Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


>^ FOR USE IN 
READING ROOM ONLY THE UNIYERSITY 

OF ILLINOIS 

LIBRARY 

EsSto 
v.e Bi^^iog^^^^'^ ripo •f -^ 4fn Dr.Ig.Baranows BIBLIOGRAFIA POLSKA XII SIttli PRZEZ f- f STREICHERA. Tom VI. 

DOPEŁNIEŃ I^. Wydanie Akademii Umiejętności, staraniem Komisyi bibliograficznej. CZCIONKAMI DEUKARNI C. K, UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; 
pod zarządem Ignacego Stelcla. 

1881. 


D, opełuienia do Bibliog-rafii XIX w. wzrosły nad miarę. Powodem tego jest, 
że docieram do ostatnich chwil rozrostu literatury. — Jestto poniekąd nie- 
stosownem, bo nie ma granicy ostatecznego wykończenia dzieła. Powoduje 
mną jednakowoż wzgląd praktyczny, do postępowania wbrew życzeniu wyi)o- 
wiedzianemu w Atheneum z r. 1881, tom I, str. 583, wbrew zasadzie uzna- 
nej przez zagranicznych bibliografów. 

Znając nasze stosunki literackie, i znając kierunek prac w literaturze 
naszej, nie widzę tego zamiłowania ogółu w bibliografii, któreby dozwalało 
przypuścić, iż po ukończeniu dzieła mojego, zjawi się kiedyś uzupełniacz tej 
pracy, w terminach stałych i określonych. 

Mam to przekonanie że pracownik tego rodzaju nie pojawi się rychło 
na naszej niwie. Potrzeba w tym celu poświęcić wiele lat nieustannej pracy 
i wiele pieniężnej ofiary. Na jedno i drugie nie łatwo się kto zdobędzie. 

Dlatego, im obszerniejszem będzie, im rozciągłej idącem, obecne dzieło 
bibliograficzne, tem mększa z niego korzyść, im bliższych czasów dosięga, 
tem większe obudzi zajęcie. Gdy raz je ukończę, nie rychło przyszłoby mi 
wieść je dopełnieniami, zwłaszcza gdy mnie czeka praca około ubiegłych stó- 
leci, praca znacznie mozolniejsza i znacznie większego rozmiaru. 

Ten obowiązek wydania stóleci ubiegłych, nie dopuszcza uiszczenia się 
z obietnicy wydania spisu chronologicznego dzieł wieku XIX. Trzech wiel- 
kich robót nie podobna dokonywać na raz. Byłyby wszystkie ułomne. 

Chętnie jednakże wydrukowałbjin taki spis chronologiczny, gdyby kto 
podjął się ułożyć z mego dzieła drukowanego. Jak P. Minl^^owiecki ze- 
stawił pseudo i kryptonimów według mej Bibliografii, tak mógłby ktoś inny 
z di-ukowanego dzieła chronologią spisać. Rzecz nietrudna, dwuletniej mecha- 
nicznej roboty wymagająca, a w rezultacie nader użyteczna. Sam nie mogąc 
tem się zająć, proponowałem zajęcie to, różnym pracownikom, lecz dotąd 
bezskutecznie. — Widno, że nawet łatwe roboty bibliograficzne nie mają 
u nas amatorów. 

Usprawiedliwiam się z niedotrzymania obietnicy, bo nie chcę aby mnie 
przyszły historyograf literatury naszej, szarpał za lenistwo lub niedbałość, 
gdy mu nie dostarczę chronologii, tak potrzebnej, tak użyteczne). Niechaj 
pamięta, że to, co dotąd przez te lat trzynaście wydałem, ogarnia jeszcze raz 
tyle co cała literatura Wiszniewskiego, że ten materyal drukowy obejmuje 
więcej niż 83 tomów powieści Kraszewskiego. To już i tak jest nie mało, 
a czeka mnie w przyszłości droga daleka, bo dosięgłem zaledwie trzeciej 
części pracy. Aby resztę wydrukować, trzeba się spieszyć. Czego więc 
z łatwością dokonać mogą drudzy, zostawiam drugim, niechże mnie wjTęczą, 
dla dobra literatury. 

634040 n 

Ten wzgląd, zjerlnu mi pobłażanie ze sti'ouy uvytkiij;icych z Bibliografii, 
choćby się znalazło to i uwo mylne i niedostateczne. Pr/y wielkich pracach, 
potrzebną jest pobłażliwość wielka, bo gromadzącemu zbiory, niepodobna za- 
stanawiać się nad szczegółami. 

Jak dotychczas, nie mogę żalić się na brak uznania. Bardzo rzadko ale 
życzliwie omawiane bywają zeszyty Bibliografii. Piszą o nich. Jul. Petz- 
holdt (Xeuer Anzeiger f. Bibliogr., 1881, H. 2., s. 72), P. Chmielowski 
(w Gazecie Polskiej, 1875, Nr. 232), Stan. Bełza (w Kuryerze Warsz., 
1881, Nr. 147), Dziennik Poznański, 187G, Nr. 233, tudzież Edw. Je linek 
w Cześkiem piśmie Swetozor (1881 , Nr. 27). Mniej życzliwie obeszły się 
ze mną pisma rossyjskie: Drewnaja i nowaja Rossiją, 1875, Nr. 12, str. 41G 
uczy mnie, że druliów zagranicznych niesławiańskich nie należy umieszczać 
w slawiańskiej Bibliografii, że cyrylickie drul^i choć w Ostrogu i Lwowie 
tłoczone, że taki Skoryna, nie należą do polskiej Bibliografii. Zdaje się że 
podobne zarzuty, nie warte nawet odpowiedzi. Gorzej się obeszło ze mną 
pismo rusińsko-rossyjskie wychodzące we Lwowie p. t. Słowo. Tam obszerny 
feiileton: Polskaja uczeność (1881, Nr. 20 — 1) dowodzi mej nieuczoności, 
a może i czegoś gorszego. Kamieniem obrazy są podane przezemnie cyfry 
przypuszczalne obszaru Bibliografii sławiańskich i wjTÓżnienie druków czysto 
wielko-rossyjskich , od cerkiewnych i mało-rossyjsldch. Z zestawienia Hczb, 
wywodzi krytyk dążenie poniżania pobratymczych literatur. 

Tego tam jednal^owoż nie ma. w moich cyfrach. One tylko odpowiedź 
niosą tym, którzy zaprzeczyć pragną rzeczywistości. Pisał raz Łamauski 
w Oteczestwennych zai)iskach 1864, II, że literatura Serbów, Czechów i Po- 
laków tak jest nicnieznaczącą , iż dla tego samego nie powinny i nie mogą 
one rozwijać się same dla siebie, bo nigdy nie będą niezależnemi. Wedhig 
niego, powinny ludy pobratymcze wyrzec się samodzielności swej i poświęcić 
swój prowincyonalizm na rzecz idei przewagi jednego ludu, i zlać się z lite- 
raturą wielkiego narodu. Też same słowa wtórzył mi d. 7 Sierpnia 1868 
wysoki dygnitarz , grożąc procesem , wrazie rozpoczęcia drułs.u Bibliografii. 
Toż lekarstwo podawał Hilferding uznając za wspólne zbawienie, wspólność 
języłca i wspólność azyatyckich litei*. 

Niestety — zestawienie literatur slawiańskich pod względem ich rozle- 
głości bibliograficznej — wysunięcie literatury naszej jako przodownicy, wy- 
wołują wstręt od lekarstwa proponow^anego. — Nie doczekanie wasze, aby 
literatura polska, czeska, serbska, rusińska, słowacka, kaszubska, wsiąkły, 
wtopiły się, ulotniły bez śladu, z zrzeczeniem się indywidualności tysiąco- 
letniej. 

Samobójstwo e3wilizacyi zaszczepionej na gruncie europejskim, na rzecz 
cywilizacyi pozaeuropejskiej, nie nastąpi ani dziś, ani jutro, ani kiedykol- 
wiek. — Rozpatrywanie ogromu literatury naszej (w porównaniu z pobratjTu- 
cami) daje otuchę, krzepi — i wyrywa mimowołi powtórzenie Kołłątajow- 
skiego godła: „Nil desperandum". 

Tak jest: nie załamujmy rąk, lecz zaprawiajmy ręce do pracy — a wy- 
brniemy. A ówczas nie pojawią się urągające krytyki w Słowie, bo ówczas 
to Słov\-o nie będzie najemnikiem potwornej idei, lecz będzie istotnie wyra- 
zem bogato rozrastającej się literatury małoruskiej, o której świetnej prz;}'- 
szło<ci nie wątpię — jak nie wątiiię o przyszłości Polskiej. 

To w, odpowiedzi na żółć i ironią artykułu zamieszczonego w Słowie. A. - ABECADLNIK J^ A. Dziewice Eryuu. 1857; obacz Olizarow- 
skl T. 0. 

A. A. (ksiądz), obacz: Odpowiedź. 

A. A. Zarysy charakteru Germanów i Sło- 
wian, przez A. A, Warszawa, nakf. Gebe- 
thnera i Wolffa, Kraków, druk Wt. L An- 
czyca i Sp., 1877, w 8ce, str. 41 i 1 ni. 67 et. 

A. A. Religia a wiara. Kilka słów do stron- 
nictwa konserwatywnego przez A. A. Lwów, 
nakład wyd. Dziennika polskiego, druk Kor. 
Pillera, 1871, w 8ce, str. 15. 

ABC w 24 kolorowanych obrazkach królów 
polskich i sławnych ludzi (nowe wydanie ty- 
tułowe). Kraków, nakł. i własność J. M. 
Himmelblaua, 1878, w 8ce, str. 80 z rycinami 
w texcie i 24 obrazkami z litogr. A. Pru- 
szyńskiego. 1 złr. 

— rozciągane. Warszawa, J. Miiller, 1875, 
w 32ce (wstążkowe), kop. 15. 

— Toż, txmże 1876, w 32ce, kop. 15. 

— dla grzecznych dzieci. Poznań, nakła- 
dem i drukiem K. Rejznera , 1862, w 8ce, 
str. 16 z 13 drzeworytami. 

— ob. Jeske A. (Systematyczny 1873). 

Abd-EI-Kader ob. Belejowska Joanna (1857) 
(1861). 

Abd-EI-Kad8r's Leben und Wirken. Wado- 
wice, gedruckt bei Jos. Pokorny's sel Wittwe, 
1848, w 12ce str. 68. 

A. C. La Pologne et TEurope par C. A. 
Paris, Dentu. 1861. 1 fr. 

A- G. K. Nauka kroju damskiego, z atlasem 
zawierającym 25 tablic, rycin i figur. War- 
szawa, 1875, w 8ee, str. 76. 5 złr. 

— ob. Głódziński. 

A. H. ob. Ostrowski Krystyn (1866). 
A. J. ob. Yercruysse Bruno (1879). 
A. K. ob. Sabowski W. A. (Odpowiedź 1878). 
A. L. Przygody mojego gospodarza i jego 
rodziny czyli p^.wieśc z dyliżansu napisana we dwóch częściach przez L. A. Część I. II, 
Wilno, w druk. XX. Pijarów, R. 1830, w 8ce, 
113 i 111 str. 

A. N. ob. Lauber Kar. (kazanie 1812). 

ABAKANOWICZ Bruno. Teoryja astronomi- 
czna gwiazd spadających według Schiaparel- 
lego, odbitka z Kosmosu. Lwów, Polskie Tow. 
przyrodników imienia Kopernika. 1876 r., 
w 8ce, str. 12; kop. 12%. 

— Wystawa krajowa rolnicza i przemysło- 
wa. Organ komitetu wystawy. Dodatek bez- 
płatny do pisma „Tydzień". Kakladem księ- 
garni polskiej. Redaktor B. Abakanowicz we 
Lwowie (Wychodziło podczas „wystawy kra- 
jowój rolniczo - przemysłowej" we Lwowie 
1877). Przedpłata we Lwowie 3 złr. w Au- 
stryi z przesyłką 3 złr. 50 cent. 

— Zarys statyki wykreślnśj, napisał 

docent Akad. techn. we Lwowie, część I. 
Lwów, druk. Rogosza, nakł. Przeglądu techn., 
1876, w 8ce, str. 2 ni, 80 i tablic I — IX 
w 4ce. Z przedpłatą na część II 4 fl. 

Abecadlnik biblijnj', obrazkowy. Warszawa, 
nakł. H. W. Gumińskiego. 1868. 30 kop. 

— dla dzieci. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1869 (1870), w 32ce, str. 20. 20 kop. 

— czyli groszówka dla dzieci niechodzą- 
cych do szkoły. Jasło, Rusinowski, 1857) w 8ce, 
str. 35 i 1 niel. 

— Toż. Tarnów, Rusinowski, 1859, w 8ce, 
str. 24. 

— Toż. Dla dzieci początkujących na nowy 
sposób przerobiona i ułatwiona. Tarnów, Ru- 
fcinowski. 1861, w 8ce, str. 23 i 1 niel. 

— krakowski. B. wyr. m. dr. i r. (Kraków, 
1848), w 8ce, k. 1 (wierszem). + 

— obrazkowy (24 kart kolorowanych na 
grubym papierze). Warszawa, M. Orgelbrand, 
1863. 37 V, kop. 

— obrazkowy, z rycinami kolojowauomi. 
Warszawa, 18G7, w 8ce, kart 6, w oprawie. 
37 '/i kop. ABECADŁNYK - ACTA — obrazkowy z historyi naturalnej. Abe- 
cśdaire pittoresąue dhistorie naturdle. War- 
szawa. Nakładem S. H. Merzbacha, księga- 
rza przy ulicy Miodowej Nro 486. 1860. 
w 12ce, str. 9o (po polsku i po frauc.) zniż. 
60 kop. 

— warszawski. Podarunek dla grzecznych 
dzieci. Wydanie nowe. War.-zawa, nakł. Jul. 
Mullera, druk A. Giusa, 1872, w I6ce, str. 
78. 2 złp. 15 gr. 

— ob. Bełza Władysław (1870). 
Abecadłnyk dla ditej ruskich. Lwów, K. 

Wild, 1867, w 12ce, str. 46. 6 cent. 

Abecadło duże i niale na arkuszu, do roz- 
cinania na pojedynczj litery. (Warszawa, 1871) 
2 złp. 

— obrazl<owe sposobem łamigłówki (nakle- 
jone na kwadratach do składania). Warszawa, 
M. Orgelbrand (około 1868). 75 kop. 

— obrazkowe kolorowane w 9ciu tablicach, 
oraz z wizerunkiem Matki Boskiej, dla grze- 
cznych dzieci. Warszawa, M. Orgelbrand, 
1868. 15 kop. 

— w rycinkach dla dzieci, niemieckie, ros- 
syjskie i polskie. Mińsk, u Natan sona w War- 
szawie, 18.52, format podłużny. 60 kop. 

—  wielkie i małe na dużym arkusza dru- 
kowane. Kraków, Jaworski (1870). 12 cent.; 
naklejone w pudelku 45 cent. 

— (ibacz Anczyc, Ccjnowa F. (Kaszubskie), 
Gerson W. (1860), Jarema 6. (Nowe polskie, 
Kzcszów 18.50 — 68), Jfiske, Kazinczy (węgier- 
skie). Rzepecki L., Skazówka, Szymanowski 
W. (b. r.), Trybulski W. (ruchome 1878). 

Abeliard ob. Doral (Odpowiedź 1825). 

(Abelson.) Grłos w sprawie starozakonnego 
Leyby Abrahamowicza Abelsona, obyw. Wi- 
leńs. z J\V. Józefem Twardowskim Rektorem 
i całym Impcr. Wileńs. Uniwers. b. w miej. 
(Wilno 1822) fol. ark. niel. 5. 

ABGAROWICZ Adolphs. De Tinalienabilite 
du fonds dotal en droit roraaiu et en droit 
francais, tbese pour le doctorat. Paris, im- 
prim. Grauthier-Yillars, libr. Larose, 1877, 
w 8ce, btr. 114. 

ABGAROWICZ Józef (ze Stanisławowa). Dis- 
sertatio inaugur. medico-zoologica vermium 
corporis humani descriptionem eorumque ge- 
nesim sistens. Yiudobonae, typis Ueberreiter, 
1839, w 8ce, str. 23. 

Abgarowicz Grzegorz ob. Isakowicz I. (Mo 

wa 1859). 

Ablas^gebet.Lemberg, Poremba, 1858, w 12ce, 
str. 36. 

— Toż tamże, 1867, w 8ce, str. 32. 

ABOUT Edmund. Córka pastora, powieść. 
Toruń, Rakowicz, 1869, w 16ce, str. 87. V, tal. 

— Nos notaryusza. powiastka z francuz- 
kiego. Toruń, Rakowicz, 1870, w 16ie, str. 
166. (Zbiór powieści T. XII.) 36 kop. — Morderca, komedya w jednym akcie, 
przekład A. Walewskiego (Biblioteka teatrów 
amatorskich. Ner 15). Lwów. F. H. Richter, 
druk. Gazety narodowej, 1879, w 8ce, str. 
22 i 1 iil. 40 cnt. 

— Małżeństwa prowincyonalne. (Odcinek 
z Gazety warszawskiej.) Warszawa, M. Or- 
gelbrand, 1869. 40 kop. 

— Turkos, tłomaczył Stan. Bojc/a. (Odci- 
nek z Gazety polskiej.) Warszawa, M. Orgel- 
brand. 45 kop. 

— ob. Feydeau E. (Pociecha 1873.) 

ABRAHAMOWICZ Dawid. List otwarty do 
W. P. Ottona Hausnera posła do Rady pań- 
stwa. Lwów I. zwiąż, druk., 1878, w 4ce. 2 k. 

— II List otwarty do Wpaua Ottona Hau- 
snera, posła do Rady państwa, dd. Lwów 
4 grudnia lb78. Lwów, I. związkowa druk., 
w 4ce, f-tr. 7. 

— Zbrodniarz, obraz dramatyczny w 4 
aktach oryginalnie napisany. Cały czysty do- 
chód przeznaczony na korzyść szkoły polskiśj 
na BatignoUes w Paryżu. Lwów, 1869, w Bce, 
str. 86. 18 sgr. 

— ob. Rolnik (1877). 
Abrahamowiczowie obacz Wilczyński J. K. 

(herbarz). 

ABRAMOWSKI Maurycy z Osteroda w Wscho- 
dnich Prusach (ur. 1852). Der acute Gelenk- 
rheumatismus nnd seiu Yerhalten zum indu- 
cirten Strom. Inaug. Dit^sert. Berlin, Buchdr. 
V. Gustay Lange, 1876, w 8ce, str. 36. 

Account (The first generał) of the recepts 
and disbarsements of thu pulish Society of 
education, etablished at Paris. Paris, 1834, 
w 8ce. 1 sgr. 

— ob. Polish Socieły (1834), Stuart (1847). 
ACHARD Amadeusz. Sabina, powieść. War- 
szawa, M. Orgelbrand, 1869. 40 kop. 

— Wąwozy kaudyńskie, opowiadanie. Tłu- 
maczenie z francuzkiego (Dodatek do Opie- 
kuna domowego). Warszawa, 1874, w 16ce, 
str. 110. 40 kop. 

Ackermann L. ob. Kruzer Kar. (Przekłady 
1876). 

Acre (d') Jean Saint ob. Matuszewicz W. 
(Notice 1840). 

Acta Synodi Dioecesanae Luceoriensis per 
Beruardura Maciejowski episcopum Luceorien- 
sem tribus postremis diebus Februarii anno 
Domini 1589 celebratae, edidit Zeuo Chodyń- 
ski. Regens Seminarii Dioecesani Yladisla- 
yiensis. Varsaviae, typis Czerwiński et Comp. 
ad Plateam Sto Krzyzka Nro 1325, 1875, 
w 8ce, str. 48. 

— Tomiciana Tomus nonus. Tomus nonus 
Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actio- 
niim et Rerum Gestarum. Serenissimi Prin- 
cipis Sigismundi Primi Regis Poloniae Magni 

Ducis Lithuaniae. Per , A. D. 1.527. Sum- 

ptibus Bibliothecae Kornicensis, wydanie II. ACTENSTUCKE — ADRESS Poznań, 1876, w 4ce, 2 kartki, tytuł, str. V. 
362, na okładce drukowanśj piccztjc majet^ta- 
tyczna Zygmunta I, po dwóch kartkach ty- 
tułowych przedmowa przez Di a Zygmunta 
Celichowbkiego, str. V. 7 fl. 20 kr. Oprawne 
8 fl. 40 kr. 

— capituli ob. Ostrowski Damian (1837). 
Actensłucke ob. Lipski (1800). 
Actenstijcke des Natioual-Coniitc der polni- 

schen Emigration. I'aris 1832, w 8ce. str. 8- 
Adamczewski Jakub ob. Kocebue Auj. (Preus- 
sen 1808). 

ADAMEK Ferdynand (k. k. Kreisgeriihts- 
Prases). Ausdrnck der innigen Gefiihle der 
Rzeszower k. k. Kreisgerichts- Beamten am 
Tage der Geburt des kaisei-liihen Kronprin- 
zen von Oesterrei<h am 22. August 1858. 
Rzeszów, P.llar, 1858, fol. str. 1 niel. 

ADAMKIEWICZ Dr. Albert. Die natur und 
der Niilirwerth d"S Peptons. Eine experiiiipn- 
t. ile Untersurhung zur Pbysiologie des Al- 
bumins voii Dr. Privatdocent an der Univer- 
sitat und Assislenz- Arzt am Charite- Krtm- 
kenhause zu Berlin. Berlin Verlng von Aiigust 
Hir.^chwald. Druck von K. Boli Berlin, Mit- 
telstrasse 29. 1877. w 8ce, str. VIII. 128. 
3 marki. 

— Przypadek amyotx'oficznego p^^rażenia 
opuszkowego ze zwyrodnieniem dróg pirarai- 
dalrych skreślił docent prywatny Uni- 
wersytetu i starszy lekarz szpitala Charite 
w Berlinie (Odbitka z Przeglądu lekarskiego) 
Kraków, druk. Uniw. Jag , 1879, w 8ce, str. 
26 z rycinami w texcie. 

— Da-) Schicksal des Ammoniak im gesun- 
den und de Q,uelle des Zuckers und das 
Yerhallen des Ammoniak im Diabeteskranken 
Menscheii (Aus „Arcbiv f. pathol. Anat. u. 
Physiul. u. f. klin. Med."). Berlin. Gr. Rei- 
mer, 1879, w Sce, str. 66. 1 marka. 

— Die Secretion des Schweisses. Eine bila- 
tera -symmetrische Nervenfunct,ion. Nach Un- 
tersuchungen an Menschen und an Thieren 
dargestellt. Berlin, Hirschwald, 1878, w 8ce 
w., str. IX i 70. 2 mk. 

ADAMKIEWICZ Hugo (ur. 1848). De succes- 
sione hypothecaria. Dissert. inaug. Berolini, 
G. Lange, 1869, w Sce, str. 92. 

ADAMOWICZ Adam F. Musaeum anat. Caes 
Acad. Chirur. Yilnensis. Yiluae, J. Zawadzki, 
typ Gliicksberg, 1842, w 4ce, str. XVI. i 281. 

— Pierwsze początki pisma św. dla dzieci. 
"Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1858, w 16ce, 
str. 146 i k. 1. t 

Adamowicz Alex. ob. Zarysy (1877). 

