecznej. Legendy i modlitewniki. 
Szkice literackie i obyczajowe. Bibl. dziel 
chrzęść, z. 40. Warszawa 1904, 8", s. 187. 

Rec. J. Chrzanowski, Książka 1904, 
s. 446; St. Ptaszycki, Pam. lit. 1904, 680 
-86. 

3152. — Dawne powieści ludowe. Stu- 
dya i szkice. Pr. fil. VI, 165. 

3153. Brzega Wojciech. Gadeja. Ma- 
tę ryal do poznania górali tatrzańskich. 
Zebrał W. B. Uwagami i słownikiem 
zaopatrzył dr. Franciszek Krćek. Lud 
1910, 62-78, 191-209, 5294-304, 392- 
408. (Podania, pieśni górali, przysłowia). 

3154. Brzoza. Wyjątek z powieści 
gminnej. Rozm. w. I, 169. 

3155. — Gryżyńska (Podanie). Gwciesz. 
1861, s. 221; Opiek. dom. 1865, .S19; 
Dzwonek VI, 17. 

3156. BueschingJ. Sagen und Geschich- 
ten aus dem Schlesiertale u. v. d. Burg 
Kinsberg. Breslau 1824. 

3157. Bugiel W., Dr. Podania ludowe 
z Poznańskiego. Wisła XVII, 561. 

3158. Bukowiecka Zofia. Legendy gór- 
nickie. Warszawa 1908, 8<», s. 21. 

3159. Bystroń Jan. Polskie podania lu- 
dowe, spokrewnione ze średniowieczną 
legendą o św. Grzegorzu. Wisła II, 762 
-766. 

3160. — Polska sSchneewitchena. Tam- 
że' II, 767 (zob. J. Karłowicz). 

3161. — Podania ludowe polskie spo- 
krewnione z podaniami zbioru »Gesta 
Romanoruma. Wisła VIII, 781. , 

3162. — Legenda o św. Piotrze i pod- 
kowie. Wisła IX, 116. 

3163. C. 1VI. Mogiła. Powieść z poda- 
nia ludu. Zbieracz liter, i polit 1837, 123, 
129. 

Bibliografia lodsznawstwa 3164. Cercha Stanisław. Baśni ludowe 
zebrane we wsi Przebieczanach (pow. 
Wielicki). Mat. I, 51-99. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIII, 584. 

3165. Ch. R. Podanie o królu Kazi- 
mierzu W., zasłyszane we wsi Grodzi- 
sku w Poznańskiem. Gaz. Kai. 1902, nr. 
256. 

3166. Chęcidski Jan. Jałmużna, ga- 
węda z podania ludowego. Warszawa 
1857, 16-ka, s. 50. 

3167. — Jałmużna i przypowieść o psze- 
nicy. Gawędy z podania ludowego. War- 
szawa 1862, 80, s. 58. 

3168. Chełchowski Stanisław. Powie- 
ści i opowiadania z okolic Przasnysza. 
Cz. L Warszawa 1889, 8°, s. 296, II i 1 
nlb. Cz. II. Warszawa 1890, 8°, s. 151 
II. (Bibl. Wisły t. III i IV). 

Rec. T. J. Hodi, At. 1895, IV, 111. 

3169. Chlebik Franciszek. O czarnej 
księżnej z ust J. Polaka, spisał... Zar. śl. 
1908, II, 93. 

3170. Chlebowski Bronidaw. Ł)so- 
góry. Słownik geograf., t. V, s. 867 (Po- 
danie). 

3171. Chłop i dyabel. Bibl. ludowa. 
Poznań 1869. 

3172. Chociszewski Józef (pseudonim 
Tworzymir). Powieści i podania ludowe. 
Chełmno 1869, w 32-ce, s. 125. 

3173. — Kilka powieści i opowiadań 
poświęconych młodszemu szczególnie po- 
koleniu. Zebrał i spisał. Leszno 1862, 8", 
s. 87. 

3174. — Powieści i podania ludowe 
z ust ludu i książek. Wydanie drugie 
powiększone i poprawione. Poznań 1895 
(1894), 8", s. 112, z drzeworytami. 

3175. — Wyrwidąb i Waligóra, po- 
wieść dla ludu i młodzieży, ułożona na 
tle podań narodowych, przez... wyd. 2-gie' 
Poznań 1902, 8», s. 96 i 1 ni. 

3176. Chodyiiski Adam. Zawodzie i ko- 
ściółek Św. Wojciecha (Legendy i poda-* 
nia o Św. Wojciechu). Gaz. Kai. 1901^ 
nr. 77—78. 

15 lU t^ranciszek Gawelek 3177. Chodydski Adam. Baszta Dorot- 
ka (legenda o pochodzeniu nazwy). Gaz. 
Kai. 1902, nr. 166. 

3178. Chodźko Michał. Legenda o Ma- 
deju z XVI stulecia, ofiarowana dla do- 
rastającego poliolenia. Paryż 1876, 8", 
s. VIII, 23. 

3179. Chomętowski Wł. Legendy. 
Warszawa 1862, 8\ s. IV, 67. 

Rec. Kraszewski J. I., Tyg. ill. 1865, X. 

3180. Chrystus w kościółku świętego 
Salwatora. Legenda krakowska (o skrzyp- 
ku i złotym pantofelku). Kai. Wildta 1858, 
31-32. 

3181. Ciesielski Michał, ks. Św. Józef 
w kolegiacie kaliskiej. Legenda o obra- 
zie Św. Józefa. Gazeta Kaliska 1896, nr. 
19, 28, 30. 

3182. Ciesielski Władysław. Podania 
ludu z nad Sanu. Bibl. Warsz. 1867, II, 
301. 

3183. — Kilka podań górniczych o Wie- 
liczce. Tyg. ill. 1869, IV, 54. 

3184. Cieślik Franciszka. Utopiec, gad- 
ka ludowa. Zar, śl. 1907, I, 46. 

3185. Cisło R. Pochodzenie głazu na 
szczycie Jaworzyny. Lud VII, 220. 

3186. Ciszewski Stanisław. Powieści 
z tysiąca i jednej nocy w przeróbce lu- 
du naszego. Wisła II, 467-474; VI, 587 
—592, 

3187. — O chłopie i złej żonie. Wisła II, 
474-475. 

3188. — Z podań ludowych (Z powo- 
du » Dzwonu zatopionego* Hauptmana). 
Wędrowiec 1899, I, 27. 

3189. — O zamku Ojcowskim oblega- 
nym przez Szwedów. Wisła IV, 334. 

3190. — O Grodzisku. Tamże IV, s 335 
-336. 

3191. — Krakowiacy. Monografia etno- 
graficzna. Tom I. Podania, powieści fan- 
tastyczne. Powieści anegdotyczne -oby- 
czajowo-moralne. Bajki o zwierzętach. 
Zagadki i łamigłówki. Kraków 1894, 8", 
s. 383. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła IX, 596; A. A. Kryński, Pr. fil. V, 288; P. W. Kijewska- 
ja Star. 1895, t. LI, s. 29; A. Bruckner, 
Archiv XVII, 568; Polivka, tamże XVII, 
572-583. 

3192. Ciszewski Stanisław. Midas et 
ses oreilles d'ane, ólude de littśrature po- 
pulaire. (Nadbiltka z BuUetin de FAcadó- 
mie de Sciśnces). Cracowie 1899, 8", s. 
278-281. 

3193. — Bajka o Midasowych uszach. 
Studyum z literatury ludowej. Kraków 
1899, 8", s. 26 (odb. z XXVIII t. Rf. Ak. 
Um.). 

Rec. G. Polivka, Archiv XXII, 312-313; 
St. Zdziarski, Lud VI, 397; Pech T., Glo- 
bus 1899, nr. 15. 

3194. — Baśń o Krakusie (Autor zesta- 
wia baśń o Krakusie z baśnią Firduzie- 
go o Aleksandrze macedońskim). Ziemia 
1910, 257-259. 

3195. Cz. G. Dwie legendy z Krako- 
wa. Gwciesz. 1854, s. 248. 

3196. Cz. P. Podanie o śś. Pustelni- 
kach w Kazimierzu. Dzwonek I, 177. 

3197. — O dumnym królu. Tamże 
II, 81. 

3198. — Kłosy, podanie. Niwa II, 193. 

3199. Czaja Stanisław. Święty Stani- 
sław Szczepanowski. Lud XI, 198. 

3200. CzajewskiAYiktor. Cucha. Baśń. 
Rozwój 1901, nr. 242. - Toż. Przegl. za- 
kop. 1902, s. 42-45. 

3201. Czer. F. O podaniach ludowych, 
czyli o literaturze niepisanej. Czyt. niedz. 
1860, 82, 96, 114, 164, 190, 205, 274, 435, 
454. 

3202. Czernicki Gustaw. Djabeł w Gó- 
rze. Kai. Czecha 1855; zob. Lepkowski J. 

3203. Dąbrowska Stanisława. Podanie 
o Turobinie. Wisła XVI, 465. 

3204. — Bajki z Żabna (Powiat Kra- 
snostawski, gub. Lubelska). Wisła XIX, 
385. 

3205. Dąbrowski S. Legenda o pro- 
myku sobotnim. Gaz. polsk. 1894, nr. 16, 

3206. Dębski Władysław. Djabeł i ba- 
ba. Tyg. ill. 1896, IV, 134 (1 rys.). Bibliografia ludoznawstwa 115 3207. Dembowski Bronisław. Bajki 
według opowiadania Jana Sabały Krzep- 
kowskiego z Kościelisk. WisJa VI, 140. 

3208. ~ Bajka Sabały »0 zaśnionem 
wojsku«. Wisła X, 315. 

3209. — Bajka o zaśnionem wojsku, 
z ust Sabały w Zakopanem, zapisał.. 
Tydzień X, 188. 

3210. Deszcz dlaczego w sianokosy 
pada (legenda z Hrubieszowskiego). Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 19 

3211. Dobrodzieniak. Podanie śląskie. 
Przyj, ludu 1846, II, 412. 

3212. Dobrzycki Stanisław, Dr. Pol- 
ska poezya średniowieczna. Kraków 1900, 
8", s. 43 (odbitka z Przegl. powsz.). (Trak- 
tuje o twórczości ludowej). 

Rec. A. Bruckner, Kwart. hist. XVI, 
462; E. Majewski, Wisła XV, 222; Tenże, 
Książka 1901, 99. 

3213. Dorotka, powieść z podania ludu. 
Kai. Czecha 1853. 

3214. Duch pogrzebanego. Legenda 
gminna. Zbier. liter. 1838, II, 54-56. 

3215. Duchiriska Seweryna. Legendy 
roślinne. Kron. rodź. 1880, 742-748. 

3216. Dyabeł we dworze w Wieruszy- 
cach. Lud X, 335—337. 

3217. — w Krakowie, stara powieść. 
Czas 1892, nr. 229 i n. 

3218. — wśród ludu. I. Podania, ga- 
wędy i bajki. Warszawa 1894, 16-ka, 
s 30. 

3219. — gdzie nie może tam babę po- 
śle. Szkółka niedz. 1847, 20, 96. 163. 

3220. Dydydski, ks. O stopach ludz- 
kich wyrytych na kamieniach. Kur. Pozn. 
1883, nr. 118. (Zob. Wiad. numizmat -ar- 
cheolog. 1894, nr. 1 i 2). 

3221. Dziekoiiski J. B. Trupia głowa 
na biesiadzie. Fantazya z podania gmin- 
nego. Jaskółka 47—68. 

3222. Dzierżawski B., Dr. Podanie lu- 
dowe z Kaliskiego, dotyczące skorup 
z urn i narzędzi krzemiennych. Wisła VII, 
161—164 (zob. Karłowicz). 3223. Dziewica złotowłosa. Nasze Kło- 
sy 1904, nr. 6. 

3224. Ehrenfreucht Feliks. Piewca 
Matki Boskiej (leg. o skowronku). Bazar, 
kalend, na rok 1885 (Warszawa). 

3225. Enk. Podania i przesądy ludo- 
we, związane z nocą Bożego Narodzenia 
w Lodzi. Tydz. piotrk. XXn, 52. 

3226. F. Źródło podań o olbrzymach 
i smokach. Kronika rodź. 1871, s. 136. 
(Traktuje ogólnie o powstaniu legend). 

3227. — Krótki rozbiór praw poezyi 
gminnej w sztuce. Tyg. Petersb. 1839, 
II, 491-492. 

3228. — Myśl o wpływie natury na 
poezyę ludów. Tamże 1840, I, 15 — 16. 

3229. F. IW. S. Podanie o początku osa- 
dy Pustelnik. Tyg. ill. 1875, Xvf, 51. 

3230. Farnik Ernest, Dr. Materyaly 
z Cierlika, spisał... opowiad. Fr. Chlebik. 
1) Łasi wyśmiewają po wałasku mówią- 
cych, 2) Przykład alliteracyi ludowej, 
3) Narachować do 32, 4) Po cygańsku 
rachować do dziewieńei, 5) O zaklyritym 
o źwiyrzyńciu, 6) O kupcu, 7) O waser- 
mónie albo utopcu, 8) Jeszcze o ulopcu, 
9) Jak wygląda utopiec, 10) Meteor. Zar. 
śl. 1910, 86-88. 

3231. Federowski Michał. Bajka z oko- 
lic Siewierza o parobku, który służył od 
godów do godów za piętnaście groszy. 
(Przyczynek do s. 179 i 474 t. II Wisły). 
Wisła VI, 496-497. 

3232. Fischer Adam. Wątek odkwita- 
jącej gałęzi. Lud XV, 200-210. 

3233. — Do wątku odkwitającej gałęzi. 
Lud XVI, 33-44. 

3234. — Uzupełnienia Dahnhardla. Lud 
XV, 320. 

3235. — Bajka o kozie obdartej. Lud 
191'\ 347 — 357 (Autor zestawia polską 
bajkę o kozie z analogicznymi innych 
narodów, głównie romańskich). 

3236. — Baśń o Krakusie. Lud 1910, 
281-285. 

3237. Franko iwan, Dr. Bajka węgier- 116 Franciszek Gawelek ska Wacława Potockiego i Psia krew. 
(Ważna tu część druga o czci psa u ró- 
żnych ludów). Wisła VI, 745—758. 

3238. Franko I. Przyczynki do podań o 
Mahomecie u Słowian. Wisła VIII, 70-96. 

3239. — Legenda o Piłacie. Up. s. 207 
-220. 

3240. FrischbierH. Der Konopka Berg. 
Masurische Sagę. Altpreuss. Monatschr. 
t.. XXIV, s. 336-348. 

3241. G. S. O siedmiu mędrcach. Hi- 
storya arcyciekawa, przerobiona i wy- 
dana przez S. G. Poznań 1847, w 12-ce, 
s. 148. 

3242. Gacki Józef, ks. Klasztor na Ły- 
sej Górze. Dzwonek II, 68. 

3243. Gawalewicz M. O Bożem Naro- 
niu (wyj. z dzieła Królowa Niebios). Tyg. 
ill. 1893, II, 402. 

3244. — Paproć, osika, leszczyna i ku- 
kułka. Zorza 1902, nr. 1. 

3245. — Rajska Pasterka. (Z legend 
o Matce Boskiej). Prawda 1902, 220— 
221. 

3246. — i Stachiewicz. Legendy lu- 
dowe o Matce Boskiej. Kraków 1894, 4- to, 
3 zeszyty. 

Rec. Kenig, Tyg. ill. 1894, II, 82, 328. 

3247. Gawarecki Zygmunt. Żyd wie- 
czny tułacz. Opiek. dom. 1865, s 105 
i 131 (z rys. Polkowskiego) 

3248. — Wizerunek Zbawiciela w try- 
bunale lubelskim. Opiek. dom. 1865, s. 
341 (z ryc). 

3249. — Ludzie obróceni w kamień. 
Tamże 1865, s. 352 (z ryc. Polkowskiego). 

3250. Gawełek F^ranciszek. Dwie le- 
gendy z Kalwaryi: 1) Gwiazdy spadające 
z nieba, 2) Cudowny kamyczek. Lud XIV, 
300. 

3251. - Na Wawelskiej Górze (Z le- 
gend ludu krakowskiego). Nowa Ref. 
1911, nr. 47. 

3252. — Zamek Rydzyński. Tamże 1911, 
nr. 80. 

3253. Gawrońska A. Bajki, gadki, 
przysłowia i piosneczki, spisane z ust ludu dla dzieci. Warszawa 1895, 16-ka, ; 
s. 112. ] 

Rec. J. Karłowicz, Wisła VIII, 866. 

3254. Gawroński llawita Fr. Szkice 

z dziejów twórczości ludowej. Tyg. ill. j 
1891, nr. 93-96. ' 

3255. — Geneza legendy o smoku 
w związku z istnieniem człowieka czwar- 
torzędowej epoki. Lud XI, 243. 

3256. — Legenda. Tyg. ill. 1905, II, i 
555, 578, 594. ' 

3257. Gliński Antoni. lózef. Bajarz pol- 
ski. Zbiór pieśni, powieści i gawęd lu- 
dowych, tomów 4. Wilno 1853, 16-ka, 
s. 255, 255, 256 i 264. 

3268. — Bajarz polski; wyd. drugie 
poprawne. Wilno 1862, w 32-ce, s 230, 
230, 230, 230. Toż, wyd. III, 1880. Toż, 
wyd. IV, 1899. 

Rec. Wł. Syrokomla, Gaz. warsz. 1853, 
nr. 80, s. 7. 

3259. — Baśń o Jasiu Głuptasiu, wiecz- 
nym Siwku Złotogrzywku, Kaczce Złolo- 
nosce i Śwince Perłosypce. Szkółka dla 
młodzieży 1854, 103-118. 

8260. — Polnische Volksmfirchen. Nach 
der Original-Sammlung. . deutsch von 
Amelie Godin, mit 18 Holz.^^tichen und 
vier Aąuarell-Bildern. Leipzig. Karl Schol- 
ze, Druck von Leopold und Bar 1878,8", 
s. VI. Treść na 1-ej stronie, tekstu str. 257. 

3261. — Bajarz polski. Baśni, powie- 
ści i gawędy ludowe, wyd. 4-fe po- 
prawne, cztery tomy w dwóch. Tom I 
i II, III i IV. Wilno 1899, 8", s. 282 
i 2 ni., 290 i II; wyd. V, Wilno 1907, 8», 
s. 282 i 290+11. 

3262. — Bajarz polski. Baśni, opowie- i 
ści i gawędj' ludowe. Opowiedział... ] 
I. O królewnie zaklętej w żabę. II. O kró- 
lewnie-cud-dziewicy, królewiczu Janku 

i o Maczudze niewidce samobijce. Wilno 
1907, 8\ s. 31. 

3263. — Bajarz polski. Baśni, powieści 
i gawędy ludowe. Opowiedział... I. O Jan- 
ku królewiczu, żarptaku i o wilku wiatro- 
locie. II. O Jasiu głuptasiu, wieszczym Bibliografia ludoznawstwa 117 siwku zlotogrzywku, kaczce zlotonosce 
i śwince perlosypce. Wilno 1907, 8", s. 32. 

3264. Gliriski A. ,'. Bajarz polski. Ba- 
śni, powieści i gawędy ludowe. Opowie- 
dział... I. O dwóch braciach, Biedzile i 
Opile. II. O rycerzu, Niezginku, mieczu 
saraosieczu i o gęślach samograjach. 
Wilno 1907, 8«,s. 36. 

3265. — Baśni, powieści i gawędy ludo- 
we. Opowiedział... O królewiczu z księży- 
cem na czole, z gwiazdami po głowie. 
II. O królewiczu zaklętym w raka. Wilno 
1907, 8«, s. 40. 

3266. — Baśni, powieści i gawędy lu- 
dowe. Opowiedział... I. O czarowniku 
i jego uczniu. II. O macosze i pasierbicy. 
Wilno 1907. S", s. 24. 

3267. — Baśni, powieści i gawędy lu- 
dowe. Opowiedział... I. O królewiczu Nie- 
spodzianku. II. O uśpionej królewnie, 
karle siłobrodzie i o głowie wielkoluda, 
walno 1907, 8», s. 80. 

3268. — Baśni, powieści i gawędy lu- 
dowe. Opowiedział... I. O królewiczu 
kmiotku, piesku szczeczku, kotku mrucz- 
ku i czarodziejskim pierścieniu. II. O kró- 
lewiczu smoku i o kołowrotkach sanio- 
prządkach. III. O żołnierzu wędrowcu, 
kiesce złotodajce, lulce niewykurce i o wo- 
rze samochwycie. Wilno 1907, S°, s. 40. 

3269. Gliilski Kazimierz. Wspomnienie 
Tatrów. Warszawa 1891, 8«, s. 82 (wier- 
szem, przytacza kilka podań). 

Rec. .1. Karłowicz, Wisła IV, 940. 

3270. — Listki z drzewa czarodziej- 
skiego. Opowiadania dla młodzieży z 16 
obrazkami. Warszawa (druk. w Kra- 
kowie), 1896, 8°, s. 92. (Są tu motywy 
z baśni ludowych). 

3271. Gloger Z. Kilka słów o poda- 
niach z okolic Tykocina. Bibl. warsz. 

1867, III, 141. 

.S272. — Podania i tradycye. Kron. rodź. 

1868, nr. 193; 1869, 295. 

3273. — Trzej rycerze (z podania) wiersz. 
1870, 80, s, 6. (Odbitka z nru 5-go »Kwia- 

tÓWa). 3274. Gloger Z. Baśnie i powieści ze 
źródeł etnograficznych i własnych notat. 
Warszawa 1879, 16-ka, s. 95 i 1 ni. (Bi- 
blioteczka ludowa). 

Rec. Szkoła 1889, nr. 9. 

3275. — Z baśni ludowej. Tyg. ill. 1893, 
I, 394; II, 427. 

3276. — Ze starego manuskryptu Ka- 
rola Żery. Prosną 1895. 

3277. — Skarbczyk. Baśnie i powieści 
z ust ludu i książek, wyd. 3-cie pomno- 
żone. Warszawa 1898, 8-ka mała, s. 72. 
. 3278. Glotz M. Kilka legend i wierzeń 
ludowych dotyczących wiśni. Niwa pol- 
ska 1901, nr. 26, s. 410. 

3279. Gł. St. Kto jest twórcą litanii do 
Najświętszej Panny? Legenda. Krakus 
1893, nr. 10. 

3280. Głębocki Adryan. Mstów i po- 
dania z nim związane. Kłosy 1876, II, 
349. 

3281. Dlaczego głóg w nocy z Wiel- 
kiego Czwartku na Wielki Piątek bie- 
duje i płacze? Legenda. Krakus 1893, 
nr. 12. 

3282. Godin A. Slavische Marchen. 
Leipzig 1878, 8», s. 232, z 6 obrazami. 

3283. Goebel Wacław. Podania ludo- 
we z podnóża Łysogór. Ziemia 1910, 762 
—763. 

3284. Goedscłie H. Schlesischer Sagen- 
Historien und Legenden-Schatz. Meissen 
1840. (Włączono i polskie). 

3285. Goldscłimit Jakób. Z księgi le- 
gend ziemi Lubelskiej. Kai. Lubelsk. 1876, 
s. 9. 

3286. Gonet Szymon. Powstanie grzy- 
bów (z Wadowickiego). Lud V, 167. 

3287. — Opowiadania ludowe z okolic 
Andrychowa. Mat. IV, 226-285. 

Rec. Polivka G., Zeitschr. f. ost. Volksk. 
1901, zesz. 4. 

3288. Góra św. Bronisławy. Legenda. 
Kai. krak. 1850 i 1851. 

3289. O góracłi śląskich. Podanie ludu 
górnośląskiego. Przyj, ludu 1847, II, 
356. 118 Franciszek Gawelek 3290. Gorzkowski Maryan. Próby ba- 
dań o jaskiniach u nas, oraz o mitologii 
słowiańskiej. Czas 1888, nr. 195-197. 

3291. Goszczyriski Seweryn. Djabel 
Iskrzycki, powieść z ust ludu okolic Tar- 
nowa. Dziennik podróży, s. 28. 

3292. — Niektóre powieści Podhalan 
w duchu chrześcijańskim. Dzień, podróży, 
s. 90-97. 

3293. — Góry jako pole do poezyi (Na 
s. 159 przytacza autor kilka opowiadań 
górali, świadczących o fantazyi tego lu- 
du). Dzień, podróży s. 156. 

3294. — Lud-artysta, sumienność w poe- 
zyi, życie wyższe w poezyi ludu. Dzień, 
podróży, s. 167—175. 

3295. — Zbójnicy w górach. Pieśni ł po- 
wieści w tej mierze. Dzień, podróży, 
s. 264-284. 

3296. Goyski Maryan. Kto rządzi 
w niebie (krótka notatka z Proszowic). 
Lud XIV, 400. 

3297. Grabiński Ludwik. Die Sagen, 
der Aberglaube und aberglaubische Sit- 
ten in Schlcsien, mit einem Anhang iiber 
Prophezeihungen. Schweidniz, Brieger 
und Gilbers 1886, 8», str. VI i 57. 

3298. Grabowski Ambroży. Encyklo- 
pedya komiczna, czyli zbiór rozmaitych 
przypadków, powieści, anegdotów, wier- 
szyków, żartów, myśli pięknych, maksym 
i uwag moralnych, ucinków wesołych, 
dowcipnych, satyrycznych, komicznych, 
słowem tego wszystkiego, co może roz- 
weselić umysł i ozdobić pamięć. To- 
mów 2. Kraków 1808, 8", kart. 2, s. 202 
i 206. 

3299. — Toż, wyd. drugie. Kraków 1809, 
8», 208 i 205. 

3300. Grabowski Bronisław. Podania 
i legendy, zapisane u autorów staropol- 
skich. Wisła IV, 32-48, 759—768. 

3301. — Podania o związkach między 
najbliższem rodzeństwem. Wisła VI, 54, 
279. 

3302. Grabowski Michał. Prace lite- 
rackie. Wiedeń 1838 (Autor porusza wa- żność podań ludowych). Tyg. petersb. 
1839, II, 402-404 i 409-411. 

3303. Grabowski M. Jeszcze o poezyi 
gminnej. Tamże 1840, 1, 69-72. (Krytyka, 
zob. Połujański). 

3304. Grajnert Józef. Fujarka (powieść 
ludowa, wiersz). Czyt. niedz. 1856, nr. 51. 

3305. — Wigilia Bożego Narodzenia 
(legenda ludowa, wiersz). Czyt. niedz. 
1857, s. 17. 

3306. — Studya nad podaniami ludu 
naszego. Bibl. Warsz. 1859, II, 465, 705; 
III, 70. 

3307. — Legenda o osiczynie i leszczy- 
nie. Tyg. ill. 1862, VI, 89. 

3308. — O świętym Marynusie, poda- 
nie śląskie. Tyg. ill. 1862, t. VI, 126. 

3309. — Podarunek dla ludu naszego. 
Podania, powiastki, pieśni i bajki. Ksią- 
żeczka I. Warszawa 1862 , w 32-ce, 
s. 72. 

3310. — Toż, książeczka druga, tamże 

1862, w 32-ce, s. 73. 

3311. — Toż, książeczka trzecia, tamże 

1863, w 32-ce, s. 78. 

3312. — O podaniach słowiańskich 
wogóle, a w szczególności o naszych. 
Kai. pols. 1866. 

3313. — Sklepienie niebios w poda- 
niach ludowych. Kai. Ungra 1867, s. 67. 

3314. — Kwiaty i zioła podaniowe u lu- 
du naszego. Tyg. mód 1882, nr. 27. 

3315. Legendy, powiastki i pieśni. War- 
szawa 1893, 8», s. 31. 

3316. — Legendy; zebrał i opracował. 
Warszawa 1904, 8^, s. 60. 

Rec. Przegląd 1905, nr. 57. 

3317. Gralewski Mateusz (Gralak). Le- 
gendy i pieśni ludu polskiego nowood- 
kryte. (Do drukku podał W. A. Macie- 
jowski. Poprzedzone wstępem o znacze- 
niu pieśni ludowych). Bibl. Warsz. 1860, 
II, 434-447. 

3318. — O skarbach zaklętych. Brater- 
stwo 1864, zesz. 2, s. 10. 

3319. — Nieco z notatek etnografi- 
cznych (z zach. Galicyi). Zb. XIII, 104-116. ^ibliosTrafia ludoznawstwa 119 ¥ 3320. Grim E. Skond sie wziyni cy- 
goni, według opowiadania matki spisał. 
Zar. śl. 1908. II, 96. 

S321. — Jak se spoczną, byda zaś. Zar. 
śl. r. II, z. 4, s. 188. 

3322. — Fon lana Cziemny duch). Tam- 
że II, s. 190. 

H323. Grimm O. A. Polskija skazki 
(12 klechd z Wójcickiego, 7 z Balińskie- 
go). Petersburg 1880. 

3324. Grochowska Helena. Podania, 
wierzenia i zwyczaje we wsi Trościaucu, 
w pow. Śniatyńskim. Lud IX, 381—390. 

3325. Gród podziemny pod zamkieuj 
królewskim w Krakowie. Legenda miej- 
scowa. Kai. Czecha 1875, s. 28—29. 

3326. List z Grodziska (gub. Kaliska). 
Legenda o założeniu kościoła miejsco- 
wego. Gaz. świąt. 1893, nr. 637. 

3327. Grodziszczanin. Odpust u Ko- 
ścielca. Gwciesz. 1904, nr. 39. 

3328. Gruszecki Artur. Znaczenie świa- 
ta roślinnego w podaniu i w poezyi lu- 
du polskiego. Bibl. Warsz. 1877, III, 426; 
IV, 391. 

3329. Gryf. Podania o ziemi Sando- 
mierskiej. sSami sobie*, Warszawa 1900. 

3330. Grynbergowa Zofia. Przypo- 
wiastka w swej wędrówce. Lud II, 22. 

3331. Gustawicz Br. Podania, przesą- 
dy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie 
przyrody. Cz. I. Zwierzęta. Kraków 1885, 
8", str. 85 (odbitka z Wiadomości antrop. 
t. V). 

3332. — Kilka szczegółów ludoznaw- 
czych z powiatu Bobreckiego. I. Dźwi- 
nogród (polskie). II. Dziewiętniki (głó- 
wnie ruskie). Lud VIII, 265, 368. 

3333. Gwiaździc (ks. Brykczyński). 
Wycieczka do kościoła Świętokrzyskiego. 
Kłosy 1881. s. 64, nr.839. (Przytacza leg. 
o figurze kamiennej u stóp góry Świę- 
tokrzyskiej). 

3334. Halusia, pastuszka gąsek. Szko- 
lą p. 1851, zesz. X, s. 273 (wątpliwe, czy 
wprost z ust ludu pochodzi, czy jest wy- 
tworem autora. Przyp. Fr. Gaw.). 3335. Historya o cudownej odmianie 
księżnej i szewcowej. Wiecz. zab. 1805, 
68-75. 

3336. — o siedmiu mędrcach, którzy 
ciekawemi powieściami swemi zabawią. 
Warszawa 1804, 8" (ilości stronic Biblio- 
grafia Estreichera nie podaje). 

3337. — o siedmiu mędrcach, czyli 
Dyoklecyan syn cesarza wschodniego. . 
Nowo opracowane wydanie. Nowy Sącz 
1866, 8», s. 119. 

3338. Hoff Bogumił. Wyprawa po skar- 
by w Tatrach. Wisła III, 286. 

3339. Hoffman Karol. Pamiętna noc, 
opowiadanie na tle legendy ludowej. Gaz. 
Kai. 1898, nr. 8-9. 

3340. Hołowiiiski Ignacy, ks. Legen- 
dy, zebrał. Wilno 1843. 8», s 134. 

Rec. Tyg. Petersb. 1843, I, s. 46. 219; 
A. T., Bibl. Warsz 1843, IV. 154; Dzień. 
Nar. 1843-44, 537. 

3341. — Legendy. Wyd. III. Złoczów 
1895, 8», s. 134+1 nib. (Biblioteka Po- 
wszechna t. 154 i 155). 

3342. — Pisma Zegoty Kostrowca, to- 
mów 2. Wilno 1848, 8», s. 318 i 422. (Za- 
wierają w sobie : I. Korona, legenda. Po- 
wieści z podań gminnych: 1. Rusałki; 
2. Dwie mary, czyli szczęście i rozum ild.) 

3343. Hradecka Stanisława. Legenda 
o budowie kościoła w Gdowie. Lud X, 94. 

3344. I. Jadwiga. Dzwony (Baśń ludo- 
wa). Prawda 1898, nr. 30. 

3345. Unicka Marya. Zegar na wieży 
Bożego Narodzenia. Podanie śląskie. 
Bluszcz 1886, 397, 405, 414. 

33t6. Iwanowski N. E. Z legend lu- 
dowych. Tyg. ill. 1894, I, 298. 

3347. J. Ł. G. C. Legendy i podania 
krakowskie. Gaz. warsz. 1854, nr. 170 — 
184. 

3348. J. S. O Piotrkowie (stare podania 
i obrazy). Tydzień. Piotrków 1896, nr. 50. 

3349. Jadam z ziemi Zatorskiej. Opo- 
wieści i legendy. Lwów 1842, 12-ka, 
s. 178. 

Rec. Bibl. Warsz. 1843, IV, 144. 12Ó t*^ranciszek Gaweiek 3350. Jakób z pod Krosna: Jak to je- 
den ekonomczyk pokazał się mocniej- 
szym od niedźwiedzia i ożenił się z kró- 
lewną. Krakus 1893, nr. 17. 

3351. Janowski Al. Z poezyi przed- 
miejskiej. Lud VIII, 421. 

H352. — Tworząca się legenda (O je- 
dnym ze spichrzów na Kazimierzu). Wi- 
sła XV, 200. 

3353. Jantek z D. O kupczyku (Po- 
wiastka gminna od Pleszewa) Przyj, lu- 
du rok X, t. II, s. 257-259. 

3354. Jantzen St. Jeszcze z powodu 
anegdot »o Papajach i Pobożanach*. 
Wisła XV, 531. 

3355. Janusz B. Pokolenie Smoka Wa- 
welskiego (Bajki). Ziemia 1910, 785—787, 
801—803. 

3356. Jarecki Wł. Cztery podania. Skąd 
się wziął wilk na świecie, o wróblu 
i śmieciuszce, o ucieczce Matki Boskiej, 
o kamieniu ze śladami Matki Boskiej) 
Wisła XVI, 126. 

3357. Jarosz. Kilka słów o poezyi ma- 
zowieckiego ludu, przechowanej w obrzę- 
dach. Bibl. Warsz. 1854, IV, 366. 

3358. O Jaskółkach legenda. Wędro- 
wiec 1863, I, 366, 871. 

3359. Jastrzębowski Szczęsny. Przy- 
czynek do »Sabałowej bajki« i »Matusi- 
nej dusy«. Wisła IX, 118-119.— Inne po- 
dania, zob. dział »Ogólne«. 

3360. — Zamek zbójecki w Podegro- 
dziu (z zamkiem związana legenda o zbój- 
cach). Wędrowiec 1898, 191 (z illustrac.) 

3361. Jaszowski St. Susceptant prze- 
myski, gawęda starego szlachcica. Dnie- 
strz. 97. 

3362. Jawornicki A. M. Topielica, z po- 
dania ludowego nad Nidą. Tydz. Piotrk. 
III, 73-77. 

3363. Jeleńska Emma. Świteź. Księga 
pam. ku czci Mickiewicza, t. II, s. 57 
(zryć). 

3364. Jelita. Z wycieczki do Ossolina. 
Oaz. Rad. 1888, nr. 103. 

3365. Jerzy. Wrażenia z Tatr, baśnie i dumki górskiego ludu. Kraków 1900, 
8\ s. 109 i 2 ni. 

3366. Św. Józef w kolegiacie kaliskiej 
(historya obrazu i podania do niego przy- 
wiązane). Gaz. kal. 1901, nr. 64. 

3367. Józef z Bochni. Cudowne ocale- 
nie, zdarzenie prawdziwe z r. 1551. Dwaj 
bracia, gadka ludowa. Podgórze 1902, 8°, 
mała, s. 16. 

3368. Jurczyk W. O mądrym chłopie. 
Bajka z nad Sanu. Krakus 1893, nr. 17. 

3369. Jurkowski B. Gdzie djabeł nie 
może tam babę pośle. Lud XV, 357. 

3370. K. J. Charakterystyka podań 
gminnych. Zbier. liter. 1838, II, 65-69. 

3371. — Prządki (Autor wzywa do 
gromadzenia rzeczy ludowych, aby dać 
dobry przykład, zamieszcza parę bajek). 
Przyjaciel ludu 1891, nr. 11—14. 

3372. K. M. Klątwa (zdarzenie pra- 
wdziwe). Przyj ludu 1840, I, 110. 

3373. — Straszne sądy Boże (Powieść 
na gminnem podaniu osnuta). Przyj, lu- 
du 1841, I, 95, 103, 109. 

3374. K. P. z Trzciany. Dlaczego ję- 
czmień ma wąsy. Krakus 1894, nr. 1. 

3375. K. Z. A. Bajka o królewiczu za- 
klętym w żabę. Zapisana w Józwowie, 
w pow. Lubelskim. Wisła VII, 157. 

3H76. — Bajka o ocaleniu dziewczyny 
przez zwierzęta. Tamże VII, 685. 

3377. Kaczmarczyk Kazimierz. Poda- 
nia ludowe w Wiśniczu i okolicy. Kra- 
ków 1904, 8«, s. 19 (odb. z Mat.). 

3378. — Dwie baśnie na tle lenoro- 
wem z Mikluszowic. Lud XIV, 181. 

3379. — Legenda ludowa o wieczno- 
ści. Lud XIV, 291. 

3380. Kal... i. O djable z piekła wy- 
gnanym (Ze świata legend). Głos Nar. 
ill. 1902, 19 lipca. 

3381. Kalinowski Kazimierz. Patronka 
muzyki (z motywów ludowych). Wędro- 
wiec 1899, II, 926. 

3382. — Legendy o Bożej Rodzicielce. 
Gaz. świąt. 1900, nr. 992. Sprawozd., zob. 
Tydz. Piotrk. 1901, nr. 52. Bibliografia ludoznawstwa 121 3383. Kalinowski K. Kusaki (szkic et- 
nograficzny). Wędrowiec 1901, 124. (Po- 
danie o trzewiku djabla). 

3h84 — Mleczną drogą. Legenda gó- 
ralska o N. M. P. Zorza 1901, nr. 83. 

3385. — Królewskie drzewo. Legenda 
krakowska. Wędrowiec 1901. nr. 8. 

3386. — Gody nieboszczyków. Legen- 
da. Kur. polski 1901, nr. 303. 

3387. — Gwiazda betleemska, opowieść 
pasterska. Dzień, polski 1901, 541. 

'^^^8S. — Prządka. Ze świata legend. 
Ziarno 1901. nr. 39. 

3389. — Psoty djabelskie. Podanie lu- 
dowe. Kur. warsz. 1901, nr. 224. 

3390. — U schyłku zimy. Ze świata le- 
gend. Ziarno 1901, nr. 11. 

3391. — Gwiazda kłosu. Z legend lu- 
dowych o Matce Jezusowej. Zorza 1901, 
19. 

3392. — Z legend o Matce Boskiej. 
Pani z sierpem. Wędrowiec 1901, 33, 
Praca 1901, 36. 

3393. — Matka Niebieskiego Pana. Le- 
gendy częstochowskie. Gaz. świąt. 1901, 
36. 

3394. — Noc baranków. Z legend lu- 
dowych. Kur. polski 1901, nr. 96. 

3395. — O gwiazdach spadających. 
(Legendy ludowe z różnych okolic). Kur. 
Warsz. 1902, nr. 224, s. 3. 

3396. — O dyable z piekła wygnanym 
(ze świata legend). Glos narodu 1902, 
164. 

3397. — Pierwsze zwiastuny wiosny, 
podanie o jaskółkach. Zorza 1902, nr. 
14. 

3398. — O lipce i lipcu. Ze świata le- 
gend. Ziarno 1902, 29. 

3399. — Matka Boleściwa. Legenda. 
Tamże 1902, 38. 

3400. — Za mały pierścionek. Z podań 
o królowej Jadwidze. Tamże 1902, 50. 

H401. — Na przednówku. Ze świata 
legend. Tamże 1902, 27, 28. 

3402. — Od świętej Hanki. Ze świata le- 
irend. Ziarno 1902, 30. 
BibliograKa ludoznawstwa- 34(6. Kalinowski K. Jesień. Ze skarb- 
nicy fantazyi gminnej. Ziarno 1902, 42. 

3404. — Śpiąca królewna. Z ust ludu. 
Tamże 1902, 25. 

3405. — Legenda wigiUjna. Kur. polsk. 
1902, 356. 

3406. — Wielki tydzień w legendach. 
Gwciesz. 1905, s. 107. 

3407. — O legendowej zimie. Wiedza 
1907, 23. 

3408. Kamiriska Bronisława. Złoty ki- 
lof. Szkoła p. 1852, zesz. VII, 261. 

3409. Kamiński Ludwik. Boginki, po- 
wieść gminna górali tatrzańskich z Opa- 
towszczyzny. Dniestrz. 139 iZ przy- 
pisami). 

3410. — Rzeka Lepietnica, powiastka 
górali z Opatowskiego. Dniestrz. 167. 

3411. — O podaniach i klechdach lu- 
dowych z okolic Warszawy. Tyg. ill. 
1868, II, 58, 71, 83. 

3412. Kaplica świętego Świrada w Tro- 
piu nad Dunajcem. Kłosy XXX, 190. 

3413. Kapuściński Michał. Jak Polak 
wyrychtował kacapa. Zabawna opowieść. 
(Z gadki J. Dąbrowy, górala z pod My- 
ślenic, spisał). Krakus 1894, nr. 17, 
s. 2. 

3414. — Pałac podwodny, baśń z Ła- 
giewnik przy Podgórzu. Lud II, 361. 

3415. — O Michasiu głuptasiu (gadka 
z Wołowie w Krakowsk.). Tamże II, 363. 

3416. — Oracya niięsop. Tamże II, .363. 

3417. Karłowicz Jan. Zyd wieczny tu- 
łacz. Ledenda średniowieczna. Opowie- 
dział i krytycznie rozebrał. Bibl. warsz. 
1873, III, 1—13, 214-232. 

3418. — Piękna Meluzyna i królewna 
Wanda. At. 1876, IL 457-498; III, 137 
— 167. 

3419. — Rozbiór podania o Walterze 
z Tyńca. At. 1881, IV, 214. 

3420. — Podania i bajki ludowe ze- 
brane na Litwie (Z Lidzkiego, Święciań- 
skiego, Wileńskiego itd.; polskie. Zb. XI, 
229-293; XII, 1-59. 

Rec. A. Dygasiński. Wisła U, 231; Ten- 

16 122 Franciszek Gawelek że, Przegl. tyg. 1888, nr. 7; A. Bruckner, 
Kwart. hist. II, 406. 

3421. Karłowicz J. Najnowsze bada- 
nia podań i ich zbiory. At. 1883, II, 78— 
111 i 349—364. Sprawozdanie I. Franki 
w Zorji, t. V, z r. 1884, s. 15. 

3422. — Polska »Schneewitchen«. Wi- 
sła II, 766. 

H423. — Podanie o Madeju. Wisła II, 
804; III, 102, 300, 602, 881; V, 43 (Autor 
rozbiera znaczenie podania, porównując 
je z podaniami innych ludów). 

3424. — Do legendy o Św. Grzegorzu. 
Wisła II, 766. 

3425. Do » Brzozy Gryżyńskiej*. Wisła 
II, 817; III, 614; IV, 133; V, 29. 

3426. — Ze świata baśni. Tyg. iii. 
1892, s. 116, 117, 178 i 198-199. 

3427. — Bajka. Przedruk z Kolberga 
Krak. IV, 20—22. »Na garnuszek*. War- 
szawa 1890, s. 2. 

3428. — Podanie o królewiczu indyj- 
skim. »Przędziwo«, książka dla młodzie- 
ży, wyd. im. Pauliny Krakowowej. War- 
szawa 1896, s. 163—171. 

3429. — Dobosz Aleksy, sławny zbój- 
nik karpacki w XVII w., przeszedł do 
pieśni i podań górali. Wielka Encyklop. 
XVI, 650. 

3430. — Janosik. Tamże XXXII, 561. 

3431. — Wątki mityczne w Hamlecie. 
Prosną 1895. (Czerpie i z podań polskie- 
go ludu). 

3432. — Dodatek do podań ludowych 
z Kaliskiego, dotyczących skorup z urn 
i narzędzi krzemiennych. Wisła VII, 
164. 

3433. — Niedźwiedź i skrzypek. Echo 
muz. 1896, s. 291; Gaz. Kai. 1897, odci- 
nek, s. 1 — 2. 

3434. Karoli Władysław. Lipa święte 
go Stanisława. Wędrowiec 1896, I, 498 
(z illustr.). 

3435. Karra Alfons. Błędny ognik. 
Wędrowiec 1863, I, 205. 

3436. Kasprowicz Jan. Bajki, klechdy 
i baśnie, ser. I, opracował... illustrował St. Dębicki. Lwów 1902, 4-ka mn., kt. 
nlb. 16, z 4 tabl. i illustr. w tekście. 

3437. — Bajki, klechdy i baśnie. Lwów 
1903, 4-ka, s. 37. Illustrował St. Dę- 
bicki. 

34H8. — Bajki, klechdy i baśnie. Illu- 
strował St. Dębicki. Lwów 1907, 8», s. 40, 
ni. 32-|-4 tabl. (Zaczerpnięte ze zbioru 
Wójcickiego). 

Rec. M. Treter, Lud XIII, 263. 

3439. Kasza ze Szwedami. Przyj. dom. 
1852, 306. 

3440. Kawczyriski Maksymilian. Amor 
i Psyche w baśniach (Porównanie baśni 
różnych ludów i wykazanie zależności je- 
dnych od drugich ; z polskich zbiorów 
powołuje się na Glińskiego oBajarz pol- 
skia). Rf. XLV, 1-161 (i odbitka, Kraków 
1907, 80, s. 161). 

Rec. A. Bruckner, Książka 1909, 94. 

3441. Kazimierz Wielki w kumach. 
1831, s. 364. 

3442. Kiszewski A. Czytelnia, czyli 
zbiór rozmaitych powieści, podań, klechd, 
legend, opisów geograficznych, wspo- 
mnień historycznych, zdań i myśli, fra- 
szek, dowcipów itd. ku nauce, zbudowa- 
niu i rozrywce. Tomik I. Leszno 
1866. 

3443. Kiwona życie i śmierć, pochwa- 
ła, kłopot, napaść, męczeństwo, kimedya, 
pociecha i śmierć Kiwona Bożego, 'raę- 
ozeniki żidowskiego, po sam łokieć w bu- 
blech wigrzebanego, w Rukuf sto, trzi- 
sta, pietnaściech, ośmioro i troje tysą- 
cuf, czterdziestego ósmego marzec. Lwów 
1861, 80, s. 5. 

3444. Klasztor Ś. Krzyża na Łysej Gó- 
rze. Przyj, ludu 1847, II, 282 (z ryc). 

3445. Klechdy ludu polskiego w Ślą- 
sku. Przyj, ludu 1843, II, 257; 1844, II, 
228; 1846, I, 22, 55, 79, 91, 98, 111, 124, 
135, 143, 150, 174. 

3446. Klechdy czyli baśnie ludu pol- 
skiego na Śląsku. Ze zbiorów wydziału 
literackiego w Gostyniu. Warszawa 1900, 
16-ka, s. 82+1 ni. Bibliografia ludoznawstwa 123 Rec. St. Zdziarski. Lud VII, 230. 

3447. Kleczkowski K. Kamienna le- 
genda. At. 1889, II, 522. 

3448. Kleczy liski Józef. Bajka ludowa. 
Niwa 1883, II, 285—292. - 

3449. Klich Edward. Materyaly etno- 
graficzne z poludniowo-zachodniej czę- 
ści powiatu Limanowskiego. Teksty gwa- 
rowe. Mat. anirop. Xl, 3—47 (i odbitka). 

3450. Klimontów. List ze wsi Klimon- 
towa, w pow. Miechowskim, gub. Kie- 
leckiej. Pochodzenie nazwy wsi od da- 
wnego właściciela Klemensa z Ruszczy. 
Gaz. świąt. 1900, nr. 1002. 

3451. Knauthe K. Schlesische Yolkssa- 
gen. Am Urąuell 1891, II, z. 12; IV, 
z. 10. 

3452. Knoop Otto. Volkssagen, ErzSh- 
lungen, Aberglauben und Marchen aus 
dem ostlichen Teile von Hinterpommern. 
Posen 1885. 

3453. — Marchen aus der Provinz Posen. 
Veckenstedt's Zeitschr. f. Yolksk. 1890, 
z. 8. 

3454. — Volkssagen und Erzahlun- 
gen aus der Provinz Posen. Pos. prov. 
BI. 1889, nr. U, 16, 20, 22, H2, 33, 40. 
Zob. Z. d. hist. Ges. t. I, 134-137; II, 
25-32. 

H455. — Die Sagę von dem bergen- 
striickten Helden und der letzten Schlacht 
in der Provinz Posen. Zob: Z. d. hist. Ges. 
t. V, 412-413. 

3456. — Sagen aus der Provinz Posen. 
Posener Provinzbl. 1890, nr. 41; 1891, 
nr. 30 i 40. 

3457. — Sagen und Erzżihlungen aus der 
Provinz Posen. Sonder-Veróffentlichun- 
gen der historischen Gesellschaft fiir die 
Provinz Posen. Poznań 1893. 8». s. XIl-|- 
363 

Rec. Dr. J. Bystroń, Przegl. p. 1896, 
111, 615-617. 

3458. — Ostraarkische Sagen, Marchen 
und Erzahlungen. Gesammelt und he- 
rausgegeben von... Erstes Bandchen. 
Lissai. P. 1909,80, s. 193. (Bajki i podania z W. Księstwa Poznańskiego, wyd. w Le- 
sznie, w Poznańskiem). 
Rec. Gryf 1910, s. 31. 

3459. Knoop Otto. Podania i opowia- 
dania z W. Ks. Poznańskiego (Przekład 
z niem. Z. A. Kowarskiej). Wisła VIII, 719; 
IX, 11,305, 470. 

3460. Koetiler K., Dr. Przyczynek do 
kwestyi wyrytych stóp na kamieniach. 
RTPN. Pozn. 1895, 413-420 (Legendy 
przywiązane do kamieni). 

3461. Kojata. (Powieść gminna). Przyj, 
ludu 1838, 1, 167, 172. 

3462. Kołodziejczyk Edmund. Poda- 
nie o księdzu, którego dyabeł do Rzy- 
mu zaniósł. Lud XVI, 100. 

3463. Kopeć Jan Szczepan. O pienią- 
dzach zapadniętych. Zar. śl. 1908, 95. 

3464. — O gorolu. Tamże, rok II, zesz. 1, 
s. 48. 

3465. — Kłopoty kurki. Zar. śl. rok II, 
zesz. 3, s. 137—138. 

3466. — Przewracany. Tamże II, 138. 

3467. Kopernicki I., Dr. Gadki ludo- 
we górali Bieskidowych z okoHc Rabki. 
Zb. XV, 1-42. 

Rec. A. Kalina, Kwart. hist. VI, 118 — 
120. 

3468. Korespondent z Koła. Podanie 
o figurze Św. Jana Nepomucena. Gaz. 
kal. 1897, nr. 94. 

3469. — z Opatowa. Dwie legendy. Ga- 
zeta radomska 1890, nr. 43. 

3470. Korotyński B. W. Djabelki. Wi- 
sła XI, 109 (Zob. Polivka). 

3471. - Klechda. Kur. warsz. 1876, 
nr. 108. 

3472. Kościółek na Smoleńsku. Legen- 
da krakowska. Kal. Wildta 1858, 29—30. 

3473. Kosiński Wład., Dr. Materyały 
do etnografii górali Bieskidowych. Zb. V, 
187—265; VII, 8-105; Spr., Tyg. powsz. 
1883, s. 204; Kur. warsz. 1883, nr. 92. 

3474. — Legenda' o Matce Boskiej. 
Lud XI, 187. 

3475. — Legendy Chrystusowe. Lud 
XIV. 164. 124 Franciszek Gawełek 3476. Kossakowski R. J. Legendy 
o »Skarbniku«. Tyg. ill. 1894, I, 262. 

3477. Kostrzewa Grzegorz. Podania 
ludowe w Ojcowie. Kai. warsz. Ungra 
1857, s. 9; Kai. ill. powszech. krak. 1877, 
s. 90-95. 

3478. Kowerska Z A, O młynarce 
i o zbóju. Wisła VIII, s. 132. 

8479. — Bajka o wiernym furmanie. 
Tamże VIII, s. 225. 

3480. — Kopciuszek. Tamże VIII, s. 795. 

3481. — O dziewczynie bez rąk. Wi- 
sła IX, 104. 

3482. — O mundrej dziewczynie. Wi- 
sła IX, 399. 

3483. — O wypluwance i pożyczance. 
Wisła IX, 589. 

3484. — Bajka o stelmachu, co miał 
skrzydła. Wisła X, 110. 

3485. — Dwie bajki z Opatowskiego. 
Wisła X, 595. 

3486. — Bajka o dwóch braciach. Wi- 
sła X, 783. 

3487. — O mysim kożuszku. Wisła 
XI, s. 103. 

3488. — O trzech pannach, co je dja- 
beł porwał. Tamże XI, s. 295. 

3489. — Bajki z Józwowa, w powie- 
cie Lubelskim. Tamże XI, s. 452. 

3490. — O Iwanie złodzieju (Zapisane 
w Żabnie, w pow. Krasnostawskim). Wi- 
sła XII, 249. 

3491. — O królewiczu, co się chciał 
z siostrą ożenić Wisła XIV, 185. 

3492. — O chłopach zaklętych w pta- 
ki. Tamże XIV, s. 600. 

3493. — Przepowiadki z Józwowa, 
w pow. Lubelskim. Wisła XV, 15. 

3494. Kownacki Mieczysław. Łąka 
»Świńska krzywda«. Lud X, 450—451. 
(Podanie tłumaczące pochodzenie nazwy 
łąki). 

3495. Krakowczyk Stanisław (Nowiń- 
ski). Rycerze śpiący. Dzwonek 1870, 
I, 182. 

3496. Kraszewski J. I. Upiór. Tyg. lit. 
1839, 22. 3497. Kraszewski J. I. Słowo o obra- 
bianiu podań gminnych. Tyg. Petersb. 
1839, II, 559-560. 

3498. — O obrabianiu podań gminu 
i użyciu ich w sztuce (artykuł wtóry). 
Tamże 1840, I, 147-148. 

3499. — Studya literackie. Wilno 1842, 
8«, s. 288 (Rozdział VII traktuje o po- 
daniach gminu). 

3500. — Wędrówki literackie, fanta 
styczne i historyczne. Tom I, Wilno 1838, 
8», s. 214. (W cz. Ill-Wilno 1840, 8», 
s. 209, podaje charakterystykę podań 
gminnych). 

3501. — Poezya szlachecka. Legendj- 
herbowe. Dodtpglw. V, 7, 9, 12, 18, 23, 
31, 35, 38, 43. 

3502. — Bajka o kwoce i kogutku. 
Gwciesz. 1856. s. 153. 

3603. Krćek Franciszek, Dr. Bretońska 
paralela do opowieści polskiej o ludziach, 
którzy chcieli rozszerzyć mury kościoła. 
Lud V, 273. 

3504. — w sprawie bajeczki o pastu- 
szku. Tamże V, 373. 

3505. — w sprawie anegdoty o Stań- 
czyku. Tamże V, 375. 

3506. — Jeszcze w sprawie »bajeczki 
o pastuszku«. Lud XIII, 161. 

3507. — Do wędrówki dowcipów. Tam- 
że XIII, 162. 

3508. Krucyfiks w trybunale lubel- 
skim. Dzienp. 1864, nr. 158. 

3509. Kruszyna Mikołaj. Końska skóra 
(dawna legenda). Bazar. Warszawa 1895, 
s. Ó0-52. 

3510. Święty Krzysztof (Powieść gmin- 
na). Przyj, ludu 1838, I, 23. 

3511. Krzywicki Ludwik. Rodowód ba- 
jek. Prawda 1896, nr. 48. 

3512. Kucz Maryan. O dziadku, co lazł 
po bobrze, żeby mu Pan Bóg dał dobrze 
(Opow. z Bilczy, w pow. Sandomierskim). 
Wisła XIII, 385. 

3513. — »Salve Regina«. Tamże XIII, 
s. 673. 

3514. — Jej łza (Dwa podania ludo- Bibliografia ludoznawstwa 125 I k we z olcolic IJży, w gub. Radomskiej). 
Wisła XIV, 299, 455. 

3515. Kucz M. Piszczele (nazwa miej- 
scowości w Sandomierskiem i podanie 
do tejże miejscowości przywiązane). 
Wisła XIV, 781-782 (Zob. Łopaciński). 

3516. — Głaz czartowski * (Podanie lu- 
dowe z Wielogóry, w pow. Sandomier- 
skim, gub. Radomskiej). Wisła XV, 
354. 

3517. — Zawichost (podania ludowe). 
Wisła XV, 258. 

3518. — Jagielne (w pow. Kieleckim). 
Wisła XV, 531. 

3519. — Podania łysogórskie. Wisła XV, 
649. 

3520. Kukułka, zob. zbier. umiej, roz- 
rywek 1839, II; Przyj, ludu 1841, II. 404, 
414; Krakus 1893, nr. 33. 

3521. Kupiec Jan. Powieści i bajki ślą- 
skie. Cz. I. Poznań 1884, 8°, s. 80 i 4 ni. 

3522. L. Pochodzenie nazwy Warsza- 
wa. Przyj. Dom. 1852, 226. 

3523. L. D. Achaswerus tułacz, legenda. 
Dwutyg. lit. II, 33. 

3524. Legenda. O jeziorze Kiełpiń- 
skiem. Tydz. Piotrk. XXI, 34. - O tego- 
rocznym komecie, Dzienlit. 1857, 663. — 
O ŚW. Krzysztofie, Zorza 1902, 37. - O 
Św. Marcinie, Gwciesz. 1896, 493.— O Ra- 
chach. Gaz. Lub. 1893. nr. 84—86 (Dwaj 
bracia kłócą się o rękę kochanki).— O zam- 
ku Ojcowskim, Przyj ludu 1843, II, 360.— 
Z Opoczyńskiego, Tydz. piotrk. 1892, 
nr. 8. — Z Podtatrza, Kai. dla rodź. katol. 
1863, Kraków, s. 21— 29.— Poetyczna lu- 
dowa, treścią zbliżona do ballady »Swi- 
teź<. Gaz. olszt. 1901, 36.-0 stworzeniu 
kobiety, Bluszcz 19U1, 45— 47.— Z czasów 
stworzenia świata, Kai. dla rodź. katol. 
1864.-0 rzece Warcie, Gaz. Rad. 1894, 
nr. 12. — O wizerunku Zbawiciela w try- 
bunale lubelskim. Tyg. wiejsk. 1848.— 
Zniwiarska o Zbawicielu i N. Pannie, 
o małych kłosach, o psie i o kocie. Ro- 
dzina chrzęść, dod. do Gaz. toruńsk. 
1901, 12. 3525. O legendach. Tyg. krak. 1844, 
s. 65. 

3526. Legendy czyli cudowne powie- 
ści z dawnych czasów. Warszawa 1898, 
8«, s. 99 i 1 ni. 

3527. — — podania żyjące dotąd w pa- 
mięci i ustach ludu, o niektórych kościo- 
łach krakowskich. Wieniec 1862, nr. 16, 
s. 9 i nast. 

3528. — Legendy krakowskie (Kościół 
Św. Fłoryana. Okowy w kościele św. 
Jana. Pan Jezus na krużganku u św. 
Katarzyny). Kai. Wildta 1859, 36-38. 

3529. — i podania górnośląskie. (Z oko- 
licy By tomia). Warta 1875, nr. 30, 42, 43, 44. 

3530. Leszczyński Wł. Podania ludo- 
we o górze Chełmskiej nad Pilicą. Tyg. 
powsz. 1882, s. 282—284. 

3531. Lompa Jozef. Powieści gminne 
śląskie. Dzgśl. 1849, 264, 268, 270, 278. 

3532. — Góra Grójec, obok Lubuszy, 
w powiecie Lubienieckim w Śląsku Gór- 
nym. Gwciesz. 1856, s. 99. 

3533. — Początek Astry. Tamże 1856, 
s. 126. 

3534. — Zaklęta księżniczka w zamku 
królewskim w Gnieźnie. Tamże 1856, 
s. 311. 

35H5. Lorentz, Dr. Volkssagen in Hin- 
terpommern. Poznań 1885. 

3536. Louis Józef. Badania historyczne 
podania gminnego o smoczej jamie 
w Krakowie (Odbitka w 60 egzempla- 
rzach z dodatku miesięcznego »Czas€, li- 
stopad 1857). Kraków 1857, 8\ s. 24. 

3537. Lubicz, zob. Łopaciński. 

3538. Ł. J. Zamek w Kurniku. Przjj. 
ludu 1835, I, 153 (Legenda o zaklętych 
skarbach). 

3539. Łapczyriski Kazimierz. Perłowicz, 
podanie góralskie. Kłosy V, 32, 47, 
56, 67. 

3540. — Baśń tatrzańska o królu wę- 
I żów. Wedle opowiadania górali szcza- 
j wnickich spisał... lUustrował W. E. Ra- 
I dzikowski. Pamttrz. XXVI, 1-35 (i oso- 
! bna odbitka, Kraków 1905, 8°, s. 34). 126 Franciszek Gawełek 3641. Łepkowski Józef, Dr. Znaczenie 
tradycyj oraz podań o mogiłach Wandy, 
Krasusa i o smoku Wawelskim. Dodatek 
do Czasu 1860, s. 3. 

3542. — Przegląd krakowskich podań, 
legend, nabożeństw, zwyczajów, przy- 
słów i właściwości. Czas 1866, nr. 15, 19, 
21, 22, 26, 31, 32, 33,36. Toż wyszło jako 
osobna książka w Krakowie 1866, 8», s. 68. 

Ilec. K. Wł. Wójcicki, Bibl. warsz. 1866, 

III, 122. 

3543. — Krakowskie podania, legendy 
i nabożeństwa. Kółko dom. 1866, s. 113 
(z 3 drzewor.). 

3544. i Czernicki Gustaw. Podania 
i legendy krakowskie. Gaz. warsz. 1854. 
nr. 170-184. 

H545. Łopaciński Hieronim (Lubicz R.). 
Podanie o »prawdzie Osieckiej*. Wisła 

IV, 138. 

3546. — Piętrowa mać, legenda z ust 
ludu spisana (Ł. słyszał ją w trzech od- 
mianach: ze wsi Stajne pod Rejowcem, 
z okolic Kraśnika w pow. Janowskim 
i z okolic Rzeszowa. Odmianę tejże leg. 
umieścił Kolberg w seryi XVIII Ludu. 
Odpis L. jest dokładniejszy niż Kolb.). 
Kalend. Lubelski 1893, rok XXVI. 

3547. — Z ust ludu. Przyczynki do 
ballady Mickiewicza »Ucieczl<a«. Kalend. 
Lubelsk. 1893. 

3548. — Do »bajki węgierskiej*. Wisła 
VII, 307. 

3549. — Jeszcze o bajce » Młynarz, syn 
jego i osieł«. Wisła X, 835. 

3550. — Legenda o pustelniku skuszo- 
nym przez djabła do popełnienia trzech 
grzechów. Wisła XI, 448. 

3551. — Dlaczego w sianol<osy deszcz 
pada? (Legenda z Hrubieszowskiego). 
Wisła XIV, 99. 

3552. — Uwaga z powodu ustępu na 
s. 781-782, t. IV Wisły, p. n. »Piszcze- 
le.. Wisła XV, 397 (zob. Kucz). 

3553. — Podanie o opóźnieniu uroczy- 
stości Wielkiejnocy (pow. Janocki). Wi- 
sła XVI, 464. 3554. Łopaciński H. Podania ludowe 
o pochodzeniu nazwy Odrzylionia. Wi- 
sła XVII, 232 (Dodatek do bibliografii 
Odrzykonia, zob. Wisła XVII, 393). (Z rys.). 

3555. — Bajka Ezopa o rybaku, grają- 
cym flecie i rybach w »Pamiętnikach« 
Paska Wisła XIX, 217, 291. 

3556. M. Widmo w zamku Rydzyń- 
skim. Przyj. dom. 1864, 353. 

3557. M... a. Kwiat paproci (Ze wspo- 
mnień młodości). Kronika rodź. 1881, 
406. 

3558. M. A. Sabala w Paryżu (Tłuma- 
czenie bajki S., zapisanej przez H. Sien- 
kiewicza, na j. franc). Przegl. zakop. 
1901, 189-190. 

3559. M. Ar. Z naszych podań i legend. 
Wschód 1901, 46, 48, 49, 51, 58, 59. 

3560. M. K. Legenda (Wieś nieznane- 
go nazwiska, położona nad Skawą, w bar- 
dzo dawnych czasach). Przyj, ludu X, 
137-139. 

3561. M. Marya. Głód, z podań ludu 
krakowskiego. Zorza 1844, V, 80—92. 

3562. M. R. Luna, baśń o czarownicy. 
Zorza 1902, nr. 10-l.S. 

3563. Maciąg Maciej z Olszanki Turo- 
bińskiej. Podania i legendy. Wisła XVI, 
229. 

3564. Maciejowski W. A. Wzgląd hi- 
storyczny na klechdy i gminne polskie 
piosnki najdawniejsze. Or. nauk. 1840, 76. 

3565. — Klechdy polskie i obrobienie 
ich. Bibl. Warsz. 1850, I, 1. 

3566. — Legendy i pieśni ludu pol- 
skiego nowo odkryte. Podał do druku... 
Bibl. Warsz. 1860, II, 434. 

3567. — Klechdy. Panorama, zesz. 5, 
s. 63. 

4568. Mączyński Józef. Kilka podań 
i wspomnień krakowskich ze zbioru wia- 
domości o Krakowie. Kraków 1855, 8", 
s. 120 (Oddruk z Czasu). 

Rec. Czas 1855, nr. 143; Nowiny 1855, 
I, 605. 

3569. — Dyabiy pod wieżą Maryacką. 
Czas 1855, nr. 251. Bibliografia ludoznawstwa 127 3570. Mączyński J. Legendy krakow- 
skie. Kai. Czecha 1857. 

3571. — Pojawienie się E. Lubomir- 
^kiej, spoczywającej w grobach kościoła 
Św. Trójcy 00. Dominikanów w Krako- 
wie. Kraków 1858, w 16-ce, s. 33 (Od- 
druk z Czasu). 

3572. — Kaplica S-tej Bronisławy (Ze 
zbioru podań i wspomnień). Czas 1860, 
nr. 210, 211. 

3573. Madejowe loże. Pam. Sandom. 
1829, II; Przyj, ludu 1835, I, 19, 29, 38, 
45; Bib), ludowa, Poznań 1869, t. II (z ryc). 

3574. Mądry Macioś. Przyj, ludu 1837, 
I, 12 (z ryc). 

3575. Magiera Jan Fr Ludowa poe- 
zya nagrobkowa (w 'Krainie i u nas). 
Wisła XV, 251. 

3576. Magierowski Leon. Bajki (z Ja- 
ćmierza i posady jaćmierskiej). Lud V, 
170. 

3577. — Bajki z okolicy Jaćmierza. Lud 
VIII, 180. 

3578. — Dlaczego pies nie lubi kota? 
Lud VIII, 424 

3579. Majewski Erazm. Polska w wyo- 
traźni geografów średniowiecznych i war- 
tość podań średniowiecznych dla nauki 
dzisiejszej (z mapami). Wisła XVIII, 255. 

3580. — J. Święty Wit, słowik cyt. Czyt. 
niedz. 1856, nr. 25. 

3581. Majorkiewicz Jan. Pierwszy za- 
wiązek literatury w pieśniach i poda- 
niach ludu. Przgln. 1847, I, 7. 

3582. Malinowski Lucyan. Powieści 
ludu polskiego na Śląsku. Z ust ludu ze- 
brał... Mat. IV, 3-80; V, 3-272. Część III, 
wydał Dr. J. Bystroń, tamże VI, 1—80. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIV, 793; 
J. F'. M., Wisła XV, 387. 

3583. — Powieści spiskie. Mat. XI, 
126-153. 

Rec. G. Polivka, Archiv XXVI, 457— 
470; S. Matusiak, Lud VIII, 214. 

3584. Maroilski, ks. Co się działo w Ka- 
szubach za dawnych czasów. Chełmno 
1863, 8», s. 46. 3585. Marek Paweł. O zaklętej księ- 
żnej, zanotował... Zar. śl. r. II, z. 4, s. 189. 

3586. Marrenć Walerya. Metamorfozy 
baśni (szkic literacki). Świat 1>^89, 134 — 
138, 155-159, 174-175. 

3587. Martynowski F. K. Z zaczaro- 
wanych światów (o bogactwie fantazyi 
ludowej). Tydz. piotrk. IX, 12, 18, 21,23, 
25, 26 i 27. 

3588. Marzec Franciszek. O kukułce. 
Legenda. Krakus 1893, nr. 39—40. 

3589. Matlakowski Władysław. Bajki 
i gadki dziecięce. Wisła IV, 68—78. 

3590. Matusiak Szymon. Z pieśni i opo- 
wiadań Lasowiaków. Przegl. akad. II, 66. 

3591. — Volksthumlłches aus dem Mun- 
de per Sandomierer Waldbewohner. Ar- 
chiv V, 631—656. 

3592. — Stopa św. Kunegundy (Wyj. 
z Podróży arch. po Gal. J. Łepkowskie- 
go). Lud XIV, 399. 

3593. Mdtyas Karol, Dr. Z poza ro- 
gatek krakowskich. Wiązanka baśni 
gminnych. Świat 1889, 86-88, 176-179, 
224-228, 280-282. 

3594. — Z historycznych podań górali 
podpienińskich. Gaz. Lw. 1889 (Od tego 
roku stale tam pomieszcza wiadomości 
z życia górali). (Rocznika tego nie mo- 
głem dostać w komplecie. Fr. Gawełek). 

3595. — PodaniaoTatrach. Zb. XIII,35. 

3596. — Podania i baśnie krakowskie 
z opowiadań krakowskiego gminu. Lwów 
1890, 80, s. 27 (Odb. z Gaz. Lwowskiej, 
nr. 159-161). 

Rec. M. Udziela, Kwart. hist. X, 332; 
J., Przegl. pow. 1890, III, 117. 

3597. — Z pod Sandomierza, kilka po- 
dań ludowych. Kraków 1895, 8« małe, 
s. 29 (Odbitka z Czasu, nr. 178-180). 

3598. — Podania ze Szczepanowa, ro- 
dzinnej wioski Św. Stanisława. Przegl. 
pow. 1895, XLVI, 233. 

Rec. J.Karłowicz, Wisła IX, 429; S. W., 
Kwart. hist. XI , 345 ; Fel. Koneczhy, 
Przegl. pow. 1897, I; Gaz. Lw. 1895, nr. 
125. 128 Franciszek Gawelek H599. Mdtyds Karol, Dr. Z krynicy mą- 
drości ludu, wedle opowiadania Stani- 
sława Kołodzieja z Woli rzeckiej. Kra- 
ków 1896, 8-ka mała, s. 7 (Odbitka 
z Czasu). 

3600. — Z za krakowskich rogatek. 
Wisła VIII, 237. 

3601. Mazur Roman. Znajdek. Baśń 
gminna. Tyg. lit. 18M, 240. 

H602. — Kościół Panny Maryi w War- 
szawie. Tamże 1813, nr. 19. 

3603. ~ O dziadowym synu. Baśń 
gminna. Ze wspomnień. Pismo dla ludu 
1845, s. 146-161. 

3604. O. Metody Bernardyn. Piaszczaki 
leżajskie (Opowiadanie wzięte z podań 
ludowych i kronik klasztornych). Uocz. 
Samb. 1886, 72-86. 

3605. Miarka Karol. Górka Klemen- 
sowa, powieść osnuta na podaniach lu- 
du górnośląsk. Gwciesz. 1861, s. 259 i n. 

3606. — Górka Klemensowa. Powieść 
odnosząca się do zaprowadzenia chrze- 
ścijaństwa w Śląsku, oparta na poda- 
niach ludu górnośląskiego. Huta królew- 
ska 1870, 8\ s. 90. Toż, Gaz. olszt. 1901, 
119—116. 

3607. — Husyci w Górnym Śląsku, 
czyli powieść o zamordowaniu kapłana 
Walentego... Z ust ludu zebrał i napisał. 
Poznań 1865, 8», s. 85. 

3608. Milewska Jadwiga. Ucieszne opo- 
wiadania z Ciechanowskiego. Wisła XVI, 
724. 

3609. Miłkowski Stanisław. Klechdy 
podlaskie. Bibl. warsz. 1858, I, 463. 

3610. — Wycieczka do Kazimierza. Po- 
danie ludowe z tej okolicy. Kai. Ungra 
1878, s. 89-92. 

3611. Minarski K. Księżyc na weselu. 
Gadka ludu nadwiślańskiego. Rozmglw. 
1857, s. 33, 40. 

8612. Miniszewski I. A. Sierota (po- 
wieść gminna). Bibl. warsz. 1841, I, 566. 

3613. Mleczko Teofil. Olsza. Lud X, 94. 

3614. Młynareczki trzy piękne w rę- 
kach krwawego rabusia, prawdziwe zda- rzenie z przeszłego stulecia, wyd. 2-gie. 
(Bibl. tanich książeczek powieściowych, 
tom 10). Cieszyn 1901, 16-ka, s. 55. 

3615. Młynek Ludwik. Głupi Maciuś. 
Lud XII, 319. 

3616. Morawska Zuzanna. Łzy. Le- 
genda mazurska. Tyg. beri. 1902, 6, 

3617. — Z legend mazurskich. Jało- 
wiec. Bluszcz 1902, 49. 

3618. —Wszyscy Święci. Z legend ma- 
zurskich. Tyg. ill. 1903, II, 867. 

3619. ~ Trzy smugi. Bluszcz 1904, 16 
-27. 

3620. Mo-(szk)-ów W Bajka o zabi- 
tym kochanku. Wisła V, 138—153. 

3621. Myszą wieża, podanie. Kłosy 
XVI, 5 i n. 

3622. N. Dęby św. Wojciecha (Poda- 
nia ludowe). Poznań 1905, 8o, s. 89. 

3623. N. C. Kara Boża, opowiadanie 
ludowe. Przyj. dom. 1864, s. 89. 

3624. — Dwaj bracia. Tamże 1864, s. 318. 

3625. N. 1. E. Panowie i kmiecie. Z le- 
gend ludowych. Tyg. ill. 1894, I, 298. 

3626. N. N. z Tuliszkowa, w pow. Ko- 
nińskim. Podanie o djable, który cho- 
dził z łańcuchem i mierzył plac. Gaz. 
świąt. 1896, nr. 827. 

3627. Naake Adolf. O bacy i szarka- 
nie. Gadka górali z okolic Trenczyna, 
z opow. Czecha, spisał. Książka zb. Wójc. 
s. 444. 

3628. Z nad Neru (Podanie o Kazimie- 
rzu Wielkim). Tydz. Piotrk. XVII, 14. 

3629. Neumanowa A. O miemcu, co 
śrebła szukał. »Sami sobie«, Warszawa 
1900. 

3630. Nida, podanie gminne. Zbier. lit. 
1838, III; Rwkorspw. 1838, nr. 49-52. 

3631. Niedojadło Wincenty, ks. Zapa- 
dnięta karczma w Wierzchosławicach. 
Lud X, 450. 

3632. Niedźwiecki Wł. Ślady i zna- 
czenie mytu o szklannej górze, w poda- 
niach Słowian a szczególniej Polaków. 
Niwa XII, 580, 660, 730, 818. 

Rec. Dwtgn. I, 118. Bibliografia ludoznawstwa 129 3633. Niedźwiecki WI. W kwestyi my- 
tu dO szklannej górze* (Odpowiedź Mi- 
krotowi na jego recenzyę w Dwutygn. 
nr. 5 o Szkl. G.) Dwtgn. I, s. 545. 

3634. — Marek w piekle. Up., s. 447 — 
449. 

3635. — Najświętsza Panna sRoztwor- 
na«. Słowo 1891, nr. 74. 

3636. Niemojowski Ludwik. Podanie 
o dyable »widegradzkim«. Tydz. Piotrk. 
II, 17. 

8637. Niewiadomski W. Opis góry 
Świętokrzyskiej. Tyg. ill. 1872, I, 124— 
126 (Podaje leg. o fig. kam. u stóp góry 
Świętokrzyskiej). 

3638. Noc baranków. Z legend ludo- 
wych.— Rodzina chrzęść. (Dod. do Gaz. 
Toruńskiej) 1901, 15. 

H6H9. Nowicki Władysław. O baśniach 
ludowych. Kłosy 1876. I, 156. 

3640. O. Z legend kaszubskich. Tyg. 
ill. 1908, 1, 61 (Legenda o stworzeniu 
świata i o prośbie anioła o upiększenie 
ziemi kaszubskiej). 

3641. Ojciec i trzech synów (Powieść 
gminna). Przyj, ludu 1838, I, 38. 

3642. Ondraszek, dowódca zbójców. 
Obrazek z przeszłego wieku, według opo- 
wiadań ludowych. Gwciesz 1872, s. 139, 
149, 154, 162, 170, 178, 187, 196, 204, 
212, 220, 228, 235, 242, 250. 

3643. - Podanie. Zar. śl. 1908, IV, 92. 
(Odpisane z Tyg. Ciesz. 1870, nr. 38, bez 
zmiany). 

3644. Opalski, ks. Legenda z Graje- 
wa (o odwiecznem pochodzeniu miejsco- 
wości Grajewo i Rajgród). Gaz. lubelsk. 
1893, nr. 184. 

3645. Z Opatowa (dwie legendy). Gaz. 
Rad. 1890, nr. 43. 

3646. Opowieść o dwóch braciach 
z okolic Płocka. Zorza 1902, nr. 36. 

3647. Orchowski Alojzy. Discours sur 
Torigine de la Pologne, sur la . langue 
et la litterature de cette nation. Paris 1816. 
(Autor sięga tu niejednokrotnie do podań 
ludowych). 

Biblio^adia ladoznawstwa. 3648. Osipowicz Aleksander. Wycie- 
czki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki 
i podania. Tyg. ill. 1864, X, 253. 

3649. Or-ot(Oppmann). Baśnie polskie. 
Serya I. Warszawa 1900, folio, s. 42, 
z rys. T. Jaroszyńskiego. 

Reo. A. Szycówna. Książka 1901, 459 
-460. 

3650. — Ciekawa książeczka. Warsza- 
wa 1902, 80, s. 122. 

3651. P. Al. Cztery podania o stwo- 
rzeniu ziemi. Wisła IV, 387. 

3652. P. M. Brudzyń, podanie miejsco- 
we. Gaz. kal. codz. 1898, nr. 14. 

3653. P. T. Konarowo. Legenda staro- 
polska. Przyj, ludu XI, t. 1, 16—17. 

3654. Paproć. Kwiat paproci. Z cyklu: 
Legendy o kwiatach. Gaz. powsz. 1901, 10. 

3655. Paris G. i PoIivka J. Legenda 
o niewdzięcznej żonie. Streścił M. Mas- 
sonius.. Wisła XIX, 19. 

3656. Paschowski L., ks. Podania lu- 
dowe o górze Chełmskiej nad Pilicą 
(O wojsku królowej Jadwigi, pokutują- 
cych duchach, skarbach ukrytych itp.). 
Tydz. Piotrk. VII, 2 i 3. 

3657. Pauli Żegota. Sagen des polni- 
schen Volkes in Galizien. Mnemosine, 
Lwów 1834. 

Rec. Lwowianin 1840, s. 96. 

3658. Petrowowa Jadwiga. Mysz, żmija, 
komar i jaskółka (z ust ludu polskiego). 
Wisła XIV, 485. 

3659. — Kukułka i wrona (z ust ludu 
polskiego). Wisła XIV, 688. 

3660. — Nieskończone bajki. Wisła 
XIV, 689. 

3661. — Komar i bąk. Wisła XIV, 690. 

3662. Philo vom Walde. Schlesien in 
Sagen und Brauch. Vorwort von Prof. 
Dr. Carl Weinhold. Berlin 1883, 8o, s. XII 
i 160. 

3663. Piątkowska Ignacya. Pogadan- 
ka o baśniach, zwyczajach i obrzędach 
z czasów pogańszczyzny w ziemi Sie- 
radzkiej. K.iliszanin 1886, nr. 37. 

3664. — Jeszcze o klechdach i pie- 

17 ISO Franciszek Gawełek śniach ludu w ziemi Sieradzkiej. Kalisza- 
nin 1890, nr. 2—11. 
Rec. R. L. Wisła IV, 234. 

3665. Piątkowska I. Podania z nad 
brzegów Warty. Gaz. Kai 1897, nr. 68. 

3666. — Zamek Sieradzki w historyi 
i powieści ludowej. Lud VII, 113. 

H667. — Baśń z nad Dźwigonówki. Wi- 
sła XIV, 686. 

3668. — Cztery bajki z okolic Siera- 
dza. Wisła XVII, 459. 

3669. — Legenda wigilijna, spisana 
z ust ludu w okolicach Ciechocinka. 
Ziemia 1910, 826. 

3670. Piękoś Dominik. Historya bocia- 
na. Legenda ludowa. Krakus 1893, nr. 16, 
s. 7. 

3671. Pies wierny i wąż. Przyj, ludu 

1834, II, 243. 

3672. Pieskowa Skała. Przyj, ludu 

1835, I, 27. 

3673. Pietkiewicz A. (Pseud. Adam 
Pług). Pamiątki domowe. Warszawa, 
Mińsk 1858, 8», s. 209. 

H674. — Rodzinny zagon. Zbiór obraz- 
ków, gawęd, fraszek rymowanych i nie- 
rymowanych przez A. Pługa. 3 tomy. 
Wilno 1854, 12-ka, s. 282, 366 i 311. 
Zob. Pług. 

3675. Piotrowski Antoni. Bajka gó- 
ralska (O takiem, co rozumioł, jak źwi- 
rzęta gwarzom). Tyg. ill. 1902, II, 634; 
Czas 1902, 84. 

3676. — O wilcku. Z opowiadań Saba- 
ły. Tyg. 111. 1902, 18. 

3677. — O sewcykowy dusycce. Tyg. 
ill. 1903, I, 213 (z rys.l 

3678. — O takim dziadu, co się w rze- 
cy z królewnom ozynił. Tamże 1904, 
I, 33. 

3679. — O babie, co ozora za zębami 
trzymać nie umiaua. Tamże 1904, I, 334. 

3680. Jak pisarz jeden został królem. 
Krakus 1894, nr. 5. 

3681. Pleszczyński Adolf, ks. O bajce 
•Młynarz, syn jego i osieł«. Wisła VIII, 
774. H682. Pł. H. Legendy z Tuchowa. Kra- 
kus 1894, nr. 32. 

368H. Pławińska Wanda. Jak król Zy- 
gmunt spenetrował morze (Anegdota). 
Wisła II, 60H. 

3684. O płocie kiełbasianym (powia- 
stka ludu z nad Obry). Przyj, ludu 1847, 
11,326. 

3685. Płomierfczyk. Kowal zawinił, 
a ślusarza powieszono (Historya pra- 
wdziwa). Dzień, polsk. 1892, nr. 170. 

3686. Pług A. Krzyż mściciel. Kai. pol. 
1867, 87 (leg.). Zob. Pietkiewicz. 

3687. Pobratymiec. Gadka. Lud II, 43. 

3688. Podań gminnych charakterysty- 
ka. Zbier. lit. 1838, IV. 

3689. Podania ludowe. Z Chustek 
i Zdziechowa, Gaz. Rad. 1886, nr. 27.— 
Piotr Dunin ze Skrzynny, Przyj. dom. 
1862, nr. 18. ~ O Kazimierzu Wielkim 
w Będzinie, Tydz. Piotrk. VI, 13.— O począ- 
tku wsi Leśniowa, Tydz.Piotrk. XXII, 30. 
O lilii wodnej, o żabach milczących wsku- 
tek zaklęcia i o cudownem przewiezie- 
niu zboża dla głodnych zakonników. 
Gaz. świąt. 1900, nr. 1001. — Ze Mstowa, 
Tydz. piotrk. III, 9. — O Odrzykoniu, Czas 
1853, nr. 184 (z Dzień, warsz.). — Okrutny 
myśliwy, Przyj. dom. 1862, nr. 20.— O bi- 
twie pod Sławęcinem, Gaz. kal. 1900, 
nr. 100.— Smok, Krzysztofory, Kal. Cze- 
cha 1852. — O biskupie krak. św. Stani- 
sławie i o Św. Kindze, Tydz, piotrk. 1903, 
nr. 33.-0 początku rzeki Warty, Tydz. 
piotrk. XXiI, 6.— O pobycie św. Wojcie- 
cha na Zawadziu pod Kaliszem, Gaz. 
kal. 1897, nr. 19, 26, 33, 38. - O wize- 
zunku Zbawiciela w izbie sądowej. Dzwo- 
nek I, 81. 

3690. Podania i zwyczaje wielkopol- 
skie. Kal. Wildta 1863. 

3691. O podaniach gminnych kilka 
słów. Lud i czas 1845, s. 185. 

3692. Podolanka. Pieśni i legendy 
dziejowe. Kraków 1888, 8o, s. 3 ni. i 79. 

3693. Podrzutek. Bajka z podań ludo- 
wych. Rodzina chrześcijańska 1901, 24. Bibliografia ludoznawstwa 131 \Dod. do Gaz. Toruńsk.); Gazeta olsztyń- 
sita 1901, 118. 

3694. Pol Wincenty. Legendy o św. 
Janie Kantyni, opowiedziane w radnej 
sali m. Krakowa d. 14 marca 1868 na do- 
cbód kościoła akad. św. Anny. Kraków 
1868, w 4-ce, s. 36. 

3695. Polaczek. Powiastka z ziemi 
Chełmińskiej. Przyj, ludu 1847, I, 162. 

3696. — Stanisław. Z podań i wierzeń 
ludowych, zapisanych we wsi Rudawie 
pod Krakowem. Wisła V, 624. 

3697. Polivka Jerzy, Dr. My trzej bra- 
l cia (Urywek ze studyów nad podaniami 

ludowemi). Lud II, 9. 

3698. — Tatku, ach tylko taką gąskę 
mi daj. Ze studyów powiastkowych. Wi- 

. sła X, 795. (Dodatek do tegoż artykułu, 

zob. B. W. Korotyński). 
J 3699. — O znaczeniu badań powia 
f stek ludowych. Fam. III zj. hist., sekc. IV. 

: 8. 1-11. 

3700. Pommern. Neue Yolksagen aus 
Pommern. Blatter f. pom. Yolksk. 1892, 
nr. 1 i 2. 

3701. Popiel, którego myszy zjadły. 
Przyj, ludu 1834, L 18. 

3702. Popiołek Fr. Co mówi historya 
o Ondraszku i Juraszku? Dzień. Ciesz. 

^ 1909. IV, 102. 

^Ł 3703. Poprava (cudovna) śevca pijaka 
^Hj kśęźnej grymaśńicy zdarzona r. p. 1777 
w Meklenburgu; dźeje cudownej zamja- 
ny kśęźnej za 8evcovę. Lwów, b. r., 8", 
s. 8. (Ortografia pomysłu Jul. Monciebo- 
wicza). 

3704. Poraj St. Poezya ludowa w Kró- 
lestwie Polskiem. Krytyka 1909, III, 147. 

3705. Potocki J. K. Legendy i nauka, 
ryg. ill. 1893, II, 65. 

3706. Powiastki ludowe. Tyg. wiejsk. 
1848, nr. 2. 

3707. Zbiór ciekawych i weso- 
łych opowiadań, tomów H. Mikołów 1895, 
16-ka, s, 96. 94 i 94 z rycinami. 

3708. Powieści gminne Słowian po- 
równane z zabytkami sanskrytu. (Aleks. Chodźko. Paryż 1864. Contes des Pay- 
sans et des Patres Slaves traduits en 
francais et rapproches de leur source in- 
dienne par). Czas 1864, nr. 75. 

3709. — słowiańskie i podania ludowe. 
Z licznemi illustracyami. Poznań 1908, 
8", s. 127. 

3710. Prażmowska T. Z legend o Mat- 
ce Boskiej. Tyg. ill. 1895, II, 43. 

3711. Preis Julian. Doktor Marcinek, 
Doktor cudowny. Doktor cudotwórca, po- 
wieść ludowa, co się i panom i szlach- 
cie spodobać może, przez Sierpa Polacz- 
ka, Chełmża, Kohler, w druk. polsko-lu- 
dowej Juliana Preisa 1850, s. 131 (Tak 
podaje Estreicher). 

3712. Prusinowski Jan. Z podań ludu 
i z obcej mowy. Warszawa 1856, 8">, 
8. 126, n. 

3713. Z okolic Przedborza. Legenda 
ze wsi Zeleźnica o dwie mile od Przed- 
boża (Patrz »Starożytna Polska« Baliń- 
skiego i Lipińskiego 1885, t. II, s. 416, 
Zeleźnica). Gaz. rad. 1894, nr. 53. 

3714. Przyborowski Walery. Baśnie 
ludowe. Opracował dla młodszej dzia- 
twy, z 8 rycinami kolorowanemi rysun- 
ku W. Gersona. Warszawa 1882, 8», s. 137. 

Hec. P. Chmielowski, Roczn. pedag. 
1882—83. s. 153-154. 

3715. Ptaśnik Jan, Dr. Podania i wie- 
rzenia kaszubskie a nasze. Lud V, 357. 

3716. — Trzy podania z powiatu Bo- 
cheńskiego. Lud V, 360. 

3717. Puffkowa Emiha. Baśnie wiel- 
kopolskie, zebrane dla młodzieży, przez... 
Leszno 1863, 8", s. 82. 

3718. Pyrek Jan. O księdzu i parobku 
(Wojnicz). Lud XI, 186. 

3719. R. A. Anegdota ludowa. Gaz. 
lubelska 1891, nr. 272. 

3720. R. J. Pan Bóg o każdym pamię- 
ta. Legenda. Krakus 1894, nr. 2, s. 9. 

3721. R. S. Podanie o Odrzykoniu. 
Tyg. ill. 1868, I, 28 (z drzeworytem we- 
dług rys. Kozarskiego). 

' 3722. Radecki Jan Kanty. Pismo Ja. 132 Franciszek Gawelek Ka. łla. Tom I. Polska przedchrześci- 
jańska, opowiedziana w klechdach, po- 
dług podań ludu polskiego, przez dziejo- 
pisów zebranych. Poznań 1842, 8", s. 135. 

3723. Radzikowski E. Si Skarhy za- 
klęte w Tatrach. Kraków 1903, 8-ka mała, 
s, 33 i 1 nlb., drukowane w 50 egzem- 
plarzach jako rękopis. 

Rec. Z., Przegl. powsz. 1903, IV, U2 
-MS. 

3724. Ralidski. Legendy ludowe. Pa- 
ryż 1861. 

3725. Rańtuch Anny Jagiellonki. Przyj. 
Dom. 1853. 123. 

3726. Rawicz K. Cudowny krzyż w ka- 
tedrze lubelskiej. Przegl. powsz. 1894, IV, 
250-261. 

Rec. L. Lepszy, Kwart. hist. XI, 358. 

3727. Rayski Kietlicz Konstanty. Kil- 
ka bajek i śpiewek z Małopolski. Wisła 
XIII, 337. 

3728. Reymont Władysław St. Legen- 
da wigilijna o wędrówce Pana Jezusa 
ze Św. Piotrem i Judaszem. Prawda 1898, 
427-429. 

3729. Romer Kazimierz. Podanie o Kra- 
ku i Wandzie. Bibl. warsz. 1872, III, 1. 

3730. Rostafiński Józef. Legenda o Fi- 
lipie z konopi. Kraków 1884, 8o, s. 13. 
(Odbitka z Czasu 1884, nr. 7). 

3731. Ruciński Edward. Podania i ba- 
śnie z okolic Liwa (Powiat Wągrowski). 
Wisła XIX, 370. 

3732. Rudnicka T. Legendy. Zbiorek V. 
Zebrała i opracowała... Warszawa 1904. 

Rec. J. Marcinowska, Książka 1905, 
s. 13. 

3733. Rumel Aleksandra. Bajka o zło- 
tej ptasecce. Wisła XV, 249. 

3734. — Bajka łańcuszkowa i dwie ba- 
śnie zapisane w Masiach. Wisła XVIII, 
538. 

3735. Rut. Dla czego deszcz pada. Wi- 
sła XV, 251. 

3736. Rybowski Mikołaj. Jaskółki, obra- 
zek z historyi naturalnej. Kraków 1890, 
8", s. 40 (Przytacza legendy). Rec. J. Karłowicz, Wisła V, 945. 

3737. Rybowski Mikołaj. Baśnie ludu 
polskiego. Kraków 1891, 8", s. 156 ii ni, 
z 10 ilustracyami J. Kruszewskiego (Bi- 
blioteka Kuryera polskiego). 

Rec. Tyg. katol. 1891, nr. 51. 

3738. — Baśnie ludu polskiego, zebrał... 
Lwów 1905, 80, s. 170 z licznemi ryci- 
nami. 

Rec. Gaz. Iw. 1905, nr. 234; Rodzina 
i szkoła 1905, s. 296. 

3739. Rychlak Józef, ks. Dr. Raj i upa- 
dek pierwszych ludzi w podaniach na- 
rodów. Kraków 1896, 8», s. 49 (Odbitka 
ze Spr. gimn. św. Anny). 

3740. Rysak Maciej. Dwaj skąpcy. Kra- 
kus 1898, nr. 22. 

3741. — Mądrzejszy Mazur niż dyabeł. 
Krakus 1893, nr. 338. 

3742. Rzeczniowski Leon. Podanie o 
dziewięciorazowem dzwonieniu w ko- 
ściele farnym w Piotrkowie. Tyg. ii. 1872, 
IX, 3. 

3743. Rzętkowski St. M. Wyrwidąb 
i Waligóra. Tyg. ilU 1873, XII, 214(1 rys.). 

3744. S. J. Podania śląskie. Tyg. ill. 
1881, II, 242; 1887, XIII, 303. 

3745. — O Piotrkowie stare podania 
i obrazy. Tydz. piotrk. XXIV, 50. 

3746. S. L. Ludzie obróceni w kamień. 
Podanie. Pismo dla ludu 1845, s. 145 
-146. 

3747. S. M. Dlaczego dzień przed św. 
Janem jest dłuższy niż w zimie. Krakus 
189H, nr. 50. 

3748. — Podania o kościołach w So- 
bótce, pow. Łęczyckim. Gaz. świąt. 1896, 
nr. 823. 

3749. S. M. E. Podanie gminne o zało- 
żeniu miasta Bydgoszczy. Przyj, ludu 
r. XI, t. I, s. 34-36, 41-42. 

3750. Z Sabały opowiadań. Kur. za- 
kop. 1891, nr. 3, s. 2—4, nr. 6, s. 8. 

3751. Sąd w Pacanowie, powieść. 
(Wierszem przedstawia poeta anegdotę 
»Kucie kozo i połączone z tem »powie- 
szenie kowala*). Pszczółka krak. IV, Bibliografia liidoznawstwa 133 (r. 1820), s. 117—125. (Zob. Wisła IV, 
138 i VII, 800), 

3752. Sadok Barącz, ks. Podania lu- 
dowe. Mrówka Iw. 1, 451. 

3758. Samobójczyni. Podanie gminne 
z XVI wieku. Rozmglw. 1856, s. 297, 305. 

3754. Sarnowska H. Dwie bajki z Ło- 
wicza: 1) Bajka o chłopcu z gwiazdą, 
2) Bajka o baranliu. Wisła VIII, 797. 

3755. — Podanie o ruinie Choceńskiej 
(Kujawy). Wisła IX, 398. 

