Skip to main content

Full text of "Bibliografia Polska"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I Google Jest to cyirowa wersja ksi^ki, ktora przez pokolenia przechowywana byla na bibliotecznydi polkach, zanim zostala troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu swiatowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zd^yly juz wygasn^ i ksi^ka stala si^ cz^Sci^ powszechnego dziedzictwa. Ksi^ka nalez^ca do powszechnogo 

dziedzictwa to ksiqzka nigdy nie obj^ta prawami autorskimi lub do ktorej prawa te wygasly. Zaliczenie ksi^ki do powszechnego 

dziedzictwa zalezy od kraju. Ksiqzki nalezqce do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszlosci. Stanowi^ nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz zrodio cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolunicnic, znajdujii si^ rownicz w tyrn pliku - przyporninajf^c 

dlugii podr6z tej ksiqzki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uzytkowEinia 

Google szczyci si^ wspolprac^ z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materialow b^d^ych powszechnym dzledzlctwem oraz ich 
upubliczniania. Ksiqzki b^dqce takim dzledzlctwem stanowi^ wlasnosc publlczn^, a my po prostu staramy si^ je zachowac dla przyszlych 
pokolen. Niemniej jednak, prEice takle sq kosztowne. W zwlqzku z tym, aby nadal moc dostEirczac te materialy, podj^llsmy srodki, 
takle jak np. ogranlczenia technlczne zapoblegaj^ce automatyzacji zapytaii po to, aby zapobiegaC naduzyclom ze strony podmlot6w 
komorcyjnych. 
Proslmy rowiiiez o; 

• Wykorzystywanie tych phk6w jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usluga przeznaczona dla 056b prywatnych, proslmy o korzystaiilc z tych plikow jcdynlc w nlckonicrcyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytan 

Proslmy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytan jakiegokolwiek rodzajii do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badan nad tlmnaczenlEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawanlem znakow lub Innymi dzledzlnami, w ktorych przydatny jest 
dost^ do duzych iloScl tekstu, proslmy o kontakt z naml. Zach^camy do korzyatania z material6w b^^ych powszechnym 
dzledzlctwem do taklch cel6w. Mozemy hy& w tym pomocnl. 

• Zachowywanie przypisafl 

Znak wodny"Google w kazdym pliku jest niczb<;dny do informowania o tym projckclc i ulatwlaiiia ziiajdowaiiia dodatkowych 
materialow za posrednictwem Google Book Search. Proslmy go nie usuwac. Hganie prawa 

W ksizdym przypadku uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za zgodnosc swolch dzialan z prawem. Nie wolno przyjmowac, ze 
skoro dana ksl^ka zostala uznana za cz^c powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzielo to jest w ten sam 
spos6b traktowane w Innych krajach. Ochrona praw autorsklch do danej kai^kl zalezy od przepls6w poszczeg61nych kraj6w, a 
my nie mozemy Tqczy6, czy dany spos6b uzytkowania kt6rejkolwiek ksi^kl jest dozwolony. Proslmy nie przyjmowad, ze dost^pnoS^ 
jakiejkolwiek ksi^ki w Google Book Search oznacza, ze mozna jej uzjTvac w dowolny sposob, w kazdym miejscu swiata. Kary za 
naruszenie praw autorsklch mogq bye bardzo dotkliwe. 

Informacje o usludze Google Book Search 

Misj^ Google jest uporz^dkowanie swiatowych zasobow informacji, aby staly si^ powszechnie dost^pne 1 uzyteczne, Google Book 
Search ulatwia czytelnikora znajdowanie kslqiek z calego swiata, a autorom 1 w^'dawcom dotarcle do nowych czytelnikow. Caly tekst 
tej ksl^ki mozna przeszukiwac w Internecle pod adresem [http : //books . google . comTl Karol Estreicher 

BffiLIOGRAFIA 

POLSKA TOM 5 BIBLIOGRAFIA POIJSKA nisniiM JC. j^STRBICHBRA, . ^^^^^^M^^^^ hiT. »|iMili MmttwM tt ili lt Hiii l . Mwwtaa KMriqri Mi l lt|iMI> w «i. CMioiaUMi OBVEABin 0. s. ranmsnmr jaoibliaAsuxgo, 

pod nnideB IfOMego Steleia. X]<liy torn Bibliografii XIX wieka zakoiScza dzielo. Cokolwiek wyjdzie wicc^j, 
Ifdzie uzupelnieniem nie obowi^zkowexn. Zapowiedzialem. zebranie 50.000 dru- 
\&w za te 80 lat, zebralo siq dot^d blisko 52.000 a z dopdnieniami ogarnig 
70.000. A jednakowo2 jeszcze to nie jest wszystko co wjszlo, bo w braku ix6-' 
del katalogoivjcb, nie moglem dowiedzieiJ sig o wszystkiem. 

Nie wszystko co ta zebralem, tworzy materyal literatary polskioj. Wyl^* 
czyd nalezy druki cudzoziemcdw o Polsce lub w Polsce drukowane , dziela pol- 
skie ale maj^ce znaczenie rz:idowych lab QrzQdowych publikacyi , i dziela Pola* 
kdir pisane dia zagranicy, nie o Polsce i nie po polsku. 

Ostatni poczet roime bardzo vydatnie. Bywaj^ dziela drukowane z koniecz- 
DO^d, z naukow^j potrzeby, z politycznej potrzeby. Te 8% nienniknionem nast§p-> 
stwem irsptflnego.-porozumiewania sig w^wiecie wiedzy. Bywa atoli wi$c£j utwo- 
rSw V obcjcb j§zykach pisanycb przez Polak6w dla popiso, dla figarowania w ob- 
€£j literatorze, dla zaspokojenia prdino^ci. 

Bonnie 2 roka do roka poczet tych co dobrowolnie rzncaj^ ognisko dome* 
we, bo im wygodni^j wygrzewad 8i§ przy cndzem. Gi cndzoziemczej^ mimowie- 
doie, a cho6 m6mi PO polskn^ cznj% i iryraSaj^ 819 tak, jak 8i§ Hyra2a icb oto« 
czenie. S4 oni wygodnemi spektatorami dziaM w krajn^ s^dz), klaszcz^i lab 
karc^ ale sami w kraja dzialad nie cbc^. Ci wyrastaj^ w owocowe dizewo, kttfr^ 
fznca owoc v sadzie s^dada, bo tam pnez parkan konary swe przecbylilo. 

Byl ktoi w obczyzme co pisal dzielko Odst§pcy przeciw tym, kttfrzy 
wkrajn pracowali nczciwie I ktiSrzy bl^dzili pismem w dobr^j wierze, 8%dz2)e^ 
ie ten knij wyd^wign^ z pod obncba. Byi Hoi w kraja, co znowa pisa! rzecz 
Nieobecnych to jest otycb: ktdrzy nie 2yj4 wojczyznie, lecz szukaji'i swobo* 
dy w obczyznie. Ci ostatni^ 8i| to vMciwi Odstgpcy w6wczas^ je2eli bior.) pidra 
na to tylko, aby cndzoziomsk^ odzywad si^ mo ^9* Jestto nowy gatanek polonif, 
zwa6 ich 7no2na Polacy cudzoziexncyy z przekona^ patryoci lecz z pi6ra kosmo- 
policl 

Meobecno^d i odst^pstwo pidra, cz$sto scbodz^i 81$, po dlagoletniem *od-» 
wykniQcia od obowi^izka wzgl§dem kraja. Literatnra tego gatunku wzrasta, cz§^ 
stokrod tfwietna, nawet rozglos i zaszczyt pnynosz^ca pisz^cema, ale nie polski^j 
fiteratone ; — ir obec literatmy polski^j jest ona zaraz^ na zdrow^m ziamie. 

Ten polsko-cadzoziemski materyal, zardwno jak ^cifle cndzozfemski w FoI<- 
see szczepiony, nie naleiy do wla^ciw^j polski^j literatniy, leez liie moSe byd 
vjdzielony z Bibliografii poIski6j. Jeteliby^my jedoaUe chcieli to oddsielid i opnetf 819 tylko na ajsto pol- 
8ldm rodsimjm maieryde, nu^liby^my jeezeze poebwalid ««, la jakie 50.000 
dmktfw wyUcznie w polakim jfiykii, doetareia nam obeeae stdlode. 

Galo^d lebranych w Bibliografii droMw oblioaiD BxctegAowiJj. 

W Tomie I do IV bylo antortfw 9933, dmktfw 4563 ; w Tomie V litera 
W ma antordw 950, dniMw 3732; liiX autohlwa, dnikdw 8; liiT aiitortfv5| 
dmkdw 6; litera Z antoitfw 492, dniktfw 2308 eiyli raiem 51.823 dmktfw, 
antordw 11.372. 

2o zatf wiele opnfcilem i ilo mi wiadomo pnypada opxmcuA na liters A 
ntordw 117, dmkdw 452; na B aotordw 477, dinkdw 1322; na literg C anto- 
rtfw 317, dniktfw 909; czyli razem na tnylitery antortfw 911, dniktfw 2.683 
przypnjcitf moina, to liczba opuszczoDycb dniktfw przeniesie 20.000. 

Jest to nadiipodziewanie dnia liezba, Inbo moglaby i powinudiy wi^ksz^ 
nrosntd. Wstrzii^nietiia polityczne, kttfrym ulegamy eo lat kilkana^cie, wydefi* 
cai% na dhigie lata pocbtfd pracy umydowtfj muztfj i tamnj^ natoraby rozwtfj 
Bil tywotnycb naroda* 

Pomimo wywdywaoycb kl^k, iyjemy jeszcze, czqiemy, dzialamy. Snadi 
to niespotyte ei^, kttfremi obdarzyla nas Opatrznotfd. Ta giD%eym nie dozwala 
zagin^d, toD^cych wydiwiga z topielL Beta wola, to iy)emy i b^dziemy lytf 
z przoszlo^ei^ lat tyri^ea dla przyszloM lat tysifca. 

Oddaj^e skotfi^ODe dzielo, mtfglbym uebyiitfaiQ od dalszQ pncy, leez jakie 
to nann^tf siq, gdy widzQ, to dnto jeszcze aznp^itf potneba. 

£atwitfj tego dziri^}, nii UedyiDdzitfj dokonad Obndzilo sie joi z^i^e 
niejakie okdo BibUografii. Wydawnictwa Whd. "VVlslockiego w Erakowie i S. 
Gzaniowskiego w Warezawie mogt stanowid i stanowii^ podwaline dodttktfw. 
Czego Q Dicb nie ma, to jest pewnie literature brosznrow^ nie nie znaczuct^ 
ale i to znajdzie si^ 1 wcieli. Tak wi^ latwym sposobem wzrasta gmba dddo 
dopehieA. 

S^dz^, to prennmeratoTOwie przyjm% wdzi^einie te dopehieniai bo wi^i^ 
obe wyszl^ caloiftf z tAn 00 obecnie wyebodzl ^yjm^ i ci, co pracnj^ nad li- 
teratar% polske, bo tak nznpelaiona Bibliografia moto rzncitf jasne Matto na 
ogtfloy rozwtfj pitfmiennictwa a.naa. 

Dla mnie dodtf bfidzie podechy, to pchajtc taczk^ moj^i doczekdem ai^ 
oddania calego dzida na niytek ogAo. 

Oddaj^c je, npraazam wybaczenie licznym ale drobnym bl^dom to kor- 
rekty, to nienwagi. Niecbaj mnie nikt nie wini to, to nie same perly nagro- 
madzilem. Bibliograf to nie historyk. Jeden zbiera dmgi wybiera. Jeden wsy- 
poje ziemio do sita, dmgi w nitfm wyplnkaje zloto rodzime. Inacztfj bytf nie 
mote. Umiejcie tylko sznkatf a znajdziecie. Oddzielicie plewy od ziaraa. 

Zaj^cie siQ dopelnieniami, nie wyklacza wykoiiczenia Bibliografii za nbiegle 
sttfleda. Jest ona gotow^ do dmko. Bozmiarami wiQksza, nil sttflede XIX, dla 
tego dingo si^ poci^gnie. Na pocz^tek wyjdzie rejestr chronolcgiczny do attfled 
XV do XYin wiekn. Wiek XY i XVI znacznie aznpelniony. Bejestr tea obro* 
bil pan Achilles Brzeza, wedlog mego mannskryptn. Na podstawie j^o, mo- iony mied joi pnjiiUloM ifjobnienie o roileglodci dsiti^ssego materyahi U« 
li^ifiesiiego. 

Hateiya! ten ide i^esAtpqJe doUadnie ol^go ogromn. Jeieli jat dawni^j 
oblicttna BBinms dnik6w polskicb do koiea XVHI w. aa sto tysieey^ mnie do 
owego cam nanem jnt znaeniie mnijj. me diivnego, drnU polskie marniaiy 
i dtgle narni^t nie ifykryte i nie opisane, 1>o tlegaly ivyt$pienia w czasie wo* 
jeo nioiiatannycli i tamfijck UqA narodonyclu 

Zdaj$ lachraek s 2iczby draktfw oo doniy tnij inadimioAd. Dla t^o nie 
j«t on pefaiy i necEyiriflfy, leea piawdopodoboy i pnybliiony* Z nplywem czaaa 
gdy npnwft fiibliografii n naa rosneny d^t ejfry mojo okai^ rif za s^ctaple, 
nmnia ogiflM wjjdzio kiodyi pdii]fjjn%» Dzinq popiyMtaAmy na pienrn^m 
pBdauania loddir* 

Wedhi^ mftjego obMudiaiika vydatoO polcikiGli o PoIaeOi dia PoUd Inb 
w Polace lab pnez Folakitw: 

Od roka 1456 do 1499 roka drnktfv 171 
„ « 1500 « 1509 „ « 205 
„ , 1510 ^ 1519 „ ^ 440 
„ „ 1520 » 1529 » „ 452 
» „ 1530 n 1539 „ „ 651 
„ , 1540 „ 1549 „ , 534 
„ , 1550 „ 1559 ^ „ 576 
, „ 1560 „ 1569 „ ,768 
„ , 1570 „ 1579 „ , '792 
n n 1580 „ 1589 „ „ 1140 
^ ^ 1590 „ 1699 ^ « 1234 
Bez wyraienia roku W XVI w. ,» 642 
Eazem WXV— XYI irieku ,, 7455. 

» • 

« * 

Od roka 1600 da 1609 roka dmUw 1821 

„ „ 1610 „ 1619 „ „• 2H3 

„ „ 1620 „ 1629 , „ 1967 

„ „ 1630 „ 1039 „ , 2288 

„ „ 1640 , 1649 „ „ 2679 

» „ 1650 » 1669 , „ 2123 

„ , 1660 „ 1669 „ „ 1721 

, , 1670 „ 1679 , , 1945 

, , 1680 „ 1689 , „ 2366 

, , 1690 , 1699 » . 2421 Bazem . 21474. 

Od roka 1700 do 1709 roka drakdw 1818 
, „ 1710 , 1719 „ , 1842 » n 1720 , . 1729 „ , 2555 
1730 „ 1739 , „ 2743 vr Od nka 1740 do 1749 nUtn draUw 8220 
, 1750 , 1759 , , 3468 Jf , 1760 , 1769 , 
, 1770 « 1779 „ 
« 1780 . 1789 , 

, 1790 , 1799 , 

Bazem , 35944 ■ 

n 

n 4381 
5089 
5834 
4994 Z w. XVn i XYin aruMw bM d« ty 8881 

BaMm droMw 44325. 
Ogtfloa Muonm t wiektfw XV, XVI, XVII i XVIII nnfe xnana, wynoai 
droMw 73154.— Frsypnfdd vaotat, U jakie jtszeze lOOOO draktfw nit doniy 
mi} wiadomofei. 

Jeazcze <cifl4j rospttngVi (odi^9 nk xa rokiem ilofitf vkazqjtejcb siff 
dniktfw; 

Wykaz iMei drukiw nt kaidy rtk przypadaj^eyeii. 1456 


1 


1504 


29 


1537 


42 


1460 


1 


1505 


18 


1538 


61 


1470 


3 


1506 


13 


1539 


53 


1472 


1 - 


1507 


30 


1540 


52 


1474 


3 


1508 


34 


1541 


63 


1475 


7 


1509 


23 


1542 


42 


1476 


4 


1510 


36 


1543 


70 


1477 


3 


1611 


34 


1544 


49 


1478 


6 


1512 


50 


1545 


73 


1480 


3 


1513 


36 


1546 


45 


1481 


1 


1514 


63 


1547 


37 


1482 


1 


1515 


60 


1548 


67 


1483 


S 


1516 


33 


1549 


46 


1484 


3 


1517 


35 


1550 


70 


1485 


4 


1518 


67 


1551 


67 


1486 


3 


1519 


46 


1552 


35 


1487 


4 


1620 


33 


1553 


48 


1488 


4 


1521 


36 


1554 


48 


1489 


1 


1522 


50 


1565 


41 


1490 


6 


1523 


43 


1556 


70 


1491 


15 


1524 


59 


1557 


59 


1492 


8 


1525 


54 


1558 


61 


1493 


12 


1526 


34 


1569 


77 


1494 


12 


1527 


53 


1560 


76 


1495 


13 


1528 


45 


1561 


85 


1496 


8 


1529 


45 


1562 


72 


1497 


12 


1530 


49 


1563 


70 


1498 


11 • 


1531 


60 


1564 


9t 


1499 


19 


1532 


67 


1665 


70 


1500 


18 


1533 


56 


1566 


84. 


1501 


8 


1534. 


56 


1567 


70 


1502 


12 


1535 


66 


1568 


87 


1503 


20 


1536 


51 


1569 


53 ▼II 1570 


62 


1580 


87 


1690 


118 


1571 


47 


1581 


86 


1591 


76 


1572 


60 


1582 


139 


1592 


118 


1573 


134 


1683 


les 


1593 


111 


1574 


131 


1684 


114 


1594 


141 


1575 


60 


1585 


123 


1S95 


140 


1576 


58 


1586 


108 


1598 


137 


1577 


89 


1587 


137 


1597 


115 


1678 


87 


1588 


120 


1598 


163 


157d 


84 


1589 


101 


1599 


116 


Bez daty draktfn 


2 XY£ w. 

1 


642 


1600 


139 


1641 


239 


1682 


242 


1601 


104 


1642 


230 


1683 


284 


1602 


146 


1643 


243 


1684 


277 


1603 


141 


1644 


313 


1685 


254 


1604 


206 


1645 


276 


1686 


215 


1605 


227 


1646 


366 


1687 


233 


1606 


941 


1647 
1648 


241 


1688 


220 


1607 


182 


265 


1689 


197 


1608 


223 


1649 


280 


1690 


211 


1609 


202 


1650 


247 


1691 


199 


1610 


188 


1651 


211 


1692 


169 


1611 


252 


1652 


191 


1693 


200 


1612 


173 


1653 


144 


1694 


184 


1613 


198 


1654 


161 


1695 


198 


1614 


182 


1655 


196 


1696 


209 


1615 


211 


1656 


277 


1697 


457 


1616 


191 


1657 


212 


1698 


342 


1617 


241 


1658 


232 


1699 


252 


1618 


247 


1639 


253 


1700 


278 


1619 


260 


1660 


223 


1701 


272 


1620 


253 


1661 


187 


1702 


185 


1621 


229 


1662 


108 


1703 


182 


1622 


210 


1663 


117 


1704 


222 


1623 


162 


1664 


157 


1705 


171 


1624 


175 


1665 


130 


1706 


158 


1625 


186 


1666 


167 


1707 


128 


1626 


161 


1667 


153 


1708 


93 


1627 


183 


1668 


192 


1709 


129 


1628 


199 


1669 


287 


1710 


154 


1629" 


210 


1670 


197 


1711 


172 


1630 


187 

• 


1671 


150 


1712 


186 


1631 


147 


1672 


150 


1713 


141 


1632 


244 


1673 


123 


1714 


129 


1633 


251 


1674 


217 


1715 


163 


1634 


254 


1675 


167 


1T16 


190 


1635 


219 


1676 


276 


1717 


246 


1636 


268 


1677 


160 


1718 


249 


1637 


212 


1678 


252 


1719 


212 


1638 


268 


1679 


253 


1720 


222 


1639 


238 


1680 


226 


1721 


204 


1640 


221 


1681 


218 


1722 


221 VUI 1723 


245 


1749 


276 


1775 


645 


1724 


802 


1750 


305 


1776 


778 


1726 


229 


1751 


307 


1777 


459 


1726 


288 


1752 


270 


1778 


607 


1727 


310 


1753 


338 


1779 


457 


1728 


266 


1754 


374 


1780 


659 


1729 


268 


1756 


379 


1781 


424 


1780 


273 


1756 


404 


1782 


591 


1731 


249 


1757 


290 


1783 


446 


1732 


236 


1758 


369 


1784 


506 


1733 


423 


1759 


482 


1785 


456 


1734 


331 


1760 


432 


1786 


582 


1735 


249 


1761 


404 


1787 


426 


1736 


265 


1762 


381 


1788 


756 


1737 


255 


1763 


485 


1789 


988 


1738 


230 


1764 


555 


1790 


1088 


1739 


232 


1766 


378 


1791 


994 


1740 


283 


1766 


562 


1792 


804 


1741 


288 


1767 


493 


1793 


598 


1742 


210 


1768 


341 


1794 


380 


1743 


197 


1769 


350 


1795 


269 


1744 


282 


1770 


402 


1796 


277 


1745 


644 


1771 


365 


1797 


236 


1746 


.275 


1772 


414 


1798 


124 


1747 


496 


1773 


. 586 


1799 


222 


1748 


270 


1774 


476 Obowi^zkiom moim wspomoieiS o doznawanij ijczliwofici s wiela Btron. 
Pomijam osobj, o kt^rych mtfwilem w przedmowach do tomdw poprzednidi. 
NajwiQkszej pomocy doczekalem si^ od Paiia Zawadzkiego, ksi^garza z Wilna 
ktdry mi przyslal znaczny poczet materyaldw po Jocherze i Sobolewskim, obej- 
muj^cy jut to manuskrypt arukowao^j Bibliografiii jni to liczne cz^ci nie dm- 
kowan^j. Widocznie, it pewoa cz^^ tij pracy mote w r^kacb rodziny Jocbera 
pozostaia, ale i to co otrzym^em byto oader uiyteczn^m. Bibliografi) Walew- 
skiego Dieastannie pdrtfwDywam i wcielam, jestto rtfwoie watny zasilek. 

Pan J Birgel ze Slacka oaAesl^ mi spis kilkndzieu^cia rzadkich dziet 
zjego biblioteki; spistfw bibliotek swoicb adzielili mi Xie Czetwertydski i Pan 
KoDstanty Przetdziecki. 

Ze strony Dra Franc. Nowakowskiego, Bibliotekana w Suchy, doznaje wy- 
dawnictwo poparcia w adzielaniu katalogtfw bogat^j biblioteki Hr. Branickicb 
jak I dostarczeniom zebranych fandasztfw od os6h przycbylnych temu wydawnic- 
twQ. Miaoowicie Hr Art. Potocki dal 100 marek i 100 zlr., Hr. K. Branicki 
50 ztr. i 200 franktfw, Pan W H. 50 rubli. 

Tom pi^ty wypad) o po)ow§ szcznplejszy, bit poprzednie. Sialo 8i§ to 
e powodu ukoliczenia caloici, i potrzeby nj§cia dodatktfw w osobne tomy. Obj{- 
toii jego powi§k8zy6 moina oprawianiem z nim razem Zeszytn Bibliografii 
z lat 1871 — 73 wydanego z okazyi wystawy Wiedeiiski6j. Zeszyt ten Qzupelnia 
tomy pocz^tkowe Bibliografii, albowiem obejmuje te drtiki, kt6re okazaly 8i( 
jot po wyjicio T. I i II Bibliografiii zat6m tamte wcielonemi by^ nie mogly. POLNISCHE BIBLIOGMPHIE DESXDLtt 
kMKbeHet VON Dr. Carl Gstrbichbiv. 
k. k. MUMUkw. ^»N^^^^^^^^>^» T.BDl 

(w-aE) VVIYIBSI<1*>-BV0KDBV0XIBII> 

QMoUflriflttw IgB. BteiecL JLrie Beendigaog des Dnickes des V. Bandes der Bibliograpbie des XIX 
Jahrlmndertes nnd die Yollendang der Yorbereitangsarbeiten zur Heraasgabe 
der Bibliographic des XY — XYDI Jahrhandertes^ gibt mir Anlass nnd llbg- 
licbkeit^ glaabwtirdige Daten liber dea Umfang der polnischen Literatur an- 
sngebeiL Es ist ancb schon Zeit, mit positiven Daten, die nicbt in Abrede 
gestellt werden kSnnen^ aofzutreten, da von nnserem geistigen Leben in aus* 
lindisclien Sehriften 8o sonderbare nnd von der wirklichen Sachlage weit- 
entfemte Yorstellongen verbreitet werden, dass man glanben kSnnte, ansser 
einigen Dicbtem sei nicbts mehr in der pohiflcfaen Literatur erschienen. 

Kicbt lange, denn im X 1868, bat der Knrator der wissenschaftlichen 
Anstalten in Eongresspolen , der Re^eningsrath Witte, als er die Nacbricbt 
erhalten batte, dass icb die polniscbe Bibliograpbie zu verSffentlicben beab- 
sicbtige;, mir diese nndankbare Arbeit abgeratben nnd vor mir lang nnd breit 
bewiesen: „Ibr Polen babet koine Spraebe, nur ein Idiom, ihr babet keine 
Literatnr, ihr mfisset ench einmal diesen Provinzialismus aus dem Sinne 
schlagen nnd ench in die grosse russische Literatur einverleiben.'' So sprach 
ein gar intelligcnter Mann, der Beprescntant des Ministers ftir Cultus im pol- 
nischen Lande, nnd wenn er, dessen Amt nnd Pflicht cs erheischten, den 
Bildnngsstand nnseres Landes zu kcnnen^ solcber Ansicht war, wie soUten 
nan andere nrtbeilen, denen cine solcbe Pflicht nicbt oblag. 

Was Witte meinte oder zu meinen wUnschte, gilt auch als Ueberzeugung 
ansserbalb den Grenzen Polens, unter den Franzosen nnd Deutschen, nnd die 
Ureache davon ist ganz einfach. WUhrend andere Literaturen, wie die russi- 
sche, b^hmische, nngariscbOy diinische und andere, obwobl bei Wcitem nicbt 
so nmfangreich, wie die polniscbe, bereits edirte Bibliograpbien haben und 
ihr gedruckter BUcbervorrath gez^hlt werden konnte, haben wir Pohlen die 
Sysypbusarbeit inuner vom Nenen begonnen, nnd haben nie Gednld gehabt, 
dieselbe zu Ende zu bringen. Wir haben also ohne Bechnung gcleb^ nnd wo 
Idne Bechnung ist, kann ancb keine Sachkenntniss sein. Die Folge davon 
war, dass man nnsere Literatur, die gleich nach der deutschen, franzOsiscben, 
engliscben, italienischen und spanisehen gehl^ einen Platz ganz am Ende an- 
gewiesen ha^ nnd zwar weit nach der mssiseben und bohmiscben. IV 

Heute gewinnt Bie den ibr eebtthrendeii Flatz^ denn das BeweigmAienai 
ist bereits gesammelt worden. Wenn wir nebmlich vergleieben, dass bis turn 
J. 1655 in Rnssland 245 Werke erscbienen Bind, nnd wir bis xn dieser Zeit 
20.000 Drnckc anfweison (von welchen ein bedentendes Perzent in polnischer 
Spracho) ; nnd wir noch dazn bemerkcn, dass dicse rnssiscben Drnckc lauter 
liturgischcn Inhalts aind nnd kcin cinzigcr wissonscbajftticbcn , bo mttsseh -wir 
£ur Ucbcrzcngnng kommen, dass die Civilisation im Kordcn der Slavenllbider 
bis znr HlUflc des XYII Jabrbnndcrtes nnr in Polen gedieben ist, da sie in 
Bnssland nnbckannt war. Wenn dcr mssische Bibliograpb Karatajew bis znia 
J. 1730 kanm 1581 mssiscbe Drnckc gezUhlt bat^ von wclcbcr Zahl ein gros* 
ses Perzent dcr Werke abznrccbncn sci, die in Polcn nnd von Polen gedmcki 
worden sind, nnd zwar nicbt in rnssischeri sondcm in der kleinmfhenisdiea 
nnd weissmtheniscbcn Spracbe, die nSher der polniscben als der grossmssi* 
Bchen Oder russischen zn stehen kommen, so konunt die Yergleichnng der 
40.000 Drncke, die in Polen nnd fiber Polen bis zum J. 1730 edirt worden 
sind, ganz zn Gnnsten der nnsrigen Literatur, auch in dom Falle, wenn wir 
von dieser enormen Zahl nnr polnische Bflcber nchmen, nnd von dcr ganzen 
HasBC lateiniscber^ von gelebrten Pohlen gedmckter Wcrke abstrabiren soil- 
ten, da Bnssland nichts lateiniscb geschrieben nnd diesc Sprache weder als 
TJmgangs- nock als wissenschaffliche Spracbe gekannt Jiat. 

Wenn der mssische Bibliograpli Sacharow bis znm J. 1849 die mssi- 
schcn ; mthcnischen , wclssrutbcniscben nnd slovako - scrbischen Dmcke anf 
24.000 zahit, haben wir Polen nnr bis Ende des XVIII Jahrhnndertes 73.000 
schon mir bckannte Drnckc, nnd konncn zu den vcrlorcn gcgang^enen oder 
zu den von mir noch nicbt ansgcsnchten gegen 10.000 rechnen. Ohne sich 
also zn prahlcn, kSnnen wir ganz sicher sagen^ dass wir mit dem Qnantnm 
der wisscnschaftlicben Arbeitcn alio Slave n znsammengenommcn tibcrtroffen 
baben. Dies gereicht nmsomehr zn nnserem Lobe^ da nnsere Nation^ obwobi 
Scit 100 Jabrcn nicbt mehr sclbststUndig nnd dcu Gcbraucb der Sprache in 
Schule, Gericht nnd andcrcn Berhorden vcrlorcn hat, dcnnoch obne Jemandes 
Httlfe^ sich selbst tiberlasscn, ans sich ihro Krail nnd Ansbildnng scbupfty 
nnd zwar trotz allcr ibr widrigcn UmsUinden. 

Um diesc BUchcr • FInctnation in TqIcu vers Ange zn stelleni fasse ick 
nach Dezennicn die Zahlcii dcr mir bekannten polniscben Dmcke ; oder die 
wcnigstens Polcn betrcffcn^ ziisammon. In polnischcr Yorrcde gebe ich diese 
Zablcn nach Jabrcn, die noch klarcr den Sachbcstand malcn. 

Mur sind bekannt: 

Yom Jahre 1456 bis 1499 Drucke 171 

yf n 

n n 

n n 

» n 

n n 

7) n 1500 


n 


1509 


ff 


205 


1510 


n 


1519 


J5 


440 


1520 


n 


1529 


» 


452 


1530 


n 


1539 


T) 


651 


1640 


n 


1549 


n 


534 


1550 


P 


1659 


n 


576 Vom Jahre 1560 1>is 1569 Dmcks 758 

., „ 1670 ^ 1679 „ 792 

„ 1580 „ 1589 „ 1140 

„ „ 1590 ^ 1599 ^ 1234 

Ohne Datum ans deni XVI, Jhrh. „ M2 

Znsammmcn im XV— XVI Jhrb. „ 7656. 

Im XVII Jahrlinnderte : 

Vom Jahre 1600 bis 1609 Drucke 1821 

rt „ 1610 ^ 1610 „ 2143 

„ „ 1620 „ 1629 „ 1967 

„ „ 1630 „ 1630 „ 2288 

„ „ 1640 ^ 1649 „ 2679 

„ „ 1650 „ 1669 „ 2123 

„ „ 1660 „ 1669 „ 1721 

„ „ 1670 „ 1679 „ 1946 

„ „ 1680 ^ 1689 „ 2366 

„ „ 1690 „ 1699 „ 2421 

Znsammen im XVII Jahrhunderte „ 21474. 

Im XMn Jahrbanderte: 

Vom Jahre 1700 bis 1709 Dracke 1818 

„ 1710 „ 1719 „ 1842 


n n 

•7 r 1720 „ 1729 „ 2655 

1730 „ 1739 „ 2743 

1740 „. 1749 „ 3220 

1750 „ 1759 „ 3468 

1760 ^ 1769 „ 4381 

1770 r 1779 „ 5089 

1780 ,. 1789 „ 6834 

1790 „ 1799 „ 2994 

ZasamiDcn im XYIII Jahrhunderte „ 35944 

Ans dem XVU n. XVIII Jahrhun- 
derte ohne Datam . . . „ 8281. 

Die mir bis nnn zu bekannte Anznhl dcr Dmckc vom XV — XVIII Jahr- 
hnndert bctrsi^ hiemit 73.154. Und da anf die 81 Jahre des XIX Jahrhun- 
derts 70.000 Drucke kommen, reicht die totale Snmme der mir bekanntea 
Dmeke bis 140.000; die mir unbekannt gebliebenen ktfnnen immer noeh ei- 
nige Zehntausende ausmacben. 

Mit diesen Zahlcn^ die nieht bezweifelt werden kOnnen, kehre ich noeh 
eiumahl zur Vergleichung mit den stammverwandten und benachbarten Lite- 
raturen. £)ie Ungarn batten vom J. 1633 bis 1830 nach Jankowicz 30.000 
Werke. Earoly Szabo gab im J. 1879 die ungarische fiibliographie bis znm 
J 1711 beraus und hat bios 1793 Nnmmem zusammengebraeht. Kertbenybat 
vom J 1533 bis 1855 die Drucke in Ungarn auf 7464 berechnet, von dcnon A SOOO vvgatiBcSie^ 2000 dentoclie^ 30 latebiechO; 8 poInischeT^SO dovakische 
iu 8. w. Bis asom J. 1863 aber lutt er 47.000 imgariBclie Dracke anfgezSbli 

Von bObniflclieii Drneken sollen Tom X 1775 his 1825 bios 1353 er- 
fichienen sein. Nach Kncharski soil die Totalsnimno der Dnicke bis 1830 J. 
5500 aasgemacbt baben. JnngmaDii bat die Zabl der besonders erscbienenen 
Werkc idcbt-bis 4000 gebracbt^ obwobl er selbst die kleimifen, sogar Ma^ 
niiBcripto nnd ZeituDgsartikcI; gesammelt hat. Hit diesen hat er 6634 Kmn* 
mem. Yom J. 1860 bis 1868 ist dia. Zahl der Bmcke bis 5400 angewachsen, 
Seit dieser Zeit vUcbst ihre Zabl j&brlich nm 1000 an. 

la der mssiscbon Literator zahit Karotajew bis 1730 X 1581 Werke; 
es ist jedoch reine mnsioD^ denn diess sind kyrilliscbe Dmcke^ die bloss Yor* 
gUDger der 6ra2dana-Dmcke waren« Yon diesen gebSren mtr 838 znr eigen- 
tlieben mssiscben literator^ da sie in Moskan im XVI nnd XVn nnd in Pe* 
tersbnrg im XYOI Jahrbnndert gedmckt worden sind. Andere Bitcher waren 
in 21 pohisehen Stadten gedmckt, nnd zwar 620 Werke. Diese baben Po- 
len mit der Kyrilik itir Knthenen in Frovinzen Polens gedmckt, nnd nicht 
flir Grossrassland, ^welches eine andere Blayische Mnndart spricht. Die fibrigen 
Bmcke kommen anfs Ansland nnd die Slidslayen, die nichts Mberes mit 
Busflland baben , daher ancb ibre Dmcke anf keinen Fall zn den mssiscben 
gezlChlt werden kSnnen. Bis anf Peter den Grossen stand die Kyrilik in Po- 
len nnter dem Schntze polnischer Magnaten, nnd von dorien ging sie nach- 
Hoskan in die dortigen griecbiscben Eirchen liber. Derart war der Einflnss der 
bSheren pobiiseben CiyilisaUon. iRassische; Bibliograpben zShlen abmcbtlich 
die in Polen in kleinmthenischer Sprache fUr mtbeniscbe Eireben gedrack- 
ten litorgiscben Werke znr mssiscben literator | nm den Umfang dersdben 
imd ihr Alterthnm zn steigem. 

Erst im XIX Jahrbnndert gewiant die mssisebe Literatnr an Bedentong* 
Seit dem Jahre 1801 bis 1805 sind in Bnssland nach Storch in 13 StSdtea 
1304 Werke erscbiencn (von diesen 546 TJebersetznngen) ^ nnd in anderea 
Sprachen 1486 Werke. Bis znm J. 1821 hat Sopikow 13.249 mssisebe Dmcke 
gesaminel^ von diesen liber 5000 serbiscbe, weissmthenischO; kleinmthenische 
nnd altlitnrgische, also keine grossmssische. Im letzten Yiertcl des XIX Jahr- 
bnndertes wUcbst die mssiBcbe Litcratar rascher nnd ttbertriflt schon die poU 
nischC; dem kein Wnnder ist, wenn man die politischen Yerbilltnisse dieser 
Liinder ins Ange iasst 

Trotz dieses Anftcbwanges stebt die rnssische Literatnr bd Weitem 
binter den 150.000 polniscbcn nnd tiber Polcn erschienenen Drneken. Hichta 
wnnderbares^ da wir nicht seit gestera anfgcwachsen sind, sondem seit dent 
Anfange der fiucbdmckerknnst, ^wShrend die grosse mssisebe Literator erst 
mit HiUfte des XVn Jahrhundertes beginnt 

Dieses Anfwachsen der nnserigen Literator spricht selbst zo Gonsten ih- 
rer Wichtigkeit, nnd jeder gebildete AoslUnder sollte nicht yergessen, dass 
man sie weder geringscbatzen noch nnterdrtlcken, nnd dass man der polni- 
scbe jSprache ibre Bechte im 5ffentIicheo nnd privaten Leben nnd in der Vtt 

Sclmle nicht absprechcn darf. Jeder Yersach sie aas ihren Standorten za ver- 
dningen, schlug fehl nnd wird anch in Znkanft feklschlagen. Das Recht and 
dio Walirlicit konnen auf einige Zeit verdiUngt and nnterdrilckt werden, aber 
ioi natlirlichcu Laufc der Dinge mlisscn sie wiedcrum ibre Elastizitat iind 
licbeuskrnlt abgewinnen. 

Sicbeu Bllnde, ans denen das XIX Jahrhundcrt besteben soil, and mebr 
als sieben Biiiide, aus welcben die frilbereu Jabrhunderte besteben werden, 
soUen jedeui Ausiander als FUbrer in dem Labyrinthe der ibnen fremden Li- 
teratur dieuen. 

Es ist ieicht sich in denselben za orientiren, da sie mit alien Erleieb- 
teroDgen ansgcstattet siud. In einem and demselben Alpbabete siud niebt nur 
die Wcrkc nnd ibre Aatoren registrirt, soudern zngleieb aucb Hinweiser 
nacb Muterien , so dass man in jcdem Augenblicke wissen kaun nicbt nar 
was Jcmand in Polen geschrieben hat, sondern ancb in was ftlr Materie, von 
welcber Person nnd Sachc bci nus gescbrieben worden ist. Die Literatar nacb 
Wissenscbuften ist genau in einom nnd demselben Alpbabete angegeben. 

Icb flige nocb binzu, dass die Bibliographie des XIX Jahrbundertes 
zugleicb den Katalog der polniscben JiHcherabtheilungen in der Universit^ts- 
Bibliotbck und in der Bibliotbek der Akademie der Wissenscbuften in Kra- 
kau eutbalt. Die in denselben vorbandcnen Werkc sind mit (+) Krenzeben 
bezeicbnot: (+) eiu Kreuzcben bedcntet, dass das Werk in der Universitlits- 
Bibliotbek, (++) zwoi, dass es in der Akademie der Wissensebatlen , (+++) 
drei| dass cs in beiden fiibliotbeken sicb befindet •^^A^N^^^^^^«^«^^^^MM% w. - W. J. "VT" W.ob: 6rua W«iyk Sylw. (Pan JaiiynUn.) 
W.^^ka ob : Widulinska J. 

W-.r A....r dr. Dr. Franciszek Kasparek, 
profetor filosofii prawa i prawa ^ narodow 
w Uniwertytecia Jagiellonskim, i jego naj- 
Bowtze dsieto, obaci: Wiktar Artur. 

W....cki A. Wiersz do ziomk6w (Podpisal 
tif A.^^ W..*.ckt) Warszawa, 1831, w See, 
k. 1. 

W. A. SfDierd repnblikaninom przez A. W. 
1848, (wierss), w dca, k. 2, ob.: Aaciyc. 

— Zboj galicyjski t r. 1846. obacz: An- 

€Z|€ H. L. 

~~ 'Wiersze wolne przes A« W. na wspar* 
cie raniooycb wojskowycb. Warszawa, w dru- 
karni PiasU, 1831 (podpis W^.dy A.) gr. 15. 

— Skrzypki w^drowne hittorya a franeaz* 
kiego na j^yk poUki przeloiona (na koncn 
podpizano A, W.) Wansawa, w drnkarni 
przy Nowolipiu, Nr. 646. 1817, w 8oe, air. 226. 

W. A. L. Plan de Sebastopol, drest^ par .... 
ofBcier de ParrnSe polo naif e, avec lea forti- 
ficationa de terre et de xner at le nombre de 
leart canons, le noni do bitiments de gner- 
re qai a*y trouYent at le nombre de ca< 
Dona qa'ila portent, la popnlation de la ville, 
la nombre dea troopea de a differeota armea 
qoi eompoaent la garniaon, lea divera porta, 
U profondeur dea eauz, et nne fuule d*au- 
trea indicationa ntilea. 1854, fol. k. 1. 

W.A. E. obiWi^iowaieki. (Nanka moralna) . 
W. A. (ksi%dz), ob: Arcybraotwa. 
W. A. T. obacz : Wiilieki Ad. 

W. A. ob: fiiorgi (1868);Saxa; Waiyfiiki A.; 
Vaffa A. (Pobyt 1827); Wainiawtki (Slowa po- 
kojo), 

W. B. ob: Dudavant A. (Konanelo. Joanna) 
Kaekl (Wana. 1880) ; Stoma W.; Wittaeki Tat- 
III (BogumU). 

W. E. Ka. ob: Sckinid; Wadaiiiakl Ernaat 

(Piain 1858). 
W. F. ob : Saker (apr. cbmiela 1861}; Saba* rer; W^ Fr.: Wratnawakt Fat, (Rosmowy; 
Upominek dla aiieci; Dwa loay; Zbioij Ci* 
cbowakiego). 

W. 6. Die Schlicbt bei IiaipzigToti O.toii 
W. Poaen, 1836, w 8ce. 

Obacz: fiadan Wlods* 

W. H. Die polniache Insnirection im Groaa* 
herzogthome Poaen Yon fi. W» Berlin, 1848, 
w 4ce. agr» 16. 

— Ob : Gaaravd I. (1868) ; UtiacM (Iniur- 
rection); Wuttka Hear. 

W. H. C. K. Biblia dla dzieci, ozdobiona 
48 rye. przekt. a francnzk. W. G. K. Wilao, 
1822, w 16ce, zip. 4. ob: Zgiarski. 

W. J. kai^dz. Hiaioryja bibliljna atarego i 
nowego teatamentn, nowo nlozona przez Z. 
J. W. dla uiyika mlodzieiy katolicki^» 2» 
Czgaci. Bocbnia, druk Piaza, 1849, w 12ce, 
atr. 216. alp. 1 gr. 18. 

— Toz, a dodaniem dziejow apoatohkich 
i jeografii Paleatyny dla uiytka mfodzieiy 
katolickiej ptoi obojga. Bocbnia, 1859. kr. 40. 

W. J. Tr6jca narodowa w jedni (wierss) 
praea J« W. Lwow,^ 1848, w 8ce, 

— W dnin imiemn Ant, Kaczorkiawieaa 
gwardyana DO. Reform, w Krakowie d. 18, 
Czerwca 1815 r« w 4ee| k. 2. (podpisani: J. 
W. i P. D.) 

— Poradnik dla goapodyfi nlo2ony alfabe* 
tycznie praea J. W, Tom I. Warazawa, na* 
kUd wydawcj, 1861» w 8ce, atr. XY i 898. 

— Warrago Rnaay w 5cia pieiniach biato^ 
rycznych praez J. W« Stanialawow, druk J. 
Daazkiewtcza, 1871, w 8ce, sir. 81. cnt. 15. 

.— Wigcowiny, operetka narodowa w 8eh 
oddzialaob przea J. W. Stahisfawow, drok 
J. Daazkiewicza, 1871, w 8ce, atr. 40. ct 40. 

-« Zbior pieini i poezyi przea J. W. Lwow, 
druk Gaa. Xiarodowej, 187^ (skonfiakowala 
Policya). 

— Obaea: Tareaa daobowna; Wagnar J4 
Wif okiawioi I. (Mowy paitenkie)| 

W. J. H. ob: Marawiai J. 

W. J. X. fliMT, ob: AliH f. W. J. ^ WACmSNHUSEN W. I. K. D. K. Cb. obacs : Jely (Wioekiewies). 

W. Jiief X. GYot radofici s powoda wynia* 
Bienia X. J. C. Fukierm us infatoto pnes X. 
Jos. W. Lw6wy 1638, w 4ce. grp. 12. 

W. Julius. Die galisischo Jodenfras^e Ton 
••.. Lemberg, drak WiDiars, 1860, w 8ee| 
sir. 86. 

W. K. Dykpyonarz. Lablln, 1801, ob: Win- 
kUr Karol. 

— Przebaczenio gnecha. K. W. b. w. m. 
dr. i r. (Zurich 1862?) w 12ce, atr. 4 I 

— - Los wielki na malej loteryi, ^ zbior eie* 
kawych powiasiek dla matych dzieci, pnez 
K. W. Wanzawa, 1870, w 16cd, atr. 89. 
kop. 25. 

— Niebotzczyk narsecsonym, Powiaatka 
thxmaczona z frasenskiegOf prsos •••. (z ry* 
ciD%). Warszawa* dmk linger i Ba&arski, 
1869, w 82ce, atr. 32. kop. 10. 

— Rzut oka na upominek Plisski o snk- 
ceisyi. Warfzawa, oruk A. Gal^sowakiego 
i komj)., 1829, w 8ce, atr. 40. (lUi koaea pod- 
pisal bIq K..... W...MSki.) 

— Niezat^ozony ale szcz^aliwyt csyli po« 
tnlne rozmyslania nad dobroczynDym wpty- 
venii jaki teorya Darwina na ogot pobUcz- 
noSei jut wywaria lab wywrze6 moie przez 
• ••. s illattr, F. Kostrzewskiego. Warszawa, 
drak Gazety polskiej, 1869, w See, ttr. 19. 
kop. SO. + 

-« Powiaatki czteiy dla dzieci, przeklad 
z francuzkiego przes •••• Wartzawa, 1867' 
w 32, sir. 47. kop. 7'/,. 

W. K. ob : DuRits; Narrey ; Wachtel K.; Wtlew- 
ski K. (listy 1861); Witls Karol (Gawsdy, 
Pami^tnik sceny). 

W. L. Male nlatwienie rachankowe sa 
pomoc9 palcow; przyczynek do tabliczki 
mnozeDia, napisat .... (dmk zapowiedziano 
r. 1863. w Warszawie). 

W. L. F. £legia na agon FranciazkA Dybka 
Dra Med. Chirnrg. i Filoz. Prof. Uniw. Warsz. 
przez .... ucznia wydziala lekarsk. Waraza* 
wa, 1826, w 4ce, sir. 6. 

V. M. obacz: Widal M.; Wiesiolowski M. 

W. Marya ob: Wieloglowska. 

W. Maurycf. Barwinki, poezye; obacz: Wo* 
rssiczynski M. 

W. M. Ksi^dz. Sprawa religijna w Polsee. 
KnkoWf drok Wywialkowskiego, 1868, w 4ce, 
atr. 7. -f 

W. P. obacz: Wierxchaciewski (1814). 

W. Paulina Z P. Tajemnico zdrowia i pig- 
knoSci czyli Qa doswiadczeniu i nauce oparte 
rady i przepisy, jak piolggnowec, rozwijac, 
utrzyniag i upigkazac ally, przymiotv i wdzig- 
ki sdrowia, mfodosci i urody z dof%czeniem 
receptor przepisow, po wifkazej cz^aci w ta- 
jexnnicy dof^d zachowanydi a mog^cych po- 
aluzyd do tatwego preparowania z piorwiast* 
k6w nieazkodliwych aajsitynniejusycb, sajsku* tecsnle|as}[cb i najdoakonalisych arkandw by* 
gieny i pi^knoici, kt6re za wysokie cenj 
w stym i cz(atokro6 najazkodliwazym gatnn- 
ko od szarlatanow sagraaioznircb nabywamy. 
Dzielo nader poiyteczne dla wa^atkich, 
a mianowicie dla p)ci pigknej, nlotone we* 
ding aajalypnicgszych prao w tym przedmio- 
cie w ADglii i we Francyi o^loazonych i po- 
mnozone nwagami na tnydzieatoletniem do* 
iiwiadczeoia ugruntowanemi przez ..... Lwow,. 
Milikowaki, 1868, przedplata 5 renak. 

W....r K. (W^gier^wna K.), ob : iecboavska. 

W* 8. Do Boga modlitwa o zwyciestwo b. 
w. m. i r. (Warazawa, 1830) w 8ce, Ic 1. 

— 2yciorya R^manda Rembielinakiego, 
przez • .• • s rycin%. Poznaii, J. K. ^apanski, 

1873, 8ce, atr. IX. 97. ag. 1 fn. 10. 

T Barwy naazo, wiersz przez .... Lw6w» 
1848, w 8ce, k. 1. 

W. 8. W. obacz : WilczyisU (1870). 

W. T, Gwardyak akademicki, obacs; TIihI- 
lie Wins. 

W. T. L. Powioazowante w dzien Zmar- 
twychwatania Panakiego. Na koncu: . • • • drak 
w Wilnie, 182 •• w 4ce, k. 1. + 

— Nowego roka, 1819, w 4ce, str. 1 nieL 
Na konoa •••• 

— Toi, Nowego roko, 1820, w 4c6, k. U 

W. W. Prawidia gry preferansa prsez .... 
Objainione przyk^aaami czerpanemi z daiel 
francazkich i oparte na doswiadczeniu naj- 
lepuych graczy gier kameracyjnycb. Pray- 
tern objaiinione a^ gry. kt6re aig nigdy prze- 
OTwa6 nie niog%; z dodaniem przy kaidjm 
rodai^a gry preferanaowej tablicy rozliczania 
ai$. VSfarazawa, 1846, w 16ce, air. 80. s}p 4. 

W. W. Kaiads. Nanka o nawozie ob: Wf^- 
sikiewics W. 

— Obacs : Psirl (1822); Wieladfce WeJ. (Epi- 
cedion 1812); WielagtowsU Walery; Walski 
WIedi. (1869). 

W. W. X. O organizaoyi aakol wiijakich* 
Nowy S^cz, 1866. 

(Odbito 100 egzemp]., akonfiakowata pro- 
koratarya). 

WABER Jisef, kat^dz w Oati^zeszowie w W. 
Ka. PozQ. (or. 1805 f 1859). KatecMzm o 63» 
Sakramentach, J 859. 

•*- Slow kilka (przymowien IX), przy aa- 
prowadzenin watrKemi^sliwdtoi i trzeiwoftci^ 
Pozoan, 1844, w See. zip. 1 gr. 18. 

VACCAI Niccalo (nr. 1790 t 1806). Pimk- 
tyczna azkola aptewa przez .... tlaraacsona 

i zaHlosowana do j§zyka polskicgo przez L», 
Matuazyoakiego Art. opery i naucz. spiewa. 
Lipak, naklad G. Scunewald, Warazawa, 1871. 
ra. 1 kop. 35. 

WACHENNUSEN Hans. (ur. okolo 1820). Un- 
ter deii) weissen Adier. Boraaii aul rolen 
juogater Vergangenbeit. 3 Theile la 1 Band. 
Berliu, Janke, 1866, w 8ce,8tr.771,4y, Thlr,. ▼ACHEBOT - WAGA 8 VACHEROT Etiami* (w. 1809). WMsft ! tii- 
Biienis, pvxeUiid Zofii Grabowskic»j. T. h 
WanzAwa, nalcYad i dnik Prseg. t^god., 1873, 
w 152ee, atr. 177. kop. 40« 

Vfebocka tzkola ob: Nauka. 

VACHTEL Imcy. MaTy wokaboltn fraa- 
enzki i gramaiyka alemenUrna ezyli plarw* 
9ae saprowadzenie do mowiania j^zyka fran- 
caskie^ (iak). Vocabulaire frariQaia et Gram- 
maire elemanfaire. Berlin, nakfad KastDora 
i ap6}kt, 3862, iv 16ce, air. IV i 106. ngr. 10. 

— Die polnischen EreignisBe im J. 1862. 
(Nacb e. Arlikel der rusa. Zeitscbnfl: Swo* 
bodne Slowo). Berlin, academ. Bucbbandl. 
in Commia., 1862, w See, air. 19. ngr. 6. 

VACHTEL Kalikat Komnnikaeye, ^oscince 
i dro^ w Galicyi praez .... z nwp^. L^ow, 
naUadem redakcyi Gazftiy Lwowskiej. v dm- 
kami Rx^dowej, 1856, w 8ce, atr. 40. (Oddimk 
2 Dodat tyg. do Gaz. Lwows., 1866). + 

Waetaw, dramat w 5. akf acb (przez polk^). 
Paryiy drnk Bonrgogne ct Martinet, 1844, 
w 8ee, atr. 130. -f 

— z Oleska, paeudonim, obacz; ZatesM 
Waclaw. 

Vae^awa modlitwy, obacz: Malinowski Lu. 
cyaa ; Sacbecki Henr. 

WACtAWSKI Andrzej X. Uwagi i przekona- 
pia o aiesmiertelnosci duszy Judzkiej, iilo- 
zone przez .... plebana brzozowskiego. Ltvow, 
drak Sznejdra, 1834, w 8ce, atr. 33. 

— Zdrowa rada dla przyjacio? cnoiy przez 
... plebana brzozowakiego o^ozona, popraw* 
ne wydanie. Lwow, druk Jozefa Sznajdra, 
1844, w 4ce, atr. 8. grp. 12. 

Wada. Pan Marcxn Xmied ob: Rejtan. 

Vada necnm ad infinnoa. VaraaTiae ad S* 
Cracem, 1853. w I6ce, atr. $6, (po polaku 
i lacinie, modliiwy). zip. 1. 

— Toi, Taraaviaei 2X. Miayonarze, 1861. 
tip. 1. 

-- Toz, Krakow. Wielo^lowaki Wal., drak 
Czaaa, 1864, w 12ce, atr. 96. zip. 1 gc 6. s- 

— Toz, iamie, druk Jawonkiego, 1870i 
w 16ce, atr. 96. kop. 20. + 

— Toz, ex rituali aynodi provincialia pe- 
iricoTienaia depromptnm. £ditio aova, anota 
at emendata. Gneanae^ Laoge, 1872, w 16ce, 
ttr. 66. sgr. 6. 

— necnm parochonim, ex ritnali aacra« 
mentoram depromptom. Vilnae, iyp. Kafa- 
)owica, 1666, w 32ce. l^a Belinow. papierxe 
kap. 36. 

— Meemn polakie albo zbior wiadomofici 
1833. ob: Hoffman Karol. 

WADLAVSKA Jaffa. Naboienatwo do Matki 
Boikiej dobrej rady, ataraoiem i nakladera 
.... Lwow, Kar. Wild, 1863, w 16Ge, atr. 47. 
ct 16. 

. WADOtOWSKI Fefix L. Elementarz pocz^t- kowogo enrtaaia podlag now^go aposobn 
nloiony. Warazawa, drak XX. pijaro^t ^^^ 
w 12ce, atr. 28. sip. 1. 

^ Bya obronologicsBo-hiatoryczny naro* 
dow. Warasawa, t868» folio, 1 arknaa tablia 
(litograf.) 

WJlDOtOWSKI FeRkt Kazfmtorz. Skoroirfda 
albo (sic) inwentarz ordynacyi kryminalnej 
proskiej alfabetycznie uloiony na kaide 
w azczegolnoici zdarzenie prsei •••• aekret. 
wydz. iudagacyjnego pnsy nrz^dzio mnniey* 
palnym. Waraaawa, w druk. rz|dowfi|i, 1836» 
w 8ce, atr. 48. 

Wadowleo ob : Meheffar (Wadowicer Kreii). 

Wadswooth ob: Longfeltow. 

Wady staropolakie, przedruk dziela: Robak 
samienia zlego czlowieka oiebogobojnego i 
o zbawienie awoje xiiedbalego, wydanego 
w pierwazej polowie 17go wiekn. Krakow, 
J. Czech, 1858, w 8co, atr. V i 175. zip 7. + 

WAECHTER J., GfaU Jakob 1 Garb. Ant.. Neu- 
Icofer. ChriBtlicbea Geaangbncb zum Gebran- 
che bei uffentiiehem Gotteadienste der evan- 
gel isclien Gemei&den in den k. k. deatachen 
nnd galiziacben Erblandero too .... eto. 
Wien, 1810, w 8ce. 

— To2, nowe wydania. Wien, 1826. (Z tern 
zT§^zone : Cbriatlichea Gebetbuch etc. Wie* 
den, 1816). razem agr. 16 i agr. 14. 

WAGA AntoBi Stanisfaw Fforyan, (or. 1799). 
Atlaa do nauk! biatoryi nataralnej z koloro* 
wanemi 222. wiseronkami, cbjasniony no* 
menklatur^ polsk^, lacinsk) x francnzk% przed* 
miotdw, kt6ro wyobraia, tadziei ich opisamt 
wykonanemi pod kierunkiem i z pomoc^ A. 
W. b. prof. hist, natnralnej. Warszawa, na- 
klad i Jitografia J. Odeasera, druk J. Paur* 
akiego, 1860, folio podloSne, Tablio X. Do 
tego tekst w See, atr. IV, II, 191. rba. IS 
kop. 50. 

— O nowym szczegolnym gatanku pszczo- 
lowatego owadn. Warazawa, 1826. 

— HisioK^a naioralna; Dzielo wskaznjico 
pomoo do nanczenia ai^ tej nmiej^tnolci, 
uwazaoyeh w glownycb atanowiakacb jej wzro* 
fltu. Tom I, zeaayt I. Warazawa, naklad B. 
Friedleina, drak K. Kowalakiego, 1869, w 4oe, 
atr. 218. (wi§cej nie wyazlo) z lycinuoi czar* 
nenti. rt. 3 kop. 60. z jycinami kolorowane- 
mi ra. 5. kop. 40. + 

-r- Ksi^zka dia dobrego chlopca uloiona 
w drukarni Jj^ikiewioza czterdzieatu od- 
miennemi gatnnkami cbarakterow, ozdobiona 
obrazkami ilnminowanemi i znaczn% liczb§ 
winiet. Dzielo wyl§csnie przeznaczone do 
wprawienia sialych dzidci w czytanie piam 
rozmaitych. Warazawa, A. Brzezina, 1826, 
w 16ce pod., atr. 79. zip. 12. 

— Kazwiska monet n roznych narodow 
i w r62nych wiekach uzywane, abecadlowo 
apisane i objafinione przybliSonem pordwna* 
nicm z dzisieJBzemi pieni^dznai polakiemi. WAOA Wtfwawft, S. Onrtllmiid, 1680. w 12ot, ttr. 
J18. zip. 4. 

— Hiitoryemo-Bftteralae opisaiifo sntei* 
nicjayoh swienft, menat^na Van Dinter 
a Amsterdamo skUoigieyoh. Wanaawa, 1827, 
w 8ce. 

— Do paoa Rarola Lipinsldego ^ danjin 
koncercie w IJpaku doia 86 Sierpnia 1821 r. 
prsjtomDi rodacy a poiegnanieia b. w. in. 
dr. i r. (1821 r. w Lipska)| w 4oe| kart nio- 
liczbowanych 2. + ^ 

-* Pobyt w Ojeiyinie. Wamawa, w dm* 
karni A. Bneziny, 1827, w 8ce, sir, 14. (na 
ko6oo podpisany A. W.) (Jeatto wiana pi- 
aany do P. Karola Milewskiego a powintao 
waniem imienin). -f + -f 

-- Poehwala hr. Konii. Tysaoliaaza. War- 
Bxawa, w dmkarni Gatety polskiej, 1862, 
w 8ce, air. XXYI i Y. (Odbito 200 egsempL) 
+ + + 

— Podroi a Berlina do Lipska. Liptk, 
w dmk. pod firm) Breitkopf et Uaertel, 1821, 
w 8ce, sir. 16. (JesUo wiersa piaaoy do Hen- 
lyka Brezy, na konco podpisany: A. W.) 4 + 

— Kozprawa o naukach przyrodzonych^ a 
w •zczegolnosci o hutoryi natandnej zawie- 
ng^ca odpowiedzi na nast^pDJ^ee p>tania: 
I) Czy nauka mftteroatyki, ctr tet wW^cznie 
uoiiej^tnosci przyrodzenia siiniej i korzyit- 
niej na nmysl mtodego dzialaj^? 2) Jakia 
spfyw^j) kor^sci. na otoby polwi^eigaea ai^ 
naukom przyrodzonym w azozegolnoici , a 
V ogolnosci na cale narody? S; Jak naleiy 
post^owac ncz^o n^odziei hisioryi natural* 
naj i jakiego potrzebujemy dzieta alenian- 
tamego do pomocy w tym aamiaraa? 4) llo 
nam jaszoza nie dottige do zrownania aif 
w anzijomoici rzeozjjr przyrodzonyoh a innemi 
narodami? 5) Wzmianka o anakomitycb dzia* 
tach polskich w przedmiocia przyrodzonym. 
przes,... nauozyeiela zoologit w •zkolach 
wqjawodz. warszaw. XX. Pijar6w i Licenm 
Warssawskiem, Warszawa, amk XX. Pija- 
row, 1819, w 8ca, itr. 62. alp. 2. + 4- 

— Bozprawa o ptakach, kioro wygin^ 
a okr^gu ziemikiago. Warszawa, 1846. 

•— Bzecz o pi6rz6 pod wagl^dam jago bu* 
dowv, roinio i niytka. (Program szkory wo* 
jewodzkiej), 1826, w 4oe, (i odbitka). 

— Teorya ^OBpodarowania wewnQtrznego, 
czyli zbior wiadomosci poirzebnycb gospo* 
dyniom dla nzytku instytutdw ienskich przez 
• ••• Cz$&c I. Warszawa, dmk XX. Pijarow, 
1828, w 8ce, k. 8, sir. XIV, 810 i k. 6. 
Zip. 4. 4 

(Wi^c^ nie wyszto, ksi^ika pisana wzoro- 
w% pol8ZGzyzn%>. 

— tenzo tytuh Warszawa, 1837, w 8ce, 
str. 402 i nieliczb. 13. 

— turach i iubracb z okolicznosci znale- 
zieuia niedawno czaszki wolu kopalnego w 
Pruazkowie w Ptocka. (Oddruk z BibL warsz. 1848), t ryein|. .Wartaawa, drak JaliasA Ra« 
eaaaowikiagoi 1848, w .Sea, atr. 18. 

(W tyata rokn 1848, T. L Bibl. war. jest 
Tymot. Lipl£skiego rzecs o Tnracb). 

— Wialmoftnemn JMci Rsi^dzn Janowi 6y- 
sirayckiemo, profaaorowi fisyki w azkotach 
wojaw6dakich Kai(;iy Pgtrow, catonkowi To* 
waraystwa prsyjaciol nank itd. w dzien imi«> 
nia 24 czarwca 1817 rokn n^'obowifza&azy 
nczen ofian^e, w 4ca. k. 2. <Na konea pod* 
pisany Anion! Stanistaw Floiyan Waga). + -t 

— Wst^p do nauki goapodarowania b. w. 
m. i r. (Odb. z Kalendarza powszeehnego im 
rok 1886). Warszawa, w 4ee, (w 2 azpalty), 
atr. a -f 4 

— Wiadomoiei a nank przyrodaonjeh» dla 
nlytka szkoly guwarnantak praea .... pro* 
faaora azkoly wojew6dzki4j warsaawakiej. T. 
I. obaimajfcy: Wiadomoiei a aatronomii, fi* 
zyki, chemii i minartlogii a figurami. War- 
szawa, A. Braezina, 1826, w 8ce, atr. 32$ 
i ragestrn k. 11. Zip. 8. 

— zwierz^iack praea poet6w i malmrzy 
zmyilonveh. Warszawa, 1820, w 8oe. (Od- 
druk a Pami^t nank 1819 r.) 

WMA Anteal i FALK0W8KI X. WzniasieiiM 
myili do Boga czyli duck cbrzeicyanaklego 
naboienstwa. Z nroinami. Warszawa, nakla^i 
Brzeziny, dmk £%tkiewicza, 1824, w 12ce, 
sir. 188, ozdobnie oprawne. Zip. 6. 

— Tol, 2gie poprawne wydanie. Waraaa- 
wa. Brzesina, 1827, w 12oe, str. 234. 1 mb. 

(Mieici: Modlitwy a Tomsaza a Kempia. 
Haaaylona, Ekartabansena. Pieani: Kocha- 
nowskiego, Kraaickiego, Karpinakiego, Pe» 
linskiego. Niemcewicza, Tanakiego, Gorakie- 
gOy Wrdblewskieeo, Turkowskiego, Dzierza- 
wina, (oda Bog uiimaozanie Szydtowakiei^Of 
wyj%tek a Junga 8)d ostateeany). 

— Toi, wydanie Scie, tamle. 

^— Tol, wydanie 4te, przerobioae i anacz* 
nie powi^kszone. Warszawa, naklad Ghutmwa 
Bennewalda, 1840, w 8ce, a ryoinf, atr. 238 
i niel. 6. 

— Tol, wydanie 6te, przerobione i znacs- 
nie powi^kszone. Warszawa, naklad O. Ben- 
newalda, dmk Ungra, 1864, w 8ce, str. 259, 
"YllI i ryoina. 

— Tol, (nowo wydane). Warszawa, dru- 
kiem i nakladem WroblewakTego, 1866, "w 
16ce, a rycin%, str. 116, niel. 2. 

^ Obacz: Benlkowskf Fel.; Beadaiit; Cy- 

Saftskf (Myaliwa. ptasze 1842); GluzJaaki J6z.; 
lilne Edw. (Zoologia); Taczanewaki Wh; Ty- 
zeebauz KansUaty; Waga Iak4k; Virei(Zm^L 
zwierz^t 1846). 

(Waga Anteni). Z powinszowaniem imirain 
Wielmolnemu Antoniemu Wadze, profeaoro* 
wi kursow pedagogicznycb, czlookowi komi- 
teta egsRminacyjnego i czlonkowi redakcji 
Biblioteki warszawakiej, dnia 13 oaerw WAOA -. WAGILEWIGZ 1814 r., fol.y ark. roiloiony. (Nt dole: Pn* 
CDJ%cy prsy drnkn Biblioteki wtnsaw8ki^).'f 

WA8A MUk. (ar. 1800 f 23 lot. 1872). Flora 
poUka jednokwiatowycH rodai^6Wy eayli bo- 
Unicxne opity tak daikich jak i hodowanych 
pod otwart^m niebem jawnokwiatowych krd- 
lettva rctiliD, upora|dkowane wedfug zatad 
•atocznego akfadu, a poprzedzona ogolneni 
vyobraaeniam o EDflcxniejtzych prsyrodao* 
aycb pokrawienytwach krolestwa roslinoego 
pnea • .., mag. fil. prof. bot. si gimu. iomiyni*, 
Flora polonica phsnerogama in regno lin- 
naeano Poloniae tarn sponto nascauiinm 
qnaia continaata oaliura tolo nosiro inetbodo 
ditpoaitae praemiMO conspeetu ganerali fami- 
liaram regni vegeiabilis nataraliuni auctae. 
Tomdw 2 w 3 cz^sciacli. Wartzawa, Klu- 
kowski, dmk Strabskiego, 1847— 1849, w See, 
atr. XIU^ 766 i 8. T. iT. atr. Vlil, 679 i 4, 
Begeatra atr. 680, 820 i 4. Ukzziciela pol- 
skich naswiik sir. XXX i 836. (OsUtnie pi6ra 
ADtoniego Wagi). 37 a}p. anii. d rub. 60 
kop. -f- 

— Obaei: Hgaiar; Flammartaft 

WAGATaadtr ksi^da (1789 f 1801;. Histo- 
rya kai^i^t i kr616w ^olskioh kr6tko zebrana 
i niektoremi nwagami nad dzielami narodu 
polakiago aa nowo przedmkowana. Wartza* 
wa, druk XX. Pijardw, 1806, w 8co, air. 860 
1 10. Ztp. 4. -I- 

— To2, nad dziejami naroda polskiego, 
tamie, 1808» w 8oe, itr. 857 i nioL 3. 

^ Toi, nad daie?anii N. polt. na nowo 
praedrokowana. Wamzawa, n XX. Pijarow, 
1809, w 8ca, atr. 360 i k. 4. (Ka konca bio- 
gvafia matora). -¥ 

— HiatoiTa kaiafift i kr6l6w polskiob od 
poesfUni t4^ krolestwa, aft do r. 1794 se- 
Mans ^rsaa ..•• a nl6ki6rami nwagami nad 
daietami naroda polakioffo na nowo prsadru* 
kowaaa. Wartaana, w dmk. 8. Piar. 1816. 
w 8c«p atr. 861 i wiadomoM o iycin i pi- 
amach antova sFNaistnika waraa., 180&kart 
8. Zip. 8. 

— Biitorya kd«l%i i kriI6w poltkieh od 
poeaftka ieigo krdlaaiwa a2 do rokn 1794 
aafarana pnwa .•.. teraa dla leptzego ni^ka 
pnejraana i poprawiona. Wilao, 1816, vf 8ce. 
&p. 4. 

— Hiaiotya pohkicli kn^i i kr6l6w kr6i- 
ko aebrana pnea ...., a niekt6remi tiwaga- 
nu nad daiajami narodoweini na nowo prze- 
dnikowana. Wartzawa, w dnikami XX. Pi« 
jarow, 1818, w 8ce, atr. 848. Zip. 8. 

«— Hiatorya kaiaift i kr616w polakich kr6tko 
aebrana. Dla lepazego uiytku powt6mie pnej- 
raana i dodatkami pomnoioaa nrzea 

(z przydaniem panowania Stanialawa Ango* 
eta praez J. Jj^wela). Wilao, nak?adem i 
dralneni Jozafa Zawadzkiego, w Wilnie i w 
Warazawie, w kai^ganii Zawadzkiego i W§c- 
kiago, 1818, w dee, etr. VIJI, 402 i niaj. 8. 
Ztp. 4 gr. 15. -¥ — Toi:, a przydaniem panowania Stani* 
alawa Angnata. Wareaawa, 1819, w 8ce. 

^ Hiatorya kat%lat i kr616w polakieb kr6t- 
ko aebrana. Z niektoremi nwagami nad dzie* 
{ami narodu pplakiego na nowo przedruko* 
wane. Krakow, w dnikami akademicki4j, 1822, 
w 8ce, k. 2, atr. 280 i k. 1. Zip. 3. + 

— Hiaiorya kai^^t i kr616w polakieb krot* 
ko aebrana, dla lepazego niytku znacznia 
przerobiona i pomnoi&ona (przez Joacb. Lele- 
wela). Wilno i Warazawa, naklad i druk J, 
Zawadzkiego, 1824, w 8ce, atr. 381. Zfp. 4 
gr. 16. + 

— Hiaf orya kai«l%t i krolow poUkioh kr6t« 
ko zebrana, dla lepazego nf^ytka znacznia 

Jrzerobiona i poninolona (pnerobiona przez 
. Leiewela). Wilno, J. Zawadzki, 1831, w 
8oe, atr. 881. Zip. 5. 

— To2, WOno, Zawadzki, 1838, w 8ce, 
air. 881. -f- 

— * HiatoiTa krolow i kai^l^t polakieb kr6t- 
ko aebrana dla lepazefro u^ytku wydaniem 
wilenakiem 1824 znacznie przerobiona i po- 
mnoiona. Poznan, naklad J. K. 2npanakiego, 
czcion. N. Kftmienakiego i $p., 1857, w 
8ce, atr. XVI, 443 i 4. Bar. 2. ^ 

— Toi, wydenie 2gie. Poznad, 1859, sir. 
XXIV, 423 1 2. Ear. 1, kop. 80. 

(Do tq edycyi przydano: Wyci^g a geo* 
grafii polakiej pnez .. . w r. 1767 akreilo* 
nej i ogfoaaon^i, otr. VI i 55). 

— Toi, 8cie poprawne wydanie. Poznaui 
2opan8kf. druk Kamienakiego, 18G4, w 8ce, 
atr. XXIV, II i 377. Rar. 2. + 

Edycye dawniejaze aa: Suprail, 1767. -f 
Warazawa, 1770. 4 1766. 1789, -i- 1795,takza 
bez roku (17>-) 

— Wyci%g a ffaografii polaki4) przez 

w r. 1767 alaraaToali i ogloazonej. Pozaan, 
2npa^kl. 1856| w 8ce, str. VI i 58. Ztp. & 

-- Toft, tamto, 1860, w 8oe, etr. VI, 55. 

— Toft, tamie, 1864, w 8ee, atr. VI I 49, 
(dodana do Hiatoryi). Zip. 4. 4 

— Obacz; Atfaa; Begvalawaki I. K. (1814); 
Dmoehowaki F. X*; Gley (Hiat); Leiewel J. 

WA6ENFELD. Nanka leczenia zwierz%t do- 
mowyob oayli gmntowne apoaoby, wedlog kto* 
rych kaidy wFaicieiel oborobom awycb awie* 
R^t, ptaatwa, ryb i owadow goapodarakieh 
^apobiep6, poznawad ja i leczyd mote ta* 
niemi i oproatnionemi irodkami, nawet bea 
poniocy weterynarza. Edycya trzecia, a nia- 
ttiieckiego przeloiona, uporz^kowana i lica* 
nemi nowemi poatraeieniami a dziel naj* 
alawniejazydi weterynany dla niytku PP. 
ziemianow uzupelniona pnez S. I. T. Lyaa* 
kowakiego, a 10 ublicami ryoin. Warazawa* 
Senewald, 1840, w 8ca,atr.26 i440. Zip. 15. 

(Pierwaze dwie adjeye wydal J. N. Rn* 
rowaki). 

Wagi, obacz: Bakka (rdeeyja.); Bargar I. WAOHER (1831 i miary)! MianT; PrfHMd T.; TaUiM, 
1162). 

WASlLEWieZ Jan Dillltr, (181 f 10 Maja 
1866). Dnewoyk Ruakii. Lwow, dnik Miko- 
}iga Porenby, 1848, fol., KN. 0. 

— Monastyr Skit w Maniawtey % 2 ryo. 
Lwow, Jabrontki, 1848, w 8ce, str. 24. Zip. 1 
gr. 10. 

— GrRmmaiyka j^zyka malorotkiego w Ga* 
licyi nfozona przez .... Lwow, drak Stauro- 
pigii, 1845^ w 8ce, sir. XXIII, 183 i 2. + 

— Obaca: Rusatka (1837); Bielewaki A. 
(Nestor, 1866); Stachurtki. 

(WA6NER Beaedykt). Dem Hokwolg. lloh* 
gel. H. H. fienedikt Wagner Mflgister d. Chi- 
rnrgie eci am 21 Mara 1832 bei Gelegenhett 
aeiuea Namensfestes von deu Schiilern der 
theoretisch. Abtheilung. LwoWj dnik Sznej* 
dra, 1832, w 4ce, ttr. 4. 

WA8NER Felika, (a Warazawy). Dea oaralysies 
mnaculairca ii friffore. Paria, 1874. (Kozprawa 
ta wydaoa nakladem ksi^garza Delahaye, zo- 
atala w ci%ga kilku dni rozaprzedanf, jak 
donoai ,Prawda.' Da. pozn. nr. 269). 

WA6NER H. Hiitorya natnralna dla mlo- 
dziefty. Przelozy} z niemieckiego i uznpetnil 
Karol Jarkiewicz, z 16 tabl. kol, rycio i 20 
draeworytami. Wartzawa, GebeUmer i Wolffj 
1878, w 8ce, lir. 391. Zip. 12. 

— Obrazy natnry podtog •••• i ionyoh 
Bowszych autorow podal dla miodzieiy Wine. 
Sarnecki. Krakow, naklad J. Wilda a 6 ko- 
lor. lycin., 1872, w 8ce, atr. 216. 2 zir., 60 
eeni 

— Podr6£ nankowa po pokoja odbyta a 
snlodyml prfyjaeiolmi. Przeklad z niemiec- 
kiego a wiela ryoinami. Warszawa, 1876, w 
8ce, 8tr. 160, kartoa. 1 rub. 20 kop. 

WAGNER ). Bagdin. Dziewiea jeziora, balet 
w trzech aktach ulolony na acen^ ttttej8z§ 
przez Romaoa Tarczynowicza, tre66 Wagnera, 
muzyka Gabryela Roiniecki6o:o. Warszawa, 
dmkGazety warsaawskiej, 16G0, w 8cemniej* 
az^'i atr. 16 

-* Gimnastyka domowa dla ulytku dzieci 
i dojrzalych oaob, wed2a|[ najnowszych aato* 
r6w firancnzkich i niemieckich nfoiona, w 
dwoch cs^iach a Hcanemi draeworytami. 
Czgid lasa. Cwiczenia pokojowe a hantlami. 
Cz^ llga. Cwiczenia pokojowe bez przyrz4- 
dow lekarsko-hygieniczne, wedlug Dr. Schro* 
ber(a), s 80 drzeworytami. Warszawa, nakUd 
i dmk J. Ungra, 1860, w 12ee, atr. Ill i 101. 
Bar. 1. 

— Toi, wydanie dragie. Warszawa, drnk 
J. Ungra, 1871, w 8ee, str. Ill, 11 i 101. 
1 rnb. 4- 

^ Obacz: Kiesa. 

-^ Kolej ielazna wersalaka. Komedya ze 
spiewkami w 1 akcie, orygioalnie wierszem 
sapiaana przez ...., grana Iszy raz w tea* 
irze Rozmaitosci d. 6 Lipca, 1842, w 8ce, •in 17. Ze abiora BiUiotekt toatr6w, (Mi 
riae, 1848). 

•^ ]Codntl« koaied^rft lo fipiewkami «r lyi 
•keie otirginalnie wierazeaa napiaftna prz« 
• ••••« grana laay raa w ieatrze RozmAitow 
d. 16 WfteMa 1842 r. Warazawa, 1843. ^ 
8ce, atr. 25,(wBiblioteceteatr6w,M^', 1843 

*• Krotki rys history i powszaeliDej dim pc 
et%tkoJ4e4j ntodzieiy na wzor BredowA ntc 
iooy kora niiszy. Warszawa, B. I>afinant 
1868, w 8ee, atr. XII, 127. Zfp. 2, gr. 15. 

— - Krotkia wiadomoeoi a dziejow polakicl 
oadobiono 46 wiaemnkamt krolow, kai^i^^ 

golakich i a?awnyrh hetman6w. (Oddruk 
karbczyka poltki«go>. T. f. Warsaaw». na 
Uad Nowoleckiego, 1861, atr. 196 i XXIll 
6 s?p. 

^^ Toft, wydanie dmffie, pomnoione jeo 
grafi% dawn4j Polski, cnronologif vcaonycl 
pisaray polskicb, oraz chrono1ogi% wainiej 
asyoh wypadk6w dziejowyob. Warszawa, 1863 
w 12ce, atr. 260. 76 kop. 

— Rrotki abi6r dziej6w powsseehnycli dla 
poea^tkujao^j mtodzieiy na wz6r Noaselta 
ntoiony. Warszawa, 1866, w 8ce, atr. 156. 
Kop. 46. 

~ Obaca: D««u fealiabviy); Itaicka M- 
(Hiatorya) ; NSaaalt; Ojciysna. 

WASHER JfdrzAj. Podr^cznik dla doxorcow 
laaow i gajowych. Cieszyn, Prochaaka, Lw6w, 
u Gabrynowicza, 1876, w 8ce, atr. 61. 45 cnt. 

VAflNER J. F. O atanie terainiejszym cho- 
dowania roerynoaow z kr6tkim wykazem wpro* 
w^daenia i rozpowraechnienia ich ascsefro]- 
ni^j w p6tnocn^j £uropie. Oraz kr6tki wy- 
klad terainif jszego biegu haodio weln% przez 
....a niemleokiego na polski jfizyk praefo- 
ione. Poanan, Teodor, Scherk, dmk Fried- 
landera, 1887, w 8ce, atr. IV, 111. Zip. 4. + 

(WAGNER Karel), bibliotekara Uniweray- 
ieta w Peszeie, (r. 1831). Regeatmm baraae 
GraeoTienaia Hangaronim nune primum ex au- 
togr. Cod. bibliothecae CraooTienaia aditarn. 
Badae, 186h 

— Obacz: Refeslmiif. 

WAGNER Carelua Polonus. De acirrho et 
carcinomate. Halae, 1829, w 8ce. 

WAGNER Karel. Knrs pocz^tkowy teoretycs- 
no*praktycsny nauki J^zyka francozkiego, nlo- 
zony do uiytkn szkoloego i domowego za- 
stosowany. Cz^sc 1, rok plorwazy. Warszawa, 
B. Lessmann, 1864, w 8i:e, str. II i 93. 

' ^ Tot, cz{sc II, rok II. Warszawa, B. 
Lessmann, druk Ch. Keltera, 1866, w 8ce, 
air. 154 i 4. 3 zip., 10 gr. 

WAGNER Karel Teeder Uandbnch fiir Rei. 
sende in Danemark, Norwegen, Schweden, 
Russlsnd, Polen nnd Finnland roit I Raise- 
Karte nnd 4 Plftn. Leipzig, Hinricha, drnk 
Fr. Rttckmanna, 1840, w 8ce, atr, YHI i320. 
ly, tal. WAGKER — WAKU£0W8RI — Dm mnisch^ Reich. Stammveraoliie- 
danhfit, BeU|ponfT6rMhied«iilieit* SUndes* 
TanehiedeDheit, Chronol. Uebersicht der T«r- 
litoritlgoacbichte von Rasaland ond Polen. 
Leipzig, Hinrichf, 1861, foL, 1 ark, 6 Bgr* 

WAGNER Piotr. Disser. inaogur. medica de 
iuomniia morboiis ect. Wieden, 181 8| w 8ce, 
atr. 56. 

WAfiNER Redelf Ju,^ (ar. 1832;. Podrgezoik 
teclmologii chemiczn^ iloniaosjrl a ostat- 
mego wydania Jaliau Grabowtkt ze wspdY- 
ndnalein Alfreda FacLia. (Dziat I, II, 111 
i pocx^iek IV). Wanzawa, nakt Spolki wy* 
^wnicx^ kai^garay, druk J. Beigera, 1877, 
w 8ce, atr. XII i 544. 6 rubli za komplet. 

WAGNER Tadeuaz Jan tya Jakoba prof. (ur. 
1830). Logarytmy zwyozajoe liczb do 10000 
i fxygonometryczne. Wartaawa, A. -Lewiatki, 
druk A. Liefelda, 1865, « 8ee, sir. 63. Z)p. 4, 

(W r^kopiamie doprowadzil do miliona. 
Pracowat nad dzielem lat szesc). 

— Opia krolettwa polskiego pod wz^Ig- 
dem matematycznym 1 j. astronomiczDym i jeo« 
graficznym. (Rgkopia, wyj|tki w kalendarzu). 

Wtfoer Tadeuaz Jak4b, (1794 f 1852), ob.: 
Feieies (Telemak 1847); Mitterer (Budownl* 
ctwo 1826). 

Wtfrodzk! , ob. : Wetawski Tad. 

^ WAGROWSKI Alekaander Enil, z kaUskiego. 
De l%ydroc^Ie these. Montpellier, 1889. 

W4GR0W8KI Marcin (f 1827). Kofeiot Te- 
fflidy. Warazawa w M^u r. 1807, w 8ce, atr. 
•16. + + ^. 

— Rozprawa o okolicznoiciach zmniejtza* 
jfeyeh kar^ wydana przez .... adwokata przy 
afdzie apelacyjoym. Warazawa, drok XX. 
i^jaiow, 1858, w 8ce, atr. 55. -f -f 4 

*- Obaez : Qhrarcie azkoly naak prawa,1811. 

WAHLBOURG Wilehalm, prof. UmV. warsz. 

CT. 1759 w Poznania f 1828 w Waraaawie). 
erkwilrdiger and aeltener Fall einer £mp* 
fingDiaa aoaaer der Gebftrm otter and ihr Ana* 
gaiig4 (Berlin, 1819), w 8ce. 

WAHLENBERG Geerg, (1780 f 1851). Flora 
Caipftthorum principalium ezhibena Jplantaa 
in montibaa Carpaticis inter flu miua Waagum 
at Dnnajetz eornmque ramos, Arvam et Fo* 
pradnm creacentes, cni praemittitnr tractatna 
da nltitndine, vegetatione, tettperatnra et me- 
teoria bomm montinm in genere. Cum map- 
pa phyilco geographica, tabnla altitndinem 
montiom oatendenta et 2 tabnlia botanicis. 
Gottingae, impenaia Vandenhock et Roprecht, 
1814, w 8ce, atr. CXYlil, 408. 2 tal. 12 agr.i^ 

Wahlatatt, ob. : Kehler 6. 

Wahlf envandtaehaften, polnisch - mwiache, 
Tom Rinzog der Polen in Moakao, (1605) bis 
1. Einzng d. Kuaaen in Warichaa, 1881. Bel- 
IflToej 1845, 6 agr — Obacz : Pipitz nnd Fink. 

WAHRENBERG om a werigea y ttre politiaka l6r« 
b&llandea frankon. Karl XI a d5d titt fredeft 
i Traventhal. Stokholm, 1855, w 8ce| atr. 89. 
3 £ran. 75 cnt. 

Waideietka, ob.: Gedzieakt Nehriiohown 
(dram.), Oalpeweka, (1844). 

Wajdner, ob.: Waydner. 

Wajgel Ferdyaaad, ob. : Weigel. 

WAJGEL Leepeld. Szkodniki naazych ^l. 
ogrodow i laaow, 8przet5w ^ domowych ltd. 
ze azczegolnem uwaglgdnieniem azkodliwyeh 
owadow, a 8 tablicami kolorowanemi. Lwow, 
Gabrynowica, 1875, w 800, atr. 172, Till. 
Ztr. 2, cnt. 50 

— P^goaakl galicyjakie, (Arachnoidea Ha* 
liciae). Kolomyja, drnk M. Bilonaa, a 8ey- 
fahrta i Czigkowakiego wo Lwowie, 1874, w 
8ce, atr. 86. 82 cent, 

— Obacz: Przyredaik; Sprawozd. gimn. 

WAiLLY Neel. Franc. (1724 f 1801). Abreg^. 
de la grammaire fran^oise. Krotki zbi6rgra« 
matyki francuakiej praeloiyl X. Kajetan Ra- 
minaki S. P(iarum). Wilno, 1803, w 8ce. 

— Tot, Berdyozow, druk Karme]it6w, 1804, 
w 8ce, atr. YIJI i 354. 

(Dawniejaze edycye: Berdycaow, 1799; War* 
azawa, 1792). 

— Toi, edycya droga. Wanzawa, drnk XX. 
Piar6w, 1810, w 8ce, atr. 875 i kart niel. 4. 

— Toi, tam£e. Edycya drnga. Warazawa, 
1812, w 8ce, atr. 375 i rejeatr. 

— > Zbi6r kr6tki gramatyki francnzki^ pa* 
na .... przetpionj[ na jgzyk pobki. liowo wy* 
danie przejrzane i poprawione. Abr^g6 de la 
grammaire francaiae par ••.. NouyeTle Edi- 
tion corrig^e et angmeni^e aveo le tezte po* 
lonaia en regard i I'naage dea Polonaia par 
C. RaminakL Wroclaw, nakladem W. B. Ror« 
na, 1811, w 8ee, atr. 299 i k. 2. Zip. 4. + 

^ Toft, Rrak5w, drnk J. Miga, 1812, w 
8ce, atr. 451. -f 

— Tot, edyoya poprawna. Wilno, Zawada- 
ki, 1818, w 8ce, atr. YII, 857 i HI. Zip. % 
gr. 10. + 

— Toi. przekladn X. R. Ramifiakiego, 
wraz a tekatem franonzkimi Edjroya. drnga. 
Warazawa, w dmkami XX. Pijar6w, 1816, 
w 8ce, atr. 875 i 8 apian. 

— Toi, Wilno, 1817, w 8ce. 

— Toft, Kigetana Ramienakiego 8. P. Edy* 
cya poprawna. Wilno, Jozef Zawadaki wla* 
anym nakladem, 1827, w 8ce mniejsaej, atr* 
Yl i 357, niel. 3. Zip. 4. 

^ Obacz: Btobiieki H.; Gattteorto; Tart* 
jewicz. 

Waiaenhaaa. (Oaa Lemberger iaraalit). 
ect. Inatrnction ect. Lwow, 1842, w 4ce. 

Wakcyna obacz : Barankiewiez (1815) ; BMi 
Organizacyi; Otpa; TIeffenkaoh (1805). WALAGH - WALEW8KA WikoMski J., obacs: Wielaa4. 

WAKUtOWSKI Mikolaj. De morbo Brighiii 
diatsrUtio praotica. Petropoli, 1861» w See. 
Wilach Ad., obaos : Pakoniy K 

Valach A., obaos: Zwiaatam. 

Walbeniowla mfowie, drama w 6eiii ak* 
tacb a niamiaekiego. 2jrtomiani| 1810» w 8c6. 
Zip. 4. 

VALBEZEN £. (de>AjiglioT ilndsra-Pmlo- 
iyta a francaxkiego T. a BadwaQskich swie- 
tlicka. 2 tomy. Wilno, J. Zawadski, 1861, 
w 8ce, sir. 822, 191 i 108. Zip. 18, gr. 10, 
eena znit, 70 kop. + -r -f 

(Z Biblioteki podr6iy Serjra IX. W dragim 
tomie Dedatek 108 stronmc, aawiara: Aug. 
IlicaUe. lodye i An^ia w roka 1867--1868. 
Usi^p a histoiyi XliC wiokii| praeloiyla T. 
a Badwanskicb Swietlicka).. 

Waleker, ob.: HaaataiB. 

Walcdw drsewa ini%i8so86, ob.: Haaka. 

•— miiion, ob.: Daaaa J. 

Walczyfiaki, ob.: Kaaaadiiaja. 

WALD A. Aniologie rossiaohar Diehtor. 
Hetrisob ina dauttoba flbaraatat. 2ta Auflaga. 
Warichaa, 1886» w Boa. atr. 168. 

WALDAU Maka. (aomaea). WaMer-Dolaki- 
teha Volkslieder (n% w eaaaopiimia rraUa, 
Deuttcbes MoBaum. Zaaayi 7. Iriptk, 1661). 

WALDBER6 Sanaal. Dia Boaankrona. Ab- 
bandlnng uber dit 46t6 Kapital aat dan Psal* 
men Dawidt. Daa Lob dea Landaifllrttan nnd 
daasen beglftokanda Elganaobaftan, wia aneb 
Oltokwuntch an aainar Yarmiblang ltd. 
Lw6w, druk Poramby, 1864, w 8oa, atr.Sl. 

WALDBROHL WilehalM. Wiara w oaanr w 
obeo badan prayrodnicaycb, tlom. a niemiao* 
kiego, Wariaawa, apolka wydawn^ 1874, w 
8c6, atr. 82. 16 kop. 

WALDBROHL Balalaika. PolniachaandUain* 
mscbiioba Volkiwaiaan Qbaiiatat Toa ••••• 

Leipiig, 1848. 

WALDENBERS (D). Elagta na agon niawy- 
antl^ pami^i w Boga apocaywajfoago J. U* 
jL warsaawakiego brabi Paaakiawicaa £17* 
wanikiego, feldmarazalka gl6wnia ^ dowodz%- 
eego anni) caynn^, namiaatnika jago eetar- 
ako-kr6lew8ki6j moioi w kr61e8twia pol- 
akiem, kawalera wyiazycb ordar6w ceaaratwa 
ro8yJ8kiego, oras anakdw aagranicanycb. War- 
aaawa, druk J. Tomaaxew8kiego, 18&6, w 400, 
atr. XIX. 

— Wiersz na dzieil iw. koronacyi jego ce- 
aar8ko*kr61. H. nftjjainiejsz^j cesareow^ i 
krolow^j Maryi Alekaandrownej odbyt^ w 
piarwotn^j BtoHcy Moskwia dnia 26 aier* 
pnia (7 wrcainia), 1856, nloiony przaa naj- 
siiszego slugg i poddanego naucayoiaia aakol 
elamentarnyob. Warszawa, dmk J6aela To« 
maszewskiego, 1857, w 4oe, atr. 14. 

Y ALDER Ludwik. Co to jeit klerykalny? 
Lilt do pawnego wolnomyiliciela praea Wl, M(ilkowaki6go). Krak6w, nakladem utto 
mk Korneckiago, 1872, w 12ca, atr. 44. 10 

aoL + 

Waldor Malaaia, Vnienaye nr. 1796 r. {czy 
1808)?, obaez: Skarbek (Tarlo). 

WAI4CKI 6abryal kti%dz a Cz^tochowr. 
Poaflak zbawienny tak dla ciekawef mysli 
jak dla poboinej duszy a odrobin atola na- 
zaraAskiego kr61owy niaba i ziami zebimay, 
czyli krotka wtadomoid cudownym obrasi^ 
N8J4wifitaa6j Fanny Maryi oa^stocbowaktej od 
Lukasaa 4w. apoitola i awangielisty malowa- 
nym, a praylfcaonym nabotonstwam i prxj- 
ffototvanian ai^ do apowiedai dotkonal^j, dra * 
kiem odnowiona na Jatn^j goraa r. 1812^ w 
8oa, kart nioL 4, ttr. 152. (DaU oanauiy 1796). 
+ + 

Walaneya (1822), ob.: Charkiawiez. 

WALENOWICZ Sylwaatar, (1790 f 1881). R^- 
kopts Sobiatkiada, poamat w 24 piainimeb. 

Walaatafa lyn, ob.: 6araefcl Ant 

VALENTIN! iarzy Wilhalm, (1776 f 1834). 
wojnia tarackiaj praaa krolawako-pmakie- 
go generala .... w niemieokim j^zykn 1822 
r. wydana, praaa pulkownika Macitaawakdeg^o 
na poUki Jsayk przalotona. Wamawa, druk 
i naklad N. Qiackabarga, kai^g. i typografs 
kr6l. waraa. Uniwenytato, 1829, w 8c«, atr 
196, XT i 4 plany. Zip. 12. + 

Walanty a Lublina, obacz: Majar MsalL 

Wtlaaty aa Smolnicy, obacs: taziaaki IVa- 
lary. (Lndaia a pod alomianej atraacby. Lw6w. 
1876). 

WALENTY 8. Pia4& o iw. Walantyn, ka- 
planio i m^caenniku. Krak6w, dmk Csaan, 
1857, w Boa, kart 2, ob. ; P«rafiftakl F. 

VALERIC L, prafal de Gomo. Gopia de la 
lattra dn oommiatairo da goaTomamaat Ita- 
lian an prinoa Maroallia LabomirakL Toiio, 
1862, w Boa, atr. 2. 

(0 tzkolo wojakowij poUki4J w Oe&ol i 
Cnnao). 

WALEW8KA i KuaiMw Aniala. (t 1878). Kilka 
obwii wa Wloiaaob w laUcb 1847 i 1848. praaa 
Wandi) Odrow%ft. Pozna&, w kom. n Zupan- 
ikiego, 1850, w 8ca, atr. Y, 180. 1 Ul. -h 

— franeisaak 8. Sarafieki i poaci wloaev 
a jago takoly praaa B(otanno). Krak6w; aakl« 
J. Wiidta, oddrnk Caaan, (tkrdcania a Oaana- 
ma), 1864, w 8ca, atr. 81. Zip. 1. 4 

—. Stefaniai nowiesd dzisiejsza przaa Bo* 
zenoQ. Wilno, R. &afalowicz, 1853, w Boo, 
atr. lY, 94. Zip. 6. . 

— Upraedaenia, powiei6 orygioalna prsea 
Boiano^i T. 2. Warazawa, druk Qaaaty pol- 
aki4j, 1862, w Boa, atr. 144 i 148. 

WALEWBKA Taadora, podkomorzanka kra- 
kowska. Oitatnia slowo konaj|cego ojca do 
ayna. List umiarajic^ ntiatki 00 o6rki awoj4j| WALEW8KI 9 pneUumtczenie b fimnouzkiego na poltki JQ- 
ijk pnei J. W. Jejmoi6 panuQ Teodor^ 
Wtlewfkf f odkdmorsaak^ krakowtkf. Wy* 
duiie tneeie. WiIdo, w drakarni Maaeta i 
ZjiDela prsy nlicy samkow^ pod N* 185. 
1827, w 8ce, sir. 86, nieL 4. 
(lize wydanie. Krakow, 1783 -f s 3gia wydf 
m 1785). 

Mnriki Alektander Kolon&a, obaci: !!•• 
Mn I K. (1645). 

VALEWSKt Alektander Floryaa J^iaf (ar. 
1810 t 1868). Uu laot snr la qaastion d^Afri- 
que. Parity fiarba, 1887, w 8ce, sir. 82. 60 o. 

— Un mot sar ralliauco anglaiie. Paris, 
impr. LocqoiD, 1838, w 8ce, sir. 82. Ifraek 

VALEWSKl Alaksajider i CAMPBELL Tamasz. 

Poland, the Dolitch quostiona barley itaied, 
by in eDgliabmao. Londgu, 1831, 8 fraoki. 

VALEW8KI AleksaadM* i AaaitAabart (lona 
Walewskiego artysika x Tbcatre Iraneait). 
L^Ecole da inoado oa la eoqaetta sans le 
ttToir, eomedie ea ciiiq actoa et en prosa. 
Ptfif, Henriot, Trene, 1810, w8ce, tir, 84. 
(Ocent. 

— Toz, lamia, 1840, w 8c6, sir. X, 166. 

6fnnk. 

VALEWSKl AL 1 DUMAS Alakaandar. Made- 
BoiwUe da Bella-lila, drama an 5 aotai. 

VALEWSia Aalaai, prot (1806 f 1876). Dt 
it diplomatia da la repnbliqne Tia i via las 
pumneei. Parii, 1848. 

— Dz^ja baakr^lawia po akonia Jaaa III 
pitt .••• ealonka czynnago Akadamii Umia- 
Jtts. w Krakowia, w drok. Uniw. Jag., wy* 
ttude Akadamii Omic^j^toolai w Krakowia, 
1874, w Sea. Tom J. kart 1, atr. XLIT, 875, 
(24). Tn45 Till. OmylU (1). 2 nib, 26 kop.i- 

— FOozofia dsiaj6w polikidli I matoda iob 
waiz priaa czlonka czynnago Akadamii 
Undq^otei w Krakowia. Kakt. autora, ozcion. 
wok. Uniw. Jag., 1876, w 8oa, k. I, atr. 
aXV, 429 i X Wil. + 

* Getehiohta der U. Ligna nnd Leopolds 
i. Ton OmscbwoDg im Oleicbgewicbtsaystem 
^ Wssteoa darcb dea sehwedisch-poiaisch- 
odtenaiehiseben Krieg bis znr YerwickluDg 
d«r orientaliseben Fraga dnrcb Aagnst 11, 
1«7~1700 Ton . . . . Iten Theils 1 Abtbeil. Ein- 
^rtsBg: Uabersicht der GeJGdireo, welcbe aeit 
^ Wsstfalischan Frieden die katboliscbe 
WeltordflQng bedroheten, vom Kaiser Leo* 
pdd and dessen Kachfolgern bekampft war* 
^ Uebersichi der Vorgeschichte Oeaterreicbs 
von dea Aai&ogen der abendl&ndiscben Qe- 
*i^&g bis snr griecbiscb^macedonischen Pa* 
node. Krskaa, drnk Uoiwersytecki, 1857, w 
^ rtr. 632, XXXVl i VIII. Zip. 15. + 

— Tot, Iter Tbeil, 2 Abtbeil.: Uebersicbt der 
«*Kluckte der 5sterreichiscben L&nder an* 
t« den Romem. Ursprang der Coltos in 
y^tereich. Anfizng der Ktopfe nm die Ma* 
Mtirechte in Bom. Die entan Keima das Kaiseriboms. Krak&n, (Wian), 1851, w 8oe, 
8tr. V, 451. + 

— Xbt, -ater Tbeil, Ita Abtbeil, 1861, w 
8oe, sir. LIV, 366, 153, LII i X. + 

— Histoiya wycwolenia Pohld ca pano- 
wania Jana ICazimiersa, (1655 f 1660), przez 
.... c k. prof, bistoryi powsz. w Uniw. Jag. 
T. 1— 11. Krak6w, drnk Uniwers. 1866—68, 
w 8ce, T. I, k. I, s. 17 i od 6^846, prtypi* 
sek i. 6. Dokumenta XXXII. A. B. trend Yll. 
omylka I. T. II, s. Ill, 826, LXXIl. D. YII. 
(Tom 1, odbitka z Roczn. Tow. naok. krak.) 
Tom po 2 rable. -h + + 

— Historya wyzwolonej Rzeozypospoliteii 
wpadajfc^j pod jarzroo domowe za panowa* 
nia Jaua Kazmierza (1655—1666) pnez .... 
c. k. prof. hist. pow. w Uniwers. Jag. T. I. 
Krakow, naklad Tow. nank. krak. a fandacyi 
kaiecia Jerzego Romana Luboinirskiego, drak 
Uniwers. Jag., 1870, str. 39, 832 i LXXIV, 
tread str. XII, omylki 1 k. 2 rub. 25 kop. + 

— Toi, Tom II, tamie, 1872, w 8ce, k. 1,. 
str. 336. Zsrazem : Dumania polaka nad pi^- 
cioletiiiemi (1655—1660) dziejami narodu i 
icb bezpoiredniemi (1661) wynikami, str. 66. 
DoknmenU, str. LXXXVIII. Treid XXII. -f 

— Pogl^d na sprawQ Polski ze stanowiska. 
monarebii i bistoryi przez .... Lwow, drak 
£. Winiarza, 1848—49, w See, str. 581. Zlr 
4, kr. 10. + 

(Walewski AiitaaO* Wspomnienie 4. p. An*- 
toniego Walewskieffo Radcy stana, Uuber- 
natora gabemii kieTecki6j, kawalera order6w 
iw. Stanislawa I , iw. Wtodzimierza III kla* 
sy. Ka korsyid stpitala 4w. Aleksandra. VT 
Kielcacb wydmkowano, 1846, w See, str. 11 

(Dedykacya Jnlii i Libiszowskicb Walew«. 
ski4j). 

WALEWSKI Cfpryan, a820 f 1872). Jan 
£aski reformator koiciola. Wiadomo46 bisto»^ 
ryczno-bibliograficzna. Warszawa, naktadre- 
dakcyi Bibliot. warsz., drnk J. Bergera,]872, 
w See, str. 86. 

— Bibliografia rolniczo-tecbnologicana poK 
ska po rok 1800. (Odbitka s Encyklopo* 
dyi rolnictwa), Warsaawa, drak J. Bergera, 
1873, w 4ce, str. 11. + 

— Marcin Kromer przez ...., naktadeniL 
autora. Warazawa, w drukarni Jozefa Bar* 
gera, 1874, w 8ce, 1 kerta tytntowa. Wst^p. 
11. Wizeranek dp. nalewskiego. Biografia Wa«- 
lewaklego, sir. a. Wizeranek Kromera, tekst 
str. 221. Spis bibl. piam M. Kromera, str*. 
100. Skorowida imion i miejae, str. 14» spia. 
rzeczy 1. •»- 

(Glownie przerobil Eicbborna). 

WALEWSKI laliuas. (ar. 1837). Kodeks oy- 
wilny kr61estwa polskiego (Prawo z r. 1825)^ 
objalniony motywami do prawa i jaryspra- 

dency%, zebral adw. przy 8§dzie epelL 

kr6l. Pols. Ksi^ga I. Warszawa, antor, drak 
J. Bergera, 1879, w 8oe, k. 4, ttr. 216 i IIU 
I rab. + + + 10 WALBWUI -- WALIGORSEl -. O ttotonkn y rm iu fm wjl|q«ioM m%* 
JAtkowti mi^dsy Bwtionktmii wedtog kodtkMi 

mr. polt. (Art 191-206) pms War- 

■sawft, OebethiMr i Wolff, drnk 8. Orgel* 
bnnda, 1871» w 8ee, k. nieL 1 i sir. 96. 60 
kop. + + + 

WALEW8KI KMu. lUrol i Utrys, ttami. 
CMiiio B francatkiegojprses •••• hjL podpal. 
wqitk fruioaskiclu Wreetaw, W. B. Kom, 
1817, w 8ce. tir. lU i k. nieL 1 omylek. 
Zip. S. + -f 

WALEW8KI Kml. Lisiy s Btkaonii o go- 
vpodantwie rolnem s uwagami admiiiiilrft- 
eyjno-akonoiniosneini, pitano w csaaie podro- 

±j odbyt^j w jesieoi 1860 roka pnos 

Wansawa, w komiayi u Gebethaera i Wolffki 
1861, w 8ce, air. 224, k* 4* 75 kop* + 

WALEW8KI Michat. Moja najmihsa godtiDy, 
powieioi obyczajowe. Waniava, 1855, w 8co, 
air* 286 i niel. 1. Rub, 1. 

» Nieipodzianka, komedya w 1 akcie« fi- 
nal se fipiewem ae znanej aztaki: „8zkoda 
W|i6w« nafiladowaaa. Kijow, 1857, w 8ce. 

-> Leliwa, komedya w dwoch aktach, dla 
amatortkiego teatra oapiiaoa. Kijow, J. Za- 
wadaki, druk Uniwers., 1857, w 12ce, str. 
IV i 112. + 

— Piesn dawna do Boga-Bodzicy osopeY- 
niona nowemi ttrofami do fipiewania na ozefie 
najfiwifitea^j Maryi Panny w dnie j^j poiwi^- 
cone Jab w ciaga dorooznego nugowego na- 
bo2enitwa wydal ...., z rycin§. Zytomieri, 
.J. HaMarowtki, 1859, w 8ee, atr. VL Zip. 1.+ 

Waiexyaai Hearyk kr61., ob,: Akta- Mbar- 
traiidf (panow.); Cbeisnln; Fredra J. ■•; >";- 
ttiniaai P.; Hueppa 8. (iaterregnam J866); 
- lakl f 1 llatillaa;Pmnaki fh. (1572-3); ftater Wtadi 

WALICKI Alakaaadar, (paeudonim ^ele^aiak; 
nr. 1826). BJjdy natae w mowio i pismie ku 
aakodzie jfizyka polskiego popeYDiane oraz 
prowincyonafisroy. Warszawa, autor, Gebetii- 
ner i Wolff, drak Kowalewekiego, 1876, w 
8ce, k. 1, str. X, 103 i k. 2. Zip. 8, gr. 10.+ 

— Elementara icienny (na niytek dztecl 
wloficianskich). Minsk, naklad aotora, drnk 
E. Adamowicza, 1862, folio, dwie tiblice, 
ark. 2. + 

— Stanislaw Moniuszko. (Z portretem i z 
dodatkiem kartki nut). Warezawa, Gebethner 
i Wolff; 1876, w 8ce, etr. Ill i 140. Z?^. 4. 
gr, 10. 

WAUCKI Alfona. (1800 t 185«)- .Ad cele- 
brandam oaet. univenitaiis charooYiensie ao- 
lemnia anniver»aria orationem de cyclo epi- 
CO conscrip«it etc. Charcoviae, 1839. 

— De Oornelio Nepote dietertatio ioauga- 
ralis qaam consenstt et auctoritate aroplisai- 
mi philosophorum ordinii in caesarea littera- 
mm UniveraiUte Dorpatensi ad gradum do- 
ctoria philosophiae rite obtinendom conscnp- 
tit ..., liithnanuB. Dorpati Uvonorum, typii 
SohUnmanni, 1882, w 8oe, str. YlU i 56.+++ - Obaea: BMc: 8aM[laa. 

(BokopismasSofcMdae: Aatygona; Qafea: Ymmt 
w ffkop., OS. 9ga. esgid baa r. 1844; Knrj^ 
pidea (Medea); Baehinaa i Deasoitesaa (llovy); 
Zbigniew (dramat oiyg.); Hialorya litamtery 
greokiej 50 arknny). 

WALICKI Jan A. NouTean genre d^analyae 
dana lea matb^matiqnea ^lementairea on di- 
•caasion da la formale; F (a. ^ ^) ^ x -^ 
mr^l+Zxt^. Badom, drok Trsebin- 
aktego, 1870, w 8ce, k. 2, atr. 56, 1 tabU 1 
rub. + 

WAUCKI Laelaii. De fraelora colli femoria, 
diaeertatio inanguralia chinurgica, quam la 
caeaarea iiitoFaram uidvenitate yibiaiisa sd 
gradum doctoris medicinao legitime capes* 
•endom publico medicornm jndicio aubmittit 
Lithaanusmedictnae magistera. M DGCCXXYI 
menie Junii. Typia A. Harcinowaki. 1826, 
w 8oe, atr. 67, niel. I. + 

Waliekl Tarn, ob.: MameRlal I. 

WAL16dR8Kl Franciszek. Krotka geografia 
dla dzieci u^oiona podtag najaowszycb i naj- 
lepszych irodel. Lwow, drnk Pillera, 1855, 
w 8ce, str. 67. 86 kr. + 

» Knie ziemskie, (globuzy, 1861), u Ja- 
blonskiego we Lwowie. Od 6 air. do 14 zir. 

— Piesn poswiecona wygnancom Polaki. 
Lwow, drnk Stauropigium, u. w. r. (1848;, 
w 8oe, str. 7. 

— Ka pami^i Karola Boczkowskiego zmar- 
lego we Lwowie w 22 r. i. na dain 12 Itpea, 
1846 glos poimiertny przyjaci6l jego. Lwow, 
drak P. Pillera, 1846, w 4oe, str. 2. 

— Poezye. Lw6w, 1862, w 8ce, (akonfiako- 
wane). 

— Obacz: Hanmar. (Podat opis hiator. 
atatyst Stanialawowa w dodat. do 6aa. lwow. 
1854). 

WAUG6|I8KI J. Zaklad naukowy i nienan- 
kow^ Indzio. Pogl^d na ca}% dotychczaaow« 
polemike sakladzie OasoliDskich. Lwow, 
antor, 1850, w 8ce, str. 84. + 

(Rzecz wywolana aa podzeganiem jednego 

Ikandydata na posad^ Szlacbtowakiego a wy- 
dana pod firm% Waligorskiego). 
^ Obacz; Hammer; Rylakl. 

WAU66R8KI and J. WER6ELAND. Raiaekarta 
▼on Norwegen. 2 Aufi. 2 Taft. color, in Car- 
ton auf Leinw. gesogeo. 5 tal. 

— Woblfeile Auagabe. 1866. 

— 195rdHcbe8 Norwegen. Color. 1 tal 3 agr. 

. > — SfLdliches Norwegen. Color. 1 tal. 3 agr. 

WALI66RSKI Jan (wydawca). ,Na dzis,* 
piimo sbiorowe, redaktor Kirkor. 

WALIG6rSKI J. Mieciyslaw, (f 2 alyczni* 
1868). Zum Grenzverkeore mit Russland una 
dem Konigreiche Polen. Eine luterpellatioa 
an die konigliche Siaata-Regiemng nebit 
Beantwortung in der Sitzuog des Hanaes der WALISZEW5RI -^ WALTEB 11 Abfeordneian am 26 Jt&nar 1867 vom Ab- 

ft|ordii«teii (Nftch itanognpfaiioher Anf- 

xeicbnang). Berliii« im CommiMionsTerUge 
der Stonchen Boohhandlnng (S. Gerstmann), 
water dea Linden, drock von Edoard Kimute 
in Berlin, 1867, w 8ce, tin 32. + 

— Dsiennik posnanaki. Piama tego hyt 
vtalcicielero, i nrmowanym Redtktorem po 
vtt^pieniu z Redakcji Ludwika JagieUkiego. 

WAUSZEWSKI Kazimierz. Joanna i Giova- 
ninm, wapomnienia a Palermo, napiaa? Kazi- 
mierz Leazozjo. Warszawz, drok J. 6ikor- 
akiego, 1874, w 12ce, 8 kartki niei., air. 167. 
(Odbitkn w 2S0 egzempl.) + 

— Obrazki z iycia wiejakiego (wierazem). 
Wzrazawa, druk. J. SikorakiegO| 1877, w See, 
atr. 92. 60 kop. 

— Wiadomoad o kasach saopatrzeoia dla 
nrz^dnikovr, officialiatdw, alug i robotnikow. 
Warazawa, Kowalaki, drnk J. Sikorakiego, 
1876, w 8ce, atr. 67. Kop. 40. 

Wallazkiewlci Bartloml^, ob. : Dmfetrow M. 

VALKA. (piamo wydajata wykonawozego 
Jt^du narodowego dla ziem makich). Kijow, 
1863, N. 1. d. 4 Lipca. N. 2. w koncu lipca. 
K. 4, atr.- 8, d. 80 Paidziernika, (dwie edy- 
cye). N; 5, atr. 2, bea daty (w koncu liato- 
pada 1863). -f 

— dachowna. Berlin, Behr, 18fi9| w 12ce, 
atr. XU i 276. % tal. 

— Toi, wydanie dmgie. Berlin, B. Bebr, 
1867, w 12ce, atr. XII, 252 i 24. 22'/, agr. 

Walks Bobdan, obaca: llfazdewskl. 

WALKER 8. M. AUchyleoie zwftpieniajkar 
zanie przez .... Warazawa, drnk A. Gioaa, 
1862, w 8ce, atr. 15. 

— Obacz: l^kaciewskl (Slownik). 

WALKHOFF L Teoretyczny i praktyeztiy 
vykfad uprawy bnrakow cukrowych wyj^ty 
z dzielac Traite complet de fabrication et ra* 
£nage da aacre de bette ravea. Warasa wa^ 
1876, w 8oe, atr. 181. 1 air. 50 ont. 

WAUiEWICZ Wawrzynlaa kai%dz. Katedr^ 
poznanaka. Dyecezya poznanaka, roka pan* 
akiego 1786 wydana w Warazawie, w drukarni 
aarodow4j Je|:o krolewakiej mosoi i prze- 
awietn6j komiayi edakacyjnej narodow6j, a 
teraz na nowo przedmkowana. Cieazyn, Pro^ 
chaaka, 1860, w 8ee, atr. VUl i 47. 18 agr. •«- 

WALK0W8KI Jdzel ka. (1802 f 1865). Wapom- 
nienia o koaciele metropolitalnym w Gniei* 
nie, o jego oltarzach, kaplicacb, pomnikach 
i oaoba^ tymi pomnikami zaazozyconycb, na 
pamif tk^ dziewi96-aetnej rocznicy jego iatnie- 
nia nap»aana w r. 1865 przez ka. kanonika ..i. 
a w r. 1876 wydane przez aotora Katedry 
gniefnieiiKkiej (ka. J. Polkowakiego). Gniezno, 
nakl. i druk J. B. Langiego, 1876, w 8ce, 
atr. 3 niel., 256 i 8 nl. 

VALKUR* Dwia aioatry czyli pami^tniki mar- grabiny de •... napiaana po Irancttzkn praai 
nif aaiDO. Warazawa, 1805, w 8ee. Zip. 4. 

Wallaea (tragedya); obacz: Szvjzkl Jfoaf. 

Vall4a Aag. Le faux Demetriua 1838; ob.: 
Balgarin T. 

VALLEFRANCNE Prataar. Le panlatiniame. 
Conf6derafinn gallo-latine et oelto-gaoloiae. 
Alliance federative de la France, la Belgi* 
que, PAngleterre, TEapagne, le Portugal, I'lta- 
lie la Gr^co, etc. Nouvelle edition, acoompa- 
gnee de do cumenta et renaeignementa nou- 
yeauz anr Pltalie, la Hongrie, la Romanie, la 
Pologne, la Routhenie, le Panalaviame, etc. 
etc. Parie, Paaaard, 1862, w 8ce, atr. XXVill 
i 240. 8 fr. 50 ct. 

WALUCN Efflaauel WoHgaas, (or. 1770;. 
Rozprawa o zapalenia 'krtani, chorobia na* 
zwanej krnp, w terazniejaaych czaaaeh panu- 
j%cej i dzieciom zbyt niebezpiecznej, przettn- 

maczona z niemieckiego i pomnozona 

uwagami i przypiaanii wielu iiinych w tejie 
materyi piaz^cych autorow przez Andrzeja 
Jozefa Polakowakiego c. k. krajowego okuli- 
at$ operatora w kroleatwie galicyjaki^m i akn* 
azera. Lwow, drnkiem J6z. 8chnaydra, 1822, 
w 8ce, atr. X, 73 i 11. 40 krajc. + 

WALLNER J. K. Spia pierwazy roilin za« 
kladn ogrodowego w Autoninie pod Oatro- 
giemw gabemii wolynakiej, przetoiyl. Kyow, 
1854, w 8ce, atr. 82. Porownaj Zienkowaki 
W. 

VALMDNT W. Szpiegpraaki, powiel^ angiel* 
eka. Przektad Jadwigi T. Warazawa, 1873| w 
16ce. 60 kop. 

VALMORE (Hyp.) Lea Dainoa, cbauta popn- 
lairea de la Litbnanie. (Eztrait de la ReTua 
conteroporain du 15 ftvr. 1858. Paria,1859y 
w 8oe. 2 franki. 

WALTER niip Nareusz (or. 1810 f 1847). 
De combinationibua acidi oxalici cum alca- 
liia. Berolini, typia Trowitaehii, 1880, w 8ce, 
atr. 21. 

-- Krotki^ wykfad nomenklatury cbemicz* 
nej polakiej, przez .... doktora filozofi b. 
profeaora chemii Uniweraytetn Jagiellon- 
akiego, dyrektora prao chemicznych azkoYy 
centralnei paryzkiej aztuk i manufaktur. Kra« 
k6w, naktad Fnaieekiego, drnk Gieazkow* 
akiego, 1842, w Bee, atr. 82. agr. 15. + + 

— Wyk^ad nomenklatnry chemicznej pol> 
akiej i por6wnanie jej z nomenklatnrami : ta- 
cinak^, angie)ak% i niemieck%, przez .... dra 
fil. Uniw. berl., b. prof, chemii IJniw. Jagiel., 
dyrektora prao chemioznych azkoly oentr. 
paryzk. aztuk i rzemioat itd. Krakow, a J. 
WildU, 1844, w 8ce, atr. 96. z?p. 3. + 

WALTER Karoltna. Zum unvergeaalicben 
Gedachtniaa liebevoller Seelen gewidmet Sei* 
ner Kaiaerlichen Majeatat Alexander dem I. 
aller Reunaen, und Konig von Pohlen. Gedicht 
von der Frau .... (1826J, w 4ce, 1 kart. niel. la WALTER ^ WANDA WALTER ve« Bargt. Der Einstnn dot 
Rathhaut-Thnrmes sn Lemberg. Wieii, 1826, 
w 4eo, grp. 20. 

WALTER 8K0TT ob: StotI W. (or. 1771 
t 1882). 

WALTNER IL i9. !>• meohaninno impli- 
caiionis pUoram in plicm polonica. diiqnt- 
sitionei microicopioaa anctore. Kijow, 1846, 
w 4c6. 

WALTER Fr. Chrittiaa. DimrUtio dapliea 
polonica. Marbargi, 1808. 

WALTHER voa Nardaa. Polen and Sehlet- 
wig-Holitein, die Angelpnnkta napoloonieeher 
rolitik. £in Mahnrnf an daa dentaehe Volk 
nnd seine Furtten, von .... Leipzig, Wal« 
dow, 186S» w 8ce, sir. 20. Ngr. 4. 

Walufaw ob: Watajaw. 

WALUSZEWICZ Taaius Oamiaik, (or. 1747 
1 1800). ob: Haary. (Kauki dogmatyczne, 1825 
1861). 

Waluta nova anstryjacka. Wieden, 1858, 
w 8ce. 

— (Nowa) aastryacka. Sanbofi drnk Po« 
bndkiewicza, 1858, w 16ce. 

WAtECKI Aatoai (ur. 1815 ...) Materja- 
ty do fanny lehtyologiesncj Pobki. Warata- 
na, drok Oaz. pohkiej, 1864, 8oe. atr. 68. -f •«• 

(Oddruk a Bibliotaki waraiawtkiej.) 

— Materyaly do fanny ichtyologicinej Pol- 
ski. II. Syttematyoiny prze^lad ryb krajo- 
vyeb praei .... kuttosza ffabm. miner, atkoljr 
g}6wiiaj. Warszawa, drnk Gazety polakiej, 
1864, w 8ce, atr. VI 115 i 1. tabL kop. 75. 
•#• + + 

WAUIEWICZ W. Wzory do ry»nk6w zlo- 
lone z 12. tablie. NakUdem litografii Juli- 
ana M&Uera. Wanzawa, bes w. r. w 8ce po» 
dluinej. Tytul w ryeinie, tablie ryaunk. 12. 

— Treaciwy przeglad zwierzat aiacych km- 
jowych. Zebral .... kustosz gab. min. azkotv 

flownej warszawsk. (bea tyinln, oaobna oa« 
itka po r. 1866 w Warazawie), ' w 4ce, atr. 
46. + + 

WAtUJEW Dyaiitr, (or. 1820 f 1845). 
Kene Belenchtang der polniachen Frage. 
Ana den Papieren einea Raaaen ina Deutsche 
fibersetzt von Dr. Ludewig. Leipzig, bei 
Wilcb. Schrei, Drock Tenbner, 1845, w 8oe, 
atr. Yin, 86. 

— Maciejowski W. A. Hiatorym prawod. 
Slowianskich • przekUd rosayjski J. Sawini- 
cza, naktad Wal^jewa. Motkwa, 1842, (drok 
przerwany 8mieroi% nakladcy). 

— Symbirskij abomik 1845. (W nim spra- 
wy matorotyjskie w wiekn XVII. lisly polskie 
Jana SobieskieffO, Dymitra Wiszniowieckiego, 
list6w kilkanascie). 

Wafy imijowe ob: Lippamaa N. 

— Trajanskie ob; Riiania. VAMBiRY Henaaa, (nr. 1822). Islam wdzie- 
wietnaatem stnleciu. Stadium a hiatoryi ey- 
wilizacyi. Przektad W. Bogastawskiego. War- 
aaawa, M. Glueksberg, 1876, w 8ce, atr. 176, 
kart 8. kop. 80. 

Wampir, obacz: Rappapart 

Vaa obacz: Eta L Baaadaa (Anatomia); 
VaMa (Kawaler). 
Waad canton, obacz: Rappert 

WANDA Furstin von Krakan oder die Opfer 
der l^iebe nach der unieren Geachicbte ro- 
mantisch bearbeitet (pow.) Cz. 2. Wien, Pa- 
tzowaki, bei DoUiner, 1804, w 8ce, atr. 2 i 
152 i 122, z 2 ryo. zip. 8. 

^ Obacz: Cbaahelaatcliek (pow.) ; Oambew- 
aki (trag.) ; Linaat (pow.) ; Pisaiaaka (ou la 
auperstition 1884); Przyieartki (poem.); W(- 
iyk Fr. (trag.) 

— Wiasanie na rok 1826. ploi pigknej nao* 
kom i sstnkom wyzwolonym potwi^one, 
ozdobione rycinami. Warsaawa, nakladem A. 
Brzeziny, dnik 0. I^tkiewicza przy ul. Se- 
natorakiej Nr. 467, w 8ce, stron 226, a ry- 
cinami, mnzyki stron 16 i objaanienin figor 
4 k. niel. z)p. 4. 

— Noworocanik 1869 ob: Oaiaaki Idaaf. 

— Tygodiiik polski ploi piaknej i litera- 
turze poawi^ony. Warszawa, w drukami pny 
ulicy a. Jerzego, w 8ce.. 

(Jako daltzy cifg pisma p. t. : Tygodnik 
polski redakoyi Br. hr. Kicinakiego). 

— Rok 1820, Tom I, og61nego abiom Tom 
XI, stron 884, apian 1 k. niel.; Tom II, ogol- 
nego abiom Tom Xll, stron S02. spisn 1 k. 
niM. 

^ Rok 1821, Tom I. og. abiom Tom XIII, 
str. 888, spian 1 k. niel.; Tom II, og. abiom 
Tom XIV, atr. 874, apisu 1. k. niel.; Tom 
111« og; abiom Tom XV, str. 810, apian 1 k. 
nieL; Tom IV, og. abiom Tom XVI, atr. 166, 
apian 1 k. nieL 

— R6k 1622, Tom I, og. abiom Tom XYII» 
str. 280, apisn 1 k. niel.; Tom 11, og. abiom 
Tom XVllI, atr. 206, tpisn 1 k. niel.; Tom 
111, Off. abiom Tom XIX, str. 222, spiau 1 k. 
niel.; Tom IV, og. abiom Tom XX, atr. 118- 
spisn 1 k. niel. 

(Redakcya: Dmocbowski, D. Lisieckl, Kbsw. 
Godebski^. 

Rok 1820, Tom I. (Obejmnje: Marseoia 
Tasss; Powietoi moraine dla daieci; Okolice 
Krakowa; O KsrpiAskim; Mierossadne iloby 
(recenzya); Oda na czeM ordera iegii bono- 
rowej przez Lorda Byrona ; Psaozolce i o 
Twardowskim: Listy Polska podroft^jfcego 
we Wloszech; ElibieU ksiQlna Ostrogtki; 
Emma ; Podr6i w krsja saczarowanym, Ksr- 
pinskiego; Akme i Medon, remans spartaa- 
ski; Synonimy; Opaotwo Westminstera; No- 
wy slownik ; Przedmowa z imieanika pewnej 
damy; Naroys; dobroci: Mowa nana H. 
w towarayatwia nczonych; F.amiatniki mcgo WAVDA 13 yt^ufbi nft k«if lyon ; Teatr Narodowj; Wtpo- 
amicnia Legi)oii6w; Hiatorya Legii pimrwstej 
s piun jenerals Hen. D^browskiego pnes 
Bom. Linaekiego zebrant. 

Poezya pieali d : BesimienDy (do ttawna* 
^0 lekarsa); Cbodkiewicz (Aleksander hrabia); 
pmochowaki Fnno.; Gawdaicki Falika; 6o8<* 
«cynski Saw. (do ft. 6.): Gorecki Antoni; 
H. K.; A. Sk. W.; Kicinaki (Bruno bnibia); 
X. Koimian; Kropinski Lndwik; Ijiaiecki 
Do0.; 2^ki; Podroi z Warsaawy do Kra- 
kowa (wierazem i proz%); Siemoiiaki Adam; 
Wieras Daniala Naborowakiego Elxbiecie cor- 
ce Jak6ba, krola angieUk.; Wolaki Mikolaj 
(wieraz z czaaow Stan. Aagnata). 

(Do tomn t«go do2§czony tomik I. Mo- 
muta atron 96, zarazem ryciny rood). 

Rok 1820, Tomll. (Obejmuje: Somnam* 
bnlizmie; Artykuty wyj§te s Domownika W. 
If^..ckiej; Dargo i Krymoina; Elegancja; 
Opis iwi^ta narodowego za^o&ania Mugi^v Ta 
deuazowi Kolciaazce w do}§czenio do if. 19 
Wandy ; Stowo o Mogile T. K.; Wspomnienie 
Linowakiego ; kobietach; Wspomnienie 
narodowa; Myali; Bajki Niemcewicza; Krolki 
zbior wazystkich nmiej^tnosci ; Stoleini ita- 
nee w Alpach albo Lawina; Iwan i Roza* 
monda ; Aaakja i Celarjo; Exorbitancye ; List 
aalotoy; O kobietach, z praw Oentu; War- 
izawa; Poeta Pope przy mocile Emmy; Goz- 
dzik; Do Red. Wandy z dol§czeniem Ody 
przes If. O.; Obraz ^goisty; List pewneso 
artyaty dramatycznego ; Wyttawieni^ pfodow 
prsemyalo w Berlinie; Teatr (roabiory aztuk): 
Szarlatan; Horacjaaze; Poeta wiejaki; Ka- 
plica w Hannan; Stary komendant w k)opo- 
taeh; Artaxerzea; Nauka roQiom; ib6tkiew* 
aki; Dziewica Orleanu). 

Poezye umieficili : Hezimienny (bajki); Chi- 
liBaki; Homnicki; Kniaznin (Anakreont, Os- 
ayaa); B. Koraak; 8. Kaczkowaki; B. H. Ki- 
cinski; H. K.; Oom. Lisiecki; Wanda Ha- 
iecka; Marcinkowaki ; J. U. Niemcewiez; K. 
Piotrowski; 8. Roaolowiki; F. W^zyk. 

(Do tego toratt doYfczooy Tomik 11 i III 
Moranaa; atr. 96 i 56). 

Bok 1821, Tom L [Obejmuje: Piama A. 
Felioakiego, torn Jf.; O przyjaini; Odpo- 
wiodi na recenzy§ Nieazporow ; ChciwoaUvr ; 
Uwaffi sad atanem i potrzebami literatury 
polikiej 2dlkiewBki pod Cecor); Karpin- 
akim; Leybe i Siora; Podroi do wysp Jon- 
akieh ; Katarakta Kanadyjaka ; Historva azpil* 
ki; Braminka; SkaYa rozpaczy kochankow; 
npiorach: kobietaoh; Nic-; Anatomia 
aerca niaatalej kobiety; Tykanie; Poz6r i 
rzaes; O rozmawianin w towarzyatvie; Po* 
ekwal s lalotnoici ; O kobietach wiedenakicb ; 
fiprawa roskoazy ; List pana mlodego do awo- 
jej narzeczonej; Teatr narodowy ; Wspomnienia 
le^ondw; Wapomnienianarodow. Poezye: Bez* 
smienny; Brzozowski (z Oasyana); Dmochow* 
aki Fr.; Ooazczynaki Seweryn (8taniaYaw to 
nazwany) (Duma o Czarnieckim, Tryolety, 
Akrottychoni Sonety); Kalinski Hier. (i Fe* di^); Konopacki Siym.; Konak Bavm.; Ki- 
oinaki Br.; Liaieoki Dom.; £aaki; Potpourri 
przes Alojzf go 26)kowaki«go (proz§). 

Bok 1821, Tom II. JObejmaje, Proz%t Te- 
atr narodowy p. D. Ltaieckiego; Csamy Bn* 
dolf, powiesd Pichlerowej; Pot-pouri przes 
^otkowakiego ; Emmelina pow. Rautenatrau* 
chowej recenaya Droochowskiego. Zreaztf 
aame drobne powiaatki i rozprawkt tluma- 
ezone bez wartoaoi, 

Wieraze piaali: Hiemcewiczj Gawdzicki; 
Kozmian; Kniaznin {z tragedyi Hektor): J. 
K. (Helena) f 2ale aochanki prsez .... ak§. 
Dmochowaki (z Lamartina), a Oaayana; J* 
Korseniowaki (ckwala poety); Karol liaski; 

Rok 1822, Tom 1. [Obejmuje: 8zkod1iwe 
roztargnienie; Cywilisacya; Johnaon; Blon* 
dyn z Namiur; Golabki; kanarek Jana Ja« 
koba Ruaso| Karol Barymor czyli nieizozo* 
aliwa akntkt saidroici« romana; Niektora 
myali a angielakiego; maakacb, maakara* 
dzie i balu maakowym; Roine myali a an* 
gielakiego; Zmartwychwatanie, powie86« 

Wieraze Br. hr. Kicinakiego zape}nlig§ cmlf 
tom, jakoto: Auakreontyk; Bi^ki; Myili 
z Sayllera; Oda na amiero Tadeuaza Ko« 
acinszki: Piea pstrok ty dumka; Piein przy 
stole poaczaa weaela* Portret Fanny; StaloA 
m^iczyzn, powieic^ Ucinki; Watyd, nadzieja 
i roskosz, powiead; Zofia a Izemborgai po* 
wieac; 2ale ma)ego cUopca.] 

Rok 1822, Tom 11. fObeJmuje: Anekdoty; 
8zk?o peine i krzemien ; Osiel i kamien; Blon^ 
dyn 2 Namiar: Dziwak; Jak jeat azkodliwe 
trzymad kwiaiy w pokoju; Reeeptana azcz^ 
aliwe iycie; Benegat, romana hr. d'Arlin* 
court; Najzyakowniejaza aztuka; Bl^dj^zyka; 
8k|patwo; Zdania wlaane p. A. G. 

Poezye pisali : A. G. (Upomnienie) ; Bez* 
imienny; Mickiewicz, (Wieraz do Lelewela); 
Br. hr. Kicinski (Portret autora a dziel Pena; 
ftobaezek Sto-Janaki, aielanka morlacka; 
Spiew wojenny Grekow z dziel lorda By* 
rona; Ucinki; Wieraz do Ewxy, nailadowa- 
nie z dziel lorda Byrona.] 

Rok 1822, Tom III. [Obejmuje: Reaegat» 
romans; grzecznosci; Anegdoty. 

Wierazem piaali: Bagniewski, (MogifaSuf- 
kowskiego); Chotomaki : Kavczynski; Kiciia- 
ski; Mickiewicz A. (Twardowska. Dndarz, 
R^kawicaka); Odyniec (Uyiliwiec); Trembecki 
(Do K. w tancu). 

Rok 1822, Tom IV. [Obejmuje : Miloid i 
zazdroid; Anegdoty o Jozefie J I.; Charak* 
tery kobiet; Doniesienie w wydawanin dal* 
azam Tyg. Wandy; Kilka alow z nowego alo* 
wnika; List pewnego Chinczyka do przyja* 
ciela; Mysli; Niekt6re szczegoly o Lapon- 
czykach; O matienstwie; mitosei wfasnej 
t proinoaci; Omyika; roinych charakte- 
rach kobiet; atyla narodow waohodu; 
wyobrazni ; Jgdza ; Piorteien *^ Talent widize* 
nia; Pytaoia i odpowiedsi, Co to jest me- u VANDAL - WANDZIE lancbolik? Jalie n^OMj 8% mgraadsta? 
W ctem bIq r6tiii m^rtac od ftlupca? Sscze* 
golniejszB vymowka; Ojciec i lyn; Kocba* 
nek i zakochany; Ptocha, nietiala, l«kko- 
xnyslna, imieoiia; Zdania; Zerwaaa owoce 
z drzewa doawiadcaenia. 

Poezye pisali d: Chotomski (Ferdynand^ 
Jaszowtki; Kiciiiiiki B* (Allegorie; Bajki; 
Ceix i Alcyona, uai^pi Przamiao Otridyasza; 
Idalarz zniech^cony; Malwina do kochanka 
niezazdroinego ; Powieiei ; Przyjaciele ; Uein- 
ki; Zioi6 i zIolUwosc). 

— Ty^fodDik wanzawflki liters tarze, mo* 
ralnosci i krytyce poswigcony pod redtkcy% 
Ksawerego Godabskiego, Warszawa, 1823, 
w 4ce. 

Tom !• nieBif Styczen — Czerwiec, 280 
•iron. Tom IL mieax^o lipiec — Grudzien 
Btron 36. 

*— Tygodnik nadwislanski, wydawany przez 
Wand^ Maleck). Warszawa, drak Wroblew* 
skiego, 1828, w 8ce, T. 1, atr. 236 i 2 lit. 4 

[Obejmaja poezya: F. M. (na Smier6 
Karpinskiego): Fardynand Cbotomzki (z tra- 
ivestowanej ^ Eoeidy) ; Kazimierz Wlady- 
8?aw Wojoicki; G.; L. Siemientki (Po 
drotny; Jannsz i Milona); B» 8.; Wanda Ma- 
lecka. 

Prozq^: Stanistaw Z,-Jku (Niektore ztaro* 
Sytnosci narodowe Sybilli w Polawacb); 
Kazixnicrz Wladystaw "Wdjcicki ; (Anegdotaj 
Obrazy towarzyskic ; Mysli; Opiz ataroiytncj 
Poltki przez Tomaaza 6wif ckiego ; Mowy i 
czyoy ZDakomitycb Polek; Napis grobowy); 
"Wanda Malecka; (Piesni Wandy; Pomniki 
SUwianskie iia wyspie Rogen; Obyczaje, zwy- 
czaje i wiara dawnych Slovian); Beaimienoy: 
Opis biBfoiyczuo - malaraki departamentu Lu- 
beltkiego. 

— Tygodnik mod i howobcL Krakow, 1830, 
V 8ce, jest numerow 27, itron 106, z rycin^. 

PiBmo to dodawane by^o do Goiica kra* 
kowskiego, kt6r€>go vydawat w Krakowie 
Konst. AfajeranowskK Jir. i. wvBiiedt d. 30. 
Grudnia 1829 r., OBtatai lir. 27. d. 30. Czerw* 
ca 1830 r. •!• -f 

VANDAL Aibert. Podrdft w6zkiem po Sswe- 
cyi i JNorwegii, przeklad z francazkiego przez 
J. M., Tom I i il. Warszawa, wydawnictwo 
M. Gliicksbergn, druk. S. Orgelbranda synow, 
1877, w 16ce, atr. 135 i 141. kop. 80. 

Wandalowie ob : Sarnicki. 

WANDASIEWICZ Pawet. Onaucej§zyka oj. 
czyBtego w Bzko}ach Indowycb. Krakow, druk 
Uniw., 1869, w 8ce, str. 32. ct. 25. -f 

•— Nauczycie] czyli sposob naaczania dzie- 
ci w 1. klasle szkof ludowycb. Krakow, druk 
Uniwcrfl., 18G9, w 8ce, str. 71. ct 50. f 

WANDELAINCOURT Antoni Hubert, (nr. 1731 
f 1819). Mentor czyli ksl^zka din panien i 
dam miodych, dzie^o przeznaczone o.sobom 
pici ienskiej, a swlaazcza damom wycbowa- nia ^aniea, przez •••. obok « iekBtom fnm* 
cQzkim. La mentor on le liTra dea demoi- 
■elies et dea jennee dames, onvrage destine 
aux personnes da aexe et am'-toat aoz pen* 
siona des jeonea demoiBelleB. BreBlan, chez 
G, T. Kom, 1809, w 16ce, atr. 359. z}p. 4. 

— El^mena de mytbologie a Pusago dos 
^colea da second age et dez adolescenta, par 
.... Onvrage orni de 32 fig. repreeentant 
]e8 difTerentes divinites des anciens. Pocz^iki 
raitologii do n^ytka w Bzko^acb dia mtodzie- 
zy doroileJBzej przez .... po polska i po 
francuzku, z figurami kolorowanemi. Wro* 
ctaw, nakhd W. B. Korna, 1803, w 8ce. 

— Tof«, wydane po francuzku, a po pel- 
sktt przez J. Wybickiego. Dzie^o przyozdo* 
bione obrazkami 32ma, ktore boBtwa ataro- 
^.ytne wystawiaj^. Wroclaw, a W. B. Korna, 
1805, w 8ce, k. 2, atr. 208 i rye. -i- 

-- Toi, przelofione na j§zyk polski przes 
wojewod^ Jozefa Wybickiego. Dzielo przy* 
ozdobione obrazkami dwudzieBta dziewi^cia^ 
ktore bosiwa Btaroiytne wystawiajf. Trzecia 
edycya poprawna. (Po polska i po trancuzku)* 
Wroclaw, Kom, 1806, w 8ce. zip. 14. 

^- Toz, 4ie wydanie, tamze. 1810, w 8c«» 
ttr. 301, (obok tekst francuzki). 

•» Toz, edycya 5ta poprawna, (po polska 
i po franc.) Wroclaw, Korn , 1816, w 8ce. 
zip. 12. 

~> Szkola cnoty i grzecznosci, dzielko prse« 
znaczone dIa miejsc poswi^conycb wychowa- 
niii mlodzieiy w miastach i na wsiacb* prsas 
.... w francuzkim j^zyku wydane. I«*ecoI» 
de la verttt et de la politesBe .... ooyrage de- 
stine anx petitea ecoles des villes et dea cam- 
pagnes. Wroclaw, Koro, 1809, w 1600, atr* 
227. alp. 4. -¥ 

Wander • Versammlnng (Dritte) der Ab« 
geordneten der wechselseitigen Brandacha* 
den^VersicherungS'Anstalteo OesterreicIiB, a^ 
gebalten in Krakan am 26. Mars 1873. Kra* 
kaa, Selbstyerlag der GeselL, Dnick Paaz* 
kowski, 1873, w 8ce, atr. 41. 4 

WANDERER Alaksy. Grobowiee mttH, po- 
wie66, z niemieckiego. Plock, nakladem i dlrn- 
kiem Karola Knliga, 1827, w 8ce, atr. 117. + 

Wanderung (Die) in GroBspoIeu nnd Maao* 
vien, bistoriscbe Erzahlung. Leipzig, 1840* 

w 8ce. 

Wandeningen ob: Feyerabend (koBmopolxU- 
Bcbe 1798—1802). PreusBen (1803). 

Van der Velde obaes: Velde. 

Van Diemen obacz: Evans (1830); Strzolo* 
cki Stan. 

WANDYCZ. Mignon, nowella. Lwow, na* 
kindem Wl. Belzv, druk K. Pillera, 1876, 
w 8ce, str, 106. zir. 1. 

Wandzi przygody, obacz: IL. A. 

Wandzio (Dumka o) do romaosn Jadwigi, 
z towarzyszeniem fortepiana, Warszawag 6rso« 
zina, (okolo 1830) nuty. VAN E88B - WAPOWSKI 15 Vm EsM obActs: Emh. 

VAmENHEJM F. Tb. Die Polinn, blstori- 
wAe SnShXnng. Cs. 8. (Der Malachowtki- 
Jiger^ Ottrol^ka; die Heimttloteo). Btann- 
tchweig, Meyer, 1833, w 8oe. tal. 8. 

WAHGEMAN Er., Marcin Lnter, doktor slo* 
wa Boiego, reformator s mocy duoha <w. 
widebnjy czyli opis iycia Dr. m, Luira i re- 
foimacji ntoiony w Latroku§&C6 prses •••• 
dyrektora w Kaminie; i niemiecklego pne- 
Uomafisyt Surminski, kaanodaieja w lioio* 
jach. Barmen, nakladem towarayatwa na vy- 
dawanie kai^ikow naboiaych w Wapertala, 
dnikow^ J. F. 8teinhan8. 1868. w 8ce, etr. 
104. + 

WANIEK Franc. Carmen in honorem Gre- 
gorii Ziegler episcopi Tjrniecensit. Leopoli, 
typ. J. Svhnayder, b. w. r. w 4ce. 

— Ode in honorem S. C. R. Maj. Fran- 
cisci I. Caesarit Anatriae... qnam eecinit... etnd 
koman. profea. TarnOTiae, Karnatadti J 826. 
w 4ce, etr. 7, 

— Ode in honorem et landem L. B. An- 
tonii Baum de Appelshofen circnli Bochnen* 
tie praefecii . •. , eecinit •• . , Tarnoviae, 1826, 
w 4cey kart 3. 

WANIEK J. Informator at^plowy czyli zbior 
aliabetyczny, przypadaj%oych w nowym pa- 
tencie atgplowym charakterow, pod sigpel 
podpadajfcych lab tei od niego wolnych 
przedmiotow, z wyraieniem w k&djm prey- 
padka at^plowej taksy, uZoiony przea •••• 
wtzyatkich praw doktora, a dla nSytko pn- 
blicxnoaci z niemieckiego na polski j§zyk 
pnaloiony. Z dodatkiem na ko^cn prsepi- 
aow st^plowych na roi do barwienia, kroch- 
ma], puder, jako tea tabela papiern stem* 

Slowego na anroy pieni^ftoe i w innycb oko- 
cznosniacb ntywaaego. Krak6w, nakfad Fr. 
Gertnera, 1803, w 8ce, atr. 80. Podatek o ro- 
in, i krochmalo 2 kart i 1 tabela. Zfp.- 2 
gr. 16. + 

— Patent now^ ttempiowv z dnia 6. Oct. 
1302 r. dla a^dziow. obywatelow, adwokatow, 
kopcow, etc. podiQg alfabetu najzgodniej 
z orygin. etc. uloiony. Lwow, Piller, 1803, 
w 8ce, atr. 78. 

WANIOREK dr. Wineenty. Antrita-Rede ge* 
kalten bei dcr Eirofaang der Vorleaangcn 
thber Reich nnd Recbtageachicbte an der k. 
k. JagelL Univ. zo Krakaa im Wiater-Seme- 
itar 1855/56 yon .... Krakan, Uotw. drock., 
1866, w 8ce, atr. 20. + 

Vaain ob : Zdanie sprawy. 

Waakewicz Apell. ob: Kusielewiki $. Pro- 
gramm. 

Waftkewicz Tad. ob: G^diwiilo. 

WaDkewicz Wal. ob : Smokowski W. 

VANNOTI J(ak6b?) A. Wat^p do rozpozna* 

vaaia i saazczepiem'a oapy ocbraniaj^eej, 

krdtkio dsiejdw abiorem powsaecboie praed- asfbranego tejie aaezepienia, przes •... me- 
dioinae doctor. Lw6w, dnik PiDera, bei w. 
roka (takie t dat| r. 1804), a na konca data 
1814, w 8ce, kart. 2. tit. 122. -f 

WANNOWSKI Aiiflutt, prof. (1801 f iB71). 
Antiqnitates romanaa e graecia fontiboa ezpli- 
cataa edidit. Regiomonti Pruaflomm, aumpt 
Bomtr&^er, 1846, w 8ce, atr. X i 290. + 

(Toi jeat w Program, gimnaz. katol. Po- 
zna£, 1843). 5 zlp.+ 

— Gaxeta Poznanaka, redagowa^ j% od 1840 
do 1845. 

— Initia theoriae caaaa, qai dicitur abac* 
lutaa. Raatenburgi, 1825| w 4ce. 

— Melonymiae ratio e acriptoribua latinia 
cxpHcata. w 4ce| atr. 40, (w Prog. gimn. po« 
snan. Maryi M. 1860) 

— De prom.acuo verbomm activornm et 
neutrornm nau^ apod acriptorea latinoa, w 4ce, 
atr. 19, (w Progr. gimn. Magdai. poznanak. 1867). 

— De rationc qna Graeci in acribendia no* 
minibua propriia Romanoram nai fuerint. Po- 
znan, 1836, atr. 37. 12'/, agr. 

— Semaaio logiae latinae apecimen. (w Progr. 
gimn. M. M. Poznan, 1855, w 4ce, atr. 86). 

— Syntaxeoa anomalae Graecoram, para de 
eonatructione, qnae dicitnr abaolnta deqne 
anacolathia bnc pertinentibna. LipaiaCi 1635, 
atr. XII i 267. ^ 

— Theoria caana, qui dicitur abaolntua 
Faac. II. Raatenburgi, 1826, w 4ce. 

— wolnofici w azkole. Mowa. Poznan, 
1866, w 8ce. 12 kop. 

— Obacz: Jakubowski M.; S. M. (Wapom* 
nienie 1869J. 

WANNOWSKI Leepotd, prefekt wSlucku, vice, 
aoperintendent Bialoruski (f po r. 1850). 
R$kopia, pamigtniki ftycia, ob^ca: Opit sa* 
loienia koiciota reformowanego w Wilnie. 
1836. 

VAN ROY Jiief, radca gabernialny, (1774 
f 2 wrzeania 1849)« Obaerwacye barometrycz- 
ne i meteorulogiczne przez lat SO w Gazecie 
Iwowaki^j. 

Vanwyn, obacz : Wyn (la polyglotte 1841). 

Wapne hidraul., obacz : Kulacbera. 

Wapna cbloran, ob. : Tereaiewicz T. 

Wapno margiel, ob.: iaraazewaki Z. (1870). 

WAPOIiSlU Bemari a Rachtamowio flisf^ 
t 1535). Dzieje koroay polaki6j i w. ka. li* 
iewakiego od r. 1380 do 1535 ze awieio od* 
krytego apokzeanego r^kopiamu, z j^zyka la« 
ciiiskiego na ojczyaty przetlamaczyf, przypi- 
aamt objaanif, poczet rzeczy i oa6b dodal 
Mikobj Malinowaki. Tomow 4 (zapowiedzia- 
no). Wilno, T. Glucksberg, 1847-49. Tom 
I^jn, w 8ce. T. I. atr. 491, T. il. atr. 518, 
r. III. str. 511. Za 4 tomy zip. 60. +4 + 

(Dzieto to atreazczone wcielil MarciaBioU 
aki do Kroniki ewiaU 1554). 18 WAPPLSR ^ WARVBBT — ObAci: OfttMitfcL WuMtom. bitt. kryt 
(BibL OmoH^. 1847, U 899). 

— Kroniki C19I6 oatttnia, etasypo Dtago* 
•lowikia obejinaj§ca lata 1480—1635 z r^ko- 
piaina wydal Josef Sxojski, pb.: SoriplarM.*^ 

WAFHXR Aateal (ka.> (1841 f 1876). Hi- 
itorya koicioU katolickie^^, napiiaoa dla wyi« 
asjrch sakUdow naukowycb, Uamaosyl ka. Yft 
Jakubowicz. Warasawa, nakUd Maur. 0ml- 
branda, drnk S. Orvelbranda ayo6w, 1872. 
w 16ce, air. IX i 241. 76 kop. 

— Nauka wiary katoHekiij. PnaloiyI a nia- 
nieckiego X. J^drtej Swideraki. Lwow, To- 
warz. do wydaw. dsial aakol. i nauk a K. 
Wilda, drak K. Pillera, 1876, w 8c6, atr. 187 
1 TJ. 1 2tr. 40 cot. 

VAQUETTE L Hymae anz faoohenra polo- 
aait; parolea do £. RaynaL Parii, Hmi, 
1855* 

WARCHAL0W8KI Jtktt. Prela-ooarant der 
Kahmaachineo'Fabrik. Vfien, Mecbitaritteo 
Buehdr. (1869), w 8ce, atr. 42. 4. 

WARCNOCKI Jizaf. Mowa przy pochowaain 
swiok 8. .p. Waleryi Janiasowakiei, miaoa 18 
littop. 1862. Wilno, 1853, w 8cd7 

VAREZ E. F. I SEVILLE Aroiaiid. Metnako 
oa lea Polonaia; melodrame en tf meioi. Paria, 
Barba, 1868, w 8ce. 

WAR... p. M. ksiids. Odpost zopelny ojea 
iwiQtesro Piaaa IX i rozpamiptywaue eier- 
niowego mpeteistwa. jakiego od Moskwy do- 
snije wieraa katolicka Polaka, apisal ka. ...... 

Krakow, Pr. Orzybowski, 1864, n 8ce, sir. 
88. 8 Bgr. + 

Warbaek i Niatrafny, dwia powiVioi z 
fraQcnzkiego. Wartzawa, I816, w 8ce, sir. 172. 

Wargi a^'«ota» obaci : Brxtiiitfcl Er. 

Wariaeki AndrzM obaes: Cesar J. (0 wojDie 
Aviic.); Radziwill (Peregrynacya 1847). 

WARHANEK Ladwik s Lipowca. Elodia czyli 
mozyka chorej daezy; powieid poiwi^eona na 
wspomogQ Lipowieckiego koicioU. (Feters- 
bargj, 1848. (Bi\tt6w prenamaracyjoycb ro- 
zebrano do 600). preaamerata rar. 1. 

WARHANEK W. Die hobe Tatra; eine pbysi* 
cal-geograph. Skizze. (Prograrom der k. k. Ober 
fieaUehole in Wien 1867). 

WARIN Wiktor i UURENCIN. (Chapelle). Pan- 
na petnoletnia, komedya w 1 akeie a fran- 
CDzkiego tlomacsona przez Eatello Moidzen- 
sk%. grana pierwszy raz w teatrze Rozmai* 
tofci d. 2 Paidziernika 1843 r., w 8ce. air. 
22. (ze zbiora Biblio teki ieatra Rozmaitoioi). 

Desvargera, ob.: laainski J. 8. 

WARKULEWICZ Aleksander. Captivity dea 
Folonais en i'rnssa. Troyet, Booqaot; Paria, 
Aoret, 1836, w 80a, atr. 316. s 2 ittofpr. 

- Oix nlUaa PQloaaia n trum^ mAo- drama an 8 aeiaa. Troyaa, unpr. Cardaa, 
1836 (1837), w 16ea. 

-* Le triumTirai aboli on lea Poloniit i 
Danzick, narrodrama en troia actea par ^..^ 
^indiant de rnniyerait^ da Wilna. Troyei, 
Annar Andr^, 1889, w I2ca, atr. GB. + 

— Toi, edyeya 2ga. Troyaa, Annar Andre, 
1842, m 16ca, atr. 72. 

WarmbmiHi i okolica jago w 88 obrazael 
w 12ta wycieezkach przez pialgrzymka « 
Sndaiach. Wroclaw, Kom, 18IM)^ w I2ca, itri 
64. Zip. 2. 

Warafa, obaez: Baekmuii fbiakaptiwo) 1 
Htplar P.; Wdlky (monnmania biator.) 

WARMltelU IMM rpaandottini). Opia Wanza 
wy i j^ okoIiOt a draewoiyiam (sapowiadzia* 
na r. 1862). 

— Pamt%tka s Czamiakowa. Warasawa 
alitor, drnk Jaworakiego, 1861, w 16ca, atr 
47. 2% agr. 

WARMlASKI Slanialaua aua Siarakowo Prof 
Poaen. Die feblarbaften Kindeaiagen nnd ei 
nigea fiber ihra Babandlnng. Inaug. Diaa. zai 
Enangung der Dociorawllrda in der Madizii 
nnd Cbimrgia, ▼orgelegi der media. Faenl 
at der Friadrich Wilebelma-UniT. sa Bar 
lin und dffenilich yertheidigei am 9. Fe 
brnar 1872 von Staniflaua Warminaki aai 
Sierakowo. (fVor. Poaen.) Opponantan: Ld 
renczawakt Dr, Med«, J. Boenny, B. Wicbet 
kiawioz. Berlin, Bachdruckerei ?on Goatai 
Langa (Otto Lange). FriedricbairaaM 109 
w 8ce, atr. 86. + 

WARMJAMI Taadar. Mazimilianua de Stadl 
banar at ib. dr. Ad diapntationan pabliaat 
pro anmmia in ihaologia ritaeapaaaandie faa 

noriboa ae admodum ratar. D Polon 

diaeotto poananianat dia IX m. Jnnii, 1864 
hora X. babandnm .... inTitat. Monaclii, ty| 
J. Waiaa, 1864, w 4ce, k. 2. ^ 

Warna, obaca: Gaadulies (poamat); tmkti 
aki; S^awakl J.; SiamlaAski L (poazym). 

WARNAS ianaa. Paazaro Tolaa SiejamoM 
apraazia aui mandoa Ziami^tin noinyka ... 
Wilno, Zawadzki. 1855, w 16ea. Kop. 3. 

WARNER Ant. Franc, (ur. 1790) i DUWER1 
Siostra Kasperka, komedya w 1 akcia z frao 
cuikiego tlomaczona przez L. Sygietynakieg< 
grana pierwszy raz w teatrze Rozmaitoici i 
4 Czerwca, 1642, w 6ce. atr. 22. (Bibliotck 
ieatrow 1843). 

— Obacz: Dupfn; Duwart. 

WARNERY Ktral Emanual. (1719 f 1786 
Remarques iur la militaire aea Tarca et a« 
la fagon de lea combatira par Mr. da W. *< 
.... general migor de cayal. an a. da ro 
ei de la r^pab. da Pologne. aide de caaa 
g^o. da 8. M. ai cbaTalier aa Pordra mili 
uira pour la mirita da Praiaa. Paria, 181! 
w 809| air. T i od 7-ia8| lablio I, -t WIBNKA - WAR8CHAUER 17 (liiiia edjeyt, I<eiptiC| 1770). -f 

— Uwagt nad kswalery%. Paryf , drok A« 
Pinwd, 18S5« w 8oe, ttr. SOu 15 sgr. 

WARMKA Staiiiataw. {ur. w Labissynie 1845;. 
Francissek Deak. Szkic biograficsny. Poanani 
Leitgeber i Sp., drak J. J. Krassewskiego, 
IB76, w 8ce, air. 52. (Oddrak s Dxien. poz.) 
12 agr. 

— Oe dacia Hichaelia Glinaoii contra Si* 
pamondam regcm Poloniaa et m. duoem 
Litbaaniae rebeUiona (1507--1506). Diiaar- 
tatio inaognralia, qaam conaenau et auciori- 
tata amplissimi philosophorum ordinia 
in alma liticraram Univeraitata Friderica 
Goilelma ad aommos in philoaopbia bonorea 
tile capeaaondos Uio XXX m. Marti i anuo 
MBCCCLXYIU b. U q. a. publice dofondci 
aoctor^Polonus. fieroini, typia exproasit Gu* 
ataYoa Scliade, w 8ce, ulr. 70 i k. 1. -(- 

— Praewalskiogo podroa pu Mougolii i pot* 
Bocnym Tybecie. Ateneum wara^sawiikie ve 
Sierpnia 1^7, w Sec, atr. 315—344 a niap) 
aajoowaajch podroay po.Motigolii, w 4ce. 

Wanriie Wilchalm, ob.: Bojanawakl. 

WARNKOWA Anaslaiya. Program w;rtaz«j 
azkoly zenakiej w Posnania, zostajfcej pod 
aarzfdem p. Anaatazyi Warnka (Warnkowej) 
i p. £milii z Borz^ckich Hoffmanow^ na r. 
r. 1872—8. Poznao, 1873, atr. 37. 80 kop. 
(Obajm. roapr. Dr, Warnki). 

Varmnia krayza, piamo abiorowe. Krak6w, 

Aloka. Kremar, drak W. Jaworskiago, 1870, 

w See. iljuine tomy pod t% finn% wycbodaiYy 

zakonezona r. 1873 dziefem Segara p. t. Wia- 

ra). Zeazyt 1 i 2. NN. 4, atr. 80 i 72, (Obej 

Biaja: Kazanie X. Qoliana na pogrcebie Z. 

A. ualcla; Plan proteatacyi praeciw wypa- 

dzenia Karmelitanek, piora A. ilelcla; O da* 

Bokraeyi wrzekomej i prawdziwij przez A. 

Kremera; Polika w obec Soborow powszcch* 

aycb w XV i XVI wieku; List K« P. do prze- 

aodniez%<^ego Towafzystwa Al. Kremera i od- 

powiedi Przewodn.; O materyalizmie ze «ta» 

nowiaka lekankicgo przez W. K. z Wiedoia; 

Wierss 8. p. kasztelaiia Franciszka W^zyka 

do Zygmunta Antooiego Helcla; Wiersz i. 

p. Autoniego Zygmauta Ilelcla o Prawdzie 

do Kraazewekiego, w odpowiedzi na list jego 

w Gazecie wftrtz. z r, 1855 N. 136; Lilt &p. 

Franciazka W^iyka do Z. A. Helcla; Anly* 

kvaryoaz i proiiiosc literacka Dyalog, wiersz 

tp. Z. A. Helcla; Wiersz do Franciszka Wq* 

iyka przez tagoi; Krouika pelityczna przez 

Z. b. Dembickiego). 

Warraga Rnaay, ob.: W. 1.(1871). 

WARROT pani. Lai'iski ou one victime dea 
trooblea d'Aytgnon en 1815. T. 3. Paris. Davi 
et Locard, 1820, w 12ce. 5 frnnkow. 

WARRY A. Spaziergange einea lemberger 
Poeten von Zyoaakow nach Kisiclka. Lwow, 
Sehneyder, 1846, w 4c6, str. 6. (bito okolo 
400 egzamp.) Z^p. 1 gr. 10. Waraav. ob.: Obriaa (1863^} Oadntii 
Waimar, 0794); Wraxall. 

(Warachau). Grundrias dor 8tadi Warscban, 
1831, fol. (mapa). 20 agr. 

— (Von) bis Olmiltz, ein preuas. Geachicbta- 
blatt^ Berlin, 1851, w 8ce. 

— Ta^, arydsnia 2gie, tamie, 1851, w8co. 

— nebst Umgegend. Fiir Zeitongalaaar* 
Auifsburg, 1831, % folio, (mapa)« 

— Conventionen zwischen den Hofen von 
Wien, St Petersburg nod Berlin in Folge 
der mit Herzo^thum .... vorgegangenea an 
3 May etc. Wien, 1815, w 4ce, atr. 39. 

— EralUrmnng (die) von dureb die 

Kiisscu am 6 o. 7 Sept. 1831. ImBnrcaudea 
kon. Gtirioralstaboa nach oiTic. Berichten bo* 
arbeitet, mit 1 Plan, 2 Lit. uud 4 Blatt. Ber- 
lin, Poaen and Brombcrg, £. 8. Mittler, 
1831, w 8ce, atr. 25 i 4 niel. 16 agr. + 

— Nacbtrag znr £rBtilrmung von War- 
aabau dureb di3 Ruaaea am 6 und 7 Septem- 
ber naob ruasiscben Angaben, (mit 2 Plan, m 
2 Ordrea de baUilie), tamie, 1832, w 8ca. 
atr. 36 i 6 planow. 1 tal. 8 agr. -f 

— (Karta von) ia 4 Bli&tteni, (mapa). 2ft 
agr. 

— (Karte vom GroasberzogtbnmJ nnd dea 
angrenzenden Gebieten Raaalanda and Oeater* 
reicbs. Berlin, 1808. 10 agr. 

— Ordre de batailla der rnsa. Armee am 
2ten Tage der firaturmnng von »... (Berlin, 
1833), fol. 1 k. 

— Ordre da bataille der polntachen Armea 
vor .... am 6 Sept, 1831, (Berlin, 1832), f. 
1 k. 

— > Obacz: Broecker (1809J; CzyiiakI (im J. 
1831); Goakrinji (1844); Granau S. ^1804;; 
Hasae (praewod. 1808); Hoap (Hoppj (1832); 
Keni (Polen-Reise 1857); Lawald rl831);Llaf• 
IInder (Scbulfz F.); Labse (Flan); M. J. G. 
(1831;; MMIar I. W. (1780- 1)^ Ogiteki iGo- 
heimnisae 18C4); PareiraCl836) ; PSiiU (Groaa* 
berzg. 1809; : Pradt (1813); Preuaaen (Her^ 
zogtb. 1807); Puszkin (Fall); Schaffer (Fall) ; 
Sehelar (Beschreib.); Schals J. B. (^1831); 
Schuiz F. (1795); Widmann G. (Fall 1831). 

Waraehauar Abendblatt Warscbaa, 1826, 
w 4oe, Nr. 53, str. 196; 1827, w 4ce, Kr. 14 
atr. 56. Wychodzi^ dwa razjr na tydzien w nie* 
dzielg i we czwartek po pot arkusza, poczy- 
naj^c od 2 Lipca 1826 do 18 Lutego 1827. 

_ Blatt Waracbau, 1830, w 4ce, Nr. 1—9 
26 kart. nieliczb. 

Rok 1831, Nr. 1-39, w 4ce, 78 kart nieliczb 
pocz%2 od d. 10 Grndnia 1830, ostatai Nr 
81 Marca 1831 r., trzy razy na tydzien we 
Wtorek, Czwartek i SobotQ, z drakarui przy 
ulicy Danitowiczowskiej Nr. 617, po pot ar* 
kusza i czasem dodatki a w koncn miefioit ai^ 
na 1 kartce niel. 

— Bote. Waracbau, 1829, w 4ce, atr. 146, 
wyaato Mr. 26; poozft wychodzi6 od 1 La- 

S 18 WABSOUAVES *- WAR3ZAWA iego do 28 Kwictnis 1829 r., trey rtcy na 
tydsien we Wtorak, Gcwtriek i iliedsiel^ po 
|>6l arkossa, bi6ro> Aedakcyi by^o prsy alicy 
Jmtzowieckiej Nr. 1349; wydawa} Dietrich*. 

— Ser .M Correspondenf. Redaktor Dr. Gold* 
SitnD. Wanchati^ 1833, folio« Tom J« ttr. 
464. Tom II, 8tr. 410. Tom 111, 1835, w 4ce, 
•tr. 610| wychodzit poczftkowo dwa razy a 
potem tny razy na lydzieii i pocz^l sig od 
dnia 1 Pazdsiernika 1882 n 

— InielHgenzblatt. Warszawa, w drnlcarni 
XK, PijaroWi w 4ce, wydaAvany od 1796 do 
1806. (Eneyklopedya Ojg;elbr., Yl sir. 309), 
wychodzilo ^o niemiecku i po polsku dwa 
vazy na tydziea we Wtorek i Fi%tek, 

Rok 1799, w 4ce, Nr. 105, atr. 833 (lyle 
posiada Bibl. tz%d, warsz.) 

— Zeiian^. War9cIiao, w 4cC| poczgia wy- 
ehodzio d. Stycznia 1831 r. 

Tom I, Krow 188, ztr. 552. 

Tom JI, Nrow 139—210, str. 853-840. 

Tom III, Krow 211—286, atr. 841—1094. 
Oliatni Nir. 28G jest x 31 Gradnia 1831 r. 

Rok 1832, Krow 1—149, str. 586, Nr. I. 
wy8zedl2StyczDial832 r. Nr. 149 wyszedt 2 
Cserwca 1832 r. wigcej, xde wyazlo. 

*^ DeuUche Zelinug zvlt ftngenebmen ond 
belebrenden Unterbaltang, yerantwortlieher 
Redaeteur M. Bertbold. Waracbau, Sonnabend, 
den 8. Mai 1845, gednickt bei Adolpb Kre- 
lilow, 4 nnmera, arkaazowo, eir. 24, droko- 
wane w irzy kolamny. -t ^ 

— - Zeitnng. Redaction nnd Expedition in 
Draokereider GebrG^er Hindemith, Waracbaa, 
folio. 

Rok 1859, Nr6w 201, ttr. 872. 

— 18G0, Nrow 298. 

— 1881, Nr6w 195. 

— 1862, Nrow 279. 

Warscbaner Jonatan, ob.; Wtrtxaaer. 

Vtrsevia, ob.: Paszkiewiez J* (1831). 

(Varsovie). Carte de la partie m^ridionale 
dn Grand Dncbe de YarsoYie. 20 agr« 

— > Conyentiona coDcIuaea entre lea conrs 
de Yienne, de Bt. Peterabomig etde Berlin en 
aaite dea cbaneeniena aarvenaa daua le aort 
da dncbe de Yaraoyle aign^ea k Yienne le 3 
de Mai, 1815. Yienne, 1815, w dee. 

— liOa ^y^nemcDts de Yarsoyfe, appel a ]a 
pretse liberale fraocaise. Paria, £. Dentn, 
druk Tinterlin, 1861, w 8ce, atr. 64. 1 fr. 
CO cnt -f 

— Explication da plan de Yarsoyie. Pe- 
terabarg, 1842, w 8ce. 

— Masaacrea de Yarsoyie, ob. : Maitacres. 

— Plan g6n6ral de Yarsoyie. Warszawa, 
litogr. Letronne, 1822. 

— Plan des enyirona de Yarsoyie pnblie 
de Pannee royale poloaaise, 1829. 10 agr. 

«-. Prise de Yarsoyie par lea Rosses 1882, 
attaqoea dea 6 et 7 Sept. i881| ayeo on plan poor Jos operations de aiege. Paris, 1832 
w 8ce, atr. 22 a 1 plan. 

— Relation de Pattaqae de Yarsovia (6 aep- 
iembre 1831^, ayec nne carte. PaLriu, 1832^ 
w 8ce. 2 fraoki. 

— Tout dicmia meiie a Rome. Paatb, Yar* 
sovio, Rome, Paris, £« Denta, 1861, yv 8ce, 
sir. 16. 1 frauk. 

— Yaraoyio an mois de Mai 1861. JEbctrati 
de ia Kcvuo con temper aine. Paria, impr. h» 
Martinet, w See, str. 4« •{- «f 4- 

^ Obaoz: Blaac V. (1861); Esfainf 0863;; 
Ferrier A. (guide); Foavielfe W. (1860); Gal* 
leia (statist. 18ir>;; Italic (confer. 1860} ;JitYi9ny 
(1863); Lapie (mapa w . ksi^stwa) ; Le Gal- 
ait (1864); MarmierKs. (1341); Mitchell 0862); 
Polrsen,(i82d); Raaibaud; Valerey (£Dtreyue 
1860); Zurkewski A. (et Sebastopol^. 

Varsovlenne ob:Delaftj|ne; DetaruelloCcIiaDt); 
Paulain. 

WARSZAUER (WARSCHAUER) Jeealaa Br. 
medycyny (ur. 1820;« Brannenaratiicba Hit- 
theilungen Uber die Badesaison dea J« 1858 
in Szczawnica imSandezer Kreis in Galisien. 
Wien, Drack A* 8chweigen, 1859^ w 8ce, 
atr« 21. 4- 

— cholerse epidemicznej i apoaobie jej 
lecsenia, napisat.... Dr. med. i cbir., lekarz 
ordynaj4cy w szpitalu cbolerycznym n Ka* 
zimierzu. Krakow, drnk Gzasa, naklad an- 
tora, 1860, w 8ce, atr. Ill i 55. -f 

^ Choroby tr%bki Eastacbego i ich lacxe* 
nie. Krakow, drak Uniw., 1867, w 8ce, atr. 
39. cnt. 30. -f 

— O nieiycie ostrym i dlugotrwalym Ja« 
my b^benkowej i jego leczenin (odbit. sprzegl« 
lekarak.) Krakow, drak Uniw., 1867^ w 8ce, 
atr. 84. kop. 20. t- 

— Rzut oka na luektore cboroby w 1852 
r. panuj^ee w Krakowie I por6wnanie odry 
tegorocznej z odr% 1845 r. przez.... doktora 
medycyny i cbirorgii, czfunka towarzystwa 
nankowego a nniwersytetem jagielionskim 
po2%czouego, lekarza praktykoj^cego w Kra* 
kowie. Wanzawa, w druk. Jana Jaworakieg^^ 
1853, w 8ce, str. 38. 

^* De yi ct efHcientia aquae medicalae lyoni- 
censis commeDtatio inauguitths medica. Cra* 
coviae, iypis Univers., 1843, w 8ce, atr. 62 
i 11. zip. 3. + 

— Wiadomol6 o ^rodZacb Krolcienkow- 
akioh podal •••. Krak6w, drak Uniw.| 1859, 

w 8ce, str. 9. 4- 

— Zjazd niemieckicb prsyrodnikow i l«kn- 
rzy w Grodzca Styryjskim (Graca), w oata- 
tnich dniach Wrzesuia 1876 odbyty, opiaa^ 
...s Krakow, naktadem autora, czoionkami 
drukami Czasu, 1876, wdce, atr. 21, (osobne 
odbicie s Czaaa).^ 

Wartzawa. Badiet m. Warssawy »• r. 1871. 
Warasawai w drnk. niejakiej, 1871, w 4o«. 

atn 46a WAR9ZAWA — WARSZAWIAMIN 19 — Bodiei kwatemnkowy jniftsii WAncawy. 
Wanjwwa, 1871, str. :20« 

— Oda nil cz6s6obrone6w Wartzawy. (Wtr- 
tuwa. 1830), w 8ce. 

— Plan wiasta Wanizawy. W liiografii isU- 
bn Itwatermistrzowsiwa generalnego W War- 
tMivie, fol. ] tab], h- 

— - Plan M. Warszawy w litogra£i Herlc- 
nera, druk S. Str^bskiegOi b. w. r. folio, 
(odbicle na perkalu). 

— Pog7]|d na irypadki ivarszawskie z dnia 
25. i 27. Ltttego b. Tt Berlin i Poznan, na- 
k?ad H. JagieTskiegOi druk SteiDthaUi 1861, 
w 8ce, air* J3« Zip. 1 gr« 16« 

— Tenia tyin}, Rzeaz6w, druk J. A. Pe- 
lara, 1661, w 8ce, atn 12. -f 

— SkoTowidz niietzkanc6w maifa V/bt- 
nmwy % przedmieiciami, na rok 1854 zawie« 
raj%cy: 1. Spia mieazkaDCow, z ozoaezeniem 
onmero domn zamietzkania. 2. Spiz szcz«« 
go^owy lekarzy, prawn ikow i t. p, oraz lod- 
nosci przemyalowej i rzemicilniczej. 3* Ta- 
ry£A doniow. UYoiony pod Icierunkiem sa« 
rz%do policyi. Rok pierwszy. "Wartizawa, drok 
Joz. Hogra, 1854, w 8ce, napisdw kari 2. 
ttr. 452. Taryfy dqmow air, 81. tts, Ikop. 50.+ 

— Toi, na rok 1855. 

— Toz, na rok 1856. 

— Toi, na rok 1857. Warezawa^ 1857, 
w 8ce. ra. 1 kop. 50. 

— Taryfa czyli opia wszyttkicli palacow, 
dom6w, koBciolow, azpiialow i ich poaeaordw 
miaala Warszawy. Warszawa, 1807, w 8ce, 
sir. 112. 

— Taryfa domow miatta Warasawy roku 1808 
dia -wygody pnblicznej wydaoa nakladem 8. 
Z. w r. 1807* w mieai^cu Wrzeania, a po* 
prawiona atdaownie do nowego podziala na 
eyrko^y w mieai^cu Lipcu 1808 r. Druk rz%- 
dowej, w 8co, air. 124. 

— Toi, dla wygody publicznej nowo wy- 
daaa s doY^czeniem cyrku^u 8go czyli Pragi- 
toz dooi6w za rogatkani b§d9oycb. Warsza- 
va, 1812, w 8ce, atr. 111. zip. 4. 

— Taryfa domow miatta ato^ecznego War- 
izawy, a dol%czeni6m cyrkufa VllJ. czyli 
przedmieicia Pragi, toi dom6w za rogatkami 
Dfd^cych, nioiona wmieaiictt Stycznia 1817, 
druk D^browakiego, w 8ce, atr. 112 i nieL 
2. zip. 8. 

— Toz, r. 1820, drnk ^^tki^wicza. 

— Toi, indzlei opiao bittorycznego iej 
tioliey w miozi^ca Kwietnia 1821. Wart zawa, 
V drnkami 2j%tkiewicza, w 8ce, itr. 137. 

— Taryfa dom6w miaata atoleoznego War* 
tzawy dla wygody publicznej nowo wydana, 
podzielona na wydziafy policyjoe i cyrkuly, 
ortz przedmie^cia Pragi i domow za rngat- 
kami bfd§cycb. Wareaa^a, 1825, w 16ce, 
Itr. 190. zip. 3. + 

— Taryfa domow miaata Warizawy i pned* nialeia Pngi, z wiela iilyi«ein«mi inlorma* 
eyami. Wanzawa, dmk J. Uogra, 1814, w 12oa| 
atr. 216, k. 1. zip. ft. -f 

(Od itr. 1—23 Warazawa w n 1844 przes 
H. 8kimborowicza). 

*- Toi i przadmieicia Pragi (z kalend. Un- 
gra). Warazawa, 1855, w 4o«. 
-^ Tol, Wartzawa, 1869, w 8eo, kop. 25. 

— Wieriz z okazyi wzi^cia Warzzawy, 26. 
Sierpnia, napisany w Peterabnrpru 15. Wrze- 
aoia, w Sanki Peteraburgo, w drukarni Ka- 
rola Kraya, 1831 w arkuzzo* 

— Widoki Warszawy wykonane za porno* 
c% iwiailodruku w pi^knej oprawie zioconej. 
zir. 1 cot. 70. • 

— YarSava za hruznebo roka 1863. 2i| 
atralnS yyjerf z pov8(4ni brdinn^ch Polaka 
proti nkrutcnstvi Rush. Roman z nejnovej- 
iicb nddloatS v PoUku die praTobodn;^ch 
zprav. V Pardubicich. Vacl. PotpiStl, 1864, 
w 16, ztr. 184, kr. 28. 

Wartzawa. ob: Aleksander I. 181 5 j Bericb; 
1830— '31; BoQUCki (apoleczcna. vizemnki; 
Bykewski; Ceglintki J. (widoki); Chrzanowaki 
Leon a859); Czyntki J. (1831); Droyaen J. 
(1656); Dubrowski P. CopiB porozsyj^k.) Dya* 
ryusz (sejma 1767); Dzierianowaki W. (prze* 
wodn. 1868); Gerson (widoki); GlOcksbem J« 
(przewodnik 1828 Taryfa"); Glos (1864); Gol- 
wing; Golfbiowskl t. (opia); GoiHcki (teatr); 
Qregerowicz Kar. (bygiena, domy); Grenau; 
Htsse Fr.; Keep A*; Kaoz K. (pami^tniki); 
^Kurawski F. X. (pami§tniki); Kurowaki (1861); 
Lekczinski (Plan 1845); Lotocki (rupka epar- 
cbia 1863); Mierzejewaki (Taryfa 1870); Mi- 
tchel 6. (w r. 1831); Mochnacki (kontrrewo* 
lucya 1831); Moeller J. W.; Oedmann L; Paaz- 
kiewicz; Pertbea (roappa); Podwysockl A. 
(1861 --62); Palenia; Popity (azkoly); Rein- 
beck, Rtese Aug. (Schlacbt 1656); Rucliacz 
(Plan 1827); Rusiecki K.: Scbelz (widoki); 
Sebieszezanski F. (opis); Swiatkewsfcl K. (do- 
niy); Szyszkow (w r. 1831); Uminalci J. (afak 
1831); Warminskl I. (opia); Weinert A. (Urza* 
dzenia): Verbandiongen (1831); Wieiniak; Wil- 
kanaka P. (Wapomn.); W6]cieki (Kawa. 1829— 
30) ; Wykaz (Szkola glowDa.) Zat^ski W. (Sta* 
tyatyka). 

Warszawiaey w Karpafacb, komedya w 4ch 
aktaoh dla mfodziezy. Lw6w, Seyfabrt i Czsj- 
kowzki, 1875, w 8ce, atr. 55. kop. SO. 

Warazawfak. Czy b^dzie Polaka? hapiaal 
.... nakl. Topolnickiego, druk A, J. 0. Ko-. 
gOBza, 1877/8, w 8ce, atr. 18, ODt. 20. 

— Kiedy b^dzie Polaka napiaal.... Lw6w, 
nakl. Topolnickiego, druk A, J. 0. Kogoiza, 
1878, w 8ce, atr. 16. cnt 20. 

Wartzawianin. Kalendarz familijny na rok. 
zwyczBJny 1871, Rok II. Warezawa, uaklad 
i druk Keltera, w 8ce, atr. 80 i 4 tablice. 
10. kop. 

-* To2, tam^e, rok IV na r. 1873. 

— To£| na rok zwyczajny 1675, pod re* WABSZAWIAHKl ^ WABTA dftkeyf J. L. Ktoikowtkiigo. WansawBi 187if 
w See, sir. 92, XX. 

— Tol, Oft r. 1878. Rok IX. Wtnsawt, 
Ch. Keltor, 1878, w 18oe, sir. 99 i XX. kop. 
12 i ])6L 

— Ma^mcyn in6d 1892 r. Warttawa, 1829, 
w 8ee, Nr. 86, ttr. 576 i 4 k. oiel. epita, 
tyoin 16 i nut 5. Redaktorowie: Ktawerj 
Godebski i M. J. 

(ObejmQJo gr}6wnie prteklady s franmiB- 
kieffO! Wiecsna miloM (pow.); O Cbinesy* 
kach p. K. M.; Grseeinoi6; GtYowiek vtiy* 
tecsny i ozYowiek prsyjemny ; Madelina (s W«1« 
■isghama); PrzepaAka przez dam^; Z podr6iy 
po Sswajearyi; Mody; Edfrar i Elfrrda fpo- 
violo); O wp?ywie mAralnym i polityesnym 
kobiet; Raeenzye M. J. ; J. Z ; J., K. Rzeaid- 
■kidffo), ob: fibdebtki Kmw. 

Wartsawianka d. 17. Kwietaia 1794. (War. 
■aawa 1881), w 8oe, k. 2. + 

— fwiersz) ob: Dalavlfiia. 

*• 2niwiarka pomvzlii Floryana Grnbin- 
■ki«jro s fabryki J. Woroneowa, Wellamino* 
wa i J. Rrassewtkiepro w Warscawie, nltca 
CserniakowBka Nr 2938 (nowy 64). Wamza- 
ira, dnik J6i:efa UngrtLt NowAlipki Kr. 2406 
(nowy 8), 1874, w 8ce, str. 10, I tabl. 

Wartitwakie Kti^ttwa. Odmiany nowe w j«o- 
irraiii aatsfo od roka 1806 ai do rokn IRtl. 
Wroclaw, 1611, Btr. 88, w 8ce» ob: Wybicki I. 

-» Opif Ksi^stwa Wartaawtkiesro krotkim 
Tytom dciej6w polekich ni do nassych eta* 
a6w. Pocna£, 1809, w 8ce, ob: Flatt. 

«— Spaoyfikacya ogdloa priyehod6w Ki, 
Wamawikiefro a wyifos#gr6Iniani6iii depar* 
tamentdw i rodtigu podaik6w. 

— Ob: AntenM (oddanio 1816); Bivaaa 
fPoloirne en 181 1): ChntMWtki (Campaffna 1812) 
Flail B. ropia 1809): QraffMNwar (podt6i 180S 
-^); Graparowlei K. (byprienics. 1862); Kat« 
Iali4 N. (Uwaffi 1809); Kainian Ka|. fPamia- 
iniki T. r. IT.): Nakwaaka K. (Pamietniki); 
ffiaaioawiez J. (Pamietiiiki); PBIitt (dttaja); 
Pmii G'ambaaaada); Prautaaa, (Rya kampaall 
<w Prif'ffl. Enrop. 1862); SaaffI (Memoiren 
1868); Skarbek F. (daiaje); Saftyk R. rNapo- 
loon); Spaayfikaaya (doobody) ; Sarawiaeki (ata* 
tyityka); ZaaMraki B. (18i2); Zbi6r pitm ty- 
€z%oyeb ai^ powatania. 

WaraiawakiJ DDiewnik. Waraaawa, r. 1864, 
folio, Kr6w 76. Rok 1866, fol. Krow 286; 
Rok 1866, fol. Nrow 280, air. 1166; Rok 1867, 
fo]. Nr6w 283, air. 1148 : Rok 1868, fol. Nrow 
^80« air. 1186; Rok 1869, fol. Nr6w 281, atr. 
1182; 1870—1878 obacz: Daiawaik. 

WAR8ZEWICKI Knyaataf, ka. kanon. kra- 
kowaki, (ur. 1624 f 1608). Do landibua Jo- 
aania Tarnovii castel. cracov. et aummi in 
Polonia belli dncia oratio. Krak6w, 1858, 
w 8ee, od atr. 21 — 85 (dodatek do dzieU 
Jana Taraowakiego). (Bibl. Polsk. wyd. Ta* 
xowakiego). + . ,-- Dwie mowy pogrtabowa. Erak6«, 6i 
blioteka Pohka saaayt 166, 1859, w 800, itr 

n, 86 i 18 i ir. 

(Obejmig): 1) Po imiarei kr61a Sta&u 
na pierwaaym i ffYdwnyaa ajaidsia llaaowiec 
kim mowa. Krak6w. 1868, w 8ee, atr. 38 
2) Otfmierci Anny Raknatanki polakiej i aiw* 
dzkiej kr61owej oracya, tYumaez. ka. J. Bo< 
ira^lawskiego. Krakdw, 1868, w 8ea, itr. 1( 
s II. -1- 

— Ob: Oaaallaaki J. 

WARSZEWICZ Jizaf (w. 1812 f 1866K Htn 
delapflanaen, welcbo fur oatlndiacbe Coloai 
ataa wiobtig uod von groaaani Wertba wii 
konnen yon .... f napee. dea kaia. kon. bol 
Gar. in Krakau. (Ttre-«'pari da Bullotia di 
Gonftrea Intern, do botan. k Aaaaiardan 166S 
w 8ca, atr. 6. 

— Index aeminnm. Berlin, IB60. 

*^ Index aeminnm, qnae b'ortoa botanien 
C. R. Cracov, mntno commnntanda nfiert 
eolleeiione a. 1865. Cracovia, typia UniTer 
Jag., 1855, w 4ce, atr. 16. 

Waraztaty i fabryki a poatap )>naniya?owi 
liwow. 1870, w 80a, atr. 48. ot 26. ob: Skal 
kawaU Tad. 

Warta rzeka ob: Wianbawaki Mz. 

— Tygodnik poiwi^oony nance, rozryvc 
1 wycbowanin. Redakior odpowiedz. Prai 
ciazek Ganowicz, od Nr. 68 Tyt Daaski< 
wiczy od Nr. 172 Jan Nepom. Bialoasyntk 
Czcionkami drokarni i w komiaie kai^an 
Tytaaa Daazktewicza w Poananin, 1874. 
Nr. 171 od 7. Paidziam. 1877 ezoionk. Wli( 
Sinotta, w 4oa. Rok I. od 6. Lipca do 2* 
Grndnia 1874 Nr. 1 -- 26 atr. 244 i od I 
Styotnia do 27. Czarwoa 1876. Nr. 27-62. 
atr. 464. k. 2, iyt. i apta i 3 k. nnt. Rok I 
od N. 68--104, od atr. 466 do 1078. Rok 11 
od Nr. 106— 156, od atr. 1079 ^ 1704. Re 
IV. p6trocza I, od N. 167—182, od atr. 17f 
— 2010. Rok IV, p6)rocze 11. 1878, od U 
Stycania, od Nr. 183, od atr. 2011. -1- 

(Lnd. Rzepaoki, orlowny wapolpracovni 
Do Roeznikow II— 1Y nie dodawano ani tp 
86w, ani kart tytnlowycb). Przedplata rocxi 
15 gngrwien (marek). 

Rocznik I. obojmiije : Zjazd arcbeologicsi 
w Kgowie; PanZygmunt DaialowBki;Bor1 
dziennikaraka w Poznanin; Wygnanie; T 
my i Groby; Rewera: Otwarcie teatrn p< 
akiego wPozDaniu- Ka. Dr. Lokowaki: Wi 
domo46 o kaiadze Jana Laakiego zwanej «! 
ber Beneficiomm"; Lndwik Rzepecki: Uoj 
domowa, ozyli niewydaaa a po ez^sci i ni 
znane dot^d poezya „Stani8Uwa Morsstyna 
Kb. Kigot: Grzymialaw Knieziota; Ka. Li 
Chotkowaki: Walaminie Ruckim; Looi 
Latean przed trybunalem krytyki eoropc 
akiej; Kb. Homik a Bndyazyna: Lniyoan 
(Serbowie luiyccy); Z przeazloici pelplin 
Dr. J. KuBztelao: buraztyoie; P. Aj J 
tioro Lednica (z ryannkicm) ^ Dr. J. N.: Z p WARTA 31 vDdB 600 tetnfoj roontcy PitnrkI | Uwagf 
u3 ptsowuiiem MaeiwftWft II.; St. I^. 
lokoYiki: valiiiAitwie e^wfloem; ko« 
loDitae>i Diemiaokiej w Wielkopoltee ; W. 
GfiDitowiet : Teorya Ifaltuja^tkie; Kt. Wft- 
loyiD Sarwatowtki-: pierwoinycb trady* 
eyteliiiiudawDiejuKb pfttryarcbow rodn lads- 
tifgo; Kometa: N« co si^ pray da? obaar- 
wowai praejicie .Wenery^ pi sat tarese tlo- 
aecio% w doio 8go Gnidnia r. b.; Ki. Kiijot: 
fltnodiielDoid kti^ift pomonkiob i ^JZbro- 
^ii' pod 6%«aw%; R. RtiQina Tiiiidjrarda ; 
SUaittaw Pniajnia: Podr6i 0. Roblfsa po 
Afryee; Pr6bv j^zyka r6rDO-liiiyekie|(»; PrM- 
fladovania UdiIow; Proby jaayka dolno-lo* 
iyekiflgo; Kt. Kiuot: Begbardacb w Xaaa- 
eiorko pod Toruniein; Przeoaj^wi^tasa Ro- 
diina i rodaina ijaaaraa ; Rf.eaBiida : Nowo 
drori. Ceairaliaacya staroaakoBoa, a dpeeo- 
tnKsaeya Bowoadionoa ; S16wko o roskiej 
piiowni: A, P. Caem by^ Oitr6w Lednieki? 
Hrtbia Belina W^nieraki : Czem byl OtMw 
Lcdoicki? Txnperatorysm ; Alekaandra Mar- 
newiki: Poiair ca}y; Legendy i podania 
roraotzl^xkie; WyaUwa Bztakpisknycb w Kra- 
■owie; K«. dr. Raotecki: Przycsynek do bio- 
pafii Jjdrzaja Krzyckiego: Dr. Karol Li- 
kit: Ks. Dr. Zoikowiiki: Mowa iaiobna na 
eieic i. p. Kii^daa Walentego Wojciecbow- 
ikiflgo; Delta: Hiatorya powtaecboa i pol- 
ikie jej podr^zniki ; Dr. J. N.: Zadanio piam 
polikick OBDute z programatu J. Kfaszew* 
■kiego; Ryt urs^dzen paDttwowych w Polaca. 
Dli uezoiow gimnazyalnycb ; Wladytlaw Mi^ 
kowfki. Kaaka bez oauczyciela; Lwowiaoka; 
vyckowziiiD kobiaiy ; Dr. Rzepecki: Pro- 
tokoi I XXX. posiedzenia Romiayi oriogra 
ficxnej poznanakiej; Dr. Zygmont Celicbow- 
>ki: Dwz kalendarze polskie na rok 1628 i 

U29 wedhg egzemplarzy bibliotaki kdrnio- 

kiej 

Pottje puali : St. 6^ A. Raatacki (a Sar- 
^J^**U«fl:o); Wl. Belza; Marya Lwowianka; 
Dereo Brzottkowaki ; Raiioa, Hanna ze Lwo- 
VI Moiyk^: J F. Goniewicz. Raoenzya: 
wiadavski Alf o Br Kroeakiawicaa (Caii- 
nn Apiatza); Dalta o Fabitau (Dakanat 
Koiminaki;; Ranata o liataoh Al. Jalowic- 
^«p; Braadowtki A), o Frannda Trianniom; 
wo^ki o prawia polak. R. Habago; o Mo- 
^itvaeb Wactawa wyd. Malinowtkiago ; Braa- 
w^i Al o Dajaafibargn (Laibnitz). 