Adamowski the polisch volinist. Boston 
(w Ameryce) 1879. 

ADAMY Heinr. Geograpbie von Schlesien 
fiir den Elementar-Unterricht, 17 Auflage 
Breslau, Trewendt, 1878, w 8ce, str. 48 i li- 
togr. karta Szlą.ka w 4ce podłużnśj. 30 fenig. Adaś, opowiadanie, ob Jankowski Placyd. 

AddiSamenta ad historicas notitias Ordinis 
^. Pauli, inipriniis de funesto casu claustri 
S. Crucis Pelifiild, cum indice sublatorum iu 
Hungaria coenobiorum eju.sdem Ordinis. Cra- 
coviae, typ. LJuivers., 1871, w 8ce, str. 28. 

Additamentum ad ofticium Sanctimonialiura 
Yisitationis Beatissimae Yirginis Mariae Mo 
nasterii Cracoviensis. Cracoviiie, snmptibus 
Monasterii Yisit. B. M. V. Ex Thypographia 
Ephemeridum „Czas" 1876, w Sce, 1 kartka 
tyt., str. 96. 

Address of the Polisch deraocrats to Euro- 
pę. The 8 fh. of January 1847, w 4ce, str. 4. -ł- 

— of the literary Polish Association to 
the people of Great Britain; Thomas Camp- 
bell President. London, printed by Georg Ec- 
cles, etc. 1832, w Sce, ttr. 20. 

— of the men of Birmingham etc. etc. re- 
specting the present Condition of Pola ud. as 
adopted at the annunl Meetiug of the politi- 
cal Union, on Monday July .W. 18.32. SAveets 
printers Strood, fol. m., str. 3. 

— of the literary Association of the Friends 
of Poland, 1840; ob. Siuart 

Adel ob. Mulferstedł G. A. (der abgestorbe- 
ne 1874). 

Aden ob. Niedźwiedzki. 
Adina ob. Villemaln. 

Adler (der Weisse) im Januar 1832. b. w min. 
(1832), w Sce, k. 1. 

— (Der weisse). Ziirich, 1855, Nrów 77. 

— der weisse. Ziirich. Druk Schultess. 1864, 
od d. 3 lutego. ^'N. 3. str. 12. 

Administracya ob. Dunajewski, Kasparek, Za- 
łęski W. 

Administmcyjne rozporządzenia ob. Kasparek 
Jan (Zbiór 1876). 

— urządzenia ob. Skorowidz (1878). 

— władze ob. Dunajewski Jul. (Projekt 1871). 

Adres duchowieństwa dyecezyi krakowskiej 
do Jego Excelencyi biskupa wikaryjui^za api- 
stolskiego w Krakowie (Gałeckiego) d. d. 
Wrzesień 1874. (Na końcu: Kraków, nakła- 
dem duchowieństwa dyece/yi krak.. w dru- 
karni Uniw. pod zarządem J. .Stelcla.) fol. k. 2. 

— Litwinów do Sejmu polskiego (i Odpo- 
wiedź na ten adres). Warszawa 1831, w Sce, 
••itr. 3 i 4. 

— przedstawiony Parlamentowi W. Breta- 
nii. Paryż, 18-13, w 4ce. str. 8. 

— mieszkańców Galicyi do J. C K. Mci 
Franciszka Józefa I Lwów, 9 Grudnia 1848, 
fol., str 1 niel (na drugiej stronie: „Do 
mieszkańi;ów Galicyi" z tegoż dnia.) 

— Towarzystwa oh. CzarJcryski (1816). 
Adress Debatten im galizischen Landtage 

im J. 1871. Wien 1872. ADRESSE - AHN Adresse du Comit6 Polonais a la Chambre 
des Deputes, aveo des pieces justifioatives. 
Paris, w 8ce, str. 16. 

— du peiiple polonais a\i peuple fraucais. 
Paris, J. Dupont, 1848. w 8ce, str. 8. 

— der Polen au Deutscbland. Aiii 29 No- 
venib. 184.'!. Paris, Bucbdr. Doudey Dupre, 
1815, fol. 1 k. 

Adresy ob. Rocznik (1877). 
Adwokat domowy ob Borejko M, (Sekretarz 
(1871). Haidinger Andrzej (1875). 

Aenderung (Ueber die) der Nationalitat von 
eiuem Rutbener. Gedruckt in Przemyśl, 1848, 
w 8ce, str. 15. 

AFANASIEWO.Poetyczeskijawozzrienijasla- 
wian na prirodu Opyt srawnitelnago izucze- 
nija sławian, predauii i wierowanii w swiazy 
s miticzesk. skazauiami drugich roilstwiej. 
narrdow. T. 2. izdanije K. Sołdatenskowa. 
Moskwa 1866 - 68. 5 rubli. 

— Kowieńskaja Gubern ija. Sostawił 

człen sotrudnik Imper. russkago Geogr. Ob- 
szczestwa. (Materiały dlia Geogr. i Statist. 
Rossii sobranyje oficerami Generalnago Szta- 
ba ) S. Petersburg, typogr. Towaryszczesiwa 
„Obszczestwennaja Połza", 1861, w 8ce, str. 
X, VI, 743, II i raapp 2. 1 rub. (1 tal. 10 
sgr.) 

— ob. Galerija (1852); Korzeniowski Józ. 
Afganistan ob. Nałkowski Wacław (1879). 

Afisz teatralny; tytuł ze strony odwrotnej: 
Teatr krakowski, redaktor odpowiedzialny 
Anastazy Mastalski, w Krakowie czcionkami 
drukarni „Czasu", fol. 

Rok I od 21 paźlziernika 1871 do 2 czer- 
wca 1872 fol. Nrów 125. 

Rok II w drukarni L. Paszkowskiego 
w Krakowie od 21 września 1872 do 25 wrze- 
śnia 1873, fol. Nrów 214. 

Rok III od 2 października 1S73 do 27 wrze- 
śnia 1874 fol. Nrów 166. 

Rok IV od 3 października 1874 do 21 sier- 
pnia 1875, fol. Nrów 163. 

Rok V od 1 października 1875 do 16 wrze- 
śnia 1876, fol. Nrów 146. 

Rdk VI od 8 października 1876 do 13 ma- 
ja 1877, fol. Nrów 31. Wydawca St Koźmian. 
W feuletouie obejmuje Kar. Estreichera Te- 
atra w Polsce (abecadiowo według luiast od 
A aż do Lwów) Miesięcznie 50 cent. 

Aforyzmy ob. Fedorowicz (1873). Hiimiecki 

(1877). Prawdzie W. (1878). 

Afryka ob. Verne. 

— południowa ob. Rehman A (Geo botani- 
czne 1879). 

— zachodnia ob Chaillu Paweł (Pi-zygody 
1878). Hellwald Fryd. (Geografia 1877j 

AgacińskI Józef. (Ciąg broszur wydawanych 
pod nazwiskami żołnierzy: Agaciński, Bli- 
żniakowski, Cybulski i t. d.) Besancoii, 1833, 
W 8ce, ark. 9. Redaktor ob. Meizner. AGASSIZ Ludwik. Plan stworzenia, odczyty 
o podstawach przyrodzonych powinowactwa 
między zwierzętami, przekład polski pomno- 
żony życiorysem autora przez Karola Jurkie- 
wicza prof. zw. Uniw z 50 drzewor. w tek- 
ście. Warszawa, M. Gliicksberg, 1877, w 8ce, 
str. XXXV1H III i 143. 90 kop. 

Agenda kościelna dla kościoła nadwornego 
i katedralnego w Berlinie. Poznań, 1825, w 4ce. 

— dla ewangielickiego kościoła w krajach 
król. polskich. Z osobnemi przepisami i do- 
datkami dla Prowincyi Prus, podług wyda- 
nia z r. 1829 przetłumaczona. Królewiec, Har- 
tung, 1869, w 4ce, str. XVI i 422. 2 tal. 

— dla zborów ewangelicko-luterskich w Ro- 
syi, zaprowadzona w zborach ewangelicko- 
augsburskich w Królestwie Polskiem. Tłuma- 
czył z niemieckiego Ks. Gustaw Manitius, 
pastor parafii ewangelicko-augsburskiej war- 
szawskiej. Warszawa, nakład tłumacza, 1874, 
w 8ce, str. 123 i nut str. 12. 1 rs. 50 kop. 

Agłona ob CHODŹKO D. (1856). 

AGREDA Marya. Miasto święte czyli życie 
Najśw. Maryi Panny w VIII. księgach, prze- 
tłouiaczone z włoskiego. Kraków, Jaworski, 
1870 (1868), w 8ce. 1 złr. 50 c. 

(Ahaswerus). Żyd wieczny tułacz rodem 
z Jeruzalem imieniem Ahaswerus. Bochnia, 
Pisz, 1863 (?). 6 cent. 

— ob. Hamerling (1877). 

* AHN F. Kurs praktyczny nauki języka 
francuzkiego, bez uczenia się reguł na pa- 
mięć. Część I. Wyd. pol. VII. Lwów, na- 
kładem K. Wilda, druk K. Pollaka w Sano- 
ku, 1873 (1872), w 8ce, str. XVI i 130 60 cent. 

— - Toż. część II. czwarte wydanie polskie 
podług 40go wydania niemieckiego przero- 
bione i poprawione. Lwów, K. Wild, 1877, 
w 8ce, 3 kart, str. X i 146. 50 kop. 

— Toż, podług zasad część I, ósme 

wydanie polskie podług 195go niemieckiego, 
poprawione, z dodaniem krótkiego wykładu 
za&ad wymawiania i zbiorku najpotrzebniej- 
szych wyrazów, na nowo przejrzała Stefania 
Wechslerowa. Lwów, nakł. K. Wilda. Sanok, 
czcionkami K. Pollaka (tytuł i przedmowa 
z drukarni ludowej we Lwowie), 1879 (1878), 
w 8ce małćj, str. 2 ni., XVI, 171 i 1 ul. 60 et. 

— Nowa Metoda praktyczna i łatwa nau- 
czenia się w krótkim czasie języka Włoskie- 
go, z zastosowaniem do użytku młodzieży 
Polskiej, przez D. N. Warszawa, nakładem 
Bernarda Lessmana Księgarza ^rzy Ulicy 
Rymarskiej Nr. 741. W drukarni Ch. Kel;era 
i Spółki, 1866, w 8ce. Kurs pierwszy k. 1. 
str. 94. Kurs drugi Warszawa, w drukarni 
Goldmana 1667, w 8ce, str. 94. Kurs po 50 kop. 

— Nowa metoda praktyczna i łatwa nau- 
czenia się w krótkim czasie języka niemiec- 
kiego, z zastosowaniem do użytku młodzieży 
polskićj, przez.B. L(e88manna). Wydanie trze- AHRENS - AKOSZEWSKI cie poprawione i powiększone. Kurs (lru':ri. 
Warszawa, 1870, w 8ce, str. 120 40 kop. 

— Toż języka niemieckiego, przekład z fran. 
według 34 wydania z zastosowaniem do użyt- 
ku domowego i szkolnego przez Ant. Tessar- 
czyka. Wyd. 3cie popr. Kurs ]I. Bochnia, 
Pisz, 1872, w 8ce, k. 2, str. 127 i I. 60 cent. 

— Toż języka niemieckiego, przekład z ory- 
ginału według 34 wydania z zastosowaniem 
do użytku domowego i szkolnego przez Ant, 
Tessarczyka. Wydanie czwarte, poprawione, 
kurs pierwszy. Bochnia u Pisza, 1873, 8ka, 
str. 91. 40 cent. 

— Toż języka niemieckiego, z zastosowa- 
niem do użytku młodzieży polskiśj przez Ber- 
narda Lesraana. Kurs I. (Wydanie szóste 
poprawione i powiększone). Warszawa, na- 
kładem B. Lessmana, 1873 w 12ce, str. 94. 

— Toż. Wydanie siódme, tamże, 1877, w 16ce, 
str. 94. kop, 30. 

— Toż języka niemieckiego z zastosowa- 
niem do użytku młodzieży polskiej przez Ber- 
narda Lessmana kurs II zawierający grama- 
tykę i ćwiczenia, wydanie nowe, poprawione 
i powiększone. Warszawa B. Lessman 1876, 
w 8ce, str. 120. 40 k. 

— Praktyczne prawidła nauczenia się w krót- 
kim czasie języka rosyjskiego, z zastosowa- 
niem do użytku młodzieży polskiej , przez 
Michała Amszejewicza. Wydanie trzecie po- 
mnożone i poprawione. Warszawa, 1 871, w 1 2ce , 
str. 128. 20 kop. 

— Wykład praktyczny nauki języka fran- 
cuzkiego, z niemieckiej oryginalnej edycyi 
przerobiony i do użytku młodzieży polskiej 
zastosowany przez B. Lessmana. Kurs I Wy- 
danie 4te poprawne i pow. Warszawa, 1872 
w 12ce, str. 128. 25 kop. 

— Toż. Kurs II. Wydanie trzecie popra- 
wione, Warsz., 1868, w 12ce, str. 106. 40 kop. 

— Toż. Kurs III. Zawierający wzory z pro 
zy i poezyi, wyjęte z najlepszych pisarzy 
francuzkich, dawnych i nowoczesnych, z do- 
daniem objaśnień gramatycznych oraz wszel- 
kich trudniej.-zych wyrazów i wyrażeń. War- 
szawa, 1863, w 12ce, str. 109. 40 kop. 

— Toż języka ruskiego przez Mich. Am- 
szejewicza. Kurs I. Wydanie 4. Warszawa, 
1875, w 8ce, str. 128. 20 kop. 

— ob. Galdberger Józ. (1879). Tessarczyk A. 
Ahrens ob. Krzymuski Ed. (teorya 1876). 
Ahrensowa Ewelina ob. Bastiat Fryd. (1871). 
Aida ob. Ghislawzoni A (1875). 

AIMARD Gustaw. Awanturnicy, powieść 

przełożona z francuskiego, tom I i II (Od- 
bitka z Tygodnika powszechnego). Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. Wł. Dębskiego, 1879, 
w 16ce, sir. 27G i 200. 1 rub. 50 kop. 

AINSWORTH , HARRISOM W., Cri( hton. 
Powieść angielska przełożył .1 Chorośnicki. 
2 tomy. Lwów, 1876, w 8ce, I 243 str. 11 205 str. (Biblioteki powieści i romansów tom 83. 84, 
Gubrynowicz i Schmidt). 3 zlr. 

Air ob. Mekarski L. (Discussion 1876). 

Airs chantós pendant la rśvolution en Po- 
logne. publies par une Polonaise. Nr. 1. La 
Varsovienne (z muzyką). Paris, w 4ce. 5 str. 

AJRAM (Maria). Litwa , dramat liryczny 
w cztei'ech aktach na tle Lituanii Artura 
Grotgera, oraz kilka ulotnych wierszy, napi- 
sał Ajram. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. 
X. Pobudkiewicza, 1878, w 8ce, str. 63. 75 et. 

AIRY Dr. Doktora Airy metoda naturalnego 
leczenia albo pewny sposób, aby te uajwięcój 
zachodzące choroby ludzkie np. Suchoty, wy- 
cieńczenie, szkrofuły (gruczoły), słabość ner- 
wów, rak, pruchnienie kości, chorobę wątro- 
by, słabość żołądka, kurcze żołądkowe, suchy 
ból (podagrę) reumatyzm, choroby niewieście 
wszelkiego rodzaju, wielką chorobę, choroby 
pęcherza i organów urynowych, rupturę i 
wszelkie choroby zarażające jako to: Chole- 
rę, ośpice (krosty), febrę nerwową itd. przez 
pojedyncze i uchwalone środki bez lekarza 
szybko i pewnie od siebie oddalić. Z wielu 
w texcie drukowanymi anatomicznymi drze- 
worytami przez Dra Medycyny Airy Członek 
różnych Towarzystw oświaty itd. Wydanie 
piąte. Tłumaczenie zastrzeżone. Lipsk, Rich- 
tera- Verlag-Anstalt. (Cesarsko Król. nadwor- 
na księgarnia nakładowa, drukiem Metzgera 
i Wittiga w Lipsku, 1878, w 8ce, str. 400. 

— Metoda naturalnego leczenia, opracował 
Dr. Adolf Richter, siódme polskie znacznie 
poprawione i powiększone illustrowane wy- 
danie. Lipsk, nakł. Richtera, druk. Metzgera 
i Wittiga, 1879, w 16ce, str. 508 z rycinami 
w texcie. 1 marka. 

AISCHYLOS. Persowie, tragedya w prze- 
kładzie Józefa Szujskiego. (Odbitka z Prze- 
glądu polskiego.) Kraków, druk. Czasu, 1879, 
w 8ce, str. 37. 

Akademia ob. Bericht (1876), Majer J., Pro- 
jekt, Seredyński W., Statut Szujski J. (spra- 
wozdanie) • 

Akaphyst Panu naszemu Jezusowi Chrystu- 
sowi. B. w. ra. dr. i r. (Krzemieniec, druk J. 
Wagnera przed r. 1849), w l2ce, str. 32. 

— Najświętszej Pannie Boga Rodzicy B. 
m. w. i r. (tamże), w 12ce, str. 05. (Obadwa 
przedrukowano z Modlitewnika unickiego 
wyszłego w Poczajowie.) 

— Ob. Nabożeństwo. 

Akcyjne Towarzystwo ob. Cbotomski Bole- 
sław (Przyczyny 1871). 

— prawod. ob. Thoerner. 
Akcyza ob. Instrukcya. 

AKOSZEWSKI A. ks. Wzrost kościoła świę- 
tego w czasie obecnym. ł'oznań, T. Daszkie- 
wicz, 1870, w 8ce, str. 24. 1 sgr. 

— ob. Czytelnia chraeściański (1869 71). AKSAKOW - AKTY AKSAKOW J. Izsledowanije o torg-owlii na 
T^krainskich jarmarkach 2 czasti. Petersburg 
1858. w 8ce. 

Aksimitowski ob Billroth Tcod. (c'iriivgia 

187H). 

Akt (Go(licznyj) imperaturskago wnr.-zaw- 
skago Uniwersyteta 80 Awgusta 187*J troda. 
Waiszawa, w typog. uczebuago okniga. 1872 
W 8ce, 6tr. 12t). 

— Toż 1874 goda. Warszawa. W tipugrafii 
Warszawskaho u zebu i Im okruga. Na Mie^lu- 
woi lllicie Nro 487. 1874, w Sce, 1 karta tyt. 
str. 1-10, l-;^5 1—21, 1-20 IV. Zjedna 
tablicą fotografowana. 

1. Hiecz. proiziiusiennaja na akcie Iinp. 
Wars-z. Uiiiw. 20 awg. 1874 i;yda H')spodi- 
iitm Rektorom I. ii. Blachowieszczewskim. 
3 — 10. 

2. Odczet o sostojanii J. War?z. Uniw. 
w 187'''4 Akademiczeskoiii godu 1 — 35. 

3. Oczerk ekouomiczeskaho razwitij.i Pri- 
wi.ślińskaho kraia so wrieineiii IJeforni 1804 
goda w krt st)anskoin bytu, srawiiitieino spred- 
f-zewstwuiuszcziiui periodami XIX wieka. 
Simonenkd str. 1 — 21. 

4. O Wazie .^ izobrażeiiiem Danai i Perse- 
ia prinaseżaszczei luip. s Pet Enniitażu p. 
A. T. Mierzynskahi) ^tr. 20 i IV. 

— konfederacyi Narodu Polskiego. Versail- 
les, dr. Klef r, 183fi, w 8co, str. 15. 

— htroiczny miłości ku duszom czyscowym 
przedstawiony szlachetiiości wif^niyi h. War- 
szawa, Czerwiński i Sp., 1870, w 16co, str. 
12. 3 kop. 

— Toż, przedstawiony szlachntnoi-ci wier- 
nych. Warszawa, 1874, w l6ce, str. 12 3 kup. 

— Rokoszu oryginalny przeciw Zygmunto- 
wi III. Królowi dat. 24 Czerwca 1607 pod 
Jeziorną ^podobizna), w litcgiatii Jaroszyń- 
skiego w Poznaniu, fol, str. 11. 

— uroczj^sty zakończenia rocznego kursu 
nauk w szkole poAyiatowej realnej w Wło- 
cławku odbf-dzie si(j d. 14(26) Czerwca 1855 
r., na który Inspektor tejże szkoły imieniem 
Zgrom. Nauczyć, zaprasza. W. Włocławku, 
w druk. T. Buchholtza, w 4ce, kr 4, t- 

— Toż z r. 1856, w 4ce, k 4. + 

— wiary spizymierzcńców Kossyi. (War- 
szawa, 1831) w 8ce. 

~ założenia Gi'>'mady lewolucyjnej ludu 
polskiego mającej na celu wywołanie i urzą- 
dzenie powstania powszechnego przeciw wszel- 
kiemu ciemięztwu Bez w. m. i r , w 8ce, 
1 str. (pi-zysi'^ga według zasnd Gromady Gru- 
dziąż, Humań i Praga.) 

— założenia Towarzy.-^twa literackiego pol- 
skiego w Dijon. (Cóte d'or.) Paryż, 1845, 
w 4ce, str. 1. 

— założenia i urządzeń gminy Belleville. 
Paryż, 1868. Ziirich. w druk. Kussobudzkie- 
go, w 8ce, str. 15. 50 centim. — założenia (Związku bratnio] pomocy 
w Stowarzy.szeniu podatkowem) Bendlikon, 
w druknrni „Ojczyzny", 1866. w 8ce, kart. 
niel. 2. (Podpisy: Paiyż, d. 26 Msrca 1866, 
Mateusz Gralew.-ki, Zyg. Gawarecki, Mikoł.ij 
Akielewicz.) + 

— .b. Belleville (1868). 

— oskarżenia ob. Poklekowski Eug. Alex. 

(1834). 

Akta i gramoty ob. Horbaczewski N. (Kiat- 

kija 1867). 

— grodzkie i ziemskie z czasów rzeczypo- 
spoliiei poisaiej z archivum tak zwanego ber- 
nardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi 
śn. Alex. hr Stadnickif-gu wyaaiie staraniem 
Galicyjskiego Wydziału Kiajowego 1868. 
-.V 4ce, T I., .str. XXVII. 199. 

Tom II. (1870) str VII. 285 

Tom III. (1872) z druk narodowej W. Ma- 
nieckiego, str. Vn. 313 kortka niel. (wydał 
Dr. Xaw:Ty Liske). 

Tom IV (187H) z druk. Narodowej W. Ma- 
nieckiego, str. VL 303 (wydał l>r. Xaweiy 
Liske). 

Tom V. (1875) z dnikarni Nari;d(iwej W, 
Manii ckiegi', str. VI. 296 (wydał Dr. Xawe- 
ry Liskft\ 

Tom VI. (1876) z (trukanii Narodowej VV. 
Manieckiego, str. VI. Przemowa 1 kartka 
niel. i ^tr. 302 (wydal Dr. Xawery Liske) 

Tora Vn. (1878) z drukarni narodowej W. 
Manieckieg), w 4cft, str. VI. 1 kartka niel. 
str. 325 Sprcstownuic na 1 str. Przedmowa 
podpisana przez Oktawa Pietruskiego i Dra 
Xawercgo Li.skego. 

— ob. Liske Kawery. 