3756. — Opowiadania ludowe z oko- 
lic Chodcza w pow. Włocławskim. Wi- 
sła XIII, 249. 

3757. Sawicka Stanisława. Bajka o pa- 
luszku. Wisła XV, 478. 

3758. Schmaider Józef. Baśń o trzech 
braciach: dwóch mądrych, a jednym 
głupim. — Podanie o Doboszu opryszku. 
Lud XIII, 34—36. 

3759. Schulz A. Grosspolens National- 
sagen, Marchen, Legenden und Localsa- 
gen von San Martę. Posen und Brom- 
berg 1842 do 1844, 8<>, 4 zeszyty. 

3760. — Polens Vorzeit in Dichtung 
und Wahrheit. Bromberg 1859, 8°, s. 182. 

3761. — Die polnische Kónigssage. 
Nach den Quellen dargestellt und kri- 
tisch erortert von San Marte. Berlin 1848, 
80, k. 1, s. 87 (Aus dem Neuen Jahrh. 
f. d. Sprache t. VIII). 

3762. Scibor, pan Wagi (z ustnych po- 
dań ludu). Rozmglw. 1832, 167. 

3763. Sembrzycki Jan. Uber masuri- 
sche Sagen. Altpr. Monatschr. XXIII, 1886, 
s. 601-612. 

3764. Semkowicz Władysława Dr. Dwie 
legendy. Lud XIV, 159. 

3765. Siarkowski Wł., ks. Dzwony 
w gubernii Kieleckiej (Rzecz archeolo- 
giczno-historyczna). Warszawa 1872, 8^, 
s. 50 (Przytacza legendy). 

Rec. W., Bibl. warsz. 1878, II, 506. 

3766. — Podanie o św. Stanisławie 
i ubiorze Krakowiaków. Tydz. piotrk. 
V, 7. 

3767. — Podania i legendy o zwierzę- tach, drzewach i roślinach. Zb. VII, 
106 - 134. 

3768. Siemiedski L. Podania i Iśgen- 
dy polskie, ruskie i litewskie. Poznań 
1845, 80, s. X i 163. 

Rec. Dzień. dom. 1845, s. 103. 

3769. — Rysy górali tatrzańskich (Po- 
dania). W wyd. p. t. Wieczernice, Po- 
wia.stki. Charaktery itd., w t. III, W^ilno 
1854. 

3770. — Podania i legendy polskie, ru- 
skie i litewskie, zebrał... illustrował Wład. 
Motty, zesz. I. Poznań 1880, fol. wielkie 
królewskie, karty 4 tekstu polskiego i 
francuskiego i 4 fotografie (Treść: Le- 
genda o Madeju; Rusałki; Widmo w zam- 
ku rydzyńskim ; Świadectwo niebo- 
szczyka). 

Rec. Czas 1880, nr. 189. 

3771. Sienkiewicz Henryk. Sabałowa 
bajka. Kraków 1889, 8o, s. 3 (Art. z Cza- 
su. Tyg. ill. 1891, nr. 99. Przedruk. Ga- 
zeta Radomska 1891, nr. 99; Gwciesz. 
1901, 8. 99). 

3772. Sienkiewiczowa S. Nietoperz 
(gawęda z podań ludowych). Tyg. iii. 
1864, X, 376. 

3773. Sierota. Baśń o dobrej sierocie 
i złej macosze i o dwunastu miesiącach. 
Warszawa 1909, 8», s. 7+7. 

3774. Siewiński Antoni. Bajka o wę- 
żowym królu. Lud II, 56. 

3775. — o trzech zaklętych królewnach/ 
Tamże II, 163. 

3776. — o dwudziestu czterech zbójach. 
Tamże II, 266. 

3777. — Bajka o Wojtku. Tamże III, 
146. 

3778. — Bajka o ciekawej babie. Lud 
IV, 300. 

3779. — Bajeczka o pastuszku. Tamże 
IV, 305. 

3780. — Legenda o zameczku w Bełzie. 
Lud VIII, 171. 

3781. — Bajki, legendy i opowiadania 
ludowe, zebrane w pow. Sokalskim. Lud 
IX, 68 134 Franciszek Gawelek 3782. Siewiriski Antoni. Opowiadania 
ludu w pow. Sokalskim i Buczackim. 
Lud XII, 250. 

3783. — Bajki ludowe. Z ust ludu ze- 
brał i spisał... Lwów 1907, 8», s. 87. 

3784. Skarbiec strzechy naszej. Lwów 
1895. Wyd. Macierzy szkolnej, 62 ksią- 
żeczka (Zwyczaje, pieśni, powieści, przy- 
słowia itd.l. 

Hec. B., Szkoła 1895, 12. 

3785 Skawidska M. i Świdowa M. 
Bajka o mądrym parobku (Z materya- 
łów nadesłanych na Wystawę rolniczo- 
przemysłową w Lublinie 1901 r.). Wisła 
XVL 322. 

3786. S-ki Kazimierz. O kościółku na 
Borowinie. Wisła XVIII, 594 (z rys ). 

3787. Skimborowicz. Monografie miast. 
I. Kozienice. Przeglnauk. 1844, I, s. 255. 
(Podanie o powstaniu Kozienic). 

3788. Skoczyszcze, podanie gminne. 
Zbier. lit. 1837, III. 

3789. Skrzyńska Kazimiera. Baśnie 
z okolic Zamościa i Krasnegostawu. Wi- 
sła XV, 713. 

3790. Śląski Bolesław. Z legend, przy- 
słów i piosnek flisackich. Lud XVI, 179 — 
181. 

3791. Slava Fr., Dr. Od potopu sv6ta, 
góralska povidka z Teśinska (Kronika 
slezska 4). Telć, E. Solc 1897, 16-ka, 
S.87. 

3792. Śliwa Stanisław, W imię Boże 
dorobił się. Bajka. Kral<us 1894, nr. 5, 
s. 2. 

3793. Śliwiński Józef. Przygoda Szym- 
ka z djabłem. Bajka polsU. ludu, pra- 
wie całkiem zaginiona, nieznanego auto- 
ra, odszukał ze starych aktów swego 
ś. p. ojca. Lud IX, 175. 

3794. Słów kilka o podaniu i pieśni 
ludu. Zbier. lit. 1837, III. 

3795. O słowiku. Legenda. Krakus 1893, 
nr. 31. 

3796. Smogorzów. .Starożytne poda- 
nie ludu (Z powiatu Namysłowskiego 
w Dolnym Śląsku). Przjj. ludu 1846, I, 78; zob. Dzglśl. 1849, 274; Czas 1851, 
nr. 260. 

3797. Smok .Smogorzowski. Krakus 
1894, nr. 40, s. 2. 

3798. Smólski Grzegorz. Ze zbioru po- 
dań, opowieści i baśni kaszubskich. Lud 
VIII, 275. 

3799. — Podania o rozbójnikach. Wę- 
drowiec 1902, II, 599. 

3800. — O pomorskich podaniach dzie- 
jowych. Bibl. warsz. 1905, II, 543—565. 

3801. Sobieski 8t. Podania ludowe 
z podnóża Karpat. Kłosy I, 303. 

3802. — Wacław. Nasza baśń dziej owa. 
Tyg. ill. 1905, II, 483, 509, 523, 541. 

3803. Sokalski Br. Weź i czytaj, wy- 
bór legend i opowiadań dla ludu i mło- 
dzieży. Lwów 1902, 16-ka, s. 63 i 1 ni. 

3804. Sokołowski Maryan. Legenda 
o Św. Łukaszu. Przyj, sztuki kościelnej. 
1883. 

3805. Sowiźrzał. Przyj, ludu 1838, I, 
47 (z ryc). Przegl. nauk. 1842, I, 106. 

3806. Srokacz Wincenty. O Madeju 
rozbójniku. Kmiotek 1861, 292. 

3807. St. Boże Narodzenie w przyro- 
dzie (Według starej legendy). Czas 1901, 
298. 

3808. St. Ad. Cudowny krzyż bramy 
Wrocławskiej w Poznaniu. Goniec wiel- 
kop. 1898, nr. 29 i n. 

3809. — Cudowny kamień. Tamże 1898, 
nr. 215. 

3810. — Młynarczanka Oberska, baśń 
nadobrzańska. Goniec wielkop. 1898, nr. 
218. 

3811. Stanowisko Szkaradowa, baśń 
nadorlańska. Tamże 1898, nr. 218. 

3812. Stanisław z Warszawy. Dzwo- 
ny i Dzwonki. Znaczenie ich w użytku 
kościelnym i świeckim. Warszawa 1892, 
8", s, 76-^11 (Autor przytacza tu kilka 
legend). 

3813. Stasiak Ludwik. Srebrny boche- 
nek chleba Podanie górnicze. Kronika 
rodź. 1901, 14—16. 

3814. Staszic F. Nadgolańska biesiada, Bibliografia ludoznawstwa 135 podanie wielkopolskie. Tyg. ill. 1860, II, 
375. 

3815. Staszic Stanisław. O ziemiorodz- 
twie gór dawnej Sar macy i (Wzmianka 
o podaniach gminnycbJ.-STPN. Warsz. 
t. VI, s. 30. 

3816. - O Karpaku Wielkim (Wzm. 
o twórczości ludowej). Tamże 1812, 
t. VIII. 

3817. Stefan z Opatówka. Niemieckie 
swaty, powiastka ludowa. Tydz. piotrk. 
1900, nr. 50. 

3818. Stopka królowej Jadwigi w Kra- 
kowie. Przyj. dom. 1868, s. 9. 

3819. Stopka A. Sabała. Portret, ży- 
ciorys, bajki, powiastki, piosenki, melo- 
(iye. Kraków 1897, 16-ka, sir 140 i 7 do- 
datków z nulami. 

Hec. R. Zawiliński, Bibl. warsz. 1897, 
IV, 550; Tenże, Przegl. liter. 1898, nr. 21. 

3820. — Rycerze śpiący w Tatrach. 
Fantazya na tle podań ludowych. Kra- 
ków 1898, 8", str. 179. 

Rec. R. Zawiliński, Bibl. warsz. 1899, 
I, 166. 

3821. Stronczydski Kazimierz. Legen- 
da obrazowa o Św. Jadwidze, księżnie 
śląskiej, według rękopisu z r. 1353 przed- 
stawiona i z późniejszemi tejże treści 
obrazami porównana. Kraków 1880, 
w 4-ce,- s. 264, z atlasem zawierającym 
67 tablic. 

3822. — Posąg klęczącego pielgrzyma 
pod Łysą Góf-ą. Wisła XVII, 352. 

38^3. Strzelichowski Piotr, ks. Poda- 
nia o Św. Wojciechu w Modlnicy. Kra- 
ków 1897, 8-ka mała, s. 7.— Toż, Pra- 
wda 1902, s. 116—117, 124-126. 

3824. Strzemeska J. i Weryho M. Wy- 
chowanie przedszkolne... Warszawa 1894, 
80, s. 270. (Na s. 226-232, podanie ludo- 
we p. t. sWilk i skowronek*). 

3825. Strzetelska Grynbergowa Z. Po- 
danie o Uryczu i Korczynie. Lud V, 371. 

3826. Suleja Andrzej. Sabałów sen, 
opowiedział. Przegląd Zakop. 1901, s. 486 
- 438; Czas 1901, 260. 3827. Suleja Andrzej. Pogadanka Sa- 
bały o tern i o owem. Przegl. Zakop. 
1902, 2-3. 

3828. — Z opowiadań Sabały. Tamże 
1902, 486-487. 

3829. Sulisz Józef. Kilka zapisek z Sa- 
noka. Lud XIII, 38-43. 

3830. Suserz. List ze wsi Suserz w pow. 
Gostyńskim, gub. Warszawskiej. Pocho- 
dzenie nazwy wsi. Gaz. świąt. 1900, nr. 
1005. 

H831. Świdnicki Bronisław. Opowia- 
danie o dyable. Lud III, 152. 

3832. Świercz wielki prorok (powie.ść 
gminna). Przyj, ludu 1836,1,53, 62; Pra- 
wda 1898, nr. 24, s. 2, nr. 25, s. 2. 

3833. Synoradzki Michał. Legendy 
górników wielickich. Przyjaciel dzieci 
1901, 29. 

3834. — Lech. Nasze podania dziejo- 
we. Warszawa 1910, 8", s. 64. Z rysun- 
kami Ant. Gawińskiego. 

3835. Szalay Walerya. Z gawęd ludo- 
wych (Podanie o Tenczynku). Wisła XV, 
769. 

3836. Szczęścia nawet na sanie nie 
wzięli. Bajka. Krakus 1894, nr. 3, s. 10. 

3837. O dowcipnym szewczyku (sta- 
ra bajka). Zorza 1901, 42, 43, 45. 

3838. Szkolnik W^awrzyniec. O Babiej 
górze, podania zebrane przez... gospoda- 
rza w Zawoi i przewodnika po Babiej 
Górze. Pamttrz. XXVI, 54—59. 

3839. Sznurowacki J. O św. Piętrze 
i Panu Jezusie. Według opow. K. Heczki 
z Gnojnika, spisał w r. 1890. Zar. śl. 
r. II, z. 4, s. 192. 

3840. — Poklekej. Opowiad. lud., spi- 
sał. Zar. śl. 1908, IV, 191. 

3841. Szopiriski Baltazar. Skałka w Sza- 
flarach (Opis skały i podania ludu pod- 
halskiego o dyable). Tyg. ill. 1901, II, 
644. 

3842. Szydzik. ks. Deklamacye dzieci 
kaszubskich we Wielu, podczas Wielkiej 
Nocy przy dyngusie. Gryf 1910, 218-19- 

3843. Szymanowski Wojciech. Nowy 1»6 Franciszek Gawelek Moinus, pismo-obejmujące anegdoty, żar- 
ty, dowcipne odpowiedzi, zgoła to wszy- 
stko, co zająć i rozweselić może roz- 
maitego stanu i wieku czytelników, sta- 
rannie zebrane z ustnych podań i dzieł 
rozmaitych. Warszawa 1845, w 12-ce, 
s. 2H6. 

3844. T. Podanie o Ondraszku. Tyg. 
Ciesz. 1850, s. 271—272. 

3845. Tetmajer K. Jak wzieni Wojtka 
Chrońca. Tyg. ill. 1902, II, 621. 

3846. - Gazda halny. Tamże 1902, II, 
622. 

3847. — Śpiący rycerze. Tyg. ill. 1909, 
II, 853. 

3848. — Babski wybór. Tamże 1902, II, 
s. 536. 

3849. — Bez co się święńci dostali na 
kępę. Tamże 1902, II, s. 915. 

3850. Tettau W. F. A. i Temme F. 
D. H. Die Yolkssagen Ost.-Preussens, 
Litthauens und West-Preussens, gesam- 
melt von... Berlin 1837, 8, s. 320. 

3851. Treichel. Sagen. Zeitschr. d. hist. 
Ver. Marienwerder 1897, zesz. 3 (prze- 
ważnie kaszubskie). 

3852. Trzewiczki Jezusowe. Dzwonek 
XII, 225. 

3853. Tworzymir Jan. Podanie o wie- 
ży siedmiu wodzów. Gwciesz. 1861, s. 35. 

3854. — Polskie podania i powiastki 
dziejowe, spisał... Poznań 1904, 8"; zob. 
Chociszewski. 

Rec. A. R., Przegl. pow. 1904, IV, 141. 

3855. Tyniec (Opow. o Walkierzu). 
Przyj, ludu 1847, II, 346. 

3856. Udziela Seweryn. Opowiadania 
ludowe ze Starego Sącza. Wisła VIII, 
227, 435, 521; IX, 100; X, 1. 

3857. — Bajki i opowiadania ludu kra- 
kowskiego. Lud IV, 80. 

3858. — O miastach zapadłych, kościo- 
łach, dzwonach i karczmach. Lud V, 
220—235. 

3859. — Dwanaście legend i podań 
z pod Krakowa. Lwów, 1899, 80 min., s. 47. 
Z 8 obrazkami L. "Winterowskiego. 3860. Udziela Seweryn. Z podań i dzie- 
jów ziemi Bieleckiej. Tarnów 1899, 8" 
min., s. 30. 

Rec. Młynek L., Lud V, s. 277—280; 
St. Zdziarski, Kwart. hist. XV, 56. 

3861. — Bajki i opowiadania ludu kra- 
kowskiego. Lud VIII, 58. 

3862. — Czy jest prawda na świecie 
Tamże VIII, 168 (wiersz). 

3863. — Dwie bajki ze Sławkowa 
w Królestwie Polskiem, według opow. 
Antoniego Trzewiczka. 1) O przemyśl- 
nym parobku, 2) O królewnie, która by- 
ła w mocy dyabłów. Lud IX, 178. 

3864. Ul. I. z Sandomierskiego. Le- 
genda o pochodzeniu nazwy wsi Klęcza- 
nów. Gaz. Rad. 1889, nr. 23. 

3865. Ulanowska Stefania. O klech- 
dzie ludowej. Wisła III, 776. 

3866. — Mądry student i głupi pan 
Wisła IV, 383. 

3867. W. Głonka, ostatni wódz oprysz- 
ków w Karpatach. Przyj. dom. 1856, 
nr. 16. 

3868. W. K. Legenda z Wielkopol- 
ski. Czas 1887, nr. 161. 

3869. W... k M. Jałmużna. Legenda. 
Krakus 1893, nr. 24. 

3870. Wacław z Sulgostowa, ks. O cu- 
downych obrazach w Polsce Przenaj- 
świętszej Matki Bożej. Kraków 1902, 
80 m., s. 846. (Przytacza mnóstwo legend). 

Rec. M. R. Witanowski, Wisła XIX, 
325. 

3871. Wajgiel L. Podania ludowe o pła- 
zach we wschodniej Galicyi. Kalina, roit 
II, nr. 22, s. 3, nr. 23, s. 6. (Mowa i o 
polskich). 

3872. Walcer z Tyńca, podanie z oko- 
lic Krakowa. Kai. Wildta 1859, 33—36. 

3873. Waliszewski K. Legenda o Dy- 
mitrze Samozwańcu. Kraj 1898, nr. 18 
i nast. 

3874. Warszawa (Podług Łuk. Gołę- 
biowskiego). Przyj, ludu 1841, I, 45, 51, 
62, 75, 83. Przytacza podanie o powsta- 
niu Warszawy. Bibliografia ludoznawstwa 137 3874. Wawrowski Fr. Zła macocha 
(ze zbioru powiastek). Przyj, ludu 1846, 
II, 237. 

3875. Wawrzeniecki Maryan. Bajka 
o miesiącach. Wisła XIV, 498 (z Brono- 
wie pod Krakowem). 

3876. — Podanie tatarskie ze wsi Krzy- 
żanowice. Tamże XIV, 498. 

3877. Wernicz Jerzy. Legenda o rosie. 
Nasze Kłosy 1904, nr. 10. 

3878. Weryho Marya. Strachy w lesie. 
Zorza 1901, 8. 

3879. W. A. W. O paleniu się pienię- 
dzy. Przyj, ludu 1886, II, 350. 

3880. Weryho Władysław. Śpiący ry- 
cerze. Wisła III, 845. 

3881. — Olsztyn w opowieściach ludu. 
Wisła IV, 336. (Opowiadanie o inamonie- 
skrzaty, o strzelcu, pastuchu sierocie, 
o skarbie). 

3882. Wesselowsky A., Dr. Der ewige 
Jude. Archiv V, 398-401; VIII, 331-333. 

3883. Widman. O baśni i jej narodo- 
wem kształceniu. Lwowianin 1841, 140. 

3884 Wieczornice. Przyj, ludu 1838, 
II, 250, 263, 269 (z ryc). 

3885. Wielisław. Wspomnienia mia- 
sta. Kapliczka »szewcka«. Gaz. rad. 1894, 
nr. 11. 

3886. Wieniarski Antoni. Przekleń- 
stwo w spuściźnie. Obrazek z podań 
ludu. Kai. J. Jaworskiego na rok 1857, 
s. 166-169. 

3887. Wierzbowski E. (Korespondent 
z Krasnegostawu). Legenda o powstaniu 
nazwy >Krasnystaw«. Gaz. Lubelsk. 1893, 
nr. 191. 

3888. Wierzchowski Zygmunt. Baśni 
i powieści z puszczy Sandomierskiej. Zb. 
XVL 58-103. 

3889. — Jastkowskie opowieści i opo- 
wiadania z puszczy Sandomierskiej. Mat. 
VI, 178-187. 

3890. Wieża Maryacka. Podanie gmin- 
ne. Kai. krak. 1851. 

3891. Wilk stary i lisek. (Powieść gmin- 
na). Przyj, ludu 1838, I, 14. 

Bibliografia ludoznawstwa. 3892. Winna góra pod Starym Sączem 
w Galicyi. (Podanie gminne). Zbier. lit. 
1837. III. 

3893 Wiślicki Ad. I'rzeklęta karczma 
we wsi Chlewie. Przyj, dzieci 1864, 218. 

.H894. — Święta Barbara na Karczów- 
ce. (Góra w okolicach Sandomierza). Tam- 
że 1864, .H9.^-395. 

3895. — Wieże kościoła katedralnego 
w Chełmnie. Tamże 1865, 39—40. 

3896. — Legendy i opowiadania; wie- 
że kościoła katedralnego w Chełmnie. 
Przjj. dzieci 1867, s. 39. 

3897. Wisłocki Władysław, Dr. Le- 
genda o Św. Alek.sym. Rf. IV, 314- 362- 

3898. Witanowski Rawicz Michał. Po- 
danie o skale pod Mstowem. Tydz. Piotrk. 
XVIII, 36. (Patrz >Notatki wędrowca*). 

3899. — i*odanie o królu Kazimierzu W. 
Tidz. Piotrk. XXII, 50. (Patrz Będzin— no- 
tatka wędrowca). 

3900. — Podanie o królowej Bonie 
w Gomolinie. Tydz. Piotrk. XXIII, L 

3901. — Rzeka Rgielewka i jej brzegi 
pod względem geograficzno-etnograficz- 
nya. Gaz. Kai. codz. 1898, nr. 16-22 (leg.) 

3902. — Z notatek wędrowca, legenda 
o zjawieniu się obrazu m. Boskiej Gidel- 
skiej. Tydz. Piotrk. 1898, nr. 22. 

3903. — Kazamaty twierdzy jasnogór- 
skiej; podanie o podziemneui przejściu. 
Tydz. piotrk. 1900, nr. 50. 

3904. — Podania o śpiącem wojsku. 
Lud IX, 293. 

H905. Witek Jan. Antysemityzm w po- 
wiastkach i farsach ludowych. (Materya- 
ły do dyalektologii polskiej, zebrane we 
wsi Śmignie koło Tarnowa). Lud 111,46. 

3906.* Witkiewicz Stanisław. Opowia- 
danie Sabały, spisał... Przegl. zakop. 
1899, nr. 3. 

3907. — Wojtek Gandara (typ górala). 
Jednodn. zakop. 1901, s. 1. 

3908. Witocin, zaginione miasto. Tydz. 
Piotrk. III, 37. 

3909. Witowt Jan. Bajka o dziesięciu 
braciach. Lud II, 46. 

18 188 Franciszek Gawelek 3910. Wftowt Jan. Baśni z Kujaw Boro- 
wych. Wisła XVII, 71, 445. 

3911. — Baśni z powiatu Radzyńskie- 
go. Wisła XVII, 647, 721. 

8912. — Podanie o klapkach na czub- 
kach obuwia. Wisła XVIII, H30. 

3913. — Dwie bajki żartobliwe. Tamże 
XVIII, 634. 

3914. — Wiersz o przylocie ptactwa 
wiosennego (wieś Płudy). Wisła XVIII, 
394. 

3916. — Gadki z Ostrówki. Wisła XIX, 
293. 

3916. Wójcicki K. Wł. Klechdy czyli 
stare powieści ludu. Pieczary w Czarnej 
Górze. Piszczałka. Szklanna góra. Raki. 
Muz. dom. 1835, s. 45, 68, 309, 310. 

3917. — Oczy uroczne (Wyjątek z klechd). 
Wianek 1836, s. 63-64. 

3918. — Klechdy Kazimierza. Panora- 
ma 1836. 

3919. — Zarysy z podań szlacheckich: 
1) Przysłowie, 2) Mór, 3) Boruta, 4) Na- 
pad, 5) Didko. Zar. dom. t. I, s. 3-98. 

3920. — Klechdy, starożytne podania 
i powieści ludu polskiego i Rusi, zebrał 
i spisał... 2 tomy. Warszawa 1837, S", 
s. 237 i 1 k., str. 215 i 3 k. 

3921. — Toż, i powieści ludowe, wyda- 
nie drugie pomnożone, 2 tomy. Warsza- 
wa 1851, 8°, s. 266, niel. 2 i 248, niel. 2. 

3922. — Toż, illustrowane rysunkami 
Andriollego, Gersona, Kostrzewskiego, 
Ksaw. Pillati'ego, Sypniewskiego, Witkie- 
wicza, rytowane na drzewie przez Go- 
razdowskiego, Holewińskiego, Schiibele- 
ra, Styfiego, Zajkowskiego i drzewory- 
tnię warszawską. Wydanie trzecie, po- 
mnożone. Warszawa 1876, w 4-ce, s. 
XXVI i 237 i 2 niel., z portretem autora. 
(Dwie klechdy przełożone w Revue du 
Nord, Paris 1837. W r. 1867 wyszedł prze- 
kład francuski, później niemiecki i an- 
gielski). 

3923. — Toż, wyd. czwarte, Warszawa 
1879. 

Rec. F. 8. Dmochowski, Muz. dom. 1837, 230; I. I. Tyg. lit. 1838, 205; Tyg. 
Petersb. 1839, 1, 250; Magp. IV, 342 ; Pism. 
kraj. 1841, 76. (Z listu Dubrowskiego do 
Pogodina w Moskwie. 

3924. Wójcicki K. Wł. Klechdy, pove- 
sti lidu polskóho i rusinskćho pfelozil J. 
B. Mały. (Stanowi razem z Zschokego 
powieścią zeszyt X. »Bibliotheka zaba- 
wneho czteni*. Praga 1838. W zesz. zaś 
XI jest: Stanisłav a Aninka z polskśho 
pfelozil V. S. Sztulc, dodatek ku klech- 
dam). W r. 1857 wyszedł przekład fran- 
cuski w Genewie. Na niem. przełożył F". 
H. Lewestam, Berlin 1839. 

3926. - Jonek. Magp. IV, 162. 

3926. — Zalotnik marcowy. Z rodzin- 
nego podania. Muz. dom. 1839, II, 141. 

3927. — Chłopcy. Stara gawęda z XVn 
wieku. Niezap. 1838, s. 10. 

3928. — Stado gołębi. Stara gawęda. 
Tamże 1838, s. 64. 

3929. - Dawne czasy. Tyg. lit. 1839, 
s. 3. 

3930. — Dziadek. Tamże 1839, 138. 

3931. — Straszny dwór. Tamże 1889, 
157. 

3932. — Zalotnik marcowy. Tamże 
1839, 237, 245. 

3933. — Widzenie, gawęda z końca 
XVIII wieku (spisana z podań). Przegl. 
warsz. 1840, zesz. 1, s. 40. 

3934. — Powietrze (Obraz z podań 
i pieśni ludu). Przyj, ludu 1840, II, 238. 

.3935. — Łowiec. Gawęda z XVI w. 
Przyj, ludu 1840, II, 321, 339. H47, 35*, 
.%5, 371, 377, 388, 397, 406, 411. 

3936. — Stare gawędy i obrazy. War- 
szawa 1840, 8«, 4 i, s. 321, 322, 346, 
330. 

Rec. J. I. Kraszewski, At. 1841, IV, 
178. 

3937. — Gorejące palce (podanie ludu 
wyjęte z Zarysów domowych). Bibl. 
warsz. 1841, I, 661. 

3938. — Bieda z nędzą. Or. nauk. 1840, 
s. 67. 

3939. - Mór. Tamże 1841, s. 142. Bibliografia ludozDawstwa I3d 3940. Wójcicki K. WI. Zarysy z podań 

ludu: 

1. Nędza z biedą. Zar. dom. II, s. 5 — 19. 

2. Kaaia i Cicha... Tamże II, s. 19—27. 

3. Gorejące palce... Tamże II, s. 27—39. 

3941. — Domowe powiastki i wize- 
runki. Tomów 2. Warszawa 1846, 12-ka, 
s. 228 i 228. 

3942. — Mazowieckie powiastki, przez... 
\\arszawa 1854, 12-ka. s. IV, 172; IV, 
166. 

3943. - Silva rerum. Staropolskie po- 
wieści. 2 tomy. Wilno 1861, S'>, s. VII, 
256 i II. 126. 

Hec. J. I. Kraszewski, Kron. wiad. kraj. 
1858. nr. 208. 

3944. — Przejażdżka chwilowa po Ma- 
zowszu. Alb. lit. I, 351. 

3945. — Podania domowe a dzieje. 
Kai. astronom. -gospod, na rok 1854, s. 25. 

3946. — Powieści staropolskie. Kalend. 
Ungra na rok 1858. 

3947. — Wycieczkado Krakowa. (Wśród 
kilku, różnej treści ustępów, znajdujemy 
tu na s. 95: Podanie górali o wydoby- 
waniu się głosów z pod zamku przed 
mającem nastąpić nieszczęściem, s. 101 
o potrzebie albumu kostyumów ludu 
polsk.). Pismo zbiór, petersb. I, s. 81. 

3948. — Historya o dobrym synu. Po- 
wieść ludowa. «Gwiazdka czyli Kolenda« 
na rok 1863, s. 35-48. 

3949. — Trzy niewidy, staromazurskie 
podanie. Bluszcz 1867, nr. 45. 

3950. — Podania o morowej zarazie. 
Tyg. ill. 1868, I, 110, 134. (Z rys. J. Kos- 
saka). 

3951. - Djabel Rokita. Tyg. ill. 1869, 

IV, 28. (Z 3 rys. Gersona). 

3952. — Żyd wieczny tułacz. Kłosy 
1876, I, 330. (Z ryciną W. Grabowskiego). 

3953. — Lipa pod Krakowem. Kłosy 

V. 15. . 

3954. — Kwiat paproci. Kłosy X, 387. 

3955. — Baśnie i podania ludu pol- 
skiego itd. Warszawa 1855, w 4-ce, s. 8, 
6, 7, 8, 7, 8 i 11 ryc. kolor. 3956. Wójcicki K. WI. Nędza z biedą, 
baśń ludowa, z illustraeyami WI. Szyma- 
nowskiego (Baśnie i podania ludu pol- 
skiego. Biblioteczka obrazkowa dla grze- 
cznych dzieci). Warszawa, nakład F. Hó- 
sicka, Lipsk, druk Bara i Hermanna, 1881, 
w 4-ce większej, s. 7 i 5 obrazków kolor. 

3957 - Madey. Kłosy XV, 258. 

3958. — Bieda, klechda... opracował Ni. 
Warszawa 1899, 8-ka mała, s. 15. 

3959. Wójcik Romuald, ks. History- 
czna wiadomość o parafii i kościele 
Najśw. Maryi Panny w Olesznie, z wi- 
dokiem kościoła, ułożył... pleban oleszyń- 
ski. Warszawa 1899, 16-ka, s. 67. 

Rec. H. Łopaciński, Wisła XIII, 574. 

3960. Wolski Zygmunt. Przyczynek do 
podania o »Prawdzie osieckiej*. Wisła VII, 
309. 

3961. Wr. K. Podanie ludowe o dzwo- 
nach w Włościejewkach. Szkoła p. 1852, 
zesz. IV, s. 158. 

3962. Wunster K. Oberschlesien in der 
Sagenwelt erscheint. Liegnitz 1825. 

3963. Wybranowski Celestyn. Krople 
miłości, powiastka gminna. Dniestrz. 144. 

3964. Z wycieczki po kraju (Podanie 
o skarbach w ruinach Ostrężnika). Tydz. 
piotrk. 111, 28. 

3965. Wyjątki z wieczorów badeńskich 
I. M. Ossolińskiego. 'Przyj, ludu 1845,48, 
55, 71, 87, 94, 103, 112, 118, 128, 131, 
143, 150, 159, 160. 

3966. Wysłouchowa Marya. Głosy z ni- 
zin. Up. s. 575—577. 

3967. — Z ust górala zakopiańskiego. 
Lud Vn, 181. 

3968. Wysocki W. Bocian. Dwie le- 
gendy. Kijów i Odessa 1894, 8*, s. 39. 

Rec. Kozłowski S., Gaz. polsk. warsz. 
1894, nr. 2. 

3969. Wyspa na jeziorze pod Lenną 
Górą (Ze wspomnień wielkop. Edw. hr. 
Raczyńskiego). Przyj, ludu 1843, II, 403. 

3970. X. P. Kościół św. Idziego w Kra- 
kowie. Przjjaciel ludu 1843, II, 257 
(z ryc). 140 Franciszek Gawelek 8971. Zabieiów i Skala Kmity. Przyj, 
ludu 1841, I, 105 (z ryc). 

3972. Zacharjasiewicz Jan. Dom na 
cmentarzu. Kai. pol. 1867, s. 88. 

397H. Z. R. (Zmorski R.). Koziołek. Przyj, 
ludu 1847, II, 291. 

3974. Zachajkiewicz Szczęsny. Wola 
lio^.A. Z opowiadań ludu. Praca 1901, 5. 

3976. Zaczarowane węże. Wędrowiec 
1863, II, 65. 

3976. Zając Jan. Skąd pochodzi grzmot 
i błyskawica. Krakus 1893, nr. 8. 

3977. Zaleska M, J. Z krainy czarów, 
legendy, baśnie i podania najpiękniejsze, 
swojskie i obce, z uwzględnieniem po- 
dań tatrzańskich. Warszawa 1890, 8", 
s. 373 i 1 ni, z ryc. 

3978. Zaleski Konrad. Podania doty- 
czące nazw i miejscowości w powiecie 
Tomaszowsliim. Wisła XV, 730. 

3979. Zalewski Stefan. Bajki i opo- 
wiadania z okolic Krzeszowic. Lud VIII, 
187. 

3980. Załuski Walenty, ks. Niezbadane 
drogi Opatrzności Bożej. Dziesięć opo- 
wiadań. Tomik I. Zebrał i wydał... War- 
szawa 1897, 16-ka, s. Il-f 92. 

3981. Zamek Odrzykoński (Legenda 
przywiązana do nazwy zamku). Kai. 
warsz. Ungra 1860, s. 58. 

3982. Zamek rydżyński (Podanie). Zbier. 
liter. 1838, II, 129—131. 

3983. Zamorski Bronisław. Podanie 
o Krasnopuszczy. Rocz. samb. 1883—84, 
s. 13-20. 

3984. Zapiecek (powieść gminna). Przyj, 
ludu 1836, I, 3, 16, 21. 

3985. Zawiliriski Roman. Z etnografii 
krajowej. (Podania). Przegl. liter. 1882, 
nr. 15. 

3986. — Z powieści i pieśni górali be- 
skidowych. Wisła I, 303. 

Hec. Hodi T. J., At. 1895, IV, 111. 
.S987. — Z powieści górali beskidowych. 
Wisła II, 15. 
8988. — Z- powieści i pieśni górali be- skidowych. Bibl. Wisły t. V. Warsza- 
wa 1889 (1890), 8«, s. 100 i 1 ni. 

3989. — Mit o Tantalu i Syzyfie w po- 
wieściach ludu od Myślenic i Lidy. Wi- 
sła IV, 340. (Pokrewne powyższym opo- 
wiadanie, tamże IV, s. 343). 

3990. — Przyczynek do twórczości lu- 
du myślenickiego. Lud V, 258. 

3991. — Drobiazgi ludoznawcze z pow. 
Wielickiego. Wisła XIII, 518. 

3992. Zdziarski Stanisław, Dr. Dwa 
motywy bajeczki o pastuszku. Lud V, 274. 

3993. — Skarby tatrzańskie. Wisła XV, 
590. 

3994. — Przyczynki do baśni lenoro- 
wych. Lud VIII, 198. 

3995. — Ludowy waryantl<omedyi Ba- 
ryki »Z chłopa król«. Lud X, 333—34. 
(Podanie góralskie). 

3996. Zieliński Władysław Kornel. Zło- 
ta kaczka w Warszawie. Kłosy 1889, I, 
394. 

3997. — Baśnie cyganów polsl<ich. Wi- 
sła X, 116. 317. 

3998. Ziemba J. Skarbczyk literatury 
ludowej. Tydz. Piotrk XVII, 22. 

3999. Ziemięcka Eleonora. Powiastki 
ludowe. War.szawa 1860, 8", s. XI, 12 
i 117 (Jest to cz. I, złożona z 14 nume- 
rów). Toż, ser. II, Warszawa 1861, 12-lia, 
s. 113. 

Rec. Bibl. warsz. 1861, IV, 706. 

4000. O ptaszku zimorodku. Legenda. 
Krakus 1893, nr. 43. 

4001. Zmorski Roman. Kilka słów o 
podaniach i baśniach ludu. Przyj, ludu 
1847, II, 210, 274. 

4002. — Skarb ukryty. Tamże 1847,11, 
298. 

4003. — Cerkiewisko (notatka do księ- 
gi ludu i kraju). Tamże 1848, I, 22. 

4004. — Anielska czyli djabelska góra. 
Stadło 1849, 41. 

4005. — Podania i baśni ludu w Ma- 
zowszu, z dodaniem killiu śląskich. Wro- 
cław 1852, 8", s. XIV+199. Bibliografia ludoznawstwa 141 Rec. Sew. Gołębiowski, Bibl. warsz. 
1852, IV, 558. 

4006. Zmorski R. Podania, z przed- 
mową Karłowicza. Warszawa 1902, 8°, 
s. 157 i 1 ni. (Biblioteka dziel wyboro- 
wych, nr. 260). 

4007. — Gawęda w karczmie pod Łę- 
czycą. Dzień. lit. 1852, s. 251. 

4008. — Domowe wspomnienia i po- 
wiastki. Zbieranina przez R. Z. Warsza- 
wa 1854, w 16-ce, s. 204, k. 1 (Z ryc. 
litogr.). 

Rec. r...ski, Czas 1853, nr. 50. 

4009. — O siedmiu krukach (Z ma- 
zowsza). Szkółka dla młodzieży 1854, 
160-176. 

4010. — Sobótka, góra na Śląsku. Tyg. 
ill. 1862, V, 6. (Podanie związane z tą 
górą). 

4011. — Dobry starosta (podanie gmin- 
ne pomorskie). Tyg. ill. 1867, XV, 25,41. 

4012. — Baśń o Sobotniej górze, z po- 
dań śląskich. W^arszawa 1891, 16-ka, 
s. 20. 

4013. Zubek R. Krzyż na pastwistkach. podanie ludowe. Zar. śl. rok II, z. 3. 
s. UĄ. 

4014. Ź (egleń) Ż. Ali-Baba i 40 roz- 
bójników, opracował po części według 
niemieckiego oryginału, a po części we- 
dług podań ludowych Z. Z. Warszawa 
1891. 8», s. 45. 

4015. — Toż, wyd. III, Warszawa 1904, 
80, s. 45+XII. 

4016. Żołnierz kulawy, powiastka gmin- 
na. Or. nauk. 184H, 169. 

4017. Żyd wieczny tułacz z Jeruzalem, 
imieniem Ahaswerus, który mówi, że 
był przed ukrzyżowaniem Chrystusa Pa- 
na i przez Wszechmocnego Boga jeszcze 
do dzisiejszego dnia żyje. Bochnia, druk 
i nakład Pisza 1852, w 12-ce, s. 23 (Kil- 
ka wydań w różnych miejscowościach. 
W r. 1905 pojawiło się nowe wydanie 
u Feitzingera w Cieszynie). 

4018. Żyd wieczny, podania. Rozmglw. 
1842, nr. 20; Dzień. dom. 1842, s. 95in.; 
Gwiazda II, 150; Rozmglw. 1845, 80; 
Gwciesz. 1882, 494; Wędrowiec 1893, 
656; Tydzień I, 326. 2. Pieśni. 4019. A. J. S. Zbiory pieśni ludu z ro- 
ku 1840. Bibl. warsz. 1841, I, 162. (Bi- 
bliograficzny przegląd). 

4020. Al.-Ar. Nasze pieśni. Najulubień 
sze pieśni z towarzyszeniem fortepianu. 
Zebrał i opracował... Warszawa 1907, 8", 
s. 66-ł-lI. 

4021. Anna Krakowianka. Włościanie 
z pod Krakowa. Pieśń >Nie masz ci to 
nie masz, jako Lobzowianie*. Zagroda 
1871, 91. 

4022. B. M. Poezya ludowa emigra- 
cyjna. Praca 1901, 13. 

4023. Bąkowski Klemens, Dr. O mu- 
zyce pieśni ludowych. Tyg. ill. 1869, 
III, 32. 

4024. Barański Fr. W dzień Bożego 
Narodzenia. Kolendy cz. I i II. Lwów 1898, w 4-ce podł., s. 86 i 2 ni. Cz. I. 
słowa, cz. II. muzyka. 

4025. Bartkiewicz. Górny Śląsk. Tyg. 
ill. 1866, XIV, s. 112 i 125 (Przytacza 
pieśni obrzędowe). 

4026. Baudouin de Courtenay J. Pie- 
śni białorusko-polskie, z pow. Sokolskie- 
go, gub. Grodzieńska. Zb.XVI, 219-238, 
XVIII, 225-231. 

4027. Biegeleisen Henryk, Dr. Pieśń lu- 
dowa na przełomie naszej poezyi. Up. 
s. 129-133. 

4028. Bielski Szymon. Pieśni narodo- 
we z różnych autorów polskich zebrane. 
Edycya 1-sza. Warszawa 1812, 8", s. 70 
i 2 niel. 

4029. — Toż, z różnych autorów pol- 
skich zebrane przez X... Pijara w r. 1812, U2 Franciszek Gawelek a teraz na nowo przedrukowane. War- 
szawa u XX. Pijarów 1818, 8*, 8. 70. 

4030. Bittner Stefania. Pieśń o ojcu 
z trzema córkami. Odmianka ludowa 
pieśni o królu Learze (z melodyą). Wi- 
sła XIV, 186. 

4031. Bittner Z. Śpiew przy darciu 
pierza, podsłuchany w Księżnicach nad 
Szreniawą. Wi.sla XVII, 644. 

4032. Bobowski M. Diepolnische Dich- 
lung des XV Jahrh. I. Marienlieder. Bre- 
slau 1883. 

4033. — Polska poezya kościelna od 
najdawniejszych czasów az do w. XVI. 
Przegl. kat. 1882, 1884-1885. 

4034. — Polskie pieśni katolickie od 
najdawniejszych czasów do końca XVI w., 
Rf. XIX. s. 1-475 (i odb.). 

Rec. Jagić, ArchivVn, 506; Kraj 1893, 
nr. 45. Zob. Anzeiger der Akad. d. Wis- 
sensch, Kraków 1891, s. 89-96. 

4035. Bocek Paweł. Wandrowali Tur- 
cy... Zanot. P. B. w Milikowie. Zar. śl. 
r. II, z. 4, s. 187. 

4036. — Kumor muchę namowol... Za- 
not. P. B. Tamże rok II, s. 188. 

4037. — Ej szkoda, przeszkoda moi 
uciechy. Zar. śl. 1910, 151. 

4038. — Na wysokij górze, tara syne- 
czek orze... (Zanot. P. B. w Milikowie). 
Tamże 1910, 151. 

4039. Bojko Jakób. Starodawna mo- 
dlitwa wieczorna. Lud IX, 88. 

4040. Bornik F., ks. 60 kolęd i pieśni 
na Boże Narodzenie, z melodyami. Ze- 
brał i opracował... Warszawa 1905, 8», 
s. 113. 

Rec. Ks. Szkopowski, Książka 1905, 
91- 92. 

4041. Bratkowski Stanisław. Pieśni na- 
rodowe i sielanki, przez... Warszawa 
1827, 80, s. XI i 36. 

4042. — Piosnki narodowe. Warszawa 
1831, 8«, s. 8. 

4043. Bruchnalska B. Pieśni ludowe 
z gminy Sanka pod Krzeszowicami. Wi- 
sła XIV, 273. 4044. Briickner Aleksander. Drobne 
zabytki języka polskiego XV w. Pieśni. 
Modlitwy. Glosy. Kraków 1896, 8", s. 86. 
(Odbitka z t. XXV Rf. Akad. Umiej.). 

Rec. Dr. Krćek, Lud V, 382. 

4045. — Literatura religijna w Polsce 
średniowiecznej. I. Kazania i pieśni. 
Warszawa 1902, 8», s. 286. 

Rec. Dr. Dobrzycki, Przegl. powsz. 
1902, IV, 261—263; I. Chrzanowski, Książ- 
ka 1902, 335—336; Ks. Fijałek, Pam. lit. 
II, 130-145; Dr. Zdziarski, Lud IV, 412. 

4046. Brzega Wojciech. Gadeja. Mate- 
ryał do poznania górali tatrzańskich. 
Lud 1910, 62-78, 191-209, 294-304, 
329- -408 (Przytacza pieśni górali, prze- 
ważnie zbójeckie). 

4047. Brykczyriski Bronisław. Śpiewy 
haiłkowe z Podhorzec (ruskie i polskie)^ 
Lud VI, 161. 

4048. Bukowiński Wł. Pieśni śpiewa- 
ne na okrężnem w Opoczyńskiem. Bluszcz 
1896, 3i4. 

4049. Burzyński M. Zbiór mazurów 
z muzyką. Cz. I Lwów 1857. 

4050. Bzowski Stanisław. Notatki z Ko- 
mornik (Przemówienia i śpiewki weselne). 
Wisła XIV, 181. 

4051. Cejnowa Floryan Stan. Wójka- 
sin ze Sławusena. Sbjór pjesnj svjato- 
vich, które lud słowjanjskj w królestvje 
pruskjm spjewacj lubj, vidał... Wójkasin 
ze Słavosśna, sesit trzecj. FVantóvkj, sęto- 
pórkj, prosbji na vesele itd. V Svjecju 
nad Vjsłą carnoxjęźnjk J. Hauffe 1878, 
w 8-ce małej, s. 32. 

4052. — Sto frantowek z połudnjowej 
częścj Pomorza Kaszubśkjego, osoblivje 
z zjemj Syjeckjej, Krajni, Koczevja i Bo- 
rov. S dodatkjem trzech prosb na yesele. 
Gdańsk, Bertling b. r., 8o, s. 80 (Pieśni 
gminne). 

4053. Chamska Helena. Kołysanka 
z Męczenina pod Płockiem. Wisła IX, 
134. 

4054. Chociszewski J. Piosnki, dumki 
i arye narodowe. Zebrał i wydał J. Ch, Bibliografia ludoznawstwa 143 Cz. I. Poznań 1872, w32-ce, s. 128. Toż. 
W3'danie drugie z opuszczeniem niektó- 
rych piosnek. Poznań 1873, w 16-ce, s. 64. 
Cz. II 1874, 16-ka, s. 68. 

4055. Chociszewski J. Wybór pieśni 
narodowych, w których się znajdują dum- 
ki, arye, marsze, krakowiaki, mazury, 
pieśni wojenne, historyczne itd. Poznań 
1882. 16-ka, s. 6 nib. i 182. 

4056. — Kantyczki poznańskie, zawie- 
rające wybór z kantyczek częstochow- 
skich, oraz pieśni, śpiewane w różnych 
miejscach, np. w Częstochowie, Krako- 
wie, Wilnie, Łąkach, Che/ranie, Borku, 
Tursku, w Górze pod Łobżenicą, Piase- 
cznie, Świeciu, w Szamotułach, w Pieka- 
rach, na Śląsku, w Kobylance, Kaliszu, 
Mikorzynie itd., z dodaniem pieśni o Świę- 
tych Pańskich i przygodnych. Poznań 
1886, 16-ka, s. 289. 

4067. — Bukiet pieśni światowych, 
w którym się znajdują piosnki, dumki, 
arye, krakowiaki, mazury, pieśni miło- 
sne, pasterskie, obyczajowe, towarzyskie, 
myśliwskie, studenckie, wesołe, żartobli- 
we, wyjątki z oper itd. Wyd. 4-te po- 
prawione i pomnożone. Poznań 1896, 
16-ka, s. 234 i 6 ni. 

4058. Chodźko Al. Contes des paysans 
et des patres slaves, traduits en francais 
et rapprochós de leur source indienne. 
Paris 1864. 

Rec. Czas 1864, nr. 75. 

4059. Choiński Jeske Teodor. Pieśni 
ludowe. Kur. warsz. 1894, nr. 37. 

4060. Ciechanowska E. Pieśni ludo- 
we ze wsi Wierzbicy w powiecie Mie- 
chowskim, gub. Kieleckiej. Lud X, 75, 

4061. Ciechanowski Andrzej St. Pie- 
śni ludu śląskiego z okolic Cieszyna 
(z nutami). Wisła VIII, 312; XIV, 524, 
740; XV, 473-477. 

4062. Ciepielów. Pieśń śpiewana przez 
drużbę, prowadzącego orszak weselny do 
kościoła. Gaz. Rad. 1890, nr. 5. 

4063. Cieszyn. Pieśni ludowe o zało- ! 
żeniu kościoła ewangelickiego przed Cie- | szynem, ku uroczystości 150-letniego ju- 
bileuszu d. 24 marca 1859 r. obchodzo- 
nego, na pamiątkę wydane. Cieszyn 1859, 
w 12-ce, s. 24. 

4064. Cinciała Andrzej, Dr. Pieśni lu- 
du śląskiego z okolic Cieszyna. Zb. IX, 
173-299. 

4065. Cybulski Józef. Śpiewnik polski, 
zebrany i ułożony przez... aii,. dram., 
wyd. najnowsze. Warszawa 1899, 16-ka, 
s. 224. 

4066. Czacki Tadeusz. O litewskich 
i polskich prawach itd. (tyt. dłuższy). 
T. I. Warszawa 1800 (W pieśniach ludu 
szuka źródeł histor. W Nowym Pamiętni- 
ku warsz. 1801, I, s. 182, również zaj- 
muje się pieśniami ludu). 

4067. Czarownica, piosnka ludowa. 
»0j przyjechało kilku panów do mnie...« 
Rozm. w. III. 63 

4068. Czelakowskl Fr. Wład. Pisnę 
(Slovanske narodni). Praga 1882, 8", to- 
mów 3, razem s. 693. (Mieszczą między 
innemi i pieśni polskie). 

4069. Dąbrowska Stanisława. Piosnki 
przy sianożęciu w Żabnie (pow. Krasno- 
stawski). Wisła XVI, 763. 

4070. Dąbrowski Tadeusz. Kolenda 
•Powiedzcie pasterze mih«. Para. lit. 1908, 
344-848. 

4071. — Z dziejów poezyi ludowej. Lud 
1910, 337—346 (Autor ogłasza dwa utwo- 
ry wierszem , niewiadomego miejsca 
i czasu wydania, znajdujące się w Bi- 
bliotece Jagiellońskiej w Krakowie, z któ- 
rych pierwszego tytuł: Opisanie woyny 
żydowskiej, drugiego: Narodzenie Mes- 
syasza). 

4072. Dembowski Edw. Kilka słów 
o poemacie dramatycznym samorodnym. 
Jaskółka 23—40 (Traktuje o pieśniach lud.). 

4073. Dobrzański F. Pieśni kaszubskie. 
Krakus 1894, s. 5. 

4074. Dobrzycki Stanisław, Dr. Polska 
poezya średniowieczna. Kraków 1900, 
8», s. 43. (Odbitka z Przegl. powsz.). 

Rec. E. Majewski, Książka 1901, s. 99. 144 Franciszek Gawelek 4076. Dobrzycki Slanisl. Najdawniej- 
sze kol(^>dy polskie. Przegl. powsz. 1903, 
IV, 373-387; 1904,1, 84-99. 

Rec. Dr. Krćek, Pam. lit. 1905, 87-89. 

4076. Dobrzyński Ig. F. O ^pieśniach 
sielskichc. Kur. warsz. 1842, nr. 158. 

4077. Dumy rozmaite i pieśni polskie, 
ukraińskie i Rusinów. Wizer. i roztrz. 
nauk. 1841, t. XIX, s. 138-142. 

4078. Dunder Wacław. Pieśni narodo- 
we słowiańskie. Przyj. dom. 1838, 182. 

4079. Dwutygodniowy dodatek do 
»Echa muzycznego*, wychodzącego 
w Warszawie od 1883, zawiera mnóstwo 
pieśni ludowych z nutami. 

4080. Ekkert Józef. Węgierskie melo- 
dye w naszej pieśni ludowej. Lud XIV, 
H26-329. 

4081. Erbricli Emil. Album polnischer 
Volk8lieder der Oberschlesier. tJbertra- 
gen von Emil Erbrich. Breslau, Gebhar- 
di 1869, 8<>. s. XIV i 66. 

4082. Estreicher K. O pieśniach ludo- 
wych. Nowiny 1857, nr. 94-96. 

4083. Farnik Ernest, Dr. Nowy zbio- 
rek śląskich pieśni ludowych (Z okazyi 
zbiorku J. Londzina). Gwciesz. 1902,8.494, 
618. 

4084. — Helo, helo Zuzanko, pieśń pa- 
sterska, zanotował... Zar. śl. (1908) rok II, 
zesz. 2, s. 86. 

4085. Fiedler Robert. Kilka pieśni lu- 
du polskiego w Dolnym Śląsku. 1. Ja- 
błuszko. 2. U mej matuszki w ogrodzie. 
3. Koło mego okieneczka. 4. Wyjadę 
w poleczko. 5. Piosnka żniwiarzy. 6. Zu- 
śka dzieciobójczyni. Przyj, ludu 1846, I, 
87, 103, 208. 

4086. Fischer Adam. Pieśń o żołnierzu 
tułaczu. Lud XV, 247—248, 355—366; 
XVI, 371-376. 

4087. Francus F. Umrzyłagorolka, go- 
rol był rod... (Śpiew. J. Kantor z Oldrzy- 
kowic, not. z mel. F. F.) Zar. śl. rok II, 
z. 3, s. 134. 

4088. — .Teny se młoduszko, jeny se 
wiesiolo. Pieśń przy czepieniu, z ust Boj- dowej w Dzingielowie zanotował F. F. 
Zar. śl. 1908, III, 188. 

4089. Francus F. Pieśni weselne z oko- 
lic Cieszyna (z Krasnej). Śpiewała E. Bił- 
kowa, spisał tekst i melodyę F. F, Zar. 
śl. 1908, IV, 185. 

4090. Sto Frantovek z poludnjowej 
częścj Pomorza Kaszubśkjego osoblivje 
z zjemj Sveckj6j, Krajni, Koczeva i Boróv. 
S dodatkjcm trzech prosb na vesele. Do 
nabicja w Svjecju (Schwetz) nad Vjsłą 
u Xjęgarza J. Hauffe, b. w. r., 8°, s. 80. 
(Przed rokiem 1880). 

4091. Franko Iwan. Jak powstają pie- 
.śni ludowe. Ruch 1887, 118-119, 145- 
147. 

4092. Friedel Franciszek. Zbiór pieśni 
dla ludu śląskiego, zebrał... Wyd. 2-gie 
pomnożone. Cieszyn 1902, 8°, s. 94 i 3 nlb. 
Książeczki lądowe, t. 18. 

4092. Frieschbier H. Zehn mazurische 
Volkslieder. Altpr. Monatschr. 1884, XXI. 

4093. Fiillbier Alojzy Benjamin. Piosn- 
ki Jabłonkowskie (Śląsk austr.). Lud IV, 
174. 

4094. G. M. Śpiewka z nad Wisły, 
Braterstwo 1864, zesz. 1, s. 59. 

4095. — Będziemy panami. Tamże 1864, 
s. 60. 

4096. Gall Jan. Dwanaście pieśni lu- 
dowych na chór męski. Kraków 1894. 

4097. — Sześć pieśni narodowych na 
chór męski. Kraków 1893. 

4098. — Piosnki ludowe (Znaczenie 
zbiorów Kolberga i innych). Tydzień 1902, 
s. 629-630. 

4099. — 160 pieśni i piosnek na chór 
męski i mieszany, ułożył .. Cz. I, chóry 
męskie. Lwów 1903, 8* większe, kt. ni. 3, 
s. 103. 

4100. — Piosnki ludowe. Tydzień X, 
«29. 

4101. Gallas Aniela. Pieśni: a) weselne, 
b) różne. Lud XI, 412. 

4102. Gallus J. Pieśni polskie używa- 
ne na Górnym Śląsku. Bytom 1893, 
zesz. I. s. 46 i 2 ni.; zesz. II, 47 i 1 ni.; Bibliografia ludoznawstwa 145 zesz. III, s. 47 i 1 ni.; zesz. IV, s. 47 
i 1 ni.; zesz. V, s. 46 i 2 ni. 

Roc. R. Zawiłiński, Kwart. hist. VIII, 
463. 

4103. Gawełek Franciszek Pastorałki. 
Nowa Reforma 1911, nr. 578 (Dodatek li- 
teracki). 

4104. — Toz (zmienione). Gazeta lwow- 
ska 1912. nr. 297. (Przedruk był podobno 
w Gazecie kujawskiej). 

410.'). Gliński A. J. Bajarz polski. Zbiór 
pieśni, powieści i gawęd luduwych. To- 
mów 4. Wilno 1853, 16-ka, s. 255, 255, 
256 i 264. Toż, wyd. II, Wilno 1862. Toż, 
wyd. III, Wilno 1899. 

4106. Gloger Zygmunt. Słówko o pie- 
śniach ludowych. Kronika rodź. 1874, 
s. 87 (Autor wylicza na początku zbie- 
raczy rzeczy ludowych, a następnie trak- 
tuje o ważności pieśni ludowych i ich 
starożytnem pochodzeniu). 

4107. — Starodawne dumy i pieśni, 
zebrał... Warszawa 1877, 8°, s. 152. 

Rec. K. Wł. Wójcicki, Bibl. warsz. 1877, 
IV, 149; Tyg. ill. 1878, VI, 37; Tyg. 
powsz. 1878, 86. 

4108. — Kujawiaki, mazurki, wyrwasy 
i dumki pomniejsze, ze źródeł etnogra- 
ficznych i własnych notat. Warszawa 
1879, 80, s. 88. 

4109. — Gody weselne, 394 pieśni i śpie- 
wek weselnych polskich z ust ludu i źró- 
deł etnograficznych drukowanych. Tam- 
że 1880, 8", s. 199. 

4110. — Kilka słów o pieśniach ludo- 
wych i narodowych. Kłosy 1880, nr. 836 
i 837. 

Rec. K. Łużycki, Gaz. warsz. 1880, 
239. 

4111. — Skarbczyk : Zwyczaje doroczne, 
110 pieśni zwyczajowych, sobótkowych, 
dożynkowych, kolęd, przemów itp. z ust 
ludu i książek. Warszawa 1882, 8^, s. 65. 
Toż, wyd. drugie. Tamże 1888. 8», s. 61. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła II, 634. 

4112. — Pieśń o żołnierzu tułaczu: 
łldzie żołnierz borem, lasem«, zanoto- 
Bibliografia ladoznawstwa. wana we wsi Jeżewie w Tykocińskiera. 
Tyg. powsz. 1885, s. 154. 

4113. Gloger Zygmunt. Pieśni przy 
chrzcinach i pogrzebach na Podlasiu nad- 
rawiańskiem. Wisła III, 607. 

4114. — Pieśni ludu, zebrał w latach 
1861-1891.- Muzykę opracował Z. No- 
skowski. Kraków 1892, s. VI+361. 

Rec. P. Chmielowski, Wędrowiec 1892, 
767; Peretz Wł., Kijewsk. star. 1893. II, 
381—385: tenże. Żyw. star. 1893, z. I, 
s. 122; J. Karłowicz, Kwart. hist. VII, 
300; Tenże, Wisła VI, 947; Grabowski 
Br., Bluszcz 1893, 180, 188, 197; Kraj 
1893, nr. 44. 

4115. — Skarbiec strzechy naszej. Mu- 
zykę harmonizował M. Lwów 1894, S*, 
s. 356 i 2 ni. 

4116. — Krakowiaki, 572 śpiewek, ze 
źródeł drukowanych i z ust ludu, zebrał... 
Warszawa 1877, 16 ka, s. 153. 

Rec. Bibl. warsz. 1877, II, 257. 

4117. — Toż, wydanie drugie powięk- 
szone. Tamże 1879, 8», s. 148. 

4118. — Toż, 653 śpiewek, ze źródeł 
etnograficznych i własnych notat. Wy- 
danie trzecie. Tamże 1893, 8», s. 147. 

4119. - Toż, 700 śpiewek. Tamże 1900, 
wydanie czwarte. 

4120. — Toż, 657 śpiewek. Chicago 
1900. 

4121. — Kujawiaki, mazurki, wyrwasy 
i dumki pomniejsze, ze źródeł etnogra- 
ficznych i własnych notat. Chicago 1886. 

4122. — Kujawiaki i dumki. Wydanie 
drugie. Warszawa 1892, 8», s. 94. 

4123. — Mazury i wyrwasy. 255 śpie- 
wek ze źródeł etnograficznych i własnych 
notat. Wydanie drugie. Warszawa 1892, 
S°, s. 100. Toż, wyd. trzecie. Tamże 1899. 

4124. — Dumy i pieśni, 100 śpiewek 
z ust ludu. Warszawa 1894, 8«, s. 80. 

4125. — Zwyczaje i pieśni doroczne, 
z ust ludu i źródeł etnograficznych. Wy- 
danie czwarte. Warszawa 1899, 8', s. 67. 

4126. — Pieśni weselne (Obrzęd we- 
selny polski etc). Warszawa 1902, 8», s. 123. 

19 U6 t^ranciszek Gaweiek 4127. Gloger Z. Czy lud polski jesz- 
cze śpiewa? Warszawa 1905, Ho, s. 24. 

Rec. 13r. Chlebowski, Ksią;^.ka 1905, 93. 

4128. — Nieznany śpiewnik history- 
czny polski z końca XVI w., wydał... 
Warszawa-Kraków 1906, 8», s. 56. 

Roc. A. Bruckner, Ksią/.ka 1906, s. 54; 
W. (iomulicki, Kraj 1906, nr. 17—18; 
Przew. bibliograf. 1906, s. 17-18; D. H. F., 
Wędrowiec 1906, s. 191. (Z literatury). 

4129. Gonet Szymon. Pieśń zolnietska 
»Antret rel^ruty do szkoły «. Lud III, 78. 
Zob. Młynek L. 

4130. — Śpiewki z okolic Andrycho- 
wa. Lud XV, 108, 229, 340. 

4131. Górnoślązak. Piosneczka gmin- 
na o Iworkowskiej rebelii. »Co się stało 
w Tworkowie, posłuchajcie tego«. Przyj, 
ludu X, t. I, s. 45. 

4132. Górski Wład. Pogawędki o sta- 
nie muzykalnym Polski w XVIII wieku. 
Echo III, 353, 364, 400, 411, 435, 459, 
474, 502, 545. 

4133. Gostomski Romuald. Polnische 
Yolkslieder, iibertragen von... Drezno 
1905. 

Rec. Dr. J. Flach, Gaz. Lw. 1905, nr. 192. 

4134. Goszczyński Seweryn. Pieśni pa- 
sterskie z Tatr. Dzień, podróży, s. 138—151. 

4135. — Pieśni góralskie o zbójnikach. 
Tamże, s. 271-283. 

4136. Gr. J. Kolędy ludowe. Dzień, ku- 
jaw. 1901, 298. 

4137. Grabowski Bronisław. Pieśń 
dziadowska o bitwie pod Wiedniem 
1683 r. Wisła II, 350. 

4138. Grajnert J. Kilka pieśni woja- 
ckich, zebranych wśród ludu w okolicach 
Wielunia. Kaliszanin 1882, nr. 78. 

4139. Grynbergerowa Zofia. Melodye 
niektórych pieśni ludowych. Lud III, 121. 

4140. Heyer F. Mazurische Yolkslieder. 
Altpr. Monatschr. 1877, XIV; 1879, XVI. 

4141. Nieco z historyi naszych pieśni 
ludowych. Dodlp. I, 25, 33, 39. 

4142. Hławiczka A. Pieśni ludowe ślą- 
skie z melodyami: Świecie, świecie, świecie marny, 
Odeszedł mnie synek szwarny. (Z oko- 
lic Cieszyna). Zar. śl. 1907, I, 42. 

4143. Hławiczka A. Zahuczały góry. 
Zahuczały lasy (z okolic Cieszyna, mi- 
łosne). Zar. śl. 1907, 1, 43-44. 

4144. — Kiedych je to konie posoł 
Przyszła na mnie drzemota. (Z okol. 

Ciesz.). Tamże 1908, II, 79. 

4145. — Coś tam w lesie puknęło... 
Śpiew. A. Górniakowa, not. A. H. Zar. śl. 
(1908), r. II, zesz. 1, s. 42. 

4146. — Sikoreczka świergoli. Tamże 
rok II, zesz. 2, s. 89. 

4147. — W polu lipka stoi (Śpiew. Ewa 
Pszczółkówna). Tamże rok II, s. 90. 

4148. — Komorzy się żenili. Tamże rok 
II, 91. 

4149. — Ranniejsze roraty zapomniał 
opraty; śpiewał F. Górniak w Sibicy, za- 
notował A. H., z mel. Zar. śl. 1908, III, 1.S2. 

4150. — Siadaj na wóz, kochanie moje... 
Z okolicy Cieszyna, spisał melodye... Zar. 
śl. 1908, III, 134. 

4151. — DLipeczkas, pieśń z Cierlicka. 
Zanotował... Zar. śl. 1908, IV, 187. 

4152. — Przy miasteczku, przy dwo- 
reczku. Tamże rok II, zesz. 2, s. 87. 

4153. — Zachodzi słoneczko między 
lasy. Tamże rok II, s. 88. (Śpiew. M. 
Recmanowa z Dolnego Żukowa). 

4154. — Czyś ty nie wiedziała... Zanot. 
w Cieszynie. Zar. śl. 1910, 84. 

4155. — Cztery konie we dworze... 
Zanot. w Cieszynie. Tamże 1910, 85. 

4156. — Com ja się tam nachodził... 
Tamże 1910, 85. 

4157. J. J. Rusin z Przemysktego, 
O śpiewach ludu polskiego. Gaz. polsk. 
1830, nr. .^16, s. 3. 

4158. Jastrzębowski S. Słówko o cha- 
rakterze piosenek ludu nasiego. Dodlp. I, 
61, 69. 

4159. Jacenty. »Z wtorku na środę« 
(Autor podaje kilka wesołych pieśni lu- 
dowych). Gazeta lubelska 1889, nr. 54. Bibliografia ludoznawsŁwa 147 4160. Jachowicz Stanisław. Piosnki | 
młodych wieśniaczek polskich. Pam. dla i 
pici pięk. 1830, II, 237—238. 

4161. Jamiołkowski St., ks. Kolędy 
ułożone, przerobione lub dobrane. War- ! 
szawal883, 16-ka, s. 8. I 

4162. — O kolędach. Przegl. katol. 1883. ' 
nr. b, 51, 52. i 

4163. Janota Eugeniusz, ks. Jawornik. '• 
Piosnka śpiewana w Bysinie o Dalinie. j 
Pam. krak. 1866, s. 21. t 

4164. Jarecki Władysław. Pieśni z po- 
wiatu Bielskiego (gub. grodzieńska). Wi- 1 
sła XVII, 598. 

4165. — Pieśni ludowe z Morska, pod 
Koszycami. Wisła XIX, 314. 

4166. Jaroszek Antoni. Ze śpiewek lu- 
dowych z okolic Zaklikowa w pow. Ja- 
nowskim. Wisła XVI, 291. j 

4167. Jastrzębowski Szczęsny. Król 
Lear w pieśni ludu radomskiego. Gaz. 
rad. 1894, nr. 96 (Patrz Wisła VIII, 444— i 
449 i 801; IX, 106-111, 455-458 i 769;! 
XII, 211-214; XIII, 564). 

4168. Jelita. Z Opatowa (pieśń). Gaz. 
rad. 1888, nr. 94. 

4169. — Pieśni śpiewane podczas po- 
boru rekrutów. Gaz. rad. 1889, nr. 96. 

4170. Jeśli mię ty chcesz, to ja ciebie 1 
chcę (Pieśń z melod. do tańca » klaska- j 
nego«). Zar. śl. rok II, zesz. 2, s. 92. 

4171. Józef z Podraju. O pieśni ludo- 
wej. Gwciesz. 1892, s. 501. 

4172. Jurkowska Stefania. O pieśniach 
ludu naszego. Odczyt. Dodatek do nru 
11 »Echamuzycznego<i. Warszawa 1881, 8°, 
s. 31. 

4173. K. A. Pieśni religijne (Mówi i o 
ludowych). Tydzień 1902, 404. 

4174. K. Jan. Prośba guślarza.— Z pie- 
śni żebraczych— Z pieśni gminnych. Przyj, 
ludu 1840, I, 307, 323, 333. 

4175. K. Maryan. Dziewiczy wianek. 
(Z pieśni ludu powiatu Sandomierskiego). 
Gaz. rad. 1890, nr. 83. 

4176. Kaczanowski Józef. Prospekt na 
pieśni ludu Bialochrobatów, Mazurów i Rusi z nad Buga, zebrane przez K. 
WI. Wójcickiego. Tyg. Peter.^b. 1836, II, 
315-316. 

4177. Kaczanowski J. Wiadomość oK. 
Wł. Wójcickiego »Pieśniach ludu Bialo- 
chrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bu- 
gu*. Rozmglw. 1836, s. 265; zob. Wójcicki. 

4178. Kalina (pieśń gminna). Przyj, 
ludu 1836, I. 40. 

4179. Kalina Antoni. Z puszczy Kur- 
piowskiej (Pieśni weselne ze wsi Obier- 
wi, paralii Ostrołęckiej i z okolicy My- 
szyńca). Lud III, 64. 

4180. Kamerton. Melodye ludowe. Kur. 
warsz. 1851, nr. 95. 

4181. Kancyonał, czyli Kantyczki pie- 
śni nabożnych według obrządku Kościo- 
ła Św. katolickiego na uroczystości ca- 
łego roku (Podaję tylko miejsce i rok 
wydania dla zaoszczędzenia miejsca 
w książce). Berlin 1842. Bochnia 1845, 
1851, 1852, 1855. 1858, 1860, 1862, 1868, 
1870, 1871, 1872, 1875 (wszystkie wyd. 
Pisz). Brzeg 1818 (inne edycye w Brzegu: 
1673, 1761, 1790), 1848, 1861, 1859, Chi- 
cago 1887, 189... Chełmno 1864, 1862. 
Cieszyn 1865, 1866, 1882. Częstochowa 
1802, 1837,1841,1844.1852. Kraków 1800, 
1805, 1828, 1839, 1840, 1841, 1858, 1862. 
Królewiec 1888. Lwów 1851, 1854, 1859, 
1870, 1874, 1875, 1877, 1891, 18i)2. Miko- 
łów 1860, 1861, 1871. Nowy Sącz 1861, 
1865, 1869, 1871, 1880, 1886. Opole 1847. 
Rzeszów 1864, 1860. Poznań 1885. Paryż 
1868 (księg. luxemb.). Rawicz 1805. Sa- 
nok 1872. Wadowice 1861, 1S70, 1873, 
1880, 1883, 1889. 1896 (u Fołtyna). War- 
szawa 1825, 1872. Wilnol861, 1874, 1878, 
1898. Wrocław 1841,1847. Przemyśl 1811, 
1841. Podgórze 1905. 

4182. Kapuściiiski M. Piosnki ludowe 
z powiatu Krakowskiego. Lud 11,65,340. 

4183. — Pieśni dziadowskie o św. He- 
lenie. Lud III. 161. 

4184. — Pieśń o pustelniku z ptaszkiem 
(na nutę: Święta Panno, Tyś nad wszyst- 
kie święta dziewice). Lud III, 162. 148 Franciszek Gawełek 4186^ Karasowski M. Kilka słów o dzie- 
le O.Kolberga p. t. sPiośni ludu polskie- 
go z inelodyami i rycinainid. Kron. wiad. 
kraj. 1856, nr. 55, s. 5. 

4186. Karłowicz Jan. Studya nad tre- 
ścią i formą pieśni ludowych polskich. 
Prawda 1882, s. 98-100, 172-174, 819- 
320, 327-329, 842-455, 357—358, 368- 
369, 379-380. 

4187. — Próbki piosnek litewskich. Wi- 
sła I, 78, 112. 157, 192, 233, 271, 312, 345. 
(podaje w j. polskim). 

4188. — Sierota w pieśniach ludu. Up. 
s. 276-279. 

4189. — Dziesięć pieśni mazurskich. 
Pr. fil. II, 564. 

4190. — »Siedzi sobie zając«. Kuryer 
codzienny 1889, nr. 242 (melodyę doro- 
bił autor 15 lutego 1891 r.). 

4191. — Systematyka pieśni ludu pol- 
skiego. Wisła III. 253. 531; IV, 156, 393; 
IX, 522, 645 (Autor porównywa pieśni 
ludu polskiego z odpowiedniemi u obcych 
narodów, na podstawie dzieła Jakóba 
Childa, Anglika). 

4192. — Piosnka o babuleńce i jej ko- 
ziołku. Wisła V, 158. 

4193. — Piosnka śląska. »Dla Śląska«, 
Książka zbiorowa na rzecz gimn. polsk. 
w Cieszynie. Lwów 1895, s. 20. 

4194. — Melodya do »Pani pana zabi- 
Ia« , z Jaworza na Śląsku , napisana 
1891 r. 

4195. — »Król Lear* u nas. Wisła VIII, 

4196. — Do króla Leara (z melod.). Wi- 
sła IX, 106, 455. 

4197. — Do Lenory. Wisła IX, 400. 

4198. Karłowicz J. i Kowerska Z, A. 
Pieśń o starej kowalce. Wisła IX, 467 
(z melodyą). 

4199. Kętrzydski Wojciech, dr. Pleśni 
gminne ludu mazurskiego w Prusach 
wschodnich. Tyg. wielkop. 1872, s. 91, 
102, 114-115, 131, 143. 

4200. - Mazurzy (głównie pieśni). Prznl. 
1876, I, 251. 4201. Kiciiiski Bruno, hr. Pieśń wie- 
śniaków polskich. Warszawa 1831, folio. 

4202. Kipa Emil. Nieznana piosnka fli- 
sacka z XVIII w. Lud Xl, 307. 

4203 Kiszą Wiktor. Pieśń ludowa 
z okolic Cieszyna. »Kiedych jo te konie 
posoł, chycila mie drzemota«. Zar. śl. 
1908, II, 79 (z melod.). 

4204 Klaczko Juliim. Lenora i ucie- 
czka. Pokłosie 1893. 

4205. Kleczyński Jan. Pieśń zakoi>i:iń- 
ska. Echo I, 9. 

4206. — Zakopane i jego pieśni. Tam- 
że I, 419, 429, 447, 468. 

4207. — Wycieczka po melodye. Tam- 
że 18H4, nr. 56-64. 

4208. — Melodye zakopiańskieipodhal- 
skie. Pamttrz. Xli, 39-102 (i odbitka). 

Rec. J. Karłowicz, Wisła II, 890. 

4209. Klepaczewski Teobald. Pieśni 
weselne z Poznańskiego. Ruch muz. 1859, 
428 (z mel.). 

4210. Klonowski Teofil. Zbiór pieśni 
i piosneczek. Poznań 1854 (z nulami). 

4211. — Zbiór pieśni z melodyami w ko- 
ściele katolickim od najdawniejszych cza- 
sów używanych przez... nauczyciela przy 
król. kat. sem. naucz, w Poznaniu. Po- 
znań 1863. 

4212. Knobloch Jan. Kolęda w dzień 
Św. Szczepana, spisał według Józefa Gol- 
ca z Ustronia. Zar. śl. rok II. zesz. 2, 
s, 9.S-96. 

4213. Kolberg O. Pieśni ludu polskie- 
go (Ogólnie o pieśniach i zapowiedź wy- 
dawnictwa pieśni lud.). Dzień. dom. 1842, 
nr. 18 (s. 150—151) i nr. 20 (s. 174, gdzie 
doniesiono o wyjściu z druku pieśni). 

4214. — Pieśni ludowe do śpiewu z to- 
warzyszeniem fortepianu. Zeszyt I — II. 
Warszawa, litografia Dzwonkowskiego. 
(Estreicher w Bibl. nie podaje tego wy- 
dania). 

4215. — Pieśni ludu polskiego, zebrał 
i rozwinął... Oddział I, poświęcony Wacła- 
wowi z Oleska Zaleskiemu, K. Wł. W(Sj- 
cickiemu, Zegocie Paulemu, Józefowi Bibliografia ludoznawstwa U9 Konopce, niezmordowanym współpraco- 
wnikom w odgrzebywaniu skarbów umy- 
słowych ludu (Nuty ze słowami litogra- 
fowane). Poznań 1842, fol. 

4216. Kolberg Oskar. Pieśni ludu (z nu- 
tami). Ciąg dalszy wydanych w Pozna- 
niu 1842. Przyj, ludu 1846, I. 

4217. — A kiedy odjeżdżasz, powiedz- 
że mi stale. (Wójcicki, Pieśni ludu, T. II, 
s. 173). 

4218. — Poszła panna po wodę, miała 
piękną urodę.— (Wójcicki, Pieśni lud., T. I, 
s. 42). 

4219. — Czego Kalino w dole stoisz... 
(Wójc. P. 1., T. I, s. 64). 

4220. — Dalibóg, że powiem mamie... 
(z Galicyi i Sandomiersk."!. (Waci. z Ole- 
ska P. 1. 26). 

4221. — Nie chodź do miasteczka, nie 
chciej chłopców zwodzić... (Od Wielicz- 
ki -Wacł. z 01. P. l.g., s. 125). 

4222. — Jechał Maciek do Warsęgi na 
welekcyą (Z krakowsk. — J. Konopka, P. 
1. krak", s. 162, Ż. Pauli, s. 182). 

4223. — Śniło się Marysi w łóżku leżą- 
cej... (Modlnica pod Krak.— J. Konopka, 
P. 1. k., s. 122, Wójcicki P. 1., T. I, s. 66, 
Ż. Pauli, s. 94). 

4224. — Gdzież jedziesz Jasiu? Na wo- 
jenkę Kasiu... (Z Wielkopolski— J. I. Li- 
piński, P. 1. wielkop., s. 77). 

4225. — Miłą cieszmy się nadzieją ,. 
(Z Kujaw i Wielkopolski,— Z pieśni wiel- 
kop. u Rejznera 1826). 

4226. — Rąbią las, rąbią las, a las bę- 
dzie lasem... (Z Krak., Kalisk., Wielkop.— 
Wacł. z 01., P. 1. galie, s. 157). 

4227. — Nad wodą w wieczornej po- 
rze za gąskami chodziła. (Z Galicyi— W^acł. 
z 01., s. 240). 

4228. — Boże, co władasz losami ludz- 
kimi... (Z Galicyi-Wacł. z 01., s. 300). 

4229. — Przyszedł Jasio do Kasiuni 
dobrą noc powiedzieć... (Od Miechowa — 
Wójc. P; 1., T. I, s. 160). 

4230. — Zosiu luba, Zosiu luba, jakżeś 
oczom miła... (Od Skawiny). 4231. Kolberg O. A kiedy myśliwy 
cały dzień poluje (z Małop.). 

4232. — Czarna rola, biały kamień, Po- 
dolanka siedzi na nim... (Modlnica pod 
Krakowem.— J. Konopka, P. 1. kr., s. 125, 
Ż. Pauli, P. 1.. s. 87, Wójcicki, P. 1. T. I, 
s. 72 i 232). 

4233. — Da, cobyś wolała, kochanko... 
(Z Wielkoc. J. I. Lipiński, P. 1. w., s. 19). 

42.^4. — Żeby się wróciły moje młode 
lata... (Od Częstochowy — J. Konopka, 
s. 11). 

4235. — Jadą wozy za wozami... (Modl- 
nica pod Krakowem — J. Konopka, P. 1. 
kr., s. 147). 

4236. — Oj, żebym ja cię widziała, 
wiesz co ja bym za to dała... (Od Wieh- 
czki-Wacł. z 01. P. 1. g., s. 127). 

4237. — Kumosia kumosi gorzałeczkę 
nosi... (Z krakowsk. — J. Konopka, P. 1. 
kr., s. 249). 

4238. — Polska korono, co słychać oto- 
bie... (Od Piątku). 

4239. — Kołem czepeczku kołem, nad 
Marysinem czołem... (Wieś Przysucha). 

4240. — Na tej łączce zielonej stoi ja- 
wor zielony (Wieś Przysucha). 

4241. — Da uciekała po rowie, Da go- 
nili ją panowie... (Złaków Borowy pod 
Kiernozią). 

4242. — Jedzie Jasio od Torunia, czar- 
ny wąsik ma... (Michrów pod Tarczy- 
nem — J. I. Lipiński, P. 1. w., s. 84). 
Przyj, ludu 1846, I, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 
56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 
136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 208. 

4243. — Piękna Basiu, luba Basiu, rą- 
czek swych nie łam... (Z Krakowsk.). 

4244. — Hej, z góry jadą Mazury... 
(Z Mazowsza i Sandom.— Wójcicki, P. 1., 
T. I, s. 39, 229, 285 i 337; T. II, s. 309. 
Ż, Pauli, P. 1. g., s. 130. Wacł. z Oleska, 
P. 1. g., s. 409), 

4245. — Oj, dla Boga co takiego, Co 
nie widać Jasia mego... (Tretki i Cho- 
chołów pod Kiernozem.- Wójcicki P. 1., 
T. II, s. 172). lóO Franciszek (lawelek 4246. Kolberg O. Miesiącu, co się po 
ścianie błąkasz... (Z Galicyi— Waci. z 01., 
P. I., s. 271). 

4247. — Wezmę ja żupan, wezmę ja 
iiontusz, szablę przypaszę (znana w ca- 
łej Polsce. - Wójc. P. 1., T. I, s. 131, Ż. 
Pauli P. 1. g., s. 143). 

4248. — Stojala lipa przy dole, Przy 
organiścinej stodole. (ZJaków Kościelny 
pod Łowiczem). 

4249. — Poszła panna po wodę, miała 
piękną urodę. (Moszczonne pod Kikoło- 
wem). 

4250. — Piosnka szlachecka. Gdy noc 
nadchodzi, wszystko spoczywa... (z Ga- 
licyi-Wacł. z 01. P. 1. g., s. 254). 

4251. — Piosnka po weselu. Pocóżeś 
mnio moja matko za mąż wydała... (Modl- 
nica pod Krakowem — J. Konopka, P. 1. 
kr., s. 129). 

4252. — Pieśń szlachecka. Ach ona wi- 
dzę nieubłagana... (Ze Lwowa — Wacł. 
zOl. P.I., S.265). 

4253. — Zeszła się jedna z drugą mia- 
ły rozmowę długą... (Modlnica pod Krak. — 
J. Konopka, P. 1. kr, s. 150). 

4254. — Pieśń szlachecka. Wszystko 
z czasem ulatuje, Prócz mojego umar- 
twienia... (Od Lwowa — Wacł. z Oleska, 
s. 289). 

4255. — Kiedy okropna cichość panu- 
je... (Z Galicyi z Krakowsk.— Wacł. z 01., 
P. 1., s. 295). 

4256. — Pieśń szlachecka. Ty co w sta- 
łość moją wierzysz, Coś dał próbę tyra- 
nii... (Od Lwowa Wacł. z 01. P. 1., s. 293). 

4257. — Chłopek ci ja chłopek (Z Wiel- 
kop. i Kujaw). 

4258. — Liście w ogrodzie, liście pa- 
dają... (Z Wielkopolski. — J. I. Lipiński, 
P. 1. w., s. 70). 

4259. — Czem najładniej grają, Do do- 
mu wołają (Z Wielkop. J. J. Lipiński, P. 
1. w., s. 162). 

4260. — Matusieńku moja. Jam córecz- 
ka twoja. (Z Wielkop. J. J. Lipiński, P. 
I w., s. 59). 4261. Kolberg O. Na Bugu, na Wiśle 
pływa cyraneczka... (Od Pułtuska). 

4262. — Pięknie w ogrodzie, jak gdy 
mak kwitnie. (Od Pułtuska i Ostrołęki— 
por. J. J. Lip., s. H7). 

4263. — Matuś moja matuś, nie dajże 
mnie za las... (Pomyków nad Przysucha. 
Wacł. z 01., P. 1. g., s. 124). 

4264. -- Pieśń piastunek. Lulajże mi 
lulaj, czarne oczka stulaj... (Przysucha). 

4265. — Pieśń szlachecka. Gdy w czy- 
stem polu słoneczko świeci... (Od Białe- 
gostoku). 

4266. — Dana moja, dana, nie pójdę 
za pana... (Przysucha — Wacł. z 01. PI. 1., 
s. 155). 

4267. Da wysoki wej zameczek, oj da 
jeszcze wyższa fara... (Wilanów pod War- 
szawą). Przyj, ludu 1846, II. 

4268. — Krakowiak. Jechałem z Kra- 
kowa, złamałem dwa koła... (Od Macie- 
jowic). 

4269. — Da we świecie ja był, da i był... 
(Zarembów pod Żychlinem). 

4270. — Hej Mazury, hejże ha. Póki 
wiosna... 

4271. — Taniec polski dawny. Łaska- 
we dziewczęcia spojrzenie... 

4272. — Pieśń żołnierska. Idzie żołnierz 
borem lasem... (z Mazowsza). 

4273. — Krakowiak. Wanda leży w pol- 
skiej ziemi, Ze nie chciała Niemca... 
(Z Krak., Sandom. i Kaliskiego). 

4274. — U mej matki rodzonej, Stoi 
jawor zielony... (Przysucha — Wacł. z 01. 
P. 1. g., s. 280, Wójcicki, P. 1., T. I, s. 59). 

4275. — P. przy weselu. Wstajże ma- 
tusiu z grobu, Błogosław córce do ślu- 
bu... (Jakubów pod Przysucha — Wójc. 
P. I., T. II, s. 62). 

4276. — Dziewki grajka posądziły, że 
im kaczki poginęły... (Borkowice pod 
Przysucha). 

4277. — Za górą, za górą, tam się coś 
zieleni... (Z Lubelskiego i Galicyi— Wacł. 
z 01. P. 1. g). 

4278. — A bodaj żeś pstrąga zjadła bibliografia ludoznawstwa 151 z twoją urodą... (Mniszek pod Wolano- 
wem). 

4279. Kolberg Oskar. Krakowiak. Je- 
dna drugiej szepce, kupmy sobie czepce... 
(Od Kielc— Wójcicki, P.UT. II). 

4280. — P. weselna. Zosiu, ach juź cię 
traciemy, Jutro cię panią ujrzemy. (Z pod 
Ojcowa). 

4281. — Oj żeby to tak mogło być, 
ożenić się, nie robić... (Z Wielkopolski). 

4282. — Jechał Sobek do Warsęgi... 
(Umieszczone w zbiorze Wielkop., wyd. 
1826, w Poznaniu u Rejznera). 

4283. — Mój koniczek Łupnął, Podku- 
weczką brząknął... (Modlnica pod Kra- 
kowem—Konopka. P. 1. kr., s. 164). 

4284. — Krowy wygnali, kozy zostały... 
(Z Wielkop.— J. Lipiński, P. 1. w., s. 54). 

4285. — P. usypiająca. Uśnij dziecko, 
uśnij, Oczki czarne ściśnij... (Przysucha"). 

4286. — A bieda mnie za tę mać, A 
bieda mi liczber, naczber, wachter, czu- 
ber łup cup za tę mać... (Przysucha — 
Wójcicki, P. 1., t. II, s. 322). 

4287. — Piękna jak jagoda, Krako- 
wianka młoda... (Z Krakowa). 

4288. - Jestem sobie Małgorzata, mam 
pieniążki w każde lata... (Przysucha). 

4289. — Płynie cyraneczka od lądu 
do lądu. (Od Miechowa— J. Konopka, P. 
1. kr., s. 13). 

4290. — P. mieszczańska. Ożeniłem się 
to chwała Bogu, Pojąłem żonę wielkiego 
rodu. (Przyj, ludu 1847, I). 

tt 4291. — A biedami nad biedami, Mam 
kochankę za wodami. (Z Wielkop.). 

4292. — P. weselna. A dokoła druż- 
baczkowie, dokoła, Zapraszajcie wszy- 
stkich gości do stoła. (Wilanów pod War- 
szawą). 

4293. — Oj dana, dana, Cóżeś mi za 
dama... (Przysucha). 

4294. — Jedzie stary przez wieś, ku- 
kułeczka kuka. (Olkusz). 

4295. — Żeniłbym się z duszy, żenił- 
bym się z chęci. (Od Radoszyc — Wacł. 
z 01., P. 1. p. w G., 148). 4296. Kolberg Oskar. Z karczmy idę 
pijany ja, pijany ja, Wara z drogi kana- 
łija... (Przysucha). 

4297. — Żebyście poznali prawego Po- 
laka, Będę ja wam tańcując śpiewał kra- 
kowiaka. (Od Radoszyc i Stobnicy). 

4298. — Cztery lata temu będzie tom 
tarady rom... (Z całego Mazowsza — Ż. 
Pauli, P. l.g., s. 153. Wójcicki, P. 1. II, 187). 

4299. — Gdzieżeś to była Dorotko, 
Gdzieżeś to była niecnotko... (Z Gal. i Krak. 
Ż. Pauli. P. 1. g., s. 191, Wójcicki, P. 1., 
T. II, s. 334, Wacł. z 01„ P. 1. G.). Przyj, 
ludu 1847, II, 216-280. 

Rec. wyd. w Poznaniu 1842, zob. M. 
Szulc, Tyg. lit. 1842, 335. 

4300. — Hej Mazury! hejże ha! Ze zbio- 
ru pieśni polskich. Pismo dla ludu 1845, 
luty, s. 74. 

4301. — Pieśni ludu weselne (z muzy- 
ką). Bibl. warsz. 1847, II, 188, 649; III, 
582; 1848, III, 615; 1849, I, 605; 1848, 
IV, 625; 1849, IV, 383. 

4302. — Pieśni ludu polskiego (z nu- 
tami). Kai. J. Jaworskiego na rok 1854, 
s. 184-185. 

4303. — Pieśni obrzędowe: Kogutek, 
Gaik, Okrężne (z nutami w tekście) 
z nast. okolic: 

4304. — Złaków kościelny pod Łowi- 
czem : »Przyśliray tu po dyngusie, zaśpie- 
wamy o Jezusie*. Alb. lib. I. (Tam wszystkie). 

4305. — Przysucha: Pan gospodarz prze- 
chadza się*. 

4306. — Żelazna pod Rawą: »Do tego 
tu domu wstępujemy, szczęścia, zdrowia 
winszujemy*. 

4307. — Zarembów pod Żychlinem: 
»Gaiczek zielony, pięknie ustrojony*. 

4308. — Przysucha : >U naszego pana 
zielona podłoga. Zjeżdżają się ludzie jak 
do Pana Boga*. 

4309. — Piaseczno pod Warszawą: »A 
w tym domu , a w tej kamienicy. Bodaj 
zdrowia jak w polu pszenicy*. 

4310. — Od Radomia: sProwadziemy 
plon, Jegomości w dom*. t6d t^^ranciszpk Gawelek 4311. — Kolberg O. Od Konina: »Nasz 
gaik, nasz gaik piękniu ozdobiony*. 

4312. — lldzuchów pod Przysucha: »0j 
takeśiny się nakrążyli...« 

4313. — Parcice i Mielszyn pod Wieru- 
szowem: »Już my pozr.li, pożęli, już nie- 
siemy jegomo.4ci pIon«. 

4314. — Walichnowy i Naramice pod 
Wieruszowem: »Przynosiemy wioń, je- 
gomości w dom«. 

4316. — Chrząblice i Marulew pod Bru- 
dzewem i Władysławowem: »Zielona 
byliczka, na przylogu sprzątniem żytko«. 

4316. — Chocłiolów i Trepki pod Żychli- 
nem: »Otwórzcie nam tu szeroko wrota*. 

4317. — Czepielew i Zakliczew pod Ma- 
kowem: »Stoi byliczka przy odłogu, Dożę- 
liśmy żytka, chwała Bogu«. 

4318. — Żelazna i Zalesie pod Rawą: 
» Dożęliśmy żytka na przyłągu«. 

4319. — Zalerzów i Goźlice pod Klimon- 
towem: »0j od onego gaju zielonego idą, 
hej niosą*. 

4320. — Gończyce i Ostrożen pod Żele- 
chowem : sPrzynosiemy plon, Jegomości 
w dom«. 

4321. — Giżyce i Łaziska pod Iło- 
wem: »Zielonabiliczkaprzy odłogua. Alb. 
lit. I. 

4322. — Pieśni ludu polskiego z me- 
lodyami i rycinami, zebrał... Zeszytów 12. 
Warszawa 1856 ~ 18f)7, w 12-ce, s. XI 
i 448, niel. kart. 15, rycin kolor. 10. (Sta- 
nowi I seryę dzieła: »Lud, jego zwy- 
czaje«. Zatem »Sandomierskie« tworzy 
właściwie seryę II). 

Rec. Bibl. warsz. 1858, 111,470; Dzien- 
lit. 1857, 866, 874, 883, przez Gędźbę. 
Przegl. Pozn. 1857, t. XXIV, 53; Gaz. 
warsz. 1856, nr. 206; Przegl. wielkop. 
1867, s, 383; Kron. wiad. kraj. 1857, nr. 
55; Zob. kal. Ungra 1882, s. 12. 

4323. Karasowski. Krakowiaki i ma- 
zurki z okolic Krakowa, zebrał... Kraków 
1874, 8», kart. 2, s. 138. 

4324. Kolędnik, czyli wybór pieśni na 
Boże Narodzenie. Lwów 1875, 80, s. 63. 4325. Kolędy, zob. Pastorałki. 

4326. Kołysanka ludowa. Wisła VIII, 
824. (Ella de Schoultz-Adajewska; z franc. 
przełożył Karłowicz J.) ; IX, 132, 416 (Ko- 
werska Z. A., Piątkowska I., Chamska H., 
Kopiec M., Karłowicz J.); X, 146 (Koro- 
tyński L. S.); XIII, 45 (Piątkowska 1.); 
XIV (Łopaciński); XV, 218 (Piątkowska I.). 

4327. Konopka Józef. Pieśni ludu kra- 
kowskiego, zebrał J. K. Z ryciną i mu- 
zyką. Kraków 1840, 8\ a. V, 165i6tabl. 
muzyki w 4-ce. 

Rec. Bibl. warsz. 1840. 

4328. Kopeć J. S. Pieśń przy kołysce 
(z Bronowa). Zar. śi. rok II, zesz. 3, s. 138. 

4329. Kopiec Marcin. Kołysanki ze 
Starej wsi, Proszowca, Nowych Zagród 
i innych miejscowości pod Raciborzem 
na Górnym Śląsku (z melod ). Wista IX, 
135. 

4330. Kopernicki Izydor, Dr. Pieśni 
Górali beskidowych z okolic Rabki. Zb. 
XII, 117-226. 

4331. Korabicz J. Słówko o pieśniach 
ludu. Nowiny 1882, nr. 287. 

4332. Koraszewski Bronisław. Śpie- 
wniczek górno-śląski, wybór najważniej- 
szych piosenek ludowych. Opole 1893, 
16-ka, s. 48. 

4333. Korotydska Zofia. Pieśni ludo- 
we zapisane we wsi Zapniowie (gmina 
Chybice, w pow. Iłżeckim, gub. Radom- 
skiej). Wisła XV, 738. 