Bok II. od 4 Ltpea 1876 Nr. 58— 104 d. 
'^ Cnrwoa 1876 obajmuje Pamiflka in§ki 
P^Wej praaa prof. K Macberzy^ekiego ; 
Adm Ciaroy prsaz prof. K. Maebarzynnkiago ; 
Kilka Qwtg nad Goraidf Sab Fab Klono 
*vu przaz Dra Wlad. Ok^ekiego, Mowa 
^obni aa ezaid i p Karola Libalta przaa 
■*• dr Kakowakiago ; Borba w Towarayatwfa 
PRri>ci6l Bank; Attgnat i PaBlina Wilkon- 
1^7'. Uaiwana} Micbala Jaaa Paaa, Wyoiecz- 
n do BoryOawia; Litenia do Polaki ; Proto- 
koi t XXXllI poaiadaaBia Komltyi ortogra 
™t4 pozsaMriaj , Domdwiania do Plaato wyak Mattaokm6w kt. dm Kantaekiago; D^ 
DaiaaBbatf; Tny aasonr i adagio Fryda^ 

2rka Cbopina; Studya Pfato£tkia przaz Dra 
ygmonta Sanioiawieaa; Dodatak do awag 
kt. dr. liakowskiago aad opactwam PalpliA- 
akieai; 8l6w kilka o ZBiamcaaBin Dolaago 
8zl%zka St. Paiejaia; Trzyoaaia praaa Wl. 
Balza; pocz^tku glagolicy praez Pawla 
JdtafaSzafarzyka; Taatr Poltki w Poznaaiii; 
OMargiarza Syrokomli; Loay paow; Ra. To- 
maaa CiaaliDaki; Odwiadziay n Lodwiki La- 
trau; Walna aabraaia Towanyatwa oiwiaty 
ladowtj; Wyoiacaka arcbaologiezaa do Ja- 
roguiawic: Knryar PozaaAaki ; B^baa ka. To- 
maaaa Ciadli Aakiago ; Kroaika Palplinaka; Slo- 
wo o aamob6jatwia Dr. mad. Aai. Stan. Bar- 
gera; Pana Edwarda Lvbowakiego Miatopa* 
rza aa eoania pozaaaakitj; Sobakrypoya dla 
kai^y polakiob wygaaaycb w gifb Roaayi; 
Pioeaka roaka a okoHoy Grodaa ; Paaa Ka- 
aimiarza Zalawakiago .Praad ilabam*; To- 
wanyatwo uaaycaaa w Pozaaaio ; Pok6j To- 
raaaki; Dyalog o Karodaaaia PaAtkiam praaa 
prof. lAacbarzjrAakiago; Kopiao Waaacki ; 
Wao}aw a Potoka Potocki i jago piama; Jo- 
aafa Rvcbtara kilka 8l6w w aprawia zaioia- 
aia aakoly dramatyczaaj ma Lwowia; Co i 
jak aailadowal Slowaoki w Blaaapia; Kon- 
cart poiagnalay paaay Taraay Braacbwianki; 
Odezyt p. J6aafa Ryobiara z Caldaroaa o .pKai^- 
CIO Niazlomnyia;*' Araaatowaaia Rycbtara| 
Apoatolowia aaatcaa; Slowaiczak Raazabaki 
p. ka. Poblockif go a Cbalmaa ; Cbwilowy od- 
wr6t Doa Carloaa; Rilka otwor6w p. Iga. 
Gnaiawieaa; Rozprawy w aajaiia prnakim 
i protaat przeeiw aiaktdrrm nat^pom mdir 
powiadzianyab w obroaia j^ayka; Mowa Kor- 
aalago Djajskiaffo aa pograabia i. p. Sawa* 
ryaa GoaaczyAakiago ; O walnam aabraaia 
ap6}ki akcyjnaj «Taatr polaki w ogrodaio 
Potockiago w Poanaaia; Tray wyat^py go* 
Acinaa paat Haaryki Ijadaowakiaj; Oatroiaia 
z ogaieai; Libaralizoa; Moakala w Pradaa; 
Kto adradaa ojczj'zn^? Taatr Poanaaaki a 
roakia/aania silodziaiy aaazej; Twarda azkola; 
Agatoa Gillar tak praamawia do Moakaloti* 
]6w w Gazecia narodowaj piazfc o Stowa* 
kach: Fadaralizm a Moakwa; Ks. Toaiaaa 
Klooiacki ; Moa'a ka. Aatoaiago Kantaokiago. 

Bok III. od 2. Lipca 1876, do 24. Gzerwea 
1877. Nr. 105- i56 obajaioja: Liat ka. Pry- 
maaa do Paaa Stafaaa Stablawakiago ; Dziaw- 
cz^ z Tatrow praak}ad J. L.; Libaralizm ma- 
dziaraki i pr6bka jezyka alowaekiego; Iin- 
prowizacya poltka ka paaalawiatom powra> 
caj%cym z Moakwy; Polacy a Wacbod; Do 
8}iiwian acatajfcycb w Warazawia: Sarb6w, 
StowiaAoow, Rnainow i Czach6w, ci^gn^cycb 
aa wyataweatnografiezD^ w Mo8kw]ap.E.;Pro- 
iok6r z LyI poaiadaaaia komiayi ortogra- 
ficzoej pozaaaakiaj; Moakwa i Wallaarodyzai 
a Dzieaaik poznaaaki: Nowa traaaakeya o 
Polak^ ; Zabrania pnadwyborcza w Pozaaaio , 
Fifozofia Loeyaaza Aaaaoaza Saaaki, Dzian- 
aik poaaaAaki uwtacaa koteiolowi katolic 92 WABTA kiemtt; Sprawft i»toicianxnft Oawlakt saiTu- 
guj« Dft uwag^; Motkale a Ptiennik potnan- 
ski; Pan Danielewftki vywdiit^csa ti^ jsk 
moif ; U'/Acs religijaera wychowaniu dzieci 
w takoUcb ludowyeh wobeo nowych iistaw 
■zkblnych: Jak Popow broni obecnei anti* 
katolickiej polifyki rs^da znotkicwukiego ; 
Knza dytyden^ka chiin«r% opanownna, za- 
wrot glowy cierpifca, I'ak dragn ChMiybdis 
na Barsk% szczeka konfederacy^ 1766 r.; Pro* 
tokot s LVJI. posiedzenia Komisyi ortoftra- 
ficsnej pozuanskifj; Ka obchod powrota do 
WnrszRwy wojsk narodowyoli p. Ad. AniiU 
kara Koainekiego; Troiokol s i. pniiiedzeinA 
Komipyi ortograficzofj puznamkic^i ; Odpo- 
wiedz minivtrow na adres Kola PoUkiego; 
Historya reformy protettaackiej p. J6zefa 
Kropiwoickiego; Usiawa o jfzyku urzedo- 
wym i germanizasya azko) ; • ProUiko) a V^o 
posiedzenia Komisyi oriograficznej poziiaii- 
skiej: M. K. Sarbiewskiego, Do Muzy ill; 10. 
Pochwala VVlad. IV. kiola Polski iSzweeyi; 
Idiot yzm, easy zdiada? Zludzeuia ks. biekupii 
Sirusinierza ; Spory Niemcow poznauskicb; 
Do serca z Hurgera Kcforina tpolek po&ycz- 
kowych; Plutarcba Perikles; „Ha]ka** Mo- 
il ius^ki da scenie lAtitra poznatiskiego; Pro- 
tckoly a IX, X, LIX, LXI. Xlif, XIV» XV, 
XVI, XVIIJ, XIX, XX, XXL posiedzenia Ko- 
misyi ortogrtficzncj poznanskiej; P/aczeio 
S^owiaoie poznaiiKcy; Kardynat Antooelli; 
Teatr poUki w Poznaniu; Subskrypoya dia 
ksiyiy poUkicb wygnancow; Rok 133] ; ICar- 
xnszyo p. Foodora Jesko Cboinsktego ; No* 
taika do bisforyi stuclydw bebngskicb w Pol* 
ace; Teatr poUki w Poznaniu; Wieez6rTo<* 
warzystwa przyjaci6t mttzyki; Mowa Kornela 
Ujejskiego w roczoicf^ Imierci Adama Mic- 
kiewicza; Kazanie powiedziane na kongre* 
gacyi w Bninie w r. 1876* praea X. Lie. Ja* 
skulfkiego; Obywatel powiatii Koioianskiego 
do obywateli sijrouj^cych w Warazawie 1811 
roku; Piotr Swi^ca a Wladyslaw Lokiotok 
przoz X. Stanislawa Kujota ; Fatalue oiwiad- 
czenie wlascicieli ,»Dziennika Poznaoskicgo;* 
2yd, dramat Elego w Sch aktach na aceule 
poznanskiej; Drobny przyozynek do bistoryi 
aynodow prowincyonaliiycb ka. dr. Lukow- 
akisgo; Z uczty odbyiej na czeld ka. pralata 
Koimiana; Cnota uciemigiona, wolnozc obar- 
czona; Kohcert panny Ludmily Ostoja Mi* 
korskiej ; Mandat br. Plaiera ; Lo^.a pana Po* 
tockiego przed forum opinii; Gazeta Gorno* 
tzl^zka; Kilka slow w „obronie'' vielkopol* 
skiego k&i^garstwa; Mowa na pogrzeble An- 
tocicero Walewskifgo przez prof, dra Jozefa 
Szojvkiego; Mowa ksi^dza Uelostyna Adam- 
skiego; Cztery henefisa w taatrze poznan- 
akim; Corka pnlkn; Do history} znanej nam 
„Lozy.« Akta Tomiciana Tom JX.; List p. 
dr. Szymanskiego do redakcyi Warty) Spra* 
wa 8W. StaniHlawa Kostki; sielankpcli Szy* 
mona Szymonowicza i Burtlomieja Zirooro* 
svicza; Pan Fr; Cieslowski w Pozuanin; Wal- 
ne zebranie spoiki akcyjnej tcatru polskiego 
w ogrodzia Potockiego w Poznania; Proto* koi t xxii, XXV, xxvj, xxYir, xxvin 

posiadsania Komisyi ortografioznfj posn«6i 
skiej; iJieznane pismo Adama Mtckiewicsi 
a r. 1847.; Kozbi6r krytyczny iego, co mo^ 
wiono na walnem sabrania ^Spoiki akeyjod 
Teaira polsk. i t. d. w Poznaniq.* Eoicio] 
w Ligniowie; Mowa K, Ujejskiego podezai 
nczty dIa Karola Libelta wo Lwowie; Ijeon* 
tynie Parznickiej artysfco dramaiyCBnej; Cho« 
r%g]ew proroka a orzel bialy; Oatatnio chwilc 
ft. p. ke. Aleksandra Jelowicklego; Kilka 
uwaff o r^kopisie odnosz^cym ai^ do sobora 
konHtancTjskiepo p. Maksymilfana Katite«« 
kiego; O 8ob6t<:o, Komnalda Frydryelinwi-' 
cza; llonryk Siemiradzki w Warszawie ; Fan* 
dnsza Mieliyuskicb ; Perekinczyk| komedya 
we 8ch aktach, scena gabinetova w War* 
svawie; Softy wielkopolskie ; Oda do Jasoio 
Oswiecouego Ksi^ia Antoniego Radziwitfa* 

Kuk 1Y, Lipieo 1877 do S^cznia 1878 
obejmiije: Cni* Zazarz, czyli bitwa na Koao* 
wem polu; Zona Ksi^iycowa przes Joli^ 
Woykowak%; Kilka uwn«; o r^kopiaio odno- 
sz^cym eie do aoboru kousiancyjskiego przes 
Mnksymiliana Kanteckiego; Perekinczyk; Ros« 
bior hififorycifiio-krytyczny tragedy! Calde« 
rotia de la B.irca pod iytnlem Ksiaf^ Nio« 
zlomny ; Nikon, patryaroba w Moskwie; Hym- 
ny s brewiarza rzymvkiego przes ka. T. Cia- 
alinskiego; Pan W'ladyslaw Okonski; Propa- 
ganda re] igijna w Etemiach carskicb; Maciej 
Kazimiers Treter uieznany a wzorowy sty- 
KsU polski XVH. wiekn, ka. p. Alekaandra 
Brandowskiego; P1^6 obraz6w s iycia 8zy» 
mona Konarakiego; Obrasek s azlacheckiego 
iycia skreftlony w Krenznaeh w r. 1853; 
Giotrzwald; Fryderyk Spielhagen prsez Teo- 
dora JeskuChoinskiego; Kad trumD% ka* Jana 
Koimiana; Odwieczna poli^ka rz^da knia* 
zlow ruakich wzgl^dem atolicy apoatolakiei 
Protok6t LXYII i LXVIII poaiedzenia Komi-; 
ayi ortograiiosnej poznanakiej; Pogrseb ka. 
Koimiana ; Cay jest oywilixacya w Moskwia? 
napisal ka|^an wygnanydo 8ybenri; Milewns, 
powi(*86 8 dsfej6w aerbskich; Kai^s J6sef 
Brspzinaki pralat i kanonik metropolitalny; 
Kaiqdz Symforyan Tomicki, proboszcs w Ko* 
nojcdzio pod Koscianem; IJcktor Malot prsas 
Tcodora Jeako Cboinakiego: Trafila koaana 
karaien , czylt D^browaki , Koiinscy a Mos« 
bach; Pan i cblopki* Francya, Wielkopol* 
ska a radykalizm Dsiennika Poznanskiego; 
Odwieczna polityka kniasiow rnakich wsgl^* 
dem^ atolicy apostoUkiej; Pan Damazy; Pan 
Wladyslaw przes Aniel^ Milewsk%; Angora, 

?owies6 s dziej6w aerbskich; Mowa ka. dra 
ana Siemienskiego pray poswi^cenin askoly 
Bztuk piQknych; Obrouca Litwy; Wi^ nwi^ 
ziony ka. Weichsel; Poeika wiejaka: Wyj%- 
tek 8 Ixsta pana Paw}a Popiela; Hrabia Mont- 
fort przez ka. Karola Axxtoafewicsa T. J.; 
Dokmnenta w aprawio wleca prowincyonal* 
nego: Dositiij Tabllos* przes Teodora Jeska 
Gboinikie{(o; Oatroznie s kdem: Dla dobra 
ogolu; Wieo prowincyonalny oqrli nuilj «pL» WARTENBERG - WJ^SIKIEWICZ 23 xod s wojny irojansko-wielkopolskiej; Fra- 
'woatawie;^ Wpl^ow«dz6Di6 nowej astawy tv 
dow^ t, j. sfdow przy8i§glych w t. «. gu* 
bemiach zachodnlch Rosyi , exyli na Litwie, 
Wolynia i Ukrainie; Teatr polski w Pozna- 
nia; Konkun dramaiyczoy a aapiaa i. p. 
Norberta Bredkrajcza; Kowa profesora W§c- 
lewakiego na obchodzie 22ej rocznicy smierci 
Mtckiewicza; Obchod 47 rocznicy powsUnia 
ikarodowego w muzeum RRpperswylo. Prze- 
gl%d spraw domowych ; Lilla Weueda na 8ca- 
nie pozaanakiej. 

WARTENBERG Jan Pawat z Dgbna w W. Ks. 
Poan. (ar. 8. Czerwca 1833). De irideciomia. 
Dizserk inauguralxa medica. Gryphiae, typia 
Frid. GaiL Kanik6| I860, w 8ce, air. 80. 4. 

WARTENBERG T. (ka.) Pelycye Parkowakie. 
Odpowiedz dziennikowi. Poznan, 1871, w 8ca. 
air. I2..(0dbitka z Tygodnika katolieklego). 
2 agr. 

_ — W sprawie piaowui odpowiedz p. H, Co- 
gielakiemo na jego broszur^: j,0 piaowni p. 
li. Bxepeckiego i tovrarzyazow, napiaal Szczq- 
any. Poanan, w komisie Miecz. Leitgebra, 
czcioB. A. Sohmedickiego, 1868, w 8ce, k, 1. 
atr. 125. agr. 10. » i » 

^ — O taoryt Darwioa. Na dochod ochronki 
aierot w Gnieinia napiaana. (Przednxk z Ty- 
godaika katolickiego). Foznaa, M. Leitgeber 
w kom., 1866, w 8ce, air. 9K agr. 5. 

• S*'!!^* ^^§7 ^ ogdlnoaci i o bogaclwia, 
J*^*. !L"^* * ^n>«P' <iac mog%. (Odb. a Gaz. 
pola.) Warazawa, 1872. 

Warty obaea: Stiiible (o). 

Waninkl abazpieczen na iycie w Krakowie. 
Krakow, czcionkami Leona Paazkowakiego, 
nakladem Towarzyatwa, 1874, w 4ce, I karta 
tyt., air. 8.- -1- 

— Frayj^cia aczniow do azkoly rolnxczej 
w Dablanach. Lwow, drnk Oaaolinakicb, 1860, 
w 4c6, atr. 2. -f 

Vans obacz: Sokelnicki M. 

Waiyal komedya, ob: Gaszynaki IC 

WARYtKIEWICZ Braaiataw. Wst^p do lite* 
rttury. Warazawa, 1869, w 16ce, atr. 86. 
kop. 15. 

Warzfw uprawa ob: Laaipa I. (1858); La- 
tat (1867, 1876); Stelnasiawicz (1862). ' 

W^S^ kotlarczyk Iwowaki pozniej rolmiatrz 
poloiynaki. Zdarzenie biatoryczno^romaotyoz- 
no od r. 1577—1579. Bocbnia, W, Piaz. 1866, 
w 8ce, atr. 24. cnt. 5. + 

W^SALA Franciazak. Wojtek nigprzod aiar- 
ezyaty pijak a pot^m goBpodarz zawolany, 
powiei6 prawdziwa. Z pi^knym obrazkiem do 
powiaazenia na icianie. Chetmno, JDanielevr- 
8ki (1865). 2% agr. 

Waaafciagtai Jariy, obaoc: NiMcewicz i.: 
•isiyagtoi. 

Watebhgtoii Iminy, ob. : lrwiD|« WASIANBKI r. A. C. I. Kant in aeinan laU- 
ten Lebenajahren* £in Beitrag tur Kanntniaa 
aeinea Charaktora and hftaslichen Labena; ana 
dem taglichea Urogange mit ihm. Koniga* 
barg, MiooloTiua, 1804, w 8ce. 22% agr. 

W4SIIC Jan. Vowicaci ataroiytna i nowo* 
czeane dla ludu polskiego zebra! ..••• Bo** 
cbuia, Piaz, 1853, w 12ce, atr. 34. 6 agr. 1- 

-— Powieaci atarozytne i nowoczeano dla 
ludu pospolitego. Mad6j i kupioc; Wall g6- 
ra; Wyrwi dab* Boruta; Oczy urocze czyli 
Biafy dwor. Czlery ataroiytne powieici gmin* 
ue aabral .... taolog. Bocbnia, nakladi drak 
W« Piaza, 1856, w 12c6, atr. 844 8 grp. ^ 

— - Stoletnia praktyka goapodaraka ozyli 
krdtka aauka o poznawanin wtaanoaci ka£« 
dego rokn urodzajow i odmiaa powiatraa» 
pod^ug ptaaat i innycb znamion na niabio 
i na aiami do&wiadczoua, a dla czi:^ycb i do« 
brych gjoapodarzy, ekononiow i wloician na* 
pisana i do druku podana. Bochniai druk i 
uaktad Piaza, 1856, w 8ce. 12 grp. 

— Nigwi^kazy aeonik egipaki czyli wyklad 
kabalislyczny snow a przydaniem odpowie* 
dnicb liczb do atawiania na Iotery%. Wyda* 
nie pomno^one i poprawione przea .... Bo- 
cbnia, naklad i druk W. Piaza, 1876, w 12ca, 
atr. 119. + 

-. Vade mecam albo we£ ml^ s aob% czyli 
zbior najalubienazych pieani Swiatowych i 
aryi z roinych oper w polakim i raakim j^- 
zyku nlozone przez .... Bocbnia, (IQQ ..) 

— Obacz: Chimanf. 

WilSIKIEWICZ W. kBi^z. Naaka dla Inda 
o aposobie, jakby moiaa dzi«iaJ8zej zaradai6 
biedzie. Nowy S^cz, drnk Piaza, 1865, w 8ce, 
atr. 24. + 

— Toz, druk J. Piaza, wydania drngia, 
tam^e, 1856, w 8ce, atr. VS. + 

— Toz, wydanie trzecie, tam^e, 1856L w 
8ce, atr. 23. f 

— Naaka o nawozie, kt6ra wakazqje jakim 
apoaobem rolnicy docbody awoje znacznia po- 
mnof.y6by mogli, napisai X. W. W. Nowy 
S^cz, druk 4. Pi sza, 1862, w 8ce, a(r. 15. 
5 cnt. -t- 

— Toz, wydauie drugie. Rrak5w, naUad 
Rady powiatowej limanowaki^j, druk Czaan, 
1869, w 8ce, atr. 15. 3 cnt. + 

<— Nauka dla azk62 wiejakich o rozpozna* 
waniu gatank6w roli, o jej nprawie i nawo* 
zie przea ka. W. W. Wydania trzecia. Bo« 
cbaia, wydawca, druk W. Piaza, 1872, w SOii 
atr. 24. 10 ont. -f 

— To&, wydania czwarte. Bocbnia, naUa- 
dem wydawcy, drukiem W* Piaza, 1876, w 
12oe, atr. 24. 4- 

— Tygodnik wiejaki. Wadowice, drnk J. 
Pokomag« wdowy, 1848, NM. 28 od 15 Ciar* 
wca do 18 Liatopada 1848, w Ice. 

-* Obaoa; Tygednlk wie/aki, u WA8ILEWSKA — WASNISW8R1 WA8ILEW8KA Ftlioyt. Uittorya litoratorj 
.polski^, ofiarowana mlodym acx|cjm ti^ 
Polkom. Tom I. Lw6w, K. Wild, 1867, w 
See, lir. Yll i 620. ^ 

^ Klen^entyiia s Ta£tkioh HoffmAnowa. 
Odosjt s d. 2Sgc> kwietn. 1871. Lw6w, £. 
Wild, 1871, w 8ce, str. 21. 20 eat. 

(Polowa doohoda dia Towarsyttira otwiaij 
lodowej). 

-^ Obaci: Baokar (oblQioaie Troi). 

Wuilewtki Dawiaik. Hitiorja kotGielna bU- 
rago i nowego tastamanto, ob.: €rtwaaan. 

WASILEWSKI EiMund. (1814 f 1847). Kate- 
dra na Wawalo. Poamat w 8ch piakiiach 
pnas •... Posaan, aaklad Ead« Tygodoika, 
n Qunthera w Latania, 1846, w 8e«, air. 84. 
Zip. 2. -i. 

— Poaxya. Tom I. Potnao, druk W. Sla- 
faiatkiago, 1840, w 8ca, atr. 173. Zip. 4. -f 

— Poaaya,wydaiiia sapalna. Krakdw, Czacb, 
1849, w 12aa, ttr. XII i 282, k. 2. Zip. 8. -i- 

— Tol, Wanzawa, 8. QebaUmaretComp. 
1869, w 8ca, atr. 11, 260 i V. Zip. 6 grs. 20. 

— Toi, Petersburg, naklad Wolfa, 1866, 
w 12ce, str. 86. (8karbczyk poeayi). Cena 
anii. 80 kop. -f 

— Toi, wydanie pi^te, (pnejrtana i po- 
wi^kiaone). Krak6w, naklad Uimmelblaua, 
1873, w 8ca, etr. XVI i 869. -t 

•^ Krakowiak -Halko milal Tyi poboina*' 
ntity z maz. na fortapian bt. M. 7 i pol tgr, 

— Krakowiak .Na krakowakiej Ziamiey'* 
naty a muz. na tortepian 8tM. 10 sgr. 

— Krakowiak ,Na tkalistym brzegn' a 
muz., naty na fortapian St M. 6 agr. 

— Krakowiak ,,Ka Wawel 1 na Wawel", c 
mnzyk^ na fortapian Si. M. (naty). Poznan, 
Znpanaki. 5 agr. 

— Swaty. Pie4n. Poezya. Muzyka S. Mo- 
ninazkt. Wilno, Zawadzki. 60 kop. 

— Trzy Krakowiaki. Poasya, — maxyka 
Honiuazki. Wilno, n Zawadzkiego. 90 kop. 

— D%b, ipiew z towarzyazeniem fortepia- 
nn. Slowa; muzyka Ant. Placbeckiego (nnty). 
Krak6w, J. Wild. 50 cnt. 

— Obacz:llonittt<ka; Plejada: RappapartZ. 
(Pami^tnik); Sludziiaki W. 

Wuilawakf Fatika, Redaktor. (1812 f 80 
Miga 1876). Wiak, czaaopitmo polityczne od 
16 Lutego 1864 r. Krakow, naklad Lipezyn- 
akiego i Szymona Samalaena. Wapdlpraco- 
wnicy: Laon Cbrzanowaki i J6zet Szujaki; 
obaoz: Wiak. 

WASILEWSKI Franciazak Kaawarjf. Przepity 
dia poap6latwa tyozfca aig leozenia aimnic. 
Warazawa, 1809, w See. 

-* Obaoz : AraaM (1807). 

WASILEWSKI Jan. DiaaartoUo inangnralia 
obatatrico-practica axhibena netrorhagiam 
ptriviaiitiomi quam ia eaMtrta Uttfranm Univara. vilnanai ad conaaqaenda doctoria 
medieiaaa jura at honorea publica dafandat 
YitebBceoaia madicinaa magiatar anno 1622 
die 29 NoTambria. Yilnae, typia Joaephi Za« 
wadzki, UniTera. typogr., 1822, w 8ca,atr. 83. 

WASILEWSKI X. J. Bazyliaa. Kazania na 
niektora iwiyta w religijttO*narodowirin da* 
cha miane przez .... Krak6w, drak Uniwar- 
aytato, 1848, w 8oe, air. 64. + 

— Mowa pogrzabowa na naboienatwie ia- 
lobnem po a. p. kz. Jania Pawle Dfbrow- 
akim, kapelauia wojak polakieb. Paryz, 1851, 
w 16ca, 

WASILEWSKI Lniwik. Czea6 lUfca Boaki^ 
Oatrobramaki^i. Nowe pomnoiona wydanie. 
Wilno i Dynaburg, naklad Kraanoiielakiago^ 
drok J. Ungra w Warazawie, 1868, w 16oa, 
atr. 46. 40 kop. 

WASILEWSKI Platr. ozam to dzii a naa 
kaidemn wiedzia^naleiy? Lw6w, naklad wyd. 
piam dia lada, 1861, w 8oe, atr. 49. IS kr. -i- 

— Kowy dziennik polityczny wa Lwowia, 
jego zadania i atanowiako. Lw6w, vr komi* 
ayi n JabloAakiego, 1860| w 8oe, atr. 14. 10 
cent6w. 4- 

— Kzut oka na aprawy o. k. Towarzyatwa 
ffoapodarakiego galicyjakiego (przes P. W. wa 
Lwowie). Lwow, dmk Zakada narod. imiaaia 
Oaaolina., 1860, w 8ce, atr. 22. + 

— Sproetowanie i odpowiedi na artyknl: 
Wybory powazeobna na Rad^ narodow% w 
Nr. 188 Gazety nar* nmiaazezony. Lwow, d. 
9 Paidziemika, 1848, fol., atr. 2 nieL -f 

WASILEWSKI Tadaotz (f I860;. Uwagi nad 
Towarsyatwem kredytowem w (HlioyL Lwow, 
w drukami rz%dowej, 1889, w 80a, atr. 40. 

— 8zymon Brzeaki, powie66, (w rgkopii* 
mia^. (Dziennik liter. 1^68). 

WASILEWSKI Taafil. Slowa do braoi a to* 
lactwa przyby^ych 29 Kwietnia. Lw6w, 1848, 
folio, (Nr. 9. Gazety Rady Narodowej). 

WASILUEW Nilar^an Waailiawiaz. Nowi^aaa 
iatoriczeakoe atatiaticzeskoe i geograficzeakoa 
opiaanie caratwa polakawo iidano. Moakwa, 
1831, w 12oe, atr. Vlll i 178. 

(Waailil). Prawila czina S'tabo Waailija We- 
likabo wo Uhorazczynie po naatawlenra 4wia« 
taho oanowatelia i aakooodawca 8. Waaili- 
ja wo kratcie apiaannaja apoatobkim poaie- 
azczatelem Metropolitanom Archiepiakopom 
Oatrocholakim Kardinalom Joannom Sciww* 
akim ot welikabo kira potweridennaja. Xiwqw, 
tipom inatit. Btanropi., 1868, w 8ce, atr. lY 
i 160. 4 

WA8NIEWSKI Aotanl. (1811 f 18 Caerwca 
1862). Kazanie przy nkonczenia oimiodnio* 
wego naboienatwa na czea6 niepokalania po* 
ozet^j N. Maryi Penny, miane w koioieleVa- 
tadrainym Iwowakim ania 18 Gmdnia 1849 
przas .... prof, religii i filozofii v aakonni- 
Un, Lw6w, dmk WiiuwMi| JL WOd, (ii» WAftNIEWBKI - WAT£N korsjric biblioteczkt pisemek obyess^owyeh i 
religijnych), 1850, w 8ce, sir. 18. 20 grp. 

— Odeswft nad grobem Rudolfa Janka, pro 
boazcaa pnj koacielo Panny Maryi §aie#.o4tj, 
smartego na daia 29 Lipea r. 1866, miana 
pnes •••• Lwow, druk Ouol.| 1856» w 8ce, 
■tr. 11. -f- 

— Sseac tygodni na Wacbodsie. Fodr6£ do 
Carogrodu, oUbyta w roku 1846 i opiaana. 
Z kmrt% topografiexn§ Kon^aatynopola ipo- 
pier. ka. biskopa Guikowftkiego« Krakow, wyd. 
dsial kmtoliekich, druk J. Caecba, 1851, w 
8c<s air. 266| apisa k. nieL I i mapa 1. Zlr. 
I kr. 6. 

(Od ttr. 287 zaczyna aiQ : Bys biskopatwa 
katolickiego w Moltanach. W koficn dol%cxo* 
BO liat Janft 111 i breTokardyo. JaUassa).-f+4 

— Slowa pokoja uapisane prses A. W«- na 
korsyad braei wychodzc6w. Lwow, Poremba, 
1848, w 8ce, k. 2. 

WAiNIEWWI «taaii»aw ki. Nauka eayta- 
nia i ptaowni wedle najgraniowDiejtzyob aa- 
aad aloiona, pod^%ca ipoaobDolc do pozna- 
nia mecbanizmu mowy poUki^j i do ucsy- 
nienU apieazn^o w mi) postgpu; a dol%- 
czeniem apoaobn liosb piaaniat kroiki^ geo- 
grafiif tudziei atosownych awag nad j^zykiem 
dU poesynaj^eycb neayo ai^esytaiS, piaa6 po pol- 
zka i mobowad przes ...«. naoczycielajQzyka 
polakiego w gimnazyom dmgi^m warasawak. 
Udoakonalid nauk^ czytania, siatylko pow6d 
z aamej nanki wynikaj^oy, alo t^i jetzcze 
]odzkoi6 nam radzi, Szopowicz. Warazawa, 
drak Jozefa Tomazziswskiego, 1848, w 8ce, 
sir. 104, 1 k. niel. Zip. 2. 

— Prsypiay do naoki czytanift i piaowni 
polakicj praez ..... Waraaawa, n Natan- 
aona^ w drakaroi Jozata Totnaaaewakiego, 
1848, w 8ce, atr, 76. 

W4S0W1CZ Mfeeiyalaw Dunin. Bobatyn, 
miaato krdlewakie. lu^iki opia iego miejaca 
aebrmt ...«. Krakow, drak Uaiwen., 1868, w 
iGce, atr. li. Zip. 2. 

— Rodztny:.trawowAt6, ciborowate i aito- 

wate na gdrnym Szl^skn, aebral i emeal 

mmgiater farraacyi. (Odbitka z toma Alspra* 
wozdan Komiayi fizyogr. za r. 1876). Kra* 
kow, drak Uniw. Jag., 1877, w 8ce, atr. 20.-h 

— Ueber die Monocyancrotonaaenre nod 
ihra Zoraatzaagaprodacta. Inangnral Diuer- 
tatton sar Eriangang der philoa* Doetora- 
wnrde, Toivelegt der pbiloa. Facultat der 
Unireraitat Freiburg In Baden von .... aua 
Dobromil in Gaiizien. Freibarg in B. Univer- 
ait&ta Buchdrockerei von Chr.LehroanD, 1877, 
w 8ce, atr. 85. (Dedykacya: „Den Manen 
meinea inniggeliebten nnvergeasliohen Ya- 
tera in treuer Erinnerang). 4- 

— Csaaopiamo Towarzyatwa aptekarakiego. 
Boesaik ¥1-711. Lwow, 1877-- 78, w Soe. 
Ofajft Bedakcyf w Paidziernika 1877. 

-* Odbitka i KoemofSQ. Bocinik II, aeaiyt 
12. Dor atreatcza prac^: Baitraege sar Kenntniaa de Mellitbaaeore v. Dr. Friedrieh 
Poppo. iBaogoral^Diaaertation. Fraibnrg im 
Brg. 1877, w 8ce, atr. 41. Lwow, I swi%zko* 
wa drukaraia, b. w. r. (1877), w 8oe, atr. 4.-K 

— Jtitrzenka (dwatygodnik). Kolooiyja od 
20 Maja 1870, drak M. Bifonaa, redaktor J. 
llawel, le^owny wap6}pracownik ICiecs. D. 
W^aowlcz, w 4ce. 

W4S0WICZ Artar. Poat«p, (piamo illoatro* 
wane co 10 dni). Wieden a tloczni L. Bom* 
mora, 1862, w 4ce. Od d. 26 Kvietnia 1862 
do d. 1 Sieipnia 1868, red. Ant W%aowics. 

WaaewieaMTt AaaatObaes: ClwsaaoiiiM P^ 
war (1827); OerafoM Fr. 

WA88EIIBEII6 EmrbahT (or. 1610 f okolo 
1670). Wi^zienie we Francyi Jana Kaaimie- 
rza polakiego i azwedzkiego kr61ewicza praea 
.... opiaane. Z facinakiego na jgzjfk polaki 
wytfumaczyt, wiadomoaci^ o ijjrora i pracacb 
autora, przypiaami i dodatkami pomnotyt Mx- 
cbal Bdinaki. (Dziejopiaowie kngowiV'Pe* 
iarabnrg, drukiem I nakladem B. M. WoUEa, 
1858, w 8oe, atr. XXVI i 185. + 

(Z daiela tego akr6oony wypia a edyoyi 
a 1644 jeat w Kieuoewicaa Zbi6r pamijtni* 
k6w 111, 288 --803). 

Wfty obaea: ialiwtU L 

Waayf Tarycbt ob: Pietratzawtkl Ign. 

Waayl 8. ob: Bohaiilaanfk Wasilii. + 

Waaylkowfkl powtat, obacz : RttlikmsU t 
(1853 r.) 

VA8ZAK I. kand. med. Hleczan aodv (oa« 
tram lactieom) jako lek naaenny, podat ...» 
kand. med. (Nadbitka a Medyoyny 1877, atr. 
od 37--48), w 8oa. -f 

^ Obacs : ZltmiM (Zatraeia 1877.) 

WASZKIEWICZ iaa (or. 1797 t 1859). Hi- 
atorya ban kow, oraz innycb celniejazych nata* 
nowien kredytowycb, pokrotce zeoranaprzea 
. .. profeaora goapoa. narodowego, nankL 
bandln i finana6w w b. nniweraytecie wilen- 
akim. Wi Ino, naklad i drak T. Gluckaberga, 
1838, w 8ce, atr. 18. 

— Kanka o bandln przez .... w cea. wilen. 
nniw. eko nomii polit. pnbticsnego nadzwyea. 
profeaora uloiona; z 4. tablicami. Wilno, T. 
Oluckaberg, 1880, w 12ce, atr. 295. Opraw. 
alp. 6 gr. 20. + +4 

— Ob: Pianock (k>gika); Stireli; SaMiM 

(ekonomia). f + 

WASZKLEWICZ Adam Era. z Wllna (oaiadt 
w Xalkutoie w Azyi.^ Quelquee conaid^ra- 
tioDa pratiqaea aur lea retreciaaementa de 
Parothre cbea Phomme. Theae. Montpelliar, 
J. Martel, 1834, w 4ce, atr. 82. 

Waazkowaki Aleks. obacs: Sabowakt Wf* 

(Bozkaz dzienny). 

WA8ZK0WSKI Mad. Mowa pray poehowa* 
nia zwlok Waleiyi Janiaiowakiej. Wilno, 
1854, w 12ce, atr. 2a 

(WattyRftM itni). (ar. J7$2 f 1794). WiM 

4 26 W4S0WICZ - WAWROWBRI damM kr6tka o ijoia i ■prmwaoh gmttnU 
WMfaingihona. Wtrtiawa, 1807, w 8ce, ilp. 2. 

— Obaes: Imiiif. 

WATEN (Wttin L FaNx). Kauka teoryozoo- 
prakt^czna sztaki milarza, pozlacarza i la« 

torom, chc%cym tl§ ztjinowac malowaniem, 
pozlacaniem i lakierowaniem na przedmio- 
tach wszelklego rodzaiu, w badowlach, na 
mebUch, na rozmaitych fraizkach, pojazdach, 
na p26taach i t p., przetlomaezyl a czwar- 
tego wydania IHincazkiego Wiktor 8iekie- 
rsynakL Wilno» drak Marankowakiego, 1864, 
w See, sir, YlII, 248. rub. 1 kop. 20. 

VATCR Jan Sawarya (w. 1771 f 1826). Knr- 
zer Abria der poluiacben Orammaiik Yon «,.. 
I^ofea. der Tbeol. und Philoa. mit 4. Tabel- 
len. Halle, Gtfbauer, 1807, w 8ce, atr. 32. Tak- 
ie tytui CGramatik dor polo. 8pracbe ia Ta* 
bellen, Regela und Beiapiolen). + 

— Grammaire abregee de la langue polo* 
naiae conaiatant en taoleanXy reglea et exem- 
plea par ..•• prot de tbeol. et hiat. a Hallo. 
Hallo, cber Gebaaer, Straaboarg, cbos Le- 
vrault, 1807, w 8oe, air* 82. agr. 7 pf. 6. i- 

— Nowa gramatyka niemiecka podlag naj- 
lepazych piaarzow w tablioaoh s prawidlami 
i przykUdami i polaka gramatyka podlQg X. 
Kopczydikiego takoi^ w tablicach nloione, 
przez .... a tlamaczone prcez Adama Igna- 
oego Zabellewicta. (Toi tytu} po nieiniecka) 
None Grammatik der deatachen Spraohe etc. 
Halla, w kai^garai Gebanera, 1887, V 9oe, 
atr. Vm i 96 i 6 Ublic. ilp. 6. ^ 

*- Wypiay hebrajakie podlog nklada .... 
z przydatkiem znacznej ozQici prtypowieiei 
Salomonowyoh i a pomnoionyni atoaownie 
do przydatktt slownikiem bebrajako*2acinako- 
polskim, wydane przez 8. 2akowakiego T. K. 
adj. aniw. wilenak. Wilno, nakladem i dra- 
kiem J6zefa Zawadzkiego, 1811| w 8ce, atr. 
XVI, 115, i aJow. 77. zip. 9. + 

— j^zyka dawnych Praaak6w, ob: Linda 
(rozbior w r. 1822). 

Waterloa obacz: Zanavriez J. D. 

WATEiYNSKI Jm MiaM z Ordonowa. The- 
ze pour lo doctorat en mddecine de Taneinie. 
Paria, Bignoux« 1848, w 4ce, atr. 27. 

W^tpliwoici obacz: Kr4lika«rshi I. F. (1822). 

W^trobka Recess, ob: Languat 

WATSON M. Polish melodiea. LoudoQi 1833. 

WatU macbiDa ob: Jaracki K. 

WATTENBACH Wilhalm (ar. 1819). Codex 
diplomaticua Sileaiae. Bng vom Yereine flir 
Geachichto u. Alterthum Schleaiena. V. Band. 
JL. n. d. T.: Registrura St. Weocealai. Urknn* 
den vorzQglich zur Geschichte Oberachlesiena 
nach eiaem Copialbach Herzog Johannes von 
Oppeln u. Ratibor in AuazOgen mitgetheilt 
iina Namena dea Vereina ftir Geaebicbte und 
Alterthum Schlesiena hrag. v. Prof. .... and 
Prov. Archivar C. Grttnhagen. Brealau^ J. Max et Comp., 1865, w 4oe, atr. Till i 246, 
Bthl. 2 Wgr. 10. 

WATTERICH ian prof. (nr. 21. Gmdnia 182$). 
De Iracae Watzelrode Epiaeopi Tarmienaif 
in Kicolaum Copernicum mentis, acripsit at 
ad audiendara orationem, quam pro oapeaaeo- 
do loco profeaaoria extraorainarii die 111 Apri- 
lia IIDCGCLVI bora XL in lyeeo floaiano 
habebit ea qua par est obaenrantia inTitat 
Johannea Watterioh philoa. Dr. Regimonti, 
typia acadeinicia Dalkowakiania, 1856, w 8ce, 
atron 35. •»• -f 

— Die GHlndang dea dentachen Ordena- 
Staatea in Preoaaen. Leipzig, 1857. w 8ee. 

^ Kikolauz Eoppemik ein Deutacber. 
fumieazczone w Zeitachrift dor ermlandiacben 
Geaohichte I. Band.) 

Watzalrada ob: Waltarieh J. 

VAUCHER Jan Piatr Stefan (ur. 1761). Ko 
nografia akrsyp6w, przez ..•• s Genewj, 
tlnmaczeuio s francuzkiego (panny Alekaan- 
dry Wolfgang). Wilno, Zawadzki, 1826. w 4€e, 
przedmowy atr. YIll i atr. 62 z IS. tablicami. 
z?p. 9. 

VAUOONCOURT WMialHi (nr. 1772). Wojna 
poUk% 1831. ttttinaeaenia wykonal, objainie* 
nia doloiy^ J. B. Oatrowaki. Paryt, w kai^- 
gami polaktej, 1886, w I6ce, atr. 54. frank 1. 

+ + + 

VAUGONDY Rabart. Carte da nouveaa roy- 
aume da Pologne, par .... corrigee et di« 
yia^e d^apr^a le dernier traite, par Dalanaar- 
cbe. Pane, 1817* frank 1. 

VAUTRIN Hvbart exJezaita (ur. 1742 f 1812). 
L^obaenrateur en Pologne, par ..•• Faria, 
impr. Giguet et Micbaud, 1807, v 8oe, air. 

Yl I i 484. frank. 6. + + + 

Wawal obacz: l^laaraki X.; SffaqfteU S. 
WaailawakI Edm. (poemat). 

VAVIN BUCHEZ el ORD^RA. Dieeonra da 
M. M. (29. Liatopada 1842). Yersullea, impr. 
Klefer, w 8oe, atr. 8. cant. 25. 

WAWNIKIEWICZ Raman. Woda mmeralna 
bYodo aiarczano alkaliczna Soleoka. Warazawa, 
1869, 8ce. 

Wawrt Em. ob : Fradra AL 

WAWROWSICI Jan, redaktor. Przyjaciel ladn. 
Leszno, 1849. 

WAWROWSKI Wajciaah. De bellis inter Bo- 
leslaum J. Poloniae regem atque Henricona 
II imperatorem regemque Gennaniaa geatia 
fasc. I. Disaertatio ioaufruralia, quam con- 
aenaa et auctoritate amplisaimi pbiloaopbo* 
rum ordinia in alma litterarum uniTeraitate 
Friderica Guilelma pro aummia in philoaophia 
bonoribna rite capeaaeodia die IX m. Decern* 
bria :Uf>QCCLUl. bora XII. publico defem* 
det autor .... Berolini, typia fratmm Sohla- 
ainger, w 8ce, z przodu 2 k. n., dziatka 56 
atron i na konca 2. k. niaL ^f i- 4* WAWRZECKI - WEBER 27 MMnMla Rflitgamh i fiatajeliv obtei! 
Hii^mId Awksttidtr* 

Wmpeseki kl ob; TryokmnU L 

WIWRZECKI Tomisz (izr. l76StI816)« Mo- 
irm niiana prsez .... w dsien obchoda uro* 
rzjBtosci o|!loszenift Krolestwa Polskieiro 20 
Cmtwca 1815 n Wtrazawa, w 406, str. 6 niel. 

<!ifa«n6eki). Wspomnienm o seazlym w r. 
1836 niewygaslej pami^ci TomaBzn s KrM« 
tautfwa WawneckiiDy tenatone wojewodzie. 
WiIno« 1829, w See, str. 85, 

(Hieaci mowy Ant. Bienkowakiago i Stan. 
fOoiewaklego). 

WamAf a i tc czyli moc religti| obaaas Ta* 

WAYONER fnadtatk. Uwaga nad atosun- 
liam mow/ poUkiej do francuakiej. Krakow, 
drnk T. GrVblowej, 1806, Sea, nielicsb. k. 11. 
i 1 iabL -f + -f 

Wtta Ktral FmiI. ob: BartMzirarfcz J. 

WAZ6IR0 Mfehat. Tryunfi^^ca cnofa nad 
^brodnf% i sdradfv tlamaczona ns j^zyk oj- 
<zjttf pnez •••• 8 ea^sci. Wilao i Wanza-' 
va, nakfod i dnik Jozafa Zawadzkiago. 1815, 
^ 12c«. air. T. h Ml; T. 11. 126; T. HI. 
138. sip. 12. 

-* Rozprawa o lalce czyli palanin iytaoiu 
pfsax «... napiiana. WiinO| Zawadzki, 1811, 
w 8ce, atr. 27. zip. 1« * 

— Spoaob aachowaaia draew owocowycb 
«d wymarzniQoia, ogloaaony przas .... a w r. 
1814 jali SO. d. Impar. S« Patenb. Ekonom. 
Towarayatwa zakomauikowany. Wilno, na* 
klad AL ^olkowskiago, drak XX. P\jar6w, 
1814, w ScOy air. 21, zip. ]. + 

— Cstery wiaczory w atolicy, napiaane 
przaz .^ 4 os^fei Wilno, nakl. Alaka. 2otkow- 
akiego. w dmk. XX. Pijarovr, 1820—1821, 
w Ifee, Ca. I. air. YI i 49; Cz. U. 42; Cz. 
UL 57 ; Cz. XY. 44. ztp. 6 gr. 15. -*- 

-^ tyeie Sokraieaa. Wiloo, Zawadzki, 
1806. w 16009 air. 70. zip. 8. 

— Obacz: Hoflmaiin F. 

Wfi Hikal. ob: Kamlanskl A. 0. 

Waifleid (0) nbezpieczan na iycia dla 
wloician, nakladam Towarz. Azienda Aasi- 
cnrairioe w Tryeioie. Lw6w, druk Inst. Stan* 
ropig., 1861, w 8ce, atr. 22. 

WA2yA8KI X. Alektandar ^ur. 1812 f .w Pazd. 
1872 w Krakowie). Ifowa na po^zebie I. p. 
Konagnndy s ksi^i^t Qiedrojcow jeneralo- 
wej Wawrzackiej, dnia 18. Liatopada 1845 r. 
w kolciela XX. BarnardynAw w Wilnie. Wil- 
no, 1845, w I2ea, atr. 48. agr. 15. 

~* Bya iyoia a. p. ka. Pawla Oianinsza 
przaa Jl, A. W. wydane przez H. hr. R. (ISan- 
Tyka Bzawuakiego). Warazawa, w drukarni 
J6zef* Ungrs przy nl. Krakowikie przedmie- 
aeia Vr. 891, w 8ca, atr. 67. (Mieaci w aobie 
wj^ltki z liatow i poezyj X. Gianiuaza). -I- 4- — ^Litwa pod wtgl^dna przafladowanit w nlij 
nymsko • katoliokiago koiciola izczagdlnie 
w dyecazyi wila£ikiej od r. 1863 do 1872, 
prsez X. A. W. Wydania Biblioleki polakiej 
w ParyH. Poznan, nakladem kiiegarni Jana 
Konat. ^upaiiekiago. cscionkami W. Dackara 
i 8p. (£. Rdttel), 1872, w 8e6, atr. 107 i I. 
+ + + 

— Laa peraeoattona de P^gltto en Liibaa- 
nia at partieoKdrement dana le dioo^ de 
Yflno, traduit da polonaia et pr4c6de d'ane 
preface da R. P. Leacoear. Paria, 1878. 

— Ob: Blefikewski Aat; Uchnicki A.; Mai- 
aU M. 

WAivASKI Perfir BkarMr Bazylian, bf- 
akup. 2ywjot Pana naszego Jezasa Gbiyatasa 
Boga-Ctlovieka. Z pisma awi^tego wyj^ty, 
chronologicznie zebrany i do rozmyllania 
cbrzaioianom do dniku podany. Warazawa, 
1889, w 8oe, atr. XIY, 268. (przekUd z wlo* 
ekiego). zip. 3. 

(Edycye l»a Wilno, 1786 r.) 

— Zywoty SS. w 12ta tomach,s wloakiago 
fr^kopit). 

WCZELKA Fr. DiBaertallo tnadioo-cbimr- 
gica de lepra oum adjnnetia in lepram no« 
doKam JMUtialam obaerviationibua act. Wilno, 
1832, w 4ce, atr. 66L tabl. 7. 

Waiora) ob: Myeiebkt (1849-1868). 

WdawiAaki ob: Kuryar Liibalaki. 

WD0WI8ZEW8KI W. I. KobieU w historyi 
Bziukt napiaal .... Poznan, druk L. Merzba* 
cha, nak/ad Tygodn. Wielkopola., 1874, w 8ce^ 
Btr. 167. rub. 1 kop. 20. -f 

Wdawy I aiaraty obacz: UataWE 

Veaux (da la) obacz: Cadet (1804;; Dela- 
feaax (1808). 

WEBER«Mim8t..R. Dir. Dr. E v: MoriU 
Graf Yon Sacbsen, Marscball von Fraakreich. 
Mach archiv. Qaellen. Hit Portr. in Kpfrst. 
Leipzig, B. Tauchnitz, 1863, 8ce, str. Yll 
i 293. Rhl. 1 Vgr. 22*/,. 

WEBER D. L W. ^ Govpodarz wiejski jako 
poradnik naukowy i praatyczny dla poawi^* 
caj^ych zie zawodowi roloiczema. Warszawa, 
komia u J. Okontkiego, naklad redakcyi Gazety 
rolniczej. (z Bibl. roln.) 1863, w 8ce, str. 
320. zip. 10. oena zniz. 1. rub. 

— Die Rinderpest in aymplomatbolog. pa* 
tol. anatonu diagnost. n. medicinal poiizeil. 
Umsicbt nacb fieobachtungen in Karoionka 
Woloaka (Galizien) dargastellt. Praga, 1852, 
w 8ce. 

WEBER Battfried (ur. 1779 f 1839). Pr6bft 
porz^dnej teoryi kompozyoyi muzycznej dla 
chci|cych aamym nauozyd ai^ a uwagami dla 
uczenazycb w 2eb tomach z niemieckiej edy* 
cyi z r. 1817. Mognnc^a, przekUd Tomaaza 
Skapczynskiego (rgkopis). 

WEBER i. Glowniejsze zasady jV-yka wlo* 26 WEBER - W^CLEWSKI Bkiego. Podraeimk z kt6ngo w bardio kr6t> 
kim csMie bes pomooy naaecydela Iwtwo 
i oaleiycie po w^oika nanetj6 dg moiiia; 
dlanzytku xn?odsiely polBkiej opncowal •».. 
Krakowiiioin. byly ncsen giiniiasy6w kimkow- 
ikich. Krak6w, oakUd i drok W. Korn«c» 
kiego. 1675, w 8oe, Btr. 172 i 2 kartki tpisa 
prenumerator6w. 4 

WEBER i«fiy (or. 1806). Dsieje powtseobne 
Be wsgl§dein na oiwiat^. plimiennietwo i re- 
ligi^ od n^dawnieJRzych .do najnowazyeh 
czaB6w. Na jtfzyk poleki pnaloioDO a w nie- 
czach sUwianskich do potrzeb oarodowych 
zaatoaowane pnes S. Zarafitkiego i H. 2y- 
wiokiego. Lwow, dnik i naklad Winiarza, 
1851 — 64, w 8oe. Tom* I, atr. X i 688 r. 
1849; Tom Jl, sir. XI i 562. z2r. 6. -f 

-« Rya dziejow powstaehnyob, prselolyl 
z pi^tego niemieckiego wydania M. B. 8syaz- 
ko. Petersburg, Wolf, 1861 --2, w 8<ie, Tom 
I., atr. Iir. 284; Tom II. atr. 293. 

WEBER Ktrol Mtryan Frydaryk Emaal (ar. 
1786 1 1826). Spiew polikizopery Freiscblita 
z towarsyszeniem fortepianii w Warazawle, 
(naty) 182 zTp. 1. 

WEBER L. Preoaaen vor 600 Jabren, auf 
Grand yieljahriger arcbiTaliaeber Stadien 
cuUurbiatoriacb, atatistiacb und militiriach 
dargestelU. nebsi Special Oeograpbie von .... 
Danzig, Teod. Bertling, 1878, w 8oe, oko2o 
44. «rk. drnko. Mark. 8 

Webstar ob: Rykaexewaki. 

Wechaelerdnung ob Kamlerowtki R. (1870). 

WECHSLEROWA Slefania. M^ode Niamey i 
Hanryk Heine. Odczyt z dnia 25. Marca 1878. 
(Odbitka z Gazety narod.) Lwow, red. Gaz. 
nar., 1873, w 12ce, air 46. cnt. 80 

WECKER. Oftalmologia przes Dra Narkie- 
wicza-Jodko, doceota oftalmologii i Dra B. 
Oepnera. Tom I. Czfs6 I i II. (Biblioteka 
umiej^tnoBci lekarakicb). Warazawa, drnk 
Gaz. Pols., 1868, w 8ce, sir 256. ra 8 kop. 60. 

WECKHERLIN Attgntt (or. 1794). Hodowla 
zwierz^t domowyeh ^tpodarskicb a niemiec- 
kiego, podlug dragiego wydania przeloiyl 
Cezary Haller, uzupetni) podlog trzeciego 
wydania Piotr Seifmann. Gz{86 I Zaaady 
ogolne. Warszawa, naklad b. Towarzystwa 
roln. w kr61ettwie Polskiem. Dnik Gazety 
polskiaj, 1862, w 8ce, itr I? i 208. kop. 75. 
Cena znii kop. 40. 

— To£, tiamaczeoie a niemieckiego trze 
ciego wydania C. Hallera i P. Seif manna. Cz^s^ 
II. Chow bydfa rogatego. Warszawa, naktad 
b. Towarzystwa rolniczego w Kroleatwie Pol- 
akiem. Druk Gaz. poUkiej, 1868, w 8ce, atr. 
450. zip. 12. Cena zn\i kop. 90. 

WI^CKI Wajciaeh Fardynand (Vantzki Alb.) 

0e pimelosi minia Dissertatio inaag. med. 
etc. Berolini, 1841, w 800 

W^CKOWICZ H. J. Poezye Wilno, 1848, 
m 8oe, atr 16G 1 4 W^LEWSftl Matf. SUtntmn VialiMiM riva 

jus civile Polonornm antiqunm, pars prior. 
Diasertatio inauguralia .... VratislaTiaey 1854 
typia C. H. Btorcbii, w 8ce, atr. 42 i k 1 
aiel. 4 •»• -f 

W^CLEWSKI Stuiatnr, naocz. w gimnazynm 
CbetmiAskiem. De Polonornm enlta et 
hnmanitate deeimo aexto et ineunte decimo 
aeptimo aaecnlo exteria testibaa et arbitria 
advocatia aoripaii. (omieazcz. w Programie 
kr61ewakiego gironazyum katolickiego w Chel- 
mnie na rok azkolny 1858 — 1859. Cbetmno, 
eacionkami dntkarni Karola Brandta, 1859, 
w 4oe, sir. 52.) 4. 4 

— Ueber das poloiacbe Lantsyaiem* (anaiesz. 
w Programie w gimnazynm Cbelminalciega 
fa rok 1852—8, w 4ce;. 

— 8imon Maritina. Ein Beitrag aur Cut- 
turgeacbiohto Polena, w 4ce, atr. 20. (w Progr. 
gyma. Calm. 1867). 

— Obaex: Klonowicz (Flia 1862); 
aawicz 8. (Sielanki 1864). 

W|CLEWSKI Zygnrant (or. w tfi^dayrsaesa 
1824 r.) Ghoephoria ex graeco tranalatia d^ 
atodio, ^uod proximia quatoor aupetioriboa 
aaecolis in Graecia le^andia Poloni conanm* 
paerint, et de trag^oediis e graeco in linguank 
polonicam conTersis breviasimam dtsputatiun- 
colam praemisit. (Program katol. g^imnaz 
i. Maryi Magdaleny w Poznaniu na r. 1857;, 
w 4ce. 

(Ifylnie podano w Encykl. powaaech.* Ike 
nowa edycya w Londynie, gdyi w r^kopiaie 
mej Bibliografii, zk%d caerpano, byM aenoto* 
wanem, ii w katalogu antykw. n Galwarego 
w Londynie, cena 1 frank 75 oeatiro.) 

— Carmen solemnia dedicationis novi gym- 
naaii regii ad St. Mariam poananienaem 
oelebrana. Poznan, 1858. 

— Dieputatio de Clementia Janicii acrip- 
tis et editionibos nonnnllisqne locia emenda- 
tis atque carmen peregrini advenae cnjaadam 
in laudem Janicii eompoaitum. Varaavia, for- 
mis C. Kowalewakt, w 8ce, atr. 42. 

(Index lectionnm in nniveraitate literamm 
Varaaviensi, per annnm 1864—65 a die XV 
mensis octobris babitarom et babendamiD). 

-* Historya literatory greokiej. Waraaawa» 
drnk Kowalewakiego, 1867, w 8ce» atr. 289 
i Vni. 1 Ul. 20 sgr. + 

— Kronika ksi^i^t polakicb wyda) .... (Odb. 
z 111 t. Monnmenta Poloniae bistor.) Lwow, 
drnk Oasol., 1877, w 400, atr. 155. 

— niewiaataoh w ataroiytnej Grecyi. 
Rzecz czytana na posiedaeniu pnbhcsnem w 
Warszawie dnia 4 Kwietnia 1865 r. Waraza- 
wa, druk Gazety polskiej, 1865» w 8ce, atr. 
42. Zip. 1 gr. 20. 

— poezyacb Andrzeja Krzyekiego. na- 
pisal . . . Osobne odbicie a Pami^taika Aka- 
deniii Uniiej^tnoaci w Krakowie. Krakow, 

I 1874, w 4ce, atr. 28- i- WEdA — W^DROWUSO — !>• rebat Bptdaurioronv diepntatio, w 
4cm^ itr. 2S. (w Prog. gimn. Maryi Mtgdal. 
Poznan, 1854) 

— Slownik graeko*poItki, nloiyl •••• Dr. 
SL prof, swyes. •skoty|^6»iL waraiawtki^j* 
Warazawa, nakh idmkS.OrgalbraDda, 1870j 
V Sea, k. 8, atr. 693* 2 rub. 25 kop. 

— S^Awnik lacioako-polaki do aator6w kla* 
aycsoyeb, zwjrkle po gimnasjach cayiywa- 

njeli ulozony praes naaczyoiala pray 

irimnaz. poznan. 8. Mzryi Magd. Poznan, 
Ifowft kaiggamia. drnk A. Poplintkiego, 1851, 
w 4ce, air. Yl, 499. 2 tal. 4 

— Toi, wydania driigi« popmwne i po- 
'mnoione. Krak6ir» HimmalbUu, drok Caasn, 
1868, w 4ce, ttr. 777. 2 UL 20 agr. 

— I>e Sophoelia Oedipo Boge eommaniatio. 
Ditsertatio inaagnralif. qaam.ampliaaiint pbi* 
loaopbonxm ordinis conseniia at aucioritate 
in acadeinia FridarieiBna Halenai cum Vita- 
bergenai convociata ad snmmoa in philoao- 
pkia honorea nt« inipatrandoa die XVI men* 
•it Jannarii anni MDGCGLXIIl pablica dia- 
potationa defendat anctor .... praecaptor ordi- 
aariaa in gymnaaio ad St. Mariain poana* 
nianii. Adveraariomm partea auacaperant: Dr. 
Gnenthar Hartoiann praec. ord. orpban. Hal., 
Jotapbos Foeratamiinn cnnd« pbilol. Halae 
Sax., typia fTendeliia, w 8ce, air. 87, k. 2. 

^ Da atndio in graeoa legg. a Polonis 
cosanmpto. Poanauiae, 1857, w 4ca, (toi, aa* 
no CO Cboaphoria). 1 frank 75 cot. 

— Wiadomofic o iyeia, ptamacb, wyda* 
niaeh i przakladach poesyj Klementa Janic- 
kieiroy napiaal .... Warazawa, drok Gaz. pola., 
1889, (odb. a Bibl. waras.), w 8oo, atr. 50. 
2 zip. 20 gr. 

— Wiadonioi6 o iycia i piamach Gotfryda 
Emeata Grodka napita} ••«. Krakow, w drnk 
TJniw. Jag., 1876, w 8ca, 1 kzrt. tvt., atr. 157, 
<Odbitka za Sprawozdan Akad. Umiej). •¥ 

— Obaez: Babriaa (Ezop 1816); Eachylaa 
<Agamemnon 1856; Cboefory 1867); Jarkow* 
akl (atownik grecki); Safoklaa ((ragedye). 

Woda. KaiQgi aanakrjrtu, obacs: Kraanaalal- 
tU (w Bibl. waraz. 1866 Lipiac); Majawaki 
Skaroebti Walaa. 

WEDEL C. E. w}aBoo6ciacb czakolady i j6j 
praygotowaniu, wydane a parowej fabryki 
czekolady €. £. Wedel, przy nlicy Aliodomej 
Hr. 484 w Warazawio, druk Jana Coity, 1867, 
w 8ca, atr. 8. 

WEDEL 6aa. Wilch. Ulryk. (t 3 Maja 1831). 
Vorleanngen wider daa copernikifttiische 
SoDDenzyatem, worin dessen BMsia, dass die 
Jgrde nm d. Sonne aich wende ala grandfalacb 
dargeatellt wird. Kiel, 1820, w 8ce. 20 agr. 

WEDEL R. Weatpreuaaen ond Posen in ihren 
Beziabnngen zur Anklageacbrift dos Staata* 
anwalta, and daa alto Polen in den Grenzen 
▼on 1772 nebst fj. v. Minialawaki'a Operati- 
onaplan, mit Ortachafta. und Nanenaverzei- ebniaa dar airomtlieb Kompromittirtan. 18l7ff 
folio, 1 k. (mappa). 15 agr. 

-« Hiatoriaob geograpbiachar Hand-Atlaa ia 
86 Fartan nebat erlfiotardem Text 2te var* 
banerte Anflage. 26ter Theil. Dantacbland, 
lIngamnabatSiebenbarganii.Po1en.l)DaotKb« 
land und daa weatliche Polen and Ungarn, 
2.)DaB oatlicha Polen und Ungam. Glogan, 185.. 

WEDEMAN J. Taadar. Memoryaf dotycz^cy 
levatn i. p. StaniaUwa SUazica na dom za- 
robkowy w Warazawie, przedatawiony war- 
azawakiej Badzia Dobroczynno4ci publtcznej 
przez .... obroficf przy aenaoia. (Waraaawa), 
w drokami Kuryera warazawakiego, plao iMk» 
tralny, Nr. 478 at., 5 n.; foL, atr. 4. 4- 

— oaadacb rolnycb i przytulkacb ria- 
mieilniczycb dla moralnie zaniedbanych dzie- 
01. Rzecz miana w aali Alekaandrowakiij war- 
Bzawakiego Ratnaza w dniu 16 Marca 1878 
r. na docb6d tejie inatytucyi. Waraaawa, 
1874, w See, atr. 27. Hop. 25. 

Wadakind, obaoz : Diathiaar. 

W^rtvflae, piamo obajmnj%ea podroie i 
wyprawy poY^czona z opiaam awyozajow i 
obyczaj6w lodow ondzozieniakieh. iyoioryay 
alawnycb oudzozieoicow, powiastki i prze* 
klady z literatury zagraniczncj, wiadomoaci 
a dziadzioy uauk przyrodzonycb, przamyalii 
i iecbnologii. Warazawa, nakladam drakamt 
Ungra, w 4oe. 

Tom I, 1863 r. Nrow 1—25, atr. 400, red. 
Anczyo. 

T. II. 1868 r. Nr6w 26-52, atr. 482, rad. 
W. G6raki. 

T. Ill, 1864, Nr. 68—78, atr. 416. 

T. IV, 1864, Nr. 79—105, atr, 416. 

T. V, 1866, Nr. 105—180, atr. 416. 

T. VI, 1865. Nr. 181-156, atr. 416 

T. Vir, 1866, Nr. 157 -.182, atr. 416. 

T. VIII, 1866. Nr. 188—208, atr. 416. 

T. IX, 1867, Nr. 209-284, atr. 416, rod. 
F. Salimiraki. 

T. X, 1867, Nr. 285—260, atr. 416. 

T. XI. 1868, Nr. 261-286, atr. 416. 

T. Xlf, 1668. Vr. 287-818, atr. 482. 

T. XUi, 1869, Nr. 814—888, atr. 400. 

T. XIV, 1869, Nr. 889— 865, atr. 432. 

— Sarya II, Tom I. 1870, Nr. 1-26, ztr. 
416, zprzodtt 3 k. nial. 

T. 11, Nr. 27—52, atr. 416. a przodtt k. 
niel. 2. 
T. Ill, 1871, Nr. 63-78, atr. 416. 
T. IV, Nr. 79—104. atr. 416. 
T. V, 1872. Nr. 105-130, atr. 416. 
T. Vr, Nr. 131—166, atr. 446. 
T. VII, 1878, Nr. 167—182, atr. 418. 
T. VIII, Nr. 183—208, etr. 416. 
T. IX, 1874. Nr. 208-234, atr, 416. 
T. X, Nr. 235-261, atr. 482. 
T. XI, 1876, Nr. 262—286, atr. 406. 
T. XIT, Nr. 287-313, atr. 482. 
T. Xllf, 1876, Nr. 314-339. 
T. XlV, 1877, Nr. 340-365, atr. 416. 30 Vn^ROWXA » WlgGIERSRI . Il(dii«lui do krainy btliii i baj^k. Bymo- 
wane gtv^dki antort ZIotej rotEOsU i 15 
kolorow. ryeiDami, wedfai; rysunkn C« Rein- 
1i«rdU. Pet^rsbiirg:, Wolff, 1864, w 4ca, kart 
16 niel. 1 mb. -f 

— po niebie i zietni. Opowladania. 1873, 
ob.: Zaietka I. (Vi^'ernic). 

WI^DRYCHOWSKI E. (prof. uk. a^on.) Teo- 

rya rachunkowosci wieiski^j podwojnej przea 
,... liWow, nakladem Gubrynowicza i Schmid- 
ta, 1872, w 8ce, str. 88 i rcg. (Odb. 550 
•gz.) 96 cnt. 

Wi^DRYCHOWSKi Luflw. RmmNl Promptua- 
riom eodiciv jaria civilit pro Oalioia in irilais 
pariibas editi summa com diligentla raeolle- 
ctum et commani utilitati traditam. Leopoli, 
nakl. Pfaffa, 1800, w 8ce, sir. 239 i k. 5. 4 

— Skorowidzosyli zbior alfabetyczny oataw 
cywilnyoh w 8 ez^ioiach dla Galioyi w roko 
1797 nadanycb, ka wygodaie pnblicanofici w 
rodowitym j^zyko uttaw tycn wiadoxnoici 
potrzebDJ%c^j z n^'wi^ksza piloojoi^ nfoiony 
przez .... dobr J. W. nazimierza Rzewn- 
•kiego panBiwaRoadota juttyeiaryaua. Lw6w, 
kosztem i nakladem Karola B. Pfaffa, 1800, 
w 8ca, sir. 249. 6 ztp, 

WEDRYCHOWSKI Wladyslaw. Pan aUroeU 
na wilczkacb. Dramat biatoryczny w pi§cici • 
odslonacb, oennty na tie prawdsiwego zda- 
rzenia a czasow ZyfOoannUi UT. Krakow, druk 
Uniwera. Lwow, komiaowo K. Wild, 1863,. 
w 8ee| air. 51. 60 cnt. 4 

— 8^6w kilka o Jozefie KoraeDiowakim, 
Dominikn MafTnaazewakim, Slarola Balinakin 
i Alekaandrze Fredrae. Sakio kryiycany. Lw6w, 
nakt. Ant. Wyaockiego, komiaowo K. Wild,-, 
1864, w 8ce, air. 46. 70 kr. 4 

— Wit Stwoaa, dramat bwtoryczny, w 4 ak. 
a epilogiem, oanuty na tie wapomnien a XV; 
w. praea .... Lwow, drak M. F. Poremhy, 
1666,. w 8oe, atr. 112. + 

~ Obacz: Qazota anon. ; Kiaifaludl 

W^iega Spfrydion, ob.: Krzeczkawski Jiz. • 

WEE8E Carl. Der Weicbaelzopf, ein Beitrag 
zu aeiner Statiatik nnd Oeachichie mit Be- 
ziebung anf Bepohomera Werk . Berlini 1845, 
w 8oe. 

Vega Lepe Felika Carpie, ( 1562 f 1686), 
obacz: Lapa. 

W^gierdwna K., ob. : iocbawaka. 

W^gieraka kampania, ob.: tapMakl T. 

WE6IER8KA z KamiAskich Igo ilobn Mie* 
l^cka Zofia, (1822 f 8 Liaiopada 1869). Le- 
gendy bittoryozne przez Bronialawgi Kamin- 
aka, z 22 rycin. litogr. PoznaA, Zupanaki, 
1852, w 8ce, air. 324. Oprawne 3 iai. 10 agr. 

— Liegendy biatoryczne. Wydanie drugie 
przejrzane. Poznan, J. K. 2upanaki, druk W 
Deckera i Sp., 1863, w 8ce, air 321 1 rub. 

20 kop + — • Marynka etarowniea, opowiadaaia mbitS 
piattonki praea Bron. KamiAtk^ Waraacwft^ 
Merzbacb. dmk 8ir%b8kiego, 1852, w 16ce». 
air. VI i 224. 5 zip. + 

— Obraay daiednnego wiekn. Zbior po- 
wieici dla dzieci od 6 do 9 Iai. Wroclaw,. 
Scbletier, 1850, w See, air. 220, a 4 kolor^ 
obr.) Zip. 12. 

•« Toi. Nowo wydanie. Berlin, 1864, w 
12ce, air. 220. I mb. 20 kop. 

— Podroi malownicza po najciekawaaycb 
okolicacb siemi naazej, podlng Hnmbolda i 
iunycb znakomitych podroinyoh i badaezy 
naiury dla inlodzieiy plci obojej, a 8 ryci- 
nami kolorow. Wroclaw, Scbleiiar, 1853, w 
8c6, ?tr. IV, 281. 2 tal. 

— Toi, wydanie dmgio. Berlin, 1858, w 
1200, air. 281. Cena znit. 1 rob. 50 kop. 

— Nowa podr6i malownicza ezyli obrasy 
a Ameiyki, Afryki i Anairalii podlog anako- 
niiycb podr6inycb i badaczy naioiy. (wyda- 
nie drngie). Berlin, dmk Jnl. Siiienfelda^ 
1860, w 8ce, air. 297, bez rycin. Rnb. 1 kop. 86, 
a rye. 2 mb. 

— Toi, wydanie drngie. Berlin, 1871, w 
12ee, air. 297. Rnb. 1 kop. 50. 

-* Siai i Jadwiaia. Powiaaiki dla grzeea- 
nycb dzieci przez auiorkQ ^Obraaow wieka 
dziecinnego", a 8 rycinarai liiogr i kolorow. 
Wroclaw, Scbletier, 1853, w 16ee, air. 81 
18 agr. 

— Toi. Nowe wydanie. Berlin, 1868, w 
16ce, air. 80. Karion kop. 40. 

— Nowe wi%aanie Helenki. NoaTellea itran* 
nea i H41tee. Wroclaw, Scbleiiar, 1868, w 
I6ce, air. 121, a 7 rye lit i kolor. 22'/. agr 

-^ Toft. Nowe wydanie, (po polakn i Iran- 
cuzkn). Berlin, 1866, w 16ce, atr. 121, kar- 
ion. 40 kop. 

W(6IER8KI Temaaz Kaiataa, (1755 f 1787). 
Poezye. Tom I. Lk^ak, Sibtioieka klaayk6w 
pohkicb, iomik XXiX. wydaw. Bobrowicza. 
BreiikopfT i Hariel, 1837, w 16ce, air. XII i 
174, k. 1 i poriret. + 

— Wieraze r6ine. Warazawa, wydanie T. 
Hoaiowakiego, w drnkarai Nr. 644 pray No- 
wolipiu, 1803, w 8oe, air. 278—464. 

(T. I. Ca. II. Wyb6r piaara6wpolakicb. Cag46 
I. aianowi§ Szymanowakiego Piama). -i- 

— Poezye. (Bibl. klaa. polakiob). Waraaa- 
wa, naktad Jana Brealanera, 1872, w 8oe, 
air. IV i 134. 35 kop. 

— Obacz: Eatreicher K. (biogr.); Marmasltl; 
Menteaquieu ; Przyberawaki W. (biogr.); Sia- 
miiiakl L. (Porireiy liter. 1865); ReaaaeM , 
Szymanawaai J. 

W^aiERSKI Wajciaeh kai^da, (1604 f 1660). 
Kronika zbora awangelickiego krakowakieffo, 
w ktor^j erektia abom iego, przywileje, ka« 
anodzieje, albo aludsy Bozy,aiarazy aborowi, 
roine przealadowanie, aborn zbaraenia i WJgOLAM - WSONEB iV iujdi pami^tnyoh n«csy prsypominig^ si^ 
i opi8iij%, s roftnycb kti%g nittoryczDTch ay- 
Bodowych i zborowych, wi^c i z niektorych 
prywatnych mlbo domowych manntkryptdw 
1 liitow sebrtna i opisaaa prses .... w tjmte 
tborxe ttowa Boiego kasnodsieje, y sbor6w 
dyiiiye. krak. teoiora roku Panskiego 1651. 
Szakow, 1817, w 4ce, str. 132 i Vll. (Wyda? 
J. Sam. Bandikie). 4 stp. -f 

W^laii ammoDowy, ob.; Kowaltki H. 

W^larstwo, obacz: Brinken. 

WtfUirz a Walencyi, obacz: Schmid K. 

Wffle, obaca: Engelmann, Scbott 

WfgMska Anna z D^bikicb, obacz: Gqtia- 
tmM J. 

W^Maki Alwar, obaoz: Ulanowski L. 

WECILEN8KI Franciszek, minister eprawied]. 
(1766 1 1820). Mowa JW. ....poslta hrubieszow- 
•kiego mlana na poeiedzeoia aejmowym d. 15 
Gradnia 1811, folio, atr. 4. 

ir^LEftSKI laa, minister akarbn, (176. + 
1835j. Inatmkcya dia plsarzow celoych itd. 
Warasawa, 1811, w 8ce aal^j. 

— dla kontrolerow celnych ltd. Warszawa. 
1811, w 8ce. ' 

— intpektorow wydzialow itd. Warazawa 
1811, w 8ce. 

— nadatraznikow iid. Waneawa, 1811, w 
cac» 

,«?: »w»o'«^ miejskich i t d. Wansawa, 
1811, w 8ce. 

-. Regnlamin kaaowy, tamie, 1811, w See 
■alig. 

J!!*^?!?. UB«cy. Listy obywatelakie do ... 
obaca: Wfbicki Jlzef (18l6). 

— Obacz: Horadyak( fsn. 

W^GUASKI Liw. SJowo Bote przes naU 
proroka o now6m lodzkosoi odknpienia dla 
polakiej aiemi od 800 lat zealane. Lw6w, 
1848, w 8ce, atr. 4, (wieraz). 12 g^-p. + 

— Wiara, nadzieia i miloi6 kamienie wq- 
gielno do gmacha Polski nasz^j. Lwow, 1848. 
w Sea, air. 4, (wiersz). 

— Nowyi poezyi maJoruskii t j. Pisny, 
dnmy, damki, hory, taAci, ballady, etc. w 
ezyatooi jazyci Czerwono-Rasyniw, wedia 4y- 
tia zwyczaju ich i obyczatw narodoychntwo- 
lyw. Ca. 1— III. Lw6w i Przemyal, nakJad 
antora, 1869, w See, str. IV, 80, VL 88, IX i 
laa 1 Elr. 60 cnt. + » *» » 

WQlawa karta, obacz: Hempef J. 

W^lowoe, obacz : Sprawozd. Dyrekc. gimn. 
1871. 

W^GLOWSKI Dyaniiy. Helio-miniatorea. Flo- 
rence, imprimerie do I'Aasociation, roe Val- 
fonda, 79, w 8ce, atr. 1. + 

— Heliominiatary. Krak6w, (drak Komeo 
kiego)?, w 4ce, atr. 1. 4 

— Na obozyinie. Wieras ofiarowany wapol* towarzyazom tnlactwa. Florencya, Czerwieo 
1876, fol. pod^ain., atr. 1. -f 

WEBNER LCM (1824 f 9 Lipca 1873;. Jan 
Oatrorog, doktor obojga prawa, wojewoda po* 
znanski i je^^o pami^tnik na zjazd waloy ko* 
ronnv za krola Kazlmierza Jagiellonczyka o 
Drz%dzenia Hzeczypospolit^j uYoiony (1460— 

160i; iiapiaa} , z godlem: Da Yeniam 

acriptia, quo mm non gloria nobis caoaaeat, 
aed uiilitaa officiumqne fuit fOvid). Poznan, 
uakladem Towarzyatwa pi'zyjaciol nauk po« 
znanskiego, czcionk. N. Kamienskiego i Sp. 
1869, w 8co, str. 136. Zip. 10. + t 

(Odbitka z Eoczn. Tow. przyj. n. poznan. 
T. I) 

— Bitwa pod Maciejowicami dnia 10 Pa£d. 
1794|Wedlog zrodel mni^j przyal^pnycb opo* 
wiodzial ..... Pozuaii, czcionkami A. Poplin** 
skiego, 1863, w 8ce, atr. 67. 4- -¥ 

(Odbitka z Tygodo. poznanakiego). 

— Dziejo dnia trzcciego i pi%tego Maja r. 
1791. Poznan, naklad Towarzystwa przyjaciol 
nank, w'komisie J. K. Znpanskiego, 1866, 
w 8ce, atr. 409 i IV. 2 tal. 4 

(Osobny oddrnk z Rocznikow Towarzyatwa 
przyjaciof naak poznanakiego. Tom HI). 

— Konfederacya wojewodztw wielkopol- 
skich, poznanakiego, kaliskiego, gnieimen* 
akiego i ziemi wschowakiej dnia 20 Sierpnia 
1792 r. w inieficie Srodzie zawi^zana, napi- 
aal. Poznan, naklad few. przyj. n., 1863, w 8ce» 
atr. 308 i 11. 1 tia. 10 agr. + ^ + 

— Kadawice i Szczekociny, zaatawil ....• 
Pozna^, 1867. 

— Sejm grodzienaki oatatni. TJat§p od 2& 
Sierpnia do 23 wrzefinia 1793. Poznan, nakl. 
Tow. przyj. nauk. czcion. N. Kamienskiego 
i 8p., 1866, w 8ce, atr. 848. (Z Roczn. T. p. 
n. Tom IV). 2 tal. + 

— Stefan Garczynaki wojewoda poznaAaki 
i dzielo jego : Anatomia rzeczypoapolitdj poU 
aki6j (1706—1756). Prsadruk z Rocznik6w 
Tow. prrrj. nank. Poznan, dmk N. Kamie6« 
akiogo i 8p., l87]« w 8ce, atr. 62. 

— Tadensa Rejtan w aejmie warazawskim 
z r. 1773. W atDletni% rocznic§ aejma rozbio- 
rowego opowiedzial .... Poznan, 2upanaki, 
druk Kraazewskiego, 1873, w 6ce, atr. 10& 
20 8gr. + 

— Obacc: Roczniki Tow. przy|. n. (JLEn^ 
go £oU$taj). 

WE6NER Richard. £in pommerachea Her* 
zogtbum and eine deutscbe Ordens-Komthu* 
rei. Knltargeachicbte dea Schwetzer Kreiaee,^ 
nach den archiTaliaohen und andem Qaellen 
bearbeitet. Bin Beitrag anr urkandlichen Gro* 
achichte dea Dentachthnma in Weatpreaaaen^ 
wia auch zur Kenntniaa der Alterthtfmer die-^ 
aea Landesthoils, mit zablreicben Ilinstratio* 
nen und bisher noch ungedrackten hiatori* 
aohen Doknmenten. I. Bd. 1. n. 2. Thl. bia 
1466. Poaen, Turk, 1872, w 8oe, atr. 489 i 
10 tablic. S Tal. 10 agr. i- sa W^RZSQKI - WBIDBNKELLBR 0V)9nf)'.Opi« jeomfiotoy i sUtysijosiiy 

Wfigier, Sieamioffrodu, Kroteyi i Pomniesa 
wojakowego. (Qfowny tjtul: Jeojrrafia i sU- 
iyttyka Earopy). Wancawa, 8. OrgeJbrand, 
1849, w I2ce, str. X, 220 i X. Zlp« 8. 

— Teatr wojny w^gleraki^j w r. 1848 i 
1849. Paris, L«m«rcier, 1852, foL, ark. mapy. 

— Obaos: Ball«ydier (1849); BMwjfi (dtieja 
1868); BoHiarya J : QtlMkerski W. n^^); 

Hallok; laiygtwle; ta|M«tkl T.; Siye J. (le- 
giooy 1860); Wilezyafki 8. W. (SojassJ;Wjr- 
Mofcl J«atf ; Ziliaieki Ea|. 

W|6RZECKI Staafshmr (ar. 1765 t 1845). 
Dtieje o tnaczeiiia wladsy dachownej obok 
iwieokiej w Polsce, i dodatkiem przet .... 
do droku podane. Wansawa, dnik Zawadi* 
kiaffo i W^ckieffo, 1818, w 8€e, air. 190. (Od- 
drnk s Gaiety aoreapond. wanaawtk. a roka 
1817). sip. 8. 4 + + 

— Porownaj: Sumviecki Kar. (List); Skar- — Gtos .... I prezydenta miaata, komen- 
daota oacselnego ffwardyi iiarodow«|j war- 
asawakiejy miany dnia 8. Wrseaoia 1814 r. 

Srzy wchodcie od Wolt wojsk polskich pod 
ow6dztwem jaanie wielmoioego hrabi Kra* 
ainakiego, jenerala dywizyi b^dfcych (b. w. 
n. i r.) fol., ttr. 1. 4 4- 

^ Magistral Policyi m. stol. Warazawy 
zdige spraw^ J. Krol. Xifi. Ilci JFryd. Aug.) 
wzgl^dem nsuni^cia iydow s glownyoh alio 
atolicy, w Warssawie 11. Grodn. 1808. (pod- 
piaany W^ffnecki wiee-pratydent). 

-— Obwiassczenia Magistrata miaata Warssa- 
try. O aaohowaniu w mieficie osystofici i gdzia 
niaosystolci a doma wywozi^, wydaaa dnia 
9. Kwidtnia 1807 r. (podpisane prsos prezv* 
denta Wggrseckiego Btanistawa). fol. pot ark. 

— Kowa prasydanta miaata Warasawy 
siiana iia powitania Najjainiajssafo Alekaan- 
dra I. krola polskiMo w csaaie jego wjazda 
w miasi^ea Listopadzia r. pan. 1815 odby* 
tego, w 4qia, atr. 2. 

^ Toi, tenia tytui, folio p61 arkossa na 
1. ttronnicy. -r -f 

— Toiy Lnblin, druk Pmskiego, w 4oe, 
k. 1 wraz z Molskiego: dwi^Co narodowa. 

— Pismo o prawach dla Ksi^twa War- 
asawakiego nchwalonych s nwagami atoao- 
wnemi po})czoae przez .... Warszawa, w dro- 
kami Ragoozego, 15. Sierpnia 1809| w bee, 
atr. 125 14 i 2 tabl. ttp. 4. + + + 

.— Rozbi6r dziela pod tytnlem: Upominek 
pogrobowy, i. p. Kaimiersa Pliszki Podia- 
aianina rzeez o snkcetyi czvli uwagi nad 
prawem prsyrodzonem.do apadka. Warszawa, 
2irak Gaf^zowakiego, 1828, w 8oe, atr. 155, 
a tabl. geneal. zip. 4, -»- 

— Obacz: Sitniawaki F. X. 

— > Aozprawa o profesyach i profesyoni* 
iUob oma systemaoie adminiatracyjoym praez .... Waraaawa, w drakand Bagoeay, 
1810, w 8ee, atr. 2 i 242. alp. 5. -i- -i> + 

— (Jwagi nad powaseebnem 'moratorina 
czyli odpowiedi na piamo Antoniego Btel- 
akiego, poata koninsktego, a dolfczaaiom hi- 
stor]fi o abiorza prawa przez niegdyi An* 
drzeja Zamojakiego 8porz|dzonym, wydaae 

Srsea .... Warszawa, w drukami sokoeaordw 
awadzkiego na Krakowakiem przedmiaieiu 
N. 458, 1810, w 8ce, atr. 42 i 66 i 2 karij 
o wplywia miast w rzecsacb pablicznyi^ 
w Polsce. -I- 4 -i- 

— Wiadomoa6 o odmienienia ataaa kro- 
leatwa iHinskiego w r. 1660aaazlem, apon%- 
dzone w r. 1816 s dodatkiem uwag aad mo- 
ratorinm. Warazawa, drnk pray Nowdlipia, 
1816, w 8ca. atr. 88. (« konca podptaiij 
Stanislaw WQgraeoki).^ 4 

— wloscianacb polakich. Warazawa, drnk. 
Rz^d. 1814, w 8ce9 atr. 20, (bea oaobnego 
tytuta). + + -I 

— Obacz : Malaki M.; Rabaal (aw^ poli- 
tyczae 1881); SaraniaGki K. (Uat). 

WI^RZYN kS. Waioiack. Kazania na wasyat. 
kie calego rokn aroozvatoioi do dacha eaaan 
zaatosowane. Przemy4l, dnik braci Jeleni6w, 
1859, w 8ce, str. Ylll i 289. itr. 1 kr. 80. ^ 

W^rzynawlea obacz: iM^Md J. 

WOfHtiawr znr gottlioken Wahzheit odor 
Anleitung aioh von der Ueberainatimaaung 
dea Alton and Nenea Teatamenta baaondora 
in Betreff der Lehra von dem Meaaiaa dem 
£rldaer der Hanachan an ftberaaagan. War- 
Bchaa, gedrackt in der Miaaiont Buchdmeka- 
rei, 1852, w 8ce, atr. 25. 

— (Kleiner polniaohe) f&r Qeachiftamia* 
ner, Aerate nnd Landwirte, enthaltand pol- 
niach-deatsche Gesprlobe a. Vocabeln nobat 
Qrammattk Andeatungen nnd Begeln Abor die 
Anaspraohe. TomA, Laaibeok, 1844, w 8oe, 
zip. 2. 

VEHRIM proL Historya i instytacyo prawa 
rzymskiego (przektad rkpa. przez Make. Poz- 
nadskiego i Kaaw. Tatarkiewicza w War- 
azawie.) 

WEJCHERT Edaiand. ansczenin BaatUVa 
Carey^a i Supinakiego w £konomice.^ Roz- 
prawa napisana dla otrzy mania stopnia Ma* 
gistra prawa i administraoyi w Szkole Gl6> 
wnej warszawskiej. Warszawa, dntk Qaa. pel- 
skiej, 1868, w 8ce, atr. 77. kop. 50. 

— Weiohsel-Niederungen. Die nnteren .... und 
ihce £iigaogt- G«fabren. Danzig, Kafemann, 
1877, w 8ce duiej, atr. 40 i 2 litografowane 
plany w 4ce dozej i popraecanem folio. Mar- 
ka 1 fen. 50. 

WEICHSELMANN (Jacob Balde) nnd Sar- 
biewski, w 4ce, str. 14, (w prog, gimnaayam 
w Leibach 1864). 

WEIDENKELLER Dr. M. Jae. Die ruaiscbea WEIQEL ~ WBIMERT Old pobiitcheii Pfodo io d«B tuddmittoiMn 
SUatoi. Kttrabenr, ld32, w See. 

VOeEL Ferdynand Kilka Mw pny tto- 
zeniQ do groba 1 p. P. Bogaattwa koposr^- 
skiego, dra med. prof. Qniw. jtgiell. d. dyr. 
■zpitdi ogdlnych (Uk), pbwiedsitne lui cmeii* 
tono knkowtk. d. 24. Kwietnia 1861 r. kn 
cxei i pami^ei stcaego m$k%. Krak6w, dnik Uni 1861, w See, ttr. 10< + — WytUwt prsemjtiowa miast Bitfy i 
Bielska w r. 1867. (odbioio • Csmo). Kra* 
kow, dnik CsMU, 1867, w 8o6, ttr. 11, -h 

WEJGEL Iteaff (nr. 1766 f 1846}. 8ptew 
z fortepianem s opary Familia Siwajeankai 
przes .... Warasawa. (nuty). s?p. 2. 

Weigel Miebal ob: KsMaraki H. 

1IEI6CL T. 0. BiLlioUiaca bobemioo-polo- 
nko-liaDgarico*aa8triaca. Caialogoa de la 
pr^ieoto biblioUieque de M. Venceolaa de 
Schoeoheer i Prague. 8nie Supplement da 
Catalogue ^inirnl de la librairie ancienne 
de .;«. Leipzig, Druck t. C. P. Melser, 1871. 
w 8ce, atr. 1876-1497. 

WDUND C. F. Daa Kooigrekb OalisieD. 
Weimar, Geograf. laatituti 1849, foL 1 ark. 
10 agr. 

— To2, Eintheilung berichtigt. Weimar, 
Laodea^Ind. Compt. 1851, fol. k. 1. agr. 10. 

— Karte vom Konigr* Polen, den preuaa. 
Pnmnsen Oat- und'Weat-Preuaaea uod Po« 
tea. Folio, 1829. alp. 2. 

— Carte von dem Kdaigr. Polen, Oat' uad 
West-Preuaaen uad Poaen. Weimar, 1880, fol. 

— Karte von d. k. Preuaa. Provinaen Pkwia* 
aen and Poaen nebei dem kaia. ruaa. KOnigr. 
Polen. Weimar, 1862, fot 

WEILEN J4sei (Weil, nr. 1828). Drtbo- 
mira, traff. w 6. aktaeh, pixekM W. L. An* 
ccyea (Biblioieka utwor. dram, oryir-' i ilrai* 
N. 1.) Warasawa, M. Ol&ckaberg, 1869, w Soe, 
atr. 143. iOdbitka a Blnasczu) arg, 20. + 

— Roaamnnde, draout w 6. aktacb, praa^ 
klad & a 2. D(nchinakiej). Warszawa, na- 
klad Biblioteki vrarsaawakioj, dmk J. Bar* 
geia,. 1872, w See, atr. 75.. (OdbiUa a Bib), 
warea.) alp. 4. 

Vaille dca deax dorntdrea liataillea, aveo 
photograpliiea' de Napolepn et de Koioioaa" 
koi. frank. 8 cnt. 50. 

WCMAR Laepold. Diaaertatio inanguralia 
ekiniii^co*practica de tumoribna lympkaticia, 
qoam in caesarea litterarum Univera. Vil- 
tienn ad conaequenda dOetoria medloinae -jura 
et honorea publico judicio aubmittit . . • . Li* 
tbaanos mca. roagiater aeminarii medic! anrop* 
tibnt caeaareis stabillti omatique alumnia a. 
1822 die Norembria. Yilna, typia dioeceiania 
ad eccleaiam "S. Caaimiri, w See, atr. 21. 

frEIMARN F. lUteryaly dla geografi i aia* 
tyatyki Bioisii aobrannyje oficerami general - 
aabo aztaba. Lifliandskiga gnbernija, aosta* wit c^ardiigakalio tenertlBalio aataba _ 
a^jntaat pmowniK •••• Sankt* P a teta bnw f , 
tipogr. E. OoUke, 1864, w 8o6, atr. Y1I» U, 
707 i 1 aaapa. tal. 4 agr. 4. ^i- 

WCINBEM Alekaaodar Maryao. Roabtory 
piw krajowyeh praea ; . . • atudenta wjda. ma- 
tem-fizycs. Sikoty QL Waraa. (odbieie a Oaa. 
lek. Kr. 2, 8. a r. 1868). Drnk Gaz. polak. 
w 8oe, atr. 11. + 

— Warasawaka woda do picia pod waglf* 
dem aanitamym, a mapa geo1ogiczn% gruntn 
Warazawy. (Oaobne odbicie z PamiQtnika 
Towarayztwa lekarakiego warsaawakiego r: 
1877), Waraaawa, druk £. Skiwakiego, 1877. 
w 8ce, atr. 68. kop. 60. 

WEINBERG Jnltaui. Cholera i jej lecaenie. 
Waraaawa, druk 8. Orgelbranda, 1854, w SoOi 
atr. 86 i 5. kop. 60. •^ 

— Choroba akrofulicana , jej prayeaynji 
tpoaoby uniknienia, oraa irodki leczenia praea 
.... lekaraa klaay L Waraaawa, naktadem 
autora, w druk, S. Orgelbranda, 1846, w See, 
k. 6, atr. Y i 228, apiau 1 k. niel. + 

— graybach i bedlkach jadowityob i ja* 
dalnycb kraiowych, oraa o nieaieniu pomooy 
otrutym jadowitemi. Ezeca czytana na po* 
aiedaenitt pnblicanem Towarzyatwa lekaiakia- 
go warszawakiego d. 21. Stycznia 1849 rokli 
przea czlonka tegoi towarzyatwa. .... Warazawa, 
w druk. J6aefa Ungra, 1852, w See, z prsodn 
2 k. niel. i 117 atron, apian 2 k. niel. 

^ Kobieta w atanie dojrzaloici jak^ jeat 
i jak% by6 powinna przea .... lekarza klaiy 

I. Waraaawa, w drukarni Banku polakiego, 
1842, w See. Tom I. atr. Yil, Yllf i 96. T. 

II, X i atr. 148. 

(Tom I ofiarowaay eieniom L p. J^drzeja 
Soiadeckiego). « 

«— Polaey w rodainie Slawiaa. Warasawii 
Kowalaki, 1876. rub. 1. 

WMaborf L obaca: QarMib. 

WEMERT MakfMder (or. 1809). H^dawni^ 
azy cmentara pod Waraaawf. Baa wyr. aa. i 
r. (Odbitka 1856), w See, atr. 8. + 

r- Co byta era cbraeicianaka ? praea •••. 
Waraaawa, druk J. Sikorakiego, 1872, w I2ce| 
k. 1, atr. 27. -f 

— Wykiyte oryginaln^ liaty nieznane kroln 
Sobieakiego w iloaci aatuk 28. bea w. m.lr« 
w 8oe, atr. 1. -f 

— Obchod orocsyatolci Bo&ego Ciala w Wav* 
azawie w XVII i XVlll wieku. Waraaawa, 
b. w. r. w 8oe, (odbicie a Biblioteki waraa. 
1853, I. 667-575). 

. — Odkrycie wodocitfow dawnych Nowcj 
Warazawy, a.rycin%. Podal .... wydaweaSta* 
ro&ytttoaoi waraaawakioh* Waraaawa, dmk 
Stn|b«kiegQ, w 8oe, napia6w kart 2 i atr. 16b 
{Jeatto oddruk a Biblioteki waraaawakiij. 
Tai broianrka jeat w caloici umieazoaona 
takie w 8. tomie daiela tegoi wydawcy p 
n. Staroiytnolcl Warazawy). kop. 80 -f 

5 84 WEINEBI ~ WEfKKAOF — • Opit hittonrcsoy traaeh k^p nm Willt 
pod W«rttiw%: Polkowskfty Belk, Suka; od 
aijdftwiiicijtsyoh ostt6w do 1860 r. Z wido- 
kiem k^pj Saskiej na ork, Wftrtsawa, oakUd 
aoiora, « dnikiroi Baoka polikiegOi 1850, 
w 8co, sir. 156. s^p. 6 gr. 20. -f + 

— Opis hitiorycsny ta41abin kr6]ewicsA 
poltkiego Jakoba Sobiotkiego. Z wiaeninkiem. 
Wartsawa, J851, w 8ce, ttr. 31. (Oddrok 
s BibL waratawtk.) alp. 2. -«- i- 

— Pogl^d ua poBU6 miatta Warszawy 
w rozmaitych csaMch i amiantcb b. w. in. 
dr. i r. (Wansawa, 1850), w 8co» sir. 3G. -i- -f 

— Wykryiy r«kopit Jodracja Zaiaikiego 
bisk, kifowik. (hiktoria oomitiorom). War* 
aaawa, drak Gazety polikiej (odbitka a Bibl. 
wans.), w 8ee, sir. 4. 

— Rozwi%zanie w%tDliwoici o itUiieDiu 
w Wartzawie koftciola N. P. Maryi Zwyci^z- 
kiej i kepy na Wiile przy Balkn, jako odpo- 
wiedi na ocene prao noieh przaz P. J. Bar- 
toszewicza w Bibl. warai. sa Sitrpien r. b. 
omieisczon). w 8ce, ttr. 16, (odbitka z Bibl. 
waraa. 1853 r.) + 

— Spominki dziej6w polakicb fa panowa* 
Bia Zygmonta III s dziela Konr. MeiDmiasa, 
w 806, od air. 99 — 120. (Oaobne odbitki z 
Wiefica 1858 bez zmiany paginaeyi). 4- 

— Sproatowanie b^da oo do ozaaa wpro- 
vadzenla kaleadarza OrefforyaQakiego do Pol- 
aki, w 8co, air. 11 (bdarnk a Bibl. waraa. 
1865 r.) + 

— ataroatwach w Polace do kooca XVIIl 
wiekoi I dolfczaniem wykaza icb miejaco- 
wofioi. Warazawai naklad aatora, drak J. Ko- 
akowakiego, 1877, w 16co, atr. 187. kop. 75. 

— Starolytnoloi warazawakie, dzielo ablo* 
rowo-poazytowe wydawana przea .... map* 
atra prawa i admiatracyi » konaerwatora'akt 
dawnych m. Warazawy. 2 tomy w 12. loaay- 
tack. Warazawa, drak J. Ungra, 1848, w 8ce, 
atr. 883, nielicib. 8, 41 1« Tom 1 a 7 Ubl. 
i planami arkoasowemi. T« II9 a 4. ayoin. -t •!• -f 

•* Toft, Tom 8oi. Waraaawa, w drokami 
8. 8tr%bakiego, 1854, w 8co, k. 4,. ttr. 882 
i k. air. Ill a ryciof Saakiij K^py. 

(Jeatto abi6r roznyob prac wczeiniej druko- 
wanycb, roinej formy i paginaeyi Zehmne ro* 
ino odbitki i oprawione zoataly w kai^ge o 
200 egzemplarzacb'. Zaczyna aiQ ; Opis kep 
pdd WarBzaw%, reazta oddroki a Biblioteki 
warazawakiej (ZaAJubiny krola Jak6ba; mo- 
rowem powtetrza; Obob6d Boiego Ciala; 
Odkrycio wodoci^6w}. 

' — T62, dzielo zbiorowe wydana prtez.... 
maffiatra obojga praw i aaok admioiatracyj- 
ayob, konaerwatora akt dawnycb miaata War- 
aaawy. Serya draga T. IV. a ryeio%. War- 
azawa, nakUdem aoiora, drak Bankn pol- 
tkiego, 1856, w 6c6, atr. Ill, 462. 

— Tot, Tom y, 1867, drak tamie, k. niel. 
8, atr. II, 463 i 1 niel., t 2. rye. i 1 facsim. 

^ Toi| Tom YI, 1868| lamia drak, kart. nieL 8, air. II i H, 468 i iiiaL 1. Bpiaa 

w 6 tomaob atr. X VUI. Za torn IV— Yl rb. 8. -t- — 8aez6g6ly wylwiec^jaco powody 
nia am6w xoaltaoakich krolewicza Jakoba 
Sobieakiego a kai^in^ Badziwitlov% Braade* 
bttrgak%, w 8oe, atr. 10, b. oaob. tyi. (odbitka 
a Bibl. warsz. 1855). + 

— * N^'dawniejaaa iaryla dom6tt m. Kra* 
kowa (a r. 1632) b. oaob. tyi. w 8ce, atr. lO. 
(oddrak a Bibl. waraa. 1868;. 

— * Ulioa Kraywokolna w Warsaawia. b. 
oaob iyt. (Oddrak s Bibl. warazaw. 1864),. 

w 8ce, atr. 8. •«• 

— JEtoaroaitottci. Dlica Baryczkowaka w War- 
aaawie od 1438 do 1766. (Oddrak a Bibl. waraa. 
1865), w 80a, atr. 13. -f 

«— WiadomoSc o WiUnowie pod Waraca- 
azaw% a r. 1338. (Odbitka a r. 1870), w 8ce» 
itr. 4. -f 

— WiadomoM hiatoryczno-atatyatycaoa o 
morowem powieirzu w Waraaawie, w Utach 
1624 i 1625 paniigicem, a ryciD%, podal ...» 
wydawca Staroivtooaci warazawakich. War- 
azawa, alitor, drak St. Str%bakiego, 1862» 
w 8co, atr, 42, k. 2, (oddrak a Biblioteki 
waraaawakiaj). kop. 30 -f 

— Wprjalnienia zaloienia marow obron- 
oyoh miaata Warazawy, jako odpowiedi na 
aarznty pp. Wilhelma Kolberga 1 F. M. 80- 
bieazczanakiego. (Nakofica: Odbitka a Nr. 12» 
Gazety polakiaj a r. 1871). w drakarai 6a- 
aaty polakiej, przy alley Danilowicaowakicj,. 
Nr» 619^ w 80a, atr. 18. + 

— ZabytU dawnycb urzfdzad a%dowydi 
miaata Wanaawy, akrellil .... mag. prawa 
i admio.. konaarw. akt dawnvch miaata War- 
azawy. Cz. I. Warazawa, drak J. Ungra, 1869,. 
w 8oa, atr. 58. kop. 60. -f 

-- Toft. Ca^ ir. Waraaawa, 1870^ w 800,. 
atr. 60. kop. 40. 4- 

^ Toft, Cz^d III. (Przedrak a Prseglfda 
8%dowago)« Warazawa, drak S. Orgelbraoda, 
1871| w 80a, atr. 76. kop. 60. -f 

— Toft. Ce^6 czwarta i oatatnia« akreilil 
.... Warazawa, drak S. Orgelbraoda ayoow^ 
1872, w 8ce, atr. 27 i apia alfab. air. VI. 
kop. 20. + 

WEINERT Aaloni Car. 1751 f 18. Caerwca 
1850). Text znr Cantata am Oatarfbato in 
Maaik geaetzt von .... Profeaaor im Conaer* 
vatorio, aafgenihrt in der eTaogeliaohea Kir- 
oba U. A. C. Waracbao, 1828, w 80a, k. nieL 
4 + + 

— Text znr Cantata am Menjabraftale.. 
Warachaa, 1828, w 8ee, k. 2. -f 

WEINHOLO Karol, profeaor w Krakowie. 
Beitr&ge au einem acbleaiachen WSrterbuche. 
Wien, Gerold, 1855, w 8ce, atr. 110. Anbaag 
znm 14. Bd. der Sitz.-Bericbte der philoa.-> 
kial Claaaa der Akad. d. Wiaaanachafti) a^r. » 

WEINKAUF. Piefini kolcialna dla nftytka WEINREB - W£IS8£ 8S Btodsieijr. Trsemetsno, dnik i naklad OUw- 
ibego. igr. 2« 

Vttalf^ ob: SitCikMitlii Jaa. 

VEINREB A. le Lwowa. Disieriaiio inaa- 
gvalia medico practica de hepatide quam 
.... Tindobonae, typ. StOrkholscr, I882| « 8ce, 
itr. 23. 

WEHIREICH Fraacifzek , ksi^dz (f w Che}- 
mnie 20. Kwietiiia 1829). Kaaauie'na pogrze* 
bie ciala awi^tej paini^i JW. JMoi Ksiedsa 
Ivana Onafrego Rogowskiego, biskupa Aa« 
neeenskiego, aufragana i archidyftkona ka* 
tediy Chelrnintkiej, miaiia w kosciele kale- 
dnlflym w Ckolmiy dnia 80. gtycsnia 1806 
T.piYea .... probosscaa chetminakiego Zgro- 
nadseoia Miaayi kaptana w Kwidaynia, dra- 
kowaaouJana Jak6ba.... w8ce, atr. 4$. i- -f 

VEINREICH Catp. Daoaiger Chronik. Ein 
Bdtng zar Qeachicbta Danzigt, • der Lande 
P^QMan a. Poleo, dea Ilanaabandet n. der 
Dord. Reiobe. Herantg. u. erl&ateri tod Tb. 
Hineh a. F. A. Voasberg, mit Abbildgn. Ber- 
lin, J. A. Starfirardt, 1855, itr. 132, XXYill, 
tibl. 2. (wydanie w 300 e^z.) Ul. 4. -f 

(Egzemplarz wytworny jeden z dw5cb od* 
bilycb, 75 Ul.) 

WQBICH Ada«. Nowa metoda mecbiDiczna 
bligrafii. Warazawa, 1854 

VEISBACH Jul. (urodz. 1806 f 1871). He- 
cbaoika teoretyczna i BtoBOwaaa. Z dragjego 
vyd. uiam. na poltki JQzyk przefofiy) Stan. 
Btkka inzynier. Tom 1. Mechanlka teore- 
tycxaa z 700 blizko drzeworytami w tektoie. 
Winuwa, Natanaob, dnik Jaworakiego, 1856, 
« See, »tr. 798, k. 1. rab. 4, kop. 50. Cena 
uii. rab. 2 kop. 50. + 

WEI8BER6 Mich: ob: SzakaMf. 

Vitteirfeld ob: Lippa. 

ViMiaiipt Adam, za^oiyciel l]lamimit6w 
(Br. 1748 t 1880) obaca^ Baruel (Hiatorya 
Jikobioizroo 1812). 

VEISKETEBN. Pniay i Polacy (po a&gial- 
ikn). Londyn, 1863?) 

WDS8 Alkert Albnm polmacher Volka-Lie* 
der der Oberacblesier metriBcb flbertragen. 
^«'I»ig, Rhode, 1868, w 8ce, ttr. 60. 8gr. 12. 

-Ob; Erbrich E; Mickiewicz A. ; ;!felifi- 

ikjB. 

WEISS Izydor. Ogloazenie ivsgl^dem wyda- 
iiit obrazow bittoryoznycb polakicb przez 
8oBgI«wic«a, 14. Lipca, 1820. Wilno, folio. 

Vite Dr. ob : Balcerowtki. • . 

WEISS. Dem achonea Polen •Lavda (Veri* 
uti corona). Gedicht. Zum beaten der Ar* 
»en. Waracbau, 1828, w 8cp, atr. 4. 

^WEISS FaiiK i LEWKOWICZ Jan, wydawcy. 
Dtieiimk Muzyczny. Wilno, 1834, (mienecz«> 
a'k). Rocznie rab. 6. 

Weisi L. ob : Dorn G. ' WaiaaaiMM (die) Jeaiajaa, deren Inbalt. £r- 
Uftnmgen ob: Half L. (1843). + 

Walaaa (Der) Adler. Z&ricb, 1865, wyazlo 
Nrow 77, redaktor Plater U 

WEIS8E Chryaiian Ernat Or. GeBchichto Fria- 
darich AugUBta K9uig yod SacbBOQ, Harzoga 
v; Waraehan bta zam Poaener Frieden Ton 
.... Oburhofgaricbtarath and ordentlicbem 
ProfesBor dea LehDrechta za Leipzig), mit 
Portrait. Leipzig, HinrichB, 1811, w 8ca, 
atr. IV, XVI i 252. cot. 30. + + ^ 

WEI88E Hakaymlliin (ar. 1798 f 12 Pazdz. 
1863). Beobachtangen mit dem Magnoraeter 
|n Arakau etc. Krakow, 1840, fol. pol ark. 

-"> Coordinatae llercorii, Veneria, Martia, 
Jovia, Satarni at Urani; calcnlataa a .... 
pbil. Dr. aatroQ. prof. p. o. Obterv. aatron. 
direct Acad, loient. crac. aodali. Cracoviaai 
typia fratmm Gieazkovaki, 1829, w 4ca, atr. 
XIV i 73. zip. 10. + 

— Correctionea temporia ex altitudiniboa 
correspondentibas calculatae a ... prof. p. o. 
Cracoviae, QieBzkowski, 1829, w 4ce, str. 19. 
zip. 8 gr. 10. + 

— Latitodo geograpbica Cracoviae ex ob- 
aervationibuB annorum 1829, 1830 et 1831 
deducta. b. w. m. i r. w 8ce. t 

— PoaitioneB mediae stellartim fixarum in 
zonia Regio montanis a Beaaelio inter 15 et 
4- 15 decllnationia obaenratarom ad a. 1826 
reduetae et in catalogom ordinatae jubbu 
acad. imp. Petropolitanae edi curavit et praa* 
fatuB eat F. O. W. Struwe, z 3. rycin, w 8ce« 
Peterabnrg, typ. Acad. Bcientiarum, 1846, 
w 4ce, atr. 254 i 111 tabL i przedmowy atr. L. 4- 

— Toz, Tom II. FeterBbnrg, naklad Akad. 
peterab.. 1852. •+ * 

(Dzicio to glownie jeat zaalug) pracy.J. K. 
Steczkowakiego, adjankta obserwatoryam). 

— ReauUate der an der Krakauer Stem- 
warte gemacbten meteorology u. aatronom. 
Beobaohtungen^ KrakaUi druk Stan. Gieaz- 
kowakiego, 1839, w 4ce, atr. 83. + 

• 

— Sternbedeckang nnd Mondaterue bab* 
bacbtet anf d. k. k. Sternwarte in Krakau, 
herauagegeben voo .... Krakan, Druck Univ., 
1855, w 4ce, k. 41 niel.-i- 

— Tafeln zor Redaction der bei verBcbied. 
VVarmetrraden zor oberen beobacbtaten 
Barometeratande anf d. Barometeratafad von 
0* Reaumur. Wien, Verlag Heubner, Drnck 
Ulricb, 1827, w 8ce, atr. 24 i 195. Tal. l.-i- 

— Tafeln zar Reduction der bei verBchia- 
denen Warmegraden beobachteten Barome- 
teratftnde auf jede beliebige Normal Tem* 
peratur yon ...... IVien, bei J. G. Heubner, 

1827, w 8ce, Btr. 195. + 

— Tablea pour calculer lea differencea da 
niveau d'aprea lea ohaervationa barometri- 
quea par... dr. en philoaophie, prof. d^astron. 
et directeur de^obaerv. a ruuivera. de Cra- d6 WEIBSE ^ TBLOJS eoTie. YiMine, diet WalliikAOitri 1681, w 
4oe, sir. X. i 74. •»> 

— Ttfeln lur Berechnnng d«r H6hen-Un- 
tertehiede atit beobacbteten Barometer^iindi 
XbennomMer-SUndaa. Wieo» 1881, w 4o6. 

— Oaberticbi der im Jabra 18S0 an der 
k. k. 8teniwart6 so Krakao aogeatelltan ma* 
taorologiicben Baobacbtangan. (Ana d. 8i« 
iaiiDgibar. dar Acad.) Wian, 1861. oni. 10. 

— Vargleicbaag det Catalognt ganeralii 
pro 1880 iu Stnivaa Stallaram fixarum in* 
primit dnpliciam et muUiplioinm poiitionea 
nadiae Patropoli 1862 mii den baidan Ka* 
talogan ana fiettal'a Zooan-Baobaobiaogan 
TOO Dr Wien .... 1868, w 8ce, itr. 20. 

WEI88E Make, i Adalb. KWESZ. Stiindlieba 
Barometar-BaobaebtnDgen an Krakaa, in dan 
Jabren 1848—1866 aof 6ffantl. Koatan barana* 

{tegeben. Wien, k. k. Hof* nnd Staatadrack. 
868, « 8ce, air. 107. -i- 

WEISSENBACH Whulyslaw Jin. Zdroj po- 
eiacby csyli ^wicaania poboine dla oaob ploi 
obojaj, £Ottaj%cycb w aroybraotwia ^Patka 
nemiennego* lakonn brad paaialaik6w An- 
gnatyna iw., nloikone eelem pomooienia obwa* 
Ij Boga w Tr. Iw. jadynego, kn csd N. Ma- 
ryi P. Pooiaaaania, tndaiei na nwielbienie 
Iw. Ojoa AogoatTna i matki Koniki. Zabral 
na poiytek doobowoy braoi i aiostr tagoi 
ar«ybrac. anaat^pnie waayatkicb wiemyobobiy- 
atniowycb ..... ka.plaban krtemieniecki. Rsa- 
m6«, drak i naklad Jana A. Pallara (1871), 
w 8oa. atr. XXYll, I i 621. (Naklad 2,000 
•ga«) 1 air. 60 ont. + 

Waiteaahertt 0. obaes : Ssfnaiski. 

WeiSSENSTEW Dr. ant Wien. Worie ve- 
tprocban bai Gelegenbeii dar Erricbtong dea 
Leicbenaieinea fttr Abrabam Kobn Ton aei- 
nam innigiten Frennde (bet n. dr.) Lw6w. 
184. • w 4oe. sir. 4. 

WEISSENTHURMOWA Jeaana Fraaa. Wara- 
nika (nr. 1773 f 1847). Die Beatarmang Ton 
Smoledak. Scbaaapiei. Wien, 1888, w Boa. 
agr. 10. 

— Obaca: BletnioU. 

— Marya kr61owa atwedaka i Katarxyna 
kr61e«na polska, drama praerobione (praes 
Ad. Dmataewakiego). Waraaawa, 1819 (1822). 

WEIT X. Jan Emaaad (nr. 1788). Nanedaia 
m^ki ChryBtmoweJ, tiamacaenie a niamieo- 
kiego X. Dtanialawa Choloniewakiego. Wilno, 
T. Gluckaberg, 1842, «8ce, air. 811. Zip. 13 
gr. 10. 

— Slowa niepnyjaoi61 Cbryitusa, il6ma* 
oay} z niemieckiego ka. Staniataw Cboloniew- 
aki. Wibio, T. OT&cksbarg, 1843, w 8ee, air. 
Yll, 830. Zip. 13 gr. 10. 

VEIT Dr. J. Nauka o eborobach kobiei (Gy- 
naekologia). Prieklad dziela dra .... Krank- 
beiien der waiblicben Geacblecbtaoraane. 
Puerperal • Krankbeiten. (2te Anflage £rlan*> gen 1867), praei dra Hiaea. Oraella, lakara 
fli. Oatrowea, a 82 drsewor. w iekaota. War 
aiawa, Biblioi. amid, lekarak., wydsnse red 
Qaa. lekarak., drnk J6a. Bergera, 1871. w 8ci 
k. 1, air. V, 627 i III. rnb. 6. 4- 

WEJZENBLUT Lae^M. Popdanj pogl« 
na eboroby ayfilityczne napiaat ...., lekar 
praktykojfoy w Warasawie. Waraaawa, w dro 
kami 8. L^waniala, 1867, w 8ce, atr. III. S8 
kop. 80. 

— Sakie bigienicany. Ma^atka i matkn cayl 
praapity aacbowania ai'e die kobiet w atani 
braemiennym, oraa pielygnowania dsied no 
wonarodaonycb.. Warsaawa, 1871, w 16ce« ati 
76. kop. 60. 

— Toft, dmgie powi^kaaone wydanie. Wai 
asawa, n Ungra i Banarakiago, 1878. w 16oi 
atr. lY, 141. kop. 76. 

Wdtanaa ob: RIablar. 

Wekalewa aalawa, obaca: Drdfaacfa; Bel 
tiaaar J. (UaUwa 1876); 8. K. (1870J; Uatana 
ZMr; Zkfnawakl K. (« Oalicyi 1866); Zie 
liAaki F. 

VELOE VAN DER Cari Fraaa (nr. 1779 1 1824 
Arwed Gyllenitierna romanabiatoryeany adzia 
j6w aawedzktch a XVIII wiaku. Z daiel.... i 
touy. Waraaawa, nakladem i drnkiem N 
Glfickaberj^ kiiegaraa i typografa kr61e« 
akiago nniwerayietn, 1827, w 12ce, air. T. 1 
246; T. 11.246. alp. 12. 

— Horoikop, powieM biatorycana w cza 
lacb faaatyamu i wojan domowycb we Fraa 
cyi, daiato •... na ojoayaty jeayk praoa Jan 
Korwlna Kraainakiego praeloaone. Wiinc 
w drokami Ibneaa i Zymela, 1829, w 8c« 
atr. 182. alp. 2 grp. 16. 

— Kawaler a aakona malta^kiego, po 
wiei4 biaiomana wydana przea Wino. Oito| 
Orli6akiego b. kap. w Art W. P. Oa. I i 11 
Krakow, w dhik. akaden., 1827, w Boa, Ci 
L atr. 114 i k. nial. 4. Ca. II. atr. 164. -f 

— (Tot aamo, a tegol roka na iyiol bei 
wymianienia pfaandbiaoaa i baa praedmowj 
Jaatio Bowy t^l dodmkowany. Ttomaci 
J6aef Karaewaki.) -i- 

— Kawaler Maltanaki, powiel4 romantycz 
no-bittoryeana. Tomy II.X>ak6w, 1880, w8ci 
atr. 144 i 164. (Mowy tytol do atarej edycyij 
Zip. 6. 

— Koraam amerykaAaki, romana biatoryca 
ny, s franouakiego na polikie prsetoionj 
Wilno, 1881, w 8oe, alp. 2 gr. 20. 

— - KoToUen nnd Eraiblangen. Tomik 2a 
p. t.: Lodoiaka, Soltyk, CaUiariaa Gabriel 
ete. Leipaig, 1882. Cena zniiona p6l taL 

— Pawet Laakaria, albo: kawder Mdtaa 
aki, romana biatoryoany. 2 Tony. Wiloo 
1880, w 8oe, dp. 6. 

— Powieici biaioryozne, pradolone na je 
zyk polaki 2 Tony. (€himna. Axal. AaniQD< 
Tbyaklirgnraon; Horoakop), a niemieckiago 
Waraaawa, Merabacb, drnk pray nlicy Elek WBLICH0W8RI «- WENDT 87 ioralnej. (VTydawcftF. 8. Dmoehowflld), 1880. 
w 12ce, ttr. 143. 4 77 £ 92 + 191. rip. 6. 

— Pmirycyusze, romani histonrcznys dtie> 

j6w Sil^xkicti w XVI wifku, z dziel 

2 Tomy. Wartzawft| w dralcarQi pwy ulicy 
Mtzowiecluej Np, 13J9j 1828, w 12ce, »tr. 
179 i 192, lip. 6. 

— Zdobycie Mexykn, romaiM hiftoryrny 

s niemieckiego. 3 Tomy. Wartsawa, 

S. Orgelbrandy w drnkarni J. Wrdblewtkiago, 
1827, w 8cc, tlr. T. J; 162; T. lU 102: T. 
Ill: 139. zip. 10. 

— Ob: Blotnieki. 

WEUCHOWSKI Jaa. Za i&ia«iem. J. Mlyn 
djabehki. If. Gotpoda, lif. Wr6*ka, IV. Ska- 
la czartowtka. Powiei6 dia Qtniefacyefa czy- 
Ue, Lwoir, a Czajkowskiego i Seyfahrta, 1869, 
w See, ttr. 71. kop. 16. 

WEUCZKO (Welyczko) SamoiY. Lifopit so- 
^J^U JQgozapadnoj Bottyi w XVIJ. wiekie 
toitawit .... bywizyi kaDcelarist kaocelaryi 
vojata zaporoiktbo, 1^20. 2 Tomy a 8 Cz^ci. 
Kijow, wyd. Komit. archeol., n Walnara, 1848, 
w 8oe, air. VIII, 464, 61, XXX, II. Tom II: 
«12, XVII, III, p. 1861. Tom III: IV, XIT. 
568 i 2. r. 1865. 

(Caerpal s Sam. Twardowtkiego. Tyilew- 
akieg0, Okoltkiego i innych krenik. O tern 
Bseroko Padalica w Dzien. Wana., 1865, Kr. 
163—162). + + 

WELKE F. Zbior wnzelkich posttnowien 
i vrz^zen od roku 1816 Yfz^l^dem kupiec- 
iwa, fabryk i rzemiosi w Krolcstwia Pol- 
akiem wydanych, uToKony przez .,.. naczel- 
aika sekeyi labryczncj przy komiByi wdztwa 
Ealiskiego. Kalisz, w drakarni J. Poletkiego 
i komp., 1829, w 8ce. Tom I, k.'nieL 2, etr. 
107 i tpitn k. niel. 2. (obok jett iekst nie- 
miecki). Tom II, k. niel. 2, atr. 131 i k.niel. 

WEU£ 6. TJnter der Erde nnd 6bor den 
Steioan. £in Poleaiobickiai (GedidbtL fionn, 
1847, w 8oe. 

Vellajas Pfttarmiliit Marcaa (20 r. praed Chr., 
31 r. po Chr.) obaoa: Patartflliit. 

WaWagfan ob: Capeflgua. 

Walto ob: EneyUopedya. 

WELTER Taadar Bernhanf (or. 1796). Dziejo 
powaaechne akrooone. Frzelo^y? tia j^zyk 
p<daki Z. Sawc^ski. Cz^wS 1. Dtieje ataro- 
zytoe; Cz^ 11. Dzieje wiekow irednicb; 
CtfU III. Bzieje ©owozytne. Krak6w, Ilim- 
melblaii, drok Czasu, 1SG6, w 8ce, T. 1. air. 
IV, 148, VI. T. II. 8lr. 184. T. IIL ttr. 
Tom po rip. 2 gr. 18. 

— Toi iamze, wydauia ivtore. Krak6w, 
Himmelblan, drok Czaso, 1869« w 8ce, ttr. 
142, 177 i 192. + ' 

— To2, Wold I. Dzieje staroiytoe. Wyda- 
M trseeia. Krakow, naklad kri^gariri J. M. 
Bimmalblana, dnik Czaaa, 1878, w 8ce. air. 
138 i 5 kart nieliczb. + ' — Toi, CtfU I.:. Oziaja atarolytBo, wyd. 
czwarta przejrzana i poprawioae. Krakow, 
nakl. J. If. Bimmelblaa, drnk Uniw, Jagiel. 

; 1878, w 8ce, lir. 8 niel. i 148. ^ 

— * Hittorya powazecbDa. dIa zzkol wyi- 
tzych i niiszycb. 3. Tomy, wedlog ]6go wy* 
daoia T. I--UI. Poanan^ Karoii&fkt, 1860, 
w 8ce. str. IV, 266; II, 242; II i 364. rub. 8 
kop. 60. + 

— Toi, Tom pierwftzy: -Dzieje nowo^jlna. 
(Dnigie wydanie wedtog pietoastego nianiiec- 
kiego). PoznaD, K. Kamieniki i Spolka, 1864, 
w 8c«, ttr. 364. tal. 1. 

— Hittorya powszechna dIa tzkot wyl- 
Bzycb i Biitzycb. Tom. I.: Dzieje ttaroiytne, 
wydanie trzecie. Poznan, Kami&tki i Spolka, 
1873, w 8ce, ttr. 268. tgr. 25. 

, -^ Obacz: Popllnski J. (1844 Hiti. powRs;. 
na wz6r Weltera). 

Waltfrage (EuropjliKha 1866), obacz: Ter- 
goflde. 

WELTZEL A. Oeaebicbte der Stadt Ratibor. 
Zetzvtdw VI. Ratibor, in Committion bei P. 
Thicle, 1861, w 8ce, atr.667. Tal. 1 Ngr. 18. 

WEiOYGZ Syhv. Dw Antbeil der Polen an 
dem nngariachan Freihaita - Kampfe 1848 n. 
1849 Altooa, Lange^Dnick Gnat Eacb, 1860| 
w 32ce, ttr. 80, tgr. 10. 

Writanski Dtnial ob : Goluehowtkl I. 

Walna obacz: Eisner J.; Myciir (a); Rybfokl 
Taof.; Wanner (baudel); Ziankowaki Ian (1826). 

Wetnlctwa obacz: TryIsM A. 

VEMAR A. (psaudonym Guttawa ' Marx). 
Almanacfa de la Pologne, contenant I'bietoiro 
Ae la Pologiie, par. M. A. Vomar. Poiaay, 
impr. Bouret, Parit, libr. Cournol. 1865, 
w 16, ttr. 116, 2 5 rye. frank 1. + 

* WEMCKSTERM Otta. Sicbcehn Polenlieder. 
Leipzig, O. Wigand, Drnck B. Tauchnitz. 
jun., 1848, w 16ce, ttr. 47. tgr. 12. 

WENDt Ryszard, z Goniembic w Poznan.. 
akiem, (ur. 1840). Qaaettionet mythologicae do 
betperiaum fabnla. Dittertatio inaugurali* 
pbilologica quam tcriptit .... Potnauieutita. 
Vratitlaviae , impreat. firehmer et Minutb, 
1876, w 8ce, ttr, 69 i k. 1. + 

Wendawia obacz: Kaazubi; iuiyce; Ober* 
morier(l874); Sclirelter(ieo7); Sivera (1867). 
WeiHftycbawski ob: W^ryohowtki. 
Wendt A. obacz: Tenneimin. 

WENDT Ian Or. (ur. l^tf|^). Materya 
lekaraka kr6tko zebrana,.4HnZMwana do niyt- 
ku praktycznego i wyklftd2r9Pnniwert>teckich 
przez .... lekarza praktycznego, radc^ taj- 
nego krolewtko lekartkiego, profetora nniwer* 
aytetn zwycz. publicz., ifyrektora cbiznrgicz- 
hoOekarakiego zakladu i najwyitzej egztmi* 
nacyjneij komityi Ickamkiej; lekarza dyrygu* 
j%cego w azpitala nbogicb, kawalera roinych 
orderow, Rady lekarskiej tzl%akiej i wiela 
vozonycb towarzyatw czlonka. Z niemieckiego^ 38 VENEDET - WERBU8Z s drugiego powigkBtonogo wydania ttama* 
otona pi^ex Francisska J6iefa Klatsczew* 
akiego lekana i akottara. Wanaawa, w dm- 
karni Juliana KaocaDOwakiego, 1843, w 8ce, 
kart nial. 15, air. 602, ponnytek dnikartkich 
kart niel. 8. -f 

-> Wjklad ■ytleiDntyczny chorob dsieci, 
tlamaoByl z aiomieckiego , podtog drngiego 
wydania F. SowiDski M. M. Toin H II. Wilno, 
nakt. i druk T. Giackaberga, 183K w 8o6, 
•ir. 250 i 651. alp. 20. 4 

— Wyklad aystematycaDy choroby wena* 
ryctnej we wsselkich jcj kierankach i po* 
•taciacb, uloiony przoa ...., prof, aalwartyt. 
wroclawakiego, doktora m. f. i kaw. orderu 

Pnitk. oria csarw. Fr. Kra. L. H. LiL Kr. 
h; Rad. mod. radcy i oalonka kol. lak. dla 
8zl4«ka, glowo. aarz^d. lek. tapit. ubogieb 
w Knh i ezlooka sgr. neionycb w Bonntaf 
Wroclawia, Erlandze, Jante i Hall. Przeto* 
tony na jeiyk poltki praea R. Igoatowtkieffo 
M. M. podiug treeeiego wydania tegoft dsiefa. 
Warsaawa, w drakarni pray ulicy Nowo 8e- 
natorskiej Nr. 476 Lit. D., 1898, w 8o«, air. 
XXII, kart uie). 820, kart oial. 4. ^ 

Waaecya, wspomnieDia a podr6iy w roko 
1875. Lwow, nakhdem drakarni ludowej, 
1877, w 8ce, air. 32. cnt. 80. 

- Obaoz: Faldmanawakl H.; GiioiMd Ka. 
(1870); Piatniaiiitkl L; WianitMkl M. (Podrdi). 

VENEDEY J. Dia Polenfrage vor dam praus* 
titctien AbgeordneinDhause. ZQrieh, Mayer 
u. Zeller's-Yerlag, 1868, w 8ce, ttr. 24. agr. 4. 

VENEUN JuriJ J. OknUnyje iitola BalUj- 
tkftgo morja t. j. Lety i Slavjana. Moskva, 
1647, w 4ee. ont, 75. 

Wenara obaea: Pamy. 

Wanam obaoi: OQCarno J. (debobona 1848); 
Qrabawaki L (1847); Janikawakl (choroby 1829); 
Kartach (cborobal875); Lamaan (chor. I828>, 
Orfiwaki Fr. (w Aiyi 1877); Radar A. (Prae- 
pity 1885); Raaanklum; Sifilia; Wiidt I4 War- 
darama (181 1); Zaiaal. 

WENIRER Maryt. Barkarola, ipiew rybaka 
(nnty a tekitem). Wansawa, Dzwonkowski. 
kop. 45. 

WENING J42af. Beiirag zur Naturkonde. Von 
den karpatiicben Edelsteioen nnd von der 
Matur gemahlten Steinei^, Przemyily drnk 
Gol^biowtkiego, (1802), « 8ce, ttr. 64 i 4 
agr. 10. 

WENLAND W. l^aiika o nprawia konlczyny 
caerwonej przea .... krol. komia. ekonom. 
Lettno. GOnther, 1886, w 8ce, ttr. 82. (po 
poltka i niem). 

Wanadarf C. Ql. obacz: Sarbiawakl. 

WENTURA X. Joachim Raulica (geoera) Tea- 
tyuow, ur. 1792 f 1861) Kazania czyli rcz- 
prawy duchowne o rozumie filoznficznym 
i rozumie katolickim przez ...., a francus- 
kiego na polskie przeUumDCzono przez M. J.(etovicki ?). WTdanieJ.H.Bobrowieaa.Lipal 
kai^. aagrao.9 1855, w 8ca, atr. 420. alp. li 

— Mowa pograebowa na ewM Danid 
O'CTonella, ealonka parlam. W. Bnrtanii. mil 
na na nroosytt^ ODchodaie» a wioakiego a 

5oltki jeayk wiamia praatoionaprxea X. A 
alowickiego. Paryi, kti^. polak^ dmk Maa 
tiaau, 1847, w 12ce, atr. XXIY, 182. frk. 
eenUm. 75. <f 

— Niewiatly ewaogeltczne. Bomilt* ... 
bytego generala aakona Teatyndw, ealonl 
iw. kongregacyi obrz%dk6w, ^gaaminatoi 
bivkupow i kleru rzymskieffo, prcoloiyl i 
jeayk pokkl a 8go wydania Zygmnnt Goli» 
Dr. 8. T., kaanodzieja katedry krakowaldi 
mita. apott Zetzyt l^Vll. Krak6w, wydan 
W. Wieloglowtkiego , drnk Caaan, 1856 — 
w 12ca, atr. 651. -i- 

— Toi, aenyt 8 i 9. Rrak6w, Jaworak 
1871, w 8ee, atr. 162. 67% kop. Zaasyt 1 - 
rub. 2 kop. 4a 

— Waor doakonalej chnaloianki w teg< 
caatnym awiecie lyjfoei, cayli ftywot Wirg 
nil Bruni Granai, zmarlej w Raymie r. 184 
po wloaka napiaal .... general aakenv 01 
Teatynow. a na poltki j^ayk praatoijt ^ 
Prokop (Leaaoayfitki) kapuoyn. Warasawi 
w drakarni J6aefa Ongra, 1855^ w Bee, tt 
XiV i 228. rab. I. kop. 20. 

— roaomie filoaofioanym i roaniBio ki 
tolickin praeklad Mich. Boh. Saytako. Warazi 
wa. n Orgelbranda, 1855, (aapowiedsinno 

(Ta konforenoye t% przeloione w Ptanigi 
niku religijno-moralnym, 1855, pod ^tnten; 
O roaamio filozoficanym w ataro^ftooic 
O roaomie katolickim w wiekach cbrzeic 
antkich. O rozumie filoioficznym nowoiy 
noioi). 

— Obaoa: UgaorL 

Waataal Gad. Eai. obaoa: JaraAaki F. 
Wentztl J. ob: WlaloftaiiiaU Wal. 

WENTZEL Kenrad. Do aaanownyoh kolego 
radoow a w tzczegolnolci radc6w aakcTi aka 
bowep. Krak6w d. 19. Lntego 1877. w dn 
karni Czatu w Krakowia, naktadem K.W«&tal 
w 4ce, 2 kartki. -^ 

WMua ob : Parey (Przemiany). 

Weniiek Tartaaa abbadeaaa dalle Carmel 
tane 1873; ob: Kulczycki Lud. 

Verba ob: Mikiaaiek. 

Varba veritatit, czyli tlowo Podolanioa < 
moich «tp6)brani Polakdw mie8zkaj%cy< 
w zachodoich gubemiach C. R. Kij6ir, 186 
w Bee, ttr. 176. (Mylnie pod Radaimintki 
stot). 

Werbal ob: Gragarowicz J. K. 

Verbum nobile ob : Moniaazka K. 

1IVERBU8Z Kaximierz, profeaor lit roaayjt 
w uniw. wartz. JNauka poznawania lies 
oraz pocz^tkowe wyobraienie czterech pieri 
tzych dzialan i t. a. Wartzawa, 1882. VfiROEH - WERHRATSKTJ 8» •••• — WsorypiflBi poltldeli ntoiono prsM 
ncsjeiel* ksligrafii w Lioasm frtrvsaw- 

Wamawa, 1804| w 4ea. alp. i. 

— Obaes: Kappart. 

VEIDEH • KMANAK (ptandoBim). Hittorya 
AmMiul. Nikol ei^U rotprotiania Ormian 

w Pobee prtaa (powieid hittoiyeziin 

w JQsjkii ladotrTm grasyjskim). PatertbniY, 
1866. 

WEnESAIIO Eauuiaal. Diwartaiio medico- 
praetk* da mathodo mareariom exhibexidi 
m Borbia •jpbiliticit, qoam in caesarea Vil- 
neoai nnivanitate annaenta inclyto medico- 
mm ordina pro obtinenda libera praxi, per 
aniTerram Rottiamm Imperiom auaa gradai 
doctoria madicinaa competit pablioo jadlcio 

aobmittit Naapolitanae. Vilnao, 1811, 

w 8ca. agr. 15b 

WEROEREWSKI E. Niewola a Szamjia ro- 
dsin kti^cia Orbeliani i ksi^cia Czewccawa- 
dia 1854 — 1855, skreilil z opowiadania na- 
ocsnych ifriadk6w .... tlamaciyf s rossyj- 
tkiaao Josef Lawkoirics. (a map% taj et^til 
Kankaxv, w ktdrej tig rzacs dsiata). Tom6w 
3. Kijow, J. Zawadski, 1857, w 12ce, itr. T. 
I: 12 i 189; T. II: 175; T. Ill: 103 1 126. 
zip. 16 gr. 20. Cana znii. mb. I. -i- 

VERDI Miaf, (nr. 1814). Bal maskowy. Opera 

Sek aktadi, muzyka .... (Jadyne wydaaie 

pnajrsaoa i aj^robowane przez £^rekoy% tea- 

tni Iwowtk.) Lw6w, admin. Daiennika poltk., 

1878, w 16ea, sir. 71. cut. 25. 

^ Emani. opera w 4ch aktacb a mnzyka 
...^ tlnm. J. uh^inzkiego. Lw6w, naklad 
Gaa. narodowejy 1878, w 32ce, sir. 62. kop. 15. 

— OioTannadaGiuman, opera w 5aktaeh| 
aasyka O. Verdi. Wartaawa, dmk Pigaw- 
skiago, 1872. 

— Trai6 opary w 8ck aktach pod tyt. : Vio* 
latta, mazyka.... Wartzawa, drok J. Uogra, 
1866, w 16ce, sir. 28. ^ 

— ViolaUa (La TraviatU). Opera w 8cb 
aktaeh (w 4cb obrazacb), a mazyk% .... tie* 
maezona przez J. Ch^i^skiego. Lwow, 1872, 
w 16ca, iir. 64. cni. 20. 

" Obacs: Piata (Rtgoletto); Radziazanakl 
J. (bal); Salar. 

Vardiaaaa die Polea obaoz: Palan (1848). 

WERDUII Ulryk. Dyaryutz wyprawv Jana 
Sobieakiego s r. 1671, wydal dr. Ktawery 
Liaka. (Odbicie a 1. tomu Archiwum Komizyi 
kiiiorycsnej). Krakow, druk Wl. L. Anczyca 
i 8p., 1877, w8ce dozej, ttr. LXXJX. (183- 
261). + 

Vareinsaakrifl das Westgalizizeban Font- 
Terainea hrtg. Yom Aaeecbnzze. 1. Heft. Wa- 
dowice, Friedleia in Krakan, 1862, w 8ce, 
•tr. 122. zip. 2. 

WERESZ Waalaw. Anna (pow.) Wanzawa, 
M. Orgelbrand, 1869, (odcinek Qaz. polikicg.) 
36 kop. WERCtZCZY^iM Mnff. biskap Mjoweki 
Kaaania ....wyd. praea igo. Rolowiiitkiago, 
areybiflknpa mobilewtk., metropolit^ rsymtk. 
katol. koteiolow w eaearttwie. Petenborg i 
MohUew, oakfad B. K. Wolffa, drak K. Kraja, 
1854, w 8oe, k. 2, aCr. XXI, 402 I 2. rab 2. 
oana zaii. rob. 1. •!> 

— To*. Petartborg, B. M. WoUT, 1862 
w 8ca, etr. XXI i 402. reb. 2. 

(Nowa okladka, raeeaywiecia wyezio 1854 r.) 

— Pisma polityczne.... Z wiadomo4ci% o je- 
go iyoia i piimacb, z dolfczeniem podobizny 
wtatBor^cznego jego podpita. Wyd. K. J. Tu- 
rowtkiego. Krakow, nakfad wydawn. Bibltot. 
polak. Bibliotaka polek^ oddziat panetwowy, 
fzetzyt. 124-6 4-6 nowej .aiyi), 1858. 
w 8ce, str. XVl, 184. -f -f -f- 

— Pisma treioi moraloej: 1). (}oioinieo 
pewny Diepomiernym moozyg^m a obmiarz- 
lym wydmikuflom itd., 1585; 2). Wtzerunek 
naksztalt kazania i swiata tego oedznego itd. 
1585. (Bibl. pols. Zesz. 27, 28). Krakow, K. 
J. Turowski, 1860, w 8ca, atr. 117. 58 cnt+ 

WereszczyiakI J, ob.: Karzaaiawski Krzyaz. 

WERESZCZVliSKI Maamy Emaet Barwia- 
ki, poeaya Manryoego W. Wilno, 1842, w 
8oe, atr. 138. 

— Obaca: Hoffmaan & T. 

WERESZCZYASKI Miebal. DiaierUtio inau- 
gnralia medico-practica de diagnoai morbt 
.... Viennaa, typ. Pichler, 1837, w 8ce, a. 25. 

— Wyjalaienia legendy (obrona jesnitek). 
Lw6w, 1848, w 4ce, p6{ ark. 

Verffaasuag Slay. Lftnder 1842; ob.: Ifaxt« 
baasan. 

VarfoljiaBa und Leiden der katholiackea 
Kirobe in Rauland. Schaffhaaaen, 1843, w 
8oe; obaca: Harrar; RSttiager; Venralging. 

Verpariaa Piatr Paw. (1665); obacz: 8zwa- 
miAski. 

Vergil, obaca: Sobiaaki; WIrgillasz. 

Vargleiahuag dea Zollgewichtea mit dem 
Warachauer Gewicht. Brealau, b. w. r., fol. 

Varbaadiuagen (die) dea polniachen Reichs« 
taffea von dem Taga dor Bealttrrooug War« 
acEaua bia zur letzten SiUong (7-bia 23 Sept. 
1831) aua den nogedrnckten polniachen Pro- 
tocoUen tlbenetzt and ala eiu authentiacher 
Bcitrag zur Zeitgeacbichte mitgetheilt. Stntt- 
gard und Tttbingen, Gotta, 1832, w 8ce, atr. 
144. 

— dea Landtaga im KSnigreich Gallizieni 
1820. Lemberg, 1845, w 4ce; ob.: Czyanoici. 

— zn dem 6 und 7 provincial. Landtaga 
versammalt geweaenen Stande dea Groaahertz. 
Poaen. 2 Tbaile. Poaen, 1843—5. 5 ttp. 

Verh&ltnissa (Ueber Litthaueot) zu Polea, 
Petersburg, 1831, w dee. 

WERHRATSKU Iwaa. Poczatki do nfoienia 
nnmanklatnty y tarminologyi ' pryrodopy^aoj 40 WERMlRSKI -. WBRNtR atrodnii tupitaw .... ostan tovaiittwa Pro- 
iviU. G«. I— V. Lwow, idnik. sUwropigij. 
inBtytuto, 1869, w See. Zms. ll.ttr. 40. Z. Ill 
•tr. 23. Z. iV r. 1872 sir. 23. Z.Y sir. V^40. 
Zetsyt po 20 cnt. 4- 

— Znadobi do tlowtria joinorutkoho na- 
pisaw .... Lwow, piecsal. tow. imiao. Ssaw- 
cMDki, 1877, w Sea,, k. 2, air. 86. -f 

VariM (La) ddfaodua at prooY^a par las 
faita, contra lat calonniaa anciaiittaa at noa- 
vellet. k Polock, 1817,. « 8ca,atr. 176 i 1 re- 
gaatro. 

— tur Piarra>Ia-Qrmad; obaci: BrifMlll 

(1835). 

— La, vraie anr la Pologna, ob.: Telttoy, 
Jacq. (1861). 

— La, aor I'inaarraotion polonaita da 1863 
par an ax*cbef intorractional. Paria, Danta, 
drak Dannaaud, 1869, w 8ca, atr. 96. -i- * 

— (La) Bar laa ^T^namaoB da Qalicia. Pa* 
ria, druk Haalda et Kanoa, 1847, w 8co, Btr. 
60. + + 

(Warki). Przewodnik obchodz%cjin pami%tk^ 
naaaago sbawiania Jaznsa Pana, dr6g jarozo* 
limtk. w djacac. wilailik. oa ff6rach Warkow- 
skich pod Witnam atoionTob, pod doaoram 
XX. Dominikandw Warkowskich wydany. 
Wilao n Marcinkowakiago, 1838, w 8ca4 atr. 58. 

WERMlASKi Felika. (f 14 Siyct. 1878) O lam- 

Sach do domowego otytka i Bpoaobia obcbo« 
zania 119 z niamt. Wanzawa, Gabatbnar i 
Wolfi, 1868, w 8ca, atr. 45. 60 kop. 

' — nitfkt6rycb apaeyalnycb galQziaeb fo 
tografii. (Odb. z Przegf. techo.) Wanzawa, 
1807, w 8cc, atr. 81. Kop. 30. 

WERMONTY ftllana. Hiatorya litaraton fran- 
cuzki^j. Barlin i Poznan, Sortim. >licolai (Ja> 
glelski), drnk Staintbala w fiarlinia, 1861, 
w 8ca, atr. 485. 3 rub. 

— Toik, wydania dnigie. Poznan, 1866, « 
8ce, atr. 485. + 

VERNE Juliusz. (ar. 1823;. Cbancellor. No- 
tatki podroziiago J. B. Kazallon. Warszawa, 
J. Stoppello, druk L. Jaouszkiewicza, 1876, 
« 8ce, atr. 244. 75 kop. 

— Dzieci kflpitana (ilranta, podroi fnnta- 
sHyczno-naukoiva. Tom 1—111. Warszawa, 
druk J. Sikorskiego, (oddr. z Oazety polnk.), 
1877, w 8ce mafej, atr. 323. 319, 280. 3 zlr. 
75 cnt. 4- 

-* Fantazya Dra Ox, powie56. Warazawa, 
nak). 11. SUoa i F. Sloppalle, 1870, w 8ca, 
atr. 130. 75 kop. 

— Miasto plyw^j^a, powia46. (Odbitka z 
Racbu litarackiago). Lw6w, Qubrynowicz i 
Schmidt, 1876, w 8ca, atr. 213. 1 zir. 80 ct. 

— Miasto plywaj^^^ powie66, z francuz- 
kiago tlamaczyl a Jadwiffa T. Warazawa, nakl. 
rad. Opiakuna dom., druk J. Jaworakiago, 
1872. 

-~ 20|000 mil podmoraki49 iaglngi okolo Iwiata. T. 2. Waraaawa, 1870*71, w 6ei 
atr. 809 i 860. 1 r«b. 60. 

— Toi, wydania drogia. Warazawa, dral 
J. Sikorakiago, 1877, w 8oe, atr. 618. 2 atr. 

** PiQciotygodniofra podr6ft balonam nd 
Afryk). (Oddr. z fauilaL Gaz. Pola.) Waraza^ 
wa, J. Sikoraki, a Gcbethnera i Wolfia, 1B78 
w 8ca, atr. 350. 5 zip. 

— Podr6t oa okolo iwiata w olmdziaai^ii 
dDiach, przaloftyt J. Grajnert. 3 tomikL War< 
azawa, 1878—4. w 8ca, atr. 127, 96, 176. 71 
kop., opr. 1 roD. 16 kop. 

— Podroi na okolo kai^yea. Warasawa 
Gebetbaar i Wolff, (oddrak z Gazaty polak.), 
1870, w 8ca, k. 2 i atr. 283. 75 kop. -§- 

— Podr6i do biagnna potnocoago. (Oddr. 
a Gaz. polzb) 2 tomy. Warazawa, nakf. Ga< 
batbnera i Wolffa, 1876, w 8ca, atr. 867, 357 
Zlr. 3. 

*• Podroi do irodka ziami, przaklad a fran* 
oozkiago. Warazawa, (z Gaz. pola.), J. Si* 
koraki, 1874, w 8ca, atr. 352. 75 kop. 

"^ Tajamnicza wyapa, powiaM w 8 tomacb 
przatoiyi a franc. J. W. (Dziato premlowaoa 
przaa akadami^ francoskf). (Odfcatka a Ty- 
godnia i z Ojezysny). Lwdw, Seyfahrt i Czaj- 
kowaki, drok Rogoaza, 1875—76, w 8oe, atr. 
222, 822, 303. 5 ztr. 40 cnt. 

WERNEBURG I BEYER. Nowy i praktyczny apo- 
aob dla goapodarzy wiajtkich niaobaznauych 
z watarynary%, poznawania i laczaaia chorob 
zwierz^t domowych, jakoto: koni, bydia ro- 
gatago, owiac, trzody chlawnej, k6z, paow, 
Ear, gQsi, gol^bi itp. z dodatkiam obajmojf- 
cym Bpoaoby odztalania pomocy podczaa po- 

rodo zwiarzat domowycb przez p. uu- 

maczyt A, H. Warazawa, 1854, w Sea, atr. 
877 t 8 tablic rycin. Zip. 12. 

Wernar, ob. : Trtpka. 

WERNER Abr.GotUob.(1750tl817;. Zaaady 
oryktognoiyi i geognozyi podlag nignowazego 
ukladu .... wydana przez S. Zdzitowieckiego. 
Lublin, 1819, w 8ca, atr. 110. 8 zfp. 

— Regestr rainaralow casarskiaco uniwer- 
aytetu wilenskicgo, dla aczuidw oawiedzajf- 
cych gabinat mineralogiczny podlug ukl4da 
Wernera aporz^zony. Wiloo, druk Maneaa 
i Zyroela, 1828, w 8ca, atr. 39. 

> Obacz: Bagatko; Drttwinaki F.; Jaktwi- 
6ki (Oryktogn. lti25); Kumalski N.; SynMsowier R. 

WERNER Antanf, nauczyciel muzyki we wai 
Pruavach, powiat Czerkaaki, gubem. Kijowaka. 
Kompletua dzielo muzyki w 8ch cz^aciacb, 
(Zaaady muzyki. Nauka fortep. O harroonii. 
Opera murykij, mialo wyjac w 100 i kilko* 
naatu arkoazaoh przy koucu r. 1840. (Ogto- 
azono pranumarat^. Cana preBumeracyjna 40 
rub. aayg. 

WERNER^ J. Dziato dor^czna dla akonomow 
i wieaniakow o zarazia i innych awyczajaych 
oborobaoh ro|^ataffo bydta, owioe, koni i iwit, a kr6tkim ttkiam o wiciaklilnie W£RM£R - W£RM8D0RFF 41 ajfi wodowtlr^eio tak ludzi jako i inoych 

swiersft eto. oloioD« prsez medjrojny 

ickinirgii cyrkatalUoiborBkiego fisyka oof* 
legii mMici et ttDiUtit w WrooUw. Depar* 
tamencie adjaokta; dmga powi^kftona i jpO' 
pnwiona edycya la faskawem zoswoleniem 
najjainiej. krdia imci pratkiego, pana mojego 
nSokeiwego, Wroclaw, drak Grastow^j^ Ra- 
cibon, Karol Henr. Jahn, 1800, w 8ce, air. 
298, tadziei r6j«atr i t«bel«. 8 alp. 4* 

* Tot. Nowa poprawoa adjrcya s 3 tabo- 
iami w Sawalkach, w dnikarui F. Switrostw 
ikiego, 1826, w 8ce, atr. 245, kari niel. 4, 
ngMtru kari 4. Zip. 4. 

WERNER FaftfyiiMdy aaaaaor farmacyi, (14 
Utop. 1799 t w Siorpniu 1870). Roxbi6r 
cbemiesny wody roinoralnoj snajdtg%c4j ti^ 
pod miaatom Baakiem, ntkutacaniony a pole- 
ceaia wyioki^ komiayi ra%dow^ apraw we- 
wngtniiych i policy! prsea .... ataesora far- 
laieyi w Radxie ogolnej lekarskiij. Wanaa- 
wa, drak Galyaowskiego, 1832, w 8ca, air. 2 
i 28. Zip. 2. + •!• 

" Qttowa dU farmaceaiow, maierymliaiow 
i kapcow, dia aptek, skladdw i handlow ma* 
teryalow aptecxnych 'i farb (po pohka i ro 
tyjikn), b. w. ID. dr. i r. (Wansawa, 1889), 
« 8ee, sir. XVf, 235, 11 i wiele Ublie. -^ 

- Toi, Warazawa, 1844, w 8e6, atr. 255, 
ii Por6wnaj Uttawy. 

W^er I. B. obacz : GoazQiyiskI Stw. 

VOniER Frydar. Ludw. ZtelMr. (1768 f 
1823). Wanda, tragedya w 6 aktaoh s nie- 
Bieekiago. War«zaw«, 1810, w See. Zip. 4 
p. 20. 

Verotr T. obacz: Katofik; Poradalk. 

VERNERY Frydoryk. Uwa^ nad oholer% azya- 
^ckf preez Dra med. i chirur. lekarza dyw. 
korp. iawaL i weterynaryi itd. czlonka Tow. 
V Wfirtabargo. lieitrag zor Cholera aaiaiica 
Ton ..^ Med. ei Chirur. Dr. Warazawat w dru- 
kimi A. Galcsowakiego i Komp., 1888, w 
^, sir. 76, (po polska i niemteckn). 

WERNET J. Jakdb. (1698 f 1769). Rozmowy 
*okimtycaie w materyach moralnych uloione 
^ naoki kai^igcia uziedziczaego Saxe Go- 

% y Altanbarg przez paua profesora 

« Geoewie, tlunaczenia przez X. B. Popiela 
K; W. Nowa edycya po paryzkiej powi^kszo* 
jej prses aatora dwoma oowemi rozroowami. 
^«ic2, I80S, w 8ce, k. 1, atr. 249. (Inny 
pnekttd Fraoc. Zablockiego r. 1775). -f 

Veraie Henr. (Naaka o rzeczach. Przawod. 
vyehow.) obacz : Zaieska Julia. 

VERNICH Otto F. Der Livlander J. Reinh. 
y* Patkal und aeine Zeitgeooasen. Berlin, 
W4, w I6ce, atr. 348 i 8 rye. kolor. 1 rub. 

20kop. 

. VERNICH Otia A. Lndwig Heinrich ron Bo- 
i»»w. (Prof, in der Onir. aa Vilna), b. w. 
»• « r., w 4ee. WCnMCKC Jaliaai Eaiil. Geacbiohte Thoroa 
ana Urkaoden, DokosMDteo nnd Handtchrif- 
ten bearbeitet tod .... Ertter Band, die Ja* 
bre 1230— 1680 nmfaaaeod, rait Abbildangen. 
Thorn gtdr, bei Heinr. Gruenaner, 1839, w 
dee, k. niel. 8, air. 6 i 847, ryein tabl. 4. 

— Zweiter Band die Jahre 1531—1840 nm* 
faisend, mit Abbildnngen, Thorn, 1842« in 
Commitsion bei Emeat Lambeck, w 8ce, k. 
niel. 3, atr. IV i 623, tabl. 2. 4 ^ 

— Ueber die Bedentung ond Wichtigkeit 
der am 27 Decern. 1831 an begeg. Feitfeier 
der Tor 600 Jahr. erfolgt. Gninduog d. Stadt 
Thorn. BerliD, 1832, w 4ce. 

— Obacs: Praatariua. 

WERNICKI J4zef Aleks. z Warszawy. Esaai 
ear la pneumonie eigne aimple. Tbeae. Mont* 
pellier, J. Martol, 1884, w 4ce, atr. 60. 

WERNiCKi Aiaksaadar. (f 1871). przeala- 
dowania kolciola a£ickiego wedlag £r6del 
moekiewakicb. Lwow, czciook. Jaaienskiego, 
1869« w 16ce, atr. 127. (Biblioteka Mr6wki 
Nr. 16). 

(Pierwotsie wyaalo w Dzienoika PoznaA* 
akim). -f 

— DzieDDiezek (?) wydewaoy w Moakwie 
aa nniwerayteokion czaadw, (po polakn) 

— Obacz: PnyaalaM (1866). 

VERNIER H. Veren. Arytmetyka dIa niytka 
poczatkowych przez .... profetora matematyki 
w koileg. krolew. Lndwika w Paryftu, z fran- 
cuzkiego przektad Michala Brzostowokieffo. 
Wilno, J. Zawadzki, 1833, w 12ce, atr. ll 1 
188. Zip, 2 gr. 15. + H^ -H 

— Toi. Inna adyoya, 1839. 

WERNIK Tadaaaz. Rachonkowoi4 goapo* 
daraka cayli wzory do utrzyroania rejeatn6w 
goapodarakich przez .... komiaaria d6br Raday- 
roienskicb, bylego inapektora przy inatytncia 
agronomiozDym w Marymoooie pod Warazn* 
w%, cxionka honorowego Towarzyttw rolni* 
ezych w Dreinte i Wroelawiu; z 21 tabliea* 
mi wsorowemi. Warazawa, w drukarni . Jjft* 
kiewioea, naklad wydawcy, 1823, fol., atr. 
68. Zip. 7. -^ -f 

Vornoia Petronella z Borz^ckich ob.: IVdj* 
cicki St. 

WERNSDDRFF M. Gottlieb JMbel-Rede. wel- 
cbe xam Aodenken det fUr numhero Drei* 
hnndert Jabre erfolgten Abfalla der Provinz 
PreuMen von dem Teiischen Orden, urn der 
£inverlcibang dertelbeu in deu polnischcn 
Staatskorper am Aachcrmittwoche des 1754 
Jahres im grosaen H6rto«l den Daiuiger Gym* 

naiit von Hm dfientlichen Lehrer der 

Beredoamkeit nnd hernach dem Driick iibcr* 
laoaen worden von J.A.T. DaneigmitSchrei* 
berachen Schriften gedruckt. Posen, Druck 
nod Verlag von A. Schmaedieke, 1872 w 8ce, 
k. 1, atr. lY i 60. (Na okiadzinie : JnbeK 
Gabe. Ein Beitrag za dem Marienbarger 8A* 
kularfeate). 10 agr. -i- 

6 42 WERRt -W£RYIIA Wernyotora, obaoi: CiaJktivtU M.; Kftivt 

WartM, obaos: PiloeM M. (oongrte). 

WeronaioiykfiiPoesye, pain Bibliotaka kk* 
aykdw 2aoiuskioh| wydanie Ed«Btesjr&tki«go. 

(WsrMika Iw.) (1446 f 1407). Kr6tki ibior 
waftnicjtsych raecxy s i^roia <w. Waroniki 
Gialiani, kapaojiiki kaDonixowao^j prxes Ojca 
iw. Grzegorxa XYI papieia w dzien iwiei^j 
Tr6jcy d. 26 Miga 1839 r., a pnydaniem liU- 
nij, modlitw i pieini o tajia iw^ (bea obo« 
bnego tytuTa, bei wyraienia n. i r.) f Wansa- 
wa. w drakarni J. Wr6blaw8kiego, 184..), w 
See, Btr. 16 i portr. + 

— Toi. Tenia iyta?, tenia drnk, prsekYad 
tenia tarn nawet eo do liczby wiemy i tre* 
ioi na ttronnicaob, tylko kolnmny^ ttroniiio 
o pot wiersst wyiste, bes wyraiania miejaca 
roku i draku, w 8oa, ttr. 16* 

•^ 2ywot Iwi^t^j Weroniki opatki kapa* 
cynek. Z wtoskiego na j^Biyk polski praeio- 
iony. Poinan, w komiaie a J. K. 2upan- 
skiego, 1856, w 8ca, atr. Til i 256. Rar. 1. 

-* 2ywot aw. Weroniki, kapaoynki wras a 
naboie^twem do tejie Iw. Waraaawat XX. 
Hiayonarse, 1859. Zip, 8. 

— Obaca: J^riajawiciawa Ludwika (1841); 
Salwatori. 

Varardnunaaii der Landeabehorden fftr das 
Kdnigreioh Galitien nnd die Bukowina. Lem- 
berg, kk. Staatsdmck, w 4co. Jabrg. 1860, 
k. 2, atr. 114. R. 1861, k. 2, atr. 13. R. 862 
B. 1868. k. 2, atr. 26. R. 1864, atr. H, HI i 
19. R. 1866, k. 2, atr. 6. Rok 1866, atr. 186. 
R. 1867, atr. V, II i 86. R. 1868 atr. TI, 96. 
B. 1869, atr. YI, V i 194. ^ 

-* Toi, po polaka, obaos : Dsiaaalk aataw. 
1866-69. -I- 

Varardnnagaklatl. (Landei*Geteta and) filr 
daa KOnigraich Galisian nnd Lodomerian 
aammt dam Groaaherso^hnme Krakan, Lem 
berg, Baohdr. £. Winiars, Jahrgang 1873, 
w 4ee, Stfiek, XI, atr. Xll, XXIV, 285. Jabr. 
1874, Stack. XXXVII, atr. XlV, VII, 208. 
Jahrg. 1876. St XXXIll, atr. XI, Vf, 266. Jabr. 

1876, Stfick XXI, atr. IX, VI. 236. Jabrg. 

1877. Lata 1870—1872; obaca: Laadasgesati. 

WarawaU Ign. (1783 f 1841); obaca: Platr 
Krampa. 

WERRI Piatr. Nocy Rzymian. Warazawa' 
dmkar. azkolna, 1831, w 8ce. 

Vara d'un gentilbomroe galioien. b, w. m 
i r. (L4opol}, w 8ce. •^ 

— cbant^a deyant L. Exo. MAI. Pierre 
Lazarew et la comte Aug. Ilinaki, & I'occa- 
aion de Leur venae an college de la Com- 
pagnie de J^ana le 16 Jany. 1800 4 Polock. 
D. w. r. (1800), w 4ce. 

— d6di6a k 8. M. L Alekaandre I. pour 
le joor de aa fiSta par I'aateur d'un inemoxre 
aoaa le titra : Bar lea moyena d'aocroitre con* 
iad4rablement lea revanoa da la oonronna de 
la RaaaiCi dano lea proyinoaa da Volbynie, de r Ukraine atdelaPodo1ie.8t.P4tanboiir9t 
1804| w 4oe. 

(WartaO. Wiadomoid o bibKoteca polaki^j 
w Weraala 1841. Weraal, impr. Klelar, 1841» 
w 8oe, atr. 8. 

Vartamnluag (General). KnJcaaar Beamtea 
dee 8par«nod Spielvereina am 11 Daa. 1864, 
Krakow, drnk Uniwara, 1864, w 8oe, atr. l6.-i- 

Vartaeb (Ein^ aar L6aung dor Terfaaaimga- 
wirren der Parteien. Lemberg, 1872. 

Warthaiw, obaca: Spaarlin. 

WERTTERBEReH Adaa. PiemVs i pr«e«» 
powie^d, praeklad ze aawedzkiego Pablioy 
F(ecbnerow4|i?). Waraaawa, naktad KaafinaimA 
kat^garaa, drak A. Pigewakiego, 1872, w 8ee, 
atr. 696. 1 rub. 20 kop. 

Vemraltang nnd Beformen im Kdnigreioh 
Polen von 1816 bia 1867. 2te Anagabe. Ber- 
lin, 1867, w 8ce. 

VanrelQing en lijdan der eatbolyke Kerk in 
Ruasland. Met onaitfegevene bewijaatakken 
geataafd door G. F. Uit het Franaeh. Leiden, 
1848, w 8ce; obacz: Narrar, Varffalgong. 

WERYHA DAROWSKI Alekaander. Przyalo- 
wia poUkie odnoai%ce aia do nazwiak azla- 
cbeckich i miejacowoici. Poznan, 1874. Rnb. 
1 kop. 60. 

— Obacz: Darawaki A. 

Variahma g a Uaar , obacz: Nallakawakl A. 

Vanelabniaa amtUober MitgUeder der ga- 
recbten nnd volkommen St. Job. Logo zor 
Halla der BeaUndigkeit in Orient aa War* 
acban. 6821, (1821), w 4ce. 

^ (Atpbabatiacbea) aller Ortocbaftaa Gali- 
ziena una der Bukowina aafgenommen ini J. 
1818. Lemberg, gedmckt bei J. Piller, foL, 
arknazy X t. t. 4- 

^ der Beanten, welcha niit patriotiaoher 
Gabe beigetragen haben. Lw6w, 1849, folio, 
ark. IS jenerDepoaitenmaaaen, welche nber 30 
Jahre in gertchtlicber Aufbewabmo^ eich 
befinden, za donen w&brend dieaer Zeit Nie- 
mand aicb gemeldet. Landea Gericbta Zabl 
62762 ex 1865. Od ark 9go nowy nadpia: Ver* 
zeicbnisB jener Depositenn^aaaen, waksha nber 80 
Jahre im Depoaite aicb befinden etc. Yerfaaat 
za Folge Auftraga dea Lemberger Landea* 
gerichtea. Lemberg, 1866, folio, ark. 16. -i- 

^ der aeit Beginn dea Lotto Yom 1774 
bei dem kk* Lotto Gefillaamte in Lemberg 
gehobenen Zablen; obacz: Wykaz wazyatkich 
numerow. 

— Obacz: Poaen (1825). 

Verzeicbnissa der za Ganaten der Klein- 
Einder-Bewahr-Anatalten eingefloaaenen Un- 
teratutzungen. Lemberg, 1848, w 4ce. 

Weaele, obacz: GlogarZyg.; Gaefawaki M. 

(podoUkie); Halina; tozinski I. (ruakie 1835). 
Siarkowaki (wloscian 1871), WE6BLI - WE8TEBM ATER 48 ^ u Wotjtt, obMs: SUnkirtirtoftira* 
VhtaMkt. Wineo it ow!t6w poetyesetkyclk 
Lw6w, 1872. 

IIE8ELI Ignaqf. iSpiew kraltotdw oloiony 

w Rnkowie r. 1831 pnes i. p knikowia* 

BiM. Knkow, 1848, w dc^, 2 ktriki. + 

WMtltfcy M. obftcs : Kraszewski J. L 

Wfti«rski M. obacx : SUbba A. 

WesBl. Sboraik rozlicsnych looiynenij sty- 
ebom 1 prozojo. Lwov, nakYod t drak Stau- 
ropigii, 1863. (Ka doch6d dnigi^ cerkwi i 
doma sarod.) 

Weaata powiaatki, ob.: Skimborawiezowa. 

WESOtOWSKA K. Fnygody karsetka. Po- 
wiaatka dia niafyeh dxieoi oailadovana a 
francQzkiego, z 15 dneworytami. Warazawa, 
aaklad K. Bernsteina, drok A. Giusa, I860, 
w 12ce, sir. 32. 1 zip. 10 gr. 

WESOtOWSKI Adam. X. Mowa religijna 
sdana w Stryja 28 Maja 1848 r. Lwow, 1848, 
w 8ca, y, ark, 

WESOtOWSKI Frane. J4aaf Dr. (f 184..). De 
examine mioroaoopioo uriaae et btunonim, 
qai in ea morbis vitiata inveninntar, disaer- 
tatio inangnralia. Krakow, drnk Stan. Giesz- 
kowakiego, 1847, w 8ce, air. 49 i 2 tablie6.+ 

WESOtOWSKl J6zef. Tkliwe acaocia w dzien 
arodzin Naj. Cea. Ferdjmanda d. 19 Kwietnia. 
SUnialawow, drnk Pawla Pillera, 1835, w 4ce, 
atr. 4. 

— Poiegnanie. Stanislawov, 1885. 

— . Wyraa wdziffcznoici pr^ uroozyatem 
wyaiawieniu pomoika Cea, Franc I. Stani* 
ata«6w, drok Pillera, 1838, w 4oo. 

— Wieraa do JW. Kajprzewielebn. Jm. X. 
Zukaaza Baranieckiego. arcyb. Iwowi. obrz. 
tao., podczas nroczyatego wprowadzenia na 
aiolicQ arcybiakupi% dnia 14 Stycznia 1850. 
Lwow, drnk Oaaolins., 1850, w 4oe, 1 ark. 

WESOtOWSKl Inlian. Rozprawa a powodo 
roaaaaraaj%oego ai9 ooraa bardai4j mniamania 
w kr^a wotynakim, ia opieka m^ia nad io- 
B) jeat nieafaaznoacif, te ftony powinny mied 
wolaoa6 niezapraeoaonego w^adania w2aanami 
maj^ikaai, jakie ]naj% m^towie co do awo« 
icb, ie nia maaz ftadnego midday polakiemi 
prawami, coby nadawa^o przewag^ i opiak^ 
m^iowi nad ton%, ie aiatat litewaki, jadyne 
wotynakia prawo, nadajo moo ionom czynie* 
nia zapia6w dIa maiow i dla kogo zeobe%; 
a rozbiorem, czy takowe twierdaenia rozaze* 
rzaj%c6 ai§ zj^adzig% ai§ z prawd), prawem 
natary, doawiadczeniem, i jakio idb akutki? 
Krzemieniec, 1815, w 4ce, atr. 40. 

WESOtOWSKl Marcin. Nowy aystem awiata 

napiaal w Nieszawie. Warszawa, druk 

Keltera, 1872, w 8ce, kart. 8. 

WE8SELI J4zef. Handbucb dea Genchta-Vor- 
fabrena in nnd au^aer Stroitsachen fUr Gali- aiaa and Bakowlna. file Aofltga, T. I— IIL 
Parage, 1846, w 8ca. 6 iai. 

WEST-CTUM. (Pani). Dar Sobohmacbergaaall 
odar der polniaebe Inanrraktionakriatt toid. 
1881. Berlin, F. n. Uoriii, 1838, w 8ae. 
17% ark. 

WEST Cezar. Un not anr Ie oompte randa 
do 15 Mai aign6 par lea Bra. Scanieeki. Par* 
ozewaki, Orda. Qiedrojd. Parit, 1839, w 8ce, 
atr. 2. (litogr.) .f 4. 

— Obaca : Chantkl M. 

Waatabnienia caotago polaka 1826 r., ob.: 
Aleksanifer I. + + + 

— (Czyate) do Boga. Kai^zka do nabozed- 
atwa zebrana z niglapazyob dziel katolickicfa, 
z dodatkiem odputtow do tycb nabozenitw, 
nwag i rozmyilan, potwierdzona przez wla« 
dz^ koioieln%. Wydanio dla kobiet i mgi- 
eayan. (Tomik lazy Btblioteki nabo^enatw ka« 
tolickiob). Lipak« Broekbaaa, Kaaprowioz E. 
1866, w 82oe, atr. XYI, 422. 1 taL 10 sgr. 

— do aerca, obaca: Czaiawakf. 

— dzieci do Boga. Docb6d oai^niety se 
aprzedaiy t4j kai^lki przeznaczony na budo- 
W9 ko$eio?a Wazyttkich iSwi^tycb na Grzy* 
bowie. Warai awa, tf. Orgelbrand, 1867. Opra- 
wna w ptotno angielakie. 60 kop. 

— dnaaj po6oin^j. Esi^ka do nabolen- 
atwa dla prawowiem^cb katolik6w, zawie- 
raj^ca w iobie najalywanaze modlitwy, 
piesni, litanie, agola to wazyatko, przez eo 
a Pana Boga potrzebne ka zbawienin doazy, 
latki i blogoslawienatwa uproai6aobio moina. 
Wadowica, Sabinski, 1863, w 12ce, atr. 
XXYII, 535 i VIU. + 

<— Toi. Wadowioe, nakl. i eacion. Frano. 
Foltyna, 1870, w 12oe, atr. XV, 472 i YIII. 
a ryQin%. (Od atr. I->XY iyoia iw. Staniata* 
wajL 1 atr. -f 

— do daieoioy Jezuaa. Rrak6w^ XX. Be* 
formaoi, drok Uniw., 1846, w 32Ge. ■/. ark 
(Za agzemplarzy 1000 zaplacono aa drok 10 
zip., za papier 5 alp.^ 

— cbrzeic\}aiSkkte. Zbi6r modlow koioiel- 
nyob, przygodnyoh i pieini, oraa naboien* 
atwo do iw. Izydora, pairona rolnikow i 83. 
Panakieb. Warazawa, drok J. Paorskiego, 
1862, w 12ce, atr. 194 i apian atr. 4. 1 zip. 
20 grp. 

» Polaka do wolnofei. Warszawa, druk 
przy ol. Elektoralnej, 1881, w 8ce, atr. & 

— Za Caartoryskicb, obaca: Wialagtawaki 
Wal. 

Weatanhalz Kar. Fryd. obaoa: Uatawa. 

WESTERMAYER Ant. Kazania do ludu wiej- 
akiego na wtzystkie niedziele i iwieta calego 
roku. PrzeloiyI na jfizyk polaki i do stoBun- 
kow ludo polskiego zastosowal X. Makary 
Manieck), pleban parafii Jawiazowickiej. W 
dodatku do 111 tomu znajduj^ aig niekf6ro 
mowy przygodne i kilka kazan na awiata pa- 44 WESTPHAL -. WETEBYNARYA tcoQOw krMJowyob. Ton6w 8. Wydania J6- 
sefA Fetlciniterft w BM^ drnk Ktr. Fro* 
cbatki, 1853, w 8ce.T. I: i k. 276 sir: 
i 2 k. ; T. 11: 808 i IV; T. Ill: 806 t 2 k.^ 

. — Toi. Do ladu iciejskifgo. WolnTm tpo- 
•obtm pr^eYoiy! . w nitfmMckiego i dla luda 
polikicffo sastoiowat X. M. Mtniecki* Ro- 
csDik U. Tom h fiitit, 1659« w 8c^ air. XY 

i 288. 

WE8TPHAL hk. Henryk KrsyuM, (1794 f 
1831 j. KicoiauB CopernicQt, dargeitalU von 
.... (vaii detsen fiildnitie). Konstantz, Wal- 
lis, druk J. M. fiaonbard, 1822, iv 8ce| air. 
lOO. (Przerobione se Stiuideckiego). 14 agr.-f 

— Leben^ Siodien und Sebrii^an dev Aatro* 
ftomen Job. HaTallioa. Konigsbarg, Uniwara. 
Buobbandl., 1820, w 8oa, air. 128, k. 1. 4- 

Wastprauatea, obaos: tyskawski. 

Watara* pofaaoaki. Radaktor Wine. Toraki 
Poznan, czcionksmi W..Daokara i Bp., 182^ 
w 8oa, Kr. XU, atr. 695. robzn. 4 ial. 

(Obajmuje: Wiarax Wioana; Wierss do 
Dyrektora lioaam warazawak.; Liaowozy 
kacb p. D^boY^ckiego; Liaiy Seneki; O po* 
atf powaniu matienatw p. A. GoManowakiego; 
Rady Woltara dla pi8B%cego dzicnuiki; Ogrod 
angielaki przy Kaasela; Krotkia powieaci 
Budnego; Przyalowia Dunakio; Damon i Do- 
rant p. Wojc. Torakiego; Do cieuiow Aioj- 
zego Felinskiego; Na imicr^ X. A. Caarlo- 
ryaklego ; ulepszeuia ogrodow ; Nieco 
wzgledem moralnoaci w Cbinacb; Do mala- 
rza Ssmugltiwicza (wieraz) ; Kagrobek Jana 
Jakoba Rueiia pocbowauego w Ermeuowilu, 
t francuzkiego nailadowane; Do Potockiego 
SUn. przez W. 6. T. P. I. ; Do przyjuini 
wiersz I. Lukaazowicsa ; 'Wyprawa wojenoa 
T. 1812; Wychowaoie dxiatek ; Wcglf dem kar- 
mieuia wUan) piaraia daied; Tbolem i Ma* 
kar z Woltara ; Do kaiecia Kazimierza Po* 
niatowakiago p. W. S. T. P. J. ; Moja roz- 
rywka p. L. P.; Do ziota p. 1. Lukaazowi- 
csa; Rozprawa krola Linzczynakiega owien 
czona w ttzymia, Uumaccania Polki a W, X. 
P.: Niektoro uwagi praez J. M(oraozaw8ki?}} 
Fioiek p. Walaryana K-: Upidr z angielakie- 
go lorda Birona, (proza); Do Piwa grodzia- 
kiego; Na jarmark poznanaki 1823 r. p. W. 
S. T.; Adunia z Lafontana p. W. S. Tar- 
skiego ; Wiadomo&d o biatoryi poUki^j w bo- 
brajskim jazyka wydanej r. 1678 p. Nalha- 
na; Porz^dne poatanowiania od Qczciivej Ra- 
dy poznanskiej w czaaie poiaru z XVI \v.; 
O Stanislawia Leezczyfiakim ; £6dz Anlonta 

fo p. KaroUn^ Montiany; Trany na amierd 
altiiiry mojej p. L. P.: Marya Leazczynaka; 
O krytyca godziw6j z WolUra piam Fadni; 
Poeci opuazczani przaz Jaazynskiago p. J. 
Lakaszewicza; Gaatair Adolf, (powie66); Wia- 
domo^d krotka o drukamiacb poznanakich; 
Piaownia polaka^.-f 

V4t4ran daa yet^rana 1810, obaoz; -Kubaf 
aki N. A. 

Walarynaryfay kongraa, ob.: Saifmum. — akkola, obacs: 9fUm9^ 

Wtlaryiiarya. 2r6dla akvooologicziiia saaU* 
wiona: WaniarJ.(Dzie}o dla goapodarzy 1800); 
Sttiikt laczenia (Wilno 1804); Prtapiiy frm- 
tow. bydfa 1807); Pi^lkawak( (Zoonomia 1809); 
PalaakI A.([Aiig)izowanield09); Willkur^ (We- 
teryo. wieJBki 1810) ; Bajanna (Zarazy hydU 
1810. 1832); Spasaky (I«czan]a bydla 1818^ 
Balicki W. (Weterynarya 1619); Rudnicki A. 
(Gloa przyotw. knraii 1824. Waraz. 1826; Opi- 
aania zaiazy 1827); Laupaiann (0 knciu koni 
1827); Balaata. (0 kuciukoni 1828); Ciechs* 
nawaki. (Pomor 1830): Kvrawaki. (Waciekliz- 
oa 1833; Zaraza 1633); Tannackar. ^Han- 
diarzy koni oazoatwa 1834); Adamawicz. (Chow 
bydla 1836); Naiii (Lainiawaki). <Ch6w bydU 
1837); Wis2niawaki C. (Wetarrnanra 1838); 
Adamaarici. (Cboroby 1836); Majszal. (Veti>ri* 
uaria 1838); Przawadnik (wychowu koni 1638); 
tyaxkawaki 8. (Wateryoarya 1839) ; Lawan- 
daarski I. (Zaraza 1840); Wafanfaid (Kauka 
laczenia 1840); Adamowiez A. (Zoonoroia 1841); 
tyszkawski (Hodowla koni 1842;. Rahlwaa. (Le- 
karz bydla 1843); Mijar J. (Projekt nhizby 
weiar. 1843); Czafyrkin R. rUaUwy policyi 
wat. 1844); Oatraaraki E. (Cbirargia wetaryo. 
1844; Zaraza pluo 1845; Policya wcteryn. 
1844); Korowski J. (Weterynarya 1847*- 1865); 
Opisania (Infulenzy 1847); Ostraarski E (Zara- 
za kotiaka 1647); Laarandaarskl. (Wetervuarya 
g09pod.l850. 18A8; homaoTiai 1860); Ostaszaw 
ski S. fMiloinik koni 1852); GOntar Al. (Chow 
bydla 1853); Szmld rjtniudzinaki), (Hodowla 
1854); iepkQWSki idzaf 10 leczenia I860. 
1871); Goanan. (Mloczno66 krow 1854); War- 
neborg i Bayar. (Spoaob dla goapod. 1854); 
Ebarbard F. (Cbow koni 1856); Saifmann (Os- 
pa owcza 1656; Przewod. dla kupuj. koiiio 
1858); Btttiniawski M. (Weieryo. bcimeop. 
1858); Maflna. (llygitina waUryn. 1857); Ha- 
aalbacb.' (2araza aiedziony 1660); BaifmaRa 

iSprawozd. z podr. watcryn. I860); Eicblar 
It. (Karbunku) 1861, watei^u. gospod. 1862); 
Saifmann (Chow mtodego bydfa 1861); 
Kastracya krow 1861) ; Rahlaraa. (No- 
wy lakarz J861); Wacharlln. (Cbodowla zwio- 
rz^t domo\vych 1862); Wiadamaid (o kat^go* 
autzu 1863); Baifmann. (Kaiagoanaz owiae 
1863); Maiaz U. (Zaraza bydla w atoaanka 
do ezlowieka 1865); Btifmaa P.(Wlo4nik 1666h, 
Araiatyi. fWtosionca 1866); KaozkaaMki (Pi a- 
zarwatywiie arodki 1866); (0 kongroaie 
wataryiinryjn6j 1866); (0 azkolo watery* 
naryjn£i 1866); Saifmann. Waoieklizna paow 
1867; Zaraza pyakowa I860); Haaalbach I Ja- 
gialaki. (Laczenia cliorob u owiec 1867); Wa» 
laAaki Fr. (Waciaklizna 1867;; Lawandowski 
(Wiciaklizna 1869); PuchalakL(Poradnik goap. 
1871); Oatrawski £. (goapodarcza 1871); Lit- 
tick. (Kai^gosuaz 1872); Jagieltki Wt. (Lacze- 
nio drobiu 1872); Lawandawaki. (Utrzymanie 
zdrowia 1872); Rohlwas (homeopatyczna 1857— 
1872;; Pl^tkawski. (Wicieklizna 1878); Fitzin 
gar. (Wiciakliznn u psow 1876); liaabnar(go- 
apodara. 1876); Orkiaz. (Wiciaklizna 1876); WETSERELL - WfiTK U t tkn hmM (Mpiknia 18T8); SaitM A. (Dli 
TolBiMw V87T); et«|Ai. (Wieieklifoa n swie- 
R«l ie77). 

VETHESELL E. Sieroki iwUt. PowM6 s 
jiiifielakiego pnekttd Miiryi J. 2toiDy. Liir6Wy 
GuDrynowics i Schmidt. (Bibliotaka po- 
wklei i rooi«na6w tom 86/87), 1876, « See, 
•tr. 344, 872. 8 s)r. 60 ct. 

VETTEft Alffsy Rwlolf. De plica Mmiln- 
a«ri ID cordis hnmaDt airio nniitro noperri- 
me deteete. Oraiio academica die 12ina Fe-i 
braari natal i 8. Caet. ac Reg. Ifajettatii 
FraDciici II. P. F. 8 Aog. P. P. Uoiyersita- 
in Cracovien restauratoria clemantiaatmi, 
habiCa in Ampbiteatro pablico ejnadam Oni- 
▼erritntia ab ..... anat at pbyaiologiao fro* 
faaaore P. O. GracoTiae, typis academioia. 
1804, w 8e0, ttr. 29 t I karU wyklada i 1 
tabliea. -h ^ * 

— O faldsika p6tkai^iycanym w law4j 
aionen aeroi ladakiego nowo odkiTtym. Mowa 
akademicka d. 12 Lutago narodain N^jj. JP 
J. C. M. Franc. II. Akadamii krakow. nij- 
laak. odnowiciela, cay tana na publics, anifi- 

taatrae tejie Akad. praea prseWad An* 

toniago Samoka. Krakow, 1806, w 8ce, atr. 
80 a ryeinf. 

Vallar J. A., obaos: PreoM A. 

VETTER Rl^vild, KriMnkaoaliai. Oaa Liad 
tfon den drai Sternen. £in Bild ana d^m 
Soldaienlabao. Krakaa, dntk Badweia^ra, 
1858, w 8ca, atr. 46. Cena 12 kr. 

Wilitl Job. Cbfltt Frydy obacs: CaxirinI 
(Da bello 1812;. f WE7TE. Eneyklopedya koiotal- 
aa, podlvfT taolofficanej aacyklopedyt .... a 
Hcznemi jej dopafDianiami, pray wapolpraco- 
wnictwia kilkonaatu docbownycb i awiackicb 
oaob, wydaaa prses. ka. llioh. Kowodwor*. 
akiago. Tomow 14. Warasava, rad. Przegl. 
kato!., nlica Senatoraka 6, druk Caerwinakie- 

{o i 8p., 1873, w 8ca. T. I. air. XV i 630, 
. t. T. II, atr. IX, 624. T. Ill r. 1874 atr. 
IX, 688, T. IV, atr. VIII, 690 i II. Tom V, 
atr. XI, 676 Tom VI, r. 1876, atr. IX i 606. 
T. Vll,atr. IX, 603 i IV. T. VIII, r. 1876, atr. 
VIII, 627. k- 2. T. IX, atr. VII, 621, k. 1. T. 
X,r. ia77|atr. VIII, 635. k. I.Tom po 14«?p. 
10 gF. + 

VEUILLOT Eiioaniusz. L*egliae, la Franca at 
le acbiama en Orient, et la qneation religiaa 
ae en Pologne. Paria, 1856, w 16ce. 

— Dole biednych. Leasno, nakl. Bid. Przegl. 
Pozn. 1852, w 16ce. 

VEUILLOT Ludwik. (nr. 1813^. Jezus Chry- 
•taa sapowiadany^ iyj^y widaialnie w iwie- 
cie i iyj%cy w dziejacb, dzielo ozdobione 
chromolitograliami, miedziorytami, fototypa- 
mi i litografiami, oraa drzeworytami, prze* 
klad polaki ka. Michala Nowodworakiego. Ze- 
azyt&w 12. Warazawa, naklad M. Orgelbran- 
da, dmldem F. A. Brockhaaaa w Lipako, 1877, w dot, air. M. Zmryi po 1 ^. 66 
4mt.v mieitt 15 raUL 

WEYMAR ieepeld. Dtaaertaiio inaagnratia 
cbimrgicp*practica. De tambribua lympbati* 
CIS, quam ate. aabmittit. Vilnae, typ. dioecea. 
1622, w 6ce, atr. 21 i 1. f 

WEYRICH J. £mil Sokolowaki, Paaf or an 
St. Gertrud in Riga. Riga. 1869, w 8ce. 

Wezuwiusz, oba^a : Berfeewtkl Stan. 

Wezwania, natawy i raporta Towarzyaiwa 
dobroczynnoftci w departamencie lobelakin. 
w Lublinie d. 12 Lutego 1816, w dink, u Jann 
Karola Prnaklfgo, w 4ce. 8 zip. 

Weiwanie do wazyatkicb braoi oficyaliat6ir 
prywatuycb w Galicyi (wraz i natawami po* 
wyiazemi). Lw6w. 1848, foL 

— Od komiteta Towarzyatwa biblijnego 
roaayjakiego. Wilno, druk Maroinowakiego, 
1820, w 12ce, atr. 16. 

— Toi, Peterabufg, 1820, «r 12oe. 

— Do naboienatwn ka Najatodaaemu aerea 
Jezaaa. Warazawa. 1869, w 16ca. kop. 2y,. 

— Do akladki, 1866, ob : MlcUewlcs Ad. 

— Sonata Kroleatwa Polakiego do roble- 
nia akladki w krolaatwie na reparaoy% zamka 
kmkowakiego, 10« Lipea. Warazawa, 1830, 
folio, k. I. 

*- Do wybom (>etttomoonika dla emigra- 
cyi demoknUyoanej. Geneva, w 4ce, atr. 7. 

— Przea Senat W* M. Krakbwa do zabra- 
nia ai^ na aigrn w dnin 20. atycinia 1817 r. 
Krak6w. 

^ Do sawi%zkn afowarzyazenia ka wapie* 
ranfn modlitw^ i azoinplym dalkiem tyck 
apoatolakicb m^w, oo pO' dzikich narodaeb 
opowiadijf naak§ Jeanaa Cbryatnaa ,Krak6«, 
Gieazkowaki, 1840, w 8oe, atr. 16. i- 

Wfie ob : JaoliM K (1867). 

WEiVCKI Igaacy. Wypraoowania w treiot 
rooralnej. Warazawa, drnk XX.' Pijar6fr, 1842, 
w 12oe, atr. 96. -f •*• 

W|iyk Aloksander ob ; Ubartmia A. 

W|2YiC E. Przewodnik dla fotografujfcyoh 
ai^, podtug najlepazyeh Irodel. Warazawai, 
Kowalaki, l876. kop. 20. 

— auoh^* doaiylacyi drzewa, w eela 
otrzvmania terpentynowago oligka, olejow 
amolnych, tluazczow drzewnycb parannowycb, 
smarowidel do oai, trybow i raaazyn, para- 
finy, kwaau drzcwnego, kwaaa octoweao, 
octanow : aody, wapna, lelaza, miedzi, gliaki, 
p.ota£a; apirytaau drzewnego, amoly, kreo- 
zotn, pakn, kalafonii, w^gla, zaday, daiegciit, 
pota^.tt i t. p., na podatawie wlaanego do* 
awiadczenia opracowal z 71 drzeworytami 
w tekacia. Warazawa, antor, u Gabethnera t 
Wolffa, drnk A. Pajewakiego, 1872, w 8oe, 
atr. VII i 196. 2 rub. 

— Slowo o aachej deatylacvi, jej znacze- 
nia dla praemyala i racyonalnym roswoju^ 46 WJS2TR k dotfczeiiiom tprawofldanfft i obeenej wy* 
•towy wartzawikioj o prodnktaoh rachej d«- 
stylacyi. Warts«w»| J. Kotkovrski, 1874, w 8ce, 
•tr. 61. kop. 40. 

~ W^YK Felikt. Dor Conflict dei Ronigt 
Siffiamuuds llf. Wata mil den polniaohen 
Standen mid der Inquiviiiont-ReicbBtig Yon 
7. Sept. 1592 dar^estelli too .... Tnaujrnnil- 
DitferUUon. Leiprig, Dr. Breitkopf nod Uftr* 
tel, 1869, w 8ce, ttr. SI. -f- + -f 

— Obaes: Fabisi P. 

Wl^iYK Franciszak (nr. 1786 -f 1862). Bar- 
bara liad£iwi}l6wna, iragedjra w 5. aktacb 
przes •••• Z dodatkicm rozpranry dmgirj o 
poezyi dramatycanei. Krakow, w kai^gami 
Ambrof.ego Grabowtkiego, 1822, w 8ce a przo- 
da 1 k. Dial, i atron 102, (na ko£cn : drn- 
kiem Macieja Dziedzickiego, od atr. 86» po- 
czyna at^ 6w dodatek). zfp. 4. *i- •!• 4- 

»- BezkrMdwio, dramat wieraaem. b. m. r. 
(Rrakow, okofo 1858 r.) w 8c6| itr. 8| (wy* 
drokowana jedna forma). + 

— Boloalaw 6mia?y, trajedya w 5. aktacb 
praea .... a dodaniem rozprawy traecicj o 
poesyi dramatyoznej. Diacita jaziitiara mon* 
xtiy et son temarediTOt, Yirgil. Krak6«r, 
w kai^gami Ambr. Grab owaki ago, (1822)^ w 
8cej s prtoda 1 k. niel. i air. 87. a^p. 4.t-f4 

— Na dsian doroozoy nrodain Napolaona 
Wielkiego d. 15. Sieipnial8l2 r« praazF.W. 
vierfZjW 4c6* k. 2 (bea oaobnego tylnfa). 4 

— Do Fr, Hecbla dr. mad. i prof. U, J. a po- 
wodu piaroa jago o pijanatwie. £rakdW| 1844, 
m 4ce, air. 2. 

— Glinaki, tngedya w 5. aktacb a doda- 
niem rozprawy I. o poa^ draroaiycanej. 
Krak6w, druk M. Dziedaickiago, 1821, w 8o«, 
atr. 87. i 4. z^p. 4. 

— Toiy trajodya w 5cia aktacb wieraaem 
przes ••.. bdycya drnga. Krakow, 1831, 
w 8ce, ttr. 10 i 72. alp. 3 gr. 15. + 

— I ja tei, czyli Rzeczpoapolita BabiiSska, 
Komedya liiatoryoana w Sch aktacb. War- 
azawa, druk Gazety Codziennej, 1661, w 800, 
atr. 72 1 1 k. omyfek. kop. 80. -i- 4 -f 

— Mieazkanieo Krakowa do nieaakanca 
Warazawy. Krakow, drak Gieazkowakicb, 1829, 
w 800, atr. 40. + 

«- Howa przy obj^cia preceaowatva Towa- 
rz^stwa Naukowego d. 28. Lut. 1852 (fak, za- 
xniaat 1857) w Rrakowie. Krakow, druk Cza- 
•u, 1857, w 8ce, atr. 8. + 

— Mowa ,.. prezeaa c. k. T. N. K. oa pOBie- 
dzenia publicznem d. 6. Marca 1868, oraz spra- 
wozdanie z prao tegoi Towarzyatwa w ci^gu 
1857 r. Krakow, czcion. Czaau, 1858, w 8ce, 
atr. 21. f 

— Oatatnia mowa ... na posiedzeniu pnlilicz- 
nem c. k. TowarzystwA naiikowrgo w Kra- 
kowie, wygYoBzona dnia 25. Lutego przy zda- 
niu aarz%aa tegoa Towarzyatwai po nrz^do- ' wanln ineeUetDiem nowo obraaeMa preM* 
aowi drowi i orof. Uniw. Jag. J6a. MajarovL 
Krak6w« dmk Uniweraytetu I860, w See, 
atr. 16. cnt 10. h 

— Triy mowy na poaiedzeniaeb publics* 
nycb c. k: Towarzystwa naak. w Krakowia 
w dniacb 28. Lutego 1857, tudziei 6. Marea 
1858 i 26. Lutego 1859, a dodaniem dwoch 
ulamkow z dramatu pod napiaem: Bezkrole- 
wie I czyli Jadwiga, odez>tanyeh aa tycbie 
poaiedzeniaeb dmgiem i trzeciem. Cena sir. 
1 m. k. na fandoBz bndowy domn T. N. 
w Krakowie. Rmkdw, druk Uniweraytetu, 
1859, w 8c^ atr. 8, 21 i 46. sir. 1. 