— tądowe ob. Hubę Romuald (kilka 1873). 

— synodu piowincyonalnego Iwowskietro 
w r. 1564 odbytego, z aktów konsystorza 
mefropol. Iwowsk. wypisał i wydał ks. Se- 
weryn jMorawski. Lwów, Zakład imienia Os- 
solińskich, 1860 w 8ce, str. 34. 48 kr. 

— urzi>dowe tyczące się szkoły narudowśj 
lolskiej. Paryż, 1844, w 8ce, str. 14. 

Aktów czytanie, ob. Horbaczewski N. 

Akty russko-liwonskie, izdannyje Archeo- 
graficzeskoiu Kommissieju. S. -i'etersburg, 
1868. 2 rub. 

— otnosiaszcziesia k istotyi jużnoj i zapa- 
dnojRossii. tomów VI. Wydawca Kof^toraprow. 

Tora I (1361—1598). Dieła po wntitrennę- 
mn ustrojstwu gosudarslwa i cerkwi, juridi- 
czeskago bUa uprawienia, torgowli i praw. 
iS.-Peteisburg, 1863. 2 rub. 

Tom II. (1599—1637). S.- Petersburg. 2 rub. 

'1 om III. Małorossijskija dieła wremen 
Bohdana (hmielnickago. S.-Petersburg, 1862. 
3 rub. 

Tom IV. (1657— 1659). Dieła małorossijska- 
go Kozaczestwa piy hetmanstwie Iwana Wy- 
howskago. S. -Peter. ■>buig, 1868. 2 rub. 

Tora V. S.-rae;sbuig, ItGS. 2 ri.b. AKUSZERYA - ALBUM Tom VI. Zdies pumieszczeny dokumeniy 
bywszago malorossijskago prykaza, obnimaju 
szczie wreiuia ot końca 1(365 do 16li8 aoda. 
Period hetvianstwa na lewo.j i hetnianstwa 
Opary i potom Doioszenka na piawoj storo- 
iiie Duiepra do i/.mieny Briiiclioweckaa:'*; iz 
nich zaniiecziitidny : podrobnosii Briuchowec- 
l&g) w Mi)skwie, spisok statej zapi^annych 
diakom Ewstratom Floro wym, o pofożeuii 
dieł w iJałorossii i ob otnO!;zeiiiach Briucho- 
weckasro k mstislawskomu episKoiiu Methodiju 
O pereiesławskom buutie, stateinyj spisok 
Wasilia Tiapkiaa poslannogo od caria Ale- 
kseja Miehajłowicza k Durcszeuku, kotoryj 
za to wremia skłoniałsia do Uossn. (Odbito 
600 &<;■/..) 2 rub. 

— Toż, sobraimyje i izdaimyie archeolwi);!- 
czeskoju Komu]isi"iu. tom X. 6t. Petersburg, 
1878, w 4 e str. 877. 

— izdawajeiiiyje Komissieju wysoczijsze 
uczreżdeiiuoju dla razbora drewnydb aktów 
w Wilnie. Tom I.— Tum II. Akty Grodnen- 
skiego /iemskdgo i Brestkogo snda. VV'iJuo, 
1865-1867. pu -J rub. 

— izdawaiemyje Wileiiskojii .Arch^ografi- 
czeskoju kommissieju (Horbaczewski J. wy- 
dawca). '\Vilna w typografii A. H. Syrklina, 
1874. łom VU. Akty (joroduipnskaho i;rod- 
skaho buda. w 4ce, str. XVI. 614. (Oglawlie- 
uiie od 600-614) Ukazaiiel Imien i faiuili, 
str. 80. •+ 

— Toż, X. tom: Akty wilonskago magi- 
strala i niagdiebiiig;!. Wihui, tip. A. (i. !Syr- 
kiua, 1879. w 4ce, str. 672. 2 ruble. 

— otnosiaszczije sia k'i^torii jużtioj i za- 
paduoj Ko-ssii, sobrannyje i izdauyje archie- 
oiog. Kummissieju, tom XI, 1672-1674, pri- 
bawlieuije 1657. Pieiierburg, 1879, w 4ce, 
str. 840. 2 ruble. 

— dwa obacz CliodźKo Michał. 

Akuszeryą obacz Downar (1853), Jerzykowski 
St. (187.5), Kościakiewicz (184.5), Krassowski A. 
(1879), Kwaśniewski (1825), Michelis (historya 
1811), Neugebauer, Terlecki (1835), Wojmewicz 
(Rehmanu 1811). 

Akuszeryjna dyełełyka, ob. Chełmicki (18.50), 
Lewesłam (1n33), Moszyński (1850), Piętrzy 
kowski (1847), Terlecki (1835). 

(Alacoqiie Marya M.) Życiorys blo<roslawio- 
nej Maryi Matg. Alacóąue z ryciną, AYar.szawa, 
b. w r., M. Orgelbiaii.l, druk A. Liefeldt, 
w 8ce, str. 4. 5 koi'. 

— ob. Golichowski N.,rb. (Żywot 1879). 
Aladyn ob. Historya (1873). 

Alarcon ob. Tygodnik (1878). 

Alardus Fr. ob. Fiedler. 

ALBA Juan de, Martires de Polonia, drama. 
Madrid, 1863, w Sce. 

ALBANO Gasłon d'. Aux Chefs de la der- 
iiiśre iusuirectiun polonaise. Un cri de guerie. 
Ode a la Pologne. Pari.y, 1847, w 8ce, str. 14. AL-BtKRl Aiju UbeiJ Abdaidcłi. izwicstia 
Al-Bekri i drugich awtirow o Ku.^i i Sla- 
wianach, czast" 1: Statii i raziskanija A. 
Kuiiika i barona W. Rozena (Prodolżenije 
k' XXXniiiu tomu zapisoic ipip. Akademii 
nauk. Nro 2.) St. Petersburg, t pogr. imp. 
Akademii nauk, 1878, w 8ce, str. VI, 191 i 
1 ni. 75 kop. 

Albert Montetnont. ob. Montemcnt. 

Albertus (Senior) ob. Pawiński Adolf (De 

rebus 1879). 

Album fotograficzne ob. Chodźko T. (1875). 

— Jana Matejki z tekstem obja.ŚTiiającyra 
prz3Z K. W. Wójcickiego czi;ści III War.sza- 
wa, S. Lewental, 1876, fol., str. 38. Cna 3ch 
części 10 rs. 

— Malarzy polskich. Serja pinwsza: ,.Mo- 
iiachium". Warszawa, J. Umer. 1876 folio 
wielkii;, 10 rycin drzeworytów i tyleż stion 
(inikowanych 2 rs. w oprawie ozdobnej 3 r.s. 

— Muzeum naiodowego w Rapperswyll, na 
stuletnią rocznicę 1772 r. wydane staraniem 
Wl. hr. Platera Poznań J. K. Żupaiiski, druk 
Metzgera i Wittiga w Lipsku, 1872, w 8ce, 
str. XIX, 442 i rejestr, ryc o. Prenum. 3 tal. 

— Muzeum nar. w Papperswylu, r. 1876, 
pod redakcyą J. I. Kraszewskiego Lwów, 
diuk. Gazety narodowej, 1876, w 8ce, str. 
VII, 605 i 2 ul. 

(Treść: Rzecz o poezyi polskiej przez Se- 
weryna Goszczyńskiego; O mierzeniu czasu, 
przez Józffa Supińskirgo; Hzut oka na kwe- 
styą wschodnią, przez Zygmunta Makowskie- 
go; Oblężenie Pskowa w r. 1581, dziennik 
ks. Jana Piotrowskiego, przez ks. Ignacego 
Polkowskieg-o; Obrazek z Podlasia, przez 
Piotra Zbrożka; Multany, Bessarabia i Pol- 
ska, przez Aleksandra Mori^enbessera; Z tJZ'':'- 
ciego na czwarty grudnia 1863, urywtk z Pa- 
miętnika B. Boleslawity; Jan Henryk Dą- 
browski i Józef książę Poniatow.-iki, przez 
Alfreda Młockiego; Diagnoza przez Ludwika 
Wolskiego; Ustęp z podróży jio Włoszech, 
przez Ernesta Buławę; O łacinie Mikołaja 
Kopernika, przez Dra Alfreda Braudowskie- 
go; Wspomnienia z moich czasów, epoka sej- 
mu austryjackiego w Kromieryżu w r. 1848/49, 
przez Kaidla Ferstera; Wspomnienie o Tar- 
nowie, przez Walerego Eliasza; Wandalizm 
nowoczesny i honor dyplomatyczny przez Ste- 
fana Buszczyńskiego; Rządy wniiieLskie w łn- 
dyacli Wschodnich, przez Adama hr. ISiera- 
kow^ki"gO; Jeremiasz Ealk sztycharz pol.-ki, 
pobyt, jego i prace w Szwecyi, przez Henry- 
ka Bukowskiego; Kilka słów o Aleksandrze 
Grozie i jego pismach przez Bolesława Du- 
nina Bzuchowskiego; Panslawisci, obrazek 
dramatyczny w 1 aKcie, przez Sewerynę Du- 
chińską; Listy Joachima Lelewela do Leo- 
narda Chodźki ; Muzeum uarcdowe w Rap- 
perswylu, przez Agato:ia Gillera ; Poezye: 
Seweryna Goszczyńskiego, Teotila Lenart -wi- 
eża, Ernesta Buławy, G. Kohna, jklichaJa 
Biernackiego, Henryka Merzbacha, W. K., 
8 ALBUM - ALCOTT Władysława Bełzy i Władysława hr. Tar- 
nowskiego). 

— Muzeum techniczno - przemysłowe 
w Krakowie. (Wydał Dr. Adr. Baraniecki.) 
Album ozdób z kaplicy Zyemuutowskiej i 
z dwóch nagrobków kanonika St. Borka 
(f 1556) i wielkiego Marszałka Piotra Kmity 
(■J- 1.505) w Katedrze Krakowskiój. Ornements 
de la Chapelle de Sigismond I roi de Pologne 
et des deux raonuments funórales du chanoire 
Stanislaus Borek (f 1556) et du grand Mare- 
chal Pierre Kmita (f 1505) Cathedrale du 
CracoTie. Die Ornamente der Kapele Si- 
gismunds des I Konig von Polen und der 
Grabeiidenkmaler des Domherrn St. Borek 
(f 1556) und des Gross-Marschalls Peter Kmita 
(f 1505) in der Krakauer Kathedralkirche. 
Kraków. Wydanie Zarządu Muzeum Te- 
chniczo-Przemysłowego Krakowskiego. W dru- 
karni NM. L. Anrzyca i Sp. 1878, fol. Tytuł 
i wyjaśnienie tablic. 2 kartki niel., tablic fo- 
tografowanych 16 przez A. Szuberta. 1 zł. 50 c. 

— (Neujahrs) auf das Jahr 1857. Lwów, 
Piller, 1S56, w 12ce, str. 47 i 1 niel. 

— posłów polskich na sejmie pruskim i 
parlamencie niemieckim od lb73 do 1876 r. 
Zeszyt I. Toinń, nakł. ksieg. nowej (W. Ma- 
łecki), druk J. Bui^zczyńskiego 1877, w Sce, 
str. 16 i 2 poriroty. Za 4 zeszyty '/, talara. 

— Towarzystwa muzycznego we Lwowie. 
Za rok 1862 (Zawiera: Lipiński, Karol. M,i- 
zur. — Moniuszko St. Ballada o Florjanie 
Szarym z opery: „Rokiczana", do śpiewu. -- 
Madejski. M. Krakowiak, do śpiewu. — Mi- 
kuli K. Pieśni ludu polskiego na fortepian) 
(Nuty z tekstem ) Lwów, K. Wild, 1868. 3 złr. 

— typów wiejskich. Warszawa, w fototy- 
pografii Mulerta i Kostki, 1874. 

— uczącśj się młodzieży polskiej poświę- 
cone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z po- 
wodu jubileuszu jego piędziesiccioletaiej dzia- 
łalności literackie). Lwów, staraniem i nakł. 
Czytelni akademickiej lwowskiej, druk Ga- 
zety narodowej, 1879, w Sce, str. XIX, 064 
i 4 tablice litogr. w 4ce. 5 złr. 

Treść: O rzekomej wyprawie na Turka w r. 
1497, przez Dra Stanisława Lukasa (str. 
1-19); Homera Iliady pieśń I, przełożył 
Oswald Jlaryau Dalzer (.-tr. 21— 37/-, Kandy- 
datura Fryderyka Jagiellończyka na biskup- 
stwo warmijskie 1489—1492, pr2'Z dra Fry- 
deryka Papee (str. 39—79); Mściwy zdrój, 
ballada, przez Józefa Puzynę (str. 81 — 83); 
Arys'ofauesa komedya Kycerze, akt I, prze- 
łi żył Franciszek Konarski (str. 85 — 128); 
O całkowaniu algebraicznym funkcyj alge- 
braicznych, napisał Ludwik Hiikenmajer (.str. 
129 — 181); Z Heinego (str. 182); Przyczynek 
do dziejów polityki Hohenzollernów, opracował 
B. Mardyrosiewicz (str. 183 — 196); Do brzo- 
zy, przez Konstantego Pierożyńskiego (str. 
191); Włcdko z Damborza, kasztelan naUiel- 
ski, i jego stosunki z Kazimierzem Jagiellon czykiem, przez Walentego Mikrota (str. 199— 
238); Trzy epoki polskiego rolnictwa, szkic 
rolniczo - historyczny , opracował Stanisław 
Kroszyński (str. 239 — 252) : Burza, wiersz, 
przez Józefa Czermaka (str. 253 — 256); Este- 
tyczne ocenienie czasu pow.*tania Trachinek 
Sofoklesa, napisał T. Garlicki (str 257—283); 
Zaw.sze to samo, wiersz K. Pierożyńskiego 
(str. 284); Język ludowy polski w ziemi cheł- 
mińskiój. napisał Antoni Krasnowolski (str. 
285 — 312); Pamiętnik Jana "Wł. Poczobuta 
Odlanickiego, napisał Wł. Menda (str. 313— 
329); Do dumki, wiersz K. Pierożyńskiego 
(str. 330) ; Poselstwa Jana Dantyszka, skróślił 
Ludwik Finkel (str. 331 — 386); Konkurenci 
panny Eudoxyi, komedya w 1 akcie, napisał 
Oswald Maryan Balzer (str. 387—422); Pełka, 
biskup krakowski, opracował Jan Leniek 
(str. 423—435); Na śmierć młodzieńca, Fan- 
tazya, Zachwycenie. Dumka, wiersze K. Pie- 
rożyńskiego (str 436 - 440) ; Wykopalisko 
grabsko-robakowskie, opisał Bolesław Erzep- 
ki (str. 441—451 i 4 tabl.) ; Ranek letni, wiersz 
K. P. Pierożyńskiego (str. 4.52); Itinerarium 
Władysława III. Warneńczyka, króla Polski 
i Węgier, ułożył Saturnin Kwiatkowski (str. 
452—483); Prześladowanie czarów w dawnśj 
Polsce, podał F. O. (str. 485— .509); O meto- 
dach i formach nauki szkolnej, napisał Karol 
Rawer (str. 511—546); O rozwoju rozumu, 
skreślił Władj^sław Cięglewicz (str. .547—562); 
Doświadczenia co do wartości odżywczej 
wstrzykiwań podskórnych pożywek, .skreślił 
Fenlynand Eichhorn (str. 563-578); Kilka 
uwag nad mową Jana Kazimierza, w którśj 
przepowiada upadek Polski, skreślił Bronisław 
Gorczak (sir. 579—599); Antygona i Ismena, 
studyum psychologiczno - estetyczne, napisał 
Franciszek Szymusik (str. 601—617); Żywot 
ks. .Jezuity Franciszka Bohomolca, skreślił 
Henryk Biegeleisen (str. 619—6.59) ; Czar ziele, 
wiersz Rogalenki (^tr. 660); Szkaplerz, poemat 
.Józefa Czermaka (str. 661—669); Polski żoł- 
nierz wiersz tłómaczony z francuskiego przez 
Andrzeja Fredrę (str. 671—672; Zamek tro- 
cki, poemat Konstantego Buszczyńskiego (str. 
673—678). Spis rzeczy; Ważniejsze pomyłki 
drukarskie. 

— widoków ob. Orda Napoleon (1876—77). 

— widoków i pamiątek, oraz kopie z obra- 
zów Galeryi wi anowskiej wykonane na drze- 
wie w Drzewoiytni warszawskiój z dodaniem 
opisów skreślonych przez dra H. Skimboro- 
wicza i W. Gersona. Warszawa, S. Orgel- 
branda Synowie 1877, fol. str. 186. 

— widoków Warszawy. 3 rub , ceua zniż. 
1 rub. 50 kop. 

— de VMlua, ob.^cz Wilczyński. 

— ob. Bałucki M. (1877), Chęciński J. (wło- 
ske), Chłędowski (fotogr.), Kostrzewski J. 
(1874) Kruk Kai., (fotograficzne 1870), Sim- 
mler (1870,i, Zienkowicz (Pszonki 1845). 

ALCOTT L. Mali mężczyźni, powieść, tłu- 
maczona z .'^iiigiel- kiego prz-^z Zofię Grabów- ALCYATO - ALEKSANDROWICZ 8ką. Warszawa, Jb'. Hosick, 1«77, w Ibce, 
str. 342. 90 kop., w ozdobnej oprawie 1 rs. 
20 kop. 

— Małe kobietki powieść dla dziewcząt 
przez autorkij „Dobrych żoa„ etc. przekład 
Zotii Grabowskiej. Warszuwa, w druk. Jaua 
JSiborskiego, 1875, w Kice, str. 453. k. J. 
1 złr. 65 teut. 

ALCYATO. Rzecz o rozuinia stauu, Lipsk., 
druk w Strassburgu u Gr. Silberinauua, 1849, 
w 12ce, str. 218. + 

ALEXANOER I. cesarz ros. i król polski. 
Discours prouonce par Sa Alajeste TEinpe- 
reur et Roi a Touyertare de la diete du Roy- 
aume de Poiogue, le '/,3 Sjptembre l820 a 
Varsovie (s. 1.). 

— Mowa najjaśniejszego Cesarza i Króla 
Aleksandra I. miana przy otwarciu sejmu 
Królestwa polskiego dnia i/J3 Września 1820. 
Warszawa, w 4ce, str. 6. 

— Ukaz rządzącemu Senatowi. Kopia. W St. 
Petersburgu 18 Julii 1803 roku. (^U założeniu 
seminaryum) fol., karty 2 ul. 

— Uaaz rządzącemu Senatowi. W St. Pe- 
tersburgu, dnia 2L gruduia, 1807 r., fol., kart 
ni. 8. (.razem z ustanowieniem komisyi sądo- 
wo-edukajyjnej do litewskich, białoruskich i 
mińskiej guberniij (w dwóch kolumnach, po 
polsKu i po rosyjsku.) 

— Ukaz rządzącemu Senatowi. W St, i'e- 
tersburga, dnia 21 grudnia, 1807 roku, fol., 
karty 4 ni. w dwóch kolumnach po polsku i 
po rosyjsku. (O funduszu edukacyjn.) 

— Z Bożej łaski my Aleksander I impera- 
tor i samowiadca W szech Rosyi etc. Dypio- 
mx dla kupców imperyum rosyjskiego. jJru- 
Kowano w St. Petersburgu września 10 dnia 
lo08 r. Przedrukowano w Wiluie przy Colle- 
gium w drukarni Marcina Dymińskiego, ty- 
pogr. wileńsk., ioU8 r., fol., str. 21 i 3 karty 
ul. ^po polsku i po rosyjsku.) 

— Z Bożój łaski my Aleksander I impe- 
rator 1 samo władca vvszech łtosyi etc. Ogła- 
szamy powszechnie. Wiluo, M. gruduia 12 
dnia, ibiii, fol., kartit 1 ul. po polsku i po 
rosyjsku (Amnestya dla tych, co z Napoleo- 
nem łączyli się.j 

— W dzień imienin Najjaśn. Imperatora 
Aleksandra i. 30 sierpnia, roKU 1813. Wiersz 
od mieszkańców Litwy, w ice, y^ ark. (wiersz). 

— Do Nayjaśniejszego AleKsandra 1. w ro- 
cznicę urodzenia, b. w. m. i821, w 4ce. 

— Do Nayjaśniejszego Aleksandra I. Impe- 
ratora. Przy złożeniu hołdowniczey przysięgi 
od duchownego i swiecidego stanu, obywa- 
telstwa i poddaństwa 12 (24) Urudnia 1807 
w Drohiczynie, b. w. m. Id07, w 4ce. 

— Die onomastico yiri super terris amplis- 
simi Aiexaudn 1 pii, felicis, augusti, omnium 
Rossiarum imperatons, pridie Calendarum 
Octobrium 18i4 Cracoyiae Polonorum solemni- 
ter celebrato fol. ark. i car. — Orationes in laudem August, et Clement. 
Alexandri I. Imperatons et Autocratoris to- 
tius Russiae occasione solemmtatis auniyersa- 
riae qua Sua Maiestas regimen Impeni fe- 
hciter auspicata est ab alumnia eioąueutiae 
Academiii Polocensi Soc. Jesu eiucubratae 
et in Consessu Academico pronuntiatae icii6 
Polociae typis Academicis 8. (Są tu mowy 
miane przez studentów Akademii Pulociiiej. 
Ich imiona: Stefan Krassowski, .Antoni Kir- 
kor, Józef Skrzędowski, Donat Żebr-wski.) 

— ob. Bogusławski Joz. (Wiersz b. r.). Bra- 
nicki X. (les nationalites 1879j. Oierzawin (na 
naradzaniu 1823). Felichenfeld L (elegia 182fi). 
Gesang (i826). Groddeck Goif. Ern. (18i3). 
Hołd (1 827). Karge J. G. (^Gedachtniss 1826). 
Lubecki (Messieurs 1830). Oda (1820). Opis 
(1843). Poczobut Marcin (b. r.). Stroński J. 
(1804). 

ALEKSANDER II. (Cesarz Ross.) My i t. d. 
(Amnestya z 26 Sierpnia 1856 r.). Moskwa, 
1856, fol. 

— Wysoczajszyj reskrypt danij na imia 
ministra wnutriennich dieł. W St. Pietier- 
burgi, Jawuiara 29 dnia 18d5 goda, fol. ar- 
kusz rozłożony. 

— Ukaz jego imperatorskago wieliczestwa 
samodzierżca wserosijskago , iz wileńskago 
gubernskago prawienija. Marta 5 dnia 1»56 
goda, fol. Kart 1 ni, + 

— ob Białoplotrowiczowa Kunegunda (1860). 
Alexander Jagiellończyk ob. Czerny Franci- 
szek (Panowanie 1871). 

Alexandrow ob. Bałucki (Radcy 1879). 

ALEXANDROWICZ Adolf. List otwarty do 
JWpana T. Torosiewicza, w sprawie wyto- 
czonej przez tegoż w pisemku „Sprostowanie 
omyłek zaszłych w powtórnym rozbiorze che- 
micznych wód lekarskich iwonickich 1873", 
napisał mag. farmacyi. W Krakowie, w dru- 
karni Leoua Paszkowskiego, pod zarządem 
Józefa Lakocińskiego, nakładem autora, 1874, 
w 8ce, str. 14. 

— Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody 
siarczanój kszeszowickiej, wykonał i opisał,... 
Magister farmacyi itd. Rzecz czyta la na po- 
siedzeniu komissyi balneologicznej wysadzonej 
,tak) z grona c. k. Tow. nauk. krakowskiego. 
(Usobne odbicie z Rocznika Tow. uauk. krak. 
z 1 omu XLII.) Kraków, druk U niw. Jagiel- 
lońskiego, 1871, w 8ce, str. 51. + 

ALEKSANDROWICZ Benedykt. Egzamin pra- 
ktyczny 83 uczniów instytutu gospodarstwa 
wiejskiego i lesuictwa w Marymoucie z 2-le- 
tniej praktyki tychże w dniach 10, 11, i 12 
Czerwca 1850 r. złożony. Warszawa, 1850, 
w 8ce. 

— O trzebieży i znaczeniu jśj w gospo- 
darstwie ieśnóm. Warszawa, 187^ w 8ce, str. 
136. 75 kop. 

— Wyrachowanie miąższości drzewa w pniach 
stojących z obwodu ich u dołu, zrównaniem 

2 id ALEKSANDROWICZ - ALTfl średnicy podJug zwężania się strzały w sto- 
sunka cal 1 na sążniu długości. (Na zasadzie 
tablic Hartiga). Warszawa, 1874, w 16ce, 
sir. 8. 40 kop. 

ALEKSANDROWICZ Jerzy. Delectus sem num 
in horto botaniko Varsoviensi a. 1867 colle- 
ctorum. (Varsaviae, 1868.) w 4ce. 

— Toż a. 1869 collecturum. (Vars. 1S69.) 
w 4ce. 

— Strojenie i razwitie sporo wmiestilisz 
miksomicetow, s szestiu tablicami fototypi- 
czeskich rysunków. Warszawa, w typ. Os. 
Sikorskago 1872, w 8ce, k. 3, str. 93, tabl. VI. 

Aleksandrowicz Mikołaj ob. Jasiński Jan (Kan- 
tata 1859). 

ALEKSANDROWICZ Stanisław. Kuniza klucz 
do klasyfikacyi owiec poprzedzony pobieżnym 
poglądem na ogólny stan gospodarstwa, na 
chów owiec, a szcze;^ólnie na wybór ras od- 
powiednyeh obecnym warunkom rolnictwa 
krajowego. Warszawa, 1876, w Sce, 39 str. 
i 5 tablic litogr. 6 złp. 20 gr. 

— Owc:iarstwo, obacz Biblioteka rolnicza 
(1870). 

Alfabet (nowy oryginalny humorystyczny) 
rysowany i na drzewie rżnięty. Nakład A. 
Santza w Krakowie, w drukarni W. Kornec- 
kiego w Krakowie, 1873, folio, 1 str. 

Algebra ob. Bykowski M. (Panteon 187.5) 
Kamiński A 0. (1879). Mocnik F. (Arytmetyka 
1878). Niewęgłowski G. H. (1879). Sągajło A 
(Wykład 1878). 

Algen ob. Szymański Fr. (Ueber 1878). 

Algerie ob. Landowski Dr. 

Alkaloide ob. L'Arbre. 

Alkohol, ob. Kratochwill. 

Allemagne, ob. Hcłynski (Relatiou 1800). 

Alliance polonaise de toutes los croyances re- 
ligienses. (Statuts de la Socióte et Appelj 
Aux Folonais de toutes les croyauces reli- 
gieuses. Paris, impr. Renou et Maulde (s. a.), 
w Sce, kart niel. 4. + 

Alliances (Les) Austro-Francaise et Austro- 
Prusso-Russe h propos de-^ąuestions Orieutale 
et Polonaise. Paris, E. Dentu, libraire edi- 
teur Falais-Royal. Novembre 1866. Imprime- 
rie de L. C. Zamorski a Yienne, w Sce, str. 46. 

— obacz Bulewski. Hauke (1867). Mazzini. 
Ognisko. 

Allioli J. F. ob. Wujek J. (Pismo 1879). 

ALLSCHER Wilhelm. W dniu imienia naju- 
kochańsz6j i najdroższej matki lui jej Salomei, 
duia 17 Listopada 1859. Lwów, Filier, w Sce, 
str. 1 niel. 

— W dzień imienin mamie Salomei d. 17 
Listopada 1860. Lwów, 1'iller, w Sce str. 1 ni. 

— W dzień imienin memu najukochańsze- 
mu bratu Klemensowi, dnia 23 Listopada 
1862. Lwów, iiller, w bce, str, 1 niel. Almanach ukraińsky. Charków, 1831, w Sce, 
str. 136. 

— de la librę Conscience pour Taunec 1870. 
(Zawiei'a biogr. Jana Czyńskiey;o i rozprawę 
J. N. Janowskiego o Jezuitach i .Jezuityzmie 
w ]'olsce.) 

ALMASY (de) Franciszek. Ogólne uwagi nad 
miłością, małżeństwtm i domowem szczęściem, 
wydane przez Lwów, 1848, w 8ce, &tr. 87. 

ALWISERT Alfred (d). La cour du roi Sta- 
nislas et la Lorraine en 1748, paris, 1866, 
w 12ce, str. 392. 

ALMEIDA. Szczęśliwy człowiek, powieść z rze- 
czy polskich, przekład z hiszpańskiego przez 
Leona Rogalskiego (zapowiedziana w r. 18/0). 

Alojzy Gonzagr?, obacz Czytania. 

ALPH0N3E. Les a goni s de la Polegnę. 
Chant dithyrambiąue par Alphonse f f f em- 
ploye de la Compagne d'Orleans. Perigneus, 
imp. et libr. Bouuet, 1869, w Sce, str. 28. 

Alpy ob. Chłędowski Każ. (1876). 

ALO (D'). Zwyczaje towarzyskie (La savoir 
vivre) w ważniejszych okolicznościach życia 
przyjęte (przekład Zygmunta Sarneckiego, 
li raków, uakł. J. Wildta, 1876, w Sce, ^tr. 
162. 1 zlr. 

— Toż, według dzieł francuskich spisane, 
wyduie 3cie poprawione i pomnożone. Kra- 
ków, nakł. .). Wildta, Lipsk, druk. Metzgera 
i Wittiga, 1879. w 16ce, str. Ib5 i 1 ni. 1 złr. 

— Dobry ton, przewodnik towarzyski i sa- 
lon -wy w<dlug d/.ieł;! pani dAlq, przez Hele- 
nę z Russockich Wilczyńską. Lwów, nakł. 
F. H. Richtera, druk. W. Manieckiago, 1879, 
w Sce, str. 2 ni., 221 i 1 ni. 2 zlr. 

Altertliumer ob. Criigsr C. A. (1872). 

ALTH Aioizy dr. O galicyjskich ""gatunkach 
skamieniałych oiworuic rcdzaju Gryroporella 
GrUrap. (Odbitka z V tomu Rozpraw Wydzia- 
łu matem, przyr. Akad. umiej.). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1878, w tce, str. 42 i 2 
tablice litogr. 

— tJber die ra'aeozoischen Gebilde Podo- 
liens uud dereii Yersteineruigen. Herausge- 
geben von der k. k. geologischea Reichsan- 
stalt. Abhandluugeu Band VII Heft Nro 1. 
mit 5. Lithogr. Tafelu. Wien, in Commission 
bel Wilh. Braumiiller aus der k. k. Hof- und 
Staatsdruckerei 1874, w 4ce, str. 77. k. 2. 

— Ueber die Gypsformation der Nordkar- 
paihen-Lauder. (odbitka z Jahrbuch der geol. 
Reichsanstalt, 1858), w Sce, str. 16. + 

— Neue Hohenbestimmungen in der Buko- 
wina, der Marmaros und dem Kolomear Krei- 
se Gralizien's. (Aus dcm Jahrb d. geol. Reichs- 
saubtalt, 1859), w 8ce, str. 4. -t- 

— Einige Hohenbjstimmungen in der Bu- 
kowinę und den angranzeuden Landern. (Aus 
dem Jahrb. der gd Ueichenstalt, 1852), w 4ce, 
str. 8. t ALTARIK - AMBORSKI U — Ueher Phosphat1cne*e'n ans Kreideschirh- 
t«n in Ru«P!Sph-PodoIien. Yoi-jrelc^t^in Ąrr 
Sitznng am 5 Janner 18fi9 (Odbitka), w 8ce, 
od str. 69—74. + 

— Pofifląfl na gfeoloffię Galicy' zachodnifii. 
Cz<?śf' T. lOsnbiT^ odbicif ze Rpraw^zdań 
Komisyi fizroffiaf. Tom V) Kraków, lal^łn- 
dem autora, w drnk uniwersyteckićj, 1872. 
w 8ce, str. 58. 

— Pofii^liid na źródła solne i nafniwp. tu- 
dzież na warzelnie soli kuchennś' w Graliryi 
i Bubowini*". napisał Dr 'Osobne odbi- 
cie ze Spraw. Komisyi fizyngr. za r. 1870) 
Kraków, 1871, w 8ce, .str. 45. 

— Pomi^^ry wysokości dolonane przy bu- 
dowie kolej Galicyjskich i if h znaczenie dla 
fizyogrnfii kraju. Os bne odbicie r. komisvi 
fizyogr. za ri>k 1872. Skreśli? Dr. Alojzy Alth. 
Kraków, drukarnia Uniwersytecka. 1873, 
w Sce, str. 17. 

— Rzecz o belemnitach Krakowskich nnpi- 
saJ professor c. k. Uniwersytetu Ja^iellnń- 
skiego w Krakowie. 'Osobne odbicie ze spra- 
wozdnń Kommissyi fizyogr. za rok 1874. 
w 8ce, str. 26 i k. 1. (bez os. tyt.) 

— Rzecz o pochodzeniu belemnitów z mię- 
czaków glowoncgich oskorupionych, napisał 
profesor c. k. Uniwersytetu Krakowskiego. 
Część pierwsza O belemnitach w ogólności. 
Dawniejsze zdanie o belemnitach. (^Osobne od- 
bicie z „Pamiętnika Akademii Umiejętności 
w Krakowie") (b. osób. tyt.) (1875), w 4ce, 
str. 21. 1 nie!., 1 tabl. 

— Rzecz o ropie i wosku ziemnym w Ga- 
licyi. (Osób. odbicie z XXXIX. T Rocr. T. 
N. Krak.) Kraków, druk Uniwersyt., 1870, 
w 8ce. str. 38 

— Kilka słów jeszcze o bryłach kaTuskich 
z podaniem wypadku rozbioru ilościowego 
tychże brył (Osobne odbicie z XXXVII To- 
mu Rocznika Tow. nauk. krak.) Kraków, 
druk Uniw., w Sce str. 4. + 

— Sprawozdanie z badań geologiczno an- 
tropologicznych, przedsięwziętych w tak zwa- 
nei „Smoczej Jamie" na Wawelu w Kriki- 
wie. COdbitka ze Sprawozdań Komisyi antro- 
pologicznej Akad. Umiej.) Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 5 i 1 t.bl. 

— Sprawozdanie z bndań geologicznych 
przedsięwziętTch w r. 1878 w Tatrach gali- 
cyjskich (Odbitka z tomu XIIT Sprawozdań 
Komisyi fizyosfr. Akademii umiej.). Kraków 
druk. Uniw. Jag.. 1879, w Sce, str. 23. 

— Sprawozdanie o kamykach dnia 20 sier- 
pnia 1870 r. w Uhrynie podczas burzy spa- 
dłych .(Odbitka z tomu IV rozpraw Wydziału 
matem. -przyr. Akad. Umiej.). Kraków, druk. 
Uniw. Jajriel.. 1877, w 8ce, str. 17. 

— Sprawozdanie z podróży odI)ytej w r. 
1875 w nipktór3'ch czę-;ciach r> dola galicyj- 
skieyo. (Odbitka z tomu XI Sprawozdań Komi- 
syi fizyogr. Akademii Amiejętnośii.i Kraków, 
druk. Uniw. Jag, 1877, w Sce, str. 21 i 1 ni. — Wyc"eczka do doliny Chochołowskiej 
w lip.nir. 187-. ^Odbitka z TV tomu Pamię 
tnika Towarzystwa tatrzańskiegi^). Knków, 
druk. Wł L. Anczrca i Sp., J879, w 4ce, 
str; 12. 

Altapik ("Rimsko- rCatoliczeskii). Molitwo- 
-łów (Ilia in;ios7esknho wozr^sta. Po izdaniju, 
odnbre- ni mu Wileńskim Rimsko- Katolic/e- 
skiin Episfopom Wacławom Żilinskim ot 10 
Sieptabria Ifi^A "-oda, piewewicl s polska''n 
azyka Prielat Wilensiaho Rimsko-Kat( li- 
czeskahii kapituła Antonii Niemieksza. Izda- 
nije wteraie. Wilna, Pieczatnia A G. Syrki- 
na Bolsza'a ulira, D. Rotkiewicza. 1870, 
w 8ce. Tytuł i kalen 'avz str. XIII 400 z drze- 
w rytami (w futeraliku). 

Alłmann (Dr. K. F. W.). Cieszvn, diukiem 
Karola Prochaski, 1874. w 8ce. str. 8. (Prze- 
druk ze Zwiastuna ewangelicznego.) 

— Biopraphischcs Tharakteibild, zu?leich 
ein Beitrag zuv Gcschichte des Kirchen und 
Schi'lwesens in der Provinz Posen. Breslau, 
Max Schlp?ingpr'< Musikalienhanfllung, Dtuck 
von Th^^odor Hoffmann in Ostrowo , 1875, 
w 8ce, 1 Titelbl. u. Yorwort 2 Blatter, s. 37. 

Aiłmark ob. Brueckner Alex. (1879 . 

ALYARENGA Prof. P. F. da Cosła. Termo- 
metrya Ternopemiologia i Termakologia prze- 
kład dzieła: Grundziige der allgempinen kli- 
ni«chen Therraometrie. Thermosemiologie und 
Ihermacologie v. Prof. P. f. da Costa Alva- 
renga przez Dra Wiktora Grossterna. War- 
szawa. Gazeta lekarska, 1876, w Sce, II 336 
str. 21 złp. 10 gr. 

Alzacya ob. Miłość. 

ALZOG Jan prof. k. sem. pozn. Historia 
powszechna kościoła. Tłómaczenie przejrzane, 
poprawione i uzupełnione przez ks. St. Kra- 
sińskiego, bi.^kupa wileńskiego. Tom I. Wy- 
danie diusie. Petersburg. P. M. Wolff. 1860. 
w Sce. 442 i VIII str. Tom II 717 i X; III. 
666 i VII ^tr. 6 rs. cena zniż. 3 rs. 

AMANTOM Cl. Nic. Memoire historiąue sur 
Vladislas Prince Polonais; w Sce, str. 88. 

Amasonsn obacz ObermiJlIer. 

AM BACH Edward Adolf a Ludoiska, ćili 
Soud bozi na polich ruskych. Powidka, kte- 

rau puYcdne sepsal nyni ale ćeskym ja- 

zykem wdał Joseph Dudych. V Jndrichowe 
hradci, tiskpm Al. J. Landfrassa, 1856, w I2ce, 
str. 226. 35 kr. 

AMBORSKI Jan. Beranger, studjum. Lwów, 
Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta 
plac Św. Ducha 1. 10, czcionkami Kornela 
Pillera, 1875. 60 et. 

— Gramatyka iczyka francuzkiego. Lwów, 
1874, w Sce, 'str. 234 Cena 1 fl. 50 kr. 

— Metoda, zadania do tlomaczenia na jc- 
7yk fraucuzki systematycznie ułożone i d'i 
gramatyki Jana Amborskiego zastosowane, 
do użytku szkół średnich ojiracował Adolf 
Reabourg. Dział dla początkujących. Lwów, 12 AMBROŻY - ANCZYC Gubrynowicz i Schmidt, 1876, w 8ce, str. 112, 
kop. 60. 

— Wypisy francuzkie opatrzone słownikiem. 
Dz'ał dia poczynających. Lwów Oubrynowioz 
i Schmidt. 1876 r. w 8cp. str. 160 i 4. 90 kop. 

— ob. Ga7e'a narodowa. Kra<^in5l(i Zyg. (Pi- 
sma 187.5\ Rearbourg A. (metoda 1876). 

AMBROŻY Św. Hymn ('ziękczynny śpiewany 
przez dzieci po nroczystem przystąpieniu do 
pierwszej komunii św. w Kościele pp. Sakra- 
mentek. "War^^zawa, 1874, w 12ce, str. 111. 

Amerikan history ob Horain Julian (Symbo- 
lical 1876). 

Ameryka ob. Audouard (Podróż 1872); BI 
bliołeka (1873V, Biiszczvński Stef (Pamięci 
1876): Dix^n Hepworth (Nowa 1873); Gurow 
ski A. ri85S); Helwald Fryd. (G-eografia lfi77V 
Hołyński Al.; Hubner Przechadzka 1874); Kaj- 
siewicz Hier.; Kraitsir (1837); Lała; Leilg^ber; 
M. J. (Mowa); Narbutt K. (187.5); Polacy (1836). 

AMICIS Edmnnd de. Hiszpania, wspomnienia 
z podróży z piąt§j edycy i oryf-inal u wło- 
skiego przekład Maryi Siemiradzkiei. (Doda- 
tek do Wędrowca). Warszawa, nakł Filipa 
Sulimierskiegii, redakcya Wędrowca, druk. 
J. Ungra, 1878, w 8ce małej, str. 518 i 1 ni. 
1 rubel. 

— Konstantynopol, wspomnienia z podróży. . 
przekład z piątój edycyi orye^innłu włoskiego 
Maryi Siemiradzkiej. Warszawa , nakł. F. 
Sulimierskiego, redakcya Wędrowca, druk. 
J. Ungra, 1879, w 8ce małej, str. 498 i II. 
1 rubel. 

— Wspomnienia z Londynu, z oryginału 
włoskiego przekład Maryi Siemiradzkiej War- 
szawa, nakł. Sulimierskiego, redakcya Wę- 
drowca, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce małśj, 
str. 67. 30 kop. 

Ammoniak ob. Adamkiewicz Alb. (das Schick- 
sal 1879). 

Amnisties ob. Lubliner Louis (des diyerses 
1857). 

Amor ob. Anger Edward (1837). 

Amortyzacye ob. Szumlański K. 

Amputacye ob. Żmijewski. 

AMSTER Oswald. Methode zum Selbstuuter- 
richte im Schon- und Schnellschreiben binnen 
acht Lectionen nach dem neuesten Taktschrei- 

ben und Gruppensystem von Lwów, PiUer, 

1868, w 8ce, str. 22. 

— Planimetr ob. Anluszewicz; W. 0. (Opi- 

sanije 1879). 

Amszejewicz Michał ob. Ahn (1871). 

Amstbiatt der kiJnigl. Brombergischen Re- 
gierung. Nro 29. (do Lipca) z dodatkiem: 
Oeffentlicher Anzeiger Beilage des Amts Blat- 
tes. b. w. m. dr. i r., w 4ce. (Wydrukowany 
po polsku i po niemiecku.) 

Anakreon ob. Kurczewski J. (Rocznik 1624). 

Aoamie ob. Matczyński Stan. (tJber 1875). Anatolla ob. Brzozowski Karol (Noc 1877). 

Anatomia ob. Beneden Van (1871). Berres 
Joz. (1836 — 43). Brand F. (1810. 1815). Budqe 
(praktyczna), BupaisU (Dissertatio'* , Hoffmann 
Ouain (opisowa 1871), HyrII Józ. (1851 —58), 
Kamieński Fr. n876\ Kopernirki (ne^ra). Me- 
dicn Józ. (1876 dla malarzy), Pauleł (1877), 
Pelikan W (1823); Preuscher (Muzeum); Ra- 
ciborski (Histoire 1840), Sad^rw^H CMuseum 
1849), Vetłer (De plica semilunar 1804). 

An5>tomla patologicna ob. BiesiadeckI Alf. 
(Ifi7.3), Brodowski Wł. (Quaedani 1859, Rv8 
1869), Choński (De vitio 1P37), ChotomskI F. 
(1822), Kostecki P. (De monstr. I8i9). Krze- 
czunowicz (184.5). Mendę (Hypertr. 1839), Nie- 
chwiedowicz (De rariori). Wisłrcki (1853,18.55). 
ZdzieńsKI (Encephalocele 1857), Zienkowskl 
(De orig. monstr. 1822). 

Anatomia porównawcza i Zootomia ob. Ada- 
mowicz. Bojanus (Intr. 1814), Górski K. (1852), 
Muyschei (Synon. 1829), Wilczewski (De cere- 

bro 1837). 

ANCELOT. Cantate et Ode a Toccasion du 
Couronnement de R. M TEmperenr Nicolas I. 
autocrate de tonte^sles Russies; par M.... Che- 
yalier de la Legion d'Honnenr, Bibliothecaire 
de S. M. le Koi de France. Yarsoyie de Tim- 
primerie de N. Gliicksberg, 1826, w 8ce, 1 ark. 

ANCEWICZ Bonawentura. Mowa przy żało- 
bnem nabożeństwie za zmarłych fundatorów 
i dobroczyńców zakładu Towarzystwa Dobro- 
czynności w kaplicy tego domu r. 1822 dnia 
22 grudnia, przez Franeiszkana S. T. D. ka- 
znodzieję katedry wileńs. miana. Wilno, dr. 
Józ. Zawadzkiego, 1823, w 8ce, str. 15. 

Anclllon ob. Dmochowski F. S. (Czytelnia 

(1834). 

ANCZ W. (tłumacz). Frogulka diewici M.** 

Kr*** (panny Kross) ninie gży Sk (Sokul- 

skiej), iii okresnosti e^oroda Wilna, perewieł 
z francuskoj rukopisyjeja W. Ancz. St. Pe- 
tersburg, w medicinskoj tipografii, 1808 goda, 
w 8ce, str. 13. 

ANCZYC Wład. Lud. A . B. C. Pierwsza na- 
uka dla dzieci, z wielu rycinami. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1871, w 8ce, str. 143. 
Oprawne 45 kop. 

— Toż, tamże, 1876, w 8ce, str. IX. 141. 
złp. 3. 

— Abecadlnik z historyi polskiśj, wydanie 
czwarte przez Kazimierza Góralczyka (Abe- 
cadlnik historyczny, ułożony i rysowany przez 
A. Lerue). Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i 
Sp., 1880, w 16ce, str. 96 i 20 rycin. 1 złr. 
40 cnt., z rycinami kolor. 2 złr. 

— Czytelnia dla ludu wiejskiego, przez 
Kazimierza Góralczyka. Książeczki trzy. War- 
szawa, 1862, w 12ce. 75 cent. 

— Doellingeriada. Poemat bohaterski. Ma- 
jora cano ! (Odbitka z Djabła.) Kraków, czcion- ANCZYO 19 kami drukarni Kraju, 1871, w 8ce, Ftr. 16 
i ryc. 1. (Odbito 600 egz.) (Główna osnowa 
prócz kilku ustępów, pióra Anczyca.) 

— Duch Wojewody opera kora-czna w trzech 
aktach. Słowa Władysława L. Anczyca, mu- 
zyka Ludwika Gri^ssmana. Kraków, nakładem 
autora, w drukarni Wł L. Anczyca i Sp., 187'^, 
w 12ce, str. 94. 30 kop. 