4334. Korotyriski Ludwik S. Zbiorek 
pieśni ludowych Joachima Lelewela. Pra- 
wda, książka poświęcona Świętocho- 
wskiemu, Warszawa 1899, s. 220—223. 

Rec. H. Łopaciński, Wisła XIV, 347. 
Zob. księga pam. ku czci A. Mickiewi- 
cza t. I, s. 83-92. 

4335. Korotyriski W. Kantyczki i ko- 
lędy. Tyg. ill. 1890, II, 394. 

4336. Kościałkowska St. Pieśni ludo- 
we z powiatu Sokolskiego (gub. Grodzień- 
ska). Wisła XV, 462. 

4337. Kościesza. Polskie pieśni patryo- 
tyczne. Kronika rodź. 1905, s. 694. Bibliografia ludoznawsŁwa 153 4338. Kościesza. Zakazane pieśni pol- 
skie pod zaborem pruskim. Dzień, Pozn. 
1905, nr. 119, 130. 

4339. Kossowski Maurycy. Pieśni ludu 
polskiego, z nutami. Prayj. dzieci 1862, 
67-70, 127, 225. 

4340. Kowalski Antoni Zbiór najulu- 
bieńszych pieśni na potrzeby » Parku 
młodzieży sądeckiej*. Nowy Sącz 1896, 
8«, s. 79 i III. 

4341. Kowerska Zofia A. Kołysanki 
z Józwowa. Wisła IX, 132, 416 (z me- 
łodyamil 

4342. — Dwie pieśni, odpowiadające baj- 
kom Grimmów (Jasicę, pow. Opatowski 
i Żółkiewska, pow. Krasnostawski). Wi- 
sła XIII, 342. 

4343. — Nowa pieśń ludowa (z me- 
lodyąl. Wisła XIV, 757. 

4344. Kozłowski Kornel. Pieśni ludu 
w Czerskiem. Kalend illustr. dla Polek, 
1865. s. 20. 

4345. Krakowiak mazurski z okolicy 
Ciechanowa. Wielkopolanin 1849, nr. 50, 
s. 155. 

4346. Krakowiaki i pieśni towarzy- 
skie. Wadowice 1871, 8», s. 143; 1874, 
12-ka, s. 143; 1876, 12-ka, s. 143; 1878, 
16-ka, s. 143; 1876, 16-ka. s. 144; 1887, 
1898, 16-ka, s. 144; 1901, 16-ka, s. 144 
(wydanie trzynaste) (wszystkie wyszły 
u Fołtyna). Bochnia 1868, 1869, 1870, 1872. 
Kraków 1862 (336 krak.), 1870(370 krak.), 
Lwów 1863, 1864, 1871 (814 krak.). Zob. 
Rozm. w. II., 217; IV, 195. Warszawa 
1805, 1806. 1807, 1823. 

4347. Kratzer K. Dumka z motywów 
ludowych (śpiewana na koncertach przez 
Al. Myszugę). Echo VI, 180. 

4348 Krćek Franciszek, Dr. >Babaufa- 
rosa«. Lud V, 81. 

4349. — Pieśń ku poświęceniu organ 
nowych w Ustroniu 1842 roku. Lud 
IX, 410. 

4350. — Nieznana kolenda (ostatnia 
ćwierć wieku XVI lub początek XVII- tego). 
Pam. lit. 1908, 136—139. 

Bibliografia ladoznawstwa. 4351. Kręiołkówna. A nie ta pta- 
szyna, co nad gajem siada. Zar. śl. 
1908, II, 80 (z melod.). 

4352. Król Kazimierz. Próbka twór- 
czości ludowej. Wisła VII, 594. 

4353. Królikowski F. Rozprawa o śpie- 
wach z muzyką i o zastosowaniu poezyi 
do muzyki. Pam. warsz. IX, 399; X |1818), 
3, 143, 273, 433 (Zajmuje się i pieśnią 
ludową). 

4354. Króliriski Kazimierz. O ludowej 
muzyce i jej kapłanach. Lud XV, 61. 

4355. Krynica ludowej poezyi (Z oka- 
zyi wydania pieśni ludowych przez Z. 
Glogera). Bies. liter. 1877, I, 205. 

4356. Krzywicki Ludwik. Ballada Kur- 
piowska o zamordowaniu żony przez 
męża. Wędrowiec 1881, II, 218. 

4357. Ksawery. Pieśni ludu sando- 
mierskiego, zbierane przez... Materyały 
do etnografii polskiej (»Na wojenkęt). 

(Odmiana pieśni zapisanej u Kolberga, 
ser. I, s. 270; XXI, cz. II, nr. 142 i w Ma- 
zowszu, III, nr. 419). Gaz. Rad. 1891, 
nr. 31, 49, 99. Zob. Łopaciński. 

4358. — Pieśni śpiewane podczas uro- 
czystości Sobótki. Gaz. Rad. 1893, nr. 25. 

4359. — Szczodraki. Pieśń śpiewana 
w dzień Trzech Króli (w pow. Sando- 
mierskim). Gaz. Rad. 1894, nr. 2. 

4360. — Dwie pieśni ludowe (kościelna 
i świecka). Gaz. Rad. 1894, nr. 1. 

4361. Kuczera Fr. Pieśni śpiewane 
przez dziewczęta w Krasnej pod Cieszy- 
nem w Poniedziałek Wielkanocny, z oka- 
zyi chodzenia z »gojiczkiem«. Zar. śl. 
1908, III, 158. 

4362. O Kujawianka biednaż ja. Pieśń 
z nut. Ruch m«z. 1859, 381. 

4363. Kukułki, z pieśni ludu. Niezap. 
1843, s. 108. 

4364. Piosnka Kurpia: »0j bracia, Iza 
łzę goni, wspomnieć, serce pękat. Wiel- 
kopolanin 1849, s. 207. 

4365. L. T. Pieśni ludowe. Dwon. liter, 
oddz. I, t. IV, s. 373. 

4366. Laskowski Kazimierz. Po trzech 164 Franciszek Gawelek wiekach (Z Kalwaryi Zebrzydowskiej. 
Przytacza piosnkę śląską). Kur. Warsz. 
1902, nr. 224. 

4367. Lassota W. Śpiewnik wielko- 
polski, zawierający pieśni patryotyczne, 
narodowe, polonezy, kujawiaki, krako- 
wiaki, mazury i t d. (tytuł dłuższy). 
Poznań 1909, 16-ka, s. 288 i VIII. 

4368. Lećg Leonard. Pieśń o Napo 
leonie I. Lud II, 171. 

4369. Lenartowicz Teofil. Piosn i 
gminne — zdanie o nich. Tydz. Piotra. 
XVII, 13. 

4370. Lipiński J. O poemacie sielskim. 
Pam. Warsz. 1815, I, 282 (Mowa i o pie- 
śniach ludowych). 

4371. — Piosnki ludu wielko- polskiego, 
zebrał i wydał... Oz. I. Poznań .1842. 
w 12-ce, s. 216. 

Hec. Wł., Bibl. Warsz. 1842, III, 627. 

4372. Lirnik polski, zawierający 547 
dumek, aryj, krakowiaków i piosenek 
ludowyci). Gniezno 1887, w32-ce, s. XXIV 
i 696. 

4373. — mały polski, zawierający dum- 
ki, arye, krakowiaki, oraz piosnki lu- 
dowe. Tamże 1887, w 32-ce, s. VII 
i 120. 

4374. Lompa J. Kilka pieśni ludu gui- 
no-śląskiego, ze zbioru...: Oławo, Oławo, 
ty nasza dziedzino... Urywek z pieśni 
o bitwie pod Szczekocinami. Piosnka 
dziewki służebnej. Przyj, ludu 1845, I, 
303-304. 

4375. Londzin Józef. Zbiór piosnek 
i różnych aryj ludu polskiego w powie 
cie Bielskim (na Śląsku) i sąsiednich 
wioskach Śląska Pruskiego w okolicy 
Pszczyny. Cieszyn 1902 (?) 

Rec. Dr. E. Farnik, Gwoiesz 1902, s. 
494, 518. 

4376. — Pieśń ludowa z okolic Biel- 
ska, zanotował melodyę i tekst... J. L. 
łZachodzi słoneczko w góry, lasy. Przy- 
szły na mnie ciężkie czasy o. Zar. śl. 1907, 
I, 41. 

4377. — Ej siadaj, siadaj, kochanie moje.. Z okolicy Bielska zanotował me- 
lodyę .1. L. Zar. śl. 1908, III, 1.S5. 

4378. Londzin J. Ty dziewucho miła, 
cóż tam będziesz robiła... Z okol. Bielska 
zanotował... Tamże 1908, III, 135. 

4379. — Modra chmureczka. W Za- 
brzegu zanotował J. L. Zar. śl. 1908, IV, 
187. 

4380. — Stoi na łączce olszynka... Ża- 
net, w Zabrzegu. Zar. śl. rok II, zesz. 1, 
s. 43. 

4381. — W tej chałupie twardo śpią... 
Zar. śl. rok II, zesz. 3, s. 133. 

4H82. — Świeci się Warszawa... Tam- 
że r. II, z. 4, s. 187 (Zarzecze). 

4383. — - Miałam kochaneczka... Zanot. 
w Zabrzegu... Tamże 1910, 40. 

4384. — Za lasem jodłowym. Tamże 
1910, 84. 

4385. — Szeroka jest woda... Zanot. 
w Zabrzegu. Zar. śl. 1910, 146. 

4386. — Miałam kochaneczka... Tamże 
1910, 150 

4387. Lubieński Cz. Wianek pieśni 
g(jrno-śląskich. Chełmno 1867. 

4388. Lebiński Władysław, Dr. Piosnki 
ludowe i powiastki z Prus Król. i Pozn. 
Lud II, 274. 

4389. Lepkowski J. Nowe lato (o ka- 
lendach). Gaz. warsz. 1853, nr. 25. 

4390. Łopaciński Hieronim (L. R). Pie- 
śni ludowe mazurskie zawarte w pracy 
H. Frischbier'a p. t.: Preussische Volks- 
reime und Volksspiele (Altpr. Monatschr. 
t. XXVIII, 578). Wisła VI, 691. 

4391. — Dwie pieśni z Łęczyckiego 
(»zal przez uwagi, mąz zóne bije«, i od- 
miana pieśni znajdującej się u Kol- 
berga w Łęczyckiem, s. 96, nr. 144). 
»Prosna« 1895. 

4392. — Do pieśni ludu sandomierskie- 
go. Wisła V, 675, 974; VI, 252. 

4393. — Do pieśni na temat »Króla 
Leara« (z miejscowości Nawieś w bliz- 
kości Cieszyna). Wisła IX, 769. 

4394. — Nowe odmiany pieśni na te- 
mat »Króla Leara«. Wisła XII, 211, Bibliografia ludoznawstwa 155 4395. — Do pieśni o grzybach, wspo- 
mnianej w Panu Tadeuszu. Tyg. ill. 1899, 
s. 523 -52i; Wisła XIII, 676-677. 

4396. Łopaciński Hieronim. Jeszcze 
o Bwoj nie grzybów*, wspomnianej w »Pa- 
nu Tadeuszu*. Wisła XVI, 105. 

4397. — Do »Nowej pieśni ludowej*. 
Wisła XV, 134. 

4398. — Pieśń do św. Floryana. Wisła 
XVI, 465. 

4399. Łyskowski Ignacy. Pieśni gn»in- 
ne ludu polskiego w Prusach Zachodnich 
zebrane przez... Brodnica 1854, 8', s. XII 
i 66. 

Rec. Gaz. warsz. 1855, nr. 318. 

4400. — Toż, wyd. II pomnożone przez 
J. Chociszewskiego. Gniezno 1907. 8", 
s. 68. 

4401. M. A- Krakowiaki, wyd. czwarte, 
pomnożone i poprawione przez A. M. 
Bochnia 1872. w 16-ce, s. 142. 

4402. — Śpiewak wesoły, z nad Raby, 
ziemi proszowskiej, czyli zbiór kieszon- 
kowy najulubieńszych pieśni światowych, 
a ryjek miłosnych, różnych wierszy i kra- 
kowiaków, zebrał... Tamże 1868, w 16-ce, 
s. X i 204. Toż, tamże 1871. Toż, czyli 
Wianek z najpiękniejszych i najulubień- 
szych nowych i dawniejszych narodo- 
wych, towarzyskich, ludowych i teatral- 
nych pieśni uwity. Wydanie trzecie etc... 
Tamże 1874, w 24- ce, karta 1, s. XIV 
i 454. Toż, wyd. czwarte. Tamże 1876, 8», 
s. XVI i 512. 

4403. M... Szczęsny. Pobitna pod Rze- 
szowem, ['owieść z czasów konfederacyi 
barskiej podług podań ludu i równo- 
czesnych rękopisów. Wesele. T3'g. Lwów. 
1850, nr. 7 (Przytacza pieśni weselne). 

440if. Maciejowski W. A. Nauki i sztu- 
ki piękne w Polsce aż do czasów Ka- 
zimierza W. Kwart. nauk. IV, 137 
(Wzmianki i o pieśniach ludowych). 

4405. — Pieśni gminne i wzgląd na 
nie historyczny. Mag. powsz. 1840, VII. 
Toż w Albumie liter. Wójcickiego 1848, 1. 

4406. Magierowski L. Pieśni z mia- steczka Jaćmierza i Posady Jaćmier- 
skiej w pow. Sanockim. Lud 1895, 262. 

4407. Majeranowski K. Śpiewki na- 
rodowe ze Studni Artezyjskiej i Krako- 
wiaki z Wesela krakowskiego. Kraków, 
J. Wildt, 1848, w 16 ce, s. 8. 

4408. Majorkiewicz J. Pierwszy za- 
wiązek literatury w pieśniach i poda- 
niach ludu. Prz. nauk. lit. (Poznań) 
18 17, 1. 7. 

4409. Makowiecki Aleksander. Kan- 
tyczki (Podaje ogólne uwagi o kanty- 
czkach) Opiek. dom. 1866, s. 53. 

4tl0. Małecka Wanda. Pieśni Wandy. 
(We wstępie traktuje o ważności pieśni 
gminnych). Rozm. dod. Korsp. Warsz. 
1826, I, 17—19. 

4411. — O pieśniach w ogólności. Tyg. 
muz. 1820, s. 21, 25, 29. 33, 41, 101. 

4412. Marek Paweł. Góry, doły, czarny 
las... Śpiewała M. Mrocówna, zanot. 
P. M. Zar. śl. rok U. zesz 1. s. 41. 

4413. — Świeć miesiączku pomalutku. 
(Śpiew. K. Tolaszówna, K. Markowa). 
Tamie rok. II, zesz 2, s. 88. 

4414. — Kolęda ludu śląskiego. Śpie- 
wał Paweł Gabryś, chałupnik w Rychuł- 
dzie, melodyę i tekst zanot. P. M., nau- 
czyciel w Bąkowie, przy Rychułdzie. Zar. 
śl. 1910, 44—48. 

4415. Maszyriski Piotr. Dwie piosnki 
ludowe na jeden głos z towarzyszeniem 
fortepianu. Warszawa 1893. 

4416. Matlakowski Władysław. Melo- 
dya dożynkowa (ze wsi Zbijew, pow. 
Włocławski). Wisła IX, 538. 

4417. — Przy międleniu lnu na Pod- 
halu. Wisła VIII, 211-224. (Pieśni). 

4418. Matuszyński H., ks. Kiej nade 
wsią gęsi pasła... Zanot. w Rychwałdzie 
ok. r. 1860. Zar. śl. 1910, 145. 

4419. — W jarząbkowym lesie... Zanot. 
w Suchej. Tamże 1910, 145. 

4420. — Na tym naszym placu goi- 
czek... Tamże 1910, 150. 

4421. — W malinowym gaju. Tamże 
1910, 150. 166 JPranciszek GaweJek 4422. Mauss Józef. Śpiewy ludu. Przy- 
tacza kilka krakowiaków i mazurków 
w j. polsk. i w przekładzie niemieckim 
Dornbacha. Pielgrz. Lw. 1822, s. 86-95 
(Do tegoż muzykę ułożył Moroński). 

4423. Mazur Józef. » Posła baba do fa- 
rosa« (Pieśń). Lud IX, 187. 

4424. Mazur mącznicki. Hej parobcy, 
hej chłopacy, starzy, jarzy, jacy, tacy. 
Pismo dla ludu 1845, kwiecień, s. 119. 

4425. Miarka Karol. Kantyczki, kolędy 
i pastorałki w czasie świąt Bożego Na- 
rodzenia po domach śpiewane, z doda- 
tkiem pieśni przygodnych w ciągu roku 
używanych. Mikołów 1904, 8o, s. 704. 

4426. Michałowski Z. Okrężne (Pieśni 
żniwiarzy w pow. Błońskim, gub. War- 
szawskiej). Wisła XV, 648. 

4427. Mickiewicz Adam. O kolendach. 
Przedświt 1903, nr. 296. 

4428. Milewska Jadwiga z Rembówka. 
Kołysanki z Ciechanowskiego. Wisła XV, 
17—26 (z melodyami). 

4429. — Śpiewy dożynkowe, zebrane 
w Rembówku (pow. Ciechanowski, gub. 
Płocka). Wisła XVI, 640. 

4430. Milion piosenek, wybór najpię- 
kniejszych aryj i kupletów z operetek i ko- 
medyjek, oraz zbiór najpopularniejszych 
piosnek ludowych, część 2-ga. Warszawa 
1895, 8», s. 92 i IV. 

4431. Mioduszewski Michał Marcin, ks. 
(*1787, i 1868). Pastorałki i kolędy z melo- 
dyami, czyli piosnki wesołe ludu w cza- 
sie Świąt Bożego Narodzenia po domach 
śpiewane a przez X. M. M. M. zebrane. 
Kraków 1843, 8^, s. 221. Toż, wyd. dru- 
gie znacznie pomnożone, z Nowenną. 
Kraków 1868, w 12-ce, s. III i 910. Toż, 
bez melodyj, w formie kantyczek. Kra- 
ków 1843, w 16-ce, s. 478. Toż, czerpane 
z rękopisów od roku 1695. Wyd. III po- 
mnożone, z Nowenną do Bożego Naro- 
dzenia. Kraków 1871, w 12 ce, s. 723 
i XII. Toż, wyd. czwarte. Rzeszów 1876, 
16-ka, s. 256. Toż, wyd. piąte. Tamże 
1890, 16-ka, s. 256. 4432. Młynek Ludwik. Uwagi nad pie- 
śniami ludu wielickiego, Lwów 1897, 
8°, 8. 26 (z ryciną). (Odbitka z III t. 
Ludu). 

Rec. S. Udziela, Kwart. hist. Xii, 568. 

4433. — Uzupełnienie pieśni »AntroŁ 
rekruty do szkoły «. Lud III, 273, 384. 
Zob. Gonet. 

4434. — Kilkanaście pieśni z Wado- 
wickiego. Lud IX, 391. 

4435. Moczyński Leon, ks. Śpiewnik 
parafialny, czyli zbiór pieśni kościelnych 
powszechnie używanych. Włocławek, 
druk Wł. L. Anczyca w Krakowie 1893, 
16-ka, s. IV i 279 z nutami w tekście. 

4436. Morcinek Jan. Hólej, hólej, hól- 
ka... Zar. śl. r. II, z. 4, s. 187, 

4437. — Coś tam w lesie puknęło... 
mel. z Trzyńca. Zar. śl. (1908) rok II, 
zesz. 1, s. 42. 

4438. — Hej na moście trawa rośnie. 
(Zanot. w Trzyńcu). Tamże rok II, zesz, 
2, s. 88. 

4439. — Sikoreczka świergoli. Tamże 
II, 89. 

4440. — Szumi dolina, szumi gron... 
Śpiew. Z. Szotkowska, zanot. z mel. J. 
M. Zar. śl. r. II, zesz. 3, s. 132. 

4441. — Stała się tako przyczyna. Za- 
not. mel. w Błędowicach J. M. Zar. śl. 
1910, 41. 

4442. — Tam za Krakowem na błoniu... 
Zanot J. M., śpiewała Z. Szotkowska 
w Zywocicach, Tamże 1910, 147. 

4443. Morzkowska Walerya. Kolędy. 
Nasze Kłosy 1902, s. 6. 

4444. Munchheimer A. Z motywów 
ludowych. Melodya na fortepian do słów: 
»Hej na górze dębina, Przy dębinie do- 
lina*. »Dla Stryja*. Lwów 1886, s. 73. 

4445. Muszyński Stanisław, Dr, Pieśń 
o Ameryce (ułożona przez jednego z emi- 
grantów). Wisła XV, 197. 

4446. Z Mzurowa. Kto się w Polsce 
rodzi (Piosnka wachmistrza polskiego). 
Tydz. Piotrk. 1874, 12. 

4447. Nadmorski, Dr. Pieśni ludowe bibliografia ludoznawstwi 15? i bajki w Malborskiem. Wisła III, 
749. 

4448. Nehring WL, Dr. Sprawozdanie 
o dwóch pracach konkursowych na te- 
mat: Polskie pieśni kościelne, używane 
w kościołach katolickich od najdawniej- 
szych czasów aż do końca XVI wieku 
Odbitka z RTPN. Poznań 1891, 8", s. 17. 

4449. Niewiadomski Stanisław. Nieza- 
pominajki, zbiór pieśni narodowych na 
fortepian, z tekstem. Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt (rok ?). 

44.Ó0. Niewiarowslci Aleksander. O pie- 
śniach ludu polskiego. (Z podaniem kilku 
pieśni lud.). Przgln. 1844, III, 176. 

4451. Noel L. Lutnia Polska. Zbiór 
pieśni i piosenek obyczajowych i okolicz- 
nościowych... opracował. Poznań 1885, 
8\ 4 tomiki. 

4452. Noskowski Zygmunt. Dwanaście 
pieśni ludowych na chór męski (op 51). 
Warszawa i Kraków 1898. 

4453. Notatki o kolędach. Gwciesz 1904, 
nr. 53. 

4454. Z nad Noteci. Piosenki miej- 
scowe. Zorza 1902, nr. 46. 

4455. Nowakowski Jakób, ks. Kolendy 
Lwów 1857, 80, s. 16. 

4456. — Kolendy nowe. Kraków 1853, 
w 12-ce, s. 3. 

4457. Odyniec Antoni Edward. Rzecz 
o śpiewach ludu, między rzekami : Bugiem, 
Wkrą i Niemnem mieszkającego. Nowor. 
polsk. 1833, s. 117-143. 

4458. Opatowski. Z wycieczki do Ujaz 
dowa (Przytacza kilka piosenek). Gaz. 
Rad. 1888, nr. 71, 74 i 75. 

4459. Owczarzyczku, polekutku graj. 
(Przyczynek do motywów zabójstwa sio- 
stry przez siostrę). Przyj, ludu 1845, I, 
228 i 229. 

4460. Pankiewicz E. Pieśni ludowe 
(nuty). Echo IV, 483; V, 594, 682. 

4461. Parczewska Melania. Trzy pio- 
senki śpiewane przez dziewczęta z Roz- 
barka. Wisła XV, 644. 

4462. Pastorałki i kolendy w czasie świąt Bożego Narodzenia w domach śpie- 
wane. Częstochowa 1872. 

4463. Pastorałki. Częstochowa 1880, 24- 
ka, s. 858 i XXVI. - Bochnia 1868. — War- 
szawa 1830. — Kraków 1887, 1890. — 
Pam. nauk. III, 25. — Przyj, ludu 1842, 
I, 78. - Dzwonek 1860, III. — Gaz. warsz. 
1884, nr. 291 (o opracowaniach kolęd). — 
Gaz. rad. 1892, nr. 8. — Gaz. świąt. 1893, 
nr. 626. — Wisła VII, 228. — Przegl. Iw. 
1893, nr. 29. — Kur. warsz. 1901, 355.— 
Kołomyja 1876. — Gwciesz. 1904, nr. 53 
(najstarsza kolęda polska). — Kur. Iw. 
1904, nr. 357. — Dzień. kuj. 1905, s. 5. 
(Geneza i rozwój kolęd). 

4464. Pauli Zegota. Pieśni ludu pol- 
skiego w Galicyi. Lwów 1838, 8", s. 2 ni., 
234 i 3 ni. 

4465. — Pieśni ludu ruskiego. Lwów, 
tom 1, 1839, s. 4 ni., 177 i 3 ni., t. II, 1840, 
s. 205 i 12 ni. 

Rec. Rozmait. Iw. 1840; Bibl. Warsz. 
1841; Lwowianin 1840, 96. 

4466. Pawłowski Paweł, ks, Kolendy 
czyli pieśni o narodzeniu Pana Jezusa, 
zebrał... wydanie trzecie, powiększone. 
Warszawa 1900, 16-ka, s. 93 i II. 

4467. Pazdowski T. Pieśni polskie pro- 
testanckie w XVI w. Spr. gimn. Jasło, 
1899, s. 5-38. 

4468. Petrow Aleksander. Pieśni ludu 
ziemi Dobrzyńskiej. Zb. II, 35 — 100 (z mel.). 

Rec. Wł. Smoleński, At. 1879, IV, 165. 

4469. Piątkowska Ignacya. Miłość 
w pieśniach ludu Sieradzkiego. — Up., 
s. 470—474. 

4470. — Pogadanka o pieśni gminnej 
i uroczystościach weselnych. Kaliszanin 
1886, nr. 23 i 26. 

4471. — Pogadanka o ważności pieśni 
ludowych i uroczystościach Kupały. Tam- 
że 1886, nr. 54. 

4472. — Żebracy, pieśni ich i znacze- 
nie, jakie posiadają u ludu w ziemi Sie- 
radzkiej. Kaliszanin 1889, nr. 96 i 97. 

4473. — Pieśni ludu w ziemi Sieradzkiej 
przy Sobótce i na weselu. Wisła III, 516. 16S Franciszek Gawelek 4474. Piątkowska Ignacya. Pieśni ludu 
w ziemi Kaliskiej. WisJa III, 767, 

4476. — Kołysanki ze Smardzewa pod 
Sieradzem. Wisła IX, 133, 418 (z melod.). 

4476. Pierzchała Ludwik. Piosenki ma- 
zurskie w Krośnieńskiem, zebrał... Lud 
III, 158. 

4477. Pieśrt gminna (z dyalektu pod- 
laskiego). Nowor. polsk. 1833, s. 145. 

4478. Pieśni: o dwóch braciach mąd- 
rych a o trzecim głupim. Braterstwo 1864, 
zesz. 1, s. 30. 

4479. — — dziewczynie z ziemi Pro- 
szowskiej. Zorza 1902, nr. 8. 

4480. — flisaków z pod Krakowa. Rozm. 
w. II, 220. 

4481. — gminne. Przyj, ludu 1836, I, 8, 
24, 72, 128, 133, 144, 152, 168, 192, 208; 

1836, II, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 
272, 288, 290, 304, 344, 384, 392, 400, 416 ; 

1837, II, 352, 368, 376, 400. Rozm. Iw. 18i5, 
315. Przyj, ludu 1835, I, 176, 184, 192, 208. 

4482. — góralskie. Dzwonek X, 163. 

4483. — kaszubskie. Gryf 1910, 186-187. 
Zielona łączka, modry kwiat (z nut.). — 
Z tamtej strony jeziora. — Chodzi koza 
wedle płota. — Miał pewien ojciec trzy 
córy. — Daleko, szeroko listeczki na klo- 
nie. — Pani matko, goście jadą. — Idzie 
Jaszek bez las. — Z góry rosa pada. — 
Ach Jaszulu, gdzie ty idziesz? — Na 
Rotębarskim polu (z nut.)..— Weź konia 
do stajni (z nut.). Gryf t. I, s. 156—271. 
W niedzielę rano. — Dwa serduszka, 
cztery oczki. — Stan małżeński jest to 
ciężki. — W Olszenie. — Na ne stronie 
polka. — Cotka. — Zaszło słińce za las. — 
Wysoka góreczka. — Świeci słonko 
w okno moje. — Przyśpiewki. — Kiedyż 
ja też będę z Rotęrbarku wędrować. — 
Jaśku, Jasineczku. Gryf 1910, s. 299—379. 
Jak mężowie grzesznie żyją. — Jechał 
Jasek w pole orać. — W zielonym gaju 
(z mel.). — Z tamtej strony jeziora (z me- 
lodyą). — Po.szedł ojciec do karczmy. — 
Mamulo moja (z mel.). — Talary moje. — Cztery miie boru — Za miasteczkiem na 
góreczce (z mel.). — Bel to jeden gbur- 
czyk (z mel.). — Ulan piękny, ułan ładny.— 
U jezioreczka u zimnej wody (z mel.). — 
Siałem, ja żem siałem (z mel.). — Miał 
pewien ojciec trzy córy (z mel.). — O mój 
Boże, o mój Boże. — O ja nieszczę- 
śliwy. — Jak ja sobie wspomnę o mojej 
młodości. — O dziewczę płaczesz. — Hu- 
laj dziadku. — Na Podolu biały kamień. — 
Hej! hura, hura. Gryf 1910, s. 26-299. 

4484. Pieśni i kolędy. Chicago 1902, 
16-ka, s. 30. 

4485. — z okolic Krakowa. Kai. Wildta 
1859, 86-88. 

4i86. — ludowe. Szkoła p. 1852, zesz. 
V, 197; Muz. dom. 1835, 342. 

4487. — Kurpiów na Boże Narodź. Gaz. 
liter. 1860, 80. 

4488. — do mazurka, czyli drobnego. 
Rozm. w. II, 65. 

4489. — ze Mstowa. Tydz. Piotr. III, 9. 

4490. — narodowe. Lwów 1888, 8°, s. 94 
i 48. 

4491. — z okolic Oławy na Śląsku 
(piosnka o zającu). Goniec krak. 1829, 1115. 

4492. — z Osterode w Prusach Wschod- 
nich. Przyj. ludu 1839, I, 39, 47, 53. 

4493. — Podhalan. Gwciesz. 1856, 5, 
12, 68, 77, 101. 

4494. — ludu polskiego na Śląsku. T. I. 
Cieszyn 1908, zesz. I, 4-ka, s. 16. Doda- 
tek do oZarania Śląskiego*, rocznik II, 
zesz. 1. Odbitka z 1 roczn. sZarania Śląs- 
kiego*. Zesz. II. Tamże 1909, 4-ka, s. 16 
(odb. z II roczn. »Zarania«). 

Hec. Dr. Zdziarski, Przegl. powsz. 1910, 
III, 128. Zob. Gwciesz. 1855, 59. - Gaz. 
robotnicza 1901, 31. 

4495. — z Warszawy przysłane: Dzię- 
kuję ci, matko, coś mię wychowała... (Od 
Tuliszkowa). — Jedni będą płakać — 
a drudzy żałować, A ty biedny Polak 
musisz maszerować... (Od Końskich). — 
Jedzie Jasio z wojenki, koło niego las 
cienki... (Od Puław i Końskowoli). — Bibliografia ludoznawsŁwa 159 Gałą nockę nie spala, całą nockę pła- 
kała... (Od Ostrołęki). — Z tamtej strony 
Łukowa stoi tam ciemny las, Oj pójdę 
ja, wyjrzę ja, czy nie jedzie kto do nas... 
(Od Czerska do Karczewa). — Oj zabu- 
jały białe łabędzie na wodzie, Oj zapła- 
kali młodzi rekruci w pochodzie... (Gład- 
czyn pod Pułtuskiem). — Rozbujały się 
siwe gołębie po wodzie, Zadumali się 
młodzi rekruci w pochodzie... (Od Szczu- 
cina i Augustowa). Przyjaciel ludu 1847, 
II, 296-336. 

4496. Pieśni weselne z okolic Krakowa. 
Rozm, w. II, 88. 

4497. — — dla młodzianów i drużbów 
wraz z przemowami. Poznań 1854. 

4498 — — mazurów podkarpackich. 
Zbier. liter. 1837, 60. 

4499. — wiejskie na cztery pory roku. 
Pam. Lacha z Lachów 1864 (Lipsk, wyd. 
Zienkowicz). 

4500. — wielkopolskie. Kur. pozn. 1901, 
581. 

4501. — wyżynkowe. Rozm. w. IV, 43. 

4502. O pieśniach ludowych pisali ») : 
Gazeta polska 1830, nr. 317; 1831, nr. 9; 
Kwart. nauk. 1835; Pam. Nauk. 1837, I, 
317 ; Nowor. polski płci pięknej poświę- 
cony 1833, s. 132 (Warszawa); Przyjaciel 
ludu 1837, I, 75; Rubon 1843; Podbere- 
ski. Roczn. liter. 1843; Zatorski. Prze- 
gląd nauk. 1846; Nowiny 1855. II, 470; 
Estreicher Karol, Nowiny 1857, nr. 94, 
95, 96; Tyg. muz. 1820, 21-22, 25-26, 
29-30, 33-3^, 41-42, 101-104; Pątnik 
naród. 1827, -90-128; Dodlp. I, 21, 45, 53, 
65, 97, 105; Przegl. liter. 1883, nr. 14 i 15; 
Czasop. Bibl. Ossol. 1833; Przegl. nauk. 
liter. 1842-44; Szechowicz w Semennaja 
biblioteka 1855; Zbieracz liter. 1838, III; 
Wizer. i roztrząs. nauk. 1835, IV, s. 
5-42. 

4503. Piestrak Feliks. Szopka wielicka. Pieśń górników: 1) »Górnik rano wstaje, 
na szyb się wybiera*. 2) » Wyjechał my- 
śliwy, cały dzień poluje*. Nasz kraj 1907, 
IV, 765 i 766. 

4504. Pieśniarz polski. Zbiór melodyj 
swojskich, aryj, dumek, krakowiaków, 
marszów, kujawiaków, obertasów i t. d. 
Tom I. Mikołów -Warszawa 1903, 8°, 
s. 272. 

4505. Płaza z Plazówki. Dodatek do 
piosnek Podhalan. Gwciesz. 1856, s. 164, 
172. 

4506. Podgórski Maryan, ks. Pięć szczo- 
draczych kolęd. Dzień, liter. 1897, I, 298. 

4507. Pol Wincenty. Volkslieder der 
Polen gesammelt und iibersetzt von W. P. 
Leipzig 1833 (30 pieśni karpackich). 

4508. — Pieśni wiejskie. Muz. dom. 1835, 
s. 368. 

4509. Polska korono... Przyj, ludu 
1846, I, 159 (Od Piątku). 

4510. Pustówka P. W szczerem polu 
grusza stoi. Śpiewał J. Lipowczan, zano- 
tował z mel. P. P. Zar. śl. 1908, rok drugi, 
zesz. 1, s 39. 

4511. — Ej znam ptaszka w lesie. Śpie- 
wał J. Lipowczan, zanotował P. P. Tamże 
1908, 40. 

4512. — Na podgórskiej kępie zielony 
goj. Śpiewał A. Lipowczan w Goleszowie, 
notował z melod.... Zar. śl. 1908, III, 131. 

4513. — Siedlaczek miał trzy cery. Śpie- 
wał Jan Dziekanik, zanotował z mel. P. P. 
Tamże 1908, III, 133. 

4514. — Mojiczek (gaiczek) zielony. 
Tamże 1908, III, 134. 

4515. — Pieśni śpiewane w Wiśle przez 
dziewczęta chodzące w W. Poniedziałek 
z igojiczkiem.. Zar. Śl. 1908, III 158. 

4516 — Ej koło Cieszyna. Śpiewał P. 
Mojeścik, spisywał P. P. Tamże 1908, IV, 
186. 

4617. — Ma miło dzieweczko. Śpiewał *) Są to przeważnie prace o treści ogólnej, zawierające krótsze lub dłuższe 
wzmianki o poezyi ludowej. Niektóre z nich są anonimowe, przeto zebrałem je 
azem, by ułatwić badaczowi ich odszukanie. 160 Franciszek Gawelek A. Lipowczan w Goleszowie, z;inotowal 
W P. Zar. śl. 1908, IV, 188. 

4618. Pustówka P. Trzysta buczków 
we dworze. Śpiewała E.Olszar w Mnisztwie 
lS90r., zanot. z melod. P.P. Tamże (1909), 
rok II, zesz. 3, s. 130. 

4519. — Zabili my kohóta. Tamże 1909. 
s. 180. 

4520. — Za naszą stodołą. Śpiew. J. Li- 
powczan w Goleszowie, zanot. P. P. 
Tamże 1909, 132. 

4521. — Moi mili goście. Pieśń weselna 
z Wisły, zanot. P. P. Tamże 1910, 38. 

4522. — Ach nieszczęsny, zasmucony. 
Piosnka weselna wiślańska Tamże 1910. 
s. 43. 

4523. — Ej swoboda, swobodziczka 
Śpiewał P. Herczyk w Ustroniu 1909, za- 
not. z mel. P. P. Tamże 1910, 39. 

4524. Pyrek Jan. Piosnki żołnierskie. 
Lud Xn, 23:^. 

4525. R. L. Kolendy i pieśni ma Boże 
Narodzenie, z różnych przez władzę du- 
chowną aprobowanych ksiąg zebrane, 
przez L. R. Poznań 1877, w 16-ce małej, 
s. 96. 

4526. Radzikowski E. St., Dr. Zako- 
pane przed stu laty. Przytacza pieśni we- 
selne górali: 1) »Dana, moja dana, Nie 
pójdem za pana* ; 2) »Przypatrz-ze sie 
przypatrz, panie organista*; 3) » Góral ja 
z pod hali, mam nóżki ze stalio. Pamttrz. 
t. XXII, s. 151, 152 i 154. 

4527. — Historyczny kalendarz tatrzań- 
ski. Przytacza dwie piosnki góralskie: 
1) >A ja góral od Wadowic* ; 2) »Hej 
chłopiec-ci ja chłopiec z końca Rogoźni- 
cka€. Przegl. zakop. 1903, s. 3. 

4528. Rajnold Władysław. Trzy pieśni 
ludowe wspomniane w sPanu Tadeuszu«. 
Tyg. powsz. 1885, s. 151—152 (Pieśń o grzy- 
bach, o sprzedaniu żony Moskalom przez 
p. Cybulskiego i o żołnierzu tułaczu). 

4529. Rayski Konstanty. Śpiewki we 
wsi Białej Błotnej, w pow. Włoszczow- 
skim. Wisła IX, 345, 459. 

4530. — Śpiewki ze wsi Bodziejowice w pow. Włoszczowskim. Wisła XIII, 
339. 

4531. Rogada Jan. Śpiewak polski, za- 
wierający zbiór doborowych pieśni świa- 
towych i patryotycznych. Berlin 1896, 
16-ka, s. 144. 

4532. Roger Juliusz (f 1865). Pieśni ludu 
polskiego w Górnym Śląsku z muzyką 
zebrał i wydał... Di-, med. Wrocław 1863, 
8", 4 k. nieliczb. i 271 str. Toż, wyd. II. 
Tamże 1880, 8«, s. 6 ni. i 271. 

Rec. O. K., Bibl. Warsz. 1863, I, 153. 

4533. Różan J M. Wybór pieśni naro- 
dowych oraz dumek, aryj i okolicznościo- 
wych, zebrał i na 4 głosy mieszane uło- 
żył... New York 1899, 8°, s. VI i III z nu- 
tami w tekście. 

4534. Rudosławski K. Piosnki ludowe 
z Orońska (gmina Orofisko, pow. Ra- 
domski). Wisła XIV, 312. 

4535. Rumel Aleksandra. Pieśń dożyn- 
kowa we wsi Masie. Wisła XV, 13. 

4536. — Kilka pieśni ze wsi Masie. 
Wisła XVIII, 542. 

4537. S. Nasza pieśń religijna. Świat 
kobiecy 1906, s. 356. 

4538. S. F. Pieśń gminna: J)A w jednej 
wiosce cóż to się stało, dwoje się łudzi 
w sobie pokochało*. Nadwiślanin, zesz. 2, 
s. 83. 

4539. S. K. Pieśń o kowalu,°kowalisze 
i czeladniku, panu Kuśnierskim, w po- 
równaniu z dawniej znaną pieśnią o sta- 
rej kowalce. Wisła XIX, 94. 

4540. S. M. O gminnej poezyi ruskiej. 
Pam. Umiej, czystych. T. IV, s. 173-180. 

4541. Sadkowska Aleksandra. Piosnka 
weselna śpiewana w powiecie Płockim. 
Wisła XVIII, 643. 

4542. Saloni Aleksar.der. Pieśń poże- 
gnalna przy końcu wesela (Rzeszów, 
z melod.). Mat. X, s. 110 -227. 

4543. Sarna Władysław, Ks. Kolęda 
śpiewana w Szebniach (pow. Jasielski) 
w dzień Nowego Roku po domach przez 
szczodraków czyli kolędników. Lud III, 
s. 72. Bibliografia ludoznawstwa 161 4544. Sarna Władysław, ks. Pieśń lu- 
dowa religijna o odsieczy Wiednia przez 
Jana III. Lud III, 155. 

4545. Sarnowska Helena. Dwie melo- 
dye dożynkowe (ze wsi Choceń na Ku- 
jawach). Wisła XI, 8. 

4546. — Pieśni na okręinem (pow. 
Gostyński). Wisła XIV, 72. 

4547. — Śpiewka kujawska (pow. Wło- 
cławski). Wisła XIV, 687. 

4548. Sędzicki Fr. Pieśń kaszubska. Gryf 
1910, 332—335. 

4549. Sembrzycki Jan. Pieśni Mazu- 
rów Pruskich. Wisła III, 566; IV, 809. 

4550. Semkowicz Władysław. Pieśń 
o królu Sobieskim. Wi.sła XIV, 187. 

4551. — Krakowiaki (wieś Łęki, pow. 
Brzeski). Wisła XV, 202. 

4552. — Pieśń ze wsi Niedźwiedzy (pow. 
Brzeski). Wisła XV, 394. 

4553. Siarkowski Władysław, ks. 
Pieśni ludu polskiego z okolic Kielc. 
Zb. IV, 83-184. 

Rec. Hanusz J., Archiv 1882, VI, 417. 

4554. Siedlecki Jan, ks. Śpiewniczek 
zawierający pieśni kościelne z melodyami 
dla użytku wiernych. Wydanie nowe. 
Warszawa 1902, 8o, s. 385. 

4555. Siemieriski L. Kolberga »Pieśni 
ludu«. Zob. Kilka rysów z literatury i spo- 
łeczeństwa, t. II, od r. 1848-1858. 

4556. Sikorski J. Pieśń polska Prze- 
gląd (Lwów) 1890, nr. 165—169. (Art. 
umieszczony w The musical World and 
dramatic Observer, tyg. ang., kreśli roz- 
wój historyczny pieśni w Polsce). 

4557. Skarbczyk ulubionych piosenek... 
oraz zbiór najpopularniejszych śpiewek 
ludowych. Warszawa 1896, 8\ s. 92 i IV. 

4558. Skromny. Piosenki śląskie. Warta 
1875, s. 395. 

4559. Skrzyńska Kazimiera. Echa szu- 
miącej Dąbrowy. (Autorka przytacza dużo 
pieśni ludowych). Kalend. Ijubelski 1891. 

4560. Śląski B. Piosenka kaszubska 
w pismach Deotymy. Gryf 1910, 379-381 
(O żołnierzu poległym na wojnie). 

Bibliografia ludoznawstwa. 4561. Śląski B. Z piosnek flisackich. 
Lud XVI, 179. 

4562. Smoleński Stanisław, Dr. Ze 
Śląska Austryackiego. Jaworze koło Biel- 
ska. Pieśni: 1) Śpiewaj ptaszku — słowi- 
jaszku. Wysoko litasz (latasz); 2) Kozo- 
kabych tańcowała, Kozoka mi grejcie. 
Tyg. powsz. 1882, nr. 46, s. 732, nr. 47, 
s. 747. 

4563. Solecki Leonard. Jasełka, orato- 
ryum ludowe w sześciu oddziałach, 
w śpiewach i obrazach scenicznych z ko- 
lęd, kantyczek i melodyj chorału Kościoła 
polskiego. Lwów 1881, 8o, s. 5, ni. 1 i 48 
(głównie pieśni). 

4564. Śpiew liturgiczny. Przegl. katol. 
1892, nr. 16-26; 1893, nr. 4 i n. (Traktuje 
także i o śpiewie lud.). 

4565. Śpiewka górala z pod Karpat. 
»Z cesarskiej kasarni chłopcy wyzierają, 
Cy się pod halami bucki rozwijając. 
Rozm. w. IV, 17. 

4566. — Górali na Mazurów. »Siedzi 
Mazur za górami*. (Ze bioru K. Wł. Wój- 
cickiego). Tamże IV, 62. 

4567. — Mazura. sCzterym lata wiernie 
służył gospodarzowi*. Tamże IV, 126. 

4568. — Mazura. »Ożeniłem się na Ma- 
zowszu, Wziąłem w posagu trzy ćwierci 
owsu*. Tamże IV, 142. 

4569. — Mazurów o Góralach. » Góral 
ma nogi bocianie*. Tamże IV, 61. 

4570. Śpiewki narodowe ze studni ar- 
tezyjskiej i krakowiaki z wesela krakow- 
skiego. Kraków 1848. 

4571. — wiejskie krakowsliie b. w. r. 
i m. (Kraków, druk. Uniwers., 1820—1825), 
80, s. 32 ibrak końca). 

4572. — starodawne ludowe, wiejskie 
(b. m. i r. druku), 8», s. 62. 

4573. Śpiewniczek mały kieszonkowy 
128 najulubieńszych piosnek, aryj, dumek, 
krakowiaków, marszów i t. d. Mikołów 
1902, 16-ka, s. 96. 

4574. — 300 najulubieńszych piosnek, 
aryj, dumek, krakowiaków, kujawiaków, 
marszów i t. d. Mikołów 1902. 16-ka, s. 248. 

21 162 Franciszek Gawelek 4675. Śpiewnik kościelny. Pomysły 
do ułożenia śpiewniica kościelnego (ila 
ludu. Gaz. koso. 1844. 

4676. — polski (286 pieśni, pomiędzy 
innymi i ludowe). Cz. I. Cieszyn 1890, 
16-ka, s. 468. 

4677. — - czyli zbiór aryj i dumek 
narodowych, krakowiaków, kujawiaków, 
pieśni weselnych i t. d. Września 1882, 
16-ka, s. XVI. 270 i 1 ni. 

4678. Śpiewomir. Wybór pieśni świa- 
towych, w którym się znajdują piosnki, 
dumki, arye, marsze, krakowiaki, ma- 
zury, pieśni wojenne, myśliwskie, miłosne, 
rzemieślnicze i t. d. Poznań 1877, 16 ka, 
s. 208. 

4579. Śpiewy i piosenki, zbiór ulubio- 
nych walców, krakowiaków i mazurków. 
Warszawa 1898, 16-ka, s. 92 i IV. 

4580. St. J. Kolędy w rodzinie (Zna- 
czenie). Bluszcz 1904, 4—5. 

4581. Stariczak Roch. Dwudziestopię- 
cioletni jubileusz reformy muzyki kościel- 
nej w Polsce. »Śpiew kośc.< 1906, nr. 
15—16. 

4682. Stanucłiowski Karol. Piosnka 
o komarze. Lud II, 334. 

4583. Starostrziek L. Beitriige zur sla- 
YJschen Dialektologie: Oberschlesische 
Volkslieder (Śpiewki) aus dem Kreise Ryb- 
nik. Archiv VIII, s. 463—476. 

4584. Staszic St. O Wołoszynie, Pięciu 
Stawach i Morskiem Oku. (Wzmianki 
o pieśniach ludowych). RTFN. Warsz. 
1811, t. VII, s. 63. 

4585. Stec Jan. Na fojtowej roli... Śpiew. 
Z. Stecowa, zanot. J. S. Zar. śl., r. II, 
zesz. 3, s. 133. 

4686. — Nie chodź tu syneczku... Śpiew. 
Z. Stecowa, zanot. J. 8. Tamże r. II, z. 4. 

4587. — Pierścionek i róża. Śpiew. 
Zientkówna w Ustroniu. Tamże 1910, 38. 

4588. — >Rechtorsko< (Stała się tako 
przyczyna), zanot. w Ustroniu. Tamże 
1910, s. 41. 

4689. Stęczyriski Bogusz. Pieśni ludu 
wiejskiego w Galicyi w obwodzie Jasiel- skim i Sanockim, zebrał... Lwowianin 1841, 
s. 205. 

4590. Stewicki Fr. Pieśni ludu (nuta, 
m(5lodie populaire, Volk8lied, Weise). Ruch 
muz. 1860, 289-29H. 306-307. 

4591. Stokłosa Józef. Pieśni dziewcząt 
jurgowskich na Spiżu. Lud XIV, 262—277. 

Rec. Dr. Fr. Krcek, Lud XVI, 291-93. 

4592. Stopka A. Sabała... piosnki, me- 
lodye ludowe. Kraków 1897, 16-ka, s. 1 
ni., 140 i k. 11. 

4593. Strzemeska J. i Weryho M. Wy- 
chowanie przedszkolne... Warszawa 1895, 
8», s. 270. (Na s. 187, 188 i 193 mowa 
o pieśni ludowej). 

4594. Strzetelska Grynbergowa Z. 
» Polski brat« (pieśń). Lud V, 134. 

4595. Styfi Józef. Zbiorek pieśni pol- 
skich. Przemyśl 1894, 16-ka, s. 64. 

4596. Surzyiiski Józef, ks. Polskiepieśni 
Kościoła katolickiego od najdawniejszych 
czasów do końca XIV stulecia. Poznań 
1891, 8», s. VIII i 260. 

Rec. w Kwart. hist. VIII, 94—95, przez 
W. Nehringa; Przegl. powsz. 1891, IV, 
265-268; Przegl. p. 1891, IV; Kur. pozn. 
1891, nr. 145. 

4597. — Stefan. Harfiarz, zbiór pieśni 
patryotycznych i narodowych na cztery 
męskie głosy. Tarnów 1890, 8^, s. VII 
i 180 z nutami w tekście. 

4598. — Toż. Ser. II. Tamże 1891, 8", 
s. VIII i 164. 

4599. — Nasze hasło, zbiór pieśni pol- 
skich obyczajowych i okolicznościowych, 
pieśni patryotycznych i okolicznościo- 
wych, piosnek żartobliwych i towarzy- 
skich, polonezów, mazurów, obertasów, 
marszów, krakowiaków, kujawiaków, 
piosnek dla Sokołów, aryj, dumek i różnej 
innej treści z melodyami, dla korpusów 
wakacyjnych i młodzieży szkolnej, wy- 
dawnictwo Harfiarza. Tarnów 1894, w 1 6-ce, 
s. 1-32 i 33-64. 

4600. — Nasze hasło, zbiór pieśni pol- 
skich... krakowiaków, kujawiaków itd. (tyt. 
dłuższy). Tarnów 1896, 16-ka, s. 97-128. Bibliografia ludoznawstwa 163 4601. Świeżawski Ernest. Epopeja lu- 
dowa o Szczerbcu, szkic do studyum 
krytycznego. Przegl. bibl. arch. 1881, II, 
97. 193, 246, 3i2, 420. 

4602. — O królu Sobieskim pieśń na- 
bożna. Przegl. bibliogr. archeolog. 1881, 
II, 175. 

4603. — O znaczeniu przenośni w kra- 
kowiakach. At. 1886, II, 535-57; Iii, 
lOH— 121. 

4604. Swojesław. Śpiewnik polski. 
Zbiór śpiewów salonowych i ludowych 
(krakowiaków i oberków), zebrał .. Zesz. 
I-IV. Warszawa 1897(96) 16-ka, s. 32, 
33, 62, 63. (Pieśni naprawdę ludowych 
jest tu niewiele). 

4605. Sylwestrowicz-Dowojna Miecz. 
Teksty szlachty żmujdzkiej. Wisła II, 
154, 312 (polskie). 

4606. Synoradzki M. Narodzenie Chry- 
stusa Pana w poezyi ludowej. Kur. Niedz. 
1896, nr. 12. (Artykuł składa się z trzech 
rozdziałów: Zwyczaje wigilijne, Legendy, 
Kolendy). 

4607. Szczepański Alfred. O kolędach. 
Gaz. Lwowsk. 1894. nr. 297. 

4608. Szopski Felicyan. Pieśni ludowe 
w opracowaniu... Kraków 1905, 8". 

Rec. E. L., Głos nar. 1905, nr. 96; Prze- 
gląd 1905, nr. 235. 

4609. T. X. Pieśni ludowe (z okolic Świę- 
tego-Krzyża). Gaz. llad. 1889, nr. 21. 

4610. Tarnowski Stanisław. O kolę- 
dach. Czas 1882, nr. 17, 18, 20, 22, 24, 25, 
26, 27. Toż, Wiek 1882, nr. 51. Osobne 
wydanie w Krakowie 1894, 8", s. 52. 

4611. Tarsza Edward Literackie przy- 
gody Pana Kościeszy. At. 1842, I, 108. 
(Na s. 112 znajdujemy wzmianki o pie- 
śniach gminnych). 

4612. Traczyk Joachim. Pieśni z okolic 
Babiej Góry (z melod.). Wisła IX, 79. 

4613. Treichel. Yolkslieder und Yolks- 
reime aus Weslpreussen. Gdańsk 1896. 

4614. Tretiak Józef. Dawna pieśń żoł- 
nierska. At. 1889, I, 317 i nast; przedruk 
»Szkice literackie*, ser. II, Kraków 1901, 8. 251—266. (Traktuje o » żołnierzu tuła- 
czu*). 

4615. Turowicz Z. Pieśni i melodye 
i>arodowe na pamiątkę stuletniej (!) rocz- 
nicy konstytucyi 3 Maja. Kraków 1891, 
w 32-ce, s. 96. 

4616. Turowski K. J. Dodatek do zbioru 
pieśni ludu polskiego i ruskiego. Lwów 
1846, 8», s. 32. 

4617. Yolkslieder aus Pommern. Blat- 
ter f. pom. Yolksk. 1892, nr. 1 i 2. 

4618. W. A. W. o poezyi gminnej. 
Przyj, ludu 1836, II, 292. 

4619. W. J. M. Sąd Skarbnika. Przyta- 
cza piosnkę: Nie masz, jak życie gór- 
nika. Co dzień w głębi ziemi znika. Kra- 
kus 1894, nr. 6, s. 2. 

4620. Wacław z Oleska (Zaleski). 
O pieśniach ludu polskiego i ruskiego. 
Treść: 1) Charakterystyczne znamiona 
pieśni ludu; 2) Pieśni ludowe co do treści; 
3) Jak w zbieraniu pieśni postępować na- 
leży; 4) Jakiej treści powinny być uwagi 
do pieśni ludu dołączyć się mające; 5) 
Przykłady pieśni miłosnych. Pątnik na- 
rodowy. Lwów 1827, s. 90—128. 

4621. — O pieśniach ludu (wyjątek 
z obszerniejszej rozprawy o tym przed- 
miocie). Ilozmglw. 1831, s. 345, 361,367, 
377. 

4622. — Wyjątki z pieśni polskich i ru- 
skich ludu galicyjskiego: 1) Jeśli się chcesz 
ożenić, naraję ja tobie. 2) O wy lube me 
owieczki, .Jedzcie trawkę do wieczora. 
Tyg. polski 1833, I, s. 95. 

4623. — Pieśni polskie i ruskie ludu 
galicyjskiego, z muzyką przez Karola Li- 
pińskiego. Lwów 1833, 8", s. 5164-LIX. 
Cz. II, s. 183 i k. 2. 

Rec. J. H. K., Pielgrzym polski 1833, 
S.31 ; A. Bielowski, Rozmait. (Lwów) 1833, 
nr. 3 i 4; Czasp. Bibl. Ossol. 1833, III; 
Gaz. warsz. 1855, nr. 206; S. K., Tyg. 
polsk. 1833, II, 49—64; Mnemosine, Lwów 
1836; Wójcicki, Rozm. Iw. 1833, s. 35. 

4624. Walczyński Franciszek, ks. O pa- 
rafrazie pieśni kościelnych ludowych. 164 ti^ranciszek Gawelek Śpiew kościelny 1902, 1-2, 3-4, 5-6, 

7—8. 

4625. Walczyński Franciszek, ks. Cześć 
N. P. Maryi w pieśniach ludu polskiego. 
Gaz. nar. 1904, nr. 181—184. 

4626. Waldau Maks. (tłumacz). Wasser- 
polakische Yolkslieder (są w czasopiśmie 
Prutza, Deutsches Museum. Zesz. 7). Lipsk 
1851. 

4627. Waldbriihl. Balalaika. Polnische 
und kleinrussiscłie Yolksweisen, ubersetzt 
von... Leipzig 1848. 

4628. Wasylewski Stanisław. Pieśń 
o żołnierzu tułaczu. Lud XVI, 247—258. 

4629. Wawrowski Fr. Piosnki ludu 
wielkopolskiego. 1) Gogolewski jedzie, 
Trzysta koni wiedzie; 2) Dziewczyno, 
pójdź jeno...; 3) Trzej ptaszkowie: Z tam- 
tej strony jeziora, Stoi lipka zielona; 
3) Idzie żołnierz przez ryneczek, czarny 
wąsik ma; 4) Oczki cię zdobią, dziewulo... 
Przyj, ludu 1846, I, 152, 184, 200. 

4630. Wiązanka pieśni polskich, czy- 
telnikom swoim ofiaruje »Gazeta gru- 
dziądzka*. Grudziądz 1903, 16-ka, s. 11)2. 

4631. Wiązanka pieśni polskich. Kra- 
ków 1905, 16-ka, s. VI i 125. 

4632. Wieniec nowy krakowiaków 
i piosnek ludowych; 3 części. Warszawa 
1880, 8<' mała, s. 95, 96 i 97. 

4633. Wierzbowski Teodor. Dawne 
pieśni. Wisła IX, 882. 

4634. Wiewiórski Jan. Pieśń łirnika 
o Kamieńcu Podolskim. Lud IX, 177. 

4635. Windakiewiczowa Helena. Pieśni 
ludowe z Dobczyc. Lud VIII, 408. 

4636. — Rytmika ludowej muzyki pol- 
skiej. Wisła Xl, 716. 

4637. — Ballady Mickiewicza wśród 
ludu. Lud VIII, 1. 

Rec. L. Młynek, Lud IX, 97. 

4638. — Wiersze Olbrychta Karmanow- 
skiego, Jerzego Schhchtinga i inne z »Wi- 
ridarza Poetyckiego*, zachowane w tra- 
dycyi ustnej. Lud XIII, 299. 

4639. — Katalog pieśni polsko- moraw- 
skich. Mat. X, 3-44. 4640. Windakiewicz Stanisław, Dr. 
Pieśni i dumy rycerskie XVI wieku. Pam. 
liter. 1904, s. 345-359. 

4641. Nad Wisłą. >Płynie woda, płynie. 
Przez łąki i poia«. Dzień. Dom. 1846, 
s. 38. 

4642. Wilanowski Rawicz Michał. Z ro- 
dzinnej niwy; pieśni z gub. Piotrkow- 
skiej. Tydz. Piotrk. XXI, 51. 

4643. — Pieśni wojackie ze wsi Stra- 
domia pod Częstochową. Wisła III, 646. 

4644. — Pieśń dożynkowa z okolic 
m. Raczek (pow. Augustowski). Wisła XV, 
248. 

4645. Witold nad Worsklą. Pieśni ludu. 
Warszawa 1884. 

4646. Witowt. Dwie pieśni do deszczu 
(ze wsi Ostrówki, pow. Radzyński). Wisła 

XVII, 88. 

4647. — Do pieśni o starej kowalce. 
Wisła XVIII, 43. 

4648. — Piękna łani (odpowiednik ku- 
jawski do ballady anglosaskiej). Wisła 

XVIII, 393. 

4649. Witwicki St. Piosnki sielskie. 
Warszawa 1830. (We wstępie traktuje 
o pieśni lud.). 

Rec. Pam. płci pięknej 1830, II, 170. 

4650. Wł. Nowe zbiory pieśni ludu. 
Bibl. Warsz. 1842, I, 209. 

4651. — Pieśni Podhałanów, czyli Gó- 
rali tatrowych polskich. Bibl. Warsz. 1842, 
I, 470. 

4652. Wójcicki Kazimierz Władysław. 
Pieśń ludu krakowskiego na mazurów: 
» Ożeniłem się na Mazowszu*. Na sąsied- 
nich górali: »Góral ma nogi bocianie*. 
Ziewonia 1834, s. 127 i 128. 

4653. — O pieśniach polskiego ludu 
(podaje wyjątki ze zbioru pieśni ludo- 
wych). Ziewonia 1834, s. 129-131. 

4654. — Pieśni ludu polskiego: 1) We- 
sele (z Mazowsza); 2) Grób (z Podlasia). 
Muz. dom. 1835, s. 352. 

4655. — Pieśni ludu Białochrobatów, 
Mazurów i Rusi z nad Bugu, z dołącze- 
niem odpowiednich pieśni ruskich, serb- bibliografia ludoznawstwa 166 skich, czeskich i słowiańskich. Z ryc. i mu- 
zyką. Tomów 2. Warszawa 1836—37, 8°, 
s. 343 i ni. 11; 383 od 92 do 106, ni. 6, 
rycin 11, nut 41. (Wiele tu wypisano 
z Wacława Zaleskiego). Zob. Kaczanow- 
ski. 

4656. Wójcicki Kazimierz Władysław. 
Pieśń z r. 1462 o zabiciu Andrzeja Tę- 
czyńskiego. Alb. lit. I, 299. 

4657. — Pieśni miłosne XVI i XVII w. 
Niezap. 1841, s. 218; Zar. dom. I, 232- 
258. 

4658. — Rozbójnicy (Przjtacza kilka- 
naście pieśni, w których mowa o zbój- 
cach). Zar. dom. I, 304—343. 

4659. — Pieśni Kurpiów obrzędowe 
i okolicznościowe. Zob. iKurpie-Gociec. 
Zar. dom III, 222—254. 

4660. — Zbiory pieśni ludu najdawniej- 
sze. Zar. dom. IV, 157—190. (Podaje pieśni 
zawarte w Kiermaszu wieśniackim z XVII 
w. i w Damie dla uciechy młodzieńcom 
z XVII w.). 

4661. — Pieśń a powieść ludowa. Kai. 
Ungra 1854, s. 26-28. 

4662. — Pieśni ludowe (Ogólne uwagi 
o pieśniach). Kai. Ungra 1866, s. 59—68. 

466.S. — O pieśniach historycznych. 
(Pieśni ludowe, które opiewają osoby hi- 
storyczne; lud miał je przejąć od szlach- 
ty). Snopek Nadw., 12—23. 

4664. Wolski Zygmunt. Przyczynki do 
pieśni dziadowskiej o bitwie pod Wie- 
dniem 1683. Wisła IV, 426. 

4665. Woronicz Jan Paweł, ks. Roz- 
prawa o pieśniach narodowych, czytana 
na posiedzeniu publicznem Towarzystwa 
Warszawskiego Przyjaciół Nauk w dniu 
5 maja 1803 roku i 15 maja 1805 roku. 
Rocz. W. 1803, 369; 1810, 308. 

4666. Wróblewski Alfred, ks. Rzecz 
o muzyce i śpiewie kościelnym. Spr. 
z odczytu w Inst. muz. Słowo polskie 
1906, nr. 72. 

4667. Wrzesień A. O dawnych pie- 
śniach i o Św. Wojciechu, pierwszym pie- 
śniarzu, ułożył... Warszawa 1897, 8«, s. 64. I 4668. Wspomnienia starego kobziarza. 
I (Pieśń rekrutów). Krakus 1894, nr. 5, s. 7. 

4669. Wybór najnowszy śpiewek i kra- 
kowiaków ludowych. Zeszyt I. Warszawa 

1875, 8», s. 92. 

4670. — Toż. Zeszyt drugi. Warszawa 

1876, 80, s. 96. 

4671. — Toż. Zeszyt trzeci. Warszawa 

1877, w 16-ce, s. 96. 

4672. — Toż. Zeszyt czwarty. Warszawa 
1883, 8», s. 96. 

4673. Wyjątki z pieśni polskich i rus- 
kich ludu galicyjskiego. Tyg. polski 1833, 
I, 95. 

4674. Z O pieśniach ludu wogóle. 

Przegln. 1846, III, 679. 

4675. Z. Skarbiec strzechy naszej (o pie- 
śniach). Prawda 1896, s. 272. 

4676. Zawiliński Roman. Z pieśni gó- 
rali beskidowych. Wisła I, 303. 

Rec. Hodi, At. 1895, IV, 111. 

4677. — Ułamek polskiej »Lenoryt 
(z nutami). Wisła V, 790. 

4678. — Drobiazgi ludoznawcze. Pieśni 
miłosne i pieśni przy zabawianiu dzieci. 
(Z Bieńkowic, w pow. Wielickim). Wisła 
XIII, 519—521 (z melodyą). 

4679. Zawisza Oskar, ks. Dyalog żyda 
z chłopem (w dzień Bożego Narodzenia), 
zanot. z mel. Zar. śl. 1910, 37. 

4680. — Przez wodę, koniczki przez 
wodę. Zar. śl. 1910, 40. 

4681. — Zobaczyłem złotą rybkę... Śpiew. 
M. Kocurowa w Mnichu. Tamże 1910, 149. 

4682. — Hej przy Wiśle biały kamień... 
Tamże 1910, 149 (2 melodye). 

4683. — O nie szukaj paroboczku bo- 
gatego wiana... Zanot... w jMnichu, śpiew. 
M. Kocurowa. Zar. śl. 1910, 148. 

4684. Zbiór pieśni. Dzień. Dom. 1840, 
1, 15, 31, 39, 56, 79. 

4685. — pieśni drukowanj- jako manu- 
skrypt). Bytom, Górny Śląsk 1892, w 16- ce, 
s. 47 i 1 ni. Toż, wyd. II, tamże 1895, 
16-ka, s. 51 i 2 ni. 

4686. ludowych. Mikołów 1896, 

16-ka s 47 i 1 ni. 166 Franciszek Gawełek 4687. Zbiór pieśni słowiańskich wydany 
przez Towarzystwo czytelni polskiej 
w Cieszynie. Cieszyn 1849. 

4688. — poezyj gminnych, Leszno 
1846, 80. 

4689. Zdziarski Stanisław. Baba u fa- 
rosa. Lud V, 377. 

4690. — Cztery odmianki sLenorya. 
Wisła VII, •06; IX, 106, 455, 769; XIII, 563. 

4691. — Do pieśni o królu Sobieskim. 
Wisła XIV, 504. 

4692. — Fieśń ludowa w Galicyi. Spr. 
Wydz. filolog. U. A. 1900, III. 

4693. Zejszner Ludwik. Pieśni ludu 
Podhalan czyli górali tatrowych polskich 
zebrał i wiadomości o Podhalanach skreś- 
lił. Warszawa 1845, 8<>, s. 5 ni. i 171 (odb. 
z Bibl. Warsz.) 

Rec. Bibl. Warsz. 1845, II, 172; A. A. 
Kryński, Pr. fil. I, 680. 

4694. Zieiniańsl(i Józef. Kantyczka 
czyli pieśni. Rzeszów 18... 

4695. — Kantyczki czyli zbiór pieśni 
nabożnych i t. d. (tytuł dłuższy). Wyda- 
nie czwarte. Rzeszów 1876, w 16-ce podł., 
s. 584, rejestru s. VIII. (Inne pieśni na- 
bożne zebrane przez tegoż autora, zob. 
Estreicher — Bibliografia, wiek XIX, t. 5, 
s. 297—298. 

4696. Zientel( W poniedziałek rano ko- 
siliśmy siano. Pieśń towarzyska. Zar. śl. 
rok II, zesz. 2, s. 90. 4697. Zientek W. O owsie. Zanot. 
w Nawsiu. Tamże 1910, 42. 

4698. Zubek Rudolf. Na wodzience, na 
potoku... Zanot. w Haźlachu. R. Z. Zar. 
śl. rok II, zesz. 1, s. 43. 

4699. Zubrzycki Dyonizy. O śpiewach 
ludu pospolitego. Pielgrz. Lwów 1823, 
s. 49-50. 

4700. Pieśń o żołnierzu^ tułaczu. Go- 
niec krak. 1829, nr. 126; Kur. polsk. 1829, 
nr. 27; Gaz. polsk. 1829, s. 1242, 1256; 
Przyj, ludu 1836, nr. 24; 1837, nr. 37; 
Pieśni polskie używane na Górnym Śląsku, 
zebrał J. Gallus. Zesz. 5, Bytom 1892, 
s. 17—18; Gloger Z. Pieśni dawne, zebrał. 
Warszawa 1895, s. 34—35; Witanowski. 
Pieśni wojackie. Wisła III, 647; Kolberg. 
Lud. ser. XVIII, s. 182 i 187; Antropol. 
IV, 86; Kolb. IV, 59; VI, 175; Cinciała. 
Pieśni cieszyńskie s. 225; Pam. Sandom. 
1830, II, s. 109-114 i 210; zob. Wasy- 
lewski St. : Pieśń o żołnierzu tułaczu, 
Lud XVI, 247—258; Dr. Zdziarski w »Pier- 
wiastku ludowym* na s. 138 podaje bar- 
dzo bogatą bibliografię pieśni, w których 
mowa o żołnierzu tułaczu; zob. Fischer, 
Tretiak i t. d. 

4701. Żyworonek W., ks. Kantyczki 
stare i nowe. Zesz. I. Lipsk 1891, w 16-ce, 
s. 176; tom II. Lipsk 1892 (1893), w 16-ce, 
s. 190 z nutami w tekście. 3. Pieśń „Bogurodzica". 4702. O badaniach nad pieśnią »Bo- 
gurodzica*. Gaz. Lwów. 1879, nr. 245. 
(Odpowiedź na ten artykuł, zob. Piłat). 

4703. Bętkowski Norbert. Boga Ro- 
dzica, pieśń z czasów zaprowadzenia 
chrześcijaństwa w Polsce. Słowa z mu- 
zyką, z najdawn. pomników zestawione, 
pod względem histor. estet. filolog, jakoteż 
muzycznym rozebrane. Kraków 1869, S", 
s. 66. (Odb. z t. XXXVIII. Roczn. T. N. 
Krak.). 

4704. Bruchnalski Wilhelm, Dr. Bogu- 
rodzica. Książka maryańska 1905. 47C5. Bruchnalski W. O t. zw. »Boguro- 
dzicy«, pomniku duchownej poezyi polskiej 
zXIV w. Sprawozd. Wydz. filolog. 1901,V1I. 

4706. Briickner A. Bogurodzica. Archiv 
XXIX, 121-135. 

4707. — — rozwiązanie zagadki, Bibl. 
Warsz. 1901, 81-106. 

4708. — Spór o Bogurodzicę. Pam. lit. 
1904, 586-596. 

4709. — Dodatki i poprawki do IV i V 
t. »Pamiętnika literackiego«, Pam. lit. 1906, 
8. 311. 

4710. Chmiel Adam. Uwagi archiwalno- Bibliografia ludoznawstwa 167 paleograficzne nad pieśnią Bogurodzica 
w ręk. Bibl. Jag., nr. 1619. Rf. XL, s. 
197-208. 

4711. Chybidski Adolf. Bogurodzica 
pod względem historyczno-muzycznym. 
Przegl. powsz. 1907, II, 373—393; III, 
65-88, 213-226, 370-387. 

4712. Fijałek Jan, ks. Bogurodzica. 
Pam. lit. II, 1, 163, 353. 

4713. — Zdrowa bądź Marya! Z dal- 
szych studyów o pieśni sBogurodzicaa. 
Słowo pol. 1903, nr. 600. 

4714. Franko I., Dr. Zu Bogarodzica. 
Archiv XXIV. 150-154, 

4715. Heck Korneli, Dr. Do sporu o >Bo- 
gurodzicę« i dwu Zimorowiczów. Kraków 
1905, 80, s. 20. 

4716. — Uwagi krytyczne nad najstar- 
szymi tekstami i kompozycyą pieśni Bo- 
gurodzica. Rf. XL, s. 155-196 (i odb.). 

4717. Hipler F., Dr. Bogarodzica. Un- 
tersuchungen iiber das dem hi. Adalbert 
zugeschriebene Slteste Marienlied. Brauns- 
berg 1897, 8o, s. 32 (Abgedr. aus d. Zeitschr. 
f. die Gesch. Ermlands, Band XI). 

Rec. St. Dobrzycki, Archiv XXII, 289- 
291. 

4718. Jagić. Korollarien zum Bogaro- 
dzica-Lied. Archiv XXX, 47—57. 

4719. Kalina A., Dr. Pieśń Bogurodzica. 
Przegl. powsz. 1887, XV, 329. 

4720. — Rozbiór kr3'tyczny pieśni Bo- 
gurodzica. Lwów 1880. 

Rec. Dr. Rymarkiewicz, Warta 1880. 

4721. Krćek F., Dr. Tekst pełny pieśni 
»Maryja Panno szlachetna*. Pam. lit. 1906, 
187—218. Zob. Bruckner. 

4722. Nehring WI., Dr. Bogurodzica. 
Archiv I, 73—81 (zob. Studya literackie. 
Poznań 1884). 

4723. Piłat Roman. W sprawie badań 
nad Bogurodzicą. Gaz. Lwów. 1879, nr. 
286. 

4724. — Pieśń » Bogurodzica 1. 1. Resty- 
tucya tekstu pieśni. Kraków 1879, w 4-ce 
większej, s. 1 ni. i 114. (Odbitka z Pam. 
Wydz. hf. A. U.). Rec. Hanusz, At. 1884, 1, 185—187; Neh- 
ring, Archiv. IV, 326—335. 

4725. Poliriski Aleksander. Pieśń Bo- 
gurodzica pod względem muzycznym. 
Warszawa 1903, S\ s. 139 i podob. 

Rec. Czas 1903, nr. 85. Zyg. Noskowski, 
Echo muz. 1903, s. 462; Gaz. świąt. 1903, 
nr. 18; Kraj 1903, nr 14; Sk., Kron. rodź. 
1903, s. 126; A. Bruckner, Kur. Warsz. 
1903, nr. 107; Książka 1903, s. 167; Glos 
nar. 1903, s. 129; Heck K., Przegl. powsz. 
1903, III, 96; Z.Wasilewski, Słowo pol. 1903, 
nr. 263, 265; Tyg. ii. 1903, nr. 49. 

4726. Przezdzieckl Aleksander. O dwóch 
odpisach pieśni Bogurodzica i rękopiśmie 
historyi polskiej Herburta. Kraków 1869, 
8». s. 10. 

4727. — Pieśń Bogurodzica wraz z nutą 
i t. d. Warszawa 1866, 8", k. 2, s. 20 
i tablic 4. 

4728. Rymarkiewicz Jan, Dr. Pieśń 
»Bogurodzica«. Poznań 1878. 8", s. 77 
i 2 podobizny w tekście. (Odb. z X t. 
RTPN. Poznań.). 

Rec. Nehring, Archiy IV, 326-335. 

4729. — Bogurodzica Poznań 1880, 8o, 
a. 17. (Z powodu rozprawy Dra A. Ka- 
liny. Zob. Kalina). 

4730. Szulc Dominik. O wieku Bole- 
slawowskim. Pieśni Bogurodzicy. War- 
szawa 1841, 80, s. 19+1 iiarta. 

4731. Wierzbowski Teodor. Boguro- 
dzica. Wykład w cesarskim Uniwersyte- 
cie warszawskim, miany dnia 13 lutego 
1909 przez... Warszawa 1909, 8°, s. 16. 

Rec. A. Bruckner, Książka 1909, 141— 
142. 

4732. Wojciech Św. BogaRodzica. Śpiew. 
Pieśń od św. Wojciecha ułożona, która 
X. X. Wikaryusze kościoła metropolital- 
nego Gnieźnieńskiego w każdą niedzielę 
i święta uroczyste przy grobie Jego śpie- 
wają, z fundacyi JW. X. Franc. Raczyń- 
skiego, kanon, gniezn. i pozn. Gniezno, 
litogr. w Poznaniu 1862, 8o, k. 2 (nuty 
z tekstem). 

4733. — Pieśń starodawna, ułożona 168 Franciszek Gawelek przez... mQczennik(a) (śpie)wana bywa po 
kościołach naszych ju:^. (od lat) ośemset. 
b. w. m. dr. w 8-ce malej, 1 kartka. 

4734. Wojciech Św. Hymn z X wieku Bo- 
garodzica. Słowa i meiodya według naj- 
dawniejszych podań ś-go Wojciecha. 
Ofiarował St. Moniuszce w dowód praw- 
dziwej przyjaźni, harmonizował i ułożył 
do śpiewu lub grania A. Miincheimer. 4735. Wojciech Św. Wiadomość histo- 
ryczna o pieśni Bogarodzicy i przedmowa 
wydawcy, znajduje się na początku al- 
bumu muzycznego, ozdobionego przytem 
wizerunkami Matki Boskiej Częstochow- 
skiej i Św. Wojciecha. Warszawa 186H. 

4786. Zdziarski Stanisław, Dr, Boga- 
rodzica w pieśni ludowej. Kur. Pozn. 1904, 
nr. 222—223. 4. Listy. 4737. Gonet Szymon. List pisany przez 
dziewkę z Izdebnika ad Kalwarya do pa- 
robka. Lud X, 337—338. 

4738. — Wstępy do listów wiejskich. 
Lud IX, 188. 

4739. Kosiński Wł., Dr. Listy. Lud 
XIII, 43. 

4740. Niektóre stosunki ewangielicko- 
polskiej ludności na Śląsku. (Przytacza dwa listy wiejskie, charakteryzujące spo- 
sób pisania listów przez lud). Przyj, ludu 
rok X, t. I, s. 43-44. 

4741. Oczykowski II. Forma listu wiej- 
skiego. Wisła XV, 645. 

4742. Ostrowski Stanisław. Listy lu- 
dowe. Wisła XVI, 796. 

4743. Udziela S. Poezya na wsi. Lud 
X, 39-49 (Listy wiejskie). 5. Chłopi-poeci. 4744. Brydziński A. Samouk (we wsi 
Wierzchowiny, gmina Siemień, powiat 
Radzyński). Wisła XVII, 759, 

4745. Chołoniewski Antoni. Chłopi- 
poeci (Jantek z Bugaja i Ferd. Kuraś). 
Świat 1906, nr. 1. 

4746. Derda (gospodarz ze wsi Dzietrz- 
niki). Wiersz z powodu poświęcenia ka- 
mienia węgielnego pod kościół. Gaz. Kai. 
1901, nr. 276. 

4747. Gonet Szymon. Polowanie z na- 
gonką (wiersz ułożony przez chłopa). 
Lud XIV, 295. 

4748. — Litania dla młodych panien 
(pisana przez Stawowczykównę). Lud 
XIV, 297. 

4749. Gwiżdż Feliks. Pieśniarze wiej- 
scy. (Ferd. Kuraś i Jan Rak z Husowa). 
Tydz. 1905, .s. 334—35, 399-400. 

4750. — Pieśni z zapadłej wsi. Tydz. 
XII, 206-208, 334, 339 (Jantek z Bugaja, 
F. Kuraś, J. Rak z Husowa). 4751. Hempel H. Jeszcze jeden chłop- 
poeta (Józef Nocek, włościanin z Jodło- 
wej). Nasz kraj 1907, IV, 207-210. 

4752. Jantek z Bugaja, parobek wiej- 
ski. Blade kwiaty z wiejskiej chaty. Kra- 
ków 1905, 8°, s. 123 i 2 ni. 

Rec. W. Gostomski, Książka 1906, 
s. 107—108, 

4753. — Poezya i proza. Dzień. Wil. 
1906, nr. 39. 

5754. — Biografia. Słowo pol. 1906, 
nr. 334; Dzień. Wil. 1906, nr. 33. 

4755. — Wiejskich piosnek czar na 
grunwaldzki dar. Kraków 1910, 8-ka mała, 
s. 27. 

4766. Kieliszek Kazimierz, chłop-poeta. 
Tyg. ill. 1906, s. 32. 

4757. Kuraś Ferdynand. Z pod chłop- 
skiej strzechy, zbiorek poezyj chłopa 
z nad Wisły. Kraków 1906, 8o, s. VIII 
i 104. 

Rec. Mieś. T. S. L., t. VI, 1906, 27; Bibliografia ludoznawstwa 169 Prznl. 1906, nr. 6; Rec. i sylwetka poety j 
przez Hier. W(ir8tleina); Gaz. polsk. j 
Czerń. 1905, nr. 82— 83; Teka 1905, s. 395. | 

4758. Kuraś Ferdynand. Życiorys przez , 
Hier. Ramera. Praca 19U5, s. 1395—1396;; 
F. K. przez K. F., Zorza 1905, s. 1307—1309. 

4759. ~ Dar dla chlopa-poety, F. K. 
Świat 1909, I, nr. 16, s. 13. 

4760 Matyas Karol, Dr. Motas. Chlop- 
poeta. Kraków 1894, 8° s. 16 (z ryc). 

Rec. M. Udziela, Kwart. hist. X, 3H3; 
J. Karłowicz, Wisła IX, 206; Fel. Ko- 
neczny, Przegl. pow. 1897, I, 364. 

4761. Milejów. Dwaj wiejscy poeci. 
Tydz. Piotrk. 1901, nr. 7. 

4762. Nuzikowska Helena. Andrzej Su- 
leja, chlop-poeta. Lud XVI, 187. 

4763. Pętka. Szarek Maciej, chlop-poeta. 
Kraj 1905, nr. 10, s. 6 (dodatek literacki). 

4764. Rydel Lucyan. Pierwsi poeci 
chłopscy (Kucharczyk i Kuraś). Tyg. 
Beri. 1906, nr. 67. (Dod. do Dzień. Beri.). 
Czas 1905, nr. 256. 

4765. Sadzewicz A. Chlopi-poeci. (Jan- 
tek z Bugaja i Ferd. Kuraś). Słowo pol. 
1906, nr. 123; Praca polska 1906, nr. 78. 
(Dodatek). 4766. Sikora Adam, tkacz-poeta z Ja- 
błonkowa. Gwciesz. 1892, s. 52, 62, 72. 

4767. — życiorys napisany przez syna, 
Ludwika Sikorę, krawca w Jabłonkowie. 
Zar. śl. 1907, I, 12-18. 

4768. Wirstlein Hieronim. Jeszcze 
o Kurasiu. Słowo pol. 1906, nr. 133. 

4769. Zawada Wojciech, chłop-poeta 
z Poronina, zmarły 28 paźdz 1906. 
Wspomnienia o nim. Fel. Gwiżdż, Kur. 
Lw. 1906, nr. 296; Naprzód 1906, nr. 299; 
Nowa Ref. 1906, nr. 248 (kronika); Przo- 
downica 1906, s. 196. 

(Do wybitnych przewodników tatrzań- 
skich w ostatnich czasach należeli: Sa- 
bała i Bachleda. B. zginął tragiczną śmier- 
cią w górach 1910 r.). 

4770. Bachleda Klimek, wspomnienie 
pośmiertne. Ziemia 1910, 689 — 591 (powtó- 
rzone za Czasem). Wszystkie dzienniki 
poświęciły krótsze lub dłuższe wspom- 
nienia tragicznie zmarłemu przewodni- 
kowi. 

4771. W. Sabała. Kłosy 1886, II, 330 
(z rys. S. Witkiewicza). 

4772. — Roj Wojciech. Kłosy 1886, II, 
400 (z rys. S. Witkiewicza). 6. Pismo obrazowe. 4773. Hieroglify złodziejskie. Wędro- 
wiec 1894, s. 117. 

4774. Malinowski Lucyan. Okaz pisma 
obrazowego. Mat. I, 49 — 51. 

4775. Osiński Kazimierz Maryan. Runy 
słowiańskie u ludu. Lud XV, 220. 

4776. Pismo obrazowe. Wisła II, 848 
(Karłowicz J., P. Al.); IV, 201, 448, 689. 
887 (Ciszewski St., P. AL, Dowojna-Syl- westrowicz); V, 163,429, 647, 918 (Cisze- 
wski St., Matuszewski I.) ; VI, 431, 672, 920 
(K. J., P. Al., Sylwestrowicz, L. R.); VII, 
171, 385 (Wawrzeniecki M.); X, 135, 851 
(Korotyński B. W., Łopaciński H.); XI, 
351, 564, 801 (Kowerska Z., Piątkowska 
I., Wolanowska); XIII, 567, 680 (Łopa- 
ciński H., Petrow AL); XIV, 197, 773 
(Petrow AL, Zdziarski St). 7. Zagadki. 4777. Antek z D. Zagadki od Pleszowa. 
Przyj, ludu r. X, t. II, s. 259. 

4778. Brunk A. Volksratsel aus Pom- 
mern. Am Urąuell 1893. 

4779. Dąbrowska Stanisława. Zagadki, 

Bibliografia ladoznawstwa zabawki wyrazowe i powiastki, zebrane 
w Żabnie. Wisła XVI, 417. 

4780. Drozd F. A. Zagadka o św. Sta- 
nisławie biskupie. Lud XIII, 36. 

4781. Franko Iwan. Szczątki pierwo- 

22 170 Franciszek Gawelek tnego światopoglądu w ruskich i polskich 
zagadkach ludowych. Dod. inies. Przegl. 
tyg. 1884, 103. 

4782. Frischbier H. Ratselgeschiohte. 
Am Urdsbrunnen t. II, 151-152. 

4783. Gloger Z. Dawne rebusy i za- 
gadki. Przegl. bibliogr. - arch. 1882,241 
(z ryc). 

4784. — Zagadki ludowe z nad Narwi 
i Buga, na pograniczu Mazowsza z Pod- 
lasiem, w latach 1865-1880. Zb. VII, 
135-149. 

4785. — Zagadki z ust ludu i ze starych 
książek, zebrał. Warszawa 1885/86, 8", s. 80. 

4786. — Toż. Warszawa 1891, 8», s. 76. 

4787. Gonet Szymon. Dowcipne pyta- 
nia i zagadki. Lud II, 228, 281. 

4788. — Zagadki ludowe z okolic An- 
drychowa. Lud IX, 406. 

4789. Gustawicz Bronisław. Zagadki 
i łamigłówki ludowe. Zb. XVII, 201-260. 

4790. Hradecka Stanisława. Zagadki 
z Wierzbanowej (pow. Wieliczka). Lud 
XI, 73. 

4791. Kolberg Oskar. Zagadki z Lubel- 
skiego, od Krasnego Stawu i Gorzkowa 
(Nowawieś, Jaślików, Krzywice, Pilaszko- 
wice, Wielobycz). Zb. IX, 300-302. 

4792. Kopernicki Izydor, Dr. Zagadki 
i łamigłówki Górali Beskidowych. Zb. I, 
113-129. 

Rec. W.. Bibl. Warsz. 1877, I, 476. 

4793. Łopaciriski Hieronim. Najdaw- 
niejsza zapisana zagadka polska (z XV 
w.). Wisła X, 339. 

4794. Magierowski Leon. Zagadki lu- 
dowo z Jaćmierza. Wisła XIII, 668. 

4795. Pierzchała Ludwik. Zagadki lu- 
dowe (z nad Wiaru). Lud II, 338. 4796. Pobratymiec. Zagadki ludowe 
z okolic Myślenic. Lud II, 40. 

4797. Pracki W. Zagadki ludowe ze 
wsi Turowa, pow. Hadzyńskiego, gub. 
Siedleckiej. Mat. IV, 211—217. 

4798. Rayski Konstanty. Zagadki we 
wsi Białej Błotnej w pow. Włoszczo- 
wskim. Wisła IX, 466 

4799. Sembrzycki J. Zagadki mazur- 
skie. Wisła V, 155. 

4800. Semkowicz Władysław, Dr. Za- 
gadki ze wsi Łoniowy w powiecie Brze- 
skim. Lud XIV, 156. 

4801. — Zagadki ludowe z okolic 
Brzeska. WMsła XIV, 684. 

4802. Siarkowski Władysław, ks. Za- 
gadki zebrane ze wsi Dymin, Kostomłot, 
Masłowa, Sukowa, Zagórza (w gub. Kie- 
leckiej). Zb. I, 130-136 (i odb.). 

Rec. K. Wł. Wójcicki, Bibl. Warsz. 1877, 
IV, 153. 

4803. - Zagadki ludowe z różnych 
miejscowości gubernii Kieleckiej. Zb. VI, 
3-29. 

4804. Świdowa Marya i Skawińska 
Marya. Zagadka zapisana w Wierzcho- 
wiskach, w pow. Janowskim. Wisła XVI, 
465. (Por. Ciszewski »Krakowiacy« I, 349, 
nr. 297 i 298, Zb. XVII, 238, nr. 353-356). 

4805. Witek Jan. Zwodzenia, zagadki, 
facecye u dzieci ludu. Lud V, 45. 

4806. Zagadki. Kai. gosp. 1813, 1817; 
Rozm. w. I, 169; II, 59, 106, 144; III, 15, 
108, 119, 174; IV, 86, 146, 181, 256; Zie- 
momysł 1830, II, 59 i 128; Pismo dla ludu 
1845, 290; Kmiotek 1844,4.76, 204; 1845, 
52, 72; Przyj. dom. 1852, 28, 37, 52, 61, 
69, 94, 122, 203; Tydz. Piotr. XI, 3; zob. 
Gloger, »Grya, nr. 2969. 8. Humor, żarty. 4807. Antoni z pod Kruszwicy. Znowu 
trzy dowcipy polskiego chłopa. Pismo 
dla ludu 1845, s. 275—279. 

4808. Apophtegmata dawnych Pola- 
ków. Kalend, kiesz., Krak. 1802, 1803, 1804 4809. Bartoszewicz K. Księgi humoru 
polskiego. Petersburg 1897, 8», 4 t. T. I. 
s. 339, t. II. s. 336, t. III. s. 332, t. IV. 
s. 335. 

Rec. Zawiliński, Przegl. lit. 1898, nr. 16; Bibliografia ludoznawstwa 171 G. Korbut, Glos 1898, nr. 32; Koppens R., 
Frzegl. powsz. 1898, III, 687. 

4810. Ciszewski St Z humorystyki lu- 
dowej. Wisła II, 474. 

4811. Dobrzy cki Stanisław, Dr. Humor 
i dowcip w Polsce XVI wieku. Lud XI, 
1-16, 114—129 (i odb.). (Ostatni rozdział 
zatytułowany: sUdzial ludu w humo- 
rze*). 

4812. Fajtłapka. Lament dziadów ra- 
domskich, napisany przez... w czasie za- 
prowadzenia zupy rumfordzkiej w r. 1847. 
Gaz. Rad. 1893. nr. 58. 

4813. Famik Ernest. Przewracanego, 
Dwa Niemcy, spisał .. w Cierlisku. Zar. 
śl. 1908, II, 94. 

4814. Federowski Michał. Humor lu- 
dowy (z zapisek pozostałych po ś. p. Ja- 
dwidze z Ryinszewiczów Petrowowej). Wi- 
sła XIV, 235. 

4815. Francus F. Jako cygon przyniósł 
farorzowi sztyry gęsi. Zar. śl., rok II, zesz. 
1, s. 48. 

4816. Franko Iwan. Wojna żydowska. 
Przyczynek do studyów porównawczych 
nad literaturą ludową. Wisła VI, 263; 

VII, 82. 

4817. Frw. Wł. Wojna żydowska. Wisła 

VIII, 199. 

4818. Gil Karol. Cygon i farorz. Zar. 
śl. 1907, I, 39-41. 

4819. — Chłop przyszeł na żałobę — 
Cygon na spowiedź — Zaroś a zofort - 
opowiedział. Zar. śl. 1907, I. 47-48. 

48:J0. Gloger Z , zob. Zera. 

4821. Goldstein H. Szewc-krawiec 
w ustach ludu. Lud IX, 186. 

4822. Gonet Szymon. Herb szewski 
(—żart?). Lud IX, s. 293. 

482H. — Wybór burmistrza w Czcho- 
wie (dykteryjka). Tamże IX, s. 293. 

4824. — Przedrzeźnianie pacierza (z oko- 
lic Andrychowa). Tamże X, 220. 

4825. Gr. R. Przyczynek do » Prawdy 
Osieckiej*. (Odpowiedź na odezwę H. Ło- 
pacińskiego w num. 83 Gaz. Rad.). Gaz. 
Rad. 1889, nr. 86. 4826. Jakóbiec Jan Przyczynek do 
•prima aprilis*. Lud VIII, 83. 

4827. — Przyczynki do rozmowy z głu- 
chym. 1) o gęsie; 2) o wróblak; 3) o pro- 
sięńciu; 4) o głuchej pannie ze Żywca. 

I Lud VII, 91, 322. 

4828. Św. Józef w pieśni. Gwciesz. 
1904, nr. 53, s. 2 (żarty). 

4829. Krcek Franciszek, Dr. Kpiny 
z Mazurów (z rękop. Ossolińskich 1. 1075, 
pochodzącego z połowy XVIII wieku). 
Lud VI, 299. 

4830. — Do rozmov/y z głuchym. Lud 

XIV, HOO. 

4831. Kosiński Władysław, Dr. Szewc- 
krawiec w ustach ludu. Lud IX, 59. 

48H2. — Parodye i żarty w rzeczach 
religijnych. Mat. antrop. XI, 107—115 
(i odbitka, Kraków 1910). 

4833. Ł. X. Dowcipy polskiego chłopa, 
wiernie opowiedziane podług podania 
ludu. Pismo dla ludu 1845, s. 232—237. 

4834. Łopaciriski Hieronim. Do arty- 
kułu 1. Franki sWojna żydowska*. Wisła 

XV, 481. 

4835. Magiera Jan Fr. Papaje a Wi- 
lamowicanie. Wisła XV, 481. 

4836. Magierowski L. Przyczynek do 
rozmowy z głuchym. Lud VIII, 424. 

4837. Nitsch Kazimierz. Pojęcia ludu 
wielkopolskiego o Mazurach. Wisła XVI, 
673 (żarty). 

4838. Oparowska Antonina. Spowiedź 
górala. Wisła XV, 249. 

4839. Petrowowa Jadwiga. Z humo- 
rystyki ludowej. Wisła XIX, 220. 

4840. R. A. Humor staropolski w poe- 
zyi XVI i XVII w. Warszawa 1903, 16 ka, 
s. 110. 

Rec Lorentowicz. Kur. codz. 1903, 
nr. 156 

4841. Rayski Kietlicz Konstanty. Figie- 
lek rysunkowy (z Lublina). Wisła XVI, 466. 

4842. S. E. Humor u ludu. At. 1885, 
III, 275-284. 

4843. Smólski Grzegorz. Drwinkowania 
i żarty Pomorzan. Wisła XVI, 77. i 172 Franciszek Gawelek 4844. Udziela 8. Cygani. Lud X, 451. 
(Opowiad. żartobliwe o cyganach). 

4845. — F^owolanie (Wojakowa, pow. 
Hrzesko). Tamże X, 221. 

4846. Ulanowska Stefania. Z humo- 
rystyki ludowej. (Sztuczna baba). — 
Wisła I, 279; II, 178. (Dod., zob. Ci- 
szewski). 

4847. Wawrzeniecki Maryan. Figle 
chłopaków w wigilię Bożego Narodzenia. 
Wisła XIV, 100. 

4848. Witanowski Michał. Chłop jako satyryk. Notatka etnograficzna z okolic 
Częstochowy. Wisła VII, 368. 

4849. Wołowski Michał. Humoru pol- 
skiego wyrazów kilka w epoce od roku 
1763 aż do naszych czasów. Wędrowiec 
1887, 105 i n. 

4850. Zdziarski Stanisław, Dr. Ludo- 
wy waryant komedyi Baryki »Z chłopa 
król*. Lud X, 382. 

4851. Zera Karol. Fraszki i opowiada- 
nia. Ze starych szpargałów Z. K. wypi- 
sał Z. Gloger. Warszawa 1893, 8«, s. 256. XI. Wierzenia, przesądy, praktyki i. t. p. 