(Jeatto kai^zka alotona s trzeob mow ra- 
sem oprawnycb a oaobno pray roeaaikach 
TowarzyBtwa wyazlycb. Pierwaaa wyaata r. 
1857, druk Caaau. Cena grp. 20, dAtga 185& 
druk tamie. Dwie pierwaze apraedawano 
oaobno). + 

— Maza Iwi^ta napisana dla X. Cybul- 
akiego, dyr. tzkoly or^anittow, 1808. (M ylnie 
przypitywana Al. Fehnakiemu). 

— Oda na powrot wojaka pohkiego do ato- 
Hey d. 18. Grudnra 1809 przez .... w 4ce, 
kati niel. 2« bez in. drnkn. 

(Tak zaczyna: Gotnjmy laury i bymny we- 
aelne, Wznotoy do niebioa tryumfalne laki ;) 

— - Oda a okoHczDoIci ogloazenia Poliki 
d. 28 Czerwca 1812 przes F. W. Warasawa. 
folio, kart 2. 

-— Okolico Krakowa, poema. Krak6w, druk 
Mateckiego u A. Grabowskiego, 1820, w See, 
atr. 65 i niel. 4. zip. 8. + -f -i- 

«^ Toi, wydanie Qgi9 poprawiono i po* 
moolono doaatkami. Krakdw, w kiisgami 
Grabowakiego, druk J. Mateckiego, 1823» 
w 8ce, atr, 72. z}p. 4. -i- 

-• Toi, wydanie trzccie. Krak6w, J. GRck» 
1883, w 12, atr. 89 i k. 5. alp. 8. -f . 

— rrzemowa wyrzeczona przy wrprow*-' 
dzeniti zwiok arcybiaknpa prymaaa Woroni* 
cza a 8tvcznia 1^30 r. (w Zbiorze mdw 1830)^ 
obacz; Worentcz. 

•*- Kyay % f ycia I. p. kai^dsa Karola An- 
toniewioza, oica a towarzyatwa .Jeanitow. 
Posnan, Pawicki i Gnbe, 1853, w Soe^ atr. 
55. agr. 8. 

— Kzym oawobodzony, acena biatoiycsna 
we 8cb aktacb wierazem przez •••« wyata- 
wiona pierwazy ras na teatrze warazawakim^ 
2t Grudnia 1809 r. z okolicznoici tryumfaU 
nego powroto wojaka narodowego do atoHcy. 
Warazawa, 1811, w8ce,. atr. 30. zip. 1. +4--f 

— Wanda, tra^edya w pfgcio aktach, przes 
.... Krak6w, w kai^gami Ambroiego Gra- 
bowskiego, wybijano w drokarni uniw, Ja- 
giellonskiego, 1826, w 8co, atr^ 90, .nteL 4. 
zip. 2 gr, 15. + 4- -f 

— Wiersz do woi>ka polcikiego a okolicz- 
nosci rozpocz^tej wojny z Moskw§, w 4ce. 

— Wieras na amierc Tad. Dembowakiego, yVF^ilK - WUDOMOSO 47 Biaklsm sbttta aaftrtego d* IS. Kwiainui 
1809 r. 

— WtadyilAW Eokietek, csyli Polika « XIII 
wkka pries ••.. 8 Tomy. Wtrssawt, naktad 
i drok If. eiaekaberga, 1828, w ISce, sir. T. 
I, S56 1 XIV, Biel. 1 ; T. II. 263 ; T.UI. 180. -f 

— Zwrnunt I Szamotuf, poiriefid s dzie- 
jov XI V iriekiiy prsea.... Warszawa, na- 
llad 1 dnik N. Glfioksbei^a ksi^garza i ty- 
poigrafm kr61. wartzawskiego uniwerajteta, 
1630, w 8oe maiej. Tom 1. sir. XIV i 189. 
Tom II. air. 28a Tom ill. atr. S04 nielieab. 
w kiidym iomie po 4 a. s 8. ryannk. litogr.-f 

— 'Sigiammid aaa Samter, historiteher Ro- 
auou Ana dem polnitchan von K. C Frei* 
barm Oelaniia-RohenlindaD. 8 Theile. Zwi- 
ckau, Oebr. Scbumano, 1834, w 8ce, 35 ark. 

— O ftyciu i zgonie Tekli z Wodzickioli 
Malaehowakiej wojew. krakowsk. Krakow, 
dmk J. Cseeha, 1830, w 8ce, atr, 16. z?p. 1. + 

(WfM). Uwagt a powodu listu przea ..•• 
do p. HecbU. Krakow, 1844, w 4ce» l k. 

— Obacz: Ubarewaa Amw; Siamienski 
Lm. Safokles; Wirgiiiusx; Woranici J. P. 
ikasania). 

WjEZYX Graafan, kanonik kaiedry label- 
ikif^j. Nanka raligii i obyczigdw dla azkoly 
Mrafialnej w Gorakowie w r. 1798 przez J. 
X. • . ^roDoaacza tamtejizago davana, w szcze- 
golsoaci wyjafiniona Da rozam przyjmowaD% 
Dy6 rwykla. Czfi§6 druga, Tom 1. Lublin, 
w dmkami Jaoa Karola Psurskiego, 1822, 
w 8ce, atr. 151. z^p. 2 gr. 15. 

(Cz^ I. miala wyj$6 w 8ch tomacb). 

— Organizacya tzkoly gorzkowakiej towa- 
rzystwa przyjaciot nauk w Lublinie, w cela 
roaaaerzenia oswieceniapablieznego anajtzcze- 
gdlniej roakrzawiania azkot elemantamycb 
zawi%saiiema i prsea komisyf rs%dow% wy« 
aaan reL i oiw. pabl d. 7. Lipca 1818 r«ka 
aatwiardaonama, do roatrtftaienia podana i 
41a iativiejaaago poatrzeiania aiedogodnoioi 
dmkiem wyjatniona w roka 1820. Za pozwo- 
laniem swierzchooici, w drukaroi Jaaa Ka- 
rola Proakiego, w 8ca, a przoda 3 k. nial. 
daielka 7 i 82 atron i 2 tabale. (Przypisal 
Owickiema prezezowi Towarzyttwa X. Wg- 

V^YK LeananI, poiel (ur. 1816 f 5 Btyca- 
aia 1876). Bzut oka na obecny ztan rzeczy 

w Auatryi napisal Krak6w, naklad aa- 

tora, dmk Czata, 1870, w 8ca, atr. 80. cnt 
10. -f. 

Wi^VK Rafat. Eiegia w dzieii pogrzebu 
i. O. Kai^i^ia Adam a Czaorloryiikiego, mar- 
tnlka polnago wojtk c. k. auttr., zMego 
raaa i wielo innych ardar6w kawalara, wo 
Lwowia, 10. XwiatDia 1823 r., drafc PUlora, 
w 4aa, atr. 4. -f 

— Hold pttbliczny, oddany viakopotnnej 
pami{ci Jda. Makt. na T^czynia brabiago 
Osiolinfkiago, kor. Wfg. ord. ii Szezepana kom., 0. k. anatr. t^iuvadey, biblaoteki nadw. 
prefttkta k« k. yal. w. kor. oebmittrsa ioat. 
gab. w Wiadaio knr., ozlonka c. k. akad* 
wieden. azink wyzw., Tow. ekoo. N. anatr., 
k. przyjacidt nauk w Wartzawie, Tow* uoa. 
w Goetiodza, Pradze, Wiedniu i Krakowie, 
doktor filoz. i szlok wyzw. przy nniwertyte* 
cie Iwowtkim, biblioteki nadwomej Oztolin* 
skicb wa Lwowia zaloiyciela przez .... Lw6w, 
czcionkami Piotra Pillera, 1826, w 4ce, k. 
niel. 4. -t- 

— 6piow na uczczenie cnot JW. a Hala- 
cbowtktcb Poniatowzkiej i t. d Lwow, 1829. 
w doa. 

Wi^YK Wtadyaliw, (nr. 1816 t 1848). Hi- 
atorya aiodmiomiaai^snego toatm poznan* 
zkiego. Poanan, Kamianaki i Spolka, 1848, 
w 12ce, ttr. 54. alp. 1. + ^ + 

— . Podr6ft po ataroiytaym 4wiaeia (Eg ipt) 
2 Tomy. Warzaawa, dmk prey ulicy rymar* 
skiej, 1842, w 8ca, atr. 8. 230 i 9U8 i 2. alp 
15. -«- + 4- 

WHEELER i WILSON. Przowodnik praktyezny 
przy ttiyoia amarykanzkicb maebin do zzycia 
Wbeelera i Wilaona, w domacb prywatnycb 
i zakladacb fabryeanyeb. Warszawa, dmk A. 
Qinza, 1864, w 4ca, atr. 82. 

— Tol, irydania trzada. Warazawa, Fla* 
tau Aleks., 1874. 

WHITMEY P. Mala kobiatki, powiefid dU 
dziawcz%t, a angielskiago. Praaklad Zolit Gra* 
bowzkiaj. Waraaawa, Kowahki, druk J. Sikor- 
akiago, 1876^ w 8ee, atr. 458. zip. 6. 

— Dobre tonj, powicfi^ z angichkiego dla 
panienek. Warazawa, 1876, w 8ce, air. 443. 
zlr. 1 cnt €0. 

WHRIGT laanna. Bya podro^y do krajow 
Zjednoczonycb Amaryki polnocnej, odbytej 
w latacb 1818, 1819, 1820 praaa .... Cz^^cl 
2. Warazawa, naklad Fr. Sal. Dmocbowtkiego, 
1830, w 12ca. alp. 8. 

Wiadamaid o aroybractwie R62anea fiwi§- 
tego. Krakdw, nakladem kka. Dominikandw, 
druk Uniwara., 1872, w 8ce, atr. 34. i I. -f 

-» Statyatyczna o arcbidyecezyi mohilew- 
akiaj. Mo bylaw, 1823, fol. ob: Mahilaw. 

-* O biblioUoa polakiej w Woraalu. 1841. 
(Yaraaillea, 1841). w 8ce, ob: WartaL 

— o bidraa informacyjnam S komiaowam 
w Waraaawia. Warazawa, 1830, w4ca. 

— (Krdtba) o biaetwia azkaplarza^w. Km- 
kdw, nakladam aroybractwa azkaplerza iw« 
w drnkarai L. Paaakowakiego, (1875), w 12ca, 
atr. 16. -f 

' — o boiyazcznf alowianskiem analazionam 
w Zbmczn 1848 r. (Wyj. a Ro^zn. tow. nank. 
oddz. arohaol.) Krakow, dmk niiiw., b. w. r. 
w 8ce, ob s ZabrawskI f . 

— Statyatyczna o bydia rogatam na-rzal 
do Warazawy aprowadzbnam, b. w» m. i r.- 
( Warazawa, 1860), w 4ca, atr. 15. -i- 4e WIADOMOA} wfp^ iotiytatn gtu- 
. Lw6w, — O ebal ff i o fpotobaoh oe^woMwia 
powietm w osmm ptnnjioii saruy. Wiloo, 
drnk T. QUiokibtrga, 1890, w doe, itr. 80 t 
1 tabl. * 

— eholerse. Wtruawa, drak ttereoiy* 
pen, 1881. grp. 8. 

— oholent podMS prsM Rtd^ lekftrtk% 
kroUstwa PoUkie^. Waruawa, w dnik. ri%- 
dowej, 1881, w 8oe, itr. 80, grp. 80. -f 

— O cholerse podana praea Rad^ og6Ui% 
lekarak% kr6l6ttwa Polakiago bei wyr* n. i r. 

(1830) w 8ea, air. 12. + -^ 4- 

— ehoUna, ob.: Faabtif Ifi. I RfMkit* 
wies Ftl (1880). 4 

— Ganaalofficfna o domia Brsoitowakieh 
od wejioia a roliki do Litwy. b. w.m. 1811, 
w 8oa, ob: Bmtlfwaki. 

— powaUnia 
cboDiemych (a Ukstem 
1881, w 4oa..grp. 1M> 

— (Kr6tka) o aoakoBukj ea^i kray&a 
paoa nanajpo Jaanaa Chryvtaaa, an^Moaj 
■i^ w kolciala XX. DoiiiiBikan6« lobolakich, 
alyofccj codami, tabraoa 1872. Lablin, drak 
Koaakowakiago, 1872, w 8oa, air. 58. kop. 80. 

^ filiponach polakioh. Krak6w, drak 
Uoiw. foddr. a T. Xi?lll Booao. T. N.) 1881, 
w 8ca, Itr. 88. -f 

^ eodowiitj wiaktt XIX iw. FUomania 
panaia i m^eaannicaoa, wraa a modltiwaau 
1 naboianatwem do tajia iwiataj. Wydaola 
cxvarte. Wartaawa« aktad gmmuf n Ungra 
i Banarakiego, drak Caarwinakiago i Sp., 1^2, 
w 8ce, Itr. 64. kop. 15. ob: FMa«aia (184a 
1856). 

— (Kr6tka) o fandotaach tapitalayeh, 1849| 
obaoa: WlfokiwaU lii. 

— Hiatoryeaaa o koaciala, koliagiaaii i in- 
ayeh gmaebaok naleiteycb dawaiej do XX. 
Jeaotiov waraaawikich. Waraaawa, 1886, ob: 
Kartaraki. X. -i- 

— HUtorjeana o koaciala raatropolitaloyna 
wartaawakini pod tyialain i. J ana. Warixawa, 
1841, obaca: Karaaraki X. 4- 

— o koieiela 4. Kalarayny ob: Pal WfM. 

— * krajaeh polaeaonyeh a Polska, obacx: 
«iiyoki Fr. 

^ k%pialaoh, obaea : Wialiaika. . 

— O miaiakaficach moraa Lodo«ratago i o 
anlodej Eakimo. Krakdw, drak Kwartalnika, 
1886, w 8ca. itr 12 i ryctaa. Obaca: Paga 
•iai. + 

— Hisiorycana o pooa%iktt i skotkaoh no- 
wago madala wybita^o na cae46 niepokala- 
neffo poeageia Nigiwi^Usfij Panny Karyi . • . 
a dodaniam nowanny. Saoata vydania a fraa- 
ODsklago. Wilno, 1886, w 8oa. grp. 12. 

— Teafta tytul, N. Mmtji Paaay a po- 
wiaechnia ananago pod imianiem niadal ea- 
downy, a do^iosoaf pray koAca aowanDf, praaa kafadaa lf» ZflMBadaaaia XX. Mi«yo- 
aaray 8. Jbaaaraa. Wydaaia ixoita paryskia 
a r. 1886, aaaaaoia powifkaaoaav a jfayka 
fraaeaakiago aa polaki praattamaoaoaa, wy- 
daaia poiakia traaoia popravaa. Krak6w. 
drak Giaaxkowakiah, 1888, w 8ca, atr. XV. 
i 186 

— Toiy aa etM aiapokalaaago pocs^eia 
NajwigUs«(j Maryi ^aaay, a powaaaebaie ana- 
nego pod imianiam cudovaago madala. Lwo v, 
JaNoaaki, 1889, w 16ea, atr. 28. grp. 12. 

*- Tot, powaxeehaia aoaaego pod imie- 
aiaai Medal cadowny a dotacxon% pray koaca 
aoweaaa praaa kaagdaa M'*^* agromadsenia 
kai^fy Miaayoaarxy i. Ijaxarxa. Poanao, w dm 
karai i kai^garni K. Reyxaera pray alicy Gar- 
barakictj, 1849. w 8ca roatej, air. XYJ. 158 

— Obaea: M. (Krakow, 1837 Waraaawa, 
1838, 1811, 1859). 

— Z naak i nmiej^inoaci w axkola powta- 
iowej lobarakiaj Xa. Baaylian6w od 1. Wraa- 
iaia 1818, do 80. Cxarwoa 1819 r. dawanych, 
w 4ee. 

— aaakacb bialoaioekiago ginuiaayaaa, 
ob.: Naabriaki, 1808. 

— Z naaki roloicaaj o r6iao4oi graatdw 
o prayoxynacb ich tyaaoiei lab aiaarodai^a 
w 4oa, k. 4. 

^ Odxiawfetaaaiyiaobcbodxiaroeaaiey ra- 
wolneyi polakiej 29. Liaiop. 1880, achwalo- 
nym praaa Zgram. Polakdw aaaiiaaxkigaeyct 
Londya, Paryi, drak Baadoaia, 1889, m 
8ca, atr. 16. + 

— obiorxa Papiaia t dworxa jago, ob 
KNi«akiT. 

— oadowaam objawiaaia 4«. Aatoaiago 
Waraaawa, 1844, w 8ce, atr. 228. 

«• cadowaych obraaach Paaa aaaaaga 
Jaaaaa Cbryaiuaa i Ni^iwi^taaej Paaay Macyi 
wmialcia WilBia..WMno, 1808, w 12oa, air 
80, obaea: Balaarlai Ik 

^ O obraate Naj4. Maryi Paaay Wi 
1813. — Hiatorycana o aiarolyiayia obraaia N 
Paaay Maryi w kapHcy domn aebrooiaaia 
nbogich i o axpiialq krakowakim Krakow 
1857 r. 

— Hiatorycxna o ataro&yinym obraaia Bo- 
ga-Kodxicy Maryi naJaaiioj Qorsa pray Gx^ 
aioobowie. Cx^atochoara, 1856, w 8ca, obaea 
Ca^alaakaara ; Haaralaki E 

^ O obraiie Na]4ar. Maryi Panay w Gi 
dlach, 1857. ob : Mikaalftaki K. 

«- Pawna o obraaia Ntijlwi^taaa|] Maryi 
Paaay w xieaii Dobrxyiakiaii w koieiala Sk^ 
akim XX. Barnadyn6w, od kilkn wiak6w aa 
dami i laakami watawtoaej, od BaaadykU 
XIY. PapiaU roka 1755 dnia 18. Marea ka 
roaowaaej, ieiraa dla dogodaaaia.prawowiar 
ayaa aacaagolaia do nui||aca iago adioftayai aa doawolaaiam awiaraebaoici P^[pi%^ 
do droko podana Waraaawa, 1897, w 8ea WIADOMOM 49 1 M. tyt^ 1 Yari. aedykaoyi I. MidL Ma- 
nfBOvtkiema, gtr. 92, 2 viseroaki N. P. M. -¥ 

— Wewnetniift obrattt fitnononego eilo- 
wiika. Wansmwa, 18S6, w lSoe« ttr. 204. 

— oltMia Iw. Jam OhrsdoioU, dtiele 
WiU StwotM w koAoieU iw. FloryMia nt 
Klipirsv, t 6mft tablioami. CiMsyn, 1870, 
w4M.gtr. 2a. nb. 1. 

— Hiitoryesiift o opMtwie i koioiele w Lg- 
WvBMwa, 1868, w 12c6^ ob: Lfdl. 

^ odpotUeh i jabil«vMtt s pnydftnemi 
ikteBi, modliiwmmi i pietniimi, s okolict« 
noin mlkiego jabilenssQ odurawiu. ti^ w dye- 
oiiyi £ad[iej. fierdycsow, dnik &ftriii«litow 
Bo^€b» 1826, sir. 170 i S nj. 

— Dlt ogoitt mieuktne6w o pocniwAQiQ 
eholery, spotobacb ochroaienia n^ od niej, 
jikoUi lecsenin firodkamt pospolttemt. Wy« 
dint I polccenU wyitx«J wladsy. Wartsawa, 
V dnikarni n^dowaj, 1836, w 8ca, ttr. 88. 
dp. 1. ♦ + + 

— Toi, wydana powtornte a polec. wyi- 
naj wladiy, tamie, drak Stan, btr^btkiega, 
1817, w 8ee, atr. 22. 

* (Krotka) o K^Mfftoiej Fannie w Loar- 
dMinoweoo%. Wydania drn^ria, nakladem 
biffty MiiyonarsY krakowskich. Krak6w^dnik 
Uooa ?Mskowakiego, 1876, w 12ee, ttr. 116, 

-Obaei: 8. J. (1878). 

— paroapeio y expensia tnoim, am kaa* 
otllaiye mamatkowikie abieranyah w trsaoh- 
koM t d. 1. Lipca 1828, folio. 

,-- fitei# pod tvtatam : Fariaa Vana- 
tinm i. Wilno, w drokartti A. Mareinow- 
iki^io, 1821, air. 81. ob: Ctaapi; SabaliNfU. 

— litargiesBaai piimia egipttkiam. Kra- 
kow, 1830, loUo. 

— (Krdtka) o poosatkn i oiycio btoj^* 
iiunoBoro cbloba, ktory na mocy poiwier* 
^■•■ia JSoganinaaa IV papiafta fftoawiaea ti^ 
swoeinia w ko4ciolacb Angostymkiah doia 
10. Wnaiaia, jako « nroexyatoi^ iw. Miko* 
t^tTolaa^a. Krakow, naktad ka. Ao- 
fu^fwow, druk Oniw., b. w. r. 1871, w 8co, 
i-akl. 2. ^ 

-* prayebodaia , wydatkacb i eaynno* 
Kiadk mttytnta Daciarsynstwa wilenakiego, 
o<i dnia 7. List 1809 r., epoki nstanowiania 
J^o, do dnia 31. Gradnia 1810 roku. Wilno, 
m, w 4ce. 

— pomnikach w koioiele uniwersytec- 
■mi Jana w Wilnie wysiawionym na nwieoa- 
n«ne pami^tki Hiaronima hrabi Stroynow« 
uiego, biakapa wilentkiego. Wilao, 1830^ 
• boa. 

~ rodti^n mo8t6w wynalaska F. Pan- 
*•»! ob: Paaetr. 

-- rocznym post^pia Tow. nankowago 
vnockn od dn. aatoi. do 8 Caarwoa 1821 r. 
» 4m, 8tr. 8. 

** Hiiioryctna o iwi^lych poao8tato6ciac]| f Dsrsgdai m^ki Pana Jaaata Ckryttuaa. 
Lw6w, dfok Pillani i 8p*, 1860, w 12ca, atr 
19. grp. 20. 

— O nijatansym ptaltartu 1887, obaoa . 
BMdlUi L Ba B titt w i k i Stan. 

— krwawaj naai w Moakwia ob: iaiMel. 

•— (Kr6tka) o •akramencie biersmowania . 
a dol^cseniam niodlitw praed i po biamio- 
wanin, dia wygody got^j^eych ai^ do tago 
■akramantn praaa ka. H. P. W^naawa, drak 
XX. MiMyonway, 1880, w 16ca, atr. 40. kop. 10. 

-^ tkladaia i arB|dienin inatytntn ftai- 
■kiaga Daybel6w w WU«a. Wilno, 1880, 
w 8oa. 

— Z roku 1805 o anmmia atatan prsaa 
najwyfttaa potwterdaania na atr^mania nni- 
wartytatu wiMakiago nainacaonej, toUo, 1 
arknaz. 

— Toiaamo, ooroemia a lat 1806 do l822 
wt^cania. 

— etaaia haadki i praanyaln w Polaa* 
cso 1846^ obaca: 8ii|«ki Ka. 

^ ayaodaok provincyonalnych obaca 
FaMtt (1861). 

— aakaplarsn m^ki panakifj a dodatkiam 
aioaownago naboiaAatwa t roamyilad na kai- 
dy daiaa tygodata. Mikol6«, T. Nowaeki, 
1869, w 12oa, atr. 72. agr. 2. 

— Kr6tka o aakaplaran mapokalanago po- 
otfcia N^vi^taacj) Maiyi Fanny. Lwow, 
dmk aakladn im. OaaoU^akieb, 1866, w 82ea. 
atr. 40. i 1 lyo. 

— Toi, wydania dmgia. Lw6w, saklad A, 
?ogIa, dmk aakl. OaaoUfiak., 1866, v 166a 
atr. 86. -t 

— aakaplaran m^ki PaAakicj a dodat* 
kiam 1860, 1866, 1868, ob: PMNeM I. X. 

» aakaplaran Niapokalanego pociQcia 
1859, 1863 ob : 8. i. kai%dt. 

— OUoaca aiawncj 1841, ob; M. UMk.<» 

— towarayatwacb biblicanych Wialko- 
brytanakiam i Barlinakiem. Krakow, dmk 
akadamicki, 1817, w 8Ga, atr. 18. (przaklad 
a dodatktt do Gaaaty litarackiaj wiManakicj 
a r. 1816, Wraaaian). -¥-¥•¥ 

— towarayatwaeb ploakieb w r. 1882 
aebrana. (aaraaam) Draga wiadoaaoid o po- 
at^pia rootn. Towara. nankow. od 8go Caarw- 
ca 1821 r. do 10 Caerw. 1822, w 4ca, atr. 16. 

— towarayatwia biblgnam gabamit gro- 
daianakicg. 

— > O towarayatwia oaict^aoaci, b. w. m. 
i r. (Waraiawa, 1828), w 4oa, k. 8. -h 

— towarayatwia typograficxnem wile^* 
akiam. Wilno, w dmkami piam peryodycanydi, 
1818, w 8ca, atr. 2 i 14. 

— (Trtaeia) o. towarayatwia nankowam pray 
aakole wcjawddakiajptookicj w r. 1828, w 4oa, 
atr. 7. ^^ -I- 

— towarayatwia wyrob6w aboftowyob. 
(Waraiawa, 1825), w 4ce, atr. VIU. -t •f 

7 WIADOHOiCI «* HistoryetBS o vrocByttoiei imiiaift Paa* 
ay Maiyi i o braetwie Ugoi imi«Bia w ko- 
iii9l% kfttedr. wile^sk. t dodttkiem modUtw 
do lUtki Boi#j. Wilao, 184A, 

— QsUwaok i odpuitaoh 1861^ ob: Pro* 

■Haawir a ■ aia# aia# 

.« g}6wai€|}»iyGh warnakadi, pod ja- 
kiemi ie^nga (arowa na nekacb tplawnjfch 
krdltiiwa pod«jmige n^ xbota na ■woiok 
ttatktch tplawiad, Wansawai 1850, w 8m. 

— wypftdkaeh odtialania si^ kti^gosa* 
tta owooia w r. 1868 w Kr61« Polek., s pny- 
toesanitm podobajroh tpottraeftea w ionveh 
knjaeb, podana pnei Kad^ lekartka Krole- 
ttwa, a rosponfdteaia kominri Rsfd* Spraw 
Wawn^trsnych. Wartsawa, drak 8. Orgel- 
braada, 1863. w 8ce« ttr. 40, k. 1. 1 1. tabL 
+ 'f + 

— f Kroika) hiaioiycsaa o Wamavia. Wat* 
aia«a» 18d9, w 8oa. 

— O aaloftaaia i otworiaaia akademii da 
okowncj nymtko-katoHokiaj w Wanaawia. 
Wanaawa, drak XX. Pijardw waratawskich, 
1887, w 4ce, air. 65 i sieL kari 4. 

«* Krdika o tak awaaem aapalaaia egip- 
akiam ocso podaaa prsaa Rad^ lokarak. Krol. 
Polakiago. Wartaawa, drak Glflckabargai t8fiO, 
w 8e«, atr. 29. 

— agroaiadaeaia aioatrayoaak abogieh 
we Francyt, 1858 i 1858 ob: Aabiaaan Lita. 

^ — Osnakaoh rteexYwiatej i posomej Imior- 
ei, tttdaiai o obehodxenia li^ a amarlyiDi, 
tnrdaaa prsea Bado lekarakf Kr6L Polak. 
Waraaava, drak 8ir%bakiego, 1846^ w 8oo, 
air. IL 

— Lakaraka o aablolayok aador lylkaeb 
laacbiay: ciala aaaaago ^^^Jt <^ t 6i|goa* 
oeaii lab pari^foeaii od lekaray Baawaaeaii, 
w 4o6, air. 8. 

— EUatorycaaa o obraaie Ifaiki Boakiej, 
obaea: SMlo 1845, 1851, 1857; Larata 1850; 

Skffa 1827; Mislaidca 1857; S^ez. 

— Er6tka o obraaie, obaca: Fletzak J. A. 

*- OrBiiaaacb, ob: Zaehariaaieiiiea fir. 
(1842.) + 

— ralowaaio, ob: J aaik iWl k !, 

--- nasi w Motkwie, ob: Haataoi (1858). -i- 

•^ tegoeseioych Qrekach 1827» obaez: 
Veitier. -f 

~ towaraytiwie, ob: Cbarkiw. 

— jgawienio, ob: Rimial (1850.) •!• 

^ ivoin, ob: Beroard Jaa Bakr. (1862); 
Fraaeitzek Hieraniia (1840). 

— warnnkaoh fteglagiparowej, ob: Bar* 
biiaki W. (1850). ^ 

Wiadomaiol archeologioine. Spottraeieaia 
lat oatalntch w dxiedainia ataroiytnoici kra- 
iowyeh. Ciaty prxedbittoryeane L Wanaawa, 
kai^gamia Oebetknera i Wolffa. 1876, w 8oa, 
atr. 155. zip. 18 gr. 1ft ~* Toi, Gs. II. Waraaawa, drak 8. (hfal* 
braoda Byndw, 1874, w 8ca» atr. 88 i XXI tabL 
2rabL 

^ Toi, Ca. UL Waratava, 1878| w 8oa. 
aCr* 146 i UbL 7. mb. 2. + 4^ 

— Bibliografiesaa podawaae praei kaiw. 
i aktad aat naxyciDych Gebetbnera i Waa& 
w Wartaawie.ll lfr«7. od Paidi. 1871 da koo- 
oa Wraelaia 1872. Wanaawa, drak Kaiyera 
warn., 1872, w Sea, atr. 20. 

•— Brakowa otyU roamowa aa plaea pod 
Bataaieia wielkiego X* a matyn z. Nr« 1. 
w 4oe, 1 karta, aa kodca tejte poloioaa: 
Doawala m^ drakowad. Wilao, 21 Siarpaia 
1816. G. B. Groddeck, i saowa aaatvpaj jaai 
osaaeaony Kr. lyoi, i odt§d jeat licaba ei%- 
gla ; 4 aomera wytalv 1816 r. a pifty aa- 
aier roapooayaarok 1817, i wycbodait w Wil* 
aie w drakarai XX. Pyarow, w 4oe, atr. 289» 
aomardw 66. 

T. II. Bok 1818, pooqroa ai^ od Mr. 67» 
w 4oa wi^kaaej. Wimo, w drauuni XX. Pi* 
jai^w, atr. 210, oaUtai Mr. 108. 

T. in. Bok 1819, w 4oo« pooayaa aif od 
Nr. 108 do 160 w^caaia, atr. 214. 

T. IV, Bok 1890, w 4ee, od Mr. 161, 
Mr6w 212, atr. 212. 

T. V. Bok 1821, w4ca, od Mr. 218 do B66, 
atroa 216. 

T. VI, Bok 1822, w 4oe, od Mr. 966 do 
987 (pdh>ocae;, atr. 8a Kaidy rok po 25 alp. 
( Wapdlpracowoik Mieb. Balidvkt. Z pooa«tlna 
wytMO aieperyodyoaaie Mr6w 6. dwiartko* 
wychi kaidy po 6 groaay. Po pewa^ praer* 
wia wydawaoo Wiadomoftci od 1817 po ptt 
arkaaaa, kaidy aaanar po 10 grp.) -f 

^ Do daiej6w koioiola i rali^i katoliekicj 
w kngacb paaowaoia roaqgakioiaa podla» 
gtjek. Ca. 2. Poaaaa, Stafadaki, 1848, w 6e9, 
UL 8. 

(Ca. I. obeJBHije: Zbi6r wiadoaioiei • ho* 
<eiele i religii katol. praea ka. 8aaa^]rra. Oa. 
II. Jllokaojra Graegorsa XVI aaiaaa 22. Lip« 
ca 1849 i t. d., wedtog wydaaia aieadae- 
kiego P. G. Morell. Dwa lata faylo to ddelo 
w prooeaie oadoeBaDiy barlmtkicj ai ja roka 
1845 poaacaoao w obieg). 

— Obaca : 6leai]aaz Pawet 

— Z dziodsiny atenografii (mieai^aaik). 
Bed. D. Caajkowtki. Lw6w, gI6way ekiad 
w admio. i ekaped. Seyfartba i Caigkowakiego, 
1872, w 8ce. 

— (Ciekawe) dla daieci. Warasawa, boa w. 
r. (po r. 1830), w 12ce, atr. 95. 

— Kr6tkie, a dxiej6w piimieaoiciwa pol* 
akiego ob.: tyixkewaki M. 1855. 

— Kr6tkie i daiej6wpolakick, obaca: W^ 
aar J. B. 

-* Poiytectne goapodarsowi, a piaaia aowo 
wyaalego wyjote, i aa polaki j^ayk prnto^ 
ioaa, w 4 cagiciaeh. Z dodatUeai. WroolaWf WlAOOMOto 51 Wl W. B. Koma, 1811, w 8e», lir. 544, VI 
i 10 aiel. b^. 10. 

* DU ffotpodam i ^podyil nftytaeint, 
Dtakm obodownii* orobui ojli ptactws 4o- 
■ow^fo i kroliiiow, pnepisj rosmnsitaia, 
tpriema, lecMnia ebor6b, tncseoia i lUyi- 
kovmia tych swien^iitd. (Oddr. b Kaleod. 
pow.) WarvsawA, 1887, « See. 

^ Ooapodankie kaidema rolaikowi. T. 2. 
Wanaftwa, 1886, w Bee. nh^ 1 kop. 86. 

<-^ Gvbernialiie , GrodsieDtkie Karaienlee- 
Po4olakie, Kijowskie, MiAakle Mohilewekie, 
Wiiaukie, Zytomirtkie (wydawane po rot* 
•jjako) ob: Hiiliaa. 

— O Grekach, obact: Graeya. 

— Handlowa. Wansawa. druk Banks pol* 
ikiago. Nr. 1. d. 4 Blycznia 1880 r. w 4ce, 
Brow 138, ftroD 748, w dwie kolunoy; wy- 
ekodsi^ inj nzy oa tydsivn, po p6) ark. 
OiUtoi oamer wyaaedl d. 27. liittapada 1880 
r. Bedaktor Kazim. Kontrym. Jb^vzoie a ten 
vydavaoo Bibliotak^ haodlow^ piioao ae- 
■tytowa po 6 ark., rocznia 12 aesiyt6w. Co* 
■a 24 alp. rocmia. 

~ Bandlowe i pnesnytlowa. Wamawa, 
daia 8 Csorwoa 1886 r. w 4ee. 

(Wyaalo mgprsdd 9 nomerow, oienumero 
myeb air. 1^ pocaen id% niiaierowaiie do 
•koaca i jaat Hum. 68, itr. 212 (wychodaily 
*d«a rasy na iydaian). 

Bok 1887, od Nr. 64 do 156. lir. od 218 
do 688. 

Bok 1888, od Nr. 157 do 254, od ttr. 589 
do 1064. 

Bok 1889, od Kr. 265 do 856, od itr. 1065 
4o 1482. 

Bok 1840, od Nr. 856 do 457, od lir. 1488 
do 1890. 

Bok 1841, Nrow 99, kady po 4 atrony. 

Bok 1842. Nr6w 102, kaidy po 4 strooy, 
I aptao 4 air. 

(Dodavano je do Gaaety codaieDocij). 

— Z biatonri polakiej, obaca: Pabka. 

— Hiatoryesaa i literaekia (piamo peryo- 
dtycsae). Parya, drak. Polaka. Wycbodaily od 
pori^tka r. 1838, trsir raay na miesi^c no- 
•eraai]; a koAcem rokn 1840 o»ta/y. 

(Povataly w miejaea Wiadomoioi knyo- 
vyeli i aaiieracyjnych.) Cana 9 ark. frank. 8. 

jr Koieielna. Bok 1. Lw6w, drok Praa- 
fMn Iwovak. i Chaty pod aara%deni Jul. 
Birkeamaiara, 1878, w 4ee. Wydawoa X. Ot* 
ton Bolynaki, redaktor X. Edw. Podoliki. 
Br. 1. d« 1. Paida. 1878; Nr. 6. d. 15. Gra- 
doia 1873» ttr. 52. (dwotygodoik). Kwartal- 
aia cat. 80. -f 

«* Ootyeafoa oilyBa parowago w Zagrayn- 
ka. Waraaawa, 1874, w See, str. 14. 

— Z kraJD B lat 1861 — 1862. Lipek, W. 
Gerhard, Nanmbarg, druk S. Paeta, 1868, 
V See, ftr. 183. Ul. 1 tgr. IO.4 -«• Prsygotowawesa do aanki jaomatryx a 8, 
tablieamn Waraaawa, 1848, w 12ea. alp. 2. 

— Krajowa i amigraeyjne 1887. Nrow 86, 
w See, atr. 148, ob: MeidekiAI. (1886* 87). 

— konfedaraoyi, obacs : Kacakawakl 8. 
11848). + 

— kr61. pmtk. lotteryaoh nanMrowyeb 
i kluyeanycb na raeca iawalid6w i wd6w, 
todaiei ne wsparoia eako) i 8apita26w na r. 
1800. Berlin, dmk Deckera, w See, atr. 48. -f 

— Toi, na rok 1801, tamia, etr. 51. 

— Toi, na rok 1808. 

ft .•r"^^'*^^** * nauk, obaca: Jadriajeiiiciaiia. 
(1848). 

— Syberyi, obaca: Kakyleeki J. (1837). 

— Poca^tkowa, ob: Wianataak. 

— Z placo boJQ. Waraaawa, dmk Bifda 
narod., 1868, w 4ce, w Sierpnio Nr6w 10, 
we Wrteinio Nr. 1 . dnia 2go. Redaktor ao> 
minalny Wl. Sabowaki, raecaywisty fioaei- 
itaw. Kiidy Nr. po 1 stronie. 

^ Polityeane. Waraaawa, w dmk. U^em. 
nej, 1868, Nr. 1. d.22. Sierpnia, fol. p6t ark 
Nr. 2 i 8. d. 27 i 81. Sierpnia. Nr. po grp. S 

— Z pola bitwy (luioe nomerowane 6wiart- 
ki po jedncj etronie drokowane). Warszawa« 
21. Kwietnia 1868, w 4ce, d. 29/4, w malaj 
4ce, SO. Kwietnia Bitwa pod Jedloi^, w 4ce 
malcj. -1- 

— Z polabiiwy. Nr. 1. d. 10. Lutego 1863, 
(a druk. t^jemnej w Warszawie), fol., pol ark. 
Nr. 2. d. 18/2. Nr. 8. d. 26^, Nr. 6. d. 14/3» 
Nr. 7. d. 4. Kwietnia 1668, Nr. 8. d. 24/4» 
Nr. 9. d. 22/4, Nr. la d. 25/4 i 7. Maja. Nr. 
11. d. 1. Czerwoa, Nr. 13. d. 20/6, Nr 14 1 

15. d. 16 i 22. L]pca.f 

— Politycine, literaokie 1 gotpodarskie^ 
pitroo dla ladai pracy. Wydawca, wlascieiel 
i redaktor Wiktor Wiioiewtki. Lwow, drak 
aaU. Im. Otiolinsk., 1869, folio. Rok I. Nr6w 
80. od 2. Stycania. 

(Wychodaily tray rasy w tydzieo. Preno- 
merata kwarulna zlr. 1 cat. 60. Nr. 2 do Nr 

16. w drak. E. Winiarza, Nr. 30. doia 28. 
Marca). 4 

^ Polakie, (wychodaily trzy rasy w mie 
■i%cu po po) ark.) Wydawca Maciej Kleniew* 
■ki i JgD. SzczepanowBki. Paryz, drnk MaoK 
de i RenoD, 1854. Cz^U ill. od str. S3 dnia 
16. Lipca. Cz^ad IV. od str. 41 d. 81. Lipca. 
Gz^^ V. od str. 49 -- 64 dnia 19. Sierpnia. 
Csci6 11. (tak) Nr. 1. d. 2. Wrzesnia 1854, 
od str. 65—72. Cs^i^ II. Nr. 2 od 73 - 88 d. 
36. Wrseioia. Red. Wine. Badzynski. Cz§i6 
II. Nr. V. d. 16. Littop. od 118- 120. Cz^id 
II. Nr. 7. od 129* 144 d. 20. Gradnia 1854. 
Ca^6 in. Nr. 1 do 7. od 10. Stycania 1855 
do 22. Marca od str. 145—200, od Nr. 4 re« 
daktor St. Oigewski. L. Cagld IV. Nr. 1— Sod 
etr. 209-282 od 15. Kwietnia. Nr. 8 i 9 od 
etr. 257-^264 d. 15. Caerwca 1856. Wiado- 
moioi Polakie U. (Rok). Bedaktor J6a. ho 6t VIAIi >Tn WllNKCZEK MdAiki. Cs^ I (ilk} Hr. 1. odttr. 1-8 d. 
M. Cierwea. Nr. 1^4. do itr. 82 do 91 
I^ea. Nr. 7-^ od ttr. 48-64 d. 16. Wno- 
IniA. Dodfttak do Wimdoaofoi poUk. od itr* 
1 — 48 obojmige vjlftek s Mortwakitgo T. 
Dtieie pa£itwa poUkiego od r. 1768—1816), 
od VMt. 1866. Fonnat w 4oo. fiedaktor Fe- 
Hkt Wrotoowdci. Nr. 3. d. 90. Ptidt. do Nr. 
7. do 81. Gmdoit. Nr. 8 i 9. rftiem d. 18. 
8^tn. do Nr. 88, do ttr. 168 d. 8. Qnidnia, 
Nr. 40 i 47. d. 27. Oradnia do tir. 164. Ro- 
ka 1869. Nr. 84. 88. 89 r. 1860. Nr. 89 do 
Nr. 48» do 29. Orodnia, ttr. 206. Bodaktor 
Jan Kts. Ordyoieo r. 1861. Nr. 1 do 4 do 
ttr. 16 do 2. Liitego. Drak L. Mariinol Pra^ 
imm. rocznie frk. 20. <i> 4 -f 

— Bolne ^olytacno Ini qaooo i rosrjwoe. 
(Pkrgadm^ a illDstrowanego Kalendana 1870 
rokin). Krak6w» nakUdem wjdawnietwa ^Qn- 
talni laddwej% v 800, 1 kari tyt Hr. 64 
a drseworytuoL kop. 40. 

Zaraxem Anoajoa W(. Diieje narodo w(|* 
gienkiego, w 806, ttr. 70. -1- 

— R6ine. lUiutrowaiia kt]%lac2ka a cie- 
kawjeh i naooM^^oych neoiy uoftooa. (Prte- 
dmk s Ulattrowanego kalendana 1871 roko.) 
Krtk6Wf naUadem wydawnictwa .CsTtalui 
lodowij*, 1872, V 8c«, 4 kartU nieliotb. ttr. 
108 t 48. ent. 60. 4 

— ToS. Berya III. Krak6w, naktad Al. 
Nowolockiego, 1878, w 800, ttr. 188. ont 40. 

— 8erya IV. rok 1874, ttr. 185. ent 4a 

— SeryA. V, rok 1876, ttr. 114. out 40. 

— Sorya VI, 1876, ttr. 96. ent. 40. 

*-* tpoica fteglogi parowej na nakaok 
tplawDyob Kr6Ie«twa, pod firm% Andrsej hr. 
Zamoytki i 8p6lka. Wtrtsawa, 1862, w 800. 

— trseoh tikapleraacb to jett: 1) Nia- 
pokalanego poczeoia M ; 2) Z gory Karmela. 
8) M^ki Pantkiet. Krakiw, oakUd XX. Mi* 
tyonany, dnik W. Komeckiego, 1878, v 16eO| 
ttr. 86. onU 6. <f — Fierirtxe, dla niytku daiaci, kt6ro aa* 
oiyiiajalabid osyttnie. Z obraakamL Edyoya 
nowa. Wroclaw, naklad W. fi. Koma, 182i| 
w 12. 

— (Wordantkia) mitrjna. Wydawca dr. kt. 
L. Otto, redaktor A. Walaoh. Citttyn, dmk 
K. Procbatki, 1871 — 1876, w 4ce male). Go 
mieti%o namer dwokartkowy. (Dodawane do 
Zwiattona). Koctnie ont. 86. 4 

— Informaoyjne dla wlaloioieli d6br pry* 
watnycb w Krolettwie Poltkienii aamieraig%. 
oycb saei|giia6 poiyesk^ a towarayttva kre- 
dytowtgo w littaeb aattawnyob 8go okretu 
b. w. in.| 1869, w 8ce. 

— Bttiej wojoie a Motkalami. Nr. t d. 
UJmtego, 1864. Nr. 2. d. 1. Marea 1864 
pesos Bartka Wytra^kota, a po litewtkn prses 
Csittoderitskin Mikatojuta. W dmk. Narod. 
«cgew6dstwa Augnttowikiego. 

— flittoryosne wymowio iwl^tej w po« wu^dmoi^i. B krdtkitftail owasami co do vy« 
mowy koloiola poUiego. Warasawa, 188N^ 
w 12ce. kr. ;|4. 

— Statyttyeana o atotonkaoh kr^owyeb. 
wydana prsas kngoare bioro atatyttyemo pod 
radakoyf proi dra Tadoutaa Pilata. Boenuk 
III« sotsyt 2. Lw&v, I. swifskoira drak., 
1877, w 4eo, ttr. 69^204. 

(TreM: Wyr6b piwa i wodki w Oalieyi 

w r. 1876, aapital dr. J. Klee^oiki; Zbio- 

ry r. 1876 w Odioyi, a dodatktem podsiala 

ppviarscbni . kfiyn podlug glownycb rodsa- 

j6w oprawy i poglfdo na ttotonki roboci* 

J say prses proL dra Tadeutsa Pilata ;.Podatki 

|baspolrodnie w Oalioyi rotpttane oa r. 1877, 

js^ttawil dr. f, Kleesyfitki; Katy otscs^dno* 

lei V Oalieyi w r. 1876, prses dra Tadeatsa 

Skalkowtkiego;. 

* Toi, rocsnik IfT, setsyt 8. Lw6w, I. 
swiaskowa drak.. 1877, w 4be, ttr. 207^232. 
loTitablicVI. 

Trei4l Stowarsytsenia sarobkowa igoepo* 

I darose w Oalioyi w r. 187^, prsea dra Al« 

Ifreda Zg6rtkiego (^vyet^g s wyd|uiego c6» 

WDOCseioie 111 Kocsnika Otowarsytsao aa* 

robkowyob i gotpodarcsyob)» ob.: PilaL * 

VIAL P.I8I ChrL Ktnl (oiw 1771). sto 

Sierwtsy ton laptsy esyli estaiy jatla dragi 
lomedya m 8eb aktaidi a firanoaakiago mm 
ojosytty jfsyk prserobkuia, na teatrso wv 
taawtkim d. 28. Kija 1816 r. piarwtsy saa 

rAa. Wartsawa, Zawadski, 1816, w 800, 
1, ttr. 162. ^ 

VIALAR. Kouttytueya politycsna moiiafehii 
bitspantkitj, oglotsopocw Kadyxia doia 19. 
Marca 1812 r., tlomaosona a hitspaiiakiei^ 
aa.JQsyk Irancnski prses ..., na pgltki j^ 
syk' pi^elblona' DOiUog wydania'w Saokt- 
Patartbargu r. 1812. Wilno, 1812, w 8oe. 

WhuiMfzak na Bbie Naivdsenie' i na Wiol* 
kanoo. Lnblio, drak Josefii NowaosyAtki^go, 
naklad lobeltkiego braotwa NiepouL Sam 
Maryi, 1862, w 80a, atrl 82: 

— dU Nigiwi^sego Dsieei^tka iesaa. No- 
wenna a odpatttmi, s fraaeuskiego. War- 
tsawa, drak J. Ptartkiego,. 1869, w 16, tIr. 
16 s ryein^ grp. 20. 

— majowy na oseid, obaes: Marin M. P. 
(1866). 

-.- flt^owy na osei4 m^iwStltaej i n^- 
esytttsej Panoy niapokalante pooa^ttj MaryL 
Wartsawa, Cserwtntkii8p61ka, 1869, w 1200, 
ttr. 24. kop. 7 i pol. . 

— migowy Nuiw. Boga Rodsicy Maiyi. 
Krak6w, naklad W. Jawortkiego, 1871, w 80a, 
ttr. 86. 

— krtyiowjr na ose46 Ni^jtlbd; Serea Je- 
satowogo i Niepokalanego Serea Maryi. War- 
tsawa, u XX. Mityboarsy, 1866, ob: 9M^ 
nitwioz Karol. 

-.-V powieici dla ladn. 1. Flit. 2. Hittofya 
okropna o walecsnym Stitia i o pi^kncd »_• . V A» WLAKBt hnieB. t. Xajetik i.,X^dk9 i liiil mowit. 
b, S w iffMCi wielkfjirorok. 6.FowMi6 o>ito^ 
1^ wilko i o liiie' .filnoi*. Focott&i 1M9l 
topi 80. / > 

— puiientkiy ob: N. J. (1871). 

* modl6w do Opfttnndiei Bpikicji V do- 
ds&iaiD Utonlj i uodlitewek do iw. Rocba 
fitrana od morow^go powiotrM, oimi mo- 
rilitevak m csmio utnpiesia^ o neB{iU«i 
inier6 i o vjbawienio od nieipodiie#aiM| 
iBBrd. WuiMva i Wilno, drok.. M. Org«l- 
bnod, 1868, w 16e«, sir. 79* kop. 16. 

ilMk aaiohkt. Tftni6w, drnk i oakl. Ra« 
Movikif^, 1869« %r 82eo, itr. 80. *f 

— anieliki dlt dsieci Gietsyn, Proebatkt, 
okoto 1861. 8 eoDt. 

— taialiki dift poboisyeh dnoei. Ciattsm, 
ILP^rvehMka, 1889, w 33eo, ttr. 84, el 7, k. 
oii U eiy opr. w pt6tno ot 20. 

— (wnOakd) dU dn'ocL Biolifto, tek i|Ut- 
UmI K ZtWftdskiegOb 1867, w 89oo, ttr. 6^ 

— asiehki dU poboinjeh dsiaoi. Wado- 
wiM, naktidem i drakiem Fr. Folijna, 1870, 
Kia,itr.88. -f 

— ka eaei Najwi^tascj If ai^i Panny. Kbi|ft- 
b do aaboie^ttwa dia chneieian raynuko- 
btofi^iaSfo koftdola. Ca^dtochoura^ 1878. rb. 1. 

— Obaei? Oiibmrtki J. N. . 

-- deckowny afogom Jaziita i Maryi po* 
feviffMoy: Warasawa. u Oabaibnara i Wolffa« 
Irak inttyt^tfi g^OGboniamyab, 1878, w 8eo, 
*. 64. kop. 80, ob.: Mtwicki Alokt. 

^ jabilensiowj na urocsytlolc iyaiio le- 
UjiootoMy saprowadienia okrseioianiiiwa 
» Siowisaascagrsiiio a w . narodsie FoUkim 
•d powoiaiiia rodsiny Piattdw ua pnyj^oio 
waieiiDstwa i trono polakiago. LeMoo^.aari 
ktad i.drak F. G&nUMra, 1^, w doe, ttr, 
to. lip. 1. 

-^ knyiowy aa caeao nijifodtaego aarca 
Jtniiowego i niapokalaoago terca Maryi. O 
M itodko ciarpie^ iemo, co uniie kocba6 
'ttnia i Mary^, bo kto kocha Jetosa i Ma- 
179 via, unia i poai^dsia wtxyatko. Waraza- 
vt. ^niklX. Miayonarsy, 1865, w.lGca, k. 1. 
^' tS. (Tytot litografowaoy a M. Figanaa) 

rp. 15. + 

. - Tanie tyta^ w 2ytomia^ta, w drqktroi 
l^jiiografii pod firm% A. Rwiaikowakiego, J. 
Cbniuec i K., 1880, w 8ea, air. U. 

— knyiowy aa eaai6 ' bajatodisego aerea 
JjmowagO t oiepokiiiittego 'keita Maryi. 
Wannwa, Ctarwiaaki i Sp., 1869, w 12ca, 
•tr. 28. kop. 7V, 

*- s k«iataeak6w % ogrodiie koiciola ka^^ 
I^Mago wiroalych awity i aa' wielki po* 
(ytek dnaa ebraa£:i«6akich drokiaai ponao* 
k«;. Piakary, aaklad i drok Teod. Haaa- 
«Wi 1857, w 1600^ air., XI?, 48a 

V* Toi, aa wielki poiytak dBaxchrsetoia]6i< 
ttwk do draktf pbdiaay praaa ka^ A. 'B.;.go. 
^*«s6«, A. Polar, 1860, w I600, atr.XVllI 1^688. rt7ybito 1800 ogi.; do r. 1879 »pno« 
daao 1000). mtt 80« 

— a awojakieh kwiat6w. Krsk6w, |86S; 
ob: Biidial6im 8: 

^ (Maly) Maryi Naboledatwo do M^iw^ 
Paaay Maryi. Waraaawa, a XX. Miayoaany^ 
1861. 

^ aaboftcMwa dIa dsiaoi polakiob. Cal« 
kowiljr abidr modlHw dla ailodsieiy kato- 
liakioj plot obojaj kaidcffo wieko, uloioay 
wadia aajalawatajaaych od awienebooloi do- 
ckowaaj oaaaaycbaotorow daebowaych. Liptk, 
aakfad£.L. luaprowicsa, druk F. A. Brook • 
haoaa, 1871, w 82, air. 253. (Odbitka i bi- 
bifotaetki aaboladaiw katoliokicb Tomik HIJ, 
27% agr. 

' ^ Kajiwiotatej Hanri Paaay CaMtochow- 
akiei. Kai%ika do aabolaaatwa. Waivaawa, 
aaklad Ooatawa Saaaewalda, drok J. Uagra, 
1856, w 24oe, atr. 419 i IX, a dwoma aUlo* 
rytami. rab. 1 kop. 20l . ' 

— Tot, wydaaie II, terofta, drak J. nogi;a. 
1862, w I2ce, itr. 491 i X. a aUloryt rb. i: 

-r aowy, boak% biSIo46 aaro kwiiofcyoh aa 
t|kaeh Maryi a |i6g krdlowej aieba itoiooyi 
atbb abi6r aaboSeaatwa .aa cbwaf^ Bo^ kv 
eioi aigiw* Maryi Paaay w JLakowakim obra- 
aie a 00. B^l^naatow wielkiemi. codami 
alya«caj od Ojoa aw. BoaedykU XIV. R. P. 
1752 okorooowanrj. Z krotk) hiatory^ i opi- 
aem Icilka cnd6w. Wydania drogie. Brodoica, 

S. A. Kdbler. w ]6ce, atr. 93, z rycio) P! 
.'£i|kowakiej.-igr. 2%l • 

-r . aoworocaaik . aa rok 1836.. Oryt[iaalaa 
di^ory ' prozy i poezyi zawieraj§ey, oado- 
b?ony azeieio rycinaint i aiuzyk^i wydaoy^ 
aakladaai i ataraiiiem J6z«fa Kaczandwaki^go.^ 
Warazawa. w drokarai J. Glikokabarga kaie 
gterza atk6t pubticznycb w Kroleatwia Pol« 
akiem, 1836^ w 1260, a przoda 2 k. oiaL 
i 889 atroa, 6 .ryoia aa. atali rzai^iyob i 2 
tablioo muzyki, oU: Kor«9li Ktrtl. 
[ — aoworoczaik aa rok 1837, zabrany 1 0I0-. 
ioay.przez Karola Korwela zryeia%, wydaay. 
aaklaaem Jozefa Kaczaaowakiego. Waraaawa, 
w drukarai O; Z^tkiawicza, 1887, w 800, 
ma., atr. 308. 

— powieici dla lodii. (Biblioteka lodowa. 
Sorya I, Tomik 8 i 7.) Pozoao, Jagialaki M. 
druk Marxa M., 1868-69, w 8ca. Tom 1 « il, 
atr. 96 i 92. Tomik po 7V| agr. 

-^ powlaazowa^ i wpia6w imieoaikowveh,- 
wybraoycb z aiglepazycb pbarz6w polakiob 
i fraaoozkiob. La BoaYalla eorbailla aa flaura 
on recoeil eomplet daa complimeoia poor 
lo joor- do I'ao; do boaqoaia poor lea tlfttoa 
do faoiiUa, da fi^lioitatioaa et eoaplota poar 
l«i aaaiTaraairoa, aiaai qo'aa oboix da vera, 

Kor lea albama* (po polako i fraaeoako.: 
r6w,.MUikowaki, 1844, w 8eo, atr. 1V,< 
281 i 8. Caaa zait. alp. 4. . 

• V— rdiaay etyli -aowy zbi6r aiodlitw aa 
wuyatkio iwi^ta Migiwi^acj Maryi Paaay* M wum* wi^ama vydtay na do^M Ti»iitiiQftl«a 4M»roti|B* 
Boioi. WartMwa, o XZ* Mimnany, 106S. 
•Ir. XXIT, i 926. Vs waliA bn opravj 
tip. 10. Ka pipiena swyoi. itp. 6 gr. IOl 

— Toll Unit, 1864,, w 12et, air. ZZIT i 
M6. 

-> Ob: BiblitMt (mboUfittva). 

-^ B. 1868, ob: C u i t icbiiia. 

— t paproci, obacs: IMelttt (1848). 

Waaki, tyRodnik dia ptd ieAtkieJ, polwfo* 
«0D7 oiwiicld dochow^, nmjalowaj i praa- 
tnyifowej. Lw6wy 1849—1860, w Sea. wysalo 
98 fiumardw. Redaktor Julia Goesalkowska.. 

— piimo poijrtkowi i rosryvct poawieoona 
Lw6W| 16529 drak Pillera, w 4ce, Vjchodatlj 
od d. 1. Kwietnia 1862 r. dwa xmmj aa alia* 
aifc po p6t arkoaia. 

«* Iwi^toja&skia, k$i|iacBka abioroita oa 
rok I8689 poljrtkowi i rMiywoa polwi^eoiia. 
Lw6Vy w arukarni aakladu Naroo. im. Otto- 
li6tki«h« Wydania W. ManieokieKo dsiariaw* 
Cjr tejia drukarai. w 12cf» air. 144. alp. 2. 

(Miaaaoa^ tame pnedraki. jako to: 2mi- 
cbowtkiei O. 1) Do noieb clatawanmak. 2) 
Z ktifikl pamiatok pMM6; Wilkoiakiiti i*- 
Rozprawa, powiaM. Pola Wiaaaatego. 1) 
Rotmowa a daiawesjn%. 2) Bybka. 8) 8t6t 
«ndowny. Ob : SMialktiitka I. 

Waaktw postcaania ob : H. f . 

— Wianatiak>obrask6w.Kiij|iacakadIadaie- 
ei a obraikaroi i wiamjkamL Krak6w, Jal. 
Wild. 1868, w 8oe, sir. 16, iTcia 16. sir. I 
cat 60. 

<— od Tadaia dla braoisikow. (To- 
«uk 1 ^ 14. Bochoia, 1846^69), tomik po 
cat 20. obaea: K« A. -i- 

•» dla naJiwi^Utego daiaciftka Jaaat No* 
waona a odputtanit a francaakfairo. WaN 
aaawa, 1869, w 80a, air. 18. kop. 7%. 

— plelnl aa mig6wk9, ob: Trylliiaki WMs. 

Wiara (miesifo Siarpiefi). Tom f. Piimo 

Sdawane ttaraDiam Stowarmaania kapla* 
w polskicb w amigraoyi. Ptryii (Liptk, 
Kaaprowici), 1866, w 8ca, itr. 48. 

— Toi, miesifo Wraasiad, 1866. T. L Z. 2. 
Zaricb, w drnkarni A. Qillara, (a Kaspro- 
wicaa), 1666, w 8ca, od itr. 60— 88. 

~ Toi, (miatifo Paidaiamik). T. I. Z. 8. 
Zfiricb, w drnkarai Gillara, (doatareaa Ka« 
aprowict w Lipiku), 1866, w 8cf, od atr. 89 
do ]44. Zessyt po igr. 10. 

— nadsieja i milol6» ktifika do aabolao* 
aiwa dla wygody katoliokich chrtaioiaii, sa- 
wiarajica modlitwy, nauki i piaint na oa^ 
rok i do kaidej potraaby aastotowana, a kiiaf 
praat koici6l 4w. potwterdaoayob aabraoe^ 
atarannia oYoiona i do druka podana. Nowy 
8%oa, drak i nakUd J. Pitaa, 1867, w 12oo, 
atr. IX, 20, 876, VIII. + 

— nadaif ja i initoi6, obaca : SkimnvH I. 
nSiOi. modUtwri . — aadsma I mlldii. atyii moauiwr t pif* 
iai dlaobnaleUa katoUkow. Wacaaawa, 8aa« 
Mwald, bw w. r. (1841),wl6ca, atr. 881, i Xi 
a viaorankiaaa Cbryataaa. alp. 6, aa papiorao 
volioowym alp. 8. 

*<- Tol* droffia wydania. Wamawa, Soa* 
aawaldy 1847, w 16oa. rub. 1 kop. 20. 

— > Co ntB nakaaiqa nana wiara. Mikaldv, 
T. Noaraeki, 1862, pol ark. (pielai) Ubn po 
0fr. o. 

-^ ob: B. P. (dtiadow); Cb«aiM| (aay- 
ilanie); Cfpma (katol. 1845); Ciartki 1 (wy- 
aoania 1846); Elioakori OfojiMa); Gmbw 
(katolicka); fiaHlaii (wyklad katol h PHa (wy- 
loaaia); Plaard robraaaciaatk.) ; PlaannMki 
(rosiaeraaoie); Safar; WioraitlOlitki (vyUad). 

WABOateSKI laa. DiaMriaUo iaaagonlia 
da diabato OMUito. Beroliati 1837. w 60a 
atr. 28. 

WAMIS. Obraay tolacaago ijrwota oMaao 
w ryiaaeh praaa poliktaffo Wiaraaa fAat 
Bamago a Kraamia^ca). Paiyi, 1847. w 80a. 
% tal, 

Wlarat, pitmo dla lada. 1849/601 Mr. ftl 
tal. 2. 

— Ob: Pra ai ao mt i Al. 

— • piamo dla 4radDia|^ ataaa polakiogo. 
Badaktor Kraao. Krajawica. Bok JL Faaaaa. 
aakUd i dmk J. I. Krataawakiaio (Or. £a- 
biiltkiago), 1873, fol. Kwartalaia agr. 18.. ty* 
fodaiowo t tgr« 6 faa. f Wydawaoa In^ ra^ 
aa tydaiaa od I. Stycaaia 1873). 

WMTOft X. NaboftwMiwo do 4w. Falikaa sa- 
boaa braci mai^ayeh 8. O. Fraadaaka Ka> 
paoyadw, a opiaoai iycia jago i eadow oras 
a praydatkiam aa konea aiodlitvy wialoa na« 
boiaaj, praedrakowaaa. Za poawol. awiarsek. 
Wansawa, 1828, w 8ea, atr. 88. i rya. ^• 

— Taate ffytol, iycia jago t cod6w. War* 
aaawa, drak XX. Hjarow, |847, w 80a, air. 87. 

-Wi^aaladla gnecsDyrb paotaaak. Poeaftki 
eaytaata poltkirgo, a obraakami. Waraaaara, 
1864. kop. 80. 

— Toi, a 24. obraakami kolorpwaaaad. 
Wydaaia drugia poprawao t powiokaaoaa. 
Wanaava, ntklid B. LaMmaoa* drak Clu 
Salter i S. RothmOok , 1862, w 8ea, atr. SH. 
alp. 2. 

— dla graacaoyob ahlopcaykow. Pooa|tki 
otytaoia poUkiego a 24 obraakami. Waraaa* 
wa, aaklad B. Leaamaoa, 1864, w 18ea, atr. 
94. kop. 46. 

— Toi, koloroaaoemi, dragia poprawao 
i powi^kiaoaa wydaoi«. Waraaa wa. aaklad 
I^oamaaa. drnk fiiodaaitba, 1882, w Ooa, 
atr, 92. ilp, 2. 

•^ Toi, traeoia poprawioaa t powi^kaaoao 
wydaaia. Warnawa, 1868, w 800. atr. 9I> 
kop. 40. 

— Haladii, ob: 
aowt) WIAteWICS - YIDAL IS «- OlMte, ob: UMiin (i882). 

Wi|iulai nilotei ntoloiiA ka cietiobtoi: 
" 8. + — minj. Bosmylknia nt ct«i6 pneoaj* 
Iwi^sej iDQki Zbawiciiel* i dwicstnia do- 
ckowBO s roimaitych Mmf poboiayeb se* 
brane. Posoan, Tyi Daukievics, dnik Ka« 
nieaskiago i Spdikij 1876, w IGce, itr. 216^ 
lgr« 10. 

«— Kti%ika s obrtxkami dla daieci. Kra- 
kow, Wildt. drak Csatu, 1866| w 8ce, ttr. 
II i 7 rycin kol. cnt 80. -f 

^ iiktada L p. Cbirurga fitoaofii,obs Wll- 
kiiaki AagatI (1858). 

WIAiCWiCZ Jerzy, kaootiik gnieimeoBkL 
Spoaob wycbowaoia i edokowania robaetk6« 
j^wabaych dla n^dcow dobr akraiaskieb 
Jainia wielmoiaej JMci Pani br. a Main- 
cbow Potockiej nipUaDy. W drukarai na- 
dvomej Taloaynakiej r. 1795, (pnedruk w r. 
1874 w Wanaawia, itaraniam Ao. Wafi, w 5. 
agaampi), w8e6,kariiilel.4, itroa liezb. 84. i> 

Wiu«li«t, obacs: Mttktvftkl %. 

ViMadm dtUa ChlaM, ob: Theiaer 

Vaaiali Fraaetict. La qat tiiona polaoea par 
ravYoeaio .... lUlia, 186d, w I2ca, its; S3, 
igr. 7, + + 

WICHCIIA Jaa. Kilka ttow o maehinacb rol- 
aieajab ae akiadu pana Jana Wicbery we 
Lwimia. W drakarni kngowcj M. F. Poremby 
wa Lwowift, w fol. k. 2. + 

mCHEMIEWiCZ Bolastaw. Deb«r Sarkoma 
aad ibr Vorkomneo iia Mediaatinam. loan* 
garal-Diaaertatioa anr Erlangang der Doe- 
t or wl f da in der Mad. and Cbirorg. Vorga* 
lagi dar aaad. Facoltat der Friedricb-Wil- 
mlwrn « UnJTeraitat aa BeHin aad Affeailicb 
Tertbeidiget am 6. Joli 1^72, voa •••• 
Barlia, Drack too Gaalav Lange (0(io)» nr dee, 
atr. M. -f 

inanUCIEWICZ Ita Mejzy ae Zdon (or. 
18l2i De peWi foeminra et pe1?ia demoa- 
atralora diaaerlatio ioaaguralia. Vratialaviae, 
tjp. Friadlinder, 1889, w 4oe, air. 22 i 2 Ub. -^ 

WWHCIIKlClfilCZ W»adyetAw (a Eain. w obw. 
Sxabiikakim). Die kiroblicbe btellong der £ra* 
biaebdfe Ton Mailaad car Zait der Pataria. 
Hiaiorlacbe Inaogural Oiatertation « weicbe 
mii Oenebmigang der philoaopbischen Fa- 
ealtftt der UniTeraitat Brealaa Bebafa Erlan- 
gnng der Doctorwilrde Montag den 2. An* 
gati Vormittaga 9'/, Uhr in der Aula Leo. 
poldina, gegen die Herren Opponentan: 
Aagaat Wainbera Dr. pbiloa., Carl Lat^e, 
eaad. JBria« Kaaimir wicberkiewiiBa atud. 
pbam. dffenilich Tertbeid^s wird ••*• atoa. 
£siB. 0iaabtt9 Draok ▼• Fiedier at UaBlaobel| 
1875, w 8oe» air. 86 i 4 nieU 

WICHEMM FtRka. Nowy barpagon. Rome* 
4|ft we dwa aktoeb. Peterabarg, Woli; drak Wianbnbara, 1888^ v lieei atr. Yll, 116L 
rab. 1. -I. ^ 4- 

— Pteo k'gaaenta Trepowau ihrnkw^ 
Jmpr. Raaae da Loadrea, 1868, w 8oe» ate* 
27, + + 4 . 

— Poesya, wydat Eraam Oatapowica. Pa- 
teraborg, w tloeani Karola Fcjenat^aa, 1844, 
w 12| atr. 177. (Pr6oa drobnicuazycb wienjgr 
mieioi: lOody ealowiek, faataiyra w 14 aca* 
naob. I^miir Wiasniowiecki| fanUaya dim* 
mat w XY. aeenach.) 

-* lliscellaQea, Tom f. Paryi, 1872, w 8ce, 
atr. 802. (Cstery kaiggi bijek, epigramy i 
wieraae rosnaX 

— Matka, wkraz. Bruxolla, 1868. 

WICHERT Wehif Iga. (ar. 17S8 f iwa^ 
Naaki kateebiamowa aa tray caf4ei podaia* 
lone praea, ••« aa aiarapiem kai^daa J« 8ta- 

Jraeay^akiego pa nowo wydane. Pelplln, niakL 
. N. fiomana 1874, w 8ce, atr. 640 i rejeatr. 
atr. 8. 
(Inaa edyoyiiy Kaliaa, 1871). •«• 

Wtehlitokl Raiimlm, obacz: CzaniartiEd- 
Wiei. (Piama politycane). Redaktor: Bene* 
dykt Hora iBacboaa^. Zllricb, drokiem J. 
Suremamia, 1875, w 4oe| (eo tydaie& p6t 
ark.) Proapeki (d. I Styeania 1875), atr. 1, 
Nr. 1, (d. 28 8tyeanta 1875), atr. 1—6. Kr. 
5ty, (d. 15 Marea 1875), atr. 21-24. Wiee^ 
nie wyaato). (Wap6lpraoowiiliqr WaL Wr6* 
blewaki a Londynn; Zygm. Milkowaki, (wapom 
o Wikt. Heltmaaia); FaL Lawicki (Pamx^ta. 
Sybiraka). 

Yi6la8iMl868, abaca: Tkeiaar (1843). 

WICK Mail Dr. Prawdaiwa religU kaaf- 
ieeaka Indowa praea •••••• proboaacaa pr^ 

koiciela M. Mwyi Fanny w Wroctnwiu, prae* 
loloM naigayk polaki praea ka. K(oiytkow 
:o a Traoiny), wedtug traeci^go popraw* nego wydania. Onieino, naklad i druk J. Bt 
LiiDgiegOy 1868, w 8ce, atr. 204. Zip. 2. 

WICKENHAUSER Fr. Al Moldawaoder Bel- 
trage an einem Urkundenbacbe der Moldan 
nudBakowtna. II. Abtbeilong: Gesehiebta 
und Urkunden dee Kloatera Solke. Caerne« 
witz, Pardini in Comm.. 1677, w 8ce, atr. 
225. 4 marki. 

Victor (Saxlua Anreliaa). De Tiria ilia* 
atribna. Obaoa: Aar^lftfa. 

VfCTOR Pawel 8t Bogowie i ladsie. Spol- 
azczyt Zglifiaki. 8 tomy. Waracawa, 1874, w 
16ce, atr. 155, 158 i 160. 60 kop. Ob.: Bfef- 
nick! ! Stiat-Viclor. 

VIDAL Udwik. 08H t 19 Slycznia 1862). 
Genealogia dome kr61ewakiego de Bonrboa 
ores doip6w krolewakicjk biaapaaakiego, oh<^ 
ga Sycylii i kaiai^jcego parmenakiego. Z cry* 
ginafa franouzkiMjiQ kai^f i alotel, przelocyl, 
uinpelail i^ydarL(Ddw'ik) da Y^idal). War* 
azawa^ drnk K^ Kowalakieifo na Ulicy Kr6« 
lewakidj pod itczba 1065, 1857, w 8ce, atr. 
140 i m Tebto giimlogiesBjcb Tll| ^art M TIDAL ^ TIDOOQ bmdltt biQgankim aie Bm^jditl* •'O)* -I- «f 

VNML MttlfyBiliM. Criowiek wMId dant- 
•lyeh iAiarM6fr. KomedjQ«OMni w 1 akoit 
orjgiiiAlnid napiMns prMi H. Y« WamAva, 
1886, m laoa. Ztp* 2. 

— HawTl^ powiaidoryginalaapnM ILY. 
Wtnsawa, w dnikanii Jditfii WmUmo. 
1829, w 12ea, ttr. 181. Zip. 4 

WIDEASRI TttOt. Hanp. Xnk6w. w dra. 
kani .Caasa*, 1878» w 4qe, Ittogirafie na 4^; 
atroiiia kaidago Bomeni odbito w lit A. P^- 
^avAakiego w Krako«a«. Odpowiedatalny ra* 
dAktor i wjdawoa Taofil WidaAiki. Maktad 
i radakojA do d. 22 Liatopdb ISH x; Kas. 
fiartoaaewieaa. Bocaaia 2i Mviv. 

— Obaea: Htrap* 

WIOIIMN. Uebar dta BUlluttf daa 8cbiia> 
balthieraa in dar Kaiorgaachiohla w doa, atr. 
4. (W proff. gimii. Riaiadw, 186i;. 

WIDMANN CMriti Dar Ydkatribima. H tiioUtche Gamilde ana Polaa, nacb dam jftng* 
itan Falle ToaWai^ehau. WtnbnrgiiiFryd. 
ErnaaU Tbeiaa. 1882, w 8oa, air. 81 tal. 

WIQIIANN Kartl. Obwiaaioienia Magiairata 
Iwowakiago 28 Mitfa. Lw6w, 1818, folio, p6l 

^ ^ Odoawa 11 Lipoa. LnrAw, 1848^ folio, 
.p6). ark. 

• <p- Praattroga. Lwdw,. 18 Mi^a 1848| drok 
Staaroplgii, folio. 

WlDIIAmi Karal. 11/ (ar. 1821); Franeiuek 
*€iaolka. Wtpomniaaia aiografioiaa* (X>dbioia 
a daieta: Wiponaiaaia biogr; poUkla, atr. 
150—288 i dokonenta atr. 28). i*w6w, druk 
JaaiaAakiago, 1888, w 8oo. 60 eat. ^ <f -f , 

— J6aaf RoraeniowakL Stadyam Htarackta. 
(Fraedrak a Daieonika litaraokiago). Lw6w, 
aator, drak £. WiQiaraaj 1868, w 8oa, atr. 
174 i Til. 20 eat. 4 

— Kalandars dla aaooiryeieli aa rok 1876, 
.kt6i7 jatt rokiem avjoaajaym m^^oyai 865 
.dai, wjrdany . ttaraaiam Towarsyativa pedt« 
gogiiDBDego przex .... wa Lwowie, nakladem 
wjrdawcy, drok ZakUda .aarodowago Imiaaia 
Oaaolinikich, w 8ca, atr. 240. 4 

. — > Koioiol iff. Jaaa Cbraeiciela «a Lwo- 
.«ia. Wiadomoi6 historycana, a foto^rafi^ T. 
Sa^jaoka. Makladem • K^ola BoBadainakiago 
i StaaiaUwa KnoaBiewicaa, a^imig%oego ai^ 
w imiaaia c. kr. koaBerwaiora badowli 1 pom« 
aik6v krajowjreh reataacsey^ koaeiola iw. 
-Jaaa. Lw6w, drak Daioaaika lwowBk.j 1869, 
w 8ca, atr. 62,. a fotografi%. 20 agr. 4 4 -»- 

•— Nowe podatawy praw aarodowyob. Od^ 
daiat L Narodowoi6 a rewolacya. Btadyam 
poUtyeaae. Lw6w, £• Wild, 1864, w 8ea, 
atr. Zl, 869. Caaa 2 air. 4 4 <i> 

r- Ppwiaaoii naaaa ar obao ^pon laifdiy Aaalryi a Praaaai i WloebamL Lvdir, 1088. 
(0 t^ braaaaro awi^aioao aatora). 

— Pami^taik kapitaaa gwardyi aarodovfi 
w r. 1848, apiaaay podtog dTkUi5w, Tom 11 
fCsgid I 1 2;.Lw6w,K. inid, 1873, w Boo! 
itr. 78 i 47. 1 air. 

— Tygodaik Iwowaki. Piamo litarackia, 
wydawca Karol Wild. Rok 1860. Rodaktor ... 
Lw6#, drak JB. Wioiaraa, 1850, w 4oa. Ty 
godaiowo po 1 ark. wyaato; Hrow 39. Ceaa 
owiardrocaaie. 1 atr. 

(Umieaoilt ta awa praee: J. Jakabowies. 
Waolair £miu (JabloAaki Hao.); J. L Kra- 
aaowaki; Zyg. Kacakovaki; Miob. Jalovi^i; 
JbL MilkowBki; Felika Morawakii F.Novm- 
ki ; rWidmana); J. Oaiaoki; Hear. Baawaaki; 
Mar. Pomeaaaaka; 8. JCKaesycki); Praylaeki 
St.; Sugaooha Kar.; UjaJBki Kon.; Mick. 
Wiaaiotowaki; M. Warasaaarowa; J. Zacba* 
riaaiawici; WL ZawadakL Nadto ariaras D, 
Kagaaaao wakiego). 

•— Program aa gaaat^ : Poataa. 18 
tak. Lwow, 1848, folio, pdl artT 

WIDMANN Karal i ZACHAHASimCZ 

Poatfp, piamo politycaaa. Lwdw, 1848, fol.. 
Mrdw 54w 

(Waadrpraoowaiey : Bybioki A.; KraaayAdd 
Jaai Wiiatawaki Wiktor; Tyo Karal; Baa- 
waaki Laoa; Padaeb Karol; Edar Lndwik) 
Tarltcki Ka.; Wiaaiofowaki Miobal). 

— Obaca: Ckadika L.: Ckn^alawakl Eag^ 
KaaikawakI Zyi. (Qtotik LaUr, ZaohariMigarJac 
I (kdrko rodnaaa); Zawa4zU Mlad. 

VIOOCO Eaf aabM Fraaaiaiak. (ar. 1775 f 
1857). Prawdaiwa tajamoica Paryia, a flran- 
oaakiago. 7 tom6wr Wacaaawa, J845, w 12c«l 
atr. 2Q5, 254, 257, 259, 219, 239, 261 1 nioL 1. 
Zip. 24. 

WMak dawaaga Wiba a kr5tkiaB oljal* 
aiaaiaai. B. w« vl 1822, w 8oa. 

WIdaki Ca^aloebowy i JaanQ g6i7 a opi> 
aam. Warasawa, D. Langa, litogr. W. Koba 
i A. Odarfolda, drak w Cafiatoebowla, 1877, 
w 80a, atr. 24, Ublic 22. 1 air. 67 cal. 

^ gmacb6w 1806, ob. : VafaV Zy|m. 

— Waraaawy, obaea: 8ebari4taar. 

— Krakowa, obaos: ttrawaM J. i M^ara- 
aawaki Kaaa. 

— Piaoia, obaca: Ssalij; WyaplaiiU. 

WMak4w 48 g|6waiej|aycb miaat i praad* 
aiiot6w aatory i aataki ]>o cal^* ai^mi, aa 
atali wyrytycb wraa a opiaam tyehia. War* 
aaawa, M. Orgalbraad, 1862. 2 nab. 

— Toi. 24 widok6w aa atali wyiytycb 
wraa a opiaem tyobfta. Waraaawa, 1867. 1 rab. 

— aim, ai^raadaao i aiijoalaiejiia adaraa- 
aia w aataraa wyatawiig^ejjeb. Zabraaa a 
daial niokoaatawaicnaayab, a^wybofaiflgmak 
i sajlepaayeb a doffoaoaymi opiaami. . Wia* 
claw, aaklad W. B. Kama, (181 4, Gana 54 

|il{., sailooa tal. 7. ' WIDULU^SKA -. WIB0Z0JnC0W8KI 67 (0 iabattmfdi) navki iftowy* 
Lw6w, PiUer, 1841. 

VMMriez ML Ant Goadvllox, obtoi: 8«idi* 

VMtMitini Q Rtymian, oWs: W«tfiPiM. 

VMMwm RaskoboSoboni8Ctarwoi«.Lw6vri 
1848, folio (p61arkatza). 

— Sobora Rutkoho do W* dais prowidni* 
Ufw.Lmow, 18i8» w ioe. 

— Towarittwft braUj d» mylyoh bniUj Se* 
lunB, aby swoi gnuita nie maraovaljr. Lw6ir ^ 
1848^ w 8eo. 

mMIUftSM iMMt B Soofaaekiob (f d. 9 
Stfoaaift 1881). Baaryk I Plorette Imea ....• 
WarttaWfty dnik N. Olftokibmn, 1824, w 
12m, atr. 161. Zip. 4 

- — Powiesci a dtifl!J6w poltkiob dia into- 
dyebt paoian pnec antork^ FloraUjr f Po« 
vielci dla noj^ o6rki (pnaklad WidQll&* 
iki^). a tomy. Wartaawa, w drakarai J6« 
nfa W^kia^o, 1828 w Ifiee, atr. T. 1; XU« 
180; f. 11: 188. 4- 

— Magaayn m6d. Dttoaaik prsyjamayoli 
.wiadomoijei, redagowany. prtes ..... Bo^aii 

62 Nrow a niodami.Rok 1896-1860. Wanaa* 
va, drnk J. Qlftekaberga, w 4oa, Eok. alp, 40, 
po^eanie zip. 23. 

. - ObMa: BoHUly (powialoi 1827); tMkmt 
(Palak, Jagiftio); Safat Ftlilw. 

Widza«la roaTioane tiod^aka prottego. Mi'^ 
: kBl6w, Nowataki, a861 ?), w 8oa, ar£ 18^ j 

Widse8i6, obaca: Pol W. 
Witekio atkoYy, bbaoa: TrM. 

WlEBEKiNQ C. F. r. ADaWsa desoripU^I 
bistariqiia at rakoim^a dea ediAeea reroarq, 

' dat graudea riyi&rea ei eanaar, doqU at porta 
da la .^ ate. la Rusie atlaPologna.'Muncb, 

' 1840, w fca. Arw 16 p]« fbi. obL at atlai da 
11 gr. pL Or. form, atlaoi <Straiy 111—204 
abejaiig% : la Bottia ei Pologna). (Jastto 

.ttgi6 pi^dotomowago daiela). 

«l|CKIEWtCZ J. Mowy pattenkia na mV 
i^iala ealago roka praes J. W. K. D. K.Cb. 
kanoaika. dajekaoa kataoralnego ebelmikia* 
go^ T. I-llh W Kwidiyaie, 1818—19, w 
8oa. 

— > Mowy pattankia aa Iwi^ta uroeayflte 
aiiego roka ptxez J. W. S. D. K. Cb. T. 1I1« 
Kwid»D, drak Kantan, 1819, w 8oa, Tom I 
Hr. T. 11: 278. T. IH: .... Zip. 14. 

; — Obioa: Jaly (kaaania). 

iniCKOWSKI Jizaf. Sr6tk4 wiadomold o 
fbadatsaeb tapitalnjrcb woialonyob do domo 
af61iic«o tebroiiieiiia nbogieb pod 6p]ak§ 
Tow. Dobr. aoattj^cych. Kriuc6w, dnik Qmu* 
'kovaki^r^, 1849, w 8oe, atr. 91. -»- 

migCIUniirSXI Tadooai. Xierswlanxa podlog 
^at^mit p. Bicboi. Wilao, 1868. ' Kop. 80. 

Wifclaw (braciwo), ob. : Dobrztdski L. , VUfMrity, obaoa: V. I. 

tn^eitrm paiiika, albo naboladahro do 
Kij4w. Sakrameato 'W dai«& Komibami iw. i 
innyoh caaa6w atoi%co« Wadowioa, Sabiiiki^ 
(okoto 1852), w 12ca, itr. 79. Cana 12 gr. 

WIECZOR SzoBtrbawfex UdNrfr, (or. 18^. 
Earypidai niapra^jaoiel kobiat, atodyvm » 
literatary graoki4i| podlog irodel klaayoaDyak. 
praea ..... Waraaawa, w dmk Gaaaty polak., 
1868, w 8be, atr. 38. (Oddrak a BibL waxaa.)* 
20 kop. -f 

«— Kviaty maraa£« Zbi6r poe^i. C^i§f6 L 
tf iiktlL aator, drak J.. Dworoa, 1860, w 8oo,. 
atr. 66. 4 alp. «f — Kilka kfroatjg jako aaapaloiaaia aagaf- 
aie& i kiantnk6w iiraaa ..m. Waraaawa, aa* aiea i marankow praaa ..m. waraaawa, aa* 
kladam radakcjri Kroaiki Bodaioa^, w drak»^ 
J. Jaworskiego,£rakowskiaPnadBi.» 1876, w 
1200, 1 kartka fyi., atr. 117(1). 80 oat. ^ 

— Farmaaidai, flloaof « Eloi,* jago aaak». 
i j4ij aaaoaaaia a pogl%dam aft roav^} filoao- 
6i i prawdaiva aaaoa oaia iej aaoki m$fitftX 
.••• Wartaawa, drak Oaa. poUk.t 18661 ..« 
8go, atrb 47. (Oddrak a BiU. mraMwak.) 40^ 
kop. 

^ Saiaka koehaaia i lakaratwQ aa aiii^Mid* 
fitadiom a liiaratafy rajmaki^. Wanaawa, 
aaklid aaiora, Qebatboar i Woll( dn^k^* 
Sikortkiago, 1872. w 8co, k. 8, atr. 76. (Jastto 
ttretscaemo Owiaxaa^a). 2 alp. 20 gr. -i-^ 

•^ Talmad i lydaa praaa L^ & Krakdw, A» 
DVgatintki, drak CaMO, 1876, w 8co, ttr. 48 
ik.3; kop.'86. ^ - 

.«-- Zagadalaoia i kiaraaki, prsTcajrnak do 
kweaty; biei^eyob. Wartaawa. nidiladem rp*' 
dakeyi Krooiki rodaian^, drak Jaaa Jawor* 
akiego, .krak. praadmicicie. 1874, w 12ca» 
4 kariki aial., atr. 94. 80 ko|i>. -i- 

WIECZOREK Aogoat aos Polaitcb-Warfak- 
baig <ar. 16 Wraaiaia. 164(0. Uabar dia froi* 
wiliigaa Nabalblataogea dar Kaaffoboraaaa 
loaagarikl-DiMartatioo. aiftwald, ^rook Toa 
Fr. Flaacbe, 1871 ; w 8oa, atr. 61. -t 

HVIECZOREKJa* kri^da proboues w La- 
becsko. rieid podeaas apowiadai wielkaoo-* 
cn6j. B. w. m. f r., (181 .), w 8ce, itr. 4 aiaL 

Wiecsarak M. ka. Boamyilaaia gorak^i 
mQki Jesaaa Cbiyitata, obaoa: Ladwik s On* 
aady. 

WIECZOREK Ramaa a Rogotina. Zar Baie* 
otion daa BlleDbogaogeienkt. laaoganA- 
Diaaarlalida. Braako, Liadaar, 1869, w 8ee^ 
atr. 86. -I- 

WIECZORER RadoH. Pradigt gabaltaa la 
Berlia am 21 Jaai. fiarlia, Eaifiii, 1846, w 
800. ly, igr; 

WIEeZORKDWSKI MchMl. Da morbo maeil- 
IbBO baeofiorrbagioo Wartbofii. Krak6w, drak 
D. £. FriodI«Uia, 1886^ w 8cf , ^tr« 40 i 111. 

+ -^ t 

• 8 WtBGZOUOWSKI — WIBD2A WIECZOIKOmn MMM, Bt. Md. IMt. 
D% liagQM MBuotiet, ate noo d« aapUfiea* 
tiona 4<>«^MB* Knk6w, 1^)88^ « Boa. ttr. 72. 

WiMiirlmtU WaiiftlM. (wr. 19H (188S) 

11857). Ob : BihHtMt wartsawtka, 1888-4. 
fienaik wuw. 1868. Witestry wr6iki. Zbi6r powiittok dh mfo* 

diiely oxdobtOBT tUloiTtami kolorowanemi. 

Wol&y pnekiM i fnmeiitkiego. Wartsawa, 

> Mtnr. Omlbraiid, dnikO. Paatsa w Naam* 

bargQi 18i74| w 8o6| itr. 229.1 rub 80 kop. 

— Ccwartkowe, obaes: Zalatka Jalla. 

^ ttarago naacsyoiala. Wansava, Oebath- 
ner i Wolff, drak KowalewikioRO. 1877. « 
Boo, ttr. XV, 188 i II. 1 slh 

— sabawno osjli roaiywka dla dam i ka* 
walardw v roimaitjrch eiekawyeh i dowoi^ 
pnych wionaaob t aaakdotaeh i prtylfcso^ 
aiom ato I oko aagadok. Wamawa, 1606, 
w 800, itr. 167. 3 alp. 

— ToDio tftat Lnblia, aaklad Kasimiona 
Saeaopaibkiego, drak iaaa Karola PnukiogOi 
^ 800, ttr. 189. Zip. 2. 

— aimqwo. Oddsiat 1. PowMoi Baraarda. 
Wartzawa, 1844: Oddaial II. Domasa Bslii- 
ardovla. 1844$ Oddaial III. Mary-Hawa i W. 
Taaiat: Poviaid Antonina; tiamaaa J. Jaahi* 
aki. Wanaawa, 1844, ob.; JaoiMti k S. 

— Tol roka 1981| obaoa: Coaaaloao^ K* 
tkoaa. 

-;- ftmilgna, 1887, ob. : SictapaiaU III. 

^ jatianna, obaoa: Tomaai a Kant. (Hoff^ 
aianowa). 

— pialgrayma, obaoa: WIMaU St (1888— 

^ pod lip«, obaoi: SiaariaMd L. 

— atoIanML obaoa : Nakwaaka A. (niadaialaa 
1858). 

*- arioaaana, ob.: Ila Falika. (Poaqra 1888). 

— w domowaai aaaiaaa, obioa: Baaahaar* 
aki F. (Povialoi Klavrana, Karaasyaa t iaaa 
1884). 

«- w aamka, obaoa: K. P. (188^. 4 

WIEOESIANN F. Kaaoayoiol dzieoi poca§t- 
kajf cyeb. Frakiyeiay poradaik dla aanesy- 
oiah aloioay podlog aiamieokicb padagogow 
a w aaaoaaaj ei^oi wadtog pisai ... pnaa Al 
barta Q^siorowakiago. WadowtoOp aakladam 
aotoHL cicionkaaii Fraocitska Fol^a, 1875, 
Ci^ 1, w Boa, atr. HO. + 

WMai. Opii ponoaagdloivy oboboda fa« 
ligyno-aarodowago otwobodaaala Wiadoia, 
(po polako i po aiomiooko). Lwdw, 1848» foUt 
1 ark. plakat. 

— Pntwodnik lUattrowanjr po Wiadaia i 
Jago okolicaoh oraa po wyitawao powtsedmlij, 
a dolfosanieia .plaaa Wiednia wrkonaaago 
pnoa lal^niera t arcbitakta H. Orara v 2 
koloraeh 1 plaaa aytaaeyjaago wyatawjr po* 
Wtaaoba^ aa aaoaagiloaraaii objaiaia ' aloioay padla|[ i^yaovaayok Fraavodaikdv 
w aiamiaokim i fraaoaikiu jovka. KnMv. 
A. Nowolaoki, drak Krajo, 1878^ w IBoa, al« 
XXYII, 240, 16 i Praawoda. atr. 86. S aliw 

— Pkmmodaik po Wiadaia iJesook»l.,ala- 
ftoay iK>dlag a^jaowtayoh praawodiiik6w w aioi 
mieokiai I iraaoaikini JQsyka a dol|rianitw 
Buaowtieffo plaaa Wiadaia wykoaaoago araaa 
laiyaiora 1 arobiUkia H. Orara w dwoath ka» 
loraoh. Wydanio dragia. Krakdw, 1B74| w 
16oa, atr. XXVII 1 25£ 1 rabu 85 kop. 

— Praawodaik po Wiodoitt dla oadbadiofoy^ 
•19 aa powiaoobof wyitawo wiad. r. 1878. War- 
aaawa. aaklad J. Kaofauuiaa, 1878| w saoa^ 
atr. 84, a 1 plaaaai. Oprawa. 4 alp. 16 gr. 

— Omtralaa targowioa e. k. gl^wa^ga I 
■tolaoiaa^o miaata Wiadaia, (tloaaeaoaa a 
aiamiaokiogo). Wiodai, aakladaai aatuda, 
targowiey, drak Waldbaiaia I Fanlaiay 1885 
w Baa, atr. 15. «f 

^ Uwtadoanaaia o Wiadaia 80 Paidaior- 
aika a Olottuioa. Lw6w, 184^ foUo, p4t 
adk. (po poltka S po aiaauaoka). 

^ Wiadomoloi a Wiadaia a daia 18 Maia 
ild. Lw6w, 1848L folk^ (p6l aik. dodatTda 
Gaaaty Nr. 84). 

— Obacax Bm; Balafa (vyttawa); Saraar* 
aU Ai. (wyprawa tviadaAa. pooiBat)| Kaia 
llaalafa (obfflaaia)! Klaeqiakl (paan«|U1885); 
iCaaaaiawaki W. (1688) t LaiaiiaatB L 
a686); Labaaiiraki (obraa r. 1615;; PfaMa- 
rawa (obl^iaaia); Pal W« (wyprawa poamaQ 
Paliad (1688); StkawaUI. L (wyprawa 1688); 
Vilia^t (1688). 

WladaiaM dwdr, obaoa: Nla p a i a kl ai HaW i 

WiadaiaU koograt, obaoa: Caaataatta; Ea- Wladaaia a li podoUkQa gabatakga I8IO-8Q1 
w 4oo. 

. Wol^tkQa gabankya 1810^80^ wdaa. 

- WOaaakOa gabarakga. Wilaaai gaban. 
typogr. r. 1858, w 4oa. + 

Wiadia, 8bi6r popalaraydi ode^i6w a %• 
taratary 1 aaak. Baiya I. Zaamdw XIL 
Wamawa, oakl. red. PraagL Tygoda., 1868— 
78, w 80a. Sarya 1 obajmnja: 

Zaiayt I. Scaolsa-Dolitacli. Prawa i oba* 
wi^iki spolacine, atr. 20. 12 i i>6t kop. <f 

Zeiayt 11. Blantsohli. ZnacieDie i poai^pf 
teffO€aeanago prawa Barod6w, praalo^l Wl 
Sabowiki, atr. 46. 25 kop. «f 

Zetzyt 111. EageL Cena pracy, praaMM 
Wl. Babowiki, atr. 47. 25 kop. -1- 

Zaaiyt 1?. Letta Dr. Kwat^ miaaakafc 
pnaloliyi Ad. OnbotyAaki, atr. 18. 16 kop.4- 

Z9nji v. Uoltaaadorf Dr. Ulaptaaaia w 
apolaoaaam i okoa. poloiaaiu kobiat. praola* 
^l Wl. BabowaU, atr. 81. 20 kop. + 

Zaasyt YI. Boamtaio. O praatfoaek i ay* 
alyoyamio w aaadlycyaia, atr. .22. 15 kop. 4> 

Zaaayt VII-YIIL Taioo'a FHoioSa a<tak 
in^kmrcb, prtaklad Ladwiki a K. Babowaki^ 
atr. Ml 40 kqp. WU»AHD '^ TIBLH Z«qrl IX. Uobfe Or. Jcitn, warloM 
MlfWD^J pokami&ir, pnttotyt BUnltlaw 
XruMitfIc W«ntiiwat 187a, ttr. 81. 90 kon. 

Zenji Zt XI i XIL Zii 12 Maqri6w 2 rvb. 

^ ObMi: ttafnpttfifli (ddeje); «i|oMi 
(laiBln)} tpwMr Snlo 0. WICmilDJIi9MlDr. ffaiaehism Mbeidtote- 
V aift iyoi«« roiinovy wsi^te- s lyem ogtoMone 
]m«s -^ djrskioni tcoMiiosiiego Towarsyit. 
nlMqp. iroie, ptntyi i reoiy dotywoiaiO, 
Fnay w Halli bm 8ftl%; podYog dragiego «!• 
«necfci«go w jdanift. P0im6, Ddslid i cBoionki 
Ludvika Menbadw, 1860, w 16Cf. air. 48 
i IT. 7 i pot igr. 

«- OCnmbs: WigHML 

VRESEL F. Radea t^ny. Trofi nimolrat 
i proproa da la qaettion polonaita an 1831 
far Vtu YigaaL Motoov. 1864. 1 rob. 80 kop. 

VIEiLH d8 Bai^Mlia KfaML Aaf. (1788 f 
1832}. Biographia voiTanalla at portatiTa 
dat caaiamporaint oa Dictionnaira faiitortqaa 
daa 
Jai HOT wiiMMH|9uoHiw vv t/i6uoniuiiiv oivuinqav 

daa homoiaa TtYant at morit depuit 1781 
jiiaqa'4 not joan; public lom la diraction 
da II. Viatlb da Boiigotlin, pr^^daaunani 
aopa calla da M. Alpboiua Rabba. 1 voL an 
4 toflnaa an oaraetera nonpareilla. Paria 
1828— 188U Portraitt grarea par Montaat 
200 L 
(L'onmga at la aappl^aat eoatiennanti 

Stat a PHistoira da Pologaa, lat biographiaa 
I bornmea aaivana: 

Albartrandy Jaan-Ba^iitta; Ankwiea Jo- 
aapb; Aoaatasawioi Baaila; BandtUa Gear* 
gaa Samuel; Bandikia Jaaa yiaoant; Bialid* 
aki Pierra; Biemacki Alotaa; Bobaea Xavitr; 
Boraslaakt Joeeab; Braneeki Fraaaoia Xa« 
▼iar; Brykasjrnski Joaepb; Cblapowaki D4- 
aita; Chlopioki Joaaph : Ohodkiawias Alakaaa* 
dra; Cbodowiaoki Daaiel Kiaolaa; Cbodiko 
Igaaaa; Chodiko Jaaa; Cbodiko liaoaard; 
Cbaaiaotawaki; Cboaiiaaki Xaviar; Cbrepto- 
ffiaa JoaebiBB; Ciabowaki Adolpba; Caacki 
Tbadd; Csariorjraki Adam Kaaimir; Caarto* 
ryaki Adam Georgaa: Ctartoryaki Cooataa- 
tia Adam; CBaiionraka leaballa; Caatwartya- 
akj Aatoiaa; Dambrowaki Xayier; Darnel; 
Dadarko Jacqaaa Igaaaa; Dambowaki Loaia 
Matbiaa; Dambowaki Jaaa ; Dambowaki Ifraa* 
aa; Dambowaki J. J.; Dambowaki SabaaiieD} 
Dmocbowaki Fraaaoia Xariar; Dmpcbovski 
Fraogoia da Salea ; Dmoasawaki Loaia; Do- 
bnyeki Nicolaa; Dombrowaki Jeao*Eaori; 
Dsiatyaakx XaTiar; Dxialy^tki Pierre; Dsia- 
daaayeki Val^riea; Ddewaacwaki Domioiqne; 
Dxiawaaowaki Jeaa M^ponnedna ; Eatko; Eay- 
moBi Martin ; Falkowaki N. ; Falkowaki Ja- 
cqaaa; Falinaki Alolaa; ¥mw 8tanialae; Fi- 
aaar, Madavia^raak Joaepb; Frank, Madame; 
Fraakowaki FTaaooia; Giedroye Romuald; 
Giadroya Joeepb; Gliaacay£aki Aatoia^ 6o- 
dabaki Jaaa <^riaa; Goracki Aaioia^ Gra- 
bi6iki Joaepb ; Orabowaki Etieona ; Grabow- 
aki Slaaialaa; Groddeok Eraeat Godafroie; 
Grayaiala Tiaoaat; Grsymala Albert; Hot* maaai Eapp4 Adavi; Bu<«ias Zelklad; Jli* 
btoaowaki Wladialaa ; JakabowakI Tiaoaats 
JaaiAafcl Jaefaaa; Jaramaaotraki Fnmqoia; 
Jarsmaaowakt Jaaa Paal, Jadaraki Fraagoia; 
Jetiaiaki N.; Jaodaill Boaifiiea Btoaialaa; 
Kamiadaka Gafolioa ; KamieAaki Ga4taa t 
Karpidaki Fraagoia ; KioidaU pie ; Xi- 
aidaki Branoa ; Kifiaakt Jaaa; Klak 
Criatopba: Kaiaaiawiea Charlea; Kaiaiaia 
Fraagota-D4aia; Kolloatay Hugnaa; Kobhh 
rowaki Joaepb; Koatiym Kaaiatir; Kope^« 
aki Oanpbraj Xopec Joaepb; Koraak Bat* 
mond: Kokioasko Tbad6; Koaaakowaki Si* 
aM>o: Koaaakowaki Joaepb; Koalowaki Joaapb; 
Kraaioki Jgnace; Kruiniki Adam Conrin; 
Rraainaki Tincent Conrin : Ladowaki Beroie; 
Lafoataina Leopold; La Roaba Raaimir de; 
Laiowaki Joaapb; Lalawal Joaabim; Linda 
Samaal Tb4opiiUe| {anowaki Aloxaadra; Li* 
piaaki Joaepb; Lipinaki Cbarlaa: Loyko Fd- 
fiz; Labiedaki F41»! LabiedaU Tbdola; La* 
biedaki Tlumiaa; L^bieaaki Fnogoia; Lnbo* 
miraka Louiae; Laboaanka Roaalie; Mada* 
liAaki Antoiae| MaimoaBalomoa;Malaehow* 
aki BUaialaa lialaaaa; Halacbowaki Hyada* 
tbe ; Malaobowaki Aatoiaa : Malachowaki Jaaa 
N4pomocftaa; Halacbowaki Staaialaa; lla< 
ftyfiaki Matbiaa; Mialiydakt Sdreria: „.^. 
oiyaaki Joeapb; Maiawaki Dania; Mokronow* 
aki BUaialaa Koatka; Molaki MaHin; Mo* 
rawaki Fraagoia; Morawaki Th4opbile; Mo- 
rawaki Tb4odore; Moetowaki Tbade; Mo* 
atowaki Joaepb; Moatowaka Aaaa Otympa; 
MoBiydaU Pierra; Myoialaki Loab; Kakwaa- 
ka Agnte; Naraaiawtea Adam Stanialaa: 
Narwoyaa Fraagoia; Mieaioewtaa Jolian Ur- 
aia; Niameaawaki Zaabaria; Kiamojowaki Jo* 
aepb; Mlamojowaki Vineent; RiaaMJowaki 
BonaTeatara; Ogiaaki Miobel C14opbaa; Ogid* 
aki Gabriel, Oleaiaqraaki Aotoiae; Oleaicsya* 
aki 84T4ria; Olaaaaaydaki Wladialaa; Oaao- 
lidaka Joeapb Mazimilieat Oatrowaki Tbo- 
aiaa Adam; Oatrowaki Wladialaa; Oatrowaki 
Aatoiaa; Oatrowaki Tbdodore; Oaarowaki 
Pierre; Oaarowaki Gaetaa : Oaarowaki Adam 
Oaarowaki Fraagoia; Pao Loaia; Puakowaki 
Aatoiaa ; Piramowica Gr4goire ; Plater; Po- 
osobat Odiaaicki Martia s Podeaaaaynaki Cbar- 
lea; Podcsaaaydaki Micbal ; PoaiatowakI Ja- 
aepn; PoaidakI Adam; Potocki Staaialaa 
FAik; Potoeki Btantalaa; Potoekl J^rolaas 
Potooki Wladimir; Potooki Igaaoe; Potoaki 
Staaialaa Roatka; Potoeki Jean; Potocki Ar- 
tar; Potoeki 84T4ria; Potocki Staa.; Prael- 
dsiecki Cbarlea; Pnybylaki Hyaoiatbe; Pa* 
laaki; Radaiwill Cbarlea Stanialaa;^ RadaiwiR 
Antoiae; Radtiwill Micbel; RadatwiU Doad- 
aiqae; Bomer Micbel; Roiyeki; Raewaaki 
S4T4rin; Riewnaki Weaoealaa; Sangaaaka 
Euatache ; Bapieba Raaimir Naator; Skarbak 
Fr4d4ric; Bktfraaewaki Albert: Skriyaeoki 
Jeaa; Siowacki Eaaiba; Bmaglewioa Fraa- 
goia; Sni$decki Jean; Saiadecki Aadri; So* WIBJ8KA -- WIBLADKO koUeU IlioM; Soliyk BlaaiilM; Soiriibki 
Albert: BtanuUs ADgotto Ponifttowtki; 8U- 
rs^Aski SUnitlM; BtMsie Blaniikat Snlkovi- 
tki Jotephs Tai&iki Ignaoa; TaAtka; Trem- 
booki SUDliUe; Torno Kftrimir: T/mowtki 
Cantorb6r7{Tyrak]eiviet; UmiAiki JeAn H6- 
pomiioin# ; wm Theodore; Wtwrsecki Tho* 
bim; Wtwrseou JoMph; Wensyk Fnn^oit: 
Wielhortki Joseph ; Wodsi^tki Ghftrlet : Wo- 
lieki Th^ophile; Woroaics Jetn; Woicfjn- 
eki Btenielui W^bieki Josephs Wytocki 
Pierre: Z«borowtki Igneee; Zajonrsek Jo- 
teph; Zelotki Boman; Ztmoyaki Andri; Ze- 
inoyski Stenislat; Zamojtka Sophie; ZtnUio* 
aws; Ziidler Bernard; Zenowics George). 

Wlajlkt medj^ma, ob. : PaallUkL 

mn^tU rifd, obaeis GftmriitfcL 

Wltjttkto €sjUai< ob.t Retbmi. 

— obraaki, obeost 6rf|irowltt t; 1lllh« 
grnrtU WtL 

— pagtdaaH obui AMchOTtU f>. SiL 

WIek fenaop. p d ityeane). Krak6w9 dr«k 
F, X. Fohndkiewicca, 1864.RedakUMr odpow. 
J6t. Felika Waailewskf; wjdawoy J; liip- 
•S76aki ! Szyman Saselaon. Wydawmiy od 16 
Lntego do 10 I4pGa 1864. Folio w 5 aspalt, 
Xr6w 111. 

(Oljwnfe redakm Uerowal Chnanowaki 
I^ooi wtpolpracownik J^«f Sxnjtki (omieicit 
powiel6 Pamt^tnik Mlmosy). Do N. 82. dnia 
23 Marca, dmk n Wywi^owtkiego. Wskn- 
tek zamkni^ia drnkarni, wysied) Nr. 83 w 
macsnie nmieiaaym fbrmaoije d. 6 Kwieiniii 
, w dmk. Pobadkiewioaa. T^ lomp Mtrsynal 
do Km 102; od Nm 103, folio swipkasone 
w csiejy aipaliyU 

-« Gaaeta poHtyvsnay Uleraeka I apoleos- 
iia, Bedaktor F. ffenr. Leweatam. Waraaa- 
wa, dmk J. Notkowakiego. Eok 1878-77, 
folio. Rok I, Nb6w 149, (od d. 1 Upea 1878). 
Bok II 1874, Nr6w S86. Rok ill 1875 Kr6w 
S86. Rok IV 187e. Bok Y 1877. Bok VI 
1878. 

(Od 1 StyeiBia 1875 wip6tredaktor Raa. 
Zaletki, a od 12 Liitopada 1876 tonio obj%l 
wyl^anie redakoyp). Booanie 8 rab. 4 

tfiekl irednie, obaca : IMt. 

— (Prsed) wybrana. Kto sip w opiekp pod- 
da Pana swemii. Mialem oi ja w aeroa. (pie(- 
ai). Miko)6w, T. Nowataki, 1862, p62 ark. libra 
po agr. 6. 

Wiek4w (10 aplyatonyeh) eayli chronologia 
do obrasn dsic(j6w polekloii, ob.: Lelewel i. 

Wieku duchy obaca: Bfdabtki ka 

VIEL CA8TEL (de) (Ladwlk.? nr. 1800). Le 
liriBee Adam Caartoryaki. Paris, Donaiol, 
ia62y w Bee, sir. 66w (Wyoifg i Gorrespon* 
deala). 

— DypTomata Polski w XIX w. Eai^ft^ Ad. 
Caartoryski. (Z fmao. tlom. iiao. Siemiei^- 
aki). Kmk^w, eaeioo. Clara, 160^ w 8ce. 
fir. XXIY i 148. -f wieuqKO w^e. wm. (1749 1 ins)- vi> 

glama ducweiyaa cayli dowe(p w kodbaaia. 
Komedya ^yrygioalaa 1796 r. albftona. War* 
saawa, w drak. D|browakiego, U r» (ok. ISOB}, 
w Bee, :atr. 89. 4* <f 

— Epieedioa esyU tviefts aafobnT (bJk) 1^ 
p. Ja<nia W. Ilafdalenia a Bol^Mw Stra- 
asow^ J. WieL Btraaa Geaerata wojsk pc^ 
mabonee (iak). amart^ daia 35 Meja 180B 
r. w Warwaaria praea ... aloiony. w 4co» 
k. niel. 2. -f 

«- Epieedioa Ip. JWftneiaa Maeifjowi 8c»* 
bolewskieaia ka^telaaowi p. waraaavakiana 
order6w oria l»ui2ego i 4. Btaaialawa kava* 
lerowi daia Sgp toiesliiMi Lipca 1804 roka 
amarlema w .Warssawie.w 400, 1 ark.(Wier« 
ssem oplakoje imferd kaaatehma, kt6ry byt 
iyaem Btaois^awa de Pic^ki Sobo1ewakiago« 
podkomoraego versa, i Hooiki a G^tioraw- 
akieh i aaiaii w 81 laka iyoia> lie konca 
podpisaay W* W. 

— Epieedioa enli wieras ftatobny aa faiierd 
Jaiaie OiwiecoD4j Marty a Trembickiob Ra* 
dainrillow^ krajctyny W. Ksf^twa Litew- 
akiego daia 13 Wrseinia 1812 roka aoiarlej 
V Ivarsiawie, w 4ee, 8 kart aiel. (Ma kofica 
podpsaaj W. W.; 

-— Gloa prawdy w diien Imienia J O. X. 
Imei Miehala Hieroa. Radaiwilla wqjowody 
wilenftkieao, order6w roinyob kawalera. dnia 
29 Wrsefiua 1813 r. vydasy. w 4ce, atrl & 

— Kaehata doskoaaly i w vyboran en* 
4eia a aaaoa^daotoia dogoday, a kopeiasiyafaa- 
ni aaalaviaaia aiel6ii» eayli apotob gotowa* 
aia r6ftaych potraw a mipsa i ryb. lobienia 
do aieh g|sacs6ir, sos6w, galaret6w; pieeao« 
aia passtei6w, ieridv, oiasta; amariania a 
watettipb gatonk6w owoodw, koofitar, ea« 
kr6ws fodaieft iyatylowaBia v6am|ttQroii do- 
bryeh w6dak^ Hkwor6w, ayropdw, prayUm 
oSekawe sekreta doiwiadcaoae do wiadoiao- 
tei w domow4m gospodarstwie potrsebne^ 
tttraymywania i koaaerwowaaia w apiiarm 
saigdojfoyek afp tywaolei, ^waraywdw, ai6l 
eot ect. praea ... . a aowvoh francnakieh i 
alemieokieb aaior6w praeudmacaoay. Kova 
edycya. T. 3. Warssawa, dmk RagooaegOi 
aaklad Thomaa i Melchina, 1800, w Boa^ T. 
I atr. 251 i la Zip. 9. 4 

— Toi, dia wygody obywateli i ol^ywala- 
lek, gospodyA do drako podaoy, DO¥ra edy* 
cya. 2 Tomy. Warsxawa, w drnkarai Bago- 
cey, 1808, w 8oe, sir. T. I: 251. T. If: 262. 

-. Toi. 2 iomy. Warasawa, 1812, w Bee, 
atr. T. 1: 18a T. II: 367. 4 
(lane vydanie 1786 r. Warsaawa). 

— Oda do JaJQie Oiwieconego ksi^tpexa 
laid Kooataatego Caartoryskiigo Q. auyora 
wojak rosyjskieh. order6w iw« Aany, 4w. Al. 
Newaalego i Iftaitnbkiego kawalara, a oko- 
Heanoloi aaoa^liwego roawi%aaaia J. 0. kat^i* 
n^ jBio4ot Aog^i a k8i%Mt Radaiwillda 
Caarioiyski4j godncj jego aiuioaki w ^'^ WIELiXD - WlSUOZUk a An Lipeu 1804 rolni pruM •.«. olIarowjM. 
ninavs, w ice, 1 arknti, 

(Harban w 19 ioiMeh, folio, r^lkatiiM po* 
tudal V r. 18A2. W)od. Plster. OhM otteg6 
«|u]a p. i. Haraldyka 1794— 96)* 

■tOAND Cbrittopk Harlfa. (1788 f, 1818). 
Agiton* romans hiitoiTOiny s onrgiaato twa* 
Mdnle prwtioiony pn«s J. W»komtkiego> 
S Tomy. Wilno, q Dworea, 1814 « 8oo, ttr. 
T» 1: 252. T. II: 223. Zip. 12. 

— LilNifltm albo salo^.«nie sniaiU Fr»gi, 

rlM. Wilao. w driikanii Maneta i Zjrmt- 
pny uHc7 Niemkokiej, po4 Mr* ^86, 
1828, w 8m, str. 68. Zip. 2. 

— Obaron^ poemat roma&iyesDy v dwa« 
niio ptelniacb, prsokhid prsaa Vikiora a 
Baworowa (Baworowaki6e;o). Lw^W| naklad 
Uamaesa« v dnikarni Imienia OstoIiDskioh, 
1859, w 80e, k. 8, air. 244 i V. Cena 8 sh*. 

nana tlomacsenie Obaronauakotecniionani 
hfio r. 1842; o ni^m wiadonoid w Lwowia* 
sioia, 1842, seaayt 6). 

<^ PoB^ i aalamandra. powield a ..... na- 
flldowana praea 4niie a XX. RadsiwiUow 
]|Qrtowtk«. Wiloo^ Zawadaki, 1807, w 12O0, 
itr. 151. 

— Stilpoa ftumowa {MttiyotfoaiiA o wybo* 
Rt iiaeaaliio|rp Trybnna w tf agarae aastoao 
wa do kn^dw, w kldry^h wyoory uraedni* 
kow miajiea an^jdiu); a irddU juamieckiego 
pne^oiooft a« mowQ cgoayat^ praaa Klamen* 
M UrmowakiafloaQdaiegoappelaqQiiago kr61. 
Polikiage. Wamawat w dnik. Rudow^j, 
1316^ w 8oa, air. 93 i XVIU. 2 alp. t 

-* UoaoeiA chraaioyanina podtog ^ akra* 
m John of Djcalp (JankowaH). Wihio, Za* 
vtdxki, 1848, w 16ee, air. 154. Zip. 8 gr. 20.i- 

.— W^idlo a siola powia46 oapiaaa* po 
wMBieokv praas ..^ podfag Tablaau dot ehri 
tim do Tfojraa praaloiona aa polaki JMrk 
pnaa A... (Roioiiaewskiego). Krak6w, dni* 
cum J68e& Matockiago, 1828, w 16oo, atr. 
oL (Edjejm w 100 agaampl.) -f 

** Obaea : Ckadaal (Obanm, Masarioa). 

WIELCRS Karol Franc Dominik. (1765 f 
1815). Koniiytacya traeoh miaet wolnyob an 
Miiyckicb: Labeku, Bremy, Hamburga, a 
vjUadam, jaki aiopian to miaata zajmowad 
Povimiy w bandlow^ij £aropy organisacyi 
pnn ..«. obywatela bonorowego firomu, ka« 
^ilera ordom gwiaady polar, aaweds. Z kart) 
jeograftcaof i prsydanym traktatem koDgreau 
wkde^ikie^Ojtyozfcym miasta Krakowa i jego 
koniiytucyi. Tlnmaczona przez Sebaa. Siera- 
kowtkiego i dmkowana w Krakowie r. 1816, 
vok Akadem., w 4co mal^j, atr. 91. Zip. 8.4. 

Wielewieki Ian & I. (1566 f 1839), obacz: 
i«nuza a Kampia: naaladowania Ghrytt 
Wroclaw, 1820. 

WiaEWIEJSKI Stafan X. W. S. i. (1651 t 
1721), Zywot awigtogo Patryoyutza arcyb.i 
tpoitola w nibornii piaany przez Jocelina Mnielia, Prolrafa Jalindeayka. Byoliarda Sto* 
niobaraia i hmyeh wMa. 2yl okolo r. 468. 
Praedmk ovyginalny a dziala obaaamego pod 
tytt Kowo ftywoiy awi^^rcb W.X.. Bocbnta, 
drak i iiakL WAW. Piaaa, 1856, w daa, 
atr. 60. . 

-* Toi. Wadowice, drok i sakL Fr. Fol* 
tyna, 1869, w 12ce, atr. 60. -f 

— 2yirot aar. Patqroytiaaa oraa kr5tkio opi* 
aanio o Myien iogoi aaristago, kt6ry Moaa- 
briciaaa 1 Barontoaa aiodnif aowi% 2 iywo* 
tow iwi^tycb wyj^ty. Za poawoloniem awierz«. 
obnoicL Mikolow, T. Nowacki, 1865, w ]2Qe, 
atr. 4a 1 i p6l agr. 

WIEUfOaSM Mzaf. Zaat«i»oa min. mci. ga« 
Bar. dyw. radoa 8t. Do wojaka Folakie|:o d. 
29 Cserwoa 1812. (Zawiadamia, io aejm na 
caelo a Ad. Caartoryiftkim aawi^zal ai^ w 
konl(adoraoy%). 1 arkoaa. plakat. 

Malharafcl Mfcbat. obaca: SotMM W. 

WEUCHOWSKI Ian. Za tniaatam. 1. mm 
4)abolaki. 2. Ooapoda. 8. Wr6ika. 4. Sktfai. 
oaartowaka. Powiel^i dia nmiej^oych ozytad. 
Cloaiyn, drak IVoobaski, 1869, w 800, atr. 
71. 6 agr. 

WIELICRI laa. Upominek dla mlodzieky 
raamieilDioaei. Warazava, 1870, v 82, atr. 
64. 7 i p61 kop. 

(Wlanczka). Bade-gftato la Wieliczka m 
Sommer 1836 angakomman bia 28 Jnli. w 
400, k. 1« -f 

— Oo4cia kfpialowi w Wletioaoa^ 1889, w 
4oo, atr. 8. 

— Kurza Aaseigo fiber dio Wirkungen nod 
den Qabrauch dor Soolenbftder in Wieliczka. 
B. w. m. I r^ (1885), w 8oe, atr. 8. -f 

-. Praowodnik dla awiedzi^foycb ftnpy aoU 
no v WioUcaoo. Xrak6w, Jul, Wildt, 1860, 
w 800, atr. 18, a drzowor. I zip. «• 

*- BtaataroKrag daa K6mga von Saohaoa, 
Herzog von Waracbau mit dom Kaiaar von 
OoatefMicb in Batraff dor alloia VarwalUmg 
dar Salinoa von Wiallokka 1811. Droano, 
1812, w 400. 

— Kr6tka wiadomoid kfpielaob aloayoh 
w Wieliczoo. b. w. m. i r. (1835), w 8oa^ 
atr. 8. 4 

— (Jwfadomienio kfpielaob atonyoh otwo 
rzonyoh w Wieliotoo w Oalicyi auatr. w cyrk» 
bocbenak. (1835), w 4ce, k 1. + 

— Uklad Naj. Kr6Ia Imci Saakiego Xlfl 
waraz. z Naj. Cea. Anatr. wzgl^dem jedno* 
atronnego aarzfdo iap wieliczkl zawarty r. 
1811. w 4ce. 

— Zalew kopalni Wielioki4j w r. 1868. 
Skreilil 4wiadek naoozny. Lw6w, naktad 
F. H. Richtara, 1869, w I600, atr. 22. 
20 kop. -f 

— Obacz: Bevdant; Bacikoaraki (o Wielioa- 
CO 1843); Codes ; Grabowaki A. (Krak6w); 
Hrdina; Kapelant (1831); Ubacki (gomictwo mXUCZKO - WIBLOOZOVSXI IMl); HiltRtr K; OhriMttiatot tlMkal I.; 

8|i«w; Iwnkl I. (Prsowod* 1868) ;^viM (182ft); 
Mliitki F. (kodaks dypl. 1872); ZtiOMr L 
(QpU 1843). 

Melietkt Sttik, obaes ; Wtllttkt. 

WIELICZKO MM. P«refliTts1iaDiO| ttieiiaeo- 
•low hft god 18ft7 « poAinnikii toosjoien- 
ayj Jakowom Welictiom. Perflmynl. ti- 
pom lobora kriloMta., nskUd H. Dftikow- 
•kiego, 1867, « 8oe; lir. 188. 

(MIeIci: Bja BiiktipBtwa pmmjiltkitgo od 
Mm nnii 1691 do koDca 18 wiekn. ^yoioryij 
Biakopdw: Jersy Winnioki; H. Ustrsycki; 0. 
Siamltiiki). 

«- Toft nft r. 1868. Booiiiik 8iny. 

-* Toft Bt r. 1869. Rocsnik 9ty. 

— Toft M rok I860* Bok lOty. Fraomyftl, 
drok Welka frn towsnyiks s kitioiTl polakm 
vrat s objaiaienieni. Ztr« 1 ontw 70L 

Wielkl lot, m malQ lotoiyi. DU mttyck 
diioci. Opr. ent 46. 

Wiolkl^ Noey obliomno, obaet: JmUm- 

«iei I. 

Wielkl Pl«tik, obaoi: ■. E (1806). 

WolkopoltiilB, red, Z. Protmowaki. Boctnik 
1, 2 i 8, obacz : Pnitiaowtki. 

WMkopolski (I) Franek, obaei: Stuiio. 
(napad tatar6w). 

Wielkepoitka, obtcs: DabrMftkiJ. a (1792); 
Jaraektwtki (od 1666-7); Kalajo; Kondrtto- 
wics L; Orpltsawiki L Cl888)i RftOiyfttki E.; 
Pazntiitkio W. kn^eiwo, 

WIELOBtOCKI Igaaoy. Bjotki lyt wypad- 
k6w liiewakicb w r. 1831 prsea •••• Paryft| 
drak L. Harttne^ 1862, w 8c0t t^- 68. fran. 

I eni 60. 4 

WlalO|lMqf. Do tBanownycb wip6niraoi na 
tnlaciwM (o xegarso dla Fioia IX). Paryftj 
1848, w 8oa. 

iriCL0Gt0W8KA IUrf9u Ckrytlna Hn no 
wifcy do serca mlodsieica, daieiko ftancaa* 
kia na polakie praeloftono praaaaalodf po]k§ 
na inlaotwie Maiyf W. Paryft, w bftdraeioltreadw 
polakioh, 1848, w 82, air. 164. Zip. 2. 

~ Toft. Wydanie dragia. Krakdw, wyd. 
daial katolickicb, 1862, w 24ca, air. 240. 
Zip. 2. ^ 

Wiolo9la«abi Katper, aaat^poa prefakta 
dapari. krakow., preaaa Senata, ff w Waraa. 
1846). Pioanacska dla Xaipra Wieloglowakiego 
Z. P. 0. K., w 4c6, 1 karU. 

— Obaca: Bogacki T. 

WIELOGtOWSKI Waiary, wydawca (1806 f 

II Lipca 1866). BekanoimacboDg yon dor 
Mineralquello su Solec Brealau, 1880. 

«-. Dom moj^ babki. Krak6w, wyd. daiel 
katol., oscioD. Czaaii, 1866, w 8ica, atr. 423. -h 

— Dramat apraw obecnycb w kilko odalo Meb.Kmkdir« W. Wisbglowaki, 186S. w 
8oe, atr. 61. 25 cat 

— Toft.(}t«ldlIL(?) Krakdw. W. Waalogtov- 
' 1864, w 8co, atr. 106. 25 kr. 

-* Toft, Oifg dalaay. Krakow, W. Wielo* 
glowaki, 1864. w 8oa, air* 84 26 kr. 

— Toft. (3ac4d III. Krakdw, W. Wieloglov. 
iki, 1865, « 8o«, atr. 108. (Praadrak s Ka- 
leaidaraa oa rok 1866). 5 agr. 

-- Emigracya poiaka w ob«o Boga i b»» 
rodn. (Paiyft, 184.?). 

— Oawtdy goadodaraklt. Xrakdwi 1889 
w I See, atr. 98. kop. 86. 

— Oodia rawolocyine w obeo praip^y- 
W rocTaw, C. H. Storcb, 1849, w 8oa^ atr. 
44. 2 lip. + ^ 4 

•^ Groby poUio w Irkvckn. Knik6ir, 186S. 
w 12ea, atr. 72. 

— Groas6wka esyli aauka caytania dda 
tviojikieb dxieci atcftosa. Krakdw, W. Wio* 
loglowaki, 1868, v 8eo, atr. 66. 15 cat 

-« Hiatorra o komeeio albo o Ui i[wia£- 
diia, eo miala Iwiatem goni^ a naptaat o 
Bi^ taki, €0 kalaodam aa kaftdea roK fan* 
dcgo. Krak6w, drak Caaan, 1867, w Bee, air* 
81. 16 kop. -i- 

— Jarmark w I>«broirli| v Irsaeh obraa* 
kaeb. Obraiak I.Sceoyarsodiftnnaroaaa.Obr* 
II. Scany jannacsna. Obr. IIL 8oaay |K>jar' 
maeaaa, pnaa .... Krak6w, Wydawaietwo 
daiel lnloliclcleh« oidonkaaii Gaaao, 1857» 
« 12c6, atr. 97. 60 cnt. -i- 

— Jedyaaoska czyll walka ncsaeia a m* 
ohubf, powiaftd a epoki tegoexeaaaj. Krak6w, 
wydaw. daiel katolickicb, oadoakaaii ff. Ba« 
dweiaera, 1868, v 12eat air. 8l6^ k; i. Zhv ft 
kr. 6a -I- 

— Amifltf laydor oracft aa wa^ ftyoia rol* 
Btkom podaay. Krak6w, W. Wialoglowaki, 
1868» w 8oa, atr. 144 i Vlll, a 170. 1 kolor. 

— Kalaadars dla rodaia katolioktofa aa r. 
1864 Krak6w, w kaieg. i iryd. daial katoU 
i aaak, drak J. Caam, w 8oa^ atr. XXXIL 
79, a popieraiem papiefta Piaaa i draewoiy* 
tern. (Obejmtge: Biogr. Aod. BoboU. Lagaa- 
dy: 8. Jaa Eanty, 8. Jaoek p. K. Aatoaio- 
wicaa. -h 

— Toft oa rok 1865, w 8ce, atr. X, 76 i 
26, k. a fllieici : Blokada portdw litarm- 
ckicb. Pielni Kar. Aotoniewicaa). + 

-> Toft, oa r. 1866. (Mie4oi: Uaii pnas 
X. Wal. Serwatowakiego. Rayaa atolioa aii* 
loici praea Zyg. Goliana; Scena w parowoaio 
Dalaay ci%g podroiy komiaaata kai^. katol* 
obadwa artjkuly przea wydawo§). 4- 

— oa rok 1857, k. 13, atr. 24 i 7a (0 oaii 

S. W. Serwatowakiego. W 160 lat 00 to b^* 
zie?Kalendarx Csecna i kalendara katolioki 
(hnmorya). Rosmowa a komiaaotem (bnmo* 
rya). wioraze K. Aotoniewicaa, J5a. Mora* 
lowakiego i J6a. B. Zaleakiego). 4- WJELOOfiOWaU ~ ToL wydaaia dnigio. KirmkoVt cbrak K. 
BodweiNra i apdlki* 1&7, w 8e«. k. 12» tlr. 

-- aa rok 186a £ok ▼, w 8oe« k. 14, ttr. 
12& (Jtffnark w O^lyrow^ Prsygcdy lita- 
ncki«). 

- Toi, a« I*. 1869. arak K. fiadweiien, 
kui 16^ sir. 96^ k. 10 i atr. 12. kaUdogu. 
(DMfei: najdAwniejuBym mizala dia dye- 
eeqri krakowskiej. O pney s pookto kato* 
Miegow Uwagi nad oiwiatf Inda wiejaklego. 
Obnzek a obyeaudw loda wiejakiego. Trxy 
ttUtoia piAra-wydawcy). + 

- Toi, na rok 1860. Krakow, drnk Bod- 
vftiien, w See, k. 16, sir. 84^ k. 4. i 28 (katal.; 
(Buesci: Jarmark w Krakowie, obrasek; Ma* 
djcjBa wiejaka, pi6ra arydaw<7; Spia jar- 
aiirkow w Galieyi). 

- Tol. na r. 1861. Rok 8, k. 16, atr. 88| 
i k 6. (Cxtowiek aam i catowiek a Bogiem. 

modnem miloaierdzio. Obraaki oienioivaae* 
Goipodantwo, a drsawor.) -f 

- Toi, na rok 1862. lamia, k. 16,atr. 96. 
(Ivuiovaki: O pairyarchaoia w Boara. Ma* 
anaatwo X. Piotra Kawna prsea J. F. a. 

1 ja tei (kamor.). Pobndka). 4* 

- Toi^na rok 186a Rocniik dsieai^ty. 
&ak6w, W* Wieloglowaki, w 8ce, k. 16, atr. 
108 i 1 tabl. (Obejmuje: Bayou Do Kaj. Sof- 
oydakiego, wieraa C. Lagenda a Podtatrxa. 
2oiwiarka J, T. Zarakiego. Dramat apraw 
obecsych. Jarmarld). cnt. 60. 

- na rok 1864. (Bok jadanaaty). Krak6ir. 
W. Wialogfowaki, k. 14 kakndaraa, atr. 124. 
Oeaa et. 60. 

^awiera proca kalendaraa a8tzt>no]nicana« 
CO i kofieieloego: Legenda a oaaaow atwo* 
mnia iwiata. Dalaay ei%g dramata aprav 
^>Mojefa. Jannarki aprzywilejowana w Ga* 

-Toinar. 1865. Bok dwanaaiy. KrakdWykai^- 
pniia iwydawnictwo dzie2 katolickicb, w 12, 
k H i atr. 140. a}p. 2. 

(Obajmoje: Bozyaacze naaaej epoki. Dramat 
^nM obecnych. Legenda o L Sacz^anym). -f 

-.aa r. 1866. Bok XIL k. 42, atr. 105. 
(Obajm.: Zyciorya Wieloglowakiego przes L. 
Dfibichaego. O kolciele w Polsce. Ostatnia 
aowa Joba, wiersz X. W. Serwatowakieffo. 
^^nuak z poiyciamalzenakiego p. W. Wielo- 
^owdciego. Legenda o 4w. Lncyanie. Paalm 
Ipplii przes Cyp. Norwida. Legenda o 4w. 
PoWSe). + 
SteC Bawicaa i flier. Xigsiewioza* Polaka 
viriobie. WierazaSyrokomli. Bob.Zaleakiego). 

-• na r. 1868, w 8ce , k. 15 i od atr. 25— 
^ (Ob^moie : Daurienac. Ign. Lojola przaa 
Wl Jaworakiego. Polaka w ialobie. Jan £or- 
2^, dramat a powatania na Litwie pnez 
Wlidyrtawa). + ^ Toft, na r. 1869« Bok ZTI, w 8ee^ k 
14, atr. od 25— 182. (Obejmiye: Galileaaa 
prsed •idain. Dokamenta papiezkia w wm^ 
wia polakiej. Z ijei% Miaionaraa De wadatta), •f 

•-Toft na r.l870. Bok XVII. w drok. Ja- 
worakiego, w 8ea, k. 14. i od atr. 25 — 110. 
(Obigmqja: Nieomylnofid ary chrzeioianakiej. 
Unia roligyoa w Polace przez J. B. Andnaq 
Upakf, kanolara kor. prsea X. Ign. Polkow* 
akiego). 4- 

— Kalandars roln.-prsemyalowy na r. 1859. 
Krak6w. naktad wyd. dder katol. (Mieiei: 
O mime! rodsionej sieml prsea Waler. 
Wialogtowakieffo. O peguach angielakioh i 
o kcouaah roboosycn. O azkole rolnies^ 
w Csemiohowie. banko rolnicsym). 

— - Komomica, cayli tajamnica ftyoia wiai* 
akiego. Krakdw, drnk Badwdaeia^ W. Wia* 
l<«2owaki, 1862, w 8oe, atr. 814. Wydania 
walinowa a)r. 1 ont. 60 ct Wydaaia awy* 
csigoe air. 1. -c 

-* Koicioly kiakowakia wydane w atalo» 
lytach a treaciwym onyoh opiaem. Krak6w, 
1865, w 16ce podloinco. Gana ztr. 2 kr. 60. 

— Eoiot61 4w. KatarzynT w Krakowia i 
Katarzyny w Polaca. Krakow, drnk Caasn* 
naktad XX. Aognatyanow, 1868, w 16oa, atr. 
110. + 

— Krak6w pnad csterdziaat% laty pma 
•. .. (Wyd. ponaiertne, dopelniona prsea Lna. 
Siemienakiego). Krakow, nak^ wyd. dsiet Wl* 
Jaworakiego, 1871, w 8ca, atr. Yl i 29a 2 
sir. 4- 

— Krakow jako glowna targowiako abo* 
iowaipankthandlowo prsemyatowy (prsedr. 
a Ogoiaka). Krak6w, oscionkami Caaan, 1860^ 
w 8ca, atr. 68. Gena grp. la •»• -f -i* 

» Kaifika do nabofteiatwa katoHokiago 
a siaz% awi^tf w obrazaoh sabral. Krakdw,. 
1851, w 12oa, atr. 261. Gana od kr. 40 d» 
sir. 1. 

— Wydania 2gte, 1861. 

— Toi, wydania 8cie, 1862 r. pod ^ytil* 
tam Ottarsyk aial|y. 

— Kai%ika parafialna rsvmako-kafolickie^ 
naboienatwa wedla rady duchownycb a nig* 
lepasycb dziel wybrana. Krakow, 1858, w 12ca, 
atr. IV. 450 i YL Gena od zip. 2 gr. 20 d» 
12 sip. 

— Knokarki. obrasek z obycsaj6w domo« 
wnictwa miejasiego przez .... Krakow, wyd. 
dziel katol. nank. i rolnics., 1858, w 16oa» 
atr. 102. sip. 1. + 

.- Lalka od daiadonia. Powie66 dla dzieei 
od lat 5oia do lOcio, s obraskami koloro* 
wanemi prsez W. W. Krak6w, druk Bndwai* 
sera i 8p6lki, 1856, w 8ce, atr. 104. sip. 2. <i- 

— Toi, 2gie wydanie a 6 kolor. obrask. 
Erak6w, Jaworski, 1868, w 16ce, itr. 110. 

kop. sa 

— Liat poala a gmin wiejakidi do wybor* «4 WlELOOtiOWSRI eow. Knkow, 1861, w iee^ ttr. 4 (dedat do 
Nr. Ill Cttttt). 

— tfedyojnft wiejaka (obrasek i obycza- 
j6w lada wiajskiago). Krakdw, 1869. t7V, k. 

« To&, wydaoia drag^ia. Krak6ir, drukJa* 
worakiago, 1868, w 16ca, ttr. 80. 4- -l- -f 

— Modi it wy i obchody kalwaryjtkia praaa 
W. Krak6w, w^rd. dsial. katolick., 1861, w 12ce, 
k. % sir. 216 i 1 rye. -i- 

-» Naboienttwo majowa poiwi^eona eaci 
.KiOftwifteaej Paany krolowaj korony polaktej. 
Wroclaw, naklad autora, caoionk. Sioroha, 
1849p w 16ce, itr. 616. stp. 8. * 

~ JNiawiatta pnea .... (laaa wdaaia). 
Krak6w, 1866, w 12oe. 

— Toi, wydanie drngia. Krakdv, drnk 
Csata, 1866, w 8oe, sir. 102. + 

<— Toi, wydanie trsaoia. Wydawntetwo 
daial kaiolioUoh, 1866, w 12ca, atr. 106. 
alp. 2. •« 

— Toi, wyd. cawarte. 1868(?| 

— Toi, wydaoia pi§ta poprawne. Knik6w, 
caoionk. Caaaa, 1660, w 8oe, atr. 76. tip. 8. ^ 

— Noworoeaoik kalolicki dla daa oa ix>k 

1866. Krak6w, dmk J. Caeoha, 1864, w 16ce, 
atr. 140, Vni i 24. * 

(Obajmuje: Ralandara. Miawiaata (sir. 140). 
Daiadnnio i babauia (atr. ?III). Wfanaa an- 
torki a okolio Sambora a lat 1840 ^ 1869. 
6f in wiartza do e6rki, katadra w Kolonii, 
Jaaelka w 8amboraa.) 

^ Obraaek wjejtkicb roakotay. 2ttiwo 
dworakio. Krak6w, wydaw. daial kaloiickich, 

1867, w 16ce, atr. 94. alp. I. 4 

— Obraiak oderwany prtea W. W. (Piaara 
prowentowy, kacharc^ loki^, panna alaifca, 
gardarobianna i pokojdwka.) krmk6w, drok 
Caaao, 1867, w 16ea, atr. 96. alp. 1. 4- 

^ Obimaki a obyoaig6w domewaictwa wiej- 
ikiego. (Goapodyni, foroale i datewki fol- 
warcana). Krakdw, wydaw. daial katoliokich, 
1867, w 16ca, atr. 223. Caoa zip. 2. -i^ 

— Obraaki a obycaigow Inda wiajakiago 
praaa .... Krak6w, dnak Badwaiaara, 1866, 
w See. 

(Foaa. I wydanie draffie. Leniwy Bartek, 
atr. 48; Poaayt II, wyd. 11. Kaba jarmarcauy, 
atr. 89. Potayt 111, 1866, Frauek pijanlca, 
atr. 41. Potayt IV, Wtiowi alodaitje i tzko- 
dnioy, atr. 46. Potayt V, wydanie drugie, 
1856, Graeitni rodzica i wytt^pne dzieci, 
atr. 40. Potayt VI, wyd. II. 1866, Narada 
gromadzka, ttr. 33. -i- 

— Toi, wydanie II, 1867. Zeszjt III obej- 
maje ttr. 64. 

-~ Toi, wydanie 111. w 1. Tomie bez obraz- 
k6w: Leniwy Bartek. Kal)a jarmtrczny. Fra- 
nak pyanict. Wtiowi tlodzieje. Grzetzni ro- 
dzica t wytt^pne dzieci. Karada gromadtka. 
Krakow, wydawnictwo dtiet katoliokieh, drok 
Caata, 1867, w 16oe, zlr. 1 •^ Of nitko, pitmo tvgoanK 
rolnietwa, pneayala, haadln, aatak i raa« 
miotl KrakSw, 1860-1862, 1866, ob: 0|riak«. 

<- Oltara raymafco • katolickiego naboira- 
atwa, aabral W..W. Krak6w, 1869, w 12e«, 
ttr. 404. 

~ Oltarayk (maly) raymtko • kaiol. nalxr 
ia6atwa, aabral .... Krak6w. naklad wjd. 
dtiel katol., 18(8, w 16ee, atr. 286, II. + 

-> Oharzyk maly, poltki. Ktifika do na- 

boienstwa. Wydanie traecie. Krakdv 

(1862), w 16oe, atr. 282 cnt 40. 

— Piiflgraymka do aleini i. odbyta w r. 
1863 praea Fel. Bornnia wloicianina a Ka*. 
taowa (pod Krakowem) tpitana aa opowiA* 
daniem pielgrzyoa praea .... Krak6w, wyd. 
dziel katol., 1863, w 8ce. ttr. 89. kop. 20. ^ 4 •» 

— Plan do Towarayttwa akcyonarjnazow 
w celu aaloiauia k^pieli w Solcu, wti polo* 
ionej w wqjew6dztwie krakowtktem , obwo- 
dzie i powieeie atopniekim, na trakcia han« 
diowym krakowf ko - lubeltkim, poaiadi^%cfl(j 
.irodta tlone, natyoooe gazem woaordQo-atar* 
kowym, aol^ kuehennf 1 wielf praytem aiar- 
kanami i tolantmt. Krak6w, dmk Btan. Oiaaa* 
kowtkiego. 1810, w 4oa, atr. 8. 4 -1 

— Poetat iwiftyeh i blogotlawionyeh pa* 
troo6w poltkich. Krak6w, naklad wydawnie- 
twa daial kaioliokicb, dmk J. Czecha, w 16oe 
kart. 62. niel. aa ttalorytami. air. 2., a opra- 
w% w pl6ttto air. 8., w uUr^ zlr. 6. 

— Toi, r. 1862, tamie, ttaloryt6w 60. Ce- 
na Jak wyiej. 

<— Podarek dla graeeanyeb daiaei oado- 
biony 24. obraakami kolorownnemi, napital 
.... Wydal Cattermann a^dawoa i kaiMarz 
w Toomty wtp61nie a kti^g. katoL w &ra- 
kowia. Krak6w, 1866. ]2ce, ttr. 199L atr. 1 
ct 30. 4 

— Toi, wydanie dragia. Rrak6W| Jawor- 
aki, 1868, w Idea, ttr. 106. ^ 

— Podr6i do Rzymn i Paryia odbyta wr. 
1861 praea Falikta Borahia, wloioianina a Ka* 
tzowa pod Krakowem, tpitana za opowiada* 
niem pielgrayma praea .... Krak6w, naklad 
wydawn. dziel katol., czcionkaoii K. Bndwei- 
tera, 1862, w 8ce, ttr. 79, a 1 ryciof litogr. 
Boruoit. cot. 60. -i- 

— Toi, wydanie traecie. Krak6w, 186S, 
w 12ce, ttr. 81. kop. 20. ^ -i- 

— Podr6i po tzemkim iwiecie eayli jak 
jett gdzieindziej, a jak u nat. Napiaana dla 
lada wiejtkiego. Krakdw, kti^garaia i wy- 
dawnictwo dziel katolicklch, 1866. w 8ce, 
atr. 104. zip. 1 gr. 6. Oprawne oadoboia a na- 
pitem : Mtgroda pilnoici. alp. 2. -•- -f i- 

-> Pokarm dochowny dla malyoh dzieci 
przez W. W. Krak6w, Wieloglowtki i Jawortki 
1868, w 24ee, ttr. 126. cU 12. 

— Pokarm dochowny dla rolodaieiy kato- 
lickiej. Kti%ika do roodlitwy. Wydanie trze* 
cie. Krakow, W. Wieloglowtki, 1862, w 16ce, WIELOPOLSOr ^ W(Ef/)pOLSKI 15 el 40, oprtwna w p!6tiio oi. 80., 

V sttfian ce sloeoiMmi bnagtmi itr 1. 

— ^Tc*. wydania ciwsria. Knk6T» 1867, 
w le, str. 288 i IV. kop. 80. 

' -- PoUka na drodza pokoiu i miMoi. Kra* 
kow, druk pod 8ow§ L, £ttkiti6wioM» 1860^ 
w 8m, str. 188. 

— Toft, Krak6w, kiieganiia i wydawnietwo 
daiel kAtolickieb, 1865, w 8ce, ttr. 182. s)p. 4. 

— O porutianio i wr6ftbiarttwia ttol6w. 
Krakow, wjrdawD. dsiet katolio.. dnik Ciata, 
1863, w 16oe, ttr. 72 i karl 2. Cena alp. 1 
gr. 10. -f ^ + 

— O potnabit ba&k6ir rolaiosyok (pna* 
drnk wat^pnyck artykii26ir Ogniaka), Krakdw, 

druk Wjwiatkowtkiego, I860, w 16oa, tfr. 
lOQL (drak w 1000 agumpl.) eat. 80. 

— Traj powieioi obyca^owo^moraloa i 8. 
lycinamL Krak6w, aaUad wydawo. dsial ka- 
tobckick* 1859, w 8ee. (Miatioxf powiefiot: 
1) Wapomnienia Maryi. 2) A5iowa taknia. 
8) Maiya ciyH iwi^to fioiago data). 

— Poftsrr, obraaak a ftyaia lada wicjakiago 
praes ...« Krak6w, 1859, w 8oa, itr. 47. (od* 
bieio oaobaa a kalandaxsa), alp. 1. + 

— Roamaitolai (baa iyi) dodawaaa do Cia* 
aa, 1861, w 4oa, ark. 10. •!•• 

— > Spotaciaditwo dsitiajssa w obraiach. 
Zaaayt L Moftai panowia Sslachta magnaoL 
GioldowL Kapey. Xrak6v, naklad wydawa 
daial katoKekick, dmk Kar, Badwaiaara, 1859, 

V 8eo, atr. 168. ilp. 8. -f 

— Tot aaano. Krak6w, 1861, w 12oa,kop. 50. 

— O aakola poUtaeboicia^ i aikola g6r* 
miesaj w Krakowia. Krak6ir, W. Wialogtow- 
dd, 1861, w Oca, air. 15. aat 10 ont ^ 

(Prxadnik a Ogniaka.) 

— Waatekniania poboioa aa dyaaai9% Csar 
dnik P« Baadoaia, 1840, w 8ea, TIU, 199. 4 

— WiadomoM o eadowDam sjawlaaia w mia - 
Icie Biauni. Z ryoin% pnarytowaaf a orj* 
ginalaago obraso. Krak6w, wydawn. dzia) 
katoliek., dnik. Wialoglowaki, 1850, w ICca, 
atr. 32. grp. 18, 

— Il^iadomoid o dbraata ' na kamianiey J. 
Waatala (Itt<^grafowana, wras a witarankiam 
obraaa N» Paony). Krak6w, nakfad wydawn. 
dsial katoliekich. Zytk aa odbadowania apa- 
loayeb iwi%iyn. 1850. grp. 15. 

— Wjadomoio o iajmia galioyjakim po« 
dlag protokot6w aa^'mowyob ola luaa napiaa- 
aa prsea posia aejmowego. £rak6w, drak 
Badwaiaera, 1861, w 8ea, atr, 27. grp. 12. -f- 

— Do asanownyck wyalanodw polikich na 
a^lai w Kromiaryiu od brata a^gnanoa baa- 
piaeanago aa atronjr lagaloaj ala lolidarnia 
a iataetwam miloaiardiiam Bolaa alfoio* 
•ago. Krakdw, 1848^ w 4ea, k. 2. ' — Zabtwa dnokbwna dla aaafyeb daiaa^ 
prsaa W. W. Krak6w, W. Jaworaki, 1870, w 
I6aa, air. 952^ ot, 20. 

r- Zwiady (wiaU i Indai. Oddsiat I. od r, 
1800 do 1818. Dam noM babkL Krak6wA 
1856. air. 8* * 

— Ob. wyiij: Dpi. 

— O iabractwia w Krakowia. (Prtadrnk 
a Ogniaka). Krakow, W.. Wialoglowaki, drak 
Bndwaiaara, 1861, w 8ca, atr. 24. ent. 10. -h 

-<;> 2ywot bloffoalawiona^ Andrteja Bo* 
boll 8. J. w krdudai tnelci podany, napital 
W. W. a ryeiof. Krak6w, Wialoglowaki, naklad 
kaieg. daial katoL 1858, 16oa. alp. 1. 

— 2ywot Kigiwi^Uaaj paany Matki Zbi^ 
wioiala praaa ••... Krak6ar, wydawnictwo daiat 
katoliakiok^.dmk K. Badwaiaara i 8p^ 1856, 
w 8oa, atr. 124. alp. 2. * 

^ Tol, wydania dragia. Krakow, 1867, 
w Boa, atr. 168. oat- 60. -t- 

'— 2ywot panny da Lamoorooa awaaaj 
dobra matka, aaloiycialki i piarwasej praalo*' 
ionei w Bordoaoz, tlnaiaasony a fraoeaalda* 
go. dla doma miloaiardsia wa Lwowia, pcsaa 
W W. Krak5w, 1868, v 8aa. Cana alp. 2. 

. -i.Ofc: B-ArWa (liat); Pfaa IX.; Serwa- 

(WMapabqf). Raplika aa atrony br. Wlalo- 
polakiQk w aprawia o ordyn. tfyaakowakf 
w drodaa raa^tncyi in intagram. (B. oaoba, 
tyt; b. w. m. i r., fol. atr. 54. 

: WialMalaka EliUalt i Wialapalakleb, obt 

awHaa •»• ^loovj* 

Wiflapalakt WaMh, ob : Cb6rry. 

WMapalaka Uraaah Hailka s MieUMI 
(t 1806} ob: tabfafcf k. 

. VRELOPOLSKl AlakaaNar margrabia Myaa* 
kbwaki (ur. 1802 f 80/12 18n). Akt urap* 
dowy praad Alakaandram Engalko w d. 17 
Wraainia 1827 apiiany obejratgfcy manifaal 
wagl^dam ordynaoyi Myatkowaklej. B. w. m. 
i r., folio, ark. 1. + 

* Briaf alnaa polaitchan Edalmannaa aa 
den Fftratan Ton Matternich flbar dia Mataa* 
laiea in Qalisian. Qrimma, 1848, w 8ca. atr. 
IV i 56. agr. 6. 

-> Briaf an dan Fflrstan Mettamich ga* 
aokriaban Ton ainam poloiseban Edalmaanfk 
tlbar dia Matialeian in Oaliaien. Nacb dam 
iifanidsitchan von L. t. Alvantleban. Wian. 
Sallmay^r, drak Hiraobfalda, 1848, w 16ot« 
atr. 40. agr. 5. 

^ Bibliotakaordynacyi Myiakowakiok.Za« 
pia Konitantago Swidsi^akiago. Krak6w. drak 
oniwaraytata, 1869. w 4oa, atr. 86, 7, X. 146. 
a wiaarankiam Swidaiilakiago. alp. 9. 

(Mialoi: 1) Zapia KonaUat. Swidxifiakiago. 
2) Piama rosmaita Konat. Swidxiotkiago ; O 
monataok Handw Kaposakn. wykopanyek 
namiamataoh w Stablowia. 8) Juriam ooa* 
aUtstionnaiqaa Sigiamandinanun propoaita 

9 WIELOPOIAKI a Mathia SliTBioio iUwonpUo^, • ^lodioa an* 
tiqao adliaa igaotOy Qpara Ast Siff. Seleaiii 
mefizo proMmio mine prin^im acBU («tr. X» 

— Bibliotakt ordjaae^i Uyiskowakiek. 
Zspit KotiBUntego Swidsintkiego* Jlok 1800. 
XrakdWi ntUadem nargitibiego if jtakow- 
akiegOs w drokarni uniwertYteto. 186(1L w 4ce, 
atr. X 16| XI, eoo. alp. 45. 

(Obajmuje : 1) Zapia Kontt Swidainikiego. 
L aapitie SwidiiAakiego oiiuijmienM po- 
tegnaliia. Dodatek do tegoi, Zrsecaeiiie ai( 
ipadktt prsoa margrabiego Wielopolski^go. 
a prayJQcie praea Bwldai£tkieh. JL Korea- 
pondeaeya. III. Sprawa o aapia w ptimaoh 
pebliomyok. Uwa|p nad piemeiii pp. Wlady- 
alawa Malachowakiago i A. I^aeidaieekiego, 
B dnia 20. Grodnia 185a r. p. Ecaama Mi- 
cbslowskiego. Ryt mtawy d» Maieimi pol* 
akiego kiMeiiia SwidaiDtkieh I jego kiatocya. 
IV. KroDika zbiordw. Ul. litlj iaaa Sobiei- 
kiego uporx%dkowane, ponmoioiie i obj#- 
Inione praea Ant. Zygm. Helola). -f 

. — xapisie Swidaintkiego oamgnii^iiie. 
Krakow, druk Coiw., 1859, w 4ee, itr. 111. 
(Ghrobera, daia 18. Kwietnia 1869.) 4- + 

, — ConitituUonal charier of iha kingdom 
of Poland, in the year 1816, with aome re* 
marks on thfi manner in which the Charter 
and the stipulationa in the treatiei relating 
to Poland, have been obterred* liondon, 16311. 
fluk. 4, 

. -r Peideaaeterni^ti•8oripait.QoetUngae, 
Qrp. &. Huth., 1824, w 8ee, ^tr* 22. ^ 

^ — Ueber die blutigen Ereigniue in Gali- 
aien. Sendtchreiben an den Furaten Ton Met* 
terifiqh, alt Anin^pri anf deteen diplomUi- 
achet Rundtchreiben toq 7. Jfai 1648, ane 
dem franaOtiachen. Bern, Dmok nnd Verlag 
ron Jenhi Sohn, w 8ee, a prsodn 1. k. niel. 
i 41 atron. 

— Xeitre adresB^e i 8a Ifajei|t4 Pempe^ 
ranr d'Autriche par nn gentilhomme polo- 
saia. Bietrlin, Schneider et C, 1S62| w be^^ 
atron 16. agr. 5. 

-— I«ettre d^nn gentilhomme poloniaia anr 
lea niaasacrea de uallioie, adreacee an prince 
de Mettemich a Poceaaion de sg depeche 
oireolaira dn 7. Mars 1846. Paria, Jul. Benon* 
ard et Cie, impr. Paol Renonard, 1846. 
W 8ce, k. 2 i str. 47« agr. 16. -f -f -f 

— Toi, Bruxella, 1846, ;W 12ce. 

-r* M^moire pr^aentt^ a; lig»d Pelmarston 
aeoretaire d*£tat de 8. itf. B. par. le Marqaia.^. 
enToy4 de Polpgiie^ Vara 1881. Yaraoyie, 
1831| W 8ce, atr. 33. -I- •«- f 

«T Mowa w aprawie o. testament Konsian* 
lego Swidainakiego, . miana w S%dsie apel- 
lacyjnym Kroleatwa d. 19. Caerwca 1857. 
Waraaawa, drak S. Orgelbranda. (Na oklad* 
ce: Zapia K. Swidaii&akiegio. Zesayt L) 1857, 
# 8ce, atr. 27. kop. 3o. + 

(Na koneo podpia ptawfi^^ Z,,80 i^ *— Kota podaAa Lerdowi Pabnenloaaw! 
8. O. T. X* M. Kr61a aagialakiego praas .«^ 
poslannika pokkiego w Marcn 183t« Wsr« 
ssawa, 1831, w See, atr. 8a -f + 

— Odpowiedi ..mamabiego ordynataM7as« 
kowakie^o na akarg^ Lndaika Swidainskief«»| 
Tyt. B^idzinakiego i laabelli ae SwidainakicA 
Koehanowakiej* n>lio, atr, 128. Sommaryuasa 
sir. 16. (litografowane). 

«• Odpowieds ae atrony Aleka. Wielopol* 
akieffo na interpelacyf Kijaiyny a Wielo* 
polakidi Bontaniey w aprawie o nznania s« 
niewaine nmow, amni^azajfcych ordynacy§ 
Myaskowakich s 12. na tray klucze. (Kialea, 
1827), folio, atron 8 i I obras genealog. -§• 

(Podpiaal aayatnjfcy adwokat Kowalaki ^ ••• 

-^ Ogolne praepiay ra^dowe do(yca%iM 
nregnlowania atoannkdw wloacianakich w do* 
brach prywatnych oraa wainicjaae roaprmwy 
i akasowki w kwestyi czynaaowej prsyj^ta na 
og6Inych aebraniach Tow. rolir. w Krileatwio 
Polakiem w laUoh 1860 — 1861. Warsaawa, 
1861, w 8ce, atr. 812. 

— Beplika ae atrony Al. hr. Wielopolakio- 
go w aprawie o nsnonie aa niewaine vmirn 
smniejszajysych ordynacya lcyaakowak| a dwo* 
nastn klnosow na tray klncae. b. w. m. i r* 
(Ktelce, 1827}, folio, stron^ 139, k. 1. (Podpi* 
aali w aayatencyi patronowie: Kowalaki i 
K^zyianowaki). -f 

«-« Bosbi6r pisma, m^egoiytnl: j^Hiato- 
rya, prawa i oowQay wlaanoloi daieaaieanej 
tej cz^ci ddbr, kt6ra a fideikoaiiaa laargrm* 
bi^w Myaakowakiek roapraedana. aoaUlsy 
a oiygihaloych dokumentow, ualaw longowych 
i wazelkich innych irodet aebrana praea «l. 
Olrycha Szanieckiego, radc^ wojew. krakow^ 
nabywcf nigtnacan. cz§aci d6b^ raecaooyeh 
i eka^romitenta wasvatkieh dlag6w w ogolo, 
tak hipQtecanyoh jako i oaobia^roh JW. Jo* 
sefa Jaua Neu. hr. Wielopolakiego margrabi 
a Oonzagow Jlyazkowakiego. Waraaawa, 1820. 
Krak6w,druk Joaefa Mateckiego, 1824, w 8ce» 
atr. 84. ^c 

.-» Skarga realytocyjna ae atrony Aleka. 
hr. Wielopolakiego etc. napraeciw wyrokowi 
S^dtt najwyi* xnstanoyi a r. 1836, w aprawie 
o ordyn. Bf^zkowak% aapadlemn, wamdnio 
proknratoryt generalnej kr61. Polak. itd. (ly^ 
atrony tytuln). fol. atr. 8. 

— Wywody ae atrony Ateka. hr. Wielo*. 
polakiego w aprawie o nsnanie aa niewaine 
nm6w amniejaeaj%oych ordynacy% Myaakow* 
akf^z 12. klacsdw na 3. klncae. Eielce^ 
2. M^ja 1826. fol. stir. 22. •\- 

-r- Wyw6d apelacyjny ce atrony A. Wielo- 
polakiego w aprawie o nznanie aa nieweine 
umow jimn]cjazaj%eych Ordynacy% Kysakow- 
ak% a 12. klucaow na trzv klncae i nchyle* 
nie wyrokn trybnnatn cywiine^ wojew. krak. 
w tejie aprawie aapadlego. Kieloe d. 2. Hij^ 
1826. folio, atr. 69. s!p. 2. -h 

(Piaal tarn Wielopolslo}. WIELOPOLSn -* WlBNIARSn er MJiMiro R^dMtwA PoltUeffo podfoir akt 
if&wydi dU AI. hr. Wiel^oWcgOb W Ora- 
dma 1829 r« folio, slip. S. 
(Uktadat nm Wielopoltki). 

^ (VietopohM). Wyrok 8|do apelftcyjaefro Kr6L 
Pobk.w tprawie Alekt. kr. WielopoTikieffO. 
Wtrmwa, 1829, folio, 17. ark. •«- 

^ — Wyrok Irybanala cy wilnego piVrwuej 
wtancyi wojew. krakowtkiego w aprawie AL 
kr.WielopoItkiegopowoda, prseoiW Amotowi 
iiadriejowi Jaworikim pozwaDvin. W Kiel- 
etch d. 7. Sieronia 1827 xapa&y. Kielce, 
1827, folio, 3 ark, -f 

- Wyrok 9% da najv. initaoeyi Rrol. VolA^ 
w fprawia jnifidaey A. A. W. J. K. Wielopol- 
ikiemi a proknratory^ joDeraln^ i t. d« aa- 
indYy w r. 1836, in folio, atr, 1. 

Wicltpalskl. Hargrabia i roformy n^du roa. 

* Krolettwie Po]tkiem (a franoiukiego^ Po- 
mi, J. K. Zapanaki^ 1863^ w 8co, air. U. 

Xgr* ^. 

— Litt lalackeica polakiego do marfifrft- 
nego Wielopokkiego. Dresno. H. ScbOpif, 
1683, w 8co, atr, 8. 

-- Do J. W. llagr. Hytakowtk. Wialopol* 
itiego naeaeln. rafda cyw. w Kr61. Polsk. 
Z powodtt roswifaania niektdryoh artj|rku)6w 
Vnmt o radacb mUtitkieh, oafonkowio mdy 
•i^kiaj n. Csfiatocliowy saooaa^ przedata* 
vieaie. b. w. m. dr., w 8ce, air. 14. (podpi« 
iini 6. Gmd. 1862. J. Kalinka, aekretorsi AL 
Teitokovjc i iniii). + 

^7 0bac2: Bfezkiiiskl; CoMlanHa; Galiiifci 

ll;(WMns 1802); JtMlifki JL N. (1861): Ka- 
»«Mi Jan (Darada prawiufc6w); Koiriimiei 
bnr^ laaaeki Alfr. (1863) ; IMtebtwikTwiai.; 
}^ Cb.; NTiekiewies Wlid.; MyazfcMracf ; 
naftrnki P.; Pftelip; Jtesynaki Rag. (1863); 
<Mqf«iki M. (HiatofTa); SailMI L; Swf. 
oMlL Szasieekl Olrvek; Tmiiiiite Ita- 
»'; W»»fwtki J. Tid.; ^frvir. 

WELOPOLSKI Mz6f (paead. SUrykon). tfa- 
^»J,ia wczeanie, dairitg xap6ino. Obrasek 
I lyeja codziennego w 8. akt przez Josefa 
Z^taiykoD. Brezno, dmk Krasaewskiego, 1870, 

* 8c«, atr. 64. kop. 40. 

^cZ 9l^^^^»o* Komedya w 5. aktaob. Hreyno, 
wO. kop. 95. 

. ■".Z'***^*"'* Krotocbwila w 1 akcie. Drea- 
w. Wa kop. 82% 

^WIELOPOLSKI litef Jan. Daplika ze strony... 
« rapliky powodow yr restytucyi. b. w. m. 

101, + 

. -^ Odnoiiiada .... i Joaiin;r a Bielinakicb 
«•. Wielopolikiej czyli obojga ma}iook6w 
jwlopobkich iia zkarga rettytaoyjoa Aleka. 
f;">!»» P»w^a, Wincentego i Jana KaQtego 
w. WielopoUkich. B. w. m^ M. * 

u"",^^Powiedi(lychie>iia aasady Hr. Wie 
JjPjWuck in nerito praywkdzioBa. B. w. -« InterwaDcya Wiaeaaiego { Jana Kan* 
lago hr* Wielopolskioh w aprawia toot%od 
ai^ a apelacyi Alektaodra br. Wielopolakiego 
o aaaanie anmiejszenia ordynacyi Mysakow* 
akieh aa niewaio^. (Wartaawa), fol. atr. I5« 

— Sanuryaaa dokimaiit6w prsea Jdaeft. 
Jana Nepom., i Joanae a Btali£tkfcb br. 
Wielopoitkieb praodttawionych. b.w.r.foL4 

Wialaryb obaea: Opit. 

WIELOWIEISKI HlarealiB. potiadaaia asa^ 
mego praara w spadkach Inb zapitaeb. (Wy« 
llomaczaiiia artykula 724, 1001 i 1006 Ko- 
dekaa Napolaona.) Napital .^ mag. pr. i admin. 
Warzzawa, drak Krokosayfiakiego, 1869, w 8oa« 
itr. YIII, 81 i Yf. kop. 76. + * * 

Wieloiiiejaki Jfeafob: Monkowaka. 
WlatowtaJaU SlalL eb: Wlalewiajaki 8. 
Wiaiaiaftflwa, obs M^eiyisU Miaff. 
Wtea, ob: Sknaaaawaki (Karte 1872). 

IVIan Jdzaf« obaca : Raezaiaa raiiaf. « Aaan 
(1888); Raaaaaaa (umowa); S^gar. 

MENIARSKI Aafani (paaadon. Grzegon Ko- 
itraawa, ar. 1826 f 80. Maja 1870). Obraa* 
ki Lobalakie. Waraaawa, J. Unger, 1854. 
w 12ce, air. IT i 271. alp. 6 gr. 20. 

-« Piotr Konaaewioa. G6ra Biraty. Fowio* 
i^ buionraane. patorabarg, Wolff, druk Ga- 
ZBtf Codaiaaaaj. Waraaawa, 1861, w 12ce. 
air. V 1162. rub. 1, 

-i-Pogadaiiki. Sakicataraioiejazoloi i prae* 
aztoaei. Warazawa, drak J. Uogra, 1854, w 12c0. 
atr. 251, rub. i. 

— Powieaoi bUtoryeane. T. 2. Warazaiva, 
8. Orgolbrand^ 1862, w 1200, atr. T. 1. 248; 
T. II. 213. zip. 14. ' 

— Powieici a podan i daiejow polakicb. 
Warazawa, naktad i drok J. TJngra, 1860, 
w 8ce. T. I. air. 272; T. II, aii*. 293. rub 1 
kop. 50. Cena asii. kop. 75. 

— Naaae atrony i xiaai ladzie. Zbior po* 
wia4ci biaiorycaaycb, obraakow tegoczeanycb, 
waponaian i #yeiorya6w, praea .... Tray to* 
my. Waraaawa, drok J. Jaworakiego, 1855, 
w 12oa. Tom 1. air. 307, Tom Jl. air. 257, 
Tom III. atr. 252. rab. 2 kop. 70. 

— Sswacxka waraaawaka. Krotoebwila w U 
akaie aa 4piewkami , mozyka Tarnowakicga. 
Waraaawa, 1857. kop. 80. 

— Uliezaik^ waraaawakl. Krotocbwila ao 
Ipiewkami w jedn^m akcie przea .... War* 
asawa, Dakladem i drokiem J. Uogra, 1856, 
w 16co, atr. 75. kop. 80. 

-^ Warazawa i Warazawianie, azkico to- 
warayakio i obyczajowe przea «... T. 2. 8e- 
rya i. Warazawa, K. Beniatein, 1857, w 16ca, 
T. I, air. 236; T. II. 199. z}p. 12, 

»- Warazawiacy^ i breczkosiejo, komedya 
w 3 aktach aa ipiewkami prz«a .... Przed* 
aiawiona na warazawakim teatrza rozmaiio- 
foi w r. 1857. Warazawa, 8. H. Merzbach, 
1857, w I6ca, atr. lOa ztp 8 gr. 10. f WIKNIEC . — Nftd Wit}«i krotoehwila w jednym ak« 

di» M ftpMwkami prses gnuia pierwtiy 

T«s w teatrte WAnnwtkim d. 81. bierp&ia, 
18661 z dwiema rycinAmi i imtaini na forit- 
piait Waruawa, M. JfiflhliDg, 1867, w 1600/ 
itr. 63. tip. 1 gr. 10. + 4- 

. — Wjiokia w XVIL wieka ctjli aryniia 
ir.PoUee, pawiel6 kiatoiTetoa. PetertbQin^, 
M. Wolff, druk Gasety eodiieimej. Wartaa- 
wa, 1851, w 12, fir. IV, 190, 1 rub. 

VlleiiiM, pUmo dodatkowe do Oizety war- 
arawikiej poiwi^oona lUaratona. Wansawa* 
w 8c«. 

' Bok 1889. T. I, air. 316; T. If, air. 207: 
t. in, Btr. 231; T, IV. air. 263; T. T. air. 
287: T. VI, atr. 216; T. VII, atr. 267; T. 
VIII, atr. 289; T. IX, atr. 226. 

Bok 1840. T, X. atr. 247; T. XI, air. 221 ; 
T. XII, atr. 240; T. I, atr. 197; T. If, air. 
238; T. III. air. 207; T. IV, atr, 227; T. V, 
atr. 247; T. VI. atr. 256; t. VII, atr. 223, 
T. VIII, atr. 239; T. IX, air. 216. 

Rok 1841. T. X. atr. 247; T. XI, air. 216; 
T. XII, atr. 230. 

(Piarwej byto pod iiaaw^ T^esa, a od 1. 
Kwi^tiua 1841 . pod naairf- £oho, dodawana 
do Gat. Waruawakitj.) 

. ^ Dwniygodntk litcracki; odpowiedaialaa ro* 
daktorka Jnlia Gocaalkovaka. Krali6w, na* 
klad radakcyi, 1862, w4cf. Priadplata kwar* 
talna w mtejton sir. 1 at 60. 
. Wyohodzil 00 dni.ostarnaicia o2ck aspal* 
jlach, w polowia i na konoa nieaifca, 1 kro* 
janii WBorkowemi i daaoniaroi. Wyaxlo Mrow 
24 kaidy po 16 atron. Wapolredaktur Qaa. 
Cxaroicki. 

(Wainicjtaa artyku?y : Noemi, powiei^ praaa 
Qoesalkowakf ; jBajki Lac. Siemiefiakle^; 
Kaiads Maro. Bttchowaki snarly 1828; Spia* 
'wy 1 naty Jnlii i A. Qoosalkowakieh : Dsia* 
danio do dziewio liaiy prsas J. P.: Wiarasa 
G. Csamiekieffo; Blager i komooyantka p. 
Pao). Wilkoiiaka; Zaboboa, pow. X. W. 8er- 
watowikieffo ; Koraap. Laayiiy M....aj s War* 
asawy; PoTaka w obrasaob ; Liat dyaaydonta 
8 r. 1641; Jaeek Kluasawaki, aalo^oial tea- 
tm; Sakica a iycia praas Ladwik) s Myila- 
nic Lainiowaka; Pol W. do Koranaaa Ho- 
asowakiefl^o t odpowiadi : Stan. Miaroaaewaki 
prses T. Gt^boekiafO; Prsedwesaanoi6 wia- 

ka praes Gua. Csemickieiro ; Wiarase J 

P....; And. Dubrawaki, aedsia grodski iyto* 
inirak. prsez H. W. K. (biografia); Sio- 
atra praea S. Morawakiego ; Marsenia wieraz 
O. K. panienki kilkunaatoletniej ; Hon. Za- 
powa pr^fz A1. Borkowak%; Jain Tad. Lobo- 
niraki (biogr.); Zglopkow^nie, wiaras Kon- 
dratowicia Wl.; Koreapoudeneya Tom. Zana ; 
Jan K. Grejporowica (biogr.) przes l\ Wil- 
konakf; Wiorasa Krya. Oatrowakiego ; Hy- 
azard Berwinaki (biogr.) przez B. Moraezew- 
Bk%; Marya J6z. Sobieaka ]|)rs6s Sal. Orsa- 
gorzewak% ; Wierase Kar. Pienkowaktego ; In* 
etrnkeya poatowi wojaw. krakowak. s r. 1786; 
Powr6t konfederata, komtd. p* L. Starsaa- akiago; Zdyarynaza Stan. KiamojavakMgo 
o Marynia i DynitHa i; 1606: Z ftycift eo- 
daianaago prses J. Saiigielak^; Zenuta ko- 
bieiy prses Kowaiaa Pals «^atak.; Dwa 
liaiy Lad. Kondra'lowiesa; Wi^niie polStjcs* 
ui V Zamoaoiu 1824 prsas ki^t. Dobrsye* 
kiego; Gaw^dkt, przes J6t. Zipkovakiego; 
Z sapiak6w o arojnie wloakiej 1869 prses J. 
B.; Kieirieicta ails, pbw. Baluckiago; Wi«ras 
Wikt.Dloitiiewakiego; MowaX. Henr.Otov- 
akiego ;. Wieraz £din. Waaflewakiego : Wieraa 
Karola ayna Karola ; Wieraze M • Balackiego; 
Biala figure przez Kryatyne L.; Aniol Pan- 
aki niyirW. Hugo prses Jena M.; Wieraa 
Deotyniy; J.6zef Ziemblowaki dziadek koaoieloy. 
Mii^sy wap6lpraeownikami piima tcgo •% 
takie wynMenieni : Wtad. Chom^towaki, Hia« 
roesawaka L., ka. Bol^y^aki s Paryta, jena- 
ral Zaioakit Karol Zainaki, J. -Koslowaki, 
A* Gbczalkpwaki. Waraaauar £., W. s I*. 84 

— Piamo esaaoare ilnatrowaney «jobods%- 
ca 2 razy ir tygodnin. Bed. Jfiecsyalaw Or- 
gelbrand. Waraaawa, naklad i dmk HipoL 
Orgelbranda, 1872, w 4ce, Nr6w 106, atr. 
974. Kwartalnje zir. 8, s prseaylkf tir.'S ci. 
52, w Warazawie rocsnie rub. 6. 

(Walniejase ariykniy Tom 1. obeimaoa: 
Herod -Babe, poifitiU J. L Xraasavakiego ; 
Staoowiako Franeiatka Karpinakiego w lite* 
raturze prs^s W. Koroty£akiago; Alakaaa- 
der Prseldsieeki ; Rdia Inflantki, Wiktora 
Hugo, prseklad Kleneoaa Podwyaocki^po; 
RomantycznoM prsed Ifickiewiesem, Adama Beloikow^iego; Typy Indowe x g«- 
bernii Grodzienikiej zyaowat W. Paaochov- 
eki; Bvly koMol 1 Jeraego; Zaijray okolicy 
nad Niewiai4; yiewiaatv XIV wieka, mttp 
s dsiej6W obycsajow iredniowieeanycll, prsas 
Wtad, Ckom^towali^iego ; Prseglfd litaracki 
prsaa L. Bowinakie^o; Kartka do dsicgow 
paremiografii polaktej ; Wnfitrsekoteiola w L9- 
osia; Bogamtl Daavlaon; Wosaay warasaw- 
akie; Utyutaryam KmpiAcktego; .Franoiaaak 
Grillparcer praea Anpiata Jeake: Leopold 
Nowoiny; Julian B^er; Prsegl|a literacki 
Z. Ologera; Py tenia caaan prses D. Hankie- 
U; Kaifdz Alekiy Proiinowtki: Prses Tatrj 
p. Ant. Zalatkiego; Pr$egl%d literacki Krm- 
asewakiego; Kalecy, komedya w 8cb aktaek 
Sarneckiego; O oapie i - azczepir nin p. May- 
zla ; Dwa oatatnie acbroniania KoDdratowicsa ; 
Wychowanie kobiet pi zez Aoguata Jeakiagb ; 
Idealizm i materyalizm p. Xlemenaa Eaezj- 
ca; Adam Ferdynand Adamowics p. prof. 
Qiraztowta; Literature sagraniczoa p. nam- 
werego Tatarkiewicsa ; Kaztalt i wymiar ztemi 
przez Feiikaa Prvsego; Decyma Julinaa Jq- 
weneliaa Salvra III, prsektaU Felicyana Fm- 
lenakicgo; Kilkai uwag o afanie obeeny«i 
opery warazawakicj p. Fnzf; Laaki aymbo- 
liczne; Trzcbiula nad Trzc^biini^; Ka eltcj 
prsez Waelaiva Szymanowakiego; J6zcf Hell 
I Jego faalaalyczna podr62 po siemi prses pr. 
W^Glaarakie^o; Tytaoa Zeborowaki i piame 
jego poiraiertae prses L. fiovinakiego; Ko- 
dzina Gambett6iv w daarncj Polaca prses A< wixmEc «9 WMncrta; WiadomoAd o potMqri ut» S768 
« wamswie AL W«jnirta{ Geaaiia komedTi 
4sisut|sz«j pnt% K«s. KtMtwskiai^; Joi 
i% Wiktorm Ha^o) prseklad Wlkion Ooniii- 
xiekiego; Ka Maine, sskio powieiciowy Hen- 
ryka Sienkiewiena; Pomnik Jnliaiia Barlo- 
ffMwiocft; Kosci6f wi^ski w Sandomlerakiem. 

•» Tom 1 F. ^ obejmnje : Pott^p wyobraften 
religijnjrch w affaroiytnoM prsca D. Henkia- 
la; loatytat glacfaoniemyeh i ocienuiialyob 
w Waraxawie p« fiasimiena KdiiiefrBkipgo; 
8taiiowiako akiora w apolecae^itwia p. Si. 
Jaaiaakiego ; Niamey afioleaetna p. Zuniew- 
aki^go; Obraa wyohowania pablietnego w 8ta« 
Bach ZjednocxoDych Aroeryki P6lDocnij przes 
Kmpinakiego; osadach rolnych dla roalo* 
letnich przeai^pcow prees Karola Straabur- 
gera; Cmina praaa Dnoiaa; Bxui oka na eko* 
Doniwsne waronki przex Danina; Tauie kucb- 
ai» prsM 8. B. W ; Oklaaki, kUka, klakiery, 
krytjka aztuk taatralnyeb. i artyaiow przes 
8. Jaaiiiakiego; Satandar i rekJama przez D. 
Henkiela; Arc^biakup Solfkowtki prsez W. 
Korotynakiago; Stoaaski domowe i apolecs- 
na w XVJIl wieka przas W^ Obomentow- 
akiago; Staniafaw Moiiiaazko pnez Faz§; 
Kaiffte Jarzy Labomiraki przes Zawadzkiego 
Wlad.; J6zef Karzymaki przes Beleikowakie- 
go Ad.; Jan Dolinowaki prsez Adama Hie- 
ezyfiakiego; Ulcha? Godecki przes Geraona: 
Fraoiaaak Rode prsez W. Geraona; Antoni 
Stolpa przez W. BognUwakiego;. Alfred de 
Hnaaat, atodynm liierackia Edwarda Lubow* 
*kiego. (wieraza przeYoM W. Koroty^akt); 
Ksrol Swoboda; Henryk 8ztark: Wincenty 
Pol prses W. Koratjnakiego ; Szziea antro- 
polofriesaa, dr. Stanial. Chomenlowakiego ; 
Clanda Bernard i nowoiytoy inateryalizm p. 
8. B. W.; Stomki przes SU Kramaztyka; Gho* 
lera indyjaka; Klejnoiy ^zwolenia prsez 
Coppeego. przeklad x firanoozkiego Wact. 
Szymanowakiego; Ka Mame, azkio nowie- 
aciowy przez Henryka Sienkiewicza ; pro* 
azonyni cblebie, powieM przez Waleryf Var- 
fn6 (Morzkowakf) ; RamnUowie, powieid 
wap6lcseana przea J. I. Kraaaewtkiego; 6trzQ« 
py dawnej iwietnolci p. Felicnrana Falenakie. 
go: Pmygody i obraaki Anatoiikie, Kara A w- 
dif; Wraiania a wystawy aztnk pi^knycb p. 
Gomliekiago; Przegl%dy teatralne D. Heu- 
kial*: Przeglfdy mttsycsne Fnzy; Frsegl^d 
dztojdv prxyrody Dr. SxyazYy, recenzya przez 
L. Sowinakiego: Miaafo Ostr6^ przez Cb}o- 
piekiego; Zamek w Gleaku; Miasto Gdanak; 
Zasaak w Dabnie ; Malborg ; Lndy Kaakazn 
i Kankas; Koioiol 8. Wojciecbaw Foznanin; 
Cbocbotow przez Eliaaza). 

— Redaktor Czeataw Pienif iek, ^dawea 
Teofil SzamakL Lwow, dmk A. J. G. Rogo- 
aza, 1875, w 4ce. Gd dnia 23. Styeznia. wy- 
dawany co dmgf aobot^. Rocznia zYr. 3. 
fNr6w 14 atron 120. AHykn?y dla ludu pi- 
aali: Wt Belza, Jo). Starkel, T. Szumaki, Jo- 
zef % BocbnK Micbal Mekler a Torki, T. Me- 
ranowies, A. Otowaki, Ka. Wojo. Michna. 
Steliaii Ea Sokolowa, K. Wl. Wojeieki}. (Od Kr. 7. drak ZwiMkowaJ drakani* Gd 
Nr. 14. dmk WJlanieouefo. W Upenaprsa* 
dat Pieni%iek piano Jesuiiom i oa d« 28go 
Sierpnia do 10. Gradnia wjpcbodzilo w inniH« 
•zej 4ce t podw6jttem nnmcrowaniem tj. lu*. 
1 (J 5), redaktor 8t. StoJalowaki. dmk Gaaaol. 
A. Yogla, Kr6w 9 kaidy po 8 atron. -f 

Rok il, t876. drak Kar. Bndweisera, Nrdw 
26» kaidy po atron 8. Rok 111, 1877, Nrov 26p 
Duiner po atroa 4» format zwif kazony. Rok 
lY 1878. Gbok iega wydaval X. Stojalowaki 
Fazes 61k^. 

(W feoiletonia WiaAca w fatacb 1877 — 8 
przedrakowano konadyf Anczyea Emigraoya 
cbfopaka). Przedptata roezna z)r. 3 -f 

— Piamo zbiorowe, ofiarowana Btan. Ja« 
cbowiczowi przea piarwazycb kraja auto* 
row (aabrana ataraniam Lndw. Piefraain* 
akiego). Toni6w lY. Warazawa, 1857 — 68, 
w 8ce, obacz: PiatniMaki Lntf. 

(Wa2niejasa artykn2y w sbiona tym ta« 
warte, aa; W Tomia 1. Dm Ferdynanda 
Dworsaezka (w Warasairie): Wjfjftek aroz* 
prawy pod napiaem j^Cztowiek'; Dm Teo« 
dom Tripplina (w Warazawie): Gaada polska 
na bn^acb jeziora Balaton w W^grzecb; 
Sawyny (w Kamienco Podolakim): Przechads- 
ka w atronia saddnieatrzaAakiej ; Antoniego 
Caaikowakiego (w Feteraburffo): Statot Wi« 
ilicki z rokn 1847; Fryderyka br. Skarbka 
(w 'Warazawie): Dwa vyjftki zpochwa^nfa* 
gd^r publicznie ozvtanycb; Eleonory Ziemi^c- 
kiej(w Warssawie): Opowiadanie z noUtek 
podrotoego; Antoniego Uana (w Warazawie): 
Wyjatki s opiaa podr6fty przemyatowej do 
Londynn; Waolawa Alekaandra Maciejow* 
akiago (m Warazawie); Og6Iny pogl^d na 
ff}6wn% przyozyn^ npadkn iniaat w dawnej 
Folace; Jana Gregorowiesa (w Warazawie): 
8rebrna aala pod trsema mnnynami w War^ 
azawie : Juliana Bartoazawicza (w YTarsza- 
wie): Fan Byatry; Adama Gomzynakiego 
fw Warazawie): CmentarzwSandomierzQ; Dm 
Fryderyka Skobia (w Kmkowie): Cbodoba 
(Kndowa): Wapomniania a podr6ty odbyfej 
do zdrojowiak azl^akleb; Andrzeja br. Za* 
moyakiego (w Warazawie): obowi§skaoh 
dzieei; Z piaxn pozoatalycb po Eazimienn 
Brodsifiakim: Liat piaany s Genewy r. 1824; 
WaL z Mnissewa ; Powr6t artyaty s Wtocn 
na rodzinn^ ziemi^. 

Tom IL obepmi:oe: Jnliana W%gU: O go* 
apodaroe. Z lutn do kolegi a czaa6w Mary* 
monckich; Romnalda Krapackiego (w War- 
azawie): Uwagi tyoz%ca ai§ goapodaratwa 
wiejakiegOi s dzieU dotad niewydanego, o 
pnktycznem goapodaratwie; Micbala Balin- 
akiego (w Wilnie): Kr6] Jan III. Sobieaki 
jako geograf : Klaonory Ziemi^cklaj (w War* 
azawie) : Stanowiako Jachowioza, jako gm* 
matyka : Alekaandm Wejnerta (w Warazawie)^ 
Sporainki dziejow polakich sa panowanjut 
Zygmunta HI. z dziela Konrada Uemmtaaa; 
Juliana Snrzyckiego (s Diialagara sad mo* 
rfem JUspijakiam); Polowtnia w lamck Da* 70 WIXNIIO XtttoBi na Kankado (Usi); Miehaliaj Hie- 
Meldcji J6Mf6wieiow«J (w Wartnwi«)t Zo- 
aamia Wiloij6ska; tiru Fardynaoda Dieo- 
Mni Chotomskiago (w Waniawia): Wypiay 
a kti<wf 6€j Eoeuiy Wirgflioita pnanieows* 
9tA ; ZygmoDta Aaraliana Lenaickia^ (v Mo* 
kyiawia nad Ooieprem): Wtpomoiaaie Po« 
dola; HaDfTka Chrganowakiago (w Szesodr* 
kowioach): Wjiynak (obraaak a okolic Kra- 
kowa); Makaymiliaoa Urbafiakiago (w War« 
aaaaria) : Wojawodaie Kaaiowski ; Karola Ma* 
obanyiakiago (w Krakowia): O atanoviakQ 
poatyckiam Daataro i tnaczaotu Betkiej ko* 
anadyi ; Aaioniago Wagi (w Waraaawia) : 8ko- 
aaak koroniaaty (Eupalix cuapidata); J. Ba* 
dowaktfgo: Mort^, ^tepy i rodsinna chata; 
Zokaaaa Wlodarkiewieaa (wLomiy): PogUd 
aiatyatyeany na lndnoi6 w Kr6lettwie Pol* 
akifin; Antoniego Puli]gaQ»kiago: Koioid) 
w Kraanytaborsa (wyjftek): Joliotza Zwier- 
kowakiago (w Lobieot, poa Sochedniowam): 
8!6wko o tercD ; Tagoi : Kilka al6w a powodu 
n^nowtayob oati;fen powieici obycxajowych ; 
A. J. (w Waraaawie) : Wspomniania o Teofila 
Janikowskim ; Z angialtkiego i. p. Waleryaaa 
hr. Rrannikiego : Caechach i Poltce w wia 
kn XIV, XV t XVI (Utamki). 

Tom III. obejmaja: Franciaaka 51. 8o- 
biaaiosanakiago (w Waraaawia): Ulioa Mio- 
dowa; Alakaaudra br. Praaidaiackiago)(« War- 
aaawia): Wiua w^gierakia w dawnej Polsca; 
Z piam poao8ta?ych po a. p. Joiefie £Une- 
rf: W^j^iak a Iiat6w piianych do Wiktora 
Kaiyoskiego: muxyca i jej barmonii; IH- 
poliU Bkimborowicaa (w Waraaawia): OSia- 
nialnwia Jacbowicao; Adania Bartoazawicaa 
(w Waraaawia): Praamowa pr»r otwarcia aali 
pnyiotkn dla niamowlat (ilobka) w War- 
aaawia ; Cblopa a ^owiata Maryampoltkiago: 
Wapomntania Litwina; Jana Smolikowakiago 
(w Waraaawie): Liat do JW. Krainickiaj, 
kaieni agronadzenia pp. Kanoaicaak w War* 
aaawia; Alojaego Koateekiago (w Waraaawie): 
kmieeiaob w dawnej Polaee, Hierooima 
Daobuowakiago (w Waraaawie) : O dawniej- 
aaam a^ownioiwlo dla mtast pixwatnych; 
Kornalii a B. 8. (w Socbacaewakiem) : uat^p 
a rokopiamo: Wplyw matki aa doobowny 
roaw6j catowieka; J6sefa Soleckiego (w Pe- 
kowie, w PaUaskiem : wYolciaoaeb w Kro- 
leatwie Polakiem; Zofii a Wronakieb Seiatow- 
akiaj (w Sokolowie na Podlaaia) : Kilka al6w 
o Braciacb polaklob (Aryanacb) w Lnbeiakiem ; 
Z piam pozoataYyob po Franeiaakn Satocblu : 
Koicieliako ; Teofila Boragckiego (w Kieloacb): 
Inatynkt, awalany pod wagl^em moralnym 

g^oezatok); Broniafaw P. (w Waraaawie): 
rarcbadaka po ocbrooacb waraaawskicb 
(w caerwca 1868) ; BroniiYawa P. (w War- 
aaawie): Z Antwarpii do liOndyna ; Franciaaka 
Odrowat Wilkonakiego (w G6ranie) : Myili 
atarego Polaka o wiejakiem wycbowaniu ko- 
biet w XIX. atalocin; Alekiandra Orozy: O 
dzielania wyraz6w na sylaby w j^ayku pol- 
akim W piimia tea araifljr odalat U aatorki 
Aniola; Bakalawiei a Paaear6w EauKa (w War- 
aaawie); Belejowaka a Pomiaooarakieh Joawna 
(w Waraaawie); Bonatawfka Aoiela. Dobr- 
aka Enfroayaa (w Waraaawie); Oedrege; la 
rabowa Antoaina a kaiftaf Radaiwil26w, 
Gerhard! a Wojd6w Matylda (w Pnlawwdi^ 
Newej Alekaaodryi); Ooeaatkowaka Jwlia 
(w Holeza, pod Betzem w OalieyO; Graafo- 
raewaka a O. Sabina (w Waraaawie); Gis- 
bowaka Aaiela (w Winkowieaeb) ; Beakowa 
br. Zefia (w Warazawie); HoffiBanawa a Taa* 
•kick Kiementyna; llnicka a Majkovakiek 
Marya (w Warazawie; ; Janicka a Moicaow Ze- 
fia (w Waraaawie); Jiinitzewska Julia (wWar 
•aawie); Jelaka a Biemackicb Broniatawa 
(w Saamtko, w Sandomierakiem) ; Jolanta 
Komierowaka (w Waraaawia); Jdaefoaricxowa 
lllrbicka Micbalioa a Hoffman^w (w Waraaa 
wie;; K. Bronialawa; K. J6aefa, K Wales 
tyna ; K. Zofia (w D>deliaakaeb na Litwie) 
Kaliaaanka; Kamocka Joaefa (w Kieleacb) 
Kowalaka Waleniyna (w Wanaawie); Kra 
kowowa a Radaiejowakicb Panlina (w Wer 
aaawie); Krjrainaka Leona a Braesinakicb 
(w Waraaawie); Kwaiaiewska Jnlia (w War 
aaawie); Lewooka a Lipinakicb Katarayna 
(w Warazawie) : £naacaewaka Jadwiga ( w War 
aaawie;; Mocnnacka Marya (w Wiednin) 
Macbcayuska Antooina (w Waraaawie) ; Mac 
ktewicaowa Agnieaaka a Paloaewakicb (w War 
aaawie); Markowaka Tereaa a Paloaewakicb 
(w Waraaawie); Micbalioa t; Mtoeka a Draw 
oowakieb Ludwika (w Waraaawie); Nakwaaka 
Karoliaa a br. Potockicb (w Genevia), Noa 
kowaka Stefauia (w Kielcacb), Pakajserows 
Barbara (w Waraaawie; ; Pancerowa Felicya 
(w Waraaawie); Pietniainaka a Ulidowakick 
Anna (w Waraaawie); Pietniainaka l«adwika 
L. (w Waraaawie); Porabaka Joaefa (m Kiel 
oaeh); Praniewaka Karolina, Pmaiacka Jo 
aefa (w Warazawie;; Pmaawowa Beweryoa 
a 2ocbowakicb (w Waraaawie), pQayoina 
kaieina Gabryela a br. Guntber'dw (w Bora 
daiilowie na Litwie); Rogoainaka Wl'adyata 
wa (w Waraaawie); Roaciaaewaka Panliaa 
(w Ealiaan) ; 8. Komelia a B. (w Socbacaew 
akiem) ; 8. Wiktorya (w Warazawie) , Soke 
atrowa Jalia a Kraeminakicb (w Waraaawia); 
Sciafowaka a Wronakieb Zofia (w Bokotowia, 
na Podlaaio); 8miffielaka J6aefb (w Waiaaa 
wia) ; SroczyiJiBka Antonina a ByroB6w , 8ta 
nimira ; Sa. Zofia ; Ur. Panlina (w Waraaa 
wie); V. Matylda (w Pnlawacb, Nowej Air 
kaandiyi); Wagnerowa Aniela (w Waraaawia;, 
Wdowinaka Emma; Wyspianaka A (w San 
domierzo); Ziemi^cka Eleonora (w Waraaa 
wie)i Zieminaka Karolina (w Waraaawie) 
2dlaraka Anna (w 8awatkach); 2dlaraka Jo 
zefa (w Suwalkacb), 2micbowaka Nareysa 
Gabryela (w Warazawie) 

- a kwiat6w prawdziwego oaboteAetwa 

Esiazka do modlenia dla katoliekieb chrza 

ftcian wraz a abiorem pieini i drog% krayio 

I wa Pane naazego Jezusa Cbryatosa, (ozdob WIEKIEO — W1ER8Z 71 40l dn««or.) Stnibor, ntkltd i druk Fr. Kt. 
FDlmaiMwien w Kndcowie, 1860, ttr. 268 i 
i fi. eC 80 
(OdMo 1000 ogsempl.) 

