Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska XIX. stulecia; lata 1881-1900"

See other formats


m^ 
FOR 
ITEADtNG KAROL ESTREICHER BIBLIOGRAFIA POLSKA 

XIX. STULECIA 

LATA 1881-1900 TOM II 

G-K MjbJ- KRAKÓAAT 

NAKŁADEM SPÓŁKI KSIĘGARZY POLSKICH 
1907 Warunki przedpłaty: 

Bibliografia polska XIX. stulecia, lata 1881 — 1900, wyjdzie w 4 tomach 
formatu w. 8-ki objętości okoto 120 arkuszy ścisłego druku. 

Cena całego dzieła w przedpłacie wynosi rb. 30 (75 koron), 
oddzielnego tomu rb. 8 (20 koron). 

Wydawcy zastrzegają sobie naznaczenie osobnej ceny na tom dodatkowy, 
w razie gdyby materyał nie pomieścił się w określonej w przybliżeniu 

ilości arkuszy. 

Przedpłatę przyjmują oprócz firm nakładowycłi, wszystkie księgarnie 
krajowe i zagraniczne. 

Ekspedycya główna w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie. KOi KAROL ESTREICHER BIBLIOGRAFIA POLSKA XIX. STULKCIA LATA 1881-1900 TOM II 

G-K KRAKÓW^ 

NAKŁADEM SPÓŁKI KSIĘGARZY POLSKICH 
1907 rr I ff Wydawnictwo Bibliografii podjęły wspólnie 
następujące firmy księgarskie: 

H. Altenberg we Lwowie. 

M. Arct w Warszawie. 

Gebethner i Wolff w Warszawie. 

G. Gebethner i Sp. w Krakowie. 

Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie. 

L. ldzii<owsi<i w Kijowie. 

Spółka wydawnicza polska w Krakowie. 

K. Trepte w Warszawie. 

E. Wende i Sp. w Warszawie. 

J. Zawadzki w Wilnie. WOMAU M 

DRUK. W. L. ANOZYOA I SPÓŁKI W KRAKOWIB. 


Wydając tom drugi Bibliografii od r. 1881—1900, poczytuję sobie za 
obowiązek podziękować W. P. Drowi Wojciechowi Gieleckiemu, urzędni- 
kowi Biblioteki Jagiellońskiej, który podjął się prowadzenia korekty dzieła, 
i wywiązywał się z zadania dokładając uwagi na druk i prostując w rę- 
kopisie to, co było mylnem. 

Że zaś korekta idzie systematycznie i bez przerwy, rokować dziełu 
można rychłe ukończenie. Z dziełem tern kończy się bibliografia polska 
po koniec 19. wieku. Byłoby obecnie do życzenia, aby ktoś młodszy, już 
teraz zabrał się do ułożenia Bibliografii polskiej według mego systemu za 
pierwsze dziesięciolecie, po rok 1910. Raz bowiem rozpoczętej publikacyi, 
nie godzi się przerywać, a do nowej pracy potrzeba nowej siły. 

K. Estreicher. 695698 • *ł mslt;oi G. G. Ob. Gloger Z. (Księg-a rzeczy polskich 
1900, Słownik rzeczy staroźyt. 1896); Gra- 
bowski K. (1889). 

G. ks. dr. Droga do nieba. Wybór nabo- 
żeństwa codziennego i pieśni kościelnych 
dla chrześcijan katolików. Mikołów, nakł. i 
druk. K. Miarki, 1900, 16, str. 320, opr. mr. 
1-50. 

G. A. Do Bogarodzicy! wiersz. Lwów, 
druk. M. Poremby (1848), 8, k. 2. 

G. A. Niemcy i Francya. B. m. i r. (Po- 
znań 1871), 8, str. 24. 

G. A. Studłerende aus dem Benediktiner- 
und Cisterzienserorden an der Krakauer 
Universitat in den Jahren 1490 bis 1551. 
Ąuszug aus dem Album studiosorum Univ. 
Cracov., von Adam Chmiel. Insbruckie Stu- 
dien und Mitteil. aus dem Benediktiner- u. 
Cisterzienserorden w t. XIII z r. 1892, 8, 
str. 537—539. 

G. A. Ob. Giller Agaton. 

G. A. D. Wrażenia z podróży do Jerozoli- 
my i Galilei. Odb. z Echa III Zakonu. Kra- 
ków, nakł. dra Wł. Milkowskiego, druk. 
Związkowa, 1898, str. 88, hal. 50. 
ę G. A. Druh prawdy. Ob. Gintowt Al. 

G. F. Hortenzya czyli ofiara dumy, po- 
wieść osnuta na prawdziwem zdarzeniu. 
Chicago, druk. Gaz. pols., 1887, cent. 15. 

G. G. Ob. Grzybowski G. (Studyum 1884). 

G. G. X. Antek urlopnik, powieść ludowa. 
Warszawa, nakł. i druk. F. Czerwińskiego, 
1886, 16, str. 135, kop. 20. 

— Słowa prawdy o papierosianej modzie 
i o pijaństwie, dla ludu. Tamże, 1883, 16, 
str. 83 i 1 ni., kop. 12. 

G. H. Z życia Żakarda, według najlep- 
szych źródeł. Odb. z Zorzy. Warszawa, nakł. 
autora, Księg. tanich wydawnictw, druk. W. 
Szulca, 1892, 16, str. 40, z 3 obraz., kop. 5. -— Ob. Thierry Augustyn (Spiskowcy 1891). 

G. Henryka. Ob. Musset Paw. (Zęby 1878). 

G. J. O abdykacyi politycznej. Odb. z Re- 
formy. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
Związkowa, 1882, 8, str. 2 ni. i 40, hal. 60. 

G. J. K. Michał Swiętorzecki, wspomnienie 
pośmiertne. Kraków, nakł. Reformy, druk. 
Związkowa, 1892, 8, str. 10. 

G. K. Wzory rachunkowości rolniczej, prak- 
tycznie do potrzeb gospodarstwa wiejskie- 
go zastosowane, na podstawie buchalteryi 
podwójnej. Warszawa, nakł. autora, J. Fi- 
szer, druk. F. Csernaka, 1899, 8, str. 308, 
rb. 1-50. 

G. L. Cechy rzemieślnicze. Warszawa, E. 
Wende i Sp., 1892, 8, str. 58, kop. 40. 

G. L. Petit syllabaire francais, avec exer- 
cices gradućs. Varsovie, impr. Chr. Kelter, 
1886, 8 mała, str. 31 i 1 ni. 

G. M. Historya prawdziwa o Grzesiu z Sa- 
noka, z powieści Kraszewskiego, skróciła .... 
Warszawa, G. Centnerszwer, 1899, 8, str. 40, 
kop. 6. 

— Powieści i baśnie, z różnych autorów 
zebrała i i ułożyła .... Dla dzieci, II. War- 
szawa, druk. J. Sikorskiego, 1893, 8 mała, 
str. 93 i 1 ni., kop. 15. 

— Ob. K. Z. i G. M. (Zwierzęcy światek 
1894); Wachenhuzen Jan (Damy 1896). 

G. N. Ob. Fredro Al. (1888). 

G. R. P. Vie de saint Stanislas Kostka. 
Paris, libr. Saint-Paul, 1899, 16 mała, str. 32, 
z ryciną. 

G. S. Die industrielle Politik Russlands 
in dessen polnischen Provinzen. Stuttgardz- 
ka Neue Zeit w zesz. 51 z r. 1894, 8, str. 
787—792. 

G. Sł. Nabożeństwo do Najśw. Maryi Pan- 
ny pocieszenia wraz z wiadomością o jej 
słynącym łaskami obrazie w Górze 'ducho- 

1 GADON wnej, modlitwami przygodnemi, Drogą krzy- 
żowa i t. d, Wyd. 3. Poznań, nakł. autora, 
druk. H. Schmaedickego, 1877. 

— Toż. Wyd. 4. Poznań, druk. Kuryera 
poznań., 1884, 8, str. 340. 

G. St. Na ruinach. Ob, Grudziński St. 

6. T. Życie Najśw. Maryi P., wierszem na- 
pisane. Kraków, nakł. autorki, druk. W. 
Korneckiego, 1882, 16, str. 62 i 1 ni. 

G. Wł. Ewa Miaskowska, obrazek drama- 
tyczny w 4 odsłonach z czasów oblężenia 
Trebowli. Poznań, nakł. dra L. Rzepeckie- 
go,* druk. W. Simona, 1890, 16, str. 55, 
fen. 30. 

G. W. Pamiątka obchodu 500-letniej ro- 
cznicy koronacyi i zaślubin Jadwigi królo- 
wej polskiej z Jagiełłą W. ks. litewskim. 
Odb. z Kalendarza na r. 1885. Kraków, sta- 
raniem Czytelni ludowej, nakł. H. Nowole- 
ckiej, druki! Związkowa, 1886, 8 mała, str. 
18, z 2 ryc, hal.' 50. 

Na str. 12: Akademie zagraniczne, do których u- 
częszczali znakomici Polacy; str. 16: Muzeum naro- 
dowe i zbiory Schmidta-Ciążyńskiego. 

G. Z. Ob. Gawarecki Z. (Chmiel 1882). 

G. Z. K. Chronologia polska. Ostrów, druk. 
W. Leitgebra, 1900, 8, str. 15. 

GABLENZ Rudolf. Die Sonne und ihr Licht. 
Lemberg, Druck von E. Winiarz, 1897, 8, 
str. 19. 

GABOR. Ksiądz Marek, obrazek dramaty- 
czny w 1 odsłonie. Warszawa, druk. S. Le- 
wentala, skł. gł. w ksieg. Gebethnera i Wolf- 
fa, 1900, 8, str. 25, kop. 50. 

— Ob. Negri Ada (1900). 

GABORIAU Emil. Upadek, romans, z franc, 
t. I — VI. Warszawa, nakł. i druk. S. Sikor- 
skiego, 1900, 8 mała, str. 287+285+251+ 
187+135+168, rb. 1-20. 

— Zabójstwo fryzyera, powieść. Warsza- 
wa, nakł. Tygodnika Romans i powieść, 
druk. A. Pajewskłego, 1892, 8, str. 68, kp. 15. 

GABRYELSKI Z. Gzem filozofia jest a czem 
będzie. Kraków, nakł. autora, Gebethner i 
Sp., druk. W. Korneckiego, 1893, 8, str. 78, 
kor. 2. 

GABRYL Franciszek ks. prof. dr.Okategoryach 
Arystotelesa. Odb. z 36 t. Rozpraw Wydz. 
histor. filoz. Akad. umiej. Kraków, Spółka 
wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897, 8 większa, 
str. 165, kor. 4. 

— Nieśmiertelność duszy ludzkiej w świe- 
tle rozumu i nowoczesnej nauki. Kraków, 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1895, 8, str. 356 i 1 
ni., kor. 4. 

— Noetyka. Almae matri Jagellonicae 
quinquies centesimum ortus sui gloriosi an- 
num celebranti grato animo alumnus dicat. 
.... Z zasiłkiem Akademii umiej, w Krakowie. Tamże, druk. Uniw. Jag., 1900, 8 większa, 
str. 305, kor. 5. 

— System filozofii, t. I: Logika formalna. 
Tamże, 1899, 8, str. 315, kor. 5. 

GABRYŚ Jerzy ks. Ob. Twardy Paweł ks. 
(Modlitwy 1887). 

6ABRYSZEWSKI Antoni dr. prof. O opera- 
cyach upiększających. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896, 8, str. 11, 
z ryc. w teks. 

— Des opśrations au point de vue de 
resthśtiąue et chirurgie dćcorative, confćren- 
ce faite au congrós des chirurgiens polonais, 
tenu k Cracovie. Paris & Cracovie, propriś- 
t6 de Tauteur, druk. W. Korneckiego, 1897, 
8, str. 10, z 5 tabl. litogr. 

— Przyczynek do resekcyi szczęki górnej. 
Odb. z Pzegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1888, 8, str. 17. 

— Nowe wskazanie do operacyi Wladimi- 
rowa & Mikulicza i kilka przypadków ope- 
rowanych ta metoda. Odb. z Przegl, lekar. 
Tamże, 1890, 8, str.' 18. 

— O wartości kokainy w chirurgii. Odb. 
z Przegl. lek. Tamże, 1894, 8, str. 30. 

— O tłuszczakach sznura nasiennego. Odb. 
z Przegl. lek. Tamże, 1897, 8, str. 37. 

GACKI Józef ks. Głos do Boga. Nabożeń- 
stwo domowe i kościelne dla ludu katoli- 
ckiego, z modlitw i śpiewów najuży wańszych 
ułożone. Wyd. 8me popraw, i powiek. War- 
szawa, M. Glticksberg, 1897, 8, śtr. 824, 
kop. 60. 

GADOMSKI Jan. Larik, tragedya w 5 akt., 
z motywów dziejowj^ch. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. K. Kowalew- 
skiego, 1886, 8, str. 100, kop. 80. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego i Śp., druk. Noskowskiego, 1889, 
16, str. 130, kop. 5. 

GADON L. Książę Adam Czartoryski pod- 
czas powstania listopadowego, przyczynek 
do charakterystyki, oparty na własnych 
jego pismach. Odb. z Przegl. pols. Kraków, 
nakł. autora. Spółka wydaw., druk. Czasu, 
1891, 8, str. 167, z 3 portr. ks. Ad. Czarto- 
ryskiego, kor. 360. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1900, 8, str. 
167, z 3 portr. ks. Adama Czartoryskiego, 
kor. 3. 

— Przejście Polaków przez Niemcy po u- 
padku powstania listopadowego. Odb. z Dzien- 
nika poznań. Poznań, J. K. Żupański, druk. 
Dziennika pozn., 1889, 8, str. IV i 84, mr. 
1-50. 

— Z życia Polaków we Francy i, rzut oka 
na 50 letnie koleje Towarz. historyczno-lite- 
rackiego w Paryżu, 1832—1882. Paryż, Bi- 
bliot, polska, druk. A. Zabieżyny wdowy, GADOWSKI - GALDOS G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1883, 8, atr. 
169, kor. 3. 

GADOWSKI Jan. Z powinszowaniem Nowe- 
go roku, kalendarzyk na r. 1895. Kraków, 
nakł. introligatomi ...., drak. Związkowa, 
64, arkusz druku. 

— Regulamin robotniczy dla pracujących 
w drukarni W. L. Anczrca i Sp. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Śp., 1887, 8, str. 15. 

GADOWSKI Walenty ks. Z historyi pedago- 
gii. Czasy od początku chrześcijaństwa do 
końca średniowiecza,* zesz. 1—3. Odb. z Prze- 
glądu powsz. Kraków, druk. W. L, Anczv- 
ca'iSp., 1889, 8, str, 82+97+82, po kor.^ 1 
= kor. 3. 

— Hosanna, książeczka do modlitwy dla 
dziatek katolickich, wvd. dla chłopców. 
Tamże, 1890, 32, str. 286. 

— Toż. Wyd. dla dziewcząt. Tamże, 32, 
str. 282. 

— O reformie nauki religii w naszych 
gimnazyach. Tamże, nakł. Red. Przegl. po- 
wszech.i 1892, 8, str. 8. 

— Kilka słów o toku myślenia w zasto- 
sowaniu do nauczania elementarnego. Odb. 
z Przegl. powsz. Tamże, 1891, 8, str. 7 i 
1 ni. 

— Wychowanie młodzieży i Herbarcya- 
nizm. Odb. z Przegl. powsz. Tamże, 1887, 
8, str. 15 i 1 ni. 

Z okazyi dzieła M. Baranowskiego »Pedagogika 
i djdaktyka*. 

— Uwagi nad odpowiedzią dra Seredyń- 
skiego. B. m. dr. i r. (Tarnów 1891), 8, str. 7. 
. — Ob. Seredyński Wł. dr. (Odpowiedź 
1892). 

Gady i płazy galicyjskie. 1. Żółw. Jasz- 
czurki. Węże. Odb. z »Przvrodnika«. Lwów, 
druk. K. Budweisera, 1872, 8, str. 36. 

— Ob. Bąkowski Józef (1883). 
GAERTNER G. prof. Ob. Beck A. dr. (1893). 
GAGARIN ks. T. J. Ob. Smoczyński W. 

(1889). 

GAGATNICKI Adam. Kościół Wszystkich 
świętych w Warszawie, opracował na pod- 
stawie dokumentów urzędowych .,.. War- 
szawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1893, 8, str. 
91 i 4 ni., z 8 rysun., kop. 50. 

GAGEL Kurt. Die Brachiopoden der cam- 
brischen und silurischen Geschiebe im Di- 
luvium der Proyinzen Ost u. West-Preus- 
sen. Beitr. zur Naturkunde Preussens, 6. 
Konigsberg i Pr., Koch, 1890, 4, str. 79 i 5, 
z 5 tabl. litogr., mr. 4-50. 

GAIGNET. Pieśń śpiewana w Lurd zwłasz- 
cza podczas procesyi ze świecami zwana ró- 
żańcem N. M. P. z Lurd, przeł. ks. J. K. 
w rym ujęta przez E. S. Kraków, nakł. ks. 
J. Krukowskiego, druk. W. L. Anczyca i 
Sp., 1888, 8, str. 7. GAIK J. dr. Gruźlica płuc i jej leczenie 
z uwzględnieniem klimatu górskiego, rzecz 
naukowo-popularna. Kraków, nakł. autora, 
Spółka Avydaw., druk. Czasu, 1898, 8 mała, 
str. 131, z tabl., kor. 240. 

GAJEWICZ Leon. Zasady postępowania w To- 
warzystwie kredytowem m.' Łodzi. Łódź, 
druki K. Kolińskiej, 1898, 8, str. 220, kop. 75. 

GAJEWSKI Karol Fr, Śpiewniczek szkolny, 
zawierający melodye dwugłosowe do utwo- 
rów poetycznych, umieszczonj^ch w szkółce 
dla młodzieży, cz. IV. Łobzów, nakł. auto- 
ra, druk. J. Pisza w Tarnowie, 1899, 16, str. 
22 i 1 nł., z nutami w teks., hal. 30. 

— Modlitwa do Boga, melodya i słowa. 
Tamże, di-uk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 
8, str. 2, hal. 4, 

GAJKIEWICZ Władysław. Syfilis układu ner- 
wowego. Odczyty kliniczne, 18—20. War- 
szawa, nakł. Gaz. lekar., druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1890, 8, str. 94 i II, z 1 tabl. li- 
togr., kop. 90. 

— Syphilis du systóme nerveux, Paris, 
libr. Baillifere et fils, 1892, 8, str. 214. 

GAJSLER Justyn Fellx. Dzieje Węgier w za- 
rysie, t. I — II. Warszawa, z Kasy im. Mia- 
nowskiego, E. Wende i Sp., druk. L. Szka- 
radzińskiego i Sp. 1898—1900, 8, str. 197+ 
203, po kop. 75. 

— Rys dziejów czeskich, skreślił według 
źródeł .... t. I— II. Tamże, 1888 i 1892, 8, str. 
II, 281 i 1 ni. z mapa Czech + III, 351, po 
kop. 50. 

GALANT A. Ob. Kempis T. (1897). 

GALANT I. Molitwa w pamiat' umanskoj 
riezni i pismo kasajuszczeje sia tohoże so- 
bytija. Odb. z Stariny kijewskoj. Kijew, ti- 
pogr. G. Korczak-Nowickago, 1895, 8, str. 7. 

GALANT Józef dr. Jak długo człowiek żyć 
powinien, odczyt. Sanok, nalił. autora, druk. 
K. Pollaka, 1897, 16, str. 51, hal. 40. 

GALASIEWICZ Jan Kazimierz, Aby handel 
szedł, obi-azek ludowy w 1 akcie z muzyką, 
podłożonymi śpiewami i tańcami. Naród so- 
bie, 11. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, druk. 
Dziennika pozn., 1898, 16, str. 68 i 24, mr. 1. 

— Czartowska ława, dramat ludowy w 4 
akt. ze śpiewami, muz. Adama Wrońskie- 
go. Warszawa, druk. J. Ungra, 1880, 16, 
str. 207, kop. 30. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, kop. 40. 

— Wspólne winy, obraz dramatyczny w 5 
akt. osnuty na tle stosunków wiejskich. 
Tamże, 1882, 8 mała, str. 230, kop. 30. 

GALATOWSKI J. Biłocerkowskaja besida, 
bj^wszaja 8go nojabria 1663 g., perewel As- 
koczenskij. Kijew, 1857, 8. 

GALDOS B. Perez. Donna Perfecta, powieść, 
przekład z oryginału hiszpańskiego A, G. GALDOS - GALIZIEN Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1888, 16, str. 291, kop. 75. 

— Marianella, powieść, z hiszpańskiego 
przełożyła Władysława Izdebska. Tamże, 
1889, 8' mała, str. 192, kop. 60. 

Galen (Galenus). Ob. Szczepański J. (1899). 

GALEN Filip. Życzenie śpiewaka, powieść 
w 3 częściach. Lwów, nakł. Dziennika pols., 
druk. j! Czaińskiego w Gródku, 1900, 8, str. 
154. 

Galerya współczesnych znakomitości, obej- 
muje (z portretami): Augier Emil, Brand Jó- 
zef, Brozik Wacław, Castelar Emilio, Cher- 
buliez Wiktor, Daudet Alfons. Dumas Ale- 
ksander (syn), Dunajewski Julian, Dybow- 
ski Benedykt, Ferry Juliusz, Grśvy Juliusz, 
Hamerling Robert, Helmholtz H. L., Hugo 
Wiktor, Jokaj Maurus, Kochańska Marcelina, 
Kossak Juliusz, Lam Jan, Miiller F. M., 
Nordenskjold A. E. Orzeszkowa Eliza, Re- 
nan J. E., Rieger Fr. , Sardou W., Sa- 
vorgnan de Brazza, Siemiradzki Henryk, 
Sałtykow M. (Szczedryn), Stanley Henryk, 
Supiński Józef, Świetla Karolina, Szokafski 
Wiktor, Turgeniew Iwan, Zola Emil. War- 
szawa, A. Wiślicki, 1886, 8, w ozdób, opra- 
wie, rb. 3. 

— obrazów malarzy polskich, znajdująca 
się w muzeum im. Mielżyńskich pod zarzą- 
dem Towarzystwa przyjaciół nauk w Po- 
znaniu. Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. 
J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1881, 
8, Btr. VI i 62, fen. 50. 

Gaierye balkonowe. Ob. Wzory (1840). 

Galicya i Lodomerya z księstwami Buko- 
winą, Oświęcimiem,^ Zatorem i W. ks. Kra- 
kowskiem , dla użytku szkół ludowj-ch. 
Lwów, premia dla płacących z góry prenu- 
meratorów pism ludowych Wieńca polskie- 
go i Pszczółki ilustr,, 1888, fol. rozłożone, 
litografia. 

Galicya. Ob. Alth Alojzy; Atlas geologiczny; 
Baloch (1872); Bigo J. (Skorowidz 1886); 
Breiter T. E. (Społeczeństwo 1890); Caro L.; 
Daszyński Ign.; Daszyńska-Gollńska (1900); 
Demetrykiewicz Wład.; Doleźal A. (Mapa 
ścienna); D. O. (Krieg 1888); Dunajewski J. 
(Organizacya władz adm. 1899); Dziennik 
ustaw i rozp.; Feldman W. (1900); Franko 
J. (Obrazki 1897); Frey M.; Gargas Z. (Re- 
forma drogowa 1898); Gębica W. (1885); 
Glinkiewicz (Sumy 1882); Gliński Andrz. 
(Geografia 1894); Górski P. (Samorząd gmin- 
ny 1894); Gregoir XVI (Bref i l'ev6que de 
Tarnów 1846); Gryf (Administracya polity- 
czna 1900); Herrich A. (Mapa); Jarmund St. 
(Wspomnienia 1893); Jił (Stosunki narodo- 
wościowe 1894); Józefczyk A. (Wspomnienia 
1881); Kalinka Wl. (1898); Kantecki KI. (Szki- 
ce 1883) ; Karwowski St. (Cztery tygodni 1891); 
Karta hydrograficzna (1890); Korman (Mapa); 
Koziebrodzki Wł. (Repertorjum Sejmu 1885, 1889); Księga adresowa przemysłu (1901); 
Leo Jul. dr. (Finanse 1890); Lewicki W. (Sa- 
morząd gminny 1888); Limanowski B. (1892); 
Louis J. (Sądownictwo austr. 1897); Majer- 
ski Stan. (Mapa ścienna); Mapa hidrografi- 
czna (1891); Markgrafskij B. (Sbornik 1896); 
Materyały do klimatografii(1891, 1898); Me- 
runowicz T. (Sprawa przeniesienia kolei 
1880); Miłkowski Z. [Jeż] (Sprawa ruska, .... 
i wschód 1880); Nowakowski A. T. (Przewo- 
dnik handl. przemysł. 1892); Nowicki M. (O 
rybach 1889); Offmański M. (1899); Ostro- 
źyński Wł. (Tow. kredytowe ziemskie 1892); 
Paczoski J. (Flora 1898); Pawlik Stef. (Go- 
spodarstwo wiejskie 1893); Peplowski St.; 
Piłat Tad.; Przewodnik ilustr, po kolejach; 
Rocznik statystyki przemysłu i handlu; Roz- 
kład jazd}' po kolejach; Rusin (Ruś 1888); 
Rutowski Tad.; Schneider Ant. (Encyklope- 
dya krajoznawstwa 1871 — 1874); Skałkowski 
T. (Propinacya 1889); Skorowidz dóbr tabul. 
T. Piłata (1890); Socyalizm (1894); Sprawo- 
zdanie komisyi fizyogr. (1880); Stan wyjąt- 
kowy (1898); Stebelski P. (Ze statystyki 
przestępstw 1893); Stefczyk Fr. (Licytacye 
dóbr ziem. 1886) ; Szajnocha Wł. ; Szaraniewicz 
Izydor (Austroweg. monarchia 1886); Szeliga 
M.(1891); Szematyzm (1883— 1900); Szujski J. 
(Polacy i Rusini 1891); Tatomir L. (Geogra- 
fia 1874, 1876); Teka konserwatorów I. (1892, 
1900); Veto (1898); Wiadomości statysty- 
czne; Woźniak K. (w obrazach 1900); Wro- 
tnowski Ant.; Wykaz miejscowości, Orts- 
Repertorien (1886, "1893); Zieliński Z. (1899); 
Zuber R. (Mapa obszarów naftowych). Ob. 
nadto Galłzien i G eneralkarte. 

Czy Galicyę z Węgrami połączyć przez Za- 
kopane, czy przez Nowy Targ ? Nowy Targ. 
druk. Ign.^Borka, (1899), 8, str. 15. 

GALICZ Jan ks. Pytania katechizmowe, na 
które każdy chrześcijanin katolik z łatwo- 
ścią odpowiedzieć powinien. Wilno, druk. 
A. Żaka, 1885, 8, str. 18, kop. 15. 

GALILEUSZ. Ob. Dziurzyński M, ks, (Teka 
rozmaitości 1893). 

GALiZIANER. Die Heimath der Szlachcicen, 
zwanglose Federzeichnungen eines Galizia- 
ners. Leipzig, E. H. Mayer, 1888, 8, str. IV 
i 66, mr, 2. 

Galizien, bearbeitet von dem Bureau der 
k. k. statistischen Central -Commission. Oe- 
sterreichische Statistik, XXXIII 11: Berufs- 
statistik nach den Ergebnissen der Volks- 
zahlung V. 31 December 1890 in dem im 
Rełchsrathe vertretenen Konigreichen und 
Landem. Wien, C. Gerold*s Sohn, 1894, 4 
król., str. IV i 615, kor. 1860. 

— - und die Bukowina, mit zwei Post-Curs- 
karten, ausgegeben am 30 October 1886. 
Post-Curse, IX & X. Wien, R. v. Waldheim, 
8, str. 35, z mapą, hal. 70. GALIZIEN — GAŁECKI — Toź za lata 1887—1900. Tamże, po 
hal. 70. 

Galizien. Ob. (Auf stand 1846, 1897); Benis 
A. (1899); Beweise (1848); Biilow H. (Mo- 
ment-Aufnahmen 1893); Demant S. (Briefe 
1888); Erg-ebnisse (1882); Franzos J. (Halb- 
Asien 1888); ill. Fuhrer auf den k. k. Staats- 
bahnen; G.... in Wort u. Bild (1898); die 
Gemeinden (1886); Heksch (1882); Herrich 
(Kartę 1900); Herzberg L. (1889); Jandaurek 
J. (1884); Iszkowski (1897); Iwanowicz I. 
(188.5); Krzyżanowski Ad. (1895); Im Lande 
(1888); Lednhardt E. R. (Reise 1886); Łu- 
czakowski K. (der deutsche Unterricht 1889); 
Marschroutenkarte (1868); Memoiren u. Ac- 
tenstiicke v, 1846 v. e. Mahren (1847); Me- 
runowicz T. (1887); Petrovits L. A. (Natio- 
naltrachten 1887); Polek J. (Joseph 11.1895); 
Poradowska M. (Mischa 1892); Post Ćoiirse 
(1886-1900); Rehor Fr. (Juden 1892); Rei- 
chenberg C. N. (Elend 1891); Schultz R. A. 
(Generalpost u, Strassenkarte (1882, 1887, 
1891); Schwarzenberg F. (Aus dem Tagebu- 
chel846); Sokołowski M. (Malerei u. Plastik); 
Srokowski S. (1897); Stadtebuch oesterr. 
(1887); Steyer A. (Ghettogesch. 1891); Szaj- 
nocha Wł. (Mineraląuellen 1891); Szujski J. 
(Polen und Ruthenen 1882); Winiwarter J. 
1826); Zetterbaum M. (Jiid. Parteien 1895); 
Ziffer A. (Localbahnen 1891). 

GALL Stanisław ks. O modlitwie, z orygi- 
nału francuskiego przerobił .... Warszawa, 
druk. Estetyczna, 1896, 16, str. 210 i IV, 
opr. kop. 60. 

GALLET Ludwik. Kapitan Czart. Przygody 
Cyrana de Bergerac, przeł. Wiktor Gomu- 
licki, z przedmową J. A. Święcickiego. Bibl. 
dzieł wybór. 63—65. T. 1—3. Warszawa, 
1898, 8, z ilustr., kop. 75. 

GALLUS Józef. Pieśni polskie, używane na 
Górnym Szlasku, zesz. I— VII. Bytom, nakł. 
i druk. Katolika, 1890—93, 16, str. 46 i 2 
ni. + 47 i 1 ni. -f 47 i 1 ni. -f 47 i 1 ni. 
-ł- 46 i 2 ni. -f 47 i 1 ni. -f 47 i 1 ni. 

— Starosta weselny czyli zbiór mów uży- 
wanych przy weselach u ludu polskiego na 
Szlasku austryackim. Cieszyn, nakł. E. Feit- 
zingera, druk. H. Feitzingera, 1887, 16, str. 
48, hal. 50. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. G. Axt- 
manna we Frysztacie, 1896, 8 mała, str. 70, 
hal. 50. 

— Starosta w^eselny, zbiór przemówień, 
piosnek i wierszy do użytku starostów, druż- 
bów i gości przy godach weselnych. Bytom, 
nakł. i druk. Katolika, 1892, 16, str. 246. 

-- Toż. Wyd. 2gie pomnożone. Tamże, 
1895, 16, str. 253 i 2 ni., fen. 75. 

— Toż. Wyd. 3cie pomn. Tamże, 1900, 
16, str. 445. 

GALLUS Martinus. Galii anonymi Chronicon recensuerunt Ludovicu8 Finkel et Stanisl. 
Kętrzyński. Fontes rerum polonicarum in 
usum Scholarum, t. I. Leopoli, Gubrvno- 
wicz et Schmidt, 1899, 8, str. 120, kor. 3. 

— Z kroniki .... Młodzieńcze lata Bolesła- 
wa Krzywoustego, R. M. Warszawa, druk. 
J. Sikorskiego, 1900, 8 mała, str. 40 i 1 ni., 
z portr., kop. 6. 

— Ob. Gumplowicz M. (1898, 1901); Kę- 
trzyński St. (1898); Krotoski K. (1899); Swie- 
denyja o Rusi (1870). 

6ALMAN. Ob. Bartonec F. (1889). 

GALURA ks. dr. Katechizm to jest nauka 
chrześcijańska czyli źródło ubogoslawienia 
każdego w tyra i w przyszłym wiecznie 
trwałym żywocie przez IMC. Pana Kratze- 
ra, profesora szkoły cantus Gregoriani przy 
kościele głównym katedralnym krakowskim, 
tłómaczony .... t. 1 i II. Kraków, druk. Ant. 
Grobla pozostałej wdowy, 1803, 8, str. 355 
+455 z 2 tabl. nut pod tyt. Msza chóralna 
fol. 

Gaiwanokaustyka. Ob. Sędziak Jan dr. (Kil- 
ka uwag 1892). 

Galwanopiastyka i galwanostegia. Ob. Lewan- 
dowski R. (1886); Modelskł J. (1900). 

Galwaniczny stos. Ob. Gostkowski R. (1885). 

Gałązka pokoju, album z wyborem poezyi 
religijnych. Warszawa, nakł. "M. Arcta, 1897, 
8, ozdób. 12 chromolitogr., rb. 1.20. 

GAŁECKA Aniela. Nauka brania miar na 
suknie, okrycia damskie i dziecinne oraz 
notatnik, do "którego koniecznie każda osoba 
odrabiająca ubiory damskie powinna się sto- 
sować. Warszaw^a, nakł. autorki 1893, 8, str. 
40 ni., kop. 30. 

— Notatnik do brania miar na suknie, 
okrycia damskie i dziecinne, do którego ka- 
żda osoba odrabiająca ubiory damskie po- 
winna się stosować. Warszawa, G. Cent- 
nerszwer, 1893, kop. 15. 

— Wykład nauki krojów, strojów, szycia 
sukien i okryć damskich, bielizny damskiej, 
męskiej i dziecinnej, o nauce ubierania ka- 
peluszy, towarzystwo i t. p. Wyd. 8me po- 
większone. Warszawa, nakł. autorki, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1883, 8, str. 117, 1 
ni. i tablice w wielkiem fol., rb. 150. 

— Toź p. t. Nauka kroju, szycia i prak- 
tycznego wykończenia sukien, okryć dam- 
skich i dziecinnych. Wyd. 9. Tamże, druk. 
P. Szymanowskiego, 1891, 8, str. X, 60 i 3 
ni, z atlasem wzorów, 4, rb. 150. 

— Toż. Wyd. 10. Kurs I. Tamże, b. r. w., 
4, str. 64, z atlasem o 16 tabl., rb. 1*50. GAŁECKI Antoni biskup. List z daty: Craco- 
viae die 9 Julii 1878 do ks. kanonika Ka- 
rola Teligi z zarzutami o nieposłuszeństwo 
i z wezwaniem, aby z godności kanonika 
zrezygnował. Kraków, 1878, 4, 1 karta. GAŁECKI - GARBINSKI — Ob. Teliga K. (1878\ 

GAŁECKJ Jan ks. Nauka o św. sakramencie 
bierzmowania. Poznań, nakł. Księgarni ka- 
tolickiej, druk. Kuryera poznaii!, 1886, 8 
mała, str. 40, fen. 10. 

— Ob. Prawdą a Bogiem, Rok. I. (1885). 
GAŁECKI Włodzimierz. O kiszonce z łubinu 

i innych kwestyacłi związek z rolnictwem 
majacYch. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. "w. Szulca, 1898, 8, str. 32, kop. 30. 

— Palące kwestye nawozowe , przełożył 
.... Warszawa, E. Wende i Sp., druk. Wł. 
Szulca, 1897, 8, str. 42, kop. 30. 

— O nawozach sztucznych i innj^h kwe- 
styach w związku z nawożeniem roślin bę- 
dącj^ch. Warszawa. J. Fiszer, druk. St. Nie- 
miry synów, 1898, 8 mała, str. 93, kop. 50. 

— Ob. Birnbaum Ed. (1898); Blomever A- 
(1894); Heinrich R. (Nawozy 1893); Thaer 
A. (1897); Wagner P. (1894, 1895, 1898); 
Weitz M. (Rolnictwo rab. 1895). 

GAŁĘZOWSKA J. (Teresa Jadwiga, Papę). 
Błysk słońca, powieść historyczna z czasów 
wojen Napoleona I. dla młodzieży. Kraków, 
nakł. I.. Zwolińskiego i Sp., druk. Związ- 
kowa, 1895, 8 mała, str. 271, z rysunkami 
J. Kruszewskiego, opr. kor. 320. 

— Po ciernistej drodze, powieść history- 
czna z dziejów powstania 1830 r., dla mło- 
dzieży. Tamże, druk. F. K. Pobudkiewicza, 
1896, "^8 mała, str. 312, z 8 ilustr., opr. kor. 
360. 

— Odwet, powieść historyczna, osnuta na 
tle powstania w Krakowskiem, dla młodzie- 
ży. Tamże, druk. Narodowa, 1897, 8 mała, 
str. 226, z ilustracyami, opr. kor. 3'20. 

— Spełniło się , powieść historyczna z cza- 
sów powstania Kościuszkowskiego, dla mło- 
dzieży. Tamże, 1897, 8 mała, str. 197, z ilu- 
stracyami, opr. kor. 2'80. 

GAŁĘZOWSKI Józef. Przemówienie przewo- 
dniczącego pułkownika .... na uroczystości 
Kościuszkowskiej w Paryżu. (Parvż, druk. 
A. Reiffa, 1894), 8, str. 4. 

— W sprawie muzeum raperswylskiego. 
Paryż, druk. A. Reiffa, 1889, 4, str. ni. 2. 

— Tables des annuitćs calculćes d'apr6s 
la mfethode logarithmiąue de Fćdor Thoman 
et prścedóes d'une instruction sur Temploi 
de cette methode. Paris, libr. et imp. Gau- 
thier-Yillars, 1880, 8, str. 48. 

GAŁĘZOWSKI Mathias. Dissertatio inaugu- 
ralis medico-practica de haemorrhoidibus in 
genere et praecipue de cura haemorrhoidum 
coecarum, quam in caesarea litterarum uni- 
yersitate Yilnensi pro gradu doctoris medi- 
cinae obtinendo publice defendet .... anno 
1812 die 20 mensis Junii. Yilnae, typis dioe- 
cesanis (1812), 8, str. 26. 

GAŁĘZOWSKI Xawery dr. Echelles optomś- triąues et chromatiąues pour mesurer Ta- 
cuitć de la vlsion, les limites du champ vi- 
suel et la facultć chromatiąue, accompag- 
nóes de tables synoptiąues pour le choix 
des lunettes. Paris, lib. J. B. Baillifere et 
fils, 1883, 8, str. 94 i 34 tabl. 

— - Hygienia wzroku, z dzieła .... streścił 
dr. Józef Starkman. Warszawa, M. Orgel- 
brand, :druk. S. Orgelbranda synów, 1889, 
16, str. '40, kop. 50. 

— Mowa wypowiedziana na 500-letniej 
rocznicy poślubin królowej polskiej Jadwigi 
z W. księciem Jagiełłą, w sali Towarzystwa 
geograficznego w Paryżu. Paryż, druk. Nie- 
ciuńskiego, 1887, 8, str. 8. 

— Notę sur les ophthalmotonomćtres. Odb. 
z Archiyes slaves de biologie. Le Mans & 
Paris, impr. Drouin, 1886, 8, str. 4. 

— Traitó iconographiąue d'ophtalmosco- 
pie, comprenant la description des diffć- 
rents ophtalmoscopes, Tezploration des mem- 
branes internes de l'oeil et le diagnostic 
des affections cerćbrales et constitutionelles, 
2e śdition, revue et augmentśe. Paris, libr. 
J. B. Bailliśre et fils, 1885, 8, str. VI i 355, 
z 52 figur, i 28 tabl. chromolitogr. 

— Traitś des maladies des yeux, 3e ódi- 
tion revue et augmentće. Paris, libr. J. B. 
Baillifere et fils, 1888, 8, str. XVI i 1030, 
z 483 figurami, fr. 20. 

— Ob. Langie Ad. (1896); Pagenstecher 
H. (Atlas 1880). 

GAŁĘZOWSKI X. et DAGUENET V. Diagno- 
stic et traitement des affections oculałres. 
Paris, lib. J. B. Baillióre et fils, 1883, 8, str. 
VII i 296, z rycinami. 

GAŁĘZOWSKI & KOPF A. Hygiśne de la 
vue. Bibliot. scient. contemp. Paris, libr. 
J. B. Baillióre et fils. 1889, 18, str. VIII i 
328, z 44 figurami w tekście, fr. 350. 

GAMASTON pseudonim. Ob. Kamiński Gu- 
staw inż. 

Gambier (wyspa). Ob. Hołubowicz (Wyspy 
1892). 

GAMBINO J. Ob. Wiadomości Sal. 

GAMRAT Piotr biskup. Ob. Polkowski Ig. 
(Spadek 1888). 

Gangraena. Ob. Nartowski M. (1900). 

GAPSKI. Humor .... zebrany w kraju i za- 
granicą. Warszawa, dnik. Art,, 1897, 64, str. 
170, opr. kop. 15. 

Na okładce 2gi tytuł: Zapałki zdrowego łiumoru całego świata, sprzedaż liurtowna główuy u Gapskich 
i detaliczna na z fabryki Lola Gapskiego. nie bez siarki i fosforu, 
palne, walne, kapitalne! Skład 
całego świata, spr 
naszych śmieciach 

Garbarskie łermina. Ob. Przy Szychowski F. 
(Słownik 1895). 
GARBE Rich. Ob. Szyrwid (1884). 
GARBINSKI A. Monsieur de Bismarck et la GARBORG - GARLICKI politiąue austro-pruBsienne. Paris, Dentu, 
187.. (?). 

Przekład artykułu J. Keniga z Gazety warsz. 

GARBORG Arne. Znużone dusze, studyum. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, 1894, 8 mała. str. 379, rb. 
1-50. 

— U mamy, powieść, przekł. A. Callier. 
Warszawa, wydawnictwo i druk. Przeglądu 
tygodniowego, 1892, 8 mała, str, 414, kop. 80. 

GilRBOWSKI Tad. Materialen zu einer 
Lepidopteren-Fauna Galiziens, nebst syste- 
matischen und biologischen Beitragen. Odb. 
z Sitzungsberichte der k. Akademie der 
Wiss. Wien, F. Tempsky, 1893, 8, str. 136, 
kor. 2-20. 

— Sternosacrale Scloliose bei Rasoren u. 
anatomische Folgen. Odb. z Annalen des 
k. k. natnr-histor. Hof-Museums, XI 1. 
Wien, A. Holder, 1896, 8, str. 20, z tabl. i 2 
rycinami w teks., kor. 2. 

GARCZYŃSKI. Pamiętnik, przyczynek do 
dziejów księstwa, wydał Stan. Schniir-Pe- 
płowski. Odb. z Dziennika pozn. Poznań, 
druk. Dziennika pozn., 1895, 8, fen. 50. 

GARCZYŃSKI Stanisław, Fizyologiczne zna- 
czenie soli i jej zastosowanie w łiodowli 
zwierząt domowych. Poznań, A. Cybulski 
fen. 50.' 

GARCZYŃSKI Stefan. Poezye, wydawca Adam 
Kaczurba. Przemyśl, druk. S. F. Piatkiewi- 
cza, 1882, 8 mała, str. 203, kor. 2. 

— Wspomnienia z czasów wojny narodo- 
wej polskiej 1831 r. i Sonety wojenne. Bibl. 
Mrówki, 100. Lwów, Księgarnia polska, 
druk. I Związkowa, 1881, 16", str. 64, hal. 40. 

GARCZYŃSKI Tadeusz. Ob. Kwiatek wiel- 
kop. (1838). 

GARDĘ Axel. Henryk Ibsen, wykład zasa- 
dniczej idei, zawartej w dramatach Ibsena, 
spolszczył i przedmową opatrzył A. Lange. 
Lwów, Polskie Towarz. nakładowe, druk. 
Słowa polskiego, 1901, 16, str. 79, z portre- 
tem, kor. 1*50, 

Gardło. Ob. Koszutski Józef dr. (Jak pie- 
lęgnować 1894); Kowalski H. (1894); Oba- 
liński Al. (Miesienie 1888); Raczyński J. 
(1898); Sędziak Jan (1900). 

GARG AS Zygmunt dr. Handel obnośny a pań- 
stwo. Obszerny rozbiór ustawodawstwa i hi- 
storya handlu obnośnego od czasów najda- 
wniejszych. Kraków, Spółka wydaw., druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8 większa, str. 224, kor. 5. 

— Kalendarz akademicki na r. 1»96. Lwów 
i Kraków, nakł. i druk. Z. Golloba, 16, str. 
145, z portretami rektorów dra St. Smol- 
ki i dra O. Balzera, opr. kor. 1-20. 

— Obowiązek deklaracyi statystycznej. 
Odb. z Przeglądu prawa i admin. Kraków, nakł. autora, Księg. Spółki wydawn. polsk., 
druk. Ludowa we Lwowie, 8, str. 28, kor. 1. 

— O podatku rentowym. Odb. z Frzegl. 
prawa i adm. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1898, 8, str. 84, 
kor. 2. 

— Poglądy ekonomiczne w Polsce XVII 
w. Odb, z 'Przeglądu prawa i admin. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1897, 8, str. 73 i 1 ni., kor. 2. 

— Prawo do drogi z konieczności. Odb. 
z Przewodnika nauk. i liter. Lwów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 
1898, 8, str. 19, hal. 50. 

— Reforma drogowa w Galicyi. Odb. 
z Przegl. powsz. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Anczyca i Sp., 1898, 8, str. 13, hal. 40. 

GARGULŚKI Stanisław. Gramatyka języka 
polskiego dla użytku młodzieży. Wyd. 2gie 
popr. Warszawa, nakł. autora, druk. A. Pa- 
jewskiego, 1883, 8 mata, str. 126, kop. 40. 

— Książka obejmująca naukę czytania, 
powiastki, bajeczki, ważniejsze modlitw}-, 
krótki katechizm z przygotowaniem do 
spowiedzi, początki rachunków i sposób słu- 
żenia do mszy św. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego i Sp., druk. Skiwskiego, 1882, 8 
mała, str. 101 i 2 ni., kop. 20. 

— Toż. Wyd. 2gie poprawione i powięk- 
szone. Tamże, 1886, 8 mała, str. 152, kop. '20. 

— Opisanie ziemi w figurach, rycinach i 
mapkach. Całość, obok rozrywki poglądo- 
wej, obejmuje naukę gieografii, objaśni'oną 
40 figurami gieograf icznemi , 50 rycinami 
i mapkami, dającemi zasadniczą znajomość 
świata. Warszawa, nakł. autora, druk. A. 
Pajewskiego, 1882, 8, str. II, 143, kop. 60. 

— Wypisy z pisarzów polskich dla szkół 
męskich i żeńskich, część średnia na pierw- 
sze trzy klasy. Warszawa, nakł. autora, 
druk. A. Pajewskiego, 1880, 8, str. IV i 312, 
kop. 75. 

— Toż, część wstępna na klasę wstępną 
i pierwsza. Warszawa, nakł. autora, druk. 
A. Pajewskiego , 1881 , 8, str. IV i 264, 
kop. 65. 

GARIBALDI A. Ob. Bugnard G. J. (1863). 

GARIBALDI Józef. Pamiętniki żołnierza, 
z włoskiego przełożył Władysław K. Zie- 
liński. Warszawa, nakł. Wędrowca, druk. 
W. Ratyńskiego (J. Bergera),' 1888, 16, str. 
415, rb. 1. 

GARLICKI Tomasz prof. Ocenienie satyr Ho- 
racego ze stanowiska pedagogicznego, o ile 
one mogą być przedmiotem nauki gimnazy- 
alnej. Brźeżany, druk. A. Cichockiego, 1885, 
8, str. 27. 

— Uwagi nad Seb. Fabiana Klonowicza 
poematem Victoria deorum. Odb. ze Spra- 
wozdania gimn. za rok szkolny 1884). Brze- GARLICKI - GAUPP żany, druk. A. Cichockiego, 1884, 8, str. 27, 
hal. 60. 

— Ob. Sprawozd. gimn. (1884). 
GARLIKOWSKI Aleksander ks. Kazania o Nie- 

pok. poczęciu N. Maryi P., z autorów wło- 
skich przetłómaczone. Warszawa, nakł. i 
druk. Fr. Czerwińskiego, 1892, 8 mała, str. 
114 i 2 ni., kop. 50. 

— Ob. Bonomelli (1892). 

GARNAULT E. Ob. Sienkiewicz H. (1898). 

Garncarska szkoła. Ob. Klimaszewski Al. 
(Sprawozdanie 1899). 

Garncarski cech w Sokołowie. Ob. Koziarz 
St. (1899). 

GARNIER Jul. dr. Choroby sekretne, skre- 
ślił popularnie .... tłómaczył dr. J. St. Le- 
czenie domowe, XXIV. Warszawa, nakł. M. 
Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 
(1891), 8, mała, str. 61 i 1 ni., kop. 60. 

GARRATT Wilhelm. Loretto, nowe Nazaret, 
dzieło wydane na pamiątkę 600-letniej ro- 
cznicy, obchodzonej w r.* 1894 i 1895, prze- 
tłómaczył z francuskiego ks. Rom. Rembie- 
liński. Warszawa, Zgromadzenie św. Augu- 
styna, Gebethner i Wolff, druk. E. Skiw- 
skiego, 1896, 8 większa, str. 284, z 40 rycin., 
rb. 2-60, opr. rb. 3'. 

GARSKI Stanisław dr. Etyka Ludwika 
Feuerbacha. Kraków, nakł. »Krytyki«, druk. 
J. R. Łakocińskiego, ksieg. L. Zwolińskie- 
go i Sp,, 1900, 8, str. 205' i 1 k. ni., kor. 3. 

Garwolińskie lasy. Ob. Trzebiński J. (1899). 

Gas-Gesellschaft. Ob. Yertrag (1857). 

Gasparone operetka. Ob. Zell (1886). 

GASTIN G. Juliusz. Człowiek nocy, powieść 
tłumaczona z francuskiego. Toledio Ohio, 
Ant. Paryski, 1899, cnt. 50. 

Gastroenterostomia. Ob. Baracz Rom. (1892); 
Idziński (1899). 

Gaslrosłomla. Ob. Schattauer A. (1884). 

GASZTOWTT Wacław. Mowa wypowiedziana 
na pogrzebie ś. p. Wincentego Mazurkie- 
wicza dnia 23 maja 1887 r. w Paryżu. Pa- 
ryż, druk. A. Reiffa, 1887, 8, str. 8. 

— Le poeta polonais Jules Słowacki (1809 
— 1849), confórence faite a l'association des 
anciens eleyes dr Tecole polonaise 8uivie 
de la traduction en vers de trois de ses 
poemes. Le tombeau d'Agamemnon, En Suis- 
se. La peste au desert. Paris, Calmann 
Levy editeur, 1881, 8, str. II, 136, fr. 2. 

— Ob. Chodżkiewicz W. (Mowy 1883); Ko- 
chanowski J, (Thrśnes 1884); Landowski i 
G.... (Mowy 1886); Mickiewicz Ad. (Thadśe 
1899); Słowacki Jul. (1879, 1894). 

GASZYŃSKI Konstanty. Yybranó bdsng, pre- 
loźil Jan Nećas. Kvśty z polskych luhu, 
seg. 3. Praha, J. B. Yilimek, 1883, 8 mała, 
str. 36, z podobizną, hal. 60. — L'6glise cathćdrale de Saint-Sauver, 
k Aix. Aix, impr. de Nicot, successeur de 
Mouret, 1836, 8. str. 82 z ryciną. 

— Pan Dezydery Boczko i sługa jego Paf- 
nucy, obrazek z pierwszych lat emigracyj- 
nego życia. Wyd. 2-gie pomnożone. Bibl. 
uniwersalna. Lwów, wydawca Ad. Kaczur- 
ba, 1884, 8, str. 45. 

— Pogrzeb Murada Baszy (J. Bema) 
w Aleppie w r. 1850, wiersz. Lwów, druk. 
Dziennika polskiego, b. r. w., 8, k. 1. 

— Sielanka młodości. Gra i karciarze. 
Aniołowie strąceni. Sonet. Warszawa, nakł. 
T. H. Nasierowskiego, druk. Kupiecka, 1892, 
24, str. 24, kop. 5. 

— Dwaj Sreniawici, romans historyczny 
z czasów Władysława Łokietka. Gródek, 
nakł. i druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz 
i Schmidt we Lwowie, 1898, 8, str. 222, kor. 
2-40. 

— Wyścigi konne w Warszawie, Gra i 
karciarze. Pan Dezydery Boczko i sługa je- 
go Pafnucy. Bibl. Mrówki, 253. Lwów, Księ- 
garnia polska, druk. J. Czaińskiego w Gród- 
ku, (1887), 16, str. 105, hal. 40. 

— Ob. Krasiński Zygm. (Listy 1882). 
Gatunków powstawanie. Ob. Darwin Karol. 
Gaudeamus!, pieśni wędrownego grajka, 

z Rudolfa Baumbacha, Wiktora Scheffla 
Juliusza Wolffa, przełożyli Czesław Jan 
kowski, Julian Łętowski, Wład. Nawrocki 
Andrzej Niemojewski i Włodzimierz Zagór 
ski. Warszawa, G. Centnerszwer, druk. A 
Michalskiego, 1899, 16, str. 105 i 4 ni. 
kop. 50. 

GAYDY Franc. Ob. Kohn Gotth. (1890). 

GAUERANGER Prosper. Znaczenie, pocho- 
dzenie i przywileje medalu czyli krzyża św. 
Benedykta. Na polski język przetłómaczone 
i staraniem W. O. Wincentego Podlewskie- 
go, Dominikanina wydane. Lwów, druk. A. 
Wajdowicza, 1884, 16, str. 4 ni., XVI i 200, 
z ryciną. 

GAUME I. ks. Dokądżeśmy zaszli, studyum 
nad wypadkami 1870—71 r., z francuskiego 
przełożył X. S. Sanarski D. Wilno, druk. J. 
Zawadzkiego, 1882, 8, str. 211, kop. 75. 

— Przewodnik dla spowiedników z pism 
najcelniejszych, najdoświadczeńszych i naj- 
świątobliwszych spowiedników w kościele, 
przeł. z fianc. ks. Urban Rokicki. Wyd. 3. 
Wilno, nakł. J. Zawadzkiego, 1884, 8, rb. 
1-80. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 1899, 8, str. 491, 
rb. 1-80. 

GAUPP Otto. Herbert Spencer, przełożył 
z niemieckiego dr. A. Grosglick. Warsza- 
wa, wydaw. Przegl. filozof, z zapomogi Ka- 
sy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. 
J. Sikorskiego, 1899, 8, str. 118, kop. 50. GAUSS — GAWALEWICZ GAUSS. Ob. Lerch M. (1899); Mertens Fr. 
(1897). 

GAUSSERON B. H. Co robić z naszych dzie- 
wcząt, z zastosowaniem do warunków miej- 
scowych, opracował H. M. Warszawa, druk. 
Noskowskiego, 1894, 8 większa, str. 101 i 1 
ni,, kop. 75. 

— Gdzie szczęście, tłómaczył J. K. Poto- 
cki. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. J. Cottv, 1892, 8 mała, str. 274 i II, 
rb. 1. 

— Żenić się czy nie żenić, przełożył Hen- 
ryk Michałowski, Warszawa, Dziennik dla 
wszystkich, druk. Noskowskiego, 1894, 8 
większa, str. 120, kop, 50. 

— Zycie we dwoje, przekład z francus. 
C. N. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. J. Cottv, 1893, 8 mała, str. 224 i 
1 ni., rb. 1. 

GAUTHEY Leon Tabbe. La mitrę de la rei- 
ne de Pologne, offerte au cardinal Perraud 
par Temigration polonaise, description et 
souvenir par .... Autun, impr. Dejusseu, 
1896, 8. str. 19. 

GAUTHIER YILLARS Henry. Le mariage de 
Louis XV jl'apr6s des documents nouveaux 
et une correspondance inćdite de Stanislas 
Leczinski. Pnris, Plon-Nourrit et Cie, im- 
primeurs-śditeurs, 1900, 8, str. XI, 418 i ni., 
z 2 portr., fr. 7 50. 

GAYEAU A. Ob. Mach Józef (Skarb kapła- 
na 1886). 

GAWALEWICZ Adolf Juliusz. Theodorichs des 
Grossen Beziehungen zu Bysanz und zu 
Odovakar ąuellenmassig zusammengestelłt. 
Brodv, Verlag u. Druck v. J. Rosenheim, 
1881," 8, str. 62. 

GAWALEWICZ Maryan. Z mego albumu, 
zbiór szkiców i obrazków. Warszawa, nakł 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, 1892, 8 mała, str. 273 i 
1 ni., rb. 1-20 

Zuzanna; Mimi; Świerk na pustkowiu; Zgaszone 
gwiazdy; Moja mamka; Literat. 

— Baboczka, materiały do powiesti, pie- 
riewieł s polskago z razrieszenija a wtóra L. 
J. Gorbaczewskij. Petersburg, 1893, 8, str. 
351. 

— Barkarola, obrazek dramatyczny w 1 
odsłonie oryginalnie napisany. Odb. z Echa 
muzycz. i teatral. Warszawa, Rajchman i 
Frendler, druk. J. Ungra, 1884, 16, str. 56, 
kop. 30. 

— Bluszcz, historya małżeńska. Warsza- 
wa, nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Or- 
gelbranda svnów, 1895, 8 mała, str. 268, rb. 
1-20. 

— Bohdan Zaleski. Odb. z Przegl. pols, 
Kraków, nakł. Żupańskieoo i Heumana, 
druk. Czasu, 1890, 8, str. 39, kor. 1. 

— Ćma, materyały do powieści. Warsza- wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Or- 
gelbranda svnów, 1892, 8 mała, str. 278 i 1 
ni., rb. 1-20."^ 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk, W. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, 1893, 8 mała, str. 
309 i 1 ni,, z ilustracyami Illinicza, rb. 1-20. 

— Cudak, powieść. Tamże, druk. S. Or- 
gelbranda svnów, 1895, 8 mała, str. 235, rb, 
1-20, 

— We czworo, komedya w 1 akcie. Teatr 
amat., 54. Tamże, druk. St. Niemiry svnów, 
(1899-, 8 mała, str. 64, kop. 30. 

— Stare długi, sztuka w 2 akt,, orygi- 
nalnie napisana. Tamże, druk. Rubieszew- 
skiego i Wrotnowskiego, 1894. 8, str. 2 ni, 
i 58, kop. 40, 

— Po drodze, humoreska sceniczna w 1 
akcie, oryginalnie napisana. Warszawa, druk. 
J. Ungra, 1881, 16, str. 54, kop. 40. 

— Gasnąca dusza, powieść. Warszawa, 
nakł. M, Glucksberga, A. H. Kleinsinger, 
druk, S. Orgelbranda synów, 1887, 8, str. 1 
ni. i 248, kop. HO. 

— Dusze w odlocie, z pamiętników mło- 
dego lekarza, nowela. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczvca i 
Sp., w Krakowie, 1895, 16, str. 169, z ilustr. 
E. Lindemana, kop 80. 

— Toż. Wyd. 2. Bibliot. ilustr. Tamże, 
1897, 16, str. 186, z ilustr. E. Lindemana, 
kop. 80, opr. rb. 1-20. 

— Dzisiejsi, komedya w 1 akcie orygi- 
nalnie napisana. Warszawa, nakł. M. Orgel- 
branda, druk. S. Orgelbranda synów, 1885, 
8 mała, str. 32, kop. 30. 

— Na estradzie, scena humorystyczna bez 
odsłony, oryginalnie napisana; Ach panie! 
wolny przekład z E. Gondinefa Ah mon- 
sieur. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. J. Ungra, 1882, 16, str. 32, kop. 30. 

— Figiel Benvenuta, kom. w 1 akcie. 
Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. Ga- 
zety handlowej, 1886, 8 mała, str. 78, kop. 60. 

— Filistry, powieść społeczno-obyczajowa, 
tom I i II. Warszawa, nakł, M. Gliicksberga, 
A. H. Kleinsinger, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1888, 8 mała, str. 1 ni. i 222, 279 i 1 
ni., rb. 1-20. 

— Franciszek Zabłocki, szkic biograficz- 
no-krytyczn3% Kraków, nakł. redakcyi Świa- 
ta, Gebethner i Wolff w Warszawie, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8, str. 83, kop. 50. 

— Guzik, komedva w 1 akcie. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, druk. br. Jeżvńskich, 
1887, 8 mała, str. 4 ni. i 89, kop. 30. 

— Hannibal antę portas, czyli Swidrzy- 
kowska jedzie, kom. w 1 akcie oryginalnie 
napisana. Tamże, druk. J. Ungra, 1882, 8 
mała, str. 72, kop. 40. 

— Od jutra, powieść współczesna, z papie - 

2 10 GAWALEWICZ rów familijnych. Tamże, druk. Wieku, 1895, 
8 mała, str. 407, rb. 1-50. 

— Komedye jednoaktowe i monologi, se- 
rya 1. Tamże, druk. J. Ungra, 1884, 8 ma- 
Za, str. 318 i 1 ni., rb. 120. 

z rozpaczy; Kraszewski w Warszawie; Po drodze; 
Hannibal antę portas; Bibiński; Preludium Szopena; 
Monologi: Na estradzie, Ach panie! Eksplikacya, 
Wachlarz, Krzyż zasługi. 

— Toż. Wvd. 2. Tamże, druk. St. Nie- 1 
miery. 1890, 8 mała, str. 322 i 1 ni., rb. 1-20. 

— Toż. Serya II. Tamże, 1890, 8 mała, str. 
311 i 1 ni., rb. 1 20. 

Lekcya deklamacyi; Guzik; Dzisiejsi; Barkarola; 
Figiel Benvenuta; Przez dziurkę od klucza; Opty- 
mista; My i one; Szczególna wada; Jąkała; Na rau- 
cie; U-bm!...; Kochliwy; Przy mazurku .Szopena; Ni- 
czego; Śmieszka: Milusińscy; Smok. 

— Kraszewski w Warszawie, ramotka sce- 
niczna według A. Wilkońskiego w 1 akcie. 
Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1880, 16, 
str. 39, kop. 30. 

— Lekcya deklamacyi, fraszka sceniczna 
w 1 odsłonie oryginalnie napisana. Warsza- 
wa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1883, 16, str. 32, kop. 30. 

— Biedni ludzie, obrazek z życia. Bibl. 
uniwersalna nowa. Kraków, nakł. Żupań- 
skiego i Heumana, druk. Związkowa, 1890, 
8, str. 277, kor. 240. 

— Toż. Wyd. nowe tytułowe. Kraków, 
Spółka wydaw., 1898, 8, str. 277, kor. 2-40. 

— Majster do wszystkiego, zbiór nowel. 
Bibl. uniwers. Kraków, nakł. Źupańskiego 
i Heumanna, druk. Związkowa, 1890, 8, str. 
198, kor. 2-40. 

Y. Zyg.; Do j.; Grajek z »pod Kotwicy*; Fili- 
żanka; Ostatnia schadzka. 

— Toż. Nowe tytułowe wydanie. Tamże, 
Spółka wyd., 1898, 8, str. 198, kor. 2-40. 

— Mechesy, powieść, cz. I i II. Warsza- 
wa, nakł. Gebetłinera i Wolffa, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1893—1894, 8 mała, str. 
474 i 544, po rb. 2 = rb. 4. 

— Mgła, powieść. Tamże, druk. J. Cottv, 
1893, 8 mała, str. 238, rb. 1-20. 

— Motyl; Philemon i Baucis; Ostatnia 
scliadzka; Filiżanka; Prolog. Bibliot. ilustr. 
Tamże, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1898, 12, str. 192," z ilustr. Piotra 
Stachiewicza, kop. 80, opr. rb. 1-20. 

— Der Nachtfalter, Koman, aus dem pol- 
nischen iibersetzt v. H. Frank. 3te Aufl. 
Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1897, 8 
mała, str. 246, mr. 2, opr. mr. 3. 

~ Niczyja, powieść. Kraków, Spółka wy- 
daw., druk. Czasu, 1897, 8, str. 208, kor. 3-60. 

— Perła, obraz dramatyczny wierszem. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1893, 16, str. 35, kop. 40. 

— Poezye. Kraków, nakł. Źupańskiego i Heumanna, druk. Związkowa, 1889, 8 mała, 
str. 288, opr. kor. 6. 

— Poezye. Wyd, 2. Kraków, Spółka wy- 
dawnicza, 1896, 8 mała, str. 268, z ilustr. 
Piotra Stachiewicza, kor. 240. 

— Drugie pokolenie, powieść oryginalnie 
napisana, t. I— II. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1891, 8 
mała, str. 283 -|- 239, rb. 2. 

— Toż. Wyd. 2. Dwa tomy w jednym. Tam- 
że, 1893, 8 mała, sta. 421 i 1 ni., rb. 1-60. 

— Preludyum Szopena, obrazek drama- 
t3xzny w 1 akcie, oryginalnie napisany. 
War8i.awa, nakł. M. Gliicksberga, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1881, 8 mała, str. 46, 
kop. 30. 

— Rok dziecięcy w prześlicznych obraz- 
kach oraz wierszykach. Warszawa, nakł. F. 
Hosicka, 1884. 4 większa, k. ni. 24, opraw, 
rb. 2. 

— Z rozpaczy, humoreska sceniczna w 1 
akcie, oryginalnie napisana. Warszawa, druk. 
J. Ungra, 1880, 8 mała, str. 48, kop. 40. 

— Śmierć Agrypiny, notatka historyczna 
do obrazu Franciszka Żmurki. Tamże, 1882, 
16, str. 15, kop. 10. 

— Do światła, wiersz poświęcony mło- 
dzieży akademickiej w 20ta rocznicę założe- 
nia Czytelni. Kraków, 1887,' 8, str. ńl. 2. 

— Sylwetki i szkice literackie. Kraków, 
nakł. Źupańskiego i Heumanna, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1888, 8, str. 280 i 1 ni, 
kor. 4. 

— Siluety żen, nabrozki z natury, pierie- 
wod 8 polskago N. G. A-inoj. Petersburg, 
tipogr. stolicznaja, 1899, 8, str. 134, rb. 1. 

— Szkice i obrazki, O niej .... 2 tomy. 
Kraków, nakł, J. K. Źupańskiego i K. J. 
Heumanna, druk. W. Szulca i Sp. w War- 
szawie, A. H. Kleinsinger, 1887, 8 mała, str. 
II, 238+266, rb. 180. 

— Szkice i obrazki, z przedmową T. J. 
Choińskiego. Bibl. dzieł wybór., nr. 20. War- 
szawa, druk. Artyst., 1898, 8 mała, str. 168, 
kop. 25. 

— Szubrawcy, powieść, t. I— III. Warsza- 
wa-Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 8 mała, 
str. 277 -f 212+243, rb. 3. 

— Nasza trójka, ze wspomnień chłopię- 
cych. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. Jaku- 
bowskiego wdów}^, 1900, 16, str. 29. 

— Znak zapytania, kartka z dziejów mło- 
dego serca. Warszawa, J. Fiszer, druk. La- 
skauera i Babickiego, 1900, 16 wazka, str. 
300, z portr. autora, rb. 1-50. 

— Zuzanna, historie obrazu i malife, se 
SYolenim autora z polstiny preloźil Fr. Von- 
drdcek. Svazky nowel, 48. Praha, Fr. Sima- 
ćek, 1895, 8 mała. str. 96, hal. 20. GAWALEWICZ - GAWLIKOWSKI 11 — Zwierzęta, w ślicznych obrazkach i 
■wierszykach, na 12 tablicach z ozdobną o- 
kiadka. Warszawa, nakł. Gebethnera i W*olf- 
fa, 1890, 4, opr. rb. 1. 

— Żona, galerya szkiców z natury. Tam- 
że, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1889, 8 mała, str. Viii, 235 i 1 ni., rb. 1-35. 

— Toż. Nowe wydanie powiększone z rysun- 
kami Piotra Stachiewieza. Tamże, 1892, 8, 
3 k., str. 279, rb. 1-80. 

Kokoszka, Astra, Trusia, Batia, Komedyantka, 
Muszka, Waientowa, Pani hrabina, Bziczek, Tamta, 
Inseparables, Muu..., Mrówka, Otelina, Ofiara. 

— Ob. Brodziński K. (Wiesław 1886); Bul- 
wer L. E. (Ost. dni Pompei 1883); Heine H. 
(Wybór 1890); Kalendarz powsz. (1883); Su- 
persac L. (1884); Współpracownik Echa muz., 
Gazety pols. , Kurjera warsz.. Tygodnika 
ill i powsz. 

GAWALEWICZ M. i STACHIEWICZ P. Królo- 
wa niebios, legendy o Matce boskiej. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1894, 4, str. 
156, z 12 rycin, i fotograwurami, rb. 6. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1895, 4, str. 156 i 1 ni., z ry- 
cinami i 12 fotograwurami, rb. 6; na pię- 
knym papierze w ozdobnej oprawie rb. 8; 
w oprawie celluloidowej, naśladującej kość 
słoniową rb. 10; w wydaniu wytwornem na 
papierze większego formatu, w ozdobnej o- 
prawie rb. 15; w oprawie celluloidowej 
rb. 20. 

— Toż. Serya II. Legendy o Matce Bo- 
skiej. Album zawierający 8 heliograwur. 
(Ave Maria, Święta litania, Skowrończe 
gniazdo, W niedzielę, Rajska pasterka. Osta- 
tnie kłosy. Przez liliowe pola, Pożegnanie 
w Nazarecie. Tamże, 1896, 4 król., na pię- 
knym papierze w ozdobnej papierowej o- 
kładce rb. 3; w teczce tekturowej rb. 3'50; 
wyd. na chińskim papierze większego for- 
matu in folio rb. 6 ; w teczce tekturowej rb. 
6-50. 

— Toż. Wydanie zawierające 20 helio- 
grawiur (Serya I i II razem) w mniejszym 
formacie rb. 9; w ozdobnej oprawie rb. 11; 
w oprawie z celluloidu rb. 13; wielki format 
na chińskim papierze rb. 18; wielki format 
na chińskim papierze w ozdobnej opr. rb. 
21; w oprawie celluloidowej rb. 25. 

GA WARECKI Sebastyan. Dziennik podróży 
po Europie Jana i Marka Sobieskich, przez 
.... prowadzony, z dodatkiem Instrukcyi ojca 
Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego, 
danej synom jadącym za granicę. Warsza- 
wa, nakł. T. Paprockiego i Sp.,' druk. Ig. 
Zawiszewskiego, 1883, 8 mała, str. 191, rb. 1. 

GAWARECKKI W. H. Ob. Buczyński (Uwagi 
1823). 

GAWARECKI Zygmunt O złem i dobrem go- spodarowaniu, z przedmową od Macierzy 
polskiej i portretem J. I. (Kraszewskiego. 
Wyd. Macierzy pols., 1. Lwów, nakł. Macie- 
rzy. Kraków," druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1882, 8 mała, str. 99, hal. 24. 

— Pielęgnowanie bażantów i perlic czyli 
pantarek.* Lwów, nakł. Bartnika postęp. 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. J. Czaińskie- 
go w' Gródku, 1892, 8, str. 33, hal. 80. 

— Pielęgnowanie czerwca polskiego, Coc- 
cus polonicus. Lwów, nakł. Bartnika postę- 
pów., Gubrynowicz i Schmidt, druk. Czaiń- 
skiego w Gródku, 1893, 8, str. 27, hal. 60. 

— Sposoby powiększania urodzajności drzew 
owocowych. Lwów, nakł. Bartnika postępo- 
wego, Gubrynowicz i Schmidt, druk.' J. 
Czaińskiego w Gródku, 1892, 8, str. 45, kor. 1. 

— Uprawa chmielu. Lwów, nakł. K. Łu- 
kaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Sambo- 
rze, 1882, 16, str. 53, hal. 60. 

— Uprawa łubniu. Odb. z Kury era roln., 
druk. M. Ziemkie wieżowej, 1891, 8, str. 126, 
kop. 60. 

— Ob. Z. A. i G. Z. (Uprawa esparcetty 
1882). 

GAVEAU Abel ks. Vie de saint Stanislas 
Kostka, vol. 1—2. Tours, libr. Cattier, impr. 
Rouillś-Ladeveze, 1884, 8, str. 369 i 352. 

— Żywot Św. Zofii, tłóm. z franc. Zofija. 
Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 1898, 8, 
str. 16, fen. 15. 

Gawędy starego Macieja z ludem wiejskim. 
Warszawa, druk. Rządu gubemialnego, 1885, 
8, str. 16. 

— sąsiedzkie. Wydaw. stronnictwa demo- 
krat.-narod., nr. 2. Kraków, nakł. Zygmunta 
Czaczki, 1900, 8, str. 53, hal. 50. 

— starego szewca. Serya I. Wydaw. na 
korzyść obucia dzieci na kolonie letnie. 
Odb. z Gaz. rzemieśl. Warszawa, 1895, 12, 
str. 152, kop. 25. 

— Ob. Hervng Z, (ekonomiczne 1891); 
Kirkor W. (Bartłomieja 1900). 

Gawędziarz. Ob. Chociszewski J. (1894). 

GAWIN Symplicyusz. W borze i klasztorze, 
gawęda myśliwska. Odb. z Ogniska domo- 
wego. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
J. Czaińskiego w Gródku, 1886, 8, str. 87 
i 6 ni., z ilustr. Harasimowicza, kor. 2'40. 

GAWIŃSKI Jan. Z nowym rokiem. Kraków, 
b. m. i r. w., (druk. Czasu, 1886), 32, kart. 

Czterowiersz gotyckimi drukowany literami, wy- 
dany staraniem i nakładem hr. Konst. Przezdziec- 
kiego. 

GAWLIK Jan dr. W sprawie leczenia opera- 
cyjnego przetok moczowodowo-pochwowych 
i macicznych. Odb. z Przeglądu lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 10. 

GAWLIKOWSKI. Guide complet de la danse. GAWLIKOWSKI - GAWROŃSKI 8 ćdition revue et augmentóe. Paris, libr. 
Taride, 1883, 32, str. 115, z 2 mazurkami, 
fr. 1. 

— Guide complet de la danse, le quad- 
rille, le nouveau ąuadrille croisć ou quad- 
rille amćricain, la polka etc. Paris, libr. E. 
Flammarion, 1892, 16, str. 181, centim. 75. 

GAWLIKOWSKI Johann. Beitrage zu einer 
BiogTaphie des Nikolaus Rej von Nagłowi- 
ce: I. Die Vorfahren des Nikolaus Rej, II. 
Seine Jugendjahre. Odb. ze Sprawozdania 
gimn.). Brody, Druck von F. West, 1899, 8 
większa, str. 43, kor. 1*20. 

— O patryotyzmie Korzeniowskiego. Odb. 
z Książki zbiorowej p. t. » Pamięci Józefa 
Korzeńiowskiegot. Brody, nakł. i druk. F. 
Westa, 1899, 8 mała, str. 61, z portretem, 
hal. 80. 

GAWROŃSKA Ant. Bajki, gadki, przysłowia 
i piosneczki, spisane z ust ludu dla dzieci. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, 1895, 16, str. 112, opr. kop. 40. 

— Ob. Demeny J. (Zasady wychowania 
1893). 

GAWROŃSKI Franciszek. Podręcznik prak- 
tyczny o plantacyi buraków cukrowych. 
Poznań, nakł. Towarzystwa gospod., druk. 
N. Kamieńskiego i Sp.', 1882, 8, str. 57 i 1 
ni., mr. 1. 

— Toż. Wyd. 2gie uzupełnione i popra- 
wione przez autora. Bibl. roln., t. 1. Lwów, 
Jakubowski & Zadurowicz, druk. Wł. Ło 
zińskiego, 1897, 8 mała, str. 2 ni. i 147, kor. 
2-40. 

— Szkodniki i choroby buraków cukro- 
wych. Odb. z Ziemianina. Poznań, nakł. 
autora, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1883, 
8, str. 37 i 3 ni. 

— Toż. Wyd. 2gie zmienione i znacznie 
dopełnione. Warszawa, wydawnictwo redak. 
Rolnika i hodowcy, Gebethner i Wolff, diuk. 
W. Szulca i Sp.,^ 1891, 8, str. 71 i 1 ni., 
z rycinami w teks., kop. 50. 

— Uprawa roślin przemysłowych. Tamże, 
1889, 8, str. III, 304 i IV, "^ z 94"^ drzeworyt, 
w teks., rb. 175. 

— Własność ziemska i średnia w Króle- 
stwie polskiem, kilka uwag o jej położeniu 
i środkach ratunku Odb. z Ekonomisty pol- 
skiego. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
Ludowa, 1891, 8 większa, str. 47, kor. 1. 

GAWROŃSKI RAWITA Franciszek. Bohatero- 
wie ŻYcia. Bibl. powsz., nr. 129—131. Zło- 
czów,'nakł. i druk W. Zukerkandla, (1894), 
16, str. 192, hal. 72. 

— Charcyzy, powieść historyczna z dru- 
giej polowy XVIII w., t. I i II. Odb. z Re- 
formy. Lwów, nakł. Gubrj-nowicza i Schmid- 
ta, druk. Związkowa w Krakowie, 1893, 8 
mała, str. 190 i 223, kor. 6. — Zoryan Dołęga Chodakowski, jego ży- 
cie i praca. Lwów, nakł. Jakubowskiego i 
Zadurowicza, druk. Wł. Łozińskiego, 1898, 
8, str. 206 i 1 ni., kor. 3-60. 

— Michał Czajkowski, Sad^-k-pasza, jego 
życie, działalność wojskowa i literacka, za- 
rys biograficzny. Życiorysy sławnych Pola- 
ków, 14. Petersburg, nakł. K. Grendyszyń- 
skiego, druk. Anczyca i Sp. w Krakowie, 

I 1900, 8 mała, str. 102, z portr. M. Czajkow- 
skiego, kop. 30. 

— Z domu niewoli, powieść współczesna 
w 2 tomach, kartka z naszego życia pod za- 
borem Rosyi, t. I— II. Lwów, nakł. K. S. 
Jakubowskiego, druk. M. Schraitta i Sp., 
1898, 8 mała, str. 252 i 260, kor. 4-40. 

— Dwie drogi, opowiadanie na tle pamię- 
tnika osnute. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
nakł. Reformy, druk. Związkowa, 1886, 8, 
str. 179, kor. '2. 

— Na krasnym dworze, powieść history- 
czna z czasów pobytu w Kijowie Bolesława 
Śmiałego. Warszawa, nakł. M. Gliicksberga, 
druk. S. Orgelbranda svnów, A. H. Klein- 
singer, 1889, 8 mała, str. 291, rb, 1-30. 

— Na krasnom dworie. istoriczeskij ro- 
man iz wriemien Izasława w Kijewie, pie- 
rewod i izdanije F. Dombrowskago. Peters- 
burg, 1891, 8, str. 310. 

— Pan hetman Mazepa, powieść history- 
czna. Warszawa, wyd. i druk. Przeglądu 
tygod., 1888, 8 mała," str. 328, kop. 60. 

— Het'man Mazepa, istoryczna powist. 
Bibl. najznamenytszych powistej, tom XLV. 
Lwów, 1893, 8 mała, str. 275. 

— Historya ruchów hajdamackich wieku 
XVIII, tom" I i 11. Lwów, nakl. K. S. Jaku- 
bowskiego, druk. Ludowa, 1899, 8, str. XXI, 
269 i 297, kor. 10. 

— Kartki z historyi szkolnictwa pod za- 
borem Rosyi: Gimnazyum w Niemirowie na 
Podolu w połowie XIX w. Odb. z Muzeum 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. I. 
Związkowa, 1895, 8, str. 36, kor. 1-20. 

— Na kresach, opowiadanie historyczne 
z XVIII w. Warszawa, wydaw. i druk. 
Przeglądu tygod. 1887, 8 mała, str. 302, 
kop. 60'. 

— Marzenia, powieść współczesna. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1896, 8 mała, str. 362, kor. 4-20. 

— Adam Mickiewicz na Wschodzie, 1855. 
L>vów, nakł. H. Altenberga, drak. Wł. Ło- 
zińskiego, 1899, 8, str. 39, kor. 1. 

— Błędne ogniki, powieść współczesna. 
Bibl. powsz. 83—86. Złoczów, nakł. i druk. 
W. Zukerkandla, (1893), 16, str. 294, hal, 96. 

-— Poezye Włodzimierza Wysockiego, 
szkic krytyczny. Odb. z Przegl. społecz. 
Lwów, druk. Polska, 1886, 8, str. 16. GAWROŃSKI - GAZETA 13 — Pogląd na historyą rolnictwa w Pol- 
sce. Odb. z Ekonomisty pol. Lwów, Jaku- 
bowski i Zadurowicz, druk. Ludowa, 1894, 
8, str. 24, hal. 80. 

— Poszukiwacze szczęścia, powieść współ- 
czesna. Bibl. Świata. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1890, 8 mała, str. 343. 

— Prawo bartne XVI w., przyczynek do 
historyi pszczełnictwa w Polsce. Odb. z Ka- 
lendarza asekurac. Lwów, druk. Z. Golloba, 

1895, 8, str. 12, hal. 60. 

— Racławice, rok 1794, powieść history- 
czna. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, 
druk. Dziennika pols., 1895, 16, str. 327, 
kor. 4-20. 

— Rodzina Hurków, kilka kartek do mo- 
nografii tej rodziny. Odb. ze Świata. Kra- 
ków, druk. AnczYca i Sp., 1895, 8 mała, str. 
15, hal. 80. 

— Na stepach, powieść historyczna z pierw- 
szej polowy XVIII w. Lwów, Jakubowski 
i Zadurowicz, druk. Dziennika polskiego, 

1896, 8 mała, str. 270, kor. 4-20. 

— Studya i szkice historyczne, serya II. 
Lwów, nakł. Towarzystwa wydawniczego, 
druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1900, 8, str. 241 i 2 ni., kor. 4. 

Treść: Losy wielkiej fortuny na kresach ukrain- 
nych; Filip Orlik, nieuznany hetman kozacki; Kart- 
ka z życia społeczeństwa kresowego; Prawo bartne 
X\T w.; Pogląd na historyę rolnictwa w Polsce; Sia- 
brostwó jako forma władania ziemią; Ludowe sądy 
kupne czyli kopne na Polesiu; Przygoda Imć pana 
Józefa Sienkiewicza, namiestnika "chorągwi tatar- 
skiej; Kilka słów o rodzinie ,i miejscu rodzinnem 
Tarasa Szewczenki; Ludwika Śniadecka. 

Toż. Serya I. wydana 1903 r. 

— Szczedrówki z powiatu dobromilskie- 
go. Odb. z czasop. Lud. Lwów, nakł. To- 
warz. ludoznawczego, druk. Ludowa, 1898, 
8, str. 30, hal. 40. 

— Uczciwemu Bóg pomaga, powiastka 
z życia rzemieślnika. Wyd. Macierzy pols., 
58. Lwów, nakł. Macierzy, dnik. W.L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie,* 1893, 8 mała, str. 
83, hal. 32. 

— Ustrój państwowo społeczny Rusi w XI 
i XII w., w zarysie. Lwów, Jakubowski i 
Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896, 8, 
str. 222 i 2 ni., kor. 3. 

— Warszawa, opowiadanie na tle dziejo- 
wem z roku 1794. Tamże, druk. Dziennika 
pols., 1895, 8 mała, str. 306, kor. 4-20. 

— Ob. Henneąuin Emil (Zarys krytyki 
1892); Leixner O. (Wiek XIX 1891/2). ' 

GAWROŃSKI Konstanty ks. Historyą święta 
starego i nowego testamentu według nauki 
kościoła świętego rzymsko-katolickiego. Wy- 
danie 2. Kraków, ' nakł. ks. Misyonarzy, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,^8, 3 k. 
ni., str. 263, 189, 3 ni., kor. 2-80. 

— Jasny i gruntowny wykład prawd wia- 
ry i moralności chrześcijańskiej. Wyd. no- i we uzupełnione i z przykładami. Tamże, 
1890, 8, str. VIII i 420, kor. 240. 

— Toż. Wyd. 5te uzupełnione, poprawio- 
ne i z przykładami. Tamże, 1892, 8, str. VI, 
1 ni., 421 i 3 ni, kor. 240. 

— Zbiór krótki katechizmu według nau- 
ki kościoła świętego rzymsko-katolickiego, 
dla łatwiejszego nauczania dzieci po wsiach. 
Wyd. nowe z aprobatą zwierzchności dye- 
cezyalnej. Kraków- Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880, 16, 
str. 30, kop. 3 = hal. 8. " 

— Toż. Wyd. nowe. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, Kraków, Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898, 16, str. 32, 
kop. 3 = hal. 8. 

GAWRZYJELSKI Paweł. Odgłos z za morza, 
poezye polsko-amerykańskie. Odb. z Gazety 
polskiej. Chicago Illinois, nakł. i druk. WL 
Dyniewicza, 1882, 8 mała, str. ?, cnt. 25. 

— Wyprawa po żonę według opowiada- 
nia starego organisty Franc Gącarzewicza, 
spisał .... Chicago, druk. Gazety polskiej, 
1877, cnt. 10. 

6AY Karol Ludwik ks. Wykład tajemnic 
Różańca Św., przez .... b. biskupa sufragana 
dyecezyi Poitiers, z 2go w^d. francusliiego 
przełożył biskup Henryk Piotr Kossowski, 
tom I i II. Warszawa, nakł. Gebethnera i 
Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1895, 8, str. 
393 i 1 ni. -f 413 i 1 ni., rb. 3. 

GAYRARD ks. Ojcze nasz czyli wytłóniacze- 
nie Modlitwy pańskiej, streszczone dla po- 
żytku wiernych przez Stan. Górskiego, z do- 
daniem ustępów z odpowiednich kazań św. 
Franciszka Śalezego Kraków, Spółka wyda- 
wnicza, druk. Czasu, 1896, 16, str. 113,"^hal. 
80, na Welinie kor. 120. 

Gaz, gazy. Ob. niżej pod Gazowy. 

Gazeta brodzka, dwutygodnik poświęcony 
sprawom społeczno-ekonomicznym i przemy- 
słowym powiatów brodzkiego i złoczowskie- 
go. Redaktor Antoni Popiel. Nakł. i druk. 
Feliksa Westa w Brodach. Rok I. 1895, fo- 
lio, Nr. I z 1 kwietnia 1895. 

— chicagoska. Wydawca i właściciel G. A. 
Klupp. Chicago III. Rocznik I od 24 wrze- 
śnia 1884, w 4ce, rocznie 50 cnt. Wydawa- 
na nieregularnie do 30 grud. NN. 5. Rok 
1885 Ner 6ty od d. 17 lutego. Od N. 7. ty- 
godnik. Po zgonie d. 2 sierpnia 1885 r. wła- 
ściciela za redakcyą podpisywała wdowa Ewa 
Kat. Kluppowa, lecz redagowali Z. Brodow- 
ski i M. J. Sadowski (Wodzicki). Ustała 
wkrótce a drukarnię w styczniu 1886 nabył 
Rząd centralny Związku narodowego Pols. 
w Stanach Zjedn. Połn. Ameryki i połączył 
ją z drukarnią Zgody. 

— chłopska. Wychodziła w pierwszy i trze- 
ci czwartek każdego miesiąca we Lwowie. 
N. 1 z dnia 1 lutego 1894. Wydawca i redak- u GAZETA lor B. Czajkowski. Z drukami S. Bednar- 
skieg*o, w 4ce małej. Prenumerata kwartal- 
nie kor. 1-20. 

— codzienna. Co dzień z wyjątkiem ponie- 
działków i dni poświątecznycłi. Pierwszy 
numer wyszedł 13 września' 1895. Toruń, 
1895—1900, fol. małe. Rok I— VII. Rok Vii, 
nakład W. Buszczyńskiego w Toruniu. Re- 
daktor Stan. Pasziiński. Dodawane do tego 
pismo: Familia clirześcijańska a od czasu do 
czasu Gospodarz. Prenumerata pocztowa 
kwartalna mr. 250. 

— gdańska. Wycłiodzi trzy razy na ty 
dzień. Redaktor Józef Paledzki. Gdańsk, 
nakł. i druk. V^. Paledzkiej, 'fol. Rok I-XI 
1890-1900. 

— górnoszlązka. Wychodzi co środę i so- 
botę. Rok VII— XXVII. Bytom 1880 1900. 
Nakładem i czcionkami Gazety Górnoszląz- 
kiej (ks. Fr. Przyniczyński) w Bytomiu, fo- 
lio. Przedpłata kwartalna, mr. 1. 

— grudziądzka. Wychodzi trzy razv w ty- 
godniu. Rok I— VII, 1894 do 1900. Redaktor 
Mich. Majerski. Dnik. i nakl. Wiktora Ku- 
lerskiego w Grudziądzu. W r. 1897 redak. 
Stan. Rozanowicz. Prenumerata z trzema 
dodatkami: Gość świąteczny, Dodatek rol- 
niczo- przemysłowy, Przyjaciel dziatwy, mie- 
sięcznie fen. fiO. 

— handlowa. Dziennik, poświęcony spra- 
wom handlu, przemysłu i ekonomii, a nad- 
to sprawom społecznym, polityce, literaturze 
i t. p. Redak to rowie Rudolf Okręt, St. A. 
Kempner. Warszawa, druk. Gazety handlo- 
wej. Rok XVII— XXXVII, 1880-1900, folio. 
Prenumerata kwartalnie, rb. 2 25. 

— handlowa. Chicago, 1892, wydawca Na- 
lepinski, tegoż roku upadła. 

— handlowo-geograflczna. Organ polskiego 
towarzystwa handlowo - geograf icznego we 
Lwowie, czasopismo poświęcone sprawom 
wychodźtwa i kolonizacyi oraz handlu i 
przemysłu polskiego. Wychodzi raz na mie- 
siąc. Wydawca i redaktor dr. Wiktor Un- 
gar. Lwów, druk. W. A. Szyjkowskiego, 4. 
Rok I— VII, 1894-1900. Prenumerata pół- 
roczna, kor. 3. 

— jarosławska. Dwutygodnik ekonomiczno- 
polityczny. Redaktor dr. S. Rossberger. Od 
15 października 1891. Rok I NN. 5. Rok II ! 
od 15 pażdz. 1892, fol. Wydawca S. Rossber- j 
ger. Odpowiedzialny redaktor Lud. Styrna. i 
Do 15 grudnia NN. 29. Rocznik III Ner 30 
d. 1 stycznia 1893. Jarosław, druk. Lud. 
Styrny,"4, kwartalnie kor. 140. 

— informacyjna. Warszawa. Wyd. St. Szyl- 
ler. Urzędownie w lutym 1890 zamknięta 
z powodu nie wychodzenia przez dłuższy 
czas. 

— informacyjna poświęcona sprawom wszel- 
kich informacyi prywatnych i handlowych, wychodzi każdego miesiąca 1 i 15. Rok I. 
Ner 1. Lwów, ] czerwca 1890 r. Redaktor 
Jan Litwiński, z drukarni Jana Mittiga i 
spółki. Prenumerata półrocznie kor. 3. N. 6 
z dnia 15 sierpnia. Odp. redaktor J. Czaiń- 
ski, z drukarni J. Czaińskiego w Gródku. 
Wydawca Jan Litwiński. R. I. N. 21 d. 1 
kwietnia 1891 ma tytuł: Gazeta informacyj- 
na, dwutygodnik społeczny, handlowy, prze- 
mysłowy*! gospodarczy. Rok II 1891. Wy- 
dawca i redaktor Karol Piasecki, druk. *J. 
Czaińskiego w Gródku, od 15 listopada 1891. 
Prenumerata roczna kor. 2. 

— kaliska informacyjno anonsowa. Wy- 
chodzi co środy i soboty. Kalisz. Rok I— IX. 
1892—1900, 4 duża. Redaktor Józef Radwan. 
Wydawca O. Hindemith. Prenumerata kwar- 
talna, rb. 1. 

— katolicka. Pismo duchowieństwa i ludu 
polskiego na S:^lasku, trzy razy na tydzień. 
Rok I -VI, 1895-1900. Redaktor A. Ligoń. 
Królewska Huta, nakł. i czcionkami dru- 
karni Św. Jacka. W r. 1900. Redaktor Stan. 
Czerniejewski, folio. Jako dodatek >Szkółka 
niedzielna*, 4. 

— katolicka. Czasopismo tygodniowe zało- 
żone w 1871. Poświecone interesom polskim 
w Ameryce. Rocz. 'l— XIX, r. 1871—1889, 
w r. 1887—1889 redaktorem był Smulski. 
Chicago Illinois, 1883, fol. duże. 

— kielecka. Założyciel Leon Gautier. W r. 
1873 gdy zmarł nie wychodziła 9 miesięcy. 
Wznowiona 1 maja 1874 przez adw. Ark. 
Płoskiego. W pięć miesięcy sprzedał ją Stan. 
Sienickiemu, który był redaktorem od pa- 
żdzier. 1877. W r. 1887 zmarł współpraco- 
wnik Bolesław Sienicki Rok XI 1880 — rok 
XXXI 1900. folio. Rocznie num. 102. Pre- 
numerata roczna rb. 4. 

— kolejowa. Pismo tygodniowe. Rok 1881. 
4, NN. 52. Redaktor i wydawca Ad. Jak. 
Cohn. Warszawa, druk Karola Kowalew- 
skiego. Prenumerata rocznie rb. 6. Z koń- 
cem roku przestała wychodzić. 

— kolejowa. Eisenbahn-Zeitung. Fachblatt 
fiir Frachtenyerkehr. Wychodzi 1 każdego 
miesiąca. Odpowiedzialny redaktor i wyda- 
wca: 'D. Mandel. Rok' I— X, 1891—1900. 
W r. 1893 dodawano dodatek Targowisko. 
Kraków, druk. Józefa Fischera, 4to. 

— kołomyjska. Tygodnik społeczno-ekono- 
miczny. Wychodzi w każdą niedzielę. Re- 
daktor Bohdan Mardyrosiewicz. Rocz. I— 
XVI. Rocz. I-II, 1889-1890, 4, w każdą 
sobotę. Wydawca B. Mardyrosiewicz, z dru- 
karni M. Biłousa. Prenumerata roczna kor. 
12. Rok III-XII, 1891—1900 p. t. Gazeta 
kołomyjska, pismo poświęcone sprawom spo- 
łeczno-ekonomicznym. Wychodzi dwa razy 
w tygodniu w każda środę i sobotę. Wy- 
dawca tenże B. Mardyrosiewicz, z drakami GAZETA 16 Jana Bruka i Sp. w Kołomyi. Prenumerata 
roczna kor. 16. 

— kościelna, pismo poświęcone sprawom 
kościelnym i spoleczn^-m, organ duchowień- 
stwa. Wychodzi co piątek. Wydawca i re- 
daktor odpowiedzialny: ks. dr. Z, Lenkie- 
wicz Lavów, druk. W. Łozińskiego, 4. Rok 
I. 1893, num. 48, str. 434, rok II. num. 52, 
atr. 514, r. III. 1895, num. 52, str. 492, r. IV. 
1896, num, 52, str. 468, r. V, 1897, z 1 Zwią- 
zkowej drukarni, ze zmianą w tytule: Pi- 
smo poświęcone sprawom kościelnym i spo- 
łecznym. Organ Towarzystwa wzajemnej 
pomocy kapłanów, num. 52, str. 444, r. VI. 
1898, num. 52, str. 438. Wydawca i redak. 
Józ. Chęciński, druk. Katolickiej, r. VII i 
VIII, 1899 i 1900, po num. 52 i str. 428. 
Prenumerata roczna kor. 11. 

— krakowska. Wvdawca Emil Schwartz, 
redaktor Jan Gadowski. Rok I— V, 1881—5, 
folio. Kraków, druk. W. L. Anczyca, num. 
917. Ostatni raz d. 26 kwietnia 1885. W jej 
miejsce zapowiedziano Głos publiczny. 

— krakowska. Pismo polityczno społeczne. 
Wychodzi co niedziele. Redaktor odpowie- 
dzialny Zygmunt Hilla. Rok I. 1898, nr. 1 
— 3. Wydawana pod dyrektywą Jana Gu- 
mowskiego b. redaktora i założyciela Anty- 
semity. Kraków, druk. A. Koziańskiego, 4. 
Kwartalnie kor. 150 , numer pojedynczy 
hal. 12. 

— lecka, prawdziwy przyjaciel ludu, ty- 
godnik. Red. i wydawca M. Gersz. Rocznik 
I— XV, r. 1886-1890. Ełk, 4. 

— lekarska, pismo tygodniowe, poświęco- 
ne wszystkim gałęziom umiejętności lekar- 
skich farmacyi i weterynaryi. Warszawa, 
druk. Gazety lek ar. Rocznik X — XIV, r. 
1876-1879; r. 1880, XV, T. XXIX, str. IV 
234; r. 1881, XVI, serva II, T. I, str. 1092, 
IV.- 16, 24; r. 1882, XVII, serva II, T. II, str. 
1080. XII; r. 1883, XVIII, ^T. III, str. X 
1017; r. 1884, XIX T. IV, s. X, 10.54; r. 1885 
XX, T. V, 8. XI, 1080; r. 1886, T. T. VI, s. 
X, 1083; r. 1887, T. VII, str. 1182; r. 1888, 
T. VIII, VI, 1114; r. 1889, T. IX, str. VI, 
1050; r. 1890, T. X, str. VI, 1049; r. 1891, 
T. XI, str. X, 1057; r. 1892, T. XII, str. X, 
1207; r. 1893, T. XIII, str. XVI, 1398 i ogło- 
szenia; r. 1894, T. XIV, str. XV i 1419; r. 
1895, T. XV, str. XV, 1308; r. 1896 XXXI; 
r. 1897, XXXII, T. XVI, str. 1437; r. 1898 
XXXIII, str. XV, 1409; r. 1899 - 1900 XXXV 
—XXXVI, rocznie rb. 7. 

— losowań. Warszawa, 1888-1889. 

— Ob. nadto Merkury. 

— lubelska, wvd. codziennie, założona 
1876. Redaktor Leon Zaleski, w r. 1879 Z. 
Kamieński, redaktor Kuryera lubelskiego, 
połączył się z Gazetą lubelską w r. 1884. 
Kupił Gazetę W. Dawid, podpisywał za re- 1 
dakcyą W. Pietruszewski, redagował zaś dr. I Gust. Doliński. W r. 1887 wydawca Bolesł. 
Druś, r. 1888—89 wydawca 'Zdz. Piasecki, 
kierownik G. Doliński, współpr. Ant. Soko- 
łowski. 

— ludowa. Mahanoy City 1894. Redaktor 
Bączkowski, litwin. 

— lwowska, a) Lwowska Gazeta ludowa; 
b) Nowe żydowskie pismo ludowe. Lwów, 
od 1 lipca" 1882, 4. N. 1—11 (numery są po- 
dwójne, po polsku i po hebrejsku). 

— lwowska, pismo codzienne. Lwów, rocz. 
LXII— XC, 1880-1900. Redaktor najpierw 
Wład3'8law Łoziński, potem Adam Krecho- 
wiecki. Z drukarni Wład. Łozińskiego. Pre- 
uumerta rocznie kor. 24, numer pojedynczy 
hal. 10. 

— międzynarodowa. Wyd. od czerwca 1881. 
Wrocław, (W 4 językach, polskim, niemie- 
ckim, francuskim i rosyjskim). 

— mleczarska. Redakcya i administracya 
w gmachu Wydziału krajowego. Redaktor 
dr. Urban Wareg Massalski, krajowy in- 
struktor mleczarstwa. Rok I. 1894/5 Ńr. 1 
z 1 grudnia 1894 do nr. 13. Rok II. 1896, 
num. 3. Kraków, druk. Związkowa 

— młynarska, czasopismo poświęcone inte- 
resom młynarstwa i handlowi zbożowemu. 
W3'chodzł raz na miesiąc. Odpowiedzialny 
redaktor Karol Kowalski. Właściciel i wy- 
dawca Leopold Epstein. Kraków, w drukar- 
ni Józ. Fiszera, fol. Rok I. 1886, num. 8, r. 
II. 1887, num. 12, r. III. 1888, num. 12, r. 
IV. 1889, num. 12, r. V. 1890. 

— młynarska. Organ Związku młynarzy 
w Galicy i. Wychodzi 15 i 30 każdego mie- 
siąca we Lwowie. Przemyśl, druk. J. Sty- 
fiego, 4. Rok I. 1894; r. II. 1895, num. 21; 
r. III. 1896, num. 21; r. IV. 1897, folio (mie- 
sięcznik) 

— naddniesłrzańska, dwutygodnik polity- 
czno ekonomiczuo-społeczny, organ demo- 
kratyczny. Wychodzi co drugą sobotę. Dro- 
hobycz. Wydawca i odpowiedzialny za re- 
dakcyę Mmund Leon Solecki. Z drukarni 
Towarzystwa im. Szewczenki pod żarz. K. 
Bednarskiego, folio. Rok I 1884, num. 1 — 
21 (N. 17 podwójny); r. II. 1885, num. 1— 
24 (N. 7 dwojaki, N. 23 dwa razy); r. III. 
1886, num. 13 do 1 lipca (N. 5 dwa razy). 

— z Nanticooke w Pensylwanii. Red. To- 
masz Łobarzewski, później Zyg. Twardow- 
ski, zwinięto w połowie 1892 r. 

— narodowa, pismo polskie katolickie. Wy- 
chodzi codziennie prócz świat i niedziel. 
Poznań, rok I— VIII, 1892—1900, fol., kwar- 
talnie, mr. 1. 

— narodowa. Redaktor J. Piotrowski i J. 
Zawisza. Rok I-II, 1884—1885. Detroit. 
Współpracownik H. Derdowski. Folio, tygo- 
dnik. Ustała r. 1885. Po niej powstał Piel- 
grzym. 16 GAZETA — narodowa. Pismo codzienne. Rok XIX 
—XL, 1880-1900. Lwów, folio. Wydawca i 
redaktor odpowiedzialny Platon Kostecki, 
później dr. Aleksander Vogel. Druk. i li tog. 
Pillera i Spółki. Przeplata półroczna koron 
15. Numer z osobna hal. 8. 

— nauczycielska, organ Towarzystwa nau- 
czycieli szkół ludowycli miasta Lwowa. 
Wychodzi 15 każdego miesiąca staraniem 
komitetu. Wydawxa i odpowiedzialny red. 
Edmund Cenar, później Karol Winnicki. R. 
L 1899 num. 11; r. II. 1900, num. 12, w 4ce. 
Lwów, druk. K. Wiesnera, rocznie z prze- 
syłką kor. 3. 

— Nowoyorska. Organ polski w Ameryce, 
tygodnik. Wyd. dr. med. W. Źołnowski. 
Red. Jul. Horain, folio. R. I— IV, 1875—1878, 
rocz. dolarów 4. 

— ofertowa. Redaktor Karol Hołdrowicz. 
Wydawca Tomasz Lewandowski. Wydawa- 
na 1 i 15 każdego miesiąca. Kraków", druk. 
A. Koziańskiego, 1882, Ł 

— ogłoszeń. Wychodzi 1 i 15 każdego mie- 
siąca. Treść: Humory styki prozą i wierszem. 
Przewodnik adresowy lwowski, Informacye, 
Ilustracye, Ogłoszenia. Wydawca Karol Wol- 
ny. Odpowiedzialny redaktor Leon Misia- 
kiewicz. Z drukami Szczęsnego Bednarskie- 
go we Lwowie. Rok I— II, 1892—1893, 4. 
Bezpłatnie dla wszystkich. 

— olsztyńska. Założona w kwietniu 1885, 
wychodziła z razu raz na tydzień potem 
dwa razy na tydzień. Od założenia do 1. 
kwietnia 1891 redaktorem Jan Liszewski, 
a po nim Stan. Liszewski, od października 
1891 Seweryn Pieniężny. Druk. w Olsztynie 
we Warmii, 4, rocznie mr. 250. 

— opolska. Rok I. od 10 września 1890, 
num. 22, rocz. II— VIII, r. 1891—1894; rok 
IX. 1898. Red. Bron Koraczewski, druk. Ga- 
zety opolskiej. Dodatki bezpłatne: Gość nie- 
dzielny i Rolnik; r. X. 1899, red. Telesfor 
Nowicki; r. Xl. 1900, od października red. 
Konstanty Prus. Od grudnia 1900 znowu 
Telesfor Nowicki. Opole, 4 duża. Prenume- 
rata kwartalnie mr. 1. 

— ostrowska i zarazem pismo dla powia- 
tów i miast. Odolanów, Ostrzeszów, Kroto- 
szyn, Pleszew, Kępno, Jarocin, Koźmin. 3 
razy tygodniowo. Wydawca T. Nowicki 
w Ostrowie. Redaktor Stan. Graszvński, 
druk. Gaz. Ostrowskiej. Rok I— V, 1896— 
1900, 4, kwartalnie mr. 1. 

— pltlsburgska, 1894. Wydawca Parisot. 
(Tytuł zmieniony Ameryka dla miasta 
Pittsburga). 

— pocztowa. Organ galicyjskich funcyona- 
ryuszów pocztowych. Wychodzi 1 i 15 ka- 
żdego miesiąca. Pismo redaguje Komitet. 
Wydawca i odpowiedzialny redaktor Zvgm. 
Mayer. Rok I. 1900, num. 16. Z drakarni K, Jakubowskiego Wwy w Nowym Sączu. Pre- 
numerata rocznie kor. 8. 

— polska w Berlinie. Rok I— VI. 1890— 
1895. Jest kontynuacyą Prawdy, która tu 
krótkotrwała. Za red. odpowiedzialny Ka- 
zim. Wojciechowski. Wychodzi w sobotę po 

1 i po 15 każdego miesiąca. Nakładem i dru- 
kiem F. Zalachowśkiego w Berlinie. W r. 
1894 za red. odpowiedzialny A. Maliszewski. 
W kwietniu t. r. nakładem i drukiem wyda- 
wnictwa Gazety polskiej, następnie nakła- 
dem i drukiem A. Maliszewskiego, za re- 
dakcyę w zastęp. A. Maliszewski. Od r. 
1892 z bezpłatnym dwutygodniowym doda- 
tkiem: Leszek, jfol. małe. Przedpłata ćwierć- 
roczna mr. 1-25. 

— polska w Chicago, pismo ludowe dla 
Polonii w Ameryce, tygodnik. Wyd. W. Dy- 
niewicz. R. I. 1875 Ner lv. d. 25 pażdz.; r. 
II-XXVIII. 1874—1900. Chicago Illin., rocz. 

2 dolary. 

— polska, czasopismo poświęcone wiado- 
mościom politycznym, ekonomicznym i lite- 
rackim. Z początku dwutygodnik. Rok I, 
Ner 1. Czerniowće 30 lipca"^ 1883. Wydawca 
i odpow. red. K. Kołakowski. Odpowiedzial- 
ny za redakcĄ-ę C. Piwowarczuk -Korzeniow- 
ski Drukiem Rudolfa Eckhardta, folio du- 
że podwójne. Razem wydawano: Przegląd 
Czerniowiecki. Wielki format zeszedł rychło 
na zwykłe folio, a pismo poczęło wychodzić 
dwa razv na tydzień. Rok II-XVill. 1884 

— 1900. W r. 1«98. Redaktor kierujący K. 
Kołakowski. Odpowiedzialny A. Wysocki, 
z drukarni E. Konarskiego. W r. 1900 red. 
odpowiedzialny Jan Sokołowski. Prenume- 
rata kwartalna, kor. 5. 

— polska w Nebrasce. Pismo tygodniowe 
dla ludu. Wydawca M. H. Carleton, Irland- 
czyk 1887. Louis City. Nr 1 d. 3 sierpnia 
1887. Do grudnia 1887 redagował ją I. K. 
Litwicki. Prezydentem Gazety w r. 1888 
ksiądz Piasecki; r. 1889-1890, fol., rocznie 
doi.' 1-50. 

— polska. New York, od maja 1892. Wy- 
dawcy Lud. Niemnjewski i K. N. Złotnicki. 
Po paru numerach ustała. 

— polska katolicka. Red. Jan Barzyński. 
Gazeta ta powstała z Pielgrzyma, a to sku- 
tkiem postanowienia Sejmu polskiego w De- 
troit. Zatem 3 roczniki Pielgrzyma są ro- 
cznikami pierwszemi Gazety. R. 1875, folio 
duże. Chicago Illinois. Wydawca Piotr 
Kiolbasa, red. J. Barzyński. ' Rocznik (111) 
VI— XIII, r. 1876-1883\ 

— polska, pismo codzienne. Rocz. XLVIII 

— LX1X. 1880-1900. Warszawa, fol. Założył 
J. I. Kraszewski p. t. Gazeta Codzienna, 
następnie redagował J. Sikorski jako Gazeta 
polska. W r. 1900 red. Jan Gadomski. Pre- 
numerata roczna bez dodatków rb. 8, z do- GAZETA 17 datkami rb. 960. Dodawane do Gazety pol- 
skiej dodatki bezpłatne jako premia,' obej- 
mują od r. 1898: 
w kwatrale IV r. 1898. 

1. St. Kozłowski, Taboryci, dramat w 5 aktach, 
tom 1. 

2, 8, 4. T. T. Jeż. W zaraniu; powieść, tomów 3. 

5. E. Goncourt. Bracia Zemgano, tom 1. 

6. T. Padalica. Powieści Ukraińskie, tom 1. 

7. 8. Edm. Rostand. Cyrauo de Bergerac, kome- 
dya bohaterska w przekładzie M. Konopnickiej i W. 
Zagórskiego, tomów 2. 

9. Irena Mrozowicka. W płytkim prądzie, tom 1. 

10. Jonka Lie. O zachodzie, powieść norweska, 
tom 1. 

11. 12. Kiementyna z Tańskich Hofmanowa. Kry- 
styna, tomów 2. 

13. Andersen. Bajki i opowiadania, tom 1. 
W kwartale I r. 1899. 

14. Józef Bliziński. Obrazki. 

15. 16, 17. Artur Gruszecki. Szarańcza, powieść na 
tle stosunków szląskich, tomów 3. 

18. Juliusz Breton. Artysta (Savarette), tom 1. 

19, 20. Jan Lam. Wielki świat Capówic, tomów 2. 
21, 22, 23, 24. Jan Lam. Głowy do pozlory, to- 
mów 4, 

25. J. W. Goethe. Reineke Lis, tom 1, 

26. Stanisław Pilecki. Dwa głosy, t, 1. 
W kwartale n r. 1899. 

27. Marya Konopnicka. Pod prawem, powieść, 
tom 1. 

28. Teofil Lenartowicz. Poezye, 1. 

29. Marya Konopnicka. Nowele, tom 1. 

30. Adolf Dygasiński. W Kielcach, opowiadania, 
i uwagi o czasach szkolnych, tom 1. 

31. Marya Konopnicka. Nowele, tom 1. 

32. 33. Józefat Nowiński. Biała gołąbka, poemat 
dramatyczny w 5 aktach nagrodzony na konkursie 
Paderewskiego, tomów 2. 

34. Marek Twaiu. Bajeczki dla starych dzieci prze- 
łożone z oryginału przez Alinę Świderską, tom 1. 

35. 36, 37, 38. Michał Synoradzki. Muszkieterowie 
króla jegomości, romans historyczny, tomów 4. 

39. E. Orzeszkowa. Jędza, powieść, tom 1. 
W kwartale ITT 1899 r. 

40, 41. Klemens Junosza. Żywot i sprawy Imć pa- 
na Symchy Borucha Kaltkugia, tomów 2, 

42; 43. W. Grot-Bączkowskiej. W mieszczańskiem 
gnieździe, tomów 2. 

44, 46. Lord Byron. Wędrówki Childe-Harolda, 
tomów 2. 

46. A. K. Smaczniński. Na dnie otchłani, powieść, 
tom 1. 

47, 48, 49, 50. Marya Łopuszańska. Bezkrólewie, 
powieść histor., tomów 4. 

51, 52. H G. Weis. Wojna światów, przekład z an- 
gielskiego Maryi Wentz'1, tomów 2. 
W kwartale IV r. 1899. 

53. Edward Maliszewski. Z życia, tom 1. 

54, 55. Wiktor Gomulicki. Wybór nowel. 

56, 57, 58, 59. E. L. Bulwer. Ostatnie dni Pompei, 
tomów 4. 

60. Wiktor Gomulicki. Wybór Nowel, tom 1. 

61. A. Lange. Przekłady poetów obcych, tom 1. 

62. 63. Kazimierz Chłędowski. Dwie wizyty w An- 
glii, tomów 2. 

64. A. Lange. Przekłady poetów obcych, tom 1. 

65. Exterus. Kwiat Aloesu, tom 1. 

— poniedziałkowa (da\\niej Przegląd kra- kowski), tygodnik polityczny, społeczny i 
ekonomiczny. Wychodzi co poniedziałku. 
Rok II. (r. I. był Przegląd), folio wielkie. 
Wydawca Maryan Orłowski i Spółka. Odpo- 
wiedzialny red. Lud. Turnau. Wyszło num. 
3 do 30 marca 1896 r. druk. Józefa Fisze- 
ra w Krakowie. Prenumerata kwartalna kor. 
120. Turnau odstąpił od kwietnia redakcyą 
Kazira. Skarbek Malczewskiemu, lecz ten 
nie wydawał. 

— poznańsl(a, pismo codzienne. Rok I -III. 
1889—1891. Za redakcyą odpowiedzialny 
Dy on. Królikowski, druk. 'i nakł. P. Krzy- 
żankiewicza, później za redakcyą odpowie- 
dzialny P. Krzyżankiewicz. W r. 1891 red. 
Bolesław Rzepecki, małe folio. Prenumerata 
kwartalna mr. 1-50. 

— przemyska. "Wychodzi w każdy czwar- 
tek i niedziele. Wydawca i redak. Henryk 
Słotwiński. Rok I. ^^1887; r. II-VIII. 18»8— 
1894. Przemyśl, druk. F. Piątkiewicza, folio. 

— przemysłowa, dwutygodnik przemysło- 
wy, handlowy i rękodzielniczy. Odpowiedz, 
redaktor Feliks Florkiewicz. Wydawca B. 
Filipkiewicz. Rok I. 1883, Nr. I d. 4 listo 
pada, fol. Kraków, druk. W. Korneckiego. 

— radomska, wychodzi w czwartki i nie- 
dziele rano. Redaktor odpow. dr. Teofil Re- 
woliński. Rok I. 1884, N. 1 20 września do 
nr. 26 28 grudnia; r. II. 1885, Nr. 1—104; 
r. III XVIII, r. 1886-1900. Druk. J K. 
Trzebińskiego w Radomiu W r. 1887 kupił 
ja Hugo Wróblewski i bvł redaktorem w la- 
tach 1888—1889. W r. 1891 redaktorem Raj- 
mund Masłowski. W r 1900 wychodziła we 
środy i soboty, redaktorem Szczęsny Jastrzę- 
bowski Wydawca Wiktor Brześcłański, druk. 
J. Grodzickiego w Radomu, duże 4to. Pre- 
numerata rocznie rb. 4. 

— robotnicza, organ partyi socyalno-demo- 
kratycznej, co tygodnia, w sobotę. Rok I —II 
1891—1892 Num. 1 dnia 3 stycznia. Nakład- 
ca i redaktor Wład. Kurowski w Berlinie. 
Czcionkami druk. Max. Badiwg. Prenume- 
rata kwartalna fen. 90. 

— robotnicza, pismo poświęcone sprawom 
polskiego ludu pracującego w Zaborze pru- 
skim. Organ polskiej partyi socyalistycznej. 
Rok I— XIV. 1893 do 1904. Wydawca Ste- 
fan Thiel Britz. Odpowiedzialny redaktor 
Fr. Morawski. Katowice, druk. Siegfrieda 
Perisa, 4. Prenumerata kwartalna, fen. 90. 

— robotnicza, pismo anarchistyczne. Chi- 
cago, od 1 stycznia 1894, redaktor Ryba- 
kowski. Wnet upadła. 

— rolnicza, tygodnik. Rocznik XX— XL, 
r. 1880—1900. Pod redakcyą Juliusza Aua 
i Aleksandra Trylskiego, od 8 lipca 1881 
pod kierunkiem Tadeusza Kowalewskiego i 
Aleks. Trylskiego. Jako dodatek: Kuryer 
rolniczy. Warszawa, druk. Jana Noskow- 
skiego, prenum. rocznie rb. 6, później rb. 9. 

3 18 GAZETA —' rzeszowska. Wychodzi w każdą środę 
od 12 października 1899. Redaktor Eug. 
ŁuC; Pietrzycki, druk. J. A. Pelara w Rze- 
szowie. Rok I. NN. 12. Rocznik I— II. r. 
1899—1900, fol. Prenumerata rocznie kor. 8. 

— Samborska, dwutygodnik poświęcony 
sprawom miasta i obwodu. Wydawca i re- 
daktor odpowiedzialny Stanisław Stefanow- 
ski. Rok I. 1894, num. 18; r. II. 1895, num. 
23; r. III. 1896, num. tylko 16, poczem 
pismo przestało wychodzić. Sambor, druk. 
Schwarza i Trojana, fol. Półrocznie kor. 4. 

— sanocka, dwutygodnik polityczny, eko- 
nomiczny, społeczny i literacki ziemi sa- 
nockiej. Wychodzi co drugą niedzielę. Rok 
I. od stycznia 1895 r. fol. małe. Odpowie- 
dzialny redaktor dr. Wład Błyskał. Wyda- 
wca Mich. Pollak. Rocznik II— VI. r. 1896— 
1900. Sanok, druk. K. Pollaka. Prenumerata 
półrocznie kor. 3. 

— sądowo-warszawska, tygodnik, wychodzi 
co sobotę. Redaktorem Wincenty Prokopo- 
wicz, później Feliks Jeziorański, wreszcie 
Henryk Konic. Wydawcą Filip Flaum. Ro- 
cznik I. od 5 kwietnia 1873, rocznik II— 
XXVII. r. 1874—1900. Warszawa, druk. 
Wieku, później Noskowskiego, 4, rocznie 
rb. 6. 

— sportowa. Pismo illustrowane, poświę- 
cone wszystkim gałęziom sportu. Redaktor 
Kazim. Hemerling. 'Rok I. N. I. dnia 20. 
czerwca 1900 r. Wychodzi 1, 8, 16 i 24 ka- 
żdego miesiąca. Lwów, 1900, druk. Udziało- 
wa, 4. Prenumerata Icwartalnie kor. 3. 

— Stanisławowska, dwutygodnik, co drugą 
sobotę. Rok 1. 1892 od kwietnia. Wydawca' 
i redaktor Stan. Krokowski. We wrześniu 
1892 red. Stan. Horoszkiewicz; r. II. 1893 
od num. 20; r. III. 1894 od num. 48. Ustała 
z nrem 71 d. 22 grudnia. Rok IV. 1895, 
wskrzeszona od dnia 3 marca. Rocznik V— 
X, 1896—1900. Stanisławów, druk. J. Dan- 
kiewicza, rocznie kor. 6. 

— stryjska, dwutygodnik polityczno-społe- 
czny; wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca. 
Wydawca dr. J. Bylina. Odpowiedzialny ' za 
redakcyę Edmund' Ostruszko. Rok I. 1892, 
Nr. 1-13; r. II-III. 1893-1894. Druk. E. 
Ostruszki. Lwów, fol., rocz. kor. 8. 

— świąteczna, tygodnik. Rocznik I— XX, 
r. 1881—1890. Wydawca i redaktor H. Ben- 
ni, później Konrad Prószyński. Warszawa, 
druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowśkiego, 
fol., rocz. rb. 2. 

— tarnowska, dwutygodnik polityczno- 
społeczny i ekonomiczny. Wychodzi co dru- 
gi poniedziałek od 12 maja 1884. Tarnów, 
rok I. 1884. Wydawca i redaktor Rom. No- 
wogrodzki, druk. J. Styrny, 4. Rocz. kor. 8. 

— toruńska, gazeta codzienna, fol. Roczn. 
I— XXIX. 1867-1900. W r. 1900 wydawana 
6 razy tygodniowo. Red. Stan. Paszliński. Druk. i nakład S. Suszezyńskiego, małe fo- 
lio, a dodatkami familia chrześcijańska. Go- 
spodarz. Kwartalnie mr. 1-40'. Od nr. 214, 
format zwiększony, a tytuł: Gazeta toruń- 
ska. Gazeta codzienna. Druk i nakład S. 
Buszczyńskiego. Redaktor Dyonizy Króli- 
kowski. Ob. Gazeta codzienna. 

— urzędniicza, dwutygodnik poświęcony 
sprawom urzędników wszelkich zawodów. 
Wychodzi 1 i 'l5 każdego miesiąca. Lwów. 
Rok I. od 1 listopada 1892. Wydawca i re- 
daktor Franc. Kattner, druk. J. Wojnarow- 
skiego, 4, num. 4. Rok II. 1893 druk. Dzien- 
nika polskiego. Od N. 2 redaktor Kuczkow- 
ski Kłem., później Tadeusz Kościak, nujn. 
24. Rok III. N. 1. (tego numeru dwie edy- 
cye), num. 24. Rok IV. 1895, num. 13 do 1 
lipca. Rocznik V— IX, r. 1896— 190O, rocznie 
kor. 9-60. 

— warszawska, polityczna, społeczna i li- 
teracka. Pismo poranne, codzień wychodzą- 
ce, nie wyłączając dni niedzielnych. Reda- 
ktor i wydawca St. Lesznowski. Drukiem 
Gazety warszawskiej. Rocznik CVI— CXXVII 
r. 1880—1900, fol. Prenumerata rocznie rb. 
9, z dodatkiem bezpłatnym tygodnika Ko- 
respondent rolniczy handlowy i przemysło- 
wy, 4, do roku 1900 rok I— XLIX. 

— wiedeńska. Wiedeń, 1893. Rok I. od 1 
kwietnia, co niedzielę. Wydawca i red. Jó- 
zef Gorczyński, druk. Aleks. Słomskiego 
w Krakowie, 4 duża. Pi-euumerata miesię- 
czna hal. 60. N. 6 d. 14 maja, format zmniej- 
szony, druk. M. Knopfimacbera w Wiedniu; 
od nr. 15 tytuł: Polska gazeta wiedeńska, 
nakł. i pod kierunkiem M. Orłowskiego, do 
29 listopada, num. 34. 

— wiejska dawniej Przegląd. Lwów, 1869. 
Redaktor H. Stupnicki, druk. E. Winiarza, 
4. Rok XIII. 1881. Właściciel K. Łukasze- 
wicz. Odpow. redaktor Bron. Zamorski. 
Lwów, druk. Dziennika polskiego. Preume- 
rata wraz z Przyjacielem domowym, rocznie 
kor. 8-40. Rok ■xiv. 1882 pod kierown. dr. 
Jul. Aua, dwutygodnik. Właściciel i wyda- 
wca K. Łukaszewicz, druk. J. Czaińskiego 
w Samborze, red. odpowiedzialny J. Czaiń- 
ski. Rocz. XV— XVIII. 1883—1885, znowu 
we Lwowie. Rok XVIII. 1886. Wydawca St. 
Blotnicki. Odpow. redaktor Kuczkowski 
Kłem. Drukarnia Polska. Wydawana 1 i 16 
każdego miesiąca. Prenumerata wraz z Przy- 
jacielem domowym półrocznie kor. 4-40. 

— wiskonsińska. Milwaukee od końca 1893. 
Wydawał M. Kruszka przy Kuryerze pol- 
skim. 

— dla wszystkich. We Lwowie 1883. Odpo- 
wiedzialny za redakcyą Stan. Wufka. Wła- 
ściciel i naczelnie kierujący M. D. Cham- 
ski, druk. K. Pillera. Wychodzi na prze- 
mian w jeden czwartek Dziennik dla wszyst- 
kich ilustrowany a w drugi czwartek Ga- .GAZETA — GĄSFOROWSKI 19 zeta dla wszystkich, 4. Preiiiumerata arocznie 
kor. 18. N. 1 z d. 11 Października; Nr. 7 
w styczniu 1884. W N. 8 ogłoszono: Z No- 
wym rokiem Dziennik dla wszystkich roz- 
poczyna rok siódmy swego wydawnictwa. 
Od N. 15 (27 marca) zaczęto zaznaczać: rok 
VII ; z N. 29 d. 18 stycznia 1885 zaczyna się 
rok VIII. Od N. 24 druk. Dziennika pol. 

— dla wszystkich i o wszystkiem. Pismo 
chłopskie, polityczne, społeczne, literackie, 
naukowe i artystyczne. Wychodzi dwa razy 
na miesiąc 5 i 20 kaźdeg-o miesiąca, podaje 
wszystkie ważniejsze nowości ze wszystkich 
dziedzin życia i pracy ludzkiej. Redaktor 
odpowiedzialny i wydawca Wacław Woy- 
sym Antoniewicz. Kraków, księg. G. Ge- 
bethnera i Sp., 1895. Rok I od d. 30 listo- 
pada nuni. 10 do d. 15 maja 1896, druk. W. 
Korneckiego. Prenumerata kwartalnie kor. 
1. W num. 10. zapowiedziano przerwanie wy- 
dawnictwa, bo redak. wyjeżdża na kilka 
miesięcy do Paryża, aby przeprowadzić wy- 
danie Silva rerum czyli Talmudu polskiego, 
naprzód w języku francuskim. 

— wyborcza. Czasopismo polityczne i spo- 
łeczne. Organ partyi socyalno-demokraty- 
cznej. Wychodzi trzy razy na miesiąc. Kija- 
ków, 1897. Rok I. od 9 łutego do 9' marca, 
num. 4. Wydawca i redaktor Tom. Tokarz, 
druk. A. Słomskiego, fol. Prenumerata ^na 
czas wyborów hal. 40. 

— zakopiańska, pierwszy pol&ki organ dla 
spraw turystycznych, klimatycznych i ko- 
munikacyjnych. Wychodzi co tydzień. Red. 
naczelny: Walery"^ Eliasz. Wydawca S. S. 
Bedzikiewicz. Odpowiedzialny red. Zygmunt 
Tiirowicz. Rocz. I— III. 1891 1893, druk. 
Związkowa w Krakowie, folio. 

Gazeta narodowa o naszem stronnictwie 
rzadzacem. Przedruk z Gazety naród. Lwów, 
druk.'Pillera i Sp., 1888, 8, str. 44. 

— narodowa o wy kupnie prawa propina- 
cyi. Przedruk z Gazety naród. Tamże, 1888, 
8, str. 53, hal. 60. 

O gazetach. Ob. Leitgeber W. (1897). 

Gazetka (Copocka) kąpielowa, 1897. Rok I, 
4. Redaktor Leon Zieliński w Grudziądzu. 
Drukiem i nakładem Gazety grudziądzkiej 
(Wiktora Kulerskiego). Wj-^chodzi trzy razy 
na tydzień. Prenumerata na czas sezonowy 
mr. 1, miesięcznie fen. 70. 

— ludowa. Wydawca i redaktor odpowie- 
dzialny: ks. Marceli Dziurzyński. Wychodzi 
w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca. 
fiok I. 1893, Nr. 1-8.' Odtąd wychodzi jako 
dodatek do Nowego Dzwonka. Kraków, 
druk. Czasu, 4. 

— szawelska, miesięcznik. B. m. dr. (lito- 
graf owany). Rocznik 1, r. 1894—1895; rocz. 
U, r. 1895-96. N. 1. d. 1 marca, num. 12y 
w lutym 1896, fol. Gąbki cenomańskie. Ob. Dunikowski Em. 

(1888). 

— Kellowey'u. Ob. Wiśniowski Tad. (Mi- 
krofauna iłów 1891). 

— słodkowodne. Ob. Wierzejaki A. (1885). 

GĄSECKI Seweryn. Pamiętniki .... powstań- 
ca z r. 1863/64, spisał podług jego opowia- 
dania Zygmunt Słupski. Poznań, nakł. i 
druk. W. Simo la, 1895, 8, str. 55, z rycin. 

Gąsienice. Ob. Orlecki Kajetan (Kilka słów 
1885). 

GĄSIOR Wacek. Ob. Gąsiorowski W. 

GĄSIOROWSKI A. Polen und der Schwarze 
Machiavellismus. Drugi napis. Polen, das 
chemalige Bollwerk von Deutschland und 
Polen uneigennuetzige Aufopfei-ung fuer 
dasselbe, Deutschlands Wiedervergeltung u. 
die Machiavellistische Politik einiger europ. 
Kabinette nebst e. Uebersetzung eines in 
der poln. Zeitsch. Pielgrzym Polski im J. 
1833 in Paris eingertick. Artikels Ueber die 
poln. Partei v. Adam Mickiewicz etc. Ortels- 
burg, Druck und Verlag A. Gąsiorowski, 
1849, 8, k. 6. 

GĄSIOROWSKI FI. K. Nauczanie początko- 
we, z powodu nauki o rzeczach J. Wł. Da- 
wida. Odb. z Bibl. warszaw. Warszawa, E. 
Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1893, 8, 
str. 35, kop. 30. 

GĄSIOROWSKI Cąsimir A. Ein Beitrag zur 
Reinfectio Syphilitica. Inauguraldissertatłon 
.... Leipzig, bruck von Frankenstein u. Wa 
gner, 1881, 8, str. 22. 

GĄSIOROWSKI Josęphus. Carmen Illustrissi- 
mo Reyerendissimo et Excellentissimo Do- 
mino-Domino Stanislao Kostka Lubicz Cho- 
romański, Archi-Episcopo Varsaviensi, dum 
solemni ritu pallium archiepiscopale indu- 
eret a clero Decanatus Piasecensis oblatum 
die 15 mensis Januarii Anno 1837, b. m. dr., 
4, 1 ark. (po łacinie i po polsku). 

GĄSIOROWSKI K. i A. F. WAYSS. Przepro- 
wadzenie aromatycznych aminów w chloro- 
i bromowęglowodory.' Odb. z t. XV Rozpraw 
Wydziału' matem. -przyr. Akademii umiej. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 10. 

£ĄSIDROWSKI Le«n ks. O czystości panień- 
skiej, środkach do jej zachowania i grzechu 
przeciwnym tej cnocie, zebrał i opracował 
na zasadzie Pisma Św., dzieł Św. doktorów 
kościoła i pisarzy kościelnych .... Kielce, 
druk. M. Żelichowskiego, 1899, 8, str. 225 
i IV, kop. 60. 

— Głos do braci Polaków. N. Piekary, 
druk. Gwiazdy, 1895, 16, str. 23, z ryciną, 
hal. 20. 

— Wspomnienia z rekolekcyj, wierszem. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1880, 
8, Btr. 8. 20 GĄSIOROWSKI - GEHRKE GĄSIOROWSKI Ludwik dr. Ob. Skobel F. K. 

(1874\ 

GĄSIOROWSKI Wacław. Chochlik, wesoły 
kalendarzyk na 1900 rok. Warszawa, druk. 
Lepperta "i Sp., 16, str. 59 i 5 ni., kop. 20. 

— Jezioro śmiechu, wesoły kalendarzyk 

na 1899 r Warszawa, druk. Lepperta i 

Sp., 16, str. 64 i 4 ni., z rycinami w teks., 
kop. 20. 

— Toż, na r. 1900. Tamże, 16, str. 63, 
z rycin., kop. 20. 

— Wielki polski salonowy humorysty- 
czny kalendarz na r. 1900, pod redakcyą .... 
(Wacka Gąsiora). Warszawa, druk. Lepperta 
i Sp., fol., str. 96, z rysunliami w tekście, 
kop. 50. 

— Mądrala, powiastka. Warszawa, St. J. 
Zaleski i Sp., druk. Towarz. komand., 1900, 
8 mała, str. 24, kop. 10. 

— Nożownik, powieść, napisał .... a ku 
przestrodze wydała redakcyą » Przeglądu 
tygodniowego*. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. Przeglądu, 1900, 4, str. 12, 
z ryciną, kop. 15. 

— Pamiętniki nowonarodzonego, studyum 
fantastyczne. Z cyklu Powoje, autora Sza- 
rego życia. Warszawa, G. Sennewald, druk. 
J. Cotty, 1899, 8 wąska, str. 170 i 1 ni., 
z ilustr. Bron. Wiśniewskiego, kop. 90. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, !900. 8 wąska, 
str. 169 i 3 ni., z ilustr. Br. Wiśniewskiego, 
rb. 1. 

Gazowe motory. Ob. Lieckfeld G. (1899); 
Merczyng H. (1886). 

— oświetlanie. Ob. Suligowski M. (postępy 
1893). 

Gazowy zakład. Ob. Budowa (w Krakowie 
(1885); Oechehaeuser (w Krakowie 1885); 
Suligowski A. L. (w Lublinie 1884). 

Gazy, Ob. Hortvński T.; Kiecki Karol 
(Gnilne 1895): Smoluchowski M. (1899); 
Stankiewicz B. W. (Tieorija 1898). 

Gdańsk. Ob. Bolte J. (1888); Gomulicki W. 
(Pieśń 1900); Hinz Aug (1869 ; Lorkiewicz 
A. (Bunt w r. 1525, 1881); Masłowskij O. 
(Attaka 1734 goda 1888); Moeller A. (1886); 
Pawłowski J. N. (Kartę der Umgegend 
1888); Pieniążek Jan (1896); Piittner El 
(1888); Radzyński W. (Przewodnik 1892); 
Schnause (1868). Por. nadto Danzig. 

GDECZYK Stanisław ks. Geschichtiiche Mcrk- 
wiirdigkeiten der Stadt Guesen und ihrer 
Kirchen, bearbeitet nach der 2ten Auflages 
des » Przewodnik*. Gnesen, J. B. Lange, 
1893, 12, str. IV i 92, z rycinami, mr. 1. 

— Przewodnik historyczny po Gnieźnie 
i jego kościołach. Wyd. 2gie poprawione 
i rozszerzone. Poznań, nakł. autora, druk. 
Kuryera pozn., 1891, 16, str. 4 ni. i 88, z 5 
rycinami. GEBAUER Karl Emil dr. Kunde des Sam- 
landes oder Geschichte und topographisch- 
statistisches Bild der ostpreussischen Land- 
schaft Samland. Konigsberg, Verlag der 
Uniyersitats Buchh. , Gedruckt bei E. J. 
Dałkowski, 1844, 8, str. XII 356 z mapą i 
2 ryc. 

— Toż. Tamże, 2te Auflage 1848, mr. 14. 

— Wegweiser durch Samland, 8te ver- 
mehrte Auflage. K6nigsbei*g i. Pr., Har- 
tung, 1891, 8 mała, str. VII i 103, z mapą, 
mr. 1. 

(GEBAUER K. Wincenty). Bonum et jucun- 
dum na przywitanie Abrahama u X. Win- 
centego Gebauer dziekana i proboszcza Wie- 
lowiejskiego przez grono dekanatu Toszec- 
kiego dnia 22 stycznia 1852 nabożnie i we- 
soło ofiarowane. Druk. G. Neumanna w Gli- 
wicach, 4, k. 2. 

Gebet-Buch (Catholisches) zum taglichen 
Gebrauch der catholischen Gemeiiide .... 
Wilna, 1806. 

GEBETHNER G. Ob. Ugoda (1896). 

GEBHART Emil. Pod tyarą papieża, 1075 
— 1085 r., romans, przekład z francuskiego. 
Warszawa, nakł. tygodnika Romans i po- 
wieść, druk. A. Pajewskiego, 1894, 8, str. 
198, kop. 30. ' 

Gebiihren. Ob. Jackowski (Tabellarische 
Uebersicht 1886). 

GebUhrenrecht. Ob. Koczyńeki St. (1897). 

GECIOW Onuphrius. Quaestiones in Aristo- 
phanis Vespas. Odb. ze Sprawozdania c. k. 
gimn. w Rzeszowie, 1892, 8, str. 39. 

Gedanensis. Ob. Moeller Ant. (Omnium sta- 
tuum 1886). 

Gedanken ii ber Wehryerfassung und mili- 
tarische Volk8erziehung. Lemberg, J.^Mili- 
kowski, Buchdruck. von E. Winiarz, *1868, 
8, k. ni. 2, str. 36. 

(GEDIKE Fryderyk). Salutatio clarissimo 
yiro, domino .... rectori gymnasi Regii be- 
rolinensis, yisitatori scholarum Prussiae me- 
ridionalis a scholis Loyiciensibus oblata 
1802, 4, k. 2. 

GEDROJĆ Celina. Ob. Lemoyne A. (Idyla 
1883). 

GEDROYĆ Fr. dr. Ob. Giedroyć. 

GEDYMIN. Ob. Prochaska Ant. (O prawdzi- 
wości 1895); Stadnicki Kaz. (Synowie 1881); 
Wolff Józ. (Ród 1886). 

GEHRE IM. dr. Die neue deutsche Koloni- 
sation in Posen und Westpreussen. Program 
szkolny. Grossenhain. A. Hentze, 1899, 8, 
str. 55", fen. 80. 

GEHRKE Paul. Das Ebert Ferber-Buch und 
seine Bedeutung fiir die Danziger Tradi- 
tion der Ordensgeschichte, Inauguraldisser- 
tation. Berlin & Danzig, Kafemann, 1892 
4, str. 39 i 1 ni. GEIGER - GEOGRAFIA 21 GEIGER Ludwik dr. Odrodzenie i humanizm 
we Włoszech i Niemczech, przełożył z nie- 
miecliiego Stanisław Mieczyńslii. Bibł. naj- 
celn. utworów literatury europ. Warszawa, 
nalił. i druk. S. Lewentala, 1896, 8, str. VII, 
558 i II, rb. 2-50. 

— Ob. Burckhardt J. (Kultura 1895). 
GEIKIE Archibald. Geografia fizyczna. Wyd. 

nowe, uzupełnił i poprawił według 4^0 wyd. 
niemieckiego Józef Morozewicz. Wydawni- 
ctwa popularne. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i 
Wrotnowskiego, 1895, 16, str. VI i 194, z 21 
drzeworytami w tekście, kop. 50. 

— Geologia, tłómaczył z angiel. prof. Ka- 
rol Jurkiewicz. Wvd. nowe przejrzane i u- 
zupełnione. Tamże, 1894, 16, str. 211, z 47 
rysun. w teks., kop. 50. 

GEISLER Jan. Mowa radcy miejskiego .... 
generalnego sprawozdawcy budżetu, wypo- 
wiedziana na posiedzeniu Rady miasta dnia 
26 lutego 1891 r. Odb. z Czasu. Kraków, 
druk. Czasu, 1891, 8 mała, str. 13. 

GEITLER Leop. dr. Beitrage zu litauischen 
Dialektologie. Odb. z Sitzungsberichte der 
k. Akademie der Wiss. Wien, Gerold'8 Sohn, 

1885, 8, str. 70. 

— Litva i Litvan6. Osv$ta, Rocnik IV. 
Praha, tiskem dra Edv. Gregra, 1874, 8, str. 
477-489 i 568-581. 

— O nafecich Litevciny. Sezeni tfidy pro 
dejepis filosofii a filologii 1873 Tamże, 
1874, 8, str. 7. 

GELLESZUN Albert. Adressbuch der Stadt 
und des Kreises Gumbinnen. Gumbinnen, 
Sterzel, 1885, 8, str. IV i 81, z autograf owa- 
nym planem, mr. 2. 

Gelonen. Ob. Zeitschrift d. westpr, Ge- 
8chichtsvereins 1883/4). 

GELSEN Karol v. dr. Hygiena miodowych 
miesięcy, poradnik dla młodych małżonków, 
tłómaczenie z dzieła .... Warszawa, nakł. 
tłómacza, druk. S. Orgelbranda synów, 1890, 
8 mała, str. 67, kop. 60. 

— Toż. Wvd. 2. Tamże, 1892, 8 mała, str. 
67, kop. 60. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 1898, 8 mała, 
str. 67, kop. 60. 

GEMBARZEWSKI Tomasz. Ob. Kojsiewicz 
Ksaw. (Skarga 1836). 

Gemeinden. Die .... Galiziens und der Bu- 
kowina. Fiir die Feste und Freunde des 
Gusta v-Adolf-Vereins, Nr. 35. Barmen, Klein, 

1886, 8, str. 15, fen. 10. 

GENDRE K. Kilka melodyj. Petersburg, 
nakł. autora, druk. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1899, 8 mała, str. 30 i 1 ni. 

Le Gendre. Ob. Wykłady z dziedziny pa- 
tologii (1893). Genealogie. Ob. Borkowski J. S. (1895). 

GENEE. Ob. Zell & Genśe (Gasparone 
1886. 

Generalkarłe von Galizien, mit politischer 
Einleitung. Wien, R. Lechner, 1894, fol., 
1: 200000. 

GENERINI P. L. Tajemnice Tryestu, ro- 
mans, z oryginału włoskiego przełożył Izy- 
dor Poeche. Warszawa, nakł. Biblioteki ro- 
mansów i powieści, T. Paprocki i Sp., druk. 
K. Kowalewskiego, 1889, 8, str. 274 i II, 
kop. 75. 

GENEST Otto. Osteuropaische Verhaltnisse 
bei Herodot. Schulprogramm des Gymna- 
siums in Quedlinburg, 1883, 4, str. 22. 

Genetivus w jeżyku polskim. Ob. Bystroń 
J. (1893). 

Genewska konwencya. Ob. Roszkowski G. 
(1887). 

Geniusz, powieść, przeł. z niemieckiego W. 
Stebelski. Warszawa, nakł. Gebethnera i 
Wolffa, 1888, 8, str. 68, kop. 40. 

— Ob. Lombroso C. (1887); Mahrburg Ad. 
(1888). 

GENNEVRAYE A. Ulicznik, powieść dla 
młodzieży, przekład z francuskiego T. W., 
dzieło uwieńczone przez Akademią francu- 
ska. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
driik. St. Niemiery, 1892, 8 mała, str. 225, 
i 1 ni., z 5 rycinami, rb. 1, opr. rb. 1-30. 

Genowefa, powiastka ludowa z dawnych 
czasów. Wydanie poprawne. Mikołów, nakł. 
K. Miarki, '1895, 16, str. 63, z ryc, fen. 30. 

— Ob. Chociszewski J. (1900); Mika J. 
(1889); Poeche Izyd. (Nowa 1883). 

GENSCH Juliusz. Gawędy z ludem o cho- 
robach ważniejszych. Warszawa, druk. J. 
Ungra, 1884, 8 mała, str. 75 i 1 ni., kp. 12. 

GENTH C. Ob. Pagenstecher H. (Atlas 
1880). 

Gentiana asciepiadea. Ob. Tondera F. (1888). 

Gentilis. Ob. Abraham Wł. (Statuta legata 
1893). 

Geodezyjne linie. Ob. Sochocki J. (1892). 

Geognostische Verhałtn. von Krakau. Ob. 
Tietze E. (1888). 

Geognozya Polski. Ob. Krigar A. (Mapa 
1875); Pusch I. B. (Przyczynki 1882). 

Geografia początkowa dla pożytku uczącej 
się młodzi .... Wilno i Warszawa, 1817, 8. 

— Toż. Połock, 1817, 8. 

— dla szkół polskich w Ameryce. Polonia. 
Portage Co. Wisconsin, druk. ks. J. Dą- 
browskiego, 1879, 12, str. 184. 

— Ob. Bałłaban J. (1893); Baranowski Boi. 
i Dziedzicki L.; Baranowski M. (Spec. me- 
todyka 1892); Bellinger (1881); Benoni K.; 
Benoni-Majerski (Austryi); Benoni -Tatomir; GEOGRAFIA — GERLACH Bujak Fr. (Na Uniw. Jagiell. 1900); Oallier 
E. (Szkice ^eog-r. hist. 1888); Chociszewski 
J. (ojczysta 1892); Czarkowski Piotr; Cze- 
chowicz Erazm; Czenn F. (Handlowa 1889); 
Domejko Ig. (1888); Dziama L. M. (1895); 
Dzieduszycki W. (Ziem polskich 1887); Fe- 
liński W. (1899); Geike A. (fizyczna 1895); 
Gliński A. iGalicyi 1894); Gloger Z. (histo- 
ryczna 190Ó); Jeske A. (1882); Klemensie- 
wicz R. i Tatomir L. (Wiadomości 1896); 
Krynicki K. (Królestwa polskiego 1887); Le- 
jowa E. (1897); Myszkowski St. (.... i hist. 
Polski 1885); Nałkowska Anna (1895); Nał- 
kowski W. (1894, dawna Polska 1888); Nit- 
man J. (w gimnazyach 1896); Plebański J. 
K. (1890); Rehmau Ant -obecny system 
1884); Schubert K.(1889);Schweiger-Lerchen- 
feld (1895); Sekutowicz J. (fizyczna 1892); 
Słownik g.... (1882—1900); Sozanski A. (da- 
wnej Polski 1892); Tatomir (1890); Wicher- 
kiewicz 1888); Witkowski Aug. (fizyczna 
1884). 

Geologia. Ob. Atlas (1887 - 1900); Bzowski 
J. (1899); Dan J. D. (Podręcznik 1891); Gei- 
ke A. (1901); Kontkiewicz St. (Sprawozdanie 
1882); Łomnicki A. M. (1884, 1900); Michal- 
ski A. (1883); Niedżwiecki J. (Przyczynek 
1894); Pamiętnik fizyograficzny (t. II— XVI); 
Radniewicz ' G. (Bibl. ukazatic-1 literatury 
1896); Shaler N. S. S. D. (1888); Siemiradz- 
ki J. (Królestwa, Galicy i i krajów przy legł. 
1891); Szafarkiewicz (W. ks. Poznańskiego) 
1887); Szajnocha W. (Kongres 1889, 1898); 
Trejdosiewicz J. (Gub. lubelska 1883); Wal- 
ter K. (Studya 1895); Wiśniowski Tad. (Zbio- 
ry Akademii 1890, Zapiski z Podola 1891, 
Szkic Krakowa i okolicy 1900). 

GEOMETRA ioannes. Carmen de s. Pante- 
leemone, integrum edidlt Leo Sternbach. 
Odb. z XVI t. Rozpraw Wydziału filolog. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1892, 8 większa, str. 86, 
kor. 8. 

Geometrya. Ob. Badowski J. (elem. 1894); 
Bert P. (1897); Bidziński J. (1890); Bilger 
A. (1898); Curtze M. (1899); Dickstein S. 
(1881, 1883, 1892); Faifofer A. (1897); Feld- 
blum M. (1900); Hertz K. (1883, Bad. nad 
przestrzenia 1897); Jamrógiewicz M. (1884, 
1901); Kamiński Z. (Cyrkiel 1896); Klein F. 
(Nowsze badai.ia 1895); Kretkovyski W. (Ku- 
lista 1887); Król M. (1895); Lewenberg A. 
(1897); Limanowski J. (Nowa podstawa 1891); 
Loria G. (teorye 1889); Łazarski M. (Wy- 
kreślna 1889, 1901); Mansion P. (1897); Mer- 
tens Fr. (analityczna 1882); Moćnik-Maryniak 
(poglądowa 1889, 1891, 1896, 1900, dla klas 
wyższych 1895); Ocheduszko F. (Postacie 
1889); Pascal E. (1901);' Peano G. (Rachunek 
1897; Petersen J. (Rozwiązywanie zadań 
1881); Rembacz M. (Wykreślna 1890); Reve 
T.- Ziembiński St. (1877); Sągajło E. (Wy- 
kreślna 1882); Schur J. (analityczna 1901); Tokarski St. (w szkole lud. 1884); Zającz- 
kowski Wł. (1884). 

GEORGE Henryk. Postęp i nędza, badanie 
przyczyn sproAvadzających przesilenia prze- 
mysłowe, oraz wzrostu nędzy jednocześnie 
z wzrostem bogactwa, przełożyła z 28 ame- 
rykańskiego wydania M. D., część I. War- 
szawa, nakł. A. Lesmana, G. Centnerszwer, 
druk. J. Leitgebra w Poznaniu, 1885, 8, str. 
160 i 2 ni., rb. 1-20. 

GEORGENiZ Bartolomeo. Ob. Baudouin de 
Court. J. (1887). 

Geozofla. Ob. Weinberg J. (1894). 

GERARD Dorota. Recha, tlómacz3ia z ory- 
ginału angielskiego St. K. Odb. z Kuryera 
pozn. Poznań, druk. Kuryera pozn., 1891, 
8 mała, str. 128, fen. 50. 

GERARD E. (Laszowska Emilia). A secret 
mission, copyright edition. CoUection of bri- 
tish authorsj^ vol. 2902. Leipzig, B. Tauch- 
nitz, 1893, 8, str. 294, mr. 160. 

Powieść na tle stosunków polskich w Kongre- 
sówce r. 1887—88. Występują w niej rodziny Staro- 
wolskich, hr. Massalewskich, Nikorowiczów. GERARD L. Ob. Niewęgłowski B. (] 

Gerard Majell bł. Ob. Łubieński B. o. (,Ży- 
wot 1893). 

GERARDIN Leon. Botanika ogólna, przeło- 
żył Wł. M. Kozłowski. Wydawnictw o popu- 
larne. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. Rubieszewskiego i W>otnowskie- 
go, 1894, 16, str II, III, 1 ni., i 160, z 51 
drzeworytami w teks., kop. 40, opr. kop. 50. 

GERBA Ralmund. Polnischer Thronfolge- 
Krieg, Feldzug 1733 und 1734, nach den 
Feld-Acten und ańdereu authentischen Quel- 
len. Wien, C. Gerolds Sohn, 1891, 8, str. X, 
461, i 287. 

GERGOWICZ Edmund. Ciesz się narodzie! 
wiersz napisany z powodu urocz3'^stości 
Zmartwychwstania Paiiskiego. Lwów, nakł. 
ks. Jakóba Nowakowskiego, druk. A. Waj- 
dowiczowej, 1884, 8, str. 4. 

— Pamiątka obchodu 50-letniego jubileu- 
szu kapłańskiego. Przew. ks. Jakób Nowa- 
kowski kanonik i proboszcz obrz. łac. w Ka- 
mionce StrumiJowej. Życiorys na podstawie 
dat autentycznych. Lwów, nakł. autora, 
druk. Anny Wajdowiczowej (przedt. Porem- 
by), 1886, 8, str. 14 i 1 ni. 

— Wiedemann Franc. (1883). 
GERLACH. O ułożeniu książki ćwiczeniu 

w czytaniu młodzieży służyć' mającej. Pro- 
gramma przy okazyi popisu szkolnego w ko- 
ściele bojanowskim dnia 7 i 8 października * 
r. b. odbydź się mającego. W Bojanowie 
27 sierpnia 1811. Rawicz, druk. J. K. S. 
dwiga, 8, str. 16. 

— Nadzieja — pisemko z okazyi tegoro- 
cznych popisów uczniów szkoły wydziało- 
wej d. 17 i 18 października w zwyczajnem srnika j 
i dnia j 
3. Lu- i GERLACH — GEBMAN miejscu odpi-awić się mających- Przeiwiet. i 
Publiczności podana. Rawicz, druk. Kar. I 
Frid. Fritsch, 1814, 8, str. 16. 

— Gnicie pluć u bydła. Choroba uważa- 
na ze stanowiska policyjuo-administracyj- 
nego. Odb. z Ziemianina. Leszno, druk. Er- 
nesta Gunthera, 1853, 8, str. 24. 

GERLACH Gedeon. Geschichte des Gymna- 
siums in Braunsberg. MuttraYsche Buch- 
druckerei. 1830-32, 4. Część I, str. 29, cz. 
II, str. 43. 

GERMAN Ludomił dr. O dramatach Józefa 
Szujskiego, studyum. Odb. z Przegl. pol. 
Kraków, nakl. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. Czasu, 1889, H, str. 258, kor. 4. 

— Goplana, opera romantyczna w 3 akt 
i 5 obiazach, muzyka Wład. Żeleńskiego. 
Lwów, Jakubowski i Zad uro wieź, druk. 
Dziennika polskiego, 1896, 16, str. 62, hal. 80. 

— H. K. T., dramat w 4 aktach. Tamie, 
1899, 8 mała, str. 156, kor. 2. 

— Henryk Ibsen. Odb. z Przewodnika 
nauk. i liter. Lwów, Gubrvnowicz i Schmidt, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1895, 8, str. 177, 
kor. 3-60 

— Janek, opera w 2 aktach. Muzyka Wl. 
Żeleńskiego. Lm'Ów, K. Jakubowski, 1900, 
16, str. 44, hal. 80. 

— Deutsches Lesebuch fiir die III und 
IV Classe der Madchenburgerschulen łn Ga- 
lizien. Lemberg, k. k. Schulbiicherverlag d. 
Ossolińskischen National-Icstitutes, 1894, 8, 
Btr. 431, opr. kor. 1-80. 

— Livia Ouintilla, opera w 3 aktach Mu- 
zyka Zvg. Noskowskiego. Lwów, Jakubow- 
ski i Zadurowicz, 1898, hal. 80. 

— Mitologia dla młodzieży. Kraków, nakł. 
J. M. Himmelblaua, druk. Związkowa, 1886, 
8, str. XVI i 191, z 26 rycinami w tekście, 
opr. kor. 3. 

— Niedola Nibelungów, przekład z języ- 
ka średniowiecznego górno-niemieckiego, 
według wydania K. Bartscha. Odb. ze Spra- 
wozdania wyż. szkoły realnej w Krakowie. 
Kraków, S.A. Krzyżanowski, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1881', 8, str. 37, hal. 80. 

— Niedola Nibelungów, przekładał 

Warszawa, wvd. Ad. Wi-ślickiego 65—70, 
druk. Przeglądu tygod., 1885, 16, str. 442, 
kop. 72 

— Niedola Nibelungów. Bibl. powsz. 123 
—128. Zloczów, nakł. i druk. W. Zukerkan- 
dla, (1894), 16, str. 138, kor. 144. 

— Na otwarcie Collegium novaim, do kan- 
taty Wł. Żeleńskiego słowa .... Kraków, 
druk. Uniw. Jag , 1887, 8 mała, str. 4 ni. 

Na str. 3 i 4 ni.: Jak bywało, wiersz W. Pola, za- 
stosowany do melodył poloneza z Hrabiny St. Mo- 
niafizki. 

— Gdzie szczęście, komedya w 4 aktach. Lwów, K. S. Jakubowski, druk. Pilłera i 
Sp., 1899, 8 mała, str. 147, kor. 2. 

— Tekst kantaty poświęconej pamięci Jó- 
zefa Szujskiego. Tarnów,* druk. J. Stvrnv, 
b. r. w., (1886), 8, 1 karta. 

— Na zjeździe, nowela na tle prawdziwe- 
go zdarzenia. Odb z Gazet v Krakowskiej. 
Kraków, druk. W. L. AnczCca i Sp., 1881, 
8, str. 112, 

— Ob. Hauptmann G. (Kolega 1900); L. 
I. (Bibliogonia 1885); Słowacki Jul. (Balla- 
dyna 1882); Sprawozdanie szkoły re;d. (1882); 
Szujski J. (Wallas 1892). 

GERMAN L. & PETELENZ K. Ćwiczenia nie- 
mieckie dla klasy I szkół średnich. Lwów, 
nakł. Towarz. pedagog., druk. I Związko- 
wa, 1888, 8, str. IV i 184, opr. kor. 160. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 1891, 8, str. 2 ni. 
i 184, opr. kor. 1-60. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 1897, 8, str. 170, 
opr. kor. 1-50. 

— Wskazówki do używania książki p. t. 
Dr. Ludomil German i dr. Karol Petelenz. 
Ćwiczenia niemieckie dla klasv I szkół śre- 
dnich. B. m. i r. w. (Lwów, 1888), 8, str. 8. 

— Ćwiczenia niemieckie dla klasy II szkół 
średnich. Lwów, nakł. Towarzystwa pedag., 
druk. I Związkowa, 1889, 8, str. IV i 260, 
opr. kor. 2. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1891, 8, str. IV 
i 260, opr. kor. 2. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 1897, 8, str. 260, 
opr. kor. 2. 

— Ćwiczenia niemieckie dla klasy trze- 
ciej szkól średnich. Lwów, nakł. Towarz. 
pedagogicznego, druk. I Związkowa, 1890, 
8, str. V i 289, opr. kor. 2-40. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1802, 8, str. V i 
287, opr. kor. 2 40. 

— Toż, dla klasy IV szkól średnich. 
Tamże, 1891, 8, str. 330 i III, opr kor. 2-40. 

— Toż Wyd 2. Tamże, 1896, 8, str. III 
i 296, opr. kor. 240. 

— Wprawy nimecki dla I klasy szkił se- 
rednych, dla ruskoji mołodeży pryładyw 
Om. "^Kałytowskij. Lwów, nakł fondu kra- 
jewoho, druk. Szewczenki, 1889, 8, str. 189 
i 4 ni., kor. 180. 

— Wprawy nimecki dla II klasy szkił se- 
i-ednych, dla' ruskoji mołodeży pryładyw M. 
Kahtowskij. Lm ów, 1890, 8, str. 226, kor. 2. 

— Wprawy nimecki dla tretioji klasy 
szkił serednych, dla ruskoji mołodeży pry- 
ładyw dr. Om. Kałytowskij. Lwów, 1891, 8, 
str.* 290 i 5 ni., kor. 2 40. 

— Wprawy nimecki dla czetwertoi klasy 
szkił serednych, dla ruskoji mołodeży pry- 
ładyw dr. Om. Kałytowskij. Lwów, 1892, 
kor. 2-40 ^ GERMAN — GERSTMANN GERMAN L i ŻELEŃSKI Władystaw. Kanta 
ta na głosy mieszane z towarzyszeniem in- 
strumentów dętych, na pamiątkę trzechset- 
nej rocznicy założenia gimnazyum św. An- 
ny. Odb. ze Sprawozd. gimn. Św. Anny. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1889, 8, str. 21. 

GERMAIN 8£E prof. Miażdżyca tętnic i 

krwistość, wykład kliniczny ogłosił dr. 

Zygmunt Dobieszewski, lekarz w Maryen- 
badzie. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1889, 8, str. 12. 

Germana §w. Ob. Leszczyński Prok. (1896). 

Germanicus verus. Caveant consules, ein 
ernstes Mahnwort zur Polenfrage. Dresden, 
V. W. Esche, 1894, 8, str. 42, fen. 75. 

Germanisirung. Ob. Blumschein G. (1894); 
Kaemmel O. (1887); Schulze E. O. (Kolo- 
nisierung und 1896); Wendt G. (1884 1889). 

Germanizacya. Ob. Protaszewicz Bończa 
(1881). 

GERONNE dr. General-Bericht liber das 
offentliche Gesundheitswesen im Regierungs- 
Bezirk Posen in den Jahren 1889, 1890 und 
1891. Posen, J. Jolowicz, 1894, 8, str. III i 
216, z 4 tabl., mr. 4.* 

GERPE B. Nocleg w Apeninach, operetka 
Alex. hr. Fredry, śpiewy z towarzyszeniem 
fortepianu. Marburg, Chr. Lorch, (i890), mr. 
7-50. 

GERSON Marya. Praktyczne wzorki rysun- 
kowe w kartkach do nauki i zabawy dzie- 
ci, zeszyt I— VIII, po 16 tablic. Systema- 
tyczny kurs nauk. Warszawa , nakł. M. 
Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1894/5, 4 mała, 
zeszyt po kop. 25. 

GERSON Wojciecłi- Jednodniówka pamięci 
profesorów i kolegów b. szkoły sztuk pię- 
knych z wydziału malarstwa i rzeźby z r. 
1847. Warszawa, druk. To w. komand.,' 1897, 
8, str 1 ni. i 36, z portretami w tekście, 
kop. 50. 

— Przywilej opatowski. Odb. z V t. Spra- 
wozdań komisy i do badania historyi sztuki 
w Polsce. Kraków, nakł. Akademii umiej. 
Spółka wydaw., druk. Czasu, 1892, 4 król., 
str. 5, z chromolitogr. in fol., kor. 2. 

— Świat artystyczny, dwutygodnik sztu- 
kom plastycznym poświęcony pod redakcyą 
.... Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, i 
1900. Tom I, nr. 1—6. k. 2, str. 96. 

— Zdobnictwo rękodzielnicze i rysunek 
do niogo zastosowany w zarysie. Warsza- 
wa, nakł. Salonu artystycznego, Gebethner 
i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1896, 8, str. 
111 i 2 ni., z 46 rysunkami w tekście i 11 
tablicami fotodruk , rb. 1-50. 

— Znawstwo prawdziwe i rzekome w ma- 
larstwie. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1895, 8 mała, 
str. 30 i 1 ni., kop. 40. 

— Ob. Mayeux H. (Pomysłowość 1896); 
Papś Teresa Jadwiga (Z przeszłości 1882) 
Sprawozdanie Kom. Tow. Sztuk piękn. (1883). 

GERSS M. Beitrage zur Kunde von Masu- 
ren, im Namen des Vereins fiir Kunde Ma- 
surens herausgegeben, Jahrgang I. Loetzen, 
E. V. Szymański, 1895, 8, str. VIII, 52 i 4, 
z ryciną, mr. 1. 

— Kalendarz królewsko-pruski ewangeli- 
cki na r. 1882, rok XXIV. Królewiec, nakł. 
i druk. Hartunga, 8, str. 160, z drzeworyt., 
71/2 trojaków. 

— Toż na r. 1883-1900. Tamże, 8 mała, 
7Vj trojaków = fen. 75. 

— Marcin Luter, doktor słowa bożego, 
i o reformacyi, książka jubileuszowa na pa- 
miątkę czterechsetletnich urodzin jego, sło- 
wem i' obrazami, któi*ych jest 28, ułożył .... 
w Lecu, we Wschodnich Prusiech. Króle- 
wiec, nakł. Hartungskiej druk., 1883, 8, str. 
98, 8 trojaków = fen. 80. 

GERSS 0. Kalendarz królewsko pruski 
ewangelicki na rok 1901 .... dla prowin- 
cyi pruskiej ułożony .... Ułożył go i wydał 

superintendent wysłużony w Królewcu. 

Rocz. 43. Królewiec, nakł. Hartungskiej 
drukarni, (1900), 8 mn., str. 56. 

— Książka roczna rozmaite wiadomości 
w sobie zawierająca i pożyteczna ku czyta- 
niu i ku nauce na rok 1901. Rocz. 43. Kró- 
lewiec, nakł. Hartungskiej drukarni, (1900), 
8 mn., str. 57—176, z rycinami, fen. 50. 

Kalendarz wraz z .Książką* drukowany jest 
czcionkami gotyckimi. 

GERSTAECKER F. Jak wygląda świat i co 
się na nim znajduje, opowiadanie geografi- 
czne i przyrodnicze dla dzieci, opracowała 
Zuzanna Zajączkowska, wydanie 2gie popr. 
i pomnożone. Warszawa, nakł. M. Orgel- 
branda, druk. S. Orgelbranda synów, 1882, 
8, str. 2 ni. i 444, rb. 1-80. 

— Rozbitek korsarza, opowiadanie, prze- 
kład Antoniego Rinka. Gródek, nakł. i druk. 
J. Czaińskiego, (1885), 16, str. 190. 

GERSTMANN Adam ks. dr. O grzesznikach 
nałogowych, nawrotnych i pozostających 
w okazyi do grzechu, napisał .... katecheta 
Vgimn. lwów. Lwów, Gubrvnowicz i Schmidt, 
druk. Katolicka, 1900, 8, 'str. 2 ni. i 186, 
kor. 1. 

GERSTMANN Teofil dr. Podręcznik do nau- 
ki języka niemieckiego dla uczniów szkoły 
przemysłowej, wydany staraniem Komisyi 
zarządzającej lwowską szkołą przem. Bibl. 
dla uczniów szkół przemysł.,' t. II. Lwów, 
nakł. Towarzystwa pedagogicz., 1880, 8, str. 
60, kart. hal." 64. GERTSMANN — GESCHICHTE 25 — Książka niemiecka dla uczniów szkoły 
przemysłowej wydana staraniem Komisyi 
zarządzającej lwowską szkołą przemysłową. 
Wyd. 2. Bibl. dla uczniów szkoły przemy- 
słowej, tomik II. Lwów, nakł. Towarz. pe- 
dagogicznego, druk. I Związkową, 1883, 8, 
str. 64. 

— Ob. Kolonie wakacyjne (1884); Rocznik 
pedagog., t. II (1884); Sprawozdanie dyr. 
szkoły reał. (1890—1897). 

GERTSMANN Martin Bischof. Ob. Jungnitz 
J. (1898). 

GERTLER J. & STEINBERG J. Wydawnictwo 
polskie austryackich ustaw o postępowaniu 
sadowem w sprawach cywilnych, ' część I : 
Norma jurysdykcyjna z dnia 1 sierpnia 
1895 1. 111 Dz. u. p., wraz z ustawą wpro- 
wadzającą z dnia 1 sierpnia 1895 1. 110 Dz. 
u. p., w przekładzie .... Kraków, nakł. dra 
Z. Kostkiewicza, L. Zwoliński i Sp., 1895, 
16, str. 66, kor. 1. 

GERTLER Norbert dr. Przyczynek do cho- 
rób zapalnych pępka u noworodków. Odb. 
z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1897, 8, str. 4. 

— Ob. Bujwid. 

GERTNER Jerzy. W Kalifornii, przygody 
młodego podróżnika w krainie złota, podług 
.... opracował Kaz. Kalinowski. Warszawa, 
nakł. i druk. M. Arcta, 1900, 8 mała, str. 
87 i 1 ni., z 5 obrazkami kolor., kart. kop. 50 

Gertruda św. Bóg moją miłością. Modlitwy 
Św. Gertrudy czyli prawdziwy ' duch mo- 
dlitw objawionych po największej części 
przez samego Zbawiciela naszego Pana Je- 
zusa Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie. 
Przerobione z przestarzałego wydania przez 
M. P. Wyd. 3. Kraków, nakł. G. Gebethne- 
ra i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., (1894), 
16, str. X, 411, kor. 260. 

— Toż. Wyd. 4 i 5. Tamże, B. r. w., 16, 
str. 411, kor. 260. 

— Kwiat nabożeństwa czyli modlitwy św. 
G... i Mechtyldy objawione tym ŚMaętym 
siostrom przez Pana Jezusa i Matkę Boską. 
Zebrał i opracował O. Marcin Kochem Ka- 
pucyn. Poznań, nakł. Księg. katolic, 16, str. 
768 na welinowym papierze, opr. kor. 7-20. 

— Skarbiec łask bożych. Modlitwy Bogu 
najmilsze św. Pannom " Gertrudzie i Mech- 
tyldzie od samego Chrystusa objawione. 
Wyd. oryginalnie poprawione z edycyi dru- 
kowanej r. 1693 przez **. Warszawa, druk. 
Franciszka Czerwińskiego, 1889, 16, 8 k. ni. 
i str. 560, kop. 90. 

— Strumień ognisty z goreiących miło- 
ścią Boską serc Giertrudy i Mechtyldy SS. 
wysączony, y na zapalenie do podobneyże 
miłości Boskiey, powtórnie na widok wy- 
dany, to iest: Modlitwy Giertrudy Świętey 
przez iednego Brata z zakonu Braci Mniey- szych S. O. Franciszka Reguł. Obser, pro- 
wincyi ruskiey z przydatkiem wielu różne- 
go nabożeństwa na tydzień dysponowane. 
1758 w Lwowie, a teraz odnowione w Po- 
czaiowie w drukarni 00. Bazylianów Roku 
P. 1819, 8, str. 764 i k. 5 rejestru. 

— Ob. P. M. (Bóg 1888); Żywot Św. Ger- 
trudy. 

GERŻABEK Ferdynand. List otwarty do J, 
W. Pana Mikołaja hr. Reya w Przyborowie, 
w odpowiedzi na Jego artykuły o mono- 
połn spirytusowym, umieszczone w »Gaze- 
cie Narodowej*. Dod. do nr. 10 » Pogoni*, 
druk. J. Pisza w Tarnowie (1894?), 4, k. 
ni. 2. 

— Poezye. Tarnów, nakł. autora, druk. 
J. Pisza, 1896, 8 mała, str. 81 i 2 ni. 

— W sprawie żydowskiej. Tarnów, nakł. 
autora, druk. J. Pisza, 1895, 8, str. 19, 
hal. 40. 

GESANG Jacob. Diwre Chachamim Wechi- 
daussom, Exegesen mancher talmudischen 
Spriiche und seine Allegorien. Krakau, 
Druck von Fischer et Weindling, 1879, 8, 
k. ni. 93. 

Gesangbuch zum Gottesdienstlichen Ge- 
brauche in der romisch-katolischen Kirche. 
Polozk, 1804, 8. 

— Kuzes, jedoch hiniangliches catholi- 
sches .... Zum Gebrauch der kath. Gemein- 
de .... Wilno, 1806, 8. 

Geschafts-Bericht und Rechnungs-Abschluss 
der Ersten ungarisch-galizischen Eisenbahn 
fiir das Verwaltungsjahr 1884. Wien, Druck 
von J. N. Vemay, Selbstverlag der Ersten 
ungarisch-galizischen Eisenbahn, 1885, 4, 
str. 79. 

— und Rechnungs-Abschlusse der k. k. 
priv. galizischen Carl Ludwig-Bahn fiir das 
Yerwaltungsjahr 1887. Wien, k. k. Hof.- 
Buchdruck. von H. Engel & Sohn, 1888, 4, 
3 k. ni., str. 31 i 38 k. ni. 

Geschaftsordnung der Lehrerkonferenz der 
k. k. Kunstschule in Krakau. — Regulamin 
obrad konferencyjnych grona nauczyciel- 
skiego c. k. szkoły sztuk pięknych w Kra- 
kowie zatwierdzony rozporządzeniem Wys. 
c. k. Ministeryum wyznań i oświaty z dnia 
19 listopada 1879 r. L. 10743. Kraków, druk. 
W, Korneckiego, 1880, 4, str. 4. 

Geschichte. Kurzgefasste ... der Elbinger 
Mennonitengemeinde, nach den vorhande- 
nen Acten zusammengestellt und herausge- 
geben von dem Yorstande der Elbinger 
Mennonitengemeinde. El bing, Saunier, 1883, 
8, str. 28, fen. 50. 

— des Hopfenbaues und Hopfenhandels 
zu Neutamischel (fruher genannt Neutomyst). 
Aus dem Kreisblatt des Buk er Kreises pro 
1859. 2te Aufłage. Berlin, Verłag v. Oseas 

4 GESCHICHTE — GĘBICA Lorentz, Druek v. Wilhelm Issleib (Gu8tav 
Schur), 1883, 8, str. 18. 

— des k. und k. Infanterie-Regiments 
Feldzeugmeister Frh. von Merkl No 55, ver- 
fasst fiir die Mannschaft. Lemberg, Buch- 
druck. des Szewczenko-Yereins, 1893, 8 ma- 
ła, str. 59. 