1. Wierzenia ogólne (mitologia), wróżby. 4852. A. K., A. S., Z. C. Wiara w moc 
imion chrzestnych. Lud 1895, 56, 189 i 143. 

4853. Aigner Piotr. Rozprawa o świąty- 
niach starożytnych i słowiańskich. RTPN. 
Warsz. VII. s. 812. 

4854. Anusz Józef. Modlitwa o męża 
(rano i wieczór). Wisła XVII, 391. 

4855. B. J. K. z Gniezna. Materyaly 
historyczne. (Podaje wyciąg zwycz. i prze- 
sądów znajdujących się w książce X. M. 
Krajewskiego, kan. kat. płock, z r. 1800). 
Lud XI, 63. 

4856. Badura Wincenty. Chleb św. A- 
gaty. Lud IX, 410. 

4857. — Dni feralne. Tamże IX, 89. 

4858. — Życzenie zdrowia przy napo- 
ju. Tamże IX, 89. 

4859. O Bałwochwalstwie i niektó- 
rych zwyczajach dawnych Polaków. 
(Przytacza nazwiska niektórych bóstw 
i cześć im oddawaną). Kwkorspw. 1826, 
s. 198. 

4860. Bałwochwalstwo. Obałwochwal- 
stwie i niektórych zwyczajach dawnych 
Polaków (wyjątek z dawnego rękopisu). 
Zbier. lit. i polit. 1838, III. 4861. Biegeleisen Henryk, Dr. Szcza- 
stie i nieszczastie. Żytie i słowo. Lwów 
roczn. II, s. 191 -194. 

4862. — Najnowsze kierunki badań mi- 
tologicznych. Tydzień III, 250, 258. 267, 
278, 284, 29H, 303, 312. 

4863. Bożki Sławian przedchrześcijań- 
skich. Przyj. Dom. 1852, 426. 

4864. Briickner Aleksander, Dr. Mytho- 
logische Studien. Archiv VI, 216 i n. ; 
IX, 1-35; XIII, 161 — 191. 

4865. — Die Empfehlung an den hei- 
ligen Petrus. Archiv XV, 315—316. 

4866. — Mitologia, jej dzieje, metoda 
i wyniki. Bibl. Warsz. 1893, II, 490-523. 

4867. — Apokryfy średniowieczne. Cz. 
I. Rf. XXVIII, 262—379 (i odbitka). Cz. II. 
Tamże XL, 239-323 (i odbitka). 

4868. — Literatura religijna w Polsce 
średniowiecznej. Ii. Pismo święte i apo- 
kryfy. Szkice literackie i obyczajowe. 
Warszawa 1903, 8«, s. 164. 

Rec. I. Chrzanowski, Książka 1903, 239. 

4869. Bujak Franciszek, Dr. Przesu- 
szanie się pieniędzy. (Z Castr. Biecensia, 
t. 107, s. 1809-1811). Lud XVI, 56. Bibliografia ludoznawstwa 173 4870. Chociszewski Józef (pseud. Two- 
rzymir). Proroctwa i przepowiednie o nie- 
daleltiej przyszłości ze starych ksiąg i po- 
dań ludu. Chełmno 1868, 8«, s. 16. 

4871. — Księga sybilińska o przyszło- 
ści. Zbiór objaśnień, proroctw, przepo- 
wiedni i jasnowidzeń o różnych naro- 
dach a szczególnie o Kościele katolickim, 
Polsce i Sło wiańszczyznie. Ze starych ksiąg, 
z różnych pism i z ust ludu. Zebrał i o- 
pisał... Wydanie I. Innowrocław 1895, 8', 
s. 51. Wydanie II tamże 1908, 8", s. VI+302. 

4872. Chróściński Michał. Opisanie 
sposobów jak zdobyć skarby zaklęte 
w Tatrach. Pamttrz. XXVI, 100-104. 

4873. Cht. Wł., ks. O czasach przed- 
chrześcijańskich. Gwiazda 1876, s. 372. 

4874. Czarnowska Marya. Zabytki mi- 
tologii słowiańskiej w zwyczajach wiej- 
skiego ludu na Białej Rusi dochowy- 
wane. Dzień. Wil. 1817, VI, 396. 

4875. Czerwiński Lubicz Ignacy. Rys 
dziejów kultury i oświecenia narodu pol- 
skiego od wieku X do końca wieku XVII, 
w dwóch częściach. Przemyśl 1816, 8", 
cz. I s. X i 250; cz. II s. VII i 143, niel. 
kart. 2. 

4876. Dobrowolski Adam. Śladami re- 
ligijnych wierzeń. Nasz kraj 1907, IV, 
270-273. 

4877. Erzepki B. Z dawnych ludowych 
wierzeń i zabobonów. RTPN. Pozn. 1897, 
XXIV, z. 1; 1898, 162-163. 

4878. Frischbier Hermann. Ostpreus- 
sische Volksglauben. Am Urdsbrunnen t. 
I— VI. (Zajmuje się takiemi sprawami, 
jak wiara przywiązana do obrzędów po- 
grzebowych, małżeństwa, ogniska domo- 
wego, szczęścia i nieszczęścia, wieku dzie- 
cięcego i snów). 

4879. Gawrotiski Rawita Fr. Ze zbio- 
ru apokryfów. (Z okolic Machnówki i Ber- 
dyczowa). Lud III, 61. 

4880. Gergowicz Edmund Saturnin. 
Mitologia słowiańska w zarysie, przez... 
nauczyciela przy szkole ludowej w Bu- 
sku. Lwów 1872, 8«, s. 59. Rec. Bibł. Warsz. 1872, II, 648 

4881. Glotz Marya. Mitologia i poda- 
nia. Niwa polska 1901, nr. 27 i n. 

4882. Gonet Szymon. Wierzenia ludu 
w okolicy Andrychowa. Lud II, 62, 221, 
231; III, 140, 154; XI, 194. 

4883. — Cudowne listy z nieba. Lud 
II, 232. 

4884. — Wierzenia ludowe ze Suchej. 
Lud XVI, 86. 

4885. Gwiazdy spadające i wiara ludu. 
Gaz. Kai. 1900, nr. 241. 

4886. Hanusch Ignacy Jan Hynek. Die 
Wissenschaft des slavischen Mythus im 
weitesten, den altpreussisch-Iithauischen 
Mythus mitumfassenden Sinne. Nach den 
Que]len bearbeitet, sammt der Literatur 
der slavisch-preussisch-lithauischen Ar- 
chaologie und Mythologie. Ais Beitrag zur 
Geschichte der Entwicklung des mensch- 
lichen Geistes entworfen. Lemberg 1842, 
8«, s. XX i 432. 

Rec. Bibl. Warsz. 1841, IV 726 ; Kraszew- 
ski, Ath. 1843, II; Okruszyny II; Micha- 
lewicz M., Rozm. lwów. 1842, 327; Bibl. 
Ossol. 1843, V; Or. nauk. 1842, 95, 
104. 

4887. Hennę am Rhyn Otton, Dr. Wia- 
ra w dyabła i czarownice. Warszawa 
1902, 8", s. 180. 

4888. Historya wiary w świętość licz- 
by 7. Pam. Warsz. 1810, I, 102 i 203. 

4889. Hradecka Stanisława. Przyczyn- 
ki do wierzeń ludu w Wierzbanowy, 
po w. Wieliczka. Lud IX, 64. 

4890. Jagiełło I. O mitologii. Tyg. 
wil. 1818, XIV. 

4891. Jajko (znaczenie mitologiczne). 
Bies. lit. 1910, I, 247. 

4892. Jaroszewicz Józef. O wpływie 
religii chrześcijańskiej na cywilizacyę 
Słowian. Dzień. Warsz. VI, 97. 

4893. Józef z nad Wiszenki. Niektóre 
wierzenia ludowe w Rudkach, spisał w la- 
tach 1870-75. Lud V, 346—357. 

4894. K. IW. O religii pogańskich Sło- 
wian. Pogląd ze stanowiska kulturalno- m Franciszek Gawelek historycznego. Lwów 1894, 8", s. 67 
i nast. 

4895. K. Marya. Wróżby z kichania. 
Lud X, 221. 

4890. Kaindl, Dr. Do procesu o »pere- 
piczkę«. Lud VII, 221. 

4897. Kalinowski Kazimierz. Grzyby. 
Z wierzeń ludowych. Kur. Warsz. 1902, 
251. Zob. Czas 1902, 210; Gaz. polsk czerń. 
1902, 99; Głos nar. 1902,211; Słowo polsk, 
1902, 448. 

4898. Karłowicz Jan. Mitologia i filo- 
zofia.— »Prawda«, książka ku uczczeniu 
Aleks. Świętochowskiego. Lwów 1899, s. 
197-205. 

4899. Kibort Józef. Wierzenia ludowe 
w okolicach Krzywicz w pow. Wilejskim, 
Wisła XIII, 321, 389. 

4900. Kietlicz M. List niebieski. Lud 
IX, 170. 

4901. Kirlcor A. Honory. Słowianie 
nadbałtyccy, zarysy etnologiczno-mitolo- 
giczne (Odb. z Przegl. archeolog.). Lwów 
1876, 8«, s. 22. 

4902. Kohler Klemens, Dr. O bolemi- 
tach (kamienie). Lud 1896, 39. 

4903. — Czy prawda, że srebrniki 
małe, w ziemi znajdywane, są głów- 
kami Św. Jana Chrzciciela. Lud IV, 
325. 

4904. Korotyński L. S. Wróżby z ki- 
chania. Wisła V, 331. 

4905. Kosidski Władysław, Dr. Zapi- 
ski etnologiczne zebrane w Jurkowie 
i okolicy. Wisła IV, 861. 

4906. — Materyaly etnograficzne, ze- 
brane w różnych okolicach Galicyi za- 
chodniej. Cz. II: Wierzenia i przesądy. 
Kraków 1903, 8°, s. 86. (Odbitka z Mat. 
antrop. t. VII. Akad. Umiej.). 

Rec. Dr. Zdziarski, Książka 1904, 47; 
R U., Przegl. powsz. 1904, IV, 140; C. 8., 
Wisła XIX, 225. 

4907. Kownacki M. Chleb. Lud X, 95. 

4908. Kof mian Wł. Krzaczki (pow. Lu- 
belski). Wisła XVII, 510. 

4909. Kraszewski J. 1. Mytologia sło- wiańska i prusko-litewska według dra 
Hanusza. At. 1843, II, 26 i n. 

4910. Kruczkowska Stanisława. Gro- 
mnice w Opatkowicach. Lud XIII, 185. 

4911. Kryczyriski Bronisław. Wierzenia 
i zabobony ludowe na Bukowinie (wśród 
Polaków, Rusinów i Żydów). |Nasz Kraj 
1906, II, 8. 19-21. 

4912. Krzywicki L. Liczby święte. 
(Szkic z mitologii porównawczej). Praw- 
da 1897, 80-82. 

4913. Kuczerówna Marya. Wróżby z ki- 
chania (Wieliczka). Lud X, 221. 

4914. Kiistler. Altglauben aus Schle- 
sien. Am Urąuell III, zesz. 1 i 2. 

4915. Lelewel Joachim. Bałwochwal- 
stwo sławiańskie. Poznań 1858, 8", s. 37. 

4916. — Cześć bałwochwalcza Sławian 
i Polski. Poznań 1855, 8°, s. 2 i 128. Toż 
tamże 1857, 8o, s. 148, z rycin, i 3 drze- 
woryt. 

4917. Listy aniołka z nieba do matki 
na ziemi. Przyj. dom. 1860, 186, 199, 236, 
253, 268, 314, 324, 390. 

4918. Lok.. .i. Zabytek przeszłości (cześć 
oddawana kamieniowi we wsi Wrząca 
Warecka). Gaz. kal. 1899, nr. 236. 

4919. Louis Legger. La mythologie 
slave, par... Paryż 1901, 8o, s. XIX4-248. 

Rec. A. Bruckner, Wisła XVIII, 108. 

4920. Łaska Bronisława. Powitanie 
księżyca na nowiu. Lud XI, 81. 

4921. — Włosy rude. Tamże XI, 81. 

4922. Łopaciński Hieronim. Powsta- 
wanie chorób epidemicznych według wie- 
rzeń ludu. Wisła XV, 133. 

4923. M. O. W noc zaduszną. Zwierzeń 
ludowych. Bies. liter. 1902, 44. 

4924. Macliczyriski Konrad. Mozajka 
wilcza, ułożona z młodzieńczych wspo- 
mnień myśliwskich przyjaciela, przez... 
Z 22 rys. Józefa Ryszkiewicza i portre- 
tem autora. Okładka ozdobna rysunkiem 
Jana Wasilewskiego. Kraków i Warsza- 
wa 1896, 8», s. nlb. 8 -f- 223 -j- 1 nlb. 

(Na s, 16—17 i 101—108 opowiada 
o myśliwym Hamanie, pozostającym Bibliografia ludoznawstwa 175 w konszachtach z djablem; s. 101, czego 
potrzeba, by mazur przejrzał po urodze- 
niu; s. 166, liilka sposobów leczenia, gdy 
kto spadnie z drzewa; s. 181 — 182, le- 
czenie wodowstrętu u ludzi). 

4925. Maciejowski W. A. Mitologia 
slawiańska. Muz. dom. 1837, 43—44. 

4926. — Religia, pobożność i zatrudnie- 
nia domowe dawnych Slawian. Magp. 
IV, 137, 251. 

4927. — Zabytki pogaństwa w Polsce. 
Bibl. Warsz. 1841, I, 1 i n. 

4928. — Święta Polaków pogan. Po- 
równanie z takiemiż uroczystościami 
u innych Slawian. Niezapom. 1844, 35. 

4929. — Badania historyczne. Mytolo- 
gia slawiańska, pobożność chrześcijań- 
ska i zatrudnienia domowe Pawian. (Au- 
tor dotyka i dzisiejszych stosunków). Pa- 
norama 1838, zesz. 5, s. 54 —63. Toż, 
Dzwon liter, oddział I, t. I. 

4930. — O mitologii Polaków i Litwi- 
nów. Dzwon lit. I, 253. 

4931. Magiera Jan Fr. Wierzenia lu- 
dowe w okolicy Sułkowic (powiat Myśle- 
nicki). Wisła XIV, 55. 

4932. — Wiara w sny. Wisła XIV, 234. 

4933. Magierowski Leon. Kilka wie- 
rzeń ludowych z Jaćmierza i Posady Jać- 
mierskiej. Lud III, 142; VIII, 61. 

4934. Małecki A. Religia Słowian 
w bałwochwalczej epoce. Kronika rodź. 
1871, s. 257, 277. (Wspomina także i o nie- 
których, dziś jeszcze istniejących zwycza- 
jach, jak święcone, sobótki itp., jako o za- 
bytkach dawnego kultu). 

4935. Matusiak Szymon. Nasze kwiaty 
polne. Przegl. Akad. I, 135 i n. (Wierze- 
nia Lasowiaków). 

4936. — Olimp polski podług Długo- 
sza. Lud XIV, 19—89 i dodatek do tegoż 
tamże, s. 206—235. (Toż wyszło w oso- 
bnej odbitce). 

Rec. Dr. J. Leciejewski, Muz. 1909, II, 
87-88. 

4937. — »Tria idola* na Łysej górze. 
Lud XIV, 313-325. 4938. Mierzyński Antoni. Przyczynki 
do mitologii porównawczej. I. Podania 
wobec oświaty. II. Bocian księdzem Woj- 
ciechem. Warszawa 1867, 8', s. 38. (Od- 
bitka z Biblioteki warszawskiej). 

4939. Mitologia porównawcza i języ- 
koznawstwo. Wędrowiec 1887, 578, 60.S. 

4940. O mitologii dawnych Słowian. 
Lech 1823, s. 6; Gwciesz. 1852, s. 42 i n. 

4941. W mitologii słowiańskiej ważne 
odkrycia. Magp. IV, 108. 

4942. Mitów znaczenie. Niwa II, 149. 

4943. Młynek Ludwik. Zarys pierwo- 
tnej religii Lachów na tle podań ludo- 
wych. Lud V, 53. 

Rec. J. Świętek, Lud VII, 228. 
4944 Muczkowski Józef. Początek bi- 
czowania się w Polsce. Dwtglit. I, 355. 

4945. Muller L. Filozofia mitologii. Ni- 
wa V, 34, 56, 83. 

4946. N. T. Kamienie jako amulety. 
Dziennik warsz. 1893, nr. 37. (Wzmianki 
i o polskich). 

4947. Nowicki WI. Studyum nad wie- 
rzeniami i wyobrażeniami ludu przez... 
Mag. Nauk hist.-fil. Bibl. Warsz. 1873, 
IV, 84. 

4948. Obrzędy i religia dawnych Po- 
laków (Z rękop. nieznanego autora). Lwo- 
wianin 1842, 273. 

4949. Ochorowicz Julian. Bezwiedne 
tradycye ludzkości. Studyum z psychologii 
historyi. At. 1880, II, 226, 478. 

4950. — Echa z epoki kamiennej. »0- 
gniskoł dla Jeża 182—204. (Wiara i po- 
dania przywiązane do kamieni). 

4951. — Bezwiedne tradycye ludzko- 
ści. Warszawa 1898, 8", s. 230. 

4952. Oczykowski R. Przepowiednie 
zawarte w książce KI. Hoffmanowej o J. 
Kochanowskim. Wisła XV, 260. (Po- 
daje przepowiednie ludowe). 

4953. - Wierzenie. Wisła XVII, 759. 

4954. Oświata Sławian przedchrześci- 
jańskich. Muz. dom. 1838, 1, 260-274; 
II, 1-12. 

4955. Parczewski A. J. Swanty Wid. 176 Franciszek Gawelek Żywa nazwa w mowie ludu kaszub- 
skiego. IITPN. Poznań XXVII, 43 i (odbitka 
1901). 

Rec. Dr. Nadmorski, RTN. Tor. VII, 
Si; Leciejewski, Muzeum 1901, marzec; 
Tenże, Lud VII, 328. 

4956. Pazdro Zbigniew. Proces o »pe- 
repiczkę« z aktów sądowych 1763 r. 
Lud VI, 268. 

4957. Petrow Aleksander. Wierzenia 
ludowe a nauka. Wisła XIV, 235, 375, 810. 

4958. Pierzchała Ludwik. Wierzenia 
ludu (z nad Wiaru). Lud II, 335. 

4959. Podgórski Maryan, ks. Skandy- 
nawskie wierzenia u nas. Rzeszów 1882, 
8«, 8. 13, 

4960. Poh... B. Słówko o wyobraże- 
niach religijnych dawnych Słowian. O- 
nisko dom. 1875, s. 253. 

4961. Potkarislci Karol. Z wierzeń 
i przesądów ludu na Podhalu. Lud XI, 51. 

4962. Przyborowski Józef. Prowe wiel- 
kopolski. Gaz. warsz. 1856, nr. 182. 

4963.— Wiadomość historyczna o krwa- 
wym djable (Djabeł wenecki). Pismo zbiór, 
wil. 1859, s. 151. 

4964. Przybyszewski Stanisław. Przy- 
czynek do psychologii czarownicy. »Mło- 
dość« 1900, zesz. 2. 

Rec. J. Łukasiewicz, Lud VI, 399. 

4965. Radliński Ignacy. Literatura apo- 
kryficzna. Studyum krytyczno-history- 
czne. Dod. do Przegl. Tyg. 1885, I, 72, 
178; II, 65, 157; 1886, I, 73, 150. 

4966. — Apokryfy judaistyczno-chrze- 
ścijańskie. Wisła XII, 1, 438, 615; XIV, 
184, 303, 435; XVI, 577, 77.8; XVII, 206. 

4967. Radwański Jan. Krótka rzecz mi- 
tologii słowiańskiej w ogólności, a w szcze- 
gólności jednej zabawy ludowej w Pol- 
sce, Turoniem zwanej dotycząca, z po- 
wodu materyi tegoż Turonia, mieszczącej 
się w częściach artykułu: »Z przeszłości 
(okolice Kielc, Pińczowa i Chmielnika)« 
w nr. 15 »Czasu« (9 styczn. 1862), ogło- 
szonego przez Józefa Lepkowskiego. Kra- 
ków 1862, 8», s. 64. Rec. R. Z., Przegl. Europ. III. s. 469. 

4968. Rakowiecki Benedykt. O stanie 
cywilnym Słowian. (Rzecz czytana na 
posiedzeniu Tow. Król. Przyj. Nauk w dniu 
3 maja 1820; traktuje głównie o religii). 
Orzeł biały 1820, t. V, s. 35-42 i 53. 

4969. Renana mitologia porównawcza. 
Wędrowiec 1885, 395. 

4970. Rubin S., Dr. Leben und Tod 
in Yolkstiimlichen und literarischen Vor- 
stellungen aller Vólker und aller Zeiten 
(po hebrajsku).Berdyczew, Verlag von Ch. 
Margulies, Druck von J. Fischer in Kra- 
kau 1898, 8-ka mała, s. 42. 

4971. S. J. Historya dębu. (Autor tra- 
ktuje o czci dębu u różnych ludów). 
Rozmgkorpwarsz. 1825, s. 327—349. 

4972. Schiffer B. Todtengeschichte bei 
den Polen. Am Urąuell 1882. 

4973. — Todtenfetische bei den Polen. 
Tamże 1892, II; 1893, III. 

4974. Schneider Stanisław. Bóg do- 
mowy. Z ludowych wierzeń u Słowackie- 
go. Lud XVI, 153. 

4975. Schreiber Witołd. Twórcy bo- 
gów. Z tajemnic wierzeń ludów pierwo- 
tnych. Kraków 1904, 8", s. 358 i 78 il- 
lustr. w tekście. 

Rec. Dr. Straszewski, Przegl. powsz. 
1904, III, 270; J. Magiera, Wisła XVIII, 
134; Krytyka 1904, I, 495; Krzywicki, 
Książka 1904, 321—322 ; Dr. Dybowski, Ty- 
dzień 1904, 118-119. 

4976. SemenoYić A., Dr. Kleine Mittei- 
lungen aus dem Gebiete des Volksglau- 
bens. Archiv X, 310—311. (Przytacza i pol- 
skie). 

4977. Semkowicz Władysław. Dwa przy- 
czynki do historyi wierzeń ludowych 
(z aktów sądowych z XVII w.). Lud VI, 385. 

4978. Senników rozmaitych wyszło 
bardzo dużo wydań. Szczegółowo ich nie 
podaję. Najwięcej wydawał Feitzinger 
w Cieszynie. 

4979. Sterling Paweł. Przyczynek do 
badań nad początkiem kultu silnych. Wi- 
sła XV, 173. Bibliografia ludoznawstwa 177 4980. O świątyniach słowiańskich czyli 
kontynach. Lech 1823, s. 16. 

4981. Świerzbiński Romuald. Rok, bó- 
stwo Słowian, jego kapłanki i obrzędy. 
Dwutygodnik nauk. 1878, s. 481-486, 
500-511. 

4982. — Wiara Słowian z obrzędów, 
klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mo- 
wy słowiańskiej wskrzeszona. Warsza- 
wa 1880, 4-to, s. 42. 

Rec. Karłowicz, At. 1881, 1, 370-375; 
tenże, Prawda 1881, s. 11. 

4983. — Uroczysko dziewicze. Warsza- 
wa 1881, 80, s. 2 ni. i 134. 

4984. — Wiara Słowian, ich byt do- 
mowy i społeczny przed i po podboju 
lechickim i warego-ruskim. Warszawa 
1884, 80, s. IV i 111. 

Rec. J. Hanusz, At. 1885, I, 564-567; 
Kirkor A. H., Przegl. pow. 1885, IV, 260; 
Tydz. Piotrk. X, 21. 

4985. Świętek Jan. O dotychczasowych 
badaniach nad wierzeniami ludu polskie- 
go i postulaty na przyszłość. Pam. III. 
zj. hist., sekc. IV, s. 1— -8. 

4986. — Liczby 8 i 9 w mitach, wyobra- 
żeniach, mistycznych praktykach i zwy- 
czajach ludowych (polskich). Lud XI, 
371-388. 

4987. Szulc Kazim., Dr. O głównych 
wyobrażeniach i uroczystościach bałwo- 
chwalczych naszego ludu, z powodu prac 
.1. Lelewela: Bałwochwalstwo Słowian, 
i R. Berwińskiego: Studa nad literaturą 
ludową. Poznań 1857, 8^ s. 64 i 2. 

Dzień, liter. 1858, s. 822. 

4988. — Mityczna historya polska i mi- 
tologia słowiańska. Poznań 1880, 8", s. 
XV i 243. 

Rec. At. 1881, I, 361—370, przez J. Kar- 
łowicza; Bibl. warsz. 1882, I, 122—126, 
przez Br. Grabowskiego; Altpr. Monatschr. 
XIX. 146—151, przez Dr. J. J. Ossow- 
skiego; Kłosy XXXII, 188, przez F. K. 
Martynowskiego; Przegl. bibl.-arch. 1881, 
przez tegoż; Muzeum 1881, przez B. N.; 
Tydz. pol. lit. XII. 

Bibliografia ludoznawstwa. 4989. Udziela S. Sen i loterya. Lud X, 
452 (wiara w sny). ^ 

4990. W. M. Mitologia słowiańska. Przyj, 
ludu 1836, I, 11 IZ ryc). 

4991. Wiesiołowski K. O starożytno- 
ściach religijnych Słowian, mieszkańców 
Polski. RTPN. Warsz. 1816, IX. 

4992. Winiarski L., Dr. O wierzeniach 
ludów pierwotnych. Przegl. Tyg. 1897, 
510-512. 

4993. Witort Jan. Filozofia pierwotna 
(animizm). Lud VI. 7, 113, 225, 321 ; VII 1 i n. 

Rec. Dr. M. Straszewski, Przegl. powsz. 
1903, III, 252; H. Ułaszyn, Wisła XVI, 
665; J. Stecki, Książka 1901, 215-216. 

4994. Wód znaczenie mitologiczne. Bies. 
lit. 1910, I, 196. 

4995. Wójcicki K. Wł. Wróżby. Kai. m. 
Krakowa 1842; Toż, Zar. dom. I, 3tó-375. 

4996. — Zaklęcia. Zar. dom. I, 399—410. 

4997. Wróblewski K. Kult roślin i si- 
ły ich czaromoce. Rozwój, Dziennik po- 
lit.,przem., ekonom., itd.ilustr. Łódź, 1900. 

4998. Wyobraźnia Sławian przedchrze- 
ścijańskich. Przyj. Dom. 1852, 298. 

4999. Z. F. Nauka słowiańskiego mitu 
Hanusza. Bibl. Warsz. 1842, II. 682. 

5000. Zaklęcia złodziejskie. Tydz. Piotrk. 
XII, 49. 

5001. Zapałowski W. Cud czy przy- 
widzenie Gaz. Rad. 1886, nr. 90. 

5002. Zawiliński R. Ein Beitrag zur 
slavischen Mythologie (>Śivilija« — »sco- 
dre wiecory*). Archiv XI, 160. 

5003. — Z archiwum parafialnego (rę- 
kop. z XVII w., zawiera kilka wierzeń 
ludowych). Wisła V, 759. 

5004. Zdziarski Stanisław. Listy z nieba 
(z kroniki XVII wieku). Lud VI, 307. 

5005. Ziemba J. S. Słówko o tłumacze- 
niu snów przez lud. Tydz. Piotrk. XVUI, 20. 

5006. Żarski Leon. Gaje święte, z po- 
wodu artykułu Rymarkiewicza: »Ochrona 
leśna*. Gaz. Kai. 1899, nr. 145-146. 

5007. Żmigrodzki MichaJ, Dr. Przegląd 
archeologii do pierwotnej religii. Kraków 
1903, 80, s. 320, z 20 tabl. litogr. 

23 178 Franciszek Gawelek 2. a) Czary, czarownice, zamawiania, znachorzy i t p. 5008. A., Dr. Zabobony. Sobótka 1868, 
198-199, 205-206. 

5009. A, J. Zamówienie od wytyczu 
(wywichnięcie). Wisfa XVII, 390. 

5010. — Zamówienie od żółwia (guzy 
pod szczękami). Wisła XVII, 390. 

5011. B. J. z Płockiego. Gusła owczar- 
skie odnoszące się do pomyślnego cho- 
wu owiec. Gaz. Świąt. 1892, nr. 576. 

5012. Barailski, ks. Nowa próbka upor- 
nego dzierżenia starych przesądów. Sza- 
nownym czytelnikom Przeglądu powsze- 
chnego poświęca autor. Lwów 1861, 8*, 
s. 19. 

5013. Bartoszewicz J. Obrzędy i zabo- 
bony w Wielkopolsce i na Śląsku Kai. 
Ungra 1854. 

5014. Baumgart August. Verschiede- 
nes vom Aberglauben, von Sitten und 
GebrSuchen in Mittelschlesien Zeitschr. 
d. Ver. f. Volksk. t. IV, 80-86. 

5015. Berwirtski R. W. Wyjątek z li- 
stu. Bibl. Warsz. 1852, I, 200. (Wzmian- 
ki o czarach, gusłach i t. p.). 

5016. — Studya o gusłach, czarach, za- 
bobonach i przesądach ludowych. Poz- 
nań 1862, 8°, 2 tomy, s. 207 i 226. 

Rec. W., Bibl. Warsz. 1863, I, 156. 

5017. Biegeleisen Henryk. Kartka z wy- 
obrażeń chłopskich (o czarownicach). Dod. 
Przegl. Tyg. 1888, I, 161-200. 

5018. Bieroriski Wincenty, Czary i za- 
bobony wobec religii i nauk przyrodni- 
czych. Kołomyja 1885, 8°, s. 64 

Rec. Szkoła 1885, nr. 36. 

5019. Bogatka. Lekarz osobliwszy w No- 
wogrodzkiem. Postrzeżenia lekarsko-go- 
spodarskie. Pamiętnik magnetyczny 1816, 
I, 49 i 77. 

5020 Bogdanowiczówna Janina. O lal- 
kach. Wisła V, 636. 

5021. Bolesławicz. Czarownice. Szkic 
obyczajowo-historyczny. Dzdw. rok IV, 
s. 189, 149. 5022. Bromirski Karol. Czary w dawnej 
Polsce. Bies. liter. 1910, II, 185, 205. 

5023. Briickner Aleksander. Zur Ge- 
schichte des Aberglaubens in Polen. Ar- 
chiv V, s. 687—628; XV, 216-317. 

5024. — Kazania średniowieczne. Cz. I. 
Rf. XXIV, 38 97. Cz. II. Tamże XXIV, 
317-390. Cz. III. Tamże XXV. 115—205. 

(Częste wzmianki o czarach i przesądach, 
n. p. w części I i II na s. 328 i 388, 
w części III na s. 123 i t. d. Zob. także 
rozdz. X Bibliografii >Pieśni«, gdzie w ka- 
zaniach, wyd. 1902, również często spo- 
tyka się wzmianki o przesądach). 

5025. Brunnhofer Herman. Istota 
i dzieje zabobonu. Zabobony rozmaitycłi 
ludów. Ruch lit. 1875, nr. 27, 29, 31 (Zob. 
Pfeiderer). 

5026. Z powiatu Brzezińskiego. Cza- 
rownica. Gaz. Świąt. 1894, nr. 684. 

5027. Bujak Fr. Kołtun. (Z Castr. Biec. 
t. 201.). Lud XVI, 59. (Przesąd). 

5028. Chłapowski Franciszek, Dr. 
O przesądzie w medycynie. Warta 1874, 
s. 251-258. 

5029. Cłiodkowski. O przesądach vie 
względzie lekarskim panujących w kraju 
naszym. Tyg. lit. 1841, 350, 357, 365, 371, 
379. 

5030. Ciembroniewicz Józef. Zabobony. 
Prawda 1903, s. 237. 

5031. Ciemnota we wsi Kosmacz w Ga- 
licyi. Tydz. Piotrk. XXIII, 17 (zabobony). 

5032. O czarnoksięzkiej nauce. Gaz. 
polsk. 1830, nr. 309. 310. 

5033. Czarownica. Przyj, ludu 1837, 11, 
330. 

5034. Czarownica w Nowosiółkach pod 
Tomaszowem. Tydz. Piotrk. XXI, 19. 

5035. O czarownicach na Śląsku. Gw. 
ciesz. 1886, s. 251. 

5036. O czarodziejstwie i paleniu cza- 
rownic. Gwciesz. 1860, s. 106. 

5037. Czarownica. (Z Kramarza wę- Bibliografia ludoznawstwa 179 drującego). Szkółka niedzielna 1839, s. 
30—32. 

5038. Czarownica Poznań 1869, t. II. 
Bibl. ludowa. (Tamże o spaleniu 14 mnie- 
manych czarownic w Doruchowie). 

5039. Z czarownicami sprawa, wyci- 
nek z akt Iwowieckich z roku 1642 i 1643. 
1'ismo mieś. Pozn. 1822, sierpień, s. 140 
i nast. 

ń040. Czary. Warschauer Hexenprocess 
in Posen. Zeitschr. d. hist. Ges. Posen 
1888. 

5041. Czary i czarownice. Kmiotek 
1865, 100, 109, 115. 

5042. — gusła, przesądy, zabobony 
i wierzenia różne (mat. nadesłane na Wy- 
stawę w Lublinie 1901 r. przez St. Dą- 
browską, M. Maciąga, BI. Szewca, W. 
Dzikowskiego, K. Zaleskiego, H. Wey- 
herta). Wisła XVI, 413. 

5043. Czerwiński Lubicz Ignacy. Uwa- 
gi rozumu i ludzkości nad fałszem i cie- 
mnotą zabobonów, gusłów i t. d., przez... 
Przemyśl 1817, 8°, s. 59 i X. 

5044. Czyżewicz Stanisław. Trzy for- 
muły zamawiania. Lud VIII, 76. 

5045. — Do wierzeń ludowych (o scur- 
niku, o wędrownem). Lud IX, 184. 

5046. — Wiązanka wierzeń i przesądów 
ludu z okolic Buczkowa i Okulic, tudzież 
Mokrzysk-Bucza. Lud XIII, 324. 

5047. Daszyńska- Golidska Z., Dr. 
Kartka z dziejów czarownic w XVIII 
stuleciu. Nowe słowo 1904, nr. 18 i 14. 

5048. Doliński Gustaw, Dr. Słówko 
o przesądach w medycynie. Opiek. dom. 
1873, s. 109, 117, 125, 134, 141. 

5049. Ehrenberg. Ein Hexenprocess 
1618. Zeitschr. d. hist. Ges. Posen 1888, III. 

5060. F. A. Jak się szerzą przesądy. 
Wisła XVII, 513. (Zob Słowo warsz. 
1903, nr. 163.). 

5051. Fischer Stanisław. Zamawiania 
od szczycy, ukąszenia węża. od kurdzie- 
la i dziuga (z Jasielskiego). Mat. VI. 12 — 
126. 

6052. G. J. List z okolic Kurowa. Gaz. świąt. 1893, nr. 671. (Zażegnywanie cho- 
rób). 

5053. Gawełek Franciszek. Czarownik 
w Rząchowej, w powiecie Brzeskim. Kra- 
ków 1908, 80, s. 8. (Odb. z X t. Mat. antr.). 

Rec. S. Matusiak, Lud XV, 152; Bruck- 
ner, Książka 1909, s. 94; Zdziarski, Na 
ziemi naszej 1909, nr. 18, s. 8; St. Łem- 
picki, Lud XVIL 113. 

5054. — Przyczynek do czarów. (Z a- 
któw sądowych). Lud XV, 356. 

5055. — Przesądy, zabobony, środki le- 
cznicze i wiara ludu w Radłowie, w pow. 
Brzeskim. Kraków 1910, 8", s. 69. (Od- 
bitka z Mat. antr. t. XI). 

Rec. St. Łempicki, Lud XVII, 113-114; 
Dr. Zdziarski, Książka 1911, s. 401. 

5056. Gęsia dusza. Wisła XVII. 390. 
(Zob. Tydzień Piotrk. 1903, nr. 7). 

5057. Gloger Zygmunt. Zabobony rol- 
nicze. Bibl. Warsz. 1876. II, 376. 

5058. — Przesądy pszczolarskie, my- 
śliwskie i rolnicze. Bibl. Warsz. 1876, IV, 
552. 

5059. — Zabobony i mniemania ludu 
nadrawiańskiego, tyczące się ptaków, 
płazów i owadów. Zb. I, 101—107. 

5060. — Zabobony metereologiczne lu- 
du nadrawiańskiego. BibL Warsz. 1879, 
I, 302—305. 

5061. Z Głowaczewa (znachor M'e wsi 
Prusach koło Warki). Gaz. Rad. 1893. 
nr. 20; 1894. nr. 57. 

5062. Gomulicki Wiktor. Czary i cza- 
rodzieje w wieku XIX. Kur. Warsz. 1887, 
2S2, 283, 289, 291, 296, 297. 

5063. — Jajko, historya świąteczna. 
Kur. Warsz. 1887, nr. 46. 

5064. Gonet S. Odczynianie uroków. 
Lud II, 300. 

5065. — Strzygonie. Lud III, 154. 

5066. Goszczyński Seweryn. Zabobony 
górali. Dzień, podróży s. 163 — 167. 

5067. Goyski Maryan. Uroki (Wieli- 
czka) Lud XIV, 400. 

5068. Grabiński Ludwik. Die Sagen, 
der Aberglaube und aberglaubische Sit- m Franciszek Gawełek ten in Schlesien, mit einem Anhang ne- 
ben Prophezeihungen. Schweidnitz, Brie- 
ger und Gilbers 1886, 8», s. VI i 57. 

6069. Grajnert J. Źródła niektórych 
przesądów dotąd u nas istniejących. Tyg. 
ill. 1861, IV, 191. 

6070. Gusła i czary. Jezuita Bohomo- 
lec, Reformat Surowiecki i Cysters Łem- 
picki w sporze o Inkubów i Sukkubów 
(gusła, czary, wiara w dyably). Gaz. kość. 
1846, nr. 374. 

6071. Gustawicz Bronisław. Zabobony 
myśliwskie. Lud VII, 282. 

5072. h. f. Zabobon, obrazek z życia 
ludu. (Sokołów). Czas 1861, nr. 51. 

6073. Hassencamp R. Ostrovoer He- 
xenprocess aus dem Jahre 1719. Zeitschr. 
d. hist. Ges. Posen 1894. 

5074. Haus- und Zaubermittel ostpreus- 
sische. Am Urąuell 1892. 

5075. Herncisz Emanuel. Wyśw-ecenie 
czarownicy. Tyg. ill. 1881, II, 290. 

5076. Hockenbeck H. Hexenbrande in 
Wongrowitz. Zeitschr. d. hist. Ges. Po- 
sen 1894. 

5077. Z Iłży. Gaz. Rad. 1885, nr. 33 (Czary) 

5078. J. N. J. Czarownica. Zbier. um. 
roz. r. 1839, t. II. 

5979. Jaworski, Dr. O przesądach 
i zwyczajach ludu. Krytyka lekarska 1901. 

5080. Z Jaworzna w pow. Wieluń- 
skim (»baba jasnowidząca*). Gaz. Świąt. 
1896, nr. 829. 

5081. Z okolic Jedlni. (Przesąd przy- 
wiązany do wisielca). Gaz. Rad. 1890, 
nr. 4. 

5082. Józef z nad Wiszenki. Uroki. 
Lud IV, 198. 

5083. K. Przesąd przywiązany do drze- 
wek. Gaz. Kai. 1898. nr. 31. 

5084. K. F., ks. Zabobon w różnych 
objawach. Gaz. Rad. 1885, nr. 16, 18, 20, 
23, 24, 26. 

5085. K. J. Zażegnywanie i leczenie 
chorób w Piotrowłnie. Gaz. Świąt. 1892, 
nr. 623. 

5086. Kacerz i czarownica, szkice z hi- storyi cywilizacyi. Treść: I. Królestwo 
światła i ciemności ; II. Młot na czaro- 
wnice; III. Kacorz i czarownice w Polsce. 
Lwów 1901, 16- ka, s. 40. (Wydawnictwo 
Uniw. ludowego im. Ad. Mick., Lwów). 
5087. Kaczmarczyk Kazimierz. Proces 

»czarostwo« w r. 1688 i 1689 (z arch. 
w Wiśniczu Nowym). Lud VII, 302— 322. 

5088 — Przyczynki do wiary w cza- 
ry. Lud XIII, 330-332. 

5089. Kaczyński. Staroświeckie prze- 
sądy (obrazek z przeszłości). Czyt. nłedz. 
1857, 139. 

5090. Kalinowski K. Noc baranków. 
Wędrowiec 1899, I, 247. 

5091. Kamiński Mścislaw. Guślarskie 
sposoby leczenia. Opiek. dom. 1868, s. 
177. 

5092. — Czarownice i czary. Tamże 
1868, s. 234, 333 i 341. 

6093. Kaprys. Jeszcze o znachorach. 
Kur. Warsz. 1902, t. I, nr. 14, s. 6. 

5094. — Znachorowie. Kur. Warsz. 1902, 

1 9, s. 7. 

5095. Karłowicz Jan. Ślady wieku ka- 
miennego w pewnych zwyczajach i za- 
bobonach. Tyg. powsz. 1881, s. 214 
i 236-237. 

5096. — Czary i czarownice w Polsce. 
Wisła I, 14-20,56-62,93-99,136-143, 
172—178, 213—222. 

5097. — Baba. Wielka Encyklop. powsz. 
ii. VI, 624. 

6098. — Czary i czarownicy. Wielka 
Encyklop. powsz. XIV, 709-710. 

5099. — Psychologia zabobonu (Z od- 
czytu wygłoszonego dnia 4 kwietnia 1905). 
Tydzień XI, s. 114. 

5100 Klarner S. Sprawy o czary w u- 
rzędach Bełżyckich w w. XVI-XVIII. 
Z aktów urzędów radzieckiego i wój- 
towskiego miasta Bełżyc, przepisał. Wi- 
sła XVI, 467. 

5101. Knauthe K. Zauber- und Spuk- 
gestalten in Schlesien. Am Urąuell 1892, 
t. III, z. 2. 

5102. Knoop Otto. Polnischer und deut- bibliografia ludoznawstwa 181 scher Aberglaube und Brauch aus der 
Provinz Posen. Zeitschr. f. Yolksk. t. III, 
s. 148-151, 229—235,393-397,427-428, 

5103. Kolberg Oskar. Aberglauben aus 
Masuren, mit einem Anhange, entbaltend 
masurische Sagen und Marchen, von 
Ur. M. Toeppen. Gdańsk 1867. 

Rec. Bibl. Warsz. 1868, II, 330. 

5104 Z Koniriskiego sądu okręgowego 
(sprawa owczarza ze wsi Koszuty, ob- 
winionego o naruszenie mogiły w celu 
zabobonnym). Gazeta Kaliska 1896, nr. 84. 

5105. Kononowicz Z. Pogańskie gu- 
sła. Gaz. Świąt. 1892, nr. 615. 

5106. Korab J. Skąd się wzięły prze- 
sądy i zabobony. Ognisko 1904, luty. 

5107. Kosiński Władysław, Dr. Nie- 
które zabobony i przesądy ludu polskiego 
z okolic Makowa i Andrychowa. Zb. XV, 
46-52. 

5ir.8. — Jajko w trumnie. Lud XV, 
356. 

5109. — Bocian. Lud XV. 357. 

5110. Kownacki M. i Mleczko T. Chleb. 
Lud X, 95. (Przesądy przywiązane do 
chleba). 

5111. Z powiatu Kozienickiego. Czary, 
gusła, zabobony, przesądy i lecznictwo 
ludowe. Gaz. Rad. 1894, nr. 25 i 26. 

5112. Kraushar Aleksander. Czary na 
dworze Batorego. Kraków 1888, 8^ s. 293. 

Rec. K., Czas 1888, nr. 273 i 274; Kło- 
sy 1889, nr. 1231, przez T. Korzona; Bem 
A. G., Prawda 1888; Kraj 1888, nr. 51 ; 
Kwart. hist. III, 579—583, przez Dra Czer- 
maka; Przegl. pow. 1889, I, s. 380-383, 
przez M. P. ; E. J., Czasop. Mus. Kral. 
czesk. LXII; Przegl. powsz. 1888, IV, 
410—411; Tyg. ill. 1889, nr. 317, przez 
Wołowskiego; Przegl. tyg. 1888, przez 
N.; At. 1888, IV, 728. 

5113. Krćek Franciszek, Dr. Zamawia- 
nie chorób, (z rękop. Ossolińskich, nr. 
739); Lud V, 80. 

5114. — Na bolenie zębów, jednorożec 
lekiem, krew lekarstwem na wielką cho- 
robę. Lud V, 378. 5115. Krćek Franciszek, Dr. Przesąd 
myśliwski. Lud VI, 305, 

5116. Krzywicki Ludwik. Zwyczaje lu- 
du w oświetleniu porównawczem. Baba 
jako wróżba nieszczęścia. (Zestawienie 
przesądów różnych ludów, odnoszących 
się do kobiety). Wisła III, 860; IV, 978. 

5117. — Szkice antropologiczne. Prawda 
1895, s. 41, 207, 386, 518. (Na s. .S86 tra- 
ktuje o przesądzie izapatrzenia się<, na 
s. 518 »Nasze gadki i ich charakter*). 

5118. L. J., Dr. Przyczynek do zama- 
wiania chorób. Lud V, 177. 

5119. Leki znachorskie we wsi Dzie- 
rążni w pow. Pińczowskim. Gaz. Świąt. 
1900. nr. 994. 

5120. Lubicz R. (Łopaciński H.). Dwa 
zamawiania starożytne (z rękopisu z XV 
wieku). Wisła V, 570-571. 

5121. Łopaciiiski Hieronim. Zakladziny 
domów. Wisła XVI, 380. 

5122. — Przyczynek do przesądów da- 
wnych. Wisła XVII. 252. 

5123. — Z dawnych przesądów. Wisła 
XVII, 391. 

5124. Łubek. Lekarka w Rypinie. Echa 
Pł. 1898, nr, 36. 

5125. M. Fr. Zabobonność owczarzy. 
Gaz. Świąt. 1895, nr. 752. 

5126. Magierowski L. Kichanie, świąd 
i dzwonienie. Lud II, 256. 

5127. Maksonowa. Uroki. Lud X, 96, 
(leczenie). 

5128. Mannhardt W. Die praktischen 
Folgen d. Aberglaubens mit besonderer 
Beriicksichtigung d. Provinz Preussen. 
Deutsche Zeit- und Streitfragen, zesz. 97 
i 98. 

5129. Martynowski Fr. K. Cudowne 
leki. Kur. Warsz. 1877, nr. 130. 

5130. Matusiak Szymon. Dwa zamó- 
wienia z okolic Tarnobrzega. Wisła III, 
652. 

5131. — Święty i przeklęty (Bocian). 
Lud XIV, 170—178. 

5132. Matyds Karol, Dr. Chłop czaro- 
wnik. Sylwetka etnograficzna (Odbitka 182 Franciszek Gawelek z czasop. sŚwiat*). Kraków 1888, 8", 

8. 8. 

6133. Mńtyds K. Jesień, studyum z życia 
ludu dawnej puszczy sandomierskiej, na- 
pisał... Lwów 1903, 16-ka, s. 25. (Obrazek 
zabobonów i wierzeń wieśniaczych). 

Hec. Dr. St. Zdziarski, Lud X, 229. 

5134. Mencel W. O zabobonach. Kai. 
król.-pruski na rok 1848, s. 62, w Ełku. 

5135. Milewski Karol. O czarownicach 
w I*olsce. Hibl. Warsz. 1847, 1,646; Toż, 
Pam. hist. kraj. 1848, s. 325. 

5136. Mirosław. Zabobony istniejące 
między ludem prostym w Galicyi. (1. No- 
wonarodzone dziecię. 2. Wigilia św. An- 
drzeja. 3. Kąpanie się w W. Czwartek. 
4. Falenie »Dziadów«. 6. Zabobon zamia- 
tania izby. 6. Święcone. 7. Poznawanie 
czarownic. 8. Zabobon podczas choroby. 

9. Zabobon kobiet w wigilię B. Nar. 10. 
Zabobon na weselu. 11. Wyrzucanie na 
ulicę wiór od trumny). Rozmglw. 1836, 
s. 217. 

5137. Z Międzyrzecza w gub. Siedle- 
ckiej. Gaz. Świąt. 1896, nr. 783. (Przesąd 
przywiązany do bydła). 

5138. Morawski Zygmunt. Nieco o cza- 
rownicach w Polsce. Wiedza i praca 1906, 
nr. 17 i 18, s. 133 i nast., 145 i n. 

5139. Mroczko Fr., ks. Przesądy i za- 
bobony. Przegl. liter. 1883, nr. 18-21. 

5140. Z Natolina (pow. Lubelski). Spo- 
sób zabezpieczenia się od pioruna. Gaz. 
Świąt. 1894, nr. 716. 

5141. Nehring W. Zwoiter Bericht Uber 
Aberglauben, Sagen und Marchen in 
Oberschlesien. Mitteil. der Schles. Ges. f. 
Yolksk. 1898, IV, 4. 

5142. Niemirowski Adam. O czarow- 
nicach. Tyg. powsz. 1878, 53—55, 62 — 
63, 77-78. 

5143. O. F. Prześladowanie czarów 
w dawnej Polsce. Alb. dla Kraszewskiego 
s. 485-509. 

5144. Ochrona od zarazy (wyjaśnienie 
liter w kształcie krzyża noszonych w cza- 
sie zarazy). Poznań 1850. 6145. Odczynianie uroku w Opoczyń- 
skiem. Tydz. Piotrk. VI, 2. 

5146. Oettinger Józef. O przesądach 
lekarskich w różnych wiekach. Wykład 
publiczny miany na korzyść stowarzy- 
szenia B Wzajemnej pomocy uczniów Uniw. 
Jag.o d. 16 kwietnia 1867 r. Kraków 1867, 
8°, s. 28. 

5147. Oparowska Antonina. Czary 
z Folw. Górnego, pow. Tomaszowski, gub. 
Lubelska. Wisła XV, 249. 

5148. Ostrowski Stanisław. Zabobony, 
czary i czarownice. Bluszcz 1898, 87— 
88, 94. 

5149. P. Al. Oranie wody (kradzież zie- 
mi, wody, oborywanie wsi podczas za- 
razy). Wisła IV, 332. 

5150. Papuga Józef. Przesądy z Folw. 
Krzywystor, pow. Tomaszowski, gub. Lu- 
belska. Wisła XVI, 248. 

5151. Pfeiderer O., Dr. Istota i dzieje 
zabobonu. Ruch lit. 1875,303—304,319— 
321, 336—337, H46— 347, 383-384, 396— 
397; zob. Brunnhofer. 

5152. Pleszczyiiski Adolf, ks. Cokolwiek 
ze starych szpargałów (zabobony). Wi- 
sła XI, 261. 

5153. Pławienie i śmierć rzekomej cza- 
rownicy w Chałupach czyli Cejnowie na 
półwyspie Heli czyli Rybakach w roku 
1836. Gryf 1910, 168-175, 201—208. 

5154. Pomian Wacław. Czarownik. 
Kłosy VIII, 27. 

5155. List z Popkowic (w gub. Lubel- 
skiej), podaje sposób jak być zdrowym. 
Gaz. Świąt. 1893, nr. 653. 

5156. O przesądach gminnych kilka 
słów. Dzień. Wil. 1815, I, 144. Wizer. 
i roztrz. 1840. t. XVI, s. 195—98. 

5157. Przesądy we wsi Okrzeja pod 
Adamowem (gub. Siedlecka). Gaz. Świąt. 
1889, nr. 456. 

5158. Przesądy pszczelarskie z pod 
Słupcy. Gaz. Kai. codz. 1898, nr. 29. 

5159. O przesądach i zabobonach. 
» Głosy katolickie* . Wydawnictwo Apo- 
stolstwa modlitwy, nr. 47. Kraków 1904, Bibliografia ludozoawstwa 1S3 16-ka, s. 46. Obszernie to wydawnictwo 
omówił S. Udziela, Lud X, 352- 359. 

5160. Przesądy i zabobony. Magp. IV, 
115 (z ryc). 

5161. R. Znachorka. Gaz. Kai. 1896, 
nr. 27. 

5162. R. A. Relacya o spaleniu czter- 
nastu czarownic w drugiej polowie XVIII 
wieku. Przyj. ludu 1835, I, 126, 134, 138. 

5163. Radłów w Brzeskiem. Czary 
i wierzenia ludu w Radłowie i okolicy. 
Szkice spol. i lit. 1876, 109—110. 

516i. Rosenblatt Józef, Dr. Czarownica 
powołana, przyczynek do historyi spraw 
przeciw czarownicom w Polsce, Warsza- 
wa 1883, 8", s. 64. Bibl. umiejętności pra- 
wnych. 

Rec. Niwa 1883, I, 851-854, przez A 
R.; Gaz. sąd. 1883, nr. 38, przez WI. 
Smoleńskiego. 

5165. Rostafiński Józef. Zielnik czaro- 
dziejski to jest zbiór przesądów o rośli- 
nach. Zb. XVIII, 1 — 195. 

5166. Rozbiór niektórych wymówek, 
któremi się zasłaniają w Krakowie du- 
chowni od szperania nad starożytnościa- 
mi Kościoła polskiego. Dzień. wil. 1829, 
VIII, s. 3U5. (Wzmianki o czarach). 

5167. Rozmowa między plebanem a Sta- 
chem o zabobonach. Szkółka niedz. 1842, 
s. 1—3, 5—7, 9—11, 13-15; 1843, 85-87, 
93-95. 

5168. S. F. Nasze przesądy. Wędrowiec 
1869, II, 30, 47, 52, 70. 

5169. S. K. Czaszki końskie. Telegraf 
1853, s. 266-267. (Przesąd). 

5170. S. X. Kilka słów o czarownicach 
w Polsce. Przyj, ludu rok XI, t. I, s. 
169-171, 178—180. 

5171. Schikowsky P. Die Mahre im 
Volksglauben der Mazuren. Ausland 1891, 
LXIV, nr. 15. 

5172. Scholz Oskar. Formy zamawiań. 
Mitteil. d. schles. Gesellsch. fiir Volksk. 
1896, zesz. 3. 

5173. Sejm piekielny, albo popis wszyst- 
kich złych duchów piekielnych przed książeciem Lucyperem panem i dziedzi- 
cem całego piekła. Co który z nich tylko 
zrobił i uczynił na świecie. Przedruko- 
wany 1807, b. w. m. w 4-ce, k. nienum. 
20 (wierszem). 

5174. Sembrzycki Jan. Ostpreussische 
Haus- und Zaubermittel. Am Urąuell III, 
13—16, 66—73. 

5175. Z pow. Sieradzkiego (przesąd 
przywiązany do zabicia »boćkat). Gaz. 
Kai. 1899, nr. 84. 

5176. Skąd to jest, że lud pospolity, 
osobiwie po wsiach, pozwala z radością 
gnieździć się bocianom na dachach swe- 
go obejścia, że życie onych wszędzie tro- 
skiwie szanuje. Pam. Iw. 1817, II, 104. 

5177. Skalski Stanisław, Dr. Przyczyn- 
ki do działalności znachorów w Kamoci- 
nie i Zgierzu. Tydz. Piotrk. 1901, nr. 47. 

5178. — Jeszcze znachorzy i sposoby 
ich leczenia. Tydz. Piotrk. 1903, nr. 27. 

5179. — Zabobony, duchy, zabobony 
furmańskie. Wisła XV, 255. 

5180. Smoleński Władysław. Walka 
z przesądami w Polsce wieku XVIII. At. 
1891, I, 232-273. 

Rec. Niwa 1891, nr. 6, przez a. r. 

5181. — Przewrót umysłowy w Polsce 
w. XVIII, studya historyczne. Kraków 
1891, 80, s. 424, VI i 1 ni. (Wzmianki 
o czarach, gusłach i t. p.). 

Rec. T. Korzon, Kwart. hist. VI, 165— 
175; Tenże, Kraj 1891, nr. 11 i 12; J. Sues- 
ser. Myśl 1881, nr. 14 i 15; A. Rembow- 
ski, Niwa 1881, nr. 22-24; Dr. A. Kar- 
bowiak, Przegl. powsz. 1891, IV, 414- 417 
i Kur. Pozn. 1891, I, 186—190; A. Soko- 
łowski, Nowa Ref. 1891, nr. 296; P. 
Chmielowski, Wędrowiec 1891, nr. 2; 
Przegl. kat. 1891, nr. 10; A, Skórski, Mu- 
zeum 1891, 246—50. 

5182. Spausta Władysław. Dawni wró- 
żbici. Kalend, myśliwski 1897. (Warsza- 
wa), s. 75—91. (Mowa o łabędziach, któ- 
rym przypisywano dar jasnowidzenia). 

518H. Stawarzowna. Uroki (Bogumiło- 
wice, pow. Tarnów). Lud XIV, 182. 184 Franciszek Gawełek 5184. Stawoi. Księżyc i gwiazdy. Lud 
X, 94. (Pizosąd - nie wskazywać na 
gwiazdy, by nie mieć szkody w gospo- 
darstwie). 

6185. Stecki J. Zbiór generalny wszyst- 
kich grzechów z przykazań Boskich 
i t. d. (Jest to rozbiór przesądów i zabo- 
bonów, z których należało się spowiadać). 
Wisła XV, 653. 

6186. Ster. Ze świata tajemnic. Skarby 
zaklęte w Tatrach. Przegl. zakop. 1903, 
114-117, 123—126, 131-133, 139-141. 

5187. — .leszcze o skarbach zaklętych 
w Tatrach. Tamże 1903, 167—158. 

5188. Suus. Z Kolneńsktego (przyczy- 
nek do znajomości tamtejszych znacho- 
rów). Echa PI. 1898, nr. 56. 

5189. Świętek Jan. Z nad Wisłoka. 
Rysy etnograficzne ze wsi Białobrzegi 
w pow. Łańcuckim. 1) Wierzenia, 2) dni 
uroczyste, H) istoty nadprzyrodzone, 4) od- 
działywanie przez objawy czci i praktyki 
przesądne na miarodajne potęgi nadprzy- 
rodzone. Lud VIII, 252-257, 354— H68. 

5190. Szczęsna W. K. Listy ze wsi. Za- 
bobonność w Lubelskiem. Głos 1891, nr. 52. 

5191. Szukiewicz Wandalin. Wierze- 
nia i praktyki ludowe (zabobony, prze- 
sądy, wróżby i t. d.) zebrane w gub. 
Wileńskiej. Wisła XVII, 265, 432. 

5192. T. E. Czary. Kai. Jaworskiego 
1872, 101-104 (z ryc). 

5193. T. R. Przyczynek do przesądów 
o babie i innych. Wisła IV, 389. 

5194. Taroni P^eliks. Przesąd przywią- 
zany do zamieszkania nowego domu. 
Lud X, 452. 

5195. Toeppen M., Dr. Aberglauben 
aus Masuren, mit einem Anhange, enthal- 
tend masurische Sagen und MSrchen. Dan- 
zig 1862, 8«, s. 168. 

5196. Udziela Seweryn. Oborywanie 
przeciw zarazie. Wisła VI, 7.S4. 

5197. — Czarownik przed sądem. Lud 
X, 446-446. 

5198. — Czarownica z Sieprawia w pow. 
Wielickim. Lud XI, 192. 5199. Ul. W. Gościec — kołtun. Lud X, 
94. (Zamawianie). 

6200. Wachholz L., Dr. Z krainy zbro- 
dni i zabobonu. Ognisko 1903, marzec. 

6201. Waga czarownicza. Pam. warsz. 
1818, XI, 265. 

5202. Waldbriihl Wilhelm. Wiara 
w czary wobec badań przyrodniczych. 
Warszawa 1874, 8°, s. 32. 

Rec. Kron. rodź. 1875, s. 223. 

6203. Wawrzeniecki Maryan. Proces 
o czary w Nieszawie r. 1721. Wisła XI, 
646; XIII, 512. 

5204. — Sposób na czary. Wisła XIV, 
100. 

5205. — Przesąd przywiązany do mo- 
nety. Wisła XIV, 376. 

5206. — Kilka przesądów ludowych. 
(Kopy, kropidełko). Wisła XV, 134. 

5207. Wiara w czary. Wędrowiec 1889, 
164, 176. (Traktuje o ogólnej wierze 
w czary u obcych i u nas). 

5208. Wiśniewski A. Przesądy złodziej- 
skie. Wisła V, 350. 

5209. Witanowski Rawicz Michał. Za- 
bobony i przesądy ludu wiejskiego z oko- 
lic Częstochowy. Tydz. Piotrk. XVII, 49. 

5210. — Z rodzinnej niwy; zabobony, 
pieśni i t. p. z gub. Piotrkowskiej. Tydz. 
Piotrk. XXI, 61. 

5211. Witort Jan. »Złe oczy« i »ciężka 
ręka*. Wisła XII, 518. 

5212. Witowt. Kilka przesądów ze wsi 
Turowa (pow. Radzyński). Wisła XV, 
177. 

5213. — Przyczynki do zamawiań z Tu- 
rowa i Ostrówek. (Pow. Radzyński). Wi- 
sła XIX. 558. 

5214. Wójcicki K. Wł. O czarownicach. 
Zar. dom. III, 133-175. 

5215. — Djabeł polski. Tamże III, 
179-192. 

5216. Wróżbiarz w Strzemieszycach. 
Tydz. Piotrk. XXV, 9. 

6217. W-z. Zabobony zbrodniarzy. Wę- 
drowiec 1897, 1015. 
5218. Z. J. Opis przesądów odnoszą- 1 Bibliografia ludoznawstwa 185 cych się do rolnictwa przez... z pod Sie- 
miatycz, pow. Bielski. Gaz. Świąt. 1892, 
nr. 581. 

5219. Ząbkowski Śt. Miot na czarow- 
nic« Kraków 1614, 8<*, s-"'i57 (dwie czę- 
ści razem; podaję tylko dla przykładu). 

5220. Zabobon. Szkółka niedz. 1839, 
s. 206 (rzucanie ziemi na trumnę krew- 
nego sprouadza śmierć). 

5221. — z pod Kalisza. Gaz. Kai. 1899, 
nr. 172 (pocieranie narośli ręką zmar- 
łego). » 

5222. — stosowany przy składaniu 
przysięgi na gęsią duszę. Tydz. Piotrk. 
1903, nr. 7. 

5223. — zaczarowania oczami. Zagroda 
1873, 113-115. 

5224. O zabobonach. Muz. dom. 1839, 
11, 49. 

5225. Zabobonność. Motyl 1828, s 13; 
1829, s. 12.S. 

5226. Zabobony w okolicy Bełżyc, gub. 
Lubelskiej. Gaz. Świąt. 1900, nr. 995. 

5227. — w niektórych cyrkułach Gali- 
cyi. Rozmglw. 1835, s. 335 (mycie dzwo- 
nów, odbieranie mleka krowom). 

5228. — w Łodzi. Tydz. Piotrk. XXV, 
7 i 14 (ręka martwego dziecka zapewnia 
bogactwo). 

5229. — owczarzy pod Zawierciem. 
Tydz. Piotrk. XXV, 22. 

52.S0. — przy stole. Gaz. Kai. 1900, 
nr. 24. 

5231. — i przesądy ludu w Wielkiej 
Polsce i Śląsku. Kai. Ungra 1854, 52- 54; 
to/., Kai. Wild ta 1858, 72—75. 

5232. Z Zawałowa w pow. Hrubie- 
szowskim (Przesąd złodziejski). Gaz, 
Świąt. 1895, nr. 765. 

5233. Zawiliński Roman. Przesądy 
i zabobony z ust ludu w różnych okoli- 
cach zebrane. Zb. XVI, 252-267. 

Rec. K. Matyas, Kwart, hist XI, 800. 

5234. Zastrzału leczenie przez znacho- 

Bibliografia ladoznawstwa. ra w pow. Olkuskim. Gaz. Świąt. 1892, 
nr. 612. 

5235. Formułka zażegnywania roba- 
ków. Gaz. Świąt. 1892, nr. 584. 

5236. Zbraniecki Czesław. Złe spojrze- 
nie. Bies. liter. 1910. II, 468-470 (z ill.). 

5237. Zieliński G. Kilka zabobonów 
owczarskich. Wisła VII, 133. 

5i38. — Obraz gubi duszę. Wisła XIII, 
125. 

5239. — Zwyczaje myśliwskie. Wisła 
XIV, 753. 

52 iO. Znachor w Częstochowie. Tydz. 
l^iotrk. XXV, 44. 

5211. Przeciwko znachorom. Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 26. 

! 52 12. Znachorstwo XX wieku. Ogni- 
I sko 1902, nr. 6. 

! 5243. — w Łodzi i przedsięwzięta z niem 
walka. Tydz. Piotr. 1901, nr. 6. 

5244. — sprawozdanie z artykułu M. 
Sokołowskiego, p. t. >Z dziedziny szarla- 
tanizmu leczniczegot. O babkach wiej- 
skich. Gazeta Kaliska 1896, nr. 56. 

5245. Znachorzy, pseudo-lekarze i szar- 
latani. Wędrowiec 1893, 388. 

52ł6. — w Częstochowskim. Tydz. 
Piotrk- XXII, 13. 

5247. — w Kamocinie. Tydz. Piotrk. 
1898, nr. 42. 

5248. — i owczarze w okolicy Kłobu- 
cka. Tydz. Piotrk. XIX, 32. 

5249. — w Łaskiem. Tydz. Piotrk. 
XVI, 37. 

5250. — w okolicach Łodzi. Tydz. 
Piotrk. 1903, nr. 31. 

5251. Zwolakiewicz J. Sprawianie Ję- 
drzejków w okolicach Tomaszowa Lubel- 
skiego. Gaz. Świąt. 1892, nr. 574. 

5252. — Gusła owczarzy w celu wy- 
krycia złodzieja (pow. Tomaszowski). 
Tamże 1892, nr. 576. 

5253. Zwyczaje i zabobony ludu w W. 
Ks. Poznańskiem. Poznań 1867. 

24 186 Franciszek Gawelek b) Boruta, Twardowski. 6264. Bełcikowski A. .1. Faust. Tyg. 
ill. 1874, XIV, 687. 

5255. Boruta, legenda. Kai. Czecha 
1863; Kai. warsz. 1864, 72. 

5256. Briickner A., Dr. Ein polnisches 
Tcufelsbuch und seine russische Uber- 
setzung. ArchJY 1893, t. XV, 98. 

5257. Chi. Fr. Jeszcze dodatek do wia- 
domości o Fauście i Twardowskim. Bibl. 
warsz. 1843, III, 436. 

5258. Ciembroniewicz .lózef. Mistrz 
Twardowski. Z dawnych ksiąg i podań 
na nowo opowiedział młodzieży. Lwów 
1908, 8», s. 90. 

5259. Cień królowej Barbary (z ryc ). 
Przyj, ludu 1835, 1, 169 (Podanie związane 
z postacią Twardowskiego). 

5260. Czarnoksiężnik (w. XVIII). Gaz. 
Iw. 1874, nr. 128. 

5261. Faust-Twardowski. Przyj, ludu 
1838, I, 81 (z ryc). 

5262. Feldmanowski H. Grobla Twar- 
dowskiego (z gminnego podania). Przyj, 
ludu 1845, 24, 118. 

5263. Gonet Szymon. Śkaly Twardo- 
wskiegoi rękawka w Podgórzu. Lud III, 76. 

5264. Grota Twardowskiego. Przyj, 
ludu 1845, XII. 

5265. Grabowski Bronisław. Boruta 
(Dramat). Zob. Tydz. Piotrk. XIX, 9. 

5266. Heppen Julian. Pan Twardowski. 
Kur. warsz. 1894, nr. 89. 

5267. Jewstigniejew M. Żyźń i priklu- 
czenijepanaTwardowskago. Moskwal892. 

5268. Kalinowski Kazimierz. W po- 
godną noc letnią. Z legend o Twardow- 
skim, Ziarno 1902, 36. 

5269. Kozerski. Ostatni figiel Boruty. 
Tyg. ill. 1862, V, 178. 

5270. Lubowski Edward Jakie to Bo- 
ruta różnymi czasy figle płatał. Kai. 
polsk. 1866. 

5271. Łopaciriski Hieronim (Lubicz Ra- 
fał). Dyabeł Boruta. Kaliszanin 1889, nr. 80. 5272. Kraszewski J. I. Twardowskiego 
droga do piekła. Tyg. lit. 1839,220; zob 
tegoż Szkice obyczajowe i historyczne, 
rozdz. II (1840). 

527.S. Kretowicz. Czarnoksiężnik Twar- 
dowski. Rozmait. lwów. 1838. 

5274. Maciejowski W. A. Sowiźrzał 
i Twardowski. Bibl. Warsz. 1841, III, 1; 
zob. tegoż, Polska pod względem oby- 
czajów, t. IV, 376; Piśmiennictwo, 1. 1. 11. 

5275. Maczyriski. Czarnoksięska księga 
Twardowsliiego w Bibliotece Jagielloń- 
skiej w Krakowie. Czas 1856, nr. 30. 

5276. Majeranowfki K. Wiadomość 
o Twardowskim. Pszczółka krak. 1820. 
III, 193; IV, 267. 

5277. Mazur Wojciech. Pan starosta 
i djabeł Boruta, legenda opowiedziana 
przez mieszczanina łęczyckiego, spisał... 
Gaz. świąt. 1899, nr. 954-959. 

5278. Narbutt Teodor. Zwierciadło cza- 
rodziejskie Twardowskiego. Kolumb III, 
43; Goniec Krak. 1829, 1002. 

5279. Okoński W. Klemens Boruta. 
Tydz. Piotrk. XVII, 47. 

5280. Z opowieści ludowych. Tydzień 
I, 203 i n. (o Borucie). 

5281. Orzeszkowa Eliza. Czarnoksięż- 
nik Twardowski. Kai. Czecha 1869. 

5282. R. Mistrz Twardowski. Kłosy 
XXIV, 126. 

5283. Rydel Lucyan. Matka Boska w po- 
daniach naszego ludu. Mistrz Twardo- 
wski. Przegl. powsz. 1904, IV, 41. 

5284. — Mistrz Twardowski. Tyg. ill. 
1906, I, 500. 

5285. S(iarczyilski) Fr. Śledzenie do- 
kładniejsze wiadomości o Tvvardowskim, 
w wiekach przeszłych za sławnego cza- 
rodzieja mianym. Czasop. Oss. 1829, I, 
23-36. 

5286. Starosta i djabeł Boruta. Przegln. 
1844, I, 121. 

5287. Świeżawski E. I*rzyczynek do Bibliografia ludoznawstwa 187 studyów nad Twardowskim. Bibl. warsz. 
1875, III, 204; zob. Przegl. Lw. 1875, X, 
380. 

5288. O Twardowskim i o Fauście*). 
Pam. warsz. Brodzińskiego 1822, I, 154; 
Do Wójcickiego, O czarnoksiężniku Tw. 
Tyg. ill. 1864, IX; Podanie o czarnoksię- 
żniku Tw. Kai. Ungra 1865, 578-579; 
Mistrz T. Kłosy, 1877, XXIV; Po Inische Li- 
teratur (Kraszewskiego : Twardowski). Ga- 
licia Zeitschr., Lemberg 1841: Czarnoks. 
Tward., Nowy Kai. krak. 1869; Wanda 1820, 
I, 314—323; O Tward. Przyj, ludu 1834, 
I, 1, 13; II. 373; 1838, V; Szkoła 1851, 
zesz. 1, s. 20; Sobótka 1869, 248; Bibl. 
ludowa 1869, II, 1; Zagroda 1877, 2-3; 
Gaz. Polsk. 1878, nr. 34. (Mazowieckie po- 
danie o Tw.). 

5289. Pan Twardowski, podanie ludo- 
we według klechdy K. WI. Wójcickiego, 
dla małych dzieci opracowane, z pysznę- 
mi kolorowanemi illustracyami (oleodru- 
kami) Władysława Szymanowskiego. War- szawa 1879, 8», ozdobnie kartonowane 
z kolorową ryciną na tytule. 

5290. O Twardowskim, wielkim cza- 
rowniku i jego sprawkach wraz z po- 
wieściami o czarach ; Czarownica, o spa- 
leniu 14 mniemanych czarownic w Do- 
ruchowie. Madejowe łoże. Chłop i dja- 
beł, Osieczna. Chicago, druk. Wł. Dynie- 
wicza, czcionkami »Gazety polskiej « 1880. 

5291. Wójcicki K. WI. Podanie o czar- 
noksiężniku Twardowskim. Tyg. ill. 1862, 
VI, 235, 243, 256. 

5292. — Boruta (z 6 drzeworytami). Kai. 
Ungra 1864, s. 72—79; zob. Zar. dom. I, 
3-98; Magp. IV, 99; Or. nauk. 1841, 101. 

5293. — Twardowski czarnoksiężnik, 
studyum historyczne. Kłosy XIII, 313, 
328; Panorama 1836, zesz. 2 i 4. 

5294. — Baśnie i podania ludu pol- 
skiego, z illustracyami Wł. Szymano- 
wskiego: Pan Twardowski. Warszawa 
1879,w4-ce, s. 2nl., lii 5 illustracyi litogr. 

Rec. At. 1879, IV, 567. 3. Istoty nadprzyrodzone (Boginki, ogniki, topielcy, upiory itp.)- 5295. Aurelly Kazimierz. Powracanie 
umarłych. Lud X, 448. 

5296. B. J. K. z Gniezna. Latawiec. Lud 
XI, 402. 

5297. Biskupski L. O upiorach. Pr. fil. 
III, 690. 

5298. Błażek B. Z niwy ludowej. Wo- 
dne panny. Słowo pol. 1898, nr. 9. 

5299. Bohomolec Jan. Djabeł w swo- 
jej postaci, z okazyi pytania, jeżeli są 
upiory, ukazany. Część I. Edycya druga 
w Warszawie, bez podania roku. Część II 
wyd. w Warszawie 1775 zawiera rzecz 
o upiorach, czarach, gusłach, wróżkach, 
losach, z odpowiedzią na zarzuty prze- 
ciwko pierwszej części czynione. Część 
Ul drukowana tamże i w tymże roku, ma tytuł osobny: Przydatek do książki »Dja- 
beł w swojej postaci*, o ukazywaniu się 
duchów. 

5300. Bructinalski Wilhelm, Dr. Dya- 
bel w Okszy 1649 roku. Lud VII, 146. 

5301. Budziszewski St. Rusałki. Świa- 
towid 1837, I, 16—26. 

5302. Bugiel Władysław. La demono- 
logie du peuple polonais. Annales du Mu- 
see Guimet. Paryż 1902. 

Rec. Z. Dębicki, Wisła XVII, 106. 

5303. Cejnova Floryan Stan. Skórb 
kaszebskosło^'jnskje móve. Czórnoxężnjk 
J. Hauffe. Svieće 1868 r., w 8-ce. Pjrsze 
xęgi pjrszi seszet ved6ł... N. I— VI. 1 kar- 
ta tyt. s. 1—98. Pjrszć xęgi drśgi seszet 
vedśl... P. VII-XII. 1 karta tyt., s. 101-198. *) Artykuły anonimowe. 188 Franciszek Gawelek 6304. Cholera jak wygląda. Podanie 
ludowe o cholerze z okolic Boćkowa. 
Gaz. Świąt. 1892, nr. 625. 

5305. Choiriski T. Dyabel w poezyi. 
Kur. warsz. 1893, nr. 305. 

5306. Ciszewski Stanisław. Dusza mat- 
ki i dusza niemowlęcia, przyczynek do 
dziejów animizmu. Petersburg 1904. 8", 
s. 6 (Odbitka z wyd. Petersburskiej Aka- 
demii Nauk). 

5307. Czaja Stanisław. Pierwszy grzmot. 
Lud XI, 198. 

6308. Dyabeł wenecki. Drobnostka hi- 
storyczna. Dzień. lit. 1852, s. 321. 

5309. Duchy żywiołowe. Przyj, ludu 
1838, I, 107, 117, 126, 134 (z ryc). 

5310. Dygasiński Adolf. Syn Boginki. 
Z dziejów demonologii. Kuryer codz. (War- 
szawa) 1891, kwiecień. Toż, Kai. polsk. 
1884, 40-57. 

Rec. Lubicz R, Wisła VI, 477. 

5311. E. D. Djabeł polski. Tyg. lit. 
1843, 270, 276. 

5.S12. Estreicher Stanisław, Dr. Przez- 
kostowie (Z rękop. z XIV w., glosa na 
oznaczenie karłów podrzucających lu- 
dziom swoje dzieci). Wisła X, 908. 

5313. F. S. Dyabeł w literaturze. Wę- 
drowiec 1869, II, 88. 

5314. Fantazya ludu. Środek zapobie- 
gawczy przeciw cholerze. Gaz. lubelsk. 
1892, nr. 203. 

5315. Galie Edw., Dr. Wampiryzm. 
Przgln. 1848, II, 129 

5316. Gonet S. Strzygonie. Lud III, 
154-155. 

5317. — Wierzenie o gradzie. Lud XIV, 
302. 

5318. Goszczyński Seweryn. Świat du- 
chowy Podhalan. — Strzygi. — Upiory. — 
Wilkołaki. — Boginki. — Dziwożony. — 
Niektóre wyobrażenia i powieści w tym 
przedmiocie. Dzień, podróży, s. 76 — 90. 

5319. Goyski M. Pierwszy grzmot (Go- 
szyce, gub. Kielecka). Lud XIV, 183. 

5320. Gregorowicz Jan Kanty. Ustęp 
z podróży odbytej po kraju (z Radomia do Opatowa). Kai. warsz. Ungra 1860, 
s. 40 (Opowiadanie o upiorach). 

6H21. Gustawicz Bronisław, Gniotek, 
Lud XV, 358. 

5322. Istoty świata nadprzyrodzonego, 
jak sobie lud wyobraża. Wisła VI, 927 
iPrzezdziecki K.); VII, 180, 392, 600, 752 
(Cercha St., K. B. W., Wodecki H); VIII, 
366 (Hempel Leon); X, 144, 363, 643 (Hu- 
rynowicz A., Korotyński L. S., Koziorow- 
skiS.);XI, 355, 810 (Kowerska, Korotyń- 
ski B. W.); XIII, 363, 684 (Isk., Zdziarski St.); 
XIV, 463 (Łopaciński, Zdziarski); XV, 83, 
501, 633 (Wawrzeniecki, Piątkowska, 
Zdziarski); XVI, 436, 658, 766 (Dąbrowska 
S., Maciąg M., Dzikowski W., Świdowa M., 
Skawińska M., Szewc BI,, Sadkowski I.) 5 
XVII, 94 (Piątkowska I., Dąbrowska St.): 
XIX, 471 (Dzieża, Widykówna). 

5323. J. Antoni. Dyablica, opowiadanie 
z XVII wieku. Świt 1884, nr. 10—12. 

5324. Jakóbiec Jan. Dyabeł w pojęciu 
ludowem (Kilka zapisków ze Słotwiny, 
pow. Żywiecki). Lud V, 365—367. 

5325. Jastrzębowski Szczęsny. Przy- 
czynek do wierzeń ludu o życiu poza- 
grobowera i legenda o »matusinej dusy«. 
Wisła V, 865. 

5326. — Postać cholery w fantazyi lu- 
dowej. Tyg. ill. 1892, II, 163. 

5327. — Symbolika wiosny u ludu. Tyg. 
ill. 1894, II, 163. 

5328. Jellenta C. Dyabeł w poezyi. 
Prawda 1893, 521, 533, 587. 

5329. K. M. Elfy. Gwciesz. 1856, s. 356. 

5330. Kallas Aniela. Garść zapisków 
z Belestraszyc (Dusza, nieboszczka ożyła, 
błąd). Lud XI, 411. 

5331. Z pod Klimontowa (wróżby 
z pierwszego grzmotu). Gaz. Rad, 1894, 
nr. 13. 

5332. Koziorowski Stanisław. O utop- 
cu i skarbniku. Z Dąbrowy Górniczej. 
Wisła X, 590. 

5333. Karłowicz Jan. Bazyliszek. Wiel- 
ka Encyklopedya powszechna ill. VII, 203. 

5334. — Bieda. Tamże VIII, 746. Bibliografia liuluzDaw$!tvva 189 5335. Karłowicz Jan. Bies. Wielka En- 
cyklop. powsz. VIII, 783. 

5336. — Błędne ogniki. Tamże VIII, 
945. 

5337. — Boginki. Tamże IX, 15. 
f^338. — Boruta. Tamże IX, 206. 

5339. - Chochlik. Tamże IX, 73:^. 

5340. — Dola. Tamże XVI, 734. 

5341. — Dziewanna. Tamże XVIII, 670. 

5342. Kraszewski J. I. O djablach, im- 
prowizacja... Dzień. Dora. 1840, I, 205. 

5343. Łaski Jan, ks. Błędny ognik (Sta- 
re Bystre ad Czarny Dunajec). Lud X, 
449—450. 

5344. Łopaciński H. Boginki-Mamimy. 
Wisła VII, 160. 

5345. M. S. Planetnik. Czas 1861, nr. 
163. 

5346. Maciejowski W. Al. Słówko 
o Rusałkach. Ondyna druskienieckich źró- 
deł, Grodno 1845. 

5347. Madlowna Nimfa. Topielec w Cze- 
ladzi, w pow. Będzińskim. Lud X, 438— 
443; XI, 311-312. 

5348. Magierowski L. O gradzie (wia- 
ra ludu w sprowadzanie gradu przez pła- 
netników). Lud III, 142. 

5349. — Przyczynek do wierzeń ludo- 
wych. Lud IX, 89. 

5350. Maksonowa. Dusza po śmierci. 
Lud XI, 316. 

5351. Maniecki. Wywoływanie dyabła. 
Lud X, 96. 

5352. Masiewicz. Błędne ogniki w pow. 
Telszewskim. Gaz. Świąt. 1894, nr. 687. 

5353. Matuszewski Ignacy. Djabeł 
w poezyi. Studyum literacko-historyczne. 
At. 1893, I, 21-57 i 417-467; II, 489— 
528. 

5354. — Djabeł w poezyi. Studyum kry- 
tyczno- porównawcze. Warszawa 1893, 
8°, s. III i 37. 

Rec. Bibl. Warsz. 1893, IV, 595 przez 
Kozłowskiego. Gaz. nar. Lwów 1893, nr. 
265, przez F. Rawitę. Gaz. polsk. (War.sz.) 
1893, nr, 254—258, przez Kaszewskiego. 
Wisła VIII, 156, przez Br. Grabowskiego. Wędrowiec i893, 879. przez P. Chmielo- 
wskiego. Kraj 1893, nr. 48. Przegl. tyg. 1893, 
s. 525, przez E. Śliwińskiego. Kwart. hist. 
VIII, 303 — 306, przez Majewskiego. Słowo 
1894, nr. 73, przez Br. Grabowskiego. Zob. 
Prawdę z 1893, s. 599. 

5355. — Dyabeł w poezyi. Historya 
i psychologia postaci uosabiających zło 
w literaturze pięknej wszystkich narodów 
i wieków. Studyum literacko-porówna- 
wcze. Wyd. 2-gie znacznie powiększone 
i przerobione. Warszawa 1899, 8" min., 
s. 4 ni. + 280 -ł- IV. 

Rec. St. Zdziarski. Lud VI, 311; Dr. 
Flach, Przegl. p. 1900, IV, 144; Wędro- 
wiec 1900, zesz. 6; Nowa Ref. 1900, nr. 
43; At. 1900, III 564, przez Gallego; Tyg. ill. 
1900, nr. 24, przez Chrzanowskiego. 

5356. Matyas Karol. Cholera w górach. 
Kartka z góralskiej kroniki. Przegl. pow. 
1887, XVI, 60. 

5357. — Śmierć w wyobraźni i w ustach 
gminu. Przyczynek do studyum etnogra- 
ficznego. Wisła VIII, 98. 

5358. Miklosich Franciszek. Die Rusa- 
lien, ein Beitrag zur slavischen Mytholo- 
gie (Aus dem Sitzungsberichte der k. 
Akad. der Wissenschaften abgedruckt). 
Wien 1864, 8«, s. 20. 

5359. Mleczko Teofil. Świat zmarłych. 
Zwyczaje i zapatrywania ludu polskiego 
w Galicyi zachodniej. Lud VIII, 48. 

5360. Mroczko Fr., ks. O upiorach. 
Przegl. liter. 1883, nr. 14 i 15. 

5361. O. W. O wilkołakach i czarach. 
Gaz. Lubel. 1891. nr. 40. 

5362. Ognie błędne. Rozm. w. II, 59. 

5363. Opętanie przez djabła. Kur. po- 
ranny 1888, z dn. 6 czerwca i 1897, z d. 
8 czerwca. 

5364. Ostroróg J. Sen i zmora. Tyg. 
ill. 1905, I, 9, 34. 

5365. Piotrowski. Księga duchów, zbiór 
opowiadań o duchach, widmach, upio- 
rach i snach tajemniczych. Cieszyn 18%. 
8-ka mała, s. 134. 

5366. Pisulewski. Ogniki, ognie błąka- 190 Franciszek Gawełek jące się, palenie się pieniędzy. Czyt. niedz. 
1867. 118. 

5367. Rostafiński Józef, Dr. O wilko- 
łakach. Gaz lwów. 1881, nr. U7. 

6368. — O wilkołakach, szczególnie 
świata roślinnego. Niwa XXI, s. 714 — 736. 

6369. Rybowski M. Sopleńce (strzały 
piorunu). Lud VI. 196. 

5H70. — O latawcu (ptak czarny — du- 
sza dziecięcia zamordowanego przez mat- 
kę). Lud VI, 196. 

5371. — Dyabel w wierzeniach ludu 
polskiego (Z okolic Biecza). Lud XII, 
212. 

.^372. Schiffer B. W. Todtengeschichte 
bei den Polen. Am Urąuell 1882. 

5373. — Todtenfetische bei den Polen. 
Tamże 1892. II; 1893, III. 

5374. — Die Mahre im Volksglauben 
der Masuren. Ausland, roozn. LXIV, 1891, 
nr. 6. 

5375. Siewiński A. Wierzenia ludu 
o chowańcu, farmazonach, płanetnikach, 
miesięcznikach i błędach. Lud II, 252. 

5376. Smoleńcówna Karolina. Z meta- 
fizyki ludowej. Up. 519—520. 

5377. Straszydła. O straszydłach. Wiad, 
lit., dod. do Kuryera litewsk. 1862. 

5378. Suleja Andrzej. Dolina Podhala 
w dawnych czasach (Autor opowiada 
o boginkach, które miały góralom wy- 
rządzać wielkie krzywdy). Przegl. zakop. 
1903, 256-257, 276-277, 286—287. 

5379. Świdnicki Bronisław. Przyczy- 
na burzy i niektóre wyobrażania religij- 
ne (Dobrohostów). Lud V, 170. 

5380. Świerczydski T. Zmarły bierze 
cząstkę z gospodarstwa. Lud X, 97. 

5381. Świętochowski A. O prześlado- 
waniach dyabła w Polsce. Przegl. tyg.1877. 

5382. Swój. Sposób wywoływania de- 
szczu w Zórawiu, w pow. Częstochow- 
skim. Gaz. Świąt. 1896, nr. 824 

5383. Szepielewicz L. zły duch w wie- 
kach średnich. At. 1889, I, 155-161. 

6384. Sznurowacki Jan. Utopiec czyli 
wasermon. Zar. śl. 1907, I, 46. 5385. Taroniowa Helena. Opowiada- 
nia z pod Krakowa (O duchu ziemnym, 
o boginkach, o topielcach, o zmorze, 
o światełku, o umorkach, o duszach, 
o strachach). Lud XI, 312-316. 

5386. Tetmajer Kazimierz. Bajeczny 
świat Tatr. Duchy (Ze szkiców do stu- 
dyum) Nowa Ref. 1905, nr. 153, 154. 

5387. — Bajeczny świat Tatr. War- 
szawa 1906, 8-ka podł., s. 96. 

Rec. A. Drogoszewski, Książka 1906, 
437—438; Ad. Zagórski, Niwa p. II, nr. 6; 
Zdziarsk i St. , Świat K., 1 906, s. 490 - 493; Dr. 
Flach, Przegl. p. 1907, I, 159—160. 

5388. Traczyk Joachim. Z okolic Ba- 
biej Góry. O smokach i płanetnikach. 
Wisła IX, 75. 

5389. Udziela Seweryn. Cholera w po- 
jęciach ludu ziemi Sądeckiej. Mat. I, 1—5. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIII, 584. 

6390. — Świat nadzmysłowy ludu kra- 
kowskiego po prawym brzegu Wisły. 
Wisła XII, 131, 409, 585; XIII, 14, 65. 193; 
XIV, 1, 132, 253, 399, 713 (i odbitka. War- 
szawa 1901, 8", s. 70. 

Rec. Z. Dębicki, Książka 1902, 414; Dr. 
St. Zdziarski, Lud VIII, 432; Tenże, Ty- 
dzień 1902, 451. 

5391. — Z aktów i rozpraw sądowych. Lud 

X, 214 (Wilkołak, opętanie przez czarta). 

5392. — Płanetnik (Stare Bystre). Lud 

XI, 80-81. 

5393. Upiór. Kolumb IV, 226. 

5394. Upiór. (Wyjątek z Wieczorów 
badeńskich I. M. Ossolińskiego, dotąd 
drukiem nieogłoszonych). Przyj, ludu 1845, 
167. 

5395. Vogt. Śmierć w śląskiej pieśni 
dziecinnej. Mitteil. d. schles. Gesellsch. f. 
Volks. 1895/96, zesz. 2. 

6396. Wasilewski Z. Interdykt od czar- 
tów. Wisła XIV, 499. 

5397. Wasylewski Stanisław. W spra- 
wie warapiryzmu. Lud XIII, 291—298. 

5398. Wiara w opętanie przez złego 
ducha. Tydz. Piotr. XVI, 31. 

5399. Wilkołak. Rozmglw. 1856, 181. Bibliografia ludoznawstwa 191 5400. Witkowska H. Świat widomy 
i duchowy w naszej literaturze. Tyg. ill. 
1894, I, 277. 

5401. Wójcicki Kazimierz Władysław. 
Klechdy. Wilkołaki. Magp. IV, 10, 18; 
Dzw. XI, 174. 

5402. — O zaklęciach. Magp. IX, 194. 

5403. — Topielcy. Magp. V, 45 i 54. 

5404. — Latawiec. Kłosy I, 181. 

5405. — Śmierć i bieda. Kłosy I, 28. 

5406. — Bieda chłopska. Tamże I, 29. 

5407. — Nędza pańska. Tamże I, 30. 

5408. — Rusałki. Tamże I, 50. 

5409. — Rusałki wodne. Tamże I, 51. 

5410. — Jurata królowa Czeltic. Tam- 
że I, 76. 

5411. — Rusałki leśne. Tamże I, 50. 

5412. — Wilkołak. Tamże I. 193. 

5413. — Strzyga. Tamże I, 284. 

5414. — DziadoraFutornik. Tamżel, 189. 

5415. — Boginka płaczka. Tamże II, 
376. 

5416. — Zmora. Tamże IV. 67. 5417. Zawiliriski Roman. Geniusze gór- 
ników wielickich. Przegl. liter.-artyst. 
1882. nr. 17. 

5418. Zmarli. Pamięć o zmarłych. Wi- 
sła VI, 434, 920 (Jastrzębowski S.. Plichta 
P.); VII, 177, 389, 598, 751 (Cercha St., 
Czerwiński I., Jastrzębowski S., K. B. W., 
Lubicz R.); VIII, 147, 361,816 (Cercha S., 
Hempel L.. K. B. W., Kowerska, Lubicz 
R., Oczykowski R., Petrow Al., Stecki J., 
Wilanowski M.); [IX, 131, 593 (Stanisze- 
wska Z., K. B. W.)J X, 138, 362, 853 (Gra- 
bowska H., Korotyński L. S., Łopaciń- 
ski H., Zięba J. S.); XI, 134,354,555,802 
(Kowerska, Łopaciński, P. Al., Piątkow- 
ska, Zaleski K.); XII, 336 (Korotyński B. 
W.); XIII, 287 (xl.); XIV, 198, 344 (Zdziar- 
ski St); XV, 485 (Piątkowska I.). 

5419. Żarski Leon. Wiara w duchy, 
czary i t. p. nadzwyczajne zjawiska przy 
schyłku XIX wieku. Gaz. Kai. 1899, 
nr. 86. XII. 

Wiedza. 

L Pojęcia ludu o przyrodzie. 
o) Rośliny, zwierzęta, ogień. 5420. Badura Wincenty E. Naśladowa- 
nie głosu zwierząt. Lud VIII, 393. 

5421. Bazyliszek (ze starego rękopisu). 
Rozmglw. 1838, 393. 

5422. O bocianie i podaniach ludowych 
z nim związanych. Tydz. Piotrk. V, 9. 

5423. Z botaniki ludowej. Wędrowiec 
1899, I, 456. 

5424. Franko Iwan., Dr. »Psia krew€ 
i »psia wiara*. Lud I, 115. 

5425. Grabowicz H. Przyroda w pie- 
śniach ludowych polskich i ruskich. Spr. 
gimn. Sambor 1890, s. 3—33; 1891, s. 
3-54. 5426. Grabowski L. Kukułka, kukaw- 
ka, zazula. Kur. warsz. Ungra 1859, 
s. 57. 

5427. Grajnert Józef. Drzewa poda- 
niowe. Tyg. ill. 1863, VIII, 56. 478. 490, 
501; 1864. IX, 12, 47, 72, 108. 120. 164. 
182 (z 10 rys.). 

5428. Grochowski Mieczysław. Dr. 
O naśladowaniu śpiewu słowika (Autor 
przytacza próby różnych narodów sta- 
rających się naśladować śpiew słowika; 
przytacza też i wiersz Mickiewicza do Zale- 
skiego: uSłowiczku mój a leć a piejt...) 
Lud IX, 289. 192 Franciszek Gawelek 5429. Grzyby, zob. Witort — »Astro- 
nomia<. 

6430. Jachno Jan. O żmijach galicyj- 
skich w szczególności a o wężach wogó- 
le. Czas 1867, nr. 27, 33, 87, 38, id, 50, 
52, 56. 

6i31. Janota Eugeniusz, Dr. Bocian. 
Opowiadania, spostrzeżenia i uwagi. 
Przenl. 1876, 11,794-821, 888-907, 1001- 
1010, 1073-1102. 

Hec. Przegl. Lw. 1877, XIII, 281-289, 
przez Dra Omegę. 

5432. Janowski Al. Naśladowanie głosu 
zwierząt. Żaby »dukają«. Wisła XVI, 124. 

5433. Jastrzębowski Szczęsny. Sym- 
bolika wiosny uludu. Tyg. ill. 1894, 1,307. 

5434. K... J..., Dr. Opisanie gór karpa- 
ckich albo Tatrów, w których się znaj- 
dują skarby, kruszce i drogie kamienie. 
Z rękopisu XVIII w. znajdującego się 
w Bibliotoce Jagieł, podał... I^rzegl. zakop. 
1903, 82-83, 92 (Rady, jak odnaleźć skar- 
by). Zob. Pamtrz. 1883. 

5435. K(orotydski) L. S. Bocian. Tyg. 
ill. 1896, 385. 

5436. Kalinowski Kazimierz. Z bota- 
niki ludowej. Wędrowiec 1899, nr. 23. 

5437. Klatecki Ignacy. Drzewa w mi- 
tologii i podaniu. Odbitka z Oświaty. Po- 
znań 1881, 8», s. 37. 

5438. Klinger W. Kamień w prakty- 
kach i zabobonach ludowych. Wisła XIX, 
473. 

5439. Kohn A. Symbolik der Vogel in 
Sagę der Polen und Ruthenen, nach dem 
warschauer »Echo« mitgeteilt von... Die 
Natur 1889. 

5440. Kolbuszowski Edward. Rośliny 
w wierzeniach ludu. Bez. Lud I, s. 199. 

5441. — Grzyby w wierzeniach ludu. 
Lud II, s. 18. 