— iiMlna£aki esyli sbi6r nabolinttwa ka- 
tolM&iego s sioiegdlnein saaiotowaniem dla 
p(»boiiijcli Biawiatt. Lw6ir, ntJd, Wiaianai 
1869^ w 12oa, atr. IV i 348 a 8. ryciiu Cana 
dt. 1 kr. 60. 

— • Obaea: Czaa i wiaeznaM. 

— powiaatak dla ifraacsnirofa diieci. Kra- 
kow, aaktad i drak Joa. BantdorSa, 1667, 
V lece^ atr« 186. kop. 40. + 

"^ Toka latkawoad Panaktej. Zbi6r nabo- 
iadiatw w nowaayob oaaaach •zeaeg6Ioemi 
Yaricami i odposUmi pnaa Stolic^ ApostoU 
ak^ aaleoonTob, a ktore w ni/wanycb dot§d 
kaifikaeb do naboianttwa nia by}j raxem 
pODieazcaona. Po raa piarwsaj zebrane i dla 
vawi^tobliwiaDia data vienijeb wydana. Pa- 
tanburir, M. Wolff. 1858» w 12oe, str. 4j27. 
Oprawny ar saQan a atoconemx brzegami, 
nb. 1 kop. 20. 

— Obaea: Andzikairakl (1823): Cienniew- 
afai B. (12 miaaiocy); PiatraaiteU L. (JacKo- 
wieaowi). -f -f- 

WranEC Wladyataii, op. i. Oczywistosd, 
wienx Gabryali (naty a takatam) kop. 16. 

— op. 6. Tiptknota, wierta Gabryeli, k. 16. 

— op. 6. Lnmi^, parolaa da Valballa trad* 
da Ch^ntki, kop. 22%. 

— op. a Trioia da poeta (Mery) trad, da 
Cbcel&ki, k. 16. 

— op. 14. Do dziawicy (W. Hogo), k. 80. 

— op. 18. BeT^latiou (kocbam) przaklad 
Ckgemakiago, k. 66. 

— op. 20. Extasa, parolaa da T. Hogo, kop. 
90. 

— Ckanaon d'aziti parolaa da F« Copp^, 
avoe aoeompagiiafliaiit do piano. Paris, Qa- 
md ai Cia, l877. Cana £r. & 

-^ SMnada (Mi^^onna, Toiei l'a?ril), pa* 
foloa do F. Ck>ppeo, a?ao aoeompagnamant 
da piano. Paria, uarand, Scboanwark at Cia* 
1877. Cana fr. 4- 

mENKOWSKI Cs. Bamarkongan ttbar dia 
Baatrafang der Untarthant - Misabandlttngan. 
L«6v, Milikowakt, 1836, w 8ea, z}p. 2. 

ncUXOWSIU Gaarg. Lehrgan^ dar polni- 
aahen Spraeba zam Qabraacha in k. k. Mi* 
litairaehnlan nad zam SelbBiunterricbto. (Vom 
k. k. Raiebs-Kriegt-Ministariom fOr dia k. k. 
Gadetenachalan ala Labrbncb ▼orgescbrieban). 
Taaebon, Procbaaka, 1876, w 8o6, itr. Y, 142. 
ztr. 1 ct. 20. 

WIEliKOWSKI lasaphaa. Da Tanania eo- 
ramqao antidotis. jD^isBertatio inangnralit. 
▼indobonaa, typ. Oebarraitar, 1840, w 8ca, 
sir* 82. -f 

WIEAxOWSn Miaff II. Kaptani obrzadkn 
raakiego aiami Sanookicj do aaanowncj Rady obwoda Sanookiago a Mi\}a 1848 (Lwdwf 
folio. 

(Do iego leifga ti^: Do kaptaii6w obrifd* 
kn ruBkiago aiami Sanockiej od Bady ob«o> 
da Sanoekiago, 1848, IbL atr. 2). 

WIENK0W8KI Taafil. Fraimfttbiga Bo- 
tracbtongan fibar Waebalbam, Grtea, Tar* 
fall nnd ilniergang daa polniioban Raiobaa* 
Nabat ainar okizza dar Oaacbicbta diaaaa 
Landea. Barlin, 1856, w 8ca. 

WlERClASKA (Izaballa a Dziarianowtklcb), 
Siostra milosierdzia. Powia46, 2 tomy. War* 
saawa, naklad I drok 8. Orgalbranda, I6649 
w 12oo» ztr, 188 i 186. mb. 1 k. 20. 

WIERClASKI Bartald. Mowa na obcbodzia 
29. Listopada 1844 r. w Londynia. b. w. m. 
i r. w 8cay air. 4. 

WIERCiSZEW8Ki Wlid|ataw. Kazania dog* 
matyczfio i moraino .... kaznodziai katoL 
krak. Krakow, naktad Wl. Jawortkiago, druk 
W. Kornackiego. 1871, w 8ca, atr. 220. air. 

1 ct. 6a + 4- -1- 

— Kazania niedzialna. iwi^talna i migowa. 

2 tomy. Krakow, Jawonki, 1^69, w 80a, atr. 
380 i od 881 ^ 734 i IV. rab. 2 kop. 60. 
+ + -»• 

— WykJad nauki wiary kolciola kaioltc* 
Id ago naptaat .... wikaryuaa i maniyonan 
przy kolciala arcbiprezbitaryalnym N. AI. Pan* 
ny. kazDodziaja katadry krakowakicj. Krak6w, 
naktad wyd. dzial katoL Wlad. Jaworakiago^ 
1871, w 800, atr. VIII, 171 i 111. sir. 1 ct 26^ 
+ + + 

— Ob: Kaznodzlaja. 

WIERNIK0W8XI A. Pi^ofiar,powial6 wap6t. 
czaana, napiaana oryginalnie. Warazawa, drok 
i. Jaworakiago, 1846, w 12oe, k. 2. atr.294| 
atp. 4. 

WIERNIXOWS iU ilMaoa Oamlaik. Da Paadto 
paritonaala* . Moatpalliar, P. Orolliar, 1844, 
w 4ca, atr. 67. •»- 

Wiamikairaki Jaa NaaaniMaa, (or. 11. Maja 
1800 r.) obaoz : BiM. OaaaL 0366); Frytiaf 
(1861); Ptadar (ody 1824); Tagaar (Akaal 

(1842). 

VIEBORDT K. Dr. Embrxiologia czyli krdt- 
ki rya nauki o powataniui rozwoja oatroja 
ludzkiago, wyjgtV a fizyologii Dr. .... apolaz* 
ozyl Jakob Nenfald, aluobacz madyoyny pod 
przewodnictwam dra Uoyera, prof. niatoL i 
ambrypi. w naiw. waraz. Warazawa, drok J. 
Bergara, 1873, w 8oa, atr. nieL Till, liczb. 
89. rub. 1. + ^ ^ 

Wiarax na okolioano46 przyaiggi lodow ob* 
woda bialoatockiego na wiarno46 imparato« 
rowi Aiekaandrowi I. Biaiyatok, 1807, « 4ea« 

— na agon Alakaandra 1. ob.: KarzaaraU. 

— a okoliczno4ci praeniaaiaoia i powi^k* 
aaania kaifgarni w miaicia Wilaia p<Mt firm% 
J6aefa Zawadakiaffo dnia 26 Stvczn. 1868 n 
napiaany praaa ornkaray. WilnO| 1866^ w 
8ca. 72 WIBR8ZS ^ WIERZBA St Petanburg, 1831. fol. 

— do wojsk polddoh. Wartnwt, (1880). 
V 8ce, 1 kart, obacx: Kieiisfci (zbt6r}. 

— na dsien 8 Gmdoia 1830. Wartzawa. 
1880, w 4ce, I karta. 

--.do iiomk6w, Patryotyim. Wansawa, 
bioro loformacyjoey ISSO, w 8o6. 

— do hrabiego Dybioia Zabalkaoskiego. 
Wanaawa, 1831, w 8cfl, itr. 8. + 

, — poiwificony Dybiczowi, obacs : 8. F. 

— na iaIobDf paini^tk^ JPaimy Gabmli 
Dxia?ynskiej w Fradxe r. 1818 dnia 6 Ora* 
dnia zeszlej prsec prsyjaciela j^ i rodsieow 
Qloiony. B. m. r. i d., w 8c6, 9 kart niel. 
(CaloBd iklada tis z 452 wienzy}. -f + -f 

— na zgon a. p. ka. Jakaba Falkowakiego 
laloftyciela warasawakiego iQaiytatn glucho- 
nieDycb i ociemnialycb. Waraaawai w dni- 
karni J. Qldckaberga, kaiQgaraa aakot pa- 
bliozaych « krol. polakiam, 1649, w 4co, atr. 

— do zgatl^j FodorowicBOwej, obacs : Fa- 
dorowiezowa. + 

— na uczczeaia pami^ci StantaUwa Ln- 
bics Jaazowakieffo w dnia przanieaienia swlok 
jego a MPapardwki'^ na cmeotarz £ycsakowaki 
22 Maja 1868. Lw6w, czoionk. Dsieu. l»ow., 
w 8ce, k. 1, 4. 

— na obch6d weaelnjr JW* Imci Pana 
Hermolauaa Jordana, migora wojak polaklch 
a JW. Imci FaDD% Martyn% Zaboroi^akf a^- 
daiank^ czerakf dnia ... Liatopada 1818 r. praez 
Z. J. S. P. w 4c6, 1 arkiiaa. 

— poiegnawczy oddany Wialanola. Paott 
Adamowi Klodzinakiemn, pray rosataain ai^ 
j«go a zakladem aarodowym laaiania Oaao* 
liofkioh dnia 9 3ierpnia 1650 od grona pra* 
ei^^ych w dnikanii tagoi aaklada. w 4o6. 
2 kartki. (Antor Aag. Bielowakik ob.: Bia- 
lawski A. 

— w TocznicQ akoBQ i. p. W^e. Kmttty 
napisany a ofiarowany JW. fldenfa a Kmit- 
t6w Trzotrzawinskidj ppzei T. B. K* D. 8. Q. 
K. C. R. 8., na kor£>a6 azpttala kieleekiago. 
ICoaaiem aatora, w Kieloacli, bes r. i naawy 
'drakariii, w 4cq, 2 karty nieL 

— do polakich wycbod^6v Joachimowi 
Lalewelowi pnypiaany. liraaildw, 1856.Lipiae. 
w 8ce, 2 kartki. + • . t"-i 

— poiwi^ony cieniom L p. Frano. £ac- 
kiego. Krak6w, druk Oniw., 1845. w 4ce, k. 
1. (Odbito 10 egzemp. za 8 ttp,) 

— na dzieu imionin wielkiego Napoleona. 
Krakdv, d. 15 Sierpnia 1809, w 8ce, kart 2. 
(Podpia P. a) + 

— do Jul. Urayna Niemeewieza piaaoy a 

Sowoda gdy tenia zoata) obrany preaaaem 
Mlewakiego Warazawakiego Towarzyatwa 
Przyjaciol Naak dnia 7 Siycznia 1827 rokn 
pms F. B. Warazawa, 1830, w 4ca, obacz: 
iMiCki F. — do Jainia Wiebno&oago J6aafia Nikora 
wicza, Prczeaa Sada appelacyjncfo, kawaler 
ordern 4w. Staniiilawa, Czlonka Towacajaiwi 
nauk i wazyatkicb dobrocaynnydi inatytaloi 
krakowakieb na Gzei6 jobileaasa jego urz^ 
dowania w zawodzie natug publiesnycfa. £ 
m. d. i r., w 4ce, 2 kartki i- 

— a okolieznoid powrotn do adrowis J^* 
drzeja Sniadeckiego, 1807. dnia 17 8wie« 
nia. Wilno, (1807>, w 4oa. 

— poiegnalny do JW. JX. Jana Pawla Pa* 
w^a Woronieaa a powoda opnaaeseaia dy» 
cazyi krakowakilij. Krakdw, 1828, w Ace, 9 
•It. + -f 

'^ a okolicznoiei wyatainonego koieioli 
w Jangrowie, obacs: Woraniaz.-!- 

— > M okolicznoiei installacyi, obacs: Zicha« 
riasiawlcx. 

— poswi^ony rz|dowi, obacz: Z- -f 

— s okolicznoiei npadka alawnijj wiezy 
«a Lwowio d. 15 Lipea 1826 przaa N...^ B. 
w. m. i r., w 8oa, k, 2, obacz: N. -h 

«- z powoda odbyiego Scjma kroleaiwa aa 
panowania Ifikoliga 1. cea. wazech fioayi, 
kr61a pels. iid. praez A ... a Podiaaianina. 
Warazawa, 1880, w 4ce, atr. 11. -i- -f 

Wiarasa dowoipno a rdinyeh piasa sabrano 
na polaaia praalo&one y a druku wyasto w 
r. 1800 w Warazawie. Bo czytelnika: B% 
wieraze r9kopia6w iartem napiaane, kt6re ta 
czytelnika maaz wydrukowanel w 8ce, kart 
4 niel. (Taki aam ^n) po laotnia^ a% po ja- 
dn6j atronio po lacinia a po drogs^ po pol- 
•ku). 

~ nowe. PannT weaol^*. Piaia lamoniigv 
c4j kobiety. fieiA iwiatowa. b. v. r. i bdl, 
w 16ce. 

— Toi. B. w. m. i r. (Rrak6v, dnik Uniw. 
1820-*25), w 8ca, k. nial. 4. 4- 

— rozmaita. Poznan, 1886, obaca: Palacfci 

^ ipiewane na teatrze narodowym d, 28 
Gradnia 1811 r. w dzien orodsin Kajjai. 
Pana. Do Krola w 4ce, kart 2. -i- -i> 

— wolne, obacs: W. A. 

^ oryginalue, obaca: OttriykowaU (1840). 

— Obacz: Brandawiki (badowa) ; i^lawski 
L (proby): M. K. J. (sabawy 181 8); Mala- 
szewaki (abior 1810); Moklawaki M. (1868). 
Natfcz (Eopelewski 1886); SiezapaMu M; 

Wiarszyki facecyi, ob. : RadwaAaki Jan. 

— do karmelk6w, na 1 arkaaaa, folio, b. 
w. r. 

— Takiei, 1 ark., folio, Colozona prsas 
cakiernika r. 1860 we Lwowie). 

— okolicznoiciowa 1857, obaca: Dadirkf 
Plalr. 

Wlarzba, obacz : Seraa. WIERZBlOn ~ WUBZBOWSkI It WC12BIMI AML WjUftd poos«ik6w gra. 
auttjki poMd^j ntoiooy priai .-^ piywat* 
Aego naaesjeieU. Wilno, drak Balafowiesti 
18&8. V 8ce, otr. 27. 16 kop. + 

WIERZBICXI BMNtfykt, Inipaktor. N« mkt 
ttroesf fly iftkonosenia n%iik rooinjoh w askole 
obwodow^ w Rawie odbyifa6 m majfey w 
d. 80 Lipo% 1836 r. saprassa. Wartiawa« w 
drnk. J6s. W^okiego, 1886, w 4ce,2k. iiiel.4' 

Wiarikickl Bm., obacs : Koeht; XIak (bota- 
liika). 

WICRZBICKI Duiel, dr. Oeomeiryt wykrejl- 
»a wras s sattotowaoiem do teoryi oienidw 
i volafj perapekiywy do uiytku aak6t real* 
Bych pnea Drs •••• a^jankta obaerwaioryam 
aftronomicznego krakowskiego. Krakow, na* 
kladem Adolfa I>ygasinBkiego i Sp., w drak. 
Dr^ Gomplowiciay 1875. w lee. Ci^ pierw* 
saa 8 18 UbIicaiDj, 4 kartki aieh, air. f 28, 
atlaa, IS Ublio. 2 sfr. h- 

— Toi, dU oiytka wyiszvch aikdt ired- 
niclu Csfid dntgm s 17 tablioami. Xrak6w, 
1875, w 8ee, od atr. I28-257» k. 2, stlaa 17 
iabUc -^ 

m 

— Naaka o ulycia globos6w sienakiego, 
aiebieakiego i Uraaoakopa oayli abidr sagad* 
aien prsyrz|dami ijmi roswi%ta6 sie a^'%- 
cych praes ...... adj. obt. astron. krak. Wy* 

dlanie drasie powioktzone a 1 tabIio%. Kra- 
kov, nakiadem J. Af. Himmelblaaa. druk 
Uniw. Jag.| 1877, w 8ce malAj, atr. 60. 50 
cut. •#> 

«- Uiycie gTobnaa. Zbidf sagadoieA daj|- 
tych ai^ rozwifzad aa pomocf globnsv aiem* 
aklego prsaa m.. adj. obaenr. aatr. Krak6w, 
dnk Ooiwera., 1872, w 8oe, air. 81. 80 oot.-f 

— • Wjranaoaenie kolei komety II z r. 1860 
twaD^ kometf Bonda przes .«.• a<U. attr. 
obMrwatoryam. £rak6w, druk Uniw. Jag* 
1870, w dee, str. 19. -t- 

WIEBZBICKf F. P. Califomiea wie es ist 
vad wie es warden kann oder eia Ffihrer 
aaeb den Ooldregiooen; aut demEogliBcheD 
ftberaetat nod mit Anmerkunsen vertehea 
▼on dem A. Pijeken. Bremen, Ldrmig, I860, 
w 8ce, atr. lY i 58. 10 agr. 

WIERZBICKI U4wiL Behandlnng (eine ra* 
lionAlla) der Fferdekr&tze, Wormkrankheiten 
and einer Methode, naoh welcher m'an bei 
geringea Koetan daa Orftnfatter f6r den 
Winter conaenriren kaao« 1689, w 8ce. 

— Mittel, wodorch dem Rindvieh die Traa* 
ke angenehm gemftcht werden kano. nm da- 
darch eine grote Anfoabme von FlfttBigkeit 
ZQ erzieten. 1839, w 8ce. 

(Aotor sapewne Niemtec^ piei% go bowiem 
Wicrzbitaki}. 

WIERZBICKI NiMxnla. Carte de Pempire 
•laTe. Poznan, M. Leltgeber. 20 sgr. 

— Oadania Polakow. Zdrioh, Ceaar Scbmidt 
(Ukr. Schabelita), driik F» A. Brockbaoaa w 
lipikvy 187d| w 8oe, fir. la 10 tgr* — PTMeateM i ierainicjaaoed Stawiaa. Po« 
XDv&t Leitgeber, 1873, w See, atr. 82. 10 ^gr* 

— Slowa prawdy idle Polak6w napital*... 
Neo-Mfinater, 1872, w 8ce, atr. 28. 55 kep. 

^ Toi. Wydanie dmgie. Zllricb, 1878, 'w 
8ee, atr. 29. 60 kop. QiejtaoM i przyeitofid { 
Veamftneter, n Richtera we Lwowie, dfnk 
K. SobmidU w Zfthebn, 1878, w 8ee^ air. 16. 

50 cnt. 

WIEBZBICKI Otto Kerwii. Marin Au«ra 
Grafin von K5 nigamark. Lipak, 1848, w 8ee.. 

(Stanowi 17 zeu.; Biogmpbien biatorieok 
berohmter Maitroiaen). 

(Inne jego niemieekie praee opnaiostm. 
Antor podobno Niemiee). 

WIERZBICKI StMit^aw. wyrobaoh Inin- 
nyeb. Wilno, 1860, w 12e«. 

WiertbiiakI Ston., ob,: Biller Afalen. 

WienbM, obaoa: Leiewel J. 

WIERZBOWSKI F. Lebeni-nnd Ermordaaga* 
Oeicbichte dee Biichopb Ton Ennland Dr« 
Andr. Stanii. von Hatten. Branneberg, 1841 » 
w 8oe. 4 zip, 

~^ Demerkungen zu der noiwendlgen Bni* 
gegnangdeah. Jastii.komni.Poncb, aofmeino 
Widerleffang dea in seiner Karakteristik 
KAhnapfeli entbal. Unricbtigkeiten nnd Irr* 
tb&mer. (Kontynnaoya broaanry popnedni^j). 
Mobrangen, 1842, w See. 4 agr. 

WIERZBOWSKI iniynier. Opis ipoaoba oina- 
ozenia wap62oaynnik6w mlyakdw Woltnwaa 
i Banmgartena. afytyeh do spoatrzefteA aad 
praeptywem wod w rzeoe Waroie i wypndki 
a takowycb, s lyoia^ 

WIERZBOWSKI Oneien. Disiertatio inan- 
gnralia pbysico-obenico medtca de ozygenio. 
viennae, typis Scbmidt, 1815, w See, str. 55.-h 

WIERZBOWSKI MIehat Ks. (1782 t 184£». 
Kazanie a powoda pneniesienia kdci Wtad. 
Hermann % Bolestawa Krzywonstego, kr616v 
polakich, pocbowsnycb w koioiele katedral* 
nym ptockim i p oloieDia pomnika tymfte kr6- 
lom prsea J. w. A. M. Praimowskiego ,bi- 
■knpa dyecezyi p?ooki4j, senatora kr61. riook; 
12 Wrze^nia 1825. Warszawa, drnk J. W^o- 
kiego, 1825, w 8ce, atr. 23. + -f 

— Kazanie przy wprowadzenln do koiciola 
metropolitarnego i spnszczenin tamfte do 
groba imiertelnycb zwick i, p. Wojeieoba 
Skartzewski^go, arcybiskupa warazawtkiego, 
prymaaa krdlestwa, order6w orla bialego i aw. 
Stanistawa kawalera, miane przez ...., kano* 
ntka metropolit. d. 15 Cserwca. Warszawa, w 
dmkami W^ckiego, 1827, w See, str. 16. 

— tfowa pogrzebowa w czasie naboieA* 
siwa ftalobnego aa duszf i. p. JW. Tomaaza 
SkarzyAskieffo, dziedsica d6br Popowskich, 
niegdyi posia powiatdw Ostrol^kiego i Pol- 
tnakiego, w koieiele Popowakim odprswioae* 
go d, 8 Mija 1886 pries ..mm* kaaoaika 

10 74 wntHsaowsn ^ wmzusn iropolitoraago wartsawtkiego, prMtta Mda 
apottolaldtgo aatropol. Wan«iwa» dnik XXm 
Pijardw, 18S6p w 8oe, air. 28. 

— O wptywio ralif ii na adaloum i mo* 
Salno^ rzecs eiytaoa na pobliosaeai potia* 
dianiQ kr6l6Wtkie|^ ttDiwariftattt dnia 14 
Xiipca 2827. Wartxavra, w 4oa. 

(Oddrak a potieds. pabL noiw. war.) 

— Obaoa: Patti|taik laligyno-iiionliiy. 
Witnbowski P., obaes: PrapMHit. 

WiERZBOWSKI Sttuilataw atarotte Efioayeki 
i BarwaldakL (1669 f 1728). PeragiTnaoya 
8taQ. Wieraboarakiego wojewodaioa siarads- 
kie^o do Franoyi w lataeh 1678—79, 80. 81 
s Biadiiikow. r^ kopita praaktad J6a. Zaias- 
kiago ganaralai (w Ctaiia flBiaai^ea. dodat. 
1868). + 

' — KonnotaU wypadk6w w doma i w kraja 
sasxtjch od 1684—89 tkreilona •••.. Lw6w, 
1858, w 8oe, air. VII i 23i. 

(Umlaicil ta wydawoa Jan Kon. Zaloaki 
iakia twa roxprawy: o bitwio Baroftackiej. 
Bawadti « Poltca. iwifsku Dwidankiago. 
Peregrynaoye. rokotau Lubominkiego 
(praadrok roaprawy: Owagi nad projaktem 
obiora Kondaasaa na tron poUki). -¥ -¥ + 

W1ERZB0W8XI Toadar.Paiaolanafl, kriUoaea- 
Icoi iailiewania Fiadora Wierabowtkaho, (Pri« 
lo^nia k'otoaatn). (Wanaawa, 1877, b; n.d. 
i r.), w 8ca, atr. 14—41. (nadbitka). f 

Wlarsby, obaoa: Rzat 

WIERZCH4CZEW8ICI PItlr. Wioraa iaiobny 
s okolioanoftci aaaa^ago na doin 24 Rwiatnia 

1814 a tago iwiaU ip. JW. KiU«^<»« ff"^ 
Potookiego, kanonika krakowakiago, kawalara 
*ordani iw.Staoiilawa, daiadaioa Baoaaeaa od 
iriarnago jego slogi ...• 8. B. na anak wdai^- 
caooloi napisany w daian Iw. Kigatana jako 
imienia i. p. amarlego J. W. grafowi Pa* 
vtowi Potookiema geholastykowi • tackiema 
ofiarowany. Buoaaos 7 8iafpnia 1814. Lw6w, 
w drakarni Jdtafa Jana Pjflaray w 8oe| atr. 
15. 20 grp. 

WIERZCHLEISKi Fraie. Ksw. aroybUkap 
Iwowski. Mr. 20. Z BoMj i ttolioy apostol- 
aki^ latki bttkap pnam^lski obra. taci£tk« 
viernym dyeeeayi awojcj adrowio i blogo« 
alawienitwo w Pton. f Liat pattartki a 7 SSiyca- 
Ilia 1852 a okatyi JuolIaQaaa). 

— Mr. 20, Dai at ApoitoL Badii gratia 
apiiic. Praemitl. rit lat. unir. Tonerabiii 
Clarotam aecal«qaam ragulari dioaoasaoi aoaa 
aalutem et banadio. in Domino, foiio, ark. 
2. (List pasters ki a tegoft doia). 

— Ok6Iuik koDsyotoraa meirop. Lwow- 
akiego obra. lacin. (o oiwiao. lada wagl^dem 
rossiawanych poglosakj. Lwow, dmk Osao- 
Itntkich, 1861, w 4ce. 

— Kurrendan des Lambarg. lal. IfeiropoL 
Contistorinmsin Bchultachan Jahrgang. Lw6W| 
dnik Ossolinskich, 1860| w 400, kart 2. — Sakolna korandy Iwowak. konayai. 
tropol. obra. laott. Rocanik 1861, Lwdv, 
dnik OtaoliAskiohy w 4oa, kart Ob 

— Xoi, tamia, 1861, kart 2. 
-- Toi, tamlti 1861, kart 2. 

— Onrraadao Coniiator. Moirop. Iia<»oL 
rit lat in Eeclaaiattioii annos 1861. Lwor, 
dmk Oasoli£»kich. w 4c«, kart 8. 

— Toi, rok 1861, kart 6. 

— Tot, rok 1861, kart 1. 

— Toi, rok 1861, kart 4. 

— Tot, Umta, 1861, kart 6. 
^ Tot, tamta, 1861, kart 2. 

— Tot. Lw6w, dmk OaMUiak, 186^ w 
4oa, k. 2. 4* -f 

— Carrandaa Consistor. MatropoL Laopo* 
liansia rit latini in Ecolesiaatioia annoi 
1861. Lw6v, (o tpiawach: Choral^ Bota ooa 
Polsk9). 

*- Obaca: Jamrowloi T. L 

WIERZCHLEISKI, PIICHAL8KI I. Ma}., JMIll- 

SKI Ad. (Karanda wsgl^dam Bu)gar6w). Lw6w, 
druk OMolinskick, 1661, w 4ca, kaH 2. 

(Wfartcklajikl Fraae.) Pami^tka wi^^ 
kanonicznij przei JW. i Majprsawielebniaj- 
saago biskupa prtemyiltkiego obrM, tacitt. 
Fr. ks. Wierachlajskiego miancj w dakanacia 
Bialskim r. p. 1850. Moaj 8fea, dmk J6aeCa 
Pisaa, 18S0, w 8ca, atr. 8f. 

^ Obaoa: Olilofir L (kasania 1847); Zft* 
tatkl A. (Carman 1868). 

WIERZCNLEISK! Jdtaf. Kilka Mw powia- 
dsianyeh pray awlokaoh JW. RoaaHl bam* 
now4j Braniekifj daiedaicki Plat6w. Larow, 
dmk Osiolinskiob,1865, atr. 4. 

WIERZCNOWSKI Jdaaf. Kaplan bas nagany 
cayli „Dwom Paaom nia motna itutyd*. Ode- 
awa pray piarwst6j tw. msay kap^a^a. praaa 
..... Lw6ir, dmk aakl. Ossol., 1856, w 4oo. 

— Mowa podcaas uroeaystego obrsada alo- 
tania awlok Jakuba i Konttantyna Kr61awi« 
os6w Sobieskich w iwtato odkrytym i odno- 
wiooyra grobowcn w kotciela 26lkiewakim; 
dnia 16 Cserwoa 1862 rokn powiedaiana praaa 
«• plebana aTartakowa. Lw6w« sdmkanii £• 
WiDiarza, 1862, w 8oe, sir. 14. 20 et 

(Caly dooh6d potwi§oony na fnndiias od* 
noarienia kotcioU w 26)kwi). -^ 

WIERZCNOWSKI StaaiaYaw. Do kypoolioa- 
dria at hysteria. DisserUtio inaugoralia an* 
ctore.... Vindobonaa, typ. Ueberrantor, 1841, 
w 8oe, str. 28. + 

WIERZEIA Kwiryn. Roloniita, jakioh m^o, 
obraxek wiajski akretlit ...^. Z traama dne- 
worytami. Wanaawa, drok J. Psnrakiego^ 
1860, w 8ca, atr. 120. 60 kop. + 

WIERZEISKI AataaL Ooana podrooinika pod 
tytntam: ^Sakodniki nasayob p61, Offrod6W| iranzRSKf - wiKinAK n kite, 9pn^/tSm Aonoi^pdi ttd* m neMgM- 
am awjuMdninlaA nkodtii^oh owtdoir* 
Opp»€ovai uWHflwl i>raL |riDiii.« s 8 toblir 
flM»i iMilflrPwcnnnL Lw6ir. BtkL M^r. Sty* 
l^lm i CB«{Vowtk{#fro« Ki«1[6ir, Bakbdem 
A. Wimi^tltiego, w dnk llaii^ Jtfi, 1876^ 
w 6m. ttr. 9. -f 

— Pwwjcgfntk do ^bmqr owtd6w U<ni1to« 
tknfdtych (kyaienoptara). (Od4ruk is 8|ir«* 
voiddk komifl. fi^ffl^. fft r. 1867). Kimk6V| 
]8S8> w 8cet tfK. 18. -f 

-« Zar K#antiii« dM BaQM Ton GtUoo* 
fyfo Kroyeri Dice ZeitBehrilt fftr witMii- 
•eliftftltelie Zooloorie Ii6ipii|r« 1877| w 8e«^ 
amjt 4 iomQ XXIZ, sir. M0~66l i 8 U- 
blice. 

— TTeber 8e1iiiuirotser-Rre1>M tou Ceplit* 
lopoden. Tanile, ttr. 662—582 I 8 tabltc^. 

iriEKEYSKI J. I J. M. 6UAR0IA Gran- 
mam d« la langne latina d'apria la 
n^flioda analytiqaa et liiaioriqae. Par J. 
v. Goardia at -^^, profetaaara ma coH^ire 
8dat6 BarYie. Paria, A. Darand at Paddna- 
Laariet. 1878, w 16oe, atr. 818. Caaa kar- 
toa. 20 fr. 

«• CVrammaira da la laairua laiiaa d'aprte la 
aiMioda analyiiqae ei hiaioriqaa; par J. If. 
Gaardia at m»n profeaaanra an eoUdga da aaiata 
Barbe. Paria, Daraad et Pedone-I^arial impr. 
GiaiDeroti 1878» w 8ea| atr* LXXIX i 8i6 

MEtZUeH0W8KI P. ttoraay Zgromadaenfa. 
8tatota atownriytzeaia aabjektdw baadlowjroh 
Xrakowa i PodgAraa. Krak6v. drak Wywiat- 
kowakicgo. (18607), w 8ea, atr. 47. 

(Odbito 800 cgsemplaray). 

WIarty4 ? ciy aia wiersyd? pnaa Wl. M^ 
abacs: Mllfcairaki W. 

WlanyelM pncaeiw aTama dialalkowi roka 
1821, abacs: Wytafiakl. 

Wiamaiata, abacs: DatUeirici W.; Htnit- 
ffina; SissaiaafskI F« ki. 

Wianyaak Mlktla| (f 1868% obacs: Sxajaa* 
aba (Salooa hiat. T. 11); Tafanir (miaasoaa^ 
aia). 

Wiai opaascsona» ob.: QiMiiiitb. (Kaaiift- 
tUL) 

WiaiM pismo poliljosao-litarackie 1874. Bok 
I od d. 1 Stjoania* Wydawca i odpbwiedaial- 
li:^ redaktor Dr. Wlad. Bodnicki, drokiom K. 
Jlllara, wycbodaito co dwa tygodnia. Przed* 
l^ata w miejacn Ztr. 1 kwarli s praesyUf 
Zlr. 1 cat *^0. 

(Uatato d. 1 Paldsiaraika 1874. Wydawaae 
V 4oe, po p62tora arkaaaa, s dodatkiem po« 
wieiciowym). 

WiaicI posnaatkie r. 1861 i 1862. W r. 1862 
smieaioaa aa Dxiennik poxnantki. 

WIE8ELTHIE8 Jaeab. S&tac aaa dam Ge- 
biata dar Bechta-nnd StaaU-Witaansohaf* 
ten. Lw6W| drak Pillars, 1861, w 8ce, ttr. 8. 

WIESIOtOWSKI Fraacifiok. (1814 1 20 kwiat. 1867) Pamftfnnr a taka 1845 f 48. Lwdaft 
B. Wiaiars. aakt vyd. Dstav. lifarao , 186^ 
w 8oa, atr. 168, IZ 1 sir. 4- <f -f 

— Do fowarsytiy wt^iaaia (RwfaaM). 
Xiwdw, drak Pillara, 1848^ w See, air. 8. 4- 

«- Uvt^p a moioh wtpomalad (1882 -86L 
Jaalo, (Prtadrak a »Oodoa«), 1861, w 8ca. atr. 
131. Cat. 40. 4 4- 

Wiaaialowaki K iw w i f obacs* 8afbla«vaU. 

WK8IOtOW8l(l KrsiaaM. (1741 f 1^; O 
potyfkaeh wyaik»j%<!yob s wiadomcici ataro- 
iytnych aamtiniat6w graoktcb f rsymakteh 
dyaaarfaoya oaytana w Miija 1808 aa* poa. 
pnbL tow. kr. war. a. n. pntm ....... calonka 

tego towara. w 8oa, (w Roosa. Tow. T. ?!!»).+ 

-» Piamo o niekt6iryeb aippisyiwoityeb wy« 
rasarb J8*yka polakiago prx^a .^...... eilonka 

Towarxyttwa kr6l. waras. Prtyjaci6f Nauk. 
Waraaawa, 1822, w 8ca. atr. 8. 16 agr. -i -i- 

«- Do prsalw]«to4iJ Prokaratoryi Janeral* 
nij kr6laatwa Polakiago prolba obyw. i ostoa- 
ka Toar. oesoa. jako aiHrdy Kraytstofa Wi^ 
aiolowakiago W. Mansnl. w. X. lit. aokoaa* 
aora o windykaoyq tspitaU w Tykocinia wy* 
fondowaoaffo oras sapitaayeh dla tcyot tapi- 
tala d6br Do1iat6w s wai^ Badaia, Warasawa, 
1821| folio, atr. 16. -f 

— Obaess Ciaaipl S. 

WIE8IOtOmKI Webat. (1816 f w Rrakowfa 
1868). Bva atatyiifycaBO*jeoaraficaay Galioyi 
aaatryjaokiaj akrpiloay r. 1811 praaa M. W. 
Posoai&, dmk W. StaliAakiago, 18#2; w 8o«i, 
atr. 111. Ztp. 8. gr. 16. -f <^ -f 

— Uwagi gotpodarakie ascsaadlaia dla af» 
8iad6v kraiilooe. Lw6w, u Milikowakiago, 
1860, w 8ca, atr. 80. 24 grp. 

WIESIOtOWSKI Wfadslsiiarz. Noworoesaik 

{nbaraii kowieoaki^ aa r. 1861 wydaay prses 
omitat atatyafyotny a radagowaDy prses •» 
(Mif4ci arlykaljr atatyatyosne Prakara; aadto 
S. Polaakiago opia flory w gabaraii kowied* 
aki^). 

WIE8NER Ad. Ran. polit AHfbmatik* Strai 
flichiar aa daa Work, daa rtata Gvbaioirathea 
M. L. T. Tegoboraki 6bar die Fiaanteo Oa« 
aterraicba. 2 Bde. Laipaig, 1844. 2% tal. 

— Zwanxig Spaltaa 8bar eio Pampblet- 
Streiflichtar an eina aogaaaDnia Kritik. ba- 
treffand dta Sobrilt .Roaa. polit. Arithmo- 
tik«. Leipaig, 1844. ^/^ Ul. 

Wlaiaiacw ob: Braanaam (w PolteawXIT 
wieka); Haaaaakaa^if (do XVI w. 1868); Ba- 
dwateki Falika. 

WMaiacsa powia4oi|0baos: Chodika Alek84 
Sragarawlai I. K. 

Wieiaiak w Warasawia (wieras), b. m. dr. 
i r. w 8ca, k. 7. 4 

(Tray odmianne adycye, jedna o 7 a dwio 
po 6 kartek wydaae przed r. 1820). 

— Piimo treki moralnej i aankowaj po- 7« WHSTiriK ^ WfOVRA iwifoove Urn late wii|jakia^O| kwurtal I. Vn 
1. Knik6w, iiikttd G^pctra. 1M8, obacs: Mr* 
iidrIL -I- 

. WlMtalk roaku od 1856 wyohodt^^ w Mo* 
•kwie pod r«d8Kcy% Katkowa i X,»OBtiewft. 

(Mteici: Ktlltwtki: i'olacy wUkrainie w 18. 
vieka (18<:8 ;.U0«ri^$kl, Stkiee ■ diiej6w pol- 
ikieh pejm6w (1863); Tenia, dsien 8. Maj« 
1791 (1864); AtWtoenko, Maroraska axInehU 
ir r. 1767 (1868); SattwiiW A. L. Wyniesie- 
Bie na iron polaki Zygnvnta Waiy (1866); 
Xaloniaey kosacy priad ClomeloiokiiD (1669); 
Snropa w ko£ca 18. wickn (1862); Sttia 
fctlaU, Jadwiflra a Ja^etto (1861); PowMania 
Ivdii na Podola i Wotynia 1768 i 1789 (1863); 
Praoeoika polityka w Polaee 1768—9 (1864); 
Boaayjaka poli^ka i roaayjckia atronDictwo 
w Poboe (1864). 

— sapadnoj Eoaayiob: Sawtriki K. 

— (etatopiaiiio) WiedaA^ 1848— 669o1mmii: 
W|8tobf€kl. 

Wi6t»iftt vyroatDi, ctyU iaUioa kabali- 
•tyotna^ aapomoe% kt6ryoh kaftdy, byle tylko 
€ijtk6 umial, ciakaw^ odiwiriadi aa awe py- 
laaia v wiemack laoi^kieh odbiara. alp. !• 

moiieibitrfct ciyli gra pytaA i odpowia- 
dsiy dia aabawki w aabranyeb towartyetwaeh. 
Fosnafi, naUadam i drokiem K. Rejanera, 
1864. w 12ea, 6 kartek iiiaL, atr. 48. -*- 

Wiiaitiky tray, ob: 8 t 6«ia ia U Ue. 

Wiitieiak maly raebankowy. Z fbiaratam* 
WroolaWp saklad W. B. Kona. at 8 gr. 8. 

Wiiiseiiaia laohowa, obaea : BtrkwrsU La- 
itak. 

VIETINfiHOFF goaamit Sebael Niaqk. Haibat- 
blfttben. Wanobaa, 1886, w 8ca| str. 77. 

— Ebba and Flatb. WaraebaQ. 1B86, w l2oflL 

•tr.ssa. 

-* Historicba ZriDDerangan Ton Xalitoh 
feaobriaben im Aogoat 1886, Waraobaa; 
obaci: Mlratohiiaki. WIETZ J. K. i P. BOHMANN. Bya biato* 
ryesuy sgromadaett aakonnycb oboj« ploi| 
wras I ryoartkiemi iukonami i oraaranu 

J»a£atWy Hjrdasy w joaykn niamiackim, prta* 
oiony na joayk polaki i pomnoiony opitami 
nowo powatatyob sakondw, wras a objainia- 
niami o^dlnami i rycinami nowemi; dsieto 
aabrana i nloiona prsas ka. Baigamiaa Say* 
naikikiego« afiTom^ 00. Kapacyn6w polakich 
prowincyala. Tom I.Zakony m^akio. Tom II. 
ISakooy ftaiakio. Tom III. ZakooT nroarakta. 
HVaraaawa, oaktad wydawcy, drok U. Pga- 
r6w, 1848^49,^ w 8oa, T. 1. atr. 968 i rycin 
83, T. 11, atr. 2S9 i ryoin 84; T. HI, atr. 
229 i 20 i ryoin 94. alp. 120. ^ 

WIEWlORKOWSKi Artar Frvdoryk (or. 1841 
w Hohanstain w Praaacb Wacbodnicb). I)a 
cbolaraa aaiatieao patbologia at tharapia dia- 
tartatio madicai qnarn dia XVIIi. M. Janii 
H. A. tbaaibaa pnbl. defanaia ax resoripto 
miniatariali do dio ZTl m. Maii rito ca» n. Daaanbr* a. 1866 in Biodivn 
proffart (tab) taator Regfomoiiti Pr« ^yp. aaad. 
Dalkawaktaaia, w ftea, ttr. 80. 4* 

' Wftianla obaei: CzraHekKtfaDnl; Ciyiaki 
J. (w Polaeal; Fnok £ (polieya lekar*k.)i 
faWanawfkf J 8 (wplyw Vary 1848); Instrok- 
cya; Kapff W. (syatam): Kjaslawiki K. rodoaohn X 
ffafaokawakl ; Lots rorr^dtenia); MoMenkaoar 
(odoaob.); Nakwaakl H.: Mamotwioi i. U; 
PlMOO (w Irlandyi) ; PataeU Kanr. (w ffr6l. 
PolKk. 1819) ; Projakt (adminiatr.) : SaapaliAakl (atann); Skarkak Fryi.; fytMM: 
IkMifi; Wa|da M. (adosobnianM); 2!uMiaU 
And. (ayatam 1870). 

Wiftela ob: Otirarii St 

WI^OWmCKI A. E. Hanka nonJaa i oby- 
esajowa dia Inda wiajakiago prsaa ••.• nan- 
etyciaU azkoly wiejiktaj. Krak6w« wyd. daiat 
kaly 1852, or l6oo podl., atr. 87. -f 

Waia Babilo&aka. b. w. m. i r. (Lw6w, W* 
likowaki, I848), w 8eo, air. 12. gr. 10. + 

» ratoaana wa Lwowia ob: K. Wiaras. 

WI8AIID 1 Mtrkorin. Pnieianapo Janie 0ta- 
ffoasa dsiajopliiia polakim, to jaat: Xrooika 
Wigaada a Marbnrga, ryearsa i kaplaaa sa- 
kona krayiaekiago. na waawanio Bla^roasa 
a i^owaaaj krmiiki niamiaokiej na j^ajk 
laeii&aki praatlomaeaona. Na polaki jesyk praa- 
loivl jf Edward kr. RaoayMd. Wydiania Jana 
Yoigta I Edwarda br. BaoayAakiago. Cbroni- 
oon^a annalaa.... Margabnrganaia aopitia at 
ihitria Ordinia T^utoniei primam adidamnt 
Joannaa Yoigt at Edaardua eomaa Baeaynaki. 
Poanaik. w kaitgami Nowij, 1842. w 4ca, atr. 
ZIII, 877 i omylak drok.!. 1. alp. 12. ^ 

Wifb, obaea: Lewaolaa. 
Vifoialt Hoar, ob : Solot-lliro. 
Vlaolx. Pologna at Hongna, cantata, paro* 
laa d'An4gra. Paria, Laianr, 1866. Kgr. 26. 

VlfiNY Atfrcd Wiklar, (or. 1799 f 186S). 
Csattarton. Bramat w 8 aktaeb. Powiedaiany 
po polaka praas ApoUa Konaniowakiego. 
Kij6w, naklad J. B. Ciamiaka, dmk nniw.,. 
1867, w 8co, atr. XXVU 1 147. mb. 1 kop. 50. 

— Toi. dramat w 8cb aktaeb praas^ •••• 
niolonj ala aeany polakiaj wiaraaam miaro- 
wym' praaa Kryatyna Oatrowakiago. Krak6w, 
Caacb» 1860, w Sea, atr. IV i 98. alp, 5. ^ •»- 

— Hannrk d^Effiat markia Cino Mara, albo 
apiaak saLndwika Xlll. romana niatorycany, 
prsalolonv a iranonakiago prtaa E. F. Gor- 
akiego (GiAekaberga Emannala). 4 Tomy. Wil* 
no, T. Olflckaberg, 1884, w 12ea, alp. 20. 

VI6UEL (WifiaO Ftllp. Troia n4moirea i 
propoa da la quattion polonaiaa an 188U 
Edition pottbuma. Moaoon, 1864» w 80a. 

WIGURA Aadrt^. Blownik podrtcany pra- 
wnicsy poliko-roayjskl praaa ••.. ntoiony. 
Berdycaow, 1882, w 8ca. 

WISURA Fraooliiak. Cnd Napoloona. Pi- WUOi - WILOZBK n MBiko B»p<ttti« frwE «M. Warmwti 180T« 
w 8eo» ttr. 16. -i- + -f 

— Itkierka s uderieoia rf^ iiiDyi}6w prty 
iDions, esyli iitd stdwkiem o fllosofli « prtec 
i6ie£i Ihrchowea mpittnea, kilka nwag pnat 

Wmzmwft, drak Ottteksbirgt , t819, 

w 8oe, k. 1, tir. 188. lYp. 8. ••• 

— Pneckadski r^kokst'i^ dim iiiyika idYo* 
diielj docbekn iwieeenim ti^ obdarsoD^j prxei 
«... WartzAwa, w drakanii aakeetordir Ra- 
irocsjohy 1816, w dee, Bir» 186 i DieL 6. alp. 

— Ob: BychMiite J. 

WIHL LMii. La mendiant pour k Poloffna, 
po^iea allanaodea et franoaiaee. Granoola. 
Paria, libr. Miohel Ury frVet; Iiibr. noa 
Talla, 1868| w 8ca| ttr 179. frank. 8. 

— Tot, aTlemandea et fran^aiaea par ..«• 
anteiir daa Hirondellea. Paria, Miebel lAwy 
Mraa, impr. <AIIiar pire at fila, 1884, w8ca, 
air. 108, III i k. 1. •!• 

WIKSZEMSKI Man. BeitriM tar Kanntoiaa 
4lar giftigen Wirkang daa Waaaaracbierlioga. 
laaagnr. Diaaartaiion. Dorpat, 1875. 

Wiktar EaiaiMaJ II. (ar. 1820X ob: OslacU 
T; Wiiaraakf ; ZMkaaitoM. 

WIKTM Arfar. Doktor Fraaoiaiak Raspa- 
atk prof, filosofti prawa i prawa naroddw 
w aaiw« jafiall. i jago a^iiowasa diiato Pra* 
wo polityetna ogolae, prita dra ...• Lw6W| 
naklad Qasetj narod., 1877| w 8ee» atr. 80. 4 

— Odpowiedi na odpowiedl dra Fr« Kt- 
aparka prof* fitos. prawa i prawa narod&w 
w aniw. Jagial. na sanoty oayaiona w do 
datka Oaael^ aarod. do Nr. 2N)0 ddelta: Pra- 
wo poHtycsna og6lQe, aaplaal .... Lw6w, 
aaUad Oas« narod., drok J. Dobraail* 
akiogo i K. GfOjaaaa, 1878| w 12oa, atr. 191. ^ 

WIKTOR I. K. Z kliniki lekarakiej prof 
dra Korcsjfiakiago w Krakowie. Kilka wy« 
padk6w noezdwki cukrowej (dUbatea melli- 
taa s aacseg61oem awagl^doieatem leosania. 
Podal dr. • • tf • Waratawa« w drakanii M. Zieai- 
kiawieaa, Krak. praadm. Nr. 416« 1877, w 8o^» 
atr. 88. (Oaobao odbicia i nMedycyoy *, 1877.) -f 

Viklarva I Maktandryaa (ar. 1819). Wise- 
Tvaki i Syeioryay loakomitoloi tagoeaetnvch 
labrano a najaowtaych ir6d6^ Nr. 7. Kr6- 
Iowa Wiktonra. Waraaawa aaklad A. Dswoa« 
kowakiago^ cbrak J. Paarakiego, 1862, w 8oa, 
atr. 16. 

Vikloffa fta (t 260). Kaboie6atwo do 4w. 
"Wikteryi P. M. Warasawa, a XX. Miayoaa* 
ny, 1866. grp. 16. 

— Ob: MaeiaklaMftta A. 

Wiklaryat albo noo witry, a niemieokiago, 
(lapowiadaiatta a XX. Miayooany w Waraaa* 
wia, 1861). 

VHCTORYlii OTTMAR. Pnewodaik prakiyoa* 
■y goapodanki praas .... Lwow, dmk M. 
f or^by, 1854, w 800, atr. Y i 198. sip. 8. • WIUL Paai^taikt lalkf , powliafka pofwi^* 
cona Lodwioi mojaj aioatna, apolsaeaoaa 
a franeaskiego, a 2. ryciaami, prsei ••*• 
Waniawa, 1878, w l6oe, atr. 160. kop. 60. 

VIUM da Mat HiWra. La daraiar en da 

la Pologna k la Fraaga. Paria, impr; Datid, 
(1882?), w 8ca, k. 1, + + 

WIUNO RmmmM Jaa. ZatrodaiVaia rolaU 
oaa podoaaa wioany. Waraaawa« dmk J. Si« 
korakiego, 1874, w 8o^ air. 50. 9 alp. (Odbitka 
a Oaaety rolniesaj). ob : BiUiot rtlaleia. 

Wllairf ob: MaaiajMiiki B.; Wlelaad. 

Wllaniw ob : Ciaaipi (Feriao). 

WiiaaMrtka galerya, bbacx: Blank (katalog 
galeryi 1885): StnatecU A. (Spia obras6w 
1884). + . 

WIUMT It HipoDt, (t 16/91851 w Knikoaraa). 

Kataoia aiedaielna praaa kazdodsiej^ 

katedraloego krakowakiego, wikaijaisa i maa- 
ayooaraa pray koiciola N; P. JL w Krakowie 
iniaoa. Waraaawa, naklad i druk 8. Orgal- 
braada, 1859, w dee, atr. 488. rub. 2 kop. 25. 

— Kaiania Iwifteeane, paasyooaloe i prsy- 
godne prsea .... kataodsiej^ katedraloego 
krakowaktego, wtkaryaaaa 1 manaTonarsa pray 
kolctela N. Panny Maryi w Krakowie. War- 
aaawa, 8. Oigelbraad. 1858, w 8oe, atr. 642 
at 8. itp. 18. 

VILBOirr Miif (or. 1829). La Pologao et 
aoo droit. Parii, Dento, impr. L. Tiatarllo, 

1860, w 8oe, atr. 81. frok 1. 4- -i- -f 

— VaraoTie, lettre i 8. M.VemperaarAIe* 
zandra If. Paris, £. Deota, drak Tiatarlia, 

1861, w 8oe, frk. I. * + 

— Lea H^roinea. Koo?ellea polonaiaoi. Pa- 
ria, 1864, w 16o«i frk. 1. • 

WilebalBi I. Qbt PawleaklMi. 

WflchalBi Bofaaliw ob: WUbotai. 

WILCKE Jak. Alb. Baargar io Zamold. Be- 
kanntaiaehoog einea aea eotdeekteo Hioe- 
ral*Waaaera ia der Btadt Zamoid in 0at4)a» 
liaien tpo pel. i po niem.) Zamo46, lb09, 
w 8oa. 

^ WILCZEK ka. Miaf. Honilio niedatelae. 
Krak6w, a. D. £. Friedleina, drak Uoiw., 
1861, w See, atr. 284. a^r. 2 kr. 40. -1- 

— - Kaaaoia na niedaiele oalego rokn. 2. 
Tomy. Lw6w, Pillar i Sp}ka, 1848—49, w 80c. 
Tom I. atr. 220; T. 11. atr. 186. air. 2 et 50. 

— Toi. wydao. aowa, Tom 2, "Wilno. na- 
klad Robeua Rafalowicaa. 1868, w 8ce. T. i. 
atr. VIII i 288; T. 11 alp. 12. 

-"- Kaaaoia paayonaino podw6jna o M^ee 

Paoakiej i o warnokach pokaty prtea 

kanonika, doktora, profea. iw. teologii na 
wsaeohuiey krakowikiej. calooka towarayatwa 
naukowego. Krak6w, drak Bndweiaera, 1862, 
w 8oe, atr. 122. sir. 1 cat 80. ^f -f + 

— Katania praygodne praes .... TarB6w, 
w drukarni Anaataaego Rutinowakiego, 1856| 
w 8ce, atr. 268. air. 2. ot 12. -1- 78 VILOCn - WlLCZYjftSSI — KtfankiitiwUiAwoMytfa eatffo rokii 
prset .. . prof. teoi. MttornlDij w Ttrnp* 
wi^. BoeiDik f. WiedaB, w tloosDi 00. Me* 
6hlUryst6w, 1846—7^ w Bee, ttr. J87. i^p « 
Bocsfiik If. T<irn6w, Milikowtki. dxnk Ro- 
■iaowtkitfgo. 1864, w 8m, air. IT, 156. th. 
3 et la. 4- 

— Mowy pogrsebowa prtai prof, te- 

ologii p«stortln#J « Tamovia. Tani6w, Mi- 
likowski. druk Ranaowtkiago, 1861, w 8ea, 
a<r. 167. atr. 1 at. 42. 

— Paatoralaa. Homilat jka. Toan pianr- 
aay. Krak6w, A at, etaioakaBBi . Karola Bad 
wdtera. W koroiByi W. Wialoprlowtkiago 
w Krakowie, 1864, w 8oa, sir. 264 Bt 1 
Bgr. 70, -^ -¥ -¥ 

— To2, torn II. Krak6w oaeioakami W. Ja* 
wordriago, 1869, w 8ea, atr. 322 i IV. mb. 1. 

+ + + 

— Tom III. p. t. Pattoralaa o litwwlaa. 
Krak6w, 1871, w See, k. 2, etr. 246 i VI, 
1 rob. -^ •*- •t' 

— Roatnik dragi kaaaft niadaialnjab aa 
aaly rok prtet .... Krak6w, a Kraylaaow- 
akiego, drok W. Koraeekiago, 1874« w 8oa, 
atroB aiel. 2, ttroa licsb. 818 i karia 1 air. 
3 at- 60. -f -I- -f 

WILCZEK Miaf NikadasL Albam powsaackf 
aa. Lw6w, dnik Staaropig., 1860, w 4ca, 
atr. 86, arje. 2 lUogr., 1 Bitp% i 1 BotaaoL 
Za 12 aetfjt6w air. 6 Wysaly 2 nomara 
(Littop. i GradtiaB.) 

— Joaebim Marat i Kortykaoia cijli opa- 
dak i prsyjjin albo droga do korony. dra- 
onat biitorycsoy i prologiem w citarach ak* 
tacb I cb6raBii. (LirykajT Oiyginalaia wier- 
taam napieal . . . Lw6w, Bakfadam aatora, 
a druk. Kornala PiUara, 1872, w-Soa, atr. 
160. (na okladea tytal: »Maaa polaka*. pi- 
•mo dla naaki i aabawy, polwi^oona rnifo* 
loikom bittoryi, . litaratary i at tok pi^koycb). 
air. 1 at. .20. 4 

•— Boaprawy bittoryasaa pod wagi^deBi 
pott^pn pywifisacyi, polityki, praeaiyua i 
adtrsea csasowycb. Lw6w, dnik Staaropig. 
1868, w 4ce, Nr. 1 daia 6. Wraeloia. (Obej- 
moje: ZiiMdy iycia aarodowego. Piarwotoa 
dfiaje Sarmatow). rMiafo wycbodaii dwa rftsy 
w miet]%c). 4 

WILCZEK Staaislaiv Kotiaaa ear Griindung 
aioat QDvargaDglicbeo Eeicbaa odor Ornnd- 
attsre aue dar ^ator sur ReiohBorganitatioo, 
AdministratioB, Joritdictioo, dans L58Uog 
der NatiODalit&tanfraga ood der VerfaBtongB- 
frage 80 wia auob der Civilisatioaifraga ?oo 
... Verlag des Verfastara. Krakaa; Bocbdr. 
Kraj, 1873, w 8ce,8tr 218 i 1. air. 1 at 80.4 

— WILCZEK Wlaeaaty Ob Pataaki Laaa; 
W^dryabawaki. 

Wilczaaraka Agniaazka, ob: B. 

WILCZEW8KI Aataai Da oolica satarpioa. 
Dittertatio inaug. medica. Barolioi, typ Sit- 
taofald, 1887, w 8ca, itr 82. 4 4 t WILCZCWSXI Pari. nataraBaliB»r«« iber 
dan Baa der MuffaadrflaaB der VSgtel. Ina«- 
ffaral-OiaMrfatioB, welcba mit. Oencbmigmie 
aer medic. Fekoltftt eta Tertbeidigao wird 
Bretlaa, draok C. H. Sforeb oad Conp I81D, 
m Bet, ftr. 80 i I. 4 

WtLCZEWSKI Karal a Bydflaataay. D* r^^ 

rabro CypHoi Cfrpionit Frugmaatam aoaa- 
Aeotetioois eb Uaivara. litererom Vratiat 
praamio ometae. Acoedit tabula. BeroliBi, 
typ 8ittenfe1d, 1887, w 8aa, ttr 86 4. 4 4^ 

WILeZKOWSKI NIaalaBa. Da entropion in. 
ebiepi et diftiebiati animadTareionaa. Dia 
aartatio inaagaralie, qoam . toripeit at 6m 
f^ndet. Dorpati Litob . ^. Babftameiuk 
1848, w 8ea, etr. 89. 4 

WILCZKOWSKI WKalla Piatr Dr. med. Dt morbo mariao. Diteertatio^ iBaag., ^am ate 
Patertbarg, 1 ~ " 
•tr. 56 i 1 k. Patertbarg, typ. Jacob. Fray kag., oat 
, 1852, w 8c# -^ Cbirargia aiitaa dla aiyfko feleaer6» 
nlotooe, vrydaaa a apowaiaiania Bidy la- 
karakiej Kr61«ttwa Polikiego. War»aawa, aa 
tor, dnik K. Koiralawakiego, 1862. w 8e» 
•tr 128. 

— fol, wydaaia dragia poprawaa i p» 
maoioBO. Wartaawa, O. Harmaaaatadt, 1874^ 
w 8aai etr. 124. rob. 1. • . 

-» Naaka o aawifskaeb cDaauarma)* dl» 
oftytka frl08er6w al^iooa, praas Baveaya 

mkolj fe}e%mr6w eywtlaycb, .ivydaaa a «ip» 
wetaiaaia R«dy lakartkiai Krolaaiwa Pol- 
•kiego. Wartaawa, druk & Kowalawekiago 

1862, w 8ca, 11, 11, 48 atr 

•«- Toi, wydaaia draeia popra^a* » po 
maoftoBa. Wemawa, 6. HanaaoMtadt^ 1B74L» 
w .8aa, etr 48. kop. 49. 

— Praawodolk do pialagaowaaia cboryab^ 
aloftoBy praea dra Bavaayeiala eakoly 
feloaerow rywUoycb, lekaraa ardyaajacago 
w Mpittlo iw, Dacba. Wanaawa, w dmkami 
rt%dowej prxy Kom. Rt^d. Spraariedliwoici. 

1863, w 8ce, ttr 101 i aiel 2 -^ 

.- Kr6tki rye aaatomii opiaowaj. dla otytr 
ka felcaar6w, oloiooy praai aaaofyciala eika 
ly felcierdw cTwilnyca. wydaoy a apowai 
oienia Bady lekartkiej Kr61. Poltkiego. War 
•lawa, druk K. Rowalawekiago. 1862. w Boa* 
•tr 100. kop. 80. 

— Toi, wydaoie. dragia, poprawioaa i po* 
BMOiooe. Wartsewa, O. HarmaBeztadt^ 1874 
w 8ce, ttr. 100. kop. 60 

IVItCZYASKI Alfena. Drobiaigi powiateiow^ 
praea eatora Klopotdw ttarego komaodaota. 
T 2 Mohilew, oakl. J Byrkaaa kai^araa, 
w drok J Ungra, Waraaawa, 1868, w Sea 
Tom 1, etr 268. Tom 2, atr 824. 

T Natsa daieei, powiaft4 w 2eb tomaah 

Sraez aotora Klopotow Btarego komaadaBta 
[obilew. J Syrkin, 1857, w 12ca, t I atr 
266. T 11. 298. alp 16 gr. 20 

Dsiaoig niedoli I dsiaoi^ prdiaotei. Opo WILCZYl^SKI 79 mdima priM ftntora Klopot6w ttorago ko- 
aandante .... w dw6oli tomMlu W«rtsft««, 
Mklftdem i drakiem JdMl* Ungm, 1866, 
w ISot. T. I. ttr. 864» Tom II. tir. 268. (Od- 
drak i Dsienoika WanMwtki«go). rab. 2. 

— Potografie tpolocsao S9brftii«''prses aa- 
toim K2opot6w ttarcffo komeDdsnU. T. I— UL 
Lvow, oaklad 6iiDryiiowi«BA i SehmidU, 
drak K. Pillera, 1878, w 8Ge , ttr. 248, 208 
u.(T. I.. KaprjtpaDOj Jalii, 8%d polobowov. 
Tom II Przegrana tprawm, Pan komomik, 
Pikii intp«ktorowa. Tom III. Mauia curaeioia. 
latromuya lekarsa, Z^by wantawianki, Mai- 
wnolei ailaohockie). 

— Der Banptmann Prolbator. Eine Erin* 
■ ar eng ana dem Btadanteolabeii. Nach dam 
foliiiacluni dea A. W. too J(oaaf) 8(tnatjn- 
iki^ Krakan, Vorlag and Omok ?on W. Kor- 
naoki, 1876, w 8oep air. 28. «f 

— Hiaiorya mojcj dabalt6wki« podana do 
draka praea autora nKlopotow ttarego ko* 
■aadanta*. Lw6w, naki, Kroniki eodaieon^, 
drak K. Pillera, 1877, w 16ca, ttr. 122. et. 60. 

— Klopoty ataraffo komendanta. Obraiki 
aaaiyeh csas6w. Opoiriadanie. Tomdw 8. 
Wilao, dnUdam T. Qltokibeiga, aaklad J6- 
■8& Wlad. Zagigawtkiago, w I2ce. T. I, ilr. 
Tli^ 2B6, T. 11, atr. 276, T. Ill, tir. 204. 
(Jaatio prsMlrak a fiibUoiaki Warsaawakiej;. 

— Toi, ad^^oya draga. Lw6w^ 187a (Prae- 
kbd ro^ijjalq w fiibUolaka dla.daea, paro- 
dioddw i iaiaanvch dorogw Haktad A-omir- 
diaa, 1857, tomik 90. p. t. - Zaboty nacsal- 
ajka ^inwalidnoj komandy.) 

WILCZYASKI Bolaaliw. Staftitlaw Moolaaako 
i utoka mozyoana liarodoira. Stnd^om aate* 
tyaaML wydania redakeyi l^iblioteki warsaaw- 
ik^i. Wartsawa, drak J. Baigera, 1874; w 8oe, 
•tr. 149. mb. 1 I ' •• WtLCZYNSIll I. K. Dr. madyeyny. Album da 
-Vilaa (ry eiay fitografowana oaarae i ebromo* 
litogr). Taka 1. folio wi^ktaa, 29 ryoin (a Uoh 
idahlaiy). TekalLfol min.61 ryeia^ w dee, 
18 17c., nadio 8 dubleiow^ raiam 1 18 .rycia 
Bajestr 1 drukowany a 2 pitanak- Cena 128 
iiible 16 kop. (wydawana niasyaiematycsaie, 

kofflplaty •% a dableiami.) 

■ » . •••' ' ■ . . " - 

.-» Albom a^ilenskie oayli abi6r ryc^n, lito* 
fiaQ t chromolitogrM^jt poiwi^eopy wyl^cz- 
aie praedmiotom krajowym i wykonany ae 
Mctagolnem Btaraniem praes n^jaQakomit. 
uyoh mittra^w wParyiQ,.akD)aQOWtcie. prsei 
pp. Ariiont pi§r0, Adam V., Audibran, Bebo- 
iti, Bachelier, Bicbbott, Bavot, Cot Erin, 
Collet, Dawid Jnlea, Deroy, Edwarmay, Fia* 
dan, Giniea, Greniar, Uaugeri Jaeotiet, Kel- 
larkoTan, La|os«e, Maurin, Moalin frarea, 
Laon lio4l, Sabatiar,. Tbnrwanger frarat, .Tir- ' 
pan, Ank Olesaciyntkiy Oavarni,. Marin. I^a- 
f}gna» £ Ciueri, Cbarpeutior, Varin,.Bouar- 
ga^, Feart^ Garrard, Caarens (1857) 

Waory do nioiejtaaf o abiorn wsi^ta . zq/iU< 
if albo a pierwotworow ppQlcseinych arty- tt6w i anakomitych amator6«; albo wyko- 
nana , aoatUy na miajaca praas tprowadao* 
nyeh na tan eel do Wilna oiaglycn tyiowni* 
k6wy Inb tri naretacia aa ttaroiyinycb an* 
tantyk6w. 

Sarya I. tktada aifi a widokon m foL m^. 
i daiali ai^ na poaayty aawieraj^oa w tobia 
po aatnk 12. 

Potsyt Piarwaay. 

1. UUea OilffVbnuMfcg podlnf; obraaa Ifar^ 
dna Zalatkiago, prof, titak pi^kn. w tskole 
warn. (litkograpm4a i Parit p. Victor Adam 
at Biehboia), agaamplara oaaray rab. 8 

- Toil kolor, w Paryio mb. 6 

2. OdwrM wafak franoiiUcb na placn rata- 
taowym w Wilnie. (Doknmant niatoryeany 
jako rytowaay a natnrr praea anakomitego 
artyatg aa aakoly wilaraiej J. Damela; litog. 
k Parie par Victor Adam at Bichboit). Egsem 
plara osarny rub. 8. 

. r- Toi, kolor. w Paryin rub. 6 

8. Wn^traa kapUcw attrabramakia) . adj^ta 
a najwipkaa% dokladaoici^ w csaaie odpra- 
wiig^ej 119 maay iw. (lithogr. i Parit par 
Victor Adam at Biehboia). Egiamplara ciar* 
ny rub 8 

I — Toi, kolor ae alotem w Paryin rub. 6 

4. Dakliaday wlzaniaak N. P. Ottrabramaki^ 
wielki format money > sluly^ do oidoby ko* 
ftciclow i kaplie aomowyah, ehromplitogra 
fowacy alotem i kolorpmi w Paryin. Egaem- 
plara rub. 6, 

: 6. Warkt- (Raaydencya niegdyi aialkicb 
ku%i%t litewsklob, a naet^pnia wlainoi6 bi 
•kupow wilanekich). f^ec^wal z natary Al- 
bert 2emett, litogr. & Paris par Victor Adam 
et Bichboit. Egtemplarz cearoy rub 2 

- Toi; kolor.. w Paryin riib 3 

, , 6. Czarwany dw4r pray igicin Kiewiaiy do 
Niemna* nifgdyi aaoiek warowny Krsyit 
kow. (Ryiowal z natary Albert Zamett (M 
thogr. k Parit par Jacottet) Egaemplart 
caarny rub. 2. 

- Toi, kolo^ w Paryia rub ^ 

7. liatadra nymaka-katalicka w Wilaie <Li 
thogr. k Parit par Deroy>. Egaemplart caar 
ay. rub. 3 

• * I . • 

• Toi, kolor a Paryin rub a 

6i WaMfliala am^lrza haiclota Paaa laiMa 
oa Antsgala w Wilnia, tlya^cego od dawaa 
latkamiv (LithQgr & Parit par Deroy) Egsam 
plara caarny riib .3 

Toi, icolor n Paryiu rub 6 

9. Wyprawadzaala zwiok i. Kazimiarta Wi- 
aeruneJc obrasn soigdttjfcego t^^ w kapliey 
marnuirowej iw Katimieraa w Wilnie, ma 
lowany na iciaaie (al fretco) praea Plotra 
de Ay Oankerta, ta panoWania Wladyalava 
IV Rytoa^al. a orygiaalu Karol Bypintki, 

lithogr. i Pant par Grazier et Ueroy) 
Egtemplarz caarny rub 8 ALBUM WILKRSRIE — Tot, kolor. w Pwyitt nib. 6. 

10. Cad wskrietzMia dzlmneikf pnj gro- 

bie iw. Kasimiersa. Wiiernnek obr«su (al 
frvBco) w kaplicy marmorowctj i. Kazimiersa 
iii;«jdcgaoeffo li^. Mtlowal Piotr de By Daa- 
kene. (Lithogr. par Oranfer at Darojr). £gaem* 
plars oaarny rnb. 8. 

— Toft, kolor. w Paryftn mb. 6. 

11. Partret bisknpa wiMMioga WMlMra» 
lilografowauj w Paryfta prsaa Laona Noel. 
Egiamplars caarny rub. 8. 

— Toft, kolor. w Paryfta mb. 6. 

13. Ejrfzad I poirftfy fMorala Kopeia i Nii- 
aia| Kaaiciatkl do Oehaeka. podlog orygioala 
ao^dii|j%eogo ti^ w abioraoblkr. Konal. Tyas- 
kioarieaa m J^hctjtka (Lithogr. par* Babatiar 
at Bayot). Egaanplara oaaroy nib. 2. 

-^ Toft, kolor. w Paryftu rob. 4. 
Potayi dmgi. 

18. KaMM aiaidyi XX. m&ummim x «i- 
Mciaai aa aala Wilao i akoHaa. CLttbor- P*r 
l>aroy ot V. Adaoi. EgaanpL oaamy rab. 2. 

— Toft, kolor. w PaiTftu nib. 4. 

14. XaftilftI ft. Amy w Wftaia, jodyny pom- 
nik w ca/ym kr^a pod wagt^dem pi^koaj 
badowy gotyakiei, wykonany podlag ryaookn 
Sannglawioaa a^jo^ago okolo r. 1786., (Lttb. 
par Banoiat at Bayot). EgaompL oaamy rub. 8. 

— Toft, kolor. w Paryftu rab. 5. 

18. Kaswallai laaika Kakaabaxaa w Inflan- 

taoh oad Dftwia^, panii^taa awyoi^twaoa 
Krayaatofa Badaiwilla aad Sawadami aa pa- 
n6waoia Zygm. 111. Kyiowai a notary hr. 
Kontt. Tyaaobaaa. Egaannpl. eaarby mb. 2. 

— Toft, kolor, w Paryfto rab. 4. 

16. Uraaxyaly wjaxd da RsyaiB kai^ Ba- 
dziarllla, jako poB^a od Jaoa Sobietktego, po- 
dlag 6woao8Dago autantyka. Ryoina wielkiago 
roamiara wykonana w aqvatinta praai An. 
O. Egaetnpl. csaroy rob. 6. 

128. Parlral Laaaa Otxtarpa, aaitaftonego 
raartaalka gub. Mintkictj, w abiorsa kooiaa- 
dora naltanikiego , litogr. w Paryfta p. La- 
fotte. Egaampl. oaamy mb. 8. 

— Toft, koloi^. w Paryfto rab. 4. 

129. Wa^trza palaea xwaaaia taxiaaki. 

w Wartaawia, (aroydaieto partpaktywy, praad- 
^atawiona ono jest w tym ttania, w jakim bylo 
aa eaai6w Btaaittawa Aogosta.) Litogr. w Pa* 
tyftii p. Ph. Banoiat. Bgaampl, oaamy rab 8. 

— Toft, kolor. w Paryfta mb. 5. 

180. Weaala w OJaowia, podtog orygiasta 
Oavarai, aoanego aa twych otwor6« mi- 
^atraowtluch, a dukladDam podobiadttweni ar^ 
lyttak taatra warasawBkiago •kladajfcycb ba- 
let; naaloi^at Gawarni, litogr. w Paryfta Char- 
paotior. Bgaampl. oaaroy r. 8. 

-* Toft, kolor. w Paryfta rab. 6. 

181. Dakladai wliaraaak N. P. C<|ftiabaar- 
akh|. podlag rytanko oa taa ool s^^tago •on, w taaeia oadobionaj bogato aa- 
iBomi okawotami alaroftytaami poboteyab 
praodk6w. Wialki fonaat, flsogfoy atoftrd do 
oadoby koleiol6w i kaplio; obromolit. afota« 
i kolor. w Paryfta. Egaampl. mb. 6. 

177. Btafaa Salary podlag wapdloaasnago 
wisaronko, a aoajdajfceffo n^ oboenio w ob- 
•arwatoryam wile^k.; lit. w Paryfta p. Ia- 
fotte. EgioiDpl. oaamy rab. 8. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 5. 

17a Partrat Qypryaaa Jaacxaawklaaa, aaata- 
ftonago maraaalka pta roaiantk. Litogr. w Pa- 
ryfta p. Lafoata. EgsampL oaamy n3>. 8 

-* Toft, kolor. w Paryfta mb. 8. 

179. Partral Maai^a Walia a a w a kl aia biaka- 
pa ftaodakiago. Litogr. w Paryfta p. Laf< 
Kgaarapl. oaamy rab. 8. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 6. 

180. Partrat br. ataiyaaa CxaaaUafi 

•aalka gobarait Kotrienakiaj. Litogr. w Pa- 
ryfta LaToMo. Egaompl. oaamy ralx 8. 

— Toft, kolor. w Paryftu mb. 9 
Poiayt traeci. 

181. StaaialBw taaaaafiaki Ki«l. PM. V. X. 
Ut podlag «rap6loaaaiiig ryoiny aa^jdi^a^ 
•t^ w abioraa br. Maryana Caaptktago. Litogr. 
w Paryfta Lafotta. Fgaampl. eaany rab. iL 

* Toft, kolor. w PaiTfta mb. 8. 

182. WJazd a w|a wad | Aataalafa Ora p aaila 

Uaaa aa wojawddatwo Witabikia. Epiaod ka- 
•toryosny ryaowal Aatoni Zalotki, obywatoL 
pow. Trookiago. Litogr. w Paryfta Bayot 
Egaampl. oaaroy mb. 8. 

— Toft, kolor. w Paiyfta mb. 6. 

188. Wisaraaak N. P. OatrabnuaakNi w ka- 
pliojr Gotyokiaj otootoncj wiaAoam k«iaC6ir, 
a widokiann a dolu uliey (Htmbramaki^ i 
dwoma wisarankami • Zbowioiala. ObraoM- 
lit. w Paryfta Fr4raa Tharwaagar. ^g«*>"*r' 
rab. 6L 

147. Panral BllMa Narwatta aaiaaalka ga* 
boroii MiMiii(). Litogr. w Paryfta Lafotat. 
Kgaempl. caaniy rab. 8. 

— Toft, kolor. rab. 5. 

ftorra 2ga akiada si^ a widok6w foL makj. 
i daittli ai^ aa potayty, aloftoia aa aatak 12. 
« oktadkaoh wtpaoiala ohmmoUtografova- 
nycb. 

PoBsyt piarwasy. 

18-22. Piai widokftw Warafc. Litogr. w Pa- 
ryfto p. Vieuira Adam at Biokboit. aUdy 
agaamplara oaamy rab. 1. 

— Toft, kolor. w Paryfta mb. 2. 

28. Zakral, aiogdyl mtydenoya 00. Jaaa- 
itow wytlaftoaycfa. Kyiowal a natary Albart 
2amatt. Litogr. w Paryfta rab. 1. 

24. Aatokal. Ryaowal a oatory Kaao^ Ba- 
aiaoki, litb. a Paris par Viotor Adaoa at 
bota. Egaampl. oaamy rab. 1 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. % JLCBUH IHLEAWM, M a& Pridlai«MtSal|iteU s 
Zbawidelft, podtog obraiu mftlomuiego s na- 
tvy pnMs Jaoa Chraekiego, ostonka akad. 
ntak. piokoyoh w Patertbami, lithogr. par 
Tietor Adam ti Biehboiai Egaanpl. oaarnj 
rob. 1. 

— Toft, kolor. w Paryia rub. 2. 

26. RybitiUy wtatnol6 niagdyfi 00. Jasv- 
ii6w, dsii niejace pnbliosDjrcn sabaw. By* 
aowal s natory Albert ^aniatt. Egaamplars 
csaray nab. 1. 

•^ Toft, kolor, w Paryfta nab. 2» 

27. ToaklfaUNMt wlatnold a hn 01iiar6w 
IL Cramer, Ryaowal a oataiy Albert 2amett. 
£gaemplars oaamy mb. 1. 

— Toft, kolor. w Paryia mb. 8. 

28. KaftMt lUwaiyJekl pad WilMii, pnnr 
ktorym nnadaoDe •% dr6ftki iwi^ta a nai* 
«i9kas% dokladnoiei^ Dft wadr Jeroaolimakion, 
podlog obraau maloiraiiego a natnrjr praea 
Jana Chmekiego eal. akad«.aatiik pi^luiych 
w Petenbiurgii. Egxenpl. csuvy ran. !• 

— Tofti kolor, w ParyftQ nib. 2. 

29. Mnt N. P. OtUebfttnkm chromoliio* 
araiowaaj > malym widoktem nlioy Ostro* 
mmakiig w eaaaie odpr^wi^foej ai^ Litaait. 
^nowat m ot^rgukala Fr. ZawadSdn, exfeaU 
iPkria par Giniea. Egaemplara mb..^. Kom* 
plat ze aatok 12 w okladee chromolilL fleura 
et oiaeaax. SgaempL czanty mb* 12» 

— Toft| kolor. w Paryfta nib. 24. . 

Poaqrt dmgi. 

90. Ilakydi fftrtpqf dateUaf, * uloftoae a Pa- 
niylaifcdw Ifaika prsaa Aok. ZalaAiego pb. 
pla Ttoefc. Litb. p< Greaiar. Egaemplara 
eiamy rob. 1. - • 

— Toft, kolor. w Faryfta rob. i. 

81. Maranaoia MaftiiBtai paaaie Kmieir* 

tkief, oioftone t rami^tatkovr Pa^ prsaa 
Ank Zaleakiego, ob. uio. Trook, Litbogr. par 
Jalea David. Sgaempl. oaamy rob. 1. * - 

— Toft^ kolor. w. Paiyfto rob^ 2. 

82. Parlfet Wdentefle finUmHunf anako* 
oiitego malaraa at takoljr witeni kiej, eaiooU 
eo ftvode pariJafoMe. Egiempl. eftaray rob 1. 

^ Toft; kolor. If Paryfto mb. 2. 

88. Pertrtt J^nafa Soltdacklefa a wido- 
kiem aa Ue ct^sbk Uoiw. Wilensk. Rytowtny 
oa ttali praea prof. lytowoiotwa w Akademii 
Aniwarpaklej £rin Cor« Egaemplara rob.' 1. 

84. iydxi pneaiicajaey levrary w okolioack 
Wilna, praea ft. p. K. Knkiewieta, podlog 
oiygmata zataczycooego medalem oa wysta- 
4rie petenbacakiej par fiiebboia et Deroy. 
EgMmph ozamy rab. 1. 

— T6ft| kolor. w Paryio rab. 2. 

86. OHart N. P. Oatr0brafflekie{, ehromolit 
wapotob nowo wynaie9ioay,.(E]DBcutft k Pa- 
nt par Ed. May.) Egsempl. rub. 8. 

86. May lantai I Uaiitera w Ktrea na Wolynio^ ryiowat a aalory J6aeC WileayAiki. 
EgaempL eaamy rob. 1. 

-^ Toft, kolor* w Paryfto nib. 2. 

87. Ralay zaadn w Oatrega na Wotyoio. 
Bytowat a oatory J6aef WiiciyiUki. Egaempl. 
ozamy rob. 1. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 2. 

88. Brzegi rzeU Ttterewa pod 2ytoaiie- 
rzem. Rytowal a natary J6zm WiloaynakL 
EgaempL ozamy rab. 1. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 2. 

• 89. Mareezeirszeiyzaa Domek, w kifirym aig 
orodail T. Koloioaako. Egaemp. oaamy rob. 1. 

• — Toft, kolor. w Patyfto rab. 2. 

40. Grabtwiee kaieela Badaiwitta, a oagleif 
wapaoialego koftoiola gotyckiego 00. fiemar- 
4yn6w w Wilaie. EgsempL oztrny rab. 1. • 

— Toft, kolor w Paiyfto rab. 2. 

41. Grebewiee misiemej roboty Jerzego Ro- 
dominy i 8 lyoerzy palegl)rcli na potrzebie 
Ghoehnakictj, a znajduifoy tig w koioiele iar* 
nym Nowogrodzkim, ooroffiolit. Egzm. rob. 2. 
Komplet ze aztok 12. w oktadce chroxn. (ao? 
jeta hittoriqoea). Egzm. ezaray r. 16. 

— Toft, kolor. w Paryfto rab. 24. 

Pouyt tnooi.' 

42. Pnepmm wejek praea odnogo morAf. 
a peaai«tDik6w Pakka praea Ant Zalaakiegot. 
(Lithogr* i Paria par Grenier). Egaemplara 
oaamy rob. 1. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 2. 

48. Haa ebazewa po odniealonem awyoiga* 
twie nad Bzwedami., Dbiory a^ irzi^te a ry* 
oin bolabelli; Gaaraecfkr aai ryaowasy po« 
dtag wap61daeaaego portmto. Uklad Aot. Za* 
Uaklega (Liikogr. i Paria par Ckeoier) 
Egaampl. fWtty rab. 1. 

f^ T«i^-kiblor. lr Paiffta mb. 2. 

- 44. Utftitika Piefca w obronie pokrqrwdao^ 
nej wdowy,' oloftona prtea Aat 2aleakieg9» 
(Lithogr. i Parie par Cbreaier): Egbemplan 
osarajr rvp. U ^ ■ ■ ■ 

— Tofti kolor. m Paryfta rob. 2. i 

46. Puek M wmml lewomyesaaii mapo* 
czyoa tzAoe o paoi kaaztelanow^ > w<:4)eo mo* 
goalawiforgo .kaazjtelana; Uklad Ant. Zale* 
akiego. (Lithogr. par Grenier). Egaeaciplam 
ozaray rub. I. . 

— Toft, kolor. w. Paiyfta rob. 2. 

46. Wldek Unlwertytehi IVlle«tkie8e.(L{thogn 
par Beooiat et Bayot) EgsempL oaamy mb* I* 

«*> Toft, kolor. w Paryfto rob. 8. 

47. INioa Oeniaifcaaaka w Wilaie, a widoUem 
Inatytato asUchetoej mlodsi. (Lithogr. par 
Amoot P^re). Egzempl. oiarny mb. !•. 

— Toft, kolor. w Paryfto rab. 2. 

48. Wiieranek doklulny N. P. ttikawef, 

znajdig^oy 119 w koiciela iw. Piotra na An* 
tokolo w Wiloie. ChromoIHogr. p. Thormn* 
ger. Egzempl, rab. 8, 

11 iLBDM WILEASIIB 4ft WJiifimk MU n if t ml ■ w H r MH| I, wck* 

ro-tlotUf oidobionij dragiemi kamitaumi 
i dw% Id^iohy areynistoraej robo^ etc. 
(Cbromi^ii. pv KoUerhoTen). Egiemp. r. 2. 

50. Ilid«l8 I MMly, kt6i7oh opisy lab ry* 
ettnki dot^d nie byly tnane. podlng «at«a« 
^k6w Bii^dog[%oyclL ti^ w sbioria Sr. Mich. 
Jos. Tyiskiewicf A w Gr6dkQj s doY^cieniem 
b6rb6w pod^rbieh tf. X. Lit (Ghromolii. 
p. Htager.) £gsempl.. rob. S. 

61. Cs|n bobatorski Chrzaoowsklo] w csnio 
oU^ionia Tr^bowfiv podtog ryrankn Ff. Smn- 
ftewiesA, sni^dajVego 019 w Zbioraeh 8U« 
Mftyia. Kr^'owyck kr. Koiitl. Swidstnaki^go. 
Ony^ eo aqaaiiiiU par A. 0.) £gsm. rob. 1. 

62. Widok K0111NI xytowaoy aa tUli podlog 

Smika kr. Adolfa Cnptkiego pnos A* 0« 
itBipl. mb. 1, 

6a. ObMr Pitilt podlog rytimka Fr. Sma* 

Ilawicsa, snajdaj^oogo ti^ w sbiorack lir. 
[onit. Swidndilaego. (Grav6 on aqoa tintAi 
p. A. Egsempl. rub. 1. 

Komplet B 12 tstokw koutowme ckromo* 
lit okladee i pnedttawMg^od ataroijtnoiei 
litewskie a ciat6w praedcbrBcicianskicb. Eg- 
sampl. caarnj rob. 15. 

— Toil kolor. w Paiyla mb. 24. 
Potiyt es warty. 

189. Hfmk ZyiMilt I. ICf«t PtoMto|o, 
mmf Mklaniej roboiy, M^dawniajny s dotfd 
maaych pomiiik6w w tym rodu^n, snaidQ- 
Jaqr aiQ wabiofaab kr. Xoaat Swidanslnago, 
airo] — ~ - >moIit w Faz^rin p. XkiuTaiigar. 
plan rab. 2. 

184. PawrM Iteka do dona rodaieial«kiego, 
pierwotw6r Ant. 2aleakiago, litografowaay 
p« GraaierwParyim EgaempL csar^yrab. 1. 

— Toft, kolor. w Faiyfta rabw 8* 

186. Pojoimk PMka a tuUMm, piervo- 
Urdr Aat Zaktkiago, Utografowaqy w Pa- 
igria p. Bayot EgaMap 1. caaray rab. K 

— To^ kolon ar Paryta i«b. 2. 

188. Postaebaaio Paska a KrMa taia tail- 
■lana, piarwotiP6r Aat 2aladd«f o, litoqpa- 
foaraay w Paryia p. <i«arard. J^gsamplars 
caaroy rab. 1. 

— loft, kolor. w Airyia nA. 2. 

^187. Paaak wibraala aft itaamC pranfilfK 

ataiaat KrAlawi, merwotwdr Ant. Zaletkieso, 
litografowany w Paryfta p. Oraaier. Egsempl 
oaaray mb. J. 

— Toft, kolor, w Paryia rob. 2. 

188. PoBiaik grakoiiy a brasa bitkopa wil. 
^araago Tytskiewiosay aaajdigf^ aia w ka* 
iadrsa wiienakiej. chromolitografowany w Pa- 
lyia p. Moulin. Egseroplars mb. 2. 

189. Widak Orvifclaaik, podtag ry«anka J. 
I. Krattewakiego litografowaay p. £• Cioari. 
j^iempl. oiaroy mb. 1. 

-> Toft, kolor. w Paryfta rab. 2. 

140. Widak Krakawa po pogoriali, praad* atawivfey aaboiaiftvo pray roapoeaaeia aa- 
prawy koieiola XX. Domiaikaadw, podlog 
rytaaka L p. Karowduago litogralbwaay wPa* 
ryfta p. Daroy. Egaampl. caaray rab. 1. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 2. 

141. W]4azd na kwastt brata l/awrynowicaa. 
Seena a Pami^tntkdw kwettaraa Ign. Cbodiki» 
aloftona praea Aat Zalatkiago, iitogr. w Pa* 
ryfta par Victor Adam at £. Cicari. Egsaa* 
plara oaarny rab. 1. 

-~ Toft, kolor. w Paryfta rab. 2. 

64. Paplaraia wialkofei aataralaej sadco- 
BBitago auton dsiot aiasycBnyek Staaialawa 
MoaiBttki (£x6catd an 4tada p. Lafbaae). 
Egaamp). caarny rab. 2. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 4. 

,66. PMdania wielkold natarahiij M. Bo* 
gialaS. P., aatoraKodakta dyplomatyaaaago. 
fixieatd ea Etoda par Maoria). JBfeae&plara 
csaray rab. 2. 

*- Toft, kolor. w Paryfta rab. 4. 

68. Portrat 8. B. laadzila, 8. P. aaakomi* 
tago Boologa i profbtora w aniw. Wfle&tktm 
s widokiam ogrodo botanieaaega Biegdji 
Ba^)d^jac«aa aia ▼ Wflnia. (Qrav4 aa baria 
par A. O.) EgsaaipL rab. 2. 

148. Pasak piise awe pamiatnik! oioOBoay 
abrajf a csatow Jana Kasimierza, podlag 
pierwotwora Ant Zaletkiego. ^gapl. rab. 2. 
Komplat a 12 astak aktadigicy ai^ a oktadkf 
rab. 16« 

— Toft, kolor. w Paiyftu rab. 24. 
Poiqrt pifty. 

143. PartratBMrmtba gabenii XoariadAfaj 
KlaUgo Barbyt litbogr, par Maria •I^arigaa. 
Egaemplara caaray rub. 2. 

144. Plajgrqwka da Cumcbanf Jaaa Ckiy> 
BoatOBia Patka, piar«otw6r Ant Zalaakiego; 
lilogr. w Paryfta p. Bayot Egaaaplan osar> 
ay rab. 1. — Toft, kokr. Paiyfta rab. 2. 

146. Parlral laaMoaaei jiiaraa J. L Kta* 
ssawakiego Iez4cat4 aa Eiada p. LafooK). 
£{gsempL oaaray rab* 2. 

— Tofti kolor. ar Paryfta rab. 4. 

146. Paaak aa tanal^ piarwotw6r Aat Za« 
leakiego, litografowany w Paryfta p. Tioftor 
Adam. EgaeiopL csaray mb. 1. 

•* Toft, kolor. w Paiyia rab. fL 

14a Wiaaadr i ^adkawy a paaa Badomiay. 
Scona a Pamiatnik6w liwettaria Igo. Cbods* 
ki, pierwotworAntoaiegoZalaskiago. I^gaam* 
plars csarny rab. 1. 

Toft, kolor. w Paryfta rah. 2. 

149. Widok Biagdyi 8lawkaNakt4 bnmy 

w Krakowie obaeuio juft nioittoiejfoej. po* 
dtog dawnego ryaaaka. Egaampl caar. rb. f . 
— Toftt kolor. w Paryfta rab. 2. 

184. Oawaa kMbi4>9 ^^ P^ ^Wn^ 
z Paa»9taik4w Chr. raika; lyiowat Antaai ALBUM WII^EftSXIB 83 Zalmkl Lit w Fuyio Btyot Efstrnplan 
csaniy ruh, K 

— Tol, kolor. w Ptryin rab. 2. 

185. PatPk wygtiila NiMieto s Izbf. jilco 

o|iraiai«cych honor Kr6h Sobi^sklego: ryio 
va) Antoni Zel^ski. Htogr. w Paryta Bi^yot 

S^empl. c£amj rob. 1. 

— Toj; kolor* w P»rjia rob. 9« 

186. Pi rlwt lir. E. TmUewicxt stlolyei^la 
Jfoseom Starotytnoloi w Wilnie Lilomf 
-w PaiTio Lafoise, Egtempl eztfoy mE 2. 

•- Toi. kolor. w Puryio mb. 4. 

182. WiM ptlieil Diagdyi bi«kvp6w wi« 
M^cb s widokiem obBerwatomn wilaA- 
skiego. Litogr* w Parylo Beooii. jBgiemj^Ius 
curaj rob. 2. 

— Toi. kolor. w Patyin rob. 8. 

187. Wdak ZwieniAea w okolicaeh Wibt, 
Baleifcego niogdyi do ktl4^t Radsiiii}26w. 
Bypowal s natiiry br. Adolf Csapakl; litom 
lowal w Paryfto Ea. Caetti X^emplars 
«ar^7 mb. 1« 

«- Toi, kolor. w Paryiu rob. 2; 

18a PMrel Wi Sfrikfali (Ludwikt ffoii- 
dvatowiesa). Litogr. w Pftiyiii LafoaaOb ]ESgacn« 
plais ctaniy mbw 2. 

— Tot» kolor. w Paryiii raib. 2. 
KompM 1 12. txtok aktadajfej aif ci. r. 15. 

— Toft, kolor. w paryln nb. 24. 

Poiiyt aa6tfy. 

189. Cbariateif kti^eia KaroU Baddtiitla 
(Bwanago Panie Kochanko); ebromolil. W Pa- 
lyia praas Moolint, Egsenpl rvb. 9L 

190. Wa|lm aSattkaiiia Kiiilni w okoK 
aaeb Orcabam. Ryaowal a Batnry ftotsiera 
Bnmialaw Zale ski, fitogr. w Paiyta Lanraat. 
BgicmpL ataray r«b« 1. 

'^ Toft, kolor* w Paryftn 2. 

IBt. FarlrtI Apolinarego XatakiefD. Liio- 
grafeinil w Paryla Lafoate. Egam. ca. rb. 2. 

— TDft» kolor. w Paryia mb. 4. 

192. fuak U|d2l aa BMna i doiviadeaa 
karty. ^yaowal Aatooi Zaleaklf litogr. w Pa* 
lyla Bayat. J^^iaBipL csaniy rabu 1. 

— Toft, kolor. w PatyiQ rab. Z 

IBS. PMak 2 pMlraiy aiaraUeJ prqrbvwa^ 
do goapodjr orsfiwia aia grMoym miodem 
wsroniotoirar^i6w broni. Byaowal Aotoni 
ZaiBski, litogr. w Paiyta Bayot Egsemplara 
ataniy rab* 1. 

— Toft, kolor. w Par}fta rab. 9l 

191. Pftrtral soakomitrgo profeaora cbiror^ 
111 Bisskowakiego w poeiaikacb ittnienia 
UDiwaraytata Wileintkiego. Bytowal ao baria 
Saoadera. Egaamplars caarny mb. 2. 

199. Slelu CaaralaaU podlog ar«p6?eseBaej 
ryeiny, aoajdajy;^ da w abforza J. J. Kra- 
•sewaktcgo. Lit. w Pai^ia Lafoiaa al Baobe- 
ber. B^anpl. caaray rab. 2. — Toi, kolor. w Paryia rob. 4. 

196. Paaak |irsed p. S raataartUai okanja 

aad tfawem talent awej wydry w towtenia 
ryb. Ryiowal Antoni Zaietki. Htogr. w Pa- 
ryia Bayot. Egzempl. caarny rub. 1. 

— Toi. kolor. w Paryia rub. 2 

197. Paaak w WUaia broni fwej goapody 
od a^pado miesscsao Rvtowa) Antoni Za* 
laaki, litogr. w Paryia Bayot. Egsemplara 
caaniy rub. 1. 

— • Toi. kolor- w Paryia rub. 2. 

196* Par'rat fcr. Kaaa'aataflo. Tysonkaaaa, 

aatora dziata o Pfakach. litogr. w Paryia 
Lafoata. Egsempl. caarny mb. 2. 

— Toft, kolor. w Paryia rab. 4. 

199. Scaatf a Paail^taikdw Kwestarza (I. 
Ohodikil, w ktorej ksifda Zawrynowiea apo- 
lyka ai9 a jfi. Chomifitkim poracaaikiam bty* 
gady piaikiej. 

Srrya 8cia aktada aia a widok6w folio 
amiritto i polwi^cona jaat wylfcaala obn^ 
aom aiatoiyeaoyia rytowaayn. 

Poisyt pienrtsy. 

67. Maa lalaw I podotaa iwiate go obrs^da 
postrxyiyn od ilepoty awolniony« podlu^ ry* 
aaoko Fr. Smaglf wicia ; rytowal oa aiiadsi 
w Rzymie Caropanella. Egam. csaroy rab. 1. 

— Toi, kolor. w Paryia rab. 2. 

68. Illaeayalavi I. balwany kroiay^ w oaleak 
paaiiwie prawem povaaeehoem nakaiojo, po* 
dlog ryaoaka Fr. Smaglewicta rytowal a% 
miadai w Rayaiia Carattoai. Ega. ca. rab. 1. 

— Toi, kolor. w Paryia rob. 2. 

091 Wigaiaa pokonany i Imiertelaie raaioay,. 
aio cbce iauym miecaa tylko aamema awy- 
ci^scy sloiyc; podliig maaka Fr. Souigla- 
wieaa; lytoaral aa aiaoai w Dresaia £. G. 
Krftgiar. Egaempl. caaray rab. 1. 

~ Toi. kolor. w Paiyia rab. 2. 

09. Wlaad BolaalaM Cbiakraga #a KiiaaM. 

podtoy nraoako Fr. gainglawioaai nrtoaraa 
aa aucdai w Dra iaia C. Q« fiapa. l^sam** 
plara caaray rob. 1. 

— Toi, kolor. w Paryia rab. 2. 

61. Bolastaw Cfcrokry pray abiega rtek Bali 
i £lby graaica paftitw awycb aakresla, po« 
dlag ryaaaka Fr. tooglearicta lytowal oa 
niedal ar Draioia C. O. Raip. Egieaiplars 
caaray rob. 1. 

— Toft, koTor. w Paryfta rab. 2. 

82. Miacaytlail II. Pomorzaodw abnntowa- 
oycb karze i |)an8t«o hoMownicsem csTni; 
podlug rytanka Fr. 8muglewicaa rytowal oa 
miedzi w Bxymio Aug. Campanella. Egzem* 
piara caaray rab. 1 

68. Kaxiaiiers I. a catarza Hanryka II. o 
klejooty krolestwa awego dopomiaa aiai po« 
dlag ryionku Siouglewicsa rytowal aa mia- 
dai Ligber. Egaemplara caaray rab. 1 

— Toft, kolor. w Paryia rab. 2. 84 AlbDH WItiElSSKIE 64. Od B0le»tim IL ■• mImM i m M- 
IttlM Citf kit Albtrl prs|wrl€tiy, padloff rj- 
innkii Snroglewien ryfowtt na mMdsi P. 
Joha* Egsempl* cttrajr. raU 1. 

— Toft, kolor. w Parjta rob. 2. 

6ft. Methm It iwaqf inialv, w tAiokn 
kr61ewtkim w W^grseeh Bel^ kiifeia koron^ 
wie^oiVf podloff ryiunko fy« Smuplewieza; 
^towal n% miedsi w Dreftoie C. F. SkoeUsel. 
^senpl. ctarny rub. 1, 

— Tol, kolor. w Paiyftn rob. 2. 

66. Papi0raIa tana iaiatacUega, aaakoiniteKo 
aatroBoma i nipgdyi raktora nntw. wilei&tk.« 
pod^Qff rysankn B. KlembowikleffO; rjtowar 
na miedii w Paryftn Antoni Olassoaynaki* 
l^empl. rub. 2. 

67. Papiaraia kil^ Mxeta Paaialianklaia, 
rytowaaa na miadai w Raymia praaa J. Pa« 
▼on. EgtampK rub. 1. 

68. Chryataa apadaliicy pad kn|iaai, wiaa- 
nmak obraau sniijdujfcego ajp w jadoflj s ka 
plioiak kalwaryjtktch pod WiloasB, iTiowat 
aa miadii Bieci. EgzampL rub, 1. 

Komplet z 12 tttuk caarny rob. 12. 
Komplet kolorowy w Paryin mb. 22. Saiya 4ia akUda aig a wuamiikdw ryto* 
waa^oh aa ttali i obromoIitojKr. « 8oa wiq- 
kaaaK w okladkach obromolitografowaaycby 
dsiab nQ aia potiyty. 

Poiayt pianaasy. 

69. Oltan N. P. Ottrakraattkia) w oaaaio 
odprawiNJ|c«j tig aiwy I., rytowaa^ pnaa 
Kna Corr, prof, ryt w at kola aiiuk pigniydi 
w. Aaiwarpii a hymoam W{ad.« SyrokoaiU. 
Egiaaiplars eaaray kop. 80. 

^ Toi, kolor. w Paryfta kop. 4a 

TO. Wa^tna kaplley OalraknuaakW, fyto* 
waaa praai A. 0. EgsaonpL oaaray kop. 601 

— Toft, kolor. w Paryfta kop. 40. 

71. trlb • aftan 4. Kaiiailana w Wilala, 
fyi» p. A- O. Egsannpt. oaaray kop. 60. 

72. Wjfprowadzaaia zwtak 4. Kaiiaiiarza, ry- 
towaaa przea A. 0. Egaampl. ciiray kop. 80. 

— Toft, kolor. w Paryiu kop. 40. 

78. i. J4zaf podtog obrazQ 8. Oaaobowicia 
saajdoj^ago tig w koiclala PF. Wiaytek 
w Wilaia, fyt. praaa A. 0. Egam. ca. kp. 80. 

Toft, kolor. w Paryftu kop. 40. 

74. Ckryatva aa krzyia. podlug obraau 8. 
Caecbowicsa, anajdujicego aig w Koldela ka* 
tadralaym Wilenskinii a hymnem Wlad. Sy* 
rokomli. Rytowal A. Oleszciyiitki. Egzam- 
plarz caarny kop. SO. 

— Toz, kolor. w Paryiu kop. 40. 

76. Popiaraie piarwszego Metropolity ko- 
aciolow rzymsko-katolickich w cetarstwia, ry- 
towanv praea Ckrzczonowicsa ze nakoly ryt. 
wilanik. EgzempL kop. 90. 

76. Staraiytoa piaca^ Zygmanta Kiajatuta- 
wiaza W. X. Lit. podhig auUntyku znajdujg- o^go aie w abioracb Miobate .Bali£akiago. 
Egaempf. eaaray kop. 80. 

77, 78. Dwa ralikwiarza aacaaro*tfot« arey* 
mtttamrj roboty ofiarowaae do koftoiola 00. 
Beraardya6w praea Jeraago Ttaakteviesa 
bitkapa wil«6skiego, ebroaiolii. aa atotem i 
irebrom w Paryftu fgat-mpl. rub. 2. 

79. Maaalraaeyaai Italanfaa aroy muterafj 
roboty, ofiarowaaa praea Ojoa ftw. KaxiBDio* 
raa do kofteioYa 00. BeraaffdyB6w wil^dek. 
(Chromolilh. par Kallerbovra 4 Paria). £ga. 
rab. 1. 

60. Apaialt fcaiaialaa drogooanaa ofiaro* 
vaaa do koictola 00. Baraardyaow prsra 
matk^ 8. Kaaimiaraa. (Chroiaolik par Kal* 
lerhovao a Parit). Egaempl. rnb. !• 

Komplet a 12. aatuk w okladea abroaaolit. 
i praedttawi^jfcaj podwoja kapli^ 8. Kasi* 
miersa rub. 6. 

Poa^t drugL 

81. Cad wakrzaazaait ddavaaiki pny m- 
bia 8. Ktzimiarca, ryt. p. A. 0. E^mjuan 
caarny kop. 80. 

-*- Toft, kolor. w Paryfta kop. 40. 

82. WIdak Kalararyi pod Wilaeaw lyi. p. O. 
A. pod^og ryaanka Jaaa Cbraekaafa* ^gaaaa- 
plara eaaray kop. 80. 

— Toft, kolor. w Paryfta kop. 4a 

88. i. SlaaialM bYogoa?awi krdia i dyctti- 
taray paastwa, podlug otygioala anajdojfco* 
go aia pray rgkopliia DiUgoeaa w bMiotaoa 
Zanojtkicb w Waraaawia; ryt A. 0. ^gaaaa* 

plara caarny kop. 80. 

-- Toft, kdor. w Paijfta kop. 40. 

84. i. Jdiaf podlug obraao aaMda]iea|o 
tig niegdyi a 00. JLuaadaKw w Foft^jioia 
pod Kowaam. Egaamplara oaaray kop. 80. 

— Toft, kolor. w Paryfta kop. 40l 

86. Ftaara Zbaarlaiala praykoftoUlo £ Ba* 
fala aa Saipiaakaeh w Wifaiia{ israoiral a m- 
tavy Jaa Cbrocki. fiyt aa atali w himijvm 
Fiadaa. EgaempL eaaray kop. 80. 

^ Toft, kolor. kop. 40. 

86. i^ Jaa Hrp^aaiaaa podlag obraaa fir. 
Smoglewieaa aaigdiy^eego aig w koloiola ka* 
tedralaym «ilaa«k. f Ryt aa atali p. A. 0.) 
Egsempl. oaarny kop. 80. 

— Toft, kolor. w Paryftu k. 40. 

87. Wiaaraaak N. P. Berdyaaawtkiil akrcK 
molitogr. m9 itotem i zrabrenL (£z4cutd par 
Thunrauger freret), Egaempl. rub. 1 kop.. 00. 

88. Law Sai^iaha kaac. i bet W. X. Lit 
w calej postawie, z widokiem klaaatora i ko- 
Bciola ftw. Mlchala w Wilnie. Rytowal aa 
miedsi M. Podolinaki ae szkoly wileoakiej. 
Egzempl. kop. 30. 

89. WIzoraaak N. P. Ottrakrmakl^^ obro- 

molitogr. ae alolein (eaec. par Thunraagar 
frerea); Egzemp). rub. 1 kop. 50. 

90. Papiaraia X. Ujajakiaga biskupa kgow- 
akiego i oaerniohowftkiego, rytowalJ. Cbraoao. ILBDIC WltlMlUB « levies !• ulk^, vila&Uil}. Egsrapltrs! 
lop. SO. 

91. ^ Trth podlog ttoroiytafgo obrtso 
najdojfMfto ti^ w KoMela XX* Avgutlja- 
■6w w Vi1iiie« Cbronolit se stotein i ire* 
Wm*' £xerop1. mb. 1 kop. 60. 

93. tlm. AbM Piiewtfcl pnaioR ttoroiyt 
o^X^ eVrmsQ. loajdqjvcf^o tif w kolciele; 
XX. Fratielaf kaii6w w Wilnie. Cbromolit. se ' 
^ODi i tffbrem. Egzempl. rob. 1 kop. 50. 

Ob« im ktvApMj Mryi etwartfj « odmlen- 
■yeb okUdkarb ebromolii. raiesi 24 kotziojf 
nb. 10. 

$8. fe. Frtiieitztk SeraflcU pod^og obrtm 
imjdvjfeego it^ wkolciele i. MicbuYm w Wil- 
■ie« malowAB^go w pifrwts^j pplowie 17go 
wieka yms X. Fr.' Lexycklego ; ryt im tUli 
pms A.- O, Eggtmyi%fz cstmy kop. 80/ 

— Tot, kolor kop. 40. 

M. WisarvMk teUadny N. P. Ottnkrm* 
aUil s widokitiD V dolo vliej Otii^bnpiDskif j 
» eiaaie odprmwiajaoej aia LiUDii ; ryt. «a 
•UK prtat A. 0. ligxempK esarkiy kop. 80. 

— Ttol, kolor. kop. 45 • 

96. tm. Ka|aliii podtofr obrasa P^.^mn- 

K' liosa Bingdnifi^fffO aiQ w ko4eia]^ XX. 
Qitany nn Antololu w Witnie; ryt- tit 
•tali A O. .Egtamp) ctaroy % bjriDaaiii Wl. 
Sjrokomli kop. 80 

— Tol« kolor. kop. 4a 

96.^. FfMCiazak Kaawarf podloff obracu 
S. Cxerbowicxa xuAJdujaepgo tia WjKMcjelo 
PP. Wi^ek w Viluie, ryU uw ttali A. 0. 
^giampl. csamy kop. 30. 

-* Toi, kolor. w Pai7i» )iop. 40. 

100. im. JanKaiity podTog obrim Qymoiia 
Cotebowksa rwi. na •ttli prsas Ast. Olcaz- 
aiyfiakifgo w Parylo. Egaempl. ctany.k. 80. 

— TdI, kolbr.'w Paryin kop. 40. 

200. Wlsamnak Zbawiciala pod^ig staro- 
iytnego ol^ara tnajdojac^go aia m koteicle 
k Docba w Wilnie, chromoiitogr. sa.slotilm 
i trabram w Patyin prtas 'Momma Egzaqio 
plan mb. 1 kop. 8<X . 

201. Wiiinniak It P. Cn a laaka» a kia|, ly- 
aowanaj z oryginala; cbrooioUt w P.aryio 
pnax Movlyia. Egiampl. nib. 1 k. 50 

Sarya 5ta akiada-aie wv}%«ania i obrazk6w 
as. prsaiaaeionycb jo kai%iak aaboftnyob, 
oadobao koronk% w rosmi^tycb odadanaoh, 
wykonaae sai soataly podtog^obraaow anaj- 
dajacyeb aia ^ koficicfafK wilafiakiafa i iii* 
aycA knjowycb 

•braiU jM. obroaiolitogv. sa tloiaai j art- 
bran, oadoboa koronkf: 

97. N. P. Oalrabraniki kop; 80. 

90. I'teiarf (w ko4dalo XX. FrancittkJi- 

a6w w Wilnia; kop. 30. ^ • i 

99. 1 Jiiaf (w koiciela PP Wlijtak w ^n- 
aia) kop. 80 loa (Wan N.R OalrakpaMll^ kop. 80. 

101. N. p. tiakaM (w koidala L Piotra 
V Wiloia). kop. 80. 

109. P. Jazaa AiMalaU kop. 80. 

108. i, Jiaak podtng SI. pop^afu kop. 8o. 

104. 8. Ktadaiisrc (podlog mgdawniejaaago 
obrazn w« katedL wilen»k.) kop. 80. 

109. i. TaU8(wko4ciolo XX. Auguatyandw 
w Wiloia) kpp. 80. 

106. 8. Staaialw (podlog Bgwy kat. wi|.) 
kop. 80. 

107. Olfant i grAb 4. IbuAiiiam kop. 80. 

108. N. P. Bantyciemka kop. 80. 

109. & lai N apj w i a ai <w kai. Wil). k. 80. 

lia Zbaiiiaial okniiaMiayCfrkat wOanak.) 
kop. 80. 

111. Film ZbtwiaMt (na Soipiaakacb) 
kop. 80. 

112. N. P. Cuatac k aw afct kop. 80. 

209. N. P. Oatrobra«afca w Owahi i Pogo- 
n)% Lit tt dola kop. 80. 

208. 8. Wlldyatiw podlog obrazu znajda- 
jacogo ai^ niogdyi w koiciela kai^iy Bemar* 
6jfn6m w.Dobaia kop. 80. 

205. 8. Taadar j^hig obran m^digfeago 
ai$ nl^gdyi w koicialo kaisty pgardv w Sacso- 
cioia kop, 80. 

205. i. Naarvk podlog obran saajdojieago 
ai^ niegdyi w koaoiele kai^iy Kauoiiikdw ra« 
gulaniycli w Slonimia kop. 80. 

206. S. Kaaataaty podlog dbrazn snajduj^- 
cego. $1^ Dicgdvi V koaoielo XX. Pijarow 
w Lubieazovie kop. 80. / 

207. 8. Leon podlog obrasu zoajd^ja^^ga 
ai§ niegdyi w koioialo XX. Doninikandw 

w Kowogrodkd. 

208. S. Bcnadykt podlog obraao saajdoja- 
icego aig w koacialu wiCaarwonym Dirorz» 

pod Kow'nem kop. 30. 

209. 8. Stafan podlug obraso sDigdoJieago 
ai9 niegdyi w koaciele XX. Pyar6w w Wil-, 
komierzu kop. 80. 

I 210. 8. MikalaJ podlug obraso aoajdoj^go 
aiy niegdyi w koiciela XX Bernardyoow 
# Dubnia kop. 30 

ObrazM SS. Bytowana na atali, osdobne 
= koroDk% tv roztnaftych odmiaoach, orax mo* 
idlitw) atoBOwn^ na itronie odwrotnij 

113. N. P. Ostrobraoiakt kop. 20. 

' ^ To2 kolor. w Pary4u kop. 30 

114. N. P. Bardyazewaka kop. 20 
-: Toi, kolor w Pary2a kop. 30. 

115. 8. Aataai. Padawaki w koieiale XX 

Barnardynow wileAak. kop. 20. , 

— Toll kolor. w Paryitt kop. 80. 

: 116. 8. iiaaf u PP. Wizytek wil. kop. 20.; 

— Toil kolor. w Parylu kop. 80. 

; 117. 8. Takla o XX Aug. Wil. kop. 20. V0S AtWM WILSASIliS — Tol, koior. w Patyitt kop. 80, 

_1imtw(cM (Cece bono w koloiete lw. 
Dacha w Wiloie} kop. 20. 

•^ Toi« kolor. w Ptryln Irop. 80 

119. N. P. SiyMtwakt na ^mvdst kop/dO. 

190. S. Barkara w kofciela XX. Aoffiutya- 
a6w Wilei&tk. kop. 20. 

— ToJ, kolor. w Parjia kop. SO. 

121. S. Salamaa (w klasit PP. Klaxnek 
tr Kink.) kop. 20. 

— To*, kolor. w Paryiii kop. 80.* 

151. Otrara OaCrobramiki w ci atie odpra- 
ivi^^cej alt mtiy a inodlitw% xin tfronia od- 
vrottaej avykle odmawian§ w Oatrej bramie ; 
Mot* w Parjfia kop. 40. 

152. 8. Wojeiecb podlag obmiii sD^Jdi^f* 
eago •!> w katedraa krakovskiej. JEJgaam- 
^Itfs ozarny kop. 20. 

— Toi, kolor. w Pafyia kop. 81^. 
168. 9. Staaialttw Kastki podtar obnia« 8. 

Caeehowicza sn^dajfoego 819 w koiclele 8. 
Bafala w Wiloie. £gi. osaray kop. 20. 

— To4, kolor. w Parjia k. 8a 
154. 8. fgaaey podlag obrain 8. Cseebor 
Nta^w wiesa airajdop|cM;o aif^'w ko4(Hela kitVdral 
Bjaa w Wilnie. £gzinpl. etaroy kop. 20. 

— To4, kolor. w Paryia kop. 8OI 

165. 8, Kttanyaa podlag obraaa so^jdv* 
j«oego ai^ w ko4cteIa 00. Bamardyndw 
w Wilnie. EgtempL cianiy kop. SOl 

— To*, kolor. w Paryftn k. 80. 

156. N. P RtfaAeowt podbg obrani m^- 
engieego aig w Tomskv. Egtemplars eaamy 
kop. 20. 

— To4, kolor. w Ptoyio kop. 80. 

157. 8. Anaa podlag obrasa 8. Csecbowi* 
dsa znaJdQJtcego ai^ w koiciele k Bafata 
w Wilaia. Egsempl. ciamy kop. 20. 

— To*, kolor, w ParylQ kop. 80. 

158. 8. Jaa Kaaly podlag obrtza S. Cse« 
eboaricsa. Egsempl. ezaray kop. 20. 

— To*, kolor. w Pary*a kop. 80. 

159. N. Panna Ostrobraaiska « widokiem 
n dola ulicy Ostrobramskiej w esaaia odpra- 
wii^^cej Bie litanii. £gs. ciarny kop. SO. 

— To*, kolor. w Pary*a kop. 80. 

160. 8. Karal podlog obrasa anudojioego 
ai^ w kosciele Pow|2kowiikim w waniawie. 
£gz. czaroy kop. 20. 

— To*, kolor. w rary*a kop, 80. 

161. 8. Wincenly podlag obraaa nugdoji* 
cego Bie w kosciele XX. Doroinikanow w Ko- 
wnie. £giemp]. ctarny kop. 20. 

— To*, kolor. w Pary*o kop. 80. 

162. 8. Domlaik Ppdlujr obrazo snajdojf- 
eago ai^'w kosciele aX. Doiniiiikan6w w Gro- 
dnie. Egmpl. csarny kop, 90. 

— To*, kolor. w Paiyia kop; 80. ^ m a. Tertn podlug obrt^ ... 
ai9 w koleiele Oatrobrt makim w Wij 
eaarftf kopL'iM). 

— To*, kolor. w Paryin kop. 80. 
184. 8. PraRtfsxek 8era8dd podhg ftbraxa 

amgduj^cego are w koiciele XX. Franata. 
kanow w Wilnfe. EgteaapT. eaamy kop. SOL 

— To*, koior. w Pary*a kop. 80. 
165. 8. Miehat podlog obrasa aniudi^foafa 

•*•-?., ^oicjale i, Michata pp. Beniardysek 
w Wilnie. £gz. czuroy kop. 20. 

— To*, kolor. w Paryitt kop. 80. 

^ 166. 8. E«Iiia podlag obrasa taajdajieego 
m w koiciele 00. Bernardynow w Potoek^ 
£gs. cz. kop. 20. 

, 167. 8. JttHa podlug dbraitt taaidojfeego 
8i« niegdya w koiciele L (goaoegow Wilii&. 
Egz. ciamy kop. SO. 

— To*y kolor. w Faiy*a kop. 80. 
^ 168. 8. Pietr, podlag obraa« snajdoJieag* 

819 w koiciele XX. Aagoafyaniw w WfloM. 
Agzempl. caaroy kop. 20. 

— To*, kolor. w Faryia k. 80. 

169. 8. Wactaw, podlag obracm saajchda- 
cego a{§ or koieiele katedraloym w Xrmko-' 
wie. Egzempl. caaruy kop. 20. 

— To*, kolor. w Paryia k. 89. 

170. 8. Folika kop. 20. 

171. 8. Aiafcaaadar kop. SO. 

173. Zbawfaiel fcHraasHiw!^ cbM I viae 

podlog obraca SDajduiaeego alQ w jedaej 
s kapliesek kalwaiyjakicb pod Wilaem. Pi^* 
kny ten wizeranek prseanacsony yeat aa pa* 
miftkQ pierwasego pr^tipieaui do apowie- 
dsl i komoail 4wi«tej, i atoeoway do t^ 
ow iiapia oa atroaie odwrotn^ kop. 80. 

Sll. 8. Paaliao podlag obrasa soijdiuf- 
cego aiQ siegdyi w koiciele XX. Kartaaow 
w Berosie. £gaeaipl. czaray kop. SOL 

«— To*y kolor. w Pai7*a kop. 80. 

SIS. 8. Ladwik podlag obrasa snigdigfoafo 
ai^ aiegdyi w koiciele XX. Tryoitoniy w £«o- 
ko. Egzeaipl. esamy kop. 20. 

<- To*, kolor. w Pary*« kop. 80. 

818. 8. Wactaar podlog obrasa savdajv 
cego alQ w koiciele katedralnyai w Krako« 
wie. Egsenpl. csaray kop. 80* 

«• To*, kolor. w Paty*a kop. 8a 

S14. Wiatraaok Aalati BMia. E^fseaiplani 

osaray kop. 20. 

— To*, kolor. w Pary*o kop. 80l 

215. N. P. Czfalaebewtka w asacie perlaau 
oadobioaej, ryaowaaa a oiygiaala. JEgaeoa- 
plars csarny kop. 20. 

- To*, kolor. w Paiyia fcop^ SO. 

. S16. N. P; Ostraknuaaka w aiatyai owala 

dia dsieci. figs, caar&y kop. 20. 

. ^ To*t koloi% w Pary*a kop. 8OI 
247. 8. Flafyaa podtog obrasu aa^jd^^ ALfiUK WIT.SASKIE •. ALBUIC KIJOWSRIE 87 ■if w ko4eicle iiMgrfjfl XX* llityoaars/ 

*1m8. S^MinpU esarny kop* 20(i 

— TM^ kolor. w Ptryta kop* W« 

1tt8« S. Pawtl podloff obrasa tnijdiijieego 
sis ^ koioiela katcdrdnym w Wilaie. £gt. 
•tony kop. 20. 

— Tol, kolon ir Patyla kop, SO. 

S19. 8. Wlktaiyft podlog obncu in^jdujf- 
«ego siQ niegdye w Icoteielo XX. Domtnika- 
mSw we Wiodximiana. £xg. cstray kop* 20. 

— Tdy kolor, w Paryiu kop. 80. 

990. 8. Elikittt podlo^ ohntu soajdaj^* 
tegQ fti^ niegdvi w kosciele XX. Uisyona* 
Tsy w Wllnio. ISgi. ctarny kop. 20, 

— Toi, kolor» w Patyzu kop« 80* 

221. Wiztnoak M* P, U^youmkifi ua Po- 
MUm Egi. czaroy k. 20. 

— Toft, kolor. w Paryla ki^.- 80, 

282. Sw Za8t podlag obraau snijdi^^c^o 
ai^ w koioiela katadralDym w 2^toiniana, 
a kymnam Wl. Syrokomli na ttroaio odwrot- 
aig. Egz^ esarny. kop. 20. 

— Toft, kolor. w Paiyfta kop. 80. 

828. Wiiamaak fipnfy Zknrieiala na Soi- 
piiBkaek w Wilaie* a bymnam Wl. Syro- 
koBli na atroiiia odvrotoej. £gi. es. kop. 20. 

-* Toiy kolor. w Paryia kop. 80. 

224. 8. laata, a modlitw^ na atronia od- 
wrolDej ktiQaia Aleksaadra Waiynikiago. 
Egs. esamy kop. 20. 

— Toft, kolor. w Paiyia kop* 30. 

826» 8. Aaiala podtng obrasa saiydojieago 
aif niegdya w koiciela kai^fty Beraardyn^w 
V Sluekn. £gs. asarny kop. 20. 

— Tofty kolor. w Paryfta kop. 80. 

826. 8. Trijcg podtog obraaa anajdaJietgo 
aio aiegi^ w koftoiela XX. Doflsinika&ow 
« Wlaaicy sa Podolu. £gs. csarny kop. 20. 

— Toft, kolor. w Paryia kop. 80. 

887. 8. Nalaaa podtog obraao a n^jdiOV^.80 
ai^ aiagdya w koaciela XX. Beroardyoow 
w Orodaie, s kymnem Wiad. Syrokomli na 
atronia odwrotaej. £gs. csaroy kop. 20. 

-~ Toft, kolor. w Paryfta kop. 80. 

828. Paml^tki z Wilna a wiieninkiem K. P. 
Oitiobramakiaj i Zbawiciela. £ga. cz. kop. 20. 

— Toft, kolor. w Par>'fttt kop. 80. 

829. 8. Waranika podlog obraau aaiudigi* 
oago ai^ nitfgdyft w koiciale 00. Barnardy- 
Bow w Pinaku, a hymneoi YfK Syrokomli aa 
aironie odwrotaej. £gz. csarny kop. 20. 

— Toft, kolor* w Paryfta kop. sa 

280. 8. Cacylia podlog obraaa snajd<q|oago 
aif w kaplioy bcaotwa artyttdw masycaoycb 
w Wiinia, a kymnam J. (J* Kiemoawioaa na 
atronio odwroinej. £ga. csarny kop. 20. 

^ Toft, kolor. w Faryfta kop. 80. 

881. |8B CkrzoicM podlag obrasa sn^jda- 
Jlcago aif niegdyi w koioiela XX* Domi* nikan6w w Mareaau. fgtemplara oaacny 
kop. 80. 

— Toft kolor, w Paryfta kop. 80. 

282. 8. Filamana podlng obrasa nijdig|« 
oego aie w koieiele Worotfakim w dyeoeayf 
wiMaklej. £gs. caamy kop^ 20. 

— Toft, kolor. w Paryfta kop. 80. 

888. ii. PiBiia Aghnaka w loflanfacb, od 
dawna taakami alyn^ca. Egz. czamy kop. 20. 

— Toft, kolor. w Paryfta kop. 80. 

284. 8. Tadavag cpiakon wdotr 1 aier6t po« 
dhig obrasa zaud^jfoago aif w koftdalo aw; 
Jana w Wilnie, Kgg. csarny kop. 2Xk 

— Toft, kolor. w Paryfta kop. 80L 

888. Wixanraak N. Penny TracUaJ taakami 
ahrn^cej. (Obras tea jako bardso ataroftytny 
onarowany aostat do Fary Trockiflj prses 
Witolda W. X. Lit) £gs. czamy kop. 20. 

«- Toft, kolor. w Paryfta kop. ^. 

Serya ss^ata. 

178. Halka. SpTew s mazyk§ St. Moniattkiy 
ozdobiony wiserankiem wiejniaezki Iitaw« 
akiej; Ittogr. p. Greniar. Egz. czamy mb. 2 
kop. 50. 

"— Toft^ kolor. w Paryfta rub. Jl. 

17i. Knkawliki I Mainry a Weiela w Ojoo- 
win a porUvtami saakomityck ariyM6w tea« 
tru warasawakiego, £gseoB(pl. osarny rob. 1 
kop. 60. 

-^ Teft, kotor. w Paryfta rob. 2« 

Albom UJawakif poiwifcone wyTaesnie 
ataroftytoaSbtom i pamif tkom Xgoira, ukra* 
iny, rodola i Wotynia. 

1221: WnitbniMiifia K. P. Najdawaltjiay 
obras w Siowiai&asosyiaie. (%romoiii» i Pa* 
ria par Moulin. £gzmpl. ruU 5. 

228. N. Pnttia I diieaf|tklam Jiznt , bardaa 
ataroftytay obras znigdijjfoy aif w Kgowie. 
(Cbromolit) Sjgz, csarny rab« 5. 

181. Widak nlag^fi Lieenm w Krsemiaftcv 
i loswslia samka. Litk. a Paris par Bichoia* 
figsempl. csarny rob. d» 

— Toft, kolor. w Paryfta mb. 4* 

125. 8. MIkotatf. ataroftytay obras kUowaki 
Ckromit. w Paryfta mb. f^m 

128. ZwinJOO nad Daieatrem, pamifliqr 
w krouikacli . krijowyeb. (£ffet do aoit fmt 
Sabatier). £gs. csarny rab. 2. 

— Toft, kolor. w Paryfta rab. 4. 

127. WIdak Kamianct Padolakiaga. £gsem« 
plara csara/ rab. 2. 

— Toft, kolor. w Paryfta rob. 4. 

175. WIzaranak N. Ponny BardyczawakNjp 

chromolitograf. ziotom i arabram w Paryfta. 
EgaempL mb. 5. 

178. Dokladna aaftladawanle mazaifci mialradw 

bisantyntkicb, sdobifoej od lai prseaslo sie* 
dmiasat kopulf koiciola katedralnegQ U. Zo« 
fii w Ktiowie. CgsempL mb. 8* WILCZYN8KI - WILDT ^ m WRflna kaieitti JademirtiiM m Po- 

ddlo, litoffr. w Paryiu &«olieIiar. £garaiD]. 
CMmtnj rob. 8. 

«- Tol« kolor. w PaiTia rab. 6. 

^ 287. WlmoMk N. P. Latfttiiiskm na Po- 
dola; cbromoliU itofcem i kolpraaiL EgUBf 
plan rob. 8. 

- S87. UrUak RaMMwa m Wol^ynra. ]^. 
esanij rub. 2* 

— Toi, kolor. w Paryia nab. 4. 

.288. Obruy OalrabnMakit podobnie iak 
T orygimle, osdobioae atalami sa arwra 
poitacanagOi w ramMb paryakicbf na ros* 
maita canj. 

— fiarby atarodawn^ talaob^ podtog ba- 
faldykow poUkiob s dopalnieniam do esasow 
obacnjob. Paryi, b. w. n» ri868«-68), w 4ce. 
2^ttjt6w 4. Lictbowana i% arkmiia s oaobna 
jnianowicia: Umiastowtki atr* 7, rjcina Roch, 
(p. L. CbodikQ). Slotwinao^ pnas M. Mali- 
siowskiego atr. 8, faerb Leliwa. Oi^iiiacy prsaa 
L* Cbodika abr. 17 i 1 k. miL barb Brama. 
Caacbowioia air. 4 barb Ottoia. Abramowi* 
€ta atr. 10 herb Abramowies. platarowia pries 
Hfilesy&skiego air. Sf7 berb Plater. Wacla- 
wowicsa prsai M, Malinowakiego air. 8 herb 
W^awowiwx, Qsapaki pn^a L. Ckodika tir. 
19 barb Laliwa. Kuatyaa prsaa M. Maliooir- 
aUego air. 16 barb Radwan. ChomiiStBey' phses 
M. fialinowakiago berb Lia* Takai drakovany 
a J. Claya. Do kaftdego dol|asony obrom^i* 
tografbwa&y.berb. lladto a% fyoisy barb^w 
Pob6g, Zadora. i Syrokpinla. 

-— Obaoi: Tyaiklaviaf M. fDiiannik po* 
dr6iy). 

miJaakm Xtral Badaktor« ZMa (ddan. 
oik poliiycsny). Tam6w, 1848^ folio. Mr. l-> 
88 od 1 Kwieinia do 24 Wraaiaia 1848 r., 

Jt^la tylko wyailo)| od Hr. 1— 18|l6Uo» mod 
hs 14-88, w4ce. 

WILCZYMSKl Maurycy kaiada Hefortnat. 
Wiadomod4 o relikwii praw^ rfki 8. Kaia- . 
rsyoy P. i K. alek»andryjaki4| taaidiua^ *^ 
w koftciele iw. Kaaimiaraa 00. Ueformai6« 
w Krakowie'napisat ....• Krak6w» drak^Uoi* 
wara.^ Id70| w 12oa» atr. 80. -i- 

WiLCZYflSKI Romaa a Pawtowio. Poglfd na 
ctaay i praca Grzegoi^a PiraBowiesa. Wy« 
klad Boaiana s Pawlovio miany w' Paryiu d. 
3 Lntego 1870. (Odbitka a Gaaety narod.; 
Lwow, oaktad i dnik Gas. l^ar., 1871^ w 
a9ca» air. 69. 80 cent, -f 

WILCZYliSKI WMzimiera Staaiataw. Kara 
imieroi i jej tskodliwe dla ladskoict akatki 
prsea W. 8. W. Krakow, drok Csaaa» 1870, 
w 16g6, atr. 15. -i- 

* Prospeciaa -(po frano. {trsedmowa <to 
Biamiaokilj taoryi irojsy). Krakdw, 1869,. w 
8aa^ air. 11. 

*— Bio Itaaoloticii dea galistaebaa Land* 
tags odar UDgariKb-galisiwharBondTonW. 8. W. ana dam Polniackan ftbanatsi X^akaa» 
Draek dci Ciaa, 1870, w 8oa, air. J6. -§- 

— Reaolacya albo sojaas s W^gnad pisos 
W, & W; Krak6w, drok Csaaa, 1869, w 16ea» 
air. 24. 4- . 

— Krdtki fya iaktyki irsecb broni. Kra- 
k6w, aaior, drok €saaa, 1867, w 8ca, air. 
XYl, 120 i 86 fig. 2 srr. 20 cot. ^ i. ^ 

— Taktyka jasdy prses wylasrgo ofioera^ 
wojsk poltkich, a 8 tabU liiogr. finikaalla» 
Berlin, 8ch«ider i 8pMka, 1862, w 16ca,atr. 
188 i UbL 1 ial 

— Tbaoiia daapoaaan Krieges, mii Hilfa 
dea klainen oder Partiaanan Kriegea. Wien^ 
Gerald, 1869, w Sea, atr. IX, 189, z 8 tabL 

«- Die Todas-Strafe ein Schandfleck on* 
aeraa iabrbnndarta von W. 8. W. (ana den 
Polniaeben ftbaraaisi). Krakao, Baohdnick. 
Csaa, 1870t n I8ca. atr. 16. 4^_ 

— wobMioi, gdsia jej mika6, aby jf 
saalald prsaa .W. 8. W.Krak6ir,4nik Csaaa » 
1870, w 16ea, at|\. 8. «i> 

WILD Karal. Kaialog ktitiaki mapgaogra-' 
fiesnyah wydanyob wtaanyni aakladam kaiso 
garni..;. we L%owie.(Uliea Halteka 1,21.) in- 
oaiek takicb, ktora tak kiifigarnia albo na 
akiad otrsymata albo w anacsn4j iloici na* 
byla i sawaae na akladsie otrsymi^e. 1796— 
1876. Yerlaga-Comrnvtaiona- and Partia*Arii- 

kel. Xataloff der Bachbandlong von 

Lw6w, nakfad K; Wilda, drakiem J; BcHian- 
baima w Brodach| 1878^ w 8ca. 

— Spia kaifiak aioaownvdi ^ bibliotak 
aak6l ladowyeb malomicijakiob i wtajakieh 
sailjdtgft^ab ala sawasa na aktadsia w kda-^ 
garni ....••• wo Lwowie. dmk J. Boaonbaima 
w Biodacb, 1876» w See, atr.. 16. 

-.'Obaes: w T. L Watwr Kttela|l. 
. Wildaaaiv Kar^ Mar., obaca : Baaaar; Haff*^ 
Wiaaa I. T. 

WiMarapia Paai« O domaeb ocbrany. TI4* 
maoaona a aagialakiego a dzie) ..««• i sasto- 
aowana dla Polaki prses H. K. Laasno, Gun--^ 
iber, 1842, w 8oa. air. Vill i 79. Zip. 2 gr 
16. 1- 

WILOBER'IIAITHSTElNDr.Pofadankilodowo 
o powolaniu i. godnoici csloi^ioka, prawio i 
wolooiici dzialania, vrlasnuici, poiisiala i 
wapolnofid d6br, o ich akutkach, bogactwie 
i ub6tt«ie, pracy robotnika, braka roboty i 
nkyciu maasyn, ' cserwon^j repnblice, po- 
wasechneni lirateratwie. Z niemieckiego ory 
ginaln prceloiyl Wincenty Tarlowald. Kra- 
kow, naktad |^ Wtoleiaaina i Zagrody*, dmk 
W. Kornackiego, 1876, w 8ca, atr. 76. * 

WILDT luKaaa wydawca. Kalandara bisto 
rycsny oodiienny i aiolaini. Krakdw, Wild» 
1868, w 8ee, atr. 49 (Odbitka a Kaland 
powas.) Zip. 1 gr. 10. 

— Kalendars powaseobny na r. 1858. Bok 
1. Krakdw, drok Csaaa, 1862, w 4oe,/air. 
XVI i 162, 7 kari ogloasania WILDT 8»^ (Badakt^ AU Ssnkiewioftt; cibejmDij*: Ks- 
kMin myiliwyoh s XVll «•; K. swycs^pwy* 
S. Ittftor., codsi«iiD7 i atoleini). 

- ToL Rok II. Kralc6w, drak Cimq. 1864, 
w 4ce, ttr. 16 i 146, k« 7 s drieworytami. 

fMieki: ^ycioiTsy J. I. Krawewtkiego, 
EoneniowskiegOy Kopernika. FJoiyantkabra 
at. Z Jatieniiicy w Sano ekiem pieini pray 
wsialaeli. Ogrody. ^asesot y. W roezntkn tym 
l^aiejtxe praca J« Bad waitkiago). 

• Toi. Rok III. Oft r. 1866, k. 16, air. 
138. k. 3 i 1 UblicA, 3 dnawory^. 

(Miefoi: fiiografia 8<opea% Hoffinaaov^ii, 
roll. Prmwidttt goipodarcaa w Modlnioy s 
f|bp. s r. 1682. Prsepowiednia pogody). 

- Td. Bok IV, 1856, k. 16, atr. 176 i 1 

Mpt). 

(Miaaci: Kalwarya Zabrsyd. prses J. £ep* 
iovakiego. podhoroe, Daikow prses L. 8ie- 
Bieoikiago. Wyjatek s dziel X. Owtinakiego 
1 r. 1726 p»ea J* Janmaaowtkiego, a Saym. 
Stirovolakiago. O towanyatwie aatak pi^- 
byah w Krakowie. O knyiach p. J. Ij«p 
koMkicgo). 

- Toi. Bok V. aa r. 1867, k. 16, atr. 166.4 

(Proffooatyki sXTllI w. astrologioaoe.DpiB 
mMoL Taniowa i oba 8|ea6w p. J. Zep- 
kotikiego.. A|. OrlowakL Tad. Caaaki). 

- Toi Bok VI. aa r. 1868, k 24, atr. 

(Bibia g6ra a okolic^ praaa J. £^kow- 
mgo. Kolcitt aa Smole^ska, legenda. Za- 
bobony i praaafdy w W. Poloce i na 8s)%a- 
ko. Pnaiwiska dawane hidiiom. Z Ku^era 
polddego t XVII wiako. Prsyalowia od imioo)^ 

- Toi. Rok VII aa r 1869, w 8ce, atr. 
10014 ark. 

(Mieici: Zycioiya. 8kargi Kondratowicaa. 
Waleer a Tyaca. Arlykaly: 0. Caemicki6go* 
wyittva archeol. w fCrakowie. Lepkowsr 
tiigo Oiwieeim i Zator., W; TbMota i kil- 
b artTkutow trelei powioftoiow^j t ekono* 
Bmaj, nakonioo Zabawy orackie c XVII 
Koarada Stan. Slapakiego). -► 

- Kalendarz powaaachny na rok 1660, rok 
^ni,k.24, atr 160 

(lieici: Myil^niee prtea Lelniovak^^ Do* 
biecko. Honaatar Bii2vHan6« w Krecbowic. 
pkiU w Roahuren. Wapomnienia o iycio 
1 piimach Ocaapowakiago, Swt^ci i bTngosla- 
*»ai policy. Wialieska. Tr%ba g6rnik6w wia- 

- Tot na r. 1861, w 8ea, k. 24, atr 127 
^ b. 4, z drseworytami. 16 igr. 

(Obejmoja: Improwisacya praaa Leiniow. 
*M; Koaciol arheologicz; p. J. ijO^kowskiego; 
aoicidl na Wawelo przez 8. P i przea to* 
fPi inne koiciofy; Biogr. X. Lad. li^tow- 
tnego; Morawica przea L. Leiniowtk); Roz- 
■aatania ryb pasas Ad. Miaeaynakiego ; O 
{{^■^h pokojowycb; Fomylka, opowiadanie 
'n. Koraaniowikiego , Joacjiim Lalawel ^ Wy- dawaietwo daiat Ptttgowa w 18 .toaiach; In^ 
atytata pabliaaaa w jLrakovia). -i* 

^ Toi, aa r. 1862. w Sea, k. 24, atr. 186> 
i k.4. 

(Obrjmaja. Stara dsiaci mlodych oJc6wj 
poviaao; Plaini £• BaliAakiego; . Carkwia r 
oaady roakia w- Sandacki4m przea J. Ijap- 
kowakiagovAdamCaartory^aki; Zamek Odrzy*- 
konaki praea X. And. Ujejakiego*, lAalch. Fi« 
jalkowaki; Obyea^]a w Polaca piaaiowaki^ 
praea J. I. Kraaaawakiago; Pani Solkowaka^ 
aeana praaa Odynca; Zamak Ojcowaki). -f 

•- Toi aa r. 1868, m 8oa, k. 26, atr. 140,. 
k.4. 

(Ob^Biga: Tyrtanaa praaa Anoayoaf Oh^ 
«rod Bandaokt praaa J. fcepkoarakiago; Wa-- 
terloo praaa W. Hago; Aad. Zamojaki; Po^ 
daoia i awycaajankrainakia; Podoboiai wial-- 
kopolakia; Wieraa Bob.ZalaakiagO| Mataryat 
do hiaioryi Koioinaakowakich caaa6w p. J^ 
Radwanakiago ; Inatytota pablicano w ICra' 
kowia). -¥ 

^ Toi na r 1864, w 8oa, k. 26, atr. 184 
k. 4* 

(Obejmoja; Wielki cak>wiek, powip46; La- 
dwik Narbolt wiaraa Turaki^ga': Zaloty i o- 
gl^y w XVI-XVII w. praea K. W4jciokie-^ 
go ; Pami^i If iaea. Bomanowakiago praaa J. 
L.; Dwa obraay przea Syrokomle; Wyatawa' 
aatak pi9k9ych w Krakowie; Malienatwo ca« 
imprpwiaowaaa praea J. Tnrakiego; Powata 
nfa a r. 1863, (a draawor.); Xampania pod 
Wyatkowakim i bitwa pod Chetmem (1792). 
Bi^iorl Koloi'naaki o bitwia pod Szcaakoai' 
nami; Zdrojowiaka w Baboa). <f 

- Toiiia r 1866, kari 28, atr. 148, k. 4 

'. (Obcjmvjo; Dwa iwiaty praqa Odrow%ia; 
Kaotpahia r, 1809 w Ka. waraa.; Ekaaltowa- 
na, kom. przea €aaa; Pienii^ka; Poaalatfra 
ra^ayp.. polald^j; Kowao i jego okoHce, p. 
K. U.; Bawa Caaty (piaioi nkraina.) praaa K 
R. ; Kochcik Jana lllj. 'f 

- Toi.na r 1866, w 8oe, kart 26, atr. 96 
k 2. 

(Obejmnja: Zbytek przez A. F., Krako* 
wiak p. N.£kialdnago; Widok a gor, wiaraa 
Lamartinaf X. Frauc. Bycblowtki reformat 
przea M.; wychowanio panien p. N. Ekiel* 
aktego; Qdzia aaczsicta, powia46; Odwiedzi 
ny u uaratekara wojaiera). 4 

- Toi na r. 1867, k. 24, atr |48, k. i 

(Obejmoja. Walka zaaad przez Prawdaica 
a Koaaraewa; G6ra aw. Broniatawy, legenda 
L. Sieroienskiego : Z teki podroindj, wieraa 
Joa. Szujakiepro; Blatzcz przez tegoij Liajta 
poalow ua a^m Iwowaki, Leon Sap ieha; Kar 
Libelt przez K. Estrieicbera ; Poalowie na 
aepm berlinaki; Kntazwica; W IMciaBtym leaia 
wieraa J. Szajakiego, Potaeab podgorakie w 
wiekach irednicb p. 8. Morawakiego ^ Spia 
zdrpjowiak kngowjrcb; Zbytek i ak^paiwo p. 
Ign. 'Soldraoaynakiego; Kajaad daikow praaa 
W. Pola; Polowania po Sanowvch iciankach 
praat tegoi , £dm Waailawaki praaa Gnat 

12 90 WILHELM •* WILKO^SKA CstniMld«fo; CmeoUrs krakoirtki p. Aai. 
Kotteokiego (s planem); lattytacye i sakl«« 
d7 kriJowe;Pa^8c Wi«lopoltkic2i| dykitiyjkA; 
Edward Raesynski). 4 

-* Toi n* r. 1868. Sok XVI, w 8oe, kart 
26, atr. 141, k. L 

(Obq'onije: Zegar niebieski dorootny przdz 
WioOi Pola ; Rady i iycsenia nft nowy rok 
p. J, I. Kraaaewskiego; Hiawki wieraz Joz. 
Hzvjakiego; Ostatnia nobilHacyfl, powie^d; 
8. JoaafatKuDcewicz; Makayma, wiersz J. Szaj- 
Polowania s tropowcem na niediwiadsia p. 
Wine. Pola; Emigraoya nataa w Dreania p. 
J. I. Kraszawakiego; Inatytaeye i zaklady 
polakia). -t- 

(Kalendairze ta redagowalt kolejno At. Sza 
Idewicz, Wtad. Anczyc, a po nicb Jao Ra- 
dwaAtki). 

— - Kalendara ina}y ioienny na rok 1819, 
1 kartka w 6wiartce. Krak6w, Wildt. 

— Toi na r. 1850, « 82ca. Cena 18 grp« 

-- Toi na n 1851. Krakow, Wildt, w lea, 
1 k.9 naklcjony w okladee. 12 kr« m. k. 

— Toi n» r. 1853, folio, 2 p6l arkouo s 
'Obw6dk% w kolor* drak. 20 kr. m. k. 

^ Toi. lata 1853—1864. 

— Kalandarzyk kieizonkowy na r. 1866. Kra* 
k6w» J. Wildt, w S2oe. 1 zltp. 

— Katalog eaytalni poUki^, kai^fgarai ..••. 
w Krakowie. Krak6w, druk Gzaso, b. w« r. 
1871. w Sea, atr 48 80 cni, obacs: Tmi I. 
Kalai0ii. 

WiMacy biakupi, obaca: OalfoU Al. 

WiMaka dyac, obacz : Utira. 

— gnbarnia^ obacz : Karam A. (ataty^t. po 
roayjik. 1861); Sbarnik; Wiliia 

— alodi, obacz : Barbt A 

WilaftiMo mazeum, obacz: Onewnik C18G5); 
Otesat. 

Wilgad, obacz: BlaichnMl; Spterlia. 

WILHELM Boguslaw. Uwagi goapodarza pra- 
ktjTCznego ici^aj^ce ai^ do ztosowoej i ta- 
niej badowy fitodo^ w ktorych miockamie 
mog% bye uajdogodDi^j nieszczone. Waraza* 
wa, dmk N. GlQcksberga, 1825, w 8ce, etr 
^ i 2 tabelle. 

WILHELMI August. Der polaischo Gil BUs 
odar Jobann LapuDzky't lustige und seltsamo 
Bagabenbeiten. T. 2. Leipzig in der Somnier- 
acban Buchhandl, 1798*1800, w 12ce, k. 3, 
atr. 190 i 246. k. I. ^ 

Wiliia rzaka, obacz • Chodika lantcy ; Tysz- 
kiawicz. 

— Mowago Rokn. Komedyo*opem w ja* 
dnyaa akcia z francnzkiego iiailadowana; na 
sconia narodow^j w Wartzawie dnia 81 grn- 
dnia 1821 r. pierwtzy raz grana Waruawa, w^dnikarni liftkiewicza, 1821, w 8ea, atr. 99. 
Zip. 8. 

Wilibtld arcyb. gniezo., obacz: BoiaiaU. 

YIUCAJA VIni. Pindariscba Ode ala dia 
Tilrken im Jahra 168d. Wien balagarten, ana 
dem Italienischan abersetzt voa J. B. Scbaot. 
GroQnden, Bitter, 1823, w 8Cd. 

WIUASXI X. Piatr. Kazanta przy awlokaeh 
Ludw. Prttfzynskitgo, 1806, w 8oe. 

WUkiM, obacz: Majawaki. 

Wiikinaon StiiarL Poland and tba Polea. Tba 
Polith ladies. London, 1864, w 8ca. 

— Toi, 3oia od. London, 1664, w 8ea. 

— Toi, 4ta ad. London, w 8ce. 

WILKOWRSKI Hipalit Cbiloplastica. Cbar- 
kow, 1868, w 8ce. 

<-> Da rationiboa qaibna diartbrosea eontt- 
guaa ob direraam ear. attuoturam anatomi- 
cam moveantur at luxentur. Disaart inaug. 
anatomico-cbimrg. Cbarcoviae, typ. Uniwera. 
1854, w See. 

WILKIMSKA nuillMl a Lanczow (1816 f 9 
Caarwca 1875>. Dsiedzicaka Jodtowoa, po* 
wiaid. 2 tomy. Warazawa, drak Kowalaw- 
akiago, 1867. w 8ce. T. i atr. 168» T. U atr. 
151. Bz. 1 kop. 20. 

— Dziadziczka Czarnolic, powiaid. Lvow, 
Wild w kom., drnk £. Winiarza, 1867, w 
8ca, atr. 179. 1 alr> sniL 40 cnt 4- -f 

— Dziadzio Orlowa, powiefid. Tomn, F. 
Rakowicz, drnk J. finazczynskiego, 1869, w 
16cO| atr. 264. 20 agr. 

— Bait, powiaatka. Pcaoan, Laitgabar i Sp., 
dmk Lud. Morzbicha, 1870, w 8ca, atr» 79. 
40 kop. 

*• Faia-ltorgana. powiaad. 2 tomy. (Ptanz 
1 1* 2.). Poznafi, 1859. w 8ce, atr. 1801 168. t 

— Qodzina roziywku Zbior powiaaci, aaki* 
c6w i obrazdir. 2 tomy w jednym. Warzan* 
wn, 1849, w 8ce, atr. 269 1 189. Zip. 12. 

(1. Mary a Wraoatkowna, powieid. Skntki 
wTohowania, powiaad. 11. Idiotka, azkio w 
kilkn lekkicb zaiyaacfa. Biala roie. Po na- 
myzle, obrazek zdJQty z rzaczywistoscL Stra- 
cone zlndzenia. Gdrka leinika. Gaw^da pani 
Siarichulincjj. Dwa nslgpy z iycia nieznanego 
wieszczaj. 

— Gal^zka ciemiowa. Powieid. (Z wydaw. 
Dzieonika liter.) Lwdir, K. Wild, drak Wt 
niarza, 1866, w See, ztr. 121. 80 cent 

«- Uanna a Grzymalowa^powieaoa czaaaw 
Kazimierza W.« i Natalia. Warszawa, 1842, 
w 12ca. Zip. 0. 

-> Helena, powies6. Wr6ika» powieic a u- 
bieglcgo atuleoia. Warizawa, drnk S. Orgal- 
braoda, naklad Artzta w Lublinie, 1855, w 
12ca| atr. 361 Rar. 1 kop. 50. 

— Irena, powiead. 2 tomy. Poznao, drnk 
i naklad L. Kertbacha, 1857. w 8ca, ttr. 275 
i 842 Bir. 2 kop. 25 WlLKOl^SKA 91 — KtBimirty powieic! w r. tSSS, tirjrs do* 
pelniijfey powieU bFsU MomuM*. PosnaA, 
L Menbacb, 1869, w 8o«, sir. 164 i 178. 

3 Ul. (Pi«in Ton 8x8). 

— B62ni ladsio, powiefi^* 2 tony* War* 
ssawa, nakh i drnk J. Umn*** 1855. w 12oo, 
air. 269 i 901. Bar. X kop. 90. 

— Maeoelia, powiesd. Wamawa« ILOivel- 
Irand. drok K. KowalewikiagOi I8699 w 5eo, 
ttr. 190. 60 kop. 

— Ifrovin i Trocki powia<6. 2 tomv. War- 
ftawa, drak K. KowalewskfoffOi naktadem 
Redakcyi Tygodnika M6d| J869. w ace. sir. 

" 167 i 14I. i rob. 

«* Ka dwocli kraiSoadi, povitld. (BiUlot 
pow. i TMk T. XLVII). Lwow, Gobrynowioa 
' a Sehttidi. drnk K. Pillan, 1879, w 9od, ttr. 
160. 1 slkr. 40 out + 

-« Obraaek poitta^U* pitem fiasAieo- 
. vala. Liptk, Sdw. Weaffler, drak Brailkojrfii. 
1857, W Iloa, air. 311. 1% tal. 

«-* Obraaek Iwiaiy. komedjjka w 1 akde. 
Xw6w, red, Prajj. domow., 1873, w See, 
•tr. 18. 20 cent. 

«- Opaeiwo Grodeioekie. powie4d. (Bibl. 
sarod. T. 2L) Lw6w, F. E. Ricbter, 1879, 
w 16oa, sir. 926, X air. 90 eeat 

— psao Wojiki. (Bratai obraaek do 
Fodkomorajmy). Powieid (Piem Toaa 8). Po- 

' SBai, 1858, w 8ce, air. V, 188. ly, iaL 

«— Pani Podkomorayoa, powieid. Po«u6, 
Ih Herabacb, 1857, w I2oe, sir. 244. 1% tal. 

«- Kiika perel. Sakio. (Zbidr powieaoi torn 
X) ToroQ, Bakow ica F. T., dnik J. Bota- 
cajnaktegOk 1869, w I6ea, »tr. 149. 7'A egr. 

— Fkana. Poanaot aakl. i caoioa. Ludw. 
Xerabaoba, 1858, w 8oe. 

Tom pierwety. Han Wojiki. fBraiai obra« 
aek do pani Podkomoraynv); 2 kartki tyi. i 
iraooia k. dadyk. Ladw. Piotr. i Alekt. Wi- 
konekin, ttr. 186. 

Tofli draai, 1859. Faia-Morgana. Cagid 
pierwiaa, 8 kartki nieliosb., «tr. 180. 

Tom trseci, 1861. FaU-Morgana. Cs^6 
^mga, 2 kartki nielieab., ttr. 168. ^ 

Tom eavarty. Skalinoe, opowiadanie a prae- 
astoaci. Caeid pierwsia, 2 kartki tyt., str. 
200. 

Tom pi«ty, 1864. Skalinoe. Of$&6 droga. 
2 kartki tyt., ttr. 199. praypiskl 1 kartka. 

Tom aaotty. Skalii&ce, opowiadaole a praa 
aa?otei. Catt6 traecia, 2 kartki tyt., ttr. 190. 

Tom atddmy, 1869. Na pogranioaa. Zarya 
pi6rem nakreilony. Opowiadanie a prsetalo^ 
iet. 8 kart nielicab., atr. 150. 

Tom osmy. Kaiimira. Powiei6. CiqM pier* 
araaa. 2 kart nialicab., atr. 164. 

Tom daiewif^. Kasimira. Ca^ii draga w 
r. 1868. Zaiya (dopelniigfcy powitid jFati 
Morgaaa*> 2 tytoly, atr. 178. Za 9 tomik^w 

4 atr. 

<— Podkomorsyna. Wawrayna. Obrtiek. ;iiKa peret. Oatfaka, prieleloue na niemieo* 
kie praoa paoif Amdt. Stuttgard, 1879^ 

r- Ma pograaiczu, opowiad. a praeaaloloi. 
Poanan, 1864. 25 agr. 

— Poranki i mieexory. Obraay, aakice i po- 
wielci. Waraaawa, Sennewald, 1847. w 8ce. 
Zip. 10. 

•— Za poaagiem. po«ie46 w dwocb ca^- 
daeh. Lwow. wyd. Mr6wki, 1871, w I600, 
atr. 278« 1 air. 

'— Powieioi. T. 2. Waraaawa, 1842, w 800, 
atr. 229 i 249. 

(Haona, Natalia, Zgliasesa, Cblopka, Anna 
I inna). . 

^ Powieaoi. T.«2. Waraaawa. J. Brealader, 
1859, w 16ce, itr. 227 i 227. 12 atp. 

— Powolanie. powiel6. 2toiny. (Biblioteka 
najciek. pow. i rom., torn XLl i LX. Lw6w, 
Oobrynowica i Scbmidt, drnk Kom. Pillera. 
1874, w 8ce, atr. 185 i od 187-888. 2 sir. 
40 cent, -i* 

— Skaltnee, opowiadanie a praeaaloaci. 8 
oa^ioi. (Piama T. 1 V. V i VI). Poanaa. L. Mara- 
badb, w 8oe, atr, 200, 19i i 192. 9 Ul. 15; 
ngr. 

— Sraty obraaek. lira w 1 Jedo. napaala 
Paolina a L. Vilkofiaka a polaatiny praaloitl 
Ed. Jelinek. (w abiorae Oekotnik oiTadelni 

a Knapp, 1875). w See. 91. Praga, 
ISee, atr. 79. 

— Na teraa, powield. (Odb. a Rucba litei'.) 
Lw6w, Gabryoowica i Scbmidt, 1878, w 8oe, 
atr. 289. Zlr. 2 ont 40. 

— Tak ai^ dai'eje, powie46. 2 tottiy. Wilao, 
T. Glackaberg, 1848. w 12ce, atr. 287 i 255. 
Zip. 12. 

— Wawrayna, powieid. Pcterabarg, Wolff, 
drok J. Uogra w Waraaawie', 1861, w dee, 
atr. 206. 1 rnb. 

— Wies i miaato, obraay i powieaci. 3 to* 
my. Warazawa, G. L. Glttokaberg, drnk kl. 
Chmielewskiego, 1841, w 12ce, atr. 228 i 
228. 12 zip. 

— WDuk czyli preciapraea%dem, powieid. 
ToroQ, Rakowica, (w Poananio, M. Leitgeber), 
drok J. BaiacEydakiego, 1868, w I6ce, atr. 
160. 15 agr. 

— Moje wapomniania iydo towaraya* 
ktem w Waraaawie. Pozoan, naklad i drnk 
Uerzbacha, 1871, w 16ce, atr. 480. 1 tal. 20 
agr. -f + + 

-— Moje wapomnienia o iycin towartya- 
kiem na prowracyi w Kongrea6wee. Poanad, 
drnk i nakl. Lodw. Merzbacba, 1875, w 8ce. 
Cs^td pierwBza, 1 karta tyt, atr. 267. apia 
(I). Czgid druga, 1 karta tyt., atr. 226, apia 
(1). 2 tal. + 

*- Wycbowanka iebraka. pneklad czeakl 
w caaaop. morawaki4m Naainiec, 1877. 

-> Zapdino i i jeaaeae doid wczeiait • Dwie wiLKomn powielof. 8 tomT. Wartnwa* ntikkd aatorki, 
1846, w Be: Zip. 13 gr. 10. 

«- Snopek litanieki. Dsieto tbtorowa. Po 
cntii» L«d. MenUeh* 1837b w Soiw ttr. 486. 
Ba. 2 k. 10. -I* 

— Obaos: FeUarliii. . 

WIUOASKI AvgMt (1306 tj^^a)* D'von 
)it«raeki. Pitao tbiorowe. Wydftwcft Aos. 
Wilkoibki. Oddtiat 1. 4 tony. (20 poasytdW). 
Warasttwa, drnk Kaeianowtkiego, 1846— 47| 
w 8ce, (I itr.460; 11 ^. 420; HI atr. 395, 
IV sir. 897. Zip. 48. 

— OddtiaMI. Waftaawa, 1848-1849, 1863. 
w Sea. 9 tooiy: IV i 399, IV i 450. 24 alp. 

(Oddaial I. T. h Obajmi^a: Wl. Wolaki: 
D* Magndaaawaki i jego piaaui; ZaiaaMr L. 
Badowa geologieana Tatrow ; WUkoAdn Ang. 
Prsyffodj Jal. Bveakowtkiego. Tania: Oatatnia 
cbwile Tiyllarakiego. Tenia: K^wyrainiejaaa 
raacajwi8to46; Lawaitam H,: Ang. Ciaaakow* 
aki i j^go praoe: Krolidski J6aef: liebwie 
i lichwiarzaeb; DaiekoAaki J6a. B.: Wladjr- 
alaw, powia44: Cb. T. Paradokaj ttoa^ieiii; 
ir6jcieki K. Wl.: Samnel kii|ft« Koreeki; 
Haeii^jowtki W. A!. Mitokgia Polak6« i Li- 
twra6w ; L. T. If oja wvpooftnieaia a r. 1837; 
Winarzyeki : Jan GuteoBberg, praaktad P. 
Dabrowakiego; Wolaki Wlod.: P6I IwiaUa, 
aakio; Paazkowaki Jda. bWj pulkow. w. p^: 
O metodaob naaeaania; Cwioaania graaM- 
iyezna (filoaofia i Hegel) praei — ty— aki; 8kor* 
cay^aki Lnd: Liat do Bcdakoji pra^lf 4 H- 
iaracki). 

(Oddfial 1. T. IK Obejnmje: UkM raecay 
siemikioh, saataaowanjdopotneb powaaecb- 
nych praea profettora Jaatrz^bowskieffo: 
JLilka acen z Durgraf6w 7, Hbgo, praektaa 
A. KoraeniowBkiego; Uwagi tiad pochwa)^ 
poemata „Dtieci4tko Jesila ka. Uolowidakie 
go* nmieucaoii^ P?^ ^' '" Kraaaewakiego 
wpouyeie BibU Waraa aa mieaifo Lipieo 
3846 r., napiaal J6aaf Bo^an DatakoAaki; 
Pieranaa prelekeya bittoryi crwiliaaeyi fran* 
cuaki4j Gaiaota p. B. L. : Pan Paaoftycki, 
redaktor in ape^ praea Wl. Wolakiego; 
BUila»twie w Polsce praea Winoeniego Smo- 
kowflkiego; Spekulaut, po«ie44 J6zefa Ko 
raeniowskiego przea J. II. Daiekoiitkiego; 
Tak ai^ dzieje, praea PaulioQ a Ii. Wilkod- 
tk%*j Zycie umyslowe w Caeebach (przeg1%d 
s pierwaaego pdlroeaa 1846 r.) praea Piotra 
Bubrowikiego; praygoiowanycb do drnku 
pracacb Jana Jfigorkiewicza przea Aug. Wil- 
&o6tkiego; Zdarzenie a rokn 182*** ramot- 
ka praea Ao. Wi.; Pami^tniki nieaii^omes[o 
J. 1. Kraaaewakiego praea J. B. Daiekou- 
akiego; Poezya W. Xuainiewskiego p. Au. 
Wi.: Kilka nwag o uiyoiu wyraz6w: 8pra- 
ir]ealiwo46 i odwet w prawie karn4in, napi- 
aal Karol Badbmann Dr. 0. P. ; Helena* azkic 
do romanta napisat An. Wi.; Zygmuntow- 
akie oaaay, powiei6 a rokn' 1572 J. I. Krat 
azewiVfego przea Z. W. I.; Jjofyeey 8erbo« 
wie i lab pieini praea Piotra Dabrowaktego; Kiaitlapijki povield nkboaiciykn Paiiiofl& 
praas J. B. Daiekoiitkiegoj Ceeylia Renata. 
Anatigraoi&aj Wladralava IV piarwtan mat* 
iobka, napiaal Wojoieeh Booiecki; Kilk& 
tl6w o fcomadyacb 8bakeapeara praea K. B4 
Jordan, fantaaya dramaiyoana Antoniego So* 
wy pitea An. Wi.) 

(Oddnnt 1. T. III. Obejmiue: Mary^ Kaai- 
niira,.Jana Sobieakieffo malionka prsos W* 
Dobieckiego* O pieiniaeb litewakicb przea 
Oaknra Kolbarga ; Jarmark w Zowiozn, bar> 
dao anintika nuotka praea An. WL: Nowo 
ir6dlo wiftlickl atatnt objalniigfea praoa Wt* 
Alaka. XaoiejowabiegO; Anana^ Kiediwiee- 
ki, malara aiiyata praes Wincentago 8mo* 
kowakiego; Wiadomolei nankowa (o pobyeio 
i aaginienin maromaU) ; Brat i aioaira, otmi- 
aek dfunatycany • Goetb^go, praeklad Jokim 
of. Dyealp. praea An. Wi.: Krdtki fsot i» 
daiato: Piarwotoe dkiiiie Pobdd i Liivy pmrnm 
PelikaaZoGhoviakiego; Bnraa,poempw Wal*^ 
rago Gt.; Praypomnienia a w^rowwE praes 
J. B. D. ; Jdaet Ignacy Kraaaewaki w War» 
aaawie praea An. Wi.'; Cbwila pQ)ediianin» 
powie46 praea Pauline a L. WiIkonak%} Ga* 
wgdka i kilka nwag wiajakiego oaytalnikn*^ 
Kieaaporoin^ikaob, noworoeanikn na r. 1847 
i Milijonie poaagn^'powielei, J. I. Kraaaew* 
akiego przea P. C;; Dbniesienla literaokie:» 
dzietacb Jann M^orktewicin i DomiafkaPa* 
ebalakiego; Bant oka na dzieje Jekarakio i m 
Bademaobaraa praea S>r, Dworaaoaka; 8aU» 
chatnjr nieaoigomy, odlamki an aakion po* 
wielciowego praea An. Wi.; Daieje koronj 
Polaki4j i Litwy Bemarda Wapowakiego; 
Baebal, powfeid 2egoly Koatrovoa, praes 
An. WU) 

(Oddaial 1. T. IV. ObejmiOe! P^wosnaw- 
atwo n Slowian* prsaa nsnko 1 praktyk^ a%« 
dow| nabywane, praaa Waolaws Alekaasdm 
Maoiejowskiegos Ka&rek, a tyaifes adaraeA 
jedno, jsk omial ink opiaat An. Wi. cK fiL; 
Do moj4j nyili, poeaya W. 8.; Kodianka 
Poety, poeaya praea J. KaHnowakiego; Do 
Skowronka, poeaya praea tegoft; Kilka alow 
o pi^knoici artystycznij praes Ceaara Angn« 
atyna B. ..ckiego; Wila list do pani P. 
przez P. D. ; Pielgraymka do Jaan^ G6nf w 
Oz^toebowie odbyta praea patnika XiX w* 
i wydana a r^kopisn praea Miebala Balia* 
akiego; Jillyiiarczanka a Gaarnopola, powieid 
Panltny Wilkoiiiaki4j ; 2ywy tmp, poeaya 
przea K. B ; Fragment, poeava Lndwika Nor* 
wide; Dnmanie pray fajoe. Ooraay fanlattyes 
ne poeaya Teodoajneaa Xraywiekiego; Po 
namT41e, obraaek zdraty s raeeaywistom ffaes 
Pauling aL. Wilkonik^; LoaPoatdw w Miom* 
caecb przea J. L.; Nowoloi 1 Caecb, praaa 
Piotra Dubrowzkiego; Doeb aiefoty« pioanka 
gminna praea T.-£.; Bonety praea SewetTsa 
Kaplinakiego; Do braci lekarayi poeaya praea 
K. B.; Kirij^iz, rozbidr praea Olknaaanina; 
Trndno nwieray6 a jednakfte i tmdao nie- 
wierzyd, ramotkap. An. Wi.; lycin w og6lne« 
■ci waacaegdinoloi aa4oikyoinkrin|WJi|j alsnio WILKOKUX prftwidtowjm i eborobttimD p. Ferdyaaadt 
Xarola Vr» Oworuetka; Kollolcteya, powieM 
J6sefa Korieniowtkiego prsa* Au. WL; 
Piotnka Solnika pfi«t K. o«; Wspomataaia 
a wjciecski w Po^aocnyoh Nieinei«cli praea 
Jfiehata MorakovakieffO; Piaini Caeakia i Sto* 
vaokio praea Oskart Kolbergas Zianiko Piai- 
kot aakio prsea PauliniQ a L. Wilkoaakf; 
Sinney urtysiyemoe (w pne||1adaia) p. Aa* 
toniego Biatopiotrowicaa ; Litiy aa wn praea 
T. L. ; Oetatni Ooworek prsea Aa. Wi ; Wie- 
domoiel Literackte, (fwyj^tek a liata); Kedf- 
swyeaiO raadka w krajo natsym otobliwoid^ 
praaa Aq» Wi.; Doaiesiaaia o drogiaa oddaial* 
Mwoiia Liierackiego). 

(Oddaial II. T. f . Obalin^)a : tpovkdi praad 
aniolem p. K Balmskie|[o | Jaa a kai%ki|i]i- 
iawakioli, biakap wileaski i poaaa£ski. p. WI. 
£oBuiiekiago; Ortono i VarayaowOt opia 
topografieaao-hiatoryeaay p. W. Jawaraoktago; 
O ^eia w og61aoM p. Dn Oworaaaka; Wioa- 
Jn« fuitaa^ra p. Wlo. WoUkiairos Wipomaie- 
aia a aryciaeaki w p6taoaay«li Mienaaach p. 
Jl. Morakowtkiego; Lii^ aa vii p. T. U; 
Haaar p. T. L.; Bmt oka aa stan obeooyoh 
iMaayek vyobraien p. H. Maroinkiawioaa; Co aaaeiy gdy mtodsieaieo jett dobrae, gdy jeat 
iMrdso dobraat i irdy jaai akofioaoay praes 
Aa. Wi.; 816 w kilaa o paaaach baroao do 
brae aloioayobi o panoaeb, kt6ra a»ay wM % 
oaobami dystyogowaneini i t. d., p. An. Wi.; 
Wiadomoid o Koattantym Tropiaaikim mu- 
sfoaaym artyicie i koaiposytorae ; Liaiowa- 
aia % aad^lajtqrmi baaimieania praoaawoje 
^ Dswona Litarackiego od Bad. Daw. Lit; 
SaaM>daia1ne wykaataloaaia ai^ nataryi p. A. 
KlooewBkiago; Pamiytaiki Karola Laaga p. 
L. J.; O iyeia m ogdiaoiclp. Dr. Dworaaaa- 
ka : Wtpooiaieaia a wyoiecaki w pMaooayob 
l^ieiaeaaeb p. M. Morikowakiago; Banab'i 
Scbwaatbalar, daialejti raelbiaraa} Moayka; 
Wepomniania o Bartoaip, wlMloiwia Bartto- 
laiaja Paproekiro, aiegdy podoaaatym aiemi 
Dobr^raw^ij p. W. H. Gawaraokiego; Nm- 
pitkniajaay kalig w karaawulo roku 18^, 
powiattka praea Paaliao Wilko£sk%^ Bos-^ 
Bi6wka na omkn warasawakim p. Pasakow* 
akiago; Waryacya nasykalha; Masvkaaalo- 
ry p. Koniarowtkf ; Poglad^w aiabo praaa 
t^ ; Kartki a aUroma T. L. \ Laaipa grobo« 
«a praaa Kara. Lii0wak%; 634 traktat.filo* 
aofioaay; Pai, powiald Ikntaat.) 

(Oddaial II. Tom 11. Obajmiyet 2yeie je- 
dnej kobieiy, obraiek praea Pauling a L 
Wilkonak% ; Wiiidomoi6 historycsna o mieicie 
Bolaslawcn W. H. Oawareckiego; Dw6r i 
Cbata, powiaid Sawaryay a 2ochowikioh Pni- 
aaakowcj ; Potoiertna Panii^lniki P. da Cha- 
teaabriand, prsegl^d P. Broglie ; 2yirot w 
kr6tklm rysio i. p. Kai^dsa Kiawareffo Saa* 
aiawakiago ; Bibliografia 1622 pitma Wojcie- 
eba Ooatkowflkie^o ; Noena piosenka 8ewe- 
ryay a Z. P.; Djak, obrasak Leona Kunio- 
kiego; Podr6i rcemienayni drttleiD, gaw^da 
ciotaaiy praea Saweryn^ a 2. Praszakow^; Poeqra. Ulada pnai SawaryaaKaplMiUago; 
Sana, tegoft; Jaeatka w Aaglii; Dwa Dolra- 
maala do ftyeioryia Hr. Anay Oraalaki^, 
edrki Angusta II krdU polskiago (pneklad 
a orygiaaitt leoiatkiego); Pc^aja: Spojrseaia 
aa aiebia 8. Kaplidtkiego, Bwiatlo apadajfoa 
tegoi, Bialjr kaaiieA, tegoft « Do Nadviila6« 
aki^ top'oh; Wifjtka niloid. Sskio powiei* 
oiowy p. S. Kapliaakiego : Oawfda Ciotnai. 
Mie Blow hop» aft praaakooayu, Saweryay 
ProiaakowAj^. 

— Bemoiy i ramotki litarackie aapiaal 
Aa. Wi. Tom I i II. Waraaawa. aaklad aa- 
tore, drak J. Kacsaaowakiego, 1845, w 8ce» 
atr. 218 i 205. Zip. 15. 4 4 

— Tamfte. Tom HI i IV, 1846, w 8ea. sir. 
187 i 187. Zip. 16. 4 * 

— Toft, wydeaia aowa i aapalaa a ftyeio« 
lyaam aatoira praea K. WI. Wdjeiokiego. T. 
6 (a portratem aotora). PoaaaA. L. MerabadJL 
1861->62, w 8ea. Tom l-III sir. XIVIII, 
388^ 286, 818 r. 1862. Toai IV atr. .... Tom 
V atr. ..... Caaa 6 taL 

(CatldramotaktlomaeaylE W.wWaracbaa 
ar Zaitaair 1868 QradaieA, Btekariaaar. aaa 
daa Bebmieraliaa). 

— Bamoty i ramotki w 6 tomacb. War* 
aaawa, aakl. i drakJ. Uagra, 1872*8, w8oa, 
atr. XLVIII, 278 i 1 k., 826 ilk., 286 i 1 
k., 288 S 8 k., 884 i 1 k., oadoba. opr. 4nib. 

^ Wapomaieaieaakolaa (aa oaaikiawoaa- 
•op. Lamir, 1862). 

— Wi%taaka aWada ft. p. Chirarga filo- 
aofil 9 toaiy. Wareiawa, drak J. Jaworskia* 
go, 1868; w 8ca. Tom 1 itr. 686. Tom II atr 
447 Bar 1 kop. 80. 

— Obaca: Ctopliiakl. 

WIUOASKI LHacyaai. Ifiaaai dramatiqaa. 
La derai^a heare a*oa coadama^ A mart; 
drama ea troii scdaea ei ea rara. Boae, 186I| 
w See. 1 fraak. 

WNJCOtoKI Zymaat aa Stol^lyaa w W. X. 
Poaa. (ar. 1888). ^aaaalioaaa da qaarela iaail* 
otofli teetaaaenti impriraia iatarpratatioaa L. 
18 D. da iaoft Taat (V, 8) nixae. Diaaarta* 
tio iaaagoralia. ^ratislaviae, 1866, w 8aa, 
atr. 42 i 1 k. 4 

WILK08ZEW8KI Awif a Toporayak. Wieraa. 
8miar6 prsypadkowa kaiedsa Woja Bla- 
aayAekiago, plabaaa SidaiAakiego d. 1 1 Siarp. 
1866 w Cboobolowie. Krakdw, drak CJaiw, 
1870, w 8ca, atr. 8. 4 

WILK08ZEW8KI Meeanaa. Odpowiedft aara- 
konowanego Rndniekiego aa akarg^ rekar* 
aow% Droiynskiego Warfaawa, 1884, folio, 
afr. 14. 

— Wydawal od 1880 do konca 1882 Oa- 
letQ waraaawik^ po Tomaaso Lebruaia, apo 
aim objfl redakcy^ Krapski 

Vlllafraaoa, obaca: Swiertzcx B. 

Willaniw. Album widok6w i pami%tak oraa 94 WILLBORG -- WILLI8EM kapie s obm6w galarf I wilanowiUAjy vy* 
Irontoe na dreewia w draaworytoi warataw* 
aki^i. a dodintem Apii6w tkrtilonych preez 
Ora H. Skimborowiota i W. Gertont. War 
aiawa, iiakl. i drak S. Oixrelbranda tynow, 
1877, fol., atr, II i 186 a drzaworyiami . 

WlllaHt. Prsewodnik w aoatomicstieni tau* 
saum Wilbrdta. najwiaktaym ibiorae tztncE- 
nych preparat6w s daiedziny iycia cialeane- 
go cziowieka. Krakow, nakK wtafte. muzeura, 
caoion. Kar. Budwaiaera, 1869, w 8ca, atr. 4. « 

WtLLBIIR6 AntaiiiKaral.Wprowadaeniazie- 
laiariina do poznania i laczenia chorob by* 
dta i owieo, tadzieik wypia lekaratw arraz z 
dodatkiem maiaryi madvoan^ i wyToieniem 
na polakia niektorych lakaraiw po laeinia 
nazwanycfi, uToioaa praaa —.. ohimrffa hrab* 
atwa Lodroaakiago i auaata Oaainc^, oraz 
czfonka rolaieaago towm^alwa i kanaatbw 
w Karynlyi, a na poltki j^yk wytoftona a 
•i6dm^ edyeyi niamiackt^. Krakdw, nakta* 
diam Franc|idia Oarlnara, w dmkami Anny 
Dzfadzicki. B. w. r. (1804), w 8ca, ttr. 828, 
XII i raj. k. 4. Zip. 6. ^ 

WILLE Nawryh. Praawodoik do foabiom 

ohamicanago jakolciowago praaa , pna* 

Uamaeayl a eawariago niamiaekiago wyda- 
nia Sjirol LHpop, mag. fkrra.aatator nraodn 
lakara« ni., Warazawy. Wanaawa, nakl. tin* 
maeaa, drak Banka pol , 1889, ar 8oa, sir. 
XXIV, 292 i Ylll. Kop. 65. 4 

— Tabltca do roabiora akamioanago ja* 
koMowago praea •... prot ohain* doiwiados. 
w Univ. Gitian. praaUomaoayt a cawariago 
niaoniackiago wydania Karol Lilpon, magiet 
farm, aaaaaor ura^a lakara. m. Waraaawy. 
Waraaawa, w drak. Baoka polak., 1869, w 
8ca, aftr. IV, tablic Xf. Zip. 8 gr. 20. ^ 

-^ Tabliao do jakoloiowo*okamieanyoli roa* 
blarow wraa a opiaam a yitamatyciaaao biago 
analiiy. praaa ...•. prof, awyea. chemii doiw. 
pny nniw. w Gieaaan, praalolyf Mik. Lad. Bra- 
nar atadani 9mu kr6Lwnraa.mad. okir.Aka* 
damiL Z praadmowf profatora Jana Z^Mia 
at nanaqroiala abamii w gim. raal. War* 
aaaarakiam. Waraaawa, kaf^garaia E. Wanda 
oi Comp , w drak. J. Jaworakia^ 1869, w 
8oa, napia6w i praedmowy kari 4 1 air. 6 a XI 
drakowanami tablioami. 60 kop. 

VILLE Jarsy. (or. 1824). Konferanoya rol- 
nioaa. O nawozacb obandoinyoh, Uamaoaona 
praaa PoUkarpa Salfikiaarieaa, a dariama ta- 
oHcami rycin. Warazava, 1870, ar Qt9f air. 
X i 275. Rab. 1 kop. 50. 

— * Kawozy obamicana. Odciyty goapodar- 
eza na podatawie prob dokonanyob w Vin* 
cannai. Podlug trzeciego wydauia francnz- 
kiago tekatn przeUamacayl na jfizyk polaki 
Stanislaw Kubienski. PoznaiK, 1872, ar 8ca, 
atr. 241. 1 rab. 85 kop. 

V llajanr Kardyn., obaca : Jalawicki A. 
VILLEDIEU Eagaai. Lia Pologna chr^tienna at noaralla. Paris, Cb. Dvaiol £., Dant«» 
imprim. W. Ramquat Goapy at Cie., I86S» 
w 8ce, atr. 64. 4 

VILLBiAm d'ABANCOUIIT Fraaaiatak Jm. 

0746 t 1806J. Adiaa cayli putarka pyrenay* 
aka t ioaych kilka romanadw, napisana po 
francuzkn p. Pana.... a po polakn wyloionm. 

Srzas F. ZaIe«kiego. Waraaawa, w imkami 
[ftgoczy, 1808, w 8ae, atr. 109. ZL 1 gr. 16. 

— Obacz : SrabawaU Mlcliat. 

VIUEMABO AaMHaa. PolniMha Hfinanad 
Uadaillan*Sammlunff daa H... 1 Abtbailnng. 
Wian. Battalbaim, h. v. r. (1889), ar 8ce^ 

atr. 72. 4- 

Villaaiaaaal Radaetaar, ob.: OatramU J. 1» 

VILUMMTEZ e, Ovinaka. on lea aailea 
an 8yb4ria, drama lyriqua. Parta, 1801, w 
8oa« 

Wittaabaif Bafllstaar, obacs: SankaarakI 
Kapit 

VILLENCUVE Taad. Fard. Valtau. (ar. 180t)» 
I SAINT mi AIRE. La Tiaillaaaa da Staaialaa; 
drama — Taa'dcTilla an 1 acta. Paria, 1831^ 
w 8ea. 

VHIara lUial, obaca: ^aiaiaaUJMi Wlalara. 

WlLLEWieZ Hier. Zbior nabolaia«ra od- 
prawiona^ w koioiela pobaraardydakim w 
Lobllnia ltd. praijraana i poprawiona praes 
..... Waraaawa, 1871, w 8ea, atr. 88. 

VILLFRANCME J M. Japonwy mpaaannicy. 
HiatOrya ohraalaijaBatwa ar Japowi od jago 
tamla aaproaradaania ai do eaai6« naaavdh. 
Tlomaeaaiiia. PosnaA, naktad tiamaeaa, drak 
N. Kamiaiaktcgo i 8p.. 1868, w 12ea, atr* 
98 i H. 7y, agr. 

WILLIAIM . Halaaa Marya (uk 1769;. Po* 
dr6ft przea 8zwigcary% w rokn 180O, sawi«* 
rij|ea opiiaoia tego Imgo, swyeaig6w i rzada 
a ni^akim przTr6wnaniam do obyoaajdw Pa* 
r^fla, ar czaaacb oatatniob ntpiaana orrgtnal* 
nia po angialakn praaa pann^ ........ Waraaa* 

wa, w droL Nr. 646 na Nowolipin, 1802, w 
8ea, ttr. 278, nial. 8. 6 alp. 4 -¥ 

WILLIE Jaaab^ Dr. nadwar. oaa. raa. Cbi- 
rargia oboaowa (praarobionaj'praaa Teaoro* 
wicaa, aatabalakaraa polka 7 piaeboly liaiow. 
wojak kr61. polt. waraaawa, Zawadaki i 
W^cki, 1816. w 8ea, atr. XV, 95. (Dodatki 
brana a Cbirargii RaTatona (1786 p» 
franc .) i Szymkiewicza (1606). Zip. 2. -t- 

VILLIER8 Piatr, kapitan. Laaooaaqnaaonla 
jeona Dodiaki, melodrama historiqaa an troia 
actaa at en proae. Paria, Ducrocq, 1805, w 

8ca. 

— Obaca : FraaaanI (Poniatoarski). 

WILLI8EN Wllakala. Tar. 1790). Aktan and 
BemarkuDgen fiber meina 8endang nachdem 
Groaaharzogtbum Poaen im Frikhjabr 1848 Ton 
Genaral'Lietttenant z. I>. ala Mannacript ga- WILMOWfiKl — WILMO t5 ^raskt. Berlin, Draek tob ialioa DrMffer, 
U4B, w See, tin 117. (TaUe s dat% 1850, 
V 8oa» str. 116). 1 ilp. 16 grp. 

— Qffiner Brief an den H. Mtjor. t. VoigU- 
BbeU elf £n%Mninn|^Mf seine akftenniftMige 
Bentellang ete. Berlin, Doneker i (lumblot, 
fedmckt bei den Gebrftdem Unger, 181 8, w 
8ce, «tr. 19. 2 eg r. -i- -i- 4- 

— Tlieorie det groaien Xr leges angewen* 
del nnf den rassisch-polnisohen Feldzng t. 
J. 1831. T. 2. Berlin, bei Duocker end Ham- 
Uo|» Dmck Weidle, 1841, w 8ce, etr. XYl i 
SS6; ¥111 i 164, a 6 litogr. Ublieami. Zrp.tO, 

-^ Teorin de la gran gaerra appHcada a 
lee eampanas de loe Bassos en Polonia 1881 
Beieelona, 1860, w See. 

(WliHsen). General-lieotnani Willisen nnd 
eeine Zeit. Stnttgard, 1861. 1 tol. 

— Denksefarif t dee NationaI*Comites an den 
General Ton WiUisen liber gegenwiriigen 
Zaetand dee Grosshersogthoms Posen. 1848, 
ftL, ttr.l.(fixtrablatt snr Ober-Fost AmtZei- 
tmg). -t 

— Tonie tjiul. Posen, drak KamieAski, 
1848^ w Son, sir. 88. -i- 

— Memoryal Komitatn narodowe|[0 doge- 
aer. Willieena o terainteJBsjrm stanie W. X. 
Feanafialdego. PozDsd, 1848, w See. 

WLIIOWSn QMlaw. Oentseblands Gcensen 
aamentlioli gegan JHUiemarkinnd Folen. Olo- 
g6w, Flenuniogi 1848, w Sotf, sir. 26. 8 sgr. 

— > fiber niedere Strafgeriobtsgewalt nnd 
Tolkarecbi. Glog6w, Flenming, 1848, w See, 
•k. 22. 8 sgr. 

INLMEII Frfdsryk mp. (1770 f 1831) 
fk^jeoial daieoi, ksifftka do osjtanin nabf 
mn i do dawania nsnk w sskolaeh din bIo- 
dsiefty bardao poftxteesna, tawienj^on roiaia- 
ite nanki s ftjda Indzkiego powsf^te, ktore 
i doroe^n prsjda6 si^ mogi, a niemiecklego 
Fann ..^s, podlag 15 edyoyi przetlamaoiona. 
If roetnw, JEorn, 1811, w8ee, str. 828. Ztp. 6. 

-* Toi, tamie, 1821, w See, sir. 288. 4 tip. 

•- Daielko dor^csne dla poes%tkow4j asto- 
dsieftj, aawieng%ce voamaile naeki, s ftyoin 
hdfklego w jbrane, kl6re i dorosljrin pnyda^ 
siQ mogf. Z niem. na j^syk polski prseioio- 
net Fodtog i^dauia steorelyp. na nowo za- 
pelnio popr. i oduianione. Wroclaw, W. G. 
Kom, 1834, w See, sir. 228. Zip. 8. 

— gsiftka do cqrtania dla pocz^tkig^^ 
nlodaeij prsez ...., ^o niemiecka t objai* 
nieoiami nlatwiaj^cemi ttomacsenie na pol- 
ski i nfi!|jski. Der Kinder Freand. Ein Le- 
ssbnch fir die Jngend. Wilno, II. Orgelbmnd, 
1864, V Sea, ttr. 214. 80 kop. 

— Ofaaes: Knine. 

Vflnn rosse, obaes: Moamriall Andn4J 
(1866). 

Hilnn (Bnsskaja). Frilolen^'e k'pntessest- 
wijn po iw. miestam russkim, Wuna, w ii- 62 i6 pogr. A. Syrkina, 1866, w See, sir. 
litogr. i 1 plan Wilna. -f 

WHne i Warssana. Paryl, dmk L. Marti- 
net, 1860, V See, sir. 32. 1 frank. 

— An eine hochldbliche eTangeliseh-lntheri- 
soke Gemeinde to Wilns. dd. Wilna den 
80ten April 1842. Wilos, 1842 goda, fol., str» 
4 niel. + 

•— Kniika (psmiatnsja) wilenskoj gnbemii 
na 1860 god. 1 mb. 

— Tois na 1852 god. 1 rub. 

— Toft na 1853 god. sosta^lena a rai- 
riesseoija nacsaUtwa, wilenskim gebemskim 
statiiticzeskim komitetem. Wilns, 1853. Rob. 
1 kop. 60. 

— Toi. Wilna, 1854. 2 rub. 

~ Toft na 1866 god. 1 rob. 20 kop. 

-- Toft na 1868 god, m kartign wilenskoj 
gubemii. Wilno. Zawadzki, 1868, w 12ee, 
sir. 111. 

— Toft na god 1869. Wilno, Zawadzki» 
1868, str. 111. 

— Toft na 1862 god. Czast. I. Wiloo^ 
T. A. 8yrkin, 1862, w 12ce, str. ¥111 i 183. 

— Toft na r. 1868. 

— KsifftkasbibronabistoiycsDO-statys^cz* 
nyob materyal6w Guberoii wilefiski4j. Wilna,. 

** llaieiye na pnbliozny popia gimnaayam 
wilenskiego, I812f w 4ce. 

— > Toft na publioany popis niodsi 1820. 
Wilno, folio. 

-« Toft na r. 1821 pod steren J6a. Skoea- 
kowskiego, w 4ee« 

<— Toft na r. 1822, w 4oe. 

— Toft na r. 1828, drnk prsy nliey 8. JaA* 
ski4J, w 4oe. 

— Ooserki (tstortczeskosfatitUeaesky^wi* 
lenskoj gnbemii isdany o rasriessenija na* 
osjilstwa vileiiskini gubernskim statiiioseskim 
komiUtom. Wilna, 1862, w See. 2 rub. 

— Opiaobra^waatofteuiawr. ISSOipolWif- 
eenk w r. 1886. koldola ewangielioko ft for- 
mowanego w Wi Inie odbylyeb. z dol^csoeym 
tegoft ko6ciola wizemnkiem. Wilno, 1836, w 
See. 6 zip. 

— Opissnie polofteuia geograficsnego i tern 
peratary Wilna. Wilno, 1816, w 8oe. 

— Rneokang der Fransosen Ton Moskan. 
bis Wilna. Sankt Petersburg, 1814. 4 sgr. 

— Sobranie drewnycb bramot i akiow, 
gorodow: Wilny, Kowna, Trok, prawostaw- 
njroh monaatyrei, oerkwiej i po mzuym pred* 
nietani, a pntoftengem trJMsh litogranrow. ri« 
snnkow. Csast I— 11. Zbi6r dawnyob dyploma- 
t6w i aktdw miast: Wilna, Kowna, Trok, prawo« 
elawnyeh monaster6 w, cerkwi i w roftnyek spra* 
wach, a praytacaeniem trzecb ryannkdw litogra* 
fowanyob. Ca^M 1-11. Wilno, 1848, w 4ce, 
str, XOIV, 184 i 208 i iytotdw kart niel, 3|nadlo* WILSON -. WmCEIITY tjoiiu litogr. otfkwi w Wilaio; PUa Wilna 
X r. 1672 i 2 Ubl. podobiu; PrsTwilflje nu Wilna 

SrMdrakowano sa sbiont Dobiatkiago wj* 
anago w Wilaia 1788 r.; 

(Uktadali: Maroinowiki Aot; Karbnil po* 
nocaik trybanalnago arohiwitty; Konakio* 
wiea doebowny sobora S. Mtkotaja; Jaebi* 
inowici aekreUra komitata ■tatj^ttjcsnagto; 
Artani ibamea noaastara S. Tr6joy; Platon 
arebimaodryta). 

— Obaoi: 8(MMa««. 

— Ukasaial goroda Wiloy. SosUivlao po 
raaporiaiania glawnago naosaloika kraja. 
Wilna, 1864. 60 kop. 

. Widok dawnego Wiloa i krdtkiam ob- 
jainianiam. Ma odwr. karty tviatowej wyra* 
ftono: Widok tan, kt6rego Dabytem w wa* 
naoyi, Jati dsiatem asiyehana Oabr. Boda- 
aam, kt6ry ^yn%lDod koniao wieko 17; oio- 
«ial aapenaa a oawaiejtaego kopgowad. 
kanonik SUnitl. Osaraki, 1822, w 8oa, 2 karty. 
w kt^mb: Epokt roiaato Wilna i Wyklad 
Kr6w do tablioy tuft prxyI%csoiuj a aapiaam: 
Wiloo dawna. 

-^ Wityta janaralna dyaoasyi Wilanikt^j 
r. 1828. WilQo, 1828, w 8oa. 

mm. obaoa: Wllaftaki (a, k); BtliiaU (0- 
pisante, akadamia); Baadan (1809); Cbarkia- 
Wlei (podr6i 1822); Eigil A. (Arobiw. 1870); 
BaUAaU F. (akadamia) ; Jaaatitwlei (iiaro- 
4rtaa 1887): Ktutfrattwiet L ; Klfftar (1868); 
KruiawakI J. I. (biitorya);Maoh«ilt(statytt); 
Hareiaawakl A. (dyplomaU J848) ; Pfoal E. 
(1818); Pnyatgawtki (Bisknui 1861); Bitot 
Uraii; Tifclioa (1864); WtaqfMi J. (nuaaaiii). 

WILSON Wllla Baa. Travala in EoMia, Po- 
land and Finland by* ..«. T. 2. London, 1828, 
w 8ca. 

WILSON Bftbarl TMiaii ganarat (1777 t 

1849). Aeooant of tha oiApaigni in Poland 

in 1806—7 witb ranarka on tha obaradtar 

.and compost tion of tba Eaiaian army, 1811, 

w 4ea. 