Geschichtsfalschungen. Elerikale .... in Po- 
len. Monachijska Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung w nrze 46 z 24 lutego 1899 r. 

Z okoliczności dra M. Gumplowlcza >Zur Geschich- 
te Polens im Mittelalterc. 

Gesetze (osterreichische). Ob. Młynarski 
Jos. (Taschen-Lexicon 1894). 

GESSNER Edward. Kefir, jego skład che- 
miczny, sposoby przyrządzania i znaczenie 
lecznicze .... Warszawa, druk. St. Niemiery, 
1889, 16, str. 23, kop. 30. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa, apteka E. 
Gessnera, druk. K. Kowalewskiego, 1892, 
16, str. 23, kop. 30. 

GETTLICH Antoni. Organizacya szkoły wy- 
działowej żeńskiej imienia św. Scholastyki. 
Kraków, nakl. autora, druk. Czasu, 1900, 
8 mała, str. 16. 

— Projekta statutów kursu praktycznych 
robót kobiecych i kursu handlowego. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1881, 4, str. 5. 

Gewerbe-lnspectoren. Ob. Berichte der k. k. 
G.-I. (1893); Yorlage d. k. k. G. I. (1891). 

Gewerbeverfassung in Galizien. Ob. Paygert 
K. (1891). 

Gewerbekammer in Lemberg. Ob. Nach- 
weisungen statistische (1885). 

Gewerbe-Museum. K. k. Technologisches .... 
Abtheilung: Technischer Dienst zur Forde- 
rung des Kleingewerbes. Die Action des 
k. k. Handelsministeriums zur Forderung 
des Kleingewerbes. Kraków, nakł. gminy 
miasta, druk. I Związkowa, 1897, 4, str. 8. 

Gębacz. Nr. I— IV. od 23. marca do 13. 
kwietnia. Wilno, 1817, 4, str. 16. 

GCBARSKI Stefan. Bajka o karliku Gogu. 
Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. 
J. Sikorskiego, 1896, 8 mała, str. 162, z 14 
rysunkami L. lUinicza, opr. rb. 1. 

— Chatka pod lasem, opowiadania, wier- 
sze i komedyjka dla młodocianego wieku. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
E. Skiwskiego, 1895, 8 mała, str. 229 i 1 ni., 
z rycinami, kart. rb. 1. 

— Dwa dni w podróży, opowiadanie dla 
dzieci, odznaczone na konkursie Przeglądu 
pedagog, w dniu 23 października 1887' r. 
Warszawa, M. Arct, druk. K. Kowalewskie- 
go, 1888, 8 mała, str. 1 ni. i 59, kop. 30. 

— Gród Molocha, opowiadanie z czasów 
starożytnych. Warszawa, nakł. redakcyi 
Przyjaciela dzieci, druk. E. Skiwskiego, 
1898, 16, str. 111. — Markus i Aurelian, opowiadanie z pierw- 
szych wieków chrześcijaństwa. Dodat. do 
Przyjaciela dzieci. Warszawa, druk. E. 
Skiwskiego, 1893, 16, str. 115 i 1 ni., kop. 25. 

— Toż. Warszawa, nak. i druk. L. Szyl- 
lera i Syna, 1899, 8, str. 109, karton, kop. 25. 

— Napoleon w Egipcie, opowiadanie hi- 
storyczne dla młodzieży. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolfa, Kraków, Gebethner i 
Sp. , druk. Towarz. artystyczno-wydawn., 
1900, 8 mała, str. 367, z 18 rysun., opr. rb. 
1-20. 

— Przygody kapitana Harisona i jego to- 
warzysza" Długiej-Strzelby w podróży do 
Ameryki. Warszawa, M. Arct, druk. E. 
Skiwskiego, 1891, 16, str. 90 i 1 ni., z ilustr. 
F. Brzozowskiego, opr. kop. 40. 

— Robinson tatrzański, opowiadanie z pierw- 
szej połowy bieżącego stulecia. Warszawa, 
nakł. i druk. E. Skiwskiego, 1896, 8 mała, 
str. 372, z 9 rysun., opr. rb. 1'50. 

— Skarby na dnie Wisły, opowiadanie 
z pierwszej połowy bieżącego stulecia dla 
młodzieży. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. 
Laskauera i Babłckiego, 1899, 8 mała, str. 
126, kop. 55, opr. kop. 60. 

— Z szerokiego świata. Podróże i opo- 
wiadania. Warszawa, nakł. G. Sennewalda, 
Gebethner i Wolff, druk. Towarz. komand., 
1898, 8 mała, str. 209 i 1 ni., z 5 ilustr., 
opr. rb. 1. 

Tajemnica Fakira, Bohater obowiązku; Talizman, 
Benito Juarez, Cyganie, Kartka ze starego pamiętni- 
ka, Wyprawa na słonie, W górach. Mocarze świata 
zwierzęcego, W pustyni. 

— Zaginiony w grotach Ojcowa. Warsza- 
wa, nakl. T. Paprockiego i Sp., druk. J. Si- 
korskiego, 1896, 8 mała, str. 250, z 15 rys. 
L. lllinicza, opr. rb. 160. 

— Zdobycie Konstantynopola, opowiada- 
nie historyczne. Dod. do Przyjaciela dzieci. 
Warszawa, nakł. Red. Przyjaciela dzieci, 
druk. Emila Skiwskiego, 1891, 8, str. 139, 
kop. 25. 

— Z życia Adama Mickiewicza, dla mło- 
dzieży. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Warsz. Tow. akc artyst.-wydawn., 1900, 8 
mała, str. 189, z portr', rb. 1, opr. w karton, 
rb. 1-20. 

— Ob. Wery ho M. (W żakietem królest- 
wie GĘBICA Wojciech. Przewodnik po monar- 
chii austryacko- węgierskiej, do użytku 
szkół początkowych' w 4 i 5 roku nauki. 
Bochnia, nakł. i" druk. W. Pisza. 1886, 16, 
str. 59 i 1 ni., hal. 40. 

— Toż. Wyd. 2. Nowy Sącz, nakł. i druk. 
J. K. Jakubowskiego, 1893, 8 mała, str. 75 
i 3 ni., hal. 50. 

— Przewodnik po Galicyi, dla 3 i 4tej GHTSLANZONI - GIEJSZTOR m ności miany. B. m. dr. (WUno, 1818), folio 
1 ark. dr. 

GIEOROJĆ Fr. dr. Expertyza lekarska w da- 
wnych sądach polskich do" końca XVIII stu- 
lecia. Odb.-z Kroniki lek. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. E. Skiwskiego, 1896, 
8, str. 92, kop. 75. 

— Jak się zachować w chorobach wene- 
rycznych, wskazówki praktyczne. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 
1893, 8 mała, str. 70 i II, kop. 40. 

— Mór w Polsce w wiekach ubiegłych, 
zarys historyczny. Odb. z Kroniki lekar. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. L. Szka- 
dzińskiego i Sp., 1899, 8, str. 140, kop. 75. 

— Objawy skórne w chorobach wewnę- 
trznych. Odb. z Kroniki lekar. Warszawa, 
druk. E. Skiwskiego, 1896, 8, str. 73. kop. 45. 

— Prostytutki jako źródło chorób wene- 
rycznych w Warszawie w ciągu ostatnich 
lat kilku. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
druk. M. Ziemkie wieżowej, 1892, 8, str. 76, 
kop. 50. 

— Rys historyczny szpitala św. Łazarza 
w Warszawie. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. K. Kowalewskiego, 1897, 8, str. 254 i 
II, rb. 1-20. 

— Ustawy cechów cyrulickich w dawnej 
Polsce, ze źródeł archiwalnych. Odb. z Kro- 
niki lekar. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. K. Sierpińskiego, 1897, 8 większa, str. 
50, kop. 45. 

GEDROYĆ Romuald. La mort d'Alezandre 
II, extrait des mćmoires du prince .... Evreux, 
impr. Hśrissey, 1881, 4, str. XVI, 140 i 1 
rycina. 

— Rśsume de Thistoire du Portugal au 
XIX siacie. Paris, librairie d'Amyot, óditeur, 
1875, 8, k. t. str. VIII i 256- 

GEDROYCIOWA ATaryanna. Ob. Szklennik 
Dom. (Odpowiedź 1826). 

GIEOWIŁŁO Felicyan. Prawidła gry wista. 
Warszawa, druk. Gazety porannej, 1839, 8, 
str. 28 i kart 2. 

GIEJSZTOR Jakób Kaz. Dział antykwarski. 
Nr. 1-2. Katalog księgozbioru Ignacogrodz- 
kiego. Warszawa, nakł. Księgami St. Giej- 
sztora, druk. Instytutu głuchoniemych i o- 
ciemniałych 1882/3, 8, str. 197 i 120. 

Nr. 3. Katalog atlasów, map i dzieł geo- 
graficznych. Tamże, 1884, 8, str. 30. Nr. 4 
—8 Katalog dzieł dawnych i wyczerpanych. 
Tamże, 1885—1892, 8, 'str. VII i 195-fll9 
-f IV i 143+IV i 160+dodatek str. 23 i 1 
nl.+66. 

Nr. 9. I. Dział obcy; II. Katalog dzieł 
z cena zniżona; III. Katalog tytułów. Tam- 
że, 1893, 8, str, 1 ni. i 44. 

Nr. 10—11. Katalog dzieł dawnych i wy- klasy szkoły ludowej. Bochnia, druk. W, 
Pisza, 1885,^16, str. IV i 60, hal. 40. 

GHISLANZONI G. Aida, opera w 4 aktach, 
muzyka J. Verdi'ego. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, 1879, hal. 50. 

GIACOSO J. i HLIC S. Cyganerya (la Bo- 
hśme), opera w 4 aktach, muzyka J. Puc- 
cini'ego. Podr. dla miłośników oper 51. 
Warszawa, M. Arct, kop. 10. 

GIBES M. Podręcznik korespondencyi han- 
dlowej, przewodnik w układaniu wszelkiego 
rodzaju listów w interesach towarowych i 
bankowych, jako i w księgarstwie i handlu 
dziełami artystycznymi, podług G. Foerstera 

i Emila Labaitea tłómaczył i opracował 

Praktischer Cursus des'^ kaufmannischen 
Briefstyls, Band VIII. Lipsk, nakł. C. A. 
Kocha (J. Sengbuscha), (1892), 8 mała, str. 
3 ni., 187 i 1 ni., mr. 2-50. 

GIBIER Paul dr. Spirytyzm, studyum histo- 
ryczno-krytyczne i doświadczalne, objaśnio- 
ne drzeworytami w tekście, przełożył J. Wł. 
Dawid. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i 
Sp., druk. E. Skiwskiego, 1889, 8 mała, str. 
257 i II, rb. 1-50. 

GIDE Karol prof. Zasady ekonomii społe- 
cznej, z oryginału francuskiego przełożyli 
St. Bartynowski, A. Krzyżanowski, J. Ma- 
karewicz i K. Midowicz, pod kierunkiem 
redakcyjnym dra Jul. Leo, prof. Uniw. Jag. 
Kraków, nakł. Spółki wydawniczej, druk. 
Czasu, 1893, 8, str. 511 i XII, opr. kor. 9. 

— Toż. Wyd. 2gie, podług pierwszego, 
wydanego pod kierunkiem prof. dra J. Leo, 
świeżo opracowane i rozszerzone przez dra 
Włodzimierza Czerkawskiego. Kraków, Spół- 
ka wydawnicza, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, 
str. VI, 1 ni. i 594, opr. kor. 10. 

— Ob. Belot G. (1900). 

GIDLE. Ob. M. ks. (Pamiątka 1899). 

GIECZ. Ob. Sokołowski Maryan (Kościoły 
1886). 

GIECZEWICZ Wincenty z Gleczan. Głos miń- 
skiego viee-gubernatora i kawalera .... na 
sesyi w Izbie skarbowej mińskiej z okazyi 
odnowienia oney w przemalowaniu jej sto- 
Bownem do miejsca gdzie na suficie wyo- 
braża się Opatrzność, która obejmując pro- 
mieniami swemi cyfrę Najjaśniejszego' Impe- 
ratora Aleksandra widzialną oznacza opiekę 
swą nad nim i w nim zarazem widzieć daje 
jedyne dobro i nadzieję dla kraju naszego 
po poświęceniu Izby i zawieszeniu w niej 
portretu Ńayjaśniejszego monarchy Roku 
1818 miesiąca lutego dnia 9. w przytomno- 
ści miejscowego cywilnego gubernatora i 
kawalera J. W. Kazimierza Sulistrowskiego 
oraz prokuratora gubernskiego, a ponieważ 
rzecz jedynie tylko w porządku służby trak- 
towano bez zgromadzenia ' dalszey publicz- GIEJSZTOR - GIGALSKI czerpanych. Tamże, 1893/4, 8, str. 1 ni., 66 
i 1 nI.+76 i 1 ni. 

Nr. 12. I. Katalog rękopisów, II. Katalog 
tytułów i kart, podobizny, III. Rozmaitości. 
Warszawa, St. Giejsztor, druk. I Związko- 
wa we Lwowie, 1894, 8, str. 64. 

— Toż. Lwów, z I Zwiazk. druk. G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie! 1894, hal. 60. 

Nr. 13—14. Katalog dzieł dawnych i wy- 
czerpanych. Warszawa, St. Giejsztor, 1895, 
8, str. 118 i 81 i 1 ni. 

Nr. 15. Katalog oddzielnych tomów, ty- 
tułów i kart dzieł dawnych i wyczerpanych. 
Tamże, 1896, 8. str. 53.' 

Nr. 16. Katalog dzieł dawnych i wyczer- 
panych. Warszawa, St. Giejsztor, 1896, 8, 
str. 69 i 1 ni. 

— Kilka listów i testament Kościuszki, 
wydał J. K. G. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8 
mała, str. 45 i 1 k., hal. 80. 

— (??) Do starego pokolenia, głos z pod za- 
boru rosyjskiego. Kraków, nakł. K. Barto- 
szewicza) 1890, 8, hal. 40. Por. Dobrowol- 
ski A. 

— W Warmii. Odb. z Kraju. Petersburg, 
druk. Trenke i Fusnot, Gebethner i Wolff 
w Warszawie, 1895, 16, str. 36, kop. 40. 

— Ob. Kobiernicki M. (Nieznanego pisa- 
rza 1886); Upominek wileński (1879). 

GIEL Chr. Kleine Beitrage zur antikeu Nu- 
mlsmatik Sudrusslands. Moskau & Berlin, 
A. Weyl, 1886, 4, str. III i 43, z 5 tabl. 
mr. 6. " 

6IELLERUP Karol. Ob. Gjellerup K. (Minna 
1900). 

GIELSKi J. Serce i ręka, romans włoski. 
Warszawa, nakł. J. Rebszlegera, druk. Ch. 
Keltera, 1888, 8 mała, str. 31, kop. 10. 

Giełda. Ob. Górski A. (Cena g... a przesi- 
lenie 1897); Hofmokl Z. (Papiery lokac. a 
g... 1897); Pajgert K. (zbożowa 1895) ; Schuetz 
A. (Przesilenie 1896). 

GIEŁGUD Ad. Ob. Czartoryski Adam (Me- 
moirs 1888). 

GIERBACZEWSKiJ T. Russkija driewuosti i 
pamiatniki prawosławija chołmsko-podlaszs- 
koj Rusi. Warszawa, tipogr. S. Orgielbran- 
da, 1892, 4, str. 147, z 57 rysunkami. 

GIERMAŃSKI Piotr. Ueber die Menge der 
festen Substanzen des Weichselwassers bei 
Czernichów (Galizien) zur Zeit seines hohe- 
ren Standes ftir die Jahre 1878 und 1879. 
Separatabdruck aus »Die landwirthschaftli- 
chen Versuchs-Stationes«. Berlin, Wiegandt, 
Hempel & Parey, 1880, 8, str. 285—289. 

— Ściółka, jej zadanie w oborze i nawo- 
zie stajennym. Odb. z Tygodnika rolniczego. Kraków, druk. Związkowa, 1887, 8 mała, 
str. 21. 

— Krótki sposób praktycznego badania 
mleka. Kraków, nakł. To warz. roln., druk. 
Związkowa, 4, str. 3. 

— Sprawozdanie z próbnej uprawy 5 od- 
mian buraków pastewnych wyprodukowa- 
nych z nasienia sprowadzonego kosztem 
subwencyi przez Okręg. Towarz. roln. oraz 
z rozbioru chemicznego tychże buraków. 
Kraków, nakł. Towarz. roln., druk. Związ- 
kowa, 4, str. 6. 

— Ob. Rudnicki Jęd. (Mowa 1882). 

GIERMAŃSKI Stanisław. Sumaryusz klejno- 
tów abo herbów państwa i rycerstwa koro- 
ny polskiej i W. ks. litewskiego, z różnych 
autorów a mianowicie z Bielskiego, z Pa- 
prockiego i skryptów S. S. Jagodyńskiego 
zebrany, a dla snadniejszego nalezienia czy- 
telnikowi wedle obiecadła sporządzony i 
wydany. Kraków, druk. dziedziców Jak. 
Siebeneychera, 1621, 16, kart. ni. 43, kor. 5. 

Autografowany staraniem WI. Bartynowskiego, 
w Krakowie, r. 1881. 

GIERSZYŃSKI Henryk. Ostatnie chwile po- 
wstania listopadowego. Chicago, nakł. Wy- 
działu oświaty zw. nar. pol., druk. Zgody, 
1900, 8, str. 6'l i 3 ni. 

— W kwestyi polsko-litewskiej. Tamże, 
1897, 16, str. 120. 

— Opowiadania o bitwie grochowskiej. 
; Tamże, 1899, 8 mała, str. 35 i 1 ni., z ma- 
I pką w 4ce. 

— Krótki pogląd na powstanie Kościusz- 
kowskie. Paryż, 1894, 8, str. 23, centim. 50. 

GIERYMSKI Maksymilian. Ob. Piątkowski H. 
(1896). 

GIERYMSCY Makspillan i Aleksander. Album 
obrazów i rysunków .... z tekstem Antonie- 
go Sygietyńskiego. Warszawa , nakł. A. 
Gruszeckiego wydawcy Wędrowca, M. Arct, 
druk. br, Jeżyńskich (J. Ungra), 1886, 4 kró- 
lewska, str. 79 i 1 ni., z 24 rycin., w opr. 
karton., rb. 1*50, ozdób. opr. rb. 250. 

GiESKIET S. Wojennyja diejstwija w car- 
stwie polskom w 1863 godu: Naczalo woz- 
stanija, janwar, fewrał i pierwaja połowina 
marta, sostawił .... pod riedakcijej gienierał- 
lejtienanta Puzyrewskago. Warszawa, M. 
Orgelbrand, tipogr. S. Sikorskago, 1894, 8, 
str. III, 401 i IV, z Atlasem (52 planów), 
rb. 4-50. 

(Gietrzwałd). Objawienia Matki B. w Gietrz- 
wałdzie dla ludu kat. podług urzędowych 
dokum. spisane. Brunsberg , nakl. druk. 
Warmińskiej (J. C. Pohl), 1878, 8, str. 80, 
z drzewor. 

— Ob. Kujot ks. (Kronika); Zieliński Jan 
ks. (O widzeniach 1882). 

GIGALSKI B. Bruno Bischof yon Segni, Abt GILBERT — GIMNAZYUM 29 von Monte-Cassino, 1049—1123, sein Leben 
und seine Schriften, ein Beitrag zur Kir- 
chengeschichte im Zeitalter des Investitur- 
streites und zur theologischen Literaturge- 
schichte des Mittelalters, Inauguraldisserta- 
tion. Munster, 1893, 8, str. 36. 

GILBERT D. ks. prałat Miłość Jezusa, od- 
wiedziny Najświętszego sakramentu na ka- 
żdy dzień miesiąca .... tłómaczone z angiel- 
skiego. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiry 
synów, 1900, 16, str. 208, kop. 40. 

GILBERT Ph. La demióre lutte k Romę 
autour du systeme de Copemic. Brukselska 
Revue des ąuestions scientifiąues w zeszy- 
cie kwietniowym z r. 1891. 

GiLIBERT Jan Em. Le calendrier de Flora 
pour Tanneć 1778 autour de Grodno et pour 
Tannśe 1808, autour de Lyon. Lyon 1809, 
8, str. Vin 88 i 1 tabl. 

6ILISZEWSKI W. Scidae Horatianae, pars 
L Lauban & Leipzig, Fock, 1885, 4, str. 20, 
fen. 90. 

GILLAR. Podręcznik dla organistów i ludu 
w czasie pogrzebów i procesyi w dniu za- 
dusznym, d^atek do Śpiewnika dla ludu 
katolickiego .... Bvtom, nakł. i druk. wyda- 
wnictwa Katolika, 1898, 16, str. 160, opr. 
fen. 80. 

GILLER Agaton. Bohdan Zaleski. Odb. z Al- 
bumu muzeum nar. w Rapperswylu p. t. 
•Wieniec pamiatkowyc. Poznań, druk. i skł. 
głów. W. Simona, 1882, 8, str. 32, fen. 75. 

— Ogólna charakterystyka powstania w r. 
1863. Lwów, nakł. Miecz. Darowskiego, druk. 
Ludowa, 1888, 8, str. 25. 

— Listy tułacza, list III. Odb. z Warty. 
Poznań, druk. i skł. głów. W. Simona, 1883, 
8, str. 12. 

Wspomnienie o Ad. Mickiewiczu. 

— W obronie prawdy i własności narodo- 
wej, odpowiedź p. Estreicherowi, przez je- 
dnego z urzędników muzeum nar. w Rap- 
perswylu. Parvż, druk. A. Reiffa, 1883, 8, 
str. 29. 

— Olizarowski Tomasz, wspomnienie. 
Lwów, nakł. druk. Gazety naród., Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1879, 8, str. 45, hal. 60. 

— Dr. Tadeusz Żuliński, wspomnienie je- 
go żywota. Opis pogrzebu i żałobnego na- 
bożeństwa. Odb. uzupełniona z Gazety nar., 
Gubrynowicz i Schmidt, 1885, 8 mała, str. 
VIII i 69, hal. 60. 

— O życiu i pracach F. H. Duchińskiego, 
Eijowianina, w jubileuszową rocznicę 501e- 
tnich jego zasług naukowych, studyum. 

% Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. Ludo- 
wa, 1885, 8, str. 2 ni., 134 i 4 ni., z portr. 
jubilata, kor. 160. 

— Ob. Jakubowicz J. (Z pamietn. 1886); 
Kohn G. (Ostat. chwile 1887); Ł.'j. ks. dr. (Mowa 1887); Młocki A. (Księga 1884); Ro- 
cznik Samborski (t. VI); Sedlaczkówna (Ag. 
G.); Wieniec pamiątkowy (1882). 

GILLER Stefan (z Opatówka Stefan). Elegie 
i sonety. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1890, 8 mała, str. 124, 
kor. 1-60. 

— Jan Kochanowski z Czamolesia, poe- 
mat Stefana z Opatówka uwieńczony pierw- 
szą nagrodą na konkursie poetyckim war- 
szawskim dnia 25 listopada 1881 r. Poznań, 
nakł. i druk. Kury era poznańskiego, 1884, 
8, str. 16, fen. 50. 

— Krzyż w Kościeliskiej dolinie, wspom- 
nienie. Ódb. z t. IX Pamiętnika TowarzysŁ 
tatrzańskiego. Kraków, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1884, 4, str. 13. 

GILLES de la Tourette. Histerya w opraco- 
waniu dra A. Puławskiego. Odczyty klin. 
50—52. Warszawa, wyd. Gazety lekar., druk. 
K. Kowalewskiego 1896, 8, str. 330 i 2 ni., 
rb. 2-70. 

— Histerya przez .... b. szefa kliniki 
w Salp^trióre, część II: Napady i stany hi- 
steryczne, w opracowaniu A. Puławskiego. 
Odczyty kliniczne, nr. 85 — 87. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1896, 8, str. 91 i 
1 ni., kop. 90. 

O gimnastyce. Odb. z Przewód, gimnasty- 
cznego. Lwów, druk. I Związkowa, Mili- 
kowski, 1886, 8 mała, str. 97 i 1 ni., hal. 80. 

Artykuły pióra: dra Ż. Krówczyński^o, R. Palm- 
steina, A. Dygasińskiego, dra Z. Kniaziotuckiego 
i dra O. Widmana. 

Gimnastyka domowa. Przewodnik ćwiczeń 
gimn. dla dzieci i dorosłych, dla zdrowych 
i chorych podług drów Schrebera i Anger- 
steina, z dod. ćwiczeń z piłką. Wyd. 2gie 
powiększone. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
1897, '8, str. 40, z 50 figur., kop. 20. 

— Ob. Berger A. (szwedzko 1887); Cenar 
Edmund; Doliński G. (Ćwiczenia 1885); Dur- 
ski Antoni; Dusza zdrowa w zdrowem ciele 
(1889); Griinfeld (1890); Harajewicz W. (Le- 
czenie 1891); Madeyski Edw. (Szkolna 1890); 
Regulamin wycieczkowy i gimn. hygieni- 
eznv (1889) ; Schreber M. (Lecznica pokojowa 
1893, 1898); Welichowski J. (Historva roz- 
woju 1892); Weryho Marya (dla dzieci 1887, 
1891). 

Gimnazya rosyjskie w Polsce, szkic wycho- 
wawczy. Paryż, druk. Reiffa, 1893, 8, str. 51. 

Gymnazyum białostockie i szkoła przy niem 
powiatowa. Porządek examinów publicznych 
uczniów w tutejszym zakładzie naukowym, 
odbywać się mających w dniach 27, 28, 29 
i 30 miesiąca czerwca r. t. (1826). B. m. dr. 
i r., fol., 1 karta. 

— Św. Jacka w Krakowie, rok szkolny 
1882. Odb. ze Sprawozd. gimn. z r. 1882. 
Kraków, nakł. funduszu naukowego, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1882, 8, str, 21. 30 GIMNAZYUM - GIROWOJN — Toż, rok szkolny 1883. Odb. ze Spra- 
wozd. gimn. Tamże, 1883, 8, str. 21. 

— Ob. Bernecker E. zu Lvck (Etk) 1887); 
Bobrzyński M. (W sprawie 1883); Brohm F. 
A. (Thornsche 1818/9; Curtze M. (zu Thorn); 
Czerkawski Euz. (Rozprawy 1882); Gawroń- 
ski Fr. (w Niemirowie 1895); Gerlach G. 
(1830-32); Gnichot H. (1887); Habura Fr. 
(1888); Kopia H. (żeńskie 1896); Kozicki Sig. 
(Tarnoviense 1893); Maciszewski M. (tamo- 1 
polskie 1896); Merczyng H. (Kołłątaja i Cz. 
projekt 1881); Methner J. (zu Gnesen 1888); 
Muller J. (1829?); Okolski A. (Kwestya re- 
formy 1891); Programy gimnazyum gnie- 
źnieńskiego (r. 1865—1874); Przebudowa (.... 
Św. Anny 1891); Rybarski F. (Kieleckie 1882); 
Starkę H. (in Posen 1884); Wachlowski A. 
(Studien 1889); Ziembicki T. (pruskie 1896). 

GINDELI Ant. dr. prof. Dzieje powszechne 
dla wyższych klas szkół średnich według 
4tego wydania przełożył Michał Markiewicz, 
wydanie 2gie przerobione, I-III t. I: Dzie- 
je starożytne. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. 
Pelara, (H. Czerny), 1885, 8, str. VII i 375, 
kor. 3-20. 

— Toż, t. II: Dzieje średniowieczne. Tam- 
że, 1887, 8, str. VIII i 324, kor. 3-20. 

— Toż, t. III: Dzieje nowożytne. Tamże, 
1886, 8, str. VII i 542, kor. 3-20. 

— Toż. Wyd. 3cie. t. III: Dzieje nowoży- 
tne. Tamże, 1893, 8, str. VII i 344, kor. 3-60. 

— Die marirtimen Piane der Habsburger 
und die Antheilnahme Kaisers Ferdinand 
II am polnisch-schwedischen Kriege wah- 
rend der Jahre 1627/29, ein Beitrag zur Ge- 
schichte des dreissigjahrigen Krieges. Odb. 
z Denkschriften der k. Akademie der Wiss. 
Wien, Tempsky, 1890, 4 większa, str. 54. 

GINEJKO Fellcya. Ob. Chrząszczewska Jad. 
(Lutnia 1894). 

Ginekologia. Ob. Bylicki Wł. (Nauka 1894); 
Kohn M. (Urywki z dziejów 1883); Kurtz St. 
(Stosowanie thiolu 1892); Sołowij A. (1899); 
Święcicki H. (1893, 1894). 

GiNTL Heinrich E. dr. Die Concurrenzfa- 
higkeit des galizischen Petroleums mit 
Riicksicht auf die neuen Oelgruben in Slo- 
boda-Rungurska. Technische Vortrage und 
Abhaudl., VI. Wien, Spielhagen & Schurich, 
1885, 8, str. 27, hal. 80. 

6. A. (GIntowł Aleks. ks. arcyb.). Na czasie, 
dwie pogadanki. Płock, Iz. Wasserman, gu- 
bernsk, tip., 1882, 8, str. 47 i 1 rycina, 
kop. 25. 

6I0C0NDA. Ob. Gorrio Tom. (1897). 

GIOYANNINI Paulus Aemilius. Relazione di 
Polonia 1565, edidit Joseph Korzeniowski. 
Odb. z t. XV Scriptores rerum polonicarum. 
Cracoyiae, sumpt. Academiae literarum, typ. 
W. L. Anczyc et socior., 1891, 8 większa, 
str. 33. GIRARD Afmś, Intensywna uprawa kartofli 
metodą .... streścił, ocenił i uzupełnił G. 
Plewako. Warszawa, nakł. domu handlo- 
wego K. Wasilewski, druk. P. Szymanow- 
skiego, 1894, 8, str. 2 ni. i 283, rb. 2-25. 

GIRAROIN J. Nygus, ze wspomnień jedy- 
naka, przekład z francuskiego C. N. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. 
Cotty, 1894, 8 mała, str. 288 i 1 ni., z 1 ry- 
ciną, rb. 1, opr. rb. 1*50, 

GIRAUD Paweł prof. Opowiadania history- 
czne: Grecya, życie domowe i publiczne 
Greków, przełożył J. L. Popławski. Warsza- 
wa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1895, 8 mała, str. 387 i 1 ni., 
rb. 1-50. 

— Toż. Grecya, II. Instytucye publiczne, 
przełożył J. L. Popławski. Tamże, 1896, 8 
mała, str. 386 i 1 ni., rb. 150. 

— Opowiadania historyczne: Rzym, życie 
prywatne i publiczne Rzymian, przełożył J. 
L. Popławski. Tamże, 1896, 8 mała, str. 513 
i 1 ni., rb. 180. 

GIRAUD-TEULON A. Początki rodziny, sta- 
ny społeczne, poprzedzające ustrój patryar- 
chalny, przełożył z francuskiego T. Wr. 
Warszawa, nakł. B. U. D. G., Gebethner i 
Wolff, druk. Wieku, 1884, 8 mała, str. 183, 
rb. 1. 

GIRDWOiŃ Michał Kazimierz. I. Budowa ułów, 
II. Narzędzia pszczolnicze, III. Ustrój ciała 
pszczolego. Żabikowo pod Poznaniem, 1872, 
folio, k. ni. 4, liczb. 19, litografia. 

— O hodowli ryb i przyrządzie wylęgo- 
wym własnego pomysłu. Warszawa. 1881, 4 
wielka, str. 4 z tabl. 

— Katalog wystawy rybactwa .... i wy- 
stawy irrygacyi i drenowania, nagrodzony 
wielkim medalem złotvm. Warszawa, druk. 
W. Thiella, 1885, str. XVI. 

— Dodatek do Katalogu wystawy ryba- 
ctwa .... Tamże, 1885, 8 mała, str. 30. 

Sprawozdanie z prac wykonanych na polu krajo- 
wego rybactwa, przez M. Girdwoynia. 

— Łodzie rybackie dla naszych jezior i 
stawów. Odb. z Inżynieryi i budown. War- 
szawa, druk. J. Noskowskiego, 1881, 4 wię- 
ksza, str. 4 i V tabl. rysunków. 

— Toż. Wyd. 2gie poprawne. Warszawa, 
nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. Ig. 
Zawiszewskiego, 1883, fol., str. 8 i 5 tabl. 
litogr., kop. 75. 

— Pasożyty ryb naszych. Tamże, 1883, 
4, str. 8 i 4 tabl. litogr., kop. 75. 

— Projekt gospodarstwa rybnego jezioro- 
wego w dobrach Dukszty JW. Biegańskich 
w gubernii kowieńskiej. Odb. z Inżynieryi 
i budów. Warszawa, druk. Ig. Zawiszew- 
skiego, 1883, fol., str. 20 i 2 tabl. fotodruk., 
rb. 1-50. GIROWOJN - GLAUNING 81 — Projekt gospodarstwa rybnego wyro- 
zumowanego (sztucznego), stawowego i wę- 
gorzami w dobrach Złotym potoku hr. Ra- 
czyńskich w Królestwie polskiem. Warsza- 
wa, druk. J. Noskowskiego, 1881, fol., str. 
16 i 6 tabl. litogr., rb. 1-50. 

— Rys ustroju główniejszych narzędzi 
ciała pszczolego. Poznań, 1872, fol., str. 7 
i 1 ni. (litografia). 

GIRENAS. Die littauische Frage einiger 
Zeitungen, mit einer deutschen und liltaui- 
schen Anwort. Tilsit & Leipzig, Schmaler 
& Pech, 1888, 8, str. XIV i 90, fen. 80. 

— Pamięci księcia Władysława Czarto- 
r^^skiego : Ant atsiminimo raielojo bey auksz- 
tojo pono, pono kunigaikszczio Władłsławo 
Czartoryskio, gedulinga gesme sutaisyta Gi- 
reno (dr. G. J. J. Sauerwein). Tilsit, ge- 
druckt bei J. Schoenke, (1894), 4 wielka, str. 
ni. 4. 

GISKRA Jan z Brandysu. Ob. Kwiatkowski 
S. (1886). 

GIULANUS Paulus. Commentarius rerum, 
a Stephano rege adversus Magnum Moscho- 
rum ducem gestarum a. 1580. Claudiopoli, 
in officina relictae Casparis Helti, 1581, 
4 mała, str. ni. 21. 

Fotografowane r. 1885 w Klausenburgu, nakładem 
siedmiogrodzkiego muzeum krajowego, staraniem bi- 
bliotekarza K. Szabó. GIZEWIUSZ M. Ob. Wegner St. 

GiŻOWSKI Juliusz. Jełena, rzecz osnuta na 
tle stosunków ludowych na Bukowinie. Odb. 
z Gazety nar. Lwów, H. Altenberg, druk. 
Pillera i Sp., 1891, 8, str. 144, kor. 120. 

— Rodzina wyklętych. Lwów, Jakubow- 
ski i Zadurowicz, druk. Pillera i Sp., Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1894, 8 ma- 
ła, str. 341, kor. 4-20 = rb. 1*80. 

GIŻYCKI Artur von. Ueber ruptura yesicae 
urinariae , Inauguraldissertation. Konigs- 
berg in Pr., Druck von M. Liedtke, 1888, 
8, str. 48 i 2 ni. 

GIŻYCKI Georg von dr. Grundzuge der Mo- 
rał, gekronte Preisschrift. Berlin, W. Fried- 
rich, 1883, 8 mała, str. 1 ni. i 140, mr. 1-50. 

— Kant u. Schoppenhauer, zwei Aufsatze. 
Leipzig, W. Friedrich, 1888, 8 mała, str. 2 
ni. i 112, mr. 2. 

— Zasady moralności, dziełko uwieńczone 
na konkursie berlińskim 1883, przełożył H. 
Wernic. Warszawa, M. Arct, druk. Ig. Za- 
wiszewskiego, 1883, 8 mała, str. 141 i 2 ni., 
kop. 75. 

GIŻYCKI Jan Marek (Gozdawa Marek, Woły- 
niak, Konrad Mazowiecki). Bazylianie na Żmu- 
dzi. Odb. z Przegl. powsz. Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., 1891, 8, str. 35, hal. 60. 

— O Bazylianach w Humaniu. Nadb. 
z Przewodnika nauk. i liter. Lwów, 1899, 
8, str. 456-464, 562—570, 657-664, 744— 752, 846-858, 938-946, 1031-1043 i 1136- 
1182. 

— Luźne kartki z przeszłości Telsz. B. 
m. dr. i r. Wycinek z Przegl. pols. Kra- 
ków, 1893, 8, str. 70—96. 

— Monaster bazyliański w Ladach na 
Białej Rusi. Odb. z Przegl. powsz. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1891, 8, str. 26, hal. 60. 

— Kilka słów o dwóch szkołach dawnych 
na Podlasiu. Odb. z Dziennika poznań. Po- 
znań, druk. Dziennika pozn., 1888, 8, str. 
IV i 82. 

— Spis szkół w grodzieńskiej gubernii na 
początku XIX w. Poznań , księg. i druk. 
Kuryera poznań., 1885, 8, str. 32, fen. 10. 

— O szkole Kiejdańskiej w XIX wieku. 
Nadb. z Muzeum, 1896, 8. 

— Unici w Kurlandyi. B. m. dr. i r. (Odb. 
z Przegl. polsk. Kraków), 1894, str. 199— 
223. 

— Wspomnienie o Borunach i Unitach 
w Oszmiańskiem. Nadb. z Muzeum, 1897, 8. 

— Wspomnienia .... Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. im. Ossolińskich, 
1897, 8, str. XII, 339 i 1 ni., kor. 6-80. 

— Ob. nadto Gozdawa M., Konrad Mazo- 
wiecki i Wołyniak. 

GIŻYCKI Leon Gozdawa. Ob. Liguori Alf. 

(1888). 

GJELLERUP Karol. Minna, powieść z duń- 
skiego, przetłum. Wanda Dalecka. Lwów, 
nakł. H. Altenberga, druk. Zakładu naród, 
im. Ossolińskich, 1900, 8, str. 327, kor. 4. 

GLABER Andrzej z Kobylina. Gadki o skład- 
ności członków człowieczych, z Arystotelesa 
i też inszych mędrców wybrane 1535, wy- 
dał Józef Rostafiński. Bibl. pisarzów polsk., 
28. Kraków, nakł. Akademii umiej.. Spółka 
wydaw , druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. II 
i 180, kor. 160. 

Glagolitica. Ob. Abicht R. (1895); Kalina 
Ant. prof. (1891). 

GLAN. Ob. Wróblewski A. (Zastosowanie 
spektrofotometru (1897). 

GLATMAN Ludwik. Kachna Strusiówna. Obra- 
zek histor.- obyczaj, z XVII w. Nowy Sącz, 
nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego wdowy, 
1901, 16, str. 98, kor. 120. 

— Opowieści i wspominki historyczne, se- 
rya I. Kraków, nakł. autora, S. A. Krzyża- 
nowski, druk. Czasu, 1895, 8 mała, str. 2 ni. 
i 195, kor. 240. 

I. Ramszówne; Skon Jana m.; Wielednicka spra- 
wa; Raj ntracony. 

GLAUNING E. dr. & ETTINGER J. dr. Forni- 
coblepharon. Odb. z Postępu okuł. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1899, », str. 4, z rycina- 
mi w tekście. GLAZER - GLIŃSKI 6LAZER Jakub. Ob. Szelest J. (1899). 

Gleba. Ob. Kiecki W. (Galicya 1898); La- 
chowicz B. (Chemicz 1890); Miczyński Kaz. 
dr. (O pochodzeniu 1893); Sikorski J. F. 
(1898). 

GLEICH. Ob. Obaliński A. (Operacja 1895). 

GLEICHENBERG. Ob. Bruehl E. (1881); Bu- 
likowski Stan. (O wyborze 1893). 

GLENARD. Ob. Zawadzki Józef dr. (O za- 
parciu 1895), 

GLEY Gerard. Głos Ur jeneralnego ko- 
misarza Xięstwa Łowickiego, przy okoli- 
czności wprowadzoney sprawy z powództwa 
JO. Xięcia Marszałka d'Auerstadt, z Ur. Fi- 
giettym w sądzie appelacyjnym Xięstwa 
Warszawskiego na sesyi dnia 27 września 
1809 r. miany. B. m. r. dr. (Warszawa 1809), 
folio. str. 22 i 1 karta dodatku. 

GLICKSON. Ob. Błeszyński J. H. (Rządy 
1889). 

Glin. Ob. Radziewanowski K. (metaliczny 
1896, glinowy chlorek 1894). 

Glina dyiuwialna. Ob. Bakowski Józef (1881). 

Gliny lodnikowe. Ob. Rudowski T. (1899). 

GLINKA Ladislas. Ob. Brykczyński A. ks. 
(Porte d'arain 1890). 

GLINKA Th. Czerty iz żyzni Tadeusza Ko- 
stjuszki, pljenennago rossijskom generałom 
Ferzenom. Sanktpeterburg, 1815, 8, str. 51. 

GLINKIEWICZ Józef. Sumy galicyjskie, rzecz 
o setce milionów długu czy wierzytelności 
Galicyi u skarbu państwa austryackiego. 
Odb. z Reformy. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. Związkowa, 1882, 8, str. 118, kor. 1-60. 

— Ob. Choiński T. (Sonne 1898). 

GLIŃSKI A. J. Bajarz polski, baśni, powie- 
ści i gawędy ludowe. Wydanie 3cie poprą 
prawne, t. I — IV. Wilno, nakł. I. Krasnosiel- 
skiego, tipogr. A. G. Syrkina. 1881, 16, str. 
212+215+222+218, rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 4te poprawne, cztery tomv 
w dwóch, t. I i II, III i IV. Wilno, nakł. 
W. Makowskiego, druk. St, Niemiry synów 
w Warszawie, 1899, 8 mała, str. 282 i 2 ni., 
290 i II, rb. 1. 

GLIŃSKI Andrzej. Geografia Galicyi dla 
szkół początkowych. Bochnia, nakł. i druk. 
W. Pisza, 1894. 8, str. 39, 1, hal. 40. 

— Pogadanki o rzeczach na tle życia 
i otoczenia wychowanka, podręcznik "dla 
nauczycieli szkół początkowych. Tamże, 
1895, 8 mała, str. VII i 176, kor. 1-60. 

— Pogadanki elementarne o rzeczach dla 
dzieci, poglądowe opisy przedmiotów ota- 
czających dzieci, wydal dla matek i nau- 
czycielek .... Kraków, nakł. J. M. Himmel- 
blaua, druk. Narodowa, (1896), 4, str. 8, z 8 
tabl. kolor., kor. 160. 

— Stylistyka polska, podręcznik dydakty- czno-metodyczny do nauki języka polskiego 
dla wyższych klas szkół początkowych, dla 
szkół uzupełniających, rolniczych, przemy- 
słowych, wydziałowych, pensyonatów, dla 
niższych klas szkół średnich i seminaryów 
nauczycielskich. Tamże, druk. A. Koziań- 
skiego, 1891, 8, str. II, 307 i XIII, opr. 
kor. 3. 

— Wzory i zadania do ćwiczeń stylisty- 
cznych dla szkół ludowych, ludowych, wy- 
działowych, tudzież rzemieślniczych i rolni- 
czych, zastosowane do nauki z poglądu ja- 
ko objaśnienia do tablic w szkołach używa- 
nych. Tamże, druk. Uniw. Jag., 1880, kor. 
1-60. 

GLIŃSKI Henryk. Tylko doktor, szkic po- 
wieściowy. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1882, 8 mała, str. 113, kop. 70 = 
kor. 1-80. 

— Gwiazda, kalendarz petersburski illu- 
strowany na rok 1881, pod redakcyą .... St. 
Petersburg, nakł. J. Ungra, Warszawa, druk. 
J. Ungra, 1881, 4, str. 112, 82 i 24 ni., 
kop. 60. 

— Toż, na r. 1882, rok II, pod red 

Tamże, 1882, 4, str. 162, z ogłoszeniami, 
kop. 60. 

— Toż, na r. 1883, rok III. Tamże, 1883, 
4, str. 114 i 106, z rycinami, kop. 75. 

— Toż, na r. 1884, r. IV. Petersburg, 
nakł. H. Glińskiego, druk. A. Pajewskiego 
w Warszawie, 1884, 4, str. 136, 62 i 40 ni., 
z rycinami, kop. 75. 

w części literackiej artykuły i wiersze J. I. Kra- 
szewskiego, E. Orzeszkowej, WJ. Wysockiego, St. 
Rzewuskiego. Z. Librowicza i Fr. Kamińskiego; Jan 
Kochanowski, 1584—1884, przez dra R. LOwenfelda; 
Józef Szujski, przez przez H. Glińskiegol Eliza Orze- 
szkowa, szkic biograficzno-literacki, przez H. Gliń- 
skiego; Biblioteki i archiwa petersburskie, luźne 
notatki, przez St. Ptaszyckiego; Z niedrukowanych 
listów Zygm. Kaczkowskiego, przez Z. Librowicza. 

— Honor, sztuka- temat- teza- etyka-kry- 
tyka, kilka uwag z powodu sztuki H. Su- 
dermana i głosów naszych krytyków, a głó- 
wnie B. Prusa. Petersburg, Br. Rymowicz, 
Warszawa, Gebethner i Wolff, di-uk. St. 
Niemiery, 1891, 8 mała, str. 141 i II, kp. 60. 

— Z ostatnich lat trzydziestu, z ofiaro- 
wanego rękopisu podał do druku .... War- 
szawa, J. Guranowski, druk. E. Lubowskie- 
go i Sp., 1895, 16, str. 80, kop. 45. 

— Listy do narzeczonego, pamiętniki 
panny na wydaniii, z rękopisu panny Klary 
do druku przepisał .... Petersburg, Br. Ry- 
mowicz, druk. S. Kornatowskiego, Gebeth- 
ner i Wolff, 1883, 8, str. 272, rb. 1-20. 

— Mamusie, studya niedyskretne. Nowa 
bibl. uniw. 1896. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Czasu, 1897, 8, str. 254 i 1 ni., kor. 4. 

— Notatnik bibliograficzny za rok 1880 
i pierwszą połowę 1881 r. St. Petersburg, GLIŃSKI H. - GLIŃSKI K. 88 ; nakł. autora, J. Unger, druk. J. Ungra 
I w Warszawie, 1882, 8, mała, str. 61 i 1 ni,, 
kop. 30. 

— Pogadanka o teatrze i teatr polski 
w Petersburgu w 1882/3 roku. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1883, 8 mała, str. 56, kop. 35. 

— Pogadanki o teatrze i teatr polski 
w Petersburgu od 1882 do 1892 r., garść 
luźnych uwag i wiązanka wspomnień z dzia- 
łalności teatru. Petersburg, Br. Rymowicz, 
Gebethner i Wolff w Warszawie, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1892, 8 ma- 
ła, str. 147, kop. 50. 

— Pogadanka o teatrze i teatr polski 
w Petersburgu w r. 1892—1893, trzecia 
garść luźnych uwag i wiązanka wspomnień 
z działalności teatru. Petersburg, druk. S. 
Kornatowskiego, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, 1883, 8, str. 200 i 3 ni., kop. 70. 

— Zrzędzenia, wiązanka pierwsza. Tam- 
że, 1894, 8, str. 224 'i 4 ni., rb. 1-40. 

GLIŃSKI J. Ob. Wernic i Gliński (Słowni- 
czek 1885). 

GLIŃSKI Kazimierz. ABC wszechświatowe, 
czyli niebywała jeszcze podróż na około 
świata, którą Stach odbył a .... spisał. War- 
szawa, nakł.' T. Paprockiego i Sp., druk. 
Związkowa w Krakowie, 1895, folio wąskie, 
str. 12, z 14 tablicami obrazków, rb. 1. 

— Ach! jakie to piękne!, 40 obrazków 
z wierszykami. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
(1898\ 4, kart ni. 8, kop. 75. 

• — Almanzor, tragedya w 5 aktach z dzie- 
jów Hiszpanii. Warszawa, druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1889, 8, str. 99 i 1 ni., kop. 75. 

— Ballady i powieści. Warszawa, nakł. 
i druk. Tow, artyst. wydaw., J. Fiszer, 1901, 
8, 2 k. i str. 189, rb. 1. 

— Psia budka, przygrywka pod pozytyw- 
kę. Warszawa, A. H. Kleinsinger, druk. K. 
Kowalewskiego, 1883, 8 mała, str. 101, 
kop. 20. 

— Budowniczy szczęścia, powieść. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, G. Gebethner i Sp., 1895, 8 ma- 
ła, str. 309, rb. 120 = kor. 2-40. 

— Cha La Nikodema. Warszawa, nakł. M. 
A. Wizbeka, druk. Estetyczna, 1895, 16, str. 
31, z portr. autora, kop. 60. 

— Co tu dzieci! Książka in 4o z 38 obra- 
zkami kolorowemi i wierszykami dla ma- 
łych dzieci. Nakł. M. Arcta, 1895, kop. 60. 

— Czarodziejka, romans. Bibl. romansów 
i powieści. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
druk. E, Skiwskiego, 1890, 8, str, 333, rb. 
1-20. 

— Dramaty. Warszawa, nakł. S. Buko- 

HlUOeUNA. T. II. wieckiego, druk. Fr, Cserndka, 1893, 8, str. 
381 i III, rb. 1-20. 

Anna Firlejówna; Almanzor. 

— Elementarz dla pilnych dzieci. War- 
szawa, kop. 2. 

— Z zakutego grodu, szkice fotografi- 
czne. Odb. z Głosu, Warszawa, nakł, wyd. 
Głosu, druk. M, Ziemkiewiczowej, 1892, 8 
mała, str. 204 i 2 ni., kop. 80. 

— Śmieszne historye. Książka in folio 
z obrazkami kolorowymi i wierszykami. 
Warszawa, M, Arct, 1895, kop, 90, 

— Klęska, powieść. Warszawa-Kraków, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1897, 8 mała, str. 301, rb. 1 
= kor, 2-60. 

— Król Bolesław Śmiały. Kraków, Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1896, 8 mała, str. 198, kor. 3. 

— Krzywda, powieść. Warszawa — Kraików, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp,, 1900, 8 mała, str. 445, rb. 1 50 
= kor. 4. 

— Miła książeczka dla dobrych dzieci. 20 
obrazków chrómolitografowanych opisanych 
wierszem. Warszawa, nakł. M. Arcta, 1895, 
8 większa, kop. 75. 

— Duża kstążka dla małych dzieci, 12 
obrazków opisanych wierszem. Warszawa, 
nakł. M. Arcta, 1896, fol. poprzeczne, str, 
12 ni., opr. rb, 120, 

— Kwiaty bez woni, powieść. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, nakł. i druk. E. Skiw- 
skiego, 1894, 8 mała, str. 274, rb. 1. 

— Polne kwiaty, poezye dla młodzieży. 
Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskau- 
era i W, Babickiego, 1898, 16, str. 116, z ry- 
sunkami w tekście, opr. kop. 70, 

— Listki z drzewa czarodziejskiego, opo- 
wiadanie dla młodzieży. Warszawa, nakł, 
M. Arcta, druk. W, L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, (1896), 8 mała, str. 92 i ni, z 16 
obrazkami, opr. rb, 1 20. 

— Losy, powieść współczesna. Warszawa, 
nakł. J. Fiszera, druk. P. Laskauera i W. 
Babickiego, 1899, 8 mała, str. 360, rb. 1. 

— Dwie moce, tragedya piastowska 1079 
rok. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk, 
W. L. Anczyca i Sp., 1900. 8, str. 159, rb. 
1-50. 

— Splątane nici, szkice i obrazki. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1893, 8 mała, str. 401 i 1 ni., 
rb. 1-50 = kor. 3. 

— Obłąkani, tragedya w 5 aktach. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk, K. Kowa- 
lewskiego, 1882, 8, str. str. 1 nJ. i 160, rb. 1. 

— Obrazki Janki, 30 obrazków koloro- 
wych opisał wierszem. Warszawa, nakł. M. 
Arcta, 1897, 4, str. 8 ni., kop. 60, 

5 G1N8KI - GLOGER — Panna Micia, wierszem opisał .... Tam- 
że, (1896), fol. wygryzione, str. 12 ni., z ry- 
cinami w tekście, kop. 90. 

— Poezye. Warszawa, nakł. autora, druk. 
S. Sikorskiego, 1893, 8 mała, str. 4 ni., 273 
i IV, rb. 2. 

— Toż. Warszawa, nakł. A. G. Dubow- 
skiego, druk. P. Laskauera i W. Babickie- 
go, 1901, 12, str. 192, kop. 80. 

— Pierzchliwy ptak, powieść. Warszawa, 
M. Arct, druk. J. Jeżyńskiego, 1895, 8 ma- 
ła, str. 262, rb. 1-20. 

— Ostatni sen. Warszawa, nakł. autora, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 112. 

— Stach Misiak, powiastka nagrodzona 
na konkursie Gazety świątecznej. Warsza- 
wa, St. J. Zaleski, druk. Tow. komand., 
1900, 16, str. 30, kop. 8. 

— Cudowny świat zwierząt dla grzecznej 
dziatwy. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. Związkowa w Krakowie, 1895, 
fol. ważkie, str. ' 11, z 13 tabl. obrazków, 
rb. 1. 

— Światek dzieci, 40 obrazków wierszem. 
Warszawa, nakł. M. Arcta, (1898), 4, kart. 
ni. 9, kop. 60. 

— Tarantula, powieść prawdziwa. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. 
Niemiery, 1896, 8 mała, str. 285, rb. 1-40. 

— Z walk życia , obraz dramatyczny. 
Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1891, 16, str. 29, kop. 20. 

— Wróci, powieść. WarszawaKraków, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1898, 8 mała, str. 353, rb. 1 = kor. 
3-20. 

— Wspomnienie Tatrów, z marzeń o sza- 
rej godzinie. Warszawa, nakł. T. Papro- 
ckiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1890, 8, 
str. 73 i VIII, kop. 50 = kor. 1. 

— Wybór poezyi. Warszawa -Kraków, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1900, 8 mała, wazka, str. 322 
i 2 ni., z portr. autora, rb. 1*20 = kor. 3-20. 

— Zabawa w kolej żelazną, 18 obrazków 
kolorowanych, wierszem. Warszawa, nakł. 
M. Arcta, (1895), 4 podłużna, str. ni. 15, 
z obrazkami kolor., rb. 1. 

— W zwierzyńcu. Z 22 obrazkami kolo- 
rowanemi , opowiedzianemi wierszem, nakł. 
M. Arcta, 1896, 4, kart , kp. 75. 

— Z życia i fantazyi. Warszawa, nakł. 
T, Paprockiego i Sp., druk. Granowskiego 
i Sikorskiego, 1899, 8 mała, str. 382 i 1 ni., 
rb. 1-20. 

— Żydzi, obraz dramatyczny, osnuty na 
tle prześladowań żydów w połowie XIV w. 
Warszawa-Kraków, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1901, 
8 mała, str. 86, kop. 60 = kor. 160. 

— Ob. Jachowicz St. (1900). 

GLIŃSKI Michał. Ob. De Layeaux L. Kniaź 

1881); Weinberg Stan. (1881). 

GLIŃSKI Tomasz. Ob. Baba Józef ks. (Fał- 

sze histor. 1885). 

i GLIRIUS L. W sprawie inkwizycyi. Kra- 
ków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. 
J. Litwińskiego w Wieliczce, 1888, 8 mała, 
str. 37 i 1 ni., hal. 50. 

Glista. Ob. Piotrowski J. (1896). 

Gliwice (Gleiwitz). Ob. Jungck Max (Flora); 
Nietsche (Geschichte 1886); Ruecker J. (Ge- 
ogr. 1895). 

Globus Bibl. Jag. Ob. Estreicher Tad. (1900). 

GLOGER Zygmuuł. Encyklopedya staropol- 
ska ilustrowana, tom 1. (Aaron- Denar). War- 
szawa , nakł. autora, (jrebethner i Wolff, 
druk. Laskauera i Babickiego, 19(X), 8 wię- 
ksza, str. 316, rb. 3. Całość w 4 tomach rb. 
12, w oprawie rb. 15. 

— Fraszki i opowiadania. Ze starych 
szpargałów śp. Karola Żery wypisał .... War- 
szawa,, rb. 1. 

— Geografia historyczna ziem dawnej 
Polski. Kraków, Spółka wydawnicza, druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8, str. 387, z 64 rycin, 
i mapą J. Babireckiego, kor. 5. 

— Jurćj, Św. Jerzy, przj^czynek do etno- 
grafii krajowej, z nofcat. Michała Fedorow- 
skiego. Odb. z III t. Pamiętnika fizyogr. 
Warszawa, druk. J. Bergera,' 1883, 4, str. 9. 

— Krakowiaki, 653 śpiewek ze źródeł et- 
nograficznych i własnych notat. Wyd. 3cie 
pomnożone. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. 
J. Filipowicza, 1893, 8 mała, str. 147, kp. 40. 

— Toż, 700 śpiewek. Wyd. IV. Tamże, 
1900, 8, kop. 40. 

— Toż, 657 śpiewek. Chicago, Dyniewicz, 
1882, cent. 35. 

— Księga rzeczy polskich, opracował G. 
Wydaw. 'Macierzy pols. Lwów, nakł. Ma- 
cierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1896, 8, str. 498, kor. 1. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, nakł. Towarz. 
wydaw., 1900, 8, str. 537, kor. 1-20. 

— Kujawiaki, mazurki, wyrwasy i dum- 
ki pomniejsze, ze źródeł etnograficznych i 
własnych notat. Chicago, nakł. Wład. Dy- 
niewicza, druk. Gazety polskiej, 1886, cnt. 25. 

— Kujawiaki i dumki. Wyd. 2. Warsza- 
wa, nakł. M. Arcta, druk. J. Filipowicza, 
1892, 8 mała, str. 94, kop. 30. 

— Marzenia samotnika, poemat ziemiań- 
ski. Warszawa, nakł. K. Prószyńskiego, 
Warszawa, nakł. K. Prószyńskiego, druk. 
K. Kowalewskiego, 1883, 8, "str. 14, kop. 15. GLOGER - GLUEK — Mazury i wyrwasy. 255 śpiewek ze 
źródeł etnograficznych i własnych notat. 
Wyd. 2gie. Warszawa, M. Arct, druk. J. Fi- 
lipowicza, 1892, 8, str. 100, kop. 30. 

— Toż, 260 śpiewek. Wyd. 3. Tamże, 8, 
kop. 30. 

— Notatki archeologiczne Michała Fede- 
rowskiego z okolic Słonima, kurhany pod 
Wiszowem. Odb. z t. II. Pamiętnika fizyogr. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, 
4, str. 2. 

— Osady przedhistoryczne na porzeczu 
Biehrzy. Ódb. ze Zbioru wiadom. do antro- 
pologii krajowej, t. VI, dział 1. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 8 i 1 tabl. 
litogr. 

— Pieśni ludu, zebrał .... w latach 1861 
— 1891, muzykę opracował Zygm. Noskow- 
ski. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i 
Sp.. 1892, 8, str. 361 i 2 ni., z nutami w teks. 
kor. 4. 

— Podróż Niemnem. Odb. z Wisły, t. II. 
Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1888, 8, 
str. 112, z rycinami, rb. 1. 

— Popas w Sławopolu. Warszawa, nakł. 
M. Arcta, druk. S. Orgelbranda synów, 1891, 
8 mała, str. 69 i 1 ni. , z rysunkami A. 
Brzostka, kop. 15. 

— Rok polski w życiu, trądy cy i i pieśni. 
Z czterdziestu rycinami. Warszawa, Jan Fi- 
szer, druk. W. L. Anczyca i Sp., (1900), 4, 
2 k., str. 384, 1 k. ni., rb. 2. 

— Skarbczyk. Baśnie i powieści. Z ust 
ludu i książek zebrał .... Wyd. 2gie pomno- 
żone. Warszawa, 1889, kop. 15. 

— Toż. Wyd. 3cie pomnożone. Tamże, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, 1898, 8 mała, 
str. 72, kop. 20. 

— Skarbczyk II. Zabawy, gry, zagadki, 
żarty i przypowieści z ust ludu i ze sta- 
rych książek. Warszawa, nakł. K. Prószyń- 
skiego, druk. br. Jeżyńskich (J. Unger), 
1885—86, 8 mała, str. 80, kop. 15. 

— Toż. Tamże, druk. J. Bratmana, 1891, 
8, str. 76, kop. 12. 

— Skarbczyk III. Zwyczaje doroczne, 110 
pieśni zwyczajowych, sobótkowych, dożyn- 
kowych, kolęd, przemów i t. p., z ust ludu 
i książek. Warszawa, nakł. K. Prószyńskie- 
go, druk. K. Kowalewskiego, 1882, 8, str. 
65, kop. 10. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, 1888, 8 mała, 
str. 61, kop. 10. 

— Skarbczyk IV. Dumy i pieśni, 100 śpie- 
wów z ust ludu zebrał .... Tamże, 1894, 8 
mała, str. 80, kop. 15. 

— Skarbiec strzechy naszej, zebrał .... mu- 
zykę harmonizował M .... Wydaw. Macierzy 
polskiej, 62. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1894, 8, 
str. 356 i 2 ni., kor. 1. 

— Toż. Wyd. 2gie. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., 1894, 8 mała, str. 356 i 2 ni., kor. 
1-60. 

— Słownik gwary ludowej w okręgu Ty- 
kocińskim. Odb. z Prac filol., t. IV.' War- 
szawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1894, 8, str. 
110. 

— Słownik rzeczy starożytnych. Kraków, 
Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1886, 8, str. 498. 

— Wyciągi z Dziejów polskich Długosza, 
dotyczące fizyografii dawnej Polski. Odb. 
z Pamiętnika fizyogr. Warszawa, druk. E. 
Skiwskiego, 1888, 4, str. 30, kop. 45. 

— Wykopaliska maryenhauskie. Odb. z Pa- 
miętnika fizyogr. 1881 r. Tamże, druk. K. 
Kowalewskiego, 1881, 4, str. 4 i tabl. litogr. 

— Zabawy, gry, zagadki, żarty i przy- 
powieści z ust ludu i ze starych książek. 
Wydanie nowe. Tamże, druk. J. Jeżyńskie- 
go, 1900, 8 mała, str. 77, kop. 10. 

— Zabobony i mniemania ludu nadnar- 
wiańskiego tyczące ptaków, płazów i owa- 
dów zebrał .... (w latach 1865-1875). Odb. 
ze Zbioru wiadom. do antropologii kraj., t. I. 
Kraków, 1887, 8, str. 7. 

— Zagadki ludowe z nad Narwi i Bugu 
na pograniczu Mazowsza z Podlasiem, w la- 
tach 1865—1880 spisał .... Odb. ze Zbioru 
wiadom. do antropologii kraj., t. VII dział 
3. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883, 8, str. 17. 

— Zwyczaje i pieśni doroczne, z ust ludu 
i źródeł etnograficznych. Wyd. 4. Warsza- 
wa, Spółka wydaw. tanich wydaw., druk. 
W. Dunina, 1899, 8, str. 67, kop. 10. 

— Ob. Zera K. A. (Ze starych szpargałów Glony. Ob. Gutwiński R. (1890, 1891X 

Glossa super epistolas. Ob. Wislockl Wł. 
(1878); Zawiliński R. (1882). 

Glossy polskie. Ob. Lubicz R. (1893); Ło- 
paciński Hieronim (1893); Malinowski L. 
(1880, 1895). 

GLOTZ Marya. Ob. Andersen H. K. (1900); 
Haggard H. (Ona 1900). 

GLOVER John R. Pamiętniki o Napoleonie: 
Podróż na Św. Helenę,' według dziennika 
pisanego na okręcie przez .... sekretarza 
admirała Cockburńa. Warszawa, nakł. G. 
Centnerszwera, druk. J. Sikorskiego, 1896, 
16, str. 116, kop. 50. 

GLUEK Leopold dr. Gabryel Ayala o kile. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1898, 8, str. 6. 

— Mittheilungen aus der Abtheilung fiir 
Syphilis- und Hautkranke des bosn.-herceg. GLUEK — GLUZINSKI Landes-Spitales in Sarajevo. Wien, J. Safaf, z Archiy fiir klinische Medicin. Berlin, B. 
1898, 8, str. 133, z rycinami, kor. 4. Hirschfeld, 1886, 8, str. 28. — Przyczynek do historyi trądu w Pol- 
sce. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw, 
Jag., 1897. 8, str. 10. 

— Przyczj^nek do wiadomości o kile w Bo- 
śni i Hercegowinie. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 26. 

— Rozprawa Sebastyana Petrycego o ki- 
le, rzecz czytana na III. zjeździe lekarzy 
i przyrodników polskich w Krakowie. Odb. 
z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1881, 8, str. 8. 

— Trąd męskiego narządu płciowego. 
Odb. z Przegl.' lek. Tamże, nakł. autora, 
1900, 8, str. 22. 

-^ O trądzie większych żył skórnych. 
Odb. z Przegl. lek. 'Kraków, druk. Uniw. 
1897, 8, str. 9. 

— O trwardzielu nosa, rhinoscleroma he- 
brae. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1881, 8, 
str. 8. 

GLUEKSBERG H. E, Przedsiębiorstwo drogi 
żelazYiej warszawsko-wiedeńskiej i Gazeta 
Polska. Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 
1862, 8, 1 tyt., str. III, 111, 106. 

GLUEKSBERG H. Ob. Ouida (1885). 

GLUECKSBERG Helena. Ob. Carthy J. (1883); 
He.yesi L. (1889); Heyse P. (1884); West- 
burg H. (1891). 

Glueckwunsch zum Neuen Jahre 1884 von 
k. k. Brieftrager. Krakau, Verlag des Ver- 
fassers, Druck von W. L. Anczyc & Co, 
1884, 8, str. 15. 

GLUZINSKI W. Antoni dr. prof. O błędnicy, 
Chlor osi s, i jej leczeniu. Odb. z Przeglądu 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1892,' 8, 
str. 31. 

— Dusznica bolesna prawdziwa, Angina 
pectoris vera, a tętnice wieńca serca, we- 
dług wykładu w sekcyi medycyny wewnę- 
trznej VII zjazdu lekarzy i przyrodników 
polskich we Lwowie. Odb. z Przegl. lekar. 
Tamże, 1894, 8, str. 12. 

— Działanie wyskoku na czynność żołąd- 
ka ludzkiego w stanie fizyologicznym i pa- 
tologicznym. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
druk. Ziemkiewicza, 1885, 8, str. 23. 

 — O fłzyologicznem i leczniczem działa- 
niu siarkanu sparteinum sulfuricum, z 3 li- 
togr. tablicami i 17 rycinami w teks. Odb. 
z t. XVIII Pamiętnika Wj^działu matem.- 
przyrod. Akad. umiej. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1887, 4 większa, str. 31. 

— O działaniu fizyologicznem wyciągów 
z nadnercza. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 
1895, 8, str. 5. 

— Ueber den Einfluss des Alkohols auf 
die Fuuction des menschlichen Magens. Odb. — Gorzykwiat wiosenny i konwalija ma- 
I jowa jako leki zastępujące napastnice. Kra- 
I ków, 1884, hal. 40. 

j — Patologia ogólna, wedle wykładów .... 
i opracował na podstawie zapisków własnych 

K. J. Panek drd. med. Kraków, 1895, 4,'^str. 

637, litogr. 

— O powikłaniach ze strony narządu 
I krążenia wśród przebiegu rzeżączki, Blenor- 
I hea, cewki moczowej, wykład miany na po- 
I siedzeniu Towarzystwa lek. krak. w dniu 
j 20 lutego t. r. Odb. z Przeglądu lek. Kra- 
' ków, druk. Uniw. Jag., 1889, '8, str. 10. 

I — Przemówienie przy zagajeniu uroczy- 
stego posiedzenia, odbytego w dniu 25 gru- 
dnia 1891 w auli Collegii noyi z powodu 
251etniego jubileuszu Towarzystwa lekar. 
krak. Odb. z Czasu. Kraków, nakł. redak. 
Przeglądu lek., druk. Czasu, 1892, 8 mała, 
str. 11.' 

— Przyczynek do patologii układu mię- 
śniowego. (Polymyositis acuta progressiva 
infectiosa). Odb. z Przeglądu lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1889, 8', str. 12. 

— Przyczynek do symptomatologii prze- 
dziurawienia jelit, wykład na VII zjeździe 
chirurgów polskich. Ódb. z Przegl. lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 8. 

— Przyczynek do wiadomości o wchła- 
nianiu tłuszczów, otrzymany z doświadczeń 
w pracowni zakładu fizyologicznego Uni- 
wersytetu k raków skiego*^ zostającego pod 
kierunkiem prof. dra G. Piotrowskiego. Odb. 
z t. X. Rozpraw Wydziału matem. -przyr. 
Akademii umiej. Tamże, 1883, 8, str. 21. 

— Pierwszy stwierdzony w Galicyi przy- 
padek anchylostomiasis. Odb. z Przegl. lek. 
Tamże, 1899, 8, str. 16. 

— O rozpoznawaniu jam w miąższu płu- 
cnym, wykład habilitacyjny. Odb.' z Przegl. 
lek. Tamże, 1885, 8, str. 18. 

— Kilka słów o t. zw. odwrotnem dzia- 
łaniu środków przeciwgoraczkowych. Odb. 
z Przegl. lek. Tamże, 1888', 8, str. 4. 

— Kilka słów o powstawaniu, objawach 
i leczeniu żółciowej kamicy (cholelithiasisj, 
przez M. Rajchmana. Odb. z Przegl. lekar. 
Tamże, 1891, 8, str. 3. 

— Kilka spostrzeżeń nad działaniem środ- 
ka Kocha, szczególniej u dotkniętych gru- 
źlica płuc, wykład. Odb. z Przegl.' lek. Tam- 
że, 1890, 8, str. 7. 

— W sprawie działania jadu błoniczego, 
wykład. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1896, 8, 
str. 9 i 1 ni. 

— W sprawie krwotoków płucnych, we- GLUZINSKI - GŁĄBINSKI 37 dług wykładu na posiedzeniu Towarzystwa 
lekarskiego krak. Odb. z Przeglądu lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 16. 

— W sprawie objawu Stoffeli i Pinsa. 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1889, 8, str. 3. 

— Uwagi epikrytyczne i rozpoznawcze 
nad przypadkiem utworowej wady sercowej, 
według demonstracyi na posiedzeniu sekcyi 
lwowskiej Tow. lek. gal. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże, 1899, 8, str. 11. 

tjber das Yerhalten der Chloride im Harn 
bei Magenkrankheiten. Odb. aus Berliner 
klin. Wochenschrift. Berlin, 1887, 8, str. 6. 

— Uber das Yerhalten des Magensaftes 
in fieberhaften Krankheiten. Nadb. z Deut- 
sches Archiv fur klinische Medicin. Leipzig, 
1888, 8. str. 481-491. 

— O wpływie podwiązania tętnic wieńco- 
wych, art. coron. cordis sinistra, na narząd 
nerwowo-ruchowy serca. Nadb. z XXIX't. 
Rozpraw Wydz. matem.-prz3'r. Akademii 
umiej.). Kraków, Spółka wydaw., druk. 
Uniw. Jag., 1895, 8 większa, str. 19, hal. 60. 

— Wykład wstępny przy rozpoczęciu wy- 
kładów patologii ogólnej i doświadczalnej 
w Uniwersytecie Jag. Odb. z Przegl. lek. 
Tamże, 1893, 8, str. 8. 

— O zachowaniu się soku żołądkowego 
w chorobach gorączkowych, na podstawie 
doświadczeń, dokonanych przez ś. p. dra 
Alfreda Wolframa. Odb. z Przegl. lekar. 
Tamże. 1886, 8, str. 9, z V tabl. 

— Zapalenie opon mózgowych i rdzenia 
pacierzowego nagminne, Meningitis cerebro- 
gpinalis epidemica, sprawozdanie z przypad- 
ków leczonych w szpitalu Św. Łazarza w la- 
tach 1876—1880, odczyt. Odb. z Przeglądu 
lekar. Tamże, 1881, 8, str. 26. 

— O ostrem i podostrem zapaleniu tętni- 
cy głównej (aortitis acuta et subacuta) w na- 
stępstwie chorób zakaźnych. Odb. z Przegl. 
lekar. Tamże, 1900, 8, str. 28. 

— Zarys ogólnej patologii i terapii gorą- 
czki. Kraków, nakł. Wydaw. dzieł lekar. 
pols., S. A. Krzyżanowski, druk. W. Kor- 
neckiego, 1896, 8, str. VIII i 120, opr. kor. 3. 

— O zmianach w nerwach obwodowych, 
zależnych od miażdżycy tętnic, według wy- 
kładu na posiedzeniu Towarzystwa lekar- 
skiego krakowskiego. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 14. 

— Ob. Beck A. dr. (Wpłvw podwiązania 
1895); Buzdygan M. (Trawienie 1891);'Zbiór 
prac z kliniki lek. prof. dr. Korczyńskiego 
(1885). 

GLUZINSKI W. A. I JAWORSKI W. Doświad- 
czenia podjęte w celach klinicznych nad za- 
chowaniem się istot białkowatych w żołąd- 
kach ludzkich fizyologicznych i chorobowo 
zmienionych. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. Jag. 
blica 4o. 1885, 8, str. 23 i 1 ta- — - De rhypersecretion et de Thyperaci- 
ditó du sue gastriąue. Odb. z ArchiVes sla- 
ves. Paris & Le Mans, impr. Drouin, 1887, 
8, str. 9. 

— Ueber die Hypersekretion und Hypera- 
ciditat des Magensaftes. Sep.-Abdruck aus 
der Wiener Medizinischen Presse. Wien, 
Yerlag v. Urban & Schwarzenberg, 1886, 8, 
str. 6. 

— Kilka uwag w sprawie nadmiernego 
wydzielenia soku żołądkowego i nadmiernej 
jego kwaśności. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 10. 

GLUZINSKI W. A. & LEMBERGER I. O wpły- 
wie braku gruczołu tarczykowego w orga- 
nizmie zwierzęcym na wymianę materyi, 
studyum doświadczalne. Odb. z XXXIV t. 
Rozpraw Wydz. matem. -przy r. Akademii 
umiej. Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. 
Jag., 1897, 8 większa, str. 22, hal. 50. 

— O wpływie istoty gruczołu tarczyko- 
wego na wymianę materyi, wraz z uwaga- 
mi o stosowaniu tego przetworu przeciw 
otyłości. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1896, 8, str. 17, z 1 tabl. 

Głazy. Ob. Siemiradzki Józ. (Nasze 1882). 

Głąbin albo Gąbin. Ob. Gelleszun (1885). 

GŁ^^BIŃSKI Józef. Wiedza czy wiara? 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. Ludowa, 1899, 8, str. 101 i 1 ni., 
kor. 2. 

GŁ4BIŃSKI Stanisław dr. prof. Kwestya spo- 
łeczna w świetle dochodu społecznego. Odb. 
z księgi pamiątkowej, wyd. przez Uniwer- 
S3'tet lwów. Lwów, nakł. autora, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1900, 4, 
str. 23, kor. 120. 

— O kwestyi socyalnej. Odb. z Przeglądu 
prawa i adm. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1894, 8, str. 12, 
hal. 40. 

— Pojęcie nauki skarbowej. Teorya a pra- 
ktyka skarbowa. Lwów, nakł. autora, Gu- 
brynowicz i Schmidt, druk. Schwarza i Tro- 
jana w Samborze, 1890, 8, str. 164, kor. 3-20. 

— O systemie fizyokratów w ekonomice 
społecznej. Sambor, nakł. autora, druk. 
Schwarza i Trojana, 1888, 8, str. 2 ni., 166 
i 1 ni., kor. 3. 

— Waluta w Austryi i dążenie do jej re- 
formy. Przedruk z Przegl. sąd. i admin., 
Lwów, nakł. Redakcyi Przeglądu, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. Ludowa, 1890, 8, 
str. 196, kor. 2. 

— Volkswithschaftliche Riickblicke auf 
die Lemberger Landesaustellung 1894. Odb. 
z usterr.-ungar. Revue, XVII. Wien & Lem- 
berg, im Selbstverlage, Gubrynowicz i Schmid, GŁĄBINSKI - GŁ06 k. k. Hofbuehdruckerei, 1895, 8, str. 39 
hal. 80. 

— Wykład nauki skarbowej. Lwów. nakł. 
autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Fil- 
iera i Sp., 1894, 8, str. XII i 525, kor. 10-40. 

— Ob. Biliński L. dr. (Ekonomia 1894); 
Finkel (Hist. i stat. Austryi). 

GŁADKOWSKA Celina z Wołowskich (Morosz 
Jul.). A kiedy ono nie takie, studyum z na- 
tury. Warszawa, nakl. redakcyi Głosu, 
druk. J. Jeźyńskiego, 1893, 8 mała, str. 
103, kop. 50. ' 

— Na scenie i za kulisami, historya pa- 
rafialna. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1893, 8 mała, 
str. 212, kop. 75. 

GŁĘBOCKI Elizeusz 0. kap. Ob. Nowakow- 
ski W. (1889). 

GŁĘBOCKI J6zof Doliwa. Pamiętnik jubilc 
uszowy z r. 1884 Arcybractwa miłosierdzia. 
Kraków, nakł. autora* druk. A. Koziańskie 
go, 1884, 8, str. 7. 

— Wiadomość o dziele hr. d'Angeberg 
•Recueil des |traites, conventions et actes 
diplomatiąues, concernant la Pologne 1762 
— 1862«, zbiór traktatów, układów i akt dy- 
plomatycznych, odnoszących się do Polski, 
od r. 1762 do r. 1862. Kraków, iiakł. autora, 
G. Gebethner i Sp., druk. A. Koziańskiego, 
1884, 8, str. 94 i 2 ni., kor. 2. 

— O wojenności wogóle, mianowicie pol- 
skiej, tudzież szachownica wojenna polska, 
tak północna jak i południowa, jak ją przed- 
stawił Sarmaticus w dziele r. 1880' wyda- 
nem.... Tamże, 1883, 8, str. 236, kor. 250. 

— Wspomnienie z r. 1830/31, czyli treści- 
we przedstawienie dziejów tegoż okresu. 
Tamże, 1882, 8, str. XVIII, 301 i IV, kor. 4. 

— Toż. Wyd. 2gie (tytułowe). Kraków, 
nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heuman- 
na, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 8, str. 
XVIII, 301 i IV. kor. 5. 

Głębokie. Ob. Polkowski Ign. (Decouverte 
des monnaies polonaises 1876). 

Głębokie, zdrój. Ob. Olszewski K. (Rozbiór 
1881); Radziszewski Br. (Wnioski 1882). 

Głód ducha. Poznań, (1890), fol., półarkusz 
wąski. 

Odezwa Towarzystwa czytelni ludowych w Po- 
snsniu. 

6L0DKIEWICZ Franciszek Xawery ks. Śpie- 
wnik liturgiczna kościoła rzymsko-polskiego 
z łacińskiego pod tytułem: >Cantionale ec- 
clesiasticum, complectens ea omnia, quae in 
ecclesiis, praecipue parochialibus, passim de- 
cantare solent; ad exemplagia (toi) ąuibus ex 
praescripto et approbatione synodorum pro- 
yincionalium ecclesia polonica utitur, editum 
facułtate superiorum. Var80vłae, typis Con- 
greg. Missionar. ad 8. Crucem«. Przetłuma- 
czył .... pleban Miżynieckl, 1863. Tytuł II. Śpiewnik liturgiczny kościoła rzymsko-pol- 
skiego z łacińskiego przetłómaczył i pie- 
śniami ludowemi pomnożył .... na uczczenie 
pamięci roku 1863. Przemj-śl, nakł. prenu- 
meratorów, druk. Aleksandra Levaya, G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, 1867, 8, str. 
524, k. ni. 4 i 2 k. nut., kor. 4. 

Z Głodomanka Janek. Ob. Perges (Dwie po- 
wieści 1883). 

GŁODOWSKI Józef. Ob. Hoffman K. 1889). 

GŁODZIŃSKI Ksawery. Najnowsza i najprak- 
tyczniejsza ułatwiona metoda kroju bieli- 
zny męskiej, damskiej, dziecinnej i negliży. 
Wyd. 1 Inyention Breyetś S. G. D. G. Oso- 
bne rysunki do tej metody. Warszawa, nakł. 
autora, druk. J. Noskowskiego, 1882, 4, 
str. 43. 

— Toż. Wyd. 2gie nowo-opracowane i po- 
wiek. Tamże, b. w. r., 4, str. 52 z atlasem 
o 26 tablicach, rb. 3. 

— Najnowsza i najpraktyczniejsza uła- 
twiona metoda kraju sukien okryć damskich 
i dziecinnych. Warszawa, nakł. autora, druk. 
J. Noskowskiego, 1883, 4, str. 82, rb. 5. 

— Rysunki do tejże metody. Tamże, 1883. 
8, str. 36, rb. 2. 

— Toż. Wyd. XVI. Tamże, 1893, 4, str. 
99 i tablic 39 z dodatkiem o str. 16 i 12 ta- 
blicach oraz linijka, rb. 5, bez linijki rb. 
3-50. 

Głogów. Ob. Stekert A. (1899). 
Z Głogowa Jan. Ob. R. S. (1886). 

Głos, tygodnik literacko-społeczny-polity- 
czny. Warszawa, rok I— XV (1886— 1900X 
Redaktorami byli kolejno Wład. Kiersz, J. 
K. Potocki, Strzembosz, Alb. Klimpel, rocznie 
rb. 7. 

— Św. Antoniego z Padwy, miesięcznik pod 
redakcyą o. Norberta Golichowskiego, zesz. 
112. Lwów, nakł. oo. Bernardynów, druk. 
I. Związkowa. 1896, 16, str. 48. " 

— Toż wychodzi w Krakowie co miesiąc. 
Redaktor O. Norbert Golichowski. rocznik 
I. 1896, zesz. XII, str. 375 (kończy się ze- 
szytem z marca 1897); r. II, str. 2f96; r. III 
1898, str. 388, r. IV, 1899, str. 39a Kraków, 
nakł. 00. Bernardynów, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 8. 

— górników I hutników. Szczęść Boże. Bez- 
płatny dodatek do Wiarusa polskiego. Red. 
Antoni Brejski w Bohum. Druk i nakład 
Wiarusa Polskiego. Rok I— II, 1897—1898. 
Wiarus wydawany 3 razy tygodniowo z 3 
dodatkami, kwartalnie mr. 1-50. 

— jarosławski, dwutygodnik polityozno- 
ekonomiczno-społeczny. 'Wychodzi 1 i 15 ka- 
żdego miesiąca. Rok I w Jarosławiu od 
czerwca 1893' r. Wydawca Ludwik Wisłocki, 
odpow. red. Wiktor Wład. Latinik, z druk. GŁOS H. Bohussa w Jarosławin, w r. II od lipca 
1894 redaktor odpow. Ludw. Styma, druk. 
Ludw. Stymy, r. III 1895, przedpłata pół- 
rocznie kor. 2-80. 

— kujawski. Red. Nowakowski, druk. W. 
Szymańskiego (Inowrocław ?) 1889. 

— literacki i społeczny. Wychiodzi co nie- 
dzielę. Redaktor Kazimierz Elirenberg. Wy- 
dawca Konstanty Woźniak, druk. A. Ko- 
ziańskiego w Krakowie, fol. Rok I, 1890 
nrów 21 od 1 lipca. 

— ludu górnoszląskiego, wych. w wtorki 
i piątki. Królewska Huta, 1889. 

— ludu szląskiego. Rocznik I. Frysztat, 
1897. Wydawca i red. Franc. Friedel, druk. 
Gustawa Axtmana, 4 duża. Wychodzi 1 i 15 
każdego miesiąca. Prenumerata półrocznie 
kor. 2. Rocznik III, 1899 w zmniejszonej 4. 
Prenumerata kwartalna kor. 1-80, druk. W. 
Korneckiego w Krakowie, Red. Jerzy Si- 
kora, nrów 24. 

— mieszczan Galicyi, organ właścicieli re- 
alności, przedsiębiorców, kupców i rękodziel- 
ników, poświęcony ich sprawom ekonomi- 
cznym i społecznym, dwutygodnik. Gródek, 
1889, J. Czaiński. 

— narodu, dziennik polityczny, społeczny 
i literacki. Wychodzi codziennie, z wyjąt- 
kiem dni poświątecznych. Redaktor Józef 
Rogossz, od r. 1^6 Kaz. Ehrenberg, od r. 
1900 Ant. Beaupre. Kraków, druk, W. Kor- 
neckiego. Rok I— VIII, 1893-1900. Prenum. 
rocznie koron 32, num. pojedynczy hal. 12. 

— nauczycielski. Kołomyja. Wychodzi ka- 
żdego 5 i 20 dnia w miesiącu. Rok I — II, 
1883—1884. Właściciel i redaktor Ant, Jul. 
HoUender, druk. Zadembskiego i HoUendra 
w Kołomyi, 4, Prenumerata, półrocznie kor. 
8-20. 

— podtatrzański, tygodnik poświęcony spra- 
wom społecznym, ekonomicznym i polity- 
cznym. Salus reipublicae suprema lex esto. 
Nowy Sącz, nr. 1 niedziela 29 kwietnia 
1900 r. Wydawca i red. Bolesław Weiss, 
druk. J. K. Jakubowskiego w Nowym Są- 
czu, fol. Prenum. kwart. kor. 2.50. 

— pokucki, tygodnik społeczno-ekonomi- 
czny. Wychodzi co czwartku. Rok I, 1899. 
Wydawca i red. Karol Chrzanowski. Koło- 
myja, druk. A. J. Miziewicza, fol., prenum. 
półrocznie kor. 5. 

— polski. Philadelphia Penn, 1892-. Wy- 
dawca ks. Wyruchowski. Red. Łopatyner, 
później Nowicki zecer muzyk. Lata 1893—4 
i dalsze. 

— polski. Poznań od 1 kwietnia 1887, dwa 
razy w tydzień. 

— polski, dwutygodnik polityczny społe- 
czny i literacki. W^ychodzi 10 i 20 każdego 
miesiąca. Rok I-III, 1887—1889. Paryż, fol.. druk. Polska Nieciuńskiego, Supplement 
w 4, Prenum. półrocznie fr. 5. 

— przemyski, tygodnik poświęcony spra- 
wom społecznym, politycznym i ekonomi- 
cznym. Rok I, (nr. 1 d. 19 czerwca 1898 r.). 
Wydawca i red. Tad. Ant. Kolkiewicz. Prze- 
myśl, druk. Leona Schwarza, fol. Prenum. 
półroczna, kor. 3-60. 

— rzeszowski, co tydzień w każda sobotę. 
Rok I-IV, 1897—1900. Redaktor Edw. Ar- 
vay, od r. 1899 L. Holzer. Rzeszów, druk. 
J. N. Pelara, fol., rocznie kor. 8. 

— słowiański. Redaktor Adolf Łukasiewicz. 
Lwów, rok I, 1882, fol. 

— stanisławowski. Rok I-II, 1881—1882. 
Stanisławów, fol. Red. Rudolf Jastrzębski. 

— tarnowski, dwutygodnik polityczno-spo- 
łeczny i ekonomiczny. Wychodził co drugi 
poniedziałek. Wydawca i redaktor Roman 
Nowogrodzki. Rok I, nr. 1 dnia 19 maja 
1884. Tarnów, druk. J. Stymy. Przedpłata 
razem i na Gazetę tarnowską, kor. 4"80. 

— wolny. Pismo nieperyodyczne, poświę- 
cone sprawom społeczeństwa polskiego. Kra- 
ków, nakł. J. J. Rychtera, druk. Narodowa, 
1899, fol., nr. 1, str. 4. 

Przeciw Kaz. Ehrenbergowi. 

— Toż r. 1900, ark. 3 nie numerowane, 
druk. W. Poturalskiego w Podgórzu. 

— wolny stanisławowski. Wychodził od 15 
marca 1896 r. 5, 15 i 25 każdego miesiąca. 
Red. Włodz. Doboszyński. Stanisławów, druk. 
J. Dankiewicza, małe fol. Prenumerata 
kwartalna kor. 2. 

— wolny, tygodnik polityczny, społeczny 
i literacki, organ niezawisły. Właściciel, wy- 
dawca i odpow. red. Jan Śliwiński. Rok I— 
XVIII, 1873—1900. Lwów, druk. A. Gold- 
mana, fol. małe. Od r. 1882-1883 druk. A. 
Wajdowiczowej. Wychodził 1 i 15 każdego 
miesiąca. Prenum. rocznie kor. 4. R. 1890, 
druk. 'w. A. Szyjkowskiego. 

— wolny. Chicago, wydawca J. R. Niem- 
czewski. Redaktor J. Zawisza, 1889. Trwał 
do połowy r. 1890. 

— wolny, tygodnik. Wydawca Zawiska. 
Buffalo, 1891. 

Wnet ustal. 

— wolny. Buffalo N. Y. od stycznia 1887 
—1889, wydawca J. Zawisza. W marcu 1889 
sprzedał drukarnię M. J. Sadowskiemu. 

Głos duszy, książka do nabożeństwa dla 
chrześcijan katolików z historyą mistyczną 
cudownego obrazu Matki Boskiej Często- 
chowskiej na uwielbienie Jej, cześć i pa- 
miątkę pięciowiekowego istnienia tegoż 
obrazu na Jasnej Górze. Częstochowa, druk. 
M. Stochelskiego, 1884, 16, s'tr. 748 

— Głos duszy. Zbiór nabożeństwa katolickie- 40 GŁOS - GŁOSY go, mieszczący w sobie kilka sposobów słn- 
chania mszy św. i t. d. Wyd. nowe popra- 
wne i pomnożone. Wilno, nakł. i druk. Jó- 
zefa Zawadzkiego, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, 1881, 16, str. 928. 

— Toż. Wyd. XVI, 16. Tamże, kop. 90, 
na Welinie rb. 1-20. 

— Toż. Wyd. mniejsze. Tamże, 1896, 16, 
str. 676, kop. 50, na welinie kop. 80. 

— Głos duszy, książka do nabożeństwa dla 
ludu wyznania rzym.-kat. Wyd. nowe (ste- 
reotypowe). Częstochowa, nakl. W. Garlow- 
skiego, druk. Kohna i Oderfelda, 1882, 16, 
str. 800. 

— Głos Najświętszego Dzieciątka Jezus 
do dzieci w ziemiach polskich czyli wiado- 
mość o >Dziele Dziecięctwa Pana Jezusa* 
do ratowania dzieci w krajach pogańskich. 
Kraków, nakł. Dvrekcvi dzieła św. Dziecię- 
ctwa, druk. Związkowa, 1888, 16, str. 72. 

— Głos Maryi. Żywot Matki Bożej i nabo- 
żeństwo dla pielgrzymów. Pamiątka z Ja- 
snej Górv. Częstochowa, nakł. autora, druk. 
M. Stochelskiego, 1884, 16, str. 224. 

— Głos miany w dniu 11 pażdz. 1882 r. 
przy uroczystym obchodzie otwarcia i po- 
święcenia ochrony ubogich dziatek nr. 16, 
mieszczącej się w domu nr. 5/982 przy ulicy 
chłodnej w Warszawie, utrzymywanej ko- 
sztem pp. Ludwika Norblina i Teodora Wer- 
nera. Warszawa, druk. J. Ungra. 1882, 8, 
str. 13. 

— Głos obywatela z Królestwa polskiego. 
Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1^1, 
8 mała, str. 17. 

— Głos do obywateli Królestwa Polskiego. 
(Warszawa , 1877) , druk. Mechitarystów 
w Wiedniu,8, str. 12. 

— Głos Polaków w dzień imienin Wiel- 
kiego Aleksandra odzywający sie. B. m. dr. 
i r. (la.), fol. 1 karta. 

— Głos polski z pod zaboru rosyjskiego. 
Odb. z Nowej Reformy. Kraków, nakł. wyd. 
Nowej Reformy, druk. Związkowa, b." r. 
(1891), 8, str. 16. 

— Głos polski zbiorowy w sprawie naro- 
dowego muzeum w Rapperswylu. Zurich, 
b. w. dr., 1884, 8 mała, str. 47. 

— Głos posłów katolickich w sejmie pru- 
skim w sprawach górnoszlaakich. Królew- 
ska Huta, nakł. i druk. Katolika, 1884, 8 
mała, str. 52, fen. 10. 

Mowy posłów: Letochy, ks. dra Stablewskiego 
i Zaraby. 

— Głos serca. Zbiór modłów i pieśni dla 
dusz pobożnych. Warszawa, Szmakfefer, 
opr. rb. 1-20. 

— Głos synogarlicy na pustyni świata 
tego jęczacey, to jest' nabożne duszy chrze- 
ścijańskiey rozmyślania do Pana Boga oblu- bieńca wiecznego wzdychania i w chrześci- 
jańskiej doskonałości ćwiczenia, przez pe- 
wnego kapłana z zakonu Serafickiego O. S. 
Franciszka oyców reform. Mało-Polskiej pro- 
wincyi zebrane, dla pożytku duchownego 
z pozwoleniem starszych przedrukowane 
w Lublinie w drukami I. K. M. C!oll. Soc. 
Jesu r. p. 1752. Roku 1865 powtóre przej- 
rzane i dodaniem modlitw i pieśni na wiel- 
ki post zastosowane. Wadowice, nakł. i druk. 
Fr. Fołtyna, 1880, 8, str. 506 i 4. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1886, 12, str. 
506, VI, opr. kor. 120. 

— Głos synogarlicy na pustyni świata 
tego jęczącej, i t. d. przedrukowane w druk. 
Jasnej* Góry Częstochowskiej R. P. 1811. 
Warszawa, druk. Jana Cottv, 1882, 8, str. 
380, kop. 75. 

— Głos z Warszawy. Uwagi w sprawie 
wschodniej z uwzględnieniem interesów pol- 
skich poświęcone rozwadze patryotów pol- 
skich w Galicyi i w Poznańskiem. Lwów, 
nakł. J. NiczYgłąbskiego, druk. I Związko- 
wa, 1876, 8, str. 16. 

— Głos z Wielkopolski do Ojca św. Leona 
XIII. Kraków, nakł. Fr. J. Knapika, druk. 
Związkowa, 1886, 12, k. ni. 2. 

Głos. Ob. Aleksandrowicz Witold (Głos 
1 jego kształcenie 1893); Gacki Józ. (do Bo- 
ga); Mackenzie (Pielęgnowanie 1888); Wit- 
kowski A. (1899); Z. 'W. (Dzieciątka Jezus 
1900); Z domu niewoli L (1889). 

Głosowania prawo. Ob. Suesser Ig. (1896). | 
Głosy akademickiej młodzieży polskiej ^ 

w sprawie dra Iwana Franki. Lwów, nakł. 

autora, druk. Z. Golloba, 1897, 8, str. 22. 

— z Bułgaryi, ojczyzny św. Cyryla i Me- I 
todego, do dobrodziejów misyi "bułgarskiej. ^ 
Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1885, 8 mała, 
str. 16. 

Głosy dwa w kwestyi żydowskiej. Odb. i 
z Przegl. tygod. Warszawa, druk. PrzegL | 
tygod., 1883, 16, str. 27, kop. 10. 1 

— nowe ewangelickie. Berlin, 1883—4. Wy- 
dawane od pażdziern. 1883 w duchu pru- 
skim. Redaktor: pastor Kludinar z Małych 
Jerułek, prenum. rocz. hal. 60. 

— katolickie wydawane przez księży Tow. 
Jezusowego. 2. O wyborach. — Grudzień 
1900. Dod. do intencyi miesięcznej Apostol- 
stwa. Kraków, nakł. ks. P. Kuty by T. J., 
druk. A. Koziańskiego w Krakowie, (1900X 
12, str. 46, 1 k. ni., hal. 4. 

— kościelne w sprawie kościoła ewangeli- 
cko-augsburgskiego. Rok I. Nr. 1. Redak. 

i wydawca ks. W. P. Angerstein (pastor J 

w Wiskitkach). Warszawa, H. Oławski, druk. I 

Al. Ginsa, 1884, 8, str. 8, rocznie nrów 24, I 
rb. 1-20. GŁOSY - GŁOWACKI 41 — kościelne. Organ katolickiego ducho- 
wieństwa. Łódź, 1889. 

Głowa. Ob. Flaum M. (Anatomia 1897); 
Grasset (Zawrót 1891); MantegazzaP. (1891); 
W. W. A. (Tajemnice 1896); Wincza H. 
(Osada 1897). 

Głów żydowskich liczba. Ob. K leczy ński 
J. i Kluczycki Fr. (1898). 
GŁOWACKI Aleksander (Prus Bolesław). Die 

kleine Angelika, autorisirte Ubersetzung 
aus dem Polnischen von Paul Styczyński. 
Breslau, Schlesische Yerlags-Anstalt, 1892, 
8, str. 290, mr. 4. 

— Toż. Neue (Titel-) Ausg. Breslau, Schle- 
sische Buchdruckerei. 1898, 8, str. 290, 
mr. 2, 

— Antek, opowiadanie. Czytelnia ludowa, 
II. Warszawa, nakł. A. Zakrzewskiego, A. 
Gruszecki i K. Prószyński, druk. Zawiszew- 
skiego, 1886, 8, str. 32, kop. 5. 

— Antek. Warszawa, Kuryer Polski, druk. 
M. Lewińskiego, 1899, 16, str. 66, kop. 3. 

— Antiek, s polskago. Petersburg, 1892, 8. 

— Co nam Prus powiedział ? Złote myśli 
wybrane z dzieł .... przez Maryę Jonas Śza- 
teńską. Warszawa, nakł. M.'^A. Wizbeka, 
druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1897, 
32, str. 156 i 1 ni., z portretem, kop. 60, 
ozdób. opr. rb. 1. 

— Drobiazgi. Kraków, nakł. G. Gebeth- 
nera i Sp., Gebethner i Wolff w Warsza- 
wie, Petersburg, Br. Rymowicz, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1891, 8 mała, str. 419 i 1 ni., 
rb. 1-50. 

Treść: Pod szychtami, Ogród saski, Kłopoty reda- 
ktora, Co to jest blaga ?, Trzeba być grzecznym, Na 
Saskiej Kępie, Wigilia, Wystawa, Po co przyjechali. 
Konkurs żniwiarek. Dziwna historya, Pan Wesołow- 
ski i jego kij, Doktor filozofii na prowincyi, Wieś 
i miasto. 

— Toż. Wyd, 2, Tamże, 1897, rb. 1. 

— Dworiec i razwalina, powiest' s polska- 
go M. B. Wiestnik Jewropy z listopada r. 
1883. Petersburg, 8, str. 183—248. 

— Emancypantki, powieść, t. I— IV. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. 
Niemiery 1894, 8 mała, str. 376 i II + 318 
i II. + 270 i 1 ni. + 417 i 1 ni., rb. 5. 

— Powracająca fala, Frysztat, wydawni- 
ctwo »Jedno8ci« w Cieszynie, druk. W. Kor- 
neckiego w Krakowie, 1900, 8 mała, str. 
102, hal. 50. 

— Faraon, powieść, t. I— III. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiw- 
skłego, 1897, 8 mała, str. 380 + 475 + 387, 
rb. 3. 

— Faraon, roman z dob starśho Egypta, 
z polstiny pfeloźil Jar. Rozyoda. Knihowny 
romanove Svetozora, rocniku 33 dii II sv. 
48. Praha, Fr. gimaćek, 1899, 8 mała, str. 
319, kor. 2. — Nowy filozof polski. Odb. z Kuryera 
pozn. Poznań, druk. Kuryera pozn., 1893, 
8, str. 63, fen. 20. 

Ustęp z powieści »Emancypantki«. 

— Forpost, roman, pieriewod s razriesze- 
nija awtora, A. G. Sacharowoj. Petersburg, 

1887, 8, str. 246. 

— Grzechy dzieciństwa. Bibl. ilustrowana. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896, 16, 
str. 175, z ilustr. Apol. Kędzierskiego, rb. 1, 
ozdób. opr. rb. 1*40. 

— Grieszki junosti, powiest', pieriewod 
s polskago F. W. Dombrowskago. Peterburg, 
tipogr. Liebiermana, 1898, 12, 191, z ryci- 
nami, kop. 60. 

— Kroniki. 1875—1878. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 
1895, 8 mała, str. 416, rb. 2, 

— Lalka, powieść, t. I — III. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, 1890, 8 mała, str. 
431 i 1 ni., z portretem autora -f 503 i 1 
ni. + 439 i 1 ni., rb. 4. 

— Lalka, powieść, t. I-II. Wyd. jubileu- 
szowe. Warszawa-Kraków, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8. str. 419, z portr. autora -f 414, kor. 320, 
opr. kor. 4 = rb. 1-20, opr. rb. 160. 

— Michałko. Warszawa, druk, J. Jeżyń- 
skiego, 1889, 8 mała, str. 35, z rysunkami 
Wł. Zamarajewa, kop. 7V2- 

— Toż. Warszawa, Kurjer polski, druk. 
M. Lewińskiego, 1899, 16, str. 52, kop. 3. 

— O ojcowiznę, czyli: jak sobie jeden 
chłop z Niemcami poradził. Z powieści p. t. 
» Placówka* skróciła z upoważnienia autora 
Faustyna Morzycka. Wyd. 2. Warszawa, 
1895, kop. 20. 

— Omyłka, opowiadanie. Odb. z Kraju. 
Petersburg, Br. Rymowicz, Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. Trenke & Fusnot, 

1888, 8 mała, str. 100, kop. 75. 

— Pierwsze opowiadania, t. I. Wyd. nowe. 
(tytułowe). Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1890, 8, str. 2 ni. i 304, rb. 150. 

Przygoda Stasia, Antek, Powracająca fala, Mi- 
chałko, Sieroca dola. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1896, 8 mała, str. 407 i 1 ni, 
rb. 1. 

— Opowiadania wieczorne. Warszawa, 
nakł. T, Paprockiego i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1895, 8 mała, str. 423 i 1 ni., rb. 
1-50. 

Treść: Pałac i rudera, Nawrócony, Z żywotów 
świętych. Pojednani, Sen Jakóba, Z legend dawnego 
Egiptu, Sen. 

— Palśc a zbofenina, z polstiny pfeloźil 
J. J. Langner. 1—4. Ottoya Łacino kniho- 

6 GŁOWACKI - GMINA vna narodni, XVIII 49—52. Praha, J. Otto, 

1895, 8 mała, str. 192, po hal. 20. 

— Toż. Spisy pro zabavu a pou&ni, ćis. 
138. Tamże, 1896, 8 mała, str. 192, łial. 80. 

— Pisma. Wydanie jubileuszowe, t. 1 — IV. 
Warszawa, nakł. H. Wawelberga i St. Rot- 
wanda, Gebethner i Wolff, druk. Tow. Or- 
gelbranda synów, 1897, 8, str. XXXI, 351, 

1 ni. + 312, 1 ni. + 345, 1 ni. -f 383. 1 ni., 
z portretem autora, rb. 1'40, opr. rb. 2. 

— Połnoje sobranije soczinienij w 4ch to- 
mach, pieriewioł s polskago W. I. Manockłj, 
Kijew, F. Joganson, za całość rb. 5. 

— Placówka, powieść. Warszawa, nakł. 
A. Gruszeckiego, druk. br. Jeżyńskich (J. 
Unger), 1886, 16, str. 398, rb. 1. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1886, 16, str. 402, 
rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 3cie przejrzane. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, 1889, 8 mała, str. 
392, rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 4te przejrzane. Tamże, 

1896, 8, str. 380, rb. 1. 

— Dv6 povidky, pfeloźil z polstiny Jos. 
Fr. Rejzek. Bibl. zkhgLYuk, CXXXI. Brno, 
nakl. knihtiskarny rajhrodskych benediktinu, 
1891, 8 mała, str. 149, hal. 90. 

— Proti cizotś, poyidka z polskć dśdiny, 
napsal .... upravil V6koslav Duda. Kronika 
slezskń, 1892, se§. 1. Oppava, dr. Fr. Stratił, 
8 mała, str. 48, hal. 30. 

— Der Provinzial-Redakteur, Deutsch v. 
G. Byk. Hamburski Der Zuschauer z zesz. 

2 ze stycznia 1894, 8, str. 77—83. 

— Przygoda Stasia, obrazek. Warszawa, 
Kuryer Polski, druk. M. Lewińskiego, 1899, 
16, str. 78, kop. 3. 

— Staś und Jas, zwei polnische Erzah- 
lungen, deutsch von Wilhelm Henckel. 
Miinchen, Fr. Bassermann, 1887, 16, str. IX 
i 203, mr. 2. 

— Na pi-edni straźi, povidka, dla tfetiho 
pi-ehlćdnutćho vyddni s povolenim spisova- 
tełovym z polskćho pfeloźil Prokop B. Śup, 
Benediktin rajhradsky. Bibliot. zś,bavnś,, 125. 
Brno, 1890, 8 mała, str. 341, kor. 140. 

— Szkic programu w warunkach obecne- 
go rozwoju społeczeństwa. Warszawa, T. 
Paprocki i Sp., druk. Gazety handlowej, 
1883, 8, 2 tyt., str. 123, kop. 60. 

— Szkice i obrazki, t. I — IV. Warszawa, 
wydaw. Spółki nakład., druk. S. Orgelbran- 
da synów, 1886, 16, str. 270 -f 296 i 1 ni. -f 
272 + 270, rb. 3. 

— Staryj Zilet, drama iz żizni maleńkich 
łudiej. Zaria kijowska z r. 1882, nr. 232. 

— Z żywotów świętych. Warszawa, Ku- ryer polski, druk. M. Lewińskiego, 1899, 16, 
str. 49, kop. 3. 

— Ob. Chmielowski P. (Nasi powieściopi- 
sarze II. 1895); Gliński H. (Honor 1891); 
Kopia H. (Wybór nowel 1895); Matuszewski 
Ig. (Swoi i. obcy 1898); Szateńska M. (1897). 

Głowacki Bartosz czyli ostatnie uszlachce- 
nie, nobilitacya, ustęp z dziejów 1794 r. 
Chicago Illinois, nakł'. i druk. Wł. Dynie- 
wicza, 1883, 8 mała, z trzema rycin., hal. 20. 

GŁOWACKI Jakób Th. (HOŁOWACKIJ). Czyn 
świaszczennyja i bożestwennyja Liturgii by- 
wajemyja sice w gr. kath. cerkwi s prewo- 
dom njemeckim i polskim. Die heilige got- 
tliche Liturgie, wie sie m der griech. kath. 
Kirche gefeiert wird. Święta boska Litur- 
gia jak w gr. k. obrządku odprawia się. 
Tekst cerkiewno-sławianskł z przekładetń 
polskim i niemieckim wydał .... Lwów, ty- 
pom i nakł. Inst. Stauropigijskaho, 1868. 
Wyd. 2. 12, str. 215, kor. 1. 

— 1863 (pismo ulotne). Lwów, nakł. J. 
Głowackiego, druk. W. A. Szyjkowskiego. 

— Ob, Odpowiedź (1874). 

GŁOWACKI Władysław. O orce, odczyt mia- 
ny na walnem zebraniu Kółek rolniczych 
w Kościanie. Odb. z Ziemianina. Poznań, 
nakł, patronatu Kółek rolniczych włość, 
druk. N. Kamieńskiego i Sp,, 1888, 8, str. 16. 

Głuchoniemi. Ob. Brzeski M. (1879); Mana- 
sterski Ant. (Uwagi 1890); Mejbaum R. 
(Lwowski zakład 1893); Pamiętnik warsz. 
instytu (1880, 1881); Sposób wykładu religii 
I-II (1874—1876); Wróblewski Wł. (Przy- 
czynek 1891); Ziniec M. (Pam. kniżka 1889). 

GŁUCHOWSKA Kamilla. O koronę, z powo- 
du nowych źródeł do dziejów Dymitra Sa- 
mozwańca. Lwów, nakł. Ruchu katol., druk. 
Z. Golloba, 1899, 8, str. 39. 

GŁUCHOWSKI F. M. dr. Przewodnik dla 
chorych, udających się do Rabki, Kraków, 
nakł. autora, ' G. Gebethner i Sp., druk. 
Związkowa, 1888, 16, str. 56, hal, 40, 

— Rabka, zakład kąpielowy z najsilniej- 
szą solanką jodowo-bromową w Galicyi, 
sprawozdanie z r. 1889, Kraków, nakł. Za- 
kładu, druk. Al. Słomskiego, 1890, 8 mała, 
str. 14. 

— Toż, sprawozdanie z sezonu z r. 1890. 
Tamże, 1891. 16, str. 13. 

Głuchych. Dwóch .... krotochwila w 1 akcie 
wierszem, z franc. Teatr amat., nr. 8. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. 
Niemiery, 1892, 8 mała, str. 36, kop. 30. 

Gmach skarbkowski. Ob. Lityński L. 
(Dzierżawa 1899). 

Gmina. Ob. Aleksandrowicz M. (1884) ; Cza- 
jewski W. (Nowa 1887); Goldfarb L. (wło- 
ściańska 1899); Górski P. (Samorząd 1894); 
Kalendarz informac. (Dla naczelników 1882); GNATOWSKI - GNIEWOSZ Kasparek F. (Organizacya 1880, Zbiór ustaw 
i rozporz. admin. 1884—1889); Konic H. (O 
kwestyi gm. zbiorowej 1889); Konic H. i Ol- 
szewski (Podręcznik 1883, 1886); Koskowski 
B. (wiejska w Królestwie 1899); Lewicki W. 
(Reforma 1888); Mieroszowski St. (Jak zmie- 
nić ustawę 1883); Ordynacya (Wschód. Prus 
1893); Piwocki J. (Zbiór ustaw adm. 1899— 
1900); Prawo (Gm. katol. 1875); Sanguszko 
Wł. (1866); Skwarczyński P. (Ustawa 1884); 
Uchwały komisyi (nad reforma 1887); Usta- 
wa (1897, dla miast 1890); Wroński M. (Sa- 
morząd 1898); Wrotnowski Ant. (Reforma 
1891, '1895); Zbrożek P. (Prawo i obowiązki 
naczelnika 1884). 

GNATOWSKI Jan (Łada Jan). Z doliny łez. 
Lwów, nakl. dmk. Ludowej, Spółka wydaw. 
w Krakowie, 1900, 16, str. 272, kor. 3. 

Treść: Na śmierć, Wrócić, Z ciężkich dni, Docze- 
kał, Kra-kra-kra, Ostatnia msza. 

— O duszę, powieść. 8, kop. 75. 

— Listy z nad Adryatyku. Bibl. Wieku, 
XX. Warszawa, druk. Wieku, 1891, 8, str. 71, 
kop. 80. 

— Listy z Konstantynopola. Odb. z Ga- 
zety krakowskiej. Kjraków, Gebethner i Sp , 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883, 16, str. 1 
ni., 285 i 1 ni., kor. 2. 

— Listy o literaturze i sztuce. Odb. z Ku- 
ryera poznań. Poznań, druk, J. Leitgebra, 
G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1880, 8 ma- 
ła, str. 147, kor. 1. 

— Mowa miana w archikatedrze lwow- 
skiej obrz. łac. w uroczystość N. P. Maryi 
łaskawej królowej Korony polskiej, dnia 1 
maja 1892. Lwów, nakł. Bractwa, Seyfarth 
i Czajkowski, druk. Wł. Łozińskiego, 1892, 
8, str. 15 i 4 ni., hal. 40. 

— Ostatnia msza. Odb. z Przegl. powsz. 
Lwów, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1893, 16, str. 49, hal. 60. 

— Dwie pasye, Yorderthiersee i Oberam- 
mergau. Odb. z Kroniki rodź. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, .druk. Noskowskiego, 

1891, 8 mała, str. 69, kop. 25. 

— Pastele, Wiosną, W Tyrolu, Majówka, 
Kto on. Atak cholery, W otchłań. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Pillera 
Sp., 1895, 8 mała, str. 333, kor. 4-20. 

— Paweł Popiel, sylwetka pośmiertna. 
Odb. z Przeglądu. Lwów, nakł. autora, Sey- 
farth i Czajkowski, druk. W. Manieckiego, 

1892, 8 mała, str. 40, hal. 80. 

— Wybór pism, tom I: Studya. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Pillera i 
Sp., 1896, 8. str. XI i 272, kor. 5. 

Moja Beatrice, Wpływy greckie na wybrzeżach 
zatoki farenckiej, E. Renan, Kościół wohec reformy 
społecznej, Bourget i jego powieści. 

GNIEDOWSKIJ Iw. Nieskolko słów k wopro- 
su ob etnograficzeskoj granicie mieżdu li- 
tewskim i biełoruskim uasielenijem w no- woaleksandrowskom ujezdie kowienskoj gu- 
biernii. Odb. z Pamiatnoj kniżki kow. gub. 
Kowno, J. H. Ossowski, tipogr. gubiernsk. 
prawi., 1890, 8, str. 5, kop. 5. 

GNIEWOSZ Jan Nepomucen. Dodatek do pi- 
sma poprzedniego pod tyt.: »Pod sąd opinii 
publicznej*. Lwów, druk. Anny Wajdowi- 
czowej* (Poremby), 1880, 8, str. 16. 

Przeciw J. Rejtanowi. 

— Kochały się dwie Marysie* czyli Ta- 
deusz Romanowicz i Hilary Jaworski jako 
wyskok blagi i oszczerstwa dziennikarskie- 
go. Lwów, druk. A. Wajdowiczowej, 1883, 
plakat, akusz fol. 

— List otwarty redakcyi » Sztandaru pol- 
skiego* i zwolenników politycznych tegoż 
do Wysokiego sejmu krajowego w sprawie 
Banku krajowego. Lwów, druk. Anny Waj- 
dowiczowej (Poremby), 1883, fol., str. 4. 

— Memoryał dla Wys. izby sejmowej 
w sprawie zakładu dla sierot i starców 
w Drohowyżu. Lwów, 1880, fol., str. 17, li- 
togr. 

— Odpowiedź na Sprawy górnicze Z. Su- 
szyckiemu, dyrektorowi szkoły wiertniczej 
w Wietrznem, oraz odprawa moim najser- 
deczniejszym. Krosno, nakł. autora, druk. 
W. Lenika, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 
1890, 8, str. 41, z tabl. litogr., kor. 1. 

— Na pogrzeb ś. p. Józefa Ign. Kraszew- 
skiego w dniu 18 kwietnia 1887. Odb. ze 
Strażnicy polskiej. Lwów, druk. A. Wajdo- 
wiczowej, 1887, 8, str. 4. 

— Posłannictwo Polek. Krosno, nakł. 
autora, druk. W. Lenika, G. Gebethner i Sp. 
w Krakowie, 1891, 8, str. 62, hal. 60. 

— Rok pański 1683, wierszem. Odb. ze 
Strażnicy polskiej, nr. 12. Lwów, druk. A. 
Wajdowiczowej, 1883, 8, str. 8. 

— Sprawa hr. Władysława Platera. Kro- 
sno, nakł. autora, druk. W. Lenika, 1889, 
8, str. 16. 

— Strażnica polska, przestała wychodzić! 
Lwów, druk. A. Wajdowiczowej, 20 maja 
1886, fol., półarkusz rozłożony. 

Na końcu podpisany: Jan Nep. z Oleksowa, Gnie- 
wosz, wydawca i redaktor Strażnicy polskiej. 

— Pośmiertne wspomnienia i przemówie- 
nia nad grobem ś. p. Jana Nep. z Oleksowa* 
Gniewosza. Krosno, nakł. i druk. W. Leni- 
ka, 1892, 8, str. 16. 

Przemówienia ks. K. Żulińskiego, hr. Al. Kruko- 
wieckiego i włościanina Jana Skwary. 

— Ob. Przegląd górniczy, technologiczny 
i przemysłowy (1889). 

GNIEWOSZ Stanisław. Przemówienie posła 
sanockiego .... w sprawie propinacyjnej na 
zgromadzeniu wyborców z większych po- 
siadłości ziemi sanockiej. Lwów,' nakł auto- 
ra, druk. Pillera i Sp., 1888, 8, str. 20. 44 GNIEWOSZ - GODLEWSKI GNIEWOSZ Władysław. Trzy lata upraw 
próbnych na ziemi torfowej, 1896, 1897, 1898. 
Lwów, nakł. Stacyi doświadczalnej, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. Słowa polskiego, 
1900, 4, str. 57 i 2 ni., kor. ISO. 

— Przed wyborami sejmowymi. Złoczów, 
druk. W. Zukerkandla, 1895^^ 8 mała, str. 
55, hal. 60. 

Gniezno. Ob. Anzeiger f. d. kath. Geistlich- 
keit (1890); Gdeczyk St. (Gesch. Merkwur- 
digkeiten 1893, Przewodnik 1891(; Kartę d. 
Umgegend (1889); Karwowski Stan. (1892); 
Kollegiata 1896); Leitgeber W. (Kruszwica 
i Gn. 1899); Methner J. (Gymnasium 1888); 
Nollau (powiat 1864); Rawer K. (Zjazd 1882). 

Gnieźnieński kościół metropolitalny. Ob. 
Brykczyński Ant. (Porte d'airain 1890); Fa- 
bisz Wł. (O kardynałach 1868); K. J. (Ma- 
pa archidyecezyi w. XVI. 1880); Korytkow- 
ski Jan (Arcybiskupi 1887 — 1892, descriptio 
archidioecesis Gn. et Posnaniensis 1888, Fry- 
deryk Jagiellończyk kardynał 1884, Jan Ła- 
ski arcyb. 1889, Jarosław Skotnicki arcyb., 
Katalog arcybiskupów 1881, Prałaci i kano- 
nicy 1883, Żywot P. Zienkiewicza prób. 
1883); Kozłowski K. (Arcybiskupi i prymasi 
1887, Wizerunki tychże 1887); Łaski J. Li- 
ber beneficiorum archid. t. II. (1881); Łu- 
kowski J. Uwagi nad Łaskiego liber benef. 
(1881); Polkowski Ign. (Ocena Korytkow- 
skiego » Arcybiskupi* 1888); Spis księży 
i miejscowości Archid. (1880—1900); Wal- 
kowski Józef (Kościół metrop. 1876); "Woj- 
ciecha Św. grób (J897); Zimmermann K. 
(Arcybiskupstwo 1900). 

GNOIŃSKI Jan. Im Interesse Aller! Lwów, 
druk. E. Winiarza, 1885, 4, k. ni. 2. 

Dotyczy cel od zboża. 

— List otwarty do swych wyborców 
w sprawie uchwały sejmowej z r. 1892 po- 
lecającej Wydziałowi krajowemu przepro- 
wadzenie konwersyi resztującego kapitału 
indemnizacyjnego. Lwów, druk. E. Winia- 
rza. Bez osobnego tytułu, 1892, 8, str. 8. 

— O uprawie lucerny i esparcety. Lwów, 
nakł. Komitetu wystawy Ułaszkowieckiej, 
druk. E. Winiarza, 1881, 8, str. 13. 

— Uwagi o nowym projekcie akcyzowym. 
Przedruk z Przeglądu. Lwów, nakł. autora, 

,druk. E. Winiarza, '1888, 8, str. 16. 

Gnom. Ciekawa bajka, z niem. (Hauffa). 
Bibl. tanich książeczek. Cieszyn, nakł. E. 
Feitzingera, druk. K. Miarki w Mikołowie, 
b. r. (1890...), 8, str. 55, hal. 40. 

Gnomologia ojców. Ob. Bernfeld Iz. (1898). 

Gnomy. Ob. Gwirol Ibn (1859). 

GNOROWSKI. Wiersz na zgon jenerała Lu- 
dwika Kickiego. Warszawa, 1831, hal. 40. 

Gobeliny. Ob. Łepkowski I. (1883); Polkow- 
ski Ig. (1880); Rebczyński Wl. (Rys 1886). GOBLET d' Alviella. Sahara i Laponia. 
Wspomnienia z podróży odbytych. Przekład 
z francus. Bibl. najnowszych podróży. War- 
szawa, druk. Józefa Ungra, 1875, 8, 2 tyt., 
str. 274. Spis. 

GODEBSKI Cypryan. Grenadyer filozof, po- 
wieść prawdziwa, wyjęta z dziennika po- 
dróży r. 1799, wyd. Ad.' Kaczurba. Bibl. uni- 
wersalna. Przemyśl, druk. S. F. Piatkiewi- 
cza, 1882, 8, str. 52 i 2 ni. 

— Miłostki ułańskie, komedyo-opera w 1 
akcie. Naród sobie, 19. Poznań, nakł. A. Cy- 
bulskiego, druk. Dziennika pozn., 1899, 16, 
str. 46 i 31 nut muzycznych mr. 1. 

GODEFFROY Cezar. Ogólne zasady uprawy 
i nawożenia roli. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. Gazety rolniczej, 1900, 8, str. 
3 ni. i 183, z rysunkami w teks., rb. 1. 

GODFREY Ms. G. W. Opuszczona, powieść 
tłómaczona z angiel. Dod. do Bluszczu. 
Warszawa, M. Gliicksberg, A. H. Kleinsin- 
ger, 1885, 8, str. 206, kop. 35. 

GODIN M. Panna Klara, przełożył z nie- 
mieckiego St. Miłkowski. Bibl. najnow. po- 
wieści i nowel, 15. Lwów, druk. Narodowa, 
1900, 8, hal. 50. 

GODIN N. Słowo honoru, powieść przeło- 
żona z niemiec. Dod. do Bluszczu. Warsza- 
wa, M. Glucksberg, 1888, 8, str. 48. 

GODLEWSKA Ludwika (Exterus). Kato, po- 
wieść współczesna w 2 tomach, t. I — II. 
Warszawa, nakł. redakcyi Głosu, druk. F. 
Csemaka, 1898/99, 16, str. 318+236, rb. 2. 

— Kwiat aloesu. Dod. do Gazety polskiej, 
t. 65. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1899, 
8 mała, str. 153 i 1 ni., kop. 15. 

— Dobrane pary, powieść współczesna. 
Lwów, nakł. Towarzystwa wydaw., druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900, 8, 
mała, str. l''nl. i 396, kor. 440. 

— Po zdrowie, powieść. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskie- 
go i Wrotnowskiego, 1896, 8 mała, str. 303, 
rb. 1-20. 

GODLEWSKI A. dr. Le cholćra, son histoire, 
sa transmissibilitć, precautions k prendre pour 
rśviter. Paris, libr. des publications popu- 
laires, 1884, 8, str. 46, cent. 60. 

— Definicya choroby difteritis, oraz pe- 
wny sposób jej leczenia. Lwów, druk. Lu- 
dowa, 1881, 32, str. 11, hal. 16. 

— Difteritis. Kraków, nakł. H. Mtildnera, 
druk. Czasu, 1882, 8, str. 4. 

GODLEWSKI Emil prof. dr. XI. Abhandig- 
keit der Sauerstoffausscheidung der Blatter 
von dem Kohlensauregehalt der Luft. Kra- 
kau, 1872, 8, str. 343—370, mit einer litogr. 
Tafel. 

— Chemia rolnicza. Wykłady uni wersy- GODLEWSKI E. — GODLEWSKI S. 4b teckie. Kraków, b. w. r. (1896), 4, str. 453 
litogr. 

— O nitryfikacyi amoniaku i źródłach 
węgla podczas żywienia się fermentów ni- 
tryfikacyjnych. Odb. z XXX t. Rozpraw 
Wydziału matem.-przyr. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 
1896, 8 większa, str. 53, kor. 120. 

— Pogadanka o pokarmacli roślinnych 
i o nawozach sztucznych. Kraków, nakł. K. 
Wojnara, druk. Nowa Jag., 1901, 16, str. 
128, hal. 50. 

— Przyczynek do teoryi krążenia soków 
u roślin. Odb. z t. IX Pamiętnika Wydz. 
matem.-przyr. Akademii umiej. Kraków, 
druk, Uniw. Jag., 1884, 4, większa, str. 38. 

— W sprawie szkoły rolniczej. Lwów, 
nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk, 
W. Manieckiego, 1884, 8, str. 44, hal. 90. 

— Studya nad wzrostem roślin. Odb. z t. 
23. Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akademii 
umiej. Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. 
Jag., 1891, 8 większa, str. 157, kor. 4. 

— Studya nad oddychaniem roślin. Odb. 
z t. VII Pamiętnika Wydz. matem.-przyr. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1881, 4 większa, str. 40. 

— Szkoły rolnicze niemieckie. Sprawo- 
zdanie z podróży naukowej. Odb. z Niwy. 
Warszawa, druk. Wieku, 1887, 8, 2 k. tyt. 
str. 68. 

— Ob. Archives Slaves 1886); Schloesing 
T. (1899). 

GODLEWSKI & JANCZEWSKI. Zagraniczne 
szkoły rolnicze, wrażenia z podróży. Odb. 
z Przeglądu pols. Kraków, nakł. autorów, 
druk. Czasu, 1890, 8, str. 83. 

GODLEWSKI E. jun. Wielokrotna karyoki- 
neza w gruczole obojnaczym ślimaka, helix 
pomatia. Odb. z 33 t. Rozpraw Wydz. ma- 
tem.-przyr. Akademii umiej. Kraków, Spół- 
ka, wydaw., druk. Uniw. Jag,, 1897, 8 wię- 
ksza, str. 38, z tabl., kor. 1. 

— O przeistaczaniu spermatyd w plemni- 
ki w gruczole obojnaczym, Helix pomatia. 
Odb. z 34 t. Rozpraw Wydz. matem.-przyr. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8 większa, str. 35, 
z tabl. 

GODLEWSKI Kazimierz dr. Kilka uwag o za- 
opatrywaniu resztki pępowinowej u nowo- 
rodków. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1891, 8, str. 12. 

GODLEWSKI Lucyan ks. Kazanie miane R. 
P. 1854 w czasie powtórnej koronacyi cu- 
downego obrazu N. P. Maryi Berdyczow- 
skiej. Przedruk z Wiadomości kościelnych. 
Lwów, nakł. X. O. Hołyńskiego, druk. Lu- 
dowa, 1876, 8, 1 tyt., str. 12. 

GODLEWSKI M. ks. prof. Archeologia bi- blijna, oparta na ostatnich archeologicznych 
odkryciach na Wschodzie, t. I. Geografia 
biblijna. Warszawa, nakł. autora, St. J. Za- 
lewski i Sp., 1899, 8 większa, str. 290 i 3 
ni., z licznemi rycinami w teks. i 3 mapa- 
mi, rb. 3. 

— Gzem jest dzień świąteczny dla pracu- 
jącego, przez C. P. Z., wydał .... Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1897, 12, str. 61, kop. 10. 

— Czy ja potrzebuję pracować? Napisane 
przez C. P. Z. wydał .... Egzemplarz dla 
starszych i przełożonych. Tamże, 1897, 8, 
str. 165, kop. 30. 

— Jezus, Marya, Józef czyli książka do 
nabożeństwa. Warszawa, Kronika rodzinna, 
1900, 16, opr. kop. 60. 

— Dobry katolik między protestantami. 
Warszawa, nakł. autora, druk. St. Niemiery 
synów, 1897, 8 mała, str. 118 i 1 ni., kop. 30. 

— Toż. Wvd. 2gle powiększone. Tamże, 
1898, 16, str. 111 i 1 ni., z' 4 ryc, kop. 20. 

— Der gute Katholik unter Protestanten. 
Warschau, St. J. Zaleski i Sp„ Druck von 
S. Orgelbrand Sóhnen, 1898, 8 mała, str. 140, 
z rycinami i nutami w teks., kop. 30. 

— Obrazy symboliczne człowieka grze- 
sznego, usprawiedliwionego i uświęconego, 
przekład z francuskiego. Warszawa, nakł. 
tłómacza, druk. St. Niemiery synów, 1898, 
4, str. 80, 12 rycinami, kop. 40, opr. kop. 50. 

— Toż. Wyd. nowe powiększone. Tamże, 
1900, kop. 30^. 

— Pójdźcie do mnie dziatki. Książeczka 
do nabożeństwa dla katolickich dziatek. 
Warszawa, Kronika rodzinna, druk. St. Nie- 
miry synów, 1900, 32, str. 222, II, oprawn. 
kop. 25, egzempl, dla dziewczątek. 

— Ob. Martin K. (1899); Schmidt K. (1899); 
Stolz A. (Lekarstwo 1898); P. Z. C. (1897). 

GODLEWSKI Stefan. Aux amis de l'enfance. 
Discours prononcć devant le congrós Inter- 
national de la protection de Tenfance tenu 
k Paris. Warszawa, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1885, 8, str. 16. 

— Echa podalpejskie. Wai-szawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. P. Laskauera i W. Babi- 
ckiego, 1896, 16, str. 131 i II, rb. 1. 

Salzkammergut; Salzburg; Tyrol. 

— Notatki z kongresu międzynarodowego 
opieki nad dziećmi, odbytego w Paryżu. 
Odb. z Rocznika Tow. osad rolnych 1883. 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1884, 8, str. 
33, kop. 35. 

— Przepisy o podatku stęplowym, obo- 
wiązujące w Królestwie polskiem od 1 (13) li- 
pca 1884 r. Wydanie w języku polskim i ru- 
skim. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1884, 
8, str. 258, rb. 2. 

— Zbiór praw. Postanowienia i rozporzą- 
dzenia Rządu w Gub. Król. Pol. obowiązu- 46 GODLEWSKI - GODZIEMBA jące, wydane po zniesieniu w r. 1871 urzę- 
dowego wydania Dziennika praw, zebrał 
i ułożył .... Warszawa, nakł. wydawcy, Ge- 
bethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1875-1889, 8, t. I-XXX. 

T. 1-22, 25-29 po rb. 150. 

T. 23, 24 i 30 po rb. 2. Skorowidz do t. 
1—30 (Seryi I), rb. 250. 

— Seryall. 1887-1894, t. XXXI -XLVIII. 
T. 31—40 i 44 po rb. 250; t. 41, rb. 3-50; 

t. 42, rb. 2-25; t. 43, 46 i 47 po rb. 5; t. 45, 
rb. 4 50; t. 48, rb. 550. 

— Rok 1894, cz. I, rb. 3; cz. II, rb. 2; cz. 
III-IV, po rb. 2-50; cz. V, rb. 275. 

— Rok 1895, cz. I, rb. 2; cz. II i III, po 
rb. 2-50; cz. IV, rb. 2 25. 

— Rok 1896, cz. I, rb. 3; cz. II, rb. 5; 
cz. III i IV, po rb. 250. 

— Rok 1897, cz. I, rb. 2; cz. II, rb. 4; 
cz. III, rb. 2-50; cz. IV, rb. 5. 

— Rok 1898, cz. I, rb. 2-75; cz. II, rb. 475; 
cz. III, rb. 5; cz. IV, rb. 6. 

— Rok 1899, cz. I, rb. 4; cz. II, rb. 550; 
cz. III, rb. 6. 

— Rok 1900, cz. I, rb. 5; cz. II, rb. 775. 

— Dodatek do t. 57. Prawo o podatku 
państwowym od przemysłu z dnia 8 czerw- 
ca 1898 r., z instrukcyą ministra finansów 
i przepisami uzupełniającymi. Tamże, druk. 
L. Szkaradzińskiego i Sp., 1899, 8, str. VIII, 
257 i IV, rb. 2-50. 

— Dodatek do t. 58. Ustawy Towarzystw 
kredytowych opublikowane w drugłem pół- 
roczu 1898 r. Tamże, 1900, rb. 2-50. 

— Toż. Dodatek do t. 59. Instrukcyą 
w przedmiocie stosowania Prawa o podatku 
państwowym od przemysłu, z dnia 5 lutego 
1899 r. Tamże, 1899, rb. 1-25. 

— Toż. Dodatek II. do t. 59. Instrukcyą 
o podatku państwowym od przemysłu z 11. 
maja 1899 r. Tamże, 1899, kop. 50. 

— Toż. Dodatek III. do t. 59, z 5. czerw- 
ca 1899. Tamże, 1899, rb. 1-25. 

GODLEWSKI Witold Gozdawa. Neron chrysty- 
anizmu, powieść historyczna na tle w. XV. 
Kraków, nakł. autora, Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1898, 8 mała, str. 325 
i 2 ni., kor. 4. 

— I jeszcze pieśni, poezye, sery a I. Tam- 
że, druk. Związkowa, 1899, 16, str. 48, kor. 
1-20. 

— Utwory. Wydanie pośmiertne, z przed- 
mową Adama Siedleckiego. Kraków-War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Narodowa, 
1901, 8 mała, str. XIV. 256 i 1 ni., z portre- 
tem autora i rycinami, kor. 320. 

GODLEWSKI Włodzimierz dr. O pierwszej 
audyencyi wedle austryackiej procedury cy- 
wilnej z r. 1895. Odb. z Przeglądu prawa i adm. Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1899, 8, str. 1 ni., 
II i 176, kor. 3-60. 

— O edycyi dokumentów i rzeczy wy- 
wiadowczych, studyum z cywilnego prawa 
procesowego, z powodu nowej procedury 
austryackiej. Lwów, Jakubowski i Zaduro- 
wicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896, 8, str. 
III, 2 ni., 202 i 2 ni., kor. 4. 

— Ograniczenie zwłoki w procesie wedle 
nowej procedury cywilnej. Odb. z Przeglą- 
du prawa i admin. Lwów, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1895, 8, str. 3 ni., 101 i 1 ni., kor. 
1-60. 

— Austryackie prawo procesowe cywilne. 
Podręcznik systematyczny dla nauki i pra- 
ktyki. Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, 
druk. Pillera i Sp., 1900, 8 większa, 4 k. ni., 
str. VII i 516, kor. 1250. 

— Austryacka reforma prasowa w zary- 
sie, streścił najważniejsze przepisy ustawo- 
we i w sposób przystępny wyłożył .... War- 
szawa, wyd. Gazety sadowej, nakł. Jaku- 
bowskiego i Zadurowicza we Lwowie, druk. 
Noskowskiego, 1898, 8 mała, str. 2 ni. V i 
168, kop. 70. 

Godła domów. Ob. Stern schuss (1899). 

Godność matki oraz ważność głównego jej 
obowiązku wychowania swych dzieci w za- 
sadach wiary świętej. Warszawa, nakł. auto- 
ra, druk. Fr. Czerwińskiego, 1889, 8, str. 42, 
kop. 30. 

Gody. Saturninowe .... B. m. i r. w. (1863), 
8, str. 16. 

GODZIEMBA. Nie bądź hardym, opowiada- 
nie prawdziwe. Bibl. Wieńca i Pszczółki. 
Lwów, wydawca ks. St. Stojałowski, b. w. 
dr., 1883, 16, str. 43. 

— Zły koniec, opowiadanie prawdziwe ze 
stosunków w Wielkopolsce. Bibl. Wieńca 
i Pszczółki. Tamże, druk. im. Szewczenki, 
1883, 16, str. 39, hal. 34. 

— Pienia, Echo ziemi łez i kwi i parallela 
historyczna. Kraków, nakł. autora, druk. 
Związkowa, D. K Friedlein, 1885, 8, str. IX 
i 463, kor. 760. 

— Toż. Dźwięki z polskich siół i pól. 
Tamże, 1885, 8, str. IX, 230, kor. 3. 

— Toż. Migotki. Tamże, 1885, 8, str. V, 
170, kor. 2-40. 

— Toż. Plewa i ziarno. Tamże, 1885, 8, 
str. XX, 373, kor. 5-60. 

— Pieśni murarzy i kowali. Kraków, nakł. 
autora, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 
1881, 8, str. 33, hal. 40. 

— Pieśni od znoju i z boju. Tamże, 1885, 
8, str. VIII i 402, kor. 6. 

— Pieśni studenckie. Tamże, 1881, 8, str. 
57, hal. 70. GODZIEMBA - GOESCHKE 47 — Snopek z niw słowiańskich ł obcych. 
Tamże, 1885, 8, str XII i 242, kor. 3-60. 

— Ob. nadto Węgleński. 

GODZIEN Karol. Gospodarstwo w chacie 
wiejskiej. Kzeszów, nakł. autora, druk. E. F. 
Arva3-a, 1884, 8 mała, str. 63 i 2 ni., hal. 60. 

— Toż. Wyd. 2gie rozszerzone. Rzeszów, 
nakł. i druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1886, 
8 mała, str. 2 ni. i 86, hal. 48. 

— O niektórych gałęziach przemysłu kra- 
jowego. Odb. z Przegl. rzeszów."^ Tamże, 
1884, 16, str. 31. 

lin. Tkactwo, ni. Koszykarstwo i koronkar- 
stwo; IV. Koronkarstwo, rzeźbiarstwo i inne. 

— Trzy rozprawy w zakresie gospodar- 
stwa wiejskiego. Odb. ze Sprawozd. Towarz. 
roln. rzeszów, za r. 1883. Tamże, druk. i skł. 
głów. E. F. Arraya, 1884, 8, str. 16 i 2 tabl. 
litogr. 

Godzina adoracyi w czasie czterdziestogo- 
dzinnego nabożeństwa albo na Boże ciało. 
Warszawa, druk. St. Niemiery, 1893, 32, str. 
47, z 1 ryc. w teks., kop. 8. 

— adoracyi przed Najśw. Sakramentem 
z dodaniem Mszy Św. według mszału, Go- 
dzinek i pieśni. Warszawa, Czerwiński, 1893, 
32, str. 152, kop. 15. 

— nieustającej adoracyi Przenajśw. sakra- 
mentu w czternastu stacyach czyli rozmy- 
ślaniach. Warszawa, druk. St. Niemiery, 
1894, 16, str. 63, z 1 ryciną, kop. 12. 

— święta czyli adoracya Pana Jezusa 
w Ogrojcu. Warszawa, druk. St. Niemiery 
1893, 32, str. 31, z 1 ryciną w teks., kop. 6. 

— Toż, z dodaniem Koronki na cześć 
Imienia Jezus. Warszawa, druk. St. Nie 
miery synów, 1898, 16, kop. 6. 

— Toż, za dusze w czyścu cierpiące z do- 
daniem Koronki Drogi Krzyżowej i Różań- 
ca do N. Marvi Panny za dusze zmarłych. 
Tamże, 1898, l6, str. 56, kop. 10. 

— Toż, czyli rozważanie bolesnego kona- 
nia Chrystusa Pana. Warszawa, Czerwiński, 
32, str. 39, kop. 15. 

— świątobliwie przed Najśw. Sakramen- 
tem przepędzona. (W czasie czterdziestogo- 
dzinnego nabożeństwa i kiedykolwiek. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1893, 16, str. 64. 

— klęczenia czyli Adoracya Pana Jezusa 
w Grobie w Wielki Piątek i Sobotę. War- 
sssawa, A. Niemiera, 1894, 32, str. 54, kop. 10. 

— śmierci, czyli leki na strachy śmiertel- 
ne, a kto je zażyje, ten się już nigdy śmier- 
ci bać nie będzie. Wydał ks. J. Stagraczyń- 
ski. Poznań, nakł. ksieg. Katolickiej, b. r. w., 
16, str. 112, fen. 50. 

Godzinki na cześć Boskiego Dzieciątka i Je- 
go przenajśw. Matki. Warszawa, St. Nie- 
miera, 16, kop. 5. — na cześć Matki Bożej Bolesnej z doda- 
niem litanii. Tamże, 1890, 32, str. 28, kop. 5. 

— o świętym Ojcu i patryarsze zakonu 
Franciszku Serafickim. Biała, druk. R. Za- 
marskiego, (1883), 8, str. 15. 

— o Niepok. poczęciu Najśw. Maryi P. Po- 
znań, nakł. i druk. Kuryera pozn., 1892, 32, 
str. 30, fen. 10. 

— Toż z wykładem niektórych trudniej- 
szych wyrażeń. Warszawa, 1892, kop. 6. 

— z rozważaniem Męki eucharystycznej 
Pana Jezusa. Warszawa, St. Niemiera, 16, 
kop. 5. 

-- do Serca Pana Jezusa dla wiernych 
czcicieli Serca Jezusowego. Wadowice, druk. 
Fr. Fołtyna, 1884, 8, str. 8. 

— o Przenajśw. Sercu Pana Jezusa. Kra- 
ków, nakł. ks. M. Mycielskiego, T. J., druk. 
Czasu, 1890, 8, str. 8, hal. 6. 

— Ob. B. N. ks. (Wykład); Błonarowicz 
Józef ks.; Mycielski M. (1897); Solecki L. 
(1882). 

Godziny kanoniczne. Ob. Fijałek J. (Odpra- 
wianie 1894). 

— kościelne czyli wielkie offieium do Naj- 
święt. Sakramentu podzielone na wszystkie 
dni 'ty&odnia. Warszawa, Czerwiński, 1887, 
16, str. 112, kop. 15. 

GOEBEL Roman. Ob. Michejda Fr. (Mowa 
1886). 

GOEHLERTH V. dr. Siła rozpłodowa czło- 
wieka, Die menschliche Reproductionskraft, 
przekład dra Józefa Starkmana. Odb. z Me- 
dycyny. Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczo- 
wej^ 1890, 8, str. 17, kop. 30. 

60EPPERT H. R. O olbrzymach świata ro- 
ślinnego, przełożył T. Skomorowski. Nadb. 
z Przegl. tygodniowego. Warszawa, nakł. 
Redakcyi, 1873, 8, str. od 63—100, kop. 10. 

GOERIGK Emil. Erasmus Manteuffel yon 
Amhausen, der letzte katholische Bischof y. 
Camin, 1521—1544, ein Lebens- und Charak- 
terbild. Braunsberg, Huye, 1899, 8, str. VII 
i 41, mr. 1. 

Goerlitz. Ob. Zgorzelice. 

Goeressowe towarzystwo. Ob. Tomkowicz 

S. (Zjazd 1888). 

GOERZ Johann Eustach. Historische und po- 
litische Denkwurdigkeiten des konigl. preuss. 
Staatsministers .... Cz. I-II. Stuttgart und 
Tubingen, I. G. Cotta'sche Buchhandlung, 
1827, str. XIV, 369 i str. IV, 254. 

GOESCHKE Franciszek. Ogród wiejski, po- 
pularny przewodnik przy zakładaniu i pie- 
lęgnowaniu ogrodów, oraz podręcznik do na- 
uki ogrodnictwa .... przekład ź 3go przej- 
rzanego i poprawionego niemiec wydania. 48 GOETHE - GOFFINE Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1888, 8 mała, str. 
101 i II, z drzeworytami w teks., kop. 40. 

GOETHE. Egmont, tragedya, przełożył Apo- 
linary Ujejski. Bibl. powsz., 266. Złoczów, 
nakł." i druk. W. Zukerkandla, 1898, 16, str. 
144, hal. 24. 

— Faust, część I i II, przekład Feliksa 
Jezierskiego. Bibl. najcel. utworów. War- 
szawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1880, 8, 
str. XVI, 412 i 2 ni., rb. 150. 

— Faust, przekład Józefa Paszkowskiego. 
Odb. z Przegl. polskiego. Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. Czasu. 1883, 8. str. 500, 
kor. 7. 

— Faust, tragedya, przełożył Ludwik Je- 
nike. Warszawa, nakł, T. Paprockiego i Sp., 
druk. E. Skiwskiego, 1889, 8 mała, str. 244, 
rb. 1. 

— Toż, cz. I. Wyd. nowe, przejrzane 
i pomnożone urywkami części II. Bibl. po- 
wszech., 24—27. Złoczów, nakł. i druk. W. 
Zukerkandla, 1891, 16, str. 258, z portretem 
Goethego, hal. 96. 

— Faust. Bibl. Mrówki, 84—86. Lwów, 
Księgarnia polska, Sambor, druk. J. Czaiń- 
skiego, (1883), 16, str. 208, kor. 1-20. 

— Faust, tragedya, przełożył Józef Czer- 
mak. Lwów, nakł. Księgami polskiej, druk. 
F. K. Pobudkiewicza w Krakowie, 1896, 8 
mała, str. 242, kor. 2. 

— Die Geschwister, in die Internationale 
Esperanto-sprache, iibersetzt von A. Gra- 
bowski. — La Gefratoj. Komedjo en uno 
akto, de Gothe, tradukis A. Grabowski. Var- 
sovio, 1889, kop. 15. 

— Gotz von Berlichingen Źelaznoręki, 
dramat, przełożył F^. Henryk Lewestam. 
Bibl. najceln. utworów. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1878, 8, str. 98, kop. 40. 

— Herman i Dorota, przełożył Teofil 
Ziemba. Odb. z Przegl. pols. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 
1885, 8 mała, str. 86, hal. 60. 

— Ifigenia, dramat w 5 akt., Tasso, dra- 
mat w 5 akt., przetłóm. ks. Aleksander Cie- 
sielski. Tamże, 1883, 8, str. 249, kor. 4. 

— Ifigenia w Taurydzie, dramat, przeło- 
żył J. Kasprowicz. Bibl. powsz., 121. Zło- 
czów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1894), 
16, str. 88, hal. 24. 

— Toż, wierszem miarowym przełożył Pa- 
ry lak Piotr. Stanisławów, druk. J. Dankie- 
wicza, 1884, 8 wielka, str. 50, hal. 60. 

— Toż. Wyd. 2gie przejrzane i poprawio- 
ne. Cieszyn, druk. A. Barona, Spółka wyd. 
w Krakowie, 1900, 8, str. 50, hal. 60. 

Ob. Sprawozd. gimnaz. w Cieszynie za r. szkolny 
1899J1900. 

— Ptaszki podług Arystofanesa, przełożył Leszek Kożuchowski. Bibl. uniw. Tarnów, 
nakł. Ad. Kaczurby, druk. J. Pisza, 1880, 
8, str. 40. 

— Reineke-lis, poemat satj^ryczny w dwu- 
nastu pieśniach, opracował sześciomiarem 
(hexametrem) polskim L. Jenike. Dod. do 
Gazety polskiej, XXV. Warszawa, druk. J. 
Sikorskiego, 1899, 8 mała, str. 153, kop. 15. 

— Torkwato Tasso, dramat, przekład Jana 
Kasprowicza. Bibl. powsz., 163—164. Zło- 
czów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1895), 
16, str. 132, hal. 48. 

— Wilhelm Meister, obie części, przełożył 
i wstępem poprzedził Piotr Chmielowski. 
Bibl. najcel. utworów. Warszawa, nakł. i 
druk. S. Lewentala, 1893, 8, str. XVI, 814 
i 2 ni., rb. 1-50. 

— Wybór pism w przekładzie Ludwika 
Jenikego: Poezye liryczne, Herman i Doro- 
ta, Reineke lis, Egmont, Ifigenia w Taury- 
dzie, Torąuato Tasso. Tamże, 1889, 8, str. 
477 i 1 ni., rb. 150. 

— Z mojego życia, (prawda i fantazya), 
przełożył i wstępem oraz przypiskami opa- 
trzył L. Jenike. Tamże, 1895, 8, str. 489, 
rb. 2. 

— Ob. Biblioteka Mrówki, powszechna, 
uniwersalna; Budziński St. (1886); Flihrer 
M. A. (1888); Jenike L. (1897); Kantecki KI. 
(Szkice 1883); Karpeles G. (1890); Kożmian 
A. E. (e. Reliąuie 1885); Kurtzmann (w Pol- 
sce 1887); Liebermann, Inhaltsausgaben ; 
Naake Bog. (1888); Odyniec, Listy I (1884); 
Radziwiłł Ant. (Faust); Spasowicz Wł, (1895); 
Sprawozd. gimn. w Stanisławowie (1884); 
Stahlberger T. (A. Mickiewicz 1886); Treść 
ballad (1899); Werner R. (1887); Zatbey H. 
(1890, 1894); Zipper A. (O przekładach Mi- 
ckiewicza z G... 1895, Iphigenie 1897). 

GOETZ L. K. Geschichte der Slavenapostel 
Konstantinus (Kyrilłus) und Methodius, 
ąuellenmassig untersucht und dargestellt. 
Gotha, F. A. Perthes, 1896, 8, str. VIII 
i 272, mr. 6. 

GOFFINE Leonard ks. Książka do oświece- 
nia i zbudowania duszy chrźeścijańsko-kato- 
lickiej, czyli krótki wykład lekcyi i ewan- 
gelii na wszystkie niedziele i święta, wraz 
z wynikająca stąd nauką wiary i obyczajów 
i gruntownem wyjaśnieniem roku kościel- 
nego, najgłówniejszych obrzędów kościel- 
nych, mszy świętej, nabożeństwa domowego 
i dla chorych, drogi krzyżowej, jako też 
życiorysami świętych pańskich, czczonych 
mianowicie przez lud polsko-katolicki. Po- 
dług 54go wyd. niemieckiego ks. Otta po- 
mnożone i poprawione przez ks. Franciszka 
Hattler T. J. Mikołów, nakł. i druk. K. 
Miarki, 1894, 8 większa, str. 976, z ilustra- 
cyami i 2 obrazkami kolor, opr. mr. 5. 

— Książka do nauki i nabożeństwa ko- 
ścielnego' i domowego dla wszystkich kato- GOGEL - GOLDFARB lików. Pierwiastkowe ułożona przez ...., na- 
stępnie pomnożona i wydana przez ks. Fran- 
ciszka Zawereg-o Stecka wreszcie z niemie- 
ckiego na język polski dla nauki i wygody 
prawowiernych katolików przełożona, teraz 
na nowo przejrzana i przedmową opatrzona 
przez ks. Prof. dra Lewickiego. Część Isza 
obejmuje katechizm, naukę o Mszy św. krót- 
ki wykład wszystkich niedzielnych Lekcyi 
i Ewangelii cafego roku, oraz z nich wy- 
jęte nauki wiary i moralności tudzież wy- 
jaśnienie najważniejszych zwyczajów kościel- 
nych. Część liga obejmuje naukę i nabo- 
żeństwo o czci i wzywaniu świętych ,Pań- 
skich wogólności, a w szczególności o Świę- 
tych najcelniejszych, tudzież krótkie wyja- 
śnienie przypadających lekcyi, Ewangelii 
i Ceremonii na uroczystości tychże Świętych, 
włącznie z nauką wiary i moralności' stąd 
wynikającej. Poznań, nakł. Księgarni kato- 
lickiej, 1886—1887, cz. I, 8, str. XVI, 592, 
cz. II, str. od 593-1008, mr. 3, na welinie 
mr. 6. 

GOGEL N. W. Jozafat Ohryzko i Peterbur- 
ski. Rewolucionnyj rźond wo wremia poslie- 
dniago miatieżia.' Wilno 1866. 

— Toż. Wyd. 2 (izdanije wtoroje, znaczi- 
tielno dopołnionnoje). Wilno, tipogr. wilen- 
skago gubernskago prawlenija, 1867, 8, str. 
221. 

GOGOL Mikołaj. Rewizor z Petersburga 
czyli podróż bez pieniędzy, komedya w 5 
aktach, z rosyjskiego. ' Bibl. uniwersalna. 
Lwów, druk. A. Wajdowiczowej, 1882, 8, str. 
136. 

— Toż. Bibl. Mrówki, 184—185. Lwów, 
Księgarnia polaka, druk. J. Czaińskiego 
w Samborze, 1883, 16, str. 175, hal. 80. 

GOLAŃSKI A. Ob. Popławski i Golański. 

GOŁCZ Joanna. Ob. Brzeziński K. (Odpo- 
wiedź). 

GOŁCZ K. Ob. Krassowski J. (1899), 

GOŁCZ Włodzimierz. Ob. Brzeziński Kaz. 
(Odpowiedź). 

GOLD dr. Co zdrowo ? co niezdrowo ? po- 
wszechny katechizm zdrowia, tłómaczenie 
z angiel. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1887, 32, str. 
109 i 1 ni., kop. 40. 

— Toż. Wvd. 2. Tamże, 1888, 16, str. 103, 
kop. 40. 

GOLD Józef dr. Przypadek kilaka gruczołu ' 
pachwinowego. Bubo gummosus. Odb. z Prze- \ 
gladu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1892, 
8, str. 8. 

GOLDBAUM. Ob. Ufer Chr. (1897). 

GOLDBAUM Józef. Jak sie ustrzedz chorób 
żołądka. Warszawa, 1900, 8, str. 76, kop. 50. 

— Przypadek niezwykłych wahań w wy- 
dzielaniu soku żołądkowego i w mechani- zmie żołądka. Odb. z Gazety lekar. Warsza- 
wa, druk*. K. Kowalewskiego, 1894, 4, str. 7. 

GOLDBAUM Mieczysław dr. Ob. Sollier P. 
(Psychologia idyoty GOLDBAUM Wilhelm. Ob. Kraszewski I. L 
Ohne Herz 1884). 

GOLDBERG A. Der perfekte Pole, eine An- 
leitung ohne Lehrer polnisch richtig lesen, 
schreiben und sprechen zu lernen, mit bei- 
gefiigter vollstandiger Aussprache-Bezeich- 
nung. Berlin, O. Cray, 1887, 12, str. 226, 
opr. mr. 1-30. 

— Toż, pod tyt. Doskonały Polak: Der 
perfecte Pole .... Sammlung v. Sprachfiihren, 
16. Tamże, 1896, 16, str. 226, mr. 1-20. 

GOLDDERG Bernard. Mowa przywitalna, 
miana w synagodze drohobyckiej dnia 21 
lipca 1880 na cześć uczestników Towarzy- 
stwa pedagogicznego. Sambor, nakł. autora, 
druk. J. Czaińskiego, 1881, 8, str. 9, hal. 50. 

GoLDBERG D. Ob. Fruchtman & Goldberg 
(1899). 

GOLDBERG Henr. Ob. Spencer Herbert 
(Wstęp 1884). 

GOLDBERG Samuel. Die Schule, ihre Be- 
deutung in physischer und etischer Bezie- 
hung, Yortrag. Neu-Sandez, Verlag des 
Kaufm.-Vereins, Druck von J. Fischer in 
Krakau, 1896, 8, str. 18. 

Goldberg (miasto). Ob. Sturm L. (1887). 

GOLDBERGER Józef. Prakt. Lehrgang die 
hebraische Sprache auf eine leichtfassliche 
Weise zu erlernen, nach Ahns Lehrmetode, 
II Theil. Krakau, A. Faust, Druck v. Fi- 
scher u. Deutscher, 1881, 8, str. 96. 

GOLDENBERG Berisch. Die Assimilation der 
Juden. Tarnopol, Verlag des Yerfassers, Po- 
dolische Druckerei, 1883, 8, str. 36. 

— Die religiósen Ideen der Alten und ihr 
Einfluss auf die Sprache vom hebraischen 
Standpunkte aus beleuchtet. Tarnopol, Selbst- 
verlag des Yerfassers, Podolische Drucke- 
rei, 1880, 8, str. 64. 

— Die hebraische Sprache und das Ju- 
denthum, oder gehort die hebraische Spra- 
che zum Wesen des Judenthums, eine Zeit- 
frage vom orthodoxen Standpunkte aus be- 
leuchtet. Tamże, Druck v. J. Pawłowski, 
1885, 8, str. 9, hal. 60. 

GOLDENSTEIN Leo. Brody und die russisch- 
jiidische Emigration, nach eigener Beobach- 
tung erzahlt. Frankfurt a. M., Kauffmann 
in Comm., 1882, 8, str. 30, fen. 60. 

GOLDENWEISER A. S. Prądy i reformy 
społeczne w Anglii XIX w., przekład z ru- 
skiego. Warszawa, nakł. Głosu, druk. J. Je- 
żyńskiego, 1894, 8, str. 143 i 1 ni., kop. 75. 

GOLDFARB Leon dr. Pogląd na rentowność 
projektowaniach kolei lokalnych I. Delatyn- 

7 66 GOLDFARB — GOLIAN Kołomyja, II. Kołomyja-Horodenka-Zalesz- 
czyki. Przemyśl, druk!! Józefa Styfiego, 1894, 
8, str. 54. 

— Projekt ustawy o tworzeniu dóbr dla 
gmin włościańskich w Galicyi, przyczynek 
do rozwiązania kwestyi agramosocyalnej 
naszego kraju. Lwów, druk. Polska, 1899, 
8, str. 15, hal. 50. 

GOLDFELD I. dr. O znaczeniu promieni X 
dla rozpoznania chorób stawu biodrowego. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, 1900, druk. 
Uniw. Jag., 8, str. 9. 

GOLDFLAM S. O nierówności objawów ko- 
lanowych w wiądzie rdzeniowym. Odb. 
z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 21. 

— O niezwykłej postaci peryodycznego 
rodzinnego porażenia, powstałego prawdopo- 
dobnie na tle samozatrucia. Odb. z Kroniki 
lekar. Warszawa, K Wende i Sp., druk. M. 
Ziemkiewiczowej, 1891, 8, str. 45, z tabl., 
kop. 30. 

— Kliniczny przyczynek do etyologii wią- 
du rdzeniowego. Odb. z Przeglądu lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891, '8, str. 14, 
z tabl. w 4ce. 

— O przymiocie rdzenia. Odczyty klini- 
czne, 32-33. Warszawa, 1891, kop. 60. 

— Długotrwałe wpochwienie kiszki czczej, 
spowodowane polipami. (Invaginatio chro- 
nica jejuni, polypis provocata). Wpochwie- 
nie wogóle. Odb. z Gazety lek. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1881, 8, str. 15. 

GOLDFLUS Mathilde de Varsovie. Sur la 

structure et les fonctions de Tassise ćpithó- 
liale et des antipodes chez les composees, 
thóse, Odb. z Journal de botaniąue. Paris 
& Genśve, 1898/99, 8, str. 38, z 6 tabl. 

GOLDFLUSS Szymon. Córka kaleki, powieść 
osnuta na tle ustnie podanego szkicu. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Toma- 
szewskiego, 1882, 8 mała, str. 173, kop. 75. 

— Ob. Gwirol Ibn (Gnomy 1859). 

GOLDMAN Bernard dr. Sprawozdanie posel- 
skie. Mowa wygłoszona na walnem zebraniu 
wyborców miasta Lwowa dnia 22 maja 
1883. Przedruk z Dziennika polskiego, druk. 
I Związkowa we Lwowie, 1883, 8, str. 16. 

Goldproduction. Ob. Faulhaber C. (Schlesi- 
sche 1896). 

GOLDSCHMIDT H. Ob. Kraszewski J. L (Der 
Jude 1890). 

GOLDSTEIN Henryk. Wrażenia aechociń- 
skie. Warszawa, nakł. autora, druk. Insty- 
tutu głuchoniem. i ociemn., 1883, 8, str. II 
i 66, kop. 50. 

GOLDSZMIT Jakób. Dobroczyńca jakich ma- 
ło, ks. Stanisław Staszyc jako filantrop i mąż 
stanu, szkic biograficzny. Warszawa, nald. autora, druk. Ch. Keltera, 1882, 8 mała, 
str. 32, z portretem, kop. 20. 

— Dramat rodzinny, kartka z dziejów 
partykularza. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Ungra, 1881, 8 mała, str. 190, 
kop. 90. 

— »Em— Ka«, Marya Elżbieta Kamińska, 
wspomnienie biograficzne. Lublin, druk. Wł. 
Kossakowskiego, 1881, 8, str. 12, kop. 20. 

— Kalendarz dla Izraelitów na rok 1881/82, 
5642, wydany pod redakcyą .... Warszawa, 
nakł. wydawcy, druk. J. Ungra, 1881, 16, 
str. 80 ni. i 112, z dodaniem kalendarzyka 
pugilaresów ego na r. 1882, kop. 50. 

— Kalendarz lubelski na rok zwyczajny 
1882, rok XIV. Lublin, nakł. i druk. Wł. 
Kossakowskiego, (1881), 16, str. 66 ni., 114 
i portret Ant. Kosińskiego, kop. 15. 

— Toż na rok zwyczajny 1883, rok XV. 
Lublin, nakł. i druk. M. Kossakowskiej, 8 
mała, str. 36 ni., 109 i 31 ni. 

— Noworocznik warszawski na r. 1883. 
Warszawa, Centnerszwer, druk. Wł. Szulca 
i Sp., 1882, 8 mała, str. 128 i ogłoszenia, 
kop. 25. 

— Warszawianin, kalendarz familijny na 

rok zwyczajny 1882, pod red rok XIII. 

Warszawa, nakl. i druk. Ch. Keltera, 1881, 
8 mała, str. 96, IX i 15 ni., kop. 15. 

— Toż, na rok 1883, rok XIV. Tamże, 
1882, 8 mała, str. 89, IX i 4 ni., kop. I21/2. 

— Toż na r. 1884, r. XV. Tamże, 8 mała, 
str. 84, IX i 1 ni., kop. 15. 

— Ob. Spencer H. (Fizyologia śmiechu 
1884); Wald H. (O sympatyi 1883). 

GOLENSKi. Ob. Kunze & G... (Musterbei- 
spiele 1886). 

GOLESCO Georges. Fródśrlc Chopin. Bru- 
xelle8, Ch. Buleus, 8, str. 16, 75 centim. 

Golgota. Ob. Kalinka W. (1896); Richebourg 
E. (1898). 

GOLIAN Zygmunt ks. dr. Kazania niedzielne, 
świątalne, pasyjne i majowe. Wyd. 2gie po- 
większone. Kraków, nakł. W. Gfłowackiego, 
druk. Czasu, 1886, 8, str. 2 ni. i 632, kor. 8. 

— Kazania niedzielne i świąteczne. Wyd. 
pośmiertne, staraniem ks. Zdzisława Bart- 
kiewicza T. J., tom I z portretem i życio- 
rysem autora. Kraków, nakł. Żupańskiego 
i Heumanna, Spółka wyd., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1888, 8, str. XLI, 483, 1 ni. i 
IV, kor. 4. 

— Toż. Wyd. 2gie tytułowe. Kraków, 
Spółka wydaw., 1897, kor. 4. 

— Kazanie, miane na pogrzebie ś. p. An- 
toniego Zygmunta Helcia, założyciela stów. 
Warowni krzyża, w dniu 2 kwietnia 1870 r. 
Kraków, nakł. A. Z. Helclowej, druk. Czasu, 
1888, 8, str. 39, hal. 80. GOLIAN — GOLICHOWSKI 51 — Korespondencya : Z listów do J. N. 
Kraków, nakł. S. A. Krzyżanowskiego, druk. 
W. Korneckiego, 1890, 8 maJa, str. II, 364 
i XI, kor. 3. 

— Toż, pt. : Listy, serya I. (Z listów do 
J. N.). Wyd. 2. Tamże, Spółka wydawnicza, 
1899, 8 mała, str. II, 364 i XI, kor. 3. 

— Toż w wydaniu cenzuralnem pt. Listy 
duchowne, wiernie odpisane z oryginałów 
za zezwoleniem osób, do których były pisa- 
ne. Tamże, 1899, 8, str. 313 iXlX, kor. 4-80. 

— Miesiąc Maryi, zawierający msze Św. 
na wszystkie dni maja oraz rozm3'^ślania na 
każdy dzień, z zapisków czynionych pod- 
czas konferencyi majowych śp przez A. 

D. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. Ga- 
zety naród., 1887, 32, str. 201, 175 i 3 ni., 
kor. 1-20. 

— Toż. Wyd. nowe. Kraków, nakł. A. 
Jerzmanowskiej, S. A. Krzyżanowski, druk. 
Czasu, 1893, 32, str. 3 ni. i 357, kor. 1-20. 

— Prospekt na zbiorowe wydanie kazań 
śp. ks. Prałata .... proboszcza wielickiego. 
Kraków, nakł. Żupańskiego i Heumaaa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8, str. 19. 

— Ob. Bartkiewicz Z. (1888); Chotkowski 
Wł. (Mowa 1885); Eberhardt Fr. (1885); Mił- 
kowski Wł. (Notatka 1885). 

GOLICHOWSKI Norbert. Ceremoniał trzecie- 
go zakonu Św. Franciszka z Assyżu, oraz 
zachęta, katechizm tercyarski, sprawozda- 
nie z* rucha tercyarskiego od r. 1885—1894. 
Wydanie 2gie pomnożone. Lwów, druk. K. 
Budweisera, 1894. 

— Przed nową epoką: Materyały do hi- 
storyi oo. Bernardynów w Polsce. Kraków, 
nakł. red. Głosu Św. Antoniego z Padwy, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8, str. 424, 
kor. 6. 

— Historia et catalogus obseryantis pro- 
yinciae ordinis Minorum S. P. N. Francisci 
Yulgo Bernardinorum olim provinciae Eus- 
siae modo Galicianae vocitatae, sub titulo 
Immaculatae Conceptionłs b. V. Mariae ad 
a. 1896. Leopoli, sumpt. provinciae pp. Ber- 
nardinorum, typ. E" Winiarz, 1895, 8 mała, 
str. 71. 

— Św. Jan Kapistran. Odb. z Głosu św. 
Antoniego. Kraków, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1899, 16, str. 12, z ryciną. 

— Jubileusz nadzwyczajny nadany przez 
Ojca Św. Leona XIII na rok 1886. Lwów, 
nakł. klasztoru, druk. Pillera i Sp., str. 92. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, nakł, red. Wia- 
domości katolickich, 1886. 

— W kwestyi społecznej. Kraków, nakł. 
00. Bernardynów, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1896, 8 mała, str. 21. 

— O. Leon Trusiewicz, wspomnienie po- śmiertne. Lwów, nakł. oo. Bernardynów, 
druk. K. Budweisera, 1885, 8, str. 12, hal. 20. 

Dziewięciodniowe nabożeństwo ku czci 
bł. Jana Duklanina. Lwów, nakł. oo. Ber- 
nardynów, druk. Narodowa, 1887. 

— Odczyt o Ziemi Św., miany w Czytelni 
katolickiej we Lwowie. Kraków i Lwów, 
nakł. 00. Bernardynów, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1896, 8 mała, str. 34, hal. 40. 

— Pamiątka nabożeństw wtorkowych 
w kościele' Św. Bernardyna Seneńskiego 
w Krakowie ku czci św. Antoniego z Pa- 
dwy. Odb. z Głosu Św. Antoniego. Sposób 
słuchania Mszy świętej ku czai św. Anto- 
niego z Padwy z westchnieniami ku czci 
tegoż Św. Cudotwórcy. Kraków, nakł. Do- 
brodziei klasztoru św. Bernardyna Seneń., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8, str. 21. 

— Pamiątka pierwszej nowenny ku czci 
bł. Szymona z Lipnicy. Kraków, nakł. oo. 
Bernardynów, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1898, 16, str. 40, hal. 20. 

— Pamiątka uroczystości 400-letniej ro- 
cznicy śmierci bł. Jana z Dukli zakonu oo. 
Bernardynów. Lwów, nakł. dobrodziei, druk. 
K. Budweisera, 1886, 8, str. 88 i XXIV nut 
z tekstem. 

— O Samuel Piasecki. Wspomnienie po- 
śmiertne. Tamże, nakł. oo. Bernardynów, 
1880, 8. str. 11. 

— Sposób słuchania Mszy św. na cześć 
Błogosławionego Jana z Dukli oraz modli- 
twy przeróżne ku czci tegoż Patrona. Wyd. 
2gie. Lwów, nakł. oo. Bernardynów, 1894, 
druk. W. A. Szyjkowskiego z 2 rycin. 

— Pobożne stowarzyszenie ku czci św. 
Antoniego z Padwy. Wyd. 5, z łać. Kra- 
ków, nakł. 00. Bernardynów, druk. W. L. 
Anczyea i Sp., 1899, 8, str. 16, hal. 6. 

— Pobożne stowarzyszenie ustawicznej 
drogi krzyżowej. Tamże, (1896), 8, str. 105. 

— Bł. Szymon z Lipnicy, żywot, pamiąt- 
ki i nabożeństwo. Tamże. 1898, 16, str. 72 
i 1 ni., z ilustr., hal. 20. 

— Upominek dla Czcigodnej zakonnej 
braci oo. Bernardynów w Galicyi i W. ks. 
krakowskiem, cz. I — III: Szereg prowincy- 
ałów i wykaz wypadków znaczniejszych. 
Lwów, nakł. oo. Bernardynów, druk. K. 
Budweisera, 1895, 8, str. 44. 

— Toż, część II: Szereg lektorów, zesta- 
wionych w 'chronologicznym i alfabety- 
cznym porządku. Tamże, 1895, 8, str. 66. 

— Toż, cz. III: Prowincyałowie małopol- 
skiej prowincyi, prowincyałowie lektorowie 
litewskiej prowincyi oo. Bernardynów, uzu- 
pełnienia I i II części Upominka, na pod- 
stawie rękopisów ....' Tamże, 1896, 8, str. 68. 

-- Błog. Władysław z Gielniowa. Odb. 
z Głosu Św. Antoniego. Kraków, nakł. Re- GOLICHOWSKI - GOŁOTA dakcyi, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 
8, str. 52, z ryc. 

— Wykład o papieżu i świętopietrzu. 
Lwów, nakł. Michaliny Doliwa Starzyńskiej, 
druk. Gazety naród., 1887. 

— Ziemia Św., przewodnik po Palestynie. 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, 1896, 8 
mała, str. 3 ni., 609 i 5, z 9 ilustr. i mapą 
Palestyny. 

— Żywot Św. Bernardyna Seneńskiego. 
Odb. z Głosu Św. Antoniego. Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1899, 16, str. 28, z ry- 
ciną. 

— Ob. Głos Św. Antoniego. 

60LIŃSKI Stanisław dr. Badania łąk. Siano. 
Odb. z 33 t. Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Ja- 
gieł., 1898, 8, str. 9. 

GOLIŃSKI S. T. Ein Beitrag zur Entwic- 
kelungsgeschichte des Androeceums und 
Gynaeceums der Grasei-, Inauguraldisserta- 
tion. Ziirich, 1893, 8, str. 33, z 3 tabl. 

GOLL Jaroslay prof.^dr. Cesta Arnosta z Par- 
dubic na Litvu. Cesky ćasopis historycky 
w ses. 1 z r. 1895, 8, str. 3—7. 

— Kaiser Sigismund und Polen, 1420— 
1436. Insbruckie Mittheilungen des Instituts 
fiir osterr. Geschichtsforschung w t. XV z r. 
1894, 8, str. 441-478. 

GOLLIUSZ Jan. Pamiętnik .... mieszczanina 
polskiego, 1650—1653, z autografu wydał 
i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. Odb. 
z VII t. Archiwum do dziejów liter, i ośw. 
w Polsce. Kraków, nakł. Akademii umiej., 
G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1891, 8 
większa, str. 53, kor. 2 = kop. 90. 