5442. Kopernicki Izydor, Dr. O wyo- 
brażeniach lekarskich i przyrodniczych 
oraz o wierzeniach naszego ludu o świe- 
cie roślinnym. Odczyt miany na 1 ogól- 
nera zebraniu zjazdu lekarzy i przyrod.ni- 
ków polskich we Lwowie w r, 1875, przez... Lwów 1876, 8", 1 kartka tyt., s.22 (Odb. 
z Pamiętnika II Zjazdu lekarzy i przyro- 
dników polskich we Lwowie). 

5443. Korewicki Maryan. Pojęcia ludu 
polskiego o wszechświecie. Bies. liter. 
1910, I, 469. 

5444. Krćek Franciszek, Dr. Z dawnych 
lat gospodarskich (z rękop. Ossolińskich 
z XV— XVIII wieku, nr. 739). Lud V, 80. 

5445. — Do botaniki ludowej. Tamże 
V, 268. 

5446. — Głos puszczyka. Tamże V, 382. 

5447. — Mowa zwierząt. Tamże VI, 305. 

5448. Kręcichwost Katarzyna. Lubczyk. 
Lud X, 97. (Lubczyk kradziony ma spro- 
wadzać robaki do mleka). 

5149. Krzywicki Ludwik. Rola zwie- 
rząt w pojęciu pierwotnej umysłowości. 
Wisła VII, 245 (Wspomina i o polskich). 

5i50. — Kosmos i jego budowa w po- 
jęciach ludów. Bibl. Warsz. 1898, III, 241. 

5451. — Pierwotne poglądy na przy- 
rodę. Tamże 1901, II, 27. 

5452. Majewski Erazm. Materyały do 
folkloru krajowego. Bocian w mowie 
i pojęciach ludu naszego. Warszawa 
1891, 80, s. 23. 

Rec. J. Karłowicz, Kwart. hist. VI, 589 
-590. 

54.53. — Wąż w mowie, pojęciach 
i praktykach ludowych. Wisła VI, 87, 
318. 

5454. — Roślina i wyraz chmiel, ich 
pochodzenie i przedhistoryczne znaczenie. 
Rozprawa czytana na 6-em posiedzeniu 
Komisyi teoryi ogrodnictwa i nauk przy- 
rodniczych w Warszawie 1893, 8°, s. 38. 

Rec. Wł. Niedźwiecki, At. 1894, II, 373. 

5455. — Pojęcia ludu o przyrodzie. Wi- 
sła V, 474. 

5456. — Drobne prace i notatki z dzie- 
dziny archeologii przedhistorycznej i etno- 
grafii. Z 66 rysunk. i podobiznami. War- 
szawa 1897, 8«, s. nlb. 4 + 128 (Podaje 
też wiadomości z etnografii). 

5457. — Zwierzęta w rysunku i pla- 
styce ludowej. Wisła VI, 680-682. Bibliografia ludoznawsiwa 193 / 5458. Majewski Erazm. Kukuika w mo- 
wie, pieśni i pojęciach ludu naszego. Wi- 
sła XII, 385. 

5459. — Nietoperz w pojęciach i pra- 
ktykach ludu na.szego. Opracował E. M. 
z wyciągów zebranych wspólnie ze Szczę- 
snym Jastrzębowskim i Józefem Sane- 
ckim. Wisła XIII, 1-13. 

5460. — Sowa w mowie i pojęciach 
ludu naszego. Tamże XIII, s. 609. 

5461. — Rodzina kruków w mowie, 
pojęciach i praktykach ludu polskiego. 
Opracował... przy współudziale Szczę- 
snego Jastrzębowskiego i Józefa Sane- 
ckiego. Wisła XIV, 28, 152. 

5462. — Glosy zwierząt (Naśladowanie 
głosów żaby). Wisła XIV, 378. 

5463. — Kunze'go Fr. Der Birkenbesen, 
ein Symbol des Donars etc. Wisła XVI,78H. 

5464. — Bez i Hebd, ich folklor oraz 
historya nazwisk. W^isła XIV, 527. 

Rec. K. E. Blumml, Centralblatt f. An- 
trop., Ethnoł. u. Urgesch. t. VI, s. 269. 

5465. — Pszczoła (Apis mellifica) w po- 
jęciach i praktykach ludu naszego (Z wy- 
ciągów z htoratury, zebranych przewa- 
żnie przez S. Jastrzębowskiego i J. Sa- 
neckiego). Wisła XV, 424. 

5466. — i Jarecici W. Bydło (Pecus, 
Bos, Vacca, Vitulus) w mowie, pojęciach 
i praktykach ludu polskiego. Wisła XVII, 
133. 313. 

5467. — i Stołyhwo K. Koza (Capra 
hircus) w mowie, pojęciach i praktykach 
ludu polskiego. Wisła XIX, 41. 

5468. — Owca (Ovis aries) w mowie, 
pojęciach i praktykach ludu polskiego. 
Tamże XIX, 241. 

5469. Liście malcowe. Wisła IV, 226, 
464, 694, 889 (K. J., Malinowski L., Fede- 
rowski M., Pleszczyński A. ks., K. J., 
Plichta P.); V, 167, 435, 650, 926 (Rokos- 
sowska Z., Sylwestrowicz M., Koskówna 
J., L. R., Siarkowski Wł. ks., K. J, L. 
R.); VI, 228, 923 (Siarkowski Wł. ks., 
Sylwestrowicz M., W. Z.,K. J.i; VIf, 391, 
751 (Lubicz Rafał); X, 363 (Bogdanowi- 
Bibliograiia ladoznawstwa. czówna J., Parczewska); XI, 810 (Piątko- 
wska I.); XII, 772 (Zieliński G. J.); XIII, 571 
(Zieliński G. J.j. 

5470. Matyas Karol, Dr. Kilka szcze- 
gółów z historyi nauturalnej ludowej. 
Przegl. liter., 1885, nr. 12—18. 

5471. — Świat i przyroda w wyobra- 
źni chłopa; przyczynek do etnograficzne- 
go studyum. Lwów 1888, 16-ka mniej- 
sza, s. 16 + 14 (odbitka z feljetonu Ga- 
zety lwowskiej). 

Rec. St. Ciszewski, Wisła II, 625. 

5472. Mleczko Teofil. Ogień (Wierze- 
nia ludu związane z ogniem). Lud X, 95. 

5473. Morawski Zygmunt. Mit roślin- 
ny w Polsce i na Rusi. Tarnów 1884, 8°, s. 
41 (Odbitka ze Spraw. gimn. w Tarnowie). 

Rec. J. Rostafiński, Przegl. p. 1884/5, I, 
673-675; Gaz. warsz. 1886, nr. 223. 

5474. — Bocian. Wiedza 1907, s. 80. 

5475. N. List korespondenta wiejskie- 
go. Gazeta Radomska 1890, nr. 16 
(Wzmianki o niektórych chorobach by- 
dlęcych). 

5476. Ognia wzniecanie. Wisła III, 666, 
901 (Ciszewski St.); IV, 215, 457, 691, 889 
(i^ubicz R., Ciszewski St., K. J.); V, 165, 
432, 649, 924 (Ciszewski St., Wawrzenie- 
cki M., Lubicz R., Pławińska W., K. J.); 
VI, 434, 920 (K. B. W., Czerny A.); VII, 
388 (Sylwestrowicz M.); IX, 812 (Łopa- 
ciński H.); X, 362, 852 (Jastrzębowski S., 
Korotyński L. S.); XI, 354, 802 (Kower- 
ska. Piątkowska); XIII, 681 (Lopaciński). 

5477. O piwie pogadanka (Piwo w pie- 
śni polsk. lud. i artyst.) Przegląd 1901, 174. 

5478. Przestrzelska Zygmunta. Zwie- 
rzęta w kolędach, wróżbach i przesądach. 
Mieś. Galie. Tow. Ochrony zwierząt 1908, 
nr. 2. 

Rec. Miecz. Treter, Lud XIII. 343. 

5479. Przyroda. Pojęcia ludu o przy- 
rodzie. Wisła VI, 227, 432, 676, 920 (Br, 
Dembowski, Jastrzębowski S., L. R., K. 
J., Siarkowski Wł. ks., Majewski E., Ja- 
strzębowski S., K. B. W.); VII, 172, 385, 
597, 748 (Cercha St., Sylwestrowicz 

25 I&4 Franciszek Giiwdek M„ Jastrzębowski S., Karliński W., K. 
B. W., Lissowski L., Oczyliowski R, Osi- 
powicz Al., Petrow Al., Udziela S.. Wo- 
decki Hipolit); VIII, 145, 360, 385, 809 
(Cercha St., Jastrzębowski S , K. B. W., 
Kowetska Z. A., OczykowsUi R.); IX, 130, 
415, 593 (Staniszewska Z., K. B. W., Oczy- 
kowski R); X, 135, 861, 851 (Korotyński 
L. S., Kowalski Z., Oczykowski Z., Ste- 
cki J., Zięba J S); XI, 118, 361, 555, 801 
(Kniaziewicz, Kowerska, Korotyński, Piąt- 
kowska, Ronisz, Zaleski); XIII, 283, 681 
(Wojtacha St, G. J. Zieliński); XIV, 78, 
462, 774 (Rokossowska, Wawrzeniecki, 
Zdziarski); XV, 78 (Grab. W., Piątko- 
wska, Rumel Al.); XVII, 608 (Sawi- 
cka St.). 

5480. Pszczoła w legendzie i poezyi. 
Nowa Ref. 1895, nr. 192; Dod. do Dzień. 
pol. 1895, nr. 33; Dzień. Kujaw. 1895, 
nr. 194. 

5481. Rośliny w przysłowiach, zob. 
» Przysłowia*. 

5482. Rostafiński J , Dr. Jemioła. Wi- 
sła II, 85—95 (Zastosowanie jemioły u ró- 
żnych ludów w celach obrzędowych). 
Przycz. do tegoż artykułu, zob. Wisła 
IV, 134. 

5483. — Zielnik czarodziejski, t. j. zbiór 
przesądów o roślinach. Zb. 1885, 1 — 191. 

5484. Rubin S. Symbolik der Pflanzen 
in Mythus und Cultus aller Vólker (po 
hebrajsku). Berdyczew 1898, 8-ka mała, 
s. 40, druk. J. Fischera w Krakowie'. 

5485. Rybowski Mikołaj. Zwia.stuny 
zmian powietrza. Spostrzeżenia nad ob- 
jawami życia niektórych zwierząt, skre- 
ślił... kierownik szkoły ludowej. Lwów 
1880, 8», s. 86. 

5486. — Kuny. Obrazek z historyi na- 
turalnej. Lwów 1894, 8^ s. 39. 

Rec. Xi., Wisła VIII, 866. 

5487. Ryszkiewicz Józef. Nasze zwie- 
rzęta i ptaki w podaniach. Tyg. ill. 1903, 
II, 686, 811; 1904, I, 107, 411; 1905, 1, 308 
(z rys.). 

6488. T. E. Symbolika wiosenna. Czas 1883, nr. 118, 120, 121 (Znajomość przy- 
rody i wiara ludu w niektóre zwierzęta). 

5489. Siemieński Lucyan. Słowik, po- 
gadanka przyrodriiczo-literacka. Kronika 
rodź. 1877, s. 83, 105. 

5490. Sierpiński Seweryn. Historya 
o bazyliszku warszawskim (Opow, dru- 
kowane w Kalendarzu Duńczew.skiego 
r. 1749). Piśmiennictwo krajowe 1841, s. 
71—76. 

5491. Świńskie bagno. Lud X, 97. 

5492. Taczanowski W. Wróble i ja- 
skółki krajowe, oraz przesądy do nich 
stosowane. Kai. Ungia 1866, s. 114. 

549;i Tołwiński G. Kanikuła (Wytłu- 
maczenie t. zw, psich dni i złej gwiazdy). 
Gaz. Kai. 1899, nr. 175. 

5494. Treichel A. Volkslumliches aus 
der Pflanzenwelt, besonders fur West- 
preussen. Kónigsberg 1894, 8**, s. 431— 
469 i 509-572 (Odbitka z Altpr. Mo- 
natschr. 1894). 

5495. Udziela S Odmiany wilków. Lud 
X, 452 (Lud odróżnia 4 gatunki wilków). 

5496. Ulanowska Stefania. Symbolika 
zwierząt i roślin. Kur. Warsz. 1885, nr. 
13'>, 131, 138, 140. 

5497. - Mucha. Studyum. Tamże 1885, 
nr. 203. 

5498. — Konik polny. Stud. Tamże 
1885, nr. 236. 

5499. — Jabłko. Stud. Tamże 1885, nr. 
258, 259. 

5500. — Pająk. Stud. Tamże 1885, nr. 292. 

5501. — Gęś. Stud. Tamże 1885, nr. 312. 

5502. — Żóraw. Stud. Tamże 1886, nr. 108. 

5503. — Róża w poezyi i obyczaju na- 
szym i obcym. Tyg. ill. 1886, II, s. 14, 
48, 63. 

5504. — Wilk. Kur. Warsz. 1887, nr. 
48 i 49. 

5505. — Kamień w symbolice i poda- 
niach. At. 1888, IV, 526-545. 

5506. — Zboże. Bluszcz 1891, nr. 33 
i 34. 

5507. — Żaba. Słowo 1891, nr. 85; Prze- 
gląd (Lwów) 1891, nr. 165; Mieś. galie. Bibliografia ludoznawstwa 195 Tow. ochrony zwierząt (Lwów) 1891, nr. 
10 i 11. 

5508. Wajgiel Leopold. O płazach 
w ogólności i o zapatrywaniu się na nie 
ludu galicyjskiego. Gwciessz. 1868, s. 42, 
50, 58, 68. 

.^509. Weryżanka M. Z życia zwierząt. 
Pies. Warszawa 1889, 16- ka, s. 68. 

5510. Witowt. Naśladowanie głosów 
zwierząt (wieś Pludy, pow. Radzyński). 
Wisła XVIII, 393. 

5511. Wójcicki K. Wl. Kalina (Wyją- 
tek z dzieła: aBadania starożytności pol- 
skich i ruskich*). Muz. dom. 1836, s. 182. 

5512. — Bocian (Wyj. z Bad. starcz, 
polsk. i rusk.). Tamże 1836, s. 389. 

5513. — Kogut. Magp. VI, 165. 

5514. - Lipa. Przyj, ludu 1840, I, 17. 

5515. — Zwierzęta w Polsce. Przyj, 
ludu 1841, II, 387, 397 (z ryc). 

5516. — Zoilus (Potwór o łbie lisim, 
pysku psim, zębach czarnych). Zar. dom. 
I, 211-232. 

5517. — Wianek (Znaczenie wianka). 
Zar. dom. I, 391-397. 5518. Wójcicki K. WI. Ptaki, drzewa 
i krzewy. Zioła, kwiaty i zwierzęta (Autor 
pozbierał tu najważniejsze podania, powie- 
ści, przysłowia i przypowieści ludowe od- 
noszące się do świata zwierzęcego i ro- 
ślinnego). Zar. dom. t. II, s. 55—478. 

5519. — Bociany. Przyj, dzieci 1861, 
199. 

55"0. — Wieńce i kwiaty. Ilysy cha- 
rakterystyczne z przeszłości. Bluszcz 1879, 
89, 100, 109. 

5521. Wróble i jaskółki krajowe oraz 
przesądy do nich stosowane. Kai. i), powsz. 
1874, s. 115—121. 

5522. Z. J. Z życia ptaków. I. Jaskółki 
(Jaskółka w życiu domowem, w pojęciu 
ludowem, przywiązanie do gniazda, jej 
lot, Michelet o jaskółce). Ruch lit. 1876, 
II, 28-29. 

5523. Zawiliński Roman. Śpiew pta- 
ków według wyobrażeń ludu. Świat 1890, 
s. 184-186 (z 15 kwietnia). 

5524. Zielniki polskie (Syrenius). Przyj, 
ludu 1839, I, 169, 185. 6) Astronomia, metereologia, kosmografia i przepowiednie pogody 5525. Astronomia, kosmograffia i me- 
tereologia ludowa. Wisła XIV, 202, 464 
(Łopaciński H., Piątkowska I., Zdziarski 
St.) 786; XV, 633 (Zdziarski); XVI, 441 
(ŚwidowaM., SkawińskaM., Ł. H., Zdziar- 
ski St.). 

5526. Boss P.,ks. Koniec światawSzczer- 
cowie. Tydz. Piotrk. 1899, nr. 48. 

5527. Doświadczenia niektóre progno- 
stykarskie. Wiad. bruk. 1818, 27—28. 

5528. Gospodarstwo po niektórych 
dniach świąt uważane, szczególniej przez 
starych wieśniaków. Kai. Wildta 1860. 

5529. — Wieszczba (przepowiednie uro- 
dzajów). Tamże 1860. 

5530. Goszczydski Seweryn. Metereo- 
logia górali. Dzień, podróży, s. 72 i n. 

5531. Janik Michał. Kalendarz staro- polski z »Monitora« ks. Bohomolca z ro- 
ku 1779, nr. 23. Lud XIII, 255—257. 

5532. K. W. Przepowiednie pogody. 
Lud XIII, 161. 

5533. Kalinowski K. Początek jesieni 
w wyobraźni ludu. Wędrowiec 1899, 
877. 

5534. Kolbuszowski Edward. Gwiazdy 
i grzyby w wierzeniach ludu. Lud 1, 168, 
197. Toż, Echo literackie 18i)8, nr. 6. 

5535. Krćek Fr., Dr. Zabobon odnoszą- 
cy się do mrozu. Lud V, 382. 

5536. Kret jak przepowiada pogodę. 
Tydz. Piotrk. 1901, nr. 6. 

I 5537. Kusztelan. Przesądy o księżycu. 
I Dzień. Pozn 1887, kwiecień. 
I 5538. Metereologia w przysłowiach, 
j zob. Gloger: »Przysłowia«. 196 Franciszek Gawelek 5539. Mleczko Teofil. Pierwszy grzmot. 
Lud XI, 318 (Z okolic Ropczyc). 

6640. Opalski Wl, ks. Z okolic Chełma. 
Metercologia ludowa. Gaz. Lubelsk. 1892, 
nr, 61, 79 (Por. Bojarzy Międzyrzeccy Ad. 
Pleszczyńskiego, s. 168, nr. 201 i 202). 

6541. PotkańskI Karol. Wiatr. Lud XI, 
195. 

5542. — Sprowadzanie deszczu. Tam- 
że XI, 316. 

6543. — Pierwszy grzmot w Chrober- 
skiem i Olkuskiem. Tamże XI, 317. 

5544. Prognostyk! astrologiczne z wie- 
ku XVII, na każdy miesiąc wierszem na- 
pisane. Kai. Wildta 1857. 

5545. Przepowiednie w dzień św. Bry- 
gidy. Gaz. Kai. 1909, nr. 214. 

5546. — z księżyca. Tydz. Piotrk. XXI, 3. 

5547. — z miesięcy. Kmiotek 1845, str. 
143, 153-158. 

5548. — pogody, rady gospodar.'5kie, 
przypowieści i t. d. podaje stale Kalen- 
darz Wildta, wychodzący w Warszawie 
1833—1868 (przy sKalendarzu kościel- 
nymo). 

5649. Pszczółka Polska 1823, 100. 

5550. — pogody u włościan. Gaz. Kai. 
1899, nr. 151. 

5551. — praktycznego rolnika co do 
urodzajów i pogody. Kai. gosp. 1864. 

5552. — na dzień Siedmiu Braci mę- 
czenników. Gaz. Kai. 1900, nr. 152. 

5553. Radomczyk M. Zjawisko powie- trzne i wróżby ludu przywiązane do te- 
goż zjawiska. Gaz. Rad. 1694, nr. 20. 

5554. Siemieński Lucyan. Księżyc 
w archeologii, heraldyce, poezyi i sztuce. 
Gaz Polsk. 1877, nr. 250-257. 

5555. Wierzbicki Daniel, Dr. Astrolo- 
gia u starszych i nowszych ludów. Kos- 
mos 1879, s. 1—23 (i odb.). 

5556. — Metereologia u górali tatrzań- 
skich i sąsiednich. Pamttrz. V, 44— .ó2 
(i odbitka). 

6557. ~ Metereologia ludowa czyli zda- 
nia i przysłowia ludu n;iszcgo, służące do 
przepowiadania stanu pogody. Zb. VI, 
159—200 (i odb.). 

Rec. Gaz. Warsz. 1884, nr. 122. 

5558. — Święty Medard i 40-dniówka 
deszczowa. Gwciesz. 1894, 284, 294. 
(Z Czasu). 

5559. Witort Jan. Gwiazdy i grzyby 
w wierzeniach ludu (Przyczynek do art. 
E. Kolbuszowskiego). Lud II, 277. 

5560. Własność każdego miesiąca. Kai. 
Wildta 1860. 

5561. Wójcicki K. Wł. Kalendarz lu- 
dowy. Kai. Ungra 1863, s. 96—105 (Ob- 
serwacye przyrody). 

5562. Zawadzki Józef, Dr. Sprawozda- 
nie z wycieczki po kraju (Czarnecka 
Góra. — Suchedniów. — Zagnańsk. — 
Tumlin. — Słońsk. — Góry Ś-to Krzy- 
skie, — Kazimierz. — Ojców i jego oko- 
lice). Podał... Warszawa 1900, 8», s. 24, 1 kt. 2) Liczenie czasu. 5563. Czeszewski M. Symboliczne ob- 
jaśnianie liczb. Zar. śl. rok II, nr. 3, s. 
135. 5564. Tworkowski F. Rachuba cza- 
su u Słowian. Rocznik Piotrk. 1873, 
III, 97. 3) Kraje 1 ludy, przeszłość, życie ludzkie i t. d. 

5565. Biegeleisen Henryk. Duchowień- 1 5566. Biegeleisen H. Szlachta w świetle 
stwo w poezyi ludowej, rzecz oparta*! poezyi ludowej. Przegl.społ. 1887, s. 35- 49. 
w przeważnej mierze na podstawie ma- j 5567. — Mieszczaństwo i rzemieślnicy 
teryałów ogłoszonych przez Akad. Umiej. . w poezyi ludowej. Głos 1891, nr. 14. 
Przegl. społ. 1886, s. 275. | 5568. — Szlachta drobna w poezyi Bibliosrrafia ludoznawstwa 197 polskiej. Dod. Przegl. Tyg. 1887, II, 
1-25. 

5569. Biegeletsen H. Pieniądze i boga- 
ctwo według wyobrażeń naszego ludu. 
Dod. mieś. Przegl Tyg. 1888, I, 1, 129. 

5570. Gloger Zygmunt. Walka z mu- 
zulmaństweni w pieśniach ludu polskie- 
go. Kronika rodź. 1877, s. 72. 

5571. — Jassyr w pieśniach ludu pol- 
skiego. Niwa XXIX, 504 

5572. Karłowicz Jan. Sierota w pie- 
śniach ludu. Upominek, książka zbioro- 
wa na cześć Elizy Orzeszkowej. Kraków- 
Petersburg 1893, s. 276-279. 

5573. Karol z Myślenic. Sosnowianie. 
Górale a mieszkańcy miast w pojęciu So- 
snowianów. Przegl. liter. 1884, nr. 2—4. 

5574. O kobietach staropolskie wyobra- 
żenia. Dzienlit. 1852, 401. 

5575. Kołodziejczyk Edmund. Słowia- 
nie w poezyi ludowej polskiej (Przytacza 
kilka pieśni lud. z różnych zbiorów). Zar. 
śl. 1910, 95-100. 

5576. Kosiba Wawrzyniec. Wybór Oj- 
ca świętego (Według pojęcia ludu w Pro- 
kocimie). Lud X, 219. 

5577. Matusiak Szymon. Historya pol- 
ska w opowiadaniach ludu. Przegl. p. 
1880-1881, III, 217—243 (Wzm. biblio- 
graf., Pr. fil. 1, 677). 

5578. Mńtyds Karol. Górale a mie- 
szkańcy miast w pojęciu Sosnowianów. 
Przegl. liter, i art. Kraków 1883. 

5579. Piątkowska Ignacya. Dziewczę 
wiejskie w pieśni gminnej. Tyg. ill. 1894, 
II, 416. 

5580. Ryclilak Józef, ks. Dr. Raj i upa- 
dek pierwszych ludzi w podaniach na- 
rodów. Kraków 1896, 8", s. 49 (Odbitka 
ze Sprawozd. gimn. św. Anny). 

Rec. L. Młynek, Lud III, 184. 5581. Skrzyńska Kazimiera. Kobieta 
w pieśni ludowej. Warszawa 1891, 8°, 
s. 100. 

Rec. Przegl. tyg. 1891, 36, przez Br. 
Chrz.; At. 1891, IV, 161-163; Unicka M., 
Bluszcz 1891. 265. 

5582. Szajnocłia K. Staropolskie wyo- 
brażenia o kobietach. Dzień. lit. 1852 
(Szkice historyczne). 

5583. Szczepaniak Walenty. Podania 
historyczno, wierzenia i pojęcia o świecie 
mieszkańców Zabrzeży (pow. Nowosąde- 
cki). Przegl. liter. 1885, nr. 9 i 10. 

5584. Szwedzi, Tatarzy i Turcy. Wi- 
sła VI, 931 (Ciszewski St); VII, 183, 393, 
601, 753 (Jastrzębowski S., K. B. W., K. 
Z. A., Lissowski L., Lubicz H., Petrow 
Al., Pleszczyński A ks., Witanowski M.); 
VIII, 154, ?,66, 589, 824 (Jastrzębowski S., 
Jeleńska E , K. B. W., Kowerska, Oczy- 
kowski R.,Witanowski M.); IX, 132, 416, 594, 
812 (Piątkowska I., Witanowski M., Kar- 
łowicz J., Oczykowski R., Ronisz W.); 
X, 145, 363 (Korotyński L. S., Łopaciński 
H., Ronisz W., Stecki J.); XI, 355, 561, 
811 (Jeleńska E., Piątkowska I., Wola- 
nowski); XIII, 363, 572 (Wawrzeniecki M., 
Łopaciński H.); XIV, 202. 785 (Łopaciński, 
Oczykowski); XV, 83, 217 (Witanowski, 
Łopaciński, Piątkowska); XVI, 439, 564 
(Przegalińscy W. i R., Dąbrowska S., 
Świdowa U, Ł. H.); XVII, 748 (Rume- 
lówna A.); XVIII, 654 (Witowt). 

5585. Wiśniewski A. Żyd w literatu- 
rze ludowej. Przegl. Tyg. 1881, s. 166 
i 178. 

5586. Żydzi na prowincyi. Wisła IV, 
223, 462, 692, 889, 926 (Świętochowski 
Al., Wodecki H.); XI, 558, 803 (Lew H., 
Piątkowska I.); XIX,:470 (C. S., Sarnow- 
ska H.). 4) Przysłowia i przypowieści. 

5587. Adalberg Samuel. Słówko o przy- 1 ści i wyrazów przysłowiowych polskich, 
słowiach. »Dla pogorzelców*, s. 2. Warszawa 1887, 8», s. 16. 

5588. — Słownik przysłów, przypowie- | 5589. — Księga przysłów, przypowie- 1 98 Franciszek Gawełek ści i wyrażeń przysłowiowych polskich, 
zebrał i opracował (Poświęcone pamięci 
O. Kolberga). Warszawa 1889-1894, 4-to, 
s. XVIII, 91 i 1 ni. + 80, 5 i II. 

Rec. Ch., Słowo (Warsz.) 1895, nr. 60; 
Kryński, At. 1895, I, 392; Tenże, Wędro- 
wiec 1895, 169; Tenże, Pr. fil. V, 277; 
Niedźwiecki Wł., Gaz. Warsz. 1895, nr. 
42; Przegląd 1895, nr. 68; Przegl. Pozn. 
1895, nr. 6, s. 72; Bystroń, Przegl. p. 1895, 
II, 688; Biegeleisen, Bibl. Warsz. 1895, II, 
164; Strzelecki A., Lud I, 19; Ż., Gaz. pol. 
(Warsz.) 1895, nr. 106; Przew. nauk. i li- 
ter. 1895, 380; Bruckner, Kwart. hist. IX, 
519; Tydzień 1895, nr. 26; Zeitschr. d. 
Ver. f. Volsk. 1895, zesz. 1; Lubicz, Kło- 
sy 1889, II, 172; W. J. Struszkiewicz, 
Przegl. powsz. 1896, LI, 415; .1. Karło- 
wicz, Wisła IX, 136; Tenże, Prawda 1895, 
s. 99; I. Matuszewski, Przegl. Tyg. 1895, 
305. 

5590. Adalberg S. Przysłowia polskie 
i krytyka. Up., s. 103, 106. 

5591. Bartoszewicz A. Przysłowia. Kur. 
Warsz. 1850, nr. 263. 

5592. — Przysłowia i zdania. Kai. Un- 
gra 1853, s. 69—71. 

5593. — Alfabet ze zdań i przysłów 
ułożony. Kai. Ungra 1855, s. 102-106. 

5594. — Pies i wilk w zdaniach i przy- 
słowiach wystawiony. Tamże 1856, s. 
114—120. 

5595. — Myśli, zdania, maksymy i przy- 
słowia, zawarte w wyrazach: lepiej, le- 
pszy, lepsza, lepsze. Wyjątek z ogólnego 
zbioru. Kai. Jaworskiego na rok 1856, s. 
72—73. 

5596. — Bóg w zdaniach, przysłowiach, 
maksymach i treściwych myślach, ułożo- 
nych w porządku abecadłowym. Kai. 
warsz. Ungra 1888, s. 38—40. 

5597. — Przysłowia >najlepiej« i »naj- 
lepsza*. Kai. Czecha 1858. 

5598. — Alfabet ze zdań, maksym 
i przysłowiów (sic!) przez... ułożony. Wy- 
jątek z ogólnego zbioru. Kai. warsz. Un- 
gra 1860, s. 70—72. 5599. Bartoszewicz A. Wypis ze słowni- 
ka zdań, maksym i przysłowiów, ułożony 
porządkiem alfabetycznym. Tamże 1861, 
s. 78. 

5600. — Zdania, myśli i przysłowia. 
(Wypis z ogólnego zbioru). Kai. Jawor- 
skiego 1861, 160-162. 

5601. — Bukiet na niwie polskiej ze- 
brany i w porządku abecadłowym ułożo- 
ny, obejmujący zdania, maksymy i przy- 
słowia. Kai. warsz. Ungra 1862, s. 75 — 
79. (Zob. Legatowicz). 

5602. Bernstein Ignacy. Katalog dzieł 
treści przysłowiowej, składających biblio- 
tekę Ignacego Bernsteina. 2 tomy. War- 
szawa 1900, 4-to, s. XX -f 560+ 650 (obok 
tytuł francuski). 

Rec. J. Karłowicz, Wisła XV, 101; A. 
Bruckner, Kwart. hist. XVI, 463; Tenże, 
Zeitschr. f. Volksk. 1901, zesz. 3 

5603. Brodziński K. Listy o literatu- 
rze polskiej (W liście III zajmuje się 
przeważnie przysłowiami). Pamwarsz. 
1820, XVI, 310. 

5604. Briickner Aleksander. Polnische 
Sprichwórter im XV Jahrhundert. Archiv 
XV, 475-480. 

5605. — Przysłowia. Kartki z dziejów 
literatury i kultury polskiej. At. 1895, III, 
157, 278, 531. 

5606. — Ze staropolskich anegdot i przy- 
powieści. At. 1896, IV, 568. 

5607. Brzega W. Gadeja. Lud 1910, 
s. .'^03 (przytacza przysłowia). 

5608. Brzozowski Franciszek. Przysło- 
wia polskie. Kraków 1896, 8», s. XVIII i 191. 

5609. C. M. Kilka legendo-przysłów 
narodowych. Przegln. 1843, III, 181 — 192. 

5610. Cejnowa Stanisław Floryan, Dr. 
Śkórb kaszebsko-słovjnskj6 móv6. Spiseł 
stóreho kovóla siń se Sławószóna. Nr. 1, 
2, 3. Gdańsk, Bertling, druk. J. Hauffe 
w Świecu 1866, 8o, s. 48 (obejmuje przy- 
słowia). 

5611. Chłędowski A. T. Przysłowia 
staropolskie. Pam. Lw. 1817, III, 366. 

5612. Chociszewski, zob. Tworzymir. Biblio^rmOa lu<loznawfltwa 199 5613. Cinciała Andrzej, Dr. Zbiór wy- 
rażeń j przysłów polskich, używanych 
przez lud w Księstwie Cieszyńskiem. Tydz. 
Piotrk. X, 39. 

5614. — Przysłowia, przypowieści i cie- 
kawsze zwroty językowe ludu polsk'ego 
na Śląsku w Księstwie Cieszyńskiem. 
Cieszyn 1885. 8o, s. 47. 

5615. — Piewszj- dodatek do przysłów. 
Wisła II, 306. 

5616. — Drugi dodatek do przysłów. 
Wisła VIII, 791. 

Rec Hanusz, Przegl. p. 1885, I, 189; 
Tymon, Kraj 1885, nr. 21, s. 19; L. Dzie- 
dzicki, Szkoła 1885, nr. 27. 

5617. D. A. W. O jednym rozdziale 
do przyszłej księgi przysłów. Przegl. Tyg. 
1867. s. 345-347. 

5618. Darewski (Darowski) Weryha 
Aleksander Artemiusz. Jeden rozdział do 
przyszłej księgi przysłów polskich, obej- 
mujący nazwiska rodzin szlacheckich 
i innych w przypowieściach, znaczeniu 
przenośnem, ucinkach i t, p. Kijów 1867, 
8», s. 85. 

5619. — Przysłowia do nazwisk szla- 
checkich. Tamże 1870, 8", s. 15 (odb. 
z pisma zbiorowego p. t. » Kwiaty i owoce). 

Rec. Dr. Omega, Tydz. Krasz. 1870, 365. 

5620. — Przysłowia polskie odnoszące 
się do nazwisk szlacheckich i miejsco- 
wości, spisał i objaśnił... Poznań 1874, 
8\ 8. XII, 2 nieliczb., str. 219, 1 niel. 

Rec. Czas 1874, nr 98 ; Przegl. p. 1873 - 
1874, IV, 411-412. 

5621. Dmochowski Fr. S. Przysłowia 
polskie, czyli nauka starych a rozumnych 
ludzi. Staraniem Redakcyi Bibl. Warsz. 
Warszawa 1862, 12-ka, s. 28 (dołączone 
do Nauki czytania, pisania i rachun- 
ków). 

5622. Dyakowski B. Koń w przysło- 
wiach. Przyj, zwierząt 1905, czerwiec. 

5623. Estkowski Ewaryst. Kilka słów 
o przepowiastkach, zagadkach, przy- 
słowiach, legendach i podaniach ludo- 
wych, czyli o literaturze niepisanej, lu- dowej. Szkółka dla młodzieży 1854, s. 
89-103. 

5624. Fredro Jędrzej Maksymilian. Przy- 
słowia mów potocznych albo Przestrogi 
obyczajowe, radne i wojenne, przedru- 
kowane podług edycyi vvarsławskiej z ro- 
ku 1769. Wrocław 1802, 8°, s. XX, i 108. 

(Dawniejsze edycye: 1658; wyd. 2-gie 
1659; wyd. 3 cie 1664; wyd. 4-te 1769; 
wyd. 5-te, Wilno 1777). 

5625. - Toż, t. I i II (Biblioteka ludo- 
wa polska zesz. LI i LII). Paryż 1867, 
16-ka. s. VI, 77 i 52. 

5626. — Toż, wydanie Bandtkiego. Wro- 
cław 1889, 8», s. XXIV, 107 i V (Poprze- 
dza wiadomość o życiu i pismach FVe- 
dry). 

5627. — Toż (Bibliot. polska, zesz. XXIII 
i XXlVt. Sanok 1855, 8o, .=. XIV, 86 i k. 1. 

j 5628. Gloger Zygmunt. Stare przysło- 

I wia gospodarskie, doroczre i n)etereolo- 

j giczne, zebrał... Kai. Jaw. 1877, 128- 134. 

5629. Goldstein H. Przyczynki do »Księ- 

gi przysłów, przypowieści i wyrażeń 
i przysłowiowych polskich« S. Adalberga, 
, zebrał i opracował autor sWrażeń Cie- 
! chocińskicha. Warszawa 1901, 8", s. 16. 
! 5630. - Toż, część II, Tamże 1902, 8^, 

s. 12. 

5631. — Toż, część III, Tamże 1903,8", 
16-ka. 

Rec. St. Zdziarski, Książka 1901, 146, 
Lud Vin, 213. 

5632. — Przyczynki do »Księgi przy- 
słów i t. d.«. Odb. z Ludu 1903, 8o, 48-59. 

5633. Grabowski Ambroży. Staroży- 
tności historyczne polskie czyli pisma 
i pamiętniki do dziejów dawnej Polski, 
listy królów i znakomitych mężów, przy- 
powieści i przysłowia i t. p.; z rękopi- 
sów zebrał i przydał żywoty uczonych 
Polaków. Tomów 2. Kraków 1840, 8». 
Tom I, s. 146, niel. 8, ryc, 4; Tom II, s. 
.036, niel. 8, ryc. 1. 

5634. — i Juszyriski Hieronim. Krótkie 
przypowieści dawnych Polaków, czyli 
apophtegmata, anegdoty, dowcipne od- 200 Franciszek Gawelek powiedzi i ucinki satyryczne, zdania mo- 
ralne, opisy i porównania piękne i t. p., 
z rzadkich dzieł i rękopisów ojczystych 
zebrane, przez... Kraków 1819, 8«, s. U6 
i VI. 

5635. Gumpwska Elżbieta. Numizma- 
tyka w przysłowiach polskich. Wiad. 
num.-arch. 1910, s. 9, 22, 40, 60, 91, 112, 
128, 142, 162, 174. 

5636. Horain Julian. O przysłowiach. 
Kai. Czecha 1859, 6-10. 

5637. Huppen Apolinary. Przysłowia 
gospodarskie (Wyjątek z dokładnego zbio- 
ru wynoszącego przeszło 4000 przysłów). 
Uozmglw. 1843, s. 350. 

5638. J. M. Początek przysłowia: » Sie- 
dzi jak na nieraieckiem kazaniu*. Dwtglit. 
I, 27. 

5639. Janek X. Co znaczy przysłowie: 
»Zarobił jak król na Wołoszczyźnie«. 
Wieśniak 1872, s. 6. 

5640. Janik M., Dr. Z przysłów flisa- 
ckich. Lud XIII, 258-259. 

5641. Janko Cmentarnik. Znaczenie 
starych przysłów. Zagroda 1873, s. 14— 
15, 21-23, 28-30. 

5642. Jarecki Władysław. Kilka nota- 
tek z powiatu Bielskiego (Gub. Grodzień- 
ska). Przypowieści i przysłowia. Wisła 
XVII, 597. 

5643. Jastrzębowski Wojciech. Zda- 
nia o pracy i życiu. Kai. J. Jaworskiego 
na rok 1856, s. 73-79. 

5644. Kalendarz Cieszyński na rok 
Pański 1860 dla katolików i ewangeli- 
ków. Cieszyn 1859 (Zawiera przysłowia 
ludowe). 

Rec. K. Wł. W., Bibl. Warsz. 1861, III, 674. 

5645. Karłowicz Jan. Przysłowia lu- 
dowe o czerwcu. Wielka Encyklop. pow. 
XIV, 851. 

5646. — Przyczynek do zbioru przy- 
słów, piosenek, ucinków i przypowieści 
od nazw rodowych i miejscowych. Dwu- 
tyg. nauk. 1879, s. 297—302, 321—325, 
345-352, 384, 427 (z dodatkiem S. La- 
guny). 5647. Karłowicz Jan. Dosiego roku. 
Kalend, wil. 1882, s. 13-16 i Prawda 
1882, s. 622. 

5648 — Wyjaśnienienie wyr. »Śvviecić 
baki«. Kur. Warsz. 1887, nr. 299. 

5649. — Karty (podaje szereg wyrażeń, 
którym początek dała gra w karty). Kur. 
Warsz. 1888, nr. 1, s. 38. 

5650. — Nowy zbiór przysłów polskich. 
Prawda 1888, s. 18-19. 

5651. — Deska grobowa. Lud I, 16. 

5652. — Kaszper Karol. Przysłowia. 
Gwciesz. 1906, s. 296. 

5653. Krćek Fr., Dr. Pijany jak Polak. 
Lud IV, 441; V, 270. 

5654. — Ślimak, ślimak wystaw rogi, 
dam ci grejcar na pierogi. Lud V, 270. 

5655. — Przyczynki do drugiego wy- 
dania »Księgi przysłów* S. Adalberga. 
Lud VI, 27-36; VII, 29-43, 205-217, 
149, 240. 

5656. - Na marginesie «Księgi przy- 
słów« S. Adalberga. (Przyczynków do 
»Księgi« serya nowa). Wisła XVII, 417, 
711: XVIII, 510; XIX, 129. 

5657. — Nowe przyczynki do drugiego 
wydania »Księgi przysłów* S. Adalber- 
ga. Lud XIII, 149, 

5658. — Nowe przyczynki do drugie- 
go wydania »Księgi przysłów« S. Adal- 
berga. Setka druga. Lud XIV, 236, setka 
trzecia tamże XIV, 346. 

5659. — Nowe przyczynki do drugiego 
wydania »Księgi przysłów* S. Adalberga. 
Setka III B. Lwów 1909, 8o, s. 10. 

5660. Kopeć J. S. Przysłowia i zwroty 
ludowe z Bronowa. Zar. śl. rok II, z. 3, 
s. 139-143, zesz. 4, 191-192. 

5661. Lange Karol. Gminne wróżebne 
przypowieści o zmianach powietrza wcią- 
gu roku, zebrał... Świętojanka 1842, 126. 

5662. Legatowicz (Bartoszewicz A.). 
Przysłowia i zdania. Kai. Ungra 1854, 
s. 90—93. 

5663. Lipiński T. Przysłowia. Kur. 
Warsz. 1850, nr. 281; 1851, nr. 51; 1853, 
nr. 57. bibliografia ludoznawstwa 201 5664 Lipiński T. Przysłowia, przypo- 
wieści i sposoby mówienia od imion. Kai. 
St. St rabskiego 1851, 107-112. 

5665. — Przysłowia i wyrażenia od 
miast i wsi. Bibl. Warsz. 1852, IV, 236-274. 

5666. — od gór i rzek. Tamże 1853, II, 
52-61. (Zob. Sab. Wl.). 

5667. — Przysłowia i przypowieści od 
nazw panujących. Bibl. Warsz. 1856, 1, 
57, 65. 

5668. — Przysłowia i zwroty zastoso- 
wane do pór roku. Kai. J. Jaworskiego 
na rok 1854, s. 72—76. 

5669. — Przysłowia tyczące się świąt. 
Tamże 1857. s, 174-176. 

5670. świętych. Tamże 1858, 83— 

8S; 1859, 166-167; 1860, 60—63. 

5671. Lompa Józef. Przysłowia i mo 
wy potoczne ludu polskiego w Śląsku, 
zebrał... Bochnia 1858, 8», s. 36. 

5672. Lubomirski St Przysłowia mo- 
ralne. Rozr. dla dzieci 1825. 

5673. Ł. St. Przyczynek do zbioru przy- 
słów, piosenek, ucmków i przypowieści 
od nazwisk rodowych i miejscowych. 
Dwutyg. nauk. 1879, s. 384-388 (Zob. 
Karłowicz i Ł. St.). 

5674. Ł. St. i K(arłowicz) J. Przyczynek do 
zbioru przysłów, piosenek, ucinków i przy- 
powieści od nazwisk rodowych i miejsco- 
wych. Dwutyg. nauk. 1879, s. 427—437. 

5675. Łopaciński Hieronim (R. Lubicz). 
Dosiego roku. Pr. fil. III, 301. 

5676. — Przysłowie »Ślusarz zawinił, 
a kowala powieszono*. Wisła IV, 139. 
Przyczynek, zob Wisła VII, 800. 

5677. — Babin mróz. Wisła VII, 742. 

5678. — Boże Narodzenie w przysło- 
wiach. Gaz. Lubelsk. 1893, nr. 268. 

5679. — Dwa przysłowia starożytne 
[z rękop. XVI w.). Wisła XIV, 69. 

5680. — Ślady powodzi u nas w histo- 
ryi, archeologii, języku, przysłowiach, po- 
daniach, piśmiennictwie i sztuce. Przed- 
stawił... (odb. z książki zbiorowej na do 
chód powodzian »Myśl«). Warszawa 1904, ^ 
8°, s. 26. I 
Bibliografia ladosnawstwa. 5681. Łyskowski Ignacy. Pieśni gmin- 
ne) i Przysłowia ludu polskiego, zebrane 
w Prusach Zachodnich. Brodnica, Kohler, 
1854, 8", s. XII i 66. 

Rec. Gaz. Warsz. 1855, nr. 318. 

5682. — Toż, wyd. II. Gniezno 1907, 
8«, s. 64. 

5683. M. Wł., ks. sJanowiecd. Przysło- 
wia ludowe: »Gdyby Wisła nie topiła, 
toby Powiślanka we złocie chodziła*. Gaz 
Rad. 1894, nr. 65, 67. 

5684. IMaciej. Gadka starego Macieja 
o tern, co i jak mówią przysłowia na- 
sze o urodzaju, zimie, wiośnie i lecie. 
Tydz. Piotrk. 1902, nr. 9. 

5685. Maj miesiąc w przysłowiach lu- 
du polskiego. Gwciesz. 1896, s. 189. 

5686. Matyśs Karol, Dr. Z krynicy mą- 
drości ludu. Wedle opowiadania Stani- 
sława Kołodzieja z Woli Rzeczyckiej. Kra- 
ków 1896, 8® m., s. 7. Odbicie z »Czasu« 
nr. 168. z dnia 24 lipca 1896. 

5687. Morawski Zygmunt. Rośliny 
w przysłowiach, przypowieściach, poró- 
wnaniach i przenośniach języka polskie- 
go. Spr. gimn. w Tarnowie 1890, s. 3 — 
22. Toż, zob. Roczn. Samb. 1896, 177—204. 

5688. — Zwierzęta w przysłowiach, 
przypowieściach, przenośniach i porówna- 
niach języka pol.';kiego Spr. gimn. w Tar- 
nowie 1895/1896, s. 3-45; Toż. zob. 
Zdrowie 1900, 82 - 152. 

Rec. K. L. Wróblewski, Muzeum 1896, 
listopad. 

5689. Mydlić komu oczy. Dzień, liter. 
1858, I, 64. 

5690. Naparstki. Zgrał się w naparstki. 
Gaz. Rad. 1891, nr. 89. 

5691. Niewieski. Nie zgadnie pan Nie- 
wieski, co zrobi pan Niebieski. Gaz. Kai. 
1900, nr. 178. 

5692. Novik J. V. O slovanskych pfi- 
slovich. Literami listy 1891 (polskie przy- 
słowia). 

5693. Piątkowska Ignacya. Z życia 
ludu w ziemi Kaliskiej. Przysłowia. Wi- 
sła III, 772-775. 

26 202 Pranoiszek Gawełek 5694. Piszczałka. Kto na piszczałkę 
dał, będzie na niej grał (Objaśnienie przy- 
słowia). Muz. dom. 1836, s. ;iOO. 

5695. Początek niektórych słów i przy- 
słowiów. Ubrałeś się jak furgał, s. 214.— 
Wyświecić, s. 215. — Cąber, s. 734. — 
Ratafia, s. 736. — Szportle, s. 786. Go- 
niec Krak. 1829. 

5696. Potockiego Wacława Przysło- 
wia. Rozmgiw. 1857, 103. 

5697. Prawdzie Marcin. Przysłowia lu- 
dowe słowiańskie. Tyg. powsz. 1879, 435. 

5698. Prusinowski Jan. Przysłov.'ia 
w pieśniach. Opiek. dom. 1866, s. 184 
i 192; 1867, s. 376; 1868, s. 347. 

5699. Przyborowski Józef. Dosia wo- 
bec nauki. Bibl. Warsz. 1889, II, 208-217. 

5700. Przypowieści. Poznań 1802, 
w 12-ce, s. 407, regestru II; Pszczół- 
ka polska 1823, 105. Rozmkorspwarsz 
1827, s. 21 (Wyj.zPam. Sandom.);Rozm. 
w. I, 119; IV, 161; Zbier. lit. 1837, III; 
Ziemomysł 1830, I, 64; II, 188; IV, 23, 64, 
94; (Zob. Gloger »Gryo). 

5701. — myśli i zdania moralne. Przyj. 
Dom, 1852, 203, 364. 

5702. — staropolskie. Pam. warsz. Bro- 
dzińskiego 1823; Tyg. ill. 1864, X, 331. 

5703. - o świętych. Adam i Ewa, s. 
182. — Anna, s. 109. — Boże Narodze- 
nie, s. 182. — Oypryan, s. 102. — Henryk, 
s. 102. — Jan, s. 94. - Jakób, s. 109.— 
Kryspin, s. 158. — Łucya, s. 182. — Mał- 
gorzata, s. 102. — Marya Magdalena, s. 
109. -— Matka Boska Siewna, s. 113. — 
Rozesłańcy, s. 102. — Sawin, s. 102. — 
Szczepan, s. 182. — Szymon i Juda, s. 
158. — Tomasz, s. 182. — Wawrzyniec, 
s. 119. Zagroda 1873. 

5704. — i zdania moralne. Przyj. dom. 
1851,8.37, 253, 60,70,84,125,137, 302,309; 
1852,203,364. Kai. ill. powsz. 1870, s. XV] I. 

5705. Przysłowia, zob. Gawrońska, 
•Twórczość umysłowaa, rozdz. X Bibl; 
Gawroński, tamże; Skarbiec strzechy na- 
szej, tamże; Śląski, tamże; Gluziński — 
Włościanie, nr. 5809. 5706. Przysłowia Magp. I, 95, 144; 
Przyj, ludu 1835, I, 176, 184, 208: 1836, 

I, 8, 24, 64, 128, 132, 144, 150. 152. 168, 
183, 200, 208; 1836, II, 216, 224, 230, 256, 
264, 280, 288, 296, 344. 852; 183?; I, 91, 

II, 240; 1846, I, 136, 151; 1846, II, 
271; Szkółka niedz. 1842, 108, 116. 172; 
Kai. Wildta 1854, 1; Kai. gosp. 1862, 
1864; Zagroda 1877, 8. 

5707. — Wisła II, 195, 369, 615, 845 
(Adalberg S., Karłowicz Jan); III, 212, 
371, 663, 890; IV, i^OO, 446, 689, 889; V. 
162, 429, 647, 913; VII, 384; VIII, 144, 
808 (Adalberg S); IX, 129, 403, 593, 811 
(Bugiel Wł., Cercha St., Hempel L., Ko- 
siński Wł., Niedźwiecki Wł., Osipowicz 
Al., Siarkowski Wł., ks., Wasilewski Z.); 

X, 349, 600, 846 (Bruckner Al, Fedoro- 
wski M.. Gloger Z., Korotyński L. S.); 

XI, 112, 343, 537, 800 (Estreicher St , Ko- 
rotyński B. W., Kowerska, Zaleski K.); 

XII, 304, 543, 754 (Chamska, Czarkowski, 
Dybowski W., Kowerska, Oczykowski, 
Osipowicz, ks. Siarkowski, Witowt, Zie- 
liński, Bernstein); XIII, 44, 144, 272, 437. 
565 (ks. Wł. Siarkowski, H. Lew, M. Wi- 
tanowski); XIV, 77, 191, 461, 652 (Matla- 
kowska J., Pracki, Zdziarski); XV, 206, 
358, 371, 485, 760 (Milewska J., O. R., 
Witanowski, Siarkowski ks.); XVI, 106, 
564 (Oczykowski R., Zaleski, K. Ł. H.); 
XVII, 91 (Witanowski M.); XVIII, 122 
(Witowt); XIX, 222 (Witowt, Petrowo- 
wa J.). 

5708. — górali, zob. Brzega »Podania«. 

5709. — gospodarskie. Kai. polsk. 1865 
—1871. 

5710. — krakowskie. Czech J., Nowy 
kał. astronom, gosp., 1867. 

5711. - ludowe. Przyj. dom. 1856, VI. 
Kai. powsz. 1850, 14-23. 

5712. — ludu krak., zob. Ciszewski 
sTwórczość umysłowaa. 

5713. — od imion. Kai. Wildta 1858. 

5714. — myśli i zdania moralne. Przyj, 
dom. 1854, nr. 1-52; 1860, str. 8, 105, 
117, 186; 1855, 1- nr., przysłowia zastoso- Bibliografia ludozDawstwa 203 wane do pór roku, nr. 12, 30, 39, 49; do 
pór robót: 35; myśli, 1855, nr. 19 — 41; 
1866, nr. 24, 39, 41. 

5715. Przysłowia narodowe. Rozm. 
Warsz. 1826, nr. 4 i 5, a. 35. 

5716 — — i ich pochodzenie. Przyj, 
dom. 1851, s. 5, 13. 20, 37, 45, 52, 60, 77, 
93, 110. 117. 126, 136, 146, Ińl. 160, 169, 
178, 189, 197, 205, 212. 221, 2H0, 2H6, 245, 
252, 262, 268, 276, 286, 293, 301, 309, 317, 
324, 332, 340, 350. 357, 365. Tałnże s. 160. 
Przysłowie Nowodworskiego »Na co Pa- 
nie Boże dopomóż*. Przyj. dom. 1852, 
7, 12, 20. 43. 67, 86. 102, 151, 175, 191, 
222, 235, 245, 255, 283, 299, 323, 330, 340. 
356, 36i, 376, 403, 420 ; 1853, 253, 5, 12, 
18, 61, 93, 100, 125, 166, 175, 191, 209, 
232. 242. 277, 287, 326, 355, 377, 3^5, 4')1. 

5717. — niektóre dawne. Dzień. War.^z. 
1852, nr. 320. 

5718. — ludowe. Przyj. dom. 1856, VI. 
Kai. powsz. 1850, 14—23. 

5719. — • Polskie: Biegać jak laufer; 
Bobo małe; Domowy nieprzyjaciel stoi 
za Turka; Niedaleka Ukraina; Majaczyć. 
Ziemomysł 18H0, t. IV, s. 148-153, 177- 
179. 

5720. - i p'zepowiednie ludowe różne 
i w różnych okolicach używane. Arch. 
dom. Wójc. s. 561 — 576; Tydz. Piotrk. 
XII, 39. 

5721. — dawne i przypowieści. Kai. 
dom 1837, s. 65-67; 1838, 70—72: 1840, 
35; 1842, 44-48; 1844, 52-53. 

5722. — i przypowieści. Czyt. niedz. 
1856, 184; 1857, 216, 264, 272, 312, 320, 
328, 360, 384; 1858, 8, 24, 32, 104, 112, 136, 
216, 28(^), 296, 320; 1859, 16, 168, 176, 208, 
288; 1860, 28, 52, 150, a71, 436; 1861, 40, 
144, 152; Rozm. w. I. 119; IV, 161; Cha- 
ta VI, 32, 64, 79, 240, 285; Kmiotek 1860, 
s. 1, 5, 15, 23, 27, 51, 69, 94, 107. Dzwo- 
nek I, 16, 48, 80, 96, 112, 128, 144, 176, 
192, 224, 240, 256; II, 16, 112, 144, 208, 224; VII, 176; VIII, 16, 32, 96, 112, 128, 
192, 208; IX, 112, 176; X, 32,64, 128, 159, 
208; XVI, 16, 112 i 160; XVIII, 32, 240; 
XIX, 96, 176. 

5723. Przysłowia odnoszące się do psa 
Kalendarz Ungra 1856 

5724. — staropolskie. Fam. Iw. 1817; 
Kai. ill. 1877; ZiemomysI 1830, II, 96; 
Gwciesa. 1855, H60, 368. 

5725. — warszawskie. Tyg. ill. 1866, 
XIV, 144. 

5726. — wielkomiejskie. Tydz. Piotrk. 
XII, 31. 

5727. — używane w Wielkopolsce. I. 
Przysłowia sięgające czasów starosłowiań- 
skich. Goniec wielkop. 1897, nr. 260 i nast. 

5728. — i zdania. Czyt. niedz. 1868, 
304; 1863, 452, 460, 468,484,491,500,508, 
516; 1864, 15, 32, 40, 88, 96, 104, 136, 144, 
160, 168, 184. 

5729. o kobietach. Kalend. Wild- 

ta na rok 1858. 

5730. Rocznica św. Barbary i przy- 
słowia ludowe. Gaz. Kai. 1899, nr. 275. 

5731. Rysiński Salomon. Przypowieści 
polskie, centuryi osiemnaście. W Lubczu 
nad Niemnem (ad Chronum) u B. Kmity. 
1618, 4« (Zajął się niemi K. Wł. Wójci- 
cki w Bibl. Warsz. 1842, III, 201). 

5732. Sab... Wł. Przyczynek do zbioru 
przysłów Lipińskiego T. Dzień. Warsz. 
1855, nr. 254. 

5733. Sarnecki Wincenty. Gwiazdka 
noworoczna, powiastki, opowiadania ane- 
gdotyczne, przysłowia i podróżp, przepla- 
tane wyjątkami ze znakomilszych poe- 
tów naszych. Dla młodszego wieku ze- 
brał, ułożył i własnemi pracami powię- 
kszył... Kraków 1870, 8°, kait 2, s. 204. 

.0734. Sawicki Konrad. Przysłowia i zda- 
nia, zebrał.. Bies. liter. 1885, 1, 213; 11.68. 

5735. Sembrzycki Jan. Ostpreussische 
Sprichwórter, Volksreime und Provin- 
zionalismen. Am Urąuell II, 16 — 19, 46— 272; III, 16, 48, 64, 128, 160, 176, 192, j 47, 63-64, 77-79, 97- 98, 108-109, 122- 240, 256, 272; Kai. Wildta 1859, 138 — 144; 
IV, 32, 48, 96, 112, 144, 176; V, 64, 192, 123, 146, 159-160, 170—172, 194-195, 
210—211; III, 37-38, 105-106. 204 Franciszek Gawełek 6736. Sembrzycki J. Sprichwórter... Mit- 
teil. d. liter. Gesellsch. III, 446. 

5737. SlemiertskI L. Czytania po- 
stępowe, zbiór powiastek moralnych, 
wschodnich legend, żywotów, obrazków 
moralnych i przypowieści, wydanie przej- 
rzane i uzupełnione. Poznań 1899, 8" ma- 
łe, s. 191. 

5738 Śląski Bolesław. Przyczynek do 
przysłów Adalberga. Lud XVI, 214. 

5739. — Z przysłów flisackich. Tamże 
XVI, 179. 

ó740. Smoleriski Tadeusz. >Kto daje 
i odbiera — ten się w piekle ponie- 
wiera". Analogia indyjska. Lud XIII, 259. 

5741. St. Ł. Przyczynek do zbioru przy- 
słów, piosenek, ucinków i przypowieści 
od nazw rodowych i miejscowych. Dwtgn. 
II, 384, 427 

5742. Starodawny szlachcic polski. 
Przysłowia i przypowieści. Przyj. dom. 
1864, s. 77 i nast. 

5743. Strzelecki A. i Wodecki H. Do 
»Deski groboweja. L-ud I, 130. 

5744. Szajnoclia Karol. Co znaczyło 
przysłowie »Sprawić komu łażnię«. Rzecz 
czytana na posiedzeniu publicznem w Zakł. 
naród. im. Ossolińskich dnia 14 paźdz. 
1856. Dodtpglw. VI, 181, 185. 

5745. Szlaclitowski Jan. O stosunku 
przysłowiów i przypowieści do filozofii. 
Bibl. nauk. Oss. 1843, VII, 93. 

5746. Tw. Kto rano wstaje, temu Pan 
Bóg daje. Gwciesz. 1861, s. 213. 

5747. Tworzymir. Przysłowia ludu wiel- 
kopolskiego, zawierające spostrzeżenia na 
różne dni, miesiące i pory roku. Z ust ludu 
zebrał... Bibl. Warsz. 1861, III, 619-642. 

5748. — Wyjaśnienie niektórych przy- 
słów używanych w Wielkopolsce. Podług 
podań ludu skreślił... Bibl. Warsz. 1864, 
I, 263 — 293 (poprzedzone krótkim wstę- 
pem o ważności przedmiotu). 

5749. Udziela Seweryn. Pies w przy- 
słowiach polskich i zwrotach mowy. Kra- 
ków 1887, 8", s. 11 (Odbitka z Opieku- 
na zwierząt). Rec. Wisła III, 457— 459, przez J. Kar- 
łowicza. 

5750. W. P. Filozofia i przysłowia ludu 
w Polsce. Kwartnauk. (1835) II, 19. 

Rec. Ppn. II, 283. 

5761. Wielisław. sCiepłe piwko* (Przy- 
słowie: eZaprosić na ciepłe piwko«). Gaz. 
Rad. 1894, nr. 13. 

5752. Wierzbięta. Z zapomnianych 
przypowieści, zebrał... Kraj 1904, dod. nr. 
19 (7 maja); Czas 1904, nr. 119. 

5753. Wink M. Przypowieść o podko- 
wie. Z podań ludu. Krakus 1894, nr. 38, s. 2. 

5754. Witowt W. Przysłowia ze wsi 
Białki, pow. Radzyńskiego. Wisła XVIII, 
122. 

5765. — Z przysłów kujawskich. Lud 
XVI, 96. 

5766. Wójcicki Aleksy. Przysłowia. 
Kur. Warsz. 1850, nr. 292. 

5767. Wójcicki K.Wł Przysłowianarodo- 
we. Mądry Polak po szkodzie, Wyrwał się 
jak Filip z Konopi, Plecie jak na mę- 
kach. Rozrnkorspwarsz. 1826, I, s. 24, 35. 

6758. — Przysłowia narodowe, z wyja- 
śnieniem źródła początku, oraz sposobu 
ich użycia, okazujące charakter, zwycza- 
je i obyczaje, przesądy, starożytności 
i wspomnienia ojczyste — z godłem: >Cu- 
dze rzeczy wiedzieć ciekawość jest, a swo- 
je potrzebaa. Warszawa 1830, 8°, tom I, 
s. 222; tom II, s. 290; tom III, s. 247, 
niel. po 4. 

Rec. Zienkowicz i Gaszyński, Pam. dla 
płci pięknej 1830, II, 211—212. 

5759. — Kilka przysłów narodowych 
(Wyjątek z całości). Pam. dla płci pięk. 
1830, t. II, s. 213- 217. 

5760. — Niektóre przysłowia narodo- 
we. Dzw. VII, 54, 255; IX, 66, 149. 

5761. — Starożytne przypowieści z XV, 
XVI i XVII wieku, zebrał i wydał... War- 
szawa 1836, 8», s. 240-|-Vn. 

Rec. Magp. IV, 328; Muz. dom. 1837, 
266; Pam nauk. I, 443. 

5762. — O przysłowiach historycznych 
ludu u nas i na Rusi. Magp. V, 37. Bibliografia ludoznawstwa 205 5763. Wójcicki K. Wl. Starożytne przypo- 
wieści zebrane przez... (wyjątki z dzieła 
przygowanego do druku). Muz. dom. 1836, 
119. 

5764. — Przysłowia rolnicze. Kai. pow 
1838. 

5765. — Zamarłe przysłowia. Bibl. 
Warsz. 1842, IV, 225. 

5766. ~ Obrazy starodawne. 2 tomy. 
Warszawa 1843, 8°, s. 292, 284 i VIII 
(Mieszczą przysłowia). 

5767. — Chłopskie przysłowia. Zar. dom. 
II, 41-54. 

5768. Słówko o przysłowiach polskich. 
Kai. Ungra 1853, 12-14. 

5769. — Staropolskie przypowieści. Kai. 
Jaworskiego na rok 1856, s. 82—84. 

5770. — Przysłowia kaszubskie. Bibl. 
Warsz. 1856, II, 195-114 (Jest ich z gó- 
rą 400 wraz z przekładem polskim i ob- 
jaśnieniami. Zebrał je Floryan Ceynowa). 

5771. — O przysłowiach. Kronika wiad. 
kraj. 1857, nr. 37, 45, 275, 280. 

5772. — Przysłowia narodowe. Kai. 
Jaworskiego 1861, 126-131. 

5773. — Przysłowia polskie czyli nau- 
ka starych a rozumnych naszych ludzi. 
Warszawa, staraniem Redakcyi Bibl. 
Warsz. 1862, 8o, s. 28. 

5774.— Historyczne przysłowia. Dzwon- 
kowskiego Noworocznik na r. 1864, 
Warsz. l864;Kal.ill.dlaPolek. Warsz. 1864. 

5775. — Przysłowia rolnicze ludu pol- 
skiego. Kai. Czecha 1875, 34-40. 

5776. Wozić rude żydy. To nie uciec 
od biedy. Tydz. Piotrk. 1898, nr. 10. 

5777. Wurzbacłi Konstant, Dr. Die 
Spriichwórter.der Polen historisch erlau- 
tert, mit Hinblick auf die eigentiimlich- 
sten der Lithauer, Ruthenen, Serben und 
Slovenen und verglichen mit ahnlichen 
anderer Nationen, mit beigefiigten Origi- nalen. Ein Beitrag zur Kentniss slavi_ 
scher Culturstande von... Vorstand der 
administrativen Bibliothek im Ministe- 
rium des Innern. Wien 1852. (»Jest to 
najlepsze dziełko o przysłowiach polskich; 
książeczka wcale udatna, starannie opra- 
cowana i foremnego układu. Cudzoziemiec 
i belletrysta więcej niżeli uczony, autor 
nieraz grzeszy brakiem krytyki powta- 
rzając bajdy i niebylice, ale i w tych 
umiał zrobić wybór, Filipa z konopiami 
i Baby z Firlejami między niemi nie 
maszs). Zob. Przegl. tygodn. 1869, s. 347. 
Rec. Czas 1851, nr. 196. 

5778. Zamenhof M. F. Porównawczy 
zbiór przysłów, przypowieści i wyrażeń 

I pzysłowiowych w czterech językach. Uło- 
j żył... Zesz. 1 Warszawa 1905, 8°, s. 32. 
! Toż, zesz. 2 Warszawa 1905, 8», s. 33—60. 

5779. Zasady, zdania i zabobony roz- 
i maitych narodów. Kai. warsz. Ungra 

1857, 8. 

5780. Przed zawiścią w niebie nie być, 
albo przed zawiścią Boga nie widzieć. 
Przyj, ludu 1845, I, 240. 

5781. Zbiór niektórych przysłów uży- 
wanych w Wielkopolsce. Lech 1878, 279, 
287, 295, 311. 

5782. Zdania moralne i przypowieści; 
Przyj. dom. 1857, nr. 9, 10, 20, 49' 
50; Dzwonek XI, 16, 64, 112, 208, 240; 
Ziemomysł 1830, I, 88, 127; II, 31. 

5783. Zienltowicz L. J. Sternik Pamięci 
na 12 miesięcy (Obejmuje między innemi 
i przypowieści miesięczne). Pam. z La- 
cha z Lachów, Lipsk 1864. 

5784. — Mądrość narodowa w przy- 
słowiach. Tamże 1864. 

5785. Znaczenie niektórych przysłów. 
Tyg. niedz. 1873, nr. 5. 

5786. Żyć na wielką stopę. Gaz. Kai. 
1909, nr. 219. 206 Franciszek Gawelek XIII. 

Monografie 
miasteczek, powiatów, wsi, całycii okolic i t. d. 

(Monografie o charakterze więcej historycznym, jak etnograficznym, zostały tutaj 

pominięte). 5787. Akajemow. Kujawy, zarys histo- 
ryczno-etnograficzny. Warszawa 1895, s- 
80, 84 (Książeczka napisana w jęz. rosyj- 
skim według O. Kolberga »Kujawy«). 

5788. Badura Wincenty. Husów, wieś 
powiatu Łańcuckiego.zarys etnograficzny. 
Lud IX, 1, 113, 268, 360; X, 31—38. 

5789. Baruch Maksymilian. Pabianice, 
Rzgów i wsie okoliczne. Monografia hi- 
storyczna. Warszawa 1903, 8", s. X -f 362. 

Rec. W. Badura, Lud IX, 419; M. Wi- 
tanowski, Wisła XVIII, 131. 

5790. Bayger A. Powiat Trembowelski. 
Lwów 1899, 80, s. VIII-j-Hl9. 

Rec. Hnatiuk, Zap. To w. Szewcz. XXXIV 
i Tydzień 1900, nr. 6; Zdziarski, Lud 1900, 
zesz. 3. 

5791. Bębnowski Józef. Opisanie histo- 
ryczne oraz topograficzno-statystyczne 
miasta wojewódzkiego Radomia, sporzą- 
dzone przez... Prezydenta tegoż miasta 
w r. 182C. Gaz. Rad. 1885, nr. 33-35 
i 37. 

5792. Bokiewicz Leon. Opis powiatu 
Radzymińskiego pod względem topogra- 
ficzno-historycznym, statystycznym, hy- 
gienicznym i lekarskim, przez... (Praca 
uwieńczona nagrodą Tow. lek. warsz. 
z daru dra Millhota). Warszawa 1872, 8", 
s. IV i 206. 

Rec. Wiek 1873, nr. 9. 

5793. Borucki Maksymilian. Ziemia Ku- 
jawska pod względem historycznym, geo- 
graficznym, archeologicznym, ekonomi- 
cznym i statystycznym. Włocławek 1883, 
80, s. XVIII, 273 i 1 nlb. 

Rec. Kwart. hist. I, i03. 5794. Borucki M. Sprostowanie niektó- 
rych wiadomości i dopełnieni a w opisie Zie- 
mi Kujawskiej. Warszawa 1888, 4-to, s. 11 
i 1 nlb. 

5795. Cercha Stanisław. Przebieczany, 
wieś w powiecie Wielickim. Mat. IV, 
81-210. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIV, 792; J. 
F. M., Wisła XV, 387. 

5796. Chudziński A. Brodnica w XVIII 
wieku. Wisła XVII, 1, 173 (z rys.). 

5797. Ciszewski Stanisław. Lud rolni- 
czo-górniczy z okolic Sławkowa, w pow. 
Olkuskim. Zb. X, 186-335; XI, 1-129. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła II, 896; A. 
Dygasiński, Przegl. tyg. 1888, nr. 7; L. 
Ch., Wędrowiec 1888, s. 191; A. A. Kryń- 
ski, Pr. fil. II, 348; A. N., Prawda 1886, 
s. 270. 

5798. Czerwiński Lubicz Ignacy. Oko- 
lica Za-Dniestrska między Stryjem i Ło- 
mnicą, czyli opis ziemi i dawnych klęsk 
lub odmian tej okolicy, tudzież jaki jest 
lud prosty dla religii i dla pana swego. 
Zgoła jaki on jest? W całym sposobie 
życia swego lub w swych zabobonach 
albo zwyczajach, przez... obyw. cyrk. 
lwów. Lwów 1811, 80, 281. 

5799. Dąbrowska Stanisława. Wieś 
Żabno (pow. Krasnostawski, gub. Lubel- 
ska). Warszawa 1905 8". s. 47 (Odbitka 
z XVIII t. Wisły). 

Rec. P. Sterling, Książka 1906, 138- 

5800. Daszydska-GolińskaZ., Dr. Uście 
Solne. Przyczynki historyczno-statysty- 
czne do dziejów nadwiślańskiego mia- 
steczka. Kraków 1906, 8", s. 2 ni. 4-165. bibliografia ludoznawstwa 207 Rec. Dr. W. Kamieniecki, Książka 1907, 
223-224; Smólski, Tydz. XIII, 396-397. 

5801. Delaveaux Ludwik. Górale Beski- 
dowi zachodniego pasma Karpat. Rys 
etnograficzny zwyczajów i obyczajów 
włościan okolic Żywca, skreślił L. D. Kra- 
ków 1851, w 12-ce,s. 153. 

Rec. Wójcicki K. Wł., Bibl. Warsz. 
1851. IV, 548; Czas 1851, nr. 100. 

5802. Falkiewicz Karol. Monografia po- 
wiatu Gródeckiego. Gródek 1896, 8°, s. 
III i 140. 

Rec. J. Zgoda, Tydzień 1896, nr. 30. 

5803. Federowski Michał. Lud okolic 
Żarek, Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, 
sposób życia, obrzędy, podania, gusła, 
zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, 
zagadki i właściwości mowy. Warszawa 
1888, 8», s. 224. Bibl. Wisły t. I. Toż, t. 
II, Warszawa 1889, 8», s. 227—434, III 
i 1 nlb. Bibl. Wisły t. II. 

Rec. Bibl. Warsz. 1889, I, 121; II, s. 462, 
przez R. Zawilińskiego; Kwart. hist. III, 
483—484, przez A. Brucknera; Wisła II, 
861—855; III, 227— 228. przez St. Ciszew- 
skiego; At. 1895, IV. 111. przez T. J. Ho- 
diego: Prawda 1888, przez A. G. A. ; Tydz. 
Piotr. XVL 46. 

5804. Fudalewski Władysław, ks. Mia- 
sto Opatów podług miejscowych źródeł 
i podań, spisał... k. św. t.. prałat kolegia- 
giaty opatowskiej, dziekan dekanatu. War- 
szawa 1895, 8», s. 119. 

Rec. R. Lubicz, Wisła X, 156. 

5805. Gawarecki Wincenty Hipolit. 
Wieś Gozdowo w pow. Płockim, gub. 
Płockiej położona, opisana topograficzno- 
historycznie. Wiąz. liter. 1853, 299-313. 

5806. Gluziński Józef. Włościanie pol- 
scy pod względem charakteru, zwycza- 
jów, obyczajów i przesądów z dołącze- 
niem przysłowiów powszechnie używa- 
nych. Arch. dom. Wójc. s. 399—561. 

5807. Gregorowicz Jan. Wieś Świą- 
tniki (Wiejskie zarysy t. I i II). Warsza- 
wa 1886, 8«, s. 264 i 172. 

Rec. M. W., Świt 1886, II, 71. 5808. Grynbergowa-Strzetelska Zofia. 
Staromiejskie, ziemia i ludność; praca 
nagrodzona na konkursie ogłoszonym 
przez Zarząd Muzeum im. Dzieduszy- 
ckich. Lwów 1899, 8o, s. VIII, 676, i 2 
nl., z mapą i 8 tablicami. 

5809. Grzeliriski Witold. Monografia 
Chęcin. Kielce 1908, 8^. 

Rec. T. S., Ziemia 1910, 31. 

5810. Handelsman Marceli i Zygmunt 
Nagórski. Wieś Bochotnica Kościelna 
pod względem ludnościowym. Ekonomi- 
sta rok IV, zesz. 3, 1904. 

5811. Hoff Bogumił. Lud cieszyński, 
jego właściwości i siedziby. Obraz etno- 
graficzny. Serya I. Górale Beskidów za- 
chodnich. Tom I. Początki Wisły i Wi- 
ślanie. Warszawa 1888, 8", str. 74 z li- 
cznymi rysunkami (Odbitka z Wędrowca 
1887—1888). 

5812. Jaskłowski Wacław Józef. Wieś 
Mnichów w pow. Jędrzejowskim, opisał... 
Wisła XVIII, 1-24, 73-88, 177-205. 

5813. — Żarnowiec i jego okolica. Za- 
rys historyczno -etnograficzny. Prznl. 1910, 
69, 164, 267, 368, 465, 563, 634, 75.S, 849, 
941. 

5814. Cyrkuł Jasielski (Szereg mono- 
grafij cyrk. Jas.). Gazlw. 1811, nr. 43, 45, 
46; 1812, nr. 19, 20, 22). 

5815. Jastrzębowski Szczęsny. Czar- 
nolas i Policzna. Wisła X, 225, 501, z rys. 
i U melodyami. 

5816. Jeleriski Jan. Kahsz i jego oko- 
lice. Niwa VII, 7, 12, 161. 427, 503, 508, 
664, 757, 823, 828, 9H8. 

5817. Kantor Józef. Czarny Dunajec. 
Monografia etnograficzna. Kraków 1907, 
80, s. 216. Z 33 rycinami w tekście. (Odb. 
z t. IX Mat.). 

Rec. M. Janik, Lud XIII, 164. 

5818. Kierski Emil. Opis statystyczny 
i historyczny obwodu Boreckiego w W. 
Ks. Poznańskiem, w pow. Krotoszyńskim. 
RTN. Pozn. III, s. 87-157. 

5819. Kobierzycki Pomian Alfred. Mo- 
nografia Lublina. Lublin 1901, 8«, s. 112. 208 Franciszek Gawełek Hec. R., Wisła XVI, 447. 

5820. Kobylin miasto, jego początki 
i historya aż do roku \7dk Opis miast 
i wsi etc. s. 1-250. 

5821. Kolberg Oskar. Lud, jego zwy- 
czaje, sposób życia, mowa, podania, przy- 
słowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce. Serya I. Sandomierskie. 
Z rycinami i drzeworytami wedle rysun- 
ku W. Gersona. Warszawa, w komisie 
G. Gebethnera i Wolffa, druli. J. Jawor- 
skiego, 1865, 8», s. 283 i 4'). 

5822. — Toż, ser. III. Kujawy. Cz. I, 
Tamże 1867, 8«, s. H47 i kart 2 rej. 

5823. — Toż, ser. IV, z rycinami i drze- 
woryt, wedle rys. W. Gersona. Kujawy. 
Cz. II. Tamże 1869, 8«, s. 318 i IV. 

5824. — Toż, ser. V, z ryc. i drzewo- 
rytami, wedle rys. W. Gersona, Tadeusza 
Konopki i fotografij Rzewuskiego. Kra- 
kowskie. Cz. 1, wydana z pomocą fun- 
duszu Księcia Jerz. Rom. Lubomirskiego 
pod zarządem Tow. Nauk. Krak. Kraków, 
nakład Towarzystwa Naukowego, druk. 
Uniwersytetu, 1871, 80, kart 4, s. VIII, 
384 i 1 drzeworyt kolor. (Tytuł pierw- 
szy : Materyaly do etnografii słowiańskiej). 

6825. — Toż, Serya VI. Krakowskie. 
Część II z rycinami i drzeworytami W. 
Gersona i T. Konopki i fotografiami Rze- 
wuskiego. Kraków 1874, 8«, s. V i 540. 

5826. — Toż, serya VII. Krakowskie. 
Cz. III. Wydana z pomocą funduszu księ- 
cia Jerzego Romana Lubomirskiego pod 
zarządem Akademii Umiejętności w Kra- 
kowie. Kraków 1874, 8«, s. VI i 354. 

5827. — Toż, serya VIII, z rycinami 
i drzeworytami wedle rysunku W. Ger- 
sona, T. Konopki i fotograf. Rzewuskiego. 
Krakowskie. Cz. IV. Powieści, przysło- 
wia i język, wydana z pomocą funduszu 
księcia J. R. Lubomirskiego pod zarzą- 
dem Akademii Umiejęt. w Krakowie. Kra- ków, w komisie u F^riedleina 1875, 8", s. 
VII i 368. 

5828. Kolberg Oskar. Toż, serya IX 
z dwoma rycinami wedle rysunku B. Hoffa. 
W. Ks. Poznańskiego. Cz. I. Kraków, 
1875, 8", s. IV, 320, w komisie u Friedleina. 

5829. — Toż, serya* X z ryciną wedle 
rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. 
Cz. III wydana z pomocą Akademii Umie- 
jętności w Krakowie. Kraków 1876, 8*, 
2 kartki tyt , s. II, 388. 

5830. — Toż, serya XI z ryciną wedle 
rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. 
Cz. III wydana z pomocą Akademii Umie- 
jętności w Krakowie. Kraków 1876, 80, 
2 kartki tyt., s. II, 388. 

5831. — Toż, serya XII. W. Ks. Po- 
znańskie. Ct,. IV wydana z pomocą Aka- 
demii Umiejętności w Krakowie. Kraków 
1879, 8», s. VIII i 3H5. 

5832. - Toż, serya XIII, W. Ks. Po- 
znańskie. Cz. V, wydana i t. d. Tamże 
1888, 8», s. XV i 212. 

5833. — Toż, ser. XIV. W. Ks. Poznańskie. 
Cz. VI, powieści, wyd. i t. d. Tamże 1881, 
8«, V i 390. 

5834. — Toż, ser. XV. W. Ks. Poznań- 
skie. Cz. VII, wierzenia, wyd. i t. d. Tam- 
że 1882, 80, s. VI, 323 i 1 nlb. 

5835. — Toż, ser. XVL Lubelskie. Cz. 
I, wyd. i t. d. Tamże 1883, 8", s. IV, 330 
z 3 litogr. 

5836. — Toż, ser. XVII. Lubelskie. Cz. II, 
wyd. i t d. Tamże 1884, 8", s. V, 1 nlb. 
i 244 z nutami w tekście. 

5837. -- Toż, ser. XVIII. Kieleckie. Cz. 

I, wyd. i t. d. Tamże 1885, 8«, s. II i 242. 

5838. — Toż, ser. XIX. Kieleckie. Cz. 

II, wyd. i t. d. Tamże 1886, 8\ s. IV 
i 267, 

5839. — Toż, ser. XX. Radomskie. Cz. 
I, wyd. i t. d. Tamże 1887, 8», s. VIII, 
312 i 1 ni. 1) Sandom. stanowi już właściwie seryę II, bo I były sPieśni ludua wydane 
W Warszawie 1857 roku u J. Jaworskiego. bibliografia ludoznawstwa 2Ód 5840. Kolberg Oskar. Lud, ser. XXI. 
Radomskie, cz. II. wyd. i Ł. d. Kraków 
1888. 8», s. VI i 244 z nutami w tekście. 

5841. — Toż, ser. XXII, Łęczyckie, wyd. 
i t. d. Tamże 1887, 8», s. Vlfl i 279. 

5842. - Toż, ser. XXIII, Kaliskie, Cz. I, 
wyd. i t. d. Tamże 1890, 8^, s. V i 271 
z ryciną 

5843. — Mazowsze, obraz etnograficzny. 
Wydanie z zapomogi Kasy im. Mianow- 
skiego, druk. \VI. L. Anczyca i Sp., 
z rycinami podfug rysunku W. Gersona. 
Tom I, Mazowsze Polne. cz. I. Kraków 
1885, 8°, s. 5 ni. i 356; tom II, Mazowsze 
Polne, cz. II. Tamże 1886, s. VIII, 301 
i 2 nlb.; tom III, Mazowsze Leśne. Tam- 
że 1887. s. IX, 368 i 4 ni. z ryc; tom 
łV, Mazowsze Stare, Mazury, Kurpie. 
Tamże 1888, s. VII i 400; tom V. Mazow- 
sze Stare, Mazury, Podlasie. Tamże 1890, 
s. VI 1 380. 

5844. — Chełmskie, obraz etnografi- 
czny. Tom I, wyd. i t. d. Tamże 1890, 
80. s. VII i 371 z ryc. podług rys. W. 
Eliasza. 

5845. — Toż, tom II., z materyalów 
pośmiertnych wydal Dr. 1. Kopernicki. 
Tamże 1891, 8«, s. VI i 265, z 2 rycinami. 

Hec. J. Karłowicz, Kwart. hist. VI. 
112-118. 

5846. — Przemyskie, zarys etnografi- 
czny, kosztem Muzeum im. Dzieduszy- 
ckich we Lwowie, z pośmiertnych mate- 
ryalów wydal Dr. I. Kopernicki. Kraków 
1891, 80, s. XX i 243, z portretem autora 
i 4 rycinami. 

5847. — Śląsk Górny, materyaly etno- 
graficzne, zebrane przez O. K., z papie- 
rów pośmiertnych wydal Seweryn Udzie- 
la. Mat. antrop. VIII, 140-212 (i odb. 
Kraków 1906, 8", s. 74.). 

5848. — Tarnów- Rzeszów. Materyaly 
etnograficzne, zebrał. ..Uporządkował i wy- 
dal Seweryn Udziela. Mat. antrop. Xl, 116 
-323 (i odbitka). 

Recenzye. Tyg. nauk. liter. 1869, s. 19; 
Z. Gloger, Przegl. kryt. 1866, 87-91; K. 
iiiiblioKrafia ludoznawstwa '•., tamże 1886, 91 - 94 ; M. Kamiński, Przegl. 
tyg. 1867, 418-419; W. A. Maciejowski, 
Przegl Wielko p. 1867, 289, 384; K. Wł. 
Wójcicki, Bibl. Warsz. 1869, 1, 134, 111, 
451; Tenże, tamże 1872, II, 472, III, 160; 
Z. Gloger, 1872, I, 163-164 w Wieńcu; 
Czas 1874, nr. 30; W.. Bibl. Warsz. 1875, 
1,478; 1876,1.151; 1877,1,311:1878.11,168; 
Przegl. kryt. 1876; Biegeleisen, Bibl. Warsz. 
1«86, IV; Wł. Smoleński, Kwart. hist. 1, 
280, 435; Kłosy XXIV, 64; Z. Gloger, 
Przegl. kryt. 1876, 87—91; Archi v 1876, 
I, 569 -570, w^zmianka bibliograf, kryt.; 
I. Kopernicki, Przegl. kryt. 1876, 91-94; 
R., Bibl. Warsz. 1877, I, 310; W. Wł., 
Bibl. Warsz. 1878, II, 158; Dr. H. Biegel- 
eisen, Bibl. Warsz. 1886, IV, 431; J. Kar- 
łowicz, Wisła II, 230, 231; Tenże, Kwart, 
hist. IV, 221; V, 628-633; VI, 109, 112- 
118, 352 357, 586-587; Dr. M. Treter, 
Lud 1910, 410. 

5819. Kościriski Konstanty. Parafia ka- 
szubska Konarzyny. Obrazek historyczny. 
RTN. Tor XIII, s. 81. 

5850. — Parafia Przechlewska w pow. 
Człuchowskim w Prusiech Zachodnich. 
RTN. Tor. XVI, s. 58 iz mapą). 

5851. Kozłowski Kornel. Materyały do 
etnografii słowiańskiej. Lud, pieśni, po- 
dania, baśnie i przesądy ludu z Mazowsza 
Czerskiego, w raz z tańcami i raelodya- 
mi. Warszawa 1867-1873, 8". kart. 2, s. 
388. 

Rec. M. A., Opiek. dom. 1875, 526; R., 
Bibl. Warsz. 1873, IV, 510. 

5852. Latosiriski Józef. Monografia mia- 
steczka Wilamowic. Na podstawie źró- 
deł autentycznych, napisał., kierownik 
szkoły. Kraków 1909, S\ s. 456. 

5853. Limanowski Bolesław. Galicya 
przedstawiona słowem i ołówkiem, w opra- 
cowaniu.. , z rysunkami Włodzimierza 
Tetmajera. Kraków 1892, 8°, s. 154 i 2 
ni., z rys. 

Rec. Wł. Nałkowski, Wisła VI, 939. 

5854. Louis Józef. Wieś Paczołtowice 
(monografia). Czas 1874, nr. 189, 190, 192 itd. 

27 dlo Franciszek Gaweiek B865. Łagęza Homuald. Powiat Brodni- 
cki w świetle najnowszych badań (z ma- 
pą). WisJa XV, 39-51. 

5856. Łagów. (Krótka monografia). Gaz. 
Rad. 1890, nr. 79. 

5857. Opis Księstwa Łowickiego. W » Sy- 
stematycznym opisie zbiorów Daszkow- 
skiego Muzeum etnograficznego*. Zesz. 
III. Moskwa 1893, 8\ s. 215. 

Rec. R. O., Wisła X, 158. 

5858. Łubieńska Adela. Krótki opis Bu- 
ska i jego okolic. Warszawa 1842, 8", s. 
VII i 21, z ryciną i mapą okolicy (Z przed- 
mową Eleonory Ziemięckiej). 

6859. Łukaszewicz Józef. Krótki histo- 
ryczno-statystyczny opis miast i wsi 
w dzisiejszym powiecie Krotoszyńskim 
od najdawniejszych czasów aż po rok 
17m Poznań 1869, 8", s. 470. 

Rec. P., Dzień, liter. 1869, s. 841. 

5860. Majeranowski Konstanty. Pa- 
miątka z Krzeszowic, czyli zbiór wszyst- 
kich opisów tego ustronia wierszem 
i prozą, ze wspomnieniem Artura hr. Po- 
tockiego połączona. Dziełko przyozdobio- 
bione czterema rycinami na stali. Kra- 
ków 1846, w 16- ce, s. 178. 

5861. Marczewski Bolesław. Powiat 
wadowicki pod względem geograficznym, 
statystycznym i historycznym. Kraków 
1897, 8», s. 224. 

Rec. W. Heck, Kwart. hist. XIV, 314. 

5862. Morawski Szczęsny. Sądeczyzna 
z miasty Spiskiemi i Księstwem Oświęcim- 
skiem. Kraków. Tom I, 1863, 8", s. VIII 
-|-249. Z mapkami i planami; tom II, 
1865, 80, s. XVIII -f- 422. 

Rec. Dzień, liter. 1866, s. 622, 638, 654. 

5863. Cyrkuł Myślenicki. (Monogr. sta- 
tyst. topograf, i hist.). Dod. do 103 nr. 
Gazety Iwowsk, z roku 1812. 

5864. Nadmorski, Dr. Kaszuby i Ko- 
ciewie, język, zwyczaje, przesądy, poda- 
nia, zagadki i pieśni ludowe w północnej 
części Prus Zachodnich. Poznań 1892, 8°, 
8. 167 i 1 ni. 

Rec At. 1893, III. 394, przez F. J. Gajslera; Wisła VII, 95, przez tegoż ; Altp. Monatsschr. 
XXX, przez Sembrzyckiego; Wisła VI, 
950—951, przez J. Karłowicza; Kwart. hist. 
VII, 298, przez tegoż. Początki tej pra- 
cy, zob. Wisła VI, 205-220. 

5865. Nagórski Z., zob. Handelsman. 

5866. Opis ziem zamieszkanych przez 
Polaków, pod względem geograficznym, 
etnograficznym, przemysłowym, handlo- 
wym i statystycznym. Tom I. Ziemie pol- 
skie w i^rusach. Warszawa 1904, 8-ka 
duża, s. IV i 529, z ryc. i mapami. 

5867. — Toż, t. II. Królestwo Polskie. 
Warszawa 1905, 8-ka duża, s. 346. 

5868. Paluszkiewicz Franciszek. Mo- 
nografia Pyzdr. Gaz. Kai. 1902, nr. 96. 

5869. Petrow Aleksander. Lud ziemi 
Dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, zwy- 
czaje, obrzędy, pieśni, leki, zagadki, przy- 
słowia i t. p. zebrał i ułożył... Kraków 
1878, 8", 1 kartka tyt., s. 182 (Odbitka ze 
Zb. II). 

Rec. Wł. Smoleński, At. 1879, IV, 164. 

5870. Pleszczyiiski Adolf, ks. Bojarzy 
Międzyrzeccy. Studyum etnograficzne. 
Warszawa 1893, 8°, s. 226 + II -f 4. Z map- 
ką, nutami i tablicą statyst. Tom XI Bibl. 
Wisły. 

Rec. Głos Warsz. 1893, nr. 21; Tydzień 
I, 164; Br. Ch., Prawda 1893, s. 282; E. 
Majewski, Kwart. hist. VIII, 92; Hodi T. 
J., At. 1895, IV, 3; R. A., Bibl. Warsz. 
1896, I, 163; A. Briickuer, Archiv XVII, 
563. 

5871. Polaczek Stanisław. Wieś Ruda- 
wa. Lud, jego zwyczaje, obrzędy, piosnki, 
powiastki i zagadki. Zebrał i opracował. 
Warszawa 1892, 16-ka, s. 256 + 4. Bibl. 
Wisły, tom IX. 

Rec. A. Ant. Kryński, Wędrowiec 1892, 
s. 447; Hodi T. J., At. 1895, IV, 130. 

5872. — Powiat Chrzanowski w W. Ks. 
Krakowskiem. Monografia historyczno- 
geograficzna. Praca odznaczona zaszczy- 
tną wzmianką na Konkursie Muzeum im. 
Dzieduszyckich we Lwowie, r. 1894. Z 8 
widok., 3 rysunk., tudzież z mapką po- Bibliografia ludoznawstwa 211 wiatu Chrzanowskiego, narysowaną przez 
prof. Br. Gustawicza. Kraków 1898, 8», 
s. i ni. -f- 151 + 3 ni. 

5873. Cyrkuł Przemyski (Szereg mo- 
nografij topograf, statyst. i hist.). Gazlw. 
1811, nr. 53, bi; 1812, dod. do nr. 81 
i 103. 

5874. Rog Br. Z dawnej siedziby Odro- 
wążów. Monografia treściwa miasta Szy- 
dłowca. Gaz. Rad. 1889, nr. 17 i 18. 

5875. Rowiński W. Łagiewniki. Szkic 
monograficzny. Tyg. iii. 1896, 1. 146, 167. 

5876. Rudzki An., ks. Ze Zwolenia. Mo- 
nografia miasteczka. Gaz. Rad. 1894, nr- 
30. 

5877. Rulikowski Edward. Opis po- 
wiatu Wasylkowskiego, pod względem 
historycznym, skreślił... Warszawa 1853, 
80. s. IV i 246. 

Rec.jW. W!ielogIowski),Gaz.warsz. 1853, 
nr. 149, 153. 

5878. Saloni Aleksander. Lud wiejski 
w okolicy Przeworska. Wisła XI, 738; 
XII, 47, 508. 719; XIII, 97, 223. 

5879. — Lud łańcucki. Materyały etno- 
graficzne, zebrał. . Kraków 1902, 8°, s. 
236 (odbitka z Mat. antrop. t. VI). 

Rec. W. Badura, Lud IX, 200; Dr. St. 
Zdziarski, Przegl. powsz. 1904, IV, 120. 

5880. - Lud rzeszowski. Materyały etno- 
graficzne. Kraków 1908, 8°, s. 296 (Odb. 
z X t. Mat. antrop.). 

Hec. S. Matusiak, Lud XV, 364. 

5881. Cyrkuł Samborski (Monogr. to- 
graf. statyst. i hist.). Dodatek do nru 92 
i 103 Gazety Lwowsk. 1812 roku. 

5882 Sarna Władysław, ks. Opis po- 
wiatu Krośnieńskiego pod względem geo- 
graficzno-historycznym. Przemyśl 1898, s. 
XII + 536. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIV, 84; K. 
Gorzycki. Lud 1899, 85; Łuszczkiewicz 
\Vł., Przegl. p. 1899, czerwiec. 

5883. — Opis powiatu Jasielskiego. Ja- 
sło .1908, s. 8°, VI, 743 z mapą. 

Rec. ks. J. Konopka, Przegl. powsz. 
1908, III, 437-439; Dr. Fr. Bujak, Kwart hist. 1908, 708—711 ; Kron. dyec. przem. 
1908, s. 145 (Powtórzone za Czasem 1908, 
z dn. 15 lutego). 

5884. Satke Wladyrfaw. Powiat Tarno- 
polski pod względem geograficzno-staty- 
stycznym na podstawie materyałów do- 
starczonych przez nauczycieli ludowych. 
Z mapą rys. przez prof M. Wagilewicza. 
Tarnopol 1895, 9°, s. 163 (Odbitka z III 
Roczn. Kółka nauk. tarnop.). 

Rec. A. Kalina, Lud II, 280. 

5885. Schneider Antoni. Encyklopedya 
dla krajoznawstwa Galicyi pod względem 
historycznym, artystycznym, topografi- 
cznym, orograficznym, etnograficznym, 
handlowym, przemysłowym, sfragisty- 
cznym etc. etc. zebrał i wydał nakładem 
Wydziału krajowego. T. I, Lwów 1868 
do 1871, 8*, s. 403 i Vin; T. II, 1873 do 
1874. s. 487 i IV. 

Rec. Dr. Omega, Tydz. Krasz. 1871, 192. 