. — Briaf ramarka on (ba cbaracUr and 
^omnoaition of tba Rnaaian army, and aaMlcb 
of tba eampaigna in Poland in tba yaara 
1806 and 1807. London, 1810, w 4oe. 

WILTOSMSKI Pattlld Ks. Nanki niadsialne 
bomilatvosno-popularna. Warsiawa, C. La- 
^rieki, drak (JaarwiAakiMfo i 8p., 1873, w 
8oe, T. I atr. 858. 1 rtib. 20 kop. 

— Tom II: Naokl bomilatycino-popnlar* 

na na iwi^ta urociyata i odpuatowa. Tom 

ill: Nanki ladowa prsygodna, poatna i paa- 

.ayjna dwnlatnia. Waraiawa, 1876. Cana tomn 

3 atr. Oana oalego diiata 6 air. 

(Wllaeki ZyehUitki). Sandaobraiban an dia 
Badaotanra dar in Laipaig aracbeinandan 
Xriagarsaitnng: Wilncki Obarliantn., MilUar 
Obarliantn., Ertmanadorf Liantnant, 2yoblifi- 
aid Liaotn., Andraa Liantn* Von ainam prena- 
aiaebanLandwabr-Offioiar. Berlin, Kittlar, 1848, 
•fr 8oe| atr. 84. 8 agr. Wlltoigk). obaci: BatMbtntki J. 

YIMEBIMTI Wlklar. Knra j^ayka vToakiego 
podlug matody Robertaooa, priyatoaowal do 
jasyka polakiago Jan Cbfcinaki. Warasawa, 
(>rgalbrand, 10^9, w 8ca, atr. 20. Rabl. 1 
kop. 86. 

VIMINA da BCNEDA Wajciaofc. latoria dallo 
gnarra aiTili di Polonia. WanaoTa, 1671; jaat 
w ikrdeaniu na roaayjakia prsatot. w Ota- 
esaatwannyja Zapiaki, 1829, Tom 87 i Sa 

-> Ralaaionna dalla MoaooTia adita par 
cara del dottor Gagl. Bargbatt Milano, 1861, 
fol. 

VIMPELLU Slafaa. Dr. Mad. (nr. okoto 1790!). 
Eiamanlara wasacbuiadsy ladtki4j. Saaok 
Kar. PoUak. 

-* Propadantic snr Panaopbio odar Vor* 
bariobt gum abaolnt wabran Wiaaan dar Fnn- 
damantal-Prinoipian allar Lagialatnr nber* 
baupt all daa ainaigan Mitlala, dnrch wel- 
obaa dia allgamainen 8taata>nnd VAlkarkrank- 
baitan Tulgo Ravoiationan gebailt wardan 
kdnnan. Ton ... 8anok, 1848, w 4aa, atr. 59 i VI. 

— Omndriaa dar Panaopbio odar Theoria 
allar Tbaorema Abarbaupt, waleba an dia 
SfTant. Mainnng ala dan aouTarainan Oeriebta- 
bof allar oiviliairtan Staatan im Waga Recb- 
tana appalira. Varfaaat Ton ...^.^ practiaeham 
Arata an 8anok in Oalisian. Banok. gadr. 
bai K.Pollak, 1861, w 8oa, atr. LXXV, I51.f 

— Powiai6 aatantyosna w apdln4j aprawia 
koioib^a, panatw i narod6w^ kt6r% w rocani- 
C9 atolatni4j niawoli prawjm Polkom poAwi^- 
oa antor Elamantaraa Panaofii. Lwdv, nakr. 
Wlaid. Baoaaibiokiago, a piarwas^ swi«ako- 
waj dnikami, 1878, w 8ce, kart 8, atr. 98. 
+ + 

WiNARZYCKI Karri, (nr. 1808). O atania 
obttcnym litaratnrr otaakiai, s niamiaokiagD 
prseloiyl J. Moeikoiiaki. Krak6w, J. Caeco, 
1834, w 8oa, atr. 86. (Oddmk a Tygod. kra- 
kbwakiago 1884 Nr. 47). Zip. 1 gr. IS.^-i^-t 

VtNCENT H. La Pologna TiTra. Cbant patrio- 
tiqaa, parolaa da Naney. Paria. Bb wyr. r. 
(po r. 1868). 2 fr. 80 a. 

ViNCENTIUSW. Ton. Dar Knag in Polannad 
Ungam. Etna atratagiaoba Skitsa den Ko- 
mando dar kflaftigan daatachan Armaa go- 
widmat. Draadan, I860, w Boa, atr. 29. -i- t 

(Wlaaaaty 8. Farreryuti) (f 1419). Ragnlka 
braotwa iw. Wine. Parrarynaza. Krakow, dmk 
Jaworakiego, b. w. r., (1869), w 16ca, atr. 15.f 

— Naboianatiio do iw. Winoantago Farra- 
ryuaaa. Waraaawa, n XX. Miayonaray. Zip. 1. 

— Litania o iw. Wino. Farraiynaan. B. w. 
r., w 16oa, obaca : Rapciyiafcl (aniol). ^ 

WINCENTY S. LlryaadtU (okoto 410 f 450). 
Pamiftnik, przeklad Inoo. Krsyaakowafciego 
trynitarsa (w Dsiejaeb dobroca. Wiino 1823;. 
(Prieklad Bkriynaokiago R. jaat a r. 1780).f WIHCBNTT - WINIABZ 97 — ObMs: BiM. J. OtttL 1868. 

mNCENTY k PW1I0. 01^76 1 1660). Modlii«7 
i pneatrogi dochowne. Wartttwa, XX. Mi- 
•ion., 1881, w 8ce. gr. 10. 

— Toi, Umie wyd. p6iiii6jtce. B. w. r. 
Zip. 1. 

(Vbeevty a PmIo). Nowoana aa otM iw. 
Winceot^o a Paolo zgrom. XX. Miitiona- 
now i Siottr mitotierdsia saloiyciela, w celo 
pnjrgotowania 819 do poboinego obchoda jej^o 
orocBjBtoici w d 19 Lipca pnypadaj^oej i 
aproasaaia od Boga la je^o prsyosyn^ jakiai 
laaki aioseg6Io^j, odprawiaj^ca ai^ prias 9 
dai t%t oroomtoid popraedsig%ee cayli od 
d. 10 do 19 Lipca, z trancaz. Wanaawa, drak 
XX. ]iisayonan6w, 1826, w 12oe, 8tr. 129, 
olwes: Pawlioki Jfeaf (1857). ^ 

— Pami^tka dragiego atdlaoia od sapro- 
wadaania w r. 1657 agromadsea iw. Vfioeen* 
togo k Paalo XX. Mitaioaaray i Sidatr milo- 
aierdsia w Polaoe, aawieraj^ea w sobte oo- 
wenaa do aiepokal. pooa^eia Mafyi P., ao- 
waao^ do iw. Wiaceatago, a krotkim opitem 
jego iywota, wiadom. o- Mkaplarav m^ki 
oaaa., a wiaaraakiemiw. WiBe.Poiaaa,1861. 
kop. 66. 

— Pomoik iw. Wiaeantego a Paali. War* 
aaawa, drak J. Oagra, 1864, w 8oe, atr. 88. 

— Prsawodaik Towarajatwa iw. Wiaean- 
tego k Paolo. Parta, libr. Bray, 1868, w 
16ea, atr. VIll, 898. 2 fraok. 

— Zabrania kr6tkia aeajak6w iw. Wia- 
eaatago 4 Paalo, a dodaaiam aowaaay, go* 
damak i pMai. Poanan, T. Oaaakiewioa aa 
akiadaia, dmkiam S. Pawiekiego, 1860. 7% 
agr. 

— 2yoie Iw. Wiaoaatego k Paolo. War* 
aaawa, a XX. Miaaioaaray. Zip. 8. 

— Obaea: AMll; Aoaard F. (daoh 1851); 
Aaaaalt (Fologaa 1862); Caliat X.; Oakart; 
Oavalia; Dabrawalaki J.; N. M. (1842); Ma- 
«iaki Al.; Kareiawaki W. (1828); Laalara; Umth 
Mart; aiafaard X. (iyoia 1876); IMr4; Phni Ustawy. 

VmCHON CarUar. Prawdaiwa pra:rJMiolka. 
Daialo dla mtodyoh paaiea, aawiarajfoa wa6r 
poatfpowaaia aioralnego w kr6ikich praa- 
atrogaeh i at6aowByoh powiaidacb, praal. a 
fraao. Waraaawa, Q. L. Olfickabcrgi 1886, w 
12ea, atr. 288, aial. 4. Zip. 6. 

VmCl Laonardda. Roaprawa o malaratwio 
wydaaa v Paryio w r. 1651 praaa Rafaala 
do Freaaa. Z portretem Leoaarda da Vioci 
t ryaaakaodi objaint^|eami. Prsaloftooa aa 
j^yk polaki praea Wmoiooha Oaraooa. War- 
aaawa, Oabetboer i Wolff, drok 8. Orgal- 
braoda aya6i^, 1876, w 4ca, atr. 90, V. Bab. 
1 kop. 20. 

Wiaeka Hagaa, obaoa: Dziat|takl Tyt 

WiaektlMoa Jaa laachhR (1717 f 1768), ob.t 
Miild St. (0 latooa 1816).* 

WmCKLER BMMi. Dia Matioaalitttaa Pa- naarallaaa. Hiraahbarg, B. Waadl» 1868^ w 
8oa, atr. 127. 16 agr. 

WINOlUUEWieZ Edarard. (t « Styca. 1876). 
Oaa Erd6l aad Brdwaoba io Oaliaiea. Wiaa, 
Alfr. H6ldar Uniwara.-Baohb&odl., 1875. 

— Olaj i woak aiamoy w Oalt<qri Lwdw, 
K, Wild , w admia. Gaaaty Iwow., drok £. 
Winiaraa, 1876, w 8co, atr. 154 i ?I, draaw. 
w takaoia. 2 air. 50 ct. 

Vtala b a aa . obaoa : KapczyftaU. 

VINET TMaiUla. Pologaa d^faada toil oaa- 
UU aatioaale. Paria, libr. Mifliaa, 1868, « 
4ca, atr. 1. 

WiNHMO Jdiaf e. k. koBL akarbowy. Za- 
ryay traaciwe ,0 podatkach" w paoatwia 
aoatryaokiam, a wagl^doia w Oalicyi. Dla 
aiytko kaodydat6w do ora^do aa komiaaray 
podatkowych, orz^oikow tychfte, c. k. aoti^ 
ryoazow, aakrataray gmia, aaat^pcow obaaa- 
row dworakieb, poblioaaycb aakladow fioaa* 
ROWTOh i w agola podatkojicyob^ aloiyl ...... 

o. L kom. akarbowy i wlaicicial apow. 
Biora podaa w aprawaeb akarbowycb. Lw6w, 
nakiadam wydawejr, a drakarai kn^ow4j BL 
F. Poramby, 1872, w Sea, atr. 160 i kart 8. 
(Spia preaamaratorow). Ztr. 2 eat. 50. 

WaiaraU 8., ob. : Padf|8<aifc. 

WiMAIZ Edanuii wydawoa. Kalaadaria paa- 
tra Dakatal Bakowiaa. Lw6w, a Wiaiana, 

1864. 

— Kalaadara powaaaabay galicyjaki rok I. 
aa rok i860. Lw6w, w 4oa, ark. 10. -f 

— Tot rok II, 1861 , w 4ce. 

— Tot. raymako-i gracko*katolioki, fty- 
dowaki i BMebomat., aatroaom., goapod,, do* 
mowy i aprawaakowy aa rok 1862. Bok ill. 
Lw6w, Wiaiara, w 4oa, kart 86. 24 kr. aulbt. 

— Toft na r. 1858. Bok lY, 9 ark. 

— Toft aa r. 1864. Bok V. Lw6w, aaklad 
i drak £. Wiaiaraa, w 4ca, 10 ark. 

— Toft aa r. 1866. Bok VI. 

— Toft aa r. 16Sa Bok VII, (miaici pa- 
wiaatk^ WilkoAakiago Praypadak; Staropol* 
nkia obycai^ i awycaiga). 

— Toft aa rok 1867. Bok VIII, w 4oa, 47 
kart. 

* Takfta na UU 1858, 1859» 1860. Caaapo 
24 kr. m. k. 

~ Toft aa rok I86L Boaaaik XIl, taaaftoi 
4ca. 40 oat. 

— Toft aa rok 1862. Booaaik XXII. 

— Toft aa rok 1868. Lw6w, 1862, w 4oa. 
atr. 80. 40 oot. 

— Toft aa rok 1864, tannfta. 

— Toft aa rok 1866. Bocaaik 17, w 4oa, 
str. 108, obaoa : Kalaodarz. 

— Toft aa rok 1867, w 4ea, atr. 86 

— Kalaadara kartkowy aa r. 1868. Lw6w, 
aaktad t drak E. Wiaiaraa, 1862, w 16oa. 
18 oat. 

18 WINFECKI ^ WINKLER — Kalendars icieDoy tt« rok 1662| w ar* 
kutsD. 20 kr. m. k. 

— Tot o« rok 1868. L«6w, utkh i drok 
E. Winiiina, folio. 20 mi. 

— Kalendari scienny na r. 1862. Lw6w, 
w 16ca. 18 kr. n. k. 

— Kalandarz kietsonkowy aa rok 1862. 
Lw6w, Winiars, w 82cp. 12 kr. m. k. 

— To* ua lata 1868-1800. Lw6w,Wmiarf, 
w 82oe. 12 kr. 

— Tot na rok 1862. Lw6w, 1861. 20 eni. 

— Tot Da r. 1868. Lm6w, oaklad i dnik 
, 1862, w S2ce. 20 out. 

— Tot Da r. 1864 i laU Dast^pae do 1877 
(corocznie). 

— Kalaudara powtsochngr gnlioyjiki oa rok 
swycsajny 1878, roctoik XXIX. L«6w, Dakl. 
i drok E. Wioiarso, 1877, w 4ce, kail 60 dI. 
50 cot. 

— Schreib-WiribsohafU-DDd H«vs«K«leD- 
der, aDgam. galisitcher, Ar d*J. 1860. Loin* 
liarg, £d. Winiara, w 4oe, arL 9* 24 kr. lo. k. 

— Toi d. J. 1851, w 4ca, ark. 9%. 94 kr. 

•^ To^., tflr Katholikeo, Protettaoteo, Grie- 
choD, JadeD and Mahotaedanor, for dat Jahr 
1862. Lenabeig. Wioiars, w 4ca, ark. 9. 24 kr. 
sir k. 

-— Toi, f&r daa Haraogthoni Bnkowioa anf 
daa Jahr 1856, eiogerichiet som Oebraoche 
dor Katb., Proteai., Dichi luuriaD Qriecbeo, 
JadeD Qod Mahomedaoer. 1 Jabrgaag. Lepi- 
berg aod Czernowita, drok i iiaklad £. 
WiDiarca, w 4ce. 

— Toi Da r. 1856. 

— Toi na r. 1867. atr. 48. 

— Toi lata 1858—77, w 4ef. 

— Hana-KaloDder, AIIfremaiDar Galiaiacber, 
Ar daa Jahr 1678, XXViU Jabnraog. Lorn- 
berg, Verlag uod Drack too £. Wiutars, 
1877, w 4ce, kart 60 oiel. 50 opt. 

WIWESICI Utmnn. Ueber die EaUtehoog too 
Darn-KrankbeiteD naoh Yeraoklokeo iofici* 
reDder aputa. loaDgaral-Diaaert^tioo aar £r- 
laogong der Doctor wftrda ia der med. chi* 
rarg. ood Gebnrtahilfe, welcke iiebat beige- 
flgteo Tbeaeo mil ZuatimmaDg der hoheo 
Ikied. Facoltftt der UoiTeraitftt Qreifawald am 
IV Aagoat MDCGCLXXiU offentlich vertbei- 
■ tfigen wird .... ana dem Groaahoraogtboroe 
Poaen. Greifawald, Drock Fr. Hacbe, w 8ce, 
atr. 27. ^ 

WWIEWICZ Karal. Roaprawa o jako wy 
at^pkMch (de quaai delictia), w oelu oaifgai^- 
cia aiopuia dukiora praw obojga napiaana. 
Krakow, 1836, w 8ce, sir. 37. (Oddrak a Kwar. 
lain.) •*■ * + 

WINIEWSKI Franc. Commeotarii bistorici et 
chroDologici in Demostbeoia orationem de 
torooa. iDsunl malta ad Phitippioae aetatia 
oogDitiouem onmiamque DemoatbeDia ora- 
tionaro, quae aant ez geoere publico^ iotel- ligentiam a^oTandam. Monaatarii (Miaator)- 
Ubraria CoppeotaDchiana, 1829, w 8oe, atr 
XVlll i 884. Zfp. II. 

- YerzeicbDiaa (ayatematiachea) dar lo den 
Programnien der preoaa. Gymuaaiea and 
Progymnaf., welche in d. Jahr. 1825^41 er- 
acbienen aiDd. entbalt. AbhaDdl. Redea and 
Uedichte im Aoftragedea k. ProT Sehalkoai. 
heransg. Blflnater, RegeDaborg, 1844, w 4ce. 
8 alp. 

WINIWARTER Jeaeph (k. k. Rath ond Pkt>- 
feaaorj. Haudbnch dor politiaeheo and Joatix- 
Geaetakooda ffir die KdDigreicbe Galiaiea 
uud Lodomerien. 1 Abtboiloog. Daratellong^ 
dar OrgaoiaaiioD dea Landea and der Ver- 
waltoug. Mil eioem alpbabetiacheo fiogiater. 
Leniberg, Milikowaki, 1826, w 8ce. Ceaa sni- 
iooa 80 kr. 

*- Ooda geuaral de commerce Talablo pour 
iaa royaaoiea de Bohdmo, de Gallioie el Lo- 
domarie avoo lea daubea d'Aoaobwita et Za- 
tor et le graad-dacbe de Cracovio eto- ic- 
truduit par la loi da 17 04ebr. 1862. Tra- 
doit par le chevalier. ... VieDoa, R. Lachaer» 
1865, w 8ce, atr. Vlll et 148. 1 fl 50 kr. 

WINKELMANN Edwanl D. Bibliothaoa Uto- 
maa hiatorica. Syalomatiachea Veraeiclioiaa 
dar Qaellan ood Hulfamittel aur Oeachkbie 
JSatlaada, Livlanda and Karlanda von .. .. o. 
6. Prof, dar Geachicbte an der Univ. Bero. 
S. Petarabnrg. Kymmel in Riga, 1870, v 
4cey atr. X, 404. -^ -»■ •*- 

Wiakatauui, obaci: Patackl Staa 

WINKLER Urn. Or. Flora lekaraka esyli 
opiaanie cech rodaajowyoh waaalkich roiRn 
w medfoynie niywanycb praeklad a niemiee- 
kiego 8. Pianlawakiogo aaagiatra filaofii etc. 
Poaaytow 12. Waraaawa, Marabaeh« 1862, w 
4ce, atr. 167 tekata i rycin kolorowaoycb 
270. Rsr. 13 kop. 50. -^ 

WINKLER Fraao. Nap. Poaaaiiianaia («r. 1842). 
-Da oordia Tentricaloram anatoaua. Diatar- 
tatio iaaugaralia madioa. Reroliai, 1896, w 
8ce, atr. 82. 4^ 

WINKLER Ja«| paator oa Sil^akn w Nawaia* 
(or. 1794). Choral melodyi dia Ipiownika 
aborow ewaogelickicb. (Cieaayn? 184..) 

— Okropne akatki pijaoatwa, powield (1845?) 
obaoc: SkutkL 

-* RachowDik dla aakdl 184. 

WINKLER KarolX. 8. P. (1776 f 1803). No- 
wy dj'kcyooars oiemiecko-poUki, w kt6rym 
pie tylko aoaczenie waselkich n^awioiasych 
j^ayka oiemieckiego wyraaow, ale tei onych 
grammatycaoy podsial, nazwiako, gatunek^ 
rodzaj, forma nieregalaroycb alow, oamieaoa 
od awego pocz%tku czaay, nftjjainiej a% mj- 
loione, tadaiei przy konca nowy alowoik 
imioD wlaanych miaat i ladzi jeat ao}%csoDjr> 
p. K. W. 3 tomy. Loblin, drak XX* Tryoi- 
Urzy, 1801, 1804, 180G,w8ce,atr.410,866,243» 
18 sip. 4 WINKUCB - VIOliEIHL 9» WKLII LMMli. BptcBooft gMwlsiL po* 
vieM pries «... XnUii, luJttedim 81 Grali 
chovmego, ilhid gUwiiy w kaiagani 0« 
Gtbe^nen I 8p6}H, dniUeni WL IT Anoqr* 
ci i 8p61ki, 1875| w 8e«| ttr. 188. 80 cat -» 

i^ ^rimsMfylm JO'^^ poUkiego. oMmo* 
j|n aaiikg o cssleiacii niowy i wh ocubUo 
aieh iiras oriogniAo tposobtm kataebiimo* 
ygjm vioftonm. CsfiM pierwBia, Warttawiy 0* 
Uwicki, 18(9, w 24co, atr« 168. Zip. 8. -k 

■kklir L» obaes : HiaMR. 

MIfeLEMKI Alakaaiidar s Oraad^ea (mv 
1883). De fifratara ia eontiniiatiima arteriae 
eiieuMBta; IMfteri. Inang; drinug. VntUa- 
viaa, ifpm Kenmaim, 1861, w- 8ca, sin 80 i 1 
k. 4 

« Obaes: KrartakI I|fli8cy. 

gnnlea GbnrBtaaaPaiia, wkidrfii tf o aawienai 
•odiiiwy naboftne a r6kn^cli aator&« aBa))im* 
aa, V SMi oprawna sL 6« 

Wwke w Police* obaoa: fiawaraeki vka» 
tad. Galfisowf. 1834 r. 

WNmClCl Aafiat Pawal («r, 1789). Ss eh* 
iBRho et eoiyaa* DiNartotioioaa^nifia madieat 
faam gntioti nadieoram ordinia oonaextsii 
«l aaeioriUta pro nunmia ia nadidna et 
akimrgia konoribas in Uaivars. litlar* Baro- 
liaaan pubL dafauderat aooftor TanoTJaiiaii^ 
8«rolini, formia Krauaiaaia. 1821% w 8ocLatr« 
801 "f 

WlBBteki Jany bUksp, ob-iWIeUoikai . 

MMUCHI Piivat X. Xaiania aladsiehai 
iwiatacsae, jobilaiistoira i inna roimaita, oraa 
Hoaiflia adwaotowki poatae i niaktdra nia* 
d8iel«0 pxsaa « «< wikarynaas koUagiatj alk 
aiayaki^. Waraiawa* Oast SaiuMvaldt 1888^ 
w 8ca^ atr, 400. Zip. 10, snit. 48 kop, 4. 

-* Xa»iiS« poataa, % niaalaekiago pne- 
polasasona prtas .•^., Waraaawa, 8. Cngal* 
W«i4 aaktad i dmk, 1840^ w 13oai atr«484. 
Zipu 6b 

- Obaca: Nailer (kaaavfa 188(9. 

■MMCM St8Bifl8il. X plabaa B.iatog6rak!. 
i&iaf iw^ pocieeha w atrapiaoio, « prajdat« 
kiea aodlitw poranajck, w cxana xasiy iw., 
do apowiedxi i koinininiii i t. d. Tnetoift a 
BibHoteaski katolieki^j a niem. ka. 8t Win- 
Bicki. Lwow, Pillar i Sp., 1848, w 186a, atr. 
217. Zip. 8. 

, — Oltanjk zloif fronnago kadaeoia pned 
^olicg Boif , na ktdrvni diocfa got%cj czaid 
i cbwalo P. Bogn i 88. Jego eddaja, Wyd. 
afi(w« popimwiona i anaezoia pottnoiona p. 
ka. 8t. Winniekiego. Lw6w, 1880, w I6oa, 
itar. XXIV i 716. Oprawna 8 air. 

— Obaaz: SebWr (apoviadi); SckaiidKnp- 
OM (Powieid biblijna ia50^61X 

WnmiCIU Staaiataw, (faa KauktiialOl)). 
Artaaa Popoivica, poemat rekop. 
tPaci%tak lainiaaacc. w ttoeaica). — VoBm poimlartag (« Afheaaom Odd. 
IL Toaa Vl). 

WaaiU pod Livowan. Vferai o Bfab nia* 
mifcki wyoalFriadlandt^^yraktortaatniiiiaiiu 
w Caamioiroadi, r. 1828. 

Wiaay kn«w» obaas: JaakamU Edia. (1877)* 

Wha iottiaano-poljWBa BogaaBd*a % d^i« 
tting S kakao^ nanan* pra^s IkadamfQ na- 
dpaaaf w Kaw ToikiL Panrft, dmk B. Hav* 
tinaK 0874). w ]2ee. atr. 8X -f 

Wlna» obaei: BaraaawB faprawAl; KaAt 
^dowanSa IW)); PlgtkavaU X* (aaiaasaa); 
WInMiakf J. (faltaowania). 

WaagiaBB, obaoa: Bftgai E. 

. WBavaJey, obaaa: Skaibak.. 

(maazawaaal 'Wioaao^ o Diamiaek! njal 
Miaal^iko Bnuin pny polaki4j graaiey itd« 
fpiafoi). HUnldw, T. Kowadd, 1882. 1 ark. 
libra 6 agr, 

WIHTEB Aaialia* Bodataa poosdwago Fairo. 
ezyli 8wi%a1d przjjaini pomiaday daiedmi i 
awiara^tami, powia<6 dla rosrywkt i moral* 
oago polyiku ddad prselolooa s siam. pr« 
T. aowodelakiago (s € kolorowaaami lyou) 
Warazawa, 8. Orgaftrand, 1881, w 18ca^ atr. 
185. 2ap.ll. 

. Vtrtar t88. obaoa: laalabadiarL 

Wata r Ja% obaoa: KaoakaaBki I.; Kita* 
azawakl H. 

Wlalar Pawat, powiald a aneieliklaffo^ 
przatoiyl '^**. Poznafi, iiakl. i drai. J. Latt* 
gobni, 1877, ^ 8ea iftaUj, atr. 848. 4 mark! 
80 fan. 

ttlNTEilDERSaWA Aiafa. Spoaob prayrz^* 
dzanift nieodzowayali 4rodk6w toaldoi^ah I 
goapodarakioh aa .poDoc% kwam aalioyfoiie* 
go. Lw6w, K. Wild, 1877, w Idea, atr. 87» 
Cant 40. 

VnUIITir }. Xaladifm dlaamant6w cnU 
naiika miloloH baa oaob. tyt, baa w. m., dr^ 
i r. (okoYo 1800), w Oca. atr. 18. -i- * 

(Inna adjoya 1762). 

VIOUET AifertO. (tin 1798) SonleTamani 
da la Pologna,«coQp d'oafl aor la aitoatioii' 
Paria, 1846, w 8ea* 1 fraiak. 

— Obacz: llatacbar. . , 

VIOMiNlL AaHai Karai da Hobk barag 

(1728 t 1792). Lattraa partidalUraa da baroi^ 
••M-. (OJSiaiat g4a4ra1 anvoyi par la Fnnoa, 
poor dinger laa op4rationa inilitairaa daa 
Conf4d4r4a)« aur lea affairaa da Pologna en 
1771 , 1772 ; ^r4c4d6ea dHina Kotioa bifttoriqna 
anr laa prindpanz agana fran^ala, chargia da 
]a nima commiBnon^ notammant aur Dn- 
nonriaa, at da aonyenira contantnt daa faita 
inconnoa jnaqo'ici taot anr oa g4n4rd, qua 
anr la d4meniDranf nt da la Pologna anl77& 
CoUaatian ponr aarvir k I'Hiatdra dn taaapa 
at da avpplfoant k rHiatotra da Panarebia 
da Pologna par M. da RolhJ&ra qd «*a paa 100 moftosOBSKi — wnotuinz Parii, dies TrnilUl M Wftrts #t 4 Stntit* 
teifffft 1808, w Set, tir. 801. 8 lirtiilc.^ 4. 4. 

— Wtpomoieiiia, Ikif i reperU nn^owt 
bmrova m.-^ imlkniiikft''maa firenevtlneiro 
do Jeaereli^ kottMenejri bmki^ w UUeh 
1771 i 17791 s fraaeaikieg^ imeUBmactfme 
pnez Stan. Vnm kd^eia JtUoBOVtkieiHi. 
kmkow* dnik Budwexaera, 18^ w 8ce, ttr* 
107. 10 Kgr. ^ 4- + 

WieMMy oliaoi: Klqit ^oemil). 

WMROedRM tal. De dii1>eto aellito, 
dtitferUtio inaitgiinKi pafliolofl:ico«iBedioe« 
floaai •.-«• die 17 Ajirilia 1887 poMlaa dafan« 
oei. Eerob'ni, tjpia Friedliaderiaiiii, 1887f w 
8ce, air. 38. + -I- 4- 

CHUrmkM Wlu) Hbiiee nfaeoloffiqae aor 
Hie* da . Wi6rogeralu« conaaiOer intuiie da 8« 
IL KE^areur da ioniea lea Bniaiaa. Pteii^ 
impr. Tmfafliii, 1858« w 8ee, atr. 18 i 1. 

(Podpi8aaT£.da Saint* MaarieaCabaa^ iiy{« 
sa sbioxn Keorologe niuTerael da XVL aiicle.) 

VIQOEL Pfe. Trda mimoifea 4 propoa da 
la <;tD**tioB Polottaiaa an 1881 par • •«• Moa- 
omi,-188i. 1. rab. 80 kop. VIQUESNEL ■. Coap d'oail aor qadoaea 
l*hiatoira daaptaplaa Slavaa. Fft* 
iyk. 1888. pointa da (Z dsieh Tojaga daiia la Tarfsb OTSi* 
rope). 

: ^ Obaes: DacbHMd F. 

VIRCNOW Melt Pienrofao Ia4y Bsropgr, 
pneklad a sieBilaekiego priaa K« Waianwii 
vjd. 8p6lki iQdAwiiieMi{,driik8. Omibnui* 
dft i^mowt 18^ w 8ca,. atr. 88» 1 arp. 

— Ladika i nalpia aaaafca* odaqrti pna* 
olyl Bolealaw L. Wamava, 1871, w 8ae, 
it. 28. 85 kop. 

— Fdkaraiy i artykidMpolyweae. Ttma^ 
ew&ia a afamiaoldego. waraaawa, aakL Sp. 
vydaw. ktififf., drak 8. Orgalbranda f^6w, 
1874^ w 8ce, atr. 45. 16 kop. 

-« O wychowania kobiety sa wagt^da aa 
Hi povolaaie* pneklad Aleke. Petrowa. Var- 
asava, wjd. redak. Opiekaaa dooioweriro^ drak 
J. JawonkiegOi 1878. w 16ee, atr» 29. 

VIREV JbL IML Fiiyolojna i jQ atoaanek 
do p^choloffii, prseUad W.. P. (Cij Priy- 
bylskf Wacian ?)• Wilno, naUadi drak J. 
Zawadskiego, 1862, w 8ce» itr. XXYIII i 884. 
Zip. 18, snii^. 8 al. 20 gr. <f 
aaawa. 8. Orgelbrand, 1843-48, w 12cey atr. 
T. I. XXXI 1 444; T. II. 879; T. 111. 446; 
T. IV. 464. Ztp. 42, eena anii. 8 rab. 4- 

^ Tot 8 10 tablicami koloranaqyeb ryeia, 
wydaaie dragle. T. 2. Wanaawa, Orgalbrand, 
1&7, w 8oe. air. T. I. XVI i 436; T. U. 479. 
Zip. 88 gr. 10. -f -* Ktterya obyenjta ! fanHalrfii 
rcft Kara dawaay w Ateaeaai mlavakltei 
puyikieai pnea «..h flomaeiOBa a fraacva* 
Idego i akroeona pnea Aateaiego Ko'failn* 
akiMO. T. 8. Wamawa, drak Zawadskiego i 
Wtekiefro vpreywiligmaaaycii drakaray i kaie- 
garsy kr61eatva pohk., 1828. w 8ca, air. T. 
I. 434; T. IT. 494. 24 sip. 4 

-i* Toi i sm^lnoiei swierif i, > podsid^oii 
aietodyesneui 1 atUaralnemi w tty i tk ich ich 
groaiacL Kara esyiaaj w Ataaaan kr6L pa* 
mki4Bi,pRaklidAat.WagL T.8. Waraaawa. 
Omlbnnd, 1844-45, w 12oa.air. T. L Tl i 
65% T. IL 73& Zip. 28 gr. 20, ooaa aaii 1 
rabu 80 kopb 

(Jaiiio praakfad KofiBiS£fkiego popnviiy). 

— KobiaU pod wai^l^dem fiayoloicieanyaiu 
BMnalayai i liierackna (flam«ca ]je4niaw* 
aU), Warasawa* (hgalbraad, 1848, w 800. 
air. 484. (Staaovi c^ biatoiyi rods Isda- 
k^p>)« 29p. 10, aa papteaa waliaowysB al|k 

«- O koUeete pod tragl^eni iayolojaioa* 
ayai, notalaym i literaakiay praelolyl P. EL 
Ijeiaievaki. Wydaaie dregia. warBsawa,186T« 
w 12ee, air. 867. 8 air. 40 kr.» eeaa sail. 
75 k^ 4- 4- 

VIMHUOSZ PabHanMkra far. TOr. praed 
Ghr. 4» 19 r. pned Ghr.) Aeaeidoa lib. OL 
Poloeiae, r. 181.., w See. Zip. !• 

— Baeolieon liber. BakoliU praakladaala 
7&aefia Lipifiaki«ro. Wamawa, drak pray 
VowoVphH 1808. w 80a, air. 88. (Z takataai 
MiAua). Zip. 7. 

•^ BakoUki, ..•.praakladaida J6aafia Lipia* 
ekiago. Waraaawa, w drakaial Nr. 648 pr^ 
VoMlipia, 1808, w 8oe, air. 8L Zl^ 8L -f 

>— Baeolfoa, Oeorgiea at Aeaeia ad aor* 
aMai opiaiaraA SditioBan reinprana Tar- 
aatiaa, .1829, w 8ee. ZIpr X 

-^ Bakoliki... wlM9vmm\wnmjm.wtMm^ 
naeayl Mare. MoiW. Poaaail, Zapa£dd« dttt 
Pawickiego i Oaba, 1858^ w 8ee, air. lU, 88. 
7 i p6I agr. 

•* Enaida, dsielo poinievfaa, pnaklada- 
afa (po wi9kas4j csgiei) Fr.Dnoehow^ego. 
Waniawa, wydawea X. Edw. Caaraeoki^ dri& 
pray aUey Nowo-ieaatonkiQ a XX. Pijardw, 
1809, « 8ce, air. 420. kart 2, air. XX i por* 
teat. Kii papiene pi^ym 8 sip., aa papie- 
raa wodoym 6 sip. -f 

CTnf otiaiaie kti^gi tiamacsyl X. V^ae. 
Jakabowski prowiaoyal.DodaBa wiadoBiol6 a 
iyeia i plemacb Fr. Dmoebowaklego pnea 
Ladv. Osiaikiego csyiaaa r. 1808). 

— Eaeida, praekladanta F. 8. Daiocbow- 
aklago (tlnmacsa llliady). Edym draga. 
Wyd. Daiocbowikiego F. D. ayaa. Wanaawa, 
drak pray ab'ey Nowo*ienatoriki4j, 1830^ w 
8ee. atr. XVIII, 882. 

(Tny oitataie kii^ pnekladu vydawcy, 
C8elci% sas w kti^dse XI i XII Franc. Ko- 
waiakiego^. Zlp.8. 4 4 4 WIBIIASSKI - WISIMAM Ml «- SMJb, pnMU KriB^Wfi^ta, t total 

not— 25 (r^BDpimi). 

— Baeidft csyH witni- t)o1iAt]rnU leu etot 
SBsiAtxm s Troiy prsekhdftiiia Jaelrft F^y* 
byltkfago H. N« w« W. i fHotoBK doUora, 
5«i«i7t» nlioly gUwMJ kzikowaki^j, dci^ki- 
aairydralafilozoficzneirOypniybranfgo cston- 
te ml«wtkiego Towar^tw* Wamawskiego 
pRXiaei6? naiue eet a kopmrtsiychem i uapf . 
S tomy. Krak6«, nakladem Jozefa Maf^ekia- 
go wlilciciela ksi^garoi i drakarni OrBblow* 
tH$. 1811, w 8ce« ttr. T. I. 211, 80% T. H. 
442 s 2 lyeinami i s popietsiem thiiBacaa« 
Zip. 27. + 

— Jaorglki Wirgilowikia do ileeenaia, 
wiaraa dyd^ktyoiDy o siemiai&Biwie oayli o 
Soapodaratwie wiejtkiin, kn^ai esteiy praa* 
Uadanie Jacka Idsi^go Pnybvliikieiro F^ ^« 
w flskoU g}6wii4j krakowaki4) wywalon^go 
profeaora, calonka krolewakiago towaray ttwa 
pRyjaciol nank Waniawtldego. Erakov, w 
drakarni OrOblowakieiii 1818, w 8oe, air. 107. 
Zip. 8. -f- ^ 4 

— Gaaviriki .-y iriarta o ainniaAtiwie we 
cstereeh pieinlaeliy ttomacaony p. Felikta 
f^ankowakiego. Wamawa^drnkOlllokabarga, 
1812, w Sea, atr. 80, Zip. 4. 4* 

— Gaoigiki tgfii afemia&iiro aiaroiyiayeb 
fisiiniao, poama dyktaktyoma ^ praaklada- 
via X» Alakaago Xotiaiyiiakiego Scbolarnm 
Piamm (a takitam laeintkim). Wilao, w dnf- 
karnl A. Kardoavaklego, 1821| w 8ea, iir. 
2S2iZXYJL 9p.7. 

— Opara omnia. KoTa aditio aaanntia ra» 
agniiia. Vilnaa, Zawadzki, 180a Wl2aa,atr. 
XYIT, 889. Z^i. 8 gr. ID. + 

^ Oglonenio daiela pod Qrfttfam: Enalfta 
tromaczenia M arcioa Holakiego a wyiliikual. 
Waraaawa, 1801, w 8oa, ifr. 18. 

— Skotopaald ....(a tek8e0m}acintlim),pm- 
kladaaia X. Jana Goresyosawikiego kan. 
katad. poan. op. kom. ml. Wroclaw, n Wilh. 
Bogmn. Kotna^ 1821, w 8ca, atr. Xfl t 126. 
Zip. 8. 

-- Obaca: Bfoaiaaer: Baknaz Fr.; Kiintan 
Mali ■aelaiawakl Wae. At.; SMuki; Tatski 

Wifial Daiparaa at Annaa If atri Saonm. 
tiia aditio. OracoTiaa, drok A. Oiaiakowakia* 
go^ 1846, fir. 10. 

(£kloga wianaem lacmtkim : If oallbaua at 
Titynu). 

WIRMAASKI J6zaff a Krakowa. Ditiartatio 
iaangiiralia madico-chirargica do erasii tra- 
paaationa. Barolim, typ. iTieiscb, 188], w 8oa, 
atr. 28. -f -f 4 

— O aatraeiaeb i Imierei pozoraei, o tpo* 
aobaeh ratowania w owych adaraenuch po- 
ding M. P. OrfiUa, lak. nadw. kr. Fran. ltd., 
ladaiai ooparaaniach ifalszowania win, praa- 

* lona i aattoiovana do ntytku pnblica. p. 
Waraaawa, 1841, ^r^kopism). WUniHEMSIA bMM s terliriiklih 
■till AlMift. ftonn Kalodft Bndwikm (or. 18 
Marao 1768 f 21 Paldaianiika 1854). Halwi* 
na eiyli donyilnoid aerea, romana oiyginal* 
ny. 2 Toiny* Zawadaki i W^ki, 1816, w 8aa, 
k. 1, atr. t, 198 i 268. Ztp. 12. ^ 

-« Toi cayli doniyi1ttoi6 terea. Edym 
drngt poprawna i aaeaoiu ryciaami oadobto* 
na. 2 tony. Waraaawa, Glilckiberg i kenp.» 
1817, w 8ea, atr. VIIFt 182, lye. 4; k. I, atr« 
248^ fyo. 2. Zlp^ 12. * 

«» Tot, adyoya tviaaia. poprawne, aaaieif 
ryoinami oadoblona. 2 tomy. Wartaawa« 
GMokzbarg, 1821,wl6ea,atr.202 1272. Zip. 9. 

•«• Toi, adycya eawarta poprawna. T* 2« 
Waraaawa, naktad G15ckibai%a, 1628— 29^ 
W ISoa, T. I. atf. IT, 172, rye. 4; T. If.atr. 
280, lyo. 8. Zip. 7 gr. 15. 

«- MaMna on I'intiinct da ooanr, roman 
Iradnit da polonaia |>ar nna Polonaife.2 yol« 
Yaraotia, Pimprimana de 0. Bagocay, 1817, 
w Sea. atr. 148, 191, k. 4. (PraakladHakwaa* 

ki^). 'zip. e, + 

«- La Polonaiia. on Ifnaiinet da aoanr, 
iradait da polonais da la prineatsa W.**^ 
par Macbima Nakwaaka. 2 vol. Paiyf., Peytiaoz, 
1822| w 12ca« Zip. 6. 

— Tol^ praaklad narosyjaldea 8go (?) wy» 
dania. Houwa, 1884. 

«-* Obaaa : Czariaiyikt tztfc. 

WIBTEnERBSKI E. Hakaymll (1688? f 
1709). Baisen and Gampagnion daa Prioian 
E. M. Ton Wirtambarg 1720, (o wojnia w 
Polaca od 1708 pod wodao Xarola Zll). 

(Wyfitki w Tygod litar. posn. 1839). 

WISEMAN MIkata], kardynal. a802 t ^ 
Oa4rwca I860). Fabiola, powiei6 a ozaa6w 
pnailadowaniaaknaidan w r. 802,.napiuoa 
w j^aykn angialakim przaa ...*, a tlomacaona 
praea Galaatyno JfioMlowtkf. Krak6w, wy- 
dawalctwo daial katolickich, 1657, w 8ca. 
Zip. 9.-1^ 

— • Tot. Wydanta drugia.popravDa. Kra* 
k6w. drdk Badwaitara, 1860, w 8ca, atr. XIII 
i 428. 1 air. 4 

•«• Toi; Wydania iraaaia poprawna. Era* 
k6w, drnk Jaworakiego, 1867, air. 481 \ Xlf. 
Ztr. 1 kr.«. 

— Toi, cxwat'ta adyeya. JTrakdw, Jawor* 
aU» 1871, w 8ca, ttr. YJII i 895. 1 alr« 

«— Fabiola czyli kolaidl w kataknmbach a 
angialtkiago tlomacaona aa aaawolaniem an- 
tora, a angiahkiamJOtyginalaamidraaworyta- 
mi. WiadaA, druk Zamara kiego, 1857, w 8c«, 
atr. XXXYl i 456, kart 2. (praeklad Uaryi 
lloohnaoki4j). ZIr. 8 

— Katacbiam,praakladaLacbnickiago(brar 
ta Oypiyana) wyazedl w Fatet-Bbarga. 

— obrz^dach wiel kiego tygodnia w Rzy- 
mia przez ..... prxeklad X. Pawla Raawnt* 
kiego, (oddrak z Pielgrayma) w drok. Bankn 
PoUklago, 1847. w 8ca, atr. 147. vm WISLICXI wurojiirai .Ml (prtmad JqL Roranii). WilaOi £iwadilti» 1869^ w aot. ttr.Sl.Zlp. S gr.lO, 
nil 2 I/. 4- •!> jr- • -» 

«« P^hi nkrylt, obrat drtnitiyetiiy, tltM* 
ilony w Jficjka aiiffieltUiii ft ui poltUiim* 
Idioiiy prxes ksi^u Bt 8(nftnki) B. Wilao. 
iiaU«4 J« Kramotielsld^got. w lipilrQ, w ko* 
iniqri T. A. Brockluasa, 1882, w 12eiL ttr. 
lia. 60koF.H- 

— Obacs: TortU JL IL Cptrb). 

Wtk, obtes: FifoiiBa (1888)} PrUftqr; 

Wiline kompiefo (tak), olaea: lekeL 

WSUCKI Mam T. (or. I888)« douah 
tf^cs goapodaraka* Wazmwa, 1862. 

— Co nemialliiicy aogi arobid dia a%i]reb 
daieoit odoayt popalarny m ziemiattnikov. 
(odbiika s Gai. pnamyinwo-nem*) VarMaw% 
1873, w 16ce* 6 kop. 

-« Podrsena eticyklopacljft powaaadrnt, 
ivydann prac% i aiaraaiem radak. Praegl%do 
tjrir* Waraaawa, 1878-276, w 8ce^ atr. 848, 
480 (wlaiciwie 660;, 820. Dodatek atr. 21. 
Do oaQloi 111 dodano: Koaanna, Blaly ^tUa 
aakolny, apoltzeayl S« K. Stoegar, drakiem 
sakZida Ed. HoelsU w Wiedniu. 16 Or. -h 

^ Oaw^dy warastatowe dlft raemieflnikow 
i robotnik6w polskich opowiedzial .mw Ca. I« 
Zaklad krawieckl i kluvj raemieffaiik6w w 
Anglii. O kredyoiai kaay poiyoakowo. Wy« 
p?aty w exwatiki. sikoty iriecaoraa. Biblio- 
taki ludowa^ opowiedsiaf taraiaaton War- 
•aawa, Oko6iki, 1862| « 18oe| atr. 72. 90 grp. 

— Ca. II. WarBsawa, J. Oko£aU, 1888, w 
18ce, atr: 72. 20 grp. 4^ 

— Kr6tka gaografift B>ilaatwa PoUkteo 
iitoi^t -MM. Waraaava, ndakoya fioeasikow 
goapodarattra knjowagCN drok Oaiaty pola.. 
1863, w 12ce, atr. Ill, 102. 1 d^ 10 gr. 4* 

— Klajnoty poe:^ polald^ vytauia s ddat 
nafanakomitaiyoh dawnycb i oowooaaanyck 
poatow p. A* T. W. Pooset I i lU Wafaaa- 
wa, Banutain, 1867« w 18oa, atr, IL 82^ 111, 
ll/lf 68, IV, IlL 

f ooaat Itr, Waniawa, drqk AL Ginaa, 
1867, w 18ce, atr. 63. 

(Poaqre: BalinaU K.; CaukowaU A^£aai* 
caawska; DominowakI Aj^ QaaayAaU K.$ Ma* 
ginuaawaki D.; Oliaarowakn W«^araki K; 
Zmiehowika G.) 

Poeaat lY, tamia. 

Pooaat V. I858» atr. 64. 

<8% ta poaoi : Balintki K. ; Bialowaki A.; 
CkQcintki J.; Jablonaki H.; Koroty^ski W.; 
Odynleo E. A.; Pol W.; Siemieftaki L.; Ujai* 
aki K.; WoUki W.; Zmortki M.) 

Pooeet V. Warizawa, 1858. rocset I. 15 
kop., dalsze po 20 kop. 

— Toi. Mrybrana z dawnyeh i nowoczea* 
nyob daiet, a dod«uicro krotkiego iyciorysa 
i pogl^do ua ntwory najsnakomiitsych poa- t6w ptaaa A. T. W. Oddaiat IL PocMt I. s 
portrataa BrodaiAakiago. Wtfaaaim. »akl; 
urola BaraatflAM, w di«k» Alaka. Gina, 
188% w 18ee, atr. 80. 80 kop. 

— Toi. Oddslatll. poesatllT.a por i rc tm 
Miokiowieai. Waraaawa, nakt K. Banwleiaa, 
dmk A, Gina^ 1868, w lOea^ atr. 80. BO kofw 

«- Tot. Oddsiaf II. poecai UL Warasawi^ 
drnk A. Gloaa, 1868. 80 kep. 

— Xldoofy poeayi nolakUif, vybmi* a 
daiat ni^jsnakoaiitaiyeh 1 aovoeaeasyeli poe- 
tdw pnas A. F. W. Warasawa. J. Kaofmanq, 
drok JawonUago* 187!^ « 1600, air. S48L 
1 tob.* 

^ KaroJIy aaniaarindiao aienno; tea^ana 
wtoMaoom i miawcaaaoai vaaeudefa saj^ 
opoviadaial Jakdb Wojak. Kaiffooaka pierw* 
aaa« Waraaawa, dmk A* Ginaa, 1862^ v 22oo, 
atr. 69. (Opfa Ayyl). 

--- Opia ftbryU ukla I kiyattatov no oam» 
daio Csecby do brael £diiarda i Wflhelina 
Hordliesk6if naletfc^j, a koakonme^ is 
waorowe on%daeoie atann robotaikow o aa* 
grod^ IOOjOOO fraokdw prtaa o aa aiaa 9«p<H 
laona Illgo wysnaeioiif na l^goroean^ ary* 
aUwio paiydn^j. Waraaawa, 1887, w t6eoL 
20 kop. 

— Fogtfd na apvaar^ wloioiaidcf so ata- 
lumftka praymoaa w wiee^fatte oaqraaso* 
waaio aapiaat • « « (Oddnik a Gaaely vana.) 
Waraaaara« Okodaki, drak Ganty w araaa w * 
aUcd, 1862| w 18oe^ atr. 61« Zip. 2 gr. BOl 

«- Sataka wyebowaweaego baviaoiadweot 
pojDkg n^o^y Fr. Fro6bS% tar6ray ogrdd* 
sdir daieoioayiDk vNiomcMch. l)arlan[(pii» 
dalko a 6oia pilteoakami) a dodaaiaai 40 ipor 
w pilko dla aabawy ddeoi i mlodaiely. War* 
aaawa, nakL red. Pkaeglada Tygod., 1868. 
W 8eo, atr. 16 i 1 tabl. litogr. 

— Zadttia okonomioano. I. Wi^o kaay 
oisoBednoaol I poiycaak dla wlofoaa i wy- 
robaikdw napisal .m. ... Warasawa, dmk A. 
Giaaa, 1882, w 8ce, atr. 16. 1 tip. 

— • Prsagl%d Tygodoiowy. Redagowat w !•> 
faob I866--77. W potowio r. 1877 objfl ro- 
dak^O A. Swfgtoonowaki. 

^ Wvdat Milna Edw. i Reicbanbaclu (P. 
£• LoloiawakiJ. Hiat. natoralaa. wyd. 2gto, 
1867. Tok roadaialit aa oddndra daiolo p. 
t Skrdooay wyktad botanikL 

— Obaoa: CkaaqMiaaala (wddka); Otia 
Biaaioaa (Nauka praemyala goapod. 1867); 
Paalz (Gaografia); Satilea. 

mSUCKl J6zof Mikof. {iir.l806)Karoliliafya 

orjrli XDoja B%»iedztwo pierwazegopiotra.Eiifo* 
mia cayli tak na iwieeie. OM%kiuia. Trmy, 
powieicj. Warezawa, drah Gaa. waraaawakicj, 
1886, w 8oe, atr. 80 i 49. Cana snii. 1 alp. 

— Jozef KrogoUki jako kompoaytor reli- 
gU^y* fJaatto prozaicane ^apomnienio, po- 
iwi^coDO pamifici miodego muzyka warazaw- 
akiego, amarl. ta w 27 r. zycia na d. 9 atyci. 
1842 r.) Warazawa, 1848, w 8ca, atr. 14. -«-^« WISSA ^ wiseocKi lOS — OpM krUMtva pokktego pod wsgl^M 
Mitoijmujiii^ sMytiyosnym, rolttiesym, &• 
bif t Mujm t baadlovyiaD, swyciajowym i oby* 
cngowym. 4 ca^teif w 2 tomteh s 18 lyoi* 
uau litogr. WmrtMwa, naktad auioni, drok 
BtMkf ^odumiAU I860. CmM 1. 1858. CmM 
U. 1864 T. I. k. a, Hr. lY, I, i44, rycia 18. 
T. n. k. 2, ttr. 86» k. 2, sir. 89, ryeio a 

— Pttvi Orstltka, obimi ft donowego iyoia 
Polik6w w planrtsej polovie X?lll. wieko. 
2 Tomy. WtriMwa, 1847, w 12ce; tlr. T. I. 
y 1 828; T. li. 258. tip. 10. 

— SlarotU RftlMstyntki, obrst s domo- 
mso ftyoia PoUk6w w dnigiej po?owi« XVIII 
wiokii. 2 Tomy. Warszaws, 1841, w 12iie| 
abr. XV i 2^» alp. 18 gr. la 

— Zaiyqr ziemi Opatowtkiej i Sandomior- 
akiej pod waglQdem kfatoryoanyniy atatvityca- 
aym, rolDieayni. fabrycanyni i faandiowym. 
Waraaftvmy akiad u Okoaskiego, druk A. Gin* 
aa, 1862, tr 8co, etr. II, 149. (jeaito Tom 8. 
Opiao Kr6Ie»twa Poltkiego). <i- 

— - Zborowfloy, obraz z domowego tycia 
Polakow w dragiej polowte XVI. w. 2 Tomy. 
Warasawa, drok J. Kaeiaoowskiego . 1848| 
w 8eo, air. T. J. VII, 286; T. II. 884 i nie). 
2L alp. 13 gr. 10. 

— Wliiioki Stalat ob: Haleel Antaal Zyo> 
mat; Lalewol Joaob.; tftgana; StaMcki 9a.; 
Wfeltwakl I. (Sutatam 1864); W6]eiGki Ka 
ziaiarz W. 

VMl kai^ga abiorowa ka oczeaeoia 25cio 
letai«j rocaoicy praey na polo dziennikar- 
akiem Pawta SUlmacha. Krak6w, akIad a S. 
A. Kr^yiaoowakiego, dnik Korneckiego, 1873, 
w 806, k. 2, air. XXVI, 400. II. k. 18 a por- 
trelem. air. 4. -f -f -i- 

Obojmnje: Anczye Wfadyslaw: Pavel Stal- 
maeb; Brooialaw Or...., Fragment, poezya; 
Beldkowaki Adam: Fnoat, odozyt: Ch^cin* 
A\ Jan, Jedyaa pie4n, poeaya; Cnl^dowaki 
Kaaimiers, Obroua lyaycb; Duchin^ka Sewa- 
tyna, Za Glog6w Pate*pole, poezjra; Eoga- 
alrdm Wawraynieo, ]lieii%o Maryi, poezva; 
£mil, Dziadni, poezya; EL ▼. Na grobie 
Wincontogo Pola, poezya; FeUcyan, z Pe- 
trarld, poezya; Grodzioaki Stanitlaw, Sztnka 
i prawOa, poezya; Gragorowicz I. K., Ulica* 
aik Waraaawaki, takio; Jai T.T , Roaw6dka, 
ofarazek; Jen ike Ladwik, Beiueke lis, poe- 
zya; Jlatcka M., Wit Stwoaz, pod obrazem Katejki, poeaya; Caszewaki, Filoklet, Pooz^ 
tak tragedy! ; Kraazewaki J. I., Trzeci Maj» 
dramat; Kraszewski J. I., Z ootatek 1886 r. 
poezya; Koalecki Platoo, Kraina azcz^loia, 
poezya; Koatecki Platoo, Kai%ieczka do cay- 
telnika, poezya; Koziebrodzki Wladyslaw, 
Portret, nowella : Krapioski, granicach ladz- 
kiego poanania; Libelt Karol, Dr., Szczepo* 
void i narodowo46 wobeo rozwoju narodo- 
wego; Leoartowicz T., List do P. K. B., 
Doezya; Leoartowicz T., Do 0. N., poezya; 
Jjatoataaaki Boles law dr,| Iiba izkdna*! Mar« mi Waknya, Biala braoaa; Otio ka. dr., 
Okolloa Ciaa^yna; Pijgort Adam, Hymn |jm- 
jaeaa, po€sya; Pol WuMtaty, Jaaaeao Pitlfi 
Januazowa, poezya; Prsyborowaki Walary, O 
amroko, poezya; Pmainowaki Jao. Chrsaat- 
Mj o6roeace, poeaya j Plag Adam, W cbatco 

rirahkiej, poeaya; 8obmitt Heoryk, Kloaka 
Dwi^ienia aroykai^ja rakoakiego Makay- 
miliana pod Byczynf; Stefan t Litwy, We 
wai litawakiej. poezya; Sopinski Joaef, «Help 
Tooraelf; Stefan a Opatowka, Teftament Zol- 
kiewakiego, poezya; Szigaki J. proC, Apoatol- 
skie wyprawy 8. Ottona a Ramber^; 8aa 
Pawel« Pawel Stalraacb, poezya ; Ujejaki Kor* 
oel, Z polaktch dytyramb6w, poezya; Wil* 
czynski A., Pani Inapektorowa, obrazek; Wil* 
konaka Paolina. Pogadanki o wychowanio; 
Wdycicki K. Wl., Tradyoya oarodoara; Wi- 
tlocki Wladyalaw dr., Powie46 o Papiein Ur* 
baoie; Zaeharyaaiewicz Jan, Fatamorgana; 
Zielinati Wladyalaw K., Dewen.) 

i L ri860); Wiala (Nad) obacz: 

■laxkatawicz J. 1665. 

Wlala obacz: Braadilltter (Weicbael 1855). 
DaraMang il864); Fojana M. falbum); Flail 0. 

(Brzegi 1854) Kolberg Wilk. (Wisla. Cz§46 II, 
1861 a OZC46 1. w r^kopiaie); Ktoialewaki A.; 
Ktoaawies 8. 'FHa I862j; Maaaar C; P^near 
F.; Pol W. Ipoln. atoki ; Pal|tt(lewiei (1839;; 
Dar WttObaolatraa (w Zeitachr. f5r Baoweaea 
Erbkama. Berlio, 1858); Warfaid; Walaki L 
(bydrografia w Bibl. Waraz. 1849); ZeitllMT 
L. (podr6i do ir6dal Wialy w BibL War. 1850). 

Wialv weabranie obaes: Omoaiawaki A. 
(komed.) Zaiaraki Fr. 

WIStOCXI Balaahni. Inatrokcyjne oanacaa- 
nia dla jego maj%tka. Kamieoiec Podolaki, 
1865, fol. 

WIStOCKI L ob: Qazata III. 

WIStOCXI Taafil Falika z Tymbarka (or. 
1815). doatoinatwie audiabno • madieinakoj 
ekapertizy w ogotowoom aadoproiawodatwie. 
Waraaawa, 1872. 

— Dtr ruaaiaeh*t&rkiaeba Kriagaaehaoplata 
topograpbiaeh oad atrategtaob beleaehteL 
Wien, Drock Walliabaaaoa. 1864, w 8c^ atr. 
82. z 1 map% folio. 

(Bito edycye dwie, raaem 2I,(X)0 egzempL 
Za obiadwia nakladca aaplacil 300 zlr. bo- 
aorarinm). 

^ Machtatellang and Streitkraft dor im 
gegenwftrtigen earopaiacb-orientaliaohen Kam- 
pfa betbeiligten Staaten. Nebst einer Karte 
Scandinaviena and 2 Specialkarten der Ha* 
fen Kronatadt and Heval. Wieo, Druok nad 
Verlag L. Sommer, 1854, w 8ce, atr. 168. 

(Bito 4000 egzempl., aotor otrzymal 800 
air. bonorarinm). 

— Compendiom der pathologischen Anato* 
nuo ala Anleitong anm Selbatatndinm bear* 
beitet. Wien, J. F, Greia, 1853, w Soa. itr. 
VIII i 478. + t + ' 101 WIStOCKl WE. •— D» epctphdilgiM ■pMlebw, dSMwrttUio 
iaaiifaraKt medioa qium •».. pobliea - delen- 
dek Beioltoi, Ijp. Kiotockitoitt 18i4. w 6ee, 
•tr. 83. toL :!. + -f -1- 

— Repelitorinm der KharaiAeoffDotie nod 
Phtrmaco]ogi0, Wion, Stllmajer, 1858, w 12ce, 
•tr. iV i 818. ta). 1 agr. 10. 

-i- dwit. Dsiennik poiwieeony polityce, prsa* 
njtiowi i litentane. Lw6w. Eokl. If. (1866, 
1857), folio, po 1. ftrk. oo dsien. R. h Mr6w 
76, iiok 11 .iTrow 98. 

(ZacH^wychodnd od 1. Faidsiomika 1868. 
a mUl 30. Kwietiiia 1857. Uedaktor na* 
cselny Dr. T. Wii2ooki, wydawca odpowia* 
dsialnv £L WiniarB. Prty redakcyi praco- 
wall HeDi7k Kowakowiki do konoa Gnidaia 
i Roman Zmortki. W feuletonie nieioil po- 
wietci Rsowatkiego Hearykai Znonkiego, 
Eobetkiago). <f 

—> Tokaykologia. Podrpoaoik obrobiooy 
wadYog diiala dra mad. teol. i fil. A^ Huta* 
m^Qoa, % awsglgdniettiem inoych wainiej* 
asych aatordw w tym prsedmiooia, jak Tay* 
lor, Tardien, Sonanmain i inni, orat nig* 
Aowtsego poitppa tej nanki, oa^id og61na« 
Warscawa, drak Oaaaty poltkiiij, 1870, w 8ca, 
atr. 268. (Bibl. Umiej. lokankj ^ 

—T Wftfp do wyklada patologii ofUaaj 
odeiytaay prsas proL .... d. lOL I^tago 1859 
r. w eaa. kr61. akad. mad, ckir., w boa, sir, 
88. (oddr. a ^g. lakank. 1868. baa oaoba. 
iyt) + + ^ 

— Ob: Oaiavaat: PitoM (o Isdaek 1876); 
■•ipfaiqr; Staraa (ioiykaj. 

WIStOCKI Wlae. tmil Tny ody. Lw6w, na- 
klad autora, drok M. F. Poramby, 1878, 
w 8ca, air. a -i- 

— Wierai na oaai6 nrocayatyeh aallobia 
Jago e. k. Ap, M. Umj, FranoUaka J6iafa 1* 
a Emj. Elib. Eog. knglQieakf Bawarik% na 
doia 84. Kwietoia 186i. Lw6w, a e. k. galio. 
drak. raid., 1864, w 4ca, kart 8. 

•<- Wiorts na pamiatk^ nrootystoloi ob dioda poiwipoania J W.£okaaaa naramaecifgii 
sa atoucQ aroybttknpi% Iwowakf dbra. lao. 
d. 18 1 U Styostita i860. Lw6w, dmk Oaao- 
lintkich, w 4oe^ atr. 8. 

mSLOCM Wtadysliw (ar. 81. Lipoa 1841 
w Kniehyaiosacta). Qlosia auper Kpistolat 
par annum Domiuicalai. Kodeka laoi&iko- 

Solaki apolowy XVgo wieko, a dwiema po- 
obiinami. Krak6w, w drakaroi Uuiwartyteta 
JagiaL, 1878, w 8ce, 1 kartka tyl» atr. 141. 
i 2 praeryiy. (Odbitka a Tomu 1. Sprawoz^an 
komtfyi jpcykowdj A^ad. amiej. t ■¥ ■¥ 

— > Kataloff r^kopii6w biblioteki Uniwar- 
qrtottt Jagiello&akiego. Zauyt I. U. Krak6w, 
aakl. Akad. umicj., dmk Uniw. Jag., 1877—8, 
w 8oo, atr. 282. air. 1 ot 80. 4- t -h 

— Kasania niedaialna i iwi%tacsna wja- 
aykn lacioakim i oaeakim a pooaftkn Xv. 
wiako, podtng kodekto bibliotakt br. Tar* BOWfkiob w Daikoari4. (Odbitka a 111. T< 
Sprawoadan wyds. filolog. Akad.ami^ Kf^ 
kow, P. £. Friadlaio, w drakami Uniw. 
Jagicl. pod aarafdem Ignacego Stelcla, 1876* 
« 8ca, atr. 88. cot 80. •«• -h -i- 

^ Kodez pilinientki ortyldw magdebar- 
akich. Krakow, dmk uniw. Jag. 1874, w 4oe, 
1 kart, tyt, atr. 81 i 1 tirxerya. (Odbilkft a II. 
toffln Sprawoadai wydsiala biat. fil. Akad. 
amiaj.) atr. 1 ont. 26. -f ♦ i- 

— L^ganda o iir. Alekaym, wiaraa polaki 
a r. 1464. Krakdw, D. £. Friedlein, w dra- 
karai Uniw. Jagiol., 1876, w 8ca, 1 kartka 
tytolowa, atr. 48. ('Odbitka a IT toma Spra- 
woada6 wyda. filolog. Akadamii Umiaj^tn- 
ct 82. <f 

— Maoka j^ayka polakiego w aakolach pel* 
akieh praad iCopMyAakim. (J. Parkoaa. St. 
Zaborowaki, J. jLoohaaowaki, 0. Trfdkow- 
aki, Basimianny, Z. Piotrowaki, Sakoty ja- 
aniekia praad r. 1741, 8. Koaaraki, Jaxiuci 
po r. 1741), (odbitka aa Sprawoad. rocsnego 
o. k. gimnaayom imiania Franciaaka J6aafa 
wa Lwowio, rok aakolny 1868). L«6«, nakl. 
fund, aankow., dmk K. PiUara, 1888, w 4ca, 
atr. 88 i 1 at 1^ 

— Pocsat ehronologioany prac dmkowa- 
nyeh i r^kopiimiannycb Qraegoraa Piramo* 
wioaa. (Odbitka a V. t Boxpraw wyda. filol. 
Akad. umicij.) Krak6w, drak Uniwara., 1877. 
« 8ea, atr. 280. *!• 

— R^opby i ciakawaaa droki Bibliotaki 
Zaktadn nar. im« Oaaolinakicb, nabyto w r. 
1870. (Odbitka a H. T. Rocan. dU archeol.> 
JCrakdw, dmk Uniw., 1872, w 8oa, atr. 40. -r 

-* To^ nabyta w r. 1871. (Odb. a 111. T. 
Rooan. dla arGaaolvg6.w). Krak6w, dmk Uniw., 
1873, « 8oa, atr. 76. i 1 praarya. 

<* Dwia raadkoloi bibliograficano Mar. 
Bialakiego: Sen migowy jednego paatalaika; 
Ronnowa dwa barandw o j«dnc(j gtowie. 
Lw6w, naklad Kar. Wilda, drak £. WinUrsa. 
(Odbitka a Praawodn. Iwowak.), 1873, w See, 
atr. 82 i k. 2. oat. 75. «• 

— Uraaala oebmiatnyni Lab^iianka i jej 
koraapondanoya polska a Piotrem Oembickim 
w r. 1627 praes • , . . Krak6w, oscionkami 
Caaaa, 1877, w 8oa, atr. 28 i k. 1. (OdbiUa 
a Prsaglfda polakiego w 12 agaempLJ -i- 

<— Uwagi sad piarwaaym aeaxytam Biblio* 
grafii Karola Ratreiehera. (Odbito 100 aga.) 
Lw6w, naklad A. Vogla, drak aakl. OaaoUi* 
akioh, 1871, w 8ca, am 47. oat 80. -h -h i- 

— Wetpaxyana a Kochowa Kocfaowakiego: 
Raboa iDcombaataa. Lw6w, K. Wild, Zaklad 
Oaaol. 1878, w 8ce, atr. 66. (Odbit ze bpraw. 
Oaaol.) out 50. i- -t- 

— Krotka wladomoad o Towarxyatwia li* 
tarat6w w wieko XVUI. Lw6w, K. Wild, 
dmk £. Winiarsa. (Oddrak aa Sakoty 1868).i. 
w 8oa, atr. 17. ont 20. 

— Ob: eiietaar C. (kaij^ki o wyobowanta); 
NalfwoifO S. (raport); NiaNmivios Jal. Ur, W1SRIEW8K1 -^ WIttllOWSKI IM Cdaennik drafficj podroiy); FaAini T. {!) 
{Fyimmh ZfaMrowiei (Hjfmojr). 

WUu ob: Uinltwtlui L. 

milllEWSKI Adam. Eleerit na oboh6d po- 
toiaoia grobowego kamienta w Tarbet Z* J. 
J. S. Cietwertj6ikieinii pnas .... Paryi, 
1810, w See, air. 2. 

— Reforma gramatjosna naneoiy ttawiafi- 
ikich, a w tzecegolnoioi j^zyka poUkiego 
a nlaftviejiiem aasad do jezyka Drancmkiego 
i B aaatoaowaniem ioh do nowego aktada 
alowiiik6w, Ka 8 esa^ci podzidona a tabli* 
camL Siraiburgf SUbermann, 1844, w Soa^ 
Cia^ I. O raformia eza8ownik6w poltkich i 
VBaeaownikow oiasowyeb). si. 4 gr. 16. + 

VliiliEWSKi Baltasar, adw. prey Sadcle 
app* Kaia>« Wans. Odpowiadi koIoQtstow 
d6br pojezaiokieh fiialolaki kolooii Ssamo- 
cin; iCucallia i J6zefin awaoyoh w powiecie 
i depart. Wares, poloionychi wiaasytto-o^n- 
ntowych posiadacsow, w tprawie Wgo Ales. 
Arusaka wieosyito-dsiarftawa, tyehia d6br 
posaaora, od wyrokn Trybaaala 4yw« 1. Inst. 
Dep. Wans, iiyds. I. daia 8go iniaa. Siyos- 
aia roka idfoago sapadlago, o sniascsania 
praw pomianionyoli kolonitt6w i axmiaya 
^yehaa, w 8%dsia apaL Ks. Wans, popiara* 
Mj. h, (M. tyt. b. w. m. dr. i r. (Wansawa, 
1812), folio, atr. 20. 

WMNIEIVSia Miaa da Toaraarort £tttde 
sor la poetet dmnatiqnaa da la Franoa an 
XIX aiada. Paris, Daatti, 1880, w 800, atr. 
324. frank. 5. t -f 

— Hymnaa et tf ^gias. Paris, Ladoyen, 1863, 
w 12ca, ark. 10. 

WISNICWSia Kasiaiiart. K8i%aaeska aawie. 
ngfca w aobia sbi6r modlitw i pisini csa* 
idcj oiywanycb w koioiela patyaowakiiD, 
aUnudem i kosstam ks. K. Wiftniawakiago 
prsadrnkovaoa. Warazawa, dmk J. Kroko* 
azynakiego. .1865, w doa, atr. 69. 

VI8NIEW8KI Kazfaalerz II. (or. 1828). Da 
pieado plaamatam in articolationa gona ob- 
?ionim diagnoai. Diaaartatio inaagnralia ohi- 
nirgica. Qryphiae, typ. Konika, 1862, v 6ca, 
atr. 89. -^ 

WISNIEWSKi Ladwik. Dizaartatio inaaffora- 
lia da apoplazia. Barolini, typ. Natorff, 18S7, 
w 8fla, atr. 3a + 1- 4. 

mSNIEWSKI Nareyi, (f 1678). Da falzo 
seenndom jua romanam at lagam TigeDtem 
pro obtinanda in ntroqaa jura doctorataa 
lanrea seripait. Cracoviao, typ. St Giaazkow* 
aki, 1839, w 80a, atr. 50. 

— O mattafiatwla, wyotkiy'%cych st^ pra- 
waeh i nioroswiasalnoici miadsy katollkami 
swiasktt tego pod wsgladem filosofii i prawa 
powssaobnago s dodatkiom o wamnkaeb ssosa- 
seia wpoiyoia matianakiam, napiaat .... obojga 
pnw ooktor. 2 Tomy. Warssawa. nakUd aat. 
V dmk. Gas. polzk., 1866, str. Y, 405 i lYi 
180 i 1 k. rab. 2 kop. 4a i- -«- WBMKWSia T. Kaebarka polska auajaka 
i wicjaka, sawiarajiea paraaat prsapiadw ka« 
ehankiek dla mfodyon malatak, kacharak. 
i gozpody^ na tania i amacsoa pnyrsfdsa** 
nia rosmaitych potnw, wydana pnes .... 
kacbarsa. Posnan, naktad i dmk K. Sayzna- 
ra, 1868, w 8oe, str. 54, sip. 1 gr. 15. + 

WISNIEWSKI Tanaas. Lndgarda os:rli skat- 
ki wyohowania opartago na raligii i monl* 
DOiof. Opracowsl po«ag ir6del pawnyob. 
Laasno, GAntar, 1854, w Soa, stron Till i 
168. arg. 15. 

<* Tnaj w^drowcy, Chrsateisnin, 2yd i 
Torak csyli kto w Bo^a poklada xanfania, 
o tym ma tanle atarsnia. Powiai6 nadar po- 
waboa t poncsi^aca mlodsiai ssko1n% i na- 
miaslnies^ Z mem. na polaki jazyk prsatl6*- 
macsona 1 dodatksaai pomnoiooa prsas .... 
Laasno i Gniasno, Gfinthar, 1848, 12oa, str.. 
63. sip. 1 gr. 6. 

» Tos. nowa arydsnia. Lassno, naklsd i 
dmk JB. Ganthara, 1868, 8ca, atr. 61. agr. 6. 

WISNIEWSU Wiklar. Galieya esyU mk 1868t 
i 1864 pnas antom |,Waponintan kapitana 
wojak polakieh a r. 1868.« Lipak, £. L. Ka- 
sprowies, drnk Brockhansa, 1865, w Soa, atr.. 
95. agr. 15. -f 
86. (iradlog innyoh antoram jaat Piauow* 
ski), sgr. 15. -t- 

— Lndsia i Indsbka, ftyoia i wagatowanie. 
Powioi6 prsas aoton ^Wapomnian kapitana. 
wojak polakieb s 1868 rokn.' Lipak, £. £.. 
Kaaprowios, (Naamborg, drakowano « dra- 
karat G. Paatoa) 1866, w Sea, atr. 108. + 

— Tadsio, powiel5. Lw6w, Pillar, 1856, 
w' Sea, atr. 91. -h 

— Wiadomoici polityesno -litaraokia 1 go- 
apodankia. Piamo dla Indsi pracy. Lw6w, drak. 
sskl. Oaaol., 1869, fol. ob : Wla4o«iaial. -f 

— Wapomniania kapiUoa wcjak polaldch 
s roku 1863. Lipzk, Ksapronics, drnk Brait- 
kopfa i Haartla, 1866, w Soa, str. 78. -f 

WiiaiMriacey ob : Staaki T. 
Wiiaiawiaaki Dfnitr ob : Bran A. (poamat);: 
SiamiateU L; Walajaw. 

WiialMriaokl Jaraai Miahat ob: Darawaki 
A. W. DrsMrlaaU iC. (dramat); Wlobanki. 

Wiiaiawiaaki Miolial abacs : Caliehsarski Z.; 
Cbrapewieki ; Oalackl F. (1669); Paaek J.; Sal- 
vaady; Wyrwiez Xaral; Zalaakl J. Konat. 

Wiiniaariaakl Tadaoat I Frana. Aranl 2nt*^ 
wiarka, wa Lwowie pod L 868'/, przy plaoa 
Bamadynikim. Lw6w, drak M. F. Poremby, 
1860, w 8ca, str. 12. -i- 

WliNIOWSKI Franelszak (or. 1775 f 1807). 
Pisma poimiartna. Wanzawa, w drakami 
Wiktora D%browakiego, 1816, w Sea, atr. 40, 
s popianiam aatora. (Ma vtt^pia fyoia an* 

14 106 WTSKlOlfSRI - WISTiaK torn prset Koiittooto|[o Piotaowtkitfo. dtlej 
Witrts Popa o oslowi«ka. MftrMoia do La- 
dwika Kropintkiago. Nallmdowani« XX. •!•- 
gii Tyballa). t^p. 1 gr. 16. 4 «i- 

WI8NI0WSK1 Fraaelntk H. i Koatny (amarl 
okolo 1856). Manifoft « tprawie ojcsjcny. 
Lw6w, Piotr PiUer, 1848, w 8ce, itr. 79. 
fpraeoiw darowanin pansscsjzaj). 4 

WISNIOWSKI Konltiity. Sooiedad especial 
mioera loi amigos de Reding. Memoria leida 
en la Jonta general ordiaana, oelebrada el 
28. de Febrero de 1867 por el direotor ge- 
rente don Enrique Amado Salasar. Madnd, 
1867, w 8ce, str. 81. + 

WISNIOWSKI Letzek (t 1868). Liti otwarty 
dopana Jana Dobrzantkiego, gtdwnego wtp6N 

Eracownika Iwowikiej Gasetj Narodowej. 
iw6fr, a dmk. inttyt. Stanropig., 1862, w 4ce, 
k. 2. + 

WISNIOWSKI Sygort. Dneai^^ let w Anttra- 
lii. Tomy 2. Lwow, naklad Onbrynowicaa i 
Sobmidta (oddr. i fealet. Gasety nar.)» 1878, 
w 12ce, Btr. 478. ilr. 4. 

— Dzieci kr61oweJ Oceaoii. (Odbiika t Wo- 
drowca.) Wanzawa, antor, Oebethner i Wolff, 
drnk J. Ungra, 1878, w See, atr. 447. atr. S 

cent 50. 

WISNIOWSKI Ttofil. Noworoctnik demokra- 
tyczoy. Rok 1. Paryl, 1842, w 8ce. Rok II. 
Poznan, drnk Wino. OolQoiowakiego, 1848| 
obaoz: — Ok61oiki towanyatwa demokratycaoego 
pohkiego 1886 — 87 r. Poitiera, xilogr. Pi- 
chot, w 4oe, air. 2 i 646. 

Dodaoe: Sprawosdanie oentralizacyi iowa- 
rzyatwa demokratycznego za r. 1886/7, atr. 16. 

— Tot, od d. 18. Liatopada 1887 r. do 
26. Gradnia 1838, Poitiers, 1888, w 8ce. 

— > Toft, (obejmig% wewn^trsne towarzy* 
stwa cayonofot. Paryft, seaaytami r62nej obj^- 
tofici i w r6ftnym czaaie, w 8oe, od r. 1836 
-1842. Tom6w 6 w r. 1862.) ob: OkMfllki. 

— Panii{[tnik iowarsyatwa denokratyca* 
nego polakiego (politycz. i aocialne), (ci%g 
dalasy: Plana towarayatwa demokralyeaoeffo 
polakiego). Paryi, 1842. Zeasylami od 6 do 
10 ark., w 8ce, zeszyty 4 atanowi^ I Tom. 
Tom6w 2 i 1 seszyt. Naczeloy redaktor T. 
Wilniowaki. Kaftdy seazyi frk. 1 ct 60. ob; 
Paml^tnik. 

— Oatatnie afowa do ladu polakiego pi- 
aane dnia 28/4 1847 po publikacyl wyrokn, 
do druka podane przes pann^ Helena Le- 
wak(ow8k4?). Lwow, 1848, w 8ce, kart. 2. 

— Oatatnie alowa do royrn Hafyckobo. 2$ 
Lypcia. Lwow, 1848, folio, p62 ark. 

WISNIOWSKI T. i ALBERT Wejciech. Demo- 

krata polaki. Piamo czaaowe, polemiczne, 
tow. demokrat. Podredaktor Wojciecb Al- 
bert. Redaktor Teofil Widaiowaki. Co 10 dai 
pol atk., w 8ce, 9 Nr6w aklada 1. cz^»6. Co na kwartalna 1 os^ci fruk. 8 et 6Qi Tom L 
Nr. 1—6, Poitiera, 1887, w Soe. T. II. tanto 
1840. w 8oe. T. 111. 1841. T. IV, Pafyi, 1842, 
w See. T. V, Paryi, 1843, atr. 228. T. VI, 
Nr6w 44-* 48, Paryft, 1844, w 4ce, atr. 102. 
Tom VII, Nr6w 48, w 4ce, Paryft, 1844 — 
1845. Tom VIII, 1845. 

— Obacz: l^biliUlX. (DemokraU); OlHi 
BiMskl; Dzlenkiviski J.; Gleskewskl M.; la- 
MeMn H.; Bitberi W.; S J.; Iu4fdmku. 

(WMalMnkl) T. Program Rady naiodowej 
eentralnej rocsnicy T. Wiiniowakiego i i. d. 
Lw6w, 1848^ foL, p6! ark. 

— Wyrok imierct w c. k. 8%dzie karc^- 
eym Iwowakim przeciw .... takfte praybraii4 
naiwQ Kerola DoVal, Winnickiego, D^brow- 
akiego, Zagdrakiego i Beaed. Lewinakiego 
uoazfcema ; 2) Wyrok amierci przez c. k. aid 
kars%oy Iwowaki wydany na Jdzefie Kapn* 
acinakim, (toft po niemiecku), bes m. d. 1 r. 
(Lwow, 1847;, folio, 8 ark. + 

Wiftnitwaki Teefil i KapiiMiekl J6zef. Dwa 
wyroki Imieroi w oea. krol. Sfdsie kara^- 
eym Iwowakim wvdane prseoiw Teof. Wi- 
ioiowskiemu i Jos. Kapoftcinakiemo, prse- 
drnkowane z dodaniem portretn Teofila Wi- 
ftniowskiego. Paryft, w bi6rse intereaow pol* 
akiob, drnk a litogr. Maalde i fienon, 1847, 
w 4oe, atr. 14 i 1 ryo. 4 

— Wiftniowakiemu T. i Kapnftottskiflma J. 
wieras. Lw6w, 1 848, w 4ce, p6t ark. 

— fiwi^tym m^zennikom Teofilowi Wi- 
ftniowakiemn i J6zefowi Kapoloifiakiemu, na 
korsyid Towarzyetwa Braci. Lw6w, dmkami 
nar. im. Ossol., b. w. r., w See, str. 8. -f 

VI8S. Rodaina na beslodnej wyspie osyli 
Robtoaon aiwigearaki, dzieiko dia dzieci a nie* 
roieokiego Pana .... przez F. 8. P.(lDi6ebow- 
akiego), z rycioami. 2 Tomy. Waraaawa, 
w drokami pray alloy Nowo • Senatorekiej, 
1883, w 12oe, atr. T. I. 207. T. II, atr. 214. 
ztp. 8. 

(Wzipte a przeklada franouakiego pani 
Montolieu). 

— Toft, czyli Robioaon azwincaraki, tla- 
maczyl F. 8. D.(mochowaki). 2. Tomy z 2 170. 
kol. Warasawa, Menbacb, 1850, w 16oe, atr. 
XI i 232, 232. zip. 10. 

WISSELINCK Friadr. Wlleh., k6niffL preoas. 
Superintend. Daa groue Qaatmahl Ootlea, 
eiue Predigt gehalten Ton •••• in Wancban, 
den 22. July 1821. Waraohau, Regiemnga- 
drnckerey, 1821, w 8ce, atr. 30. -f -f + 

Wiat kaleniak. Zaaady do licytacyi i obli- 
czania cry wiata kaleniaka. Warasawa, w dm- 
kami Gazety codziennej, 1856, w 8ce, atr. 
8. kop. 10. 

— Obacz: Pnepisy; Zuatfy. 

Wistnik krajewoho prawitelatwa dIa npra- 
witelstwennoi oblaati Namistniczestwa w Lwo- 
wie, (po rotenak. i niemiecku). Lwow, 1850—8. 

Wiaty pro zeralia i dij Rusynow. Lwow, 1871, WI8ZATEL «* WI8ZNIEWIKI 107 ^t h. w. m. (Lw6w)» drak K. Ffflwi, 

1868^ w 4ee, 1 k (wierticiD). -f* 

— Wet M wet. Tflinia drsk, 1868« w 4ee, 
Ik. + 

mSZNIEWSKI AdtMi to Prince, (t?) U m«« 
tkoda historiqae tppliqoie k la rdfonne des 
buqiies et det credits mobilieis. Histoirt 
de la banqae de Seioi^Georires do Qftnes la 
plaa mncienne banque de I'Europe et des 
erig;inei do credit mobilier, dq er^it foa- 
eier, dee tootines et det amorfiss^meiite y 
pratiqaea ma moyen ft^e par le prince •••. 
membre de la Scciel^ iUlienne d'economie 
polttiqae. Fans, Gaillaomin et Oie» 1866, 
w 8ce, XLTI, 210. frank. 6. 4- 

^ Propramma di una baaca ipotecaria a 
finanxiaria nefrli atati di 8. M. il re di Sar' 
degoa« proposta da 8ignori.«M. ad un comi- 
tato di promoiori in Qeoofa, Torino e CMg« 
Hari. GenoTtf , lit. Pdla8,1861y w 8ce,ttr.47. ^ 

Witzaieiiaki Ut$/I ob : Oiieritirin. 

WISZNIEWSKI Karet KUmifou. Gliarcovien. 
•il. Detcripfio rapbaoiae epidemicae grascano 
tia atqne Metetema circa Tocem et geetai 
animaliani domeeticomm, tpecimen medico* 
reterinannnt, qaod auctoritate concesaa am- 
pliaa. ooU. eaesareae Acad* med. okrimrg. 
Viloenaia ad dr. med. faonorea jnra et pri* 
rilegia legitime asae^iaeDda pubuee defendet 
aactor .... CharcoTienaia medictta primi or- 
dinia caeaar. medicorum Soc. Vilaen. Bodaliai 
Wilno, drak Rommn IT^ 1887, w 8ee, atr. 4 
i 66. 4- 

— Vemoriae D. Petro LnbowtU Unirera. 
CharcoT. profeaaori. Cbareovke, 19819, w See. 

•— Metoda uozenia pane 2akotn (Jacotot), 
ros»in%t i objaanil ...• dr. me^. w imper. 
aaiw. cbarkowakim, adj. prefer, cea, tow. ined. 
w Wilnie, czlonek oniwerftytetu w Jena, &• 
loaofii dr. Wilno, aator. 

— Ariia veierinaiiae conditio praeaenay 
impedimenta, quae eidem perficiendae bodie- 
dam obetant, a(q. moment a, qnae ad. iliam 
magia ezeolendam valent, conacriptit C. CI. 
Wiasniewaki. CharcoTiae, 1688^ w 8oe, (w abio- 
rze Biecs i iatoricsetkaja sapiska w cbarkow. 
oniwera,) 

mSZIIIEWSKI Miehal (ar. 1794). Bakona 
metoda tinmacsenia natniy, ktor^ .. . wyloi^t 
i praydst wiadomolei o 89d8iWOJay alchemikn 
poltkim. Krak6w« naktadanlora, dmkFriifd- 
leina, 1684, w See, atr. XXIV i 191. alp. 8. 

+ + -r 

— To^ Bowa edyoya. Waraaawa, 1877. k. 60. 

•— Charaktery roaomdw Indakicb. Krak6w, 
J. Wild dmk Gieaskowakiego, 1887, w 12ce, 
atr. 6 i 179. alp. 8. -f 

— Tot samo. Wrdanie drogie poronolone 
i pnejrzane. Krakow, drok Uniwerayteto, 
1842 w ]6ce, atr. 803. zip. 8. + + -»• 

^ Tot, wydanie no we. Warazaway 1877, 
kop. 60. -* Hirtofyaliieratvr jM>lAI4. T X. Xrakdw 
18lOw8oe, (T. I — lI),184irT.lll),1849(T4Y)» 
1818 (T. VK 1844 (T. Vl), 1846 (T. ¥11)1 itP. 
T. U XVIII. 466; T. 11. XII, 488; T. IIL 
XVI, 619$ T. IV, V. 482; T. V. XVI, 886« 
T. VI. XVI, 628; T. VII. VIII| 692. Ton« 
I «. VII cena pierwotna alp* 169. T. VIIL 
(a podobian^). Krak6w, i860, w 8ce, atroa 
884 (wydaoy w dmk. Uniw. praea antorm 
przed poiarem, niedokonczooy aplon^t w o* 
gnia.) T. VIII w drak. Oniw.^ 1861, atr. 603. 
(Wydawca Konstanty Ifacewicz). T. IX, atr. 
666. Kaklad Alekaandra Prae£dzieckiego. 
T X, sir. XC (wlaaciwie rejeatr). Tom osta- 
tni wypracowal Teofil Zebrawski. (Za T. VII 
zaptacoBO dmkami Uniw. po 66 i 62 zlp^ 
a za 22% ark. razem tip. 1926 grp. 8, a to 
sa 1500 egf eropl. a tych 600 na welinte. (Ce» 
na 10 Tom6w rob. 24, aniioaa nib. 12. 4- -I- -i 

— Myili o ttkaztalcenin siebie aamego. 
Dslelo poiffliertna a portretem i iyciorysem 
aatora, akreilonym praea Lndw. llieatolow- 
akiego. Waraaawa, aaklad i dmk 8. Oigel* 
branda aynow, 1878» w 12oe, ttr. XXVI i 129 
i rej. kop. 60. 

«- Pami%lka po dobrym pjca, a r^kopian 
beziniiennego trzeoi raa wydana dla niytka 
mfodaiety praea T. Sierooinakfego, prof. jgz. 
polalr. i lit. w gSmnaa. gnbero. Isazowieo* 
kiem, Wartaawa, dmk CfamielewikiegKS 1888, 
w 8oe, etr. 916 i II. + 

— Ob: Steroeitiskr. 

— Podroi do Wloeb, Sycylii i Malty. Dzielo 
ozdobiooe 12 rvcxnami na atali. Tom6w II. 
Warazawa, naklad i drok S. Orgelbranda, 
1848, w 8oe^ atr. 816, 878 i Vlll. alp. 88 
gr, 10. 4- <f- -f 

^ Tokf wydaale dragie. 2 Tcmy. Waraaa^ 
wa, Orgelbrand, 1861, w 8oe, atr. IV i 816; 
876 i Vlll. alp. 18. 

-* Pomniki hiatoiyi i IttentBiy poltkiej. 
Ton 1 — IV. Krak6w, drak FHedlaina, n J. 
WildU, 1886, w 8ce, atr. XXXII, . 128, 207 
i tabL 228 i Vlll, 168, (obejmi^e mateiyaly 
po Tad. CzackimJL alp. 82. «»> 4- -f 

— O roaomte lodzkim, jego ailach, pray- 
miotach i apoaobacb fctztaloenia. Napiaal dia 
poiytktt ktatalc^«j ai^ miodziely. Waraza- 
wa, Orgelbrand, 1848, w 12oe, atr. IV, 268. 
+ + 

— Sketohea and charactera oa tbe natu* 
ral biatory of tbe baman intellectes, by Ja- 
mea William Wbitecroaa. London, Saundera 
et Otley, 1863, w 8ce, atr. VII, 875. + 

— Verzeichniaa einer Sammlnng gedtege- 
ner Werke, welohe aind znaanunen fBr 1600 
Rtblr. zo bezieben durcb Jul. Wildt in Kra- 
kan. Krak6w, drak Uniw., 1846, w 8ce, ark. 
2. (odb. 400 egzzmpl., za druk zaplaoono 
100 zip.) 

WISZNIEWSKI Ryaianl. Die mittlere jfthr- 
licbe Temperator auf der ErdoberflXobe ala 
Function der geogr. Lftnge and Breite nacb 108 mszmowsKi ^ witkowski dan Baobiobtaagan dtfgMldlt Bne Abbind- 
long sor ErUngnng dtr MagitierwfMa, Vet^ 
Umt ond mit Bewilliffosg einar Bochrer* 
oidaeten Phisiko natnemaiitoheB PacaltM 
dar kaiiarliahan UDiTaniUt sa Doroat, Af* 
fantlich Tarthaidigt ten .... Cand. der l*hi* 
■iko-matham. Faealtfti. Mit ein«r Uothar- 
nankarta. Dorpat, Qlaasar, druk H. Laaek- 
manna, ISftS^ w 8ca, ttr. ^. a iabl. fot tgr. 
16. ^ 

WI8ZNI0W8ICI Tabluz. Trany. Wydania 
K. J* Torowskiago (wras a poetyami 8sa- 
rzynski«go Sepa od ttr. 41 — 70). Krakow, 
wyd. B'iblioiaki poUkiej, 1858, w 8ce. 

(Edyoya pienriaa 1686). i- 

(Wit iwigtjO Naboiausiiro (?) do ■. WiU. 
Gniasno, 1864. tgr. 5. 

Wila iw. eboroba obaea; Jakabaarafcl Maal; 
Krattakmar; Raaikawaki J.; Radawtki Wal.; 
StraiakL 

WITACZEK V. otpia krowiaj pnas . . . • 
dra mad. Wanaawa, drak Tom. Labrao, 1803f 
w 806, ttr. 40. -f 

WITAK0W8K1 laaaai- ^ prosopalgia. Dit- 
•artaiio inaagonJis pathologioo-tharapaatioa 
a^. Patartborg, 1848| w 8ea. •«- 

VITAU Fraaaiatak. Miatifo nabofta6itwa ta 
dotsa amariydi w oajioa aoiti^aoa. Zawia* 
ng%co w aobia eodtianaa roamyiUnia, pray- 
kUd^f, ntaki i modlitwy. Na jaiyk poliki 
a dfiawiftago franoaskiego wydaoia prses 
Polkg pnatoiona. Krak6w, Jaworski, 1867, 
w 12ce, itr. 188. ont 60. •«- 

WITALI8 i ZOFIA. O piatagnowania kwiat6w 
w pokojacb, nt balkonaon i oknaeb. Lwdar, 
W. Maniaoki, n F. Riobtara, 1874, w 16ca, 
•tr. 62. cot 40. 

VITARO A. Wyklad podr^cany dranownio* 
twa, otyli naaka obajiocania gnini6w. Prta- 
toiyi St. ZdziioviaokL Wanaawa, Oabatbnor 
i Wolff, drok J. Krokoti^akiago , 1868, 
w 12oa, lir. 103; a dsiawi^ioma tablioami. 
kop. 76. oana anil. kop. 80. 

Vilaamb Karal (or. 1818), ob: Faraiar Kar 

(Witabsk gnbaraia), ob.: Karnilawies; Naa* 
naaa E.(Wirtbtobalt): Or4a (albam widok6w 
1876). 

— Pamiatniga kniga gnbarnii Witebtklej, 
obacs: Semaatowaki) (1864). 

WITEB8KI Wladyttaw. U Polona an 1668 
(w Revua g4n4rala Belgiqaa, Uaj 1869), w 
8ce. 

— La oanal da Saaa. (Umfta Deoambra 
1869). 

(WKgaattaia Platr KtiilQ.) Utiawa katy 
amarytalo^j i kaiy edakacyjn^J offioyant6w 
kiiaoia Wittgonttcina a d. 8 Gradoit 1861. 
Wifno, 1862. 

— Obaca : Raitiarilt. 

WITH Cnll. Opia wypadk6w nt drogaoh l»» laanyek praytraiajfeyob ai^ a wyraftaBlcm 
pnyatyn oraa tpoaobdw ieb mikania pnas 
..«..., inl]fn. cywiln., % dodaniem prsadmowj 
prses Auiratta Perdonnet bytego ooania sakot j 
politecbniczii4j, jedno^o s administnitordw 
r oitoD. komit. ZBrsfdm}%fiego wicliod«ii% 
drogf talazna, prxetlumaczyt naj^syk polskt 
Klemeot Danieltki. Wansawa, dnik J6aafa 
Uogra, 1866, w 8c», itr. XII, 162. 

WItKIEWICZ Maaff. Odpowiedi w ksiegoryi 
m^ftko Mokrego so atrony WW. lokaioTTn* 
•tow aa dekretem exdywiaortkim majfeyo» 
wydsielona acbedy imionami i naawiskami w 
prodokcie wyraftoayob, pnooiw JO. X. Franc 
Sapiezio iayn. fowietaikowi i kaw. oraa J W. 
prokur. maaty Xi^i. Stef. Radsiwittowny. 
(WilDO, 1828). fol., ark. niaL 2. 

— OdpowiadA ta ttroay wtafteioiali okolic j 
Roloiaazctytoy aliaa Citowiartoba prodnktam 
wynieaionyob, praaeiwko JO. X. Franc. 8a«> 
pietia tajo. aow. i kaw.,tndaiaft JW. Mleh. 
Zalaakiamo ttaroioia Szw^t. podk. r. proknr. 
matty itd. (1823), fol., 1 ark. 

— Odpowiadi w katagoiyi majftln Rrsy- 
wobtot aliaa Madykowatosyany aa ttrony J W» 
Banad. Borayaiy b. attaa. ato. praeeiwko 
XO. Xi^. Frana. Sapiaaia itd.j.wyli(i.(1828)» 
foL, 1 aik. 

— Prodokt w katagoryi majfika Mokrego 
praaeiw JW. Prokaratoryi natty Xf^ni Sia* 
fanii RadaiwUlownv oras JO. Ktladn Frano. 
Sapiaaia, tajn. towiet i kawal., foi., ly, ark. 

— Pfodnkt aa ttrony JWW. i WW. I«ud«. 
praiyd. groda., Alojs. t^daiago granicc. Wine 
choi^go siamt. posnant., J6aefa ataot. a. 
gl. grodaia&t., Joliana^migora w. roa., w}a4* 
cioiali migftkn Widnago, Kastmiaraa Wy- 
tlouoba b. tfidi. aiam. prnft. itd. (oa?a atron- 
nica naawitk). Za dakr. t%da azdywiaortkia- 
go r. 1821 april 26 ocsewiicia ferowanym w 
mig^oioi Mokrym a fondotaa JW. Orsago- 
rta Ziankowiota, marttatka profonakiefro 
miJ%oycb wydtielona tobady, prteeiwko JW. 
Prokuratorowi matay X. Siafanii Radaiwit* 
lowny oras J. 0. X. Frtno. 8apiasia. b. w. 
m. dr. i r., fol., k. niel. 14. 

— Raplika z% airony poswanvob JWW. i 
WW. Andrsfjkowicadw wtaleioiali majftka 
Widnego, Katimierta Wytloaeba itd. prsa-* 
olwko JW. Prokor. naaty X. 8t. Radaiwit*^ 
lowny w attyai. opieki csyiiife4j oraa J. O. 
X. Franc. Sapiesia tajn. towiat. i kaw. ord. 
Wilno, 1822, folio, ark. nial. 62. 

W1TK0WSKI. Der Prieatar dot neaan Bun- 
daa alt ein traoar Haoabftlter Oottaa in der 
katholitoben Kireba. Eine Primitpradigt, 
Wien, drok Macbitaryat6w, 1848^ w Bee. 
6 kr. 

Witkaaraki AdaVf, abacs: Patikia (Fontanna); 
Raaally. 

WITK0W8KI Aataal Marcia. far. 1828;. Da 
I nnmero trilmnonim militum contnlari po- WITKOWBKI tiiAite* Dili* tiitffg* UflofIot« BtfolUi ifp^ 
e. edade, 1867, w 8de, tCr. 77« «* 

MTKOWSn FffMdtiifc for. 18850* 0o pliot 
poloiucm diiMrtaiio inaQgiiraltt medioa. Ba« 
Toliai. fyp. Saliada, 1882, w 8oa, air. 81. 4 

WTKOWSKI Oaafaw. Ettai lor la m^thode 
i sotYra daiia I'axamaa dea yens. Tbte poor 
la dooiorai an mM. Vr. 899. Paria. 1872. 

— Aaaiomia iooooelaati^pia. La eorpa hv« 
aiaiw, Par N.^ Atlaa inito atte brochara. Pa* 
III, LaaTarayna, 1873. 

— Aaatomfa looooclwitlqne. Oricanaa f6« 
aiCaaz at p^ria^a da rbomna. Athw in i-io. 
Paria, LaaTarayoa, 1878. Cana 7 Dr. 

— AOaa oomplamaniaira da toua lea oa« 
▼ragaa traitaat da I'anatomia at da la 
phjnologia bumaioet compost dea plancbei 
daeoiip^, eolorite par G. J. Witkowikl doct. 
aa aMd. da la laonit da Paria. Parii^ lit 
Laararejae, 1873. 

— La eorpa bonaiD. 3m$iWdon* AUaa in 
4. a?ae brocliDra axplieatiTa. JMi, B« Laawa- 
r^yna. Gana 8 f r. 

-* La earreaa. 2me Edition. Tamtat w 4aa« 
€aBa 8 fr. 

^ La ItfTDz at la laogae. Tamia» w 4aa, 
Cana 7 fr. 

— L'oraflla, 2aia Mtt La daat. Taail^, 
1877, w 4ea. Ceaa 6 fir. 

— La pMofc da la fanuaa. Sma Edition. 
Taaiiat w 4oa. 8 fr. 

-* La p<rtB6a da Pbonnmo. Tania, w 4ea, 
Ceaa 7 Ir. 

mnCOWSKI Xtlataa s Radomia, Da Pea- 
daoardita ihdta. Moatpellier, 1885. 

MTROWSKI Laiarifc. Ein labr proirabirtar 
FaD van Abdomiaaltypbae ndt Aoairang ia 
Laafanfraa^raan. laaagvralia Diatartauoii* 
Bailia, drak O. LaBga,1879, w 8aa, atr.8J.-f 

— Uabar Gabiniertcbfttiaraag, roa ... Aati* 
ilaataB dar pmbiatrieobea Klinik aa litraea* 
bam i E. (AruiiT. filr patbologieoba Aaatooiia 
aad Pbyeiologie). Berlia, 1877, w 8ca, <oma 
LZIX aaaijt 111 i IV, sir. 498*618. 

WnrKOmKI LaMk Ptiiar. (ar. 1888 f 
1856 w Wartsawia). Uaiajdw. Safao bista- 

rycsno-etatfttjotay praea Wanaawa, w 

drakami Gasetjr eoosieaa^, (oddrak s Bi« 
bUotaU wartaawtki^j), 1865, w 8ea, air. 21. 
Zip. 4. -f 4 

WITKGWKl Staaialaw. Co do dtialo z sie* 
laif od j^j pocs%tko at do teninie|«aego 
«aaaQ7 napiut •.<.. Krak6w, oakladaia auto* 
ra, drak W. Kornaokiago, 1878, itr. 16. 1 &)•••- 

— Tot, wjdaoia draffie. Krakow, aakU* 
dam aatora, drak W. Konieok iego, 1877, 
w 8ca^ atr. 15. •«- 

— Pnftaik na arti osjrli alumnua v koa- 
karaeh, komadya w 1 akcie ae ipiowami i 
taAoaiai praex .... ICnik6w, nakUd aatora, w dnkami W« KarnaaUato, 1876, ar 8a8i air. 
14 + 

«• Wybdr aaaoayeiala w mfailaaika, ko« 
asadya v 1 akaia. Krak6w« aaktadam aatora« 
drokiam W. fiToniaakiegOi 1877, w 8ca, itr. 
16 i 1 al. 4- 

— Kr6tki opia tneok kr6Iettw pnyrody. 
Krak6ir, naUadem aatora. druk W» Konieo* 
kiego, 1878, w Sea, etr. 18. 6 cnt 

WITKOWSKI Staaislaar. Praaglfd kotjeaay 
taoryi o fforfosoa pologowej. Hoxprawa aa- 
pitaoa ceTem osytkania etopnia doktora aae* 
4yoyoy w iikolo gl6wD^ wansawsklQ. War- 
•aawa, csoioiu J. Cotiy, 1866, w 8ca| atr. 10(1. 
45 kop. + + + 

— Sprawoadaaia a atynnolei kliaiki ebi* 
nirgiemj |ir^ wydaiala lekarekim askoly 
gl6ini4 Wanaawski^j v r. 1884-6. War- 
•aawa, w dndL Kowafawikiaga, 1866, w 8oa, 
atr. 47. f 4 -f 

— Sprawoadaaia a oayoBoloi kliaiki obi* 
nirgiosn4J lt(aiej|ed{ pray wydt. lekartkiai 
nrkoly gt, wanaawtk. aa r. 186M. aapital 
M.M bt aaiya. klinikf ebinm, axnael nil Dr. A. 
lakf. La Braa, prot awyoa. 'kliaiki obirar, 
Odb. a Pamlat. Tow. lak, wana.) Wartaawa. 
wdrak. J«Oofc^, 1867 w Boa, atr. 61, i S k 

C. — Obaaas frsy 
(badaaia aMMaa 1871)* 

WITKOMSKI tlaalalftar Hebat (en 1850 1 
10 Kviat. 1876)1 Walka awi«dson4j, aaoao- 
dram. Poaaa6, Biehtar wa Lwowia, drak F« 
H. DaaaUawiaaa, 1873, w 8oa, a(n 86. 60 ant. 
+ + ♦ 

(WtkeanU Slllui). Wspomaiania Ip. 8to 
fiina Do?Mf IVIfkowikiego (w Klalcaob). w 
toe, atr. 7 litogr. (wiena). 

«TK0W8Ki*Wli|r8i«6, ifltynier aaratda 
konuaao. Nowy nebauek nmkegj graiiiaaB|aii 
i jam aaiioiowaaie. Wartaawa, w koauiia 
H. JNatansooa, antor, drak Gaaety polikilif^ 
1865, w 8ca, itr. XZIT, 268 i 1 tabL 168>]p. 
+ -•• + 

WtTKOWSKI WHaila profettor tako^y wdaU^i 
Labelakilj. magiater oboiga pnwa, probeor 
joayka i literatary poltkifi w eekoia wcja- 
w6dtki^ Labeli. Napopie i azamin pablioaay 
aoaat6w eakoly wejew6daki4i Labe]|kt4j, ma- 
j|oy eia odbywad od d. 24 oo 27 Lipea Be- 
ktor ltd. Labiin, w drakarni Ka%dow4j, 1822, 
w tea, etr. 28; prayt4m jett praaklad jaf^ 
pierwea4j anowy Cyoerona praeciw Katyuaia. 

— O potraebie w lakoUcb daweajrcb aaak, 
a eaeaeg61ni4j jfitykow, kt6ra wpiyw nuu% 
aa wydoekoneleaie ei^ w popraedaajaoyoh, 
(RonMaweamieitcz. w Progrftin. esk. wdaki^j 
labeUifiij na r. 1817;, w tee, atr. 11-80. 

~ Obaca: SaMiikewaki Roktor. 

Wllaid, obftca: Batzka L ; HiabMHca (1821); 
KratiMi H.; Waletaki; ZaieraH. no WITOWSSI - WITaCHEL WITOWSM 8trai4 Mairiey. (nr. 1707 f 8 
PftidiiernikA 1837 w Wartttwie). OpiMnto 
obohodo Mobneffo po wi«kop. pami^t Vnj, 
Alekfandrsa I. casaria wszech Rotyi kMu 
Poltkim w Wftnsawi« w dniaob 7,9» 10, 11, 
12, 13, 19. 23 KwictniA 1826 nroosylcie od- 
bytei^o. Wftrasawa, druk Qalgaowtkiego, 1828, 
w 12ce, Btr. 116. 16 tgr. + 

— Pastel nik x krakowtkiego prsedmie^ia 
esyli cbarakterjr ladti i obvc8^6w, a ryci- 
nami 3 Tomy. Warjsnwa, dntkiem Zawada- 
ki«ffo i Wgokiego, 1818, w 8oe, itr. T. 1. 311; 
T. II. 276. Zip. 12, na papiersa poeatowym 
alp. 16, a 6 figurami illumino waoami alp. 
20. + -f 4 

— Dragia poprawna i powiakaaona w^da* 
Aia. Wanaawa, w drakarni A. Oalfaowafciego 
i komp. pray oliey 2abi6j Nr.472, 1828«-99, 
w 12c6 wifk. T. L «tr. 313. T. II. atr. 821. 
T. III. 8tr. 812. T. 17. ttr. 387 nialiaab. w 
kaitdym (omie po 6. Zip. 16. + 

— 2ycia Joaany d*Aro a wand j daiewic^ 
Orlaanskf a r^^opiiiiDdw Foatolni ka a kra- 
kowikiego praadmialoia. Wanzawa, 1822, w 
12aa, k, 4, atr. 39. Zip. 1 gr.. 16. -i^ 

«- Sckola Jcobiet, obaaa: MaKar (18J0).-f.4> 

— 0«i^ aieoiowia, abaoa : Etteaaa (1818). 

mrOWSKI MJ^n. Hiatonanatiiraliia, o- 
b«jiiMti|oa t. Zoologt^ fU Botaaikf. 111. Mi- 
naralogtf i Geologi%. Dia aakoloffgo i doafto- 
wago uikytko mfodtiafty podloc n^nowaayob 
^rodel a mianowioie: Milne Jfidwardta, A* 
JuMieu, T. S. Beudanta, Okena, Ka. Klaka. 
Jarookiego, Wagi ltd. wypracowana i nloio- 
na ar odczytacb. Lw6«, drak P. Pil)era,1849, 
1850, w 8ce. Tom I. Zoologfa a I tablic^ ry- 
aia atr. VI i 256. Toaa. li. Qaial roAiiu (0o- 
laaika), atr. 132. ZIr. 1 kiaj.'S6 m. k. 4.44 

— Toia 111 ai|wierig%cy : Dzial kopalio (Mi« 
lieralogia)| opisaoie skai ( Petrografia), zie- 
mioznawtttwo (Ooognozia) z 25 drzeworytami. 
Lw6w, uaklad aotora, 1851, w 8ce, atr. IV 
i 96. Za 3 tomy air. 2 kr. 16. 4 

— Krzy^ztof Kbluinb ezylt odkrycie Ame- 
rykt akreslone dla ciekawej miodzi, ozdob. 
8 kolor. Dtalorytarui. Lw6w, Kallenbaoh, 1853, 
w 8oe, atr. IV, 181, opraw. w ozdob. okladce 
4 zIr. 30 kr. tn. k. 

'-' Pierwaza kiiazka do czytania i nauki 
jfityka pQiskiego. Wiuden, L. Grand, 1^54, w 
bee, atr. 200. 31 kr. 

— Mrowka a V^awelu, piamo poawi^cone 
ladowi. R. lazy. Krakow, drak Cza8a,1869* 
1870 NN. 24. Od 1 Marca 1869 do 16 Lotego 
1870, w 8ce, atr. 384. 4 

— Przyjaciel dzieci. Typfodnik z rycinarai, 
lawieraJar^y naaki religii 1 nioralnoici, wia- 
domoaci a fizyki, hiatoryi naturalnej, iyeio- 
ryay alawnycb Polakow i Polek, powia&tki i Wdea wtaraaa mpriloa, sagadU ltd. » P0« 
Iwi^oony aezfe4i' ai^ daiatwie prsei ^^ Sok 
2, 9z^t 2. Lwow, naklad wydawey, drak 
inatyt. Oaaolina. (Jako dalaay ci%g Prsjfaoie* 
la dziebi wydawanego praaa F. ka. Eeldav« 
•kiego). 1860, w 8oe. ZIr. 1 kr. 16 m. k. 

— Tot. Bok tnaei 1861. 

— Toft. Bok ezwartjr 1862. Praniimorats 
rocznie 2 air. 80 kr. 

(Uatato w Lipav 1862 a to a powoda brakn 
preD«roarator6w« ktdrjek bylo 41. Bilasa 
wykaaal niadobor 6 air. 26 kr. n. k.) 

* Niyoowaza ptzcaoliiiotwo oparta sa am- 
aadack kaitdza Daiersona a poatraaioaiami 
Marietta, Fukla, Notta, Knlmta, K6bnerm i 
t. d. Uomaczyl i poronoiyl «.....•, a 64 drao- 
arorytaroi w tekacia i ryoina. Lwow, naklad 
Jana Milikowakiego, drok aaklado Imienia. 
Oaaoliaakicb, 1853| w 8ce, atr. VII t 269. 
Cana air. 2. 

— 8zk6lka powaaadnia j^e^ csytad i raebowad i po proata ototona 
praea ..... Tom I. Lwow, druk Kom. PiUera^ 
1860, w 806, atr. VIII, 348. ZIr. 1. 4 4 4 

<*- Bak^lka powaaadnia dla miodaiaiy u- 
miej%oej czytao i po proatu racbowad. Tom 
I. ttaaowiaoy caloa6 w pipcia oddzialacb. 
Eaeaz6w, J. A. Pellar, 1863, w 8ce, atr. 343. 
1 air. 

• (Z dziewi^dsiaaj^io oimio drtaworytami 
w tekaeie). 

-i- l^oi. Ton II: ataaowi%ey oalo46 w 4cb 
oddatalach a 38 drzeworytani w t^kaeio i 
jadoa oeobn% tablicf xylo^afioaa^. Raaaaiow, 
Pelar, 1866, w 8ce, atr. VII, 248. I rai. 60 

kriM. 
(Przerobiona a nieniieckiego: Daa Baob der 

Hatar. Bito 2000 ega., aprzedano do r. 1872 
a|^. 700). 

•*- Obacz: Saaltiar (gaogr. 1867— 9) r 8ar» 
ailakar (maly obraaek 1859); iakaa (iwiai 
1858); lalnialaa (obamia wobcaakaeb); Wllar 
(iwiat ro^Unny); Sailt-PlarftfPaweli Wirgi- 
Dia^851). 

WITRUWIUSZ Narak Pallia. Vfi arobitootan 
libri X. Ad ediljotiem Jo. Oottlob. 6obnai- 
deri. budownictwie kai^g dzieaia^, prao* 
klado Da j^tyk polaki £dw. Hr. Ra^yvakia- 
go. T. 2. (Bibliot. klaaayk. lacii&a. Tom 6 1 6^ 
Poanan, drak Scblettera we Wroclawia 184C^ 
w 8ee, atr. T. 1. 381. T. II. 427 i atlaa obej- 
majacy 41 tablic. Zip. 30. 4 4 4 

' Wyjftek zdziela: badowaictwio, Ua* 
roaczony z lavinakiego i czytany .aa poaio- 
dzeaiu Towarzystwa Nauk. z Uniwer. Jagiel. 
pol%czonego (przez Fel. Radwanskiego, oddr. 
z HoczD. Tow. Nauk). Krakow, 1825, w 8oe, 
atr. 43. Zip. 2. -^ 4 4 

WITSCHEL. Modlitwy wi^razem cayli piaini 
naboftne dla chrzeacian oloiooe przea X. 
Juliusza Krauee w Radoiuia. Waraaawa, Ga 
l§zowaki, 1831, w 8ce, atr. Ill illl, na pap 
zwyc» 5 zip. 10 gr., na welinie 8 alp. 4 WITT - WITTIO 111 WTT> QeaehiehU dei L«hiT«rkaltaisMa 
nriadimi PKntteii and Polen w&bread 1625— 
1U8L K«fligtborfr, 1887, w ice. Zip. 2. 

WTT A«8int Marieubarg dat Hanptbtos 
dttt deatseben Bitter^Ordeoa in dem aliaina- 
ligwi uid in dem gegonwftrti|rea ZuaUndd, 
too ...^ Ob«rlebrer an d«m Knaipb. Gymna- 
aom IB &8nigaborff, nit swai Anaiebtov. 
Ionigabar|r» ^il^- Kocb, 1854, w 8oa, atr. 
lY i 127 s 2 lyoinami. -f •#• 

VITTE 6. Ewo Siatelatwu Qaipad. Na- 
mieatnikn etc. Glawnawo direktora w pra- 
witdatimnnoj Kommiayi narodn. proiwiess 
caaaia rapport. Waraaawa, 1886. foL, atr. 41. 

(Obejmige; Projekt oatawa gfa«nawo nie- 
mieokawo eTangelioaeakawo aoayliaioaa w 
Warasawie. Soatawleanyi kooayatorieju). 

WITTE lie. (1699 t 1785). Listy jenerala 
n^jora w. kor. patk. arty 11. kor. komoMnd. 
fortocy Kamien, kaw. ord. a. Stan. (1777-* 
1779; wydal St. Knyiaoowaki. (U ateiyaly do 
daiejow Folaki a kai^goab. prywatuyob a* 
kiaioak.) Krak5w, drak Caaso, 1888, w See, 
atr. ZYUI, 274 i Xlll. + + + 

WITTC ICnrot (nr. 1614). Dxleonik krigowy. 
Waraaawa, 1844. (Za artykat praeoiw Hae- 
wnakiemo aakaxany tegot rokn w Cserwcn). 

(Wyehodait od 1 Kwietn. 1843 a fenleto- 
Ben CO daieft po p6t ark. folio). 

— 6aw{dy pedagogicaoe K. W. Waraaawa, 
drak Qasety Polaki6j, 1806, w See. 80 kop. 
ami. 15 kop. 

— Gaseta powaaecbna, ptamo polityeano- 
Kteraekie. Warsaawa, od 1 8tycania 1842 do 
d. I Paidxiemika 1842. 8 alp. 

— Kraemieoiec. Praygody i wapomnienia 
•Cadenta pierwaadj klaay praea Walentego 
SpekUtora. Krakdw, naklad A. Nowoleckie- 
go kai^garza, drak Caaaa, 1878, w See, kari 
aid. i air. 281. 1 a2r. 80 cot <»• 

-* Nieaaslaiony ale aaca^iliwy cayli po* 
tal&e roamyalania nad dobrocaynnvm wpcy- 
wem, jaki teorya Darwioa na ogol pablica- 
aoaci jai wywarla lab wywraeo moae praea 
10* W... a lUaatracyi Fr. fioatraewakiego. 
Waraaawa, drak Gaa. pohk, 1869, w dee, 
atr. 19. 80 kop. -f 

(Autor wlaiciwie oie«iadomy, tyiko pod- 
pia £L W... jest ten aam, ktorego £. Witte 
Biywa). 

— Obraa bibliograficsno-literacki aa rok 
1868 praea Kl. W. Waraaawa, naktad M. 
Oilgelbranda, drak Gaa. poUki^j, 1869, w 
See, atr. 178, (oddr. a Gaa. polak.) 20 agr. ♦ 

— Paui^tnik iileraoki jako dodatek do 
Gaaety powazechnej 1842 r. w Nraob p5f ar^ 
kaaaowyeb tygodniowo wydawany. 

— Pamt^tnik aoeny waraaawakl^ na rok 
1888 praea K. ... W.... Rok I. 1889. Waraaa- 
wa, Orgelbrand, w drnkarni M. Cbmielew- 
ikiego, 1889, w See, k. 2, atr. Y i 200. Ztp. 
6 gr. — Toft na r. 1880. Bok 11. Waraaawa. 
1840, w 8ee. kart aieL 4, atr. 888; ant w dee, 
k,.5 i 1 tab), obraan atatjat f 

— Toft na rok 1840 a 6 portreCami pierw- 
aayeb taneerek waraaawak. Bok ill. Wafoaa- 
wa, drok Bankn poMr., 1841, w 8o^ atr. 201 
i niel. 1 k. 

— Wielka i sMila polityka Galteyi prsea 
Walentego Spektatora. Dopetnienie pierwaae 
flO wyobowaain pvblioauto.* Krarow, na* 
kladem aatoni, Priedlein, drok Caaan, 1671, 
w See, atr. 47. 40 cent, -i- -f -i- 

— aakolaob poca%tkowych. Samooetwo. 
Klaaa wat^paa. Praea aatora Wielki4j i ma}^ 
polityki. Krakow, w drnkami Leona Paaa- 
kowskiogo, nakladem Adolfa Dygaiinikiego. 
1875, w See, atr. Yll, 78. 4 

^ Obaca: Oamaa At. 

Witlenberf, obaca: Bern I. 

WITTQENSTEIIIOWA (Sam) Karelin a Iwa. 

wanowski cb. Dea caaaea interiearea de Paifid* 
blitaement ezteriear de Pegliae. Bomeyl876, 
w See. 

(Uktfip a daiela 15 tomacb). 

WI7TI6 Kerel. Gommentarina in nonnam 
jnriadictionia. Laopoli, ISIU, w See. 

— Enobiridlon Codioia jadiciarii Galioien- 
ala ccpn omnibaa eatenaa ad flaem a. I81S po- 
blioatia aatbentioia declarationibaa editam a^.. 
a K. Appal. Trib. Galio. eooailiario. Fkra I. ex* 
pensia anotorit. Leopoli, 1819, w See, atr. 
156. 

— Toft. Para 11. Viennae, typ. Car. Go- 
rold, 1819, w 8c0, atr. 177. Para Ul atr. 120. 
Para lY. tamfte, atr. Y, 142 i 1 karU.erra^. 

+ + + 

— Enohiridion codicia jadiciarii galioien- 
aia oam omoibaa %d 5nem Aagaali 1829 pa- 
blicatia aatbentioia declarationibus ; editio* 
secunda eraendata et ancta. 1831, w 8ce. 

— Daa allgem eine bttrgerlicbe Geaeta- 
boeb ftkr die de otaeben Lftnder der Satar* 
r^ieb, Mooarobie, mit den beiden torbergeb* 
enden, nftinlicb dem Joaepbiniscbou nnd 
den fftr Galiaien gegebenen Goaelabuobem, 
and den fur dieae Provina erfloaaenen iSorma- 
lien verglicbeo. Far Juttia-and politiaobe 
Beamte, Advocaten, Bominien, Re^tabeflia* 
aene and aelbat PriTatparteien. 1. Band. 
Wien, 1829, w See, atr. XII i 271. 2 air: 

— De jariadiotione civili in Galicia a.... 0. 
r. Ap|»e 1, IVibonalia Galio. oomiliario. Edi- 
tio aecan da ancta et emendate. Leopoli, tjRp. 
Job. Sebnayder, 1826, w See, atr. YJU i 189. 

— OpnBcalam de pertractanda faaereditate 
in Galicia, in nsum jadioum, advocatornm, 
camerarium et reliquomm ofioialiam jodicia- 
liam, neo oon joria atadioioram a.... 0. r. Fori 
nob. Loop, conail. conaoriptnm. Lw6w. Pil^ 
ler, 1807, w 8ce, atr. 186 1 3 tabl, US WITTIO — WITWICKI (JmUo wttioiwia praoft llosbitnkiMo Ao- 
toniftgo, kt6rf tobia pr^jwhmotyl), 2»p. S.*!- 

— TraoUtut do Galieieatl tobo1» pro- 
tiaeiali librii oivioitetfondalibiit editoft a.-. 
e. r. App«L Trib. Galio. oonniiarui. Pan L 
Tbeoretioa, Yicnnaa, |fp« Car. Ckrold* 1819; 
w 8c6» fir. 205, k. 1. -i> -I- 4 

— Voo der VarlataaiiiohaiU Abbandlnog 
Ar JiisiiibaaiiiUi Advooaten, barachafUiobe 
Wirtbtobafbimtfr RacbUbuflitaaM nod Pri- 
TalparUlan in Galisien baraoigagaban roA m^ 
Tanow i SUnMawow, Milikowakt. 188ft» w 
See, atr. VI, 73 i formoL Mrow 9. -f 

— Toi. Zweite g&nilich nmgearbeitaia nnd 
aniahnlioh voriaehrio Aaflage von Or. Mo- 
riti von Stabaorauoh, k. k* o. 6. Profoaior dor 
Bochto. (Mil einem alphabetiacben Materion- 
Bogister nnd 48 Formiuanen in deutscber nnd 
lateiniacbar Spracbe). Lembarg, 1841, w 8co, 
atr. XVUI, 196. Ztr. 2. 

Wrmfi UMk. ZobnPolaaliodor.Droadon, 
1848, w 8co. 

WITTIIAIIII laa Karal intpoktor. Na aki 
nrooByaty aakoncsenia roko aikolnogo 1881 
w aikolo obwodow4ij Iiowieki^j o<lby6 ai^ 
miotey w d. 80 Lipca 1886 r. tapraaaa. War 
aaawa, w drnk. J6a. WooUtgo, w 4oo. kart 
aioLa. 

WITUASIU RainMtf. Bn dobr^ ioay oqrU 
Svlwan i Meloaboi; po«iai6, Wilno,w koai- 
oio n M. Orgolbranda, 1861, w litoo, atr. 84. 
16 kop. 

WmiASKI SfaaiotM. Filon y Cbloo w rof 
'naityob tdtraoniaob, pitmo... Wilno, wdm* 
l[ami XX Kijardw, 1808, w 8co, air. 158. 
2lp. 8. 

WITU8KI Uoo WMytflw (nr. 1886 w Mar- 
kowicnob). Do maximif atqne minimit ralo* 
ribot faoetionnm algebraiearnm cnm eignt- 
libot nnmari ▼ariabilibua inter quae qnot* 
libot aoqaationaa algebraicao oonditionalei 
propoaitae auot^ atqna praaoipno do aooando 
problematia bugna variationo traotanda. liia* 
aortatio inangnralia. Borolini, typ. G. Sobado, 
1853, w 4oo, atr. 85, k. 1. -f 

— iycivL 1 dsielo optyoanem Vitalliona 

napiaaf Posnaik, cioion. Dackera i Sp., 

1870, w 8ce, atr 80 10 agr. -i- '^ -i- 

WITWICKI Ian Galioianna BoraanioaaiB. 
Tboaea pro conaequenda dootoria jnria Ian* 
roatu. Pata?., typia Semin., 1837, rol., 1 ark. 

WITWICKI MikoDii. O karmionin paaotot i o 
irodkaob latowania alabyob, vyj^tok a r^ko- 
piamn ... o Pasotolnictwie. Wyjftok a Ga* 
aoty Knryera litewakiego. Wilno, nakladom 
J. Zawadskiego, b. w. r, w 8oe, atr. 20. atp. 
1 gr. 10. 

— Nanka cbodaonia okoYo pazcsol w pro- 
wtneyacb polakicb| oparta na riooaywiatyob 
w krign naaaym oaynionyob doiwiadcseniaob. 
WnrfiawOf nakladem aotora, dmk kom. & W. A. i O., 1880, V 800p atr. VIU i 87a 
atp. 18. 

— Sokraaioaonnaja nankn praktieaoabawo 
poiolowodatwa oto. Petorabug, 1846, w lleo. 

— Paioaolniotwo knjowo, os^li o Irod* 
Hch i apoaobacb podnioaionia paai^ do togo 
prnnigmniej atopnSa, m ktoiym dawai^ 
w Polaoo byly; podanycb praoa .... ■ ly- 
oiB% i tablicami. 8 Tomy. Waraaawa, w dm- 
karni kom. B. W. B. i 0. P. Kakladom ao- 
tora, 1829, w 8eo, atr. T. I. 888; T. IL 868 
i Vlir. alp. 80. 

— Praktioaoakqjo peaelowoditwo oto. Csgi4 
I— T. Poterabarg, 1635—45, w 800. 

— 6rodki ratowaaia paaoaAt* by do roaaty 
£ gloda nio wygingly na taioasf rokn nn- 
atopnm 1888 praea .... Waranvn, dmlc daio6^ , 1827, w 80a, atr« 11. 

— Stawliannjri nlai ili iawelaoaonaa Urn- 
bopytnicjaayeb jawlianii is aataatwaaooi iato- 
rp |>oaat. a piaowo knpUentem kratkiobawia- 
dianii o raatattaniael&doatawUajnaao^yohpeaa- 
tam poaiwa aot Z kartinkaaai. Pataiabu 184^ 
w 16oa. 

— Upominak ojon a podr6fty din wfaaayeb 
ayjaoiot, m6w i oorak, indaiak din ro* 
;io6w i adocaeyi tyobia. 2 Tomy. Fotara- 

barg; n Daiana w wUnla, typogr. 8. O. K. 
W. Strawy w Potarabnrgu, 1836, w 80a, atr. 
800 i 200. atp. 6 gr. 20. 

WITWICKI Safranlati. Dwn bolnby wodn 
pyty, a dwa kolotyty Narodn^ opam a 6. 
tanoiam;r w acb aktaob. Utoiona a 12 iy- 
wyeb pianaj cayato rnakyeb. Kaidyj nktkin- 
oayt aia kotakom atawnobo Pador^. Wo po- 
moaaoa bidnycb, aaamayob atodentiw. Lwow, 
naktad M F. Poramby, 1868, w 8ea, atr. 66, 
atr. 1. 

— Mytoat i aboda, abo Winoaanyjo Holaa- 
ny, kniabyni makoi, a Kaaimiron II 8pra- 
wcdtywyin, korotem polakym. Hiatoiyesao- 
tycarakojo melodrama w 8 aktacb. Lwow, 
dmk i naktad F M. Poremby, 1862, w 800, 
atr. 62. atr. 1 

— Bratn^ja naaboda abo Poanartai day 
Wtadimyra Watykaho. Hiatoryoano-llfbarak^ 
tn^dj^ ^ 4cb aktacb a XI. atoli^ja. tio 
napriminni^iu cseat* mytym rodymciam. Lwow, 
dmkowano n M. F. roremby i jabo nakta- 
dom, 1862, w 8ee, atr. 78. air. 1 ot. 60. 

— Rya biatoryeaoy o Hueolaob napiaat na 
korayi6 aakladn gtaohoniamyeb wa Lwowia 
.... dnatpaatara obrafdkn graoko-katol. w 2a- 
bin w Paidcienu 1868. Z dol^caeniom ma- 
py gaogr. obecn^ aiadaiby Uncniow. Lwow, 
nakt. i Oruk Poramby, 1863, atr. 184. ct 80. ^ 

— Do tgodyl braoia do igodyl 111 2y- 
wotno kweat^ tntajaao kr^owa dia dolm 
8tomk6w awoicb akrealil jako poaat krajowy 
dnaapaatara obra. graoko • katoL w Zabia. 
Dmk wa Lwowie, w typografii M. F. Porom* 
by, 1861 w 60a, atr. 85 WITWIOKI -- WITZLBBEN 118 VmnCKI Sltfu (Sttiipujh (nrodi. 1800^ 
i J8i7). Ballady i romftosa. T. I. WarsMwa. 
V dnik. Mkoln^, 1824. w 8oe, itr. 146 i 3. 
Tom II. w droimi Olfloktborgt, litomfia 
A. BrMtiny, 1885, w 8m, ttr. 182 k. 1. 
lip. 5. -I- 

— fidmiuidy pMma dnmttgrosaa pnm - - 
Wantawa. drokiom A. Galetowikiaga konp, 
18S8» w 8m» fir. 177 i Yl, nA wdinowjai 
ptpMrss. sip. 8. -f 

— Gmdo, gaduy powi«i6 i ptpier6w po« 
iai«rtnyelk aaton Littow s aagranioy. Lipsk. 
WolQpuiff Oerktrd, 1852. w 16ot, fltr. 813. 
lip. 10. 

— O prMQ^iwi(teem Imtmiia Varji* 
Lwoir. w kom. o Fr. PiUwm i Sp., 1860. 
w 16oe, ttr. 16. kr. 4 m. k. 

— Lilly s Mgranie/ pnas Stofaiit W. 
Liptk, ktimriUA zmudoMnikf^wjd. J. Bo- 
krowiema, ^rok Breitkopia i flaertla, 1848, 
w 16o6^ ttr. 881. sip. 4 gr. 34. + -i- 

— Toi, prsis Stafkna W.... Wydania po» 
vidne J. K« Bobrowieta. Lipak, nakladem 
kiissvB* aagranioxiiej, 1854, w 16Ge, kart. 4 
i ftr. 881. ^^. 84. h> 

^ Moakala w Polsaesa, albo trei6 dsien- 
aika piaanago w Waniawta pnat ei%g daie- 
nada miaaiMr od 8. Wnatnia 1881 do 8. 
Lipea 1888. Faryi, o H. Boaaaofe, drak A. 
Pioard, 1838, w SSca, sir. 115. alp. 4. -f ti- 

(Na fraaciMkia prsaloftyK Ja6aki). 

— Molatki Podolanioa (myili mywkowa). 
Wansawa, w drakarni A. Bnattny, 1838, 
w 800, atr. XV, 83 i 6 kart. tip. 8. 

— Oltanyk poltki, maiejaiy i wifikasy. 
FlMyt, 1886 ob: Oltanyk. 

— Pioaoki aieltkio. Wansawa, drak kom. 
B. W. B. 1880, w ISoo, itr. XX, 810. sip. 3. 

+ + + 

— Tot, s mosykf J. F. Dobrsydikiego. 
Posnan, Zapadaki, (1857 ?> agr. 35. 

«- Podarok llobny. Kai^lka dla panny mio- 
dcj, gdsie jaat naboienatwo na daie^ ilubo, 
todsioi potrsobne do asos^lota w atanio mat* 
laaakim nanki i ndy, ka asos^lcio i sbawio* Bio matiaAatw poUkiob oloibaa i po raa 

Jierwasy do draka dana. Paryi, naklad A1. 
alowiokiego i Boat. Janiuikiowicsa, 1888, 
s 4' ryeiii. na aUli. frnk. 13. 

— Podarok llabny dla panny miodd sa- 
wior^jfoy w aobio naboia^wo na diioA 
iiaba, tadsia6 naaki i rady potrsebna do 
ates^ioia i sbawienia w atanio mattoAakim. 
Warasawa, a XX. Kiqronarsy, 1841, w 13oe^ 
atr. 173, niol. 6 i 1 ryo. litogr. sip. 3 gr. 16. -f 

^ Podarok llnbny, kai^tka dla panny mlo- 
daj, gdiio jaat nabc^ei&stwo na cUiefi ilaba 
tadsieft potrsobno do azcsgicia w atania mal- 
ienikim nanki i rady. Berlin, Behr, 1845, 
w 16co i rycin 4. rip. 24. 

(W katalogacb takia 6gQnge adyoys. Lipik, 
ceDa3 tal.) — Podarak ilobnv czyli naboianatwo dlA 
oaob da atana malianakiago labiar^foyoh 
ai^ lab w nim soataj%oych, todxiei potrsabno 
naoki i radyi oelam otr^rmania asoafieia i 
sbawiania w atania malftadakim. Nowo wy« 
dania. Wimo, naklad Ql&ckabarga, drak Haa* 
aarowakiago w 2ytomiena, 1858, atr. 37ii 
rab. 1 kop. 30. 

— Pooayo. Petarabnrg, (so abiora: Bkarb- 
onk poosyj polakiob. T. IV}.) Naklad B. M. 
Woma, 1656, w 18oo, atr. 286 i nioL k. 8, 
Oprawno rab. 1 kop. 50. 

— Pooayo biblijno. Warasawa, drak kom. 
rsid. W. B. i O. P., 1880, w 18ca, atr. YI 
i 114. atp. 8 gr. 15. «!- + ^ 

— Poasyo bibl^'ne, ptoanki aielakie i viar- 
aso roftao. Wydanie Jialowickiago i 8p. Pa- 
lyi, 1886, w 16ce, atr. 876. frk. 5. 

— Toft. Barlin, Behr, 1840, w 13oe. 4 4 + 

— BomaatyoanoM, baJlada. Waraiaws, drak 
QlQokaborga, 1887, w 8ao, atr. 13, k. 1. 4 4 

— TowiaAascsysna wystawiona i annesa* 
mi objainiona. Paiprft, w sai^. katol., w drak. 
Bonrgogae et Martinet, 1844^ w 8ce, atr. 73. 4 

— Uososenio pami^oi J6s. Lipiiskiego, 
wisytatora jeneralnago askdl w Kr61eatwio 
polakiem smarlejro d. 38. Wrseinia 1828 r, 
Waraiawa» drak Galesowakiego, 1828, iLi8ce; 
atr. 38. gr. 15. * 

^ Toft, tegoft roko, tamfte. Edyoya 3. Na 
dochdd nbogioh. w 13oo, atr. 38. agr, 15. 4 4 4 

«- Wioosory^ pielgrsyma. BosmaitoAei mo* 
ralne, literaokie i politycsno. Tom I. Psryft, 
drak Bonrgogno et Martina^ 1887, w laee^ 
atr. 888. frnk. 7. 4 4 

(laqr seasyt 1833, 8gi w 1885 r. wyasedl.; 

— Toft, Tom I. Wydanie dragie, praej- 
rsane i pomnoftone. Paxyft, Honor4 CnaTa* 
liar, drak Bonrgogno i Martinet, 1844,wl8oo^ 
atr. 6, X, 488 t 3. alp. 18 gr. 10. 4 

— Toft, tom dragL Paryft, drak Bonrgogno 
i Martinet, 1843, w 13ee, atr. XII, 480, k. 1. 
atp. 13 gr. 10. 

— Toft, tom drngi. Wydanie draglo po- 
mnoftone. Paiyft, w Ktieg. katol. pola., 1845, 
w 12ce, k. 3, atr. Till, XX, 494, k. 1. 4 

— Toft, tom 1— If, vydanio trsecie. Bibliot. 
piaarsy polakiob. Tom 88-*39. Lipak, Brock- 
bana, 1866, w 8oe, atr. X, 333 i IX, 349. 
tal. 3. 4 

— 2al sa Gaset^ literack^, otyli -o potrso* 
bio krytyki (wierai). Wansawa, OlQckiberg, 
1824, w 8ce, atr. VI, 8. zip. 1. 4 ^ 4 

— Obacs: Cb^feaiewakl; Moniusske. 

WrrZELL Karol. Spia roilin osdobnyeb, 
sn^jdigicyoh ai^ w ognrodzie botaniosnym 
lioeam wolynakiego w Krzemienca, kt6ryoh 
sa pieni^dao naby6 moftna a K. Witaella, 
ogrMnika botaniosnego L. W. Krsamienioo. 
1% ?, w 4oe. 

WITZLEBCN Ferdynaiiil August Qeacbicht- 

15 114 TIVEROT ~ WIZBBUNK! lioh'geoffrtfiBefad Sntwikelnng d6S Zowteh- 
!•• and mr Abothme del polmtehen lUiobm 
▼on J. 992 bit 1831 dtrfrettellt in 5 Xtrten 
mit eineiD Tozte eine Inirxe Ueberticht der 
polniwhen Gaiebielite entbaltend, bearbeitet 
▼on... Premier* Ltontenant im kdoigl. preost. 
OeneraltUbe. Berlin, bei Reiner. 1831, folio, 
tekst n« 2ch karUch, n geograna na 6 kmr- 
tach. thL 1 sgr. 12. 

— Die GescbicbtA Polent, bearbeitet Ton 
..,. Premier •Lientenant im kOnigl. prenst. 
General- Stabe. HalbersUdt bei Oarl Brflgge- 
mann, 1881, w 8oe, air. VI i 224. (na konca: 
Berlin, gedrookt bei Trovitateli n. 8obn). -i- 4 

flhrnOf eitory. Wiens. Wamawa, 1880, 
w 8ce. 

— Cstery. Hasnrek. W. S. Warssawai 1881, 
w 8ce. 

VIYENOT Atfrid (f w Lipon 1874>. ZarGe- 
neiii der aweiten Theilang Polent 1792 — 
1795 TOQ .... k. k. Legationirath. Zogleich 
alf Ergansanffthefi cam 2. Band der jiQnel- 
len xur Geacbichte der deatachen Kaiaerpo- 
liUk Oesterreicht wfthrend der fransSsiscnen 
Revolationekriege (1790—1801)* mit dem Se- 
parattitel .Die Politik det Osierr. Vioe-StaaU- 
kanslera Qr. Ph. Cobentl nnier Kaiser Franc 
II. (April 1792 bis Mftrs 1793).* Wien, Wil 
helm BranmQiler, k. k. Hof- nnd Uniyerii- 
tiUbnchhftndler, Drack Ton Adolf Holsban* 
aen, in Wien k. k. Univ. Bnchdr., 1874, w 8ee, 
air. 47. •«• 

Wiwia Porpefim cayli laat^p bobater6w chne- 
id a^akich. Obras a 111 wiekn praea aatorkp 
Cwictenia dachowne hr. Ignaceffo, Gloadn* 
azy, Pok6j warn (XioQ Meaacaerskf). Krakdw, 
Wielogfowiki i Jaworaki, 1868, w 8ee, atr. 
617. tah 1 sgr. 10. -f 4 

(Zapewne prcerobione a Mariconrt M.) 

VhrhlB. Remarks on the aalt minea of Wie* 
litaka in Poland (a rokn 1826J (anigdaje ai( 
w Transactions of the royal geological So- 
ciety of Cornwall. Vol 1. z r. 1828), w 8cew 
atr. 164. 

WiwiMi G. B. ob; Battaryn (1885}; 

Viviort obaca : 8k4rkoii«ki Alf 

Wlzerunok Matki Boskiej bolesnej laskami 
styn^cej od r. 1852 w koftciele 4w. Mareina 
w Warssawie, (a fotografi^). Warazswa 1874, 
w 16ce. 

Wisorunki dusty narodowej ob: Tronlowski. 

— nauk obladnych obacz : inrczynski. 

~ ksi^i^t i krolow polskioh od VI. do 
XVIII. wieku podtag najdawniejszych ly- 
annk6w i porno iadw zebrane, a teraz w drze- 
worytach wydane. Krakow, D. £. Friedlein, 
(1852). w 8ce, 4 poszyty, str 4 i 51 rycin. 
W okladce alp. 16. •«- + -f 

~ polityczne dziej6w panstwa polskiego. 
Tom I. Rzecs o roznmie staon w Polsce praea 
Jana Alcyat^. Tom 2. Polska w kraju i aa 
granicf od 1831 do 1848 r. Tom 8. Rewola* 
cyoniici i stronnictwa wstecsne w 1848 r. praea Edm. Ghojeekiego. Tom 4. PoUa 
w kr$in w 1648. Lipak| 1864—1885, w 8oei 

— polskie obacs : FajMi ■• 

— aaakomitych Indai ob: frek 

— i iyciorysy anakomitofici tegoeaotnjeb* 
aebrane a ni^inovaiyeh ir6del, a portraCami. 
Warsaawa, naklad A. Dawonkowskiego, dmk 
J. Panrakiego, 1861, wBoe. (1. Napoleon HI, 
atr. 85. 2. Josef Garibsldi, atr. 82. 8. Cnvoor, 
atr. 12. 4- Wiktor Emannei, atr. 80. 6. Abd- 
el-Kader, praea J. Belejowakn, atr. 48. 6. Lord 
Palmerstoa, str. 18. 7. Krolowa Wiktorya, 
str. 15. 8. Pins IX. atr. BO. 9. Eugenia Ma- 
rya malionka Napoleona 111. eea. mae., atr. 
19 (r. 1864). 

— Obaca: M oa Hi Ula. 

— I roztrz%8anla naakowe. Wilno, Joaaf 
Zawadaki, wlasnym nakladem, 1884, ca^6 I, 
w 8oe, mn. str. XVII, 106, spisa k. 1. Cac4c 
U, atr. 127. Ca^ III atr. 134, spian k. f . Cafi46 
IV. atr. 162, apisB k. I. Czei6 V, 1886, w 8ce, 
atr. Ib8, apisn k. 1. Oa^id VL str. 1 51> Ca^ 
Vn. atr. 174, apiau k. 1. Ga^ld Vm. atr. 142, 
apisn k. n. 1. Gz^MIX. atr. 126, apian k. a. 1. 
Gafid X. atr. 195. GaQ46 XI. atr. 150, apian 
k. a. 1. Gas46 XII. atr. 119. 

Pocset nowy. Toroik I. Wilno, 1836, ts 8ce. 
atr. XX i 170, spisa k. n. 1. T. II. atr. 142, 
■pisD k. n. 1. T. 111. atr. 174, spisn k. a. 1 
T. IV. atr. 126, apisn k. n. 1. T. V. atr. 158» 
•plan k. a. 1. T. VI. atr. 184, raiiao k. a. 1. 
T» Til. atr. 184, apian k. n. 1. T. Vlll. air. 
142, apisn k. a. 1. T. IX. atr. 142, apiaa k. 
n. 1. T. X. atr. 142, apian k. a. 1. T. XI. 
atr. 142, spisn k. n. 1. T. XII. atr. 142, apiaa 
k. n. 1. T. XIII. 1837, tamie, atr. 150, apisn 
k. n. 1. T. XIV. str. 142, spisn k. a. 1. T. 
XV. atr. 150, spistt k. n. 1. T. XVI. sU-. 150, 
apisn k. n. 1. T. XVII. str. 150, spisn k. a. 
1. T. XVilf, str. 142, spisn k n. 1. T. XIX. 
str. 146, spisn k. n. 1. T. XX. str. 166, api- 
an k. n. 1. T. XXI. tamie, 1888 r., w See, 
atr. 146, apisn k. n. 1. T. XXII. atr. 180, api- 
sn k. n. 1. T. XXill, str. 176, apisn k. a. 1. 
T. XXIV. atr. 114, apisn atr. 13. 

Poezet nowy drngi, tamze, 1838. T. L 
w 8ce, str. XVI i 134, spisn k. n. 1. T. II. 
str.. 162, spisn k. n. 1. T. III. atr. 182, apian 
k. n. 1. T. IV. str. 161. T. V. tamie, 1889, 
atr. 184, apian k. n. 1. T. VI. str. 127. T. 
VII. str. 142, spisn k. n. 1. T. VIII. air. 154, 
spisn k. n. 1. T. IX. str. 118, apian k. a. 1. 
T. X. atr. 155. T. XL str. 154, apiaa k. 
n. 1. T. XII. tamie, 1840, str. 182, ^an 
k. n. 1. T. Xm. str. XIV i 184, apian k. a. 
1. T. XIV. str. 142, spisn k. a. 1. T. XV. 
str. 174, spisu k. n. 1. T. XVI. atr. 206, api- 
sn k. 1. T. XVII. str. 158, spisn k. n. 1. T. 
XVm. atr. 142, spisn k. n. 1. T.XIX. 1841, 
tamie, str. 142, spisn k. n. 1. T. XX. atr. 
134, spisn k. n. 1. T. XXI. atr. 140, apian 
k. n. 1. T. XXII. sir. 289. T. XXHL 1842, 
tamie, atr. 228^ apiin k. a. 1. T. XXIV. 1648, WIZEHUKKI ll£ tenia, ttr. X. 1 88^ tpbtt fir. HI. Wydftw- 
M Ignaey StydlowtkL 

(SerjA I. obejmoje w 22. tosuiek: Prie- 
Bowa; Zdtnie o wtp6?ezeinpj litaratane 
frinaiskiej ; Goetha; tztaee drBmttyetneJ, 
piervna lekeya Ao^. Wilb. Sslei^la, poprse- 
dzima wfadomolr.]% o jeiro ifein, Zachnrjats 
Werner; O doeha muayki; Smanael Kant; 
Wieeaory literatfkle albo poeci pomi^day io- 
^; O aianie obecnym literatury osetkiej; 
Poeaya p6lwyipa Iberyjtkiego ; Wiktor Hu- 
go w r. 188t; Ittemtarae portagaltklej 
olmnaetego i dziewietnafiego wiekn; Wia- 
doinoi6 o dziele: Index eorpnria faistorioo* 
diplomatici etc.; Wiemmki i prsyponmiania 
vtpotet 0800 : Roch nmytlowy I plody jeao 
w Antthin od poea^tkn daiewietoaatego wie- 
ka; Jan Fotocki; Post^p i apadak nalar« 
•tva w Hinpaaii; William Hailit; Kamawal 
Jaoa Pawta; Poat^p i roxwijanie eie filosofii 
eras aaaiej^tnoioi metaflsyesayek od poczfi- 
kaXIX.wi«kn; Wizernnki hiatoryeaaa; Gib- 
boa, Edmnnd Borke i CbaioanbHand; Kr6tki 
fyi Uttoryi ntnki moralnoj wraa a vlzamn- 
huai ehamkteiyatyczaami oelnifjiayeb mo- 
nliztdw. Robert Matarin: O pott^pie fztaki 
drnkankiej, tadziei o jej wpfywie na taniofi^ 
kfiffok: Literatora, arymowa I poezya Sta* 
b6w Zjednoczonych amerykan^kicb ; Oelea* 
Khlaeger; Onisanie wody miDeralnej dra* 
tkieoickiej: Jzn Bnizdfcki w lafach 1768 — 
1781 » antobijoirrafia ; X. Aniol Dowgird; 
Poeaya Lnda slowianskiego: Podania o La- 
nrze; Frzygody Marka; Doklor Francia, 
djktator Paragwaju. Rosmaitoiei w kaidym 
tomikn domieBcciana obejmajf wainiejaze: 
Ocenienie pitai Zygm. Bartoazewicza ; Ocena 
Balinakto^ daiefa: Opitanie Wiloa.; poe* 
zTzeb WiDO. Romaaowakiego (w rgkopiaie); 
Eoeida w traweetacyl Blomaaera. Krak6w, 
1834 (reoanzya pot^ptajfca) ; praeach Ladw. 
Sobolewakiego i jego bioffrafia^ Ozielo J, 
Ssytlera: Kaekarzj Ifaaaalakiego tablioe mo* 
a«i i wag. R^opiaa Zeliz6w a viaka VI — 
XI. praea J. I. ffnezewakiego fanaleaione 
przea Jana Andranli de Boy Antoaewi«yza); 
pamifCnika S. Markiewioza ; Pr6bkf piarna 
iraioi doehowo«j a manaakryptdw i. p. Aniola 
Bovgirdns KometaHallaja; Horatii Carmina 
l aea uaui t Bofmann. Harlem^ ]8#B(reoaoaya); 
Bziaja Liiwy przez Narbaia. T. I. Uitolegia 
(raoen^ya). 

Poeaai nowy (Borya 2ga), T. 1—84 ob«r). 
araje: 

Tonik 1. Przemowa Filozofia religif cbrze* 
idjanakiej ; Felix Neff; Kantata dia dzieci 
pew a e g o dobroozynnego aaUada; Rozmai- 
to4ei; R^kopiam aawieraj^cy praea nieoffto* 
aMHie dmkiem kai^dza Gwilhelma KaliAakie* 
fo ; WyjfUd a tego r^kopiao; Zbi6r alawaycb 
praNBaeow kryninalaych w Niemezech, przea 
preaydenta Feoerbacb*a; Ko^ieta wediog za- 
niahSw prayrodzenia i apoteczaoiei. 

Toinik 2. O atanie politycznym i religy* 
BpB Pagan i Zyd6w w czaaia prajjteia na Iwlat Jaanta dttyttnia; Baetkowen; laa* 
maitoloit Zabr, Tnrt GMwnieJaaa laiadj 
akonomii pnemya^owfj P. H« Suzanne s praa* 
klad na j^yk polakii a dndaniom potraa* 
bnicjazyek awag przea P. Jana Waazkiewi* 
oaas Naoka ntrtymania i niepazenia swieraat 
donowyoh, a dodaniem apoaoba poznawanfa 
icb wieko przea A. F. Adaroowicza D. M. 
pro£ oea. medyko-cbirargiezn^ Akademfi wi« 
leiiakiej w«tew. vra.eat.; Zdaaia na dolwiad- 
ezania ftyaia agrn itowaae przea A. K. 

Toroik 8. Algier; Waazingion Irwing| Hot* 
maiiolei; Wiadomold o galeryi obrazoar hr* 
Mnfizcba w Wiazniowen; Literatura aagra- 
niczaa aYawianakkk dya1ekt6w) SztyrharatwO| 
tadziei iotroligaiatwo franeaskie; BibHogra« 
ila dawaa polaka, piama niekt6re ireici da«^ 
obownij w Sankt-Peterabarakfaj eea. biblio* 
teee opiaaaai o kidryoh Bentkowdd tndzieft 
dalai bibliografowie aamilczeli. 

Tomik 4. Rya biitoryczny wielkoici i npaj 
ka dono SzwabBkiego; Crabbe; Bozmailo* 
lei; Sztuka rymotworcza Horacjfgo. tluma* 
ezona przea Adania StaniaTawa Kraai^akiego; 
Wieraz Boraeyasza Flakka o aztace lymo* 
tworczej, przek?ad X. Autoxiiego Moizyfi- 
akiego. Zdanie kfytyczne o tycb oba tYama* 
czeniach ; Cbaoa azczsrpta kadzid^a ci«nf6m 
w]erazoklet6ir, od Witaliaa Koma- Jedzies 
Zdanie o tem dzielku i niekt6re wyj|tki 
a niego; Wyj%tek a liata corki do ojea, pi- 
aanego a Sewastopola. 

Tomik 6. Literatora hindaaiantka ; OsBian- 
Macpberaon; Rozmaitoloi; Przywileje dwdch 
kr616w polskfoby dane doktorowi nadworne* 
mo Buccelli: Praywilej krola St^fana nama« 

Snol6, Praywilej Zy|^Qota III. na azia- 
Botwo; R^opia zawien^^ey poezye P. BL 
0.; Wyj^k a tego r^kopiaa; Opiaanie aato* 
tonia i poiiriacenia koletola ewangeliokiego ; 
Hiatorye bibi^jna, dIa niytka mlodzi azkol* 
aij, przea Laona Rogalakiego; m^jfccrj 
wyjl4 arkr6tce a pod praay Zoologii praea 
pp. A« Eumelakiego i St. Gorakiego. 

Tomik B. Hiatorya teatm i aztoki drama- 
tyoznej w Ameryoe |>6lD00nej : Home; Roz« 
maitoici; Domelc mojego dziada, wapomnie- 
nia przeazloieit a r^lomiadw P. Ignaeego 
Ohodiki; Hiatorya litewaka dIa dzieci przea 
L. A. J« Uwagi aad t% kai%ieczk%; Przypo> 
wielei w daehu Piama Iwigtego a dziela Her- 
dera Bifttter dar Yoraeit: Salomon w mlo- 
doaei* Salomon w atarotei. 

Tomik 7. Hiatorya Magtarow przez Jana 
tfailatha: Cowper; Rozmaitoloi; Wyj%tek 
z lisla piaaaego a Warazawy pod dat% 80go 
(18) lipea t. 1832; Bpiew aioatry terainiej* 
azego soUana toreckiego Mabmoda, Heybe* 
tali; Przypowieioi w dacbu Piama iwietego 
a dzieta Herdera Blatter der Yoneit : Trzaj 
przyjaciele; Korona ataroloi, Zwyei^ea 
iariata. 

Tomik 8. Poezya domowa Wialkiej Bnrta« 
nil; Caviar; Bozmaito jei ; Jaanowidafoa a Pre- m TO«l. Uwari aid p fw t kk im t Imm dsMfai 
n» j^jrk poitki, napiMiie prsM manjrfaw 
JLMkowicxm; Pnsypowietei w dvelm PinM 
iwi^teffo s dsieU Herden Blittor dar Yor- 
jBoii: dsm6 pnad .imiereif; Smierd vossmm; 
Bibliofrrafift dawna polskiix PiioM niektdiv 
treici dachowaej i t. d. 

Tomik 9. Fantt XliBfera : Barmtdin de 
fiaintrPierra; Rosmaitoaei; Kilkaaldw otaa- 
irsa wfledtkin, s powodo odafiWNti sa aim 
aataki pod tyiataiii: Harwaj Bitai, e^li wpiag 
jakich malo; Stmoa 8iv»oiitQa, jagv dsiaU 
1 apory pitmianna, wras i niaktdraad pray- 
Itoesaiiiaini a dsia} jago, tadaiai nofatkainiy 
tsccegolj iporow roaaMityeh napomykajf- 
cemi. 

Tomik 10. taatraa w Earopia i drama* 
«cia nowoesaanym ; Bobartaoa; Bosmaitoid; 
Hittofya prawodawatw atowiadakiak nraas 
Waclawa AUkaandra Maoiejowakia|go doklora 
prawa w Alektandrowskim Uniwarqrtacie 
w Wartsawla i t. d ; Kr6tki wyktad treioi 
tego dziela, wraa snwagami naa niem; Do- 
komani z r^kopiso oryginaloago datowaoy 
« Wilnia w pooiedsiaiek po Oromnicach r. 
1555 : Zapowiedz oowago wydania dsiala pod 
tytuYam B. Langnicha Prawa poapolita Kr6« 
lastwa Poltkiego. 

Tomik fi. Obyesaja Laodeirkdw; Ladwik 
Bojanae; Boimaitoici; O polakich romaDto* 
piaarzach przas Jocafa Kraaaawskiago ; Pny- 

Eowieici w dacha Pitma iwi^tago pnax X. 
I.; To watytiko dla iago, ia aia poroaomieo 
nia moff%, Z BibL da aoo. Bibliografia d»> 
wna polska; 8lowo do tomika diio<dfiago 
Witeronkow i rnttrzfsan naokowyoh. 

Tomik 12. O poatach aiamiaokiok wiak« 
daiawiotoaateffo; Odiot; Roamaitoiei; Ltta* 
ratara alawialakich naroddw : Liat do radak- 
ton daiannika miniataryiim narodowago o- 
Iwieoania; Wiadomoid o iyotn i piamadh 
Jarsago Samoala Bandtkia; Myili a Jaaa 
Paula Byehtara. 

Tomik 18. Stiuka wydawaaia obiad6w; 
Waliar Seott; Hiatonrcany rant oka aa pra* 
wodawatwo naroda litawakiago; Roaaiaito- 
ici ; laaimkeya dla rodaiodw iyoafeyob umiaaa* 
eiad daieci w sakladach wogaaao-naakowyeh ; 
O domowem wyrabiania cakra s barakow; 
Jana Kochaaowakiago Foriooaaiea live Epi- 
grammatam libel Ina; Waatehaiaaia aa abiag}% 
mtodoioi), prsea Karcina Oaaoiya Ci ; Mitoid 
przas panii Daabordaa Yalmora, praaklad 
tagoi; Nakrolog: Eogeaiaas M atropoliU Ki- 
jowaki Halicki. 

Tomik 14. Poeiya lado bolaadarakiago; 
Micbal Beer; Rozmaitoici; Hiaioiya miaata 
Wilna przaz MichaU Baliaakiego; O zlaaia- 
niach koioi, przea doktora Joaefa Mianow- 
akiago; Paaezelnictwo ogrodowa czyli do- 
mowa przez Jozefa StmmittQ; Regalaroent 
KnrlaDazkiego Towarzyatwa kradytowego ; 
Wianek. Noworocznik na rok 1837, aebraoy 
i uYozony praec Karola Korwalla; Krsyastof Rolai^,. bdlada, X. BraAeiaaa« pncklad 
X. Oaaoria Cia ; Myili a J. P. Byehtara; No* 
wa odkfjeia chaaiiasaa; Prsadrakovania kai%- 
ftak fraooQzkieh; Bibliografia dawaa polaka; 
piama aiektdra treaci dochowD«j ltd. 

Tomik 15. Pieaia daatkia : Cbapelaia; Wi- 
aaranak aaobrawaki; Botmaiioici; Poesya 
Miebata Jaaiarakiago ; Literaiara alaviaaaka: 
Liat dragi do redaktora Daieantka Karodo- 
wego Oawiaeeaia ; Nowa aaoraka wyprawa aa 
Spokojay i Aatarktycki ocaaa; Uwiadoaaie* 
aia liuraekio o d^lk^jfcaj ai^ w Lipaka Hi* 
atoryi JaaaKarola Chodkiawicaa, praea Ada* 
am Karaaaawicaa. la. Samaitowia aiaroljtai i ao«o» 
lytai; Eraam rotardamaki i wiek jego ; Eoa* 
maitolei ; Pkaachadaka ao aad bnagaau Reaii; 
Matoda aoaeaia P. 2akoia (JaeotJ, roawiatl 
i okjaiait Karol Klaadyaaa Wiasaiawaki« dok* 
tor midy^y w impar. Uaiwer^ytecie Cbar- 
kowaUm i i. d. Zdaata o taj broaaarea; Pi- 
ama roamaita aatora Paaa Jaaa aa Swif lo« 
eay; Bibliografia dawna polaka: Piaaia aia* 
ktora liaiei dachowaej, i t. d ; Dawoa wieDd 
koieiota SwiQto-Jaaakiego w Wtlaia. 

Tomik 17. Wplya Walter 8kott'a aa bo- 
gaotwo, moralaofio i aaecQirie obeenaj apo- 
lecaaoaei; Ziogarelli; NomankUtora ehamicz- 
aa Baraalioata; Kataaa^Etaa; Bozmaitoici; 
Teatr aiemiecld w Wiloie ; Objaiaiaaia chro- 
aologieaa^ tablicy i t. d. podhig plaaa i 
met^y P. A. Jalwioakiego, praea A. Zdaoo- 
wioaa; Nowa metoda aczeaia cbronologii 

Sraaa P. A. Jalwinakiego a fraDcaakiego; 
loologia albo hiatorya aataralaa iwiaraai i 
t d. praaa N. A. Komalakiego t 8. B. Oor- 
akiago, cz^ I. II i HI. Zdame * tem daiele; 
Bibliografia dawna polaka: Fiama aiektora 
treiei dachowaej w saakt-Petarabarakiaj eaa. 
bibliotaca opiaana« o ktorych Bentkowalu ta- 
dalai bibliografowia aamilcaalL Toiaik 18. Uwafi aad hialory^ aUro|yta%; 
Froiaaart; Boiamitotei; Wyj%tki a poamata 
Jaltaaa Koraaka podjMotam Kaaioaaa; Pa- 

foaaka i Bramia; WiadomoAci o pracaeh 
aaCu^ka lebraaa a wlaaayoh jago liatdw, 
do profaaora M. Pogodiaa piaaayeh; Raapra- 
wa o cifitaraa iwiaua, praea brabiego Cbod- 
kiawicaa j WiadomoA6 hiatoryema o Caarwea 
Aratarakim i polaktm praaa HaaaPa, prsa- 
kUda P. 8. B. Q.; Report do koofaraacyi ea- 
aarakiaj madyko <- cbirorgioaacj Akadamii o 
dzieYacb profeaora P. J6zefa Koraeniewakiego; 
akladaaia i3roaaB przy kicbaaia; Uwiado- 
mienie literackie. 

Tomik 19. O wielkicfa ^pidamiaeb; Paaa- 
kia ; Roaroaitoioi ; Pomoiki biatoiycana a po- 
oa^tkdw wieka XYIII. Oddaia) piarwazy: 
liiety odnoaz%ca aiQ do caaa6w baatdw So- 
zackich aa Ukruaie. aod dowddztwem Pa- 
leja 1703 r. i t. d« Odaziat dran: Liatyod- 
no8z§ce aif do caaaow Karola All, i partyi 
Leazcaynakiego w 8azonii, 1706 r. i t. d.; Ka- 
takomby raymakie; Nowolici litarackia, (wy- WIZKBUVKI 117 J|lik t UslQ P. latiA Z«kntwikf(rgb, |iiti*r 
B«iro do F... V Wanmwie d. 1^17 Wrselni» 
18S7 r.); Uwiadomienie c WmwabU Kteraeld*. 

Tomiic 20l Foetyt Indn pokoloA tentoA- 
ikieh; Milleroye; Rosmaitoici ; Rozpoeiecie 
t^bnna^ii i zamkni^ie SEk6) pijarekich w wil- 
ne 1741 r^ Experiment rocznego 6wifisenia 
lig w r6ftnych Qmiej^tno^oia^h , od Jaioie 
Wieliooinej mtodsi axlaeheckiej. edaknj^cej 
■f w Collegiqm Kobiliam Akademii Wilen- 
ibq Soeietatia Jesii i f . d.; Kfpiele w bio- 
iMk krymakich : Wyj^tek i liitn piaanego 
iSewaitppola pod dat% 1886 roka Wrsaania 
30. doii; Wielki koncert JP. Arfot oa akrsyp* 
eaehwWilnie roku 1837 Oradnia 18.; Scena 
dnmatyesn* WileiStka. 

Tofflik 21. aatace tluroaoseQia i rozmai- 
^ jcj ayBif^iBaUck; General Arnold I ina- 
jorAnm; Boamaitoici ; Artyatki t artyiei 
i^^^^cy iaraiaiejasy teatr poldd w Wil- 
ide; Oramatyka roaayjaka prses MikoYija 
Graeaa napiaana , tiaroaczona a roaayjakiego. 
Kma MM uaenna epaiuyacion asHii ^. 
Faane. (Wypiay francnzkie jP*. Qedike ze ato* 
vaietkiem); Knchmlstrz nowy ezyli kncbnia 
adsielna dla oa6b Oftabionych^ w wiekn po- 
dmlyiii, tndaiei do zdrowia powracaj%oyck 
i i d przea Jana Szytlera. 

Temik 22. Zutpaowanie ogdlnych saaad 
doakonaloioi w iworacb prsemyala do obra- 
tow i poa%g6w, todziei do urs%dzenia ogro* 
ddw roakoasnydi oayli ogrojc6w, przea prof 
Fodczaazysakiego ; Edmund Keen i miatria 
Siddona; Rosmaiioici; Hiatoiya. miaata Wil 
tti praea Miobala Balinakiego, Tom II, aa- 
wiertjiey daieje miaaU Wilna od pocaftkn 
nt^w Swtdrygajty do imieroi Stefana Ba« 
tongo, ezyli ed rokn 1486 ^ 1686: Uwagi 
bTtyezne nad tern pi»mem; Roreaponden 
«3«: Liat hrabiego Edwarda Ra(BiqfD*kiego 
da P. J6Mlia Zawadzkiego,. a i>dppwiedai% oa 
jifro Wezwanie litaraekie; Nieinajoma; Bal* 
Ua; Dziela pozgoniie: Epigrama. 

Tomik 23* aaohowaniu rio wairiemiQ* 
iHwam i wplywie jego na adirowle; Jaa 8e- 
bii^ Baeh organiata; Rozmaiiofiei; M. T. 
Cymaa roaprawa o atyla pod tjytalem: 
Orator, a przyt^ezeniem mowy ta pravom 
Maailiaaza, a laoinakiego na poleki j^zyk 
prsM Klemenaa 2akowakiego praeloiona; 
tdnia o wartoiei tego przektiadu ; Karol Li« 
pioaki w Wilnie. 

Tomik 24. Pierwiaitkowa t terafniejsza oy • 
vilisacya nowe^ o iwiata ; DDpnvtren ; Roz • 
■zitoiei; Uwa||fi niektore wzgiQdem wydania 
sbioni dsiejopif6w roatyjakicb; Zbi6r kazan 
viorowyob : Horn i He X. Bialobrz^ikiego. Tom 
I Piino ok6]ne Biakapa rz^dzfoego oyece 
>Tjl Wilefiaka X. J^drzeja Benedykta K^gie- 
J^ttt, do dochowtenatwa tejfte dyecezyi; 
Punifitniki 6 krolowej ' Barbarze prz^z Mi- 
cbala Bali6akipgo Tom I ; Lekairz obywaiel, 
P^s Pv. da Balzae, przeklad Pelioyana Tu- 
'*'*''"*^^" ; Tygodbik'Literacki, od pierw- aayeh dni Kwietaia t. r. «ydiods|ey w Po« 
zoaoio: Proapekt aa to piamo. 

Poeiet nowy drngf. Tom. 1-24. Obejmig'i; 

Tomik 1 : Praemowa ; Katedra wilenakat 
Przypiay do popraedziufcego artyknla; J^*^ 
dralj daiadeoki; Roamaitolci: Collectanea 
medico-ebimrgica Caeaareae' academiae me- 
dico ebirnrgicae (Yilnenzit) cnra et impen* 
sia edita. Vol. I.; Kr6lki wyklad artjknt6w 
zawierig%eych ai^ w pierwazym fomie teffo 
8zacowneg[0 abioni; Opisanie wody mineral* 
ndj druskienieki^j przea Igjnacego Fonberga; 
Teatr wi1ei&*ki roddzial pierwszy) Gonitwy 
w Tencaynie i Figlo miododci przei Jana 
Ainikowtkiego artyat^ dramatycznego teatra 
polikiego w Wilnie; Tygodnik liieracki po* 
znanaki : artyknly aktadaj^ce pierwazy Niomer 
tego pisma. 

Tomik 2: J.ezna Chryitaa i Jego nanka; 
Maeidj Dogiel ; Wiadomoiei o aporae P^m^w 
wilefiakicb a Jeznitami wilefiekimi; Boimai- 
toiei: Poeaet biakopdw dyeoezalnYcb i aar 
rz%dzajj|eycb dyecezya wilenvk^ od icb natar 
nowienia tA do naaaycb czasdw ; Widok przy- 
rodaenia przez Wincenteffo Goadaw^ Rentta; 
Do mogi/y, przez tegoz; Nadal^ja, prtes 
tegoi. 

Tomik 8: Uwagi sad wymow% kaznodziej- 
ak%; Tomaaa Moma; Rozmaitoioi: Wyj%tek 
z lista corki, piaanego do ojca a Perokopn 
dnia 28 Paidaiomtka 18S7 r.; Wiadomold o 
nowo w niycie wprowadzondj nader poail« 
ndj i wzroacni«J%c^ iatocie pod nazwiskiem 
Arabikiep^o Rakabn (Racabont dea Arabea)* 
Prsypowiedoi : Doktor; Pizcz6lka; Paatera i 
owieczka; Lie i boranki. 

Tomik 4; iydach w Polsce ^amieacka- 
lych; Jan Rnatem; Rozmaitofici: Wiadomodd 
o ftycin i aprawach Jak6ba Gibia bormittraa 
wilenskiego, wyj^tek a kazania pogrzebowe* 
go przea X« J^drzeja KchoDfliaaiaBa ; Wyj%t- 
ki a poematn Aleksandra Paszkina pod.ty* 
tntem Cygani: Wyjatek pierwtzy, przek^ad 
P'. Michaca Jaliana &aminakiego. 

Tomik 6: Raeozywistoad poznan Indakicb; 
Hieronim Strojnowaki; Roamaitofici: Nowy 
rektor rzymako-katoHcki^j akademii dacbow- 
ti^j; Pomntki biatoryczne a.|)Ooz%1ka wiekn 
XVIII, Oddzial frzeci. Liaty J6zefa Pptoo- 
kiego, wojewody Kgowskiego Hetmana Wiel- 
kiego koronnego. do ionyawojej Wiktoiyi a 
Leaacayi&akicb ; Homilie na niedziele cafego 
roka wydane przez X. Fr. Wolinakiego G. 
M.; Czworowieraz do Konaiantego Porcy- 
anki. * 

Tomik 6: Wyobraienie Boga i jego przy- 
miotow, oraa wyp}ywaj§ce at%d dla nas obo- 
wi%zki; Kokasz HttbeJ ; 2ydow8ka ezyli Saai 
na kfpie, powiei6; Rozmaitodci': romniki 
hiatoryozne z poczatk6w wiekn oiranastego* 
dokoncaenie oadzialu trzeciego odnoazfcego 
aiy ^o ozaaow bawienia Karola XII w Tnreyi 
po klfiiiee odnieaion^ pod Pnltawa r. l709 
i naat, a w nim jeden liat Karola XU w au* ns WlZBKUin •Btykn « br. Chreptowfeia tiiijdii{|0j 
Obins bibliograflosoo-lKitlorjretiiy fiteraittry 
w Poltoe od wprowadiffnU do ni^j dniko po 
rok 1R90 wl|czniA s pism Jaoockiego, Bent* 
kowtkiego, Ludwika Sobolewakiego itd. wy- 
itowiony prtei Adama Jochera itd. Tom I, 
pottyt pierwfty. 

Tomik 7: L^genda o poetacb; Wyjafki t 
lieta OrflmbergR do Jana Ricbtera o Frtoe. 
Zablockim; Jong Stillinff pnyjaoiel Qoete- 
go; Arabowio i konio araDskie; Obraa biblto* 
grafioano liittor. Titeratary w Polaca p. Jocbe- 
ra, T. I. Spoaa. If. Wjrj%tek dragi a poeraa- 
to A1. Poaakina p. tyt Cyganie, pra«k}. Mich. 
Jal. Kami^skiego; Wieraa do majora Wilkow- 
akit*go p. 8. w Berlinio; Uwiadomienia liter. 

' Tomik 8: R6iDica pomifday teolosif a fi* 
loaofi^ moralnf; Klonowica; Roamaitoici: 
Ciekawa kaifika trefini aatyryezno-obycai^o* 
wej a potowy aaaatego wiakn ; Dawny doka- 
m«Dt s aatentykn biblioteki aaoaoraowakiaj; 
Do -.• wiaraa Oikara Xilewakie^; GaUma- 
thiaa, wieraia prsyatane s Wiomcy. praam o- 
«a aatora do tyob wiaraiy. 

Tomik 9: Ryceratwo (1* CbeTalona); Al- 
bart Radaiwil?; Rosmaitoloi: Arabowia i ko- 
nia arabakie (dokoncaenie) ; Kiekt6ra piama 
Aodraeja Wolana; Rya daie|j6w wiek6w ire- 
dnich praea Fryderyka RlUia'a, prtekhd Jana 
Laona Sieikiewicsa. 

Tomik 10: Dobroeayiinofi6, pobndki rail- 
ffijsa do udaielania jalmoiny ; Haoi^ Stryj- 
kowaki i jego kronika; Roamaitoici: Pt- 
amienniolwo daieaoikarako-gaaaeiarakia w 
Waraaawie : Gaaeta ra^dowa ; GaaMa ^ war* 
aaawska; Koraapondant ; Gaaaia codaianna; 
Wiadomolot bandlowa i prsaroyalowa ; Knry- 
«r waras.; Magaayn powaaecbny; Gaaeta po« 
raaaa; Piamo dodatkowa; Hasaam doihowa; 
Caytania prayjamaa i po^taoatia; Swiatdra- 
matycany; Noworocaniki | Niast6ra piama 
Andrafija Wolana, todaiei lonyeb sa lob praa- 
ciw niema wydana. 

Tomik 11: Poeaya Trabadar6w; William 
O^Connor ostatai aa awojej rodainy; Eosmai- 
toici; Diarioia wjasda i akto koronacyi na 
kr61e8two polskie, n^jjainiajaaego Aogntta 
If; Zbior wiadomoici do hiatoryi aataki la- 
karaki^j w Polsca od caaa6w n^dawniejaaycb 
at do nig'oowssych, praaa Lodwika Gftfo- 
rowskiego Dr. Mad., artykal doktora A. F. 
Adamowicsa, prof. Gaaar. Mad. Cbir. Akad. 
Wil.; Tray ipiawy a mosyka Stan. Monioaa- 
ki w Berlinie: Powab kradnaiy, Stan blogi; 
Tata i Kostol; Nagrobki daiaoi^cia. 

Tomik 12 : Poaava Trabadar6w ; Mahomet; 
Rya kr6tki czt[sci Litwy pod ra^dem Proa* 
kim aoitRJ^cej itd.; Bozmnitoloi: Dodatak 
bibliograficzny do daiela: Zbi6r wiadomoici 
do aatoki lekartkiej w Polsca itd. praea Lo- 
dwika G%8iorowikiago itd.: odsielit M. P. 
P. Oddaiat pierwszy; Obraa myili >** P** 
miftk^ mojej ionia i daieciom ita. praea Fio- 
ryana Bochwica. Zdaaie o tem daiala X. Joa- cUma D^biMiago 8. P. i besimiaBaaso as* t 
tora; Tironi Medioo Tramct, apeaa SNani 
BraeaiAaki etc., roabidr t^ kai%ftki prtM 8. 
B. G.; Ogrody p6foocna praea J6iefa Stra* j 
miff9 itd. Tom III aavienu%cy Roamaitoiei 
ogrodnioae. 

Tomik 18: Do caytalnika; Ratedra wflen* 
akaj Odoova kapliey Iwi^te^ Kaaimteraa, 
a bittorycsnami o dawnym jej atanie wiado* 
moioiami; Pigkna Fomarina; Roamaitoici: 
Dalaay ci^g dodatko bibliograficanego do 
daiefa: Zbior wiadomoiei do hiatoryi aataki 
lekaraki^ ltd. praea Lodwika Ganiorowakiego 
itd. Tom L w Poanaaio 1839; Kilka alow o 
potraebia wyrobo eokro a borakow itd. praea 
Lodwika Iwickiego; Obraa bibliograficano- 
hiatoryeany literatary Polikiej itd. Spoazyty 
Iff, fV, i wamianka o piftym; Hiatarycaao- 
krytyoane badanie medyoyny afdow^ itd. p. 
Dr. Hr. HecbellX raeenaya tego piaoM p. 
Dra A. Adamowicsa; SpoRob otrzymywaoia 
i roamnaiania kamalij praaa T. J. Zeidla 
ltd. praaloiyt na j^ayk polaki X. J. D. 8. P. 

Tomik 14: Ratedra wiMaka, aHykntow 
bittorycanycb do opiaania kapliey iw. Kaat- 
mieraa ci%g dalaay; Barnard Maciajowak^ 
Roamaitoici : Dyaryoaa inweatytory najjainiej- 
aaago Kr61ewioaa Imci (Karola ayna Angaata 
111) na kaitataro Korlandakia r. 1759; Koro- 
naeya kr61owej Elaonory (tonir Miebala Ko- 
ryboU), r. 1670 d. 19 8brta: Zoaalyw (Joee. 
lya): 8mier6 ioaelyna. IVoiha Zoeelyna do matki 
o poawolenia wal %pienia do atana dadiowoego ; 
Akt ofnoioi w Bogo ; Weatcbaianie do Boga; O 
aaielakiem potdrowiania Boga-rodaicy Piaaay 
prara Jana Gawi6akiego: Tray edykta Wta- 
dyalawa Jagelly i WItolda a caa»6ir aapre* 
wadaeaia wiary iw. w Litwie; dwa wyroki Wi- 
tolda w aporaa graaioanym ; Obraa bibliogra- 
ficano^^atonrcany litaratory i naak w Pol- 
ace itd. T. 1. apoaa. ▼; Litografia; Filoaofia 
lyoia itd.. praaa F. Salagla, proapekt na prae- 
klad' polaki tego daieta, praea X. J. D^bia- 
akiego 8. P. 

Tomik 16: O ooaooio religgaim; Saakapir, 
Stoaonki daaay Indakiij a Bogiam; R«amai- 
toiei: O a^pierwaaej w poUkim jgayka dra- 
kowanij kai%iee; fnatttotioaea TherapiAe ga- 
neralia ato. praea prof. Abichta, wiadomoii 
o t^m daiela p. F. R.; Odpowiedi na recea- 
ay% piama pod tytolem: Zywot Hiaronima 
Strofnowakiego itd. Pr. Jana Gwalborta Ra- 
doming: Poiegnanie, wieraa p. J. K.; Uwia- 
domienia o Omitologii Hrabiego Konatan* 
Ugo Tyaenhaoaa poat9poj|c^ pod prata^; 
Uwiadomienie o krmpoaycyaeh mnaycsnyck 
nowycb praea St. Uonioaakf. wydanyck iwie- 
lo w Berlinie. 

~ Tomik 16: Roabior raacay ici%gajVyck 
aie do eumieaia; Tegner; Ewangalia ala 
wianaka, na kt6r% przyii^gali krolowia fraa 
ouaey pray koronacyi awojij; RoaoMitoiei 
Kilka ar6w a powodo recenayi Zywota Hie- 
ronima Strojnowikiego i odpowiedai na ta mZBRUSKI X19 kow% cdxl« tf wtpoaiDunft sulogi dla b. 
Uiiiwarajtetii wileukiego i tntejssegu knyu 
Kirol% lADRTBdorfa. 6. £. Grodka, J6xof« 
Vrmnkm^ !«. Bojanata i w. i; Rye bistoryeiny 
pffscdatawieii teatnlnycI^ mumowioM w jy- 
sjko polakim na LHwie^ fiarsa, obnue poa* 
tfcki jprsfts Ig. XjagiewDioUago; Dwa dstata 
Ers. Warssawickiego ; Praaafdj gminoe; U- 
viadomienui litarackia: Zoooomia Dr. Prof. 
Adamowicsay Dxiejo naroda litawskiego p. 
T. NftrbaUa, BibKotoka kiaMjk6w Poltkich 
i t. d. 

Tomik 17: Dawny f teralnlejisr atan po- 
kol«& ndjjskichAmorykip6lnooDej; Andn^ 
VoIsb; Rocpooz^cia wst^pa do dsi«j6w iw« 
Bibie^ W^anki^; Bionnaitoloi: Dawojr 
mlafpratandi aeiiptoram ■• aio^ i raoaniya 
m ksi«&ki praes Ks. A. W;iX. B. W.; Wia- 
doModci o peaf 71 fooaaej na kaftdago a Job- 
'w PP. koQwiktorow aoataj%oycb ia 
CoUcgio Kobilinm Sooiatatia Jeta (a r. 1771); 
Lot g^oi^bicy Jana Kaximiarsa Darowakiego. 

Tomik 18: Wjaad, koronacya, waaala aaj* 
jaiaicdas^j kr61ow6j Jajmoici Ca^li^ Raaaty 
w Waraaawia; Anno 1637; Piganlt*Labran; 
Taatanant JCicbala Paca; Rotmaitoici: Po« 
witaaia Jana III. w imieuin kapitoly wilen* 
aki^; Bra biatorycxnj praadstawiad teatral- 
njM^ auanowicia w j^iyka poltkim na Li* 
twie ; Dodatak I. Dyalogi a pnedBilot6w re- 
'^nvjehi Dodatak IL ilicktora teatra ama* 
iorakiei Ifajtansta i odnowiona gaceta po- 
raana a dodatkiem Utaraakim, pod &asw%? 
PUniaiiiiieiiro krajowa* 

Tonik 19: Wymowa ohraategaMa w 
cawarijaa wiako; Jaa Frydaryk Nisakowaki; 
Kilka wapomnian i opisdw t ftyeia Mapolaona; 
KoiBiaitqici: Rya hutoiyeaoy priedttawian 
ieaualajcby aiianowicie w j^ykn poltkim aa 
latwia; Oanpalntenia do aiiyknla dodatko- 
wago o dlyalogach : Dyalogi niaktdrepo lakoYach 
jaaaiekicli wyprawiana w Grodnie, w Nie< 
awiafta, v Howogrddka* w Pintko, w Potoc- 
ko, w Sloaimia, w Slucka: Dyalog albo tra- 
gadya puaraka wypraariooa w WQkomtanu: 
VTy^liak a aki kapitaty wilaaaki^j: Foatano- 
niaaia wsgl^dam dobr kapitoloych: Stno- 
aayoa, Xamienca i Woraica» a instrnkcy) 
y^daj tomeccDama aactagotoaa ; Maayka w 
UTiliiio, tadzieft kilka al6fr o Lipi^akim i 
On-BulPo) Kaifftki iirieio wydana o wodsia 
niaaraln^j draakiaaiokiej ; Bosmaite dnmy i 
pieani polakia, ukraidakia i Roaindw. 

Tomik 20: Roxbidr neezy ieifgajfoych ai( 
do aamsania; Fanelon; Wiaaranek plabana 
i waine obowi%iki jago; Jeascta kilka alow 
o abiiiJaGk oatataich pobyta Kapolaona na 
wyapie iw. Ilelany; Roxmaitoici: ^SaloftaniOf 
dokouozaoia tadaiai atan koiciola P. Jasoaa 
aa Antokola; Urzfdzenia koawikta atlachatu^j 
mtodsi prs/ ackola nyiaaijj polockiaj XX. 
P^ifdv aa Biatcij Ran; fiys biatMyaaay prsadaiairia£ taatralnych lid. Dalaiy eiag do 
artykalu dodatkowaf^o o Pyalogacb. Ntakt6ra 
Dyalogi praea ncani6w akadamii Jazoicki6J 
w Wilnia gryvane; Poezya Alaka. Groit# 
Spaaowakirgo ltd. Liat antora do red. Wiia- 
rnnk6w« taaziai zdanio o dzielaoh P. Spaa. 
Poiagnania do moj^j aakianki, wieraa Wala« 
ryi Narbatl6way; Iflektdra dawoa napiav na 
badowaeb, aafrrobkaoh i ianycb pomnikaoh 
w Wiloio ani^di^foa ai^* 

Tomik 21: Skromnolis i pokora chrseaoian* 
aka; Filip KallisMob Buonacorai; Rozmai- 
toici: PowiUnia Jgdrzeja Beaedykta Klw^* 
wicza biakapa itd.« iiaianiem duchowoej aaa* 
demii wilaaaki^] ltd.; Dawua doknmenta? I. 

f.opia liata oryginalnego Piotra biskapa 
mudakiego w r. 1465 do wazialkich Panov 
i Baron6w aiemi 2nudzkiejita. II. Li^ikrola 
Zygmnnta Angnata do kapitoly vrilenskiej 
itd.; Kekrolog. KonatantyPorevanko; Donie- 
aiania o novesj kai%toa. Ktdtki ryi hiatoryi 
Jozafiay piarwaa^ ftoay KapoiaaDa itdl, wy^i 
dan^ przaa J. B. 

Tomik 22: Kilka awtg oad dsielem Panii 
J. I. Krauawikiago: Wilno od pocs|tk6w 
jego do r. 1750. Tom 1 i II.; Dodatek do 
popraedzajacaffo artykaln; Innoeeoty IM.; 
Bozmaitoici: l>akrat Kofteao bendaraklego 
Jaaanfa w aprawia Tatardw fitawakicb. objal* 
niaj%cy prtaazkody, to ato^ni pokrewieaatwa 
i powiDOwactwa do sawierania swi^zkdw 
malieAakieh. 

Tomik 28; Do nwag nad dziafam: Wilno 
od poez%tk6w jago do roka 1760, ogloazo* 
nych w poprsaaaaJ%eym tomika Wizemnkow 
aproatowaaio i dopafnteaia; Wapomniania o 
Antonim BokaUkims Boamaitolai: «iakl6ro 
dodatki do daiela: Wilno praea J. 1. Kra* 
azawakiego. Wilno, 1840-1.; O wieiy rata- 
azow^ij w Wilnia 1 jej opadkv. 

Tomik 24: Praamowa vydawey ; Opianaah 
Wilna. jakito bylo wXYi wieko; Dwapom* 
niki cerkwi iw, Tr6jcy w Wilnia; Berlo i 
piecz^ Akadamii wilcfiaki4j; Wapomnienia 
o J^draeja Beoadykeia Kl^giawieau, biakapia 

aaoaaalaym vileAakimy w okolnyni do du* 
owiadatwa li^ia jago nnat^pcy i w Kaza- 
aitt ki. Waivnakiego aawarte; Rozmaitoaei: 
Niektora dodatki do dziala : Wilno przaa J . 
f . Kraaaawakiago. Wilno, 1840-1841; Wzmian. 
ka o paYacn Sapleiynskim na Antokola 
i teatamenoia podkanclerzego Kazimie* 
rza Laona Sapiehy; Wiadomoic oaobacb 
daokownyoby kforym przez Akademi) R. K. 
dttcbowna wUenakf prsyznana a^ atopnia 
acaona; bodatek do artykutow bivtoryeznych 
kapli(^ iw. Kazimieraa pray koacieia kata* 
dralnym wilanaktm* amieaactonych w Tomika 
Xtll i XIV Wiaarnnkdw nowego porztu dni« 
giago; Do artykntow odawn^m Wiltiieog^o- 
azonycb w Tomika XXa i XXIil Wizemnkow. 
jaaacso douolaiaaia; Wadomoid o vidofcacb 
ca^atkowych miaata Wilaa a okolioami« ro- 
btoayeh praaa Smqglawiaaa*; Wproaradzaaia 
4w. Stanialawa Koatki i Alojsago GoBtigi| lao WIZTA ^ W£ODCK wysBmfvo6w TowArtyitwA jMOfowego, od* 
pntwiooa w Wilnie 1728 rolni; Diiecn^ nad- 
bob i Diepotpolitycli idolnoioi; Kflks Mw 
od Rtd«kton. 

W1t|i poMltka. Lw6wy Oobryoowies i 
Pohmidt, 1868, w I6ce, ttr. 38. et 90. 

Wiflfta jaoeralnft dieoatyi vila&ikiti rokii 
I8d8. WilAo, 1828, w 4ee. 

Wiiylki ptitkto. Rsym, 1849, w aoe.atr. IIX 

— Ob: QriWMU M. lartfa«btU L 

— w Wantawie ob: KtkW; Niftrt P. 

VMiifawt In. Diploma Yladitlai B. PoL 
jr. O. L., quo ▼illai Wytokin et Btndsiona 
Dobrogottio Bi^ Capitaneo Radomienai 
fjdtq. saoceMonboa eonfari. In Briast anno 
1411 dio 14 Jannar. w 4o«?, sir. 8. (Praaiyi 
otaraniam Ad. BoAeiiaewtkiego). -f 

. Vl8tftk Fnucitatk ob: Malemitki Aataai. 

WLAZtOWSU Jm, (nr. 1880). Zar Caaaittik 
4ar ttarTaaaabt InaagoraNIMiaartation aar 
Xrlangang dar Dootorwftrda ia dar MedieiBt 
Chinirgia nnd OeborUbAUb, waloba iiobtt 
Mgeiogtan TheMa mit Zastimmaog dar ho* 
lian maditinitcken Faenltit dar DniTaruUi 
Graiftwsld am 11. Angast 1876 Sffanilicb 
Tartbaidigan wird •..., practitcbar Ant, aai 
PoMr Oppoaentan: P. Pnybytsawtki prakt 
Aral, M. ¥. ZtolDicki, Cand. Med., A.T. Sen* 
dTkow«ki, Cand. Med. Qreifewald, Dmak der 
ViiiT. Buchdr. ton F. W. Kanika, 1876« 
w 8ca, itr. 26. -f 

. Wt... Emiiarjraes, poematobaot: BttdzyasU 
WMi. 

Wlaiyf t (Dr.), ob : Promozek. 

Wlidynfrtwiei Jan ob: lUmftekL 

Wladyilttw (ttomacs 1880) ob: Nodtor C. 

Wli^alAw HafMU (nr. 1048 i 1102), ob: 
Kratiiskl Zygmuatcpowieid): WiorsbtivtU M.; 
Z^uriki Avf. ; ZidUMi Latf . 

— Kr6Iewicx (1624-- 6) obacs: Pac. 
(agietlo o1 

wia46) ; DIafats J. ; 

— lil. Wameuesyk (nr. 1424 f 1444) ob: 
Aataniewioz M.; Bianydtkl 8.: Qal«Maiioki 
ink.; Qaaduliez (poamat); Piatrowtki K.s Za 
knaivski W. (Kr61 w^gienki). 

:, WUDY8UW IV. (nr. 1695 f 1648). Listy i 
'inna pisma nrs^dowe. Z r^kopitmow xabrat 
A. Grabowski. Krakow, 1845. obaca; fini- 
kiwski Anb. + 

— Listy Wladyalawa IV. do Krtyutofa Ba- 
•dsiwilla hatmana polaago W. X. LitawekiAgo 
pitana 1612— 1632 r. Z antografov biblio- 
taki eaiartkiaj w Patartborga ogloeil Antoni 
•Mnoblinski. Lw6w, Igal, 1867, w 8oa, atr. 
Vll i 186. tie. 1 at 80. -f 

— Ob: BierzyMi: Ciaanl (Plosonli 1648): 
ate: Kallimaab; KaManytki St; Kackowaki 
W.; Itezyiaki W.;'Kwiatkairaki Kai; MaoHM.; 
{pQd|4raki A.{ Padaiooki; Prtyltm Blan.; Ha- - Jaaiatlo ob: Alfcortraa4y; ehoiaaal (po« ^ kii^lo k^jawski, ob: toaaHa (188S). 

^ ksiiio qpoltki ob: dfstacftawi. 

«- Jagiellonesyk ob: Fioratar MoaiC 

WMnlnr, powield filoioftaana ob i Biio* 
daa^fcn. 

Wladta doebowna i wolno46 myilania. Bsooa 
na eaasia do roawagl. Znryeh, gldwny aktad 
w admin. Tyg. wialkop., 1876. tgr. 1. 

Wladza ob ; Oezapowaki I. fkCi aUad pai* 
ttwa); RaeiBlk; Bnrtzawaki W. (o vlhdaj 
dnohowncj); SamriacU IL; Wf|Raaki St 

Mldiia Buly. Pianrasa pooaatki eaytania 
dia daiatak plot maakiij. Wansawa; aaklad 
B. Laamanai w drak. Gaa. codaian., 1858^ 
V l6oa^ 8tr. 24. 

— Tot, wydMia dragia, powiaktaoaa. War- 

', 1868| w 19oa» aaawa, nakl. fiL 
•tr. 82. 

— Toft, wydaaia traeoia poprawiona. War- 
•aawa, naktid R Lanmana, dmk J. Cotty, 
1868, w ]6oa« atr. 82. kqp. 20. 