GOLSCHMANN L. Ob. Orzeszkowa E. (Aven- 
ture 1893); Urbanowska A. (Chargó 1895); 
Zaleska M. (Deux soeurs 1898). 

GÓLSKI Stanisław. Dojrzewanie i zapłod- 
nienie jajka u Ascidii: Cionia intestinalis F. 
Odb. z 38 t. Rozpraw Wydz. matem.-przyr. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1899, 8 większa, str. 18, 
hal. 50. 

GOLTZ Adam. Listy o konserwatyzmie. 
Odb. ze Słowa. Warszawa, druk. Noskow- 
skiego, 1888, 8 mała, str. 27. 

— Ob. Niedole (1882). 

GOLTZ T. von der dr. Organizacya gospo- 
darstwa wiejskiego, przekład z niemiec. M. 
Mierzejewskiego, dra M. Natansona i Z. Zie- 
lińskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. St. Naimskiego i Sp., 1895, 8 większa, 
str. Ul, 628 i IV, rb. 3. 

60LTZEN. Ob. Brummer Gust. (1894). 

GOŁASZEWSKI Filip ks. Ob. Szczurowski 
L. (Kantata 1882). 

GOŁASZEWSKI Jan ks. Ob. Szlagowski A. 
ks. (Mowa 1892). GOŁĄB Andrzej. Odpowiedź na oszczerczy 
pamflet przeciw mojej osobie rozrzucony d. 
22 b. m. na zgromadzenin przedwyborczem 
przez pana Kużniewicza budowniczego i 
kandj-data na radnego. Lwów, nakł. autora, 
druk. Towarz. im. Szewczenki, b. w. r., 4, 
str. 4. 

Gołąb. Ob. Sumiński A. (Hodowla 1898). 

GOLBA Fr. ks. dr. Sześć pieśni biblijnych, 
przełożył i objaśnił .... Kraków, nakł. auto- 
ra, Spółka wyd., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1900, 8, str. 88 i 1 ni , kor. 2. 

— Ob. Ezechiasz (Pienie 1894, hal. 60 
nie 40!). 

GOŁĘBIOWSKI Jan. Powrót taty, ballada 
Ad. Mickiewicza, scenizowana w obrazek ze 
śpiewkami o 3 odsłonach. Bibl. dla dzieci 
i młodzieży, 28. Złoczów, nakł. i druk. W. 
Zukerkandla, 1897, 16, str. 20, z portr. Ad. 
Mickiewicza, opr. hal. 40. 

GOŁĘBIOWSKI Łukasz. Domy i dwory przy 
tem opisanie apteczki, kuchni, strojów, uczt, 
biesiad, trunków i pijatyki, łaźni i kąpieli, 
łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; 
błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dwor- 
skich i różnych obyczajowych szczegółów. 
Bibl. uniwersalna. Lwów, wydaw. Adam 
Kaczurba, druk. S. F. Piatkiewicza w Prze- 
myślu, 1884, 8, str. 287. 

— Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. 
Bibl. uniwers. Tamże, 1884, 8, str. 131. 

GOŁĘBIOWSKI W. (Gozdawita). jesienne plo- 
ny. Poezye, ulotne wierszyki i próbki satyr, 
tom I. Kraków, G, Gebethner i Sp., druk, 
Czasu, 1885, 8, 2 k. tyt., str. 90, kor. 2. 

GOŁĘMBERSKI Wład. Głos patryoty (nie 
posła i nie kandydata), z okazyi dokónywa- 
jących się wyborów w 1879 r. do Rady pań- 
stwa Austryi. Wiedeń, nakł. autora, druk. 
L. K. Zamarskiego, 1879, 8, str. 20. 

— Hrabia Juliusz Andrassy, szkic polity- 
czny, cześć I. Lwów, nakł. autora, Seyfarth 
i Czajkowski, druk. Pillera i Sp., 1888, 8, 
str. 63, hal. 80. 

— Karol Rogawski, kartka z naszych 
dziejów współczesnych. Lwów, nakł. autora, 
druk. Pillera i Sp., 1889, 8, str. 50. 

— Przesilenie rolnicze w kraju naszym. 
Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, 
druk. Gazety naród., 1885. 8, str. 16, hal. 60. 

GOŁKOWSKI Antoni. Polityka Prus podczas 
wyprawy Napoleona I do Moskwy aż do 
traktatu wrocławsko-kaliskiego. Odb. ze 
Sprawozd. gimn. Rzeszów, nakł. autora, 
druk. J. A. Pelara, 1882, 4, str. 30. 

— Dziejowe znaczenie odsieczy wiedeń- 
skiej. Odb. ze Sprawozd. gimn. Tamże, 
1883, 8 większa, str. 27. 

— Ob. Sprawozdanie (1882). 

GOŁOTA P. Naływajko iii wremena bjed- GOŁUSZYN - GOMULICKI 53 stwij Małorossii. Istoriczeskij roman XVI 
wieka, cz. I— IV. Moskwa, uniwersyt. tipog-., 
1833, 12, str. 100+96+99 + 116.. 

GOŁOUSZYN P. N. Sława Rossii w period 
polskag-o wozstanija, stychotworenija. S. Pe- 
tersburg, 1863, 16. 

GOŁOWACKI (GŁOWACKI) Jakub. Ob izsledo- 
wanii pamiatnikow russkoj staryny, sochra- 
nywszychsia w Gałyczyni i Bukowyni. Pe- 
repeczatano iz »Trudow Igo archeologiczesk. 
sjizda*. Moskwa, w synodalnoj tipografi, 
1871, 4, str. 24, z 3ina drzeworyt, w teks. 

— Gieograficzeskij slowar zapadnosła- 
wiańskich 1 jugosławiańskich ziemiel i pri- 
leźaszczich stran. Wilna, tipogr. A. G. Syr- 
kina, 1884, 8, str. XXXII, 371 i 1 ni., z ma- 
pą in fol. 

— Ob. Potebnia A. (Narodnyja pisni 1880). 
60ŁUBIEW I. S. Kijewskij mitropolit Piotr 

Mohyła i jego spodwiżniki, opyt istoricze- 
skago izsledowanija, t. I— II. Kijew, 1884 
i 1898, 8, str. XII, 559+XV, 576. 

— Driewnija i nowyja skazanija o nacza- 
le kijewskoj Akadiemii. Kijew, 1885, 8, 
str. 35. 

— Ob. Starina (1882). 

Gołuchów. Ob. Sokołowski M. (1886). 

GOŁUCHOWSKI Agenor. Ob. Kohn Gust. 
(Von G... bis Taafe 1887); Orpiszewski L. 
(1869). 

GOŁUCHOWSKI Józef Winc. Ob. Kiedrzyński 
Xaw. (1813); Żukowski (Nowosilcow 1887). 

GOŁYMIN. Ob. Foucart P. ^1882). 

GOMÓŁKA M. Ob. Rzepko Wład. (Muzyka 
organ.). 

GOMOSZYŃSKI J. F. A course of three lec- 
tures on the łiistory of Poland, from łier 
first existence as a nation, to the present 
time. London, Longman, Brown, Green, and 
Longmans. Leeds: Słocombe and Simms, 
1843, 8 kt., str. IV i 92. 

GOMPERZ Henryk dr. Krytyka łiedonizmu, 
przełożył A. Krasnowolski. Wyd. Przeglądu 
filozoficznego. Warszawa, J. Fiszer, druk. 
J. Sikorskiego, 1900, 8 mała, 1 kt., str. 101, 
kop. 75. 

— Uzasadnienie filozofii neosokratycznej. 
Przełożył Antoni Krasnowolski. Wydaw. 
Przeglądu filozof. Z zapomogi Kasy im. Mia- 
nowskiego. Warszawa, E. Wende i Sp , druk. 
Sikorskiego, 1900, 8, str. 147, V, kop. 75. 

GOMULICKI Wiktor. Biała, Chałat, Te prze- 
klęte czarne oczy, Alleluja, Kwiaty z lasu. 
Warszawa - Kraków, Gebethner i Wolff, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1901, 8, str. 190, 
rb. l=kor. 2-60. 

— El mole rachmim, aus dem Polnischen 
tibersetzt von Heinrich Nitschmann. Maga- 
zin fur die Litteratur des In- und Auslan- 
des w nrze 50 r. 1887. — Zielony kajet, szkice z ustronia. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1896, 8 mała, str. 212 i 1 ni., 
rb. 1. 

— Cudna mieszczka, obrazek warszawski. 
Z przedmową T. Jeske Choińskiego. Bibliot. 
dzieł wvbor., 11. Wars2.awa, druk. artyst., 
1897, 8 "mała, str. 152, kop. 25. 

— Niedziele Romcia. Warszawa, nakł. i 
druk. E. Skiwskiego, 1896, 8 mała, str. 372, 
z 9 rycinami Ilinicza, opr. rb. 150. 

— Do niej i do niego, pogadanki na te- 
mat małżeństwa. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego, 1896, 8 mała, str. 80, kop. 40. 

— Nowele, Plama, Sąd, ostateczny, Histo- 
rya osobliwa o malarzu Swistalskim. War- 
szawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1890, 12, 
str. 254, rb. 1. 

— Nowele, studya i obrazki: Jeden z no- 
wych. Gołębie, Dobra chwila pani Heleny, 
Szósty, Echo, Kryptogamy, Niewdzięczna, 
Obowiązek, Czy kochała ?, Kwintet, Legen- 
da o miłości. Wilno, nakł. i druk. J. Zawa- 
dzkiego, Gebethner i Wolff w Warszawie, 
1895, 8, str. 276, rb. 1-20. 

— Obrazki prawdziwe. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. R. Zamarskiego 
w Białej, (1885), 8 mała, str. 188 i 1 ni., 
rb. 1. 

Coello; Nieprzespany sen pani Madejowej; Z cu- 
dzego ula; Swój do swego; Marysia; Garść kwiatów 
Nicefor; Pierwszy mróz; Próba w cyrku; Pocałunek. 

— Obrazki weneckie. Warszawa, nakł. T. 
Paprockiego i Sp., druk. Artyst., 1897, 8 
mała, str. 208, rb. 1. 

Dwanaście minut u Quadri'ego, Gita di piacere. 
Bazylika, W Trattoryi, Teatr wenecki , Frutti di 
marę; Giardini publici, Pozzi, Gołębie, Szlakiem 
umarłych. 

— Złote Ogniwa, powieść, t. I — II. Tamże, 
druk. E. Skiwskiego, 1895, 8 mała, str. 318 
+294, rb. 2. 

— Opowiadania o starej W^arszawie. Bibl. 
dzieł w^yborowych, 153. Warszawa, druk. A. 
T. Jezierskiego, 1900, 8, str. 175, z ilustr., 
kop. 2.Ó. 

— Pieśń o Gdańsku. Warszawa, nakł. 
ksieg. T. Paprockiego i Sp., druk. P. La- 
skauera i W. Babiakiego, 1900, 8, str. 38, 
kop. 75. 

— Nowe pieśni. Petersburg, nakł. K. 
Grendyszyńskiego, Warszawa Gebethner 
i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1896, 8 mała, str. 314, rb. 150. 

— Poezye. Warszawa, nakł, A. Grusze- 
ckiego, druk. br. Jeźyńskich, 1887, 16, str. 
284 z portr. autora, opr. rb. 1*50. 

— Róże i osty, nowele, obrazki, szkice, 
serya I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. W, L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1888, 8 mała, str. 374 i 1 ni., rb. 1-50. 54 GOMULICKI - GONDINET — Przy słońcu i przy gazie, szkice z mia- 
sta. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 
1888, 8 mała, str. 237 i 2 ni., z ilustr., rb. 
1-50. 

— Pośledni soud. Preloźil N. Mrstik. Se 
24 puvodnimi polskymi illustracemi Wł. 
Podkowińskćho. V Praze, F. Simaćek Na- 
kladatelstvo, 1890, 8, str. 79. 

— Warszawianka. Studyum nie-filozofi- 
czne z rysunkami J. Holewińskiego. War- 
szawa, druk. Laskauera i Babickiego, nakł. 
Teodora Paprockiego i Sp., 1900, 12 podłu- 
żna, str. 88 i 2 ni., kop. 80. 

— Wybór nowel. t. I— III. Dod. do Ga- 
zety polskiej, 54—56. Warszawa, druk. J. 
Sikorskiego, 1899, 8 mała, str. 157 +146-+- 
155. 

— Wybór wierszy. Tamże, nakł. księg. 
Teodora Paprockiego i Sp., druk. Laskauera 
i Babickiego, 1900, 8, str. 204 i 1 ni., z por- 
tretem autora, rb. 1. 

— Wyzwolona, powieść, t. I— II. Warsza- 
wa, nakł. i druk. warsz. To warz. akcyj 
artystr. wyd., J. Fiszer, 1900, 8, str. 224 
i 228, rb. 2. 

— Poezye. Ob. Lira polska II. 

— Skrytka. Ob Komedye i monologii 

— Ob. Zagórski Wł. (Wyb. poezyi 1899). 

GONCOURT Edmund de. Bracia Zemganno, 
powieść. Dod. do Gazety polskiej, 5. War- 
szawa, druk. J. Sikorskiego, 1898, 8 mała, 
str. 166, kop. 15. 

GONDEK Feliks ks. Ćwiczenia duchowne 
czyli lekarstwo niebieskie dla człowieka. 
Wyd. 4te poprawione i powiększone. Kra- 
ków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1883, 8 mała, str. 310, 
kor. 1-60 = kop. 60. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1890, 8, str. 
XVIII i 310, 'kor. 1-60 = kop. 60. 

— Czyściec, wieczność i czas. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1887, 8 mała, str. 200, hal. 90. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa-Kraków, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1900, 8 mała, str. 200, kor. l=kop. 40. 

— Jozafata dolina czyli sad ostateczny. 
Wyd. 5. Tamże, 1883, 8 mała, str. 70, hal. 
50 = kop. 20. 

— Toż. Wyd. 6. Tamże, 1898, 8 mała, str. 
70, hal. 40. 

— Toż. Chicago, nakł. i druk. Wł. Dynie - 
włcza, 1883, 8 mała, cent 35. 

— Gorzałka źródłem wszelkich zbrodni 
wobec Boga i ludzi. Wyd. 5. Kraków-War- 
szawa. nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1881, 8 mała, str. 151 i 1 
ni., hal. 80 = kop. 30. — Toż. Wyd. 6. Tamże, 1896, 8, str. 121 
i 1 ni., hal. 60 = kop. 20. 

— Siedm grzechów głównych, II: Łakom- 
stwo. Wyd. 2. Tamże, 1881, 8 mała, str. 176 
i 2 ni., kor. 1. 

— Toż: III. Nieczystość, IV. Obżarstwo. 
Wyd. 2. Tamże, 1881, 8 mała, str. 178 i 2 
ni., kor. 1. 

— Siedm grzechów głównych. Wyd. no- 
we. Tamże, 1900, 8 mała. 

I. Pycha, str. 160 i 2 ni., kor. 1 = kop. 45. 

II. Łakomstwo, str. 164 i 2 ni., kor. 1 = 
kop. 45. 

III. Nieczystość. IV. Obżarstwo, str. 164, 
kor. 1 = kop. 45. 

V. Zazdrość. VI. Gniew. VII. Lenistwo, 
str. 175, kor. 1 = kop. 45. 

— Męka Pańska do rozmyślania w poście 
i w dni' piątkowe przez cały rok. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
Gebethner i Wolff w Warszawie, 1882, 8 
mała, str. 302 i 2 ni., kop. 60. 

— Toż. Wyd. nowe. Kraków-Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1899, 8 mała, str. 290 i 1 ni., 
kop. 60 = kor. 120. 

— Rozmyślania nad ewangeliami każdego 
dnia wielkiego postu ku zbudowaniu i u- 
święceniu ludu chrześcijańskiego. Kraków, 
nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1881, 8, str. 391. 

— Toż. Wyd. 2gie powiększone. Kraków- 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8 str. 351, kor. 
1-60 = kop. 75. 

— Wadowas arba dangiszkos gidykłos deł 
iszganimo zmogaus iszgulditas ant letuwi- 
szko leżuwio isz pirmo iszdawimo paraszyto, 
per .... lenkiszko kałbo, pirmas iszspaudy- 
mas. Krokawo, 1881, 8 mała, str. 301. 

— Wieczór św. Sylwestra, czyli Wypisy 
z mojego dziennika. Wyd. nowe. Kraków- 
Warszawa, nakł. i własność wydawców, Ge- 
bethner i Wolff, druk. W. L Anczvca i Sp , 
1900, 8, k. tyt. 2, str. 332, kor. l-60'=kp.70. 

GONDINET Ed. Król powiedział. Libretto 
operetki w 3 akt. L. Delibes'a, tlóm. z fran- 
cus. R. Morozowicz. Warszawa, druk. J. 
Cotty, 1888, 16, str. 110, kop. 20. 

— Skowronek, kom. w 1 akcie, z franc 
przekł. Adolfa Walewskiego. Bibl. teatrów 
amator., 27. Lwów, nakł. H. Altenberga, 
1884, 8, str. 23, hal. 80. 

— Tyran z miłości, komedyjka w 1 akcie, 
przekład z franc. A. Walewskiego. Bibl. te- 
atrów amat., 48. Lwów, nakł. H. Altenber- 
ga, druk. Pillera i Sp., 1889, 8, str. 19, 
hal. 80. 

— Mgła. Ob. Komedye i monologi. GONET - GORĄCZKA 55 GONET Szymon. Opowiadania ludowe z oko- 
lic Andrychowa. Odb. z Materyałów antro- 
pologiczni archeol. i etnogr. Akademii umiej., 
IV 2. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, 
str. 57. 

— Okręg szkolny wadowicki. Szkoła je- 
dnoklasowa. Kozkład materyału naukowego 
na miesiące i tygodnie szkolnego roku, 
uchwalony na konferencyi okręgowej w r. 
1895. Wadowice, nakł. e k. Rady szkolnej 
okręgowej, druk. Fr. Foltina, 1895, fol., 1 
tyt., str. 21. 

— Szkoła dwukłasowa: Rozkład matery- 
ału naukowego na miesiące i tygodnie 
szkolnego roku, uchwalony na konferencyi 
okręgowej w r. 1895. Tamże, 1895, fol., 
str. 29. 

Goniec łódzki, dziennik polityczny, społe- 
czny i literacki. Rok I~I1, 1899—1900. Wy- 
dawca i redaktor St. Książek. Łódź, druk. 
K. Brzozowskiego, rocznie rb. 6. 

— niedzielny i świąteczny, dziennik dla 
wszystkich, ilustrowany. Wychodził w ka- 
żdą niedzielę i święto. Rok I— VIII, 1878 — 
1885. Właściciel M. D. Chamski, odpowiedz, 
za red. Stan. Wuffka. Lwów, druk. Dzien- 
nika pol., 4, rocznie kor. 18, pojed. numer 
hal. 30. 

— polsl(i, miesięcznik polityczny, wyda- 
wany przez związek wychodżtwa polskiego. 
Wychodzi 5 i 20' każdego miesiąca. Rok I. 
1900. Redaktor A. Szawklis. Paryż, druk. 
Polska A. Reiffa. 8, rocznie fr. 7. 

— wiell(opolsl(i, najtańsze i najstarsze pi- 
smo codzienne dla wszystkich stanów. Rok 
I— XXIV, 1877—1900. Poznań, fol. małe, 
Na poczcie kwart. mr. 1'50, na miejscu mr. 
1-25. 

— woiewodztwa augustowsl(iego. Suwałki, 
1831, 4. 

Goniec i Isicra, czasopismo illustrowane. 
Rok I -XVIII, 1878-1895. Lwów. 

GONIEWSKA Z. Ob. Kowerska (O Marysi 
1895). 

GONIEWSKI Konstanty. Konarski Szymon, 
obraz dramatyczny w 5 aktach z prologiem. 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1883, 
8, str. 4 ni. i 184, mr. 1-20. 

Na str. 177—184: Wiadomości biograficzne, zebra- 
ne o życiu Sz. Konarskiego z historyi jego życia, 
wyszlej w Paryżu i papierów rodzinnych. 

— Toż. Kraków, nakł. i druk. W. L An- 
czyca i Sp., G. Gebethner i Sp., 1889, 4, str. 
4 ni. i 212, z 7 ilustracyami, kor. 4. 

— Liście wiosenne. Poezye. Tamże, nakł. 
autora, 1878, 8, str. 187 i 2 k. 

— Ob. Schiller Fr. (Don Karlos 1896)5 
Teatr dla dzieci i młodz. 2ty (1873). 

GOŃKA Andrzej dr. O konjugacyjnej teoryi 
Morgensterna. Odb. z Przegl. lek. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, 
str. 17. 

— O wydzielaniu i składzie śliny gruczo- 
łu przyusznego. (Parotis) pod wpływem roz- 
maitych czynników. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 1000, 8, str. 38. 

— O znieczulaniu kokainą skóry pod 
wpływem prądu elektrycznego. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1899, 8, str. 14. 

G0NSI0R0W8KIJ I. I. Ob. Hubę R. (Zakon- 
nik 1889). 

GONTA Iwan. Ob. Starina (1892). 

GONZAGA Alojzy św. Żywot św patrona 

młodzieży, z dodaniem nabożeństwa do te- 
goż świętego. Warszawa, druk. St. Niemie- 
ry, 1889,' 16, str. 56, kop. 10. 

— Zresztą ob. Alojzy. 

Gonzague Marie. Ob. Fondation (1889). 

GONZATI Bernard. La Basilica di S. Anto- 
nio di Padove, t. I-II, 1854. 

Dużo szczegółów o Polakach pochowanych w Ba- 
zylice padewskiej. 

Góra chełmska. Ob. Norbert (1875). 

— Czarniecka. Stacya klimatyczna leśno- 
górska. Odb. ze Zdrowia. Warszawa, 1895, 
8, str. 36, kop. 50. 

W górach I w dolinach, książka obrazkowa. 
Warszawa, G. Centnerszwer, 1890, 4, 6 obr. 
z tekstem,, opr. kop. 50. 

GORAJ Adam. Ob. Breza A. 

GORAJSKA Izabela Ob. N. N. ks. (1886). 

GÓRAL z Makowa. Ob. Wicherek Szczepan. 

Górale. Ob. Bałucki M. (1883): Kopernicki 
Iz. (ruscy 1889, beskidowych pieśni 1888); 
Kosiński Wład. (Materyały do etnogr. be- 
skidowych 1882); Wrześniowski A. (Tatry 
i Podhalanie 1882); Zawiliński (beskidowi 
1891, polscy na Węgrzech 1893). Ob. teatry: 
Bogusławski W. (Cud); Kamiński J. N. (Za- 
bobon); Korzeniowski J. (Karpaccy g...). 

GÓRALCZYK Kaz. Ob, Anczyc W. L. 

GÓRALSKI Ferdynand. Objaśnienie kroju 
i szycia ubrań damskich. Wyd. 1. Lwów, 
nakł. autora, druk. I Związkowa, 1874, 8, 
str. 34. 

GORAZDA Wojciech. Słlesiana, z pamiętni- 
ka dziennikarza. Kraków, nakł. i druk. W. 
Korneckiego, Gebethner i Sp., 1896, 16, str. 
84. hal. 80. 

GORAZDOWSKI Z. ks. Katechizm św. Ko- 
ścioła katolickiego, zastosowany do potrzeb 
trzech pierwszych klas szkół ludowych, we- 
dług Deharbe'a ułożył .... Wyd. pomnożone. 
Lwów, nakł. autora, druk. Ludowa, 1881, 
8 mała, str. 112, opr. hal. 36. 

Gorączka. Ob. Gluziński W. (Patologia 
i terap. 1896); Fabian Al. (1887); Mars A. 
(połogowa 1901); Obaliński A. (moczowa 66 GORBACZEWSKIJ - GÓRECKI 1887); PUzer (1898); Rabę A. (teorye 1895); 
Starzewski J. (połogowa 1898); Zejdowski 
(Kilka uwag 1886). 

GORBACZEWSKIJ (HORBACZEWSKI) L. I. No 

wyj i połnyj samouczitiel polskago jazyka, 
uczebnik dla samostojatielnago i skorago 
nauczenija czytat', pisat' i gaworit' po pol- 
ski, izd. 3je. Petersburg, M. Popów, 1898, 
8, str. 264, rb. 1. 

— Ob. Dąbrowski Ig. (Smerf 1894); Ga- 
walewicz M. '(Babeczka 1893). 

GORCINIUS Lucas. Ob. Tractatus (1882). 

GORCZAK Bronisław. Sapiehowie, matery- 
ały historyczno -genealogiczne i majątkowe, 
t. I— III. Petersburg, nakł. rodziny', druk. 
Trenke i Fusnot, 1890—1894, 8 większa, str. 
XVI i 456 +X i 456+XII, 561 i 5. z 3 port- 
retami, rb. 15. 

— Ob. Archiwum ks. Lubartowiczów-San- 
guszków. 

Gorczyce, wieś. Ob. Wanke A. (1889). 

GORCZYŃSKI Adam. Dramata, serya I— II. 
Kraków, nakł. B. Gorczyńskiego, druk. W. 
L. Anczvca i Sp., 1884—1885, 8 mała, str. 
304+447, po kor. 2. 

L Luwitka, dramat w 6 akt.; Wanda, dram. w 5 
aktach, z prologiem; Zbydowski i Zawisza, dramat 
w 5 aktach. 

n. Artysta ł książę, dramat w 4 aktach; Ojciec 
chrzestny, komedya w 3 aktach; Olimpia, komedya 
w 4 aktach; Akt pierwszy pięcioaktowego dramatu 
p. t. Ludgarda; Romeo i Julia, tragedya w 6 aktach, 
tlómaczenie. 

— Lato głodu 1847 r. Przedruk, z Czasu, 
1861 r. Kraków, nakł. i druk. I. Bensdorffa, 
1866, 8, str. 8. 

— Legendy i opowieści. Wyd. 3. Wado- 
wice, nakł. B. Gorczyńskiego, druk. Fr. Foł- 
tyna, 1892, 8 mała, str. 103. 

— Powieści Jadama. Wyd. 3. Kraków, 
nakł. B. Gorczyńskiego, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1883, 16, str. 283 i 1 ni., kor. 2. 

Balice; Zemsta; Niedźwiedzica; Kto się w opiekę 
poda Panu swemu; Zofia z Melsztyna; Wróżba Ma- 
ruchny; Kapitalik. 

— Silva rerum Jadama. Wvd. 2. Tamże, 
1883, 8 mała, str. 299, kor. 2." 

żaki; Kwestya o Wilczy dołek; Braniec polski 
w Czechach; Suplika pana Ancnty; Pan królowej 
ruskiej; Lecenda klucznicy; Heim Jaxy; Szkic z cza- 
sów króla Stanisława Augusta; Dobre czasy Łuka- 
sza; Powiastka z czasów ks. Jagiełły; Obrazek z cza- 
sów Stanisława Augusta; Konkurencya ekonoma. 

— Szkice i obrazki. Tamże, 1885, 8 mała, 
str. 308, kor. 2. 

Górnica; Sprawa p. Podsędka; Pamiętnik Zenona; 
Chrzestnica ks. Sanguszki; Farmazon. 

— Wiersze. Wvd. 2. Tamże, 1883, 8 mała, 
str. 343 i 111, kor. 2. 

Opowieści i legendy; Pieśni czeskie; Tlómaczenia. 
GORCZYŃSKI Wł. Ob. Merecki E. 
GORD B. Ob. iMorawski M. (1899). 
GORDAN P. prof. Przestępność liczb e i r, przełożył z Mathematische Annalen S. D- 
Nadb. z V tomu Prac matem. -fizycznych. 
Warszawa, 1894, 4, str. 9—12. 

GORDIANI G. Ob. Grzegorz wielki. 
Gordiidae. Ob. Wierzejski A. (Notatka 1895). 

GORDON J. Obrazki caryzmu, pamiętniki. 
Wyd. 4. Lwów, nakł. red. Dziennika dla 
wszystkich, J. L. Pordes, druk. K. Pillera, 
1 1884, 8 mała, str. 313 i 2 ni., kor. 240. 

— Toż. Chicago, Gazeta polska, 1886, 
cent. 75. 

GORDON i MAHDI. Ob. Stecka M. (1885). 

GORDON Pałrik glenierał. Dniewnik wie- 
diennyj im wo wriemia jego szwedskoj i pol- 
skoj służb od 1655 do 16H1 g. i wo wriemia 
jego priebiwanija w Rossii ot 1661 do 1699 
g., pieriewod s niemieckago M. Sałtykowoj, 
tom I. Moskwa, tipogr. uniwiersit., 1892, 8, 
str. 236. 

GORDON Pym Artur. Ob. Poe Edgar (Przy- 
gody 1900). 

GORDZIEWICZ Em. Nelin. Humorystyczny 
poradnik dla kolejarzy. Stryj, nakł. autora, 
druk. A. Mullera i syna, F.' H. Richter (H. 
Altenberg) we Lwowie, 1890, 8 mała, str. 
64 i 2 ni., kor. 1. 

— Poradnik dla żonatych. Odb. z Dyabła. 
Kraków, druk. W. Korneckiego, 1886, 16, 
str. 40. 

— Toż. Stanisławów, druk. J. Dankiewi- 
cza, Stefan Kavka w Krakowie, 1899, 16, 
str. 56, hal. 40. 

— Z przestrzeni, nowele. Kraków, nakł. 
autora, druk. W. Korneckiego, 1894, 16, 4 
ni. i 96. 

— Toż. Kraków, Spółka wydaw., druk. 
Narodowa, 1900, 8 mała, str. 167, kor. 240. 

— Wiosnianki. poświęca nauczycielstwu 
ludowemu na pamiątkę' walnego zgroma- 
dzenia Towarzystwa pedagog, w Kołomyi. 
Kołomyja, nakł. autora, druk. M. Biłousa, 
1882, 16, str. 63, kor. 1 

GÓRECKA Marya. Wspomnienia o Adamie 
Mickiewiczu , opowiedziane najmłodszemu 
bratu. Wyd. 2gie znacznie dopełnione. Kra- 
ków, nakł. autorki, druk. W. L. Anczyca 
Sp., 1889, 16, str. 162, kor. 180. 

— Toż. Wyd, 3. Tamże, Spółka wydaw., 
1897, 8 mała, str. 162, kor. 1-80. 

GÓRECKI Antoni. Bajka o jubilerach. Paryż, 
druk. L. Martineta, 1854, 8, str. 2. 

— Pisma, t. I — II. Wyd. uprawnione E. 
Ł. Kasprowicza. Bibl. pisarzy polskich, tom 
80—81. Lipsk, F. A. Brockhaus, 1886. 8, 
str. XVI i 276-|-IX i 312, mr. 4. 

— Powieść o zającach, bajka politj^czna, 
nigdzie dotychczas nie drukowana, z auto- 
grafu odpisał dr. W. W(isłocki). Odb. z ka- GÓRECKI — GORNISIEWICZ 57 lendarza J. Czecha. Kraków, druk. Czasu, 
1880, 16, str. 15. 

GÓRECKI Karol. Elektryczność jako rodzaj 
ruchu. Odb. z t. X Rozpraw Wydz. matetn.- 
prj5vr. Akademii. Kraków, druk. Uniw. Jag. 
1883, 8, str. 52. 

— Magnetyzm jako rodzaj ruchu eteru. 
Odb. z t. Xl' Rozpraw Wydz. matem.-przyr. 
Akademii umiej. Tamże, 1883, 8, str. 44. 

GÓRECKI Louis dr. Etude sur Tiridochorol- 
tide de la fi6vre rćcurrente, thfese. Paris 
libr. Steinheil, 1886, 4, str. 64. 

— Du microscope appliąuó k Tśtude de 
la minśralogie et de la pśtrographie; Mine- 
ralogie micrographiąue. Odb. z Manuel de 
techniąue microscopiąue. Paris, libr. Dela- 
haye et Lecrosnier, 1888, 8, str. 71, z figu- 
rami i tablicami. 

— Ob. Decaisne E. (1884); Witkowski G. 
(La módecine 1881). 

GÓRECKI Wincenty. Sprawozdanie z odby- 
tej podróży naukowej. Lwów, nakł. gminy 
miasta, druk. W. Manieckiego, 1885, 4, str. 
91, kor. 3. 

GOREMYKIN I. L. Zarys historyi włościan 
w Polsce, przekład Ad. Dobrowolskiego. Pe- 
tersburg, nakł. K. Grendyszyńskiego, druk. 
J. Mansfelda, Gebethner i Wolff w Warsza- 
wie, 1898, 8 mała, str. 232, kop. 90. 

GÓRKA F. Emigracya, powiastka dla ludu 
z prawdziwego zdarzenia. Kalisz, B. Szcze- 
pankiewicz, 8, str. 24, kop. 6. 

GORKIJ Maks. Opowiadania. Wolny prze- 
kład z rossYJskiego. Lwów, nakł. i druk. 
Słowa polskiego, 1900, 8, str. 129. 

GORKOWSKI Kanuł. Projekt do przemienie- 
nia artykułów VII i VIII statutu czci i chle- 
ba, oddany pod rozwagę przyszłego zebra- 
nia ogólnego stowarzyszenia.' Paryż, druk. 
C. Zabiecha, 1880, 8, str. 7. 

— Przemówienie .... nad grobem T. Oliza- 
rowskiego w Montmorency 21 maja 1886 r. 
Drukarnia A. Reiffa, (1886), 8, 1 karta. 

— Wiersz na pamiątkę półwiekowej ro- 
cznicy powstania narodu polskiego 1830 r. 
Paryż, druk. Zabiehy, 1880, 8, str. 7. 

— Wiersz na cześć Szanownej pani Sewe- 
ryny Duchińskiej. Paryż, druk. polska A. 
Reiffa (1884), 8, kart 2. 

— Zagajenie na obchodzie 54- tej rocznicy 
powstania listopadowego. Tamże, (1884), 12, 
str. 16. 

Gorlice. Ob. Tomkowicz 'Stan. (Gothische 
Taufbecken 1891). 

Gorlicki i grybowski powiat. Ob. Udziela S. 
(1900). 

GÓRNIAK Fr. Ob. Michejda Wł. (1899). 

GÓRNICKA J. Wspomnienia z pielgrzymki 
jubileuszowej do Rzymu z archidyecezyi gnieźnieńskiej i poznańskiej r. 1900. Po- 
znań, nakł. autorki, druk. Księgarni św. 
Wojciecha, 1901, 16, str. 35, fen. 25. 

GÓRNICKI Łukasz. Dzieła wszystkie. Wyd. 
pierwsze zbiorowe, przygotował do druku 
dr. Rafael Loewenfeld, wydał, wstępem i 
słowniczkiem archaizmów opatrzył' Piotr 
Chmielowski, tom I— III. Bibl. najcel. utwo- 
rów. Warszawa, nakl. i druk. S. Lewentala, 
1886, 8, str. XXXII, 242 i 1 ni. -f 260 i 2 
ni. -f 292 i IX, rb. 1-50. 

I. Dworzanin polaki. 

II. Przekłady z Seneki; Troas; Rzecz o dobrodziej- 
stwach. 

ni. Pisma oryginalne; Tren na śmierć żony; Roz- 
mowa o elekcyej; Droga do zupełnej wolności; Dzie- 
je w koronie polskiej; Demon Socratis; Racsyl; 
Rzecz o pisowni; Listy. 

— Ob. Czarnik Bron. (Żywot 1883); Loe- 
wenfeld Raph. (1884); Ptaszycki SL (1886); 
Tarnowski St. (Studya 1897). 

Górnictwo. Ob. Gurlt A. (1883); Lichten- 
stein H. (Słownik 1870); Miarka Karol (Gór- 
nicy 1870); Poszukiwania górn. i wiertnict. 
(1900); Szajnocha Wład. (naftowe 1881, gór- 
nicza szkoła 1883, górn. przemysł 1888). 

Górnicze bractwa. Ob. Schmidt M, (Uwagi 
1892). 

— prawo. Ob. Bocheński J. M. (1898); Dę- 
bicki Ig . (1897); Koczanowicz M. (1896). 

Górnik, wychodził od września 1893 w Wil- 
kes Barre. ^ Wydawcy Strużewski i Sienie- 
wicz. 

Górnik, wydawnictwo polskiej partyi socy- 
alistycznej. Wychodzi nieregularnie w taj- 
nej partyjnej drukarni warszawskiej (?), 
1899, cena numeru cent. 35. 

GORNISIEWICZ A. W sprawie Towarzystwa 
Szkoły ludowej zestawienia rachunkowe. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1898, 
8, str. 23. 

GORNISIEWICZ Andrzej zak. kazn. Najnowsi 
błogosławieni zakonu św. O. Dominika, I: 
Krótki życiorys bł. Rajmunda z Kapuy, 
XXIII generała zakonu kazn., I, ogłoszone- 
go błogosławionym, przez Ojca św. Leona 
XIII w dniu 15 maja 1899 r. Lwów, druk. 
Związkowa, 1900, 16, str. 44 i 4 ni., z ryc. 

— Toż II: Krótki życiorys błogosławio- 
nych męczenników tonkińskich z Zakonu 
Św. O. Dominika, bł. Ignacego Delgado bi- 
skupa i towarzyszy, umęczonych za wiarę 
w latach 1838—1840 a ogłoszonych błogo- 
sławionymi przez Ojca św. Leona XIII dnia 
27 maja 1900 r., na podstawie aktów mę- 
czeńskich zestawił .... Tamże, druk. Szyj- 
kowskiego, 1901, 8 mała, str. 53 i 1 ni., 
z ryc. 

— Historya Jasnej góry Maryi w Borku 
starym, o. p. Tyczyn pod Rzeszowem, przez 
.... obecnego przeora borkowskiego, dla wia- 
domości miłej ludu i wspomnienia z pio- 

8 S8 GÓRNISIEWICZ - GÓRSKI sneczkami podana. Rzeszów, nakl. i druk. ' 
J. A. Pelara (H. Czerny), 1886, 8, str. 13 i 1 j 
ni., z ryc. j 

z Dni rocznych sług boskich Zakonu kaznodziej- ! 
skiego, przez św. p. ks. Michała Siejkowskiego, dra ' 
Św. teol., Dominikana, kaznodzieje i magistra no- | 
wicyuszów w Krakowie r. 1743. \ 

— Pasek anielski św. Tomasza z Akwinu, ^ 
dra V kościoła bożego, patrona anielskiej 
czystości, wyznawcy z zakonu Św. o. Do- 
minika. Rzeszów, 1887, 16, str. 31 i 1 ni. 

— Procesye różańcowe dla parafialnj-ch 
kościołów pobożnych braci i sióstr arcybra- 
ctwa różańca św. P. Jezusa i N. Maryi, 
wydal przeor i promotor r. św. na Ja- 
snej górze staroborkowskiej p. Tyczyn. Tam- 
że, 1887, 16, str. 20. 

— Wiadomość o arcybractwie różańca św. 
Tamże, 1884, 8, str. 63" i 1 ni., z ryciną. 

— Krótki życiorys bł. Innocentego V, pa- 
pieża, dominikanina, przedtem Piotrem z Ta- 
rantazj-i zwanego, ogłoszonego błogosławio- 
nym przez Ojca św. Leona XIII dekr. św. 
Kongregacyi obrz. d. 8 marca 1898. Lwów, 
nakł. 00. Dominikanów, druk. Katol., 1898, 
16, str. 62 i 1 ni., z ryciną. 

Górno-szlązak, pismo dla ludu katolickiego. 
Red. J. Widera. Królewska Huta, 1888, 4 
duża, nr. 1 — 98 od d. 4 stycznia do 11 sierp- 
nia. 

Górnoszląski górnik i hutnik, czasop. anti- 
polskie, tygodnik do końca września 1889. 
Od 1 pażdz. zmieniony na dwutygodnik. 

Górnośląski śpiewniczek. Ob. Koraszewski 
B. (1893). 

Górnoszlązacy. Ob. Kalendarz ludowy (1889); 
Kartę des Bergwerks-Areals (1888). 

Górnoszlązka gazeta. Ob. Karteczka. 

GORODECKIJ M. Wilenskoj muzej driewno- 
sti 1856/86. Istoriczeskij wiestnik z września 
r. 1886. Petersburg, 8, str. 600—621. 

— Pierwaja żenskaja prawosławnaja ob- 
szczina w Priwislanskom kraje. Petersbur- 
ski Istoriczeskij wiestnik z grudnia r. 1886, 
8, str. 617—630. 

GORON (b. szef policyi tajn. w Paryżu). 
Pamiętniki, t. I — II. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. Gazety rolniczej, 1898, 8, str. 
342 i 360, rb. 250. 

I. Mordercy kobiet. Szakale w porze rui. 

II. Szajki złodziejskie, Sen, Trucicielka, Sprawa 
o ordery. 

— Z pamiętników prefekta policyi pary- 
skiej, przekład z franc. E. Żmijewskiej. 
Dod. do Słowa. Warszawa, druk. Noskow- 
skiego, 1898, 8 mała, str. 174. 

GOROWSKIJ K. Josafat Kuncewicz, połockij 
uniatskij archiepyskop. Wilno, 1865, 8. 

GORRIO Tob. (Gorio). Gioconda, opera w 4 
akt., słowa.... muzyka A. Ponchielli'ego, tłum. 
Max Radziszewski. Bibl. nowa teatralna, nr. 9. Lwów, nakł. L. Pordesa, druk. J. Cza- 
ińskiego w Gródku, 1890, 16, str. 64, hal. 60. 

— Toż, treść operv Gioconda. Warszawa, 
nakł. M. Arety, 1897, kop. 10. 

GÓRSKA Janina. Poezye. Kraków, L. Zwo- 
liński i Spółka, druk. Jagit^llońska, 19(X), 8 
mała, 2 kt., str. 153, kor. 2. 

GÓRSKA z Krasińskich Paulina. Święć się 
imię Twoje, książka do nabożeństwa w 3ch 
częściach zebrała i ułożyła na korzyść ubo- 
gich wspieranych przez Tow. pań św. Win- 
centego a Paulo .... Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. Fr. Czerwińskiego, 1894, 16, 
str. 812, rb. 1-50. 

GÓRSKA Seweryna. Program nauk w za- 
kładzie wychowawczo-naukowym żeńskim 
8-klasow3m jako szkole wydziałowej w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. Se w. Górskiej, druk. 
A. Koziańskiego, 1881, 8, k. 2. 

GÓRSKI Antoni dr. Cena giełdowa a prze- 
silenie rolnicze. Wydaw. Klubu kcnserw., 
IV. Kraków, nakł. Klubu, S. A. Krzyżanow- 
ski, druk. Uniwers. Jag., 1897, 8,' str 40, 
hal. 80. 

— Die Geschaftsfuhrung und Yertretung 
der offenen Handelsgessellschaft. Wien, 
Manz, 1888, 8, str. 1 ni. i 156, kor. 2-40. 

— Handel terminowy zbożem , odczyt. 
Odb. z Ruchu społecznego. Kraków, nakł. 
autora, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 22. 

— W kwestyi własności literackiej. Odb. 
z Bibl. warszaw. Warszawa, druk. R Lu- 
bowskiego i Sp., G. Gebethner i Sp., 1891, 
8, str. 32, hal. 60. 

— Prawo wekslowe austryackie. Kraków, 
nakł. Towarzystwa bibl. słuchaczów prawa 
Uniw. Jag., 1899, 4, str. 231 litogr., kor. 4. 

— System podmiotowy w prawie handlo- 
wem. Ódb. z czasop. prawniczego. Kraków, 
Spółka wyd., druk. Uniw. Jag., 1900, 8 wię- 
ksza, 1 kt., str. 47, kor. 1. 

— Walka z drożyzną. Odb. z Przeglądu 
powsz. Kraków, nakł. autora. Spółka wydaw., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 8, str, 27, 
kor. 1. 

— Warunki gospodarcze dzierżaw angiel- 
skich. Odb. z Ruchu społ. Kraków, nakł. 
autora. Spółka wyd., druk. Czasu, 1899, 8 
mała, str. 47, kor."^ 1*20. 

— Zarys wykładów prawa cywilnego na 
studyum rolniczem Uniwers. Jagieł, r. 1893 
—1894- Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. 
Jag., 1893, 8, str. 6. 

— Zarys prawa handlowego austryackie- 
go, t. I: Pojęcia wstępne i rzecz o osobach 
prawa handlowego. Kraków, nakł. autora, 
G. Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1890, 
8, str. VII i 291, kor. 5. 

— Toż. Wyd. 2gie rozszerzone. Tamże, 
Spółka wyd., 1900, 8, str. XIII i 402, kor. 9. GÓRSKI A. - GÓRSKI K. 59 GÓRSKI Antoni & J. LICHTENSTADT. Das 

Marktwesen: Allgemeine Theil, von Dr. An- 
ton Górski, II. Die Approvisionierungs Ver- 
haltnisse von 1848—1898, von Joh. Lichten- 
stadt. Odb. z Geschichte der osterr. Land- 
und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, 
1848 bis 1898. Wien, Perles, 1899, 8, str. 50, 
kor. 1-20. 

GÓRSKi Artur. Ob. Ibsen H. (Dzika kaczka 
1899). 

GÓRSKI Bolesław Pobóg. O uprawie bura- 
ków cukrowych. Lwów, nakł. autora, Gu- 
brynowicz i Schmidt, 1900, hal. 32. 

— O użyciu nawozów sztucznych, Wyd. 
3cie. Jarosław, nakł. autora, Gubrynowicz 
i Schmidt we Lwowie, 1899, hal. 30, 

GÓRSKI Czesław dr. Przetoka cewki mo- 
czowej z powodu zadzierzgnięcia, uretrofia, 
wyleczenie. Odb, z Przegł. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 11 i 1 ni. 

— O resekcyi kiszki stolcowej z powodu 
jej wypadnięcia. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1887, '8, str. 12. 

GÓRSKI Franciszek dr. Die drei Fragen des 
Grundbesitzes und seiner Zukunft von Lo- 
renz Stein. Sprawozdanie. Odb. z Przeglądu 
pols. Kraków, druk, Czasu, 1883, 8, str. 29, 

— Uwagi nad hodowlą krów mlecznych. 
Odb. z Gazety rolniczej. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. S. Sikorskiego, 1892, 8 
mała, str. 75, kop. 40. 

GÓRSKI Franciszek ks. Ob. Ryznerski Hip, 
ks. (1886). 

GÓRSKI Jakób. Rada pańska, 1597, wydał 
dr, Wikt. Czermak. Bibl. pisarzów polskich. 
Kraków, nakł. Akademii umiej., Spółka 
wvdaw., druk. Uniw. Jag., 1892, 8, str. XV, 
137 i 1 ni., kor. 1-30. 

— Ob. Morawski Kaz, (1892). 

GÓRSKI Johann. Ein Beitrag zur Kenntniss 
der Atiologie u Symptomatologie der Paraly- 
sis agitans, Inauguraldissertation. Berlin, 
1899, 8. str, 42 i 2 ni. 

GÓRSKI Józef. Katalog dła teatrów amator- 
skich, mieszczący w sobie dzieła dramaty- 
czne: A. ze śpiewami i tańcami, z muzyką 
na orkiestrę, i B. bez śpiewu, do użytku 
zebrał „.. nauczyciel muzyki w Poznaniu. 
Poznań, druk. F. Chocieszyńskiego, 1883, 8, 
str. 21 i 3 ni. 

— Posag w kominie, komedya w 2 akt. 
z piosnkami. Odb. z Oświaty. Poznań, skł. 
gł. ł druk. W. Simona, 1886, 8, fen. 25. 

GÓRSKI Józef dr, Beitrag zur Casuistik der 
Dickdarmcarcinome. Inaugural-Dissertation. 
Greifswald, 1895, 8, str. 34, 2. 

GÓRSKI Jul. Pobóg. Ob. Ostapowicz J. ks. 
(Słów kilka 1893). 

GÓRRSKI Konstanty. Bitwa pod Grunwal- 
dem dnia 15 lipca 1410 r, Odb. z Bibl. war- szaw. Warszawa, druk. W. Ratyńskiego (J. 
Bergera), 18»8, 8, str. 60 i 1 ni"!, z 2 mapa- 
mi, rb. 1-30. 

— Historya jazdy polskiej. Kraków, nakł. 
Spółki wydawniczej z zasiłkiem Akademii 
umiej., druk, Uniw. Jag., 1894, 8, str. V i 
363, z 3 tabl. litogr., kor. 7. 

— Historya piechoty polskiej. Tamże, 
1893, 8, str. V i 271, z 2 tabł. litogr., kor. 

j 5-20, 

I — O koronę, bitwa pod Byczyną dnia 24 

stycznia 1588 r., studyum wojenno-history- 

czne. Odb. z Bibl. warszaw. Warszawa, druk. 

W. Ratyńskiego (J. Bergera), 1888, 8, str. 

32, z mapą i planem, rb, 1. 

— O rozwoju sztuki wojennej w Polsce. 
Kraków, Spółka wydaw., 1892, 8, str. 26, 
kop. 50. 

— Sztuka wojenna w Polsce za Zygmun- 
tów. Odb. z Bibl. warsz. Warszawa, M, Or- 
gelbrand, druk. J. Filipowicza (J. Bergera), 
1891, 8, str. 42, kop. 75. 

— Wojna Rzeczypospolitej polskiej z Szwe- 
cyą za panowania Zygmunta III od 1621— 
1629. Odb. z Bibl. warszaw. Warszawa, druk. 
W, Ratyńskiego (J, Bergera), 1888, 8, str. 
125, z 6 mapami, rb. 2. 

— Wojna Rzeczypospolitej polskiej z Tur- 
cyą w latach 1672 i 1673, Odb. z Bibl. war- 
szaw. Warszawa, M. Orgelbrand, druk, J, 
Filipowicza, (J. Bergera), 1890, 8, str. 66, 
z 4 mapami, rb. 1'20. 

— Pierwsza wojna Rzeczypospolitej z Wiel- 
kiem księstwem moskiewskiem za Batorego. 
Nadb. z Bibl. warszaw. Kraków, Spółka wy- 
daw., 1892, 8, str. 93—117, kor. 1. 

GÓRSKI Konstanty M. dr. Biblioman, nowe- 
la. Z konkursu literackiego Czasu. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Czasu, 1896, 8, str. 
31, hal. 60. 

— Na dzień otwarcia nowego teatru 
w Krakowie dnia 21 października 1893. 
Odb. z Przegł. pol, Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1893, 8, str. 5. 

— Die Fabel vom Lowenantheil in ihrer 
geschichtlichen Entwickelung, Inauguraldis- 
sertation. Berlin, Mayer & Miiller, 1888, 8, 
str. 81 i 3 ni. 

— Hugo Zathey, dr. filozofii, dyrektor 
szkoły realnej w Krakowie, zmarł dnia 10 

marca 1896 n w 51 roku życia, przez 

Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1896, 
8 mała, str. 7. 

— W lat półtysiąca. Dyalog napisany na 
uroczyste przedstawienie w dniu pięciowie- 
kowej rocznicy odnowienia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Odb. z Przeglądu polskiego. 
Tamże, 8, str 22, hal. 50. 

— Ks. Marcelina Czartoryska. Wspomnie- 
nie pośmiertne. Odb. z Czasu. Tamże, 1894, 
8, str. 24. GÓRSKI - GORZELANSKJ — Odwiedziny u Horacego, obrazek ro- 
dzajowy. Odb. z Przegl. altad. Kraków, 
nakł. Przeglądu, druk. Związkowa, 1882, 8, 
str. 19. 

— Polska sztuka współczesna 1887—1894 
na wystawie krajowej we Lwowie 1894 r, 
Kraków, nakł. autora, Spółka wydaw., druk. 
Czasu, 1896, 8, str. 78, kor. 1-20. 

GÓRSKI Ludwik. Aleksander Ostrowski. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Rubie- 
szewsklego i Wrotnowskiego, 1896, 8 mała, 
str. 29, kop. 20. 

— Ochronki wiejskie. Tamże, druk. No- 
skowskiego, 1899, 8, str. 20, kop. 20. 

— Znaczenie większej własności i obowią- 
zki większych właścicieli ziemskich :w Kró- 
lestwie' polskiem. Warszawa, Gebethner i 
i Wolff, druk. J. Bergera, 1886, 8, str. III, 
195, III i 1 ni., rb. 1. 

GÓRSKI PiotP. Biurokraeya w autonomii. 
Przedruk z Czasu. Kraków^ Spółka wydaw., 
druk. Czasu, 1895, 8 mała. str. 41, hal. 80. 

— Co robić dla sanacyi kraju ? Kraków, 
nakł. autora. Spółka wydaw., druk. Czasu, 
1900, 8 mała, str. 29, hal. 60. 

— Mowa wypowiedziana w sejmie dnia 
16 lutego 1898 r. w ogólnej rozprawie nad 
budżetem. Odb. z Czasu. Kraków, nakł. 
Klubu konserwatywnego, druk. Czasu, 1898, 
8 mała, str. 23. 

— Mowa o potrzebie naprawy urządzeń 
w kraju wypowiedziana w Sejmie dnia 24 
marca 1899 r. w ogólnej rozprawie nad bu- 
dżetem. Kraków, druk. Czasu, 1899, 8, 
str. 21, hal. 60. 

— O projektach krajowych urządzeń opie- 
ki nad ubogimi. Odb. z Przegl. pols. Kra- 
ków, diTik. Czasu, 1890, 8, str. 25. 

— Samorząd gminy, t. I. Tamże, nakł. 
Spółki wydaw., druk. Czasu, 1894, 8, str. 
VIII i 375, kor. 7. 

— Do Szanownych wyborców z większych 
posiadłości krakowskiego okręgu. Tamże, 
nakł. autora, 1895, 4, str. 22, hal. 80. 

GÓRSKI Stanisław. Tomus X epistołarum, 
legationum, responsorum, actionum et re- 
rum gestarum Serenissimi principis, Sigis- 
mundi I, regis Poloniae, Magni ducis Lithui 
anie> per .... canonicum Craco-vSensem et Plo- 
censem, a. 1528 (edłtit dr. Z. Celichowski. 
Acta Tomiciana, X). Poznaniae, sumpt. Bi- 
bliothecae Kornicensis, J. K. Żupański, tvp. 
Dziennik pozn.. 1899, foL, str. 2 ni. i 481, 
mr. 15. 

GÓRSKI Stanisław. Pogadanka z włościa- 
nami o gospodarstwie, przez .... autora Wy- 
kładu uprawy ziemi podług Rosenberga i 
Lipińskiego. (Kraków, 1884), fol. wielkie, str. 
41 litogr. — Ob. Gayrard (Ojcze Nasz 1896); z Gre- 
nady Ludwik (Żywot Chrystusa 1890). 

GÓRSKI Tomasz o. Kapucyn. Bł. Aniela Me- 
ricyi, 21 lutego. Krosno, nakł. autora, druk. 
W. Lenika, b. r., 16, str. 3 i 1 ni. 

— Sw. Elżbieta z Turyngii, 19 listopada. 
Tamże, b. r., 16, str. 3 i 1 ni. 

— Św. Hiacynta z Marescotti, 30 stycznia. 
Tamże, 1891, 16, str. 4. 

— - Bł. Humiliana z Cerchi, 22 maja. Tam- 
że, 1891, 16, str. 4. 

— Św. Konrad z Placencyi, 19 lutego. 
Tamże, 1891, 16, str. 4. 

— Bł. Lucya z Kalatagirono, 26 września. 
Tamże, b. r., 16, str. 3 i 1 ni. 

— Bł. LucYusz z Pogibonzi, 28 kwietnia. 
Tamże, 1891, 16, str. 4. 

— Św. Ludwik francuski, 25 sierpnia. 
Tamże, 1891, 16, str. 3 i 1 ni. 

— Bł. Ludwika Albertońska, 31 stycznia. 
Tamże, b. r., 16, str. 3 i 1 ni. 

— Św. Małgorzata z Kortony, 22 lutego. 
Tamże, b. r., 16, str. 3 i 1 ni. 

— Bł. Michalina Matelli, 19 czerwca. Tam- 
że, b. r., 16, str. 3 i 1 ni. 

— Św. Róża z Witerbo, 4 września. Tam- 
że, 1891, 16, str. 3 i 1 ni. 

GÓRSKI Władysław Pobóg. Dodatek do bi- 
bliografii Statutu litewskiego. Odb. z Prze- 
glądu bibliograficzno-archeologicznego. War- 
szawa, druk. E. Skiwskiego, 1881, 4, str. 12. 

GORCZAKOW. Ob. Klaczko J. (Zwei Kanz- 
ler 1881); Rzuchowski (Antwort 1867). 

Góry. Ob. Boberski W. (Powstawanie 1883). 

Góry olbrzymie. Ob. Bełza Stan. (1893, 1898). 

GORZALCZYŃSKI A. Stanisław episkop kra- 
kowskij pryznannvj światym w rimskoj 
cerkwi. Kijew, 1868, 8, str. 16. 

Gorzałka, z niemieckiego przełożyła Ma- 
rya ze Skirmuntów Twardowska. Odb. z Ga- 
zety świątecznej. Warszawa, nakł. K. Pró- 
szyńskiego, Gebethner i Wolff, druk. Filipo- 
wicza, 1894, 16, str. 58, kop. 10. 

— przed sądem. Poznań, nakł. drukarni 
i księgarni św. Wojciecha, 1894, 16, str. 52, 
fen. 10. 

— Ob. Dygasiński Ad. (1894); Gondek F. 
ks. (1881, 1896); Kantecki A. ks. (1885, 1890); 
Tiumel G. (Wódka 1884); Ustawy opodatko- 
wania (1889); Załuski W. ks. (33 miliony 
1900), 

GORZELAŃSKI M, ks. Historya święta sta- 
rego i nowego testamentu wraz z geogra- 
fią Palestyny z 3ma drzeworytami i mapką 
Ziemi św. Warszawa, F. Czerwiński, 1883', 
8, str. 131, rb. 1. 

— Ob. Bonawentura św. (Modlitwy 1881); 
Segur (Katechizm 1895). GORZELNIANA - GORZYCKI 61 Gorzelniana sprawa. Ob. Kieszkowski Cz. 

(Ustawa 1888); Kocarński M. (Ustawa 1889); 
Leo J. (1888); Mień' J. (1888); Piniński L. 
(1889);Podatkiewicz (1888); Rozprawy (1880); 
Slużkiewicz Z. (Ustawa szynkowa 1901); 
Szczepański Alfr. (Wódka i propinacya 
1888); Tertil L. (Ustawa 1888, nowa ustawa 
1900); Tuleja J. (Przemysł 1900); Ustawa 
(1888); Ustawy (1889) Ob. także propinacya. 

Gorzelniany podatek. Ob. Kozłowski W. 
(1887); Lisowski Wł. (1884); Uwagi nad 
przedłożeniem (1888). 

Gorzelnictwo — gorzelnie. Ob. Fedorowicz 
Wł. (1879); Giinsberg R. (1879); Jenik A. 
(Skorowidz 1895); Opis gorzelni wzorowej 
(1893); Rozmanit L. i Drewnoski S. K. (1891); 
Rozpędowski L. (1892); Rutowski T. (1888); 
RzYSzczewski A. (Podręcznik dla gorzela- 
nycłi (1890); Turkowski Fr. (1900); Wein- 
berg Al. (Kalendarz r. 1—10, 1888—1900); 
Załoziecki R. (1895). 

Gorzkie żale. Ob. Żale. 

Gorzknik kanadyjski. Ob. Lemberger I. 
(1899). 

GORZKOWSKI Maryan. O artystycznycłi 
czynnościach Jana Matejki, począwszy od" lat 
jego najmłodszych, t. j. od r. 1850 do końca 
r. 1881, z dodaniem niektórych szczegółów 
do tegoż okresu odnoszących się. Kraków, 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
Korneckiego, 1882, 8 większa, str. 96, kor. 2. 

— Jan Matejko, epoka lat jego najmłod- 
szych, wyjątki z dziennika prowadzonego 
w ciągu lat siedemnastu. Kraków, nakł. 
autora, Spółka wydaw., druk. Związkowa, 
1895, 8, str. 47, z najdawniejszym portretem 
Matejki, kor. 1-20. 

— Toż samo. Wyd. 2gie powiększone. 
Kraków, nakł. autora, druk. Związkowa, 
Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1896, 
8, str. 62, z 3 portr., kor. 1-20. 

— Jana Matejki nowy obraz: Bolesław 
Chrobry z zięciem swym ks. Światopełkiem 
pod Złotą bramą w Kijowie. Odb. z Nowej 
Reformy. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
Związkowa, 1884, 8 mała, str. 15, hal. 20. 

— Kasztelan Zakroczymski, dramat w 5 
aktach. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. Korneckiego, 1887, 8 wię- 
ksza, str. 72, kor. 1-20. 

— Uczone poszukiwania, kom. w 5 akt. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. Kornec- 
ckiego, 1888, 8 większa, str. 61. 

— Rzeczpospolita babińska nowy obraz 
Jana Matejki. Tamże, 1881, 4, str. 4. 

— Warszawskie śluby, kom. w 5 aktach. 
Tamże, G. Gebethner i Sp., 1887, 8 większa, 
str. 78, kor. 1. 

— Szkice z Białej Krynicy, stolicy me- 
tropolii starowierców rosyjskich. Odb. z Cza- su. Tamże, druk. Czasu, 1881, 8 mała, sfer. 
97, kor. 1-50. 

— Wskazówki do nowego obrazu Jana 
Matejki Hołd pruski. Kraków, druk. W. Kor- 
neckiego, 1882, 8, str. 16, hal. 20. 

— Wskazówki do nowego obrazu Jana 
Matejki, Sobieski pod Wiedniem. Tamże, 
1883, 8 większa, str. 20, hal. 20. 

— Wskazówki do obrazu Jana Matejki 
Hetman Zamoyjski pod Byczyną. Odb. z No- 
wej Reformy. Kraków, nakł. autora, druk. 
Związkowa, 1884, 8, str. 8. 

— Wskazówki do nowego obrazu Jana 
Matejki, Wernyhora, z pobieżnym opisem 
o Kozakach wogóle. Tamże, G. Gebethner 
i Sp., druk. Czasu, 1884, 8 większa, str. 27, 
hal. 20. 

— Wskazówki do dawniejszego obrazu 
Jana Matejki, Kazanie Skargi. Tamże, 1884, 
4, str. 16, hal. 20. 

— Wskazówki do najnowszego obrazu 
Jana Matejki, Kościuszko pod Racławicami, 
wykończonego w kwietniu 1888 r. Kraków, 
nakł. L. Knobla, druk. A. Koziańskiego, 
1888, 8, str. 13. 

— Wskazówki do objaśnienia jedynastu 
obrazów Jana Matejki przeznaczonych do 
Politechniki lwowskiej, dosłowne powtórze- 
nie Avłasnego opisu mego o treści tych obra- 
zów drukowane w Gazecie lwowskiej w r. 
1892, dla porównania go z opisem wyszłym 
w r. 1894 osobno pod obcem imieniem. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Związkowa, 1895, 
8, str. 8, hal. 20. 

— Zusammenkunft des Kaisers Maximi- 
lian I mit den Jagellonenkonigen Sigismund 
von Polen und Ladislaus von Ungarn und 
Bohmen nachst Wien im Jahre 1515, Gemal- 

de von Johann Matejko, eriautert von 

Krakau, Selbstverlag des Verfassers, Druck 
des W. Kornecki, 1880, 8, str. 7 ni. 

— (Nie -Maryan). 1812—1887: Naczelnik 
pracy, wiersz ku uczczeniu nieśmiertelnej 
pamięci J. I. Kraszewskiego. Kraków, nakł. 
i druk. A. Koziańskiego, 1887, 4, str. ni, 4, 
z portretem, hal. 16. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 8, str. 4 nl^ 
hal. 16. 

— Ob. (Wilno) Jeszczo o Wilenskom Mu- 
zeje (1865); Nowikow (Co jest narodowość 
1900). 

GORZYCKI Kazimierz J. Połączenie Rusi 
czerwonej z Polską przez Kazimierza Wiel- 
kiego. Lwów, Seyfart i Czajkowski, nakł. 
druk. Polskiej (J. Mittiga i Sp.), 1889, 8, str. 
111 i 1 ni., kor. 2. 

— Kilka słów o nauce historyi w szko- 
łach średnich i o korzyściach z tejże nauki 
dla uczniów, na podstawie psychologicanej. GORZYCKI - GOSPODARCZA Odb. z Muzeum. Lwów, druk. I Związkowa. 
1895, 8, 8tr. 19, hal. 24. 

— Nowa teorya socyologiczna prof. dra 
Mucke'g'0. Odb. z Ateneum. Warszawa, 

1897, 8, str. 84—138. 

— Wpływ Stolicy apostolskiej na rokowa- 
nia pokojowe Kazimierza W. z Czechami 
i Zakonem niemieckim. Odb. z Przewodnika 
nauk. i liter. Lwów, nakł. autora, Seyfarth 
i Czajkowski, druk. Wł. Łozińskiego, 1893, 
8, str. 37, hal. 50. 

Gorzy kwiat. Ob. Gluziński W. A. (1884). 
Gość, czasop. tygod., wvd. Zdzis. Łuczy- 
cki, 1890. Manitowoe Wis'. Zwinięte 1894 V. 

— pismo ludowe. Tamże, wvd. ksieg. 
Karchut, 1892. Przeniesione r. 1893 do MH- 
waukee, gdzie wnet upadło. 

— niedzielny. Dod. do Gazety opolskiej. 
Redaktor Telesfor Nowicki, r. 1893-1900. 
Czcionkami druk. Gazety opolskiej, Doda- 
wano w 1899-1900 Pismo humorystyczne 
Psiku. Red. T. Nowicki. W r, 1900"NŃ. 12. 

— świąteczny. Grudziądz, red. odpow. M. 
Majerski, druk. Gazety grudziądzkiej (Wikt. 
Kulerskiego). R. I— V, 1894—1898, 4. Doda- 
wany do Gazety Grudziądzkiej. 

GÓSCHEN George J. Teorya kursów weksli 
zagranicznych, przełożył Adolf Peretz. War- 
szawa, nakł. Gazety losowań, druk. S. Si- 
korskiego, 1895, 8, 'str. X, 100 i 1 ni., rb. 1. 

Goście krakowscy w Poznaniu. Kilka uwag 
nad Jubileuszem Kraszewskiego. Poznań, 
skł. i druk. W. Simona, 1881, 8, str. 114, 
mr. 1-50. 

Gościec stawowy. Ob. Jeż Wal. (1897); 
Kopff L. (Spostrzeżenia 1880); Sokołowski 
H. (1888). 

Gośćcowe cierpienia. Ob, Sędziak J. (1899). 

GOSIEWSKI Władysław. O ciśnieniu kinety- 
cznem w płynie nieściśliwym i jednorodnym. 
Odb. z t. i7 Pamięt. Wydz. matem, przyr. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1890, 4 większa, 7. 

— Z dziedziny rachunku prawdopodobień- 
stwa: I. Określenia i zasady. Odb. z Wiado- 
mości matem. Warszawa, 1900, 8, str. 17. 

— O metodzie najmniejszych kwadratów. 
Nadb. z t. V Prac matem.-fizycznych. War- 
szawa, 1894, 4, str. 103—117. 

— O naturze ruchu wewnątrz elementu 
płynnego. Odb. z t. 17 Pamięt. Wydziału 
matem.-przyr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1890, 4 większa, str. 8. 

— O nieogólności pewnej zasady rachun- 
ku całkowego. Odb. z t. X Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akademii umiej. Tamże, 1882, 
8, str. 7. 

— O prawie prawdopodobieństwa błędu. 
Nadb. z IX t. Prac matem.-fiz. Warszawa, 

1898, 4, str. 117-130. — O prawie Mariotfea, ciąg dalszy. Pa- 
ryż, Bibl. kórnicka, 1880, 4, str. 3, kop. 5. 

— O prawie prawdopodobieństwa układu 
błędów jako zdarzeń wogóle zależnych. 
Nadb. z Prac matem. -fizycz., III. Warsza- 
wa, 1891, 8, str. 33—48. 

— O prawie zachowania energii i wzro- 
stu entropii. Nadb. z Prac matem.-fizycz., 
X. Warszawa, 1899, 4, str. 25—32. 

— Przegląd krytyczny różnych teoryj 
o ciśnieniu w gazach, wyciąg z Pamiętni- 
ków Towarzystwa nauk ścisłych, t. V r. 
1874. Paryż, Bibl. kórnica, 1880, 4, str. 15, 
kop. 121/2." 

— O przekształceniu najprawdopodobniej- 
szem ciała materyałnego. Odb. z 27 t. Roz- 
praw Wydziału mat. -przyr. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 
1894, 8, str. 13, hal. 40. 

— Równania pola elektromagnetycznego. 
Warszawa, 1896, 4, str. 5. 

— O równaniach pola elektromagnety- 
cznego. Nadb. z VI t. Prac matem.-fizyczn. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1895, 4, str. 
139-145. 

— O rozdziale prędkości w układzie dy- 
namicznym, ożywionym ruchem umiejsco- 
wionym. Nadb. z Prac matem.-fizycznych, 
X. Warszawa, 1899, 4, str. 16—24. ' 

— Łatwy sposób dowodzenia twierdzenia 
odwrotnego twierdzeniu Jakuba Bernoullie- 
go. Odb. z t. XIII Rozpraw Wydz. matem.- 
przyr. Akademii umiej. Kraków, druk. Uni- 
wers. Jag., 1885, 8, str. 7. 

— O średnich składowych odkształcenia 
ciała stałego spręży stojedno rodnego, a w szcze- 
gólności izotropowego. Odb. z t. 13 Rozpr. 
wydz. matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 
1885, 8, str. 10. 

— Teorza zjawisk Weyhera. Odb. z tomu 
19 Rozpr. Wydz. matem.-przyr. Akad. um. 
Tamże, 1889,^8, str. 11. 

— O pewnem zadaniu z teoryi prawdo- 
podobieństwa. Odb. z t. X Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akademii umiej. Tamże, 1882, 
8, str. 4. 

GOSIEWSKI Wł. & NATANSON Wł. O odbi- 
ciu i załamaniu światła, teorya sir Williama 
Thomsona. Nadb. z III t. Prac matem.-fizy- 
cznych. Warszawa, 1892, 4, str. 163—178. 

GOSŁAWSKI Maurycy. Banko, fantazya i 
Wiersze różne. Bibl. Mrówki, 252. Lwów, 
ksieg. Polska, druk. J. Czaińskiego w Gród- 
ku,' (1887), 16, str. 90, hal. 40. 

— Piosnki ułana polskiego. Bibl. Mrówkł, 
109. Tamże, dioik. I Związkowa, 1881, 16, 
str. 88, hal. 40. 

— Ob. Zdziarski St. (1898). 
Gospodarcza rachunkowość. Ob. Au J.; G. 

K. (Wzory 1900); Jastrzębowski L. (1892); GOSPODAROWANIE - GOSTKOWSKI 63 Komar Wł. (1888); Lambl J. B. (1899); Ma- 
dejski K. (1889); O prowadzeniu włościań- 
skiej (1890); Patzig G. C. (1892); Rostwo- 
rowski J. 1889); Sękowski Konst. (1889). 

Gospodarowanie. Ob. Gawarecki Zvg. (1882); 
Hupka (1897); Jeziorański Józef (ł888). 

Gospodarstwa jak prowadzić, rozprawy od- 
znaczone na konkursie Gazety rolniczej, 
wydaw. jubileuszowe. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. Noskowskiego, 1886, 8, str. 
XIV, 2 ni. i 307, rb. 1. 

Rozprawy Gustawa Plewaki, dra Karola Kaczkow- 
skiego i Maxymiliana Dobrskiego. 

Gospodarstwo Janka. Parawanik obrazko- 
wy z łatwemi wierszykami i ruchomemi 
obrazkami przedstawiającymi cały światek 
zwierzęcy domowy. Warszawa, M. Arct, 
1893, rb."l-20. 

— domowe. Ob. Antoszka (Upominek 1896); 
Baranowski M. (1891); Biełozierska K. (1889); 
Ćwierczakiewicz Lucyna; Duval P. (1899); 
Godzien K. (1884); Hryniewiecka H. (Bu- 
cłialterya ,1897); Książka do rachunków; 
Kutsche (Żona robotnika 1900); Kwaśniew- 
ski J. R. (1892); Langie K. (1885-1887; M. 
F. (Rachunki); Mirosława 1894; Niemitra M. 
(1888); Rewieński St. (Teka 1887); Selinge- 
rowa J. (1882); Szczęście domowe (1882); 
Szumlańska P. (1888); Tokarski T. (1880); 
Zawadzka W. (Gospodyni litewska 1898). 

— krajowe. Ob. Jelski Al. (Rys dziejów 
1893). 

— rybne. Ob. Bedzikiewicz S. (O naszem go- 
spod, rybnem 1887); Gostkowski Alex.(1887); 
Juszyński Stanisł. (1899); Lindes L. (1867); 
Mielnicki Jan (1895); Sikorski W. (1899); 
Strzelecki A. i Bratyński L. (1877). Ob. tak- 
że: Ryby. 

— społeczne Ob. Czerkawski W. ; Daszyńska- 
Golińska Z.; Rozmarynowicz T. (1894). Ob. 
także Ekonomia. 

— wiejskie. Ob. Bardzki Boi.; Barta M. 
Biedroń J. ; Brudzewski Edw. ; Brunicki J.; 
Chełchowski St.; Cybulski Nap.; Czecz H.; 
Czerkawski Wł.; Dehlinger G.; Fedorowicz 
T.; Filipowski K.; Goltz T.; Górski St. 
(1884); Grus R. (1891); Hempel Al. (1890); 
Jełowicki Ad. (1897); Koszarski Stef. (1897); 
Krafft G. (Organizacya 1880, Wielki mają- 
tek 1880); Langie K. (Gminne 1892); Len- 
kiewicz Wł. (1900); Lubomęzki (1897); Łys- 
kowski Ign.; Madejski K. (Rejestra); Mań- 
kowski W. (Notaty 1888); Miczyński K. 
(1900); Osuchowski" B. (Polaniu 1883); Pa- 
tzig G. C. (Rządca 1891); Pawlik Stef. (1893); 
Praktyka (1889); Przeciszewski K. (1885); 
Przewodnik po krajowych (1896); Reiski R. 
(1889); Rewieński Stan. (1887); Rocznik Tow. 
Ks. Poznań. (1896); Russanowski Art. (1898); 
Ryx (Rolnik przedsiębiorca 1890); Schneider 
R. A. (Rolnik 1887); Sempolowski A. (łąko- 
we 1890); Skórzewski Bron. (1890); Skrzyń- ski Stan (Rys 1883); Strzelecki Ant. (Nauka 
polnego 1884, pastewne 1897, Rok 1892); 
Teiserenk B. (Podręcznik 1882); Thaer A. 
(Zarząd 1897); Turnau J. (1899); Uruski (łą- 
kowe' 1880). 

Gospodarz, ilustrowany kalendarz wydaw. 
groszowego im. T. Kościuszki na r. 1899, 
rocz. X. Kraków, nakł. K. Wojnara, druk. 
Uniw. Jag., 4, str. 110, z ryc. i ogłoszenia- 
mi, hal. 50. 

— Toż na r zwycz. 1901, rocz. XI. Kra- 
ków, nakł K. Wojnara, druk. Jagiellońska, 
1900, 4, str. 133 i XIII, z ogłosz. i z rycin., 
hal. 60. 

— wiejski. Dodatek do Wieńca i Pszczółki 
wydawany dwa razy na tydzień. Odp. red. 
X. St. Stojałowski. Lwów, druk. Kar. Bud- 
weisera. R. I— II, 1879-1880, r. I. NN. 20, 
str. 80, r. II, NN. 21, str. 88, kor. 720. W r. 
1881 p. t Gospodarz i Rękodzielnik. 

— wiejski, czasopismo rolnicze dla wło- 
ścian pod red. Wlad. Szybińskiego. Rok I, 
1890. Lwów, nakł. wydawcy, druk. Ludowa, 
nrów 20, 8 większa, k. ni. "2, str. 160. 

Gospodyni doskonała dla wsi i miast, za- 
wierająca przepisy kuchenne doświadczo- 
nych gospodyń, zebrane staraniem redakcyi 
Tygodnika mód i powieści. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1882, 8, str. 248 i XIX, opr. rb. 1. 

— doskonała, czyli przepisy utrzymywa- 
nia porządku w domu i zaopatrzenia go we 
wszystkie przyprawy, zapasy apteczne i go- 
spodarskie, tudzież hodowania i utrzymy- 
wania krów, cieląt, świń, indyków, kur, ka- 
czek, gęsi i t. d., co do użytkowania owo- 
ców i jarzyn, co do użytkowania owoców 
i jarzyn, oraz tajemnice gospodarskie, wraz 
z Dodatkiem, zawierającym pranie i praso- 
wanie bielizny, materyi kolorowych, firanek 
i t. d. Wyd. 2gie poprawione i powiększone. 
Poznań, nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 
1899, 8 mała, str. 5 ni. i 164, fen. 75, opr. 
mr. 1. 

— litewska. Ob. Zawadzka A. 

— wiejska, pismo ilustrowane dla kobiet, 
poświecone gospodarstwu domowemu. Rok 
I— VII, 1877—1883. Red. odpow. i wydawca 
Józef Lipiński. Warszawa, druk. G. Ginsa, 
4. W r. 1884 przemieniono na Dwór wiej- 
ski. Ob. Dwór. 

Gosposia młoda. Poradnik kucharski. Ze- 
szyt I— II. Warszawa, Oławski, zesz. po 
kop. 10. 

GOSSYPOL. Ob. Marchlewski L. (1898). 

Gost'. Strasznyj .... Litowskaja poema, 
wziataja iz narodnych powjerij. Warszawa, 
w typ. S. Strombskago, 1844, 12. 

GOSTKOWSKI, zegarmistrz. Mćmoire de M. 
Gostkowski dans son procćs contrę mm. Pa- 
tek et Philippe. Gen6ve, 1878. u GOSTKOWSKI - GOSZCZYŃSKI GOSTKOWSKI A, W. Zakład leczniczy Stei- 
nerhof pod Kapfenbergiem. Wiedeń, 1886, 
4, str. 4. 

GOSTKOWSKI baron. De Paris k Mexico 
par les Etats Unis. Paris, libr. Stoek, 1899, 
8, str. 438, z 24 rycinami. 

GOSTKOWSKI Alexander. Die Bewirtschaf- 
tung- der Tełche auf dem Gute Tomice bei 
Wadowice in Galizien, mit eiuer Situations- 
karte der Teiche, nebst Modellen der Fi- 
schereiorerathe und Praparaten der Zucht- 
fische, znr allgemeinen land und forstwirth- 
schaftlichen AuBstellung" in Wien im Jahre 

1890. Krakau, Selbstverlag, Buchdruekerei 
des Czas, 1890, 8, str. 12. 

— O gospodarstwie stawowym w Tomi- 
cach. Odb. z Tygodnika rolniczego. Kraków, 
nakł. autora , druk. W. L. Anezyca i Sp., 
1885, 8, str. 6. 

— Toż, odczyt. Tamże, G. Gebethner i Sp., 
druk. Związkowa, 1887, 8, str. 15, hal. 60. 

— Jaśnie Wielmożny panie prezesie (list 
otwarty w sprawie podhajeckiej). Kraków 
i Lwów, nakł. autora, druk. W. Manieckłe- 
go, 1891, 4, str. 3. 

— O produkcyi ryb w stawach i sadzaw- 
kach włościańskich.* Odb. z Okólnika Tow. 
rybackiego. Kraków, druk. Czasu, 1892, 8, 
str. 4, kop. 10. 

— Projekt drenowania kraju na szerszą 
skalę, wniesiony na posiedzeniu krajowej 
komisji dła spraw rolniczych. Wadowice, 
nakł. autora, druk. Fr. Fołtyna, 1891, 4, str. 
ni. 4. 

— Sprawozdanie z czynności w radzie 
nadzorczej Towarz. wzajemnych ubezpieczeń. 
Kraków, nakł. autora, druk. Związkowa, 

1891, 4, str. ni. 3. 

— Wniosek w sprawie drenowania kraju 
na szerszą skalę, przedłożony na posiedze- 
niu komisyi dla spraw rolniczych przy Wy- 
dziale krajowym. Odb. z Czasu. Kraków, 
druk. Czasu, 1891, 8, str. 8. 

GOSTKOWSKI Antoni. O bankach i wpływie 
ich na pomyślność ludów. Odczyt na publi- 
cznem posiedzeniu Tow. gosp. galie. Czer- 
niowce, nakł. autora, druk. R. Eckhartha, 
1870, 8, str. 19. 

GOSTKOWSKI Ernst Die Gemeindeyerfas- 
sungsgesetze fiir die Provinz Hannover. 
Neue preuss. Yerwaltungsgesetze. Berlin, C. 
Heymann, 1891, 8, str. VIII i 495, mr. 8. 

GOSTKOWSKI Roman. Eine Brems-Studie. 
Abdruck aus der Zeitschrift des oesterr. 
Ingenieur- und Architekten-Yereines. Wien, 
Selbstyerlag des Yerfassers, 1883, 8, str. 60. 

— Elektricitat ais Betriebskraft auf Eisen- 
bahnen. Abdruk aus d. Zeitschrift f. Elek- 
trotechnik. Wien, A. Hartlebens Yerlag, 
1885, 8, str. 9. — Kolej gazowa. Lwów, nakł. autora, 
druk. Ludowa, 1893, 8, str. 28. 

— Koleje dla ruchu miejscowego. Przedr. 
z Gazety naród. Lwów, nakł. Gazety naro- 
dowej, druk. Pillera i Sp., 1892, 8, str. 39. 

— Die Mechanik des Zugs-Yerkehres auf 
Eisenbahnen, ein Beitrag zur Ełsenbahn- 
Betriebslehre. Wien, Steyermiihl, 1891, 8, 
str. XIV, 620 i 1 ni., kor.* 12. 

— O potrzebie kolei gospodarczych w Ga- 
licvi. Przedruk z Ekonomisty. Lwów, druk. 
Ludowa, 1892, 8, 1 tyt., str.*61. 

— Przesyłka siły za pomocą prądów elek- 
trycznych. Odb. z Czasop. techn. Tamże, 
nakł. Towarz. politech., druk. 1 Związkowa, 
1883, 8, str. 93. 

— Nowy stos galwaniczny. Odb. z Czasop. 
techn. Lwów, 1885, 8, str. 28. 

— Teorya ruchu kolejowego zastosowana 
do praktyki, t. I— II. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. W. L. Anezyca 
i Sp. w Krakowie, 1883, 8, str. 2 ni., III, 
IV, 440 i 2 ni. + IV, 480, 1 ni., 1 tabl. i 52 
rysunków w teks., kor. 1920. 

— Zagadka lotu. Odb. z Gazety narodów. 
Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, 
druk. Pillera i Sp , 1892, 8 mała, str. 47, 
hal. 60. 

GOSTOMSKi Walery. Arcydzieło poezyi pol- 
skiej, A. Mickiewicza Pan Tadeusz, studyum 
krytyczne. Kraków, Spółka wyd., druk. Cza- 
su, 1894, 8, str. 266 i 1 ni., kor, 4. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakł. Arkonii, 
Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anezyca i 
Sp. w Krakowie, 1898, 8 mała, str. 382 i 1 
ni., rb. 1-20. 

— Historya literatury powszechnej w za- 
rysie, t. I — II. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i W^olffa, 1898, 8, str. 393, 2 ni. + 727 i IV 
ni., rb. 5. 

— Polonez i menuet, szkic estetyczno- 
obyczajowy. Kraków, nakł. autora, Spółka 
wyda w., druk. Czasu, 1891, 8, str. 29, kor. 
1-60. 

— Treść i zakres pojęcia pracy, odczyt. 
Ryga- Warszawa, Zaleski,' 1890, 8, str. 29, 
kóp. 50. 

Gostyń. Ob. Guenther E. (1898); Szczanie- 
cki Konst. (1865). 

GOSTYŃSKI Fabian. Ueber die Casuistik d. 
Fracturen der Processus transversi der Len- 
denwirbel, Inauguraldissertation. Greifswald, 
Druk, C. Sell, 1897, 8, str. 30 i 2 ni. 

GOSZCZYŃSKI Seweryn. Oda, powieść z cza- 
sów Bolesława Wielkiego. Odb. z Oświaty. 
Poznań, skł. gł. i druk. W. Simona, 1886, 8, 
fen. 40. 

— Poezye, t. I— II. Warszawa, nakł. Wę- GOSZCZYŃSKI - GRA drowca, druk. S. Sikorskiego, 1891, 8, str. 
158 i 144. 

I. Zamek kaniowski, Sobótka.; IL Anna z Nad- 
brzezia, Oda. 

— Sobótka. Bibl. powsz., 281. Złoczów, 
nakl. i druk. W. Zukerkandla, (1900), 16, 
8tr. 40, hal. 24. 

— Zamek kaniowski, Sobótka, Anna z Nad- 
brzezia. Wiersze pomniejsze. Bibl. najceln. 
utworów. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- 
wentala, 1874, 8, str. 270. 

— Zamek kaniowski, powieść. Bibl. po- 
wszech., 200. Zloczów, nakł. i druk. W. Zu- 
kerkandla, (1896), 16, str. 112, hal. 24. 

— Ob. Bibl. Mrówki; Bibl. powsz.,- Maza- 
nowski M. (Anna z Nabrzeża 1894); Wyslo- 
uchowa M. (1896); Zdziarski St. 

GOSZCZYŃSKI Seweryn i ŁOZIŃSKI Wład. 
Straszni strelac, pripowetka S. Goszczynsko- 
ga. — Dve menice, pripovetka Vladislava 
Lozinskoga, perevod z polskoga. Narodna 
bibL Panczevo, nakł. i stamp. bracjie Jova- 
noYicja (1880), 12, str. 69. 

GotNsche Holzgegenstande. Ob. Tomko- 
wicz Stan. (1893). 

Gotiand (wyspa). Ob. Engestroem W. (1884, 
1889). 

(GOTTŁIEB Maurycy). Pamiątka odsłonięcia 
pomnika M. Gottlieba. Z portretem własnym 
artysty). Kraków, nakł. Komitetu, druk. J. 
Fischera, 1892, 8, str. 34. 

— Ob. Feldmann W. (Mowa 1892); Je- 
dnodniówka (1899); Spira B. K. (1893); Spit- 
zer S. (Pamiątka 1892, 1899); Siisser Ig. 
(Mowa 1892); Wiesenberg I. (1888). 

GOTTŁIEB R. Ob. Badzvński Stan. (O kwa- 
sie 1898). 

GOTTLIEBOWA Józefa. Ob. Rozprawa (1886). 

Gotycyzm w Polsce. Ob. Zubrzycki J. S. 
(Rozwój 1895). 

GOTZ niarceli. Mapa gubemii Królestwa 
Polskiego z oznaczeniem odległości na dro- 
gach żelaznych, bitych i zwyczajnych. War- 
sssawa, 1873," kop. 75. 

— Toż, ułożona i litograf o wana przez .... 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
Lipsk, zakład artyst. K. Schoenerta, 1881, 
fol. wielkie, ark. rozłożony, kop. 50, opr. rb. 
1-20. 

— Toż. Tamże, litogr. O. Flecka, 1891, 
1894, 1898, fol. wielkie, arkusz rozłożony po 
kop. 50. 

GOULD Joanna. Gwiazda przewodnia, po- 
wieść dla dorastającej młodzieży, tłómaczyła 
z angielskiego Zofia Hartinghowa. Warsza- 
wa, nakł. M. Arcta, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, 1889, 8 mała, str. 367 
rb. 1-20. 

— Toż. Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta. 
1900, 8 mała, str. 336 z rycinami, kart. rb. 1. ! GOUNOD Karol. Faust. Podręcznik dla mi- 
1 łośników oper 13. Warszawa, nakł. M. Arcta, 

kop. 10. 

— Romeo i Julia. Podr. dla miłośn. oper, 

14. Tamże, kop. 10. 

GOURMONT Remigiusz. Jaskółka, powieść 
przełożyła z franc. Marya Kostrowicka. Do- 
datek do Bluszczu. Warszawa, M. Giiicks- 
berg, 1886, 8, str. 143. 

GOUSSAULT. Rozpoznanie poczciwego czło- 
wieka od chcącego za takiego uchodzić 
w społeczności ludzkiej, z autorów różnych 
zebrane, a dla pożytku powszechności ko- 
sztem Kuczkowskiego do druku podane 
w Krakowie roku 1815 w drukarni Jana 
Maja, 8, str. 260. 

GOUYION. Zbiór wyrazów najpotrzebniej- 
szych w mowie potocznej poprzedzony pra- 
widłami pronuncyacyi dla użytku wychodź- 
ców polskich. Strasburg, 1832, 8, str. 125. 

GOVI Gilberto. Ob. Wołyński Ar. (1890). 

GOWORSKU K. Joasafat Kuncewicz, poło- 
ckij-uniatskij archiepiskop (kanonizowannyj 
papoju Piem IX. Wilna, tipogr. gubernska- 
go prawlenija, 1865, 8, str. 32. 

GOZDAWA. Rady na czasie wobec dzisiej- 
szego położenia, drukowane jako manuskrypt. 
Poznań, nakł. autora, druk. J. I, Kraszew- 
skiego (dr. W. Łebiński), 1886, 4, str. 8. 

GOZDAWA Marek (Giżycki). Terytoryum da- 
wnej ziemi brzeskiej. Nadb. z Ateneum). 
Warszawa, 1889, 8, str. 340-354. 

GOZDAWITA. Ob. Gołębiowski W. (1885). 

GOZLAN Leon. Chwała Bogu, stół nakryty, 
kom. w 1 akcie, przekł. A. Walewskiego. 
Bibl. teatrów amat., 28. Lwów, nakł. H, Al- 
tenberga (F. H. Richtera), 1884, 8, str. 13, 
hal. 80. 

— Deszcz i pogoda, kom. w 1 akcie. Te- 
atr amat., 23. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1892, 8 mała, 
str. 36, kop. 30. 

— Niagara, powieść o stu trzydziestu ko- 
bietach. Odb. z Kuryera krakow. Kraków, 
nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziań- 
skiego, G. Centnerszwer w Warszawie, 1887, 
8, str. 96, kop. 80. 

GR... Elżbieta. Rok 1863, Kijów 1867. Pa- 
ryż, druk. Ad. Zabieżyuy, 1884, 8, str. 56. 
Wiersz w 5 aktach, z prologiem. 

GR. L. Leczenie suchot. Odb. z Miesięczn. 
Kuryera pols. Warszawa, druk. M. Lewiń- 
skiego i Sp., 8, str. 27, z rycin, w tekście, 
kop. 20. 

GR. P. Ob. Blanc M. (1899). 

Gra. Ob. Dygasiński Adolf (Geograf. 1882). 

— w Rzymie. Ob. Przegląd polski (1889); 
Miodoński Ad. (1889). 

9 GRA — GRABOWSKI — towarzyska. I. Literatura. Kraków, druk. 
Czasu, 1891, 16, 100 karteczek, kor. 3. 

Graberfeld der Neustadt (Wejherowo); Gra- 
berfeld zu Rondsen (Rządź). Ob. Ang-er S. 

Grabhugel ostpreussische. Ob. Tłschler O. 
(1887, 1890). 

GRABIE E. Myśli z wystawy krajowej r. 
1894 we Lwowie: O podniesieniu przemysłu 
i ułatwieniu zbytu wj^tworów w Galicyi. 
Kraków, nakł. i druk. Al. Słomskiego i Sp., 
1894, 8, str. 14 i 1 ni. 

GRABIEŃSKI Wł. pseud. Wł. Smoleńskiego. 

GRABIŃSKI Józef hr Cenni biografici del 
generale .... Bolog-n^, (około r. 1879), 8, str. 7. 

— La Triple-alliance, d'aprŚ8 une etude 
d. M. le sśnateur Chiala. Odb. z Correspon- 
dant). Paris, impr. de Soye et fils, 1898, 8, 
str. 73. 

— AmMóe de Savoie, duc d'Aoste, roi 
d'Espague. Odb. z Le Correspondant. Paris, 
impr. de Soye et fils, 1891, 8, str. 55. 

— Un ami de Napolóon III: Le comte 
Arese. Odb. z Correspondant. Tamże, 1896, 
8, str. 86. 

— Un ami de Napolćon III: Le comte 
Arese et la politiąue italienne sous le se- 
cond empire. Paris, libr, J. Bahl, Le Mans, 
1897, 16, str. 259. 

— Cćsar Cantu. Odb. z L'Universitś ca- 
thol. Lyon, libr. et impr. Vitte, 1896, 8, str. 
106. 

— Un Italien ami de la France, Ruggero 
Bonghi. Odb. z Correspondant. Paris, 1895, 
8, str. 27. 

— Le mouvement r6volutionnaire en Ita- 
łie. Odb. z czasop. Correspondant. Tamże, 
1894, 8, str. 130. 

— Les pretres romains et le premier em- 
pire. Odb. z rUniversitó cath. Lyon, impr. 
Vitte, 1897, 8, str. 203. 

— La renaissance catholiąue en Angle- 
terre et le cardinal Newman, d'apr6s une 
ćtude du cardinal Capecelatro. Odb. z TUni- 
versit6 cath. Lyon, libr. et impr. Yitte, 1893, 
8, str. 395. 

— Leone XIII e la stampa cattolica. lida 
edizione. Odb. z Rassegna naz. Firenze, tip. 
di M. Cellini e Comp., 1885, 8, str. 128. 

GRABIŃSKI Ludwig. Die Sagen, der Aber- 
glaube und aberglaubische Sitten in Schle- 
sien, mit einem Anhang liber Prophezei- 
hungen. Schweidnitz , Brieger & Gilbers, 
1886, 8, str. VI i 57, mr. 1. 

Grabów. Ob. Karwowski St. (1890). 

GRABOWIECKI Sebastyan. Rymy duchowne 
1590, wydał dr. Józef Korzeniowski. Bibl. pisa- 
rzów pol., 26. Kraków, nakł. Akademii um., 
Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1893, 8, 
str. XVI, 1 ni. i 197, kor. 1-80. Grabowo. Ob. Olechnowicz Wł. (Charakte- 
rystyka szlachty 1894). 

GRABOWSKA Józefa. Dziewięć powiastek dla 
małych dzieci. Bibl. dla młodzieży, t. 35. 
Lwów, nakł. Towarz. pedag., druk." I Zwią- 
zkowa, 1896, 16, str. 1 ni. i 40, z 7 rycin, 
przez K. M., kart. hal. 48. 

GRABOWSKA J. Ob. Zobeltitz F. 1899. 

GRABOWSKA Kazimiera. Szczęśliwe dziatki, 
książka z kolor, rycinami i ' wierszykami. 
Kraków, J. M. Hłmmelblau, kor. 160. 

— Wycieczka na folwark. Tamże, (1894), 
4 mała, str. ni. 16, z obraz., hal. 70. 

GRABOWSKA Zofia. Ob. Allen Grant. (Po- 
wieści 1894); Halew Lud. (1883); Heyse P. 
(Przyjaciel 1885); Stanley (Z ziemi 1890). 

(GRABOWSKI). Verzeichnis8 einer Sammlung 
Miinzen und Denkmunzen in Gold und Sil- 
ber, welche, nebst einer Sammlung alterer 
Kunstsachen in Silber aus dem Graflich .... 
Besitze, durch den Auctions-Commisarius 
fur Bucher und Kunstsachen Th. Muller 
gegen sofortige Zahlung in preussisschem 
Gelde versteigert werden sollen. Berlin, 

1868, 8, str. 28. 

GRABOWSKIJ. Otwiet' Poliaka ruskim pu- 
blicistam po woprosu o Litwie i zapadnych 
gubernijach. Moskwa, 1862, 8, str. 37. 

— Kriticzeskij razbor niekotorych wo- 
prosow politiczeskoj jekonomii. Warszawa, 
tipogr. warszaws. - żandarmskago okruga, 

1869, 8, str. 118. 

GRABOWSKI A. Kondukanto internacia de 
I'interparolado kun modeloj de leteroj (Tiu- 
ci verko estas trarigardita de dr. Esperanto. 
Norymberga, Heerdegen-Barbeck, 1891, 8, 
str. 47, fen. 60. 

GRABOWSKI Ambroży. Kraków i jego oko- 
lice. Wyd. 6 tytułowe, znacznym przyczyn- 
kiem wiadomości rozszerzone, z 57 drzewo- 
rytami. Kraków, nakł. księg. D. E. Fried- 
leina, druk. A. Koziańskiego, 1900, 8 mała, 
str. XI, 421, kor. 5. 

— Krótkie przypowieści dawnych Pola- 
ków czyli apoftegmata, anegdoty, odpo- 
wiedzi dowcipne, ucinki satyryczne, zdania 
moralne, opisy i porównania piękne, z rzad- 
kich dzieł i rękopisów ojczystych zebrane. 
Poznań, nakł. 'i druk. W. Simona, 1886, 16, 
str. 144, fen. 40. 

Przedruk wyd. krakowskiego z r. 1819. 

GRABOWSKI Bronisław (Drakuli Zenobiusz). 

Boruta, dramat z podań ludowych w 5 akt., 
z prologiem. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890, 8, 
str. 187, kor. 2. 

— Bułgarya i Bułga rowie. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. Wieku, 1889, 8, str. 
166, kop, 60. 

— Dom pod cmentarzem, noweła. W^ar- GRABOWSKI B. - GRABOWSKI G. 67 szawa, druk. Gazety handlowej, 1883, 16 : 
mała, str. 36, kop. 16. 

— Za druha, s polskago. Moskwa, izd. ' 
Nar. hibliotieki, W. Marakujew , 1894, 12, i 
str. 23. 

— Po druhś, dramaticky obrazek o 1 je- 
dnani, z polskćho pfeloźil K. Stepanek. Di- 
radlo ochotnicko, 131. Praha, M. Knapp, 
1898, 16. 

— Pięćsetletnie dzieje kościoła i klasztoru 
na Jasnej górze, na rok 1882 vy- krótkości 
zebrane. Czestocliowa, nakł, J. Fuchsa, druk. 
Kohna 1 Oderfelda, 1882, 16, str. 59 i II, 
kop. 15. 

— Jadwiga Tarłówna, dramat dziejowy 
w 5 aktach. Warszawa, J. Fiszer, druk. J. 
Cotty, 18D9, 8, str. 94, kop. 60. 

— Jarosław Yrchlicky i jego dramat Bar- 
Kochba, kartka z współczesnej literatury 
czeskiej. Tamże, 1900, 8, str. 64, kop. 50. 

— Kalendarz obrazkowy na rok zwyczaj- 
ny 1882, pamiątka z Częstochowy, rok IX. 
Częstochowa, nakł. i druk. Kohna i Oder- 
felda, 1881, 8 mała, str. 93 i 20 ni. 

— Toż, na rok zwyczajny 1894. Tamże, 
8 mała, str. 87, z ryc. i ogłoszeniami. 

— Kolega Julka, powieść dla młodzieży. 
Warszawa, nakł. i druk. E. Skiwskiego, 
1895, 8 mała, str. 146, kop. 70. 

— Krzysztofor. Tragikomedya żakowska 
w 5 sprawach. Na uczczenie 500-letniego 
jubileuszu Akademii krakowskiej. Kraków, 
druk. Czasu, Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1900, 8, str. 154, kor. 1-60 = kop. 80. 

— Krzyż w oazie. Rzeźbiarz Lycharges, 
obrazek starogrecki. Warszawa, nakł. T. H. 
Nasierowskiego, druk. Laskauera i Babi- 
ckiego, 1895 (1897), 16, str. 30, kop. 5. 

— Kwestyonaryusz dla zbierających zwy- 
czaje i pojęcia prawne u ludu po wsiach 
i miasteczkach. Odb. z Wisły. Warszawa, 
M. Arct, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 
1889, 8, str. 39, kop. 20. 

— Nieprzyjaciel ludzi, opowiadanie pro- 
wincvonalistv. Warszawa, nakł. Wędrowca, 
druki S. Sikorskiego, 1890, 8, str. 173. 

— Noc dwóch wieków. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 8 mała, str. 55, hal. 80. 

— Prorokini (Światłość w ciemności), dra- 
mat historyczny w 5 akt. Kraków, druk. 
Czasu, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1900, 
8, str. 167, kor. 160 = kop. 80. 

— Przypowieści i przypowiastki, zebrał 
i ułożyło... Warszawa, "^1890, 12, str. 64, 
kop. 5. 

— Drugi raz, obrazek drarnatyczny w 1 
akcie. Warszawa, Lesman i Świczczowski, 
druk. Noskowskiego, 1883, 8, str. 1 ni. i 28, 
kop. 30. — Na służbę bożą, opowiadanie. Warsza- 
wa, druk. J. Jeżyńskiego, 1890, 8 mała, str. 
46, kop. 10. 

— Gdzie szczęście, obrazek. Wvd. 2. Chi- 
cago, druk. Gaz' pols., 1885, cent. 10. 

— (Drakuli Zenobiusz). Domna Rozanda, 
dramat historyczny w 5 akt. Kraków, Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1886, 8 mała, str. 3 ni., 168 i 1 ni.,' kor. 260. 

— Ob. Kochanowski J. (Dzieła 1884); Swie- 
tla Karolina (1880, 1882); Szenoa Aug. (1880, 
1884); Ułaszjm H. (1901). 

GRABOWSKI Edward. Ob. Baginsky Ad. Ży- 
cie kobiety 1888); Chmielowski P. (Obraz 
liter. 1896)^ Taine Hip. (Francya 1881). 

GRABOWSKI Eugeniusz. O zbieżności trzech 
szczególnych rozwinięć liczby ::, podanych 
przez Eulera. Odb. z Prac matem.-fiz. t. III. 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1892, 8, 
str. 5. 

GRABOWSKI German X. Antek urlopnik, 
powieść ludowa. Warszawa, Fr. Czerwiń- 
ski, 1886, 16, str. 140, kop. 20. 

- Cześć Maryi przez szkaplerz św. Tam- 
że, 1886, 16, str. 129 i 1 ni., kop. 15. 

— Czytania o cnocie posłuszeństwa. Tam- 
że, 1892, 16, str. 295 i 1 ni., kop. 40. 

— Czytania o grzechu nieczystości, dla 
ludu. tamże, 1881, 16, str. 198 i 1 ni., 
kop. 30. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1889, 16, str. 189, 
kop. 30. 

— Grzechy jarmarczne, dla ludu. Tamże, 
1885, 16, str. 115 i 1 ni., kop. 15. 

— Miesiąc Maryi, dla ludu. Wyd. 3. Tam- 
że, 1891, 16, str. 276, kop. 30. 

— Mowa żałobna nad zwłokami ś. p. o. 
Prokopa Kapucyna, b. prowincyała tegoż 
zakonu, wypowiedziana dnia 2 marca 1895 
roku w kościele klasztornym w Nowem 
mieście. Warszawa, druk. St. Niemiery, 
1895. 8 mała, str. 14, z portr., kop. 20. 

— Mowa żałobna w dzień pogrzebu ś. p. 
Jana Kantego Krupskiego, lekarza. Warsza- 
wa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1895, 
kop. 20. 

— Obowiązki rodziców. Tamże, 1883, 16, 
str. 197 i 1 ni., kop. 25. 

— Ś. p. Ojciec Prokop Kapucyn, pamiątka 
pośmiertna. Odb. z Przegl. katol. Tamże, 
1895, 8 mała, str. 29, z portr., kop. 10. 

— Pamiątka pierwszej Komunii Św., ksią- 
żka do nabożeństwa. Wyd. 2 (oddzielne dla 
chłopców i dziewcząt), 1889, 8, str. 390, po 
kop. 40. 

— Rady kapłana dla ludu. Wvd. 3. Tam- 
że, 1892, *16, str. 176, kop. 20. 

— Rozmyślania majowe o Matce boskiej 
bolesnej, z dodatkiem modlitw zalecanych GRABOWSKI G. - GRABOWSKI Z. przez Kościół i udarowanych odpustami ta- 
kże do Matki boskiej bolesnej. Tamże, 1897, 
16, str. 240, kop. 30. 

— Słowa prawdy o papierosianej modzie 
i o pijaństwie. Wyd. 2gie powiększone. 
Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwijasliiego, 
1886, 16, str. 79 i 1 ni., kop- 12. 

— Wiadomości liturgiczne, niezbędne dla 
organistów i zakrystyanów. Tamże, 1895, 8, 
str. 287 i 1 ni., kop. 75. 

GRABOWSKI Ignacy. Szarada, obrazek sce- 
niczny w 1 akcie. Teatr amafe., 48. Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. 
Niemiry synów, 1897, 8 mała, 32, kop. 30. 

— Ob. Wildt E. (1898). 

GRABOWSKI Józef dr. Busko. Warszawa, 
Bukowiecki K., druk. St. Niemiery, 1890, 
12, str. 47. 

— Kilka słów i doświadczeń w sprawie 
jednoczesnego stosowania szaruchy i kąpieli 
siarczanych. Odb. z Medvcvnv. Warsaawa, 
E. Wende i Sp., 1894, 8,^str. 12, kop. 40. 

GRABOWSKI Karol 0. Ob. Smoczyński Winc. 
(1895). 

GRABOWSKI Kazimierz dr. Alfred Biesiade- 
cki. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 
1889, 8 mała, str. 8. 

— Bericht ilber dle Section fur offentl. 
Gesundheitspflege des V Congresses polni - 
scher Aerzte und Naturforscher in Lemberg. 
Odb. z czasop. Der osterr. Sanitatsbeamte. 
Rudolstadt, 1888, 8, str. 9. 

— Dziennik III zjazdu lekarzy i przyro- 
dników polskich w Krakowie, pod red 

Kraków, druk. A. Koziańskiego, 1881, 4, 
nr. I— VI. 

— Spis prac zawartych w 25 rocznikach 
Przegl. lekar., 1862/86, wydany ku uczcze- 
niu jubileuszu tegoż pisma. Kraków, nakł. 
Tow. lekarskiego, druk. Uniw. Jag., 1887, 
8, str. X, 89 i 1 ni. 

— Z wystawy higienicznej w Berlinie, 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1883, 8, str. 34. 

— Ob. Esmarch (O sposobach 1883); Żu- 
liński T. (Hig-iena 1886). 

GRABOWSKI Kazimierz ks. Cuda i łaski Naj- 
świętszej Maryi Panny Leśniowskiej przez 
wielebnych Ojców Paulinów od r. 1703 spi- 
sywane. Z łacin, na język polski przełożył 
i wydał .... Warszawa,^ Czerwieński, 1896, 
16, str. 63, kop. 15. 

— Katechizm rzymsko-katolicki dla dzie- 
ci przygotowujących się do pierwszej spo- 
wiedzi i komunii Św. Tamże, 1893, 32, str. 
95, 2 ryc, kop. 6. 

— Nauki majowe ku czci N. M. Panny, 
z dodaniem cudów Matki boskiej jasno-gór- 
Bkiej. Tamże, 1898, 16, str. 144, z rycina, 
kop. 30. 

GRABOWSKI L Życzenia i rady dla Polek (wierszem) i porządkiem abecadła). Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyea i Sp.» 
1881, 8, str. 4 ni. 

GRABOWSKI Łucyan. Einige Bemerkungen 
zur Erklarung der Polbewegung. Odb. 
z Sitzungsberichte der k. Akademie der 
Wissen. Wien, C. Gerold's Sohn, 1898, 8, str. 
8, z tabl., hal. 40. 

GRABOWSKI Maksymilian. Ob. Estreicher K. 
(1889). 

GRABOWSKI MrcIłał (Tarsza Edward). Stan- 
nica hulaj polska, powieść narodowa, tom 
I— V. Kraków, nakł. Nowej Reformy, druk. 
Nowa jagiell., 1900/1901, 8, str. 147 i 1 ni. 
-f 129 i 1 ni. -f 122 i 1 ni. -f 106 i 1 ni. 
+ 184 i 1 ni., kor. 5. 

— Ob. Grabowski T. (1901). 

GRABOWSKI Mieczysław prof. dr. O zwal- 
czaniu i zapobieganiu gruźlicy bydła.^. Re- 
ferat. Przedruk z Przegl. weter."^ z r. 1900. 
Lwów, nakł. red. Przegl. weterynar., druk. 
Ludowa, 1900, 8, str. 23. 

GRABOWSKI Staalsław hr. Polens Todes- 
kampf oder der letzte vom yierten Regi- 
ment. Hiatorischer Roman aus der neuesten 
Zeit. Bd. I— III. Berlin, Verlag von E Hek- 
lenburg, 1867, 8, str. 328+329-651+653- 
960. 

GRABOWSKI Tadeusz dr. Aleksander Dumas 
syn i współczesny teatr francuski. Kraków, 
nakł. autora. Spółka wyd., druk. A. Koziań- 
skiego, 1900, 8 większa, str. 23, hal. 80. 

— Examen de la thśorie dramatiąue et 
des drames de Diderot. Stanisławów, impr. 
de St. Chowaniec, 1897, 8, str. 25. 

— Michał Grabowski, jego pisma i poję- 
cia polityczne. Odb. z Przegl. pol., druk. 
Czasu, 1900, 8, str, 109, z portr., kor. 3. 

— Przed laty, szkic z życia prowincyi za- 
branych. Ki-aków, Spółka wydaw., druk. 
Czasu, 1896, 8 mała, str. 47, hal. 60. 

— Studya nad wiekiem XVIlItym: I. Sta- 
nisław Staszyc, jego pisma polityczne i po- 
jęcia filozoficzne. Odb. z Przegl. pols. Tam- 
że, 1898, 8, str. 63, kor. 120. 

— Wiktor Hugo i jego korespondencya. 
Tamże, nakł. autora, 1900, 8, str. 47, kor. 
l-2a 

GRABOWSKI Wiktor. Die Geschichte Josefs 
von Mar Narses, nach einer syrischen Hand- 
schrift der k. Bibliothek in Berlin heraus- 
gegeben, ubersetzt und kritisch bearbeitet. 
Inauguraldissertation. Berlin, 1889, 8, str. 
24 i 15. 

GRABOWSKI Zygmunt. Alina, powieść. Bibl, 
powsz., 188—190. Złoczów, nakł. i druk. W. 
Zukerkandla, (1896), 16, str. 186, hal. 72. 

— Brzydka dziewczyna, powieść. Bibl. 
powsz., 324-326. Tamże, (1900), 16, str. 223, 
hal. 72. GRABOWSKI - GRAJNERT 69 — Trzy lata w Algierze, z osobistych 
wspomnień żołnierza. Bibl. powsz., 165—166. 
Tamże, (1895), 16, str. 135, hal. 48. 

GRABSCHEID Stanisław dr. Ustawa pensyj- 
na z d. 14 maja 1896, dotycząca c. k. urzę- 
dników państwowych, wdów i sierót, wraz 
z przepisem wykonawczym z dnia 22 maja 
1896 i objaśnieniami. Kraków, Spółka wy- 
daw., druk. Czasu, 1896, 16, str. 16, hal. 50. 

GRABSKA J. Nowa metoda kroju sukien, 
okryć 1 ubrań dziecinnych. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala," 1885, 4, str. 79 i 2 
ni., z ryc. w teks., kop. 50. 

GRABSKI Laurentius. Cantionale ecclesiasti- 
cum, in quo omnia, quaecumque secundum 
almae ecclesiae catholicae ritum in singulis 
ecclesiis parochialibus, praecertim polonicis 
per totum cantari solent annum .... editum 
per .... Editio 3t1a. Gnesnae, sumpt. J. B. 
Lange, Varsovie, Gebethner et Wolff, Cam- 
poduni ex typographia olim ducali nunc J. 
Koeseliana, 1895, 8, str. 2 nł. i 328, a nuta- 
mi w teks., mr. 6. 

GRABSKI Łucyan. Betrachtungen iiber das 
neue Zuckersteuergesetz. Jnowrazlaw, Buch- 
druck. d. Dziennik kujawski, 1896, 8, str. 17. 

— Ob. Laubitz A. (1900). 

GRABSKI Stanisław dr. Zur Erkenntniss- 
lehre der volkswirtschaftiichen Erscheinun- 
gen. Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1900, 8, str. 
III i 141, mr. 450. 

— Karl Marlo, Karl Georg Winkelblech, 
ais Socialtheoretiker. Bei-ner Beitrage zur 
Gesch. der Nationalokonomie, Nr. 12. Bern, 
Yerlag und Druck von K. J. Wvsz, 1899, 
8, str. 116, mr. 160. 

GRABSKI Władysław, WALISZEWSKI Jul., 
BUKOWIECKI Stan., KORSAK Zdzisł., BOUFFAŁ 
Bron., KŁOBUKOWSKI Stan. I RADZISZEWSKI 
Henryk. W naszych sprawach. I. Szkice w kwe- 
styach ekonomiczno-społecznych. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczj^a 
i Sp., 1899, 8, str. 314 i 1 ni., kor. 2 50. 

— Toż, cz. II. Ob. Bukowiecki St. 
GRACA A. Ob. Niedziałkowski J. (Wykaz 

ulic 1892). 

GRACZ stary. Gry w karty dawniejsze i 
nowe, dokładne sposoby ich prowadzenia, 
poprzedzone krótką historyą kart. Warsza- 
wa, M. Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1888, 8 mała, str. III i 160, rb. 1. 

— Toż. Wyd. 2gie poprawione. Tamże, 
1893, rb. 1. 

Gracya. Ob. Heule (1878); Jasiński L. 
(1891). 

Grad. Ob. Moliński Ant. (Nielfezpieczeństwo 
1896); Wierzbicki D. (1886). 

Gradówka. Ob. Idzikowski J. (1900); Strze- 
miński Ig. (1900). 

Gralenberg. Ob. Jasiński dr(Uzdrowisko 1895). GRAETZ H. Dr. Frank und die Frankisten, 
eine Sekten-Geschichte aus der letzten Half- 
te des yorigen Jahrhundertes. Jahresbericht 
des judisch-theol. Seminars. Bi-eslau, Druck 
von Grass, Barth & Comp, (W. Friedrich), 
1868, 8, str. IV, 90, XXXV. 

GRAFF A. tnż. mech. O regulatorach odśrod- 
kowo-wahadłowych. Odb. z Przegl. techn. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Al. 
Ginsa, 1882, 8, str. 77, i 6 tabl. rysun., rb. 1, 

GRAFF A. I HORDSZKIEWICZ. Tablica wy- 
kreślna danych teoretycznch dotyczących 
maszyn parowych. Warszawa, druk. J. Si- 
korskiego, 1886, 8, str. 8. 

GRAFF C. Kartę von Ost- und Westpreus- 
sen und Fosen und vom Konigreich Polen. 
16 Auflage. Weimar, geogr. Institut, 1883, 
fol. litogr. i kolor., 1:1.200000, mr. 1^20. 

— Kartę vom Konigreich Polen. Tamże, 
1883, fol. wielkie, 1:1.200-000, mr. 1. 

GRAFF Karol dr. Hodowla zwierząt, I— II. 
Wyd. rolnicze, pod red. Al. Trylskiego. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Nos- 
kowskiego, 1887, 8, str. IV, 480, z 44 drze- 
woryt, -f II i 313, z 14 drzeworyt, w teks., 
rb. a 

— Ob. Seeling L. (Odgoryczenie 1884); 
Syimiewski Jul. (Owczarstwo 1884). 

GRAFFTGNY Henryk de. Przemysł amatorski, 
papier i tkaniny, ziemia, wosk, szkło, porce- 
lana, drzewo, metale, przekł. z franc. War- 
szawa, wyd. i druk. Przeglądu tygod., 1890, 
8, str. 376, z licznymi rycinami w tekście, 
opr. rb. 2. 

Grafika. Ob. Bogusławski E. (1888); Filo- 
graf 1888); Rocznik prac nauk. (1882). 

Graphit (grałlt). Ob. Kreutz F. (1890). 

GRAFL Ernest. Die Begriindung der evan- 
gelischen Gemeinde in Lemberg und ihrer 
Anstałten 1778—1808. Lwów, druk. I Zwią- 
zkowa. 1878, 8, str. 27. 

Grafocbemiczne rachunki. Ob. Boguski J. J. 
(Przyczynek 1894). 

Grafologia. Ob. Belejowska Joanna (1891); 
Czyński Cz. (1888). 

Grahama chleb. Ob. Kalicki G. K. (1887). 

Graindorge. Ob. Taine H. (Życie 1886). 

GRA>NERT Józef. Anegdoty księcia Radzi- 
wiłła Panie kochanku i ważniejsze wspom- 
nienia z jego życia. Warszawa, nakł. I. M. 
Bazewicza, druk. Estetyczna, 1898, 16, str. 
157, z portr., kop 60. 

— Bajki i przypowiastki. Warszawa, nakł. 
i druk. Fr. Czerwińskiego, 1890, 8 mała, str. 
49 i 1 ni., kop. 10. 

— Do Brazylii po dyamenty czyli cieka- 
we przygody Florka Kurzawy w stepach 
i puszczach brazylijskich. Warszawa, 1891, 
12, str. 61, kop. 15. 70 GRAJNERT — O Czechu wojaku i o polskiej Hance, 
opowieść historyczna z czasów potrzeby 
grunwaldzkiej za Władysława Jagiełły. Po- 
znań, nakł. i druk. J. lleitgebra. 1893, 16, 
str. 79 i 1 ni., fen. 50. 

— Dwa razy tracona, powiastka. Warsza- 
wa, nakł. i druk. Fr, Czerwińskiego, 1890, 
8, str. 34, kop. 8. 

— Historya o wielkim wojowniku pol- 
skim Gabryelu Hołubku, opowiadanie z dzie- 
jów polskich. Chicago, druk. Gazety pol., 
1888, cent. 10. 

— Jak to było pod Wiedniem. Nowe po- 
wiastki 8, ksiaż. 4. Warszawa, nakł. i druk. 
Fr. Czerwińskiego, 1887, 8 mała, str. 88. 
kop. 10, 

— Toż, powieść na tle dziejów ojczystych, 
dla ludu i młodzieży. Wvd. 2. Poznań, nakł. 
i druk. J. Lejtgebra", 1890, 16, str. 96, fen. 40. 

— Jaśko Cholewa,, powiastka historyczna 
z czasów Bolesława Śmiałego dla ludu i mło- 
dzieży. Tamże, 1891, 16, str. 118, fen. 50. 

— Na jubileusz Kopernikowy, w dniu 19 
lutego 1873, wiersz. Warszawa, 1873, 8, 
1 k. ni. 

— O trzech Kaszubach, powieść history- 
czna z bojów krzyżackich. Inowrocław, nakł. 
i druk. ksieg. Dziennika kujawskiego, 1898, 
8, str. 152 i 1 ni., z 8 ilustr. Matejki, Elia- 
sza i innych, mr. 120. 

— Kij żebraczy, powiastka. Warszawa, 
nakł. A. G. Dubowskiego, druk. F. Cserna- 
ka, 1900, 8 mała, str. 56, kop. 15. 

— Kobieta w gospodarstwie i rodzinie, I. 
Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 
1888, 8 mała, str. 52, kop. 10. 

— O kotlarczyku ze Lwowa, wojaku z cza- 
sów Stefana Batorego, obrazek historyczny 
dla młodzieży i ludu. Inowrocław, nakł. 
i druk. Dziennika kujawskiego, 1897, 8 ma- 
ła, str. 124 i II, fen. 75. 

— Dzielny Komorek, powiastka history- 
czna. Warszawa, Gebethner i Wolff, Zaleski 
i Sp., Petersburg, Grendyszyński, Kijów, 
Idzikowski, Wilno, Makowski, druk. Tow. 
komand., 1900, 8 mała, str. 11, kop. 6. 

— Legendy, powiastki i pieśni. Warsza- 
wa, nakł. T. H. Nasierowskiego, M. Arct, 
druk. M. Lewińskiego, 1893, 24, str. 31, 
kop. 10. 

— Złamana lilia, powiastka. Warszawa, 
nakł. i druk St. Niemiery, 1890, 16, str. 127, 
kop. 20. 

— Marcin Grąda Wielkopolanin, odważny 
wojak na ladzie' i morzu, powieść z czasów 
Zygmunta III i Władysława IV. Wyd. 2. 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1887, 
16, str. 78, fen. 40. 

— Marcin Mrąga, powiastka historyczna 
z ziemi kaszubskiej. Chicago Illinois, nakł. i druk. Wł. Dyniewicza, 1882, 8 mała, z ry- 
ciną, cnt. 15. 

— Marcik Nowina, obrazek historyczny 
z czasów Bolesława Krzywoustego dla'^ ludu 
i młodzieży. Poznań, J. Leitgeber, 1894, 12, 
str. 102, fen. 50. 

— Michno Karaś, opowieść historyczna, 
z czasów Bolesława Chrobrego. Poznań, 
nakł. i druk. J. Leitgebra, 1893, 16, str. 93 
i 1 ni., fen. 50. 

— Obrazki historyczne z życia Polaków 
i Polek: 1) O księciu Dymitrze i Hryciu 
Rusinie, 2) Dwaj bracia Litwini, powiastka 
z czasów króla Sobieskiego. Chicago, druk. 
Gazety pols., 1888, cnt. 15. 

— Obrazy z wojen krzyżowych dla mło- 
dzieży. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskie- 
go, druk. Laskauera i Babickiego, 1900, 
8, str. 181 i II, z mapą Palestyny i krajów 
sąsiednich, kop. 60. 

— Nowe pieśni nabożne. Warszawa, St. 
Niemiera, 1891, 16, str. 39, kop. 6. 

— Pogadanki astronomiczne (O świecie 
powszechnym). Tamże, nakł. i druk. Fr. 
Czerwińskiego, 1890, 8, str. 62, kop. 12. 

— Pogadanki o ziemi naszej (Jak się two • 
rzyła i z czego się składa V). Tamże, 1890, 
8, str. 35, kop. 8. ' 

— Pogodzenie po śmierci, powiastki. War- 
szawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1890, 8, 
str. 55, kop. 10. 

— Powiastki historyczne dla ludu nasze- 
go. Warszawa, nakł. autora, druk. E. Skiw- 
skiego, 1880, 16, str. 71, kop. 10. 

— Powiastki historyczne dla młodzieży 
i ludu naszego, książeczka 2. Tamże, 1881, 
16, str. 79, kop. 10.' 

— Toż, książeczka 3. Tamże, 1881, 16, str. 
74, kop 10. 

Marcia Mrąga, powiastka historyczna z ziemi ka- 
szubskiej. 

— Toż, książeczka 4. Tamże, 1881, 16, str. 
66 i 1 ni., kop. 10. 

Dziwne przygody Lorka Szlązaka, opowiadanie 
z dziejów polskich. 

— Nowe powiastki historyczne z dziejów 
polskich dla młodzieży i ludu naszego, ksią- 
żeczka I. Warszawa, nakł. autora, druk. F. 
Czerwińskiego, 1883, 16, st. 80, kop. 10. 

Szymon Stęporek, Witek Kujawiak. 

— Toż, ksiaż. II. Tamże, 1883, 16, str. 75, 
kop. 10. 

Maciek Grąda, chłop z Wielkopolski, odważny 
wojak na lądzie i morzu, powiastka z czasowi Zy- 
gmnuta III i Władysława IV. 

— Prace ludowe, powiastki i opowiada- 
nia. Warszawa, nakł. J. M. Bazewicza, druk. 
H. J. Rundo, 1894, 8, str. 52, kop. 12. 

Pod pręgierzem, opowiadanie z dawnego życia lu- 
du warszawsliiego; Niewinność czj- zbrodnia, powia- 
stka; O zbójniku Doboszu i szlachetnym sludae. GRAJNERT - GRAMATYKA 71 — Książę Karol Radziwiłł Panie kocłian- 
ku, opowiadanie na tle dziejów naszych 
ubiegłego stulecia. Poznań, nakł. i druk. J. 
Leitgebra, 1895, 8 mała, str. 188 i 2 ni., mr. 
1-20. 

— Przystępne rozmowy o chemii dla lu- 
du. Warszawa, nakł. i druk. Czerwińskiego, 
1890, 8, str. 96, kop. 16. 

— O sławnym rycerzu, o giermku Słowa- 
ku i jego ukochanej, powiastka z pierwszej 
wojny krzyżowej. Odb. z Gazety świątecz. 
Warszawa, K. Prószyński, druk. J. Filipo- 
wicza, 1894, 16, str. 74, kop. 10. 

— Adam Śmigielski, starosta gnieźnień- 
ski, obrazek historyczny z czasów panowa- 
nia Augusta Sasa, dla młodzieży i ludu 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1893, 
16, str. 108 i 2 ni., fen. 60. 

— Antek Socha, młody wojak, powiastka 
historyczna z czasów Jana Kazimierza. Wyd. 
Macierzy polskiej, 19. Lwów, nakł. Macierzy, 
druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1884, 8 mała, str. 86, hal. 28. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1891, 8, str. 86, 
hal. 28. 

— Tomek Setnik, powieść historyczna 
z czasów Jana Kazimierza, Michała Kory- 
buta i Jana III, dla ludu i młodzieży. Po- 
znań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1890, 16, 
str. 117 i 1 ni., fen. 50. 

— Wierny Tymko i dzielna dziewczyna, 
dwie powiastki na tle dziejów naszych, dla 
ludu i młodzieży. Poznań, nakł. i druk. J. 
Leitgebra, 1890," 16, str. 80, fen. 40. 

— Dzielny ułan z wojska polskiego w Hi- 
szpanii, opowiadanie historyczne dla ludu 
i młodzieży. Inowrocław, nakł. i druk. 
Dziennika "kujawskiego, 1896, 8 mała, str. 
151 i 1 ni., mr. L 

— Z warsztatu do pałacu, czyli jak To- 
masz Sośniaczek z biednego sieroty wyszedł 
na budowniczego, powieść. Warszawa, nakł. 
E. Kolińskiego, druk. Zawiszewskiegz, 1890, 
8, str. 32, kop. 10. 

— Skrzydlaty wojak, powiastka history- 
czna z czasów Jana Sobieskiego. Poznań, 
nakł. i druk. J. Leitgebra, 1890, 16, str. 80, 
fen. 40. 

— Zawisza Czarny, rycerz nad rycerzami. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, Zaleski i Sp., 
druk. Tow. Komandyt., 1900, 8 mała, str. 8, 
kop. 4. 

— Zbłąkany, opowiadanie z prawdziwego 
zdarzenie. Warszawa, nakł. Księg. ludowej, 
J. Greinerta, Gebethner i Wolff, druk. E. 
Skiws kiego, 1888, 8, str. 52, kop. 15. 

— Zbrodniarz, romans z życia warszaw- 
skiego. Warszawa, G. Centnerszwer, druk. 
Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896, 8 
mała, str. 132, kop. 75. — Zgon wieszcza, poemat. Warszawa, 
druk. Terpińskiego, 1898, 8, str. 32, kop. 15. 

— Znajdek, jego pjtzygody wojackie i in- 
ne, rzecz z XVII stulecia. Nowe powiastki 
historyczne dla młodzieży i ludu naszego 7, 
książ. 3. Warszawa, nakł. autora, druk. Fr. 
Czerwińskiego, 1886, 8 mała, str. 88, kop. 10. 

— Toż. Wvd. 2. Poznań, nakł. i druk. J. 
Leitgebra, 1890, 16, str. 96, fen. 40. 

GRAJNERT Władysław. Biblioteczka podrę- 
czna, opowiadania, wiersze, zdobycze nau- 
kowe, żarty, opracował i wydał.... Warsza- 
wa, 1896, kop. 10. 

— Ob. Tołstoj A. K. hr. (Książe srebrny 
1890). 

GRALEWSKI Jan ks. Przemówienie do dzia- 
twy przed pierwszą spowiedzią i komunią 
święta. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
St. Ńiemiry synów, 1898, 8 mała, str. VIII, 
359 i II, kop. 60. 

Na okładce kolorowej tytuł: Przygotowanie do 
ierwszej spowiedzi i komunii św. 

GRALEWSKI Mateusz. Listki z niewoli, pa- 
miętnik. Lwów, 1873, 12, str. 12. 

— Nieco z notatek etnograficznych. Odb. 
ze Zbioru wiadom. do antropologii kraj., t. 
XIII, dział 3. Kraków, Akad. umiej., druk. 
Uniw. Jag., 1889, 8, str. 13. 

GRAŁOWSKI Bernard ks. Kapucyn. Mapa dy- 
ecezyi kujawsko -kaliskiej, ułożona przez .... 
w Zakroczymiu 1887 r. Warszawa, M. Or- 
gelbrand, druk. St. Niemiery, litogr. G. 
Wattsona, fol. królewskie, arkusz rozłożony. 

— Toż Archidyecezyi warszawskiej, 1887 
roku. 

— Toż, Dyecezyi Płockiej, r. 1888. 

— Toż, Dyecezyi Sejneńskiej czyli Augu- 
stowskiej, r. 1890." Tamże, po kop. 60. 

— Mapy: Dekanatu i powiatu lipnow- 
skiego w gub. płockiej, 1893 r.; Dekanatu 
płockiego r. 1892; Płońskiego r. 1893; Ry- 
pińskiego r. 1893; Sierpeckiego r. 1893. ' 
Tamże, po kop. 40. 

Gramaticae latinae synopsis alphabetico or- 
dine disposita. Warszawa, 1895, Kempner 
w Płocku, 32, str. 214, opr. kop. 50. 

Grammatyka języka polskiego ułożona we- 
dług takiejże grammatyki, wydanej w 1860 
roku decyzyą jaśnie wielmożnego ministra 
oświecenia narodowego dla szkół okręgu 
naukowego warszawskiego. Na klasę I. S. 
i Petersburg, druk. J. Boczkarewa, 1866, 8, 
str. 104, spisu k. 2, kop. 15. 

Druk grażdanką. 

— mała języka portugalskiego wraz z roz- 
mówkami i słowniczkiem. Lwów, nakł. Ga- 
zety handlowo -geograficznej, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. W. A. Szyjkowskiego, Ku- 
ry tvba, redakcya Polonii, Porto Alegre. księ- 
garnia A. Mazerona, 1897, 16, str. 2 ni. i 66, 
kor. 2. n GRAMATYKA - GRATULANT — Newa .... polsko-włoska praktyczna. 
Prowadząca sposobem łatwym i predkim do 
doskonałegx) nauczenia się jeżyka włoskie- 
go. Nowe poprawne wj^dańie. Wrocław, 
nakł. i druk. W. Korna, 1856, 8, str. VIII, 
271. 
Gramatykj oraz podręczniki języków: 

Angielskiego. Ob. Baranowski J, J.; 
Berger H.; Dyniewicz; Grzybowski J.; M. M. 
(Czy mówisz po ....); Noloński (1892); Pary- 
ski (1900); Reusner PI. (1897). 

Arabskiego. Ob. Lieder D. (Elemen- 
tarz 1893). 

Czeskiego. Ob. Byczkowski P.; Pau- 
lik J. (1891); Rozmówki (1891); Szastecki J. 
(1884). 

Francuskiego. Ob. Landió E. (1882); 
Oilendorff H. G. (1880); Ploetz K. (104 lek- 
cye 1879). Ob. francuski j. wypisy, słowniki. 

Greckiego. Ob. Bieńkowski Br. ; Cur- 
tius J.; Curtius-Hartel ; Fiderer E.; Schenkl 
K. (1890). Ob. także Ćwiczenia. 

Hebrajskiego. Ob. Landes M. (Re- 
szyt 1887); Poznański S. (Hebraische 1894); 
Samicki KI. (1899); Seenłiag (1901). Ob. ta- 
kże FJementarz. 

Hiszpańskiego. Ob. Grzybowski J. 
(1893). 

L i t e w s k i e g o. Ob. Akielewicz M. (1890). 

Łacińskiego. Ob. Bieńkowski Br.; 
Paszkiewicz E. (Konjugacya 1884); Samole- 
wicz Z. (1884. 1889, 1891, 1893). Por. Ćwi- 
czenia. 

Międzynarodowego. Ob. Czvński 
Cz. (Yolapiik); Grzybowski J. (Yolapiik 1887); 
Trusz Sz. (Yolapuk 18^8); Zamenhof L. (Es- 
peranto 1887, 1888). 

Niemieckiego. Ob. Berger H.; Jah- 
ner A. (1899); Jerzvkowski A (1880); Łojko 
M. i W. Osterloff (1899); M. M. (Czv mówisz 
po n.... 1892); Oilendorff (1880); Petelenz K. 
(1890; Reussner PI. (1892); Schober J.— Ger- 
man (1882); Szczawiński W. (Gram.); Zlpper 
A. (1899). Por. Ćwiczenia, język, słowniki, 
wypisy. 

Polskiego. Ob. Bem A. G.; Bemfeld 
l2.; Blatt G.; Boczvliński Ig.; Brzowowski 
Br.; Cz. W.; Dawid W.; Drzewiecki K.; 
Dziei-ianowska M.; Grubeckij M. (Polskago 
jazvka 1895); Joel M.-Wicherkiewicz W. 
(Polnische 1887); Jeske A. (1898)r Jurgiele- 
wicz A. (1887); Kamocka J. (1900); Karwow- 
ski Cas. (Grammaire polonaise 1898); Kokow- 
ski Wł. (1898); Konarski Fr. (1894); Korwi- 
nówna W. (1889); Krasnowolski A. (1897, 
1898); Kryński A. (1897, 1900); Lande B. 
(Ćwiczenia 1889); Liński j G. (Polskago ja- 
zyka 1892); Łagowski FI. (1891); Maleczyń- 
ska I. (1883); Manassewitsch (Polnische); Ma- 
łecki A. (181^1); Matusiak Sz. (O nauce 1888); 
Passendorfer A. (Tematy 1899); Popliński J. (Polnische Gr. 1881); Radziszewski E.(1897); 
Sędzimir J. O. (1895); Soerensen A. (Polni- 
sche Gr. (1900); Spiichst du polnisch (1900); 
Stroka H. (1893); Szumska R. (1898); Szyc 
Aniela (1898); Weber J. (1885); Wernic H. 
(1881); Wicherkiewicz W. (polnische 1899); 
Wójcicki H. (1892); Xawery (1895); Zawiliń- 
ski R. (1898, O nauce 1886). Por. Ćwiczenia, 
język, słowniki, stylistyka, wypisy. 

Portugalskiego. Ob. wyżej pod Gra- 
matyka. 

R o s s y j 8 k i e g o. Ob. Ahn-Amszejewicz ; 
Dimitriewicz M. (1891); I. M. (1809); Oilen- 
dorff H. G. (1884); Reussner PL (1897). 

Ruskiego (małoruskiego). Ob. Koko- 
rudz E. i F. Konarski (1900); B. P. (Czy 
mówisz po r... (1901). 

S a n s k r y t u. Ob. Malinowski Fr. X. 
(1874). 

Włoskiego. Ob. Buloz (1899); Grzy- 
bowski J. (1893); Koniński K. (1895); P. J. 
(12 lekcyi 1882). 

Grammatika indo-jeurop. jazykow. Ob. Baa- 
doin de C. (Nłeskolko 1882). " 

GRANADA Lndwik. Ob. Z Grenady Ludwik. 

GRANELLO o. Dominikanin. Sposób odmawia- 
nia różańca, błogosławieństwem o. św. Ijco- 
na XIII obdarzony, przekład o. Prokopa 
Kapucyna. Warszawa, nakł. M. Orgelbran- 
da synów, 1892, 32, str. 55, kop. 20. 

— Toż. Wyd, 2. Tamże, 1894, 16, str. 55, 
kop. 20. 

GRAN6E E. & TRłBOUST L Było to pod 
Wagram, kom. w 1 akcie, z muzyką i śpie- 
wami. Naród sobie, 10. Poznań, nakł. Cy- 
bulskiego, druk. Dziennika pozn., 1898, 16, 
str. 64 i 23, mr. 1. 

Graniczne prawo polskie. Ob. Laguna St. 
(1875). 

Granity wołyńskie. Ob. Kreutz F. (1889). 

GRANT Allen. Ob. Allen Grant. 

Grasica. Ob. Maziarski S. (1900). 

GRASSET J. O zawrocie głowy zależnym 
od zmian w naczyniach, oraz o stwardnie- 
niu tętnic wogólności, przełożył J. Skłodow- 
ski. Odczyty klin., 26. Warszawa, druk. K. 
Kowalewskiego, 1891, 8, str. 56, kop. 30. 

GRASZYŃSKI Czesław. Wanda, pow. z dzie- 
jów Polski pogańskiej, wierszem. Czytelnia 
ludowa, I 2. Poznań, nakł. i druk. J. L Kra- 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1885, 8, str. 
44, fen. 50. 

Gratiae perpetuae a Sede apostolica yariis 
temporibus concessae monachis Ordinis S. 
Basilli Magni in Russia Varsaviae reim- 
pressae, 1800, 8, str. 32. 

Gratulant oraz pieśni weselne dta młodzień- 
ców i drużbów, zawierające: Zaprosiny na 
wesele, oracye weselne, mowy przed wyją- GRAUDENZ - GREROWICZ 73 zdem do kościoła i przed ślubem. Powinszo- 
wania drużby przy wyjeździe do Icościota 
w czasie tańca i przy uczcie, życzenia w dniu 
weselnym, piosneczki weselne. Chicago, Dy- 
niewicz, 1882, cnt. 35. 

Graudenz. Ob. Grudziądz. 

GRAYIER A. Distribution de relectricitś k 
domicile par canalisation pour toutes les 
applications. Paris Exposition Internationale 
d'electricitś 1881. Varsovie, impr. de J. Un- 
g-er, 1881, 4, str. 41, z 24 fig. w teks. 

Gravitation uniyerselle. Ob. Jarkowski J. 
(1888). 

GRAY Maxwell. Ostatni wyrok, powieść w 2 
tomach, tłóm. z angiel. Zofia Hartingh, t. I 
—II. Bibl. Wieku, 32. Warszawa, druk. 
Wieku, 1894, 8, str. 140 i 179. 

GRAY Robin. Na tropie zbrodni, powieść, 
tlómaczenie z angiel. Gródek, nakł. i druk. 
J. (Jzaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1893, 8, str. 246, kor. 2-40. 

GRAYBNER Stan. Na warszawskim bruku, 
szkic powieściowy i drobiazgi. Lwów, Ja- 
kubowski i Zadurowicz, druk. Pillera i Sp., 
Gebethner i Wolff w Warszawie, 1894, 8 
mała, str. 355 i 1 ni., kor. 4-20. 

— Marszałek, powieść. Warszawa, nakł. 
A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i 
Sp., 8 mała, str. 176, rb. 1. 

— Mamin synek, powieść oryginalna w 2 
tomach. Bibl. Myśli, t. I. Kraków, druk. 
Związkowa, 1891,"' 8, str. 101. 

— Mamin synek, powieść oryginalna w 3 
częściach. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, 
Gebethner i Wolff w Warszawie, druk. 
Dziennika polskiego, 1894, 8 mała, str. 409, 
kor, 4-20, 

— Nie dojechali, kom. w 1 akcie. Teatry 
amat., wydaw. J. Blizińskiego, 11. Kraków, 
nakł. wydawcy, G. Gebethner i Sp., druk. 
A. Słomskiego i Sp., 1882, 8 mała, str. 50, 
hal. 80. 

— Pan Wyręba, powieść. Lwów, nakł. K. 
S. Jakubowskiego, druk. Pillera i Sp., Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1898, 8 ma- 
ła, str. 182, kor. 2 = kop. 90. 

GRAZIANI A. M. Informatio de rebus Polo- 
niae ad Henricum regem 1574, edidit Jo- 
seph Korzeniowski. Odb. z t. XV Scriptores 
rerum polon. Cracoyiae, sumpt. Academiae 
liter., typ. W. L. Anczyc et soc, 1891, 8 
większa, str. 11. 

GRABCZEWSKI Adam, Ob. Foscolo H, (1885), 

GRĄBCZEWSKI B. Ob. Chłapowski Fr. dr. 
(Podróż 1891). 

Grecki, Ob. Bieńkowski Piotr (1895); Gu- 
stawicz B. (Gr. tureckie pogranicze 1897); 
Krystyniacki J. (Język 1890); Lewes J. H 
(Filozofia 1885); Pawlicki Stef. (Filozofia 
1890); Sokołowski M. (Wazy 1889); Zathey H. (Antologia 1895); Zipper A. (Mitologia 
1881). Ob, nadto pod Gramatyka. 

Grecy. Ob. Chudziński Ant. (Thanatos 
1886); Czepieliński Flor. (1884); Czubek Jan 
(Lirycy 1883); Majerski Stan. (Życie domo- 
we 1887, Stosunki relig. 1887); Swiecianow- 
ski Jul, (1877, 1894); Terlikowski Franc 
(Zycie 1889, Staroż. 1893). 

Grecya. Ob. Cybulski Stef.; Dzieje powsz. 
i lustr, L 2, 3; Guiraud P.; Hey O.; Hirsch- 
berg Al.; Polak J. (Z wycieczki 1892); Rze- 
pmski St. (1899); Sawczyński H. i Prawdzie 
Ź. (1897); Weyssenhof józ, (1895). 

Green, teorya funkcyi. Ob. Zaremba S. 
(1896). 

GREEN A. K. Przy drzwiach zamkniętych, 
przekład z angiełs. Eugenii Żmijewskiej. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Gazety 
rolniczej, 1898, 8 mała, str. 486, rb. 1-50. 

GREEN Homer, Brat ociemniały, powieść 
dla młodzieży, przełożył z angiels. Henryk 
Wernic. Wai-szawa, nakł. M, Arcta, druk, 
Noskowskiego, 1888, 16, str. 111, opr. kp. 60. 

— Toż, Wvd. 2. Tamże, druk. P. Laskau- 
era i W. Babickiego, 1897, 8 mała, str. 117, 
z rycinami, opr. kop. 60. 

— Pożar w kopalniach czyli Bóg niewin- 
nych nie opuszcza, powieść, przekład z an- 
gielskiego. Warszawa, nakł. Ch. J. Rosen- 
weina, druk. W. Thiella, 1899, str. 95 i 1 ni., 
kop. 20. 

GREEN Katarzyna. Dwie kuzynki, sprawa 
Leayenworth, powieść z angiel. Dod, do 
Słowa. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1894, 
16, str. 304. 

Na str. 299—304: Janek Zakrystyan, obrazek z Ga- 
licy i hiszpańskiej, przez Zofią Lutosławską. 

GREEY Edw. Ob. Shounsoui T. Wierni 
1895). 

GREGOIRE XVI. Bref du souverain pontife 
k rśyeąue de Tarnów, Extrait du Correspon- 
dant, 10 avril 1846. Paris, 8, str, 12, 

Gregoryański śpiew. Ob. Łabaj J, (1888), 

Gregorianische Kalenderreform. Ob. Bostel 
F. (1885). 

GREGOROYIUS Ferdynand. Lukrecya Borgia 
według dokumentów i korespondencyj współ- 
czesnych. Z 3go poprawnego i pomnożonego 
wydania niemieckiego, przełożył Fr. Henr. 
Lewestam. Bibl. najcel. utworów. Warszawa, 
nakł. i druk. S. Lewentala, 1877, 8, str. 257. 

GREGOROWiCZ Jan Kanty (z Bielca Janek), 
Prawdziwa historya o pijaku Urbanie, z o- 
brazkami Franciszka Kostrzewskłego. War- 
szawa, wydaw. K. Prószyńskiego, druk. J. 
Ungra, 1883, 8 mała, str. 24, z ryc, kop. 6. 

— Opowiadanie o urwisie Dyrdusiu, przez 
Janka z Bielca ,.,. Warszawa,"^ druk, J. Je- 
żyńskiego, 1889, 16, str. 38, z rysunkami 
Fr. Kostrzewskiego, kop. 10. 

10 7* GREGOROWICZ — GREYILLE — Przewodnik dla zwiedzających Czarno- 
górę, położoną w powiecie Kossowskim. 
Lwów, nakł. autora, druk. W. Manieckiego, 
Kołomyja, M. Miclita, 1881, 8, str. 71, kor. 1. 

Na str. 16—30: Słowniczek huculski dla ułatwienia 
rozmowy z ludem. 

— Wieś Świątniki. Wiejskie zarysy, t. I 
—II. Odb. z Tygodnika mód. Warszawa, T. 
Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1886, 
8, str. 264+172, rb. 1-50. 

— Werbel domowy, obrazek wiejski ze 
śpiewami w 1 odsłonie. Wyd. 2. Bibl. tea- 
atrów amat., 55. Lwów, nałcł. H. Ałtenber- 
ga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891, 8, str. 
19, łial. 80. 

Później zmieniono tytuł i nazwano »Pod panto- 
flem«. 

— Werbel domowy, tekst pieśni solowych 
i chóralnych podług opracowania przez se- 
kcyą teatralną Czytelni polskiej w Czernio- 
wcach. Czerniowce, nakł. sekcyi, druk. R. 
Eckhardta, 1892, 8, str. 15, hal. "20. 

GREGOROWICZ Kazimierz. Mowa podczas 
obchodu rocznicy styczniowego powstania 
w Paryżu. Paryż, druk. A. Reiffa, 1883, 8, 
str. 16. 

— Z jakich powodów zmieniony został 
herb państwa Polskiego. Tamże, 1884, 8, 
str. 20. 

GREGOROWICZ Mikołaj. Serdeczne modły 
czyli nabożeństwo dla prawowiernych kato- 
lików w biegu całego roku porządkiem opra- 
cował i ułożył .... Wyd. tytułowe. Toruń, 
nakł. i druk. E. Lambecka, 1884, 8 mała, 
str. XXIV i 330, z ryc, mr. 1. 

GREGOROYIUS Julius. Dłe Ordensstadt Nei- 
denburg in Ostpreussen. Marienwerder, R. 
Kanterssche, 1883, 8, str. 3 ni., 276 i 4 lito- 
graf., mr. 3. 

GREGORY Wiliam dr. Druskieniki, ich środ- 
ki lecznicze i klimat, przewodnik dla leka- 
rzy i publiczności. Warszawa, druk. J. Un- 
gra, 1884, 16, str. 71. 

GREIM M. Monnaies polonaises. Odb. z An- 
nuaire de la Sociśtś de numismatiąue. Ma- 
con, 1888, 8 większa, str. 8, z ryc. w teks. 

GREK Michał dr. Mowa w procesie ks. Sto- 
jałowskiego przeciw B. Wysłouchowi. Dod. 
do Kurvera lwów. Lwów, druk. Udziałowa, 
1899, fol, str. ni. 4. 

GREK St. Ob. Bromowicz J. 

GREMPLER dr. Der Fund von Sackrau (Za- 
krzewo). Namens des Yereins fiir das Mu- 
seum schlesischer Alterttimer in Breslau. 
Brandenburg a. d. H. & Berlin, P. Lunitz, 
1887, fol., str, 16, z 5 tabl. i mapą, mr. 6. 

— Toż, der II u. III Fund von Sackrau. 
Berlin, H. Spamer, 1888, fol. str. 16, z 7 
tabl., mr. 8. 

Z GRENADY Ludwik ks. Przewodnik grze- 
szników czyli nauka dla wszelkich stanów o zacności i pożytkach cnót, oraz o drodze 
do nich prowadzącej, przekład z francus. 
Kraków, nakł. ks. Misyonarzy, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1891, 8, str. XXII i 576, opr. 
kor. 3-20. 

— Toż. Wyd. 2gie stereotypowe. Tamże, 
8 mała, str. XXII i 576, opr. kor. 3*20. 

— Rozmyślania na żywot P. N. Jezusa 
Chrystusa, z rozmaitych doktorów katoli- 
ckich a osobliwie z ksiąg .... łacińskich i wło- 
skich zebrane przez Jana Wąchalskiego vul- 
go Wuchaliusza. Lwowianina, kapłana T. J. 
Wyd, 3. Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1886, 8, str. VIII 
i 680, kor. 3-60, opr. kor. 4. 

— Żywot Chrystusa Pana, tłóm. Stanisł. 
Górskiego. Kraków, nakł. tłómacza, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. Czasu, 1890, 8, str. 248, 
kor. 2. 

— Żywot Pana i Zbawiciela naszego Je- 
zusa Chrystusa. Warszawa, druk. Rubie- 
szewskiego i Wrotnowskiego, 1899, 8 mała, 
str. 219, kop. 75. 

GRENDYSZYŃSKI Lud. Ustawy o Banku 
włościańskim. Petersburg, 1890, kop. 50. 

— Ob. Taine H. (Metoda 1890). 
GRENVILLE A. J. Collo M. R. L A, F. G. S. 

The gypsy road, a journey from Kraków to 
Coblentz. London & New York, Macmillan 
& Comp., 1894, 8 mała, str. X, 166 i 2 ni., 
z rycinami. 

GRENYILLE MURRAY E. C Na zamku ksią- 
żęcym, nowella. Wieczorów powieściowych, t. 
X'. Warszawa, nakł. Biesiady liter., druk. J. 
Ungra, 1881, 8 mała, str. 175—256. 

Na str. 227—256: Na uroczysku, opowieść na tle 
dawnego podania, przekład Stanisławy B. 

GRESSET j. L de. Vert-Vert czyli szpak 
klasztornego chowania, poemat żartobliwy 
w 5 pieśniach, z francuskiego przełożony, 
przedruk wydania z r. 1779. Bibl. powsz., 
132. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
(1894), 16, str. 30, hal. 24. 

GRETHENIJ, archimandryt. Ob, Horożan- 
skij J. 

GRETSCHEL KaroL Krótki opis lasów do 
dóbr hrabstwa Tenczyńskiego należących. 
Kraków, nakł. dódr hr. Tenczyńskiego, D. 
E. Friedlein, druk. Czasu, 1883, 8, str. 31, 
z mapą, hal. 50. 

GREVILLE Henryk. Clairefontaine, powieść, 
przekład Maryi Kostrowickiej. Dod. do Kło- 
sów. Warszawa, druk. S. Lcwentala, 1886, 
8, str. 218. 

— Dora, powieść przekład z francue. Dod. 
do Bluszczu. Warszawa, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1896, 8, str. 151. 

-- Dzielnica pracy, Citó Mfenard, tłóma- 
czenie z francus. Bibl. romansów i powieści. 
Warszawa, nakł. i druk. A, Pajewskiego, 
1884, 8, str. 333, kop. 75. GREYILLE — GRIM 75 — Frankley, powieść, przekiad z francus. 
E. Dobrzańskiej. Piotrków, nakł. red. Ty- 
godnia, Gebethner i Wolff w Warszawie, 
druk. E. Pańskiego, 1889, 8 maia, str. 264, 
kop. 75. 

— Książęce gniazdo, powieść, przekład 
z francus. J. M. Dod. do Bluszczu. Warsza- 
wa, M. Gliicksberg, 1883, 8, str. 175. 

— Mała księżniczka, przetłum. z francus. 
Zetjofc (Z J.), 't. I— II. Bibl. najnow. pow. 
i nowel. Lwów, druk. Narodowa, 8, kor. 1-20. 

— Ludwik Breuil, przekład z francus. 
Emilii Śliwińskiej. Bibl. romansów i pow. 
Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 

1884, 8, str. 192, kop. 50. 

— Nemezys, przekład E. D. Dod. do Ty- 
godnia. Piotrków, tipogr. gubiernskaja, 1896, 
16, str. 162. 

— Pan Romanet. Warszawa, druk. Kury- 
era codziennego, 1884, 8, str. 136, kop. 40. 

— Pani de Dreux , powieść, przekład 
z francus. B. L. Warszawa, nakł. i druk. 
A. Pajewskiego, 1882, 8 mała, str. 264, 
kop. 60. 

— Zgubiona, powieść, wolny przekład 
z francus. przez W. Z. Bibl. romansów i po- 
wieści. Tamże, 1884, 8, str. 254, kop. 60. 

GR£VIN Jac. Ob. Kawezyński M. (1898). 

6RIENIEW S. A. Powstańcy, roman iz wrie- 
mieni polskago wozstanija 1863 g. Kijew, 
tipogr. I. Kriżanowskago i W. Awdiuszen- 
ko, 1894, 12, str. 317, rb. 1-50. 

GRIFFITHS Artur major. W pociągu błyska- 
wicznym, Rzym-Paryż, przekł. z angiels. 
Bibl. najn. pow. i nowel, 16. Lwów, druk. 
Narodowa, 1900, hal. 60. 

GRIGNONMONFORT Udwik M. Błagalne 
prośby do Pana Jezusa na uproszenia du- 
cha powołania i dobrych kapłanów .... zebrał 
Anioł Raf ael. Warszawa, druk. St. Niemiry 
synów, 1898, 32, str. 38 i 1 ni., kop. 10. 

— O zaofiarowaniu się Jezusowi przez 
Maryą. Przekład O. Pro'kopa, Kapucyna. 
Wyd. 3cie poprawione. Warszawa, nakł. i 
druk. St. Niemiry, 16, str. 230, kop. 50. 

GRIGOROWICZ W. I. prof. Sławianskija drie- 
wnosti, lekcii czitannyja w noworossijskom 
Uniwiersitietie w 1877"/78 godu, wypusk I. 
Odb. z Russkago filolog. Wiestnika. War- 
szawa, 1882, 8, str. 76. 

— Sławianskija narieczija, lekcii. Warsza- 
wa, 1884, 8, str. 2 ni., 158, VII i 1 ni., rb. 
1-50. 

GRILLPARZER Franciszek. Gra uczuć i fal 
morskich, Des Meeres und der Liebe Wel- 
len, dramat w 5 aktach, przekład z niem. 
oryginału Heleny Wiślańskiej. Tarnów, 
nakł. autora, K. Raschka, druk. J. Styrny, 

1885, 16, str. 132, kor. 1-20. 

— Klasztor pod Sandomierzem, opowiada- nie oparte na prawdziwem zdarzeniu, prze- 
tłum. A. Ujejski. Bibl. powsz., 5. Złoczów, 
nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, (1890), 
16, str. 52, hal. 24. 

— Matka rodu Dobratyńskich, tragedya 
w 5 aktach, przekł. Stan. Starzyńskiego. 
Wvd. 2. Bibl. powsz., 71-72. Tamże, 1893, 
16, str. 120, hal. 48. 

GRIMM A. L. Jaś i Małgosia, baśń .... dla 
polskiej młodzież\% z niemiec. tłóm. przez 
Wandę z Szymańskich Reichsteinową. Fiirth 
w Bawarvi, nakł. i druk. G. Lowensohna, 
(1880), 4, "str. 4 ni. i 6 litogr. kolor. 

— Powieści z tysiąca i jednej nocj' dla 
młodzieży, przekład polski podług .... Wyd. 
2. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1882, 8, str. 
1 ni., 315 i 6 rycin kolor., opraw. rb. 150. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, druk. E. Skiw- 
skiego, 1893, 8, str. 315 i 1 ni., z 6 rycin, 
kolorów., opr. rb. 150. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże. druk. W. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, 1898, 8, str. 422 
i 1 ni., z 6 rycin, kolor., opr. rb. 1'50 = 
kor. 4. 

— Śnieżna różyczka, baśń, dla polskiej 
młodzieży, z niemiec. tłóm. przez Wandę 
z Szymańskich Reichsteinową z 6ma obraz- 
kami kolor, w ozdobnej okładce. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1878, 4, kart 4 i 6 li- 
togr., kop. 50. 

— Toż samo z datą 1880 r. 

GRIMMOWIE bracia. Baśnie dla dzieci i mło- 
dzieży, według oryginału niemiec. opraco- 
wała C. Niewiadomska. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 
1895, 8 mała, str. 282 i 1 ni., z 16 rycinami 
w teks., kart. rb. 1-20, opr. rb. 170. 

— Bajki domowe i dziecinne, przełożyła 
Z. A. Kowerska, cz. I— II. Bibl. Wisły, tom 
XIV — XV. Warzawa, nakł. J. Karłowicza, 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1896, 8 mała, str. 487 i 3 ni. 
-f 457, po rb. 1-.50 = kor. 4. 

— Baśnie i powiastki dla dzieci, opraco- 
wała Marya Kreczowska. Wiedeń, Józ. Deu- 
bler, kop. 75. 

GRIMM Józef. Teoretyczno-praktyczna szko- 
ła na organy, oraz podręcznik zupełny dła 
organistów ze śpiewnikiem. Wilno, J. Za- 
wadzki, rb. 2-50. 

— Zbiór pieśni z melodyami w kościele 
rzymsko-katolickim najbardziej upowszech- 
nionych. Tamże, 1881, kop. 75. 

GRIMM Paweł. Tajemnice pałaców carskich 
za panowania Mikołaja I, przełożyła z fran- 
cuskiego A. W... Bibl. nowości, tom XIV. 
Lwów, nakł. K. Łukasiewicza, Sambor, druk. 
J. Czaińskiego, 1881, 8, str. 379, kor. 5. 

— Toż. Wyd. nowe. Gródek, nakł. i druk. 76 GRISHEIM — GRÓDECKI J. Czaińskiego, Gubrvnowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1898, 8, str. 306, kor. 3-60. 

GRISHEIM Karol v. Projekt rieorganizacił 
polskoj armii 1789 goda .... polkownika li- 
towskoj kawalerii, izwleczenije s dopołnie- 
nijami i zaklaczenijami gienieralnago sztaba 
połkownika Giejsmana , extraordinarnago 
prof. Nikolajewskoj Akadiemii. Petersburg, 
tipogr. glawnago sztaba, 1894, 8, str. 46. 

GRISON Jerzy. Ob. Sazie Leon (1892). 

GRGBICKI Jan. Do Prześwietnego Sądu 
Kommissyi dla urządzenia interessów Ra- 
dziwilłowskich od Rządu ustanowionego od 
niżej podpisanego, prawnie umocowanego 
plenipotenta, tak zwanych Wybrańców Słuc- 
kich osad Branowicz, Łużników, Ogrodni- 
ków, Pażdzierza, Warkowicz i Sierahów, 
a przez rezolucyą kommissyi roku 1820 ma- 
ja 28 dnia i wiele innych do czynienia w ich 
sprawie wezwanego, w imieniu tych osad 
ludzi, w dowodzie osobistej wolności z wy- 
służoną ziemią, tudzież z odpowiedzią na 
zarzuty JW. jeneralnego prokuratora massy 
Radziwilłowskiej w imieniu nieletniey xię- 
żniczki Stefanii Radziwiłłówny i jej opieki 
czyniącego. Ostateczna explikacya i proźba. 
Na końcu: Roku 1821 miesiąca Octobra .... 
dnia. Takową prożbę pisał i ...' podpisał Jan 
Grobicki, adwokat, b. w. m. i r. (1821), fol. 
ark. liczb. 17. 

Grób śnieżny w Sierra czyli zagłodzenie 
w srebrnej minie, opowiadanie z Ameryki 
Bibl. tanich książ., 200. Cieszyn, nakł. E. 
Feitzingera, druk. H. FeitzingWa, 1900, 8, 
str. 56, hal. 40. 

— Bolesława Śmiałego. Ob. Buszczyński 
Stef. (Pielgrzymka do .... 1882). 

Groby polskie w Irkucku. Kraków, 1864, 
hal. 60. 

Groby. Ob. BeigelH. (GraeberPolens 1872); 
Demetrvkiewicz W. (szkieletów 1898); Kir- 
kor A. H. (w Wilnie 1882); Zakrzewski Z. 
(przedhistor. 1900). 

GRdBER Carl. Beispiele zum Yortrag uber 
croato-serbische Yolkspoesie. Lemberg, Ver- 
lag u. Druck v. Carl Budweiser, 1882, 8, str. 
39 i 1 ni. 

GROBLEWSKI M. Grajek z gór, obraz dra- 
matyczny w 4 akt. a 7 odsłonach. Sanok, 
druk. Pollaka, 1885, 12, str. 109. 

Grobowiec. Ob. Buszczyński Stef. (Bolesła- 
wa Śmiałego 1882); Kraushar Al. (Z dzie- 
jów Warszawy, Gr... Carów Szujskich lb94). 

Groch. Ob. Prażmowski Adam dr. (Bro- 
dawki korzeniowe 1890). 

Grocholski Famiiien. Ob. Zipper Alb. (1896). 

(GROCHOLSKI Kaz.). List do JW. Grochol- 
skiego Prezesa Koła Polskiego w Wiedniu. 
Wiedeń, nakł. i druk. F. Eipeldauera i Sp., 
1878, 8. str. 14. — Ob. DzieduszYcki W. (1889); Schofer 
Franc. (Prośba 1879). 

GROCHOLSKI Szymon, adw. Sądu app. X. 
warez. Wywód odwołania się naprzeciw de- 
kretowi sądu Ziemiańskiego Poznańskiego 
w dniach 25 i 29 kwietnia 1808 r. na po- 
wództwo JW. Katarzyny z Przyjemskich 
i Felicyana Walknowskiego małżonków, tu- 
dzież Wgo Wawrzeńca Świniarskiego, nie- 
letnich Antoniny i Teresy z niegdy loanną 
Przyjemską swą małżonką spłodzonych dzieci 
Oyca, w imieniu tychże' czyniącego, jako 
sukcessorów Naramowskich do dóbr Nara- 
mowic nieprawnie ubiegających się zapa- 
dłemu i t. d. Warszawa, 1810, fol., 3 k. ni. 

Grochów. Ob. Gierszyński H. (Grochowska 
bitwa 1899). 

GROCHOWALSKA Marya. Złamany a nie 
ugięty, powieść współczesna. Lwów, nakł. 
i druk. W. Manieckiego, 1884, 8, str. 204, 
kor. 170. 

GROCHOWALSKI Adolf. Przemówienie do 
wyborców kandydata .... na wiilnem zgro- 
madzeniu 20 maja, 1883. Lwów, nakł. auto- 
ra, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1883, 
fol., I karta. ' 

GROCHOWSKI Stan. Ob. Bełcikowski Ad. 
(1893); Chmielowski Piotr (1892); Pankie- 
wicz St. (Sześć pieśni 1889); Wasilkowski 
Józ. (1880); Wierzbowski T. (1900); Winda- 
kiewicz St. (1891). 

GROCYN Stanisław hr. Heraldyczny podrę- 
cznik i monografie genealogiczno -history- 
czne, według urzędowych źródeł zebrane i 
odpowiedniemi notami z legi ty macy i zaopa- 
trzone. Kraków, druk. F. K."^ Pobudkiewi- 
cza, b. r., 8 mała, str. 21. 

GRÓDECKI Frcnciszek dr. Porto-Rś, Kralje- 
vica, Seebad und klimatische Station, Be- 
trachtungen iiber die See, Seeluft und See- 
bader, von .... Badearzt in Porto Rś. Su- 
śak, Selb9tverlag des Autors, Kunstler. Buch- 
druck., 1893, 8. str. 83 i 2 ni., z rycina, 
kor. 1-50. 

— Kilka słów o objawach hypnotyzmu, 
odczyt. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1881, 8, str. 10. 

— Kilka słów z powodu pracy dra J. Sę- 
dziaka p. t. Przyczynek do leczenia gruźli- 
co' płuc za pomocą podskórnych zastrzyki- 
wań surowicy arszenikalnej. Odb. z Przegl. 
lekar. Kraków, druk. Uniw, Jag., 1897, 8, 
str. 6. 

i GRÓDECKI T. Krótka odpowiedź ze strony 
JW. Tyszkiewiczowej, Potockiej i WW. Sza- 
buniewiczów na Głos odbyty w sprawie 
JWW. Zawiszów, Chodkiewiczów i dalszych 
b. m. (1816), fol. k. ni. 2. 

— Przełożenie interesu JWW. Teresy 
z Xiążąt Poniatowskich Hrabiney Tyszkie- 
wiczowey a Alexandra y Anny z Tyszkie- GRODEK — GRONAU 77 wiczów aktorki hrabiów Potockich, tudzież 
Wiktoryi z Kuczewskich, Stanisława syna 
Szabuniewiczów w sprawie z Tadeuszem y 
Walerią ZaAviszami, Zofią Zawiszanką, Ju- 
lianem/ Teklą Zawiszami, Alexandrem Chod- 
kiewiczem i Franciszkiem Rajeckłm, b. m. 
(1816), fol., A— A2. 

Gródek Jagielloński, Ob. Falkiewicz K. (Po- 
wiat gródecki 1896). 

Gródek wołyński. Ob. Stecki T. J. (1888). 

Grodno. Ob. Bykowski P. J. (Dwór królew- 
ski 1884). 

Grodzieńska ekonomia. Ob. Ptaszycki St. 
(Piscowaja kniga 1883); Zamieczanija wilen- 
skoj komissłi (1883). 

— gubernia. Ob. Pokrowskij O. W. (Arche- 
olog, karta 1895); Spisok im. Siewiera (1866); 
Wołyniak (Spis szkól 1885). 

Grodzieński sejm. Ob. Socha Zvgm. (Trage- 
gedya 1893); Szumski T. (Manifest 1893). 

GRODZICKI Tomasz ks. Mowy parafialne, 
miane w Warszawie w kościele Św. Jędrze- 
ja. Wyd. 2, cz. I— II; Kazania niedzielne. 
Kraków, nakł. dra WL Miłkowskiego, druk. 
Związkowa, 1883, 8 mała, str. 2 ni. i 347+ 
427, 'kor. 720. 

— Toż. Wyd. 2, cz. III: Kazania świąte- 
czne. Tamże, 1884, 8, str. 2 ni. i 277, kor. 3. 

— Toż. Wvd. 2, cz. IV: Kazania pasyjne. 
Tamże, 1884,"^ 8, str. 2 ni. i 216, kor. 3-60. 

— Nauki chrześcijańsko - katechizmowe 
z różnj^h pism gruntownych zebrane, cz. I. 
Co mamv czynić ? W co wierzyć ? O grze- 
chach. Tamże, 1887, 8, str. 4 nl."^i 430, kor. 4. 

— Nauki chrześcijańskie katechizmowe, 
zebrane z różnych pism gruntownych. Wyd, 
po raz pierwszy w Warszawie 1798 r., teraz 
na nowo przedrukowane, t. I — II, Poznań, 
nakł. Księgarni katol., 1886, 8, str. 2 ni. 
i 364+336,' po mr. 3. 

Grodzisko. Ob. Beckherrn C, (Das Schloss- 
berg 1885; Łuniewski T. (1883), 

GRODZKI Konstanty. Poradnik lekarski dla 
mężczyzn. Wyd, 2gie poprawne. Warszawa, 
na'kł, J. Bresfauera, druk, M, Dębskiej, 1883, 
16, str, 316 i IV, rb. 1. 

GRODZKI W, Paskudnik, zdarzenie praw- 
dziwe. Lwów, nakł, K. Łukaszewicza, druk, 
J. Czaińskiego w Samborze, 1882, 16 , str, 
60, hal. 48. 

Grodzkie księgi. Ob. Akta; Lekszycki J. 
(1889); Liske X. 

GROICKI Bartł. Ob. Dargun L. (O źródłach 
prawa). 

GROJSESZYK Jóżów. Ocean śmieszności, 
krakowiaki, mazury, toasty oraz wiersze do 

albumów, odśpiewane i wypowiedziane 

Warszawa, W. Wodziński, druk, F, Cserna- 
ka, 1895, 16, str. 32, kop. 10. GROEL Michał. Ob. Pawiński A, (1896); 
Wolski Zyg. (1896). 

GROLMANN General von. Bemerkungen liber 
das Grossherzogthum Posen, 2ter unveran- 
derter Abdruck der im Jahre 1848 heraus- 
gegeben Schrift. Glogau, Flemming, 1886, 
8, str. 31, fen. 50. 

GROMACZEWSKIJ S. G. Ograniczitielnyje za- 
kony po ziemlewładiniju w zapadnom kraje, 
z motiwami i razjasnienijami, Petersburg, 
N. K, Martynow, tipogr. Stasiulewicza, 1892, 
8, str. 21, kop. 30. 

GROMEK Magdalena. Pieśni o zgadzaniu się 
z wola boża i o Matce boskiej. Warszawa, 
druk. 'St. Niemiery, 1894, 16, str. 12, kop. 5. 

— Toż. Wyd. 2. Częstochowa, druk. M. 
Stochelskiego, 1896, 8 mała, str, 12, kop. 5, 

GROMNIOKI Stanisław ks. O jedności i mi- 
łości w narodzie. Lwów, druk, J. Chęciń- 
skiego, 1900, 8, str. 44, 

— Kilka słów do młodzieży przy poświę- 
ceniu kaplicy gimnazyalnej w Buczaczu. 
Wyd. ludowe, ks, 211. Lwów, nakł. Komi- 
tetu Wydaw, dziełek ludów. (red. Bron. So- 
kalski)," druk, S, Bednarskiego, 1900, 16, str, 
16, hal. 10, 

GROMNICKI Tadeusz ks. dr, prof, Geschichte 
der theologischen Facultat an der k. k. Ja- 
gellonischen Uniyersitat in Krakau. Odb. 
z Dzieła Die theologischen Studien u. An- 
stalten der katholischen Kirche in Oester- 
reich. Wien, 1893, 8, str. 42. 

— Ormianie w Polsce, ich historya, pra- 
wa i przywileje. Przedruk z Encyklopedyi 
kościelnej, t. 17, Warszawa, druk. Czerwiń- 
skiego, 1889, 8, str. 140, kop, 60, 

— Synody prowincyonalne oraz czynności 
niektórych funkcyonaryuszów apostolskich 
w Polsce do r, 1357, Kraków, nakł, autora, 
G, Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag,, 1885, 
8, str. 294 i XLI. kor. 8, 

— Święci Cyryl i Metody, apostołowie 
Słowiaószczyzn3\ Odb, ze Szkoły, Lwów, 
nakł. autora, druk. I Związkowa, 1885, 8, 
str, 20. 

— Toż, według dzieła ,.,. Odb, z Kalen- 
darza » Gwiazda*, Petersburg, J. Unger, 
1881, 8, str. 28, kop. 20. 

— Szkoła ludowa a kościół w Austryi i 
trzy najnowsze wnioski szkolne. Odb, z Ku- 
ryera poznań, Poznań, nakł. autora, druk. 
Kuryera pozn., 1889, 8 mała, str, 166. 

Gromochrony, Ob. Weber Leonard (1887). 

GRONAU A, Zur Geschichte des konigl. 
Gymnasiums in Elbing. Program szkolny. 
Elbing, 1899, 4, str, 14. 

— Aeltere Schulordnungen des Elbinger 
Gymnasiums (Program). Elbing, 1897, 4, 
str, 22. GEONKDWSKI - (GROTGER GItONKOWSKI Ig. Winc fcs. Opis dawniej- 
szego kościoła kolegiackiego a dzisiejszego 
parafialnego w Czarnkowie. Poznań, 1886, 8. 

GroflO Polek, do rodaków miłujących Boga 
i ojczyznę, w kraju i obczyźnie przebywa- 
jących. Lwów, druk. Ludowa, 1886, 4 wię- 
ksza, str. 3 ul. 