5886. — Monografia wsi Lubienia i źró- 
dła siarczanego w tej miejscowości. Lwów 
1877, 8», s. 15 (Odb. z > Kosmosu.). 

5887. Siarczydski Fr., ks. Opis powia- 
tu Radomskiego w rękopisie pozostały, 
wydał Tym. Lipiński. Warszawa 1847, 
12-ka, s. 204. 

5888. Siarko wski Wł., ks Materyały 
do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. 
Zb. II, 209-259; IIL 3-61; IV, 83—184. 

Rec. Tyg. powsz. 1880, 615; J. Hanusz, 
1882, VI, 416. 

5889. — Materyały do etnografii ludu 
polskiego z okolic Pińczowa. Tamże IX, 
3—72. 

5890. Skrzyńska Kazimiera. Wieś Kry- 
nice w Tomaszowskiem. Wisła IV, 79. 

5891. Skrzyński B. Tarłów. Gaz. Rad. 
1890, nr. 5-7, 14, 29, 34, 44. 

5892. Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
wydany pod redakcyą Filipa Sulimier- 
skiego, Br. Chlebowskiego i Wł. Walew- 
skiego. Warszawa, tomów 14. 4*, 1880— 
1897. 

Rec. tomu I, Bibl. Warsz. 1880, IV 212 Franciszek Gawelek .HIS, przez W. A.; At. 1880, I, 579-589, 
przez E. Callier; At. 1882, IV, 189; 1886, 
IV, 182; Altpr. Monatschr. XIX, 151- 153, 
przez Dra .1. J. Ossowskiego. 

5893. Smoleńcówna Karolina. Wieś 
Chmielnik w powiecie Lubelskim. Wisła 
III. 2H7. 

5894. Sokalski Bronisław. Powiat So- 
kalski pod względem geograficznym, etno- 
graficznym, historycznym i ekonomi- 
cznym. Praca uwieńczona pierwszą na- 
grodą na Konkursie Muzeum im. Dziedu- 
azyckich we Lwowie, w r. 1894. Lwów 
1899, 8«, s. XVI + 496. 

Rec. St. Zdziarski, Wi.sla XIV, 205; Ty- 
dzień 1899, nr. 31; Słowo pol. 1899, nr. 
261; Hnatiuk, Zap. Tow. im. Szewcz. 
XXXIV. 

5895. Staniszewska Zofia Wieś Stu- 
dzianki. Zarys etnograficzny. Wisła XVI, 
162, 490, 603, 689 (Z rysunkami i nuta- 
mi). 

5896. Stodolnicki Władysław. Lublin, 
szkic historyczno-monograficzny. Tyg. ill. 
1901, II, 538. 

5897. Strojnowski Stanisław. Ziemia 
i jej mieszkańcy. Opisy malownicze kra- 
jów, ludów i obyczajów, z najcelniejszjch 
autorów ojczystych i cudzoziemskich, oraz 
własnych piac, zebrał... Biblioteka illu- 
strowana dla młodzieży. Warszawa 1877 
w 16-ce. s. 302 z 40 drzeworytami. 

5898. Strzetelska-Grynbergowa Z. Sta- 
romiejskie, ziemia i ludność. Praca na- 
grodzona na Konkursie ogłoszonym przez 
Zarząd Muz. im Dzieduszyckich, Lwów 
1890,' 80, s. 4 ni + VIII -f 676-|- 2. 

Rec. Zdziarski St., Lud VI, 199. 

5899. Świętek .łan. Les populations ri- 
veraines de \n Uaba. Nadbitka z BuUetin 
de TAcademie des Sciences Cracovie, 
impr. de rUniv. Jag. 1894, 8o, s. 11 — 16. 

5900. — Lud nadrabski (od Gdowa po 
Bochnię). Obraz etnograficzny. Nakład 
Akad. Umiejętności. Kraków 1893. 8°, s. 
X -f 728 (z 1 autotypią). 

Rec. Wasilewski Z., Tydzień II, s. 123; J. B., Bibl. Warsz. 1893, II, 361; Młynek, 
Lud 1893, s 329; J. Karłowicz, Wisła IX, 
598; I. F., Żytie i Słowo 1894, z. II, s. 
309-312; Kraj 1894, nr. 7 i 1898, nr. 20; 
A. Bruckner, Archiv XVII, 564 i Kwart. 
hist.XIII, 303. 

5901. Świderski Z. Wieś Wisła. Szkic 
z wędrówki po Śląsku w r. 1885 odbytej. 
Kraków 1889. 8". s. 68. 

Rec. Wisła IV, 260. 

5902. Szarłowski A. Stanisławów i po- 
wiat Stanisławowski pod względem hi- 
storycznym i geograficzno- statystycznym 
(Z planem miasta i mapą powiatu). Sta- 

Inisławów 1887, 8», s. 8ń5. 

Hec. Wł. Nałkowski, Wisła II, 627; K. 
S., Przegl. powsz 1887, XV, 283. 

5903. Szymanowski W. Świat i jego 
mieszkańcy, opis wszystkich krajów i lu- 
dów kulę ziemską sUładajftcych, ich oby- 
czajów, zwyczajów, religii, praw, osobli- 
wości i t. d. (tytuł dłuższy) ozdobione 40 
kolorowemi i wyzłacanemi rycinami. 3 
tomy. Warszawa 1853, 8«, t. I, s. 240, 
niel. 6; t. II, s. 132, niel. 4; t. 111, s. 155, 
niel. 9. 

5904. - Królestwo polskie czyli najdo- 
kładniejszy obraz tego kraju pod wzglę- 
dem statystycznym, jeograficznym i hi- 
storycznych wspomnień z 8 tablicami 
przed staw iającem i znakomite okolice 
i gmachy Królestwa, oraz ubiory ludowe. 
Warszawa 1859, w 4-ce, s. 107. 

5905. Udziela Seweryn. Materyały etno- 
graficzne zebrane z miasta Ropczyc i oko- 
licy. Zb. X, 75— 156. Dalszy ciąg p.t. »Lud 
powiecie Ropczyckim«. Tamże XIV, 1— 
136; XV, 53-180; XVL 1-57 (i odbitka). 

Rec. E. Majewski, Kwart. hist. VIII, 
461; Szkoła 1892, nr. 15; A. A. Kryński, 
Pr. fil. II, 348. 

5906. Wasilewski Zygmunt. Jagodne 
(wieś w powiecie Łukowskim, gminie Dą- 
bie), zarys etnograficzny. Warszawa 1889, 
8», s, 251, 4 i III, z ryc. 

Rec. Gaz. świąt. 1889, nr. 462; Hodi 
T. J., At. 1895, IV, 112. Bibliografia ludoznawstwa 213 5907. Webersfeld Edward. Jaworów, 
monografia historyczna, etnograficzna 
i statystyczna. Prznl. 1909, s. 369, 457, 
551, 649, 741, 783, 9 3 (i odbitka). 

5908. Wielkopolska i Wielkopolanie 
pod względem rozmiaru, podziaiu, zarzą- 
dów i płodów. Zwyczaje i obyczaje, za- 
bawy, obrzędy, przesądy, zabobony oraz 
najciekawsze podania, zagadki i piosnki 
ludu wielkopolskiego. Mikołów 1896, 16-ka, 
s. 140, z rycinami w tekście. 

5909. Wierzchowski Zygmunt. Mate- 
ryały etnograficzne z pow. Tarnobrze- 
skiego i Niskiego w Galicyi. Zb. XIV, 
145-251. 

5910. Wiślicki Józef Mikołaj. Opis Kró- 
lestwa Polskiego pod względem history- 
cznym, statystycznym, rolniczym, fabry- 
cznym, handlowym, zwyczajowym i oby- 
czajowyiD, 4 części, w 2 tomach z 18 
ryc. litogr. Warszawa. Cz. I. 1853; Cz. 

11, 1854; T. I, k. 2, s. IV, I, 144, rycin 

12. T. II, k. 2, s. 86, k. 2, s. 83, rycin 8. 
Rec. WI., Bibl. Warsz. 1849, IV, 580. 

5911. —Zarysy Ziemi Opatowskiej i San- 
domierskiej pod względem historycznym, 
statystycznym, rolniczym, fabrycznym 
i handlowym. Warszawa 1862, S\ s. II, 
149 (Jest to tom III .Opisu Król. Polsk.«). 

5912. Wilanowski Michał. Lud wsi Stradoraia pod Częstochową. Szkic etno- 
graficzny. Zb XVII, 14-136 (Z tabl. i 1 
ryc). 

Rec. Br. Grabowski, Wisła X, 364 ; H. 
Łopaciński, tamże X, 366. 

5913. Wilanowski M. Monografia Łę- 
czycy. Kraków i Petersburg 1899, 4", s. 
195 i 1 ni. z rysunkami. 

Rec. H. Łopaciński, Wisła XIII, 449; 
Suchecki S. P., Książka 1901, nr. 8. 

5914. — Kłodawa i jej okolice pod 
względem historyczno - ludoznawczym. 
Z rysunkami Jana Olszewskiego. War- 
szawa 1904, 80, s. 285. 

Rec. St. Zdziarski, Przegl. powsz. 1906, 
II, 143, Wisła Xix, 560; T. Smoleński, 
Książka 1905, 54; E. Świeykowski, Bibl. 
Warsz. 1906, III, 589; S. Z., Tydz. XIII, 
388. 

5915. Wsie obwodu Kobylińskiego. Po- 
czątek i historya aż do roku 1794. Opis 
miast i wsi etc, s. 251 — 470. 

5916. Wybranowski Aleksander. Mo- 
nografie miejscowości galicyjskich. Ko- 
s )W0. Prznl. 187H, II, 649. 

5917. Zawisza Oskar, ks. Dzieje Stru- 
mienia od założenia miasta do czasów 
nowszych, opowiedział... wikary w Stru- 
mieniu. Gwciesz. 1908, s. 126 i nast.; 1909. 
s. 31 i nast. XIV. Literatura ludoznawcza. 1. Opracowania metodyczne, rozbiory i syntezy. 5918. B. K. Poeci Tatr granitowych. 
Nasz. kraj 1906, II, zesz. 7, s. 7. 

5919. Bądzkiewicz Antoni. Obraz dzia- 
łalności literackiej J. I. Kraszewskiego. 
PodróżopisarsŁwo krajowe, s. 412—430. 

5920. Balicki A. E. Bolesław Śmiały 
i Św. Stanisław Szczepanowski w poe- 
zyi polskiej. Kraków 1905, 8», s. 160. Rec B., Przegl. powsz. 1907, II, 421; 
Mazanowski, tamże 1908, I, 443. 

5921. Baudouin de Courtenay. Ary- 
stokratyzm etnograficzny (Z powodu teo- 
ryi Duchińskiego). Tydz. Piotrk. XIV, 33. 

5922. — Folklore polonais, Folklore de 
la vallee de Resia (Nadbitka z KpuuToSta, 
V). Paris, H. Welter óditeur, 1898. 16-ka, tu Franciszek Gawelek 8. 215 -a?*). (Oet extrait non peuL ólre 
vendu). 

5923. Beauprć A., Dr. Dzwon zatopio- 
ny Hauptmanna. Czas 1898, nr. 128. 

5924. Bełcikowski Adam. Przyczynek 
do genezy ballady ))Tukaj«. Fam. lit. im. 
Miok., t. IV, s, 135-Ul. (Motywy lu- 
dowe). 

5925. Berwiiiski Ryszard. Listy z piel- 
grzymki narodowej. Przyj, ludu 1838, I, 
60, 82, 148, 154 (O literaturze ludowej). 

5926. — Studya o literaturze ludowej 
ze stanowiska historycznej i naukowej 
krytyki. 2 tomy. Poznań 1854, S", t. I, 
s. XIX+207, t. II, s. 11+226. 

Rec. K. J., Gaz. warsz. 1855, nr. 313 
i 317. Zob. »Rzecz z powodu studyów 
i t. d.«. 

5927. Biegeleisen Henryk, Dr. Tło lu- 
dowe Ballady Adama Mickiewicza, p. t. 
»Ucieczka«. Studyum. Świt 1885, II, nr. 
60 -56. 

5928. — Motywy ludowe w balladzie 
A. Mickiewicza »Lilie«. Wisła V, 62,393. 

5929. — Motywy ludowe w »Balladach 
i Romansach*. Dzieła A. Mickiewicza, 1. 1, 
s. 499 i n. 

5930. Brodziński K. List do redaktora 
Dziennika Warszawskiego o pjeśniach. 
Dzień, warsz. IV, 173. 

5931. — Listy o literaturze. (W liście 
I i II potrąca i o ludowość). Pam. warsz. 
1820, XVI, 19, 212. 

5932. — Niektóre uwagi nad poezyą 
romantyczni!, z powodu rozprawy Jana 
Śniadeckiego o pismach klasycznych i ro- 
mantycznych. Dzień, warsz. II, 108, 325. 

5933. — O romantyzmie i klasycyzmie. 
Dwa nieznane listy K. B. Niwa X, 208. 

59H4. Bruchnalski Wilhelm, Prof. Dr. 
Kilka motywów ludowych w poezyi Mi- 
ckiewicza. Pam. To w. lit. 1898. s. 343-355. 

Rec. St. Zdziarski, Przegl. lit. 1899, 
nr. U. 

6935. — Mickiewicz Niemcewicz. Pam. 
lit. 1903—1905 (porusza i kwestye ludo- 
wości). 5936. Bruchnalski Wilhelm, Prof. Dr. 
Pióro, jako ozdoba wojaków i junaków 
i f. zw. prośba o pióro. Lud XI, 225— 
242 (i osobna odbitka). 

5937. — Przyczynek do genezy »Upio- 
ra« i »1I. części Dziadów*. Spr. Wydz. 
fil. A. U. 1909, zesz. III. 

5938. BrUckner A., Dr. O Piaście. Rhf. 
XXXV, 307—352. 

5939. Budzyński. Przegląd dzieł Teo- 
fila Lenartowicza (Lirenka, Zachwycenie 
i Błogosławiona, Najśw. M. P. Studzien- 
nicka, święta Zofia. Autor mówi dużo 
o [)oezyi ludowej). Kron. wiad. kraj. 1858, 
nr 120, s. 5 i nast. 

5940. Bugiel Włodzimierz. Tło ludowe 
»Bal!adyny<r, studyum folklorystyczne. 
Wisła VII, 339, 557, 665. 

5941. — Mickiewicz et la littóraiture po- 
pulaire. Bul. polon. 1900, nr. 148. (Paryż, 
u B. Lechevalier'a). 

Rec. Z. Dębicki, Wisła XVII, 107. 

5942. — Materyały ludoznawcze w Pa- 
miętnikach Paska. Wisła XVIII, 354. 

5943. C. St. Ludoznawstwo i skar- 
biec ludoznawczy (wyjaśnienie, co to jest 
ludoznawstwo). Gaz. świąt. 1889, nr. 423. 

5944. Chlebowski Bronisław. Znacze- 
nie różnic lerytoryalnych, etnograficznych 
i związanej z niemi odrębności ekono- 
miczno-społecznych, politycznych i umy- 
słowych stosunków dla naukowego ba- 
dania dziejów literatury polskiej. Referat 
na Zjazd im. Kochanowskiego. Arch. do 
dz. lit. t. V, s. 46-58 i 166-178. 

5945. Chmielowski Piotr. »Sobótka«. 
Zestawienie dwóch wieków i dwóch in- 
dywidualności. Tyg. ill. 1875, XV, 27, 44, 
77, 91, 103, 123, 140, 153. 

5946. — Jak należy traktować utwory 
poezyi ludowej w historyi literatury pol- 
skiej. Arch. do dziejów oświaty, t. V, s. 
36 -40. (Dyskusya nad powyższym od- 
czytem, tamże, s. 153 — 166. Zabierali głos: 
Ćwikliński, hr. Dzieduszycki, Dr. Bełci- 
kowski, Dr. Hanusz, Matusiak, Kolberg, 
Szczepański i sam referent). Bibliografia ludoznawstwa iih 5947. Choiński -Jeske Teodor. Wi«ś 
w powieści polskiej. I. T. T. Jeż. Wieś ii. 
1910, zesz. 8, s. 10—12. II. Bolesław Pius, 
zesz. 9, s. 14—19. III. Klemens Junosza 
Szaniawski, zesz. 10, s 22—25. IV. Adolf 
Dygasiński, zesz. 11, s. 30—33. 

5948. Ciechomski F. Fijolek. Tydz. 
IMotrk. 1892, nr. 6. 

5949. Ciszewski Stanisław, Dr. Kiinst- 
liche Yerwandschaft bei den Sudslaven. 
Inauguraldissertation. Leipzig, Yerlagdes 
Yerfassers, Kraków, Gebethner i Sp., 
Druk Anczyca, 1887, 8o, s. 1 ni, III 
i 114. 

5950. — Historya powstania pieniędzy. 
At. 1899, I, 53-71. 

5951. — Wróżda i pojednanie. Stu- 
dyum etnologiczne. Warszawa 1900, 8®, 
s. 94+11+ VII. 

Rec. W. Makowski, Wisła XIV, 209; 
Kadlec, Naród. sbor. ćesko-slov. 1900, 
zesz. 1—2. 

5952. — Ognisko, studyum etnologi- 
czne. Kraków 1903, 8^ s. VII i 238. 

Rec. Dr. Zdziarski, Tydzień 1904, 95 - 
96; Pivko, Archi v XXVII, 126-133. 

5953. — Kuwada, studjum etnologi- 
czne. Rh. XLVIII, 84-143 (i odbitka, 
Kraków 1905, 8", s. 59). 

Rec. M. Siwak, Lud XIII, 56. 

5954. Czarnocki Adam (Chodakowski 
Zoryan Dołęga). O Słowiańszczyznie przed 
Chrześciaństwem i W. Surowieckiego zda- 
nie o piśmie temże, z dodaniem krótkiej wia- 
domości o Chodak, i korespondencyi jego, 
Kraków 1835, 8", s. 51. (Wyjęte z num. 
1 Rozm. nauk. krak. z r. 1828 i z ze- 
szytu Xl, Fam. umiejętn. moraln. i liter, 
wyd. w Warszawie 1830 r.). Drukowano 
najpierw w Ćwiczeniach naukowych 1818, 
w t. I, s. 1—27. Stąd przedruk, w Pani. 
Lw. 1819, t. X, s. 17; Surowieckiego »Zda- 
nie o piśmie Chodak. « druk. w Pani. 
Warsz. 1819, nr. 5 i Pam. Lw. 1819, X, 
422. Zob. Athen. 1841, III, tamże 1842, 
oddz. 2, t. I. Listy do Chodźki, Bibl. 
Warsz. 1866. 5955. Dąbrowski Tadeusz. Z dziejóv/ 
poezyi ludowej. Lud 1910, 337—846. 

5956. Dargun Lotar, Dr. O zastosowa- 
niu etnografii do historyi prawa. Prznl. 
1883, I, 15. 

5957. Dobrzycki H., Dr. Józef Kraszew- 
ski, jako pisarz ludowy. Kłosy XXIX, 
218, 227, 243. 

5958. — Stanisław, Dr. Rodzimość 
a pierwiastki obce w literaturze polskiej. 
Pogoń 1901, 52. 

5959. — Ludowość w Sobótce Kocha- 
nowskiego. Lud XI. 292—305. 

5960. — »Zwrócenie Matyasza z Po- 
dola* w literaturze ludowej. Pam. lit. 
1907, 64—67. 

5961. — O poezyi ludowej, 6 wykła- 
dów wygłosił... od 9 -14 stycznia we Lwo- 
wie, w cyklu powszechnych wykładów 
uniwersyteckich. Wiadomość o tem, Lud 
1910, 426. 

5962. Domejki list do Zaleskiego o mło- 
dości Mickiewicza donosi, w jaki sposób 
Mickiewicz i Czeczot zaznajomili się z lu- 
dem. Księga pam. ku czci Mickiewicza, 
t. I, s. 139—141. 

5963. Drechsler, Dr. Zarysy ludoznaw- 
stwa śląskiego. Mitteił. d. schles. Gesellsch. 
f. Volksk. 1895/96, zesz. 2. 

5964. Dropiowski Władysław. Pierw- 
sze ślady zajęcia się twórczością ludową 
w literaturze polskiej XIX wieku (1800 — 
1818). Spr. gimn. Rzeszów 1900 (i odbi- 
tka, 80, s. 32). 

Rec. Ulaszyn H., Pam. liter. T, 484—86; 
Tenże, Lud VIII, 89—90; Tenże, Książka 
1902, 44. 

5965. Erkert R. Atlas etnographiąue 
des proYinces habitóes en totalite ou en 
partie par des Polonais. S.-Petersbourg 
186H, fol., kart 1 i 6. 

5966. Etnologia. Kilka słów o etnolo- 
gii. Pam. lit. 1850, nr. 29, s. 670—676. 

5967. Falkiewicz Karol. Udział nau- 
czycielstwa ludowego w spisywaniu mo- 
nografi powiatów kraju naszego (Refe- 
rat na XXIX Walnym Zjeździe Tow. dlft ti^anclszek Gaweiek Pedag. w Wadowicach). Szkoła 1895, 
409-410. 

5968. Falkiewicz Karol. Pieśniarka lu- 
du polskiego Marya Konopnicka, ku ucz- 
czeniu jubileuszu jej 25 Ittniej pracy pi- 
sarskiej, napisał... (Wydawnictwo »Ma- 
cierzy polskiej*, książeczka 77). IjWÓw 

1902, 8 ka mała, s. 64. 

5969. Farnik Ernest. U poezyi ludo 
wej na Śląsku Cieszyńskim. Spr. gimn. 
w Cieszynie 1902/03 i odbitka. Cieszyn 

1903, 8«, s. 36. 

5970. — Toż, Gwiazdka Ciesz. 1903, 
nr. 41 i 43. 

Rec. Dr. Leciejewski, Lud IX, 423; 
Ułaszyn, Wisła 1904, 278; St., Przegl. 
powsz. 1903, IV, 442; Dr. Kreek, Pam. 
lit. 1905, 86-87; M. Mazanowski, Książka 

1904, 95; Ułaszyn, Przegl. p. 1904, III, 
558-559; Tenże, Bibl. Warsz. 1905, I, 578; 
Tenże, Wisła 1904, 378; Dr. Zdziarski. 
Tydzień 1904, 7. 

5971. Finkel Ludwik, Dr. Wieś w poe- 
zyi polskiej. Kraj 1888, dod. do nr. 8, 9. 

5972. Fischer Adam. Wątek nierównych 
dzieci Ewy. Lud 1910, 358-364. 

5973. Franko Iwan. Jak powstają pie- 
śni ludowe. Ruch 1887, s. 118-119, 145— 
147. 

5974. — Chłop polski w świetle poe- 
zyi polskiej (Placówka, powieść Bolesła- 
wa Prusa. Warszawa 1886). Ruch 1887, 
s. 278-280, 306-309, 344—348,375-376, 
409-411. 

5975. — Z pola folkloru. Naród (Lwów) 
1892, s. 16-18. 

5976. — Etnologia i dzieje literatury. 
Pam. zjazdu liter, i dziennik, polsk. Lwów 
1894, 80, s. 11. 

5977. Franko Iwan, Dr. Najnowsze 
prądy w ludoznawstwie. Lud I, 4. 

5978. Galie Henryk. Prace i dnie ludu 
polskiego w »Chłopach« Reymonta. Bibl. 
Warsz. 1904, II, 290. 

5979. — Przez lud do narodu. Tyg. ill. 
1908, I, 612 i n. 

5980 Gantkowski, Dr. Motywa ludo- we w nowoczesnej poezyi polskiej. 
(Spraw, z odczytu). Kur. Pozn. 1904, nr. 
264. 

5981. Gawroński Rawita Franciszek 
Kilka słów do genezy sRybki* A. Mickie- 
wicza. Prawda, ku czci Świętochow- 
skiego, 422-426. 

5982. — Szkice z dziejów twórczości 
ludowej. Tyg. ill. 1890, 1, 246, 260, 278, 
295; 1881. I, 160 i n. 

5983. Geografia i etnografia Polski. 
Rocz. pol. Paryż 1865, II. 

5984. Gloger Zygmunt. Skąd powstała 
ballada »Lilie«. Kłosy 1887, II, 432. 

5985. — Długosz i pieśni polskie. Wi- 
sła III, 1-8 (Traktuje o pieśniach ludo- 
wych wspomnianych u Długosza). 

5986. — Wyciągi z Dziejów polskich 
Długosza, dotyczące fizyografii dawnej 
Polski. Warszawa 1888, 4-to, s. 30. (Odb. 
z Pamiętnika fizyograf.). 

5987. — Popas w Sławopolu. War- 
szawa 1891, 8®, s. 69, z rysunkami. 

Rec. Karłowicz Jan, Wisła V, 219 (Jest 
to książeczka napisana dla ludu, mająca 
na celu zachętę do przechowywania tra- 
dycyj naród.). 

5988. — Słownik rzeczy starożytnych. 
Kraków 1896, 8°, s. 498. 

Rec. A. Rembowski, Bibl. Warsz. 1897, 
III, 165-171. 

5989. — Encyklopedya staropolska illu- 
strowana. Warszawa 1900-1903, t. 3 
(Zawiera dużo materyałów do ludozn. 
polskiego). 

Rec. A. Bruckner, Bibl. Warsz. 1902, 

I, 585; 1904, II, 180; Tenże, Kur. Warsz. 

1902, nr. 136, 1904, nr. 8; Tenże, Książka 

1903, nr. 74; Tenże, Pam. lit. I, 323-325; 

II, 658-659; Tenże, Przegl. p. 1904, II, 132; 
I. Franko, Zap. Tow. Szewcz. t. 71, s. 
213-17; Al. K., Kur. Warsz. 1901, nr. 23; 
I. K. Kochanowski, Książka 1902, 75; 
Kraj 1903, nr. 49; Kur. codz. 1903, nr. 7, 

III, 139, 268, 271; Rydel, Kur. Warsz. 
1903, nr. 290; Bies. lit. 1904, I, 308; Kur. 
Warsz. 1904, nr. 8; Wędrowiec 1904, nr. Bibliografia ludoznawstwa 317 5-8; St. Górski. Niwa p. 1904, 326; lUustr. 
p. 1901, 269; H. Mościcki. Słowo polskie 
1904, nr. 609; Rodź. i szkoła 19()5, s. 237— 
238; Tydzień 1902, 354. 

5990. Gloger Zygmunt. Kok polski w ży- 
ciu, trad3C3'i, i pieśni. Warszawa 1900, 
4-to, s. 385, 2 kt.. 40 rycin, toż, .wyd. 
11. Warszawa 1908, 4-to, s. 406+2 nlb. 

Hec. H F. D., Tyg. ill. 19(J0, nr. 49; 
Wędrowiec 1900, nr. 43; S. W., Tydzień 

1900, nr. 50; Ig Chrzanowski, Książka 

1901. nr. 2; A.. Słowo (warsz.) 1901, nr. 1; 
Chaszewski J., ks. Niwa polska 1901. nr. 2; 
Chodi., At. 1901, II; Tydz. Hiotrk. 1901^ 
nr. 3; Z. D., Bibl. Warsz. 1900, IV; Czas' 
1909. nr. 1. 

5991. — Księga rzeczy polskich. Lwów 
1896, 8<>, s. 498. Wydanie wznowione. 
Tamże 1900, 8», s. 537. (Zawiera dużo 
z życia ludu). 

5992. Gorzycki K. J., Dr. Przyczynek 
do kwestyi »le\viratu« na ziemiach pol- 
skich. Lud II, 277. 

5993. — Współczesne prądy w ludo- 
znawstwie. Echo liter 1898, nr. 6. 

5994. — Wpływ etno- i socyologii na 
najnowszą historyografię polską. Słowo 
pol. 1898, nr. 180. 

5995. — Zarys historyi chłopów w da- 
wnej Polsce do zniesienia poddaństwa 
Warszawa 1902. 8<», s. 112. 

5996. Gostomski Walery. O znacze- 
niu pierwiastku ludowego w poezyi. Wę- 
drowiec 1901, 15-17. 

5997. Grot Wł. Teofil Lenartowicz. 
Świat 1893, s. 260, 283, 315 ^Yzmianki 
o ludowości u Lenartowicza) 

5998. Grudziiiski Stefan. Lenore in Po- 
len. Spr. gimn. Bochnia 1890, s. 3—37. 

Rec. B. Gubrynowicz, Kwart. hist. V, 
655;- At. 1891, III, 625; Czas 1891, i 
nr. 10. I 

5999. Z Grzędy. Skąd to jest. że lud ! 
pospolity, osobliwie na wsiach, pozwala ] 
z radością gnieździć się bocianom na da- 
chach swego obejścia, że życie onych 
wszędzie troskliwie szanuje, i w jakim j 
Bibltoprafia ludoznawstwa. względzie ten ptak jest pożyteczny albo 
szkodliwy. Pam. Lw. 1818, I. 101. 

6000. Hodi J. T. Żydzi i chłopi Sewe- 
-a. Prawda 1896, 248-249, 260—261. 

6001. Hryncewicz J., Dr. Kilka .słów 
o medycynie tybetańskiej i jej stosunek 
do folkloru. Wisła XI. 784. 

6002. Jabłonowski Aleksander. Naj- 
nowsze teorye heraldyczne pochodzenia 
polskiego społeczeństwa szlacheckiego ze 
stanowiska etnograficznego. Wisła V, 104. 

6003. Jankowski Władysław. Pierwia- 
stek ludowy w poezyi Fr. D. Kniaźnina. 
Lud VIIL 127 i n. 

6004. — Mickiewicz a podania ludu 
białoruskiego. Pam. liter. 1904, 305. 

6005. Jastrzębowski Szczęsny. Mate- 
ryały do inwentarza ludoznawstwa pol- 
skiego. Przegląd artykułów, koresponden- 
cyj i wiadomości, w zakresie ludoznaw- 
stwa i krajoznawstwa, zawartych w Ga- 
zecie Radomskiej od początku jej istnienia 
(1884) do 1894. W isła XIII, 472, 600, 695. 

6006. Kalina Antoni, Dr. Prof. O lu- 
dach aryjskich i o pierwotnej ich ojczy- 
źnie. Lud I, 97. 

6007. — Pierwsze pięciolecie istnienia 
»Ludu«. Lud VI. 1. 

6008. — Ludoznawstwo na III Zjeździe 
historyków polskich w Krakowie. Lud 
VI, 372. 

6009. Kallenbach Józef, Dr. Czwarta 
część Dziadów Adama Mickiewicza, stu- 
dyum porównawcze. Kraków 1888, 4-ka 
większa, s. 21 (Odb. z Pam. Wydz. filo- 
log, i hist. filozof. Ak. Um.). 

Rec. P. Parylak, Szkoła 1888, nr. 29. 

6010.— Tło obrzędowe »Dziadów«, stu- 
dyum porównawcze. Lwów 1888, 8°, s. 
27 (Odbitka z Przewodu, nauk. i liter.). 
Zob. »Rok Mickiewiczowski* (1889), s. 
35-57. 

Rec. St. Zdziarski, Przegl. lit. 1899, nr. 
4 i 5. 

6011. — Czasy i ludzie (Jeden z ro- 
zdziałów^ traktuje o tle obrzędowem >Dzia- 
dówc Warszawa 1905, 8», s. 398 i 2 ni. 

28 Ś16 Franciszek Gawetek Rec. Lubicz R., Bluszcz 1905, 322-323; 
I. Chrzanowski, Książka 1905, 852-853; 
W/. Prokesch, Nowa Ref. 1905, nr. 224; 
Przew. nauk. i lit. 1905, s. 26; Glos Nar. 
1905, nr. 93; J. Flach, Przegl. p. 1905, 
t. 157, p. 509-511. 

6012. Karłowicz Jan. Folklore (Wytłu- 
maczenie znaczenia wyrazu). Wisła 11,84. 

6013. — Narodowy follilor polski (Pam. 
zjazdu literatów i dziennikarzy polskich). 
Lwów 1894, 8«, s. 14. 

6014. — Folklor czy prawiedza. Wi- 
sła X. s. 693. 

6015. — Z powodu wyrazu folklor. Tam- 
że X, 910. 

6016. — Etnografia i Etnologia. Wielka 
Encyklop. powsz. illustr. XX, 667—669. 

6017. — Folklor i folklorystyka. Tam- 
że XXII, 781. 

6018. — »To lubię« (Przyczynek do ge- 
genezy ballady A. Mickiewicza). Kur. 
Warsz. 1900, nr. 1, s. 6. 

6019. — O człowieku pierwotnym siedm 
odczytów. I. Przeddziejowość. II. Ani- 
mizm. III. Dusza człowieka żyjącego. IV. 
Dusza po śmierci człowieka. V. Cudowna 
moc słowa. VI. Dola. VII. Prawo pierwo- 
tne. Lwów 1903, 8», s. 1 ni. -f 16. 

Rec. Dr. St. Zdziarski, Lud X, 107—110; 
St. Schneider, Muzeum 190B, 922; Dr. M. 
Straszewski, Przegl. powsz. 1904, III. 
273; Ogniwo 1903, nr. 45, s. 1067-1069; 
Dr. Zdziarski, Słowo 1904, nr. 7 w art. 
p. t. »Z historyi kulturya. 

6920. — i Jabłonowski Aleksander. 
Lud. Rys ludoznawstwa polskiego (z il- 
lustr.). >Polska, obrazy i opisy « I, s. 69— 
217. 

6021. Kasprowicz Jan. Wieś mazowie- 
cka a poezya Lenartowicza. Tydzień I, 
190. 

6022. — Liryka Teofila Lenartowicza. 
Pam. lit. 1905, 149—204 (Traktuje dużo 
o ludowości u Lenartowicza). 

6023. Kawczyńsl<i Maksymilian. Folk- 
lor a historya literatury. Pismo polemi- 
czne. Kraków 1903, 8<», s. 29. Rec. Dr. St. Zdziarski, Lud 1903, 300; 
Tenże, Przegl. powsz. 1903, III, 119; No- 
wa Ref. 1903, 131 ; Przegl. p. 1903, nr. 203. 

6024. Kawczyilski Maksjmilian. Jesz- 
cze o folklorze i histoiyi literatur}', celem 
objaśnienia detclaracyi A. Brucknera i P. 
Chmielowskiego, oraz pełnego rynsztunku 
E. Porębowicza. Kraków 1903, 8°, s. 43. 

Hec Lorenlowicz, Kur. codz. 1903, Hll. 

6025. Kętrzyński W., Dr. O narodo- 
wości polskiej w Prusiech zachodnich od 
czasów krzyżackich. Studyum history- 
czno-etnograficzne. Kraków 1874, 8", s. 
106 (Odbitka z Pam. Akad. Umiej. Wydz. 
fil). 

6026. Kleczkowski Kazimierz. Etnolo- 
gia i estetyka. Wisła VI, 85. 

6U27. Klinger Witold. Do sporu o folk- 
lor (W sprawie polemiki między prof. 
Kawczyńskim a prof. Porębowiczem). 
Wisła XVIII, 25, 57. 

6028. — Ambrozya i Styks a woda ży- 
wa i martwa (Studyum mitologiczne po- 
równawcze). Rf. XLI, 313-380 (i odbitka). 

Rec. KI. Hammer, Lud XIII, 163. 

6029. — Jajko w zabobonie ludowym 
u nas i w starożytności. Uf. XLV, 162 - 
190 (i odbitka). 

Rec. Dr. Bruckner, Książka 1909, 94. 

6030. -- Do wpływów starożytności na 
folklor. Lud XV, 20-35, 188-199. 

6031. Knoop Otto. Die deutsche Wal- 
thersage und die polnische Sagę v. Wal- 
ther und Helgunde. Posen 1887, S\ s. 18. 

6032. K-o. Lenora i Ucieczka. Pokłosie 
1853, 142-176. 

6033. Kolberg Oskar. Melodye ludowe 
w operze Jana Stefaniego: » Krakowiacy 
i Górale*. Ruch muz. 1858, 361-368. 

6034. -- Obecne stanowisko etnografii. 
Prznl. 1876, 716. 

6085. Konopnicka Marya. Nasz Lud. 
Bibl. Warsz. 1907, III, 469. 

6036. Kopernicki Izydor, Dr. O etno- 
grafii i etnologii. Ich przedmiot, rozwój 
i znaczenie naukowe dla encyklopedyi 
wychowawczej. Odbitka z Encyklope- Bibliografia ludoznawstwa 219 dyl wychowawczej, t. III, s. 620—645. 
Kraków 1S85, 8°, s. 26 

60H7. Kopernicki I. Uwagi nad zużytlco- 
waniem utworów ludowych sprośnych j 
treścią i formą. Rozpr, Wydz. matemat.- 
przyr. Akad. U. t. XI, s. CIV. 

6038. Korbut Gabryel. Z powodu wy- 
razu » folklor*. Wisła X, 909. 

6039. Koskowski Bolesław. Lud w po- 
wieści od Prusa do Reymonta. Kur. Warsz. 
1904, nr. 89 (Przew. nauk. i lit. 1904, 
nr. 5). 

6040. Kossowski Stanisław. Brodziń- 
skiego tłumaczenia pieśni ludowych, przy- 
czynek do dziejów zajęcia się twórczo- 
ścią ludową w literaturze polskiej. Lwów 
1906, 8", s. 45. 

Hec. I. Chrzanowski, Książka 1907, 303; 
Dr. Leciejewski. Muzeum 1907, 1, 196. 

6041. Kozłowski J. L., Dr. Objaśnie- 
nia do mapy etnograficznej Prus Kró- 
lewskich, Książęcych i Warmiii. Pam. fi- 
zyog. III, 484. 

6042. Kraushaur Aleksander. Próba 
ankiety z roku 1813-go, w sprawie ba- 
dań nad historyą, literaturą, -statystyką 
i folklorystyką b. Księstwa Warszaw- 
skiego. Prznl. 1904, s. 560. 

6043. Krćek G. Einleitung indie slavi- 
sche Literaturgeschichte. Graz 1874, 8", 
s. 336. Wyd. II, 1887. 

6044. — liber die Wichtigkeit der sla- 
vischen traditionellen Literatur ais Quel- 
le der Mythologie.Wien 1879, 8«, s. VII, 1^-36. 

6045. K(rupiński) Franciszek. Charakte- 
rystyka narodów. At. 1890, I, 181—188. 

6046. Krzywicki Ludwik. Szkice antro- 
pologiczne. Prawda 1895, s. 41, 207, 386, 
518 (Na s. 207 traktuje autor o symboli- 
ce, 386 o kuwadzie, 518 o gadkach). 

6047. — Horda pierwotna. At. 1894, III, 
563. 

6048. — Dzisiejszy stan i zadania so 
cyologii etnograficznej. Bibl. Warsz. 1899, 
I, 255. 

6049. — Pierwotne rozmiary społeczeń- 
stwa. Tamże 1899, IV, 103 i 277. 6050. Krzywicki Ludwik. Przegląd 
prac z zakresu folkloru, etnografii i etno- 
logii, omówionych w Książce 1901—1903. 
Książka 1903, 503-504. 

6051. -- Plemię pierwotne. Jego tery- 
toryum, nazwa i odosobnienie (Z rzutu 
oka na stosunki pierwotne polskie). Bibl. 
Warsz. 1901, III, 509. 

6U52. — Z psychologii ludów. Wisła 
XII, 100 i n. 

6053. Kunasiewicz Stanisław. Bncy- 
klopedya do krajoznawstwa Galicyi pod 
względem historycznym, statystycznym, 
topograficznym, orograficznym, hydro- 
graficznym, geognostycznym, etnografi- 
cznym, handlowym, przemysłowym, sfra- 
gistycznym etc, zebrał i wydał A. Schnei- 
der. Zesz. 1, 2, 3, 4, 5. Lwów 1868, 1869, 
1870, 1871. Ocenił... Kraków 1873, 
80, 74. 

6054. Lelewel Joachim. Stracone oby- 
watelstwo stanu kmiecego w Polsce. Wy- 
danie II. Lipsk 1847, 12-ka. s. 40. 

6055. — Pielgrzym w Dobromilu, czyli 
nauk wiejskich rozbiór, z uwagami nad 
stanem wiejskim w Polsce i ulepszeniem 
oświaty jego. Warszawa 1819, 8^, s. 44. 

6056. — Pojedynki w Polsce. Poznań 
1856, 8", s. 18. Toż, wyd. II. Tamże 1857, 
8», s. 20. 

6057. Lewestam F. H. O piśmiennictwie 
liidowem. Kai. Warsz Ungra 1860, s. 49 
(Traktuje o pisarzach zajmujących się lu- 
dem, jak Kraszewski, Wielogłowski, Gre- 
gorowicz i t. d.). 

6058. Lipiński Józef. O poemacie siel- 
skim. Rozprawa czytana na posiedzeniu 
publicznem Tow. Król. Warsz. Przyj. 
Nauk. dnia 11 stycznia 1815 r. Roczn. 
W. X, 380 (Wspomina i o lud.). 

6059. O literaturze niepisanej i o poe- 
zyi ludowej. Gwciesz. 1863, 69. 

6060. Londzin Józef, ks. Bibliografia 
druków polskich w Księstwie Cieszyń- 
skiem od roku 1716 do roku 1904 Cie- 
szyn 1904, 8», s. 38. 

6061. Lubicz Rafał (Łopaciński H.). 220 Franciszek Gawelek Z ust ludu. Przyczynki do ballady Mi- 
ckiewicza »Ucieczka«. Kai. lubelski 
1893. 

fi062. Łopaclński Hieronim. Ślady po 1 
wodzi u nas w historyi, archeologii, ję- 
zyku, przysłowiach, podaniach, piśmien- 
nictwie i sztuce. Warszawa 1904, 8", s. 
26. (Odbitka ze zbiór, pisma p. t. sMyśh). 
Wzmianka, C. S., w Wiśle XIX, 226. 

6063.— Zabytki cywilizacyi pierwotnej 
(Autor chcąc niejako uzupełnić przekład 
Tylora, »Cywilizacyapierwotna«, na j. pol- 
ski, podaje wierzenia, zagadki, przysło- 
wia i praktyki ludu podczas choroby, 
uwa^.ając je za pozostałość pierwotnej 
kultury). Wisła XI. 241. 

6064. Łoś Jan, Prof. »Wisła« i jej bi- 
blioteka. Kraj 1890, nr. 5; At. czesk. 1890, 
nr. 6. 

6065. — O literaturze ludowej. Wisła 
VIII, 1-36. 

6066. Łoziński B., Dr. Nowoczesna et- 
nologia. Bibl. Warsz. 1898, II, 298. 

6067. Maciejowski Wacław Aleksan- 
der. Poezya i jej zabytki u ludów sło- 
wiańskich aż do XIV v\'ieku Magp. IV, 
204, 211, 219. 

6068. — Poezya polska w XV i XVI 
wieku. Przyj, ludu 1840, II, 301, 311. 323. 

6069. — Mazew. Przyczynek do histo- 
ryi wiejskich i miejskich osad w Polsce. 
Warszawa 1857, 8«, s. 22. 

6070. — Historya włościan i stosunków 
ich politycznych, społecznych i ekono- 
micznych, które istniały w Polsce od cza- 
sów najdawniejszych aż do drugiej po- 
łowy XIX wieku. Rozprawa konkursowa 
od Tow. Przyj. Nauk. Poznań, uwień- 
czona nagrodą, którą z własnych fun- 
duszów August hr. Cieszkowski wyzna- 
czył, a która pojawia się w druku jako 
drugi artykuł dopełnień do Historyi pra- 
wodawstw słów. Warszawa 1874, 8", s. 
409. 

6071. Majewski E. Drobne prace i no- 
tatki z dziedziny archeologii przedhisto- 
rycznej i etnografii (Poświęcone drowi J. Karłowiczowi). Warszawa 1897, 8», s. 1 
ni. i 128, z 66 rys. i podobiznami. 

Rec. M. Offmański, Przegl. tyg. 189S, 
nr. 21. 

6072. Majewski E. Folklor czy pra- 
wiedza? Wisła X, 692. 

6073. — Przedhistoryczny kult niedź- 
wiedzia i jego domniemane resztki w zwy- 
czajach naszego ludu. Tyg. ill. 1890, I, 
408, 496, 506; II, 531, 550. 

6074. Mapa pow. Łódzkiego pod wzglę- 
dem etnograficznym. Tydz> Piotrk. XV, 
28. 

6075. Marcinkowski Antoni (Nowo- 
sielski). Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, 
podania, klechdy i t. d. (tytuł dłuższy). 
Wilno 1857, tomów 2. T. 1. s. XII i 380; 
t. II, 2 k. ni. i 282 (We wstępie zajmuje 
się historyozofią, mitami i t. p.). 

Rec. Z. R., Dzień, liter. 1858, I, 6, 14, 23, 
31. 

6076. Markowski P. W. P. Rozprawa 
o ludu(!) polskim, przez... Warszawa 1820, 
8°, 8. 60. 

6078. Marliński W O poetach ustnyc h 
w Polsce. Rozm. Lw. 1835. 

6077. Marrenć Walerya. Lud w poe- 
zyi i powieści. Bibl. \\'arsz. 1888, IV, 55 
—77. Zob. »Świat« 1889, 510 i n. 

6079. O maskach. Rozm. dod. Koresp. 
Warsz. 1825, 1, 9. 

6080. Matuszewski Ignacy. » Chłopi « 
Reymonta. Tyg. ill. 1904, II, 934, 95i. 

6081. Maykowski Stanisław. Lud w poe- 
zyi M. Konopnickiej. Lud XII, 138—182, 
197—211, 

6082. — O chłopskim eposie Konopni- 
ckiej. Bibl. Warsz. 1907, III, 38 i 301. 

6083. — O poezyi M. Konopnickiej. Spr. 
gimn. N. Sącz 1903. 

Rec. A. Mazanowski, Bibl. Warsz. 1903, 
II, 385-387. 

6084. Mazur Józef. O miłości ludu w ży- 
ciu i pieśni. Lud VIII, 225. 

6085. Michałowski Feliks. Mowa na- 
sza i lud. Warszawa 1881, 8°, s. 180. 

Rec. Bibl. Warsz. 1882, IV, 132. Bibliografia ludoznawstwa 221 6086. Miklosich Fr. Die Darstellung im 
slavischen Yolksepos. Wien 1890. 

Rec. Pastrnek Fr., Athenaeum (czeskie) 
1891, IX. 

6087. Moraczewski Jędrzej. Staroży- 
tności polskie. Ku wygodzie czytelnika 
porządkiem abecadlowym zebrane. Tom 
I. Poznań 1842, 8», s. 594. Toż, t. II z 1 
tabl. i 1 tabl. rycin. Tamże 1852, 8*, s 
800 (Podaje i rzeczy odnoszące się do 
ludu). 

6088. N. T. Ślady kanibalizmu. Dzień 
Warsz. 1893, nr. 31. 

6089. Nehring \V1 , Dr. Die etnographi- 
schen Arbeiten der Slaven. vornehmlich 
Oskar Kolbergs. Archiv I, 250-279, 431— 
443. 

6090. — Die etnographischen Arbeiten 
der Slaven. Zeitschr. des Ver. f. Yolksk. 
1891. 

6091. Nowicki Wl. Rzeczy ludowe wo- 
bec nauki na początku XIX-go wieku 
i obecnie. Studyum historyczno-kryty- 
czne. Niwa I, (1872), 186—189, 210-213. 

Rec. Niwa II, 93. 

6092. — Słówko o badaniu literatury 
ludowej i zbieraniu materyalów. Bluszcz 
1871, 152, 154. 

6098. — O znaczeniu pierwiastku lu 
dowego w literaturze. Bluszcz 1878, 257, 
266. 

6094. Nowosielski, zob. Marcinkowski. 

6095. Nasz obszar etnograficzny. Wi 
sla II, 186, 355, 608, 831 (Zakrzewski A., 
P. AL); III, 210, 309. 654, 887 (Udziela S.); 
V, 161, 424, 646, 906 (Sylwestrowicz M., 
Jastrzębowski S-); VI, 223, 424, 669. 917 
(Krćek Fr., Jastrzębowski S., K. J.); VII, 
375 (Chelchowski St., K. B. W); VIII, 144, 
357 (Jastrzębowski S.); IX, 591, 810 (Wi- 
tanowski M., Zawiliński R.); X, 130, 844 
(Korotyński B. W., Łopaciński H., Mio- 
duszewski J., Stecki J., Witanowski M.); 
XI, 342 (Kowerska Z. A.); XIII, 564 (Ło- 
paciński Hieronim*; XIV, 338 (Zakrzewski 
A.); XV, 76, 205 (Witanowski, Zdziarski); 
XVI, 429 (Ł. H., Świdowa M., Skawińska M., Dzikowski W., Kleczyński T., Wey- 
hert H.). 

6096. Olechnowicz Władysław, Dr. 
Rasy Europy i wzajemny ich stosunek 
dziejowy. Wisła XV, 541, 683. 

6097. Ostoja. Postacie ludowe w bele- 
trystyce. Kraj 1888, nr. 39-34. 

6098. Perdach J, Dr. Literatur der Lan- 
des- und Volkskunde der Provinz Schle- 
sien. Heft I. 69 Jahresbericht der schles. 
Gesellschaft fiir vaterlJindische Kultur 
(Erganzungsheft). Breslau 1892, 8«, s. IV 
+ 92. 

6099. Pietrzak Ludwik. Fragment fol- 
klorystyczny. Znicz 1910, październik. 

6100. Pini Tadeusz. Lud w poezyach 
Maryi Konopnickiej. Tydz. Piotrk. 1905, 
nr. 51; 1906, nr. 1. 

6101. Pług A. Przypisek do rozprawy 
Biegeleisena o balladzie »Basza<. Kłosy 
1884, nr. 1010. 

6102. Poeci. O ustnych i tradycyjnych 
poetach w Polsce. Zbier. lit. i polit. 1837, III. 

6103. Pol W'incenty. Pierwsze studya 
na polu słowiańszczyzny. Badania Z. Cho- 
dakowskiego i ich wpływ na literaturę 
naszą. Pam. lit. polsk. s. 189—202. 

6104 Porębowicz Edward, Dr. O poe- 
zyi ludowej prowansaiskiej. Bibl. Warsz. 
1886, IV, 163 (Wzmianki i o polskiej). 

6105. — Przyczynek do pojęcia i>ro- 
mantycznościa u Mickiewic a. Pam. Tow. 
lit. 1898, s. 276-280 (Wzmimki i o ludo- 
wości). 

6106. — Berta z dużemi stopami i Ry- 
cerz z łabędziem. Lud XV, 169-187 (Roz- 
trząsa głównie rozprawę Dr. Reinholda). 
Zob. Reinhold. 

6107. Potkański K. Metoda w socyo- 
logii. Sprawozd. Wydz. hf. A. U. 1891, 64. 

6108. Potocki Leon. Pieśni ludu na 
północy, wyjątek z Ksawerego Marmiera 
Bibl. Warsz. 1844, II, 91, 282, 517 (Zaj- 
muje się historycznym rozwojem i zna- 
czeniem pieśni). 

6109. R. Feliks. Czy znamy swój lud? 
Kraj 1899, nr. 22 i nast. (.dodatek literacki). 222 Franciszek Gawelek 61 10. Radlldsk] Ignacy. Ludy na rozmai- 
tych stopniach kultury pierwotnej. Wę- 
drowiec 1886, 350, 359, 368, 385, 396, 404. 
422, 433, 465, 483, 494, 499. 

6111. Reinhold J, Dr. Bertę aus grans 
pies w literaturach germańskich i ro- 
mańskich. Kraków 1909, 8<>, s. 194 (Od- 
bitka z t. XLVI Hf.) Zob. Porębowicz, 

6112. Richardson Jan, Pallas, Pagos, 
Niebur, Sonnerat, Franklin, Fortis. Obraz 
życia, charakteru, religii, rządu, zwycza- 
jów, położenia różnych narodów, prócz 
znajomych Europy. Wyjątek z francu- 
skich podróży... i innych, z przydatkiem 
filozofii moralnej wyjętej z Alkoranu 
i Teologii Arabów, Turków, Persów, prze- 
kładania Walent. S(zafaiera?) 2 tomy, 
Kraków 1801, 8°, t. I, s. 384, t. II, s. 348. 
Toż, tamże 1805, 8«, s. 382 i 344. 

611.'^ Rittich. Prilożenije k'materialam 
dla etnografii Carstwa Polskawo, guber- 
nija Lublinskaja i Awgustowskaja. Pe- 
tersburg 1864, 

6114. Rogala I. K. Historya cywiliza- 
cyi. Dodatek do Czasu 1860, s. 464 i n. 

6115. Rosę Karol. Marya Konopnicka 
i lud polski (Wykład wygłoszony na wie- 
czornicy urządzonej na cześć M, Konop. 
w Berlinie 15/IV 1905). Tyg. beri. 1905, 
nr. 17. 

6116. Rostafiński Józef, Dr. O pierwo- 
tnych siedzibach i gospodarstwie Słowian 
w przedhistorycznych czasach. Z 1 kartą 
geograf. Spr. Wydz. hf. A. U. 1908, 
III, 

6117. Ruckert J. i Wilpert O. Heimat- 
kunde des KreisesNeumarkt und dasWich- 
tigste von der Provinz Schlesien. 2-te 
Aufl. Gross-Strelitz, A. Wilpert, 1898, 8», s. 
32, z 2 fig. i mapą Śląska. 

6118. — Heimatkunde des Kreises Op- 
peln, 2-te Aufl, Tamże 1898, 8«, s. 32, 
z mapą, 

6119. — Heimatkunde des Kreises Pless, 
3-te Aufl, Tamże 1898, 8«, s, 32, z mapą. 

6120. — Heimatkunde des Kreises Bre- 
slau und das Wichtigste von der Pro- vinz Schlesien. 2-te Aufl. Tamże 1898, 8", 
s. 33, z kartą Śląska. 

6121. Ruckert J. i Wilpert O. Heimat- 
kunde des Kreises Gross- Wartenberg, 
2 Aufl, Gross-Strelitz 1898, 8°, s. 32, 

6122. — Heimatkunde des Kreises Ols. 
2-te Aufl. Tamże 1898, 8o, s. 32, z mapą, 

6123. Rymarkiewicz Jan, Dr, Krótki 
rozkład nauki o narodowości ethnologią 
zwanej, przez,,. (Przedruk z pisma Szko- 
ła polska). Poznań 1849, 8^ s. 17. 

6124. — Jana Kochanowskiego »Pieśń 
Świętojańska o Sobótce*, wedle wyd. 
And. Piotrowczyka r. 1617, objaśniona 
i oceniona przez,,. Poznań 1884, 8«, s. 
196. 

Rec, W. Nehring, Archiv VIII, 517— 
523; Dr. A. Kalina, Przegl, powsz. 1885, 
V, 94, 290, 

6125. Rzążewski Adam. Epopeja lu- 
dowa wobec najnowszych badań niemie- 
ckich, przez... Bibl. Warsz. 1868, III, 1. 

6126. Rzecz z powodu »Studyów o li- 
teraturze ludowej« R. W. Berwińskiego, 
Czas 1885, nr. 84, 85, 87, 91, 93, 

6127. O rzeczach ludowych, studyum. 
Gaz. nar, 1871, nr. 78—99. 

6128. Sapieha Aleksander. Podróże 
w krajach słowiańskich, odbywane w la- 
tach 1802 i 1803, przez X.., 8,,., Człon- 
ka kilku Akademio w (tak!) i Towarzystw 
uczonych. Bez. wyr, m. dr, (Wrocław), 
Korn 1811, 8o, s. 272 i 4. 

6129. — Podróż po słowiańskich kra- 
jach w latach 1802 i 1803, Zesz. 1, 2, 3 
(Bibl, polska, zesz. 35—37), Sanok 1856, 
8°, s, n i 206. 

6130. Schneider Antoni. Encyklopedya 
do krajoznawstwa Galicyi. Lwów 1868— 
1871. 

Rec, zob. Kunasiewicz. 

6131. — Stanisław, Dr. Król wężów, 
Studyum etnologiczne. Lud XVI, 17. 

6132. Schulz Joachim Krzysztof Fryd. 
Polska w roku 1793 według podróży,,, 
Drezno, nakładem i drukiem J. I, Kra- 
szewskiego 1870, 80, s, XV i 383 (Stano- bibliografia ludoznawstwd. 223 wi I tom Biblioteki Pamiętników i po- 
dróży wydawanej przez J. I. Kraszew- 
skiego. 

6133. Sembrzycki Jan. Die landeskun- 
dliche Literatur der Provinzen Ost- und 
Westpreussen. Altpr. Monatschr. XXIX, 
451 -4ó3. 

6134. Siedlecki Grzymała Adam. Od 
Brodzińskiego do Reymonta. Linia roz- 
woju powieści chłopskiej. Nowa Ref. 1904, 
nr. 297 (Dod. literacki). 

6185. Smólski Grzegorz. Z pod Tatr. 
Nieco o rozwoju kulturalnym góralszczy- 
zny i piśmiennictwa gwarowego. Słowo 
1910, z dnia 31 lipca, nr. 342 (Warszawa). 

6136. Sozonowicz J. »Lenora« Burgera 
i pokrewne z nią tematy w poezyiUu- 
dowej. Warszawa 1893, 8«, s. 258. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła VII, 604. 

6137. Stefan z Opatówka. Epoka Mi- 
ckiewiczowska (Wykazuje wpływ poezyi 
ludowej na romantyzm). Gaz. Kai. 1902, 
nr. 1. 

6138. O stosunku antropologii do et- 
nologii i historyi przeddziejowej. Przyr. 
i przemysł 1874, s. 205-207. 

6139. Strzelecki Adolf. Materyały do 
bibliografii ludoznawstwa polskiego. Wi- 
sła X, 98. 318, 564, 786 ; Xl, 33, 326, 465, 
655; XII, 241, 524; XIII, 30, 127, 254,416 
(i odbitka. Warszawa 1901, 8", s. 212. Po- 
święcone Janowi Karłowiczowi). 

6140. Surowiecki W. O sposobach do- 
pełnienia historyi i znajomości dawnych 
Słowian. Rozprawa czytana na publi- 
cznem posiedzeniu Tow. Przyj. Nauk 
Warsz. w dniu 19 stycznia 1809 roku. 
Roczn: W. VIII, 82-119. 

6141. — Śledzenie początku narodówsło- 
wiańskich. Rozprawa czytana na posie- 
dzeniu Król. W. T. P. N. w dniu 23 sty- 
cznia 1824 roku. Roczn. W. XVII, 165. 

6142. Świeżawski Ernest. Jan Długosz 
jako zbieracz podań ludowych. (Kalen- 
darz) Rocznik 1873 (Petrokow) s. 73. 

6143. — Z przeszłości ludoznawstwa 
m polskiego Dyalog pogrzebowy u t. zw. Kadłubka na cześć Kazimierza Sprawie- 
dliwego. Lud IX, 129, 209, 321. 

6144. Syrokomli Władysława history- 
czne i ludowe poezye. Kron. wiad kraj. 
1858, nr. 329-336 

6145. Sziuki współczesnej przegląd. 
(Sceny z życia ludu). Bibl. Warsz. 1891, 
II i III. 

6146. Szymkiewicz Józef. Kilka słów 
o każdym kraju kuli ziemskiej pod wzglę- 
dem pIodóvv, natury, przemysłu i oby- 
czajów. Książeczka poświęcona małym 
dzieciom. Warszawa 1870, 8«, s. 89. 

6147. Szyrma Lach Krystyan. Kamilla 
i Leon. Naśladowanie Lenory Burgera^ 
Pam. Nauk 1819, t. I, s. 358. 

6148. — Uwagi nad balladą Burgera 
»Lenora«. Tamże 1819, II, 275—285. 

6149. — List do Redaktora Dziennika 
Wileńskiego jako przedmowa do prze- 
słanych mu dwu pieśni eJaś i Zosiac, 
.Zdanek i Halina*. Dzień. Wil. 1818. 486 
i n. (Zajmuje się poezyą ludową). 

6150. Tetmajer Kazimierz. Poeci Tatr. 
(Seweryn Goszczyński, W. Pol, A. Asnyk, 
Fr. Nowicki, St. Witkiewicz). Nowa Ref. 
1905, nr. 125 i 126. 

6151. — Toż (zmienione), Gaz. polsk. 
1905, nr. 207 (dod. świąt ). (Traktuje o lu- 
dowości u tych poetów). 

6152. Treść referatów, zgłoszonych na 
zjazd naukowy etnografów polskich we 
Lwowie w dniach 10 i 11 czerwca 1905. 
Lwów 1905, 80, s. 5. 

6153. Treter Mieczysław. Typy ludowe 
Franciszka Tępy. Lud 1910, 259—280 
(z ryc). 

6154. Tretiak J. O głównych kierun- 
kach poezyi polskiej XIX w. »Szkice lit.t 
Kraków 1896, 8», s. 331 i 1 ni. 

6155. Yogt, Dr. Zabytki przeszłości 
w zwyczajach, podaniach i pieśniach lu- 
du Górnośląskiego. Mitteil. d. schles. Ge- 
sellsch. f. Volksk. 1896, zesz. 3. 

6156. Wawrzeniecki Maryan. Nowe 
naukowe stanowisko pojmowania i wy- 
jaśniania niektórych przejawów w dzie- ^i t*ranc szek Gawetek (Izinio ludoznawstwa i archeologii przed- 
historycznej. Naukowa notata przedwstęp- 
na. Zauważył, obmyślił i przystosował 
Warszawa 1910, 8», s. 26. 
Rec T-t., Ziemia 1910, 750. 

6157. Weinberg Julian, Dr. Polacy w ro- 
dzinie Słowian. Księga druga z 5 drze- 
worytami w teliscie. Warszawa 1878, S", 
s. IV, 2 ni., 2-28 i II. Księga pierwsza 
wyszła w Warszawie 1876. 

6158. Witanowski Rawicz Michał. Et- 
nografia w sSłowniku Geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów sło- 
wiańskicha, wydanym pod red. F. Suli- 
mirskiego, Br. Chlebowskiego, Wł. Wa- 
lewskiego. Tom I. Warszawa 1880, 8°, 
s. 960; t. II. Warszawa 1881, s. 927. Wi- 
sła XIII, 703; XIV, 801; XVI, 784; XVII, 
631; XIX, 119. 

6159. Witort Jan. Etnografia i najno- 
wsze studya nad literaturą. Lud III, 213 
i n. 

6160. Wójcicki K. Wł. Sawa (Autor 
przedstawia postać Sawy w pieśniach 
ludu polskiego i ruskiego. Z polsk. przy- 
tacza pieśń: Oj! jedzie, jedzie, przez zie- 
loną dąbrowę, Rozpuścił cugle, rozpuścił 
cugle, rozpuścił złote, konikowi na gło- 
wę. (Pieśni Biało-Chrobatów). Zar. dom. 
111, 105—113; Or. nauk. 1841, 356. 

6161. Wojciechowski T. O Piaście i pia- 
ście. Kraków 1895, &«, s. 51 (Odbitka 
z XXXII t. Rhf.). 

Rec. J. Karłowicz, Wisła X, 147. 

6162. Wollner W. Der Lenorensloff in 
der slavischen Volkspoesie. Archiv VI, 
239-269. 

6163. — Untersuchungen liber den Vers- 
bau des sudslavischen Volksliedes. Ar- 
chiv IX, 117-281. 

6164. Wpływ życia ziemiańskiego na 
literaturę XVI wieku. Niwa XXVI, 8. 

6165. W-ski K. L. Mickiewicz o ludzie. 
Tydzień 1898, nr. 26. 

6166. Wykład literatury polskiej. Tra- 
ktuje o klechdach, obrzędach i poezyi 
ludowej. Niewiasta 1862, s. 80 i n. 6167. Z. I. O powieściach ludowych 
w Niemczech. Bibl. Warsz. 1856, I, 278 
(Wzmianki i polskich). 

6168. Zabłocki-Sawicz W. K. Teofil 
Lenartowicz (Z powodu dzieła »Wybór 
poezyi T. L.« Kraków 1876, in 4-to). Ruch 
ht. 1876, II, 348-358, 364-365,380-381, 
596-397, 412—414. 

6169. Zawiliiiski Roman. Folklor i je- 
go obecne zadanie. Bibl. Warsz 1894, lit 
368-381. 

6170. Nowy zbiór pieśni ludu (Wład. 
Dębskiego zbiór pieśni ludowych z ziemi 
Zawskrzeńskiej w Płockiem). (Artykuł po- 
wyższy traktuje o początkach ludoznaw- 
stwa polskiego wyliczając cały szereg 
wybitnych osobistości na polu etnografii 
polskiej). Gazeta Warsz. 1872, nr. 172, 
202. 

6171. Zdziarski Stanisław, Dr. Przy- 
czynek do genezy «Powrotu Taty« Ad. 
Mickiewicza. Przegl. liter. 1898, nr. 2. 

6172. — Pierwiastek ludowy w poezyi 
A. Mickiewicza. Lud IV, 31—40, 159—173, 
256-274, H81— 402; V, 21—45. 

Rec. H. Galie, At. 1899, II, 550-554; 
Kur. Pozn. 1899, nr. 158. 

6173. — O genezie Ballad i Romansów 
Stefana Witwickiego. Spr. Wydz. filolog. 
A. U. 1899, X. 

6174. — Dotychczasowy stan badań 
nad etnografią polską i dalsze ich kie- 
runki. Pam. III Zjazdu hist. sekc. IV, s. 1 — 5_ 

6175. — Pierwiastek ludowy w utwo- 
rach Romana Zmorskiego (R. Z. »Dzieła«, 
wydawnictwo Biblioteki najznakomit- 
szych utworów europejskich, 2 t., 1900). 
Dod. do Przegl. tyg. 1900, t. II, s. 14—40. 

6176. — Chłopski świat w poezyi Le- 
nartowicza. Kraj 1900, nr. 29—31. 

6177. — Seweryn Goszczyński. Element 
ludowy jego poezyi. Tyg. polsk. 1900, nr. 
33, 36. 

6178. — Seweryn Goszczyński, ustęp 
z obszerniejszej pracy. At. 1900, II, 274— 
301, 468- 486. 

6179. — Ze studyów nad t. zw. »Szko- Bibliografia ludoznawstwa 226 lą ukraińskąa. Kierunek ludowy w poe- 
zyi. At., 1900, IV, 334-362. Zob. Franko 
I.. Zap. Tow. Szewcz. t. 43. 

6180. Zdziarski Stanisław. Pierwiastek 
ludowy w poezyi polskiej XIX w. Stu- 
dya porównawczo-literackie. Warszawa 

1901, 8°, s. VIII + 590. 

Rec. H. Galie, Bibl. Warsz. 1902, III, 
600-605; Laskowski K., Bluszcz 1902, 10; 
Gostomski, Czas 1902, 159; Laskowski K., 
Dzień. Pozn. 1902, 67; Goldberg A., Głos 

1902, 14: Wasilewski Z., Kur. Warsz. 
1902, 16; Nehring Wł., Kwart. hist. 1902, 
63—65; Leciejewski J., Lud 1902. 208— 
210; Tenże, Muzeum 1902, 216-218; 
Bruckner A., Pam. liter. 1902, 167-168; 
St. Dobrzycki.Przegl. powsz. 1902, I, 413 
-420; Gostomski W., Tyg. ill. 1902, 45; 
Ułaszyn H., Wisła 1902, 256-263; Wł. 
Prokesch, Nowa Ref. 1902, 25 grudnia; 
F., Przegl. tyg. 1903, nr. 1 ; I. Chrzanow- 
ski, Książka 1902, 451-452; Tydzień 1901, 
nr. 39; J. Kallenbach, Kwart. hist. XIV, 
76; H. Ułaszyn, Kraj 1901, nr. 46; Pole- 
mika Zdziarskiego z Ułaszynem, Kraj 
1901, nr. 46; Odpow. Ułasz. Z,, tamże 1902, 
nr. 4; Z. Wasilewski, Kur. Warsz. 1902, 
nr. 16; Chmielowski P., Gaz. Polsk. 1901, 
283; Bruckner, Archiv XXV, 93; Tenże, 
Przegl. pol. 1901, IV, 109; Odpow. Zdziar- 
skiego, tamże 1901, IV, 344. 

6181. — Młoda Polska. Pierwiastek lu- 
dowy w poezyi. Przegl. powsz. 1901, 
LXXI, 373; LXXII, 43. 

6182. — Ludowość w poezyi polskiej 
XIX wieku. Lud X, 374-422. Rec. K. Króliński, Tydzień 1905, s. 
144. 

6183. Zdżarska Józefa. Kobieta wobec 
poezyi w pieśni i poezyi w życiu. Kron. 
rodź. 1870, s. 246 i n. 

6184. Żmigrodzki M. Die Mutter bei 
den V5lkern des arischen Stammes, eine 
antropologisch-historische Skizze, ais Bei- 
trag zur Lósung der Frauenfrage. Miin- 
chen, Th. Ackermann, gedruckt bei A. 
Koziański in Krakau 1886, 8», s. 1 ni., 
424, z 10 tabl. i kartą geogr. 

Rec. Kij. Star. XIX, s. 159-174, przez 
Czernyszewa. 

6185. — Folklore polonais. Cracovie et 
ses environs. La Traditions 1890, 37, 81, 
145, 206, 292, 353; 1891, 80, 135, 242, 243; 
1892, 3, 197, 283;a893, 13, 67; 1895, mars- 
avril, 82. 

6186. — Bibliographie du Folklore en 
Pologne. Revue d. trąd. pop. 1891, 222— 
237. 

6187. — Le Folklore polonais d'apr6s 
Oscar Kolberg. La Tradition 1890, zesz. 
2 i 3. 

6188. — Dwa odczyty na kongresie 
folklorystów w Paryżu 1900, Lud VII, 
286, 296. 

6189. — Historya swastyki. Wisła V, 
333 (z 3 tabl. litograf.). 

6190. Źuchowski Józef. Niektóre wy- 
jątki o poezyi pasterskiej. Dzień. Warsz. 
XI, 96. 

6191. Życie Polaków śląskich w ich 
pieśniach. Gwciesz. 1895, s. 194, 204. 2. Prace zmierzające do zbierania i porządkowania materyałów 

ludoznawczycii. 

a) Teorya i metodyka, kwesty on aryusze i odezwy. Towarzystwa 

ludoznawcze. 6192. A. S. Niecenie ognia za pomocą 
krzesania lub tarcia. Lud I, 189. 

6193. Baudouin de Courtenay Jan, Dr. 
W sprawie » Bibliografii przysJów«. No- 
winy 1889, N. 76 (Warszawa). 
Bibliografia ludoznawstwa. 6194. Baudouin de Courtenay J. Spro- 
stowanie. Nowiny 1880, nr. 70. 

6195. — Kilka słów o Towarzystwie 
ludozn. we Lwowie. Kraj 1896, nr. 50. 

6196. — Wskazówki dla zapisujących 

29 226 Franciszek Gawełek raateryaly gwarowe na obszarze języko- 
wym polskim. Mkj. I, zesz, 1. 115— li? 
(i odbitka). 

6197. Bekermann Józef. O zbieraniu 
pieśni ludowych. Gaz. Radomsk. 1881, 
nr. 9 i 11. 

6198. Biegeleisen Henryk. Zadanie 
i metoda etnologii (Artykuł oparł autor 
na Achelisa: Metodę und Aufgabe der 
Ethnologie. Zeitschrift der Gesellschaft 
fur Erdkunde. Herausgegeben von Dr. 
W. Koner, XX-ter Band, I und II Heft. 
Berlin 1885). Wędrowiec 1885, 398. 

6199. Bukowiecki. Kwestyonaryusz 
w sprawie mieszkań ludności wiejskiej. 
Gaz. Kai. 1900, nr. 50. 

6200. Chata włościańska. Kwestyona- 
ryusz celem badania chaty włościańskiej 
w Polsce. »Na ziemi naszej* 1909, nr. 20, 
s. 5; zob. Pam. Lwowski 1816, II, 311. 
(W r. 1807 To w. Przyj. Nauk Warsz. roz- 
pisało konkurs w sprawie chaty wło- 
ściańskiej). 

6201. Chlebowski Bronisław. Zadanie 
literatury polskiej wobec etnograficznych 
politycznych i umysłowych czynników 
jej dziejowego rozwoju. At. 1885, I, 88— 
111, 302-322. 

6202. Chybidski Adolf. O metodach 
zbierania i porządkowania melodyj lu- 
dowych. Lud XIII, 171. Sprawozd., »Na 
ziemi naszej* 1909, nr. 12. 

6203. — Etnografia muzyczna na III 
międzynarodowym kongresie muzycznym 
w Wiedniu. Lud XVI, 160 i n. 

6204 Cybulski Adam. Kilka słów pod 
adresem Wydziału Tow. Polskiej Sztuki 
stosowanej. Tydzień 1902, s. 189. 

6205. Czeszewski Maryan. Wskazówki 
bibliograficzne z dziedziny etnografii. Zar. 
śl. rok. II, zesz 2, s. 92. 

6206. D. L. M. Materyały językowe. 
(Autor wzywa do zbierania materyałów 
językoznawczych). Szkoła 1895, 277. 

6207. — Stanowisko nauczyciela wobec 
gwary ludowej. Szkoła 1894, październik. 

6208. Dębicki Z W sprawie mapy etno- graficznej i statystyki narodu polskiego. 
Gazeta polska 1903, nr. 192 (Toż powtó- 
rzone w Wiśle XVII, 516). 

6209. Dowgird T. i Wolski Z. Pisanki. 
Kłosy 1889, I, 272 (z ryc). 

6210. Franko Iwan. Krajoznawstwo ga- 
licyjskie. Kur. Lw. 1892, nr. 212—226. 

6211. Gargas Zygmunt, Dr. Kwestyo- 
naryusz w sprawie zwyczajów spadko- 
wych ludności włościańskiej. Lud VIII, 
418. Zob. Kalina. 

6212. Gloger Zygmunt. W sprawie et- 
nografii i wykopalisk w powiecie Słonim- 
skim. Przegl. bibliogr.-arch. 1881, II, 129. 

6213. — List otwarty w sprawie zbie- 
rania i przechowywania dawnych zabyt- 
ków sztuki, pieśni i t. p. Kłosy 1890, s. 
251. 

6214. — W kwestyi ginących zabyt- 
ków. Tyg. ill. 1890, nr. 17. 

6215. — O chlebie i zwyczajach przy 
jego wypiekaniu. Ziemia 1910, 274. 

6216. Gustawicz Bronisław. Instrukcya 
dla zbierających zwyczaje i obyczaje lu- 
dowe. Kraków 1880, 8o. s. H (Zob. Wę- 
drowiec 1880, I, 236). 

6217. — Kwestyonaryusz w sprawie lu- 
dowych nazw miejscowych. Lud VI, 293. 

6218. — W sprawie sprima aprilis«. 
Tamże VI, 297. 

6219. — Kwestyonaryusz ginekologi- 
czny. Lud XVI, 200. 

6220. H. S. Niecenie ognia za pomocą 
krzesania lub tarcia. Lud I, 56. 

6221. H.W. Z Tatr (Autor podnosi za- 
interesowanie się stylem i gwarą góral- 
ską) Nowa Ref. 1908, nr. 389. 

6222. Instrukcya do układania po gi- 
mnazyach i szkołach powiatowych zapi- 
sów w przedmiotach różnych nauk (Nau- 
czyciele mają obowiązek notować spo- 
strzeżenia odnoszące się do obyczajów, 
zabobonów i przesądów wszystkich sta- 
nów). Dzień. wil. 1816, t. IV, s. 124; 1817, 
t. V. 

6223. — dla robiących spostrzeżenia 
antropologiczne na osobach żywych, uło- Bibliografia ludozaawsŁwa 227 żona przez Komisyę antropologiczną Aka- 
demii Umiejętności. Kraków 1884. Wy- 
danie drugie, Kraków 1886. 8°, s. 9 i 1 ni. 

6224. Janikowski. W kwestyi etnogra- 
ficznej (Odczyt). Tydz. Piotrk. XVIII, 42. 

6225. Janowski Al. Fotografia na usłu- 
gach krajoznawstwa. Fotograf Warsz. 
1904, styczeń i luty. 

6226. Jastrzębowski Szczęsny. Poszu- 
kiwania archeologiczno- etnograficzne. So- 
bótka i pojęcia ludu o przyrodzie. Gaz. 
Rad. 1893, nr. 7. 

6227. Kalina Antoni. List do Redakcyi 
Wisły w sprawie Tow. Ludozn. we Lwo- 
wie. Wisła XI, 860. 

6228. — i Gargas Z. Kwestyonaryusz 
w sprawie zwyczajów spadkowych lu- 
dności włościańskiej. Przegl. pr. i adrai- 
nistr. 1902, 210—216. 

6229. Karłowicz Jan. Poradnik dla zbie- 
rających rzeczy ludowe. Warszawa 1871, 
80, s. 13 (Odbitka z Tygodn. mód). Pow- 
tórzone w Kalend. Wileńskim E. Orzesz- 
kowej na rok 1882, s. 117—123. 

6230. — O sposobach zachowania u- 
biorów ludu. Wisła II, 668-669. 

6231. — Wskazówki do notat z dzieł 
dawnych. Kraków 1897, S\ s. 21 (Autor 
podaje 16 punktów, na które należy zwró- 
cić uwagę. Odnoszą się głównie do lu- 
doznawstwa). 

6232. — Wiadomości o zjazdach, kon- 
gresach i Tow. ludoznawczych w Pary- 
żu. Wisła II, 671; Dwa zjazdy londyńskie. 
Wisła V, 995-999; w Chicago 1893. Wi- 
sła VI. 737-739; w Paryżu 1900. Wisła 
XIII, 382-383 i w Głosie 1899, nr. 37, 
s. 787; o Tow. ludozn. Ćesky lid. t. L 
z r. 1891; dwa nowe Tow. ludozn. we 
Lwowie i na Śląsku. Wisła IX, 215—217. 

6238. Klinger Witold. Pierwotne zna- 
czenie figury koguta. Wisła XIII, 350. 

6234. Kolberg Oskar. List otwarty do 
Redakcyi. Bibl. Warsz. 1865, I, 306 
(W sprawie zbierania rzeczy ludowych). 

6235. Kołłątaj H. List do J. Maja, księ- 
garza krakowskiego o ważności zapisy- wania zwyczajów ludowych. Zob. Pisma 
w wydaniu F. Kojsiewicza t. 3, Kraków 
1842—1843. 

Rec. M. Grabowski, Tyg. Petersb. 1844, 
II, 312-214, 325-328. 
! 6236. Koneczny F., Dr. »Maszkienice«. 
(Z powodu książki Dra Fr. Bujaka, autor 
nawołuje do zbierania materyałów do 
podobnych monografii wsi polskich). Tydz. 
Piotrk. 1903, nr. 2. 

6237. Kopernicki L, Dr. Wskazówki dla 
robiących spostrzeżenia antropologiczne 
i etnologiczne w górach. Pamttrz. II, 
109—113. 

6238. Krajoznawstwo. W sprawie na- 
szego krajoznawstwa. Wędrowiec 1886, 1, 
s. 75. Badania kraju. Przegl. tyg. 1886, s.37. 
Krajoznawstwo nasze. Przegl. pow. 1886. 

6239. Krćek Franciszek, Dr. Odezwa do 
Szanownych Panów Nauczycieli na pro- 
wincyi w sprawie pisanek. Szkoła 1892, 
188-190. 

6240. — Wzór słowników gwarowych. 
Lud V, 380. 

6241. — Kwestyonaryusz w sprawie 
gwiazd. Tamże VI, 95. 

6242. — W sprawie piosnek i zabaw 
j dziecięcych. Tamże VI, 194. 

6243. Król Lear (poszukiwania). Zar. 
śl. rok II, zesz. 3, s. 135. 

6244. Kultura ludowa. Kwestyona- 
ryusz dla badania kultury ludowej. Ty- 
dzień XI, 407. 

6245. Kuźmin z Kostronny. Zabobony 
pszczelnicze (Odezwa). Gaz. Kai. 1901, nr. 
84. 

6246. W kwestyi zbierania materyału 
etnograficznego. Zb. pr. n. 1888. 

6247. Kwestyonaryusz dotyczący prze- 
sądów, zwyczajów, zabobonów i t. p. 
przywiązanych do wigilii św. Jana. Gaz. 
Lubelsk. 1892, nr. 131. 

6248. — w sprawie badania bytu eko- 
nomicznego ludu gub. Radomskiej. Gaz. 
Rad. 1886, nr. 17. 

6249. — Tow. Hygienicznego. Czystość 
ludu. Tydz. Piotrk. 1899, nr. 53. 228 Franciszek Gawelek 6250. L(uboradzki) W. W sprawie 
mapy etnograficznej i statystyki narodu 
polskiego. Słowo (warszawskie) 1903, nr. 
165. Toż powtórzone w Wiśle XVII, 616. 

6261. L. R. i J. H. O sposobacli zacho- 
wania ubiorów ludowych. Wisła II, 663 
-667. 

6252. Levy G. O potrzebie i sposobie 
badań pojęć i zwyczajów społecznych 
ludu polskiego. Przegląd sądowy i admi- 
nistracyjny. Lwów 1887, wrzesień. 

6253. Luboradzki Wiktor. Sprawozda- 
nia ze studyów ludoznawczych podjętych 
w Szczawnicy i okolicach z polecenia 
Akademii! Umiej. Kraków 1894, S", s. 11 
(Odbitka ze Sprawozd. z posiedzeń 
A. U.). 

6254. Łebiriski Wł. W sprawie syste- 
matycznego opracowania osobnej nauki 
starożytności polskich. Pam. II Zjazdu 
hist. polsk. 1890, 1. 

6255. Łopaciriski Hieronim. List do Re- 
daktora Gazety Radomskiej w sprawie 
sPrawdy Osieckiej*. Gaz. Rad. 1889, nr. 
83. 

6256. — Sobótka — Kupała. Gaz. Lu- 
be^sk. 1893, nr. 121—123. 

■Rec. Tydz. Piotrk. IX, 28. 

6257. Majewski Erazm. Odezwa o zbie- 
ranie pojęć ludu z zakresu przyrody. Wi- 
sła V, 474. 

6258. — Wskazówki do konserwowa- 
nia przedmiotów starożytnych. Wisła XI, 
216, 417. 

6259. — Co i jak fotografować na po- 
żytek etnografii. Wisła XIV, 502. 

6260. — Nasz bilans umysłowej pracy 
za rok 1902. Ogniwo 1902, nr. 13. 

6261. — Nasze sześciolecie (1899—1904). 
Przegląd i rozbiór działalności oraz za- 
miary na przyszłość. Wisła XVIII, 407. 

6262. Mannhard Wihelm, Dr. Pytania 
odnoszące się do życia ludu. Dzienp. 
1864, nr. 267. 

6263. W sprawie mapy etnografi- 
cznej. Bibl. Warsz. 1903, III, 404. 

6264. Martynowski F. K. W obronie zabytków budownictwa (mowa o bud. 
lud.). »Dla pogorzelców*, s. 25. 

6265. Materyał etnograficzny. Kwe- 
styonaryusz w sprawie zbierania mate- 
ryału etnograficznego. Dodtgp. 1888, 12. 

6266. Matusiak Szymon. Dlaczego zaj- 
mujemy się ludoznawstwem. Lud XIV, 
1-6. 

6267. — Bocian. Smok. Św. Jerzy. Za- 
bawa w dyabła. Piast, Piasta. Stępa. So- 
boty. Socha. Obyście, obrąb, zagroda. 
Smek, zmek, smektać. Kwestyonaryusz. 
Lud XIV, 183-184. 

6268. — Poszukiwania w sprawie tka- 
ctwa, ładować, ducha domowego, poch- 
wiśó. Lud XIV, 298. 

6269. djabła, co niema pary. Tamże 

XV, 136 

6270. O metodzie pracy nad ludem. 
Tydz. (Lwów) 1877-1878, s, 145, 161, 
177, 194, 244, 273. 

6271. Miarka Karol. Do lubowników 
pieśni ludowych. Dzienp. 1864, nr. 201. 
(Z Gwiazdki Cieszyńskiej). 

6272. Młynek Ludwik. Kwestyonaryusz 
w sprawie pieśni ludowej »Jagem słuzuł 
przy dworze*. Lud III, 166. 

6273. — W sprawie nazwy ludowej 
»Lach>« i jej pochodnych form. Lud 
VIII, 84. 

6274. Mokłowski Tadeusz. Kwestyo- 
naryusz celem badania chaty włościań- 
skiej w Polsce. Na ziemi naszej 1909, nr. 
20, s. 5-6. 

6275. N. Nie wstydźmy się naszego oj- 
czystego stroju. Gwciesz. 1904, nr. 15, 
s. 2. 

6276. Nadmorski, Dr. W sprawie mapy 
etnograficznej. Wisła XVII, 628. 

6277. Nakonieczny J. O strój ludowy. 
Gaz. Polsk. 190H, nr. 313. 

6278. Odezwa Komisyi antropolog. 
Akadem. Umiej, w Krakowie o dostar- 
czanie fotografij strojów ludowych. Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 8. 

6279. — Polskiego Towarzystwa ludo- 
znawczego w Cieszynie w celu nadsyła- Bibliografia ludoznawstwa 229 nia okazów przemysłu ludowego na Wy- 
stawę etnograf, w Cieszynie. Wisła XVII, 
396. 

6280. Odezwa do ziemian i duchowień- 
stwa w sprawie nadsyłania wiadomości 
z życia i bytu ludu Gaz. Rad. 1886, nr. 1. 

6281. Olechnowicz Władysław, Dr. In- 
strukcya dla robiących spostrzeżenia na 
osobach żywych, ułożona podług metody 
prof. P. Topinarda, staraniem Komisyi 
antropologicznej Akad. Umiej, w Krako- 
wie. Kraków 1894, 8«, s. 12 i 1 ni. 

6282. Parczewski Alfons. Odezwa 
w sprawie podań o św. Wojciechu. Wi- 
sła XIV, 505. 

6283. — Badanie kresów polskich tWy- 
ciąg z referatu wygłoszonego na III Zje- 
ździe historyków polskich w sekcyi etno- 
graficznej). Lud VII, 89. 

6284. Piątkowska Ignacya. Urywek 
z całości (zadanie etnografii i korzyści 
płynące ze zbierania pieśni ludowych). 
Gazeta Kaliska 1895, nr. 99. 

6285. Pigod Stanisław. W obronie za- 
tracanego piękna (Autor wzywa do za- 
chowywania strojów i zdobnictwa ludo- 
wego"). Na ziemi naszej 1910, s, 25—26. 

6286. Pisanki. Kwestyonaryusz w spra- 
wie pisanek. Lud IV, 230. 

6287. Pol Wincenty. O malar.stwie i ży- 
wiołach jego w kraju naszym. Tyg. lit. 
Poznań 1839, t. II, s. 170 i nast. (Wzywa 
artystów do czerpania motywów z życia 
ludu). 

6288. Polak J., Dr. Kwestyonaryusz 
w sprawie hygieny wsi. Zdrowie 1905, 
wrzesień. 

6289. Polska Sztuka stosowana. Ode- 
zwa do miłośników rzeczy ludowych 
w sprawie zbierania okazów zdobnictwa 
ludowego. Tydzień 1902, s. 532. 

6290. — Odezwa w sprawie zabytków 
budownictwa drewnianego. Wisła XVI, 
571. 

6291. Pracki W. W sprawie kaszub- 
skiego słownictwa. Gryf 1910, 255. 

6292. Prawo zwyczajowe. Odezwa Ko- misyi prawniczej Akad. Ura. w przedmiocie 
prawa zwyczajowego, przysłów i wyrazów 
prawnych w Polsce. Rhf. V, s. L— LXIII. 

6293. Prawo zwyczajowe. Toż, Kra- 
ków 1878, 8», s. 14. 

6294. Punkta do zebrania spostrzeżeń 
i wiadomości w przedmiotach fizycznych 
(OdezwaUniwersytetu wileńskiego w spra- 
wie zbierania wiadomości o czarach, gu- 
słach, lekach i t. d. prostego ludu). No- 
wy pam. warsz. 1805, s. 354. 

6295. Rakowiecki Ignacy Benedykt. 
Odezwa do miłośników języka i staroży- 
tności słowiańskich. Warszawa 1836, 8", 
s. 23. 

6296. Rakowski. Kwestyonaryusz 
w sprawie mieszkań ludu naszego. Tydz. 
Piotrk. 1900, nr. 12. 

6297. Rostafiński J., Dr. Odezwa do 
niebotaników o zbieranie ludowych nazw 
roślin. Kraków 1883, 4-to, s. ni. 2. (5 wy- 
dań). 

6298. - Toż, Niwa 1883. II, 304-312. 

6299. — O znaczeniu naukowem nazw 
roślinnych i potrzebie ich zbierania. Kra- 
ków 1883, 80, s. 7 i 1 ni. (Odbitka z Czasu). 

6300. S. F. W sprawie Mazurów pru- 
skich. Wędrowiec 1882. 

6301. S. J., ks. W sprawie Mazurów 
pruskich. Tyg. ill. 1881 (XII). 

6302. Sembrzycki Jan. [\ogi jelenie 
jako pająki. Wisła V, 230. 

6303. Skórewicz Kazimierz. Konkurs 
na projekt wzorowej zagrody włościań- 
skiej. Arch 1909, s. 45-46, 189 (z ryc). 

6304. Smólski G. Zjazd ludoznawców 
polskich we Lwowie. Nowa Ref. 1905, 
nr. 34. 

6305. Sobótki. Kwest. Sobótkowy. Lud 
IV, 323. 

6306. Sołtys M. Program sekcyi mu- 
zycznej. Lud I, 138. 

6307. W sprawie zbierania rzeczy lu- 
dowych (odezwa). Tydz. Piotrk. 1900, 
nr. 11. 

6308. — ludu słowo. Tyg. Wielkop. 
1873, 433—435. 280 Franciszek Gawełek 6309. Sprawozdanie z posiedzenia Ko- 
inisyi Antrop. Akad. Umiej, w d. 30 paź- 
dziernika 1900 r. Sprawa wyd. mat. lu- 
dozn. po Kolbergu. 

6H10. — Polskiego Towarzystwa ludo- 
znawczego w Cieszynie za rok 1903. 
Gwciesz. 1904, nr. 7. 

6311. Strzelbicki Kazimierz. Wska- 
zówki do badań antropometrycznych nad 
ludem. Wisła VI, 512. 

6312. Strzelecki Adolf. Ludoznawstwo 
i zbieranie materyalów ludoznawczych, 
ł^eferat wygłoszony na Walnym Zje- 
ździe Tow. Pedag. w Wadowicach, przez... 
delegata Tow. Ludozn. Szkolą 1895, 467 
—469, 475-477, 518—520, 536-5H8 (i o- 
sobna odbitka, Kraków 1895, 8°, s. 33). 

Rec. Dr. Gorzycki, Lud II, 177. 

6313. Sulimierski Franciszek Wska- 
zówki krajoznawcze. Świt 1884, nr. 1 i 4. 

6314. Świdnicki Bronisław. Kwestyo- 
naryusz w sprawie zbierania szczegółów 
z życia ludu. Lud II, 278. 

9315. Szneider Antoni Julian. Ziarnko 
do ziarnka. Dzienliter. 1864, s. 646. 

6316. Szober Bronisław. Kwestyona- 
ryusz do dyalektołogii polskiej. Wisła 
XVI, 1 i n. 

6317. - Toż, Warszawa 1902, 8», s. 17. 
Rec. H. Ułaszyn, Książka 1902, 303. 

6318. Tur Jan Odezwa w sprawie prze- 
sądów ludu, dotyczących t. zw. potwor- 
ności, zarówno ludzkich, jak zwierzęcych. 
Wisła XVI, 802. 

6319. Udziela Seweryn. O potrzebie ze- 
stawienia i uporządkowania opowiadań 
ludowych. Lud XI, 389. 

6320. — W sprawie zbierania pieśni 
i muzyki ludowej. Kraków 1909, 8<», s. 4. 
Toż powtórzone w Ludzie XVI, 328—330. 

6321. Wawrzeniecki Maryan. Kilka my- 
śli o racyorialnem rozumieniu rzeczy lu- 
dowych. Ziemia 1910, 810—811. 

6322. Wierzenia ludowe w siłę leczni- 
czą roślin (Powtórzenie kwestyonaryusza 
ogłoszonego w piśmie »Zdrowie« w roku 
1890). Gaz. Rad. 1890, nr. 19. 6323. Wilanowski Michał. Kwestyona- 
ryusz o Kazimierzu, królu chłopków. Lud 
VI, 198. 

6324. Wójcicki Kazimierz Władysław. 
Badania starożytności słowiańskich (Au- 
tor wzywa do badania zwycz. ludu). Muz. 
dom. 1835, s. 74. 

6325. Wskazówki do zbierania właści- 
wości ludowych. Gaz. roln. 1886, nr. 41 
i 42. 

6326 Z. Polskie Towarzystwo Ludo- 
znawcze w Cieszynie. Tydzień 1904, 82 
-83. 

6327. Zawiliński Roman. W sprawie 
zbierania materyałów etnograficznych. 
Szkoła 1886. nr. 28. 

6328. — Wskazówki do zbierania wła- 
ściwości ludowych. Kraków 1886, 8°, 
s. 16. 

Rec. W-t. Prawda 1886, s. 356. 

6329. — O sposobie gromadzenia ma- 
teryałów etnograficznych. Wisła I, 43, 
83, 123 (i w osobnej odbitce). 

6330. — Program do badań etnologi- 
cznych Komisyi antropologicznej Akade- 
mii Umiejętności w Krakowie. Kraków 
1894, 80, s. 4. 

6331. — O potrzebie mapy etnografi- 
cznej polskiej. Pam. III Zj. hist., sek. IV, 
s. 1—8. 

6332. — W sprawie ubiorów ludu pol- 
skiego (Odezwa imieniem Komisyi an- 
tropologicznej Akadem. Umiej, w Krako- 
wie). Wisła XIV, 102. 

6333. — O potrzebie mapy etnografi- 
cznej polskiej. Wisła XIV, 807. Toż, zob. 
nr. 6331. 

6334. — - Jak zapisywać utwory ludowe? 
(Wniosek przyjęty przez Kom. antrop. 
Akad. Umiej, na posiedzeniu w d. 19 gru- 
dnia 1900). Wisła XV. !31. 

6335. Zdziarski Stanisław, Dr. Lwow- 
skie Towarzystwo ludoznawcze. Gaz. 
polsk. 1901, nr. 82; Książka 1905, 45. 

6336. — W sprawie baśni Lenorowych. 
Wisła XV, 530. 

6337. — Zjazd ludoznawców polskich BibIiogra6a ludoznawstwa 231 we Lwowie z powodu dziesięciolecia istnie- 1 
nia Towarzystwa. Książka 1905, s. 45— I 
47; Słowo 1905, nr. 20; Ogniwo 1905, s. j 
599; Przew bibliograf. 1905, s. 41. ; 

6338. Zdziarski St. Towarzystwa nau- '■ 
kowe i literackie w r. 1904. Przegl. powsz. 
1905, t 87, s. 323—336, 475-489. 

6339. Z.. .i. Zjazd ludoznawców polskich 
we Lwowie. Przegl. (Warszawa) 1905, s. 
788-792. 

6340. Ziemba Józef Stefan. Odezwa 
(W sprawie zapisywania i gromadzenia 
rzeczy ludowych). Wędi-owiec 1887, s. 
423. 

6341. Zjazd ludoznawców polskich we Lwowie z powodu dziecięciolecia istnie- 
nia Towarzystwa. Dziennik polski 1905, 
nr 268, 275. 

6342. Żmigrodzki Michał. Kongres To- 
warzy.stwa tradycyj ludowych w Paryżu 
1889 i 1900 roku. Czas 1889, nr. 183, 184; 
Lud Vn, 78. 

6343. — Kongres międzynarodowy fol- 
klorystów w Chicago 1893 r. Wisła VIII, 
408, 636 (z tablicą). 