WtaaatM abaci : Bajar lal. (Kocb.): Marsya- 
U tl849r, RmkairakI iEigaathnm); Switoickl 
t .(aiameka); Tbiara. 

Wtoeby ob: Artbaabalz (1828); Butaaakl 
St (IBlb): Chl^dtwski Kaz. (Sakica 1878); 
Cywifttkl M. fwiersz); Dabnnrskf t (1866); 
Dnoekowtkl Fr. (1837) ; Dabrawaki P. (KoUar 
J.); Dapatt (1748); Gaszyftski K. (podr6t;; 
Xaraaickl A. (podr6fte); ICramar lU. (podr6i 
1862); takardar (wolnofi6); M. (legion poUki 
1858); Moora (podrdi); Nieatcy (praewodnik 
if)odr6fty 1832); OraAski B.; Otieckl J. (prsa- 
wodnik); Petoeki B. (Toyage); Rofoaz J. (po- 
dr6i 1876); StabikC]867): StadaicU A. (w wia- 
ka XIV); Storaa W.: Walawaka z Kaazi4«r 
ri»48); Witzaiaiifkl M. (podr6ft 1848); Wa* 

— Mapa epeoyalna featiu woiny w 66mycb 
Wlosaech. NiikUd litografii Juliana Mftllara. 
Wartaawa, 1860, folio podtnine. kop. M. 

Wtoclawak (hittorya) ob : Papla acza. 1828 r. 

Wlaska rawolnoya a r. 1848 obaca: ta- 
biaaaki E. 

— gramatyka ob: Aba fl866); P. J. (lokcyj 
12. 1877); VNaaraali; Sraanlyka. 

Wlocki Staa. ob: KMa. 

WtODARSKl Franciazak W. Pami^tka tea* 
tro polakiego m Brodach w r. 1856, wydaT 
.... Lw6w, drak Kar. Pillera, . 1866^ w 8ea, 
str. 14. 

— Rooanik taatralny na r. .1885 wydat .... 
Lw4w, druk M. Poramby, 1854, w 8ca, aU*. 16. 

— Toft, na rok 1867. Lw6w, dmk. Kom. 
PiUera, 1856, w 16ca, atr. 81. -i- 

— Roetnik teairn Kowlafiakiego. Kovdo. 
1860, w 4oe. ^\ 

WMawa ob : Biaraacka (podr6ft). ^ 

WtOBEK Igaaay (1723 f 1780). O nnnkael^ 
wyawoloaycb, z kaiftki napisaai(| pnaa ..... WZiODZtHTRZ ^ WI^TNBCI 121 ^wjjftki -srobione pnet iednego prsyjaoielt 
Baak gnmtownycb. WroolaW| koflitem aroyb. 
I^ftoego RaesyAtkMgo, a WUhelma Bog. 
Korna, 1614, w See, Btr. 290« sit. 6. -t + -^ 
(Inne wydanie 1766 r.) 

(WMztntrz; Mtnc do mtodsi w sskotacb 
WlodBiuirekich. b. w. r. i m. w 4ce, wiont. 

• WMzinierz W. ob: Nf KeNiiii ; Olurkiiwicz 
1. (poema). 

Wlos ob: GemkieU. 

Wtoiciaii (Do) polskicbi nanka o nrzfdte- 
&ia kot i oik i t. d. Waruawa, 18S0, w 4ca 
X% litogr.) rorowmy: Aifner. 

VMciM (Do) poltkich QO. maroa 1848. 
•Fanrz, dmk U, Martinet, wtaioiwie drnkarnia 
wXrakowio, 1848, w 4ce, atr. 4. -t 

-^ Ob: Aigaor (nauka). 

WltieiaBasb (0) polskicb* Wamawa, 1614, 
w 6ee, atr. dO. 

WMdaie obaca: BierMeki Al. (pansaexy- 
xna 1808; ; Chadit (#) {tprawa wloieiaDaka); 
Cartarytkl M. (byt 1814); Ciattpinit: Di- 
em (nwtaaxcz. 1864), Df6t«l 1861 (Galieya, 
Nie bojmy n^); Dtufoborski M. (gospodarsk. 
w Potoaofk. 1875); Dzwonkawski Ad. (kwe- 
itye); Qalicya (ubostwo 1868); GarbinaU Wl. 
(kweitya 1858); Qtelinf (lecseuio 1855;; 6a* 
laclMwaki J4z. (kweitya 1864;; 66raki Ud. 
(Unowy o aluiebaoici 1877): GrtQerowiOz J. 
K. (powieici); drtweniti (w JPoUce 1818); J. 
kr. I. (alosuuki 1860;; InstinkQya (oesyntxo- 
wanio); Jaratokl J. (loa I6l4>: Kazinlen 
(kmiaos wolaoM 1859); Kniade; koal6aki J. 
JL (byt 1814); Klimoatowiez (omowy 1808); 
RatMrg 0. (pielnL obrz§dy); Ibzakowicz J. R. 
(kwenya 1660); Uckaiekf J. (biograiia 1815); 
LadMhowskl J. (awlata« 1867) ; Lipiiski (oocyo- 
isow. 1861); LiSty; Litwa (wytwobodsema 
1866); Lvboinlnki Tad. (w Pohco hist.); tad.; 
Ladwig (ttotnaki 1858) ; tadyAtfci H. fatoannki 
1645;; tobiaMki P^ (ttosankf 1648); W. E. 
(byt 1860); MacialMMki W. A. (Historya 1874); 
»l|Ci|ilkl liBtff (Kr«kow8cy); Maratziwiei F. 
(w Polaca 1816); MicbalawakI E. (uwlaazct. 
1862); Miekaiski J.; Mriawski Z. (Kweatya 1656h 
IIMeeki K. (polepia. bytn 18U); Marawtki 
T. fpayaant en Pologne 1833) ; Nakwukl K. 
tnaaiDOwoln. 1836):' NayMaM (cnllivateor, re- 

generaiion 1815); Nabist (gotpodantwo 1846); 
•«ik0W8ki W. (nboatwo w Galicyi 1868); 
PflddMi; Potaienia (kweatya 1864?); Poawaly 

Jkweiiya 186 •; ; Parachina (emancyp. 1864) ; 
*etaaki Toni.(8to8anki); Prafekt (polepss.'bytah 
Projekt (•tan 1815); Pnepisy (ttosuuki 1861); 
Piekalski D. (rady ltkar«kie, powiesci) ; Ra* 

dwaAakiPot. (My«li J^14); Racbniewski (w Pol- 
•ce; ;r Renbielinaki (sUn 18i5); Rolnlcy; Rai- 
Aidr; Sfedlawtkf (pnepisy); Skdnawsfcl; M- 
^qffcawies J. (ofidsa 1815); Stawitki (hist, w Pol- 
tea); Stnjaawtkf rpgody 1808); Surawiacki W. 

Kdaoi. 1807); TbaiM A. (w Posnalisklem); 
kl 8. (kweatyai; Uri|ds6iile: UfltMl; 
ItaM kNlHl (Qaamowoloienie; ; UwMl O^wMtTa. 
wtainoid); Wfimoki St. (18U}$«ttlfek| Ad. (bajkal862}; Waigiecli; Zbidr pnaplfiir (1862;;. 
Zttkawtki Jas (pa^saci^SDa 1860). 

WMcianto a nad WitYy ob: ICaltaka Wr* 
lary (Jak% Iqrla Polaka). 

WteiohRil eaaaopiamo illoiirowaaa dla l«do» 
pod redakey% Czeslawa Piani%ika. JBLrak6wy 
dnik Badweiaera, 1869| od d. 1. I^ipea, w 4ce. 
Bok I. Nr6w 12, atr. 96. (Wjrdawana dwa. 
raay w miealfc). Od Nr. 10. wlaiciciel i wj* 
dawca C. Lawandowski, odpow. redaktor Pie- 
niflaky (tyt^rl i litta praiiameraior6w atr. 8. 
w drakarm Gaaan). Pranumerata rooinia 
atr. 8. 

Rok IL folio, Kr6w 24. atr. 192. Od Kr. 4. 
wlaicieielo G. Pianmak i Bron. Gabryalska, 
radaktor Caasl. Pieniliiak. Od Nr. 6. w dm^ 
karai Cfaav. Od do&tka do Nr. 7, irlaict- 
oielka' Salomaa Jordaaowa. (Ta radaktor do* 
nosi, i» na 667 praaiimeratofdw, tylko 86 
slolyto praedptat^). Od Nr. 10. w drakami 
Wl. Jaworakiago. Od Hr. 14. redaktor odpo- 
wiedsialny Joaef Chmielawski. Bok 1871, 
w 4ce, Nrow 24, atr. 192. Od Nr. 16. radak- 
tor Wine, {(omacki. Gtowoy wapotpraoownik 
Wine. Sarneeki. Od Nr. 17. redaktor odpo- 
wiada. H. Jordan. Od. Nr. 19. w drakami 
W. Korneckiego i ap6tki. Rokn 1872, Nr6ir 
24, atr. 192. Kedaktor H. Jordan, kiernj^cy 
pismem Fr. Ks. Martynowski. Kok 1873, 
w 4oe, Nr6w 24, atr. 192. Od Nr. 8. kieni- 
jaoy pismem Teof. Manioowics, redaktor Jan 
Krawecki. NakUdca S. Jordan, w drakami 
Caatn. Od Nr. 15. w drakami W. Kornee* 
kiego. Bedaktor odpow. J. Krawacki. Bok 
1874. Nr6w 24, atr. 184. Kok 187r9. Nr6w 24, 
str. 192. B. 1876 Nr6w 23, atr. 184. Wydaw- 
ca S. Jordan. Od Nr. 6. redaktor Ant. Bo* 
lealaw Koaianaki. Boko 1877 do d. 16. 8ier- 
pnia. Nr6w 16. atr. 132. Wydawca Komecki 
Bed. KosiaAaki. Od Nr. 8. Hedaktor Szctep. 
Knrowski. Wspolpracownik Nadbuianin. Nr. 
16. radaktor Ign. Siemienski, glowny wsp6}- 
prao. Nadbnianin. Do piama tego dot%czano 
dragia pismo p. t.: Zagroda. 

Wtoictejewski ob : Niofolewskf . 

Wtaaka gramatyka obacs: Rranatyka, P. J. 
(lekcyj dwanalcie 1876); RykaczOifSki ; Vi- 
Mereati. 

Wtaski sYownik ob : Platkowski ; Rykaezew* 

tki; Waber J. (1875). 

Wlodnik ob: Armttys; Self man P.; Tryoblny. 

WiMiak Si. T. Pogadanki o rzecBach po- 
iyteeznycb, wydal .... Warazava, wydawca 
T. Ss. Wloaaek, drak Aleks. Pajewskiego, 
1878, w 8ce, atr. 66. kop. 6. 

WlyAtkl Zyani. A. X. (t 23. Wrze«iiia 1831). 
N^wyisza komisyo organiztij^ca ! (Proaba do 
N^wyiszej komiayi organisii|j|^cej Rzeczpo- 
Bpol. Krakowakiej o nmieszczenie aiebie w ata- 
oie amaryt6w Akademii krakowsk.) 29. Mi^'a 
1817 n w 8ca, atr. It. alp, 1. <f <f -^ 

— Do J, W, Plraiydigieago w ggromadia* 

16 m WJnSTBZAKI ^ WHIOSBK Biu repvMontatdv Bs«esypo8poL krakow* 
>tktej» 10, Grodiiia t819» w 4o«| nrk. 1« -f 

^ Obacc : Onsohiiitkl SUi. (DiioUl8a6). 

WnftnaU ob : LemiNbiiiU U N. 

W iiMto i na liami ob: DtbrtwiU it (1870). 

Wniosak dyrekoTi Towtrsjrttwa wujemn. 
nbezpiecien w Krakowia, wsgl^dem otvorxo* 
aia ursgdnikom wiselkiej kategoryi kradytn 
na podaUwia ubegpieosen na iycie. Krakow 
nakiad Xowarayttwa, drak Csavo, 1878, wSce* 
air. 16. -i- 

— Polak6vr w Poiiien wsglfidem daklaea* 
•yi i amnaatyi i o Gaartoryakim. Poitiert* 
1834| w 4ce, ark. 1. (Utc^^j. 

-— wagl^dieni poprawy slekCofjeh arlyka* 
^6w iyoa^cych ai^ poal^powanU a%doweso 
w aprawack wtasnoMi pabUeio^. fblio^ air. 
14. (a eaafow Kr6L Kongraiowago). 

— na fmd^ wyohowania, Hotywa (1862?) 
1 arkuss. Zaraaam oaobnot Frcgakt do pa« 

tatanowiania Bady Adininiatraoyjncj: Wa* 
WD^trano ura^daenla Bady mohowania pv« 
blieanago. (Wartaawai 1862), foL atr. 7. •!- 

— na Bada wyokowania. (Wawnfitrina or* 
^niaaoya tejte Bady). Warsaawa^ 1864, foL 
kart niaL 6. (i motywa ark. 1). 

— do Bady^ wyckowania. ProJakt daiakana 
filologieaao^kiatorycaaegOf podaialania pried* 
miotow w aakrea Cago Wydaiala wcnodaf* 
cyob. b. w. m, dr. i r. (1863)| foHo^ atr* 8. 

*-> Wydaialn prawodaveaego Bad^ Btaon 
JCr6Iettwa o aaopalaienia praapiadw o pray* 
nasia osobistym w matoxyl kaodlowcj efmii' 
aej i praaoiwko oadaoaieflBoom« b. w* m. dr. 
i r., foUo, atr. 4. ob: tUf^at. 

— Wydziafo prawodawcaego Bady Stann 
Kr6lettwa o aniatieDia dotyobesasowyck oraa- 
piiow o wakilaok. b. w. m. dr. i r., foUO| 
atr. 8. 

— Obt Wydilat. 

— Wydaiala prawodaweaago Bady SUoa 
Broleitwa : Cayliby Bada Stanu aia naoala 
wlajciwem wynnrsyd adania o potraebia amia* 
ny poitanowiania a r. 1817 w ten nianowi. 
oie Bpoa6b» tiby ndaialenia dla Prokaratoryi 
dylacyi, do uanaoia 9%d6w byto notottavio- 
ae. b. w. m. dr. i r. Warszawa, xoUo, atr. 2. 

— Wydaiala skarbowo-administraeyjnago 
Bady Stana Krdlettwa o rostaeraania atiy* 
bncyi wydzia}6w sporoych t%da pokoja i trjr« 
bonalow cywilnycn pod wzgl^aoi a%daania 
apraw oywtloyah I. laitanoyi. b. w. m. dr. 
i r. folio, atr. 8. 

-« Wydaialu akarbowo-admioiatraeyjne^ 
wzgl^dem potraeby ogolaego polapaaania 
atana bmk6vr « inieicia Wartaawia. oraa aa* 
brukowania niaktorrck olio, dot^d aopelnia 
tej dogodooioi poabawiooycb. b. w. m. dr. 
i r. fouo, atr. 4. 

— Wydaiaftt akarbowo-admiaiatraoyjnego 
Bady Stana Krolaatva o aara^daania atrata* aaonago vrdania Datanaikdw praw aa aifco* 
rowidaam* b. w, m. dr. i r. folio, atr. 2. 

— Wydziata akarbowo-adoiittiatrapyjaeco 
Bady Staao Krdlaatwa o praadaijswat^io Arod* 
k6ir wiQkatego npoiytcosaiaaia kanata An* 
gaatowakiago. b. w» m. dr. i r. folio^ kart 
aiaL2. 

«• Wydaiala akarbowo^admiaiatra^jaego 
Rady Stana Kr6la8twa o pomiesaczenio na 
budiatacb fandaazn na roaazaraania komoni- 
kacyi. b. w. r. m. i dr. folio, kart nieL 2. 

— Wydziala akarbowo* adminiatracyjnogo 
Bady Stana Kroleatwa w nraedniiocia nwag 
koi^trolera jeoeralnego nad obrazem fnnda* 
azow Krolaatwa aa rok 1858. folio, atr. 6. 

— WTdzia^a akarbowo-adminiatracyjnego 
Bady Bfann Kr6leatwa o oczyaacaania kai%g 
kaaowych a pozoataloaci poborowyck w da- 
cbodaob bndlatowycb no konieo roka 1861. 
b. w. m. dr. i r. folio^ kart niaL % 

— Wydziala akarbowo^adminiatraeyjaago 
Bady 8tana Xr61aatva o aaaytzczanio kaifg 
kaaowyeb a poaoatatoiei ptatniaayck a eaaaa 
po konieo r. I860, b. w. m. dr. i r. folio, 
k. aiel. 2. 

— Wydziala akarbowo«adnuniatraoy]nego 
Badly Stana Krdleatwa o obai;^ Mania Irodkow 
roawini^cia dzialalnolol komitata atworao- 
nego poatanowianiam Rady adminiatraeyjacrj 
a dnia 11. (25). Paidziemika 1861 r. dla pray- 
gotowania projakta atatyek zaaad w ^yato- 
maoia komaaikaoy{ l^dowyah iwodnyokj po- 
lapaaania atano iatniejaeyck i aaproponowa* 
nia nowyob. b. w. m. or. i r. folio, str. 6. 

•— Wydaiala akarbowo-admintatra^nego 
Bady Stana Xr61aatwa o aniftania oplat poes- 
towyob od liat6w, gazet 1 piam eaaaowyob. b. 
w. m* dr. i r. folio, atr. 8. 

mm Wydziala akarbowo • admiaiatrac^jaago 
Bady Staan Krolaatwa o pra^r^aaaeaia or- 
ganiBaoyi gmin. b. v. n. oa. i r. folio atr. 6. 

— Wydaialn akavbowo*adniDiatrama«ga 
Bady Stana Krdlaatwa o podaaf a do nigi^- 
aaego jego aeaarako*kr61awakiei moioi nana* 
nia, cayliby niataaayt saawoUo na aaniaelia- 
nia potr%oaaia a lai aloftbj do panayi amo* 
rytainyoh, eaaaa w apooa 1881 rokn prxas 
nrzfidnikdw Krdlaatwa w aloibiaap^daoacgo. 
b. w. n. dr. I r. folio, atr. 9. 

— Wydziala akarbowo-adminiatraoyfaego 
Bady Stana Kr61eatva o rafonn^ aakoiy wo* 
tarynarjrjnej istni^'Jieaj w Warazawia. b. w. 
m. dr. 1 r. folio, atr. 7. 

^ Wydziala akarbowo-adminiatracyjnego 
Rady Stana Kr6Ieatwa o ocbylanie a pobom 
od menonit6w i kemhutow opiaty aa nwel« 
niania ich od powinnoici zaci^gn od wojaka. 
b. w. m. i r. folio, atr. 2. 

— Wydziala akarbowo*adminiafarai^na|^ 
Bady Stana ICr6Ieatwa o nchylania praapi* 
an roaporaadaig^cego przedaiawienia wyro* 
kow kamyoh atanowifcjrok kaijy nadawyoad^ 
no pod roapozaania i aatwiardiaaia M«-* wmosEK IM uka w Kr6lflitwlt. b« w. a* 4r« i r. 
Mo, air. 4w 

— Wjdsiihi tVurbowo^adiDinfttnimi^atgo 
JUdf SUnu Kr6l8ttwA o p09t»fio«ienia co- 
Toesnego prsedttnwienia do ntukawiDu wi^- 
iiii« odanneujfeycli si^ dobrem prowadia* 
nUWf nlaeloscif i prijawoitoici), b, w, m. 
^r. i r. folio, ilr 8. 

~ Wydzialu tkarbowo-admioiilnioyjnai^o 
Radj SUnu Kr61eatwa o vporx^rlkowania 
iabeli dfugow skarbu Kr61eitwa. b. w. m. 
dr. i r. folio, kart aiel. 8. 

— Wydsiatu tkarbowo admioisiracy^nego 
lUdy Stan a Kroleitwa o wprowadaanie do 
badiatow Krolettwa kredyla na prsar«toesa- 
Hie gmaehdw wiyiioonyob. b. w« Hk dr« i r. 
fofio, atr. 4. 

— Wydaiala akarbowo*idniinIstrMyinego 
lUdy SUna Kr61eitwm o pneniasiatiia na 
foDdoas bud^.etowys wydatka roosnego ra. 
2475 nm place dla oddsiala adminittraeyj- 
Hcgo Mii%da pocit ei^tenego w aiimj« ra. 
2875 fandaas wyafalonyoB poeBtylionow, m 

V iloiei ra. 000.. fandais Qrsgdoik6«r, ofiey* 
«liat6ir i poesbalterdw. orai • saprowftdia- 
sie w adminiatraeyi pierwaar^ s tydi faii- 
<la«s6ir imian i pnyj^ie wanink6w dogo- 
dniejasycb dla atowarzyaxonyoli. bu W« SD. dr. 
i r. folio atr. 6. 

— Wydzialn akarbowo • adminiatnioyjnogo 
Bady Stana Kr6leatw« o iiiekt6ro sniiany 

V sars|dzie d6br i laa6w rsfdowych. b* w. 
jh. dr. 1 r. folio» atr. 10. 

^ Wydsiattt akarbowo • •dmmitlrtqrjnogo 
fiady Stana Kr6Ieatwn o pnoniaaiaino ter- 
Siian swyeaijnego og61nago sebrania ftady 
Staan b dnin 19. Wraesnia (1. FaftdaitmtkaJ, 
na daiOB 98. Paidileraikn (8. Liatopnda) kai- 
dago roko. b. v. m, dr, i r. folio^ atr« 8. 

— Wydaiain krajovogo dotycafoy odbiom 
jnra%da I«ndnaa6w iodramisaeyjnydu Lwow, 
dmk Wioinrsa, 1868, w 4oOt atr. 7. -¥ 

— Tot iyoH^y tig Sftrsfdo naf^kn sakta- 
^m i fandoasow krajowycb tndziaft wli^xy 
irydmwania rozporsfdsaik V sakraaia atatoia 
Inrajowego. Lwow, dmk Wlniariai 1868, w 
4ce, atr. 12. -i- 

— do zmiany ntfav galicirjakiego Towa- 
Tzyatwa kradytowego spowodowane tto, &* 
inatytneya atanown iataied pmaatatap Lvow 
'dmk Znkladn narod. Imienin OwoUnakiob, 
1861, w 4ca, atr. 88. 

(Wnioaki n^dowo nm Mjm galicyjakij, fol 
Obajm^jf laftoe projekta jakoto: 

1. Uatawtt wsgledem koastow ntriynuuita 
.sabndowaA koioialnyob, atr. 4. 

3. UatAwa o patronacia uk6t, atr. 8. 

3. Uatawft o bndowio goioi6c6w, atr, 4. 

4. Prawo o ordynacyi gima, atr. 28. 

5. Uatawy galicyj. inatyt. kradytowego i d. 
12 Stycxniai 1663, w 4ce, atr. 21. 

— njrdtiala kn^owago i aprawotdania o praoYotonyeb waioakaoh. Lw6w, drak Wiait* 
na, 1868. w 4oe, aaatyt6« 20l -f 

'i— Vwagi I wnioaki Rady atann poefynionn 
prxy roshioraa aprawoxdaft swferxcbnik6w 
roinych gatoxi adminiatracyi i Kajwylax4|| 
ixby Obraohnnkow4j a r. 1861—1862. 

Wnfosek 1. WydatalSkarbowo-Adminiafra- 
CjTJny Rady ^tanu a nwagi. la w axpitalach 
miatta Wartxawy Imiartelnoid o wiele jaat 
rnao^niajiea nfi w aapHiilach prowinoyonal* 
lurch, oayni wniaaek, aiaby Rada Lakartkn 
xbadata tego prsycsyiqr. Odpowiadi Ba4j 
lekartkicj. 1 ark. 

Wnioaek 9. Dwagi i Irodki do sapobieia* 
Din saraay bydta krajow^i^o, praeehodx^cti 
od podxonago do naa bydta a Ooaanratwa. 1 

ark. 

Wnioaek 8. Wydf. Sfcarb, Admin. Rady 
Stanu, aiaby wtadaa wMotwe gmntownio 
rocposnaty prsyexyny objawionego nbytka 
rsemiellnikow i omnyility irodki xapobiega« 
i%09 ftlenm. 2 ark. nieL 

Wnioaek 4. Aby . . . praygotowany byl pro- 
jekt do Inatyt. Tow. krrd. moff%o6j ndaielad 

Sotycxkt hYpotecxne w Liatien xaataw* na 
omy w mtaicie Waraaawie. 2 ark. 

Wnioaek 5, 6, 7. Prxy rozbiorxo aprawoxd. 
Zarxi|do pocztowego krol. xa rok 1860 wydi. 
Skarb. Adminiatr. sady Stann pooxynit nwa- 
gi, a xaraxam wnioaki: a). Aleby do poexi 
ofobowo-liatowyoh w kraja karsnjioycb, da- 
wane byty powoxy do prxejaidn otob. b). 
Wnioaek samierxaJ^oy' do poddania zarx%da 
pocztowego jak to by to poprsed., pod xwierxch- 
nidwo KonuSpraw. wewDjBtrxoyoh. oV wnio* 
•ek w zwlfxktt' poprzednim b^d^cy. 4 ark, 

Wnioaek 8. dotyoz%ey nktada projekta do 
badieta focxnego prxycbodow i wydatk6w 
Kr61aatwa. ark. I'/g, tabel 6, wykazow 2. 

Wnioaek 8. n»iW[ na cela xnpetne oefay- 
lenie optaty od raexi wiajakiij. V, ark. 

Wniotek 10. dotycz^cy amortyxacyi dowo* 
doW likwidacyjnyehXtwa WgO|tadxie£ dowo- 
d6w xa doatawione prodakta wojfkom eea. 
roaiiyjakim w r. 1815 i 1881. 1 ark. 

Wnioaek 11. aby xbada6 pow6d ntradnio- 
n4j oyikalacyi pienigtn^j, dla obniyilenia 
irodkow wyprowadxenia krija x tak dotkli** 
wego potoienia. 1 ark. 

Wnioaek 12. Uwagi nad atanem d6br i ka> 
pitat6w akonfiakowanych. 2 adfc. 

Wnioaek 18. przygotowanie projektn, 
dozwalaj%eego ndziela6 poiyczki Tow. kred. 
i na wsxyetkie dobraxiemakie, mni^j jak xL 50 
ofiary optacajfoe. 1 ark. 

Wniotek 14. dotycxfcy projekiowan4j pnai 
radCQ Miepokbjexyokiego reorgaaixacyi Baaka 
polakiego. 8 aric. 

Wnioaek 15. jak nigapieaxniajaio apo« 
rxadxanta Inwentarxa majitkowego Skarba 
krolettwa lolxO| p6l ark. \u WHOBOWSra ^ WODT 16 waio^kAw niofli o^jmitf%lEaKni#1. 60 
B dwiema tablioani. 

WNOROWSKI X. Kaiimtert. Mbwa iiri>o. 

Svebla ip. X. Kinonikt Jnlitna Ciaohailov* 
ioffo ka^nbdtiei lieleekieffo, probottcaa pa- 
rafii Daldtfyce, B^diiego w Dalewyoach dnia 

18 Late^ 1874 pnei X % pralaU ichAla- 

•iyka kollesiaty kialeoki^. JCrak6«. aakla- 
dam Wilhelma CieekaBowtkiago, dnik W 
Kornaokitgo, 1874, w 8ca, itr. 40. -f 

— Mowa na pograaUia 4p. fidw. Oraocaw* 
•ki<>go wisieioiela d6hr Horawka, niana w 
koiciela Litow»kiiii d. 26 Lipea 1871, praat 
...... scholaityka kollegraty kieleckwj, popna- 

dionm praanowa kt. kaii. M. Biarontnago, 

Eowiadxiana w kaplicy Jfofawiacku^j daia36 
ipea 1871 pned akiportacyf. Krak6w, drak 
Caato, 1871, w 8oa, air; 82. 4. 

— Prsamowa nad grobaiB miana aa emaii- 
taraa powfakowskim pray pograabia 4p. Jaaa 
Mijorkiawiesa, nri^da koaisyi &i%d. tpra- 
wiedliwotei, zmartego d. 28 Mavca 1947 rokv 
prxaa .., a.profaaora akad.daohow. Wanaa- 
wa, drak 8tr%bikiago, 1847, w 80a, . air. 12. 

— Raeoa o aasadaia tlomaezania biblij i 
'waronkach dobrago tajia roaumianla. Cayta- 
iia na akoia urocayaivm aakoncaania roka 
■akolnago 1846/9 w akadamii duch. raymak. 
kat. wans. 10 Lipca (28 Cserwca) 1849 r. 
przes ...a. prof, tajia akadaniii. w 80a, iitr. 
84. (Odbit z PamiQi, ralig.), ob.: Frappal. 

Wnokawaki Jaa, obaoa: Magiaraki R. 

WNUK0W8KI Wiacaaty, pralat, (1794 f 80 
Lipca 1802). Naboienttwo do praanajiwi^t- 
■zego teroa Jesusa i do najczysUzego terca 
Maryi Fanny nnjukochanBadjjf matki nasz6j, a 

{irz^daniem modlitw i Htanij od luda kato- 
ickiego niywanych, aebrana i wydane na- 
kladem X. W. W. pratata kanql. katedry 2y- 
tomir. M. S, Taol. Wilno, w I2ee. 
(Wydsna w dw6ch odbioiaob). Zip. 11. 

— Zbior modlitw odpuatawyeh a dodaniaaa 
diiewieddaiaai^oio jedn^j litaog aloftony p. 
Wilno, 1864, w 16ga. 

— Toi. Wydanie nowa, poprawna i anacz* 
nia pomnoione. Wilno, hakladem i drnkieni 
J. Zawadskiego, 1856, w 16ca, Bir.Xiyi598. 
1 rob. 85 kop. 4- 

— Toi, a dodaniem 94 litan^, nloiouy 
Prsez kai^daa ....... PraUta Xano. Katedry, 

Zytomieraki^ M. d. Teol. Wydania nowa, 
poprawna i snaeznie pomnoftona. Wilno, J. 
Zawadzki, 1861, w 16ce, sir. 602. 90 kop. 

— Toi, a dodaniem 94 Htanij. Wiloo, 187S. 
1 zlr. 50 ct. 

Vacabalaira (bas osobn. tytafa, b. w. m. 
dr. i r., francnako-roayjakopolaki), w 8ca, 
ztr. 72. 

— FranQait-raua, allamand-raaia, fran^ait- 
polonais et allemsnd-polonaia, cii lea mota 
rosaas at polonaia sont Merita aelon la pro- iHiiioiationdaaFftiByait ct daa Allasaodv, 'as 
II partial. Wroclaw, Rom, Barlin,. « Fryd. 
BrauMfa, 1812, atr. 141. 12 agr. 

— Iiabr.^ftmn^., abaca; SIraad. 

Vaeabalariam Utinnm kn tworsenia zda&. 
Cz^id I. na klaaay V i IV. Poznan, Marabacb,. 
1857, w 8ce, atr. VII, 96, obacz: HaapL -*- 

•» ]K^ottO«latinam, ad naom jaiantiitia 
acholaaticaa, in quo .praatar aingnia Tcrba* 
dictionaa Polonoram diffioilioraa et naitatio- 
rca loqnendi formulaa io laiinam convaraae» 
repariuntnc Recana conditnm atqna aditom. 
Drag! tytal: Slownik polako*taeinakt, ]819» 
obacz : traJailM J. C. 

Waabaablatt Sudpreaaalacbaa, 1805-06. U 
a. i. Qii. Rawica. 1 (aL 

— (MiUUir) Jabrg. 1849. EntbXR: Beitr. 
znm rnaa.-poln. Feldzoga 1881 ro. Plln^n a* 
Karian. Berlin, 1882, w 4ea. 1 tal. 10 agr. 

~ Obacz : ZaaiaraU. ' 

liMa aimna, jako oaobliarazy Irodak otrzy-- 
mania zdrawia i leczania chorob. Stowko do 
waayatkich ludzi, ktdray aobia iycs% by6 
adrowymi i weaolej doai^ga^d ataroid, praaa 
prayjaciala Indzi; z atemieckiago, a rycinf. 
Lw4w, Pillar I 8p., 1887, w 8ce, atr. 87 i 8L 
Zip. 2. gr. 16. ^ 

— Toi. Wydania drngia. Lw6w, 1888, w 
Oca. 

— Obacz: Bakady T.; Fakricina 0885); 
Baaaia fi&wiccone); Oraafanbarg rSanvanh CBny* 
nala B.; Jaainski W.; Kapiela (iywiczna); Ka> 
rvtawaki R ; Madwai fr. (w Kiaialcd; Maezar- 
akl J.: OlsiawaU (rozbior atodxiennej 1971); 
Patacki R : Priaanitz ; ffackawiaa Xzimna); 
Sdlnrfdt; Skabal Fr. (monka); Saczyiiaki R» 
(iywicxna)i.Uadawaki (1868) 1 Wartalc. 

WMka. obacz: Balaa fwypal.V, CbuRpaa^ 
naia (1858); Oatlsfttaeya (1882); Eagalima 6. 
(p^daania 1824); Laa (franc, karaera); Ka- 
nalskh Ypcdaania 1828); Karawaki J, li (ofda.). 
MOBS J. Fr. (wTpalanie 1828); Nafldray (kweak 
akon. 1864); Nanhaf (wypal. 18S8); faalf A^- 
(1858) ; Pi^tfcawaki R. (z kukarydzr); Przapia 
fprzyrz^dzanie) ; Reutar: Syoian; Sztaka (de* 
atylow.); Uatawa (wyrdb). 

Wadnlcka J., obacz; Kaak. 

Wadnlcki Ian, obacs : Paaayaa J. 

Wadacl^i, obacz: Kaladsiajaki; Uvy- 

— w Warazawia, obaca: Wa)iiart Al. 

Wodoci^gu. (0) nieprzeatannym wynaleaio* 
nym ' przez pewnego amatora . litaratary w 
historyi natnralnej, oraz tegoi autora niaktora 
ogdiniejaze i ciakawaza. nwfgi- okolo powia- 
trza, ognia, iycia zwierz^cagc itd. (praaa o» 
by watela a Litwy). Wilno. J. Zavadzki» 1806. 
w Sea, k, 1, atr. 184. Zip. 4. rf 

WOOOMERCUS Ernaat. Die Einnahma von 
Choczym. Cobnrg, 1625, w 8ce. 

Wody, obacz: Woda. 

Wody mincralne w ogole: Amman (diataiyka WODT - WODZICn Itf 1697); Btha fipoiArotUoraiasr); UmtM 
/dietotyka) : Btrgtr Ant rpnawodnik 1876); 
OiMttoiitkl J. (pnewodnik 1841U Heinrieli 
io Qiywanm 1842—57); Kacskowski K. (1884); 
Krmtg (oatar. i tztoci. 1832); Utifitki T. 
frrawse 1851): Liipep (obitinienin i cennik 
1857); Milez W. (1825): Newicki E. (orofbi«- 
nwin 18l3):PI«sskowtki T. (Kreissiflrj: Pi^f- 
ktwtki R. (ieleziniel : Sktbel (robione i ro- 
dziiD0 1844. sUadnikt 1861); Strwe (pne- 
wodDik 1858. niiladowanie 1825); StodenekJ 
<l>newodDik 1854): Sturmer T.' (w og6)noiei 
]838>; TrMikeefcl (dfetetyks;; Ztkrtewtki M. 
(1828) ; iabezynski M Wody minemlDe krajowe, obacz: Aleksaa- 
dmrics it; Baneb (Twonics;; Bulikawskifr. 

(w Polaeel; Gelliiski (KafQCsnw 1817); Gxvr- 
aiaitki (Lubien); Diet! fgalicyjskie); Oymnfc- 
« (Boako} P. (w Dzien. Wilentkim 1806, 1. 
69-80); Gairoiewicz (2egiest6w); HtflnrM 
(Roako); IflRatowtki COfecbocfoek); KautaNuni 
{Jaworie): Libcbaa (Solco); Latotlaiaki (two- 
nickia); MatzczaAaki (Iwonioa); NalniBiawiaz 
(Drnakiennikt) ; Oezaaawaki (Baak) ; OrMaz 
(Sxesawoica^: RaaafaCGalicya); Rvdalaki (Ooft- 
'dsikowh Seibarmraki Wl (SrcztiwiiiGa) ; Ska 
baf (2«gi«al6w. 2oliD^- Stirba (Krynioa); SUP- 
aaiaki (Ssesawnica); Taraaiaiiiaz (Lobian^ 
Koiiopk6wka» Iwonica, Saoaawcica); Traai- 
bacM (Ssmawnica): Turak Fr. (w Oalioyi); 
Warnar TBaik); Waif 6. (Tniskawiao) ; Zlala- 
■iawafcf (Saczawnica, Kryntca). 

— zaffniniczDo. obacz : Baraab (Franzans* 
bad): Baaaban: Gzatyrkin (kaakas); FraakI 
iMarianhad); KHaibal (Bardy6w);0rkfaz (Salz- 
bran): Laaaebaar (Karlsbad): LttbaAsM (Nt- 
«aa); Skabal rBard76w); Sakaliwakl (wIob- 
kia). 

Warfzlaay, obaca: Cbadaai. 

(WODZICKI). liM r^formaa raavaa an Pologna 
at rAatrioha an 1863. 1 frank. 

WadzleU Ad., obacz: Mtrklawiaz H 

W0D2ICICI Hannrk. Do dakgowanyoh Ligi 
naptaal. Wroclaw, n Odnibera w liaaania, 
eaeionkami C. H. Storcha i fip6lki9 1848^ w 
8ca. atr. 19. Ztp. 1. 4 

— Liga i zatady demokratycane napizal 
„^ Laasno i Oniezno, £. Gftniher, 1848^ w 
8oa, atr. 22. Zip. 1. -f 

Wadziakl Jan, obacz : Paatyaa tgn. 

(Wadziakl JdzaO (t Caarw. 1847), abaca: Ka- 
BMaU Tad.; Maeiazawaki Hil. 

— yoavz adraaaea la joar da 8. Joaepb k 
Mr. Wodaicki le janna ftla da Son Excel- 
lance Mona. la Comia Wodaicki Cbavaliar de 
Pordra da 8. SUnialaa liarotta act B. w. r. 
w 8ca, ate. 8. 

WOOZICKI Kazlfflfarz (ar. 1816). Obodowa- 
nin owiao. W jakiem gotpodaratwio i a ja- 
ki^ raay owiae najwiykaze korayioi otrzvaaad 
noina w dziaiajzaem potoianio posiadaczy 
na Rnai galicyjtki^j. Lwow, naklad c. k. ga« Ue. iowarvyitM goapod*, dndt lakt baianls 
OnoL, 1858, w 8ca, atr. 17. 10 cnt -f 4 

— Boawiftania pytafi aadanych dla aakoyi 
obowo owiec. Lw6w, dmk Ossoli^k., I89O, 
w 8ca, Bir, 24. 

^ O aokolniciwia i ptakach myiliwtkich, 
Z 11 tabL kolor. ryein na ttali. Warsiawa, 
dmk Gazaty codziannaj, 1858, w 8ce, atr.IY, 
218 a ryci'n. kolor. 1 rub. 20 kop. + + 

— Tereaa. powieid W8p6}caa8na napital 
Kaaimiars Olajowaki. T. 2. Lwow. kai^gar. 
Seyfahrta i Czajkowskiego, 1874, w 8ce, air. 
245, 234. 2 atr. 60 ont 

— Vademecnm dla owazarsy wscbodni4j 
Chilicyf. Gotpod. Lw5w, Towarayaiwo m kon. 
tiaklad antora. dmk Kor. Pillera, 1867, w 
800, atr. CIV, 282. 8 air. 4 

— Wlaafioi6 i ahilobnietwa w Galioyi skrel* 
lit K. W. Krak6w, oddrak a Przegl. polak., 
dmk Uniwara. 1867, w 8ca, atr. 59. 4 

— O irptywia jaki wywieraj% ptaki nago* 
apodaratwo tak polna jak i leine m ogdino* 
iei,aw azczag61no4ai o owadach lasomazko- 
dliwyeh praaa ..,.., cztonka ozynn. tow. gosp. 
galicyja. Lwow, naktzd Tow. gal, gospod. 

1851, w 8ca, air. 27. 25 cnt. 4 

-« To£ Oragie wydania. Laszno, GSntbar, 

1852, w 12ca, sir. 48. 6 agr. 4 4 

*- Wyciecaka ornitologiczna w Tatry i 
Karpaty galicyjskie na pocz^tka Czerwca r. 
1850. LaflZDo, naktad antora, w koni. u Gfln- 
tbara, 1851, w 8ca, atr. 100. 15 agr. 

— Zapiaki ornitologiczna: I* Bocian, wy- 
dania dragia poprawna. irrak6w, nakt. i druk 
Caaaa. 1877, w 8oa^ air. XV i 91. 4 

— Zapiaki ornitologiasne. Wrobel domo* 
wy Frigilla domeatiea. Lin. (Praedr. 1 Praeg. 
polak.) Krak6w, naktad antora, dmk Uniw. 
1868, w 8ea, atr. 78. 54 kr. 4 

— Zapiaki ornitologicana. Krak wtaiciwy 
(Corroa oorax. Linn. La corbaau noir, dar 
Kolb Rabe. Odb. a Przegl. poUk.) Krakow, 
4mk Uniw., 1869, w See, str. 7a -f 

— Zapiaki oraitologicine. Rnknlka wtil* 
ciwa, Cncniat Canorus. Lin. (Concongria, 
Oameinar Knknok); Qiegiotka, Zieainlka, 
Knkawka, Zaganlka, Zazala praea ...... (Ouh 

bna odbioia a Praegl. poUk.) Krakow, antor, 
drnk Uniwara., 1871, w 8ca, atr. 157. 4 

— Zapiaki ornitologicana: II. Jafk6lka, 
wydania drogia poprawna, Gebetbner i Wolff, 
nakt. i drak. Czasn, 1878, w 8ca, atr. 198. 
1 atr. 20 cnt. 4 

-*- Znpitki ornitologiczna przez Serya 

draga. Z. I. (Jaatrs%b). Krakow, czoionkami 
drakarni Caasu, 1876, w 8ce, atr. 83. (Oaob. 
odbioie a Przegl^da polskiego). 1 ztr. 4 4 

— Zapiaki ornitologicana: III. Jastrz^b, 
wyd. dragia poprawna. Krakow, nakt. i drak. 
Czatn, 1878, w 8ca, atr. 148. 1 ztr. 20cDt4 

— Zapiaki ornitologicana: I?. Rnropatwa. woDzion IrtUir, GtWthnw I tm Irdt Onto, ISTS, 
V 0Mt itr. 881. 1 Bir. 60 col. 

WtiiMI nttTi obtOB : tMMi. 

WODZlCKt SttBitliw. (f 1848). chodo- 
iTAiiui. aikytkn, nnoienioi poiDavanfa drs^w, 
krtew6w. roflin i si6t oelniejtsyeb ka osdo* 
bio ogrod6w pnj s«ft6«owftaiQ ilo nttt^ 
itrefj dtielo iBRolnikom offrod6v polwi^co- 

ne pnes Toio I. Kraic6w. dnik Mateo- 

Idego, 1818. w 800, ttr. 688. Tom II. Kni« 
k6v, dnik M. Dsiodsiekiiv, 1818, w 800, itr. 
880 i 4. 

(Obeimige: Kwiaty oobolowo roosoo i tr 
konomn tnrtto, siota paohafoo, aiolm pa- 
oUwno, todsioft o jarayMoh i liotaek tak 
goipodartkioh jak ItkarakiokJ. 4- 

Tom III, drak Dsiodaickiogo, 1820, sir. 
888 i 10 aiolicxb. 

(Obajmajo: Opisaiiitf tlmoobow&w w aaklar* 
Biaob Niediwieckifgo ofrodo pioltgnowa* 
Byofa« iodsiof praepity domowego odkrytego 
ehodowania i mooiania roilio). -i- 

— Tenia iytaf. Tom I. Wydanie dnigie 
poprawDO, przydatkiem i opiaaniam wiela 
nowycb ffatonkdw pomnoiono. Krak6w, dmk 
'J6sefa Mateckiego, 1824, w 8ce, atr. 4 i 808. 

— Tom II. Powidrno wydanie praerobtone 
i o poYowQ zwi^kszone i nowemi ■poatrzeie- 
niami abogaeone. Krak6w, drak Gieaakow- 
akiob» 1827, w 8ce, atr. 8S0 i 10 i 2 tebltoe. 
•f + + 

— Tom III. Powiorae wyd . przerob iooe, o 
pofowQ swi^kazone i nowemi apoatraeieoiami 
abogaeone. (Obejmoje : O piaaoie eelniejaayeb 
aimocbowk6w i lychie piel^nowanie a praepi« 
aami do bndowania asklarnlow i i. d.) Kra« 
k6w, drak Uniw. Jagiel. 1827, w 8oe, atr. 
870 i niel. 10, tablio 2. 4 -h -f 

^ Tenle tytaf. Tom IV. Obejmojaey do- 
daiki do Tom6w II i III a p6ioieJaaycn daiel, 
Ittdzieft piam peryodycanych ogrodnicaycb 
wycaerpane. 

— Tom v. Obejmvg^ay wyjatki s nowy^eh 
daiel ogrodniozych r. 1826 drakowaiiyob, nie- 
mni^ opiaanie przybylych do mego zbiom 
ro4Iia i tych, ki6re w popraednioh tomacb 
opoazcsone aoataty. Cena aa 6 tom6w 76 
sip. 

— Tom VI, jako nowy dodatek do traeeh 
pierwazyeh, obejmigfoy ookolwiek okaa^lo 
aif ciekawego a dziel nowyoh w tym praed- 
mtooie. 

— Tom IV, drak Mateokiego, 1826, w 
aoe, atr. 640, tobl. I. ^ 

— Tom V, drak St. Gierakowakiego , 1826, 
w 8ee, atr. 408 i niel. 8 Ubl. <f 

— Tom VI, drak Qierzkowakiego, 1828, 
atr. Ill, 876 i 80 niel« Ubl. 1. -f 

To trzy tomy nie byty drugi ras prsedra- 
kowane. 

Za 8 ton6w cena alp^ 77 do 82. Zft ton If odyoya drogii. Zlpw lo» 

— Dodttok do apian eelniejaiyeb Bfao» 
ebowk6w ogrodn Niedlwieokiego od r. 1888 
do 1827. (Krakdw), w 4co, 1 kartn, apia w 
oimia kolomnarb. 

— Dragi dodatek do apian rollin Niedi* 
wiedzkicb od ] Paldziereika 1827 do 1 Lip* 
ea 1829. (Krak6w, 1829t, w 4ee, kart 1. 

— Daieonik ogrodniciy 7 kwartal6w od 1 
Styotnia 1829 do oatatniego Orndnia 1880. 
Krak6w« w drakarni braci Gieaakowakicb, 
1828 i 1880* w 8ce. Rok pierwazy atr. Il» 
872 i 8. Rok II. pi>rwase p61rocae, air. IT i 
196, traeei kwartal 96, czwarty 104 u Ja« 
blojitkipgo wo Lwowie. Zip. 20. + 

Tom III u lata 1881* 1882 i 1888. Kra* 
k6w, 1884, w 8ce, atr. 878 i VI. 4 

Tom IV Kft laU 1884-86. Krak6w, drak 
Oieaikowikieb, 1838, w 8oe, atr. II i 897 -^ 
Kaidy rocznik po zip. 10. 

«— Katalog rollin ogrodn Niediwieckiego* 
kidryoh nabywad w samian tamfta bralnij%* 
eyeh kaidema tawaaa wolno, 1 r. 1818, w 
4oe. 4- 

— Mowa JW..^ Frozeaa aoaataRaeeigrpoa- 
po1it4) krak. aenatora kaaatelana w kr61 pole, 
kawalera erd. 4w. 8taaiilawa pray kala&lkm 
Tadenaaa Kolcinadi d. 28 Czerwoa 1816 r., 
w 8ee, atr. 14. 4- 

— Szklarnie ogrodn Niedzwiedzkieffo esyfi 
•pis zimochowk6w tamie ehodowanycb. ffra- 
k6w, drak 8t Gieazkowakiego, (1826), w 8ce, 
8tr. 24. 

— Uwagi nad pyianiem czy iydzf Polaey 
maJ9 by6 lab nie, przypoucz^ni do praw 
obywatelskicb i politycznych ? Krakdw, drak 
J. Mateokiego, 1816, w8ce, atr. 62. 1 alp.4>4-f- 

— Wapomnienia a pnetzYo4ci od r. 1788 
do r. 1840. (Odbitka a fteletonn Czaan). Rra- 
k6w, A. Nowoleeki. drak L. Pasakowakiego^ 
1874, w 12oe, atr. 448, VI. 8 air. 4 

-* Obaca: 66nilcki Leopold (1842): Komar 
E.; Mioreszewskl J.; Reiner H.; Salanoitkl 
H.; Thleury T.; Turakl W. 

(Wediiokl 81) Do JW. St. Hr. Wodziokie|^ 
Sanatora kr61eatwa Pokkiego, ordeni aw. 
Staniahwa I. klasy kawalera, a powodn je- 
dnomyilnego potwierdzeoia go na nrz^dzio 
prezesa Sonata rzadzacego Rieoaypoapolit^ 
krakowakiftj d. 6 Gradnia 1821 r. Krakdw^ 
w 4oe, atr. 4, (wieraa^. 

— Do Jai. Wiel. St. Hr. Wodziekiego Pro- 
zeaa Banal n Rzeczypoapolit^j krakowaki^ d. 
28 Lntego 1822 (podpiaami Rabin i Catonki 
komit ataroa. Krak6w, drak Oieaakowakicb, 
folio, 1 karta, (wieraz). 

— Adres ReprezeDtant6w Krakowa do 8ta* 
nialawa Hr. Wodziekiego. Krak6w, 1888, fol. 
p6I ark. (po francuzkn i po polaka). 

— Kantata ipiewana w teatrao narodowym 
dnia 19 Gradnia 1824, (na czeld '" " ' * ' 
go St.), foUo, 1 karta. WODZmSKI — TOELKEB 187 -i- Kninm vnter dm Prftiidentfobaft dM 
Grafoft Wodsioki laSl, w Sm. str, sa -f 

WOOZlASKL AniiU; par I0 cointa-^. Paris, 
DMitay dnikow. w CIiehjr« a P, IhitKmta, 
1876, w 8c«, atr. XII i 229. Cena 8 fir. 

— La fiane^e do Gora. La|^y, imp. Anrean. 
Paris, Kbr. Oe&ta, 1877, w I6ce. ttr. HI 
1972. 8fraiiki. 

WODZlASKI Atokatadar. Wiama. Plook, 
18SC^ w 8eay ttr. 61. 

WODZlASKI Afltaal. A la Pologna una roix 
^rda la taaap^te. Paris, 1871. 

WraZf Asm Eraaat Rasaoia niedsielna kt ifi* 
daa M.« Tom I i 11. Wydania J. Feifziogera 
a Biatjr. Krakow, w dmkami K. Badweitera, 
1856-60, w See. str. 17,299 i253, (w pierw- 
wxjm tytala stoi: Kazania ks. m..... torn Ilgi, 
^« sbiora ea^ago). -i- 

— Kasania Awi^talne. Bielslco, Biata, oak?. 
J6sala Feizingdra, drak Kar. Prochaiki| 1855| 
w 8c6, kart 2 i air. 194. 

— Pami^tka wizytaoyi bitknpi^j w Wila- 
amrieaeh w dnin 8 Lipca 1860 przes JW. 
a^praawieL ksisdsa biskupa J6a. Alojsago 
Pukahkiago, komaadora o. k. aastr. ordam 
Frano. Jdsafia I., ezlonka stand ir krsjowyeb 
ltd. ltd. ltd. odbyt^'. Dochod przczDacsooy 
sa akIadkQ dla Ojoa iwi^tego. Krakdw, oadon. 
Kar. Bndwaisara, 1860, w Sea, atr. IV i 14. 
90 cat. + 

-^ Pie4& w ezasio mszy Iw. a powoda 
dti^kezynnego Babofe^stwa sa ocalenia i 
vysdrowionie Nsj. cessrza Franeitska J6sefa, 
ipiawana 22 Latego i 19 M area 18ft8 r., nlo- 
tona prsez X. £. W. Wadowieo, nakladem 
Jaoa Sabinskiago, (1868), w 8ca, str. 4. 4- 

WODZlASKl Falika X. Uwagi o kandyda- 
lach do stano daehowaego. w dnikami Zo* 
wieki4|j, 1806» w 8ae» k. 2» str. 267. ^ ^ 

WOOZlteKI Karal Ctfward. (f 1834). Prsa 
prawa a pnssozy biafotrieskl^ do Warscawy. 
iBroBikowBki X. PamfetDiki polsk. II. 286— 

— Obaca; Aanhraraaira; Biagrafiapaartzaeb- 
ub Paaek. 

WODZinikSKI Jdiaf. (1816 f 1866). Knoyklo- 
padya dla wto4ciaa. (r^kopis). 

WOOZYASKI Mac14J. (1782 t 1848). Mowa 
JW.... potia brzeskiego natesyi 8ejmow4j d. 
17 Gradaia 1811 r. miana (o podatkaob kra- 
jowyobj, w 4ca, str. 8. + + 

— Toi, dnia 19 Gradnia 1811 r. miana 
(0 dostarosania. soli na potraeby kr^jowe). 
w 4ea, str. 8. 

— Obacz : Droz (droga do szczgkiO; Pal- 
lica (O powinaoiciach;; Rulhi6ra; Szyna- 
aawskl. 

(Wadzynaki U,) Mowy miana przy pochowa- 
Ilia awlok sp. Maciaja Wodzifiskiego sanatora wojawody kr61aal«a Polakiago w Dramia d. 
18 Lfpea 1848. Upsk, w 8ca. 17 sgr. 6 to* WOEBER Fnuia Kaawary. Ain gaett lar toa 
dar mass Im naa nod baill alien lagan dnrcb 
Nioolanm Zipaar. Anno Domini H. C. D. L. 
XX. Ana dar Handtcbrift beraotgegaban and 
mit ataar gegaatkbarstabeadea Ua^rsaUaag 
varsabaa voa ..m.... Sapient. (Jabresbariabi. 
das k k. Obargymnasiums aa Przamyil ftr 
daa Sobnljtbr 185V«0 

-^ Hysteria voa daa baillg draia Xaaing 
Ans dar Haadsobrift baraasffagebaa. w 4oa« 
atr. 67. (w Prog. gyma. ir Prsamyim 1867). 

WOENLER Fridaryk. (or. 1801). Zatadycba- 
mii mineraln4j, przeklsd a niemieckiego p. 
And. Badwanskiego. Wanzawa^ 1839, w 8ca, 
str. 207« 

fW nst^pie |)odal slownictwo cbemiczna* 
awego nkladu). -f 

WOELCKAIaka.Karal. (nr. I8OI f 16 Wrzai- 
nia 1869). Dissartatio ioangaralis cbirnigica 
da ligatora arleriaa iliacaa axtemaa. Vilaaa, 
typ. Za«adzk]» 1824, w 8ca, sir. 89. •«• 

-» aposobia aiycia bromn i jego prepa- 
rat4w. Wilao, 1880. 

WOELGK Pawat a Litwy. De anavrismata 
artariaa poplitseae diss, inang. cbimr. praas. 
yilnae, typ. Zawadiki, 1824, w 8ca, str. 51.<f 

WOELKE F. Ant, prof. Un. warsz. (1788 f 
1862). De araopago (w Progr. szkoly labelsk.) 

— Lingoaa graecaa elementa aeo 
aon axerdtatioaas grammaticas graeeas, ad* 
dita Tocabalornm grsecornm latina interpre- 
tationa diiposnit, snpremi scbolsmm magi* 
stratas consilio in usam classium snperiornm 
...... UniTersitatis liter. Ysrssv. professor etc. 

Pars prima. ?arsa?isa, sompt. auetoris, excu* 
debat M. Gldcksberg, 1826, str. lY, 2 i 160. 
8 alp. 

— Tenia fytol. Warszawa, 1826, str. IV i 
216. Zip. 6. + 

— Da graecornm sillis scripsit. Yarsoriaa, 
snmptibas sociatatis litterar. lublineniis, dnik. 
Glftcksbergs, 1820, w 8ca, str. 24 i 1 ksrta. 
Zip. 2. 4 -f 

— Qaod littararam aniiqnsrtim genua ab 
adolesoantnlis ingenuas iu soholis artes ezar- 
eentibus potissimnm videtnr axcolandam 
dispatatnr (w Progr. labelsk. 1821, w 4ce). 

-*. De SarbieTiaaa poesi diiputsvit (w 
Posiedseaia pablics. Uniwersyteta warszaw- 
skiego r. 1825, str. 8—81.) 

— - Da aenatn qningentornm apnd Aibe- 
aianses, (w Progr. szkol.) 

— Slownik lacii^sko-grecko-polski uloiony 
przez ...... prof. Uniw. krolewsk. Aleksan* 

drowskiego. Warszawa, n Orgelbrsnda, w 
drokarni stereo typow4j, 1881, w 8ca, k. 2, 
str. 800. Zip. 20. -f 

— Obaca: Patiadzania. 

VOELKER profeaor. Tachnologia do aiyda^ ISS WOEIiKEftLIKO - TOOL ■m domowom gospodAntwie iMpwuM prMs 
...t i aicmiaokiego pneloio&A pnes Oaa* 
frego PietTMikiewiosa. T. 2. Wilno, nakl. Fr. 
Morittm, dnik B. Neamaana, 1880, w 8oe, 
sir. 296 i 208. Zip. 8. gr. 16. 4. + 

— ObAcs: ReicJiardt Chr. (ogrodjf). 

WOEUERUNQ HerMmMt. Dr. Neo-Roppi* 
nientit. Trinm namtioaon da mariyrio San* 
cti Adalbarti conparatio. Diaserlatio inango- 
rali8,quam oooienia at aootoritato ampliaai- 
mi pbilotopboram ordinia in «lnia litflranun 
vnivoraitato Roatochianti ad aammoa io 
philoaophia honoraf capaaaendoa tcriptit Dr. 
..... Nao-Rappiniansia. oarolini, typit azpras- 
ait Giutavaf Laoga (Panlaa Laaga), 1874 , w 
w 8ca, sir. 87. -i- 

WOEUCY C. P. MoDamanta hi»ioriaa War- 
miansia J. Ablhail. Codax diplomaticna War- 
loieDfit Oder Ragaatan nud Urkaod«u aar 
Gaaebicbta Ermlanda gaaammali and anf 
Yaranlaaaang daa hiatoriaehan Yaraina Ar 
Ermiaiid hanuitgagabaa tou ...... .. DomTiaar 

in Fravanbarg uua JM« Saaga Saoratir ond 
Arcbivar b. d. bitabdf. Ehnl. Curia. Maina, 
Tom I. (1860;t w Sea, atr. 601. T. II. (1861— 
1864), atr. 672. Tom ill. (1870—74}, atr. 707. 
Tom po 2 taU 10 agr. -i- -f 

— Monamanta bistoriaa Warmianaia. 8ori- 
ptoraa raram Warmianaium odar Qoallan* 
acbriftan aar Oeacbicbta Ermlaodi. Maina, 
1865—66, w 2 aaaaytaob, w 8ea, str« 499. 
+ + 

Waarlarbuehi obaea : O atr aar sfcy (pol.«datttach 
1849); Pfobtar (polo. 1847); SllviUk. 

WaartarUeblaia Dolniacb daatacbaa, aathal- 
land dia ffabr&aliolittaa Wdrtar ond Oeapr&' 
cba lam Scbal-oad Handgabrancba. Slowni- 
caak poltkoniamiaeki sawiar^fey Dijiity« 
waAiaa wyraay i roamowy dla aakoloago i 
podr^eaaago atytka. (Pi%ta poprawna wyda- 
aia). Ciaaiyn, drok K. Procbaaki, 1868, w 
'Sea, atr. 80. 

Vaaa d'an mambra da comit4 polooaia, 
^bacs: Lamaralar Nipaa. L (1881). 

Vafai Da«.y obaas: Maaeta L 

V06EL Daa. i W. BRENNECKE. Raebaaki 
praktycsna dla aakdl praatoiyi aa j^ayk pol- 
aki Jul. Zaborowaki. Cafid 1. Oddzialy II. 
Poanad i Berlia, Enalin i L.]farabaab,1854, 
w 8ca, atr. 168. Kaidy oddaiat po 6 agr. 

(Oddaial piarwaay aawiara eatary daiataaia 
lioab calkowi^ob baawagl^dnyab, rdwaoimiaa- 
aycb i r6iDoimianayeb). 

(Oddaial dragi aawiara eziwj daialaoia 
saat680waaa do alamk6w tak awycaiyDyob 
Jako i daieaigtnycb, obracbaaki praktjrcana 
aapomoc^ alamkow roawi%sywana, tadaiai w 
krotkim sarysie aaakQ o pot^gaob i piar- 
wiaatkacb kwadratowycb i kabicanych). 

Vagal Caarad R., obaca: Malcieifaki Ant. 

V06EL Sastaw, Dr. Dar Karpatbaa-Corort 
Korytniea. Mit basoadarar Bar&ckaicbtigang dar latanaaaaa d. Car-Pablikams. WieB« 
Bramallar, 1876, w 8oa wiakaa., atr. YII 
i 101. 

V06EL Jaiiaat. Naaka o ahorobadi daiaeL 
(Tadiatrya). Podlog dziala ,Labrboeb dar 
Kiadar-KraokbaitaB," opraoowaaa praaa Dra 
Fal. Sommar(a), lakaraa ordvaaj|cego w od- 
daiala aiamow1%t aapitala oaiaciftka Jaaaa 
w Waraaawia. (Bibliotoka Umiaj^U lakarak.) 
Waraaawa, wyd. rad* Oaa. lekara., dnik Oms. 
pola., 1871, w 8ca, atr. Yil, 111 i 678. Bar. 
6. + 

— O eboleraa i irodkaab jai zwaleaaiiiau 
Poradnik dla waayatkiob wtau gmiaajob, 
aaaitaraycb i t. d., oraa dla osob prywat- 
Bvcb, a aiamiackiago praaloiyt Dr. Badni* 
OKI. Lw6w, oaUadam K. Wilda, w drakarai 
Otaoliaakicb, 1872. w I6ca, atr. XI i 60. 20 
oaat. 

— O cbolarza i aaradoaycb praaciw ni^j 
irodkacb, Uomaciyl Dr. St. jIaraykowakL 
Poaoaa, 1872, w 8ca, atr. 24. 16 kop. 

— Uroacopia. (p. Naubaaar C.) 

VOSEL ZnnMt, (lytpwaik). Zbi6r vido- 
k6w alawoielaayob pami%tak aarodowyidiy ja» 
koto: Zwaliak. samk6w,4wi%tya, aadgrobkdw, 
ataroiytaycb badowU i miaito paauftnych w 
Polaaa. Praaa Ladwika vagal (ale), prof, 
lyaaaka w lioaam JK. Mai waraaawakma, 
catoaka agr. Prayj. aaaky a aatary ryaowaay 
a praaa Jaaa Fray satyohowaoy, waraa. Tow. 
Prayj. Naak praypiaaay. Waraaawa, 1806» w 
drak. pray Nowolipio. Racaail daa vaaa daa 
plaa oalibraai moaomaaa aatioaaox talaqaa: 
obAtaaoz, tamplaa, maatol6aa, 4difioaa aati* 
qoaa at liaos m^aiorablaa da la Pologaa, 
daaaia4 d'apria aatora par Sigia. Yogal ate. 
k Varaovia, 1806, foL, 2 kart tyt, 2 kart da* 
dyk. 1. Widok Taraowa. 2. Widok Kraaasowic. 
6. Widok roawalia aamka Taaeayaiktego. 4. 
Widok Piaakow4J akaljr. 6. Widok ^baowa. 
6. Wiaia w Radaicijowicacb. 7. Madgrobak 
Kaaimiaraa W. w ko4d. 4w. Staaiatawa w 
Krakowia. & Widok wogicia do aamka U* 
jaadakieffo. 9. Kaplica Ootaka w Arkadyi 
pray Miaborowta. 10. Widok kapl icy 4w. Dacba w 
Wiilicy. 11. Kadgrobak Jaaa Kocbaaowakiago 
w Zwolaaia. 12. Widok zamka w Ojoowia. 
18. Widok Polaw. 14. Pataa w Jabtoaaia, 
piJao w Mokotowia. 16. Widok aamka w 
Kaaimiaraa. 16. Widok 4wi%tyai w Arkadyi 

17. Widok koiciola 4w. Anny w Wilaie. 

18. Widok galaryi gotycki^j w WilUoowie. 

19. Widok 4wi%tyai Sybilli w Potawach. 

(Edyoya piarwiaa r. 1806. Edrc^a droga 
r. 1807, odmienna tyiko tyta^em. Daielo wy&- 
aa w traecb aeaaytach po 6 rye. Zaaayt I. wy* 
Bfiadt d. 1 Marca 1806 r. Praoamarata aa oa- 
IfM 18 talarow). -h 

Wagazy, ob: Walowski W. 

V06L Mami NaMmiaaa. Twardowaki dar 
polaiioba Faost. Ein Volkabacb. Wiaa, Ko* TOOT - WOHLMDBTBR U9 b«r «4 Markgrtf; drak FortWrt, I86I9 w Um, 
7a itp. X V08T A. (NaaesTcUl w Zbradiewie). Kr6t* 
km nMikA rseboiikow w tpotbb •leuMatoniy 
wytoftona. 8rem, K. Gfsiorowski. 187^ w 8oO| 
•Ir. lY i M tSr. 6. 

— Roswifuwia do luoki raohaiik6w w s^ 
mob •JMOdntarny wjtoftooej. Snoiy K. Oftio* 
rowiki, I87J| w 8oe» ttr. 21. tgr. 6. 

V08T Uni (or. 1817). Litty o fiiyoloffit, 
pneklad drt KaroU DobrakiagOy m llC^dna* 
woTTttmi w tektoie. Winuwftp Prsyfodt i 
BRemsrity atU. tldUAotft, wcifonkaai IC 
Ziemkiewicsft, 1877, « 8ee, ttr. 7 nL, Z, 888 
i 1 bIaL raU. 8p -f- 

WOHLB80CK Zfunurt Wilhetai. Otichichto 
det eheBudigan Btsthmut Iieabiu and det 
Ltfidet diotet Ntmens, roa ^^ kdn. preim. 
Kriegevatbe. T I-IIL Bwrlia, 1829, w 8<m, 
•Ir. 16, XYIL 648. VlII, 545 i ill. ThoU r. 
1889 ttr. XII. 675. (84 ta opiMuia tokie ^« 
«odj i o tiTt§d«i6 dyionji). -r * 

WOHLFAMnr HW|k. Nowa ttkoU na for- 
fe^n dla dsiaoL Poiaan, naklad Bote i 
B^ek, 1862 (po polaku i fiiAeasko). 

WOHLFEIL Kaiiaitrz (or. 17..t 18l7K An* 
kitiing den Kindom div vnten Begriflii too 
QoU and dar Baligion auf daa Faatl. baisa* 
faringen, am m ii6harar Religion and BCttan- 
lekren empflbglioh aa macheo. Krakdw^ 
1806, w 8ce. 

— Anlaitang aa der ecaton Sinaieht ia die 
EaUgiaaawakmeileOy am dadoreh die kleinato 
iagmid hftkarer Begriffe Tea Bel^oa and 
Mofol tmpftagliek aa maokeo* iiemberg. 
fiUar, IW, w Bat. 

— Toi, tsmie, 1801, w See. 4- 

^ Tot, tanfte, 180S^ w See, atr. 72. 

~ Xol, Krakau, J. Qm>rg Treaaler, 1805| 
« Bee» air. 72. 
(L €47^y*» Lemberg, 1797). 

— 4«^^*""g den Kfaidarn daa deatoche 
Becktapreeben nod Esehtaobreiben am faaa- 
licbalen beiaokringeo. Krakao, bei J. 0. Traaa- 
ler. b» w. r. w 8oe^ atr. Ylli i 110. ^ 

— Tei, Lemberg, Filler, 180t» w See, 
atr. 12a 

— Tei, 8te Aofli^e. fCraken, 1806,w See. 

— Toi, Lembeig, 1884, w See, atr. 115, -f 
« Toft, Lemberg. PQler, 1858. 

— Anlettong sardeataehta Bproekldira filr 
Poleo. (Wjrdaaie 4te.l Krakdw, 1807, vSce. 

(laae wjdaaie* Lwow, 1795). 

— Beflaerkongea der latoraaaantaaten aian*. 
liebar Diage naeb AK der Bflderwolt .foa 
Xemeniaa. Leipsigt 1784. Keae omgeafbei* 
tele Aaafabe oater dem Titel; Fnotiaobe 
VaboBgaB ia der dealaekea oad poloiaeheii 
Bpieke^ mit der Abaiebt forbaodeD die in- Md aUt dea inte r ema nt ai te n Diogea be- 
ttoaft M OMohan. Krakao, 1805, w See, 

•* Deateeke BprooUefare. Lendiefg, 1800^ ' 
w See. 

-> Fractiaoke deataobe Spracklehre. Prak- 
tycana gcamatjkm niemieoka. Krak6w, 1808, 
w 8ce, atr. ZIL i 882. + 

— Toi, wjdfM&ie 2gie, 1808, atr. 818 i 6. 

— Toi, 5te Aoflage. b. «• m. (gedr. bei 
Traader), 1807, w See, atr. XII. 312. (Pierw- 
asa ed/c/a, Lemberg, 1797.) 

r* Oraoia^ka prakt/cana jeayka niemieo- 
kiego napiiana praea .... Wydanie tneeie. 
PrMtiaoM deataobe BpraeUalure. Dritte Aaf> 
lege in 2. Abtbeilnngen. Lemberg, gedmekt 
bS Joe. Job. FUler, 1822, w See, atr. 891 
i 171. (obok tekat niemiecki). alp. 4%. 

*- Handbncb ftr Lehrer, Aeltem nnd £r- 
lieber. I^ill Abtheilang. 2te Ansgabe. Kra- 
kan, 1808, w See. 

(Wjdanje laae. Lw6Wj 1798, w See, atr 
490, XI. -f ). 

— Mewa na otwaroie dwioaen naaoayeiei- 
akiob i kateebicf nyob, miana w Kimkowie d. 
5go Btyeanla 1802 praea .... jeneraL inapek- 
torm e. k. aak6t narodowyob aachodnio*gali- 
oyjaUck w praytomnolci lioanie agromadao* 
nyob i oigpovaftotejaayok go4ci w Krakowie 
dnia 6. Btyeania 1802 r. miana. Rede bei 
£r5CbaQg der eraten Yorleaongen eio. (« 2^ 
aapalty, po polsko 1 ikiemieoku). Krakow, 
druk J. Miija, (1802), w 4ce, atr. 31. alp. 2. 
+ + 

— Prowadaenie daieei do poaDaoia UMy 
pierwaaTok prawd religii, aby je n^iyni^ praea 
nie sdolnemi do poj^ia wytaaycb wyobra- 
fted. religii i moralaoici. Krak6w, w 12ee, 

Zip: 1. 

• T^ aa poawoleniem Cea. kiej (tic) oea- 
aory. Lirdiv, drak P. Pillera, 1800, w dee, 
atr. 79. 

— Toft. Lw6w, 1802, w 8ce. 20 grp. 

— I. ' Prujioio od roxwaftania daiel nata- 
n do prawd religii. II. Przejacie do religii' 
ODJawfon4j. (dla miodstefty). Lwow, dnia 7 
Wraeinia 1800, w See. 1 alp. 15 gr. 

— Deatacbid Bpracblebre mit Genehmignng 
der k. k. Zeaaor. Koatet gebunden 45 Krea- 
aer. Krakao; gedrnkt b«i Jos. Oeorg Trati- 
ler, 1806, w See. atr. XU i od 13—332. -i- 

WONUIYBIIER Kifil. Rady praktycan«go 
rolttika a 40 ietniego doawiadoaenia apiaane.. 
Waraaawa, naklad aatora, drak J. Jawor- 
aki^o, 1867, w 12ce, atr. 81. 20 kop. 

W#klmeianM der k. k. galiaischen Land* 
wirthicbafta4leaell«ohaft liber die vom b. 
Miniaterio dt$ Aekerbanea and Bergweaena 

Srojeotirte and in i3aliaiea aa erriebtende 
orataobale. Lemberg, I860, w See, atr. 19. 
10 kr. 

WfhhMiilir, obaeii T6|99r. 

17 woHNKE -- iMjaen E. Br. lit d«r hailige Aidbwi 
tut Miliar MiftUmntiaa in Oppela gawiwii2 
Oppeloy dmk AoiMwits, 1868y w 8o«i 

W^ak, obica: WiftlicU Adtn. 

WUAKOWSU Haleux, kifada. Ktaaaie w 
caaaio powiUnia obadw6ch Galiojj w dne£ 
orooaTttoioi iw« Antoaiego nkiana. Wana*- 
wa, 1809. w 16ea| air. 28* -f •!> 

VDMRT Aaat E E» L^AIgiriaa, <piiode da 
l*azp4ditioii da lord Ezmoat an 182^ La 
nonatt^a da Sandoniir tradoii da Talla- 
aumd. T. 2.Paria| Danaiiii 1880, w 12oa. 6 fir. VmAIT Aaaa Bib. Eliaa. Patii-Pain (Won* 
iara» nr. 1788 f 1866). CMn. aioatra i natka, 
oaju tray Qhngj «eaii6 kooiaty^ Powicici, 
vnaloiona praas «3rdawaa foaunaov Waltar 
6ootta (Dmochowikiago Fraaoiaaka). 8 tomy. 
Wamawa. dnik pny uli^ Bialaibki4i» 1883. 
w 12ea, air. 169 i 111, 114 i ▼» 107 i 9. 6 
•111. 

W4ei gnla, obaca: Arl|kat; laalrakcya. 

nAiOCIU Kaiiaian WMmfanr. (vr. 1807). 
Albam litaraekia. Piamo amorewa paAirig* 
aoiia daiiQOiii i liteatoraa knjov^ pod ra* 
dak^f ........ Tom !• Waraaawa, naktad wy« 

davoy, w dmk. ra%do«^ pnj komin ra%d. 
apaawiadL, 1848, w 8aa, atr. 864. Zl]pb 18. «f 

— Toi. Tom II. s jadnfm^ Waiwawa. 
w drukami rafdow^i 1849, w 8ee, atr. I? I 
'^1. 16 alp. + (Tom I. Obajmiga; BandtUa J. W. Ta« 
taraeh miaaindoaoh Kr61aatwa Polakiago; 
!B9aimiamky. sgonia oatatDich kai|ft%t ma* 
aowiackicl^ (praaklad J. M. a rfkopiamu la* 
ei£akieffo wapdtosasnego); Borowtki L. Bi* 
atorym Ittaratary polski4j, od poaa%tkdir al 
do wiaka alotego Zygmoxita; Dobrowakt P. 
O eaaakioh wojannyon taboraehw XTwiakot 
XoIbaiY Osk. Pieini obn^dowo Kogitak, 
Gaik, Oki^tna ; Kanioki L. Staiy aton aa* 
xya; Lanartowioa T. Simara, aoana draaM* 
lyoana; laaowiki Stan. Prayl^eaaaia Maaow* 
aaa do korony; Wiadomcw^ o nieananym 
dotfd r^kopiimie kroniki M. GalU; Hacii)|ow* 
aki W. A. Wzglad na hi8toryozno46 pialrii 
liida polskiego ; Faaakowaki J. Botol kano- 
alaraki; Radaiwiltowa. Opii Arkadyi« (praa* 
Had Sawaryny 2.); W6joicki K. Yil Osar- 
niakow pod Warsaaw^, Swigta Jadwiga, 
Byaak aiarego miaaia w Wanzawia; Pieini 
m r. 1462 o aabieia Andnaja Ttoiynaktego, 
P^acjaftdska ehwilowa w Maaowaan; Z. Sa* 
wairyiia. Qjoiac 8alaay» Faniaaya. Byeiny 1). 
Hagrobak Hanryka Poboftnago pray atroiiiiicy 
tvto}ow4j. 2). Fakiimil przyaisgi llaznr6w. 
iu Swieta Jadwiga. 4). Tabory czeskia. 5). 
Faksimil pia4ni a 1462 r. 6). Ifalodyo do 
j^ini obrz^dowyck lada). (Tom n. Obajmiga: BalidaU R. ChwiU s 
eaai6w Piaatowskich, Powia46 malowana; 
Bartotaawioa JoL Fiyderrk Ja|jalloiDcayk 
kardyaafy piymu, arcybiakup gniainienaki i biakup kndmnki; Konidd L. Balooy vi^- 
akia, obraaak; Lisowaki Staaiilair. Ulica Ms* 
lewki w Waraaawia, O morowdm powWtraa 
V Warazawia, Wjadomo46 o dwoeh aeso* 
aych fabaanacb £r6dal biaioxyczaych pel- 
akidi w 17 i 18 udekv; Zadaowaki Aleka. 
Paa Stafaa a Pokueia, aioaodram oiy^iaal* 
aia viaiaaem aapiiaay; Maeiajowtki W. A. luomKa poiaica pienraayea daiaai^ia po unry* 
ataaia wiak6w (a mapp^); Padarra Tomaa^ 
Praaktadr poa^ polalaebs Sobtaazezafiaki 
F. M. Poaaakiwaaia kiatorycaao-bibliogra* 
ficaaa do iywotow saakottiita^k oeaoayck 
polakiak i daSat iob aa aw tt o laia raadkioli (a 
wiaarankiaia Maroiaa Bialakiago}; W6jcieki 
K. Wt. Zmiaoy tyoia, opowia46. Mafcnyaly 
do daiaj6w goq^odaratwa w Polsae; 2. Se* 
waryaa. Dwia atawiaaty, powiea^}. 

-^ Albam Jaaa Matdki a takatem objal* 
hiajaovm praas m..».«« narszawai wlaaaosd, 
aakad i orak Ifawaatala, 187S. foL, lycia 
48 i karfc 4a 16 fl. 60 cat -f 

— Albam waraaanakia, aabraaa ataraaiaa^ 
K. Wl. W4ijciekiago. Wacaaawa, dmk S. 
Str^bskiago^ 1845, w 8ea, atr. 851, aiel 4 i 
drsawor. 6» Zip. 25. -f •!> 

(Obajmafa: Bali&iki Karol a JaroaUwioa. 
Proiba o krayivk; Ballaaki Hick. Ffalgrsya* 
ka do Jaan4j goiy w Ca^atookovia; Daiekoa Bogdaa.'£>ack jaakiai; G. J* Po«r6t Riaj* 
atata; Krzyiaaowaki Adma. Zaiya daiejow 
sakoaa aialta&kiago w rolaoa (a dnewoiy* 
tam); Laaariowiea T. Z piaial lada 1. Dwa 
Mby. 2. AaM i daioaraqraa; La w aa ta m Fr. 
mar. Pocaatki ey wiliaaqd i piarwotsa rali* 
gla aayatyckia ; Labcoki Riar. Wapomniaaia 
aiakt6ryoh gwark6w olkaakieh, jako mQft6v 
saakomityck w daiajacb aaak; Maai^iawaki 
Fraae. O woU datataaia bazpcmvaago; Ua* 
eidotaaki«W, A. Ganaaaowia i Qarmaaia; 
Migorkiawiea Jaa. Aiatorya i iyefa; Niawia* 
rawaki Alakaaadar. N(daa; Norwid Ik Plain, 
Fragmaat piam; Paazkowaki J. Koaiocak. 
Opowiadaaia mojago cjca (a dnawoiytam); 
Praaidziacki Aleka. 8w. Wqjcieck urywek s 
BolaaUwowakick csaa6ir : Sikortki J. Niektora 
myiXi opifimia maaycznam i je^onykoaaaio; 
Skimborowiea Hippolit. Jadwiga kr6lowa 

eolaka (a drseworytam); Smokowski W. Wa 
mty Wadkoarioa. i^ioiya (a draewoiytam); 
Wilkodaka a L. PaoUaa.Paa Alfoaa; Wilkoia. 
aki Aivaatya (Aa. Wi.), Prsypadak, ktory 
aa wlaaaa oaay widzialenit w istocie aul^, 
a wiatktago watyda aarobil; Wojcieki K. 
Wl. FliayOryla (a drzaworytem); Wolaki 
Wlodaimiara. Dokototaata poaria4ei Faata* 
aya^ Zialiftski Gkiataw. Stapy, poamai| Zo« 
chowtki Falikik Wyj^lak a gnoamatyki pol* aki4i. Mown Jaat akaUdam aattowaa cafewia* 
ka, j^ Uoja&a^ 

— Alekaander Praaldziaaki, arods. 1874 f 
1871. (Odbitka z BibL war.) Waraaawa, drak 
J. Bergera, 1872, w 8oa, atr. 19. «f 

— Am^rykanin, powieM i om6ir Xoi* wMcion 191 «iaiskL PMBttt, Leitfebor, ink L* H artba^ 
Aa, 1809, w 8oft» fir. 145. 82% tgr. 

— Aicliiwiim domowe do dsiijdw i liidn» 
tanr s rokmiimow i dsiel i^jrMdtsyeh <a* 
ImJ i wjdtf ^.^ WamawAy w drak n%do* 
w4i, 1856» w Sea, ttr. 578, Y i 2 ])Keryi]r» 
3 mb. 4 

CObnfDQJfe : Dw5r i aarsrt^f iomcm^go t jeia 
krfila Staaislawa Angatta aebraaa a rglropis* 
am Aatopicco Magiara i pnypmMtni powi^k* 
MOBa; List asi^ia Karola RaosiwiUa pitaay 
do aiottry aam^tn^ Morawtkilj 1765 roko i 
adpta tajia; Liti kaiaoia Miebala Poniatow 
akiago opala Csanriatkiago do kn^cda Pry* 
aMM Wl. Alakt. Labientkiego 1765; List 
ksi^aa Andnc Wagaera jasuity do Mtodxie* 
jowakiago podkanoleraego koromago 1751^ 
£ztrakt aiviardaania praw i wolnotei Tata* 
ram 1766; Pokwitowania ICtS^is^ Sapieijrny 
a wjdaaycb b1attkiai6w i podaietiooycb na 
aia •am w imiania kr6la Staaislawa Aogatia» 
1768; List batmaaow^ K. Brasicki«S do 
aakr. kor. Ogrodskiego doaot2%C7 o itaiaroi 
j^ maia 1771 ; List pattinld A. 8. Mlodtie- 
jovakiego bisk, wwaa, w n 1777 wydaay a 
powodo aagMteaoayeb « Wamawie apraw 
roswodow^; Lis^ AdasM Karasaawicta 
do krola 8taQ« jpiaana 1776— 1784 ; List Stan. 
8aai. Nvnaainoaa brala Adaaui; Pro4baJ.£» 
Ifinaaowicia do kr61a Stanialawa Aogosta; 
Proiba do kr6]a 8t. AagaaU aaJLio^t. Skraa* 
toskiflB ; List t. Bogali^kiago 18 UToranft- 
bria 1783 an.; Dwia proiby do kr61a J« F. 
Bysfrsyakiago astrooonM; Prsepiiy. nossania 
iatoby dworski^ wydane pnaa krola Hi Aa* 
gaaU w latacb 1784—1792; Proiba H. Kol- 
Yaiiga do krdla St Augusta 1785; Listy mi- 
losoa a csasow 8taaislawa Aagasta ; Proiba 
Jesnitow do krola Btanislawa Aagasta o 
prmrroeeaia lakpnn w Polsee; Wyliecenia 
osoby kt5ra a J. li. Molci^ w podrot sio a* 
digf 1787; K<)pia tastamanio Kijetans' W^. 
gieraklago; Prdspakt diiela p. t. Lattek fiia* 
fy kat%ia Mski syn Kasimiai^a Bprawiadli 
X. H. Krajowakiago; Listy Jana Aibartran- 
dago do PiJBsa Kici6«ki€go 1789--* 
1790 (a asaiaam doiiiowego F. 8. Dmocbow- 
skiago); Pisaia Marciaa Bialskipgo: Spraara 
ryoaraka 1569, 8ajm oiawiasci MffeiaaBial- 
akiago 1595^ Wtofteiaaia polsor owaiani pod 
wzgl^dam obaraktara, swyca^ow, obyesaj^w 
i prxasfddw s dol%cxeniein prayslowid^ fo- 
wsaaehoia aiywaayeb. prsax Jozafa Gfayzin- 
skiago (s rakopisma); Prsy»lowia i prsepo- 
wiadnia lodowa rdioa i w rotoych okolicacb 
oiywana; Li*t Narasaawicaa do Staaislawa 
Trambackiago). 

— Joliao Bartosaawiaa. 0. w. as. i r.(Nad' 
bitka a Bibl. warss.) Waiaaawa, .1870, w &ce, 
•d ttr. 77—89. + + + 

» Bibliotaka wartaawska, pisno ttieBi^ea 
ae, 1841-^78, w 8ca. Pinna tfljgo wfpdireda* 
ktor, nasl^pnia redaktor. 

— Bibliotaka stai-oiytna pisarzy pofskicb. -« T« 6. Wansaway 8. Orgalbrand, drak Cblnia« 
lawakiago, 1843-^44^ w 8oa, atr. 860, 813 i 
nial. 1, 290 i niaL 3» 271, 333 i nial. 5, ttr. 
347 i niaL 1. -f t 4 — Toi, dragia arydaaio cnaaania 
asona. 6 tom6w. Waraaawa« Orgalbrand. 
1864, w 8ca, atr. 867, 401, 889, 436, 855, 
410 26 alp. 20 gr. 4 ^ 

(Nowy tytnt i powi^ksaania dodrakowana 
do wydania s r. 1843). 

(Tom I. Obejmoja: Faestmil ^iefoi Zofii 
0Ialnieki4j a Aaakow4j Skaly, Piein aowa, 
w ktdr^jestdzf^kowaniaPannBogu Wsaacb* 
mog^eemo, fta nalotUm, a prostakom racsyl 
objawid Ugaanaiea Krolastwa awojego 1566; 
Markorynsa nowy 1662 r. wygranaj Sobiaa- 
kiago iiod tan azaa batmana (a wspdlczasna* 

fro rakopisma); Prawa i artykuly Ormian 
wowd|ioli a laelnskiago oryginalo pilaia na 
polski i^iyk przat}6macaona roku 1601 (a 
rakopisma BA>lfotaki Daiarzkowskiago wa 
Lwowia); Zywot Kn^aztofa Piaai^tka rot* 
miatrea j dwaraanioa kr6]dw Stafana i Zy^ 
gmanta III praykladamy Braciej okazany r» 
1607 (praadraki; 8awadzi do Polski (a r^- 
kopismv wsaAleiainago a czaadw Jana Ka» 
aimierza); Kowiay a Inflant o 8Z0zg41iw4j 
poraiaa, kt6ra aiy atala nad Karolasam ksia« 
|aaiam 8adarmsiaslnm prsaa Jana Karom 
Cbodkiawkza dnia 27 8apt r. 1605 ^prza*- 
drak); Nowiay pawnaa wiikoadnia wciong* 
saago to jaat 12 Styoznia od postanea eo* 
sarskiaffo przaa Krak6w jad%aago, przynia* 
sionaz Wiadnia* da data piarwazago dioia Styca- 
nia 1630 (przedrak); Qazata a Warszawy 8 
Oetobr. 1873 Is ri^opisaso); Japbtaa tragadyv 
Zawiekiago 1587 (prsadrnk); Cyromf ozyli 
raw era wyatawiooy przez Jana Harbnrta a 
Fttlsztyna wlasn% rfika napisaay- 12 Aiig. 
1575 (I rfkopiimu); Bibliografia). 

(Tom II. Obajmcga: FaiisimiL Modlitwm 
powazadnya do* Troyea awyatay przaclwka 
nyeprzyacyalom- koiseyola iwy^tego 1682, 
f Andrzaja Trzyeiaskiago) w Krakowya a Wd<r 
Hyero. Viat ; Droga do Szwaoyay, nay* 
motoiajazcigo w pMnocnyeJb kmjach Pana 
Zygmonta 111. po)akiago y szwaokiego krdla, 
odprawiona w rokn 1594: Przypowxe^ci pol** 
skie praaa Saloraona fiysi£skiago zabrana, a 
taraz nawa wydana, y na eantnriy oimnaft* 
cia roz^oioae; Oakonomia albo porz%dak 
zabaw ziamiamicb wadlag cztaracb czflei 
rokn wydaay prsaz WladisfiiTa Stan. Jaiow-^ 
skiago atadanta zacn4y Akad. krak.; Pa* 
mifUiiki do panowania Jana 111. Sobiaskia* 

50 (z rakopisma wspolczasnago Biuiiotaki 
ozafa foierzkowskiago wa Lwowia; PriTi-' 
legiam Lanionam. Actam Sandomiriaa farxa 
aexta ante faatam 8. Micbaalis proxim*' 
Anno 1620). 

(Tom Ill.Obajmnje: Przadroowa: Facsimil 
Powszadnya Spowyedz; Scbadzka ziamia^* 
aka ; Szoz^iliwa expadycya pod Ksmiancam z 
Turkami ; Oakonomia albo gospodaratwo sia* 18S wAjoion ttittUUt; Pogrom Tainivrs Wjbowionio 
Bvggieni m wytpy AleToj). 

' rrom IT. Ob^*m^}e: Rronika albo kriildo 
s kronik roimaitych Mbrtnio ipraw potoos« 
jkfch siemie s dawna ttAwn^tJ mski^j pnes 
X MAreios Maiynimo : Wolookio diiejo bi«* 
Mm s reUcyl pewnyck 0ft6b (s r^kopiraiQ 
1621); Prtwo btftna birtnikoB) iiakl!|ee). 

(Tom y. Obejmoje: Umowy sa Ssweey^; 
Dyarynti Janassa Tyssktewiosa s r. 16S6; 
Traktaty xe Sswedami sa Jaao Kaxiaiana 
w r. 1655 (s r^kopitmdw wtunoroeniyek Al* 
bertrandegol; Umowy m Bswadami fs roko* 

Sitmow J. Albartraadtgo); Tof tament Tobiaasa 
rontinft Zoweaago korona«go s y. 1664| (i 
ciygioalnego rokopitmu); Opiaania wMo po- 
walniojaiydi Kacsy« ki6ro aig daialy pod* 
osaa wojny aswedski^j ifd. (s yykopiamn); 
Manifasi n61a Jana Rasimiaim pnamw Ln* 
bomirakiemv; Dyaryoas manav wiadefiskiago 
itd. r. 1688; I)yaiyii8s prawddwQ fiakeyi 
itd. (s rekopisma)| Daiowosl%b dwonkimio* 
oopustnjr neiaisay; Liit do Jaim ZamoyiUo* 

fo Stanitlawa Oarwaokiago kaaataUna aloe* 
iego w r. 1602; Lfai w?aaaor^aay mla 
Jaaa Kazimieraii do X. fitafiiaa Ibincbowo 
akiago kaaoBlka krakowakkgo, aakratana 
krdlowakiago a n 1666 (a antognfii); Liat 
]v61a Hidialla do Jaaa Tafiy wcgawo^y aaa- 
damiankiago a r» 1670; D|p1om Aagam II 
a r. 1669 aa poataaowieaio ao ag ra gaeji ma- 
»k6w pisy koleialo katadralajm my im. 
ikam V Waraaavio, daiqr adaobataaaa 8ia* 
aialawowi Fabrowakiama orgaaiioia pny 
l^ie kaiadno: Wlaaaorgoaao NogoahtwiaA- 
atwo kaigdia NMca daaa ICohUovi BnalA* 
AJ tmii podkomoiaama BttaiUkiamo (s aa* 

(Tom YL Obcjmija : Eroaika od r. 1507 
do 1541 apiaaaa (a rgkopiama); Paaowaaia 
Mia Imd fltaftaa Batongo 1575 (a r«ko- 
vinm bibliotaki ZataakiokK. 418): Spiaam'e 
jvoaiki o aieaii wotoaki^ ltd. (a r9kopiam6w 
M Adaaiia Karoasawieaa); Roamovy taiar* 
IjA Polakdw^ w kt6ryeb r6too ilo aekial- 
luejue aa ich Itywota dsi^o i oirkamataa* 
^ye at aebraaa; Poiwiardaaaio praea Zyg- 
amaia Angoata wasjatkim obi^vatalom i 
iaiaaska£com miaata Witebaka piaw i pny- 
irili96w od plenraqreh kr6I6w i vialkiob 
kai^i im nadaayeh (a rokopiamoir Arohi- 
warn kr6Ia Staaialawa, sbiora Dogialla); 
Pnywilej Unii wiolkiago k^oatwa litewakia- 
go a KoroB% a d. 1 Jnlii 1569 (a rokopitmdw 
Arehiwam kr61a Staaiatawa sbioru Ilogialla 
VoL 381 pag. 152); Uaia Koroay a Lilw^ a 
daia 4 Jalit 1569 r.; Kompat woiaka na woj- 
ny tnreeka sa kr61a Jmci Miebara (s rfko- 
puaai6w Adama Kanitzawicsa); Wiadomoid 
o x^kopUaua s Xlf wieka snalesiooym aa 
koiciela niogdyi Jesaickim, a taras Benedy- 
k^tkim w PuUoska (odfielona prses X. A« 
Zal^tkiego). 

— Cmantars Pow^ikowtkt pod Warasaw^ 
cpisal ...• litografia M. Fajanaa, ryoiay A. IManUowIaaa. T.IIL Wumnm, ink B« 
Oigalbnad^ 1865-8^ ir dei^ air. M, kt I 
i S64, k. 1* ' 

• ^* Cteoafafs Powfpkowskt otaa omantaiaa. 
katoUddo i iaaych w^rnafi pod Wanaa(«% 
i w okoKeaok tegoi miaata opiaaL Tom Ili, 
Wansawa, aafor. drak 8. Orgalbfaada, 1858^ 
w 400, Bti; XI« 264 i XLU, rycia w lU 4o* 
maok 60. Za T. I— III sip. 12a 

•— Z dinnmk dsMo5w I wipoauiieA aa> 
asago stalaeiiL Kiakdw. 187& v8oau air. 
malr.2. 

(Jaatio* iot aamo ao BaUea h i a to i jeaaa u 
Himaialblaa aabyt raastft aaUada i^yW od» 
auaail). 

' — Dworak i palaou powlaid. T. 8. War- 
asawa, w kai^garai Jgaaccgo Xlakowakiago 
i W, RafalakiegOy w drakara! Gas. oodsian* 
neJtl856, v 12, atr. T. L 186; T. IL f85; 
T. m. 161. s}p. 15. 

-* Fraac. Salasy Dmoobowtki. (Nadbiika 
a Bibl. wans.) Wansawa, 1872^ w See. od 
ttr. 488-444. 4- 

-* Frydar. br. 'Bkacbok. (Odbitka a BibL 
waras.) Warasawa, Oabatkaer i Wolff* drak 
J. Bargara, 1878, w 8oo, atr. $L alp. 8 gr. 
10. + + 

— 8tara gawgdy i obrasy a mlaami. 4. 
Tomv. Warasawa* 0. Baaaawald , drak K. 
Ohnualawaldago, 1840^ w 8oe. atr. 821, 82% 
846, 880 a wMokiam Waiaaawy w T. 4lifmu 
♦ 4 + 

(OpriSoa itwod, obaf migo w ToaiL IIL 8lai% 
kai^ga. barbarsa llaro. a Vrsadoara. Spf a* 
waey w Polioa 1 aa BaaL Mbalt. Koldot d. 
Krsyla aa Zy^^ G6rsa. W T« IT. Warssawa 
od r. 1889—1656 s 2 rycioand. Figaiy v taa* 
trsa polakim. maoaob gawoda a r. 1782L 
WytoU «amdc oteas a r. 1594. a Zitmiki 
Lwowa.) •' 

— Oaalar gwarJM boaorow^f wydaay praes 
•••. Wanaawa, 1880^ w Idoe, atr« 101« kart 
ft. (8% ta wiarasa Wojeiokii(go, St Staivm- 
aUego, 8aiw..0oasesyfi8kiego, B^aolda Sa* 
abodolakiago. i. Stowaekiago, Ad. ICokiawi- 
osa, Folikaa Fraakowakiego, K. Brodsidakiago) 
sl. 2 gr. 15. -f 

— Horr Laxaa a!aa polaboka Tolkaaagah, 
(Z Obras6w atarad. 1848;. Jakr 1857, w 8oa» 
(oddrok a Allgemaiaa Bibliograpbia fir 
Deataoblaad 1857, Hr. lOl Poamat praaro* 
bioay a praakbda Wanbabba). 

— Bistorya Utaratoiy polaki^ w saryaaaii 
4.Tomy. Warasawa« Baaaawald. drak J. Ua« 

ri, 1845—1846, atr. 482 i 8. k^ 671 i 4 k. 
426»k.4i582, k.4.^^ + 

^ Toft, wvdaaio dragia popfawao i po* 
wiokasoaa. wansawa, aaktad G. 8aiiawa]da» 
drak J. Uogra. 1859-61, w Boa, T. I. atr. 
546, k. 1. T. n. atr. 642; T. UL atr. 682; 
Tom lY. atr. XZIl, 879. f% 8 kop. 25. + 4 4 

— Osiatai klaayk (AL OaidakiX wapomaia* 
nio a piorwisqj polowy aaasago atalacia. Wy- W6JG0DOKI US i Wott; 1979^ w aocb itr. iSl. kop. M, 

— *' Kftw» litaimeka w Warmwia (1689 — 
3Q). (Odbitka). Wartsave, vyd. M. BiliL 
waa, n GabotluMra i Wolffi, diiik J. Ber- 
fsrsy 1878y w See, ttr. 68L stp. 4. 4 -I* 

«- Jaa BiduL '^jdkgtL I jc||0 paaufitnik 
splssny podeist wojny uwedskiij od r. 1665 
do leGO. Warmws, 1863, w 12e^ fb; 90B. 
Tttb. 1. 4- 4- -f 

— • Kkeh^v atirolytBa podanla i toowlelol 
Inda polik^go i Boii, sebrat i apiaat •••• 
S Tomy* Wamawa, « Manbacbay w drnk. 
Piotn Bafjekiago, 1687^ w See, atr. 387 i 1. 
k. atr. 215 i S £. 4 -f -I* 

— To2, i powlaiei lodowa, nydania drngie 
pomioionA. 3 Tomr. Wansava, 1862. « See, 
atr. 966, naL 2 i 249i nieL 2. 

— roi| aebral a aapiial •••• Qlaiirowaiia 
xjaQakam Andriolego, Qeraona, Koatnew* 
aki^o^ Kaaw. PiUatego, Sypniawakiego, Wl^ 
kiawieaa, syiowane sa draewie praea Qoraa- 
dowaki^go^ Holawifiikidgo, Behftbelera, 8ty« 
lago^ !^ikoinkiego i dnewoiytaig wanaaw- 
wJ^ Wydaaie 8* pomaeioae. Wartsawa, dnik 
8. Lewaatala, 1876, w 4ee, atr. XXYI. 287 i 
2 Biel. s portRtem aatora, rob* 8, 

— (Dwia klaebdIyjBneloioiio w 2tefva da 
Vord. Pteia, 1887. W r. 1851 ir7»edl praa* 
kfad ftmoeiiBki w Itaiewia. 8% tei pneUadj 
angialakio. Ka uenieekle ilimiaci^t Fr. H. 
Lawaataal* 

— daelidy peivStii lida pobkfiio a raaiii- 
ikebo prOoiiJ J. K ICaly* (Staaovi raaam 
a Zaebok^p powieioif aetqrt X. Bibliotbaka 
aabawnebo catesi. Pnga, 188& W aetiycie 
lal S Jeet: BtaatalaT a Aninka % poltMho 
pneleftil Y. 8. Bstnlo, dodatek kn Xlech* 
dkm)»kr. SMOl 

— Korpie, povieio bistoiyeina. 2 Touy. 
Lw6w, Jablooski, dnik Pillera, 1834, w 12ce, 
atr. 128 i 176. atp. 4. -i- -t* -f . 

— Toft, wydaoienowe, iuiapetiiione.Xw6w, 
dnik Poremby, 1866^ w 8oe» atr« 115. nkr. 88. 

— Lakara domowy. Dyalef draiaaiyefnT 
w d«6cb odetoaaeb. Wilno, n drnkanii T. 
Glftekaberga, 1859, w See, atr. 54. (Odbitka 
s VIL Umu Teki Wfleiatkiiij.) 

— Kiewiaata pelika w poeaiikaoh Basaego 
alDleeia (1800—1880). Wamawa, M. Glfteka- 
beiv, dnk S. Orgelbranda aya6ir. (Odbitka 
a Blmiesii). 1875, w See, itr» 840 i ITi ztp. 
8^ opraw. a?p. 10. 

•^ Niewiatty polekie Zaiya Utioryeany, 
a 8111A dnevorytanu. Waraaawa, naktad an* 
ton, dnik Si. Str^btkiego, 1845, w 12ee, atr. 
XL i 811. a^p. 15. + -f 

(Obiaenie wy{atki « prtekUdsie xniefei 
Sievieni^a Peaela, J868;. 

— Obraay atarodawae. 2 Tomy. Warica- 
«a, Sennewald, dnik Ohmielewaki^gOi 1848^] lv.88% rir. 29i ! SMiTIIL Dnavoiyfy 
WiaoMitefo Baekovdd^iQ. tfda 8. nb, 8. 
+ + + 

(Mie4eis Pimtowla aaiarle; HoMne; Li* 
•oweayka; Bejdiicys ZaU; Btaaay; Pialnilii- 
atomane; Dawna ai)a; Artjkuly eeeha baf* 
tankiego. T. II. Ttaiieje; Zl^tek: Tataraj; 
Kalwaiye: Wloeby; Ponioi^; Aitrelogia; 
Gbor^gwie; Dworaanin; Beaaomp^a ordyaa* 
eji Magiftralii M. Tonmia.) 

~- Bietsea^wjr I amntiiy dia note pny* 
padek doatiwia aie w jiievole praaka roka 
1794. (J. KiBAaK). 

— Kflinsldego J. aaevea Pami^tniku War* 
aaawa, 188a 

— Biatoiya Jaaa KOinaki^go aaewet. Pa> 
na^ 185a 

— Paaii^iaiki J. Kilidakiego. Paiji, (1868), 
Poaaail, 1872. ob: Kllliekl. 

— Pielui Inda Bia2oebrobat6w, Ifaanrdw 
i Boat a nad Boga« s doY^aesiem odpo» 
wiedoieb pie4&t roakieli, aeroakieb, eaeabeh 
i ahniiaAakidi. Z sye. i naaykf. T. 2; War* 
aaawa, wyd. Kaeaanowakiego, drnk P. Ba* 
ryeUefo, 1886—87, w See, atr. 848 i niel. 
11; 868 od 92 do 106 i BieL 6. lyobi IL 
ii5i 41. alp. 8a -f H- -f 

(Wiela ta wypUano a Waelawa Zala- 
aki^). 

-» Pieini ojeayate. W Waraaawia pawolNl* 
daoD5J 1880, w 12ee. k.,2. atr. 102. -i- 4- -i- 

IPielni bea podpiaa antor6w. Pod jedn% 
Bigaold Saehodolaki, pod ion% S. K. pedaoac 
eaony). 

— Pok6j daiadnaia. Opowiadaabi a dale* 
j6w praeaaloiei dla ulodoeiaaegotfiekikaa* 

Siaat •••• aryeinaflu. Waraaawa, aakt. FerdL 
[oiieka, Lipak, dnikieaa Bira i Heniiaaa% 
1878, w 8c6. k. 4. atr. 286. (Z redainnej aa* 
grody Tom U.) w oprawia rnb. 1 kop. 80. 

— Domowe powiaatki i wizernnkL T. & 
Waraaawa, aator, v dmkarpi komiayi ra%» 
dowej aprawiedliwoiei Br. 549, 1846, w 12ce, 
atr. 228 i 228. a^p. 10. + 

— Maaowieckie powiaatki praea .... War- 
aaawa, 8. Orgelbraad, 1858, w 16ee, atr. 245. 
stp. 6 gr. 20. 

— Domowa powie46. 2. Tomy. Mobile w, 
Qlaaaaer i Droaaea. (Herabaob w Waraaawia)^ 
Waraaawa, drnk J. Ungra, 1854, w 12ce, atr, 
I?, 172; lY i 166. za. 1 kop. 50. 

-> Starolytne pnmowieiei a XY, XYf i 
XYII wirka, aebrat I wydid.... Waraaawa, aa- 
klad aatora, 1886, w SeOi atr. 240, Yi. alp. 
5. + ft H- 

— Prqralowia aarodowe, a wjrjafoieniem 
ir6d}a poosatka. oraa apoaoba ieb aiyoSa, 
okaaqjaee cnarakter, awyeai^e i obycsi^e, 
praaafdj, ataroiytaoioi i wapomnieaia ojoay- 
ate; a godtein: „Cadae faecay wiedaied oie* 
kawoi6 jeat, a awoje potraeba.* Aad. Max. 
Fredro, Prajatowia. Waraaawa, aaktadem 
Hogaea ei Kermeai 1880, w See. Toai. U 1S4 w6jgioki sir. 382. Tom II. ttr. MO. Tom Ilf. itr. 247 
niil. po 4. -^ -f <i- 

— PnysYowia polfkio czyli ntnln tttrych 
s rosnmnych nAfiyeh ladsi. Warfzawi, ita- 
nniem red^koyi Bibb'oteki wanxawtkiej, drnk 
Ign. KroMy£skie^, 1863, w See, ttr. 28. sgr. 
1 fen. 8. + 

•— SiWa - Beram* StaropoUkie powieici. 2 
iomy. Wilno, J. Zawadzki, 1861, w See, atr. 
yjl, 266 i II, 126. zip. 10. Cena zni2. sip 
8. gr. la 

— 8potecznoS6 Wanzawy w pooz^ikacli 
naszego atolecia, 1800 do 1830. Warszawa. 
wydanie Biblioteki warsz., Gebethner i Wolff, 
dmk J. Bergera, 1877, w 8ce, str. 288. rub. 
1 kop. 80. 

~- Spuscizna po nieznajomym (Barezow- 
•kim) wydat' ...• Erak6w, a Himmelblana, 
druk. Uniwen., 1876, w 8ce, sir. YI, k. 1, 
str. 381 i w 4ce| k. 1 nut. Portret autora 
litografowany. 

(Jestto tytal zmienioDy do dzitia: Besztki 
% pozoitalych prac zgaslego przyjaciela 
J869.) + 

.— Szkice bistoryczne z domowego £ycia 
niedawno abieg?«>j przeszlosoi. Krakow, druk 
Uniw., 1869, w 8ce, str. 231. zlr. 1 ot 50. 
•f + + 

(Obejmuj§: Stanis. i Janasz XXta Kazo- 
vieccy. Gbarakterya. dawnych Mazurow. Ksi^- 
t^ biafy WladysUw. Jan Kar. Chodkiewicz 
w rodziunem zycia. Bartnictwo w dawnej 
Pohce. Kazaaia azlacheckie Jana Wardziu- 
sldego z r. 1699 i inne. Flia oa fryjorze. 
Oitatni knlig ataropoiski. Stary wiarut). 

— Teatr staro^ytny w Pol see. 2 Tomy. 
"Warszawa, Sennewald, w drok. Maksym. 
Cbmielewtkiego, 1841^ w 8ce, str. 334 i k. 
5; 378 i k. 2. z?p. 18. -f 4- •(• 

<— Polniache Yolkaaagen nnd M&rcben 
llbersetzt von F. H» Lawestam. Berlin, 1839, 
ir 8oe. 

— W&razawa i jej spolecznojd w pocz%t- 
kach naazego stolecia. (Odbitka z Biblioteki 
warsz.) Warszawa, Gebethner i Wolff, red. 
Bibl. waraz., dmk Bergera, 1876, w 8ce, str. 
226. zrp. 12. 

— Zaryay domowe, nipiaal 4 Tomy. 

Warazawa, G. Sennewald, dmk Chmielew- 
skiego, 1842, w 12ce, str. 410, 478, 363, 310. 
tub, 4 kop. 60. -f + -f 

(Tom 1. zawiera: 5 zaryaow z podafi azla- 
cbeckicb; 13. zaryaow biatorycznycb ; Tom II. 
4saryay z podan ladu; Ptaki, drzewa i krze- 
wy. Ziola, kwiaty, zwierzgta. Tom III. 7 za- 
ryaow biograficznych , migdzy temi z zycia 
Aug. II. Stefan Koniecpoleki, Ad i^otkiew- 
•ki, Sawa, Ogonczyk. Pig6 zaryaow opiso- 
wych. Tom IV. 3 zaryay z domowego zycia, 
6 zaryaow bibliograRcznych , jakoto: Zbiory 
pieini hidu najdawniejsze; Aadrzej Trzy- 
cieski; Dwa dzie^a Mikolaja Reja; Piesai i 
psalmy tegoz), + + •^ (Z Z»rys6w doao#yo1i BoniU pmte. 
lyt n% oseskier. 1874. F^. Zhenky (w Obn. 

zy stvota). 

— Z rodzinnej zagrody. ^ydorysj x lyoi* 
nami. Warszawa, Ferd. Ifdaik, 1877. w 8oa» 
str. X, 230. kop. 90, w oprawie osdobnej rob. 

1 kop. 20. 

— 2yciorysy znakomitych Indsi walawio* 
nych w roioycli zawodacn. Wamawa, Bern- 
atein, 1849 — 60. w 8oe. T. I. str. 680, rycift 
9. T. II. str. 876. i 16 rycin. rs. 10. -h 

(Tom I. miesci 30. biogra^ jtkoto: Kas. 
Brodsinakisffo; £L Jaraczewskiej ; L Kmsic* 
kiego; Fr. biarezynakiego ; St Trembaekieffo; 
Al. Or^owskiego; M. Beja; W. OlelnickiDJ ; 
Szymonowicza: Klonowioza; Dniibaokiej; 
Bohomolca: jfniaznina; Karpinskicm; Bro* 
nikowakiego ; Joz. Kraszewakiego ; J. Korxa- 
niowskiego; Marc. Molakiego; Lndw. Ario* 
sta; AL Felinskiego; Mare. Bielakiego; WL 
Enbienakiego : Bandtk6w; SwiQckiego; Jos. 
Borkowskiego ; Joz. Jalnibowskiego; Saade 
MiltoDa; Marc. Niknty; Joz. Dobrowakiego 
Tom 11. miesot: Bognslawski; W. Oawmrec- 
ki; Golembiowski; Falkowsid; Lnbomiraki, 
Birkowski ; Lojko ; Maciejowski ; Niknta ; 6U* 
wicki; Skarga; Stryjkowski; Waltar • Sooti , 
Lacordaire; Kropinaki; Kraazynski; Minaao- 
wicz; Osinski; Szymanowala; W^gisraki , 
Kornel). 

-* Zbi6r nlabionych Cpiew6w s towasjsza- 
niem fortepiann: Sichnbert, Poiegnanie. Ila* 
da K. Pioanka wiejaka; slowa K. W6jcickie. 
go. Warszawa, J. Kaufmann i SpoUca (1882), 
atr. 3. (nuty % tekatem). po zTp. 1. 

— Lninych powiastek przeklady na cze« 
akie S): Zaiotnik Marco wy (w czaaopiamie 
Dennice 1840); Doboaz (w czaaopiamie Wla- 
atimir 1840). Klechdy niektore (Biblioteka 
Zabaw. otenii 1838. przektad J. B. BlaU). 
£owiec (Gaz. literac. 1841); Rozdaleni aa- 
stawenicko. Narod. piaae pols. z Wojcickefao 
(czaaop. Wiela 1844); 2enich przi letech, 
z poL K. W. Wojoickebo. t^am. P. M. We- 
aefaki, (w czasop. Kwety 1841); Straaxliwj 
dwur, (w czasop. Wlaatimir 1840« T. 1 i II). 

W6JCiCKI K. W., LewesUun F. H , RafalaU 

Leon, Sobieszczariski F., BiemacU Cazar (re- 
dakcya). Encyklopedya powtzecboa* War- 
szawa, 8. Orgeibrand, 1860—68. Tom 1-^28, 
w 8ce. 

— Ob: Balifiski Karol; Gieplintki; Hwaai 
Ad. (kai^zka) ; Jerlioz; -f + Kalioa I.; Kaxi- 
mierz Wielki (StatuU Polakie); + + Kitowicz; 
Klukowski i Rafalski (bibliografia); KtoSf; Ka- 
chowski Wespazyan; Liman ; Mickiewiaz (1859); 
Odyniec; A. £. Ohryzko; Piasecki (Pami^tniki 
do paoowania Zy^munta ill). + + Tygodnik 
illustrowany; WitkonskiAug.; Wurzbach iSpricb. 
w5rter); Wydzga J. St; Ziewonia. 

WOJCICKI Stanistaw. Dia uwielbienia pa- 
mi^tki imienia Wielm. Im. Pani Marcyanny WOJOIMH - W0» ^W8Kf 1» Md.a S^asaU lair. Wa. KnUw, 
QiWoinkiij, w 4m, Jkart a. <f 

— Bla ttvialbUm p«Bi|tld JmknU JW. 
'^MP. WiM. aitmbtira kimU u SfofMio 
pnas farotliw«Ko s slug a» 4. f: KwivtoU 
1810 von. oda. Ksik6W| drak Groablovik^ 
w 4oe» atr« 4. 

— DUi nwielbfenis ptmif tU IsiiinU JW. 
Hbi Paaa J6xe& 8B0iiM>eka iurpii wojfk pol- 
MA prses iyodivego i stog na d. 19. M«r« 
€% 1810 r. Oda. Krak6v, dnik Oroeblowc|}, 
w 4oe, ttr. 4. 

— Toi» JW. Hei Pani Katarmy Ssemle- 
tewaj Imblny na Slopowia. Oda w ioa, 
air. 4. 

— Wiam do WieL Baronowej Petroaelli 
s Baraeeldch da Yarnoi w diien jej imieaia 
d. 81. iliga 1810 r. aloiooy. KrakoWy w dm- 
kand €koeblows1dej, w 4ee, air. 4. 

— Wajciaeh Chftkiewiea, vloiclania ai|- 
drj, albo aaoka, jak wloseUaie sM>g% iy4 
avobodaio i aesoiwie. Grodzi%da| r. 184| atr. 
281 a dfiewoiytam. 

— IMieieCH8.BogaRodaioa.8]naw.Plelfi; 
od 8w. ..^aloiooa. kt6ra XX* Wik«7ttts6 ko- 
leioU Metropolitaloego (xnieiaiedskiego wkti^ 
d% siadiielo i 4wi^ aroa^tte pny arobia 
Jago 4piawiy%, a faadaoyi JW. X. Fraaa. 
Baa^fBudago, kanoa. gaiata. i Miaaatk. 
GniasaOi aakf. J. B. LaagiagOi w litogr. lf« 
BoMago w Posaaaia, 1862, w 8aa, k. 2. (nutf 
I iakatam). -«- 

*- Piala atarodawaa, aloloaa pnaa .... 
lCoeaaaaik(a} (ipiejwaaa bywa po kakiolaoh 
aassjah jai (od lat) oiaaiaat. b. w. ai. dc. 
w 8co auaej, 1 kartka. (Kilka Utar aiaodbito 
V 2ch wiartsaah tytala). -i* 

— Hymu I X. wiaka Bogarodaiea. Slowa 
i malodya wa^uff a^Jdawaiejiijoh podafi 
8go Wqjciacha. darowal w dow6d prswdii* 
waj pRTJaiai Bt. Jfoaiaiaoa, harmoaiaowat i 
ato^l do ipiawa lab graaia A. Mfiaahaiaiar; 
aaaa atp. 6« 

-* Wiadoaioi^ hiaioiTesBa o ptafiai Boga* 
lodsiaj i pnadmowa wydawey, aaijdiga aig 
aa pooz%tka Albama masyaaaagOy oadobio* 
aago prsytam wizerankami Matki Boskiej 
Oustoohowskiaj i 4w. Wojeieoha. Wansawa. 
aaklad Davookowskiego, 1868, (aaty a tak* 
ataai). 

(Wiqciaah 8.) Pobadka do raatauracyi ko« 
Iciola L Wojoiecha w Krakowia. Krakow, 
ascioa. Caata, 1862/ w 8ca, str. 8. 

— Towarzystwo 8. Wojoieobaj duchowny 
pomaik tyiifc-lataiaj rooaaioy. rozoaa, 2a« 
paaaki, 1861, w 8ca, ttr. 16. 

— Krotki zbi6r ftyeia Iw. Wojoiacba ar- 
aybiakapa gniazniaiitkiago, oraz iw. Fidelisa 
upooyoa misyoaarsa, piarwssego m^csen* 
aika kongregacyi (da propaganda fida) wraz 
a modlitwami, litaaiaaiii piasaiami o tychie 

~ , ktdryoh arooayatoM oorociota ob- ahodaoB% bjrwa w kolaiala 00. Kiq^yn6# 
amtawSdea w^aiadaialg pi«rwia% po daia 28, gwialaia, Wacaaa«% w. drak; . 
ff6v, 1847, w 8oa, air. 94. (Zywot 4. 
cba wy}0tj a liprot6v P. Skargf;. 

— 2ywoi i naboiaattwo do U. Wcjaiaaha 
f ndalita M. M. Wanaawa, a ZZ. Miaqro- 
aarqr. 1859. alp. 1 gr. aa 

— 2ywoty L Wdciaaha, L Staaialawa, 4. 
laydorm i i. Boeba. FoaaaA , aaklad Bfljaaara. 
h. w. r. (185.). grp. 18. 

^ 2yiRoiy 4. Wojciaaha areybltkapa. 4, 
Fraaeiaaka a Paalo, Blogaal. Adalaidy. War^ 
aaawa, 1862. agr. 2. 

^ Obaaa: Btelawaki JUm.; Baaifacf S.: i|« 
tr:qf4afti W.; Kaaap k 4ii a a; KaaiaUki Ha Naea- 
kawaU J. (iywot): Oatrawaki J. Cb.; PaartiwaU 
I. N.: PUatR4 fiakawiaz; gfaMrkiawtoz ; Wali« 
Bar (1868). 

Wajaiaah z MadyU obaaa : Wabaa W. (1864); 

W^claah Bafoabmlaiiia ob; BaaifiaU ■• 

Wajdaah Juiak ob ; Jaaiak. --¥ 

fMaiaeb t Zalaaa aa ob: Mialna (Praamyil, 

Wloiciaaia 1871). 

WOJaECHOWSKI. Wiarta o •laakiej dobro- 
aayaootei roko 168 . . 

W0JCIECH0W8KI Bazyll Yttabioaaia. Da 
aaoapbaloaala at ftingo carebri ..... Diitarta* 
tio iaaogaralia ebinirgico-practtoa aet Yil* 
aaa, typ. Haaaa at Zymal, 1826, w 8cay atr. 
40. ••- 

W0ICIECH0W8KI J. Kaabara polaki a^li 
latwa do arozamiania i dokladaa praapiqr 
gotowania, piaaaenia, imaiaaia, zaprawiaaiay 
robiaaia roamaityoh napoj6w, nasoleaia. wa« 
daaaia i iaaycb pnyra^dzao potrsebayoa do 
gotpodantwa doaiowago. Z aartf atolowfi 
podiieloaf aa oatory pory roko, miesi%ca, 
^godnio i daia. Kti^ika podr^caBa, aiaabo* 
daa a prtyaajmaiej aadar patnebaadlaBll4► 
dycb g!>8podyn, kuohariy, koeharek i waayst* 
kich tyoby ktorzy sobia awoja potrawy zma* 
kowioioi adrowo i taaio lami jprzyrt%dza4 
zechc), zawiera 776 przepisdw. roanaa.Rei- 
zner, 1856, w 12ca. o zip. 

WOJCIECHOWSKI J4zaf. Dr. med. (1793 f 
w Kazaniu 7 Listop. 1850J. 8lownik chifisko* 
mandiurtko-roiyjtki. T. 8. frykopiB). 

W0JGIE0H0W8KI J4aaf N. JadyU, poaaial 
bibi^ny przea J6zefa a Mazowtza. Wanza* 
wa, drak J. Jawonkiago, 186d| w8ca, atr. 41. 

— Kobiaty i mQficzyzni, powie£4 przea J6- 
zeia a Mazowsza. Warzzawa, Dzikowfki| 
1871, w 8ee, str. 584. 1 rnb. 50 kop. 

— - Qero Margraf, tragedya w 5 aktach a 
czaadw poga&stwa Slawian, wierszem p. Jozefa 
z MaaowBza. Praca koakuraowa, azaana przea 
komitet koakaraowy krakowski obok iooago 
dramatu p. t. ^Sya gwiazdy* za oajlapaz%. 
Baz wyr. m. dr. i r. (Wartzawai aaklad WOlOOKBOWiKI _ WOnUB 4>pi«kiiiuidoaow«go,«inikJ»wonkiMOb 187dL 
m Boo, rtr. 116. + '* (Oodntak do Opiekmu domow^fo Hr. 1). 

WOJCIECHOWSIU K. Pamioiaiki iiMg'e w 
Hits|>aiiii, wydal Lecn Potocki. Wamawft, 
Orgalbraad, nakl. red. fiibl. wanMw»km. 
dnik 8tr%btkiego, 1846. w I2ce, ttr. 111. 
(Oddrak s Bibl. wwtx.) 8 sip. 

-. Obaex; Ttttaitw (Qhms If try). 

W0ICIECH0W8KI KMttirty. Bibfiotok« po- 
,iimM dl» niodsieiy. Zeuyi I~.V1II. Kra- 
Mw, drnk i naklad W. Konieekiago, 1878, 
w 16ee, ttr. 84, 79, 80, 80, 80, 80, 80, 80. 
Za 12 tauTtow roctnia. 4 xir. 

— Wtwrxyniec Kasiabski eiyli kto s Bo* 
fficiD to Bog X nim, obnsek a oaasow Jaoa 
III. Posnaia, naklad Franc BaiyiikiegQ, dmk 
F. U. Oasxkiewiexa, 1873, w 8ca, itr. 87. 
5 tgr. -f 

— Wystepok i enota. Catery niedaiola w 
karcimie. Powietci dla inda. Rxetxdw. Pelar, 
1867, w 8ce, str. 14a 

(Odb. 800 aga. do r. 1878 roxapraedano). 
80 cnt -I- 

WOICIECH0W8KI X. I GIALEWSKI MaliMi. 

Ksi^iecxka do naboianstwa w cxatach kon* 
federacyi barskiij. Liptk, 1865| w 16ce. 

, W0JCIECH0W8KI Raioiaad. De •toicitmo 
dinartatio, qnam pro tninmo in phtloxophia 
dooibrataa Uonora obtinando icripait. Craco* 
▼iaa; iypia acadamicii, 1829, w 8ce, sir. 36. 
i' + + 

-;;- Kr6tki lyi hittoryi handia w Police a 
av^adakiemi i odleglejexami narodami (am. 
w Program, inxtytata tachnioxnago. Krakow, 
1839, w 4ca, etr. 60). + 

, W0JCIECH0W8KI Tadtaax. Ckrobacya. Eox- 

bior ttaroiytaoici atowiaAikioh napieal 

Dr. ill., amanaant bibl. Jag* Tom 1. Kra- 
kow, naklad wyd. Krigo, 1878, w 8oa, karU 
I, air. 841 i karte 1. 4 xtr. 60 cant. ^ ^ 4 

-* 2Ubiegi ceaarta Vakflymiliaoa If go o 
koroDQ poUk§ w Utacb 1672-*-l876. (Cxaa 
dod. mias. 1860, &wiecie6;. 

w6jCiK0W8KI Antoni. Actionta poblicianaa 
eacandam pHocipia juris romani axpoxitio, 
aJQtqua cum rai viudicationa az juridioa praa- 
aumpto dominio aotoriv aacundum jna civile 
aattriacam eoilatio. Specimen, quod ocoaaiona 
pnblicae dafensionia anaxamm az unirarao 
yan at sciantiia politicii matariamm pro do- 
otoris uniT. juria lanraa rite asaaquanda adi- 
dit .... Iiao«8andacia in Oalicia oriondna. 
Yindobonaa, typ. Caroli Oabarraatari 1837| 
w 4oa, k. 4, atr. 44. Zaraxam: Qaganst&nda 
dar oaffantl. Yartheidigung. k. 2. + 

WAjCIKOWSKI MteMJ. X. Wiamy obrax 
tywota chrxaio^anakiego ip. Lodwiki Boiy 
lurabianki Oaaohnaki4i akrellil .... Na korxyld 
pogorxalyob koieiolow Dominikaj&akiago i Franeiaakaipkiego. IMkoar, di 

1864, w 8oa^ air. 68* 4* 4 «f 

_ — Nowenmi do Iw. Taraay. Krakdw, dmk 

CMw., 1846^ w 19ea, (vybito 600 mgumpL 

w 8% ark.| dmk taplaeono 104 alp. 16 grp.) 

WdlOKQWSICf Hack x Sandomirakiego. Bo 
la nonconaolidatiott dea fractorea tbiae. Mont- 
palliar, 1840. 

VOICnnlna A9»mL 2/8x1 w Polaoe w sa- 
atdaowaoiv do obacnago prxaiataesaiiiat w 
Krakowia aiarokjtn^j budowy Sokiaonie na 
dom cxynaxowy napiaat ..... kupiac w Krako- 
wia. Krak6«, drak Kr^'o, 1871, w 8oa, atr. 
66. Gratia. «i> 

WOICZYASKI FaHka. WiadomoM ofaaniea* 
no-goapadarakia, cxyli opiaania najwakniej- 
axyoh j>o(rxeb iycia, Jako to: pokansdw, nar 
poj6w 1 niaktdiych prxypraw, ich wjrabi«. 
nia, dobro6 i exyxtoid, tadxiai doctedaonio 
prqrpadkowego xaniecxyaxcxeaia i omyilQago 
aafktaxowania, oraa o naciyniach knokennjclL 
i atolowvcb. Warxxawa, naklad i dnik Or- 
gelbranda, 1846, w 8ca, atr. 194 i 13. 4 alp. 

(VmaxyiaU Staai^law). Sprawa o oaini^am 
tarminn opadlolei handln Stan, 
akiago. (&rak6w}, 1688, ioL t 

WOIDA(WayilO Ktral Fiydar., prex. m. Warss 
paaodonym Adamowiea Alekx. 1771 t 1846|. 
Moraan and aain latxtar Faldxog hiator. Skis- 
xa TAbingan 1801, w 8oa. 

— Tok, prxaklad franeoxkL Paryi, 1814, 
w 8ea. 

— Brie fa naber Italian gaacbnaban in daa 
Jahren 1798-99. T. I-lll. Leipsig. Wolff, 
1802, w 8ca. * 

— rawolneyi polaki4] w -r. 1794^ (Pa- 
miatniki a XYlllwiaka X, VIIl).Poxaafi,2a. 
paiaki, 1867, w 8ea. atr. 149. i- -f 4- 

(Oryginat niemiacki wyaxedl 1796). 

— Obacx; Minaaawiex 14s. D. 

WOIDA Marealii. Uebar Commotion n. Con- 
tnaioo. Inaugural Diaaartation dar madicini- 
achan Facult&t vorgalagt von Dr. Marealii 
Ton Wojda ana Waraehau. Mflnehan, Dmck 
▼on E. Mfikltbalar, 1869, w 8ca, atr. 48. + 

— Sfttxo, walche aur Eriangung dar Do- 
ctorv&rda in dar Mediein, Chirnrgia and Qe^ 
bnrtahilfa noter dam Voraitxa dea Harm Dr. 
Fr. Chriatopb von Rolkmund, Obarmedicinal- 
ratbea, o. 6. Profaaaora u. xur Zait Decana 
der mad. Facultat Harr ...:..... ana Warachan 
in Polan DonnaraUg dan 16 Juli 1869 Vor- 
mittaga 10 Ubr in dar akadamiachen Anla 
Offantlieh Tartbaidigan vird. Hfincban, Dmck 
von J. G. Weiaa, Univaraititabucbdruckar, 
1869, w 4oe, atr. 8. -f 

WOiDAK laa. ka. pleban x Oaannia w In- 
flantach (xmarly 1868). UkladU alownik to- 
tawaki i polakL 

WOIOE Maanfoy. (or. 1791 f 4 Kwiat 1877) WOIEJKOW •- YOIOT itr CTit— it odotobaiea>go laa^ykmm iri§fau6w 
pod wif IftaA lokmkui (w Pan. To v. l«k« T. 

— PnofiUy obowifiqjfoo pnf orjrkonjira* 
■IB todowo^lokank. doohodiofi na tnipooh. 
Wanmm, 1840. 

^ Oboei: MWdd A.; StamMT I. 

VOIEIKOW D. i ZAttOSKIN W. Kii«wtk^a 
nbemio. SUtii ticseskija ewiedionia o wpr«* 
melooijo semlawladienia, o cieonotti imioiiii 
i o krestiadtkom diele. Patenboxif, 1887, a 2 
dromolit. mapatni. 3 rnble. 

Viiimo dsialania, obaez: WeJoliMiOi Woi- 
tko«tid;llf^lad. 

VijoMoM w Polsee» obaca % 6t«booki T. J. 
(dsieje). 

— > w ogoU, obaos: Froiro J. M. (pont- 
dek); fiawenda A. (pnepity); Mociitiiftii 
¥r.\ P. m. (wiadomoici 1808). 

WUEWAdICA Fertfynaod. Merkor^ pitmo 
paryodycsne, oi^o bi6ra wywiadowcEego. 
Lw6w, od 8 Stycioia 1849, drok P. Pillora,- 
N. N. 4, w 4ce, 3y, ark. 

WtjawMikl, obaes: Oalliowiki A. 

W0JEW6dZIC1 Jaatyo. Kwottya doma aar«)b- 
kowego w WansawiOy tndsieft aaradxama 
Bb6at«a w kngo. (Streaaczenie i dalase x 
aowami aacaegiSlam! roswini^ia popraod- 
id4j w r. 1876 dnikowan6j rozprawy p. t. 
Myil Si. Stataiea i t. d.) Wanaawa, ditik 
M. Zwmkiawioaa, 1877, w 8ce, atr. 70 i J 
■ieL 40 kop. -i- 

— O polopaaenia losa podnatkdw pray 
anitala daiadftka Jaaiu. (OdbiCka a Oaaoty 
lakafaki^). Wanaawa, drok Oaaety lekara 
kiij, 1677, w 8ce, air. 10. 18 eaU 

— Myil Stanistawa Stasxica w aapifie oa 
dmn aarobkowT w obac historyi prxedmioto 
i poiraobj apolecaii4j, oraa prajrezynek do 
badad tr ogdlo^ kwettyi abosiwa. Wartza- 
wa, 1876, w 8ce, atr. 114. + 4 

WOIEWAdZKI Maroaili i EKIELSKI Eastachy. 
Obrona w aprawia W. Patronelli Marobocki 
pow6dki prxeoiwko W. Jaoowi Kantemo 
Marohockiemn poziraiianBa o roxw6d podnie- 

, folio. V0I6T Cbrittiafl Aasaat. Dr. Abbaodlaag 
aber die Ricbtong dar JSaaro am meotebli- 
ekao KOrper ▼. Dr. ... o. 6. Professor der Ana* 
tofflle an der OniTersitit zo Krakao, mit 11 
TafalB. Wien, ans d. Kaix. kOo. Hof-und 
Staattdmokarei 1857, w 4ca, 1 kartka tyt., 
sir. 60, 2 tabL 

(Aoa dam XIII Bande der Denkiobrifteu 
1 Math. Natarw. Claxse). + 

— Debar ain Byatam nea antdeokter Lt- 
aian an der Oberflieba des roenxcblieben 
K6rp«r8 uid fiber die Haaptverftstlnngx-Ge- 
biata dar Hantnerren nebxt der Art der 
Tertbeilang der llanptnervea in denselben. 
Yon Dr. ,,^ Profesaor der Anatomie an der UafraraitAt as Krakao. (Aaa daax Ootobar- 
bafia dea Jakrnagea 1868 dar fiitaongibo* 
riabta dar axatnani. natonr. Claaaa dar Kai- 
aerL Akadeasie dar WiaienBcbaiUn Bd. ZZll 
8. 240 beaondaro abgtdmokt), w 8oa, atr. 
11. -I. 

VOIttT lahaM. (1788 f 28 WraeinU 188S). 
Briefweobtel dee Freiberm 8igitBiiiod vm 
Herberxtein mit dem Heraog Albreobt von 
Preoxxeo •...••.« (w ArekiT fir Konda 6atarr« 
GetcbiofctaqnalleB 17er Band. 1867 a. 266^ 
293). 

— Briefweebeel der berfthmtexten Qelebr* 
tea dea Zeitaliera der Reforoxation mit Her- 
aog Albreaht too PreoxaoB. KOnigaborg, 1841, 
w 8oa. 

•» Codex diplomatioQX proxxienx. 4 T» 
KOnigxberg, 1836— 63, w 8oe. 

der EideobaeB-Geaellaebaft 1828, w 8ce. 

— Gexpbicbie Preuxxenx, von den altettea 
Zeiten bia anm Dnterganga der Herrxebaft 
dex denixobeB Ordenx, von Johannex Yoigt. 
1 Bnd. Die Zeit dex Heidentbamx. K6nigv- 
berg, Bomtriger, 1827, w 8ee, atr. XLYllI 
i 728. 

Tom 11. Die Zeit tob der Anknnft dea 
Ordena bia aam Frieden 1249. atr. XXIIl i 
672. Tom III. Die Zeit vom FriedoB 1249 bia 
aar Unterwerfang der Prenaxen 1283. taaiia 
1828, atr. XY i 828. 

Tom IT. Die Zeit tob der UBterwarfang 
dar Praniaen 1288 bia as Dtetariek tob A1- 
teabarg Tod 1841. tamka, 1880, atr. X 1887. 

Tom V. Die Zeit vom Hoobmeixter Lndolf 
K6oig TOB Weiaan 1842 bia anm Toda dee 
Hochmeixterx Koorad too Wallearod 1898. 
tamie, 1882, xtr. XVI i 728. 

Tom Yl. Die Zeit dex floebmeixtera Xon* 
rad voB Jannngen von 1898 bix 1407. Yer*- 
fxxioBg dex Ordena and dex Landex. tamfte, 
1884, atr. XII i 788. 

Tom YII. Die Zait vom Hoehm. Ulrieh 
Ton Jangingen 1407 bix anm Tode dex Hocbm. 
Paal von Raxxdorf 1441. tamie, 1886, xtr. 
XVI I 787 (x plan, bitwy pod Gr&nwaldem). 

Tom Ylll. Die Zeit vom Hoehm. Konrad 
Ton Erliohxhaasen 1441 bia anm Tode dM 
Hoehm. Lndwig too ErliobxhanxoB 1467, 
tamie. 1888, xtr. X i 716. 

Tom IX. Die Zeit vom Tode dex Hoehm. 
Ludwig TOB Erlichihxnxen 1467 bix zom. 
(Jntemnge der Herrxohaft dea Ordenx nnter 
dem Hoobmeixter AlbrecbtTon Brandenburg 
1626 tamie, 1839, xtr. XVIU i 790. (a portr. 
antora). Znk 12 tal. -f -*. 

« Sendxohreiben an P. Au|;oxtinBX Thei» 
Bar Priexter dea OrxtonBma, ib Betreff dea 
Ton ibm behauptetoB tJbertrtttx dae Haraoga 

18 188 TOIOT -. WOJKOIf SKI AlbNcht Ton Pnattra lar kmtiio l fach>e R«- 
ligioii. K5iugib«rg, 1846, w Qoib 

— Hertof Albredit Ton Prtunon nnd du 
f olokrto Wotan teinor Zoil. T. 9. B. w. m«, 
t881, w 8ca, od ttr. 968-868. ^ <f 

— Htndbnch der Oeichicbto Prootsent 
bit I. Znt d. Reformation. T.8. Kr^Uwioo, 
1860. 2 Ul. 

~ Obaes : Wl6tMl. 

Vii|l Bergnitby obsci : Forbart. 

VOMIT Mlebal Waetaw. if 1880). Dio Art, 
wie die ttadirende Jngena en der Pbiloto* 

ebie gppMt end cleitifioiri in werden pflegt 
cmMrg, 1811. w 8ce. 

— 2r6dle ipokojooioi duity, kt6re cslo* 
wiek w Bwym wleinym amysle sDi\jdii|je, die 
wewD^tnoego sespokojeiiie myelfcycb Indsi 
preei .,.., F. D. bvlego profeeore filoiofii i 
pedegogii w ■ikole gt6wiiej krekowsktej w 
Miykn niemieekini nepioene, e preet Fell- 
kM berba Leiiwe S^otwidikiego F. D. prof, 
ektael. prewe net. i umiejot poUt. w 8. G. 
K. ne JQsyk poUki prse^oione, poirieboemi 
nwegemi i priypiiemi pomnoione. Krekow, 
nekled ttomaese, w drokarni akgdemickiej. 
1814, w 8ce, sir. 216 i iV. 4 alp. -t- -t -^ 

(Dodrakowano tytol do ksi%iki VoigU 
tlnin. 8/otwi6ikiego, 2r6dla apokojnolci. Kra- 
k6w, drok Uaiwert., 1846, eaplaett aa 100 
egiemp. 6 slp.^ 

V0i6TS-RH£TZ C. AktenaftMige Derttel- 
Insff der polniicbea Ininrrektion im Jabre 
184i8 nnd Beleocbtang der dorcb dieselbe 
•ntotandenen politiichen nnd militairltcben 
Fragea, init GeoebmigODg Sr. Eaoellena dee 
KoBunaodireBden Geoereu Ton C. t. ToigU* 
fibeta Jf i^or im k6aiglieb preoteitebeD Ge« 
aereUtabe. Zam Beaten der Terwandeten Sol* 
daten. Poten, gedraokt in der Holbodbdra* 
ckerei tob W. Deoker at Comp , 1848, w 
See, atr. 48. -f 4 

— Die etrategitofae Bedeotenff dee Grom* 
beraoglbomt Poeen bei einem Kriege Eom- 
laoda gegen Preotaen nnd Deataebluid. Eine 
miliar Deokacbrift. Berlin, Mittier. 1848, w 
8oe, itr. 24 a mep% PotoaAak. 1 alp. 16 gr« 

_0b. : KeMelaU; SeRat(DerGeBeralatobs- 
BMJor 1848);WliilaeB W. (Olfoner Brief 1848). 

Wejkafeaa kilo •\6m obaoa: CejiiOMra. 

WOJKE (Weyoke) Augast. Sitteo ond Cba 
raeter-Bilder aut Poleo ond Litbanen. Mit 
btogr. Moiiaen. T. 2. Berlin, Nioolai n M. 
iagieltkiego, 1882. w 8ce, ttr. X, 860. 1 UL 
10 egr. 

— Proben nenerer poloiicher Lyrik ond 
Epik in deu Versmetton der Dnchrift fiberaetat 
nnd mit literarhiiior. nnd biogr. Noiiaen 

Tereeben. Ton (Praeklady a Lenartowi- 

caa, Mickiewioaa ioit9p6w i MindowtaKra- 
aaewskiego). Berlin, nakUd Nicolai, 1861, w 
i6ee, etr. Vll I, 198. 1 tal. 10 igr. 

— Obaea : Lenarleeriei T. 
W0IK0W8KA Jvlia a Moli6iUcb.(t 9 Sier- ipnia 1861). J)aie|e poUkie od LcdM at do 
imieiai kM»m4i JadwM, opienao §odimg 
opowiadania Barttomieja praea aator^ 
•PMat dU Indfl wiejektego'. Le«D0, Gaa- 
tber. 1846, w Soe* air. Vll! • 146. 10 agr. ^ 

^ poeaciwTm Janka i dobr^ Vaiyei, 
kii%ftka kt6r% aaba kapll Jankowi i Mnrjai. 
Wif yitko raaem opiaane dia daieci kn aaaco 
i aabawie. Poana6, KamifAidci i Sp., 1848| 
w See, atr. 96. -i- 

— Toi, dla Indn kn nance i labawie. Wy- 
danie dmgie, Poanan, N. Kamioaki i Sp6lk^ 
1868, w 8ce, sir. 96. 

— Dwie ksi%tki, ktore atary Wojoteeb kn* 
pil na jarmarkn w miastecakn do cartania 
«r niedsiele popohidnia praea antorlq^: O 
pocaoiwym Janka i dobr4i| Marysi, baifika 
1 i 9. Poanan, 1846, w 8ce, atr. 188 i 160. 
18 egr. -f 

— Z Kndowy. Poanan. naklad antorki, w 
kom. w kdoganii Wojkowakiego (8cbirmer)« 
drnk Pawicfciego, 1850, w See, atr. 946. TaL 
1 agr. 15. + 

^ Marynia eiyli rotmowy o plervaayob 
zaaadacb im^U^ religii nioione dla poinfca 
poJtkicb daieci praea X. X. X. Poanan, Zn* 
pa6tkl, 1846, w 8ce, atr. 140. 6 alp. -i- 

'— Marynia mala. Elementara dU daiev- 
ca§t polakicb praea entorkf maiego Tadaia. 
Leaano i Gnieano, G&ntber, 1844, w 19ee. 
Zip. 4. 

^ NaboieAatvo dtai miodaieiy. Oa|46 I. 
Leaano, naklad i drok G&ntbera, I866» w 
8ce, atr. 992 i IX. 60 kop. 

— Toi. Ca. II. Offieynm alboaodaiay bio* 
goal. P. Maryi i aa daaae smet^yeb, oraa penl- 
my i aSedfflpeal«6wpokatnTiob.LeaaDO,Qfta- 
tber, 1868, w 16oe, atr. YllI, 207. 

— Nanki religUno* moraine an faaadarii 
ewengelii oparte, dla aak6lek elemeatamyeb 
xaatMbwane praea antork^ Xaryni cayli roa* 
m6w o pierwaiycb aaeadaeb rvligii 4wift4j. 
roanan, 2npaiiaki, 1847, w 12oe, atr. 116. 
Zip. 1 gr. 10. 

— Tol, wydanie drngie. foanan, 2«pan- 
aki, 1862, w 8ce. 7% agr. 

. Pioanki dla ludn wiajakiego a maaykf 
do caterecb pleini A. Wojkowakiego. Zoeayt 
1 i 2. Poanan, J. ^npanaki, Leaano, drok 
GAntbera, 1843-44, w See, aeaayt I. atr. 46 
Zip. 9. i- 

— potraebacb naaxego osaan. Owagi dla 
kobiet Lipak, 1868. 76 fen. 

— Maly Tadsio elementarayk dla graeca* 
nycb cblopcaykow a ryo. na atali. Wroelav, 
W. G. Kom, 18t4, w See, k. 9, atr. 181. 4 
alp. + 

— 2y woty niekt6rycb twi^tycb. Piamo po* 
Imiertne antorki kai|leoaki: Kaboienetwo dla 
miodaifiy. Leaano, GOnter, 1866, m 16ce, 
6 agr. 

WOmOWSn AnUal F. (f w Rwietnia I860). WOJLAtaa - WOJHABSn lit BnrBBlk htodlowr Ala sImU BbtBtato f 
vfowiaeyi (w poUna i ftifBl«okiin Jf«ykfl)L 
Potnan, redtktor Wojkowiki, 1810; wtal 
« ^^ roka. 

-^ Ottate wielko-poltkm niadiitln*. Ponafi, 
1849 i 1850, iuUt% w KvMniu. 

-* Pi«o dU naoasjoiola lads i l«da pol- 
tkiego. wjrdawtne pnas .-^ Bok K Zetqr- 
tow la Pona6, w koraiiio a Gftnthtra w 
Letanie, 1845, w 8oe, ttr. 308 i 290. TAp.fL-*- 

— Tygodnik literacki, piima csasowa pod 
ted. Woykowskiego. Bok 1838- 1845. Po- 
snan, Stef&niki. Sat em atp. 70. Kaidy rok 
trp. 12. 

— Opit kr6tki raesi w mMela Bomaiiia 
irydany priea Wojkovikiego A, PteaalS, 
1843, « 8ce. 

— Obacs: Mtadanawiezawa. 

WOJUASRI CoDtiderationa tar P^Uokfie, 
U Iraitemant at la prophylazia da l*arisipala. 
Tb&te. Parii, 1874. 

Wajaa lllaftrowaaa wecbodaia 1877 r. 8e- 
rya 1. Zeszyty 1^12. Warszawa, A. WUIio- 
kU 1877. w 8ca, atr. 190. Zetsyt po 10 kop. 

— w r. 1870-71, tpiaal fisylier pnlka 
f6rao-til%9kiego Nr. 23 Katowice, 0. Si- 
viniuii 187I| w 8ce, ttr. 80. 7% Bgr, 

•— franoDikooiiiemiacka w r. 1870 a ills* 
atracyami. Zettyt6w XIX. Wantawa, Ranf- 
maan. 1870—78, w 8ce, atr. 800. Za 20 aa- 
asytdv 8 ruble. 

— Obacs: Boidaoaariez M.; Offaaawtki (r. 
1870—71); Byatrzonawaki L (taaady); Deai- 
Mtki f. H. (o wojaie); CUfbacki J. (smaady); 
firaad-Haiaaa (mala 1812); Soaraa (grama- 
tycaoa); Hyatarya (1870); laaiiai (Kombina- 
cya);l(Mila8akl H. (lodowa 1868, o prawdach 
1844); KraaioU to. (Cbooinakal: L M. (ma- 
la 1828); Malty J. (o pann^ 1871}; Papraaki 
Fr. (hiatorya); Paszkawaki Miaff (w Polaee 
1881); PMIaaa (wyraa6w laoinaktch 1888}; 
Paloafcf W. (Cboeimaka;; Pawiaaaiai fnata); 
Pradoteki I. fteorya); Seupali ("dacbowna): 
Slawfaraki las. (aa p6loocy 1812); Sabllier 
(traydaiaatoiatnia). 

WOniA iaarrya ataroata pinaki i kobryiaki. 
Piaeow^a kniga bywazago ptaakago ataro- 
atwa aoatawlanna po powielien^a Karola 8i- 
giamonda Awgaata w 1661— 66 godach, pin- 
akin i kobryAakim ataroatoja.... (8 perewoaom 
na raaakij jaaykJ.Czaat 1— 11. (wydal 8. 8sol- 
kowies). Wilna, w typogr. Zaka, 1874, w 4oe, 
atr, X, k. 6. atr. 421. k. 1, k. 9. air. 699, k. 
% atr. 140. 5 mb. <f 

Wajaar Wajciacb z Korosyna, ob.: Zagar. -i- 

WOJNAROWSKA Karalina a Rylakich (1814 
f 12 Maja 1868). Blaaxcaa. poeava prsez 
»}od% Polk^ Wydaaie J. N. Bobrowicxa. 
Lipak, kaifgamia zagranioioa, 1846, w 8ce, 
atr. X 11, 258. 6 zfp. 

— Toft, Bowe wydaaie (tytafo). Rmkaella, 
Oaratmann, 1862, w 8ce, air. 268. 20 Ngr. ^ I>o aalak paUtfah ttiw kllka a priy- 
ailoici naraataj^eycb pokolen. Lipak,- lalf* 

8mia aagraniczaa, 1843^ w ISaa, atr. 808. 
p. 9. -f 4- 

— Tot, praea aatiork^ .Piarioioakto ba> 
boBi*. Wjroaaia dragia X. N. Bobrowieaa. 
Lipak, katagarnia aagraoiczaa, 1860, w 8aa, 
atr. 809. 1 ul. 15 agr. 

— Tol Brakaella, Z. Geratmann, (a Bi- 
blioteki domow^j Tom 111), 1862, w 8ca, 
atr. '308. (Mova adyaya tytala). 20 Ngr. 

— Piarieionki baboo! cayli bieg ftyeia ko« 
biatv w 5 oddsiataeb przez aatorkf 8t6w kil« 
ka do matek polakiab. 4 Tomy. Lipak, kai^* 
garoia aagraoieanai 1845, w l6ca, air. 460^ 
834, 423. 404. Zip. 30. 

— Tot, tenia tytal. 4 Tomy. Waraaawa, 
Orgalbrand, 1852, w 16aa, atr. VII i 852. IV 
j 268, IV i 840, IV i 286. Zip. 24. 

— Toi, a dol%eaanlam poioatalyoh piam, 
Tom6w 6. Lipak, Bboda, 1868, w 8ca, rmtam 
atr. XXVIII, 1564. 6 UL 

— Tol, oayli Bieg zyoia kobieiy. Tomow 
IV. Wydania wzaowfona. Pozoa^ M. I^eit- 
geber, drtik Eogelhardta w Lipsku, 1872, 
w 8oa. T. J. atr. 293. T. II. atr. 218. T. 111. 

atr. 284. T. IV. atr. 261. 3 atr. 50 ont. 

« 

— Oatataia rady ojca dla airaa praaz Ear. 
Noarowiejakiago. Wroolaw, ttoro, 1848, w 
8ce, atr. 374. Zip. 10. 

— ^Slowa prawdy dla aiytka waayatkioh 
atao6w aebral kn L. Nowak. Lipak, kaiogar- 
aia zagraDioasa, drok Breitkopfa i HftrUa, 
1842, w 8oe, atr. 99. Zip. 4 gr. 84. -*• 

.- Toft aamo. Wydanie dragie* Lipak, i|a* 
klad Bobrowieaa, 1846, w 8ee,atr. 99. Zip. 
2 gr. 12. 

Wajaarawaki, obacz: Byllajmr. 

WaJaarawakI laa X., obaez: WaliiakI laa. 

WOJNARSKI Wajaiacb. Liozydlo, oara^ do 
oamyaloirlaaia naaki raoba]ik6w a pami^oi 
Wiedan, nakl. kai%l. azkol., 1861, w 4oa, atr. 
16. 4 

— Matodyka asytania aa pomoea wygfta- 
aaania w polfozeaio a piaaaiam, iDdaiaft na* 
ak% poglfdQ odooftnia do Elemantaraa dla 
aak6f ladowyob napiaal ....... naocayc przy 

o. k. gl6ini^' azkole wzorowftj i knraia pa* 
dagogiofoym w Krakowia. Wydaoie drngia, 
popr. i pomnoft. Wieden, drnk Mecbitaryat6w, 

1861, w 8ce, atr. 125. •)• 

— Poezatki jaqrka niamieekieffo dla #yi- 
azycb aakol ladowycb. Zeazyt I. Wiadan, 
1871, w See, atr. 80. 

— iSpiawDik dla aak6l ladowyob galieji- 
akicb. Wieden, w zakUdzie kaiMT azkolnycb, 

1862, w 4ce, atr. 58 i V. 38 krajo. -^ 

— Toft. Wiede£, nakladem wydawnictwa 
kaifg azkoloych, 1868, w 4ca, atr. 5a 38 
cent. 

— Uwagi dla naaezycielow. Wieden, (1867?) 110 WOINSSS -- WOKUltKO MMIIt Ok, MogM •! AftBM PoMei. 
Parii^ IB9^ w 80t. 

VOMUKiEWICZ J. WykhA kn^a Itnwiae- 
tw« damtkiego prMt ...h Wamiwa, drakX, 
KowaiawakiagO) 1866, kaii 8* 

(Dottomiia toft tamo eo brosaara Matti£- 
akiago). 

Walala (0) partyianekiej. B. w.iiu dr. i r^ 
(1863), w Sea, atr. 80. + 

WUmCZ Wlatf|alaarAUaK.£aiaiaar fary. 
aipala da la ftea. Moaipalliar, Jaan Martel, 
1888, w 44sa, atr. 16. -f 

, WOMICWieZ maaamy Niaf. Ditaartatio 
inaaffaralia aadico-praoiicm da aarbnnealo 
facial 9et. Wihio, 1818, w Bee. 

— Obaea: Fiaiar (Harmataadt Famaeya 
1811, 1817}; Prackaala (Fisyologia 1810); 
Rahaiaaa (traktatj o polotniatwie 181 l)t 
TraaiBMdarff faakola ftnnaoaaiy 1811). 

(W^aittawlai). Nakrolog Ip. Jaaa Woj- 
niltowicsa. (Wilao, I846X fol. 

WOJHIttOWiCZ Kaawary Edarari. Eamora- 
tkiy ukiea, fmski i inna aipargalt a mdt* 

fownioy wlata^j posbieral i wydal Jacek 
aroajmncba, (pitmo polmiertno), a doda- 
niem powiaici mitoryczn^j DanBeta. Wilno, 
naktad i drak T. Giaekabarga, 1862. w 12ca, 
kari napiadw 2, atr. 280. Cana 1 rab. 90 kop. 

— Poaaya. Wilno, T. Gliiektbarg> 1848, w 
12ca, atr. 98. Zip. 8 gr. 10. 

— Sarea i sloto, tskio a paiDlQtnik6fr do- 
kiora praea Jaoka Barcijmacb^. Kowno, (B. 
Daien w Wilnie), 1844, w 16ca. Ztp. 2 gr. 
20. 

— TMrnaeaania. Wfloo, T. Oiaoktbarg, 
1848, w 1200, atr. 60. Zip. 8 gr. la 

(Zawiarai|: Janiao Kankaao. Bracia roa- 
b6jaaoy a PoaakiDa). 

^ Obaea: Paaakia Al. 

Walailawiez V., obaea: Lafaataa (Manly* 
k6wiia 1808). 

Wojaaw (FroDf obaea: SzakalaU W. 

Wajnjf piarwna kraylowa»adodaiiiaa kr6t- 
ki^ wiaaoBBoici o natt^pByoh. Btaraaiaai ra« 
dakoyi Biblioteki waraiawakt^*. Warasawa, 
drak Gaaety poLiki4j, 1862, w 8ca, sir. 2a 
10 grp. 

— Obaea: PapraaU Fr. (bisiorya). 

Waja ign., obaea: Braatara. 

Wajiha, Wajakawatf, obaea: Artykaly(1808); 
Biaauirk (jacda); Cbaatraai (Mtnka); Cbar^ 
azczaaraki (^wiczenia batal.); Cbrzaaawtki W. 
(•ztoka): Daekar (wojowania); Glabaeki W. 
(ryt tztoki 1848); Garilaazaaraki Z (sztoka 
1861); KiAakI (sluiba); Kaattaaty W. Xia (ros- 
kaiy 1816-29); Maaaaab (o, 1809); Oraaal- 
taayi (1848); Plaay (tluiba); PaataaaWiania 
(aaci^g); Pataoki Ad. (praaprow); Palaekl T. 

iorgaais.); Przepla (kanioid); RagalaaMat; 
tagalaaiia (1868); Raezaik (s r. 1826 koitia- av)t Maarlait ttto (biiwy): taboM fiiv* 
porlte); tiatta; BabtaaU k; IWart; VSr^ 
aahriflaa (1862); Wjaiai (tlaftba 1868); 1^ 
aaaki Jii. (kwn aataki 1842). 

W^aiaitta J. X, obaea: B aa i aa w X. 

Vait, obaea: PiariMiafal. 

WAlTAilOWICZ Mzaff ftreafari. (1790 f 81 
Maja 1876). Bpittola paitoralit ad aniTanniik 
elaram. Dabamua Tarnoviae, 29 Nor. 1840^ 
fof., IV, ark. 

— Z Boi^ i itoliey apostoliki^j taaki bi* 
tkop tamowtiti arszyttkiiii wimnym dyaea- 
tyi awojej pok6j i btogotlawla^itwo od Boga. 
i Pana Jaauaa Cbryttaw (o wat%pia&ia na 
atolic^ biikapi)). Tamow 29 Liitopada 1840. 
w 2oe, kari 8. <f 

WOJTKIEWiCZ Adaai, Biakap miotkL List 
paitartki do draeh6w i wiernycb Cbryttoso- 
vyeh pray objacin rs|d6w iw^ dyaeaayi n 
1868 m. Latego 22 dnia. Wilno, drak Za* 
wadtkiego, 1868, w 8ca, itr. 78. 

— Obaea: Maaayfiakf Aalaal. 

«OJTUEWI(» StaaMaw X. Mova w dnin 
nroeayitym aa poebwal^ iw. Katanyny, pa- 
trooki mlodsiaiy iskoln^ ask6} Oatoowtkiek 
praea WJX. .., proE wymowy at6wioBa d. 2S 
Littopada 1816. Sawalki, w drak. Woje- 
w6daki4j, w 8ca. atr. 16. 

W0ITK0W8RI Waarmaiaa. DiataHstio inau 
ffuralia ebirargieo-praetiea da opulide* qoaaa. 
lo. oaataras litteranim UmVartitaia VilneBii 
progrado doetorit medicinae rite at lagitima 
eooseqoend o, publieo medieonim jodieio ^ rab-^ 
Buitit — GaliciaDUB anadicinaa aaagiatar. 
MDCGCXX die JooiL Viloaa* typia JoMpbi 
Zawadaki, Uni vertii. typograpbi.« w 8ee, atr. 20. 

WOJTOWICZ Wajaiaab. Sygnal poeatoary 
Da tr%bea kolaodow^ w dnia Nowago Roka 
1872. PoaibMial i t. d. (po polaku i aioiB.> 
Krak6w, drak Uaiw., 1871. w Baa, air. 11 i 6.-I- 

W^taaratara, obaea : StadaleU Alaka. 

Vah (Una) dn nord aox amu da PAntri* 
eba V. T^abarakl L, (1864). 

WOJZBUN Edamrd, saesalnik aakojrt la4&4j 
w sartadaia 8nanf6w. O alatobnolcnaeb la^ 
nych. Z tablie^ kolorowasi i olanaai lafaio- 
gotpodareaym. Waraxawa, Bakiadem Qndtf 
BolDiesij, Gabatbnar i Wolff, drak J. Pior* 
akiago, 1869, w 8oa, itr. 61. Zip. 6. 

Vakabaibacb fftr Kiadar, fraoadtiwh-polo.* 
daotteb. Rogatea, Alexander, 1861, w 8ea^ 
atr. 64. 6 agr. 

Wakabatarzyk obaea : I. M. (1864); PlaaU 
1864). 

Wakabalarz polityesny, obaea: Maraazaar* 
aki laa. 

Wakabuly, obaea : Waliteki. 

WORURKO DE PFUCHTENFELB Ud., ttalia. 
Laafalianaia. Distartatio inaognralia BMdtca. WOLA « wouikui 141 dtdimhoM. TtiBBU» SoUbigiir, liK w 
aet, 9tr» 701 

Vfte, obtes: flmplMrhi L; ftaltrtiiief. 

.WMadSSl); obtoi: DrfitiiiU (poeiMi); 
^■ttMffcih 

— pitmo literackie. RedaktorTeofil Stom* 
«kL Lw6w. dnik J, Dobmibkiego i K. Oro- 
maiia, 187L w 4c6, Nr.f. d. 8 Mijt. Kr. IIL 
d. 2S Haim do ttr. 49. 

(Obejmuje: Zmltrtohy i ivit^F, pow. Luc. 
Ssciary-SioiDikieffo; MtTodaisoit kom. Broa. 
Komorowikiego : Rack umystowy am polu re* 
b'guoem; BauadyD* 8?owackiego» ttadiuni; 
Towsnysiwo pnyjaci6I teeny Darodow4j ; Z 
kei^ dsiejow. wierts H. wr6blew0lrieflO; 
nveehadika Salomona, wiens J5i. Treiiaka; 
Foeije W^ Belay, rec. Hog. Wroblewakiego). 

Velak Fr. hvwealaw (t 4 Sierpnla issn, 
Dbacs: Bulkaryn; Ctt}koivakl M. (Kirdlali); 
f radrt (Oamy) ; Kerzeniewaki L (Speknlast, 
Tadeaaa); Kraanwaki J. (Mat); tiaKiaMI WOUN AadrzIL (1530 f iOIOK O wolooi- 
«i raecaypotpolit^ albo aatacbeeki^. Kaialkft 
godna ka ciytanin, praedtem od nfemalego 
«saau od pane Andrzeja Wolana pfaana, a 
dopiero nowo a lacifiakiego jeaykaoa polaki 
pRoloiona od BtanitNwa Dabengowicaa r. 
leoe. Krak6fr, 1869, (Z 13 Biblio. pole.), w 
8ce, atr. 98. 

(Poprsedaa: Kr6tki6 raecay potraebnycb ae* 
bnuiia^ kodeay ae»y t, od atr. 94 Votam aalaeb- 
eiea polakiego ojcayan^ wiernie iiiUiij%oego)f*> 

— ObMa: Baliiaki M. (PiaoM bittor. T. 
lU. atr. 1—138). 

WOUASXI Eruai. Kaluga rodowa koai, 
«qrali|} kr«i angiebkiej i arabakl^ oraa a 
ieb poehodseoiem, aoajdiqfqfob ai^ w QaU* 
cyi wjdana praea ....... T. I. (eaya^ doch6d 

praaaiuieaa ai^ na bieg, ktOrego waniuki wy- 
dawea oanaeay). Lwow^ drok Wintaraa, 1867. 
w 8c0, atr. 18. Zip. 4. 4 

— Praamowa pa&a .... w aprawia aaloftenia 
&bryki rak^kaeyi apirytniu a d. 13 Lutego 
na of6Io4m agrom. Tow» goapod. (Lw6w), 
dmkf. WiDtaraa. B. w. r., (187..), foHo» 
k. 1. + 

WOUASKI Fraaeiaaak I. (f w Caanrca 
1870). £ilka wienay, na docb6d aakUdo 
Iwowakiago ocbronek. Lw6w, naklad antora, 
w komiaie q K. Wilda. dmk Winiarsa, 1861, 
w Sea, atr. 16. 20 CDt. 

-* Jadyay i aiaaawodoy oebroimy irodek 
praaeiw wioiekliioie, Wedlog p6lwiekowego 
bliako doiwiadeaenia i na podttawia nader 
Heanycb, baawyj%tkowo pomyllnycb rezalta- 
t6w o^iial i w dokladoa instmkojrc ipoaoba 
leeaensa tyn Ifodkiem fadzi i awierajt opa* 
trqri. Z ryein). Lw6w, Wioiara, 1887, « 8ca, 
air. 86. 40 ent 

— Salaobta poleka, odpowiadi koraapon* 
daitoaa daieaQtk6w nianleekieh a obwodn OMHkowakiago. L«6ir« K. WOd, Ardi VtU 
ftiaraa, 188(^ w 8oa^ atr. 18. 

WOLiUISKI Fr8B8. Katwanr ■!• (^* 1817). 
Pra^glfd obiaar6w siemi nprawa^i v Oali- 
cyi I vartoici poiytkdw odpowiadnl^j ro* 
dai^m oprawy nloloinr praas ««^ L Obfr6d 
Iwowaki. Lwow, naklad redakeyi Qaaety 
Iwowekiti w Galioyi, dnik rzfdowy, 1868^ 
w 8oa, atr. IC. 

(Wydrakowano arkais jedan« nialo byd 
dtie2o roalegle, leoa ra^d wabronil draka). 

— Obaoa: Cadav; Maliax. 

WOUfiSU Blaaiahnr. Witold, powiaU li • 
teartka. Poanan, 1834. 

WOUASKf Tadoaaa. (1788 f IB Lotago 
1885). Briafa fiber alawUehe Alterthamar. Ca. 
I-.I1. Gnieano, Ofinther, 1848*48. Caeid I. 
tablioe l-XU« atr. Y, 84. Ca^ II. Ublie od 
XIII-XXll, w 4ce, atr. 85—117. 1 UL 15 
agr. 4. 4 

— Listy o ataroftytnolciaeb alowianaklob. 
Zbior pierwaay a 148 rycr. n» XI tabl. Gntea- 
no, Ofiatber, 1845—48, w 4ce, atr. V t 48. 
Zip. 10. -¥ 

— ' Nowo odkryta medala Mieesyilawa I. i 
Bolealawa Cbrobrego. Poanan, 1840, w 8ce, 
atr. 18l 

— Odkryde oigdavniejaaycb pomnik6w 
oarodn polekl^go. Ppana% Stefantki, 1843J 
w 46e, Cc I I 11. atr. 62 a 2 Ublicaml nie- 
daian. 1 air. 60 ont. -f •» + 

— Dio OpfergefaeMe dee Tempele der taa- 
rtNcbea Diana, daigeetelH and ihro alaTi- 
acbea Inaobrilten erklart darch .......... Erate 

Abtbeilong. Tablie I— IX. Gneieo. Lenge, 
1851, w ice, itr. 80. Tal. 1. Kgr. 2% 

— 8cbrift-Denkmftler der Slaven vor Gbri* 
ati Gebart Nacb dem polaiecben Kntwnrfe 
ina Ueataeba dareb den Varfaaaer aalbtt 
Abeiiragea. 8 Liefbrangea. X Tat mil 88 
Abbtldangaa. Gnaaen« Varlag J. Bk Laaga, 
1850--62, w 4ce. I Uef. atr. S4, Ubi. II. II 
and 111 Lief, od atr. 85-82. tab. 4. X. 
Zaaa. po 1 tal. Kgr. 20. 

— Pieini wolno malarakia na aiytek wepa- 
nialego W. Wachoda narodowego i praoiga« 
cyoh pod Jego konatytac^ w Krot polaa. 
lok regalamyeb aebraay i vydaoj praaa ..... 
k. k. niittraa kate. i aalol* apr. 1 doak. JJ. 
pod ntawiikiem dotkonalego ajedoooaeaia aa 
Wsob. Wloelawka. Tomik I. (w fnterale). 
Wroclaw, a Graata, Bartka i komp., 1818, 
w 12ce, atr. 174. Zip. 8. 4- 

— Pielol woloo malarekie na obcb6d aro- 
csystoiel narodain K^j. Cea. i kr61. Alektan- 
dra I. wygotowano na atytak 16ft w kr6l. 

pole, praea miatraa katedqr i aaloiyeiela 

apr.*. i dosk *. lofty pod naawifldeai doakoaale- 
go ^jedaoeaenia aa wtobodaia Wloelawka 
praei^ie^ It*. P.*. 8.*. 8817 w drakami kamiaa- 
adj Graaaa, Bartba i komp. w Wrootawia^^ 
folio dofto, kart aial, 8 (litogr. a oadobaai 
aargiaaadw). 142 VOLQIHAUBIN ^ WOLF T Pottniid pogttiUf w Chitiait. fmrnt^ 
1844, w 4e«. 

-* Obacs : Hi|0 W. 

VOLMHAHBm C. 0w niMitehe Hof von 
Peter I. bii tof Nioolaut 1. mit einer Ein* 
leitangf ifaMilaD^ rom Fetor dtm Oroeeeo 
¥om MagQiii Jeoob tob Kniienetotp»| fort* 

SAtetst von C. VolokheueeD. Tom 7 obojinoje*. 
fieoUoi I. die polnitcho BeTololioo bit xor 
fntorTention von Unc^rn. BambDrir « Cam- 
pe, drok 8cbmidU w Halli, 1898, w 8cf, atr. 
VUi i 825. 

VeiCKMANN EMa. Das iltotto gcMsbne- 
beoe polnitche Rechttdenkinal, beraatgegeben 
Yoo .^..^ Elbl^ mid Stettin, L. oaonior, 
Dmek derNeoinann-Hartmann'tebeo Offiftia, 
1668, ar 8ce, atr. 24. 10 agr. -f 

Welemr Oktawiin, obacs : Osioliteki I. 

WOLETT A. Noire miary i wasi, w apoaob 
nader Mmj do pcjmowania, podlug niamiec- 
ktego wjdania opracowaf 6, Igel naoczjiuel. 
GoiesDO, J. B. LtngOi 1871, w 2lce, atr. 82. 

WOLF. Prsjkltdjr do tlumacseoift s locin- 
akiego na poltkie i s polakiefona laci^akla, 
wedfag nieiniecki4i keifieos ki • . . . , t anact- 
aemi smianami o«o^ na I klasf gimna- 
syaln^ Jan Skorut wiede n. naktad Wyd. 
ddel sskolAjcb, 1872(?), 10 ark. Oprawna 84 
cent 

WOLF AMiiNor. Uwagi nad fiayologi% 
iifei. Rosprawa kpnkuraowa awiencaona 
tlotTTD oieaaJem praoa wjrdsiallekartki.sako- 
ljT glownej ararfs. w r. askol. 1867/58, praes 
.....•, atndenta inedjoynj. Warasawa, drok 
Gaaety poUk., 1868, w See, atr. 28. SO kop. 

WOLF AitkMNdor i. Preoyoaa, drama li* 
rycano w oaterech aktaeb« P. Alekaandra 
Wolila, wieraxem, w niaraob oryginatv prat- 
loione,. wyatawjono ptarwizy raa na teatraa 
narodovym vartravtkim dnia 80 Sigrcsnia 
1827 roka. Warazawa, wdrokarni J6a. W^o* 
kiego pray alioy Senator ski ej Kr. 463» 1827, 
w See moiejat^j. str. XVI i Ida Z/p. 2 gr. 
15. -¥ 

WaH Ante fii, obacs .- Bar kew aki A. 

WOLFF' Anaat Fardyaan^ (nr. 176811846). 
Avia an bean aexe ear lea manz de aeris, 
aniyia d^an appendix pour las bommas qni 
aont attaqaes de l*bypocondne, des benor- 
rboides de la goatte etc. par ..... Dr, en mi 
decfneet ^birorgie conaeiller en m4decine 
de S. M. le roi de Pr. et mldecin ordinaire 
da la Tillede Varsovif. Varsovie, Pfsff, 1801, 
# 8ce, str. \0 i 169. Zip. 4. 

. ^ Toi po aiem. Berlin, 1804. 

— Rosprawa o sstacte Ifekarskiej popalar. 
9^ mowiona na potiedseaia pabliosn^m 
Tow. prsyj. nank prxte. »...*.., medjroyny do* 
ktora i cstooka tegoi Towartystwa, dnia 30 Swiataia Mil r. Wanaawa, w .dmfcanl W. 
Dfbrowakiego, 1811. w 4ca, kait aiaL 8L (w 
Rocs. T. P. N. 1 12). f 4- 

— Bye saMri lacseaia civli ttiapla m§U^ 
na i aacsagdlna praaa ...... doktota ladyc. 1 

obinivg,,iirofea« tatapii a Uiaiki w trydaiaW 
akademioko^frarssawakiB nank lakarakicb*. 
prasaea rady ogoln^ lekarski^ kr6Iastwa pol* 
skiego, otlonka towarisyatwa kr6)ew. frnja* 
ci6t nank I towarzystwa lekarskiego . wiian* 
skiego. Cs^ld T. obajmoja tarapi^ ogdluf i 
gl6wne forny ebor6b gorfcskowyeb. Ca. IL 
ob^majfca aapalania i wynnity akdma g:o* 
rfoskowe. 2 Tomy. Warasawa, koastcm aa» 
tota, dmk Zavadskiego f W^kiago, 1816 — 
17, w Sea, Tom i. atr. 830 i racapty 9 kart, 
T. 11. atr. 491. Zip. 20. 4 4 ♦ 

— Obacs : RaazaiU Tow. Pnyj. Kaak T. 
10 atr. 488—606. (Rosprawa o koltanie). T. 
21 atr. 268--296. (Rys topogr. madycsn^i Wai^ 
ssawy). 

(Waif Aagast). Celeberrimo viro Aagaat» 
Wolff da Poatap. Doctori Mad. at Cbb. Iloat- 

tingenai apectabili prima praesidi in aoctetata 
litter. meoicorDm Tarsariensi, nee non ilia- 
strias. praeaidi qnondam in consilio aopremo 
l>er regoom Poloniae, atqoe clariaa, profaaao- 
n, cmarito UniTersitatis aleaandrinaa olim 
Varsaviaa araditissimoqna in ra medica pla* 
riam inangoratori ad sacra aemiaaaeiilaria 
dootoratna eelebranda d. 16/28 febr. 1841 
anno^ Goosiliam snpremum medienm in Seg- 
no Poloniae nna cnm societate littararia na* 
dieomm vareoviensi, nomine 'omaioin anadi- 
comm pnMrinciae ad perpetaam aMttoriaBL 
gratitndinis nnmisma done faraataa. w 4ae» 
pol ark. -f 

WOLF Braalalal^ 2daDia aa waayalkiab 

omiej^oici prawaicsyebf i politjvaaiycb. 1887^ 
w 8oa, «tr« 6. «•*- - 

WOLF EmiL Prsewodnik do rosbiordw cba- 
micsoycb ciaf wsinycb w goepodarstwia^ 
prsetlanscsTi Tedensa Rowalski, neses in- 
styt. gospod. wiejsk: i leinietwa w Wm- 
moncie. Warssawa, dmk J. Psnrskicgo* IM),. 
w 8ce, str. 96 i spisn rsecsy niaJtesb. 2. 
kop. 60. 

■ 

^ Prseg1%d , Ubelarycsny wartoiai. po^- 
wnycb rozmaitvcb na karma ^* bydla w nltj* 
wanin bed^cycb plod6w. Z poswolettiam an* 
tora z niemieckiego tiamacsony i popolamiw 
nfotony przes W. R. (Brntto docbod a Ui 
tsbeli nafely do saktada6 ai^ maj%cej askolf 
gospodarskiej w Krakowie. Tam6w, drak Ant. 
Rostnowskiego^ 1867, folio, et 2a 

WOLF Gattaw, Dr. Analiza Ir6d)a Broni* 
sTawy w Traskawcn wras s prseg]%dem wasyst- 
kich 4r6det w tem-miejscQ karaoyi snajdo* 
jfcycb si'a* Lwow, 1861, fol., 2 ark. <f •*> 

WOLF Jitaf Sabatla. Maimoniaaa oder Bbap* 
sodian sar Cbaraktaristik MaiaMsL Berlin* 
IdlSf W 8ce. WOLF ^ WOLFGAKG 14S — To*, Uaia, 1680. 

VDLF Dr. Mha. Botkots mitoioi i tsesQ- 
kam wUnn malt«6tkiego. Poradaik dla ko« 
cksBk6w i mitloakAw, tndsiei oaaka o ebo- 
xobadi M ifery iiiMtldal i iefiikiej, o kh 
■BikiBiv i laesanio. Bftinks stehowanm mto- 
dficjiesTek wdtiyk6wy mpelnej tihr.i idro- 
vte ai wiMJp6liii«jtie lata prtas ^. Wroetftw, 
Seblatlar, 1819, w t9ee. k. 2. lir. 216 i IV. 
taL I. -f 

— Poradoik Itkartki dla kocliaBk6w i mat- 
loakow, iadsiei naaka o chorobach se dary 
jilel aif^iej i ianaki^s o ich anikaaia i la- 
ciasia« aataka saobowaaia a&lodaianoiycb 
«dn9k6w9 anpelacj fily t adrowia joi « naj* 
p^iiii^jaaa lata prsaa .,.• Wydania drugie. 
wtoclaw, SobleUar. 18(6» w 8oa, kari aiel 
^ tir. 346 i nieL k. 8. agr. 86. 

(iaat to ^Iko noary ijtal do piarwtiej 
•dfqri). 

MLFFCvf. Katie daa abaaialigaa Kd- 
aigraiehaa Polen, aaeh d«a Oreaaan tod 1772, 
flttt Aagaba dar Thailaafaliaiaa tob 1772, 
176S Bad 1765. MtaMUb: 13-000,000. Baar- 
bailat too .... Bambarg, Priedanabtaa , at 
Oomp., 1672, foL, 1 ark. agr. 16. 

WRJF XaraL dobrodnajitwia sioiapie- 
aia o^y a owiec; rsaos doiwladeiona prats 
.... daiadaica d6br CiaUds. Wart^awa, ti%rM' 
bach» « drakami M. Chaiialawakiago, 1886f 
V 12ea^ atr. 19. alp. 1. 

MLfF Mtk6f«Hiaa a Waiaaawy. OitiaHa- 
tio iaangaralit BMdiaa aftCaaa diagaotia broa* 
ebitidia. ualla Saxoaonua, typ. BaaataoUaait, 
1, w 8aa. ♦ WOLFF ■uryn- !>• mo kali anaaiati, dit- 
Mftatio ioaagaraJit, teripdt .... Poloaaa, aiad. 
cUr. ariiiqaa obtUtiieiaa doctor. Baa wy- 
valoa. aiiit^aca droka. (Uarbipoli,' 1619)9 * ^9 
ttr* 81* 

MLF Haaryay 8. II. kti^gara wydawoa. 
BiMiotoka aaiciaakowa T. 1-lV. Ptotanbarg, 
1660 ^ 61, w 6aa, air. 894, 844, 804, 817, 
kaidy toai po kop. 76. Miaici: Tom J. Pa- 
•ek 1661 ; Tom II. Zyala 1 prtypadkl Dodo* 
■iitkiago. Pkmiftaiki fiegltta praaa 8kar^. 
Tom III. i lY. Fowicioi Pantofla praes Elo- 
oaorf Satyraicrowf. rab. 1 kop. 60. 

Tom V. Paa Podttoli, powieid Igaacago 
Kraaiekiago, 1861. kop. 76. 

— Skarbccyk Poatyi 1871—8 ob: Skirb- 
6qft. 

IMNJ HMiryoi III W aprawia wydtlarte* 
wiaaia akcyay aapital ...4 Krak6v, aator, 
dfvk iawortUago^ 1869, w 6aa, ttr. 18. (ty- 
tal dragi: Akoyaa). -f 

— Uwagi dotycsfca ipraw niejikich i sa- 
nmda auuftkiam gminv aiiatta Krakowa tkra- 
mt ^ Bocboia, aakr. aatora, drok Pima, 
1870, w 8ea, ttr. 67. ct. 8a + 

WOLFF MMar a Warttawy, (ar. 1618). IH Haraiaraia abdaauaallam origiaa atqaa dta-^ 
gaotL Diatartatio iaaagaralia. Baroliol, lyp.. 
Nialaakiani^ 1684, w 60a, atr. 89* ^ 

WOLF MUM IL Pofaihcha Orammatik^ 
Lw6w, 1859, w Sea. 

— - Oaattcbas Spracb- aod Leteboch f&r* 
Uaopt- and TriTialacboIan. 1. Haft. Lw6w, 
drok £. Wkuarsa, 1850, w 8oe. 

— Ritaoa lemika (L j. poc8%tki aaaki j^ 
avka babrejikiego po aiemiaoka i po iydow* 
•ka). Lw6w, drak Poraroby^ 1854. 

— Modlitawoik laiaeUt6w. (Sidar TafiUot^ 
Ftrad ) Taktt babngaki a dotlowaem tlama- 
csaaiem aa jfsyk polski, s dodttkiem tablio 
dla aaaki cijtaaia po hebnjiko i po poMa. 
Lwow, aaklad i drak II. Wolfit, 1862, w Sea,, 
atr. 680. agr. 85. 

WOLFF 0. L B. ob: Ohadila Ai. 

WOLFF Bebaka. Poltka kuoboia koaaema, 
zawiarajaca aajroamaitaaa potrawy i piecay- 
wa, konfitury i soki^ oraa •acaagdfowy praa»- 
wodoik do ars|daaaia koasaroago goipodar* 
ttwa, praaa .... tlamacaaoia a niamieckiago 
prsaa S. D. Wartsawa, aakl. tlonacaa, drak 
M. Ziemkiewicsa, 1877, w 80a, str. aial. 2^ 
151, XYIII i aial. 1. kop. 60. 

WOLF (SiBMOD. Qyma. Cybio. A. C. Pro* 
faaaor. Da Yaattgiia Btttboaoram in Traasyl* 
Tsaia. Cibiaii, 1808, w Oca, ttr. 19. 

WOLFOANO ttm Fr. (ar. 1770 t 29 Mija 
1869). chlebia sbotowym. (Potiads. Uaiw. 
Wile6fk., 1886. w 4ca.) 

<— PasMftaik HanaacaatyDsay wiMaki. T^ 
% 1880*1881, w See. 

— Roaanwa o gasia wodorodaym siar- 
eayatym. Wiloo, 1806, w 4ca. al. 1 gr. 80. 

— Reaea o barbacia esytaaa aa poaiedaa- 
nia camrakiego Towarsyitwa lekartkiago 
w Wiloia 12. gradaia 1822 prsas .^. cslooka. 
tagoi tovarsyttwa. Wiloo, drukiam J6aafa 
Zawadskiego, 1828, w 8caVatr. 66. sip. 2. 

— Slowsik wyras6w botanicsoych (rako- 

p»;. 

^ Ob: PaaMsaBlt. 

WOLFOANO Kaavary. Oadyaa dratkfeoie- 
kicb ir6del. Prsmo sblorowa dla sdrowych 
i cborych w cxaaia cstaromietiQccoego w6d 
minaralnycbpobylo. Wydawca.. Caly r6d lads- 
ki proiit jedno a Boga, o Iwiatlo. Grodno, 
naktad wydaarcy, w drak. rs%doarpJ, 1844, 
w 8ca. 

Rok 1844, atr. 67, k. 2, 65. k. 2, 38 k. 7, 
52, k. 5, 53. k. 2, 68, 63, 62, k. 1 ; Rok 
1845, str. 51, 47, k. 2, 42. k. 5, 47 k. 4, 51, 
42 k. 6, 63, 47 k. I ; Rok 1846 ttr. 59, 51, 
48 k. 8, 51 k. 2« 41 k. 5, 50 k. 8, 47, 65. ^ 
rocsnik po 24 sip* •f 

(Rok 1844 obajmiya; O imionaab ioa wid* 
kiago .ksiaaiB litafraki«|o Olgarda praaa Too* 
dora Masbatta; Owagi aad aataatycsaotaif 
nadaaia Witolda aiooaataroni Trookii 144 WOLFOANO K8AWEET WMz togoi I BobaIm SaiiJMr powi«t6 prsM 
JokiiDml|Mi(J«iilMfriUtgo). ftifnikt powit- 
tow«, kilka imb m kionmyt priM KHimia* 
naBujniokiego; BUwatek i i^to bigka pnts 
TeretQ J; Jetioro Oko Dsi«wics«y nowina 
liittoryosiift prsei Ttodor» KarbutU ; fiiblio- 
tekm tslaobecka i gnuniui obywatolmPblskiego 
XVi wieka prses Waclawa Alakiandra lla- 
oicjowakiago ; Gondolier, ballada wanooka 
prtea Mareioa Oitoryj^ Cie^Iinsktago; Li- 
•ij do prayjtciela s Dnitkiemk; Wierta do 
M^ 8.^. Bronitlaira NtrbatU: Sonai prtaa 
togoi; Poaaya J. M.; Odpowiadi A. K. na 
lial Piiiia T. N. prsatyl^aoago bilat prana* 
maraty na Ondyot) DriiaiuaidckiGli irddal; 
Ssanaycal o torn, jako prawdsiwago Kapo- 
laona nia bylo nigdy» jako iywo, prxat Joha 
Dycalpa; Daiadek lioia w dobroci, aowina 
hiatofycana prses Xaodora Karbatta ; Ka 
Piaskach, powie«6 fkniaatycina przea Uiobala 
lirabtago boroba; Wodotpad Narowy (wit^p 
do poamato) prtes Ignacago Kolakowikiago; 
Miawiattv poitkiay aarys bistorjrcany prsas 
K. W. Wojoiokiego; DnitkiaDiki i okolic^, 
vapomolania historyesna prxes Taodora Nar* 
bntta, (DratkiaDiki , Botnica, Keramutaa, 
Sauidobiy, Bijgrod); Foasya panoy A.^ B...; 
Biatka, opowiadania prsas J. L Kraiiew« 
akitgo; Kiopot na popaaia, raiaoya praaa ^ 
J>amaaia Caerkiaaa prsas **^; Wysnania pnaa 
Alaksandra Oros^; Wi%sania « daiai imia- 
ain pnea J6safa Krsacskoirakiego; Baligia, 
aonat prses Bronialawa Karbntta; Dnmka 
praam iagol.) 

Bok 1846 obejmiga: Wiadomoi6 o ir6 
diaah atonyeh w Litwia, prtaa Toedora Mar- 
bntta; Sonety AntonUgo O.; Zamak Troeki, 
wapomniania praaa M. K-; KUka arraiaA awy- 
ciaoski od SUiyeb Trok do Nowyek, praaa 
Ks. P. 0.; Wodoq^d Naroinr» wyjitak spoa- 
mato Ig. Kolakovskiego; uo obraso Jfaryi 
Jiagdalany, wiarta £. W.; Ova dni « Oro- 
dnia. Zdarsania podroine, opiaana prsas T. 
B.; UiitoryasDy wywod pocbodsenia rycarsy 
krsyiowycb, prset Aldoo^ N.; Sldwko o m- 
aalkacb, pnea Waelava Aleksaodra Macia- 
jQwakiego; Poa^a^**; Sonaiy Edwarda*^; 
uttkitoa ocsy ; S. Antoai , obrasak s domo* 
we^o poftycia prsas *^; Moiamany pobyt 
Onidyutsa Niisona w Pinsscsyiaia, prses X. 
A. Moosyufkiago; Myil moja, wiens S. P. H.; 
t^oiagnaaia t^oi; Wierta do ^.. prsas ***; 
Do Qabryali Qonterownej prses i. A.; Wo- 
roneqrnakia jasioro , pries X. A. Motsyn- 
aki«go ; Tajemoica wod, prses J. I. Kratsew* 
^iagp; Kasanta, prsas K, 8.; O J6sefie Ale* 
Inandrse Litowtkim, prses Teodorm Narbntia ; 
Q6ra aamkowa w Bialtka Podlatkin, prses 
J6seia Jaroitawicsa ; Poesva Brooittawa Nar- 
bntia; Kilka wtarisy namdowanycb s Btj- 
rona prsas K.; J6sefia Kowalewskim, prses 
X. A. Moitymkiago; Boctao, gaw^da tegol; 
O g6raeh Owidowyeb w Pintsosjrinia , praas 
Ttodora Narbatta; Bijgr6d« opowiadania praas 
Mtrcina Otaoryj^; Hymn cborycb w Drnskia- 
■Ikaab prtes tagoft; Trsy korooy *^ *^' - Wiktora Hugo, prsas Gabryel^ Oftntborowa^; 
Za odiai^|Cf do Wtoab Taefil% W.^ pnas 
tel; 00 moj^ noiy, prsas Aleka. Niawiarov. 
ikiago; Raaalka» ballada (s Paiskiaa) prsaa 
W. Cbrxanowtkiego: Wierts do ~. (a Pus- 
kina^ prses B. D.(ol§ga?); Ignaey Zoaiacki, 
nowana biatoryesna prses Taodora Narbatta; 
Modi ti^ sa aas Dsiaoinot wierta prsaa J. I. 
Krattewtkiego; Wybryki dobrego bamora, 
prsas L^Koadratowicsa; Liatcswarty ipi%ty do 
prsyjaoiala a Dratkianik (o teatrsa, koncar- 
tacb, ttolarza M. Milllersa i t d.) 

Rok 1846 obejmoja: Wiadonio4ci o Rapal- 
Bleach i Sobotacb porainalDycb aa Podlaaia 
prsas J. J.; Giwjaoimaa csyli w^drowka po 
otocie, prses Ladwika Podbereakiego; Ja- 
dwiga, ipiewek, prses Alekaandrf Wolfgaa- 
gdwne; Ni tie bigoa, ni tie flaki, legendo- 
prsyafowia prsas Marciaa Oaaoryjg; SI6wka 
o poetyi polakiej atarotytnej, prsas W. A 
Maciejowakiago; Orabo gramv w maryaasa, 
aakic prsas Ladwika rodbaraakiago ; Wtcbo- 
daia oaterdsiatta oda Wiktora Uag0| prsa* 
ktad Saymooa Koaopackiego ; Piaiai, pioaaa- 
ki i pioaoacski. prsas J. 1. Kraasawakiaco • 
Piaaa» prsas Alaktandra Ntewurowakiego; 
Dawna wapomaiaaia jprses J. K.; Pioeaaka 
dla Zoti, prsat Jaaa Osacsotia ; Bogaijf abo- 
gi prsas Ludwlka Podberetkiago; Famiflaik 
Waelawa Borejki (ndsielony prsas M. Ora- 
bo waktcgo); Skialat, ballada prtaa Alakaaa- 
dra Poboiaaina Obnipabkiago; Dstwna ne- 
cay a jedaak prawdsiwa (a aagialtkiago); 
Poahodtaaia naawaaia Caialik; Koratpoa- 
daaoya Oadyayz WiadomoM biatoryesna o 
Litakowtay niagdyt Nowogrddka aadaiamao- 
wym asyli Naaaapille, praes Taodora Nar- 
batta; bl6wko o daobn jpoesyi poltkiaj ata- 
roiytai^, pnpt W. A. Maoiaiowakiago ; do- 
aaty (s eaeakiago} prses 8. £. B.; Sanat do 
.... pnes *^ ; Do 0. (s fraaooskiago) prsas 
Baa, Dolof^ s Kgowa; -Prsepi6recma prsas 
R. 0.; Odrywak (s B^roaa) ; Do Opatrsaoid, 
aiaraa prsas T. L. Z.; Boaet do *^ pnas 
Zaaoaa Fiacba; Soaat do ^** pi"*** Broni- 
atawa Narbatta ; Pioaaka s atd Nieaina, praaa 
Jaaa Caaeaotta; Do Laonory (s BanadyklofMi) 
prses Ban. Dol^g^aKuowa; Kaakas (a Paaa- 
kiaa) praaa tegoi; Kataatrofb w doaaowam 
iyeia boeiaaa, powiaatka W. Wtadyatawla- 
wa» w akr6canin, prsas tegoi; Poaalatwo Lwa 
Sapiaby w r. 1600 do Moakwy, podlag dya- 
ryuasa Eljaata Pielgrsyaiowakiego eakratarsa 
poaalatwa^ prsas Wladvtiawa Tr^biekiego; 
8oaat smaatars, prses * Broaiatawa Narbatta; 
Moja akarga, wieras Bea. Dot^gi; Modlitwa 
wytlaafaaaa (t Baaadyktowa) , praes tagoi; 
Daaika prsaa Zaaona Fiaoba; O koroaaayi 
kaiaaia Haltokiago Daaiala w Drobieayaia 
PodUakin, prsaa J. Jaroasawicsa (s Wiadoak 
gabera. grodsieAakich) ; Bogiai Li^ma, wy- 

«,tek s mytologii litewakiej; prses Taodora 
arbatta: 8ooet, w g6raob Fialaadyi, prses 
Zaaona Fiacba; Orsal, praas Bdwarda Ba- 
rona da Conti; Dwa tiyolalT. prsas tagdl; 
Co ayilalai^ praat i. D.i OiwjftBa wyaaa* WOLSGAMGOWIIA > WOUAN 146 nie (s fianedvktowa) prxei Ben. Dol^e; Po- 
iar (i Beneoyktowa) prses iegoft; Wiado* 
moici o poiarzo KdanoDym 1766 roku w Grod- 
Die; Wielomowca, Gadota, dwa obraski przas 
Z. Antoniego MosiyDskiey^o : Dwa listv Ta- 
daossa Csaokiego do Mikolaja Woltkiego, 
(Jan Zamojfki, Sigonios, Johnston. Ilosiuta, 
Przyluski i t. d.) a notami Mikoti^a Mali- 
nowskiego; Karjcrowicse, iskic Druikie- 
nick] przez Jul. And.; Wient w imionniku 
pnes tegoi; Do xwi^d^ego draskienickiego 
bakietn, praez tegoi; Do Wiioldka, pnes 
Broniilawa Narbatta; Wierts nai&ladowany 
s Pnaskina, praex iego&; Do okrntnej prxea 
***l Wzpomnieoia a podroiy do Droakienik 
w r. 184S odbylej praea Teodora Narbutta). 