— Polek. W stuletnią rocznicę wiekopom- 
nej konstytucyi 3go maja 1791: Odezwa do 
Polek. Kraków, nakl. i dinik. W. Korne- 
ckiego, 1891, fol. pólarkusz rozłożony. 

GRONTKOWSKI Józef. Fanny czyli heroizm 
przyjaźni powieść szwajcarska XVI w. Ber- 
dyczów, 1830, 8, str. VIII, 76. 

GROSGLIK Adolf dr. Najnowsze poglądy na 
mechanizm budowy i czynności układu ner- 
wowego. Szkic popularny o teoryi neuro- 
nów. Warszawa, druk. Jana Uotty, 1900, 8, 
1 kt., str. 28. kop. 50. 

— Przyczynki do fizyologii kresów czo- 
łowych. Ódb. z Medycyny. Warszawa, 1894, 
4, str. 20. 

— Ob. Gaupp O. (1899). 

GROSGLIK S. dr. Aseptyka w kateteryzo- 
waniu. Odb. z Przegl. chirurg. Warszawa, 
E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 
1895, 8 większa, str. 100 i XI, z rycinami 
w tek., rb.'l-20. 

— Z fizyologii roślin: Fakty i przypu- 
szczenia w dziedzinie asymilacvi. Warszawa, 
E. W^ende i Sp., drak. Kupiecka, 1889, 8 ma- 
ła, str. 23, kop. 25. 

— Patologia i terapia przewlekłego zapa- 
lenia gruczołu krokowego oraz nieurastenii 
płciowej. Odb. z ]VIedycyny. Warszawa, G. 
Gentnerszwer, 1896, 6, kop. 50. 

— Z powodu andrologii dra Misiewicza, 
Odb, z Gazety lekar. Tamże, druk. K, Ko- 
walewskiego, 1897, 4, str. 14, kop. 25. 

GROSS dr. Transplantacya jelit według 
pomysłu Nicoladoniego. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag, 1688, 8, str. 4. 

GROSS N. Ob. Kraszewski J. I. (Czernyj 
dień 1891). 

GROSSE Ernst Dr. Kosziuszko's Zuruf an 
seine Landsleute. Ein Sterbegesang der Po- 
len. (Fort mit dieser Bezeichnung !) Noch ist 
Polen nicht verloren etc. Aus einem gros- 
serem Gedłchte. Lindau, Verlag der Kranz- 
fdderschen BuchhandJung. 1831, 8, str. 15. 

GROSSE Juliusz. Przy herbacie o herbacie. 
Drugi tom dzieła wydanego dla pożytku 
i krotofili każdego domu, a bez kosztów do 
nabycia przez dom handlowy w Krako- 
wie. Kraków, s. a. nakł. Jul. Grossego, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 8, str. 20. 

— Ob. Anczyc Wł. L. (Na krakowskim 
brzegu). 

GROSSE Udwrik dr. Stosunki Polski z so- 
borem bazylejskim, dysertacya doktorska. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolffi 
druk. Ig. Zawiszewskiego, 1885, 8, str. 192 
i 2 ni., rb. 120. 

GROSSER W. Die schlesische Inundations- 
flora, eine pfłanzengeographische Studie, 
Inauguraldissertation. Breslau, 1898, 6, str. 
56, z tabl. 

GROSSFELD Ctaude Mślanie soeur de la 
I Vis. de St. Marie. Vive f Jśsus. Cracoyie, 
' impr. du Czas, 1887, 4, str. 19, k. ni. 1. 

— Alacoąue (1887). 

GROSSTERN Wiktor. Ob. Hofman F. A. (Te- 
rapia 1887); Jaccoud (Wykład patologii iaS4). 

GROSSMANN Maurycy. Dalej bracia! B. r. 
i m. w., 8, k. 1. 

Wiersz patiyotyczny. 

Grosspolen. Ob. Rummler E. prof. (1891). 

Grosz wdowi. Lwów, nakł. Stanisława Woy- 
czyńskiego, druk. Narodowa W. Maniackie- 
go, b. r., 8, str. 2. 

— rozkrzewiania wiary. Kraków, nakł. Sto- 
warzyszenia Św. Franciszka lysaw., druk. 
Czasu, 1892, 8, kart 4, z ryciną. 

Grosze łanowe. Ob. Zieliński F. (1860). 

Groszówka, czyli początkowa nauka po- 
znawania liter, sylabizowania i czytania za- 
wierająca w sobie nabożeństwo poranne i 
wieczorne, oraz krótki katechizm i rachunki 
dla dla dzieci. Bochnia, nakł. i druk. W. 
Pisza, (1884), 8, str. 24. 

Grot, groty. Ob. Koehler KI. Groty ze skrzy- 
dełkami (1897); Ossowski G. (Przyczynek do 
wiadomości o grotach kamiennych 1886). 

GROT Jerzy. Ob. Potocki A. (1900). 

GROT-BĘCZKOWSKA Wanda (Korotyńska). Ob. 
Bęczkowska W. 

GROT K. Morawija i Madjary s połowiny 
IX do naczała X wieka. Petersburg, 1881, 

8, str. XXIV i 436, rb. 3. 
Ciekawe dla historji Chrobatów. 

GROTEFEND H. Stammtafeln der schlesischen 
Fursten, Nachtrage u. Berichtigungen. Bres- 
lau, Max et Co, 1882, 4, str. 8, fen. 20. 

— Stammtafeln der schlesischen Fiirsten 
bis zum Jahre 1740, Namens des Vereins 
fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens 
entworfen und mit Anmerkungen, versehen, 
2 yerbesserte Auflage. Breslau, Max & Comp„ 
1889, 4, str. IV i 72, mr. 2. 

GROTTGER Artur. Album: Wojna, Polonia, 
Lituania, tekst Alfr. Szczepańskiego. Wie- 
deń, nakł. Fr. Bondy, 1888, foL, 6 k. teks. 
i 26 kartonów, heliograwury R. Paulusena 
w Wiedniu, kor. 52, w tece kor. 60. 

— Toż, osobno: Wojna. Tamże, kartonów 

9, kor. 24. 

— Toż, osobno : Lituania. Kart. 6, kor. 10. 

— Toż, osobno: Polonia. Kart. 9, kor. 18. GROTGER - GRUBER 79 — Album Grotgera. Wieczory zimowe. 
Portret własny Artnra Grottgera, Portret 
malarza Tępy, Głowa starca, Pod figurą, 
Cygan, Ślepy grajek, Córka Popiela, Zy- 
gmunt August i Barbara, Laguny weneckie, 
Pielgrzym," Kolenda, Ecce homo, Matka bo- 
lesna^, Przed grobowcem Kościuszki, Pod 
murami więzienia. Bajki, Na chórze, Przy- 
gody wojenne. Kometa, Ogród saski, Obro- 
na, Podczas bitwy, Pościg, Na bagnety, Po 
walce, W drodze do Syberyi, Pochód na 
Syberyę, Ciosanie krzyża, TV Syberyi, W mi- 
nach. Tamże, 1892, fol. wielkie, tekstu kart 
2 i 30 tabl. heliogr., kor. 36, w tece kor. 42. 

— Album: Wojna. Warszawa, druk. W. 
Dunina, J. Fischer, 1899, 4 podłużnej, str. 
6 ni-, z 12 rycin., rb. 450. 

— Album. Lituania. Kraków, nakł. Ad. 
Kaczurby, druk. W. L. Anczyca i Sp., (1889), 
fol. królewskie, 6 rysun. i 1 str. tekstu, 
kor. 6. 

— Toż. Tamże, fol, królew., 6 kartonów, 
fotografia, kor. 12. 

— Kredka i Paleta, Karta t^^tułowa, K. 
Młodnickiego. Lwów, nakł. i fotodruk E. 
Trzemeskiego, fol., 14 kartonów. Sen, Pogoń 
w Kaukazie, Podczas bitwy pod Małgoszczą, 
Studyum (stai-zec), Epizod z powstania, Utar- 
czka z Szwedami, W drodze na Sybir, Wal- 
ka, Pojednanie, Szkółka, Mariasz-Mariaż, 
Ciosanie krzyża. Pogoń w Kaukazie, Pochód 
na Sybir, kor. 20. 

— Pozostałe nieznane prace ś. p ze- 
brane i wydane przez jego siostrę. Wiedeń, 
nakł. M. >erlesa, 1893, fol., 20 'kartonów 
w fotograwurze, w tece kor. 25. 

Włościanin ruski. Przejście przez granicę. 
Pożegnanie, Powrót, Szkoła szlachcica I— IV, 
Ophelia, Studyum (Dama), Mickiewicz, Że- 
leński, Polowanie na Sokoła, Polska na krzy- 
żu, Muzykantka, Grottger z lat młodocia- 
nych, Wytrącona, Błogosławieństwo ojcow- 
skie, Rusinka narzeczona, Skica. 

— Szkoła szlachcica polskiego. Warszawa, 
wydawnictwo L. Humnickiego, M. Arct, 
druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899, 
fol., 4 tabl. z teks., kop. 90. 

— Warszawa, w r. 1861. Kraków, wyda- 
nie siostry, 1891, fol., heliograwur 7, kor. 12. 

— Ob. Katalog wystawy dzieł (Art. Gr. 
1885); Sedlaczkówna J. (Dwaj mistrze 1891); 
Stroka W. (Archanioł sztuki 1888); Tarnow- 
ski St. (Chopin i Gr. 1892). 

6R0U Mikołaj o. T. J. Przewodnik na dro- 
dze życia duchowego. Kraków, nakł. dra 
Wł. Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 
1893, 32, str. 422, kor. 2-50. 

— Zycie wewnętrzne Jezusa i Maryi, roz- 
myślania na wszystkie niedziele i główne 
święta roku, tłom. z franc. , t. I. Bibl. ro- 
dzinna, IV. Lwów, K. Łukaszewicz, 1887, 
16, str. II i 313, kor. 2. GROZA Aleksander. Krzysztof Zborowski, 
dramat w 3 obrazach z dziejów narodowych 
Polski XVII wieku. Wilno, druk. Gubemial- 
na, 1860, 12, 1 k. tyt., str. 187 i 4 k. ni. 

GROZA Sylw. Hrabia Scibor na Ostrowcu, 
powieść z pierwszych lat w. XIX. Wyd. ty- 
tułowe. Lwów, nakł. J. L. Pordesa, dmk. J. 
Czaińskiego w Gródku, 1892, 8, str. 199, kor. 
1-50. 

GRUBE A. W. Historya w obrazach, życio- 
rysy, charaktery, podania i fakty history- 
czne. T. I. Czasy przedchrześcijańskie, we- 
dług .... z dodaniem historyi Sławiańszczyz- 
nv opracowała Z. Zajączkowska. Warszawa, 
nakł. F. Hosicka, Lipsk, 1883, 8, str. XI i 
356, z ryc, rb. 180, opr. 2-40. 

— Toż, t. II. Wieki średnie. Tamże, 1884, 
8, str. VIII, 427 i 1 ni., z ilustr. w teks., 
rb. 2, opr. rb. 3. 

— Toż, t. III. Dzieje nowożytne. Tamże, 
1886, 8, str. IX, 629 i 2 ni., z ryc, rb. 2-50, 
opraw. rb. 4. 

GRUBECKI Michaf. Arytmetyka, kurs wyż- 
szy, obejmujący regułę trzech z zastosowa- 
niami, podnoszenie do potęg i wyciąganie 
pierwiastku kwadratowego. Wyd. 2gie przej- 
rzane. Warszawa, nakł. J. Błaszkowskłego, 
druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 
1883, 8 mała, str. 182 i 1 ni., kop. 50. 

GRUBECKIJ N. 0. Srawnitielnaja grammati- 
ka polskago jazyka z russkim, trietie zna- 
czitielno izprawlennoje i dopołniennoje izda- 
nije. Warszawa, tipogr. Goldmana, 1883, 12, 
str. 101 i 1 ni. 

— Toż. 4 izdanije. Warszawa, 1884, 8, atr. 
102. 

— Toż. 5 znaczitielno uwieliczennoje iz- 
danije. Warszawa, 1887, 8, str. 100 i 1 ni. 

— Toż. Izdanije 6. Warszawa, tipogr. A. 
Pajewskago, 1891, 8, str. 100. 

— Toż. Izdanije 7. Tamże, 1895, 8, str. 
110, kop. 50. 

Gruben- u. Huttenkarte. Oberschlesische u. 
russich-polnische ... Ob. Raschdorff (1898). 

GRUBER Herman o. T. J. Dzieje filozofii po- 
zytywnej, I : Życie i doktryna Augusta Com- 
te'a, założyciela pozytywizmu, według ba- 
dań najnowsz3'ch, przełożył z niemieckiego 
ks. WL M. Dębicki. Waiszawa, nakł. red. 
Niwy, druk. Rubieszewskiego i Wrotnow- 

I skiego, 1897, 8 mała, str. V, 294 i V, rb. 1. 

I GRUBER Matth. S. J. Wunderbares Leben 
des hi. Stanislaus Kostka S. J., nach authen- 

! tischen Documenten bearbeitet. Freiburg 

! i. B., Herdersche Verlagshandlung, 1896, 16, 

j str. VII i 139, z ryciną, fen. 80. 

' GRUBER LICHTESTADT & THUMIM. Reden 
bei der feierlichen Eroff:iung der israeliti- 

; schen Brodyer Realschule, gehalten am 8. 

; Februar 1818. Der eingehende Ertrag ist 80 GRUBERSKI — GRUENHAGEN zum Besten der Realschule bestimmt. Lem- 
berg, Druck v. Joseph Schnayder (1818), 8, 
str. 14. 

GRUBERSKI Eug. ks. Kilka uwag w spra- 
wie muzyki kościelnej, odpowiedź na arty- 
kuł Tygodnika illustrowanego p. t. »Szkod- 
liwe nowotarstwo ks. Ig. Kw «. Płock, druk. 
K. Miecznikowskiego, 1900, 8 mała, str. 24, 
kop. 15. 

GRUCHOT Herm. Zur Geschichte des Jeaui- 
ten-Kollegiums zu Braunsberg: Yerzeichniss 
der Braunsberger Drucke, Beilage zu dem 
Jahresbericht iiber das konigl. Gymnasium 
zu Braunsberg 1887, von dem Direcktor .... 
Braunsberg, 4, str. 30. 

Gruczolaki. Ob. Switalski L. (1900). 

Gruczoł. Ob. Ciechanowski S. (krokowy); 
Czapliński St (krokowy); Kamocki W. (Har- 
dera 1882); Mazią rski St. (podszczekowy 
1900); Motz Boi. (krokowy 1897). 

Grudziądz (Graudenz). Ob. Bau u. Kunst- 
denkmaler X; Froelich X; Pawłowski J. N. 
(Kartę 1890); Schaeler E. (Plan d. Stadt 
1888). 

GRUDZIŃSKI Ignacy And. Na ośmnastą ro- 
cznicę powstania narodowego 1863 roku oraz 
pięćdziesięcioletnią 1831 roku odczytane na 
zebraniu emigracyi polskiej w Paryżu dnia 
23 stycznia 1881 r. Parvż, druk. K.^Zabiehy, 
8, str. 8. 

(GRUDZIŃSKI M.). Kantata odśpiewana przez 
dzieci szkolne podczas instalacyi .... na pro- 
bostwo w Jordanowie. Wadowice, nakł. W. 
Łabudy, druk. Fr. Foltina, 1895, 4, 1 karta. 

GRUDZIŃSKI Stanisław. Mołodiec-barysznia, 
roman, s polskago. Moskwa, 1882, 12, str. 
2 ni. i 198, kop. 75. 

— Nowele. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1886, 8 mała, str. 326 i 1 ni., rb. 150. 

Zamieć zimowa: Koncert; List bezimienny; Nr. 
2564; Śnieżyca; Lala; Okno na poddaszu. 

— Wbrew opinii, powieść obyczajowa, t. 
I— II. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1882, 8 mała, 
str. 1 ni., 242-f310, rb. 2. 

— Poezye. Tamże, 1883, 8 mała, str. 201, 
1 ni. i II, rb. 1-20. 

— Półpanek, powieść ukraińska, z przed- 
mową Teodora Jeske-Choińskiego. Bibl. dzieł 
wybór., 84. Warszawa, druk. Granowskiego 
i Sikorskiego, 1899, 8 mała, str. 160, kop. 25. 

— Na ruinach. Lwów, nakł. autora, druk. 
W. Manieckiego, 1874, 8, str. 14. 

— Toż. Wyd. 2. Kraków, nakł. K. Barto- 
szewicza, druk. A. Koziańskiego, 1890, 8 
mała, str. 14. 

— Sngźice. Sen v zimni noci. Pfeloźil F. 
A. Mora. V Pilzni, 1880, 12, str. 32. 

— Świat i pustynia, powieść. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1897, 
8 mała, str. 263, rb. 120. 

— Żona artysty, powieść obyczajowa, dwa 
tomy w jednym. Kraków, nakł. G. Gebeth- 
nera i Sp., 1891, 8 mała, str. 262+233, kor. 
3-60. 

GRUDZIŃSKI Stefan prof. Lenore in Polen, 
eine literarhistorische Abhandlung. Odb. ze 
Sprawozd. gimn. Bochnia, Gedruckt bei W. 
Pisz, 1890, 8, str. 37, kor. 1. 

— Minna von Barnhelm und L'ecole des 
amis, eine literarhistorische Abhandlung. 
Odb. ze Sprawozdania szkoły realnej. Kra- 
kau, Buchdruckeri des A. Koziański, 1896, 
8, str. 26. 

— Połączenie galicyjskiej kolei transwer- 
salnej z rosyjsko-polskimi kolejami (po pol- 
sku i po niemiecku. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1883, fol., str. 8, 1 ni. i litogr. 
mapa. 

— Reflexionen iiber Schillers Romanzen 
und Balladen, I. Krakau, Yerlag des Ver- 
fassers, ais Manuskript gedruckt bei J. Fi- 
scher, 1895, 16, str. 47, kor. 1. 

GRUN Anastazius (hr. Auersperg). Jagiełło. 
Przekład A. Bandrowskiej. W 500-letnią ro- 
cznicę odnowienia Akademii Jagiellońskiej. 
Kraków, nakł. A. Bandrowskiej, druk. Ja- 
giellońska, MCM (1900), półfolio wąskie, str. 
10, hal. 50. 

GRUENAU Hans v. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte der Baron-Hirsch-Stiftung und der 
israelitłschen Handwerksschule in Krakau, 
Heft 1. Antwerpen, 1892, 8, str. 29. 

GRUENBAUM A. dr. Kilka spostrzeżeń nad 
przerzutami złośliwych nowotworów, które 
pierwotnie rozwinęły się w narządzie płcio- 
wym u kobiet. Odb. z Przeglądu lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 14. 

— Całkowite wyłuszczenie prawego dzie- 
siątego żebra razem z wyrostkiem poprze- 
cznym i stawowym dziesiątego kręgu grzbie- 
towego, wyzdrowienie. Ódb. z Medycyny. 
Warszawa, druk. Ziemkiewicza, 1887, 8, 
str. 5. 

GRUENBAUM M. Die jiidisch-deutsche Lite- 
ratur in Deutschland, Polen und America. 
Odb. z Winter & Wiinsche >Die jiid. Lite- 
ratur seit Abschluss des Kanons*. Trier, S. 
Mayer, 1894, 8, str. 111 i 91, mr. 1-80. 

GRUENFELD dr. Gimnastyka, jej znaczenie 
i sposoby zastosowania, poradnik dla wszyst- 
kich, tłum. dr. J. St. Leczenie domowe, 
XVIII. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 
druk. S. Orgelbranda synów, 8 mała, str. 
61 i 1 ni., z 50 rycin, w"^ teks., kop. 60. 

GRUENHAGEN C dr. Ueber die Chronologie 
des letzten Kreuzzugs Konig Johanns ge- 
gen die Lithauer 1345. Zeitschrift d. Verei- 
nes fiir Gesch. u. Alterthum Schlesiens. 
1882, 8, str. 266—272. GRUBER - GRUS 81 . — Geschichf^^e Schlesiens, Band I: Bis zum 
Eintritt der habsburgischen Herrschaft 1527, 
mit einem Bandchen Quellennachweisungen 
Erganzung zur Gesch. der europ, Staaten. 
Gotha, Fr. A. Perthes, 1884, 8, str. XII I, 
421, 1 ni. i 117, mr. 8-40, 

— Toż, Band II: Bis zur Yereinigung mit 
Preussen, 1527—1740. Tamże, 1896, 8, str. 
VII, 446 i 46, mr. 7-60. 

— Regesten zur schlesischen Geschichte, 
Namens des Yereins fiir Geschichte und Al- 
terthum Schlesiens herausgegeben lite um- 
gearbeitete und vermehrte Auflage, Theil 
I bis zum J. 1250 nebst Register. Regesten 
zur schles. Geschichte, Band VII. Breslau, 
Max & Comp., 1884, 4, str. 400. 

— Regesten zur schlesischen Geschichte, 
1291—1300, nebst Register. Codex diploma- 
tieus Silesiae, Band VII, Theil III 2. Tam- 
że, 1886, 4, str. 347, mr. 6. 

— Schlesieu am Ausgange des Mittealters, 
eine kulturhistorische Uebersicht. Zeitschrift 
des Vereins fiir Gesch. u. Alterthum Schle 
sień w Wrocławiu, t. XVIII z r. 1884, 8, 
str. 26—67. 

— Wcgweiser durch die schlesischen Ge- 
schichtsąucllen bis zum Jahre 1550, Namens 
des Verein8 fiir Geschichte und Alterthum 
Schlesiens herausgegeben, 2 vermehrte Auf- 
lage. Breslau, Max & Comp., 1889, 8, str. IV 
i 46, fen. 80. 

— Die Zeit Herzog Heinrichs III v. Schle- 
siens-Breslau 1241/66. Zeitschrift des Vereins 
fur Gesch. und Alterthum Schlesiens, tom 
XVI, z r. 1882. Tamże, 8, str. 1-32. 

Abfall der poliiischen Landschaften; NeuKriin- 
dungBreslaus; Bruderzwiste; Erste Sonderung Schle- 
siens von Polen in kirchlichen Dingen; Aussetzung 
schlesicher Stadte zu deutschem Recht. 

— Zerboni und Held In ihren Konflikten 
mit der Staatsgewalt, 1792—1802. Berlin, 
1897, mr. (6)480. 

GRUENHAGEN C & MARKGRAF H. Lehns- 
und Besitzurkunden Schlesiens und seiner 
einzelnen Furstenthumer im Mittelalter, I 
Theil. Publicationen aus den k. k. preuss. 
Staatsarchiven, VII Band. Leipzig, Hirzel, 
1881, 8, str. XI i 555, mr. 12. 

GRUENHAGEN C. & WUTKE K. Codex diplo- 
maticus Silesiae, XVIII: Regesten zur schle- 
sichen Geschichte, 1316—1326. Breslau, E. 
Wolfarth, 1898. 4, str. 391, mr. 10. 

— Regesten zur schlesischen Geschichte, 
1301—1315. Codex diplomaticus Silesiae, XVI. 
Breslau, J. Max & Comp., 1892, 4, str. 2 ni., 
359 i 1 ni., mr. 10. 

6RUENHAUT B. dr. Kilka słów o cholerze. 
Trembowla, nakł. Rady powiatowej, druk. 
St. Kossowskiego w Tarnopolu, 1892, 8, str. 
26, hal. 50. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, Gubrynowlcz i 
Schmidt we Lwowie, 1892, 8, str. 26, hal. .50. 6RUENWALD M. dr. Ob. Rehor F. (Die Ju- 

den 1892). 

GRUETZMACHER. Trau-Rede am 21 Febr. 
1845 bei der kirchlichen Trauung des ka- 
tholischen Predigers Czerski in Schneide- 
miihl. Berlin, Verlag v. Wilh. Hermćs, 1845, 

8, str. 7. 

GRUHN K. Heimatkunde des Kreises Ko- 
sten. Lissa, F. Ebbecke, 1898, 8, str. 19, fen. 
20, z mapą, fen. 60. 

Grundeigenthumsfrage. Ob. Torosiewicz M. 

(1868). 

Grundentlastungs-Frage. Zur galizischen .... 
Wien, Verlag v. Dom. Habernal, b. r. (1890), 
8, str. 74. 

Zawiera mowy miane w Radzie państwa przez po- 
słów: Jaworskiego, Gniewosza, Kowalskiego, Madey- 
skiego, Trojana, Herolda i Zeithammera. 

Grundsteuer. Zur Regulirung der .... mit 
besonderer Riicksieht auf Galizien. Lltogr. 
b. m. r. i w., 4, str. 11, mit 2 Beilagen. 

GRUNENBERG D. Geschichte und Statistik 
des Kreises AUenstein. (Olsztyn). Im Auf- 
trage der Koniglichen Regierung bearbeitet. 
AUenstein, 1864, 4, 1 k. tyt., str. 146. 

Grunta. Ob. Birnbaum Ed.; Blauth Jan; 
Dobrzański Edm.; Holewiński Stef.; Kosty- 
czew P. (Czarnoziem 1897); Lubomeski Aug. 
(KlasYfikacya 1884); Piłat Wład. (Renta gr. 
1890)." 

Gruntowe księgi. Ob. Antoniewicz W. W. 
(1888); Tałasiewicz Julian (1887, 1899); Wln- 
hard Józef (1888). 

Grunwald. Ob. Górski K. (1888); Grajnert 
J. (Potrzeba); Kojalowicz M. O. (1885); Pro- 
chaska A. (Szkice 1884); Rawiczanka (Bitwa 
1891); Saława (Bitwa 1886). 

— Ob. także Tannenberg. 

GRUS Roman. Brzoza, jej opisanie, uprawa 
i znaczenie w gospodarstwie leśnem. Odb. 
z Ziemianina. Poznań, nakł. autora, druk. 
N. Kamieńskiego i Sp., Gebethner i Wolff 
w Warszawie, 1891, 8, str. 43 i 1 ni., kp. 50. 

— O chorobie młodych sosen, zwanej 
osutka. Odb. z Ziemianina. Tamże, 1891, 8, 
str. 21, kop. 25. 

— Przypomnienia czynności gospodar- 
czych na każdy miesiąc dla leśnika, łowcze- 
go, rybaka i bartnika.' Odb. z Ziemianina. 
Tamże, 1891, 8, str, 3 ni., 92 i 2 ni. , rb. 1. 

— Ściółka leśna. Odb. z Gazety roln. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Si- 
korskiego, 1892, 8 mała, str. 47 i 1 ni., 
kop. 40. 

— Uprawa ł pielęgnowanie lasu, rady dla 
rolników i leśników. Bibl. roln., t. II. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Ło- 
zińskiego, 1897, 8 mała, str. 4 ni. i 119, kor, 
2-40. 

XJ GRUS - GRUŹLICA — O zadrzewianiu nieużytków. Poznań, 
Gebethner i Wolff w War8zaAvie, 1901, kp. 20. 

Grusza. Ob. Olesków Józef dr. (Budowa 
i wzrost 1890). 

GRUSZECKA Marya. 366 obiadów. Mała ku- 
chnia krakowska zawierająca praktycznie 
wypróbowane przepisy do przyrządzania 
smacznych i zdrowych potraw dla oszczęd- 
nych gospodarstw. Kraków, nakł. J. M. 
Himmelblaua, druk. Związkowa, (1895) , 8, I 
str. XVI, 256, opr. kor. 2. 

- Kucharz krakowski dla oszczędnych 
gospodyń. Smaczne i tanie obiady dla do- 
mów obywatelskich z uwzględnieniem hi- 
gieny i dyetetyki z podaniem dyspozycyi na 
stosowne obiady każdego dnia całego roku, 
sposobu podawania potraw, ubierania stołu 
i przyjmowania gości. Praktyczne przepisy 
do ciast, legumin, konfitur, likierów, mary- 
nat itp. Ważne wskazówki do gospodarstwa 
domowego oraz konserwowania i przecho- 
wania w należytym stanie różnych przed- 
miotów na podstawie wieloletniego do.świad- 
czenia i według wzorowych dzieł ułożone. 
Tamże, (1892), 8, 1 tyt. str. III, XVI, 393, 
opr. kor. 3"60. 

— Ilustrowany kucharz krakowski dla 
oszczędnych gospodyń. Smaczne i tanie 
obiady .,-.. Wyd. 6te zupełnie przerobione 
i pomnożone, z podaniem miar i wag da- 
wniejszych (funty, kwarty) i metrycznych. 
Tamże, "b. r. (1894), 8, str. II, XVI, 434 i 4 
k. zapisków, opr. kor. 4. 

— Toż. Wyd. 7. Tamże, 1895 ?, str. XVI 
i 434, kor. 4.' 

— Ob. Andersen H. (Powiastki 1891). 
GRUSZECKI Artur. W starym dworze, po 

wieść. Petersburg, nakł. K. Grendyszyńskie- 
go, tipogr. Treuke i Fusno, 1899, 8 mała, 
str. 166, kop. 80. 

— Hutnik, powieść współczesna. Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego, 1898, 8 ma- 
ła, str. 176, kop. 80. 

— Krety, powieść współczesna. Tamże, 
druk. E. Śkiwskiego, 1897, 8 mała, str. 420, 
rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. W. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, 1900, 8 mniejsza, 2 
kt"^, str. 367, rb. 1-50. 

— Dla miliona, powieść. Warszawa-Kra- 
ków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1900, 8 mała, str. 389, rb. 
1-20 = kor. 3-20. 

— Nowy obywatel. Bibl. ilustrow. Tamże, 
1900, 16, str. 259, z ilustr. K. Górskiego, 
rb. 1 = kor. 260. 

— Rugiwojscy, powieść współczesna. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
Artyst., 1898, 8 mała, str. 387, rb. 120. 

— Stach Misiak, powiastka. Warszawa, St. J. Zalewski i Sp., druk. Towarz. Koman., 
1900, 8 mała, str. 30, kop. 8. 

— Szachraje, powieść współczesna, t. I — 
II. Warszawa, nakł. J. Fiszera, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899, 8 mała, 
str. 293+267, rb. 240. 

— Szarańcza, powieść współczesna, tom 
I— III. Dod. do Gazety pol. Warszawa, 
druk. J. Sikorskiego, 1899, 8 mała, str. 150 
-ł-168+179, opr. rb. 1-50. 

— Wśród Tatarów, powieść dla młodzieży. 
Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. Laskauera 
i Babickiego, 1898, 8 mała, str. 272, z ryc, 
opr. rb. 150. 

— Tuzy, powieść współczesna. Warszawa, 
druk. F, Csernś,ka, 1893, 8 maiła, str. 501 
i XVII, rb. 2. 

Na str. I— XVII: Artyzm w powieści »Wy8adzony 
z siodłać, powieść Ant. Sygietyńskiego. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1900, 8 mała, str. 392, rb. 1-20 
= kor. 3 20. 

— Wykolejony, nowela. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. Gazety handlowej, 
1882, 16, str. 74, kop. 50. 

— Wykolejony, nowele i szkice. Dod. do 
Gazety polskiej, 36. Warszawa, nakł. Gaze- 
ty pol., druk. J. Sikorskiego, 1900, 8, str. 
160. 

— Ob. Layisse K; Zola E. (1898). 

GRUSZECKI W. Pamiątka po Ludwice Gru- 
szeckiej. Warszawa, druk. J. Ungra, 1852, 
4, str. 18 i 2 karty litogr., z portretem li- 
tografowanym. 

GRUSZECKI Wiktor, Leczenie sokiem cytry- 
nowym chronicznej podagry, reumatyzmu, 
opuchliny, kamienia żółciowego, zapalenia 
nerek, chorób skórnych, wypadania włosów, 
(łysiny) i t. d., wolny przekład broszury nie- 
mieckiej p. t. Die Zitronenkur. Warszawa, 
druk. Wł. Jasińskiego, 1897, 8, str. 32, 
kop. 30. 

— Zwycieztwo żydów. Warszawa, druk. 
Lepperta i Śp., 1900, 8, str. 47, kop. 30. 

GRUSZEWSKIJ NI. Ob. Hruszewskij M. 

GRUSZKA Andrzej ks. Mowa na nabożeń- 
stwie solennem w Krynicy, z powodu stu- 
letniej rocznicy urodzin Adama Mickiewi- 
cza. Nowy Sącz, nakł. Komitetu Mickiewi- 
czowskiego w Krynicy, druk. J. K. Jaku- 
bowskiego, 1898, 8, str. 18, hal. 40. 

GRUSZKA Jan ks. Ob. Stroka H. (1887). 

Gruszki. Ob. Janczewski E. (1899). 

GRUSZYŃSKI Szymon. Dissertatio inaugu- 
ralis medica de hepatide. Mosquae, 1822, 8. 

Gruzya. Ob. Leist Ar. (1885); Ulaszyn H. 
(1901). 

Gruźlica. Ob. Baranowski Ig.; Baurowicz 
Al.; Bujwid O.; Dobrzycki H.; Droba St.; GRUŹLICA - GRZEGORZ Dunin T. (Walka 1899); Finger E.; Gaik J.; 
Gródecki P.; Hertz; Janiszewski T. ; Jarun- 
towski A.; Jaworski Wal.; Kapelusz (1892); 
Knopf S. A. (1901); Koch R. (1890); Kor- 
czyński Ludomił; Kowalski H. 1895); Kra- 
jewski Alf. (1899); Krokiewicz A. (1897); 
Kryński L. (1900); Kwiatkowski St. (1900); 
Łuniewski St. (Skóry 1899); Obrzut A. (Ko- 
mórki 1896); Olszowski Br. (1892); Opolski 
(1890); Pawlikowski A. (1889); Pouczenie 
(1897); Raczyński Jan (1900); Rogowicz J. 
(1893); Rościszewski (1894); Rosenbuscli L. 
(1888); liydygier L. (1895); Sędziak J. (1897); 
Seifmann P. (1888); W sprawie sanatoryów 
(1900); Steriing S. (1890); Walentowicz A. 
(Mleko 1895); Walka (1899); Wróblewski W. 
(1887). 

— u bydła. Ob. Batko J.; Bujwid O.; Głu- 
chowski J. ; Grabowski K.; Markiel Fr, (1899); 
Nieszczotta A. (1885). 

GROT Jerzy pseud. Ant. Potockiego. 

Gry w karty dawniejsze i nowe, dokładne 
sposoby ich prowadzenia, poprzedzone krót- 
ką historyą kart, ułożył stary gracz. Wyd^ 
2gie popr. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1893, 8 mała, str. III 
i 145, rb. 1. 

— i zabawy dla młodzieży oraz z opisem 
kar odbywanych za fanty, zesz. 1 — 3. Ency- 
klopedya zabaw. Warszawa, nakł, J. Kauf- 
mana, Częstochowa, druk. M. Stochelskiego, 
(1882), 8 mała, str. 142 i V, kop. 60. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa, nakł. F. Ho- 
sicka, druk. M. Tarnowskiego, 1889, 8, str. 
188 i IV, opr. rb. 1. 

Gry I zabawy. Ob. Aspik (Wint); Bosko; 
Calistus (Łyżwiarstwo); Cenar Edw. (Gry); 
Chudziak Maciej; Chociszewski J. (Czaro- 
dziej); Czarnoksiężnik; Czyński Cz. (Karto- 
manc3'a); Dąbrowski Cz. (Billard); Horoskop; 
Nowy horos'kop; Kacz Edw. (1895); L. A. 
(GraV gierylasa 1872); Lawn tenis (1896); 
Łapiński J. (Magia 1886); Mowa kwiatów; 
Pasyanse (1881); Sto pasyansów (1893); Por- 
tius K. (Gra w szachy): Puffke W. (1899); 
Rozmowa kwiatami; Rościszewski M. (1900); 
Śmiechy Szczepański J. (Tarok); Weryho 
Marya (1890, 1900); Wiśniakowski A. J. 
(Pedagogiczne 1884); Wodniakowski A. (Lawn 
tenis 1896); Wróżbiarstwo z kart. 

GRYBOJEDOW A. S. Biada temu kto ma 
rozum, kom. w 4 akt. wierszem, przełożył 
Hip. Swiejkowski. Warszawa, Gebethner!' 
Wolff, druk. S. Kornatowskiego w Peters- 
burgu, 1893, 8, str. 124, opr. rb. 1. 

GRYf i Administracya polityczna w Galicyi 
w świetle prawdy, rzecz poświęcona JEx. 
Namiestnikowi hr. Leonowi Pinińskiemu. 
Lwów, nakł. autora, druk. Słowa pol., 1900, 
8. str. 61, kor. 1. 

6RYFF pseud. Ign. Maciejowskiego. 6RYFF Szymon rolnik. Uprawa pszenicy na 
gruntach glinianych wilgotnych. Warszawa, 
Księgarnia tanich wydaw., druk. J. Jeżyń- 
skiego. 1891, 8, str. 26, kop. 5. 

GRYNBERGOWA Zofia Strzetelska. Staromiej- 
skie, ziemia i ludność, praca nagrodzona na 
konkursie ogłoszonym przez zarząd muzeum 
im. Dzieduszyckich. Lwów, nakł. muzeum, 
druk. E Winiarza, 1899, 8, str. VIII, 676 i 2 
ni., z mapą i 8 tabl,, kor. 8. 

GRYNFELD Adam. Ob. Rudnicki M. (1885). 

Grypa. Ob. Swiateckł Wł. (1890); Wicher- 
kiewicz Boi. dr. (Ó wpływie 1898). Ob. nad- 
to Influenza. 

GRYPHIUS Andreas. Ob. Wysocki Louis G. 
dr. (1893). 

GRYSANOWSKI E. dr. Gesammelte antivi- 
yisectionistische Schriften. Miinster & Dres- 
den, Internationaler Verein zur Bekampfung 
der wissenschaftlichen Thierfolter, 1897, 8, 
str. V i 415, mr. 6. 

— Ein Wort zur Verstandigung tiber die 
Vivisectionsfrage. Hannover, Schmorl & See- 
feld, 1885, 8, str. III i 66, fen. 50. 

GRYZIECKI Br. Dla ludzi dobrej woli 
a przedsiębiorczego ducha. Nowy projekt. 
Lwów, druk. Narodowa, 1884, 8, str. 20. 

— Do reformy prawa karnego. Lwów, 
nakł. autora, J. Milikowski, druk. im. Osso- 
lińskich, 1891, 8, str. 201 i 2 nł., kor. 4. 

— Studieu iłber den strafbaren Betrug. 
Tamże, druk. E. Winiarza, 1870, 8, str. 189, 
kor. 3. 

— Austryackie postępowanie karne; Pra- 
wo karne; Ustawa drukowa. Wykłady uni- 
wersyteckie litogr. Lwów, 1880, 4, str. 117, 
472, 62, 16. 

GRYZIECKI Władysław ks. Kazania do żoł- 
nierzy na wszystkie niedziele roku. Wiedeń, 
nakł. autora, druk. oo. Mechitarystów, 1896, 
8, str. Yll i 320, kor. 5. 

GRZANOWSKI Bron. prof. Rzecz o układzie 
mowy Demostenesa Il£p\ aT£cavou XVIII. Odb. 
ze Sprawozd. gimn. Wadowice, nakł. autora, 
druk. Fr. Fołtyna, 1897, 8, str. 36. 

— Sallustyusz (Wojna z Jugurtą 1893). 

Grzech. Ob. Gondek F. ks. (Główne); Gra- 
bowski G. ks.; Łęczycki W. (1890); Manning 
H. E. (1880); (K); O. Rafał (1884); Zycho- 
wicz S. (Główne 1899). 

Grzegorz św. Ob. Augustyniak G. ks. (Ży- 
wot 1890). 

GRZEGORZ Wielki św. Dyalogi czyli roz- 
mowy historyczne, zawierające opisy życia 
osób świątobliwością znamienitych i o nie- 
śmiertelności duszy, 'z oryginału łacińskie- 
go wiernie przełożone przez ks. Ludwika 
Feliksa Karczewskiego, kanonika kolegiaty 
Św. Anny, przekład pierwszy w języku pol- 84 GOLDFARB — GRZEGORZEWSKI Bkim. Kraków, nakł. tłumacza, druk. Uniw. 
Jag., Księgarnia katol. w Poznaniu, 1884, 
8, str. 6 ni., XXXIX i 255, kor. 5. 

GRZEGORZ z Sambora. Częstochowa, poe- 
mat wydany w roku 1568 u Siebeneyhera, 
z łacińskiego tłum. Winc Stroka. Kraków, 
nakł. tłumacza, G. Gebethner i Sp., 1896, 8, 
str. 38, kor. 1-60. 

— Życie Św. Stanisława Kostki. Poemat 
wydany w Krakowie r. 1570 u Szarfenber- 
gera, z łac tłum. i słowem wstępnem o ży- 
ciu i pismach Grzegorza poprzedził Winc. 
Stroka. Odb. z Przegl. powsz. Tamże, 1894, 
8, str. 39, kor. 1-20. 

GRZEGORZ z Sanoka. Ob. Callimachus Ph. 

GRZEGORZEK Wojciech X. Theses ex uni- 
versa theologia ąuas inuniyersitateYindobo- 
nensi publice defendendas suscepit 

Viennae, typ. congr. Mechitaristicae, 1845, 
8, str. 13. 

— Uebersicht der bis jetzt in der Sande- 
zer Gegend West-Galiziens gesammelten 
Dipteren. Abdruck a. d. Verhandl. der k. k. 
zooiog.-botan. Gesellschaft in Wien, 1873. 
B. m. i r. dr., 8, str. 12. 

— Beitrag zur Dipteren-Fauna Galiziens. 
Berliner Entomolog. Zeitschr. XXVIII, 2 & 
XXXI 1). Berlin, 1885, 8, str. 245-264 i 49 
-79. 

Z GRZEGORZEWIC Janek. Legiony polskie 
we Włoszech i Niemczech. Wydaw. Macie- 
rzy pol., 68. Lwów, nakł. Macierzy, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1897, 8, 
str. 104, z rycin., hal. 20. 

— Z niewoli tatarskiej, latorośl zaszcze- 
piona we krwi polskiej, opowieść ludowa 
z czasu napadu Tatarów na Polskę w XVII 
w. Poznań, nakł. K. Kozłowskieg'o, druk. 
im. J, I. Kraszewskiego, 1893, 8 mała, str. 
XI, 304 i 1 nl., z rycin, w teks , mr. 2. 

— Piast i Kościuszko. Poznań, nakł. K. 
Kozłowskiego, druk. Dziennika kujawskiego 
w Inowrocławiu, 1895, 8, str. 2 nl. i 64, 
fen. 40. 

GRZEGORZEWICZ W. O języku ludowym 
w powiecie prasnyskim. Odb. ze Sprawozd. 
Komisyi jęz. t. V Akad. um. Kraków, druk. 
Uniw. "^ Jag', 1891, 8, str. 16. 

— O mowie ludowej we wsi Łukowcu 
w pow. garwolińskim. Tamże, Spółka wyd., 
1892, 8, str. 21, hal. 60. 

GRZEGORZEWSKA Sabina z Gostkowskich. 

Dziesięć dni w Puławach w r. 1828, urywek 
z pamiętnika. Odb. z Przegl. pol. Kraków, 
nakł. Al. z Grzegorzewskicłi Oszackiej, Spół- 
ka wydaw., druk. Czasu, 1898, 8, str. 87, 
z portr. Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, 
kor. 1-60. 

— Pamiętnik o Maryi Wesslównie, króle- 
wiczowej Konstantowej Sobieskiej, spisany ze wspomniej rodzinnych. Dod. do Kroniki 
rodź. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1887, 
8 mała, str. 332, rb. 1-35. 

— Pamiętniki. Warszawa, nakł. Kroniki 
rodź., Gebethner i Wolff, druk. Noskow- 
skiego, 1889, 16, str. 258, rb. 1-20. 

GRZEGORZEWSKI Jan. Spółczesna Bułgarya, 
I: Przed i podczas wojny 1877/8. Odb. z Re- 
formy. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. Związkowa, 1883, 8 mała, str. 
105, kor. 1-60. 

— Toż, II: Kontrasty bułgarskie. Lwów, 
nakł. autora, druk. Pillera i Sp., 1886, 16, 
str. 14, hal. 40. 

— Toż, III: Pierwszy legitymista bułgar- 
ski. Odb. z Czasu. Kraków, nakł. autora, 
G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1888, 8 
mała, str. 29, hal. 60. 

— Toż, IV: Szkolnictwo. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 
1889, 8 mała, str. 44, kop. 40. 

— Ein tiirk-tatarischer Dialekt in Gali- 
zien. VokaIharmonie in den entlehnten Wor- 
tern der karaitischen Sprache in Halicz. 
Sitzungsb. der Akademie d. Wiss. in Wien, 
philos.-histor. Klasse, Bd CXLVI. Wien, Carl 
Gerold's Sohn, 8, str. 80, kor. 1-80. 

— Z doby wczorajszej Hajastanu, szkic 
ilustracyjny Armenii. Lwów, nakł. autora, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk, Pillera i Sp., 
1896, 8 wąska, str. 50, kor. 1. 

— Z niedawnych dziejów Hercegowiny. 
Odb. z Kalendarza Now oleckiego. Kraków, 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
Korneckiego, 1883, 8, str. 15, hal. 60. 

— Z kresów połabskich. Odb. z Przegl 
powsz. Kraków, nakł, autora, G. G, Gebeth- 
ner i Sp., druk, W. L. Anczyca i Sp., 1885, 
8, str. 83, kor. 2, 

— Mowa na pogrzebie śp. Paulina Świę- 
cickiego miana d. 14 września 1876 roku na 
cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Prze- 
druk z Gaz. naród. Lwów, druk. Gazety 
naród., 1876, 8, str. 11. 

— Podróżnicy polscy na Wschodzie, I. 
Lwów, nakł. autora, Gubrvnowicz & Schmidt, 
druk. Pillera i Sp,, 1896, 8 wąska, str. 45 
i 1 nl., kor. 1. 

— - Najnowsza powieść w Słowacyi. Odb. 
z Ateneum. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. K. Kowalewskiego, 1889, 8, str. 31, 
kop. 30. 

— Rok przewrotów: Bułgarya 1885/86. 
Lwów, nakł. St. Sułkowskiego, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. Z. Golloba, 1900, 8, 
str. 295 i 1 nl., kor. 6. 

— Z Rujany : Ostatnie dni Arkony i Swan- 
tewita, odczyt miany w Zakopanem dnia 
26 lipca 1883 r. na rzecz Towarzystwa ta- 
trzańskiego. Lwów, nakł. autora, druk. Ga- GRZEGORZEWSKI - GRZYMAŁOWSKI 85 zety narod., G. Gebethner i Sp. w Krako- 
wie, 1883, 8 mała, str. 44, hal. 60. 

— Rzeźba w klejnotach i Konstanty 
Szmidt-Ciążyński, założyciel pierwszej pu- 
blicznej daktylioteki w 'Polsce, przyczynek 
do dziejów kamei i gem polskich. Odb. 
z Ateneum. Warszawa, nakł. autora, druk. 
K. KowalewskiejiO, G. Gebethner i Sp. 
w Krakowie, 1884, 8, większa, str. 20 z por- 
tretem Schmidta, kor. 1. * 

— Statystyka m. Krakowa, I. Kraków, 
nakł. autora, druk. Fiszera i Dajczera, 1882, 
8 większa, sti*. 14 i 1 ni. 

— Studya społeczno statystyczne, I. Oszczę- 
dność sądowa, sąd wadowicki, dom karny 
w Krakowie; z powodu nowej ustawy prze- 
mysłowej. II. Z ostatniego spisu ludności 
w Krakowie 1880 r. Kraków, nakł. autora, 
G. Gebethner i Sp., 1882, 8 większa, str. 31, 
hal. 80. 

— Ta-Cau, szkice z życia towarzyskiego 
i ulicznego Chińczyków w Pekinie. Odb. 
z Dziennika pozn. Poznań, druk. Dziennika 
pozn., 1892, 8, fen. 25. 

— Dwa toasty. Kraków, nakł. i dnik. 
drukarni Związkowej, 1885, 8, 4 karty. 

— Średnia własność ziemska i średni stan 
ziemiański. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Przegl. tyg., 1890, 8, str. 24, kop. 15. 

GRZEGORZEWSKI Stanisław dr. Odczyt o po 
grzebie Mickiewicza i znaczeniu uroczystoś- 
ci krakowskich wygłoszony w Borszczowie. 
Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza, 
1891, 8, str. 18. 

GRZEGORZEWSKI Telesfor. Zbiór krótki ka- 
techizmu i modlitw z krótkiem na początku 
wyłożeniem codziennego pacierza. Moskwa, 
1846, 8, str. 113. 

Grzesznik nawrócony mową Jezusa Chry- 
stusa do pobożnego życia czyli sposób po- 
jednania się z Bogiem przez 'dziesięciodnio- 
we uwagi. Warszawa, nakł. i druk! Franc. 
Czerwińskiego, 1898, 16, 72, kop. 10. 

— Ob. Gerstmann A. 

Grzmot katolickie pismo robotnicze. Wy- 
5, 15 i 25 każdego miesiąca. Wydawca i re- 
daktor odpowiedzialny Franciszek Link, pó- 
źniej Józef Ligęza. Lwów, druk. W. A. 
Szyjkowskiego. Od nr. 28, druk. W. L. An- 
czYca i Sp. w Krakowie, fol. Rok I, 1896 
nrów 33, rok II, 1897, nrów 36. Od dnia 12 
grudnia. Dodatek miesięczny p. t. Przyja- 
ciel sług, 8, rok III, 1898, nrbw 52. 

Grzmoty i pioruny, pogadanki popularne. 
Łódź, nakł. i druk. A. Zonera, 1900, 8 mała, 
str. 30, z rysun. w teks., kop. 15. 

GRZYBOWSKI G. prof. Studyum porównaw- 
cze, szkół średnich w Austryi. Odb. z Ga- 
zety krak. Kraków, nakł. autora, druk. W. 
L. Anezyca i Sp., 1884, 16, str. 20. — Ob. Sprawozd. szkoły realnej w Kra- 
kowie 1883; Sprawozd. szkoły real. w Tar- 
nopolu 1888/9. 

GRZYBOWSKI J. Langue anglaise, vademe- 
cum des futura bacheliers et des candidats 
aux ócoles. Paris, libr. Delagrave, 1893, 32, 
str. 38. 

GRZYBOWSKI J. & ASSE E. Langue espag- 
nole, yademecum des futurs bacheliers. Pa- 
ris, libr. Delagraye, 1893, 32, str. 44. 

— Langue italienne, vademecum des fu- 
turs bacheliers. Tamże, 1893, 32, str. 45. 

GRZYBOWSKI. Methode pour apprendre de 
yolapiik, I cours. Compifegne, Tauteur, 1887, 
8, str. 61. 

GRZYBOWSKI Józef. Mikrofauna karpackie- 
go piaskowca z pod Dukli. Odb. z Rozpraw 
matem. -przyr. Akademii umiej., t. 29.' Kra- 
ków, nakł. Akademii umiej., Spółka wyd., 
1894, 8, str. 34, z 5 tabl., kor. 1-60. 

— Otwornice czerwonych iłów z Wado- 
wic. Odb. z t. XXX Rozpr. Wydz. matem.- 
przyr. Akad. umiej. Kraków, Spółka wyd., 
druk. Uniw. Jag., 1896, 8 większa, str. 48, 
z 4 tabl., kor. 1 60. 

— Otwornice pokładów naftonośnych oko- 
licy Krosna. Odb. z 33 t. Rozpr. matem.- 
przyr. Akad. umiej. Tamże, 1897, 8 większa, 
str. 49, z 3 tabl., kor. 1. 

GRZYBOWSKI Paul. Land und Leute in 
Amerika, Skizzen nach dem Leben. Berlin, 
H. Steinitz, 1894, 8, str. X i 290, mr. 3. 

Grzyby. Ob. Berdau Feliks (trujące); Cheł- 
chowski St.; Ciszewski A. (Drzewny); Hoj^er 
H. ^chorobotwórcze 1884); Jankowski "M. 
(chorobotwórcze 1886); Karliński J. (chorobo- 
twórcze 1889); Langie Karol (jadalne i ja- 
dowite 1889); Nowakowski L. (Entomophtho- 
reae 1883); Raciborski M. (1886); Rothert 
Wł.(1887); Urbański W. (1880); Zalewski A. GRZYMAŁA M. Klawikord ciotuni, kome- 
dya w 1 akcie na amatorską scenę. War- 
szawa, druk. F. Czerwiskiego, 1886, 8, str. 
56, kop. 25. 

— Bez pracy nie będzie kołaczy, kome- 
dyjka ludowa w 2 akt.' na amatorską scenę. 
Warszawa, nakł. St. K. Czerniejewskiego, 
druk. Fr. Czerwińskiego, 1886, 16, str. 32, 
kop. 71/2- 

GRZYMAŁOWSKI Wtadystaw. Dzieje Polski 
w krótkim zarysie dla użytku młodzieży. 
Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. 
Laskauera i Babickiego, 1899, 8 mała, str. 
156 i II, kop. 30. 

— Nasi święci patronowie według ks. Pio- 
tra Skargi. Warszawa, Wyd. księg. Bronisł. 
Brzozowskiego, druk. Tow. komandytowego, 
1900, 16, str. 32, kop. 10. (JMYWINSKA — OUBRANGER GRZYWIN8KA Aniela; Nauka robót ręcznych 
kobiecych. Podręcznik do użytku semina- 
ryów oraz' przewodnik metodyczny dla na- 
ucz}xielek szkół wj^działowych i ludowych 
pospolitych. Wyd."2. Lwów, nakł. księg. 
Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Słowa 
Polskiego. 1900, 8, str. IX, 162 i IX tabl., 
opr. kor. 280. 

Grzywna. Ob. Lepszy Leonard (polska 1889); 
Małecki Antoni (Grzywny karne 1893). 

Guano. Ob. Lipo-witz A. (Kurze Beschrei- 
bung 1858). 

GUAROIAN Pater, Merkwiirdig« Prophezei- 
hung des Pater .... in einem Kloster in Po- 
len V. d. Jahre 1790 bis 2000. Bremen, Ver- 
lag V. A. D. Geisler, 1848, 8, str. 23. 

GUAROIA J. M. et VytiERZ£YSKI J. Elómćnts 
de grammaire latine d'apr6s la mćthode 
analytiąue et historiąue. Paris, G. Pedone- 
Lauriel, Editeur, 1878, 8, str. 176- 

Guarini i jego poselstwa. Ob. Przegląd pol- 
ski (lipiec 1889). 

GUBANOW E. A. Pan Twardowskij, starin- 
noje skazocznoje priedanije w 3 czastiach, 
izdanije .... Moskwa, tipogr. W. T. Richtera, 
1883, 12, str. 180. 

GUBEN. Ob. JaentBch (d. prahistor. Alter- 
thumer 1885). 

GUBIŃSKI W. Ob. Skazki (1897). 

GUBRYNOWJCZ Br. dr. Album Piotra Mo- 
szyńskiego. Odb. z VI Pamiętnika Towarz. 
lit. im. Mickiewicza. Lwów, druk. E. Wi- 
niarza, 1898, 8, str. 67. 

— Artykuł Brodzińskiego o Mickiewiczu. 
Lwów, Gubrynowicz. i Schmidt, 1892, hal. 40. 

— Juliusz Słowacki w świetle najnowszej 
krvtvkL Odb. z Kwarfial. histor. Tamże, 
druk. im. Ossolińskich, 1898, 8, str. 26, 
hal. 50. 

— Kazimierz Brodziński, 1880—1835, przy- 
czynek do biografii i charakterystyki. Odb. 
ze Sprawozd.. Czytelni akad. Tamże, 1892, 
Si str. 47, kor. 1-20. 

— Malarze na dworze Jana III, szkic hi- 
storyczny. Odb. ze Sprawozd. Zakładu nar. 
imi Ossolińskich. Tamże, 1896, 8, str. 23, 
hal. 80. 

— Piast Bantyszek, kartka z twórczości 
poetyckiej J. Słowackiego, prelekcya publi- 
czna. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta,, druk. im. Ossolińskich, 1884, 8, sbr. 24, 
hal. 80. 

— Urywek z autografu >Giaura«. Odb. 
z VI Pamiet. Towarz. lit. Im. Mickiewicza. 
Lwów, druk. E. Winiarza, 1898, 8, str. 11. 

— Wincenty Reklewski, szkic literacki. 
Odb. ze Sprawozi. gimn. Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. im Ossoliń- 
skich, 1893, 8, str. 36, hal. 801 — Współpracownictwo Mickiewicza w PieL- ^ 
grzymie polskim. Odb., z VI t. Pamiętnika 
Tow. lit. im. Mickiewicza. Lwów, druk. E. 
Winiarza, 1898, 8, str. 13. 

— Ob. Bukowski H. (1899); Feliński Al. 
(Barbara Radziwiłłówna 1892); Małecki Aw 
(Juliusz Słowacki 1901); Mickiewicz Adam 
(Dzieła 1898); Odczvtv Tow. Oświaty (1899); 
Pasek J. Chr. (Pamiętniki 1898); Rok Mi- 
ckiewiczowski (1899). ' 

GUCIO. Padam do nóżek. Nowa kapka oli- 
wy do zawias czołobitności i służalstwa, iżby 
nie rdzewiejąc, chadzały kamie i kaptować 
mogły JWną' Protekcyę. Wyfikał jak się pa- 
trzy i w kalendarz na rok Pański 1901 zao- 
patrzył .... Wyd. rok III. Warszawa, druk. 
i skład głów. w druk. Lepperta i Ski (1900), 
8 mała, 4 k. ni., str. 64, z ryc, kop. 20. 

GUCKI Leopold. Akt z r. 1834 przeciw Adi 
Czartoryskiemu wyobrazicielowi systemu 
Polskiej arvstokracyi. Poitiers, druk. A. 
Saurin, 1839, 8, str. 36. 

6UDR0NIT. Ob. Ciszewski A. (1888). 

GUEBRIANT. Ob. Uhl F. (Ambasadorka 
1881). 

GUENOT CKarliss. Les Zaporogues; Limogesj 
libr. et impr. E. Ardant &. Cie, 1895, 8, str. 
228, z ryc. 

GUENTHER E. Heimatkunde des Kreises 
Gostyń. Lissa, F. Ebbecke, 1898, 8, str. 15, 
fen. 20, z mapą fen. 60. 

— Specialkarte des Kreises Gostvn. Tam- 
że, 1898, fol., 1:150000, karta kolor., fen. 50. 

GUENTER Michał prof. Uiary metryczne, 
ich części i wzajemne stosunki w porówna- 
niu z miarami wiedeńskimi. Wiedeń, nakł. 
A. Pichlera wdowy i syna, (1891), fol. kxóL 
kolor., kor. 160. 

GUENZIG Izrael dr. Der Commentar des 
Karaers Jephet ben' Ali Halevi zu den Pro- 
verbien, zum ersten Małe nach mehreren 
Handschriften edirt, mit einer Einleitung 
und Anmerkungen versehen (po niemiecku 
i po hebrajsku). Krakau, Vex-lag und Druck 
V. J. Fischer, 1898. 8, str. 1 ni., 50 i XXXII. 

GUEPfN Alfons o. Żywot św. Jozafata Kun- 
cewicza, męczennika arcybiskupa połockiego 
rit. gr., opowiedziany na tle historyi ko- 
ścioła ruskiego według dzieła .... Benedyk- 
tyna z Solćsmes, z przedmową ks. Kalinki 
C. R. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, druk. Gazety nar., 1885, 8, str. X i 439, 
z portr. Św. Jozaf., kor. 7. 

GUERANGER Prosper o. Wiadomość o me 
dalu czyli krzyżu Św. Benedykta, z doda- 
niem żywota Św. Benedykta i stosownych 
modlitw, tłum. z francus. Warszawa, 1889, 
kop. 20. 

— Toż. Wyd. powiększone. Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1894, 16, str. 142 i II, 
z 2 ryc, kop. 20. 'GUERANGER - GUK0WSKIJ 87 — Toż. Wyd. 6. Warszawa, nakł. i druk. 
St. Niemiery synów, 1900, 16, str. 140, 
kop. 20. 

— Znaczenie, pochodzenie i przywileje 
medala czyli krzyża Św. Benedykta, na ję- 
zyk polski tlnm. i staraniem W. o. Wincen- 
tego M. Podlewskiego, Dominikanina wyda- 
ne. Lwów, druk. A. Wajdowicznwej, 1884, 
16, str. 4 ni., XVI i 200, z ryciną. 

— Toż. Wyd. 4te pomnożone, wraz z do- 
datkiem Nabożeństwa do św. o. Benedykta. 
Kraków, nakł. ks. M. Podlewskiego, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 18%, 16, sta.-. 177, 1 
ni. i II, z rycin. 

GUERARD dr. Choroby zębów, leczenie ich, 
pielęgnowanie i choroby jamy ustnej, tłum. 
dr. J. St. Leczenie domowe, XI. Warszawa, 
nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1888, 8 mała, str. 66 i 1 ni., kop. 70. 

fiUERICH dr. Geologische Uebersichtskarte 
von Schlesien. Breslau, Kern, 1890, 8, str. 
VIII i 194, z mapa kołor. w wielkim fol., 
1:400-000, mr. 12. * 

fiUERIN Laura. Ob. Rembieliński R. ks. 
(Mowa 1884); Tesnićre A. (1885). 

Gueter-Adressbuch, Schlesisches ....Verzeich- 
nisB sammtlicher Kittergiiter, Forstgiiter u. 
selbststUndiger Gutsbezirke, mit Angabe d. 
Gutseigenschaft, des Besitzers, PUchters und 

Beyolłmachtigten 3 Auflage. Breslau, 

Kom, 1866, 8, str. VI i 600, mr. 8. 

GUEVAB Antoni. Zegar monarchów, z życia 
M. Aureliusza, cesarza rzymskiego, przez 
.... biskupa akcitaneńskiego, Karola V, ce- 
sarza chrześcijańskiego, spowiednika, kazno- 
dzieję i dziejopisa, r. 15-24 złożony, w roku 
1611 z kastelskiego języka na łaciński prze- 
łożony, teraz przez tfrodzonego Antoniego 
Felixa Roszkowskiego polskim tłumaczony 
językiem, przedrukowany r. 1759, z powodu 
wyczerpania tego dzieła powtórnie przedru- 
kowany staraniem i kosztem ks. Jana Nep. 
Prawdzie Polickiego. Lwów, druk. A. Waj- 
dowiczowej, 1885, 16, str. VIJI, 659 i 16 ni., 
kor. 4. 

6UHL & KONER. Hellada i Roma, życie 
Greków i Rzymian, z 6go wyd. niemiec, 
całkowicie na nowo opracowanego przez Ry- 
szarda Engelmana, przekład Stanisława Mie- 
czyńskiego, tom I— II: Hellada. — Roma. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
E. Skiwskiego, 1896, 8 większa, str. 488, 
i 397 z 1061 rycin., rb. 6, opr. rb. 7"20. 

— La vie antiąue, manuel d'archśologie 
grecąue et romaine, d'apres les textes et 
monuments figures , traduction d'apr6s la 
4me śdition par F. Trawiński, sous chef au 
ministóre des beaui-arts: tome I La Gróce, 
tome II Romę. Paris, J. Rothschild, 1884/5, 
8, str. 460 i 548, z licz, rycin., fr. 20. 

GUIBOUT E. dr. Les yacances d'un móde- cin. Ser. 2—4. Un mois au dela des Alpes. 
Fribourg. Le tour du Mont Blanc. Le grand 
Saint-Bemard. L'Allemagne. La Russie. La 
Pologne. Vienne. Strasbourg. Paris, 1882— 
1884, tomów 3. 

Guides-Joanne. Etats du Danube et des 
Balkans, II 1 & 2. Paris, Hachette & tte, 
1893-94, 8 mała, str. 264, 38, 124, 471 i 124, 
z mapami, opr. fr. 15. 

w tomie n od str. 24—122: Galicle, Bukovine. 

flUILLEMIN A. Siły przyrody, pojjularny 
wykład fizyki i główniejszych jej zastoso- 
wań, podług dzieła Le monde physiąue opra- 
cowali Rozalia Nusbaumowa i Henryk Sil- 
berstein. Warszawa, nakl. H. Oławskiego, 
druk. J. Cotty, 1894, 8, str. II, 1196 i VIII 
z licz. ryc. i 8 tabl., rb. 3. 

GUILLEN de San Clemente. Correspondencia 
inedita de Don .... embajador en Alemania 
de los reyes Don Filipe 11 y III, sobre la 
interyentión dć Espanś, en los sueesos de 
Polonia y Hungria, 1581—1608, publicada 
por el marąuós De Ayerbe, conde de San 
Clemente. Zaragoza, 1892, 8, str. ,XXXIX, 
406 i 1 ni. 

GUILLOIS Ambroży ks. Wykład wiary ka- 
tolickiej albo teologia dogmatyczna i mo- 
ralna, z francus. podług edycyi Bmej roku 
1856 przełożył Leon Rogalski. Wyd. 3cie 
przejrzane i "poprawione, t. I— IV. Warsza- 
wa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1891 
—1893, 8, str. XXIII i 535 + 4 ni. i 576 -f- 
572, -f VIII i 564, rb. 6. 

GUIRAUD Paweł prof. Ob. Giraud P. (Opo- 
wiadania 1895, 1896). 

GUIROULT Konstanty. Wieszczka domowa, 
obrazek flamandzki, przekład Zofii D. Dod. 
do Tvgodn. ilustr. Warszawa, druk. J. Un- 
gra, 1882, 8, str. 45. 

Gujana. Ob. Jelski Ł (1898). 

GUKOWSKIJ K. Pamiatnaja kniżka kowien- 
skoj gubiernii na 1892 god, sostawił czlen- 
sekrietar kowienskago gubiernskago stati- 
czeskago i\.omitieta. Kowno, izdanije Komi- 
tieta, J. H. Ossowski, tipogr. gubiensk. 
prawi., 1891, 8, str. 221, rb. 1. 

— Toż, na 1896 god. Kowno, tipogr. gu- 
biernskago prawł., 1895. 8, str. 260 i 246, 
rb. 1. 

— Kratkij istoriczeskoj oczerk kowienskoj 
gubiernii. Kowno, izdanije komitieta, J. H. 
Ossowski, tipogr. Gubiemsk. praw., 1889, 
8, str. 35, kop. 40. 

— Pojezdka po poniewieżskomu ujezdu. 
Odb. z Pamiatnoj kniżki kow. gub. Tamże, 
1887, 8, str. 51, kop. 50. 

— Swiedienija o sliepych na oba głaza 
w kowienskoj gubiernii, odna litowskaja 
narodnaja pieśnią. Odb. z Pamiatnoj kniżki 
kow. gub. Tamże, 1688, 8, str. 11, kop. 20. GUKOWSKIJ - GUMPLOWICZ — Tielszewskij ujezd. Odb. z Pamiatnoj 
kniżki. Tamże, 1890, 8, str. 42, kop. 35. 

— Wilkomirskij ujezd. Tamże, 1890, 8, str. 
54, kop. 40. 

GULDENSTERN. Hanna, poemat na tle po- 
wstania z 1863 r. Kraków, nakł. i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., G. Gebethner i Sp., 1890, 
8 mała, str. 176 i 1 ni., kor. 2. 

— Do młodego pokolenia. Tamże, 1890, 
8 mała, str. 15, hal. 40. 

Odpowiedź na: Dobrowolskiego Ad. >Do starego 
pokolenia*. 

GULSKI ks. Mowa ks. kan wypowie- 
dziana na obchodzie jubileuszowym papieża 
Leona XIII w Chicago, Chicago, nakł. W. 
Dyniewicza, cent. 50. 

— Mowa .... wypowiedziana na zjeździe 
śpiewaków polskich w Milwaukee. Tamże, 
cent. 50. 

Gumbinnen (Głąbin). Ob. Gelleszun Adress- 
buch 1885); Penner Alf r. (Erinnerung (1894); 

GUMINIEC. Ob. Bernstein (Gedenkbiatter 
1893). 

GUMINSKI Jan. Stenografia polska podług 
systemu Wilhelma Stolze'go ułożona przez 
Warszawa, nakł. i własn. autora, 1900, 8, 1 
kt. druków., str. litogr. 160, rb. 1-20. 

GUMKOWSKI ks. Piar. Mowa przy pogrze- 
bie Antoniego Kołłątaja, porucznika w kor- 
pusie inżynierów, dnia 1 września r. 1794 
miana przez obywatela .... z współczesnej 
kopii (ogłosił ks. Alexander Maryański. Po- 
znań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1885, 8. 
str. 11, fen. 20. 

GUMOWSKI Ed. ks. Dwa ujemne czynniki 
działające szkodliwie na prawidłową budo- 
wę organów. Warszawa, J. Fiszer, druk. F. 
Czerwińskiego, 1900, 8 mała, str. 32, kop. 25. 

GUMPLOWICZ Ludwik dr. prof. Ibn Chaldun, 
socyolog ai'abski XIV wieku. Odb. z Przeg. 
filozof. Warszawa, J. Fiszer, druk. J. Sikor- 
skiego, 1899, 8, str. 62, kop. 30. 

— Einleitung in das Staitsrecht. Berlin, 
C. Heymann, 1889, 8, str. IV i 224, mr. 5. 

— Sociologische Essays. Innsbruck, Wa 
gner, 1899, 8, str. 174, kor. 2. 

— Grundriss der Sociologie. Graz, Leusch 
ner & Lubenskv, 1885, 8, str. VI i 246, kor, 
4-80. 

— La lutte des races, recherches sociolo 
giąues, trąd. de Ch. Baye. Collection d'au 
teurs ótrangers contemp. Paris, Guillaumin, 

1892, 8 str. X i 380. 

— Toż. Paris, libr. Guillaumin et Cie 

1893, 8, str. IX i 384. 

— Le mouvement social en Autriche, la 
ąuestion polonaise. Odb. z Revue internat, 
de sociologie. Paris, libr. Giard et Brifere, 
1895, 8, str. 8. 

— Oczerk istorłi sociołogii, pieriewod 8 polskago pod ried. E. Leontiewoj. Peters- 
burg, izdanije żurnała »Obrazowanije«, 1898, 
8, str. 130, kop. 40. 

— The outlines of sociology, translated 
by Freder. W. Moore. Publications of the 
American Academy of polłtical and social 
science. Philadelphia, American Academy of 
polit. and soc. science, 1899, 8. 

— Socyologiczne pojmowanie historyi. Odb. 
z Przegl. filozof. Warszawa, druk. J. Sikor- 
skiego, 1899, 8, str. 18, kop. 30. 

— Prścis de sociologie, traduction de Ch. 
Baye. Paris, libr. Chailley, 1896, 8, str. VIII 
i 389. 

— Der Rassenkampf, sociologische Unter- 
suchungen. Innsbruck, Wagner'sche Univ. 
Buchhandlung, 1883, 8, str. VIII i 376, 
kor. 6. 

— Rechtsstaat und Socialismus. Tamże, 
1881, 8, str. VIII i 548, kor. 10-80. 

— Oesterreichische-Reichs-Geschichte. 2te 
Ausgabe der Einleitung in das Staatsrecht. 
Berlin, C. Heymann, 1896, 8, str. VII, 249 
i 1 ni., opr. mr. 5. 

— Sociołogija i politika, pieriewod S. N. 
Prokopowicza. Moskwa, 1895, 8, str. 124. 

— Sociologie et politiąue. Bibl. sociologi- 
que internat,, 12. Paris, libr. Giard & Bri6- 
re, 1898, 8, str. 306, fr. 6. 

— Sociologie und Politik. Leipzig, Dun- 
ker & Humlot, 1892, 8, str. VIII i 162, mr. 
3-40. 

-— Die sociologische Staatsidee. Graz, Ver- 
lag von Leuschner & Lubensky, 1892, 8, 
str. 134, kor. 3-20. 

— Das osterreichische Staatsrecht, Ver- 
fassungs- und Verwaltungsrecht, ein Lehr- 
und Handbuch. Wien, Manz, 1891, 8, str. 
XIII i 655, kor. 10. 

— Allgemeines Staatsrecht. 2te umgearb. 
und verm. Aufl. des »Philosophischen Staats- 
rechtes«. Innsbruck, Wagner'sche Universi- 
tats-Buchhandl., 1897, 8, str. XV i 522, kor. 12. 

— System socj^ologii. Warszawa, wydaw. 
Spółki nakł., druk. S. Orgelbranda synów, 
1888, 8, str. 111 473 i IV, rb. 3-30. 

— Verwaltung8lehre mit bes. Beriicksich- 
tigung des oesterr. Verwałtungsrechts. Inns- 
bruck, Wagner'sche Univ.-Druckerei , 1882, 
8, str. VIII, 472. 

GUMPLOWICZ Max. dr. Bischof Baldwin 
Gallus von Kruszwica, Polens erster latei- 
nischer Chronist. Odb. z Sitzungsberichte 
der k. Akademie der Wiss. Wien, F. Temp- 
sky, 1895, 8, str. 36, hal. 80. 

— Zur Geschichte Polens im Mittelalter, 
zwei kritische Untersuchungen uber die 
Chronik des B. Gallus, aus dem Nachlasse 
des Verfa88ers herausgegeben. Innsbruck, 
Wagner'sche Universit.- Buchhandlung, 1898, 
8, str. V i 261, z portretem autora, kor. 640. GUMPLOWICZ - GUSTA WICZ — Kilka słów o hidroterapii suchot płu- 
cnych. Odb. z Przegl. leliar. Kraliów, druk. 
Uniw. Jag., 1882, 8, str. 18. 

— Kilka uwag o hipochondrvi. Odbitka 
z Przegl. lek. Tamże, 1881, 8, s'tr. 24. 

— Wyprawa pomorska Bolesława Śmia- 
łego. Odb. z Ateneum. Warszawa, E. Wen- 
de i Sp., druk. J. Cottv, 1900, 8, str. 16, 
kop. 20. 

GuiPLOWICZ Wtadysłam dr. Ehe und freie 
Liebe. Berlin, Yerlag der socialistischen Mo- 
natshefte, 1900, 8, str. 15, fen. 50. 

— Ob. Asnyk Adam. 

GUNIEWICZ J. F. Polski śpiewnik ludowy, 
obejmujący piosnki, dumki i arye, ułożony 
na 4 męskie głosy, z towarzyszeniem dętych 
instrumentów, serya I, nr. 1—5. Poznań, 
nakł. Fr. Malińskiego, Księgarnia katolicka, 
autogr. druk. Fr. Lesingera, (1883), 4, str. 
8+7+5+6-f 6. Każdy nr. po mr. 1-50. 

1. Krakowiak »Niechaj kto chce, śpiewa; 2. Świ- 
tezianka »Jakiż to chłopiec piękny i miody «; 3. Dumka 
wygnańca >Gdyby orJem byćc; 4. Pożegnanie »Za 
Niemen het precz*; 6. Mazurek >Ty ze mnie szydzisz 
dziewczyno*. 

GUNILLA. Ob. Z. Jadwiga (Poemat 1886). 

GUŃKIEWICZ Leon. O roślinach owadożer- 
m'ch i sposobie ich żywienia się. Odb. ze 
Sprawozd. gimn. Wadowice, nakł. wydaw- 
cy, druk. Fr. Fołtyna, 1888, 8, str. 43."' 

— Tabelaryczne zestawienie układu mi- 
nerałów użytego w podręczniku szkolnym 
ze wstępem o systematach mineralogicznych. 
Lwów, druk. 1 Związkowa, 1885, 8, str. 12 
i tablica. 

— Ob. Sprawozdanie gimnazym w Wado- 
wicach (1888). 

GURADZE F. Der Bauer in Posen, Beitrage 
zur Geschichte der rechtlicheu und wirth- 
schaftlichen Hebung des Bauernstandes der 
jetzigen Provinz Posen durcb den preussi- 
schen Staat seit 1772, Theil I 1772—1805, 
Inauguraldissertation. Halle, 1898, 8, str. 97. 

GURANOWSKI L. Ob. Schimmelbusch C. dr. 
(Przewodnik 1892). 

GURLT Adolf dr. Górnictwo i hutnictwo 
krótki wykład historycznego i technicznego 
rozwoju górnictwa i hutnictwa, przełożył 
z 2go niemieckiego wyd. Wincenty Kosiń- 
ski. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. J. Bergera, 1883, 8, str. IV, 218, 1 ni. 
i 109 drzeworytów w teks., rb. 2. 

GURNEY, MYERS i PODMORE. Dziwy życia, 
z francus. wydania przełożył J. K. Potocki, 
z przedmową Karola Richeta. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1892, 8, str. 457 i 1 ni., rb. 2. 

GUROWSKI (Adam 6.). America and Euro- 
pę. New York, MDCCCLYIl, 8, str. VIII i 
411. 

GURSKI Bolesław Pobóg. O uprawie bura- ków cukrowych. Wyd. To w. » Kółek rolni- 
czych*, 6. Lwów, nakł. Zarządu głów. Tow. 
Kółek rolniczych, druk. Udziałowa, 1900, 
str. 42, hal. 32. 

— O użyciu nawozów sztucznych, wyd. 
łańcucko-jarosł. oddziału c. k. Towarzystwa 
gospod. Jarosław, druk. L. Styrny, Gubry- 
nowicz i Schmidt we Lwowie, 1898, 8 mała, 
str. VI i 48, hal. 60. 

— Toż. Wyd. 3cie przejrzane i popraw. 
Tamże, 1899, 8, str. 50, hal. 30. 

— Ob. Weinzierl T. (1898). 

GUSEW Mateusz. Drewnij litowskij kalen- 
dar. Odb. z V t. Izwiestij imperatorskago 
archeolog, obszczestwa. Petersburg, tipogr. 
Akademii nauk, b. r., 8, str. 29 i tabl. 

— Ob. Wiestnik (1860). 

6USTAF III (och Polen). Ob. Raphael A 
(1874). 

GUSTAY Adolf. Ob. Bieuemann Fr. (1895) 
Janssen Joh. (1891); Szelagowski Ad. (Ukła 
dy 1900). 

Gusfav-Adolf-Verem. Der .... und seine Be 
deutung fiir die Proyinz Posen. Fiir die Fe 
ste und Freunde des Gustay-Adolf-Vereins, 
1. Barmen, Klein, 1884, 16, str. 32, fen. lO! 

GUSTAWICZ Bronisław prof. (Krak Tadeusz) 
Budowa dróg. Podług celniejszych źródeł 
zebrał .... słuchacz Akademii techn. Z tabl 
przez T. Komorze rysowanemi. Wyd. stara- 
niem słuchaczów, 'c. k. Akad. techn. Lwów, 
1875, 4, str. VIII, 320 i VIII tabl. Litogr. 

— Dodatek do flory pienińskiej. Odb. z t. 
XXIX Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 
demii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1893, 8, str. 12. 

— Europa w drugiej połowie XVI wieku. 
Kraków, litogr. M. Salba, Gubrynowicz i 
Schmidt we Lwowie, 1895, fol. królewskie, 
1:2-500000, 4 karty chromolitogr., kor. 14, 
naklej, kor. 20. 

— Mapa teatru wojny w Afryce połud.: 
Transwall-Orania. Dod. do N. Reformy. Kra- 
ków, litogr. K. Kranikowskiego, (1899), fol. 
wielkie. 

— Opiekujcie się ptaszkami. Wyd. 2. 
Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskie- 
go, 1887, 8, str. 20. 

— Podania, przesądy, gadki i nazwy lu- 
dowe w dziedzinie przyrody, cz. I: Zwie- 
rzęta. Odb. ze Zbioru wiadom. do antropo- 
logii kraj., t. V, dział 3. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1881, 8, str. IV i 85. 

— Toż, cz. II: Rośliny. Odb. ze Zbioru 
wiadom. do antropologii kraj., t. VI, dz. 3. 
Tamże. 1882, 8, str. 117. 

— Grecko-tureckie pogranicze. Dod. nad- 
zwycz. do N. Reformy. Kraków, litogr. A. 
Pruszyńskiego, (1897), fol.. 1:860 000. 

— Pomiary barometryczne w paśmie ba- 

12 GUSTA WICZ — GUTOWSKI biogórskiem i przyległych północnych dzia- 
łach górskich. Odb. z 31 t. Sprawozdań Ko- 
misyi fizyogr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 56. 

— Jerzego Wahlenberga pomiary barome- 
tryczne w Tatrach i przyległych działach 
górskich i dolinach, w r. 1813 dokonane, 
ponownie obliczył .... Odb. z 29 t. Sprawo- 
zdań Kom. fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 
1893, 8, str. 38.' 

— Pomiary tatrzańskie. Odb. z t. 8 Pa- 
miet. tatrzań. Kraków, druk. W. L. Anczy- 
ca 1 Sp., 1883, 4, str. 51. 

— Przyczynek do flory Pienińskiej. Odb. 
z t. VI Pamiet. Tow. tatrzań. Tamże, 1881, 
4, str. 23. 

— Szkice geograficzno -historyczne z wy- 
cieczki w Pieniny. Odb. z Reformy. Kra- 
ków, druk. Związkowa, 1892, 8 mała, str. 1 
ni. i 71. 

— Teorya linii loxodromicznej i trójkąta 
loxodromicznego w zastosowaniu do kreśle- 
nia map morskich i rozwiązywania zaga- 
dnień z zakresu nautyki. Odb. ze Sprawozd. 
gimn. Kraków, druk." W. L. Anczvca i Sp., 
1892, 8, str. 94. 

— Kilka uwag nad tłómaczeniami roz- 
praw hipsometrycznych prof. Kolbenheyera. 
Odb. z t. 18 Sprawozd. Kom. fizyogr. Akad. 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883, 8, 
str. 10. 

— Wycieczka w Czorsztyńskie. Warsza- 
wa, nakł. F. Sulimierskiego, druk. Wieku, 
1881, 8 mała, str. 271, rb. 1. 

— Z wycieczki do Lubeki, Trawemundy, 
Klei i Hamburga, wspomnienia z 67 zjazdu 
niemieckich przyrodników i lekarzy. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Koziańskiego, 1896, 
8, str. 161. 

— Zagadki i łamigłówki ludowe. Odb. ze 
Zbioru wiad. do antropologii kraj., XVII 2. 
Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. 
Jag.. 1893, 8, str. 60. 

— Zarys historyczny sposobów kreślenia 
kart geograficznych. Ódb. ze Sprawozdania 
gimn. Św. Anny." Kraków, D. E. Friedleln, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1882, 8, str. 63, 
hal. 60. 

— Zasady goniometryi i trygonometryi 
prostokreślnej na podstawie rzutów algebra- 
icznych. Odb, ze Sprawozd. gimn. św. An- 
ny. Tamże, 1886, 8, str. 38. 

— O żródliskach obu Dunajców, szkic oro- 
hidrograficzny. Odb. z t. X Pamiętnika To- 
warz. tatrzańskiego. Tamże, 1885,' 8, str. 24. 

— (Krak Tadeusz). O owadach jako szko- 
dnikach drzew owocowych. Odb. z Ekono- 
misty naród. Kraków, druk. A. Koziańskie- 
go, 1897, 8, str. 20. 

— Ob. Haardt W.; Kozenn B. (Atlas ge- ogr. 1898); Limbach J. (Wścieklizna 1890); 
Opiekun zwierząt (1887); Polaczek St. (1898); 
Skarytka W. (1897); Sprawozdanie gimn. 
ŚW. Anny (1882). 

GUSZALEWICZ Iwan H. Halszka Ostrożskaja 
kniażna, istoriczeskaja powist' iz XVI wika, 
stychotworenije. Lwiw, typogr. Stawropihij- 
skoho instytuta, 1883, 8, str. 175. 

GUSZALEWICZ Iwan i KOSTECKI Platon. 
Wspominanje poswiaszczenno loannu III 
Sobieskomu korolu polskomu oswobodytelu 
Wiednia ot Turków dnia 12 weresnia 1883 
wo Lwowi. Stych Iwana Guszalewicza. 
W dwusetną rocznicę Odsieczy Wiednia, 
wiersz Platona Kosteckiego. Lwów, nakł. 
Centralnego Komitetu jubileuszowego, druk. 
naród. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1883, 
8, str. 22. 

Po rusku i po polsku. 

— Toż. Tamże, 1883, 8, str. 24. 
Gutachten und Antrage zur Reform der ju- 

ristischen Studien, erstattet von den rechts- 
und staatswissenschaftlichen Facultaten der 
osterreichischen Unirersitaten, ais Manu- 
script gedruckt. Wien, Druck von H. Go- 
rischek, 1887, 8 większa, str. 424. 

Na str. 233—314, 316—362 i 363—424 referaty Uni- 
wersytetów krakowskiego, lwowskiego i czemiowie- 
ckiego. 

GUTENBERG Berthold dr. Nerwowość i mał- 
żeństwo, z niemiec. przełożył dr. med. Lud. 
Wolberg. Warszawa, nakł." T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1893, 8, str. 40, 
kop. 30. 

(GUTENBERG). Na cześć Jana Gutenberga, 
drukarze krakowscy. Wytłoczono nakładem 
Komitetu wydawniczego "( Józ. Kusiba), w dru- 
karni Uniwers. Jag. w Krakowie r. 1900; 8 
podłuż., z podobizną portretu Gutenberga, 
str. LXX, 1 k. ni. i 8 kart z firmami dru- 
karń dzisiejszych krakowskich, hal. 60. 

Zawiera: Na 500-letni obchód urodzin Gutenberga 
(wiersz) przez Sew. Duchińską; Jan Gutenberg przez 
Boi. Prysaka; Wynalazek druku; Sen metrampaża 
(wiersz) przez Jana Karasińskiego; Rozmowa zmar- 
łych (J. Śniadeckiego i Józ. Majera), naśladowanie 
Krasickiego, przez St. Tarnowskiego; »0d mórz do 
mórzc (na cześć Gutenberga) J. Schwaba, przel. Wl. 
Orkan; Postacie z przed pól wieku, przez Jordana; 
Twardowski (wiersz) przez Andrz. Niemojewskiego; 
»Uwagi« przez Ig. Daszyńskiego: Nadzieja; Do żela- 
znego kolegi* (wiersze) przez Jana Karasińskiego; 
List Fryd. Chopina do Jana Matuszyńskiego (25 gru- 
dnia 1830), przepisał Ferd. Hoesick; Krótka powieść 
(wiersz) przez Stan. Dubienko; Jubileusze w Krako- 
wie, przez F. Ł.; Sonet, przez Adama Staszczyka; 
Myśli Augusta Sokołowskiego; Wykaz drukarni kra- 
kowskich od r. 1465 do 1900. 

- Ob. Estreicher K. (1900); Potocki Ant. 
(1893); Starkel R. (Gawędy dziadunia 1886); 
Szymanowski W. (Obrazki 1899). 

GUTMAN Gerschen vel Eugeniusz. Kachał 

spi, napisał .... Myślenice i Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. Narodowa, 
1898, 16, str. 83, kor. 1. 
GUTOWSKI Józef. Nasze ciernie, kilka uwag GUTOWSKI - GUTWINSKI 91 na tle stosunków prawnych stanu nauczy- 
cielskiego w Galicyi, głos do narodu i jego 
posłów. Nowy Sącz, nakł. autora, druk. J. 
Litwińskiego w Wieliczce, 1900, 8 mała, 
str. 28. 

— Książeczka rachunkowa dla szkół je- 
dnoklasowych na 3—4 i 5—6 rok nauki. 
Kołomyja, "^ nakł. autora, druk. Zadembskiego 
i Hollendra, 1885, 8, str. 51, hal. 32. 

— Plan szczegółowy do nauki codziennej 
w szkołach jednoklasowych, opracowany na 
podstawie planów naukowych. Tamże, 1890, 
8, str. 52, kor. 1. 

— Tygodniowy plan lekcyjny i trzy po- 
działy godzin dla szkół jedno i dwuklaso- 
wych na 3, 4, 5 i 6 rok nauki, opracowany 
na podstawie planów naukowych. Nowy 
Sącz, nakł. autora, druk. J. Litwińskiego 
w' Wieliczce, 1894, 8, str. 31, z 3 tabl. w 4ce. 

— Tygodniowy plan lekcyjny dla szkół 
jedno- i dwuklasowych na 1 i 2 rok nauki, 
na podstawie planów naukowych z r. 1893. 
Tamże, 1896, 8, str. 11 i 1 ni. 

GUTOWSKI W. X. Stare prawdy wszystkim 
mieszkańcom ziemi sposobem ziszczonego 
objawienia do wierzenia i zachowania poda- 
ne z ksiąg Pisma Bożego wyczerpnięte przy 
zwróceniu uwag, do jakich"^ sam przyrodzo- 
ny rozum prowadzi: dla sprostowania obłą- 
kanych lub niedość światłych umysłów 
krótkiem niektórych zebraniem odnowione. 
Warszawa, druk. XX. Misyonarzy, 1820, 8, 
str. 48. 

GUTOWSKI Wład. D. Przed ożenkiem, obra- 
zek ludowy w 1 akcie, ze śpiewami i tań- 
cami oryg. napisany, muzyka G. Różniec- 
kiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. 
M. Ziemkiewicza, 1885, 8, str. 31, kop. 30. 

— Toż. Teatr amator., 41. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Nie- 
miery, 1896, 8 mała, str. 35, kop. 30. 

— Surdut i siermięga, obraz ludowy w 3 
aktach ze śpiewami i tańcami oryginalnie 
napisany, muzyka Aug. Balcarka. Warszawa, 
druk. B. Kopczyńskiego, 1882, 8 mała, str. 
36, kop. 30. 

Guttapercha. Ob. Zieliński H. (1896). 

6UTTMANN B. Die Germanisierung der 
Slaven in der Mark, Inauguraldissertation. 
Berlin, 1895, 8, str. 30. 

GUTTMANM G. J. dr. Era Dunajewskiego, 
przekład K. Estreichera. Odb. z Czasu. Kra 
ków, D. E. Friedlein, drak. Czasu, 1891, 
8 mała, str. 7, hal. 10. 

GUTTRY Alexander. Pamiętniki z lat 1845 
—1847, t. I— II. Poznań, nakł. dra L. Rze- 
peckiego, druk. i skł. gł. W. Simona, 1891 
—94, 8, str. 133, 2 ni. i 144, mr. 2. 

— Ob. Osiński A. ks. (Mowa 1891). 
GUTWINSKI Roman. Additamenta ad floram algarum Lithuaniae cognoscendam, I. Algae 
in lacu Switez a Clariss. prof. dre B. Dy- 
bowski collectae, scripsit .... Odb. z wydaw. 
Nuova Notarisia. Padova, 1897, 8, str. 7. 

— Algae in itinere per montem Babia 
Góra collectae. Odb. z t. 33 Sprawozdań 
kom. fizyogr. Akademii umiej. Cracoviae, 
typ. UniV. Jag., 1898, 8, str. 13. 

— Algarum e lacu Baykal et e paenin- 
sula Kamtschatka a prof. dre B. Dybowski 
a. 1877 reportatarum enumeratio et diato- 
macearum lacus Baykal cum iissdem tatri- 
corum, italicorum atąue francogallicorum 
lacuum comparatio. Odb. z La Nuova nota- 
risia. Padova, tipogr. del seminario, 1891, 8, 
str. 27. 

— De nonnullis algis novis yel minus co- 
gnitis. Odb. z t. 33 Rozpraw Wydz. matem.- 
przyr. Akademii umiej. Kraków, Spółka 
wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897, 8 większa, 
str. 31, z 3 tabl., kor. 120. 

— Ein Beitrag zur Kenntniss der fossilen 
Diatomaceen Bosniens, Diatomaceenlager bei 
PetroYoseljo. Odb. z Wissen. Mittheilungen 
aus Bosnien und Herzegowina. Wien, C. 
Gerold's Sohn, 1899, 4, str. 6. 

— Ueber die bis jetzt in Bosnien und der 
Herzogovina entdeckten Algen, mit Aus- 
schluss der Diatomaceen, nebst kurzeń An- 
deutungen iiber das Sammeln. Odb. z Wiss. 
Mittheilungen aus Bosnien u. Hercegovina. 
Wien, C. Gerolds Verlag, Druck von A. 
Hołzhausen, 1897, 4, str. 11, z tabl. 

— Cheiranthus Cheiri L., przyczynek do 
morfologii kwiatów, mit einem deutsch ver- 
fassten Rśsumó. Odb. ze Sprawozd. gimn. 
Tarnopol, druk. St. Kossowskiego, 1892, 8, 
str. 19, z tabl. litogr. 

— O nagjenim dosele u Bośni i Hercego- 
vini halugama, iskljuciysi diatomacee. Odb. 
z Glasnika zemal. muzeja u Bośni i Herce- 
govini. Serajewo, zemaljska stamperija, 1896, 
4, str. 14, s 1 tablom. 

— Flora glonów okolic Lwowa. Odb. z t. 
27 Sprawozd. Kom. fizyogr. Akad. umiej. 
Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 
1891, 8, str. 124, z '3 podwójnymi tabl. 

— Flora glonów okolic Tarnopola, Flora 
algarum agri Tarnopoliensis. Odb. z 30 t. 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii um. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894, 8, str. 129, 
z 2 tabl. 

— O glonach słodkowodnych wogóle, 
a w szczególności o glonach okolic Lwowa. 
Odb. z Kosmosu. Lwów, 1889, 8, str. 12. 

— Glony stawów na Zbruczu. Odb. z t. 
29 Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893, 8, 
str. 16. 

— Glony Suchy i Makowa. Odb. z 35 t. 92 GUTWINSKI - GWAJACETYNA Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii um. 
Tamże, 1900, 8, str^ 25. 

— Materyały do flory glonów Galicyi, 
cz. II. Odb. z 25 t. Sprawozdań Kom. fizyogr. 
Akademii umiej. Tamże, 1890, 8, str. 43, 
z tabl. litogr. 

— Toż, cz. III. Odb. z t. 28. Sprawozdań 
Kom. fizyogr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1892, 8, str. 63, z tabl. 

— Toż: Res ad floram algarum Galiciae 
congestae, pars IV. Odb. z Nuova Notarisia, 
1897, 8, str. 12. 

— Matervały do florv glonów Polski. 
Odb. z Kosmosu. Lwów, 1889, 8, str. 11. 

— Materyały do flory wodorostów Gali- 
cyi. Odb. z t. 18 Sprawozdań Komisyi fizy- 
ograf. Akademii umiej. Kraków, druk. Uni- 
wers. Jag., 1884, 8, str. 12. 

— Salvandae prioritatis causa: Diagnoses 
nonnullarum algarum novarum in Galicia 
orientali a. 1890 collectarum. Padova, tip. 
del. Seminario, 1892, 8, str. 17—22. 

— Prodromus florae algarum galiciensis. 
Odb. z 28 t. Rozpraw Wydz. matem. -przy r. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8 większa, str. 176, 
kor. 3. 

— Ueber die von Prof. Erich Brandis in 
der Umgegend von Travnik gesammelten 
Algen. Odb. z Wissens. Mittheilungen aus 
Bosnien und Hercegovina. Wien, 1889, 4, 
str. 14. 

— Przyczynek do znajomości okrzemek 
tatrzańskich, Bacillariaceae tatrenses. Odb. 
z t. 22 Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 
demii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 13. 

— O pionowem rozsiedleniu glonów je- 
ziora bajkalskiego. Przedruk z Kosmosu. 
Lwów, druk. Ludowa, 1890, 8, str. 8. 

— Staw Tarnopolski. (Topografia, fauna 
i flora z szczególniejazem uwzględnieniem 
glonów). Der Teich von Tarnopol, Beschrei- 
bung, Thiere und Pflanzen- mit besonderer 
Berticksichtigung der Algen. Tarnopol, druk. 
St. Kossowskiego, 1892, 8, str. 15. 

— Systematische Uebersicht der von Dr. 
Justin Karliński in der Umgebung v, Gran- 
ćanica wahrend des Herbstes 1897 gesam- 
melten Algen. Odb. z Wiss. Mittheilungen 
aus Bosnien und Hercegovina. Wien, 1899, 
4, str. 9. 

— Ueber die in der Umgebung v. Karls- 
bad im Juli 1898 gesammelten Algen, ein 
Beitrag zur Algenflora Bohmens. Odb. z Bo- 
tanisches Centralblat. Cassel, Gebr. Gotthefft, 
1899, 8, str. 8. 

— Zur Wahrung der PrioritUt: Voriaufi- 
ge Mittheilungen iiber einige neue Algen- 
Species und Yarietaten aus der Umgebung von Lemberg. Odb. z Botanisches Central - 
blatt. Tamże, 1890, 8 większa, str. 9. 

— Wykaz glonów zebranj^h w okolicy 
Wadowic- Makowa. Odb, z 33 t. Sprawozdań 
Komisyi fizyogr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 121. 

— Ob. Eichler B, (Algae novae 1894); 
Sprawozd. gimn. Franc. Józ. (1888). 

GUTZKOW Karol. Uriel Akosta, tragedya 
w 5 aktach, przekład wolny wierszem Mi- 
kołaja Bołoz Antoniewicza. Wyd, 2gie po- 
prawne. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, nakł, 
tłómacza, druk, I Związkowa, 1881, 16, str, 
VI i 117, kor. 1-20. 

— Toż. Wyd, 3. Bibl. Mrówki, 275—276. 
Lwów, nakł, Ksieg. pol., druk. Narodowa 
w Krakowie, (1897), 16, str. 87 i II, hal. 40. 

GUY BOOTHBY. Wśród łotrów czyli jak 
złodzieje byli okradani, przekład z angiel. 
E. Żmijewskiej. Dod. do Słowa. Warszawa, 
druk. Noskowskiego, 1897, 8 mała, str. 196. 

GUY CHANTEPLEUR. Przygoda panny Ge- 
ni, opowiadanie wigilijne, z francus. Dod. 
do Słowa. Warszawa, 1898, 8 mała, str. 38. 

GUYAU M. Moralność, sztuka i religia, po- 
dług .... napisał Alfred Fouillee, przełożył 
z francus. J. K. Potocki. Warsk-awa, nakł. 
red. Głosu, druk, J. Jeźyńskiego, 1894, 8, 
str. 225 i 1 ni., z portr. Guyaua, rb. 1-20. 

— Powiastki dla najmłodsz3^ch dzieci, 
z franc. przeł. Amelia Rzeszotarska. War- 
szawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. A. 
Ginsa, 1896, 8 mała, str. 85, z 100 rycin, 
w teks., opr. kop. 40. 

— Wychowanie i dziedziczność, studyum 
socyologiczne, przełożył J. K. Potocki. War- 
szawa, nakł. i druk. S, Lewentala, 1891, 8 
mała, str. 410, rb. 135, 

— Zagadnienia estetyki współczesnej, prze- 
kład z oryginału francus. St, Popowskiego. 
Warszawa", nakł. Przeglądu filozof., J. Fi- 
szer, druk. S, Dębskiego w Łodzi, 8, str, 
241, rb, 1-20. 

GUZDEK W. Rozmowy niemieckie dla u- 
czniów rzemieślniczych. Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. A. Koziańskiego, 1891, 16, str, 54 
i 1 ni., hal. 40. 

GUZEK Leo. Anthyllis Dichtungen. Dres- 
den & Leipzig, E. Pierson, 1893, 8 mała, 
str. III i 266, mr. 4. 

Przekłady z Mickiewicza, Pola i innych poetów 
polskich. 

Guziczki limfalyczne. Ob. Dobrowolski Z. 
(1893). 

Guziki. Ob. Bag W. (Dawne polskie 1899). 

Guzy. Ob. Chlumsky W. (jelitowe 1901); 
Filipkiewicz Stef. (podskórne); Rosner Al. 
(brzuszne 1901). 

Gwagnin. Ob. Cipolla C. 

Gwajacetyna, Ob, Dakura J. (1898). GWARA - GWTAŹDZIC 93 Gwara. Ob. Appel K. (1881); Biela J.; 
Blatt G.; Dembowski Br.; Erzepki B. (Ma- 
zowiecka 1895); Gloger Z. (tykocińska 1894); 
Hanusz J. ; Karłowicz J. ; Łoś J. (1885); Matyas 
K. (Now. Sącza 1891); SiarkowskiWł.ks. (pin- 
czowska 1891); Słownik (1900); Zawiliński 
R. (1882). 

Gwebry. Ob. Laurie A. (1893). 

Gwiazda, tygodnik. Redaktor ks. Apolinary 
Tłoczvński.' Rok V— XII. Poznań, nakł, i 
druk.^J. Leitgebra, 1880—1887, 4, kwartał, 
mr. 1. 

— czasopismo. Red. A. Paryski (Parisot). 
Wyd. Czarnecki. Toledo (Ohio), 1888. 

Po roku zwinięto. 

— Detrolcka. Rok I— II. Zrazu po 2 razy 
na tydzień, następnie tygodnik. Redaktoro- 
wieT Linde, Topólnicki^ Lubowiecki i K L. 
Kołakowski. Wvd. Józef Skupiński i A. Pa- 
ryski, 1889—1890, fol., rocznie doi. 1, pojed. 
numer cnt. 3. 

— Górnoszląska. Rok III-V. Bvtom. 1890 
—1892, rok VI-VII, Królewska Huta, 1893 
-1894. 

— katolicka, czasopismo rełigijno-naukowe, 
społeczne i beletrystyczne. Wychodzi dnia 
1 i 15 każdego miesiąca. Wydawca i red. 
ks. Marceli Dziurzyński. Rok I-II, 1890— 
1891. Lwów, druk. Ludowa, 4, rocz. kor. 12. 

— piekarska, katolickie pismo ludowe po- 
święcone sprawom religijnym, politycznym 
i społecznym. Wj^hodzi co niedziela pod 
red. ks. Tuszyńskiego, później Czerniejew- 
skiego wraz z Przyjacielem domowym. Rok 
I— X, 1888—1897. Niemieckie Piekary, kwar- 
talnie fen. 25. 

— Ob. Statuta stowarzyszenia lwowskie- 
go i tarnopolskiego (1870). 

Gwiazdka. Pisemko miesięczne z obrazka- 
mi dla dziatwy i młodzieży wiejskiej. Dod. 
do Polaka. Rok I, 1898. Red. i wydaw. Ka- 
sper Wojnar. Kraków, druk. Związkowa, 4, 
rocz. hal. 80. 

Gwiazdka 1887. Warszawa, wydaw. Towa- 
rzystwa dobroczynności, druk. Noskowskie- 
go, 1887, 4, str. 48, kop. 20. 

— dia moicli kocłianych ziomków na r. 1890. 
Kraków, nakł. J. Dziubanowskiego, druk. 
Związkowa, 16, str. 40, hal. 50. 

— wydawnictwo ilustrowane na 1896/97 rok, 
opracowane z okazyi świąt Bożego narodze- 
nia. Warszawa, druk. W'. Thielła, 1896, 4, 
str. 30, z ryc. i ogłoszeniami, kop. 30. 

— Boża. Ob. Mętlewicz J. K. ks. 

— cieszyńska, pismo dla nauki, przemysłu, 
zabawy i wiadomości politycznych, rok 33. 
Odpow. red. i wydaw. Paweł Stalmach. Cie- 
szyn, druk. K. Prochaski, 1880, 4, nrów 52, 
Btr. 516, kor. 8. 

— Toż, r. 34. Tamże, 1881, nr. 52, str. 542. — R. 35—37. Tamże, druk. H. Feitzin- 
gera i Sp., 1882-1884, 4, str. 530+532+562. 

— R. 38—40. Tamże, druk. K. Prochaski, 
1885—1887, str. 532+538+542. 

— R. 41. Wyd. ks. Mons i Jan Sikora, 
red. ks. Ant. Fuzoń. Tamże, 1888, str. 524. 

— R. 42. Nakł. katoł. Towarz. prasowego, 
red. A. Kusionowicz. Tamże, 1889, str. 504. 

— R. 43. Tamże, od 14 czerwca redakto- 
rem ks. Józef Londzin, 1890, str. 522. 

— R. 44-48. Tamże. Redaktor W. Gryle- 
wicz, 1891-1895. 

— R. 49. Tamże, od maja red. A. Pole- 
czek, 1896. 

— R. 50—53. Tamże, nakł. dr. Julian Krei- 
sel, red. J. Polak, druk. Kutzera i Sp , 1897 
—1900, 4, cena rocznika kor. 8. 

— Kazia, podarek na kolendę dla małych 
dzieci, w obrazkach i wierszykach. Lwów, 
nakł. H. Altenberga, druk. C. Wolfa i syna 
w Monachium, (1884), 4, kart 11 chromolif, 
opr. kor. 2-80. 

— niedzielna. Dod. do Gazety gdańskiej, 
tygodnik, wychodzi pod red. i druk. B. Mil- 
skiego w Gdańsku, 1892—1900, 4. 

— piekarska, 2 razy na tydzień po 1 ark. 
r. I. Red. St. Czerniejewski, nakł. Fr. Schwi- 
der i St. Czerniejewski. Niemieckie Piekary, 
druk. Teof. Nowackiego, 1888. 

— Toż. Wyd. we środy i soboty. Tamże, 
1889, kwart. mr. 1. Porów. Gwiazda. 

GWIAZDOMORSKI Jan dr. Listy z Paryża. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1882, 8, str. 25. 

— Przypadek otrucia nastojem jodowym. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1883, 8, str. 7. 

— Jeszcze w sprawie anchylostomiasis 
wraz z podaniem sposobu badania na tęgo- 
ryjca, anchylostoma. Odb. z Przegl. lekar. 
Tamże, 1899, 8, str. 3. 

— Sprawozdanie roczne z >Domu zdro- 
wia*, zakładu leczniczego prywatnego, z upo- 
ważnienia odpowiednich ordynaryuszów po- 
dał .... Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1885, 8, str. 25. 

GWIAZDOMORSKI J. Ob. Książka pam. arcy- 
bractwa miłosierdzia (1884). 

Gwiazdy. Ob. Falb R.; Flammarion K.; 
Heilpern M. Kluczycki St.; Kramsztyk St. 
1899. Porów, też: Astronomia, kosmografia. 

GWIAŻDZIC. Gawędy ogrodnicze, część I. 
Płock, nakł. I. Wassermana, druk. rządu 
gubernial., 1882, 16, str. 32, kop. 6. 

— Gawędy ogrodnicze, cz. I. Wyd. 2. 
Warszawa, druk. M. Tarnowskiego, 1888, 16, 
str. 32, kop. 6. 

— Toż, cz. n. Tamże, 1888, 16, str. 48, 
kop. 6. GWAZDZIC - GYP — Legendy, czyli poboine podania wier- 
szem z różnych pisarzy zebrał dla ludu. 
Płock, nakł. I. Wassermana, Gebethner i 
Wolff w Warszawie, 1880, 16, str. 31. 

— O wzajemnych obowiązkach panów 
i sług. Rozmowy u starego Stacha, I. Płock, 
nakł. Iz. Wassermana, druk. Gubernialna, 
1885, 8 mała, str. 54, kop. 12. 

— O wzajemnych obowiązkach sług i go- 
spodarzy. Rozmowy u starego Stacha, I. 
Wyd. 2. Warszawa, K. Prószyński, 1891, 8, 
str. 31, kop. 10. 

GWIROL Ibn. Mybchar HaPenunym. Wy- 
bór pereł. Gnomy dawnych mędrców zasto- 
sowane do wyobraźni ówczesnych ludów, 
zebrane i wydane pierwotnie w języku arab- 
skim przez .... Z ścisłą dosłownością przeło- 
żył Szymon Goidfluss. Warszawa, 1859. 

6vozdec = Grossenhain. Ob. Schubert G. 
(1889). 

GWÓŹDŹ Jan. List otwarty szlachcica pol- 
skiego do redaktorów politycznych dzienni- 
ków krajowych. Kraków, nakł druk. 

Czasu, (1886), 4. str. ni. 4 6YLDĆN H. Teorya analityczna orbit i^a- 
netamych, streścił M. Ernst." Nadb. z VII t. 
Prac matem.-fizycznvch. Warszawa, 1897, 4, 
str. 150-177. 

Gymnasium Tarnoviense, erigitur anno Do- 
mini 1760. Ex actis episcopalibus Cracovien- 
sis vol. 102, fol. 241 seq. depromtum. Pri- 
mum in »Notificationibus e Curia Principis 
Episc. Cracoviensis« a. 1892 in pag. 99—119 
excussum, nune vero seorsim ty pis manda- 
tum per Curiae eiusdem Archivarium-Cra- 
coviae, 1893, kop. 40. 

Gymnasien. Ob. Molin J. prof. (Zur Reform 

1892). 

Gymnastik des k. k. Landwehr-Infanterie- 
Regiments nr. 16 in Krakau. Krakau, Druck 
V. Czas, 1897, 8, str. 14. 

Gynaeceum. Ob. Goliński S. T. 

Gynaecologicae operationes. Ob. Mars Ant. 
prof. dr. (Apparatus 1893). 

GYP pseudonim. Ob. Martel hrabina (Roz- 
kosze 1893). H. H. A. Ofiary rządu rosyjskiego, czyli męki 
i katusze niewinnie skazanego, według opo- 
wiadań sybirskiego skazańca napisany, nie 
żadna bujna fantazya lecz rzeczywista okro- 
pna prawda, wielki sensacyjny romans, 
przez ...., zesz. 1. New York, nakł. i druk. 
A. F. Bantro i Sp., (1895), 8, str. 16, zesz. 
po cent. 5. 

H. A. Rozrywka dla mądrych główek, sza- 
rady i logogryfy. Warszawa, druk. M. Kup- 
fersteina, 1884, 8, str. 15, kop. 18. 

H. B. Jan Kochanowski książę poetów pol- 
skich. Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 
fen. 60. 

H.(ajbowiczowa) E. Ob. Buckley A.; Papę 
Carpantier (Powiastki 1883); Smiles S. (Po- 
dróż 1883(; Taylor J. (1885); Thirifoą (O kro- 
ju 1883); Verga G. (Maż 1883); Werner E. 
Sąd 1884). 

H. F. Na Kolendę. Podarek dla parafian. 
Warszawa, Niemira^ 1900, 32, kop. 7. 

H. G. Z życia Żakarda. Według najlep- 
szych źródeł opracował .... Warszawa, 1892, 
kop. 5. 

H. J. dr. Hygiena palenia: Tytoń, Nico- 
tiana tabacum, ze względu na jego bota- 
niczne, chemiczne i lekarskie własności 
i działanie, studyum fizyologiczno-lekarskie, 
przełożone i uzupełnione przez .... Kraków, 
Spółka wvdaw., druk. Czasu, 1896, 8, str. 78 
i 1 ni., kor. 1-20, opr. kor. 2. 

H. J. Ob. Webb Sidney (Socyalizm 1891). 

H. J. S. Ob. Feuillet O. (Po śmierci). 

H. Ja. I. Istoryczeskaja prawda o Polakach 
i Jewrejach w "b. Polszczi. II. Polskaja wol- 
nost'. Perepeczatano iz »Now. Prołomac. 
Lwów, 1883, Iz tvpogr. Stawropigijskoho 
Instytuta, 16, str. 32, hal. 10. 

H. L. O obrotach giełdowych, t. I— II. Odb. 
z Gazety handl. Warszawa, druk. Al. Pa- 
jewskiego, 1880, 16, str. 321+285 i III, rb. 
1-20. H. M. X. K. W. Prawdziwa filantropia czyli 
krześcianska miłość ku bliźnim we wzorze 
cnoty naydoskonalszey założyciela zgroma- 
dzenia misyi S. Wincentego' ^ Paulo czte- 
rema kazaniami na jegoż obchód uroczysty 
do powszechnego naśladowania podana przez 

Wilno, w druk. Dyecezalney, 18^, 8, 

str. 122. 

H. M. ks. p. w P. Katechizm dla dziatwy 
uczącej sie. Wadowice, nakł. wydawcy, druk. 
Fr. Fołtyna, 1884, 8 mała, str. 41. 

H.... Marya. Cztery poA^iastki dla Wojtka 
i Marysi. Wyd. 2. "Warszawa, Gebethner i 
Wolff,"^ druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1874, 8 mała, str. 72, z ryc, kop. 20. 

H— n. An die Stadt Warschau bei der 
ersten Ankunft Ihres glorreichen Konigs 
Alexander I. Selbstherrscher und Kaiser 
aller Retissen des Gesegneten. B. m. dr. i r., 
4, kart. 2. 

H- W. i N. J. Wspomnienie pośmiertne 
o członkach Komitetu zarządzającego Kasa 
pomocy dla osób pracujących na 'polu nau- 
kowem im. dra Józefa Slianowskiego, zmar- 
łych w ciągu roku 1897. Antoni Okolski, 
Antoni Ślusarski. Warszawa, druk. Rubie- 
szewskiego i Wrotnowskiego, 1898, 8, str. 22. 

H. Z. I G. M. Zwierzęcy światek dla grze- 
cznych dziatek. Obrazki z wierszykami. 
Warszawa, G. Centnerszwer, opr. kop. 90. 

HAARDT W. Atlas geograficzny dla gali- 
cyjskich szkół ludowych, nazwy polskie po- 
dał Bronisław Gustawicz. Wiedeń, nakł. K 
Holzla, 1883, 4 podłużna, kart. 15 litogr. 
i kolor., kor. 1-20. 

— Monarchia austro-węgierska do szkół 
polskich zastosowana, mapa ścienna, kor. 9, 
nakł. na płótnie kor. 13, nakł. na płótnie 
z wałkami kor. 15. 

HAASE Mart Th. Wir woUen Zeugniss ge- 
ben, Festpredigt, bei der am 29 Juni 1884, 
stattgefundenen Jahresyersammlung des ga HAASE - HADASZCZOK lizisch-bukowinischen Gu8tav- Adolf -Zweig- 
vereines in Jaroslau gesprochen. Teschen & 
Lemberg, Milikowski, 1884, 8, str. 13. 

HAASE T. dr. Antysemityzm, przełożył*** 
Kraków, nakł. tłómacza, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8 mała, 
str. 55, łial. 60. 

Haasyf, rocznik ilustrowany historyczno-li- 
teracki, rok VI, zredagował N. Sokołów (po 
hebraJ8ku)J Warszawa, druk. Haltera i Ajzen- 
sztada, 1893, 8, 45 arkuszy druku w pięciu 
działach. 

w dziale literackim: Wypisy z ksiąg kahalnych 
w Szkudach, Opatowie, Krakowie i Opocznie, ora,z 
rzecz o ustroju szkól żydowskich w Polsce XVI w., 
przez N. Sokołowa; Wyciągi z ksiąg kahalnych na 
Litwie, przez dra A. Harkawyego; Księgi kahalne 
ziemi litewskiej, przez A. L. Fajnsteina. W dziale 
poezyi: Jeremiasz, wiersz K. Ujejskiego, przełożył 
dr. N. Mandelkern. 

HABDANK Adam. Nabożeństwo na dzień 
zaduszny z rzewną pobudką do modłów za 
dusze w czyścu cierpiące .....' Wyd. 2. War- 
szawa, druk. M. Ziemkiewicza, E. Koliński, 
1891, 16, str. 142 i 2 ni., z ryc, kop. 40. 

— Pamiątka pierwszej Komunii Św., uwie- 
kopomnieme uroczystości, odbytej 30 maja 
1890 r. w kościele Św. Krzyża, pokarmeli- 
ckim, w Kownie, na pamiątkę dziatkom na- 
pisz .... Kraków, nakł. autora, druk. W. 
Korneckiego, 1891, 16, str. 31. 

HABDANK Wandalin. Palmodynamika czyli 
serce bytu, przyczynek do teoryi prawa wa- 
hadłowego. Z "karta nieba. Wilno, nakł. i 
druk. J. Zawadzkiego, 1883, 4, str. 104, rb. 1. 

— Ob. Szpaczvński E. (Teorva wahadłowa 
1882). 

HABENICHT H. Heimatskarten zum Ele- 
mentar- Atlas , Nr. 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 
41, 43, 44, 46. Gotha, Perthes, 1886, 4 i fol., 
karty chromolitogr., po fen. 20 i 30. 

11, Uckermark u. Prignitz; 12. Mittelmark u. Ha- 
velland; 14. Niederlausitz; 17. Hinter-Pommem; 18. 
Bezirk Bromberg; 19. Bez. Posen; 24. Masurenland; 
41. Merseburg; 43. Bez. Liegnitz; 44. Bez. Breslau; 
46. Ober-Schlesien. 

— Toż, Nr. 2, Blatt 20, 22, 23, 25. Tam- 
że, 1885, fol., karty chromolitogr., po fen. 20. 

20. Danziger-Bucht; 22. Kulmerland und Pomera- 
Dien; 23. Samland; 25. Littauen. 

— Toż, Erweiterte Biatter, Blatt 11 u. 21. 
Tamże, 1885, fol., karty chromol., po fen. 30. 

Bezirk Stettin; 21. Pommerellen. 

HABENICHTS. Ob. Rogalski St. (1898). 

HABERFELD Hugo (z Oświęcima). Piero di 
Cosimo. Dissertatio inaug. Breslau, 1900, 8, 
str. 114. 

HABERL Franc. Xaw. Magister choralis. 
Podręcznik do nauki śpiewu gregoryańskie- 
go według melodyi autentycznych zatwier- 
dzonych przez stolicę Św. i przez kongre- 
gacyą św. obrządków. Na język polski z 2. 
wydania włoskiego przetłum. i opisem wa- 
żniejszych obrządków kościoła polskiego uzu- pełnił ks. Józef Surzyński. Ratyzbona, nakł. 
F. Pusteta, 1890, 8, str. X, 248, mr. 2-50. 

HABSBURG. Ob. Łepkowski Józef (Sarge 
1893); Pary lak P. (Sprawozd. gimn. w Sta- 
nisławowie za r. 1883). 

HABURA Franciszek. Charakterystyka XIX 
wieku, odczyt. Odb. z V Rocznika Sambor- 
skiego. Przemyśl, druk. S. F. Piatkiewicza, 
1882, 8, str. 34, 1. 

— Mowa przy odsłonięciu i poświęceniu 
grobowca śp. Rufina Piotrowskiego na cmen- 
tarzu tarnowskim dnia 1 listopada 1876 r. 
Tarnów, druk. J. Styrny, 1876, 8, str. 20. 

— Oda na uroczystość odsłonięcia pomni- 
ka Józefa Szujskiego w Tarnowie dnia Igo 
czerwca 1886. Tamże, nakł. Komitetu pomni- 
kowego, b. r. (1886), 8, str. 4. 

— Powinszowania i wiersze pamiątkowe 
dla młodzieży. Tarnów, nakł. K Menkesa, 
druk. Ludowa we Lwowie, 1886, 8, str. 177 
i 3 ni., kor. 2. 

— Prawa, warunki i środki postępu ludz- 
kości. Odb. z XX rocznika Tow. przyjaciół 
nauk. poz. Poznań, druk. Dzi«mnika pozn., 
1894, 8, str. 86. 

— Stanowisko propedeutyki filozoficznej 
w systemie nauk gimnazyalnych i jej zna- 
czenie w dydaktyce gimnazyalnej. Odb. ze 
Sprawozd. gimn. r. 1888. " Taraów, nakł. 
autora, druk. J. Styrny, 1888, 8, str. 37, 1. 

— Wiersz na uczczenie uroczystości srebr- 
nego wesela Najjaśniejszych Państwa Ich 
Ces. i Król. Mości Franciszka Józefa I i Elż- 
biety, obchodzonej dnia 24 kwietnia 1879. 
Tarnów, drak. W. Angelusa, 1879, 4, k. ni. 2. 

— Ob. Benoni K. (Książka 1893); Liviu8 
T. (1888); Sallustyusz G. K. (1894); Sprawo- 
zdanie gimn. tamow. (1888). 

HACKER Victop R. v. dr. Wskazówki do prze- 
ciwgnilnego leczenia ran według sposobów 
używanych w klinice prof. Biłlrotha, spolsz- 
czył dr. Aiexander Fruchtman. Odb. z Me- 
dycyny. Warszawa, Gebethner i Wolf, druk. 
M. Żiemkiewiczowej, 1890, 8, str. 27, kop. 40. 

HACKLANDER F. W. Zawikłana intryga 
opowiadanie w zygzak, tłum. F. Sulimirski, 
t. 1— II. Warszawa, b. m. i r. dr. 8, str. 304 
i 272. 

HADACZEK Karol. Z badań archeologicznych 
w dorzeczu Bugu z 6 ryc. w teks. Ódb. 
z Teki konserwatorskiej, r. II. Lwów, nakł. 
Koła c. k. Konserwatorów, druk. W. A. Szyj- 
kowskiego, 4, str. 16. 

— Ślady epoki tak zwanej archaiczno- 
mykeńskiej we wschodniej Galicyi. Odbitka 
z Wiadomości uum. arch. Kraków, nakł. 
Tow. numizm., Spółka wvdaw., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 8, kor. 150. 

HADASZCZOK J. prof. Fiihrer durch die Be- 
skiden, herausgegeben von der Sektion Frie- HADRYAN - HAGGARD 97 dek des Beskiden-Yereines. M. Ostrau, R. 
Papauschek, 1894, 16, str. 72, z mapą Be- 
skidu zachodniego. 

HADRYAN. Ob. Dydrński T. (1899); Moraw- 
ski Kaz. (1893). 

HADUCH Henryk ks. T. J. Kazanie wypowie- 
dziane w kościele starowiejskira z okazyi 
przybicia złotej sukienki w górnej części 
cudownego obrazu Matki Boskiej dn. 22g:o 
kwietnia 1900. Kraków, nakł. ks. J. Melina, 
T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 8, str. 17. 

Drukowano jako manusknpt. 

HAEBLER T. Uber zwei Stellen in Platon 
Timaeus und im Hauptwerke von Coppei 
nicus. Program szkolny. Grimma, 1898, 4, 
str. 26. 

HAECKEL Ernest dr. prof. Królestwo Pier 
wotniaków, popularny przegląd najniższych 
żyjących istot, z dodatkiem naukowym, za- 
wierającj-m system Pierwotniaków, przeło- 
żył z ńiemiec^ Julian Steinhaus. Warszawa, 
G. Centnerszwer, 1885, 8, str. 96, z licznymi 
drzewotytami, rb. 1. 

— Podział pracy w naturze i w życiu 
człowieka, odczyt wypowiedziany na zebra- 
niu robotników berlińskich. Warszawa, Les- 
man i G. Centnerszwer, druk. J. Goldmana, 
1884, 8 mała, str. 32, kop. 20. 

— Ob. Straszyński Fab. (Drzewo 1882). 

HAESER dr. Historya medycyny, przekład 
dzieła Lehrbuch der Geschichte der Medi- 
cin przez dra Alex. Heinricha, t. I, zesz. 1. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. Ber- 
gera, 1871, 8, str. 160, rb. 1-20. 

— Toż, t. I, zesz. 2. Warszawa, A. H. 
Kleinsinger, kop, 30. 

— Historya medycyny, przekład 3go wy- 
dania dzieła .... Lehrbnch der Geschichte d. 
Medicin H Band 1876/81, dokonany przez 
prof. dra H. Łuczkiewicza, t. II : Dzieje me- 
dycyny nowożytnej. Warszawa, z zapomogi 
Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., 
drak. Wl. Szulca i Sp., 1886, 8, str. V i 1062, 
rb. 2. 

HAEUSLER Wilh. Geschichte des Fursten- 
thums Oels bis zum Aussterben der Piasti- 
schen Herzogslinie. Breslau, Max et Cie. 
1883, 8, str. VIII i 487, mr. 5. 

— Urkundensammlung zur Geschichte d. 
Furstenthums Oełs bis zum Aussterben der 
Piastischen Herzogslinie. Tamże. 1883, 4, 
str. 1 ni. i 192, mr. 6. 

Haga. Ob. Kasparek Fr. (Druga konferen- 
cya 1895). 

Hagada. Ob. Strauch Fab. (1881). 

HAGEN E. Ob. Hoesslin R. v. & Hagen E. 
Yertheidigung 1894). 

HAGEN L Die Seehafen in den Provinzen 
Preussen und Pommern, I. Odb. z Zeitschrift fur Bauwesen. Berlin, Ernst & Korn, 1883, 

4 wielka, str. 20, z 2 litogr. planami, mr. 5. 

Port w Pilawie (Pillau) i Nowy Port (Neufahr- 

wasser). 

HAGENBECKOWIE John & Karol. Syngalezy, 
mieszkańcy wyspy Ceylon. Lwów, druk. W. 
Kiiblera, (1891), 8 mała, str. 11, z rycin. 

HAGENOWA-SCHWERIN Marya z Łosiów (Alces). 

Expiation, 2e ćdition. Paris, libr. Calmann 
I Lćvy, 1882, 16, str. 166. 

— Nowele. Kraków- Poznań, nakł. J. K. 
Żupańskiego & J. Heumanna, druk. W. L. 

\ AnczYca i Sp., 1887, 8 mała, str. 261 i 1 ni., 
' kor. 3-60. 

Nora; Marnńka. 

— Pani Choryńska, Stracona miłość. Pię- 
kna Halka, Siostra Teresa, Od ,sympatyi do 
miłości. Proboszcz z Szetyny, Ślepy Kazik, 
Głupia Jaga. Lwów, nakł. Jakubowskiego 
i Zadurowicza, druk. W. A. Szyjkowskiego, 
1895, 8, str. 436, kor. 5. 

— Szalone serca, powieść współczesna. 
Tamże, drak. Pillera i Sp., 1895, 16, str. 419, 
kor. 5. 

— Z życia, nowele. Bibl. powieści, podró- 
ży. Lwów, nakł. Gubrvnowicza i Schmidta, 
druk. Pillera i Sp., 1886, 8, str. 275, kor. 
5-20. 

Mrzonką; On i ona; Niedoszły rozwód; Pobyt w Że- 
gestowie; Róża alpejska; Czekam na trzecią; Dwie 
drogi; W świecie. 

— Ich warte auf die Dritte, iibersetzt v. 
Comtesse Irenę L. (Fremdenblatt z r. 1887). 

HAGER Herman dr. Mikroskop i jego uży- 
cie, przewodnik przy mikroskopowych ba- 
daniach dla aptekarzy, lekarzy, urzędników 
zdrowia, kupców, techników, nauczycieli, 
napisany w języku niemieckim przez .... a na 
język polski 'według 7go wydania przełożo- 
ny przez Jana W. Radwańskiego. Kraków, 
nakł. tłómacza, G. Gebethner i Sp., druk. 
Czasu, 1890, 8, str. XI, 1 ni. i 227, z 322 
drzeworyt, w teks., kor. 5"40. 

— Wykład chemii farmaceutycznej w 126 
lekcy ach, przełożył z 4tego wyd. oryginału 
i opracował Maxymilian Flaum. Warszawa, 
staraniem i nakł. Winc. Karpińskiego, druk. 
Kupiecka, 1889, 8, str. XII i 806, z 231 
drzeworyt, w teks.,;,,rb. 450. 

HAGGARD Ridder. Jania, powieść w 2 to- 
mach, przekład z angiels. M. Dz. Dod. do 
Tvgod. ilustr. Warszawa, drak. E. Skiwskie- 
go, 1897, 8, str. 312, rb. 1. 

— Kopalnie króla Salomona, powieść dla 
młodzieży, przełożyła z angielskiego P. J. 
Sier. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
1891, 8, str. 342, kart. rb. 1-20, opraw. rb. 
1-70. 

— Biała lilijka, powieść, przekł. z angiel. 
M. D. Tamże, 1894, 8, str. 199, kop. 60. 

— Ona, przekład z angiel. przez Marya 
Glotz. Warszawa, wydaw. Niwy polskiej, 

13 HAGIA - HAKOWSKI druk. Lepperta i Sp., 1900, 8 mała. str. 142, 
kop. 50. 

HAGIA Triada. Ob. Cieszkowski Z. (1886). 

HAHN Felix dr. O cholerze i środkach za- 
radcz\ch. Tarnopol, nakt. autora, Bracia Ja- 
błońscy, druk. W. Zukerkandla w Złoczowie, 
1892, 16, str. 16, hal. 20. 

— Die Cholera und ihre Bekampfung. 
Tamże, 1892, 16, str. 20, hal. 20. 

HAHN Otto. Wider Pest und Halbmond, 
eine Erzahlung aus der Zeit der Tiirkenbe- 
lagerung Wiens im Jahre 1683. Prag, F. 
Tempsky, 8 mała, str. 66, z 5 ryc, hal. 80. 

HAHN R. Edmund. Der letzte Jagiełło, hi- 
storisches Trauerspiel in 5 Aufztigen. Dres- 
den, E. Pierson's Verlag, 1895, 16, str. 1 nł. 
i 72, mr, 1. 

HAHN Robert. Szematyzm c. k. uprzywil. 
kolei galicyjskiej Karola Ludwika. Lwów, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1890, 8, str. 138 
XLII i 1 tabl. druk. 

— Toż na r. 1891, 8, str. 111, XLIV, 8 
i 1 tabl. druk. 

HAHN Wiktor dr. Bibliografia filologii kla- 
sycznej i literatury humanistycznej w Pol- 
sce za lata 1891—1893. Odb. z czasop. Eos. 
Lwów, druk. Instytutu stauropig., 1894, 8, 
str. 24. 

— Toż, za lata 1894—95. Odb. z Czasop. 
Eos. Lwów, 1896, 8, str. 32, kor. 1. 

— Toż, za lata 1896—1898. Odb. z VI ro- 
cznika Eosu. Lwów, nakł. autora, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1900, 8, 
1 k., str. 30, kor. 1. 

— Najważniejsze dezyderaty w sprawie 
badań nad literaturą humanistyczną w Pol- 
sce. Nadb. z Pamięt. III Zjazdu historyków 
polskich w Krakowie. 8, str. 12. 

— Drobne notatki do pism Juliusza Sło- 
wackiego: Jan Bielecki, Wallas, Balladyna, 
Lilia Weneda. Kraków i Kołomyja, nakł, 
autora, druk. Narodowa, 1898, 4, str. 15. 

— Pentesilea, dramat Szymona Szymono- 
wicza. Odb. z Muzeum. Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. I Związkowa, 1895, 
8, str. 17, hal. 80. 

— Pollux i Aristoteles. Odb. z czasop. 
Eos. Lwów, druk. E. Winiarza, 1896, 8, 
str. 16. 

— Przyczynek do genezy Maryi Stuart 
Jul. Słowackiego. Odb. z Ateneum. Warsza- 
wa, druk. J. Cotty, Gubrynowicz i Schmidt 
we Lwowie, 1894, 8 większa, str. 37, kor. 
1-20. 

— Recenzya wydania dzieł Juliusza Sło- 
wackiego przez dra H. Biegeleisena. Odb. 
z Kwartalnika histor. Lwów, nakł. autora, 
druk. im. Ossolińskich, 1898, 8, str. 15. 

— Kilka słów o genezie Mindowego, tra- gedyi Jul. Słowackiego. Lwów, nakł. autora 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. im. Ossołiń 
skich, 1894, 8, str. 29, kor. 1. 

— Studyum nad genezą Lilii Wenedy 
tragedj-i Jul. Słowackiego. Tamże, druk. Wł 
Łozińskiego, 1894, 8, str. 55, kor. 1-20. 

— Szymon Szymonowicz jako filolog 
kartka z dziejów filologii w Polsce. Odb 
z Przewodnika nauk. i liter. Lwów, nakł 
autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1897, 8, str, 
40, kor. 1-20. 

— Nieznany wiersz łaciński Szymona 
Szymonowicza »Ode Georgio Zamoscio, epi 
scopo Chelmensi*. Odb. z I t. czasop. Ek)s. 
Lwów, 1894, 8, str. 8. 

— Teorya Dorpfelda o budowie staroży- 
tnej sceny greckiej w świetle najnowszej 
krytyki. Ódb. ze Sprawozd. gimn. Kołomy 
ja,"^ druk. A. J. Młziewicza i Sp., 1898, 8, str 
47 i 1 ni., kor. 1. 

— Tło historyczne w Irydyonie Krasiń 
skiego. Odb. z Przewodnika nauk. i liter 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł, 
Łozińskiego,' 1898, 8, str. 58, kor. 1-40. 

— Żywoty Plutarcha wobec Arystotelesa 
A9^7jva;wv 7:oXtx£ta. Lwów, nakł. autora, Gu 
brynowicz i Schmidt, druk. I Związkowa 
1896, 8, str. 55 i ni., kor. 1-20. 

— Ob. Szymonowicz Sz. (1899). 
Hajdamaki. Ob. Bunt; Gawroński Ra wita 

Mirosławsklj K. (1893); Szewczeńko. 

HAiDECKI A. Die italienische Lira da brać 
cio, eine kunst-historische Studie zur Ge 
schichte der Violine, nebst einem Anhang 
mit Nachrichten iiber einige der altesten 
Violenbauer. Mostar, Selbstverlag d. Autors, 
Druck V. VI. M. Radović, 8, str. 62 i 1 nł, 

HAJDECKI Alex. k. k. Major-Auditor. Officiers- 
Standes-Priyilegien, System und Praxis des 
geltenden Officiersrechtes der k. u. k. be- 
waffaeten Macht. Wien, M. Perles, 1897, 8, 
str. VII i 211, kor. 3-60. 

HAIM Leopold dr. O powietrzu zakażnem. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1895, 8, str. 19. 

— O higienicznej wartości wodj* studzien- 
nej pawilonu chorób zakaźnych szpitala Św. 
Łazarza w Krakowie, odczyt Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895, 
8, str. 9. 

HAJN Ant. I Al. Ob. Limanowski Boi. (D6- 
jiny 1891). 

HAJOTA (H. i.). Ob. Boguska Helena a nad- 
to Alexander mrs, (1888). 

Hakatyści. Nasi .... Paryż, Księg. p. p. so- 
cyalistycznej w Londynie, 1900, hal. 10. 

HAKOWSKI Julian. Podręcznik ilustrowany 
na wszechświatową międzynarodową Ko- 
lumbijską wystawę w Chicago, obejmujący 
historyą miasta, oraz szczegółowy opis pa- z HAL - HALBAN 99 lacv i pawilonów wystawowych, Warszawa, 
dnik. Przemysłowa,"^ 1893, 16, str. 72, % ry- 
cinami i ogłoszeniami, kop. 30. 

Z HAL... Antek. Los szczęścia, szkic fanta- 
styczny. Bibl. na cele dobroczynne, I. Koło- 
myja, nakł. Głosu naucz., diuk. Zademb- 
skiego i Hollendra, 1885, 8 mała, str. 33, 
łial. 20. 

Hala nad Solawą. Ob. Majchrowicz Pr. dr. 
(Seminarium 1894). 

HALBAN-BLUMENSTOCK Alfr. dr. prof. Ent- 
stehung- des deutschen Immobiłar-Eigen- 
thums, Band I: Grundlagen. Innsbruck, 
Wag-ner, 1894, 8, str. VI i 374, kor. 7-20. 

— Zur Geschichte des deutschen Reehts 
in Podolien, Wolhvnien und der Ukrainę. 
Berlin, R. L. Prager, 1896, 8, str. XII i 135, 
mr. 4. 

— Quelques mots sur la rśfection des ti- 
tres perdus chez les Fi-ancs. Odb. z Nouv. 
Revue hist de droit franc. et etranger. Bar- 
le-Duc, 1891. 8, str. 10. 

— Opieka papieska w wiekach średnich. 
Odb. z t. 24 Rozpraw Wydz. filozof.-histor. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1889, 8, str. 157, kor. 2. 

— Ordinatio bellicae motionis ex anno 
1506. Odb. z t. V Archiwum Komisyi hist. 
Akademii umiej. Kraków, druk. W. Li. An- 
czyca i Sp., 1888, 8, str. 7. 

— Plany reform skarbowo-wojskowych 
w pierwszej połowie panowania Zygmunta 
Starego. Rozszerzona odb. z Przewód, nauk. 
i liter. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, Spół- 
ka wydaw, w Krakowie, 1888, 8, str. 112 i 
1 ni., razem z powyższa Ordinatio bellicae, 
kor. 2. 

— Das romische Recht in den germani- 
schen Yolksstaaten. Theil I. Untersuch. zur 
deutschen Staats und Rechtsgesch., Heft 56. 
Breslau, M. & H. Marcus, 1899, 8, str. XXIII 
i 312, mr. 10. 

— Der papstliche Schutz im Mittelalter. 
Innsbruck, Uniyersitatsbuchhandlung, 1890, 
8, str. 168, kor. 3-50. 

— Kilka słów o prawnym charakterze in 
terdyktu kościelnego. Odb. z Rocznika fila- 
reckiego. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886 
8, str. 31. 

— Studya nad historyą własności nieru- 
chomej u ludów germańskich, I. Stosunek 
człowieka do ziemi u Franków salickich 
przed wkroczeniem na terjtoryum rzymskie. 
Odb. z t. 29 Rozpraw Wydz. histor.-filozof. 
Akademii umiej. Tamże, Spółka wvdaw., 
druk. Uniw. Jag., 1891, 8 większa, str. 126 
i 1 ni., kor. 240. 

— Subwencye gminne na cele kościelne. 
B. m. r., 8, str. 15. 

— Wiadomość o rękopisach prawno-histo- rycznych biblioL cesar. w Petersburgu, spra- 
wozd. z poszukiwań. Odb. z t. VI Archiw. 
Komisji histor. Akademii umiej. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1891, 8 większa, str. 87 i 1 ni., kor. 3-60. 

— Zbiór kanonów paryskiej biblioteki św. 
Genowefy. Odb. z t. 27 Rozpraw Wydz. hi- 
stor.-filoz. Akademii umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1891, 8 większa, str. 44, hal. 80. 

HALBAN BLUMENSTOCK Henryk dr. f Graf 
Alfred Potocki Odb. z Wiener 2ieitung. 
Wien, Selbstverlag des Verfassers, 1889, 8 
mała, str. 14. 

— Polen und das Jahr 1863. Wesentlich 
erganzter Sonder-Abdruck von Aufsatzen, 
welche im Fremden-Blatt im Mai und Juni 
1895 erschienen sind. Tamże, 1895, 8, str. 
70, kor. 1-20. 

— O wrzekomem porażeniu opuszkowem 
u dzieci, Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1899, 8, str. 12 

HALBAN Józef dr. Ueber die Resorption d. 
Bakterien bei localer Infection. Odb. z Słtz- 
ungsljerichte der kaiserl. Akademie der 
Wissens. Wien, C. Gerolds Sohn, 1897, 8, 
str. 103, z 2 tabl., kor. 2. 

HALBAN-BLUMENSTOK Leon dr. O choro- 
bach zaraźliwych wogólności a o cholerze 
w szczególności. Odb. z Przegl. polsk. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1884, 8, str. 37. 

— Kazuistyka sądowo-lekarska, sprawo- 
zdanie z ważniejszych przypadków, część I. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1882, 8, str. 153, kor. 2. 

— Kindestodtung Sep. Abdr. a. d. Real- 
Encyklop. d. ges. Heilkunde. Wien, b. r. w., 
8, str. 26. 

— Medycyna sądowa w wiekach średnich. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1883, 8, str. 19. 

— Medycyna sądowa. Według wykładów 
uniwersyteckich zebrał Antoni Miczulski. 
Kraków* 1893, 4, 1 tyt., str. 334. (Litografia). 

— Dr. O. Messerer w Monachium. O zna- 
czeniu sądowo-lekarskiem rozmaitych po- 
staci złamań kości, odb. z Friedreichs Blat- 
ter ftir gerichtliche Medizin, 1885, 8, str. 15, 
z rycin w teks. 

— Pracownia dla ćwiczeń aseptycznych 
w operacyach położniczych w Krakowie. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 8, str. 6. 

— Przyczynek sądowo-lekarski do kwe- 
styi nerwie urazowjch. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890, 8, str. 29. 

— W dwóchsetną rocznice próby płucnej. 
Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1883,8, str. 37. 

— O śmierci pozornej, wykład publiczny. 100 HALBAN - HALPERT Odb. z Przegl. pol. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1884, 8, str. 25. 

— W sprawie niewidomych. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885, 
8, str. 5. 

— W sprawie t. zw. prób życia. Odbitka 
z Przegl. lekar. Tamże, 1887, 8, str. 12. 

— Wykłady o psychiatry! sądowo-lekar- 
skiej, wydał Ant. Miczulski. Kraków, 1892, 
4, 1 tyt., str. 138, litografia. 

— Ob. Feigel L. (1887); Wachholz (1897). 

HALBE Nlax. Mezekowa, opowiadanie z ży- 
cia wioski, przekład A. Callier. Warszawa, 
nakł. Wyd. Przegl. tygod., 1889, 8, str. 77, 
kop. 20. 

— Młodość , dramat, spolszczyła R, C. 
Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. 
M. Lewińskiego, 1896, 8 mała, str. 147, 
kop. 60. 

HALEK Witosław. Wieczorne pieśni, przeło- 
żył z czeskiego Wład. Bełza. Wyd. nowe. 
Bibl. powsz., 87. Złoczów, nakł. i druk. W. 
Zukerkandla, 1893, 16, str. 47, hal. 24. 

HALEW Ludwik. Aktorka, tłum. z francus. 
J. Ł. Petersburg, Ksieg. polska, druk. Kra- 
ju, 1893, 16, str. 364. ' 

— Małżeństwo z miłości, tłum. K. Kuli- 
kowska. Dod. do Kłosów. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1882, 8, str. 29. 

— Najazd, wspomnienia i opowiadania. 
Wieczorów powieściowych, dod. do Biesiady 
liter., t. XIV. Warszawa, T. Paprocki i Sp", 
druk. J. Ungra, 1882, 8 mała, str. 140, 
kop. 50. 

— Najpiękniejsza. Dod. do Kłosów. War- 
szawa, druk. S. Lewentala, 1889, 8, str. 22. 

— Nowele, przekład Z. Grabowskiej. War- 
szawa, wyd. tanie Ad. Wiślickiego, 54, druk. 
Przegl. tygod., 1883, 16, str. 72, kop. 12. 

• — Ob. Meilhac. 

Halicz. Ob. Czołowski A. (1890); Szaranie- 
wicz Izyd. (1886, 1888); Szaraniewicz Izyd. 
i Zacharyewicz J. (Trzy opisy 1883); Źie- 
mięcki T. N. (Sprawozdanie 1884). 

Haliczanin, kalendarz powszechny zastoso- 
wany do potrzeb wszystkich mieszkańców 
Galicyi i ilustrowany humorystyczny nowo- 
rocznik Szczutka na r. p. 1881 kalendarza 
tego rok XXVII. Lwów, nakł. Szczutka. 
druk. K. Pillera, 4, kart ni. 72, kor. 1. 

— Toż, rocz. XXVIII, 1882. Tamże, 4, k. I 
ni. 72, kor. 1. 

— Toż, rocz. XXIX, 1883. Tamże, H. Al- 
tenberg (F. H. Richter), druk. K. Pillera, 
4, kart ni. 66, kor. 1. 

— Toż, rocz. XXX, 1884. Tamże, 4, kart. 
ni. 70, kor. 1. 

— Toż, rocz. XXXI, 1885. Tamże. 

— Toż, rocz. XXXII, 1886. 4, str. ni. 150. — Toż, rocz. XXXIII— XLI, 1887-1895 
Tamże, 4, po kor. 1. 

— Toż, pt. Haliczanin, kalendarz powsze- 
chny zastosowany do potrzeb wszystkich 
mieszkańców Galicyi na r. 1896, który jest 
rokiem przestępnym mającym 366 dni, ro- 
cznik XLII. Lwów, nakł. i druk. Pillera 
i Sp., 4, kilkanaście arkuszy druku, z ryc. 
i ogłoszeniami, kor. 1. 

— Toż, rocz. XLIII-XLV1, 1897-1900. 
Tamże, 4, po kor. 1. 

— Haliczanina Kalendarzyk kieszonkowy 
na r. 1900. Tamże. 16, hal. 40. 

HALINA. Bursztyny Kasi, obrazek ludowy 
w 3 odsłonach, z muzyką, śpiewami i tańca- 
mi. Wyd. 3. Naród sobie. Poznań, nakł. A. 
Cybulskiego, druk. Dziennika poznań., 1897, 
16, str. 48 i 16, mr. 1. 

— Toż, obrazek ludowy w 5 odsłonach. 
Poznań, nakł. i druk. W. Simona, fen. 25. 

— Listki, wybór poezyi i aforyzmów, 
albumik. Warszawa, nakł. M. Arcta, 1891, 
12, str. 12, z 7 chromolit., kop. 60. 

— Pieśni, wybór poezyi. Albumik. Tam- 
że, 1891, 12, str. 12, z 7"^ chromolit., kop. 60. 

HALINA Marya. Westchnienie do Boga, 
książeczka do nabożeństwa dla chrześcijan 
katolików. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. ^ 
P. Laskauera i W. Babickiego, 1897, 32, I 
str. 170 i IV, z 1 rvc. kolor., opr. od kop. 
80 do rb. 2. 

— Wiersze i deklamacye dla dzieci, wy- 
brane z poetów polskich. Warszawa, nakł. 
M. Arcta, druk. Laskauera i Babickiego, 
1898, 8 mała, str. 243 i IV, kop. 75, opr. rb. 
1-20. 

HALKA Aleksandra. Ob. Ledóchowska hr. 
Echo z Afryki, Tatarka (1884), Die heilige 
Odilia (1884), Szkaplerz niewolnika (1890), 
Niewola. 

HALKA W. Zawisza z Falkensteinu, ,tra- 
gedya. Lwów, 1867, 8, hal. 70. 

HALL CAINE. Chrześcijanin, powieść na tle 
stosunków amerykańskich, przekł. C. N. Dod. 
do Tygod. ilu8tV. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. E. Skiwskiego, 1898. 8, str. 
626, rb. 1-50. 

— Na wyspie Man, tłóm. z angiel. Dod. 
do Słowa. Warszawa, druk. Noskowskiego, 
1896, 8 mała, str. 447. 

Halle nad Salą. Ob. Hala nad Solawą. 

HALLER A. Ob. Ładnowski A. (Icek 1882). 

HALLER Cezary. Epizod chrzanowski z po- 
wstania 1846 r., przyczynek do Kroniki kra- 
kowskiej 1846 r. Józefa Wawel Louis, skre- 
ślił .... Kraków, nakł. autora. Spółka wyd. 
druk. W. Korneckiego, 1900, 8, str. 8, hal. 10. 

HALLER Jan. Ob. Sobko N. (1883). 

HALPERT L. Ob. Labiche i Lefranc. (1900). HALSKI - HANDEL 101 HALSKI Ludwik. Zbiór monologów, dyalo- 
gów i kupletów, tomik I. Zebrał i ułożył 
Bibl. L. Halskieg-o i Sp. Lwów, nakł. auto- 
ra i Sp., druk. Udziałowa, 1900, 16, str. 23, 
1 ni., hal. 40. 

HALSZKA z Ostroga. Ob. Caro L (Beata 
1883); Deicłies E. (1891); Szujski Józef (Dra- 
mata 1886). 

HAŁATKIEWICZ Ferdynand. W pamięć uro- 
czystości żałobnej sp. JO. księcia Pawła Lu- 
bartowicza Sanguszki przy złożeniu ciała 
do grobu rodzinnego na cmentarzu w Tar- 
nowie d. 23 listopada 1876. Tarnów, druk. 
A. Eusinowskiego, 1876, 8, k. 2. 

Hałaniwkl. Ob. Wanke Anna (1889). 

Hałyczyna. Ob. Iłowajski D. (1886); Kiel- 
siew W. (1868); Monografii do istoryi Rusi 
(1887); Oleśnicki K (1889); Partyckij O. 
(1894). 

HAMBOCK Karol dr. Nauka praktyczna sa- 
downictwa i przemysłu sadowniczego, uło- 
żył .... nauczyciel sadownictwa i uprawy 
wina przy kraj. Radzie rolniczej w Czechach. 
Dział L Szczepienie drzew owocowych uwi- 
docznione na sześciu modelach. Lwów, nakł. 
i własność K. Janskiego w Taborze, wyd. 
polskie uskutecznione za zezwoleniem na- 
kładcy przez Tow. pedag. Lwów, druk. I 
Związkowa, 1884, 8, str. 29, kor. 6-30. 

Hamburg. Ob. Mueldner H- (1881). 

HAMCZYKIEWICZ R. Preparacya niemiecka 
dla IV klasv gimn. Przemyśl, druk. Dżu- 
łyńskiego, 1900, 8, str. 111, kor. 1-50. 

HAMERLING Robert Śpiewaczka leśna, no- 
wela, przeł. Z. Zajączkowska. Dod. do Ty- 
godnika powsz. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1883, 8, str. 26. 

HAMERSKI Edward. Wypisy niemieckie na 
klasę III szkół średnich. Wyd. 3. Lwów, 
nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. K. 
Prochaski w Cieszynie. 1883, 8, str. 5 ni. 
i 240, kor. 160. 

— Toż. Wyd. 4te znacznie zmienione. 
Tamże, 1890, 8, str. 219, opr. kor. 220. 

— Wypisy niemieckie na klasę IV szkół 
średnich. Wyd. 2. Tamże, 1882, 8,' str. 2 ni. 
i 244, kor. 1-60. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 1889, 8, str. VIII 
i 238, opr. kor. 2-20. 

HAMMER W. dr. Ortsnamen der Provinz 
Brandenburg. Program szkolny. Berlin, R. 
Gaertner, 1894, 4, str. 32, mr. "^1. 

Hamilton kwaterniony. Ob. Hertz Karol 
(1887). 

HAMNOND A. dr. Niemoc płciowa, impoten- 
tia, u mężczyzn i u kobiet, oraz sposoby jej 
zaradzenia, przekład dra Józ. Starkniana. 
Odb. z Medycyny. Warszawa, druk. Maryi 
Ziemkiewicz, 1890, 4, str. 95, kop. 75. 

HAMON ks. Rozmyślania na wszystkie dni roku do użytku kapłanów i osób świeckich, 
tłum. z francus., t. I: Od 1 niedzieli ad- 
wentu do 1 niedzieli postu, rozmyślania do- 
datkowe o świętych. Kraków, nakł. J. Ga- 
dowskiego, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1895, 8, str. 387, kor. 250. 

— Toż, t. II: Od 1 niedzieli postu do 
Trójcy Św., rozmyślania dodatkowe o świę- 
tych. ^Tamże, 1895, 8, str. 387, kor. 2 50. 

— Toż, t. III: Od niedzieli Trójcy św. do 
niedzieli 12 po Zesłaniu Ducha św^, rozmy- 
ślania dodatkowe o świętych. Tamże, 1895, 
8, str. 320, kor. 250. 

— Toż, t. IV: Od niedzieli 12 po Zesłaniu 
Ducha Św. do Adwentu, rozmyślania do- 
datkowe o świętych. Tamże, 1895, 8, str. 
397, kor. 2'50. 

HAMSUN KnuŁ Głód, powieść. Warszawa, 
T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1892, 8 mała, str. 280, rb. 1. 

— Nowizna (Ny jard), powieść na tle ży- 
cia współczesnego, przekł. Al. Callier. War- 
szawa, wydaw. i druk. Przegl. tygod., 1895, 
8 mała, str. 457, kop. 80. 

— Redaktor Lynge, romans, przełożyła 
z oryginału R. Bernsteinowa. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 
1895, 8 mała, str. 277, rb. 120. 

Hand und Eisenbahnkarten uber alle Theile 
Deutschlands und Oesterreichs , sowie alle 
Lander Europas und der Welt, bearbeitet 
V. H. Kiepert, C. F. Weiland, A. Graef, C. 
Graef, Ausgabe 1881. Weimar, geogr. Insti- 
tut, fol. wielkie kolorowane, nr. 12, 13, 69, 
po mr. 1*50. 

18. Prov. Preussen; 13. Prov. Pommern; 69. Gar 
lizien. 

Handbuch statistisches fiir die Selbstver- 
waltung in Schlesien Herausgegeben vom 
landesstatistischen Amte d. schles. Landes- 
ausschuses, II. Jahrg., 1900, 4, str. IX i 413. 

HANDEL S. De troporum apud Horatium 
usu, pars I: Carmina. Odb. z Sprawozdania 
gimn. Brody, typ. F. West, 1896, 8, str. 42. 

Handel, broszurka humorystyczna (wier- 
szem). Paryż, druk. A. Reiffa, 1881, cent. 50. 

Handel. Ob. Bardzki A. (Spółki rolniczo- 
handl.); Bloch Jan (Wpływ); Chłędowski K. 
(Centraliz. 1867); Czarnowski St.; Encyklo- 
pedya; Fournier A. (Handel 1887); Freedle- 
I yes K T. (Praktyka); Gargas Z. (obnośny); 
Górski A.; Informator; Jacob J, (Der nor- 
disch-baltische 1887); Jentys S. i Pawlikow- 
ski (Nawozowy 1893): Jezioi-ański J. (zbożem 
1897); Korosteński Ż. (Szkoły 1893); Kurs 
handl. dla kobiet (1900); Mataja W. (1900); 
Neumann T. (Stosunki 1887); Pamuła D. 
(Praktyka); Paygert K. (Spółki roln.-handl. 
1896); Roscher W. (Ekonomia 1889); Sattler 
C. (Rechnungen 1887); Schoenlank B. (Kar- 109 HANDLOWE - HANNIBAL tele 1897); Traktaty (1894); Ulanowski B. 
(Zabytki ustawod. 1892); Stef czy k F. (Prze- 
wodnik 1893); Zinberg (Przewodnik 1880). 

Handlowe księgi. Ob. L. St. (1885). 

— prawo. Ob. Bełza Stan. (Upadłości); Bu- 
rzyński Ed.; Fierich E. ; Górski A.; Piętak 
L."'(1879); Rosenblatt J. i Wróblewski St. 
(1898). 

Handelscorrespondenz, Allgemeine, in 15 
Spraclien: Polnischer Tłieil. Berlin, Yerlag 
fur Sprach u. Handelswissenschaft., 1887, 8, 
str. 95, mr. 2. 

Handels- u. Gewerbekammer fiir Scłilesien 
1850—1900. Tropau, 1900, 4, str. 138. 

Handlowa korespondencya. Ob. Krakow- 
ski N. 

HANDL Al. Prof. Uebersicłit uber die Tem- 
pera turs-Yerhaltnisse in Lemberg im Zeit- 
raume 1824— 1870. Lemberg, Verlag d. techn. 
Vereins, Drak E. Winiarz, fol., str. 10. 

— Przegląd zmian temperatury we Lwo- 
wie od r. 1824 aź do r. 1870, tłumaczył S. 
P. Lwów, druk. E. Winiarza, fol. str. 2. 

Handschriften polniscłie (wiek 15 i 16). Ob. 
Kałuźniacki Emil (Texte aus, 1882). 

HANDTKE F. Generalkarte der Provinz Po- 
sen, mit der neuen Kreiseintheilung, nach 
den neuesten Materialien entworfen. Glo- 
gau, Flemming, 1887, fol. kolor., 1:500-000, 
mr. 1. 

— Toż. 25 Auflage. Tamże, 1890, wielkie 
fol. chromolitogr., 1:500'000, mr. 1. 

— Toż. 27 Auflage. Tamże, 1891, wielkie 
fol., 1:500000, mr. 1. 

— Schulwandkarte der Provinz Posen. 
6 Auflage. Tamże, 1886. fol. król., 1:240-000, 
6 kart chromolitogr., mr. 2'50. 

— Toż. 7 Auflage. Tamże, 1891, fol. wiel- 
kie, 1:240000, 6 kart, mr. 2-50. 

— General-Karte von Ost-Preussen, nach 
den neuesten Materialen revidirt u. ergSnzt 
im kartographischen Institut. 21 Auflage. 
Tamże, 1889, fol. wielkie kolor., 1:475-000, 
mr. 1. 

— Schulwandkarte der Provinz Ostpreus- 
sen. Tamże, 1886, fol. królews., 1:250-000, 
6 kart kolor., mr. 350. 

— Generalkarte v. WestjH-eussen. 20 Auf- 
lage. Tamże, 1889, fol. wielkie chromolitogr., 
1:466-000, mr. 1. 

— Toż. 23 Aufl. Tamże, 1801, fol. wiel- 
kie, 1:472000, mr. 1. 

— Schul-Wandkarte der Provinz-West- 
preussen. Tamże, 1884, fol. wielkie, 1:250000, 
6 kart litogr. i kolor., mr. 3*50. 

— General-Karte vom westlichen Rusa- 
łand, nebst Theilen vom Deutschen Reiehe 
und von Oesterreich-Ungarn. 2te Auflage. Tamże, 1888, fol. wielkie, 1:2-000-000, mr. 
1-50. 

HANICKI Tadeusz. Program tematyczny, 
rozumowany drugiego Koncertu symfoni- 
cznego urządzonego staraniem Konserwato- 
ryum warszawskiego pod dyrekcyą Artura 
Nikischa. Dod. do Echa muzycz.,' nr. IS. 
Warszawa, nakł. Echa muzycz., druk. Tow. 
S. Orgelbranda synów, 1897, 8, str. 16, z portr. 
Nikischa. 

HANKA. Mściwoj II, ksjążę obotrycki, poe^ 
mat z X wieku. Odb. z VI Rocznika Sam- 
borskiego. Przemyśl, nakł, G Kohna, druk. 
F. Piatkiewicza, 1883, 8, str. 38 i 1 ni., 
hal. 80. 

HANKE iózef. Czarny Pies, czasopismo po- 
święcone przemysłowi artystycznemu, jak 
również sprawom gospodarstwa domowego, 
wiejskiego i rolniczego. Lwów, druk. PiUera 
i Sp., rok I, 1890, 4. 

HANKIEWICZ Hilary dr. Bestimmungen iiber 
Miłnzwesen, Staatspapiergeld und Staats- 
schuld in Oesterreich. Wien, k. k. Hof- und 
Statsdruckerei, 1887, 8, str. XXVII i 265, 
kor. 4. 

— Gesetz vom 19 April 1872 uber die 
Verleihung v. Anstellungen an ausgediente 
Unterofficiere. Tamże, 1900, 8, str. IX i 160. 

— Die osterreichischen Pensions- und Pro- 
yision8-Vor8chriften fiir Civil- Staatsbedien- 
stete, systematisch dargestellt von .... Mini- 
sterialrath im k. k. Finanzministerium, 2te 
mit Benlitaung der Original-Acten neu be- 
arbeitete Auflage. Tamże, 1886, 8, str. XV 

i 4n. 

— Die kaiserl. Verordnung vom 10 Mars 
1860 liber die Disciplinarbehandlung der 
Staatsbeamten und Diener in Oesterreich. 
Tamże, 1888, 8, str. XI i 159. 

— Amtliche Zusammenstellung der fiir 
die Cassa-Manipulation und das Dienstver- 
haltniss der Cassabeamten im Allgemeinen 
zu beobachtenden Vorschriften, mit beson- 
derer Riicksicht auf die Steueramter. Tam- 
że, 1889, 8. str. XLVIII i 634, kor. 8. 

HANKIEWICZ Klemens dr. Die Kilimwebereł 
und die Kilimweberschule des Władysław 
R. V. Fedorowicz in Okno. Wien, C. Gerolds 
Sohn, 1894, 8, str. 107, kor. 2. 

HANKEWYGZ Mykoła. Pro żiuoczu newołu 
w istorycznim rozwoju, studia. Lwów, 1891, 
8, str. 49, hal. 60. 

HANNAK M. dr. Historya i statystyka mo- 
narchii austryacko-węgierskiej dla klas wyż- 
szych szkół średnich, przerobił i uzupełnił dr. 
J. Leniek. Tarnopol, nakł. wydawcy, druk. St. 
Kossowskiego, skł. gł. u Jelenia w Tarno- 
wie, 1892, 8, str. IV i 176, opr. kor. 2-60. 

Nowe wydanie z r. 1903. 

HANNIBAL Nędza Rosyi w cyfrach. Kra- HANNYTKIEWICZ - HANUSZ ków, nakł. Krvtvki, druk. Narodowa, 1900, 
16, str. 28, hal. 40. 

HANNYTKIEWICZ Faustyn ks. Ob. Chotkow- 
ski W. ks, dr. (1893). 

HANSEN G. V. Die alten Befestigungen Re- 
vals. Odb. z Revalsche-Zeitung. Reval, F. 
Wassermann, 1891, 8, str. 16, mr. 1. 

HANSEN N. Juel. Podróż do morza lodowa- 
tego, przełożyła z duńskiego R. Bernsztei- 
nowa. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, 
druk. M. Lewińskiego, 1898, 8 mała, str. 
251 i 1 ni., z ryc, opr. rb. 1*20. 

Hańsk. Ob. Kwieciński F. (Spis mchów 
1893). 

HANSSON Ola. Młoda Skandynawia. Szkice 
literackie. Nowe prądy. (Jerzy Brandes). I. 
P. Jacobsen. August Strindberg — Arne Gar- 
borg — Materyalizm w literaturze. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1893, 8 mała, str. 239 i 1 ni., 
kop. 75. 

HANUS Vaclav. Ob. Sienkiewicz H. (Ta 
tfeti 1895); Wilczyński A. (Voli 1897). 

HANUSZ Jan dr. Język ludowy polski 
w ziemi chełmińskiej, napisał Antoni Kra- 
snowolski (w Albumie uczącej się młodzieży 
pol. 1879), ocenił .... Odb. 'z Przegl. Akad. 
Kraków, nakł. Przegl. akad., druk. Związ- 
kowa, 1881, 8, str. 6, hal. 30. 

— Armenische Bibliothek, herausgegeben 
von Abgar Joannissiany, Leipzig, I & II. 
Zeitschrift fur vergl. Litteraturgesch. Ber- 
lin, 1886, 8, t. I. str. 194—195. 

Rozbiór krytyczny. 

— Armenische Literatur: 1. Armeno ed 
Indoeuropeo, von C. Moratti, 2. Matieriały 
dla armianskago słowaria, von K. P. Patka- 
nov. Oesterr. Monatsschrift fiir den Orient, 
1886. Wiedeń, 4, str. 97—98. 

— Armenische Philologie: 1. A hazai or- 
menyek vezetek-es keresztnevei, von Szon- 
gótt Kristóf, 2. Beitrage zur armenischen 
Folklore, von Wilh. Berger, 3. Tableau suc- 
cinct de Thistoire et de la litterature armś- 
nienne. Oesterr. Monatschrift fiir den Orient, 
1886. Wiedeń, 4, str. 154—155. 

— tJber die Betonung der Substantiva 
im Kleinrussischen. Ein Beitrag zur ver- 
gleichenden Accentlehre im Siavi8chen .... 
Sep.-Abdruck aus Archi v fiir 8lavische Phi- 
lologie. Leipzig, 1883, 8, str. 95 i 1 ni. 

— O dobie litewsko-słowiańskiej w sto- 
sunku do prajęzyka indoeuropejskiego. Odb. 
z t. XI Rozpraw Wydz. filolog. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885, 8, 
str. 24, hal, 80. 

— Dwa nowe dzieła prof. Miklosicha: 
Etymologisches Worterbuch i Dictionnaire 
de six langues slaves. Nadb. z Ateneum. 
Warszawa, 1886, 8, str. 361-369. — Les empietements de la declinaison en 
n en sanscrit. Paryska Rerue critiąue, 1888, 
w nrze 13. 

— Z językoznawstwa i literatury ludowej. 
Odb. z Przegl. pols. Kraków, druk. Czasu, 
1887, 8, str. 26. 

— O jazyku maloruskćm. Odb. ze Slovan- 
skćho sborniku. Praha, nkkl. vla8tnim, tisk. 
J. Otto, 1883, 8, str. 22. 

— O języku Ormian polskich, napisał 

I: Wyrazy zebrane w Kutach nad Czere- 
moszem. Odb. z t. XI Rozpraw Wydz. filol. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1886, 8, str. 132, kor. 3-20. 

— Toż, II: Głosownia gwary ormiańskiej 
w Kutach. Wyd. pośmiertne. Odb. z t. XIII 
Rozpraw Wvdz. filolog. Akademii umiej. 
Tamże, 1888^ 8, str. 83. 

— O ileby należało uwzględniać nowsze 
teorye gramatyki indoeuropejskiej przy ba- 
daniu history i "języka polskiego, referat na 
zjazd historyczno-literacki im. Kochanow- 
skiego. Odb. z wydaw. Scriptores rerum Po- 
lonicarum. Tamże, druk. W. L. Anczvca 
i Sp., 1884, 8 większa, str. 8. 

— O kongresie oryentalistów w Wiedniu. 
Nadb. z Bibl. warszaw. Warszawa, 1886, 
8, str. 341-371, hal. 80. . 

— O książce do nabożeństwa króla Zy- 
gmunta I w rękopisie monachijskim, cz. I: 
O treści zabytku. Odb. z t. XI Rozpraw fi- 
lolog. Akademii urn. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1884, 8, str. 39. 

— O książce do nabożeństwa królowej 
Maryi Kazimiery i córki jej Teresy Kune- 
gundy. Odb. z t. X. Rozpraw Wydz. filolog. 
Akademii umiej. Tamże, 1884," 8, str. 17, 
hal. 50. 

— O książce do nabożeństwa króla Zy- 
gmunta I w rękopisie monachijskim. Odb. 
z t. XI Rozpr.' Wvdz. filol. Akad. umiej. 
Tamże, 1884, 8, str^ 103, kor. 2-40. 

— Kultura Indów w epoce wedyjskiej. 
Nadb. z Bibl. warszaw. Warszawa, 1885, 8, 
str. 34—48 i 385-399. 

— Lautlehre der polnisch - armenischen 
Mundart von Kuty in Galizien, mit einem 
Vorwort von Prof. Fr. Miiller. Wien, Hol- 
der, 1889, 8, str. iV i 94, kor. 6. 

— Materyały do historyi form deklłna- 
cyjnych w języku staropolskim w. XIV i 
XV, "zeszyt I: Wykaz form przypadkowych 
1. w Ułamku starożytnego kazania o mał- 
żeństwie, 2. w Modlitwach kodexu krakow- 
skiego z r. 1375, 3. w Kazaniach gnieźnień- 
skich z r. 1419. Odb. z t. 1 Sprawozdań Ko- 
mi8vi jezvkow. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1880, 8, str. 50. 

— Toż, II. Wykaz porównawczy form przy- 
padkowych w Psałterzach Floryańskim, Pu- 104 HANUSZ - HARMONIA ławskim, oraz w psalmach zawarta eh w mo-' 
dlitwach Wacława. Odb, z t. II Sprawozdań 
Komisvi językowej Akad. umiej. Tamże, 
G. Gebethner i Sp., 1881, 8, str. 460, kor. 6. 

— Einige slayische Namen armenischer 
und tiirkischer Herkunft. Nadb. z Archiy 
fiir slav. Phiłologie, IX. Berlin, 1886, 8, str. 
471-477. 

— O nazwiskach Ormian polskich. Odb. 
z Muzeum, II 10. Lwów, druk. I Związko- 
wa, 1886, 8, str. 9, hal. 30. 

— Opisanie i ocenienie Listów Cyceron - 
skich ad familiares w kodexie krakowskim 
z r. 1448. Odb. z t. IX Rozpraw Wydziału 
filol. Akad. umiej. Kraków, druk. Uniw. 
Jag-., 1881, 8, str. 33. 

— O pisowni i wokalizmie zabytków ję- 
zyka polskiego w Księgach sadowych kra- 
kowskich z wieków XIV— XVI. Odb. z t. 
IV Sprawozdań Komisyi językowej Akade- 
mii umiej. Tamże, G. Gebethner i Sp., 1886, 
8, str. 148. kor. 360. 

— O kilku najnowszych pracach nad ję- 
zykiem Rusinów. Odb. z Przewód, nauk. 
i'^liter. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1884, 
8, str. 9. 

— Przegląd nowszych prac lingwisty- 
cznych, I. Odb. z jb. I Prac filol. Warszawa, 
druk. br. Jeżyńskich, 1885, 8, str. 28. 

— Toż, II. Odb. z I t. Prac filol. Tamże, 
1886, 8, str 37. 

— Sanskrit Literatur im Slayischen: 1. 
Nala, powieść staroindyjska , przełożył Jan 
Leciejewski, 2. Indijska Talija, I. Uryasi, 
II. Maiavika in Agnimitra, na sloyenski je- 
zik preloźil dr. K. Glaser. Oesterr. Monat- 
schrift fiir den Orient, 1886. Wiedeń, 4, str. 
229-230. 

Rozbiór krytyczny. 

— Kilka słów o sanskrycie z powodu no- 
wej publikacyi. Odb. z Przegl. pols. Kra- 
ków, di-uk. Czasu, 1884, 8, str. 14, hal. 50. 

— Zur Statistik der Declinationsformen 
im Altpolnischen. Aus dem Archi v fiir sla- 
yische Philologie, Band VI. Berlin, 1882, 8, 
str. 25. 

— Uber das allmalige Umsichgreifen der 
— n— Declination im Altindischen. Odb. 
z Sitzungsberichte der phil.-histor. Classe d. 
kaiserl Akademie der Wissenschaften, CX 
Band. Wien, C. Gerold's Sohn, 1885, 8, str 
45, hal. 70. 

— Vistula, Wisła, Weichsel, ze stanowi- 
ska gramatyki porównawczej. Odb. z t. I. 
Prac filol. Warszawa, 1885, 8, str. 12. 

— O wpływie języków wschodnich na 
słownik języka polskiego. Odb. z Prac filo- 
log. Warszawa, druk. br. Jeżyńskich, 1886, 
8, str. 9. 

— Wykaz form przypadkowych w ksią- żeczce Nawojki. Odb. z t. III Sprawozdań 
Komisyi językowej Akademii umiej. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 56. 

— Wykaz form przypadkowych, zawar- 
tych w kilku mniejszych zabytkach języka 
polskiego z wieku XV. Odb. z III t. Spra- 
wozdań Komisyi językowej Akademii umiej. 
Tamże, 1882, 8, str." 10. 

— Ob. Malinowski (1887). 

HARAJEWICZ Wł. dr. Gimnastyczne lecze- 
nie chorób niewieścich według metody Thu- 
re-Brandta. Kraków, nakł. Wydaw."^ dzieł 
lekar. pols., S. A. Krzyżanowski, druk. W. 
Korneckiego, 1891, 8, str. 2 ni. i 47, hal. 80. 

— t Herman Fritiof Antell. Odb. z Wia- 
don^DŚci numizm.-archeol. Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1893, 8, str. 4. 

— Z oddziału położniczo-ginekologiczne- 
go prof. dra Madurowicza w szpitalu sw. 
Łazarza w Krakowie. Sprawozdanie za r. 
1888. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1890, 8, str. 31. 

— Przyczynek do kwestyi rozstępowania 
się połączeń stawowych kości miednicowych 
podczas porodu. Odb. z Przegl. lekar. Tam- 
że, 1890, 8, str. 19 i 1 ni. 