— Dzieje narodu węg-ierskie-^o popularnie 
napisał Wł. L. AnczTc. Kraków, nakUdem 
wydawnictwa „Czytelni ludowój" (z drzewo- 
rytami). Bez roku, (1870\ w Pce, 1 kartka tyt 
z drzeworytem, str. 70. 20 kop. 

— Emigracya chłopska obraz dramatyczny 
ludowy w 5 aktach uwieńczony naafrodą lu- 
dową na konkursie krakowskim 1876 r. War- 
szawa, J. Unger, 1876, w 8ce, str. 135 40 kop. 

— Toż w 5 aktach, wyd. drugie. Warsza- 
wa, nakł. i druk. J. Ungra, 1879, w 8ce ma- 
Uj, str. 136. 40 kop. 

— Elementarz dla dzieci polskich. War- 
szawa, J. Unger, 1862, w 12ce, str. 95. 10 gr 

— Emisaryusz, wiersz (o Edw. Dembow- 
skim). Lwów, 1P48, w 8ce, str. 3. 

— Historya polska doprowadzona do osta- 
tnich czasów, ułożona przez pytania i odpo- 
wiedzi dla początkujących, przejrs'ana i po- 
prawiona przez Kraków, nakł. Wydawn. 

dzieł tanich Wł. Jaworskiego, 1870, w 8ce, 
str. 254 i II. 60 cent. 4- 

— Pierwsza książeczka dla wiejskich dzia- 
tek, które już elementarz skończyły. War- 
szawa, 1862, w 8ce, str. 201. 

— Księga slawniejszych odkryć geografi- 
cznych, przeznaczona dla dorastające' mło- 
dzieży, podług rajnowszych źródeł zebrana. 
Wydanie druffie. Z wielu drzeworytami. War- 
szawa, 1870, w 8ce, str. 272. 8 zip. 

— Toż, zebrał wydanie trzecie z wielu 

drzeworytami. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i 
Sp., 1880, w 8ce małej, str. 253 i 2 ni. 1 ri;b. 
20 kop. 

— Obrazki dramatyczne ludowe. Chłopi 
Arystokraci; Łobzowianie; Błażek opętany; 
Flisacy. Warszawa, nakładem Gebethnera i 
Wolffa, druk Leona Paszkowskiego w Kra- 
kowie, 1873, w 8ce, k. 2, .^tr. 289. 1 rub. 

— Obrazki historyczne z życia świętobli- 
wych, błogosławionych i zasłużonych krajowi 
cnotą, nauką, odwagą i męztwem' Polaków i 
P"lek. Książeczka druga (z 5ma drzeworyta- 
mi). Ksiądz Augustyn Koi decki Przeor Pau- 
linów, obrońca klasztoru Częstochowskiego, 
(wydanie trzecie) Kraków, nakładem księsfar- 
ni A. No wóleckiego i Wydawnictwa „Czytel- 
ni ludowćj", w druk. Gumplowicza, 1875, 
w 12ce, 2 kartki tyt str. 67. 

— Opisy i przygody z podróży po różnych 
częściach świata, z 6ma rycinami. Wyd. 2gie. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1873, w 8ce, 
Str. 347. 1 rub. 50 kop. — Perły. Zbiór celniej<:zvrh powieści z li- 
teratury angielskiśj dla młodocianego wieku, 
wolny przekład W. L. Anczyca. Z 8 rycina- 
mi. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk w Lip- 
sku u J. Klinkharda, 1871, w 24ce, str. 250. 
Oprawne 1 rub. 

— Pijaństwo nieszczastie i pohibel naroda. 
Poslia K. Góralczyka ułożyw Aleksander Ip- 
polit Stefanowicz Russkii katerhpt. pri Oiczi- 
tels Seminariach oi Lwowie etc , Oi Lwowie, 
z drukarnie Towaristwa' imieni Szewczenka 
etc, 1876, w 8ce str. 48. (Drukowano w 12000 
primiesnikach.) 

— Portrety cieniowe królów polskich, za- 
bawa towarzyska z testem .... portrety po- 
dług wizerunków Lessera (Wydawnictwo za- 
bawek i gier pedagogicznych^ Warszawa, 
Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. Tv. 
Anczyca i Sp., 1879. w 16ce, str. 1 ul i 40. 
Razem z portretami 2 ruble 40 kop. 

— Pogadanka włościan o pogrzebie Kazi- 
mierza W., wierszem napisana przez K. Gó- 
ralczyka. Kraków, nakład A. S.. czcionk. K. 
Budweisera, 1869, w 16cp, str. 15. 

— Praca. Książeczka obrazkowa da dzie- 
ci ułożona, z rysunkami Fr. Knstrzewskiego. 
Warszawa, 1869 8ka, str. 21. W opraw-e k. 
75 kolorowane 1.20. 

— Przygody prawdziwe żeglarzy i podróż- 
ników pośród dzikich ludów kuli ziemskiej. 
Warszawa, 1870, w 16ce, str. 305, z 8 rycin. 
Oprawne 1 rub. 20 kop. 

— Toż z rycinami. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk J. Ungra, 1876, w 8ce str. 299. 
8 złp. 

— Przypadki Robinsona Kruzoe. podług 
najlepszych źródeł dla dzieci polskich. Wy- 
danie drugie z 10 rycinami i licznemi drze- 
worytami w tekście. Warszawa, 1870, w Sce, 
.str. III i 349. 1 rub. 20 kop. 

— Krótki rys dziejów narodu polskiego, 
dla niższych zakładów naukowych treściwie 
ułożony, wyd. trzecii^ zupełnie przerobinnp. 
Kraków, nakł Gebethnera i Sp., druk. Wł. 
L. Anczyca i Sp., 1877, w 8ce, str. 268, II i 
1 ni. 80 cent. 

* — Sprawozdanie z projektu uporządko- 
wania miasta Krakowa i pożyczki na ten cel 
proponowanej , wypracowane przez komitet 
wydelegowany z kola obywateli Krakowskich, 
Kraków, czcionkami Kraju, 1871 , w 8ce, 
str. 24. 

— Trzech Moskali, opowiadanie Walente- 
go Kurka kosyniera z pod Bodzentyna, spisał 
W. K. C. (wiertizem). Kraków, druk. Wywiał- 
kowskiego, 1863, w 8ce, str. 1.!. 

— Wiersz do króla pruskiego. Kraków, 
druk. Uniwersytetu 1848, w 8ce, str. 3. 

— Najnowszy i najprawdziwszy wykład 
f-nów czyli sennik oraz najnieomylniejszy spo- 
sób wygrania na każd6j loteryi spisał dla u ANDERS - ANGELI pożytku errającyrh w loteryę KaziinierT; Oo- 
ralczyk. W Krakowie, nakTadem księeami i 
Wydawnictwa ..Czytelni ludowśj" A. Nowo- 
leckiego. w lirnk. Leona Paszkowskiego, 1875, 
w 8ce. str. XXI. 149. („Czytelnia ludowa" 
książka I.) 

— Żubr patrz Obrazki z życia zwierząt 

— Zwierzęta m6w'ącf, z francuzkiego prze- 
^obi^ i pomni^żył W? L. Anczyc Warszawa, 
druk Jaworskiego, nakł. ś. Arcta w Lublinie, 
1873. w 16ce, str. 193 i rejestr. ) rub. 

— i RZEWUSKI W. Czy potrzebny nowy 
t atr w Krakowie? O potrzebie budowy te- 
atru w Krakowie, napisał Wł. L. Anczyc; 
Ze względu na .«;tan maiątkowy miasta Kra 
kowa w r. 1879 co budować wprzódy teatr 
czy wodcciąofi, przez Walerego Rzewuskiego. 
Kraków, nakL W. Rzewuskiego, radcy raiei- 
ski'go, druk. Wi. L Anczyca i S^p , 1879, 
w 8ce, s^r 114 i 2 drzeworyty. 

— ob. Bird dr. (duch 1872) Bonn (1879i, 
Czernicki 6. (Swi.stek 1848). Hoffmann Fr. (Bóg 
1877). Janrta Eug. (Obrizki 187n\ Królpstwo 
(przyjdź), Obraiki (1876), Verne J. Przygody 
1879). 

Anders L. ob. Schnabl J. (1877). 

ANDERSEN H. C. Malowanki. Kraków, Re- 
dakcya Szkiców, nakl, Gawalewicza, druk. 
„Czasu", 1875, w 8ce ma?śj, str. 76. 60 cnt. 

ANDRASZEK Edmund. Ode in solemni inau 
guratione excellenti?s. illustr. ac reye'-. D 
Dni Stephani Kolumna Hołowczyc. Archiepis. 
Yarsay. Prira. Regni Pol. Senatoris erc. Con- 
gregatio Schol. Piar. d. 12 Mai 1820. B. w 
m. dr., w 4ce, str. niel. 6. 

— Ode (po łac. na dzień koronacyi cesa- 
rza Mikołaja I.) Vars 1829. 

— In solemni inauguratione excełl. illustr. 
ac rev. D. D. Franc. a Paula Nep. in Paw?owsk 
Pawłowski, Episc. Płoc, Oril. S. Stanisl. E. 
M. eąuitis etc. Congregatio Schol. Piar. die 
22 mens. Maii 1836, fol, k niel. 2. 

— Ode in solemni inauguratione excell. 
Illustr. et Reyerend Pauli Straszyński, cum 
Episcopus Augustovieusis seu Seynensis con- 
Becraretur et gubernacnla administrationis ar- 
chidioeceseos Varsav. dimitteret, ipsa die VII. 
Idus Januarias 1837 cantata a Scholis Piis 
Varsaviensibus, fol., kart. 2. 

— Ode (po lac. na poświęć, bisk. Walerya- 
na Tomaszewskiego dla dyecezyi kujawsko- 
kaliskićj). 

— Ode ad ill. excell. rev. J. Joann. Paul. 
Pawęża Woronicz Epis. Crac. Senat. Reg 
Pol., ord. S. Stanislai eąuitem, in die consecr. 
ejus 8 Maii 1816 a. iu eccles. cath. Varsavieu- 
si S. Joannis Baptistae celebratae, Institutuin 
clericorum saecularium in comrauni viver.tiuni. 
B. w. m dr. i r , w 4ce, k. 4. 

— ©ratio in comitiis provincialibus cleri- 
corum regnlarium scholarnm piarum polcnae 
proyinciae congregatorum ad dicra V. idus augnstas 1825 a secretario eorutidem comitio- 
rnm habita. B. w. m., w 4ce, k. 4. -t- 

— Oratio in altero .siaeculari anno Congreg. 
Schol. Piarum habita Opolii 1817 d. 25 Mar- 
tis. Varsaviae, 1817, w 8ce. 

— ob Czarnecki E. (Ode). Kon3rski Stan. 

Andreje-.'/ ob. Fredro Al., Korzeniowski J. 

(.'\ndfejew N. A /> Rozbiór prac o kołtunie 
i tak zwanym kołiunowym stanie, oraz od 
powiedź na zarzuty poczynione przez tegoż 
nntf'rowi pracv pod tyt. „Kołtun ze stano- 
wiska histologii i poszukiwań doświadczal- 
nych". W^arszawa 1876 r. 30 kop. 

Andriolli W. ob. lesl^e Hun. (Rystematj'czny 
1873). Kr?.szev/ski I. J. fl879>. Niemojewski L. 
(Obra/ki 1875), Orzeszkowa Eliza (Meir 1878). 

Androna ob. Olechnowicz F. (1873). 

ANDRÓSZOWSKI Kazimierz Bruno. Dowody 
za szerszą Imlturą chmielu w Galicyi. czyli 
rozprawa o chmielu Lwów. nakładem autora 
drukiem K Bu-^^weisera, Skład główny u K. 
Wnida, 1876, w 8ce, str. VI. 27. 40 cent. 

AMORUSZEWICZ Anłoine Jean. These pour 
le Doctorat en Medecine presentś et soute- 
nue le 20 Nov. 1855 pnr Ant.-.rean Andru- 
szewicz ve a Przytyk (Pologne), honorś d'une 
medaille d'argent; a Toccasion du Cholera de 
18.54. De la prśsence du Glycose dans Teco- 
nrmie anitnale. a FEtat normal. Paris. Rignoux. 
Imprimeur de la Facnltp de Medecine rue 
Monnieu le Prince 31. 1855, w 4ce, str. 44. 

ANDRZEIOWSKI A. Coąuilles fonsiles de 
Volhynie et df^ Podolie. f^Moscon 1833.). w 8ce, 
z 3 tabl. 20 srgr. 

Anegdotki dla ro.rweselenia Towarzystwa 
zebrane z podań ludowych. (Zeszyt pierwszy) 
W'arszawa skład główny w księgarni S. H. 
Merzbacha przy ulicy Miodowej Nro 4860 , 
w druk. i litogr. Ch. Kellera ul. Tłomackie 
Nro 5706), w Warszawie, 1873, w 8ce, str. 
31 . Zeszyt po 10 kop. 

— Toż. Zeszyt 2. Wydanie drugie popra- 
wione i pomnożone. Warszawa, 1874, w 8ce. 

— Toż. Warszawa 187.5, w 8ce, str. 38. 10 kop. 

— ob. Krzy''0wski Józ. (Powieści 1876). 

Anegdoty ob. Krzyw 'a Bul. (Pamiętnik 1877). 

Anemis ob. Labanowski, WałczyńskI (1848). 

Anevrysmi ob Arnnsohn J. (1868), Głogowski 
M. (18741, Griienbaum (18.3.5). Heinrich T. (1824). 
Somer (1810). Szwencki (1815). 

ANGEL. Bebe ou le Nain du roi Stanislas, 
comedie historiąne en un acte melee de cou- 
płets, ayec une notice (Theatre du gymnase 
des enfants a Parisi. Paris. lib. Fouraut et 
lils, imprim. Biot, 1879, w I6ce, str. 87. 

ANGELI Mori'z. Abrichtungsreglement fiir 
die k. k Linien- nnd Grenz-Rtgiraenter (fiir 
Compagnie-Schulen). Deutsch-ungarisihe Aus- 

gabe zusammengestellt yon Hauptmann 

iibersefzt yon Oberlieutnant Oskar Becker. ANGELO — ANNALES IS Lemberg, Wiuiarz, 1862, w 8ce, Cz. I., str. 
161 i 3 niel., Cz. II. str. 182 i 5 niel. 

ANGELO. Koralowe ustec/ka. Warszawa, 
autor, 1877, w 16ce, str. 42. 

ANGEŁŁOWICZ Antoni. Uwagi patryoty au- 
stryackiego uad uiektóremi artykułami, uraie- 
szczouemi w zagranicznych gazetach. B. w. 
m., 1809, w 8ce, str. 16. (dwojakie wyd.tuie). 

ANGER Edward (de Mouasterzyska Gali- 
ciens). De amore, dissertatio iuauguralis. Pa- 
tav)i, typ. Cartailier, 18J7, w 8ce, str. 21. 

ANGERSTfcIN W P. Co chrześciaństwo świa- 
tu przyuiot^lo. Kazanie miane w kościele e- 
waug.-augs. w Krakowie w XIII uiedz po 
Ir. dnia 7go Września 1^73 przez p. o. pa- 
stora II przy tymże kościele. Kraków, druk. 
W. Korneclłiego, J873, w 8ce, str. 1-J. 

— Kurs nauki przedkoufirmacyjnej.... p. o. 
Pastora w Krakowie. Kraków, nakładem au- 
tora, druk W. Korneckiego, I87i, w 8ce, str. 
128, kart 2. 75 kop. 

— Popularna symbolika czyli krótki wy- 
kład istniejących różnic pomiędzy kościołami, 
rzymsko-katolickim, ewaugeliclco-augsburslłiiu 
i reformowanym. Warszawa, E. Wende i Sp., 
1872, w 8ce, str. 64. 60 kup. 

— Wielkie znaczenie refuruiacyi Lutra. Ka- 
zanie reformacyjne miane w kość. ewaiig- 
augsb. w ivrakovvie na pamiątkt; reformacyi 
Lutra dnia 2 Listopada 1873 r. na Objaw. 
14, 6, 13 przez.... p. o. pastora U. I\raków, 
druk. Korneckiego, 1873, w 8ce, str. IG. 10 kop. 

Angielska mowa ob. Ollendorf H. G. (teore- 
tyczno 1875). 

— gramatyka ob. Ciei-nniews^a ffl. B. (1860). 

Angina ob. Berger Dr Ant. Stan. (1878), 
Grodsenski Meyer aiber 1872). 

Anglia. Po-^iedzeuie Izby iSiiższej w Augli 
da. 2 Lipca 1861 r. Poznań, 186i, w J6ce. 
1 franc. 25 ceat. 

— Sprawa Polski w Parlamencie angielskim 
w r. 1862. faryż, 1862, w i6ce. 1 tran. 

— ob. Buckie Henr. Tom. (historya 1873), 
Fedorowicz (Szkoły), Macaulay Tom. (dzieje 
1874), Taine, Trzciński A. (Rzut 1812). 

Angora ob. Ko^zczyc W. (wschód (1874). 

Angot ob, Clairi^iile i^Córka 1875). 

Aniala MericI święta, zaloż3'cielka zakonu 
Św. Urszuli, z drzeworytem wydanie drugie. 
Poznań, JM. Leitgeber i Spół., ia74 w I2ee, 
str. 3iy. 

— ob. Nowalskl. 

Anikszłyński kościół ob. Komisya (Objaśnie- 
nie b. r.). 

Anioł pański, powieść obyc/.ajowa. Poznań, 
1864, w 8ce 10 sgr. 

— ziemi. Srebrny śpiew. Lipsk, 1851, ob. 
Lenartowicz T. 

— cichy ob. Siemieński L. (1846). — stróż. Książeczka do nabożeństwa dla 
dzieci. Pelplin, dr. Roman, 1875, w 32ce, 
str. 44. Oprawne 25 fen. 

— stróż, czyli książka do nabożeństwa dla 
młodzieży. Wadowice, druk i nakład Fołtyna, 

1870, w 8ce, str. XXIV, 350, VI i 1 ryc. 
45 cent. 

— Toż dla dzieci, wydana przez Xicdza 
dyecezri chełmińskiśj. Pelplin, J. N, Roman, 

1871, w 32ce, str. 143. 3 sgr. 

— Toż do nabożeństwa dla młodzieży. Wa- 
dowice, nakładem i drukiem Franciszka Foł- 
tyna. 1875, w 12ce, str. 453. VI. -t- 

-— dla młodzieży katolickiej, nowo przej- 
rzana i poprawiona. Waduwice, iiakł. i czcion- 
kami Fr. FoUyua, 1879, w 24ce, str. 354 i V. 

Aniołowie dobro:i. Ośm powiastek itd., na- 
ślad z francuzk. Warszawa, 1870, w 12ce, 
str. 185. 

— Toż. Ośm powiastek dla grzecznych 
dzieci z 5 kolorowane mi obrazkami. Naślado- 
wanie z fraiicuzkiego. Wydanie II. Warsza- 
wa, M. Orgelbrand, 1875, w 16ce, str, 185. 
kop. (i7V-,. 

— ob. Blanchard A. 

Ankieta (narada) gimrazyalna ob. Bukowski 
Julian (słowo 1870). 

Ankiindigung der im M( nate Marz 1808 in 
der Kreisstadt Lublin mittelst offentlichen 
Licitationeu zu yerkaufeuden Galizisciieu 
Staatsgiiier. Von der k. k. Galizischen Staats- 
);iiter-Verausseruugs-Coniissuu. Lemberg, den 
20 Uezember 1807, fol., ark. rozłożony. 

ANKWICZ (Skarbek) de Poslav(ce Andreas 
Alojsius. Andreas Alojsius Dei et Apostolicae 
sedis gratia Princeps Archieciscopus Pragen- 
sis e comit bus Skarbek Ankwicz de Posla- 
vice Sedis apostulicae per inclytiim Boheraiae 
reguum, uec non ) er celeb rrimas Bamber- 
gensem, Misnensem et Kaiisbonensem Dioece- 
ses 1> gatus uatus, suae Caesareo. Regiae Apo- 
stolicae Majestatis Consiliarius intimus actu- 
alis, inclyti Regni Bohemiae Primas, insignis 
Caesiaraei Au.striaci Onlinis Leopoldi Magnae 
Crucis eques, lidLlis Capituli Metropoiitani 
Olonmcensis Oanunicus, S. S. 1 heolugiae do- 
ctor, Protector studiorum, uec non Carolo- 
Fordinandeae Uniyersitatis Prageasis perpe- 
tuus Cancellarius etc. Ai. Clerum secuiarem 
et reg .larem posteaąuam Ąrchidioecesejs gu- 
beruationem auspicatus est. Pragae Bohemo - 
rum, 1B34, fjl., str. 12. 

— ob G. W. (Li^t). 

ANNA z Podgórza. Z podróży po Europie. 
(Bibl. Mrówki t. 35.) Lwów, 1874, w 16ce, 
str. 136. 1'5 kop. 

Anna św. ob. K. M. (nowenna b. r), Koron- 
ka (1861), Książka (1873), Pawłowski Paw. 
(Nabożeństwo 1876). 

Anna Jagielonka ob. Szujski J. (Ost:itnie 1878). 

Annales militaires de Francais depuis le 

comiuaiicemeat de la róyolution ju8(łu'a ła fia 16 ANNĘ - ATONIEWICZ du rSgne de Napoleon. Campague de Prusse 
et Pologne. Paris, typ. Sortier, 1827, w 8ce, 
str. 150. 

Annę ob. Gagarin J. (Kimperatrice 1378). 

Anniyersaire L'. polonais du 12 Aout cóle- 
bree a Zurich. B. w. m., (18(54), w 4ce. 

— (Le 7me) de la revolut,ion natiouale de 
Pologue du 29 Novembre 1830. Publicatiou 
de Tageuce palonaise. Paris, l8o7, w 8i;e, 
str. 30. -f 

— l^me de la revolutioa polonaise du 2C» 
Nov. celebrę a Paris dans la salle dAutin 
en 1848. 1-aris, 1848, w Sce, htr. 40. 

Annuaire historiąue et biografląue des Sou- 
veraius des chefs et oiembres des maisous 
prmcieres, des autres maisous nobles et des 
anciennes f^milles etc etc. Paris, 95 rue Ri- 
chelieu. (obejmuje w 1 arkuszu genealogię 
Boguszów). 

ANSART Karol Rys geografii. Wydanie 56, 
Wilno, 1837, w 12ce, str. 255 i XU. 

— Toż, Wydanie 14te. Wilno 1845, w 12ce, 
str. X 203. 

— T-ż, Wydanie UJte. Wiluo, 1855, w 12ce, 
str. 255. 

— Toż, Wyd. 24te. Wiluo, Zawadzki, 1887, 
w 8ce, str. 270. 2 złp. 10 gr. 

ANTHONY Wilhelm. Mazeppa oder der Ritt 
ins Todrenreich. Eiiie Erzahiuug. 2te Aufla- 
ge. Elberźeld und Leipzig, Verlag vou Jul. 
Piittmana, Druck. L, BuKOWski iu Kroueu- 
berg. b. w. r. (1872), w 8ce, str. 7(i. 