^ wodzie niineralnej solnej w Druskie- 
aikach opisauioi postrzeittuia lekan kie i prse- 
pity dJa chorych. Wilno, dnik A. Maroinow- 
skiego, 1841, w 12ce, air. 219 i 4. alp. 7. 

— Obaex: Kraazemki Jiz. Iga. (Droskieniki 
1840). 

WOLFGANGdWNA Alektandrt. £y« . lu«lo- 
rycany utilowan w uczeuiu glocboniemycli 
i zakladow na ten eel przeznaezonyob. zzcze- 
goinie zai w Police i na Litwie. wiino, Za* 
wadaki, 1830, w 8ce, ztr. XVI, 816. zip. 9. -f 

— Obaca : Fiicber 4e WaMbeim (o Pelle- 

r'lnie 1823); GenijuiZ (mowa 1846) Vaucher 
P. (moDografia ikrzypdw 1826). 

WalfiwM A. Ob: Saintina. 

WOLFRAM E. W. A. Nachrichi ?on dem 
aenorgan. k6ni^l. Gymnasinm an Poten, «ro- 
mit zn der feier. Einweih. destelben etc. 
eiuladet. Poten, drak Deckera, 1804, w 8oe, 
ttr. 82. 

(Von d%r Bettimmnng der Gymnasien^. 

^ Kr6tkie nwiadomienie o projektowanej 
poprawie azkot, a otobliwie gimnazyi po- 
zaanskie^, kt6rem na popit pnblicsny, i ino> 
wy w gimaazyi tatejtzej, w poniedzialek d. 
n. Kwieinia 1808, sraua o 8, po poludnia 
o 2, godzinie odprawiig%ce zie, irtzyatkieb 
dobfodaiejdw i przyjaeidt tzkol jak mgani- 
ieniej aaprasza .... profetor i rektor gimnazyi 
Poanan, Decker i komp., 1808, w 8ce, itr. 82. 

— Niektore owagi nad inatmkcyf w azko- 
taeh a Uoanym orszakiem Qezoi6w, kt6rerai 
do pnblicznego egzaniinn i ni6ir, w tatej- 
•zem gimanaaynm kr6L etc. wazyatkich do- 
brodaiejow, faator6w i prayjaoi6l f tkol jak- 
n^nniieniej zaprassa.... Poanan, draok Decker 
i komp., 1806, w 8ce, ttr. 86. igr. 7%. -f 

~ £inige Gedanken fiber den Gnterricht 
in frequenten Scbulanztalten. Posen, 1806. 
igr. 8. 

WOLFRAM Jebana Geo. Vertucb fiber die 
hoobitwahrtcbeinlichen Ursaoben a. Entateb- 
uog dee Weichtelzopfz. Berlin, 1802, w8ee. 

— Toi, Breilaa, 1804, w 800; ttr. 24. <^ 

WOLFRAM Jm ttefu prof. (or. 1824 f 16- 
Paid. 1870). Rzymianka, ttadynm hiatoi7oiiio- obyoz^owe aapisal .... profetor tskoly gl6* 
wnej warazavik. Wydtnie (oddmk) mbL 
warn. Warssawa, Gebethner i Worn; drak 
Gaz. pobk., 1869, w 8ce, ttr. 62. -i- 

— De tribnnit plebit ntqoe ad decemn* 
ralem poteitatem. Dittertatio inangnralit. Be- 
rolini, 1866, w 8ce, ttr. 88. *!• 

— widowitkaoh pnblicznvcb w itaro* 
tytnym Rzymie. Prelekcya publioana miana 
w Warazawie 16. Ilaja 1866 r. Wartzawa, 
w drakami J. Ungra, 1866, w 16ce, atr. 69. 
alp. 2. -f 

WOLFSKRON Adelpb Leepeld. Die Bilder der 
Hedwigtlegende nach einer Handtcbrift TOm 
Jabre 1863 in der Bibliotbek der PP. Piari- 
tten ZQ Sohlackenwertb. Mit einem Antzn^ 
det Originalteztet nnd bittoritcb •arcbeologi- 
Bcben Anmerkangen. Alt Vertncb einetBei« 
traget zur deotaeben Altertbnmtkimde Ton .... 
Wien anf Kotten det Mattb Knppittcb, ge- 
drockt bei A. Piohler't WiUwe, 1845, fol., 
2 Blatter, peg. I — Lli and 1 * 188 (in 
zwei Spalten), pag. 2. dann 2 gedrnokte ge* 
netlog. Tabellen ana 82 litograf. colorirta 
Tafeln (gedruckt in 200 ExempUren). 

— Ueber einige Uolzkircben in Mftbren* 
Scbletien and Galizien (w Mittheil. der k. k. 
Oentral-Commit. aar Erfortch. der Bandenk* 
male, 1868 Wien. Nr. 4 od ttr. 86^92). WOLNYBNER K. Rady praktyoanefl[0 rol 
z czterdaietto-letaiego doftwiadczenia tpitane. 
Wartaawa, 1867, w 16ce, ttr. 91. kop. 80. 

(Wetbynla). Carte politique ttatiitique et 
b4raldiqae de la WoUiynie, de la Podolie et 
de PUkraine provineet de Paneieone Polo* 
gne, indiqoani lee bient confitqa4t par le 
gonrernement ratte ana Polonait. ainai que 
let 4glitet, let conTontt et let ecole^ qoi 
ont ete tapprim4t apret la r4volatios do 
1800. Qoatre grandee tectiont, ayec ane 14- 
geude oontenant: la titnation ^ograpbiqaa 
de oet proTincet, an r4tam4 bittoriqae da 
payt et ton 4tat tont la domination ratte ; 
etat politiqae, tocial, religieuz, indattriel| 
Utteraire ; litte det di^tairet de la r4pabli- 
qne ; det m4tropolitaint de Kiew et det 4t4- 

Suet de deux ritet; tableanz ttatittiqaet eto. 
rozellet, Gerttmann, 1864. 
Egzemplara nalepiony na pl6tno i kolora- 
wany 9 ul., brotzarowany i ozaray 6 taL 

^ Voyage et aTenture det 4mlgr4t fran- 
^bIm daot la Volbynie, le goaTernement d'Ar- 
cbangel, la 8ib4rie, la Samo4die, le Earn* 
tobatka etc T. 2. Parit, an VII. (1799-1800). 

- Ob: Feyerabeni (Eeite 1796); FeratarM. 
(1866); L R. F. (Beatcbel. Sehattenrit. 1804); 
MOIier (1787); Petecki Jaa (aneienne); Preaa- 
(1796-8). WOUAN Wasyl A.Maezatnoje otnowanie ra* 
tlynotlawia (Tdfa tzk6l niitzycb realnyob). 
Wieden, a Meobitaiyttdw, 1864, « 8oe, ttr. 
Xn i 272. 

— Perwyi poniatija oantwii itkopae- 

19 146 WOUCKA » WOLINSKI myoh ill MinerilogU, (dU •ik6t aiitsydi 
Maayoh), Wieden, 1864» w 8oe, ttr. 902 i 6. 
Ubiio. ob: Baraaitlar. 

WOUCKA Stefuia s Wartsawr. Grieebitebe 
Franengeitatten Ton ..^ ans Wanoban. £r- 
■tar Tbeil. Zftriob, Drack Ton ZSrcber nnd 
Farrer, 1876, « 8o6, itr. ?i (I) 77. + 

WOUCKI Aatari Michaf (or. 1798 f 1868). 
wsroicie w rosmaitycb krajaob i wtekacb 
arytmetjki i jeometryi (Progr. izkoly lods- 
ki^ XX. Ptar6w 1819), w 406. ttr. 21. 

WOLICKI Ian NapaMneaa. Projakt do ko 
dakiu poit^powania ifdoirego eywiloego kroL 
PoUkiego. Bes %yU i m. dr. (okolo 1820)9 
fol. sir. 112 i kart 83. + 

(Z powoda Eattrsaien n%dq prukiegOi 
nia praaditawiono do rosposnaiiia), 

— Balation d'ana antravoa qai a aa liea 
aBtra 8. A. la Grand-Doe Gaarawitaob ei M. 
Wolioki la 6 et 6 D4cambfa 1880. Parii, 1882, 
w Sea, air. 19. -i- -f 

— WOUCKI Kanatanly. Wipomnienia a cza« 
•6w pobyta w cytadeli wansawskiej i na Sy* 
bai7i.|Prsadnik i Raebo litarackiego). Lwow, 
naklaaem Gubrjnowieia i Sebmidta, 1876, 
V 8ca, ttr. 286. sir. 2 ct 40. 

WOUCKI TaaffiL areyb. gniean. (1767—1829;. 
Lilt pattaraki donotifcy o obj^eia rsad6w 
obiidw6cb arcbtdyaeezyj. Poznan, 17. mja 
1829, w 4ea, itr. 8. + + 4- 

— Poltcy I (Odeswa po poltka i niemiackn 
o tkladki na koiei6}). Poznan, 1828, foL air. 8. 

-* Gb: Kniiaaafraki Adr. (w Pamiat. ralig. 
1860 T. XYiny, ZlataiaU. 

WOUCKI Tamas. Dmnania t ainotn«|ro mto- 
diie^ca przeklsdania T. Wolickiego. Edycya 
nowa. w Krakowie, drak J. lEaja, 1006, w 8c^, 
■tr. 182, k. 1. kr. 80. + 

finna wydania tamta 1796). 

— Nanka dla wloician, jak flBog% iy6 two- 
bodnia i watoto, nezoiiria do inaij|tkn i do- 
brego bytn prsyebodsi6, oras i blilDim w prsy- 
godacb by6 pomoen^mi, s niamioekiego prses 
•». Wartsawa, dmkiam Zawadskiego i Wge* 
kiago oprqrwitejowAnyob dmkany i kiiaga- 
rsy dwom JCr61a«iwa Poltkiego, 1821, w 8ee, 
atr. 227 i Yl i nieL 8. (Gdbito w 8,000 aga.) 
alp. 2. •!• -f ^ 

— Toft, dmgia wrdania. Poznan, BydgoBsez 
i Laaano, naknd £. Miaalera, ezcionk. kr61. 
dmk. W. Deckera i apolki, 1862, w 8ee, air. 
VUI, 288 I k. 1. + 

— Toft, Warazawa, w dmk. kom. rz%d. 
wysn« roL i oftw. pnbL 1880, w 8oa, k. L 
atr. Yl, 264 i k. 2. •!• 

iTf adycys bpdic^ na akladzia w Bibl. 
m. warisawakiej, oddano w r. 18G4 intro- 
figatorowi na ez^lciowa sniszozenia, z po- 
woda domiaszozonycb w kouoa wierazy pa- 
tvyoiyesnyob;. — Gbaez: Miwurtnl (Hniadania); SaM- 
Pfarra (Pawat i Wirginia). 

WOUASKI Fraaeiaiak Ksawary. Homflia na 
niadiiela ealego rokn wydane przez .... 2. 
Tomy. Wilno, w dmkmmi R. Nenmana, 18S8 
-89, w 8ce, atr. 302 i 261 i lejettr. sip. 12. 

— Homilia n» niadziela aalego roka vy- 
dana przez .... Wydaaie dmgia. T. 2. Wflno, 
naklad Bubena Rafalowicza t Dijeua, dmk 
M. Zymelowicza, 1846, w 8ca, k. 2, atr. 896, 
k. 1., k. 2. atr. 829. k. 1. 4- 

(Ggolnego sbiora torn III i lY.) 

^ Homilia na iwi^ta ealego rokn , wthnSt 
i wydal .... T. 2. Wilno, nakl. Rub. Raialo- 
wieaa, drak M. Bomma, 1844, w 12ee, k. 2. 
atr. 190 k. 2. k. 2. atr. 136 k. 1. ^ 

Gzteiy tomy znii. air. 8 ot. 60. 

<— Howe, kt6r% na pogrzebie X. Mareiiia 
Krzrftanowakiego |>retata i oficyala* dyaoazyi 
£neko-2ytomieralaej iid., r. 1846| dnia 16. 
Lutego w koiciele katedrelnym ftytomiar- 
akim powiedzial X. Fr. Xaw. Wolinald C. M. 
profeaor dyeeezyalnego aeminaryom. Wilno, 
w drukami M. Zymelowieza typograla 1846, 
w 8ce, atr. 14. 

— Mowa daebowna na pogrzebie Micbala 
GolQbiowakiego, katedry ftytomierakiej kano- 
nika, miana w roku IG^ dnia 26. kwietata, 
w 12ee. -1. -f 

— Nanka paateraka o adminif trowama la- 
krameotn mMftenatwa. Wilno, 1882. 

WOUASKt I. I 8CH0ENKE K. A. Lebrer. 
Polniacbea Rlementarbocb znm Scbnl- nnd 
Selbatanterricbt bearbeitet. Pozen, 1861, w8oe, 
atr. Yl, 288. 

^ Toft, Poaen, 1863. Tik^, w 8oe, lY, 
228 atr. Ngr. 16. 
(Dragie poprawne wydanie). 

— Toft, Yierte verbeaterte Anflage. Poaen, 
Tnrk, 1872, w 8ce, atr. lY i 229. agr. 16. 

— Wokabnly t rozmowy do praktyeznego 
oanczenia ai^ j^zyka polakiego i niemieckie- 
go, metodycanie oloftooe. Metoditcbee Yoke* 
bel- nod Geapr&chbueb zor praktiaoben £r- 
leranng der polniaeben, wie der dentacben 
Spracbe. Poznan, naktad J. Jolowicza kaiQ- 
garza, 1872, w 16ce, atr. 226. Karton. 19 agr^ 
broazurowane 16 agr. 

WOUASKi L I HEN8EL C. Handbacb znm 
Uebertragea ana dem dentacben in dee Pol- 
niaebe. Fur den Gebranob in boheren Unter- 
ricbta-Anatalten nnd znr Selbatabnng metho* 
diaeb geordnet nnd bearbeitet. Takfta pod 
tytiUem. Wypiay niemieckie dla azkol pol- 
akicb metodycanie nioftone i wypracowane. 
Pozna£, Merzbacb, 1862, w 8ee, atr. Ylll, 
206. agr. 16. 

WOUASKI Jan X. Mowa ftalobna miana 4. 
Styoznia 1853 przy obrz^zie pogrzebowym 
ka. ken. Jana Wojnarowaktego przes .... gr. 
ki^ proboazcza w Tndomaie, Lw6Wy drak 
OaaoL| 1868, w See, atr, 16, WOLIKSKI - WOLLHEIH 147 HOUNSKI Jiilf Rekiin w sprawie ofrfeki 
Bietetoiej Kasiminr i Michtliny Mlockieh po 
iii^gdj Hiehale HieroDiraie dwoj^% imioti 
Mloeldm poiosttlycb corek i t. d. prseoiwko 
Jtefbwi iabrowtkiemu obyw. w dobrach Wu< 
jowia, pow. SUnitlawow, wojow. Masow. zn- 
niesskalemo. od wjTok6w itd.tr. 1829 
w prspdfniecia uiiiew«^.nienia nmow iytolem 
pnadaiy i dxieriawy dobr Rotiesep zwanych, 
todsiei saptmty taramy 50,000 i innych. (bez 
otob. tyt.) fol. ttr. 26. 

^ Replikii s lirony tukoeaorow tMlockich 
2«browtkim. fuL atron 29. :i o bnikowem w mieicie ttotoes- 
nam Wamawia pnez .... mecenaia pny 8. 
N. rade^ momcypalDegfO. Wartzawa, w dra* 
karoi pny alicy Swietokrz. i Mazowieckiej, 
1881, w 8M9 air. 41, tab. 2. + 4 

— Uwagi o zktedea oaobitt^j w miaioie 
itoloeznein Warazawia. Warazawa, 18319 w 8ee. 

— Uwagi o a^ulfcych i wyrobnikacb w mie* 
ieie atolecznem Warazawie, przez .... meea« 
aaaa pray S. N^ radcQ manieypalnego. War- 
azawa, dmk przy ol. Swietokrz. i Mazow. 
1831. « 8ce, air. 66. i 2 Ubl. -i- 4 

WOUASKI Mifcotij. Cennik naaion. jarzyn 
vanywnycb i paatewnycb, kwiafow i wazel- 
kieh roiiin hodowany<sb w zakladzie ogro* 
dniczym MikoYaja Wolinakiego we Lwowie. 
1876, w 4c«, atr. 8. 4 

WOLINSKI Piotr. Kazanie pray zwtokach 
ip. Hilaryona Jawomika ezprowincyala pro* 
Wincyi ruakiej, S. T. dra, prefekta miaayi. 
Berdyca6w, 1806, w I2ce. 

(Waliaaki Wojeieck.) Obwieazczouie egxa- 
koeyi wyrokn imierci na Wojciecbu Wolin- 
•kim za zbrodai) morderatwa. (Krakow, 1824), 
folio, atr. 4. -t- 

YOLKELT Jtbannat. PaDtboiamna and In- 
diTidaaliamua im, Syateme Spinozaa. Ein Bei- 
trag zinn Varataodniaae dea Geiata im Spino- 
tiamaa. loaagural - Diaaertation zur Efrlan- 
gang dar Doctorwfirda bei der philoaopbi- 
wbon Faoaltfti der Univeraitat Leipzig ein- 
gareicbt Ton Johannaa Volkelt aoa Lipnik 
in Galizien, lieipzig, 1872, w 8ce, atr. 89. 4 

W0UEN8TEIN M. N. Der wabre Herraober 
Oder der aicbera Sieg. £ine Erbaaungarede 
zar Beth&tigiing dea patriotiachen Gemein* 
aiDQea Terfaaai tou .... Religionalehrer an den 
aammilichen k. k. Lehranatalten zn Stania- 
Uo, Tonretragen am 31. Mai 1859. in der 
groaaen oynagoge. StaniaUwow, Filler, 1869, 
« 8ea, k. 4. 4 

Yelkor obacz : Raiehard ; Vaalkar (tecbnolo- 

gia 1830). 

YOLKHAUZEN C. Micolaua I ocli dct Ryaka 
kofwet frau Polska revolutiouen lill inter- 
▼eniionen i Ungarn. OefwcraEttiug frau Tya- 
kan. Stockbolni, 1869, w 8ce, air. 262. 

(Velkmtli). Rozhior tezy, Dr P Yolk- mutba „Kolei6l katolicki a proteataBtyiUMm, 
w narodowe pot%cty ai^ koarioJy.* (Przedmk 
a Tygodnika literackiego). Poznan, M. Lait- 
geber, 1867, w 8ce, itr. 44. agr. 5. 

Voikabibliotek obacz. Haaalaia B. 

Yalkahyana. SUnialawow. Paw. Filler. 18» 
w 8ce, atr. 3. 

Yolkslledar. Slawiacbe. ftberaatzt von Joa. 
Wonzig. Halle, 1830, w 8ce. 

— der Polen. Geaammelt and ubanatai 
von W. P. Leipzig, 1833 ob: Pal W. 

— Littbaoiacbe, and Sagen, bearbaitet tou 
Wilb. Jordan. Berlin, 1844, w 8ce, ob : kfiUL 

Yoikamflreban , Roaaiacbp, in den Uraclirif-> 
ten geaammelt and ina Denticbe fibaraetzt 
von Ant. Dietriob. Leipzig, 1831, w 16. 

— Die ftlteaten, der Raaaen. Von Job. 
Kepom. Vogl. Wien, 1841, w 8oe. 

Yalkstagan ob : Baebttaia, Tattau (Lithaaan). 

Yaikawaisan obacz s Balalaika 

YOLUNDER REI8BER6 L Feat-Gedicbt aor 
Ankonft Seiner Excel, ana. liochedlen Btatt* 
baltera ond kommandirend. Generala in Ga- 
lizien and der Bakowina dea Harm Feld- 
mamcbaULieatnant Alex. Grafen von Mena- 
dorff-Poailly im Froblinge dea J. 1861, 23. 
April. Lwow, drok K. Pillera, 1861, w 8c6, 
atr. 11. 

— Festapiel aor allerbOcb. Gebortafeier Sr. 
k. k. A p. Majeat&t anaerea allergnadigaten 
Kaiaera and Herrn Franz Joaef am 18. Aa- 

Saat 1863. Eine patriotiacke Gabe. Lomberg, 
rnk Staarop,. 1863, w 8ce, atr. 16. -f 

^ Deatacbe Spracblehre and Rechtaobrei- 
bang (meiat ina Polniacbe iiberaetzt) mit eni> 
eprecbenden Anfgaben nach der neuen Spracb- 
behandlung fur Volka- u. Uittelacliulen. (Mit 
Statthalterei-Erlaaae v. 20. Jiinner 1866. Z. 
62.211 ex 1864, .ala Uilfsbach fur Scbalen 
empfoblen.) 8te von M. Wolff verbeaaerta n. 
m. 71 Aufgaben vermebrte Aofl. Lwow, K. 
Wild, 1874, w 8oe, atr. 94. ct 40. 

WOLLHEIM da FONSECA D. A. E. L*Aatri. 
che et la Fologne. Essai politique, par la 
chevalier .... Leipzig, Goucbard, impr. Gnat. 
Paeto a Kaamborg, 1863, w 8ce, atf. 48. 
agr. 12. 4 

Walna chwila Gabryaii ob: imicbowafct. 

WolnaiRularatwa ob: Biegon (1862); Bra« 
dzinaki Kazimierz; Brykczynaki J6zaf;Dtaeaura; 
Farmazon; Frankmaasonia ; Gawdzicki F.; Rwit 
(1808); Massania; IWiaaya apastola; Obraz 
apraw(l82l); Poczat Bci (1818); S4gttr(1869); 
Starch; Surowiecki K.; Tlumaazaniaznaku (1810); 
Trantawakf (Freimaorerei); Uitawa kansl^aeyj- 
na (1820); Uatawy szezag4ina (1810); Wolanakl 
Tad.; Wrobiewaki K.; 

Wolna iarty, iwiatki hamorystyczno -artv- 
atyczoe zebrane przez bocianow polakich. 
Trzy aerye. Warazawa, w drakarni Karola 
Kowalewakiego, ulica Kr6Iewaka Nr. 1066» 
1859, folio, razem atron 210. 148 WOLNEY - W0L8KI (Poospiy wyohodsi6 w Kwietnin 1868.) 

Sarya I. skladt 119 t 8. tetsyt6wy m kaldr 
wychodii} CO dwa ^godnie, poctynij%c oa 
15. Kwietnia 1858 r. Serya II. iakie ma 6. 
se8zyt6w i Serya III. 6 teizyi6w. Ostatai se- 
tsyt w pofoirie Styosoia 1859 r. 

Jako dodatak do tego wysaly: 

gspargaly wiotODae, hnmorytiyosno-ar^- 
atycna, sebrana prtet bocian6w poUkich. 
folio, 70 itron, ob: Lewestan F. W. 

VOLNEY Cahstyn Fr. CHA8SEB0EUF (f 1820). 
Opia Egipta poolag nainowssAJ podroiy pana 
MM s fraDcazkiago, krotko aebrany przas Ja- 
aa Nowiokiego. Krakow, drak GrObla, 1800, 
w 8ca, ttr. 106. -f 

— Podr6ik do Syryi i Egiptn odbyta m r. 
1784 do 1785 s dwiama mapami i 4. kopar- 
attychami przaz ... (tlomaos Rom. Markiawics). 
Krtk6w, w dralnroi Jaoa Maja, 1802, w 8ca, 
dnft. 2 Tomy. air. T. I. 822 1 XVIil; T. 11. 
872 i VIII. alp. 27. + + 

— Boswalioy, csyli nwagi nad rawolocya- 
mi narod6w, przas .... czlonka Zgromads. 
Narod. w r. 1792 w Pazyin wydaoa, na oj- 
aayzty j^zyk wylotona, a jadnym koparizty- 
eham. 2. Tomy. Warsaawa, w drukami Za« 
vadzkiaj wdowy« 1804, w 8ca, k. 7. ttr. 218, 
k, 1. air. 812 i IV. alp. 12. + 

(liza Edycya 1792. 2ga 1794). 

Odpia na to obacz: SarewiaeM K. (Kom* 
mantarz). 

WOLNiEWlCZ I.T. Maly daklamatorpolaki, 
czyli wyb6r b^jak ■ystamaiyocnia nloionych, 
dla otytka ack6I pablioznyeh , prywaioycb, 
jako tai familijoyeh. Zabranjr a r6inych an- 
ior6w i opatrtony objalnianiam miajso tra* 
dniajisych. Drugta niaodmianaa wydania. 
Wolsstyn, a G. Heraaana w Barliaia, 1649, 
w ISea/ air. 206. zip. 1 gr. 6. 

WOLNiEWlCZ WMiimian Antani (ar. 1779 
t 1852). Projaki zaloiaaia 8p6Iki rolaikow 
w W. Ki. Poanaaskiaro. Rzaca czyiana aa 
walaam aabrania Towarzysiwa caniralnngo, 
gotpodartk. W. Kb. Poxaaask. 21. Lui. 
1861 r. w Posnaaiu. Posaaa, a Marzbacha, 
1861, w 8ca, air. 42. Ngr. 6. 

— goapodartiwia mij%ikowam, czyli o 
aioiaakach naaasowych W. Ka. Pozaaaskia* 
go. Barlia, 1855. agr. 15. 

— Bok, czaaopismo 1848 — 46. Wip6Iro* 
dakoya 1 J^ Moraczawtkim i K. Libaltam. 

WOLNiEWlCZ WMz. I LIPSKI Wajciaeh wy- 
dawcy. Ziamiania. Piimo poM^eona rol* 
aiciwa i prsamystowi. Rooznik I^III. po 12. 
zaszytow. Pozaan, aaklad radakcyi. W kom. 
tt 2apanikiago, 1850—52, w 8oa. Caaa przad* 
platy rocznia 6 ial. 

— Ob: J. Szezaniaeki (1856 i aaat^p.) 
Wolnald haslam aaszaml Lipsk, 1867, ob: 

Prawdzic Ludamir. 

Walnoi6. Tygodnik polityczny. Orgaa p61- 
UTzadowy Rz^da narod. polsk. Warazawa, w drok. R. N. P. (Krak6w, a 2. Wywialkow- 
akiago. Wydawca Amboraki). Od 18. 8iar- 
paia do Paidsiaraika 1868 r.. folio, Nrow 5. -i- 
( Wip6)pracowaicy J. Z. i Roman Zmoraki.) 

— Obacz ! Barawtkl K. (oiobitta); Cbaa- 
nlag (1869); QAmieki t. (1650); Miklmszewski 
W. (pozbawiaaia) ; Mill I. 8. 

Walay Palak. Warazawa, drak A. Gal^zow- 
•kiago, 1831, w 8ca, ztr. 144. pocz%l wycbo- 
dzio od d. 1. Lipea, wydawca Ksawery Bn>. 
aikowski. 

W0L8KI Folienui Alidaa. Preach mxineiM 
for baginaart and a vocabulary by .... Glaagow, 
1888, w 8ca. 

— Pitowaia poUka ataiwioaa prses — 
aaaczyoiala j^zykdw nowoczeaoych pny 
Mkola wyttiaj w Glaagowia. Loadyn. John 
Raid ai Comp., 1888, w 8ca, atr. 12. 4- + 4 

— MiaiiQCzafk, pismo polwi^ooaa moral- 
aoici, naakom alytacaaym i rozrywoe. Glat- 
g6w, 1841, w 8ca, (poazyiami po 8 arkoaza). 

— Przadptaia aa aryimaiyk^, aapiaaa% dU 
atytkn mlodziefy polzkiej praaz .«. Pozaaa, 
1848, w 8ca, karU 1. 

— Rozmaitofoi Szkockia, ^iamo poawi^co- 
na oaooia, aaukom, aiyikowi i roarywce. T 
I. pozzyi 1^8. Glaagow w Szkocyi, druk pa- 
aow Ball i Baia, 1848, w 8ca, air. 144. (obaj- 
miga: czlowiaka p. Jarzago Combe z an- 

fialskiago. Lisiy a Poznaitkiago p. K. 0. 
itowuia pohka praei Wolakiago. O poazy- 
aeh J6z. Zalatkiago, Dom azkocki, Papiaro- 
klubu Pickwicka praaz Kar. Dickaaaa. Ba- 
dowaioiwo przaz A. D.) zip. 9. f 

— Ws6r uaiawy aaaadaiozaj, aloiyl, wy- 
powodowal i oparl aa powadza praw lab 
adaaitt anakomilych piaar^. Loadyn, 1840, 
w 8oa, sir. 144. -1- •«• 

WOLSKI H. M. da Wolvaka (Pologna). £•- 
■ai aar la iricboma. Thdaa. Paria, Rigaoaz, 
1887, w 4ca, lir. 28. 

WOLSKI laoak. Maieryaly do taittozaych aa- 
woz5w, przadsiawiaaa aa wytiawia poblicz- 
naj w Warszawia, 1857 r. oraa apoauby ro- 
bienia padrat6w. Waraaawa, w drakarai 8. 
Orgalbraada, 1857, w 80a, air. 43. kop. 37*/,. 

WIIL8KI Jan, aaaezyoial w Bialymatoka 
(ar. 1780 t 24. Lipca 1860). Fiayka ttoww- 
aia do iantiaiajszego tiaao wiadomoaei krot- 
ko aabraaa przaz .... mag. filoz. aaaca. fizyki 
i bizior. aatur. w giraaazynm Swizlockiam 
gab. Grodzianskiej, pomocaika dyraktort. 
Cbcaoym ti^ obazaai z piarwazami aaaadani 
oalcj taj aaoki. poiyiacania zlo&yd mogfci. 
Z iablicami. Warazawa, druk Zawadckiego 
i Wfickiago, 1817, w 8oa, air. 823 i 20. zip. 
6. + + + 

— Rozprawa o odowiaka, ozyiaaa pny 
zaczficia 819 azkot giamazynm Grodziantkie- 
KO w Swialoczy, w r. 1808 d. 15. Wrzcsnm 
przez .... w iycb azkolach naaczyciela fizyki woLsn ]49 I. F. Wiliio, w drok* J. Ziirtddrit go, 1606, 

V 600, ttr. SO. t}|». S gr. 16. 

— •padiii0da k»mieiii b powietm pod 
Kalymttokiem (w Dsieon. wiL, 1626. T. II. 

WOLSKI Kaliktl (or. I8I6). Do Amwyld 
I V Ameryco, podr6ie , iskice obycs^ow« 
i obrtiki B iyoift mieazkaoodw Ameryki, pnes 
utorm dsiel: ivdn i kachaly, Rumania. 
Lvow, xukkh J. Paw. Pillera, u Kar. Wilda, 
drak Oaaolintk., 1676^ w 6oe, k. 2, str. 891. 
ilr. 3. -1- 

— Rumania jej prsetsYoi6 i teralai^j* 
uM (pnes aatora JSydti i Kahaly). Lw6w, 
1974, w 8C6, air. 220. ttr. 1 ci 80. 

— Toi, wydania dragie. IiW6w, kat^ganiia 
Foltka, 1876, w 8ce. atr. 220. oi. 80. 

— Ob: Brataaa (2ydzi). 

VOUm KouHMii (ar. 1762 f 1810). Mo- 
va waftnoioi aatanowianta i wprowadcania 
po izkolach kaiaiak aleneDiarnych, miana 
u poaiedsenio krdlewakiego Towarzyatwa 
viniawikiego prKyjaoi6! nauk d. 18. Wrse* 
ania 1806 r. pnes .... jako calonka iegoft 
tovan. pierwazy rax miejace na poaiMs. 
pobfieznem Bigniig%cego. Warazawa, drak 
Oaiaiy Koretp., w 8ce, atr. 28. zip. 1 gr. 15. 
+ + + 

Toft, joat w Rocsn. T. P. Naok T. Ylll. 

— Kai^dB malionek nio dsivrnago nic no- 
1180. Bob wyr. drak., 1800, w 8oe, atr. 82. + 

(Na to wyaalo: Zdanie o niedawno wy- 
n}jm dsiolo p. t: Kai«ds malionek, 1800, 

V 8ee, atr. 42 beairoienne). 

— Naoka poea^tkowego esytania, piaatiia 
i raehankow aloftona praea ... a praez To- 
vinyitwo elemeotamo potwierdsona. War- 
ntaa, drok Wlkt D%bro«akiego, 1811, w 8ce, 
•tr. 216. 

— Toft. Warazawa, drak W. D§browakifgo, 
1818, w 8co, atr. 216. 

(Dolfezona jeat Arytmatyka praez X. 0%- 
Wowilnego). 

— Nauka oayf ania pocz%tkowego dla aakol 
•hmaatarayoh, nowo odmieniona. Waraaawa, 
1319, w 600, atr. 216. grp. 10. 

— Naoka oaytania, pisania i raehank6w 
& iikdt elementaraych. Warasawa, w drnk. 
n. Pgar6w, w 8ea, 1819, okolo 200 atron. 
Ceaa oprawnej alp. 1 gr. 6. 

— Tenfte tyial, raehunkdw i ionycli po- 
•tltkowyeh wiadomoftci dla azk6l elemen- 
toyck. Warazawa, drak atereotypowy. 1680, 

V 12ce, itr. 181 i 1. zip. 1 gr. 6. 

— Toft. Krak6w. w ^k. Sakoly glownej, 
1390, V 8c«, atr. 214. 

— Toft i rachnnkdw dla izk6l pooB%tko- 
^ek. Warazawa, 1836, w 6ce, atr. 192. 

baa adyeya w Warazawie i Cz^itocliowie 
«^: pod Nanka. 

— Obrona kai^dza malftonka (Dmoebow- 
^^^ Fr.) ozyli lift odpowiedni na krytyk^ wjastf prsfoiwko sioam* Warasawa, naklad 
Tbomaa i Melobina, drak J. 0. Bagoesogo, 
1800, w 8oe, ttr. 68. -I- 

(ffaifds malionek i Obrona, prsysnawano 
Wolskiemo, zapewne wyasly za odsialem 
kaiodza Omoohowakiago, o kt6rego apor ten 
toczyl aio). 

* Przepiiv dla nanczyeiel6w dajfoyeh 
nauko poezftkowego cxytania przez .... War- 
azawa. drak W. D%browakiego , 1811, w 860, 
atr. 88. grp. 24. -§- 

— Toi, tamie. Warazawa, 1880, (wedlag 
Eneyklop. 8. Orgelbranda) ob : Welter (Zaira), 

— (Uwinaza kaigga I. i II. w Pamictnika 
Warazawak. 1805). 

WOLSKI Kenstanty i OSlASKI UMk. Uklad 
edakacyt w penayi nowo ntworzonej pod do- 
Borem .... Warazawa, 1801, w 8oe, atr. 29. 

WOLSKI LaMk, adwokai Dokfd naa pro- 
wadzi Dr. Ziemialkowtki Polak reaoloeyo* 
niata. Lw6w, drnk K. Pillera, 1869, w 4oo, 
k. 1. 4. 

— Dwie nowy o kandydatorae Dra Zie* 
mialkowskiego. (Mowy Dra HOaigamanna i 
Dra Wolakiego za i przeciw). Lwow, nakl. 
L. Wolskiego, drak Kor. Pillera, 1870, w 4oe, 
k. 2. -1- 

— Mowa kandydacka ... miana d. 7. Chmdnia 
1877 w wielkiej aali ratntaowej na walnem 
zgroroadzenin wyboro6w miaata Lwowa. Lwdw, 
a I. Zwi«zk. drakarni (1877), foUo, 1. k. ^ 

* Nauka gromadzka, 00 jj| kaftdy porzfdny 
goBpodara dobrze ana6 powinien. Lw6w, na- 
kladem K. Wilda, w drakarni E. Winiarza^ 
1867, w 8ce, atr. 61. ct 25. znii. ot 16. 

— Powatanie polakie z r. 1868 z komen- 
tarzem Machjawela. (Nakladem redakeyi Ga- 
zety Narodowej). Lwow. u Kar. Wilda, drak 
K. Pillera, 1867, w 16oe, atr. 45. ot. 40. 

— J6aefa Sznjakiego a Lndwikiam Wot- 
akim polemika w aprawach narodowyeh. I. 
L. Wolakiego Diunioxa. (Wydanie drogie). 
11. J. SznjAiego O falazTwej bistoi^ jako 
mistrzyni falazywej polityki. (Wydanie drn* 
giej. III. L. Wolakiego, Odprawa pane 8zig- 
akiemo. Lwow, nakladem ttar. Wilda, a dra- 
karni Ladowej pod zarz^dem 8t. Baylego, 
1878, w 8oe, k. 1. atr. 109. oL 80. 

— Ob: Biolawakl Brnne; Zioniatfciwski F. 

WelakI ozy Dobrzanski? 6loa wyboroy 
Iwowakiego w sprawie kandydatiir na krze- 
alo poselakie w Radzie Panatwa Bajmowane 
dot%a przez Dra Fraqo. Smolko. Lwow, 1877, 
w 8ce, atr. 6. ct. 6. 

WOLSKI LMwik 11. (nr. 1819). Materya|y 
do Btatys Wki Kr61. Polakiego. Waraaawa, I860, 
w 8ce. (Bibliotek. warazawak., 1860, T. 88). 

— Ryt hydrografii Kr61. Polakiego. War- 
azawa, 1849, w 8ee. (w Biblioteeo Warasaw- 
akiej, 1849, T. 84 i 1860, T. 88). 

— Obaoa: (MtnwsU MmA. IM woLsn WOLSU MibIM (or* 1709 f 1808). Dwie 
DOM eiyli o istaea gwiaidtiankiej (m Pa- 
iniftii. Want. 1804). 

— Pfini^tniki o otUtoioh chwilach Stani* 
•tawa Aagaita (r^kopii). 

— Ob: CzaeU Tad.; RMzalkT. Mat 

WOLSKI Sfflwastar. Kr6ikt ry o pierwo- 
tnem prawie narodow aa wtgl^em na istot^ 
rxadtt koDiiytacypnego dla lada. Lw6w, 
naUtd Jal. Kamin«kiego, 1848, w dce^ itr. 
82, grp. 20. 

— Obaca: Bilaat; V^ffciz. 

WOLSKI Szymaa 6ryf a Podola. Tenltman 
da hydrophobia, aiutqae hittoria, contagiOi 
naiara, cbaractere, Renio, genesi, modo go- 
nas^ot hydrophobiaa canum at homioum, 
•ttdiia, pathologico at noiologico effectu, 
divisione, Mde, causa, prognoti, eora, da go* 
naralibot at tpaeialihiu curaa iodicaiioDibiit 
ato. Petropolitanaa iroparftioriaa acadenaiaa 
alnmoi coniiliarii aolici, taneti Wladiiniri 4 
olaMia aqoiiii, tignit pro militibos argen- 
tao, at pro nobiliboi ferrao ad memoriam 
1812, cam ifatutit ornati| ■ocietatis caeu- 
raaa naturaa curiosorum motqaanBis mem- 
bri. Patropoli, typi" curiao medicaa admini 
renim iatarnaram, 1824, w 8ca, sir. 74 i 8. 
i kart nial. 6. 

WOLSKI Tomaaz, podleiny ttra&y Jodtowioa 
w Mnioiwia Wielun. aikodach prias 
owady w Usach srs§dzanjroh , oraa irodkacb 
sapobiegania i amnicjsaania takowych. (SyU 
wan dsieonik). Warsaawa, 1830^ w 8ca, od 
•if. 369 do 453). ob ; Pfeli. 

WOLSKI Wtadyataw (paandonim Rala Wla- 
diralaw). Aktor (f okolo 1870 r.) Cxtery no- 
wiaioi dla rotodiiaiy, napiial Wtadyilaw 
Bola. Nowy 8«ca, a Jos. Piaaa, 1860, w 8ca, 
atr. 76. -f 

WOLSKI WMzimian (or. 9/10 1826 r.) Ba- 
kalara sdarsania w powia4ci w dw6ch oso- 
ieiaeh napiaat ^ . Wartaawa, S. Orgelbraod, 
1868, w 12ce, sir. 882. ifp. 10. 

— Domak prsy uUcy GIfebokiej, po«lei6. 
Wartaawa, naalaa Hichata Olflckibarga, dmk 
J. Jaworakiego, 1869, w ISoa, Tom I. air. 
IV i 238; Tom II. atr. 254; Tom IIL air. 
222. (Dnikowana popriadnio w Gaaacia Go« 
daiannaj.) rab. 2 kop. 26. 

— G!oa a Paryia i Ganni 1861. (a Paryla 
8. Haja, 10. Lipca i bex tytnln). Paryft, Mar* 
tinet. 1861, w8ce, atr. 16, 23, 24, 86. obaoa: 
OlM. 

^ Wa dworku, acenicany iitw6r w 1. ak- 
oia. Warasawa, naktad Dawookowakiego, 
dmk Glflcktberga, 1861, w 8ce, atr. 64. (Bi- 
blioteka teatralna Mr. 3.) alp. r3. -i- 

^ Halka, opara w 2ch aktach. Wilno, 1847, 
m 12ee, atr. 86. 

— Halka, opara w 4ch aktach rfowa .... natyka Staaiatawa XoniMtki. WaraBaara, A 
Nowolacki, 1867, w 16ea, atr. 67 i 8. alp. 2. 

— To aamo, wydaaia drum. Warazawa, 
G. Gebethner i apolka, drnk J. Jaworakiego, 
1868, w 16ca, atr. 67. zip. 2. 

— Toi, wydanie trzecie. Warasawa, n*- 
klad G. Gebatbnera i apolki. dmk K. Ko- 
walewakiago, 1860, w 8ca mniejszaj, atr. 50. 
kop. 80. -I- 4 

— Toi, wydania eswarte. Waraaawa, na- 
klad Gabethnera i Wolfia, drok J. Kroko- 
azyoakiego, 1866, w Sea, atr. 47. -f * 

— Toi. Krak6w, naklad A. Kr^Iikowakiego 
i J. Zagajawakiago, drnk W. Kmrnackiego, 
1876, w 16ce, atr. 60. col 25. + 

— Toi, (wydania pifta). Krak6w, naklad 
Gabathnera i Wolffia, eseioakami dmkaml 
Wl. L. Anosyca i 8p6lki w Krakowia pod 
sars^dam St. Gralichowakiago, 1876, w 18ce, 
atr. 45. k. 2. ot 26. 4 

— Toi , w Warazawia wyatawiona |m> ras 
piarwtzy dnia 1. Stycznia 1858 pod kieron- 
kiem St. Moniuaski, w Posnaoiii d. 8. Marca 
1878 pod kiemnkiem Staf. Krsynzkowakiego. 
Posnan, dmk L. Merzbacha (Odbitka a Kor. 
PosnaDakiago), 1873, w 16ca, atr. 8. -f 

— Halka, opara w 4cb aktach. Partytnra 
fortapianowa saipiawam. Warasawl^ naktad 
i wlaanoM Gaatawa Gebathnara i 8p6lki. 
Lipak tt Bartholfii Sanft, saklad litiwraficsay 
C. G. B5dara w Lipaka, (I860?}, folio, atr. 
291. rob. 10. 

— Halka apawohra wa 4 jadnaiiieh od Si 
Monioaska a polakeho jasyka pralosil Y. 
Stole K. V Prase, Raditolatoi oeakaho diva- 
dla, 1868, w Sea, atr. 40. 22 ent 

— Halka. dramma Unco in 4 atti, di Via. 
dimiro Wolaki. Tradusiona Italiana di A. 
Bonoldi, poato in muaioa dal maaatro 8tani« 
alao Moninaako. Propriata dagli editori. Var- 
aavia, preaao Guatavo Gabathnar ai Gomp. 
Lipaia, preaao B. Senff Joat. Loth. C. G. 
Edder Lipaia. TaL 11. 

— Hrabina, opera w 8 aktaoh,inosyka Si 
Moninaski. Waraaawa, nakl. G. Gebatbnera, 
drnk K. Kowalewakiego, 1860, w 8ce, atr. 
90, k. 3. 60 cnt -f -f + 

— Toi. Blown do aiaayki BtaniaUwa Mo- 
ninaakt. Wydanie dragie. Wacasnwa, 1867. 
w 16ce, atr. 90. 87% kop. 

— Mam* dwa domy. Fraaaka aoonicana w 
8 aktach. (Odbitka a Tyg- wialkon.^ Posnaa, 
rad. Tyg. wialkop., drak L. Marsbacba, 
1873, w 8ce, atr. 18& 20 agr. -i- 

^ OpowiadaHia i powieid. Berya draga, 
Korepetytor. Banna oowiedainy. Fraaaki. WS. 
no, J. Zawadski, 1868, w 16ce, atr. 351. Zip- 
5, cena snii. 1 si. 20 gr. + 

«— Wielki pan, powiaatka napiaat .... War- 
aaawa, w komiaia n Ig. Klnkoarakieip, dmk 
8. 8tr%bakiego, 1862, w 16ce, napiaow i przypi* 
aow kart 2, atr. 93. Zip. 6. -i- -f ^OLSTEIN - WOLTER 151 — PromykL Nowe poetye liryoxn*. Brak« 
tellft, dnik J. Oahoa, (F. £(. Eiobter we Lwo- 
wie w koiB.)« 1869y w 8oe, sir. 106. 18 tgr. 
+ + 

^ Poesve. Tom6w 3. Wilno, BiOclftd i 
drak Josefa Zawadski«go, 1869, w 8ee, ttr. 
180 i 220. Bs. 2. mii. 8 si 10 gr. -f- 

— Spiewy powBtancze X inQsyk%. Zessyi 

Sierwasy: (Prsedspiew; Spiew towaraysx^w; 
[arts cswartego pi^Btra; Modlitwa; Marts 
biedakow wansawudeh; dpiowka ttrselc^w; 
Mans sua wo v; Mans kostynieny; Manx 
powatancow). Liptk, w komityi u Fr. Volk* 
man. Paryi, druk L. Martinet, 1863, w 16ce, 
■tr. 38 i not k. 8. 18 Ngr. + 

— . Toi. Zetxyt 1. (Wydanie wtoro). Paryz, 
w drakami Poltki^ ulica Miguon, 1863, 
fir. 38 i nut litogmfowanych, kart 8. 4 4 -l- 

— Uimiech loan, powiet6 pnez ...^. T. 8 
Wanzawa, nak)adem i dmkiem Joxefa lin- 
ger, 1856, w 12ce, itr. T. I. 2U9. T. 11. xtr. 
278. Tom III. ttr. 385. (Jettto oddruk s 
Dziennika Wanzawskiego). Rsr. 3. 

— Verbnm nobile, opera w jednvm akcie, 
partyzaeya se ftpiewem. (Muxyka Stan. Mo* 
nioaski). Warxsawa, Dxwonkowxki, (l86l?). 
Bar. 8. 

-* Csama wtt^ika. La kaesnexa. Opowia- 
dania i powieicL Wanxawa, drnk Zawadx- 
kiago w Wilnie, 1852, w 16ee« xtr. lY i 331. 
Bxr. 1, znii. 2 st. 20 gr. ^ 

— Obacs: Ciapliixki; Hoftaaan; KaMerMi; 
Meadelaehn B.; Rellttab. 

W0L8TEIN Ian Begnmlt. Kxi^ga o sarasaeh 
i cborobaoh rogatego bydia, owiee i iwii 
dla mietsk^%oych po wsiacb, wydana pnes 
..... a niemieclaeffo na pobki j^syk pnetla- 
BMiesoiui pnes J. Hildebnndta. Warxsawa, 
1828, w 8oe. 

(Inne wydania. Wanzawa, (1792); Wiedei&, 
(1782;. 4 

WOLTER Fraae. Marya Areuet (1694 f 1778;. 
Alxyn czyli Amerykanie. Tragedya w 5cin 
aktaoh, praeklad Ad. Jankowskiego. War- 
axawa, naklad anton, drak Strabxkiego, 
1863, w 8oe, xtr. IV, 78. Zip. 5. 

— Babnk albo iwiat jxk xig obnca, przy- 
powiel6 obycEijowa z francnzkieffo. Eqycya 
newa. Wanzawa, 1803, w 8ce. Zip. 2. 

(Inna edycya. Liptk, 1785). -f 

— Dsieje Karola XII, kr61a xzwedzkiego 
prses ....... po polxko wydane pnex Aagu* 

xtyna Kadyi. Krak6w, drak Ant. Qroebla po- 
xoatalej waowy i xakcexaorow, 1800, w 8ce, 
k. 1, xtr. 181. Zip. 2. gr. 15. -i- 

— Henryada w pieiniach dziexi^ia pnes 
..^ napixana, s fnncuskiego na wiens pol- 
xki (pnes X. Chodaniego Jtna Kantego) prse- 
toiona. Knkow, w drakami Jana Migx, 1806, 
w 8oe, xtr. XI i 202. Zip. 7. ^ 4> -f 

— Henryada w dziexi^oin pietoiaeh Prses 
•o.. prseloiona na J9syk poliki pnes Ease* biaxsa Slowaekiego. Wansawa, w dnikarai 
N. 646, 1803, w 8ee, xtr. 213. Opnwna sip. 
10. ^ 

— Henryada w 10 pielniacb prses pana 
..^.•. na polxki prselc^ona pnes Ignxcego 
Dembowskiego, s dodaniem historyi poemata 
i ftycia Wolten. Wansawa, 1805, w 8oe, xtr. 
246 i 3. Zip. 10. + 

— Historya o Magellonie, kr61ewnie nea* 
politanskicj. Wanzawa, 1827, w ]2ce, xtr. 
215. Zip. 2. 

(Inne wydania 1783, 1788). 

— Kxndyd Wssedobylxki czyH ni|j]epxzol6 
przes pana ..... wydana w j^syku fnnoaskim 
a dla wygody na ojcsytty j^zyk tlomaosona. 
Warxsawa, drak Zawadskiego, 1803, w 8oe, 
xtr. 229. Zip. 4. 

— Katylina albo Rsym wybawiony, tnye- 
dya w 5 aktach tlomacs. s francuzkiego p. 
S. Laxkowicza. Wilno, 1836, w 8ce. Zip. 6. 

— Merops, tragedya w 6 aktach s fran- 
ooxkiego prxes Jana Droxdowxkiego. War« 
xsawa, u Tom. Lebrana, 1803, w 8ce, xtr. 
79. Zip. 4. •). 

— Poama o sapadnienio Lisbony, tiama- 
czenie prses St Staasioa, obacs: StatsiC-f 

— pnwie pnyrodxonym prxes ........ do 

Fryderyka 11 krola Imoi Praxkiego s fna- 
cnskiego pnes Stefana Cbomentowxkie^. 
Edycya druga. Krakdw, w drukarni Antoue- 
go Qrobia pozoatalej wdowy i xekcexxor6w, 
1802, w 8ca, xtr. 29 i k. 1. -f 

(Inna edycya 1798). -f 

-p Bzym oxwobodzony osyli Ktiylina, tn« 
jedia.... pneloiona wierssem polxkim pnez Pa- 
wla Cza^kowakiego, profeaora akadamii kn- 
kowxkiej. Krakow, w drakarai akademie- 
ki4j, 1818, w 8ce, xtr. 75 i XI. -^ -^ + 

— Rxym wybawiony, tngedya w 6 aktaeh 
a francuzkiego, ..... przekladania Ign. Stawiar* 
akiego. Wansawa, 18U7, w 8oe, atr. 84. 
Zip. 6. 

* Seminmia. tnjedya w 5 aktach, pne* 
kladxnia Benedykta Paazkiewicza. Wiloo, 
Zxwadzki, 1807, w 8cc, k. 2, atr. 90. Zip. 
4. + 

— Seminmia, tragedya .... w 5 aktach, wier* 
azem polakim pnes S. Ch. Wanzawa, w dra- 
karai F. A. Rylla, w ryuka Starego miaata 
pod N. 52, 1830, w 8ce, atr. 91. 

— Sierota chinaki, tngedya w 5 aktaeh, 
napiaana przes pana ....... s franooskiego, 

wierazem ojcsyatym pneloiona pnes Jena- 
go Badowickiego. Wansawa, drak Ofbrow- 
akiego, 1806, w 8ce, atr. 96. Zip. 6, 

(Inny prseklad 1781). 

— 8mier6 Oesan i Semiramia, tragedya ..., 
pneloiyi wienzem i wydal wras s tloma* 
cseniem Ifigenii Baayna Adam Bsyxxoxewxki. 
Wanzawa, 1801, w doe. 

— Smier6 Cesan, tragedya w 8oh aktach, 
s dsiel .,..., .tl6maosona pnes Ant. Wybn- 152 WOLUMINA - WOZiKOW nowakiago. Lnblio, dnik Jn» K. Pmklago, 
1816^ w 8ce, itr. 63. Zip. 8. -f 

— Obaoi: Wylrawiitki (R6ine wieme). 

— Zadyk albo prsasnaeienie, hiilorya 
waehodnia, t fraDonskiego oa poltki wyloio- 
na j^syk prsas K^. Wfgiaraklago. Wam«- 
ws, ]811, w 8otf, atr. llS. Zip. 1. 

(Inna adycya: Wartzawa, 1773, (pnaklad 
J. SsymaDOwtkiego (?). -f Ctedno, 1776. 4 
Wroclaw, 1786. -fj 

— Zaira ttagadya ... tlamaoaona pnea Kon- 
atantyna Wolaki^go. Waraaawa, 1801, w Soa, 
atr. 81 *!• 

(Inny praaklad 1787 i USB). 

-^ Wolter dU mlodaieiy csyli wyb6r my* 
lli i sdan ze wtsyttkich dsiel iego Blawne|[o 
aatora, sdolnyeh oiwiecid amyal i kaxtalcic 
aarca. La Voltaire da la jaQnaste etc. Wro- 
claw, Kom, 1809, w 8oe, atr« 518. Zip. 10. 
+ + + 

— Toi. La Voltaire de la Jeanaaaa, ou 
ohoiz de moroeanz lea plaa proprei a for- 
mer la coear et k omer I'espriu Noavalle 
Edition, (tekat poUki i franoatki). Wroolaw, 
aakl. W. B. Koma, 1819, w 8ce. 6 alp. 

— Obaoa: Comuf (1846Pologne); Czalkaw- 
•U P.; Diaalaffel; Daeekewaki F. S. (Zairm); 
tMafo (Rep. dea Jaifth Kazlebredzki I.; La- 
karpe I. ; Weaaairiei I. U.; Kegilekl; Siyaa- 
■ ew ak i I. 

Velomlat legm. Prsedmk Zbiora praw ata- 
raniem Ksi^iT Pgar6w w Wartsawie, od r. 
1782^82 wydanego. Tobb I— Vlll. Petertbnrg, 
aaklad i dmk Joa. Ohryaki, 1869--60, w 
doe, atr. XX11« 26& Xll i 482, XIV i 472, 
XVi i 602, XVIll 1 464, XVi i 830, Vlll i 
404, Xll i 692, XXXIV. ^ -i- -f 

— Inweatara wolumindw legam. Praedrak 
wyd. XX. Pgar6w. Cn§i6 1— -11. ObeJiiioj% 
Ca. 1.: Inwentan praw, atatatdw, kouttytu- 
^j koroaoyohy W.X. L.^ ui|idi\j%eyoh ti^ w 
aaelcia tomaeh Volnminow legam, niagdyi 
praea Maoieja Marcyana Ladowakiei^e, od r. 

5. 1660 do r. 1683, pot4iD przet Imci X. Ao- 
raeja Joxefa Zalatkiego, referendarea na 
.6w osaa koronnego, i praydatkiem opaatczo- 
nyob artykulow aft do r. 1736 doci^gniooy, 
teraz przez X. Teodora Wag^ acholur. pier, 
a potrsebnemi dodatkami i poprawami na no- 
vo powt6riiie praedmkowany, w Wmratawie 
1789. Peteraborg, 1860, w 4ce, atr. VI, 624 i 
IX. + 

Cz. II.: Inwentarz nowy praw, traktat6w, 
▼ koDstytacyj koronnych y W. X. L, w caasie 
bezkrolewia r. 1764 i aa panowania najjai- 
niejazego Staoiilawa Angusta do r. 1780 a- 
ohwalonych, na wzor inwentarza dawoieJBze- 
go oloiony praea X. Teodora Oatrowakiego, 
w Warazairie 1782. Peteraborg, 1860, w 4oe, 
atr, VUI, 166 i V. Za 10 tomow prennme- 
rata 22 rub. oena kai^garaka 80 mb. •«• 

— Obaez: SeitiiU Alt (Regeatr chrono- 
logioany 1876), Vels L^ obaoa s latekki 

Wehnie (Oalataie; daieeipolakieh do Boga, 
btagajfcyok o ralnnek ojczyany r, 18S1. War- 
aaawa, (1831), w 8oe, atr. 6 i 2 aieL (Na 
ko6ev: 8 Bierpoia 1831). + 

WOtCZYASKI J. I. da Httfia. OiaaertalloDaa 
jaridicae aoper diaerimine inter obligalionem 
moralem et reliqaaa obligataonom aio impro- 
prie dietanun ■poeiea, torn anper dilforeatia 
inter inpatatioaem in aeaaa ethioo aamtaaa 
et impntatiooem fori extemi, aubjnnetia u- 
trinaqaepriacipiia. Viennae, Schrambel, 1806^ 
w 8oe. -i- 

WOiEK Weielecb. Dr. med. oknliita. po- 
prawie law aikolnyeh, podal do wiadomoiki 
na poaiedaenia 'u>warzyatwa 

1867, w 8ce. 
(Z T. I. Roesn. Stow, teehn. we 

80 cnt 

WOtEK Zygnuiat. Coremoniat przyjmowania 
ftywota zakonoe^o regaly iw. Ojoa Aagn* 
•tyna, biakapa Hippony i wybom«ro doktora 
iwi^tego koftciola, w klatztorze 'PP. Angn- 
atyanek w Krakowie. Krak6w, nakUd ZgroB. 
PP. Angnatyanek, w dmkami Uniw., 1872, 
w 8oe, atr. 62. 

— Kofoiol iw, Katarzyny XX. Angaatya* 
n6w aa Kazimierzn napowr6t aloibie BMj 
oddany d. 8 Wrzefoia 1864. Krak6w, w drak 
J. Benadorffa, 1066, w 12ce, atr. 11. -f 

— Pami^tka 400-letni4j rociniey rejieia 
blog. Iziij. Bonera Angnatyaaina, obchodaona 
dnia 8 Lntego 1871 w koiciele 4w. Katarzy- 
ny Penny i M. XX. Aagnatyan6w w JBjrako* 
wie. Krak6w, naklad Zgromadzenia XX. An- 
guatyan6w, w drokami Uniw., 1872, w 8ce, 
atr. 31. 

— Kr6(ki rya iyeia X. Rlemenaa Dome- 
galskiego augnatyanina amarlego w Krako- 
wie pray koteiale ftw. Katarzyny d. 7 Wrzei- 
nia 1867. Krak6w, dmk F. Pobndkiewioaa, 

1868, w 8ce, atr. 16. -i- 

^ 2ycioryt Ip. ksigdz a Alojzego Jana Nep. 
Kr61a, przeloftonego XX. Aagnatjrandw oraz 
promotora arcybraetwa pooiaazania N. Maryi 
T. akreilil ..... 8. T. D. kommiaarz jenem- 
aki XX. Aagoatyandw. Piekary, dmk T. Be- 
neczka, b. w. r., w 16ce, atr. 16. •f 

WOtKOASKA Zeaeida Xina, a domn Bielo- 
aielaka. Ladowid i Miliada czyli pocz^tak 
Kgowa, obraa Slowian piftego wiekn. War- 
azawa, nakladem i drakiem A. Braeainy, 
1826, w 8ce, atr. 99, niel. 4. 

— Tableau alave dn V si^cle. Paria, Eber- 
hard VeuTe Renard, 1824, w 8ce, atr. Xll i 
212, niel. 2. + 

WOUOliSKi A. Souvenir d'nn a^jonr k So- 
leare par L.(e) P.(rinoe) A. V. VaraoTie, 1814, 
w 8ce, atr. 29. 

WOUCOW A. Oda na nftmienenie rokoazu 
w Polaoe (po roayjak.) Moakwai 1881, w 8ce, 
atr. 7. 1 mb. W0£K0W]]!^6KI — W0£0W8KI 158 WOUOWliiSKI Tfe. AdoNL Carditidis rhen- 
miticta hittoria; diMwrtetio inanganlit eio. 
Wilno, 1817, w 8o«. 

W«ltei«rtki Felifct, obaet: Mnk fTorpil- 
U); Dmaat (Antony). 

WOttOWtCZ C. J. (Graf.) BeiMge znr Lah* 
re von der Iritis. Inaugaral-DitterUtion, mit 
3 lithographirten Tafaln. MflLnchen, Lindaa- 
er, 1862, w 4ce. ttr: 39. 2 fl. 24 kr. 

WtllMrfci MicM, obaoa: Ckodiko M.; !)•• 

Wfitowiezowi Wiklor. ob..: Borowtki J. 

WOtOOKOWICZ AMtaadf r. Ni pais ni 96- 
ciint6 poor TEnropa aveo la Rnwio talla 
qn'eUe ett par A. W. Parit, 1865, w 8oe. 
1 frank 50 cnt. 

WOtODZKO Hearik. Do mitoriit ad elate 
rii ordinero pertineiitibai, qaa«dam ditqai«i* 
tinnoa, dittertatio inaogamli*. Dorpati Li>on. 
1857, w 8co. 

Wofofdc, obacs: Potujantki. 

WOUMCZEWSKl Maei^j, bitknp tolssewtki. 
(29 Grod. 1799 f 29 Mija 1875). List pa- 
ttenki ........ bitk. toUsowtkiego do doono- 

wienstwa i wiemych Cbryttotowycb djooe* 
zyi tolasowiki^j. Wilno, 1850, w 8ce, ttr. 71. 
+ + 

« Zem^tin witkapitto a pratie. Wilno, 
drak 2awadskiogo, 1848, w 8co, ttr. Vii, 
337 i 274. (Opis bitknpstwa imadckiego, 
pneklad polskt Jana Hryukiowicsa w roko- 
pitmie). 1 mb. 4 -i- 

— Obaei : Toaaai a Koaipla. 

WOtOIISKI. Witold, powieid litewtka. Po- 
znan, 1834. 7 sgr. 6 fen. 

WOLOSIaASKI Btiyll. SaUo ant tammtli- 
chen Racbts^nnd Staatswiteeniobaften. JCra- 
kao, Uniw. Bnobdr., 1861, w 8ce, itr. 7. •»■ 

Wolotka grammatyka, obaci : Blaiewlci. 

Walotkio wiio, obaea : SUdiioki kl 

Wtliiki j^iyk, obacs: PapMiki Jan. 

Walotzciyzmi, obaoi: Fradro J. M. (Laticki 
1673); KagaJnieaan (Rogiltki L.); Naddanaji. 
ksi^stwa; Papia azkil kaliat (1830). 

WOtOSZYNSKI Jakdb. Opiianija drawnieb 
rasekieh monet prinadleiaitcsicb Mine*ka- 
binetn Imperatonkabo Univenitata iw. Wla- 
dimira, ia cxisia nigdiennych blia JHieiina, 
w m^je miaeiaoa 1852 g. ICijaw, w noiwert. 
tipogr., 1863, w 4ca. ttr. XllI, IS i 5 Ublic 
litogr. •* + 

Wotawiaz Bahdaa, ^1599); abaci: Harba- 
czawiU N. 

WOLOWSKA Takla. (t w M^a 1871). Hi- 
•torya poleka. Tom I. Paryft, w drukami 
Martinet, 18eO| w 8ee, ttr. 640. 7 fr. 50 cnt. 
+ ^ ^ 

WOtOWSKI byly lakars armii pols. Docn- mans rar la eholira morbiit oomnraniqQ^a A 
la «RaTaa M4dioala*. Paris, impr. CoaMD, 
1882, w 8ca, ttr. 12. 

Watamkl, obaoa: Paobodaia. WOtOWS Kl. Obrona p. br. Cbotomskia^ o 
diktora Tyg. wielkopolskiego nrsei Jasianosy* 
ka. Poinan, Calliar, 1874, po< ark. 15 grp. 

WOLOWSKI Alakaaadar. Cerwantat, po5ta 
dramatique, la commedia entratenida. Ifl5- 
moire In A la seance de I'inatitnt biatoriqna 
le 4 Novembre 1849. Batignoles. imp. d'Hennn- 
yar, 1849, w 8ca, atr. 16. 

WOtOWSKI Braaialaw. Dombrowaki at Var- 
sailles par ..... aveo pi&cea et antographea A 
Pappni signes: Picard, Dombrowaki. Vaien- 
tin etc. et nne lettre an toff rapbe de M. Fran- 
^19 Smolka, ancien prdsident de I'AaBem- 
b]4e nationale aatriebtenne, d4pat6 A la di&ta 
de GalUoie et an Reicbsraib de Vienne. 8-a 
Edition reruB, Oeneve, impr. Carey Mnt, 
Londrea S. 0. Breton. Lemberg, fibr. Cb« 
Wild, Septembre 1871. Droit ri§ser?ea. w 
8oe, atr. 148 i 7 Ublio litogr. 

— Toft Ome Edition. Gen^TO, 1871, w 8ea| 
atr. 148. 2 atr. 

— Toi, tamie, 7ma 6dit oa, 1871. 2 tlr. 

-^ Z Pamiftnika tntacta, legion polaki wa 
Francyi w 1870--1871 r. prsea ......... Lw6ir« 

naklad Gobrynowioca i Schmidta, antor w 
Wiednin Viotorgatse Nr. 1. (WiedeAU drak 
J. Bosccaynskiego w Torunin (Oddmk a Ga* 
aefy tornnaki^)* 1878, w l2Ga, kart 4^ ttr. 
191. 1 %lr. 

— Polaoy w'rewolacyi paryaki^ Kilka 
•zcaeg616w odslaniigicycn knliiy ra%da wer- 

salakiego napisal Lw6w, naklad F. H. 

Richtera, w drok. ManieckiegO| 1871, w 8oa| 
k. 1, str. 62. 80 cnt. -f -f 

-> Toft, napiaal .-• Drogia i^dania. Lw6ir» 
Ricbter, drok Kar. Fillera. 1871, w 800, atr. 
180. (Naklad 1500 egiemp.) 80 cent. 

WOtOWSKI Fnwaiazak. Biografia kai>na J. 
Jdiefa CaetwertyAakiego, catonka Tow. liter, 
pels, w Paryftn, 1 polecenia towarayatwa na- 

Siaana. Piryft, 1888, w 8ce, ttr. 4. (Dodatak do 
karbra Sienkiewicsa). 60 centim. 

— Coop d*oeil sar la legislation polonaise. 
Paris, impr. de Cosson, w 8ce, atr. 81. 60 
centim. 

— Toft, tamfte, 2me partie, 1888, w 800, 
str. 28. 

(Eztr. da la RaYoe de 14gislat 1838. T. 
Vlll). 

-> L*£mperenr Nicolas et la eonstitntion 
polonaise de 1815. Paris, 1882, w 800, atr. 
16. 1 fr. 50 cent. •«- + 

-« Odpowiedft se atrony .... daiedsioa d6br 
£osk a prsylegloiciami Jaktr6w i innami w 
imianin wloaoian Jaktrowskicb podana. 16 

-« Drogi g^os a a sirony «... dziadiici dAbr 

20 154 W0L0W8KI Kotk I pnylegfoioiami Juktrow i innemi w 
tprmwia rettytnoyjnij. 16 tgr. 

— Podr6i do Siw^oaryi i Wloch roipo- 
osfU w r. 1825 s rgkopitmii ...... deputowa* 

nago na seim. kr61. poliklefo. Paryi, drak 
Maaldo i Kenoo, 1846, w See, sir. 408. 2 
franki. -f 

— Obaca: Lodocbowtkl J. 

— 2jci«^ip. Franc. Wo^owskiego deoot. 
na Bejm krol. poUktegOi czytana na potieoxe- 
nia Tow. liter, poltk. w Paijfia d. 16 M^a 
1844 r. Paryi, drak Maulde i Uenoa, 1844, 
W 80€, sir. 27. 4 

WOtOWSKI Frincitzek (neeanit) II. Odpo- 
wiedi ta ttrony Xcia Frano. Sapiehv w apra- 
wia MiohaU Cichockiego gen. wojsk. poUk. 
i aiottry jego Konttancyi a Cichockicb roa* 
wiedaioD^ Szwanowij napraeciw •akceMorom 
niegdv Aleki . Xcia Sapiebv kancl. W. X. Lit 
w malienitwie a oiegdy Magdaleny a XX. 
Labomirskich splodconym. Bea oaobu. tyt 
B. w. BL i r., folio, atr. 22. 

-> Dmgio pitmo ae atrony X. F. Sapieby 
w aprawie ita. jak wyl. B. w. r., foL, atr. 22. 

WOtOWSKI Guataw. (f » Kwietnia 1862). 
Odpowiedi redakcyi i wydawey caatopjtma 
Kloty, na akarm Qaaety poUki^j do IX de- 
paiiamenta rs%as%cego senata aanieaiona. B. 
w. m. i r. (Wanaawa, 1866)9 w 4ce, atr. 21. 

WOtOWSKI Hieranin. Odpowiedi a ttrony 
ankcaiaor6w Taodora Cbraaitowtkiego na 
akargQ Ant. Morayckiago. Wartaawa, 1844, 
folio. 

WOtOWSKI Jan Tadaoaz Macanaa & N. J. 
kr6l Poltk. 0}ot powt6my w obronia Xdaa 
Konttantego Demoka odlegle atilowanie 
abrodni ttana otktrionego. B. m. i r., fol. 
atr. 85. 

— Sammaryuta czyli wyci^a protok6l6w 
i akt w tprawie Xdta Konttantego Dembka 
o abrodnie atann otkarionego pod t%d tej- 
mowy oddanego. folio, kart 22. 

— Obrona aa X. Konttaolym Dembkien o 
ibrodni^ ttann oakartooyrn. fol., ttr. 64. 

^ Qtot powt6rny ae ttrooy B. Bycakow- 
akiago na replikj^ w drodae ratty tucyi A. Hr. 
WiaTopoItkiego iinnycb. folio. ilp,Z gr.20- 

^ Odpowiedi ae ttrony Bartl. Bycakow- 
akiego na tkarge rettytucyjoa Alekt. J ana 
Kant, Adama i Pawlahr. Wieropoltkicb.fo]. 
atr. 7. 1 tip. 

^ Odpowieda ae ttrony Bartf. Bycakow- 
akieffo na otwoiy do ret ty tucyi w tpraviie 
Al. nr. Wielopoltkiego, oraa innyob caYon- 
k6w jego familii praeciwko J6a. Marg^. Myt»- 
kowtkiemn, tudaiei nabywcom dobr tklada- 
j%oyeh niegdyi ordynacy% Mytakowtk%. fol. 
atr 16, b. otob. tyt. 

— Spit dowodow w tprawie Bartl. Byca- 
kowtkiego praeciwko br. Wielopoltkim. (1836). 
foL, ttr. 6. — Ezoepoya aa ttrony mation. da 
Botttiakin w tprawie praeciwko Jnliannie 
Kowicki4j. fol^ atr. 3. 

— Odpowiedi ae ttrony nialionk6w da 
Bontiaqain na appelaoy% JoliannyMowickiej. 
(0 aobylenie tranaakoyi na praeiycia mi^di^ 
Karolein X. Oranii a &arolin% a Godckicb 
Igo tlabu Sangutzkow^ 2go Nowick% i 
inne.; (po r. 1824). foU ttr. 12. 

— Glut powtorny cayii replika aa atroby 
J. Saaniaonego na obron^ AI. br. Wielopol- 
tkiego. folio. 2 alp. 15 gr. 

^ Rekara ae ttrony J. Olr. Saanieckiego 
itd. itd. praeciwko Aiaka.br. Wialopolakiania 
itd. itd. od wyrokn a. apal. kr. pola. itd. w 
tprawie o nananie aa niewaine nni6w amniej- 
aaaj. ordynaoy% Mytakowtk% a 12tn kloeay 
na 3 klucaa itd. (po r. 1831), atr. 35. 

— Replika w tprawie Saanieckiego prae- 
ciwko brabiom wielopoltkim w appelacyi 
interweuientom, a teraa aarekartowanym. foL, 
ttr. 14. 

— Odpowiedi ae atrony aokcaaaorow Kar- 
caewakich na gt6wn% appalacy% Pitaraaw- 
tkich i Fitaer6w, oraa ntprawiedliwiania in- 
cydentaln^ appelaoyi praeciwko tymie i ank* 
eettorom W%grodakiego. B. w. m. i r., w 4ce, 
atr. 51. 

— Spit dowod6w w aprawie ankeaa. Joa- 
cbima Karoaawtkiego praaeiwko Piaaraaw- 
tkim, Fitter om oraa W%grodakim. (Wartaa- 
wa, 1634), fol,, ark. niel 8. 

WOtOWSKI Ju KMty naoielny proknrator. 
(1803 t 1864). Gtot naeaelnego proknratora 
1862. (w B.bl. warta. 1862. T. IV). 

Pnuekt: tyt JI. ka.l]. Onabywaniuprawdo 
maj^tku prz«a tpadek. 1852 (Utografowana ?) 

— Proiekt kodektn oyw. kaifg IV. artyk. 
2348 (r. 1852). Projekt kodektn pott^powania 
cywilnego a komontaraem. 

— Knra kodektn cywilnego p , b. daiek. 

wyda. prawn.tak. g). warta., a aaraaem na* 
caelnego proknratora IX. werta. depart ra^t. 
tenatu. Treiei praedmioi6w, tudaiai apis 
roabieranycb prtepiadw prawa dorobit, bra- 
kuj|ce ott^py azapelnil, wiadomotci o iwie- 
iycn amianach prawodawttwa pododawal i 
wydal Felikt Jeaiortntki. Wansawa, Ferd. 
Hotick, dmk J. Jawonkiego, 1868, w 8ee. 
T. I. ttr. XII, 390, XXX Vi, IV. T. II. ttr. 
392, LVl. 4 rnble, atiii. 2 rob. 50 kop. * 

WOtOWSKI Jezefat Paataleen. aryatokrap 
oyi, liberaliamie i demokraeyi w Polace, 
tfow kilka. Posnan, druk Btefantkiago Wal., 
1843, w 8ca, ttr. 32. •► h- -f 

WOtOWSKI Kazliniarz. £tndet tur U Polo- 
gna par ..... Piirit,Ob. Donniol Amyot, Im* 
primerie W. Remqnet, Gonpy et Cie, ISGS, 
w See, ttr. 270 i k. 8. 5 frank. + 

— M4ditationt religientet. Parit, Donniol, 
impr. W. Rernqnet, 1863, w 8ca, atr. Xlll, 
408. 7 frank, i- WOZOWSKI 155 WOtOWSKI Fmctont Da raniliorttion 
d« r^tat dat imysam ronnaiDas ptr Conit. 
Borwco, pr^c^dl d'ane latira de Mr. Wo- 
lowtki. Parii, A. Dnrand, 1861, w 8ca, ttr. 
160. (Lilt jest na stronie 6—7). 

WOtOWSKI Lodwik Franeiizek Mielial Raj. 
■l«iid (vr. 1810 t 1876). Aux citoyeoi 61e- 
otaura du d^partement de la 8«ine 12 avril 
1848. Imprimerie de HeDnoyer et Cie. rue 
Lemereiar, 24, fiatignollet, w 4ce, 2 nl. -i- 

— Nr. 2412. AstembUe natiotiale ann6e 
1874. Annexe au procet verbal de la a^nce 
dn far jnin 1874. Propoaition de lot relative 
an bndf^et de Pexereioe 1875b (Ben vey^a k la 
emnmiaion de bndget de 1875). rr4sentea 
par JI....... menbre de ra»aenb1ee nationale. 

Na ko6ca: Saillea, 69. me Dn Pleaaia, Cerf 
et file imprimeura da ratsembUe nationale. 
w 4ce, atr. 9. ■»- 

— Aaaenblde nationale. L'impot anr le 
revenn. Diaconrt de ...... depnt^ de la Seine, 

(Seances dee 22 et 27 D^mbre 1871). avee 
dea obaerrationt et dee annexea anr Vimpot 
dn revenn anx Etats-Unia et en Angleterre. 
Paria, librairie de Goillanmin et Comp.. ty- 
pogr. A. Hennnyer, 1872, w Sea, ttr. UXIX 
1 66. 4 + 4 

— AaaembUa Nationale ann^^ 1874* An- 
nexe an procda verbal de la seance dn 29 
Jnin 1874. Rapport fait an nom de la Com* 
miasion dn budget de 1876 anr 1' le projet 
de loi ayant poor objet d'etablir nn demi- 
deoima additionnel k diveraea contribntiona 
indireetea; 2*. Ija proposition de H.^..., rela- 
tive an budpret de I'exercioe 1876 par M..., 
mambra de I'aatembl^e nationale. Versailles, 
69, me dn Plessis, Cerf et file imp. de I'as- 
sembUa nationale, 1874, w 4ce, atr. 24. 4 

— Aaaemblea nationale seance da lOJnil- 
let 1874. Discnscion dn bndget proposition 
relative an remboursement de la Banqae de 

Franca. Disconra de U... rapporteur de la 

Commission dn budget. Paris, typograpbie 
A. Hannnyar, me d'Arcet 7. w 8oe, str. 20, 

4 4 

— Assembl6a nationale. 84ance dn fS fev- 
rier 1874. Discussion snr l'imp6t des oh&- 

2nea. Disconra do M...., depute da la Seine. 
I. w. m. i r. (Paris, tipogr. A. Hennuyar), 
w 8c6, atr. 24. 4 •»- 4 

— Assambl^e nationale. Seances des 18. 
et 14 mara 1874. Discussion de I'impdt dn 
seL Discoura de 11.......... depute de la Seine. 

Paria, typographic A. Hennnyer, 1874, w 8ce, 
str. IV i 36. 4 4 

— Nr. 8188. Assemble nationale. Ann6e^ 
1876. Annexe sn proc&s verbal de la stance* 
du li jnillet 1876. Rapport fait an nom de 
la coromision du budget sur les rocettes et 

les d^pens'es de Texercice 1876, par M , 

membra de PAssemblee nationale. Deuxieme 
Edition, ravue et corripree. Versailles, Cerf 
et fils, imprimenrs de rAssemblie nationale 
1876, w 4ca, atr. 162. 4 •»- — Nr. 8191. Aaaemblea nationale. Aonia 
1876. Annexe an procds-verbal de la a4anoa 
dn 16 jnillet 1876. Rapport soppldmentaira 
fait an nom de la Cnmmistion du bndget 
dea dSpenses de I'exereice 1876. (Minist&rc 
des finances; par M , membre de PAssem- 
blee nstionsle. Versailles, impr. Cerf et fils, 
1876, w 4ce, str. 21. 4 4 

— Assembl4e nationale. Annee 1876. An- 
nexe au proces- verbal de la seance du 21 
join 1876. Rapport fait ku nom de la Com- 
mission du budget sur le budi^et des d4pen- 
aes de Pexercice 1876. (Mioittere dea finan- 
ces), par M...... membre de PAssemblee na 

tionale. Verssillea, druk Cerf et fils, (1876), 
w 4ce, str. 79. 4 4 

— I«a banqne d*Angle(erre et les banqnaa 
d'Ecosse par ...... Paria, Guiliaumin, 1867, w 

8ce, str. XI, 660. 2 tal. 16 sgr. 4 

— La change et la circulation. Paris, libr. 
Guillaumin, 1869, w See, str. Vlll, 480. 

— Conconra conceraant Phistoire de U 
ligne anseatiqne. Rapport fait a PAcademie 
dea aciencaa morales et politiques. PariS| 
impr. Ponpart-Davyl et Comp. 1868, w See, 
atr. 16. 

(£xtrait dn Journal dea cconomisteB, Nr. 
dn 16 Jnin 1868). 

— Ccnsail g4n6ral du commerce. Enqndta 
sur la question mondtaire. Deposition de 
M. ...... membre de PInstitut et de la 8oci6t6 

imp6riale at centrale d'sgriculture, ancien 
reproaentant de la Seine a PAssemblee con* 
atitnante et k PAssemblee legislstive. Paris, 
Onillanmin et Cie, 1870, w 8ce, atr. 128.44 

^ Coura de legislation industrielle. 6me 
annte 1843—44 1-re le^on 22 nov. 1843 dea 
Fraudes Commeroiales. Paris, du Bureau de 
la Revue de legisL. impr. Cosson, 1843, w 
Sea, str: 82. (Extrait de la Rev. d.Ieg.) 

— Disconrs prononce k la seance poblique 
annnella de la Soci4t4 centrale d*agri culture 
de Franca, tenua la dimanche 27 join 1876; 
par M...., depute du departement de la Sei- 
ne, president des la society, w 8ce, str. 12. 
(Impr. et libraira de Mme Vve Bouchard-Hn- 
sard). 4 4 

— Dbconrs de M...., d4put6 de la Seine, 
avec des observations et des annexes sur 
Pimpdt de revenu sux Etats-Unis et en 
Angleterre. Paris, 1872, w 8ce, str. 66. 4 4 

— DiscQurs prononcd ao 17e anniversaira 
de la revolution polonaise le 29 Nov. 1847, 
par ...... profess, ao Conserv. des arts et me- 
tiers. Paris, typ. Martinet, 1848, w 8ce, str. 
8. 4 

— Discussion dn projet relatif 4 la denon- 
elation du traits de commerce de 1860, avec 
P Angleterre. Disconrs de ....... depots de la 

Seine. (Asserobl4e nationale. S6ance du 1. 
Pevr. 1872. Paris, typ. A. Hennnyer, w See, 
str. 32. 4 

^ Discussion generala du budget. Aasem- 156 WOKOWSKI bite aatioiiila ttenot da %i Diomahn 1678. 
Dueonn da M. Wolowski Mguii da U 8ai- 
na. Parif, typographia A. Hanimyar, ma da 
boolavard 7, 1878, w 8ca, sir. 14. (Bos oaob- 
naj kartki i^tolowej). -i- 

— La droit aa iraTail au Lttxamboorgr ai 
k V aasamblte oaiioaala. T. 2. Paria, Michal 
La^y frdrat, 1849, w 8ce. 

~ Uq grand ^oaomiita fran^is da qua- 
torsiama si^ela par .•..., da V Acadamia dea 
sciances mortlaa at - poliUqaaa. Lu dans la 
i^anca annnella dea cinq acad^miea du 14 
Ao^t 1862. (iQttit Impar. da Franca) Parit, 
Firmin Didot, 1862, w 4ca, atr. 48. 

^- Eloga de Qaatalat. Ditooora pronone^ 
par M.....y da V Tnstitut, daTant la Soci4t4 da 
atatittiqaa da Parit. Nancy, imprimarifl Bar- 
gar Lavraalt at Cia, 1874, w 8ca w., ttr. 11. 
•f + 

— L' Bmparaar Nioolaa ai la oonttitotion 
polonaisa da 1816« Paria, b. w. r., w 8oa, 
atr. 16. 

•^ Stadai d' iconomia politiqaa at atati- 
atiqae. Le Paaparitma da Flandrat, razpotl- 
tion agrioola at indoatrialla da Bmzallea. La 
oommaroa dea grains. L' union donani&ra da 
la liberty oommeroiala. Da la atatistiqoa. Pa- 
ria, 1848, w 8oa, sir. 428. 1 tal 20 ■gr.-i-4 

-^ Lea finanoaa da la Rnttia. Parit, impr. 
Claya, 1864, w 8ca, ttr. 24. 

(Eztrait da la Bavaa dea Danx-Mosdaa. 
Livraiaon da 16 Janvier 1864). 1 frank. 

« Tenia tylal. Paria, Qaillaamia at Cia, 
Denta, (1864), w 8oa, atr. 266. 6 £rank6w. 
+ + + 

— Obaof : Mafaoiaril A. 

— Dea Draadea oommeroialet. Paria, Da- 
xand, 1843, w 8ce. 1 frank. 

-^ Inattgaration da momasiantd* Ad.Mic- 
Idawica a Hontmoranoy (21 Mai 1867) allo- 
ootion de M...... membra da I'inatitat. 

libr* Lnzemboorg, w 8ca, atr. 4. -f 

*- Inttitat imperial da France. Henri IV. 
iconomitte. Introduction de lUndnatrie de la 
Boia en Franca par .*.......•, membre de I'aca- 

d4mie det tciencea morales at politiqaet. La 
k la s4ance pnbliqua annaella det cinq aoa- 
d4miet le 14 aYrif 1866. Paria, typogr. Fir- 
min Didot fr^rea, 1866, w 4oe, ttr. 22. -f •!-»- 

— Inttitat imperial da France. Rapport 
aar le conconrt relatif k V administration 
da Colbert fait au nom de la aection d'^o- 
nomie politique et de ttatittiqoe par U.....M. 
La k V Academic dea acianoet morales et 
politiqaet, dent lea stances da 6 avril, 24 
mai et 18 octohre 1866. (Eztraii da tome X 
dea M4moires de 1' Acad4mia dee aoienoea 
moralea et politiqnes). Paris, typogr. da Fir- 
min Didot frires, file et Cie, 1860, w 4ce, 
atr. 79. + + 

— Institat imperial de France. Le grand 
dassein da Henn lY. par If........ membra de V aaadfoia dea adaaaaa moralea ai politi- 

Saaa. La dana la s4anca publiqoe annnella 
ea cinq acad^miaa, le 14 aoat i860. Paria, 
typogr. da Firmin Didot frirea, file ai Ciay 
1860, w 4ce, ttr. 82. -f <f 

— Inttruction poor la peupla. Ceni trai- 
t4a. (Dsielo tbioioae mi«8ci iefo praca ta: 
1. Statitttque de ia France, t^mtoira, popn* 
lation, finiiuces. 1847, w 8ice. 2. Economic 
politique. 8. Revenue publics. 4. Foroea pro* 
ductives, 6. Agriculture. 6. Minaa. 7. ludu* 
Btrie. 8. Commerce). Paris, 1848, w 8ca. 

— Introduction da V 4conomia politiqaa 
en lUlie. Paryi, 1869. 

— La liliert4 commerciale et lea rtailtata 
du trait4 da commerce de 1860. Paria, Chiil- 
laamin et Cie, 1869, w 8ca, atr. Ylll i 472. 
+ + + 

— La liqaidation sociala. (Esctrait dn Jour- 
nal dee £oonomistas, a?nl 1870). Paris, 
Ouillaamin et Cie, w 8ca^ atr. I6..-1- -i- -i- 

— Da la mobilisation da er6dii foneiar. 
Mtooira lo k V aoadtoie dee aoiancaa mo- 
rales et politiqaes dana aa a4anca da 13 ja- 
met 1639. Paria, 1' autaar, 1889, k 8ca, atr. 
86. 

— La monnaia. Entratian aar 14 trait6 de la 
monnaia da Copemik. (Conference da 2 Mars 
1864) par ...^ membre da V institat. (Acffd. 
dee acienoea moralae at polit.) Pane, libr. 
Didier, 1864, w 12oa, atr. 62. 1 frank, i- -f 

— De la monnaia. Conf4rancae popnlairaa. 
Paris, L. Hachetta at Cia. Paris, 1868, w 
16oa, sir. 72. •»- -f -4- 

-^ monaoie. Warsaawa, 1874, w ]6ca, 

atr. 58. 7*/, kop. 

— Notice sur M. Monnv de Momay par..^ 
membre de I* instit et de la section d' econo- 
mic, statistiqua et legislation de la aoeiete 
d' agriculture de France. Paris, impr. da 
Mme Ve Houohard-Husard, 1870^ w 6ca, atr. 
16. -¥ 

— Notions g4n4ralea d'4conomie politiqaa. 
is, L. Hacha tU et Comp. 1868, w 16ea, 

sir. 69. -I- •!• -f 

<— Quelqaea obaenrationa pr4aant4ae^ k la 
commission da oorpe 14ffia!atif ebargaa da 
I'examen du trait4 antra la villa da Paria ai 
la Credit foncier jmr M ...., membre du Con* 
sell d' administration da Credit fonciar da 
France. Paris, impr. Dnponti 1868, w 8ca, 
str. 82. + 

— L'or et Pargeni question monitaira. 
M6moire la le 7 Ootobre 1868 k la seence 
des cinq acad6mies de 1' institat imperial 
de France par ............ membra de V iusUtat 

acad4mie des sciences morales ai politiqaea. 
Paris, Hennnyer, 1B68, w 8ce, atr. 32. 4- 

— L' or at r argent' par ....... membra da 

V institat et de la soci4t4 imp. ai centrala 
d* agricalture, anoien rapresentant da la 
Seine k 1* aaMmbl4a canatitoanta et k Taa- WOKOWSRI - wozrAsKi 167 •embUa Initiative. Paris, lib. Gofllaamin 
et Cie, 1870, w 8ee, ttr. VIII, 440. tanneiii: 
Enqaetfl snr question mon^teire. Mpotition 
da — ttr. 125 i VIII. + 

— OrganitatioB da travail Paris, w 8oe. 

— Da roiganlsstion da credit fonoiar. 
Paris, Gaillaomin, Durand, Videcoq 1849. w 
See, str. 3iS. (Wyj^U a Revue de la legislat. 
1848). 2 frauk. 60 oeat 

— Prara dzieci po r^kodaleloiachy pma* 
toijrt a franeazkiego Ij. Tolociko. IjWow, 
(BibL nir6wki Nr. 8.), Gnbrynowict i Schmidt, 
drak H. Jaaienskiego^ 1869, w lOce, str. 82. 
10 ent + 

— La qoestion dee banqaes par ..^ meni> 
bra de V institat. Paria, libr. Gainaamin et 
Cie, drak Hennover, 1864. w 8ce, str. 592 i 
IV. 8 fraok. -f + 4 

— La qaestion inon4taira. Seconde Edi- 
tion. Parie, libr. Gaillaomio, 1869, w 8oe, 
str. XLIV, 243. 

— La qaestion do servage en Bassie* (Ex* 
trait de la Revae des Deax-Kondes, livr. 
des tare, 15 JQiJl. et 15 sept 1858). 8 frank. 

— Bapport verbs) ear IVxposition de 
Vienna pr4sent4 i V academie aes sciences 
inoralea ct politiqaes par ..., meiobre de Ta- 
esdemie des sciencee morales et poHtiques, 
depatd do la Seine. Paris, 1878, w 8ce, str. 
32. 4 

— Lea rftaaltsta da traito de oommerea 
de I860. Paris, 1861, w 16oe. 1 frauk. 

— Besaltats economiqaos da payemaot de 
la coatribation de gaerre en Allemagne et en 
France. Paris, 1874, w 8ce, str. 42. •»- 4 

— Bevaa de la l^islation et de jurisprndenca 
pobli^e sous la direction de ........ Troplong. 

Ch. Giraad, F. Belie et Ortolan. Paris. By2 
glowoyn redaktorem. 

— 8^nce pabltqoe anaoelle de 1* aoad4« 
due des sciences morales et politiqaes. Dis« 
coare.... Paris, 1856. 

» Dee aoci6t4s par actions. Paria, 1 Mars 
1848, Bne des Beaux-Arts, w 8ce, str. 100. 
7 sgr. 

— Traiote de la premiere invention des 
monnoiea de Nicole Oresme textes fran^ais 
et latin d* apr^ les mariuscriis de la biblio: 
theqaa imperiale et Traiie de la monnoio 
de Copeniic texte latiu et tradnction fran- 
^se publics et annot^ par ....... iiieinbr« de 

r institat. Paris, Guillaamin et Gie, 1864, 
w 8ce, str.LXXH, 1, CXXXIX i 83. 4 

— La travail des enfauts dans les menu* 
faotures Logons de ...... (Eztraits do Balletiii 

de la socidtd de protection des apprentis 
et des enfants des manufactares). Paris, 
Guillaamin, 1868, w 8ce, str. 40. -f + -i- 

— Sar Patilite pour les ouvriers d* 4ta- 

dier Feoonomie politique par , membre 

de r institut, depute de la Seine. (Eztrait 
da Journal des economistes, nam4ro de no- vembra 1872). Parie, librairia Gaillaumia et 
Cie, typogr. Parent, 1872, w 8ce, str. 82. 4 4* 

WOtOWSKI Ladwik i FONTERYAUD Airide. 
Principes d*6conomie politique. Paris, 1849, 
w 8ce. 

(Byl wspolpracownikiem pism: Jonrnal 
des economistes i dsiela Annuaire de Tfico- 
nomie politique od r. 1843). 

— Obsca: Ckaia; Cibarie; GaiiynaU K.; 
Meienderff 8.; Obryzke; Oreama. 

WOtOWSKi M. Dsiwni, sakic powiesciowy. 
Lwow, autor, u F. H. Bichtera. drak 1. swi^k. 
drukarni, 1874, w 8ce, str. 159. 1 air. 

WOtOWSKI Wladyaliw. Campsgne de 1870 
—71. Corps francs des Vosges (Armee de 
r Est). Souvenirs, suivis des d^peches decreta 

etc. par ..., oommandant des eclaireurs k 

cheval. Paris. A. Leport, impr. £du, Blot et 
fils aine, 1 871, w 8ce, kart 2, itr. 104. 2 
franki. -¥ 

Weteiyftekl keial4t, obaci: L. A. X. (Lipid- 
aki A. 1857). 

WolyA, obsca: Andrxa]ewskl A. (bist oat.); 
Beaaer (geogr.); Bore]ko; Brodowiez T. (Po- 
dole 1789); Dubelt (geognoxya;; Elchwald. 
(hist, nstnral.); Karaizewicz (cerkiew 1855): 
Kattatai (wychowanie) ; KraaiawakiJ. i. (opis); 
Minderar (zarasa); MSIIar; Newicki F. (1863); 
Olizar N. (rewol. 183i;; Orda (album wide- 
kow 1876); Peteckl Jan; Przeidzieeki Al; 
Rautcbel (Aper^u); Rdiyckl K. (powsUnie); 
Russow St. (stpinki 1809) ; Sbornlk (praw. 
slaw. 1868); StacM Tad. (opis); Velbynie (car* 
te); WreUiewaki T. 

Welynianka. Powieici dla daioci polskicb. 
Drexno, naklad Adama Lwa SolUua, druk 
BocbmsusR, 1868, w 16ce, str. 132. 15 sgr. 

WelyAskle gimnszyum, obaca: Czackl T.; 
Cbodklewicz A. (1805); Kruezkewakl I.; Ob]ai- 
nienia; Oainakl Al.; Racbunek. 

— Ocaerki (Istoricsesk^sUtisticseskye) 
wolynskoj gubemii. Wilno, Zawadski, 1862 
—58, w 8ce, str. X, 3, 223 i 3, 127. 

WOLYASKI Artur Cenni biografici di Kicolo 
Copernieo (Kopernik) dettaU dal Dott Vo* 
linsohi. Tip. dell* assooiasione, 1878, w 8ce, 
48, karta str. 1 i 8 portraty. •»- f 4 

— La diplomszia f oscsna e Galileo Galilei. 
Pirenztt, 1874, w 8ce, str. 76. -f + 

— Insurreaione Polacca nel 1863 e 1864. 
B. w. m. i r., w 8ce, str. 81. 

— Kopernik w Itslii csyli doknmenta ital* 
skie do monogrsfii Kopernika, z dodatkiem 

o Galileuizu, zebra! Cs. 1. i 11. Poanan, 

red. Tygod. wielkop., drak L. Merzbacba, 
1873, w 8ce, sir. 288 i od str. 289-400. 
(8tanowi Cz(ft6 1. abioru stoletnej iiiewoli; 
Cs^6il. odbitka a Tygod. Wielkopolsk. 1871. 
3 tal. + 

— Lottere inedite a Galileo Galilei rac- 
* colte dal Dott. Arturo Wolynski (Volinschi), 158 W0LYN8KI -* WOBOHIOZ Pir«iiS0, tipognfia dell* AatoefaBioM. tU YaI* 
fonda 79. (Ettntto dalki BiTitU fioropea), 
1872, w 8ce, ttr. 116. + 4- + 

-* Muieam Koparnika w Riymio piras..-, 
(na koDf'u:) Florencjra, d. 8 M»ja. Lwow. I. 
twi%skowa drokarnia, hotel 2oria, 1876, 
w 8ce, sir. 8. (Odbitka s ^Kosinotu*). 4 

-> BelazioDi di Galileo Galilei oolia Polo* 
nia espotte at'condo i docnmenti per la mng' 

Sior parte non pablicati dal .... Gs. 1. (Esir. 
air ArobiTO ■torico Italian o Ser. III. T. 
XVH). Firense, tip. M. Gellini et G., 187S; 
w 8oe. ttr. 188. (Gdb. 100 agi.) 2 liry M) 
cent, -f -f -I- 

— De Sibyllis tea ethnieornm pro ohrieti- 
ana religione tettimoniam. Anctore .... tacrae 
theologiae doctore. Parisiit, E. Repot libr. 
Mil., Loreto, tipogr. di P. Rotsi, 1670, w 
12ce, ttr. 176. -t 

— Obaei: PawliktwtU IL 

WolyMd Udttn pteadonym Dtaecapow- 
akieffo Leona. Obacs: (Atheoenni 1846 T. 
Ill, ttr. 143-186). 

WOLYASKI Mauley. Dielaleddin, powiefi6 
.tatartka a rotyjtkiego prae}oiona prsex M. 
Wolyntkiego. Wilno, 1840, w 12oe, ttr. 162. 

WOMACKA Jebana. Sfttie am dan Reohtt- 
and Staatawitaentcbaften. Krakan, Bncbdr. 
Univ., 1862, w 8ce, ttr. 6. + 

WOOD paai. Isabella, powiei6 tlumacsona 
prses li. G. (Prsedruk a Kun wilentkiego). 
Wiloo, drak Kirkort, 1850, w 8ce, ttr. 600. 
75 kop. 

WOOD A. Walter. 2ntwiarki 1 kotiarki 
pierwtaemi nwienczone nagrodaini w Earo- 
pie, 500 pierwttycb nagr6d i nedali alot}cb, 
a iycb 61 w rokn 1878. Na wyatawie wie- 
dentkiej prgesaacaony byl dla wtayttkicb 
machia jedyny dyplom bonorowy i ten otrzy. 
mal W. A. Wood, jakot^ krsyi Francitska 
Jdiefa. Wyl^ccna tprzedai w gt6wnym tkla- 
daie wartsawtki^ labryki machin, nan^i 
rolniciyob i odlew6w (dawni4j Ottrowtkieso 
i 8p.) Waruawa, pray nlicy S^nalortki^ Nr. 
29, dmk 8. Orijrelbranda ayn6w, 1874, w 
8ee, ttr. 18 i 1 meL 4. 

— Wood* a Wardld* a bighett Prite Mo- 
wing and Reaping Macbinea. G^dwna *gen* 
CTa i tklad A. Blackeata et Comp. w Wro- 
olawiu, Gorzyoach, Krakowie, Wiednio. Filia. 
Krakow, pelnomocnik LouitStem. Oryginal- 
ne iniwiarki i kotiarki Waltera A. Vooda w 
Hooaick-Fala w Nowym Jorkn. Krakdw, w 
dmkarni Dr. L. Gumplowicsa, (1874), w 4ce. 
4 kartki. -¥ 

VeraBtehlag (tommariacber) det lemberger 
Stadtfonda Ar dat Verwaltangajabr 1857. 
Lwow, drak Kom. Pillera, 1857, w 4ce. 

— Toi na r. 1858, w 4ce, ttr. 12. 

— Tok na r. 1859. Lw6w, drak Pillera, w 
4ce, atr. 11. — > Toi dea lemberger Commiiiial-Foiidei 
and der nnter der Commanaal-Vorwaltiuig 
itebenden Wobltbfttigkeitifonde fir daa Ver- 
waltongtjabr 1860. Lw6w, drak PiUerOi 1869, 
w 4ce, atr. I5« •»■ 

— Toi na r. 1861. Lw6w, drak Pillera, 
1860, w 4ce, atr. 15. 

WORCELL Stanltfaw wap6rwydawea. (f 
8 Lut. 1867). Le Proacrit. (Daiennik wyebo- 
di^oy w Londynie i Patyio, mieaifioanikl, 
1849, w 8ee. Wydawey: L. Rollin, Haaaini, 
Ribegrellea. 

(W lasym namerae jeet: Tendenoe eoeiale 
de Tidee ddmooratiqne polonaiae par Wor- 
cell, Darati et Podoleeki). 

WORCELL SUnlalaa et PUtASKI & A. Acs 

Refugi4t polonaia. Paria, imprimerie de Aog. 
Mie 1888, w 8ce, atr. 4. (Odeawa tlnmaeafea 
powody nwi^aienia we Franeyi, na koAon 
podpiay : Dea priaona de 8ainte-P41agie, 14 
Jnillat 1883). -¥-¥•*' 

— Obacc: Blalkewtll M.: LednMMIa; U- 
lewel Jeaeh. (Yoiz); Palaski C. A. (Aox r6- 
fogi4t); Zwierkewaki (Rorpna dnigi atr. 217-* 
228. Frawi Polacy i Wl. ZamojaU). 

WORINGEN franz. Jadwiga, Traoerapiel in 
5 AofzAgen. Berlin, Decker, 1870, w See, 
atr. 126. 22 i pot agr. 

VORLXNDER Frvderyk. Satnoane akrapianie 
t%k cayli nawodnienie teb praemyalowe, i. j. 
praktyczna nanka aaprowadaenia i ntrayiny* 
wania l%k akrapialnjrcb, oblewnyob, mlbo apla- 
wialnycb, a dodatkiem aalewie, albo aato- 
pie }%k, tudsiei o obcbodaenia ai^ a lakaaai 

tamorodnemi praea , aawiadowof laa6w 

okr^ga gdrnieaego w Siegen, eatonka eayn- 
nego towarayatwa Siegienakiego lolnietwa i 
rekodaielni ltd., apolaacaone praea Leopolda 
Eyamontta. Waraaawa, Merabaeb, 1844, w 
12oe, atr. 127 i 2 Ubl. 6 atp. ^ 

Verlioler, (Die; dea polniaoben Aafttaadee. 
Leipzig, 1864, w 8ce. 

Voriieek Fran. Wla4nliw. (1827 f 1866). 
Przeloiy) nacaeakie: Raewnakieffo (Laatopad; 
Zborowacy); Kraaaewakiego (Kordeoki, DJabel, 
Miatra Twardowtki); Caigkowakie^ Mieb. 
(Sawedzi w Pol ace); Korae niowakiego^ po- 
wieici flamaczone wydawa) r. 1854. 

Wereaeow M., obaca : Olizar P. 

WORONICZ tan Pawet. (1757 1 1829). Aniefi 
a br. Wodzickieb Zygmnntow^ DaialyAaki^ 
ilabny przypominek d. 19 Gzerwea 1881 r. 
B. w. m. (Krakdw), w 4ce, atr. 4. 

■ 

— Ankfindijung dea Jabe^abrea in der 
Krakaner Diozea im J. 1826 d. 20 Angaat 
w 4cf>, atr. 8. 

— Aaaarmot, airn Jeklana, praprawnak Se- 
na, praazczur Koego, narod6w aarmaekicb 
patryarcba r. 1821 ; zaraaem Hymn do Boga 
tndziei SybUla. Lw6w, a NiebylakiegO| IBia WOBONICZ 169 (Tak stoioiia w oatol6 tny odrebne wydania 
ngnn^f w katalogtob). 

— Anarmot Paryit drak L. Mariinot, 
1869^ w 8oe, k. nial. 4, (roipoesyna wiem 
Woronioia, pootom idf pieim obca powiUfi- 
eia). + 

-^ AtMnnot (po otaako) w osuopiteie 
Swiatosorse. Pragai 1876, pnekUd X. Sstul- 
ea. 

— Diaoonra pronono^ dana la oathddnlo de 
TanoTie ion da V onvttrtare de la pre- 
miere asaepiblSe nationale da dncb^ de Var- 
■orie par;^ la 10 mart 1809, tradait do polo- 
naia par Mr. T^gobortki, ci-deTant adcr^tai- 
re d* etat aa d^partemeut dea affaires etran- 
gerea et grand a^cr^taire de LithaaDte, Qhe* 
▼alier dea ordrea de Fologoe. Varsovie, im- 
print da GoaTernexD. 1809. w 8ce, atr. 40. •«■ proiionc4 daaa la catb4drale 
de VaraoTie lora de 1* oavertare de U diete 
extraordinaire do .Dnoh6 de Varsovie par 1* 
abbd... doyen de la oath4draIe etconseiller d* 
4tai la 26 join 1812, tradnit da polonais. 
(YarsoTie), ohes Yiot. Dabrowski, w 8oo, sir. 
26. 1 atp. + 

— Disooars iwonone4 dans 1* 4glise paroia* 
sier de Sta Croix k V enterrement des re* 
stes mortels. transi4i^a k Varsovie, de S. A. 
le Prioee Jos. Poniatowski, oommandant en 
cbef de 1* ann4e polonaise k Varsovie par .... 
doyen de la eatbedrale de Varsovie le 10 
septembr. 1814, tradnit da polonais par Mr. 
T^olKwaki. Varsovie, ehez Viotor Dabrow- 
ski, w 8oa, str. 81. 26 agr. 

— Dtiela poetyotne wierssem i prot^ ...., 
areybiaknpa wares., prymasa kr61. polskiego. 
Wydanie J. N. Bobrowicsa. (Bibliot. kiesson- 
kowa klass. pols. Tom XXXVlli, XXXIX i 
XL). Tom 1— III. Lipsk| ksi^g. sagraniesna, 
1863, w 12ce, atr. XVi, 228iportret,atr.217 
1226. -k- 

— Dxiennik naboftefistwa dia oiytka pra* 
wowiemyeh obrxeteian rsymsko-katoHckiego 
koiciola, a nwagami o modlitwie w og6lno- 
id oloiony praes X. Jana Pawla Woronicsa 
areybiakopA warasawskiego. Wilao, w dm- 
kami J. Oldeksberga, 1882. w 1200, str. 809, 
8 rydnf i kalendarsem stoletnim. 

— Prsedrak. Wilao, 1886, w 8oe, obacc: 
NiezaWtmaU lUi. 

-— Oloa poprzedsi^^y odosytanie dmgi4j 
esfiei poemato Leebiada, na pablicsn4ixi po- 
•iedaenin T. Prsyj. Kaak. Warssawa, d. 16 
maja 1807. 

— Homilia na daiefi nowego lata 1824 
prsea JW. ...., biaknpa dyecesvi krakowski^, 
leaatora kroL ^la., ordiern aw. 8tanialawa 
1. kl. kawalera, w koieiele katedralnym na 
umka w oaasie mny iw. prses samego pa- 
ttersa Ipie'wan4j miana w Krakowie, w dra- 
kami akademicki4j, 1824, w 8ce, z prxoda 2 
k. niel. i 10 atron. + + •«• 

— Homilui «.M| arojrb. warsi.pryaaaakriL prsT pierwBsyin nroesyatym wst^pie do kol« 
eiola metropolit. warssawakiego miana d. 21 
Wraeinia 1828 r. Warsxawa, drak Bibliot. 
ohraeicians., 1828, w 800, str. 24. •«- -f 

— Homilie, naaki i praemowy dotfd dm- 
kiem nieogloscone a wiasnorQcznyeh pier- 
wotwor6w aatora tebrane. Krakdw^ wydanie 
staraniem Ign. Panlego, naklad 1 drak J. 
Caeoba, 186^ w 8oe, str. 99. 4 alp. -f -f -f 

— Hymn do Boga o dobrodaiejstwaeb 0- 
patrznosci narodowi polskiema wyiwiadeso- 
nych po apadka Polski, napisany przea ..., pry- 
masa krol. pols. (Krak6w), ^k |8t. Ghesz- 
kowskiego, b. w. r., (1831?), w 8ce, atr. 8.-^ 

^ Toi, po npadko* Polski pnoa jednego 
a syn6w ojeayauy napitany. B. #• m. i n, 
(okolo 1809), w 4ce, str. & + 

— Kasania oi^li naoki parafialne na nia* 
dsiele i iwi^ta oraa naaki prsygodne praea 
...... areybiskapa warsxawskiego, prymaaa kr6- 

lastwa polskiego. 2 tomy. Krak6w, w dra- 
kami Josef a fiateckiego, 1829, w 8oe, atr. 
T. 1. 826, kart 8. Tom 11. atr. 220, niel. 6, 
11 atp. + 

— Toi. Krakow, drak J. Cxecha, 1882— 
83, w 16oe. T. I. str. 211. Tom 11. str. 217. 
Tom IIL sir. 188. 

— Kaxania, todaiei naaki parafialne, 
wydanie traecie. Krak6w, naklad i drak J« 
Caeoba, 1846, w 8ce^ k. 2, str. XI. (Praemo* 
wa Franc. W^iyka) 400, k. 1 i 1 rycina. -i- 

— Kasania, naoki parafialne, tndaie* ho- 
milie i odexwy. Wydanie cawarte. Krak6w, 
naklad i drak Caecba, 1867, w 8ce, str. 2, 
364 i 4. 3 sir. -h 4 + 

— Kaxanie miane w d. 7 Kwietnia 1826 
w cxasie obchoda pogrsebowego po wieko- 
pomn^j pami^ci cesarxa i kr6la Alekaandrse 
1. w koaciele archikatedr. warsxawskim prsea 
...... biskapa krak., senatora kr. pols. B. w. m. 

i r. (Warssawa, 1826). i- 

— Kasania praes Jasnie Wielmoinego Im- 
oi ksigdsa ....... podcaas pami^tnego pogrxe- 

bowego obuhooa po spocsywajycym w Boga 
wiekopomoej pami^ci m^jainiejBsym ce^arsa 
i kr61a Alekaandrxe I. d. 7 Kwietnia 1826 r. 
w koteieie roetropoUtaraym w Warssawie 
miane. B. w. m. i r., w 8ce mal4j, str. 16. -h 

— Toi, 1826, w 8oe, str. 18. •¥ + 

— Kazanie na pogrzebie ip. JO. Xcia A- 
dama Csartoryskiego, bylego generala ziem 
podolskich etc. miane w koioiele warssawa, 
sw. Krsyia prsea ...... biskapa krakow. d. 28 

Kwietnia 1828 r., praedrakowane w Krako- 
wie na korzyid sspital6w. B. w. r., w 8ce, 
str. 82, X wixerankiem litogr. 8 alp. -i- <«• -f 

— *Toi« Warssawa, 1823, w 8ce, a per- 
tretem. 

— Kasania prxv nroexystyoh ezekwiach 
Ixabelli a Xi%l%t Csartoryskich Xi^ny La* 
bomirskiej marsxalkow^ w. koronn^ prsea 
aprawigV^o obrsfdek religyny w koaoiele leo WOROMICZ ilr. Krtjis d. 14 Oradais r. 
1816 mkne. Wftniawft, w drakarni Zswadi* 
Idtfo t W^okiago, 1817, w ice, itr. 16. Ztp. 
1. + -f -I- 

— Toi. Knik6w, drak J. Mataokitgo, 1817, 
w 4ee, ttr. 16. Zip. 8. -f -f -f 

*- KastDie nft pognebic Bprowndionyeh 
do Warutwy iwlok ip. JO. Xeta J6i. Ponia- 
towtkiego, naei. wodsa W. P., mioM. wojny 
Xi^. Wtrts. etc., wiela order, kng. i segr. 
kaweU miane w koioiele wares, iw. Knyia 
d. 10 Wraeioia 1814 r. prsea ...... radc^ eta- 

no, daiek. kat warts, uena slotyeh 2 oa 
vaparoie wd6w i eier6t wojskowyoh. 1814, 
w See, etr. 82. Zip. 2. 4- -i- 

— Kaaanie prsy pierwtsem oterarcia aejmn 
gidwnego kaigetwa waresawekiego d. 10 Mar- 
oa 1800 w koieiele katedr. waresawtkim. 
Waresawa, w drokamt Bs§dow4j, 1809, w 
8oo* 

— Kacanie prsy otwareiii ecjniQ nadswy- 
GSi\jnego Kti^tiwa wansaweklego d. 26 Cserw- 
oa 1812 r. miane w koieiele katedralnym 
wartsawildm prses ......... dsiekana katedral- 

nego, radoo atano. Warasawa, drok W. D%^ 
browakiego, 1812, w 8oe, atr. 28. 24 gvp. 
+ + + 

— Kasenie prsy uroesysUm poiiwi^oeniQ 
orl6w i cbor^wi poltkicb, wojskd narodo* 
wenn nadaiiyeb, miane prses kanon. katedr. 
warss. d. 8 Mi^a 1807 r. w Wartaawie. War- 
eaawa, dmk Oasoty warasawaki^, 1807, w 
8oe, atr. 82. * 

— Toi. Warasawa, 1881, w 8oo, air. 19. 
M grp. «f -f 

— List patter ski o jobileotsn w rolra bie- 
i^ym sacsyntjfeym tio w dyeeesyi krakow. 
d. 16 Wrseinia 1826, w 4oe, atr. a 16 gr. 
+ + -f 

-. (Litt paaterski). N. 647/160 d. 14 Sier- 
pnia 1826, w 4ee, ttr. 7, 

-> List pattertki J6s#fa lioncs^ Miaakow- 
akiego bitkopa warts.. obwiettcsaj%cy dyece- 
sanom otworsenie ich bitkupitwa, wydany 
s Waitsawy 9 Lntego 1800 r. 

— Mowa prs]f obrs^dsie ialoby aarodow4j 
po wiekopomn^i pamiQci Naj. cee. Wtsecb 
liotyi Alekiandrse J. krdlu poll, miana w 
koftcirle metropolit. wartsaw. prses ..., biik. 
krak. Wsrtsawa, w drok. ttkoluej, 1826, w 
See, ttr. 16. + 

— Mowa w csatie obrs^ku pogrsebowego 
J. 0. Xiai. Jdz. Csarlorytkieffo, ttolnika 
niegdy W. X. Litewt., ord. poUk. kawtl. w 
koieiele XX. Kapaoyn6w warts. A. 20 Lut. 
1810 r. miana. fi. w. m. 1 r. (Warasawa, 
1810), w 8ce, ttr. 19 

— Mowa miana prsy oroosytfem poiwi^- 
eenia Francitzka Ktawerego Zglenickiego, 
pralata arcbidyakona i tonragana krakow- 
akiego aa bitkupa Qortynentkieffo. (w Do* 
datko do Qasety krakowtkiej do Vr, 100 
I r. 1824), w 4oe, kart niel 2. — Mowa tta pognebie fia£tla kr. Tamow- 
tkiego, 1808. 

-* Mowy pogrsebowe i komilie^ dotfd dm- 
kiem nieogluaaooe a wtaanoreeanyeh pier- 
wotwor6w antora sebrane. Krakdw, J. Cseeb, 
1861, w 12ce, str. 189. alp. 6. «f -f + 

— Obwiessesenie o objocin administraeyi 
bitknpttwa i dyeeesyi krakowtkiej. Kisk6w, 
1816, fol. k. I. 

— Odeswa aawiadam^jfca o weielenin 
bitkupttwa Kieleokiego do dyeeesyi krakow- 
akiej, pitana s Wartsawy 80. Omdaia 1818. 

- Oglotsenie wielkiego jobileaasn w dye- 
eesyi krakowtkiej 1826 r. unia 20. Sierpnia. 
Wartsawa, 1826, ttr. 1 1. sip. 1 gr. la 

-- pieioiach narodowycb, rosj^rawa csy- 
ttna na potieds. pnbL Tow. prsyj. naok d. 
16. Maja 1803 r. (w Rocsn. Tow. W. P. M 
180S, T. 2.) 

— Pitma Jana Pawla Woronicaa, areybi- 
tkapa wartsawtkif go, prymata Kr6]ettwa Fol 
skiego. Tom 1. Kasania prsygodne. Krak6w, 
dmk J. Caecba, 1882, w 12ce, atr. XVI II i 
211, i k. 2. Tom II. gwi^talne. k. 2. ttr. 217 
Tom 111. Miedsielne. k. 8, atr. 198. sip. 10 

T + -f 

Oddsial IV. Pitma rosmaite biemm let 
olotone. Xrak6w, 1882, w 8ce. Tom IV 
w 12ce, ttr. XLI i 224. Tom V. atr. 220 
k. 8. l*om VI, ttr. 181 i k. 8. sip. 14. Za 
6 tom6w sip. 24. 

(W T. IV. smylone liesbowanie, samiatt 
ttr. 223—224 wydrokowano 266—266). -i- 1> -^ 

-^ Foohwala Jana Mep. Koeaakowakiego, 
bilkapa wile&tk., calonka tow., csytana na 
poaiedaenin pnblicsnem Tow. kr6L warts 
prsyj. nank. 7. Stycania 1813. (Rooa. Tow 
prayj. nank. T. X. ttr. 12—17). 

— Poesye. bes w. m. (Krak6w, w dmkanii 
akad.), 1881, w 8ce, s ryoin% Sybilli w Pn- 
lawacb, atr. 27. (Ataarmot), atr. 46 (Lech), 
ttr. 117. (Swi^tynia Sybilli), atr. 10. (Sejat 
Wiilicki), ttr. 14. (Hymn do Boga), etr. 2Sl 
(Zjawienie £milkt), ttr. 68. '(Boine poesye). 
alp. 12. •!• 4 -f 

— Poesye patryotycane. Warasawa, 1881, 
w 8ee. grp. 20. 

— Poesye... arcybitkupawarasawtk. prymata 
kr61. Poltkiego. Tomow 2. Knik6w, drak i 
nakUd J. Cseoha 1882—88, w 12ee, atr. IV, 
196 i 217 i portret antora. sip. 8. -«• -t- -f 

— Prsemowa prsy tpniseaania do groba 
imiertelnych awlokdw i. p. Jdsefia Kti^ia 
Pontatowtkiego w koieiele katedr. krakowt. 
miana prses JW. JX ..... bitk. krak. aenatera 
kr61. poitk. ord. i. Stanitlawa 1. kla^ kawa* 
lera w d 28. Lipea 1817, w 8oe, atr. 16. 

— Prsemowa przy slolenia do grobn imier- 
telnych swlok6w i. p. Tad. Koicintaki w ko- 
ieiele katedralnvm krakowtkim miana prses 
.... bitkopa krakowtktego obrs§dek pogrte> 
bowy koi&osiepgOy daia 28. cserwoa 1818 r. woRomcz 161 SimkdVy w druk. CkeblowtkieJ Jana ICftUe* 
Uego, 1818» w 8ce, tfer. 18. tip. 1 gr. 10. 

+ + -i- 

— Pn7iii6wieDi€ stQ ...bitkupa krak. w eia* 
■10 dyskofyi projektu do prswa o malicik- 
ttwsch n% posiedsenio Senatu d. 2. Kwietnia 
1818 roko. (Waratawa), w 8eo, kart 7. 4 + + 

— Redft dat Wartehaaar Dom-DeobanU 
and Staato-Ratbt Uerrn ..^ walebe bai Er* 
rafoQog das entan Raicbttagaa das Uaraog. 
Waraeban am 10. Mira 1809 in dar Wartob. 
Dom Kireba abgebaltan wnrda. Aqb dam Pol- 
niiehan llbeiaatst Toa Job. Malttcb katb. 
Waltpiiatter. b. w. m. i r. w 8ca, ttr. 46. -f 

— Sybilla, poama bittoryesoa wa eataraab 
piaioiaeb i ryoiof, i wiiattiDkiam iwiftyni 
SybiUU Lw6w, n Woja. Niabyltkiego, 1818, 
w 4ee, ttr. VllI i 104, s wisaronkiem 8wi|t. 
SjbiUi w Polawaeb. alp. 6^ -f -f 

(£dje7% pod firm% Niabylskiago , obmyilil 
Fcliks Bantkowtki, a drukowal jf nia wa 
Lwowia, laaa w WartiawiaJ. + -i- -f 

— Swiftynia Sybil li. Poema kiitorycxnt 
« lY. pieioiacb, a iycin% iwiftyni w Pula- 
wacb. ^awieufa Emilki na pelni kwadry II. 
laoacyi XI 11. cyklo tlooaes. XII. poema. b. 
w. m. (Krak6w, dmk akadem.) 1828, w 8ce, 
Pierwtaago poemata ttr. 117, poamatn ttr. 
97, a od ttr. 88 — 117 objainiania. Draffiego 
ttr. 28. (Obadwa raaem wydana w jadoym 
tomika mimo otoboyob ttronnioowan. Od ttr. 
96 do 108 tf wymieniona celniMtsa pamiatki 
w Pntawacb. Wydawc% by! £arol Mecbe- 
riy6tki. Sf podwojna agsemplarxa. Oboifta 
pnaz canaiirQ { aia oboigta, ta tijnia odbita 
nia b^fca w obiego). 

« Sybilla poama w oitaraoh piainiaoh. 
Krakdw, 1881, w 8ce. 

(Jett takia nrywak rotpooa^tej adycyi a 
Gietakowtktego, w I6ce, okolo 1881 W Kra- 
kowia, docbodai do ttr. 82). •«• 

— Sybilla. Poama bittoryccna w oatara^ 
piatniaeb, wydania J. N. Bobrowioia. Liptk, 
ktifg. aagrao., 1864, w 16ca, itr. 115. 

^ Sybilla i bymn do Boga. Lw6w, Ga- 
brynowica. osoiook. H. Jatiaitkiago. 1869, 
w 16ca, ttr. 96, (Biblioteka Mrowkx T, i.) 
ot 18. 

— Wiana sa pograabie i w|pcowadsaoia 
iwlok Kti^ia J6aafa Poniatowtkiego, nactal- 
naka i dowodicy wojtk polikicb, miany praea 
.... kanoaika katadr. wartiawtkiego a pray- 
[|caaiiiam ntdgrobku na piramidaia marma- 
rowej wyryt^go w Liptka 24. JKtja 1818 r. 
Wartsawa, w 8oe, ttr. 16. 

— > Wyjftak a Pamiotnika wartaawtk. dm* 
kowaaago w r. 1805 p. t: Poaaya, Attarmot, 
tyn Jektaaa, praprawnnk Soma, prataoaur 
Noago, naroddw Sarmaokicb pairyaroba, pray- 
•riyii pokolaniom w dnoba wiataoaym blo- 
gottawi. w 400, itr. 7. <f -f -f 

^ ZJawiania BmiUd. Poama oa pahii kwa- dry II., Iniiaeyi 18, eykla tYonaaaiiago XIL 
b, w. m. i r., w 8oa, atr. 28. 

— Obaoa: Raatnik Tow. Prayj. N. T. II. 
1806 i VI 1806. (Roiprawa I i II. o pieiniaeh 
narodowyob). 

W0R0NICZ,SICAR8A,ANT0NiEWICZ. Ewan- 
gelia na wtxyttkia niedsiala w roka aa tt6« 
•ownami do niob oankami, oraa esytania i 
prsam6wiania prsygodna do parafian, aebra* 
na a dtiet kt. bitkupa Woronicza, kt. Skar|^^ 
kt. Antoniawieza i wiela inoych, jak niemniaj 
C'pitm raligijnyob. T. 2. Wartzawa, Sanna- 
wald, 1854, w 8ca, T. I. ttr. 871 ; T. II, 489. 
atp. 26. + 

(WarMi6i). Ezoallantittimi , ■ IllDttrittimi 
ao RaTaraodittimi Dni, Dnt Joannit Woro* 
niez del mitarationa at apottolicaa tedit gra- 
tia apitoopi oraoov. neo non aagottittimi 
Rottiaa Imparatorit ao Poloniaa regit Ale* 
xaudri I. intimi ttatot continarii ao ordi- 
nom aqailaa albae et S. Stanitlaieqaitit nominia 
tacar diet oalebratar elegia. Komae, apod 
Frano. Bonrti, 1817, w 8ca, ttr. 7. 

— Carman Jll. at excell. Dom J. P. Paw. 
Woronioz, arcbiep. Tartay., primati ao tanat. 
ragni Polon. ordin. S. StanitL eqniti, dam 
tedam tnam matropol. tolemni ritu ingreda- 
ratnr, a olero decanatnt Piateoentia oblattuu. 
1828, w 4ca, k. 8. (podpit J. G.) ^ 

— A Son Excell. Monaeignanr da Woro 
aioa, arftqae da CraeoTia. Craoovia, 1816 
% 4ea. -t- 

^ Ad illaitriatimam, Eacallentittimttm ao 
RaTorendittimnm Dominom D. Joannem Pan- 
lam Fa w^la Woroniea, Epitcopam CracOTiati- 
tam, Senatoram regni Poloniaa, ordinit 8. 
Stanitlai eqnitem, in die oontecratioDia ajua 
8 Mai 1816 anno in aoclatia catbedraii Yar- 
tavienti S. Joannit Baptittaa oelebratae, ia- 
ttitntam olericonim in commnni TiTentinm. 
w 4ce, kart nial. 8. (Na konca podpiaany 
A.F.) 

—- Kaaania i mowy a powoda aroczytteffo 
pogrzeba ip. Jaaa Pawla Woronicza, arcyb. 
warta. prymata i tenatora kr61. Poltk., opata 
komandaryjnego Landakiago, ordardw oria 
bialego i i. Stanitl. kawalera, w dniaeb 8. 
i 9. Styoania 1880. Krak6w, drnk Stan. Giaea* 
kowtkiego. 1880, w See, ttr. VllI. Kaaania 
X. Praybyukiago. atr. 29. Jaoka Miarotsew- 
tkiego ttr. 10. Fr. W^iyka ttr. 16. X. Stai- 
ebowtkiego mowa ttr. 11. + -i- -f 

— Wierta a okolioznofici nowo wyatawio- 
nago koieiota w Jangrocia i dnia 14. Sier- 
pnia 1825 rokn od tamegoi fandatora JW. 
JX. Jana Paw2a Woronicza, bitknpa krakow- 
tkiego, tenatora krolektwa poltkiogo, ordera 
i. Stanitlawa pierwtzoj klaty kawalera. aro- 
czyicie kontekrowanego. Bez miejsca aroka, 
w 4ce, ttr. 8. + 

-> Na wjazd do katedry krakowtkiej jago 
ezcellaooyi ja4aia wiahnoiiiego JX. Jana 
Paw2a Woroaioaai bitkopa krakowtkiego^ it- 

21 M WORONICZ - YOSS nfttor» kr6lMtwa polakiegOt opata kommen" 
dataryjnego Lendskiego, ordera i. SUnivla- 
wa pierwssej klasy kawalara, wient od XX. 
plaban6w tgromadzenia Miecbowskiego ka- 
nonikow regalarnych •tr6t6« grobo Chry^ 
•intowego, w Krakowie doia 9go miesifca 
Cterwea rokn p. 1816. iCrak6w, w drakarni 
GrOblowtkiej, w 4o6, 1 ark. -i- 4- -i- 

— Wierat na agon Woronicca, w 4c«, 
1 karU. 

— Ob:Booohar(1816;; D.8.(£legia>,DobrzaA- 
tkiZ. (wient) ;Dubiecki(Flotcultt8 1829. kaia- 
Die); Eisner (matica); Filipawiez A. F. 
(1814); Kamifoki Tad.; tapaiAaki (elegia); Ma* 
liseh J ; NIaiabitawaki (Dsienn. naboi.); Przy 
bflaU Jao 8. (kaianie); Staobewski I.; Ula- 

MWsU I. 

WORONICZ Janata (1; w Lipoa 1871). Rteos 
o moaarohii i dynattyi w PoUce. Paryi, drok 
Maalde, 1839, w 8ce^ sir. 62 i k. 1. (oddr. a 
oaatopiama: Kn^ i emigraoya. Dowodai, ii 
Caartoryioy powinni panowa^). frnk. 1. •«- 4 

— Obaca: Omiaoiftaki J. 

— Etwi i Emigraoya. Zbi6r piam politycs* 
ayob i wojakowycb. T. I -111. Paryi, 1884 
— >18o8, w 8ce. (Potxytem 6amyiii roxpoctfl 
ai^ OBwarty oddaial Zbiora). frank, 24. 

— Obaea: Kny. 

— Traeei M^, tygodnik. Parrt, 1889 — 
1848, w 4ee po p6t ark. Rooanie Nr6w 48, 
atr. 206,780,212, 684. 

(Wychodail w miejaoe Kroaiki od 10. 6ra- 
dnia 18S9 do 81 Maroa 1848? Pismo Gaar- 
toryakiego. Faadatorowie Wi. Zamo()aki, Oli- 
sar JNaroya. Redaktor gl6wDy Janata Woro- 
nioa, p64oiej Oipiaaewaki. Kwartalnie 4 frank. 
obaoa: MaJ. 

WORONICZ Kontburty. Raeca najwlaieiw* 
aa^ dynattyi dla Polaki. Paryi, druk Bonr- 
gogne, 1840, w 8ce, ttr. 4. (radti wojewod^ 
Oatrowikiego na kr61a). 4- •¥ 

— Do og6la q'ednocaonej emigraoyi. Pa- 
ryi, drnk Bonrgogae, 1840, w 8Ge, ttr. 4. f -f 

Woranioxawa Ewalina ob: Boallly. 

WORONIEC X. Aatani Arnnlf, agrom. nie- 
awietk. 8. Beoedykta opata. ?0€tf tki mncyki 
tak flgnralDego jako i eboralnego kantu, na- 
pitane i ofiarowane JO. Xoia Jgn. Domin. 
Radtiwitlowi ordynatowi nietwietk. Z 18 tabl. 
rani^iemi Wilno, naklad Jox. Zawadi- 
kiego, b. w. r. (1806). w 4Ge, k. 6, ttr. 217, 
k. 1 i not foUo k. 18. atp. 10. -^ 

Waronawioz Alekaander (paeudonym) ob: 
Oiizar Adolf. 

WOROTKiEWICZ Izydor. Kurte allgemeine 
Kntiklebre fUr Schule and Haul. Ctemowiti, 
Ig. St^gierski, 1871, w 8oe. ct. 25. 

Woronzow M. obaca: Oiizar P. 
Woraika a Kwityw. Iiw6w, 1871. 
Vorrodo (Beaondora abgedraokte) au dom 
Entwnrfa an einem landaohaftUoboa Credit- Syatome tfar daa QrotahorxogUiBaa Foeen. 
(Utobno wycitniooa odeawa). Poaon, Daeker 
and Corop. fol. 

Voroebtef ob : ICozie|lo«y (1860). 

Veraehrifl f&r die wettgaliaitcben Gvnaa- 
tiallehre nber-den Onterrichi and die oehal- 
iQoht aat alien daiUber erlaatenen hdebaten 
Verordnuugen aatammengoaogan. b. a. i r. 
w 8ce, ttr. 79. + 

— (Allgemeine^ nber die Verfahraajgaart 
bei den Genehtt-Bebdrden in Weat-Galiaien. 
Wieo, gedr. bei Jotepb Hratebaatky, 1802. 
w 8ee, ttr. 222. t 

— fiir die am IS. April 1819 arrichteta 
Pbarmaceutiacbe Abtbeilong der Wilnaer kai- 
terlichen medicinitcben GetelltchafL Wilna, 
1868| w 8ce. 

VoroohrHlOB det k. k. Dientt-Beglemento 
der lofanterie nnd CaTallerie. la dentacher. 
nogaritober, italienitoher, bdbmitchar nnd 
polnitcher Spracbe. Tbeil I. Zweite, Torbea- 
terte Anfltge. Wien, J. DirabOck, 1862, w 8oe, 
ttr. 182. ct. 60. 

Wert (ein) an teiner Zeit Yertucb xnr Ant- 
tOhnnng det Conflictea nnd £inf&hning ge- 
ordneter Zuitande in der itrael. Cnltat-Ge- 
meinde an Krakan. Slrakan, dmk Bodwei* 
aera, 1868, w 8ce, ttr. 82. 4 

— Ob: Minz M^for (1818); MeahaaaU (an 

Kajter 1861). 

WorlO (awei) an die Polonfretaer Ton «• 
nem UnTordaatoa. Poxnan, 1861, w See. 

— Toi. Zweite JixAug^ Poten, Merzbach, 
1861, w 8ce, ttr. 12. Ngr. 27,. 

— (eioige) an diePrentten ant Veranlatanng 
einet fiber Polen in der Allgem. Augtborger 
Zeitang oingerflckten Artikelt. Brnatel, 1865, 
w 8ce. 

— dher Orient- Frtge 1854 ob: Tffoboraki 

WerthlnatoB ob : Szynaa L 

Vortrag gehalten vom Director der An- 
ttro- trantatlaotitchen Ztbndwaaren -Elxport- 
CompagDie bei der am 80. Sept. 1867 a a 
Krakan ttattgefundeoen General • Veraamm- 
Inng. Krakaa, Druek Cxat, I967, w 8ce, 
ttr. 12. 4 

Weak xiemny ob : AHb (1870). 

(Vaoo). Va bytnoi4 JW. IMei Pana Barona 
de Vott, miaittra ttaan i wojny, w boMaie 
wdai^oznoioi octniowie kr. licenoi wartsaw- 
tkiego praes niego utwortonego. Wartsawa, 
1808, ar 4ce, k. 2. 

— * Seiner HochfreTorlicben Excellenx, 
dem kOniglichen wirklichen geheimen Staata- 
nnd Kriegt- nnd Dirigenden Minitter det 

S rotten rotbon Adler nnd Sankt Jobanoiter 
rdenaritter, Domprobttan von HaYolberg 
ato. Herrn Freyberm von Vott, alt Scboep* 
for dea bietigen KGniglicben Lyoeomt in 
Ueftten Ebrfarcbt gewidmet von timmtlicbea 
Schulern. Wancbaai im Janiaa| 1806 , w 4ce 
1 1 arkoax. VOSSBEBG - WOTZBUN W V0S8 Mhlts. Ignats roii JaYoiftiiltl oder die 
Li^beodAn in der Tiefe der Weiclm^l, etne 
wahre Qatebichte sas den Z^iten d«>r pol- 
liisehen, frRnsOsinchpn nnd Nefrer-R^Tolulion 
ID Si. Dominffo erz&hlt tod .... Berlin nnd 
Lttipsig bei f. W. Schmidt nnd J. 0. Miitle, 
1806. w 8oe, sir. 464 i 452. + 

V0S8BER8 F. A. Biind<»riR Prntenorom, oder 
4ie Fflhn^n dei dentsnhen Ordeni a. teiner 
Verhfindeten. wHch^ in Schlaehten n. 6^- 
foehten d^ 15 Jiihrh. eine Bente der Po1»n 
warden. MH Tielen Abbildnngen. Berlin, 
1849 ihl. 4. 

— Collection d^ teesnx et de encbets do 
moyen &^ Polnnnit. Lithu^niAns. 8i16tieni, 
Pom^mm^ns et Pmssient reliitifs nux todei 
diplomatiqaat. gen^ogiqaea. nnmiKmntiqn^t 
•t k Vhieloire des arfi dea partita de la mo- 
narchic pmaaienne oriffinairement Slaves par* 
omee de XXV. nlanchea (tir^e a 200 ezem- 
plairea nomSrotea), Berlin, J. A. SUrfard. 
1854« w 4co wielkiej. i prsodo 2 k. niel. i 
46 air., pnytem 26 tablie aamych piecc^ci 
♦ + + 

— Caapar WeinreicVa Pftnaiarer Chronik, 
ein R«itrf^ anr Oeachichte Dansiflra, dor Lande 
Pronaaen nnd Polen. dea Hanaabnndea nnd 
der Kordiacben Reicbe. Berlin. J. A. Star- 
gardt 1865, w 4ce, XXYIII i 132 atron a ry- 
cinami ^f 4 

— Oeachichte der preuatiachen Mfinien 
■md Siegel von frfiheaier Zeit bia anm Ende 
der Herracbafl doa deutacben Ordena. Berlin, 
1843, w 4ce, air. Vll, 216 a 20. ryoinami na 
niedsi. •!• 

— Mnnsiroachichte der Siadt Elbing. Ber- 
lin, 1844, w 8ce, air. 114, Ub. Y. 

— Mana^eaebiobta der Stadt Thorn. (Ana 
Kohnee Zettaehrift f^r Mfinakondo etc., V, 
in 80. Exempl. abgedruckt.) Berlin, gedmckt 
bei Emat Siegfried Miitler, 1845, w 8ce, 
sir. 62 i 8 toblice monet. 2% tal. -f •(• 

— Mflnaen nnd Siegel der preaaaiachen 
SUdto. Dansig; Elbing, Thorn, ao trie der 
Hersdge von romerellen im Mittelalter von 
.... Ilit vielen MCina- nnd 9iagelAbbildon» 
iren. Berlin, bei 0. Finoke, 1841, w4c€, atr. 
Yin i 64, prsytem 4 tablioe monet i pieoag- 
ct. Na konon: Berlin, Dmck von A. W. Hayn. 
1 tal. 4- -^ 

— Mfinzgeachichte der Stadt Danaig von 
F. A. Yoaaberff mit 12 Tafeln AbbiMangen. 
(Anflage 60. Ezemplare). Berlin, Drock von 
Gebrfider linger, 1862, w 4ce, atr, XYIII i 
147, prsytem 12 tablie monet rytycb na mie- 
dai. + + 

— Siegel dea M ittelaltera von Polen, Li- 
thaaen, Schleaien, Pommem nnd Prenaaen. 
Ein Beitratr snr Fdrderung diplomatiacher, 
genealogiacher ) nnmiamatiacher nnd knnat* 
geachichtlicher Stndien &ber nrsprfiDglicb 
■laviache Theile der preaaaiBchen Monarchic. 
If it 26. Knpfertaf. BerUn, 1864, w 4ec , atr. 46. ryein 114 (Odbito w 900 egiemplantoh 
nnmerowanych). 6 do 8 tal. 

-- Wappenbncb der Stidta dea ChDaaber- 
sogthnma Posen heranagegeben von ... mit 
I 16. Tafeln Abbildungen. Berlin, 1866. J. A. 
Stargardt, J&gerttraaae, 63. w 4oe. atr. 18. 
i 16 tablie. Na konco: Berlin. Drnk von Oebr. 
Unger kdnigl. Hefbachdmeker. (Wydania 
w 200 egzeropl.) taL 2 agr. 7'/,. -f •«- -f 

VOSSiER (Athtnaao). France et Pologoe. 
Martyre et B^anrreefion Po^sip. Paria, im- 
prim. Parii-Lavillatte, 1863 w 8ce, atr. 7. 

— France et Polotme, po^iie par ... antenr 
dn Drapean de In gloire, prfime d^a immor- 
tela et antrea po^riea diversei. Paris, iropr. 
Ph. Cordiea; 1868, w See, atr. 6 i k. 1. 4. 

Votnm aziachciea polakiego ojesysn^ wier- 
nie miloj^cego b caloienin tkarbo ra^caypo- 
ipolit^j i o obronie kraj6w m»kich napivane 
r. 1589, a teraa midday Indzie podene 1696. 
Krakow, wydawn. Biblioteki PoUk., dmk 
Caaan. 1859, w See, atr. 127. + 

(Wydane wraz: t Kr6tkie rzecay potrse* 
bnych aebranie). 

VOUTIER LE8URE. Wiadomoici o tegooM- 
anyeh Grekach aebrane s roamaitych ante* 
row i piam peryodyeznych, dol^czony rzat 
oka na terainiejazy atan patfatwa tureckiego. 
Waraaawa, dmk N. Glftckiberga, 1827, w 8ce» 
atr. 109: -f 

(8§ tn przeUady s Yontiera (do atr. 48)» 
Leanre (do atr. 68j. F. A. Reider (do atr. 80) 
i P. Fanriel (o pieiniach gminnych grec* 
kick). -* 

yeya|[a en Pologna at en Bnaeie, par nn 
priaonnier de gnerre de la gamiaon de Dan- 
taiok an 1818 at 1814. Paria, Dopont, 1828» 
w See, atr. 270. ob: Poiagna. •<•-«- + 

— en Pologne obaca: Scbulz Jaacb. Cbr. 
Fr. (1807). 

Vayagaa d'nne dame fran^aiae en Rnaaia^ 
en 1812, tdmoin ocnlaire de I'incendia da 
Moacou et de la retraita deaaatrenae de Bno* 
naparte juaqu'a Wilna. Par Mme .... Paria^ 
1814, w See. 

WOYGKE Amtt Proben nenerer polni- 
achen Lyrik nna Epik. Berlin, Nicolai (Ja* 
gielaki), 1861, w 12ce. 

— Nenere Lyrik nnd Epik der Polen ia 
den Yeramaaaaen der Originale llberaetzt nnd 
(mit) literar-hiatoriicben Notitzen veraehea 
von .... (karta tytnlowa amieniona edyoyi po- 
przedniej). Posen, M. Jagielaki, 1664, w 12oe» 
(obejmnje poeaye Mickiewicza, Lenartowicsa, 
Odynca i nrywek z Mindowa Kraazewakiego). 

— SiUen - nnd Charakterbilder ana Polen 
and Litthanen. Obaca: Wojka. 

Wovna na pnlnocf w rokn 1812. Z nia* 
mieckieffo przez J. S. Warazawa, obact: 
Stawiaraki. 

Wofibuii Ed. ob : BiUiattka rrinicza. IM w6z -. wb6bil WAi ob: Scbraan B. (pomyila W^idiarU 

1877). 

W0ZNE8EN8KI P. Tegoeieme Niemey. Pna- 
}oiy} c rossyjtkiego P. Dnbrowtki. WtrtM> 
WAi 1849, w 8e€. 

WOiNIAKOWSKI Dawld. De tettamentit dit* 
Aertaiionem jaridicftm ezbibentam diiferen* 
tiam codicil gmllioi, aostriftci, poloDiei et 
juris romani, ad ^adum doctorit atque bine 
•aminos id utroqaa jure capossendos bonoret 
post tria, quae subiit, examioa rigorosa in 
alma studioram Univertitate Jagelloniea pu- 
blicae eruditorum disqaisitioni tabmittit Da- 
vid Woiniakowtki A. 1826. Cracoviae, typis 
(Jniversitatis, w 8ce, i prsoda 2 k. nieL i 41 
atron i na koncu k. 2. -f 

WOiNIAKOWSKI Jfoef Ifnaay, (ar. 1811 f 8. 
Grndnia 1875.) Ue delirio tremenU at loxa* 
tione femoris ejaiqae reposittonis methodis. 
Krak6w, drnk Oiesrtowskiago, w 8ee, air. 
42 i20. -f 

(Tytnl ogolny jest: OommeniattOAes inaa- 
gnrales, quas consensu et aactoritata ind. Fa* 
cul. medio, ad cooseqa. med. et ebir. Dr. 

i'ara et bonoresin antiqaiss. studior. Oniv. 
agellon. poblicae disqnititioni sobmittit). 

— Obaca: Gdrski M. (1825>; Silbarttela. 

WOiNIAKOWSKI Law. (ar. 1810 f w Marca 
1874). 'De remediis et metbodis antbelmin- 
ticis, qusm coDsensa et anctor. ampHss. me- 
dleorum ordinis in aoguitiss. Uniy. Jagell. 
ad anmmos in medic, et cbinir. bonorea sibi 
conciliandoa .... poblici juris faoit^ Krak6w, 
St Giettkowski, 1884, w 8ce, atr. 7K -«- 

WOiNIAKOWSKI lickal. DisserUtio inaa- 

Saralis medico-cbiror. de taenia bnmana item 
e stapbylomate, qnsm adjectis tbesibna, 
annnente inolyta militate medioa in eto. 
UniT. Jag* etc. pabiicae disqaisitioni sub- 
mittit. Cracoviaei typ. Univers., 1827, w Sea, 
•tr. 87. •«• 

Woiny ob: PodoakI A^ Pnawodaik. 

Woxy ob: SokolalaU 1. 

Wozzwania k sprawiedliwosti rasakoj nacii 
i jeja monarcba k blagorasumija Poliakow. 
Leipsig, W. Oerbard, Lemberg, typog. im. 
Szewesenkit 1878, w 8ce, str. 68. k..l. mrk. 1. 

Wplyw kobiet 1660 obaci: tapkowaki Jizaf 
(powies6). 

Wplywie (0) gabineUw ob : Calaan;.D. (1881). 

Wr. F. Sto figl6w za pdlzlotka dla niegla- 
pidb dsieci, prsea F. br. Wr. Warsaawa, 
w drukarni Czerwinskiego i Spolki, 1872, 
w 82ce, str. 24. kop. 7'/s. 

VRABETZ Ladwik. reformie podatkow 
w Auatryi aspisai .... Lwow, K. IVild, druk. 
Ossolinsk., 1869, w 8ce, str. 56, k. 2. ct. 60. <f 

— Ueber Stenerreform 'in Oesterreiob. 
Lvow, K. Wild, 1869, w 8ce, str. 56. 

— Zdania x r6inych gat^si prawa i tinia* jftoolai polftyamyah. Kfak6w, drak Ualw 
1867, w 8oe, atr. 7. -f 

WRAXALL Sir Nafkaaial WlflUua Barlfe. (ut. 
1751 t 1881). Memoirs of tbe aoarto of 
Berlin. Dresoen, Wartav and Yienna ia tbe 
years 1777 — 9. T. 2. (2ga edyeya). Londyii, 
1800, w 8oe. abil. 14. 

(£dycya pierwsaa 1798). 

— Podr6a do Franoyi prsea .... Z pray- 
datkami waftnymi vyjatymt a dziet P. P. M<k>- 
re, Arthnra Joong i wielo ionycb znakomi- 
tych piaara6w. 2 Tomy. Z obrazksmi tlluB. 
Wroclaw, nakl. i druk Wilb. Bog. Koma, 
1807, w 12ee, str. T. 1. 186. T. 11. od 187 
do 890. tal. 2. -i- 

VRECHA Viaaaat Disaertatio inavgarmlia 
medica de in iscburia vesical!. Qnam anna- 
entibns illustris. ac magnifico domine prme- 
side et directore, perillaatri ac spectabili 
domino decano, ao olariesimo d. d. profea. 
in antiqnisaima, ao celeberrima vniTersitala 
Tindobonensi pnblioae disqaisitioni aabmittit.^ 
Galioianan Leopoliens. med. doctor, operator. 
artis obltetriciae magister, inclytaa ilaenlta* 
tie medicor. Ttannensium sodalis. In Ibeaaa 
adnezas disputabitor in nniTersitat. palatto. 
Viennae, typis Leopoldi Grand, w 8ce, atr. 
45 i 8. 

WRECZYCKI X. Fraaciazak, mag. fil. (or. A. 
Paid. 1798 t 9. Kwieto. 1881). Rys bistoryi 
jeometryi do epoki wynaleaienia anality Doa- 
karta wraa a ocenieniem zatlng anakomityeh 
jeometrow polskicb w tym csasie. w 4ca, 
str. 44. (w Frogr. konw. XX. Pijarow sa Zo- 
liborzn 1829). 

^ Kr6tka ariadomoM o kalendana. w 4oa» 
str. 89. (Progr. XX. Ptar. 1824). 

«REOE C F. (praas. £. U. Geuar). De 
pngna PiUtaTensi. Upsala, 1818, w 400, a mapf. 

Wremeaaik instyt Stanropig. a mieaiaoo* 
slowom na god 1865. Lwow, wyd. Instyt. 
Stanrop. (perepletenyi a probieluni), drak 
Stanropig. cent. 00. 

— Toi, na rok 1866. ont 60. 

— Toil Lw6w» 1872. 

WRETOWSKI Pawal. Skorowida Dafaantka 
praw kr61estiia Polakiogo, Tom6w VII, YIII 
i IX esvli sbior saeaegfi6w postanowieA kro- 
lewtkion i nsmiestnika krolewskiego^ orga* 
nizacyi, konwenogri, ncbaral i praw acomo« 
wycb p. ....... komorntka sadowego. ^arasa* 

wa, 1825, w drak. n].Rr61ewska,w8ca, str. ?, 
179. alp. 4. 

VRIfiNAULT Haaryk. Le droit da la Polo- 
gne. £xamen des amendementa relatifr k la 
question polonaise soomia an Corpa 16gialatif. 
Paris, 1864, w 8ce. frank 1. 

— Demiera ^vftaementa de Pologna* Paris, 
1861, w 8oe. centim. 50. ob: Blrardia. 

Wr4bal ob : GlaziAaU J.; Wedzieki Kaz. 
WR6bEL laa, Sal%zak (ar. 1881 r.) De WB6BLEWSKA - WBONGfi les grmp] 

m. J eotelhis ftpttd iragieot gnedot, mtb L Dt 
g«iieri«, nmiitri cMamnqoe •ntoolnUuty dit- 
■artaiio inaag. pbiloloffio* qaam icriptit etc. 
YrmtisUTiae, typ. A. Nenmaan, 1866, w See, 
■Ir. Vf , 66 i k. t. -1- 

— In Batftlirift MeoQlariii qii«rU Nie. Co- 
pcTDtci di« XIX in«n«it Febr.t. 1878 in aula 
UniT. leopoliUna eeltfhranda earmtn aaaca* 
lare eompoaait. Laopoli, in offio. CoU«gii 
tfposnph. 1878, « 4oe. k. 4. 4 

— QmaaiionoiD gframmaiieanini oapifa iria. 

00 ^BOiiay ansieri, caannni anaooluihia 

•pud graocoa poetaa trfiffieoa, Bcriptit 

Prof. Leopolitanos. Borolini, apod H. Ebe- 
lisffium ct 0. PUhfliQin, drak Bir at Har- 
SMim, 1872, w 8oo, itr. 120. (Tyto^ piarw* 

ijz Abhandlanflren zor Grammatik, Laxiko- 
pbia nnd Liioratar dor niton Sprnohen. 
Holt). * 

— Viro eolaborriroo T. Th. Bratranak ph. 
ri litor. germanictrnm in Uqit. Jug. Cracny. 

profasaori pob. ord. rootori* magn. munere 
nincto, aoctatatom qaae in 1ib«rarinm art! am 
ae dioeiplinarom enltnra vanantiir complo- 
rinm aodali. ornaio nammo anreo moritia 
diento, profaaaoria mnnna a. d. III. nonaa 
Jan. a. 1845. soieopinm pio gratolatnr. Cm- 
ooT. typ. Univ., 1870, w 4oa. ark. 1. -i- Ob.: 
Plato (Chalcidioa;. 

WltABLEWSKA Tokin z BarzynawtUeb. Ma- 
atafn i Zoangir, tragedya oryginalna w 5cio 
aktaoh, przes .... a nUmkami poosyi. Wilno, 
m Misjonariy, 1818. w 8co, air. 72. z^p. 8. 

— Karymand wioiki ktt%Jto litowaki, tra- 
jody* oxyginalna w 5 aktaob, a nlomkami 
poesyi przaz .... Wilno, 1820, w 8co. stp. 2. 

«— Pnnton kr61owa 8iizy, tragodya orygi- 
nalna w 6. aktacb. Wilno, 1817, w 8co. alp. 

1 gr. 20. 

WR6BLEW8KI Fraaolazok. Da carcinomato 
bnibi oonli ajoaqoo oara ditaort. inaog. ebi- 
mrgiea. Wilno, 1816, w 8oa. 

WRAbLEWSKI Hoarvk Hopi. Sprawa pohka 
i atoaonek do niej Qalieyi wobeo politycs- 
Bogo poloionia Eoropy przaa Wojciecba Sz...^ 
Krak6w, nak}. J. 8iedleckiego, drak Uniw , 
1869, w 8co, air. 86. -f 

— Unia. poomat, a illattraey^ Loona Pi- 
carda. Krakow, naU. Siedleckiego, drnk Cza- 
an, 1809, w 8eo, air. 24. ot. 40. -t- -4- + 

WR6BLEW8KI J. Kalendan aatron. gospo- 
dar. polaki i maki na r. 1844. Rok YH drnk 
naktadcy, w 4co, atr. 48. (Opiay roilin;. 1 
zip. 24 gr. 

— Toi, na laU 1889*48. Rok II-V. 

WR6bLEWSKI 1. 1 8ZTEJNER wydawcy. Ka- 
landars aatronomicino-gotpodartki polaki i 
maki na r. 1888. Warazawa, drnk aa Krak. 
przodmioloin pod Nr. 398, w 4oo. 

WR6bLEWSKI Kazimiars. ModHtwy, oanki, 
pnykazaDia, pieini i bymoy a podania nig- 
pierwBsych patryarcbdw Inda boftogo i daw* nyob ffkopiamdw kr6tko aabrano dla olyika 
prawowiomyob ]ad6w, roko od atworaania 
iwiata 7809 (1801). Krak6w, w 18ea, atr. 232. 

4 alp. -f -I- -f 

— Toi, w Warazawie. (Na konen: w dm- 
kami vdowy Tomaazal^o Bran), w 8oo, atr. 
19a + -f + 

Tyinl aztyebowany z winietf iwiatyni Opa- 
trznoioi i napiaem na ni4j: Czcij Boga, ko* 
cb»j btiinieiro. 

(Naklad lapawna Towarry»twa wolnyob 
mnlarxy). 

— Obacz : Ekartabaaaon. 

WRAbLEWSKI KazMarz. (or. ok. 1820 f 
1860 w Brazylii). Poczatck wialkiego drama- 
to. Obraz z XVII wiekn przaz Graciana Ra* 
kowiaokiego. Poznan, drak Kaminakiago i 
Sp., 1845, w 8pe, atr. IX, 107. Zip. 4 gr. 
24. + 

Wr4blewakl Le4wik. obacz; Adaaiawioz. 

WrAbLEWSKI Napolaaa Kandnawlcz Waia- 
ryan. (nr. 1809 f 1878). Slowo dziej6w poI- 
fkich napiaal W. Koronowicz. T. 8. Liptk, 
Wolfgang Garbard, Frano. Wagnar. 1868, 
(Tom trzeci n Franc. Wagnara r. 1880). w 
8co, 8tr. T. I. VI, 464. T, II. 704. T. III. 
764. Rar. 12. + 

URABLEWSKI Szyataa Zygnant Do pilo 
hamano diasertatio mangoralia. ICrakdw, St. 
Gieszkowiki, 1833^ w 8ce, ttr. 46 i 2 karfy. 

-f + + 

wMBLEWSKI Walery. Do og6}n demokra* 
cyi poUki4j oa wycbodatwio 10 Sierpuia r. 
1870 rne Bonraanlt 15, Paria, (Batiaoollaa). 
Paryi, drakaraia braoi Ronge, Donon i Fro- 
•n4, nlica da Foor-8aint*Gamiain, 46, w 4fla, 
kartka 1 nial. -f 

WRAbLEWSKI Wlfedfolaw. Dwio Zoaie. 0- 
brazek z caaa6w tp61czeanyob w 8 aktaoh 
przaz W. W. Ijw6w, naklad Gnbrynoivioaa 
i Sobmidta, 1871, w 8c6, ttr. 78. 50 kop. 

WRABLEWSKI Zygnant. Uaber dia Diffa- 
aion der Gaao dorcb abaorbiranda Snbatan* 
zen. Stratabnrg, 1876, w 8co, atr. 88. 

— Ueber dia Goaatza, nacb walcban dia 
Gaaa aicb hn flfiaaigen, featflfiaaigen and 
foaton X5rpera varbraiten Ton .......... ( a 

Annalen dar Pbyiik nnd Cbemie. Nana Folga. 
Band II. 1877), w 8oe. 'Nadbilka od at^. 481 
— 518 z 1 tab1ic«). 

Wroclaw, obaoz: Baoacbing; BrOabagaa; 
HavDo Jab.; Kaniacb M.: Maabaeh (arobiwnm); 
Nidaekl (dyecazya);Paritiaa (biaknpa.); Sabal* 
bal (drakara.) ; Stanzal G. A. (biakapij. 

Wroclawezyk Micliat, obacz: JaroAaU F. 

Wr4g («ap6]ny>. Namor, 1878. 

Wraga (apmaz) z Galioyi. Lw6w, wicwiat- 
niu 1848, w 4ce,atr. 3,(wiaraz,podpia....z).+ 

W rango (tho) of Poland, a poam in tbra 
cantoa, compriaing th6 aiaga of Yianna* witb 166 WROMUOKI - WROKSKI blttoriotl notoi, by the aotbor of ^Parental 
Wisdom''. Aliqnaodo dormit Jot, noriior 
nonqoain. London, Sannders and Otley, 1849, 
w 8ce, Btr. 167; obacs: Poland. 

WRONIECKI Anteni general (1790 f 4 ^rud. 
1888). Inttrnkcya slniby froniov^j. Paryi, 
1866, w ]2ce. 

-^ M^canisroe daa manoenvrea de foerre do 
r infanterie polonaise, aveo 4 pUncoes. Pa* 
ria, 1682, w 8ce, atr. 4. 2 fr. 

— S2aiba wojakowa w pola. Paryi, 1840, 
w 12oe. 

— Sprawt pieasa weding dncba naaaago 
wieka pries ...., jeneraU brygady b. w. poI. 
^ayfta wojt. kawalera. Kai^^ra pierwiaa. Pa- 
ryi. Boaaange et Cie, (kaifgamia katolicka), 
dmk P. BaudYin, 1884, w 16ce, k. 7, atr. 44. 
+ + 4 

— Toft, kii^frair cs. I.p.t Wyw6dtaktyki 
pieoboty. Paryft. w kai^gami polaki^j, drak 
Boorgogno ei Martinet, 1886, w 16eai atr. 
81 i 8. 8 frank. + 

— Obacs: Dee er (sdania o frojowanio); 
Saxe frosporc^dsenia 1619). 

WRONKA Lttdwik. Beitrlge snr Kenntniaa 
der angeborenen Leber-Rrankheiten. Inaogo- 
ral-Diaaertation i t. d. B real an, F. W. Jang* 
fera Bncbdrook.^ 1872, w 8ce, atr. 28 i II. + 

Wrenew (1881). obacs: Radawez|k. 

WROMSKI HOENE J. (pulkowniV wojsk ro- 
ayjakich Hoene. '1778 f 1858). AcoompJiaae* 
innii des tbdoriea des probabilit^a ponr mai- 
triaer lea operationa dea rentes k U bonrae, 
lea jeox, et gen6ra1ement tooa lea pbenomi* 
BOB 84pendant dn baaard. Paris. Treattel et 
Worts, imprini. Onirandet, 1888, w 4oe, k. 
2 niel. 

— Adreaae auz nations alavea aor lea de- 
atineea do monde. Paris, ISaoAt 1847.PariB, 
impr. Didoi, 1847« w 4ce, str. 66 i k. 2. 

(jest takfte na csele dsiela: Measianisme). 
2 frank. 60 cent. 

-y Adreaae anz nations oivilis^es inr leor 
sinistre d^sordre rSvolntionnaire, coinme 
anite de la B^forme du savoir bumain. Pa- 
ria, 16 aoiit, inptim. Firmin Dido^ ld48« 
w 4ce, str. VI, 48. 2 franki. 

— Address of ...to the Britisch Board of 
longitode, apon the actnal state of the roa- 
themaiiei, their reform, and upon the new 
eelestial mecbanics, giving the definitive so- 
lution of the problem of longitude. Tmnsla* 
ted from the original 'in french by W. 
Gardiner. London, poblished by T. Egerton 
80 Charing Cross., 1820, w 12ce, str. XII i 
127. 

^ — Annean ^ arithmetiqae 1882, porownaj 
niioj Instraction. 

— Aper^Q des caoaes et des saites de la 
apoliation de M. H. Wronski par le bureaa 
des longitudes de la Grande- Bret8gne,adres* 
a4e aartoQt an goaveraement de Bossie et k sea eompatrioiet polonali et rossea. Paris, 
mara lwl8, w 8ce, atr. 6. 

— Demfer appel anz bommes sap^rienrs 
de tons les pays, poor mettre fin an ddeor* 
dre r^Ynlutionnaire do monde ciTilia^, et 
appel ap4cial an ffooTemement franQsia, SQiri 
de pridictiona acientifiqnea anr P avenir po* 
litiqne de 1' Europe, w 4ce. 2.60. 

— ATia aux ing4nieors entrepreneurs ei 
propri^taires deschemins de far et k ceoz, 
qui a' oocopent dn charrisfre public. Suite dn 
programme dea raila mobiles on de cbemina 
de fer monvsns de ........ Paris le 13 Kot. 

1837. Paris, impr. J. Didot, w 4ee, str. 8. 

— 8ur la barbs rie des cbemius de far et 
snr la reforms scientifiqne de la loeomotioii. 
Paris. 

— Le bombardier polonais. Marseille, 1800, 
w 8ce. 

— Calculateur nniversel, prospectus de 
noovesnz instruments pour tons lea calcnls 
arithm^liques et algdbraiques 1828^ 

— Canons de logarithmes de ...., tables Kr. 1 
bis Nr. 2, Nr. 8, Nr. 8 bis. Nr. 4, instmc 
tions et tb4orie. Aveo on sapp14ment donhant 
la resolution g^ n4rale de 1* equation dn cin- 

Jtti^me degre. Paria. de 1* imprimerie de 
ules Pidot aine imprimeor dn roi« me dn 
Pont de Lodi Nr. 6, 1827. w 8ce, atr. 18 
i 64, prsyt4m 6 tablic r6inej wielkoici i 
ksstaltu. 

(Podaje nowe aposoby uMsdania tablic lo- 
gftrytmowycb, voswifsywania ssgadnien wyt- 
asych atopni). 

— Canona d^a logarithmea, wyas^y po rosyj- 
sku w Petersburgu, 1846, w 8oe. 

— Collesione Italians degli acritti filoaofici 
di... 8er. I. Problema fondamentale della po- 
litioa modema ed altri acritti van. Yin- 
censa, Caprotti, 1874. 

— CompUment de la Kouvelle Tbeone 
mathtoatiqoe dea maohinea a vapenr. Paris, 
impr. Jul. l>idot, 1880, w 4ce, atr. 8. 

(Jest dodatkiem do dslela: Machines a 
vapenr 1829). 

— La critique de la raison pure. Maraefl* 
le, 1801, w 8ce. 

— Conferences publiques snr lea aeiencea 
philosophiques, pour servir k etablir le droit 
absolu de la verite, et pour arrirer ainsi, 
par cette reforme sctentifique de la pbiloso* 
phie, k la decouverte de la y4rit4. Paris, 
Lacombe, 1862, w 8ce, k. 2. 

— Conferencea europeennes poor populari- 
ser V actuelle reforme absolne du ssToir hu- 
msin par ... Mets, typographie de Ch. Dieu 
et V. Haline, place Chapp6 Nr. 1 bis, Septem* 
bre 1861, w 8ce, str. 16. 

(Prey tern dsielkn snajdvje sie apis dsiel 
tycsacych tego prsedmioto). 

— A course of mathematics by .... Translated 
from the original frenoh onder the immediate WROMBRI W iupaetioii of the sather. Loodon, Samoel 
Btjitor, 16 pmteraotier row, 1821, w 4oe, t 
pnodn 2 k. n. i ttr. 40. 

(Pnypiiftt Wroniki eetarsowi Alektandro- 
wi J.; jesUo wtt^p do karta matcmityki). 

— Court de philosophio (program). 1819, 
w4ce, fttr. 2. 

— Critiqne de la throne dec fonciioat g^- 
aeratdcei de M. Laplace. Parit, Treattel et 
Worts, Dellannay, Dentu, 1819, w 4oe, atr. 
IV, 136. 

— Declaration concemant le aiear Araon. 
Paria, impr. £¥erat, 1818, w 4ce, atr. 8. 

— ProUgomiiiea do meaaianiame. Le de« 
atin -de la France, de 1' AUemagne et de la 
Buaaie, eomme prol^om^nea da Meaaiania* 
me. 1 Tol. Paria, le 16 ao&tde 1842. impr. 
firm. Didot, w 8oe. atr. 684. 7 frank. 

— MTeloppement progreaaif et but final 
de r hnmamte. 

— Obacs niiej: Oeavrea. 

— Doenment kiatoriqae (aecret) anr la r^- 
▼Elation dea deatineea proyidentiellea dea 
nationa elavea et dea deatineea actuellea da 
monde, par V oppoaiiion hiatoriqne, philo* 
aophiqne, religieaae et politique entre V Oc- 
cident et 1' Orient, entre 1' ancien monde 
civilian et le nouTean monde ^lair^ par ..., 
V anteur de la fiiforme du aaToir bumain. 
MeU, M. Alcan, 1861, w 4ce, atr. 44. 2 fr. 
+ + 

— Docmnenta pour V biatoire dea matb4* 
matiqnee par ^.^^ Paria, de 1* imprim. de 
Ohariea, 1812, w 8ce, atr. 8. 

— K|»itre i 8. M. 1* empereor de Buaaie, 
ezplieation definitive de 1* nnivera pbjraiqne 
et momL w 4oe. 2 frank. 60 centim. 

— Bpftre k 8. M. 1* empereur de Buaaie 
pour completer lea cent pagea deoiaiTea et 
pour aocomplir la Reforme de la micaaiqae 
o41eete. Par 1' auteur de la Reforme da aa- 
Yoir bumain. Ketz, au d^pdt general dea 
euTragee meaaianiquea k la librairie de Mr. 
Alcan, me de la eatbedrale le 1. Fevrier 1861, 
w 4ce, atr. 68. Daiej idzie : Un page a ajon- 
ter anx Cent pagea deciaivea. k. 1 niel. 
Daiej: Supplement k V Epitre k 8. M. 
I'fimpereurde Ruaiie. Maat^puieiConeluaion 
de la nouTelle ecience naatique dea mareea 
ete. w 4oe, atr. 8 lieib. Uaiej: Reforme 
aoientifique de la locomotion terreatre et 
maritime. Reforme, dana laquelle lea macbi* 
nea looomotivee aont engendreea d' aprea la 
loi de action, qui a aerri de principe k la 
reforme dee mathematiqnee. w 4ce, atr. 8 
liczb. Daiej: Proprietea dea nonvellea rouea 
mecaniquea nommeea dynamogenea. w 4ee, 
atr. 4 licsb. Na ko&cu: Proprietea dea non- 
veUee (jakpoprtednie),d7namopborea, w 4ce 
atr. 4 licab. 

— Epitre accrete k 8. A. le prince Louia- 
Hapoieon, preaident de la Repoblique fran* 
caiiOi ear lea deatineea de la France et ge- neralement aur abaoln impoeaibiliie de reta- 
blir acinellament, par lea moyeoa connua, 
un ordre atabile dana le monde civiliae et 
anr 1' actuelle et progresaiye diaaolotion po« 
litique dea etata, reBultaot d* un pienz mal* 
entendu dana notre aainte religion. Par V 
auteur de la Reforme bumain. Paria, Mett, 
mai 1861, w 4ce, atr. XYl i 64. 2 franki 60 
centim. 

•-• EpStre k 8. A. le prince Caartoryaki, 
aur lea deatineea de la Pologne et geuerale* 
lyeut aur lea deatineea dea nationa alavea, 
comma anite de la reforme du aavoir bumain. 
Paria, mai 1848. Didot, Movembre 1848, w 
4ce, atr. 82. 2 frao. 

— Extrait dea joumanx de Paria. Paria, 
imprim. Doublet, 1818, w 8ce, atr. 2. 

(Lettre de M. Araon et Lettre de Mr* 
Wronakij. 

— Extrait da memoire anr la tbeorie de 
la terre. 

-» Hiatorioaopbie on Science de 1* biatoire. 
1 Tol. en deux partiea. Paria, w See. 6 fr. 

— Inatrnctton poor 1* Annean aritbmeti* 
que da .... Paria, me NeuYe Saiut-Kuatacbe 
Nr. 18, 1838, w 8ce , atr. 24. 

— Introduction klapbiloaopbie dea matbe- 
matiquea et tecbnie de 1* algoritbmie par ..., 
ci deyant oificier aupeheur d* artillerie au 
aenrtce de Euaaie. Paria, obet Conroier, 181 1, 
w 4oe, k. 6, atr. 269 i 1 tabl. 

— Introduction to a curae of matbematicka. 
Londyo, 1821, w 4ce. 

-^ Introduction k un memoire aur la ao«^ 
lution acieutifique et aur 1* execution tecb- 
nique de la reforme generale de la locomo- 
tion terreatre et maritime. Paria, Avril 1842, 
impr. Didot, w 8ce, atr. 16. 

— Introduction a an ouyrage intitule le 
Spbinx, on la nomothetique Sehelienae par ... 
Paria, Treattel et Wiirts, V imprimerie de 
Pbnlety quai dea Auguatina Nr. 9. Mara, 1818 
w 4ce, atr. 86. 

(Pod tym tytnlem obejmi^je prawdsiwie; 
La creation abaolne de 1' bumanito). 6 frank. 

— Troia lettrea k air Hamobry Davy, pre* 
aident de la Societe royale ae Londrea aur 
r impoature publique dda aaTanta a priviie* 
gea on dea Societea aavautea. Londrca, niara 
1822, J. Barfield printer 91, Wardoor Street 
Sobo, 1822, w 8oe, atr^ 72. 

— Loi teieologiqoe du baaard. (Premier 
apergu). w 4ce, atr. 4. Ma kuncu podpia: 
Faria, 19 mara, 1828. Hoene Wronaki. Impii* 
merie de trouve et Compagnie, rue Notre: 
Dame dea victoirea Nr. 16. 

(Jeatto pierwaiy pogl^d, a drugi wyuedl 
pod tym aamym tytnlem:) 

— > Deuxieme apergn. w 4ce, atr. 8, data 
Paria le 18 avril 1828. 

SJbadwa raaem aebrane majf dat^ roka 
8 i prawdopodobnie wyasto tego roka 
8eie ApmrQu}. 168 WROll^SKI — Machinet k vapeur: ajmi^o de leor 6ut 
actael nous let points de vae de la m^ani- 
qoe et de 1* iodostrie, poar cosdaire k la 
solution accomplie da probleme qaepr^sen- 
tent ces machines; ayec no supplement don- 
nant la theorie mathematiqae rigoorease des 
macliiues & ▼apeur, fondee snr la nooTelle 
theorie general des flnides. Paris, Treuttel 
et Wurts, 1829, w 4ce, str. 66. Zip. 12. 

— A Sa M^este 1* emperenr: Nicolas. 
Paris, impr. Poassielgoe, 1881 , w 4oe, str. 4. 

— Memoire poar senrir de eompl4ment, 
aax deax opnscules oonoernant la ▼Writable 
science naatiqne des marges par .«.•... Paris, 
Amyot, Septenibre 1863, w 4ce, str. 15 1 k. 1. 

— Messtanisme, Union finale de la pbilo- 
sophie et de la religion oonstituant la phi- 
losophic absolae. Tom 1. Prodrome da Mes 
sianiime. Revelation des destinies de V ha* 
naniti. Paris, septembre 1881» me Moot- 
martre Nr. 164, 1831, w 4ce, str. 104 i Ubl. 
6 frankdw. 

— Tome 2de. M4tapolitiqae messianiqae. 
Deeordre revolution naire da monde ciyili- 
•4. T. 1.) Paris, typog. G. Doyen, 1881, w 
4ce, str. VIU, 96. 

— (Desordre Tome II de). Paris, Msi 
1838, typ. Jalea Didot, 1840, w 4ce, str. 266. 
6 iimnk6w. •«- 

-* R4forme abeolne et par eons4qaent fi« 
nale da savoir homain. T. 1— ill.Messianisme 
on r4iorme absolae da saToir hanuin, noro- 
in4ment: reforme des math4matiqaei comme 
prototype du 1* accompliisement final des 
sciences et r4fbrme de la philosophie comme 
base de l* accoroplissement final de la i-41i* 

fion. Paris, 15 Aoiit 1847. T. 8. Paris, imp. 
irm. Didot, an fiureaa de If essisnisme, 1847 
— >48, w 4ce, T. I. str. 66, (odecwa do Sia- 
iiian). 890 i CCCXXVIll. T. 11. str. 12 i od 
891 do 600. Sappl4ment str. CCXXHi. T. 
111. str. 186. Supplement str. CCXXIll i 
R4rorme de la locomotion str. 24; 

(Drugi tytn) toma 11 i 11 Igo jest R4forme 
absolue. Tom IV, stauowi Th4orie rigouren 
se de mar4es). + 

— Messianisme. Philosophie absolae, spo* 
dictiqne, messianiqae, fondant peremptoire* 
ment la y^riie sur la terre, on Diveloppe- 
ment g6n6tiqae de toutes r4alit4s par la loi 
de creation. Oeuvre posthome par ...^ Paris, 
imprim Duval, 1876, w 4ce, str. XU i 888, % 
portretem. 

— Le faax napoleonisme comme suite dn 
Secret politique de Napoleon et comme inter* 

I»r4te funeste des idees du prince Louis- Mapo* 
4on. Paris, impr. Didot, 1840, w See, str. 
68. 2 franki 60 centim. 

* Toi. 2gie wydanie. Didot, 1841, w 800, 
str. 64. 

— Notice scientifique pour les amiraat4s 
et sp4cialement pour les bureaux des longi- 
tudes des goayememens msritimes snr la ve* ritable scienoe naatiqne dee mareee et ahr 
les graves erreurs de la science aeteelle. 
Suite de 1* opuscule sur la Teritsble ecience 
nstttique des mar4es par ........ Paris, Amyot, 

rue de la Paiz, Mai, 1858, imprim. Ch. lia- 
hnre, w 4ce, str. 24. 

— Odetwa do narod6w slawianskich wsgl^- 
dem prsesnacsen <wiata 1848. Psryft, ksi$- 
gamia csgraniosna Franka. Lipsk, Brock- 
haus, 1848, w 4ce, k. 2, str. 60 i k. 1. 60 
centim. 

— Oeuvres posthumes I. D4veloppement pro- 
greisif et but final de 1* hnmsnit4. Paris, 
Amyot. impr. £m. Meyer, 1861| w 8ee^ 
str. XY, 416. 2 tal. 16 sgr. -i- 

— Les cent pages d^cisiyee ponr S. M. 
r Empereur de Rossie, roi de Pologoe. (Pro- 
blems nniversel de Is politique modeme. 
Table des mati^res. Destination noaveUe. 
Dernier appel nnx hommes sop^riears de 
tons les psys, pour mettra fin an siniatra 
desordre revolutionnaire dea nations civili- 
•4es surtout en France.) Meta, an depot g4- 
n6ral des ourrsges M4ssianiqnes k la librai* 
rie de M. Alcau, rue de la Oath4drale 1— 
15 Aofit I860, w 4ce. sprtoda 2 k« nieL i 
116 str. i 1 k. niel. 

(Pismo to sklada siy a 8ch odr^bnycli dro* 
bnych roipraw ipt: Prospectus d* un nonvel4crit 
p4riodique ayant pcnr objet la r4v41ation des de* 
stin4es actuelles de V Occident ou de 1* an- 
cien monde ciTiIis4, et de 1* Orient on du 
nouveaa monde 4olair4; suivi d* nne adresae 
su Congris de Yarsovie par 1* antenr de la 
Udforme du suToir humain, k Hets etc. (ob. 
wv^4j). Juin, 1850, w 4ce, str. od 1—82, w 
t4m mieioi si^ Avis particulier poor' V ^pt- 
tre secret adress4e an prince Louis Napolten 
concernant les destinies de 1* Occident^ a 2. 
du cesaraa Rosyi. Pismo to jest i osobno dm* 
kowaae. Dal4j: Supplement au prospeotas 
d* un nouvel 4crit p4riodiqae ayant poor 
objet la r4v41ation des destiudes da V hamani- 
t4 par r antear de la R4forme da aaroir 
homain od str. 83—64. Fin da Siuppl4meBt 
au, prospectus d* un nouvel 4crit sar les 
destin4es actuelles de V humanit4 et snr 
leur grave opposition dsns 1* Occident et 
dans r orient, tamie, od str. 65*-10a W 
dodatkn jest: Salut prorideutiel du monde 
civilis4 sp4cialement de 1* Occident ou de la 
France, tumie str. 101 — 116, karta pojedya- 
caa dodana jako dopetnienie do 100 k.) 

— Petition anx denz Chambres ligialati* 
res de France ear la barbaric des chemins 
de fer et snr la r4forme acientifiqua de la 
locomotion. Paris, join 1888, w 4oe, atr. 82. 

— Petition an Parlement britannique sur 
la spoliation d' an savant etranger par le 
bureau des longitudes de Londres. Londres, 
mai 1822, J. Barfield printer, 1822, w See, 
str. Yin. 69. 6 frank. 

— Philosophie de la teehnie algorithmi* 
que Ure section contenant La loi anprfime VfBOiB KI ie9 «t SBtTonelle dM matliematiqaw. Fsrit, 
impr. Oidot un6, 1815, w 4oe , lir. XII, 286 
i k. 1. ao fraa. 

— 2da sect oontenant Lw loit det series 
eomoia pr6pantioii k la rtforma daa mathi* 
mttiqiiet. Parii, impi'. P. Didot aio6« Mma 
Gonreier. Tnattol at Warts, 1817, w 4oa» 
itr. ZIX, 646 i k. 60 fraa. 

— Philoaophia absolae de P histoire ou 
gtah9 da r hamaniU, Hiitoriotophie on 
icieiioe de P hiitoire. I at 2 partie. Paris, 
Amyot, imprim. L. Meyer, 1852, w 8ce, k.6, 
Itr. Ill, 288 1. k. 2, 802 i 1. 10 frank. + 

— Philocophta critiqna decouverta par 
Kiai fondda tar la dernier prinoipa da ta- 
Toir. Tom I— III. BiaraeiUa at Parti, 1. tect. 
1808, w 8oa. 

— Phiiosophia de V infini contenant des 
eontreriflexiona at dee reflexions aar la 
netaphjsiqaadacalcal infinitesimal, par Hod - 
ne wrooskL Paris, de V imprimerie de P. 
Didot r aine, 1814, w 4ce, str. Xli i 195 
Sfrank. 

(Ob^jmige w sobie: a) Gontre - reflexions 
nt la metaphjsiqaa da caloul infinitesimal 
b) Philosophie da oalcal infinitesimal, c) 
E§ponse k la seoonde edition de la theorie 
dss fonctions anaWtiqaes. Prsydane 8% dwie 
soty: a) ear la methode gene rale d' appro- 
ximation, on la methode algorithmiqae d'ex- 
litDstion. b) ear la generation primitiTO das 
difENantieUes). 

— Philoaophia das jprogres des lamieres 
etc Paris, impr. d' Jfiyerat, 1886, w 4ce, 
■tr. 2. (Proapekt pralekcyi). 

— Pfadietions aoientifiqoea poor V arenir 
Dolitiqoe da V Europe. Par V antenr de la 
Befonne da savair hnmain. Hats, 1860, w 
4€e,str. a 

-- Probldma fondamental de la politique 
uodene. Paris, Ladvocat, 1829, w 8ce, str. 
62. 

— Prognunma da conrs de philosophie 
tfiotoeadaatale da ........ Paris, impr. Pillet, 

1811, w 8ca, str. 16. 

— Inna adycya. Tamie, dmk Didota, 
1811. 

— Propedeatiqne messianique, elements de 
It phiiosophia absolae. Onvrsge posthame. 
firif, 1866, w 8ee. 

, — Toi. Onvraga posthame, deoxieme par- 
tie. Paris, typographie Georges Chamerot 19. 
ne des ttaints-Peres, 1876, w 8oe, str. 82. 
iZeitawil Baknty, wydat L. Nied£wiedski). + 

— PhMpeotos de la philosophie absoloe. 

— Prospeetos d* nn nonvel ecrit period!- 
9^ tyant poor objet la revelation des de- 
Min^i actnelles. 1. de 1* occideot oa de 1* 
ucien monde ciyiliie at 2. de P orient ou 
^ ttonraaa monde eolaire: sain d* nne 
^tone an eongres da Yarsovie par P an- ta«r da la Beforma da saToir hnmain. Matf» 
jain 1860, w 4oe, str. 100. 

— Prospeetos historiqae de la reforma 
soientifiqae de la looomotion. Paris, impr. 
J. Didot, 1840, w 400, str. 8. 

— > Question decisiTO snr Napoleon. Paris^ 
Paalio, 1840, w 12ce, str. 36. 6 frank. 

— > Rails mobiles on chemins de fer moa* 
Tans prets k^ire realises snr toutes les roa- 
tes par lear applioatiou immediate aux Toi- 
tures, oa chars queloonqaes. Paris, impr. J. 
Didot, 18S7, w 4ce, str. 20. 

— Reforms absoloe et par oonseqaent da 
saToir humain. T. I^III. I. Reforms des 
mathematiques. 1 toI. ts 4ce. 60 Irank. 

— II. Reforms da la phiiosophia et con- 
stitution Eieremptoire du monde moral dans 
ses trois determinations distinctes: 1* EgUse, 
I'Etat et ranion absolue. 1 vol. w 4oe. 80 
frank; obacz: Meaaianlam a. 

— * Urgente reform e des chemins de fer et 
de tonte la locomotion terreitre. Proposes 
snministre de trsTaax publics de Franoe. 
Paris, mai 1844, w Soe, str. 64. 

— Refutation de la theorie des fonctions 

analytiqaes de Lagrange par , dediee k 

V institut imperial de France. Paris, ches 
filankenstein libratre, quai Mala quais Kr. 1, 
1812, w 4ce, str. 135. Ka koncu: de P im- 
primerie de P. Didot 1* sine. 6 frank. 

(Dsielo to sUada si^ a nastfipnyob roi- 
praw : a). Por6wnanie dwoch rapportdw sda- 
nych Oddsialowi nauk Instytnta ces. Franc- 
1. prses Legendre i Arago o daiele Refuta- 
tion de la theorie i 2. prsea Lagrange i La- 
oroix o dziele p. t. la Technie de P Alffo- 
rithme et le premier principe des methodes 
snalythiqnes. Nadto: a). Refutation de la 
theorie dea fonctions analytiquei de Lagransa 
b). Insnffisaaca de la demonstration da tha- 
oreme de Taylor ten tee par M. Poisson* c). 
Quelques obsenrations concernant le rapport 
fait i la Casse des sciences des V Institot 
de France, sur la premier de ces memoires: 
W koncu 9% prsydane pneypisy: a). 8ur les 
fac cites algonthmiques. b). bur la distinction 
des differences pro^essives et regressives. c). 
Snr la demonstration de la loi generals des 
series). 

— Reponse an mimoire da sieur Arson 
intitule: Document pour servir a V histoira 
das grandes fonrbes. qui ont figure sur la 
terre. Paris, impr. roolet, 1818, w 4ce, str. 
68. 6 frank. 

— Resolution generals des equations de 
tons les degree, par ...... dedies k la Pologne, 

ancienne patrie de P auteur. imprimerie de 
H. L. Perronneau. Paris, J. Klostermann fils, 
libraire de V Ecole Imperials poly technique, 
rna da Jardinet Nr. 18, 1812, w 4ee, str. 

— Resoltats des experiences faites areo 
las raila mobiles oa cnemins de fer moa-^ 

22 170 WROlffSKI - WR0TN0W8KI ▼•iitt de ..MM.. Parii, inpr. Didot ninif ooto- 
bre, 1839, w 4co. sir. YIII. 

— > y^riUble loienoe naatique dei market 
•p6cialement tnr lei cdtes maritimos at r6- 
forme dat mathimatiquei par leur riduetion 
k troii loii foDdamentalet par . ..— Paria, 
Amyot, nara 1868, w 4ea, atr. YIII i 47. 5 
fnuuc 

— Secret politique de Napoleon, comma 
bate de 1' arenir moral da monde. Parie, 
imp. J. Didot ain^, 1840, w 8ce, str. 12a 2 
fraaki 60 cent 

— Secret politiqaa de Napoleon corome 
introdnotion k aa r4cente philosophic de V 
Histoire. NouTelle Edition. Paris, imprim. de 
Chr. Lahore, 1868, w 8cc. str. XXX i 179. 

— Anx sonTcrains de 1* Earope (Vna V 
onion antinomienne). Paris, impr. Poossiel- 
goe, 1881, w 4ce, str. 8. 

— > Lc sphinx on la nomoth4tiqae s4hili- 
enne. Nr. 1. Paria, imprim. de Oooblet, D6- 
cambrc, 1818, w 4ce, atr. 74 i k. 1. Lc 
sphinx Nr. II. Paria, Mara, 1819, w 8oc, str. 
36. 

— Toft Nr. Issy, takftc r. 1818 pracdroko- 
wany. w 8cc, atr. 36. 6 fraifk. 

— Nonveanx systdmcs des machines 6 va- 
pcor fond6s sor la d^ooTcrtc des rraies 
lois dc forces mteaniqaes par •.....• Introdo- 
ction philoaophiqoe, contenant lc pro|p«m* 
me inaostricl ct 1' itablisscmcnt scicntifiqnc 
dee nooTcUcs lois physiqocs. Paris, imprim. 
de J. Didot ain6, Trcottcl ct WorU, 1884- 
1836, w 4ce, atr. XVI i 64. + 

— Tableao dc la philosophic dc la poli- 
tiqoe. Paris, imprim. J. Didot 1' ain^, folio 
rozloft. 6 frank, i- 

— Tablcao dc la philosophic dc 1* histoi- 
re, depots V originc do monde jasqo'lt son 
terme final. Paris, Amvot, impr. Jnles Didot 
r ainc, fol., 1 ark rosloiony. 6 fran. -f 

— Theoric ligourcosc de mar4es comma 
noavelle garantie soienlifiqnc dc reforme dn 
saToir hnmain. Paris, impr. Didot, 16 Ao&t 
1847, w 4cc, str. 56^392. Complement 
CCCXXVIII. 

— Trait4 dc miUphlsiqae. Paryi, 1836, 
w 8cc. 

— Union antinomienne. Paris, impr. Poos* 
aidgoe, 1831, w 4ee, atr. 8. (Nalesy do Anx 
aooverains). 

(WrcAcfci H.) Hocnc Wronski. Przedmk 
iPrsegl%dn Posnaiiskicgo. Poanan, w korois. 
o ^Qpanskiego, cscionk. Pawiokiego i Gnbe, 
1852, w 8cc, str. 90. sgr. 20. -f 

— Obacs: Araca; Aog4 L (notice 18G5); 
Bukaty (udzial w wiedsy 1844); Erdan Alex. 
(La France mistiqoe); LIbcIt (Filosofia i kiy- 
tyka,tom 8, str. 196- 225) j TrcatawakI (Uok 
caasopismo). ca WROASKA a domo 8tmiii de Mcilferriar 
ftona Uoenego (or. 1784 t 1866). Oinq let* 
tres concernant Hocn4 Wroibki. Paria, 1864, 
w 8cc, frank. 2. 

— Ode k la Polognc, d4di4c k 8. A. le 
prince Adam Caartoryski. Paria, 1868, w 8ce, 
frank 1. 

— Ode k la Polognc ; aoirie de dcox non- 
Tclles strophes ct d'onc notice. Paria, Amy- 
ot, 1863, w 8cc, str. a ob: Marnalewiex L 

Wrotkiewicz Stan. Nikedcm obacs: Sieck- 
field Edw. Ant (Satoka poanawania lodai 
1829). 

WROTNOWSKI Anieel. Drogi iclaane w kro- 
Icstwie Polskiem. Prawa i obowiadn podro* 
ftiU^cych. Wartxawa, Oebethner i Wol^ 1878. 
kop. 76. 

^ Drogi iclaane w Er61cstwic PolsldeflB. 
Prawa akcyonaryata6w. Waraaawa, Gebeth* 
ner i Wolff, 1878. kop. 76. 

— kredycic rsccsowym, olatv^onym 
prsca Towarsystwo kredytowe sicmskic w Kro* 
Icstwie Polskiem. Warssawa, w kom. v Ge* 
bcthncra i Wolffa, drnk Oas. Polski^, 1862, 
w 8cc, str. 62. + 

WROTNOWSKI Felike P. (or. 1808 t 8. Lip- 

1871). Atlas dc I'ancicnnc Polognc. Pane, 
1860, fol. kart 16. ob: Dafonr. + 

-.• Cichowskicffo Adol& abiorr ataroiytao- 
4ci polskich w Paryio praca F. W. Pmryi,- 
drnk L. Martincta, 1866, w 8ce, str. 1^ -i- 

.— Dciennik Narodowy. Pai^ od r. 1840. 
(organ Csartoryskich), wlaicieiel Wtad. Pla* 
tcr. Po r. 1842 popicrmi Caartoryakicgo, w r. 
1842 organ Towiattskiego, w r. Ib48 obn- 
dwoch pot^pia. Po r. 1842 rcdaktor Fellka 
Wrotnowiki, w r. 1843 J. Ko2osowaki. Co 
Sobota p61 ark. w 4cc, kwartalnie 12 Nr6w 
Cena 4 iranki. Do 1. Stycania 1848 r. wyaalo 
Nr6w 92, a lat catcrech w ksi^gami Kato* 
lickiej frank. 52. ob: Dziesaik. 

— - Elcmcntara dia daicci polakiob (aawic- 
rij^oy w sobic tablicc liter, tablicc agtoakdw. 
anaki pisarskic etc.) a wicloma draeworyta- 
mi w tekscic. Parya i Berlin, Bchr, drnk 
Boargognc ct Martinet w Paryio, 1861, w 8ce. 
str. 222. zip. 12. + 

— Esqnisse sur la religion payettae« aar 
Ics tradiuons populairca, et aor lea a n ci ena 
osagcs des Litaanicns. Paryi, 1843, w 8o«. 

, — Ilistorya powstania w r. 1831 na Wo- 
lynio, Podolo, (Jkrainic, 2madai i Litwie 
praca .... T. 1 — II. Lipsk, F. A. Brockhaoa, 
1876, w 8cc. Tom 1. Powstanic na Wolyniu, 
Podolo i Ukrainie w r. 1831, opisane podlug 
podan dowodscow i wsp62ocacstnik6w tegoi 
powstania. w 8ce, str. X, 363. Tom II. Zbior 
pjuni^tnikow o powstanin Litwy w r« 1831, 
olosony prsca .... w 8ce, str. Xll, 265. (Bi- 
blioteka pisaray polskich, Tom 71 i 72). tal 
'a sgr. 10. + WBOTNOWSKI - WBZEAMIOWSKI 171 — ^ Bwa loiy w lyofu oeturtowej J6ttfiiiy, 
powi6<6 oryffioalns pnei F. W. Knik6ir. 
Bftklad i drak J. Csecba, 1840, it 24ce, itr. 
143. Op. 8. + 

— Pami^tnilc obywutela powinta npitsliid- 
go. Z kart% Litwy. Paryi. 1835, w 8o6. 

— PamtQtniM o powfUnia Liiwy i Ziem 
nitkioh wi*. 1881 wydawane pri«i .... Cx. I. 
Poaxytow 6, kaiidy po 16 itr. t 1 karta jeogr. 
Paryi. dnik A..Pinard. 1883, w 8ae. Ct^ 
IT. 1838, apouyt. 1 i 2, ttr. 8, s map% Litwy. 
frank. 5. + 

— Powtiaoia na Wo^ynia.- Podola i Ukra- 
inie w r. 1881 opisaoe priei .... podlofr po- 
dan dow6dstft6w i wip5}neseitiiiK6w tegoi 
powaUnia. T. 2. Pafyi, kiiegamia i drak. 
polaka, drnk Bonrgof^m at Martinet. 1887, 
w Sea, T. I. itr. Xfl, 889, k. 1. T. II. sir. 
Xy 401 i f. frank, 13 cantim. + -i- -i- 

— RoxBiowy pokkia i roatyjakia podYng 
ealniajaaych deiaf nMsyjtkich n?oione i na 
100 lakeyj podaielona p. F. W. Polskie i rot« 
ayjakia rasgawory aostawlannyje obraseam 
i raxdielannyje na 100 nroVow.. Wilno, na- 
kMara Fr. Morifsa, w drokarni B. Kanma- 
na, 1829, w 8ca, air. 245, nial. 3. 