— Przypadek ciecia łonowego. Odbitka 
z Przegl. lek. Tamże, 1893, 8, str. 13, z ry- 
cinami w teks. 

— Kilka przypadków leczonych elektry- 
cznością podług metody dra Apostolego. 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1892, 8, str. 12. 

— Ob. Podgórski Cz. (1893). 

HARASOWSKI Aleksander dr. Lekarz domo- 
wy, racyonalny poradnik lekarski dla cho- 
rych i zdrowych. Lwów; nakł. St. Kohlera, 
druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900, 8, str. V, 
1 ni. i 224, kor.' 240. 

HARDY Tomasz. Latorośl wielkiego rodu, 
prawdziwe dzieje kobiety, wiernie po an- 
gielsku opisał .... t. I— 11. Gródek, nakł. 
i druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz i 
Schmidt we Lwowie, 1893, 8, str. 246 i 272, 
kor. 4. 

— W pogoni za ukochaną, powieść, prze- 
kład z angiel. M. Dz. Warszawa, nakł. T. 
Paprockiego i Sp., druk. Gazety warszaw., 
G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1894, 8 
mała, str. 256, kop. 75, kor. 1.50. 

Harfiarz. Ob. Surzyński Stef. (1890). 

Harletta. przez *^t*. Warszawa, nakł. Ty- 
godnika ilustr., Gebethner i Wolff, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1887, 8, str. 166, kp. 60. 

Harmonia albo concordantia wiary, sakra- 
mentów i ceremonii cerkwi św. oryentalnej 
z kościołem św. rzymskim. Wilno, 1608, 
przedrukowana w Krakowie 1883, w druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 4, str. 31. 

Przedrukowana w 20 egzemplarzach kosztem kan. 
Scypiona. HARMONIA - HASŁO 105 Harmonia. Ob. Richter E. F.; W(alczyński) 
1890); Żeleński Wład (1899). 

Harmonium. Ob. Schwarz R. (1898). 

Harold, król cyganów czyli skrzypce ede- 
leńskie, opowiadanie. Wyd. 2. Bibl. tanich 
książeczek, 208. Cieszyn, "^nakł. Ed. Feitzin- 
gera, druk. K. Prochaski, 1900, 16, str. 64, 
hal. 40. 

Harras. Ob. Komamicka M. (1887). 

HARRES B. Budownictwo wiejskie, prakty- 
czny podręcznik dla budowniczych i rze- 
mieślników przy budownictwie pracujących, 
dla szkół rzemieślniczych i budownictwa, 
dla gospodarzy wiejskich i leśniczych, przez 
.... radcę budowniczego w Darmstadzie, 2gie 
przerobione i powiększone wydanie przez 
architekta Edwarda Harres, przekład z nie- 
miec. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. J. Ungra, 1883, 8, str. 383 i 1 ni., 
z ryc. w teks., rb. 2'40. 

HARTFELDER Karl. Pauli Crosnensis Ru- 
theni atąue Joannis Yislicensis carmina, ed. 
Bron. Kruczkiewicz. Cracoviae, 1887. Wyci- 
nek z Berliner philologische Wochenschrift, 
1888, 4, k. 3. 

Rozbiór krytyczny. 

HARTINGH Zofia. Ob. Edward A. B. (Fa- 
talna 1892); Gould J. (1889); Gray Maxwell 
(1894); Hungerford (1889); Marryat F. (Pan- 
na 1895, Vera 1893); Summer M. (Wierna 
do śmierci 1889). 

HARTLEBEN Otto Erich. Postulat moralny, 
kom. w 1 akcie. Kraków, nakł. L. Szcze- 
pańskiego, G. Gebethner i Sp., druk. Naro- 
dowa, 1899, 8, str. 22, hal. 60. 

HARTMANN. Ob. Marcus A. Inductire Phi- 
losophie 1890). 

HARTMAN Maurycy. Diamenty baronowej, 
powieść, t. I— II. Gródek, nakł. i druk. J. 
Czaińskiego, Gubrvnowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1899, 8, str. 128 i 96, kor. 240. 

HARTNER E. (Emma Twardowska). Sewera, 
eine Familiengeschichte. 2te Aufl. Leipzig, 
Reissner, 1887, 8, str. 366, mr. 3-50. 

HARTWIG Jerzy. Dla honoru, romans. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., 1889, 8, 
str. 323, rb. 1. 

HARWOOD J. R. Lord Ulswater, powieść 
przekład z angiel. Dod. do Tygodnia. Piotr- 
ków, druk. E. Pańskiego, 1889, 8 mała, str. 
338. 

HARWOT Jerzy prof. Cieszyn i ziemia cie- 
szyńska pod względem geograficzno-staty- 
stycznym, Odb. ze Sprawozd. gimn. Prze- 
myśl, nakł. autora, A. Juszyński, druk. J. 
Styfiego, 1893, 8, str. 64, z ryc, kor. 1. 

— Deutsches Lehr- und Lesebuch fiir die 
Oberclassen hoherer Schulen, II Band. Prze- 
myśl, Verlag des Yerfassers, Druck von S. 
F.' Piątkiewicz, 1882, 8, str. VII, 1 ni. i 976. — Toż, Band I, 2Ee Auflage. Tamże, 1885, 
8, str. VIII i 332, kor. 280. 

— Pracownia szkolna ze stanowiska pe- 
dagogiki i ekonomii społecznej, odczyt. Odb. 
z Gazety krakow. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1881, 16, str. 80. 

— Jakiej reformy przedewszystkiem po- 
trzebują nasze szkoły ludowe. Przemyśl, 
nakł. autora, druk. S. F. Piatkiewicza, 1882, 
8, str. 39. 

— Nasze szkolnictwo ludowe. Odb. z Gło- 
su narodu. Kraków, druk. W. Korneckiego, 
A. Juszyński w Przemyślu, 1898, 8 mała, 
str. 29, hal. 40. 

— Wysoki Sejmie ! Wniosek do Sejmu 
w sprawie warsztatów robót ręcznych i kas 
oszczędności w seminaryach naucz, i szko- 
łach początkowych. Przemyśl, nakł. autora, 
druk. S. F. Piatkiewicza, 1881, fol., str. 17. 

— Zasady wychowania Herberta Spencera 
i Alexandra Baina. Tamże, druk. J. Cara, 
1881, 8, str. 60, kor. 1-50. 

HARZSTARK Moses. K. k. Gefalls-Bezirks- 
gericht der k. k. Finanz-Bezirksdirection 
Tarnopol! Berufung und Gnadengesuch des 
.... Brenners in Zastawce durch Dr. Max 
Neuda, Hof- & Gerichts-Advocaten in Wien, 
dann des Isidor Lilienfeld, Gutsbesitzers in 
Podhajce in Galizien, gegen das Erkenntniss 
des h. k. k. Gefails-Obergerichtes ddo 31 
Juli 1889, mit der Bitte um Leitung der 
Acten an den h. k. k. Obersten Gefails-Ge- 
richtshof. Stanislau, Verlag des Isidor Li- 
lienfeld aus Podhajce, Druck v. J. Dankie- 
wicz, 1889, 8, str. 72. 

HASDEU B. P. (Hiźdew). Baudouin de Cour- 
tenay si dialectul slavo-turanic din Italia. 
Bucuresci, 1876, 8, str. 18, mr. 1. 

— Limba romana yorbita intre 1.550— 1600. 
Studiu paleografico-linguisfcic, cu obserya- 
tiuni filologice de Hugo Schuchardt. T. I. 
Bucuresci 1878—79, gr. 8, str. 448, mr. 12. 

Mieści się tu glossarz Slowiaósko-romański z po- 
czątku 17 wieku i dokumenta z lat 1560—1600. 

Hasła nieprzedawnione. Lwów, nakł. A. 
Lecha, Ksieg. polska, druk. Z. Golloba, 1895, 
16, str. 48, hal. 10. 

Hasło, organ stowarzyszenia chrześcijań- 
sko- społecznego. Wychodzi każdej soboty. 
Red. Bolesław Noskowski, druk. A. Koziań- 
skiego. Rok I, numer iokazowy 24 grudnia 
1897, r. II od 1 stycznia 1898, nrów 21 do 
maja 1898, fol. małe po 1 ark. Od nr. 13, 
druk. A. Słomskiego, prenum. roczna kor. 
480. 

Hasło, pismo polityczno -ekonomiczno-spo- 
łeczne. Wyd. Franc. Twardowski. Od 15go 
sierpnia 1888 wychodziło 1 i 15 każdego 
miesiąca. Lwów, druk. Gazety naród., fol., 
przedpłatii do końca 1888 r. kor. 2'40. 

Hasło nasze. Ob. Surzyński Stef. 

14 106 HASSEL - HAUSER HASSEL & YITZTHUM. Zur Geschichte des 
Turkenkrieges im Jahre 1683, die Betheili- 
gung der kursachsischen Truppen an dem- 
selben, herausgegeben von Dr. Hassel, und 
Graf Yitzthum von Eckstadt. Dresden, W. 
Baensch, 1883, 8, str. 196, z 2 planami, mr. 4. 

HATTLER ks. T. J. Pójdźcie o dziatki do 
serca Jezusa. Uwagi praktyczne dla dzieci 
o nabożeństwie do N. serca Jezusa, tłóm. 
ks. Kaz. Riedl T. J. Wyd. 3. Kraków, nakl. 
ks. Mycielskiego T. J.,*^ druk. Czasu, 1887, 
16, str. 32, hal. 10 = fen. 10. 

— Toż. Wyd. 2gie poprawne. Tamże, 
1890, 16, str. 32. 

— Przykłady do naśladowania dla wszyst- 
kich stanów, przekład z niemiec. z 17 ryc. 
Kraków, nakł. Tow. Jez., 1888, 16, str. 253, 
hal. 60. 

— Źródło miłosierdzia albo dziesięciodnio- 
we nabożeństwo do N. Serca Jezusowego, 
tudzież trzydniowe dziękczynne nabożeń- 
stwo do tegoż Boskiego Serca, Wyd. 2gie. 
Tamże, druk. Czasu, 1894, 16, str. 71, hal. 30. 

— Ob. Goffine Leonard (1894). 

HATZFELD Ad. Sw. Augustyn, ojciec i do- 
ktor kościoła (Święci pańscy, III. Warszawa- 
Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8 mała, str. 271 
i 1 ni., kop. 80 = kor. 2. 

HAUBNER dr. Weterynarya gospodarska, 
choroby wewnętrzne i zewnętrzne zwierząt 
domowych, przełożył z niemieckiego dr. M. 
Laurysiewicz. Wyd. 2. Warszawa-Kraków, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1883, 8, str, XV i 722, rb. 3. 

— Weterynarya gospodarska czyli nauka 
leczenia zwierząt domowych, w dziesiątem 
wydaniu oryginału przerobiona i uzupeł- 
niona przez dra O. Siedamgrotzkiego, prze- 
łożyli z niemiec. dr. M. Laurysiewicz i A. 
Strzelecki. Wyd. 3. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, 
1892, 8, str. XVI i 818, z 98 drzeworytami 
w teks., rb. 8. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 1900, str. XVI 
i 864 z 104 ryc. w teks., rb. 3. 

HAUDEK Maksymilian dr. O wskazaniach le- 
czniczych, zapomocą operacyi i przyrządów 
ortopedycznych, podług odczytu wygłoszo- 
nego na Zjeździe lekarzy i przyrodników 
1900 r. Odb. z Przegl. lek. Kraków, nakł. 
autora, druk. Uniw. Jag., 1901, 8, str. 15. j 

HAUFE E. dr. Dziecko i rodzina, wska- 
zówki kształcenia domowego dla matek, 
wołny przekład z niemieckiego. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., G. Gebethner 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1892, 8 mała, 
str. IV, 243 i II, rb. 1 = kor. 2. 

HAUFF Wilhelm. Historya o karzełku z du- 
żym nosem, przełożył St. Bosakowski. War- 
szawa, druk. J. Jeźyńskiego, G. Centner- szwer, 1899, 8, str. 46, z 3 rysunkami, por- 
tretem i życiorysem autora, kop. 15. 

— Lichtenstein, powieść historyczna, t. I 
i II. Wieczory pow., dod. do Biesiady liter., 
t. 29—30. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 
1885, 8 mała, str. 132 i 135, kop. 60. 

HAUKE L. Le gónśral Maurice comte de 
Hauke, souvenir posthume, esąuisse k Toc- 
casion du centióme anniversaire de Tótablis- 
sement de la familie de Hauke en Pologne, 
1782- 1882. Petersburg, 1886, 8, str. 191. 

HAUMANN Filip. Ob. Kraszewski Kaj. (1888). 

HAUMANT Emile dr. La guerre du nord et 
la paix d'01iva, 1655—1660. Parłs, Armand 
Colin & Comp., 1893, 8, str. XIV, 1 ni. i 317. 

HAUPTMANN Gerhardł. Dróżnik Thiel, no 
wela, przełożył C. N. Dod. do Tygodnika 
ilustr. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Tow. akcyjno-artystyczno-wydawn., 1900, 8 
mała, str. 41. 

— Dzwon zatopiony, baśń dramatyczna, 
przekład Jana Kasprowicza. Warszawa, nakł. 
Wł. Okręta, E. Wende i Sp., druk. E. Lu- 
bowskiego i Sp., 1899, 16, str. 151, kop. 75. 

— Hanusia, przekład Maryi Konopnickiej. 
Warszawa, nakł. Wł. Okreta, druk. E. Lu- 
bowskiego i Sp., 1899, 16,' str. 88, kop. 60. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, E. Wende i Sp., 
1900, kop. 60. 

— Kolega Crampton, kom. w 5 aktach, 
przekład Ludomiła Germana. Warszawa, 
nakł. Wł. Okreta, Gebethner i Wolff, 1900, 
16, str. 81, kop. 60. 

— Samotni, dramat w 5 aktach, przełożył 
Ig. Suesser. Wyd. dzieł tanich Ad. Wilickie- 
go, 93—94. Warszawa, nakł. i druk. Przegl. 
tygod., 1892, 16, str. 124, kop. 24. 

— Tkacze, sztuka w 5 akt., przeł. z upo- 
ważnienia autora Wiktor Tusza Londyn, 
druk. Związku zagranicznego socyalistów 
polskich, 1898, 8 mała, str. 80, z 1 tabl. nut, 
d. 6 = hal. 60. 

— Woźnica Henszel, sztuka w 5 aktach, 
przełożył Gabryel Kempner. Warszawa, 
nakł. Wł. Okreta, Gebethner i Wolff, druk, 
E. Lubowskiego i Sp., 1900, 16, str. 139. 
kop. 60. 

— Ob. Flach J. (1898, 1899). 

Haus- und Dienstordnung. Genehmigt mit 
Reichs-Kriegs-Ministerial- Erlass Abtheilung 
VI. Nr. 2392 vom 12 September, 1891. K. k. 
Infanterie-Cadettenschule in Łobzów bei 
Krakau. Krakau, Buchdruck. des Czas, 1891, 
8, str. 60. 

HAUSER Leopold. Monografia miasta Prze- 
myśla Przemyśl, nakł. braci Jeleniów, druk. 
K. Prochaski w Cieszynie, 1883 8 mała, str. 
1 ni., 274, 3 ni., widok i starożytny plan 
miasta, kor. 3-60. HAUSNER - HECK 107 HAUSNER Otto. Polnische Belletristik in 
den letzten zwanzig- Jahren. Deutsche Rund- 
schau z lipca i sierpnia r. 1882. Berlin, 8 
większa, str. 102—118 i 225-245. 

— Budgetrede vom 29 April 1881. Wien, 
L. Rosner, Druck von J. N. Vernav, 1881, 
8, str. 50. 

— List otwarty do Wgo Pana Dawida 
Abrahamowicza posła na sejm krajowy 
(w sprawie zerwania solidarności z » Kołem 
polskiem*} b. m. i r., (1878), fol., k. 2. 

— Mowa .... na zgromadzeniu wyborców 
miasta Lwowa z dnia 18 czerwca' 1879 r. 
Lwów, nakł. i druk. Dziennika polskiego, 
1879, 8, str. 23. 

HAUSNER Witold. Ob. Słowacki J. (1896). 
Hausthiere. Ob. Barański A. dr. (1890). 

HAYARD Oscar, La Pologne et la France. 
Le Monde paryski, nr. 66 z 8 marca 1886. 

HAYELLAND. Ob. Weisker G. iSlavische 
Sprachreste 1890). 

HAYELOCK Ellis. Mężczyzna i kobieta, ba- 
dania nad drugorzędnymi cechami płcio- 
wymi człowieka, z angiel. przełożył Feliks 
Wermiński. Warszawa, nakł. T. Paprockie- 
go i Sp., G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 
druk. Artystyczna, 1898, 8, str. 468 i IX, 
rb. 2-40. 

HAWICH. Mowa względem polepszenia sta- 
nu włościan w Księstwie Warszawskim mia 
na na posiedzeniu Rady powiatowej powiatu 
Pyzdrskiego. Poznań, 1815, 8, str. 28. 

HAWLAS Franciszek l(S. Spiewniczek. Zbiór 
pieśni i modlitw dla chrzęść, katol. młodzie- 
ży. Wyd. 2 Cieszyn, druk. K. Prochaski, 
1898, 8; str. XVI i 144. 

— Święty Albrecht, patryarcha jerozolim- 
ski patron Kościoła Trzynieckiego. Tamże, 
1898, 8, str. 16. 

HAYRANKA H. Ob. Teisserenk Bort E. (Pod- 
ręcznik gospodarstwa 1882). 

HAYEK G. Dr. Wielki atlas do zoologii, bo- 
taniki i mineralogii, opracował przy udziale 
specyalistów .... Przekład przejrzał dr. J. 
Baranowski. Warszawa, Riigel, 1887, fol., 
str. tekstu 97 i VII, tabl. LXXI, XXXIX i VIII, 
opr. rb. 22. 

HEBDA Maciej i(S. Ob. Pastor Leon ks. Mo- 
wa 1891). 

HEBBEL Fr. ks. Ob. Aliśkiewicz A. 

HEBRA H. prof. Leczenie pryszczycy. Od- 
czyty kliniczne, 41. Warszawa, 1992, 8, 
kop. 30. 

Hebraische Sprache. Ob. Ahn (Lehrgang 
1881); Landes (Czytanka hebr. 1887); Po- 
znański L. (1898); Rosenberg S. (1895). Ob. 
także Gramatyka hebr. 

Hebraische Typographie. Ob. Friedberg B. 

HECHT M. dr. Aus der deutschen Ostmark, Wanderungen und Studien. Gumbinnen, C. 
Sterzel, 1897, 8, str. VIII i 298, mr. 3. 

HECK Adolf dr. Austryackie prawo praso- 
we. Lwów, nakł. autora, H. Altenberg, druk. 
J. Czaińskiego w Gródku, 1891, 8, str. 746 
i VII. 

HECK Korneli Juliusz dr. prof. Bibliografia 
(Producyjność umysłowa) polska z r. 1881 
w porównaniu z czeską, węgierską i rosyj- 
ską. Poprawiona odbitka 'z Przewodnika 
nauk. i liter. Lwów, nakł. autora, J. Milikow- 
ski, druk. W. Łozińskiego, 1883, 8, str. 51, 
kor. 1-20. 

— Z literackiej działalności Piotra Cie- 
klińskiego. Odb. z Księgi Pamiątkowej dla 
prof. dra Ludwika Ćwiklińskiego. Lwów, 
nakł. autora, druk. I. Związkowa, 1901, 8, 
str. 16. 

— Czarnowski (Stanisław) i jego Postępy 
literatury peryodycznej. Przewodnik nauko- 
wy i literacki z r. 1887. Lwów, druk. Wł. 
Łozińskiego, 1887, 8, str. 654—672. 

— Wspomnienia z podróży do Delf i wy- 
kopaliska ekspedycyi francuskiej. Przewód, 
naukowy i literacki z r. 1896. Lwów, druk. 
Wł. Łozińskiego, 8, str. 254—267, 359—868 
i 446-463. 

— Komentarze czy preparacye drukowa- 
ne? Muzeum z r. 1895. Lwów, 8, str. 717— 
725. 

— Z literatury Mickiewiczowskiej w roku 
jubileuszowym. Nadb. z Przegl. pow. Kra- 
ków, nakł, autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1900, 8 większa, str. 72. 

— Najnowsze publikacye o Pasku, tudzież 
o czasie powstania i częściach składowych 
jego Pamiętników. Nadb.' z Przeglądu pow. 
Tamże, 1900, 8, str. 96—123. 

— Jan Chryzostom Pasek, w sprawie jego 
Pamiętników i charakterystyki. Odb. z Cza- 
su, nr. 231—233 z r. 1901. Kraków, druk. 
Czasu, 1902, 8, str. 16. 

— Wyobrażenia pedagogiczne Platona. 
Odb. z Muzeum. Lwów, J. Milikowski (P. 
Starzyk), druk. 1 Związkowa, 1888, 8, str. 30. 

— Prof. Briickner o Wacławie Potockim. 
Nadb. z Przegl. powsz. za r. 1900, t. LXVIII. 
Lwów i Kraków, 1901, str. 309—328 i 56 
—68. 

— Listy Szymonowicza i J. B. Zimorowi- 
cza. Przewodnik naukowy i literacki z r. 
1884, 8, str. 72—85. 

— Szymonowiciana, I Naenia funebris, II 
Ojciec Szymonowicza. Odb. z VI rocznika 
Eosu. Lwów, nakł. Towarz. filolog., druk. 
E. Winiarza, 1901, 8, str. 21. 

— Szymon Szymonowicz (Simon Simoni- 
des). Jego żywot i dzieła. Część I. Odb. z t. 
33 Rozpr. Wydz. filolog, akad. um. Kra- 
ków, nakł. Akad. umiej., skł. gł. w księg. 108 HECK - HEGER Spółki wydaw., druk. Uniw. Jag., 1901, 8 
większa, str. 160 i tabl. genealog., kor. 3. 

— Toż, cz. II i III. Tamże, 1903, str. 376, 
kor. 7-50. 

— Towarzystwo historyczne we Lwowie. 
Ateneum z r. 1887, zesz. 1, za styczeń. War- 
szawa, 1887, 8. 

— Troja w świetle najnowszych wykopa- 
lisk. Kwartalnik histor. z r. 1895. Lwów, 8, 
str. 413—433 z 2 planami. 

— Pobyt Władysława IV we Lwowie w r. 
1634 1 Józefa Bartłomieja Zimorowicza Vox 
Leonis. Odb. ze Sprawozd. gimn. im. Fran- 
ciszka Józefa. Lwów, P. Starzyk, druk. 
Związkowa, 1887, 8, str. 55, z ryc, kor. 1. 

— Józef Bartłomiej Zimorowicz, burmistrz, 
poeta i kronikarz lwowski, w trzechsetną 
rocznicę jego urodzin. Lwów, staraniem 
i nakł. gminy król. stół. m. Lwowa, druk. 
Dziennika pols., Gubrynowicz i Schmidt, 
1897, 8 mała, str. 66, kor. 120. 

— Inwentarz rzeczy i dzieł, należących 
niegdyś do Józefa Bartłomieja Zimorowicza 
wydał i objaśnił .... Odb. z Przegl. archeol. 
Lwów, druk. Instytutu stauropig., 1886, 8. 
str. 17. 

— Materyały do Biografii Józefa Bartło 
mieja i Szymona Zimorowiczów, Ozimków 
cz. I. Odb. z VIII tomu Archiwum do dzie 
jów literatury. Kraków, nakł. Akademii 
umiej., Spółka wydaw., druk. Czasu, 1895, 
8 większa, str. 80, kor. 1*60. 

— Józef Bartł. Zimorowicza Testament 
luterski. Przewodnik nauk. i liter, z r. 1890. 
Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1890, str. 
888-905. 

— Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona 
Zimorowiczów, Ozimków, na tle stosunków 
ówczesnego Lwowa. Odb. z t. 23 Rozpraw 
Wydziału filolog. Akad. umiej. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1894, 8 
większa, str. 187, kor. 360. 

— Józ. Bartł. Zimorowicza Żywot Koza- 
ków Lisowskich. Odb. ze Sprawozdania za- 
kładu naród. im. Ossolińskich za r. 1885/6. 
Lwów, druk. Zakł. naród. im. Ossolińskich, 
1886, 8, str. 35, z 3ma drzeworyt. 

— Pomniejsze źródła do dziejów litera- 
tury i cywilizacyi polskiej w XVI i XVII 
stuleciu, zesz. I. Bazylego Rudomicza Leo 
Leopoliensis. Odb. ze Spraw. gimn. w Stryju 
za r. 1889. Stryj, druk. A. Mullera Syna, 
1889, 8, str. 33."^ 

— Toż, zesz. 2. Lustracya starostwa lwow- 
skiego z r. 1570. Odb. z Sprawozdania gi 
mnaz. w Stryju. Tamże, 1890, 8, str. VIII, 
66 i 1 ni. 

— Toż, zesz. 3: Trzy dziełka Józ. Bartł. 
Zimorowicza. Odb. ze Sprawozdania gimn. 
Stryj, nakł. autora, druk. A. Miillera i syna, 
1891, 8, str. VIU i 72. — Ob. Comelius Nepos; Monumenta Po- 
loniae t. IV (1884); Muzeum czasop. (1888, 
1895); Piwarski Thom. (Relatio status archi- 
dioecesis Leop. 1893); Przewodnik nauk. 
liter. (1882, 1884, 1887, 1890 i 1896); Rudo- 
micz B. (Leo Leopoliensis 1889); Szymon 
Szymonowicz; Zimorowicz J. B. (1898). 

HECK Walery prof. Archiwa miejskie księ- 
stwa oświęcimskiego i Zatorskiego. Odb. ze 
Sprawozdania gimni. Św. Anny. Kraków, 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1891, 8, str. 112, kor. 1. 

— Archiwum miejskie w Wadowicach. 
Odb. ze Sprawozd. gimn. Wadowice, nakł. 
funduszu naukow., druk. Fr. Fołtyna, 1889, 
8, str. 34. 

— Mapa historyczna Polski. Kraków, nakł. 
wydawcy, litogr. A. Jurczvkiewicza, Ku- 
baczka & Lang w Białej, 1895,'fol., 1:4000-000, 
kor. 1. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1896, kor. 1. 
HECKER 0. Ob. Hoecker Os. 

HECZKO Jerzy ks. pastor. Mały katechizm 
ira Marcina Lutra. Wyd. 3- Cieszyn, nakł. 
E. Feitzingera, druk. G. Astmanna w Fry- 
sztacie, 1895, 8, str. 154 i 1 ni., opr. hal. 90. 

— Katolictwo i ewanielictwo, czyli droga 
do poznania prawdy chrześcijańskiej . wska- 
zana ludowi przez J H. Prawdowskiego. 
Cieszyn, druk. K. Prochaski, 1851, 8, str. 51. 

— Życie i działanie dra Marcina Lutra 
z dodatkiem opisu pomnika Lutra w Wor- 
macyi w krótkiem opowiadaniu i powtarza- 
jących pytaniach podane młodzieży ewang. 

Przetłum. z niem Wyd. 2. Cieszyn, druk. 

G. Astmanna w Frysztadzie, 1896, 8, str. 48, 
hal. 50. 

HEDIN Swen dr. Przez pustynie Azyl, 
w przekładzie Wiktora Doleżana z przed- 
mową Juliana Ochorowicza, t. I — II, z ilustr. 
Bibl. dziel wybór., nr. 149—1.50. Warszawa, 
druk. A. T. Jezierskiego, 1900, 8 mała, 
kop. 50. 

Hedonizm. Ob. Balicki Z. (1900); Gomperz 
H. (1900). 

Hedvig S. Ob. Jungnitz Jos. (1885); Sem- 
kowicz Aleks. (Vitae 1884). 

HEER Anton. Redę am glorreichen Geburts- 
feste Sr. k. k. apostolischen Majestat Ferdi- 
nand I, Kaisers yon Oesterreich .... Den 20 
April 1846 an die Tarnower Seminariums- 
Zoglinge gehalten. Tarnów, gedruckt bei 
Joseph Karnstaedt, (1846), 8, str. 29. 

HEFLICH Al. i MICHALSKI Stanisł. Ob. Po- 
radnik dla samouków. 

HEGER Franz. Die Ethnographie auf der 
Krakauer Landes-Ausstellung 1887. Separ.- 
Abdruck aus Band XVIII der Mittheilun. d. 
antropolog. Geseilschaft in Wien. Wien, 
1888, 4, str. 11. HEGLIZM - HEIMBERGER 109 Heglizm. Ob. Brandowski Alf. 

HEIDECK F. Christliohe Ermahnung an 
Herrn Walther von Plettenberg, des Deut- 
schen Ordens Meister in Livland, Konigs- 
berg-, 1526, mit einer Einleitung von Prof. 
Dr. P. Tschackert. Odb. z Sitzungsberłchte 
der Altertumsgesellschaft Prusia. Królewiec, 
F. Beyer, 1892, 8, str. 44, mr. 1. 

HEIDENHAIN R. dr. Tak zwany magne- 
tyzm zwierzęcy, rzecz miana 19 stycznia 
1880 r. w szląskiem Towarzystwie kultury 
ojczystej, przez .... przełożył J. Polak. War- 
szawa, nakł. L. Polaka, druk. Wieku, 1880, 
8, str. 63, kop. 30. 

HEIDENHOFF dr. Ob. Bellamy E. (Sposób). 

HEIDENREICH Jan Michał. Ob. Bańkowski 
Emil ks. (Generał Kruk 1886). 

HEIDENSTEfN Reinhold. Pamiętnik o wojnie 
moskiewskiej w 6 księgach, tłómaczył Jan 
Czubek. Bibl. dla młodzieży. Lwów, nakł. 
Towarz. nauczycieli szkół wyższych, druk. 
im. Ossolińskich, 1894, 8, str. 312, z mapką 
i 2 planami, kor. 1-80. 

— Zapiski o moskowskoj wojnie, pierie- 
wod s łatinskago, izdanije Archieograficze- 
skoj kommissii. Petersburg, 1889, 8, str. 
LXXXVI, 309 i 208. 

— Ob. Frydrychowicz Rom. (Zur Kritik 
1880). 

HEIGEL Theodor dr. Quełlen und Abhand- 
lungen zur neueren Geschichte Baierns. 
Miinchen, M. Rieger, 1884, 8, 27 ark. druku, 
mr. 10. 

Zawiera między innymi: n. Die Beziehnngen des 
Kurfilrstćn Max Emanuel von Baiern zu Polen, 
1694—97: IV. Die Correspondenz des Kurfursten Max 
Emanuel mit seiner zweiten Gemahlin Therese Ku- 
nigunde und ihren Eltem, 1695—1718, 

HEIL dr. Die Griindung der nordostdeut- 
schen Kolonialstadte und ihre Entwicke- 
lung bis zum Ende des XIII Jahrhunderts. 
Wiesbaden, H. Liitzenkirchen, 1896, 8, str. 38. 

HEILPERN Jakub. Nauka mularstwa, opra- 
cował .... t. I, część I: Wiadomości z nauk 
zasadniczych. Warszawa, nakł. Zgromadze- 
nia mularzy w Warszawie, Gebethner i 
Wolff, druk. Rubieszewskiego i Wrotnow- 
skiego, 1894, 8 większa, str. XXVII i 527, 
z 825 drzeworytami w teks. i 1 tabl. chro- 
molitogr., rb 4. 

— Toż, t. I, cz. 2: Materyały mularskie. 
Tamże, 1896, 8 większa, str. XXII, 1 ni. 
i 586, z 148 drzeworyt, w teks., rb. 4. 

— W sprawie ujednostajnienia znakowa- 
nia w naukach matematycznych i techni- 
cznych. Odb. z Przegł. techn. Warszawa, 
druk. J. Sikorskiego, 1885, 8, str. 28. 

— Własności stali służącej do wyrobu 
szyn. Odb. z Przegl. techn. 'Tamże, 1886, 8, 
str. 27. 

HEILPERN M. Kefir, jego pochodzenie i wła- sność. Odb. z Wiadomości farmaceutycznych. 
Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1886, 8 
większa, str. 43, z 2 drzeworyt., kop. 25. 

— Nauka o ziemi, słońcu, gwiazdach, 
czyli o budowie świata, jego początku i koń- 
cu, wykład popularny zasad kosmografii 
i kosmogonii dla samouków. Warszawa, 
druk. przemysłowa, 1891, 8, str. 179 i 1 ni., 
z 28 rysun, i tabl., kop. 40. 

— Toż. Wyd. 2gie dopełnione i zmienio- 
ne. Warszawa, nakł. M. A. Wizbeka, druk. 
Towarz. komandytowego, 1896, 8 mała, str. 
189 i 1 ni., z 40 rycinami w teks., 2 portr. 
M. Kopernika, portr. Iz. Newtona i tabl. 
układu słonecznego, opr. rb. 1-20. 

— Piece piekarskie. Warszawa, druk. J. 
Sikorskiego, 1886, 8, str. 22. 

— Tajemnice przyrody. Wiadomości ogól- 
ne o świecie, kurs zawierający wskazówki 
do systematycznego wykładu' nauk przyro- 
dniczych. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1891, 8 mała, 
str. IV i 320, z 25 drzeworytami w tekście, 
rb. 1-50. 

— Toż, II. Jak żyją rośliny, jak się od- 
żywiają, rosną, rozmnażają i poruszają, kurs 
popularny morfologii i fizyologii roślin. 
Tamże, druk. J. Filipowicza, 8 mała, str. 
492 i 2 ni., z 282 rysunkami w teks., rb. 2. 

— Pogadanki o tajemnicach przyrody, cz. 
I: Wstępne wiadomości o świecie. Wyd. 2 
dopełnione. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. 
Laskauera i Babickiego, 1900, 8 mała, str. 
V i 361, z 77 rysunkami w teks., rb. 1-20. 

— O wartości pożywnej chleba wobec no- 
woczesnej techniki piekarskiej, materyały 
i wskazówki dla hygienistów i techników 
przemysłu piekarskiego. Odb. z Pamiętnika 
Towarzystwa lek. 1885 r. Warszawa, E. 
Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1886, 
8, str. 1 ni., II i 218, z 2 tabl. litogr. rb. 1-20. 

— Wskazówki i objaśnienia dla pijących 
kefir, streścił z obszerniejszej pracy swej 
i dopełnił .... Warszawa, 1889, 16, str. 19, 
kop. 15. 

— Zarys mikrochemii mineralnej i orga- 
nicznej. Warszawa, Red. Wiadom. farmac, 

1890, 8, str. 108 i XX, kop. 60. 

— Zasady botaniki. Podług 23go wyd. 
dzieła Księga przyrody dra Fryd. Schoedle- 
ra, zmienionego i zredagowanego przez prof. 
dr. O. W. Thomfego opracował i dopełnił. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
P. Laskauera i W. Babickiego, 1899, 8, str. 
294, z 281 rysunkami w teks., rb. 1. 

HEILSBERG. Ob. Fox (1898). 
HEIMAN Teodor dr. Hygiena ucha. Odb. 
z Medycyny. Warszawa, E. Wende i Sp., 

1891, 8, str. 14, kop. 20. 

HEIMBERGER J. A. Krakowski kalendarz 
informacyjny na r. 1882. Kraków, nakł. 110 HEIMBERGEE — HEINRICH wydawcy, druk. Czasu, 1881, 4, str. 127, 
kor. 1. 

— Najnowszy przewodnik po Krakowie 
i jego okolicach, wraz z dokładnym koloro- 
wanym planem m. Krakowa. Tamże, 1881, 
16, str. VIII, 120 i kolor, plan in fol., kor. 2, 

HEIMBURGOWA Wilhelmina. Jedyny brat, 
powieść, z niemiec. Lwów, Jakubowski i Za- 
durowicz, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1895, 
8 mała, str. 491, kor. 4-20. 

— Silny duch, przełożył z niem. J. Maj- 
kowski. Dod. do Bluszczu. Warszawa, M. 
Glucksberg, 1884, 8, str. 238, kop. 80. 

— Księżniczka czy Kopciuszek ? czyli 
tamta, powieść, przekład Heleny z hr. Rus- 
sockich Wilczyńskiej. Lwów, nakł. J. L 
Pordesa, druki J. Czaińskiego w Gródku, 
1892, 8, str. 331, kor. 1-50. 

— Kuzyn Gerhard t, powieść, przekład K 
Szaniawskiej. Bibl. Wieku, XXI. Warszawa, 
druk. Wieku, 1891, 8, str. 190. 

— Niezdara, powieść niem., tłum. za ze- 
zwoleniem autorki. Gródek, nakł, i druk. J. 
Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1893, 8, str. 336, kor. 320. 

— Spadkobiercy, powieść. Bibl. Wieku, 
45. Warszawa, druk. Wieku, 1898, 8, str. 
227. 

— Toż, przekład Z. S. Dod. do Bluszczu. 
Warszawa, druk. Tow. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1898, 8, str. 288. 

— Zameżcie Gertrudy, powieść. Lwów, 
nakł. Dziennika pols., 1887, 8, str. 141. 

HEINBERG H. Godność kobiety, powieść, 
przekł. z niemiec. J. Majkowskiego. Dod. do 
Bluszczu. Warszawa, M. Gliicksberg, 1887, 
8, str. 152. 

HEINE Henryk. Atta Troll, sen nocy letniej, 
przełożyła z niem. Marya Konopnicka. Bibl. 
Życia, II. Warszawa, " T. Paprocki i Sp., 
druk. E. Skiwskiego, 1887, 8 mała, str. 99, 
kop. 50. 

— Toż. Przeł. i objaśnieniami uzupełnił 
Aureli Urbański. Bibl. powsz., 367—8. Zło- 
czów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, b. r. w., 
16, str. 130, hal. 48. 

— Księga pieśni, przekład A. Mieleszki- 
Maliszkiewicza. Warszawa, Wyd. dzieł ta- 
nich, 20 i 21, nakł. i druk. A. Wiślickiego, 
1880, 16, str. 155, kop. 24. 

— Toż, przekład Mieczysława Michniewi- 
cza. Kraków, nakł. Żupańskiego i Heu- 
inanna, druk. Czasu, 1887, 8, str. 40, kor. 
1-20. 

— Melodye hebrajskie, przekł. A. Mie- 
leszki-Maliszkiewicza. Wyd. dzieł tanich, 43. 
Warszawa, nakł. i druk. A. Wiślickiego, 
1882, 16, str. 42, kop. 12. 

— Niemcy, baśń zimowa, napisana w sty- 
,czniu 1844 r., przeł. Kazim. F. Wizę. Kra- ków-Warszawa, nakł. tlómacza, Gebethner 
i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8 mała, str. 102, kor. 160 = kop. 75. 

— Pamiętniki, przekład Ig. Matuszewskie- 
go. Wyd. 'Ad. Wiślickiego, 72 i 73. War- 
szawa, druk. Przegl. tygod., 1885, 16, str. 
165, kop. 24. 

— Romancero, przeł i objaśnieniami uzu- 
pełnił Aureli Urbański. Bibl. powsz. 334— 
337 Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
16, str. 289, hal. 96. 

— Wiązanka poezyi z księgi pieśni Hei- 
nego, przełożyła W. Prussnigowa. Kraków, 
nakł. Spółki wydaw., druk. Czasu, 1898, 8, 
str. 85, kor. 240. 

— Nowa wiosna, z niemiec., przełożył 
Czesław. Bibl. Życia, V. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego 
1889, 16, str. 48, kop. 30. 

— Wybór pism, I: Poezye. Warszawa, 
Spółka nakładowa, druk. warszawska, 1889, 
8 mała, str. 1 ni., 298 i II, z portr. autora, 
rb. 1-20. 

— Toż, II: Proza. Tamże, 1891, 8 mała, 
str. XIII, 1 ni., 327 i 1 ni., rb. 150. 

Przedmowa przez Cezarego Jelentę; Podróż do 
Harcu i Wiochy, w przekładzie M. Gawalewicza, M. 
Konopnickiej i C. Jelenty. 

— Toż, III: Proza, przekład Maryi Kono- 
pnickiej. Tamże, 1895, 8 mała, str. 201 i 2 
ni., rb. 1. 

Księga le Grand; Florenckie noce. 

— Wyjątki z poezyi .... przełożyła i ofia- 
ruje na cel budowy szkoły w Wadowicach 
Wera P. Wadowice, nakł. "tłóm., druk. Fr. 
Fołtyna, 1895, 8, str. 41. 

— Budziński St.; Choiński Teodor (1885); 
Stylo A. (1900). 

HEINE Stefan aus Jabłonka. Die Landwirt- 
schaft im Kreise Słupca im XIX Jahrhun- 
dert, Theil I: Beitrag zur Geschichte der 
Landwirtschaft in Polen, Inauguraldisserta- 
tion. Breslau, Dr. R. Galles Buchdruckerei, 
1898, 8, str. 74 i 3 ni. 

HEINICHEN. Kalendarz Napoleona czyli 
zbiór wypadków na każdy dzień roku, za 
życia tego cesarza zdarzonych. W języku 
niemieckim przez .... ułożony, w polskim 
przekładzie z Tablettes Chronologiąues A. 
Serieys i z innych dzieł znacznie pomnożo- 
ny. \Vilno, nakł. i druk. Anton. Marcinkow- 
skiego, 1848, 8, str. 64. 

Heinrich. Ob. Henryk. 

HEINRICH Alex. dr. Ob. Haeser W. 

HEINRICH Konsł. Statystyka stowarzyszeń 
zarobkowych w Galicyi i "W. księstwie kra- 
kowskiem za r. 1891 i sprawozyanie Związ- 
ku stowarzyszeń zarobkowych i gospodar- 
czych. Lwów, nakł. Związku, druk. I Związ- 
kowa, 1892, 4 królew., str. XII, 38 i 13 ńl. 

HEINRICH B. dr. prof. Margiel i marglowa- HEINRICH — HELINSKI 111 nie, wpływ wapna i marglu na rolę oraz 
wskazówki stosowania ich jako nawozu. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Gazety 
rolniczej, 1898, 8, str. 2 ni., 70 i 1 ni., rb. 1. 

— Nawozy i nawożenie, wskazówki do 
praktycznego użycia nawozów stajennych 
i sztucznych, tłómaczenie z niemieckiego 
przez Włodzimierza Gałeckiego. Wyd. do- 
mu handlowego Alfred Grodzki. Warszawa, 
E. Wende i Sp., druk. Wł. Szulca, 1893, 8, 
str. III, 166 i IV— V, rb, 1. 

— Nawóz i nawożenie, podręcznik do sto- 
sowania w praktyce obornika i nawozów 
sztucznych, praca uwieńczona na konkursie. 
Warszawa, nakł. red. Gazety roln., Gebeth- 
ner i Wolff, druk. S. Sikorskiego, 1893, 8, 
str. 110, kop. 80. 

— Pasza i żywienie zwierząt gospodar- 
skich, podręcznik do racyonalnego zużytko- 
wania produkowanych w gospodarstwie i 
w handlu będących przedmiotów pastewnych 
dla rozmaitych celów hodowli, przełożył 
z niem. H. Kotłubaj. Warszawa, nakł. red. 
Kolnika i hodowcy, Gebethner i Wolff, 
druk. Wł. Szulca, 1897, 8, str. V i 240, rb. 
1-50. 

HEINRICH W. Krytyczny przegląd dotych- 
czasowych badań nad wrażeniami barwne- 
mi. Studyum z dziedziny teoryi poznania. 
Odb. z t. 38 Rozpraw Wydz. matem, przyr. 
Akad. um. Kraków, nakł, Akad. um., druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8, str. 40. 

— O stałości wrażenia zaledwie spostrze- 
galnego przy użyciu tonów czystych. Odb. 
z t. XL Rozpraw Wydz. matem. -przy rod. 
Akad. umiej. Tamże, 1900, 8, str. 8. 

— O stosunku pojęć i zasad fizycznych 
do filozofii. Odb. z Przegl. filoz. Warszawa, 
J. Fiszer, druk. J. Sikorskiego, 1900, 8, str. 
42, rb. 1. 

— O wahaniach natężenia zaledwie do- 
strzegalnych wrażeń optycznych i akusty- 
cznych. Odb. z t. 36 Rozpraw Wydz. mat.- 
przyr. Akad. umiej. Kraków, nakł. Akad. 
um., druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 45, z 4 
rycinami. 

HEITZ E. Die angebliche Metaphysik des 
Herennios. Odb. z Sitzungsberichte der k. 
preuss. Akademie der Wissensch. zu Berlin. 
Berlin, Reichsdruckerei, 1890, 8, str. 24. 

Na str. 21—24: Uber die in Samość um das Jahr 
1604 gedruckte Ausgabe des Herennios. 

HEJNAŁ. Otchłań. Ob. Buszczyński Stef. 
HEJNOWICZ Tomasz ks. Ob. Stagraczyńskl 
J. (Kazanie 1884). 

Hejromancya egipska, czyli sztuka przepo- 
wiadania z linii na ręce. Zupełnie pewna 
wskazówka do odgadnienia przyszłości. Cie- 
szyn, nakł. i druk. Feitzingera,"^ 1886, 8, str. 
18"; hal. 40. Hejże na Żyda, bo Żyd, broszurka (1888). 

Zabronione w Austryi. 

HEK K. J. Ob. Heck. 

HEKSCH Aleksander F. Illustrirter Fiihrer 
durch die Karpathen und oberungarischen 
Badeorte. Wien, A. Hartleben, 1881, 8 mała, 
str. XVI, 173, 27 ni., 30 ilustracyj i 5 kart., 
opr. kor. 4. 

— Toż, mit einem Anhange: Krakauund 
Umgebung. 2te umg. Auflage von R. W. 
Soukoup. Tamże, 1889, 8 mała, str. XXXVII 
i 142, z 40 ilustr. i 4 mapami, opr. kor. 4. 

— Kartę der Hohen Tdtra nach der neues- 
ten Aufnahme des k. k, militar-geographi- 
schen Institutes, mit Wegweiser und Tou- 
ren-Angaben. Tamże, (1881), fol., 1:75-000, 
i str. 16 w 8ce małej tekstu, kor. 1*50. 

HEKSCH Aleksander & KOWSZEWICZ Władi- 
mir. Ilustrirter Fiihrer durch die ungari- 
schen Ostkarpathen, Galizien, Bukowina und 
Rumanien, herausgegeben .... mit 50 lUu- 
strationen und 6 Karten. Tamże, 1882, 8 
mała, str. XV, 1 ni., 248, 50 rysun. i 6 kart, 
opr. kor. 4. 

HELBING Wilhelm. Predigt bei der Beerdi- 
gung s. Hochw. des Herm Consistorialraths 
Ludwig Teicbmann, gehalten in der War- 
schauer evang. ref. Kirche am 26 Juni 
1839. Warschau, b. r. w., 4, str. 10. 

HELCEL Antoni Zygmunt. Ob. Golian Z. (1888); 
Lisicki Henrvk (1882); Popiel Paw. (1882); 
Rudnicki Jak. (1840). 

Das Helcelsche Asyl. Ob. Ponikło St. dr. 
(1895). 

HELD Fr. Kartę des deutschen Sprachge- 
bietes von Nordmahren und Schlesien, am 
31 December 1890. Briin, C. Winiker, 1896, 
fol. kolor., hal. 30. 

HELFERT Joz. Alex. Der Chef der Wiener 
Stadtvertheidigung 1683 gegen die Tiirken. 
Prag, F. Tempsky, 1883, 8, str. 66, 1 rysun. 
i 3 ryciny, kor. 2. 

— Der Krakauer Emigran ten- Auf stand 
April 1848, mit einem urkundlichen Anhang. 
Odb, z Oesterr. Jahrbuch. Wien, Selbstver- 
lag, Druck von R. Brzezowsky et Sohne, 
1890, 8, str. 84, z planem. 

— Die Jubilaumsliteratur der Wiener 
Katastrophe von 1683 und die Kaplif-Frage. 
Abhandl. der k. bohmischen Gesellschaft d. 
Wissenschaften, VI 12, Klasse fiir Philos. 
und GeschicKte, No 2. Prag, J. G. Calve, 
1884. 4, str. 36. 

— Graf Leo Thun in Galizien. Grossten- 
theils nach Briefen und handschriftlichen 
Aufzeichnungen. Abdi*. a. d. Oesterr. Jahr- 
buch. 1893. Wien, Druck und Verlag von 
Rudolf Brzezowsky & Sohne, b. r. (1893), 8, 
1 tyt., str. 185-274. 

HELINSKI J. In commemoration of the 118 HELIUM - HENDIGERY hundredth anniversarv of the polish consti- 
tution. Established May 3rd, 1791. Edited 
by .... London: H. J. Goss & Co, 1891, 8, 
8tr. 15. 

Helium. Ob. Olszewski K. (1896). 

HELISTAN pseudonim Maciejowskiego St. 

HELLADA. Ob. Guhl i Koner (1896); Hertz- 
berg- G. F. (1881). 

(HELLER). Kto ? Heller czy Pawlikowski. 
Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, 1900, 
8, str. 15. 

HELLER S. Kurzer Abriss der deutschen 
Litteraturgeschichte ais Repetitorium und 
zum Selbstunterricht. Lemberg, Verlag von 
St. Kohler, Druck von W. A. Szyjkowski, 
1900, 8 mała, str. 106, kor. 1-20. 

HELLMANN G. dr. prof. Regenkarte der 
Provinz Schlesien, auf Grund lOjahriger 
Beobachtungen, 1888—1897. Berlin, D. Rei- 
mer, 1899, 8,;8tr. 24, z mapą in fol. 1: 1-250-000, 
mr. 1. 

HELLWIG Erazm Benjamin. Ełnweihungs-Pre- 
digt der Evangelischen Kłrche zu Rawicz. 
Den 21sfcen Februar 1808 am Sonntage Se- 
iagesima des Yormittags gehalten von .... 
Rawicz, gedruekt und verlegt von I. C. S. 
Ludwig, 8, str. 16. 

HELMHOLTZ H. v. Termodynamika zjawisk 
chemicznych, przełożył F. Tomaszewski. 
Odb. z t. II Prac matem, fizycz. Warszawa, 
druk. J. Sikorskiego, 1889, 4, str. 41. 

— Ob. Beck A. dr. 

HELMOLD. Chronik der Slaven. Nach der 
Ausgabe der monumenta Germaniae iiber- 
setzt V. I. c. M. Laurent. Geschichtsschrei- 
ber der deutschen Yorzeit, Bd. VII. Berlin, 
W. Bessers Verlagsbuchhandlung, 1852, 8, 
2 tyt., str. X, 230. 

— Toż. 2 Auflage, neu bearbeitet von W. 
Wattenbach. Geschichtsschreiber der deut- 
schen Yorzeit. Leipzig, Dyk, 1888, 8, str. 
XIII i 271, mr. 3-80. 

— Ob. Regel Paul (1883). 

Hematologia. Ob. Korczyński L. (1896); 
Wernicki J. (1895). 

Hematyna. Ob. Arnold W. dr.; Wachholz 
L. (1900). 

HEMERLING Kazimierz. Dla cyklistów prze- 
wodnik po Galicyi, dodatek do mapy Kor- 
mana. Lwów, nakł. H. Alteńberga," druk. 
Dziennika pols., 1898, 16, str. 61, z mapa, 
kor. 3-60. 

— Koło, kalendarzyk sportowy dla kola- 
rzy na r. 1895. Lwów, nakł. i druk. Z. Gol- 
loba, 16, str. 117 i 1 ni., z ogłoszeniami, 
opr. kor. 1-70. 

Hemianopsya. Ob. Bałłaban Teod. (Przypa- 
dek). Hemoglobina. Ob. Browicz T. (1898); Zale- 
ski S. S. (Żelazo 1887). 

Hemoroidy. Ob. Lebel A. (1868); Niemeyer 
P.; Trzebicki R. (1889). 

HEMPEL Aleksy. Przegląd krytyczny pracy 
Juliana Łapickiego p. t. Stosunki gminne 
w Królestwie polskiem i właściwy kierunek 
ich rozwoju, oraz potrzebne jej uzupełnie- 
nie. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1883, 
8, str. IV, 2 i 235, kop. 75. 

— Przyczyny upadku gospodarstw wię- 
kszych w Królestwie polskiem i sposoby ku 
ich podżwignięciu służyć mogące. Gródek, 
nakł. autora, druk. J. Czaińskiego, Gubry- 
nowicz i Schmidt we Lwowie, 1890, 8, str. 
126, kor. 1-60. 

HEMPEL Antoni. Polacy w Brazylii, przez 
członka wyprawy naukowej dra J. Siemi- 
radzkiego do Braz3'lii i Argentyny. Lwów, 
nakł. Kuryera lwowskiego, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. Z. Golloba, 1893, 16, str. 
178 i 1 ni., z 1 mapą kolonii pols., kor. 2. 

MEMPEL Marya. Dzieje Starego testamentu, 
w skróceniu z ksiąg Pisma Św. opowiedziała 
.... Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. No- 
skowskiego, 1884, 8, str. 329 i V, rb. 1. 

HEMPEL P. O zmianach w narządach we- 
wnętrznych w przebiegu narkozy chlorofor- 
mowej. Ódb. z Pamiętnika II zjazdu chirur- 
gów polskich. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1891, 4, str. 11. 

HEMPEL Stanisław. Przepisy zawarte w re- 
gulaminie służby c. k. armii austryackiej, 
przetłum. z niemiec. i zastosował do pojęcia 
podoficerów i żołnierzy. Lwów, Seyfarth 
i Czajkowski, druk. I. Związkowa, 1874, 12, 
str. 96. 

— Z czasów napoleońskich, wspomnienia 
wojenne .... b. kapitana pułk]i gwardyi uła- 
nów polskich Napoleona I. Lwów, nakł. K. 
Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Gród- 
ku, 1885, 16, str. 81, hal. 60. 

HEN J. (Wójoikiewicz). Ob. Madach E. (Tra- 
gedya 1885). 

HENCKEL W. Ob. Głowacki Al. (Staś). 

HENDEL Zygmunt. Kaplica zmarłych zwana 
•Ogrojcem* przy kościele Św. Barbary w Kra- 
kowie. Odb. z V t. Sprawozdań Komisyi do 
badania histor. sztuki w Polsce. Kraków, 
nakł. Akademii umiej., druk. Czasu, 1895, 
4 król., str. 10, z 1 tabl. i 16 ryc. w teks, 

— Die Kirche St. Aegidius in Krakau u. 
dereń marmoreue Chorstiihle. Wiedeńskie 
Mittheilungen der k. k. Central-Commission 
zur Erforschung und Erhaltung der Kunst 
und histor. Denkmale w zesz. 1 z r. 1896, 
4, str. 16—19, z tabl. i rycin, w teks. 

HENDIGERY Józef Xawery. Nauka wychowa 
nia, o wychowaniu fizycznem. Warszawa, 
nakł. autora, druk. A. Ginsa, 1890, 8, str. 
96, kop. 80. HENDIGEET — HENTY 113 (HENDI6ERY Józef Tyburcy). Akt oskarżenia 
c. k. prokuratoryi państwa przeciw litera- 
towi .... Kraków," 23 października, 1892, fol., 
str. 56 litog-r. 

— Proces .... Odb. z Czasu. Kraków, Spół- 
ka wydaw., druk. Czasu, 1892, 8 mała, str. 
90, łial. 80. 

HENGSTENBERG F. Gescliiclite des Deutscłi- 
tums in der Provinz Posen von itirem ersten 
Anfall an Preussen, fiir die deutscłie Jugend 
der Provinz dargestellt. Program szkolny. 
Rawitsch, 1894, 8, str. 91, z planem. 

HENISZ Kazimierz. Ob. Dwutygodnik dla 
właścicieli realn. 

Hennebique system. Ob. Thullie M. (1899). 

HENNEOUm Emil. Zarys krytyki naukowej, 
przełożył Fr. A. Rawita. Warszawa, nakł. 
G. Centnerszwera, druk. A. Ginsa, 1891, 8 
mała, str. 167 i 1 ni., kop. 90. 

HENNING C. Krótka i praktyczna szkoła 
na skrzypce, podług najnowszego wydania 
opracował Wład. Rzepko. Warszawa i Ijódź, 
Gebethner i Wolff, (1894), rb. 1-50. 

HENNING Fr. Gabor Hunyad Bórenyi, po- 
wiastka historyczna z dziejów Węgier z XV 
wieku, dla młodzieży przekład Wł. L. An- 
czyca. Bibl. dla młodzieży, t. V. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czvca i Sp. w Krakowie, 1880, 16 mała, str. 
162, kop. 50. 

— Dwie róże, powiastka historyczna z dzie- 
jów Anglii z XV wieku, dla młodzieży prze- 
kład Wł. L. AnczYca. Bibl. dla młodzieży, 
VI. Tamże, 1880, 16 mała, str. 172, kop. 50. 

— Syn wdowy, opowiadanie historyczne 
z XVI w., z niemiec. Wyd. ozdobione 7 
drzeworytami. Poznań, nakł. i druk. J. Leit- 
gebra, 1885, 8 mała, str. 64, opr. fen. 60. 

HENNING-MICHAELIS Teof. Bez celu. War- 
szawa, E. Koliński, 1896, 12, str. 154, kop. 75. 

— Nepcio, powieść. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, di-uk. St. Niemiery, 1890, 8 mała, 
str. 144, kop. 50. 

— Spóźnili się, powieść. Warszawa, druk. 
A. Michalskiego, 1896, 8 mała, str. 122, 
kop. 60. 

— Zochna, rapsod z życia Nadbużanów. 
Warszawa, druk. P. Laskauera i W. Babi- 
ckiego, 1898, 8 mała, str. 27 i 1 ni., z 3 ry- 
cinami, kop. 80. 

HENR! III. La Barre Duparą E. (1882). 

Henricus Rex. Graziani A. M. (1891). 
. HENRION. Piękna Galatea, opera komiczna 
w 1 akcie z muzyką Fr. Souppć. Tekst 
przełożył z niem. i podłożył pod muzykę 
Felix Schober. Warszawa, druk. i nakł. dru- 
karni teatrów warszawskich, 1869, 16, str. 67. 

HENRY Charles. Wroński et Testbótiąue 
musicale. Paris, libr.^Hermann , 1887, 8, 
str 42. Henrychowska księga. Ob. Małecki A. Lu- 
dność 1894). 

HENRYCHOWSKI Ign. dr. Bjelbóg oder die 
identische Form und Bedeutung des altsla- 
yischen u. des alttestamentlichen Weltschop- 
fers , Original-Etymologien der indogerma- 
nischchristlichen und der hebraisch-alttesta- 
mentlichen Hauptgottesnamen , I Essay. 
Ostrowo & Leipzig, K. F. Kohler, 1884, 8, 
str. 32, mr. 1. 

— Halelu Jach oder die identische Form 
und Bedeutung des slavischen und des alt- 
testamentlichen Urgottesnamens Bóg, Origi- 
nal-Etymologien der indogermanischchristłi- 
chen und der hebraisch-alttestamentlichen 
Hauptgottesnamen, 2 Essay. Tamże, 1887, 
8, str. 35, mr. 1. 

— Zebaoth I im Verhaltnis8 zu Zaba-2e- 
baoth II und Zęba hamarom, Original-Ety- 
mologieen der indogermanisch-christlichen 
und der hebraisch-alttestamentlichen Haupt- 
gottesnamen, dritter Essay, von .... Gymna- 
sial-Oberlehrer. Ostrowo, Selbstverlag des 
Verfassers, księg. Kwaśniewskiego, 1891, 4, 
str. 24, mr. 1. 

(Henryk) Heinrich von Lettland. Ob. Hilde- 
brand Herm. 

Henryk IV. Ob. Ulanowski B. (1881). 

Henryk V, Ob. Needon R. (1885). 

HENRYK. Olimp w Warszawie, poemat hu- 
morystyczno-satyryczny w 4 pieśniach, na- 
pisał .... Warszawa, K. Trepte, druk. Este- 
tyczna, 1895, 16, str. 52, kop. 50. 

HENSCHEL Adolf. Evangelische Lebenszeu- 
gen des Posener Landes aus alter u. neuer 
Zeit, von .... Posen, Hofbuchdruckerei W. 
Decker & Co, 1891, 8, str. XXIV, 465 i 1 ni., 
mr. 5-70. 

Treść: Joh. Laski; G. Israel; Sam. Dombrowski; 
Val. Herberger; J. Heermann; Am. Comenius; Th. v. 
Schlichting; Abr. Klesel; H. BOtticher; Bork; Oelze; 
V. Sommerfeld; Rappard; Bunting; Goebel; Zastrow 
u A. 

— Samuel Dombrowski, der unvergessene 
Prediger der evangelischen Polen, von .... 
Pastor in Zduny-Posen. Barmen, Verlag v, 
H. Klein, (1889), 16, str. 41, z portr., fen. 10. 

HENSEL. Ob. Strzelecki A. (Kamienie 1894). 

HENSEL A. Masuren. Ein Wegweiser durch 
das Seengebiet und seine Nachbarschaft. 
Mit 12 Illustrationen nach photogr, Aufnah- 
men von L. Minzloff in Konigsberg. Konigs- 
ber, Hartungsche Verlagsdruckerei, 1892, 8, 
str. 134, 1 m. Kartę, mr. 1. 

— Wege und Wander-Karte von Masuren 
zum Wegweiser durch das Seengebiet von 
Masuren und seine Nachbarschaft. Fol. wiel- 
kie kolor., 1:200000, fen. 50. 

HENTY E. A. Lew św. Marka, powieść dla 
młodzieży, z angiels. przełożyła K. P. War- 
szawa, nakł. M. Arcta, druk. Noskowskiego, 

15 tłi HENZEL — HERING 1897, 8 mała, str. 295 i 1 ni., z 6 rycin., 
opr. rb. 1 20. 

HENZEL Tad. Ob. Markiewicz Wład. (Du- 
plika 1893). 

HEPKE Robert Nothgedrungene Erkla- 
rung. Frankfurth a. M. d. 3 Juni 1848, fol. 
k. 2. 

Przeciw wcielenia Poznania do Niemiec. 

HEPPŚ Tadeusz. Katalog systematyczny 
dzieł Biblioteki słuchaczów prawa we Lwo- 
wie, wraz z wstępem zawierającym histo- 
ryą Towarzystwa,' sporządził i wydał .... bi- 
bliotekarz. Lwów, nakł. Towarzystwa, druk. 
Ludowa, 1882, 8, str. 65 i 1 ni., bal. 40. 

Heraldyka. Ob. Borkowski Dunin J. S.; 
Grocyn St.; Herold polski; Kosiński A. A; 
Laguna Stan. (1898); Małecki A. (1890); Mie- 
roszowski Stan. (1887); Piekosiński Fr.; 
Ulanowski B. (Materyały 3886); Winkler P. 
(Russkaja 1895). 

Herb nadany miastu Lwowowi dyplomem 
cesarza Józefa II dnia 6 listopada 1789, 
z pieczęciami rajców lwowskich z w. XIV 
i ławników lwowskich z w. XV, oraz wize- 
runkiem herbu papieża Syxtusa V i herbu 
miasta Lwowa na dyplomie papieża Syxtu- 
sa V z dnia 15 września 1586 r. Lwów, 
nakł. magistratu lwowskiego, litogr. J. Kost- 
kiewicza, (1891), fol. większe, karton chro- 
molitogr. 

Herbarcyanizm. Ob. Gadowskł W. ks. (1887). 

HERBART J. Fr. Ob. Kulczyński L. ; Rosiń- 
ski Ad. (Kri tik 1887); Troskolański T. (1899). 

Herbarz jubileuszowy Biesiady literackiej. 
Warszawa, druk. warsz. Tow. akc. artvst.- 
wydaw., 1900, fol., str. 8 ni., 134 i l"nl., 
z rycin. 

— polski. Ob. Boniecki Ad.; Herbownik; 
Kojałowicz W. (lit. 1897); Ostrowski J.(1897); 
Piekosiński Fr. (Witebsk 1896); Żernicki E. 
(Poln. Adel 1900). 

Herbowe zapiski. Ob. Potkański Karol 
(1885). 

(Herby). Ob. Giermański Stan. (1881); Pie- 
kosiński Fr. (1897). 

Herbata. Ob. Bukowski A. (Fałszowanie 
1888, 1893); Muschat M. (1884); Weinberg 
Al. (1883). 

HERBERSTEIN. Zapiski o Moskowii (Rśrum 
moscoyit commentarii) s łatynskago bazel- 
skago izdanija 1556 g. perew. I. Anonimów. 
S. Petersburg, 1866, 8. 

— Ob. Luschin Arnold (1892); Zamysłow- 
ski (1884). 

HERBEST B. Ob. Pamiatniki (1882). 

HERBICH Franz Dr. Pflanzengeographische 
Bemerkungen iiber die Waider Galiziens. 
Odb. z Verhandlungen der k. k. zoologisch- 
botanischen Gesellschaft in Wien. B. m. dr. 
i r. (Wien 1860), 8, str. 8 i mapa kolorów. Herbownik (Orszanskij). Ofctisk iz 28go wy- 
puska Istoriko-juridiczeskich materiałów, 
iżwleczennych iż drewnych aktowych knig 
gubernij: Witebskoj i Mohilewskoj, chraniasz- 
czychsia w Centralnom archiwie w Witeb- 
skie i izdannych pod redakcijej i b. archi- 
wariusa siego archiya Dm. Iw. Dowgiałło. 
Witebsk, gubernskaja tvpo-litografia, 1900, 
4, 2 tyt., str. 167. 

HERBURT Johan. Ob. Schirmer Ed. (1889). 

HERBURT Mamert ks. Cantionale ecclesia- 
sticum complectens ea, quae in ecclesiis per 
Poloniam ex praescripto Synodorum proy. 
decantari solent. Cum instructione ad can- 
tum chorałem. Ad normam processionalis 
cracoyiensis adornatum et editum. Ed. noya. 
Wilno, J. Zawadzki, 1882, 8, str. 592, kop. 
60, opr. rb. 1. 

— O Smilańskim parafialnym kościele 
prze X. M. H. prałata scholastyka katedry 
wileńskiej. Wilno, 1856, 8. 

— Wyjątek z dziejów dobroczynności ro- 
ku III to jest 1822, str. 456, 478, 992, 1283 
jednego artykułu pod tytułem: Czytanie 
z oyców świętych a osobliwie greko-katoli- 
ckiego kościoła przez .... Wilno, tj^pografia 
A. Marcinowskiego, 1823, 4, k. t., str. 49. 

Herburta zamek. Ob. Łuszkiewicz Wład. 
(1893). 

Herby. Ob. Herbarz. 

Hercegowina. Ob. Antoszka (Bulg. 1898); 
Czermiński M. ks. (1899); Grzegorzewski J. 
(1883). 

HERCZEG Fr. Dzieciak. Ob. Brisay H. 

HERDER J. 6. Cyd, poemat na hiszpańskich 
romansach osnuty, z niemiec. tłum. przez 
M(arye) K(urtzmann). Poznań, druk. i skł. 
gł. w'. Simona, 1888, 16, str. 224, fen. 60. 

— Ob. Rutowski Tad. (1881); Zipper Albert 
(1885). 

HERDEY Ambroży. Czarne rękawiczki, zfran- 
cus. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1894, 
8 mała, str. 110, kop. 30. 

HERENNIOS. Ob. Heitz (1890). 

HERGET A. Warzywnictwo, przejrzał i uzu- 
pełnił dr. T. Ciesielski. Lwów, nakł. autora, 
Kraków, G. Gebethner i Sp., 1900, 12, kor. 
1-60. 

HERING Joanna (Adams Acton). Dzieci kla- 
nu, powieść, przełożona z angiel., przez T. 
P. Dod. do Wieczorów rodzin. Warszawa, 
M. Orgelbrand, druk. Noskowskiego, 1890, 
8 mała, str. 126, kop. 60. 

HERING Teodor. Elektroliza w zastosowa- 
niu do cierpień nosa, gardzielą i krtani. 
Odb. z Przegl. lek., 1892. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1892, 8, 1 tyt., str. 50. 

— Grzybica gardzieli włoskowcowa (My- 
cosis pharyngis leptothricia. Odb. z Gazety 
lek. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1884, 8, str. 12, z tabl. HERING - HERNICH 115 — O chirurgicznem leczeniu suchot krtani 
i ich wyleczalności, na podstawie badań mi- 
kroskopowych i klinicznych. Odb. z Gazety 
lekar. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. K. 
Kowalewskiego, 1887, 8 większa, str. 117, 
z 2 tabl. litogr. i 1 chromolitogr., rb. 1-50. 

— Nerwice zwrotne, wywołane cierpie- 
niem jam nosowych: Bezgłos kurczowy, 
kurcz mięśni krtaniowych, astma, migrena 
etc. Odb. z Gazety lekar. Warszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1886, 4, str. 23 i' 1 ni., 
kop. 25. 

— O przyczynach suchot i zapobieganiu 
im. Warszawa," nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1891, 8 mała, 
str. 47, z ryc. w teks., kop. 40. 

— Mnogie włókniaki skóry i błony śluzo- 
wej krtani. Odb. z Gazety lekar. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1884, 8, 1 tyt., 
str. 10. 

— O wyleczalności odwrzodzeń gruźli- 
czych, przy tak zwanych suchotach krtani 
napotykanych. Odb. z Gazety lekar. Tamże, 
1886, 4, str. 29, kop. 35. 

— O wynikach mechanicznego leczenia 
zwężeń krtani. Odb. z Gazety lekar. War- 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, 4, 
str. 41, kop. 50. 

— Ob. Pieniążek dr. (1889); Przyczynki 
do anatomii (1893). 

HERING Zygmunt. Ob. Hoeffding K. (1900). 

HERITES Fr. Wakacye, szkic humorysty- 
czny. Warszawa, druk" S. Lewentala, 1885, 
8, str. 16. 

HERMAN Cohen 0. Ob. Kalinowski R. (1898); 
Sylwain K. (1898). 

HERMAN Edward. Skutki zbrodni, czyli mąż 
dwóch żon, dramat w 3 akt. Gniezno, nakł. 
autora, druk. J. P, Langego, 1862, 8, str. 
58, kart 2. 

HERMANN Emanuel. Przyczynek do psycho- 
logii ludów (Sein und werden in Raum u. 
Zeit), w popul. wykładzie prof. J. J. Jan- 
źułła, przekład Jakuba Winnickiego. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1898, 8 mała, str. 51, kop. 20. 

HERMANN Franciszek. Ogólna dydaktyka 
i pedagogika, przewodnik do skutecznego 
sprawowania urzędu nauczycielskiego przy 
szkołach ludowych wszelkiej kategoryi, opra- 
cował Izydor Poeche. Cieszyn, nakł.E. Feit- 
zingera, "druk. H. Feitzing"era, 1882, 8, str. 
198 i 2 ni., kor. 2-76. 

HERMANN Józef błog. (Premonstratensis). 
Godzinki ku uczczeniu 11.000 ss. Dziewic 
ułożone i z wielką ducha pobożnością i ra- 
dością śpiewane przez .... między t. 1183 
a 1187, przetłómaczył z łacińskiego ks. Jó- 
zef Błonarowicz kapelan SS. Urszulanek. 
Kraków, nakł. SS. Urszulanek, druk. W, L. 
Anczyca i Sp., 1889, 16, str. 26. — Toż. Wyd. 2gie pomnożone wiadomo- 
ścią o męczeństwie S. Urszuli i jej towa- 
rzyszek, oraz zbiorkiem modlitw. Kraków, 
druk. Czasu, 1892, 16, str. 76 i k. 2. 

HERMANN M. W. dr. Pomysł do częściowej 
plastyki nosa. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 7. 

— O wrodzonych przepuklinach mózgo- 
wych. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1899, 8, 
str. 24, z 3 tabl. 

— O znaczeniu rozpoznawczem promieni 
Rontgena w kamicy nerkowej. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1899, 8, str. 6. 

Hermes w Iliadzie i Odyssei. Ob. Znami- 
rowski Fr. (1888). 

HERMSTEIN G. Na wybrzeżu, powieść, prze- 
kład z niemiec. Dod. do Bluszczu. Warsza- 
wa, 1882, 8, str. 89. 

Hermy. Ob. Lepszy L. (1899). 

HEROOOT. Wybór z Dziejów .... wydanie 
Augusta Scheindlera, do użytku gimnazyów 
polskich zastosował Fr. Terlikowski. Wie- 
deń, nakł. F. Tempskiego, Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1900, 8 mała, str. XV, 1 ni. 
i 287, z 1 ryciną tytułową i 5 mapkami 
geogr., kor. 160, opr. kor. 2. 

— Ob. Djaczan F. J. (1887); Miodoński Ad. 
(Rozprawy 1887); Sanojca J. (1894); Schnei- 
der St. (1895); Swiba-Szychulski (Preparacye 
1898); Tomaschek W. (1888). 

Horoina. Ob. Wierzbicki Z. (1899). 

Herold polski. Ob. Piekosiński F. (1897/8). 

HEROLD Władysław. Wpływ art. 14, 15, 16 
ustawy zasadniczej państwa z dnia 21 gru- 
dnia 1867 Nr. 142, tudzież ustępu II, VII 
ustawy wyznaniowej z dnia 25 maja 1868 
r. Nr. 49 Dz. u. p. na prawo publiczne a 
względnie ustawę kamą, tudzież na prawo 
prywatne a w szczególności na ustawę mał- 
żeńską. (Rozdział II kodeksu cywiln. austr. 
z r. 1811). Przedruk z Prawnika. Lwów, 
druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1875, 
8, str. 40. 

Heroldya. Ob. Przepisy (1836). 

HEROUYILLE A. ks. O naśladowaniu Najśw. 
Maryi P., na wzór dzieła o Naśladowaniu 
Chrystusa ksiąg IV. Wyd. 3cie przejrzane 
i poprawione przez Br. P. Warszawa, druk. 
St. Niemiery, 1887, 16, str. II i 374, kop. 40. 

— Toż. Wyd. 4te przejrzane i poprawio- 
ne przez Br. P. Tamże, 1900, 16, str. 343, 
kop. 40. 

HERPES. Ob. Kluczycki Fr. (1899). 

HERRICH A. Galizien und Nordostungarn, 
Massstab 1:600000. Glogau, Verlag und 
Druck von Carl Flemming, (1900), arkusz 
rozłożony, mr. 2. 

HERRICH A. & BARAŃSKI Fr. Mapa Galicyi. 
Podziałka 1:6000-000. Zarys A. Herricha. 
Poprawił i iizupełnił Fr. Barański. Nakład ia€ HERRMANN — HERZIG K. Flemminga Głogów. Lwów, Ksieg. pols., 
(1900), kor. 3-50. 

HERRMANN Ernst. Die poluische Połitik 
Kaiser Leopold s II, 8, str. 385—438. 

HERTZ Karol dr. Najnowsze badania nad 
przestrzenia. Warszawa, druk. K. Kowalew- 
skiego, 1897, 12, str. 42, kop. 20. 

— O funkcjach niemających pochodnych. 
Wyciąg z Pamiętników Towarz. nauk ści- 
słych 'w Paryżu,' t. XI. Bibl. Kórnicka, Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1880, 4, str. 
24, kop. 40. 

— Kosmografia. Warszawa, nakł, i druk. 
Przegl. tygod., 1882, 4, str. 264, 2 ni. i drze- 
woryty w teks., rb. 2. 

— Kurs geometryi zastosowany do użyt- 
ku szkół męskich i żeńskich: 1. Planime- 
trya. Warszawa, nakł. Lesmana i Świsz- 
czowskiego, G. Centnerszwer, druk. J. Gold- 
mana, 1882, 8, str. VIII i 167, opr. kop. 50. 

— Pierwsze zasadj'^ kwaternionów Hamil- 
tona. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. br. 
Jeżyńskich, 1887, 4, str. 1, V, 1 ni., 142 i II, 
rb. 2. 

Algebra kwaternionów; Linia prosta i płaszczyz- 
na; Powierzchnie i linie drugiego rzędu. 

— Ob. Biernacki W. (1897); Petersen Jul. 
(Metody 1881); Reichenau W. (Filozofia 
1883); Romanes G. J. (Rozwój człowieka 
1895). 

HERTZBERG G. F. dr. prof. Historya Hela- 
dy i Rzymu, przel. z niemiec. Bron. Gra- 
bowski, t. 1 — II. (Historya powszechna ilu- 
strowana). Warszawa, nakł. i druk. Przegl. 
tygod., 1882, 4, str. 467 i 494 i 2 ni., rb. 6. 

HERTZBERG Henryk dr. Powietrze. Wydaw. 
dzieł popul.-naukowych, nr. 2. Warszawa, 
nakł. J. Guranowskiego, druk. E. Lubow- 
skiego i Sp., G. Centnerszwer, 1893, 16, str. 
73 i 1 ni., kop. 20. 

— Ziemia. Wyd. dzieł popul.-naukowych, 
I. Tamże, 1893, 16, str. 71 i 1 ni., kop. 20. 

HERVE Edward. Irlandya od końca wieku 
XVIII do czasów najnowszych. Warszawa, 
nakł. A. Gruszeckiego, M. Arct, druk. br. 
Jeżyńskich (J. Unger), 1886, 16, str. VI i 
295, rb. 1. 

HERYIEU Paweł. Pęta (Les tenailes), sztu- 
ka dramatyczna w 3 aktach, tłóm. z franc. 
L. W. Warszawa, nakł. G. Oentnerszwera, 
druk. M. Lewińskiego, 1897, 8 mała, str. 80, 
kop. 50. 

HERYILLY Ernest. Przygody chłopczyka 
przedhistorycznego, dzieło uwieńczone przez 
Akad. francus., przerobił A. Lange. War- 
szawa, nakł. M. Arcta, druk. Tow. koman- 
dytowego, 1896, 8 mała, str. 170 i 1 ni., 
z 15 rysun., opr, rb. 1. 

HERWE Fay. Ob. Skrochowski E. ks. (Teo- 
rya świata 1886). HERYNG Zygmunt Gawędy ekonomiczne 
przełożył i uzupełnił .... Warszawa, nakł. 
red. Głosu, E. Wende i Sp., druk. Przemy- 
słowa, 1891, 12, str. 118, kop. 20. 

— Logika ekonomii. Zasadnicze pojęcia 
ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii. 
Tamże, 1896, 8, str. 312, rb. 1-20. 

— Rubel, historya, przyczyny wahań 
i środki ustalenia papierowego rubla, stu- 
dyum ekonomiczne. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1891, 
8, str. VIII i 142, rb. 1. 

— Teorya i praktyka ekonomii, odczyt. 
Warszawa, G. Centnerszwer, druk. F. Cser- 
naka, 1897, 8 mała, str. 40, kop. 20. 

— Ob, Wundt W. (1889). 

HERXHEIMER S. dr. Nauka o wierze i o po- 
winnościach dla użytku izraelickiej mło- 
dzieży szkolnej. Przekład z niemiec. J. Pla- 
nera. Lwów, nakł. tłómacza, druk. S. Bed- 
narskiego, 1893, 8, str. 98. 

HERZ Maxymiiian dr. Gruźlica płuc u dzieci, 
jej objawy, rozpoznawanie i leczenie, prze- 
łożył L. A. Anders. Odczyty klin., 6. War- 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1889, 8, str. 
35, kop. 30. 

HERZ Władysław. Ostre zatrucie kokainą. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1899, 8, str. 7. 

HERZBERG Karol. Friedens-Predigt gehal- 
ten vor der evangel. luther. Gemeinde zu 
Kalisch am fiinften November 1809. Kalisch, 
gedruckt und zu bekommen bei C. W. Meh- 
wald. B. w. r., 8, str. 16, złp. 1. 

— Gedanken und Empfindungen am Sar- 
ge des am 2ten Februar yerstorbenen Prae- 
fectur-Raths Koch, mitgetheilt und vorgetra- 
gen von .... Kalisch, Gedruckt mit Mehwald- 
schen Schriften, 1810, 8, str. 24. 

HERZBERG- FRAENKEL Leo. Abtriinnig, ein 
Lebensbild aus Galizien. Berlin, H. Engel, 
1889, 16, str. 31, fen. 25. 

HERZEL Leopold dr. Mowa, wygłoszona pod- 
czas uroczystości stuletniej rocznicy nadania 
-konstytucyi 3go maja 1791 w głównej sy- 
nagodze w Brodach, przetłóra. z niem. Filip 
Aszkenazy (po polsku i po niemiecku. Bro- 
dy, nakł. "i druk. F. Westa, 1891, 8, str. 7 
i 7, hal. 20. 

HERZEN A. Zarys psycho-fizyologii ogól- 
nej, przełożył A. Zassowski. Warszawa, 
nakł. Głosu, E. Wende i Sp., druk, A. Pa- 
jewskiego, 1892, 8, str, 2 ni., 139 i 1 ni., 
kop. 60. 

HERZIG Franciszek. Katedra niegdyś Kol- 
ległata w Tarnowie wraz z krótką wzmian- 
ką o innych kościołach tarnowskich. Szkic 
historyczny na pamiątkę 500 rocznicy istnie- 
nia tegoż kościoła. Tarnów, nakł. Magistra- 
tu, druk. Józefa Pisza, 1900, 8 większa, str. 
172, 2 k. ni., z 8 ryc, kor. 4. HERZL — HEY 117 HERZL Teodor dr. Mowa inauguracyjna 
.... na drugim kongTCsie syonistów w Bazy- 
lei. Tłómaczyła H. T. Warszawa, G. Cent- 
nerszwer, druk. M. Lewińskiego i Sp., 1900, 
8, str. 14 i 1 k. ni., kop. 10. 

— Mow3^ ze zjazdów bazylejskich. Wyd. 
»Achiasaf«. Warszawa, druk. Wład. Łazar- 
skiego, 1900, 8, str. 27, kop. 25. 

— Przed pogonią. (Der Fliichtling), kom. 
Av 1 akcie, przełożył R. R. Bibl. powsz., 
328. Złoczów, nakł. \ druk. W. Zukerkandla, 
(1900), 16, str. 34, hal. 24. 

HESKY (Ogari). Ein Ungar uber Bismarck, 
Reflexionen zu den Ausweisungen der Po- 
len aus Preussen von .... Budapest, 1886, 8, 
str. 21, hal. 40. 

HESS. Der masurische Schifffahrtskanal 
in Ostpreussen, herausgegeben vom land- 
wirthschaftlichen Centralverein fiir Littauen 
und Masuren in Insterburg. Konigsberg, 
Braun & Weber, 1894, 8, str. VIII i 135, z 2 
kolor, kartami, mr. 2. 

HETMANÓWNA Basia. Kółko pastuszków, 
Cz. I— II. Bibl. dla młodzieży, 27, 28. Lwów, 
nakł. Tow. pedagog., druk. I Związkowa, 
1890—91, 8 mała, str. 87, z 3 ryc. + 93 z 2 
ryc, po hal. 72. 

— Toż, cz. III. Jak żyć cnotliwie z 5 ry- 
cin., 1893, hal. 60. 

Hetol. Ob. Krokiewicz A. (1900). 

HEUBNER Otto. Dyfteryt szkarłaty nowy, 
przełożył T. Dunin. Odczyty kliniczne, 1. 
Warszawa, nakł. Gazetv lek., druk. K. Ko- 
walewskiego, 1889, 8, str. 20, kop. 30. 

HEUKESHOVEN Jos. prof. Schematismus d. 
offentlichen katholischen Yolksschulen der 
Provinz Schlesien. Neustadt O. S., A. Pietach 
Nachf., 1895, 8, str. V i 334, mr. 2. 

HEULE dr. O gracyi, odczyt. Warszawa, 
1878. 

HEUMANN. Słownik łacińsko-polski do źró- 
deł prawa rzymskiego. Ob. Dydyński T. 

HEUMANN Stanisław ks. O kościele i obra- 
zie Najśw. Panny w Zembrzycach. Odb. 
z Intencyi miesięcznych. Kraków, druk. 
Czasu, 1889, 16, str. 7, z ryciną kościoła i 
cudownego obrazu. 

— Pieśń do N. Maryi P. zembrzyckiej. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1897, 
16, str. 8, z ryciną. 

— Wiadomość o parafii Zembrzyce nad 
Skawą, w dekanacie suskim dyecezyi kra- 
kowskiej w powiecie wadowickim w Gali- 
cyi położonej, tudzież o kościele zembrzyc- 
kim, jako też o obrazie łaskami słynącym 
Matki boskiej w tymże, z dodatkiem pocztu 
kapłanów, którzy w kościele parafialnym 
w Zembrzycach pracowali, na podstawie me- 
tryk, wizyt biskupich, akt parafialnych i in- 
nych źródeł, zebrane przez .... proboszcza w Zembrzycach. Kraków, nakł. autora, G. 
Gebethner i Sp., druk. W. Korneckiego, 

1896, 8 mała, str. 88, kor. 1. 

— Toż. Wyd. 2gie uzupełnione. Tamże, 
8 mała, str. 116 i 1 ni., kor. 2. 

— Wiadomość o parafii i kościele para- 
fialnym w Mucharzu, w dyecezyi krakow- 
skiej, zebrana na podstawie akt, wizyt bi- 
skupich i innych źródeł. Tamże, druk. J. R. 

I Łakocińskiego, 1899, 8 mała, str. 143 i 2 ni., 
kor. 1. 

HEURICH Jan. Przewodnik dla stolarzy, 
obejmujący cały zakres stolarstwa, podług 
najlepszych dzieł obcych z zastosowaniem 
się do potrzeb i zwyczajów stolarzy polskich. 
Wyd. 3cie poprawne. Warszawa,*^ nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1882, 
8, str. 1 ni., IX, 281 i XX, z rycin, w teks,, 
rb. 1-20. 

HEUSE Fryderyk. O pokusach wszechstron- 
nie traktowanych, przez Sewer. Paszkow- 
skiego, proboszcza maciejowickiego, według 
książki .... O pokusach, w języku niemiec, 
wyd. w r. 1884. Kraków, druk. Fr, X. Po- 
budkiewicza, 1890, 8, str. 214, kor. 2. 

HEUZE Gustaw. Trzoda chlewna, z 3go wy- 
dania francus. przełożyli studenci Instytutu 
gospod, wiejskiego i" leśnictwa w Nowej 
Aleksandryi. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Przegl. tygod., 1887, 8, str. 144 i 2 
ni,, z 49 drzeworyt, w teks., kop, 75. 

HEWELJUSZ. Ob. Berson iM.; Brandstater 
Fr.; Wierzbicki D. (1888). 

HEWELKA 0., DZIERŻAWSKI B., JANOWSKI 
W. I ZAWADZKI J. Cholera, jej dawniej- 
sze epidemie u nas, przyczyny, objawy, za- 
pobieganie i leczenie. Wyd"! Kroniki "lekar. 
Warszawa, 1892, 8 mała, str. 54, kop. 50. 

— Ob. Cohnheim J. (Patologia). 

HEVESI Ludwik. Dwa szkice: 1, Przygoda 
wigilijna uczonego filologa, 2. Królowa Zie- 
lonych świątek, przełożyła z niem. Helena 
Gliicksberg. Warszawa, nakł, Bibl. roman- 
sów i powieści, T, Paprocki i Sp., 1889, 8, 
str, 27, kop. 15. 

Hexenmelster, Der neue polnische, ein be- 
redter Dolmetscher fiir Alle, welche in kur- 
zer Zeit ohne Lehrer polnisch sprechen, le- 
sen und schreiben lemen wollen, 4 verbes- 
serte Auflage, Breslau, Kem, 1888, 12, str. 
164, mr. 150. 

— Toż. 5te Aufl. Breslau, J, U. Kem, 

1897, 12, str. 164, opr, mr. 150. 
Hexenprocess in der Bromberger Gegend 

im Jahre 1761, Abdruck eines polnischen 
Aktenstiickes in deutscher Uebersetzung. 
Dod, do Posener Tageblatt z 24 paździer, 
1886. 

HEY Julius prof. Ob, Armin (Marc. Sembrich 
1898), 118 HEY — mBI HEY Oskar. Podania o starożytnych półbo- 
gach i bohaterach Greków i Rzymian, we- 
dług .... napisał Jan Popławski. Warszawa, 
nakł. M. Arcta, druk. Tow. komandytowe- 
go, 1896, 8, str. 210 i 1 ni. z 12 rycin ko- 
lor, i rys. w teks., opr. rb. 2. 

HEYDUCKI Władysław ks. kapelan w Wer- 
sen w Szwajcaryi. Albina, Kwiat Galiji. Po- 
znań, nakł. i druk. W. Simona, mr. 1. 

— Anzelm, powiastka dla dzieci. Tamże, 
fen. 20. 

— Bernard i Sabina, powieść. Tamże, 
fen. 60. 

— Bratobójca, powieść moralna z czasów 
wielkorządztwa Alby w Niderlandach, osnu- 
ta na prawdziwem zdarzeniu. Chicago, Gaz. 
Pols., 1886, cent. 20. 

— Dom hrabiowski, powieść. Poznań, nakł. 
i druk. W. Simona, 1884, 16, str. 2 i 55, 
fen. 20. 

— Franciszek, czyli dwie zbrodniarki, po- 
wieść. Tamże, fen. 30. 

— Ludwika Merillac czyli cygańskie dzie- 
cko. Tamże, fen. 15. 

— Miłość bliźniego. Tamże, fen. 20. 

— Opowiadanie z życia św. Franciszka 
Salezego. Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 
1885, 16, str. 75, fen. 15. 

— Świętych Pańskich żywotów 21. Tam- 
że, fen. 60. 

— Toż. Żywotów 33. Tamże, fen. 60. 

— Trzęsienie ziemi w Lizbonie, powieść. 
Tamże, fen. 30. 

— Żebrak. Tamże, fen. 25. 

— Żywot Św. Marcina. Tamże, fen. 15. 

— Żywot Św. Jana Nepomucena i św. 
Ludwiny. Poznań, Ksieg. i druk. św. Woj- 
ciecha, 1887, 16, str. 43| fen. 20. 

HEYKIN6 K. H. baron. Aus Polens und Kur- 
land letzten Tagen, Memoiren 1752/96, in 
deutscher Bearbeitung nebst Anmerkungen 
und Beilagen herausgegeben von .... Berlin, 
J. Rade, 1897, 8, str. 3 nł. i 501, mr. 5. 

HEYLMAN August. O juryspiudencyi orga- 
nicznej, jej zakresie i pożytku. Oddruk Bibl. 
Warsz., 1865 r., 8, str. 7. 

— O klassyfikacyi hypotek jako też praw 
hvpotekowanvch w ogólności. B. m. i r. w. 
(1857), 8, str. "18. 

— O pierwszeństwie hypotecznem a w szcze- 
gólności o mocy i skutku hypotek prawnych 
lub sądowych. B. m. i r. w." (1855X 8, str." 17. 

— Pogląd na różnicę handlu od wszel- 
kich innych zatrudnień odnośnie do dwóch 
kodexów francuskiego i powszechnego nie- 
mieckiego. Odb. z Ekonomisty. W druk. 
Gaz. Polskiej, 1868, 8, str. 8. 

— O potrzebie i warunkach ustawy wie- czysto dzierżawnej. B. m. i r. w. (1856, 8, 
str. 15. 

— O sporach jurysdykcyjnj^ch w zakresie 
sadownictwa zwyczajnego i "cywilnego. B. 
m'. i r. w. (1857), 8, str. 19. 

HEYSE Paweł. Anioł opiekuńczy, nowela, 
przekł. z niemiec. Dod. do Bluszczu. War- 
szawa, druk. Kaniewski & Wacławowicz, 
1900, 8, str. 16. 

— Dora, powieść, przeł. z niemiec. przez 
Fel. Szymanowską. Dod. do Kłosów, War- 
szawa, druk. S. Lewentala, 1889, 8 mała, 
str, 72. 

— Kartki z dziennika, nowela. Przekład 
Heleny Glucksberg. Dod. do Tvgod. ilustr. 
Warszawa, 1884, 8, str. 48. 

— Kleopatra, nowela, przekład S. Smol- 
kowej. Dod. do Kłosów. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1882, 8, str. 46. 

— Czarna Marysia, nowela. Dod. do Ty- 
godnika ilustr. Warszawa, druk, br, Jeżyń- 
skich, 1884, 8, str. 36. 

— Utalentowana matka, nowela, przekład 
z niemiec. Dod. do Bluszczu. "Warszawa, 

1882, 8, str. 45. 

— Błękitna pończoszka, powieść, przekł. 
B. Jaroszewskiej. Warszawa, E. Wende i 
Sp., druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 
1898, 8 mała, str. 168, kop. 75. 

— Dobrzy przyjaciele, nowela, przekład 
Zofii Grabowskiej. Dod. do Tygod. ilustr. 
Warszawa, druk. br. Jeżyńskfch, 1885, 8, 
str. 61. 

— Wybór pism: Sabinki, Samotna, Odro- 
dzenie, Annina, Wdówka z Pizy, Węgier- 
ska hrabina. Męczennik wyobraźni. Dziecię 
wieszczek. Bibl. najceln. utworów. Warsza- 
wa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1879—80, 8, 
str. 97, 168 i 1 ni., 58, rb. 1. 

HEYZMANN Udał. dr. prof. Przemówienie 
redaktora Uniwersytetu Jagieł., miane pod- 
czas imatrykulacyi uczniów dnia 6 grudnia 
1883 r. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 

1883, 8 mała, str. 11. 

HJARNE Herald. Sigismund Svenska Kesor. 
Bidrag ul Polska och Italienska. Kallor of 

Upaala, R. Almąuist et J. WikshiPs, 

Boktryckeri, 1884, 8, str. VII, 96, 63 (1). 

HIBI Józef Aleksander dr. Mowa wygłoszona 
w Przemyślu dnia 14 lipca na pogrzebie 
śp. Waleryana Schumachera, "nauczyć ela i 
członka Wydziału Sokoła w Jaworowie. 
Przemyśl, druk. J. Styfiego, 1897, 8, str. 
ni. 4. 

— Nauka prawa polskiego wobec zamie- 
rzonej reformy studyów prawniczych w Au- 
stryi. Przedruk z Prawnika. Lwów, nakł. 
autora, druk. W. A. Szyjkowskiego , 1892, 
8, str. 11 i 1 ni. 

— Nowela ezekucyjna z dnia 10 czerwca HIBI — HIEEO 119 1887, nr. 74 Dz. u. p., wraz z rozporządze- 
niem wykonawczem z dnia 21 czerwca 1887, 
tudzież z objaśnieniami z motywów i roz- 
praw ustawodawczych, jako też z tekstem 
niemieckim, opracował i wydal .... Wybór 
ustaw i rozporządzeń, VIII. Sanok, ńakł. 
wydawcy, druk. 'K. Pollaka, 1887, 16, str. 
51 i 2 nł., hal. 60. 

— Toż. Wyd. 2g'ie p>oprawlone i pomno- 
żone. Lwów, nakł. P. Starzyka (J. Milikow- 
skiego), druk. Ludowa, 1887, 16, str. 55 i 1 
ni., hal. 90. 

— Nowela do prawa prywatnego z dnia 
7 lipca 1896 nr. 140 Dz. u. p., o drogach 
z konieczności, z motywami i tekstem nie- 
mieckim, uporządkował, przetłóm. i wydał 
.... Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
1898, 8 mała, str. 60, hal. 80. 

— Nowele hipoteczne i katastralne, wraz 
z motywami, tudzież odnośnymi ustawami 
i rozporządzeniami. Wybór ustaw i rozj>orz. 
IV. Lwów, nakł. J. Milikowskiego (P. Sta- 
rzyka), druk. Ludowa, 1885, 16, str. 148, 
kor. 1-80. 

— Austryacko-galicyjskie prawo naftowe, 
zbiór ustaw i rozporządzeń, dotyczących 
górnictwa, przemysłu i handlu naftowego, 
opodatkowania i oclenia nafty, ustroju i po- 
stępowania władz w sprawach naftowych, 
poprzedzony wstępem historycznym. Wybór 
ustaw i rozporz., IX. Sanok, nakł. wydaw., 
druk. K. Pollaka, Lwów, P. Starzyk," 1888, 
16, str. XXXII i 272, kor. 2-70. 

— Galicyjskie prawo drogowe i budowni- 
ćze na prowincyi, zbiór ustaw, rozporządzeń, 
instrukcyj i t. d., z wyłączeniem gł. 'miast 
Lwowa i Krakowa. Wybór ustaw i rozporz., 
VII. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla 
i syna, 1887, 8 mała, str. VIII i 418, opr. 
kor. 4. 

— Najnowsze galicyjskie prawo drogowe 
i budownicze na prowincyi, zbiór ustaw, 
regulaminów, rozporządzeń i t. d. drogo- 
wych i budowniczych, wydanych od r. 1^, 
tudzież instrukcya rachunkowo - kasowa 
z wzorami. Uzupełnienie do zbioru, wyda- 
nego w r. 1887 p. n. Galicyjskie prawo dro- 
gowe i budownicze na prowincyi. Tamże, 
1898, 8 mała, str. 1 ni., 174 i 2 ni., kor. 2, 
opr. kor. 240. 

— Rozporządzenia wykonawcze do usta- 
wy robotniczej, tudzież najnowsze uzupeł- 
nienia ustawy przemysłowej. Wybór ustaw 
i rozporz., VI. Przemyśl, nakł. wydawcy, J. 
MiUkowski (P. Starzyk), druk. S. F. Piatkie- 
wicza, 1885, 16, str. 68 i 2 ni., hal. 72.' 

— Sześć ustaw ku ochronie dłużników 
i wierzycieli przeciw wzajemnym wyzyski- 
waniem i wybiegom, wraz z oryginalnym 
tekstem niemieckim. Wybór ustaw i rozpo- 
rządzeń, III. Lwów, nakŁ wydawcy, J. Mi- 1 Ilkowski (P. Starzyk), druk. Ludowa, 1884, 

 16, str. 88 i 1 ni., kor. 1. 
I — Ustawa przemysłowa, według patentu 
; ces. z dnia 20 grudnia 1859 L. 227 Dz u. 
; p. i noweli z dnia 15 marca 1883 L. 39 Dz. 

u. p., z motywami ciał ustawodawczych 
i rezolucyami Izby poselskiej, tudzież o(iio- 
snymi ustawami, rozporządzeniami i orzecze- 
niami. Wybór ustaw i rozp., II. Lwów, nakł. 
wydaw., J. MiUkowski (P. Starzyk), druk. 
Ludowa, 1883, 16, str. XII i 197,' kor. 180. 

— Toż. Wyd. 2gie znacznie powiększone. 
Tamże, 1884,* 16, str. XXXI, 1 ni. i 232, kor. 
2-40. 

I — Ustawa z dnia 16 lutego 1883 r. o po- 
; stępowaniu w celu uznania za zmarłego i 
I udowodnienia śmierci, z historycznym wstę- 
I pem, ustawodawczymi motywami i orygi 
' nalnym tekstem. Wybór ustaw i rozp., I. 
\ Tamże, 1883, 16, str. 60 i 3 ni., hal. 80. 
i — Ustawy robotnicze: Najnowsze zmiany 
j i uzupełnienia ustawy przemysłowej, wraz 
I z motywami ciał ustawodawczych, rezolu- 
j cyami Izby poselskiej, rękojmiami rządowy- 
I mi, tablicą porównawczą i odnośnymi usta- 
I wami, rozporządzeniami' i okólnikami. Wy- 
i bór ustaw i rozp., V. Tamże, 1885, 16, str. 
I VIII i 176, z tabl., kor. 120. 
I HIBL & WROŃSKI. Nowa instrukcya sądo- 
i wa, czyli porządek czynności dla sądów 

 pierwszej i drugiej instancyi, tudzież czter- 
naście rozporządzeń uzupełniających do tej- 
że instrukcyi, procedury cywilnej i ordyna- 
cyi exekucyjnej, przetłómaczyli i uporząd- 
kowali .... Złoczów, nakł. i druk. W. Zuker- 
kandla, 1898, 8 mała, str. Vni i 568, kor. 6, 
opr. kor. 7. 

HIBLÓWNA Wlktorya. Bohaterskie dzieci, 
ośm opowiadań dla dziatwy i młodzieży 
polskiej, przetłum. i napisała .... Lwów, nakł. 
własnym, J. MiUkowski (P. Starzyk), druk. 
S. F.^Piątkiewicza w Przemyślu, (1886), 8 
mała, str! 3 ni. i 104, opr. ozdobnie kor. 
1-80. 

— W tatarskiej niewoli. Bibl. dla młodz., 
t 19. Wyd. 2. Lwów, nakł. Towarz. pedag., 
1896, 16,' str. 52, z ryc, opr. hal. 48. 

Hidrometryczne doświadczenia. Ob. Choro- 
szewski W. 

Hidroterapia. Ob. Hydroterapia. 

HIERNAUX Leon. Organizacya kredytu dla 
j pracy, dzieło uwieńczone pierwszą nagrodą 
na konkursie Izaaka Pereiry w pi-zedmiocie 
zwalczenia pauperyzmxi, tłóm. z francus. 
przez Nikodema Krakowskiego i Alfreda 
Steinkellera. Warszawa, nakł. A. Gruszec- 
kiego, M. Arct, 1886, 8, str. XXII, 518, 
rb. 1. 

HiERO. Pierwiosnki poetyczne. Warszawa, 
nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. A. 
Pajewskiego, 1890, 16, str. 130 i 1 ni., kop. 60. lao HIERONIM — HIMMELSMANN HIERONIM. Ob. Smoleński Jul. ks. (Chrze- 
ścijanie 1883). 

HIERONIM 0. Kapucyn. Eoeznica stuletnia 
w Rozwadowie nad Sanem: Parafia rozwa- 
dowska bez macierzystego kościoła od 1797 
— 1897 r. Rozwadów i Kraków, nakł. oo. 
Kapucynów, druk. W. Korneckiego, 1897, 
16, str*; 20. 

HIERONIMUS a Rozdrażów. Ob. Monumenta 
dioec. Wladisl. II. 

Hieronim św. Ob. D. I. (Skarbiec). 

Higiena, higieniści. Ob. Buszek J.; Hygiena. 

HIGIER Henryl( dr. med. Z hygieny ciała i 
ducha oraz metodyki nauczania i wycho- 
wania w szkole i w domu. Uwagi w spra- 
wie reformy szkolnej. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. St. Niemiry synów, 1900, 
8, str. VIII, 234, VI, rb. 1-20. 

— Zaburzenia ruchowe pochodzenia mó- 
zgowego u noworodków i dzieci. Odb. z Me- 
dycyny. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. 
K. Kowalewskiego, 1894, 4, str. 31 i 1 ni., 
kop. 50. 

HIGNET Emil. O hodowaniu jedwabników 
dzikich. Warszawa, druk. Ig. Zawiszewskie- 
go, 1883, 8, str. 19, kop. 5. 

HILARY 0. Większy Przewodnik do Regu- 
ły III Zakonu św. Franciszka serafickiego. 
Opracowany na podstawie Manuale tertii 

ordinis etc doktora św. teologii i prawa 

kanonicznego ze zgromadzenia paryskiego 
00. Kapucynów. Wydał brat Albert III 
Zakonu św. Franc. Kraków, druk. Czasu, 
1888, 8, str. XXXIX, 381. 

HILBER Yincenz dr. Neue und wenig be- 
kannte Conchylien aus dem ostgalizischen 
Młocan. Abh. der k. k. geolog. Reichsanstalt, 
B. VII, H. 6. Wien, A. Holder, 1882, 4 wiel- 
ka, str. 33, 6 ni. i 4 tabl. litogr., kor. 9 60. 
• HILBERT D. prof. O odwzorowaniu ciągłem 
linii na kawałku powierzchni, przełożył 
z Mathematische Annalen S. D. Nadb. z V 
tomu Prac matem.-fizycz. Warszawa, 1894, 
4, str. 13-14. 

— O przestępności liczb e i iz, przełożył 
z Mathematische Annalen S. D. Nadb. z V 
tomu Prac matem.-fizycz. Tamże, 1894, 4, 
str. 1-5. 

HILDEBRAND Herman. Die Chronik Hein- 
richs von Lettland, ler Theil. Inaugural- 
diss. Berlin, Druck von E. S. Mittler und 
Sohn, 1865, 8, str. 55. 

HILDT L. F. Przyczynek do fauny chrząsz- 
czów podolskich. " Odb. z XII t. Pamiętnika 
fizyogr. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 
1893, 4, str. 27 i 1 ni. 

HILFERDING F. Die Antiade, in zw61f Ge- 
sangen. Krakau, Selbstverlag des Verfassers, 
Druck von J. Fischer, 1885, 16, str. 1 ni., 
VIII i 94. HILLEBRAND C. Ob. Sienkiewicz H. (Mit 
Feuer 1891). 

HILLEGEER J. T. J. Rok szczęśliwy. Zdania 
Ojców świętych, na każdy dzień roku roz- 
łożone. Kraków, W. Milkowski, 1894, 32, str. 
41, opr. hal. 60. 

HILSCHER A. Kartę des Kreises Lissa fiir 
den Schul- und Privatgebrauch. Lissa, F. 
Ebbecke, 1897, fol., 1:50-000, kart 6, kolor., 
mr. 10. 

— Spezialkarte des Kreises Lissa. Tam- 
że, 1894, fol. wielkie kolor., 1: 150-000, fen. 75. 

— Spezialkarte des Stadt- und Landkrei- 
ses Breslau, nach neuesten Quellen zum 
Handgebrauch entworfen. 2 Aufl. Breslau, 
Priebatsch, 1888, fol. podłuż., 1:135000, 
fen. 75. 

— Uebersichts- und Verkehr8karte des 
oberschlesischen Industriebezirks , enthal- 
tend die Kreise Beuthen, Gleiwitz, Katto- 
witz, Pless, Rybnik, Tarnowitz und Zabrze, 
sowie das oberschlesische Strassenbahnnetz, 
2te Aufl. Neu stadt O. S. & Beuthen, H, 
Freund, 1898, fol., 1:135.000, karta kolor., 
mr. 1-25. 

— Wandkarte des Stadt- und Landkrei- 
ses Bromberg, nach den neuesten Quelłen. 
Ostrowo, Priebatsch, 1888, fol. wielkie, 
1:50-000, 6 kart chromolitogr., mr. 9. 

— Wandkarte des Kreises Kolmar in Po- 
sen, fiir Schul- und Privatgebrauch. Tamże, 
1888, fol. wielkie, 1:50-000, 6 kart chromo- 
litogr., mr. 9. 

— Wandkarte des Kreises Wirsitz, nach 
den neuesten Quellen. Tamże, 1888, fol. 
wielkie, 1:50-000, 6 kart chromolit., mr. 9 

— Wandkarte des Kreises Wongrowitz, 
nach den neuesten Quellen. Tamże, 1884, 
fol. wielkie chromolit., 1 : 50000, 6 kart i str. 
16, w 8ce tekstu objaśniającego, mr. 9-25. 

(Hilsner). Proces żyda o podwójny 

mord w Polnej. Kraków, nakł. red. Głosu 
Narodu, druk. W. Korneckiego, 1900, 8, str. 
316 i 1 tabl. ryc. 

HILTEBRANDT Piotr. Ob. Pamiatniki polem, 
litieratury 1882). 

Himalaje. Ob. Ujfalyy-Bourdon (Wycieczka 
1884). 

HIMMELREICH P. & FRIEDWALD M. Elbin- 
gisch-preussische Geschichten, herausg. von 
Dr. M. Toeppen. Preuss. Geschichtschreiber 
des XVI und XVII Jahrhund., Band IV 2. 
Leipzig, Duncker & Humblot, 1881, 8, str. 
434 i 1 ni., mr. 10. 

HIMMELSMANN Z. Geheimnisse der Forst- 
bank und ihre Zukunft. Mahnruf an alle 
Borsenmanner. Lemberg, Selbstverlag des 
Verfassers, Druck. d. Stauropigianischen In- 
stituts, 1871, 8, str. 32. HIMJOBEN - HIPLER 121 HIMJOBEN H. Ob. Rippel G. (Piękności ko- 
ścioła 1890). 

HIMONOWSKI. Śpiew (I-II) studentów ly- 
ceum krakowskiego, idących na majówkę 
do Bielan, b. m r., 8, str. 4. 

HINCZA Marcin ks. T. J. Król bolesny Je- 
zus Chrystus, wydał ks. dr. Łukowski. Wyd. 
5te. Poznań, nakł. C. F. Piotrowskiego i Śp., 
ksieg. Św. Wojciecha, druk. J. I. Kraszew- 
skiego (dr. W. Łebiński), 1885, 16, str. VI 
i 231, fen. 50. 

— Zabawa z Jezusem przez mszą Św., no- 
we wydanie. Gniezno, nakł. Straży św. Woj- 
ciecha, Poznań, Księgarnia katolicka, druk. 
J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1882, 
16, str. 32, fen. 10. 

— Toż. Wyd. 3. Odb. z Wykładu mszy 
Św. O. Marcina z Kochem. Tamże, księg. 
Św. Wojciecha w Poznaniu, 1884, 16, str. 32, 
fen. 10. 

HINZ Aug. Das jiingste Gericht in der St. 
Marien-Ober-Pfarrkirche zu Danzig vom hi- 
storischen, kirchlichen und kiinstlerischen 
Standpunkte nach den besten Quellen und 
eigener Anschaung beleuchtet. 3te verbes- 
serte Aufl. Danzig, Selbstverlag des Ver- 
fassers, Druck von Edwin Groning, 1869, 8, 
str. 60. 

— Die mittelalterlichen Paramente und 
Kunstschatze der Ober-Pfarrkirche zu St. 
Marien in Danzig. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte der Paramentik fiir kirchliche Or- 
gane, Archaologen, Kunst- und Alterthums- 
freunde, Kiinstler, Kunst-Gewerbe und We- 

beschulen etc. herausg. v Kiister an der 

genannten Kirche. Erlautert durch ca. 200 
photographische Abbildungen v. mittelalter- 
lichen kirchlichen Gerathen, Stoffen u. Stic- 
kareien auf 103 Cartons aufgefertigt v. Gust. 
Friedr. Busse, Hof-Photograph. Danzig, Ver- 
lag und Druck von A. W. Kafemann, 1869, 
8, 1 k. tyt., str. 119. 

HINZ Jan. Szkice architektoniczne krajo- 
wych dzieł sztuki, zebrał i wydał .... b. asy- 
stent kat. budownictwa w szkole wyż. tech- 
nicznej w Monachium, t. I, zesz. 1. Warsza- 
wa, druk. Kupiecka, 1886, 4, z 5 tabl. foto- 
druk., rb. 1-25. 

Kościół P. Maryi na Nowem mieście w Warsza- 
wie; Ambona w kościele św. Krzyża w Warszawie. 

— Toż, t. I, zesz. 2. Tamże, 1886, 4, str. 
5—8, z 5 tabl. fotodruk., rb. 1-25. 

Łazienki królewskie w Warszawie. 

— Toż, t. I, zesz. 3. Tamże, 1886, 4, str. 
9—12, z 5 tabl., fotodruk. rb. 1-25. 

Kościół katedralny św. Jana w Warszawie. 

— Toż, t. 4 — 6 i 8. Tamże, z zapomogi 
Kasy im. Mianowskiego, 1887, 4, z tabl. fo- 
todruk. 

4. Zamek w Janowcu, Spichrze i kościoły w Ka- 
zlmiarzu nad Wisłą , Kościół w starym Korczynie 
nad W^isłą; 5. Dawny pałac w Otwocku, Stale w ko- 
ściele katedr, św. Jnna w Warszawie; 6. Kościół pa- rafialny w Rokitnie i parafialny N. Maryi P. w Wi- 
ślicy; 8. Kościół parafialny św. Michała w Łomży 
i paraf, w Luhaniu. 

— Toż, t. I, zesz. 7, 9 i 10. Tamże, 1887— 
1888, 4, str. 25—48, zeszyt po rb. 1-25. 

Ratusz w Pabianicach; Kościół św. Mikołaja 
w Kaliszu; Kościół parafialny w Krzepicach. 

— Toż, t. I. Tamże, 1889, 4, str. 48 i ta- 
blic fotodruk. 40, rb. 15. 

HINZE Henryk dr. Przyczynek do nauki 
o zboczeniach w położeniu macicy i o le- 
czeniu prostowniczem (ortopedycznem). Odb. 
z Pamiętnika II Zjazdu lekarzy i przyrod., 
1875 r. Lwów, druk. I Związkowa, 1876, 
8, str. 19. 

HIPLER Fr. dr. Beitrage zur Geschichte d. 
Humanismus aus dem Briefwechsel des Jo- 
hannes Dantiscus. Braunsberg, Verlag der 
ermiand. Zeitung und VerlagB-Druckerei, 
1890, 8, str. 103 i 1 ni. 

— Die ermlandische Bischofswahl vom 
Jahre 1549. Nadb. z XI t. Ermlandische 
Zeitschr. Braunsberg, 1894, 8, str. 1—41. 

— Andreas Bathory und Pierluigi Pale- 
strina. Nadb. z XI tomu Erml. Zeitschr. 
Tamże, 1894, 8, str. 42-48. 

— Bogarodzica: Untersuchungen iiber das 
dem heil, Adalbert zugeschriebene aiteste 
polnische Marienlied. Odb. Zeitschrift fiir d. 
Gesch. Ermlands. Braunsberg, Huye, 1897, 
8, str. 32, fen. 75. 

— Braunsberg in d. Schwedenzeit. Brauns- 
berg, Druck und Verlag der ermlandischen 
Zeitung u. Yerlagsdr., 8, 2 k., str. 92. 

— Erinnerungen an Karl Wolky und An- 
ton Pohlmann, Festschrift zum silbernen 
Bischofs- Jubiiaum des Hochw. Herm Adolph 
Namszanowski , Bischofs von Agathpolis. 
Tamże, 1893, 8, str. 51. 

— Geheimrath Joseph Bender, ein Le- 
bensbild. Odb. z Zeitschrift fiir die Gesch. 
Ermlands. Braunsberg, J. A. Wichert, 1894, 
8, str. 23. 

— Kupferstecher in Ermiand. Aus der 
Zeitschr. fiir die Gesch. Ermlands. Brauns- 
berg, 1880, 8, str. 18. 

— Die deutschen Predigten und Kateche- 
sen d. ermlandischen Bischofe Hosius und 
Kromer. Gorres-Gesellschaft zur Pflege der 
Wiss. im kath. Deutschland. Koln, 1885, J. 
P. Bachem, 8, str. VIII, 180. 

— Der fiinfzigste Psalm Miserere in der 
j poetischen Umschreibung des Stanislaus Ho- 
sius. Frauenburski Pastoralblatt fiir Erm- 
iand w nrze 6, 1894, 4, str. 65—71. 

— Reliąuiae Hosianae: I. Hosius in Ita- 
lien, II. Hosius Briefe an und iiber Joh. Ła- 
ski. Tamże, w nrze 9 r. 1893, str. 108—111. 

— Hosius ais Schriftsteller. Tamże, w nrze 
10 z r. 1893, 4, str. 114—121. 

I — Die aitesten Schatzverzeichnisse der 

16 122 mPLER - HIRSZBAND ermlftndiBcben Elirchen. Bratinsberg, Huye, 
1886, 8, str. 105, mr. 1-50. 

— StanislauB Hosius, Kardinal der hi. r5- 
mischen Kirche und Bischof von Ermland. 
Pohls Kalender fur das kath. Volk fiir das 
Jahr 1881. Leipzig & Braunsberg, 8, str. 51 
-59. 

— Die Yoriaufer des Nikolaus Coppemi- 
cus, insbesondere Celio Calcagnini. Abdruk 
au8 den Młtth. des Coppemicus-Yereins, IV. 
Thom, E. Lambeck, 1882, 8, str. 49—80, 
z drzeworytem. 

— Ob. Hosius St. (1888); Kromer M. (1882); 
Marienwerder J. (1885). 

Hipnotyzm. Ob. Biernacki E. (Hypnoza 
1889); Cybulski Napoleon dr. prof. (1887, 
1894); Czyński Czesław (1890); Fabian Alex. 
dr. (Hypnotyzm w nauce a praktyce 1890); 
Forel Aug. dr. prof. (1891); Gródecki Franc. 
(1881); Morawski M. (1889); Ochorowicz Jul. 
dr. (1890); Raciborski Al. (1887); Richet (Ocho- 
rowicz 1884); Rzeczniowski L. (1888); Szaf- 
kowski (hallucinations 1849); Ks. Warten- 
berg; Wais K. ks. 1899; Waśniewski H. (.... 
u zwierząt 1890); Ziemba T. (1892). 

Hipnoza. Ob. Hirsz M. 

Hipochondrya. Ob. Gumplowicz M. (Kilka 
1881); Weber (1898). 

Hipoteka. Ob. Baumann; Al. Freiberg K.; 
Hibl J. A.; Jeziorański F.; Louis Wawel J. 
(Ustawy 1889); Niemetz Aloizy (1886); Ra- 
kowiecki Br. (Zasady 1900); Regulamin do 
szacowania (1883); Szybalski M. (Sprawy 
1888); Tałasiewicz J. (Sprawy 1888); Woł- 
końskij W. (Oczerk 1891). 

HiPPEL K. V. Die fruheren und die heuti- 
gen Wildbestande der Provinz Ostpreussen: 
Das Yieriaufige Wild. Neudamm. 1897, 8, 
str. VI i 76, z 2 mapami, mr. 2. 

HIPPOKRATES. Dwie księgi: I. O powie- 
trzu, wodach i okolicach, II. O lecznictwie 
pierwotnem, III. Przykazanie Hippokrata, 
z greckiego, wedle tekstu Littrego na język 
polski przełoży! i przypisami objaśni dr. H. 
Łuczkiewicz. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1890, 8 mała, str. XVI i 130, rb. 1. 

HIRN Josef. Die Renuntiation des Deutsch- 
meisters Maximilian auf Polen und die da- 
mit zusammenhangenden Ereignisse. Mit- 
theilungen des Instituts fur Ssterr. Ge- 
schichtsforschung t. IV z r. 1893. Insbruck, 
8, str. 248-296. 

HiRSCH Alelcsander. Die Medaillen auf den 

Entsatz Wiens 1683, beschrieben von 

Wien, R. Lechner, 1883, 4, str. 35, z 8 tabl., 
kor. 9. 

HIRSCH F. dr. Zur Geschichte der polni- 
schen Konigswahl von 1669, danziger Ge- 
sandschaftsberichte aus den Jahren 1668 u. 
1669. Zeitschrift des westpreuss. Geschichts- Yereins, XXV. Danzig, Th. Bertling, 1889, 
8 większa, str. 151, mr. 3. 

HIRSCH Maurycy baron. Ob. Gruenau H.; 
Horowitz H. L. (Trauerrede) ; Regulamin 
dla komitetów (1891): ReichenbergCh.(1891); 
Siegel J. (1891); Spitzer S. (1891); Statut 
fundacyi (1891); Sprawozdanie kuratoryi 
fundacyi (1892); Starkel J. (Fundacya 1890). 

HIRSCH Max dr Suggestya i hypnoza. Od- 
czyty kliniczne, 65—67. Warszawa, nakł. 
Gazety lek., 1894, kop. 90. 

HIRSZBAND B. A. dr. Ueber Kihemendras 
Darpadalana. Petersburg, 1892, 8, str. 70. 

HIRSCHBAND Napoleon (Jellenta Cezary). 

Dante Alighieri. Życiorys. Warszawa, Jan 
Fiszer, 1900, 8, str. 146, "kop. 60. 

— Eusapiada. Warszawa, G. Centnerszwer, 
druk. K. Kowalewskiego, 1894, 8 mała, str. 
44, kop. 45. 

— Galerya ostatnich dni, wizerunki, roz- 
biory, pomysły. Kraków, L. Zwoliński i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 1 
ni., 327 i 1 ni., kor. 440. 

— Ideał wszechludzki w poezyi spółcze- 
snej, t. I. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8, str. 332 
i 3 ni., kor. 5. 

— Juliusz Słowacki dzisiaj. Kraków, druk. 
Narodowa, Warszawa, J. Fiszer 1900, 8, str. 
72, rb. 1. 

— Nurty, ogniwa dramatyczne. Kraków, 
L. Zwoliński i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1896, 8 mała, str. 2 ni., 145 i 1 ni., 
kor. 2-40. 

— Toż, cz. I. Wyd. 2. Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., J. Fiszer w Warszawie, 
1899, 8, str. 141 i 1 ni., rb. 1 = kor. 240. 

— Prawo zbiorowości w tworzeniu. Pa- 
miętnik zjazdu literatów i dziennikarzy pol- 
skich, I. Lwów, druk. Dziennika polsk., 
1894, 8, srt. 13. 

— W przesileniu, wykrawki z życia. Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., Warsza- 
wa, G. Centnerszwer, 1894, 8 mała, str. 281 
i 1 ni., rb. 150 = kor. 3. 

— Spowiedź zbira. Odb. z Forpoczt, ksią- 
żki zbiorowej. Lwów, nakł. autora, druk. 
Filiera i Sp., S. A. Krzj^żanowski w Kra- 
kowie, 1895, 8, str. 66, hal. 80. 

— Studya i szkice filozoficzne. Epidemia 
rozpaczy; Pesymizm i etyka; Historyozofia 
w najnowszem oświetleniu; Czy społeczeń- 
stwo jest organizmem; Etyka nierogacizny; 
Etyka Wundta; Sekta estetyczna; Zarys 
syntezy. Warszawa, G. Centnerszwer, druk. 
Warszawska, 1891, 8, str. 1 ni. i 288, rb. 
1-80. 

— Wszechpoemat i najnowsze jego dzieje. HIRSZBAND - HISTORYA Warszawa, J. Fiszer, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1895, 8, str. 332 i 3 ni., kor. 4 = rb. 2. 
I. Prometeiści; n. Lord Byron; HE. Percy Shelley; 
IV. Przeduchowienl 1 bolejący. 

— Ob. Byron; Forpoczty; Heine H. 
HIrschberg (na Selasku). Ob. Situationsplan 

1885. 

HIRSCHBERG Aleksander dr. Bibliografia po- 
wstania narodu polskiego z roku 1830/31, 
wspólnie z gronem akademików lwowskich 
ułożył .... Odb. ze Zbioru pamiętników do 
historyi powstania polskiego z r. 1830/31. 
Lwów, nakł. dra T. Rayskiego, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. I Związkowa, 1882, 4, 
str. XI, 123 i 1 ni., kor. 2. ' 

— Dymitr Samozwaniec. Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. Ludowa, 1898, 
8, str. IX, 292 i 4 ni., z ilustr., kor. 840. 

— O dyplomacyi polskiej za Zygmunta 
I. Odb. z Sprawozdania Zakładu naród. im. 
Ossolińskich z r. 1880. Lwów, nakł. autora, 
druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1880, 8, str. 
30 i 1 ni. 

— Grecya, wrażenia z podróży. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Dziennika 
polsk., 1895, 16, str. 86, kor. 2. 

— Hieronim Łaski. Lwów, nakł. Seyfar- 
tha i Czajkowskiego, druk. Wł. Łozińskie- 
go, 1888, 8, str. 323 i 4 ni., kor. 5-60. 

— Hiszpania, wspomnienia z podróży. 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. 
Dziennika pols., 1896, 16, str. 119 i 1 ni., 
kor. 2. 

— Koalicya Francyi z Jagiellonami z r. 
1500. Nadb. z Przewód, nauk. i liter. Lwów, 
1882, 8, str. 1129—1151. 

— Przymierze z Francyą z roku 1524, 
ustęp z dziejów polityki polskiej za Zy- 
gmunta I. Odb. z Przewód, nauk. i liter. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk, 
Wł. Łozińskiego, 1882, 8, str. 61, kor. 1-60. 

— Z wycieczki naukowej do Szwecyi. 
Lwów, nakł. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 
hal. 50. 

— Ob. Kraśnicki Tad. Index 1883; Nie- 
mojewski St. (1899); Sprawozdanie zakł. Os- 
solińskich (1888). 

HIRSCHBERG Henryk. Nowy środek leczni- 
czy na choroby żołądka, z przedmową prof. 
dra Jac. Molleschotta. Warszawa, 1893. 8, 
kop. 85. 

HIRSCHFELD Ferdynand dr. Leczenie oty- 
łości. Odczyty klin., 57. Warszawa, wydaw. 
Gazety lek., 1893, kop. 30. 

— Leczenie moczówki cukrowej. Odczyty 
klin., 58. Tamże, 1893, kop. 30. 

— 'Zasady żywienia chorych. Odczyty kli- 
niczne, 37. Tamże, 1892, 8, kop, 30, 

— Ob. Molski Marcin. 
HIRSCHÓWNA Helena. Ob. Combes P. HIRSZEL Władysław. Przewodnik dla mu- 
larzy, czyli krótki zbiór najcelniejszych wia- 
domości do nauki mularstwa należących 
podług najnowszych źródeł z zastosowaniem 
sie do potrzeb miejscowych ułożony. Wyd. 
2. 'Warszawa, Gebethner i Wolff, 1878, 8, 
str. 381 i Vi z 214 drzeworytami w teks., 
rb. 1-50. 

HIRT H. Die Bedeutung des Polabischen. 
Leipzig, 1897, 8, str. 17. 

HIsterya. Ob. Gilles (1896); Kędzior W, 
(1899); Loewenfeld L. (1889); Momidłowski 
Walery dr. (O istocie 1892); Ruhemann J. 

Histogenia równonogów. Ob. Nusbaum J. 
(1893). 

Histologla. Ob. Cybulski N. (Kurs); Podrę- 
cznik (h. ciała ,ludz. 1901); Strumpf E. (Zh.'.. 
sosny 1899); Święcicki dr. (Technika 1889); 
Wernicki K. (1896); Wielowiejski St, (owa- 
dów 1888). 

Historia et catalogus obseryantis provin- 
cłae ordin. Minorum S. P. N. Francisci vul- 
go Bemardinorum olim provinciae Russiae, 
modo Galicianae vocitatae, sub titulo Im- 
maculatae Conceptionis b, V. Mariae ad an- 
num 1897, Leopoli, sumpt. pp. Bemardino- 
rum, druk. im. Ossolińskich, 1896, 8 mała, 
str. 75 i 1 ni. 

Historiae (Selectae e profanis scriptoribus) 
ąuibus admista sunt varia honeste vivendi 
praecepta ex iisdem scriptoribus deprompta. 
Pars prima. Varsaviae, typis Schol. piar., 
1830, 8, str. 160. 

HIstorya, Ob. Gorzycki K. (Nauka 1895); 
Korzon T. (Nauczanie 1882); Wojciechowski 
Tad. (Co to jest h... 1883). 

Historya i historycy. Ob. Bourdeau L. 

HIstorya Aladyna, czyli Lampa cudowna. 
Warszawa, 1888, kop. 15. 

— o Alladynie i lampie cudownej. Toledo 
Ochio, A. A. Paryski, 1899, cent. 30. 

— Ali Baby czyli czterdziestu rozbójników. 
Warszawa, (Breslaner), 1884, kop. 15. 

— Toż. Warszawa, 1888, kop, 15, 

— Toż. Poznań, skł. gł. i druk. W, Si- 
mona, 1885, 8, str, 105. 

— Aminy, którą opowiedziała K!alifowi Ha- 
run Alraszyd. (Z' tysiąca nocy i jednej). Chi- 
cago, druk. Gazety pols., 1889, cent. 5. 

— Toż. Toledo, A. A. Paryski, 1889, cnt. 5, 

— austro-węgierskiej monarchii. Ob. Hannak 
K; Tomek W. W. (1877); Yimpeler R. (1895). 
Ob. także Austro-Węgry, 

— Bazylianów w połockiej cerkwi w roku 
1705 dnia 30 junia starego. Poznań, skł. gł, 
i druk. W, Simona, 1883, 8, str, 22, fen. 20, 

— biblijna dla dzieci, przekład z francus. 
H, W. C, K. Z. Warszawa, nakł. D. Lange- 
go, G. Centnerszwer, druk. J. Cotty, 1882 
16, str. 110, z 48 drzeworyt., kop. 15. HISTORYA — biblijna izraellcka. Ob. Hoff K; Planer 
Iz. (1886). 

— cywilizacyi. Ob. Cywilizacya. 

— Czech. Ob. Gajsler J. F. 

— rozwoju i działalności Czytelni dla ko- 
biet we Lwowie. Lwów, druk. W. A. Szyj- 
kowskiego, (1894), 4, k. ni. 2. 

— pierwszego Derwisza królewicza o utra- 
ceniu prawego oka. (Z tysiąca nocy i jednej). 
Chicago, druk. Gazety pols., 1889, cent. 5. 

— drugiego Derwisza królewicza o utraceniu 
prawego oka. Tamże, 1889, cent. 15. 

— trzeciego Derwisza królewicza o utrace- 
niu prawego oka. Tamże, 1889, cent. 10. 

— dwóch lat 1861—2. Ob. Przyborowski 
W. (1892-1896). 

— Europy współczesnej. Ob. Seignobos K. 
(Dzieje polityczne 1900). 

— o Euryalu i Lukrecyi, wydał Samuel 
Adalberg. Bibl. pisarzów pols. Kraków, nakł. 
Akademii umiej., Spółka wydaw. pol., druk. 
Uniw. Jagieł., 1896, 8 mała, str. VII i 99, 
kor. 1. 

— filozofii. Ob. Filozofia. 

— o Genowefie. Wadowice, nakł. i druk, 
Fr. Foltina, hal. 60. 

— gmachu gimnazyum Nowodworskiego. 
Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 
1898, 8, str. 12. 

— o Gryzeldzie i margrabi Walterze, z ksią- 
żek dla ludu, przez Marbacha wydanych. 
Wadowice, nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 1890, 
16, str. 36, hal. 15. 

— o Grzegorzu, który przez 17 lat pokuto- 
wał przykuty do skały, piękne i poruszają- 
ce opowiadanie dla ludu. Chicago, druk. 
Gazety pol., 1885, cent. 20. 

— o Grzesiu z Sanoka. Ob. G. M. (1899). 

— piękna o cierpliwej Helenie, córce króla 
Antoniusza cesarza tureckiego z Konstan- 
tynopola (Carogrodu), która będąc u dworu, 
później przez 22 lata pielgrzymując, wielkie 
utrapienia i nędzę cierpliwie i mężnie zno- 
siła. Chicago, druk. Gaz. pols., cent. 15. 

— Toż. Wyd. 17. Wadowice, nakł. i druk. 
Fr. Fołtyna, 1893, 16, str. 52, hal. 20. 

— o sławnym Gabryelu Hołubku. Kraków, 
1871. 

— zaprowadzenia instytutu Xięży Piiajów 
do Warszawy. B. m. dr. i r. (1820), 4, str. 20. 

— o Jasiu Dręczycielu, o Józiu Gapicielu, 
o C!esi Cmokosii o Spalonej Zosi. Warsza- 
wa, nakł. M. Arcta, 1894, fol. król., 10 tabl. 
kolor., obrazków z tekstem, rb. 1. 

— jazdy polskiej. Ob. Górski K. (1894). 

— Józefa przedanego do Egiptu od ro- 
dzonych braci przetłomaczona z francuskie- go na polskie. Częstochowa, druk. Pawła 
Szyszkowskiego, 1843, 8, str. 72. 

— Kościoła. Ob. Badura J.; Bartoszewicz 
Jul. (Ruskiego); Buliński M. (polskiego 1873 
—1874); Brezina Anna (rzymsko-katolickie- 
go 1890); Delert J. B.; Jougan Aloizv; Ko- 
walewski Tom. (1892); Krupiński Fr. '(1887); 
Kurtz-Manitius G. (ewang. 1885); Kwieciń- 
ski A. (Atlas 1901); Wappler A. (1899). 

— o mądrym kotku. Warszawa, nakł. M. 
Arcta, 1894, 8 parawanikowa, 6 obrazków 
kolor, z teks., kop. 20. 

— Krakowa. Ob. Bąkowski K. (1898). 

— o książęciu Stylfrydzie i synu jego 
Brącwiku. Chicago, nakł. i druk. Wł. Dy- 
niewicza, 1882, 8 mała, cnt. 10. 

— o Kubie i pięknej Basi. Warszawa, 
druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 
1893, 8 mała, str. 32, z ryc. w teks., kp. 10. 

— literatury czeskiej. Ob. Czajewski W. 

— literatury francuskiej. Ob. Sarnecki Z. 
(1898). 

— literatury polskiej. Ob. Breza A.; Chle- 
bowski B. (Zadanie); Chmielowski Piotr; 
Chociszewski J. (Piśmiennictwo); Doleżan 
W. (1898); Drobner H.; Dubiecki Maryan; 
Król K. i Nitowski J. (1898); Kuliczkowski 
Adam (1891); Maryan z nad Dniepru (1895); 
Mazanowscy A. i M. (1901); Spasowicz Wł. 
(1891); Tarnowski St. (Studya); Zdziechow- 
ski M. (Szkice 1900); Z. Marya (1890). 

— literatury powszechnej. Ob. Dzieje (1880 
—1898); Chmielowski P. i Grabowski Ed.; 
Gostomski Walery; Scherr Jan (1881-84). 

— miasta Lwowa. Ob. Papśe Fryd. (1894); 
Zimorowicz J. B. (Opera, wyd. Heck K. 
1899). 

— archidyecezyi lwowskiej. Ob. Pirawski 
(Relatio, wyd. Heck K. 1893). 

— o Magielonie, królewnie Neapolitańskiej. 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1880, 8 
mała, str. 119, kop. 20. 

— Toż. Warszawa, Breslauer, 1895, 8, str. 
96, kop. 20. 

— Toż. Poznań, skł. gł. i druk. W. Si- 
mona, 1883, 8, str. 102, fen. 60. 

— o szlachetnej a pięknej Magielonie, córce 
króla z Neapolu, i o Piotrze rycerzu hra- 
biom. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltina, 
1893, 8 mała, str. 87, hal. 30. 

— Toż. Chicago, Gaz. Pols., 1886, cnt. 30. 

— malarstwa we Włoszech. Ob. Dziedu- 
szycki W. 

— medycyny. Ob. Haeser H.; Weigel J. 
(w wiekach średnich 1895). 

— o siedmiu mędrcach. Chicago, Dyniewłcz, 
1880, cent. 25. 

— Toż, czyli Dyoklecyan, syn HISTORYA 126 wschodniego. Poznań, skł. gł. i druk. W. Si- 
mona, 1885, 8, str. 100, fen. 50. 

— Toź. Wyd. 3. Nowy Sącz, nakł. i druk. 
J. Pisza, 1886, 8 mała, str. 119, hal. 20. 

— Toź, bardzo zajmująca i powabna po- 
wieść dla młodych i starych. Bibl. tanich 
ksiaż., 22. Cieszyn, druk. H. Feitzingera, 
1888, 16, str. 63, hal. 40. 

— Toż. Warszawa, J. Breslauer, 1888, 16, 
kop. 20. 

— o szlachetnej a pięknej Meluzynie, różne 
przygody, pociechy i smutki, szczęścia i nie- 
szczęścia, przy odmianach omylnego świata 
reprezentująca. Dla zabawy i pożytku po- 
spolitego ludu, z niemieckiego języka na 
polski przełożona za staraniem Karola Ez. 
w r. 1456. Mikołów, nakł. i druk. T. No- 
wackiego, 1849, 8, str. 143. 

— Toź. Chicago, druk. Gazety pol., 1887, 
cni. 30. 

— muzyki. Ob. Baczyński R. (1884); Bren- 
del Fr. (1866); Wilczyński B. (1894). 

— naturalna dla V i VI klasy szkół wy- 
działowych. Lwów, nakł. Zakładu im. Osso- 
lińskich, druk. E. Winiarza, 1882, 8, str. IV 
i 151, opr. kor. 1*20. 

— naturalna w obrazach, podręcznik do na- 
uki poglądowej zoologii, botaniki i minera- 
logii, opracowany przez nauczycieli łódzkiej 
szkoły handlowej. Łódź i Warszawa, nakł. 
L. Fischera, druk. E. Kolińskiej, 1899, fol., 
str. 26, z 36 tabl. chromolitogr., opr. rb. 
5-50. 

— naturalna. Ob. Arendts H. (Atlas); Bą- 
kowski J.; Bąkowski J. i Łomnicki K.; Bo- 
berski Wł. ; Dygasiński Ad. ; Hayek G. (Atlas 
1887) ; Kozłowski Wł. (1900) ; Leutemann (1888); 
Morawski Z. (1893); Noll (Człowieka 1894); Ro- 
stafiński J. (Symbola 1900, Wiadomości z 

1893); Schneider O. (Atlas przyrodn. geogr. 
1900); Slósarski A.-Hagelberg (Atlas zoolog. 
1890); Straessle Fr.-Wrześniowski (1887); 
Wermiński F. (1893); Wilkomm M. (Roślin 
1900). 

— o Nureddynie Ali i Bedreddynie Hassan, 
czyli dziwne przygody męża i żony i ich 
syna Adźyba, opowiadanie Szeherazady. 
Z tysiąc nocy i jednej. Chicago, druk. Ga- 
zety pols., 1889, cent. 15. 

— i pieśni pamiątkowe o cudownym obra- 
zie Matki Boskiej Częstochowskiej. Często- 
chowa, 1882, kop. 10.' 

— o początku cudownego obrazu N. P. M. 
Zurowickiej w Litwie oraz o zjawieniu 
w Rzymie tegoż obrazu, którym S. Bazylego 
W. synowie jako najdroższym skarbem za- 
szczycającej się z wizerunkiem obrazu na 
miedzi rytym. Wilno, 1816, 8, str. 43. 

— cudownego obrazu i kościoła w Ciężko- 
wicach. Kraków, nakł. Komitetu obywatel. do zbierania składek na budowę kościoła 
rzym.-kat. w Ciężkowicach, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1895, 8, str. 25. 

— Toź. Wyd. 2. Tamże, 1895, 32, str. 48, 
z rj'ciną. 

— cudownego obrazu Matki B. oraz kościoła 
w Leśny. Ob. Podlasiak (1897). 

— o cudownej odmianie księżnej i szewco- 
wej. Cieszyn, nakł. i druk. Feitzingera, 1886, 
8, str. 7, hal. 12. 

— pedagogiki. Ob. Bielska Marya; Maj- 
chrowicz Fr. (1901). 

— piechoty polskiej. Ob. Górski K. (1893). 

— polska. Ob. Bartoszewicz Juł.; Barty- 
nowski W. (Materyały); Buszczyński St. (hi- 
stor. szkoła krakowska); Caro J.; Czajewski 
W.; Grzymałowski W. (1899); K. J. (w Kra- 
kowiakach 1885); MatusiakS. (1881); Schmitt 
H. (Porozbiorowe 1894); Semen eńko P. (Po- 
gląd 1893); Sokół (1881); Wojnar K. (ost. 
100 lat, 1895); Ż. Marya (1890). Ob. także 
Dzieje narodu pols. 

— powstania listopadowego. Ob. Barzykow- 
ski Stan.; Berg M.; Zbiór pamiętników do.... 
(1882). Ob. także Rok 1831. 

— powstania narodu polskiego 1863 i 1864 
r., t. I— IL Bibl. histor., t. 28-29. Lwów, 
Ksieg. polska, b. w. dr., 1882, 8, str. 183 
i 1 ni., 226 i 1 ni., kor. 6. 

— Ob. BergM.; Historya dwóch lat; Wyd. 
materyałów; także Rok 1863. 

— powszechna. Ob. Becker K.; Zdanowicz 
Al. (1891). W wyd. Dziejów powsz. ilustr. : 
Kubala L., Lityński M., Nitman K., Praw- 
dzie Ż., Pieniążek Cz.; Riszka P., Sawczyń- 
ski H., Szczepański A., Zawadzki Br. Ob. 
także: Dzieje powsz. 

— prawa. Ob. Balzer O.; Piekosiński Fr.; 
Ulanowski B. (Materyały do polsk. 1886). 

— prawdziwa, która się stała w Landzie, 
mieście niemieckim, 1568. Wydał Zygmunt 
Celichowski. Bibl. pisarzów pols. Kraków, 
nakł. Akademii umiej.. Spółka wydaw., druk. 
Uniw. Jag., 1891, 8 mała, str. XIII, 1 ni. i 
50. hal. 60. 

— prawdziwa o przygodzie żałosnej ksią- 
żęcia finlandzkiego Jana i królewny Kata- 
rzyny, 1570, wydał Al. Kraushar. Bibl. pi- 
sarzy pol. Tamże, 1891, 8, str. VIII i 64, 
z rycinami w teks., hal. 70. 

— Igo potem IX pułku WKs. Warszawskie- 
go. Ob. Kozłowski (1887). 

— pułku lekkokonnego gwardyi Napoleo- 
na I. Ob. Rembowski Al. (Materyały 1899). 

— krótka wielkiej rewolucyi francuskiej. 
Londyn, 1898, hal. 20. 

— Ob. Mignet M. 1890. 

— ruchu rewolucyjnego w Rosyi. Ob. Thun 
Alfons 1895. HISTORYA - HISTORYJKI — ruchu społecznego 18 i 19 w. Ob. Lima- 
nowski B. 1888, 1890. 

— o rybaku i geniuszu czyli duchu bun- 
towniczym, jak również o królu greckim 
i o lekarzu Dubanie, o mężu i papudze, o uka- 
ranym wezyrze, o zaczarowanych rybach i o 
młodym królu wysp czarnych. Z tysiąca 
nocy i jednej. Chicago, druk. Gazety pols., 
1889, cent. 15. 

— o niezwyciężonym rycerzu Zygfrydzie. 
Ciekawe i zajmujące opowiadanie z prze- 
szłości. Bibl. tanich książ., 42. Cieszyn, nakł. 
Ed. Feitzingera, druk.' K. Miarki w Miko- 
łowie, b. r. (1894), 8, str. 56, hal. 40. 

— o dwóch siostrach, zawistnych szczęścia 
młodszej siostry. Warszawa, nakł. J. Breslau- 
era, druk. W. Dębskiego, 1882, 8 mała, str. 
56, kop. 15. 

— Słowian. Ob. Dzieje Słowiańszczyzny. 

— Stanów Zjednoczonych od odkrycia Ame- 
ryki, aż do naszych czasów, z krótkim za- 
rysem innych krajów amerykańskich wraz 
z deklaracyą niepodległości, artykułami kon- 
federacyi i konstytucyą. Chicago 111., nakł. 
i druk. Wł. Dyniewicza, b. r. (1886), 8, str. 
357, LXIII, opr. cent. 75. 

— święta czyli Dzieje Starego i nowego 
Testamentu (mniejsza). Chicago, Gaz. pols., 

1888, w mocnej oprawie cent. 12. 

— święta w obrazach. Petersburg, Gebeth- 
ner i Wolff w Warszawie, kop. 20. 

— święta dla katolickich szkół ludowych 
archid. Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. Z wielu 
rycinami, mapką Palestyny i ze spisem 
ewangelii na niedziele i święta całego roku. 
Poznań, skł. gł. i druk. księg. Św. Wojcie- 
cha, 1900, 8, str. 182, karton., fen. 60. 

— święta (biblijna). Ob. Gorzelański M. 
(1883); Iwanowska F. (Słowa żywota 1874); 
Knecht ks. (1896); Kowalewski T. (1897); 
Kozłowski S. ks. biskup; Serwatowski W. 
(1895). Ob. także: Biblia i biblijna historya. 

— Syndbada Morsiciego. Siedm niebezpie- 
cznych podróży na wschodzie, odbytych 
przez nieustraszonego kupca, w których 
tenże doznał rozmaitych przygód i zmian 
losu, opowiadania Szeherazady. Z tysiąc no- 
cy i jednej. Chicago, druk. Gazety polskiej, 

1889, cent. 15. 

— sztuici. Ob. Peyre R.-Marren6 (1900); 
Żmigrodzki M. dr. (1900—1). 

— towarzystw tajnych. Kraków, nakł. G. 
Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i 
Sp., 1886, 8, str. 446. 

Oparta głównie na pracy N. Deschampsa Lea so- 
cićtes secrltes, uzupełnionej przez Janneta, oraz na 
dziełach Saint- Albina, Saint-Andrćgo, dra O. Beu- 
rena i innych. 

— trojańsica 1563. Wydał Adalberg S. Bi- 
bliot. pisarzów pols. Kraków, nakł. Akad. 
umiej., Spółka wydaw., druk. Uniw. Jagieł., 1896, 8 mała, str. XI i 109, z podobina, kor. 
110. 

— bardzo ucieszna, z francus. języka prze- 
łożona, młodzianom i pannom przystojnej 
miłości hołdującym gwoli, a zacnej jednej 
damie w Koronie polskiej za sam hołd i po- 
winny honor oddana r. 1665. Wydał Jan 
Łoś. Pomniki piśmiennictwa polskiego, wyd. 
przez Józefa Zakrzewskiego. Petersburg, 
K. Grendyszyński, druk. Uniw. Jag. w Kra- 
kowie, 1895, 8, str. 3 ni. i 35, kop. 40. 

— unii kościoła ruskiego. Ob. Likowski E. 
(1875); P. F. (1896). 

— Uniwersytetu Jagieł!. Ob. Morawski K. 
(1900); Wojciechowski K. (1900). 

— Uniwersytetu Iwowsiciego. Ob. Starzyński 
St. (1894). 

— Węgier. Ob. Gajsler J. F. 

— rodziny Wierzyniców. Ob. Kutrzeba St. 
(1899). 

— włościan. Ob. Goremykin I. L. 1898. 

— wychowania i szkół w Polsce. Ob. Kar- 
bowiak A. 1898. 

— zboru ewang. augsb. warszawskiego. Ob. 
Otto Leop. (Przyczynek 1881). 

— zgromadzenia Zmartwychwstania P. Ob. 
Smolikowski P. (1892—6). 

— Zobeidy, którą opowiedziała Kalifowi 
Harun Alraszyd o dwóch sukach czarnych. 
Z tysiąc nocy i jednej. Chicago, druk. Gaz. 
polskiej, 1889, cent. 10. 

— o Żydzie tułaczu. Kraków, 1896, 12, 
str. 16. 

Historyczne studya, szkice, pisma. Ob. As- 
kenazy S.; Bartoszewicz Jul.; Czermak W.; 
Darowski A.; Dubiecki M.; Kalinka W.; 
Kraushar Alex.; Kubala L.; Małecki A.; 
Piekosiński Fr.; Prochaska A.; Pułaski K.; 
Rolle J.; Smoleński Wł.; Smolka St. 

Historye biblijne, opowiedziane dla mło- 
dzieży słowami Pisma św. Warszawa, druk. 
Al. Ginsa, 1886, 8, str. II i 128, kop. 20. 

— dwie bardzo piękne o księciu Brun- 
cwiku i księciu Sztylfrydzie, ojcu jego, opo- 
wiedziane według wydania czeskiego. Biała. 
Kubaczka & Lang, druk. A. Madlera, 1889, 
8 mała, str. 59, hal. 50. 

— rzymskie. Ob. Bystroń. 

— śmieszne. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
1895, fol. wąskie, str. 16 ni., z obraz, kolor., 
kop. 90. 

— wielce ucieszne: Icek Popycek i jego 
rzygody, Dlaczego żyd koniowi ucield. 

arszawa, druk. Lepper ta i Sp., 1896, 16, 
str. 46, kop. 10. 

Historyjlci mamunj, zbiór najpiękniejszych 
powiastek dla dzieci. Kraków, nakł. J. M. 
Himmelblaua, druk. A. Koziańskiego,(1885), prs HITORYJKI - HODOWLA 127 16, str. 147 i II, z 6 kolor, obrazkami, opr. 
kor. 1-20. 

— róine. Ob. Bojarska H. (1900). 
Historyografia polska. Ob. Balzer O. (W o- 

bronle); Kariejew M. J. (1888). 

Hiszpania. Ob. Hirschberg Al. (1896); Jac- 
kowski Tad. (1884); Pawiński A. (1881); 
Przyborowski Wal. (Polacy w H.... 1888). Ob. 
nadto Espagne, espagnole langue. 

Hiszpańscy komedyopisarze. Ob. Święcicki 
J. A. (1887). 

HISZPAŃSKI St. Gawędy starego szewca, 
ser. I. Odb. z Gazety rzemieślniczej. War- 
szawa, M. A. Wizbek, druk. Towarz. ko- 
mand., 1895, 8 mała, str. 152, kop. 35. 

— Ob. Krajewski H. (Obrona 1881); Mi- 
klaszewski W. (1881). 

H'KAHAN Izaak ben. Nowa mesyada, poe- 
mat w 3 księgach: I. Słowo, II. Oiało, III. 
Posłannictwo. Kraków, nakł. autora, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. Korneckiego, 1890, 
8, str. 2 ni., V i 151, kor. 4. 

— Toż, poematu księga II i ostatnia. 
Tamże, 1892, 8, str. XLVIII i 246, kor. 6. 

HLAVA Jar. dr. a OBRZUT Andrej dr. Patho- 
logickd anatomie a bakteriologie, vydAno 
za pfispśni ćeske Akademie pro vMy, slo- 
vesnost a umśni. Praha, Bursik a Kohout, 
1897, 8, str. 914, kor. 23-40. 

HLAYATI Faustyn ini. Czarna chmura nad 
Galicyą czyli śmierć za miliony, spowodo- 
wana budową galicyjskiej podkarpackiej ko- 
lei transwersalnej. Kraków, 1884, 8, hal. 50. 

HŁASKO Jan. Ob. Cz. B. (1888). 

HŁASKO Stanisław. Poezye. Warszawa, J. 
Fiszer, druk. S. Dębskiego w Łodzi, 1900, 
16, str. 139 i 4 ni., kop. 80. 

HŁAWICZKA Andrzej. Śpiewnik szkolny, 
cz. I — III. Wiedeń, nakł. c. k. wydaw. ksią- 
żek szkolnych, 1901, 8, str. 52+75+81, po 
hal. 50, 70 i 75. 

HNATiUK Wołodymir. Etnograficzni mate- 
riały z uhorskoi Rusi, tom II: Kazky, baj- 
ky, opowidania pro istoriczni osoby, anek- 
doty. Zbirnyk etnogr., IV. Lwów, nakł. i 
druk. Towarv8twa im. Szewczenka, 1898, 8, 
str. VIII i 254, kor. 3. 

HOBSON J. A. Rozwój kapitalizmu współ- 
czesnego, z oryginału angielskiego na ję- 
zyk polski przełożył H. L. Warszawa, E. 
Wende i Sp., druk. F. Csemaka, 1898, 8, 
str. V i 421, rb. 2-40. 

HOCHE A. dr. O rozpoznawaniu wczesnych 
okresów bezwładu postępującego. Odczyty 
klin., 104. Warszawa, 1897, kop. 30. 

Hochmanna K. system. Ob. Trapszo Wł. 
(Zużywanie paliwa 1884). 

HOCKENBECK H. Beitrage zur Geschichte 
des KloBters und der Stadt Wongrowitz, nach den Urkunden zusammengestellt, 1 u. 
2 Lieferung, mit dem Stadtprivileg vom 
Jahre 1498 und einer Kartę Lenks mit 
Umgebung um die Mitte des XV Jahrhun- 
derts. Program von Wongrowitz 1879, 1880). 
Leipzig, Teubner, 1879/1880, 8, str. 34 i 94. 

HODI T. Pan Ślepy -Paweł. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikor- 
skiego, 1882, 8 mała, str. 292, rb. 1-20. 

HODI J. F. Ob. Hugo W. (Katedra). 

HODOLY Ludwik. Mały przyczynek do wie- 
rzeń i podań ludowych o zwierzętach i ro- 
ślinach. Odb. ze Zbioru wiadom.' do antro- 
pologii kraj., VI, dz. 3. Kraków, druk. Uni- 
wers. Jag., 1882, 8, str. 4. 

— Studien iiber die Descendenztheorie. 
Odb. z Jahresbericht des k. k. II Obergym- 
nasiums in Lemberg. Lemberg, Buchdruck. 
des stauropig. Instituts, 1885, 8, str. 43. 

— Wiek i jego prawa w wychowaniu. 
Odb. z Ziarna. Lwów, druk. Dziennika pol- 
skiego, 1882, 8 mała, str. 54, kor. 1. 

Hodowca drobiu. Czasopismo poświęcone 
hodowli, zapobieganiu i leczeniu chorób 
drobiu, gołębi, ptactwa ozdobnego i śpiewa- 
jącego, |króiików i innych mniejszych zwie- 
rząt domowych. Organ kraj. Towarz. chowu 
drobiu, gołębi i królików, pod red. prof. 
dra J. Szpilinana. Rok I, 1900. Lwów, nakł. 
Towarz., druk. I Związkowa, 1900, 4, nrów 
121. 

— koni. (Sport i Hodowca koni złączony). 
Miesięcznik, organ oficyalny Towarzystwa 
zachęty i wzajemnej pomocy w chowie ko- 
ni, oddany na usługi hodowli koni w Gali- 
cyi. Królestwie Polskiem i W. Ks. Krakow- 
skiem. Wydawca i odpow. za red.: Sekreta- 
ryat Towarz. (Tad. Gawiński. Rok I— VI. 
Krosno, druk. W. Lenika, 1895—1900, 4, po 
nrów 12. 

Hodowla bydła. Ob. Chojecki T.; Heinrich 
R. (1897); Kliiyer C. C. (Waga 1883); Kru- 
szyński S. (1889); Łuniewski Tym. 1900; 
Schultze B. (1898); Zalewski B. (Jak żywić 
1899). Porównaj także: Bydło, Chów. 

— dochodowa. Ob. Łaszczyński Wł. (Zoo- 
technika 1895); Ryx J. (1894). 

— drobiu. Ob. Drób. 

— gołębia. Ob. Sumiński (1898). 

— gospodarcza zwierząt rolniczych przez 
starego rolnika. Warszawa, nakł. A. Wiślic- 

I kiego, 1885, 8, str. III, III i 228, kart. rb. 1. 

— koni. Ob. Barański A.; Bruce Lowe 
1898); Lehndorff J. (1885); Ochorowicz Jul. 
(Fizyologia wyścigów 1897); Ostaszewski K. 
(Księga stad 1898—9); Peretz J. (1895); Stop 
(1894); Wodziński K. (1882). 

— królików. Ob. Cegieł Wł.; Falkowski W. 
K.; Przyłubski L. (1898). 

— ryb. Ob. Gospodarstwo rybne. 128 HODOWLA - HOESICK — świń. Ob. Heuzś G. (1887); Sniegocki 
A. (1893). 

HODUR 6r. ks. Faryzeusze i saduceusze, 
powieść osnuta na tle stosunków religijno- 
społecznych w Stanach zjednoczonych, wyd. 
poprawione. Scranton, druk. Straży, 1898, 
16, z ilustr., cent. 50. 

— Nad grobem, obraz dramatyczny w 2 
obrazach, osnuty na tle stosunków polsko- 
amery kańskich. Tamże, 16, cent. 25. 

— Zbrodniarze, tragi-komedya w 3 akt. 
a 4 odsłonach, nadzwyczaj nadająca się na 
deski sceniczne, teatrów amatorskich w osa- 
dach polskich. Tamże, 16, cent. 25. 

HOECHSMANN Johannes. Johannes Honter, 
der Reformator Siebenbiirgens und des 
sachsischen Volkes, ein Lebensbild aus der 
ersten Haifte des XVI Jahrhunderts. Wien, 
C. Graeser, 1896, 8, str. 124, z portr., kor. 
2-40. 

HOECKER Oskar. Atylla bicz boży, opowia- 
dnie historyczne dla starszej młodzieży, we- 
dług dzieła .... opracował Walery Przybo- 
rowski. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. 
Laskauera i W. Babickiego, 1897, 8, str. 
219 i 1 ni., z 6 ryc, opr. rb. 1-80. 

— Losy Cezara, opowiadanie z dziejów 
rzymskich dla dojrzalszej młodzieży, we- 
dług .... opracował Walery Przyborowski. 
Tamże, 1898, 8, str. 212, z rycinami, opr. 
rb. 1-20. 

— Olimpijczyk, opowiadanie z czasów Pe- 
ryklesa, podług .... napisała M. K. z 8 ryc. 
Warszawa, nakł. M. Arcta, opr. rb. 150. 

— Auf der Wacht im Osten, eine ge- 
schichtliche Erzahlung aus den Zeiten der 
Kampfe mit den Polen im XIV Jahrhundert. 
Merksteine deutschen Biirgerthums, II. Leip- 
zig, Hirt & Sohn, 1891, 8, str. 220, z rycin., 
mr. 4 50. 

HOEFFDING Harald prof. Jan Jakub Rous- 
seau, życie i dzieła, przełożył Zygmunt He- 
ring. Życiorysy znakom, ludzi. Warszawa, 
Br. Natanson i Jan Fiszer, druk. Laskauera 
i Babickiego, 1900, 8, str 110 i 1 ni., z portr., 
kop. 50. 

— Karol Darwin, przełożył dr. M. F. Ży- 
ciorysy znakom, ludzi. Tamże, (1900), 8, str. 
44, z portretem, kop. 50. 

— Psychologia doświadczalna w zarysie: 
Psychologia ogólna, spolszczył Felix ' Da- 
szyński. Tamże, 1890, 8 mała, str. 150, 
kop. 50. 

— Psychologia doświadczalna w zarysie, 
psychologia uczuć i woli , spolszczył Feliks 
Daszyński. Warszawa, wydaw. i druk. Prze- 
glądu tygod., 1891, 8 mała, str. V i 225, 
kop. 75. 

— Psychologia doświadczalna w zarysie, 
psychologia poznania, spolszczył Feliks Da- 
szyński. Tamże, 1890, 8 mała, "^str. 192, rb. 1. — Zasady etyki, przeł. dr. Zofia Daszyń- 
ska. Warszawa, wydawn. Przegl. filozoficz., 
J. Fiszer, druk. J. Sikorskiego, 1900, 8 mała, 
str. 62, kop. 30. 

HOEFFEL dr. med. Ob. Doleżan W. (Mo- 
ralność 1895). 

HOEFLER Constantin R. von. Abhandlungen 
aus dem Gebiete der slavischen Geschichte, 
II: Der Streit der Polen und der Deutschen 
vor dem Constanzer Concil. Sitzungsberichte 
der philos.-histor. Classe der k. Akademie 
der Wiss., Wien, 1880, tom XCV, 8, str. 875 
-898. 

— Toż, IV: Die Epochen der slavischen 
Geschichte bis zum Jahre 1526. Aus d. Sitz- 
ungsbsberichten der k. Akademie der Wis- 
sensch. philos.-histor. Classe, B. XCVII, 3, 
Heft. Wien, Gerolds Sohn, 1881, in 8, str. 118. 

HOELZL Karol. Botanische Beitrage aus 
Galizien von .... I. Abdr. aus den Verhand- 
lungen der zoolog, botan. Gesells. in Wien. 
Wien, 1861, 8, str. 12. 

HOENE-WROŃSKI. Ob. Wroński H. 

HOENEL Jakob. Ihr miisst von neuem ge- 
boren werden aus dem Geiste, letzte Pre- 
digt. Biała, Selbstverlag der evangel. Ge- 
meinde, Druck von R. Zamarski, 1885, 8, 
str. 10 i 1 ni. 

KOENIG Fritz dr. Geschichte der Festung 
Weichselmiinde bis zur preussischen Besitz- 
nahme 1793, aus dem Krieg8archive des 
grossen General-Stabes herausgegeben. Ber- 
lin, F. Luckhardt, 1886, 8, str. VII i 76, z 2 
szkicami, mr. 2. 

HOERNES Maurycy dr. Systematyka archeo- 
logii przedhistorycznej, przełożył Erazm Ma- 
jewski. Odb. z t. VIII Wisły. Warszawa, 
E. Wende i Sp., druk. J. Jeżyńskiego, 1894, 
8, str. 28' kop. 30. 

HOESCHL K. Ob. Rosner Ant. dr. prof. 
(1890). 

HOESICK Ferdynand. Anhelli i Trzy poema 
ty, przyczynki do dziejów twórczości Juliu- 
sza Słowackiego. Odb. z 24 t. Rozpr. Wydz. 
filolog. Akademii umiej. Kraków, Spółka 
wvdaw., druk. Uniw. Jag., 1895, 8 większa, 
str. 80, kor. 160. 

— Fryderyk Chopin' zarys biograficzny. 
Życiorysy sławnych Polaków, 7. Petersburg, 
nakł. K. Grendyszyńskiego, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899, 8 mała, 
str. 107 i 1 ni., z portr. Chopina, kop. 30. 

— Zagadkowy królewicz, z poWodu ksią- 
żki dra Wł. Matlakowskiego o Hamlecie. 
Bibl. Wieku, 42. Warszawa, druk. Wieku, 
1897, 8, str. 40. 

— Miłość w życiu Zygmunta Krasińskie- 
go, z przedmową Piotra Chmielowskiego, t. 
I i II. Bibl. dzieł wyborowych, 71 i 72. War- 
szawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 
1899, 8 mała, str. 160 i 172, kop. 50. HOESICK - HOFFMAN 129 — Samotność, krajobrazy i opowiadania. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp , 1895, 8 mała, 
str. 2 ni., 323 i 1 nł., kor. 3. 

Opętany, Nokturn, Legenda, Sonata Cis Moll Bee- 
thOTcna, Jak w bajce wschodniej, Tęsknota, Nie- 
chopinowskie preludyum, L'art pour Tait, Prze- 
chadzka, Wujaszek Olbroński, Noc w Sewilli, Śmierć 
Jul. de Goncourt. 

— O Słowackim, Krasińskim i Mickiewi- 
czu, studya historyczno-literackie. Kraków, 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1895, 8 mała, str. 333 i 1 
ni., kor. 3. 

— Szkice i opowiadania historyczno -lite- 
t<łrackie. Warszawa-Kraków, Gebethner i 
Wolf, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, 
str. 489 i 513-514, rb. 2-40 = kor. 6-40. 

— Juliusz Słowacki, 1809—1849, biogra- 
fia psychologiczna, t. I— III. Tamże, 1897, 
8, str. XII i 428. 318 i 417, rb. 6. 

— Życie Juliusza Słowackiego na tle 
współczesnej epoki, 1809—1849, biografia 
psychologiczna, t. I-III. Kraków, nakł. Ge- 
bethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1896-97, 8, str. XII i 622, 366, 520, kor. 20. 

— Ob. Kochanowski J. (1900; Krasicki I. 
(1900); Krasiński Z. (1898); Słowacki J. 
(1898); Syrokomla Wł. (1900). 

HOESSLIN R. V. & HAGEN E. Die Yerthei- 
digung von Thorn vom 20 Januar bis 16 
April 1813. Monachijskie Darstellung aus 
der baierischen Kriegs- u. Heeresgeschichte. 
Zesz. III. z r. 1894. 

(HOFBAUER). J. M. J. A. Bł. Klemens Ma- 
rya .... Wikary generalny redemptorystów 
w Polsce, t 15 marca 1820 r. Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1888, 16, str. 8. 

— Ob. Brunner S. (1858); Łubieński B. 
(Apostoł Warszawy 1889); Wielicki J. (1896); 
Życiorys (1888). 

HOFF Bogdan. Tablice wydatków alkoholu 
z surowych płodów skrobiowych, według 
tegoczesnych zasad naukowych, dla celów 
praktycznych ułożył .... Lwów, nakł. H. 
Altenberga, druk. Słowa polskiego, 1899, 8 
większa, str. 4 ni. i 239, opr. kor. 6'40. 

HOFF Bogumił. Imko zwany Wisełka, po- 
wieść na tle podania ludowego o pierwszych 
osadnikach u początków Wisły. Bibl. tanich 
książeczek, 63. Cieszyn, nakł. E. Feitzinge- 
ra, 'druk. K. Prochaski, 1894, 8 mała, str. 
165, hal. 60. 

— Lud cieszyński, jego właściwości i sie- 
dziby, obraz etnograficzny, serya I: Górale 
Beskidów zachodnich, t. 1: Początki Wisły 
i Wiślanie. Warszawa, M. Arct,' druk. T, 
Nasiorowskiego, 1888, 4, str. 3 ni. i 74, z ry- 
cinami w teks. i ilustr. kolorowanymi, rb. 
1-20. 

HOFF E. dr. Historya biblijna dla izraelic- 
kich szkół ludowych, przełożona na język polski przez M, Attermana, cz. I, z dodatkiem 
geografii Palestyny. Wiedeń, A. Holder, 
druk. spadkobierców J. Feichtingera w Lin- 
cu, 1884, 8, str. VIII i 122, kor. 1. 

HOF I. I. General Land Office. Kwitnąca 
polska kolonia Hofa. Park w Państwie Wis- 
consin opisana, z obrazkami i mapą kolor. 
Chicago, druk. Gaz. Pols., 1885, 8, str. 21 
i 3 ni., z ilustr. 

HOFFBAUER Henryk. Przewodnik na Czar- 
nohorę i do Wschodnich Beskidów, zesz. I: 
Na Howerlę 2058 m. w góry otaczające Wo- 
rochtę i Tartarów, na zlecenie czarnohor- 
skiegó oddziału Towarzystwa tatrzańskiego 
ułożył .... Stanisławów i Kołomyja, nakł. 
czarnohorskiego oddziału Tow. tatrzańskie- 
go, M. Źyborski, druk. J. Dankiewicza, 
1897, 16, str. 87 i 1 ni., kor. 1. 

HOFFMANN A. Schlesiens Geschichte und 
geschichtliche Sagę im Liede. Oppeln, G. 
Maskę, 1897, 8, str. III, III i 168, z 2 ryci- 
nami i 2 fotogr., mr. 3. 

HOFMANN Edward. Ob. Wachholz (1897). 

HOFMANN F. A. prof. Terapia ogólna, ze 
szczególnem uwzględnieniem chorób we- 
wnętrznych, odczyty, przekład z niemiec. 
dokonany staraniem członków Gazety lekar. 
Warszawa, wydaw. Gazety lekar,, druk. K. 
Kowalewskiego, 1887, 8, str. VIII i 469, 
rb. 4. 

Przekładu dokonali: Wacław Mayzel, Al. Fabian, 
Kazim. Chełchowski, Wikt. Grostem i Stan. Kon- 
dratowicz. 

HOFFMAN Franciszek. Bibl. dla młodzieży, 
przekład, tomik I — XX. Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, 1894, 16, każdy tom 
z 4 rycinami, opr. po kor. 1. 

I. Sierota, przełożył Bolesław Dunin. Wyd. 8gle 
przejrzane i poprawione, str. 2 ni. i 123. 

n. Przemytnik, przełożył B. Dunin. 

ni. Hrabia i niedźwiedziarz, przełożyła Paulina 
z L. Wilkońska, str. 96. 

IV. Nie opuszczaj kraju rodzinnego, przełożył B. 
Dunin, str. 76. 

V. Kochaj bliźniego swego, przełożył B. Dunin, 
str. 132. 

VI. Wuj i siostrzeniec, przełożył Stanisław Kuna- 
siewicz, str. 161. 

vn. Nemezis, przełożył St. Kunasiewicz, str. 183. 

VIII. Głos Pana nad Pany, przełożył St. Kunasie- 
wicz, str. 161. 

IX. Boże narodzenie, przełożył B. Dunin. 

X. Plebania, przełożył St. Kunasiewicz, str. 176. 

XI. W Karroo, przełożył St. Kunasiewicz, str. 159. 
I Xn. Ten co pod obłokami, przełożył St. Kunasie- 
wicz, str. 157. 

XTn. Ciężka próba, przełożył Romuald Starkel, 
str. 99. 

XIV. Do czego za młodu nawykniesz, to na sta- 
rość jak znajdziesz, przełożył Leon Antonowicz, 
str. 130. 

XV. Praca a złoto, przełożył St, Kunasiewicz, 
str. 119. 

XVI. Jaka praca, taka płaca, przełożył Julian 
Topor, str. 160. 

XVII. Srebrnik, przełożył Robert Riszka, str. 127. 

17 180 HOFFMAN x.\ui. W pobliżu bi^una, przełożył dr. Lubary, 
8tr. 117. 

XIX. Pracuj a Bóg cl dopomoże, przełoży! R. Star- 
kel, str. 67. 

XX. Ze szwedzkich czasów, przełożył R. Rlszka, 
str. 162. 

— Pierwszy błąd, opowiadanie dla mło- 
dzieży, wolny przekład Wł. L. Anczyca. 
Bibl. dla młodzieży, 4. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, 1880, 16 mała, str. 160, 
kop. 40. karton, kop. 50. 

— Bóg nie opuści, kto się nań spuści, 
opowiadanie dla młodzieży, 't. I. Tamże, 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1880, 16 mała, str. 177, kop. 50. 

— Toż. Wyd. 3. Bibl. dla młodzieży, t. I. 
Tamże, 1898, 16, str. 175, kop. 40 = kor. 1, 
opr. kop. 50 = kor. 1-30. 

— Czas to pieniądz, opowiadanie dla mło- 
dzieży, wolny przekład Wł. L. Anczyca. 
Bibl. dla młodzieży, t. II. Tamże, 1880, 16 
mała, str. 188, kop. 50. 

— Toż. Wyd. 2. Bibl. dla młodzieży, II. 
Tamże, 1899, 16, str. 195, z ryc, kop. 40, 
opr. kop. 50. 

— Ze szwedzkich czasów, opowiadanie 
dla młodych moich przyjaciół, przełożył Ro- 
bert Rischka. Bibl. dla młodzieży, t. 20. 
Brody, nakł. i druk. J. Eosenheima, 1882, 
16, str. 152 i 4 ryc, kor. 1. 

— Toż. Bibl. dla młodzieży, t. 20. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, 1894, opr. kor. 1. 

— Do czego za młodu nawykniesz, to na 
starość jak znajdziesz, opowiadanie dla mło- 
dych moich przyjaciół, przełożył Leon Anto- 
nowicz. Bibl. dla młodzieży, t. 14. Tamże, 
karton, kor. 1. 

— Czerwony domek, opowiadanie dla dzia- 
twy od lat 8 do 12, podług .... opracował 
Kazimierz Kalinowski. Warszawa, nakł. i 
druk. M. Arcta, 1900, 8 mała, str. 99 i 1 nł., 
z 5 obrazkami kolor., kart. kop. 50. 

— Kręte drogi, opowiadanie dla młodzie- 
ży, wolny przekład Wł. L. Anczyca. Bibl. 
dla młodzieży, t. 3. Warszawa-Kraków, Ge- 
bethner i Wolff. druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1880, 16 mała, str. 173, kop. 40, karton, 
kop. 50. 

— Głos Pana nad Pany, opowiadanie dla 
młodych moich przyjaciół, przełożył Stani- 
sław Kunasiewicz. Bibl. dla młodzieży, t. 8. 
Lwów, nakł. Gubrynowicz i Schmidt, 1894, 
w kart., kor. 1. 