6344. — W' sprawie zbierania materya- 
lów ludoznawczych. Przemowa w imie- 
niu Tow. Ludozn. na Walnym Zjeździe 
Tow. Pedag. w Wadowicach. Szkoła 1895. 
381-382. b) Muzea etnograficzne. Wystawy. 6H45. Barszczewski S. W Muzeum etno- 
graficznem. Kur. Warsz. 1902, nr. 279 
(W Warszawie, na Krakowskiem Przed- 
mieściu). 

6346. Bazar etnograficzny, urządzony 
w Towarzystwie Dobroczynności. Tydz. 
Piotik. 1904. nr. 1. 

6347. Cłiałubiński S. Muzeum Tatrzań 
skie im. Chałubińskiego. Przegl. zakop. 
1902, s. 250, 341; 1903, 30, 60, 109; 1905, 
153. 

634S. Cieszyn. Polskie Towarzystwo 
ludoznawcze w Cieszynie. Gwciesz. 1901, 
s. 497 (Zawiązanie Towarzystwa, statut). 

6349. Ciszewski Stanisław. Z Muzeum 
etnograficznego (Podaje wiadomość o da- 
rach złożonych Muz etnograf, w War- 
szawie). W^isła II, 893—896; IV, 283, 513, 
746, 898. 

6350. O czytelnię i zbiory ludoznaw- 
cze. Gryf 1910, 97-101. 

6351. Domański Emilian. Przemysł 
włościański na Wystawie w Lublinie 
1902 r. Księga pam. lub. s. 49 — 55. 

6352. Dyakowski B. Muzeum Tatrzań- 
skie. Przegl. zakop. 19qi. 2.S1, 245; 1903, 
109-110. 6353. Dział etnograficzny na byłej Wy- 
stawie w Piotrkowie. Tydz. Piotrk. IX, 
34. 

6354. Etnografia polska w Muzeum 
wiedeńskiem. Na ziemi naszej 1910, s. 
148 149. 

6355. Etnograficzna Wystawa w Kra- 
kowie. Przegląd 1895, nr. 200. 

6356. Gawełek Franciszek. Nowe Mu- 
zeum w Krakowie (etnograficzne). Kra- 
ków 1911, 8\ s. 14. (Odb. z Nowej Re- 
formy 1911, nr. 68). 

Rec. Dr. M. Treter, Lud XVII, 110. 

6357. — Muzeum etnograficzne na Wa- 
welu. Nowa Ref. 1913, nr. 251. 

6358. — Muzeum etnograficzne w Kra- 
kowie. Ziemia 1913, nr. 28. 

6359. Gloger Z. Wystawa rolniczo- 
przemysłowa w Retowie. Warszawa 1878 
(1879), 80, s. 11. iOdbitka z Bibl. Warsz.) 

6360. — Trzecia Wystawa rolnicza 
w Szawlach. Warszawa 1879, 8^ s. 145 

-152. (Odb. z Bibl. Warsz.). 

6361. — Muzeum etnograficzne. Kłosy 
1887, I, I, 143. 

6362. Grzegorzewski Jan. Muzeum Ta- 
trzańskie. Wędrowiec 1883, 674, 689. 282 Franciszek Gawelek 6363. Unicka Marya. Praca kobiet na 
Wystawie tkackiej. Bluszcz 1886, 41, 51. 

6364. Janczewski Edward. Sadowni- 
ctwo na Wystawie we Lwowie 1894 r. 
Przegl. p. 1894, IV, 356. 

6365. Janowicz. Muzeum kaszubskie 
w Wydzydzach. Gryf I, 207—210. 

6366. Jastrzębowski Szczęsny. List 
w sprawie otwarcia stałej Wystawy etno- 
graficznej w Warszawie Wisła Vi, 1001. 

63(i7. — Wystawa etnograficzna. Wi- 
sła Vn. 23«. 

6368. Karłowicz J. Dom w stylu gó- 
ralsko-polskim w Zakopanem. Wisła X, 
600. 

6369. Katalog działu etnograficznego 
(Powszechna Wystawa krajowa we Lwo- 
wie pod protektoratem cesarza Franciszka 
Józefa I). Lwów 1894, 8", s. 111 i 256, 
z 2 litogr. 

6370. — illustrowany oddziału zako- 
piańskiego Wystawy umeblowań stylo- 
wycli. Warszawa 1896, 8", s. 13, 40 ry- 
sunków na 12 tablicach. 

6371. — tymczasowy działu etnog.''afi- 
cznego w Muzeum Naród, w Krakowie. 
Kraków 1904, 8«, s. 24. 

6H72. —Wystawy archeologicznej i etno- 
graficznej we Lwowie 1885 roku. Lwów 
1885, 8°, kart. ni. 105 i 4 ni. uzupeł- 
nień. 

637H — zbiorów etnograficznych Mu- 
zeum tatrzańskiego im. prof dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem. Zakopane 
1908, 4 mała, s. 35. 

6374 Kon. Feliks. Kilka słów w spra- 
wie Muzeum etnograficznego. Na ziemi 
naszej 1909, nr. 6, s. 2; nr. 7, s. 5—6. . 

6375. Konie na Wystawie we Lwowie 
1894 r. Przegl. p. 1895, I, 68. 

6376. Listy z Wystawy paryskiej. Od- 
dział na wystawie antropologiczno-etno- 
graficznej. Kłosy XXVII, 35. 

6377. Lubomęski Władysław. Produk- 
cya rolnicza na Wystawie we Lwowie 
1894 r. Przegl. powsz. 1894, III, 539. 

6378. Łada Jan. Muzeum tatrzańskie im. Chałubińskiego w Zakopanem. Kraj 
1905, dod. nr. 19, s. 7 (z ryc). 

6379. Łopaciriski Hieronim. Program 
działu naukowego Wystawy rolniczo-prze- 
mysłowej w Lublinie. Wisła XV, 126. 

6380. — Nagrody w dziale etnografi- 
cznym. Wisła XV, 526. 

6381. — Dział etnograficzny na Wysta- 
wie rolniczo-przemysłowej w Lublinie 
w r. 1901. Wisła XVI, 279 (z ryc.) 

6382. — Z Wystawy w Tow. Zachęty 
Sztuk pięknych (Podaje cały szereg obra- 
zów z typami ludowymi). Wisła XVIII, 
124. 

6H83. M. A. Wystawa rolnicza w Ustro- 
niu. Gwciesz. 1910, nr. 78. 

6384. M. G. Wystawa tkacka w War- 
szawie. Kłosy XXXI, 13, 19. 

6385. Maciesza Al., Dr. O pogłębieniu 
ruchu krajoznawczego u nas. Ziemia 1910, 
97-98. 

6386. — Zasady Muzeów krajoznaw- 
czych. Ziemia 1910, 549-551, 561-563. 

6387 Magiera Jan. W Muzeum ludo- 
znawczem. Na ziemi naszej 1909, nr. 8. 

6388 Marrenć Walerya. Wystawy etno- 
graficzne. Kur. Warsz. 1892, nr. 339. 

6389. Mdtyds Karol. Dr. Jeszcze o dzia- 
le etnograficznym na Wystawie kiaj. we 
Lwowie 1894. Świat 1894, s. 454-456. 

6390. Muzea prowincyonalne jako ogni- 
ska kultury i ułatwienia badań ludo- 
i krajoznawczych. Tydz. Piotrk. 1903, 
nr. 29. 

6391. O Muzeach. Gaz. Warsz. 1857, 

I, nr. 35 i nast. 

6392. Muzeum etnograficzne w Krako- 
wie; odezwa w celu zbiorów ludowych. 
Wisła XIX, 239. 

6393. — Narodowe w Krakowie. Kra- 
ków 1905, 8", s. 6. Dział etnograficzny. 

6394. Ostoja. Wyroby włościańskie na 
Wystawie tkackiej w Warszawie. Wisła 

II, 240. 

6395. Piasecki. Organizacya Wystawy 
rolniczo-przemysłowej w Lublinie 1901 r. 
Kalendarz Lubelski na rok 1902. Bibliografia ludoznawstwa 233 6396. Podhalańska Wystawa (Zawia- 
domienie). Lud 1910, 425-426. 

6397. Program Wystawy etnograficznej 
na Wystawie rolniczo- przemysłowej kra- 
jowej w Krakowie. Krakew 1887, folio, 
s. ni. 4. 

6398. Projekt Muzeum etnograficznego 
w Warszawie. Wisła II, 243. 

6399. Prz. O Muzeum Tatrzańskiem 
parę uwag. Przegl. zakop. 1900, 331. 

6400. Przemysł drobny i rzemio.sla na 
Wystawie radomskiej. Gaz. świąt. 1899, 
nr. 979 i 980. 

6401. Rad. Jul. i W. K. Druga Wysta- 
wa rolniczo-przemysłowa w Lublinie 1901 
roku, wspomnienia i notatki zebrali... kli- 
sze w3konane podług fotografij z zakła- 
du W. Śierocińskiej w Lublinie. Lublin 
1901, 8", podł., s. 24. 

6402. Sawicki Ludomir, Dr. Nowe Mu- 
zeum etnograficzne na ziemiach polskich. 
Lud 1910, 419-435. Toż w «Kosmosie€ 
z 1911, luty; w »Ziemi« z 1911, luty. 

6403. Sprawozdanie z czynności cen- 
tralnego Zarządu Towarzystwa Ludo- 
znawczego we Lwowie za rok 1902. Lwów 
1903, 8-ka, s. 16. 

6404. — z wystawy w Radomiu (działy 
wyrobów ludowych). Gaz. Rad. 1885, nr. 25. 

6405. Stroner Wł. Muzeum przemysło- 
we miejskie we Lwowie. Tydzień 1902, 
422-425. 

6406. Strzyżowski D. Projekt utwo- 
rzenia w Piotrkowie Muzeum prowincyo- 
nalnego. Tydz. Piotrk. 1901, nr. 18, 51. 

6407. Teski. Dział etnograficzny na 
Wystawie krajowej we Lwowie 1894 r. 
Świat 1894. s. 330—332, 348—351. 

6408. Treter Mieczysław, Dr. Zbiory 
etnograficzne Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Lud 1910, 427. 

6409. Turkawski Marceli. Wystawa 
etnograficzna Pokucia w Kołomyi. Czas 
1880, nr. 266—275. 

6410. Tyniecki Władysław. Leśnictwo 
i łowiectwo na Wystawie we Lwowie 
1894 r. Przegl. p. 1894. IV, 310. 
Bibliografa ladoznawstwa. 6411. Udział włościan w Wystawie rol- 
niczej w Kielcach. Tydz. Piotrk. 1898, 
nr. 37. 

6412. Udziela Seweryn. Muzeum etno- 
graficzne w Krakowie. Lud X, 322 (i oso- 
bna odbitka). Kraków 1904, 8°, s. 6. 

6413. Warcłiałowski Jerzy. O Muzeum 
przemysłowe w Krakowie (Szkic orga- 
nizacyi). Czas 1906, nr. 12. 13 i 14. 

6414. Wasilewski Zygmunt. Z Muzeum 
etnograficznego. Wisła 111, 983 (Wykaz 
darów oraz wskazówki, co trzeba za- 
pisywać przy zbieraniu strojów ludo- 
wych). 

6415. — Wystawa etnograficzna w War- 
szawie. Wisła IX, 218. 

6416. — Dział etnograficzny na Wysta- 
wie lwowskiej. Tamże IX, 209. 

6417. Wawrzeniecki Maryan. Wysta- 
wa etnograficzna w Warszawie. Przegl. 
Tyg. 1897. 70-71. 

6418. Weyberg Z. Muzeum im. Chału- 
bińskiego w Zakopanem. Przegl. zakop. 
1901, 518-519, 333, 344. 

6419. — Towarzystwo Tatrzańskie 
i Muz. im. Chałubińskiego w Zakopa- 
nem. Tamże 1902, 5. 14, 27, 38, 48, 57, 78. 

6420. — Muzeum Tatrzańskie im. Cha- 
łubińskiego. Wisła XV, 613. 

6421. Wiślicki Adam. Muzea etnogra- 
ficzne. Tyg. ill. 1864, IX, 204. 

6422. Włocławek. Wystawa etnogra- 
ficzno-artystyczna we Włocławku (Za- 
wiadomienie). Lud 1910, 428-429. 

6423. Włoskiewicz Józef. Wystawa ko- 
ni i inwentarza w Warszawie. Kur. Warsz. 
1882, nr. 128. 

6424. Wyroby włościańskie na Wysta- 
wie w N. Nowogrodzie. Tydzień Piotrk. 
1896, nr. 37. 

6425. Wystawa etnograficzna. Z po- 
wodu wystawy etnograficznej w Koło- 
myi (Projekt urządzenia podobnej Wy- 
stawy we Lwowie). Tydz. polski 1880, 
(t. XI), s. 621-322. 

6426. we Lwowie (F*rogram). Arch. 

1909, 79-80. 

30 . 2S4 Franciszek Gawelek 6427. Wystawa haftów kaszubskich 
(w Berlinie). Gryf I, 126. 

64:28. — w Lublinie i jej oddział etno- 
graficzny urządzony pod kierunkiem H. 
Łopacińskiego. Gaz. Kai. 1901, nr. 143. 

6429. — ludoznawcza w Cieszynie. 
Odezwa. Gwciesz. 1903, s. 190, 411, 435, 
460. 

6430. — Spis przedmiotów. Cie- 
szy 190.S, 4-to, s. 4. 

6431. Z Wystawy lwowskiej. Bies. li- 
ter. 1877, I, 182, 215, 232, 245, 262. 

6432. Wystawa Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa w Warszawie. Tyg. powsz. 
1878, 754-755. 

6433. — polskiego zdobnictwa ludo- 
wego, program opracowany przez Polskie 
Tow. Krajozn. w Warszawie. Ziemia 
1910, 414; Arch. 1910, 174; Lud XVI, 3H0 
-331. 

6434. — przemysłowo-rolnicza w Ra- 
domiu i Warszawie. Tyg. powsz. 1885, 
s. 375 i 380. 

6435. — ogrodnicza na placu Ujazdow- 
skim Tyg. powsz. 1885, s. 56, 412, 428, 
444, 460, 475. 6436. Wystawa spożywczo-gospodar- 
ska. Tyg. powsz. 1885, 205. 

6437. — rolniczo-przemyslowa w War- 
szawie. Bies. liter. 1885, II, 6. 

6438. — Towarzystwa Ludoznawczego 
w Cieszynie. Przegl. zakop. 1903, 301 — 
302; Mieś. pedag. 1903, nr. 5. 

6439. — włościańska w Miechowie i jej 
ciekawsze okazy. Tydz. Piotrk. 1903, 
nr. 41. 

6440. — w Zakopanem. Kraj 1905, 
(dod.), nr. 32; Przegl. zakop. 1903, 307- 
309; 1905, 153-155. 

6441. Zawiliński Roman. Etnografia 
na Wystawie w r. 1894 we Lwowie. 
Przegl. pow. 1894, IV, 617. 

6442. Zabytki etnologiczne w Muzeum 
im. Mieiżyńskich w Poznaniu. Odezwa 
w sprawie zbierania. Gryf I, 91 — 93. 

6443. Zbiory muzealne Towarzystwa 
Ludoznawczego we Lwowie. Tydzień 
1902, s. 832. 

6444,— swojszczyzny (Sprawy Muzeum 
Tatrzańskiego). Przegl. zakop. 1900, 411 
-412. c) Przekłady (Uwzględniłem tylko ważniejsze). 6445. A. Wilhelm. Podróż w Karpaty 
obwodu Sandeckiego. Dolina Kościeliska. 
Pięć jezior. Morskie Oko. Z niem. przeło- 
żył J. A. Kamiński. Rozmglw. 1830, s. 
32, 42. 

6446. Achelis Tomasz. Rozwój etno- 
logii nowoczesnej. Przekład Wandy Kar- 
łowicz. Wisła V, 353, 587, 794. 

6447. Bolsche Wilhelm. Pochodzenie 
człowieka (z wieloma rysunkami Willy 
Planck). Z 10 wydania przetłómaczyła 
Iza Moszczeńska. Warszawa 1904, 8°, 
s. 99. 

6448. Bordier A., Dr. Spostrzeżenia 
o rysunku u zwyrodniałych, pierwotnych, 
i dzieci. Z francuskiego na j. polski prze- 
łożył M. Massonius. Wisła XVII, 486. 6449. Brodziński Kazimierz. Pieśni Ma- 
dagaskaru, z prozy Parniego przełożone 
wierszem przez... Pam. nauk 1819, I, 
243-~247 (Poprzedza wstępem o potrze- 
bie zbierania pieśni ludu). 

6450. — Pieśni ludu. Dzień. Warsz. 
IV, 185—200 (Podaje przekłady pieśni 
greckich, serbskich, słowackich, czeskich, 
morawskich i ruskich). 

6451. Brzozowski Karol M. Pieśni lu- 
du nadniemeńskiego z okolic Aleksoty, 
zebrał i przełożył K. B., z dołączeniem 
do niektórych melodyj. Poznań 1894, 
w 12-ce, s. 129, muzyka s. 13, z litogr. 
Kurnatowskiego. 

6452. Clodd Edward. Człowiek pierwo- 
tny. Cz. I i II. Przełożył z angielskiego Bibliografia ludoznawstwa 235 Feliks Wermiński. Warszawa 1902, 8", 
s. 201. 

Hec. Z. Dębicki, Książka 1902, 413. 

6453. Na czarownice polowanie. Dzień. 
Dom. I, 394, 401, 409. ^ 

6454. Czelakowski Fr. Wlad. Odgłos 
pieśni czeskich, przel. Aleks. Szukiewicz. 
Wydanie J. E. Purkiniego. WrocJaw 1840, 
8», s. XIV i 113. 

6455. — Odgłos pieśni ruskich, z cze- 
skiego na język ojczysty przełożył H. 
Szuman. Poznań 1844, 8«, s. XII i 87. 

Rec. Julia Woykowska, Tyg. lit. 1844, 
13. 

6456. Czerny Adolf. Istoty mityczne 
Serbów Łużyckich. Z łużyckiego przeło- 
żył Br. Grabowski. Wisła VIII. 450, 645; 
IX, 40, 249, 673; X, 54, 245, 531, 745; XII, 
188, 467, 667 (i odbitka. Warszawa 1901, 
80, 8. 444). 

6457. Czerwieński Bolesław. Baśń 
o »Zydzie wiecznym tułaczu<. Studyum 
według Helbiga. Tydzień (Lwówi 1874, 
s. 27-28, 43-44, 59-60. 

6458. D. S. z Z. Poezya ludowa Ma- 
dziarów (Przekład). Bib). Warsz. 1870, 
IV, 49 i 401. 

6459. — Pieśni ludu francuskiego. Bibl. 
Warsz 1867, II. 407. 

6460. Duchiriska Seweryna. Legendy 
roślin, zob. nr. 3215. 

6461. Dygasiński Adolf. Żyd wieczny 
tułacz. Z niemieckiego streścił... Wędro- 
wiec 1887, s. 537, 564. 

6462. Em. lvuchnia przeddziejowa, we- 
dług odczytu Jerzego Buschana. Wisła 
XIII, 6.H 1-655. 

6463. Erben K. Jaromir. Mitologia sło- 
wiańska ; z czeskiego przełożyła na j. 
polski M. Grabowska. Niwa X, 352. 

6464. - O ofiarach ziemi składanych. 
Z czesk. na j. polski przełożył R. Zraor- 
ski. Stadło 1849. Toż, zob Kai. Czecha 
1854. 

. 6465. — Pieśni czeskie, przełożył A. 

Maszewski. Bibl. Warsz. 1866, IV, 102 i n. 

6466. Fedkowicz Jerzy. Wesele w Ja- blonicy. Z małorosyjskiego tłómaczył Sę- 
dzisław. Nowa Ref. 1887, nr. 108— 
115. 

6467. Peldmanowski Hier. Pieśni ilir- 
skie. Zebrał i po polsku wysłowił... Poz- 
nań 1861, 12-ka, s. XII i 174. 

6468. — Pieśni kroackie na język pol- 
ski przełożone. Poznań 1867, 8*, s. 96. 

6469. Gomme G. L. Folklor w etnolo- 
gii. Przekład z angielskiego Aleksandry 
Bąkowskiej. Warszawa 1901, 8", s. 194. 

Rec E. Majewski, Książka 1902, 74. 

6470. — Folklor, podręcznik dla zaj- 
mujących się ludoznawstwem. Z ang. na 
j. polski przełożył Wojciech Szukiewicz, 
opatrzył przedmową i wydał Dr. St. R 
Radzikowski. Kraków 1901, 8°, s. 4 nlb. 
-f X + 4 nlb. + 183. 

Rec. Dr Zdziarski, Bibl. Warsz. 1902, 
III, 394; H. Ulaszyn, Lud 1901; Z., Kry- 
tyka 1901, 371; E. Majewski, Wisła XVI. 
468; Tenże, Książka 1902, 112-113. 

6471. Grimm Jakob und Wilhelm. Kin- 
der- und Hausmarchen gesammelt von 
den Briidern... Mit 12 Bildern von Lud- 
wig Richter. Fiir die polnische Schulju- 
gend erlautert von Prof. Dr. Karl Zaga- 
jewski. Lwów 1910, 8«. s. 130. 

6472. Grimmowie Jakób i Wilhelm. 
Baśnie dla dzieci i młodzieży. Według 
oryginału niemieckiego opracowała C. 
Niewiadomska. Warszawa 1895, 8°, s. 
283, z 16 ryc. w tekście. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła VIII, 863. 

6473. — Bajki domowe i dziecinne, ze- 
biane przez... przełożyła Zofia A. Kower- 
ska. Cz. I. Warszawa 1896, 8», s. 487 + 
3 nlb. ; cz. II. Warszawa 1896, 8o, s. 457 
-f- 5 kart nlczb. 

6474. Grabowski Bronisław. Dra. Će- 
neka Zibrta staroczeskie zwyczaje doro- 
czne, przesądy, uroczystości, zabawy lu- 
dowe, o ile opowiadają o nich pamiętni- 
ki piśmiennicze aż po nasz wiek. Praga 
1889, 80, s. 297 (Dokładne streszczenie 
tegoż dzieła, zob. Wisła IV, 695 i n ). 

6475. Karadżicz Wuk. Pieśni serbskie. b 286 Franciszek Gawelek Przekład Izydora Kopernickiego. Wisła 
XIV. 321, 447, 645; XV, 695. 

6476. Kraków i jego okolice. Rozmgiw. 
1817, 65, 73, 86 (Przekład z niemieckiego 
przez niewiadomego autora). 

6477. Krdl Józef. Najnowsze kierunki 
badań mitologicznych. Streścił z czasop. 
czeskiego »Listy filologickś« z lat 1898 
i 1900 Jan Karłowicz. Wisła XV, 680, 
669. 

6478. Krauss Fr., Dr. Gonitwy ślubne 
u Słowian południowych (Z niem. tłu- 
maczył Br. Grabowski). Wisła IV, 112 
i nast. 

6479. — Powrót umarłych na .świat. 
Studyum z wiary ludowej południowo 
słowiańskiej. Z niem. na j. polski prze- 
łożył J. Karłowicz. Wisła IV, 657 i n. 

6480. — Ludoznawstwo w latach 1897 
-1902. Streścił Z. D. Wisła XIX, 73. 

• 6481. Krzywicki Ludwik. Antropolo- 
gia Tylora, wydana w Londynie 1881. 
Wisła II, 198 i n. 

6482. Lang A. Początek nazwisk i wie- 
rzeń totemowych. Z angielskiego na j. 
polski przełożyła Z. A. Kowerska. Wisła 
XVIII, 471-509. 

6483. Lippert A. Jak się ludzie nauczyli 
gotować. Przekład z niemieckiego. War- 
szawa 1902, 8», s. 31. 

Hec. J. F. Gajsler, Wisła XVI, 661; 
Tenże, Książka 1902, 300. 

6484. Lubbock John Wiliam. Początki 
cywilizacyi, stan pierwotny człowie- 
ka i obyczaje dzikich współczesnych. 
Tłumaczenie z francuskiego przekła- 
du Barbiera przez B Z. Warszawa 
1873, tomów 3, w 16-ce, s. 152, 170 
i 163. 

6485. Morgan Lady. O obyczajach 
Francuzów, z podróży Lady Morgan. 
Pam. Warsz. 1821, I (XIX), s. 284, 
443. 

6486. — H. Levis. Społeczeństwo pier- 
wotne, czyli badanie kolei postępu ludz- 
kiego od dzikości, przez barbarzyństwo 
do cywilizacyi. Przekład A. B. (Objaśnie- nie i uzupełnienie Marksa-Engelsa). War- 
szawa 1887, 80, s. 627. 

Hec. I. K. Dworzak, Bibl. Warsz. 1889, 
I, 121; Krzywicki L., At, 1887, III, 369; 
K. W., Niwa 1887, II, 303-305; Anczyc 
Wł. L., Kraj 1888, I, nr. 8-11 (doda- 
tek). 

6487. Moszkow W. Słów kilka o je- 
dnym z międzynarodowych ubiorów gło- 
wy kobiet. Z rosyjskiego na j. polski 
przełożył B. W. Korotyński. Wisła XI, 
316, 493, 761. 

6488. Niederle Lubor. Szkic dziejów 
antropologii. Wisła IV, 389 (Z czeskiego 
przełożył St. Ciszewski). 

6489. D'Omalius J. J. O rasach ludz- 
kich czyli zasady etnografii, przez... Prze- 
kład z francuskiego W. P. Wilno 1852, 
12-ka, s. XXXVI + 138 (z 2 tabl. rycin 
kolor.). 

6490. Peschel Oskar. Vólkerkunde. Leip- 
zig 1874. Na j. polski przełożył Dr. T. 
Wisłocki p. t. »Nauka o ludach*. War- 
szawa 1876, 80, 2 k., s. IV, 643, VIII. 

6491. Platz, ks. Der Mensch. Wurz- 
burg 1888 (po pol. Człowiek, jego pocho- 
dzenie, rasy i dawność, przełożył Jurkie- 
wicz K., Warsz. 1892). 

6492. Poetyczne poglądy Słowian na 
przyrodę. I. Rusałki (tłum. z rosyjskiego). 
Bluszcz 1871, 256, 266. 

6493. PoIivka J. Doktor wszystkowiedz. 
Ze studyów powiastkowych (Wzmianki 
i o polsk.). Z czeskiego przełożył J. Kar- 
łowicz. Wisła XI, 53. 299. 

6494. — Pohadkoslovnć studie. (Studya 
nad baśniami). Praga 1904, s. 212, (Od- 
bitka z X t. czasop. »Narodopisny Sbor- 
nik Ćeskoslovansky«). Streszczenie, zob. 
Wisła XIX, 107. 

6495. Porębo wicz Edward, Dr. Z poe- 
zyi ludowej duńsko-norweskiej (Przekła- 
dy). Chimera 1901, styczeń. 

Rec. M. Massonius, Książka 1901, s. 
118. 

6496. — Pieśni ludowe celtyckie, ger- 
mańskie, romańskie, spolszczył... Lwów Bibliografia ludoznawstwa 237 1909. 8», s. XXXVII + 192, z ryc. i nut. 
w tekście. 

Rec. Boi. Leśmian, Kur. Warsz. 1909, 
nr. 332; A. Fischer, Lud XV, 36—52; J., 
Na ziemi naszej 1909. nr. 5. 

6497. Ritter z Kitterberku Ludwik. 
Myśl o śpiewie słowiańskim. Przełoży! 
z czeskiego Alojzy Kuczyński. Bibl. Warsz. 
1847, L 306. 

6498. Rożniecki Stanisław. Duńskie po- 
dania ludowe o Polakach. Przekład J. 
Zakrzewskiego. Wisła XIII, 112. 

6499. Ruland Wilhelm. Legendy Nad- 
reńskie. Tłumaczyła z franc. Marya Mil- 
k uszyć. Warszawa 1895, 16-ka, s. 94 i 1 
ni., z rys. 

Rec. H. Ix)paciński. Wisła IX, 427. 

6500. De Schoulz-Adajewska Ella. Ko- 
łysanka ludowa. Przełożył z franc. na j. 
polski J. Karłowicz i podał wiadomości 
o kołysankach polskich. Wisła VIII, 
824. 

6501. Seignobos. Historya cywilizacyi, 
przełożył z francuskiego Adolf Dygasiń- 
ski. Warszawa 1888, 8». s. 816. 

6502. Siemieriski Lucyan. Piosennik 
ludów. Zeszyt I. Pieśni bretońskie. Prze- 
łożył L. Ś. Poznań 1842, S\ s. 96. 

6503. — Zeszyt II. Pieśni skandynaw- 
skie. Przdożył L. S. Poznań 1843, 8^, 
s. 96. 

6504. Spencer. Instytucye obrzędowe. 
Z drugiego wydania na j. polski przeło- 
żył J. K. Potocki. Warsz. 1890, 8°, s. 206. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła IV, 927. 

6505. Sumcow Mikołaj. Pieczenie chle- 
ba. Starodawne sposoby przyrządzania 
chleba. Przetłumaczył na j. polski J. Kar- 
łow^icz (Autor traktuje ogólnie o sposo- 
bach przyrządzania pożywienia u różnych 
narodów). Wisła IV, 639 (Przyczynek do 
tegoż artykułu, tamże IV, s. 873). 

6506. — Boginki i mamuny. Przełożył 
B. G. Wisła V, 572 i n. 

6507. Święcicki Andrzej. Topograficzny 
opis Mazowsza. Z języka łacińskiego na 
polski przełożył, objaśnił i życiorys au- tora dodał Wł. Smoleński. Kwart. Kło- 
sów t. II. 

6508. Szafarzyk P. Starożytności sło- 
wiańskie. Z czesk. na j. polski przełożył 
H. N. Bońkowski. Poznań 1841. T. I, 8", 
s. 742; t. II, 8«, s. 788. Dodatki s. 41. 

Rec. A. S., Dzień. Nar. 1842; Bibl. 
Warsz. 1841, 111,195-197; Tyg. lit. 1840, 
283; 1841. 206, 218. 

6509. Szukiewicz Aleksander, zob. Cze- 
lakowski. 

6510. Toeppen M., Dr. Wierzenia ma- 
zurskie, z dodatkiem, zawierającym klech- 
dy i baśnie Mazurów... podał. Z II wyd. 
pomnożonego licznymi uzupełnieniami 
i dodatkiem przełożyła Eugenia Piltzów- 
na. Warszawa 1894. 8o, s. 183. (Odbitka 
z VI i VII t. Wisły.) 

Rec. L., Tyg. ill. 1894, s. 96; Dr. M. 
Udziela, Kwart. hist. IX, 56. 

6511. Thomas N. W. Kwestyonaryusz 
o zabobonach przywiązanych do zwie- 
rząt. Wisła XIV, 682 (tłum. z angiel- 
skiego). 

6512. Ty lor E. B. O metodzie badań 
rozwoju instytucyi w zastosowaniu do 
praw małżeństwa i pochodzenia. Z an- 
gielskiego na j. polski przełożyła A. Bą- 
kowska. Wisła III, 614—641. 

6513. — Antropologia, wstęp do ba- 
dania człowieka i cywilizacyi, przetłuma- 
czyła z ang. Aleksandra Bąkowska. War- 
szawa 1889, 8<>, s. XI, 413, 1 ni. i II, z rys. 
Toż, wyd. wznowione, Warszawa 1902, 
8«, s. 446. 

6514. — Cywilizacya pierwotna, bada- 
nia rozwoju mitologii, filozofii, wiary, 
mowy, sztuki i zwyczajów, przez... prof. 
antrop. na Uniwers. Oxfordzkim, prze- 
kład z 3-go wyd. angielsk. z r. 1891 Z. 
A. Kowerskiej, ze wstępem i dodatkami, 
dotyczącymi rzeczy słowiańskich a zwła- 
szcza polskich, oraz życiorysem autora 
przez Jana Karłowicza. Warszawa 1896, 
8". s. IV i 433, z portret, autora. T. II, 
tamże 1898, 8*. s. III, 416 i 1 ni. 

6515. Umiński W. Dzicy mieszkańcy 238 Franciszek Gawełek Australii, ich sposób życia, broń, narzę- 
dzia, zwyczaje, obyczaje, urządzenia i t. d. 
podług opowiadań podróżników. War- 
szawa 1898, 80, s. 79 i 1 ni., z mapą i ry- 
cinami w tekście. 

6516. O upiorach. (Z Revue Encyclo- 
pediąue). Wanda 1^21, II, 8-12. 

65 IT. Weryho Władysław. Podania Ło- tewskie spisane i przełożone, przez... War- 
szawa 1H92. 

6518. Zienkiewicz łlomuald. Pieśni lu- 
du zebrane w Pińszczyźnie i przełożone, 
przez .. At. 1847, IV, 146. 

Kec. K. W. Wójcicki, Bibl. Warsz. 1851' 
IV, 356. XV. 

Ogólne. 

Materyały etnograficzne o treści mieszanej (Ogólna charaktery- 
styka ludności pewnych okolic, zwyczaje, wierzenia, stroje, zabawy, 
przysłowia, podania i t. p.; wszystko najczęściej w jednym ustępie). 6519. A, Opisanie m. Rogoźna. Przyj, 
ludu 1837, I, 147 (z ryc). 

6520. Alwernia, zob. Schneider: mia- 
sta i miasteczka... 

6521. Anczyc Wł. L. Ogrodnicy — 
Świątniczanie — Prądniczanie. Tyg. ill. 
1862, V, 136, 143, 144. 

6522. — Zakopane i lud podhalskł. Tyg. 
ill. 1874, XIV, 27, 40. 

6523 Andriolli E. Listy do Adama 
Pługa z przejażdżki po kraju, pisane i il- 
lustrowane. Kłosy 1887, II, 40, 56, 72, 92, 
104. 

6524. Andrychów, zob. Schneider, Mia- 
sta i miasteczka... 

6525. B. I. Z Cieszyńskiego (Szkic z po- 
dróży po kraju rodzinnym, zawierający 
krótki opis polskiej części Śląska Austryac- 
kiego). Bibl. Warsz. 1884, II, 265 i 406. 

6526 B. 01. Bolmin. Tyg. ill. 1877, III, 
247 (z ryc). 

6527. Babiogórcy, zob. Pol. 

6528. Bąk Jan, ks. Krótki opis Czernie- 
jewa. Gniezno 1904, 8», s. 8. 

6529. Balice, zob. Schneider, Miasta 
i miasteczka... 

6530. Balirtski Michał i Lipiriski Ty- 
mot. Starożytna Polska pod względem 
historycznym, jeograficznym i statysty- 
cznym opisana. Tomów 3 w 4 częściach. Warszawa 1843— 1850, 8«, 1. 1, s. 723 i IV; 
t. II. s. 724-1431 i VIII; t. III. s. 866 
XXV i II; z mapą Polski. 

6531. Bałucki Michał. Podróż w Tatry. 
Opiek. dom. 1865, s. 18, 26, 34, 42, 70, 77, 
84. 

6532. Bandtkie J Mieszkance w górach 
śląskich. Pam. Warsz. 1809, I— III. 

6533. Barącz Sadok, ks. Wiadomość 
o Ponikowicy Małej. Warta 1886, nr. 
616-621 (i odbitka, Poznań 1886, 8», s. 
34). 

Hec. L. Dziedzicki, Kwart, hist. I, 288. 

6534. Bartkiewicz. Górny Śląsk. Tyg. 
ill. 1866, XIV, 112, 125, 

6535. Bartoszewicz J. Mazowsze, Ma- 
zury. Kai. Ungra 1866, 97. 

6536. Baworów, zob. Schneider, Mia- 
sta i miasteczka... Zob l'rzyłęcki. 

6537. Ziemia Bełzka. Nowiny 1855, 14, 
67. 

6538. Listy z pod Niskiego Beskidu. 
(Krosno). Gaz. warsz. 1853, nr. 114, 116, 
118, 122, 124. 

6539. Beyer M. Żarki. Kur. Warsz. 
1851, nr. 214. 

6540. Biecz. Przyj, ludu 1837, II, 345. 

6541. Bielowski August. Rzeszów i jego 
okolice. Alb. pog. 1844, 1. 

6542. Bobowa, zob. Moraw ski. Obrazy Bibliografia ludoznawstwa 239 654S. Bobrowniki. Kłosy I, 229. 

6544. Bochnia, zob. Wycieczka po Ga- 
licyi. 

6545. Boguclci Wadaw Juliusz. Powiat 
Szczuczyński. Dod. do Przegl. Tyg. 1892, 
II, 1 (Z mapką). 

6546. Bojko Jakób. Nieco o mojej wio- 
sce rodzinnej (Gręboszów, w pow. Dą- 
browskim). Tydzień XI, 12 (z ryc). 

6547. — Pod trzeciego króla. Tydzień 
XIII, 10, 22, 36, 47, 55, 62, 71, 84, 93. 102, 
109, 175, 186, 194, 203, 210. 216, 225, 229. 

6548. Le Bon Gustaw, Dr. Francuz 
w Tatrach. Wycieczka antropologiczna 
w r. 1879. Wędrowiec 1887, s. 179, 191, 
197, 215, 227, 234. 

6549. Bronimirski J. Spostrzeżenia 
i uwagi nad bogactwem i charakterem 
narodowym w Król. Polsk.Warszawa 1817. 

6550 Brykczyński A., ks. Wycieczka 
na Kurpie. Bies. lit. 1892, nr. 6 — 8. 

6551. Wrażenia z podróży do Brzezia. 
(Powierzchowność miasteczka, charakte- 
rystyka mieszkańców). Tydz. Piotrk. 1903, 
nr. 48—49. 

6552. Bulewska. Z Ciechanowskiego. 
Wędrowiec 1883, II, 482. 

6553. Buls Karol. Z Tatr. Pamttrz. 
VIII, 30. 

6554. Bursztyn miasto w Galicyi. Przyj, 
ludu 1841, II, 348. 

6555. Bylicka Z. Rzut oka na naszą 
wieś. sDobra gospodyni* 190;^ nr. 45, 48. 

6556. Cejnowa St. FI., Dr. Trze rospra- 
ve przez Stanjslawa. woros Kile słov wo 
Kaszebach e jich zemji przez Wójkausena. 
Kraków 1850, 8\ s. 61, z ryc. 

6557. — Wójkasena Kile sIov wo Ka- 
szebach e jich zemji. Tudzież rzecz o ję- 
zyku kaszubskim ze zdania sprawy Prajsa. 
Kraków 1850, 12-ka, s. 36. 

6558. Chamiec Ksawery. Nowy przy- 
czynek do taternictwa {Omawia artykuł 
B. Strassburgera, »Die hohe Tatra*). Wi- 
sła XII, 65. 

6559. Chełchowski Stanisław. Mate- ryaly do etnografii z okolic Przasnysza. 
Wisła II, 122. 

6560. Chłopi mazowieccy w lesie. Przyj, 
ludu 1836, I. 26. 

6561. - w Polsce. Przyj, ludu 1837, II, 
262, 278, 286, 291. 

6562. — polscy w XV i XVI wieku. 
I. Stosunki chłopów z dziedzicem. Gazc. 
1838, nr. 2268; II. Dom chłopski. Tamże 
18.38, 2269; III. Wesele. Tamże 1838, 2270; 
IV. Pokarmy i napoje. Tamże 1838, nr. 
2270, s. 3; V. Ubiory. Tamże 1838, nr. 
2270, s. 4; VI. Goście. Tamże 1838, nr. 
2270, s. 4; VII. Obchody uroczyste. Tam- 
że 1838, nr. 2282, s. 3; VIII. Czeladź. 
Tamże 1838, nr. 2282. s. 4. 

6563. Chłopicki E. Kartki z teki po- 
dróżnej. Kłosy IX, 316. 332. 350, 391, 403; 
X. 7. 

6564. — Wiosenna wycieczka w Czer- 
skie. Kłosy XIII, 248, 262. 311, 341, 402. 

6565. — Częstochowskie strony. Tyg. 
ill. 1874, XIV, 74, 86, 102, 116, 131. 150, 
184, 200 (24 rys.). 

6566. Chodyiiski Adam. Kokanin (miej- 
scowość odległa o 4 wiorsty od Kalisza). 
KaHszanin 1890, nr. 59 i 60. 

6567. Chr. J. Jeżów i okolice. Wędro- 
wiec 1883, I, 385, 403. 

6568 Chrzanów i Chrzanowianie. Dzień. 
Warsz. 1855, nr. 29. 

6569. Chrzanowski Bernard. Na ka- 
szubskim brzegu. Poznań 1910, s. 106 -|- 
III, z 6 krajobrazami i mapą. 

Rec. T-t, Ziemia 1910, 416. 

6570. Ciechomska W. Bogumiła. Ma- 
zury z pod Kamienia. Wisła XV, 411. 

6571. Cięszkowice, zob. Morawski, 
Obrazy. 

6572. Cisek Marceli. Materyały etno- 
graficzne z miasteczka Zołyni w pow. 
Przemjskiem. Zb. XIII, 55. 

6573. Ćwierciakiewicz Luc. Zakopa- 
ne. Bluszcz 1874, 222. 

6574. — Szczawnica. Bluszcz 1875, s. 
214. 240 Franciszek Gawelek 6676. Czacki T. O odmianie charakte- 
ru w narodzie. Or. 1842. 

6676. Czajewski Wiktor. Kaszubi, kil- 
ka słów o ich życiu i poezyi. Odbitka 
z Tyg. mód i powieści. Warszawa 1883, 
80, s. 42. 

6677. — Kurpie. Przew. bibliograf.-ar- 
cheol. z r. 1881, XII, i Tyg. ill. 1884, II. 

6578. Czarnków nad Notecią. Przyj, 
ludu 1835, I, 108; 1836, I, 43, 50. 

6579. Czchów. Tamże 1840, II, 308 
(z ryc). 

6580. Czorsztyn. Tamże 18H5, I, 109. 
6681. D. Wspomnienia z wędrówki po 

kraju. Falenty, Radziejowice, Rawa. Pam. 
Warsz. 1841, III, 117-133. 

6582. D. W. Wycieczka do Płocka. 
Wędrowiec 1883, 1, 226, 258, 306. 

6583. Danielewski Ignacy. Prusy Za- 
chodnie. Kraj i ludzie, dziś i dawniej. 
Wędrowiec 1 897, 125, 155, 274, 296, 814, 325. 

6584. Wieś Danków, w woj. Kaliskiem, 
pow. i obwodzie Wieluńskim. Lwowia- 
nin 1837, II, 14. 

6585. Deotyma. Wrażenia z Karpat. 
Gaz. Warsz. 1860, nr. 311, 340. 

6586. — Wycieczka do Gdańska (Au- 
torka podaje kilka charakterystycznych 
rysów Kaszubów i przytacza ich pieśni. 
Tyg. ill. 1861, t. IV, s. 133, 139, 146,155, 
168, 176. 187, 203, 208, 222, 230. 

6587. Derdowski H. O Kaszubach. 
Przegi. polsk. 1883, I. 360—281. 

6588. Dobrowolski A. Lud hrubieszow- 
ski. Lud 1895, 157, 207, 244. 

6589. Dolina Biały. Czas 1874, nr. 94. 

6590. Doliwa. Ciechocinek. Wędrowiec 
1900, II, 645 (z ryc). 

6591. Donimirski Antoni, Dr. O Ka- 
szubach, dwa odczyty publiczne. Niwa 
1889, s. 161-163, 183-185,201-202,215 
-217, 232- 233, 243-245. 

6592. Drabim, zob. Raczyński. 

6593. Drużba Ksawery. Proszowiacy. 
Opiek. dom. 1869, s. 293 (z ryc). 

6594. Dukla. Przyj, ludu 1841, II, 220 
(z ryc). 6595. Duszyriski, ks. Rajbrot, wieś 
w powiecie Bocheńskim. Skreślił według 
źródeł prawdziwych. Krakus 1894, nr. 5, 
s. 3-6; nr. 6, s. 9. 

6596. E. Szkice karpackie. I. Górale 
w Tatrach. Sobótka 1869, 68. 

6597. Eliasz Walery (Radzikowski). 
Szkice z podróży w Tatry. Kraków 1874, 
80, 1 karta tytułowa, s. IV i 282 z 4 mie- 
dziorytami i litografowaną tabelą. 

6598. — Obrazek z podróży w Tatry, 
przez... Kraków 1875, w 12-ce, s. 42. 

6599. Estery mogiła. Przyj, ludu 1840, 
I, 137 (Wzmianki o Łobzowianach). 

6600. F. Ł. Kalwarya Pacławska. 
Dodtplgw. V, 125. 

6601. Flatt Oskar. Góra Świętokrzyska, 
ustęp z notatek podróżnych. Księga świa- 
ta 1855, s. 197-205. 

6602. — Wspomnienia z przejażdżki 
w Lubelskie. Tamże 1855, 325-334, 357 

-369. 

6603. Franko Iwan. Wieś Dobrowlany. 
Głos (Warszawa) 1890, nr. 86. 

6604. Fudalewski Wład., ks. Miasto 
Opatów, podług miejscowych źródeł i po- 
dań opisał... k. Św. t. prałat kolegiaty 
opatowskiej, dziekan dekanatu. Warsza- 
wa 1895, 8", 118 i 1 ni., z ryciną. 

6605. G. J. Górale. Hozmglw. 1840, s. 
358. 

6606. Galasiewicz I. K. Wiejski świa- 
tek. Luźne szkice z Krakowskiego, ze- 
brał... Wędrowiec 1884, s. 217, 231, 242, 
255, 267, 279, 292, H04. 

6607. Gawarecki H. O Kurpiach. Pam. 
płocki 1831. s. 60 

6608. - Rogoźno. Magp. VI, 411. 

6609. - Mazury. Przyj, dzieci 1862, 34. 
(z ryc). 

6610. Gawełek Franciszek. Z Jaworza 
na Śląsku Austryackim. Lud XV, 69 — 91 
(z illusti'.). 

Rec. Zaranie Śląskie rok II, zesz. 3, s. 
136. 

6611. Gerson Wojciech. Powiśle. Szki- 
ce piórem i ołówkiem kreślone. Tyg. Bibliografia ludoztiawsiwa 241 powsz. 1885, s. 359, 373, 395, 455, 487, 
524, 555, 571, 587, 603, 683, 700, 715, 734, 
785, 799 (z Tyc). 

6612. Gidle, wieś i kościół parafialny. 
Kłosy II, 412. 

6613. Giecz. Przyj, ludu 1837, II, 236 
(z ryci 

6614 Giegużyiiski H. Liszkowo. Kłosy 
VII. 283, 346. 

6615. Gliński K. Wspomnienie Tatrów. 
Warszawa 1891, 8o, s. 82. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła IV, 940. 

6616. Gloger Zygmunt. Kujawiacy. 
Tyg. ilł. 1H68, II, 15 (z 2 lys.). 

6617. — Dawna ziemia Bielska i jej 
cząstkowa szlachta. Warszawa 1873, 8<*^ 
s. 18 'Odbitka z Bibl. Warsz.). 

6618. — Dawna ziemia Łomżyńska. War- 
szawa 1876, 8°, s. 20. 

6619. — Dawna ziemia Chełmska. Tyg. 
ill. 1909, II, 538. 

6G20. — Kilka wiadomości o szlachcie 
zagonowej mazowieckiej i podlaskiej. Ni- 
wa 1H78, II. 489-503. 

6621. - Z notat. Kur. Warsz. 1 878, nr. 206. 

6622. — Z życia wiejskiego. Tamie 188i, 
nr. 1. 

6623. — Glogerówka Jeżewska. Tamże 
1890, nr. 67. 

6624. — Skarbiec strzechy naszej, z mu- 
zyką, harmonizowaną przez M... Kraków 
1894, 8°, s. 358. 

(isa. całość złożyły się: I. Opis wsi ideal- 
nej; II. Zwyczaje i pieśni doroczne; III. 
Gody weselne; IV. Pieśni i piosnki; V. 
Baśnie i powieści; VI. Przypowiaski żar- 
tobliwe; VII. Przysłowia, przestrogi i wy- 
rażenia; VIII. Zagadki; IX. Gry i zaba- 
wy. Ok. 60 melod.). 

Rec. Z., Prawda 1896, 272; I. M., Bluszcz 
1896, 61; J. Karłowicz, Wiała IX, 202. 

6625. — Na falach Wisły. Wspomnie- 
nie. Kur. Warsz. 1898, nr. 13.S— 136. 

6626. Gluziński .1. Włościanie z okolic 
Zamościa i Hrubieszowa. Dzień, warsz. 
1853, nr. 151. 

6627. Głąbiriski Stanisław^ Ludność 

Bibliografia ludoznawstwa. polska na Śląkn (Odczyt). Wędrowiec 1882, 
I, 276, 291, 3U6, 321. 

6628. Gniewosz Marek. Z chaty. Wieś 
ill. 1910, zesz. 4, s. 33-35; zesz, 6, s. 29 
-31; zesz. 8, s. 28—30; zesz. 10, s. 26 — 
28 (charakteryzuje chłopa). 

6629 Gołańcz, zob. Raczyński, nr. 6896. 

6630.Gołuchów,zob.Raczyń»ki,nr.6896. 

6631. Gołębiowski H., ks. Obrazki ry- 
backie Warszawa 1888. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła IV, 260. 

6632. — Łukasz. Opis Województwa 
Krakowskiego. Kalend, nowy, polityczny 
warszawski na rok 1827, wyd. Netto. 

6633. — Opis Województwa Płockiego. 
Tamże 1828. 

6634. Gomulicki W. Sandomierz i Śan- 
domierzanie. Kur. codz. 1884, nr. 219, 
220, 222. 

6635. Gonet Szymon. Rozmaitości lu- 
doznawcze ze Suchej (powiat Żywiec). 
Lud XIV, 368. 

6636. Gopło i jego okolice. Przyj, ludu 
1839, n, 401, 414 (z ryc). 

6637. O góralach z Wadowickiego. 
Tyg. wiejsk. 1848, nr. 5. 

6638. Górale od Pienin, Krościenka, 
Łącka, zob. Pol, nr. 6877. 

6639. Górale tatrzańscy. Dodtpglw. VII, 
43, 51; Powsz. pam. nauk i um. Zienko- 
wicza, t. II, (1835>, 369; Rozm. w. I, 80; 
Przyj, ludu 1834, II, 325; Rok 1844, 1; 
Przyj, ludu 1846, II, 83; Kmiotek 1867, 
227; Gwiazda 1876, 138. 

6640. Gorlice, zob. Morawski, Obrazy, 
nr. 6815. 

6641. Gostyń. Przyj, ludu 1839, II, 
209. 222. 

6642. Goszczyński Seweryn. Tarnow- 
skie. Wieś Mikołajowice. Dzień, podróży 
s. 3 — 9. Tarnów, Wojnicz, okolica. Tam- 
że s. 11—16. Słówko o ludzie Tarnow- 
skim. Tamże s. 16-21. 

6643. — Droga do Nowego Targu. Lu- 
sławice. Zakliczyn. Bruśnik. Paleśnica. 
Sącz Nowy i Stary. Kasperek. Jazowsko. 
Łącko. Pogranicze górali białych i czar- 

31 242 Franciszek Gawelek nych. Krościenko. Pieniny. Czorszljn 
Wie.ś Łopuszna. Dzień, podró/.y s. 31 — 
47 i 54-58. 

6644. Goszczyński Seweryn. Podhala- 
nie, lud. Dzień, podróży s. 104—121. 

6645. Grąbczewski A. Chmielnik. Wę- 
drowiec 1883, II, 644. 

6646. Grabiński St. Ludność pohka 
na Śląsku. Wędrowiec 1881, I, 86 i n. 

6647 Grabowski Ambroży. Wspomnie- 
niu. Wydal Dr. St. Estreicher. Kraków 
1909, 8°, T. I, s. XLVII + 344, t. II, s. 
417 (z ryc.) 'Zawierają dużo materya- 
lów ludoznawczych). 

6648. — Historyczny opis miasta Kra- 
kowa i jego okolic, z rycinami. Kraków 
1822, 80, karta 1, s. 827, 4 i 13 rycin szty- 
chowanych. 

6649. — Kraków i jego okolice, opisał 
historycznie... W^ydanie drugie. Kraków 
1830, 8», k. 3, s. 432, k. 1 i 19 rycin. 

6650. — Toż, wyd. trzecie 1836, 8«, s. 
IV i 391. 

6651. — Toż, wyd. czwarte 1844, 8", s. 
570, k. 3. 

6652. — Toż, wyd. piąte, znacznie po- 
większone, z 57 drzeworyt., widok, i pla- 
nem m. Lipsk 1866, 8«, s. XI i 430. 

Rec. Czas 1866, nr. 29. 

6653. — Kraków i jego okolice. Opisał 
historycznie... b. sędzia pokoju m. Kra- 
kowa. Wydanie szóste, znacznym przy- 
czynkiem wiadomości rozszerzone, z 57 
drzeworytami. Kraków 1900, 8-ka mn., 
s. XI, 421. 

6654. Grajnert J. Wycieczka na Pod- 
lasie. Bibl. Warsz. 1857, IV, 53. 

6655. — O Kaszubach. Czyt. niedz. 1863, 
429, 437. 

6656. — Zapiski etnograficzne z okolic 
Wielunia i Radomska. Zb. IV, 185—261. 

Rec. Archiv 1882, VI, 416. 

6657. — Notatki o wsi Topoli (pow. Łę- 
czycki, gub Kaliska). Wisła XVII, 650. 

6658. Gralewski Mateusz. Wycieczka 
do Rakszawy. Ruch. lit. 1876, II, 171- 
172. 6659. Grocliowski Wojciech. Kurpie. 
Tyg. iii. 1870, VI, 41 (z 2 rys.). 

6660. Gruszecki A. Na Górnym Ślą- 
sku (Sosnowiec, Bytom, Opole). Kur. 
W:irsz. 1897, nr. 168 i nast. 

6661. Grybów, zob. Morawski, Obra- 
zy, ni-. 6815. 

6662. Grzegorzewski J. Odwiedziny 
u chłopa polskiego na Śląsku. Kraj 1884, 
nr. 23. 

6663. Grzymałów, zob. Przyłęcki, nr. 
6890. 

6664. Gustawicz Bronisław. Kilka 
wspomnień z Tatr. Wędrowiec 1H79, II, 
151,168,182,197,221,228,252, 263, 28H,309. 

6665. — Wycieczka w Czor.sztyńskie. 
Warszawa 1881, 8°, s. 271. 

Rec. R. B., Niwa XX, 65; J.Karłowicz, 
Prawda 1881, s. 246-247. 

6666. — O ludzie podduklańskim w o- 
gólności a Iwoniczanach w szczególności. 
Lwów 1901, 80, 146 i IV (odbitka z Ludu 
VI i VII). 

Rec. H. Ułaszyn, Książka 1902, 113; St 
Zdziarski, Wisła XV, 517. 

6667. — O góralach podbabiogórskich. 
Wrażenia i spostrzeżenia ludoznawcze. 
Lud XII, 3. 

6668. H. F. Biecz. Przyj, ludu 1842, I, 
120 (z ryc). 

6669. H. J. Czem jest lud wiejski. Tydz. 
Piotrk. XVII, 13. 

6670. Hąć Andrzej. Wieś Cieszęcin, szkic 
opisowy. Tydz. Piotr. 1903, nr. 354. 

6671. Hoff Bogumił. Początki Wisły 
i Wiślanie. Wędrowiec 1887—1888. nr. 
49-21. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła II, 412. 

6672. J. K. Bodzentyn. Wędrowiec 1902, 
I, 134 (z ryc). 

6673. J. M. Uwagi o Słowianach w IX, 
X i XI wieku. Przyj, ludu 1836, I, 93, 
100, 107 (z ryc). 

6674. — Kurpie. Czyt. niedz. 1857, 285. 

6675. J. V. L. Część dawnego woje- 
wództwa Łęczyckiego: Piątek, Ozorków, 
Parzęczeko, Kazimierz, Lutomiersk, Kon- Bibliosrrafia ludoznawstwa 243 stantynów, Aleksandrów, Zgierz, Stryków, 
Łagiewniki. Warszawa 1909, 80, s. 32. 

6676. Jabłonicy opis w powiecie Soko- 
łowskim. Gaz. Świąt. 1894, nr. 694. 

6677. Janów, zob. Przylęcki, nr. 6890. 

6678. Janowski Al. Okolice Warsza- 
wy. Ziemia 1910, 67-68. 

6679. Jabłonko wianie, zob. Pol, nr. 6877. 

6680 Jaskółka. Z gór, listy do przy- 
jaciółki. Tvg. ill. 1870, VI, 84, 140, 256. 
298; 1871. VIII, 97, 124, 140, 160. 

6681. J(askulski) F. L. Pasterze na 
Bachorzy. Sielanki kujawskie. Warszawa 
1827. 

6682. Jeleńska E. Kalwarya. Tyg. ill. 
1901, nr. 14 i nast. 

6683. Do Jasnejgóry pielgrzymka. 
Przjj. ludu 1847, I, 114, 126, 130, 146 
(z ryc). 

6684. Jelinek Ed. Zapomemity kout 
slovansky. Nekolik pronich pohedu do 
kaśubskeho Pomofi. Praga 1894, 80i 
s. 98. 

Rec. Br. Chlebowski, Wisła 1895, 420- 
426; Ramult St., Tydzień 1894, s. 83 (opis 
wsi, zwycz., wierzeń i t. d.). 

6685. Jastrzębowski Szczęsny. Notatki 
etnograficzne ze wsi Krzywowola w gub. 
Lubelskiej. Wisła VI. 851. 

6686. Józef z Bochni (Chmielewski). 
O góralach naszych w ogólności. Wło- 
ścianin 1870, s. 60-61, 71-73 (z ryc). 

6687. K. Czerniaków. Przyj, ludu 1839, 
II, 217 (z ryc). 

6688. K... Kilka zarysów z życia ludu i 
wiejskiego. At. 1850, IV, 165. 

6689. K. H. 'O Kaszubach. Bies. liter. 
XLVII, 298. 

6690. K. J. Wieś Bronowice w Sando- 
mierskiem. Przegln. 1844, IV, 165. 

6691. K. M. Ułamek z podróży malow- 
niczej po Wielkiej Polsce. Przyj, ludu 
1838, I, 107, 123 

6692. — Z Górnego Śląska. Dzienp. 
1864, nr. 279. 

6693. Kalicki B. i Hytrek A. Górny 
Śląsk pod względem obyczajów, języka i usposobienia ludności. Przegl. p. 1879, 
III, 291-319; IV, 4&-69. 

6694. Karol z Myślenic. Sosnowianie. 
Przegląd lit.-art. (Kraków) 1884. 

6695. Kartki z okolicy Piotrkowa. Tydz. 
Piortk. XVII, 47. 

6696. Kasprowicz Jan. Nasz lud. Ku- 
ryer lwowski 1896, nr. 32. 

6697. Kaszewski H. Nowa Aleksan- 
drya. Kłosy XXXVII, 263 (z ryc). 

6698. W Kaszubacłi. Dzień. pozn. 1872, 
nr. 33 i 34. 

6699. Wśród Kaszubów. Wrażenia 
z wycieczki. Tyg. ill. 1901, II, 730. 
(z ryc). 

6700. Kaszuby. Dzień. pozn. 1860, nr. 
44 — 46. 

6701. Kęczkowska Zofia. Ze śląskiej 
ziemi. Gaz. Kai. 1903, nr. 251—252. 

6702. Kętrzyński Wojciech. O Mazu- 
rach i zbiór pieśni gminnych ludu ma- 
zurskiego w Prusach Wschodnich. Poz- 
nań 1872, 80, s. 94 (Odb. z Tyg. Wielk.). 

6703. — Ludność polska w biskupstwie 
warmińskiem. At. 1879, II, 370—373. 

6704. — O ludności polskiej w Pru- 
siech niegdyś krzyżackich. Lwów 1882. 
Bibl. Ossolińskich, zesz. VII i VIII, s. 
XXIII, 653 i 1 ni., z trzema mapami Ił- 
tografowanemi. 

Rec. Altpreuss. Monatschrift. t. XX, s. 
374-380. przez S. Kujota; At. 1883, II, 
s. 376—386, przez A. Prochaskę; Bibl. 
Warsz. 1876, III, s. 480, przez F. Sulimir- 
skiego. 

6705. Kierski E. Mieszkańcy z okolic 
Pleszewa. Tyg. ill. 1862, VI, 160 (z illustr.). 

6706. Kirkor A. H. O pieuotnej Sło- 
wiańszczyźnie (pieśni, legendy i t. d.). Ni- 
wa 1875, VII. 

6707. Kisielewski Aleksander. Z Kra- 
kowa do Gdańska Wisłą. Wspomnienia 
z podróży. Cz. I. Brzegi Wisły od Kra- 
kowa do Sandomierza. Lwów 1869, 8", 
s. 85 (Przedruk z Opiekuna dzieci pol- 
skich). 

6708. — Toż, cz. II. Brzegi Wisły od 244 Franciszplł Gawelek Sandomierza do Gdańska. Lwów 1870, 
8°, s. 101 (z U drzewor. i 1 staloryt). 

6709. Kisielewski Aleksander. Z Kra- 
kowa do Gdańska. Wspomnienia z po- 
dróży. Cz. III. Wybrzeża Dunajca, Wi- 
słoki z Ropą i Sanu (Także p. t. Porze- 
cze Wisły). Lwów 1872, 8», s.lOC (z drze- 
woryt.). 

6710. Kliszczaki, zob. Pol, nr. 6877. 

6711. Kolberg Oskar. Proszowiacy. 
Kai. Jaworskiego 1869, 117-119 (z ryc). 

6712. — Kujawiacy. Tamże 1868, 
CXXXVIII— CXLI (z ryc). 

6713. — Ethnographisches aus Kra- 
kauer Gebiet. Mitteil. d. Wiener geogr. 
Ges. 1872, XV. 

67H. — Lud z okolic Poznania. Kłosy 
XIV, 323, 335 (z ryc). 

6715. Kołaczyce. Przyj, ludu 1839, I, 
108 (z ryc). 

6716. Kołodziejczyk Edmund. Z An- 
drychowa (Luźne notatki). Lud XVI, 79 
-86. 

6717. — Zwyczaje, obrządki, zagadki 
i pieśni ludu kaliskiego w okolicach Wie- 
lunia. Lud XV, 91. 

6718 Konarzewski W. Zakopane i Ta- 
try (Uwagi nad ludem tamtejszym). 
Tydz. Piotrk. 1901, nr. 20—21. 

6719. Konin, zob. Raczyński, nr. 6896- 

6720. Korosteszów. Przyj, ludu 184^2' 
II, 258 (z ryc). 

6721. Kościński Konstanty. Kilka słów 
o wsi Komorsku w pow. Świeckim w Pru- 
siech Zachodnich. Grudziądz 1896, 16 ka, 
s. 20. 

6722. Konopacki J. Widoki Łowicza. 
Tyg. ill. 1879, VII, 312. 

6723. Koskowski Bolesław. Powiat 
Hrubieszowski. Dod. do Przegl. Tyg. 
1892, II, Ub i n. (z ryc). 

6724 — Powiat Zamojski. Tamże 1893, 
I, 1 i n. 

6725. — Powiat Biłgorajski. Tamże 

1895, II, 117 i n. (z mapą). 

6726. — Powiat Krasno<5tHwski. Tamże 

1896, I, 140 i n. , 6727. Kozicki I., Dr., Z wycieczki na 

Śląsk. Kraków 1900, 8», s. 15 (Odbitka 
z Tyg. rolniczego). 

6728. Kozłowski Kornel. Pieśni, poda- 
nia, baśnie, zwyczaje i przesądy ludu 
z Mazowsza czerskiego, zebrał. . Bibl. 
Warsz. 1863, III, 70. 

6729. Koźmian Władysław. Kilka słów 
o mieszkańcach parafii Krzczonów w po- 
wiecie Lubelskim (Z materyałów nade- 
słanych na Wystawę rolniczo-przemy- 
słową w Lublinie 1901 r.). Wisła XVI, 
304 i n. (z ryc). 

6730. Koźmin, zob. Raczyński, nr. 6896. 
I 6731. Krakowiacy. Przyj, ludu 1835, 
T, 171 (z ryc). 

6732. Krakowiaki. Krakus, kal krak. 
na rok 1811; Rozm. wyd. przy Gazecie 
Lwowskiej 1817. 

6733. Króliriski Kazimierz. Naród pol- 
ski i jego ziemie, opisane dla ludu i mło- 
dzieży z rysunkami i obrazkami. Stani- 
sławów 1903, 8« mał., s. 45. 

6734. Krosno. Przyj, ludu 1838, I, 137. 

6735. Krosta. Land und Leute in Ma- 
suren, ein Beitrag zur Geogr. Preussens, 
Bericht iiber das Kneiphofische Stadt-Gy- 
mnasium. Konigsberg 1875. 

6736. Krotoszyn. Przyj, ludu 1848, II, 
308, 315, 331, 337, 354, 372, 382, 388 
(z ryc). 

67H7. Kruszwica. Przyj, ludu 1841, 
204; 1842, II, 216, 223, 225. 

6738. Krynicki K. Z wycieczek po kra- 
ju. I. Nowa Aleksandrya, Kazimierz, Wi- 
słą do Sandomierza. Sandomierz. Opa- 
tów. Z Ostrowca do Warszawy. Siedlce. 
Łuków. Kłosy 1887, I, 348, 363, 399; II, 
60, 76, 105, 124, 143, 150. 

6739. Krysiński A. Skierniewice. Wę- 
drowiec 1H83, II, 546, 564. 

6740. Krzywicki Ludwik. Kurpie. Bibl. 
Warsz. 1892, III, 527-528; IV, 61-97, 
349-385. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła VII. 186; Z. 
Daszyńska, Gaz. Pol. Warsz. 1893, nr 
243; Karłowicz, Kwart. hist. VIII, 90. Bibliograiiu ludoznawstwa 345 67il. Kuczborski A. Opis osady Hado- 
szyce w pow. Koneckim. Wędrowiec 
1879, I, s. 252. 

6742. O Kujawach i Kujawiakach. 
Wielkopolanin 1848. nr. 20, s. 72—75; 
Przyj, ludu 1836, I, 195; 1846, I, 155: 
Kfosy VIII, 181. 

6743. Kujot, ks. Pomorze polskie. Szkie 
geograficzno etnograficzny. Warta 1874, 
s. 312—321. 

6744. Kulikowska Marcelina Wraże- 
nia z wycieczki po Kaszubach. Kur. Lw. 
1909, nr. 291- 324. 

6745. Kunicki Leon. Krajowe obrazki 
i zarysy, skreślił... Wilno 1852, 12-ka, s. 
227. 

Rec. K. WI. Wójcicki, Bibl. Warsz. 
1852, III, 563. 

6746. Kuropatwiński F., ks. Przyczy 
nek etnograficzny z okolicy Radomia. 
Gaz. Rad. 1890, nr. 1. 

6747. Kurpie. Przyj, ludu 1836, I, 153; 
1846, I, 163. 

6748. Kurtaki, zob. Pol, nr. 6877. 

6749. L. Słowianie. Przyj, ludu 1840. 
II, 401. 

6750. Leśniowska. Myślenice. Kai. 
Wildta 1860, 12-19. 

6751. — Morawica. Tamże 1861. 

6752. Lesser H. Opis Łęczycy w gub. 
Kali.skiej. Gaz. Świąt. 1894, nr. 680. 

6753. Leżajsk. Prz\j. ludu 1842, I, 112 
(z ryc). 

6754. Lipnica, zob Wycieczka po Ga- 
licy i, nr. 7058. 

6755. Lud polski i jego siedziby na Ślą- 
sku pruskim. Czas 1855, nr. 154, 156, 
160, 162. 

6756. Łagęza Romuald. Z wędrówki 
po ziemi Chelmińsko-Michalowskiej. Wę- 
drowiec 1901. 304, 369, 397,417,432,444, 
472, 492, 515, 536, 556, 572, 589, 609, 624, 
644, 664, 689, 705, 724, 769, 784, 817 (z il- 
lustr.). 

6757. Łapczyński Kazimierz. Obrazy 
tatrzańskie. Lato pod Pieninami i w Ta- 
trach. Tyg. lU. 1862, VI, nr. 157—167. 6758. Łapczyiiski Kazimierz. Kronika 
góralskiej chaty. Tyg. ill. 1865, XII, 6. 

6759 Łepkowski Józef. Wiadomości 
o Śląsku. Bibl. Warsz. 1849, III, 319. 

6760. — Droga z Krakowa do Warsza- 
wy. Prz3j. ludu 18i9, I. 212. 

6761. — Uwaga do artjkułu »Rys etno- 
graf. Galicyi*. Czas 1851, nr. 66. 

6762. — Kalwarya. Gaz. warsz. 185■^, nr. 
228, 231. 

6763. - Wadowice. Tamże 1853, 234. 
6764'. — Z pod Babiej Góry. Tamże 

1853, 2 W, 252. 
6765. — Sucha. Tamże 1853, 320, 323. 
6766 - Kęty. 1853, 326, 329. 330, 339. 

6767. — Babia Góra i jej okolice. Kai. 
Wildta 1858, 13-23. 

6768. — Obwodowe miasto Wadowice. 
Tamże 1^58. 

6769. — Z wycieczki w okolice Kielc, 
Pińczowa i Chmielnika, Kron. wiad. 
kraj. 1858, nr. 163. 

6770. - Oświęcim i Zator. Kai. Wildta 
1859, nr. 38-43. 

6771. — Z przeszłości. Okolice Kielc, 
Pińczowa i Chmielnika. Czas 1862, nr. 
14 i 15. 

6772. — Okolica Krosna. Skarb. dom. 
1863, 7-12. 

6773. - Obwód Sandecki. Kai. Wildta 
1863. 

6774. Łobzów. Przyj, ludu 1834, II, 
321. 

6775. Z Łodzi. Starom ieszczanie i chło- 
pi w Lodzi i okolicy. Tydz. Piolrk. XIX, 11. 

6776. Łopacifiski Hieronim. Okolice 
radomskie i sandomier.-^kie w przysło- 
wiach, wyrażeniach i piosenkach Gaz. 
Rad. 1893, nr. 55, 57, 59, 61, 64-66, 72; 
1894, nr. 4, 6, 7. 9. 11, 14, 15. 

6777. — Kilka szczegółów ludoznaw- 
czych ze sWspomnień młodości* K. Bro- 
dzińskiego. Wisła XV, 723. 

6778. Łoszokowice, zob, Raczyński, 
nr. 6896. 

6779. Łowickiego Księstwa opis. Mo- 
skwa 1893, 80, s. 215. 246 Franciszek GawpIeU Rec. OczykowskJego R., Wisfa 1896, 
158. 

6780. Łunidski Ernest. U źródeł Wi- 
sły. Kraj I9U2, fiod. BZycie i sztuka*, 
s. 74. 

6781. M. Rybacy. Kącik ziemi polskiej 
nad Bałtykiem. Przegl. powsz. 1889, I, 
378-389. 

6782. M. D. z Tatr. Podhalanie w Za- 
kopanem. Tydz. Piotrk. XVII, 26. 

6783. M. W. Z Okolicy. Iłża. Gaz. Rad. 
1891, nr. 102. 

6784. Maciejowski Wacław Aleksander. 
Piśmiennictwo polskie od czasów najda- 
wniejszych aż do roku 1830, z rękopisów 
i druków zebrawszy, w obrazie litera- 
tury polskiej historycznie skreślonym 
przedstawił. Tomów 3. Warszawa 185.S, 
80, t. 1, s. VIII i 813; t. II, s. II i 986; 
t. III, s. III i 876. Dodatki, s. 403, XXIV 
i IV (Zajmuje się ogólnie i literaturą lu- 
dową). 

6785. — Mazu rowie. Tyg. lit. 1840, 67. 
.6786. Maćkowski J. K. Wspomnienie 

śląskie (art. etnograf, o Łubicach). Kur. 
pozn. 1891, nr. 61 i 62. 

6787. Mączyriski Józef (ur. 1805 f 14 
paźdz. 1862). Włościanie z okolic Krako- 
wa w zarysie, z rycinami Michała Sta- 
chowicza. Kraków 1858, w 12-ce, s. 122 
i 12 rycin kolorowanych. 

Reo. K. Kalinka, Bibl. Warsz. 1858, I, 
416. 

6788. — Włościanie z okolic Krakowa. 
Włościanin 1870, s. 132-133. 

6789. Magierowski Leon. Kilka wia- 
domości o ludzie polskim ze wsi Weso- 
łej, w pcw. Brzozowskim, Zb. XIII, 151 
—162. 

6790. Majewski Erazm. Starożytni Sło- 
wianie. Wędrowiec 1899, I, 430, 455, 466, 
495, 518; II, 538, 543. 

6791. Makowiecki Aleksander. Mazu- 
ry. Opiek. dom. 1866, s. 161 (z ryc). 

6792. Malinowski Lucyan. Listy z po- 
dróży etnograficznej po Śląsku. Na dziś 
1872, I, 288. 6793 Malinowski Lucyan. Zarysy ży- 
cia ludowego na Śląsku. At. 1877, t. I, s. 
357; II, s. 101 i 623. 

Rec. A. A. Kryński, Archiv 1879, III, 
504-506. 

6794. — M. Nasi praojcowie gdzie mie- 
szkali, co robili, ich zwyczaje, religia 
i jak krajem rządzili przed przyjęciem 
chrześcijaństwa, opowieść według starych 
ksiąg. Wyd. 2-gie Warszawa 1898, 8", s. 
88, z rycinami w tekście. 

6795. — Z puszczy Myszynieckiej (opis 
topograficzny, kilka szczegółów o daw- 
nem budownictwie, ryciny Kurpianek 
w strojach weselnych). Zorza 1902, nr. 3. 

6796. Marjariski, ks. Z Płocka do Pa- 
ryża. Opis podróży. O Pałukach czyli 
Kujawiakach z pod Żnina. Opis ubrań, 
zwyczaje weselne i t. d. Zorza 1902, nr. 51. 

6797. Maroński. Powiat Lęborski. Dzień. 
Pozn. 1860, nr. 44. 

6798. Martini K. Die Goralen von Wie- 
liczka. Miscel. zur Bel. und Untert. Lem- 
berg 1828. 

6799. Maszkienice. Tydzień 1902, s. 
357 - 359. 

6800. Maszyriski Piotr, Przyczynki do 
folkloru z pod Warszawy (wieś Mokra, 
pow. Radzymiński). Wisła X, .^16. 

6801. Matlakowski Władysław. Wspo- 
mnienia z Zakopanego. Warszawa 1901. 
8«, s. 74. 

Rec. H. Łopaciński, Wisła XV, 773. 

6802. Mdtyds Karol. Nasze sioło. Stu- 
dyum etnograficzne. Przegl. powsz. 1889, 
XXI, 83, 209, 325; zob. Wisła VII, 97 i n. 

Rec. A. Sienicki, Kwart. hist. III, 485. 

6803. — Jesień. Studyum z życia ludu 
dawnej puszczy sandomierskiej. Lwów 
1903, 80, s. 25 (Odbitka z Gazety Lwow- 
skiej) 

6804. Mazur. Mazowsze Pruskie, z fo- 
tograficzną podobizną tytułu »Gazety 
Ludowej «. Kraków 1898, 8", s. 30. 

Rec. H. Łopaciński, Wista XIII. 365. 

6805. — z nad Narwi: Do Skępego. 
Echo Pł. 1898, nr. 48. Bibliograiia ludoznawstwa 2*7 6806. Męczydski. Włościanie z okolic 
Krakowa w zarysie. Kraków !838. 

6807. Melsztyn. Tydzień XI, 42 
(z ryc). 

6808. Michna W. Włościanie ze wsi 
Dzieiżanowice, przez Wojciecha z Za- 
leszczan. Kraków 1871. 

6809. MikuIirfce,zob. Przylęcki,nr.6890. 

6810. Milewski Karol Pamiątki histo- 
ryczne krajowe. Warszawa 1848, 8«, s. 36H 
i 8 nlb. (Na s. 1 — 20 zajmuje się Krako- 
wiakami i Góralami). 

6811. Mimor. U polskich wyspiarzy 
(Szkic z podróży po Kaszubach). Kur. 
Warsz. 1882, nr. 222, 223. 224. 

6812.Mogielnica,zob. Frzyłęcki,n.6890. 

6813. Mogiła Wandy pod I^rakowem. 
Przyj, ludu 1840, I, 98 (z ryc). 

6814. Moldehawer A. Wycieczka do 
Krynicy. Kronika rodź. 1867, s. 53. 

6815. Morawski Szczęsny. Obrazy miast 
i miasteczek niektórych. I. Nowy Targ. 
Dzienliter. 1866, s. 519; II. Nowy Sącz. 
Tamże 1866, s. 520; III. Stary Sącz. Tam- 
że 1866, s. 521; IV. Grybów. Tamże 1866, 
s. 566; V. Ciężkowice. Tamże 1866, s. 567; 
VI. Gorlice. Tamże 1866, s. 567; VII. Bo- 
bowa. Tamże 1866, s. 567; VIII. W'iśnicz. 
Tamże 1866, s. 6i6; IX. Rzeszów. Tamże 
1866, s. 649 (Uwaga. Tarnów i Lwów 
pomijam, gdyż traktowane są głównie 
z punktu historycznego). 

6816 Morzkowski Michał. Kurpie. Bibl. 
Warsz. 1844, II, 134. 

6717. Muszyński Wł., ks. Skaryszew. 
Gaz. Rad. 1891, nr. 14. 

6818. Myśli, spostrzeżenia i wrażenia 
z podróży po Litwie, Rusi i Mazowszu. 
Przgln. 1845, 915. 

6819. N. Wycieczka nad Wartę... 
Przyj, ludu 1848, I, 34, 42, 50, 58; II, 211, 
218, 234, 251, 262, 271, 285, 300, 310,313, 
324, 329, 339. 

6820. N. T. Z wycieczki po kraju. 
Szkoła 1879. nr. 40, 42, 48, 49. 50, 51. 52. 

6821. Nadmorski, Dr. 1'ołabianie i Sło- 
wińcy. Wisła XVI, 141. 6822. Nakęski A. N. Kurpie. Opiek 
dom. 1868, s. 217 (z ryc). 

6823. Nad Narwią. Opis miejscowości, 
ubiorów, mieszkańców, zwyczajów, gwa- 
ra miejscowa. Zorza 1902, nr. 33. 

6824. Natanson. Z wycieczki rolników 
na Śląsk i Czechy. Zorza 1902, nr. 45—46. 

6825. Nehring W. Zabobony, obyczaje, 
podania i bajki na Górnym Śląsku. Mit- 
teil. d. schles Gesellsch. 1896. zesz 3 i 4. 

6826. Neyman Czesław. Materyały 
etnograficzne z okolic Pliskowa w pow. 
Lipowieckim, zebrane przez p. Z. D. Zb. 
VIII, 115—246. 

6827. Niemierza. Z naszych gór. Wę- 
drowiec 1887, nr. 38-41. 1881, s. 121, 
133. 145. 

6828. Z nad Noteci. Opis topograficzny 
Kujaw, piosnki, opis dawnego obchodu 
obierania króla lub królowej pasterzy, o- 
pis ubiorów, przesądy, przysłowia i t. d. 
Zorza 1902, nr. 46. 

6829. Nowicki F. H Wycieczka w Ta- 
try. Świat 1888, 464, 483, 515, 544, 566. 

68.30. Nowotarżanie, zob. Pol, nr. 6877. 

68.S1. Nowy Sącz. Przyj, ludu 1837, II, 
273 (z ryc). 

6832. — Targ, zob. Morawski, Obrazy, 
nr. 6815. 

6833. w Galicyi. Przyj, ludu 1841, 

II, 356 (z ryc). 

6834. O. Wł. Lud, jego życie, zwyczaje 
i obyczaje. Gazeta lubelska 1889, nr. 3—43. 

Rec. Lubicz R., Wisła III, 697-698. 

6835. Obrazy i obrazki z tatrzańskiej 
wycieczki. Kalina II, nr. 29, s 10, 30 i n.; 

III, nr. 1, s. 9 i n 

6836. Oczykowski Romuald. Wycieczka 
do Kalisza. Gaz. Kai. codz. 1898, nr. 41. 

6837. Ojców. Przyj. ludu 1836, I, 19. 
6S38 Olech. Kruszyna. Przyj, ludu 

1837. II, 319. 

6839. Opis ziem zamieszkanych przez 
Polaków. Dodatek do Gazety polskiej, 
rok 1903/4. 

6840. — Województwa a) Lubelskiego 
h) Kaliskiego c) Mazowieckiego d) Sando- 248 Franciszek Gawełek mierskiego. Zob. Kalend, nowy polit. 
warsz. wyd. Netto na rok 1823, 1824, 
1825, 1829. 

6841. Olszowski Boi Czorsztyn. Tyg. 
ill. 1879. VII, 38ł. 

6842. Osiecki J., ks. O Kurpiach. Wiek 
(Warszawa) 1881, nr. 103. 

6843. Osipowicz Aleksander. Z Suwałk 
do Augustowa. Tyg. ill. 1863, VII, 66. 

6844. Ossowski .1. .1. O Mazurach Pru- 
skich. Wędrowiec 1881, I, 6, 28, 39, 60. 

6845. Oświęcim. Przyj, ludu 1846, II, 
234 (z ryc). 

6846 Oszmianin K. Łagiewniki w Wie- 
luńskim. Kaliszanin 1886, nr. 96. 

6847. Otto Dr., ks. Okolice Cieszyna. 
Wisła 1873, s. 279 i nast. (Książka zbio- 
rowa ku uczczeniu P. Stalmacha). 

6848. Otwock i jego okolice. Warsza- 
wa 1906, 8», s. 101. 

6849. P. Z. Chrzanów i Chrzanowianie. 
Dzień. Warsz. 1855, nr. 29, s. 3. 

6850. Papłoński J. List ze Słupska. 
Gaz. warsz. 1856, nr. 200. 

6851. — Podróż po Kaszubach. Kronika 
wład. kraj. 1856, nr. 153. 

6852. — Kaszuby. Kai. Jaw. 1868, CXLI 
— CXLV (z ryc). 

6853. Parczewski A. J. Szczątki ka- 
szubskie w prowincyi pomorskiej. Szkic 
historyczno-etnograficzny. PTPN. Pozn. 
1896, 145-268. 

6854. Pauli Zegota. Przyczynek do etno- 
grafii Tatrzańskich górali (z rękop. znaj- 
dującego się w Bibl. Jagiellońskiej, nr. 
5373, wydał Dr. Zdziarski). Lud V, 120. 

6855. Pawiński A. Jaworze na Śląsku 
Austryackim. Tyg. ill. 1877, 111, 314 (1 
rys.). 

6856. - U źródeł Wisły. Tyg. ill. 1878, 
V, 326, 342, 356, 381, 387 (z rys.). 

6857. Pawłowicz B. Kilka rysów z ży- 
cia ludu w Zalasowej (pow. Tarnowski). 
Mat. I, 229-266. 

Rec. St. Zdziarski, Wisła XIII, 585. 

6858. Peter A. Volkstumliches aus Oe- 
ster. Schlesien. Troppau 1865. Hec. Drescher R., Zeitschr. f. Gesch. 
Schlcsiens VII, s. 192. 

6859. Piątkowska Ignacya. Z życia ludu 
w ziemi Sieradzkiej. Wisła III, 479. 

6860. — Z życia ludu w ziemi Kaliskiej. 
Tamże III, 755. 

6861. — Jeszcze o ludzie wiejskim 
w okolicy Sieradza (Odpowiedź na Kwest. 
Br. Grabowskiego). Kaliszanin 1889, nr. 
85-89. 

6862. — O ludzie w Sieradzkiem (No- 
tatka etnograficzna). Kłosy 1890, s. 186, 
205, 218, 247, 270, 278. 

6863. — Z mazowieckich piasków pod 
Śląsk. Dod. Przegl. tyg. 1889, I, 217. 

6864. Pińczów. Przyj, ludu 1847, I, 74. 
6855. Piotrkowska gubernia. Tydzień 

Piotrków 1892, nr. 50. 

6866. Plenkiewicz Roman. Z wycie- 
czki do Zwolenia i Czarnolasu. Tyg. 
powsz. 1885, s. 21 i 37. 

6867. Pleszczyriski A., ks. Z nad brze- 
gów Krzny (Rzeka na Podlasiu). Wisła 
II, 660. 

6868. — Wochy i Koziary (grupy wio- 
sek w okolicach Siedlec i Łukowa). Wi- 
sła VII, 719. Zob. nr. 558. 

6869. O ludności wieśniaczej w Pło- 
ckiem. Gaz. Kai. 1898, nr. 7. 

6870. Pług Adam. Chęciny. Kłosy 
XXVII, 298. 

6871. Podhalanie. Opiek. dom. 1871, 
164—166, Zob. Pol, nr. 6874. 

6872. Podlasiaki. Kmiotek 1850, 85. 

6873. Podlasianie. Prz3j. ludu. 1846, 
II, 246, 254 (z rys.). Gwiazda 1877, s. 680. 

6874. Podróż po Galicyi (Wyjątki 
z Dzienika podróży S. Goszczyńskiego). 
Muz. dom. 1885, 21-285. 

6875.— po Olkuskiem. Gaz. warsz. 1859- 
nr. 315 i 316. 

6876. - do Tatrów. Ppn. I, 51. 

6877. Pol Wincenty. Rrzut oka na sie- 
dziby Górali karpackich, a) Grupa za- 
chodniego skrzydła Karpat. 1) Podhala- 
nie. 2) Nowotarżanie. 3) Górale od Pienin, 

I Krościenka i Łącka. 4) Sandeczanie czyli Bibliografia ludoznawstwa 249 górale od Sącza, z Sandeckiej doliny, 
także RówDiakami zwani. 5) Jablonko- 
wianie. C) Zywczaki czyli górale od Żyw- 
ca. 7) Babiogórcy od Babiej góry, Jorda- 
nowa i Suchy. 8) Zagórzanie. 9) Kliszcza- 
ki. Dotpglw. 1851, 140-147. bj Grupa 
środkowego Beskidu. 1) Spiżaki czyli gó 
rale od Piwnicznej, Muszyny i Grybowa 
albo także z Biskupczyzny. 2) Kurtaki 
czyli Czuchońce. Tamże 18ł8, 148-152. 
6878 Pol W. Obrazy z życia i natury. 
Ser. I. Północny Wschód Europy. Kra- 
ków 1869, 8«, s. 32. Toż. Ser. II, z mapą 
I 3 tablicami. Kraków 1871, 8«, s. 367 
(Podaje wiadomości o życiu ludu, jego 
zwycz., obycz. i t. d.). 

6879. Popiel J. Wieś dawna a dzisiej- 
sza (Ze wspomnień starego człowieka). 
Wieś i 11., 1910. zesz. 3, s. 5—13; zesz. 4, 
s. 10— 18; zesz. 5, s. 26—38; zesz. 6, s. 18 
-25; zesz. 7, s. 20—26. 

6880. Poraj. Wycieczka do Krynicy. 
Wędrowiec 1883, II, 434. 

6881. Powidajek L. Biecz dawny i te- 
raźniejszy. Dzienliter. 1858, II, 726, 734. 

6882. Poznańczycy. Przyj, ludu 1836, 
nr. 11. 

6883. Wrażenia z wycieczki w Poznań- 
skie. Gaz. Kai. 1902, nr. 53. 

6884. Na ziemi Proszowskiej. Zorza 
1902, nr. 8. 

6885. Prus Aleksander. Wisłą do Pło- 
cka. Kur. Warsz. 1880, nr. 101. 

6886. Przedbórz. Przyj, ludu 1836, 1, 
171 (z ryc). 

6887. Przyborowski W. Z nad brze- 
gów Nidy. Tyg. ill. 1870, VI, 280, 296, 
312, 320. 

6888. — Radom i jego okolice. Tyg. 
ill. 1S80, IX, 157, 171, 187 (5 rys.K 

6889. Trzy przykłady, że nasz lud 
mógłby być lepszym. Tydz. Piotrk. VI, 10. 

68yO. Przyłęcki Stanisław. Opisy zna- 
komitszych miejsc w obwodzie tarnopol- 
skim w dzisiejszej Galicyi. 1) Tarnopol; 
2) Mikulińce; 3) Trembowla; 4) Janów; 
5) Zbaraż; 6) Grzymałów; 7j Skałat; 8) 
Bibliografia IndoEnawstwa. Wiśnłowczyk; 9) Strusów; 10) Ba worów; 
11) Mogielnica; 12) Zarubińce. Alb. pog. 
1844, 226-243. 

6891. Puławy. Przyj, ludu 1841, 1, 170 
(z ryc). 

6892. Pyzdry. Przyj, ludu 1848, II, 247. 

6893. R. Kurp w puszczy. Kłosy XXI, 
122. 

6894. — Maryan. O włościanach. Pam. 
Warsz. 1809, s. 97-117 (Traktuje głównie 
stosunki ekonom., poddańcze, dotyka też 
i oświaty ludu). 

6895. — W. Wisła Śląska. Wędrowiec 
1900, 804 (z illustr.). 

6896. Raczyński Edward, hr. Ze wspo- 
mnień Wielkopolski. Drabim. Gołańcz. 
Gołuchów. Konin. Koźmin. Łoszokowice 
czyli Włoszokowice. Trzemeszno. Tu- 
czno. Wieleń. Uniejów. Przyj, ludu 1843, 
II, 348—402 z rycinami. 

6897. Radlin. Przyj, ludu 1843, 11, 
338. 

6898. Radom (mieszkańcy okolic...), zob. 
Sandomierz, nr. 6931. 

6899. Radzikowski-Eljasz St., Dr. Pol- 
scy górale tatrzańscy, czyli Podhalanie 
i Tatry na początku XIX wieku. Ręko- 
pis współczesny przełiómaczył, wydał 
i objaśnieniami opatrzył... Lud III, 225 i n. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła XI, 615. 

6900. — Zakopane przed stu laty. 
Pamttrz. XXII, 109-161; XXIII, 59-81. 

Rec. Ułaszyn, Lud VIII, 322; odpowiedź 
Ułaszynowi przez El. Radź., Lud XI, 349; 
Dr. Tokarz, Przegl. zakop. 1901, 270- 
271, 277-278. 

6901. Rakowski A. Zawichost. Gaz. 
Rad. 1888. nr. 91, 92, 97, 99. 101. 

6902. Ramułt Stefan. Odpowiedź G. 
Smólskiemu na artykuł »0 Kaszubach 
nadłebiańskich*. Wisła XV, 795. Zob. 
Smólski G. 

6903. — Kilka słów o Sło wieńcach po- 
morskich. Lud VI, 81-95. 

Rec. Dr. Nadmorski, RTN. Tor. VII; 
: Zubaty J., V6stnik slav. staroź. 1900, 
' nr. 4. 

32 250 Franciszek Gawelek 69(>4. Rawianka. Rawskie. Wieś. tU. 
1910, s. 22-28 (z illustr). 

6905. Rejchman Br. Wycieczka do Mor- 
skiego Oka przez Przełęcz Miętjuszowie- 
ck.-i. At. 1877, IV, 465. 

6906. Rewoliriski T. Ze wspomnień 
o Ryczywole (iiistorya tegoż miasteczka). 
Gaz. Rad. 1889, nr. 63. 

6907. Reymont Wl. St. Z ziemi Chełm- 
skiej. Tyg. ill. 1910, I, 8, 129, 148, 166, 
186, 208, 227, 250, 253 \z ryc). 

6908. Rogalin. Przyj, ludu 1842, II, 
814 (z ryc). 

6909. Rogowicz J. Gaździenice. Wę- 
drowiec 1900, nr. 15—16. 

6910. Rokosz Antoni, ks. Lud w Pod- 
hajeckiem. Przegl. powsz. 1898, LVII, 
345. 

6911. Ronisz Wincenty. Wieś Dreglin 
w Sierpckiem. Wisła V, 733. 

6912. Rumelówna Aleksandra. Z mili 
kwadratowej obszaru nad rzeczką Ko- 
sówką w pow Białostockim. Garść notat 
krajoznawczych. Wisła XVI, 66; XVII, 
688 (z ryc). 

6913. Rylski Tadeusz. Ludność w sta- 
rostwie Romanowskiem. At. 1884, III, 1-37^ 

6914. Rys etnograficzny Galicyi i Bu- 
kowiny. Czas 1851, nr. H6 i 37 Zob. Za- 
łuski J. 

6915. Ryszkiewicz Józef. Dąbrowa Gór- 
nicza. Tyg. ill. 1888, II, 119 (z 14 rys.) 

6916. Rzeszów, zob. Morawski, Obrazy 
nr. 6814. 

6917. S...a. Kalwarya Zebrzydowska. 
Wędrowiec 1902, II, 632. 

6918. S. A. Z podróży po Tatrach. So- 
bótka 1870, 28-30, 39—40. 

6919 S. N. Ustęp z opisu mojej po- 
dróży w Karpaty. Przyj, ludu 1840, I, 179. 

6920. S. O. Szkice podróżnego w prze- 
locie przez Europę w roku 1842. Bibl. 
Warsz. 1842, II, 461; III, 25, 296; IV, 1, 
236; 1842, III, 506. 

6921. S. S. J. Przyczynki do etnografii 
Wielkopolski. Mat. VIII, 3—140 (5 tabl. 
i 45 ryc). 6922. S. W. Krzemieniec. Przyj, ludu 
1842, II, 291. 

6923. S. Władysław. Kujawiacy. Opiek, 
dom. 1868, s. 105 (z ryc). 

6924. S. X. Rys etnograficzny Galicyi 
i Bukowiny. Czas 1851, nr. 36 i 37, 53, 54. 

6925. Sd. A. Z Wielkopolski do Zako- 
panego. Bies. liter. 1886, 1, .^24, 342, 359, 388 

6926. Nowy Sącz, zob. Wycieczka po 
Galicyi nr. 7058; zob. Morawski, Obrazy, 
nr. 6815. 

6927. Stary Sącz, zob. Wycieczka po 
Galicyi, zob. Morawski, Obrazy, nr. 6814. 

6928. Sądeczanie, zob. Pol, nr. 6877. 

6929. Sadkowski Ignacy. Wieś szlache- 
cka Gościce (nad rzeką Wkrą). Wisła XV, 
734. 

6930. — Lud okolic Kowala. Szkic etno- 
graficzny. Wisła XVII, 360. 

6931. Sandomierz. Mieszkańcy Sando- 
mierza i Radomia. Przyj, ludu 1846, I, 
195; Gwiazda 1877. 667. 

6932. O Sandomierzu i jego okolicach. 
Ppn. II, 362. 

6933. Sanok. Magp. IV. 261. 

6934. Schneider Antoni. Miasta i mia- 
steczka Galicyi pod względem histor., 
statyst., i topograf.: Alwernia, Andry- 
chów, Balice, Baligród, Baranów, Bawo- 
rów, s. 595. 660, 676, 692, 710, 726 i t. d. 
Dzienliter. 1864, 194—726. 

6936. — Babia Góra w Beskidach. 
Dodlpglw. 1872, III, 65. 

6936 Ściborowski W^, Dr. Okolice Kra- 
kowa. Czyt. niedz. 1861, 260, 299, 309, 
349, 357, 391, 399; 1862, 7, 15, 79, 85. 

6937. Siarczyriski Fr., ks. Opisanie mia- 
sta Sambora i obwodu jego, dzieje dawne 
miasta tego i stan niniejszy. Czasop. Oss. 
1829, II, 50 - 63. 

6938. — Obraz wieku panowania Zyg- 
munta III, króla polskiego i szwedzkiego, 
czyli obraz stanu narodu i kraju, wysta- 
wiający: religię, obyczaje, nauki, prawa 
i t. d. (tytuł dłuższy). Poznań, tomów 2- 
T. I, 1843, 80, s. XI i 337; t. II, 1858, 8«, 
s. 404. Bibliografia ludo2nawstwa 251 Rec. Or. nauk 1843, 149, 159. 