Antiquites publiees par la Commissiuu ar- 
cheologique provisoire etablie par Tordre de 
!S. M. lEmpereur pres de Gouyerueur mili- 
ta»re de Kiew Gouv. generał de Podolie et 
de Yolhyuie. Kiew, 184L), fol; porówuaj : 
Iwaniszew l^ik. 

Antokul ob. Braciwo. 

(Antoni Św.) Nabożeństwo do św, Autonie:j;o 
Padewskiego. Żytomierz, 18(32, u M. Orgel- 
branda w vVarszawie. 15 kop. 

— ob. Bu.!y!a J. (Grośc 1879;, Nabożeństwo 

(b. r.). 

Antoni z nad Wisty ob. Jeziorański Antoni 
(Pogląd 18tj7j. 

Antanier-yjcz Józef ob. Darwin |(o zmienności 
, 1872). 

ANTONIEWICZ Karol ks. Arcybractwo najśw. 
niepokalanego serca Maryi dla nawrócenia 
grzeszników ustanowione. Kraków, druk K. 
Budweisera J859, 8vo, str. 12. 

— Czytania świąteczne dla ludu naszego 
przez ks. K. Antoniewicza (Wydanie szóste). 
Kraków, nakładem księgarni G-. Grebethaerj, 
i tjpółki oraz Wydawnictwo dzieł katolickich, 
w druR. Wł. L. Anczyca i Sp., 187G, w 8ce, 
t kart uiel., str. 148. 45 kop. 

— Droga krzyżowa, przez z rycinami 

Stacyj. Kraków, nakład i druk Wyd. dzieł katol. Wład. Jaworskiego, 1871, w 12ce, str. 
107. 17 kop. 

— Listy w duchu bożym do przyjaciół, 
przez . . . . Wydanie Scie. Kraków, nakład 
Jaworskiego, 1870, w 12ce, str. 95. 35 kop. + 

— Missya wiejska (ed. Scia). Kraków, Ja- 
worski, 1869, w 32ce, str. 68. 15 kop. 

— MtHllitwa do Pana Jezusa (z wizerun- 
kiem), Wilno, J. Krasnosielski, 1861, w 4ce, 
str. 4. 10 kop. 100 egz. 2 rs. 

— Nnuki i mjwy przygodne, miane w Kra- 
kowie przez Kraków, nakład Wyd. dzieł 

katil., 1871, w 8ce, str. 212 i II. + 45 kop. 

— Nauki i rady dla wszystkich. Kraków 
W. Jaworski, 1869, w 24ce, str. 71. 20 cnt. 
(Wyciąg z „Pamiątka jubileuszu w r. 1851".) 

— Toż. Kraków, Jaworski, 1870, w 32ce, 
btr. 68 i spis str. III. 15 kop. + 

— Ojcze nasz. Upominek missyjny dla ma- 
łych dziatek. Wilno, 1861, w 16ce, str. 35. 
10 kop. 

— Pod krzyżem pamiątka Missyi od- 
bytej roku 185;i. ks , Przełożonego Mis- 
syi Grórno-Szląskiej. Dostać m>jżua w księ- 
gai'ni i drukarni katoliciiiej K. Reyznera 
pr/iy ulicy Wodnej (w Poznaniu), b. w. r., 
w 12ce, str. 72, drugi tytuł. Dziesięć Krótkich 
uwag na pociechę dusz cierpiących i Wianek 
krzyżjwy. 

— Poselstwo aniołka w niebie do matki 
na ziemi, przez Kraków, nakład Wł. Ja- 
worskiego, 1870, w 12ce, str. 48. 17 '/j kop. -t- 

— Toż, wyd. 2gie. Kraków, natł. Gr. Ge- 
bethnera i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 16ce, 
str. 57. 25 cnt. 

— Przemowa przy rozpoczęciu odbudowa- 
nia kościoła XX. Franciszkanów itd. dnia 22 
Sierpnia 1850 (bez tytułu na ordyn papierze), 
bez wyr. m dr. i r. bez wym. autora. (Kra- 
ków, 18.50), w 8oe, kart 2. -i- 

— Dziesięć krótkich uwag na pociechę dusz 
cierpiących przez Wyd. drugie powię- 
kszone. Lwów, Poremba, 1862, w l2ce, sir. 24. 

— Toż. Lwów, 1875, w 16ce, str. 40. 10 et. 

— Uwag dziesięć, dla osób w smuiku i 
utrapieniu zostających przez K. K. A. War- 
szawa, XX. Missyunarze, 1860, w 24ce. 5 kop. 

— Toż. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1869, 
w 16ce, str. 31. 5 kop. 

— Tuż. Kraków, W. Jaworski, 1871, w 16ce, 
str. 107, 25 cent. 

— Uwag kilka zbawiennych dla osób wszel- 
kiego stanu. War.szawa, 1862, w 16ce. 5 kop. 

— Uwag (Siedm) o siedmiu boleściach Najś. 
M. Panny. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1871, 
w i6ce, 8tr. 48. 7Vj kop. 

— Wianeczek Majowy Najświętszój Boga- 
rodzicy Maryi. Warszawa, 1869, w 16ce, str, 
24. 7y, kop. ANTONIEWICZ - APOSTOLSTWO if — Toż. Kraków, Jaworski, 1871, w 8ce, 
8tr. 35. + 

— Toż. Kraków, nakł. O. Gebethnera i 
Sp., 1880, w 16ce, str. 35. lO cnt. 

— Wianek krzyżowy przez Na korzyść 

Ochronki stanisławowskiej, nakładem Albiny 
z Antoniewiczów liomaszkanowej. Lwów, 
druk. Zakt. OssoL, 1864, w Sce, str. 31. 1 złr. 
w. a. 

— Wspomnienie pierwsze o św. Kunrgun- 
dzie. Z wizerunkiem, Edycya czwarta. Leszno, 
1862, w r2ce, str. 27. 10 kop. 

— Żłobek. Kolęda dla dzieci. Dziełko osta- 
tnie ks. Karola Antoniewicza Tow. Jezuso- 
wego przez jednego z współbraci tegoż do- 
kończone. Wydanie drugie znacznie pomno- 
żone na dochód Ochronek. Lwów, z drukarni 
Zakładu Naród. im. Ossolińskich, ISóS, w 12ce, 
t.tr. 72. i 

— Życzenia (Nowe) dla ludu wiejskiego. 
Wyd. 2gie. Kraków, Jaworski, 1862 (właści- 
wie wydanie 2gie r. 1857), w 16ce, str. 31. 
10 cent. 

— ob. Speil F. (biogr. 1879). 
Antoniewicz Leon ob. Hoffinann Fr. (Do cze- 
go 1878), Hoffmann W. (Obrazki 1876;. 

* ANTONIEWICZ Mikołaj Bołoz. Anna Oświę- 
cimówna. Poemat dramatyczny w 5 oddzia- 
łach. Drugie poprawne wydanie z illustra- 
cyami Antoniego Grrottgera. Lwów, Seyfarth 
i Czajkowski, 1^<73, w 8ce, str. 218. 10 złr. 

— Hasło i odzew na polach Elizyjskich. 
Wiersz. W Stanisławowie, E. Głuchowski, 
w drukarni J. Dankiewicza, l876. 15 cent. 

— Do J. I. Kraszewskiego podczas obcho- 
du uroczystości jubileuszowej w Sukiennicach 
w Krakowie dnia 4 października 1879 r. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879, 
w 4ce, 1 kartka. 

— Mowa pogrzebowa miana na cmentarzu 
w Stanisławowie dnia 20 kwietnia 1848 przy 
zlyżeuiu do grobu zwłoków s. p. Stefana Ho- 
szowskiego, przez Stanisławów, Piller, 

(1848), w 8ce, str. 6. 

— Wielki piątek i Wielkanoc, na dochód 
uwolnionych wit^żuiów stanu. B. w. m. dr. i 
r. (Lwów, 1848), w 8ce, str. 8. 16 cent. 

(Odmienna edycya od mającej str. 13.) 

ANTONOWICZ W. B. Oczerk istorii Wieli- 
kago kniażestwa litowskago do połowyny XV 
stoiietija, wypusk I. Kijew, 1878, w ace, str. 
156. 

— Archieologiczieskija nachodki i razkopki 
w Kijewie i w kijewsivoj gubieruii w tieczie- 
nii l«76goda (Odtiskiz „C-^tienij istor Obszcz. 
lieti.p. Niestora"). Kijew, 1879, w 8ce, str. 18. 

ANT0N3WICZ Włodzimierz i KOZŁOWSKI 
Konstantyn. Gramoty welykich kniazej liiow  
Bkich z 1390 po 1569 god, sobrannija i izdan- 

nija pod redakcieju Kijew, uniwers. typogr., 

1868, w Sce, str. Xl i 163, Antonowiozowna M. obacz Bourdon Matylda 
(Agata 1870), (Życie 1870). 

Antropologia ob. Bychowiec Józef (prospekt), 
Kopernicki J. (Nowy 1877), .Pawlicki S., Prze- 
ździecki Al., Zbiór (1878), Zulmski. 

Antropologiczna sekcya ob. Lutosiański B. 
(Zaiys 1875). 

Antropologiczne spostrzeżenia ob. Instrukcya 
(1875). 

Antropologiczno-arciieologiczne ob. Materyały 
(1877). 

Antropów ob. Świętochowski A. (Niewinni 
(1878). 

Antychryst według autora W. P. M. W.B, 
Kraków, w drukarni Fr. Ksawerego Pobud- 
kiewicza, 1866, w Sce, sti\ 120, spis. str. 1. 
(Przedruk z czasopisma religijnego „Krzyż" 
za przejrzeniem cenzury duchownej). 

~ Dalsze objaśnienia księgi Genesis i dal- 
sze prawdy z księgi tego świata. Genewa 
(1862), w 4ce, str. 4 i 68. 

— Porównaj : Powołanie. 

ANUCZYN gubernator Radomski. Zarysy 
ekonomicznego położenia włościan w guber- 
niach królestwa polskiego w r. 1873 (wyd. 
w języku rossyjskim). 1875, fol, str. 40 i 
kari 25. Każda karta z 4ch arkuszy chromo- 
litografowanych czterema barwami (wydanie 
w 100 egzemplarzach), loo rubli. 

Apatia Pani ob. Siemieński Jan. 

Aphasie ob. Blumenstock L. (Eia Fali 1878). 

Apiusz Klaudjiisz ob Kruczkiewicz Br. (Koz> 

prawa 1874). 

Apokalypsis ob. Rej M (1879). 

Apomorfina ob. Pieniążek Przemysław (Dzia- 
łanie 1875). 
Apopieksya ob. Gussmann, Melicher. 

* Apostolstwo serca Jezusowego, czyli Apo- 
stolstwo modlitwy. Święte sprzymierzenia 
z sercem Jezusa Pana dla uproszenia zba- 
wienia dusz i tryumfu kościoła. Kraków, 
druk Czasu, 1871, w 12ce, str. 15 i I. (d. 3 
lutego 1871.) 

— Toż czyli związek katolicki dla tryumfu 
kościoła i dusz zbawienia (Red. X. St. Sto- 
jałowski). Kraków, druk Czasu, lo72, w 16ce, 
Intencya na Styczeń - Grudzień, w 16ce, str. 
8, 15, 16. 16. Maj, w I2ce, str. 40. Czerwiec, 
str. 67. Lipiec, str. 12. 

— Toż. Związek katolicki dla tryumfu 
kościoła, zbawienia dusz i odrodzenia kato- 
iickiój Polski, w Druk „Czasu". Nakład Tow. 
tSer. Jez,, 1872, w 4ce, str. VII. Intencya głó- 
wna na miesiąc sierpień jedna kartka. Inten- 
cya główna na miesiąc wrzesień jedna kartka. 

— Toż, dla tryumfu kościoła św. i zba- 
wienia dusz ludzkich, intencya na Styczeń, 
Grudzień. Kraków, nakł. Tow. Jesus., 1873, 
W 16ce, kart 2, 4, 4, 2, 2, 4, 2. Pażdz. k. 2. 
Listop. k. 2, 

3 18 APPEAL - AIICT Toż i zbawienia dusz lud/kich, iiiteucya 

niiesioczna Styczeń, .'\Iaj 1879. Kraków, nakł. 
ks. Mvcdeiski('g'() T. J., druk. Czasu, 1879. 
w IBce małej, str. 31 i 1 ul., 33 — 63 i 1 iil., 
65 — 96. 97 — 128, 129 — 160 z rycinami. Po 
2 cnt. = 4 fenigi. (, Wydruk owan- 78.000 exem 
plaizy.) 

— ob. Jezus (1872 — 73), Zbiór (1879). 

Appea) (Au) to Englislimen in behalf of tbe 
Polisb Exiies. with a brieg statemou of tlieir 
claiiiLS uiion sur generosity. London, Hidg- 
ways, PiccaiUUy, Hugues, Priuter Islin^ton, 
1837, w 8ce, str 26. 

— to tbe Britisch Natiou from the I'oliscb 
Re,fu2:ee.-i lesident iu Euf>'laud, (1848), str. 4, 
(podpisani: Colonel Lach Szyrma, Capitain 
J. B. ftartochowski, Thomas Butkiewicz). 

— of tbe polish central Demoer. Cominitee 
to the British Nation. Lond. 1854 w 8ce. 

App&l aux autorites de la Republiąue fran- 
caise <ld. Paris le 27 Mar. 1848. Podpisano: 
Le comite central de la Societe democratiąue 
de Pologue. (Paris, 1848}, w 4ce, str. 1. (li- 
togr.) -f 

— aux pcuples civilises pour la formation 
d*une bibliotheąue a offrir a la Pologne. Pa- 
ris, 1833, w 8ce, etr. 4. 

— du peuple polonais au peuple francais. 
Impr. de Setier, rue de UreiioUe St. Hono- 
ró, n. 9. B. w. r, w 8ce, str. 4 niel. 

— aux Polonais de la conimission de sub- 
sides pour le jeunes 6!eves polonais. (Zurich, 
1866 1, w 4ce. 

— de pretres polonais au yeueiMble clerge 
catholiąue uuiyersel. Paiis, 1864, w 8ce, str. 4. 

Apreciation des paroles d'nn Ruthenien a 
ses freres Slaves, par un pretre de TEglise 
Greco Slave-Catboliqtie Paris, impr. Pelboy 
fr. et Couip., 1849, w 8ce, str. 15. 

Apte (Dr.) ob Pamięiniit Tow. lekar. 

Apteczka ob. Będziński A. (1877), Hufeiand 
(Pii^cset 1874). 

Apleczne materyały ob Freysr Antoni (Cen 
nik (1870). 

Aptekarskie Towarzystwo ob. Czasopismo 

Apteki ob. Ssrgliolz A. 

ARAGO iakób. Podróż naokoło świata, prze- 
kład z francuzkiego W. Szymanowslciegu oz- 
dobiona 127 illustracyami. Wydanie IV te. 
Warszawa, S. H Merzbach, 1874, w 4ce, str. 
224. 1 rs. 80 kop. 

ARAMOWICZ Ign. Marzenia. Pamii^tnik o 
ruchu partyzanckim w województwie grodzień- 
skiem w 1663 i lb64 r Bei.dlikon, w dru- 
karni Ojczyzny, 1865, w 8ce, str. 84. 1 frank 
20 centim 

Araneides ob, Taczanowski L (i 679). 

ARBONEYILLE (d'). Krystyna, powieść, prze- 
łożył Szpaderski idłUi zapcwielziano w War- Archeologia ob. Drawiiosti (1816), Engeslrom 
W. (1875). Horbaczewski N. (Rusi), Jucewicz 
(Litwa 1842), Kraszewski (Sztuka), Krzyźa- 
ncv*oki St., Kiuiasiewicz, Lelewel i (liadania), 
Tyszkiewicz £. (ua Litwie), Wyktpaiiska, Zien 
kiewicz. 

Archeologiczna badania ob. GlorjerZ. (poszuk. 
1877), Kirkor A. H. (1877), Kopernlcid Iz. (1878), 
Ossowski Godfryd (Sprawozdanie 1879), Prze- 
giąć (1876), Przyborowski 1. (wycieczka 1875), 
Przybysławski (1879), Radzimiński Zyg. (.1878 , 
Sobicszczański F. M. (18.53), Zawisza ian (1879). 

Archeulogiczojkija ob Maksymowicz Mich. 

Archikatedra lwowska ob. Hi:tory:ł (1876). 

Archiy fiir slayische 1'hilologie, \.urer Mit- 
wirkung vou A. Leskieu und W. Nehring 
herausgegeben v. V. Ja^^ic. I. II. III. IV. 
Baud. Berlin, Weidmannsch'^ Buchhandlung, 
187S-79, w 8ce. (Mieści ])vsne A. Bruecknera, 
A. Ka iay, J. Perwolfa, H. Collitza, W. Neh- 
ringa. Em. Ogonowskiego). 

— jugo-zapadnoj Rossii izdania wremenno- 
ju Konimisijeju dla razbora drewnych aktów 
wysoczajsze uczreżdennoju pri Kijewskom i 
Wołynskom Greueralgubernatorie. 

Tom I. Czast I. Akty otnosiaszczijesia k is- 
torii prawosławuoj cerkwi w jugo-zapadnoj 
Rossii, 1859. 2 rub 

Tom I. Czast II. Postanowienia dworian- 
skich prow:ucioualaych sejmów. Kijew, 1861. 
2 rub. 

Tom L Czast IIL Akty o Kozakach (1500 
— 1648). Kijew, 1863. 3 rub. 

Tom I. Czast IV. Akty o pioischożdeniju 
szlacaetskicli rodów w jugo-zapadnoj Rossii. 
1862. 2 rub. 

Tum ni. Materiały dla istorii prawosławi- 
ja w zapaduoj Ukrainie w XVin stoljet. 
Archimandryt Znaczko Jaworski 1864. 

Archiwa wioskie ob. flakuszew. 

Archiwa ob. Biełorusów A. (Opis 1879), En- 
gel A. (!86s), Majewski Walenty (Rzecz 1813), 
Powsa;ńSKi A. (1824), Haczyński Edw. (tajne). 

Archiwum do dziejów literatury i oświaty 
w Polsce, wydawane przez Komisyą do ba- 
dań tego zakresu przez Wydział lilologiczuy 
Akademii i^nuejętnosci w Krakowie powoła- 
ną, toui I. Kraków, nakł. Akadi^mii umiej, 
druk. Czasu, i 878, w 8ce większej, sir. VI> 
1 ni. i 378. » 

— \\ róblewieckie II. Pami(^tnik damy ob. 
Tarnowski Wł. 

ARCISZEWSKI Krzysztof. Pieśń ułożona przez 

Imci Pana kiedy za listem Króla Imci 

z Brazylii do Holandyi powracał r. 1637 No- 
wo wydana z i'ękopisu dochowanego w ar- 
cuiwura Konstantego Podwysockiego w Hych- 
tach Humieckich pod Kainieńcem podolskim. 
Lwów, druk. Zakł Ossoi., 1864, w 8ce, str. 8. 

ARCT S. Katalog dzieł nakładowych ksic- 
garai w Juubimie. Warszawa, druk. ii> ARCYBHACTWO - ARNT iŚ Skiwskiego, 1878, w Ifice, sir. XVII i 1 ni. 
Arcybiskupi gnieźń ob. Llskn Xawefy(KatTlogi 
(1877). 

Arcybractwo Matki Boskiój Anie^skiśj usta- 
ndwioiie w kaplicy kościoła para li al '.kj; o u' J'u 
wi rwill w pobliżu Tuluzy w  Fraiicyi. Tnr- 
nów, (Irnkieni Annstazego Husinow- kiego, 
1873, w 12Le, str niel. IV, lic/.b. 23. 

— Paska rzemiennego czarnogo Pncip- 
szeiiia N. JI Kanny. Z drz< worytem M. B. 
Krfik«')W. nakładem X. A. W. Sntora l'romo- 
tora tfgoż Bractwa w drukarni Uniwersy- 
teckiej, 1872, w 12>:e, karrek 2 

— Pocienzenia N P. Maryi (u wier>.chu 
drzeworyt. pod ł^tóiyni te słowa: Niech będzie 
pochwalony .Jezus Chrystus Nakładem X A. 
W. Sutora pro.notora tegoż bractwa). Kraków, 
diuk. Uniwers. Jag , 187.5 r., w t^ce, 2 kart- 
ki niel. 

— ob. Badowski Ijnacy (Sprawozdanie !878). 

^'' AREN F. ?.l Arthur Grottger eine Reminiscenz 
Wien, L. Rosner, Diuk von W. Drugulin in 
Leipzig, 1878, w 8ce, k- 2, str. lll z wize- 
runkiem Grottgera. 

Arendt Jan Chryscst. ob. Brzeziński Aiiłoni 
(Mowa 1872). 

ARENDT Karol. Kazanie z okazyi zapadłego 
prawa krajowego nadającego wolność wło- 
ścianom, tak do Panów iako NNłoś'ian przez 
JX. kanonika profe.-^ora Seminaryi pułtuskie- 
go proboszcza Andrzeiows!<iego w kolleg:ia- 
cie pułtuskiey, miane roku 1808 dnia 29 Maia 
za pozwoleniem Zwierzchności, w 8ce str. 2(j. 

ARENDT iViarcf:łi (tłumacz). Nauki chrze- 
ściańskie w !^posobie uwag i rozm3'slań czyli 
lekcyi i raedytacyi, z francuzk. na polski ję- 
zyk prze/. J^larc. Arendta Tryuitarza prowin- 
cyi Definitora przełożone. Berdyczów, w dr. 
k^. Karmelitów bosych, l82(j, w 8ce, str. 634 
i 4 niel. 

ARGENT Paul. Lecons sur la litterature 
fraiicaise, redifjees d'a[nes les ouvrages des 
miilleurs auteur.s. Premierę livraison, Le i e- 
sume des epoque.-;. En voie de publication du 
meme auteur „les etapes, de Paris au fleuve 
de r.lenisst'1". Posen, Żupański, 18G9 w 8ce, 
sir. 41. 5 sgr. 

ARIOSTO Lodoyico. Per la partenza di Gi- 
nę vra-Canzone. A. donna Aitonia Egeria 
Htitorowicz, .^)arco Aurelio Cerutti offre qae- 
sta Canzone. b. w. m., 1845, w 8ce str. 6. 

Arka pociechy, czj^li ybiór nabożeństwa dla 
Towickszenia chwały Pana Boga na ziemi. 
Na cze.<c Nfijśw. Maryi Panny od pocieszenia 
i swiętycli sług Bużycli n.odlitwami i kościel- 
nemi śpiewy zwiększony, dla duchownego poży- 
tku prawuwiti nvch chrzesciri n na nowo do dru- 
ku podany. W h rakowie, nakł. XX. Augu- 
styauów, druk. Uniwersytetu 1873. w 8ce, 
k. 12, .>tr. 543. 

— Toż (przez ks. Zyjjmr.nta Wołka) Kra- 
ków, nukł. księży A. gustva ów, druk. Uniw. 
Jag., 1880, w 8ce, htr. XXIV, (ilG i 1 rycina. Arkossy ob Bocch. 

ARLT Dr. Ferdynsn'' O nszkodzeniach oka 
z szczpgólneni uwzględnieniem orzeczeń są- 
dowo-lekarskich. Tr^z pioft^ssora okuli- 
styki w ['niw. VViedeńskim pedał Dr. Jan 
Buszek. ^^ arszawa, druk. Gaz lek. Ul. Śto- 
Krzyz! a Xvn 9, 187(i, w 8ce, str. 78 

Arm 'ta. Plotki i nie-plotki stryjskio. N. 1. 
Stryl 18~8. 