— Hrabia i niedżwiedziarz, przełożyła P. 
z L. Wilkońska. Bibl. dla młodzieży, tom 
3. Tamże, 1894, kor. 1. 

— W Karraoo, opowiadanie dla młodych 
moich przyjaciół, przełożył St. Kunasiewicz. 
Bibl. dla młodz., t. 2. Tamże, 1894, z 4 ry- 
cinami, karton, kor. 1. 

— Kochaj bliźniego swego, przełożył Bo- lesław Dunin. Bibl. dla młodzieży, t. 5. 
Tamże, 1894, kor. 1. 

— Boże narodzenie, opowiadanie dla mo- 
ich młodych przyjaciół, przełożył Bolesław 
Dunin. Wyd. 2gie poprawne. Bibl. dla mło- 
dzieży, t. 9. Tamże, 1897, 16, str. 102, z 4 
rycinami, opr. kor. 1. 

— Nemezis, przełożył St. Kunasiewicz. 
Bibl. dla młodzieży, t. 7. Tamże, 1894, kart., 
kor. 1. 

— Różany ogródek, powiastki z 4 chro- 
molitogr. ryc. Kraków, Himmelblau, 8, kar- 
ton., rb. 110. 

— Nie opuszczaj kraju rodzinnego, prze- 
łożył Bolesław Dunin. Bibl. dla młodzieży, 
t. 4. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 

1894, z 4ma ryc, kor. 1. 

— Szczęśliwi piaskarze, opowiadanie. Bibl. 
dla młodz.. Łódż-Warszawa, J. Fiszer, 1899, 
8, str. 104, opr. kop. 45. 

— Plebania, opowiadanie dla młodych mo- 
ich przyjaciół, przełożył St. Kunasiewicz. 
Bibl. dla młodz., t. 10. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, 1894, kart., kor. 1. 

— W pobliżu bieguna, opowiadanie dla 
młodych moich przyjaciół, przełożył Lubary. 
Bibl. dla młodzieży, t. 18. Brody, nakł. i 
druk. J. Rosenheima, (1881), 16, str. 117 i 4 
ryc, kor. 1. 

— Toż. Wyd. nowe. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, 1894, opr. kor. 1. 

— Praca a złoto , opowiadanie dla mło- 
dych moich przyjaciół, przełożył St. Kuna- 
siewicz. Bibl. dla młodz., t. 15. Tamże, 1894, 
z 4ma ryc, opr. kor. 1. 

— Jaka praca taka płaca, opowiadanie dla 
moich przyjaciół, przełożył ks. Julian Topor. 
Bibl. dla młodzieży, t. 16. Brody, nakł. i 
druk. J. Rosenheima, 16, str. 160, 13, z ryc. 

— Toż. Wyd. nowe. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, 1894, opr. kor. 1. 

— Pracuj, a Bóg ci dopomoże, opowiada- 
nie dla młodych moich przyjaciół, przełożył 
R. Starkel. Bibl. dla młodzieży, t. 19. Bro- 
dy, nakł. i druk. J. Rosenheima, (1880), 16 
mała, str. 67 i 4 ryc, kor. 1. 

— Toż. Wyd. nowe. Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt, 1894, opr. kor. 1. 

— Prawda zawsze zwycięża, opowiadanie. 
Bibl. dla młodzieży. Łódź i 'Warszawa, nakł. 
L. Fiszera, druk. K. Kolińskiej, 1899, 8, str. 
100, opr. kop. 45. 

— Ciężka próba, opowiadanie dla młodych 
moich przyjaciół, przełożył R. Starkel. Bibl. 
dla młodzieży, t. 13. Lwów, nakł. Gubryno- 
nowicza i Schmidta, 1894, karton., kor. 1. 

— Przemytnik, przełożył Bolesław Dunin. 
Wyd. 2gie poprawne. Bibl. dla młodzieży, 2. 
Tamże, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 

1895, 16, str. 159, z 4 ryc, opr. kor. 1. HOFFMANN F. — HOFMAN L. 181 — Przygody myśliwca wśród lodów pół- 
nocy i lasów południa, podług .... opracował 
dla młodzieży M. Brzeziński. Warszawa, 
Księgarnia tanich wydawnictw, druk. J. Je- 
żyńskiego, 1891, 8 mała, str. 49 i 1 ni., z ry- 
cinami w teks., kop. 15. 

— Przygody Piotra na okręcie i w wię- 
zieniu, powieść dla młodzieży,' prze tłum. Ś. 
Sp. Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, druk. 
A. Koziańskiego, (1885), 16, str. 104 i II, 
z 3 obraz., kor. 120. 

— Sierota, przełożył Bolesław Dunin. 
Wyd. 2gie przejrzane i popr. Bibl. dla mło- 
dzieży, 1, Brody, nakł. i druk. J. Rosen- 
heima, (1884), 16, str. 123, z 4 rycin., kor. 1. 

— Toż. Wyd. nowe. Bibl. dla młodzieży, 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1894, z 4 
ryc, opr. kor. 1. 

— Srebrnik, opowiadanie dla młodych 
moich przyjaciół, przełożył R. Riszka. Bibl. 
dla młodzieży, 17. Brody, nakł. i druk. J. 
Rosenheima, (1880), 16, str. 127 i 4 ryciny, 
kor. 1. 

— Toż. Wyd. nowe. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, 1894, opr. kor. 1. 

— Syn marnotrawny, opowiadanie. Bibl. 
dla młodzieży. Łódż-Warszawa, L. Fischer, 
1899, 8, str. 108, opr. kop. 45. 

— Ten, co ponad obłokami, opowiadanie 
dla młodych moich przyjaciół, przełożył St. 
Kunasiewicz. Bibl. dla młodz., 12. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 1894, opr. 
kor. 1. 

— Wuj i siostrzeniec, przełożył St. Ku- 
nasiewicz. Bibl. dla młodz., 6. Tamże, 1894, 
z 4 ryc, opr. kor. 1. 

— Zagrzebani w śniegu, powiastka, prze- 
łożył St. M. Rzętkowski. Wyd. nowe. Bibl. 
dla młodzieży, 9. Warszawa-Kraków, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1893, 16, str. 164, z ryciną, kop. 40, 
opr. kop. 50. 

— Ob. Szafarkłewicz St. (Kolejki 1883). 

HOFFMANN Friedr. Uebersicht der Fami- 
liengesch. d. Dynasten-Geschlechtes der Le- 
szczyc Grafen v. Radolin-Radolinsky ; nach 
d. QueIIen. Mit 1 Wappentafel. Dresden, 
1873, fol., str. 30, mr. 5. 

HOFFMANN G. Geschichte der Stadt Kat- 
towitz, im Auftrage des Magistrats bearbei- 
tet. Kattowitz, G. Siwinna, 1895, 8, str. IV 
i 183, mr. 5. 

HOFFMANN J. Th. Graf Badenis letzte ver- 
wegene Jagd. Karlsbad, Druck von Bruder 
Taschler, 1897. 

HOFMAN Józef. Ob. Lauenstein M. (1896). 

HOFFMAN Karol. Adam Mickiewicz 1798— 
1898, życiorys, wierszem skreślony. Warsza- 
wa, W. Wodzyński, Złoczów, W. Zukerkan- del, druk. W. Zukerkandla, (1899), 16, str. 
72, z portretem, hal. 80. 

— Stracone gniazdo, obraz dramatyczny 
w 4 aktach. Odcinki z fejletonu. 

— Na Gwiazdkę, wydawnictwo okoliczno- 
ściowe świąteczno-noworoczne, ilustrowane, 
z kalendarzem na rok 1889. Radom, kop. 25. 

— Nowy zbiorek wierszy. Suwałki, druk. 
Rządu Gubernialnego, 1880, 8, str. 103. 

— Zwiędłe kwiaty, zbiór nowel i obraz- 
ków. Radom, druk. J. Grodzickiego, 1892, 
8 mała, str. 253 i 1 ni., rb. 1. 

— Listy exaktora do exaktora. I— VI. 
Radom, księgarnia Maryi Dubelt, druk. A. 
Kurzątkowskiego, Warszawa, T. Paprocki 
i Sp., 1891, 8, str. 81, kop. 30. 

— Nic nie ginie, dokończenie Skazańca, 
obrazek. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. 
Centralna, 1898, 8 mała, str. 35, kop. 20. 

— U ognia, obrazek sceniczny w 1 akcie. 
Radom, druk. A. Kurzątkowskiego, 1889, 
16, str. 16, kop. 10. 

— Skazaniec, obrazek na tle prawdziwego 
zdarzenia. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. Artystyczna, 1897, 8, str. 53, 
kop. 30. 

— Szczęśliwi, zbiór nowel. Piotrków, nakŁ 
Tygodnia, druk. E. Pańskiego, Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1887, 8 mała, str. 1 ni. 
i 122, kop. 60. 

— Uniewinniony, nowela oryginalna. Do- 
datek do czasop. Tydzień. B. m. i r. dr. 
(Piotrków, 1881), 8, str. 59. 

— Wieczory artystyczno-literackie, zbiór 
monologów, dyalogów, scen, fragmentów, 
monodramów, obrazków humorystycznych 
i dramatycznych, poezyi i wierszy do de- 
klamacyi, oraz wskazówek dla deklamują- 
cych, przepisów pięknego czytania na głoś, 
użycia i hygieny głosu, dla recytatorów, 
miłośników deklamacyi, artystów dramaty- 
cznych i kierowników scen. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1897, 8 mała, str. VIII, 193 i 2 ni., 
rb. 1. 

HOFFMAN & BOGDANOWICZ. Nowy teatr 
w Lublinie. Lublin, druk. Rzagu gubernial- 
nego, 1886, 8, str. 14, z 2 tabl. litogr., kop. 15. 

HOFFMAN Karol i GŁOGOWSKI Józef. Bukiet 
dramatyczny, zbiór scen, monologów, dya- 
logów, fragmentów, monodramów humory- 
stycznych i dramatycznych, oraz poezyj 
i wierszy do deklamacyi, dla użytku kie- 
rowników scen, art;^stów dramatycznych, 
recytatorów i amatorów deklamacyi, zebrał 
i ułożył Karol Hoffman przy pomocy Józefa 
Głodowskiego. Radom, 1889, 8, str. 134, rb. 
1-25. 

HOFMAN Ladlslas K. Nov6jgi a najnov6jgi 
literatura o Mickiewiczovi. Cesky Casopis 132 HOFFMAN — HOJNACKI hifltoricky w zesz. 3 z r, 1899. Praha, 8, str. 
158—168. 

HOFFMANN Louise. Die Sprache und Lite- 
ratur der Wenden. Sammlung gemeinver- 
standiger wiss. Yortrage, XIV 318. Ham- 
burg, Yerlagsanstalt und Druckerei, 1899, 
8, str. 39, fen. 80. 

, HOFFMANN M. Bakterye i drożdże w rol- 
nictwie i w przemyśle rolnym, z niemie- 
ckiego przełożył dr. Aleks. Żurakowski. 
Warszawa, wyd. z zapisu Wł. Pepłowskiego 
w zawiad. Kasy im. Mianowskiego, E. Wen- 
de i Sp., druk. Gazety rolniczej, 1900, 8, 
str. 145 i 2 ni., z rys. w teks., kop. 60. 

HOFFMANN Paul. Grossgrundbesitzer- und 
Giiter-Lexikon , zugleich Adressbuch der 
Ritterguts- und Gutsbesitzer in der Provinz 
Posen. Berlin, Verlag von P. Lentz, 1883, 
8, str. VIII, 80, 282 i 18. 

HOFFMANN Stanisław mgr. W sprawie re- 
formy stosunków służbowycłi. Dod. do Kro- 
niki farmaceut. Kraków, druk. Związkowa, 
1899, 8 większa, str. 7. 

HOFFMANNOWA Antonina. Dyament nieo- 
szlifowany, fraszka w 1 akcie, przerobiona 
z niemiec. Teatr amatorski, 11. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Nie- 
miery, 1892, 8 mała, str. 36, kop. 30. 

— Ob. Estreicher K. (Gwiazda 1897); Przy- 
bylski Z. (1898); Rydel Luc. (Wiersz 1893). 

HOFMANN E. Ob. Feigel L. (Podręcznik 
medyc. 1883). 

HOFMANOWA Klementyna z Tańsicich. Biblio- 
teka im. Klementyny Tańskiej, tom I. Ob. 
Sieczkowska Mieczysława. 

— Dziennik Franciszki Krasińskiej, pisa- 
ny w ostatnich latach panowania Augusta 
III. Bibl. powsz., 58—60. Złoczów, nakł. i 
druk. W. Zukerkandla, b. w. r., 16, str. 206, 
hal. 72. 

— Toż, z przedmową Teodora Jeske-Cho- 
ińskiego. Bibl. dzieł wybór., 43. Warszawa, 
druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1898, 8 
mała, str. 159, kop. 25. 

— Giornale delia Contessa Francesca Kra- 
sińska, nel secolo decimottavo, traduzione, 
di P. T. Firenze, G. Barbóra editore, 1900, 
8 mała, str. 186, z ilustr., liry 3. 

— Jan Kochan*w8ki w Czarnolesie, po- 
wieść historyczna z XVI wieku, I — II. Bibl. 
Mrówki, 202—205 i 206—209. Lwów, Księg. 
polska, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 
(1885), 16, str. 366 i 375, po kor. 1-60. 

— Jan Kochanowski w Czarnolesie, obra- 
zy z końca XVI w. Wyd. tytułowe. Lwów, 
nakł. J. L. Pordesa, druk. J. Czaińskiego 
w Gródku, 1892, 8, str. 444, kor. 1-50. 

— Krystyna, t. I-II. Dod. do Gazety pol- 
skiej, 11—12. Warszawa, druk. J. Sikorskie- 
go, 1898, 8 mała, str. 182 i 1 ni., 166 i 1 ni., 
kop. 30. — Druga książeczka Helenki, powieści 
dla dzieci zaczynających już czytać gładko, 
przez autorkę Pamiątki po dobrej matce. 
Wyd. 7. Warszawa, nakł. Gebethnera i 
Wolffa, druk. E. Skiwskiego, (1895), 8 mała, 
str. 142 i 1 ni., z 8 rycinami, opr. kop. 75. 

— Pamiątka po dobrej matce czyli osta- 
tnie jej rady dla córki. Wyd. lOte poprze- 
dzone przedmową przez Paulinę Krakowo- 
wa. Warszawa, ńakł. G. Sennewalda, druk. 
J. 'Ungra, 1883, 8 mała, str. XXXV, 268, 2 
ni. z portretem autorki, kop. 90. 

— Wiązanie Helenki, książeczka dla ma- 
łych dzieci, uczących się czytać, przez au- 
torkę Pamiątki po dobrej matce. Wyd. 8. 
Warszawa, ńakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
St. Niemiery, 1891, 8 mała, str. 100, z 8 
obrazkami kolor, rysunku W. Gersona i H. 
Pilattego, opr. kop. 60. 

— Wybór dzieł. Wyd. jubileuszowe, z por- 
tretem autorki, wstępem i objaśnieniami 
opatrzył dr. Piotr Chmielowski, t. I— VI. 
Kraków, nakł. Czytelni polskiej, druk. Uniw. 
Jag., 1898, 8 mała, str. 274 i 1 ni., 320 i 2 
ni. -f 215 + 211 + 179 + 167, po hal. 60. 

I. Listy Elżbiety Rzeczyckiej, Dziennik Franciszki 
Krasińskiej; II. Krystyna; in i IV. Jan Kochanowski 
w Czarnolesie; V. Pamiątka po dobrej matce; VI. 
Powiastki i opisy. 

— Ob. Boberska F. (1893); Chmielowski 
P. (Autorki 1885, 1899); Pini T. (1898); Siecz- 
kowska M. (1898). 

HOFMEISTER Apol. Ob. Nowakowski o. Ka- 
pucyn (Przemówienie 1890). 

HOFMEISTROWA Józefa. Ob. Nowakowski 
W. ks. Kap. (Przemówienie 1890). 

HOFMOKL I. dr. Ueber Callusbildung. 
Abdr. aus den Medizin Jahrb. Wien, 1874, 
8, str. 25, 2 tabl. 

HOFMOKL Zygmunt dr. Papiery lokacyjne 
a giełda, studyum ekonomiczne. Lwów, 
nakł. H. Altenberga, druk. im. Ossolińskich, 
1897, 8, str. 52, kor. 1-60. 

HOFRICHTER R. Neue Special-Karte des 
Kreises Leobschutz. Leobschiitz, W. Witkes 
Buchdruck., 1893, fol. 1:125-000 i str. 8 
w 4ce tekstu, fen. 50. 

HOGIA. Ob. Nitschmann H. (1885). 

HOHENHAUSEN Fr. v. Beriihmte Freund- 
schaften: Konig Stanislaus II von Polen u. 
Frau Geoffrin. Lipski Unser Verkehr w nrze 
5—6 z r. 1892, str. 44. (Nachdruck). 

HOHENZOLLERN. Ob. Stekert A. dr. (1894). 

HOSIUS u. KROMER. Ob. Hipler Franz (Pre- 
digten 1885). 

HOJNACKI Wład. dr. Przyczynek do opera- 
cyjnego rozszerzania ujścia zewnętrznego 
i szvjki macicznej. Odb. z Przeglądu lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 5, 
z rycin. 

— Sprawozdanie zakładu zdrojowo-kąpie- HO JNACKI - HOZWARTH 133 lowego i stacyi klimatycznej Żegiestów za 
rok 1894—1896. Żegiestów i Kraków, nakł. 
Zakładu, druk. W. Korneckiego, 1897, 4 po- 
dłużna, 8tr. 24, z rycin. 

— Dzisiejszy stan nauki o tyłozgięciu 
i tyłopoctiyłeniu macicy. Odb. z Przeglądu 
lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, 
8tr. 14. 

HOLACZEK Józef. Stenia, nowela, tłómacz. 
z czeskiego. Dod. do Tygodnika powsz. 
Warszawa, 1882, 8, str. 14.' 

Holandya. Ob. Amicis Edw. (1879); Bełza 
Stanisław (1890). 

HOLDER. Dziwy z życia zwierząt, przekład 
z angielskiego J. Siemaszki. Dod. do Świtu, 
Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887, 8 ma- 
ła, str. 159, kop. 50. 
. HOLEWIŃSKA C. Ob. Pattison M. (1900). 

HOLEWIŃSKI Stefan. O kupnie gruntów, 
o oddawaniu gruntów w zastaw i o dzier- 
żawie, do użytku włościan. Warszawa, M. 
A. Wizbek, druk. W. Dunina, 1898, 8 mała, 
str. 32, kop. 6. 

HOLEWIŃSKI Wacław. Życie i sprawy T. T. 
Jeża (Zygm. Miłkowskiego) ku uczczeniu 
251etniego jubileuszu jego literackiej dzia- 
łalności. Lwów, Ksieg. Polska, druk. w War- 
szawie, 1884, 8, str. 208, kor. 3. 

Holhaeussera T. J. projekt. Ob. Zieliński J. 
(1897). 

HOLINER J. dr. Choroby żołądka, wątroby 
i kiszek, ich przyczyny, zapobieganie i le- 
czenie, przekład dra J. St. Leczenie domo- 
. we, 3. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1888, 8 mała, str. II 
i 71, z rysunkami, kop. 70. 

HOLITSCHER Philipp. Der letzte Konig von 
Polen, Drama in 5 Aufziigen. Stuttgart, 
Siiddeutsches Yerlags-Institut, 1894, 8, str. 
150, mr. 3. 

HOLLAK J. i JAGODZIŃSKI T. Słownik mi- 
miczny dla głuchoniemych i osób z nimi 
styczność mających. Warszawa, nakł. i druk. 
Instytutu głuchoniem. i ociemn., 1879, 8, 
str. VII, 535, 1 ni. i 1 tabl., rb. 2. 

HOLLAND J. D. Zbiór prób sztuki harmoni- 
cznej uczynionych na lekcyach w Uniwers. 
Wileńskim 1813 w celu wynalezienia sposo- 
bów, jakby przez samą sztukę generałbasu, 
za pomocą kilku zupełnie zgodnych akor- 
dów, przez wszystkie nawzajem tony z naj- 
większą przyjemnością przechodzić można 
było, ułożony w podarunku dla wszystkich 
amatorów muzyki. Dodane do Traktatu aka- 
demickiego o sztuce muzyki. (Wilno, 1813), 
razem cena rb. 3. 

HOLLENDER A. J. Ilustrowany przewodnik 
po Lwowie, wraz z planami miasta Lwowa, 
powszechnej wystawy krajowej r. 1894, te- 
atru hr. Skarbka, teatru letniego, kolei kon- 
nej i elektrycznej. Lwów, nakł. S. Gabriela i J, Chlebownika, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Pillera i Sp., 1894, 8 mała, str. 164 i 
132, z rycinami w teks., kor. 1*20. 

HOLOBEK Joh. Der Erdwachsbergbau in 
Galizien und die neuen Bergpolizei-Vor- 
schriften flir denselben. Veroffentlicht vom 
k. k. Ackerbaumministerium. Sep.-ausg. aus 
d. spater zur Veroffentlichung gelangenen 
VII Jahrgange des Werkes : Die Bergwerks- 
Inspection In Ósterreich. Wien, Verlag und 
Druck d. k. k. Hof. u. Staatsdruck., 1900, 
8, str. 85. 

HOLOSZOW. Ob. Nabglek Fr. (1900). 

HOLPEIN H. Model na bohaterkę. Ob. Ko- 
medye i monologi. 

HOLTEI. Ob. Arnold R. F. (1898). 

HOLTZ Edmund ks. pastor. Mowy wypowie- 
dziane przy obrzędzie pogrzebowym śp. ks. 
dra Marcina Otto,' pastora zboru ewangelic- 
ko-augsburskiego warszawskiego, wydane 
przez .... Warszawa, druk. Al. Ginsa, 1883, 
8, str. 39, kop. 40. 

Mowy w języku polskim i niemieckim E. Holtza, 
V. Evertha, G. Manitiusa, W. P. Angersteina, Pin- 
dora, L. Mttllera i P. Glajcara. 

HOLTZ V. Wie sollen unsere polnischen 
Kinder deutsch sprechen lernen, zur Metho- 
dik des deutschen Sprachuntterrichts. Odb. 
z Kathol. Schulzeitung fiir Norddeutschland. 
Schrim, J, Schreiber, 1892, 8, str. 31, fen. 40. 

HOLTZENDORFF Franciszek. Znaczenie opi- 
nii publicznej w życiu państwowem. War- 
szawa, Br. Natanson i J. Fiszer, druk. La- 
skauera i Babickiego, 1900, 8, str. 85 i 1 ni., 
kop. 50. 

HOLZ. Ob. Mittheilungen. 

HOLZHAUSER Bartholomaeus. In Apocalyp- 
sim commentarii piane admirabiles, juxta, 
exemplar editionis novissimae, Bambergae 
et Wirceburgi sumptibus viduae Tobiae 
Goebhard a. 1799 impressum. Cracoviae, 
sumpt. Congregationis missionis, typ. W. L. 
Anczyc et sociorum, 1894, 8, str. VII, 393 
i VIII, z portr. sługi bożego, opr. kor. 4*70. 

— Venerabilis Servi Dei .... vitae commu- 
nis clericorum saecularium juxta ss. cano- 
nes restauratoris. In Apocalipsim commen- 
tarii piane admirabiles. Cum approbatione 
superiorum. Juxta exemplar editionis no- 
yissimae Bambergae et Wirceburgi sumpti- 
bus viduae Tobiae Goebhard anno 1799 im- 
pressum. Tamże, 1894, 8, 1 portret, str. VII, 
393, VIII. 

HOLZWARTH F. J. Historya powszechna, 
przekład polski licznemi uzupełnieniami 
rozszerzony. T. III — X. Warszawa, nakł. 
Red. Przegi. katol., druk. Fr. Czerwińskie- 
go, 1880—1891, 8. 

III. Wieki średnie, część I: Imperyum 
rzymskie. Kościół i Germańowie, Islam, Cza- 
sy Karola W. i jego następców, Słowianie. 
1880, str. XVI i 654, rb. 2-50. m HOLZWABTH - HOŁUBOWICZ IV. Wieki średnie, cz. II: Przewaga Nie- 
miec w Europie w X wieku, Cesarze z do- 
mu frankońskiego i papiestwo, Czasy wojen 
krzyżowych. 1882, str. XVI i 726, rb. 2-50. 

V. Wieki średnie, cz. III: Wieki XIV i 
XV i czasy przejścia od wieków średnich 
do dziejów nowożytnych. 1883, str. XII i 
657, rb. 2-50. 

VI. Cz. 1: Dzieje nowożytne, czasy rewo- 
lucyi religijnej. 1884, str. XII i 702, rb. 2-50. 

VI. Cz. 2: Dzieje nowożytne, czasy rewo- 
lucyi religijnej. 1886, 8tr. XII, 703—1592, 
rb. 2-50. 

VII. Cz. 1: Dzieje nowożytne, od pokoju 
westfalskiego do rewolucyi francuskiej. 1888, 
str. XII i 760, rb. 2-50. 

VII. Cz. 2. Dzieje nowożytne, w. XVIII. 
1890, str. XIV i 903, rb. 2-50. 

VII. Cz. 3: Dzieje nowożytne, rewolucya 
francuska i w. XIX. 1891, str. XIV ł 763, 
rb. 2-50. 

— T. I-II ob. Bibl. t. VI, str. 284. 

Hołd limikowi mazowieckiemu. Ob. Klecz- 
kowski A. (1893). 

— Uroczysty .... Najsł. Sercu P. N. Jezusa 
Chrystusa z powodu stuletniej rocznicy uro- 
dzin wielkiego Papieża Piusa IX Apostoła 
nabożeństwa do N. Serca. Kraków, nakł. hr. 
Jana Acąuademiego w Bolonii, druk. Cza- 
su, (1894), 8, str. 4, z ryciną. 

Hołdy Matce Świętej i Męczennicy po stu- 
leciu zamęczania tej Nieśmiertelnej, co to 
ma być już bezimienną. Z zarysem history- 
cznym dla kunstmistrza polskiego do Mo- 
numentalnej Polonii. Lipsk, 1872, F. A. 
Broekhaus. 

Hołosko. Ob. Schupp B. (Po lasach 1886). 

HOŁOWCZYC Szczepan. Homilia czyli mo- 
wa duchowna podczas ingressu JW arcy- 
biskupa warszawskiego, prymasa i senatora 
Królestwa Polskiego miana w kościele archi - 
katedralnym warszawskim dnia 11 miesiąca 
maja 1820 r. B. m. i r. dr., fol., k. ni. 2. ' 

HOŁOWIŃSKI Ant. dr. Physiologische und 
klinische Anwendungen eines neuen Mikro- 
phons, Rhytmophons, bei der Auscultation 
von Herz- und Pulsbewegungen. Odb. z 23 
tomu Zeitschrift fur klin. Medicin. Berlin, 
1893, 8 większa, str. 6, z 2 figurami. 

— O mikrofonicznem badaniu fal tętna 
i serca. Nadb. z Pamiętnika Towarz. lekar. 
warszaw. Warszawa, druk. K. Kowalewskie- 
go, 1899, 8, str. 35-50, z tabl. 

— Metody i przyrządy fizyczne do bada- 
nia fal f izyologiczńych. "^ Odb. z Pamiętnika 
Towarz. lekar. warsz. Tamże, 1892, 8, str. 
93 i 2 ni., z 4 tabl. 

— O obliczaniu blasku obrazów optycznych 
przy układzie soczewek kulistych. Odb. z I t. Prac matem.-fizycz. Warszawa, druk. 
J. Sikorskiego, 1888, 4, str. 9. 

— Tablica porównawcza różnych świateł. 
Odb. z Przegl. techn. Tamże, 1888, 4 król., 
str. 6, z 3 tabl. 

— Z zakresu elektrotechniki. Odb. z Prze- 
glądu techn. Tamże, 1886, 8, str. II, 77 i 12, 
z 6 tabl. litogr. i 10 ryc. w teks., rb. 1. 

— Ob. Weber L. (Gromochrony 1887). 

HOŁOWIŃSKI A. dr. & PAWIŃSKI J. dr. Ba- 
dania kardyograficzne, wykonane w szpita- 
lu Św. Ducha w Warszawie 1892 r. Odb. 
z 89 Pamięt. Towarz. lekar. warszaw. War- 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893, 8, str. 
47, z 2 tabl, litogr. in fol. 

HOŁOWIŃSKI Ignacy ks. Betleem, droga, 
wrażenia i kościół betleemski. Wydaw. lu- 
dowe, VII 12. Lwów, nakł. Komitetu, red. 
Sz. Parasiewicz, druk. S. Bednarskiego, 1888, 
16, str. 32, hal. 16. 

— Executorium decretum de limitibus 
dioecesis Vilnensi8 latum ab illustrissimo et 

reverendissimo Domino metropolitano 

Vilnae, typ. Josephi Zawadzki, 1854, 4, tyt. 
str. 94. 

— Jeruzalem-Golgota, z podróży do Zie- 
mi Św. Wyd. ludowe, X 4. Lwów, nakł. Ko- 
mitetu, red. Sz. Parasiewicz, druk. S. Bed- 
narskiego, 1891, 16, str. 32, hal. 20. 

— Legendy. Wyd. 3. Bibl. powsz., 154 — 
155. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
(1895), 16, str. 134 i 1 ni., hal. 48. 

— Miesiąc maj poświęcony Najśw. Maryi 
P., przerobiony z włoskiego dla użytku Po- 
laków. Wyd.' 5te powiększone. Kraków- 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1885, 32, str. 199 i IV, 
hal. 60. 

— Toż. Wyd. 6. Tamże, 1898, 16, str. 206 
i IV, hal. 80 = kop. 30. 

— Zbojnici, legenda, pJeloźil Jan Ne&is. 
Vlast' praska, cislo 5, z unora 1885, 8, str. 
284—285. 

HOŁOWKIEWICZ Emil. Lasy i pastwiska 
górskie. Odb. z Sylwana. Kraków, nakł. 
autora, druk. Związkowa, 1885, 8, str. 38. 

— Obrazy fizyograficzne Galicyi, wraz 
z dodatkiem o mechanicznej uprawie grun- 
tu w leśnictwie. Odb. z Sylwana, Tamże, 
1887, 8, str. 129 i 1 ni. 

HOŁOWKO Anton. Ein Beitrag zur Prophy- 
laxe der Puerperalerkrankungen mit be- 
sonderer Berucksichtigung der Lehre von 
der Selbstinfection. Dorpat, Druck von C. 
Mattiesen, 1890, 8, str. 78. 

HOŁUBOWICZ Józef ks. T. J. Bułgarya, jej 
przeszłość dziejowa i jej obecne narodowe 
i religijne odrodzenie. Odb. z Misyj katol. 
Kraków, nakł. autora, druk. Cza«u, 1885, 8, 
str. 272, z rycin, i mapami, kor. 4. HOŁUBOWICZ — HOMER 135 — Dzieje chrześcijaństwa w Japonii, wia- 
domości z różnych sprawozdań misyjnych 
i innych źródeł historycznych. Tamże, 1887, 
8, str. 244, z mapą Japonii i rycinami 
w teks., kor. 2, opr. kor. 3. 

— Nowenna do św. Józefa Oblubieńca N. 
Maryi P. Kraków, wyd. Tow. Jezus., druk. 
Czasu, b. w. r., 16, str. 64, hal. 20. 

— Toż. Warszawa, S. Niemiera, 1890, 16, 
str. 84, kop. 10. 

— Nowenna do św. Stanisława Kostki pa- 
rona młodzieży, z litanią, modlitwami nie- 
ustannego odpustu i pieśniami. Warszawa, 
nakł. i druk. S. Niemierv, b. w. r., 16, 
kop. 8. 

— Upominek dla młodzieży chrześcijań- 
skiej. Wyd. 5. Kraków, nakł. ks. M. My- 
cielskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1886, 16, str. Vni i 440, hal. 80, opr. kor. 1 
i wyżej. 

Osobne wydanie dla młodzieńców i dla panien. 

— Wyspy Sandwickie i Gambier w Oce- 
anii. Odb. z Misyj katolickich. Kraków, 
druk. Czasu, 1892, 8, str. 107 i 1 ni., z ryci- 
nami w tekście, haL 50, opr. kor. 1. 

— Żywot Św. Franciszka Ksawerego, apo- 
stoła Indyi i Japonii, według o. Dominika 
Bouhoursa T. J. opracował .... Książki po- 
bożne dla wiernych, 27. Kraków, nakł. ks. 
M. Mycielskiego,' druk. Czasu, 1887, 16, str. 
395 ii ni., z ryciną, hal. 80, opr. kor. 1. 

— Hołubowicz Józef Wiktor ks., wspom- 
nienie pośmiertne. Odb. z Misyi katol. Kra- 
ków, nakł. i druk. Czasu, 1887, 8, str. 8. 

HOŁYŃSKI Aleksander. Nubar-Pacha derant 
rhistoire. Paris, 1886. 

— Ob. Kraszewski J. I. (Sur la Sprśe — 
le juif 1886). 

HOŁYŃSKI 0. ks. Czytania majowe dla lu- 
du, czyli zbiór krótkich rozmyślań na ka- 
żdy dzień miesiąca maja o najgłówniejszych 
chwilach życia Najśw. Maryi P., z dodaniem 
przykładów, serya VIII. Lwów, nakł. auto- 
ra, druk. Ludowa, 1881, 16, str. 150 i 2 ni, 
hal. 70. 

Homeopatya. Co to jest .... oraz poradnik 
Pierwsza pomoc, czyli wskazówki, jak ra- 
dzić sobie i innym w braku lekarza homeo- 
paty. Warszawa, wyd. Tow. zwolenników 
homeopatyi, druk. Rubieszewskiego i Wrot- 
nowskiego, 1898, 8 mała, str. 96, kop. 15. 

— Ob. Drzewiecki Józef; Mueller K. (Po- 
radnik 1894). Ob. także Elektrohomeopatya. 

HOMER. Iliada, przełożył wierszem miaro- 
wym Paweł Popiel. Wyd. 2gie przejrzane. 
Kraków, nakł. tłómacza, G. Grebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1882, 8, str. 
XIV, 1 ni. i 480, kor. 3. 

— Toż. Wvd. wznowione (tytułowe). Kra- 
ków, Spółka wydaw.. 1900, 8, str. XIV, 1 
k. nL, stor. 480, kor. 240. — Iliada, przetłum. Augustyn Szmurło. 
Warszawa, wyd. Kasy im. Mianowskiego, 
druk. Kupiecka, 1887, 8, str. XXX, 517 i 2 
ni., rb. 1. 

— Iliada w skróceniu. Wyd. A. T. Chri- 
sta. Do użytku gimnazyów polskich zasto- 
sował K. I^scher, z 9 ryc. i 2 mapami. Wie- 
deń, nakł. F. Tempskiego, 1890, 8, str. XXIX, 
405, opr. kor. 3. 

— Iliada w skróceniu, wydanie A. Schein- 
dlera, do potrzeb gimnazyów polskich za- 
stosował T. Sołtysik, cz. I i II. Bibl. klasy- 
ków łacińskich i greckich. Lwów, nakł. To- 
warzystwa nauczycieli szkół wyższych, 1890 
—1892, 8 mała, str. XXXVI i 229, opr. kor. 
1-20 i kor. 150. 

— Iliada, przetłuma., preparaeyą i uwa- 
gami opatrzył P. B. Księga I (w. 1 — 400, 
401—611; Księga III (1—225, 226—461). Bi- 
bliot. klasyków rzymskich i greckich, 74, 75, 
78, 79. Złoczów, nakł. i druk. W. Zuker- 
kandla, 16, str. 48, 49-80, 1—32, 33—68, 
zesz. po hal. 20. 

— Iliada, pieśń I, według wydań szkol- 
nych przełożył dr. Teofil Ziemba. Odb. 
z Przewód, nauk. i liter. Lwów, nakł. auto- 
ra, druk. Wł. Łozińskiego, G. Gebethner 
i Sp. w Krakowie. 1890, 8, str. 16, hal. 40. 

— Iliady pieśń II, według wydań szkol- 
nych przekład dra Teofila Ziembickiego. 
Kraków, nakł. tłómacza, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1897, 8, str. 16, hal. 50. 

— Iliady pieśń I, przekładał Jan Czubek. 
Odb. ze Sprawozd. gimn. św. Anny. Kra- 
ków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., G. 
Gebethner i Sp., 1892, 8, str. 16, hal. 40. 

— Iliady pieśń VI, w tłómaczeniu Jana 
Czubka. Odb. z t. VI czasop. filolog. Eos. 
Lwów, 1900, 8, str. 16. 

— Iliada, przełożył i objaśnił Stanisław 
Mleczko. Bibl. najcel. utworów literatury. 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1894, 
8, str. LVI i 525, rb. 250. 

— Odyssea, przetłum. preparaeyą i uwa- 
gami opatrzył P. B. Księga I., ks. 'VII, ks. 
IX (w. 1—216, 217—566). Bibl. klasyków 
rzyms. i greckich, 76, 77, 82, 83. Złoczów, 
nakł. i druk. W. Zukerkandla, 16, str. 50, 
44, 1—32, 33-71, zesz. po hal. 20. 

— Odysea, księga I, II, VI, VII i VIII, 
w dosłownym przekładzie przez J. P. Zbiór 
dosłownych przekładów klasyków greckich, 
t. II. Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, b. 
w. dr., 1883, 16, str. 86, hal. 80. 

— Odysseja, przekład Lucyana Siemień- 
skiego. Wyd. nowe. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, 1895, 32, str. 524, rb. 120, 
opr. rb. 2. 

— Odysseja w skróceniu, wydanie A. T. 
Christa, przerobił i do potrzeb gimnazyów 136 HOMER - HOPPE polskich zastosował dr. Michał Jezienicki. 
Wiedeń, nakł. F. Tempskiego, Gubrynowicz 
i Schmidt we Lwowie, 1895, 8 mała, str. 
XL, 322 i 1 ni., z ryciną, 13 drzeworytami 
i 1 mapą, kor. 2, opr. kor. 240. 

— Ob. Biblioteka klasyków rzymskich i gre- 
ckich ; Ćwikliński L.; Czyczkiewicz A.; Dro- 
piowski P. W.; Fischer K. i Kopia H.; Ko- 
korudz E. (Ablativu8 1891); Palmstein R. 
(1883); Schneider St. (1888); Zathey H. (1866); 
Zawiliński R. (Przekłady Iliady 1889). 

Homiletyka. Pismo miesięczne poświęcone 
kaznodziejstwu i żvciu duchownemu, ' tom 
I— V. Włocławek, druk. H. Neumana, 1898 
—1900, 8, str. 644 i V + 667 i XV + 680 
i VI + 704 i XV + 738 i 80, rocznie rb. 8. 

— Ob. Ważyński Alex. ks. dr. (1891); Zy- 
chowicz S. (Nauki 1896). 

Homilie. Ob. Chmielowski A.; Czepulewicz 
M.; Dąbrowski T.; Konigsdorfer M. (1891); 
Luzeme W. (1895); Puchalski W. (1895); 
Wentura (1900). 

HOMIŃSKI Kaz. Ob. Łopuszański T. (Park 
dra Jordana 1899). 

Homo dei czyli kilka myśli o kapłaństwie, 
przez X*. Lwów, nakł. autora, druk. Ludo- 
wa, 1883, 8, str. 153 i 1 ni., kor. 2*50. 

HOMOLACS Stan. Ob. Dębicki i Tarnowski 
(t Artur hr. Potocki 1890). 

HOMOLICKI P. W. Wspomogatelnyj sposób 
pry obuczenii gramoty. Wilno, 1864, 8. 

HOMOŁYŃSKIJ. Ob. Wirgili J. P. (1888). 

HOMPESCH Fedinand Graf. Die Moorcultur- 
Versuchs8tation in Rudnik im Jahre 1891. 
Abdruck aus d. Wiener landwirtsch. Zeitung, 
Wien, Selbstverlag, Gerold, 1892, 8, str. 36. 

— Toż im J. 1892. Wien, 1893, 8, str. 26 
i plan. 

— Toż im J. 1899 pod tyt. Jahresbericht. 
Wien, 1894, 8, str. 16. 

HONORAT ks. Kapucyn. Ob. Koźmiński H. 

HONORIUS IV papież. Ob. Pawlicki B. (1896). 

HONTER Johannes. Ob. Hoechsmann J. (1896); 
Wolf (1894). 

HONWALD Ernest. Duch gór i jego siostry, 
powiastka dla dzieci wyższych stanów. Bibl. 
tanich książeczek, 41. Cieszyn, nakł. E. Feit- 
zingera, druk. K. Miarki w Mikołowie, 1894, 
8, str. 59, hal. 40. 

Hop! hop!, książeczka z kolorowymi obra- 
zkami i nieznanymi dotąd wierszykami. 
Poznań, nakł. A. Cybulskiego, 1899, 16, str. 
12, z 14 obrazkami, fen. 25. 

HOPCAS Józef. Floryanka, jak ona pora- 
dziła ludziom w Czarnych Biedach. Wydaw. 
ludowe. Lwów, nakł. Komitetu wydaw. dzie- 
łek ludowych, red. K. Okaz, druk. K. Pille- 
ra, 1884, 16, str. 137, hal. 40. 

— Stary Grzegorz. Wydaw. ludowe, tomik VIII— X. Tamże, 1882, 16, str. 163 i 1 ni,, 
hal. 50. 

— Jak to często bywa na wsi. Wydaw. 
ludowe, r. II, t.' 9. Tamże, 1883, 16, str. 32, 
hal. 20. 

— Biedni ludzie, część I. Z małego mia- 
steczka. Wyd. ludowe. Tamże, 1892, 16, str. 
99 i 1 ni., hal. 32. 

— Toż, cz. II: Opowiadanie z większego 
miasta. Wydaw. ludowe. Tamże, 1894, 16, 
str. 232, hal. 80. 

— Obywatele rzemieślnicy! Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, (w czerwcu r. 1884), 4, 
str. 7. 

Odpowiedź na odezwę obywatela Bruśnickiego 
w sprawie wyborów. 

HOPE Antoni. Więzień w Zenda, historya 
trzech miesięcy z życia angielskiego gentle- 
mana, przekład z angiels. Eugenii Żmijew- 
skiej. Dod. do Słowa. Warszawa, druk. No- 
skowskiego, 1896, 8, str. 200. 

HOPPE Ferd. Orts- uud Personennamen d. 
Proyinzen Ost- und Westpreussen, VII. Aus 
Altpreussischer Monatsschrift. Konigsberg, 
(Gumbinnen, Sterzel), 1881, 8, str. 26, mr. 1. 

HOPPE Israel. Geschichte des ersten schwe- 
disch-polnischen Krieges in Preussen, nebst 
Anhang, herausgegeben von Dr. M. Toep- 
pen, I Halfte. Die preussischen Geschichts- 
schreiber des XVI und XVII Jahrhunderts, 

V 1). Leipzig, Duncker & Humblot, 1877, 8, 
str. 785, mr. 9. 

HOPPE Rudolphus. Ob. Lancicius Nic. (De 
mediis 1884). 

HOPPE Wład. Stanisław i Dolores, nowela 
z Meksyku. Chicago, Dyniewicz, 1882, cnt. 8. 

— Z przypadków polskiego wędrowca. 
Swe własne "przypadki i przygody na lądzie 
i morzu opisał ....: Spotkanie się w Meksy- 
ku; Borby w puszczy autralsksej; Wypra- 
wa do Cajamarca; Zasadzka na dzikie by- 
dło; Pod górą El Bemal; Tydzień pod ró- 
wnikiem; Poznanie się w Texas; Z Valpa- 
raiso do Santiago i syrena w gaiku palmo- 
wym; Rokosz na morzu. Chicago, druk. 
Gazety pols., 1882, cent. 15. 

HORA F. A. Pruyodce po Krakov6, V61i&e 
a okoli. Kolin, ndkl. ylastnim, tiskem Paka, 
a Nedyidka, 1884, 16, str. 47, s planem Kra- 
kova a tfemi yyobrazenimi. 

Podług K. Bartoszewicza. 

— Rukov6t' konyersace óesko-polskś, pod- 
ręcznik rozmów czesko-polskich. Praha, A. 
Storch, 1887, 8, str. 127, kor. 1-60. 

— Polsko-czeski słownik kieszonkowy. 
Kapesni sloynik polsko-ćesky sestaril 

V Praze, nakl. A. Storcha syna knihkupce, 
tiskem Karola Bellmana, 1890, 16, 4 k. ni., 
str. 454, kor. 7*20, opr. kor. 8-40. 

— Kapesni slovnik ćesko-polsky. Słownik HOPPE - HOROCH 137 czesko-polski kieszonkowy. Praga czeska, 
nakł. autora z pomocą czeskiej Akad. nauk., 
druk. Al. Wiesnera, Fr. Rivnac, Warszawa, 
E. Wende i Sp., 1899-1901, 16, str. 954 i II, 
kor. 9, albo zeszytów 20 po hal. 45 = kop. 20. 

— Ob. Grudziński St. (Ukrajinskś povid- 
kv 1880); Kirkor A H. (Hroby 1882); Kra- 
szewski J. (Typy 1883); Miłkowski Zvg. 
(Żamica 1883); Orzeszkowa El. (Meir 1882); 
Sawicka Jos. (Dve povidky 1885). 

HORACY, HORACYUSZ. Ob. Horatius. 

HORAIN Julian. Symboliczna karta historyi 
amerykańskiej w stu rubrykach. Kraków, 
nakł. i druk. Czasu, 1883, fol., arkusz roz- 
łożony. 

— Z życia poety, wspomnienia o Włady- 
sławie Syrokomli. Bibl. powieści, podróży. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. Pillera i Sp., 1886, 8, str. 4 ni., 129 
i 1 ni., kor. 280. 

— Ob. Wiseman (Lampa 1881). 

HORATIUS Ouintus Flaccus. List do Pizo 
nów (o sztuce poetyckiej) wierszem przeło- 
żył wstępem i przypisami opatrzył Bronisł. 
Dobrzański. Odb. ze Sprawozd. gimn. w Zło- 
czowie, 1892. Złoczów, druk. W. Zukerkan- 
dla, 8, str. 77, kor. 1. 

— Ody, ksiąg 4, tłóm. dosłowne. Wyd. 
dosłownych tłómaczeń klasyków, tom XI. 
Kraków, nakł. J. M. Himmeiblaua, druk. A. 
Koziańskiego, 1883, 16, str. 59, hal. 80. 

— Ody, epody, satyry i listy, pi-zełożył 
na język polski dla użytku szkolnego prof. 
dr. Marcelu Motty. Poznań, nakł. i druk. J. 
Leitgebra, 1896, 8 mała, str, 235, mr. 1-50. 

— Poezye wybrane do użytku szkolnego 
wydał Macin Sas. Kraków, nakł. autora, G. 
Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1892, 8, str. 183 i 1 ni., opr. kor. i-50. 

— Satyra I 1, przełożył wierszem miaro- 
wym dr. Paweł Popiel. Kraków, nakł. auto- 
ra. Spółka wvdaw., druk. W. L. Anczvca i 
Sp., 1894, 8 mała, str. 11, hal. 40. 

— Wybór pism do użytku szkolnego wy- 
dali Julian Dolnicki i Stan. Librewski. Lwów, 
nakł. naucz, szkół wyż., druk, I Związkowa, 
1894, 8, str. 220, opr. kor. 1-50. 

— Ob. Bartunek J.; Eos; Faleńskl F.; 
Garlicki T.; Giliszewski W.; Górski K. M.; 
Jahresbericht d. Gvmn. Brody (Handel S. 
1896); Kulczyński" L. (Sarbiewski 1875); i 

I Majchrowicz Fr. (1882); Palmstein (1883); 

I Przegląd powsz. 1887 Z. I. (Krasiński Ad. 

I ks. biskup): Rzepiński St. (Komentarz 189.5); 

j Schneider St. (1888); Sprawozdanie gimn. 

I Rzeszów (Kossowski M. 1888); Stanisławów 
(Pary lak P. 1886); (Sabat M. 1895); Stryj 
(Lasson A. 1888); Załuski Karol (1900). 

HORBACZEWSKI J. dr. prof. Ueber kiinstli- 
che Harnsaure und Methylharnsllure. Odb. z Sitzungsberichte der k. Akademie der 
Wiss. Wien, Gerold'8 Sohn, 1885, 8, str. 7. 

— Zur Theorie der Harnsaurebiłdung im 
Saugethierorganismus. Wiesbaden, J. F. 
Bergmann, 1892, 8, str. 19, fen 80. 

— Untersuchungen iiber die Entstehung 
der Harnsaure im Saugethierorganismus. 
Odb. z Sitzungsberichte der k. Akademie 
der Wiss. Wien, F. Tempsky, 1889, 8, str. 
18, hal. 40. 

HORBACZEWSKU L Nowyj i połnyj samo- 
uczytiel polskago jazyka, iii uczebnik dla 
samostojatielnago i skorago nauczenija czy- 
tat', pisat' i goworit' po polski, sostaw. po 
nowiejszej metodie. Petersbui^, M. Popów, 
1893, 8, str. 237, rb. 1. 

HORBACZEWSKI N. O centrahiom archiwie 
drewnich aktowych knig gubemij: Wilen- 
skoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj. 
Ottisk iz Wiestnika zap. Rossji, 8, str. 32. 

HORBAL KonsŁ Ob. Sprawozdanie gimnaz. 
w Stryju 1882. 

HORBATOWSKI Wacław. Rozwój ciałek na- 
siennych u jaszczurki zielonej, Lacerta vi- 
ridis. Odb. z t. 20 Rozpraw Wydziału ma- 
tem. -przyr. Akademi umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1889, 8, str. 18, z tabl. 

HORDYŃSKI Zdzisław dr. Brodzińskiego lata 
szkolne. Odb. z Kwartalnika histor. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1888, 8, str. 41, kor. 1-20. 

— Mickiewicz i Brodziński. Odb. z IV t. 
Pamiętnika im. Ad. Mickiewicza. Lwów, 
druk.' E. Winiarza, 1890, 8, str. 71 i 1 ni. 

— Obraz piśmiennictwa polskiego XV — 
XIX wieku : K. Estrejchera Bibliografia pol- 
ska, 1. 1 -XI. Kraków, 1870/90. Odb. z Kwar- 
talnika histor. Lwów, nakł. autora, druk. 
im. OssoUńskich, 1893, 8, str. 2L 

— O towarzystwie Szubrawców. Odb. 
z Przewodnika nauk. i liter. Lwów, nakł. 
Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1883, 8, str. 96, kor. 1-68. 

HORN Alex. Culturbilder aus Altpreussen. 
Leipzig, Reissner, 1886, 8, str. XVI i 402, 
z tabl. synehronist., mr. 7. 

- Tannenberg. Altpreussische Monats- 
schrift z października — grudnia, 1885. Kró- 
lewiec, 8, str. 637—648. 

— Ob. Tribukeits Fr. (Chronik 1894). 
HORN M. Pielgrzymka róży, baśń według 

poematu .... polski przekład M. E., muzyka 
Roberta Schumana. Kraków, nakł. Towarz. 
muzycznego, druk. W. Korneckiego, (1880), 
8, str. 8. 

Hornblende yom Eamtechatka. Ob. Kreutz 
Fel. (1894). 

HOROCH Kaliks. Pamiętnik .... kapitana 
kwatermistrzostwa wojska polskiego. Odb. ze 
Zbioru pamiętników do historyi powstania 

18 138 HORODENKA - HOSTONSKI polskiego r. 1830—31. Lwów, nakł. autora, 
druk. I Związkowa, 1882, 4, str. 55. 

Horodenka. Ob. Robacki A. (Szpifcal 1898). 

Horodnica. Ob. Kopemicki I. (Poszukiwania 
1884). 

HORODYŃSKI Boleslas. Illustrirter Fiihrer 
durch Warschau und seine Umgegend. 
Warszawa, druk. P. Laskauera i W. Babi- 
cklego, 1900, 8 mała, str. 102, z planem mia- 
sta i ogłoszeń str. XIII, rb. 1. 

Objaśnienia w trzech językach: angielskim, nie- 
mieckim 1 francuskim. 

HORODYSKA Helena. Ob. Bratkowski Szcze- 
pan ks. (1888). 

HORODYŃSKI Gustaw Kubik. Pieśni i szkice, 
cz. I. Lwów, nakł. A. Kulczyckiego, P. Sta- 
rzyk, druk. Edm. Ostruszki, (1896), 8, str. 85 
i 1 ni., kor. 1-40. 

Horoskop. Ob. P. A. (Potocka Anna); Że- 
leńska W. (1900). 

— nowy. Ob. R. Marya (1898). 
HOROSZKIEWICZ inź. Ob. Graff A. (1886). 

HOROSZKIEWICZ J. Echa minionych lat, 
wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska 
polskiego z końca XVIII i początku XIX 
w., zebrał i wydał .... zesz. 112. Lwów, 
Seyfarth i Czajkowski, druk. C. R. Rodera 
w Lipsku, 1889, 4, str. 95 i 5 ni., 69. kor. 7. 

— Pieśni z muzyką: Marsze wojska pol- 
skiego z końca XVIII i początku XIX w. 
Wyd. 2gie, zesz. I Słowa i II Nuty. Kra- 
ków, nakł. Spółki wvdaw., (1898), 4, str. 95 
i 1 ni. i 69, kor. 4. 

— Rachunkowość w gospodarstwie domo- 
wem, z dodatkiem wiadomości o papierach 
wartościowych, swoim niegdyś uczennicom 
w upominku skreślił. Lwów, nakł. autora, 
druk. I Związkowa, G. Gebethner i Sp. 
w Krakowie. 1894, 8, str. 57, hal. 80. 

— Strój narodowy ^ Polsce. Strój pier- 
wotny. Żupan. Kontusz. Spodnie. Obuwie. 
Czapka. Pasy. Szable. Całość ubrania. Cza- 
mara. Kapota. Stroje przygodne. Kraków, 
Spółka wydaw., 1900, 8, str. 72 i 1 ni., kor. 
1-60. 

— Wspomnienia roku 1830—31, wiersze, 
pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego, 
odnoszące się do tej epoki, zebrał i wydał 
.... zesz. I słowa, zesz. II nutv. Lipsk, druk. 
C. G. Rodera, 1880, 4, str. 127 i 71, kor. 8. 

HOROSZKIEWICZ Stefan dr. Przyczynek do 
kazuistyki obrażeń zwłok przez owady. Odb. 
z Przeglądu lekar. Kraków, druk. Uniwers. 
Jag., 1899, 8, str. 6. 

HOROSZKIEWICZOWA Walentyna z Trojanow- 
skich. Pamiętniki lalki. Lwów, Jakubowski 
i Zadurowićz, druk. I Związkowa, 1894, 8 
mała, str. 39, z 2 rycin., opf. kor. 150. 

— Pisma: Poezye, t. I. Lwów, nakł. 
uczenie, Jakubowski i Zadurowićz, druk. I Związkowa, 1892, 8 mała, str. 163 i 2 ni., 
kor. 2-40. 

HOROWICZOWA Regina. Adam Mickiewicz, 
życiorys. Łódź, nakł. red. Rozwoju, druk. J. 
Grabowskiego i Sp., J. Centnerszwer w War- 
szawie, 1898, 8, str 52, kop. 15. 

HOROWITZ Ch. L. Festrede anlasslich des 
Dankgottesdienstes am funfzigjahrigen Ju- 
1 biiaumstage Sr. Majestat des Kaisers Franz 
Joseph I am 2 December 1898. Krakau, 
Veriag des Verfassers, Druck von J. Fischer. 
1899, 8, str. 15. 

— Trauerrede fur Baron Moses-Moritz 
Hirsch s. A., gehalten am 3 Mai 1896. Tam- 
że, 1896, 8, str. 12, hal. 40. 

HOROWITZ Jakub dr. Popularne przedsta- 
wienie nowej procedury cywilnej w formie 
pytań i odpowiedzi. Lwów, nakł. H. Alten- 
berga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1898, 
16, str. 286, opr. kor. 3-60. 

HOROWITZ Józef. Ob. Wąsowicz M. (1899). 

HOROWITZ S. Ob. Tetmajer K. (Todesen- 
gel 1899). 

HOROWITZ Samuel. Ob. Klimkiewicz R. dr. 
(Der Wucher 1891). 

HOROWITZÓWNA W. Ob. Spitzer S. (1896). 

HORSETZKY Ad. von. Die Manover des 1 
und 11 Corps bei Sambor 1886, auf Befehl 
des k. k. Chef des Generalstabes dargestellt. 
Wien, Seidel & Sohn, 1886, 8, str. 151. z kar- 
tą, tablicą i szkicami. 

Horsztyński, dramat Słowackiego. Ob. Stei- 
ner Alojzy (1892). 

HORTYŃSKI Feliks ks. Jonizacya gazów 
i atomu. Ob. dz. 3. Sprawozd. zakł. w Bą- 
kowicach. 

HORYATH G. dr. Ob. Kulczyński Wł. (Ara- 
neae 1895). 

Horyń. Ob. Karwicki J. (Wędrówka 1891). 

HOSIUS (HOZYUSZ) Stanisław oard. et ep. 
Epistolae, orationes, legationes, tomus II. 
1551—1558, pars I — II, praemittitur de Ho- 
sii familia disputatio, accedunt autem epi- 
stolae et acta, quae vitam et res gestas 
Hosii illustrant, editionem curaverunt dr. 
Fr. Hipler et dr. V. Zakrzewski. Acta Polo- 
niae historica, tomus IX, 1—2. Cracoviae, 
sumptibus Academiae literarum, typ. W. L. 
Anczyc et Comp., 1886—1888, 4, str. XCr. 2 
ni. i 520 + 521-1119, kor. 20. 

— Ob. Fijałek J.; Hipler Fr.; Hoszowski 
K. (1884); Mycielski J. (Kandydatura (1881); 
Steinherz S." (1897); Truchsess O. (1892); 
Wierzbowski T. (Uchańsciana 1890); Żuko- 
P. (1882). 

Hospodare! Usie wy wiedajecie .... Kraków, 
nakł. i druk. W. L." Anczvca i Sp., (1897), 
16, str. 19. 

HOSTONSKI Karol. Pies, jego choroby i le- 
czenie tychże z szczególniejszem uwzględ- HOSZEN - HOSZOWSKI 139 nieniem wścieklizny. Lwów, nakł. autora, J. 
Milikowski (P. Starzvk), druk. S. Bednar- 
skiego, 1889, 8, str. 93 i II, kor. 1-60. 

HOSZEN HamiszpoŁ Ob. Dębicki Ign. 

HOSZEW. Ob. Płoszczański B. M. (Monas- 
tyr Św. Wasylja 1878). 

HOSZOWSKI Celestyn. Znaczenie antyków 
dla sztuki i nauki rysunków. Lwów, druk. 
I Związkowa, 1890, 8, str. 30. 

HOSZOWSKI Justyn. Solon, dramat w 5 akt. 
Lwów, 1880. 

— Waszyngton, powieść osnuta na tle 
dziejów walki Amerykan o niepodległość. 
Lwów, Gubrvnowicz i Schmidt, druk. Lu 
dowa, 1897, 8 mała, str. 270, kor. 2. 

HOSZOWSKI Konstanty dr. Domy w Krako- 
wie niegdyś braci Janów Długoszów, kano- 
ników katedralnych krakowskich. Kraków, 
nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 
67, kor. 3. 

— Fundacya kardynała Zbigniewa Oleśni- 
ckiego a niegdyś rezydencya kardynała Sta- 
nisława Hozyusza, tudzież innych po wię- 
kszej części zasłużonych dygnitarzy kapitu- 
larnych w Krakowie, z dodaniem żywota 
kardyn. St. Hozyusza. Lwów, nakł. Towarz. 
archeologicznego, druk. Ludowa, G. Gebeth- 
ner i Sp. w Krakowie, 1884, 8, str. 30, kor. 
1-50. 

— Jan Weis, medyk krakowski z XV w., 
jego zasługi i fundacya ubyłego kościoła 
Św. Piotra na Garbarzach w Krakowie. Odb. 
z Gazety krakowskiej. Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1882, 16, str. 
13, hal. 60. 

— Jan ze Strzelec Suchywilk zwany, 
kanclerz W. koronny królestwa polskiego 
i arcybiskup gnieźnieński, niegdyś jego 
fundacya i rezydencya w Krakowie, jak 
niemniej innych zasłużonych kapitularnych 
następców. Odb. z Gazety krakow. Kraków, 
nakł.' autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1883, 8, str. 23, kor. 1. 

— Jan Korczbach, kanonik krakowski i 
słynny architekt z XVI w., jego fundacye 
i odbudowa niegdyś spalonego a dziś uby- 
łego kościoła Św. Agnieszki i Łucyi z kla- 
sztorem Św. Klary. Odb. z Gazety krakow. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1882, 16, str. 15, hal. 60. 

— Kościół katedralny, jego instytucye, 
szkoły, starożytnicze szczegóły życia i oby- 
czajów wyższego kleru, wreszcie dawni mie- 
szkańcy na Wawelu. Kraków, nakł. autora, 
druk. Uniw. Jag., 1881, 8, str. 1 ni. i 50, 
kor. 2. 

— O ubyłych kościołach w Krakowie. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1883, 16, str. 13 i 15, kor. 1-20. 

1. Jan Weis; 2. Jan Korczbach. 

— Mowa przy uroczystem poświęceniu kamienia węgielnego pod budowę nowego 
domu schronienia dla ubogich krakowskie- 
go Towarzystwa dobroczynności, miana 
w Koletkach d. 20 maja 1881 r. Odb. z Ro- 
cznika Tow. dobroczynności. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 'l882, 8, str. 10. 

— Mowa przy uroczystem poświęceniu 
nowo wybudowanego domu schronienia dla 
ubogich starców i kalek krakowskiego To- 
warz. dobroczynności miana w Koletkach 
dnia 30 października 1882 r. Odb. z Roczni- 
ka krak. Towarz. dóbr. Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. Czasu, 1883, 8, str. 7. 

— Mowa prezesa krakow. Towarz. dobro- 
czynności, wypowiedziana w czasie wybo- 
rów w dniu 9 grudnia 1883. Tamże, 1884, 
8, str. 10. 

— Mowy przy uroczystym poświęceniu 
kamienia węgielnego pod budowę, jak nie- 
mniej nowo wybudowanego domu schronie- 
nia dla ubogich starców i kalek krakow. 
Towarz. dobroczynności, wygłoszone w Ko- 
letkach dnia 20 maja 1881 r. i dnia 30 pa- 
ździernika 1882 r. Tamże, G. Gebethner 
i Sp., 4883, 8, str. 10 i 7, hal. 80. 

— O przeznaczeniu na cele publiczne zam- 
ku królewskiego na Wawelu za byłego rzą- 
du Rzeczypospolitej krakowskiej^ Odb. z Cza- 
su. Kraków, 
str. 19. druk. Czasu, 1880, 8 mała, — Przyczynek do historyi krakowskiego 
Towarzystwa dobroczynności. Kraków, nakł. 
autora, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 37, 
kor. 1-80. 

— Rezydencya niegdyś Jana Chojeńskie- 
go i Jędrzeja Lipskiego, biskupów krakow- 
skich, tudzież innych zasłużonych dygnita- 
rzy kapitularnych na Wawelu. Odb. z Ga- 
zety krakow. Kraków, nakł. autora, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1884, 8 mała, str. 30, kor. 1-50. 

— Rezydencya I fundacya niegdyś Pawła 
Włodzimirskiego , Pauli Wladimiri, wielce 
zasłużonego z XV w. kustosza krakowskie- 
go, rektora Akademii Jag. i wysłannika do 
dworów panujących, w XVI zaś stuleciu 
przez M. Kromera, kanonika krakowskiego, 
później biskupa warmińskiego, tudzież na- 
stępnych dygnitarzy kapitularnych i innych 
mieszkańców zajmowana. Odb. z Gazety 
krakowskiej. Kraków, nakł. autora, Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883, 
8, str. 37, kor. 1-50. 

— Krótki rys życia z wspomnieniem za- 
sług ś. p. ks. Karola Teligi, dra św. teologii, 
dziekana katedry krakow., zmarłego w dniu 
9 marca 1884 r. Kraków, nakł. i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1888, 8, str. 26. 

— Wiadomości o zamku krakowskim na 
Wawelu. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Cza- 
su, 1880. 8 mała, str. 19 i 19, kor. 2. 

1. Izba poselska czyli audyencyonalna w zamku 140 HOSZOWSKI - HRUSZEWSKIJ królewskim ua Waweln; 2. O przeznaczeniu na cele 
publiczne zamku królewskiego na Wawelu za byłe- 
go rządu Rzeczypospolitej krakowskiej. 

— Wit Stwosz według źródeł history- 
cznych wiadomych, jako też nieznanych 
w kraju naszym. Kraków, nakł. autora, 
druk. Uniw. Jag., 1881, 8, str. 40, kor. 2. 

— Wspomnienie zasług śp. ks. Fr. Piotra 
Pękalskiego, dra św. Teologii, dobroczyńcy 
instytucyj naukowych i miłosiernych. Odb. 
z Rocznika LXII krak. Towarz. dobroczyn- 
ności. Kraków, druk. Czasu, 1881, 8, str. 15, 
hal. 50. 

— Ob. Rocznik krak. Towarz. dobroczyn- 
ności (1881, 1883); Ściborowski Wł. (Wspom- 
nienia 1885). 

HOUSSAYE A. Ob. Biblioteka nowa ro- 
dzinna. 

HOUWALT Romuald. Poezye. Spowiedź; Do 
***; Królowa Salonów; Umarły. Warszawa, 
nakł. autora, druk. Zawadzkiego w Wilnie, 
1893, 16, Btr. 30, kop. 30. 

HOWARD miss. Szczęśliwy pomysł, nowela, 
przełożona przez Reginę. Dod. do Tygodni- 
ka ilustr. Warszawa, nakł. Gebethnera i 
Wolffa, druk. S. Orgelbranda synów, 1888, 
8, str. 71. 

HOVEY Wiliam A. Odgadywanie myśli, prze- 
łożył z angiel. Henryk Wernic. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 
1895, 8 mała, str. 255, rb. 1'50 = kor. 3. 

HOWITZ prof. Dlaczego chorują nasze ko- 
biety, przetłum. według wydania niemiec. 
z r. 1893 i uzupełnił objaśnieniami Henryk 
Jakubowicz. Warszawa, nakł. A. Straucha 
i Sp., druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 
1898, 8 mała, str. 99 i II, z 3 rysunkami 
w teks., kop. 60. 

HOYORKA Fr. L. Ob. Dobrzański St. (Zlate 
1882); Fredro Alex. (Kalose 1880); Kraszew- 
ski J. I. (Podivinovś 1880); Zalewski K. 
(Ostrouhali 1881). 

HOYER H«nryk dr. prof. O mikroskopowem 
badaniu grzybów chorobotwórczych. Odb. 
z Gazety lekar. Warszawa, druk. K Kowa- 
lewskiego, 1884, 4, str. 19 i 1 ni. 

— Mózg i myśl. Odb. z Wszechświata. 
Warszawa, druk. K Skiwskiego, 1894, 4, str. 
77, kop. 55. 

— Przyczynek do techniki histologicznej. 
Odb. z Gazety lekar. Warszawa, druk. K. 
Kowalewskiego, 1882, 8, str. 10. 

— Księga pamiątkowa, wspólnymi siłami 
spisana. Najzacniejszemu mistrzowi, prof., 
drowi medycyny .... dwudziestopięcioletnią 
rocznicę mozolnej a użytecznej pracy obcho- 
dzącemu, w ofierze złożona przez wdzię- 
cznych uczniów i przyjaciół jego, współwła- 
ścicieli Gazety lekarskiej. Warszawa, druk. 
K. Kjowalewskiego i br. Jeżyńskich, litogr. W. Główczewskiego, 1884, 4, str. 4 ni., 
LXXVI, 629, 1 ni., i X tabl. chromolitogr., 
z portr. jubilata. 
HOYER W. Ob. Kamocki W. (O tak 1882). 

HOZAKOWSKI ks. dr. August Cieszkowski. 
Ojcze nasz. Wezwanie, t. II. Wyd. pośmiert- 
ne. Odb. z Dziennika poznańskiego. Poznań, 
druk. Dziennika poznań., 1900, 8, str. 20. 

— Kościół Przemienienia Pańskiego w Po- 
znaniu. Poznań, druk. Dziennika poznań., 
1900, 8, str. 29. 

HRABAR Olga. Ob. Iskrzycki Aleks. dr. (Za- 
żalenie 1882), 

HRECZYNA Thadaus. Dissertatio inaugura- 
lis doctrinam de exanthemate mercuriali 
casu practico locupletans, quam in caesarea 
litterarum universitate Yilnensi ad asse- 
ąuendum gradum doctoris medicinae pubłi- 
co medicorum judicio submittid .... Volhy- 
niensis medicinae magister seminarii medici 
Caesaris munificentia sustentati alumnus. 
Vilnae, typis diaecesanis, 1825, 8, str. 13. 

(HREHÓROW). Sprawa Hrehorowska. Illu- 
stracya do naszych stosunków społeczno- 
ekonomicznych. Lwów, nakł. red. Sztandaru 
polsk. i Strażnicy polsk., druk. A. Wajdowi- 
czowej, 1881, 8, str. 132. 

Hromówka. Ob. Ossowski G. (Wykopaliny 
1891). 

(HROZNATA). Żywot błogosławionego mę- 
czennika .... zakonu Premonstrateńskiego 
opowiedziany z okazy i uroczystego obchodu 
po raz pierwszy święta tegoż Błogosławio- 
nego w kościele św.' Augustyna PP Nor- 
bertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. 
Kraków, nakł. i własność PP. Norbertanek, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8, str. 70. 

HRUBANT Józef ks. T. J. Przewodnik Kon- 
gregacyi Maryańskiej i książeczka do nabo- 
żeństwa. Wyd. 2gie przejrzane i powię- 
kszone. Chyrów, nakł. Kongregacyi Mary- 
ańskiej, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1892, 16, str. 575. 

HRUŚKA F. J. Jak się ma zachowywać 
żołnierz w służbie nieczynnej, z języka cze- 
skiego przełożył J. Nowak. Złoczów, nakł. 
i druk. W. Zukerkandla, 1899, 8 mała, str. 
27 i 2 ni., z formatem i sposobem pisania 
prośby, hal. 50. 

HRUSZEWSKIJ Mich. dr. Istoria Ukrainy- 
Rusy, t. I i II. Zbirnyk istoryczno-filozo- 
ficznoi sekcyi naukowoho Towarystwa im. 
Szewczenka. Lwów, nakł. i iruk. Tow. im. 
Szewczenka, 1898-99, 8, str. 2 ni., 495 i ni., 
z 2 mapami, 2 ni. i 403, z 2 mapami i tabl., 
opr. kor. 10. 

T. I. Do początku XI w.; T. II. XI— Xin w. 

— Opysy koroliwszczyn w ruskich zem- 
lach XVI w., tom II: Lustracii zemel pere- 
myskoi i sianockoi. Fontes historiae ukraino- HRUSZEWSKIJ - HUBER 141 nissieae, n. Tamże, 1897, 8, str. VI, 35 i 314, 
kor. 4. 

— Barskaja okołycznaja szlachta do kónca 
XVIII wieka, etnogiaficzeskij oczerk. Ki- 
jew, tipogr. Gr. Koi-czak-Nowickago, 1892, 8, 
str. 17. 

— Barskoje starostwo, istoriczeskije oczerk 
i XV — XVIII w. Kijew, tipogr. uniwiersi- 
tietskaja, 1894, 8, str. VI i 404, z 2 tabl., 
rb. 2-25. 

HRUZIK Albin Rudolf. Skrypta tabularne do 
egzaminu na prowadzących księgi grunto- 
we. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1899, 4 
mała, str. litogr,, 248, kor. 4. 

— Skrypta do pierwszego egzaminu kan- 
celaryjnego z wykładów w c. k. sądzie kra- 
jowym cywilnym we Lwowie. Wyd. 2gie. 
Lwów, Gubrvnowicz i Schmidt, litogr. A. 
Przyszlaka, 1898, 4 mała, str. 216, kor. 3. 

HRYNCEWICZ-TALKO Jul. O. Talko. 

HRYNIEWIECKA Helena. Buchalterya domo- 
wa. Edycya nowa poprawna. Warszawa, 
Gebethner" i Wolff, druk. Br. Kopczyńskiego, 
1887, 4, str. IV i kilka arkuszy tablic, kar- 
ton, kop. 80. 

— Toż. Wyd. nowe poprawne. Tamże, 
1897, karton, kop. 80. 

HRYNIEWIECKA Leliwa Waleria. Ob. Daniel- 
sen Alma (1882); Świętochowski Al. (1884). 

(HRYNIEWIECKI Ign.). Ignacy Hryniewiecki, 
Odb. z Przedświtu. Genewa, 1883. 

HRYSZKIEWICZ M. Ob. Wołonczewski M. 
(1898). 

HUBA Józef I Elżbieta. Ob. Białobocki B. 

HUBĘ Józef 0. zmartwychwst. Ob. Dom Sans; 
Katarzyna Seneńska (Dvalog 1884); Leon 
XIII (Książeczka 1898). 

HUBĘ Karol. Kodeks torgowyj diejstwu- 
juszczij w gubernijach Carstwa Polskago. 
S dopołnienjami po 1876 god. Iz Sobranija 
Grażdanskich Zakonów Carstwa Polskago. 
Warszawa, tipogr. Warszawskago żandarm- 
Bkago okruga, 1877, 8, k. ni. 4, str. 169, 
43, IV. 

— Grażdanskije zakony gubemij carstwa 
polskaho. Zesz. I — V. Warszawa, tigogr. 
uprawienia warszawskaho okruga 1877 8, 
str. 288, VII -ł- 289—528, 87—240 + 529— 
658, 241-270 VII- XVI + II, 156, 80, IV + 
169, 43, IV, IV, VII. 

HUBĘ Romuald v. Zur Beleuchtung der 
Schicksale des sogenannten syrisch-romi- 
schen Rechtsbuches. Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung fiir Rechtsgeschichte, Weimar, 1882, 
8, tom III, zesz. 1, str. 17—21. 

— O formułach Sirmondskich. Przedruk 
z Bib. warsz. za wrzesień, 1863. 

— Kodeks czarnogórski. Odb. z Atheneum. 
Warszawa, 1889, 8, str. 16. 

Odbito 1 egzemplarz, bo cenzura wzbroniła z po- wodu, wzmianki autora, iż kodeks wydany za wiedzą 
Mikołaja i Aleksandra n. 

— Księgi ziemskie i grodzkie w. XIV 
w Polsce.' Pojednani krdl. ceskś Spolećnosti 
nauk, rada VI dii 12. tfida pro filosofii, dś- 
jepis a filologii 6. 6. Praha, nś,kl. Spol., tis- 
kem dra E. Grógra, 1884, 4, str. 8. 

— Prawo polskie w 14tym wieku: Usta- 
wodawstwo Kazimierza Wielkiego. Bibliot. 
umiej, prawn. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1881, 8, str. 
226, LXVI i V, rb, 2. 

— Prawo polskie w XIV wieku: Sądy, 
ich praktyka i stosunki prawne społeczeń- 
stwa w Polsce ku schyłkowi XIV w,, ze 
źródeł współczesnych opracował .... Tamże, 
1886, 8, str. 410, 110, V i 2, rb. 4. 

— Dwa rękopisy średniowiecznego zbioru 
praw kościelnych, gnieźnieński i krakowski. 
Odb. z Bibliot. warszaw. Warszawa, druk. 
J. Bergera, 1885, 8, str. 9. 

— Uebersichts-Tafel zur Beleuchtung der 
Entstehuugs- und Entwickelungs-Geschichte 
der Lex salica, ais Manuscript gedruckt. 
Warschau & Berlin, 1889, 4, str. ni. 4. 

— Wiadomość o sądach bożych czyli orda- 
liach w dawnej Polsce, z rękopisu biblioteki 
miejskiej Elblągskiej. Odb. z Bibl. warsz. 
za sierpień 1868. Warszawa, druk. Gazety 
polskiej, 8, str. 5. 

— O znaćenju prava rimskoga i rimsko- 
bizantinskoga kod slavjanskich narodach. 
Wiedeń, tiskom oo. Mechitaristah, naki. N. 
Pozora, 1869, 8, str. 95. 

— Wrożda, wróżba i pokora, studyum 
z historyi prawa karnego. Odb. z Ateneum. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1884, 
8 większa, str. 23. 

— Wyrok lwowski r. 1421, wydał i obja- 
śnił .... Bibl, umiejętności prawnych. War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1888, 
8, str. 43, kop. 40. 

— Zakonnik Czernogorii 1888 goda, kriti- 
czeskija zamietki s prosmotriennago samym 
awtorom originała, pereweł I. I. Gonsiorow- 
skij. Petersburg, tipogr. W. W. Komarowa, 
1889, 8, str. 24. 

Wyd. w 10 egzemplarzach. 

— Zbiór rot przysiąg sądowych poznań- 
skich, kościańskich, kaliskich, sieradzkich, 
piotrkowskich i dobrzyszyckich z końca w. 
XIV i pierwszych lat w. XV. Bibl. umiejęt. 
prawnych. Warszawa, dmk. S. Orgelbranda 
synów, 1888, 8, str. VI, 1 ni., 160 i 1 ni. 

— Ob. Szomek Boi. (Wykaz 1880). 
HUBER Alphons. Die Kriege zwischen Un- 

garn und den Tiirken, 1440—1443, kritisch 
untersucht. Wien, C. Gerold's Sohn, 1886, 
8, str. 49, hal. 80. 

— Die Verhandlungen Ferdinand's I mit 
Isabela von Siebenbiirgen, 1551—1555. Odb 142 HITBER — HULEWICZ z Sitzungsberichte der k. Akademie der 
Wissensch. Wien, F. Tempsky, 1891, 8, str. 
39, hal. 80. 

HUBER Franc. Europejska liga pokojowa, 
aeszyn, 1884. 

— Russland und die polnische Frage. Die 
europaische Friedensliga und die polnische 
Frage. Budapesfe, 1884. 

HUBICKI Stefan. Jeszcze niezapóżno, nie 
siejmy nieurodzajów i głodów, kwestya cu- 
krowa. Warszawa, druk. Noskowskiego, 
1882, 8, str. 30, kop. 20. 

HUC 0. M. Cesarstwo chińskie, według 
współczesnych badań podróżnika, 2 tomy 
w Inym. Warszawa, nakł. G. Centnerszwe- 
ra, 1888, 8, str. 286 i 255, rb. 1. 

HUCH Em. W cieniu kościoła chrześcijań- 
skiego, rozrywki, tłum. z niemiec. Steil, 
nakł. druk. Misyjnej, 1899, 8, str. 182. 

Hucuły. Ob. Kaindl R.; Korzeniowski J. 
(1899); Szuchiewicz Wł. (1899); Tarczyński 
Jul. (Nowele 1890); Wajgiel (1887). 

HUDEC Jan. Ob. Grudziński St. (1881); Kra- 
szewski J. I. (Było 1883, Krvavó znam. 
1884); Sienkiewicz H. (Stary sluha, Hana 
1887). 

HUEBNER Carl. Zur Geschichte der kur- 
sachsischen Politik beim Ausbruche des 
osterreichischen Erbfolgestreites, Inaugural- 
dissertation. Leipzig-Reudnitz, 1892, 8, str. 
114. 

HUEBNER Elise. Ob. Szymański Ad. (Unter 
Ansiedlern 1894). 

HUEBNER W. Ob. Przegl. akadem. (1882). 

HUECKEL E. Botanika dla szkół niższych 
gimnazyalnych i realnych. Wyd. 3. Lwów, 
nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Lu- 
dowa, 1881, 8, str. 137, kor. 112. 

— Ob. Sprawozd, IV gimn. we Lwowie 
(1882). 

HUGO C. Ob. Stegman C. (Geschichte 1895). 

HUGO Wiktor. Burg-Jargal, powieść, prze- 
łożył z francus. W. L. Warszawa, A. H. 
Kleinsinger, druk. J. Goldmana, 1887, 8 ma- 
ła, str. 207, kop. 60. 

— Duma o Mazepie, z .... przez Wiktora 
z Baworowa Baworowskiego. Tarnopol, L. 
Gileczek, druk. J. Pawłowskiego, 1889, 8, 
str, 7, hal. 30. 

— Katedra Najświętszej Panny Paryzkiej 
(Notre-Dame de Paris), tłum. z francus. I. 
T. Hodi. Bibl. najcel. utworów. Warszawa, 
nakł. i druk. S. Lewentala, 1876, 8, str. 440, 
rb. 1-50. 

— Kościół Panny Maryi w Paryżu (Notre 
Damę de Paris), tom I— IV. Warszawa, 
nakł. S. Bukowieckiego, druk. W. Dunina 
i Sp., 1900, 16, str. 147 i II, 153 i II, 137 i 
II, 144 i II, kop. 75. — Nędzarze, 10 tomów w 6ciu. Warszawa, 
nakł. i druk. Ś. Sikorskiego, Teodor Papro- 
cki i Sp., 1900, 8 mała, t. 1—2, str. 237 i 
240, t. 3—4, str. 221 i 89, t. 5-6, str. 95 
i 112, 7—8, str. 99 i 119, t. 9—10. str. 112 
i 115, rb. 1-80. 

— Nędznicy, przekład Wincenty Lima- 
nowskiej, t. 1—10. Bibl. wyborowych powie- 
ści. IjWów, Ksieg, Polska, druk. Gazety na- 
rodowej, 1881—1882, 8 mała, str. 245 -f 256 
-f 232 -h 203 -f 199 + 191 + 298 + 260 + 
247 -f 211, kor. 1920. 

— Toż. Wyd. nowe, t. I— X. Gródek, nakł. 
i druk. J. Czaińskiego, Księgarnia polska 
we Lwowie, 1894, 16, str. 231 + 239 + 221 
-f 191 + 193 + 176 + 276 + 246 234 + 196, 
kor. 9. 

— Toż, część I. Fantina, I — II. Warszawa, 
M. Wołowski, druk. M. Ziemkiewiczowej, 
1890—1891, 16, str. 238 + 200. 

— Toż, t. I— X. Warszawa, nakł. S. Bu- 
kowieckiego, druk. W. Dunina, 1900, 16, str. 
222 i II + 195 i II + 199 i II -f 185 i II 
+ 186 i II + 195 -f 199 i II -f 185 i II + 
184 i II + 186 i II, rb. 1-80. 

— Rok dziewięćdziesiąty trzeci, z przed- 
mową J. A. Święcickiego, t. I— III. Bibliot. 
dzieł 'wybór., 40-^42. Warszawa, druk. Gra- 
nowskiego i Sikorskiego, 1898, 8 mała, str. 
176 + 144 + 152, kop. 75. 

— Rzeczy widziane 1848—1849, z niewy- 
danych rękopisów w przekładzie i z przed- 
mową Juliusza Ochorowicza. Bibl. dzieł wy- 
bór., 115. Warszawa, druk. Bibl. dzieł wy- 
borowych, 1900, 8 mała, str. 159 i 2, kop. 25. 

— Ob. Grabowski T. (1900). 

HUGUET ks. Miesiąc Maryi czyli życie 
Najśw. Panny wzór dla dusz wewnętrznych, 
przełożył na jeżyk polski ks. T. K. Poznań, 
nakł. i druk.'j. Leitgebra, 1882, 16, str. 
4 ni. i 391, mr. 120. 

— Przyjaciel prawdziwy, kilka uwag 
o spowiedzi dla dusz Bogu poświęconych 
i prawdziwie pobożnych. Z dzieł .... zebrał 
O. I. D. Warszawa, nakł. St. Niemiery, 1900, 
kop. 15. 

— Upominek dla dzieci przygotowujących 
się do Iszej komunii, według .... skreślił Br. 
Podbielski. Wyd. 3cie oddzielnie dla panien 
i chłopców. Warszawa, nakł. St, Niemiery, 
16, kop, Ih. 

Hulaj dusza. Ob. Asmodeusz. 

Hulaj duszo, jedenkroć anegdot, dowcipów 
i facecyjek, zebrał autor Do rozpuku. Lwów, 
nakł. J. L. Pordesa, b. w, r. (1888), 16, str. 
str. 128, hal, 60, 

HULEWICZ Jan Marceli. Drobne prace, dru- 
kowane jako rękopis dla rodziny, Kraków, 
druk. Związkowa, 1882, 8 mała str, 250 
i 1 ni. HULEWICZ - HUPKA 143 HULEWICZ [Casimir. Supróme folie (wier- 
szem). Paris, impr. Goupy et Jourdan, 1891, 
8, 8tr. 15. 

— Toż. 2e śdition. Paris, Aitx; Bureaux 
du Semeur, 1891, 8, str. 15. 

— Obłęd zwątpienia, poemat, tłómaczył 
z francus. Czesław Skrzyżewski Warszawa, 
T. Paprocki i Sp., druk. St. Niemiery, 1892, 
8, str. 20, kop. 50. 

— Obłęd zwątpienia, poemat, tłum. z fran- 
cus. Czesław Skrzyżewski. Warszawa, T. 
Paprocki i Sp., druk. St, Niemiery, 1892, 8, 
str. 20, kop. 50. 

— Paradoxal. Paris, libr. Sauvitre, 1895, 
8, str. VIII i 311, z portretem. 

— Passionel. Tamże, 1891, 18, str. 245, 
fr. 3-50. 

HULEWICZ Leon. O ile zielonymi nawoza- 
mi zastępować i uzupełniać można działanie 
sztucznych nawozów. Poznań, druk, J. Fr. 
Tomaszewskieg^o, 1892, 8, str. 16. 

HULEWICZ Maurice Ing. Calculs de rśsistan- 
ce des ponts et viaducs mśtalliąues k pou- 
tres droites d'apr68 la circulaire ministśrielle 
du 29 aout 1801. Paris, libr. Baudry et Co., 
1894, 8, str. XV i 216, z rycin., fr. 10. 

— Calcul de rśsistance des poutres droi- 
tes h plusieurs travćes, vol. I — II. Tamże, 
1882—1884, 8, fr. 8. 

— Expressions analytiąues et tables des 
moments d'inertie et des moments rśsistants 
des sections h double T. Paris, 1879, 8, fr. 3. 

HULLES J. dr. Przypadek »hydramnion 
acutum« w przebiegu ciąży bliźniaczej. Odb. 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1897, 8, str. 4. 
* Humanitarność. Ob. Czyński Cz. 

Humanizm. Ob. Bauch G.; Geiger L. (Od- 
rodzenie 1896); Kallenbach J. (polonais 1891); 
Morawski Kaz. (Wskazówki 1884). 

Humanska rzeź. Ob. Kozłowski St. (1896). 

HUMBERT. Ob. Cybulska Józefa Sz. (Głos 
1892). 

HUMMEL Raymund. Ob. Waligórski Fr. 
(Z pobytu T. Kościuszki 1886). 

Humor, czasopismo humorystyczne ii lustro- 
wane. Wychodzi 5 i 20 każdego miesiąca. 
Eok I. Lwów, od 5 października 1894. Re- 
daktor Stan. Hopfen, druk. Z. GoUoba, 4, 
z drzeworytami. 

— Ob. Bartels Artur; Bartoszewicz Kaz.; 
Brzostowski A. B.; Cep; Chociszewski J. 
(Humorysta); Do rozpuku; Eiffel; Encyklo- 
pedya humoru; Gapski; Henryk; Hulaj du- 
szo; J. St. ks. (Wybór anegdot 1900): Klej- 
noty (1889); Lew H. (żydowski 1898); Pasa- 
żer (1884); Swaryczewski H. (1900); Wilkoń- 
ski A.; Zagłoba (Wesoły deklamator 1895); 
Zagórski Włodz.; Zgliński D. (w Panu Ta- deuszu 1883); Zera K. A. (1893); Żółkow- 
ski A. 

Humoreski. Ob. Bąkowski KI. ; Karśnicki W. ; 
Kiczman; Sienkiewicz H. (Z teki Worszyłly); 
Sigurd (1898); Śmiech i satyra (1881); Smo- 
larz T. (1896); Świderski F. (1883—4); Sza- 
niawski KI.; Twain (1899); Wieniawski J.; 
Wilczyński Alb.; Wilkoński A.; Zakrzewski 
W. (1892). 

Humorysta illustrowany, wychodzi 1 i 15 
każdego miesiąca. Rok I od Igo stycznia, 
1895. Wiedeń, red. Stan. Brando wsk i, wyda- 
wczyni Eliza Brandowska, druk. J. Vernaya, 
fol., kwartalnie kor. 2. Od nru 6 wydawany 
w Krakowie. Rok II, 1896 nr. 30—48, druk. 
Fischera w Krakowie a od nr. 38 druk. W. 
A. Szyjkowskiego we Lwowie. Rok III, 
1897, druk. K. Wiesnera we Lwowie od 
pażdz. wydawca Konst. Krumłowski, druk. 
J. N. Vemaya we Wiedniu. Rok IV, 1898, 
druk. A. Goldmana we Lwowie. Rok V, 
1899, od nru 79. Lwów, red. i wydawca St. 
Brandów ski od nru 90 Jan Deripper, druk. 
Słowa polsk. Rok VI, 1900. Lwów, redaktor 
i wydawca Jan Deripper, druk. St. Manie- 
ckiego. 

Humus, czasopismo gospodarczo-przemy- 
słowe. Kraków, wydawca i red. D. Mandel, 
druk. J. Fiszera, 1898. 8. Nr. 1, 2, 3, str. 
15, 16 i 37. Z. 1 i 2 zawiera; Bezwonny na- 
turalny nawóz (kompost). Rozdawane bez- 
płatnie. 

— Ob. Blauth J. (1898). 

Hungarorum bursa cracoviensis. Ob. Schrauf 
K. dr. (1893). 

HUNGERFORD Mrs. Bez rozwodu, powieść, 
przez autorkę »Molly Bawn«. Tłum. z an- 
giel. Z. Hartińghowej, 2 tomy. Warszawa, 
1889, kop. 80. 

— Lady Verner, powieść, przekład z an- 
giel. Dod. do Bluszczu. Warszawa, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1883, 8, str. 160. 

HUNOLD Fr. Ob. Kuźniarski M. ks. 

HUPKA Jan dr. Gospodarka na gruntach 
wspólnie używanych w Galicyi. Wyd. Klu- 
bu konserwatywnego, zesz. V. Kraków, 
nakł. Klubu, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 
63, kor. 1. 

— Mowa wypowiedziana na zgromadze- 
niu przedwyborczem większej własności 
okręgu tarnowskiego, d. 29 listopada. Kra- 
ków", druk. Uniw. Jag., 1898, 8 mała, str. 16. 

— Kilka słów w kwestyi reformy gali- 
cyjskiej ustawy drogowej. Kraków, Spółka 
wydaw., druk. Uniw. Jag., 1896, 8, str. 136, 
kor. 2. 

— Co jest złego we wnioskach posła .... 
i towarzyszy, chłopom polskim te uwagi 
poświecą prawdziwy przyjaciel ludu. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1900, 8, str. 64. 144 HUPKOWNA - HYDRAMNIOS HUPKÓWNA Ludmiła. To nie wypada, pod- 
ręcznik, w którym wykazano, co jest nie- 
właściwe i niestosowne w postępowaniu 
i w mowie, a z czem się często spotkać mo- 
żna, według angieJs. przez .... Tarnów, nakł. 
K. Raschka, 1886, 16, str. 69, kor. 1. 

HUEPPE Slegfried dr. A lengyel alkotminy 
tortenete, a magyar tudomanyos Akademia 
megbizas^bal forditotta Szathmdry Gyorgy. 
Budapest, Akademia umiej., 1894, 8, str. 512, 
kor. 6. 

Dzieje ustroju państwowego w Polsce, w przekła- 
dzie węgierskim. 

HUPPENTHAL Karol. Przyczynek do fizyo- 
grafii pszenicy. Odb. z t. 32 Sprawozdań 
Komisyi fizyogr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 19. 

HUPPERT Moritz. Festrede aniasslich der 
Feier der goldenen Hochzeit seiner Eltern 
Georg und Rosa. Kalwaria, Druck von Ch. 
Rohatyn in Lemberg, 1887, 8, str. ni. 9. 

HURKOWIE. Ob. Gawroński Rawita Fr. 
(Rodzina 1895). 

HURTIG. Ob. Sosnowski Ig. (Wyrok 1816). 

HURWICZ I. M. i ŁOBSZYC N. R. Kieszon- 
kowa praktyczna tablica dla szybkiego i ła- 
twego wyliczania procentów na wszelką su- 
mę za czas od jednego dnia do całego roku 
od* V8Vo do 20»/o- Warszawa, 1898, 12, sti-. 
24, kop. 20. 

HURYNOWICZ A. Zbiór rzeczy białoruskich 
z gminy Wiszniewskiej parafii źodziskiej 
pow. święciańskiego gubemii wileńskiej. 
Odb. ze Zbioru wiadom. do antropologii 
kraj., XVII 2. Kraków, nakł. Akademii 
umiej., druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 65. 

HUSS Ludwig. Die Galizische Transversal- 
bahn und ihre Zweiglinien. Yortrag. Abdr. 
aus der Zeitschrift der osterr. Ingenieur u. 
Architekten-Vereines. Wien, Selbstyerlag 
des Yerfassers, Druck von R. Spies & Co, 
1885, 4, str. 12 i mapa, oraz 7 tablic lito- 
graf., fol. 

HUSSAK Karol. Śpiewnik szląski dla szkół 
ludowych, cz. I -III. Wiedeń, nakł. wdowy 
A. Pichlerowej i syna, 1883, 8 mała, str. 32 
+ 56 + 72, z nutami w teks., hal. 24 + 
32 + 40. 

(HUSSAKOWSKI). Do II Prota Ar. Ba- 

zyl od szkół barskich oda. Berdyczów, 1800. 

HUSSOVIANUS Nicolaus (Hussowski M.). Car- 
mina, edidit, praefatione instruxit, adnota- 
tionibus illustravit Joannes Pelczar. Corpus 
antiąuiissimorum poetarum Poloniae latino- 
i-um usąue ad J. Cochanovium, IV. Ciaco- 
viae, sumpt. Academiae literarum, Spółka 
wydaw., typ. Uniw. Jag., 1894, 8, str. LV, 
118, kor. 3. 

— Ob. Jezienicki Michał dr.; Pelczar J. 
(1890, 1900). 

Husyci. Ob. Miarka K. (1896). Husyckle czasy. Ob. Prochaska A. (1897). 

HUTCHIN80N Alex. H. Cracow and the Car- 

pathians by F. R. G. S. F. G. S. capitan 

royal artillery Author of Try Lapland etc. 
With illustrations. Second edition. London: 
Chapman and Hall, 1872, 8, str. VI, 256. 

HUETER-LOSSEN. Wykład chirurgii szcze- 
gółowej, w opracowaniu prof, dr. Hermana 
Lossena w Heidelbergu, z 7go przerobio- 
nego wydania niemiec. przełożyli Lesniow- 
ski, Szumlański, Łapiński, Przypkowski, 
Sławiński, Grosglik, Pałęcki i Korzeniowski. 
Warszawa, z Kasy im.' Mianowskiego, E. 
Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1898 
—1900, 8, str. 2 ni., 1558 i XCI, z 353 ryc. 
w teks., rb. 5. 

Hutnictwo. Ob. Gurlt Adolf (Górnictwo 1883). 

HUTTEN-CZAPSKI. Ob. Jelski Al. (1896); 
Kopera F. (1900). 

HUETTL Carl. Vaterlandskunde von Mah- 
ren und Schlesien. Mit einer Kartę. Olmiitz, 
E. Holzl, 1895, 8, str. 82, kor. 1. 

HUTZLER Sara. Pod urokiem miłości, po- 
wieść, tłómaczyła z niemiec. a. d. Dod. do 
Gazety polskiej. Warszawa, T. Paprocki i 
Sp., druk. J. Sikorskiego, 1891, 16, str. 255^ 
kop. 90. 

HUXLEY Th. X. Fizyografia, wstęp do na- 
uki o przyrodzie, z przeróbki francuskiej 
P. G. Lamy przełożył Wacław Karczewski 
tom I— II. "Warszawa, nakł. Redakcyi Wę 
drowca, M. Arct, druk. Ig. Zawiszewskiego, 
1884, 8 mała, k. 4, str. 168, z tablicą i 188, 
rb. 1. 

— Wstęp do nauk przyrodniczych, tłóm 
z angiel. Z. B. Warszawa, E. Wende i Sp. 
druk. K. Kowalewskiego, 1884, 8, str. V : 
103, kop. 60. 

— Wykład biologii praktycznej, za upo 
ważnieniem autora przetłum. August Wrze 
śniowski. Warszawa, z zapomogi Kasy im 
J. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. K 
Kowalewskiego, 1883, 8, str. IV, 3 ni. + 271 
i 1 ni., rb. 1. 

— Zasady fizyologii, w opracowaniu prof. 
J. Rosenthala, z ostatniego wydania przeło- 
żyła Rozalia Nusbaum. Bezpłatny dod. Pra- 
wdy. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1894, 8, str. 463 i 1 ni., rb. 2. 

HUZARSKI J. Ob. Hirszhom S. 

Hyacinfhe. Ob. Acta capituli prov. ; CJhrząszcz 
J.; Flavigny. Por. także Jacek. 

HYBL Frant. Brun Q^erfurtsky a jeho źi- 
YOtopis sw. Vojt6cha. Cesky Casopia histo- 
ricky w zesz. 2 z r. 1898. Praha, 8, str. 73 
-89. 

— Nejstarsi źivotopisy sv. Vojtścha. Ca- 
sopis cesky historicky w zesz. 5 z r. 1899. 
Tamże, 8, str. 280—290. 

Hydramnios. Ob. Kośmiński Fr. (1895). HYDRATE - HYRSZFELD 145 Hydrate. Ob. Roszkowski Jan (1897). 

Hydrograficzne biuro. Ob, Rocznik (1900). 

Hydrograficzna służba. Ob. Służba (1895). 

Hydroicinematyczne twierdzenie. Ob. Silber- 
stein Lud. (1895) 

Hydrogen. Ob. Olszewski Karol (Critical & 
boiling temperaturę 1895). 

Hydroterapia. Ob. Burgonzio L. C; Gum- 
plowicz M. (1882); Piasecki W. (1880); Smo- 
leński Stan. (1889). 

Hydrurus. Ob. Rostafiński J. (1882). 

Hygiena. Ob. Antoszka (ludowa); Bądzyń 
ski St.; Bagiński A. (Życie kobiety); Bara- 
nowski Miecz.; Baranowski-Szpilman; Ber- 
ger D.; Bock dr. (Zaiys); Bonami Paweł 
(Encyklopedya); Dornbliith O.; Dujardin- 
Beaumetz (żvcia); Engestrom W. (duszy); 
Flaum M. (Wykłady); Fltigge C. (Zasady); 
G«l8en K. (miodowych miesięcy); Gałęzow- 
ski X. (wzroku); Grabowski K. (Z wystawy 
hyg.); H. J. (palenia); Higier H. (1900); Ja- 
błoński J. (1888); Kirkor W. (1900); Komig 
G. Th. (skromności 1894); Komraan S. (po- 
mieszkań 1899); Krajewski Wład. (1893); 
Kwaśnicfci A. (dziewciąt 1893); Mackenzie- 
Morel (Głosu 1888); Mańtegazza P. (piękno- 
ści 1891); Medycyna pasterska (ks. Biskupa 
J. Pelcza 1900); Mili K. (Wykłady 1885); 
Natanson L. (praktyczna 1891); Nencki L, 
(Wystawa 1887;; Nusbaum H. (1899); Oitu- 
szewski WL (Mowy 1896); Polak I. dr. (fa- 
bryk i rzemiosł 1885); Piaskowski R. (1888); 
Ribbing Sev. (płci 1893); Rosicki Seb. (1895); 
Sawicki Stella Jan (1887); Schroot A. (1889); 
Stepnicki P. (podróży 1898); Sterling S. dr. 
(1896); Tchórznicki J. (Sprawy 1895); Zale- 
ski K. (Zadania 1890); Zweythurm L. (woj- 
skowa 1876); Żuliński Tad. (śpiewu 1888, 
szkolna 1886). 

— zwierząt. Ob. Damman R.; Królikowski 
Stan. (weterynaryjna 1897); Lewandowski 
J. H. (Główne zasady 1897); Sobolewski K. 
(1880); Waśnie wski H. (Encyklopedya 1896). 

Hymen. Najnowszy przewodnik dla panien 
na wydaniu i kawalerów do wzięcia przez 
Iksa. Warsaawa, Kieinsinger, 1889, 8, str. 
88, kop. 20. 

Hymn przy obchodzie uroczystości dnia 3 
maja 1792 r. na pamiątkę nowej rządowej 
ustawy na sejmie r. 1791 ód Najjaśniejszych 
Rzeczypospolitej stanów uchwalonej, śpiewa- 
ny w Warszawie i w innych Rzeczypospoli- 
tej miastach od wszystkich narodu żydow- skiego zgromadzeń na okazanie ich czułości 
powszechną radość dzielącej, ofiarowany od 
deputowanych zgromadzenia żydowskiego 
warsz., w Warszawie, w drukami Piotra 
Dufoura, konsyliarza nadwornego J. król. 
Mości i dyrektora drukarni korpusu kade- 
tów (po polsku, po hebrajsku, po fran- 
cusku i po niemiecku). Stryj, druk. A. Mtil- 
lera i syna, 1891, 4, str. ni. 11. 

Co do formatu i co do pisowni wierna kopia ory- 
ginału z r. 1792. 

— ŚW. Kazimierza. (Omni die) Dnia każde- 
go. Poznań, nakł. i druk. i Księgarni św. 
Wojciecha, 1890, 16, str. 31, fen. io. 

Po łacinie i po polsku. 

— ludu, wiersz. Lwów, nakł. J. Wartyń- 
skiego, druk W, Manieckiego, 1888. 

Zabronione w Austryi. 

— ludu. Z portr. Cesarza Franciszka Jó- 
zefa, tekst polski. Złoczów, nakł. i drak. W. 
Zukerkandla, 8, k. 1, bal. 4. 

— ludo, na pamiątkę dnia 2 grudnia 1888, 
ilustrowany przez artystów auBtryackich. 
Wiedeń, nakł. F. Tempskiego, druk. Steyer- 
mlihl i Fr. Jaspra, 1888, foL królewskie, 
kart. 10 ni., kor. 1-60. 

— narodowy. (Na melodyę przez Haydna), 
Tekst najw. reskryptem Jego c. k. Apost. 
Mości 8 dnia 23 września 1854 za autenty- 
czny ogłoszony, b. m. dr. i r., 8, k, 1. 

Hymny wielkopostne czyli Pieśni o Męce 
Pańskiej z Brewiarza łacińskiego na wiersz 
polski przełożył ks. Wacław Kruszka. Mil- 
waukee Wis., "nakł. autora, druk. Kuryera 
pols., 1896, 8, str. 47, ryc. 3. 

— Ob. Bernard Św. (Na cześć P. Jezusa 
1900); Kawczyńeki M. (delfickie 1895); Kru- 
szewski M. (Wosiem .... Rig-Wedy 1879); Ret- 
ke Andrzej ks. (Wykład budowy 1891); Zwo- 
liński J. (1897). 

Hypermastia. Ob. Lenartowicz J. (1900). 

Hypoteka. Ob. Hipoteka. 

Hypurgla. Ob. Mendelson M. (1900). 

HYRSZFELD Herman. Z dziada na wnuka, 
powieść z czasów Medyceuszów, podług ory- 
ginału niemieckiego ojM-acował ks. Apoli- 
nary TłoczyńskL Poznań, nakł. i druk. J. 
Leitgebra, 1881, 8, str. 251, mr. 1-50. 

— Złwodnie Cezarów, romans obyczajowy 
z czasów Nerona, podług oryginału niemie- 
ckiego opracował ks. Apolinary Tłoczyński. 
Tamże, 1882, 8 mała, str. 207, mr. 150. 19 IBJANSKI Wacław. O kanalizacji miasta 
Lwowa, wykład. Gdb, z Dźwigni. Lwów, 
druk. I Związkowa, 1881, 8, str. 19. 

IBRAHIM-IBN Jakub. Ob. Westberg Fr.(1898). 

IBSEN Henryk. Cyranka, dramat w 5 odsło- 
nach, przełożyła R. L. Warszawa, nakł. H. 
Golina, Gebethner i Wolff, druk. Towarz. 
komandyt., 1897, 16, str. 124, kop. 75. 

— W dniu zmartwychwstania. Epilog dra- 
matyczny w 3 aktach, przełożył Edmund 
Rayner. " Bibl. powszechna, 353. Złoczów, 
nakł. i druk. W. Zukerkandla, b. w. r., 16, 
str. 82, hal. 24. 

— Mały Eyolf, tragedya w 3 aktach. 
Przekład H. z Seredyńskich Kaweckiej. 
Bibl. powszechna, 374. Tamże, 16, str. 92, 
hal. 24. 

— Gdy się zbudzimy z pośród zmarłych, 
epilog w 3 aktach, tłum. z francus. J. Pu- 
zyna. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Warsz. Towarz. akc. artyst.-wydawniczego, 
1900, 8 mała, str. VIII, i ni. i 72, kop. 75. 

— John Gabryel Borkman, dramat w 4 
odsłonach, przekład A. Callier. Wyd. Prze- 
glądu tygod. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1897, 8,' str. 66, kop. 40. 

— Dzika kaczka, dramat w 5 aktach, 
przełożył K. R. Bibl. powsz., nry 282—283. 
Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
(1900), 16, str. 151, hal. 48. 

— Toż, z upoważnienia autora przełożył 
dr. Artur Górski, Bibl. Mrówki, 340—342. 
Lwów, nakł. Księgarni polskiej, druk. Na- 
rodowa w Krakowie, (1899), 16, str. 136, 
hal. 60. 

— Mistrz Solness, dramat w 3 aktach, 
przełożył za upoważnieniem autora Ig. Sues- 
ser. Warszawa, wyd. i druk. Przegl. tygod., 
1893, 8 mała, str. 120, kop. 40. 

-- Toż. Wyd. 2. Bibl. Mrówki, 282-284. 
Lwów, nakł. Księg. Polskiej, druk. Narodo- 
wa w Krakowie, (1897), 16, str. 117, hal. 60. — Nora, dramat w 3 aktach po szwedzku, 
opracowanie Cyryla Danielewskiego. War- 
szawa, wyd. A. Wiślickiego, 46, druk. Prze- 
glądu tygod., 1882, 16, str. 96, kop. 12. 

— Rosmersholm, dramat w 4 aktach, prze- 
łożył K. R. Bibl. powsz., 252—253. Złoczów, 
nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1898, 16, str. 
132, hal. 48. 

— Upiory, dramat w 3 aktach, z upowa- 
żnienia autora przetłómaczył Ignacy Sues- 
ser. Bibl. powsz., 6. Tamże, 1891, 16, str. 80, 
hal. 24. 

— Wróg ludu, dramat w 5 aktach, prze- 
kład H. B. Dod. do Głosu. Warszawa, E. 
Wende i Sp., druk. A. Pajewskiego, 1892, 
8 mała, str. 199, kop. 20. 

— Toż, przełożył Ig. Siisser. Bibl. powsz., 
18-19. Złoczów, nakł. i druk. W. Zuker- 
kandla, 1892, 16, str. 123, hal. 48. 

— Wybór dramatów, przełożyła i wstę- 
pem opatrzyła Walerya Marrenó. Warszawa, 
nakł. i druk. S. Lewentala, 1899, 8, str. XVI, 
771 i 1 ni., rb. 3. 

— Zmartwychwstanie, epilog dramatyczny 
w 3 aktach, z norweskiego przełożyła Józe- 
fa Klemensiewiczowa. Warszawa, wydaw. 
Przeglądu tygod., 1900, 8 mała, str. 86, 
kop. 30. 

— Ob. Biegeleisen H. dr. (1891); Brandes 
J. (Umysły II); Engestrom B. W. (1883); 
Gardę A. (1901); German Lud. (1895); Pro- 
zor M. (1894); Wollerner Sz. (1888). 

Ichtyol. Ob. aeglewicz St. (1898); Jerzy- 
kowski (1891); Krygier- Włodek St. 1898. 

Idea. Ob. Lewicki Wł. (słowiańska 1898); 
Zdziechowski M. (Boga w twórczości artyst. 
w szkicach liter. 1900); Żukowski Edw. 
(1886). 

— Pratica .... delia vera diyozione alla 
santiss. Virgine Maria Mądre di Dio rile- 
vata da ąuella di S. Casimiro principe di 
b. Casimiro principe di Polonia e dali am- IDEAŁ - IKONOGRAFIA 147 mirabile di lui inno parafrasato per sodisfa- 
zione maggiore dei deroti. Borna, presso Fr. 
Bourlió, 1816, 8, str. 75. 

ideał kapłana. Ob. Homo Dei; Pleszczyń- 
ski Ad. ks. (1898). 

Ideen. Ob. Goldberg B. (Die religiosen 
1881). 

Idieały religiozno - politiczeskije polskago 
obszczestwa. Ob. Ursin M. (1896). 

Idyoty psychologia. Ob. Sollier P. (1893). 

Idźcie do Józefa. Gen. 41, 55. Nakład ks. 
M. MvcieIskiego T. J., druk. Czasu, 1891, 8, 
Btr. 16. 

IDZI i(ardynał. Ob. Kętrzyński W.; Pap6e 
Fryd. (Akt 1888); Piekosiński Frań. (Dokum. 
Idz. 1889). 

idysze Foiicscajtung. (Żydowska gazeta lu- 
dowa). Lwów, wvd. D. Salamander, Bocznie 
kor. 2-60. 

IDZIKOWSKI Józef. Nowy sposób leczenia 
gradówki (chalazion), podał .... ze szpitala 
ludowego w Woskresieńskiej Hucie, guber. 
ufimska. Odb z Postępu okulistycznego. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, str. 5. 

IDZIŃSKI Wiktor dr. Gastroenterostomia 
w następstwie otrucia kwasem siarkowym. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1899, 8, str. 12. 

— Eównoczesne wycięcie tętnicy i żyły 
udowej powyżej odejścia gałązek głębokich, 
wyzdrowienie, wykład. Odb. z Pzeglądu le- 
kar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891, 8, 
str. 9. 

— Wynicowanie kiszki stolcowej na tle 
kamicy pęcherzowej. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 6. 

— Ostry zanik mięśni barku po urazie 
w głowę. Odb. z Pr*zegl. lekar. Kraków, 
Tamże, 1888, 8, str. 6. 

IDŻKOWSKA M. Recherches sur le produit 
d'oxydation de Taminonitrophśnol. Nitroąui- 
none de Friedlaender. Gen6ve, 1900, impr. 
Ch. Eggiman, 8, str. 34. 

IDŻKOWSKI Adam. Sobranije archit. proiz- 
wodenij soderż. zdanija architekturnych ro- 
dów, w raźnych stylach architektury? S. Pe- 
tersburg, 1844—45, rb. 6. 

IFLAND. Geschichte der Bistums Gamin 
unter Conrad III, 1233—1241. Program 
szkolny. Stettin, 1896, 4, str. 24. 

IGEL 8. Heimatskunde der Provinz Po- 
sen, Schulgeographie. 4 yerbesserte Auflage. 
Bogasen, Alexander, 1887, 8, str. 24, z ma- 
pą, fen. 30. — 

IGEL Lelb. Katalog nr. 1 książek polskich 
tudzież w obcych językach do' rzeczy pol- 
skich się odnoszących, znajdujących się 
w antykwami .... sposobem abećadłowvm 
ułożony. Lwów, 1896, 8, str. 110. — Toż, nr. 2. Tamże, 1897, 8, str. 2 nl. 
i 83. 

IGELSTROM Otton Fryderyk. Sprawa JW. 
.... generała od Infanteryi woysk rossyis- 
kich .... przeciwko JW.IP. Benedyktowi 
Karpiowi chorążemu pow. Upitskiego. B. m., 
(1800), fol., sig.' A-Dj. 

— Odpowiedź .... przeciwko JW. Benedy- 
ktowi Karpiowi chorążemu pow. Upitskiego. 

B. m. (1800), fol., sig.' A— Bj. 
Ignacy św. Ob. Lojola. 

Ignacyańskle iskry. Ob. Damroth K. (1894). 
IGNATIEW. Ob. Zamiary (1878). 

IGOR *** Syrena, poemat w 10 pieśniach 
osnuty na tle stosunków wielkopolskich. 
Odb. z Kuryera pozn. Poznań, nakł. Księg. 
Św. Wojciecha, druk. Kuryera pozn,, 1893, 
8 mała, str. 197, mr. 1. 

Igora. Słowo o pułku .... Ob. Abicht Bud. 
(1895); Długosz (Longinów 1897); Falkie- 
wicz Karol (1891); Kocowskij W. (1893); Kra- 
siński A. S. ks. biskup (1897); Papadopol 

C. (Expeditia 1884); Partyckij Omelian(1884); 
Paucker Heinr. (1884); Petruszewicz Anto- 
nij (1887). 

Igraszka nieuczciwa, napisał przyjaciel lu- 
du, katolik. Szląskiego wydaw. ludowego 
zesz. 3. Kraków, 'druk. Czasu, 1898, 8 mała, 
str. 26. 

IHERING Rudolf dr. O trynglelcie przełożył 
dr. Wincenty Tarłowski. Odb. z Urzędnika 
i prawnika, druk. Gazety naród., 1883, 8, 
str. 68. 

— Walka o prawo. Z lOgo wyd. orygi- 
nału przełożył Bohdan K. Petersburg, K. 
Grendyszyński, 1898, 8 mała, str. 86, kop. 60. 

— Ob. Piniński Leon IHM Geo dr. Der Humanist Budolph Agri- 
cola, sein Leben und seine Schriften. Sam- 
mlung bedeut. pUdag Schriften, 78—79. Pa- 
derborn, F. Schoningh, 1893, 8 mała, str. 
VU i 88, fen. 80. 

IHNATOWICZ Jan. Poradnik higieniczno- 
kosmetyczny dla użytku domowego ułożył 
magister farmacyi .... Lwów, druk. W. A. 
Szyjkowskiego, 1890, 12, str. 176. 

Ihumeński powiat. Ob. Sopodżko T. (1889). 

IKA (I. K.). Odrobinę sprawiedliwości! (Me- 
moryał w sprawie kominiarskiej krakow- 
skiej). Nakł. J. Krakowskiego, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1900, 4, k. nl. 2. 

IKIER Otto. Das Colloąium charitativum zu 
Thom Yom 28 August bis 21 November 
1645 nach den Akten dargestellt. Ein Bei- 
trag zur Geschichte der Reformation in Po- 
len. Inaug.-Dissertation. Halle, 1889, 8, str. 30. 

Ikonografia chrześcijańska. Ob. Brykczyń- 
ski A. ks. (Podręcznik). 148 IKONOSTAS - IMERETYNSKI ll(9nMtas botkorodczańskl. Ob. DsóedusssY- 
cki W. 

IKS. Hymen, najnowszy przewodnik dla 
panien na wydaniu i kawalerów do wzie- 
eia. Warszawa, druk. W. Ratyńskie^o (j. 
BergeraX 1889, 8, str. 88> z rvcinami w teka., 
kop. 20. 

ILASIEWKJZ Lubta. Epilog, wypowiedziany 
prses P. Nowakowskiego dnia 19 lipca 1876 
r. w teatrze hr. Skarbka z powodu śmierci 
A. Fredry. Lwów, druk. Gazety narodowej, 
b. r. (1876), 8. k. I. 

— Z nurtów życia, wiązanka rymów z te- 
ki dziennikarza. Lw6w,'nakł. autora, 6u- 
brynowicz i Schmidt, druk- Dziennika pol- 
skiego, 1888, 8, atr. 1 ni., 108 i 1 ul., kor. 2. 

-— ToasŁ Lwów, druk. Towarz. im. Szew- 
cacnki (1880?), 8, karta 1. 

ILDEFONS. Ob. Dzialowski G. (1898). 

Ue się księdzu należy za śluby, pogrzeby 
i t. p. Patent Józefiński o należy tośeiach 
kościelnych. Jura stolae. Wyd. 2. Wstęp pt. 
Co myślą socyaliści o religii ? napisał poseł 
Ignacy Daszyński. Biblioteczka polłt. spol., 
t. II, Kraków, nakł. redakcyi Prawa ludu, 
druk. Narodowa, 1899, 16, str. 46. 

— To4. Wvd. 3. Bibliot. połit.-społecana, 
»Prawa luduc, t. II. Tamie, 1900, 8, str. 39. 

ILENKO A. K. Smoleńsk, dorogoje ożerele 
carstwa russkago, kratkij istoriczeskij oczerk. 
Petersburg, 1894, 4, str. 121. 

IL6 A. Kunstgeschichtliche Charakterbilder 
sus Ósterrełch-Ungam. Unter Mitwirkung 
von M. Hoernes, R. von Schneider, J. Strzy- 
gawski, J. Neuwirth, H. Zimmermann und 
A. Nossig. Prag, Verlag von Tempsky, 1899, 
8 większa, str. XIV i 406. 

ILIŃSKI. Ob. Izbicki Witalis. 

ILLASłEWICZ Stanistaw dr. Małe studyum 
o Rusinach, cz. I. Gródek, nakł. autora, 
druk. J. Czaińskiego. Lwów, J. L. Pordes, 
1882, 8 mała, »tr. 101 i 1 nł., kor. 1. 

Illiryzm. Ob. Kułakowskij P. (1894). 

ILNiCKA H. St Fr. RAWITA. Skarbezyk pol 
ski, krótka popularna historya polska ozdo- 
biona wizerunkami królów i ważniejszych 
wypadków. Poznań, nakł. K. Kozłow8kiegx>, 
druk. Dziennika poznańskiego, Ksi^arnia 
i druk. Dziennika kujawskiego w Inowro- 
cławiu, 1895, 8 mała, str. 238 i 1 ni., z ryc. 
w teks., mr. 1*60. 

śpiewy historyczne, napiSats. M. Unicka; Wiado- 
mości historyczne, zebrał i ułożyr Fr. Rawlta (Ga- 
wroński). 

lUłlCiCU Wasyl. Starodawna Terebowla. 
Starodawnyi Hałyckii gorody, III. Lwów, 
typom. Instytuta Staw ropigijak oho, 186S, 
8, str. 36 k. ni. 2 i mapa. 

IŁOOWSKI Jan. Z przełomu, kartka z łat 
minionych. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druŁ E. Skiwskiego, 1883, 8 mała, str. 183, 
rb. 1. 

— Ostatnia starościna Żmigrodzka, zarys 
dziejów kresow^o miasteczka. Kraków, 
nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, sto. 
48, z ryciną, kor, 360. 

— Ze wschodu Zarysy lekarskie, I II 
Odb- z Przegl. lek. Kraków, druk. Uuiwers 
Jagieł., 1893, 8, str. 13 + 18. 

— Ze Wschodu, ser. II: Cholera w Chi- 
nach, etyologia jej, rozwój i środki zarad- 
cze, według pojęć Chińczyków. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1897, 8, str. 4. 

IŁOWAJSKI D. Istorija Rossii, tom II: Mo- 
skowsko-litowskij płeriod iii sobiratieli Ru- 
si. Moskwa, 1884, 8, str. VI i 587, rb. 3. 

— Toż. Izdanije 2. Moskwa, Kusznieriew 
i Komp., 1896, 8, str. 528 i 75, rb. 3. 

— Kniaźyj period Ukrainy-Rusy do smer- 
ty Wołodomyra Monomacha, t. I. Ruska 
istoryczna bliblioteka, t. III. Ternopol, druk. 
J. Pawłowskoho, 1886, 8, str. 222 i 6 ni., 
kor. 3-20. 

— Toż, t. II: Do kniaziowania Danyła 
HałyektAo. Ruska istoryczna biblioteka, t. 
IV. Tamże, 1886, 8, str. 247 i 4 ni., kor. 
3-60. 

— Litowskaja Ruś pri Jagiellonach. Źur- 
nał miniatierstwa narodn. prośw., nr. 1. Pe- 
tersburg, 1889, 8, str. 35. 

— Przewodnik do wykładu historyi po- 
wszechnej, przełożyli K. i L. Wyd. 2. War- 
szawa, druk. Al. Ginsa, 1883, 8 mała, str. 
4 ni. i 362, rb. 1. 

— Toż. Wyd- 3. Tamże. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 1897, 8» str. VI, 
362, rb. 1. 

— Ob. Antonowicz W. (Istorija W. Kn. 
Litowskago 1887. 

IMBRA Ignacy. Głos produktowy uciśnione- 
go WIP. Michała Rowińskiego porucznika 
byłych woysk polskich przeciwko WWM. 
Michałowi i Franciszce Morawiom Koleskim 
sowietnikom, i byłym inspektorom tamoźni 
grodzieńskiej. B.' m. (Wilno, 1805), foł., sig. 
A— Fi br. 

— Mowa przy zmianie przezydenta Sądu 
Głłgo 2go Depart. Gubemii grodzień. J. W. 
Tadeusza Andrzeykowicza a zajęciu tychże 
olKtwiązków przez syna jego I. W. Michała 
Andrzeykowicza na dniu 21 Aprila 1809 r. 
przez adwokata Sądu Głł. 2go depart. gub. 
grodzień .... miana! B. m. r. (1809), 4, str. 2. 

— Ob. Andrzeykowicz Tad. 

IMELDA Lambertyni. Ob. Latast L J. 1885. 

WERETYMSKL Era nowa w Królestwie 
polskiem: Rządy ks. Imeretyńskiega Odb. 
a Głosu narodu. Kraków, nakł. i druk. W. 
Korneckiego, 1897, 16, atr. 23, haL 30. IMERETYNSKI - INFORMACTA 149 — Ob. Dokumenty (1898). 

Imię. Na przepadłe .... kartki z nieskoń- 
czonej tragedyi, przez ***. Bjraków, nakł. i 
druk. Związkowa, 1882, 8, str. 36. 

— Ob. Lenartowicz. 

Imiona. Ob. Allerhand M. (Prawo 1899); 
Karłowicz J. (Plemion 1882). 

INIMISCH Robert Die Slavischen Ortsna- 
men in der sudlichen Oberlausitz. Nachrich- 
ten iłber das Johanneura-Gymnasium und 
Eeal-Schułe I. O. in Zittau, ais Einladungs- 
schrift zu den am 23, 24 und 25 Mftrz d. J. 
TH haltenden Priifungen. Zittau, Druck von 
Richard Menzel, 1874, 4, str. 80. 

IMMISCH H. Deutsche Antwort eines saeh- 
sichen Wenden: Der Panslavismu8, unter 
den sachsischen Wenden mit russischem 
Gelde betrieben und zu den Wenden in 
Preussen hiniibergetragen, beleuchtet. Leip- 
zig, Hinrich, 1884, 8, str. IV i 156, mr. 2. 

— Die innere Mission unter den Wenden, 
Yortrag. Bautzen, Weller in Comm., 1881, 
8, str. 20, fen. 30. 

(mmobiliarta (czasopismo). Lwów, 1885. 

Impierija russkaja, polskij wzgląd na rus- 
skije gosudarstwiennyje woprosy. Berlin, 
Stuhr, 1882, 8, str. XV i 417, mr. 9. 

Impotencya. Ob. Hammond A. dr. (1890); 
Perkowski (1896). 

rmpresionizm. Ob. Bieńkowski P. (1896). 

Incunabula. Ob. Inkunabuły. 

Indemnizacya. Ob. Caro Leop. (1890); Gno- 
iński Jan 1892; Paszkowski L. (1892); Uwa- 
gi iużne (1890). 

iniex grzechów katastralnych, napisał wła- 
ściciel gruntu. Lwów, nakł. własnym, druk. 
Dziennika polsk., 1881, 8, str. 31. 

— do Kwartalnika historycznego, 1887— 
1896. Lwów, nakł. Tow. histor., druk. im. 
Ossolińskich, 1898, 8, str. 313 i 1 ni. 

— semimim in horto botanico-agronomico 
Dublanyensi anno 1874 collectorum. (Leo- 
poli), typogr. Societatis nom. Szewczenko, 
1875, 8, str. 9. 

— Toż, anno 1875. B. m. dr. i r., str. 11. 

— Toż, anno 1876. Lwów, druk. Związ- 
kowa, str. 8. 

— seminum et fructuum quae hortus bo- 
tanicus academiae rei rusticae Źabicoviensis 
e cołlectione anni 1875 mutuae commuta- 
tioni offert. Posnaniae, typis J. I. Kraszew- 
ski (dr. W. Łebiński), 1876, 8, str. 11. 

— Ob. Cełichowski Z. (Polskie, Książek 
zakaz 1899); DemetrykiewicB W. (Sprawo- 
zdań kom. bad. sztuki p. t. I— IV, 1891); 
oraz Lepszy L. (t. VI. 1900); Długosz Jan 
(1887); Karśnicki T. (nazw. osób i miejsco- 
wości do bibliografii powstania 1830—31, 
Al. Hirachberga 1883). Indianer. Ob. Siemiradzki J. (Stidamerika- 
nische 1898). 

Indewie. Ob. Hanusz J. (Kultura 1886). 

Indowie i Chińczycy, ciekawe przygody 
dwóch młodych podróżnych, opowiedział***. 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1888, 8 
mała, str. 160, opr. fen. 80. 

Mo-Chlny. Ob. Zaleski W. M. (Podróż 
1898). 

Indogermański język. Ob. Hannsz J. 

Indyanie. Ob. Kulczycki Włodz. (1886). 

Indyanin przed sadem. Ob. Fredro Jan Ale- 
ksander (1876). 

Indye. Ob. Czermiński M. (Szkice 1891); 
Potocki Józef (Not. myśliwskie 1896); Szre- 
niawski R. (1894); Szymański Fr. dr. (Po- 
dróż 1892, handel i przemysł 1892, podania 
i poezye 1895); Ujejski Rom. (1894); Zaleski 
M. L. (Martyrs de l'Inde 1900); Zaleski W. 
(Ceylon et Indes 1891); Zaremba W. (Sztuka 
lekarska w .... starożyt. 1881). 

INES Albert. Ob. Rzepiński St. (1895). 

Infamia. Ob. Łoziński B. (1897). 

Infanterie-Regiment Nr. 57. Ob. Maciąga J. 
(1898). 

Inflanty. Ob. Kwiatkowski M. (Ziemia 1889); 
Manteuffel G. (Cywilizacya 1897); Poelchau 
A. (Literatura 1887); Sapunow Al. (1886); 
Ulanowska Stef. (Łotysze 1891/2). 

Influenza. Ob. Jankowski Jos. (Das Den- 
guefieber 1890); Jatrosiński R. (1890); La- 
skowski Hugo (1892); Pawiński J. dr. (O wpły- 
wie na serce 1890); Wicherkiewicz Boi. dr. 
(O wpływie 1890); Widman O. dr. 1890); 
Wierzbicki dr. Daniel (Infl. a posucha 1890). 

Informacya dla autorów. Kraków, Akade- 
mia umiej., druk. Uniw. Jag., 1893, 8 mała, 
str. 10. 

— dla nauczycieli we względzie wykładu 
nauk w szkołach początkowych. (Tytuł 2gi 
po ros.). Wyd. 2. Radom, druk. I. Trzebiń- 
skiego, 1868, 8, str. 31, ryc. tytuł. Tob. 1. 

— do postępowania przy szacowaniu docho- 
du gruntowego w myśl ustawy z dnia 24 
maja 1869 o uregulowaniu podatku grunto- 
wego. Wiedeń, c. k. Nadworna i rządowa 
drukarnia, 1870, 4, str. 23. 

— Waór A. B. C. D. K F. G. IŁ do in- 
formacyi .... etc. Wiedeń, 1870, 4, str. 68. 

— do uprawy buraków. B. m. dr. i r. (Wiek 
XIX, folio, 1 ark. dr. 

— do wykonania rozporządzenia c. k. Mi- 
nisterstwa obrony krajowej z dnia 1 lipca 
1876, Nr. 511/pr. O obowiązkach naczelni- 
ków gmin co do powoływania żołnierzy, 
stale na urlopie zostających , rezerwistów, 
żołnierzy milicyi krajów, i rezerwistów 
zapasowych, tudzież co do odstawki koni 
na wypadek mobilizacyi. Stryj, dmk. A. 
MiUlera i Syna, IBIS, 8, »łr. 16. ,, •. 160 INFORMATOR - INSTRUKCYA Informator, przewodnik handlowo -przemy- 
słowy Cesarstwa rosyjskiego, Królestwa pol- 
skiego i Warszawy, Wyd. pierwsze na rok 
1889. Warszawa, druk. Noskowskiego, 8 kil- 
kadziesiąt arkuszy druku, opr. rb. 450. 

INGARDEN Roman inż. Sprawozdanie techni- 
czne z wyniku robót wodociągowych doko- 
nanych w latach 1895—1897. Kraków, nakł. 
gminy miasta Krakowa, druk. Związkowa, 
1897, 8, 2 tyt., str. 148, tab. A— F i G {= 
str. 13). 

— Wodociąg regulicki, studyum poró- 
wnawcze. Odb. z Czasopisma Tow. techn. 
krak. Kraków, Gebethner i Sp., druk. Al. 
Słomskiego, 1892, 4, str. 98, kor. 5. 

Ingo! jezioro. Ob. Zaleski St. prof. (Sybe- 
ryjskie źródła mineralne 1892. 

INGRAM John Kells dr. prof. Historya eko- 
nomii politycznej, przełożyła z angielskiego 
Zofia Daszyńska. Warszawa, wydaw. i druk. 
Przeglądu tygod.. 1891, 8 mała, str. IV, 321, 
IV i 1 ni., rb. 1-50. 

Inkasowie. Ob. Kawecka Helena (Z kraju 
Inkasów 1887). 

Inkrustacya. Ob. Lepszy Leonard (1889). 

Inkunabuły. Ob. Polkowski (1887); Wisłocki 
Wł. (1900). 

Inkwizycya. Ob. Abraham W. (Proces); Gli- 
rius L. (1888). 

INUNDER Adolf (Adln). Koło poselskie pol- 
skie wobec wyborów. Wiedeń, nakł. M. Per- 
lesa, 1897, 8 mała, str. 39, hal. 60. 

— Ludwik Anzengruber, studyum litera- 
ckie. Kraków, nakł. Dziennika krak.. Księ- 
garnia polska we Lwowie, druk. Narodowa, 
1896, 8 mała, str. 35, hal. 60. 

— Nowe ustawy podatkowe, według uchwał 

Rady państwa przełożył Austryackie 

ustawy w osobnych wydaniach, zeszyt 51. 
Wiedeń, nakł. M. Perlesa, 1897, 16, str. 130, 
kor. 1-60. 

— Die Wahrheit liber Galizien. Wiedeń- 
ska Neue Revue z 9 i 16 grudnia r. 1896, 
8, str. 693-699 i 735-741. 

— Ob. Konarski (1897); Przewodnik ilustr. 
po c. k. kolejach państw. 32. 

Innocenty II. Ob. Małecki Ant. (Studyum 
nad bullą 1894). 

Innocenty V. Ob. Górnisiewicz A. (1898). 

Innocenty XI. Ob. Michaud E. (1883). 

Inscriptiones clenodiales. Ob. (UlanowskiB. 
1885). 

Insecta neuroptera. Ob. Majewski Erazm 

Insectenflug. Ob. Dutczyńscy Wład. i Alfr. 
(1894). 

Inserat, miesięcznik ogłoszeń księgarskich 
i antykwarskich, jakoteż pokrewnych gałę- 
zi. Złoczów, W. Zukerkandel, 1898, 4. insignia seu Clenodia. Ob. Długosz Jan 
1885. 

Inspektorat przemysłowy. Ob. Suesser I. 
(1897). 

Instalacye elektryczne. Ob. Gnoiński K. i 
Hertz W. (Przepisy bezpiecz. 1901). 
Insterburg (Wystruć). Ob. Toews H. (1883). 

rinstitut polonais, souvenirs et fragments 
1845 k 1895. Paris, impr. A. Reiff, 1895, 8, 
str. VIII i 160. 

— sielskago choziajstwa w Nowoj Ale- 
ksandrii (Puławach) w 1880) godu. Źurnał 
ministierstwa nar. proswieszczenija. Pie- 
tierburg, 8, zesz. z nojabrja 1881, str. 33 
—52. 

Instruction fur die mit der Baufiihrung 
betrauten Bauinspizienten des Lemberg- 
Brodyer-Bahn-Consortiums. Lemberg, Selbst- 
verlag des Bau-Consortiums, 1867, 8, str. 12. 

— fUr die In den Kdnigreichen Galizien und 
Lodomerien im Grossherzogthume Krakau 
und im Herzogthume Bukowina zur Ver- 
waltung des Grundentlastungshauses beru- 
fenen Organe. Wien, k. k. Hof- und Staats- 
drukerei, 1853, 8, str. 43 i formularzy ark. 40. 

— zu den LehrplSnen fur die ein- und zwei- 
classigen evangelischen Volksschulen mit 
deutscher Unterrichtssprache in Galizien. 
Krakau, Verlag des evang. Lehrervereins 
fiir Galizien und die Bukowina, Druk. von 
J. Fischer, 1898, 8, str. 68. 

— zu Regullrung der Unterthanen-Verhalt- 
nisse in den Domainen des Neu-ostpreussi- 
schen bialystockschen Kammerdepartements. 
Białystok, "gedruckt bey Johann Appelbaum, 
1806, fol. 21 kart. Schema Nr. 1—11. 

Instrukcija ipotecznym otdiełeniam. Instruk- 
cva dla wydziałów hypotecznych. B. m. dr. 
i''r. (Warszawa, 1865), fol., str. 17. 

Po rosyjsku i po polsku. 

— jurldiczeskoj Komissii w Carstwie Pol- 
skom. B. m. dr. (1865), 8, str. 10. 

Instrukcya dla ajencyj Ligi Polskiej w Sta- 
nach Zjednoczonych Półn. Ameryki. B. m. dr. 
i r. (189....), 8, str. 4. 

— agencyjna. Dział ubezpieczeń na życie 
Towarzystwa Wzaj. Ubezp. Kraków, nakł. 
Towarzystwa, druk. Czasu, 1892, 8, str. 38. 

— dla sub-agentów Towarzystwa Wzajem. 
Ubezp. w Krakowie w dziale ubezpieczeń 
od ognia. Tamże, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1888, 8, str, 34. 

— dla asystentów kliniki chirurgicznej Uni- 
wersytetu Jagieł. Kraków, druk. Uniwers, 
Jagieł., 1892, 8, str, 9. 

— dla asystentów i Elewów klinicznych. 
Kraków, druk. Uniwer. Jagieł,, 1894, 8, str. 
5, 1. INSTEUKCYA 151 — dla ćwiczeń praktycznych w krajowej 
średniej szkole rolniczej w Czernichowie. 
Kraków, nakł. szkoły, druk. Związkowa, 
1897, 8, str. 8. 

— dla delegacyi taiowych i władz towa- 
rzystwa, rozwijająca i wprowadzająca w wy- 
konanie przepisy o taksie dóbr, zatwierdzo- 
na na dn. 1 (13) sierpnia r. 1872 przez ogól- 
ne zebranie naczelnych władz towarzystwa 
kredyt, ziemsk. w Królestwie Polskiem wraz 
z 2ma annexami. Warszawa, druk. J. Ja- 
worskiego, b. r. (1872), 8, str. 63, 13, 15. 

— dla delegatów Macierzy Polskiej. Lwów, 
druk. Ludowa, b. r., 8, str. 3. 

— dla doświadczeń polowych. Kraków, nakł. 
c k. Towarzystwa rolniczego, druk. Związ- 
kowa, 4, str. 2. 

— dla dozorców i dozorczyń w zakładzie 
dla umysłowo chorych w Kulparkowie, za- 
twierdzona uchwała Wydziału krajowego 
do L. 8013 z r. 1879. Lwów, druk. A. Way- 
dowiczowej, 1879, 8, str. 9. 

— służbowa dla dróżników w powiecie 
krakowskim wydana przez technika i nad- 
zorcę dróg powiatu krakowskiego. Kraków, 
druk. W. Korneckiego, 1^84. 8, str. 8. 

— dla Dyrekcyi powiatowej Kasy Oszczęd- 
ności w Krakowie przy udzielaniu pożyczek 
hipotecznych, Kraków, nakł. Kasy, druk. 
Związkowa, 1897, 8, str. 8. 

— w dziale ogniowym dla delegatów Towa- 
rzystwa Wzaj. Ubezp. w Krakowie. Kra- 
ków, nakł. Towarz., drak. W. L. Anczyca 
i Sp., 1891, 8, str. 31. 

— dla ks. dziekanów i proboszczów kra- 
kowskiej dyecezyi o wizycie kanonicznej. 
Kraków, nakł. Ordynaryatu książęco-biskup. 
krak., druk. Czasu, 1895, 4, str.' 16. 

— służbowa dla wykonawczych funkcyo- 
naryuszów gospodarstwa lasowego i straży 
lasowej w dobrach gminy kr. stół. miasta 
Lwowa i funduszów pod jej zarządem zo- 
stających. Lwów, nakł. gminy, druk. W. 
Manieckiego, 1880, 8, str. 55. 

— dla inspektora technicznego teatru miej- 
skiego w Krakowie. Kraków, nakł. gminy 
m. Krakowa, druk. A. Koziańskiego, 1894, 
4, str. 5. 

— dla kapelana Towarzystwa Dobroczyn- 
ności. Kraków, nakł. To w. Dóbr., druk. Cza- 
su, 1878, 8, str. 6. 

— służbowa dla zreorganizowanej Kasy miej- 
skiego król. stół. miasta Krakowa. Kraków, 
nakł. Gminy, druk. A. Koziańskiego, 1885, 
4, str. 34 i 4 k. wzorów. 

— dla kasy towarzystwa dobroczynności 
w Blrakowie. Kraków, Inakł. Towarzystwa, 
druk. Czasu, 1881, 8, str. 17 i 16 k. ni. 

— dla kółek rolniczych. Lwów, nakł. Za- rządu centralnego, druk. Gazety narodowej, 
1883, 12, str. 7. 

— dla komisarzy eksponowanych magistra- 
tu. B. m. (Lwów, 1873), 8, str. 16. 

— dla c. k. komisarzy inspekcyjnych i dla 
c. k. Straży cywilno-policyjnej co do peł- 
nienia służby policyjnej w teatrze miejskim 
w Krakowie, wydana na podstawie ustawy 
teatralnej, z dnia 25 listopada 1850, 1. 454, 
dz. u. p. Kraków, nakł. c. k. Dyrekcyi po- 
licyi, 1894, 8, str. 16. 

— dla stałej komisyi archiwalnej w Towa- 
rzystwie Dobroczynności. Kraków, druk. 
Czasu, 1881, 8, str. 11. 

— dla komisyi (kontrolującej) nadzorującej 
urzędowanie burmistrza i magistratu mia- 
sta Wadowic, uchwalona na posiedzeniu Ra- 
dy miejskiej dnia 16 lipca 1892 i 4 stycznia 
1893, a zatwierdzona reskryptem Wysokie- 
go Wydziału krajowego z dnia 22 marca 
1893, L. 3734. Wadowice, druk. Fr. Fołtyna, 

1893, 8, str. 6. 

— dla komisyi likwidacyjnej Towarzystwa 
Wzaj. Ubezpieczeń w Krakowie do spraw- 
dzenia szkód przez grad zrządzonych powo- 
łanej. Kraków, nakł. Towarz'., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1891, 8, str. 67. 

— dla komisyi szkolnej w krakowskiem to- 
warzystwie dobroczynności. Kraków, druk. 
Czasu, 1881, 8, str. 6. 

— dla komitetów towarzystwa Pomocy nau- 
kowej imienia Karoła Marcinkowskiego dla 
młodzieży Wielkiego księstwa Poznańskie- 
go. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 
1861, 4, str. 8. 

— dla leśników, zajmujących się spostrze- 
żeniami fenologicznymi. Lwów, nakł. To- 
warzystwa leśnego, druk. I Związkowa, 

1885, 8 mała, str. 8. 

— dla maszynistów i pomocników maszy- 
nistów dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeń- 
skiej i Warszawsko- Bydgowskiej. Warszawa, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1880, 12, str. 53. 

— dla nadzorców stróży na stacyach drogi 
żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warsza- 
wa, druk. J. Ungra, 1879, 8, str. 10. 

— służbowa dla nadzorczyń w klinikach 
oraz dla akuszerki kliniki położniczo-gine- 
kologicznej c. k. Uniwersytetu Jagiellon, 
w Krakowie. Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 

1894, 8, str. 14. 

— dla nauczycieli gimnastyki w Towarzy- 
stwie gimnastycznem Sokół w Krakowie. 
Kraków, nakł. Sokoła, druk. Związkowa, 

1886, 8, str. 17. 

— Toż. Tamże, 1891, 8, str. 18. 

— Toż. Tamże, 1894, 8, str. 22. 

— do obrzędu konsekracyi kościoła. Kra- 
ków, nakł. Kuryi ksiażeco-biskupiej, druk. 
Czasu, 1895, 4, str. 12.' 152 INSTRUKCYA - INSTYNKT — da opisu gorzelni i wymłam naczyń go- 
rzelnianych. B. m. dr. i r. (Warszawa, 1866), 
8, str. 52, 14, 12, 10. 

Po polsku I po rosyjsku. 

— dla personała dozorującego i obsługu- 
jącegx> maszyny ruchodawcze i robocze ko- 
j»Iń gwarectwa jaworznickiego. Kraków, 
druk. Czasu, 1894, 8, str. 15. 

— dla personalu nadzorczego i obs^agtlją- 
cego maszyny ruchodawcze i robocze przy 
kopalni ołowianki i galmanu »Matylda« ko- 
ło Chrzanowa. Nakładem spadkobierców J. 
V. Giesche w Chrzanowie, druk. W. Korne- 
ckiego w Krakowie, 1895, fol., 1 ark. (druk 
po jednej stronie). 

— służbowa dla posługaczy i posługaczek 
przy chorych Zakładu klinicznego c. k. Uni- 
wersytetu Jagiell. w Krakowie. Kraków, 
druk^ Uniw. Jagieł., 1894, 8, str. 9, 1. 

— w przedmiocie stosowania prawa o poda- 
tku od przemysłu. Ob. Godlewski St. (Do- 
datek). 

— dla przeprowadzenia obliczenia ludności 
według ustawy z dnia 29 marca 1869 1. 67, 
D. P. P. i ministeryalnego reskryptu z dnia 
6 sierpnia 1880 1. 103 D. P. P. wydana sta- 
raniem c. k. Namiestnictwa. Lwów, druk. 
Gazety naród., 1880, 4, str. 22 i 2 karty 
wzorów. 

— dia robiących spostrzeżenia antropologi- 
czne na osobach żywych, ułożona przez Ko- 
misya antropologiczna Akademii umiej. Wy- 
danie' 2. Kraków, druk. Unłw. Jag., 1886, 8, 
str. 9 i 1 ni. 

— dla miejskiej służby sanitarnej we Lwo- 
wie. Lwów, druk. W. Manieckiego (1876), 8, 
str. 16. 

— dotycząca stacyj buhajów utrzymywanych 
przez Komitet c. k. galie. Tow. gospodar- 
z funduszów państwowych. Lwów, nakł. 
c. k. gal. Towarz. gospodarskiego, 1887, 8, 
str. 15. 

— dla stacyj meteorologicznych, wydana 
staraniem sekcyi II cukrowniczej oddziału 
warszawskiego Towarzystwa popierania prze- 
mysłu i handlu. Warszawa, druk. E. Skiw- 
skiego, 1885, 8, str. V, 45, 1 ni. i 1 tabl. 

— dla stacyi meteorologicznych sieci war- 
szawskiej, ułożona przez zarząd Stacyi cen- 
tralnej meteorologicznej przy Muzeum prze- 
mysłu i rolnictwa. Warszawa, nakł. Sekcyi 
ciUcrowniczej, 8, str. 23, z 8 figur. 

— ogólna stowarzyszenia straży ogniowej 
ochotniczej w mieście powiatowem Grójcu 
gubernii warszawskiej. Warszawa, druk. F. 
Krokoszyńskiej, 1882, 8, str. 31. 

— o sygnałach na drogach żelaznych War- 
szawsko- Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgow- 
skiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1882, 12, str. 66. — dla urzętfiiików i serMitrara Banku Po- 
bożnego w Krakowie. Kraków, nakł. Arcy- 
bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, 
druk. Czasu, 1892, 8, str. 15. 

— o użyciu kości na nawóz, zestawiona 
z polecenia Rady przemyskiego oddziału 
gal. Towarz. gospod. Przemyśl, nakł. Tow., 
Seyfarth i Czajkowski we Lwowie, druk. 
Schwarza i Sp., 1891, 8, str. 24, hal. 40. 

— techniczna dla użytku dróg powiato- 
wych i gminnych w Galicyi. Sporządzona 
w Oddz. techn. Wydz. krajów, w myśl § 25 
ustawy z dnia 7 lipca 1885 r. 1. 39. Lwów, 
druk." I Związkowa, 1886, 8, str. VI, 138, 
tabl. III i str. 26. 

— dla wIczieA i zakładów kamycb Króle- 
stwa Polskiego. Wyd. Rom. Bierzyński. 
Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1859, 8, 
str. 327. 

— dla wizytatorów arcybractwa Miłosierdzia 
i Banku pobożnego w Krakowie. Kraków, 
nakł. Arcybractwa, druk. Związkowa, 1883, 
8, str. 7. 

— Toż. Kraków, druk. Czasu, 1891, 8, 
str. 14. 

— Pobieżna .... wychowu jedwabnikó w wgłó 
wnych zarysach podana. Warszawa, nakł 
Warszawskiej Spółki jedwabniczej, druk. K 
Kowalewskiego, b. r. (1860), 8, str. 12. 

— dla wydziału oraz regulamin obrad Wa 
dowickiej Rady powiatowej. Wadowice, nakł 
Wydziału Rady powiat., druk. Fr. Foltina. 
1899, 8, str. 27": 

— tycząca się zakładania, prowadzenia i 
nadzorowania czytelń ludowych i bezpła 
tnych wypożyczalni książek przy Towarzy 
stwie Szkoły ludowej w' myśl § 2 ustęp e 
oraz ustęp 10 statutu Towarzystwa Szkoły 
ludowej. * Kraków, nakł. Towarz., druk. Li- 
terackiej, 8, str. 7, 1. 

— dla zakładu nar. im. Ossolińskich i po- 
łączonego z nim muzeum Lubomirskich. 
Lwów, nakł. i druk. Zakładu, 1882, 8, str. 
47 i 1 ni 

— o zakładaniu i utrzymywaniu publi- 
cznych łaźni i łazienek. Kraków, nakł. gmi- 
ny m., druk. Związkowa, (1897), fol., str. 4. 

— względem zarazy bydła. B. m. dr. i r., 
fol., 1 karta dmku. 

— kasowa dla zarządów kół miejscowych 
Tow. Szkoły ludowej. Kraków, nakł. Towa- 
rzystwa, druk. Związkowa, b. r. (1893), 8, 
str. 14. 

Instrukcye służbowe dla urzędników Wy- 
działu Rady powiatowej w Brzesku. Brze- 
sko, nakł. Wydziału Rady pow., druk. W. 
L. Anczyca w Krakowie, 8, str. 11. 

Instynkt płciowy. Ob. Ro«x J. (1900). mSTYTUCYA — IRY 153 instytucya czci i chleba. Sprawozdanie 
z czynności zarządu instytucji i z obrotu 
funduszów w r. 1879 — 1890. Emigracya pol- 
aka nr. 23—33. Stowarzyszenie podatkowe. 
Paryż, druk. A. ZabieżynV, 1880— 1884, druk. 
A. Reiffa, 1885-1890, 8. 

Instytucye. Ob. Jak giną i.... na emigracji 
(1896); Krakowski Nik.' (Kompensacyjne 

(1893); Malinowski Alf. (Rys rozwoju i 

dobroczynnych i szpitali 1887). 

— i bistorya pryw. prawa rzym. Ob. Zród- 
łowski Ferd. dr. (1889). 

Instytut Aleksandryjsko-Maryjski wycho- 
wania panien. Warszawa, druk. J. Jawor- 
skiego, b. w. r. (1862?), 8, str. 28. 

— popravry. Ob. Walczakiewicz Fr. (1898). 
The insurrection in Poland by a recent 

trayeller. Re-published by the »Spectator«. 
London, b. w. r., 8. 

Integraphen. Ob. Abakanowicz Br. 

Integrator. Ob. Abakanowicz Br.; Skibiński 
K. (1886). 

Intencye miesięczne czyli Posłaniec apostol- 
stwa modlitwy. 'Kraków, nakł. Towarzystwa 
Jezusowego, druk. Czasu, od 1900, druk. A- 
Koziańskiego, 1881 — 1900, 16, z rycinami, 
zeszyt po hal. 4, rocznik pojedynczy w opra- 
wie, hal. 80. 

Interdykt Ob. Halban Alfred. 

Interesa terminowe. Ob. Moser J. (1884). 

Internat dla młodzieży szkół wyższych i 
średnich we Lwowie. Lwów, druk. Ludowa, 
8, k. 2. 

— Ob. Caputa J. (1898); Przepisy (Zmart- 
wychwst. 1889). 

— ruski. Ob. Kalinka ks. (1886); Stowa- 
rzyszenie 1883); Smolikowski ks. C. R. (Sto- 
warzyszenie 1887). 

• Interniści. Ob. Elliasz Stan. (niemiec. 1899); 
Kiecki K. (francuz. 1895). 

Interrogatlones, quibus tempore yisitationis 
generalis canonicae rectores ecclesiarum res- 
pondere tenentur. Ad singula ąuaesita, res- 
ponsiones concisae conscribantur in spatio 
vacuo penes ipsas ąuestiones, vel, si spa- 
tium non sufficeret, in folio separato ita, ut 
nec unica ąuaestio sine responso maneat. 
Responsa a Rectore Ecclesiae sunt subscri- 
benda, et statim post adventum yisitatoris 
eidem tradenda. Kraków, druk. Czasu, 1895, 
fol., str. 23. I 

Interwencya. Ob. Janowicz Aleks. (1882). 

Introductio in libros sacros novi et veteris 
foederis ex auctoribus catholicis excepta et 
usui alumnorum Seminarii aceomodata. Lu- 
blini, typis Michaelinae Kossakowska, 1887, 
8, str VI i 212, kop. 50. 

Introibo. Ob. Mierzejewski Lew. (1900). 

Intrygi dworskie, szkic z czasów Augusta ni. Wyd. im, Staszyca, I 10. Lwów, nakł. 
Towarzystwa, redaktor Szcz. Wicherek, druk. 
W. A. ' Szyjkowskiego, 1889, 16, str. 91, 
hal. 40. 

— moskiewskie. Kraków, nakł. druk. Związ- 
kowej, b. r. (1891), 8, str. 8. 

lnvasion. (The russian) .... of Poland in 1563. 
An exact facsimile of a contemporary ac- 
count in latin, published at donay. Toget- 
her with an introduction and historical no- 
tes, and a fuli translation into english. Lon- 
don, Chatto and Windus publ. 1874. Chia- 
wick press-printed by Whittingham and 
Wilkins, 8, 2 k. ni. od 5 str. do 15 intro- 
duction z podpisem I. C. H. od str. 17 do 20 
translation od str. 21—24. Notes i 3 k. ni. 

Jest to broszurka pod tytniem: Memorabilis et pe- 
rinde stupenda de cradeli Moscoritarum expedltione 
narratio, e germanico in latinnin conver8a 1663 
Duacł. ex typogr. Jacobi Boscardi typographl inrati 
Regiae Majeet. 

Inwentarz. Ob. Biesiekierski Adolf; Kru- 
szyński S. (Chów 1889); Lipiński L. (Zna- 
czenie 1885); Skoraszewski (Żywienie 1891); 
Sypniewski Jul. (Wystawa 1882); Zalewski 
B. (1899). Porównaj "^Hodowla. 

Inźynierya. Ob. Bobiński G. (Tablice do 
obrachow. robót ziemnych t. I. 1884); Ku- 
czyński Alex. (Podręcznik techniczny 1892); 
Morin A. (Przewodnik 1859); Pohl J. (Za- 
kłady wodne 1880); Rychter J. (Roboty 
ziemne 1890); Skibiński K. (Budowa kolei 
1897); Skwarczyński Wł. (Analiza cen 1892); 
Stadtmuller K. (Podręcznik do konstrukcyi 
maszyn 1888); Thullie M. (Statystyka bu- 
dowli 1886, Teorya mostów 1892,"^ Mosty dre- 
wniane 1899); Uderski K (Łuki przy trasie 
kolei 1881); Zebra wski T. (Słownik wyrazów 
technicznych 1883). Ob. także: Architekt; 
Czasop. techniczne; Przegląd techniczny. 

Irena, powieść z czasów Domicyana, przez 
autora »Bogiem a Prawdą*. Wyd. 2gie po- 
mnożone. Kraków, nakł. autora," Spółka wy- 
dawnicza, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 
554, kor. 4. 

Autorka G M. zakonnica u Wizytek w Krakowie. 

IRENA M. Ob. M. Irena, Nagoda. 

Iris, pismo literackie i artystyczne, organ 
Koła literacko-artystycznego, rocznik I 1^9, 
pod red. St. SchnUr-Pepłowskiego i Michała 
RoUego, miesięcznik. Lwów, druk. K Wi- 
niarza, 8, zesz.' 1—12, str. VII i 588, kor. 8. 

— Toż, rocznik II 1900. Tamże, 4, str. 2 
ni. i 360, kor. 8. 

Oie Iris. Ob. Klinkowski L. (1898). 
Irlandya. Ob. Bovet Anna (1900); Hervś E. 
(1886); Naganowski Ed. (1898). 

IRY. Boża dziecina, powieść. Poznań, nakł. 
Księgami i druk. św. Wojciecha, 1898, 8, str. 
244 i 2 ni., mr. 1. 

— Pod rodzinnem niebem, powieść. Kra- 

20 154 IRY - ISTOMIN ków, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1896, 
8, 8tr. 222, kor. 3-20. 

— Różyczka czyli dramat w Zakopanem. 
Poznań, nakł. autorki, J. Leitgeber, druk. 
Fr. Chocieszyńskiego, 1893, 8 mała, atr. 69, 
mr. 1. 

IRMISCHER Jan Konrad dr. Przewodnik 
objaśniający katechizm mniejszy Lutra, prze- 
łożył z dzieła .... aprobowanego przez fakul- 
tet teologiczny w Erlandze, przez ks. Gu- 
stawa Manitiusa, superintendenta. Wyd. 4. 
Warszawa, nakł. E. Wendego i Sp , druk. 
Estetyczna, 1895, 8 mała, str. 268, kop. 60. 

ISAKOWICZ Isaak Mikołaj ks. arcyb. Kazania 
niedzielne, miane niegdyś przez wikarego 
kościoła orm.-kat. stanisławowskiego, a dzi- 
siejszego arcybiskupa lwowskiego obrz. orm.- 
kat. Wyd. 2. Lwów, nakł. i druk. W. Ma- 
nieckiego, 1896, 8, str. 325 i 2 ni., kor. 520. 

— Dwa kazania, powiedziane w uroczy- 
stość Św. Stanisława Kostki w kościele oo. 
Jezuitów, oraz w święto Niepokalanego po- 
częcia N. P. Maryi w kaplicy zakonnic N. 
serca Jezusowego. Lwów, nakł. Seyfartha 
i Czajkowskiego, druk. Ludowa, 1883, 8, str. 
30, lial. 80. 

— Kazanie podczas koronacyi N. P. Ma- 
ryi na Piasku w Krakowie, powiedziane .... 
Kraków, nakł. oo. Karmelitów, druk. Czasu, 
1883, 8, str. 16. 

— Kazania o męce Pańskiej i nauki przy- 
godne. Wyd. 3. Lwów, nakł. i druk. W. Ma- 
nieckiego, 1890, 8, str. IV, 3 ni. i 428, kor. 6. 

— z bożego miłosierdzia i łaski świętej 
apostolskiej stolicy arcybiskup metropolita 
lwowski ormiański. List pasterski. Dan we 
Lwowie dnia 10 lutego 1886 roku. Lwów, 
druk. Pillera i Sp., 1886, 8, str. 16. 

— Mowa, wypowiedziana na posiedzeniu 
sejmu krajowego dnia 23 stycznia 1886 .... 
w sprawie subwencyonowania internatu oo. 
Zmartwychwstańców we Lwowie. Lwów, 
druk. Pillera i Sp., 8, str 8. 

— Ojcze nasz na ośm nauk pasyjnych 
rozłożony, tudzież przypowieści Chrystuso- 
we w naukach pasyjnych wykładane! Wyd. 
2gie przez autora przejrzane. Lwów, nakł. 
i druk. W. Manieckiego, 1887, 8, str. 4 ni., 
323 i II, kor. 4-80. 

— Wszystkim wiernym archidyecezyi na- 
szej. List pasterski. Lwów, druk. Ludowa, 
20 lutego 1889, 8 większa, str. 15. 

— Wszystkim wiernym Archidyecezyi na- 
szej Duchownym i świeckim pozdrowienie 
i błogosławieństwo w Panu. List pasterski. 
Lwów, druk. I. Chęcińskiego (1898), 8, str. 16. 

Ischias. Ob. Bregmann L. E.; Eliasz St. 
(Leczenie rury kulszowej). 

Isidor. Ob. Działowski G. (1898). 
ISKIERKA. Gwizdalski wójtem, powiastka napisana przez . . . przejrzał do druku pisarz 
Gazety świątecznej. Warszawa, K. Prószyń- 
ski, dmk. M. Ziemkiewicza, 32, str. 44 i 1 
ni. kop. 10. 

— O Kubie Mądrali, gospodarzu z Cie- 
mnej wólki, przerobił dla swych czytelni- 
ków pisarz Gazety świątecznej. Warszawa, 
K. Prószyński, druk. M.' Ziemkiewicza, 1888, 
16, str. 56, kop. 10. 

— Młyn na Pokusie, powiastka. Warsza- 
wa, druk. J. JeżyńskiegOj 1889, 8, str. 72, 
z rysunkami J. Chełmońskiego, kop. 15. 

ISKRA Aleksander. Kerey i Kaliroa, romans 
historyczny z dziejów sycylijskich, przełożył 
z niemiec Grodno, 1833, 8, 2 tomy, złp. 6. 

Iskra, pismo dwutygodniowe ilustrowane. 
Red. Fr. Kowaliszyn (Dzikowski). Lwów, li- 
togr. Kostkiewicza, 1887, folio. 

— Toż. Rok 1888. Red. Chamski, Dzikow- 
ski, druk. Gazety naród. 

ISKRZYCKI Aleksander dr. Zażalenie ..... 
adwokata w Sanoku wniesione do Wys. c. k. 
prezydyum Sądu kraj. we Lwowie na po- 
stępowanie c. k. Radcy Sądu kraj. Wgo L. 
Budzynowskiego jako przewodniczącego try- 
bunału przysięgłych w procesie Olgi Hrabar 
i towarzyszy o zbrodnie stanu. Sanok, druk. 
K. Pollaka, b. r. (1882),' fol., str. 12. 

ISOKRATES. Euagoras i Nikokles, tłóma- 
czył z greckiego J. Wabner. Kielce, nakł. 
Leona i Sp., druk. M. Żelichowskiego, 1889, 
8, str. 1 ni. i 41, kop. 40. 

— Upomnienie .... do Demonika, przeło- 
żone z greckiego na język polski dla mło- 
dzieży szkolnej, tłum. 'Eustach Prokopczyc, 
naucz gimn. Stanisławów, druk. Jana Pawła 
Pillera, 1845, 8, str. VIII, 27. 

— Ob. Schneider St. (1895). 

ISOLANI Eug. Kiedy kobieta starzeje, prze- 
łożył W. Z. Warszawa, nakł. tłómacza, Bor- 
kowski i Karpowicz, druk. P. Laskauera 
i W. Babickiego, 1896, 16, str. 76, kop. 60. 

ISOPODA. Ob. Nusbaum Józef (1893). 

ISRAEL Georg. Ob. Kruske Rich. (1894). 

Der Israelit, Organ des Vereins Schomer 
Israel Red. Ph. Mausch. Lemberg, Druck v. 
Ch. Rohatyn, Jahrg. XVI-XXVIII, 1883- 
1895. 

Israelitische Moral-Theologie. Ob. Luzzato 
S. D. (1864). 

IST (I. St.) z Podola. Kilka uwag na cza- 
sie o stosunkach opodatkowania w Galicył. 
Tarnopol, druk. Podolska, Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1881, 8 mała, str. 57 i 1 ni., 
hal. 80. 

— Kilka uwag na czasie o pisarzach 
gminnych. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt 
druk. Pillera, 1879, 8, str, 30, hal. 80. 

ISTOMIN T. M. Sławnij putieszestwiennik, 
lusskij bohatir Nikołaj Michajłowicz Prze- ISTOTY - IWANOWSKI 155 walskij. St. Petersburg, tipogr. Łebiediewa, 
1892, 8, str. 16, z portretem, kop. 5. 

Istoty najdrobniejsze. Ob. Natanson J. 
(Świat 1886). 

Istorija Liwonii s driewniejszich wrłemion, 
tom I, wypusk 1 Ryga, 1885, 8, str. V i 116. 

— Ukrainy za czasiw Petra Wełykoho i Ka- 
teryny II. Lwiw, wyd. tow. Proświta, druk. 
im. Szewczenka, 1886, 16, str. 33 i 1 ni., 
hal. 14. 

Pawio Polubotok; Petro Kalnyszewskij. 

ISZKOWSKI R. Beitrag zur Ermittlung der 
Niedrigst-Normal- und Hochstwassermengen 
auf Grund charakteristischer Merkmale der 
Flussgebiete. Abdruck aus der Zeitschrift 
des oesterr. Ing. und Archit.-Yereines. Wien, 
Selbstverlag des Yerfassers, Druck von R. 
Spies et Comp., 4, str. 30. 

— Die Wasserstrassen in Galizien. Ver- 
bands-Schriften flir Binnenschiffart, XX, 3. 
Berlin, Siemenroth & Troschel, 1897, 8, str. 
16, fen. 60. 

— Die Wasserstands-Prognose, Vortrag. 
Odb. z Zeitschrift des osterr. Ingenieur- u. 
Architekten-Vereins. Wien, Selbstverlag, 
1894, 4, str. 14, z rycinami w teks. 

Italiana. Ob. Sas A. dr. 1887. 

Italskie wspomnienia. Ob. M. A. O. (Obraz- 
ki 1^83). 

Itinerarium Bożogrobowca. Ob. Karwowski 
St. (1890). 

Itogi politiczeskije, oczerk warszawskago 
publicista, pieriewod s polskago: Russkaja 
politika w Polszi, Leipcig, E. Ł. Kaspro- 
wicz, 1886, 4, str. 48, mr. 2. 

ITURIEL. Bratki, nowele. Warszawa, nakł. 
S. Bukowieckiego, druk. W. Dunina, 1898, 
8 mała, str. 264, rb. 1-20. 

— Wiwisekcya serca, nowela. Warszawa, 
nakł. Tygod. Romans i po^ńeść, druk. A. 
Pajewskiego, 1890, 8, str. 117, kop. 30. 

IWACEWICZ Władimir. Sobiranije pamiatni- 
kow narodnago tworczestwa u jużnych i za- 
padnych Sławian, bibliograficzeskije obozrie- 
nije. Petersburg, 1883, 8, str. III, 174 i II. 

Na str. 122—162: Gława V, Polaki. 

Iwan Czarny. Ob. Smolka St. (Szkice 1883). 

Iwan IV Groźny, car. Ob. Mosbach Aug. 
(1882); Weinberg P. (1872). 

iWANISZEW. Objasnenie od predsidatela 
kiewskoj kommissii dla razbora drewnich 
aktów 1569—1654. Kiew, 1864. 

IWANIUKOW J. Ekonomia polityczna jako 
nauka o procesie rozwoju zjawisk społe- 
cznych, przekład z upoważnienia autora. 
Warszawa, nakł, M. Mierzejewskiego, Ge- 
bethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 
1890, 8, str. VIII i 540, rb. 2-50. 

— Główne zasady teoryi polityki ekono- micznej od Adama Smitha do teraźniejszych 
czasów, przekład z drugiego wydania ro- 
syjskiego, wydany nakładem studentów In- 
stytutu agronomicznego w Nowej Aleksan- 
dryi, Puławach. Warszawa, Lesman i Świsz- 
czowski, druk. Ig. Zawiszewskiego, 1883, 8, 
str. 2 ni., 175 i 1 ni., rb. 1. 

IWANOW W. Podręcznik informacyjny dla 
kontrybuentów państwowego podatku prze- 
mysłowego, ułożony w porządku alfabety- 
cznym przez .... Wyd. nieurźędowe. War- 
szawa, druk. Centralna, S. Błędowski w Wło- 
cławku, 1899, 8 mała, str. 72^ kop. 60. 

IWANOWICZ Gienrich. Wspomnienia z ży- 
cia wygnańców polskich na Syberyi (ogłosił 
Skibicki). Kraków, nakł. i druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1886, 8 mała, str. 81. 

IWANOWICZ I. tJber die historische Bedeu- 
tung des Basilianerordens in Galizien und 
seine gegenwartigen Yerhaltnisse. Leipzig, 
G. Wolf, Lwów, Ksieg. inst. Stauropigian- 
skiego, 1885, 8, str. 40, fen. 80 = hal. 80. 

IWANOWSKI Eustachy (Heleniusz E.). Listki 
wichrem do Krakowa z Ukrainy przynie- 
sione, I. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. 
AnczYca i Sp., 1900, 8, str. II, 323 i 2 ni., 
kor. 10. 

— Nekrolog sp. Konstantego Świdzińskie- 
go. Przedruk z Gazety polsk. w Warszawie, 
1856 nr. 22. Kraków, nakł. autora, druk. W. 
L. Ąnczyca i Sp., 1900, 8, str. 12, z portr. 
K. Swidzińskiego. 

-— Pamiątki polskie z różnych czasów, t. 
I— II. Kraków, nakł. autora, dr. Wł. Mikow- 
ski, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1882, 8, str. 
578 i 1 ni. + 698 i 2 k., kor. 20. 

Treść t. I.: Przedmowa; Polskie starożytne kon- 
stytucye, cele i duch dawnych praw polskich; Kwe- 
renda z akt dawnych kijowskich i żytomierskich; 
Dokumeuta; Protokół graniczny a. 1776; 1779—1782, 
pod powagą J. Jakubowskiego, podkomorzego żyto- 
mierskiego; Listy z Ukrainy, między r. 1780 a 1796 
pisane; Dekret dzielczy przez sąd ziemski braclaw- 
ski w Smile fortuny pozostałej po śmierci Potemki- 
na Tauryckiego, dopełniony 1794 r. 

T. n. Przedmowa, Władysław Michał Skoroszew- 
ski; Stara polska książeczka p. t. Brząk: Wiadomość 
o XX. Jezuitach prow. litewskiej z r. 1739; Pamię- 
tnik mego życia; Jerzy Korzeniowski; Kapliczka we 
wsi Tarasówce; Kilka szczegółów o Winnicy; Mohy- 
lew nad Dniestrem; Z Konfederacyi barskiej wspom- 
nienia; Franciszek Salezy Potocki; Rękopis braiłow- 
skiego trynitarza opisujący napad na klasztor 1768 
roku; Prot Potocki; Kontrakty Dubieńskie; Ludzie 
niezwyczajni ostatnich czasów; Kilka listów p. Ka- 
sztelanowej kamińskiej z Potockich Kossakowskiej; 
Mowy Sołtyka biskupa krakowskiego, Wacława Rze- 
wuskiego r. 1766; Opisanie festynu danego w Łazien- 
kach 1788 r.; Barbara z Duninów Sanguszkowa; Oza- 
plicowie; Borszczajówka nad Rosią; Zezelów; Jowia- 
liści żartownisie; Żytomierzanie; Antoni Pawsza; 
O zasiedleniu w Tobolskiej gub.; Spirydyon Osta- 
szewski; Sejm lwowski 1861; Ks. St. Chołoniewski. 

— Wizerunek Rzeczypospolitej polskiej, 
t. I— II. Kraków, nakł. autora, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L, Anczyca i Sp., 1890, 
8, str. 485 i 3 ni., 421 i 3 ni., kor. 10. 

— Wspomnienia polskich czasów, dawnych 156 IWANOWSKI - IZDANIJE i późniejszych, t. I— II. Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8, str. 2 
ni., 461 i 1 ni. + 431 i 1 ni., kor. 1080. 

— Ob. Nowakowski W. (1900); Trembecki 
A. (1900). 

IWANOWSKI Mich. Ob. Maślak Wlodz. (Spra- 
wozd. gimn. w Jaśle 1892). 

IWANOWSKI N. E. Biała dziewica, powieść. 
Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. K Skiw- 
skiego, 1883, 8 mata, str. 70, kop. 40. 

IWAŃSKI Jan. Poezye. Warszawa, Borkow- 
ski & Karpowicz, druk. Estetyczna, 1897, 
16, str. 142 i 2 ni., kop. 75. 

— Sonety. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. P. Laskauera i W, Babickiego, 1898, 
8 mała, str. 47, kop. 45. 

IWAR, pseud. hr. Teresy Wodzickiej. 

IWICKI Ignacy. Ob. Stowe (Chata Wuja 
Toma 1860); Sudre (Historya komunizmu 
1859). 

iWIERSIEN W. Zoołogiczeskija ekskursii po 
Rossii: Okriestnosti Warszawy. Dietskoje 
cztienije nr. 9 i 10 z r. 1881. Petersburg, 
8, str. 266—284, 68—77, 5 rycin w tekście 
ł 2 rysunki. 

I...WITSCH A. Materiał zur Denkschrift der 
galizischen Russen iiber die Massregeln, 
welche neuester Zeit unter dem Vorwande 
einer Reform des galizischen Regularclerus 
ins Leben gerufen, die griechisch-katolische 
Kirche Galiziens in ihren Bestande gefahr- 
den. Abdruck aus dem Parlamentar. Wien, 
Verlag des Parlamentar, Lwów, Księg. In- 
stytutu stauropig., 1885, 8, str. 173, kor. 2. 

(IWON Św.). Żywot świętego Iwona z 3go 
zakonu św. o. Franciszka Serafickiego. War- 
szawa, druk. St. Niemiry synów, 1900, 16, 
str. 15 i 1 ni., kop. 4. 