— Off61ny ryi powitania Litwy 1881 r. 
Paryi. 1884. 

» Upominak dia dzieci litawskiek, 15. ko- 
lor. ryein pnea F. W. Tom6w 3. Wiloo, 1829, 
w 12ee, atr. 76, 84, 64 i 8 rye. a}p. 7. 

«- Zbi6r pamigtoiVdw o powatanin Litwy 
w r. 1881. Paryi, w kti^garni Polikifj, drak 
A. Pinard, 1885, w 8ea, str. XII i 868. fr. 8. 
♦ + + 

«- WiadomoM polskie, 1857 — 61, w 4oe, 
(tygodnik pofarkntsowy). Paryi, drak L. Mar- 
tinet^ redaktof Fel. Wrotnowtki. Bocxnie 
frank. 20. 

(UtUhf w pocsftka Styeznia I860, nast^ 
pnia po extero-tygodniowej prxarwie wytsfy 
pod now% redakejrf, bo Wrotnowiki nsnD%t 
n^ Bok 1859 byl-wspolredaktorem Kalinka 
WaL« opiekonami zai Czartoryiki i WI. Za- 
mojaki). 

-* Obacz: Cliodike L (Pologmeh Cooper 
(Mobikan, Szpieff); Dufoor (Atlas 1850); M^- 
ttiyfteki J. (Craoorie) ; Mickiewiez (knrt litera- 
tory 1842); ReeniU Polakie (1861); Zuady. 

WMTNOWSKI F. i JANUSZKIEWICZ Eoata- 
cky. Zywot Adolfa Janntzkiewicza i liity ie- 
gO te atep6w Kirgizkieb. obaca : l^notzkfe- 
iiiez E. -f 

WMTNOWSKI Julian. Tb^e ponr le docto- 
rat en midecine, pr^sent^e et sontenne le 
18. join 1858 par .... n4 en Pologne dr. en 
mod. Do la fi&Tre pa6rperale. Paris, Ri^onx, 
impr. de la facnlte de m^dee., 1852, w 4oe, 
str. 4a -I- 

WROTNOWSKI Lumn. potraebie kodakan 
nifdzjnarodowego clla stoaunkow prywatoycb. Wartiawa, Oebethner i Wolff, drak Oaaety 
Polik., 1868; w 8eey itr. 61. kop. 50. 

Wrttbt ila, vowiM ob : CleehaiaU (1878;. 

Wriiby, wrMeaie, ob: ehira«aReya; Ciaek 
J6z. rce 8n6w 1850): Gliyekl fr. fnanka 18681; 
Heratkep. Mr. 8L (1846); Prertelwe; Prcape- 
wfedaie: Smrnik; Sybiila; Wriiki (kabalio: 

Wll6iEW8KI Ka. Frane. Kazania adwento- 
we, Iwietne, patyjne, praygodne i pome* 
bowe. Wrootaw, Sobletter. drak Grataa i Bar- 
tha, 1851, w 8ee, atr. IF. 220. taL 1 tgr. 10. 

— Kaaania na niedziele ca^ego rokn ko- 
ioielncffo. wybrane a daiel dnikowanych i 
niedrakowanyab anakonitycb kiizaodsiei6w 
natzyob. wydal .... 2. Tom¥. Wroelaw, Soluet- 
ter. 1852, w 8ee, ttr. Ill i 288. IT i 171. 
tal. 8. 

— Kazania na nroczyttoici i iwi^ta ealegfo 
rokn dia niytkn cbrzeiioian wyznaoia kato« 
liokiego i w^rgody XX. ktznodzi^6w. Wy* 
brane a dziel drakowanycb i niedrakowa 
n¥cb anakomityeb kaanodziej6w nownzycb 
Wydal .... Wroclaw, naklad Z. Scblattera 
drak 0. H. 8toroba, 1858, w 8ce, k. 2, atr- 
288. Rs. 1 kop. 60. 

^ Kti§|ka do nabofte6itwa katoliokiego. 
Z ryoin% i drzeworytem. Wroelaw, Sobletter, 
1858, w 8oe, atr. 264. kop. 50^ 

Wraiki nieomylna 1850, ob: LantnMRd. 

— a Paoanowa eayli nowa kabata 
a kart franoozkiob nod^ffni^ta a dia rozryw- 
ki iowarzyzkiago ko/awyToiona. Lw6w, drak 
P. Pillara, 1849, ob: SaiboraM Jan. 

WRZCilllOWSKI AnfVtt (nr. 1881). £in Bei- 
trag zor Anatomie dar iDfatorien ron ..^ in 
WarKbau, w 8ee. ttr. 24 i Taf. Ill i IV. (K. 
Scbultze. ArcbiT. f. mikroak. Aoatomie. Bd. 5. 
Bonn, 1869. -i- 

-^ Beitrage zur Katargeacbicbte der Infu- 
zorien von Profl ........ in Warscban, w 8ce. 

fNadbitka z Zeitscbr. tHr wisaentcb. Zoolog., 
XXIX, 1877, od ztr. 267—823). + + 

— Beobacbtnngen i&ber Infoaorien ans der 
UmgeboDg von Warscbau. Von .... Dr, u. Prof, 
in Warscban. (Mit Taf. XXK. XXII, XXIIIJ, 
w 8ce, od atr. 467 — 511. (Abdr. a. d. Zeit- 
scbrifl fiir wissenacb. ZooL XX. Bd. 4 Heft. 
Bog. 80 — 82). + 

^ Materialy dlia jeatestwiennqj iatorii na- 
il wocznTcb ziwotnyob professora ... (la Tra- 
dow V abi. raskiob Jestestwoizpalieni w Waraz. 
otdiel Zool.) Warszawa, typogr. K. Kowa- 
lewskiego, 1877, w 4ce, k. 1. str. 51 a 8. 
tabl. + 

— Polowyje organs i pierwaja sfstema 
Dreyasenae Polymorpbae. (Van Baneden) 
Warszawa, w tipografii Osipa Bergera. Da- 
nitowiozowakaja Nr. 619, 1871, w 8ce, 1 karta 
tyt, atr. 6a + 178 wbzbAmiowbei » wBPoiimsinE ^ Prsyomok do hiitorjri nttnnln^ wy* 
moczkdw. RoKprawa napittns w cela nty- 
akanift atopnia Dra nauk prs^rodconych w war- 
•sawakiSj Sskola g26wnej. Krak6w. drok. 
Uniw. (odb. a Rocxn. T.N. Kr. T. XXXV). 
1867, w 8ce. sir. 108, Ub. Yll. kop. 60. h- ^ 4. 

— Ob: Huxley; Lllban (praewodoik 1864). 

WRZEiNIOWSKI Wlimnfy. (or. 1800 f 1862). 
Aryimetvka oloioaa praaa ^.. Wanaawa, Na« 
tanaon, druk J. Uogra, 186], w 8ce, atr. VI, 
IV i 229 a tabl. logarytmdw. rab. 1. 

— Toi, wydania 2. Warasawa, dnik J. Un- 
irra, 1854. atr. VII, 831. niel. I, UbL 1. 
rnb. 1. + 

— Flag, praes .... profaaora b^rlij Sakoly 
politechniezDej warasawakiej. Wyci^g a daiao- 
nika politechnicsnago. Waraaawa, 1861, w 8oe, 
atr. 50 i tabl. litogr. 4. f + 

— Tjrai^o ato pigddsieai^t tny przykla- 
d6w arytmeiyoznych dia poftytku mtodych. 
Warazawa, drok J. Qngra, 1854, w 8oa, atr. 
XXXV i 193. kop. 75. 

— Miemictwo . niiaae. Waraaawa, 1841, 
w 8ce, atr. IV, 256, niel. 24. tabl. a fig. 9. 
zip. 10. 4 + 

— Ob: Babbtga; Mayer I Chelae!. (Alga^ 
bra 1845). 

WRZESNIOWSKI Mlebal, profeaor. Lateini- 
acbe Schul • Gramraatik mit Baiapielen zar 
Uebang nnd praktiachen Anleitung aom 
Ueberseizen aaa dam Deutachen ina Latei- 
Diaehe, for Frivatlehrer uDd Pnyatatodirende, 
nach dem in den k. k. oaterr. Staata ein* 
gefUrten Schul plane bearbeitet 1. Theil. Lw6w, 
drok Pillera, 1834, w doe, atr. 222. 

— Toi. Fllr erata Oymnaaial-Klaaaa. Lw6w, 
1837, w 8ca. 

Wazeradt, obacz: Kaluatewekl. 

Wrzody, obacz: BirkowakI L; PareAtki. 

Waehdd, obacz: Auiich (podroij; Goadek 
(Jeruzalem); Laaaner (podr6i); Mann M. (po- 
dr62); Michalowaki A. (1857); Mlchaod; Pie- 
Iraszewaki Ig. (Peraya); RadziwitI Alh. (po* 
dr6i) ; RzewuakI Wao. (Minea de V Orient); 
Siemienaki W. (FoHtyka 1869); Sawaazkiewicz; 
Skorzewaki Z. (podroi); WafaiewaU A. (Tur- 
cya); W^iyk Wtad. (Egipt). 

— (wielki) Polaki. B. w.m., 6819, fol. (ma- 
aoi&akie). 

Wachednia literatara, obaea : Tarnewakl Jan. 

— aprawa, obacz : MilfcewaU Z. ; Szymailaki 
Oa.; T^goboraki Ludw. 

Wachodnie j^zyki, obaea: Kewalewaki (Mon- 

golaki). 

Wschowaki powiat, obacz: Petal. 

Wiciekllzna, obacz: Anleitung; Bibi. rein.; 
Czapla ri877); FItzinger (a paow 1670); Glu- 
ziiftski I. (1862); Kaczkowtki Ant. (186G); Ku- 
rewski J. N.; Lachnioki J.; Lalicz (1846); Le- 
wandowaki J. H. (1869); Maroclietti (1822); 
Opia; Orkisz (1877); Patkiawicz A.; Pi eki D. (1878) ; PtotakentU A.; BidaieU JL; 
Seifmann (1867); Spaaata (1837); Tnialravaki 
Kaz. (1882) ; Welanaki F. (1867). 

Wtieh (Do oboroD badiat woproay)^ 184B, 
obaea: L B. 4- 

Waktziwka berlinaka. Wyd. 8 raay na ty- 
dzien. Berlin, od 1 Lipca 1874, wyd. Seidel 
wlaae. drokarni i kaiegarz, Spandaner Btraa- 
ae N. 17. (zapowiedziane). 

Wakaz4wkl dla okladajtcych kontrakty o 
wieczyat% dzieriawg oaad wloicianakich pod* 
cbodzaeych pod przepiay Nijw. nkazn a r. 
1846. B. w. m. (Waraaawa), drak J. Dngra, 
fol, atr. 16. + 

— (prawoe), dla rad i wydzial6w powia- 
towych ku roapoznanio nrzgdowej dzialal- 
nofoi i kompatencyi. Z dodaniero formnUrzy. 
Lw6w, Winiarz, 1867, w 8ce, atr. 89 i k. 2. 
1 zir. + 

— (Krotkie) do zakladania i ntrzymywania 
azkolak owocowych z polecenia dyrekcyi 
Towarayatwa rolniczeffo pol%czonycb powia- 
t6w polnocnych W. I&igatwa Poznanakiego, 
apiaane przez jednego z jej czlonkow, z 
urhwal% waloego zebranis tegoi Towaray- 
atwa a dnia 1 maja 1865 do drakn przeana- 
czone. Poanan, M. Jagielaki, dmk M. Haraa, 
1865, w 8ce, atr. 82 z 1 tabl. litogr, 5 iigr.4- 

^ do pokrycta, 1866, obacz: Neill. 

~ dla wyatawc6w plod6w o^n^i^^^^e na 
wyatawg powaiechn% w Wiedniu w r. 1673. 
Krak6w, w drukarni Dniweraytecki4j, 1872, 
w 4ce, atr. 6. -f 

Wip6lki handlowe, obacz: Ekeaeailate, 1865, 
Zeaz. I.; Heilmann; Stewarzyezeaia. 

Wap4lebywateli (Do) PoUkow. komitet een- 
tralny narodowy niemieoki 11 Maja. Poanaa, 
1848, fol. (pot ark.) 

Wapemeienia amatne. 1^2, obaoa: P. A. 

— z r. 1788 po rok 1798. Poanan, 2apan- 
aki, ezcion. Zoema, 1862, w 8ce, atr. 142. -k 

— o Kownie, obacz: Petecki Lean. 

— przez A. M. Pozuan, w drukarni Ka- 
miAakiego, 1871, w 8ce, atr. 20. 

— o ze9z}ym w rokn 1816 Tomaazn z 
Krzetnazewa Wawrzeckim. Wilno, 1829, w 
8ce. 

— z ftycia i zgonn Ign. Holowinakiego. 
Warazawa, 1856, w 12ce. 

— z przejaidzki po krign, obacz: Sci* 
alowska Z. 1857. 

— kamtana wojak polakich z rokn 1863, 
obaea : Wiazniewaki W. 

Wtponinlenie zgonn i. p. Ant Kandlera. 
Wiloo, 1834, w 8ce. 

— o <. p. Anton im Hlebowican. Waraaa- 
wa, 1848, w 8ce. 

— o Joaohimie Hempln. ofieerze b. wojak 
polakich (z portretem), obraaek a ^raeazlo- 
fici. Krakow, w druk. Wl. Ancayoa i Sp6lki, 
1877, w 8ce, itr. 65. •»- WSPOMOiEHlE - WSZELAKI 178 — o Aimfa Mtiyi Taigl, ob.: TW|i. <f 

— potaiertne dw6oh natron poltkich. 
JCimk6w, (oddrnk t Cnta),, i868» w 8m» ttr. 
19. 

(Mi«<ei iyoie: Aony MftlacbowskMj i Wi* 
ktoryi Tarnowskiij). -i- 

— o pitaiennietwto poliki^m w enigrft- 
cyi. Pmt*, 1840, w 16c6, wlr. 94. 

{Wyj. s f^alendartykii pielgnymttwa), ob.: 
JotMrieki Al. ^ 

— powtUnia 1794 r. doU 17 Kwietoia w 
wielkt cswartek. (R^kopis ZDalesiony w Mar* 
•ylii w koiciela Nolre*Dain6 de bonne -gardo 
dnia 26 Laiego 1866 r.) Paryi, drak L. Mar- 
tiiMt» 1857, w 12co, ttr, SO. 6 sgr. 4 

— poomai 1866, obaes : KonbowsU F. 

— i skarga staroa, poiwiyeone ladowi 
wiojakiemo, obaoa: B. S. M. (1866). 

— Obaca: Baliiitfci Mich, (o Janie 8oia- 
d«ekim); OfuMawiezoiNl (a lat dsiocinnych): 
Fraacitzak Jdzaff (28 LuUgo) ; Gaezalfcowaki 
W.; laMaiawski S ; Krakiwrnm ^wygnanki); 
KiaefsMJa S. (pierwsaa); Paai^tnik; Piatni- 
aiitU L. (s Waaecyi) ; Rajazel (karpawafu); SlarakMrtki Sab. (o grobach 1818); Skorzaw 
aki Zjrgn. f Wschoda 1865) ; Waicmki Ant. 
(1846); Zanoiskl Wl. (1668). 

WaponMianie wiamyeb. Ktifikado naboiaa- 
ttwa dla kobiai poiwi^eooa oaci i ckwala Nig- 
Iwiftaz^i M. Pi. aawt6n»j§ea w tobio: Csta- 
ry apoaoby slochania nsay iw.; 8iedm apo- 
•ob6w praygotowania ti^ do kommoDii 4w.; 
Rosrayilaota na kaid^r dsian tygodnia o ra- 
dofeiach, boleiciach i ehwale Maryi; Nabo* 
ieuiwo na j4j wasyttkie wiyksaa i mniejaaa 
iwi^ia; Roianiee a rosmyilaniami i modli- 
iwami; Roamaita koronkt a odpostami; Wiala 
do Matki Boi^j litanij i modlitw ; Officiun 
da baata, po laoinie i popoUka; Pialgraym- 
k^ do Cx^tochowy, tadata^. pioani kolcial- 
na. Praaa aatork^ kai^^ek : Glos datsy, Ogien 
nitoici J. ChryBtuM, Zrodlo l;ywota i innych 
napitaoa. Wanzawa, 1875, w I6ce, etr. XVI 
i 847. Ra. 1. 50. Na papierze welinowym 
n. 2. Oprawne w plotno angielakia n: 2. 50. 
W tkorks 3 mb. 

— wiamycb. Naboianiiwo za doaza amar- 
tycb a r6inych dzial zebrana praaa .••• War- 
tzawa^ M. Gltiokabarg, 1874, w 16ca, atr. 
827. 

— Obaca: Maazczaraka; Rigalaki. 
Watacza, obacz: Przyborawaki Jfeaf. 

Waltp do nanki chraaleianzki^j. w 8ee, atr. 
270. 2 alp. 

— do raligii, 1 zip. 

— do nijrcia JQzykdw franouflkiego i pol- 
ikieg:o ezyli rozmowy bardzo latwa do md« 
wiania w kr6tkiin czasie po fraDcuzkn i po 
poltkn. Introdnction a V nsaga des Izngnez 
fran^aiaa at polonaise on disconrt tr^ feci- 
ei pour parlor an pen da tempz la langne polonaiaa on la frinoaiaa. 2 iomy. Witno, 

-* Tot. (Wartazwa). Edyoya 2ga, baz w. r. 
(naklad F. C. Natfco). Tom 1, atr. 122. 6 
alp. 

(Edyeya pierwisa, taniie, 1792). 

— Tol. 2 tony. Edyeya drnga. Berdycz6w, 
w 8oa. T. 1. itr. 130. T. II. str. ^ 

— Toi. Edyeya trzaoia. Berdjczdw, w 
drnk. oprzyw. XX. Karinalit6w, w 8ce, atr. 
T. I T. 11. 122. 

— Tol. Edyeya oawarta oryginalna. War- 
•zawa, 1806, w 8ee. 

— do blogotlawion4j wieeznolci przez roa- 
wage rreczy ostztecznycb we czterech kaza- 
niach adweiitowyoh azwartych. Wilno, drnk 
akademicki, 1800, w 8oe, atr. 80. 

Watrzanl^liwci^: obacz- Brzazawaki Stan.: 
Hechall; Iji Rocba; W6dka; ZanbaryaaiaiHaz 
Fr. 

Wstrzykiwania, obacz: Laaglebart E. (1877); 
Mtrkiewicz SL 

Wazachbraty obacz: Praia. 

WSZEBOR J4zaf, Dr. med. Przyrz^ ia§cy 
Dra Dienlafuv. zastoeowany do leczania wy* 
•igk6w w oplQcnej. WarKzawa, druk K. Ko- 
walewtkiego. (Oddr. z PamigC tow. lekara.), 
1870, w 8ce, ttr. 22. 20 kop. 

— oalkowitem jednottronnem i oba* 
stronnem wypilowauio azozyki gornej (de 
retectione totali iive unias eive atrinique oasia 
rnaxillae sopenoris). Rozprawa napitana celem 
uzytk. ttopnia Ora med. w^ Wydi. lekarak. 
azkoly gl. warsz. przez ........^. Warizawa w 

druk. S. Orgelbranda, 1864, w 8ce, ttr. 64 i 
1 k. + + 4 

— Obacz: KwaMcki I. (Pami^t tow. lek.) 

WtzadabylakI L. (pseudonym); obacz: Pahi* 
JaAakI Alekaander. 

WSZELAKI Teafil. (okoto 1783 f 1865;. Ka 

techizm dla dziect u2o2ony przez , pro- 

wincyala XX. DomioikaD6w. Warizawa, XX. 
Missyouarze, 1846. 10 grp. 

— Ryt chronolofficzny biitoryi Iwiciej sta- 
rego testamentu od stworzenia ewiaU oraz 
dzieje ludu izraelskiego od pocz^tku jeffo 
istnienia ai do zbnrzenia ostatniego kolciola 

jerozolimskiego przez Wartzawa, druk 

S. Orgelbrandz, 1866| w 8ce, str. 399, Oil i 
niel. k. 2. 

— Kr6tki zbior nanld chrzeicisnski^ % 
przydatkiero modlitw porannych i wieczor- 
nycb. Warszawa, drnk Rafala Jablonikiego, 
1826, w 12ce. 1 zip. 

— Toi, porannycb, wieczomycb i nauki 
alniania do mszy Iw. oloiyt ...., zakona ka- 
anodziejskiego. Cz§stocbowa, druk. J. Gory 
CzcstochowStiej, 1829, w 12ce, str. 116. 1 
alp. 

— Tot. Pulawy, 1880, w 8ce, atr. 90. 
+ + + 174 W8ZELARI - WUJEK •— Tol, niolony prias •••-, sakonn kasno* 
dziejskiego. Wantawa, w dmkarni XX. Pi- 
jar6w, 1835, w 12ce, str. 68. 

— Toz, za poswoleniem censnry rsfdowaj, 
w drakami Jasnij G6ry Cs^stochowskiej, 
1888, w 16ce, sir. 120. 

— Ksi^ika dla niaamiej^eycli czyta^ (ry« 
ciny obcbodow kilwaryjfkich, 12 miadator. 
i text). 

WSZELAKI Tomaaz (a Lubehkie^o).* Ch^op 
(brositira poliiyczna w obronie Cznrtorytkich 
na koncu podpisany: Tomasa Wsaelaki a 
Labelskiego). raryz, w drakami P. P. Map 
aide i Renou, b. r. (1855), w 8ca, air, 8. 

Wazmit i Plenira, romaDa w listach na- 
iladowanie, patra: Ulia na rok 1827. 

Wszyaey btfda^, obaea: Abraatovto (1786: 
1808). Gerubi. + 

Wtyt. b. w. ro. i r., w 8c6, »tr. 16. (Data 
Wartaawa. 1803 w Caerwcu). Broszura poli- 
iyczna przeciw Ra^owi narodowemn przez 
MieroiUwozyka, porownaj: Szczapanaki Al- 
fred. + 

WORKERT Lndwik. Mytholoffjo der Grie- 
chan, Romer, Aegypter, Nordlander, Wen- 
dan and Slaven. Leipzig, 1888, w 8ee. 

Wucharpatent vom 2 Dezember J. 1803, 
Lemberg, druk F. Galintkiego, 1862^ w 8ce, 
8ir. 22. Zip. 1. 

Wflrdigang (Uapariheiische) der Schmah- 
acbrifl: Memoiren Uber Polen uoier ruui- 
acher Henncbafi von liarro Uarring, obaca: 
Harring. 

WORFEL Adolf. Dr. Dat Leben and Wtr- 
ken der heiligen Slaven- Apoatel Cyryll und 
Ifaihod. Herausgeffeben zur iautendjahrigen 
Jubelfeier. Prag, jP. A. Credner, Yerlage- 
Conto, 1863, w 8ce, itr. 23. 

WORTEMBERG Karol. Zbidr arebiiekto- 
nicznych pomyslow, tliiifcych do api^ksze- 
nia i nzupelnienia wieiskiuh badowli i za- 
budowan gotpodarBkicn. Letzno, Gflniher, 
1848, folio podluiue, sir. 12, i. 15 aatuk 
widokow na kamienia rytych. 

WUERTERBERGOWA Marya z XX. Czarta 
riakich (1764 f 1854). Malwina, powiai6. 
1816, 1821, 1822, 1828. 

— Obaca: Wirtanbergaka kal^na. 

WORTH Adam, entrepr. teatra. yermifchte 
Gedichie. Lw6w, dnik Scbnejdra, 1886, w 
16ce, ttr. 187. 

— Die Grafen von Ehrbach. Origtaal-Seban- 

spiel in 3 Abiheilungen von Mutik von 

Joh. fi. Siedermeier. £rsia Abtheilanff: der 
Finch lielodrame in 1 aki. Zweiie Abibei- 
Inng: die £ntfiihrung, Schaaspiel in 1 Aki. 8 
Jahre spater. Dritie Abibeilung: die Vermftb- 
Inng im Tode, Draroma in 1 Aki. 10 Jahre 
spaiar. Die Handlang ftUi in die 2ie Halfte dea 16 Jahrhonderia. Leabaw, gfdrsdkt bei 
Peiar Pillar, 1886, w 12oe, air. 107. 

Wa) i aiosinanieo, obaoa: Jiiiitfcf. 

— (abogi), powissika dla niodsiely. Erm* 
k6w. 8. A. Krayiaaowaki, 1878^ w 84oa, atr. 
84, 25 ceni, karion 82 cent 

— > Damazy. Sakio a nainry, skreilila eiotka 
Marynia. Wsrszawa, 1874, w 12ce, atr. 64 
30 kop. 

Wuiaazak, obaea: Maziraa. WUIEK Jakdb. (1540 f 1597). Bibim 
laiino-polonica volgaiae ediiionis anioritata 
Sixti y ei Clemeniis VIII Pont Max. reeo- 
gniia, summariis ei notis iheologicia, Idatori- 
cis et chronologieia illaslaraia aaeondom 
exemplar latinam R. P. Thomao Aqv. £r- 
hsrdi Ord. 8. BenedL polonicam vero R. P. 
Jacob! Wujkii 8. J. Tbeologis reimpreaaa. 
T. 2. Vraiislaviae apnd G. F. Kom. 1806, w 
4oe. air. 1885, 558 i 524. 

(W jednej kolnmnia lacinski, w drqgi^ 
poUki iekai, iak jak w edycyi a r. 1740). 

— Nowy ieaiamaat Pana Jeaoaa Cbryatnaa 
edycyi Wnlgaty, ttamaesenta ...., praadniko- 
wany nakladem agromadsania roaayiakiago 
biblijtkiego. Peiarsbarg, w drokami mor- 
ski4j, 1815, w 8ce, sir. 585. 5 alp. 

— Toik, przedrnkowany nakladem komi- 
tetu moskiawskiego agromadaenia roayjiUa- 
go biblijnago. Moskwa, dmk Avg. Samanay 
1819, w 8ce, sir. 868. 

(Korreki^ prowadaili X* J6aaf Parkowaki i 
Frane. Asnm Tow. Jez.) 

— Biblia io jest ksi^ nowego i atarago 
iesiameniu, wed^ug tscinsktego praekladn na 

poltki j^zyk przelotona przes 8 tony. 

Warszawk, naktad iowar sy s t w a kiblgnego 
warszawskiego, drnk N. GlAeksbarga, 1821, 
w 8ce, sir. 774 i niel. k. 8 od air. 774— 
1818 i noi sir. 109 i 15. air. 876 i not atr. 
155. -f -f 

— Kowy Pana nssaego Jezasa Cbrjrstoaa 

(esiameui przez Soc. J. na polaki j^ayk 

przetoKOiiy, cztery ewangelie Maleasaa, Mar- 
fca, liukaiza i Jiina zawieraj^y, sa posw. sw. 
prsadrakowauy. Poznan, czoionkami dmkar- 
ni W. Deckera i Sp., 1820, w 8ee, atr. 896 
i 488. 

-* Biblta io jesi ksi^gi siarego i nowego 
iestameniu edycyi Wolgaty ttnmaoaanin jL 
Jakuba Wuyka w Krakowia 1599 r. wydana, 
a ieras nakladem tow. biblij. roajjekiaffo 
oddziata moskowskiego praednikowana. w 
Moskwie, w drnk. Symeona Sieliwanowakie- 
go, 1822. Raaem: Nowy iestameni P. N. Je- 
zasa Chrysiosa edycyi Wnlgaty, tinmacaenia 
X. J. Wajki, naklad tow. biblu. oddziala 
moskowskiego przedrnkowany. Moskwa, w 
drnk. Symeona Sieliwanowakiego, 1821, w 
8ce. 

— Nowy Pana nasaago Jezasa Chiyatasa 

tesiameni prsaa , na JQzyk polaki |irsalo- 

iony aa poaw* awiacsch. praadrukow. Lipsk, WUJEK 176 drok Kiut>2a Tftoehnicfti 1880, w 12m. 6 

— Nowy Pana natiegp Jasasa Chrystata 

iaatamant praas Societatis Jesa na pol- 

•ki j^ayk pne^oiODy sa poxwoleniem awiera- 
ohnolci pnedmkowany glotkami drukaroi 
KarU TaoohDioa. Lipak, 1682, sir. 686. 

— Toi. Liptk, 1883, w 8ce. 

— Toi, taoia tytn), Umse, 1836, w 13oa, 
drak Karola Taachnioa, ttr. 686. 

(Na U} karcia tytal: Biblia Nowago TeaU- 
ita). — * Toi, wydanie steraotypowe J. N. Bo- 
browicaa osdobiona 170 obraskami. Liptk, 
naklad Baamg&rtnera, 1888, w Sua, str. 810. 

— Biblia, kti^gi ttarago taatamentu a la- 
einakiago na j^yk poliki prsetoiona prxaa 
..«^., osdobiona przeszlo 800 obrazkami. No- 
wa wydania ttczyaioue aa poiwoleoiem prxa- 
wiaL ganaral. koosystoryum katolickiego w 
kroL aaakiam. Lipsk, naklad J. Baumgirt- 
nara, dmk i ataraotyp. Braitkopfa i Haertla, 
1889, w Sea, atr. Yli, 1249, raj^^tni sir. 4. 

— > Biblia, to jast kti^gi starago i nowego 
taatamenta. wadtag laointkiego praaktada 
•tarago w kolciala powiaachnym prayj^tego, 
na polaki Joayk snowa a piIno4m% prseloio- 
na, a wykfadem katolickim trudaiejiaych 
miajao do obrony wiary Iwiytdj powszachn^* 
pnaciw kaearaiwom tych ciaaow naleifcych, 
prsadi6m pnaa ........ a W^growa, taologa 8. 

J. a dozwoleniam stolicy apostolskiej, a na- 
kladem jago M. ksiedsa arcybiskupa gnie£- 
nianakiago ate. wydane w Krakowia J 599. 
Taras cam Ucantia ordinarii priedrakowaoe. 
Lwow, Bartl. Jabtootki i syn, drak P. Pti* 
lara, 1839-40, w 8ce. T. 1. str. 864. T. IJ. 
od 866—1468 T. liJ. str. 406 i rajattr LVllI. 
Na papiersa rysaDkowym 80 afp., na awy* 
eaajnym alp. 40. -f 

«- Toi. 4 tomy. Wroclaw, 1848, w 8ea. 

«- Biblia to jaat ksi^gi atarago i nowago 
tattamaota na j^iyk polaki prsaloiona prsaz 
ka. ...... 8. J. Wydania dragia atarotypowe, 

poprawna Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobiooa 
600 obrazkami i pi^^ sztycbow na atali. (Bi- 
blia kai^ atarego testameatu z lacinskiego 

na j^ayk polaki przaloiona przez ka z 

Wfgrowa. Wjdania dragia ataraotypoara 
poprawna. Uozyniona aa poswoleniem prza- 
wialabnego ganaralaego koRsystoryuni kato* 
liokiago w kroleatwia aaakiem. Ozdobiona 
przaaalo 800 obraz. i 2 aztycby na ttali. No- 
wy Pana naazago Jazuaa Cbrystuaa testament 
z lacinakiago na jyzyk polaki przeloiony 
przaa lea* ....... Wydania dragia atereotypowa 

Soprawna, nczyuione aapotwierdzaniam JW. 
^nnina, arcybiaknpa gniezniauskiego i po« 
zaanakiego. Ozdobiona 170 obrazkami. T. 2m 
Lipak, Baomgirtnar, drak Braitkopfa i ELlr- 
tla, 1844—46, w 4ca. Nowy teatamant a 8 
tuloiytami i drseworytami w tekioia. Stary | taatamant a 8 atalorytamL Nowy taatamani 
atr. 46a 27 alp. i 

— Biblia. Nowy pana naazago Jaanaa 
Cbrystoaa taatamant a laoinakiego na j^zyk 
polaki przaloiony przaa ka. ....••.. Wydania 
nowa atereotypowa oadobiona 8 atalonrtami 
i 170 drzaworytami w tekaeia. Traeoi oddmk. 
Lipak, Baamgartnar, 1864, w 4ce, atr. 468 i 
11. ' 2 U). 

— Toi. czwarte wydania atereotypowa. 
Lipak, u Rtamgartoara, 1868, w 4ce, atr. X, 
458. 2 tal. 

— Nowy Pana naazago Jaansa Chryataaa 
taatamant a laoinakiego najtsy^ polaki prze- 
loiony praea ka. Jakoba wnyka S. J. Wy- 
dania pi§te atereotypowa J. N. Bobrowicza. 
Uczyniona aa potwierdzaniam JW. Danina, 
arcybiskupa gnieinienikiego i poznadtkiego. 
Ozdobiona 8 stalorytami i 179 drzaworytami 
w tekaoie. Tamie, 1862, w 4ca, atr. 11 i 468. 
2 Ul. 

— Biblia. Kaiygi atarago taatamenta a la- 
oinakiego na jfzyk polaki nrzeloiona przaa 
...... a Wfgrowa. Wydania dragia atereotypo- 
wa poprawna, nczynione aa pozwoleniem 
przewieiebnego general nego konayatoryom 
ki^tolioktagp w kroleatwie aaaki^im; oadobio- 
na przaaalo 800 obraakami. Lipsk, 1864. 

— Toi, 8c ie wydania atereotypowa po- 
prawna. Ozdobiona przaaalo 800 obrazkami 
1 dwoma aztycbami na atali. Lipak, Banm- 
gartoer, 1868, w 4oa, atr. IX, 1260. Hej. atr. 
60 i 1 rye. 2'/, Ul. 

— Biblia. Kai^ atarego fealamento a la* 
oinakiego na j^zyk polski przeloione przaa 
ka. Jakoba Wuyka a Wfgrowca. Wydania 
czwarte atereotypowe, poprawna. Uczyniona 
za pozwoleniem przewieiebnego gener. kon- 
ayatoryum katoliokiego w kroleatwie aaakiam. 
Ozdobiooa przaazio 800 obrazkami i dwoma 
sztychami na atali. Lipsk, J. Baumgartner, 
1860, w 4ca, atr. YIll, 1250 i L. 2 tal. 16 
agr. 

— Biblia. Raiygi atarepfo i nowago testa- 
menta a lacinskiago na jfizyk polski przelo- 
ione. Wydanie pi%te atereotypowe poprawna, 
uczynione za pozwolaaiem przewieiebnego 
generaluego konayatoryam katolickiego w 
kroleatwie aaakiam, ozdobiona przaazio 470 
rycinami i 6ciu aztycbami na atalL 2 tomy. 
Lipsk, 1862, w 4ce. 25 frank. 

** Biblia lacinako-poUka, ozyli piamo 4w. 
atarego i nowego teatamonta. Podlug tekatu 
lacinskiago Wulgaty i przeklada polakiego 
ka. Jakaba Wigki T. J., a koroentarzem Me* 
nochiasza T. J., przeloionym na jfizyk pol- 
aki. Wydanie Ka. Kozlowakiego, kanonika 
katedry wilenaki^j, rektora dyeoczyalnego 
Seminariam. W cztarech tomach. Tom 1. 
Obejmcg^y ksi^gi: Rodziga, Wyjacia. Ka* 
planak), Liczb, rowtorzonego prawa, Jozae- 
go, S^dziow i Rat. Wilno. J. Zawadski. 
1862-64, w 4ce. 10 rabli, . 176 WUJEK — Kowy Pftua natsago Jesaia ChryttaM 
testament pries X. Jak6ba Wnyka Boo. J. 
na poliki j^tyk pnetoftony ta poiw. iwiers. 
pfsedrukowaoy. Berlin, drok Trowiosai 1859, 
w 8ce, str. 503. 

— Nowy Fana natsefro Jeaaia Chrystosa 
teatament oprawny. Berlin, 1862, w 12oe. 

— Teetameot nowy Pana nauego Jesuta 
Chr^tasa prxes X. J. Woyka Soc. J. na pol- 
•ki jesyk prse^oiony, sa poswoleDiem swiera- 
chnosci praedrakowany. Berlin, drak Trowi- 
csa i Syna, 1871, w 12oe« str. 422. Oprawne 
w plotno 4 igr. 

— Nowy tettament a kommentarsami bl^- 
dom wiekn odpowiedniemi wydalX. St. Sto- 
jalowtki T. J. Swi^ty Mateotx. Tomik 1. 
Cs^ I. Krakow, a S. A. Krzyftanowekiego, 
dmk Csa«a, 1872. w 12oe, ttr. XL i 272. 
27% kop. + 

(Kii%ftkQ tg wyeofowano od naUadey I snias- 
oaono). 

— Pismo iwi^te starego i nowego teeta- 
mentn. Wartzawa, naklsdem M. Ol&okeber- 
ga, w drukami B. Q. Tenbnera w Liptka, 
1872—78. Za 62 8essyt6w 81. rab. Obacs: 
BIblia. 

— Pismo iwi^te starego li nowego testa* 
mentn, podtug tekstu taoinskiego wulgaty, 
prsekUa ks. Jaknba Wiuka satwierdsony 
praez stolicy apostolsk§. Wydsnie nowe s 
objalnieniami podlag J. Fr. Allioli, saapro* 
bowane prsez konsystors arohidyeeetyi war- 
ssawskiij, oadobione 280 illnstracyami On* 
stawa Dor6. folio. Warasawa, 1878—76. 62 
ies2yt6w. 81 rabli« 

— Csyioiee to jest : Zdrowa a gmntowna 
nanka o modlitwacb, o mssaeh y ialmutnsch 
aa amarle wieme, ▼ o mykacb osyicowycb 
po imieroi. Wss^rstkim nie tylko kasnodzie- 
jom do pogrzebow, ale y kszdemu krsei- 
oianskiemn czlowiekowi do ntwierdsenta 
wiary, y vznania bl^ddw terainiejszyoh wiel- 
mi poiyteczna y potrzebna. Teres nowo ee- 
brana y wydana prsez ksi^dza ....... theol* S. 

J. w I'ozDaaia drakowat Jan Wolrab 1579 
r. Krakow, dmk i nakUd Jaworskiego, 1870, 
w 8ce, str. XVI i od 17-285, 111. 1 str. 
+ + + 

— Ewangelia Pana N. J. Cbryttusa na 
niedsiele 1 WW. iwi^ta, ltd. Wilno, 1800, w 
12oe. 

«— Ewangelie i epistoYy tak niedsiele (?) i 
wszystkioh fiwi§t, ktore w koleiele katoKc- 
kim wedtug Krzymskiego (?) porz^dka przes 

oaly rok czytaj) prsez , przetoione; przy* 

dane s%, kt6rych nie bylo w starych, lekcye 
i ewangelie na wieln iwi^tycb, takie ewsn- 
gelie na iwi^ta rdine w pospoHtoici wedtog 
mszaln rzymskiego. Cz^stocnowa, dmk Ja- 
sn6j gory, 1808, w 12oe, str. 824. 

— Epittoly na niedsiele, wieiki post i 
wssystkie 4wi$ta, ktore w koiciele katolic- 
klm w ci%gu roka csytane bywa]>. prsydane kwn, IBll, w sf modlitwy koMeioe. Wi 
12oe. 8 stp. 

— Ewanielie na niedsieley na iwigU, u 
post wieiki itd. Warasawa, 1814» oprawaa w 
p6l*sk6rek. 2 sip. 

— Ewangelie i epistoly tak niedtieliM jak6 
i wssystkioh 4wi%t, kt6re w koieiele katolie* 
kim wedtag rsymskiego porsfdka praas eatj 
rok ezytaj) przes ksi^dsa ......^ S. J. prsolo* 

lone; prsydane s%, ktdryeb nie bylo w ata» 
rych, lekoye i ewangelie na wiela iwi^^eh. 
Takie ewangelie na iwt^ta r6ine w poepolt- 
toioi wedlag mssaln rsymskiego. Cs^atocbo* 
wa, drak Jasn^ g6ry, 1819, w 8ee. 

— Tenie tytal, roka pansk. 1827, b. w. m. 
(Krakow), w 12ce, str. 818, k. 6. (Licabowa- 
nie smylone : po str. 96 idsie str. 74 i tak 
ci^gnie sig da^j). 2 alp. 

— Historya biblgna starego i noweso ta* 
stamentn nowo ulotona wMla||[ X. J. W. 
dla niytka miodsieiy katolicki^. 2 osgioi w 
1 tomie. Bochnia, Piss, 1849, w 1206, atr. 
216. 

— Toi, wydanie trseeie. Boehnia, Pias, 
1850, w 12ce, str. 216. 24 kr. m. k. 

— To*, tamie, 1852, w 8ba| etr. Ill i 124. 
1 sip. 18 gr. 

— Toi, wedlag X. J. W. w dw6ok cs^a- 
eiaeh nioiona, a dodatkiem dsi<j6w apostol* 
skiob i Jeografii Pale^ny dla viytku mio- 
dsieiy katolioki4j pldobojga. Bocbniaf Pias, 
1852, w 8oe, str. 90 i 100. 2 sip. . 

— Toi, w dwoch os^fioiach s dodatkiem 
dsieji apostolskicb i jeografii Palestjny dla 
niytka miodsieiy katolioki^ ploi obojga. 
fiochnia, Piss. 185a Cs. 1 i II, str. 180. 1 
sip. 18 gr. 

— Historye bibl^oe starego i nowego te« 
stamentn wedlaff ........... W dw6oh csfjiciaeh 

uloione s dodatkiem dziejow apostolskicb i 
jeografii Paleetyny dla niytka miodsieiy ka- 
tolicki^j wydane. Wydanie szdste poorawne 
i pomnoione. 2 tomy. Bo^bnia, naktad W. 
Puza, 1862, w 12ce, str. ¥111, 120 i YII. 
182. 50 ent. 

«- Historya pisma iwigtego, wyj%tek a Bi- 
m J. Wnjka. Chelmno, 1842. 10 sgr. 

— Lekcye i ewangelie na wssystkie nie- 
dsiele, 1841, obaos: Tye. 

^ listy i ewangelie etc. Krak6w, w dmk. 
Or5blowski4j, 1808, w 8ca, str. 277. -f Obacs: 
Lekoft. 

— listy i ewangelie na ealy rok katolieki 
koicielny, s szcsegolniejszem nwzgl^nieniem 
iwi^t dyecezyi wroclawski^ i dodatkiem ak, 
patroQ6w polskich. Podlag prseklada wieleb* 
nego ks. J. Wiyka S. J. fw ksi^iyoo-biskn* 
pi^ kanoelaryi tajn4j). Wroclftw, 1850, w 
8ce, str. 864. 

— Fostylla katolicka mniejaa, to jest: 
kr6tkie kasania. czyli wrklad tt. ewangelg 
na niedsiele i swifita calego roka. '' WUJEK - WURZBACH 177 w r. 1579, a tens na no wo wedlag wydania 
krakowskieffo s r. 1617 prsednikowana. 4ci. 
Wroclaw, 8. Sehletter, 1848, w 8oa. sir. 
XYII, 809, 299. 192, 190. Zip. 24. 

^ Postilla katolicka mniejasa, to jett 
krotkio kasania abo wyktady swiotych owan- 
galtay, na kaid% niedsinlg y na kaida lwi«to 
w dwoeh os^ciach. (Wierny prsedrak pier- 
wtze^o wydania w Pozoania 1679 r., Gs. I. 
Oiimia od Adwanta ai do pnani^iwiQtsE^j 
Troyce. Wadla naoki aamey prawdaiwey koi* 
dota L powisachnego. Dla obogich kapla- 
now y gospodarz6w, y poapolitego oalowiaka 
taraa anown a pilooici% napisana. Cz. II. Let- 
nia ode dnia jprzanigiwiQtazey Troyoa aaa 
do Adwantn. Wanaawa, Gebethnar i Wolff, 
drok J. Ungra, 1870, w 8ca, air. Y, 896 i 
IV, 867. Srabla. * — Poatilla katolicka mniejaaa. To jaat: 
Krdtkio kasania abo wyklady <w. ewangalg 
na kaidf niedaialg, y na kaida iwi^to przez 
caly rok, wading nanki prawdsiw^ koiciola 
chrxefoiattakiego powasaobnago. Z pilnoioi% 

Snayrsana, poprawiona y do drnka podana. 
i doswolaniem atarasyeh prsas ...., thaologa 
8. J. Teras nowo, wading oatatniej poprawy 
antorow4j, na i§danie wialn kaplanow na 
BudcijaBe modnm prsadrakowana com gratia 
at priT. 8. A. M. Krak6w, w dmk. And. 
Piotrkoweqrka, typog. J. K.Moi R. P. 1617. 
Krak6w, naklad i dmk Wl. Jawonkiago, 
1871, w 8oe. Tom I. atr. XUl i od 15-*764. 
Tom IL od atr. 766—1268. 6 sir. •«- — Poatilla catholica, to Jaat: Kasania na 
ewangelie niadsialna y odlwi^a, prsas caly 
rok, wading wykladn aamago prawdsiwago, 
koaciola i. powasaobnago. Taras snown 
prsajrzana i poprawiona. Prsydaaa a% nia- 
kt6ra nowa kasania i Obrona t^ poatylla, 
naprsaoiw aproanym wykrgtom i potwarsom 
poatylla kaoeraki^j i ragastr dwojaki. Kra- 
kow, w dmkarni 8iabanaycbarow6j r. p. 
1684. Krak6w, n Wl. Jawonkiago, 1868-- 
70, w 8ee, atr. 1682, XXXII. (Od ariinasa 
99% saespa aia Poatylla katbolicsnay o 
iwiglyeb. Cs. I. Obajmnja atr. 1460). Bnbli 
16. -f> 

— BomMd s atarago i nowago taatamanta 
wading Wnlgaty, thunaosania Wigka, s py- 
t ani a mi do kaid^ powiaid ttoaownami nan- 
kami i sd a n ia m i bibiynami. Cs^d piarwasa. 
Powiaiei s atarego taatamantn, Cs^id drnga. 
Powiaici a nowago taatamanta, Warasawa, 
nakladam L Klnkowakiago i W. Rafalskiago, 
w drakami Gasaty codsiann4j, 1866, w 12ca. 
Cs^ piarwasa. atr. XUl i 196. Cs^ drnga. 
atr. 177. 

— 8lowo boia s ataraffo taatamanta wy« 
brana podlog tlamacsania J. Wig'ka. 1. t. 
Posna]&, 1840; obaes : PapliAfki An. — Obaes: BiUla; DawM (paaltars); Koah- 
lars KsoikowaM; Lakoya ; Lewandowtki W. 
(Dsiaja 1862)1 Ufiiy X. J.i Utty i fwaogaiie (1824); Manachlatz; Muoikowtki J.; PaplMtkl 
Jan; PawieM; Rigaltkl L 

Waikaoy, obaes: PrzyttanawtU (in Italian 
1822). 

Vaipiva Job. Kryatra, (1726 t 1827), obaes: 
RynaMo Rysaldial (fiiehhom;. 

WUNDT Wiiehalm. Fisyologia. Prsaklad 
dsiela: j,Lahrbaeli dar Phytiologia daa Han- 
achan 1868* prsas Dra Aleka. Stockmanna. 
Tom II gi. (Z 77 drsaworytami w takaoie). 
Warasawa, red. Gasaty lakartkidj, drok J. 
Berffcra, 1871, w 8ca, atr. 272 i lY. 2 mb. 
80 kop. (Tom L atanowi: Dondera; Fisyo- 
logia). 

— Wyklady o dnasy Indski^* i swiarsgc^. 
Zaaady paychologii, ^rsetlnmaesyl s niemiae- 
kiago sa npowaftnieniem antora Lndwik Ma- 
slowaki. 2 tomy. (BibU amiej^tnoftoi prsy- 
rodn., tom 11 i III;. Krak6w, nakl. A. Dyga- 
aii&akiago i Maini, w dnik. Kngn, 1874—76, 
w 8ca, atr. 667, 688 i Y. Tom po 4 sir. 60 
ont. •«- WIM8TER Karel. ObaraeUaaien wia aa in 
dar tiaganwalt araekaint, dargaatellt von .... 
Liagnits, 1825, w 8oe. 

— Polana anageaaiehnata Hftnnar biogra* 

Ebiaeh daigaatallt yon .... I. ThaiLGlogaa and 
liaaa, nana GUntaraeha Bnebbandl., 1829. w 
8ee, atr. YI, 888, nial. k. 2. 26 agr. 

/Ob^'miqa: Jaffello, Olainioki, Hosynaz, 
SoDiaaki, Stanialraa I. n. Poniatowaki). 
+ + -f 

WUR8T A. Csaraki'a Abfall von dar rom. 
katbol. Kircba iat nioht garaohtfartigot Ent- 
gagnnng anf daa Gsanki aeba Sendaehraiban 
ate. Poaen, YarL Gabr. Sehank, 1846, w 8ea, 
atr. 22. + 

WURST RalMid Jak4k Die Wortbildnng 
Rkr die 1 and II Klasaa dar Yolkaiehnlan. 
Lambarg, dmk Staarop., 1868, w 16oa, atr. 
16k 

WURTZ Adalff. Wyklad filosofii ebamiosn^ 
prsaloiyi Wiktor Koamowaki. Dsialo nwied- 
csona prsas akadamig naak w Paryin wial- 
k% nagrod§ Napolaona HI. Zaazyt6w dwa. 
Warasawa, dmk J. Goldmana, 1868, w 8ce, 
atr. 94. 70 kop. 

WURZBACH Kaattaaty, (nr. 1818). Cantata 
dam H. Aopiat Knnaek ate. diffgebraoht 
yon dar atadiaranden Jagond dor Lambaig. 
Univ. ate. 80 Jan. Lw6w, 1848, w 4ca. 

— Elamanta dar Gaomatria odar thaorati- 
aeha and practiscba Planimetria mit 862 Fig. 
anf 19 Taialn. Lambarg, Yarlag £. Winiars, 
1848^ w 8ca, atr. Ylll, 272. Zip. 9. + 

— Galisian in diaaam Anganblioka. Ein 
dringandea Wort in ainar drftngandan Zeit 
Wien, Lachnar, 1848, w 8ea, atr. 98. + 

<* Geganat&nda dar Offantl. Yarthaidigang 
snr pbiloaopk. Doot Lw6w, Pillari 1848| w 
8oa| atr, 7. 

28 178 WURZBACU — Die Kirohen d«r SUdt Kraktu. Eina 
Monographie xur Geschichta and Kirohenge- 
•chiolite des einttiffen Kdnigr. Polen. Wien, 
Mechit. CoDgreg. Buchh., 1863, w 8ce, str. 
XII, 402. d str. 20 kr. m. k. + + + 

— Moiv'k yon W. Konstant. Knkan, 
Qieiskowski, 1841, w 8ce, str. VIIT, 144. -h 

— Polnische Spricbw5rter. Lemberg, 1846, 
w 8oe. 

— Beitr&go snr CaltargeBchiohte Polons 
I. Band. Die Spriohworter der Polen, hieio- 
riBch erlftntert. mit Hinblick aaf die eigen- 
ihumlichtten oer Liihauer, Ratbenen, Serben 
und Slovenen, and verglichen mil fthnlicben 
anderer Nationen mit beigef. Originalen. 
Zweite ver&nd. and Tenn. Anflage. Wien, 
PfantMsh and Yoai. 1852, w 8ce. atr. IV, XY 
i 868. 2 fl. 40 kr. C. M. + 

-* Yon einer Terschollenan KSnigstadt 
(Krakaa). Ein romantitchea Oedicbt rom 
Verfasaer der ^Paralellen''. Wien, Pfantacb 
and Yo88, 1850, w 16ce, atr. X, VI, 800. 2 fl. 
C. M. + + + 

— Tot. Zweite Aoflage. Hamburg, 1856. 

— Biographtachea Lexicon dea Kaiaerthama, 
Oeaterreich, entbaltend die Lebensskizsen der 
denkwiirdigen Peraonen, welohe aeit 1760 in 
Qaterreichischen Kronlftndern geboren war* 
den Oder darin gelebt and eewirkt haben 
Ton ......... Wien, Draek und verlag der kk. 

Hof-und StaaUdruckerei, 1866-1877, w See. 
Tom 1—85 do wyraau Sonnenthal. 

(Obejmuje lioane biografie odnoas^ce aiQ 
do GaUoyi i w ogole do Folaki. Wykaa ion 
podigQ wedlng apis6w samieaaczonyoh w 
koncu kaidego tomu). 

Tom I; Anders, Joa. Freiherr ▼., J. M. L.; 
Angellowicz, Anton, ruthen. kath. Metropo- 
lit.; Ankwicz, Graf. Skarbek, Andreas Alois- 
Ffirat-£rabi8chof; Antoniewios, Karl Boloz, 
Prieater der Gesellschaft Jean; Arbter, C, 
Wanda v., Schriftstell; Augustynowics Jo. 
hann Tob, armen. Ersbiacbof.; Angustyno- 
vncz Jacob Staph, armen. Ersbiachoi; Uali« 
cki Vineenz, Topograph; Batowaki, Aleran- 
der Ritter v., GcBchiehtsforscher; Beldowski 
Franz. H. P&dagog; Bern Jot. poln. Militar 
(Tamow); Bensef JudaLdb, j&discber Gelehr- 
ter; Bielowski August, Dichter und 
Geschiohtsforscher ; Bloch Samsou, jad.Schrifl* 
atelier; Balicki Karl, Zeichner and Maler; 
Bandtkie Georg. 8am., Gelehrter; Bembrunn 
Karl, Theater-Director and Schaospieler. 

Tom II: Boczkowski Felika, Arst (Wie- 
licska): Bohdanowitaoh BasiliaSy TonkQnatler; 
Bordolo Ritter Ton Boreo, Johann, Feldmar- 
aehalULieutenant (Wieliozka) ; Borkowaki 
Aleksander Graf Dunin, Sohriftsteller ; Bor« 
kowski Jos. Graf. Dunin-Sprachforscher, 
^zieduBzice wielkie); Borkowski Stani- 
alaua Graf Dunin, Bibliograoh; Boruslawaki 
Joseph, Zwerg (Halicz); .Brodzinaki Kas., 
Dichter (Krolowka); firsetina ▼. Birkenhain, 
Major; Buczyuski Wine. (% Bialdj Ru- ai); Castiglioni Heinr. Graf., F.-M..L. (Do- 
kla); Caatiglione Job. Graf, Oberat (Lam- 
berg); CUydowaki YaL, Schnftsteller (JaaUa- 
ka); Chlopicki Joseph, General; Chodvkia- 
wicz Klemens, Dominikanermonch (Lem* 
berg); Chodynicki Ignas. (Chodorow); Clioj* 
nioki Joseph, Maler (Lfemberg;; Bnin ski Ale- 
ksander Graf, Senator; Branicki Graf von 
Branice, Rrongrossfeldherr; Chrzanowaki A- 
dalb., poln. General. 

Tom HI: Czajkowski Franz., Geachitachr. 
(Lemberg); Czigkowaki Georg, Maler (Sano- 
ker Kr.); Czartoryska Maria Anna Furstin; 
Czartoryska Izabella ; Czartoryski Adam; 
Czartoiprski Konstanty; Czech Joseph, Ma- 
thematiker (Krakau); Czechowics Simon, 
Maler (Krakaa) ; Dabrowaki Ueinrich Johann, 
General der GaTalferie (Pierschowiec) ; Da- 
nielaki Johann Nep., Maler (Krakau); Dawi- 
aon Bogumil ; Dembinski Heinr. (Krakan); 
Desskiewicz Johann Nep., Sprachforacher; Die- 
aing Karl. Mor.,NatttnorBcher(Krakao); Do- 
linski Lukas, Maler (Lemberg); Doppler 
Franz, Componist (Lemberg); Doppler Karl, 
Yirtnoa (Lemberg) ; Dr&xler Karl Ferdinand, 
Poet (Lemberg) ; Draibacka a Kowalakich 
Elabeth (Lemberg); Daiedassycki Moris 
Qrat (Rychcice). 

Tom lY : Feuohteraleben Eduard Froibarr 
TOD, Schriftatellar (1[rakau); Frank Jakob, 
Israelii f Krakaa) ; Fredro Alekaander Oral^ 
Loatspieldiohter: Fredro Andraaa Make. 
Graf; Fredro Jon. Makaim. Gnif» dram. Dich- 
ter. 

Tom Y: Gartner' Thomaa, Maler (Lem 
t>drg); Gladyazewicz MatlHaua, Theolog; GIo- 

Jowski Georg, Maler (Lembe^) ; Glowacki 
ohann Nep., Maler (Krakaa) ; Goldenthal Ja- 
k6b, Orientalist (Brody); Go^^biowski B., Ma- 
ler (Krakau); Golucbowski Agenor Graf, 
Staatamann; Gorczynski Adam, Sohrillateller; 
Gorzkowski von Gorzkow, Karl Ritter, Ge- 
neral der Cavallerie (Babyce); Grabowaki 
Ambros., ArchiLoloff (Kenty); (irodzicki Jo- 
seph Benedict (Krakau); Eatreicher Dom. 
faus Mahren). 

Tom YI: Gilnsbnrg Johann Franz, Dich- 
ter; Guszalewicz Johann, ruthen. Dichter; 
Haar Joseph, Maler; Haase Adolph Theodor, 
Superintendent ; Gutowski Adalbert, Maler; 
Hacquet Baltazer Prof. (Prankreich). 

Tom Yll : Hadziemicz, Maler; Hadziewicz 
Aleksander, Kaufmann; Hadsiewica Chri- 
atoph; Hadziewicz l<licepbor, Dominikaner 
(Lemberg); Hadziewicz Hioolaua, Staata- 
mann. 

Tom YlII: Hennig Friedrich Wilhehn, 
Arst (Lemberg); Hennig Joaeph Heinrieh, 
Schriftsteller; Helcel Sztersztyn Anton 8i^- 
mund, Professor der Rechta; Herberstem 
Zygmunt; Herka Clement, Kftnatler, Poet. v. 
Musikus. 

Tom IX : Hietzinger Karl Bemhard Frei- 
herr Ton, Reioh8ratfa;Hofmann Johann Paiil| WURZBAOH 1» BdiiMn • Inia&diai ; Homranki Eadoiiot 
Rittar tod; Hillar Johaon Freiharr von, F. Z. 
M.; Holfeld Johann; Hnbel von OUogo, 
ClirutiBiL Freiherr, Obent; Hubicki Karl 
Ritter von ; fiattnar Karl Joseph Yon ; Hor- 
ki«wies Johann; Hinch Josaa, Talmnditt; 
Himyadi Frani, Arsi. 

Tom X: Jab^onowskt, die Fftrtten; Jablo- 
Bowaki StanisUns. Castallan ; Jab^onski Mar- 
tin, Malar; Jacfttmowtes Oregor Fraiharr, 
Ersbiaehof; Jachimowios Taodor, Malar, 
Jachowiez Stantslans; Jakobs Rittar von 
KattUtein Friadrieh 6. M.; Jakubowski Vin- 
cans, Piariat; Janota Eng; Jarmnaiawioa Jo* 
hann; Jaikiawics Johann, Arst; Jaikowtki 
Stanialana; Jaiminaki Joseph; Jakal Franz 
Joaeph; Jelowicki Edward; liyk Johann, 
Maler; Kalik Anton Ritter von, Oberst; Ka- 
mienaki Anton ; Kamienski Vincanz; Kamin- 
aki Ignas; Kaminski Johann Napomnk; Ka- 
minaka Julia Adele; ffamidski Jnltan Ala- 
zander ; Kaminiki MiaczytUw, Kamim 
aki Bitter ron Barosymocha Ladwig; Ka« 
mianaki Mathias; Janowski Ajax^ Bfnsiker; 
Janow»ki Nikolans, Maler; Janowski Niko- 
laoa, Domherr; Janowski Valentin, Maler; 
Jawomicki Marcell; Joachim, Malar; Julg 
Bamhard; Kamienski Thaddaos Alexius; Ka* 
mtenaki Yalantin; Karlinski Franz; llinski 
Angnat; llinski Jan Stan.; llinski Antoni. 

Tom XI: Karpinski Franz; Karanicki An- 
ton Graf. ; Kasparowics Gabriel Andreas; Ka- 
aperowaki Adam; Keasler Joseph Ghristoph; 
Kieleainiki KajeUn Viozens; Di^tl Joseph; 
Grotlger Arthur; Kirohmayer Vincenz. 

Tom XII: Kobylioa Lucyan; Klimes F. 
K.; Klobnkowski Adam Anton; Klodzinski 
Adam; Klodzinski Johann; Kohn Abraham; 
Kolbielaky Karl Friedrich Glave; Kortom 
Em.; Korzeniowski : Klnszewski Hyacinth; 
Kollontaj Graf v. Sztamberg Hugo; Konios 
Thadd&us; Kontski Apollinar; Kontski An- 
ton ; Kontska Eugenie ; Kontski Gregor; Kopff 
Johann. 

Tom Xllf: Krai Anton; Konz von Kop* 

Ctnatein Anton; Xossak Jul.; Kozanowicz 
ichael; Krasieki Alexander Graf; Kratky 
Xarl Rittar Ton ; Krattar Franz ; Krans 
Karl Freiharr; Krausa Philipp Freiherr von; 
Krieg von Hochfelden^ Franz Freiherr, Kroch* 
mal Nachman Kohen; Krolikowski Joseph 
Franz ;Krupinski Georg ; Krusinski Tbaddaur, 
Krxeczunowioz Comeliua; Kulik Jacob Phi- 
lipp; Knnzek Edler von Lichton August; Ku« 
rooatnicka Xatharina Gr&fin; Kurzweil Edn- 
ard: Kyliau Jacob; Kozakiewic?. Lucas; Krat- 
ky Karl Ritter von; KratZer Franz Xawer; 
aratzer Kazimir, Kreroer Alexander; Kra- 
mer Joaeph; Kremer Karl; Kromer Martin. 

Tom XIV: Landau Ezechiel; Lebzeltem 
Wilhelm Fraiharr von; Gaffenko Qeorg; Lan* 
ekoronaki Orafeo; Langenao Friedrich Karl, 
Ooatav Freiherr; Iiapinski Theophil; Ijaub 
Anton; Ledochowskt Anton Graf; Lemoch IgBu; Jaehimowioi Gregor Freiherr 
Laagiewics Maryan; Lampi Frane. Blalari 
Kransa Karol. 

Tom XV: Letteris Max.; LewartowsU 
Heinrich Freiherr; Lewicki Michael; Liea- 
ganig Joseph; Lill von Lilienbach Karl; Li- 
pinski Karl Joaeph; Lipnicki Johann ; LitwI- 
nowicz Spiridion; Lobarczewski Hyacinth; 
Eobenki Felicyan: Lobkowitz August Lon* 
gin Fnrst; LOfiler Leopold; Lgtowski La- 
dwik; Golnchowski Aganor. 

Tom XVI : Lnczynski Johann Peter (Bn- 
kowina) ; Lozinski Joseph ; Lozinski Wale- 
rysn; Lnbienicki Julian; £ubienski Wladi- 
siaw; Lubomirski Anton; Lubomirski Georg; 
Lubomirski Georg Roman; Lubomirski Ge* 
org Sebastisn; Lubomirski Heinrich Fnrst; 
Lubomirska Bophie; Lnbomirski 8tanislana 
Heraklius; Luschin Franz Xawer; Macskow- 
ski Joachim; Madejski Marcell; Lopacki 
Hyacinth Augnatin; Lubie^ski Andraaa; £n- 
bienski Joaeph; Lnbienski Knsimir; Lnbien* 
ski Mathiaa; Kubianski Stanislaus; Lnbiaik* 
ski Thaddftns; Lubomirska Anna; Lnbomir* 
aki Uieronymna August; Lubomirski Joaeph 
Karl; Lnbomiraki Sebastian ; Lubomiraki Sta- 
nislaua I.; Lusseakiewicz Wladislaus; Mar* 
kowski Joseph. 

Tom XVII: Maszkowski Joaohim; Masi* 
kowski Marcell; Matzka Wilhelm; Mansa 
Joseph; Mazurkiewios Benedict; M^cinski 
Adalbert; Mehoffer Joseph von (VaterS; Me- 
hoffer Joaeph von (Sohu); Matejko Johann 
B. Alois; Maxillesricz Vinoons; Mechenyn* 
aki Karl; M^inski Joaeph; Meciazewakt Hi* 
lar^ Meciasewski Kaapar; Mecisaewski Phi* 
lipp. 

-. Tom XVIIl: Mikuli Karl; Mokranaki 
Michael; Mayer Bonawentura: Michalewica 
Nikolaus; Microya Adolnh; Mier Adam Graf; 
Mikiewicz Andreaa; Mikocki Leon; Mikola- 
jewicz Axent Choszowaj; Mikolajewica Ja* 
cob; MikoUjewicz Stephen Stehno; Milikow- 
aki Johann; Milikowaki Thomas; Minasiewica 
Floryan; Minasiewica Franz von; Mniasek 
Karl; Mniszek Michael Georg; Mniszek Ur- 
sula ; Mochnaoki Baail ; Mochnacki Joseph; 
Mochnacki Moriz; Mohr Abraham Mendel; 
Major Adalbert; Major Joaeph; Meyar Ur* 
aula (Mejerin); Michalowaki Peter; Mioro- 
azewski Johann; Mieroszewsk Stanistaw; 
Miodussewski Miohael Martin; Mirecki Franz; 
Mirecki Kazimir; Mirecki Sunislans; Mni- 
szek Georg August; Mohr Michael Ednard; 
Molitor Franz Ignaz; Molitor Johann Peter; 
Molitor Peter Franz. 

Tom XIX: Morawski Felix; Morska Ma- 
gdalene; Mozart Wolfgang Amadeua; Mro- 
zinski Joseph; Muodel von Schartenbuf^ 
Heinrich; Mo)odzi6ski Kazimir: Moszczenaki 
Stanislaus ; Mru^czewski Micnael ; Mflnch- 
Bellinghausen Eligius Franz Joseph. 

Tom XX: Nabielak Lndwig; Narolski An- 
dreas ; llechay Edler v. Felseia Johann; Nan* 180 WUBZBAOB hAmer Fnni; Nmnninn Leopold; Niemieiy- 
cowft AntoBia; Nikorowioi Doodat; Nikoro* 
wies Gragor; Nikorowioi Jokann Nap. Ln- 
dwig Bertrand; Nikorowics Joseph; Nowa- 
kowiki Iletnrich; NowakowikiJacob; Nowa- 
kowiki Johann Nep.; Nowicki Maximilian; 
Kyary Eduard; Obrocki Johann ; Niegowieoki 
Jacob ; Nowicki Johann. 

Tom XXI : 0*Donnell Heinrich Graf; O* 
Donnel Joteph Graf; Olexinaki; Orlikowtki 
Felix; Osieeki Johann; Osmoltki Boncsa 
Karl; Osioliuiki Joseph Max Graf; Osirow- 
aki Ladislana Thomas Gf.; Passkowski Tho* 
mas ; Panli 2effota ; Pawlikowski Constan- 
tin; Pawlikowski Johann Gaalberi; Pawli* 
kowski Miecsvstaw; Oesterreicher Dominik; 
Olesscsy^ski Anton ; Orlowski Lnku ; Ossolin- 
aka Lndovica Rosa, Grftfin; Olio (pseudo- 
nym Gf. EasterhaiY); Faiakowski Frana; Pen- 
sel Abraham Jacob. 

Tom XXri: Petrino Alexander: Piekl £- 
dler von Witkenberg Wilhelm; Perl Joseph; 
Perl Samnel; Persina von Sieirenihal Hein- 
rich; Pfeifier Emil; Pfeiifer Oskar; Ptekar- 
aki Oswald; Piekarski SUnislaus; Pietmstii. 
aki Lndwig; Pilst Stanislans; Piramowtos 
Gregory PisiekFrana,£rabiachof; Pitchmann 
Joeeph Frans Joh.; Peszka Joseph; Pfeif- 
/er J.; Pieknrski Fraoa Bonria; Piebankie- 
wies Yineens; Arboxowaki [Bonif.; Batowaki 
Alex.; asikowski Nikod; Bfitkowski Jan; 
Bielinski Tad. Edw.; motnioki JnL; Bbbro- 
wies J, N.; Kloftylda z Boi^danowicaow Croia* 
a^e; Bogdanowica Blaiij. 

Ton XXIII: Pol Vincens; PoIa£ski Theo- 
dor: Polanaki Thomas; PomeaaAska Maria; 
Poniaiowski Andreas Ffirai; Popiel Clemen* 
tine; PoUer des Echelles fjeopold; Potocki 
Lnbica Grafen ; Potocki Adamj Potooki An« 
ioni; Potocki Alfred; Potooki Dominik Ja« 
eob; Potocki Enstaoh.; Potocki Ignats Oral; 
Potooki Johann Graf; Potooki Joseph Graf; 
Potocki Stanislaus; Potooki Stephen; Potoc* 
ki Aleka.; Potocki Wensel; Pratobevera Eda- 
ard. Preschel Johann Friedrich; Prochaska 
Job. Andreas; Popiotek Joaeph; Poplawski 
Anton; Potocki Arthnr: Potocka Sophie; 
Totocki Theodor; Potocki Wladimir; Caer* 
lonciakiewica J. prof. 

Tom XXIV: Prsyl^cki Stanislans; Baabe 
Joseph Lndwig; Bapaport Jacob; Bapaport 
Salomon L.; Bapaport Moris; Prokopowics 
Max.; PrtVoylski Hyacinth Aegid: Pntono- 
wios Joseph Alois; BadwaAski Andreas; Ba* 
dwa£ski Feliks ; BadsiewoAski Johann. Tom XXy: Bansch Oswald; B^csey von 
B6cs^ Adam; Beichan Alois; Beiehan Jo- 
aeph; Beichan Mathias; Beinhardt Johann; 
Benter Jacob. 

TomXXYI: Bomasakan Nikolsnsj Bichter 
Ignas Loyola; Bichter Joseph; Binn Frie- 
drich; Bitter v. Bittersberg Ludwig; Boda- 
kowski Heinrich; B511 Anton; Bogata Jo- 
hann; Bogawaki Karl; Bofarer Joseph; Bo« liAtU Alexander; BoHAaU Mariiii; BoOer 
Severin; BomanowAi Cornel; Bonmnowaki 
Miecayslans; Bomasakan Peter; Boebiarwky 
Anton ; Boloissewski Adam Jnnoasa ; Bogo* 
sinski Martin; Bohrer Bndolph; Romanow- 
ski Frans ; Bomanowski Philipp; Dembinaki 
Uenr.; Dsiedasaycki Maorycy; Doaabrowaki 
Banl, Poet; Fredro Alexander. 

Tom XXYII: Boekiewics Johann; Roit- 
mann Ignas; Boswadowski Ladislana Graf; 
RnbcayAski Martin ; Bndnieki Jacob; Rodnic- 
ki Sylvester; Bnssegger Joaeph; Rsevraaki 
Adam Lanrens; Rsewnska Alexandra Rosa- 
lia Grifin; Baewnaki Christoph; Rsewnaki 
Kazimir; Bsewnski Leon; Bosentbnl Frans 
Anton; Bdtaraki Ignas; Bolycki 6aaaD«I, 
Bndnieki Adam Anton; Balikowaki von Po- 
radow Ifodwig ; Baat Johann Napomnk, 
Byaakowaki Fnins Xawer; Bsepnicki Praiis, 
Bsesi£ski Johann Kantina; Baewnaki Hein- 
rich; Bsewnaki Severin Gnf; Baewnaki Yen 
sel Graf. 

Tom XXVIII: Sanda (Schanda) Frans, 
Andriewics Samnel; Sacher Joh. Nap 4 8a 
cher Wenael Alois; Sacher Maaoch, Leo- 
pold; Salsmann J. B.; Sangossko Lnbwrto- 
wies Ladialaoa Fftrst; Sapieha Adam Fftrsf« 
Sapieha Leon FSrst; Saroagna Simon Bene- 
dict; Sartort Dominik; Sartyni Mattb&aa» 
Saweaynski Stgmnnd ; Sawicki Nicolana;F!r%o 
Peter; Krsyianowaki die Barren; Sabownka 
LodQwica; Sabowski Wladislaw; Sapalaki 
Frans; Saweaynski Sismund; Sawiesowaki 
Florian; Sawicaewaki Joaeph; Sawicseweki 
Jnlian Joaeph; Koohanowaki RieronimoaL Tom XXIX: Schieealer Sebastian 
bald. 

Tom XXX: SchmVck Frans; 
Hanptmann; Schindler Wilhelm; Schmiti 
Heinrich; Schmdler von Schindelheim Jo- 
hann Bapt.; Schmidt Oacar« 

Tom XXXI: Scholl Karl Hieronymna Hi- 
kol.; Schonppe Alfred; Schreyer Heinrich. 

Tom XXXII: Schnla von Straasnitski Jo- 
seph; SchnIa von StraaaniUki Leopold Kari; 
Senilis von Stmasnitski ig; Schaltea 
Joseph Angast 

Tom XXXIII: Soiboraki Johann Oaliriel. 

Tom XXXIY : Sembratowics Joaeph^ Sen- 
geschmidt Berthold^ Serwaosynski Stanialans; 
Serwatowski Yalenan; Siarcsynski Frani; 
Siatecki Tnribins; Siemianowsxi Frans Xa- 
jrer; Siemianowski Max.: Siemi^ski Lncian; 
Sierakowski I^adislans; Sierakowaki Michael 
Boman; Siei^kowski Wensel Hieronjymns; 
SikorskiRasin^r; Sikoraki Marian Stanialans; 
Simonyi Lndwiff Freiherr; Serafin Lnllmann 
Elise; Siejkowski, Michael; Sieminski Seve- 
rin; Sierakowski Sebastian: Sierawaki Ja« 
lien, Genor.; Sierakowska Elisabeth. 

Tom XXXY : Singer Joseph ; Sitaraki 
Frans von; Sk^pski Frans; Skarbek Stani- 
slans Graf; Skop Georg Karl; Skofits Ale- WUTTKS -^ WYBIOn 181 I SkorodsrAtU Hikolaasi flk&rtki Jo- 
hami; flknotourf Viaoens; Sknttotki Ra- 
pluittlt SknTQecki Jobann; Slatki Edramid 
Blawikowiki Anton; Bleoskowski Aodreat; 
flleeskowtki M areellin Ton Poboj Fnins; 811 
mi^mki Adolph; gloesydtki Adalbert; Stot- 
winski Konttuitin; BlotwiAtki Felix; 8ms* 
noweki MurtiB; Slowaeki Eotebiut; Smolka 
Frmax; 8ma|flewiei Laoien; Bkobel Frie- 
drieh KMimir; Skorkowski Alphcna; Skor- 
kowaki Karl; Slawikowaki Anton; Bleczkow- 
eki Andreas; Slotwinski Felix; Bliesewski 
Stanistaat ; Saisdeeki Johtnn ; 8oesy£tki 
Karl; Sol^k Kijetan; Soltykowics Joseph. 

WURZEL Maaryey. Zdsnis se wssyttkioh 
iralasi ptaws i nmiej^tnolei poli^etnyek. 
Krak6w, dmk Uniwert., 1864, w See, str. 7.-i> 

WUTTRE Honrik s W. Z. Poinsiitkieco (t w 
Lipen 1876). Memorism Josnnis Angntti £r* 
mm profeMoris olim Lipnensie orations de 
Wamkoeniitii dootrina juris prirati a Tnit- 
eona Zillero ph. Dr. a. 1. n. hsbends die 
XI BL septembris a. 1860 hora TX in andi- 
torio jnriiconanltonim ordinit illattris oon* 
eessii pie celebrandsm ordinis philosopho- 
nmi Liptientia deeanaaet reliqni profesaorea 
indieunt rectorem academiae, procerea grsTia- 
Bimos, eommilitonea hnmaniaaimoa, at banc 
solamnitsten prseaentia ana angers velint 
inritant. Henrici Wnttkii apeeimen I. Codi- 
eis diplomstiei nrbinm magni dnoatoa poana- 
aiensis aatiqniasimom polonomm sdhno ine- 
ditona diploma aiatena. Lipaiae, excadit C. 
Grmnbaeh, i800| w 4oe; tskis Bpscimen II 
si III9 raaem w 4oSy str. GO. -f -f 

— > Polen and Dsntaohs politiaohe Betrsch- 
iongon. 8ehkendits» Blcmbergi 1846, w 80s. 
8 agr. 

— Toi. Zwsito vsrmehrts Anflage. Leipsig, 
Gnat. Brann. 1848, w 8ee, atr. 176. 8clp. + 

-* Toi, tamis. Sgis (wlakiwis 8cie) mj' 
daaie. b. w. r., w 8oe. 

— Pof6wnaj : Maraexawski J^. 

— Stidtebach des Landes Poasn. Codex 
diplomaticns. Allgemeine Oeachtchte der 
Stidts im Lande Poaen. Qeachichtliche Ksch- 
riehten von 149 einselnen Btftdten. Leipsig, in 
Coaunission bei H. Friea, 1864, w 4ee, atr. 
X i 472. 8 tal. -I- | 

— Aoeaaiones ad eodicem diplomalicnm 
I eontinetor libro : St&dtebneh dea Landea 

a Ton ...... (w Program, wydi. filozofics. 

lipakiago). Lipsiae, A. Edelmann, 1866, w 
4oOy str. 23. (Prsywil^s miast: Koloian, Ra- 
viesy Odolandw, Oatrowo). 2 Iran, -f 

^ Obac a; W. H. 

WUTZKE. Bemsrknngon ikber die lithnani- 
aeho Niedemng fumiesscs. w PrenaaSach. Kro- 
Tinsialblitter, 1831, T. 6,. atr. 28, 190 i 218). 

— Basehrsibnng dea Bngflnasea (nmieBzcz. 
w Boitrigo snr Knndo Preoaaens, 1820, T. 8. 
atr. 486). 

— Boitrag sar Xanntaias dei Drswens- fj flnaios (anlaaaoa. w BoHrlga aor Kvadi Proaa- 
aons, 1821, T. 4, fir. 426). 

«— Bsaohreibttng das Nsrswflosass (amisaaes. 
tamie, 1820, T. 8, atr. 441; to aamo prselo* 
iyt yr. K. na j^k polaki i nmisieit w 
Dsiennika warasawak. 1826, T. 4, str. 
165-172). 

WYBICIti Mxsf. (1747 t 10 Maroa 1899). 
Diaeonra de M. le Cte Palstin pr4aideai da 
la D4potation adresa4 k Napoleon btoo la 
R4ponae de Napoleon. Mows do Nijjai. ce« 
asrsa Franons6w i kr. wlos. sot na d« II 
Lipca r. 1812 w Wilnia misna prass J. W. 
Sen. wojew jako preseaa depntacyi od koa* 
fed. generals4j kr6l. polak. B. w. m. dr. i r. 
1819), w 4oe, atr. IX (Dwio adyeye). 

- Diaeonra prononod le 80 Mai 1812 anr 
la frontiire antra Franatadt ei Ologaa par 
le Senatear Palatin ........ nomni4 oonjointe* 

ment aveo le aenateur Palatin Bobolewaki 
poor aalner 8. If. V Emperenr Napoleon 
aar la frontiers da Doche de Yaraovie an 
nom de 8s M. le Roi de Saxe, Dno de Yar- 
aoyie. folio, atr. 1. 4 -t- 

— Dodatek do^ psmiytnikdw odnoasfoy si^ 
do iycia Andraija Zamojakiego a rjBkopiamn 
Wybiekiego wydany. Posnan, Zopanaki, 
csoionkami W. Deskera i 8p., 1842, w 8oe, 
atr. 81. 1 sip. 15 gr. -f -f 4- 

•— Moje godsiny asoxoiliwe. 1 Tom. Wro- 
claw, 1804, w 8oe, atr. 244 nl. 2. Zip. 5. 

— Toi. Nowa edycyaprsejrsana i pomno* 
ions dmgtm tomem prsea aatora, s portre* 
tern aatora. Wroclaw, drak Koma. 1806, 
w 16ce, atr. 176, 148 i XlY. Zip. 15. -¥ 

— Toi. Wydanie nowe prsejrsane, a por- 
tretem aatora. Wroclaw, Xom, 1819, w 8oe« 
atr. 189 i 116. Zip. 8. 

— . Liaty obywatelakie do Ign. Wogledakie- 
go miniatra atann kr6L pola. Warasawa, w 
dmk. Rsadowej, 1816, w 8ce« atr. 92. (Od* 
bitka s Pami^tn. waras. T. YI, Yll, YIII).+ 

— La Maraeillaiae des Polonaia, eompo« 
a4e en Itslie, paroles et moaiqae en 1797. 
Psria, libr. Renaad, fokolo 18G8), w 8ea, 
atr. 8. 60 ct 

— M§drseo, komedya w 6oia aktach 017* 
ginalnie pros% napiaana, obaes : Racz|Aski E. 
Zbi6r dramatycany Nr. drugi. Posnan, 1841, 
w Bee. -1- 

— Mows jako preseaa konfeder. generaL 
1812 r. (Nie ma tytala ni daty). w 4ce| atr. 
7. 

— Mowa do Nig. oeaarsa Franc i kr61a 
wloak. etc. na d. 11 Lipca 1812 r. w Wilnie 
miana przez JW .., jako preseaa depnta- 
cyi od koofed. generaln^j krol. polakieffo. B« 
w. m. dr. (dol^csoDO i odpowteai Napoleona 
I., to po polska i po franc), folio, k. 1. •«■ 

— Toi, w 4ce, atr. a 

— Toi, w 4ce, atr. 12. -f -f •«- 

— Mowa Jaiaie W. .... d. 27 Marca w iabie m wtb6b poMltki^ miASft. Waimwt, 1816,feliOy kui 
2 Biel. 

— Mowa JW..... seDatort wojewody mitna 
w If bie •enatonkiij d. J Kwieinia 1818 r., 
folio, k. 2. 

— Pami^tniki leDatorm wojewody kr61e- 

•twa poUkiego wydaDe-a rekopisma. 3 tomy. 
Poinan, (Obras Folali6w~i Poltki wyd. E. 
Ractyntkiego T. lY— Vi). 1840, w 12ce, str. 
238, 318 i 191. Zip. 9. -i- 4. 4- 

— Piarwiaitki wiekn dsiecinnego, dxielko 
poei^tkow^j nanki po polaka i po fi*anoiiskii 
osdobione 28 fignraoii sdolnami saottrsy6 
eiekawoi6 daiaei do ucsania mtodaieiy i^sy- 
ka franoaskiego i poltkiego. Wroclaw, &oni| 
1806, w 8oa, a fignramL _15 xlp. 

— Toi, tamie,"1814^ 

— Toi. Lea premisae8_de la jenoewe.OQ- 
Trage dl^mentaire en fran^aie ei polonait, 
oraie de yiogt-huit gravores; proprea a pi- 
qoer la cariotiti-det enfant. Breelao. 1819, 
w 12ce. Zip. 6. 

— Pooi^tki ^eografit polityczn^i*. El^mSne 
de la g6ographie moderne d* apres lea der- 
Biera &ait^ de la paix, pnblie en franoaia 
•t polonais, avee let oartet geograph. Wro- 
claw, 1804, w 8ce.._^ 

— Toi. Zl poos^tkami geograiii fisycienjj 
i aaironomicKD^j tudsiei wiadomoioi poli- 
iyoxnyoh, x karUmi f^ograEexnemi. Drnga 
edycya pomnoiona 'i poprawiona. Wroclaw, 
Kon, 1806, w 8oe, air. 811 i VUI. 10 alp. 4 

— Toi. Do ki6rego daiela prsyl^oaono do- 
datek odmian,kt6re od r. 1806—1811 aaaaly, 
tndziei obtserniejaayopii X. Wartsawtkiego, 
I 6 kartami jeografioanemi. Wroclaw, Kom« 
1811, w 8ce, atr. Vllf i 811. Odmiany, kidro 
od r. 1806 sataly ttr. 88. -i- -f 

— > Podr6iny w Pawlowie dobrach w wojew. 
wilefiakito JW. Braotiowtkiego referendaraa 
W. X. L. B.' w. m. I r., fol., k. 1. -*• 

— - Frogramma wzglgdem prxYJQcia w War- 
saawie Nig. oet, ..Francasow Kapoleona W. 
Wartaawa, druk Gaa. wartx., 1806, fol., k. 
1. + ..._ 

— RepresehUnt Wybicki do pablioxnotfoi 
waraxawtki6j. Dan w Wartxawie d. 18 Gmd- 
nia 1816, w dmk. Qaz. wartaaw., folio, 1 
ark. 

— Do pnblioxnoftoi o dxiele p. t. Wttep 
do wiadomoici politjcxnych t. j« pocz^tki 
geografii por6wnan6j dawn^j a tera£niejtr.§, 
a wyj^tkami hiatoryi i ohronologii roxm6w 
ojca X tynem. Drexno, 1806, w 4oe, ttr. II 
i 12. 

— Rede Sr. Excellenx detWoiw... Sena* 
tear Ton Folen gehalten am 27 Hftrz 1818 
in der Landboten-Kammer. Warachaa, dmk 
Rx^dowy, w 4ce, ttr. 8. 

— Roxmowy i podroie ojca x dwoma ty- 

nami prxea Tom I. Wroclaw, Kom, 

1804, w See, str . Vlll, 375 i niel. 2. Zip. 14.+ — ZbiAr nyill poUtyeaDyeh o n%dik 
prexantaeyjnyxn. Nihil ett oiYitati praeetaa- 
tioa qaam leges recta potstae £urip. Ca^ 
Dierwtaa w Wartxawie, w dmkami J. C. K. 
Moioi rx^dowej, 1619, w 8ce, atr. 316, apian. 
2 karty. (Prxypiaal Joxefowi Zigfcxkowi). 

— Obaca: DfbrawaU J. H.; MarUmiei; 
Waada'^iacourt (mitologia). 

Wybdr bigek i powin8xowa6. Warasawa, w 
drukanii N. Schriftgitaera prxy nliey Na* 
lewki pod Nr. 2262, 1666, w 16ce, atr. 48 i 
apian 1 k. niel. 

— bajek i powinaxowan. Wamawa, 1868, 
obacx : Elsenberg J. 

— bajek polakiob, 1880, obaos: PlpHMi 
+ + 

— r6inycb gatank6w mowy woln^, 1816, 
obacx: Cbniiiawaki Pawal. + 

— rdinycb gatnnk6w pooayi to iaai bajek. 
Wilno, 1618, obaex: Mamiiakl Wimr. 

— r6inych gatank6w poeayt a rymopia6w 

Solakich, dla niytkn miodxieiy. wartaawa, 
mk XX. Pijarow, 1806—7, w 8oe. Cx. I. 
atr. 22, 167. Gx. II. atr. 20 i 179. Ca. UL 
r. 1807, atr. XLlIf i 194. 

— Toi, tamie. Cxea6 I. r. 1807, w 8oo, 
atr. 172 i lY. + 

— Toi. Ca^M I. Edyoya dniga poaaaoio* 
na. Waraxawa, 1814, w 8ce, ttr. 172. 

— Toi, tania, 1818—1820. Ga. I. k. 2, 
atr. 168. Cx. II. r. 1820, k. 6, atr. 158. (h. 
111. r. 1820, k. 2, atr. XXVIII, 881. + 

(Do dxiela tego teory^ piaal G6raki Onn- 
fiy, waor6w dobieral Bielaki 8x7m*y i^ ooe- 
nial wxory Dmocbowaki Frano. Uanpalni«iia 
tego atanowi dxielo Chraanowakiego: Wybdr 
rbinych gatnnkdw mowy wolo^j 1616 r.) 

— iw. Jadwigi, kt6ry ncxynita mifdxjr 
iwiatem i niebem, prxepyobem dworakim i 
pokor) xakonn§, roxkoax^ atann kr61ewakiego 
1 najoatrxejaxem nnartwieniem oiala. Orax 
kaijiika do naboienatwa dla waayaUaoh ka- 
tolikow, axcaegolnijy aai dla plei ienakii^ 
xebrane i po raa aiedemnaaty wydane. Hie- 
mieo. Piekary, 1874, w 8oe. atr. ZII« 14— 
832, IV. 

^ Obaca : ladwiga, (1862). 

— kaaan, obaoa; AalMlo«l6E (1868); Bl- 
galaki L (1842). 

— modlitw dla poboinyeh ehrMfaiaa. 
Waraaawa, w dmkami atomotypow^, (1830), 
w 12ca, atr. 210. 

-* modlitw kn caei najwyiaaego atwdrey, 
xawiera modlitwy poranne, wieoaoraa, do a^ 
wiedxi i kommnnii, pieini do nnj^ sf t 
orax dodatek 4wicxen iywota obrteicianakia* 
go. Lw6w, Filler i Sp., dmk aaUL Oaaolin* 
akicb, 1833, w 16ce, ttr. 279. Zip. 1 gr. 15. 

— modlitw, nowy, kn eaci Boga i iwig^eb 
Jego. Wydanie cxwarte anacanie ponmoimie. 
Waraxawa, XX. Miaayonarxe, 1861, w 12ce, ». I wtbOr 188 ttr. XII i 848, oieL 8. 60 kop., ot welinie 
1 n. 

— Tofty wydanie pi§to pomnoiona. W«r- 
tzawAy Gzenrinski i Sp., 1876, w 16ee, itr. 
404. 50 kop. 

— Obaos: Pmlieki Jte. X. 

— modlitw dla prawdsiwyeb otoici«16w 
najwjiazego stworoy, s 1 rycin^ na drsewie. 
Poznan, w ksi^garai K. Reytners, 1834, w 
IGca. Zip. 1. 

— modiitw dla ladii rzymsko-katoHckiego 
koiciola, nowa edycya, pomnoionainodlitwa<* 
mi i iimemi dwiczeniami lywota chrseici- 
janskiago. Liptk, 1848, oprawne w tkdrk^ 1 
nr. 36 kop. 

— Te&ze tytn). Wilao, 1848, opraw. b2% 
kop. 

— Teoie iytaL Wilno, drnk Zymelowicza, 
1868, w 12ca, str. 209. 

— Tenio tyto), nowa edycya pomnoiona 
nodlitwami i ^wicaeniami iywota chrzese. 
Brnkaela, Z. Oentmaon, 186,, w 16c«. 10 

— modlitw, czyli mowa serea prawdziwa- 
go cxeiciela Dzjwyitzego tworey. Zamoi6, 
naktadem Jana Karola Pruaktego, 1810, w 
8ca, str. 158, (takia osobny tytuf : Kowy wy- 
b6r mod26w). 24 oant. 

— modlitw i naboienHwa codziannego z 
przydatkiam piaioi. Wydania pi%ta popraw- 
na i pomnoiona, z ryoinamL Lw6w. itallan- 
bach, b. w. r., (1856), w 16ca, str. XXI, 830 
i IX. 80 kr. -i. 

— modlitw, nowy, dla miodziaiy rzymsko- 
katoliokiago kosoioJa, wydanie nowa, po- 
mnoiona modlitwami i innami dwiozaniami 
iywota cbrzeicianskiego. (Za stalorytam). 
Warszawa, M. Glucksbarg, naUadam 8t 
Arcta w Lnblinie, drak 8. Orgelbranda, 
1865, w 12Ga, str. 208 i 4., opr. 50 kop., 75 
kop., 1 rs. 

— modlitw odpostowycb. Leszno, 1846, w 
82ce. 

— Toi. Lwow, w kom. o Fillara i Sp., 
1850, w 12ca, str. 21. 12 grp. 

— modlitw zabranyoh na caloroezna uro- 
ezystoici koiciota rzymsko-katol. na cbwa^Q 
Boga przadwiacznego a poiytek dnsz ohrze* 
icianskich a szcsagoinia mtodziaiy m^zkiej. 
Sanok, K. Pollak, 1857, w 16ca, str. 204. 30 ct. 

— modlitw dla uiytka poboinycb katoli- 
k6w, wydsnia nozyoiona za pozwolaniem 
prsawielabnago ganaralnago kontystoryam 
katoliokiago w ki%lastwia Baskim. Poszyt 1. 
Lipsk, 1841. 8 zt. 10 g. 

— modlitw od 4. p. Piosa YI papieia wy- 
loionyob, obacz: Plus. 

— modlitw, obacs: Pieohactak; Ziemiafoki 
I. 

— modl6w dla prmwdsiwych czoioial6w 
Tnjiqr 4w, Cz^ttoohowa, 1806, w 12ce. — Modt6w dla prawdziwyeh escidalow 
najwyiszego tw6rcy, a fignrami. Wrootaw, 
1805, w 12ca. 

— Toi. Wroclaw, 1807, w 12ca, z kopar* 
sstyohami. Zip. 8. 

-— Toi, z 4nia obrazkami. Wilno, 1808, 
w 16ce, str. 144. Zip. 5. 

— Toi, nowa wydania z wi^kssemi lita* 
rami i z nowymi obrazkami. Wroclaw, 1819| 
w 8ca. Zip. 4. 

— Toi, na Jasnej gorze Cz^stocbowskiej, 
r. p. 1822, w 16ce, str. 144. + 

— Toi, nowsza wydania z nowymi obraz- 
kami. Wroclaw, nsklad W. B. Koma, 1822, 
w 12ca. Zip. 3. 

— Taoia tytal. na Jasn^ gorsa Cz^to- 
chowskicj r. 1822, w 12ca, str. 143. 

— Toi na Jasn6j gorzaCzQstochowskiaj, r. 
1846, w 12ce, niel. k. 12, str. 166. Porz§dak 
naboianstwa k. niel. 1. 

— (Nowy^ modlow kn czci i chwala Boga 
w Tr6jc a iw. jedvnego dla potrzeby i wr* 

gody wia mych ntoiony. Warszaws, n XX« 
[issyonar zy, 1823, w 8ca, str. 247, z rycin%. 

«^ Tania tytol, z wyobrsieniam Zbawi* 
oiela nkrzyiowanego. Warszawa, w drokami 
XX. MissyonarzT, 1882, w 12ee, str. 21M, 
przyt4m drugia aziatko: Wyb6r modlitw ozvli 
mowa saroa itd. Oprawny wsp61sk6rak. Zip* 
2 gr. 15. 

^ modl6w od i. p. Piasa VI, papiaia wy 
loionycb. Edycya pomnoiona innemi takie 
niamni4j istotnemi cwicsaniami iywota cfarza- 
icianski ego. Wilno, kosztem i nakladem dra* 
kami dyaoezalnaj XX. Missyon., 1826, w 
16oa, str. 212, nial. 4. 

~ Obacz: Pins VI. 
(Por6wnaj Riymtki Pawal). 

— naboienstw. Ksi^ka do naboie£8twa, 
zswieraj^ca w sobie modlitwy, litsnie, pieini 
itd. dla uiytku naboinych chrzeician. Kra- 
kdw, drak Fr. Ksaw. Pobudkiewiczs, 1862, 
w 16ce. str. 194. 40 ct 

(Jestto ta sama ksi^ka co i Officinm 
lub Oharz zloty nowy, tylko z odroieDnym 
tytolem). 

— naboienstw roinych na poiytek ludzi 
poboinych. Bochnia, drak A. SonekS| 1830, 
w 8ce. 

— naboienstw i pien pochwalnych ka czci 
Trojoy przamgiwi^tszej, Maryi Panny i iwi^* 
tych panskicb. Wydania trzeoie cslkiem po- 
prawne. Sanok, .w drukarai Pollaka, 1853, w 
16ce, str. 282 i YI. 

— naboienstw i piesoi pochwalnych ka 
czci Trojey przen^jswietsz^j, Maryi Psiiny i 
iw. Panskicb. Taraopoi, drak i naklad J6- 
zefa Pawlowskiego, 1859, w 24ce, str. 316. 

— Toi, tamie, 1366, w 12ca, str. 353 i 
YII. + 

— naboienstw i pieini s roinych ksi%iak 184 WYB6R iiaboiii;|reli sebrtny i dla wygody ntboinych 
ohneioiaQ wydany. Jm^o, L. D. Btoager, 
dnik BoiiaowflkiAgo, 1859, w 12c«, ttr. VI, 
842. 

— naboienstw i pieo poohwalnych kneiei 
Tr6jcy pnenigiwi^tttej, Maryi PaoDy i wtgy- 
stkioh Bwiftych panskiok. Wvdauie trdate 
poprawne i pomnoiona. Sa&ok, K. Pollak, 
1860, w 16ce, sir. 818. Wydanie ordynarae. 
68 ct Wydanie welioowe oprawDe w safian 
se iloooDemt bnegami. 2 ztr. Sq cnt 

— naboieostw roioycb, obaci: Mikt X. 
I. + 

-* nigotobliwnyok naboienstw koiciola 

boiego na daobowD% pooieoh^ z roioyob 

kiiag zebrany i do draka podany. Bocbaia, 
n W. Pisza, 1849, w 12oe. 2 tip. 

— Toi. Wydanie nowe, tamie, 1858, a 
ryein). 

— Toi, tamie, 1854, w 12ce. 1 alp. 10 gr. 

-* Toi, tamie, 1855, w 8ce, ttr. 852 i 
IV. + 

— Toi, tamie, 1858, ttr. 852 i IV. + 

— Toi, 1860, w 12oe, atr. 852. -i- 

•— najotobliwizych naboienstw, pieini i 
ataoyi a ryoinami, zawier^%oy 184 pieini na 
oaly rok na aiicbown% pooteob^ i poiytek 
Indsi a rdinycb ksi%g zebrany przea pewne- 
go kaplana. Mikntow, Nowatski, (1861 ?>, w 
See, ark. 28'/,. 4 sgr. 

— nigosobliwssych naboie£stw i tta^i z 
ryoinami na daobown% pooieoh^ zebrany ltd. 
Mikulow, T. NowaUki, (1861 ?> w 8ce, ark. 
17. 8 sgr. 

*- na)osobliwscyck naboie£stw i pieini 
na ez4ic i ohwat^ Boga w Tr6jcy iw. jedy- 
neffo, niepokalanie poez^tij Maryi Panny i 
WW. iwietjrcfa, na aaehowo% pooieoh^ i po 
ftytek ladzi poboinyeh, Krakow, naklad i 
druk i. Bensdorffa, 1862, w 8ce, str. 295 z 
wieln tbrzewoiytami, (odbito 1000 egzempla- 
rzy>. + 

— osobliwycb naboienstw na dacbown^ 
pociecb^ i poiytek ladzi poboinyeh z r6i- 
nyob ksi^ przez pewnego kaplana aebrany. 
1805, w 8ce. 4 zip. 

(Toi 1726 w Sandomiersn przez pewnego 
kaplana 8oc. Jesu). 

— Toi, w drakarni Jasn4j gory Ct^sto- 
chowskiej, 1825, w 8ce, k. 4, str. 292 i rej. 

— Tenie tyta^ i prsedrakowany, w dra- 
karni Jasn6j g6ry CaQstochowskidj, 1827, w 
6ce, str. 29^. 

— Toi, tamie, drakiem P. Szyszkowskie- 
go, 1829, w 8ce, kart 4, str. 277 i rejestr. 

— Tenie tytul; i za dozwoleniem starszych 
przedrukowany, w drakarni Jasn^ gory Czq* 
stochowskiej, druk Pawla Szyszkowskiego, 
1884, w 8ce, z rycin^, str. 806 i 6. 

— Toi, tamiOi 1835| w 8ce| str, 806 f 
rycin^ — osobliwyoh naboienstw. MikMow, 1840^ 
5 sgr. 

.* Toi na dnebown% pocieeb^ i poiytek 
ladzi poboinyeh z r6inych ksifg zebmny 
przez pewnego kaplana. w drakarni Jaanej 
g6ry Czg9tochowski4j, 1851, w 8ce, atr, 806. 

— Toi, w drakarni Jasn4j goiy Cz^ato* 
chowskiej, 1852, w 8ce, str. 806. 

— Toi, na duofaown^ pociechQ i poiytek 
ladzi poboinvch. Wydsaie czwarte. Wndo- 
wice, drak J. Sabi&skiego (okolo r. 1852)| 
w 8ce, str. 420. 86 kr. 

— Toi, wydanie pi%te, tamie, nakl. i druk 
J6ze£a Pokornego, 1854, w 8oe, kart 4 i atr. 
472. 

— Toi, wydanie pi%te, tamie, 1854, w 
16ce, str. X i 466. + 

<— osobliwszyoh naboienstw na dachowu§ 
poeieoh^ i poiytek ladzi poboinyeh a r6i- 
nych ksi%g zebran^r przez pewnego kaplana. 
W drakarni Jasnej gory Cz^stochowaki^. 
1855, w 8ce, str. 860. 

— Toi (osobliwycb), wydanie pifte. Wa* 
dowice, drak J. Pokora4j, 1857, w 19oe« atr. 
426 i V. + 

^ Toi, tamie, wydame tz6ste s dodac- 
kiem, 1858, w 12ce, str. 426. -•- 

— Toi, wydanie si6dme, tamie, 1859, w 
12ce, str. 426, k. 2. *»> + 

— Osobliwszyoh naboienstw koiciola bo- 
iego dU chrzeicianina katoliokiego, a do« 
datkiem zbiora nigaiywanszych pieini na 
ohwat^ boif do draka jpodany. Nowy Sfcz, 
drak i naktad Josefa Pizza, 1858, w 16ce, 
str. 494 i IX. 

— Toi (osobliwycb), tamie, 1867, w ISea, 
str. 852 i VI. 4- 

— Toi, wydanie dragie pomnoione, tam- 
ie, 1859, w 12ce, str. 342 i VI. -i- 

— osobliwycb naboienstw na dochown% 
pooiech^ i poiytek ladzi poboinyeh a r6i* 
nych ksi^g zebrany przoz pewnego kaplana. 
CzQstoehowa, 1858, w 12oe, str. nieliczb. 10 
i liezb. 806, tadziei regestra niel. 4. 

— i poiytek Indzi poboinyeh. Cieszyn, 
i Biebko, K. Proohaska, 1860, w 16co. atr. 
416. Wydanie zwyczajne 10 Ngr, Wydanie 
welinowe 13 Kgr. 

— naboienstw osobliwych na dachown^ 
pociech^ i poiytek ladzi poboinyeh. Trzeci6 
wydanie. Cieszyn, K. Prochaska, 1869, w 
12oe, str. 418. 40 cnt., na pap. lepszym 64 
cnt, na lintowym 67 cnt 

•— z dodatkiem nigaiywanszyeh pieini. 
Tamie, 18G9, w 12ce, str. 688. Karton. 1 fl. 

— Toi osobliwych naboienstw na chwal^ 
Boga i poiyt. ludzi poboinyeh z r6ioych 
ksi^ ^rses koici61 boiy potwierdzonych. ze* 
brany i do draka podsny. Nowy-S^ez, Pisz, 
1862, w 12ce, str. Xll, 426 i VI. -l- 

— Toi, na daoh. pociech^ i poiyt Indzi WYBdR las poh. Wadoviea, Fokoray tpadkob., 1863» w 
12eo, sir. 893 i iV. 

— Toi, na.diwalf boi% i poljrt«k i t. d. 
tfovy-S^, J. Piti, 18e6« w 6oe, ttr. X. 
426 1 VI. 

— > Tol, Umla, wjdatiio dingio, 1867, w 
16m. air. 460 i VII. 4- 

— Tok, wydanio nowe poprawna. Wado- 
wica, dntk F. Foltyoa, 1870, w laoa, lir. 
488 i V. + 

— Toi, wydanie nowa poprawna. Wado- 
wiea, dnik Fr. Poltyna, 1872, w 13oa, str. 
XI. 426 i V. 60 cQt. + 

— Toi, i polytek Indsi poboinych, s prxy- 
dioiein nigaiywanszyeh pieini. &iasspor6w, 
gonkich iali, krsyftow4j drogi ltd. Wydanie 
oowa poi>ra«ne. Wadowloa, nakladam i 
esoionkami Franeitika Foltyaa, 187A. w 6oe. 
•tr. 447. -f 

^ Daboiafittw rdinyoh, obaos: Mikt J. 

— aaboiautwa codziennago tTgodaiowego 
i w dm iwi^ta. Wartiawa. I8SO9 w 12ca. 
Oprawna w pdhkork^. Zip. 8. 

— Toi. s pmrdatkiem Rola&ea. Warata* 
va. a XX. MisayooArsy, 186., (wpdlakorak 
oprawoa). Zip. 8. 

— (aialy) oaboiaaaiwa eodtiaoMgo a pray- 
dat niekt. piaioi naboiayob sa paaw. eaos. 
rafd. praodrakow. Ma Ja«n4j Q6raa Cs8*to* 
ahoaraki^. 1848, w 12€a. 

— Taaia lyiol, Uuaia, 1848, w 16oa^ atr. 
287. 

'- Toi, prsedrokowaay aa Jaanlj g6ria 
Cigatochowtkilij, 1847. w 12ea. kart nial 10, 
atr. 827. Bijaatra atr. aiel. 8. (a ryoia^). 

* Tanie tytn^ tamla. 1868, (a ryoina w 
tekacie). w 12oa, kart nial. 10. str. 227. Ra- 
jaatra atr. 6. 

— matr nabola^atwa eodiiannego. War* 
aaava, 18(B8. 

— aaboieaatwa dla katolik6fr. Orodsisk. 
dnak A. Bchmidickego. 1868. w 16ee. 10 
•gr. 

— a^josobliwuago naboienttwa osyli do- 
kladay abior wtxyttkich do uiywania atat%- 
cyeh modlitw dla ohraaician katolickich. na 
wuyatkia iwi^ta panakta. marya^akia i nie- 
ktoryeh S. 3. patroadw, tadziai i aaboieA- 
rtwo dla eborych i za smarlycb dnaaa, a 1 
stalorytem. Ologdwek. Haodel, 1849. w 12ca, 
ark. 89. 25 agr., na zwyklym pap. 18 agr. 

— Obaea: Igaac J428f. 

— naboianatwa najpotnebaicjaaego, via- 
nowicia dla aakdiek elemeatamych wifl||tkicb 
i miajikicb. Orodsisko, 1869, w 12ee, atr. 
228. 1 alp. 16 gr. 

— naboiafistw i pied poobiralnyoh. 8anok, 
drak K. Pollaka, 1871. w 16oe. (Naklad 2000 
agi.. w oi%gB pdltora roka aprsedaoo 1600 

ags.) 

— aaboiadatw n^oiobliwisyob asyli kai|t* ka modlitawoa i ipiawnjk koicialny na aaty 
rok, na duohown% poeieohc i poiytak ladai 
poboinycb, a r6loycb kai%g aebrany, przea 
pewnego kapUna. Za npowain. wya. kaiai, 
bisk, jener. koniyatoraa w Wroetawin. Mi« 
kot6w, T. Nowaoki, 1871, w 8ca. atr. 488. 
9% Bgr. 

— Toi (iredni). tamia. 1872. w 8ea, atr. 
884. 6'A Bgr. 

-* Toi (matyj, Umia. 1872. w 8c«, atr. 
272. 4 agr. 

— maly naboieftttw. CBfttochowa, Loop. 
Kobn. 1871, w 16oa. Oprawna w akorg 16 
kop., w aafian papiarowy 12 kop. 

— naboiefiatwa codziennego, z dodaniem 
ntekt6r^cb piam, drogi krtyia Jezntowego i 
gorzkich iaii. Czeatocbowa, 1871, w 82oa» 
atr. XX. 246 i II. 

~ naboiedatwa nigpotrzebniejazego z k8i%« 
iak approbowanych wyj^ty. Czwarta wyda* 
nia. Poanail. 1870, w 16oa. atr. 292. 20 kop. 

(Wyd. I— 111 w Orodziakn a Scbmidia- 
kago). 

— naboianilwa n^jpotraebniajaaago, a 
kaifiek approbowaaycb wyjoty. Pifta wyda* 
nia. Poznan, K. 2apaniki, 1871. w lOca. atr. 
XII, 292 i 4 nial. 

— (mal7) naboiafistwa, a obraskami dla 
dzieoi. ktOra nie bvly a ipowiedzi iw, (Za 
zbiora Biblioteki dla dziaci). Pozoad, wydL 
J. Cbooizzawskiago, 1878. atr. 64. 2 tgr., opr« 
8 agr. 

— naboiaAatwa dla wtzystkiob atan6w, a 
azczeg61ai4j dla niawiaat, a dodaniam iywo* 
ta iw. Jadwigi. Caf stocbowa, W. Xobn i A. 
Oderfeld, aki. ^. n D. Laogago w Waraaa- 
wia. 1874. 

— naboie6atwa, obaca: Tnreaa iw. 

— nank dla lodn. Knik6w, 1849, obaoa: 
Ekinlaki Aloki. rrolnictwo); iakubownkl X 
Adaai (wianae); Major J42. (^jawiaka); Il6r8- 
lawskl J. Kanty (alamanUrz). 

— nank na nroozyitoiei N. Maryi Fanny 
z dziet i r^kopisow alynnycb kaznodziei ao« 
branycb i opracowanycb przez X. K. Oniaa- 
no, J. Lange, 1876, w 8ea. atr. 455, kart 2. 
2 Ul. 

— piaini do mazy iw. a przydatkiam nia- 
kt6rycb tak do publioznego jakotei doino< 
wego naboienttwa alui^cycb pieini aabrane 
a ktifiak. QUwiee, naklad 0. i L., drak 
Meamanna, 1885. w 80a, atr. 46. 

<— piaini naboinycb dla katolikow do a- 
iytku koioielnego i domowego. Orogia po- 
mnoiona wydanie. Cbalmno, dmkiem i na* 
kladam J. Gotkowzkiago, 1860, w See, kart 
8 niel. i atr. 158. -i- 

— piaini naboinycb na cbwal^ Boga. War- 
ziawa, 1868. 

— piaini naboinycb na chwals Boga w 
Trdjcy iw. jedynego, nuiwi^taz^jj Maryi ran* 
nia honor i iw. padakion noaozania, zabrany 

24 186 WYBOR i prsedrnkowuiy. Piaktry, 1869. W opntwie 
papiwowej. 16 kop. 

— Toi, sebnny i Qpora^dkowany. Czgato- 
eHowa, nakUdem i drukiem Loop. Kohna et 
Comp., 1872. 15 kop. 

— piefini noc^oy iajemniee Cbrystnsa Pana, 
najiwigUzej jego matki i niekt6r^ch iw. 
opiek^ gloBS%cy. W drakarni JasDei gory 
Cz^toohowskiejy 1806, oprawne. 2 zip. 

-« Tot, tamie, 1868, w 8ce. 

— Toi, dnik Jasn^ gory Cz^stochowskiej, 
1820, w 8c6, ttr. 144. 

^ Toi, dnik Jasnej gory Cz^toohowtkiej, 
1827, w 8ce, ttr. 141 i rejettru 8. 

— Toi, w drukarni Jatnej goiy CzeetO" 
ohowskiej, 1828, w 800, ttr. 141 i niel 8. 
2 lip. 

^ Toiy tamie, 1836. w 8c«. sir. 168, k. 1. 

» Toi, xugiwi^tti^ matki joffo i niekt6- 
noh awietyeh opiak^ g'oiz^y. W drukarni 
iaao^j gory Czgttochowdu^j, 1847, w 8ce. 

— Tenia tytnl| tamie, 1849, w 8ce, ttr. 
164. 

— Tenie ^tnf, w drakarni Jaen^ gory 
GsQstochowski^, 1852, w 8ce, sir. 164, rej. 
k.nL2. 

-- Toi. Cz^stochowa, 1858, w 12oe, itr. 
164| rej. k. nieL 4. 

— Toi, najiwistszSj matki jego i niekt6- 

5foh Iwi^tych. Potnan, naktadem kii^gami 
. Morffenitema dawni^ fL Reyznera, przy 
nlicy Wodn^j, Kr. 16, drukiem J. Leitffebra, 
1876, w 8ce, itr. 141, rejeitru 8 str. nL + 

— pieini s mszami do ipiewania, fforzkie- 
mi ialami i zwycz^nemi pieiuiami. Foznan, 
nakl. ftigzaera, (186.). 1 zip. 

— piiarz6w polakich zawieraj^cy w sobie 
piama rozmaite wspdtczesnych. 6 oddziaf6w, 
a tomow 26. Wartzawa, wydanie Mostowskie- 
go, 1808, w 8ee, na papierze klejowym, ztp. 
600. + 

Obejmtje; Ad. Naruszewicza, Hiatorya 
naroda polddego od pocz^tka chrteician- 
stwa. Ed. Tad. Mostowtkiego. T. ll—Yll. 
Wan. 1803—4. + + + 

Kaia Komeliusza Taoyta Dziela wtzyztkie, 
przekladania Ad. 8t. Naruszewicza. Ed. Tad. 
Moetowskiego. T. 1— lY. Wart. 1804. -|.++ 

Tauryka czyli wiadomo4ci staroiytne i 
p6inieJ8ze stanie i mieezkancach Krymo 
do naszych czasow przez Ad. Maraazewicsa. 
Ed. Tad. Mottowskiego. Wan. 1806. + 

Zarazem Dyaryuez podroiy Stanislawa An- 
gntta kr6Ia na Ukraing w r. 1787 pnea Ad. 
KaruBzewicza. Wan. 1806. Glos Ad. Kara- 
aaewicza przy zaloieniu pierwteego kamie- 
nia na kosciol Opatrznoici bozkiSj r. 1792 d. 
3 m«a. -(• + + 

Kaia Komeliosza Tacyta Kronika od zej- 
ioia Cezara Augusta, przekladania Kaz. Ko- 
jalowicza. Ed. Tad. Mostowskiego. Wan. 
1803, + + + f. Zarasem: Gajusa Jnliaiia Cenm o woj* 
nie francnskiej kti^g tiedmioro, 6ima prsea 
sekretana jego Auloea Hircyaasa Paosa, prsa* 
kUdania And. Wargockiego. Wan. 1803. 
+ + -f 

Stanis^awa Okszyoa Oneckowaktago Kro- 
niki poUkie, od zgonu Zygmnnta L £d. 
Tad. Mostowskiego. Wan. I8O6. + •»• -*- 

Zarazem: Dzieje w koronia polzkiaj, a 
przytoczeniem niektdrych postronnych rzeezy 
od r. 1638 ai do r. 1572, ktorego krol Zy- 
gmuot Auffust umart, przez Luk. G6mickiego 
spisane. Wars. 1805. 

2ycia aUwnych Polak6w. Ed. Tad. Mo- 
stowskiego. T. I— III. Wan. 1806. t + + 

Obejmige T. I. : Kazimien Wielki, 
przez Mich. Wandalioa Mniszcha. Wan. 1806. 

2ywot i amier6 Jana Tamowskiego, kaaz- 
telana knkowskiego, betmana wielkiego ko- 
rounego, pissne niegdyi przez St. Orzechow* 
skiego, z zndkiego (sic) Zatnskich biblio- 
teki r^kopisma wyj^ty, wydrnkowany i przy* 
piskami objainiony przez Fr. Bohoniolca. 
Wars. 1805. 

2ycie Lwa Sapiehy, kanderza wielkiego, 
otem wojewody i batmana bolawy w. w. z. 

Wan. 1806. 

T. II : 2yoia Jana Zamojskiego, kanclerza 
i betmana w. kor. Wars. 1805. 

Hiitorya Stefana na Czarney Caamiackiega 
wojewody kijowskiego, betm. poln. kor., praea 
z. Mob. Knjewikiego. Wars. 1806. 

Tom HI: 2ycie Jeraego Oaaolinakiego, 
kanclena w. kor. (praaz ka. Fr. Bohomoloa). 

Wan. 1806. + -^ + 

Historya Jana Karola Cbodkiewiea«, woje- 
wody wilenskiego, betmana wielkiego w. x. 
lit. przez Ad. ifaruszewicza. £d. Tad. Mo- 
stowskiego. T. I-ri. Wan. 1805. + + + 

— pisan6w polskicb. Poazya, w Sea. 

+ + + 

(Obejmuje: Ad. Naruszewicza wienta r6i- 
ne. Ed. Tad. Mostowskiego. T. I— II. Wata. 

1804-6. + + + ^ ,1. «^ 

Jana Kocbanowskiego dzieta polskia. £a. 
Tad. Mostowskiego. T. 1-U. Wan. 1803. 

Sielanki polskia a r6inychpisarz6w aebn- 
ne (Sim. Simonidesa, Sim. Zimorowicaa, J. 
Oawinskiego, Publ. Wirgiliusia Marona, 
przekladania Joz. Lipiuskiego). Ed. Tad. 
Mostowskiego. Wan. 1806). •«- -t -l- 

— pisarz6w polskicb. Pisma rozmaite, 

w 8ce. 

(Obejmi^e : Pisma rozmaite wspolozaanycb, 
wierazem i proz^. Ed. Tad. Moatowakiago. 
T. l-Ill. Wan. 1803-5. + 

Mieici: Tom I. Joz. Szymanowskiego Wiar- 
szem i proz^ pisma roine. Wan. 1803. 

K^jeUoa Wggienkiego, Wienze r6ine. 
Wars. 1803. + + + 

T. 11—111 : Juliana Niemoewicsa Pism r6i- 
nyob wienzem i proz« T. I— 11. Wara. 1803 
I —5, + + + WTBOR 187 Ignaeec^ Tantkie^ Wi«rtte i pisnw roiae 
dsido pogrobowa. Wan. 1808). 

— podr6£y saakomitssych na oko?o tiemi 
i w n&ftne jlj ttrony cayli geo|p*afia hiato* 
ryesaa dia labawy i nauki rotodzieiy, ta- 
dziei dojrzaliiych osdb. Tomow 12. War* 
•aawa, w dmkarni przy NowoUpia ifr. 646, 
1P06, w I2ca. ttr. T. I. 196. T. If. 168. T. 
III. 204. T. IV. 190. T. V. 228. T. VI. 200. 
T. VI I. 200. T. VIII. 260. T. IX. 192. T. X. 
220. T. XI. 213. T. XII. 199. 

Tom 112. Podr&ft komodora fiyrona 1764 

Tom 8 i 4. Podr6t Pawla Brydooe po Sy- 
eylii i tfalcie 1770. ^ 

Tom 6 i 6. Sumaala Tornera do Tetchn, 
TybatQ, BodUdq. 

Tom 7. Mongo^Parka Anglika weva^tn 
Afryki 1795—7. -f 

Tom 8, 9 i 10. Podr6£ JakabaKooka,Baa* 
kn i SoUndra (sir. 228, 200 i 260). ^ 

Tom 11. Niemca do jeziora Oneida w A- 
meryca p6lDOcn6j. 

Tom 12. W. Mtkaja. Wiadomoi6 o rosbi* 
cin nkr^ta na brsegaeh Aracan w Indyack 
wackodnick. podtapr pami{tn\ka ...., miodeffo 
voraeanika w atvibia moraki^' angielaki^j. 
Tom po 4 sip. na pap. klejowym po 6 sip. 

— Tenia tytnl. Toin6w 12, Warasawa, w 
drnkarni prsy Nowolipio, 1815, w i2ee. 64 
sip. 

1. Podr62 ffomod. Brrona na okolo siemi 
T. I. atr. 142. Opia podr6iy Fil. Carteret, atr. 
148~204. Tom II. Mlasy eifg podroiy Fi- 
lipa €!arteret w okolo siemi sacsQt^ 1766, 
akonczon^j 1796, atr. 190. 

2. Podrdi Samaela Tnmera. (T. I. sir. 
196. T. li. atr. 168). 

3. Podr6s P. Brydona. (T. I. sir. 215. T. 
II. etr. 199. 

4. Podr6i Mango- Parka^ atr. 250. -i- 

6. Wiadomoid o rosbicia okr^tu, wedlug 
pamiftntka W. Makay atr. 1— 9a Podr6i do 
Algiera Teofila Boel, atr. 101^192. 

6. Podrot jedoego Niemca dojesiora One- 
ida, atr. 220. 

(Edyoya a r. 1815 jeat wsnowieniem tytoln 
wydania a r. 1805). 

— najciekawasych i najaowszych podr6iy. 
9 tom6w. Warasawa, 1880, obacs: DeabiA- 
aklM. 

— - najciekawasych podroiy i odkry6 w 
roinvch cs§iciach iwiata dIa nauki i sabawy 
mioasieiy, s rye. na arali. Oddzial I. Podrd- 
te po Asyi poludniow^j pries £. Garnier, 
prseklad W. SsymRnowakiego. Wilno, Za- 
wadski, 1853, w i2ce, atr. IV i 812, i ryo. 
4. + 

Oddsial II. Podroze i odkrycia w Airyce 
prses Benr. Lebrun. prseklad W. Ssyma- 
nowakiego. TamJte, 1863, w ]2ce, atr IV 
i 256, i 4 rye. 4 

Oddsial III. Podr62e i prsypadki trsech 
braci Sskot6w prses Dachaine, Prseklad s franc. W. Ssyroanowskiego. Tamie, 1868, w 
12ae,ttr.IV i 236, i 6 ryo. Cena 3 tomdw 24. 
alp. 4- 

Oddsial IV. Rosbifki na Sspicbergn, osyli 
sbawienny prsykfad ufnoaci w Bogo, prso* 
klad Woj. Ssymanowtkiego, s 4 rye. + 

Oddsial V : Podr6ie po Perayi i Mesopo* 
tamii prses Woje. Ssymanowakiego, s 4 ry- 
cioemi. + 

Oddzial VI : Podroie po Abiaynii i Nabii, 
sebrane i nlolone prses Henryka Lebmn a 
4ma ryoinami. 

Kaidy oddsial po rar. Ik. 20. Osdobnia 
oprawne w papier asagrenowy po rar. 1 k. 
50. Cena sniiona po 8 sip. 10 grp. 

— poesyi, obacs: PlaJikiewlez Adam (1885); 
Szezepanakl J. I. (Polyhimnia); Wypisy (Ca* 
gielfki, Hymarkiewics, Popliuski). 

— powieloi moralnych i romanaow. War* 
acawa, drak na Kowolipia. 1804—5, tomi- 
kow 20, kaidy prseaslo 200 atr. S% to prse- 
klady najwific4j Adamcsewakiego Jakoba i 
kilka prac oryginalnyck. Miekt6re jak: Rot- 
miatrs Gorecki. Tyai^o dni i jeden itd. w^« 
asly oaobno. Podpiaane a) gloakami antorowie 
A. W., J. Upi^aki, J. »., M. s P. Ma, A. P. 
8. H. 

W pierwssym tomie: 1. Prsemowa, prsea 
J. L. Halina i Firley. 8. Kormaba], p. J. L. 
4. Koobal ja wi^cej nad iycie, p. A. W. 5. 
Mody paryzkie. 6. 2agadka, azarada i logo- 
gryf, atr. 206. 

*W drogim tomie: 1. Arfa. 2. Poaag Zasi. 
8. Kale ct wo i Milo4d. 4. Mody paryskie. 6 
Zagadka, asarada i logogryf, atr. 215. 

W trsecim tomie: 1. Przyjemno&6 w pro- 
atocie. 2. Weatalka. 8. Mody paryskie. 4. Za- 
gadka, azarada i logogryf. 

W czwartym tomie: 1. Idda s Tokenbur- 
gv.* 2. Powiea^ wachodnia. 8. Rotmiatrs Go- 
recki. 4. Tyai§c dni i jeden, powieaci per* 
akie. 5. Mody paryskie. 6. Zagadka, asarada 
i logogryf, atr. 223. 

W pi^tym tomie: 1. Selmonra; Dafnia i 
Pandroza. 8. Spodnicska sielona. 4. Dalasy 
citfir ty8i%ca dni i jeden. 5. Mody paryskie. 
6. Zagadka, asarada i logogryf, atr. 222. 

W azostym tomie: 1. Nalogi cnotliwe. 2. 
Upior. 3. Dalasy ci^gTyaiQca dni i jeden. 4. 
Mody paryskie. 5. Zagadka, asarada i logo- 
gryf, atr. 223. 

W aiodmym tomie: 1. Pa lac milczenia. 2. 
Dsieai^^ dni ceaarsa Seged. 3. Dalssy ci^g 
Tyai^oa dni i jeden. 4. Mody paryskie. 5. 
Zagadka. azarada i logogryf, atr. 222. -f 

W 68mym tomie: 1. Mifo^6 wapaniala. 2. 
Spoa6b wakrseasenia umarlych. 3. fiiblioteka 
krola indyjtkiego. 4. Roman i Karolina. 6. 
Dalasy ci%g Tyai^ca dni i jeden. 6. Mody pa- 
ryskie. 7. Zagadka, azarada i logogryf, atr. 
222. •«- 

W dsiewi^tym tomie: I. Olind i Sofronia, 188 WTBdR Joezja, B Jerosolimy wytwoloo^ft moUad 
. L. (ipifiikiego). 8. Dwia epoki 8. Ime- 
nida i HyUs. 4. Dality eifff Tyti%ca dni i 
jeden. 6 Mody paryskie. 8. Zagadka, aaanda 
2 logopryi; itr. 228. -i- 

W dsia»%tym tomie: 1. Etielin ielasna 
rami). 2. Ciawanie Ujemne csyli mitoid i 
prxyjatn. 8. Krolowa Oorry. 4. Daltiy eifg 
Ty»i§ca dni i jeden. 5. Mody paryikia. 8. Za* 
gadka, saarada i logogryf, sir. 222. 

W jedenastyni tomie: 1. Kwita. 2. W%t 

Eienia w mi^oki. 3. Hokfeld i Uarman. 4. 
altay ci^g Tysifca dni i jeden. 6. Mody pa 
ryskie. 6. Zagadka, aaarada i logogiyf, air. 

• 

W dwunastym tomie: 1. Fanny da Vari* 
eonrt. 2. Zulbar. powiesd indyjtka. 8. Dalaay 
^^%B tysi^oa dni i jeden. 4. Mody paryskie. 
6. Zagadka, szarada i logogryf, ttr. 222. 

W trxynattym tomie: 1. Liamora cayli 
wioska opuazecona. 2. Bianka i Izabella po* 
wield hietoryczaa. 3. Sygryda cayli mitoid 
nagrod) mgBtwa. 4. Daltzy ci§g Tyaiaoa dni 
i jeden. 6. Lekantwo przeeiw teraloiejszym 
sarazom bydla. 5. Zagadka, starada i logo* 
gryf, ttr. 223. 

W czternaalym tomie : 1. Arthur i Sofro- 
nia. 2. Dalazy oi^g Tyti^ca dni i jeden. 3. 
Mody paryzkie. 4. Zagadka, szaradia i logo- 
gryf, ttr. 220. 

W pi^tnaitym tomie: 1. Tankmar k«i|le 
aaiki. 2. Mi^old i wdzi^znold. A. Dalizycifg 
Tyti^ca dni i jeden. 4. Mody paryakie. 6. Za- 
gadka, szarada i logogryf, itr. 223. 

W ezesuastym tomie: 1. Upraedsenia ko- 
biece. 2. Przypowielci wtchodnie. 3 Piotr. 
4. Ukonczenie Ty8i%oa dni i jeden. 6. Mody 
paryzkie. 6. Zagadka, azarada i logogryf, atr. 
loo. 

W aiedmnaatvm tomie: 1. Skrzypki wq- 
drowne. 2. Mody paryzkie. 8. Zagadka, aza- 
rada i logogryf, atr. 230. 

W oamnastym tomie: 1. Miloi6 i ssaeu^ 
nek. 2. Nauki ro^ia. 3. Przyjaoiel lekarz. 4. 
Menalko i Alexii«. 5. Ciarlatan, ra^drzec. 6. 
Mody paryzkie. 7. Zagadka, aaarada i logo- 
gryf; atr. 211. . 

W dziewi^tnaatym 'tomie : 1. Warbeck, po- 
wiel6 hiatoryczna. 2. Nietrafny. 8. Rya jeden 
a *ycia Henryka IV. 4. Mody paryzkie. 6. 
Zagadka, azarada i logogryf. atr. 201. 

W dwadzieatym tomie: 1. Mi^ofd i pr6ft- 
noid. 2. Mifo86 i poczoiwoid. 8. Mody pa- 
lyzkie, atr. 180. 

Kaidy torn na lepazym papierie koaatige 
po zl. 6, a na ordynaryjnym u. 4. 

*- powieaci wieraaem i proaf. Howa edy« 
eva. wKnidaie^?), 1809, w ]2oe, atr. 282. 4 
zip. 

— nj^oowazych powieici literatnrze po< 
iwigoon4j. 3 tomy. Warazawa, 1841, w 8ce. 

(Zawiera: Tom I. Maria Enambuc. Voi- Biea dtledafcU. Tom If. Dawon. Pabjana. To 
matka. Tom III. Dwie rodainy, Statyaifesiia 
plerwaaa i oaUtnia nowa powieid). 

— Tot, obaea: Dtlartlyiiki Damaiy. 

!- powieici dla dzieei. 1847, obaea: P. J. 

— powieici i opowiada6. Wydante J. Or^ 
nerta, patra Skarbciyk powiead i opowiadan. 
Tomik 1^X11. Warazawa, 1873— 78| w 8ee. 
8 ntbU, obaes: 8ra|aert 

^ na jnowaaycb powieici polakieb, ameiy* 
ka^akieb, manrytanakich itp. 8tycse&. Ma- 
raee. Tomdw 8. Wtraaawa, drnk Kom. oiwiec., 
1838, w 8ce. 

(Obfljmuje: Lnty : Zacboke, Zam^ioie ZuaL-f 
Maraec: irwing, B6ta s Alhambra csyli 
Pal i aok6t. Balzak. Koraara eayli dwcgakia 
apotkanie. Kraaidaki Zyg. Oaatofd. afr. 148 i 
119. 

— walniejazych prawd sebranyeh a fcii«iki 
.0 nailadowanin Cbryatoaa Fana*. Lw6w, 
1878. 16 ct 

— prozy, obaea: ChraaaawtU P.; Mocti 
miaki K. ; PapUitki k. (1844;: Rfmarklowiai; 
Wyplay. 

— proqr i poeayt a piaarsy Iropoaakioh, 
obaos: LasaaMaa B. (1861). 

— prayktad6w, daieiko dla Indo wi^akiego 
jakotei i mieaseaao napiaane. Krak6w, 1888, 
w 8oe. 4 zip. 

«- Toi. Oniaaiio, 1847. w 8ce. 8 alp. 

— romana6w. Waraamwa, 1826—87. (Moo* 
re, Gottin), obaea : Maleeka W. <f 

— rozrywek dla roftnego wtekn ptei obojdj 
ze wzorowycb piaarzy polaluch dawnycn i 
terainiejaaycb zebrany przez H. Sk. 2 tomy. 
Warazawa, 1864, w 16ee, Tom I. ttr. V i 
336. Tom IK atr. 263. 2 rar., obaea: Skim- 
berewiet. -»- 

— raeczy aabawnyolt i poiytecanyeh dla 
miodzie&y polaki^j nloiony przes L. B. Tom 
1. Poznan, Daazkiewica, 1871, w 8ce. atr. 
837. 20 agr. 

— najoowaay ipiewek i krak0wiak6w hi- 
dowych. Zeaayt i. Waraaawa, J. Brealaner, 
1876, w 8ce, atr. 92. 30 kop. 

^ Toi. Zeaayt dragi. Waraaawa, 1876, w 
8oe, atr. 96. 60 kop. 

— Tot. Zeacyt trzsci. Warazawa. J. ftrea* 
laaer, 1877, w 16oe, atr. 96. 20 kop. 

— najnowazycb twor6w litefatnry aagra- 
nicznej. (Tom I. Hollandya prsez Alfbnaa 
Ea^uiroa. Epoka Attyli przea Amadeuaaa 
Thierry. Tom II. Powieaci biazpanakie praea 

Sannfi Faber. Miloid w malienatwie prsea 
ruizota. 2 tomy). Warazawa, 1860, w 8ce, 
atr 168 i 86, 142 i 48. 2 mbl. Cana saii. 
1 mb 

— wierazyk6w polekich i francnzkicb niy* 
wanyeh do deklamacyi, ipiewn i zabaw w 
aakole froeblowakiij Pietraazewakiob we Lwo- 
wie, poprzedaony popnlamim wyjaioientem WTBORCAW ^ WTBOBZK IW Mttftdy Fro«bla« opittm tikoty oni tpoMbu 
QoteBia w ni^j diiatak, 1 54 i7oin«mi Lw6ir, 
K. Wild, 1874, w Bf, ttr. 71. 60 eot. 

— WY]%fk6ir sa SDiikomttssyoh intor6w 

Clakien, wiemam i proi% dlM nlytka i sa 
wy eiytelnikdw nloloiiy. Wiloo, w dra* 
kami ManaM i ZymeU, I880» w 8oa| 1 k. 
BiaL i atr. 16a 8 alp. 10 gr. 

— i abi6r (wyb6r i kaneyooat), najpo- 
tnabniajVsych nodlitw, pieiiii, Diatapor6w. 
irorskioh iali i ataoy) a ryciDami« i dodat- 
kiam, aawiaraj^ny 254 piVini na only rok, na 
dnchowna poeiech^ i poiytak ladsi poboi- 
ay^ a roiaych ksi%g aabraay praez pawne* 
go kapYana. Mikaldw, T. Nowaaki, (186i;, 
w 8oa, ark. 82. 7 »gr. 

IMareto (Do), oapitat ksifdi A. K. Po- 
laaA, eaoionk. J. Laitgabra. 1876, w |8ce, 
atr. 16L + 

Vybarek modlitw kr6tko a«branyok poran* 
nyeh I wiacaomycfa, i kateehiaonem mitnyo- 
narakim, nsaami do IpiewaQia, gorskiaml iala* 
mi i rAftnemi pie iiiianii Poanaa, nakUd Bai* 
aoara. (okoto 1844;. 1 alp. mniejaay, 8 tip. 
wi^kaay. 

— malr nodlitw. Wydania nowo powi^k- 
iiona dodatkiaas masapomych paalmdw, gora* 
kiob iali i pipini naboinych. 2a apow. wya. 
kona. w Wroclawia. Miko}6w, 1878, w IBee. 
•tr. 216. 2% igr. 

'— maly modlitw i naboftada iwa, 1868. oh : 
ZiMiiiakt J. ^ 

— mahr modlitw, ksifika dii aaboftedatwa 
dla mtodsiaiy katolicki4j. Jatio, Stoagar, 
dnik aarioowakiago, 1869, w 12oa, •tr.2$8.^ 

-- (naboftenitw). Ciesayn, Proeboska, fok. 
1860J. Zlr. I kr. D. 

— naboia^ttw otobliwych a dodaikiam 
najalTwaiitaych piasni, oietaporow, gorakich 
iali, krzyiow4j drogi itd. Ciasayn, K. Pro- 
abaaka, 1870, w 16oa, atr. 820. 16 ot. na pap. 
lap. 24 et. *^ 

— naboianttw dla diiaci. Lw6w, IWO, w 
82ca. Oprmwny Zip, I gr. 10, oprawny w aa- 
san 1 aloeony 4 alp. 

— Toi. Lw6w, V Jabtol&tkiego, 1845. Zip. 
1 gr. 10. 

1^7" '?*"ych naboianatw a praydatkiam oia- 
ktdmh piaini, prawd i priapitow wiary 4w. 
Boebaia, 1848, w 16ca, na awyea^nyn pap. 
opr. w aafiao a fntaralam. Zip. 1 gr. 18, aa 
papiena walioowym 2 sip. 

^.— Taoia tytul. Boebaia, dnik Wawrs. 
Piasa, 1851, w 16ce. Zip. 1 gr. 2. 

— Toi, tamia, 1658, w 16ae. Cana 20 gif . 

— r6ioycb aaboiaaitw a pr^datkiem 
aajoiywadtaycb piaiaS. Nowy-Sfca, aaklad i 
drak Jdaaft Plata, 1855, w 8ee, str. 282 i 
IV. ♦ 

•- Toi, taiDia, 1862, w 16oa, atr. — Toi, tamia, 1064, w ISoa, sir. XZIV, 
814 i VL ^ ' 

«* Toi, tamio, wydania trtaela pomnoio* 
a, 1869, w 16ca, atr. XXIV, 881 iV. 4> 

— maly aaboiedttwa codaieaoego a do* 
datkiam 14 ijcio itaeyj i aiektdrycb piHal 
prayosdob. Mikol6w, Nowatski, (1861), w 
16oa, ark. 7. 1% igr. 

— codsienntgo aaboiadstwa aa oaaid i 
obwala Boga wedlog potrseb i porsfdka 
koieiola boiego atoioay a dodatkiam piaioi 
i krdtkiago kateebisma. Boebaia, Piia, 1852, 
w 16ca, atr. 208 i III. 2 alp. 20 gr. 

— Toi, Umia, 1855, - w 16ea, air. 208 i 
IV. 1 lip. 2 gr. 4- 

— oodsiaooago aaboia£stwa aa esald i 
ebwalQ Boga w Tr6joy iw. Jedynago aaj- 
iwiattadj Maryi paaoy I iw. Padtkiab a do- 
datkiam Biakt6ryob pieiai i praepiadw wlary. 
Boebaia, aaklad I drok Wawrayd. Piaia, 

1867, w 16ca, atr. 1 V i 208. + . 

— Toi aamo, taaiia, 1859, w )6ea, atr. 
208 i IV. 20grp..+ ^w 

— Toi, tamia, 1867, w l8ea, atr. 208 I 
IV. 82 cat. 4- 

— aaJBOwsaago eodaiaaaego atboiadttwaaa 
caaid i obwal^ Boga w Tr6jcy iw. jadyaago, 
N*. Maryi Paoay i iwif tvcb pa6skieh woiooy 
t do draka podaay. Bocbnia, aakladem i 
drukiem W. Piaaa, 1875 w 16oa, atr. 820. *h 

— aaboiaiiatwa codsiaonegA dla wygody 

Soboinyeh obrsaiciaa wydmkowaay. Bro- 
uica, dnikiem i aakladem C A. Koeblera, 

1868, w 82ce, atr. 2S7. 10 Ngr. 

*- mal^ naboieaatwa eodsiaonago. Wyda-^ 
oie powigkasoaa dodatkiem aieaspornycb 
paalmdw, gorskicb iali i pieini oaboinycb. 
Za apowainieaiem wya. Rona.w Wroolawiu. 
Mikol6w, T. Mowacki, 1872. w 16ce, atr. 
216. . 8V, agr. 

— • OBobli#aaego aaboiaaatwa dla wasyai> 
kick ohraeician aowo wydaoy. Widowiee, J. 
Sabi^aki, 1865. w 12ea, atr. XXIV. 260 i IV. 
Opraway w akdrk^ 2 alp. 12 gr. Oprawny w 
akdrk^ si) slooooaail brseganu 8 up. 6 gr. 

— aaboiaaatwa osyli dai^ Boga aa cda« 
braaa, a proiby o poirsabae aan codstaaaa 
laaki i .doblrodsinatifa dla miodaieiy. Wado- 
wice, ^abiaaki, Y1850 ?), w 16ca, atr. 216. 
Opraw. 18 kr* a^.'^k. 

— :Taaia tyttol. Wadowiea, dnikii aaklad 
Jdsaiy Pokero^^, 1854, w Idea, atr., 198. 4 

— Toi, tamia, 1858, w 8doe, atr. 210 i 

-* Toi, tamia, drak apadkob. J. Pokoraego, 
1861, w 82ca, atr. 188 i VIII. 4 

— Toi, drok J. Pokofnego £ Sp., tamia, 
1864. w 12ea, atr. 210. -f 

— oaboieaatwa td jeat dsi^keayaieaia P. 
Boga sa otraymaae a proiba o laaki i do* 
brodsiejatwa eodaiaaaia aam potmebaa. Wa« 190 wnosT ^ WT0146 dowiee. F. Foltvn. 1889, w 12oe, ttr. 176 i 
IV. + 

^ Toft, wydanitt do««. Wadowiee, F. Fol* 
tyn, 1^1, w 24ee, ttr. 176 i IV. 25 ont 

^ Toft. Wydtnie nowe. Wadowiea, oak^a- 
dem i czrionkami Fmncitzka FoltyD*, 1876, 
w 12c€, 1 kart tyt., 1 drseworyt pried tyta* 
Um, Btr. 176, apia naboi. IV, (oxdobiona 
drteworytami). -i- 

— Toft, wydania nowa. Wadowioa, nakhi* 
dem I drakiam Franeiiaka Fohyna, 1877, w 
12ce, 1 kartka (yt. drieworrt prted karik§ 
tyt., atr. 176, apia naboi. IV. ^ 

— uaboftedatwa codiienoego. OpolOi 1816, 
w 16ce. 7% agr. 

— Toft. Cs^toehowa, drok Jaan^ gdry 
Cz^itocbowaki^i, 1826, w 16ce| kart 10, atr. 
227 i rejeatr. Zip. 1 gr. 16. 

— Toft, tamfte, 1828, w 8ca, kart 10, atr. 
227 i rfjaatr. 

— Tanfte tytot i praydatkiem niektorycb 
pieini naboftiiych. Za dozwoleniem atarazycb 
prsedrukowany. Na Jaanej g6rie Casatochow* 
aki^j, 1884, (a ryciii§ w tcxcie), w 12ce, k. 
niel. 10, atr. 226, rej. atr. 5. 

— Teofte tytat, 1836, tyleft atron i kart 

— Tenfte tytut, 1843, kart niel. 10, atr. 
227, rejeatra atr 6. 

Wybory, obacz: DuoboiHeftttwe; Ekigltki; 
Szymanski R. (do aejma); Stadnicki K.; Iftta- 
wi; Uwiadomienio. 

WYBRANDWSKI. Raport dowodzcy gwardyi 
narodowej we Lwo^'ie o zacbowaoio ai^ 
gwardyi w d. 1 i 2 Liatop. 1848. Lwow, 
1848, 1 ark., fdodat do Nr. 29 Caaao). 

WYBRANOWSKI Antoni. Myali u Pawle I. a 
powodu zgonu Koaoiuazki fwieraz). w 4ce, 2 
karty. 

— Pami^tnik ebronologiczny biatoiTi po« 
wezecbnej przes..... Warazawa, 1820, w 12ce, 
atr. 45. 1 tip. t + 

-* Toft, b. w. m. 1 r^ drak Sebol. Pia* 
rum, w formie WBt|ftki, (1820). 

— wieraze roftna przea Lablin, dmk 

Jana Karola Praakiego, 1817, w 8ce, atr. 126 

oiel. 2. (Mieici przektad Alajrry Woltera, 
Wieraz na zgon Poniatowakiego itd.) Zip, 4. 

4 •♦• -»• 

— Wieraz na przybycie do Poznania naj« 
jaanieJBzego niezwyci^ftonego ceaarsa Franoa- 
z6w krola wloakiego f<apoleona wielkiego, 

zbawcy Polakow p , ob. wojewodztwa lu- 

belakiego. Poznan, druk Dekera i Sp., 1806, 
w 4ce, 2 karty niel 

— Obacz: Woltgr. 

Wychodiodw prawa, obacz: imierci (0). 

Wychodictwa (Do) polikiego. Straaborg, n 
Silbermana, 1849, w 8ce. Piaroo alotne, ro* 
ds^j kroxiiki, dwa Nra po atr. 8, po G aoaa. 

Wychodicy 1846. 1861. obacz: 8tat. -* iranoQsey w Lniayanie prceklad a fraa* 
cttakiego. Wilno, 1859, obacs: Bibllettka po- 
dr6fty wydaw. przes Zawadakiego. Serya 

Wjfchedziao a nad Sekwany, obaea: Skt- 
ricwaU J. 

— osaaopiamo, 1850. ob.: MilMltkl KoMt 
Wycliowanict. obaei: Qerawsfcf, 1866. 

W|ehomRlo domowe. Tomik I. Co wyobo- 
wanie z dziecka arobid mofte i powinno. 
Wakazdwki poat^powania 1 dziedmu Waraza- 
wa, red. Opiekoua donu, 1874, w 8ce, atr. 
142. 

Tomik II. Wamio. H. Zaleika. Kanka 
rzecsacb. 60 kop. 

Tomik HI. KaminakL J. M. Naiika cayU- 
nia. 15 kop. 

Tomik IV. Boczylinaki J. Jak aesyd liiato* 
ryi. Wakaadwki dla naaczaj%oyoh. 16 kop. 

Tomik V. Majewakl. Praewodnik do gim- 
naatyki bygieniozn^. 40 kop. 

Tomik VI. Rejchmann (Lftben). Piarwaaa 
praktycsaa posoajomienia ai^ aa iwiatam 
zwierz^oym. 75 kop. 

Tomik VII. Cbmielowaki Dr. Piolr. Kai«ft- 
ka do ezytaaia dla dsieci. 86 kop. 
Za tom6w 25 eena 15 sir. 

— Obacz: CzarnewskI AL (pnbliesna na 
podat ekoQoroii 1877); Emnaiit; Edokacya; 
Bllcmer Er. (kaiVki 1876) ; Golz A. (kobiet 
1869); Gdraki (zaklad); NimenowakI (miodzi 
1824); Kaczyiieka loaii (kobiet 1874); Uba- 
wiaeki (1826): Nataaton (kweatye) ; Nieneier ; Pa- 

foAaki I.; Paaakowski ll.;8laiaiiaki St : Sablaski 
(0 Rzymian);Striiwe (kobiet): Swobada (w 
ocbronkach); Szyller (kobiet); Tastu (macie- 
rzyiiakie) Virehow (kobiety); Zmfchowska; 
Zoliiiakf; wi^cej obacz pod Kobieta; Pada- 
gogika. 

Wychewaniu (0) domowem. Waraxawa, 
Oebetbner i Wolfi', dmk K. Kowalewakiego, 
1877, w 8ce, atr. 16. 3 cot. 

Wychowski Jan, obacz: Czajkowaki Mieb. 
(powie4^); Kostomarow. 

Wyei^p a prowizorycznej inatmkcji do 
6wiczeniii a^aftby polowej dla c. k. infaotarri, 
kawaleryi i atrzelc6w, dla azkolnego nftytka 
s niemieckiego przatldmaczony. WTdanie 
dragie. Praga czeaka, drak Fryd. Rohlicka, 
1858, w 8ce, atr. 78. Cena 20 kr. m. k. 

— tabelarny t noweao pat^nta ataplowego 
i takaalnego z daia 9 Lotego 1850. Z natawy 
CO do naleiytoici od intereaow prawnych, 
dokument6w, piam i czyonoici nrzgdowycb. 
Lw6^, Pilter i 8p., 1850, w 8ce, atr. 18. 20 
kr. ffl. k. 

— z protokolu pOFiedzenia Aepres. prxy 
WW. pol. Warazawa, 5820, (1620), I6L 

— z protok616w poaiedzen Komitetn c. k. 
Towarzyatwa goapod. galic. aa csaa od 1 
Stycznia do konca Grudnia 1872 r. wa Lwo- WYGIAG — WTCZEGH0W8KI 191 wie. Piervns swi%tkowA drnktrnia, Bynek 
11, Dyrekcya: ADt. Trompetear, w 800, Hr. 
81. (Sekretan J. Oreliniki ref.) 

— z protok61a obrad na posiedzenin o- 
biorcsem arcbikonf. milosierdzia i banka po- 
boi. d. 4 Maja 1832 odbytem. B.w. m. (Kra- 
kow;, fol^ k. 2. •«• 

— s protokola posiedzefi ogdiaych komi- 
teta opieknnczego krakoirskiego, nad wapar- 
eiem rannycb czawaj^oego z m. Kwietoia 
1831. KrakdWy 20 Maja 1831, w 8ce, atr. 19. 

— Tenie tytat Warazawa, 1831, w 8ce, 
atr. Id. (Krakow 9 Kwiatnia, aekretarz Hila* 
ry Medazewaki). -i- 

— Toft aamo z Marca. (Mooiazewaki Hilary 
aekretarz aprawozdawca), 

^ Toi z Gzerwca, atr. 24. (Jozef Sloni&aki 
i Wincenty Sapor, aprawoadawcy). 

— Toi zamo, zdanie aprawy z mieBi^ca 
Lipca, w 8ce, atr. 18. (Igoaoy Szpor, aekre- 
tarz). 

— s regnlaminn alatby wojakowej do uiy- 
eia dlft piuk6w c k. anntryaeko-galicyjakicb, 
na JQsyk polaki przeloftony. Krakow, drok 
Oieaskowakiego, 1841, w 12oe, atr. 108. + 

— z regnlamina inatrukcyjoego 0. k. pie- 
choty aaatryacki4j, ntoiony dia oiytka pod- 
ofiettrow i ftolnierzy przez K. B. Przetloma- 
ezyl £. Cieohulaki. Gieazyn, naklad K. Pro- 
ehadki, 1872, w 16oe, atr. 129 i 111. 80 cat. 

— a regalami&Q a^aibowego dla ck. armii. 
Cz. I. i If. Sluiba polowa. Gieazyo, Pro* 
ehaaka, 1874, w 16ee. Gz. I. atr. lY, 260. 
Cz. IL atr. Ill, 196, tablic 7. 72 cnt. 

» s potwierdzonij aatawy celo^j dla kr6« 
leatwa f olakiego rzeozach pasaaierakicb. 
Warazawa, b. w. r., 1860, w 8ce. 

^ s owagi nad cenami ziemioplodow, 1861, 
obacz: firoeholski Ka2. 

— wiadomoaci potrzebn^cb dla wqjiko* 
wyob niiazego atopnia wyj^ty z regalamina 
sloiby obozowej dla aiytku wojaka X. War- 
azawakiego, wydanego w Krakowie, w dra- 
kami GroblowakiSj 1810 r. Kalisz, 1831, w 
8ce, ttr. 69 i tabl. rya. 1. Zip. 1. + + 

— z dmgiego zea zytu Przegl^du politycz- 
nego: Teraiaiajszolci i przyazloaci, rozayU- 
jfey ai^ jako projekt tego pisma. Paryft, 1844, 
w 8ce, obacz: Trentowfki B. 

— z przepia6w atemplowych kroleatwa pol- 
ikiego. (Warazawa, 1861), w 8ce, (po polaka 
i po roayjaka). 

Wyciagi z ce&zor azkoloycb podlaj^ plann 
rifdoweffo alai^ce do wydawauia icb acz- 
niom z Icaidego polrocza. Warazawa, 182., 
foL, arkaaz po 4 kop. i- 

Wycieezki w 4wiat daleki. Opiey i powiel* 
ci odiioaz%ce ai^ do r6in^cb cz^sci ziemi. 
Sarya 112. razem, Ostrow, J. Priebatacb, 
Wanzawa, Q. Gebetbnar i Wolff, 1866| w 8oe, atr. 174 i 169, a osterema ryeinami. 
Opr. 1 tal. 10 agr. 

— Toi, nowa aerya (III). Oaftrdw. 1868, w 
12ce, atr. 195. 90 kop. 

WYCZAtKOWSKI. Uatawy atowarzyazenia 
akcyjuego ^Terra** maj^cego na oelo meljo- 
racye rolnicze. Pozoan, arukiem Kraazew* 
akiego, 1872, w 8ce, atr. 11. + 

WYGZEGHOWSKI Antoni. (1780 f 1844). 
Projekt do prawa bipotekacb. (Waruawa, 
1818). 

-* Projekt do ka. I. kodekaa cywiloego. 
(Warazawa, 1826), folio. 

— Qion proknratora jeneralnego przy a§- 
dzie aejmowym 0ff61a aprawy tyce^cy ai^ 
(bez oeobuego tytuTa). (warazawa, 1828). 

(Prooea ten dmkowany folio bez licabowa* 
nia kart Znaczono arkoaze od 1 — 3, od A— 
O i od 1—3, od 1—2. potem od c— d, po- 
torn 1—2, pot^m od A— -C, pot^m X i X. razem 
arkaazy 22. Gloa tenrozdzielaai^naoddzielne 
z oaobnemi nadpisami, kt6re rdwniei luino 
wyobodzily. Caload tyob gloaow oaobnycb 
zebrana w jedno dzielo obejmt^e : 

,1. Gloa og6la aprawy i w aprawie Krzyta* 
nowakiego i Stanialawa Soltyka, (nie a% roz- 
dzielone), ark. 10. 

2. w aprawie F. iCigewakiego, ark. 3. 

8. w aprawie Fr. Grzymaly, ark. ly,. 

4. w aprawie A. Plichty^ ark. 2'/,. 

5. Gloa w aprawie X. Eonat Dembka, b. 
proboazcza w Grcjcn, prof. teol. w oniwer. 
waraz. i a^dziego pokoju powiatn warazaw- 
akiego, folio, kart 4. Bazem oprawny i oa* 
lei^cy do jednego procean. jeat: 

Gloa w aprawie Stanial. Zablockiego, 
nrzgdnika w kommiaaoryacie ubiorczym wojilc 
polakicb. folio, kart 3. 

6. Gloa w aprawie br. Romana Zalaakiego 
bylego referendarza w Radzie atann. folio, 
kart 3. 

7. Wyw6d 1 konklozya w przedmiooie 
koazt6w data 16 Lutego 1828, folio, 1 k. 

— Re{>lika proknratoryi jeneraloej przy 
B^dzie aejmowym tycz^ca ai^ og61u towarzy- 
atwa patryotycznego, folio, ark. aygn. Bi, ggi, 
i 6 ark., M 6. d 2, i 8 ark. i B 2 i 16 ark. 
(Arkaszy 41, folio), z tych 3 kartki dotyozf 
ogdla towarzyetwa, dalsze odbijane z oaob- 
nemi nadglowkami, dlatego i osobno aig 
ukflzywaly, jakoto: 

Replika w aprawie Sew. Krzyiauowakiego, 
podpulko wnika, fol., kart 13. 

— kaaztelana hr. SoUyka, kart 10. 

— kapitana Migewskiego, kart 10. 

•— Konstantego Dembka bylego proboazcza 
w Gr6jca prof, teol, w Uniwera. Warazaw. I 
i^iego pokoju powiatu warazawa. kart 8. 

— Stanialawa Zablockiego orz^dnika kom- 
miaoiyata nbior, W, pobkiob| kart 6, 19a WYCZBCR0W8KI - WTORZTI^SKI ~ WQJ. Ortymaly bytago raferta. w rtdsta 
stMO, urt 4. 

— AodrtiJA Pitohty takrataru atrtymig^- 
oago protok6t » og6L sgrom. Radj atano pal)- 
csooa t replik% oa ogol sprawy i wap6]aa 
laaadj obrony. 25 kart. 

•— Ronuna hr. Za^oakiago b. raferandarsa 
w radsia stauay kart 6. (Wanaawa d. 26 
Mtrca 1828). 

•— Bkarga prokoratora genaralnaffo pny 
a%daia aejinowym prsaeiwko Saw. Krsyia- 
nowakiamuy Stan. Soltykowi, Frauc. Majaw* 
akiamui X. Kona. Daoibkowii Stan. Zabloo- 
kiamu; Wojo. Oraymala, Andra. Piiahaie, 
Rom. br. Zaiaskiama o sbrodaig stanu obwi- 
nionym. Wartzawa, J 828, w 4ca, kart oieU 
66, to jatt: Os^6 I ark. 4*/^ sygo. X-61. Ca. 
IJ. ark. 7% aygn. ark. A-H2. Cs, 111. ark. 

— Tai akarga, folio, air. 49 i saraaam 
Gtoa prokuratora gaoaralaogo og6ta aprawy 
dotyca§oy aiQ, kart 24, obaoa wyi4|j: MM. 
Do tago procaaa iialai%: 

^ Wvj^tki a protok6l6ir i piam irlaano- 
rQcsnyeh, w ktoryah objfita a% aainaaia pod 
putkownika KrayiaDowaaiago, Sao. hr. Sol* 
tyka, kap. Migawakiago, X. Dambka, Uraad. 
kom. Gray maty, Sakretaraa Fliohty i Ratar. 
hr. R. Zatuakiago, tadaiai aaaaania innych os6b. 
(1828;, fol , atr. 6a Cs«i6 11. Caynnofoi oadb 
oddaoych pod a§d aajmowy, atr. 74, potam 
daial 2, 8, 4, 6, 6, 7, 8. (Caynnoioi oa&b 
wyi4j arymianionych). 

— Wyascaag61uiaoia protok6l6« i piam 
arlaanor^osnyoh, w ktdryoh obJQta 9% aaana- 
nia podpal. Krsyianowakiaffo, kattt. hr. Sot 
tyka, kap. Majawskiago, JL Dambka, Za* 
Mockiego, Ortymaty, Ant. Plichty, R. Za* 
Inikiego, todxiei lacDania innyoh oaob prtad- 
miot ftprawy wyiainiaj^cei folio, kart 60, po« 
r6wnig: Csynooaci oaob oddanycfa pod B§d« 

WYCZECHOWSKI J. akUch stanu cywil. 
nago, a w ascaegolnoici o tarniioach do ich 
apora^daania. Wartaawa^ naklad U. Natan* 
aona, druk Qasety oodzmnn^, 1860, w 8ca, 
kart 4 i air. 67. 40 kop. t- 

WYCZECHOWSKI Onvfry. (1779 f 1869). 
Projakt utworzaoia systematn kraavtowego 
w ceiu umorsania dlug6w prywatnyoh ci%t§- 
eych dobra ziamskia w kai^ttwia Wartsaw- 

akiem praea , praaasa a^du appal. ( 181 IJ, 

w 4ce, sir. 10. + 

— Do projakta ratowania aadluionych oby- 
watali czyli umorsania dlugow prywatnych 
oi^i^cych dobra aiamskia. (1811), w 4ca, 1'/, 
ark. t -¥ 

— Ob.: DanbowiU J. 8. MlaoiyAaU (1811); 
Niamlra I. 

Wydttki, obaet: Uliwel Ktral. 

Wfdtwnlchva (Od) diiol tanicb, ob. : Trza- 
•laski Fr. -h 

WydawniOtwa popnlarna Tygodnika ^Prsy* roda i praamyal*. Waraaawa, 1873—74—75, 
w 16oa. 

Tomik I. Cbamfa praas H. £. Roaooa. 60 
oaot 

Tomik II.Ekonomia polityoana praaa Fan* 
oatt. 60 oant. 

Tomik HI. Gaografia fiaycana pnas Prof. 
Gaikia. 60 cent. Tomik IV. Wiadomoiot wat^pna a 
praea J. Bemart'a. 66 cant 

Tomik V. Poca^tki gaologii pries Prot 
Geikia. 60 cant. 

Tomik Yl. Poeaftkt fiayologiL Foratera. 
60 cant. < 

Tomik po k. 80. Prannmarmta na IS to- 
Buk6«. 1 mb. 

•* aabawak i giar padagogicanycb. Gra w 
uachy a plaakiemt i chromolitografowanami 
figurami i objaiDianiamL Waraaawa, Q«bath- 
nar i Wolff, 1876. 1 rub. 6 kop. 

— lotaryjka a biaioryi uainraln^. 1 rob. 
80 kop. 

— SOtomowa podr6iy, pamifCaik6w, po* 
arieici, ntworow dramatycanyeh. Waraaawa, 
M. GJftckabarg. 1876, tom 1 i II, w 8aa, pray 
Blttttoau, cana kwartalna ra. 1. k. aa 

— 12tomowe anakomitaaycb utwor6« li* 
taratnry nowocaaan4j. 1. Labonlayo Edward, 
Uiatorya Stan6w ij^dnoeaonyeb, prteklada 
wydania 4 go, acaayt I. Waraanwa, M. Glftoka* 
berg, 1876, w Sea, atr. 160. 

— Z II. Simon Juliaaa, Obowi|aek, prae* 
lofty t Raaimiera Kaaiaarski, atr. 48. Yam- 
bary Herman, Islam w daiawietnaat4a at6- 
laciu, atndiom a biatoryi eyiriliaaeyt, praa- 
klad m. Bogailawakiago. Waraanwa, M. 
GlOekabarg, w 8ea, atr. 112. 

— Z IV. Ribot T., W8p61oaeana piyeholo* 
gia poaytywua « Anglii, praeloftyl i opraco* 
wat Julian Ocborowica. Waraaawn, M. 
Glftckaberg, 1876. w 8ca, atr. 144. Cana 12ta 
tom6w ra. 8., kaftdago oddaielnie po k. 76. 

WYDERKGWSKl A. ka. M^oaennicy, napiial 

..., Samoklfiski, nakiadem autora,cacionkami 
Jul. Nowaekiego w Mikolowie, 1876. w 8ca 
mat4j, Btr. 42. (Dochod na bodow^ koiciola 
w Samokl^ikach). ^f 

Wydatka koraonko'wlosa, obaca: Raslafla* 
aki I. (Uistorya, 1876). 

Wydmy, obacz: Hallak. 

WYDRA Staniataw. GegenaUnda der offen- 
tlichfn Fr&fung ant den mathematischaa 
Vorlesangen. Praga, 1802, w 8ea. 

WYDRZYrtSKi Klamans. ( 1800 1 1864). Prta- 
woduik aluiby lean^ ra^dow^ cayli prae* 
pity zawiadywania ra^dowego laaow, przex 
...., radcQ honorowego, magittra obojga pra- 
wa i adminittraoyi, referanta og61nych apraw 
leinych w kom. ri%d. priycb. i akarbn. lom 
1, Waraaawa, nakladam redakoyi Bylwana, w WTDZIAL - WYJaSNTENIE 19S drakarni 8. Orp^elbrtnda, 1863, w Se«, s 
prtoda 6 kari iii«L i '490 sir. spiia VIII. 

— Toi, wjda&e po koniao 1858 r., o ile 
t% obowt^tt^^ce, zabraaa artykntamt w je- 
dn) caYoac. torn H. Warssawa, 1858, w 8ce, 
•tr. 620 i ipitu XII i itr. 74. (Oddrnk i Syl- 
wana). 

— Urz^daenie lBa6w w krol. pohki4m prses 

, ara^dnika lesnego do aaosegolnyoh po- 

niozen kommisyi rs^dowej praycfaodow i 
tkarbu, a 8 rycitiami planow i mapami kolo- 
rowanami. Waraaawa, KaofmanOy nakUd Ga« 
zety rolniczej, druk J. Jaworakiago, 1862, w 
8ea, ttr. 68 i 2 tab!. 2. 2 alp. 20 gr. 

— Wspdlredaktor S^lwana. Tom 28 i 24. 
oitatnia a§ wyl%czDia jego. 

— Obaoz: AaUitaor; RMnann. 

Wyddtl adminiatracyi wawD^irziiij kraju. 
foL (Waratawa;. Zip. 1 gr. 20. 

— biatoryczny w r. 1844. Paryi, drak 
Maalde at Kenoa, w 800, ttr. 20, (aprawoz- 
danio podpiaal A. Czartoryaki). ^ -^ -^ 

^ Toi, B r. 1846 i 1846, w 806, air. 24. 

— krajowy, obacz: laatrvkeyt; PratokH. 

'- kr61. atot. Riiaata Lwowa i pogl%d ha 
jego dciataiiie od r. 1849 ai do wybora do* 
wage wydzialo miejakiego w I'a^dziernika r. 
1861. Lwow, drak Winiarza, 1861, w 8ea, 
atr. 88 i 2 Ublie. 4 

» naak przyrodniczyuh towarzyatwa pray* 
iaci6t oauk poznaAakiago do wapolobywateli. 
roanafi, naklad tow. przyj. nank posDa£« 
akiego, 1859, w 8ee, atr. 26. 6 agr. -¥ ■¥ t 

— obrs%dk6w religyoych i olwieceDia 
pobliczaegv. (Waraaawa), folio. 24 grp. 

— prawozdawcsy Nr. I. Projakt o zmiaDT 
w kodekaia karnym. (Warazawa, 18617), foi. 
kart 8. Kr. 2. (Co do apraw graoicsnycb i 
anbbaatacyi. (Warazawa, 1861), fol., kart 2. 

— prawodawczy Radjr atano kr61. pohk. d. 
22 Wrseinia 1862. (Wnioaek o przymuaia 
oaobiatym w iprawaeh bandlowych), foliO| 
1 ark. 

— d. 23 WfZ64nia 1862. (0 wekalaob, wiiio- 
aak), folio, k. 8. 

— Rady powiatow^ krakoWaki^j do praa- 
loiaAatw obszardw dworakich zwierzeluioici 
gminnych. Krak6w, 24 Czerwca 1871, w 4o«y 
pol ark. (Podpiaany Mlaroazewaki). -#• 

— > Toi, Przepisy policy i budowiiioz4j. 
Rrak6w, 20 Styeznia, 1873, folio, atr. 7. (Pod- 
piaany prezea Mieroaaawaki). 4 

«- aprawiedliwolei w W. X. waraaawa. 
Imiona oaob w tern miniataratwie, Waraza- 
wa, 1809, w 80a, k. 2, str. 45. + 

— Toi. fPrzadmowa podpiaana 12 Stycz-' 
nia 1810. Liata arz9diiik6w}. w 800, atr. 63. 
+ + 

— lekaraki we Lwowia. Ob. Ptinabit (0) 
•rzfdzanis wydaiata (1875). 

WTDiM kM SMm i jego pemi^tnik tpi- aany podczaa wojny aiwedakiei od r. 1665— 
1660, wydat K. Wt. Wdjcicki. Waraaawa, 
Sannewald, 1862, w 8ee, atr. IV i 203. Ztp. 
6 gr. 20. -!> 

(Piaaa, ia edyoya r. 1680 wyazia w 80 
egzemplarzach, co mniej wiarygodae). 

— Praeaalia qaondam Warmienaia, Serial 
eptaooporaoi Warmienaiam, typia monaatari- 
Olivenaia S. 0. C. prim am promulgate a. d. 
168j, jam appropinqaanUi jnbilaeo pontificali 
aaaittiaeoolari Pii papae IX necnoa^ reoar^ 
rente aouo cooaecrationia aDnivaraario Phi* 
lippi epiaoopi Warm, typia ofBcinae War- 
mien, denuo edita et ad noatra naqoe tern* 
pora continoata (a dre Fr. Hipler^ die 8 
maji feato InTentionia a. Crocia anno a puia 
Virfrioia 1877. Bninabergae, ex offieina yitir 
mienai impreaait J. C. rob I, proatant apud 
Hnye, 1877, w 800 roalej, air. 16. 

— Obaoz: W^eickl K. W. Biblioteka ata- 
roi. piaarzy. T. V 161—208. (Opiaanie wiela 
powainiejazTcb raeczy, ktdre ai^ dzialy od r. 
1656); Ultidewtki. (Pami^tn. aandom. 1,80— 

54). 

WygaaewtU A., obaea: ItollMre. 

Wygiaalee (wieraa a ntemiee.) Iiw6wy 1848, 
w 8ce, atr. 2. 

Wyiedv (Dla) daebownyoh ebneleiao, ob^ 
B. P. (1649). 

WYGONOWntl laliaa a Wygonowa. Eaaai 
aur I* 4tat morbide bilieox. Mootpellieri 
J. Martel, 1847, w 4ce, atr. 28. 4. 

— Du tetanoa de la matrioe, extrait de 1* 
oovrage de Dr. Th. Corral tradait de 1* eapa- 
gnol. Maraeille, impr. 01i?e^ 1847, w 8ce, 
atr. 64. 

WYHNANEK Jaa. 8aUe ana alien Zweigea 
der Reehta-UDd BtaatawiaaeDacbaften. Kra« 
kao, nQiwera.-Uacbdr., 1865, w 8oe, atr. 8. -h 

Wyjaioleaie blad6w wyzoaoia polakiego^ 
(ttam. a niemieokieg 0). Poaaan, 1845, w 8ce, 
1 alp. 

•— oeremcnij wielkiego tygodoia napitat 
X. J. F. N. Plekary, drak Teodora Hena- 
caek, 1870, w 8oe, etr. 52. -»* 

— modliiwy pane Jezota Cbryatoaa. Ojeaa 
naaz, Zdrowaa Marya i SkUda apoatoUkiego. 
Czaatocbowa, 1822, w 8oe, atr. 162. 

— modlitwy P. Jezaaa Cbr. pozdrowienia 
anielakiego i aklada apoatolakiego, a pray 
datkiem r6iiiyoh modlitw, drakiem odnowio* 
ne. Czaatoohowa, 1845, w 16oe» atr. 162, ob4 
Piua Paplei. 

<-> Odpowiedzi gorliwyck obroDc6w posts* 
powaA iydowakicb Pane M. pod N. 127, te« 
goi pod K. 188 i P. £. pod N. 131 w pil- 
mie codzieDDem pod tytatem: Polak an* 
mienny, zamieazeaonycb, ores P. Tagend* 
bolda w oaobnym dodatkn do Bmyera war- 
aaawakiego w pocz§tkaoh Miga r. b. dot%- 
cion4j, na podane awagi o iydaob p. J. a. 
w 9. 124. Polaka auniennegOi i p^ J* 0. i J94 WYJ^TEK - WYKAZ innych w samiano •prostowania nylnjoh 
wyobraien neeay. B.w.in.(War8aawa, 18S1), 
w 4ce, atr. 16. + -f 

•— rdtnicy midday roayiskim i matornakim 
dialekiem. Lw6w, drnk Staaropigium, 1849, 
w 8ce. 2 kr. 

— §. 48. Uatawy dU farmaeeutow. Pojaa- 
nienie k§. 48iiatawa. Waniawai 1889, w 12ce, 
atr. 7. + 

— wymiarzaniu wpiau w wyrokach kla* 
ayfikaoyj r. 1838. (Ucbwala Seoata kra- 
kowa.}i w 8ee, atr. 4. 

Wyii|tok a dziel: Syatema natory o wptywie 
religii Jeauaa Gbryatosa aa wydoskonalanie 
roaama i aerca ladakiego. Krakow, 1804, w 
8ce. 

— a Gaaaty krakowakiej N. 197. Krakow, 
1848, folio, kart 1. (Bzea galicyjtka z 1846 
r.) 4 

— s byloffo Dzienoika departameato • 
wego krakowaktego. (N. 161 d. 6 Lipca r. 
1816). B. w. m. dr. i r. (1849), w 8ce, atr. 
10. + 

» a kaleadaraa berdycaowakiego. Wilno, 
1848, w 12ce. 

— a prawa karnego dot^d wojsko polikia 
obowi§aqj%cego. w 12oa. 16 grp. 

— a regolainioa pocatowego o taksie poca- 
tow4j, o obowi^kach pUcenia portoriom, o 
jaadacb extrapoczCbwycb i furmanacb, a do- 
l^caeniem tabeli wszystkich kurt6w poozty 
w Xi^atwie warsaawski^m. (Po polakn i po 
niemieckuj. w 8c6, atr. 89 i nial. 16. •*- •»• -i- 

— a regnlamioo dla komor eelnych roayj- 
akicb i kr6Ie9twa poUkiego dla handla l§do- 
wego na granicy zacbodoi^j ustanowionych. 
(Waraaawa, 1820). folio. 1 Ul. 

— a UBtaw i praepit6w pierwszego anttnr- 
Ackiego towarzyatwa zabezpiecc. od sskody 
a poiam. Krak6w, druk akademicki, 1826, w 
^06, atr. 29. + 

— uatawy towarzyatwa dla aabeapiecseDia 
dolywotnyob docbod6w i kapitat6w. Patera- 
bnrg, (1886), w 4ce. 

Wyklki z dotycbczaaowa^o wewostrsnego 
nrzfdzaaia Akademii omiej^tnofici w Krako* 
wie, (podD. J. Szigaki). B. w. m. i r. (1872), 
w 4ce, Ik. -1- 

— z hiatoryi iw. atarego teafamentu dla 
uiytka dziaci. Warazawa, w druk XX. Mi- 
ay onarzy, 1861, w 8ca, atr. US i 1 k. apiau. 
2 alp. 

— a daiennikdw paryakich ftci^gaj^ca ai^ 
do przywrocenia religii, miauowicio katoHc- 
kiej w mocaratwie francuakiem, obacz: Jaku- 
bowaki J4ief. 

»- z opiaow i kai^g r6inych. Cieazyn, K. 
Prochaaka, 1870, w i2ce, atr. 104. 14 ot 

(Obejmaj%: 0' aloieiacb talraadyBt6w prao- 
eiwko chrzeioianoin ; bl^dacb talmndyatow 
naprzaciw Boga; Zbnrzenia JeroaoUmy; karaoh na £yd6w za akrzyiowania Jeauaa 
Cbryatuaa wtozonycb; prorokach atarego 
teataroentu i aybillacb poganakicb, co prze- 
powiadali przyjaoie Jezoaa Cbryatuaa; Arka 
panaka; Rozmowa dnchowaz tnipi% g^owf). 

— z nowoozeBDych poetow, obaca: luC6* 
wiu L A. (1837). 

<— a protokolow i piam wlaanor^canycb, 
w ktorycb obj^te a§ zaznaniaDodpul.Krayze- 
nowakiegu, aenat. kaazt. br. Soltyka, kapit 
Majewaluego, kai^dza Dembka, orzyd. konaia- 
aoryata Zabtockiego, b. ref. w radaie at. 
Grzymaly, aekret. utreym. protok. w ogoln. 
agrom. Rady St. Plichty, i b. refer, w Ra- 
daie St. hr. Rom. Zataakiego dekretem kro- 
lewakiin z d. 7/19 Kwietnia 1827 r. pod e%d 
aejroowy oddanych o z rodni^ atann oakar- 
ionycb, iudziei zeznanU innycb oaob praed- 
miot aprawy wyjainiajfce, ktore w takim po- 
rz%dku jak w SummaryuaaQ powotaoe aoata- 
ly, odczytane bf^d) na pabi, poaluchaoia h* 
dtt a«jmowego oelem iidowodoieiiia cayaow i 
okulicznoaci w akcie oakarzenia wymienio- 
nycb. fol., atr. 68 (Cz^ac I. obejmoje O wol- 
uoinularatwie i Towarzyatwie patryotycznto). 

Porownaj; Wyczaehewski. 

Wyli|tki a pami^tnikdw kata parytkiego 
Sanaona, obacz: Sanaon. 

^- patryotyczne z rekopiamow EDajdi\j%- 
cycb aiQ w bibliotece rulawaki^'. (Car Pa- 
wel i KoBciuazko). Warazawa, 1881, w See. 
16 grp. 

Wvjicie Izraelit6w, przektad a angielakiego 
powiea6. (Praekladj eeloiejazycb otworow cu- 
dzoziemakieh). Wilno, 186a 80 kop. 

Wykaz can prayj^tych do bndowy moatow 
pod drogf ftelazo^. Warazawako-Bydgoak). 
folio, 8 kart. formul. litograt 

— Choryoh obojga plei do azpitala Braci 
mitoaierdzia w Krakow ie w ozaaie od. 1 
Stycznia do konca Grndnia 1868 bez r6inicy 
atanu, narodowoici i religii przyj^tycb i opa- 
trywanycb. Krakow, b. w. dr., w 4ce, kart 
8. + 

— Toi, do konca Gnidnia 1869. Bez w. 
dr., w 4ce, k. 2. -i- 

— cborycb do azpitala Braci miloaierdzia 
w Krakowia w czaaie od 1 Stycznia do Si 
Grudnia 1876 roka bez r6inicy atanu, naro- 
dowoici i religii przyjgtych i tamie opatry- 
wanycb. Krakow, naktadem braci miloaier* 
dzia, w drukarni Czaan, 1876, w 8ce, kartki 
2. + 

— Cztonkow aejmu krigowego krol. Gali- 
cyi i Lodomeryi. tudziet W. X. Krak. Lw6w, 
druk E. Winiarza, 1863, w 4ce, atr. 11, za- 
razem: Spia alfabetyczny poalow, w 4oe, atr. 
4. ^ 

— (Iszy). datk6w zioionych na r^eo kooii- 
tetn na. rzecz ducbownycb obrz^dku grecko- 
katolickiego wydalonycb a dyeceayi ebelm- 
akiej. Lwow, a drukarni Przegl^da Lwow- 
akiego i Cbaty, nakladem konuteta, (1873), WTiUZ 1»6 w 8oe, sir. 16. (Podpisaoy Maar. DtiedQ* 
■sycki). -I- 

^ doe]iod6w i wyd«tk6w kasi sxkolnyeh 
(tie) w krolestwie poltkiem w r. 1818, folio, 1 
•rkvu. (Podpifitny Gtutsynski). -*• 

— To&, D« r. 1819, folio, 1 ark. h- 

-- dowod6w komisyi centraln^j likwida- 
cyjn^j dot^d w deposyoid knty ffldwo^jgo 
iMmti iDfliowieckie} inigdajfcych ai^ . ( War- 
asawa, 1841), folio, air. 88. -f •»• 

— dowod6w likwidaeyjoyeh na pretentye 
gmntowe a epoks rady niijwyisz^j tymoaa- 
aowij kti^stwm warasawsk. przec komiiy) 
eentraln^ likwidaeyjn^ wysfawionyeh, 1889, 
folio. Cena n Schletterm w Wroctawia. 90 
agr. 

— daiet wydanycb przet Towarxyatwo nan- 
kove krakowskie. (Krakow), 1870, w 8ce, 
atr. 6. ••> 

— kaadydat6w do pnyacfago wydaiala 
micjakiego. Lw6w, 1848, folio, ('/, ark.) 

— komtytaoyj apoatolakich Da atroo^ ob' 
nfdka gracko-katol. w Folace, obaca : Za- 
ckifymaiawiez J. 

— Katalog lekaratwam la aoderianieiD 
katoryoh pa aptekam dolioy nablioadat mo* 
dioinakie ciyDOwnikt pri rewisijaeh i oamo- 
traeb. Wykas lekaratw, kt6r^oh o tray m y wania 
w aptekaob pn«airsega6 niaj^ ura^oioy lakar- 
aey przj rawiiyacb i praegl^dacb. B. w. m. i r., 
fWarasawa, 1861), w 8c6, atr. 28, (spia po 
laeinie). + 

— lokaraiw, kt6re na larzadteoie komite* 
t6ir nataDOwionycb na caae trwania cholery 
iBOg% byd vydawana a aptek cywilnyeb na 
koast akarba w miaatactkaeb i wdaefa, gdzie 
mm ma lekariy. Wariaawa, Str^ki, 1847, 
w Sea, air. 9. 

— lakaraiw, kt6ra w eaaaie apidamii cho« 
laryesn^ laogf by^ wydawane a aptek na 
Mtna ftfdania kaftdego baa racapty lekaraa, 
nawat na aapaa. Warasawa, drok Str%bakie- 
go, 1847, air. 8. 

— Iiai6w laatawnyoh d. 16 Caerwca 1861 
i dawni^ wyloaowanycb, dotyobcsaa w obie- 
ga jaaacaa soaiaj%cych. Od dyrek. galic. aia- 
BOW. tow. kredyt Lwow, dmk Ossoliiiak., 
1861 , folio, pot ark. 

— namerow ltat6w zaatawnycb, % ktorami 
aia poaiadaeaa aioaownte do art. 116 prawa 
aajmowego pod d. 2Sfi 1826 do loaowania 
agtoailL Waraaawa, w 400, atr. 167. 

— Bomarow Ii8i6w saaiawnyeb itd. (jak 
Biiaj) praad d. 20 Wrae4nia 1826 r. do lo- 
aow. ag}oaili. w 4ce, atr. 66. 

— Iiat6w laaiawnych na poaiedaaoia po- 
blicantoDyr. GI6w.Tow. kr. Z. w d. 1 Pai. 
1827 wyloaowaoyob, ki6ra w 2am pdlrocao 
BBMraona byd ip%i%> Nammemliata dar pol- 
Biacban Pfandbrlefa, dia in Folga der am 1 
Oetob. 1827 atattgahabten Ziehang im 2-tan 
Samaatar diaaaa Jabroa nacb ihrem Mominal- Wartba in polniaeban klinfanden Conrant 
aingel6at warden, w 4ca, nial. sir. 8, Llaiy 
aaatawne, ki6ra prsad dniem 20 Marca 1827 
r. do loaowania rac na aawaas podana ao- 
ataly. w 4ee, air. 30—98. 

— nnmar6w liatow zaatawnycb, t ktorami 
aioaownie do art, 116 prawa aajmowego 
zgloaili ai^ poaiadaeaa do loaowania w d. 1 
Kwietoia 1828 przypadai^eego. Nnmmem* 
Hate der polniaeban Pfandbriele, mii danan 
aicb dia EiffenibtLmer anr am lian April 
a. e. babenaen Yerloanng gemeldet baban. 
w 4 ca, air. 86. 

» I. dziat obajmoj%oy nnmara liat6w za- 
atawnycb podanycb do loaowania od I Lu* 
tego do 19 Maroa 1828. na wasyaikia p6lro- 
eza. lie Abtbeilnngdiejanigan Anmmam der 
Pfandbriefe eci. w 4oa, air. 18. 

— Toi, pod dniam 20 Wrzeinia 1828 do 
loeowania agtoaili. w 4oa, atr. 66. 

— Toi do loaowania w d. 1 Paids. 1880 
prtypadaj^ego. Warazawa, w 4ca, air. 181. 

— Toi. ]iat6w zaatawnycb w piarwazam 
p6froc8U 1836 r. wyloaowanycb. 

^ numer6w liai6w zaatawnycb na poaieda. 
pnbl. Dyr. g}6w. Tow. kredyt, aieroe. kr61. 
polak. w d. 2 i 8 Paidz. 1843 wyloaow. itd. 
(tenia tyinf po niem.) Warazawa, drak Wr6« 
blewakieffo, 1843, atr. 11. 

— Iiat6w zaatawnycb 1848 r. wykiaowa* 
nycb. Lw6w, 1848, w 4ce. (^wiarika po poL 
i po nlem.) 

— wyci§gni^ob loaem w d. 16/28 Liato* 

Sada 1863. Kra. oeriyfikat6w lit B., kt6ra od 
. 20 Gmdnia (1) Stycznia prsycbodz% do 
prawa prowizyi po 6% roeznie. (Waraaawa)^ 
w 4ca, k. 2. 

— liatow zaaiawnycb i knponow Towarzy- 
aiwa kradytowago ziamakiego w moa. arL 
124 prawa s r. 1826 zakweatyonowanyob, w 
miejaca ki6ryob zaifdano daplikat6w. War^ 
azawa,. w drak Rs%dow4j,l868,w4ca, air. 16. 

— abacad^owy zaaezniejazycb miaat i wai 
w krdleatwia polakiem r. 1827. folio. 

— miejacowoici« kt6ryob nazwiaka polakio 
do roka 1874 na niemieckia amianiona zo- 
ata)y. a z polakiago na niemieckia i a nia- 
mieckiago na polakia a dodaniem nowo 
powatalyob oaad alfabeiycznia nloiony przes 
..... Poznaii, nakladem kai^garni Jana non- 
atantego 2apanakiego, dmkiem J. f. Kra- 
aaewakiego. (Dr. W. Z^ebinaki), 1876, atr. 44 i 
1 kartka nial. i atr. 62. 2 marki. -f- 

— nank wyktadanycb w o. k. inatytnote tach- 
nicznym jakoteft w azkotacb a tymie pol^* 
ezonycb w Krakowia w r. 1862^68. Krak6w, 
wytloczono o 2. J. Wywialkowakiego, 1862, 
w 4ca, air. 11. -i- 

— Toi w r. 1868-64. Krakdw, dmk Cza- 
an, 1863, w 4oa, atr. 16. -«• 

— Toft w r. 1864-66, temia, dmk Caaan 
w 4oa, atr. 28. t 196 WTRAZ — Toft w r. 1865—66, iamfto, dnik J6s. 
Bansdorffa, w 4ee, sir. 81. + 

— Toi w r. 1866—67, Umie, eseionk. K. 
Badweiiers, w 4c6, ttr. 27. 4 (Popnednie 
lata wyohodsily pod napisem PenoDal-Stand 
od r. 1864). 

— numarow lUtow aattawnycb oa potiedz. 
pnbl. Dyrekcyi g}6wn6j tow. kredyt. ziein»k. 
w d. 1 i 2 Kwietnia 1853 wylotowanych, 
kt6re w l^m p6}r. 1863 laplacona i nmo- 
Tione byo inig%. Wartzawa, drak J. Jawor- 
•kiego, w 4oe, itr. 11. 

— wszystkich namorow, ktoro od czatu 
istDienia loteryi od r. 1774 przez c. k. arz^d 
loteryjny wa Lwowie wyoi^oi^ta byty.Lwow, 
n H. Siangla, druk Poramby, 1862, w 8oa, 
ttr. 46. 2 zip. 

— obowi^kow i odpii8t6« braciwa nig- 
itodaaego aeroa Jeaasa do zgromadaenia 
nymikiago zaafiHowanema nadanych. (War- 
azawa, 1860), w 12ca« str. 18. 

— obrotu w littach sastawnyob itd. ata- 
nowago towarzystwa kradytowago. Lii6w, 
1848-44, folio. 

— Toft, dragia nydacia 1848 r. 

— odczyt6w na e. k. Uniw. Jagial. w Kra- 
kowia odbywa6 si'a mij%cyob w potrooao let* 
niam roka azkoluego 1862. Krak6w, druk 
Umwar., w 4ca, atr. 11. •f 

«— Toft a r. 1868, w 4ea, atr. 12. -f 

— Toft z r. 1864, w 4ca, atr. 11. + 
» Toft z r. 1866, w 4ca, atr. 12. 4- 
— > Toft a r. 1867. w 4ce, air. 12. + 

«- Toft r. ffikol. 1867—68, w 4ca, atr. 18. -f 

— Toft r. izkol. 1869, w 4ea, atr. 15. -i- 

— odczyt6w na polrooza zimowa r. aakoL 
1868—60. Krakow, druk Uniw., 1868, w 
4oa*-»- 

-* oinowy nianifpoUk. zbiora praw dla 
paiistw krol. protkich. Zawiara rooaoiki 1831, 
1882, 1833, 1884, 1835. PoanaD, drak W. 
Packara, 1886, w 4oa, ttr. 118. 

— Tanfta tytnl 1686—1840. PoBoa6, drak 
W. Daokar, 1841« atr. 12a 

_ Toft, 1841—45. Pozoan, drak W. Da- 
ckara, 1846, w 4ca, str. 301—638, (laft do 
atr. 800 idzie z osobnytti tyinlem Sacbregi* 
•tar aor Denttcb-poln. Oeiatz-Sammloog). 

— otnowy niamiecko*poUkiago sbioru praw 
dla panatw krolewiko-proBkich. Zawiera rocz- 
aiki 1846, 1847, 1848, 1849 i 1850. Berlin, 
do nabycia w pol^czonym kaiitorza debita 
Zbiora praw i frazet, 1851, w 4ce, liczbowa- 
nia od ttroDV 459 idzie tj. od arkussa 68 do 
atr. 948. Berlin, czcionk. kr61. tajn^j nadwor. 
drakarai Bad. Deckera. (Jest w abeoadlowym 
porz%dku). 

— nowego pODumerowania dom6w i po« 
dziatn kr61. gldwnago miaita Krakowa. &ra* k6w, aicioukami K. Bodwaiaara, 186% w 8eo, 
•tr. 60. Zip. 1 gr. 6. -I- 

— poprawak do aaniaszeaania w ftnkaia 
lakaratw dla m. Krakowa i jf»go okrw^ '• 
1848, w 4oa, atr. 4. 

— portory6w podlag wartoftoi poaylak 
pooat%. Lw6w, (pnad r. I860), folio, 1 ark. 

— alfiibetyozny masystktdb poaiadloftei 
ziemakieh w Wielkieni Kaiastwia Poanan- 
tki4m. Adratboch der GrandbatiUar im Groaa- 
hertogthuma Poten dem Araal nacb von 600 
Morgen aafwarta. Mit Angaba dea Gutea dar 
speziellen Kolturgarten, dea Grandateuer- 
Bainertrages, dea Baaitzera raap. PIchtera, 
der naohaten Poat- Eiaenbabn und Talegra- 
phen-6tationan ond der Indnatrie Zwaige, 
welche aof dam betraffanden Guta botriebaa 
warden. Aua &mtUehao Quollan zaaamnDan- 
geatallt. Berlin, (Anguzt), P. Bdnda et Comp., 
(187..), w 8ca, atr. Vil, 221 i XXXIL 2 tal. 

— (kr6tki) poitauowien WTdauycb prsea 
kr. rz^d praaki w oeln odwrocenia niabea- 
piacaaAatwa, jakiam cbolara azyatycka aa- 
grafta wraz a przapiaem watrzemi^ftliwoici 
zachowania biq 1 niazwiooznego nftycia wlaa* 
tt^ pomooy wrazie zachorowania. Prsede« 
wazyatkiam dla inioaakanc6w W. X. Poanan- 
aUego (po polakn i po niam.) Poznan, 18S1, 
w 80a, atr. 85. 1 alp. 

— prawidel pray aadowvcb obdnkcyack 
Viaa raparta awanyoh. Krakow, 1811. 

— tymczaaowy przadmiot6w sklada^foyob 
wyataw^ ataroftytnoici i przadmiot6w aztoki 
w palaca hr. Potookiob. Warazawa, w dra* 
karni J. Uogra, 1866, w 16ca, atr. 16. 

— przychod6w i wydatk6w atatowycb do.- 
cbowia&atwa katolickiago awangieliokiago i 
gracko-oryantalnego na r. 1818^ folio, ark. 
1. + 

. Toft na r. 1819, folio, 1 ark. (Podpiaa* 
ny Qlnazytieki). 

— przycbod6w i wydatk6w alaftby lat aa- 
aalyob do ko6ea r. 1819, folio, kart 2. 

— przyobodow i wydatk6w aloftby bi«ft% 
c4ij r. 1820, folio, k. 2. 

— przyohod6w i wydatk6« kas akarbowyeb 
w r. 1821, folio, kart 2. 

— Toft, ainftby lat zaaalych do konea r. 

1820, folio, kart 2. 

— Toft, ainftby biaft%a4j r. 1820, folio, 
kart 2. 

^ Toft, kaa akarbowyeb w r. 1822, folio, 
k. 2. 
-^ Toft, alaftby lat aaazlyob do konea r. 

1821, folio, k. 8. 

^ Toft, kaa akarbowyeb wr. 1828, folio, 
kart 2. lazy wykaa przychod6w i wydatkow 
ainiby lat aeazlyoh do koi^ca r. 1822, folio, 
k. 2. 2gi Wykaz przycbod6w i wydatkow ainft- 
by bieft%cej r. 1828, iolio, kart 2 

— przyj^cia do bractwa traaiwoftci pod WYKAZ 197 opitkf n^i. Jffaryi Ptnny gromniosn^j od 
OJM Iw. PiQM IX ta^oioneffo. Brodnies, 
KOhler, (1861 ?>. % sgr. 

— Toi, od Ojea iw. Piaaa IX potwierdso- 
B6go dnia 28 Lipea 1863. Wiino, M. Orgel- 
brmnd, 1862, w 24ce. 6 koo. 

— Tot, aowa edycya. Wiloo, M. Orgel- 
brand. 1863. 

— Toi, od Ojca «w. Finsa IX saloionego. 
Chalmno, Danielewski, 1863. 1 igr. 

-— To*. Krakow, nakfadem X. BacKjn- 
ikiego T. J., w drakarni Csatn, b. w r. 
(1876), w 8ca mal^j, sir. 8. ^ 

~ Pt^yJ90<* ^o bractwa sskapIersaN. Ma- 
ryi PanoT na pr6rto KarraeL Krakow, nakla- 
deot X. Baczyntkiego T. J., czcionkami drn 
kami Cxaaa« b. w. r., (1876), w See mMu 
air. 7. 4. 

— .pragrj^oift do swi%ikii panieo pod opie- 
k| najaw. Maryi Pa