ARi^^ATOWICZ Fe!ix. Odpowiedź na wniosek 
dyrektora budownictwa mieiskiego, p. Ma- 
cieja M Oraczewskiego przez Wjjo iirezydenta 
miasta Krakowi na p siedzeniu d. G marca 
1879 r. w Hadzie miejskiej względem psucia 
się beleU w budynku szkolnym u św. Scho- 
lastyki postavviony Kraków, nakł autora, 
druk F.-. Pobiidkiewicza (A. Koziańskiego), 
1879, w 4ce, str. 4. 

ARND H. A Komejko. Erzahlung aus dem 
Pdlnischen Familienlebeu. Fjaucfurt, a M., 
1867, w 8ce. 

ARNDT (nauczyciel, redaktor). Poradnik 
rolniczy. [\rólewska Huta, 187l (czasopismo). 

— ob. Eichlorn Mor. (krowiarnia 1874). 

— Amalia ob. Kraszewski Ig. (Szpieg 1867). 

Arndt Ernest R/laur. ob. Fc-^ster Karol (Teka 

1872). 

ARNOLDUS. Chronica Slayorum ex recen- 
sione I. M. PappenberŁ;ii. (Sciiptores rerum 
Germanicarum in usum scholarum ex raonu- 
mentis Germaniae historicis fecit G H. Pertz). 
Hann(iver, Halin, 1868, w 8ce, sti'. 295. 18 sgr. 

ARNOLD J. Daniel (z KogożmO- De veneficio 
arsenie. Berlin, 1813, w 8ce. 

ARNOLD (Dr.) Krótkie powiastki dla wpra- 
wy młodzieży w polskim i niemieckim języ- 
ku, mianowicie do odczytywania, opowiadania 
swojemi słowy, ( dpisywauia, poprawiania, po- 
wtarzania, przez pytania i odpowiedzi ucze- 
nia się na ) amięc i tłomaczeiiia, zebrał i 
przełożył z niem. T. Nowosielski. Wydanie 
drneie. Warszawa, 1870, w 16ce, str. vni 
i 305. 60 kop. 

Arnold Zuzanna ob. C E. (Przemowa 1818). 

Arnstaedi ob. Constitution. 

ARNSTEIN Henryk Inżynier, Najlepszy i 
najpewniejszy szybkorachmistrz czyli prze- 
wodnik rachunkowy niezbędnie przy kupnie 
sprzedaży potrzebny. Obliczony w walucie 
austryjackiej począwszy td 1 do 100 sztuk 
( d y., do 99 kr. w. a. z dodatkiem zawiera- 
jącym tabelę przemienienia nowych miar i 
wag na stare i odwrotni , jakoteż odmiany 
cen i licznych innych pożytecznych tabel, 1 — 
123 str. jako dodatek do szybkorachmistrza 
„i 'rak tyczny podręcznik do pizemiany starej 
niiary i wagi na nuwą i przewrotnie opraco- 
wał W. Muschal nauczyciel. Cieszyn, druk. i 
nakł. H. Feitzingera, 1875, w 8te ważkiej, 
str. 46. 56 et. 

ARNT Jan (sipcrintendent). llajski ogróde- 
czek pełen cnót chrześciańskich, podług edy- so ARONSOHN - ASNYK cyi polskiś.i od ks. Samuela Ludowika Zasa- 
dyusa, proboszcza strasfnrtskiego, w Brzegu 
S7laskim r. 1736 wydnnei, nowo drukowany. 
Królewiec, nakł. i 'liuk. Hartunga, 1879. 
w 8ce malś', str. 457 fprzez pomyłkę 157) 
80 fenisr. (Inna edycya Brzeg 1736.) 

ARONSOHN Jiiliu<; (ans Schweidan GouverP. 
Kowno") Uełier Anevrysma der Arteria pul- 
monalis. TMssert. inauff. Konicsberg, Gruber 
et Longin, 1868, w 8ce, str. 25. 

Arrete de la Sociśtś littóraire polonaise 
sur les dtudes speciales. Paris, 1832, w 8ce, 
6tr. 8. 

Ars moriendi ob. Celichowski Zynmun! (1874). 

Arsan ob. Extraił (1818) 

Arsene Houssaye ob. Biblioteka (1868-1771). 

Arterya ob. Grobelny. 

ARTOIS rd'). "Relafon de la dśfense de Dan- 
zig en 1813 par le X. corps de Tarmee fran- 
caise, contrę Tarmśe combinee russe et prii- 
Bienne. Paris, Guyot, 1823, w 8ce, str. 511. 

Arlychiewicz ob. Koni P. 

Artykułów, (Kilka) wstępnrch, Warty z r. 
187B i 1n79, oraz mowa hr. Edw. Raczyńskie- 
go na koronacyi w Królewcu w r 1840. Po- 
znań w komisie i czcionkami W. Simona, 
1879, w 8ce, str. 44. 75 fenig. 

Artykuły wstępne ob. Koźmian S. (1878). 

Artyllerya ob. Dpcker C. (nauka 1828), Ga- 
łęzowski (1867), Kohler. 

Artysta (Mały). Zabawka rysunkowa dzia- 
twie poświęcona. W drukarni Wł. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, bez roku (1877), 
w'8ce, 1 kartka. (Wydawnictwo zabawek i 
gier peda^ogicz. w Warszawie). 

Artystów (Do) polskicb w sprawie Muzeum 
Rapperswylu. Drezno, druk. J. I. Kraszew- 
skiego, 1871, w 8ce, str. 16. 

Arya. Skarb mojój cioci, powieść. Lwów, 
nakl. i druk. Gazety naród., 1877, w 8ce ma- 
łej, &tr. 187. 1 złr. 80 cnt. 

ARYSTOFANES. Rycerze. Komedya, grana 
w 425 roku przed Chry.stusem w Atenach. 
Przedstawiona w Styczniu 1873 rolcu na sce- 
nie krakowskiej w tlómaczeniu Józefa Szuj- 
skiego. "W^arszawa nakłnd Gebethnera i Wolfta, 
drak. J. Bergera w Warszawie, Daniłowi- 
czowska. (Oddruk Bibliot. Warsz.) 1875, w 8ce, 
2 kart. tyt., str. 48 I. 70 kr. 

— Komedya Rycerze, akt I, z oryginału 
wierszem pr/.ełożył i wstępem opatrzył Fran- 
ciszek Konarski, słuchacz filoz. w Uniwersy- 
tecie lwowskim (Odbitka z „Albumu uczącej 
się młodzieży polskiej, poświęconego J. I. 
Kraszewskiemu"). Lwów, druk. Gazety naro- 
dowej, 1879, w 8ce, str. 46. 

— ob. Chodzkiewicz Ladislas (Un vers 1876). 
Arysłonous ob. Bobrowski Jan (Przygody 1809). 
Arytmetyczne działania ob. Bogucki (Sta- 
chowicz Konstanty) (Nauka 1872). Arytmetyka ob, Bączalski Ed. (1874). Bogu 
cki, Bykowski M. (Panteon 1875), Czech Józef 
(Krótki 1828), Damczew>kl Kalasanty (1808), 
Grzybowski Grzpgorz (1875), Jeske Auqust (Sy- 
stematyczny 1873), Kramsztyk S'an. (Wykład 
1879), Mocnik Franz. (18.55), Obermajcr F. 
(prakt. kieszonk.), Radziszewski F. (1877). 

Asbuka i Abecadło ob. Szaszkiewicz Marc 
(1830). 

Asfalt ob. Gniewosz Jan Nep. (187.5). Sporny J. 

ASHER A. et Comp. Catalogue dune coUe- 
ction prścieuse de livres rares pt curieus 
provenant en partie de la bibliotheque cele- 
brę de M. Lud w. Tieck, en vente aux prix 

maTque.'5 chez Berlin 18.50, w 8c'% str. 

222 (od str. 114 — 119. Pologne). 

— XCVII. Catalogue dune collection choi- 
sie de livres anciens et modernes contpuant 
la Russie, la Roumanie, la Turąuie. la Bohe- 
mę et les autres pays slaves, en vente chez. .-. 
Berlin, imp. A. W. Schade, 1870, w 8ce, str. 
29. -f 

— Nr. 100. Bibliotheca p'>lonico-slavica. 
Catalogue de livres polonais ou relatifs a la 
Pologne, en vente aux prix raarąuś^ chez. .— 
Katalog der polnischen und Polen betreffenden 
Biicher etc. Berlin. Druck von W. Drugulin, 
1871, w 8ce, str, 96. + 

Asketomorja ob. Juszyński Hier. 

ASKOCZEŃSKI. Kiew z drewniejszyra jewo 
uczyliszczem . akademieju. Kijów, typograf. 
Uniwersytecka, 1856, w 8ce, T. I. str. 370, 
T. IL str 566, 

ASNYK Adam. Cola Rienzi, dramat histo- 
ryczny z XIV w. w pięciu aktach prozą ory- 
ginalnie nnpisany przez Kraków, nakład 

księg. Wydawn. Czytelni ludowśj A. Nowo- 
leckiego, druk. Paszkowskiego, 1873, w Bce, 
k. ,S, str. 118. 1 zlr. 80 cent. 

— Gałązka heliotropu k. w. 1. a. prz'^z 
El— y. Lwów, 1869. 

— Kantata ua jubileusz J. I. Kraszew- 
skiego, na chór męski, solo baryton z towa- 
rzyszeniem orkiestry, słowa muzyka Że- 
leńskiego. Kraków, nakl. Tow. muzycznego, 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 4ce, 
str. 2 ni. 

— Kiejstut, tragedya w 5 aktach (Odbitka 
z Przeglądu polskieeo). Kraków, druk. Ozasn, 
1878, w 8ce, str. 128. 1 złr. 

— Kiejstut. Trauerspiel in fiinf Acten von 

iibersetzt von M. v. Redeu. Posen, Ver- 

lag von J. .Tolowicz, Druck von W. Decker 
et Co., 1879, w 8ce, str. VI i 90. 2 marki. 

* — Piiezye przez El.,.y. Tomów 2. Kra- 
ków, nakład księ?. i wyd. Czyt. lud. A. No- 
woleckieL'0, druk. Uniwers , 1872, w 8(6, k. 
2, str. 234 i II; k. 2, str. 243 i III Prenum. 
3 złr.; na weliu. 4 złr. 25 c; na pap. zwycz. 
3 złr. 80 c. 

— Toż T. I i II. Lwów. Nakładem księ- 
garni Gubrynowicza i Schmidta. Kraków, ASPIS - ATLAS 21 w drukarni Wt. L Anczyca i Sp. pod zarzą- 
dem S. Gralichowskiego, 1876. w 8ce, Ptr. 
234. Spis rzeczy (TI) i 243. 4 złr. 20 cnt. 
ozdobnie opr. 5 złr. 60 cnt. 

— Przyiaciele Hioba, komeiiya w dwóch 
aktach (Odbitka z Bluszczu). Warszawa, nakl. 
M. Glucksberga. druk. S. Orgelbranda synów, 
1879, w 8ce raalśj, str. 100. 60 kop. 

* — Trubadorowie. Odczyt miany w Kra- 
kowie przez — (Odbitka z Kraju.) Kraków. 
nakł. wydawn. Kraju, czcionk. Krajn, 1872, 
w 12ce. str 54. 2r> cnt. 

— Żyd. Dramat wsp6'czesny w trzech n- 
ktach napisał El...y. Kraków, nakładem Adol- 
fa Dygasińskiego i Spółki, czcionkami dru- 
karni „Czasu", 1875, w 8ce, str. 80. + 

— ob. Wieniec W. (1877). 

ASPIS Bopumił. Na cmentarzu poemat. War- 
szawa. E. Wende i Spół., 1876, w Sce, str. 
30. 30 kop. 

— Sulamita (Pieśni wschodnie).. Warszawa, 
druk J. Korzeniowskiego ul. Św. Jerska, 
w Warszawie, 1874, w 8ce, str. 61, 1 niel 
60 kop. 

Assarniot. (Assaraiot Woronicza; Prośba; 
Oguia; Śpiew powstańców.) Paryż, druk L. 
Martinet, 1863, w Sce. k. 4. -f 

Asekuracya ob. Auszug, Ubezpieczenie. 

Assemblee CA I') Natio lale, Les Rep ś-en- 
tans de la Pologne, le 22 Mai 1848 (podpisani 
X. A. Czartoryski, Tyszkiewicz, Olizar itd.). 
Paris, 1848, w Sce. 

ASSENHEIM D. Kalendarz pipularno gospo- 
darski polski i ruski na rok zwyczainy ma- 
jący d. 365. 1817 przez Rok III. War- 
szawa, nakł. M. Rodzyna, w druk. Jawor- 
skiego, w 4ce, str. 52. 

— Toż. Rok IV. tamże, 1848, w Jce, str. 52. 

— ob. Kalendarz (1845 — 48). 
Assenizacya miast ob. Markiewicz Stanisław 

(1878). 

Association (I be literary) of tbe friends of 
Poland. Polonia or monthly reports on polisb 
affairs. London, 1832, w 8re, Nr. 1 w Sier- 
pniu, Nr. 5 i ostatni w Grudniu. 

— for promoting tbe instructiou ( f young 
Polish exiles. London, 1833, w 4ce, str. 2. 

— (Polish Slayonian Literary) in tbe State 
of New- York. (United vStates of America.) Ne w- 
York, 1846, w 8ce, I. str. 6: II. str. 14 

— des anciens eleves de Tecile polonaise. 
Statuts modifies conformement aux dćcisions 
de-i assemblśes gśnśrales 1865, 1866-68. Pa 
ris, impr. centiale des chemina de fer. H. w 
r., w 4ce, k. 2. 4 

— des anciens śleves de lecole polonais'^. 
Proces verbal d^- lassemblće generale du 7 
Aout 1870. Sixieme annće. Lagny, impr. F. 
Aureau, w 8ce, str. 16. 4 

— polonaise des imposćs yolontaires. Sta- 
tuts. l'aris, imprimerie et librairie Paul Du- pont 41, rue Jean-Jackes-RoussGaa, 41. 1874. 
w Sce, str. 11. 

Assur Bani-Pal. ob. Radliński J. (król 1877). 

Asthma ob. Brrg^on Józef (1859). 

Asł''pa, pamiętnik narodowy polski etc To- 
mów 5. Wydawca Fr. Grzymała. Warszawa, 
1825. w 8ce, str. 396. 347. 288, 220, 104. 
60 złpol. 

Asłrognozya ob Bayer Julian (1870). 

Astrologia ob Stezkowski i K., Wierzbicki 
D. (1879). 

Astronomia popularna czyli l;rótki i zrozu^ 
miały wykład o ziemi, słońcu, księżycu i 
gwiaz<lach ze szczególnieiszem uwzsflędnie- 
niern nnuki o czasie i o kalendarzu Gniezno, 
1876, w 8ce, str. IV i 132. k. 80 karton. 90 kop. 

— ob Celin ?H J. (Studya 1872), Flammari^n, 
Kone-i-ik, Kowalski J. (Rederches 1878\ Mit- 
chell S^wi ki J. (popul.), Steczkowski J. 

A^eizm ob. Ledochowski Ant. (Rozprawa 
(1817). 

Ateneum. Pismo naukowe i literackie. W^'": 
szawa , drinkiem Józefa Unera, Nowolipki 
Nro 2406 (3) 1876, w 8(6. Redaktor i wy- 
dawca II Benni. Nakładem Wł. Spasowicza. 

Rok I. 1876. Tom I, k. 4, str. 693 i tabl. 

Tom II, 4 kartki niel., str. 67,5, z mai^ą 
szotlów tunetańsko-algielskich i przyszłego 
morza. 

Tom III, 4 k. niel., str. 688. 

Tom IV. dri kiem Jana Noskowskiego. 4 k. 
niel. I zesz. str. 229, II zesz. 227 (I), III z. 
239 (\). 

Rok n. 1877. Tom I, 4 k. niel., str. 739 (I), 
z 2ma tabellami. 

Tom II. wydawca W Spasowicz. Redaktor 
J. Trejdosiewicz, 4 k. niel., i-tr. 702, omyłki 
na lej kartce. 

Tom III, drukiem K. Kowalewskieao. 2 
kartki tyt., str. 686, spis rzeczy na Iśj kart. 

Tom IV, 2 kartki tyt, str. III. 715. 

Rok III. 1878. Tom I ogólnego zbioru tom 
IX, 2 kart. tyt. str. III. 596. 

Tom II. Zbioru ogóln. tom X. 2 kartki 
tyt , str. III. 601. 

Tom III, k. 2, str. III. 626. 

Tom IV, k. 2, str. III. 600. 

Rok 1879, str. 630, 608 .590. 

Ateny (b Dzieduszycki Woj. (1877). 

ATLAS Henryk (.Galiciensis Moszczanensis). 
Dissertatio inauguralis patbologico-therapeu- 
tica de otalgia etc. yindobonae, typis Cungr. 
Mecbit., 1835, w 800, str. 21. 

Atlas historyi naturalnej dla użytku gimna- 
zjów i s/kół realnych, obejmujący 48 tablic 
rycin kolorowanych i 16 str. tekstu, objaśnia- 
jącego w języku polskim, łacińskim i niemie- 
ckim. Wydanie 4te. Wiedeń i Ołomuniec, Edw. 
Holzl, 1873, w Sce, str. 48. 3 zlr. 50 cent. 32 ATTYLA - AUGUSTYANKI — jeograficzny. Łamigłówka w kwadra- 
tach. Warszawa, M. Orgelbrand (187!). 1 rub. 
50 kop. 

— k'es'0)ikowy z czternastu kart złożony, 
z dokłailiieiu tychże objaśnieni' m. Wrociaw, 
Kern. 180fi w 4ce, str. 4 riel. i 297 liozb. 
(na okład dl. ie stoi: z dwunastu kart złożony). 

— statystyczny królestwa fJalic.yi i Lodo- 
meryi w Wielkiem ksi^.^^itwie krakowskiem, 
przedstawinjący w fi kartach: 1) Luilnośc 
względną, 12) Lokalną 3) Gfjstośc nnsindlośo 
Polaków, 4) Gęstość zaludnił nia Rusinów, 
5) Stosu"ek żyilów do clir/;eścian, 6) Stosu- 
nek płciowy. Lwów. K Wild, 1875, w 4ce, 
kart 6. 50 kop. 

— topograficzny ol^ręafu wschodniego. Gór- 
nictwa w Królestwie Polskiem. Kopiowany 
z rysunków wykonanych na miejscu przez 
Topografów jeneralnego sztabu i na tak wiel- 
ką skalę nigdy nie w.ydanych i przyg:otowa- 
ny celem wnoszenia spostrzeżeń geologicznych. 
bez w. r. folio, kart 25 (bez tytułu). 

— zapaduo-russkago krają i Carstwa Pol- 
skago. Petersbuig, 1H64. 

— ob. Ba'iii5z!<ow (etnoi^raficzny) , Benoni 
Dr. Karol (187'') C\m'iko Leonard Eikerł (etno- 
graficzny polski, 18H3), Kozenn B. (1879), Sło- 
waczyński (Polski, 1844), Słoeyer (szkolny ge 
ograficzny). 

Attyla ob. Historya (1873). 

AU Juliusz Leon (Pr. z Poznania urodź. 11 
Kwietnia 1842). Die Creditgeno^senschaften 
in ihrer Bedentnng fiir Stadt und L;ind, mul 
in ihreu Beziehungen zur socialen Frage. Hei- 
delberg, 1869, w Sce, str 48. 1 złp. 

— Die Hilfsdiingemittel in ihrer Volks und 
Privatwirthschaftlichen Bedeutuug. Heidel- 
berg, 1869, 26 aik. 

— .T. V. Liebig's Lehre vou der Bodtner 
schoifung und óie narioiialokonomischen ł-e- 
Yolkerungstheorieu dargelegt und kritisch 
unfersuciit. Heidelberg, 18(iS 19 ark. 

— Socyalizm jako ob.aw choroby społecznej, 
zarys ustioju sjiołecznego i krytyczną < dpra- 
wę socjalizmu skreślił (Odbitka z Dzien- 
nika poznańskiego). Poznań, u J. K. Żupań.skie- 
go, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. VV. Łebiń- 
ski), 1878, w 8ce, sir. Xl i 188, 3 marki. 

— Wiadomość o szkole rolniczo) imienia 
Haliny w Żabikowio, ogi'o>it dyrekior tejże. 
Poznań czcioiikami N. Kamieńskiego i Sp. 
1870, w 8ce str. 44. 12% kr. % 

AU-LIR. Jagoda mazowie-ldch lasów, pr/ez 
Au-Lir (wierszem). Warszawa Gebethne;- i 
W.dff, druk. J. Buszczyńskiego w Toruniu, 
1880, w 16ce, str. 2 ul i 62. 50 kop. 

AUBINEAU LeoM. O sługach bożych. Sio- 
strzyczki ubogich, irzeliJad z fra)i(Uzk;ego. 
Lwów, K Wild, druk. A. Vo„la, 1869, w Sce, 
Btr. 31. 20 cent. 

AUDOUARO Ollsnpia Po.lróż po północnej 
Ameryce, przez.. .. przekład z francuz, (do- ! dawaiua do "Wędrowca). Warszawa druk. J. 
Uncrra, 1872 w Sce, f-tr. 164. (Bibliot. naj- 
now podróży I.) 40 kop. 

Aufruf (;odezwa w/y wająi a do utworzenia 
stowarzyszenia religijnego). Brody im M'ina- 
te Oc ober 1860. (Lwów). Wiuiarz, w 4ce, 
str. 2 niel. 

— (Odezwa donosząca o wyborze członków 
gm-ny . Leniberg dfn 18 Marz 1862. (Lwów), 
Pillc'-, fol., str. 4 nie! 

— (Odezna dotycząca wyboru wydziału do- 
broczynności. Brudy, im April 1S62. (Lwów), 
Poremba, fol., i^tr. 1 niel. 

— an Deutschland ! des Bevollmachtig- 
trn des nationalen Hanptcomites in Krakau 
dd. Krakau den 17 Miirz 1863. B. m. i r. 
(1863), w 4(6 str. 3 ni. ^ 

vom Israel Gemeinde Yorstand (Odezwa 
wzywająca ludność izrftelską, ażeby się nie 
uchylał) od obowiązków rekrutacyi). Leni- 
berg, im Dezember 1862. Poremba 1863, 
w -ice, str. 1 niel. 

— Toż. (Odezwa o składki na wsparcie 
podupadłych rodzin). Lemberg, den 2 Janner 
1863 Poremba w 4ce, str. 1 niel. 

Auge (das) ob. Ba; bar Ignatz (1873). 

AUGIER EmiL Pani Caverlet. Komedyawczte- 
rech aktach prozą. Przetłumaczył Zygmunt 
łlauppert. Warszawa, 1876, w 8ce. 50 kop. 

Augsburger Lai.dtag ob. Liska Ks. (18781. 

AUGU Henryk De ptdske Leemaend. Epi- 
sode fra Opróiet i 1830. Kjóbenhayn, 1863, 
w 8ce. 