Iwonicz. Cudze chwalicie, swego nie zna- 
cie, sami nie wiecie, co posiadacie. Odb. 
z Czasu. Kraków, nakł. druk. Czasu, War- 
szawa, Gebethner i Wolff, 1885, 8, str. 68, 
opr. kop. 80. 

— Zakład zdrojowo-kąpielowy odznaczony 
dyplomem honorowym na wystawie krajo- 
wej we Lwowie w r. 1877 i medalem srebr- 
nym państwowym na wystawie krajowej 
w Krakowie w r. 1887. Szczawy alkaliczno- 
słone jodowo-bromowe. Pora kąpielowa trwa 
od 20 maja do końca września. Lwów, druk. 
E. Winiarza, 1888, 8, str. 15. 

— Ob. Bełza Wł.; Dębicki Kłem.; Świ- 
derski Adam (1881); Troćhanowski K (Roz- 
biór chem, 1892). 

IZA. Ze świata umarłych, w cześć roczni- 
cy listopadowej. Lwów, K. Łukaszewicz, 
druk. Dziennika połsk., 1880, 8 mała, str. 
37, hal. 80. 

Izba handlowo-przemysłowa w Krakowie. Kraków, nakł. Izby, druk. Czasu, 1895, 8, 
str. 10. 

— Jej wydawnictwa: 

I. Memoryał Izby handlowej i przemysło- 
wej w Krakowie, w sprawie monopolu spi- 
rytusowego. Kraków, 1894. 

II. Sprawozdanie z obrad za rok 1894. 
Tamże, 1895. 

III. Toż, z obrad za r. 1895. Tamże, 1896. 

IV. Memoryał Izby handlowej i przemy- 
słowej w Krakowie w sprawie podwyższenia 
podatku od spirytusu, Tamże, 1896. 

V. Sprawozdanie z obrad Izby za r. 1896. 
Tamże, 1897. 

VI. Toż, z obrad za r. 1897. Tamże, 1898. 

VII. Memoryał Izby handlowej i przemy- 
słowej w Krakowie, w sprawie podwyższe- 
nia ceny kart korespondencyjnych. Kraków, 
1898. 

VIII. Memoryał Izby handlowej i prze- 
mysłowej w Krakowie, w sprawie żeglugi 
parowej na Wiśle. Tamże, 1898. 

IX. Zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczą- 
cych organizacyi i zakresu działania Izby 
handlowej i przemysłowej w Krakowie. Tam- 
że, 1898. 

X. Sprawozdanie za rok 1898. Tamże, 
1899. 

XI. Toż, za rok 1899. Tamże, 1900. 

XII. Toż, za rok 1900. Tamże, 1901. 

— w Brodach. Ob. Zucker Filip (Mowa sej- 
mowa 1885). 

Izba lekarska wschodnio-galicyjska. Proto- 
kół z posiedzeń pełnej Izby z dnia 3 lutego 
19(X) r. podp. dr. Festenburg, prezydent. Odb. 
z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1900, 8, str. 2. 

— Panów. Ob. Rostworowski M. (1900). 

IZBICKI Witalis. Oda Jaśnie Wielmożnym 
Hołochwastowi y Graffowi Ilińskiemu. Se- 
natorom Inspektorom y rożnych orderów 
Kawalerom przez Witalisa Izbickiego Ucznia 
Szkół Berdyczowskich ofiarowana. B. m. i r., 
4 mniejsza, k. 4. 

Z Izby i z pola, wierszyki i obrazki dla 
dzieci. Książeczka obrazkowa. Warszawa, 
M. Arct, 1900, 4, kop. 45. 

Izdanija Obszczestwa im. Kaczkowskoho, 
cz. 121 i 122, dekabr' 1885 i janwar' 1886. 
Lwiw, typogr. stawropig. Instytuta, 16, str. 
86, hal. 40. 

Lwowskaja Stauropigia i SOOlitnyj prazdnyk jej 
snszczestwowania, opowidanie Bohd. A. DiJyckoho; 
n. Szczastnyg Potocki] i Chrystyna Komorowska, 
iBtoryczne opowidanie Wasyla Czemeckoho. 

Izdanije jubilejnoje w pamiat' 300 letnago 
osnowanija Iwowskago stawropigijskoho 
bratstwa, t. I. Lwów, iżdiwienijem i typom 
stawr. Instytuta, 1886, fol. królewskie, str. IZDEBSKA - IZYDOR 157 XX, 20, kilka arkuBzy i str. 4, z XIII tabl., 
opr. kor. 28. 

Tom n. Ob. Ustawnyji hramoty. 

IZDEBSKA Jadwiga. Młoda gosposia, porad- 
nik kucharski z ilustracjami w tekście. 
Praktyczne przepisy, własnem doświadcze- 
niem poparte. 2 tomy. Warszawa, Riigel, 
1894, 8, str. 808 i XXIX, 310 i X, rb. 3. 

IZDEBSKA Władysława z Rogozińskich. Jest 
to cnota nad cnotami trzymać język za zę- 
bami, przysłowie w 1 akcie prozą. Teatrzyk 
dla młodzieży. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
druk. St. Niemiry synów, 1899, 8 mała, str. 
44, kop. 20. 

— Niemasz to jak zgoda, powiastka z ży- 
cia rzemieślniczego. Warszawa, nakł. Ed. 
Kolińskiego, 1899, 8 mała, str. 21, kop. 10. 

— Ob. Galdoz Perez (1889). 

IZDEBSKI Władysław. Napad w pustyni, 
czyli krwawe dzieje lasów indyjskich, we- 
dług Coopera. Warszawa, nakł. Ch. I. Ro- 
senweina, druk. W. Thiella, 1899, 16, str. 
112, kop. 25. 

— W puszczach Ameryki czyli indyjscy 
bandyci opowiadanie z lasów dziewiczych, 
według Coopera opracował .... Tamże, 1900, 
8 mała, str. 96, kop. 20. 

— Walka Indyan z białymi czyli wódz 
czerwonoskórych, opowiadanie historyczne 
na tle wojen amerykańskich, według Fr. 
Coopera. Tamże, 1899, 8 mała, str. 95 i 1 ni., 
kop. 20. 

Izłożenije. Kratkoje .... praw i objazanno- 
stej krestjan i dworowych ludej wyszedszych 
iż kriepostnoj zawisymosti. Mińsk, 1861, 8, 
str. 30. ISRAELI Benjamin. Ob. Beaconsfield. 

Izraelici. Ob. Engiander W.; Gutmann E.; 
Kleinmann D. (1893); Różański F. (1879); 
Schlesinger M. (Historya 1883); Szwarcen- 
berg A. (Dzieje i literatura 1883); War- 
schauer Jon. (1882). Ob. nadto Israel, Żydzi. 

Izraelita, dwutygodnik, organ stów. Szo- 
mer Israel. Red. Em. Fraenkel, wydawca 
Schwarz Szomer Israel, rok I— III. Lwów, 
druk. Ch. Rohatyna, 1884—1886, małe folio, 
rocznie kor. 2'40. 

Izwiestija (Warszawskija Uniwersitetskija. 
Warszawa, tipogr. Iwana Noskowskago, 
1880 a. 12. 1879, nr. 4 Off. Otdiel, str. 23, 
40, 3, Nieoff. Otdiel str. 80 z 4 tab., str. 19. 

— 1880 a. 1052, 1880 nr. 1, 2, 3, 4. War- 
szawa, 1880. 

— 1881, nrów 6, 1882, nr. 4, 1883, 1884- 
do 1891 po nrów 9. 

Izwleczenije iz bolszago soczinienija: »Car- 
stwo Bożije w mirje«. Kraków, Izdanije i pe- 
czat W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 44. 

Całość .Carstwo Bożijec 12 części. Wyd. 1897— 
1904, kor. 12. 

IZWOLSKIJ S. Iwan Maziepa, hetman Ma- 
łorossii. Moskwa, 1888, 8 mała, str. 71. 

— Toż, istor. razskaz. Izdanije 5. Moskwa, 
Manuchin, 1894, 16, str. 96. 

(Izydor Św.). Żywot świętego Izydora ora- 
cza, patrona rolników. Warszawa, druk. Fr. 
Czerwińskiego, 1898, 16, str. 74 i 1 ni., 
kop. 15. 

— Ob. Książka do nabożeństwa (1894); 
Wielogłowski 'Wal. (1881). J. J. 0. T. J. Rekolekcye, dane dla dzieci Ma- 
ryi r. p. 1891 w Potulicach. Poznań, drult. 
Kuryera pozn., 1893, 8, str. 1 ni. i 90. 

Drukowane jako rękopis. 

J. i S. księża. Zbiór modlitw i pieśni ko- 
ścielnych dla młodzieży szkolnej, ułożyli .... 
Kraków, druk. A. Koziańskiego, 1898, 16, 
str. 166 i VI, opr. hal. 40. 

J.... A.... Rozmowa Kaweckiego z Szmulem, 
przez .... Warszawa, druk. Al. Ginsa, 1883, 
16, str. 23, kop. 3. 

J. A. Ob. Jelski Aleksander, 

J. Antoni. Ob. Rolle. 

J, B. Ob. Jokai M. (1894). 

J. F. Tajemnice magii i spirytyzmu w świe- 
tle nauki, podług źródeł obcych opracował. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
S. Sikorskiego, 1893, 8 mała, str. 54, 1 ni. 
i 260, z 92 rysun. w teks., rb. 1 20. 

J. H. Ewangelia dla małych dzieci. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1876, 16, str. 
77, z ryciną, kop. 30 = hal. 80. 

J.... Jadwiga z Cieciersicicłi. Lilith, poemat 
dramatyczny. Warszawa, M. A. Wizbek, 
druk. E. Skiwskiego, 1896, 8, str. 114, kop. 90. 

J Jan ks. Wspomnienie o dziejach wiary 

Św. rzymsko-katolickiej w Rydze, parafia- 
nom ryskim w krótkich słowach opowie- 
dział .... a na pamiątkę obchodu 100 letniej 
rocznicy poświęcenia teraźniejszego kościoła 
ryskiego wizerunkiem opatrzył i drukiem 
ogłosił Mateusz Matiukas (Manteuffel), bart- 
nik z pod R....k. Ryga, druk. Stahla, 1885, 
8, str. 52, z ryciną. 

J. Jerzy. Rzut oka na Polskę zagrobową. 
Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, 
druk. Ludowa, 1878, 8, str. 38. 

J. K. Ob. Berg M. (1898). 

J. z K. K. Ob. Czerwiński. 

i. M. ks. Ku czci św. Jana Kantego patro- na Królestwa Polskiego. Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 14. 

— Czy ludzie będą mieli kiedy raj na 
ziemi? Ódb. z Prawdy. Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp , 1897, 16, str. 39. 

— Toż. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. 
Jakubowskiego, 1900, 16, str. 45, hal. 10. 

— Pamiątka dziewięćsetnej rocznicy mę- 
czeństwa Św. Wojciecha apostoła Polski. 
L Wspomnienie Św. Wojciecha, II. Narodo- 
wość polska a religia katolicka. Odb. z Pra- 
wdy i Gazety kościelnej. Kraków, nakł. 
autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8, str. 24. 

— Skąd się bierze niedowiarstwo między 
katolikami. Odb. z Prawdy. Tamże, 1896, 
8 mała, str. 21. 

— Toż. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. Ja- 
kubowskiego, 1900, 16, str. 23, hal. 6. 

— Kilkanaście wierszyków. Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1895, 8, str. 23. 

J. M. J. Książka zawierająca koronkę, no- 
wennę, litanie, modlitwy i pieśni do Św. Jó- 
zefa. Chicago 111., nakł. i druk. Wł. Dynie- 
wicza, 1883, 8 mała, cent. 10. 

J. N. Korabiowie, obrazek rodzinny z cza- 
sów Napoleona I. Chicago, druk. Gazety 
Pols., 1886, cent. 25. 

J. 0. Ob. Bourget P. (1898). 

J. P. Kallay o Andrassy. Petersburg, Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1893, kop. 30. 

J. P. Der russich-deutsche Krieg der Zu- 
kunft, eine Studie mit einer Kartę der rus- 
sichen Westgrenze. 3 Auflage. Leipzig, Fin- 
del, 1883, 8, str. IV, 30 i litogr. karta, fen. 80. 

J. S. W domu najlepiej, powieść dla ludu 
polskiego, napisana przez autora Sąsiadów 
na granicy. Z daru W. Konstantego Za- 
krzewskiego. Wyd. 2. Poznań, J. K. Żupań- 
ski, druk. Kuryera pozn., 1885, 8, str. 156 
i 1 ni., mr. 1-50. J. S. - JABŁOŃSKI 159 J. S. Obrona Częstochowy. Opowiadanie 
z czasów wojny szwedzkiej przerobione przez 
.... z powieści p. t. Potop Henryka Sienkie 
wicza. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. E. Skiwskiego, 1897, 8, str. 178, 
kop. 20 = hal. 52. 

— Opowiadania dziadunia o sławnych 
mężach i dziejach dawnej Polski, dla mło- 
dzieży. Wyd. 2. Poznań, nakł. i druk. J. 
Leitg-ebra, 1891, 8 mała, str. 191 i 1 ni., z 14 
wizer., opr. mr. 1 60. 

— Sąsiedzi na granicy, opowiadanie dla 
ludu, osnute na zdarzeniu prawdziwem. 
Wyd. 2. Poznań, nakł. J. K. Źupańskiego, 
druk. Kuryera pozn., 1886, 8, str. 138, mr. 
1-50. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 1891, 8, str. 123, 
fen. 60. • 

J. 8. Dominikanka. Rozmyślanie 10 przywi- 
lejów, danych przez P. Jezusa św. jego 
oblubienicy, Katarzynie Seneńskiej, pannie 
zakonu św. Dominika, czyli nowenna do 
przygotowania wiernych do jej święta, tłó- 
maczenie z francuskiego przez .... wydał W. 
o. Wincenty Maryan Podlewski Dominika- 
nin. Kraków, nakł. i druk. W, L. Anczyca 
i Sp., 1890, 16, str. 1 ni., 97 i II. 

J. 8t. ks. Księga złotych myśli, zdań i ma- 
ksym, z różnych źródeł zebrał, według tre- 
ści w alfabetycznym porządku ułożył i w 2 
tomach wydał .... Kraków, nakł. autora, G. 
Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1899, 8, str. VIII, 621 i 2 ni. -f 629 i 2 ni., 
kor. 9. 

— Praktyczna mądrość życia w najlep- 
szych i najwięcej używanych zdaniach i 
przysłowiach jakoteż cytatach z różnych ję- 
zyków i cytatach z pisma św. zawarta, ze- 
brał w alfabetycznym porządku i wydał 
autor Księgi złotych myśli. Tamże, 1901, 8, 
k. 4, str, 353 i 2 ni., kor. 3. 

— B. W. Wybór anegdot, zawierającj'^ prze- 
szło 3.600 najlepszj^ch anegdot, dowcipów, pie- 
śni i wierszy o kobietach, sędziach, lekarzach, 
z życia duchownych, wojskowych, studen- 
tów itd. Tamże, Spółka wydawnicza, 1900, 
8, str. 489, kor. 5. 

J. T. z za Buga. Ob. Terpiłowska Julia. 

J. T. Smutne ofiary polskiej intrygi czyli 
płaczliwa historya o losach dwojga koloni- 
stów. Odb. z Dziennika pozn. Poznań, druk. 
Dziennika pozn., 1893, 8, fen. 20. 

J. W. z W. Ob. Jędrzejowiczowa Wal. 

J. Wł. Ob. Farjeon B. L. (Tajemnica). 

Jabłecznik. Ob. Jacąues L. (1899). Ob. tak- 
że Wina owocowe. 

JABŁKOWSKI Józef. Zasady tkactwa, z szcze- 
gólnem uwzględnieniem przemysłu wełnia- 
nego. Warszawa, nakł. H. Wawelberga, Ge- 
bethner i Wolff, druk. W. Dunina, 1900, 8 mała, str. 126 i 1 ni., z 75 rysun. w teka. 
oraz 16 tabl. kolor., opr. rb. 1*40. 

JABŁONOWSKI Aleksander. Akademia kijow- 
sko-mohilańska, zarys historyczny na tle 
rozwoju ogólnego cywilizacyi zachodniej na 
Rusi. Fontes et commentationes historiam 
scholarum superiorum in Polonia illustran- 
tes, V. Kraków- Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899/1900, 8 wię- 
ksza, str. 318 i 1 ni., kor. 10-40 = rb. 4. 

— Polska XVI wieku pod względem geo- 
graficzno-statystycznym, tom Viri: Ziemie 
ruskie, Wołyń i Podole. Źródła dziejowe, t. 
XIX. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
W. Ratyńskiego (J. Bergera), 1889, 8, str. 
II, 128, 307 i XLVI, rb. 250. 

— Toż, t. IX— X: Ziemie ruskie, Ukraina, 
Kijów— Bracław, dział I— II. Źródła dzie- 
jowe, t. XX i XXI. Tamże, druk. J. Filipo- 
wicza, 1894, 8, str. II, 89, 185, 2 ni., XXVI, 
II, 654, 2 i LI, po rb. 2 = rb. 4. 

— Toż, t. XI: Ziemie ruskie, Ukraina, 
Kijów -Bracław, dział III. Źródła dziejowe, 
tom XXII. Tamże, druk. J. Cotty, 1897, 8, 
str. 4 ni., 736, LIX i 1 ni., rb. 3. 

JABŁONOWSKI Ignacy. Zbiór zadań arytme- 
tycznych, zastosowanych do wszystkich re- 
guł niższej i wyższej arytmetyki dla użytku 
uczącej sie młodzieży. Wilno, nakł. i druk. 
J. Zawadzkiego, 1881, 8 mała, str. 152, kop. 60. 

JABŁONOWSKI Wład. dr. Cholera w Euro- 
pie od roku 1884—1887. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 7. 

— Listy z Albanii. Odb. z Przegl. lekar. 
Tamże, 1889, 8, str. 10. 

— Przyczynki do epidemiologii Wschodu. 
Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1889, 8, str. 15. 

— Toż. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1891, 
8, str. 21 i 56. 

— Szkice sanitarne z Persyi. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Tamże, S. A. Krzyżanowski, 
1887, 8, str. 185, kor. 2. 

JABŁONOWSKI Wład. Dusza poety, rzecz 
o Juliuszu Słowackim. Warszawa, G. Senne- 
wald, druk. Fr. Karpińskiego, 1900, 16, str. 
48 i 1 ni., kop. 40. 

— W zatoce śmierci, nowele. Warszawa, 
Red. Głosu, druk. F. Csernaka, 1899, 16, str. 
160, rb. 1. 

JABŁOŃSKI Adolf. Kopalnictwo nafty. Kra- 
ków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1885, 8. str, 2 ni., 124 
i 1 ni., z 13 tabl. litogr., kor. 5. 

JABŁOŃSKI Antoni Jasfeńczyk. Z dziedziny 
estetyki: Co jest logiką w architekturze, 
studyum. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. 
Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899, 8, 
str. 1 ni. i 48, kop. 40. 

JABŁOŃSKI Bolesław. Ob. Jelinek Edw. 
(Vzpominka 1881); Mień J. (1881). JABŁOŃSKI — JACCOUD JABŁOŃSKI E. Coraplóments d'alg6bre sui- 
vi8 de nombreux exercices k Tusage des 
candidats k Tścole navale et^ Tócole fores- 
tióre et des ólóyes du cours preparatoire 
k la classe de mathśmatiąues spóciales. Pa- 
ris, libr. et Impr. Delalain fróres, 1887, 8, 
str. VIII i 316, z 44 figur., fr. GóO. 

— Cosmographie k Tusage des candidats 
aux baccalaurśats de Tenseignement secon- 
daire. Paris, Socićtć d'Mitions scientifiąues, 
1896, 8, str. 76, z rycin, w teks., fr. 1-25. 

— Cours d'arithm6tique, suivi de nom- 
breux exercices k Tusage des candidats au 
baccalaurćat et k toutes les ścoles du gou- 
yernement. Paris, libr et impr. Delalain fr6- 
res, 1888, 8, str. VIII i 384, fr. 8. 

— Teorya przemian i waryacyj kołowych 
zupełnych. Nadb. z IV t. Prac matem.-fizy- 
cznych. Warszawa, 1893, 8, str. 71—87. 

— Thóorie des eąuations, suitę aux Com- 
plóments d'alg6bre, avec de nombreux exer- 
cices. Paris, libr. et impr. Delalain 1891, 
8, str. XII i 404, z 18 figurami, fran. 7-50. 

JABŁOŃSKI Fr. H. napisał lub redagował 
następujące pisma: 

Krytyka. Milwaukee, 1888. 

Dziennik polski do maja 1888. Milwaukee. 

Kuryer Chicagoski. 

Orzeł biały. Milwaukee od 30 czerwca 
1888. 

Opiekun. Milwaukee, 1888—1890. 

Zgoda, od r. 1899. 

Dzień wisielca, powieść (Dzień święty). 

JABŁOŃSKI Henryk. Ob. Boberska Felicya 
(1893); Rolle J. (Szkice i opowiadania V). 

JABŁOŃSKI Hiacynt. Pieśni o powstaniu 
Polski. B. w. m. i r. (1806—7?), 8, k. 6 ni. 

JABŁOŃSKI J. I BAŁŁABAN Stanisław. Pań- 
stwowa służba telegraficzna. Podręcznik dla 
c. k. urzędów pocztowo-telegraficzńych, uło- 
żył .... wydał i uzupełnił St. Bałłaban. Wy- 
danie 2. Lwów, nakł. wydawcy, druk. I. 
Związkowa, 1899, 8, str. X, 149 i XIII z 78 
ryc. w teks. i 14 wzorami, kor. 450. 

JABŁOŃSKI Jean dr. Rapport gśnćral sur 
la constitution mśdicale et sur les śpidśmies 
de Tannśe 1891. Recueil des travaux du 
conseil central d'hygiśne publiąue du dś- 
partement de la " Vienne, 1891. Poitiers, 
impr. Millet et Pain, 1892, 8, str. 128. 

— Recueil des travaux du conseil central 
d'hygi6ne et de salubritś du dópartement 
de la Vienne, et rapport gśneral sur la 
constitution mśdicale et sur les śpidćmies 
de Tarrondissement de Poitiers pendant 
Tannóe 1884. Poitiers, impr. Marcireau et Cie, 
1885, 8, str. 300. 

— Recueil des travaux du conseil central 
d'hygi6ne d'arrondis8ement, et rapport ge- nóral de la constitution mMicale et sur les 
śpidómies de Tannśe 1887 dans le dóparte- 
ment de la Vienne. Poitiers, 1888, 8, str. 216. 

— Toż, d'arrondissement du dśpartement 
de la Vienne, et Rapport gśnśral sur la con- 
stitution mśdicale et sur les śpidśmies de 
1'annśe 1888. Tamże, 1889, 8, str. 112. 

JABŁOŃSKI Kaz. Stan. Dzieło objawienia 
bożego, świadectwo wstępne o boskiem na- 
maszczeniu i posłannictwie na świat Każe- 
mira Stanisława Jasieńczyka Jabłońskiego 
z Leżajska, narodzonego "r. p. 1847 dnia 4 
marca z Honoraty Sozańskiej Adamowej Ja- 
błońskiej, wydane na pamiątkę 44 roku je- 
go posłannictwa, 1847—1891. Kraków, nakł. 
i druk. W. Korneckiego, 21 marca 1890, fol. 
wielkie, karton rozłożony. 

— •W stuletnią rocznicę trzeciego rozbioru 
Polski i podpisania aktu abdykacyi przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
dnia 25 listopada 1795 r. w Grodnie, 1795— 
1895: Któż ten mąż? 44? wskrzesiciel na- 
rodu ? namiestnik wolności na ziemi wido- 
my? Otom ja! Otom ja!.... z Leżajska. Kra- 
ków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp.,druk. 
A. Słomskiego i Sp., 1895, 8, str. 2 ni. i 60, 
kor. 1-20. 

JABŁOŃSKI Louis. L'armśe francaise k tra- 
ver8 les kges, tome I. Limoges & Paris, 
libr. et impr. Charles - La vauzelle, 1890, 16, 
str. 500, fr. 5. 

— Toż, t. III, 1891, str. 537, fr. 5. 

— Toż, t. V, 1894, str. 425, fr. 5. 

— Les femmes francaises k la guerre. 
Tamże, 1894, 18, str. 132, fr. 2. 

— Histoire de Tart militaire, accompagnśe 
de morceaux choisis des grands ścrivains 
militaires. Tamże, 1895, 8, str. 458, fr. 5. 

— Histoire anecdotiąue des annimaux 
k la guerre, par .... officier d' administra- 
tion des hópitaux militaires. Tamże, 1888, 
18, str. 203. 

JABŁOŃSKI Winc. Ob. Dobrowolski Józef 
(1896); Pamiętnik obchodu 25-łetn. jubileu- 
szu krak. Tow. ped. (1893). 

JACCOUD S. Wykład patologi szczegóło- 
wej, przekład z 7go wydania francus. z r. 
1883, dzieło ozdobione drzeworytami i tabli- 
cami chromolitografowanymi , tom I — III. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Ko- 
walewskiego, 1884, 8, str. 931, 1 ni. i II -f 
984, III i 2 ni. -f 961, 1 ni. i II, rb. 2. 

I. Sprawy chorobowe ogólne, przełożył dr. Aleka. 
Fabian, Choroby układu nerwowego, przel. dr. Pr. 
Jawdyńskl i Henr. Nussbaum, Choroby rdzenia krę- 
gowego, nerwów i nerwice ogólne, przel. dr. Aleks. 
Stockman; II. Choroby narządu krążenia, przel. dr. 
Wiktor Grosstern, Choroby narządu oddechowego, 
przel. dr. Konrad Dobrski, Choroby narządu trawie- 
nia, przel. dr. Mikołaj Rejchman; m. Choroby na- 
rządu trawienia moczowego, ruchowego, zakaźne, 
otrucia i Zaburzenia w ogólnem odżywianiu ustroju, 
przel. dr. Teodor Dunin. JACEK - JACKOWSKI 161 JACEK Liberyusz ks. Ob. Krukowski I. ks. 
(Rozbiór kazań (1898). 
Jacek Św. (Odrowąż, Jaccho, Hyacinthus). Ob. 

Chrząszcz J.; Ćwikliński Lud. 1884); P. S. 
J. ks.' (1894); Pamiątka kanonizacji (1894); 
Sandoz Marya (Trzv pieśni 1894, Wędrówki 
1894); Werberg-er Fr. S. (Żywot 1894'). 

JACHIMOWICZ F. dr. Dna, podagra, i jej le- 
czenie w limanowych kąpielach odeskich. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1898, 8, str. 21. 

— Limany odesskie, wiadomości podrę- 
czne. Odessa, L. Idzikowski w Kijowie, 1884, 
8 wielka, str. 98, kop. 50. 

JACHIMOWSKI Wład. ks. Hymn o św. Ro- 
zalii , patronce od morowego powietrza. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1885, 16, str. 12. 

— Kantata na cześć św. Seweryna, pa- 
trona kościoła metrop. w Wiedniu, apostoła 
Noryku, Austryi. Tamże, 1885, 16, str. 16. 

— Liturgika czyli wykład ceremonii i o- 
brzędów kościoła katolickiego, przełożył 
z niemieckiego i miejscami uzupełnił .... "b. 
katecheta gimn. Wyd. 2. Praga, nakł. druk. 
K. Bellmanna, 1882, 8, str. 258 i 5 ni., opr. 
kor. 2-10. 

— Pieśni polskie-apostolskie, na pamiątkę 
pielgrzymki rzymskiej 1888 r., t. I. Kraków^ 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1888, 8 mała, str. 131 i 
1 ni., kor. 2. 

— Ob. Frencl Innoc. (1874). 

JACHNO Jan dr. Obrazki z życia zwierząt 
galicyjskich. IV. Koszatki. Odb. z Przyrod- 
nika. Tarnów, druk. J. Pisza, 1881, 8, str. 15. 

(JACHOWICZ Eryk) z Leszna Józef. Jeszcze je- 
den głos w sprawie pomnika dla Mickiewi- 
cza. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1888, 
8 mała, str. 26. kop. 15. 

— Kalendarzyk dla dzieci na rok prze- 
stępny 1884. Warszawa, nakl. i druk. F. 
Burzyńskiego, 1884, 16, str. 76 i 2 ni., 
kop. 15. 

- Ob. Niedole dziecięce (1882). 
JACHOWICZ Stanisław. Bajki i powiastki 
w ilustrowanej edycyi. Kraków, nakł. W. 
Chaberskiego, druk. W. Korneckiego, 1890, 
8 mała, str. X i 180, z 24 drzeworytami ry- 
sunku J. Kossaka, W. Gersona, H. Picarda 
i H. Pilatego, opr. kor. 2. 

— Bajki, powiastki i pieśni, zebrał, wstę- 
pem o życiu i pracach autora poprzedził dr. 
Fr. Majchrowicz. Lwów, nakł. Gubrynowi- 
cza i Schmidta, druk. Pillera i Sp., 1896, 16, 
str. X, 112 i 5 ni., z portr. autora, kor. 1. 

— Wiązanka z dziejów Polski. Spuścizna 
po śp Ozdobiona portretami królów z ry- 
sunków Aleksandra Lessera, uzupełniona 
przez Sewerynę Duchińską i Kazimierza Glińskiego. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, str. str. 
156, kor. 2-60, karton, kor. 320. 

— Pamiątka dla dobrych dzieci, wybór 

z mało rozpowszechnionych poezyjek 

Warszawa, Wilanowski, druk. B. Kopczyń- 
skiego, 1891, 16, str. 40, z portr., kop. 10. 

— Sto nowych powiastek dla dzieci, z do- 
daniem wierszyków moralnych. Warszawa, 
nakł. J. Błaszkowskiego, M. Arct, druk. A. 
Ginsa, 1898, 16, str. 207, karton, kop. 90. 

— Upominek z prac .... Bajki, nauczki, 
opisy, powiastki i różne wierszyki. Poznań, 
nakł. i druk. J. Leitgebra, 1890, 8 mała, str. 
VIII, 148 i 4 ni., z 40 obrazkami, mr. 1. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1897, 8 mała, 
str. VIII, 145 i 6 ni., z 40 obrazkami, mr. 1. 

— Ob. Chołodecki J. (1896). 
JACKOWSKI von. Tabellarische Ubersicht d. 

in Gemassheit des § 14 der Gebiihrenord- 
nung fiir Zeugen und Sachyerstandige vom 
30 Juni 1878 an offentliche Beamte, unmit- 
telbare Staatsbeamte, zu zahlendenden Tage- 
gelder und Reiseukosten, auf Grund amtli- 
cher Quellen aufgestellt. 2te verb. Auflage. 
Inowrazlaw, Oławski, 1886, 8, str. 24, fen. 75. 

JACKOWSKI Fr. dr. C, k. notaryuszowi w Ro- 
hatynie , Władysławowi Manasterskiemu, 
w odpowiedzi na jego broszurę »Do opinii 
publicznej, przyczynek do roboty Monitorac. 
Lwów, nakł. autora, druk. E. Ostruszki, 
1898, fol., str. 8. 

— Die Nichtigkeitsbeschwerde des .... ge- 
gen das landesgerichtliche Urtheil vom 6 
Mai 1887 Z. 4743. Lemberg, Verlag des Ver- 
fassers, Druck v. Ad. Maniecki, 1887, 8, str. 
VI, 218. 

JACKOWSKI Henryk ks. Bazylianie i reforma 
dobromilska. Odb, z Przegl. powsz. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884, 8 większa, 
str. 47, hal. 80. 

— List z Chyrowa. Odb. z Przegl. powsz. 
Tamże, 1888, 8, str. 16. 

— List otwarty do ks. Stan. Stojałow- 
skiego. Odb. z Gazety kościelnej. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1896, 8, str. 37, hal. 20. 

— Mowa żałobna, miana na pogrzebie śp. 
Wandy z Skrzyńskich hr. Ostrowskiej. Kra- 
ków, nakł. Z. Skrzyńskiego, druk. Czasu, 
1885, 8, str. 14. 

— Namowa do wstrzemięźliwości. Wyd. 
2gie. Pobożne książki, t. VI. Kraków, nakł. 
ks. M. Mycielskiego T. J., druk. Czasu, 
1880, 16, str. 148, hal. 40. 

— Toż. Wyd. 3. Książki pobożne, t. VI. 
Tamże, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1895, 16, str. 155, hal. 40. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 16, str. 148, hal. 
30, opr. hal. 40. 

21 162 JACKOWSKI - JACOBSON — O potrzebie, programie i założeniu 
dziennika katolickiego. Przedruk z Gazety 
kościelnej. Kraków, nakł, autora, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 42. 

— O poznawaniu Najsłodszego Serca Je- 
zusowego. Kraków, wyd. Towarz. Jezus, 
druk. A. Koziańskiego, 1898, 16, str. 366 i 1 
ni, hal. 70, opr. hal. 90. 

— Rozważ to dobrze, myśli zbawienne 
dla dobrych i złych. Wyd. przejrzane i po- 
mnożone. Pobożne książki, t. IV. Kraków, 
nakł. ks. M. Mycielskiego, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1883, 16, str. 174 i 1 ni., hal. 50. 

— Toż. Wyd. poprawne. Tamże, 1891, 16, 
str. 188, z ryciną, hal. 40, opr. hal. 50. 

— Toż. Wyd. poprawne. Tamże, druk. A. 
Koziańskiego, 1899, 8, str. 188, hal. 40, opr. 
hal. 50. 

— Rozważ toje dobre, hadkl spasytelnii 
dla dobrych i złych, pererobył piśla dawnój 
knyżki .... pereweł na ruskij jazyk o. Ka- 
aymir Riedl T. J. Knyżki pobożnii dla wir- 
nych każdoho stanu, t. I, Krakiw, nakł. o. 
M. Micielskoho, peczat W. L. Anczyca i Sp., 
1882, 16, atr. 164, z ryciną, opr. hal. 60. 

— Toż, drukowane kirvłyca. Tamże, 16, 
str. 210, opr. hal. 60. 

— O socyaliżmie, uwagi dla socyalistów 
i katolików. Książki pobożne, 52. Kraków, 
nakł. M. Mycielskiego T. J., druk. Czasu, 
1892, 16, str. 175, hal. 40, opr. hal. 50. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, 16, str. 148, 
hal. 40, opr. "hal. 50. 

— O spowiedzi i Przenajśw. sakramencie 
ołtarza, pamiątka misyi i rekolekcyi. Książ- 
ki pobożne, 6§. Kraków, nakł. ks. J. Hru- 
banta T. J., druk. A. Koziańskiego, 1898, 
16, str. 108, hal. 20, karton, hal. 3a 

— W sprawie ruskiej uwag kilka do ka- 
płanów dobrej woli. Lwów, nakł. Gubryno- 
wicza i Schmidta, Kraków, druk. W. L. 
Ancayca i Sp., 1883, 8, str. 49, hal. 80. 

— Ob. Ewangelie; Kempis Tomasz (1898); 
Rossignoli K. (1897). 

MCKOWSKI Mzef. Spis minerałów, nade- 
słanych przez .... z Boliwii. Odb. z 18 Ro- 
cznika Towarz. przyj, nauk poan. Poznań, 
driik. Dziennika pozn, 1891, 8, str. 17, 
z mapką. 

— Wyjątki z listów z Boliwii .... Odb. 
z Rocznika 17 Towarz. przyj. nauk. Tamie, 
d»uk. Kuryera poan., 1890, 8, str. 24. 

JACKOWSKI Maksymrłlan. Przemówienie pa- 
trona .... przy zagajeniu walnego zebrania 
delegatów Kółek rolniczo- włościańskich w Po- 
znaniu. Poznań, nakł. Patronatu, druk. J. I. 
Krasaewskiego (dr. W. Łebiński), 1884, 8, 
str. 13. 

. — Ob. Rocmik kółek rolniczo-wlośeiań- 
skich (1885). JACKOWSKI Tad. dr. Listy z Hiszpanii. Odb. 
z Warty. Poznań, skł. gł. i druk. W. Simo- 
na, 1884, 8, str. 28, fen. 40. 

— Pogląd na dawniejszą literaturę rolni- 
czą polską, rzecz wygłoszona na walnem 
zebraniu centralnego Towarzystwa gospod, 
w W. ks. pozn. Odb. z Ziemianina. Poznań, 
druk. J. Fr. Tomaszewski^o , 1895, 16, 
fen. 30. 

— O potrzebie rachunkowości, odczyt. 
Poznań, nakł. patronatu Kółek rolniczych, 
druk. Dziennika pozn., 1893, 8, str. 11. 

JACKOWSKI Włodzimierz. Przewodnik dla 
hodujących owce czyli istotne zasady osią- 
gnięcia prawdziwych korzyści z hodowli 
owiec w Polsce. Z rękopisów zebrał i po- 
mnożył dodatkami .... oby w. ziemski guber- 
nii radomskiej, t. I i II.* Warszawa, driik. 
Józefa Tomaszewskiego, 1846, 8, 8 k. ni., str. 
112 i 2, + 193, 3 k. ni. i tablica. 

JACKSON. Ob. Prus J. dr. (1898). 

JACKSON H«lena. Ramona. Dod. do Słowa. 
Warszawa, drak. Noskowskiego, 1889, 8, 
str. 356. 

Jaćmierz. Ob. Magierowski L. (1899). 

JACOB Georg. Der nordisch-baltische Han- 
del der Araber im Mittelalter, Inaugural- 
dissertation. Leipaig, 1887, 8, str. IV i 152. 

— Welche Handelsartikel bezogen die 
Araber des Mittelalters aus den nordisch- 
baltischen Landem? Leipzig, Bohme, 1886, 
8, str. 41, mr. 1-20. 

— Das wendische Riigen in seinen Orts- 
namen. Stuttgart, L. Saunier, 1895, 8, str. 
III i 151, mr. 2-40. 

JACOBI Franz. Das łiebraeische Religions- 
gesprach zu Thom 1645, von ..~ evang. Pfar- 
rer in Thom. Gotajska Zeitschrift fiir Kir- 
chengeschichte w 3 i 4 zeszycie tomu XV 
z r. 1895, 8, str. 345—363 i 485—560. 

— Das Thorner Trauerspiel von 1724 und 
seine ultramontan -polnische Bełeuchtung. 
Deutsch-evaugelische Biatter z listopada r. 
1886, ^alle, 8, str. 667—686. 

JACOBSEN Abraham. Ob. Widukind (Sachs. 
Geschichten 1891). 

JACOBSEN J. P. Niels Lyhne, przełożyła 
a duńskiego Helena Ros... Dod. do Tygo- 
dnika ilustr. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. S. Orgelbranda synów, 1892, 
8, str. 232, kop. 80. 

— Ob. Nowele (Trzy 1889). 
JACOBSON. Ob. Marc-Michel (ł898)t 
JACOBSON Karol. Metoda poglądowa bu- 

chalteryi amerykańskiej w zastosowaniu do 
interesów towarowych, towarowo-komisowo- 
expedycyjno-exportowych, bankierskich i fa- 
bryk cukru, połowa, I. Warszawa, nakł. G. 
Centnersawera, druk. Lepperta i Sp., 1^4, 
8 większa^ str. 58, kop. 75. JACOBSON - JAGIELSKI 163 — Towaroznawstwo, podręcznik dla kup- 
ców, przemysłowców i szkół łiandlowycti. 
Warszawa, Gebetłiner i Wolff, druk. St. 
Naimskiego i Sp., 1895, 8, str. 190 i IX, z 1 
tabl., rb. 120. 

— Wskazówki do określenia gatunku i 
dobroci surowych materyałów aptecznych 
i chemikalii. Warszawa, J. Fiszer, druk. L. 
Szkaradzińskiego, 1899, 8, str. 2 ni., VIII 
i 151, rb. 1-50. 

JACOBY Rudolf. Litauische Chrestomathie 
zum Schulgebrauch. Mit dem XX. Jahres- 
berichte des Gymnasiums In Memel heraus- 
gegeben von .... Leipzig, B. G. Teubner, 
1880, 8, str. VII, 95, 1, mr. 1. 

JACOLLIOT Lndwik. Świat zagrobowy w świe- 
tle nauk tajemnych, oraz ich objaśnienie 
wedle pojęć starożytnych i nowożytnych lu- 
dów. Warszawa, nakł. M. Wołowskiego, 
druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891, 8, str. 279 
i 1 ni., kop. 85. 

— Tajemnice Afryki: Ostatni statek nie- 
wolniczy, Bohater puszczy, stolica stepu, 
przełożył z francus. Karol Jurkiewicz. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. 
Ungra, 1882, 8, str. 530, III i 32 ilustracvj, 
rb. 2-50, opr. rb. 350. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. E Skiw- 
skiego, 1894, 8, str. 451 i III, z 32 ilustr., 
rb. 2, opr. rb. 260. 

JAOUES Leonard de Yerdmon. Jak robić wi- 
no tańsze od piwa z jabłek i innych owo- 
ców naszych oraz jagód leśnych, zebrał i uło- 
żył z własnego doświadczenia .... Warszawa, 
G. Centnerszwer, druk. J. Jeźyńskiego, 1899, 
12, str. 12, kop. 71/2. 

JACOUET a. Stanowisko lekarza wobec 
kwestyi alkoholizmu. Odczyty kliniczne, 
100. Warszawa, wyd. Gazetv lekar., 1897, 
kop. 30. 

JACZEWSKł F. ks. Katechizm parafialny 
rzymsko-katolicki. Wyd. 3. Warszawa, druk. 
Czerwińskiego i Niemiery, 1883, 16, str. 98, 
kop. 71/3. 

— Ob. Paweł apostoł (1887). 

fod błoniczy. Ob. Głuziński W. (1896). 

JADAM. Ob. Gorczyński Adam. 

Jadowniki. Ob. Demetrykiewica Wł. (Wy- 
kopaliska 1898). 

Jądra. Ob. Kryński L. (Gruźlica 1900). 

JADRNICEK Karol. Należytości od przenie- 
sienia własności nieruchomości według ces. 
rozporządzenia z dnia 16 sierjwiia 1899 Dz. 
u. p. nr. 158 (rozporządzenie wykonawcze 
z dnia 2 września 1899' Dz. u. p. nr. 171X 
obowiązujące od 6 października 1899, tabe- 
larycznie przedstawił .... Opawa, druk, Em- 
my Beck, 1899, fol., arkusz rozłożony, hal. 30. 

Jadwiga królowa,'powie8Ć historyczna z koń- 
ca XIV w. Wydaw. im. I>yo(nizego W^no ra, VIII. Poznań, nakł. funduszu ś. p. We- 
gnera, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1899, 8 
mała, str. 99, fen. 60, opr.' fen. 80. 

Powieść opracowana podług J. I. Kraszewskiego 
•Semko*. 

Jadwiga, oblubienica bandyty, powieść o- 
snuta na tle dramatu Kernera. Bibl. tanich 
książ., 3. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. 
K. Miarki w Mikołowie, 1885, 8, str. 56, 
hal. 40. 

— powieść z czasów Katarzyny II. Odb. 
z Orędownika. Poznań, druk. E. Schmaedic- 
kego," 1887, 16, str. 72, fen. 40. 

— Ob. Czermak W. (królowa); Gałęzow- 
ski Ksaw. (Mowa); KrzyStyniak A. (Święta 
1895); Orsza H. (Królowa 1899); Papi Tere- 
sa Jadwiga (Święta 1900); Piekosiński Fr. 
(Rachunki królowej 1896); Poeche Iz. (Kró- 
lowa 1898); Puzynina G. (Dramat 1886); 
Stronczyński K. (Legenda o świętej 1880); 
WalczYnski Fr. (Swieta 1893); Zimowski K. 
(KróloWa 1900). 

JADWIGA (Agi-Wdaj). Dawna powieść. Kra- 
ków, nakł. druk. Związkowej, G. Gebethner 
i Sp., 1895, 8 mała, str. 90, kor. 3. 

— Ob. nadto Agi-Wdaj. 

JADWIGA TERESA. Ob. Teresa Jadwiga. 

JADWINGER. Ob. Sembrzycki J. (Gebiet). 

JAEGER Gustaw dr. prof. Wełniarstwo: 
Odzież prawidłowa jako ochrona zdrowia, 
przełożył Julian Steinhaus. Warszawa, A. 
Gruszecki, druk. br. Jeżvńskich, 1886, 16, 
str. IV, 297, 1 ni. i II, kop. 80. 

JAEGERMANN I. Ob. Rozprawy o projekcie 
reguł, rzek 1886). 

JAGIĆ V. Slayische Beitrage zu den bibli- 
schen Apocryphen, I. Die altkirchenslaTi- 
schen Texte des Adambuches. Odb. z t. 42 
Denkschriften der k. Akad. der Wiss. Wien, 
F. Tempsky, 1893, 4, str. 104. 

Na str. 78—79: Das altpoluiache Leben Adams; 
str. 79—82: Der altpoluiache Processus satanicus und 
eine russische Uebersetzung desselben. 

Jagellonica. Ob. Matri (1900). 

Jagieltoni. Ob. Hirschberg Aleks.; Procha- 
ska A. (Parlamentaryzm 1898); Szulc P. J. 
(w Cechśch 1881). 

JAGIELLONKA Anna. Ob. Bartoszewicz Jul. 

JAGIELLONKA Katarzyna. Ob. Dubiecki M. 
(Obrazy II). 

Jagielloński uniwersytet Ob. Almanach; Bu- 
jak Fr.; Codex dipłomaticus IV, V; Grom- 
nicki T. (Theolog. Facultat); Karbowiak A.; 
Księga pamiat. 500-letn. jubileuszu (1901); 
Madeyski SL '(Kronika 1893); Morawski K. 
(1900); Morawski K. et Rongier P. (1900); 
Rostafiński J. (Wydział rolniczy 1884); Sta- 
tut (1818, 1833); Wojciechowski Konst. (1900); 
Wykazy szczegółowe majątku (1864). 

JAGIELSKI J. Die Ueberhandnahme der 164 JAGIELSKI - JAHRBUCH Bettelei und ihre Bekampfung, ein Beitrag 
zur Organisation der Armenpflege. 3 Auf- 
lage. Leipzig, Duncker & Humblot, 1885, 8, 
8tr. IV i 72, mr. 1-20. 

JAGIELSKI Wład. Pułk czwarty 1831, po- 
wieść historyczna. Odb. z Wielkopolanina. 
Poznań, nakł. i druk. Fr. Cłiocieszyńskiego, 
1891, 8 mała, str. 139, fen. 75. 

Jagiełło Władysław. Ob. G. W. (Pamiątka 
obchodu 1886); Gałezowski Ksaw. (Mowa 
1887); Griin An.; Hahn R.; Koneczny F. 
(1893); Lewicki Anatol (und Witold 1894); 
Pelczar Józef (Kazanie 1886); Piekosiński F. 
1896); Sasinek Fr. (O kftu 1886); Smolka 
Stan. (Kiejstut 1888). 

Jaglica (Trachoma). Ob. Kramsztyk Z. (1888); 
Sroczyński F. (1891); Talko Józef (1887); Wi- 
cherkiewicz Boi. (1892). 

Jagoda mazowieckich lasów, Au-Lir, Ob. 
Lenartowicz Teof. (1880). 

Jagodne. Ob. Wasilewski Z. (1889). 

JAGODYŃSKI Serafin. Ob. Bełcikowski A. 
(Okruchy). 

JAHN Ulrich dr. Yolkssagen aus Pommern 
und Riigen. Stettin, Dannenberg, 1886, 8, 
str. XXVII i 541, mr. 6. 

JAHNER Alfred dr. Deutsche Grammatik 
fiir die galizischen Mittelschulen. Lemberg, 
Verlag yon K. S. Jakubowski, Druck von 
Piller & Cie, 1899, 8, str. 3 ni. i 151, opr. 
kor. 2. 

— Spis przedmiotów zawartych w IX ro- 
cznikach Muzeum, czasopisma Towarzystwa 
nauczycieli szkół wyższych, 1885—1893, ze- 
stawił .... Lwów, Adm. wydaw. Tow. nau- 
czycieli szkół wyż., 1894, kor. 1. 

JAHOŁKOWSKA Ludwika. W domu, 30 po- 
wiastek dla dzieci od lat 5 do 8. Warsza- 
wa, nakł. Ed. Kolińskiego, druk. Towarz. 
kom., 1897, 16, str. 230, z ryc, opr. kop. 80. 

— Z teki wrażeń. Warszawa, nakł. Księg. 
M. Borkowskiego, 1900, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp. w Krakowie, 8, str. 196, rb. 120. 

— Ob. Warnkówna Jadw. (W ogródku 
dziecięcym 1895). 

Jahrbuch des Bromberger historischen Ve- 
reins fur den Netzedistrikt. Bromberg, Mit- 
tler, 1888, 8, str. 86, z planem autogr., mr. 
2-25. 

— Toż. Tamże, 1891, 8, str. III i 106, 
z tabl., mr. 2. 

— Toż. Tamże, 1892, 8, str. 140, z 2 tabl., 
mr. 2-50. 

— Toż, yerbunden mit dem Geschaftsbe- 
richt fiir die Jahre 1892 und 1893. Tamże, 
1894, 8, str. 95, z tabl. i ryci., mr. 2. 

— Toż. Tamże, 1897, 8, str. 57, z 3 tabl., 
mr. 2. 

— Toż. Tamże, 1898, 8, str. 92, mr. 2. — Toż. Tamże, 1898, 8, str. 69, mr. 1-50. 

— des siebenbiirgischen Karpatheu-Vereins, 
Jahrgang 1—3. Hermaustadt & Wien, Gra- 
ser, 1881—83, 8, str. III i 186 + IV i 242 
-f III i 251, z tabl. łitogr. 

Jahresbericht II des k. k. Real- und Ober- 
gymnasiums in Brody fiir das Schuljahr 

1880, Brody, Druck von J. Rosenheim, 1880, 
8, str. 62 i XXXX. 

Theodorlchs des Grossen Beziehungen zu Bysanz 
und zu Odovakar, von Adolf Julius Gawalewicz (str. 
1—62). 

— Toż, fiir das Schuljahr 1881. Tamże, 

1881, 8, str. 51 i 43. 

Urzędnicy kancelaryjni królów polskich z lat 1434 
— 1506, studyum dyplomatyczne, przez dra R. Mau- 
rera (str. 1—51). 

— Toż, fiir das Schuljahr 1882. Tamże, 

1882, 8, str. 40 i 39. 

Entwickelung der Idee des Lessingiscben Dra- 
mas Nathan des Weisen und Darlegung des Sinnes 
der in ebendemselben StUcke enthaltenen Parabel 
von den 3 Ringen in seiner Beziehung auf die Idee, 
von Prof. Johann Stcrnat (str. 1-40). 

— Toż, V, fiir das Schuljahr 1883. Tam- 
że, 1883, 8, str. 41 i 29. 

Stanislaus Ciołek, Yicekanzler von Polen und 
Bischof von Posen, von Dr. R. Maurer (str. S— 28); 
Qui viri docti de prosodia latina egerint et quid in 
his studiis profecerint, von Fr. Schindler (str. 29 
-41). 

— Toż, fiir das Schuljahr 1884. Tamże, 
1884, 8, str. 56 i 24. 

Ueber den Einfluss der geographischen Lagę 
auf die Enstehung und die Bedeutung der Stadte, 
an den Yerhaitnissen einiger StSdte Europas dar- 
gesteltt von Karl Zoeller, I: Die Lagę an Meeres- 
gestaden (str. 1—56). 

— Toż, VII, fiir das Schuljahr 1885. Tam- 
że, 1885, 8, str. 54 i 24. 

II: Die Lagę der Stadte an den FlUssen, von K. 
Zoeller, (str. 1—54). 

— Toż, VIII, fiir das Schuljahr 1886. 
Tamże, 1886, 8, str. 61. 

In welchem Verhaituisse stehen die Reden der 
filnf ersten im Symposion auftretenden Redner zu 
der des Sokrates und insbesondere zu der Lobrede 
des Alkibiades, von Prof. W. Resl (str. 1—35). 

— Toż, IX, fiir das Schuljahr 1887. Tam- 
że, 1887, 8, str, 43 i 24. 

Die Yerhaitnisse der ROmer zum achałschen 
Bundę von 229 bis 149, von Prof. Jos. Klotzek (str 
1—43). 

— Toż, X, fiir das Schuljahr 1888. Tam- 
że, 1888, 8, str. 42 i 24. 

Ueber einige mit der Schraubenlinie in Zusam- 
menhang stehenden krummen Linien, von Zdzisław 
von Fialka, str. 1 — i2. 

— Toż, XI, fur das Schuljahr 1889. Tam- 
że, Druck von F. West, 1889, 8, str. 68 i 25. 

Untersuchungen ttber das III und XVI Buch der 
Odyssee, przez A. Czyczkiewicza. 

— Toż, XII, fiir das Schuljahr 1890. Tam- 
że, 1890, 8, str. 42 i 26. 

De Tacitei sermonis proprietatibus , praecipue 
quae ad poetarum dicendi genns pertineant, pars 
I przez prof. A. Czyczkiewicza (str. 1—42). JAHRBUCH - JAK 165 — Toż, XIII, fur das Schuljahr 1891. 
Tamże, 1891, 8, str. 44 i 23. 

De Tacitei sermonis proprietatibus, praecipue 
quae ad poetarum dicendi genus pertineant, pars 
II Yon Prof. A. Czyczkiewicz. 

— Toż, XV, fur das Schuljahr 1893. Tam- 
że, 1893, 8, str. 44 i 29. 

Betrachtungen Uber Homers Odyssee, von A. 
Czyczkiewicz. 

— Toż, XVII, fur das Schuljahr 1895. 
Tamże, 1895, 8, str. 29 i 36. 

Kleine Beitrage zur slarischen Lautlehre: I: Uber 
k paragogicum, vorzQglicb in den Mundarten der 
polnischen Sprache, II. Einiges zurEpenthesis, von 
Dr. G. Blatt. 

— Toż, XVIII, fur das Schuljahr 1896. 
Tamże, 1896, 8, str. 42 i 39. 

De Troporum apud Horatium usu, pars I: Car- 
mina, scripsit S. Handel. 

— Toż, XIX. Tamże, 1897, 8, str. 48 i 49. 
Beitrage zu einem Studium des Lustspieldichters 

Franciszek Zabłocki, von Bronislaus v. Nałęcz Ką- 
sinowski. 

— Toż, XX, 1898. Tamże, 1898, 8, str. 58, 
1 ni. i 64. 

Die Motive in der Liedersammlung >Der Knaben 
Wnnderhornc, przez A. Aliśkiewicza. 

— Toż, XXI, 1899. Tamże, 1899, 8 wię- 
ksza, str. 43 i 52, z tabl. in fol. 

Beitrage zu einer Biographie des Nikołaus Rej 
von Nagłowice, I. Die Yorfahren des N. Rej, II. 
Seine Jugendjahre, przez J. Gawlikowskiego. 

— Toż, XXII. Tamże, 1900, 8 większa, 
str. 46, 2 ni. i 39, 1 tabela. 

Pr. Hebbels aesthetische Anslchten, vom Prof. 
Andreas Aliśkiewlcz. 

— des k. k. zweiten Obergymnasiums im 
Lemberg fur das Schuljahr, 1881. Lemberg, 
Verlag des k. k. II Obergymnasiums, Buch- 
druckerei des Stauropig. Instituts, 1881, 8, 
str. 72. 

Die trajectio epitheti bel Genetiwerbindungen 
in den TragOdien des Sophokles, von Prof. Clemens 
Schnltzel; De auctoritate libelli Plutarchei, qul 
7i£p"t 'IIpoSÓTOv y.ay.ori^zlai inscribitur, vom suppl. 
Lehrer Franciscus Majchrowicz. 

— Toż, fur das Schuljahr 1883. Tamże, 

1883, 8, str. 81i 1 ni. 

Wftrme und Elektrlcitat in ihren gegenseitigen 
Beziehungen, von Ig. M. Markowski. 

— Toż, fiir das Schuljahr 1884. Tamże, 

1884, 8, str. 71. 

Historia anni 1683, ex Annalibus Stan. Josephi 
Bieżanowski excerpta, ex codice manuscripto bibłio- 
thecae Ossolinensis nunc primum edidit Franc. 
Majchrowicz. 

— Toż, fiir 1886. Tamże, 1886, 8, str. 93. 

Der polnisch-ungarische Streit urn Gallzien und 
Lodomerlen, ein Beitrag zur Osterreichischen Ge- 
schichte, vom suppl. Lehrer Johann Matijów. 

— Toż, ftłr 1892. Tamże, 1892, 8, str. 72. 
Das menschliche Ich, eine psychologische Studie, 

von Prof. W. Resl. 

— Toż, fUr 1893. Tamże, 1893, 8, str. 79. 
De comltiorum centuriatorum mutata ratione, v. 

J. Sanojca. — Toż, fur 1894. Tamże, 1894, 8, str. 52. 
Bau , Wesen und Bedeutung des sogenannten 

Agons in den Aristophanischen KomOdlen, Zusam- 
menfas.sung der wichtigoten Ergebnlsse der in pol- 
nischer Sprache erschienenen Abhandlung desselben 
Autors, przez G. Lettnera. 

— Toż, fiir 1897. Tamże, 1897, 8, str. 74. 

Elchendorfs Einfluss auf Heines Lyrik, von S. 
Heller. 

— Toż, fiir 1898. Tamże, 1898, 8, str. 74. 

Elchendorffs Einfluss auf Heines Lyrik, von S. 
Heller (c. d.). 

— IX des S. Ludwig Kinderspitals in £ra- 
kau fiir das Jahr 1881. Krakau, Buchdruck. 
des Czas, 1882, 8, str. 11. 

— Toż, fiir das Jahr 1884. Tamże, 1885 
8, str. XXX. 

— der k. k. Fachschule fOr Schlosserei in 
Świątniki fiir das Schuljahr 1895/6 erstattet 
von Karl Biłv, Schulleiter. Krakau, Verlag 
k. k. Fachschule, Druk. v. Czas, 1896, 8, 
str. 16. 

— XII des Vereins zur Verbe8serung der 
Pferde- Rindvieh- u. Schaaf-Zucht im Gross- 
herzogthum Posen fiir das Jahr 1852. Dwu- 
naste sprawozdanie roczne Towarzystwa ku 
ulepszeniu chodowli koni, bydła i owiec 
w W. Księstwie Poznańskiem z roku 1852. 
Posen, konigl. Hof buchdruck. von W. Dec- 
ker & Comp., 1853, 4, str. 26. 

— I. des westgalizischen Seidenzucht-Ve- 
reines in Biała, 1865. Bielitz, Druck von R. 
Zawadzki, 1865, 8, str. 46. 

Jahresberichte des technischen Vereine8 in 
Lemberg. I Band. Lemberg, aus der k. k. 
galiz. Aerarial-Staats-Druckerei, 1867, 8, 2 
tyt., str., str. 289, 2 ni. i 2 tablice. 

JAIS Egidyusz ks. Książeczka do nauki i 
nabożeństwa dla młodzieży, której mogą 
także użyć korzystnie i dorośli, przełożona 
z 22go wydania przez ks. P. Rzewuskiego. 
Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 
kop. 30. 

Jajko wielkanocne, jednodniówka. Kraków, 
druk. Narodowa, 1899, 4, str. 13 i 11 ni., 
z rycinami, hal. 50. 

— Toż, jednodniówka. Podgórze, nakł. S. 
Dubienki, druk. W. Poturalskiego, 1900, 4, 
str. 15 i 5 ni., hal. 50. 

Jajko zwierzęce. Ob. Wielowiejski H. (Stu- 
dya I. 1887). 

Jajnik. Ob. Pomorski J. (Śródbłoniak j 

1890); Wielowiejski H. (U owadów 1886). 

Jajowód. Ob. Mikucki Wład. (Budowa hi- 
stolog. 1895). 

Jak się dzieci bawią, książka obrazkowa 
z tekstem. Brody, nakł. F. Westa, 4, ryc. 8, 
kor. 1. 

Jak się dziecię bawi w domu i za domem. 
Warszawa, nakł. G. Ceninerszwera, 1891, 4 
mała, 6 kart ni., z kolor, obrazkami, kop. 45. ttB JAK - JAKOWLEW Jak giną instytucje narodowe na emigra- 
cji, napisał a., I. Wjższa szkoła polska 
w Paryżu. Parjź, druk. G. Maurin, Józef 
Kaniowski w Londjnie, 1896, 16, str. 77 i 1 
ni., cent. 50. 

Jak sobie ludzie radzili w biedzie, jak do- 
szli do majątku i jak dobrobyt ogółem pod- 
nieśli. Warszawa, 1891, kop. 3. 

Jak można w małżeństwie nawet znaleść 
szczęście przez autora »Świata kobietj*, 
przelożjła z angiel. T. Prażmowska. Warsza- 
wa, nakł. T. Paprockiego i Sp., 1891, 8, str, 
IV, 317, rb. 1-20. 

Jak pisał Adam Mickiewicz (Antologia). 
Warszawa, Zaleski, 1898, 8, str. 107, kop. 12. 

Jak to w Poznaniu bies porwał Szweda, po- 
wieść z czasów najazdu Szwedów na Wiel- 
kopolskę w XVII w. Poznań, nakł. i druk. 
Fr. Chooieszjńakiego, 1900, 16, str. 25, fen. 20. 

Jak prowadzić gospodarstwa ? Rozprawj od- 
znaczone na konkursie Gazety rolniczej. 
Warszawa, nakł. Gazety roln., Gebethner 
i Wolff, 1886, 8, str. 307, rb. 1. 

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Chi- 
cago, druk. Gazety pols., 1885, cent. 10. 

Jak spełnić można cud pożądany całkiem 
naturalnymi środkami. Głos jednostki inte- 
resowanej, ale bez wszelkich kastowych 
uprzedzeń, bo nienaleźącej wyłącznie do ża- 
dnego w narodzie stronnictwa inieuwzgłed- 
niającej też żadnego prócz wspólności dąże- 
nia otwarcie i prostemi drogami do wszech - 
narodowej pomyślności. Rzeszów, nakł. auto- 
ra, druk. J. A. Pelara, 1876, 8, str. 38. 

Jak usunąć nędzę. Ob. Agis. 

Jak zostać przemysłowcem, praktyczne 
wskazówki dla chcących się kształcić w szko- 
łach przemysłowych, I: Zakłady w Niem- 
czech. Warszawa, wydawnictwo i druk. Prze- 
glądu tygodniowego, A. Wiślicki, 1888, 8 
mała, str. XL, kop. 30. 

Jak zostać dobrą służącą, rady i wskazów- 
ki. Łódź, nakł. i druk.* Alfr. Zonera, 1899, 
8 mała, str. 20, kop. 20. 

Jak żyć z ludźmi. Warszawa, wydaw. A. 
J. Wiśniakowskiego, druk. M. Tarnowskie- 
go, 1888, 32, str. 73 i V, kop. 25. 

— Toż, popularny wykład zwyczajów to- 
warzyskich. Wyd. 3. Warszawa, nakł. W. 
Wodzyńskiego, druk. Tow. komand., 1898, 
16, str. 77 i III, kop. 25. 

Jiak i dlaczego Żydów biją. Odb. s Teraź- 
niejszości. Warszawa, druk. B. Kopczyń- 
skiego, 1885, 8, str. 5, kop. 5. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 8 mała, str. 8, 
mała, str. 8, kop. 5. 

Jak żyją w Czechach. Ob. Antoszka. 
Jak się Jędrzejowa spowiadała. Ob. Rafał 
a Kap. (1893). Jąkanie. Ob. Ołtuszewski Wład. dr. (O zbo- 
czeniach 1892). 

Jakby można uczyć języka niemieckiego. 
Odb. ze Szkoły. Lwów', nakł. Towarz. pe- 
dagog., druk. I Związkowa, 1876, 8, str. 156. 

Jaki jest najkorzystniejszy sposób gospo- 
darowania w posiadłości, mniej więcej 60 
mórg magdeburskich obejmującej, położo- 
nej opodal od miast ludnych i wielkich dróg 
komunikacyjnych. Rzecz w drodze konkur- 
sowej zaprojektowana przez Tow. rolnicze 
powiatu Inowrocławskiego. Poznań, J. K. 
Żupański, 1883, 8, str. 38, 2 k. podziałki 
pól, fen. 25. 

JAKIMENKO Borys. Kraszanka za kraszan- 
ku, Pantelejmonu Kuliszu posłanje. Lwiw, 
nakł. i pecz. I. Dobrzańskoho i K. Groma- 
na, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1882, 
16, str. 16, hal. 30. 

— Toż, druhaja odbitka, popołnena obraz- 
kami z posłania hałyckim sobratłam. Tam- 
że, 1882, 16, str. 31, hal. 50. 

JAKINIIONKA K. Niepłodność drzew owoco- 
wych. Podręczna bibl. ogrodnicza, 1. Odb. 
z Pszczelarza i ogrodnika. Warszawa, W. 
Wodzy ński, druk. Gazety rolniczej, 1898, 8 
mała, str. 55 i 1 ni. kop. 25. 

JAKIMOWSKI Janusz. Na gwiazdkę rówien- 
niczkom aniołeczka meg^o. Lwów, nakł. i 
druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1881, 
8, str. 76, kor. 1-80. 

— Ob. Małachowski, t. VI. Bibliogr. str. 
489. 

JAKLIŃSKI Zygmunt. Uprawa tytuniu, pod- 
ręcznik dla uprawiaczy w Galicyi i Buko- 
winie. Lwów, wyd. galie. Towarzystwa go- 
spodarskiego kosztem subwencyi c. k. mini- 
steryum rolnictwa, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. I Związkowa, 1894, 8, str. 2 ni., 69 i 2 
ni., hal. 80. ' 

Jakób z Paradyża. Ob. Pijałek Jan. 

JAKOWICKI Ludovicus. Observationes iu 
Thucydidislibri tertii cap. XXXVII-XLVIII. 
Schulprogramm, Neustadt, 1879. B. w. r., 4, 
str. 16. 

JAKOWICKI T. Maksymilian Studniarski 
Odb. z 17 Rocznika Towarz. przyj. nauk. 
Poznań, druk. Kuryera poznań., 1890, 8, 
str. 7. 

JAKOWIENKO W. i. Chmielnickij Bogdan, 
jego żizń i obszcaestwiennaja diejatielnost', 
biograf iczesk i j oczerk. Biogr. biblioteka F. 
Pawlenkowa. Petersburg, 1894, 8, str. 96, 
z portretem, kop. 25. 

— Srewczenko T. G., jego żizń i łitiera- 
turnaja diejatielnost', biogr. oczerk. Biogr. 
bibliotieka. Tamże, 1894, 8, str. 95, z portr., 
kop. 25. 

JAKOWLEW W. Drewne Kijewskija religioz- 
nyja skazanija. Warszawa, 1875, 8, str. II i 
160. JAKOWSKI - JAKUBOWSKI 167 JAKOWSKI M. Grzybki chorobotwórcze z 7 
tabl. litogr. i 11 drzeworytami w tekście. 
Warszawa, 1886, 8, str. 112, rb. 2-50. 

— Przegląd piśmiennictwa lekarskiego 
polskiego za ' rok 1894, wydany staraniem 
Tow. lek. warszawskiego, pod redakcyą .... 
Odb. z Pamiętnika Tow. lek. war. Warsza- 
wa, E. Weude i Sp , druk. K. Kowalewskie- 
go, 1895, 8, str. 223 i XXV, rb. 1. 

— Ob. Pamiętnik Towarzystwa lekar. war- 
szaw. (1899). 

JAKUB. Co dziś czynić Polakowi w Galł- 
cyi, napisał .... z pod Giewontu. Kraków, 
nakl. autora, G. Gebethner i Sp., druk. 
Związkowa, 1897, 8, str. 32, hal. 50. 

Jakób starszy Św. Ob. Eantecki ks. (Żywot 
1885). 

JAKUBOWICZ Henryk. Być czy nie być, As- 
pazya, O szarej godzinie, Pieśni bez tytułu. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Este- 
tyczna, 1895, 8 mała, str. 123 i II, kop. 80. 

— Ob. Howitz (1898). 

JAKUBOWICZ Józef. Z Pamiętnika .... Szla- 
chetny czyn mieszczan z Mrzygłodu w r. 
1846, wydał Józef Żywicki. Poznań, skl. gł. 
i druk. W. Simona, ' 1886, 8, str. 1 ni. i 46, 
fen. 50. 

Na str. 1—7: Przedmowa pióra Agatona Gillera. 

JAKUBOWICZ Stan. Samoprząśnica, Selfac- 
tor, studyum teoretyczno-praktyczne, opra- 
cował ...."inź. Bibl. przemysłowa. Warszawa, 
nakł. H. Wawelberga , Gebethner i Wolff, 
druk. J. Bratmana, 1899, 8 mała, str. IX, 1 
ni i 86, z 6 tabl. i rysun. w tekście, opr. 
kop. 85. 

— Zarys przędzenia wełny czesankowej. 
Bibl. przemysłowa. Tamże, druk. J. Cotty, 
1895, 16, str. III i 79, z rysunkami w teks., 
opr. kop. 40. 

JAKUBOWICZ Wład. ks. Ob. Wappler Ant. 
ks. (Historya kościoła 1893). 

JAKUBOWSKA Marya z Seredyńskich. Z po- 
bytu w Bośni. Wrażenia, obrazki i szkice. 
Bytom, G. S., nakł. autorki, druk. Katolika, 
1891, 16, str. 237 i 1 ni., hal. 80. 

JAKUBOWSKr Faustyn. Projekt umowy o 
dzierżawę teatru w Krakowie. Kraków, 
nakł. gminy miasta, druk. A. Koziańskiego, 
b. r. (1893), 4, str. 16. 

— Projekt umowy o dzierżawę teatru 
w Krakowie, uchwalony na posiedzeniach , 
pełnej Rady miejskiej w dniach 15, 17, 20, 
25, 31 maja i 5 czefwca 1893. Tamże, 1893, 
8, str. 19. 

— Ob. Estreicher K. (1893). 
JAKUBOWSKI J. Obi Iwanowski E. Pamiątki 

1882). 

JAKUBOWSKI Józef Kalasanty. Oryginalna 
umysłowe praktyczne nrisceilanea (rozmai- 
tości), spisał -... nauczyciel w gininaayiiini Św. Maryi Magdaleny w Poznaniu 50- letni 
emeryt od roku 1815—1874. Poznań, nakł. 
autora, druk. J. Leitgebra, 1875, 8, 2 k. tyt., 
str. 279 i 4 k. ni. 

JAKUBOWSKI Julian ks. W sprawie pszczel- 
nictwa artykuły polemiczne. Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1886, 8 mała, str. 51, 
kop. 20. 

— Ob. Butlerów A. (Jak hodować pszczoły). 
JAKUBOWSKI K. Ob. Miasto Lwów (1896). 
JAKUBOWSKI Maciej prof. dr. Pogląd na 

rozwój nauki o chorobach dzieci, obok in- 
nych nauk lekarskich i przyrodniczych. Od- 
czyt. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8 mała, str. 21, hal. 40. 

— Porównanie wyników leczenia dławca 
za pomocą tracheotomii a intubacyi krtani 
metodą 0''Dwyer'a, referat. Odb. z Gazety 
lekar. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 

1891, 8, str. 10. 

— O przyrządzaniu mleka krowiego jako 
pożywki dla dzieci, z pomocą najnowszego 
przyrządu prof. Soxhletha. Odb. z Przewód, 
higien. Kraków, druk. W. Korneckiego, 

1892, 8, str. 8. 

— Sprawozdanie z doświadczeń dokona- 
nych z antytoxyną w przebiegu błonicy. 
Odb. z Przegl. lek. 'Kraków, druk. Uniwer. 
Jag., 1895, 8, str. 18. 

— Sprawozdanie z rokowań przeprowa- 
dzonych co do zamierzonego odstąpienia 
szpitala św. Ludwika dla dzieci w J^rako- 
wie na rzecz kraju. Kraków, nakł. Towarz. 
opieki szpitalnej, druk. Czasu, 1895, fol., 
str. 8. 

— Szpital Św. Ludwika dla dzieci w Kra- 
kowie, jego powstanie, rozwój i działalność 
dziesięcioletnia od 1876—1885 r. Kraków, 
nakł. autora, druk. Czasu, 1886, 8 większa, 
str. 76 i 1 ni. 

— Kilka uwag w sprawie leczenia Wonl- 
cy surowicą w Galicyi. Odb. z Przegl, lek. 
Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jagieł., 
1899, 8, str. 11. 

— Wskazówki żywienia i pielęgnowania 
dzieci w pierwszym roku życia.' Kraków, 
nakł. Towarz. opieki zdrowia,"^ druk W. Kor- 
neckiego, 1890, 8 mała, str. 43, hal. 20. 

— Toż. Nakł. 2gi. Tamże, 1891, 8 mała, 
str. 43, hal. 20. 

— Z kliniki pedyatrycznej Uniwer. Jag. 
prof w Krakowie. Rok szk. 1896/7: 

I. Simon Fr. O rozpoznawaniu duru brzu- 
sznego z surowicy krwi chorego zapomocą 
bulionowej hodowli prątka Ebertha, str. i 
—10. 

II. Raczyński J. Doświadczenia kliniczne 
z t. zw. tłustem mlekiem prof* Gaertnera, 
str. 11-26. 

III. Lewkowicz Ksaw. Pasorzyty zimm 168 JAKUBOWSKI - JAN cze, ich stosunek do ciałek i budowa ciałka 
krwi czerwonego, str, 27—34. 

IV. Raczyński J. O nakłóciu lędźwi owem 
(Punctio lumbalis) w przewlekłem wodogło- 
wiu, str. 35—44. Odb. z Przegl. lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 44. 

JAKUBOWSKI Wojciech. Listy do Jana Kle- 
mensa Branickiego, W. hetmana koronnego, 
z lat 1758—1771, przypisami objaśnił i do- 
datkami uzupełnił śp. Julian Bartoszewicz, 
wydał I. Janicki. Bibl. ordynacył hr. Kra- 
sińskich, Muzeum K. Świdzińskiego, t. VII. 
Warszawa, nakł. Świdzińskich, Gebethner 
i Wolff, druk. J. Bergera, 1882, 4, str. 1 ni., 
IV, 1 ni. i 215, rb. 3. 

Jakutów kraj. Ob. Sieroszewski W. (1900, 
Jakutskije razskazy 1895). 

Jama smocza. Poznań, nakł. autora, druk. 
W. Simona, 1881, 8, str. 2 ni. i 24, fen. 50. 

— brzuszna. Ob. Bossowski Al. (1899). 

— ustna. Ob. Sedziak J. (Choroby 1897). 
JAMIESON Andrzej. Zasady magnetyzmu 

i elektryczności, wyłożone dla uczniów elek- 
trotechniki przez ...., uzupełnione następnie 
przez dr. I. Kollerta, prof. szkoły technicz. 
w Chemnitz, przełożj^ł z uwzględnieniem 
3go wyd. angielskiego St. Stetkiewicz, kand. 
n. mat. fiz., w 2 tomach, t. I. Bibl. przemy- 
słowa. Warszawa, nakł. H. Wawelberga, 
druk. Tow. komand., 1897, 8 mała, str. 351 
i II, z licznymi figurami w teks., rb. 125. 

— Toż, t. II. Bibl. przemysłowa. Warsza- 
wa, nakł. H. Wawelberga, Gebethner i Wolff, 
druk. Tow. Komand., 1898, 8 mała, str. 494, 
z licznymi figurami w teks., rb. 1"10. 

JAMIOŁKOWSKI Stanisław ks. Kolendy, uło- 
żone, przerobione lub dobrane przez .... ple- 
bana kuleskiego. Warszawa, druk. St. Nie- 
miery, 1883, 16, str. 150 i 1 ni., kop. 20. 

JAMRÓGIEWICZ Miecz. Arytmetyka dla abl- 
turyentów gimnazyalnych. Lwów, nakł. W. 
Manieckiego, druk^ Ludowa, 1894, 8, str. 26, 
hal. 80. 

— Geometrya poglądowa dla użytku 
w klasach niższych szkół gimnazyalnych 
i realnych. Lwów, nakł. Towarzystwa peda- 
gogicznego, 1884, 8, str. 166, kor. 2. 

— Geometrya poglądowa dla niższych 
klas gimnazyalnych. Wyd. 2gie przerobione. 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Pol- 
ska, 1897, 8, str. 172 i 2 ni., z rysunkami 
w teks., opr. kor. 2-50. 

— Ob. Sprawozdanie gimnaz. w Sanoku 
(1882). 

Jan Albert (król). Ob. Lewicki A. (Konig 
1892). 

Jan Kolombini błog. Ob. Zaremba A. (1897). 

JAN z Borku. Ob. Kukucz Jan (1894). 

Jan Boży św. Ob. Biegański St. (Żywot 
1893). Jan Chryzostom. Ob. Chryzostom J. 

JAN Chrzciciel. Głos do ludu królestwa Ga- 
licy! i Lodomeryi i W. ks. Krakowskiego, 
w r. 1889 nieurodzajem dotkniętego (wier- 
szem). Kraków, nakł. autora, druk. Związ- 
kowa, 1890, 8 mała, str. 15. 

Jan Chrzciciel. Ob. Cercha St. (Głowa 1897); 
Kloczkowski J. (Żywot 1884); Żebrawski T. 
(Der Altar 1881). 

JAN z Dobrej Woli. Kolęda dla zmartwych- 
wstańców na rok pański' 1873, zawierająca 
treść i rozbiór: Szkoły o królestwie bożem 
P. W. Stefańskiego przez .... Poznań, skł. 
gł. i druk. T. W. Daszkiewicza, D. E. Fried- 
lein w Krakowie, 1873, 8, str. 57, hal. 75. 

(Jan z Dukli). Pamiątka 400-letniego obcho- 
du śmierci błogosławionego .... Lwów, nakl. 
klasztoru oo. Bernardynów, druk. A. Waj- 
dowicz, 1884, 8, k. ni. 2. 

— Ob. Golichowski Norb. (1886); Jarosze- 
wicz FI. ks. (1884); Małachowski Zvg. (Pie- 
śni (1884). 

JAN z Głodomanku. Ob. Perges X. (1886). 

JAN z jassyru. Śpiewy z pustyni (pośw. 
cieniom Ant. Paprockiego, Fr. Gawareckie- 
go i Bielińskiego). Paryż, Antony et Cie, 
druk. A. Reiffa, G. Gebethner i Sp. w Kra- 
kowie, 1896, 8 mała, str. 132, f r. 2 = kor. 2-40. 

(Jan Kanty). Program uroczystego obchodu 

500nej rocznicy urodzin św Kraków, 

druk. Czasu, 1890, 8, str. ni. 2. 

— Ob. Arndt Aug. (de loco); Benoit K; 
Bukowski J. ks. (O dacie) ; J. M. ; Kętrzyński 
W. (1892); Konrad K. (1891); Koszutski H. 
ks. (1889); Podolanka (1890); Pvsz ks. (1895); 
Wisłocki Wład. (1890). 

Jan Kapistran. Ob. Golichowski N. (1899). 

Jan Kazimierz. Ob. Belgrano L. T.; Czer- 
mak W.; Kamiński Jul. (Kazanie 1896); Ku- 
bala L. (Królewicz w Szkicach I. 1896),; Pa- 
wliszczewN. (Polskaja anarchia 1887); Śluby 
(1887). 

Jan od Krzyża §w. Pamiątka 300-letniej ro- 
cznicy zgonu św , towarzysza św. Tere- 
sy przy reformie zakonu karmelitańskiego, 

zawierająca żywot św i nabożeństwo. 

Kraków, nakł. oo. Karmelitów bosych w Czer- 
nej, druk. Czasu, 1891, 16, str. 88. 

— Wspomnienie krótkie o św pierw- 
szym Karmelicie bosym, na pamiątkę 300- 
letniej rocznicy jego błogosławionej śmierci. 
Tamże, 1891, 16, str. 14, z ryciną. 

- Ob. Smoczyński W. ks. (Obchód 1891). 

Jan książę finlandzki. Ob. Historya pra- 
wdziwa (1892). 

JAN z Leydy. Ob. Scribe Eug. 

Jan Nepomucen św. Żywot św patrona 

dobrej sławy, z dodaniem nabożeństwa do 
tegoż świętego. Warszawa, druk. St. Nie- 
miery, 1892, 32, str. 55, kop. 10. JAN - JANCZEWSKI 169 — Ob. Książeczka (1867). 

Jan Okpi&wiat zwany także Sowizdrzałem, 
słynny swego czasu trefniś, jego figle i awan- 
tury. 'Wyd. nowe. Bibl. tanich książeczek 4. 
Cieszyn,' nakł. E Feitzingera, druk. Axt- 
manna, 1885, 8, str. 70, hal. 40. 

Jan Orlik znalezione dziecko w gnieździe 
orłem. Chicago, druk. Gazety pols., 1877, 
cent. 10. 

JAN Św. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Po- 
znań, nakł. Bibl. kórnickiej, J. K, Żupań- 
ski, druk. Kurvera pozn., 1892, 16, str. 117, 
fen. 50. 

— Ewangelie Joana. Lwów, nakł. brytyj- 
skiego i zagranicznego Towarzystwa biblij- 
nego A. Reichard et Comp., druk. A. Holz- 
hausena w Wiedniu. 1877, 16, k. t. 66 str. 

— Objawienie. Poznań, nakł. Bibl. kórni- 
ckiej, J. K. Żupański, druk. Kuryera pozn., 
1893, 16, str. 66, fen. 30. 

— Ob. Spis Stan. ks. dr. (1885). 

JAN ze Strzelec SUCHYWILK. Ob. Hoszow- 
ski Kons. (1883). 

JAN III. SOBIESKI. Ob. Akta historyczne, 
t. II, III, V— VII; Ur Brefvexlingen 
emellan (1880); Bronikowski Al. ;Choci8zew8ki 
J. ; Dupont F. (Pamiętnik); Kluczycki Fr. (Wy- 
prawa wiedeńska, 1883); Łuniński Er. (1901); 
Tomkowicz St. i Mvcielski J. (O wystawie 
jubil. epoki .... 1883); Waliszewski K. (Pol- 
sko-francuskie stosunki 1889); Wisłocki W. 
(Sobiesciana 1884); Zabytki XVII wieku (Wy- 
stawa jubileuszowa 1884); Ziemięcki T. (Wy- 
stawa histor. wiedeńska 1884).' Porównaj 
także: Sobieski Jan. 

JAN z Wiślicy. Ob. Jezienicki Mich.; Krucz- 
kiewicz Br. (1885). 

JANA Stanisław. Zdroje siarczane w Lubie- 
niu. Lwów, 1883, 8, str. 15. 

— Toż, 8, str. 19. 

JANAS Jan ks. Sprawozdanie z sejmiku 
spółek zarobkowych odbytego w Gnieźnie 
dnia 11 i 12 października 1887 r. Poznań, 
nakł. związku spółek zarób., druk. Dzien- 
nika poznań., 1888, 8, str. 31. 

JANASIŃSKI Ignacy. Jasełka w mieście Gry- 
bowie. Odb. ze Zbioru wiadomości do antro- 
pologii kraj., tom, X 3. Kraków, druk. Uni- 
wer. Jag., 1886, 8, str. 18. 

JANASZ Adolf. Pierwsze początki Pisma 
Św. dla dzieci, z 52 obrazkami. Warszawa, 
druk. H. Feitzingera w Cieszynie, 1880, 
(1882), 8, str. 95, kop. 10. 

JANASZ I. L. Ob. Sienkiewicz H. Quo va- 
dis 1900). 

JANASZOWA Dorota. Śmierć Zbawiciela i 
śmierć grzesznika, tłum. z francus. przez .... 
Warszawa, 1889, kop. 4. 

JANCZEWSKI Edward dr. Botanika systema- 
tyczna według wykładów prof opraco- wali J. Bzowski i T. Łubieński. Kraków, 
wyd. Kółka rolników Wszechnicy Jagiell., 
1895, 4, str. 271 (litografia). 

— Cladosporium herbarum i jego najpo- 
spolitsze na zbożu towarzysze. Odb. z 37 t. 
Rozpraw Wydz. matem.-przyr. oraz Bulety- 
nu za rok 1894 Akademii umiej. Tamże, 
Spółka wydaw., 1894, 8 większa, str. 45 i 22, 
kor. 2. 

— Dwupostaciowość gruszek. Odb. z Ogro- 
dnictwa. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 
1899, 4, str. 13, z 16 rycin. 

— Etudes algologiąues. I. Fecondation du 
Gutleria adspersa. II. Godlewskia nouveau 
genre d'algues. Paris, G. Masson, 1883, 8, str. 
24, z 2 tabl. 

— Etudes comparśes sur les tubles crib- 
reQx. Extrait des Mćmoires de la Sociśtś 
naL des sciences naturelłes et mathśm. de 
Cherbourg, t. 23. Cherbourg, 1881, 8, str. 
210—350, 1 ni. i 7 tabl. litogr. w 4ce. 

— Etudes comparśes sur les tubes crib- 
reux. Annales des sciences naturelłes, tom 
XIV nr. 1-3. Paris, 1882, 8, str. 50-166 i 5 
tabl. litogr. 

— On the fruits of the genus Anemone. 
Nadb. z Transactions and procedings of the 
Botanical society. Edynburg, 1888, 8, str. 
174—177. 

— Der Gartenbau in Galizien 1848 bis 
1898, Abdruck aus dem zur Feler des Re- 
gierungs Jubilaums Sr. Majestat des Kaisers 
Franz Joseph I herausgegebeneu Werke: 
Geschichte der osterr. Land u. Forstwirt- 
schaft und ihrer Industrien 1848 bis 1898. 
Wien, 1899, Perles, 8 większa, str. 7, hal. 40. 

— Germination de TAnemone apennina 
Lin. Odb. z Comptes rendus des seances de 
rAcademie des sciences. Paris, 1888, 4, str. 3. 

— Głównie zbożowe na Żmudzi. Odb. 
z 32 t. Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 
demii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1897, 8, str. 9. 

— Godlewskia, nowy rodzaj Sinorostów, 
Cryptophyceae Thur. Odb. z t. XI Rozpraw 
Wydz. matem.-przyr. Akademii umiej. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1883, 8, str. 3. 

— Mieszańce Zawilców, część I i II, Les 
hybrides du genre Anemone, I & II, avec 
un rśsumó francais. Odb. z t. 19 i 20 Roz- 
praw Wydziału matem.-przyrod.-Akademii 
umiej. Tamże, 1889, 8, str. 24. 

— Recherches sur Taccroisement terminal 
des racines et le dśveloppement des radicel- 
les dans les phanórogames. Odb. z Annales 
des sciences naturelłes botaniąues 5e Serie, 
Tome XX. Paris, impr. E. Martinet, 1874, 
8, str. 66, z VIII tabl. 

— Rurki sitkowe, badania porównawcze, 
cz. III i IV. Odb. z t. IX Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akademii umiej. Kraków, no JANCZEWSKI - JANICKI druk. Uniw. Jag., 1881, 8, str. 39 i 3 tabl. 
+ str. 28. 

— Nasz spadek Pomony. Odb. z Przegl. 
pols. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
Czasu, 1884, 8, str. 34, hal. 80. 

— Trzy metody hodowli drzew owoco- 
wych, wykład dla praktykantów wygłoszo- 
ny. Odb. z Tygod. roln. Kraków, druk. 
Związkowa, 1896, 8 mała, str. 20. 

— Ustrój grzbietobrzuszny korzeni stor- 
czyków. Odb. z 12 t. Rozpraw Wj^dz. ma- 
tem.-przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1884, 8, str. 39, z 3 tabl, 

— Zawilec, Anemone L., studyum morfo- 
logiczne. Odb. z 22 t. Rozpraw Wydz. ma- 
tem.-przyr. Akad. Umiej. Kraków, Spółka 
wydaw., druk.Uniwer. Jagieł., 1892, 8, wię- 
ksza, str. 31, z 3 tabl., kor. 2. 

— Toż, ez. III. Odb. z XXVII t. Rozpraw 
Wydz. matem.-przyr. Akademii umiej. Tam- 
że, 1894, 8 większa, str. 20, z 1 tabl., hal. 80. 

— Toż, cz. IV. Odb. z t. 32 Rozpraw 
Wydz. matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 
1896, 8 większa, str. 26, z 2 tabl., kor. 1. 

— Ob. Godlewski Emil prof. (Zagraniczne 
szkoły rolnicze 1890). 

JANCZEWSKI Edw. dr. prof. & RETTIG H. 
Selectus e seminario horti botanici Craco- 
viensis anno 1888. Cracoviae, typ. Uniwer. 
Jag., 1889, 4, str. 8. 

JANCZUK N. A. G. Kirkor, niekrołog. Odb. 
z Kijewskoj Stariny. Kijów, 1887, 8, str. 17. 

JANDAUREK Jul. prof. Das Konigreich Gali- 
zien und Lodomerien und das Herzogthum 
Bukowina. Die Lander Ósterreich-Ungarns 
in Wort und Bild, I 10. Wien, C. Graeser, 
1884, 8, str. 202, z rycinami, kor. 240. 

JANDER Albr. Liegnitz und Umgegend. 
4te Auflage. Liegnitz, Th. Kaulfuss, 1897, 
12, str. IV i 86, fen. 75. 

— Mittheilungen liber Lieg-nitz und seine 
Umgebung. Liegnitz, Reisner, 1883, 8, str. 
VI i 66, mr. 1. 

gJANECKI Marc. Erhielten die Juden in Po- 
len durch die Taufe den Adelsstand ? Odb. 
z Vierteljahresschrift fur Heraldik. Berlin, 
Puttkammer & Miihlbrecht, 1887, 8, str. 16, 
fen. 50. 

— Einige Nobilitirungen d. Kaiser v. Rus- 
sland ais Kónige v. Polen. 13 Seit. v. Bos- 
camp-Laropolski. Adelsbrief f. Jak. u. Joh. 
Abtshagen (durch Sigismund I. v. Polen 
gead.) 4S. (S.-A.), mr. 150. 

— Die staatsrechtliche Stellung des pol- 
nischen Adels, ein Beitrag zum Streite iiber 
die Thronfolge im Furstenthum Lippe. Ber- 
lin, J. A. Stargardt, 1897, 8, str. 42, mr. 1. 

JANEK z Blelca. Ob. Gregorowicz J. K. 
JANEK z Grzegorzewie. Ob. z Grzegorze- 
wie J. JANEK z nad Wisły. Ob. Bolanden Karol. 

JANELLI Maryan. Pierwsze grzechy, poezye 
1892—1895. Stanisławów, nakł. autora, druk. 
St. Chowańca, Ksieg. polska we Lwowie, 
1896, 8, str. 2 ni. i 'l52, kor. 2. 

Janet. Ob. Borzęcki E. (Leczenie 1896); 
Krzyształowicz Fr.'(1897). 

JANET Paweł prof. Materyalizm współcze- 
sny, przekład z drugiego wydania orygi- 
nału przez Z. G. Wyd. 2. Kraków, Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L. Anczvca i Sp., 1893, 
8 mała, str. 168, kor. 150. 

— Zagadnienia w. XIX: Polityka, tłóm. 
z francus. Wydaw. im. T. T. Jeża, II 1. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Je- 
żyńskiego, 1890, 8 mała, str. 88, kop. 40. 

J(ANICKI) K. Pokłosie, przez Lorda. Kra- 
ków, nakł. i druk. Al. Słomskiego i Spółki, 
1893, 8, str. 17. 

JANICKI ks. Cudowne nawrócenie dwóch 
wielkich pijaków, prawdziwe zdarzenie, 
przez jednego z nich opowiedziane. Wyd. 4. 
Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, druk. E. 
Schmaedicke, 1885. 16, str. 16. 

— Toż. Wyd. 5. Cieszyn, nakł. E. Feit- 
zingera, druk. G. Axtmanna w Frysztacie, 
1896, 16, str. 16, hal. 20. 

JANICKI J. Akta historyczne do panowania 
Stefana Batorego, króla polskiego, od 3 mar- 
ca 1578 do 18 kwietnia 1579 r., z dawnego 
rękopisu wydał Bibl. Ordynacyi Krasiń- 
skich: Muzeum K. Świdzińskiego, t. V i VI. 
Warszawa, nakł. Świdzińskich, Gebethner 
i Wolff, dnik. J. Bergera, 1881, 4, str. VII, 
1 ni., 401 i IX, rb. 5. 

— Ob. Dupont Filip. 

JANICKI Klemens, KOCHANOWSKI i SARBIEW- 
SKI. Celniejsze utwory łacińskie .... ze wstę- 
pem i objaśnieniem wydał dr. Michał Jezie- 
nicki. Cz. I. Janicii, Cochanovii, Sarbievii 
carmina selecta edidit, praefatione instrusit, 
adnotationibus illustravit dr. M. Jezienicki. 
Pars I. Leopoli, sumptibus auctoris, Sey- 
fart i Czajkowski, druk. Zakładu naród. im. 
Ossolińskich, 1898. 8. str. 63, kor. 1. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1899, 8, str. 65— 
122, kor. 1. 

— Toż, cz. 111. Celniejsze ody Kochanow- 
skiego i Sarbiewskiego. Tamże, 1900, 8, str. 
123—182, kor. 1. 

JANICKI Klemens. Ob. Ćwikliński L. (1893); 
Jezierski M. (1888); Jezienicki M. (1900); 
Windakiewicz St. (Siedem dokumentów 1890). 

JANICKI Zygm. Mowa na poświęcenie ka- 
mienia węgielnego pod kościół oo.Reforma- 
tów we Lwowie dnia 14 lipca 1896 r. Kra- 
ków, nakł. 00. Reformatów, druk. Czasu, 
1896, 4, str. 18. 

JANICKI Zygmunt o. i PODWORSKI Stefan o. 
Objaśnienia dla pątników biorących udział JANIK - JANKOWSKA 171 w pierwszej pielgrzymce Tercyarzy z Pol- 
ski do Rzymu na wielki jubileusz i kon- 
gres tercyarski międzynarodowy. Kraków, 
nakł. Braci mniejszych, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1900, 12, str. 36. 

JANIK Jerzy pastor. Historya ewangelickie- 
go zboru Ustrońskiego, ułożona na pamiątkę 
obchodu 100-letniego jubileuszu w dniu 25 
lipca r. 1883. Cieszyn, nakł. autora, druk. 
H. Feitzingera i Sp., 1883, 8, str. 2 ni., 91 
i rycina, opr. kor. 1-20. 

JANIK Michał. Z wycieczki do Ameryki, 
kilka wspomnień. Cieszyn, nakł. J. Polaka, 
druk. Kutzera i Sp., F. West w Brodach, 
1900, 8 mała, str. 105 i 1 ni., hal. 80. 

JANIKOWSKI Stan. dr. Kalendarz lekarski 
krakowski ze szczególnym uwzględniem po- 
trzeb lekarzy w Galicyi zamieszkałych na 
r. 1881, rok II. Kraków, nakł. wydawcy, 
druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 
1881, 16, str. ni., 76, 103, 4 arkusze notatek 
i str. ni. 6, kor. 3-60. 

— Ob. Oettinger Józ. (1881). 

JANIN. Poezye Janina. Kijów, nakł. auto- 
ra, L. Idzikowski, tipogr. S. A. Spilioti, 
Warszawa, Gebethner i Wolff, Odessa, E. 
Ostrowski, Petersburg, K. Grendyszyński, 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Kraków, 
Gebethner i Śp., 1899, 8, str. 447 i 1 ni., 
rb. 1. 

JANINA. Dla grzecznych dzieci, powiastki 
i wierszyki, napisała ciocia .... Warszawa, 
nakł. M. Arcta, 4 mała, str. 17 ni., z 16 
obrazkami w teks., opr. rb. 1. 

JANIÓW Józef. Dyfuzya gazów i par. Ob. 
dz. 3. Sprawozd. gimn. w Jarosławiu. 

JANISZEWSKI. Mowa pogrzebowa .... przy 
pochowaniu zwłok zwłok Tomasza Surzyc- 
kiego. Lublin, 1874. 

JANISZEWSKI Ant. Ob. Majer J. dr. (Trwa- 
nie życia w Glinianach 1883). 

JANISZEWSKI F. A, Przyczynek do opera- 
cyi wysokiego czyli nadłonowego cięcia pę- 
cherza moczowego. Warszawa , druk. M. 
Ziemkiewicza, 1886, 8, str. 9. 

JANISZEWSKI Jan Chr. ks. biskup. Kościół 

i państwo chrześcijańskie. Poznań, nakł, 

Ksieg. Św. Wojciecha, druk. Kury era pozn., 

1891, 8, str. XXIII i 624, mr. 3, na lepszym 

;; papierze, mr. 5. 

f JANISZEWSKI Sł. Ob. Nansen Fr. (1898). 

JANISZEWSKI Tomasz. Obliczenie wartości 
kuponu na każdy dzień roku od sta rubli 
srebrem w rozmaitych papierach publicznych 
4 i 5cio procentowych. Warszawa, druk. Al. 
Ginsa, 1867, 8, str. 25. 
JANISZEWSKI Tomasz dr. Bibliografia zako- 
^ piańska, zebrał .... Odb. z Przeglądu zako- 
piańskiego. Kraków, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1889, 8 mała, str. 17. — Organizacya walki z gruźlicą w Gali- 
cyi. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 
1900, 8, str. 8. 

— W sprawie budowy w Zakopanem do- 
mu zdrowia dla młodzieży szkół średnich. 
Przyczynek do profilaktyki i walki z gru- 
źlicą w szkołach średnich. Odb. z Przeglądu 
Zakopiańskiego. Zakopane, nakł. autora, 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1900, 8 mała, str. 8^ 

— Sprawozdanie szpitala zakopiańskiego 
za czas od 15 maja 1899 r. do 15 maja 19W. 
Kraków, nakł. Szpitala w Zakopanem, druk. 
W. L Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 14 i plan. 

~ Zakopane, stacya klimatyczna w Ta- 
trach. Kraków i Zakopane, nakł. L. Zwoliń- 
skiego i Sp., druk. Narodowa, 1899, 16, str. 
19 i 1 ni., z planem i ogłoszeniami. 

JANISZEWSKI T. A. Badania nad nowym 
sposobem leczenia ran pod wilgotnym stru- 
pem krwi bez zmiany opatrunku, dokonane 
w szpitalu Św. Jana Bożego w Lublinie. 
Odb. z Gazety lekar. Warszawa, druk. K. 
Kowalewskiego, 1888, 8, str. 30. 

— Wycięcie 32-ch centimetrów kiszki 
cienkiej zakończone wyzdrowieniem. (Re- 
sectio intestini tenui cum Enterorrhaphia). 
Odb. z Medycyny. Warszawa, druk. M. Ziem- 
kiewicza, 1888, 8, str. 6. 

JANKĘ A. Skizzen aus dem Europaischen 
Russland. Mit besonderer Beriicksichtigung 
der militairischeu Yerhaltnisse , I. Heft. 
Warschau und Polen. Berlin, Druck von F. 
Hoffschlager, 1877, 8, str. 130. 

JANKIEL z Sopllcowa, podług poematu Ad. 
Mickiewicza Pan Tadeusz. Łódź, druk. J. 
Petersilge, 1898, 16, str. 29, kop. 10. 

JANKO. Pokonani zwycięzcami, dramat w 3 
aktach. Londyn, J. Kaniowski, 1896, hal. 20. 

JANKO z Głodomanku. Ob. Perges Jan ks. 

JANKO z Grzegorzewie. Wśród skwaru i 
lodu. Bibl. Macierzy 7. Lwów, nakł. Macie- 
rzy polskiej, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 313, 
z rycinami, kor. 1*20. 

— Porównaj »z Grzegorzewie Janek*. 
(JANKO Henryk). Zbiór umieszczonych przez 

dzienniki krajowe wspomnień pośmiertnych 

o śp zmarłym w Hoszanach dnia lOgo 

grudnia 1887. Lwów, nakł. Kazimierza Jan- 
ko, druk. Dziennika Polskiego, 1890, 8, 
str. 18. 

— Ob. Kamiński Mich. ks. (1890). 
JANKO Wilhelm v. Zur Geschichte des Ent- 

satzes von Wien 1683. Nadb. z Militarische 
Zeitschrift, Band III. Wien, 1883, 8, str. 
1—22. 

Jankowo. Ob. Karwowski St. (1898). 

JANKOWSKA Zofia. Pieśni słowa. " Wyd. 2. 
Paris, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1896, 172 JANKOWSKI A. - JANKOWSKI E. 4, str. 20, z 4 ilustr. Czesława B. Jankow- 
skiego, rb. 1-80. 

— Les chants de la parole, avec une pró- 
face de Delphi Fabrice. Paris, & Beauvais, 
1897, 4, str. 20, z ilustr. C. B. Jankowskiego. 

JANKOWSKI A. Adam i Ewa, krotochwila 
z muzyką i śpiewami w 2 aktach, z franc. 
przerobił .... Naród sobie. Poznań, nakł. A. 
Cybulskiego, druk. Dziennika poznań., 1897, 
16, str. 42 i 24, mr. 1. 

JANKOWSKI Czesław (Czesław). Arabeski. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
R. Zamarskiego w Białej, 1884, 8 mała, str. 
172 i 1 ni., rb. 1. 

— Capriccio, cykl arabesek. Kiaków, G. 
Gebethner i Sp., druk W. L. Anczyca i Sp., 
1889, 16, str. 2 ni. i 77, opr. kor. 240. 

— Po Europie, kartki z podróży. Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. 
Cotty, 1893, 8 mała, str. 346 i 1 ni., z ryci- 
nami, rb. 2. 

— Z notatek turysty. Warszawa, nakł. i 
druk. S. Lewentala, 8 mała, str. 232, rb. 1. 

— Młoda Polska w pieśni, wybór celniej- 
szych poezyi ostatniej doby. Warszawa- 
Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1898, 8 mała, str. 496, 
rb. 1-50 = kor. 4, opr. rb. 2 i rb. 2 40. 

— Powiat oszmiański, materyały do dzie- 
jów ziemi i ludzi, cz. I. Petersburg, nakł. 
wydawcy, K. Grendyszyński, Warszawa i 
Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1896, 4, str. VIII i 391, z ma- 
pą, rycinami i podobiznami, rb. 3. 

'— Toż, cz. II. Tamże, 1897, 4, str. VI, 
285 i 8, z ilustr., tabl. i nutami, rb. 3. 

— Toż., cz. III. Tamże, 1898, 4, str. V i 
219, z ilustr. B. Tomaszewicza, rb. 2. 

— Toż, cz. IV. Tamże, 1900, 8, str. IV ni. 
90, rb. 1. 

— Rymów nieco. Kraków, G. Gebethner 
ł Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892, 16, 
str. 189 i 3 ni., kor. 2. 

— Sylwetki poetów: I. Rudolf Baumbach, 
Józef Wiktor Scheffel. Warszawa, T. Pa- 
procki i Sp., druk. S. Orgelbranda synów, 
1891, 8 większa, str. 55, kop. 50. 

— Wybór poezyi. Warszawa-Kraków, Ge- 
bethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1897, 8, str. 220, z portr. autora, rb. 1. 

— Z pieśni Litwina. Kraków, nakł. G. 
Gebethnera i Sp., druk. Czasu, 1881, 8 mała, 
str. 16, hal. 60. 

Trzy siostry; Dęby; Rauda; Bór; W rocznicę śmier- 
ci Miciciewicza. 

— Poezye. zesz. II. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1881, 16, str. 88 i 2 ni., kor. 1-60. " 

— Toż, III. Warszawa, G. Centnerszwer, 
druk. R. Zamarskiego w Białej, 1884, 8 ma- 
ła, str. 185, kop. 30, opr. kop. 75. — Ob. Gaudeamus; Heine H. (Nowa wio- 
sna); Radziwiłł M. St. (Korespondencya 1898). 

JANKOWSKI Edmund. Krzew winny, jego 
hodowla w gruncie i w budynkach. Wyd. 2. 
znacznie powiększone. Warszawa, nakł. auto- 
ra, Gebethner' i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 
1885, 8, str. 1 ni. i 132, z 63 drzeworytami 
i 1 tabl., rb. 1. 

I — Kwiaty naszych ogrodów, t. j. opis i ho- 
dowla kwiatów gruntowych wraz z zasada- 
mi tworzenia kobierców kwiatowych. Wyd. 
2gie przejrzane, poprawione i dopełnione. 
Warszawa, nakł. G. Sennewalda, druk. J. 
Ungra, 1881, 4, str. 426, IV, tabl. XIII i 365 
figur w teks., rb. 3'60. 

— Toż. wraz z zasadami tworzenia ko- 
bierców kwiatowych, wzorami kląbów, przy- 
kładami rysowania ich i obsadzania. Wyd. 
3cie znacznie dopełnione. Tamże, druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego , 1895, 8 
większa, str. VIII, IV i 531, z 410 figur., 
rb. 4. 

— Kwiaty naszych mieszkań. Wyd. 2gie. 
Tamże, 1887, 8 wielka, str. 296 i IV, z 198 
rycinami, rb. 360. 

— Ogród przy dworze wiejskim, dwa to- 
my, około 300 figur w teks. i 4 tablice lito- 
grafowane. Warszawa, nakł. autora, druk. 
J. Sikorskiego, 1888, 8, str. II, 245 i 6 ni., 
458 i 2 ni., rb. 4. 

— Toż. Wyd. 2gie poprawione i dopełnio- 
ne. Tamże, Gebethner i Wolff, 1900, 8, str. 
4 ni. i 250, 499, z 300 figurami w teks. i 4 
tabl. litogr., rb. 3-80. 

— Ogrodnictwo przemysłowe. Bibl. Ogro- 
dnika polskiego, t. IV. Tamże, 1891, 8, str. 
III, 2 ni. i 280, z 58 rysunkami w tekście, 
opr. rb. 2. 

— Dla ogrodników : Podręcznik dla ogrod- 
niczków, praktykantów ogrodniczych i ogrod- 
ników wiejskich. Tamże, 1896, 8 większa, 
str. 251 i 3 ni., karton., rb. 140. 

— Ogrody na piasku. Tamże, 1897, 8 str. 
2 ni. i 152, z rycinami w teks. i 10 plana- 
mi, rb. 1-30. 

— Ogrody polne, książeczka dla włościan 
i właścicieli mniejszych posiadłości. Tamże, 
1884, 8, str. 67, kop. 30. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1901, kop. 20. 

— Owoce i wytwarzanie odmian owoco- 
wych. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1881, 
8 mała, str. 62 i 1 tabl. litogr., kop. 50. 

— O pieczarkach i szparagach. Odb. z ksią- 
żki Ogród przy dworze wiejskim. Warszawa, 
nakł. autora, Gebethner i Wolff , druk. J. 
Sikorskiego, 1899, 16, str. 16, kop. 10. 

— Dobre rady co do sadów dla ziemian, 
a głównie dla włościan. Tamże, 1898, 16, str. 
38, kop. 10. 

— Sad i ogród owocowy. Warszawa, J. JANKOWSKI F. - JANKOWSKI J. 173 Sikorski (1878), 16, str. 401 i II, z 143 drze- 
worytami, rb. 2. 

— Toż. Wyd. 2g-ie pomnożone. Warszawa, 
druk. J. Sikorskiego, 1882, 8, str. 511, IV, 
17 tabl. litog^r. i 176 drzeworytów, rb. 3. 

— Toż. Wył. 3cie znacznie powiększone. 
Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Sikorskiego, 1893, 8 większa, str. 
710 i IV, z 12 tabl. fotogr. i drzeworytami 
w teks., rb. 4-40. 

— Sad przy chacie, objaśnione 22 drze- 
worytami i planami sadów. Warszawa, K. 
Prószyński, druk. M. Zienkiewicza i W. Noa- 
kowskiego, 1883, 8, str. 46, kop. 15. 

— Toż. Wyd. 2gie powiększone. Warsza- 
wa, nakł. autora, druk. J. Sikorskiego, 1885, 
8, str. 55, z tabl. w 4ce i 22 drzeworytami 
w teks., kop. 15. 

— Toż, objaśnione 23 drzeworytami. Wy- 
danie 3cie znacznie powiększone. Warszawa, 
nakł. autora, Gebethner i' Wolff, 1892, 8, str. 
72, kop. 25. 

— To. Wyd. nowe. Tamże, 1900, kop. 20. 

— Trawniki, ich zakładanie i pielęgno- 
wanie. Tamże, 1900, 16, str. 18, kop. 15. 

— Wady naszych sadów Wilno, Wydaw. 
E. Orzeszkowej i Sp., druk. Blumowicza, 
1881, 8, str. 36, kop. 30. 

— Zużytkowanie nieużytków. Wyd. Ma- 
cierzy pols., 24. Lwów, nakł. Macierzy, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1885, 8 
mała, str. 45, hal. 12. 

— Ob. Fudalewski VVł. ks. (Kwiaty). 

JANKOWSKI Franciszek. O porażeniach mię- 
śni krtani po wyłuszczeniu wola. Odb. 
z Przeglądu lekar. Kraków, druk. Uniwer. 
Jag., 1884, 8, str. 15. 

— Cardiographische Untersuchungen, In- 
auguraldissertation. Konigsberg, W. Koch, 
1895, 8, str. 49, mr. 1. 

JANKOWSKI J. N. Wygrana w karty, po- 
wiastka norwegska, podług nieznajomego 
autora opracował. Chicago, Gazeta polska, 
1886, cent. 20. 

JANKOWSKI Józef. Bal u Kizi, 13 obrazków 
z wierszykami. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
(1895), w 8ce wygryzionej, str. ni. 12, z o- 
brazkami kolor., kop. 30. 

— Dzieci na przechadzce, wierszem opi- 
sał .... Tamże. (1894), 8 podłużna, 12 obraz- 
ków z tekstem, kop. 35. 

— Grzeczna Jadzia, wierszem dla grze- 
cznych dzieci. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
1900, 4, kart. ni. 8, z rycin, kolor., kop. 90. 

— Lalka, żart satyryczny. Warszawa, 
nakł. T. H. Nasierowskiego, druk. F. Cser- 
naka, (1895), 32, str. 79, opr. kop. 30. 

— Toż. Wyd. powtórne. Warszawa, wyd. 
R. Kreczmera, Gebethner i Wolff, druk. Laskauera i Babickiego, 1900, 16 podłużna, 
str. 71, opr. kop. 50. 

— List Mici do Kici, wierszem. Warszawa, 
M Arct, (1894), 8, 12 obrazków z tekstem, 
kop. 40. 

— Na majówce, wierszem. Tamże, (1894), 
8 podłużna, 12 obrazków z teks., kop. 35. 

— Nasz Medor, 12 obrazków, z wierszy- 
kami. Tamże, (1895), 8 wygr., str. ni. 16, 
z Obr. kolor., kop. 30. 

— Pieski Władzia, 12 obrazków, z wier- 
szykami. Tamże, (1895), 8 wygr,, str. ni. 16, 
z obr. kolor., kop. 30. 

— Pisanka, książka zbiorowa, pod red 

Warszawa, nakł. S. Sadowskiego, druk. P. 
Laskauera i W. Babickiego, 1900, 8 wię- 
ksza, str. 146 i Vi, z ilustr., rb. 1-20. 

Artykuły pióra: I. Balińskiego, 8. Chmurskiego, 
J. Czempińskiego, G. Daniłowskiego, Felicyana, H. 
Gallego, K. Glińskiego, S. Gębarskiego, M. Gliń- 
skiego, F. Hoesicka. J. Jankowskiego, W. Karolego, 
M. Komornickiej, M. Konopnickiej, St. Kozłowskiego, 
St. Kramsztyka, A. Langego, J. L.emański^o, F. 
Łagowskiego, W. Łaszczyiiskiego, M. Łopuszańskiej, 
L. Meyeta, E. Mierz, W. Nawrockiego, A. Nenma- 
nowej, A. Niemojewskiego, J. Nitowskiego, J. No- 
wińskiego, A. Oppmana, St. Ostrowskiego, J. Ostro- 
roga, A. Pileckiego, W. Pomiana, H. S. Pytlińskiego, 
W. Raczyńskiego, Selima, Skibińskiej, E. Błoń- 
skiego, M. Tatarkiewicza, S. Urbanowicza, Werto- 
ra, M. Wolskiej, W. Wolskiego, J. Zacharyasie- 
wicza, W. Zalewskiego. 

— Za naszym płotkiem, wierszyki dla 
dzieci. Warszawa, T, Paprocki i Sp., (1899), 
4, str. ni. 10, z rycinami kolor., rb. 1. 

— Przyjaciele z podwórka, 12 obrazków 
z wierszykami. Warszawa, M. Arct, (1895), 
8 wygryź., str. ni. 16, z obr. kolor., kop. 30. 

— Psie figle, 12 obrazków, z wierszyka- 
mi. Tamże, (1895), 8 wygr., str. ni. 16, z obr. 
kolor., kop. 30. 

— Smutny rycerz, Siostra Łucya, Ka- 
mienne serce. Chore dziecko. Śpiąca kró- 
lewna, wierszem. Warszawa, nakł. T. H. 
Nasierowskiego , G. Centnerszwer , druk. 
Sierpińskiego, 1894, 32, str. 57, kop. 40. 

— Rytmy i rymy. Warszawa, nakł. T, 
Paprockiego i Sp., druk. Artyst., J. Sikor- 
skiego, 1897, 8, str. 352, rb. 1-20. 

— Staccato, poezve. Warszawa, Bukowie- 
cki, 1892, 12, str. 64, kop. 40. 

— Strachy, kaprys sceniczny w 1 odsło- 
nie wierszem. Warszawa, nakł. T. H. Na- 
sierowskiego, G. Centnerszwer, druk. F. 
Csernaka, 1893, 16, str. 24, kop. 20. 

— Świat czarów, wierszyki dla dzieci. 
Warszawa, T. Paprocki i Sp., (1899), 4, str. 
ni. 10, z rycin., kolor. rb. 1. 

— Ulubieńcy Kasi, 12 obrazków, z wier- 
szykami. Warszawa, M. Arct, (1895), 8 wy- 
gryź., str. ni. 16, z obr. kolor., kop. 30. 

— Zabawy dziecięce, wierszem. Tamże, 
(1894), 8, 12 obrazków z tekstem, kop. 35. 174 JANKOWSKI - JANSKI — Wesoły zwierzyniec, wierszyki dla dzie- 
ci. Warszawa, T. Paprocki i Śp., 1900, 4, 
kart ni. 8, z rycinami kolor., kop. 75. 

— Żyje, obrazek dramatyczny w 1 odsło- 
nie, wierszem. Warszawa, G. Ćentnerszwer, 
druk. A. Pajewskiego, 1894, 16, str. 32, 
kop. 30. 

JANKOWSKI Jos. Das Denguefieber, Influ- 
enza, Beitrage zur Kenntniss desselben, mit 
Beriicksichtigung der letzten Epidemie. St. 
Gallen, Kreutzmann, 1890, 8, str. 32, fen. 40. 

JANKOWSKI Rajmund. Pójdźmy na łono na- 
tury ! Broszura jarska. Kraków, nakł. autora, 
G. Gebetłiner i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1901, 16, str. 100, hal. 80. 

JANKOWSKI Stefan. Ob. Lambl (1899). 

JANOCHA. Ob. Floryan O. Kap. 

JANOCHA Michał dr. O cholerze, jej prze- 
biegu, rozszerzaniu i o środkach zaradczych. 
Rzeszów, nakł. i druk. E. F. Arvaya, 1884, 
8 mała, str. 31, hal. 40. 

JANOCHOWA Helena z Kaniewskich. Żywot 
Tadeusza Kościuszki, opowiadanie ks. pro- 
boszcza. Szczawnica, nakł. autorki, skł. gł. 
i druk. J. A. Pelara, (H. Czerny), w Rze- 
szowie, 1892, 8, str. 108, hal. 80. 

JANOTA Eugen. Historisch-topographische 
Skizze des Bades Bartfeld u. seiner nSchsten 
Umgebung von .... k. k. Gymnasiallehrer in 
Krakau. Separ -Abdruck aus den Mitthei- 
lungen der k. k. Geogr. Gesellschaft. Wien, 
1861, 8, str. 16. 

JANOTA R. & BEDNARSKI SŁ Historya c. k. 
56 pułku piechoty. Wadowice, nakł. i druk. 
Fr. Fołtyna, 1884, 8, str. 3 ni. i 195, hal. 80. 

Janów koło Lwowa. Ob. Pepłowski Stan. 
(1897); Udziela M. (1896). 

— biskupi czyli podlaski. Ob. K. P. J. 
Podlasiak (1897). 

JANOWICZ Aleksander dr. prof. Historya 
prawa niemieckiego, tom I, zesz. 1. Lwów, 
nakł. autora, dinik. Ludowa, 1886, 8, str. 
2 ni., 174 i 3 ni., kor. 280. 

— O interwencyi t. z. ubocznej w proce- 
sie cywilnym. Bibl. umiej, prawnych. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk.^S. Orgel- 
branda synów, 1882, 8, str. 125, 2 ni. i Ul, 
rb. 1. 

— Kupno renty, studyum historyczno- 
prawne. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. Ludowa, 1883, 8, str. VII, 
194 i 1 ni., kor. 3. 

— O świadkach, studyum z historyi pra- 
wa niemieckiego. Tamże, 1883, 8, str. VIII, 
284 i 1 ni., kor. 3. 

JANOWICZ Andrzej. K. Bołsumowskiego So- 
lidy Bolesława z napisem słowiańskim. Odb. 
z Wiadomości numizm.-archeolog. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890, 4, str. 
(szpalt) & Janowiec. Ob. Fiedorów W. 

JANOWSKA Natalia. Dla niego, szkice do 
nowel. Jedna chwilka. Czy uczciwa?, Dla 
niego. Ukojenie. Kraków, nakł. i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1898, 16 wazka, str. 90 
i 1 ni. 

JANOWSKI Al. Wycieczki po kraju. I: Kiel- 
ce, Chęciny, Karczówka, Ś. Krzyż, Bodzen- 
tyn, Wąchock, Iłża, Radom. Warszawa, Jan 
Fiszer, 1900, 8, str. 114, kop. 60. 

— Toż. II: Opatów, Ujazd, Klimontów, 
Ossolin, Sandomierz. Tamże, 1900, 8, str. 
151, kop. 60. 

— Widoki Sandomierza. Warszawa, 1900, 
16, kop. 60. 

JANOWSKI Darosław. O sławnym pisarzu J. 
I. Kraszewskim, założycielu Macierzy pol- 
skiej. Wyd. Macierzy, 36. Lwów, nakł. Ma- 
cierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1887, 8 mała, str. 62, hal. 20. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1892, 8 mała, str. 
63, z portr. Kraszewskiego, hal. 20. 

— Życie św. Brunona. Wyd. Macierzy 
polskiej, 31. Tamże, 1887, 8 mała, str. 40, 
hal. 16. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, G. Gebethner i 
Sp. w Krakowie, 1896, 8 mała, str. 40, hal. 16. 

— Żywot Św. Wojciecha. W^^d. Macierzy, 
21. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, 188.5, 8 mała, str. 
60, z dwiema rycinami, hal. 16. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1894, 8, str. 60, 
z 2 rycin., hal. 16. 

JANOWSKI Władysław dr. Przyczyny po- 
wstawania ropienia w świetle pojęć współ- 
czesnych. Odb. z Przegl. chirurg. Warszawa, 
E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 
1894, 8 większa, str. III, 208 i XLII, rb. 
2-50. 

— Obecny stan leczenia błonicy za pomo- 
cą surowicy krwi. Odczyty klin.," 72. War- 
szawa, 1895, kop. 30. 

— Wyniki leczenia błonicy za pomocą su- 
rowicy krwi, oraz niektóre uwagi o tern le- 
czeniu. Odb. z tomn XCI Pamiętnika Towa- 
rzystwa lek. Warszawa, K Wende i Sp., 
druk. K. Kowalewskiego, 1895, 8, str. 76, 
kop. 40. 

— O znaczeniu dyagnostycznem i progno- 
stycznem dokładnego badania tętna. Odczy- 
ty, klin. 97, 98. Wai-szawa, 1897', kop. 60. 

— Ob. Strumpell A. i Kahler (O istocie 
1891). 

JANOWSKI W., HEWELKE 0., DZIERŻAW- 
SKI B. I ZAWADZKI J. Cholera, jej dawniejsze 
epidemie u nas, przyczyny, objawy, zapo- 
bieganie i leczenie. Warszawa, E. Wende, 
1892, 8, str. 54, kop. 50. 

JANSKI K. Ob. Rośliny najważ. lekarskie 
i jadowite (1885). JANSSEN - JAROCHOWSKI 175 JANSSEN ioh. Drei geschichtliche Yortrage: 
Karl der Grosse, Gustav Adolf in Deutsch- 
land, Russland und Polen vor hundert Jah- 
ren. 4te Auflage Frankfurt, a. M., Foesser 
Nachf., 1891, 8, str. III i 133, mr. 1-80. 

Jantar (bursztyn). Ob. Morawski Szczęsny 
(Wyptawa po .... 1894). 

JANUSZ. Tylko dla grzecznych dzieci, po- 
wiastki i wierszyki. Warszawa, J. Guranow- 
ski, 4, str. 14 ni., z rycinami, kop. 75. 

— Króciutkie powiastki. Warszawa, J. 
Guranowski, b. r. w., 4, 8 k. ni., z ilustr. 
dla dzieci, kop. 70. 

JANUSZ W. Słownik polsko-francuski i fran- 
cusko -polski. Cz. III, Francusko-polski. Wy- 
danie 3. Lwów, nakł. i druk. E. Winiarza, 
1891, 8, str. 779, kor. 6. 

Jest to bezprawnie pod pseudonimem Wincentego 
Pola dokonany przedruk słownika Kazimierskiego 
i Ropelewsklego. 

JANUSZEWSKI Maryan. Kalendarz rolniczy 
na rok 1900, podług prof. Knieriema wyda- 
ny przez .... rocznik II. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. Gazety rolniczej, 16, str. 
96, z ogłoszeniami, opr. rb. 1. 

— Ob. Knieriem (1899). 
JANUSZEWSKI Zdzisław. Ueber die Pflan- 

zen- und die Boden Analyse in ihrer Be- 
deutung fur die Bestimmung der Boden- 
ąualitat. Leipzig, Druck von Sellmann & 
Hennę, 1895, 8, str. 60. 

JANUSZEWSKIE Teofila i Hersylia z domu 
Becu. Listy do Józefa Mianowskiego, 1827— 
1837 r., z autografów wydał, wstępem i uwa- 
gami opatrzył Leopold "Mevet. Bibli. Wieku, 
XLIII. Warszawa, druk. Wieku, 1897, 8, str. 
216. 

JANUSZKIEWICZ Eustachy. Stan nauk i li- 
teratury we Francyi za panowania Ludwika 
XIV. Odb. z Dziennika Wileńskiego. B. m. 
i r. dr. (Wilno, 1825), 8, str. 3—27, 117-142. 

JANUSZKIEWICZ Franciszek Seb. Wiersz przy 
założeniu domu szpitalnego w mieście Sta- 
nisławowie w obecności Jego Excellencyi 
Franciszka barona Kriega, wygłoszony dnia 
10 czerwca 1837. Stanisławów, druk. J. Pa- 
wła Pillera, 1837, 4, k. ni. 4. 

JANUSZKIEWICZ. Ob. Reinfels H. (DieSitte 
1892). 

JANUSZOWICZ Joannes. Ob. Tractatus de 
ortographia (1882). 

JANYIER ks. Żywot I..eona Dupont, z fran- 
cuskiego przerobione. Poznań, nakł. tłóma- 
cza, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1893, 8, str. 
204, z 1 ryciną, mr. 1-50. 

— Żywot siostry Maryi od św. Piotra, 
Karmelitanki z Tours, według własnych jej 
rękopisów, tłómaczenie z drugiego popraw- 
nego wydania przez M. S. Kraków, nakł. 
i druk. W. L. Anczvca i Sp., G. Gebethner 
i Sp., 1888, 8, str. 255 i 1 ni., kor. 250. j JANYCKU 0. Oborona Terebowli. Wyd. na- 
I rodne, VI 9. Lwiw, nakł. i druk. S. Bednar- 
; skoho, 1887, 16, str. 24, hal. 16. 

JANŻUŁŁ dr. Przemysł fabryczny w Kró- 
lestwie polskiem, studynm ekonomiczne .... 
Petersburg, nakł. Kraju, K. Grendv8zvński, 
1887, 8, str. 86, kop. 50. 

— Hermann Em. (1898). 

Japonia. Ob. Dalmas R.; Hołubowicz J. 
(Dzieje chrześcijaństwa); L. Karolina (W kraju 
i J... 1896); Okoski M. (le Japan 1888); Sie- 
roszewski Wacław. 

JARACZEWSKA. Wieczór adwentowy, z Po- 
wieści narodowych Elżbiety z hr. Krasiń- 
skich Jaraczewskiej. Dod. do Pogoni. Tar- 
nów, druk. J. Pisza, 1890, 8 mała, str. 294. 

JARACZEWSKI Witold. Telegram, krotochwila 
w 1 akcie. Kraków, nakł. autora, druk. F. 
K. Pobudkiewicza, 1889, 8 mała, str. 39. 

JARECKI Henryk. Ob. Słowacki Jul. (Hugo 
1885). 

JAREK Stanisław. Wiązankę pamiętników 
z Nieśmiertelnych dni, ujął w' rymy .... Rze- 
szów, nakł. autora, druk. E. F. Arvaya, 1890, 
8 mała, str. 176 i 3 ni., kor. 160. 

JARITZ Thomas. Ueber die grossten Theils 
slayische Abstammung der Bewohner deut- 
scher Lander. Villach, Verlag und Dmck 
von F. F. Hoffmann, 1853, 8, str. 35. 

Jarmolińce. Ob. Lewicki F. K. (Miestieczko 
1870). 

JARMUND Stanisław. Wspomnienia z pobytu 
w Galicvi w r. 1863. Lwów, nakł. autora, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Polska, 1893, 
16, str. 193, kor. 230. 

— Ob. Drażkiewicz Antoni (1892); Z. A. 
(1895). 

JARNATOWSKI Kazimierz dr. Krótki pogląd 
na dzisiejszy stan bakteryologii chorób spo- 
jówki i rogówki. Odczvt. Odb. z Przeglądu 
lekar. Kraków, druk." Uniw. Jag., 1898, 8, 
str. 32. 

JARNIŃSKI Franciszek ks. Dyalog o najwa- 
żniejszych zagadnieniach człowieka przero- 
bił z niemieckiego .... Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. Fr. Czerwińskiego, 1890, 8, 
str. 161 i 2 ni., kop. 35. 

— Kazania przygodne. Tamże , 1885, 8 
mała, str. 365 i 1 ni., kop. 75. 

— Ob. Lelewel J. (Dzieje Polski 1891). 
(JARNUSZKIEWICZ). Katalog zbioru monet 

.... B. m. i r. 8, k. ni. 14, litogr. 

JAROCHOWSKI Kazimierz. Z czasów saskich 
spraw wewnętrznych, polityki i wojny. Po- 
znań, nakł. Ć. F. Piotrowskiego i Sp., druk. 
J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1886. 
8, str. 1 ni. i 544, mr. 7. 

Lauda połączonych województw kaliskiego i po- 
znański^o za panowania Augnsta U; Dwie misye 
Franciszka Ponińsklego, starosty kopani ?kiego, od 176 JAROCHOWSKI - JAROSIEWICZ cara Piotra w latach 1717 i 17l8: Epizod Rakoczowy 
w dziejach panowania Augusta II, od r. 1703—1718; 
Bitwa pod Poniecem dnia 9 listopada 1704, jej przed- 
dzień i następstwa; Bitwa kaliska dnia 29 paździer- 
nika 1706; Oblężenie Gdańska w r 1734. 

— Jesienna kampania Karola XII i Aujcu- 
8ta II z r. 1793. Ustęp z III tomu dziejów 
panowania Augusta II. Poznań, J. K. Żu- 
pański, 1881, 8, str. 33, fen. 50. 

— Literatura poznańska w pierwszej po- 
łowie bieżącego stulecia. Wyd. 2. Poznań, 
nakł. J. K.' Żupańskiego, 1884, 8, str. 195, 
mr. 1-50. 

— Opowiadania i studya historyczne, se- 
rya nowa. Poznań, nakJ.C. F. Piotrowskie- 
go i Sp., druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński), 1884, 8, str. 413 i 1 ni., mr. 5. 

Wyprawa i odsiecz wiedeńska, szkic historyczny; 
Wyprawa wiedeńska ze stanowiska interesu polity- 
cznego Polski; Rada senatu wyszogrodzka i zabiegi 
polityczno - dyplomatyczue po zajęciu Warszawy 
w miesiącu wrześniu 1704; Wielkopolskie Leszno wr. 
1707, ustęp z dziejów wojennych tegoż roku; Poli- 
tyka saska i austryacka po traktacie altransztadz- 
kim; Bitwa wschowska dnia 13 lutego 1706; Stani- 
sław Leszczyński po Pultawie; Stosunek Branden- 
burgii do kościoła katolickiego w ziemiach polskich 
od r. 1640 do 1740; Kamieniec i Poznań po Augusto- 
wej restauracyi ; Potyczka Kargowska i kapitan 
Więckowski. 

— Nowe opowiadania i studya history- 
czne. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1882, 8, str. 443 i 1 ni., rb. 3. 

Zamachy Augusta II na Leszczyńskiego; Kata- 
strofa Patkula; Koniec Radziejowskiego; Branden- 
burgia i Polska w pierwszych latach po traktacie 
Oliwskim; Polityka Brandenburgska w pierwszych 
latach wojny Karola XTT i misya Prebendowskiego 
do Berlina; Pról)a emancypacyjna polityki Augusto- 
wej i intryga Posadowskiego; Oblężenie miasta Po- 
znania przez Patkula. 

— Rozprawy historyczno-krytyczne. Wy- 
danie pośmiertne. Poznań, nakł. i druk. 
Dziennika poznań., 1889, 8, str. VII i 454, 
mr. 6. 

Słowo wstępne; Dwór saski i August II w trzech- 
lecłu po traktacie altransztadzkim; Car Piotr i Au' 

macya austryacka względem Polski pod koniec l8go gust n w trzechleciu po sejmie niemym w r. 1717; 
Polityczna korespondencya Fryderyka W.; Dyplo- wieku; W krajn i dla kraju, przyczynek do dziejów 
panowania króla Stefana; Z dziejów przedkróiew- 
skich Jana Sobieskiego; Pierwotna polityka króla 
Jana DI; Dziejopisarstwo niemieckie. 

— Sprawa Kalksteina, 1670—1672, opowia- 
danie historyczne. Wyd. wznowione. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, 
1883, 8, str. 132, kop. 80 

— Wielkopolska w czasie pierwszej wojny 
szwedzkiej od r. 1655-1657. Wyd. 2. Po- 
znań, nakł. J. Żupańskiego, 1884, 8, str. 102, 
fen. 80. 

— Ob. Kozłowski K. (Album wojska pol- 
skiego 1887); Mierosławski L. (Bitwa war- 
szawska 1888); Roczniki To warz. przyjaciół 
nauk poznań. (U, 16, 17); Smoleński Wład. 
(1888, Polnische Stimmen (1886). 

JAROCHOWSKI W. prof. Kurze Anleitung 
zur Yirwendung der polnischen Spraohe in der Seelsorge. Bresiau, J. U. Kem, 1895, 8, 
str. 20, fen. 30. 

— Leitfaden fur den Unterricht in der 
polnischen Sprache (Schul-Ausgabe). Tamże, 
1895, 8, str. VI i 128, mr. 1-80. 

— Toż, Ausgabe A., mit einem Anhang 
von Gesprftchen fur Arzte, Richter u. Offi- 
ziere. Tamże, 1895, 8, str. VI i 148, mr. 2. 

— Toż, Ausgabe B., mit einer kurzeń 
Anleitung zur Verwendung der polnischen 
Sprache in der Seelsorge. Tamże, 1895, 8, 
str. VI, 128 i 20, mr. 2. 

JAROCKI F. P. O puszczy Białowiezkiey 
i o celnie jszy eh w niey zwierzętach, czyli 
zdanie sprawy z polowania odbytego w d. 
15 i 16 lutego b. r. na dwa żubry, które 
Nayiaśnieyszy Mikołay Tszy cesarz Wszech 
Rossyy, Król Polski etc, etc. dla gabinetu 
zoologicznego królewskiego aleksandrow- 
skiego warszawskiego uniwersytetu nayła- 
skawiey darował. Złożone Kommissyi Rzą- 
dowey wj^znań religijnych i oświecenia pu- 
blicznego przez dnia 29 maja 1830 r. 

Z dwiema z natury zrobionemi wyobraże- 
niami żubrów w barwie zimowey. B. m. dr., 
8, str. 53 i 2 tabl. 

(Jaroczyn) Jarotschin. Ob. Schlabs P. (1898). 

JAROGNIEW. Dwie drogi. Poznań, A. Cy- 
bulski. 1894, 16, str. 42, fen. 30. 

JAROSIEWICZ Roman. Ob. Sprawozdanie 
gimn. w Kołomyi (1888). 

JAROSIŃSKI L. ks. Dwie zbawienne nauki 
dla ludu przeciw wychodżtwu za granicę 
za chlebem. Warszawa, nakł. Przeglądu ka- 
tolic, druk. Fr. Czerwińskiego, 1900, 8 mała, 
str. 34, kop. 10. 

Jarosław. Ob. Barącz Sadok ks. (Archiwum 
00. Dominikanów 1887); Pamiątka oo. Domi- 
nikanów (1889); Podle wski Winc. (Najśw. 
Panna 1898). 

JAROSZ. Ob. Sienkiewicz (1900). 

JAROSIEWICZ Flor. ks. Matka świętych Pol- 
ska, albo żywoty świętych, błogosławionych, 
wielebnych, świątobliwych, pobożnych Pola- 
ków i Polek wszelkiego stanu i kondycyi, 
każdego wieku od zakrzewionej w Polsce 
chrzęść, wiary, osobliwą życia doskonałością 
słynących. Z różnych 'autorów i pism tak 
polskich jak i cudzoziemskich zebrane i spi- 
sane, 4 tomy. Poznań, nakł. druk. i Księg. 
Św. Wojciecha, 1893, 8 mała, str. 308 + 496 
+ 246 + 224, mr. 3. 

— Żywot bł. Jana z Dukli, zakonu sw. 
ojca Franciszka, wyjęty z dzieła .... p. t. 
Matka świętych Polska. Poznań, nakł. Księ- 
garni katof., druk. E. Schmaedicke, 1884, 
16, str. 15, z ryciną, fen. 10. 

— Żywot bł. Sadocha i innych męczenni- 
ków sandomierskich, wyjęty z dzieła Matka 
ŚW. Polska. Tamże, 1885, '8, str. 15, fen. 10. 

— Ob, Maryański Aleks. ks. (1893). JAROSZEWSKA - JASIEŃSKI 177 JAROSZEWSKA B. Ob. Heyse P. (1898); Jo- 
kaj Maur. (1886, 1895); Werner J. (1899). 

JAROSZEWSKI Zygmunt. Nowa cukrodajna 
roślina, wczesne sorgo cukrowe bursztynowe 
(early amber sugar cane), sprawozdania 
objaśniające warunki uprawy, sposoby otrzy- 
mania syropu cukrowego i korzyści produk- 
cyi. Warszawa, nakł. Z. Jaroszewskiego, 
red. Gospodyni miejskiej i wiejskiej, druk. 
J. Noskowskiego, 1881, 8 mała, str. II i 22, 
z rycinami w teks., kop. 30. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1883, 8 mała, str. 
II, 58 i 1 ni., z rycin, w teks., kop. 40. 

— Wymrażane ziemniaki, kartofle, jako 
produkt zapasowy, gospodarczy, przemysło- 
wy i wywozowy. Warszawa, redakcya •Go- 
spodyni wiejskiej i miejskiej*, druk. Nos- 
kowskiego, 1882, 8 mała, str. 16, kop. 15. 

JAROSZYŃSKI Edward. Katolicyzm socyal- 
ny, cz. I. Kraków, Spółka wydaw., druk. 
Czasu, 1901, 8, str. 229 i 1 ni., kor. 3-20. 

Przed encykliką »Rerum noyarumc; Ta encyklika 
i jej wpływ; Interwencya państwowa; Organizacya 
pracy. 

— Toż, cz. II i III. Tamże, 1901, kor. 2-50 
+ 3-60. 

— Leon XIII i demokracya chrześcijań- 
ska, studyum społeczne. Kraków, nakł. auto- 
ra, Gebetłiner i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1899, 8, str. 77 i 1 ni., hal. 60. 

JAROSZYŃSKI Tadeusz. Fatalista, kroto- 
chwila w 1 akcie. Teatr amatorski, 61. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. 
Niemierv synów, 1900, 8 mała, str. 40, 
kop. 30."^ 

JAROSZYŃSKI Witold dr. Meran i Arco jako 
lecznicze stacye klimatyczne. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1884, 8, str. 18. 

— Toż. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Ludowa, 1885, 8, str. 40, kor. 1. 

— Wrogom narodu. Odb. z Gazety wie- 
deńskiej. Wiedeń, L. Zwoliński i Sp. w Kra- 
kowie, 1893, 8, str. 11, hal. 30. 

— Ob. Archemoros Teob. 
JAROSZYŃSKI Zygmunt. W sprawie emigra- 

cyi Mazurów. Odb. z Gazety nar. Lwów, 
nakł. autora, druk. Gazety naród., 1885, 8 
mała, str. 26. 

Jarstwo podstawą zdrowia, szczęścia i ży- 
cia nowego, wedle orzeczeń słynnych bada- 
czy i uczonych. Berlin, nakł. Przewodnika 
zdrowia (A. Czarnowski), 1898, 8 mała, str. 
35, fen. 30. 

Na str. 1—25: Główne zarysy jarstwa, przez dra 
med. Drzewieckiego. 

— Toż. Wyd. 2. Tanaże, fen. 20. 

— Ob. Czarnowska M. (Kuchnia); Drze- 
wiecki Józef dr.; Jankowski Rajm.; Moes- 
Oskargiełło; Tarnawska R. (Kuchnia 1901). 

JARUNTOWSKI Artur dr. Pogląd na obecny 
stan zwalczania suchot płucnych. Poznań, Tow. przyj, nauk pozn., druk. Dziennika 
pozn., 1899, 8, str. 16. 

— Przyczynek do badania krwi w górach, 
mianowicie u chorych piersiowych. Odb. 
z Nowin lek. Poznań, nakł. i druk. Fr. Cho- 
cieszyńskiego, 1895, 8. 

— Przypadek przebicia kawerny gruźli- 
czej przez ściany klatki piersiowej aż pod 
skórę, z wykazem sekcyjnym. Odb. z No- 
win lek. Poznań, nakł. i druk. Fr. Chocie- 
szyńskiego, 1895, 8. 

— O nowym sposobie zadmuchiwania pro- 
szków do krtani. Odb. z Nowin lek. Tamże, 
1894, 8. 

— Uzdrowisko Reichenhall i jego środki 
lecznicze, przełożył .... Poznań-Reichenhall, 
B. w. r., 8, str. 47. 

— O zwalczaniu suchot płucnych jako 
choroby ludowej. Odb. z Nowin lekar. Po- 
znań, druk. K. Skrzetuskiego, 1899, 8 wię- 
ksza, str. 16. 

— Zamknięte zakłady lecznicze dla cho- 
rych piersiowych i używany tamże spo- 
sób leczenia. Odb. z Nowin lek. Poznań, 
nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1895, 8 JARY Kazimierz ks. Jasełka czyli misteryum 
Bożego narodzenia, utwór sceniczny w 3 
obrazach. Kraków, nakł. autora, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. Al. Słomskiego, 1896, 8, str. 
35, hal. 60. 

JARZYNA Stanisław ks. Ob. J. S. ks. 

Jasełka. Ob. Janasiński Ig.; Jary K.; Ła- 
baj J. (1894); Miodoński Jan (1899); Praw- 
dzie (1885); Solecki L. (1882); Walczyński 
Fr. (1892); Waligóra M. (1901). 

JASIEŃCZYK. Kto winien ? Kto winowat ? 
(pośw. Szlachetnym obrońcom Krożan: Tur- 
czaninowi, ks. Urusowi Andrejewskiemu, 
Żukowskiemu, Białemu, Kamińskiemu. Lwów, 
nakł. autora, druk. Ossolineum, 1896, 8, 
str. 62, 

JASIEŃCZYK Maryan. Ob. Karczewski Wa- 
cław. 

JASIEŃSKA Jadwiga. Z krainy baśni, poe- 
mat patryotyczny. Poznań, nakł. autorki, 
A. Cybulski, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 
1897, 8, str. 36, fen. 70. 

JASIEŃSKI Aleks. Maryan. Współcześni po- 
wiesciopisarze angielscy: Hall Caine, Ru- 
dyard Kipling, Grant Allen i T. Hardy, 
szkice literackie. Warszawa, T. Paprocki 
i Sp., druk. Związkowa, 1897, 16, str. 212 
i 2 ni., rb. 120. 

JASIEŃSKI Feliks. Manggha. Promenades 
k trayers le mondes, Tart et les idśes. Pa- 
ris, Yieweg. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
1901, 8, kor. 6. 

JASIEŃSKI Henryk dr. Nędza na Rusi, obraz- 
ki z życia wiejskiego. Lwów, nakł. autora, 

23 m JASIEWICZ - JASIŃSKI H. Altenberg, druk. Qazety naród., 1877, 8, 1 
str. 238, kor. 3*20. 

— Stronnictwo agrarzystów. Tamże, 1879, 
8, 8tr. 19. 

— Reforma więzień krajowych. Tamże, 
druk. Dziennika polskiego, 1890, 8, str. 46, 
kor. 1. 

— Reforma c. k. galie. Towarzystwa go- 
spodarskiego. Lwów, nakł. autora, druk. 
Gazety naród., 1879, 8, str. 33. 

— Towarzystwo parcelacyjno-kolonizacyj- 
ne w Galicyi. Lwów, nakł. autora, 1884, 8, 
str. 18. 

, JASIEWICZ Jules. Les Francais en Pologne. 
Etude historiąue. Paris, impr. we Zabieha, 
1884, 8, str. 32. 

— Les Polonais et la France 1792 k 1815. 
Tamże, 1882, 8, str. 35. 

JASILKOWSKI Maryan dr. Z praktyki sądo- 
wo-Iekarskiej. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1896, 8, str. 3. 

JASIŃSKI kanonik. Mowa z powodu dzięk- 
czynienia za dobry początek powstania na- 
rodowego wobec zebraney straży krajowcy, 
w kościele katedralnym w Włocławku. Dnia 
12 grudnia 1830 miana przez .... rodzonego 
brata poległego na Pradze 1794 r. generała. 
Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1830, 4, k. 
ni. 4. 

JASIŃSKI A. Ob. Bikeles G. 

JASIŃSKI Feliks. Badania nad sztywnością 
prętów ściskanych. Odb. z Przeglądu techn! 
Warszawa, 1895, 8, str. 137, z 2 tabl. litogr., 
rb. 1. 

JASIŃSKI Ig. ks. Czy umiesz się spowiadać? 
nauka o sakramencie pokuty, z dodatkiem 
o komunii św. Warszawa, druk. St. Nie 
miery, 1892, 16, str. 156, kop. 20. 

— Toż, z dodatkiem o komunii św. Wyd. 
2gie przejrzane i powiększone. Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1893, 24, str. 175 i 1 ni., 
kop. 20, opr. kop. 30. 

— Toż, z dodatkiem o komunii św. Wyd. 
3cie przejrzane i powiększone. Lublin, druk. 
M. Kossakowskiej, W.' Wodzyński w War- 
szawie, 1895, 16, str. 200 i II, kop. 30. 

— Toż. Wyd. 4te przejrzane i powiększo- 
ne. Warszawa, 1897, kop. 30, w opr. płó- 
ciennej, kop, 40. 

— Coś winien ojcu i matce, obowiązki, 
dzieci względem rodziców. Warszawa, druk. 
St. Niemiery, 1894, 16, str. 108 i II, kop. 15, 
opr. kop. 25. 

— Na kolendę: Coś winien ojcu i matce, 
obowiązki dzieci względem rodziców. Wvd. 
2gie. Tamże, 1900, 16, 'str. 92 i II, z ryciną, 
kop. 15. 

— Pacierz i krótki jego wykład, oraz ra- 
dy dla parafian na kolende zebrał I wydał 
Tamże, 1899, 16, str. 190 i Tl, z ryc, kop. 15. — Toż. Wyd. ks. M. Godlewskiego, War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. E Skowroń- 
skiego, 1900, 8 mała, str. 174 i 1 k. ni. z ry- 
ciną, kop. 15. 

— Vade mecTim czyli zbiorek najpotrzeb- 
niejszych modlitw zebrał .... Wyd. miniatu- 
rowe. Warszawa, W. Wodzyński, 1898, 32, 
str. 184, kop. 40. 

JASIŃSKI Jan T. Sew. Nowy rok, kroto- 
chwila w 1 akcie, ze śpiewami, muzyką i 
tańcami. Wyd. 2. Naród sobie, 15. Poznań, 
nakł. A. Cybulskiego, druk. Dziennika po- 
znań., 1899, 16, str. 64 i 27, mr. 1. 

JASIŃSKI-JESKE Fr. Najnowsze wyjątki z ope- 
retek, granych w Warszawie. Śpiewy i ku- 
plety. Warszawa, 1894, kop. 10. 

JASIŃSKI Ludwik. Drang nach Osten, We- 
sten, Stiden und Norden. Kraków, nakł. 
autora, druk. Al. Słomskiego, 1889. 

— Toż, broszura w polskim języku napi- 
sana. Kraków, nakł. autora, G.* Gebethner 
i Sp., druk. Al. Słomskiego, 1890, 8 mała, 
str. 22, hal. 30. 

Wydanie zmienione. 

JASIŃSKI Ludwik. Typy chodzenia czyli spo- 
soby pięknego chodzenia z licznemi szkica- 
mi w tekście napisał nauczyciel gimnastyki 
ortopedycznej. Radom, druk. I. K. Trzebiń- 
skiego, 1891, 8, str. 40, z ryc, kop. 30. 

JASIŃSKI Marcin R. v. Podręcznik dla pod- 
oficerów piechoty i strzelców w pytaniach 
i odpowiedziach, zesz. 1-3. Wyd. 3. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Fil- 
iera i Sp. i E. Ostruszki, 1898, 16, str. 1 ni., 
74 i 4 ni., 79 i 1 ni., 68 i 17 ni., po hal. 50. 

JASIŃSKI Roman dr, Astasia congenita. Odb. 
z Gazety lekar. Warszawa, E Wende i Sp., 
1889, kop. 80. 

— Dyagnostyka chirurgiczna. Warszawa, 
wyd. Gazety lekar., druk. K. Kowalewskie- 
go, 1894, 8 większa, str. VII, 1 ni. i 485, 
rb. 3. 

— O psychoterapii czyli leczeniu zapomo- 
cą poddawania. Lwów, nakł. autora, Księg. 
Polska, druk. Polska, 1893, 12, str. 11, 
hal. 40. 

— Skoliozy powstające w skutek niektó- 
rych cierpień układu nerwowego i mięśnio- 
wego. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1890, 8, str. 13. 

JASIŃSKI Stanisław. Ob. Murger H. (Przy- 
sięga Horacego). 

JASIŃSKI Wł. dr. O dyletautyzmie w le- 
cznictwie. Odb. z Czasopisma Krynica. Kra- 
ków, druk. Związkowa, 1894, 8, str, 31. 

— Ze Lwowa na północno-zachodnie wy- 
brzeża Norwegii. Przedruk z » Przeglądu*. 
Lwów, nakł. Przeglądu, druk. W. Manie- 
ckiego, 1890, 8, str. 49. 

— Das Naturheilyerfahren und die Na- JASINSKIJ - JASNA GÓRA 179 turarzte. Wien, M. Perles, 1895, 8, str. 22, 
kor. 1. 

— Obrazki ze świata chorób, rysował 
z natury autor Przewodnika dla uzdrowisk, 
zesz. I— II. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 
druk. Filiera i Sp., 1885/6, 8 mała, str. 179 
i III + VI, 1 ni. i 66, łial. 80. 

— Poradnik w chorobacłi i przewodnik 

do uzdrowisk, opracował dla nielekarzy 

Lwów, nakł. autora, druk. A. Wajdowiczo- 
wej, 1884, 8, str. XVI, 2 ni. i VII, kor. 2. 

— Kilka słów o fizyopsychoterapii, zwła- 
szcza ludowej. Odb. z Krynicy. Kraków, 
druk. Związkowa, (1893), 8, str. 3. 

— O postępacti na polu nauk lekarskich, 
zesz. 1. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk. 
Pillera i Sp., 1887, 8, str. 38, hal. 40. 

— Na czem polega skuteczność zdrojów? 
Tamże, 1892, 8, str. 18, hal. 20. 

— Nagła śmierć w szkole, zdarzenie nie- 
dawne. Tamże, druk. Dziennika pols., 1887, 
8, str. 29, hal. 40. 

— O ulepszonym sposobie badania i lecze- 
nia chorych na kaszel, na zapalenie płuc 
lub opłucny, na suchoty i t. d. Tamże, 
1891, 8, str. 22, hal. 20. 

— Czy istnieją pewne tanie a pomimo to 
całkiem skuteczne sposoby leczenia? zesz. 
I — II. Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czaj- 
kowski, 1888-1889, 8, str. 39 i 80, po 
hal. 40. 

— Toż, zeszyt III. O wodach mineralnych. 
Tamże, druk. S. Bednarskiego, 1890, 8, str. 
81—148 i 2 ni., kor. 120. 

— Szkice i wspomnienia z podróży 

Lwów, nakł. autora, druk. S. Bednarskiego, 
1890, 8, str. 41. 

— Uzdrowisko Graefenberg za czasów 
Priessnitza a teraz. Odb. z Krynicy. Kra- 
ków, druk. Związkowa, 1895, 8, str. 16. 

— Zapalenie płuc, leczenie tej choroby 
powietrzem i woda. Lwów, Księgarnia pol- 
ska, 1893, 12, str. 12, hal. 20. 

— Kneip jako kapłan-lekarz. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 
8, str. 9. 

— Kneip i jego metoda leczenia. Lwów, 
Seyfarth i Czajkowski, 1891, 8, str. 25, 
hal. 40. 

— Poradnik dla kaszlących. Tamże, [1892, 
8, str. 90 i VI, kor. 1. 

— Priessnitz i jego wyobrażenia o lecze- 
niu. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1897, 8, str. 11. 

— Zbrodniarze zwyrodniali a sądy karne. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1898, 8, str. 5. 

JASINSKIJ M. N. Opis aktowoj knigi kijew skago cientralnago archiwa, nro 2058. Ki- 
jew, tipogr. uniwiers., 1894, 8, str. 14. 

Jaskinia Beatusa. Ob. Schmid Krzysztof ks. 
kan. 

Jaskinie. Ob. Czerny Franc. (lodowe); K. W. 
(Nad Prądnikiem) Ossowski G. 

JASKÓŁKA Nep. B. Ob. Rayski J. N. Bo- 
żenna 1891). 

Jaskółka. Ob. Eckstein Ernest (Klaudyu- 
sze); Esżet; Marzec Fr. (1893); Co miłość 
może 1881); Wodzicki Kaz. (1878). 

JAŚKOWSKI Fr. ks. Der heilige Rock von 
Trier, gerichtet von seinen eigenen Freun- 
den. Saarbrucken, H. Klingebeil, 1891, 8, 
str. 100, mr. 120. 

— Toż. 2te verm. Auflage. Tamże, 1891, 
8, str. 122, mr. 150. 

— Der Trierer Rock und seine Patienten 
vom Jahre 1891, eine Antwort auf Bischof 
Korum's »Wunder und gottliche Gnadener- 
weise*. Tamże, C. Schmidtke, 1894, 8, str. 
83, mr. 1-20. 

— Verlauf und Fiasko des Tińerer Schau- 
spiels im Jahre 1891. Tamże, H. Klingebeil, 
1892, 8, str. 84, mr. 1-30. 

JAŚKOWSKI Jan Nep. Poezye. Warszawa 
Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1883, 8, str. 212, kor. 4 = 
rb. 1-20. 

Jaskra (Glaucoma). Ob. Kramsztyk Z. (1892); 
Machek E. (Teorye 1883); Sroczyński Fr. 
(Przycz. do leczenia złośliwej 1897); Wicher- 
kiewicz B. (O przebiegu i skutkach iry- 
dektomii 1882, o powstawaniu 1887). 

JASKULSKI A. ks. prałat. Konferencye dla 
użytku na zebraniach bractwa Matek chrze- 
ścijańskich. Poznań, Ksieg. i druk. św. Woj- 
ciecha, 1897, 8 mała, str.' 262, mr. 2. 

— Matce chrześcijańskiej na kolendę w u- 
pominku nauki i rady. Poznań, druk. J. 
Leitgebra, 1886, 8 mała, str. 32, fen, 10. 

JASKULSKI Wł. ks. Ob. Prusinowski Aleks, 
ks. (Mowy 1884). 

Jasło. Ob. Szajnocha Wład. (Okolica w Stu- 
dyach geolog. 1886); Truszkowski Al. (Gi- 
mnazyum 1894). 

JAŚMIN. 1798—1898: Improwizacya w se- 
tną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, 
poświęcona uczenicom wydz. szkoły żeńskiej 
w Starym Sączu. Stary Sącz, druk. J. K. 
Jakubowskiego, 1898, 8, str' 4. 

— 1798—1898: Stuletnia rocznica urodzin 
Ad. Mickiewicza, obrazek dramatyczny w 3 
odsłonach, z prologiem, śpiewami i żywym 
obrazem. Tamże, nakł. właściciela druk. J. 
K. Jakubowskiego, 1898, 8, str. 20, hal. 40. 

Jasna Góra (Częstochowa). Ob. Adamczyk 
Józef ks.; Chociszewski Józef (Bogarodzica); 
Grabowski Br.; Pamiątka (1896); Pątnik 
(Pożar 1900); Reymont (Pielgrzymka 1896), 180 JASNOWIDZĄCA - JAWOROWSKI Jasnowidząca. Myśli i faktv, z ruskiego. 
Warszawa, 1895, kop. 10. 

— Ob. Kerner A. J. (1832). 
Jastrząb. Ob. Wodzicki Kazim. (1878). 
Jasłrzęb. Ob. Witczak Mik. (Sool-Bad 1894). 
JASTRZĘBC2YK Witold. Ob. Balder E.(1889). 
JASTRZĘBIEC. Rak i jego hodowla, według 

Fritza Piichnera i innych źródeł opracował 
.... Warszawa, wydaw. Wodnictwa rolnego, 
Gebethner i Wolff, druk. Wł. Szulca, 1899, 
8 mała, str. 49 i 1 ni., z 11 rysun. w teks., 
kop. 40. 

JASTRZĘBIEC Lucyan. Generał Ludwik Mie- 
rosławski i demokracya polska, z zaznaczę 
niem stanowiska demokracyi polskiej wobec 
sprawy polskiej i ruskiej i z wykazaniem 
spólności interesu żywiołów demokratycznych 
w tych obydwu narodach. Lwów, nakł. L. 
Ukraińskiego, druk. Tow. im. Szewczenki, 
1883, 8, str. 25, z portr. generała. 

JASTRZĘBIEC Stanisław. Błog. Ładysław 
z Gielniowa, rys historyczny z XV-go w. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
1885, 8 mała, str. 322 i 2 ni., kor. 2. 

JASTRZĘBIEC W. dr. O szkolnictwie wogóle 
a szczególnie w Prusach. Odb. z Muzeum. 
Lwów, nakł. Tow. nauczycieli szkół wyż., 
druk. I Związkowa, b. r. (1891), 8, str. 59, 

JASTRZĘBOWSKI Ludomił. Rachunki pra- 
ktyczne ziemianina, dla użytku gospodarzy 
wiejskich i gorzelników. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. E. Lubowskiego, 1892, 

4, str. III, 2 ni., II i 96, z liczn. tabl., rb. 1. 

— O uprawie i sprzęcie chmielu. Warsza- 
wa, druk. Noskowskiego, 1883, 8, str. 1 ni., 
37 i 1 ni., kop. 30. 

— Warunki dochodności z uprawy kar- 
tofli. Warszawa, wyd. red. Rolnika i hodo- 
wcy, Gebethner i Wolff, druk. Wl. Szulca 
i Sp., 1891, 8, str. 36 i II, kop. 30. 

JASTRZĘBOWSKI Szczęsny. Ob. Majewski 
E. (1900). 

JASTRZĘBOWSKI Wojciech. Sielskaja meteo- 
rologia, pereweł s polskago D. Rentowicz. 

5. Petersburg, 1852, 12. 
JASTRZEMBSKI Andrzej. Odpowiedź ze stro- 
ny JWW. Maryanny z Kruszewskich Mar- 
kowskiey, Radczyni Województwa Podlas- 
kiego i Alexandry z Kruszewskich Sosnow- 
skiey Marszałkowey powiatu Tykocińskiego ; 
działających, w assysteucyi mężów, jako na- 
turalnych Opiekunów przeciwko JWW. Win- 
centemu Szefowi byłey Gwardyi Królestwa 
Polskiego i Kawalerowi, Janowi vice Refe- 
rendarzowi Rady stanu Wydziału Oświece- 
nia i Antoniemu Marszałkowi Woiewództwa 
Augustowskiego, braciom Kruszewskim, 
pryncypalnym aktorom sprawy; oraz JOO. 
Xiążętom Zubof, sukcessorom śp. JO. Xięcia 
Platona Aleksandrowicza Zuboffa Generała od Infanteryi i różnych orderów Kawalera. 
Po dekrecie akcessoryynym Ziemstwa Tel- 
szewskiego, zapadłym dnia 1 marca prze- 
szłego 1828 roku. (Na końcu:) Układał 
Andrzey Jastrzembski, adwokat Sądu głów. 
Wilen. Wilno, druk. Manesa Boruchowicza, 
1829, fol. 2 k. ni. 

JASTRZĘBSKI Mikołaj. Naczalnyja osnowa- 
nija obszczej i prvkładnoj mechaniki. 2 to- 
my. S. Petersburg, 1846, 8, rb. 10. 

JASZCZÓW. Ob. Kicka Natalia (1882). 

Jaszczurówka. Ob. Ponikło St. dr. (1892); 
Szajnocha Wład. (1890). 

JASZCZUROWSKI Józef. Ob. Ściborowski Wł. 
(Wspomnienie 1886). 

JASZCZURZIŃSKIJ Ch. Julij Słowackij, krat- 
kij biograficzeskij oczerk jego, tragedija 
Mazepa, poema Otiec zaczumlonnych. Sła- 
wianskij jeżegodnik, wypusk V z r. 1882. 
Kijów, 8, str. 131 — 156. 

JASZOWSKI Bł. ks. dr. Zbiór kazań na roz- 
maite uroczystości, które wygłosił w kościo- 
łach lwowskich. Lwów, nakł. W. Kuczabiń- 
skiego, druk. I Związkowa, 1895, 8, str. 446, 
kor. 5. 

JATOWTT Tomasz X. Exorta przy wypro- 
wadzeniu ciała śp. Maryanny z Wereszcza- 
ków Pietraszewskiej , mówiona roku 1811 
mca 8bra, 8 dnia w kościele XX. Domini- 
kanów. B. m. dr., (1811). 4, str. 6. 

— Kazanie w czasie przysięgi nowowy- 
branych urzędników w Gub. Litewsko-Gro- 
dzieńskiey miane w kościele farnym Gro- 
dzieńskim. Roku 1809 mca stycznia 31 dnia, 
4, k. tyt., str. 20. 

JATRAŃ. Nasze hasła, sonety, dwom poko- 
leniom poświecą .... Paryż, druk. G. Maurin, 
G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1897, 16, 
str. 31, hal. 60. 

— Do syna (wierszem). Paris, impr. Mau- 
rin, 1898, 16, str. 13. 

JAUBERT E. Ob. Orzeszkowa E. (Les aven- 
tures 1894). 

JAUGEY Jan dr. Słownik apologetyczny 
wiary katolickiej, opracowany i wydany 
staraniem X. Wł. Szczęśniaka i grona współ- 
pracowników. Warszawa, druk. St. Niemiry, 
1894—96, 3 tomy, 8 większa, str, XXV, 752 
i II + 797 i II -ł- 931 i II, rb. 1350. 

JAWDYŃSKI Fr. Ob. Jaccoud (Wykł. pato- 
logii. 

JAWORNICKI Al. M. Synowie Kaina, powieść 
z niedawnej przeszłości. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1894, 8 
mała, str. 392 i 1 ni., rb. 150 = kor. 3. 

JAWOROWSKI Adam. Ob. Rocznik farmaceu- 
tyczny (1893—4). 

JAWOROWSKI Aleksander. Leczenie nowo- JAWOROWSKI - JAWORSKI 181 tworów za pomocą prądu stałego, stosowa- 
nego zewnętrznie. Odb. z Gazety lekarskiej. 
Warszawa, ' druk. K. Kowalewskiego, 1889, 
8, str. 1 k. tyt., str. 7. 

— Katalog biblioteki Towarzystwa lekar- 
skiego lubelskiego. Lublin, nakł. Towarz., 
druk. M. Kossakowskiej, 1885, 8 mała, str. 79. 

— O zastosowaniu elektryczności w gine- 
kologii. Odb. z Gazety lekar. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1890, 4, str. 8, 
kop. 10. 

JAWOROWSKI Antoni dr. O częściach pyszczy- 
kow3'ch liszek komarów: Corethra pluml- 
cornis, Chironomus plumosus i Culex pi- 
piens. Odb. z t. XIV Rozpraw Wydziału ma- 
tem. -przy r. Akademii umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1886, 8, str. 53, z 2 tabl. Iłtogr. 

— Fauna studzienna miast Krakowa i 
Lwowa. Odb. z 28 t. Sprawozd. Komisyi 
fizyogr. Akad. umiej. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1892, 8, str. 20. 

— List otwarty do odpow. redaktora •Ko- 
smosu*, dra B. Radziszewskiego, jako od- 
powiedź na artykuł umieszczony w » Kos- 
mosie* 1895, i z powodu nieprzy jęcia spro- 
stowania. Lwów, nakł. autora , druk. E. 
Ostruszki, 1896, 8, str. 11, hal. 40. 

— Odpowiedź dr. B. Dybowskiemu, auto- 
rowi odczytu O filogenii pająków 1 O bu- 
dowie wargi dolnej u owadów i wijów. 
Lwów, nakł. autora, druk. Ludowa, 1891, 
8, str. 28. 

— O swobodnym rozplemie wnętrznym, 
endogezie, komórek, cz. I : Przy rozwoju na- 
rządów płciowych u Ochotki, Chironomus, 
mięśni i naczyń krwionośnych i krwi u krę- 
gowców. Odb. z t. X Pamiętnika Wydziału 
matem.-przyr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1885, 4 większa, str. 117, 
z IX tabl. 

— O sposobach postępowania i nauce dra 
B. Dybowskiego. Lwów, nakł. autora, druk. 
E. Ostruszki, 1896, 8, str. 34, kor. 1. 

— O teoryach tworzenia się komórek. 
Odb. ze Sprawozdania gimn. im. Sobieskie- 
go w Krakowie. Kraków, nakł. funduszu 
szkolnego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884, 
8, str. 23. 

— Yanessa urticae 113 dni bez głowy. 
B. m. i r. dr. (Lwów, 1885), 8, str. 16. 

— Wirki dotychczas w okolicy Krakowa 
znalezione. Odb. z t. 33 Sprawozdań Komi- 
syi fizyogr. Akademii umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1888, 8, str. 14. 

— O woreczkach przysadkowych u liszek 
komarów. Odb. z Kosmosu. Lwów, nakł. 
Towarz. przvrod. im. Kopernika, druk. I. 
Związkowa, ^1885, 8, str. 20 i 1 tabl. 

— O nieprawidłowem wykształceniu na- 
rządu płciowego u samicy pawiana, Cyno- cephalus Sp. Odb. z t. XII Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1884, 8, str. 8 i 1 ni , z ryciną. 

— Wypadki poszukiwań nad rozrodem 
wnętrznym, endogenezą, komórek. Odb. 
z Kosmosu. Lwów, druk. Związkowa, 1883, 
8, str. 4. 

— Ob. Sprawozd. gimn. Sobieskiego (1884); 
Gimn. IV we Lwowie (1893). 

JAWOROWSKI Hilary. Ob. Gniewosz J. N. 
(1883); Miiller Franc. (Odpowiedź 1882). 

JAWORSKA Emma Mattes. Kuchnia higie- 
niczna, ze szczególnem uwzględnieniem 
potrzeb chorych, z wstępem i dodatkiem le- 
karskim. Kraków, nakł. S. A. Krzyżanow- 
skiego, 1897, 8, Btr. XIX i 382, kor. 6 = rb. 
2-70. 

Kuchnia higieniczna, przez E. Jaworską; Dyete- 
tyka szczegółowa, przez dra W. Jaworskiego. 

— Diatetische Kuche fiir Kranke und 
Gesunde, nebst einem Anhange iiber die 
Wirkung und Verwendung der Speisen am 
Krankenbette. Wien, Fr. Deuticke, 1899, 8, 
str. XIV i 509, kor. 6-60. 

JAWORSKA E. i JAWORSKI W. dr. Kalorye 
i wartość cieplikowa pokarmów, ustępy 
z książki przygotowanej do druku: Kuchnia 
higieniczna i dyetetyka szczegółowa dla 
chorych. Odb. z Przeglądu lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1896, 8, str. 5. 

JAWORSKI A. ks. C. S. Sp. Przewodnik 
dziecięcia do Boga, obejmujący stosowne 
modlitwy i śpiewy kościelne." Einsiedeln- 
Waldshut, nakł. i druk. Benzigera i Sp., 
1891, 32, str. 280, z ryciną. 

JAWORSKI J. Książka adresowa handlu i 
przemysłu polskiego, w obrębie niemiec- 
kiego państwa, obejmująca adresy fabry- 
kantów, kupców i samodzielnych rzemieśl- 
ników jako też lekarzy, adwokatów i inży- 
nierów Polaków, banków ludowych, kas po- 
życzkowych, towai-zystw przemysłowych kó- 
łek rolniczych i t. d. Rocznik I. Berlin, 
nakł. Wvdaw. książki adresowej, druk. Księ- 
gami pols. L. Ebera, 1896-1897, 8, str. XIV 
242 -\- 40 i 46, opr. rb. 2. 

JAWORSKI J. L. dr. Reise der russischen 
Gesandschaft in Afghanistan und Buchara 
in den Jahren 1878/79, aus dem Russischen 
iibersetzt und mit einem Vorwort und An- 
merkungen versehen von Dr. Ed. Petri, II 
Band. Jena, Costenoble, 1885, 8. str. Vin 
j i 393, z ryciną i kartą, mr. 8. 

JAWORSKI Józef. O powikłaniach ciąży, po- 
rodu i połogu wadami serca, odczyt. Odb. 
z Kroniki lek. Warszawa, druk. L. Szka- 
radzińskiego i Sp., 1901, 8, str. 15, kop. 20. 

— Ob. Nencki L. (1895). 

JAWORSKI Walery dr. prof. Aąuae minera- 
les, Aąuae medicinales efferyescentes. Prze- 
druk z Pamięt. jubil. na cześć Edw. Kor- JAWORSKI czyńskiego. Kraków, nakł. Rżący i Ohmur- 
sklego, druk. Uniw. Jag., Gebethner i Wolff 
w Warszawie, 1900, 8, str. 36, kop. 15. 

— Aspłrator żołądkowy, służący równo- 
cześnie do stosowania ciągłej kąpieli żołąd- 
kowej przy pomocy sondy k double courant. 
Odb. z Medycyny.' Warszawa, druk. Ziem- 
kiewicza i Noakowskiego, 1883, 4, str. 6, 
z rycinami w teks. 

— Badania doświadczalne nad zachowa- 
niem się soli leczniczych pod względem wes- 
salności ' tychże w żoiądku ludzkim z roz- 
czynów wodnych. Odb. z Przeglądu lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 53. 

— Porównawcze badania doświadczalne 
nad zachowaniem się wody karlsbadzkiej, 
nowej soli karlsbadzkiej , wody kissyngeń- 
skiej i wody przekroplonej w żołądku ludz- 
kim. Odb. z Pam. Tow. lekar. z r. 1883. B. 
m. dr. i r. (Warszawa, 1883), 8, str. 54. 

— Ueber die Behandlung der katarrhali- 
Bchen Diarrhoe mit aqua calcinata effer- 
ve8cens. Abdruck aus Therapeutische Mo- 
natshefte. Berlin, Verlag von Jul. Springer, 
1898, 4, 1 karta. 

— Bemerkungen zu der Abhandlung des 
Herm Dr. J. Boas: » Ueber den heutigen 
Stand der Diagnostik und Therapie der Ma- 
genkrankheiten*. Abdruck aus der Deut- 
schen Mediz. Wochenschrift. Berlin, 1887, 
8, str. 4. 

— Beobachtungen iiber das Schwinden 
der Salzsaure-Secretion und den Verlauf der 
katarrhalischen Magenerkrankungen. Abdr. 
aus Mtinchener Med. Wochenschr., 1887, 8, 
str. 21. 

— Cholera, pouczenie przystępne dla nie- 
lekarzy na podstawie nowoczesnej nauki 
lekarskiej. Odb. z Krynicy. Kraków i War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Związkowa, 
1892, 8, str. 24, hal. 60. 

Treść: I. Lasecznik choleryczny; II. Zachowanie 
się w czasie epidemii cholerycznej; m. Leczenie 
w napadzie cholerycznym w braku lekarza; IV. Do- 
mowa apteczka choleryczna. 

— Cliolera, pouczenie dla nielekarzy na 
podstawie nowoczesnej nauki lekarskiej. 
Wyd. uzupełnione. Kraków, druk. Związko- 
wa, 1892, 8, str. 26, hal. 60. 

— Na czem polega skutek leczniczy wo- 
dy karlsbadzkiej. Odb. z Przegl. lekar. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 8. 

— Zur Diagnose des atrophischen Magen- 
catarrhs. Abdr. aus Wiener mediz. Presse. 
Wien, 1888, 8, str. 7. 

— Dośmadczenia nad ilościowem znika- 
niem rozczynów niektórych soli z żołądka 
ludzkiego. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
druk, Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1882, 
8, str. 15. 

— Dyspepsia sexualis artificialii u kobiet. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1896, 8, str. 5. 

— Ectasia ventriculi paradoxa. Odb. 
z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 6. 