6939 Siemieński Lucyan. Rysy górali 
tatrzańskich. Pieśni. W wyd. p. t. Wie- 
czernice, Powiastki i t. d., w t. III. Wil- 
no 1854 ^ _^ 

6940. Siemiradzid Józef, Dr. Z wycie- 
czki w Góry Świętokrzyskie. Tyg. ill. 1887, 
II. 181, 192. 

6941. Sierakowski N. Szlachetność na- 
szego ludu. Tydz. Piotrk. VI, 17 i 18. 

6942. Skałat, zob. Przyłęcki, nr. 6890. 
6943 Skairaierzacy. Kai. Krak. 1811: 

Kmiotek 1861, 244; Gwiazda 1877, 667. 

6944. Skrętny. List ze Śpicimierza 
w gub. Kieleckiej. Ga*!, świąt. 1893, nr. 634. 

6945. Slama Franciszek. Podróż pa- 
tryotyczna po Śląsku. Obrazy etnografi- 
czne, historyczne i obyczajowe ze Śląska 
Austryackiego i Pruskiego. Praga 1885. 

fi946. O naszym Śląsku. Gwciesz. 1660, 
s. 300, H08, 373; 1861, 42. 

6917. Smoleński Stanisław, Dr. Ze Ślą- 
ska Austryackiego. Jaworze kolo Bielska. 
Tyg. powsz. 1882, nr. 4€, s 732-733; nr. 
47, s. 747-748. 

6948. Smólski G. Z notatnika podró- 
żnego. I. Ziemia Kujawska: Kruszwica, 
Myszą Wieża. Kraj 1896, nr. 45. 

6949. — Z mojej Ody.^sei po Galicyi, 
Bukowinie i Slowacyi. Gaz. Polsk. 1880, 
nr. 220-2.S6. 

€950. - W stolicy Kaszub. Tyg. ill. 
1B99, nr. 41. 

6951. — Wśród Kaszubów. Tyg. ill. 
1901, nr. 37. 

6952. — Z podróży na Pomorze. Wę- 
drowiec 1901, 132, 144, 196, 237, 244, 269 
(z illustr.). 

•6953. — Z wycieczki na Mazowsze Pru- 
skie. W^isła XIV, 113, 284, 385. 

Rec. Dr. Nadmorski, RTN. Tor. VII. 

6954. — O Kaszubach Nadlebiańskich. 
Wisła XV, 153, 321. 

6955. — Odpowiedz na oSprostowanie* 
p. St. Ramulta, zamieszczone w zesz. 6, 
t. XV Wisły w sprawie powyższej pracy. 
Wisła XVI, 131. Zob. Ramułt, nr. 6900. 6956. Smólski G. Niemcy w Gidicyi- 
Bibl. Warsz. 1908, I, 17 i n. (Traktuje 
i o polskim ludzie). 

6957. — Lud polski na Górnych Wę- 
grzech. Ziemia 1910, 57—58, 74—75, 85— 
86, 106-108, 134-135, 170-171, 181- 
183, 198-199. 

6958. Sobieszczański Fr. Maks. Kilka- 
naście dni w powiecie Opoczyńskim jako 
przyczynek do » Podróży archeologicznej 
po kraju« Warszawa 1853, w 12-ce, s. 
84 i k. 1 (Odbitka z Dziennika powsz. 
wyd. przez Bartoszewicza i Rzewuskiego). 

6959. — Kilkanaście doi w powiecie 
Opoczyńskim. Kron. wiad. kraj. 1856, 
154. 

6960. Soński Wiktor. Z przesdości Ślą- 
ska. Cz. I. Bytom 1895, 8», s. 462. 

Rec. A. Kalina, Lud II, 283. 

6961. Spiżaki, zob- Pol, nr. 6877. 

6962. Staszic F. Obrazy wielkopolskie. 
Tyg. ill. 1860, 227, 250, 306, 324, 365. 

6963. Stecz. Wycieczka na Babią Górę, 
Tyg. ill. 1868, III, 272, 282, 309. 

6964. Steczkowska Marya. Obrazki 
z podróży do Tatrów i Pienin. Kraków 
1858, 8». s. 192. 

6965. — Toż. wyd. drugie, przejrzauie 
i pomnożone. Kraków 1872, 8", k. 2, s. 
308. 

6966. Stęczyński Maciej Bogusz. Kro- 
sno. Opowiadanie podróżnika powtórzył... 
Kraków 1862, 16- ka, s. 32. 

6967. - Okolice Gahcyi... Lwów 1847, 
4-to, s. VIII i 156, ryc. 72, zesz. 9. 

6968. — Toż, zeszyt 10, tamże 1848, 
w 4-ce, 8 rycin i s. 16 tekstu. 

6869. Stopka A. Materiaux pour Tethno- 
graphie du Podhale (Odbitka z Bulletin 
de TAcademie des Sciences). Cracoyie 
1899, 8\ s. 1. 

6970. - Materyały do etnografii Podhala 
(Zakopane, Kościehsko, Poronin, Czarny 
Dunajec). Mat. III, 73—166. 

Rec. Zdziarski, Wisła XIV, 223. 

6971. Strzelbicki D. K. Warszawa- 
Płoc*. Wędrowiec 1900, nr. 27 i oast. i 252 Franciszek Gawelek 6972. Strusów, zob. Przylęcki, nr. 6890. 

6973. Opis wsi Sulgostowa (pow. Opo- 
czyński). Gaz. świąt. 1893, nr. 667. 

6974. Sulisz Józef. Zapiski etnografi- 
czne z Hopczyc. Lud XII, 57. 

6975. Suryn F. Listy z podróży po 
kraju. Tyg. ill. 1874, XII, 243, 280; 1873, 
XII, 229. 

6976. Sw. 8t. Listy z Podlasia. Glos 
1887, nr. 22, 86, 45, 46. 

6977. Świderski Zdzisław. Wieś Wisła, 
szkic z wędrówki po Śląsku, Świat 1889, 
371, 397, 419, 447. 

Rec. J. Karłowicz, Wisła IV, 260. 

6978. Świdziiiski Roman. Przyczynki 
ludoznawcze z gminy Skierbieszów w pow. 
Zamojskim (Z materyałów nadesłanych 
na Wystawę rolniczo-przemysłową w Lu- 
blinie 1901 r.). Wisła XVI, 298. 

6979. Świecki F. O Kurpikach. Dzień. 
Warsz. 1827, IX, 278. 

6980. Sz...r. Wycieczka do źródeł Wi- 
sły. Gwciesz. 1857, s. 268. 

6981. Szaniawski Józef. O dawnem 
województwie Sieradzkiem. Bibl. Warsz. 
1851, III, 170, 356; IV, 177, 367, 564. 

6982. Świętek Jan. Borowa. Drobiazgi 
etnograficzne. Mat. VII, 87—121 (i odbitka). 

Rec. E. N., Przpgl. powsz. 1904, IV, 
310; C. S.. Wisła XIX, 225; Dr. St. Zdziar- 
ski, Książka 1905, 90. 

6983. Szkolnik Wawrzyniec. O Zawoi. 
Pamttrz. XXV, 44. 

6984. T. J. Brzeźnica (monografia hi- 
storyczna). Czas 1862, nr. 59. 

6985. T. J. K. Kilka rysów fotografi- 
cznych z Tatro w. Tyg. ill. 1860, s. 480. 

6986. T. M. Jak zwiedzać strony ojczy- 
ste. Opis Szydłowca. Tyg. ill. 1901, nr. 
24, s. 475. 

6987. Tarnopol, zob. Przyłęcki, nr. 6890. 

6988. Tetzner E. Pobrzeże Liwca. Liw 
i Węgrów. Wisła XIV. 427. 

6989. Trembowla, zob. Przyłęcki, nr. 
6890. 

6990. Try szczała F. J. Muszyna w po- 
wiecie Nowo-Sądeckim. Lud XIV, 246. 6991. Trzemeszno, zob. Raczyński, nr. 
6896. 
6992 Tuczno, zob. Raczyński, nr. 6896. 

6993. Tuempel, Dr. U polskich wyspia- 
rzy. Szkic z podróży po Kaszubach. 
Echo 1882, nr. 222, 224. 

6994. Turkawski Marceli. Melsztyn. 
Wędrowiec 1879, I, 354, 369. 

6995. Turysta. Wrażenia z Kazimierza. 
Wędrowiec 1896, II, 98, 118 (illustr.). 

6996. Udziela Seweryn. Wspomnienie 
z przeszłości Ropczyc. Tarnów 1888, 16 ka, 
s. 83. 

Rec. Wisła III, 465; Szkoła 1889, nr. 7. 

6997. Ulanowska Stefania. Zagórza- 
nie z I^eskidu Zachodniego. Tyg. ill. 1884, 
II, 334, 342, 356. 

6998. — Z ziemi Czerskiej. Czas 1884, 
nr. 170-175. 

6999. — Kronika góralska. Czas 1885, 
nr. 127 i 128. 

7000. - Z górskiego zacisza. Czas 1886, 
nr. 197, 199, 201, 20.S, 207, 208. 

7001. — Niektóre materyały etnografi- 
czne we wsi Łukówcu (mazowieckim) ze- 
brane. Zb. VIII, 247 -.S23. 

7002. — Wśród ludu krakowskiego. 
Wisła I, 31, 69, 99, 143, 188. 

7003. Ułaszyn Henryk. Na Babią Górę. 
Przegl. p. 1901, IV, 54 (i odbitka). 

Rec. St. Zdziarki, Lud VIII, 94. 

7004. Uniejów, zob. Raczyński, nr. 6896. 

7005. Uri wek z podróży po W. Polsce. 
Przj'j. ludu 1838, II, 219, 227. 

7006. de Yerdmon Jacąues Leonard. 
Częstochowa i okolice (w dwóch odczy- 
tach). Warszawa 1909, 8», s. 60 (Bibliote- 
ka krajoznawcza VI i VII). 

Rec. Cz. Statkiewicz, Książka 1910, 187. 

7007. W. Juhas na pastwisku. Kłosy 
XXI, 191. 

7008. W. R. Wisła śląska. Wędrowiec 
1900, nr. 41. 

7009. W. X. Pińczów, Przyj, ludu 1842, 
II, 332. 

7010. Waliszewski. Chłopskie archi- 
wum. Kraj 1898, nr. 86. Bibliografia ludoznawstwa 253 . Rec. Niwa 1891, nr. 16. 

7011. Wasilewski Zygmunt. Przyczy- 
nek do etnografii Krakowiaków (Jaksi- 
ce). Wisła VI, 184, 300. 

7012. Wastkowski. Będzin. Tyg. ill. 
1879, VIII, 321 (z ryc). 

7013. Wawrzeniecki Maryan. Wieś 
Prandocin (pow. Miechowski, gub. Kie- 
lecka). Zapiski etnograficzne. Wisła XVI, 
69 (z ryc). 

7014. — Ze wsi Lelowie (pow. Mie- 
chowski, gub. Kielecka). Zapiski etnograf. 
Wisła XVI, 681. 

7015. — Wieś Mysłaków. Notaty ludo- 
znawcze. Mat. IX, 230— -239. 

7016. Węsierski. Pomorze kaszubskie 
i jego mieszkańcy. Praca 1905. nr. 34 — 37 

7017. Westschlesien und seine Be- 
wohner. Globus 1872, XXII. 

7018. Wieleń, zob. Raczyński, nr. 6896. 

7019. Wielogłowski. Obrazek wiej- 
skich rozkoszy (Żniwo dworskie). Kra- 
ków 1856, 16- ka, s. 94. 

Rec, K. Kalinka, Bibl. Warsz. 1858. I. 
441. 

7020. Wieniawa. Z nad Czarnej Przem- 
szy. Ziarno 1891, nr. 4. 

7021. Wieśniacy z okolic Poznania. 
Przyj, ludu 1836, I, 81 (z ryc). 

7022. — — Warszawy. Przyj, ludu 
1836, I. 135 (z ryc). 

7023. Willanów.Przyj. ludu 1835, I, 81 
(z ryc ). 

7024. Winkler Aleksandra. Biłgoraj. 
Wędrowiec 1883^ U, 772. 

7025. Wiśnicz. Przjj. dom. 1853, 167. 
Zob. Morawski, Obrazy. 

7026. Wiśniowczyk, zob. Przylęcki. 

7027. Wiszniewski Michał. Historya 
literatury polskiej. Tomów 10. Kraków 
1840— 1H52 (Zajmuje się literaturą ludo- 
wą). 

7028. Witanowski Rawicz Michał. Lud 
ze wsi Stradomia pod Częstochową. Tydz. 
Piotrk. XVII, 43. 

7029. — Z rodzinnej niwy. Wisła VII, 
274. 7030. Witanowski Rawicz Michał. Rze- 
ka Rgielewka i jej brzegi. Gaz. Kai. 1898, 
nr. 16—22. 

7031 — Po bocznych drogach. Wędro- 
wiec 1899, nr. 41 i nast.; 1900, zesz. 1, 
2, 17 i t. d. Brdów, Łęczyca. 

7032. — Z wycieczki na Podlasie. Wi- 
sła Xlii, 343 (z rys.). 

7i'33. — Po bocznych drogach. Obra- 
zek z podróży. Świat 1901, 19. 

7034. Witkiewicz Stanisław. Na prze- 
łęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Ozdo- 
bione 135 drzeworytami w tekście. War- 
szawa 1891, 8". s. 254 (Autor podaje tu 
dużo wiadomości o życiu ludu, jego po- 
daniach i t. d.). 

Rec. Świętosław, Wisła V, 670. 

7035. — Toż, wyd. drugie, powiększone. 
Lwów 1906. 8», s. 294. 

Rec. A. Drogoszewski. Książka 1908, 
21—22. 

7036. — Z Tatr. Lwów 1907, 8», s. 
285. 

Rec. L Matuszewski, Sfinks » 1908, I, 
135-141. 

7037. Witowt. Wieś Górka, charakte- 
rystyka archeologiczna, właściwości gwa- 
rowe, nazwy topograficzne, umysłowość. 
Wisła XVII, 390. 

7038. Mieszkańcy okolic Włocławka 
i Brześcia czyli tak zwani Kujawiacy. 
Dodatek nadzwyczajny do nr. 197, t. 
VIII Kłosów. 

7039. Włościanie z Kokanina, ich zwy- 
czaje, przesądy, przNsłowia i t. d. Gaz. 
Kai. 1902, nr. 130. 

7040. — Wielkopolscy. Krakus 1893, 
1894. nr. 3, 9, 10 

7041. Wójcicki K. Wł. Podróż po Pod- 
lasiu. Dzw. Xl, 234. 

7042 — Historya literatury polskiej 
w zarysach. Tomów 4. Warszawa 1845- 
1846. Toż, wydanie II. tamże 1859—1861 
(Zajmuje się literaturą ludową). 

7043. — Kurpie-Gocie (Tre.ść: Ogólna 
charakterystyka, historya, obyczaje, we- 
sela, wyrwasy, pieśni światowp, skoczne 254 Francisaek Gawelek pieśni, obrzędy i rozmaite zabawy, za- 
pusty). Zar. dom. III, 195-261. 

7044. Wójcicki K. Wl. Bielany pod 
Warszawą. At. 1850, II, 163. 

7045. — Szałasy pod Górą Pyszną 
w Tatrach. Kłosy 1, 74. 

7046. - Płock. Tamże I, 217. 

7047. — Czerniaków. Tamże II, 5v;5. 

7048. — Wycieczka do Lublina. Tam- 
że XXI, 46. 62. 

7049. - Łysa Góra. Magp. V, 82, 92. 

7050. — Flisy. Kłosy IV, 281, 288. 
7951. — Wycieczka do Krakowa. Kło- 
sy VII, 134, 161, 177. 

7052. — Wędrówka do ruin. Kłosy XXI, 
140, 150. 

7053 -- Niewiasty polskie w XVI wie- 
ku. Or. nauk. 1842, 17. 

7054. — Kurpie-Gocie. Or. nauk 1842, 
277, 285. 

7055. — Wieśniacy z Lubelskiego. Tyg. 
ill. 1861, I, 28. 

7056. Wrześniewski August. Tatry 
i Podhalanie. At. 1881, III, 139-154, 222 
—253. Toż. Pamttiz. VII, 1—53 (i odb.). 

7057. Wybranowski Aleksander. Z o- 
kolic Zatora. Prznl. 1903. 80. 

7058. Wycieczka po Galicyi. 1) Bo- 
chnia. 2) Z Bochni do Lipnicy. 3) Z Li- 
pnicy do Nowego Sącza. 4) Ze Starego 
Sącza do Szczawnicy. Kłosy XXIX, 67, 
95, 109, 115, 141. 

7059. — w Tatry. Czas 1853, nr. 218, 
219, 228, 330, 231. 

7060. Wyjątki z dziennika naukowej 
podróży po krajach Słowiańskich przez 
Polaka odprawionej (Podaje opisy, urzą- 
dzenia krajów i t. p.). Rwkorspw. 1826, 
s. 244 i nast. 

7061. WysłouchoWa Marya. Przyczynki 
do opisów wsi Wisły w Cieszyńskiem. 
Lud II, 126 i n. 

7062. — Ze śląskiej ziemi. Tydzień IV, 
s. 376. 383, 415, 499; V, s. 31, 39, 47, 78, 
86, 93, 103, 112, 119, 127, 135. 

7063. Z. Okolice Chojnic. Przyj, ludu 
1837, U, 318. 7064. Z. R. Kaszuby. Kur. wil. 1861. s. 
574. 

7065. Z. S. Kilka dni u Mazurów. Bies. 
liter. XLV, 25. 

7066. Zagórzanie, zob. Pol. 

7067. Zakopane i lud podhalski. Tyg. 
ill. 1874, nr. 341. 

7068. Zakrzewski Adam. Z puszczy 
zielonej. Materyały do etnografii polskiej 
(Kurpie). Wisła I, 73, 105, 149; II, 589 
(z ryc). 

7069. — Materyały do etnografii Pod- 
lasia. Wisła VI, 309. 

7070. Zaleski Antoni. Wycieczka przez 
Tatry. Wieniec 1872, I, 193, 204, 214, 226. 
231, 260 (z ryc). 

7071. Załuski Jan, hr. Uwagi nad Ry- 
sem etnograficznym Galicyi i Bukowiny 
(w Czasie nr. 36 i 37, rok 1851) Czas 
1851, nr. 44. 

7072. — Jeszcze siów kilka do »Uwago 
nad Rysem etnogr. Galicyi. Czas 1851, 
nr. 93. 

7073. Zamość. Przyj, ludu 1839, 1. 169, 
185 (z ryc). 

7074. Zarubidce, zob. Przyłęcki, nr. 6890. 

7075. Zarysy Karpatów i Tatrów (Tra- 
ktuje i o ludzie). Muz. dom. 1839. I, 275; 
II, 17. 

7076. Zawiliriski Roman. Brzeziniacy. 
Szkic etnograficzny. At. 1881, IV, 423-471. 

Rec Jagić, Archiy 1882, VI. 314. 

7077. — Z etnografii krajowej. Kraków 
1882, 8», s. 20 (Odbitka z Przeglądu liter, 
i artyst.). 

Rec J. Hanusz, At. 1881, IV, 223. 

7078. — Przyczynek do etnografii gó- 
rali polskich na Węgrzech. Zb. XVII, 
1—14; Mat. I, 380-425 (Zryć w tekście). 

Rec. A. Kalina, Lud II, 287; St. Zdziar- 
ski, Wisła XIII, 586; Dr. J. Bystroń, Mu- 
zeum 1894, 53; Kraj 1894. nr. 11. 

7079. — Na Spiżu polskim. Czas 1902, 
190, 191, 192, 193, 194. 

7080. Zbaraż, zob. Przyłęeki, nr. €890. 

7081. Zejszner Ludwik. Rzut oka na 
Podhalan. Bibl. Warsz. 1844, III, 113. Bibliografia lodoznawstwa 256 7082. Zieliiiski SUnisIaw. Lud Basio- 
wiecki, j^o pieśni, a3vyczaje i wiersenia. 
Wisła IV. 768. 

7083. — WI. Śląsk Austryacki, słowem 
i ołówkiem na podstawie najnowszych 
źródeł przedstawiony. Warszawa 1888. 
8«, s. 2 ni., 153, III i 1 ni. y. ryc. Toż, 
tamże 1889, %\ s. 1 ni. 157 i IV z mapą 
i rycinami. 

Rec. J. Łoś i W. Nałkowski, Wisła II. 
207—212; tamże III, 408— 411, przez A. J. 
Parczewskiego; Polemika, tamże III, s. 
907-910. 

7084. Ziemba Karol. Mazarzy Pruscy 
Wędrowiec 1897, 607, 638. 

7085. — O wsi polskiej odnalezionej 
przez artystę malarza Ludomira Szpad- 
kowskiego na Kaukazie. Tydz. Piotrk. 

nr. 10. 7086. Zienkowicz L. J. Lud polski, albo 
dokładne opisanie zwyczajów, obycza- 
jów, ubiorów jego i t. d. Strasburg 1842, 
w 4-ce, z 40 litogr. kolor. 

7087. Zmorski Roman. Kaszuby. Tyg. 
ill. 1861, I. 204. 

7088. — O Kaszubach. Przegl. rosyjsk. 
dzieła A. Hilferdinga p. t. Ostatki Słowian 
na południowym brzegu Bałtyckiego mo- 
rza. Przegl. europ. (Warsz.) 1862, 11, 213— 

I 240, III, 469. 

I 7U89. Z. P. Melsztyn. Przyj, ludu 1840, 
j II, 331 tz ryc). 

! 7090. Żółtowski K. Z pruskiego Ma- 
jzow.^za. Kur. Warsz. 1882. nr. 261. 
7091. Żywczaki, zob. Pol, nr. 6877. XVI. 

Ludoznawcy polscy. 

życiorysy, wspomnienia, nekrologi i korespondencye etnografów 

polskich. 7092. Adamowicz A. Badacze domowe- 
go życia Polski. Bibl. Warsz. 1865, I, 271. 

7093. Anczyc W ład. Ludwik, nap. St. 
Krzemiński, Bluszcz 1883, 265; Gaz. Lw. 
1883, nr. 201; Kłosy XXXVII, 86; M. Szyj- 
kowski, Książka 1908, 445—448 i w wyd. 
dzieł zbiorowych Anczyca; Tenże, Tyg. 
ill. 1908, Ił, 752, 785; No-wa Ref. 1883. 
nr. 171 i 172; Gwciesz. 1883, s. 305; Kai. 
Ungra 1884, s. 14—16; Roczn. pedagog. 
1882/83, 427; Tyg. ill. 1883, II, 66, przez 
St. Rzętkowskiego ; Tamże 1903, II. 593. 
przez E. Lubowskiego; Tyg. powsz. 1883, 
481, przez G. M. Osobne -opracowania: 
Anczyc jako dramaturg ludowy, przez J. 
Magierę. Kraków 1903, 8«,s. 27(Odb. ze Spr. 
gimn. Św. Jacka). 

Rec. M. Massonias, Wisła XVIII, 242; ! Dr. St. Zdziarski, Przegl. powsz. 1903, 
IV, 444—445; O autorze Kościuszki pod 
; Racławicami, nap. J. Magiera, Lwów 1909, 
I 8-ka mała, s. 71 -f- 1 ni. Nakład Macierzy 
Polskiej; O pisarzu ludowym \Vł. L. An- 
czycu. Lwów 1908, S". s. 16. Nakład 
! Związku teatrów i chórów włościańskich. 
i 7094. Andriolli E. M. Malarz typów ludo- 
wych. Tyg. powsz. 1880. 209, przez St. 
I Grudzińskiego. A-li w życiu społecznem 
I i sztuce, przez H. Piątkowskiego i H. Do- 
I brzyckiego. Warszawa 1904, 4-to duże, s. 
; 200, 278 rys. w tekście i 25 poza tekstem. 

7095. Badacze Tatr i ludu Podhalskiego, 
zob. Pam. Tow. Tatrzańskiego, t. VIII. 

7096. Barącz Dominik. Tyg. powsz. 1879, 
270. 

7097. Bartoszewicz Julian, przez Z. Glo- 256 Franciszek Gawelek gera. Frzegl. p. 1870-1871, III, 432—466; 
IV, 1—22; Ten^.e, Kron. rodź. 1872, Hlb. 

7098. Berwiriski Ryszard Wincenty. 
Tyg. ill. 18(if), XH, 165; Gaz. Warsz. 1872, 273; 
Gaz. Lw. 1879, 273 (Zob. z tego roku in- 
ne pisma); Tyg. powsz. 1879, 783; Rys 
biograficzno-krytyczny przez A. Bądzkie- 
wicza, At. 1887, III, 226, 462; IV, 112 (Toz 
wyszło w osobnej odbitce, Warszawa 1887). 

Rec, zob. Wisła II, 889, przez J. Karłowi- 
cza ; Kłosy 1887, 1 , 100; Wieniec 1862, przez 
B. Moraczewską; Złota przędza III, 307 
(Wszyscy traktują go jako poetę, mniej 
jako etnografa). 

7099. Biskupski Leon, przez A. A. Kryń- 
skiego. Wisła VI, 1004. 

7100. Brandt J. (malarz lud.). Tyg. ill. 
1868, II, 80. 

7101.BrucknerAleksander,Prof.,Dr.Gaz. 
Rad. 1892, nr. 42; Ogniwo 1905, 27, przez 
W. Feldmana; Podr. encyklop. kość. s 
165, przez Chrzanowskiego i wiele innych- 

7102. Bystroń Jan, Dr., przez A. A. Kryń- 
skiego. Pr. fil. 419. 

7103. Brzega Wojciech. Świt 1909, 1, nr. 7 ; 
Nasz kraj 1906, II, zesz. 6, s. 24—25, przez 
K. Baranowskiego. 

7104. Brzozowski Karol (ur. 1812). 
Pomieszczał prace etnograf, w » Wiel- 
kiej Encyklop.* Olgebranda i w »Gazecie 
Świątecznej*, ogłaszał bajki. Krótkie 
wspomnienie poświęciła mu »Ksiązka<' 
1903, s. 337 i inne pisma z 1903 roku. 

7105.Cejnowa FI., Dr., przez ks. G. Pobło- 
ckiego. Gryf I, 129 138, 160-164 (Pieśni 
i podania kaszubskie). 

7106. Chałubiński Tytus, Dr. (Założyciel 
Muz. w Zakop.). Tyg. powsz. 1885, 481; 
1889, II, 294, 310, przez DraŁuszczkiewi- 
cza; Kur. Warsz. 1890. nr. 1, przez J. 
Heppena; Wszechświat VII, 725—737, 
przez L. Natansona, K. Jurkiewicza, Z. 
Kramsztyka, St Witkiey^^icza; Tyg. ill. 
1899, z. 3, przez Dolińskiego; Przegl. za- 
kop. 1901, H31-333; 1902, 113-114, 162, 
288; 1903, 335, 263-272 (Pomnik); Illustr. 
p. 1902, I, 255, przez J. Nalborczyka. O- sobno Grabowski w Albumie zasłużonych 
Polaków XIX w. Warszawa 1903; Roj, 
Przegl. zakop. 1901, H4H-344 (Odsłonię- 
cie pomnika) ; Radzikowski St. Dr., Przegl. 
zakop. 1901, .H30-341. 

7107. Chełchowski Stanisław, przez J. 
Karłowicza. Wielka Encyklop. powsz. t. 
XI, 491. Tamże, zob. życior. innych etno- 
grafów. 

7108. Chmielowski Piotr, Dr , przez A. A. 
Kryńskiego. Wędrowiec 1892, 757, 1'amttrz. 
XXVI, LXXIII-LXXIX. Inne, zob. w pi- 
smach z tego czasu. 

7109. Chodźko Ignacy, przez P. Chmie- 
lowskiego. Złota przędza II, 898. (Głównie 
zajmował się Litwą). 

7110 Cinciała Andrzej, Dr. (Zasłużony 
Ślązak). Wspomnienie pośmiertne. Wę- 
drowiec 1887, 169; Gwcierz. 1898, 821 inne. 

7111. Ciszewski Stanisław, Prof., Dr., 
zob. Fischer A. Katedra etnologii na Uni- 
wersytecie lwowskim. Lud XVI, 831 — 333; 
Ziemia 1910, 656. 

7112. Czarnocki Adam, pseud. Zoryan 
Dołęga Chodakowski. Gaz. lit. 1822, s. 82, 
117, 224; Rozm. nauk. 1828, 152; Pam. 
umiej. 1830, t. IV; Kur. Polsk. 1830, nr. 
259; Piśm. kraj. 1840, nr. 15; Przegl. 
nauk. 1842, t. III; J. Jórecki w pracy p. t. 
»Kilka słów o ukraińskiej poezyi i t. d.t 
Tyg. Petersb. 1844, II, 582—584; 1845, I, 
20-22, 25-28; Bibl. Warsz. 1846, IV, 
412 ; Teka wil. 1857, II, 277 ; 1858. s. 243, 
przez H. Skimborowicza; Gaz. codz. 1855, 
przez T. Z.; Dzień. Warsz. 1855, nr. 101; 
Dzienliter. 1859, s. 940, przez J. Lelewe- 
la; Przyj. dom. 1H69, 100, przez T. Lucya- 
na (A. Czarnocki i literatura ludowa); 
Przew. nauk. liter. 1897, 405, 444, 499, 
596, 791, 798, 890, 991, 1096, przez Fr. 
Gawrońskiego i osobna odbitka, Lwów 
1898, 8», s. 206 i 6 ul.; Po szczegóły o Cz. 
odsyłam do niniejszej pracy. Rec. książ- 
ki Gawrońskiego,, zob. Gorzycki K. J.; 
Tydzień 1898, nr. 19; Kur. niedz. 1898, 
nr. 29; Xl, Tyg. ii. 1899, nr. 19. Kore- 
spondencyaCzarnockiego-Chodakowskie- Bibliografia ludoznawstwa 257 go, zob. »Uwagi do Wandy A. St. Na- 
ruszewicza*. Pam. Lw. 1818, III, 193; 
List Cz. do Łoboyki, Dzień. Wil. 1822, 
nr. i; Do Rakowieckiego, Dzienpolsk. 
1822, s. 117; inne listy, Pam. urn. mor. 
i liter. 1830, IV, 208-231; Dzień. Warsz. 
1855, nr. 174; Przegl. nauk. lit. 18^2- 
1844; Teka Wil. 1857-1858; Do J. S. 
Bandkiego, Pamnauk. 1837, III, 27; At. 
1841. III, 172; 1842, I., 227; IV, 204; Bibl. 
Warsz. 1866, II. 161; Gaz. Lw. 1877, nr. 
183, List Kołłątaja do Chodakowskiego; 
tamże 1877, nr. 276. list Siarczyńskiegodo 
Ch. Krótką charakterystykę podał Fr. R. 
Gawroński, Wisła VI, 452; Ch. w oświe- 
tleniu Pypina, nap. Baudouin de Cour- 
tenay, Kraj 1887, dod. nr. 3; Zap. Nauk. 
Tow. Szewcz. t. 65, s. 1—43, przez W. 
Domanyćkyja. 

7113. Czeczot Jan. Życiorys, przez Jana 
Prusinowskiego. Tyg. ill. 1860, 193; Pług, 
Kłosy XXVI. 334; Jankowski, Książka zb. 
ku czci Mickiewicza 1899. 

71 1 4. Darowski Weryha Świat 1889, 163, 
przez Fr. Konarskiego; Rola 1892. nr. 5. s. 73. 

7115. Dembowski Bronisław. Wisła VII, 
801. 

7116. Dygasiński Adolf, przez Ch. J. T., 
Kur. Warsz. 1902, II, nr. 152; Tydzień 1902, 
378—375, przez P. Chmielowskiego. 

7117. Estkowski Ewaryst, przez J.zMa- 
zowsza. Opiek. dom. 1865,333; Kron. wiad. 
kraj 1856. nr. 145. 

7118. Estreicher Karol, przez A. Pługa, 
Kłosy 18b9, 1, 225 ; S. Matusiak, Lud XV, 6 
i n.i F. Koneczny, Kwart. hist. 1908, 
798—804 (Wszystkie współczesne pisma 
z 1908 r. zamieściły nekrologi i wspo- 
mnienia pośmiertne). 

7119. Fisz Zenon (Taaeusz Padalica).Kal. 
Ungra 1872, s. 29 i 31; Kłosy XXVI, 276; 
Dzienliter. 1870, 429 i n. 

7120. Fritz Jan Mikołaj, przez Wlad. I 
Nehringa, Tyg. ill. 1870, V, 156. ; 

7121 Gerson Wojciech (malarz typów lu- 
dowych). Reinschmiedt Leon, Bluszcz 1901, j 
65; Gaz. Kał. 1901, nr. 49; Książka 1901,' 
BibU<tgi'Bfia lad(nDawstwa» 116, przez J. Tura; Przegl. zakop. 1901, 
13; Tyg. ill. 1890, I, 66; Tyg. powsz. 
1879, 737-739, 756—759, przez Wlad. Bo- 
gusławskiego. 

7122. Gliński A. J. (wspomnienie), przez 
Fr. Glińskiego. Kraj 1891, nr. 49. 

7123. Gloger Zygmunt. Arch. 1910, 133; 
Bibl. Warsz. 1910, III, 611-613; Czas 1910, 
nr. 371; Książka 1910, 379-380, przez J. 
Kochanowskiego; Lud XVI, 241— 246,przez 
A. Fischera; Nowa Ref. 1910, nr. 372; 
Słowo 1910, nr. 380 (Warszawa), przez 
Fr. Gawełka; Tyg. ill. 1910, II, 608, 807 
przez W. L.; Bies. lit. 1910,11, 182, przez M. 
Synoradzkiego; Pr. fil. VII, zesz. 2, s. 
V— VII, przez M. K. Z.; Wieś ill. 1910, 
zesz. 9, s. 21 ; Archiv XXXII, Ziemia 1910, 
545-547; 1911, 714-715, 730—731,746- 
747, 762—763, przez M. Federowskiego 
(Prócz podanych cały szereg innych pism 
z 1910 r. zamieścił nekrologi i wspomnie- 
nia pośmiertne). 

7124. Gołębiowski Łukasz, napisał Wa- 
cław z Oleska. Rozmglw. 1832, 343,358, 375, 
383, 391; At. 1849, II. 203; X. Y., Bibl. 
Warsz. 1849, I, 406; Wójcicki, Życiorysy 
sławnych ludzi, t. II (1850); Gołębiowski 
Seweryn, Pamiętnik o L. G. Warszawa 
1852, 12-ka, s. IV i 111; K. Wł. Wójci- 
cki, Tyg. ill. 1861, 229. 

7125.Gorczyński Adam (Jadam z Zatora) 
przez K. Wł. Wójcickiego. Kłosy 1876, 
I, 369. 

7126. Grabowski Ambroży. Życiorys. 
Kai. Ungra 1870, s. 32 (z portretem). 

7127.— Bronisław, przez L. S. Korotyń- 
skiego. Wisła XV, 239; Książka 1901. s. 26; 
Głos narodu 1901, nr. 1 i inne. 

7128. Grajnert Józef, wspomnienie po- 
śmiertne. Bibl. Warsz. 1910, IV, 200— 201; 
Bies. lit. 1910, II, 731 ; Lud 1910, 428; Tyg. 
ill. 731 (Wszystkie pisma współczesne 
z 1910 roku zamieściły nekrologi). 

71.29.Gralewski Mateusz (Gralak) wspo- 
mnienie pośmiertne przez Z. Wolskiego. 
Wisła VI, 1005. 

7130. Gregorowicz Jan Kanty, nap Wil- 

33 258 Franciszek Gawelek końska P., Wieniec 1862; Opiek. dom. 1865, 
129; Nowalecki A., Kraków 1875, 8», s. 
19 (odb. z Kalend.) ; Duchińska S., Ruch 
liter. 1878, I, 220, 235; Korotyński W., 
Tyg. powsz. 1885, 449; Szkoła 1890, nr. 
42; Tyg. ill. 1890, nr. 38; Kron. rodź. 
1890, nr. 9; Wędrowiec 1890, II, 190. 

7131. Grim E. O poetach górnośląskich 
(Traktuje i o zbieraczach pieśni ludo- 
wych). Zar. śl. 1910, 49-52, 89 93. 

7132. Hanusz Jan i jego prace, nap. 
Adam Antoni Kryński. Pr. fil. II, 818; Ja- 
gić, Archiv X, 660-661; Szkoła 1887, nr. 
34; Malinowski, Przegl. p. 1887-1888, II, 
206—212; A. Sąsiedzki, Dod. Przegl. tyg. 
1887, II, 135-142; Wędrowiec 1887, 443. 

7133. Hoff Bogumił, przez L. S. Koro- 
tyńskiego (życiorys). Wisła VIII, 202. 

7134. Hołowiński Ignacy, ksiądz, nap. 
Kraszewski, Gazwarsz. 1855, nr. 303. Tam- 
że 1855, nr. 336, przez E. Ziemięcką. 

7135. Janota Eugeniusz, Dr.; zob. Tyg. 
ill. 1879, I, 369; Tyg. powsz. 1878, 699; 
Szkoła 1878, nr. 42. 

7136. Kalina Antoni, Prof. Uniw. lwow- 
skiego, założyciel >Ludu< w 1895 r. Wspo- 
mnienia pośmiertne: Czas 1906, nr. 104; 
Dzień. Polsk. 1906, nr. 198; Dzień. Pozn- 
1906, nr. 105; Prof. B. Kąsinowski, Dzień' 
Pozn. 1906, nr. 106; Gaz. Nar. 1906, nr. 
98; Nowa Gaz. Warsz. 1906, nr. 208; 
Gaz. Polsk. 1906, nr. 120; Ad. Ant. Kryń- 
ski, Książka 1906, s. 237— 238. Tenże, Pr. fil. 
VI,414;Dr.W.Bruchnalski,Kwart.hist.XX, 
s. 596-598; Kur. Iw. 1906, nr. 119; J. Lecie- 
jewski, Lud 1906, s. 107—112; Tenże, Muz. 
XXII, I, 395-400, Tenże, Tyg. ill. 1906, 
I, 370; MJes. pedag. 1906, s. 118—119; Now. 
illustr. 1906, nr. 19, s. 16—17 (Zgon polsk. 
uczonego); Nowa Ref. 1906, nr. 103; Na- 
około świata 1906, nr. 18; Przegląd 1906, 
nr. 99; A. A. Kryński, Przew. nauk. liter. 
1906, nr. 8; Praca 1906, s. 901; Rodź. 
i szk. 1906, s. 157—158 (Rozmaitości); Sło- 
wo 1906, nr. 122; Dr. W. Kętrzyński, Sło- 
wo pol. 1906, nr. 195; Nad trumną ś. p. 
Kaliny. Przemówienie prof. Twardow- skiego, Słowo polsk. 1906, nr. 201; .1. Le- 
ciejewski. Szkoła 1906, s. 216-217; Świat 
1906, nr. 20; Tyg. ill. 1906, s. 370; Tyg. 
Samb.-Drohob. 1906, nr. 20; Jagić, Archiv 
XXVIII, 480. 

71H7. Karłowicz Jan, życiorysy i wspo- 
mnienia, drukowane w: Archiv 1903, t. 
XXV, 653-655, nap. Al. Bruckner; At. 
1903, zesz. VI, 120—121; Ćesky Lid t. 
XIII, zesz. I (nap. Zirbt); Czas 1903, nap. 
J. Łoś; Bulletin polonais 1903, listop., 
nap. H. Gaidorz; Echo muzyczne 1903; 
Etnograf. Obozrienije 1903; Gazeta Pol- 
ska 1903, nr. 162, nap. B. Koskowski; 
Gazeta Radomska 1903, nr. 48 i nr. 162; 
Szczęsny Jastrzębowski, Izw. S. Petersb. 
sław. błagot. obszczest. 1903, nr. 1 
(paźdz.), s. 75—76; Kalendarz Czecha 
1904 (z potret.); Książka 1903, nr. 7, nap. 
A. Mahrburg; Kraj 1903, nr. 24, nap. S.; 
Kuryer Codzienny 1903, czerwiec, nr. 
163; Kuryer Warszawski 1903, nr. 163, 
nap. L. Korotyński; Lietop. Jugoslav. 
Akad. Znan. i Umjetn. 1903, svezak 18. 
Zagreb., nap. Dr. B. Boranie; Lud 1903, 
312—319, nap. A. Kalina; Miesięcznik pe- 
dagog. Cieszyn 1903, nr. 6, s. 76; Ogni- 
wo 1903, nr. 26 i 27, nap. A. Kryński 
i L. Krzywicki i nr. 20 z r. 1904, w spra- 
wozd. o Wiśle, przez J. F. Gajslera; Pra- 
ce filolog. VI, 406, nap. A. Kryński i tam- 
że s. 410, nap. H. Łopaciński; Prawda 
1903, s. 298; Przegląd filozof. 1903, t. VI, 
s. 517, nap. K. Appel; Slovansky Pfehled, 
Praga 1903, t. V, 46-63, nap. A. Wiszar; 
Tamże V, 463, nap. Cerny; Słownik j. 
polsk., na czele zesz. 17; Słowo polskie 
1903, lipiec, nr. 321, 323, 325, 327, 329, 
nap. A. Kalina; Sprawozd. Muz. prze- 
mysłu i roln. 1903; Strażak, tyg. w War- 
szawie 1903; Tyg. ill. 1903, nr. 25 i Wę- 
drowiec 1903, nr. 25, nap. 1. Zegota 
(z portr.) ; Rozwój 1903, nap. Dr. B.; Bibl. 
Warsz. 1903, III, 200; Gaz. świąt. 1903, 
nr. 27; Kur. Sosn. 1903, nr. 24; Mieś. pe- 
dag. 1903, s. 76; Niwa polska 1903, s. 
394; Nowa Ref. 1903, nr. 134; Tyg. mód Bibliografia ludoznawstwa 859 i powieści 1903, s. 303; Ziarno 1903, nr. 
25; Wiek 1903, nr. 163 (15 czerwca), nap. 
W. L.; Wielka Encyklop. powsz. illustr., 
nap. A. A. Kryński (i osobna odbitka, 
Warszawa 1903, 8°. s. 27 ; Wisła XVI1» 
401-405, nap. E. Majewski; Tamże XVII, 
405—416, nap. M. Massonius; Zorza 1903, 
czerwiec, nap. M. Malinowski. Prócz te- 
go wyszła osobna książka zbiorowa, p. t. 
Zycie i prace J. Karłowicza. W^arszawa 
1904. s. 1 ni. + 379 + V. Nakład Red. Wi- 
sły. Rec. Dr. Wł. Kosiński, Lud X, 461; 
H. Ułaszyn, Kwart. hist. XX, 289; Tenże, 
Książka 1905, 429— 4H0; M. Łopuszańska, 
Nasze Kłosy 1904, 376; Tyg. ill. 1904. 
851; Przemówienie nad grobem przez A 
A. Kryńskiego, T. Korzona, J. Kallenba- 
cha, E. Majewskiego, zob. Wisła XVII, 
410—416. 

7138. Kawczyriski Maksymilian. Wspo- 
mnienie pośmiertne. Czas 1906, nr. 86; 
Gaz. Lw 19U6, nr. 87; Nowa Gaz. 1906, 
nr. 179; Gaz. Polsk. 1906, nr. 102; Ro- 
zwój 1906, nr. 87; Słowo 1906, nr. 103 
i inne. 

7139. Kętrzyński Wojciech, przez Pro- 
chaskę. Tyg. ill. 1883. II, 225. 

7140. Kitowicz J., ks., przez K.WI. Wójci- 
ckiego. Bibl. Warsz. 1853, I, 47-65. 

7141. Kleczyński Jan (życiorys). Wi- 
sła X, 212; Bluszcz 1895, 305-306 (Znaw- 
ca melodyj i pieśni góralii. 

7142. Kolberg Oskar, napisał Wójci- 
cki K. Wł., Kłosy, t. V; List O. Kolberga 
(odpowiedź na artykuł Wejnerta w nr. 
73—76), Wiek 1877, nr. 93; Wspomnienia 
pośmiertne: Krauss, Am Urąuell 1890, 
nr. 6; Echo muz., teatr, i art, Warsz. 
1890, nr. 349; Walicki Al, Gaz. Iw. 1890, 
nr. 130; Krćek Fr. (U Kolberga), Gaz. 
nar. 1890. nr. 183; Z. W., Głos (warsz.) 
1890, nr. 25: Krzywicki L., l^rawda 1890, 
nr. 24; Biegeleisen H., tamże 189U, nr, 
24; Korotyński W., Tyg. ill. 1890, nr. 24. 
L. V. Z., Wędrowiec 1890. nr. 23; Żywaja 
Starina 1890; Lopaciński, At. 1890, III, 
57-74; K. H., Przyj, dzieci 1875, 73-74; Wójcicki, Kłosy V, 321; Gloger Z., Tyg. 
ill. 1881, I, 177; Tenże, Kłosy XXXI, 107; 
124; Echo Muz. 1881, nr. 8; 1889, nr. 297, 
1889/90, nr. 349; Kopernicki. Przegl. p. 
1890, I, 172-176; Nowa Ref. 1889, nr. 
107, 109 (i odb.); Tenże, Wisła 1890, 509; 
Karłowicz, Wisła III, 468 - 483, IV, 509; 
Nehring, Zeitschr, d. Ver. f. Volksk. 1891, 
zesz. IV; S. K., Bluszcz 1889, 185; I. M., 
tamże 1890, 193; Gaz. Rad. 1889, nr. 46; 
1890, nr. 46; Pług, Kłosy 1889. I, 358 
(z ryc. wykonaną przez Stachiewicza) ; 
Zob. Nehring, Zeitschr. d. Ver. f. Vol- 
kerpsych. 1892, zesz. 1 i 2; Bies. lit. 1890, 
nr. 24; Dobrowolski A., Świat 1889. 275 
-276; Bibl. Warsz. 1890, III, 159; Kłosy 
1890, nr. 787 i 790; St. Kij. 1890, zesz. 1; 
Gaz. nar. 1890, nr. 133, przez Dra Krćeka 
p. t. Ze wspomnień o Kolbegu; Gloger, 
Wspomnienia o K., Kur. Warsz. 1890, nr. 
161; Głos (Warsz.) 1891, nr. 25; Slavko- 
vicz. Literami Listy, Berno mor. roczn. 
XI, nr. 20—22. Żeleński Wł., W sprawie 
pomnika dla K.; Czas 1891, nr. 261 i 262; 
Lopaciński, żywot K. ok. 1900 w Albu- 
mie (?) zasłużonych Polaków XIX w.; 
Kur. codz. 1890, nr. 156 przez O. S.; Do- 
brzycki H., Dr., Testament K. Kur. Warsz. 
1894, nr. 28; Spuścizna po K., Tydz. 1904, 
s. 43; Encyklop. XXXVIII, 5-7. 

7143. Konopka Józef, przez O Kolber- 
ga. Kłosy 1880. II, nr. 792. 

7144. Kopernicki Izydor, nap. Karło- 
wicz J., Wisła 1891, 1000-1025; Tenże, 
Tyg. ill. 1891, IV, 241—242; Andree R., 
Globus, Brunszwik 1891, nr. 256; Mac 
Richtre David, Journal of the gypsylore 
societyl892, 1; Dobrowolski, Świat 1891, 
nr. 21; Milkowski Z., Ze wspomnień oso- 
bistych. Nowa Ref. 1891, nr. 230-233; 
Kwaśnicki A., Tamże 1891, nr. 237. Inne: 
Przegl. tyg. 1891, nr. 52; Kij. Star. 1891, 
nr. 12; Wrześniowski A., Wszechświat 
X, 674, 714; Tenże, Gaz. lek. 1891, nr. 
45 (i odb); Gaz. Radomsk. 1891, nr. 79; 
Hryncewicz, Niwa 1891, nr. 22; Wędro- 
wiec 1879, II, 34; Prócz wspomnianych 260 F'ranciszek Gawelek Karłowicz poświęci! osobną broszurę śp. 
Kopernickiemu, wydaną w Krakowie r. 
1892, 8\ s. 24. 

7145. Korotyński Ludwik S. Piętnasto- 
letni Joachim Lelewel jako pierwszy zbie- 
racz piosnek ludu w roku 1801 (Piosnki 
z pow. Radzyniińskiego i Łukowskiego). 
Księga pam. ku czci Mickiewicza t. I., s. 
83-92; zob. Prawda (Świętoch.) 220—223. 

Rec. H. Łopaciński, Wisła XIV, 347; 
Dr. Zdziarski. Wisła XIV. 345. 

7146. — Wincenty, zob. Kron. rodź. 
1891. nr. 4; Kur. Lw. 1891, nr. 41; Niwa 
1891, nr. 5, przez J. Keniga; Słowo 1891, 
nr. 31, przez tegoż; Przegl. tyg. 1891; 
Świat 1891, nr. 5, przez A. Dobrowolskie- 
go; Tyg. ill. 1891, I, 97; Wędrowiec 1891, 
I, 89, przez A. Pługa; Kur. codz. 1891, 
nr. 38. 

7147. KrauShar Aleksander. Towarzy- 
stwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800— 
1832. Monografia historyczna osnuta na 
źródłach archiwalnych. Warszawa 1900 
— 1905, t. 8 (Obejmuje między innymi 
i życiorysy naszych ówczesnych etnogra- 
fów). 

Rec. Bies. liter. 1905, II, 404; Kur. li- 
ter. 1905, nr. 64; Praegl. hist. 1905, 124 
—137; Dr. Grabowski, Frzegl. p. 1905, t. 
155. s. 507-509; M. Offmański, Przegl. 
pow. 1905, s. 622—625; 650—653; Al. 
Rembowski, Słowo 1905, nr. 195-196; 
Tenże, Bibl. Warsz. 1905, I, 164—170; 
Z., Tyg. ill. 1905, I, 667. O całej pracy, 
tomów 8, zob. Ig. Baliński, Przegl. p. 
1906, nr. 94; M. Rolle NK. I, nr. 10-16. 

7148. Krydski A. A. Tyg. ill. 1907, I, 
415 (sylwetka). 

7149. Kraszewski jako powieściopi- 
sarz ludowy, przez K. Kaszewskiego. 
Książka jubileuszowa ku uczczeniu 50- 
letniej działalności Kraszewskiego, War- 
szawa 1880. s. 126—160. Podróżopisar- 
stwo Kraszewskiego. Tamże, 412—430, 
przez A. Bądzkiewicza. 

7150. Kurtzmann Ludwik Karol, przez 
Xl. (Zbierał podania ludowe, z których wiele umieścił Otto Knoop w »Podaniach 
i opowiadaniach* z W. Ks. Poznańskie- 
go ; streszczone w Wiśle VIII i IX, przez 
Z. A. Kowerską). Wisła V, 214. Życiorys 
obszerny podał Adam Pług, Kłosy 1881, 
nr. 847. 

7151. Lipiński Hipolit przez A. Pługa 
(Malował: Śmigus, Kłosy XXXII; Targ na 
Kleparzu, tamże XXXI; Targ na placu 
Szczepańskim, tamże XXXIV; Jesienne 
roboty w polu, tamże XXXVII; Kwietna 
niedziela, tamże XXXVI; Procesya B. Cia- 
ła, Święto M. B. Zielnej, tamże XXXIV); 
Kłosy 1884, II, 111. 

7152. — Karol. Rozmglw. 1819, nr. 56; 
Pszczółka krak. 1821, III, 3, IV; Dzień, 
polsk. 1862, nr. 3 i 4; Echo VII, 522, 
przez A. Polińskiego. 

7153. — Tymoteusz. Gazwarsz. 1856, nr. 
240, 247, 265; Kai. Jaworskiego 1857, s. 
172-173; Kron. wiad. kraj. 1856, nr. 151. 
ł^rzegl. Pozn. 1856 iXXII) 451. 

7154. Lompa Józef. Bibl. Warsz. 1843, 
IV, 770; 1856, I, 378; Dzienliter. 1858, I, 
nr. 23; Kron. wiad. kraj. 1856, nr. 20 
i nast., przez Białeckiego; Przyj. dom. 
1863, 130 i n.; Przyj, ludu 1836; Tyg. ill. 
1860, nr. 48. 

7155. Łapczyiiski Kazimierz, życiorys 
przez Dra A. Zaleskiego. Pamttrz. XIV. 
Uzupełnij powyższy życiorys i fotografią 
opatrzył W. E. Radzikowski. Tamże 
XXVI, 25-43 (i odb); Wszechświat 1893. 
nr. 1, przez A. Ślósarskiego. Notatki bi- 
bliogr. prac L., zob. Wisła VI, 1004. 

7156. Łepkowski Józef, Dr. Prof. Świat 
1894, s. 194, przez W. Prokescha; Tyg. 
ill. 1894, I, 158, przez Alfa; Kwart. hist. 
VIII, 387; Rocznik krak. 1894, przez St 
Tomkowicza. 

7157. Łopaciiiski Hieronim Rafał, Pro- 
fesor (pseud. Rafał Lubicz). Wspomnie- 
nia pośmiertne. Bies. lit. 19u6, nr. 37; 
Dzień. Kij. 1906, nr. 154; Dzień. Pozn. 
1906, nr. 200, s. 4; Dzwon pol. 1906, nr. 
250; St., Nowa Gaz. 1906, nr. 385 i 395; 
ski, Gaz. Polsk. 1906, nr. 231; Tamże Bibliografia ludossnawstwa 261 1906, nr. 238 (Przegląd prasy) ; Górno- 
ślązak 1906, nr. 201; Gaz. Świąt. 1906, 
nr. 1335; Kur. Lw. 1906, nr. 233, s. 4; 
Kur. Litewsk. 1906, nr. 187; Myśl p. 1906, 
nr. 23; Nasz kraj 1906, II, zesz. 10, s. 40; i 
Nasze Kłosy 1906, nr. 41 ; Nowa Ref. 
1906, nr. 196 (Ze świata); Naród 1906, 134; j 
Prawda 1906. nr. 36; A. A. Kryński, 
Przegl. hist. t. III, 1906, 451—455; Roz- 
wój 1906, nr. 194; Słowo pol. 1906, nr. 
387; Tyg. ill. 19U6, s. 690; Ziemia Lub. 
1906, nr. 207; Pam. lit. 1906, 368-369; 
W. H., Puścizna naukowa po H. Ł., Gaz. 
Polsk. 1907, nr. 251; Gaz. Kai. 1907, nr. 
8, w art. p. t. >Kaliszanie poza Kaliszemc 
podaje wiadomości o pracach Ł. 

7158. Łuszczkiewicz Władysław, ne- 
krolog napisał Leonard Lepszy. Spr. Kom. 
hist. sztuki A. U. VII, s. I; Arch. I, 53. 

7159. Maciejowski Wacław Aleksan- 
der. Kłosy XXXVI, 123, 133, 159. 321, przez 
J. Bystronia; Kur. Warsz. 1883, nr. 36, 
przez J. F. Gajslera (Działalność piśmien- 
nicza); Roczn. pedag. 1882/83, 432; Tyg. 
ill. 1883, I, 98, przez A. P.: Tyg. powsz. 
1884, 481; Wędrowiec 1883, I, 114, przez 
W. D.; Złota przędza II. 588—589, przez 
E. S. S. 

7160. Majer Józef, Dr., Prof. RTPN. 
Pozn. XXV, 547—550; Warsz, Roczn. li- 
ter. 1877. 30—34, przez W. Niewiadom- 
skiego; Kai. ii. powsz. 1870, 1 — 12, przez 
A. Nowoleckiego; J. Rostafiński, szkic 
biograficzny J. M., Kraków 1899, 8°, s. 
14 (odb. z Przegl. polsk ). 

7161. Malinowski Franciszek Ksawe- 
ry. Szkoła 1881, nr. 13. 

7162. — Lucyan, Dr.. Prof. Czas 1898, 
nr. 17, przez J. Rozwadowskiego; Kur. 
niedz. 1898 (i odb. Warszawa 1898, 8», 
s. 43), przez H. Lopacińskiego. (Rec. Dr. 
Krćek, Lud V, 189); Lud IV. 118; Głos 
1898, 83, przez J. Karłowicza; Pr. fil. V, 
308; Wędrowiec 1898, nr. 5 i Przegl. pe- 
dag. 1898, nr. 3 i 4, przez A. A. Kryń- 
skiego; Czasop. Akad. 1898, nr. 2, s. 34— 
45, przez H. Ułaszyna; Archiv XXI, 311, przez Jagića; Tyg. ill. 1898, nr. 4, przez 
L. Korotyńskiego; Svet 1898, nr. 21. 

7163. Marcinkowski Antoni (pseud. 
Albert Gryf i Antoni Nowosielski), przez 
P. Chmielowskiego, Złota przędza III, 
483; Bibl. Warsz. 1880, IV, 326; Tyg. 
powsz. 1880, 674—675, przez St. Grudziń- 
skiego; Gaz. Warsz. 1855, nr. 92 i 94 
(Zajmował się głównie ludem ruskim). 

7164. Matlakowski Władysław, Dr. 
Wędrowiec 1895. 529 (z ryc), przez A. 
C. ; Wszechświat 1895, 448, przez Dra St. 
Kr...skiego; Czyt. dla wszystkich 1904, 
805-807, przez Dra J. P. 

7165. — jako lekarz, przez Dra Kra- 
jewskiego, w Przegl. chirur. 1895; przez Dra 
Br. Sawickiego, w Kronice lekarsk. 1895, 
nr. 15—17, oraz grono kolegów w Ga- 
zecie Lekarskiej 1895, nr. 30 (między in- 
nymi i artykuł St. Witkiewicza p. t. Ma- 
tlakowski i sztuka ludowa); H. Święcicki, 
Nowiny Lekarskie 1895, Poznań (i od- 
bitka): Tydzień III, 210; Wisła X, 207, 
przez L Korotyńskiego. 

7166. MiarkaKarol (życiorys). Gwiazdka 
Ciesz. 1882, s. 354 i nast.; Tyg. powsz. 
1882, 577-578, przez S.; Nasz kraj 1907, 
IV, 282. przez Ski. 

7167. Mokłowski Kazimierz, wspomnie- 
nie pośmiertne, przez Wit. Kraj 1905, 
dod. do nr. 20, s. 11 (z portret.); Lud XI, 
204; Głos robotniczy 1905, nr. 20; Na- 
przód 1905, nr. 131; Ognisko (Lwów) 
1905, nr. 14; Przemysłowiec 1905, nr. 34; 
I. K., Świat kobiecy 1905, nr. 22, s. 245 
— 246 (Wszystkie dzienniki z 1905, po- 
święciły mu wspomnienia). 

7168. Morzkowska-Marrenś Walerya 
wspomnienie pośmiertne nap. Balińsk; 
Ign. Wiecz. rodź. 1903, nr. 4H; Choiński 
T.. Kur. Warsz. 1903, nr. 280, 284; Gaz 
Lw. 190H, 255—257; przedruk Kur. pozn 

I 1903, 234; Łaganowski K., Bluszcz 1903 
|s. 193; W. Prokesch, Nowa Ref. 1903 
i 233; W. J., Echo muz. 1903, s. 598; Zgliń- 
' ski. Wędrowiec 1903, nr. 43; Walewska 
:C., Tyg. ill. 1903, nr. 42; Bibl. Warsz. 268 Franciszek Gawełek 1903, IV, 411; Bies. liter. 1903, nr. 42; 
Czas 1903, nr. 238; Gaz. Lw. 19U3, 233; 
Gaz. Nar. 1903. 233; Gaz. rad. 1903, nr. 
82; Gaz. szk. 1903, s. 155; Gaz. świąt- 
1903, nr. 1189; Gaz. Warsz. 1903, nr. 
270; Kraj 1903, nr. 40; Kron. rodź. 1903, 
s. 333; Książka 1903, s. 414; Kur. Lw. 
1903, nr. 284; Kur. Sosn. 1903, nr. 42; 
Prawda 1903, s. 502; Tyg. pol. 1903, 341; 
Wiek 1903, nr. 278, 279; Ziarno 1903, nr. 
42; Nasze Kłosy 1903, s.H37, przez W. Ła- 
szczyńskiego ; Zfota przędza III, 905, przez 
P.Chmielowskiego; Tyg ill. 1884,111,161, 
180, przez K. Kaszewskiego; Uczczenie 
pamięci. Bluszcz 1903, 277, przez W. M. ; 
Gaz. Warsz. 1903, nr. 118; Kur. Lw. 1905, 
nr. 154; Kur. Pozn. 1903, nr. 139; Kraj 
1903, nr. 22. 

7169. Musiołek Michał (Radomczyk), 
wspomnienie pośmiertne. Tydz. Piotrk- 
1898, nr. 18. 

7170. Nehring Wl, Dr., Prof. Archiv 
XXX, 320 i n.; Lud XV, 1-5, przed Dra 
J. Leciejewskiego (Zob. inne pisma z 1909 
roku). 

7171. Ogonowski Emilian, przez B. 
W. Korotyńskiego. WisłaX, 215(0. zajmo- 
wał się literaturą ludową ruską, pisy- 
wał po polsku, rusku i niemiecku). 

7172. Ossowski Juliusz, Dr., przez Ma- 
ksymiliana Andrysona. Wędrowiec 1882, 
II, 147. 

7173. Pauli Żegota, przez L. S. Koro- 
tyńskiego, Wisła X, 206; przez Bartosze- 
wicza, Kraj 1896, nr. 42; przez Zawiszę, 
Głos 1895, nr. 5; Tyg. ill. 1895, nr. 43; 
A. L., Kijew. Star. 1895, listop. ; Lud 1895, 
s. 193, przez A. Strzeleckiego ; Karłowicz, 
Wisła II, 653—662; Kłosy 1887, I, 70, 
przez M. Dubieckiego; Wędrowiec 1895, 
875, Przew. biblograf. 1896, 209 i 1897, 
120 i 161 (Odsłonięcie tablicy pamiątko- 
wej); Żywot i spuścizna literacka po śp. 
P., nap. L. Lepszy, Kraków 1897, 8», s. 
20 z portret. (Odb. z Wiadom. num. -ar- 
cheolog.). Wiadom. o rękopisach Paulego 
podaje Przew. bibliograf. 1896, 83, 99, 123, 169; Kwart. hist. X, 254; Nad gro- 
bem ś. p. Zegoty Paulego, przemówienie 
A. Bełcikowskiego, Kraków 1895,8*, m. s. 4. 

7174. Pług Adam (Pietkiewicz). Warsz. 
Roczn. lit. 1873. 6-8; Tyg. ill. 1888, I, 
82, 99, nap. Gawroński; Kur. niedz. 1898, 
nr. 51, nap. A. Dobrowolski; Czas 1903, 
252; Dobra gospodyni 1903, nr. 46; Na- 
sze Kłosy 1903, 363, nap. W. Łaszczyń- 
ski; Książka 1903, 413; Bul. polon. 1904, 
57-58; Słowo polsk. 1904, nr. 135; Kur. 
Warsz. 1904, nr. 306; Praca 1905, 885 
(pomnik w kościele św. Krzyża w Warsz.); 
Ziarno 1905, nr. 23. 

7175. Platerówna Emila jako folklo- 
rystka. nap. Dr, W. Bruchnalski. Lud 

XIII, 183; Toż, przedruk, w Tygodniu 

XIV, 194- 196. 

7176. Pol Wincenty. Przegl. Iw. 1873, 
V, 72, 125, 483, 715; VI, 108, 252, przez 
Dębickiego; prócz tego poświęcono Po- 
lowi cały szereg wspomnień w różnych 
pismach. 

7177. Pruszkowski Witold, przez W. 
Prokescha; Wędrowiec 1896, II, 421. 

7178. Radzikowski Walery Eliasz, 
wspomnienie pośmiertne przez Ch. Kraj 
1905, dod. nr. 13, s. 6 (z portr.); Nasz 
kraj 1906, II, zesz. 6, s. :H9-40, przez Ba- 
ranowskiego ; Pamttrz. XXVI, 142; XXVn, 
35; Przegl. zakop. 1905, 49—52; Tydzień 
XIII, 105. 

7179. Rolle Antoni J., Dr. Kłosy XXXVI, 
246, 261, przez Pługa; Tyg. ill. 1886, I, 
194, przez Korotyńskiego; Tamże 1894, I, 
50, 75, przez Al. K.; Wędrowiec 1894, 
63, przez Wit; zob. Kwart. hist. i inne. 

7180. Romer Alfred (wspomnienie po- 
śmiertne). Wisła XI, 236; Tyg. ill. 1897, 
I, 236, przez Karłowicza (Oprócz arty- 
kułów z zakresu etnogr. polskiej, pisy- 
wał też i o innych ludach; malował typy 
i odzież ludu); zob. inne pisma z tego 
czasu). 

7181. Romer E., nap. W. Korotyński. 
Tyg. ill. 1879, VIL 289. 

7182. Rysiriski Salomon, studynm przez BibliograHa ludoziiawslwa 263 Korotyńskiego W. (oddruk z Kur. Wi- j 
leńskiego). Wilno 1863, 8<>; Kron. rodź. | 

1872, 14r5, 167, przez W. Chomętow- i 
skiego. 

7183. Siarczyriski Franciszek, ks. Tyg. 
ill. 1863, VIII, 369, przez S. F. M ; Zie- ; 
momysl 1830, III, 3— 22; Wójcicki, Życio- i 
rysy sławnych ludzi, t. I (1850); Lwowia- 
nin 1835, 175. 

7184. Siarkowski Władysław, ks. Bies. 
lit. 1902. I, 16, 315; Nasze Kłosy 1902, 
121; Tydzień 1902. 214, przez Dra St. | 
Zdziarkiego. j 

7185. Siemieński Lucyan. Bibl. Warsz. j 
1878, III; IV, 32, przez A. Bełcikowskie- 
go; Czas 1877, nr. 273; Kłosy XXVI, 58, 
76, przez Kraszewsltiego: Kron. rodź. 
1878, 17, przez W. K.; Przegl. p. 1878 
(i odbitka 8°, s. 60), przez St. Tarnow- 
skiego; Tyg. powsz. 1877, 783, przez A. 
Pileckiego; Z. Dębicki, Kraków 1878, 8«, 
s. 69 (odb. z Czasu). Prócz podanych, 
cały szereg wspomnień. 

7186. Sobieszczariski Franciszek Ma- 
ksymilian. Tyg. powsz. 1878, 512, przez 
W. Korotyńskiego. 

7187. Stachiewicz Piotr. Wędrowiec 
1896, II, 261, przez W. Prokescha. 

7188. Stalmach Paweł. Gaz. przera. 

1891, nr. 93; Szkoła 1891, nr. 47; Gaz. 
nar. 1891, nr. 276; Kur. Iw. 1891, nr. 320; 
Warsz. Roczn liter. 1873, 17-19; Gaz, 
Rad. 1891, nr. 91; Gwciesz. 1891, 485; 

1892, 2 i 12, przez ks. I. Świeżego; »Dla 
Śląska* 10—19, przez M. Dubieckiego; 
Świat 1891, 560, przez Radosta; Wisła 

1873, I -XXVI, przez Anezyca; Wędro- 
wiec 1891, II, 117; Przyj, dzieci i mlodz. 
1872, 35-37. 

7189. Strzelecki Adolf. Słowo 1911, 
z dn. 9 sierpnia; zob. Kur. Warsz. i inne 
dzienniki z tego czasu. 

7190. Sulimirski Filip. Tyg. powsz 
1885, 33, przez G. 

7191. Surowiecki Wawrzyniec. Wia- 
domość o życiu i pismach Wawrzyńca 
Surowieckiego, Radcy w Komisyi rządo- wej wyznań religijnych i oświecenia pu- 
blicznego, nap. Feliks Bentkowski. Roczd. 
W. XXI, 134. 

7192. Szulc Dominik, życiorys i dzieła. 
Tyg. ill. 1861, 9. 

7193. Tępa Franciszek, zob. Eliasz, 
Świat 1890, s. 46 i 510; Treter M., Lud 
XVI, 259 280 (i osobna odbitka). 

7194. Wacław z Oleska (Zaleski), nap. 
J. Karłowicz. Gaz. Iw. 1884, nr. 262; Dr. 
Br. Pawłowski, Świat 1911, nr. 14, s. 6, 
p. t. łSenatorski ród«. 

7195. Wajgiel Leopold, przez M. Tur- 
kawskiego. Wędrowiec 1881, 1, 241. 

7196. Weinert A. Tyg. powsz. 1879, 788 
-789. 

7197. Wielogłowski Walery. Kai. rodź. 
katol. 1866, przez L. Dębickiego; Opiek, 
dom. 1866, 82, przez Jana z Ojczycy; 
Dzień, liter. 1857, 1128, 1136 i n., przez 
Kr. B.; Przegl. Iw. 1875, X, 15, 137 i n.; 
Dzień. pozn. 1865. nr. 164. 

7198. Wierzbicki Daniel. Przegl. za- 
kop. 1901, 7 (Zob. inne pisma z tego cza- 
su). 

7199. Witkiewicz Stanisław a sztuka 
współczesna przez J. Kleczyńskiego. Gaz. 
Nowa 1906, nr. 47 i 56 (ze sztuki) ;\\itkiewicz 
jako budowniczy polski, przez Mokłow- 
skiego, Bibl. Warsz. 1904, IV, 130; Nasz 
Kraj 1908, VI, 83-84. 103-104; Tetma- 
jer: W Tatrach, Tyg. ill. 1908, I, 35. 

7200. Wodzinowski Wincenty, przez 
Artura Gruszeckiego. Tyg. ill. 1907, I, 
56 (Malarz typów ludowych). 

7201. Wójcicki Kazimierz Władysław. 
Kur. Warsz. 1826, 184i>, nr. 82. ocena 
prac W. przez Sennewalda ; Tamże 1856, 
nr. 177; list Syrokomli do W., Kai. Jaw. 
1865, 1—3, przez A. Kuczyńskiego; A. 
E. Odyniec, Do Wójcickiego (wiersz). 
Warszawa 1869. 8», 1 k. (druk. w kilku 
egzemplarzach); Seweryna Pruszakowa, 
Książka zb. Wójc, s. 3-43; Gaz. Warsz. 
1862. nr. 20, s. 172, 175, przez Kraszew- 
skiego; Bluszcz 1876, 185; Kłosy 1876, I, 
306. przez A. Pługa; Tamże XXIX, 119; 264 B>anoi8zek Gawełek Kur. Warsz. 1876, nr. 70, przez W. Szy- 
manowskiego; Tamże 1876, nr. 109, przez 
A. Kraushara; Bibl. Warsz. 1879, III, 305 
i nast., przez E. Świeżawskiego; Bies. lit. 
1879, II, 188; Tyg. i 11. 1879, VIII, 103, 
przez I. K. Piotrowskiego; Tyg. powsz. 
1879, 529—530, przez WL K. Zielińskie- 
go; Bibl. Warsz. 1888, III, 323-361 (Rec, po- 
wyższej pracy, zob. Kwart. hist. IV, 335, 
przez Dra Z. Hordyńskiego); Złota przę- 
dza II, 620—623, przez E. Świeżawskie- 
go. 

7202. Wrześniewski August, przez Z. 
Wolskiego. WisJa VI, 1002; Gaz. Rad. 
1892, nr. 41; zob. Wszechświat 1892, 
Kosmos 1892, Pam. fizyogr. 1892 i inne. 

7203. Zejszner Ludwik. RTN. Pozn. 
VI, 350—354, przez H. Feldmanowskie- 
go; Tyg. ill. 1871, VII, 37, przez W. Nie- 
wiadomskiego; Kaliszanin 1871, nr. 4, s. 14; Kai. Ungra 1872, 29 i 31 (z drzewo- 
rytem); KJosy V, 269, przez Wójcickiego. 

7204. Zielidsltł Kornel Władysław 
(wspomnienie pośmiertne). WLsła X, 215. 

7205. Ziemięcka Eleonora. Kron. rodź. 
1870, 1, 64, przez I. K.; Kłosy IX, 213. 

7206. Zienkowicz Władysław L. Kur. 
Wil. 1862, 748. 

7207. Zmorski Roman (pseud. Mazur 
R., Zamarski R.). Przegl. tyg. 1867, 77— 
78; Bibl. Warsz. 1868, 1, 29-54, przez A. 
Rzążewskiego; Kłosy 1885, II, 211, 231, 
przez A. Półkozica (Niewiarowski); Złota 
przędza III, 410, przez P. Chmielowskie- 
go; Wędrowiec 1901, 151, 175, 189, 212, 
232, przez W. Morzkowską; zob. tejże 
sCyganerya Warszawskaa (w Bibliotece 
dzieł wyborowych); zob. Tyg. liter. (Poz- 
nań) t. VII, koresp. Zm.; Kłosy 1885, II, 
215 (Osiek). Wydawnictwa ludoznawcze. 

Oceny ogólne. 

Stale przeglądy wyd. ludozn. pomieszcza Prof. Bruckner w Archiv fiir slavische 
Philologie i w Zeitschrift des Yereins fiir Yolkskunde. Szczegółowo ich nie podaję. Lud, wydawnictwo Tow. Ludoznaw(jze- 
go we Lwowie, Tom I, 1895. 

T. IV, 1897, rec. ks. W. Zaborski, Przegl. 
powsz. 1898, LVn, 121. 

T. I-V, Syrokomla J., Wisła XV. 359. 

T. II, J896,Kaindl, Oester. Literaturbl. 
1898, nr. 1. 

T. IV- V, Kaindl R., Globus 1900, gru- 
dzień; Dr. Zdziarski, Muzeum 1899, kwie- 
cień-maj; Kaindl, Allgem. Literaturbl. 1899, 
nr. 24; Zundalek. Vlast. 1899, zesz. 12. 

T. V— VII, Ułaszyn H., Tydzień 1900, 
nr. 47; 1901, nr. 1 i 64; Wisła XVI, 664; 
Bibl. Warsz. 1902, II, 588; Dr. Bruckner, 
Kwart. hist. XIII, 301. 

T. VI, Dr. Zdziarski, Wisła 1901, zesz. 
4 i Dr. Gargas, Krytyka 1901. 129. 

T. VIII, I. W., Tydzień 1902, 752. 

T. IX, Dr. Zdziarski Muzeum 1903, 49. 

T. X, L Krzywicki, Książka 1906, 386 
—387; Dr. Zdziarski, Tydzień 1905, 100— 
101; Wisła XIX, 327. 

T. XI, Dr. Zdziarski, Przegl. powsz. 
1905, I, 267—270. 

T. XII, Dzień. p. 1906, nr. 2; T. Smo- 
leński, Książka 1907, 149. 

T. XIII- XIV, 1908, T. Smoleński-, Książ- 
ka 1908, 356; 1909, 184. 

Materyały antropologiczno-archeo- 

Bibliografia Indoznawstwa. logiczne i etnograficzne wyd. staraniem 
Komisyi antropologicznej Akad. Um. 
w Krakowie. 

T. I, G-ij, Zap. Tow. Szewcz. XX; Po- 
livka, Zeitschr. f. oestr. Volksk. 1897, 5/6; 
Dr. Zdziarski, Wisła 1899, z. 9/10. 

T. I— IV, Ułaszyn, Lud 1901, zesz. 2/3; 
Dr. Bruckner. Kwart. hist. XIII, 302. 

T. III, 1898, A. L., Kij. star. 1898, luty ; 
Bugiel, Mitteil. d. Antrop. Ges. in Wien 
XXVIII ;Hnatiuk, Zap. Tow. Szewcz. XXV ; 
Pogodin, Izw. otd. russk. jas. i stov. V, 
zesz. 1; Kaindl, Globus 1900, nr. 15. 

T. IV, J. Hanusz, Archi v VI. 415-419; 
M. J. F, Wisła XV, 387; C S., Wisła 
XIX, 225; Ułaszyn, Kwart. hist. XV. 214. 
Zdziarski, Wisła 1900, zesz. 6; Majewski, 
Światowit II. 

T. VI, N. B., Kij. Star. 1901, styczeń; 
A. Bruckner, Książka 1904, 89-90; Dr. 
Zdziarski, Przegl. powsz. 1904, IV, 117. 

T. Vin -IX, K. Stołyhwo, Książka 1907, 
265-267, 377. 

T. X. Dr. Bruckner, Książka 1909, 94; 
Dr. Zdziarski, Na ziemi naszej 1909, nr 
16, 8. 2-4. 

T. XI, Dr. Zdziarski, Książka 1911, paź- 
dziernik. 

Wieś ilustrowana. Red. K. Laskowski. 

34 86fi Franciszek Gawelek Warszawa 1910. Pierwsze zeszyty omó- 
wił J. w wyd. »Na ziemi naszej* 1910, 
s. 191-192. 

Wisła. Warszawa 1887-1905, t. 19. 
Redakcya często się zmieniała. 

T. I-III, A. A. Kryński, Pr. HI. III, 
675. 

T. I— VI, L. Wasilewski, Żytie i słowo 
189i, zesz. 1, s. 153-157; Głos 1891, nr. 
62. 

T. I -VII, 1887-1893. At. 1888, II, IV; 
Bruckner, Kwart hist. 1889; Lubicz, Zy- 
cie 1S89. nr. 43; 1890, nr. 12, 32; Łoś, 
Przegl. lit. 1889; Dod. do kraju 1889, nr. 
31; 1890, nr. 5; W. R, Tyg. iii. 1889, nr. 
344; At. czesk. 1890, nr. 6; Kryński, Pr. 
fil. III, z 2; Xl., Tyg. ill., 1891, nr. 6; W. 
X. Mian., Dzień, łódzk. 1891, nr. 174; L-i, 
Tyg. ill. 1891, nr. 123 i 1892; W., Kur. Lw., 
dod. lit. 1891, nr. 18, 19; Bruckner, Kwart, 
hist. 1892, 261; 1893, 741; t. VI, 348-352; 
Bugiel, Mitteil. d. antrop. Ges. in Wien, 
t. XXI; Matlakowski Wł., Kraj 1889, nr. 
8 (Przegl. liter.); Elk., Kraj 1888, nr. 14 
(dod.); L. S., tamże 1888, nr. 44; P., At. 
1889, I, 179. 

T. VIII, Gajsler, Prawda 1886, 161— 
162; 1896, 404. 

T. IX— X; Gajsler, Prawda 1896, 404- 
405; 1897, 210-211. 

T. IX-XII, Udziela, Lud VI, zesz. 1; 
Gajsler, Prawda 1901, nr. 16; Bruckner, 
Kwart. hist. XIII, 306; Dr. Dobrzycki, 
Przegl. powsz. 1900, III. T. XVI, Lechita, Kur. Warsz. 1902, II, 
nr. 117. 

T. XVII, Dr. Zdziarski, Lud X,.349- 
352; Muzeum 1904, 637. 

T. XVIII. Dr. Zdziarski, Kur. Warsz. 
1905, nr. 47. 

T. XIX, Dr. Zdziarski, Przegl. powsz. 
1905, I, 267—270; Tydzień 1905, s. 100; 
Biblioteka Wisły I- VIII; J. L. Popław- 
ski, Glos 1891, nr. 52. 

Zbiór wiadomości do antropologii 
Icrajowej wyd. Komisyi antropologicznej 
Akad. Umiej, w Krakowie, 1877— 1895, t. 
18 (dalej nie wychodzi). 

T. I-XVI, 1877-1892, Przegl. biblio- 
graf.- archeol. 1881, I; 1882, III; Ossowski 
J.,AUpreussischeMonatsschriftl881, XVIII; 
Klaczyński J., Przew. nauk. lit. 1882; W. 
A., Kiew. Star. XXV; Biegeleisen, Przegl. 
tyg. 1890, s. 250. 

T. V, Wł. Zieliński, Wędrowiec 1881, 
II, 362. 

T. VI, A. Wrześniowski, Wszechświat 
II, 302. 317. 

T VIII— IX, Karłowicz, Slovansky Sbor. 
1886, V, 287—288. 

T. X~XI, Kryński, Pr. fil. II, 347; III, 
568. 

T. XII, W. A., Kiew. Star. XXV, 217- 
220. 

T. XVIII, H. M., Zap. Tow. im. Szewcz. 

xn. 

Ziemia 1910. Warszawa. Red. K. Kul- 
wieć. Arch. 1910, 68. Uzupełnienia. Do nr. 94. Pierwsze wydanie ukazało 
się w Warszawie 1900, trzecie tamie 1908. 

Po nr. 95 ma być: 

Janowski Aleksander. Wycieczki po 
kraju. Warszawa 1900. 8*, 114. 

— — Nowo-Aleksandrya, Kazimierz, 
Janowiec, Nałęczów. Warszawa 1901,8°, 
s. 110 i 1 ni, z rycinami w tekście i 1 
mapą. 

— Dziesięć ciekawych wycieczek po 
kraju. Warszawa 1904, 8°, s. 15, 

Rec. Łopaciński, Wisła XVIII, 245. 

— Toż, wyd. drugie, dopełnione wska- 
zówkami z dziedziny przyrodoznawstwa, 
nakreślone przez St. Karczewskiego, St. 
Kontkiewicza i K. Kulwiecia. Warszawa 
1908, 80, s. 19. 

— Wycieczki po kraju. Opatów, Uja- 
zdów, Klimontów. Warszawa 1907, 8", s. 
126. 

Puławy, Kazimierz, Janowiec, Na- 
łęczów. Warszawa 1907. 8o, s. 105. 

Rec. A. Kudelski, Książka 1908, 136- 
136. 

Gopło. Warszawa 1908, 8», s. 20. 

Po nr. 200 ma być: Majer i Janiszew- 
ski Antoni. Trwanie życia w Glinianach, 
obliczone na zasadzie wykazów śmier- 
telności. Zb. VII, 3 i n. 

Po nr. 394, Pociecha W. Na trakcie. 
Tyg. ill. 1879, VIII, 408, 

Po nr. 801. Gołębiowski Łukasz. Ubio- I ry w Polsce od najdawniejszych czasów 
aż do chwil obecnych, sposobem dykcyo- 
narza ułożone i opisane. Warszawa 1830, 
8", 8. 308 i IV. Toż, Kraków 1861, 8», 
s. 251 i II (Biblioteka poL-ka K. J. Tu- 
rowskiego). 

Po nr. 882. Scholz Oskar. O ubiorach 
wiejskich na Śląsku na początku bieżą- 
cego wieku. Mitteil. d. sćhles. Gesellsch. 
fiir Volkskunde 1895/1896, zesz. 2. 

Po nr. 1159. Piekarski Franciszek. Pro- 
jekt, jako krajowe rolnictwo, chów by- 
dła, koni, owiec i t. d. w całym kraju 
poprawić. Kraków 1815, 8', s. 16. 
Po nr. 1275 ma być Bersohn, 
Po nr. 1517. Bronikowski M. O polep- 
szeniu stanu włościańskiego. Pam.Warsz. 
1816, IV, 430. 

Po nr. 1533. Czartoryski A. Myśli o po- 
lepszeniu bytu włościan. Pam. Warsz. 
1814. II, 419 i n. 

Po nr. 1544. Dzierżawca. Uwagi nad 
j ustanowieniem zapłaty dla czeladzi wiej- 
! skiej. Pam. Warsz. 1802, IX, 95 i n. 
I Po nr. 1569. Jaromiński. Projekt do po- 
I lepszenia bytu włościan. Warszawa 1814. 
j Po nr. 1585. Kosiński Amilkar. Uwagi 
nad myślami do polepszenia bytu wło- 
ścian. Warszawa 1814. 

Tenże. Magnaci i szlachta, szkic z prze- 
j szłości. Warszawa 1851, 12- ka, tomów 3. 
1 T. I, s. 346, t. II, s. 287, t. III, s. 247. 268 Franciszek Gawelek Fo nr. 1589. Kosiński Amilkar. Miasta, 
wsie i zamki polskie. Wilno 1861, 12-ka, 
tomów 4. T. I s. 323, t. II s. 376, t. III 
s 346, t. IV, s. 320. 

— Obrazki dawne i tegoczesne. War- 
szawa 1855, 12 ka, tomów 3. T. 1 s. 385, 
t. II s. 226, t. III s. 446. 

Po nr. 1605. Lachnicki Ignacy. Biogra- 
fia włościanina nad brzegiem Niemna. 
Warszawa 1815, 8", s. 217. 

Rec. Pam. rolniczy 1817, III, 241. 

Po nr. 1633. Maruszewski Feliks. Uwa- 
gi w materyi wydobycia włościan z te- 
raźniejszego ich stanu. Warszawa 1815, 
8\ 9. 47. 

Po nr. 1640. Mlodecki Kazimierz. O po- 
lepszeniu teraźniejszego stanu włościan. 
Radom 1814, 12-ka, s. 61. 

Po nr. 1656 Piekarski Franciszek. Po- 
winności czeladzi wiejskiej. Kraków 1834, 
8", s. 131. 

Po nr. 1686. Radwański Feliks. Myśli 
o wyprowadzeniu ludu wiejskiego ze sta- 
nu podległości. Kraków 1815, 8", s. 38, 
ni. 8. 

Po nr. 1705. Sołtykowicz Józef. O przy- 
czynach wewnętrznych nędzy naszych 
włościan. Kraków 1815, 8o, s. 10, 343 
i 1 tabl. 

Po nr. 1713. Surowiecki Wawrzyniec. 
Uwagi względem poddanych w Polsce 
i projekt do ich uwolnienia. Warszawa 
1807, 8°, s. 64. 

Po nr. 1721. Ceny najemników w da- 
wnej Polsce. Przyj. dom. 1851. s. 229. 

Po nr. 1731. Wa.silewski Franciszek. 
Przepisy dla pospólstwa. Warszawa 1809, 
8». 

Po nr. 1733. Węgrzecki Stanisław. 
O włościanach polskich. Warszawa 1814, 
80, 8. 20. 

Po nr. 1737. Choraętowski Wł. Stano- 
wisko dawnych niewiast. Kron. rodź. 1872, 
s. 6, 19, 37, 53, 70, 81. 

Po nr. 1766. Gospodarstwo i stosunki 
wiejskie. Gaz. Lw. 1816, I, nr. 25-33, 
58-60, 61-100. Po nr. 1771. Czerwiński I. Prawa i za- 
sady rządu wiejskiego. Warszawa 1812, 
8°, s. X i 250. 

Tenże. Katechizm wiejski. Przemyśl 
1813, 8», s. 111, k. nl. 2. 

Po nr. 1784. Piekarski Franciszek. Kmieć 
krakowski, gospodarz krakowski, powin- 
ność wójta. Kraków 1811, 8", s. 84. 

Po nr. 1787. Sierakowski Sebastyan. 
O pospólstwie krajoweni. Kraków 1811, 
8°, s. 40. 

Po nr. 1789. Kutrzeba Stanisław, Dr. 
Starostowie, ich początki i rozwój do 
końca XIV wieku. Riif. XLV, 231-348. 

— Kupców lwowskich dawna zamo- 
żność. Przyj, dom. 1851, s. 347. 

Po nr. 1823. Mańkowski Tadeusz. Pra- 
wo łowieckie w Polsce w wiekach śre- 
dnich. Prznł. 1904, 512, 609, 717. 820. 

Po nr. 1831. Piekosiński Franciszek, Dr. 
Sądownictwo w Polsce wieków średnich. 
Rhf. XXXV, 353-386. 

Po nr. 1855. Popisy wojenne mieszczan 
polskich. Przyj. dom. 1851, 251, 260. 

Nr. 1857. Było umieszczone także 
w Pamttrz. XVIII, 83. 

Po nr. 1879. Gr. St. Polski handel zbo- 
żowy dawniej i współcześnie. Tyg. ill. 
1908, I, 299. 

Po nr. 1880. Handel i pieniądze w zie- 
miach dawnej Polski przed i pod Pia- 
stami. Pamnauk. I, 32. 

Po nr. 1881. Handel w dawnej Polsce. 
Przyj. dom. 1881. 285. 

Po nr. 1889. Kutrzeba Stanisław. Han- 
del Krakowa w wiekach średnich, na tle 
stosunków handlowych Polski. Rhf. XLIV, 
1-196. 

Po nr. 1896. Rybkowski. Jarmark w mia- 
steczku. Tyg. ill. 1879, III, 395. 

Po nr. 2118. Wychowanie młodzieży 
w dawnej Polsce, Przyj. dom. 1851, 251, 
260. 

Do nr. 2643. Rec. była w Bibl. Warsz. 
1898, III, 147, 153. 

Po nr. 2930. O pogrzebach i cmenta- 
rzach. Tyg. polsk. 1820, I, 49—68. Bibliografia ludoznawstwa 269 Po nr. 2955. Bystroń Jan. Z zakresu 
muzyki ludowej. Echo VIII, 373. 

Po nr. 3137. Biernata z Lublina Ezop. 
wyd. Ignacy Chrzanowski. Kraków 1910, 
8», s. XVI + 541, z drzeworytami (Bibl. 
pis. pol. Nr. 55). 

Po nr. 3408. Kamińska Bronisława. Le- 
gendy historyczne. Poznań 1852, 8', 324. 

Toż, wyd. II, Poznań 1863, 8o, s. 321. 

Po nr. 3472. Kosiński Amiłkar. Powie- 
ści i legendy. Warszawa 1851, 16 ka, to- 
mów 4. T. I, s. 317. t II, 8. 356, t. III, 
s. 387, t. IV, s. 316. 

Tenże. Powieści staroszlacheckie. War- 
szawa 1847, 12-ka, tomów 3. T. I, s. 268, 
t. II, s. 314, t. III, s. 329. Tenże. Przejażdżki po kraju. Powiastki 
i obrazki. Warszawa 1847, 12-ka, tomów 
3. T. I s. 384, t. II s. 372. t. III s. 406. 

Po nr. 5268. Kosiński Amilkar. Dwa 
obrazki z przeszłości. Wilno 1152. lo, s. 
2445, ni. 5 (obejmuje między innymi opo- 
wiadanie o zwierciadle Twardowskiego). 

Po nr. 6221. Gawelek Fr. W sprawie 
bibliografii etnografii polskiej. Lud XVI, 
429. 

Tenże Bibliografia ludoznawstwa pol- 
skiego. Sprawozd. z posiedź. Wydz. filo- 
log A. U. 1911, nr. 9 

Po nr. 6227. Kalina Antoni, Dr. Program 
sekcyi językowej. Lud I, 58—61. Indeks osób i autorów. A. 5990, 6519. 

A. B. 1511, 1664, 3090-8093. 
A. C. 782, 7164. 
A. d. 1004, 3097, 3098. 
A. Dr. 5008. 
A. E. K. 444. 
A. G. 2707. 
A. G. A. 5803. 
A. Gr. 3094. 
A. J. 5009, 5010. 
A. J. S. 4019. 
A. K. 4862. 
A. K. Dr. 1561, 2708. 
A. L. 7173. 
A. 1. Ar. 4020. 
A. K. 5989, 7179. 
A. M. 1512. 
A. 5797. 
A. N. Z. 1971. 
A. p. 966. 
A. P. 3095. 

A. R. 1850, 1943, 3854, 5164. 
A. 8. 967. 

A. S. 156, 1135, 3096, 4862, 6182, 6508. 
A. skł. 1006. 
A. T. 8340. 
A. W. 1H30. 
A. Wihelm 6445. 
Achelis Tomasz 6198, 6446. 
Adalberg Samuel 5587—5590, 5629, 5632, 
5656-5659, 5707. Adam 5703. 

Adametz Leopold 1148. 

Adamowicz A. 7092. 

Adamski Wojciech 1. 

Agata Św. 4856. 

Ahaswerus, zob. Żyd wieczny (indeks 

rzeczy). 
Aigner Piotr 4853. 
Akajemow 5787. 
Albertus 1929. 
Albiński Marcin 446. 
Aleksander Macedoński 3194. 
Aleksandrowicz J. 3024. 
Aleksy św. 3887. 
Alfa 7156. 

Ali- Baba 3099, 4014, 4015. 
Anczyc Władysław Ludwik 1899, 2421, 

24-^2, 2519, 2529, 2709, 2807, 2808, 3101, 

6486, 6521, 6522, 7093, 7188. 
Andróe R. 7144. 

Andriolli B. M, 270, 1271, 6523, 7094. 
Andryson Maksymilian 7172. 
Andrzejewski J. 286, 287. 
Anna Krakowianka 4021. 
— Św. 8402, 5703. 
Anonim 1800. 
Antek z Jelenia 3103. 
Antoni z pod Kruszwicy 4807. 
Antoniewicz Władysław 3101. 
Antoszka 1005. 
Anusz Józef 4854. Bibliografia ludoznawstwa 271 Appel K. 596, 603, 641, 777, 7137. 
Aptekarz z Rawy 2521. 
Asnyk Adam 6150. 
Augustynowicz Jan 783, 1513. 
— S. 288. 

Aurelly KaziniierB^292. 
Austen A. 853, 1449, 1479. 

B. 1166, 2522, 2809, 5920. 

B. D. 138. 

B. Dr. 7137. 

B. E. 2044, 3106, 3107. 

B. G. 6506. 

B. I. 6525. 

B. J. 1007, 1715, 2423, 2523. 

B. J. z Płockiego 5011. 

B. J. z Gniezna. 2710, 4855, 5296. 

B. J. Ł. 2H47. 

B. J. S. 2711. 

B. K. 5918. 

B. K. S. 2285. 

B. M 4022. 

B. 4988. 

B. 01. 1272, 6526. 

B. P. 594. 

B. S. 1040. 

B. St. 2898. •* 

B. T. 2810. 

B. Z. 6484. 

Br. E. 1804. 

Br. M. 2062. 

Babraj Jan. ks. 1008, 3110. 

Baczyński Julian 3112-3114. 

Badura Wincenty 66, 1009, 1010, 1149, 

1150, 1167, 2056, 2057, 2286, 2424, 2471, 

2524, 4856-4858, 5420,5788, 57^9, 5879. 
Bądzkiewicz Antoni 5919, 7098, 7148. 
Bag. Wal. 784. 
Bąk Jan, ks. 6528. 
Bąkowska Aleksandra 6469, 6486, 6512, 

6513. 
Bąkowski Klemens, Dr. 76, 2948, 3118, 

4023. 
Balicki Antoni Euzebiusz 80, 2055, 5920. 
Baliński Ignacy 7147, 7168. 

- Karol 3119-3121. 

- Michał 6530. •Balladynat Słowackiego 5940. 

Balzer Oswald, Dr. 944, 945, 1991, 2024. 

Bałucki Michał 6531. 

Bandtkie Jerzy Samuel 447, 6532, 7112. 

Barabasz St. 1423. 

Barącz Sadok, ks. 3752, 6533, 7092. 

Baran Kazimierz 1935. 

Baranowski I. T., Dr. 946, 947, 951, 2002, 

7178. 
Barański Franciszek 4024, 6633, 5012. 
Barbara, królowa 5259. 

- Św. 3894, 57H0. 

Bardel Franciszek, Dr. 1936. 
Barszczewski S. 6345. 
Bartkiewicz N. 4025, 6534. 
Bartoszewicz A. 5591—5601. 

- Julian 139, 1579, 3122, 5013, 6535, 7097. 

- Kazimierz 77, 4809, 7173. 
Bartynowski Maryan 2287. 
Baryka Piotr 3995. 

Baruch Maksymilian 948, 1937, 1938, 3123, 
5789. 

Barzycki Józef, Dr. 140. 

Basia 4243. 

Batory Stefan, król polski 5112. 

Baudouin de Courtenay Jan, Dr. 448— 
451, 575. 577, 625, 707, 2058, 4026, 5921, 
5922, 6193-6196, 7112. 

Baumgart August 5014. 

Bayger A. 5790. 
jBazewicz J. M. 78. 

Beaupre A., Dr. 5923. 

Bębnowski Józef 5791. 

Becker J. 452. 

Bęczkowska G. 1040. 

Beheim-Schwazbach M. 3129. 

Behrend Paul H130. 

Bekermann Józef 6197. 

Bełcikowski Adam, Dr. 2288. 3131, 5254, 
i 5924, 5946, 7173, 7185. 

Bełdowski Franciszek Ksawery 3132. 
i Bełza Władysław 3024, 3133. 

Bem A. G. 5112. 
! Benda Władysław T. 141. 
I Bentkowski F