— Toż. Abdr. aus der Wiener klin. Wo- 
chenschr. Wien, Alfr. Holder, 1888, 8, str. 5. 

— O leczeniu biegunki przewlekłej (Diarr- 
hoea chronica). Rozprawy z zakresu medy- 
cyny praktycznej. Kraków, nakł. Wydaw. 
dzieł lekarskich, druk. W. Korneckiego, 
1893, 8, str. 175-190. Serya II. zesz. 17. 

— O nowoczesnem leczeniu zboczeń czyn- 
nościowych żołądka. Odb. z Medycyny. 
Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, b. w. r. 
(1885), 8, str. 11. 

— Ueber continuirliche Magensaf tsecretion. 
Bemerkungen zu der in No 29 der deut- 
schen med. Wochenschrift veroffentl. Arbeit 
des Herm Prof. Riegel. Abdruck aus der 
Deutschen Mediz. Wochenschrift. Berlin, 
1887, 8, str. 3. 

— Metoda mierzenia zdolności wydzielni- 
czej pepsyny, jakoteż sposób otrz3'mywania 
naturalnego soku żołądkowego ze żołądka 
ludzkiego. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 6. 

— Ueber die Methoden der exakten und 
annahernden quantitativen Bestimmungen 
des fltissigen Inhaltes im menschlichen Ma- 
gen ftir klinische und phisiologische Zwecke. 
Abdruck aus Wittelshofers Wiener Mediz. 
Wochenschr. Wien, Selbstverłag des Ver- 
fassers, 1883, 8, str. 14. 

— Methoden zur Bestimmung der Inten- 
sitat der Pepsinausscheidung aus dem mensch- 
lichen Magen und Gewinnung des natiirli- 
chen Magensaf tes zu physiologisch-chemi- 
schen Yersuchszwecken. Abdr. aus Miinchener 
Med. Wochenschr. Miinchen, 8, str. 11. 

— O mierzeniu pojemności i oznaczaniu 
kurczliwości żywotnej żołądka za pomocą 
gazów w celach rozpoznawczych, jako też 
o stosowaniu kąpieli gazowych żołądka 
w celach leczniczych. Odb. z Przeglądu 
lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883 ,' 8, 
str. 38. 

— Yoriaufige Mittheilung iiber die Wir- 
kung der Sauren auf die Magenfunction d. 
Menschen. Abdruck aus der Zeitschrift fur 
Therapie. Wien, 1887, 8, str. 4. 

— O objawie przeponowym i jego znacze- 
niu klinicznem. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 4. 

— Oznaczanie dużej krzywizny żołądka. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1896, 8, str. 4. 

— Ueber Pepton -Ernahrung und Zube- 
reitung einer Peptonsuppe in der arztli- 
chen HauspraKis. Abdruck aus der Zeit- JAWORSKI 183 Bchrift fiłr Therapie. Wien, Verlag von Dr. 
Josef Weiss, 1885, 8, str. 8. 

— O pobycie chorych we Włoszech połu- 
dniowych. Odb. z Przegl. lelłar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag- , 1890, 8, str. str. 9. 

— Podręcznik chorób żołądka. Kraków, 
nakł. Wydaw. dzieł lekarskich polskich, 
druk. W. Korneckiego, S. A. Krzyżanowski, 
Gebethner i Wolff w Warszawie, 1893, 8, 
str. X i 317, z 16 rycin, w teks., kor. 8. 

— Podręcznik chorób żołądka i dyetetyki 
szczegółowej. Wyd. 2gie przerobione i zna- 
cznie powiększone. Tamże, S. A. Krzyża- 
nowski, di-uk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. XVIII, 
2 ni. i 512, kor. 11. 

— Pożywka peptonowa przyrządzana spo- 
sobem domowym dla użycia w praktyce 
lekarskiej. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1881, 8, str. 5. 

— O nowym dyetetycznym przetworze 
żelazistym. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 6. 

— Przyczynek doświadczalny do działa- 
nia i stosowania leczniczego goryczek i żół- 
ci. Warszawa, druk. Ziemkiewicza, 1886, 8, 
str. 4. 

— Przyczynek do klinicznej mikroskopii 
zawartości żołądka. Odb. z Gazety lekar. 
Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1886, 8, 
str. 5. 

— O rozkładzie mleka pod wpływem 
prątka bacillus butyricus Hueppe. Odb. z 35 
t. Rozpraw Wydz. raatem.-przyr. Akademii 
umiej. Kraków, Spółka wydaw., druk. Uni- 
wers. Jag., 1898, 8 większa, str. 27. z tabl. 
hal. 70. 

— O rozpoznaniu i leczeniu nieżytu za- 
nikowego żołądka. Przedruk z Wiadomości 
lekar. B. m. dr. (Lwów, 1888), 8, str. 4. 

— O rozstrzeni żołądka ze stanowiska 
klinicznego. Odb. z Prźegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1883, 8, str. 43. 

— Składniki białkowate, wartość pożyw- 
cza i lecznicza pożywki peptonowej vSolutio 
camis peptonisata) oraz odpowiedź na za- 
rzuty dra Reichmana. Odb. z Gazety lekar. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, 
8, str. 6. 

— Sokotok, nieżyt kwaśny i wrzód żo- 
łądka. Odb. z Gazety lekar. "^ Tamże, 1888, 
8,' 1 k. tyt., str. 11. 

— Kilka słów o zachowaniu się objawów 
dyspeptycznych w klimacie wysokogórskim. 
Odb. z Gazety lekar. Tamże, *1892, 8, str. 6. 

— Sposób dokładnego oznaczenia treści 
płynnej w żołądku ludzkim w celach klini- 
cznych i fizyologicznych. Odb. z Przeglądu 
łekar. Kraków, druk. Uniw, Jag., 1882^ 8, 
star. 21. 

— Kilka nowych spostrzeżeń. Działania i kwasów na żołądek ludzki. Odb. z Medy- 
cyny. Warszawa, druk. Ziemkiewicza, 1887, 
8, str. 12. 

— Spostrzeżenia stopniowego znikania 
kwasu solnego w soku żołądkowym. Odb. 
z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag. 
1887, 8, str. 11 i 1 ni. 

— O wewnętrznem stosowaniu przetwo- 
rów i wód żelazistych w praktyce lekarskiej. 
Odb. z Przegl. lekar. Tamże, "l883, 8, str. 8. 

— Studya kliniczne nad wpływem wody 
karlsbadzkiej na przewód pokarmowy i nad 
sposobami stosowania tejże przy źródle i w 
domu. Odb. z Gazety lekar. Warszawa, 
druk. Kowalewskiego, 1885, 8, str. 25. 

— O symptomatologii i kolejnym rozwoju 
objawów klinicznych w przebiegu nieżytu 
żołądka. Odb. z " Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 15. 

— Uwagi nad leczeniem w sanatoryach 
dla chorych na gruźlice płuc. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Tamże, 1892, 8, str. 11. 

— O użyteczności foneudoskopu Bazzi- 
Bianchiego.' Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 
1886, 8, str. 6. 

— O używaniu wolnego powietrza w prze- 
biegu gruźlicy narządu oddechowego. Odb. 
z Przegl. lekar. Tam'że, 1891, 8, str. 15. 

— Ueber die Yerschiedenheit in der 
Beschaffenheit des niichternen Magensaftes 
bei Magensaftfluss (Gastrorrhoe acida). Ab- 
druck aus den Yerhandlungen des VII Con- 
gresses fur innere Medizin. Wiesbaden, Ver- 
lag von J. F. Bergmann, 1888, 8, str. 10 i 1 
tablica. 

— Versuche zur Ausmittelung der Gre- 
sammtmenge d. fliissigen Inhaltes im mensch- 
lichen Magen. Abdruck aus der Zeitschrift 
fur Biologie, Band XVIII. B. m. r. (Leipzig), 
8, str. 427—445. 

— Ueber die Wirkung des Karlsbader 
Thermalwassers auf die Magendarmfunction, 
klinisch - experimentelle Untersuchungen, 
nebst Grundlagen einer rationellen Karls- 
bader Trinkcur, basirt auf Ver8uche und 
Karlsbader Erfahrungen. Odb. z Deutsches 
Archiy fiir klin. Medicin. Leipzig, F. C. W. 
Vogel, 1885, 8, str. 96, mr. 2. 

— Ueber Wirkung, therapeutischen Werth 
und Gebrauch des neuen Karlsbader Quell- 
salzes, nebst dessen Beziehung zum Karls- 
bader Thermalwasser. Odb. z Wiener Mediz. 
Wochenschrift. Wien, 1886, 8, str. 33. 

— Ueber die Wirkung der Saun-n (Sałz- 
Milch-Eśsig- und KohlensSuren) auf die Ma- 
genfunctionen des Menschen so wie dereń 
therapeutische Anwendung. Al)dr. aus d. 
deutsch. Medic. Wochenschr. Bei-lin u. Leip- 
zig, Yerlag v. G. Thieme, 1887, 8, str. 27. 

— Worin besteht der therapeutische Effect 184 JAWORSKI — JAŻDŻEWSKI des Karlsbader Thermalwassers hei Magen- 
affectionen, nach dem heutigen Stande der 
Pathologie des Magens. Odb. z Wiener Me- 
dic. Presse. Wien, Urban & Schwarzenberg, 
1888, 8, str. 10. 

— O szkodliwym wpływie zanieczyszczeń 
powietrza szkolnego na zdrowie uczniów 
i nauczycieli. Odb. ze Sprawozd. szkoły re- 
alnej. Kraków, druk. A. Koziańskiego, 1887, 
8, str. 50. 

— O wskazaniach i przeciwskazaniach 
jakoteż o sposobach stosowania nowej soli 
karlsbadzkiej, podał na podstawie doświad- 
czeń klinicznych .... Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, str. 33 
i II tabl. in fol., hal. 50. 

— Zarys patologii i terapii chorób żołąd- 
ka. Warszawa, druk. Maryi Ziemkiewicz, 
S. A. Krzyżanowski w Krakowie, 1889, 8, 
str. 152, rb. ISO. 

— Zestawienie krytyczne szczegółowej 
profilaktyki i terapii cholery, do użytku le- 
karskiego. Odb. z Przegl. lekar. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. Uniw. Jag., 1892, 
8, str. 70, kor. 130. 

— Znaczenie rozpoznawcze X-prze8wietla- 
nia, według wykładu z demonstracyami 
w Tow. lek. krak., wygłoszonego w Zakła- 
dzie chemii prof. Olszewskiego. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1897, 8, str. 9. 

— Ueber den Zusammenhang zwłschen 
subjektiyen Magensymptomen und den objec- 
tiven Befunden bei Magenfunctionsstórun- 
gen. Auf Grund der internen Magenunter- 
suchungen von 222 Individuen der med. 
Klinik des Prof. Korczyński in Krakau, zu- 
sammengestellt .... Abdr. aus Dr. Wittels- 
hofers Wr. Med. Wochenschr. Wien, Selbst- 
verlag der Yerfassers, 1886, 8, str. 32. 

— O żywieniu chorych krakowskiem mle- 
kiem podwójnem i potrójnem. Lac duplez 
et triplex. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
nakł. Bielikowicza, druk. Uniw. Jag., 1897, 
8, str. 10. 

— Ob. Archives slaves (1887); Gluziński 
(Kilka uwag 1886); Korczyński E. (Befunde 
1887); Kozierowski E. (1893); Obaliński Alfr. 
(1889); Rosenzweig J. dr. (Sakcharyna 1889); 
Rydygier dr. prof. (Gastroenterostomie 1889); 
Zbiór prac klinicznych (1885). 

JAWORSKI W. i A. GLUZIŃSKI. Experimen- 
tell-klinische Untersuchungen ueber den 
Chemismus und Mechanismus der Verdau- 
ungsfunction des menschlichen Magens in 
physiologischen und pathologischen Zu- 
stande nebst einer Methode zur klinischen 
Prtifung der Magenfunction fur diagnosti- 
sche und therapeuthische Zwecke. Abdruck 
aus der Zeitschrift fur klin, Medic. Bd. XI. 
8, str. 73. JAWORSKI Władysław Leopold dr. prof. Lo- 

tar Dargun. Odb. z Przegl. prawa i admin. 
Lwów, druk. Wł Łozińskiego, 1893, 8, str. 
31, hal. 80. 

— Mowa akademika .... wypowiedziana 
imieniem młodzieży akademickiej, wręcza- 
jącej JM. rektorowi Pamiętnik uczniów Uni- 
wersytetu Jagiellon, podczas uroczystości 
otwarcia Collegii novi d. 14 czerwca. Kra- 
ków, druk. Uniw, Jag., 1887, 8, str. 3 nł. 

— Nauka o służebnościach według prawa 
austryackiego, zesz. 1. Kraków, nakł. autora, 
Spółka wydawnicza, druk. A. Koziańskiego, 
1892, 8, str. 141, kor, 180. 

-— Prawo nadzastawu wedle ustawodaw- 
stwa austryackiego. Kraków, nakł. Spółki 
wydaw., druk. Czasu, 1894, 8, str. IV ł 142, 
kor. 3 20. 

— Przemówienie prezesa czytelni aka- 
demickiej, miane na wieczorku J. I. Kra- 
szewskiego dnia 17 marca 1888 r. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 8 mała, 
str. 4. 

— Ustawy o księgach publicznych, tom I: 
Powszechna ustawa o księgach gruntowych 
i instrukcya hipoteczna. Kraków, L. From- 
mer, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8 
mała, str. XVI i 501. 

— Toż, II: Ustawy o zakładaniu 1 urzą- 
dzeniu ksiąg gruntowych, o ewidencyi ka- 
tastru, o księgach górniczych, naftowych i 
kolejowych. Tamże, 1897," 8 mała, str. 398 
i XIII, za I i II tom kor. 12. 

— Ob. Dunajewski Jul. (Mowy 1896); 
Estreicher Stan. (Spasowicz 1899). 

JAWORSKIJ Melchizedek archimandryt. Ob. 
Łebedyncew Theofan (1861). 

(Jaworze). Zakład wodoleczniczy i żęty- 
czny Jaworze (Ernsdorf) koło Bielska ' na 
Śląsku austryackim. Cieszyn, druk. Karola 
Prochaski, 1895, 8, str. 8. 

— Ob. Kowalski Edm. (Zakład 1894); Zie- 
leniewski M. (Wycieczka 1884). 

Jaworzno. Ob. Kowarzyk H. (Wywóz wę- 
gla 1900). 

Jazda. Ob. Górski K. (polska 1895); He- 
merling K. i Berger W. (podr. dla kolarzy); 
Klub panów 1895; Massalski U. (pociągów 
kolej. Galicyi 1895); Rewieński St. (konna 
1895); Stipal M. (konna 1896); Walter K. 
(pociągów kolej. Królestwa); Wodzińska M. 
(Amazonka 1893). 

JAŻWIŃSKI Ign. Ob. Załuski Winc. (Obrona 
1805). 

JAŻDŻEWSKI Ludwik ks. Mowa żałobna na 
pogrzebie ś. p. Józefa hr. Bnińskiego, po- 
wiedziana w kościele klasztornym ks. Fili- 
pinów w Głogówku pod Gostyniem. Poznań, 
nakł. i druk. J. Leitgebra, 1883, 8, str. 19, 
fen. 60. JAŻDŻEWSKI — JEDNODNIÓWKA 185 — Mowa żałobna przy zwłokach ś. p. Wł. 
Bentkowskieg-o, powiedziana w kościele far- 
nym w Poznaniu. Odb, z Dziennika pozn. 
Poznań, druk. Dziennika pozn., 1887, 8, str. 
22, fen. 75. 

— Mowa przy zwłokach ś. p. Kazimierza 
Jarochowskiego, miana w kościele parafial- 
nvm w Kaźmierzu. Tamże, 1888, 8, str. 18, 
fen. 75. 

— Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. Gu- 
stawa Potworowskiego. Odb. z Dziennika 
pozn. Tamże, 1892, 8. 

— Mowa żałobna nad zwłokami ś. p. Al- 
bertyny z Nieżychowskich Cegielskiej, mia- 
na w kościele farnym w Poznaniu. Tamże, 
1894, 8, str. 16. 

JAŻDŻEWSKI Wfadysław. Sprawozdanie z wy- 
stawy antropologiczno-archeologicznej w Ber- 
linie w sierpniu 1880 roku i połączonych 
z nią rozpraw, a mianowicie: Czy' Słowia- 
nie dopiero w końcu VI wieku po Chrystu- 
sie zamieszkali kraje pomiędzy Elba, Odra 
a Wisłą? Odb. z t. XI Roczników towarz! 
przyjaciół nauk. Poznań, nakł. Towarzystwa, 
druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1881, 8, str 40. 

— Ob. Mittheilungen archeolog. (1887); 
Zapiski archeolog, poznań. (1887—1890). 

JE.... W, A. Je. Josif Siemaszko, mitropolit 
litowskij i wilenskij. Ruskaja starina z li- 
stopada r. 1882. Petersburg, 8, str. 335- 342. 

JEAN de Nic. Dlaczego panna Kordula zo- 
stała starą panną? Rzecz napisana ku prze- 
strodze wielu panien. Warszawa, nakł. au- 
tora, druk. Sierpińskiego, 1894, 16, str. 44, 
kop. 40. 

JECHT R. dr. Das alteste Gorlitzische Stadt- 
buch von 1305 ff. Gorlitz, Tzschaschel, 1891, 
4, str. 19, fen. 60. 

Jfczmień. Ob. Promiński Jan (1899). 

Jeden z nas musi się ożenić, komedya w 1 
akcie. Błbl. teatrów amator., 75. Lwów, nakł. 
H. Altenberga, druk. W. A, Szyjkowskiego, 
1896, 8, str. 16, hal. 70. 

Jednodniówka, album zbiorowe na dochód 
Towarzystwa wzajemnej pomocy artystów 
sceny lwowskiej, wydane przez Komitet fe- 
stynu artystycznego pod red. Włodz. Zagór- 
skiego, nr. jedyny. Lwów, druk. Gazety 
naród., litogr. A. Przyszlaka, 23 czerwca, 
1884, fol., str. 12 i 8 ni., hal. 80, kolor. kor. 
1-20. 

— Album prac artystów wydane na ko- 
rzyść kształcącej się młodzieży polskiej 
w Monachium,' druk. *Miihlthaiera, G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, 1897, fol. król., 
str. 32 i 7 ni , z 46 ilustr. i nutami w teks., 
kor. 4. 

— Jasło, nakł. i druk. L. D. Stoegera, 
1894, 8, str. 32, hal. 40. 

— Warszawa, nakł. Przytułku dla nie- zdolnych do pracy Św. Franciszka Salezego 
na Solcu, 1898, kop. 50. 

— altademicka dla głodnego ludu. Wydana 
przez akademicki komitet głodowy. " Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890, 4, 
str. 20. 

— Brodyer Abendblatt nro 3, Organ fur 
Scherz und Lust. Brody, wydawnictwo i 
nakł. Towarzystwa muzycz., druk. F. We- 
sta, 29 Februar 1892, 4 król., str. 10 i 4 ni., 
z rycin, w teks. 

— dla głodnych dzieci, wydana staraniem 
Kółka akademickiej młodzieży. Kjaków, 
nakł. Wł. Gadowskiego, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1893, 4, str. 38, kor. 2. 

— dobromilska dla VIII zjazdu Ochotni- 
czych straży pożarnych. Dobromil 1 Lwów, 
nakł. Związku ochotniczych straży pożar- 
nych, druk Pillera i Sp. Red. Ant. Szczer- 
bowski, 1897, 4, str. 18. 

Na str. 3—13: Z przeszłości Dobromila, przez Jar. 
Laskowskiego. 

— jarosławska. Jarosław w sierpniu, 1895, 
druk. Tow, im. Szewczenki we Lwowie, 4, 
str. 4. 

— druga Gońca tygodniowego pod tytułem 
»Mowa«. Lwów, 1886. 

— na cele funduszów pomnika dla Maury- 
cego Gottlieba, malarza. Kraków, nakł. 
druk. Narodowej, b. r. (1899), fol. podłużne, 
k. ni. 8. 

— wydana w dzień festynu ogrodowego na 
rzecz muzyki krakowskiej Harmonii. Kra- 
ków, nakł. Harmonii, druk. W. Korneckie- 
go, 23 maja 1897, 4, str. 8, hal. 20. 

— karmelkowa, pamiątka z zabawy ogro- 
dowej dnia 4 czerwca 1899 r. Lwów, nakł. 
Koła pań Towarzystwa szkoły ludowej, 
druk. St. Kossowskiego, 1899, 8, str. 37 i 
1 ni. 

— wydana z okazyi dziesięcioletnie] rocznicy 
istnienia Klubu c. k. urzędników poczty i te- 
legrafu w Krakowie. Kraków, nakł. Klubu, 
druk. A. Koziańskiego, 1897, 4, str. 22. 

— Adama Mickiewicza 1798—1898. Warsza- 
wa, nakł. Tygodnika szachowego, druk. P. 
Laskauera i W. Babickiego, 1898, fol., str. 
21, z rycin., kop. 40. 

— mieszczańska. Podgórze, Gajewski, (1900). 

— młodzieży, dnia 22, miesiąca I, roku I, 
wieku XX. Kraków, nakł. P. Mazura, druk. 
Czasu, fol., str. 27, z rysun. w teks., hal. 60. 

— na dochód Towarzystwa przyjaciół muzyki 
krakowskiej »Harmonia«. Kraków, nakł. 
Tow., druk. Uniw. Jag., 1895, 16, str. 16, 
hal. 20. 

— na pamiątkę z 18 marca 1889 r. (po pol- 
sku i po niemiecku). Brody, nakł. Towarz. 
muzycz., druk. F. Westa, 18 marca, 1889, 
fol., "str. 6 i 4 ni. 

24 186 JEDNOoĆ - JEDZINK — pamięci profesorów i kolegów b. Szkoły 
sztuk pięknych z wydziału malarstwa i rze- 
źby z roku 1847. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. Tow. Komand. J. Zaleski i Sp., 
1897, 8, str. 36, kop. 50. 

— pedagogiczna na cześć uczestników wal- 
nego zjazdu towarzystwa pedagogicznego 
odbytego w Stanisławowie w dniach 18 i 19 
lipca 1887 wydana staraniem i nakładem 
stanisławowskiego oddziału tegoż towarzy- 
stwa. Stanisławów, druk. St. Chowańca, 1887, 
4, str. 21. 

— pedagogiczna na cześć uczestników wal- 
nego zjazdu pedagogicznego , odbytego 
w Brodaph w dniach 17 i 18 lipca 1892, 
wydana staraniem i nakładem brodzkiego 
oddziału tegoż Tow. Brody, druk. F. Westa, 
1892, 4, str. 19, hal. 60. 

Wiersze i artykuły pióra: J. Nowakowskiego, dra 
G. Roszkowskiego, Z. Sawczyńskiego, J. Fąfary, P. 
Parylaka, WI Swiechly, St Kossowskiej, J. Spisa, 
G. Kohna. W^I. Satke, Fr. Marca, J. Dobródzkiego, 
Olgi Lissownej, J. Chmielewskiego, Al. Pająka, Jak. 
Kowalskiego, Wł. Kr., L. A. Smendy, N. Landesa, 
St. Tokarskiego i dra L. Herzla. 

— Robotnil( z r. 1894 i 1895, 1901. Londyn, 
J. Kaniowski, po d. 4 = hal. 40. 

— w setną rocznicę na cele Towarzystwa 
szkoły ludowej. Kraków, nakł. Koła pań 
krakowskich, druk. Związkowa, (1894), 4, 
król., str. 12, kor. 1. 

— sanocka festynowa (pod redakcyą Sa- 
muela Nebenzahla). Sanok, nakł. Komitetu, 
druk. K. Pollaka, 6 IX, 1896, 4, str. 7 i 1 ni. 

— na festyn Solcoła tarnopolskiego, pod 
redakcyą jednego z wyborców posła na sejm 
krajowy.' Tarnopol obok Petrykowa, Zagro- 
beli, Białej i Podsmykowiec, w 6 miesięcy 
przed zniesieniem propinacyi, księgarniaL. 
Gileczka, druk. J. Pawłowskiego, (1889), 4, 
str. 4 i 4 ni., hal. 40. 

— towarzystwa gimnastycznego Solcół w Prze- 
myślu. Przemyśl, nakł. Tow., druk. Schwar- 
za" i Sp., lipiec 1891, 4, str. 10. 

— zalcopiańsica. Zakopane, skł. gł. w księg. 
L. Zwolińskiego, nakł. druk. Związkowej 
w Krakowie, 1899, 4, str. 20. 

— Ob. Album Koła liter.; Gerson W. (1897); 
Listki (1897); Lwów -Janów (1898); Wiarusom 
(1897). 

Jedność , tygodnik społeczno - polityczny, 
organ Związku katolicko-narodowego robo- 
tników. Odpowiedzialny redaktor i wydawca 
Józef Bałanda. Lwów," 1898— 1900, rok I— 
III, folio. 

Jedności! Poznań, skł. gł. i druk. Leit- 
gebra, 1882. 8, str. 23, fen. 75. 

o Jedności. Ob. Gromnicki St. (1900). 

JEDNOTA A. W. Natura ludzka, szkic psy- 
cho-fizyologiczny. Dziedziczność, Charakter, 
Godność osobista. Zazdrość, Służba domowa, 
Ki-zywda ludzka. Praca, Zgoda, Małżeństwo, Dzieci, Pieszczoty. Warszawa, nakł. autora, 
Gebethner i Wolff, druk. E. Lubowskiego 
i Sp., 1897, 16, str. 84, kop. 40. 

— Wdowa, studyum psychologiczne. Tam- 
że, druk. F. Csernaka, 1900, 8 mała, str. 31, 
kop. 30. 

JEDNOWOLSKI Budzisław. Miecz ducha, ukuty 

w kuźni w Nowej wsi narodowej na 

obronę ojczyzny i wiary. W 100 -letnią ro- 
cznicę konstytucyi 3go maja. Kraków, ńakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. Kor- 
neckiego, 1891, 8, str. 15, hal. 40. 

— Ob. Mickiewicz A. (Do matki Polki 
(1890). 

JĘDRKIEWICZ X. Ob. Liguori Alf. (Droga 
uświątoblłwienia 1888). 

JĘDRZEJEWICZ Jan. Kosmografia, napisał 

lekarz wolno -praktykujący, właściciel 

obserwatoryum astronomicznego w Płońsku, 
ze wstępem historycznym H. Merczynga. 
Bibl. matem. -fizyczna, wydawana pod kie- 
runkiem M. A. Baranieckiego i J. Czajewi- 
cza, serya III, t. 9. Warszawa, z zapomogi 
Kasv im. Mianowskiego, druk. Noskowskie- 
go, "1886, 8, str. XLVI, 1 ni. i 400, z 245 
drzeworytami w teks. i 10 tabl. chremolit., 
rb. 3-80. 

— Pomiary mikrometryczne gwiazd po- 
dwójnych. Serya IV, wykonane w obserwa- 
toryum astronomicznem" w Płońsku w roku 
1887 przez .... Z papierów po nim ogłosił R. 
Merecki, obserwator Obserwatoryum astro- 
nomicznego Im. Jędrzejewicza w Warsza- 
wie. Odb. z Prac matematyczno-fizycz. t. 
XII-go, 8, str. 274—282. 

— Spostrzeżenia stacyi meteorologicznej 
w Płońsku w gubernii płockiej. Odb. z Pa- 
miętnika fizyogr. Warszawa, druk. K. Ko- 
walewskiego, 1881, 4, str. 8. 

— Toż, za rok 1881. Odb. z t. II. Pamię- 
tnika fizyogr. Warszawa, druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1882, 4, str. 26 i 4 tabl. litogr. 

— Toż, za r. 1882. Odb. z III t. Pamięt. 
fizyogr. Warszawa, druk. J. Bergera, 18^, 
4, str. 18. 

— Ob. Merecki R. (Obserwatoryum 1900). 
Jędrzejów. Ob. Łuszczkiewicz Wł. (1897). 
JCDRZEJOWICZOWA Walerya z Wasiiewsicich. 

Starożytny Egipt pod względem historyi, 
religii , cywilizacja i obyczajów. Lwów, 
Seyfarth i Czajkowski, druk. I Związkowa, 
1893, 8, str. 2 ni., 370 i 2 ni., opr. kor. 6. 

JĘDRZEJOWSKI Stan. Ob. Reinherz C. (Po- 
ziomowanie 1900). 

Jedwabnictwo. Ob. Bogucki Adolf; Hignet 
Emil (Hodowanie jedwabników); Nieciengie- 
wicz J. (1892). 

JEDZINK P. lic. theol. Der Christ, eine Ent- 
gegnung auf die von eiuem Geistlichen der 
Erzdiocese Gnesen und Posen verfasste Bro- JEGER — JELINEK 187 schure, die den Titel fiihrt »Der Judec von 
.... Domkapitular, Regens des erzbischofli- 
chen Klerikalseminars. Poznań, nakł. Księ 
gami i druk. św. Wojciecha, 1892, 8, str. 
67, mr. 1. 

JEGER Jan. Racjonalny system asenizacyi, 
szkodliwość i niebezpieczeństwo usuwania 
fekalij za pomocą kanalizacyi. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. W. Ratyńskiego 
(J. Bergera), 1890, 8, str. IV, 289 i II, rb. 2. 

JELCOWIE. Ob. Borkowski Piotr (Sprawa 
1807). 

JELEC J. Przy starej baszcie, opowiadanie, 
przetłómaczył Leon P. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. St. Niemiry synów, 1898, 
8 mała, str. 31, kop. 25. 

— Boliezń wieka, roman w 3 czastiach. 
Warszawa, tipogr. gubiernskaja, 1892, 8, 
str. 238, rb. ISO. 

— Choroba wieku, romans w 3 częściach, 
tłómaczvł L. P. Warszawa, Gebethner i Wolf f, 
druk. E". Skiwskiego, 1895, 8 mała, str. 235, 
rb. 1. 

— Groom, historya prawdziwa, tłómaczvł 
B. Tamże, druk. St. Niemiery, 1896, 8 mała, 
str. 48, kop. 30. 

— Pamiątka grodnienskago gusara. Pe- 
tersburg, 1894, 8, str. 53. 

JELEŃ Moszko. Powinszowanie w czasie in- 
stalacyi JW. ks. Michała Piwnickiego na 
biskupstwo łuckie i żytomierskie w imieniu 
całego kahału rabańskiego miane r. 1827 d. 
14 kwietnia, k. ni. 1. 

JELENIM A. Ubijsfcwo artistki warszawskago 
tieatra, Marii Wisnowskoj. Petersburg, 1891, 
8, str. 210, z portretem artystki, kop. 65. 

— Toż. Izdanije 2. Tamże, 8, str. 210, 
kop. 70. 

JELEŃSKA Emma (Dmochowska). Panienka, 
powieść nagrodzona na konkursie Kuryera 
codziennego, tom I — II. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskie- 
go i Wrotnowskiego, G. Gebethner i Sp, 
w Krakowie, 1899, 8, str. 264 i 290, rb. 2 
= kor. 5-20. 

— Wieś Komarowicze w powiecie mozyr- 
skim. Odb. z t. V Wisły. Warszawa, M. 
Arct, druk. J. Jeżyńskiego, 1892, 8 większa, 
str. 83, kop. 60. 

JELEŃSKI Henryk dr. Das Jodkalium ais 
Heilmittel gegen Abdominaltyphus. Seine 
Gebrauchs und Anwendungsweise. Separat- 
Abdruck aus der Beri. klin. Wochenschr. 
Berlin, 1883, 8, str. 23. 

— O skutecznem leczeniu duru brzuszne- 
go jodkiem potasu. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, str. 33. 

— Jak skuteczniej leczyć dur brzuszny, 
antipyreza czy jodkiem potasu. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Tamże, 1886, 8, str. 21. JELEŃSKI Jan. W sprawie samorządu miast 
nasz3xh, kilka uwag praktycznych. Odb. 
z Wieku. Warszawa, nakł. redakcyi Roli, 
druk. Wieku, 1883, 8, str. 23, kop. 20. 

— Żydzi, Niemcy i my. Wyd. 4 znacznie 
powiększone i zawierające odpowiedź oraz 
nowe przypisy. Warszawa, druk. Wieku, 
1880, 8, str. 190 i 2 ni., rb. 1. 

— Żydzi na wsi. Warszawa, autor, druk. 
Wieku, 1881, 8, str. 24, kop. 20. 

— Ob. Niedole (dziecięce JELINEK Bretlslay. Die Yerhandlungen der 
anthropologischen und archaologischen Sec- 
tion auf dem zweiten Congresse der bohmi- 
schen Aerzte und Naturforscher in Prag 
am 26 bis 29 Mai 1882. Abdruck aus dem 
XII Bandę der Mittheilungen der anthropo- 
logischen Gesell. in Wien. Wien, Selbstver- 
lag, 1882, 8 mała, str. 50. 

w obradach brali także udział: dr. I. Kopemicklj 
G. Ossowski, Strzyżewska z Krakowa, P. Wojdcki 
i Konst. Wojciechowski. 

JELINEK Edward. Bibliografia przekładów 
z piśmiennictwa polskiego na język czeski 
do końca r. 1882. Odb. z t. X Rozpraw 
Wydz. filolog. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1884, 8, str. 65. 

— Bibliografia dzieł, rozpraw i artyku- 
łów czeskich, dotyczących rzeczy polskich, 
część II, 1878—1882. 'Ódb. z t. X Rozpraw 
Wvdz. filolog. Akademii umiej. Tamże, 
1884, 8, str. 19. 

— Toż, cz. III, 1878-1882. Odb. z t. XIII 
Rozpraw Wydz. filolog. Akademii umiej. 
Tamże, 1887, 8, str. 25. 

— Ćrty litevskó. Biblioteka salonni, 43. 
Praha, Otto, 1886, 8 mała, str. 197, kor. 2. 

— Ćrty var8avsk6. Bibl. salonni, 63. Tam- 
że, 1890, 8 mała, str. 160, kor. 2. 

— Damy starszich salonuv polskych. Pra- 
ha, 1888, 16, str. 159. 

— Ukrajinskó dumv. Knihovna kabinetni, 
sw. 30. Praha, F. Śimaóek, 1888, 16, str. 99, 
hal. 60. 

— Z posledniho polskćho hnuti, kresbv. 
Tamże, 1892, 8 mała, str. 163, kor. 120. 

— Honorata z Wiśniowskych Zapova, za- 
pisky z rodinnó korrespondence a ylastenec- 
kych Tzpominek, jako dodatek ke spisu 
•Damy starsich salonu polskych. Bibliot. 
salonni, 87. Praha, J. Otto, 1894, 8, str. 89, 
kor. 1-20. 

— Idea słowiańska w Czechach, mianowi- 
cie ze względu na panslawizm i rosyjskie 
sympatye. Ódb. z Przegl. pols. Kraków, 
druk. Czasu, 1881, 8, str. 23. 

— V Jagiellońsko knihovn6 v Kjakov6. 
Sloyansky sbornik, nr. 4 z r. 1883. Praha, 
8, str. 204-208. 

— Zapomenuty kout sloyansky, nfikolik 188 JELINEK - JELSKI prvnlch pohledu do kaśubskćho Pomoi-i, 
z knich a objizdek podivś, .... Praha, Fr. 
Śimaćek. 1894, 8 mała, str. 98 ł 1 ni., z 10 
rycinami w teks. 

— Korespondencya Adama Junoszy Ro- 
ściszewskiego z Wacławem Hanką, refleksye 
z czasów wirodzenia 1829—1844. Odbitka 
z Dziennika pozn. Poznań, druk. Dziennika 
pozn., 1894, 8 mała, str. 54. 

— Listy Wojciecha Cybulskiego do Wa- 
cława Hanki, 1840-1847. Odb. z Przegl. 
pozn. Poznań, di-uk. W. Simona, 1895, 8 
mała, str. 29. 

— Dwa listy Tjtusa łir. Działyńskiego do 
Wacława Hanki, przyczynek do historyi bi- 
blioteki kórnickiej. Ódb. ze Świata. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8 mała, 
str. IL 

— Listy o wystawie czeskiej. Odb. z Cza- 
su. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1891, 
8 mała, str. 46. 

— Listy o rzeczach morawskich, pisane 
przez Czecha. Odb. z Czasu. Tamże, 1894, 
8 mała, str. 59. 

— Obrazki czeskie z czasów odrodzenia, 
z listów i opowiadań .... zebrał i wydał *** 
Bytom G. S., nakł. i dnik. Katolika, 1895, 
16, str. 95. 

— Polsko pani a divky. List z dgjin nk- 
rodniho a spolećenskóho źłvota. Napsal .... 
Yynato ze Sbomiku Slovanskeho. V Praze, 
nakl. ylastifim, 1881, 8, str. 37. 

— Polskś pani a divky, nezabudky z knih 
cest a ze źivota (poświęcone se8trś,m pol- 
skych pani a divek v Cechach, na Morav6, 
a ve Slezsku). Praha, nakl. J. R. Yilimka, 
1884, 16, str. 5 ni., 198 i 1 ni. 

— Polskie panie i dziewice, niezapomi- 
najki z książek, podróży i z życia, przeło- 
żyła z czeskiego Marya Grabowska. Kra- 
ków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1885, 16, str. 130 i 1 ni., kor. 
1-60. 

— Podatki narodowe w Czechach. List do 
przyjaciela. Odb. z Dziennika pozn., 1892, 
8, str. 5. 

— Pohledy do Litvy. Praha, F. SimaSek, 
1895, 8, str. 129 i 2 ni., z rycinami w teks. 

— Pro shodu ćesko-polskou nSkolik uvah 
v6cnych. Praha, nakl. vlastnim, Fr. Sivnśx5, 
tiskem J. Otty, 1887. 8, str. 45, hal. 80. 

— Spolecnost jmćna Adama Mickiewicze 
ve Lvov6 a jeji publikace. Odb. z V6stnika 
ćesk. Akademie um. Praha, nakl. auktoro 
vym, tiskem J. Otty, (1893), 4, str. 12. 

— Spolednosti a ustayy polsko, s nimiż 
jest Heśkk Akademie ve spojeni ygdeckśm: 
IV Bibliot. kórnicka u Poznanś. Nadb. zV8- 
stnika ćeskó Akademie. Praha, 1895, 8 wię- 
ksza, str. 271—275. — V6ci polskś, sloYanske tuźby. Odbitka 
z Osv6ty. Praha, ndkl. ylastnim, tisk. Fr. 
gimaćka, 1893, 8, str. 33. 

— Vzpominka na Boleslava Jablonskóho 
pośledni nS,vrat do ylasti. Praha, nlikl. ylast- 
nim, J. Pospisil, knihtiskdrnia V. B. Cecha, 
1881, 8 mała, str. 47 i 1 ni., hal. 50. 

— Wyprawa do jezior plitwickich, list 
z dziennika podróży po Chorwacyi. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1896, 8 ma- 
ła, str. 16. 

— ^Zakopanś y polskych Tatrach. Praha, 
Fr. Simaćek, 1893, 4, str. 36, z ilustr. W. 
Eliasza i St. Witkiewicza, hal. 48. 

— Jelinek Edward * 6/1 V 1855 f 15/in 1897, 
wspomnienie pośmiertne. Odb. z Czasu. 
Kraków, druk. Czasu, 1897, 8 mała, str. 16. 

— Ob. Gemy Ad. ; Kraszewski J. I. (Z den- 
niku 1883); Krćek Fr. (1897); Marennś- 
Morzkowska (Smutna svatba 1881): Szpachta 
D. (Mluynłce polsko, 1882); Tomkowicz St. 
(1897). 

Jelita. Ob. Barącz R.; Chłapowski Fr.; 
Chrząszczewski W.; Gluziński W.; Lesz- 
czyński (wgłobienie 1891); Obaliński Al. 
(niedrożność 1889); Rutkowski M. (1889); 
Trzebicky R.; Urbanik R. (1898). 

JELLENTA Cezary, pseud. Hirschbanda Nap. 

JELSKI Aleksander. Dominik Moniuszko 
1788—1848. B. m. dr. i r. (1900), 4, str. 323 
— 326 z portretem. 

— Hrabia Emeryk- Hutten Czapski, wspo 
mnienie pośmiertne. Odb. z Wiadomości 
numizm.-archeol. Kraków, Spółka wyda w., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 8, str. 13, 
z portretem, kor. 1-20. 

— Karciarstwo i wogóle gry i zabawy 
hazardowe u nas w świetle tradycył i lite- 
ratury ojczystej. Petersburg, tipogr. G. A. 
Biornsztiejńa, 1899, 8, str. 21 i 1 ni. 

— S. p. Joanna z Szafnaglów księżna 
Radziwiłłowa. Petersburg, 1899, 4, półarkusz 
rozłożony. 

— Rys dziejów gospodarstwa krajowego 
w zestawieniu z obyczajami narodu od cza- 
sów pierwotnych aż do ostatnich, t. I. Wy- 
dawnictwo młodzieży im. Ad. Mickiewicza, 
t II. Kraków, nakł. wydaw. (dr. Fr. Sie- 
dlecki), druk. Związkowa, 1893, 8, str. 305, 
kor. 2-60. 

— W sprawie oficyalistów gospodarskich, 
Petersburg, 1899, 8, str. 16. 

— »Synok«! Razkaz z praudziwago zda- 
rennia, usim backam i dzieciam dJa pia- 
rastrogi. Padau A. J. S. Petersburg, 1895, 8, 
str. 13, kop. 5. 

— Uwagi w kwestyi włościan, a miano- 
wicie jak było u nas i gdzieindziej. War- 
szawa, druk. Gazety handlowej, 1884, 8, str. 
2 ul. i 71, kop. 50. JELSKI — JENIKE 189 — Wiadomość historyczna o fabryce szkieł 
i zwierciadeł ozdobnycłi w Urzeczu Radzi- 
wiłłowsliiem na Litwie. Odb. z VI t. Spra- 

/ wozdań Kom. do badania historyi sztuki 
w Polsce. Kraków, nakl. Akademii umiej., 
druk. Czasu, 1899, 4 królewska, str. 32, z 37 
cynkotypami w tekście. 

— Wiadomość łiistoryczna o pasiarni Ra- 
/ dziwiłłowskiej w Słucku. Odb. z t. V Spra- 
wozdań Komisyi do bad. historyi sztuki 
w Polsce. Tamże, Spółka wyda w., 1895, 8 
większa, str. 38. 

— Wybirajma sia u proczki, skarej u 
Tomsk! Piciarburg-, B. Adamowicz, 1896, 8 
mała, str. 24, kop. 10. 

— Zarys obyczajów szlacht}^ w zestawie- 
niu z ekonomiką i dolą ludu w Polsce i Li- 
twie, skreślił A. J., tom I— IL Kraków, 
nakł. druk. Związkowej, G. Gebethner i Sp., 
1897/98, 8, str. 305 i IV, 308 i 1 ni., kor. 8. 

— Ob. Charitas (1894); Mickiewicz Adam 
(Pan Tadeusz 1893). 

JELSKI Konstanty mgr. Popularno -przyrodni- 
cze opowiadania z pobytu w Gujanie fran- 
cuskiej i po części w Peru od r. 1865-1871. 
Kraków, nakł. ks. J. Sowińskiego, Gebeth- 
ner i Sp., druk. Czasu, Gebethner i Wolff 
w Warszawie, 1898, 8, str. 172 i 1 ni., kor. 
2-40 = rb. 1-20. 

— Rapports des phćnomenes gśologiąues 
entre eux Extrait du bellctin de la societś 
geologiąue de France. T. Aureau-Imprim. 
de Lagny, 1885, 8, str. 581—586. 

— O wzajemnym związku geologicznych 
zjawisk. B. m. i r., 8, str. 12. 

— Ob. Szyszyłowicz Ign. (1894). 

JELSKI Wilhelm. Łużyce, wrażenia z po- 
dróży, poprzedzone krótkim opisem kraju 
i jego dziejów. Warszawa, nakł. Głosu, 
druk. A. Pajewskiego, 1892, 8 mała, str. 76 
i 1 ni., kop. 30. 

JELSKI Władysław. Ob. Montepin X. (Że- 
braezka 1898). 

JEŁOWICKł Adolf dr. fil. Mleczarstwo, po- 
dług najnowszych źródeł opracował .... War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziem- 
kiewicz, 1889, 8, str. 4 ni., 170 i 3 ni., z ry- 
cin, w teks. i tabl., rb. 1'20. 

— Wskazówki gospodarskie, podręcznik 
dla zarządzającego majątkiem Stadnickim 
z óO-cioletniego doświadczenia. Wyd. 2gie 
znacznie powiększone. Warszawa, nakł. re- 
dakcyi Gazet}" rolniczej, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Sikorskiego, 1894, 8 większa, str. 
1 ni., V, 1 ni. i 319, rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 3cie znacznie powiększone. 
Tamże, druk. Artyst., 1897, 8, str. 1 ni., 307, 
V i 11, rb. 2. 

JEŁOWICKł Aleksander. Kazanie we Środę 
Popielcową miane w Paryżu w kościele Wniebowzięcia d. 18 lutego 1863 r. przez 
ks przełożonego misy i polskiej w Pary- 
żu. Parvż, druk. L. Martinet (b. r.), 8, str. 
12 i kart. dodat, 

— Miesiąc Maryi, czyli rozmyślania na 
każdy dzień miesiąca o Jej życiu, chwale 
i opiece, porządkiem czasu ułożone a do Jej 
świąt zastosowane. Wyd. nowe. Kraków- 
Warszawa, Gebethner i Wolff, b. w. r., 16, 
str. 387, III, kor. 1-50 = kop. 60. 

— Dwie nauki przedślubne i po ślubie 
przydać sie mogące. Warszawa, druk, St. 
Niemiery, 1897, 8 mała, str. 32, kop. 25. 

— Nauki i rady dla matki chrześcijań- 
skiej, jak dzieci"^ po bożemu wychować. 
Wvd. 2. Poznań, nakł. i druk. Ksieg. Św. 
Wojciecha, 1892, 16, str. 32, fen. 10. 

— Toż. Wyd. 5. Tamże, 1899, 16, str. 36, 
fen. 10. ^ 

— Nowenny do N. Panny Maryi. Wyd, 
2gie. Poznań, nakł. Ksieg. katolic, druk. 
Kuryera pozn., 1885, 16, str. 35, fen. 30. 

— Przechadzki po Jerozolimie i bliższych 
jej okolicach. Warszawa, nakł. M. Orgel- 
branda synów, 1897, 8 większa, str. 1 ni. 
124 i 1 ni., z 21 ilustr. i 1 'planem, rb. 160. 

— Moje wspomnienia. Wyd. 3. Nowa Bi- 
bliot. Uniw. rok V. Kraków, nakł. Spółki 
wvdaw., druk. Związkowa, 1891, 8, str. 483 
i "2 ni., kor. 360. 

— Ob. Bellecy usz ; Franciszek Salezy ; Lo- 
jola Ign.; Tomasz a Kempis. 

JEŁOWICKł ks. I KAJSIEWICZ ks. Droga 
krzyżowa. Kraków, nakł. ks. Zmartwych- 
wstania pańskiego, Spółka wydaw., druk. 
Czasu, 1893, 16, str. 104, z rycin, w tekście, 
opr. hal. 80. 

JENCZ K. A. Pismowstwo a spisowarjo 
delnjołużiskich Serbów, wot (1548) 1574— 
1880. Odb. z Casopisa Macicy serbskeje 1880. 
Lipsk, Smoler a Pjech, 1881, 8, str. 82, mr. 
1-50. 

Jeniec Szykitów, opowiadanie z życia in- 
dyańskiego. Bibliot. tanich książeczek, 203. 
Cieszyn, nakł. i druk. Feitzingera, 1901, 8, 
str. 61, hal. 40. 

JENIK Antoni. Skorowidz i statystyka go- 
rzelń w Galicyi. Lwów, nakł. Towarz. go- 
rzelników polskich, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk Ludowa, 1895, 8 większa, str. 120 i 2 
ni., z 3 tabl. i ogłoszeniami, kor. 360. 

— Szematyzm i skorowidz gorzelń w Ga- 
licyi. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i 
Schmidt, druk. Ludowa, 1901, 8, str. 45, 
kor. 3. 

JENIKE Ludwik. Młodość Goethego i nie- 
przełożone dotąd poezye jego ulotne, zebrał 
.... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 
1897, 8 mała, str. 239 i 1 ni., z 6 rycinami, 
rb. 1. 190 JENIKE — JEROZOLIMA — Stefan Czarniecki, urywek historyczny. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk, 
St. Nieraiery, 1891, 8, str. 168, z wizerun- 
kiem Czarnieckiego i pomnika jego w Ty- 
kocinie, rb. 1"20. 

— Ob. Goethe J. W.; Tygodnik illustro- 
wany. 

JENIKE Zofia (Strzemieńczyk Marceli). Orchi- 
dee, zbiór nowej. Warszawa, druk. P. La- 
Bkauera i W. Babickiego, 1899, 8 mała, str. 
237 i 1 ni., kop. 90. 

JENKNER Salezy ks. Ob. BouUlerie (1883). 

JENSEN Alfred. Slayernaa diktoarld, poe- 
tiska tolkningar af .... Goteborg, Wetter- 
gren & Kerber, 1896, 8 podłużna, str. XVI 
i 170, kr. 2 ore 50. 

Zawiera: Ad. Mickiewicz, Ballader och romanscr; 
J. Neroda Kosmiska sanger. 

JENTSCH A. Die prahistorischen Alterthii- 
mer aus dem Stadt- und Landkreise Guben. 
Odb. z Programu des Realgymnasiums in 
Guben. Guben. 1885, 4, str. 27. z tablicą. 

— Bericht liber die Yerwaltung des ost- 
preussischen Prov.-Museums d. physikalisch- 
okonomischen Gesellschaft in den Jahren 
1893—95, nebst BeitrSgen zur Geologie u. 
Urgeschichte Ost- und Westpreussens. Odb. 
z Schriften der phv8.-6konom. Gesellschaft. 
Konigsberg, W. Koch, 1896, 4, str. 90, z 64 
rycin., mr. 4. 

— Der Untergrund des norddeutschen 
Flachlandes, kurze Begleitworte zur Ueber- 
sichtskarte. Aus Schriften der physik.-okon. 
Gesellschaft zu Konigsberg. Tamże, 1881, 
4, str. 9 i chromolit. karta, fen. 80. 

JENTSCH A. & YOGEL G. Hohenschichten 
Kartę Ost- und Westpreussens, nach den 
Messungen des Generalstabes entworfen, 
herausgegeben von der phys.-okon. Gesell- 
schaft zu Konigsberg in Pr. Tamże, 1890, 
wielkie fol. podłużne, 1:300-000, mr. 2. 

Sectiou Bromberg-Marienwerder. 

— Toż, herausgegeben von der phy sikał. - 
okonom. Gesellschaft zu Konigsberg\ Blatt 
2. Tamże, 1891, fol., 1:300-000, mr. 2. 

». Section Danzig. 

— Toż, herausgegeben von der physik.- 
okonom. Gesellschaft zu Konigsberg in Pr., 
Sektion III. Tamże, 1892, fol., 1:300 000, 
mr. 2. 

— Kurze Begleitworte zur Hohenschich- 
tenkarte von Ost- und Westpreussen. Odb. 
z Schriften der physikal.-okonom. Gesell- 
schaft in Konigsberg. Konigsberg i. Pr., W. 
Koch, 1892, 4, str. 4, fen. 20. 

JENTYS Stefan dr. Absorbcya gruntowa. 
Odb. z Ekicyklopedvi rolniczej. Warszawa, 
b. w. m. i r. (1888), 4, str. 18. 

— Analiza mechaniczna ziemi. Nadb. 
z Encyklopedvi rolniczej. Warszawa, 1889, 
4, str. 109-124. - Azot. Nadb. z Encyklopedvi rolniczej. 
Warszawa, 1889, 4, str. 228—236. 

— Internat w Dublanach. Odb. z Roczni- 
ków dublańskich. Lwów, druk. Ludowa, 
1891, 8, str. 63. 

— Nawozy pomocnicze. Bibl. rolnicza, t. 
IV. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. 
Wł. Łozińskiego, 1897, 8, str. 5 ni. i 240, 
kor. 3-60. 

— O śróddrobinowem oddychaniu u roślin. 
Odb. z Kosmosu. Lwów, druk. I Związkowa, 
1883, 8, str. 1 ni. i 48, z tabl. litogr.' 

— O przeszkodach utrudniających wy- 
krycie diastazy w liściach i łodygach. Odb. 
z t. 24 Rozpraw Wydz. matem.- przy rod. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw,, 
druk. Uniw. Jag., 1893, 8 większa, str. 47, 
kor. 1-20. 

— Studya nad rozkładem i przyswajal- 
nością związków azotowych w odchodach 
zwierzęcych' Odb. z 29 t. Rozpraw Wydz. 
matem. -przvr. Akad. umiej. Tamże, 1894, 
8 większa, 'str. 113, z 9 rycin., kor. 250. 

— Wartość nawozowa mąki kostnej. War- 
szawa, druk. S. Sikorskiego, 1896, 16, str. 
26, kop. 25. 

— O wpływie tlenu na rozkład związków 
azotowych w odchodach zwierzęcych. Odb. 
z 31 t. Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Aka- 
demii umiej. Kraków, Spółka wvdaw., druk. 
Uniw. Jag., 1896, 8 większa, str. 30, hal. 80. 

JENTYS Sfefan dr. I PAWLIKOWSKI J. G. dr. 

O potrzebie i środkach poprawy stosunków 
handlu nawozowego u nas. Przedruk z Eko- 
nomisty polskiego. Lwów, nakł. Red. Eko- 
nomistv, druk. Ludowa, 1893, 8, str. 48, 
kop. 40. 

Jeografia w obrazach i powieściach mo- 
ralnych. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgel- 
branda, 1852, 8, str. 174 i 8 rycin. 

— Ob. Feliński Wł. (Wierszem 1889); Je- 
rzy kowski A.; zresztą por. Geografia. 

JER. B. A. Listy Maszy do Paszy, szkice 
i obrazki. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. Ludowa, 1893, 8 mała, str. 
200, kor. 3-60. 

JEREMIASZ. Księga Jeremiasza .Ti:- tłu- 
maczył i podług najlepszych źródeł objaśnił 
dr. I. Cvlkow. Kraków, nakł. tłóm., druk. 
J. Fischera, 8, str. XVIII i 317. 

— Ob. Buczkowski Kazimierz ks. (1890); 
Żmigrodzki M (1892). 

JERLICZ E. Ob. Leśniewska Eug. (Krewni 

1896). 

Jerozolima. Ob. Adamczewski Stan.; Bojar- 
ski J. P.; G. A. D ; Jełowicki Aleks, ks.; 
Orzechowski P. (IMelgrzymka 1886); Treter 
ks. (Jerozolima nowa w Poznaniu 1886); 
Wrażenia z podróży (1881); Zienkowicz A. JERSEY - JESKE 191 ks. (Pożegnanie 1888). Por. nadto niżej: Je- 
nisalem, Jeruzalem. 

JERSEY City. Ob. Malewsłii St. (Echa 1896). 

Jerusalem, Monatsschrift fiir jMischo Lite- 
ratur und Belletristik, Herausgeber und 
Redact<?ur J. Kreppel. I Jahrg. Nr. i— 3. 
Krakau, Druk von J. Fisciier, 1890, 8, zesz. 
po hal. 30. 

Na str. 18—22 nr. 1: Der alte Krakauer jOdische 
Friedhof. 

Jeruzalem bursa. Ob. Karbowiak A. (1888). 

JERZEBA F. J. Otwarcie ruskiego muzeum. 
Warszawa, 1874. 

JERZMANOWSKI Er. J. Komisarz Skarbu na- 
rodowego Polskiego na Stany Zjednoczone 
Północnej Ameryki. Odezwa z datv: New 
York d. 1. listopada 1894. B. m. di-., 1894, 
4, k. ni. 2. 

JERZMANOWSKIJ. Biesiedy o swiaszczen- 
nych sobytijach, godowych prazdnikach. 
Wilna, tipogr. J. Zawadzkago, 1894, 8, str. 
446. 

JERZY. Wrażenia z Tatr, baśnie i dumki 

górskiego ludu, napisał pod Czarnohorą 

Kraków, nakł. autora, G. Gebethner iSp., 
druk. J. Fischera, 1900, 8, str. 109 i 2 ni., 
kor. 1-50. 

Jerzy Czarny (Kara Georgi). Ob. Miłkowski 
Z. (1897). 

JERZYKIEWICZ B. Botanik fur hohere Lehr- 
anstalten. 2te verm. und yerbess. Auflage. 
Posen, Leitgeber & Co, 1885, 8, str. IV i 258, 
z 162 drzeworyt, w teks., mr. 275. 

JERZYKOWSKI Antoni dr. prof. Gramatyka 
mała języka niemieckiego dla początkującej 
młodzieży polskiej, ułożona po polsku i' po 
niemiecku przez A. J. Wyd. 6te przejrzane. 
Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego, 1880, 
8, str. 2 ni. i 81, mr. 1. 

— Toż. Wyd. 7. Tamże, 1886, 8, str. 186, 
kop. 60. 

— Jeografia do szkolnego i prywatnego 
użycia napisana przez .... Trzemeszno, Księ- 
garnia i druk. G. Oławskiego, 1844, 8, k. i, 
str. 163. 

— Toż. Wyd. 3cie przejrzane. Tamże, 
1854, 8, 1 k. tyt., str. 163. 

— Słownik ortograficzny, z dodatkiem 
niepolskich wyrazów i wyrażeń. Poznań, 
nakł. autora i Fr. Chocieszj-ńskiego, A. Cy- 
bulski, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1885, 8, 
str. XII, 343 i 1 ni., mr. i. 

— Zadania do tłomaczenia z greckiego 
na polskie i z polskiego na greckie zebrane 
przez .... Wyd. 2gie przejrzane. Trzemeszno, 
nakł. i druk. G. Oławskiego, 1851, 8, str. 
255, złp. 4. 

— Zadania do tłomaczenia z polskiego na 
łacińskie dla średnich klas, oddział I zawie- 
rający przykłady na składnią zgody i przy- padków. Wyd. 3cie przejrzane i poprawione. 
Poznań, druk. H. Schmadickiego, skł. gł. 
B. Langiego w Gnieźnie, 1881, 8, str. VII i 
194, mr. 2. 

JERZYKOWSKI Stanisław dr. Ciąża maciczna, 
wyzdrowienie. Odb. z Nowin lekar. Poznań, 
nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Fr. Chocie- 
szyńskiego, 1889, 8 większa, str. 7. 
I — Toż. Poznań, druk. Fr. Chocieszyńskie- 
go, 1893, 4, str. 7. 

— O powietrzu w stosunku do odzieży, 
mieszkania i ziemi. Wyd. 2gie przejrzane 
i pomnożone. Czytelnia ludowa, II 3. Po- 
znań, druk. J. 1. Kraszewskiego (dr. W. Łe- 
biński), 1884, 8, str. 59, z 3 drzeworytami, 
mr. 1. 

— Przewodnik dla felczerów, sióstr miło- 
sierdzia i wogóle dla osób zajmujących się 
pielęgnowaniem chorych. Wyd. 2gie popra- 
wione i pomnożone. Czytelnia ludowa, II 4. 
Tamże, 1886, 8, str. XV i 167, z 8 drzewo- 
rytami w teks., mr. 2. 

— Przyczynek do zaburzeń umysłowych 
przy cukrzycy. Odb. z Nowin lek. Poznań, 
druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1893, 8, str. 4. 

— Przyczynek do zaburzeń i-dzenia pa- 
cierzowego w następstwie tyfusu. Odb. z No- 
win lekar. Poznań, nakł. i druk. Fr. Cho- 
cieszyńskiego, 1894. 

— Rady i nauki dla niewiast we właści- 
wych im "potrzebach i słabościach. Poznań, 
a' Cybulski, nakł. druk. J. I. Kraszewskiego 
(dr. W. Łebiński\ 1887, 8 mała, str. VIII i 
96, mr. 3. 

— Krótka rzecz o cholerze według naj- 
nowszych badań. Wyd. 3. Poznań, nakł. 
druk. Dziennika pozn., 1882, 8, str. 31. 

— Toż, skreślił popularnie Poznań, 

druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 
1884, 8, str. 31 i 1 ni. 

— O leczniczej wartości ichtyolu. Odb. 
z Nowin lekar. Poznań, nakł. i druk. Fr. 
Chocieszyńskiego, 1891, 8, str. 8. 

— O wpływie utajonej rzeżączki na nie- 
płodność niewiast. Odb. z Nowin lek. Tam- 
że, 1895, 8 większa. 

— Popularny wykład o budowie, poży- 
wieniu i pielęg'nowaniu ciała ludzkiego, po- 
dług najnow8*zych źródeł. Wyd. 2gie popra- 
wione i pomnożone. Czytelnia ludowa, II 1. 
Poznań, nakł. i druk. J, I. Kraszewskiego 
(dr. W. Łebiński), Gebethner i Wolff, 1883, 
8 mała, str. XV i 271, z 31 drzeworytami 
w teks., mr. 3 = rb. 1"50. 

Jeść co i jak. Ob. S. S. (1882). 

JESKE August. ABC czyli nauka czytania 
i pisania ua podstawie nauki poglądowej. 
Wyd. 3cie poprawione przez P. Wandasie- 
wicza. Warszawa, nakł. St. Arcta w Lubli- 
nie, druk. E. Skiwskiego, (1880), 8, str. X, 
3 ni., 192, 6 i 8 nł., kop. 45. 192 JESKE — Systematyczny kurs nauk: ABC czyli 
nauka czytania i pisania, wyłożył metody- 
cznie na podstawi© nauki poglądowej 

W3^jątek z 4go wydania ABU, zaleconego 
przez ministeryum oświecenia publicznego 
do użytku w szkołach początkowych okręgu 
naukowego warszawskiego, część przezna- 
czona dla uczni w szkole. Warszawa, nakł. 
St. Arcta w Lublinie, druk. E. Skiwskiego. 
1882, 8 mała, str. 119,6,8 ni., z drzeworyt, 
podług rysunku M. Andriollego, wzorami 
rysunkowymi i kaligraficznymi, opr. kop. 30. 

— Toż, wyjątek z 5go wydania ABC. 
Tamże, 8 mała, 'str. 176, z licznymi drzewo- 
rytami, wzorami rysun. i kaligr., opr. kop. 
30 i kop. 45. 

— Toż, wyjątek z 3go wydania ABC. 
Wyd. nowe skrócone. Tamże, 1894, 8 mała, 
str. 96, z 160 obrazkami, wzorami rysun. 
i kaligr., kop. 15, opr. kop. 20. 

— Toż. Wyd. 5te, zalecone przez ministe- 
ryum oświecenia. Tamże, 1894, 8, str. XVI 
i 198, karton kop. 45. 

— Toż, wyjątek z 5go wyd. ABC, ze 150 
obrazkami, wzorami rysunkowymi i kaligr. 
Wyd. nowe. Warszawa, M. Arct, 1898, kart. 
kop. 30. 

— Toż. Wyd. z r. 1899, kop. 30. 

— Ary tmety czka dla dzieci rozpoczyna- 
jących elementarny kurs nauk. Wyd!^ 4te 
opracowane podług najdostępniejszej me- 
tody okazowej przez Zbigniewa Kamińskie- 
go. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. K. Ko- 
walewskiego, 1894, 8 mała, str. VI i 167, 
opr. kop. 40. 

— Toż. Wyd. 5te, opracowane przez Zbig. 
Kamińskiego. Tamże, 1898, 8, str. VI i 167, 
karton, kop. 40. 

— Początki czytania, pierwsza książka 
do czytania i pisania. Wyjątek z 3go wyd. 
ABC. Wyd. 4te. Tamże, 1894, 8 mała, str. 
94, z 39 obrazkami, kop. 15. 

— Arytmetyka, cz. I, obejmująca cztery 
działania z liczbami całkowitymi, ułamka- 
mi zwyczajnymi i dziesiętnymi, na podsta- 
wie rachunku pamięciowego. Wyd. 3. Tam- 
że, 1881, 8 mała, str. 3 ni. i 170, kop. 45. 

— Arytmetyka dla dzieci rozpoczynają- 
cych elementarny kurs nauk. Wyd. 3ci'e 
przerobione i pomnożone przez Zbigniewa 
Kamińskiego. Tamże, 1885, 8 mała, str X 
i 165, opr. kop. 40. 

— Arytmetyka, kurs elemantarny. Cztery 
działania z liczbami całkowitemi, liczby wie- 
lorakie, system metryczny, ułamki zwyczaj- 
ne i dziesiętne, stosunki, pi-oporcye i reguła 
trzech. Wyd. 4te, uzupełnione przez Zbig. 
Kamińskiego. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
druk. St. Niemiery, 1892, 8 mała, str. 2 ni. 
1 252, opr. kop. 75. 

— Metodyczna geografia, kurs I dla dzieci od lat 9 do 12. Wyd. 3cie poprawne. War- 
szawa, nakł. St. Arcta w Lublinie, druk. E. 
Skiwskiego, 1882, 8, str. IV, 1 ni. i 152, 
z drzeworytami w teks., opr. kop. 50. 

— Metodyczna geografia, kurs elemen- 
tarny. Wyd. 4te uzupełnione. Warszawa 
i Lublin, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiw- 
skiego, 1887, 8, str. VII i 301, z 20 drzewo- 
rytami w teks., opr. kop. 70. 

— Toż. Wyd. 5te uzupełnione. Tamże, 
1899, 8, str. VII, 1 ni. i 358, z 211 rysun, 
w teks., opr. rb. 1-25. 

— Gramatyka języka polskiego. Wyd. 5te 
przejrzane i uzupełnione przez W. N, Tam- 
że. 1886, 8 mała, str. 2 ni. i 174, opr. kop. 50. 

— Toż. Wyd. 6te, przejrzał i uzupełnił 
Wl. N-i. Tamże, 1890, 8 mała, str. 174 i 1 
ni., opr. kop. 50. 

— Toż. Wyd. 7. Tamże, 1895, 8 mała, str. 
174 i 1 ni., opr. kop. 50. 

— Toż. Wyd. 8me przejrzane i uzupeł- 
nione. Tamże, 1898, 8 mała, str. 174 i 1 ni., 
opr. kop. 50. 

— Równianka. Zbiór opowiadań i powia- 
stek, dla dzieci od lat 3 do 7. Z obrazkami 
kolorowanemi. Wyd. 3cie przejrzane i po- 
większone. Warszawa, 1889, w opra. w te- 
kturkę kop. 90. bez rycin kop. 75. 

— Mała stylistyka, dla dzieci od lat 9 do 
12. Wyd. 3cie przejrzane i uzupełnione. 
Warszawa i Lublin, nakł. M. Arcta, druk. 
E. Skiwskiego, 1886, 8 mała, str. II, VIII i 
134, opr. kop. 40. 

— Mała stylistyka, zawierająca materyaly 
i wskazówki metodyczne do pierwszych 
ćwiczeń w nauce języka polskiego, dla 
dzieci od lat 9 do 12.' Wyd. 4te przejrzane 
i uzupełnione. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
druk. St. Niemiery synów, 1897, 8 mała, str. 
164 i II, opr. kop^ 50. 

— Świat i dzieci, czyli nauka o rzeczach. 
Wyd. 2gie przejrzane, cz. I. Warszawa, 
nakł. St. Arcta w Lublinie, druk. E. Skiw- 
skiego. 1876 (1881), 4, str. III, 98 i 15 tabl. 
kolorowanych, rb. 1*80. 

— Toż. Wyd. 2gie przejrzane, cz. II. Tam- 
że, 1881, 4, str. II, 1 ni., 114 i 15 tablic 
kolorowanych, rb. 1*80. 

— Toż, cz. I, 1 i 2. Wyd. 3cie przejrzane. 
Tamże, 1883, 4, str. IV, 48 i tabl. I— VI, str. 
52 i tabl. VII— XV, po rb. 1. 

- Toż, cz. I. Wyd. 3cie przejrzane. Tam- 
że, 1883, 4, str. IV, 100 i XV tablic litogr., 
rb. 1-80. 

— Toż, wyłożona na podstawie nauki po- 
glądowej, cz. II: Nauka o zwierzętach. Wy- 
danie 2gie poprawne. Tamże, 4, str. 114 i 15 
tabl. kolor., opr. rb. 2. 

— Toż, cz. II. Wyd. 3cie. Pogadanki 
o zwierzętach i roślinach jako przygotowa- JESKE - JEZIERSKI 193 nie do wvk2adu zasad zoologii i botaniki 
z 15 tabl/ kolor. Tamże, 1890, 4, str. 110, 
karton, rb. ISO. 

— Toż, cz. III: Nauka o krajach i ludach. 
Tamże, 1884, 4, str. VIII, 89, II, II, IX i 17 
tabl. kolor., opr. rb. 2. 

— Wypisy polskie, stopień I, z wstępem 
podającym zasady i drogi, jakich się trzy- 
mać należy w wykładzie Wypisów. Wy'd. 
3cie. Tam^że, 1882, 8, str. IV, XVI i 211, 
kop. 50. 

— Toż. Wyd. 6. Tamże, 1887, 8, str. IV, 
XVI i 232, opr. kop. 50. 

— Toż. Wyd. IX. Tamże, 1897, 8, str. 323, 
opr. kop. 60. 

— "Wzory kaligraficzne do nauki czyta- 
nia i pisania. Warszawa, M. Arct, kop. 10. 

JESKE-CHOIŃSKI T. Ob. Choiński-Jeske T. 

JESKE-JASIŃSKI Fr. Śpiewy i kuplety z naj- 
nowszej operetki Sztygar, granej w War- 
szawie. Warszawa, 1894, kop. 5. 

JEŚMAN Walerya. Ob. Szumkowski Leon 
ks. (1854). 

Jeszcze Polska nie zginęła. Napisał Syn me- 
go Ojca. Chicago, druk. Gazety polskiej, 
1889, cent. 15. 

— Ob. Barański Fr.; Finkel L. dr.; Pe- 
płowski St. (1897). 

JEVONS M. Stanley. Logika, objaśniona fi- 
gurami i pytaniami, przełożył podług naj- 
nowszego wydania angiel. Henryk Warnic. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, 1887 , 8 mała, str. 158 i II, 
kop. 75. 

— Toż, 1902 rb. 1. 

JEYONS Stanley W. Ekonomia polityczna, 
przekład z francus. Warszawa, nakł. Wę- 
drowca, M. Arct, druk. Ig. Zawiszewskiegó, 
1883, 8 mała, str. 2 ni. i 178, kop. 60. 

Jewreje. Ob. Żydzi. 

JEWSTIGNIEJEW M. Żizń i prikluczenija 
pana Twardowskago, polskago kołduna, za- 
imstwowannoje iz legiend i priedanij. Mo- 
skwa, 1882, 18, str. 36. 

— Toż. Tamże, izdanije J. Morozowa, 
1892, 16, str. 36. 

Jezajasza księga, tłumaczył i podług naj- 
lepszych źródeł objaśnił dr. J. Cylkow. Tekst 
polski i hebrajski. Kraków, Gebethner i 
Woff w Warszawie, 1896, 8, str. 267, rb. 2 

Jeździec i myśliwy, dwutygodnik sportowy. 
Wychodzi 15 i 30 każdego miesiąca. Red. 
i wydaw. Stanisław Wołowski. Rok I. nrów 
22, r. II. Warszawa, 1892-3, 4. 

JEZIENICKI Michał dr. prof. Ueber die Ab 
fassungszeit der Platonischen Dialoge The- 
aitet und Sophistes, mit einer kurzeń Ein- 
leitung iiber die Versuche der Gelehrten 
die Zeitfolge Platonischer Schrifteu zu be- stimmen. Odb. z Jahresbericht des k. k. IL 
Obergymnasiums in Lemberg fiir das Schul- 
jahr 1887. Lemberg, J. Milikowski. Buchdr. 
des Stauropigiauischen Instłtuts, 1887, 8, str. 
49, kor. 1-20. 

— Kwestya platońska w świetle najnow- 
szych badań Winc. Lutosławskiego. Odb. 
z czasopisma Eos. Lwów, druk. E. Winia- 
rza, 1899, 8, str. 11. 

— Osnowa i cel Platońskiego Sofisty. 
Odb. ze Sprawozdania c. k. IV. gimnazyum. 
Lwów, J. MUikowski, 1894, 8, str. 38. 

— Questione8 Lucretianae. Seorsum im- 
pressum ex commentariis societatis philolo- 
gae, ąuibus inscribitur »Eo8€. Leopoli, sumpt. 
Soc. Philologae, typis instit. Stauropigiani, 
1894, 8, str. 28. 

— O rękopisie biblioteki królewskiej i uni- 
wersyteckiej we Wrocławiu z r. 1515, ozna- 
czonym sygnaturą IV F 36, tudzież o pi- 
smach w nim zawartych. Odb. z IX t Archi- 
wum do dziejów literatury i oświaty w Pol- 
sce. Kraków, nakł. Akademii umiej.. Spółka 
wydaw., druk. Czasu, 1896, 8 większa, str. 29. 

— Studya nad Platońskim Sofistą, cz, I. 
Kwestya autentyczności dyalogu Sofisty. 
Odb. ze Sprawozd. gimn. Tarnopol, druk. 
J. Pawłowskiego, 1889, §» str. 58. 

— O szkole platońskiej czyli Akademii, 
jej organizacyi i działalności naukowej. 
Nadb. z t. VI czasop. Eos. (Lwów, 1900), 8, 
str. 140—162. 

— Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, 
Kochanowskiego i Sarbiewskiego, ze wstę- 
pem i objaśnieniami, cz. I— II. Lwów, nakł. 
autora, druk. im. Ossolińskich, 1898-99, 8, 
str. 63 -ł- 65—122, kor. 2. 

— Toż, cz. III. Celniejsze ody Kochanow- 
skiego i Sarbiewskiego. Lwów, nakł. autora, 
druk. Zakładu Ossolińskich, 1900, 8, str. 123 
-182, kor. 1. 

— Uwagi krytyczne nad utworami łaciń- 
skimi Pawła z Krosna i Jana z Wiślicy, 
wydanymi przez prof. dra Br. Kruczkiewi- 
cza. Odb. z Muzeum. Lwów, druk. I Związ- 
kowa, 1888, 8, str. 28. 

— Wpływ klasycznych poetów rzymskich 
na Jana z Wiślicy i ślady ich w jego utworach 
Odb. z t. XIV Rozpraw Wydz. filolog. Aka- 
demii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1890, 8, str. 30. 

— Ob. Homer (Odyssea 1895). 
JEZIERSKI And. St. De universis P. Oyidii 

Nasonis epistolis fleroidum et singiłlatim de 
Sapphus ad Phaouem epistula. Odb. ze Spra- 
wozdania gimn. Tarnopoli & Lipsiae, Fock, 
1886/1888, 8, str. 112, mr. 3. 

JEZIERSKI Feliks. Ob. Berkeley Jerzy; By- 
ron J. (Dwie tragedye); Dzieje literatura- 
powsz.; Goethe (Faust); Lange F. A. (Hist. 
filozofii II 1881); Shelley (Prometeusz 1887). 

25 194 JEZIERSKI — JEZIORSKI JEZIERSKI L. Ob. Le Faure A. (Yoyage 
en Tunisie 1882). 

JEZIERSKI Michał. Z dziejów dawnej Pol- 
ski, studyum historyczne. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. E. Skiwskiego, 1882, 
8 mała, str. 256, kop. 60. 

— Ostatnia miłość ostatniego króla, opo- 
wiadanie historyczne. Kraków, nakł. i druk. 
W. L. Anczyca i Sp., G. Gebethner i Sp., 
1884, 8 mała, str. 1 ni. i 244, kor. 2-40. 

— Pani podkomorzyna, opowiadanie hi- 
storyczne z czasów panowania Jana Kazi- 
mierza. Warszawa, nakł. A. H. Kleinsingera, 
druk. E. Skiwskiego, 1881, 8 mała, str. 1 ni. 
i 207, kop. 35. 

— Dwie powiastki: Koniec dzieło chwali, 
Z jednego drzewa krzyż i motyka. Warsza- 
wa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1890, 8 mała, str. 212, kop. 75. 

— Dwie powieści: Stryj z Ameryki, po- 
wieść, Klemens Janicki, opowiadanie histo- 
ryczne. Tamże, 1888, 8 mała, str. 2 ni., 271 
i 1 ni., rb. 120. 

— Zemsta kasztelanowej, dramat w 4ch 
aktach, napisany wierszem. Tamże, 1887, 
16, str. 98, kop. 50. 

JEZIERSKI SL Ob. Sprawozdanie gimnaz. 
w Tarnopolu (1888). 

Jeziora. Ob. Kopernicki W. (Rzeki i j.... 
1883); Rostworowski Jan (łeczvńsko wło- 
dawskie 1882). 

JEZIORAŃSKI Antoni. Pamiętniki generała 
.... powstanie r. 1863, cz. II.' Lwów, nakł. 
autora, Gubrynowicz i Schmidt, 1881, 8 ma- 
ła, str. 314 i "2 ni., kor. 4. 

Porów.: Tom VI, Bibliografii, str. 320. 

JEZIORAŃSKI Feliks. O celu i znaczeniu 
istotnem przepisów o zatwierdzaniu niektó- 
rych aktów notaryalnych, sprostowanie opi- 
nii, w Podręczniku dla sędziów pokoju 
w okr. sądowym warszawskim wyrażonej, 
przez autora Podręcznika. Warszawa, druk. 
Noskowskiego, 1885, 16, str. 1 ni, 44 i 1 ni., 
kop. 30. 

— W obronie praktyki sądowej, dalszy 
ciąg rozprawy O znaczeniu kontraktów po- 
zahypotecznych w sprzedażach nieruchomo- 
ści." Warszawa, nakł. autora, Gebethner i 
Wolff, druk. Noskowskiego, 1886, 16, str. 45 
i 1 ni., kop. 30. 

— O różnych rodzajach wpisów hypote- 
cznych i niestanowczych, zbiór artykułów 
ogłoszonych w Gazecie sadowej warszaw- 
skiej. Tamże, 1889, 16, str. 'l ni., 147 i 1 ni., 
kop. 80. 

— Ustawy hypoteczne i przepisy o za- 
twierdzaniu aktów notaryalnych, obowiązu- 
jące w Królestwie polskiem, z objaśnieniami 
.... b. sędziego sądu apelacyjnego w Króle- 
stwie, cz. I: Prawo o przywilejach i hypo- 
tekach z r. 1825. Bibl. umiejęt. prawnych. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1882, 8, str. 285 i 2 nł., 
rb. 2. 

— Toż, cz. II: Ustawa z r. 1818 i cz. III: 
Przepisy o zatwierdzeniu aktów notaryal- 
nych. Wyd. pośmiertne. Warszawa, wydaw. 
z zapomogi Kasy im. Mianowskiego, E. 
Wende i Sp., druk. Noskowskiego, 1896, 8 
większa, str. V, 385, 1 ni., III, 46 i 1 ni., 
rb. 2. 

JEZIORAŃSKI Feliks. Poglądowa metoda na- 
uki czytania, prowadzonej jednocześnie z na- 
uką pisania i początkowych rachunków, 
ułożył. Elementarz, zdania odpowiedne i 
krótkie wypisy z autorów polskich dołączył 

Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. 

Skiwskiego, 1894, 8, str. XVIII, 259, V i 1 
ni., z 1 tabl., opr. rb. 125. 

— Ob. Meyer M. (1889). 

JEZIORAŃSKI Józef. O terminowym handlu 
zbożem. Odb. z Bibliot. warszaw. Warszawa, 
E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1897, 
8 większa, str. 34, kop. 30. 

— Jak obecnie gospodarować, wskazówki 
dlo rolników, z narad delegacjń specyalnych 
zestawił .... Odb. z Gazety roln. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 
1888, 8 mała, str. 154 i 2 ni., kop. 60. 

— Kierunki naszych czasów. Nadb. z Ate- 
neum, 1887, 8, str. 397-427. 

— Kolonizacya i parcelacya, odczyt wy- 
głoszony w sekcyl rolnej warszawskiego 
oddziału T. P. R. P. i H Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 
1894, 8, str. 33, kop. 20. 

— Reforma monetarna w Rosyi, przedruk 
ze Słowa i powtórzenie odczytu. Tamże, 
1896, 4, str. 32, kop. 40. 

— Stanowisko Towarzystwa kredytowego 
ziemskiego wobec niszczenia dóbr. Przedruk 
ze Słowa. Tamże, druk. J. Bergera, 1887, 
8, str. 20, kop. 40. 

— Taryfy kolejowe dla zboża, memoryał 
Rady rolniczej Piotrkowskiej. B. m. dr. i r. 
8, str. 511—531. 

— Nowa ustawa Towarzystwa kredytowe- 
go ziemskiego i wprowadzene przez nią 
zmiany. Odb. ze Słowa. Warszawa, druk! 
K. Kowalewskiego, 1889, 8 mała, str. 24, 
kop. 30. 

JEZIORAŃSKI S. & POŁUJAŃSKI Z. Przewo- 
dnik statystyczno-informacyjny fabryk i za- 
kładów przemysłowych, z dołączeniem inse- 
ratów, zesz. 1."^ Warszawa, nakł. S. Jezio- 
rańskiego, druk. St. Niemiery, 1888, 16, str. 
80 i 20, kop. 20. 

JEZIORSKI Franciszek. Z dydaktyki mate- 
matycznej: O zrównaniu analitycznem linii 
prostej. Kraków, nakł. autora, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1883, 8, str. 32. JEZIORSKI — JEŻ 195 — Odpowiedź na artykuł »ProgTam ma- 
tematyki w gimnazyach«, umieszczony w 
nrach 12— 15 Szkoły z bież. roku. Kraków, 
nakł. autora, druk/ A. Koziańskiego, (1882), 
8, str. 8. 

^- O rozwiązywaniu zadań z reguły trzech 
za pomocą wnioskowania do jedności. Tam- 
że, 1883, 8, str. 56. 

— Ob. Sprawozdanie szkoły realnej kra- 
kow. (1889). 

JEŹiŚEK Jan ks. Kazanie przy poświęceniu 
dzwonów kościoła najśw. Serca Pana Jezusa 
w Cieszynie, wygłoszone przez .... probosz- 
cza w Domasłowicacli. Cieszyn, druk. Kut- 
zera i Sp., 1894, 8, str. 8. 

Jezu odpuść im, bo nie wiedzą co czynią! 
czyli Nabożeństwo za nawrócenie grzeszni- 
ków polecone członkom Apostolstwa Serca 
P. Jezusa. Kraków, nakł. ks. Michała My- 
cielskiego T. J., 1892, 8, kart 4, z ryciną. 

Jezuici. Ob. Badeni J. ks.; Boleszczyc L.; 
Lubowicz N. N. (1888); Piotrowski "j. K. 
(1883); Pollard A. F. (in Poland 1892); Sa- 
marin J. (1867); Wielewicki Jan ks. (1881, 
1886, 1889); Zaleski Stan. ks. 

Jezuicka edukacya. Ob. Chotkowski Wł. ks. 
(Szkoły); Szumski Lucyan (Rzut oka 1883). 

Jezupol. Ob. Czołowski Aleks. 

Jezus. Ob. Benedykt O. (męka); Benis O. 
(rozmyślania); Bernard św. (hymny); Cour- 
bet Piotr; D. H. (dobrej nadziei); Dubicka 
Joanna (O naśladowaniu); Dzieciątko; Em- 
merich A. M. (Męka); Faber Fryderyk; Gil- 
bert D. (Miłość); z Grenady Ludw^; Grou 
O. (Życie); Hińcza M. (Król bolesny); Kalin- 
ka W. (Rozmyślania); Karpiński Józef (Sło- 
wa 1898); Liguori Alfons Św.; Mach Fr. 
(Obrazy z męki 1892); Mrowiński Wal.; Nie- 
pielski St. (Wizerunek 1895); Opeć Baltazar 
(Żywot); Pawłowska M. (w duszy dziecięcia 
1894); Pindor Jan (1891); Pleszczrński' A. 
(Żywot 1895): Segala Al. (1896); Semeneńko 
P. (Rozmyślania o męce 1892); Spis St. (de 
la genealogie 1888, O pokusach 1900); Sta- 
graczvński J.; Tomasz a Kempis; Veit (Na- 
rzędzia męki 1891); Yeuillot L, (1877): Wit- 
kowski Win. (O czci serca 1884). Ob. także 
>Chry stus«. 

Język. Ob. Appel (Jazykoznanije 1882); 
Dembiński Boi. (O śpiewności); Sprawozda- 
nie Komisyi jęz. Akad. umiej. ; Stablewski ks. 
i Kantak (W obronie jęz. narodowego 1883) ; 
Starzyński St. (państwowy 1884); Whitney 
(Życie i wzrost 1883). Nadto porównaj Ćwi- 
czenia, nazwę danego języka, Grama- 
tyki i Słowniki. 

— bułgarski. Ob. Kalina A. (1891). 

— cyganów słowackich. Ob. Kalina A. (1882). 

— francuski. Ob. Czyński Czesław; N6el 
1892. — grecki. Ob. Krystyniacki J. (1890). 

— łaciński. Ob. Baudoin de Courtenay. 

— międzynarodowy. Ob. Gramatyki. 

— niemiecki. Ob. Danysz Ant.; Gerstmann 
T.; Kawczyński M. (1883); Molin Jan (1883 
-88); Ottmann R. (1885); Petelenz K. J. 
(1882); Petelenz -Werner (Lesebuch 1892—4); 
Stahlberger T. (Praktyka 1887). 

— perski. Ob. Załuski K. (1883). 

— polski. Ob. Baudoin de Courtenay; Bli- 
ziński (Barbary zmy i dziwolągi); Brandt R. 
(fonietika); Bruckner Alex.;' Bystroń Jan; 
Gorbaczewski L. ; Hanusz J.; Kalina A.; 
Karłowicz Jan; Kolarz J. (Hlaskoslovi 1884); 
Konarski Fr. (1889); Kryński A.; Malinow- 
ski Lucyan; Matusiak Szymon; Morawski 
Sz. (Wyrazy fenickie 1885); Ożyński B. 
(1883); Próchnicki Fr. (1884); Szczerbowicz- 
Wieczór L.; Zawiliński R. 

— kaszubski (pomorski). Ob. Baudouin de 
Courtenay; Derdowski J.; Karłowicz Jan; 
Nadmorski dr. (Kaszuby i Kociewie 1892); 
Pobłocki G. (Słownik 18«7); Ramułt Stefan 
(Słownik 1893). 

— staropolski. Ob. Appel Karol; Hanusz 
Jan; Kalina A.; Malinowski Lucyan; Matu- 
siak Szymon; Steiner Alojzy (w Sprawozd. 
gimn. Brzeżany 1888). 

— połabski. Ob. Szulc Parum J.-Kalina A. 
(Słownik 1892—3). 

— rosyjski. Ob. Baudoin de Courtenay ; Pa- 
płoński Jan (1884). 

— rosyjski w nabożeństwie kałol. Ob. Kna- 
piński Wład. ks. (List 1893); Przybyszewski 
Jan ks. (1897); Smoczyński W. ks. (1889). 

= ruski (małoruski). Ob. Ogonowski K 
(1883, 1880); Werchratskij I. (1883); Żele- 
chowski Eug. i Niedzielski (Słownik niem. 
ruski 1886). 

Języki. Ob. Baudoin de Courtenay (połu- 
dniowo-słowiańskie) ; Dąbrowski Tomasz (li- 
turgiczne); Forelle M. (słowiańskie); Hanusz 
Jan (wschodnie); Nawrocki K (obce 1889); 

Petelenz K. (Teorya nauki żyjących j 

1888) ; Starczewskij' A. (Naszi sosiedy 12 ja- 
zikow 1889); Zagórski Wład. (Nauczanie 
klasycznych .... 1^5). 

O Języku narodowym i o francuzczyżnie 
a naprzód o narodowości; o duchu poetyc- 
kim polskiego narodu; o dawnej Polszczę 
i jej poetach ustnych; Dwie wielkie rewolu- 
cye; Skutki rozbioru Polski; Terroryzm 
królów; O prowincijalizmie między Polaka- 
mi; Do dzieci angielskich z miasta Bewer- 
ley, które złożyły ofiarę na rzecz tułaczów 
polskich i modliły sie za Polskę. (Paryż), 
druk. A. Pinard, (b. r.*), str. 64. 

JEŻ Mateusz ks. Exorty do młodzieży szkol- 
nej. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i f96 JEŻ - JOACHIM Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8, str. 
246, kor. 3. 

— Nauka wiary katolickiej, podręcznik dla 
szkół średnich, cz. I. Kraków, nakł. autora, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8, str. 116, 
opr. kor. 2. 

— Skąd się bierze niedowiarstwo między 
katolikami ? Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. 
Jakubowskiego, 8, str. 23. 

— Powstanie w Czernichowie w r. 1888, 
historya szlachecka w siedmiu pieśniach. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1895, 8 mała, str. 18. 

— Przygody kapelana, przez autora » Po- 
wstania czernichowskiego w 6 pieśniachc. 
Tamże, 1895, 8 mała, str. 8. 

— Ratujmy nasze miasteczka. Odb. z Gło- 
su narodu. Kraków, druk. W. Korneckiego, 

1896, 16, str. 19. 

— Tajemnice żydowskie. Kraków, nakł. 
autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8, 
str. 72. 

— Toż. Przedruk z Prawdy. Wyd. 2gie 
pomnożone. Tamże, 1898, 8, str. 80. 

— Wiązanka wierszy (uczniom swoim 
ofiaruje katecheta. Kraków, nakł. i druk. 
W. L. Anczyca i Sp. , 1898 , 8 większa, 
str. 32. 

— O żydach. Tamże, nakł. autora, 1897, 
8, str. 72. 

— Ob. A. K. ks. 

JEŻ T. T. Ob. Miłkowski Zygmunt. 
JEŻ Walenty dr. Der Abdominaltyphus. 
Wien, J. Śafaf, 1897, 8, str. XIV i 128. 

— Badanie krwi i jego praktyczne zasto- 
sowanie w rozpoznawaniu i rokowaniu sta- 
nów chorobowych. Odb. z Przegl. lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 23. 

— Działanie wody miterbadzkiej, Mitter- 
bad-Wasser, w chorobach krwi i innych sta- 
nach chorobowych. Odb. z Przegl. lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 9. 

— Działanie nowej tuberkuliny (TR) Ko- 
cha na gruźlice płuc. Odb. z Przegl. lekar. 
Tamże, 1897, 8,' str. 16. 

— Objawy i rozpoznanie różniczkowe duru 
brzusznego. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 
1899, 8, str. 35 i 1 ni. 

— Przetwory wątroby i ich zastosowanie 
w leczeniu chorób wewnętrznych. Odb. 
z Przeglądu lek. Tamże, 1898, 8, str. 8. 

— Przyczynek do etiologii ostrego gośćca 
stawowego. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 

1897, 8, str. 8. 

— Kilka słów o t. zw. status thymicus. 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1897, 8, str. 9. 

— Twory białe we krwi w przebiegu 
chorób gorączkowych a w szczególności 
w przebiegu' duru brzusznego. Odb. z Prze- glądu lek. Tamże, 1895, 8, str. 7, z tabl. 
in fol. 

— O znachodzeniu się prątków błoniczych 
w opryszczkach wargowych' herpes labialis, 
w przebiegu błonicy. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, iruk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 4. 

— Znaczenie metody Widala, Serodiagno- 
stik, w rozpoznawaniu duru brzusznego. 
Odb. Przegl. lekar. Tamże, 1897, 8, str. 11. 

Jeżowce. Ob. Kostanecki K. (1895). 
JEŻOWSKI Wład. Stan. (Oekonomia 1638). 

— Ob. Bibl. pisarzów, 17. 

Jłł. Uwagi na czasie. I. Sprawa ruska, 
Wspomnienia, spostrzeżenia, uwagi, wnioski. 
Odb. z Reformy. Kraków, nakł. druk. Zwią- 
zkowej, 1891, str. 15, 8, hal. 40. 

II. Uregulowanie waluty. Fakta, spostrze- 
żenia, uwagi. Tamże, 8, str. 24, hal. 40. 

III. Reprezentacye miast w Izbie posel- 
skiej. Upośledzenie Galicyi. Tamże, 8, str. 
32, hal. 40. 

IV. Krzywda reprezentacyi miast w sej- 
mie. Tamże, 1892, 16, str. 16. 

V. Stosunki narodowościowe w Galicyi 
wschodniej, I. Archidyecezya lwowska obrz. 
rz. kat., zestawił i opisał ....Odb. z Reformy, 
Kraków, nakł. Towarzystwa szkoły ludowej, 
druk. Związkowa, 1894, 8 mała, str. 2 nł. i 
125, z 18 t'abl. 

JIRASEK Alojzy. Raj świata, obraz dziejowy, 
z czeskiego przełożył za zezwoleniem autora, 
dr. Franciszek Krćek. Kraków, Spółka wy- 
daw., druk. Czasu, 1897, 8, str. 173, kor. 
2-80. 

— Życiorys mojego dziadka, obrazek z da- 
wnych czasów, napisał .... przełożyła z cze- 
skiego E. z K. Puffke. Poznań, nakł. i druk. 
J. Leitgebra, 1887, 8, str. 122, fen. 60. 

JIREĆEK Jos. Zprdva o źidovskóm pobiti 
w Praze r. 1389, z rukopisu krakovskćho, 
dne 25 fijna 1880 cetl .... Praha, ndkl. krdl. 
Spol. nauk, tiskem dra E. Grśgra, 1881, 8, 
str. 8. 

JOACHIM dr. Das Marienburger Tressler- 
buch der Jahre 1399—1409. Konigsberg, Th. 
Beyer, 1896, 8, str. IX i 687, mr. 30. 

JOACHIM Erich. Die Politik des letzten 
Hochmeisters in Preussen, Albrecht von 
Brandenburg, Theil I, 1510—1517. Publica- ' 
tionen aus den k. preuss. Archiven, XV. 
Leipzig, S. Hirzel, 1892, 8, str. VIII i 316, 
mr. 8. 

— Toż, III (Schluss) Theil, 1521—1525. 
Tamże, 1895, 8, str. V i 456, mr. 14. 

JOACHIM 0. Reformat. Reguła Braci mniej- 
szych Św. o. Franciszka i jej wyjaśnienia 
przez Mikołaja III i Klemensa V, oraz Kon- 
stytucya Innocentego XI. Przemyśl, nakł. 
00. Reformatów, druk. S. F. Piatkiewicza, 
1892, 8, str. 2 ni.. XX i 80. JOACHIM - JOKAT 197 (Joachim od Zwiastowania). Żywot Wiele- 
bnego .... Polaka Karmelity bosego na pu- 
szczy w Czerny ur. 1616, zm. 1676. Kra- 
ków, nakł. XX. Karmelitów w Czemv, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1900, 16, str. 31. 

Joachim św. Ob. Leszczyński Prokop (Ży- 
wot 1891). 

Joanna d'Aro. Ob. Dragomirow M. (1900); 
także Dziewica orleańska. 

Joannes III. Ob. Jan III. 

Job. Ob. Buczkowski Kazim. ks. 

JOBLOT Louis. Ob. Konarski Wlod. (1896). 

JOCELIN (mnich), PROBUS (Jolandczvk), 
STANICHURST Rychard. Żywot świętego Pa- 
trycyusza arcybiskupa i apostola w Hiber- 

nii, pisany przez Przedruk z dzieła 

obszernego pod tyt. Nowe żywoty świętych. 
Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltina,'l896, 
8, str. 63, hal. 20. 

Joceiyn. Ob. Lamartine A. (1891). 

Jodek sicrobi. Ob. Trzebicky R. (1895). 

Jodkalium. Ob. Jeleński H. (1883). 

JODKO Antoni Markiewicz. Zarys dziejów 
malarstwa od najdawniejszych czasów do 
końca XVIII stulecia, poprzedzony pobie- 
żnym rzutem oka na historya i cywilizacyą 
narodów starożytnych i mniej znanj-ch hi- 
dów współczesnych, z uwzględnieniem prze- 
ważnie ich rozwoju w rozmaitych gałęziach 
sztuki, część 1 obejmująca szkic umysłowego 
i artystyc*znego rozwoju ludzkości od za- 
wiązku pierwszych społeczeństw do począ- 
tków sztuki chrześcijańskiej, ozdobiona prze- 
szło 600 ilustr., t. I — III. Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp' w Kra- 
kowie, 1888/89, 8, str. VIII 402 i LI + 481 
i VII + 492 i IX, kor. 36, opr. kor. 44. 

JODKO Jan. List otwarty do autora Dzi- 
siejszych małżeństw (hr. VV. Łosia). Kraków, 
nakł. 'autora, druk. Czasu, (1883), 4, str. 2 ni. 

— Odpowiedź na list otwarty hr. Winc. 
Łosia z dnia 28 maja 1883 r. Tamże, 1883, 
4, str. 2 ni. 

— Ob. Łoś Winc. (List). 

Jodoform. Ob. Karliński J. (1888); Talko 
Iłgowski Hryncewicz (1887); Wachtel Ant. 
(Kilka uwag" 1885). 

JOEL M. Anleitung zur Erlemung der pol- 
nischen Sprache fur den Schul- und Privat- 
Unterricht, sorgfaltig reyidirt u. theilweise 
umgearbeitet von Dr. W. Wicherkiewicz, 
yierte Auflage. Frankfurt a. M., C. Jiigel, 
1887, 8 mała, str. XXII i 540 i 96 Schliissel, 
mr. 4 i mr. 1'20. 

JOHN Fryd. rytownik, Ob. Kozłowski Karol. 

JOHNSOHN Ryszard. Sekwencya mszy świę- 
tej: Veni s. spiritus. Przyjdź' duchu Prze- 
najśw., w dwudziestu czterech rozmyśla- 
niach, podług angielskiego manuskryptu z XVII w. opracował ks. dr. Otton Zardetti, 
a na język polski przerobił za pozwoleniem 
nakładcy ks. T. Konopiński. Poznań, Księ- 
garnia Św. Wojciecha, druk. J. Leitgebra, 
1884, 16, str. 271, z ryciną, fen. 75. 

JOKAY Maurycy. Baron cygański, operetka 
w 3 aktach, przerobił J. Schnitzer, tłum. 
i podkład pod muzykę M. Turczyńskiego, 
muzyka J. Straussa. Warszawa, nalił. i druk. 
M. Turczyńskiego i Br. Kopczyńskiego, 
1886, 16, str. 120, kop. 20. 

— Toż. Lwów, nakł. F. Źymirskiego, druk. 
Gazety naród., 1887, 8, str. 114. 

— Baron cyganów i inne nowele, przekł. 
St. Miłkowskiego. Gródek, nakł. i druk. J. 
Czaińskiego, 1886, 8, str. 249, kor. 2-40. 

— Bielica liwoczańska, powieść history- 
czna z węgierskiego, 2 tomy. Bibl, powieści. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. Gazety naród.,' 1886, 8, str. 216 i 235, 
kor. 6-40. 

— Biedni bogacze, powieść, tłumaczenie 
z węgierskiego, t. I— II. Bibl. powieści. 
Tamże, druk. Pillera i Sp., 1889, 8 mała, 
str. 230 i 1 ni., 218 i 1 ni., kor. 6-40. 

— Bożygród, powieść historyczna, prze- 
kład Stanisławy B. Wieczory pow. dod. do 
Biesiady liter., 27. Warszawa, druk. E. 
Skiwskiego, (1885), 8 mała, str. 180. 

— Co może kobieta, powieść. Tamże, 
1890, 12, str. 175, kop. 60. 

— Złote czasy Siedmiogrodu, powieść hi- 
storyczna, tłóm. Izydor Poeche, tom I — II. 
Bibl. powieści. Lwów, nakł. Gubrynowicza 
i Schmidta, druk. Pillera i Sp,, 1888, 8 ma- 
ła, str. 216 i 1 ni., kor. 680. 

— Biała dama, 5 tomów w 2 częściach. 
Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1887, 8 mała, str. 208 i 156, 
kor. 4-80. 

— Ostatnie dni Janczarów, powieść, prze- 
kład Karoliny Szaniawskiej. Wieczorów po- 
wieściow. dod. do Biesiady liter., 31. War- 
szawa, druk. E. Skiwskiego, 1885, 8 mała, 
str. 256. 

— Smutne dni, romans, przekład Karoliny 
Szaniawskiej. Wyd. 2. Warszawa, nakł. i 
druk. A. Pajewskiego, 1889, 8 mała, str. 
200, kop. 60. 

— Marmurowe głowy, romans połączony 
z krytyką, tłum. B. Pobóg. Warszawa, T. 
Paprocki 'i Sp., druk. S. Orgelbranda synów, 
1886, 8, str. 312, rb. 1-20. 

— Szczęśliwy gracz, powieść, przełożyła 
Zuzanna Zajączkowska. Dod. do Tygodnika 
powsz. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1884, 8, str. 
172, kop. 75. 

— Dziwne historye: Po śmierci; Przeklęte 
miejsce; Podpalaczka; Szachy; Miserere Do- 198 JOKAY minę; Skazana piękność; Po dwudziestu 
latach, tłómaczył S/ D. Bibliot. powsz., 151. 
Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
(1895), 16, str. 95, hal. 24. 

— Kobieta z morskimi oczyma, przekład 
A. Callierowej. Dod. do Tygodnika ilustr. 
Warszawa, nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1889, 8, str. 307, 
kop. 90. 

— Królewięta, A kis kirdlyok, romans 
historyczny, tlómaczenie z oryginału Bole- 
sławy Jaroszewskiej. Bibl. Wieku. Warsza- 
wa, T. Paprocki i Sp , druk. Wieku, 1887, 
8, str. 496, rb. 180. 

— Magneta, powieść, przełożona z wę- 
gierskiego przez Boi. Jaroszewską. Bibliot. 
Wieku. Warszawa, druk. Wieku, 1895, 8, 
str. 124. 

— Dziesięć milionów dolarów, nowela, 
przełożył M.* Kłos. Odb. z Kury era rzeszow- 
skiego. Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. 
Pelara (H. Czerny), 1887, 16, str. 62. 

— Bogaci nędzarze powieść w przekładzie 
A. Callierowej.' Dod. do Tygod. ilustr. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1890, 8, str. 292, kop. 75. 

— Niewolnicy miłości, powieść, przekład 
Karoliny Szaniawskiej, t. I— II. Warszawa, 
nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1881, 8 mała, 
str. 304 + 318 i 2 ni., rb. 1. 

— Oceania, historya świata zaginionego, 
z węgierskiego przełożył A. Lange. Łódź, 
druk. Dziennika łódzkiego, Gebethner i 
Wolff w Warszawie, 1886, 8, str. 75, kop. 60. 

— Brzydkie panny, powieść współczesna, 
przełożona z węgierskiego przez B. J. War- 
szawa, nakł. Tygodnika Romans i powieść 
druk. A. Pajewskiego, 1894, 8, str. 150, 
kop. 25. 

— Papuga, opowiadanie. Dod. do Kuryera 
codzien. Warszawa, druk, S. Orgelbranda 
synów, 1890, 8 mała, str. 42. 

— Przez wszystkie piekła, powieść osnuta 
na tle dziejów szóstej wyprawy krzyżowej 
pod wodzą węgierskiego króla Andrzeja II. 
Gródek, nakł.' i druk. J, Czaińskiego, 1886, 
8, str. 210, kor. 2-40. 

— Toż, przełożył Emil Tustanowski. Dod, 
do Tygodnika powsz. Warszawa, M. Orgel- 
brand, druk. S. Orgelbranda synów, 1886, 
8, str. 128, kop. 60. 

— Pomada na włosy, powieść, przekład 
Izydora Poechego. Warszawa, nakł. i druk. 
A. Pajewskiego, 1888, 8 mała, str. 55, kop. 15. 

— Poruszymy z posad ziemię, powieść 
w 4 częściach, przełożyła A. Callier. War- 
szawa, nakł. Tygodnika ilustr., druk. S. 
Orgelbranda synów, 1886, 8, str. 671, rb. 
1-80. 

— Toż. Wyd. 2, tom I— IV. Warszawa- Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1898, 8 mała, str. 264 
-f 247 i 1 lil. + 276 i 1 ni. + 278 i 1 ni., 
kop. 80 = kor. 2. 

~ Powieści pomniejsze. Bibl. powieści. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. Pillera i Sp., 1886, 8, str. 224, kor. 
3-60. 

Ostatni basza budziński; Przymusowa zabawa; 
Miss Leona; Struś; Lekarstwo na bajronizm; Wieża 
na Dago. 

— Biała róża, powieść, przekład Karoliny 
Szaniawskiej. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
druk. Wieku, 1885, 8 mała. str. 151, kop. 60. 

— Serce kamienne, powieść, tom I— III, 
Bibl. powieści, Lwów, nakł, Gubrynowicza 
i Schmidta, druk. K. Pillera, 1882, 8, str. 
220 + 178 i 148, kor. 760. 

— Toż, t. I— III. Bibl. dzieł wybór,, 98— 
100. Warszawa, druk. Granowskiego i Si- 
korskiego, 1899, 8 mała, str. 176 + 168 + 
176, kop. 75, 

— Podwójna śmierć, powieść w 3 tomach. 
Dod. do Tygodnika powsz. Warszawa, nakł. 
M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1882, 8, str. 109 + 111 -f 107, rb. 1-20, 

— Aż do śmierci, romans historyczny 
z czasów Rakoczego, przekład J. Maykow- 
skiego, t. I — III. Dod. do Bluszczu. Warsza- 
wa, nakł. M. Gliicksberga, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1884, 8, str. 216 + 136 -f 
195, rb. 2. 

— Milionowy spadek, przełożyła M, Dz. 
Dod. do Tygodnika ilustr. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1894, 8, str. 408, rb. 1. 

— Oj ta starość (De k^r megvóntilni!), 
powieść, przełożona z węgierskiego przez 
B. Jaroszewska. Warszawa, nakł. tłómaczki, 
M. A. Wizbek^ druk. Wieku, 1896, 8, str. 
372, z portr. autora, rb. 1-50. 

— Świat na opak, powieść, tłumaczyła Z, 
Zajączkowska. Dod. do Tyg. powsz. War- 
szawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S, Or- 
gelbranda synów, 1886, 8, str. 182, kop. 90. 

— Turcy na Węgrzech, powieć w 3 czę- 
ściach. Wieczorów powieść, dod. do Biesiady 
liter. t. 32. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 
(1886), 8 mała, str. 436, kop, 60. 

— Walka z Bogiem, romans, przełożył M. 
Kłos, Odb. z Kuryera rzeszów. Rzeszów, 
nakł. autora, druk, J, A. Pelara (H. Czerny), 
1887, 16, str. 74, kop. 30. 

— Od Wisły do Gangesu, powieść, tlóma- 
czenie z węgier., t. I — II. Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk, Pillera i Sp., 
1890, 8, str. II, 221 + 215 i 1 ni., kor. 6-40, 

— Włosek kobiecy, romans historyczny, 
przekład St, Miłkowskiego, Gródek, nakł. 
i druk. J, Czaińskiego, 1886, 8, str. 192, 
kor. 2-40. JOLENTA — JORDAN 199 — Z bożej woli, powieść w 4 tomach, 
przekład z węgierskiego. Bibl. nowości, t. 
21 i 22. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, 
druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1882, 8, 
str. 215 i 193 + 194 i 172, kor. 8. 

Jolenta błog. księżna i patronka Wielko- 
polski, jej żvwot i cuda. Poznań, Księgar. 
katoł., 8, str. 160, fen. 80. 

— Ob. Popławski A. (1881); Załuski W. 
(1899). 

JOLY Henryk. Św. Ignacy Lojola, przekład 
z francus. J. P. Święci pańscy, t. IV. War- 
szawa-Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, str. II 
i 301, rb. 1 = kor. 260. 

— Psychologia, świętych, przekład z fran- 
cuskiego J. P. Świeci pańcy, t. I. Tamże, 
1899, 8 mała, sir. l' ni. i 229, kop. 80 = 
kor. 2. 

JOM-KIPUR. Ob. Strauch F. (1884). 

JONAS Serafin. Sąsiedzi na granicy, opo- 
wiadanie dla ludu osnute na zdarzeniu pra- 
wdziwem. Poznań, nakł. ks. Bażyńskiego, 
skł. gł. Księg. K. Reyznera oraz N. Kamień- 
skiego i Sp., druk. Tygod. katol. (A. Schmae- 
dicke) w Grodzisku, 1866, 8, str. 142. 

— Toż. Wyd. 3cie przez autora przejrzane. 
Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Na- 
rodowa, 1892, 8, str. 123, mr. 1. 

JONAS-SZATEŃSKA Marya. Co nam Prus po- 
wiedział. Ob. Głowacki Aleks. 

JONSCHER Karol. Ob. Mendelsohn M. (1900). 

JORDAN pseudonim. Ob. Wieniawski Jul. 

JORDAN Bolesław. O mniemanem ciemięże- 
niu ludu wiejskiego przez szlachtę: List' do 
ks, Kopycińskiego, posła na sejm krajowy. 
Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskie- 
go, 1884, 8 mała, str. 53, hal. 40. 

JORDAN Henryk dr. prof. Cięcie cesarskie 
drogą połowy z następowem natychmiasto- 
wem wycięciem macicy z powodu raka czę- 
ści pochwowej, obok ciąży X-miesięcznej. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 'Uniw. 
Jag., 1899, 8, str. 6. 

— Nauka położnictwa, dla użytku poło- 
żnych. Wyd. 2gie zwiększone i poprawione, 
tom jeden, obejmujący dwa tomy wydania 
pierwszego. Kraków, nakł. autora, S. A. 
Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego, 1885, 
8, str. 8 ni., 498 i 1 ni., kor. 7. 

— Toż. Wyd. 3. Kraków, nakł. autora, 
Spółka wydaw., druk. W. Korneckiego, 1892, 
8, str. IX, 1 ni. i 370, kor. 7. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, druk. Uniw. Ja- 
gieł., 1900, 8, str. VIII i 433, z rycinami 
w teks., kor. 7. 

— Jakiem postępowaniem można gorączce 
połogowej zapobiedz , słowa przestrogi i 
wskazówki właściwego postępywanła dla użytku położnych niewiast ich opieki po- 
trzebujących. Kraków, nakł. autora, S. A. 
Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego, 1884, 
8, str. 24, hal. 60. 

— Z naszych problemów socyalnych, re- 
ferat na wiecu katol. Odb. z Czasu. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Czasu, 1893, 8, 
str. 19. 

— Przemówienie prof. ... kandydata na 
posła z miasta Krakowa wypowiedziane d. 
7 grudnia na zgromadzeniu przedwybor- 
czem. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, 
str. 15. 

— Sześć przypadków ciąży pozamacicznej, 
spostrzeżenia i uwagi. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 27. 

— W sprawie wyższych kursów dla ko- 
biet przy muzeum techniczno -przemy słowem 
w Krakowie, przemówienie na posiedzeniu 
Rady miasta. Odb. z Kuryera polsk. Kra- 
ków, nakł. autora, Spółka wydaw., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1892, 16, str. 19 i 1 
ni., hal. 20. 

— Sprawozdanie mniejszości Komisyi tea- 
tralnej w sprawie projektów konkursowych 
na budowę teatru w Krakowie. Kraków, 
nakł. Rady miasta, druk. W. Korneckiego, 
1890, 4, str. ni. 4. 

— Towarzystwo tanich mieszkań dla ro- 
botników katolików w Krakowie. Kraków, 
nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1898, 8 ma- 
ła, str. 46. 

— O Thure Brandtcie i jego metodzie le- 
czenia cierpień ginekologicznych. Odbitka 
z Przegl. lekar. Kraków, D. E. Friedleln, 
druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. 16, hal. 60. 

— Uwagi nad postępowaniem lekarza 
w przypadlcach łożyska przodującego. Odb. 
z Rocznika Tow. ginekolog. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1893, 8, str. 13. 

— Uwagi z powodu szerzenia się chorób 
połogowych pomiędzy ludnością żydowską 
w Kraliowie. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1881, 8, str. 16. 

— O zabawach młodzieży, odczyt wygło- 
szony we Lwowie. Odb. z Przewodnika hi- 
gien. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1891, 
8, str. 20. 

— Ob. Filiński B. (Park 1891); Łopuszań- 
ski T. (Park 1894); Moszyński J. (List 1896); 
Romanowicz Tad. (Odpowiedź 1884); Rosta- 
fiński J. (1900); Zgromadzenie wyborców 
(1895). 

JORDAN Henr. dr. i MACIOŁOWSKI J. Odezwa 
o zużytą odzież dla biednych dzieci, uczę- 
szczających do szkół ludowych. Kraków, 
druk. Czasu, 1893, 8, str. 3. 

JORDAN J. D. Zasady muzyki wraz z wia- 
domościami niezbędnymi przy nauce śpie- 
wu, gry na fortepianie i innych instrumen- 800 JORDAN - JOUX tach, Kraków, nakł. S. A. Krzyżanowskiego, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 74, z nutami 
w teks., kor. 160. 

JORDAN J. P. dr. Dokładny słowniczek 
polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Wyd. 
nowe. Lipsk, O. Holtze, 1896, 16, str. 711, 
mr. 3-50. 

JORDAN Louis Alexander von. Gescłilecłits- 
Tafel der Familie von Jordan und Alt- 
Patsctikau, beginnend mit dem altesten be- 
];annten Stammvater und Ahnłierrn Samuel 
von Jordan und Alt-Patschkau. Magdeburg, 
Hofbuchdruckerei von C. Friese, b. r. (1874), 
4 większa, kart ni. 32, z kolorowanym her- 
bem Jordanów Trąby. 

JORDAN Wilhelm. Wdowa Agisa, tragedya 
w 3 akt., tłóm. z niemiec. Kazimierz Ka 
szewski. Bibl. najcel. utworów. Warszawa, 
nakł. i druk. S. Lewentala, 1874, 8, str. 103, 
kop. 50. 

JORDAN Władysław. Odpowiedź na list do 
wyborców pana Kochanowskiego pod wzglę- 
dem jego sprawy karnej w tej odpowiedzi 
traktowanej. Kraków, nakł. autora, druk. 
W. L. AnczYca i Sp., 1884, 8 mała, str. II 
i 95. 

JORDANOWA Wierusz Leokadya. Wisła, fan- 
tazya. Warszawa, 1880. 

JORDANSKI Al. De haeresi abjuranda quid 
statuat. Eccl. Cathol. ? Strigonii, 1822, mr. 2. 

JORGA N. Nouveaux materiaiix pour ser- 
vir a Thistoire de Jacąues Basilikos d'Hera- 
clide dit le Despotę, Prince de Moldavie. 
Publićs avee une próface et des notes par 
.... Bucarest, Ch. Gobl, 1900, 16, str. XXVI, 92. 

Zawiera korespondencyę z Polską. 

— Relatiile comerciale ale terilor noastre 
CU Lembergul. Regeste si documente din 
archivele Orasului Lembcrg publicate de 
.... Bucuresti, 1900, 8, str. 113, lei 1 b. 50. 

JOERGENSEN F. Idealista, tłum. z szwedz- 
kiego. Bibl. najnow. pow. i now., 12. Lwów, 
druk. Manieckiego, 1900, 8, str. 135, hal. 50. 

JOSEPH M. Choroby włosów i uwłosionej 
skóry głowY, odczyty kliniczne, 112. War- 
szawa, 1898, kop. 30. 

JOSIELOWICZ Berek. Ob. Kraushar A. (Svn 
1889); Leitgeber Witold (1892). 

JOSIF archim. Wilenskij prawosławnij nie- 
kropol. Wilna, 1892, 8, str. 422. 

Grobowce na wileńskim cmentarzu prawosławnym. 

— Siem propowiedej mitropolita litowska- 
go i wileńskago .... i o grieko-uniatskoj cier- 
kwi w zapadnom kraje wospominanije ar- 
chiepiskopa Antonija. St. Pietierburg, 1889. 

JOSIKA Mikołaj. Ostatni Batory, Az utolsó 
BAtori, powieść uwieńczona przez Akademią 
nauk w Peszcie, przełożył z węgierskiego 
A. L. Dod. do Bluszczu. Warszawa, M. 
Glueksberg, 1887, 8, str. 315. — Toż, przełożył Antoni Lange, z przed- 
mową J. A. Święcickiego. Bibl. dzieł wybór., 
144, 145. Warszawa, druk. A. T. Jezierskie- 
go, 1900, 8, str. 176 + 176, kop. 50. 

JOTA. Anna Maulever, powieść w 2 to- 
mac, przez .... autorkę »DzisieJ8zych€, prze- 
kład z angiel. Z. S'. Dod. do Bluszczu. 
Warszawa, druk. Kaniewskiego & Wacła- 
wowicza, 1899/1900, 8, str. 93 i 95-173. 

JOTEJKO Josephine mlie dr. med. La fatigue 
et la respłration elementaire du muscle, 
thfese. Orlóans, 1896, 4, str. 64, z rycinami. 

— Ob. Dallomagne J. (Człowiek). 
JOTEYKO RUDNICKA Zofia. Ob. Rudnicka. 
JOTES. Grzechy Olimpu. Obraz sceniczny 

w 1 akcie (Alegorja) napisał .... Warszawa, 
druk. A. Michalskiego, 1900, 8 mała, str. 32, 
kop. 25. 

JOUGAN Alojzy ks dr. prof. Constitutum 
Constantini, studyum- hi8toryczno-exegety- 
czne. Lwów, nakł. autora, druk. I Związko- 
wa, 1899, Seyfarth i Czajkowski, 8, s'tr. 2 
ni. i 258, kor. .8. 

— Katolicka dogmatyka ogólna dla szkół 
średnich. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. 
Szyjkowskiego, 1898, 8, str. VIII, 181 i 1 ni., 
opr. kor. 2-40. 

— Hłstorya kościoła katolickiego dla 
szkół średnich. Lwów, nakł. autora, Sey- 
farth i Czajkowski, druk. W. A. Szyjkow- 
skiego, 1895, 8, str. VII, 1 ni. i 268, opr. 
kor. 2-40. 

— Kazania świąteczne, ser^^a I. Lwów, 
nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
Katolicka, 1900, 8,*^str. VIII i 344, kor. 5. 

— Liturgika katolicka do użytku w szko- 
łach średnich, seminaryach nauczycielskich 
i szkołach wydziałowych. Lwów, nakł. auto- 
ra, Seyfarth i Czajkowski, druk. W. A. 
Szyjkowskiego, 1895, 8, str. VII, 1 ni. i 140, 
z 16 tabl. i 44 figurami w teks., opr. kor. 
1-60. 

— O miłości ojczyzny, kazanie powiedzia- 
ne we Lwowie do młodzieży gimnazyalnej 
dnia 4 marca 1896 w uroczystość Św. Kazi- 
mierza, Królestwa polskiego patrona szkol- 
nego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. 
Szyjkowskiego, 1896, 16, str. 40. 

— O nadzorze domowym młodzieży szkol- 
nej. Odb. z Muzeum. Lwów, druk. I Związ- 
kowa, 1889, 8, str. 32. 

— Religia przy egzaminie dojrzałości. 
Kraków nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1897, 8, str. 58, kor. 1. 

— W sprawie reformy nauki religii w na- 
szych szkołach średnich. Lwów, nakł. auto- 
ra, Seyfarth i Czajkowski, druk. E. Winia- 
rza, 1891, 8, str. 120, kor. 220. 

JOUX Plerre de. La Pologne renaissante, 
Te Deum d'actions de graces et de bene- JOZAFAT - JUBILEUSZ 201 dictions, pour les arantages signalśs que 
Tarmóe francaise a remportśs sur les Rus- 
ses; discours prononcś le 15 Fevrier 1807, 
d'apr6s Tinritation du gouvernement, dans 
rśglise reformóe, consistoriale de Nantes 

par mr president du consłstoire gćnóral 

de la Loire-Infśrieure et de la Vend6e; 
membre de la socićtć des sciences et des 
Arts de la Loire-Infćrłeure et de TAcadś- 
mie Celtiąue, sśant a Paris. Nantes, impr. 
de Brun, k. t., str. 21. 

JOZAFAT Kuncewicz bł. Ob. Contieri N.; 
Guepin Alf.; Mieczkowski D. (1865); Szczu- 
rowski Tym. ks. (Pieśni 1868). 

Józef ii. cesarz. Ob. Buszczyński Stefan 
(Anarchia); Herb m. Lwowa; Polek Joh. 
(1895). 

JÓZEF z Leszna, pseudonym Eryka Jacho- 
wicza. 

JÓZEF z nad Obry. Szkaplerz wiarusa, po- 
wieść obyczajowa. Chicago 111., nakl. i druk. 
Wł. Dyniewicza, 1883, 8 mała, cent. 30. 

Józef Św., stosiedemdziesiąt opowiadań 
nadzwyczajnych wypadków, świadczących 
o potężnej przyczynie św. Józefa, opiekuna 
Jezusa i oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. Lwów, nakl, red. pism' Eucharystyi 
i Przyjdź Królestwo twoje, druk. W. A. 
Szyjkowsklego, 1897, 8 większa, str. 3 ni. 
i 197, kor. 2-50. 

— Krótkie nabożeństwo do św Kra- 
ków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. 
Czasu, 1895, 8, str. 16. 

Józefie Św., módl się za nami teraz i w go- 
dzinie śmierci! Kalisz, nakł. i druk. A. Czer- 
wińskiego, 1885, 16, str. 56, z ryciną, kop. 15. 

— Ob. Chodyński Adam; Kałkowski W. 
(Nabożeństwo); Mrowiński W. (Miesiąc ma- 
rzec 1893); Nowakowski Wacław (Kazanie 
1899); Olszewski W. (Chwalmy 1891); Wilcz- 
kiewicz A. (Chwała 1896). 

JÓZEFCZYK Andrzej. Wspomnienie ubie- 
głych lat, przyczynek do historyi spisków 
w Galicyi. Odb. z Przegl. pols. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., druk. Czasu. 1881, 8. 
str. 92, kor. 240. 

JÓZEFCZYK dr. Rak gardzielą, śmierć na- 
turalna skutkiem pęknięcia ściany gardzielą, 
przypadek sądowo-lekarski. Odb. z Przegl. 
lecz. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 5. 

JÓZEFOWICZ Feliks. Praktische Anleitung 
zur rechten Beichte und zum wiirdigen i 
Empfange der heiligen Communion. Lem- 
berg, Yerlag von Seyfarth & Czajkowski, 
druk. im. Ossolińskich, 1893, 24, str. 64, 
hal. 30. 

— Toż. 3te Aufl. Lemberg, Yerlag von 
V. Kuczabiński, 1896, 32, str. 81 i 1 ni. 

— Buss-Unterricht flir die Schuljugend. 
Auf Grund von mehrjahriger Praktik. Lem- 
berg, Yerlag von Seyfarth & Czajkowski, Ossoliń8ki'sche National-Instituts-Druckerei, 
1892, 8, str. 30, hal. 20. 

— Exorty do młodzieży szkolnej. Lwów, 
nakł. autora, druk. im. Ossolińskich, 1893, 
8, str. Y 1 239, kor. 3. 

— Toż, adwentowe, świąteczne i pasyjne. 
Tamże, Seyfarth i Czajkowski, 1895, 8, str. 
251 i 1 nl.*^ 

— Exorty niedzielne do kształcącej się 
młodzieży, t. I— II. Lwów, nakł. Gubryno- 
wicza i Schmidta, druk. Pillera i Sp., 1899, 
8, str. 2 ni. i 198 -f 2 ni. i 222, kor. 7-20 

— Jak działać, żeby zasady religijne u 
młodzieży nie ginęły po wyjściu jej z gi- 
mnazyum. Odb. z Pamiętnika II zjazdu 
księży katechetów. Lwów, druk. katolicka 
J. Chęcińskiego, 1898, 8, str. 20. 

— Święty Kazimierz, królewicz polski, 
patron młodzieży. Lwów, nakł. autora, druk. 
Pillera i Sp., 1895, 16, str. 154, z 1 ryciną 
kolorowaną, hal. 60. 

— Der heil. Kasimir, konigl. Prinz von 
Polen, Patron der studierenden Jugend, ge- 
schildert von .... Lemberg, Seyfarth & Czaj- 
kowski, druk. im. Ossolińskich, 1897, 16, str. 
125, z chromolitogr., hal. 70. 

— Módlmy się, książeczka do modlenia 
dla katolickiej młodzieży szkolnej. Lwów, 
nakł. W. Kuczabińskiego, 1897, 16, str. 231 
i YIII, z ryciną. 

— Toż. Tamże, 1897, 32, str. 223 i YIII, 
z ryciną św. Kazimierza. 

— Nauki praktyczne o sakramencie po- 
kuty i komunii Św., dla młodzieży szkolnej. 
Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, 
druk. im. Ossolińskich, 1892, 8 mała, str. 38 
i 2 ni., hal. 30. 

— Praktyczne przygotowanie do spowie- 
dzi i komunii św. Wyd. 2. Lwów, nakł. 
autora, druk. im. Ossolińskich, 1894, 16, str. 
61 i 2 nl., z ryciną. 

— Toż. Wyd. 3. Lwów, nakł. W. Kucza- 
bińskiego, 1896, 32, str. 84 i 1 nl., hal. 24. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 1900, 32, str. 83 
i 1 nl., hal. 20. 

JÓZEFOWICZ M. i IWANISZEW N. Objasne- 
nije ot Predsiedatela Kijewskoj Kommissii 
dla razbora drewnych aktów i soderżanije 
Postanowłenij dworianskich prowincialnych 
sejmów w jugozapadnoj Rossii 1569 — 1654. 
Izwłeczeno iz Igo toma Ilgoj czasti Archi- 
wa, jugozapadnoj Rossii. Kijew, tipogr. uni- 
wersit., 1861, 8, str. 64. 

Jubileomania. Ob. Morgenbesser (1887). 

Jubileusz Kazimierza Bartoszewicza. Odb. 
z Kury era polsk. Kraków, nakł. Komitetu 
jub., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 16, 
str. 37. 

— Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1899, 8, 

26 202 JUBILEUSZ - JUNICKIJ 8tr. VI, 405 i 1 k, z podobizną Czasu, nr. 
Igo z r. 1848, kor. 4. 

— Leona Xlii. Ob. Puchalski W. ks. (1900); 
E. ks. (1889). 

— Żegoły Paulego, 1814-1837—1887. Odb- 
z Przewód, bibliogr. Kraków, druk. W. L- 
Anczyca i Sp., 1887, 16, str. 7. 

— pięćdziesięcioletni powstania narodowego 
29 listopada 1830, obchodzony w Paryżu 
w r. 1880. Parvż, druk. Reiffa, 1881, 8, 
sto. 39. 

— Ob. B. N. ks. (1881); Stuletni Krynicy 
(1893); Książka arcy bractwa miłosierdzia 
(1884); Książka dla uczcz. Prof. Szoka Iskiego 
(1884); Księga pam. j.... J. I. Kraszewskiego 
(1881); Księga pam. Uniwersytetu Jagieł. 
(1901); Kurczewski J. ks. (Nauka 1900); Le- 
niek J. (Gimnazyum św. Anny (1888); Łu- 
kowski ks. (Wskazówki 1886); M. W. ks. 
(Pamiątka wielk. j... 1900); Pamiątka z j.... 
Deotymy (1901). 

JUDAITA. Projekt reformy w judaizmie, ze 
szczególnem uwzględnieniem jego strony 
etycznej. Drukowano jako rękopis. Warsza- 
wa, druk. E. Skiwskiego, 1885, 8, str. 186 
i 4 ni. 

Judaistyczny przewodnik. Ob. Nussbaum 
Hilary (1893). 

Jude, Der, zeitgemasse Betrachtung, von 
einem katholischen Geistlichen der Erzdio- 
cese Gnesen-Posen. Posen, Selbstverlag des 
Yerfassers, J. Jolowicz, Hofbuchdruckerei 
W. Deckert & Cie (A. Rossel), 1892, 8, str. 20. 

Juden, Judenschaft. Ob. Bensemer; Bloch Ru- 
bin; Caro Jech.; Fritsch Th.; Gruenbaum 
M.; Janecki Erhielten 1898); Katz Alb.; 
Kluger H.; Landau S. R. (Proletarier 1898); 
Lowenstein B. (Universalreligion 1888); Rei- 
chenberg Ch. N. (1891); Samuelv N. (1892); 
Schrenzel M. (1881); Siegel J. (1895); Wi- 
chert E. (1893). Ob. nadto: Żydzi. 

JUDYCKI Joseph. Origine inorganiąue des 
combustibles minćraux d'apr6s le modę de 
gisement du carbone et de ses composćs. 
Figeac, 1883, 8, str. 84, 2 ni. i 2 tabl. litog. 

Judztwo. Ob. Żukowski Edw. (1885). 

Jugozapadnyj kraj. Ob. Tolmaczew I. N.; 
Tołstoj-Prosut (1878); Tutkowskij P. (1893). 

JUIN Karol i FLERX Ludwik. Księga III, roz- 
dział I., kom. w 1 akcie. Sujet livre trois. 
Przełożył Paweł Pauli. Lwów, Gubrvnowicz 
i Schmidt, 1881, 8, str. 18, hal. 60. 

Julian. Ob. Sołtyk-Romański 1887. 

Julian Apostata. Ob. Morawski Kaz. (1901). 

JULIONAS.... isz Kałvarios. Kel^ta żodziu 
pri Lietuwiu ir Żemajcziu, parasze .... Kra- 
kowo, spaustuwieje W. L. Anczvca i Sp., 
1885, 16, str. 35, hal. 40 = kop. 20. 

Juliusz II. Ob. Klaczko Jul. (1901). 

JULLIEN P. Rys życia wodza polskiego Tadeusza Kościuszki, z francus., z dodaniem 
opisu sprowadzenia zwłok Bohatyra do Kra- 
kowa i złożenia onych w grobach królów 
polskich. Ozdobiony popiersiem Jego podług 
oryginału trafionem. B. m. dr. (Wilno?), 
1819, 8, str. IV, 66. 

Odmienna edycya od wyszlej t. r., b. w. m. (Wro- 
cław ?). 

— Toż. Tarnów, nakł. i druk. J. Pisza, 
1894, 8 mała, str. 59. 

Jumoristy polskije 20ch i naczała 30ch go- 
dów: I. Otiec, mat' i docz, II. Arifmietika, 
pieriewioł dr. Augustinowicz. Wiek jeże- 
miesiacznyj petersburski, nr. 5 otd. II z r. 
1882, 8, str. 531—570. 

JUNG Kazimierz ks. Katedra włocławska, 
krótki rys historyczny m. Włocławka, kate- 
dry i dyecezyi włocławskiej. Włocławek, 
nakł. i druk. S. Błędowskiego, Gebethner 
i Wolff w Warszawie, 1900, 16, str. 90, z fo- 
togr. katedry i planu m. Włocławka, kop. 30. 

JUNGFER Th. Lexicalische Eigenthumlich- 
keiten der Chwalczewskischen Chronik. Wis- 
sensch. Beilage zum Programm des k. Gym- 
nasiums zu Rogasen. Rogasen, 1883, 4, stn 
24 i 1 ni. 

— Słowniczek do Kroniki St. Chwalczew- 
skiego. Odb. z t. IV Sprawozdań Komisyi 
językowej Akad. umiej. Kraków, druk. 
Unlw. Jag., 1885, 8, str. 7. 

Jungfernsee bei Breslau. Ob. Olbrich K. 
(1896). 

JUNGCK Max. Flora von Gleiwitz und Um- 
gegend, Inauguraldissertation. Gleiwitz & 
Gottingen, Vandehoeck & Ruprecht, 1889, 
8. str. X i 127, mr. 240. 

JUNGMANN R. Costumes, moeurs et usages 
des Algśriens par .... refugió polonais Stras- 
sbourg, 1837, 4 podłużna z 33 litografiami. 

JUNGNITZ Jos. dr. Das Breslauer Brevier 
und Proprium. Breslau, G. P. Aderholz, 
1894, 8, str. VII i 120, mr. 2. 

— Die Breslauer Ritualien. Odb. z Sehle- 
siches Pastoralblatt. Breslau, 1892, 8, str. 38. 

— Geschichte der Dorfer Ober- und Nie- 
der Mois in Neumarkter Kreise. Nach archi- 
yalischen Quellen. Breslau, G. P. Aderholz, 
1885, 8, k. ni. 4, str. 285. 

— Die Grabstatten der breslauer Bischofe. 
Breslau, J. Max, 1895, 8, str. III i 44, z 18 
tabl., mr. 4. 

— Die heilige Hedwig, ein Heiligenbild 
fiir das christliche Volk. Breslau, Aderholz, 
1885, 12, str. VII i 132, z ryciną, mr. 1. 

— Martin von Gerstmann, Bischof von 
Breslau, ein Zeit- und Lebensbild aus der 
schlesischen Kirchengeschichte des XVI. 
Jahrhunderts. Tamże, 1898, 8, str. VII i 535, 
z ryc, mr. 560. 

JUNICKU N. Funduszi i stipiendii wiłen- 
skago uczebnago okruga, czast' I, wypusk JUNIOR - JUSZKIEWICZ 1: a. Stipiendii, prawitielstwiennyje ł caast- 
nyje kapitały pri uprawieni! okruga, i b. 
funduszi i stipiendii wilenskoj loj gimnazii. 
Wilno, 1884, 8, str. VIII i 236, rb. 1. 

JUNIOR dr. Na zjeździe, nowela na tle pra- 
wdziwego zdarzenia. Odb. z Gazety krak. 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp.\ 1881, 
16, str. 112, kor. 1. 

JUNOSZA Klemens. Ob. Szaniawski. 

JUNOSZA L Żywot Kazimierza Jagielloń- 
czyka króla polskiego od 1458—1484. Kra- 
ków, D. E. Friedlein, 1868, 8, str. 74, z ryc, 
hal. 90. 

— Żywot Św. Kunegundy królowej pol- 
skiej. Tamże, 1868, 8, str. 87, z ryc, kor. 
1-10. 

Jura slolae. Ob. Ile sie księdzu należy 
(1899); Patent Józefa II 1893 

Jurasowa formacya. Ob. Teisseyre Wawrz. 
(1882). 

JURASZ Antoni dr. prof. Die Krankheiten 
der oberen Luftwege, klinische Beobachtun- 
gen und Erfahrungen, Heft I — III. Die 
Krankheiten des Kehlkopfes und der Luft- 
rohre. Heidelberg, C. Winter, 1892, 8, str. 
527 z 6 drzeworyt., mr. 9. 

— Ueber die Sensibilitatsneurosen des 
Rachens und des Kehlkopfes. Sammlung 
klinischer Yortrage, 195 Leipzig, Breitkopf 
& Hartel, 1881, 8, str. 30, fen. 75. 

JUREWICZOWA Kamila. Restytucya, obrazek 
litewski w 2 częściach. Wilno, druk. A. H. 
Kirkora, 1862, 8* str. 220. 

JURGIELEWICZ A. Wskazówki metodyczne 
do nauki początków języka ojczystego 
wogólności a do' czytania w szczególności. 
Odb. z Przegl. pedag. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1887, 8, 
str. 57, kop. 30. 

JURGIEWICZ W. N. Opyt objasnienija imion 
kniaziej litewskich. Moskwa, 1884, 8, str. 29. 

JURIK Józefina. Ogród niebiański, czasopi- 
smo ilustrowane dla świata dziecinnego. 
Wychodzi 2 razy na miesiąc. Rok I. Stary 
Targ przy Windischgratz, druk. J. Feitzin- 
gera w Cieszynie, 1888, 8, nr. I. 

Juris Ignorantla. Ob. Dargun Lot; Łoziń- 
ski Br. (1892). 

Jurisprudencya. Ob. Karpiński Józef (depar- 
tamentów cywilnych 1889); Miklaszewski 
(senatu 1886); Skurzalski D. (cywilna 1895). 

— senatu. Przedruk z Rocznika sądowego 
urzędowego r. 1864—1865. Warszawa, druk. 
rządowa przy komisyi ośw. publicz., 1865, 
8, str. 1888. 

JURITSCH G. dr. Geschichte des Bischofs 
Otto I von Bamberg, des Pommern-Apo- 
stels, 1102-1139, ein Zeit- und Kulturbild 
aus der Epoche des Investiturkampfes und 
des beginnenden Streites der Staufer und Welfen, nach Quellen bearbeitet. Gotha, F. 
A. Perthes, 1889, 8, str. XVI i 479, mr. 9. 

JURKIEWICZ Karol. Ob. Jacolliot L. (Tajem- 
nice Afryki); Platz B. (Człowiek 1891); 
Schweiger-Lerchenfeld A. (Geogr. 1895). 

JURKIEWICZ Karol & WEINBERG Aleks. Ba- 
dania nad papierami krajowymi ze względu 
na ich własności fizyczne i skład chemi- 
czny, dokonali prof. dr. Karol Jurkiewicz, 
b. dziekan ces. war. Uniw., i Aleksander 
Maryan Weinberg, dr. fil. i mgr. nauk. 
przyrod., I. Papiery dokumentowe. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalew- 
skiego, 1887, 8, str. III, 45 i 1 ni., z 2 drze- 
worytami, i 1 tablica mikrofotograficzną, 
kop. 60. 

JURKOWSKA Stefania. W kraju słońca, obra- 
zek z życia artysty. Toruń, nakł. autorki, 
druk. J. Buszczvńskiego, T. Paprocki i Sp. 
w Warszawie, 1883, 8, str. 56, mr. 1. 

Pieśni. 

— O pieśniach ludu naszego, odczyt. Do- 
datek do Echa muzycznego. Warszawa, 
druk. J. Sikorskiego, 1881, 8 mała, str. 31. 

JURKOWSKI J. Ob. Wierzbowskij T. (Smu- 
tnoje wremia 1900). 

Jurkowszczyzna. Ob. Rokosowska Z. (Bajki 
1897). 

JURKSCHAT C. prof. Litauische Marchen u. 
Erzahlungen, aus dem VoIke gesammelt 
u. in yersichedenen Dialekten, besonders in 
Galbraster Mundart, mitgeteilt, Theil I: 
62 Marchen und Erzahlungen im Galbraater 
Dialekt. Heidelberg, C. Winter, 1899, 8, str. 
144, mr, 4. 

Jurysdykcya cywilna, Ob. Koczyński Michał 
Prawidła 1891); Trzcieniecki T. (Norma 
1897); ob. nadto: Cywilna procedura ; Ustawy. 

— karna. Ob, Rostworowski Michał (na 
okrętach 1895). 

JURZYŃSKI. Przemowa W. J. X pleba- 
na Goślickiego przy złożeniu do grobu 
zwłoków śp. JW. Apolonii z Chwalibogów 
Franciszka Chomętowskiego radcy obywa- 
telskiego woiewództwa Sandomierskiego 
małżonki w dniu 5 stycznia 1822 r. w do- 
brach dziedzicznych Usarzewie do wieczno- 
ści przeszłej. B. m. r. (1822), 8, str. 8. 

Jus canonicum. Ob. Ulanowski Boi. (Liber 
ormularium 1892). 

Jus primae nocłis. Ob. Schmidt K. (Slavische 
Geschichtsąuellen 1885). 

JUSTUS Austriacus. Graf Casimir Badeni 
und das neue Ministerium. Was erwarten 
und hoffen die kaisertreuen conservativen 
Katholiken Oesterreichs von der Regierung 
des eisernen Grafen. Eine politische Studie. 
Wien, Selbstyerłag des Verfas8ers, 1895, 8, 
str. 24. 

Justycyaryusze w Polsce. Ob, Abraham Wł, 

JUSZKIEWICZ Ant. Lietuvigkos d4jnos uźra- ao4 JUSZKIEWICZ — JUŻNAJA RUŚ gyfcos par .... Yelunós apigardoje is Lietu- j 
viu dajnininku ir dajnininkiu, II knyg-a 
treSii ir ketvirt4 Ujdą. Kazań, tipogr. Uni- 
wiersitieta, 1881, 8, str. VII i 463. 
Litewskie narodowe pieśni. 

— Toż, dajnininku ir dajnininkiu ir nu 
Alsediskiu Żem4j6iu, III knyga. Tamże, 1882, 
8, str. X, 360, II i II, rb. 2-50. 

— Hochzeitsbrauche der Wielonischen Li- 
tauer. Beschrieben im Jahre 1870 von .... 
uebersetzt im Jahre 1888 von Arved Petry, 
nnter der Redaktion des Prof. J. Baudouin 
de Courtenay. Abdruck aus Mittheilungen 
der Litauischen litter.-Gesellschaft, Bd. III, 
Heft 14. B. m. i r. (1889?), 8, str. 133-383. 

— Litowskij słowar, s tołkowanijem słów 
na russkij i polskij jazyk, wyp. 1. Peters- 
burg, imp. Akadiemija nauk, 1897, 8, str. 
419, rb. 2-50. 

— Melodye ludowe litewskie, zebrane 
przez 8. p. ...'., opracowywane przez ś. p. Oskara 
Kolberga i ś. p. Izydora Kopernickiego, 
a ostatecznie opracowane, zredagowane i wy- 
dane przez Zygmunta Noskowskiego i Jana 
Baudouina de Courtenay, cz. I. Kraków, 
nakł. Akademii Umiejętności z zapisu ś. p. 
ks. Ad. Jakubowskiego,' Spółka wydawnicza, 
druk. Uniw. Jag., 1900, 4, str. XLIV i 247, 
z portretami braci Juszkiewiczów i nutami 
w teks., kor. 20. 

— Svotbin6 róda veluny6iu lietuviu, su- 
rasyta par .... 1870 mćtuse. Kazań, tipogr 
impier. Uniwiersitieta, 1880 8, str. 120 i 1 ni., 
rb. 1. 

— LietuYiskos svotbines dśjnos, użraśy- 
tos par .. . ir iśspaudintos par .... Litowskija 
swadiebnyja narodnyja pieśni. Petropylś, 
imper. Akademijos móksta, 1883, 8, str. 
XXIV i 898, rb. 2. 

JUSZYŃSKI Józ. Mich. Ob. Kloczkowski Jan 

ks. (Mowa żałobna 1881). 

JUSZYŃSKI Stan. Karp u nas, wyniki spo- 
strzeżeń i doświadczeń hodowli karpi w go- 
spodarstwie rybnem »Kazimiera« w Długiej 
kościelnej. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. K. Kowalewskiego, G. Gebethner i Sp. 
w Krakowie, 1899, 8 mała, str. 32, kop. 30 
= hal. 80. 

JUTROSIŃSKI M. dr. Die Waisenpflege in 
der Berliner jiidischen Gemeinde, Vortrag. 
Berlin, Stuhr, 1887. 8, str. 24, fen. 50. 

JUTROSIŃSKI R. Influenza Psychosen, In- auguraldissertation. Strassbourg, 1890, 8, str. 
32, z 4 tabl. 

Jutrzenka, pismo młodzieży szkolnej. Wy- 
chodzi w poniedziałek każdego tygodnia, 
od października 1899. Redaktor ks. Mateusz 
Jeż, wydawcy klasa VI Gimn. św. Anny. 
Kraków druk. W. L. Anczyca i Sp., miesię- 
cznie hal. 60. 

— pismo radykalne. Wydawca Alfons Chro- 
stowski. Pittsburg, 1893 i tegoż roku Cle- 
veland. 

Szerzył schizmę religijną. 

Jutrzenką. Rok II. Współpracownicy Boi. 
Markor, Wł. Wysocki, J. B. Kutyłowski, K. 
W., M. T., Jasieńczvk (Łychowski), Ignacy 
Bartnicki. Kijów, 1885. 

JUYENALIS. Ob. Faleński Fel. (Przekład v); 
Majchrowicz Fr. (1882); Mandybur T. (1888). 

Juventus caesareo regii gymnasii Brzeźa- 
nensis e moribus et progressu in litteris 
censa exeunte anno scholastico 1848. Leo- 
poli, e typographia caes. regii Oerarii, 4. 

— caesareo-regi, gymnasii Buczacensis per 
Illustrissimum Dominum Nicolaura Comitem 
Potocki fundati atąue Basilianorum magi- 
sterio commissi e moribus et progressu in 
litteris censa exeunte anno scholastico 1826, 
typis Pillerianis, 4, k. ni. 10. 

— Toż, a schol. 1836, 4, k. ni. 7. 

— Toż, Gymnasii Czernovłcen8is e mori- 
bus et progressu in łiteris censa exeunte 
anno scholastico 1827. Czernovicii, typis Pe- 
tri Eckhardt, 1827, 4, k: ni. 6. 

— Toż, Academici gymnasii Leopoliensis 
e moribus et progressu in literis censa ex- 
eunte anno scholastico 1834. Leopoli, ex ty- 
pographia caes. regii aerarii, 4, k. ni. 10. 

— Toż, a. 1845, 4, k. 13. 

— Toż, a. 1846, 4. k. 13. 

— Toż, gymnasii Tarnoviensis e moribus 
et progressu in litteris censa exeunte anno 
scholastico, 1834. Tarnoviae, typ. Jos. Karn- 
staedt, 4, 6 k. ni. 

Już mam terno, czyli szczęśliwy ternolote- 
rzysta, spuścizna roztropnego gracza w lo- 
terva, który sie przez to zbogacił. Wado- 
wice,' nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 1897, 12, str. 
23, hal. 10. 

Jużnaja Ruś (Rassija). Ob. Archangielskij 
A. (Borba 1886); Laskorońskij W. (1898). K. K. Z obozu ruskiego. Kilka słów w kwe- 
styi ruskiej napisał .... Lwów, druk. W. Ło- 
zińskiego, 1889, 8, str. 31, łial. 60. 

— Toż. Serva II. Tamże, Jakubowski i Za- 
durowicz, 1893, 8, str. 90, kor. 180. 

- Ob. Kłobukowski L. (Żałoba 1892). 

K. ks. Wybór nauk na uroczystości N. Ma- 
ryi Panny z dzieł i rękopisów słynnych ka- 
znodziei zebranych i opracowanych przez .... 
Gniezno, nakł. i druk. I. B. Langiego, 1876, 
8 wielka, str. 585, mr. 6. 

K. A. Podręcznik dla użytku osób utrzy- 
mujących akta stanu cywilnego, ułożył .... 
Płock, J. Kempner, Warszawa, Gebethner 
i Wolff, 1894, 12, str. 234, opr. rb. 2. 

K. A. Winszuję! Nowy zbiór powinszowań 
przez .... z dodaniem obrazka powinszowal- 
nego na głosy dziecięce z muzyką Piotra 
Maszyńskiego. Warszawa, Jan Fiszer, druk. 
warszaw. Tow. akcyjnego artyst. wyd., b. r., 
(1900), 2 k., str. 63, kop. 25. 

K. A. Rzecz krótka przy złożeniu na dniu 
26 marca 1849 r. we Lwowie do grobu 
zwłok JW. Wacława Zaleskiego byłego gu- 
bernatora Królestw Galicyi i Lodomeryi, 
zmarłego w Wiedniu d. 24 lutego 1849 r. 
przez A. K. Lwów, druk. Zakł. nar. im. Os- 
solińskich, 4, 2 k. ni. 

K. A. Elementarz czyli nauka czytania i 
pisania, podług najnowszych zasad ułożony 
przez .... Wyd. 2gie powiększone. Warsza- 
wa, nakł. F. Hosicka, druk. A. Ginsa, 1881, 
8, str. 61 i 1 ni., karton, kop. 25. 

K. A. (autorka). Łzy niedoli, kilka ustępów 
z życia sierocego, wierszem przez .... Kra- 
ków, nakł. J. Blaschkego, druk. A. Koziań- 
skiego, 1881, 16, str. 14, hal. 60. 

K. A. Nieskolko zamieczanij na knigu prof. 
M. Bobrzyńskago. »Oczerk istorii Polszi* 
w pieriewodie pod ried. prof. Kariejewa. 
Petersburg, 1888, 8, str. 20. K. A. ks. Kazania wielkopostne. Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. 
Skiwskiego, 1893, 8, str. 175 i 1 ni., kop. 90. 

— Rozmyślania rekolekcyjne wraz z na- 
bożeństwem wielkotygodniowem dla mło- 
dzieży szkół średnich. Bochnia, druk. W. 
Pisza, 1882, 16, str. 121 i 2 ni., hal. 50. 

~ Życie Najśw. Panny w czytaniach ma- 
jowycłi, dla użytku rodzin chrześcijańskich 
wypracował .... Warszawa, nakł. M. Orgel- 
branda, druk. St. Niemiery, 1893, 24, str. 
327 i III, kop. 80. 

K. A. Ob. Kiczman A. 

K. A. A. Ob. Szyller (1888). 

K. A. G. Nauka kroju damskiego z atla- 
sem zawierającym 25 tablic rycin i figur, 
ułożona przez .... Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1875, 8, str. 76, rb. 3. 

K... Adam Syn rzemieślnika, szkic powie- 
ściowy. Warszawa, G. Sennewald , druk. 
Towarz. komand., 1899, 8 mała, str. 392, rb. 
1-20. 

K. B. dr. Ob. Ribbing S. (Hygiena płci 
1893). 

K. B. J. Wspomnienia o półwiekowem 
istnieniu księgarni i drukarni J. B. Lange 
w Gnieźnie, poświęcone pamięci jej założy- 
ciela, Jana Bernarda F^angego, * 1817 f 1881. 
Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego, 1899, 
4, str. 28, z 7 rycin. 

K. Bohdan. Ob. Ihering R. (Walka 1894). 

K. Emilia. Ob. Barrili A. J. (Jak sen). 

K. F. Hodowla bydła. Bibl. popularno-rol- 
nicza ilustr. Warszawa, druk. P. Szymanow- 
skiego, 1893, 16, str. 51, z rysun. w tekście, 
kop. 15. 

K. F. Książę Bismarck jako mówca. Odb. 
z Bibl. warszaw. Warszawa, E. Wende i Sp., 
druk. J. Bergera, 1882, 8, str. 126 i 1 ni., 
rb. 1-20. K. F. — K. K. K. F. ks. Katechizm większy dla użytku 
kapłanów i osób dorosłych! W części z dzieł- 
ka francuskiego: »Abrśg"ć de I'explication 
du catechisme, par l'abb6 A. Guilloisc, prze- 
tłumaczył, a w części według teologii Gu- 
rego, Yarceno i innych opracował .... Tom 
I— II, zeszytów 6. Warszawa, druk. St. Nie- 
miery, 1894, zesz. po kop. 25. 

K. F. ks. Nauka chrześcijańska, w krótko- 
ści zebrana przez .... Wadowice, druk. Fr. 
Fołtyna, 1886, 16, str. 15. 

— Toż. Tamże, 1890, 16, str. 15, hal. 10. 

K. F. ks. Na kolendę, podarek dla para- 
fian, przez .... Warszawa, druk. St. Niemiry 
synów, 1900, 16, str. 44, kop. 71/2. 

— Braterska przestroga i rada, mająca na 
celu wytępienie u ludu naszego złych dą- 
żności, wywołanj^ch przez zubożenie, wyni- 
kające z nadużywania trunków rozpalają- 
cych. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1881, 
8 mała, str. 32, kop. 10. 

— Wiadomość o pięciu braciach z zakonu 
kamedulskiego w r. 1005, zebrał .... Tamże, 
druk. St. Niemiery, 1889, 16, str. 23, kop. 5. 

K. F. ks. Krótki zbiór synodów, odbytych 
w prowincyi gnieźnieńskiej od 1027—1523, 
przez .... Warszawa, druk. St. Niemiery, 
1896, 8, str. 128 i II, kop. 50. 

— Kilka słów o cudach w kościele kozie- 
brodzkim. Płock, druk. K. Miecznikowskie- 
go, 1900, 16, str. 16, z 2 ryc, kop. 5. 

— Krótka wiadomość o mieście Sando- 
mierzu. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1887, 
16, str. 45 i 1 ni., kop. 20. 

K. H. Das russische Eisenbahn-Netz zur 
deutschen Grenze in seiner Bedeutung fttr 
einen Krieg Russlands mit Deutschland. 
Hannover, Helwing, 1885, 8, str. 29, z mapą 
chromolitogr., mr. 1. 

K. H. Listy z Ukrainy. Odb. z Czasu. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1881, 8, str. 28. 

K. H. ks. Rozmyślania o męce Zbawiciela 
świata. Według dziełka ks. (Hier. Kajsiewi- 
cza) opracował i wydał ks. A. Margoński. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1896, kop. 20. 

K. Helena. Ob. Malot (Paulinka 1887). 

K. J. Historya Polski w krakowiakach, 
z nutami na fortepian do śpiewu ułożona 
przez .... Kraków, nakł. autora, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1885, 8 mała, str. 37 i 2 
karty litogr., fol., kor. 2. 

— Myśli rymowane. Kraków, Gebethner 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8 
mała wazka, str. 128 i 2 ni., kor. 2. 

K. J. Pieśni polskie, Lwów, nakł. J. K., 
druk. A. Wajdowiczowej, 1885, 16, str. 16. 

K. J. Wilhelm Tell, poemat ludowy. Po- 
znań, I. K. Zupański, druk. L. Merzbacha, 
1863, 8, str. 74, fen. 25. . K. J. Zbiór pieśni światowych, obejmujący 
najulubieńsze pieśni narodowe, arye, dumki, 
mazury, kujawiaki, krakowiaki, pieśni mi- 
łosne, towarzyskie i t. d„ zebrał .... Chełm- 
no, nakł. i druk. W. Fiałka, 1886, 16, str. 
352, fen. 80. 

K. J. dr. Repetitoryum z prawa kościel- 
nego. Na podstawie dzieł prof. Hinschiusa, 
Philippsa i Schultego zebrał .... Cz. III. Pra- 
wo małżeńskie. B. m. i r. (Kraków, 1891), 4, 
1 tyt., str. 373 (litogr.). 

K. J. ks. Mapa archidyecezyi gnieźnień- 
skiej, jaką była w wieku XVI podczas na- 
pisania Libri beneficiorum arcybiskupa Jana 
Łaskiego, sporządzona przez .... Gniezno^ 
nakł. ks. dra J. Łukowskiego, rytował Fel. 
Dmochowski, 1880, fol. wielkie, arkusz roz- 
łożony. 

— Miłosierny Samarytanin, z niemieckie- 
go przełożył .... Kraków, nakł. ks. Al. Sle- 
mieńskiego, druk. W. L. Anczj^ca i Sp., 
1895, 16, str. 395. 

K. J. B. Lekarstwo na smutek. Warszawa, 
1900, 16, str. 16, kop. 10. 

K. J. S. ks. Ob. Wiadomość o N. Pannie 
z Lourdes (1893). 

K. Jerzy ks. Pamiątka śp. ks. Augusta Czarto- 
ryskiego ur. 2 sierpnia 1858, zm. d. 8 kwie- 
tnia 1893 r. Kraków, nakł. H. B., druk. 
Czasu, 1900, 8, str. 2, 69. 

K. Józefa. Ob. Michaelis S. (1899). 

K. Juliusz J. Kwiatki i ciernie, poezye. 
Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
G. Gebethner i Sp., 1900, 16, str. 102 i 1 ni. 

K. Junosza. Bezimienny domniemany spad- 
kobierca polityczny A. Wielopolskiego. Tar- 
nopol, nakł. autora, druk. J. Pawłowskiego, 
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1884, 8, str. 
99 i 2 ni., kor. 1. 

K. K. ks. Narzekanie i płacz Ojców świę- 
tych przed narodzeniem Chrystusa Pana 
blisko 4000 lat w otchłaniach zostających aż 
do dnia wstąpienia Chrystusa Pana do pie- 
kieł, tlóm. z niemiec. przez .... Wyd. 16. 
Warszawa, nakł. J. Bresłauera, druk. W. 
Dębskiego, 1881, 8, str. 205 i 1 nł., kop. 60. 

— Toż. Wyd. 17. Tamże, 1882, 8 mała, 
str. 172 i 1 ni., kop. 40. 

— Toż. Wyd. 18. Tamże, druk. Szulca 
i Sp., 1887, 8 mała, str. 207 i 1 ul., z rycin., 
kop. 60. 

— Toż. Wyd. 21 poprawione. Warszawa, 
nakł. J. Pomańskiego, druk. St. Niemiery, 
1886, 8 mała, str. 207, kop. 60. 

K. K. Sobieski pod Wiedniem, tragedya 
w 5 aktach, napisana dla szkół polskich 
w północnej Ameryce. Chicago, nakł. i druk. 
Wł. Dyniewicza, 1883, 8 mała, hal. 60. 

K. K. Najnowsze spostrzeżenia i poglądy 
o plan tacy i buraka cuki-ówego, stressczone. K. - K. W. 207 wedle Maerkera, Hollrunga i innych. Odczyt. 
Inowrocław, druk. Dzienika kujawskiego, 
1897, 16, str. 16, fen. 10. 

K. K. Bohactwa zemlł. I: Nafta i wisk 
zemnyj. Proświta, nr. 106. Lwiw, druk. ira. 
Szewczenka, 1888, 16, str. 20 i 3 ni., hal. 10. 

— Syły pryrody: I. Ohnysti hory, II. Zem- 
łetriasenia. Wyda w. Proswity, 117. Tamże, 
1889, 8 mata, str. 38 i 2 ni., hal. 20. 

K. K. Der Objects-Artillerie-Commandant, 
ais Yortrag- zusammengestellt von .... Ais 
Manuscript gedruckt. Krakau, Druck von 
W. L. Anczyc & Comp., 1886, 16, str. 47. 

KKK. I J. Ob. Krukowski Józef. 

K.... i L. Gra towarzyska w pytaniach i od- 
powiedziach, wierszem ułożył .... Toruń, 
nakł. i druk. E. Lambecka, 1883, 16, str. 24, 
fen. 60. 

K. L. Żywot Św. Alfonsa Kodriguez, wy- 
znawcy Tow. Jezusowego, podług francus. 
przez .... T. J. Książek pobożnych, t. 32. 
Kraków, nakł. ks. M. Mvcielskiego T. J., 
druk. Czasu. 1888, 16, 8tr.>lII i 240, z ryc, 
hal. 50. 

K. M. Apostoł Przenajśw. Sakramentu Wie- 
lebny ojciec P. J. Eymard założyciel zgro- 
madzenia 00. Eucharystyanów, tłum. z fran- 
cus. przez .... Poznań, nakł. i druk. Księ- 
garni Św. Wojciecha, 1900, 32, str. 130, 
fen. 20. 

K. M. Olimpijczyk, opowiadanie historycz. 
z czasów Pery kiesa, podług Oskara Hóckera, 
napisała .... Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900, 8, 
str. 268 i 1 ni., z 8 rycinami, opr. rb. 1-50. 

K. M. Pieśń Sokołów. Kralców, nakł. Stów. 
gimnastYcz. Sokół, druk. Związkowa, (1893), 
8, str. £ 

K. M. Dokładny najnowszy plan król. stół. 
miasta Lwowa z skorowidzem. Lwów, nakł. 
litogr. i druk. J. Kostkiewicza, H. Alten- 
berg, 1887, 8, str. 23 i plan, hal. 60. 

K. M. O religii pogańskich Słowian, pogląd 
ze stanowiska kulturno historycznego, na- 
pisał .... Lwów, Seyfarth & Czajkowski, druk. 
Polska, 1894, 8, str. 67 i 1 ni., kor. 1-20. 

K. M. ks. Krótki opis kuli ziemskiej, za- 
stosowany do użytku szkół początkowych 
przez Michała Markiewicza, prof. gimn. Rze- 
szów, nakł. i druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 
1888, 8 mała, str. 96, hal. 60. 

K. M. Ob. Dumas Alex.; Konopnicka Ma- 
rya; Kurtzmann Marya (Herder). 

K. M. z Kęt. Ob. Krzeczowski Marc. (Po- 
wrót T. Kościuszki 1894). 

K. Marya. Błąd Magdaleny, z francuskiego 
przerobiła .... Odb. z Dwutygod. dla kobiet. 
Poznań, nakł. i druk. F. Ćhocieszyńskiego, 
1884, 8, str. 42, fen. 30. 

K. Marya. Dwa przeciwne skutki pijań- stwa i trzeźwości, powieść ludowa na tle 
prawdziwego zdarzenia osnuta. Kraków, 
nakł. B. Goltza, druk. Związkowa, 1895, 16, 
str. 29, z 3 obrazkami, hal.' 40. 

K. Marya. O obmowie i potwarzy. Warsza- 
wa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1^0, 8, str. 
45, 1, kop. 15. 

— O zabobonie. Tamże, 1889, 8, str. 47. 
K. P. J. Podlasiak. Historya zjawionego i 

cudownego obrazu Matki boskiej oraz ko- 
ścioła i probostwa w Leśnej na Podlasiu, 
zabranego na własność prawosławia, ze źró- 
deł urzędowych i autentycznych. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1897, 8, str. 146, kor. 1-20. 

— Janów biskupi czyli podlaski, z da- 
wnych i współczesnych źródeł. Tamże, 1897, 
8, str. XV 1 382, kor. 3. 

— Kodeń Sapiehów, jego kościoły i sta- 
rożytny obraz Matki Boskiej Gwadalupeń- 
skiej z dawnych i współczesnych źródeł. 
Tamże, druk. A. Koziańskiego, 1898, 8, str. 
X, 1 ni., 194 i 3 ni., kor. 3. 

K. R, W. Polskij wopros: Pismo Chomia- 
kowa k Smirnowoj, nieczto o russko-polskom 
woprosie w naszej żurnalistikie, W. R. K. 
Russkaja myśl z r. 1881. Moskwa, 4, kniga 
III, str. 305—340. 

— Polskija pisma. Russkaja mvśl z roku 
1881. Moskwa, 4, kniga X, str. 34—41. 

K. S. Czego nas Kopernik o obrotach zie- 
mi nauczył, pierwsze początki astronomii, 
w sposób dla każdego zrozumiały wyłożył 
.... Książeczki dziesięciogroszowe. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, ' K. Prószyński, E. Ko- 
liński, druk J. Sikorskiego, 1890, 8, str. 62, 
z portretem Kopernika, kop. 5. 

K. S. W naturze nic nie ginie. Materyały 
do odczytów ludowych. Warszawa, druk. K. 
Kowalewskiego, 1900, 8 mała, str. 47 i 1 ni., 
z rycinami w tekście, kop. 20. 

— Ob. Naville E. (O fizyce 1885). 

K. St. Podróż do Warszawy. Odb. z Wiel- 
kopolanina. Poznań, nakł. i druk. Fr. Ćho- 
cieszyńskiego, A. Cybulski, 1889, 16, str. 1 
ni , 134 i 1 ni., mr. 1. 

K. St. Ob. Daudet A. (Historya okrętu). 

K. Sł. Ob. Gerard D. (Recha). 

K. T. Ob. z Akwinu Tomasz (Wykład). 

K. W. Karol Lichtański 1899 r. Warszawa, 
St. J. Zaleski i Sp., druk. Towarz. komand., 
1899, 8 mała, str. 26, kop. 20. 

K W. Niebo, podług pisma o. Biota, o. 
Boudreaux, ks. Lohana i innych. Odb. z Ty- 
god. Prawdą a Bogiem. Poznań, nakł. Księ- 
garni katol.,* druk. Kuryera pozn., 1885, 8. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. E. Schmae- 
dickiego, 1886, 8 mata, str. 51 i 1 ni., fen. 40. 

K. W. Nad Prądnikiem, przewodnik po K. W, -^ KACZKOWSKI Ojcowie i jego okolicy. Wyd. ilustrowane. 
Warszawa-Kraków, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, 2 k. 
tyt., str. 172, z liczn. ilustr., rb. 1 = kor. 
2-60. 

K. W. Salve regina. Jeszcze Polska nie 
zginęła, płsń Wolvńciw, z 1855. B. m. i r. 
8, k/2. 

K... W... Wspomnienie pośmiertne o ś. p. 
Józefie Przyborowskim, b. profesorze i bi- 
bliotekarzu b. Szkoły głównej. Odb. z Wia- 
domości numizm.-archeol. Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1896, 8, str. 11, z portr. 

K. W. Ob. Koszczyc Wacł. (Sen w Dreźnie 
1890). 

K. W. M. Dziennikarstwo warszawskie, na- 
pisał .... Kraków, nakł. J. Blaschkego, druk. 
A. Koziańskiego, 1881, 8, str. 77, kor. 1-60. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, G. Gebethner i 
Sp., 1882, 8, str. 77, kor. 1-60. 

K. Wł. Edward Adam hr. Stadnicki. Kra- 
ków, druk. Czasu, 1885, 8, str. 13. 

K. Z. Droga do oględnego wyjścia z kry- 
zysu agrarnego. Kijów, 1886. 

K. Z. & G. M. Zwierzęcy światek dla grze- 
cznych dziatek, obrazki' z wierszykami przez 
.... Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, 1894, 
4, str. 4 ni., z 24 tablicami kolorowanymi, 
opr. kop. 90. 

K. Zdzisław. Zosia, skreślił i odczytał dnia 
18 grudnia 1889 na wieczorku Mickiewicza 
w Wieliczce .... Kraków i Lwów, H. Alten- 
berg, nakł. Czytelni ludowej w Wieliczce, 
druk. J. Litwińskiego, 1890, 8, str. 14, hal. 60. 

Kabała mitologiczna. Wvd. 2. Warszawa, 
dmk. M. Filipowskiej, 1894, 16, str. 31, 
kop. 10. 

— moralna, czyli mądrość Salomona. Ta- 
jemnice przyszłości. Cieszyn, nakł. E. Feit- 
zingera, druk. Kutzera i Sp., 1886, 8, str. 

15, hal. 20. 

— czyli sztuka wróżenia kropkami, która od 
wielu jest poważaną. Wyd. nowe poprawne. 
Poznań, J. Chociszewski, druk. E. Schmae- 
dickiego, 1885, 16, str. 32, fen. 15. 

— Toż. Wyd. 6te poprawne. Poznań, A. 
Cybulski, druk. P. Krzyżankiewicza, 1900, 

16, str. 32, fen. 15. 

— wielka wszechświatowa, ułożona podług 
wskazówek panny Le Normand, słynnej , 
wróżki Napoleona i, z dodaniem 48 kart, 
jak również tablica chiromantyczna do wró- 
żenia z rąk, wraz z dołączeniem dokładnego 
sennika i przepowiedzi przyszłości. Wydał 
B***. Warszawa,, Jasiński, 1897, z kartami, 
kop. 30. 

— Ob. Ehrenpreis M. (1895). 

KABAT Maurycy dr. prof. O dowodach w pro- 
cesie cywilnym, z uwzględnieniem nowszych reform ustawodawczych. Lwów, nakł. wy- 
dawcy, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. 
Manieckiego, 'l882, 8, str 5 ni. i 268, kor. 3. 

— O procesie cywilnym. Tamże, 1881, 8, 
str. XIII, 1 ni. i 259, kor. 3. 

— O prawnym stosunku wierzycieli roz- 
wiązanego zakładu kredytowego włościań- 
skiego. Lwów, druk. Gazety naród., 1884, 8, 
str. 13. 

— Ueber die Todesstrafe. Lwów, nakł. 
autora, druk. E. Winiarza, 1890, 8, str. 15. 

— Ustawa o postępowaniu sadowem w spra- 
wach cywilnych z uwzględnieniem zasad 
procedury opartej na jawności i bezpośred- 
niości. Wykład wydany na podstawie zapi- 
sków stenograficznych. Lwów, 1880, 4, str. 
672 (litogr.). 

Kachał. Ob Gutman G. 

KACHER Th. Wykład chirurgii operacyjnej. 
Zesz. I. Przekład z 3go wydania niemiec. 
Wydaw. Podręczników chirurgicznych, zesz. 
IV. Warszawa,' 1898, kop. 50. 

Wstęp, Znieczulenie , Leczenie ran, Wybór kie- 
runku cięcia, Część czaszkowa głowy, Trójkąt gór- 
noboczny ^zyi, Trójkąt przedni szyi. Trójkąt dolno- 
boczny szyi, Okolica karku. 

KACYNSKIi Ł. G. Polza służbie i błagoob- 
szczestwu, rukowodstwo policejskoj służby. 
Winnica, tipogr. J. Wachowicza, 1892, 16, 
str. XIX, 41 i 218. 

KACZ Edward. Gry i zabawy młodzieży 
oraz znaczenie ich w wychowaniu. Bibl. dla 
nauczycieli szkół ludowych, 19. Lwów, nakł. 
Towarzystwa pedag., "druk. I Związkowa, 
1895, 8, str. 38 i 2 ni., hal. 60. 

— Kozprawka o metodycznem postępowa- 
niu przy nauce czytania na podstawie Ele- 
mentarza. Szkółki dla młodzieży, cz. I. Odb. 
ze Szkolnictwa lud. Nowy Sącz, druk. J. 
Litwińskiego w Wieliczce, 1894', 8 mała, str. 
19, hal. 50. 

— Reforma chaiderów i szkół Fundacyi 
bar. Hirscha złagodzi kwestyę żydowską. 
Kraków, nakł. autora, druk. Narodowa, 1897, 
8, str. 13. 

— Pedagogiczne znaczenie wycieczek. 
Przedruk ze Szkoły. Kraków, nakł. autora, 
druk. J. Fischera, 1894, 8, str. 13, hal. 20. 

KACZALA Stefan. Korotkaja istoria Rusi. 
Ruska istoryczna bibliot., tom I. Ternopol, 
druk. Jos. Pawłowskoho, 1886, 8, str. 2 ni. 
i 168, kor. 3. 

— Pochid Sobieskoho pid Wideń roku 
1683. Lwiw, nakł. red. Diła, druk. im. Szew- 
czenka, 1882, 8 mała, str. 45. 

KACZANOWSKI dr. Wodolażnyje apparati 
i wodołażnyja raboti w higieniczeskom otno- 
szenij. Petersburg, tipogr. morskago mini- 
sterstwa 1881, 8, str, 161 i tabl. rycin. 

KACZKOWSKI Antoni dr. Teoretyczna i prak- 
tyczna nauka weterynaryi homeopatycznej KACZKOWSKI — KACZOROWSKI 20» czyli homeopatyczny sposób leczenia zwie- 
rząt domowych, dla światłych właścicieli 
ziemskich i zwolenników weterynaryi popu- 
larnej. Lwów, nakł. autora, druk. T.udowa, 

1882, 8, str. LXXI, 483, XVI i 8 drzewory- 
tów, kor. 6-40. 

— Teoretyczna i praktyczna nauka ho- 
meopatyi dla lekarzy i światłej publiczno- 
ści. Wydanie 2. Część. I i II. Lwów, nakł. 
Księgarni polskiej, druk. E. Winiarza, 1887, 
8, str. CXL1V, 572 i 1 ni., z portr. autora 
+ 696, kor. 8.