Aiigusi z kości ob. Komierowiki J. 

(Aunnst II. Frydeiyk). Glaubensbekenntniss 

uud Abschwonaigsformular Konigs vou Po- 

leu und Kurfilr.-ten von Sachsen bei seinem 
Ueberłritt von der lutherischen zur rora. kath. 
Kirche, abgelegt am 2 Juli 1697 iu Baden 
bei Wien gegen den Bischof zu Raab. Nach 
autcutischen Quellen und mit Augabe dersel- 
ben Gera, Yerlasi von H. Kar.itz, tedruckt 
in der Hofbuchdruckerei, 1845, w 8ce, str. 
13. 3 sgr. 

— ob. J. M. (Kochanki), Jarochowski Każ. 
(dzieje 1874). 

August) (Fryderyk Albrecht) nawrócony 
Starozakoiiny, który po różnych nadzwyczaj- 
nych przygodach piastował przez wiele lat 
urząd kaznodziei w Eszenburgu w księst. 
Sax(^n-Gotha jako prawdziwy sługa Jezusa i 
który dopiero w i óżnej starości bo w 91 ro- 
ku życia swtgo przeniósł się do wieczności. 
Warszawa w drukarni To warzy s;wa Mi.syo- 
narzy Angielskicli przy ulicy żelaznej Nr. 
2449, 1846. w 12ce, str. 63. 

Au3iislowskie ob. Pamiętniki (18)4 — 45). 
Aur^ustyanie ob. WciŁsenbacb, Wiadomość. 
AiKjustyankl w Krakowie ob. Mniszek Sz. 

(1869). AUGUSTYN - AUSZUG ii Augustyn światy, biskup z Hippo. w 4 wie- 
ku po nar. Cbi-ys'usa Pana. Warszawa, E. 
Wenile i Sp, 1877. w 8ce, str, 80. 

— ob. Reyuła (187!.), Woi^ek (Reguła). 
AUGUSTYNOWICi: T. M. Trudy itd. O dikora- 

stuszczich wraczebuych rosleuijach Połta wakuj 
gubenui. Kijew, w Uniwersiteiskoi tipogratii, 
1^53, w 4ce, str. 91- 

Auks.t ałtorius arba afieras Kwiepanczias 
ant auksa altorinus pris/. Majestota diewa tay 
ira maldas skutecziias Bażnicziay szwętay 
zwyczayuas kures Afektas meyly Diewa de- 
gas Pouuy Diewuy aut. Kwapa saldihes gar- 
bies jo alierawoty gał. Su pridotku naujos 
Nobażeństwos, yr su iszguldymu Sena yr l\a- 
lenduriaus aut swieta. Iszetkus- Wilniu/, dru- 
karuioy S. Bluinowicza Metuose uog użgimi- 
nio Chrystusa Pana, 18-J5, w 12cti. II kartek 
niel , str. 46U. Rejestru "2 k. n. 1 drzeworyt 

AULEITNER Ant. O potrzebie iiiteusywnego 
leśne.ą;o gospodarstwa i zarazem oszczędniej 
szego obchodzenia się z drzewem w obec ko- 
palń węgla i torfu. W ar.-zawa, druk. E. Skiw- 
skiego, 1870, w Sce malej, str. 16. 20 kop. 

Aurelian ob. Dzieduszycki Woje. (1879). 

AusJruck der Grefiihle der Studireudeu an 
der k. k. Uuiversitat zu Lembirg, aus Anlass 
der Ankunft 8. Kais. Hohe t des d-.rchlautig- 
sten Herrn Erzherzogs Carl Ludwig am 23 
Dezember 1853. Lwów, druk. Zaiil. Os.■^ol., 
1853, w 4ce, str. 4 niel. 

Auskuhacya ob. Gerhard C. (wykład 1872). 

AUSTIN Alfred. Leszko the bastard: a tale 

of polish grief. by Loudou, Chapman 

aud Hall, 193. Piecadilly, Brandbury, Aguew 
et Co. priute s, Whitefriars, 1877 w 8ce, 2 
k. niel., str. 75 

Austra'ia ob. Boauvoir H. (1873), Wiśniowski 

Zyg- 

Ausłrya ob. Ceiichowski Z ( Pamiętnie 1874), 
Clirzanowjki L. (Odpowiedź), Czarioryiki Jerzy 

(Uwagi 1871), Gołda Andrzej (Austrya 1878), 
Hantiak (Historya 1873), Haufler Lud. (Cesar- 
stwo 1861), Kalinka W (Polityka), Póliiz K. 
H. L. (Historya 1877), Podgoc.ki (Ustawa), 
Szaraniewicz j. (historya 1878), Szczepański 
A. (prz.'silenie 1879), Tremb;cki J. (Historya), 
Ważyk L. (1870). 

Ausweis der Administration des Tarnower 
israelitischen i\raukenhauses uad Armenfon 
des iiber das Jahr L863. larnów i jaslo, Ru- 
sinowski. 1864, w 4ce, str. 6. 

— Toż. Ueber das Jahr 1864. Tarnów i 
Jasło, Rusiuowski 1865, w 4ca, str. 6. 

— Toż. Ueber die Jah.e 1868 und 1869, 
w 4ce, str. 7. + 

— sammtlicher Eiunalimeu und Ausgabeu 
am isrealitischen iVmpeI zu Lemberg voiu 
15 August 1863 bis 15 August 1864. Lwów, 
Instytut etarop,, 1864, w 8ce, str. 24. 

■— irammt.icher Eionahmeu und Ausgabeu 
der im jlloiiate Mm 1867 ueu ereirteu Aa- stalt zur Bespeisung hiesiger israelit. arraen 
Schulkinder, bis P]nde Dezember 1869. Lwów, 
Poremba, 1860, str. 17 niel. 

— sa iinitlicher Einnahmen nnd Ausgaben 
des deutscli-israaiit. Bethauses zu Lemberg, 
voni 1 Nov. 1856. Lwów, Poremba, 1857, 
w Sce, str. 12 niel. 

— I oż. V.im 1 Nov. 18.56 bis 1 Nov. 1857. 
Lwów, Poremba, 1857, w Sce, str. 15 niel. 

— Toż. Vom 1 Nov. 1857 bis 1 Nov. 1858. 
Lwów, Poremba, 1859, w Sce, st.v. 15 niel. 

— der Eiiiuahme und .\usgaben des Kra- 
kauer israelitischen Handwerker Uuterstii- 
tzungs - Yereine-; „Schomr Uniouim wcachi 
Eser" vom 30 Dezemb. 1875 bis 30 Decemb. 
1876. Kra ów, Buchdr. Kornecki, b. w. r., 
w Sce, k. 2. 

— V' m 30 Deceniber 1876 bis 30 Uecem- 
ber 1877. lv raków, 1878, w 8ce, kart 2. 

— der Einnah iien und Ansgabeu des Bro- 
dy 'er israelit. Spitals fiir das Juhr 1863. Tar- 
nopol, Uruc<i vou J. Pawłow.ski, 1870, w 4ce, 
str. 25. 4 

* — der Administratioa de^ Tarnower 
israel. Krankenhauses liber die J. 1870 und 
1871. Tarnów, Dr. v. A. Rusiuowski, 1872, 
fol., str. 8. 

* — der Adminiśt ation des is-aelit. Com- 
mis-Unterstiitzungvereins Tarnów iiber die 
Einuahme und Aasgabe im J. 1871. Tarnów, 
Dr. V. A. Rusinowski, 1872, w 4ce, 1 ark. 

* — Toż im Jahrc 1872. tamże, w 4ce, 1 ark. 
Aiiszug aus dem Berichte des Yerwaltungs- 

rathes u. der Direct.ou der W echselseitigen 
Yersicheruugsgesellsohaft in Krak lU iiber die 
Geschafts-Etgebnisse des J. 1874/5 erstatiet 
der General- Yersammlung in der Sitzuug am 
7 .luni 1875 uuter dem Yorsitz des Prasiden- 
ten iSr. Excellenz Alfred Gr. Pot'icki. Kra- 
kau im Selb,stverla_;e der Gesellschaft, in 
der Buchdru kerei des W. L. Anczyc et Com- 
pagnie, 1875, w 4i-e, str. 13. 

— ToL .1. 1875/6 er>taltet in der Sitzung 
am 30 iiai 1876 uutor dem Yors.tz des Vi- 
cepras Apol. Hóppeu. Krakau, Buchdr. An- 
czyc et C, 1876 w 4^6, str. 20. 

* — aus dem Yereine der galizischeu Spar- 
kasse. Leiiiberg, 1871. 

— aus Yieiteljahriger chronologischer den 
von dcm k k. Laudesgubernium in Galiziea 

und Lodomerien vou .... bis b^-kauntgema- 

chten, in das .■•llgei;eine eiu.chlagendeu. Yer- 
ordnungen. — Ćwiercroczuy wypis czasowy 

przez ces. król. gubernium Galicyi od aż 

do ogło zonych a puldiczności tyczących 

się rozporządzeń. (^Lwów, Piller;, lyOO i sty- 
czeń) — 18i« (grudzień), fol., zeszytów 74 
większej lub mniejs/-ej objętości; zeszyt n. p. 
pażdż. — grud. 1807 iiczy str. 95 niel.. zeszyt 
kwiecień — czerwiec 1816 kart 10 niel. (Wy- 
chodził już od r. 1786, p. t.: Ćwieićroczny 
cbronol. zbiór rozkazów, lub: Wypis chroao* 
logic^uy ruzp.irzi|dzeń i t p.) u AUTONOMIA - AZAYEDO * — au9 der Zeitschrift ,Die Assecuraaz, 
iiber die am 1 October 18G5 iii Wiea ab?e- 
halteiie VVaiulervorsainm!uiig der wechselsei- 
tigea Yeisich. GesellschafŁ uud kurz. r Bericlit 
der zweiteii Yeioammluii^ wechsel. Institute 
iu Graz am 2(5. uud 27. Juni lb71. iuakaa, 
druk L. Paszkowski, 1873, w 8ce, str. 19. 

Au!onomia ob. Jasieński Henr, (W obronie 
1&74). 

Autorki Polki (dopełuieuie spisu). Ahrensowa 
Zofi?, Aldona N. (1845t, Anłonowiczowa, Bar- 
tusowra Maiya, Bernhardcwa Zofia iBerni.zo- 
wa (1600 — (J4\ Bobrowska Teresa (18 1 7), Bo- 
gowulska Na*., Bronicowna Katarzyna (i 793), 
BrochOKSka Teofania (1823), Brzozowska Ja- 
dwiga, Borzęcka Sal. (.S.eukiewiczowa), Bro- 
nisława (pśeudouim Brouisi. Póljauowskiej), 
Brynkowa Ter, (Bobruw.ka),' Bufilowa Agne- 
szka, Chodkiewiczowa Ludwika (1787), Cie- 
mniewska M B., Czacka Kuneg. (1783) Chre- 
ptowiczowa Anna, Czetweityń.ka Tekla ze Śli- 
zuiów, DoLka Anna (1695), Cichowica Apolo- 
nia, Ciundziewicka, Domlnikowska Cclma z Tre 
terów, Drzewicka Kornelia (lc!70), Duninowna 
Józefa (1781), Ehreubergerowe Emilia i Felicya 
z Panieiów, Grabowska Ewa Karolina, Grzego- 
rzewska Marya z Gostkowskich, Gwozdecka 
Gabryela z domu Godf, Goseiinowa Emilia, 
Grabowska Wanda (1870), Gutakcwska Józefa, 
Horowiczowa Teresa (i870) Hubowa Z. z Ła 
bi^;ckich Humnicka Józefina. Jabłonowska Anna 
z Sapiehów (1786), Jabłonowska Marya z Ka- 
zanowskich !iG87), ielska A z Narbuitów, K. 
ElJza (lt23), Kam!ń'jka Barb.ira z Walkuow- 
skkh (1862), Kamińska Marya Elźb. (i878) 
Kamińska A. (1870), Kanigowska Alionsa (1^46) 
Konarska z Krai-ickich, Korewa Marya z Ba- 
szyńskich, Kurcyuszo^a, Liliana. Luuomrska 
Chrystyna (1698), Łuszczewska N:na, Marchc- 
cka Teiesa (1603), Miąazyńska Ch. (I8u3), 
Milewika K., Młocka Julia (1824), Moszyńska 
Teofila z Potockich (1754), Mrozowska Zofia 
(Iza 1&76), Myc elska Anna (Lisicka), Narbur- 
łowna Walerya, Narburiowna Marya z Nowic- 
kich, Neuinanncwa z Szawlowskich (Kalina), 
Nehrilchowa Wincei.ła z Kleczkows.^ich i,1866 
Godziemba), Olszowska Antonina (z uad War 
ty), Oiesklewiczowa Karolina, Oskierkowa Eliza 
z Pawłowskich, Owidzka Aleks., Platerowa 
Izabella z Borchów (1792, Poniałoy.Ska Dion., 
Półjanowska Bromsf., Pusiowska Mar, z Mo 
szyńskich, Rejtanówna Sybiiia (i7^5), Rogowska, 
Roźniatowska Eryg., Sabowska Lud., Sadowska 
Marya z Brzeziuów, Sadowska Krystyna, Schei- 
demantel Mar. Sybilla (1773), Soumidt Elż 
(1784), Sieniawska Zofia (iH^d), Skalska R. 
(1^61), Siekierzyńska Mar. z Charcz;. wskicli, 
Siemiątkov«ska Ka.arz. (1670), Skibicka Karoli- 
na 1-51), Sowińska Helena, Szeptycka Anna 
(1794), Tarnowska Urszu.a z [Jstrzy&kich(ib6y), 
Tomicka Zofia, Tretiakoff Karolina (1828), Vya- 
powska Kał. z Maciejowskich (1596), Wierz- 
bowska Ludw., Wągłowska Marya (1846), Za- 
leska Aniela (1750), Załuska Aniela (Janina), 
j^amojska Anna z Myciel&kicli, Załuska Ale- ksandra (1735), Zbyszewska ,Mar., Zielińska K 
(1851), Zojhowska (Węgier), Zuczkowska Leont 

Autriciłe ob. Rałsch B. ^Polonisme 1869). 

AWANC;N M. ks. Rok Chry.stusowy czyi 
)ozmy.>lauia na każdy dzień roku o życiu i 
nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z ła 
cińskiego przerobi! i do użytku wszy.stkich 
i^astósował K.ądz * * *. Wydanie czwarte. 
Berlin, B. Behr, 1867 w 8ce, XLVIII i 575 
.^tr. 1 tal. 10 sgr. 

AVEE Norberł. Dissertatlo inauguralis me- 
dica de lactatione phisiologice considerata, 
quam etc. Yiennae, 1827, w 8ce. 

Awejda Jarosław ob. Kraj. 

AVENAL de Carasco (Dona Conception). 
Przewodnik dla odwiedzających ubogich przez 
Donę Conceptiou Ayenal de Carasio, towa- 
rzyszkę konterencyi Damskich św. Wincen- 
tego a Paulo z hiszpańskiego na wiele języ- 
ków przełożony. Za pozwoleniem autorki 
spolszczy! ks. Władysław Górski członek To- 
warzystwa Św. Wincentego a Paulo. 1'oznań, 
drukiem i nakładem Tytusa Daszkiewicza, 
1872, w ł2ce, 2 kartki niel, str. 264, spis na 
6ej kartce. 16 sgr 

Awenion ob. Manifesł (1832). 

Awenioński zakład ob. Brałkowski Stan, (Rys 
1833). 

AWERBACH Jakób Kazimierz neofita. Szu- 
kanie prawdy czyli o zacności wyznania chrze- 
sciańskiego, a błędności nauki talmudycznej. 
Edycya druga poprawna i pomnożona. łVilno, 
uakł. autora, druk. J. Zawadzkiego, 1862, 
w l6Le, >tr. 120, 60 kop. 

Averoe ob. Semenko J. (1861). 

AWRAAildlJ Palicyn. Skazanie ob. osadie Tro- 
ickoSergiewa monat.tyra ot Polaków i Litwy... 
90 kop. 

AVRIL (D') baron, Voyage sentimental dans 
les pays slave, (Dalmatie, Montenegro, Her- 
zogovine, Croatie, Strbie, Bułgarie, Galicie, 
Bohemę, Sloyeuie), par Cyrille. Paris, w 12ce. 
2 fr. 

AXAMITOWSKI Wincenty. Odezwanie się z ka- 
tedry w d. 25 m. V. R P. S. 5^21 przy o- 
twarciu obchodu uroczystości S. Jai.a letnego 
w Szan. □ Jedność słowiańska. (1821), w 4ce, 
k. 2. 

AXELRAO Melchior. Satze aus sainmtlichen 

Rechts- uud Siaatswissenschaften behufs 

Erlangung der juiidischen Doctorswiirde 

Lwów, Instytut stauropig , 1864, w 8ce, str. 
6 i 1 niel. 

AZAVEOO Emanuel. Nabożeństwo do świę- 
tego Antoiiiego Padewskiego, zawierające: 
nowennę, modlitwy, litanie, pieśni, godzinki, 
poprzedzone opisaniem niektórych cudów Św. 
Antoniego, wypisaLĆm z dzieła p. t. Życie 
Św. Antoniego przez Emmanuela de Azave- 
do, według porządku zachowanego w respon- 
Borium św. Bonawentury. War,^zawa, 1865, 
w 12ce. 20 kop, AJiEGLiO - AZYLA 25 * AZEGLIO (de) Massimo (1801 f 18(>6). Ni- 
cole de' Lapi. Powieść historyczna. Z orygi- 
nafu włoskiego przełożył A JO (Rogosz). Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. K. Piilera, 
1871, w 8ce, 3 Tomy: I, str. 199; II, str. 
191 ; III, str. 1H3. (Bibl. pow. i rorn. T. XIII— 
XV.) 2 rub. 70 kop. Azoletta-Zadoski traduit de Tanglais de 
Tauteur de l'auteur de Georgina. T. 2. Pa- 
ris, chez Maradan, impr. Greffier, jeune, an 
XII (1804), w 8ce, str. 168 i 1<)2. 

Azyla ob. Hayzmann Udair. (Ustawodastwo 
1879). 26' B B. Stan moralny społeczeństwa naszego na 
podstawie wykazów statystycznych karnych, 
przez B. Wydanie Redakcyi Biblioteki War- 
szawskiej. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 53. 
30 kop. 

B. Agnieszka z Wilczewskich. Rady ostatnie 
etc. Włocławek, 1852. (Autorka Biitłowa.) 

B. A. ob. Hurel A. (Flawia 1877), Sand G. 
(1875). 

B. F. ob. Monnioł (1876). 

B. F. Y. Zoria na ruskom nebokłosie, sosta- 
wyw F. Y. B. Kołomyja, nakł. i czerenkamy 
M. Biłousa, 1878, w 8ce, str. 14. 

B ski F... Wszystko z Bożej wołi! obacz 

Boznański F. 

B. G. Dwje sestrycje Ruś i Polscza (przez) 
G. B. (Lwów), w typog. M. Poremby, (1848), 
w Bce, k. 2. + 

ob. Kossakowski Stan. (Notice 1862). 

B. J. O mowie i językach przez Dr Od- 
czyt miany w Stowarzyszeniu drukarzy pol- 
skich w Poznaniu. Poznań, nakładem Stowa- 
rzyszenia drukarzy polskich, czcion. i kom. 
L. Merzbacha, 1872, w Bce, str. 26. 5 sgr. 

— Wykład snów czerpany z ksiąg staroży- 
tnych ; ob. Biedrzycki J. (1867). 

B J. D. Pauliska ou la chaumiere du 

Mont d'Or par M. J. D. B auteur d'une 

petite galerie historiąue. T. 2. Lyon, Garnier, 
1842, w 12ce. 

— Toż niemieckie edycyc 1800 i 1816; ob. 
Pauliska. 

B. J. Powiastki historyczne zebrane z naj- 
celniejszych auton'>w p. J. B. Wieśniaczka 
z Domremy Joanna d'Arc. 10 kop. 

— ob. Buszyński J (Dnbissa), Beck, Bie- 
drzycki J. (Kruczek), Bukowski J. (Słowo 1870), 
Legenda (1868), Mattel hr. (1879), Mayne Reld 
(Wygnańcy 1879). 

B. K. ob. Surowiecki Kar. (Tłomaczenie). B. K. L. Pomocnik dla oficerów piechoty, 
przez K. L. B. Turyn, 1863, w 24ce, str. 86. 

B. L. Panna wdowa, dramat w 3 aktach i 
dwóch obrazach; ob. Budziszewski Ludw. 

B. L. W. Całe życie więzieniem czyli 10 dni 
zamęzcia, powieść w dwóch tomach, napisał 
L. W. B. Kraków, u F. X. Pobudkiewicza, 
1870, w Bce, str. 170 i 1 k. -^ 

B. M. Do wszystkich; obacz Antoniewicz 
Mikołaj. 

— Najnowszy Sekretarz podręczny, czyli 
Wzory listów w różnych przedmiotach oraz 
podań, cessyj, kwitów, świadectw, testamen- 
tów, kontraktów, tytulacyj itd., zebrane przez 
M. B. Dyr. szkół ludowych. Rzeszów, druk. 
i nakład księgarni J. A. Pelara, 1872, w 8ce, 
str. 112 i IV. 

— ob. Bugno Mik. 

B. M. I. i K. H. T. Sonnyk iii tołkowanie 
sniw, służaczyj dla zabawy i rozweselinia , 
ułożenyj piśla najdawniejszych i najnowijszych 
soczynenyj toho roda, wraz z towaryszeskimi 
zabawamy, sobrały i iz sobstwennoho opyta 
spysały M. L B. i K. H. T. Kołomyja, z pe- 
czatni i nakł. M. Biłousa, 1879, w Bce, str. 68. 

B. Marya. Poezye; ob. Barłusowna. 

B. N. ks. Książeczka jubileuszowa czyli 
nauka o odpustach, szczególnie o odpuście 
jubileuszowym, razom modlitwy przy odwie- 
dzaniu kościołów w celu zyskania odpustu 
odmawiać sie mające w r. 1879, napisał X. 
N. B. Wrocław, nakł. Fr. Goerlicha, druk. 
Gazety szląskiej ludowej, 1879, w 8ce małój, 
str. 39 i l'ni. 15 fenigów. 

B. P. Lithuanien ob. Butkiewicz Piotr. 

B. S. Jadwiga. Poemat przez S. B. w Kra- 
kowie, nakładem i drukiem W. Korneckiego, 
1878, w Bce, str. 89. 

— ob. Kazimierz (1869). 

B. St. ob. Mattel C. (Idea 1879). B - BACZALSKI 27 B. T. Administration (L) turquo dans les 
pays slayes et radministration rnase en Po- 
logne. Etude comparative par T. B. Extrait 
du Messa^or de Yieniie. Vienno ćdition du 
Measag^er de Vionne, iruprimorio de A. Kreiss 
et P. Iłom, 1S78, w 8ee, str. 26. 

B. Aniela ob. Monniot (Niepoprawna 1877). 

B. W. ks. Glos oswobodzonycli więżni(')w. 
Lwów, nakład K. Jabłońskiefjo, druk.'M. Pu- 
remby, 1848, w 8ce, str. 2, (wiersz podpisany 
ks. W. B.) 

B. W. J. Rodzina węelarza, przez W. J. B. 
(wierszem). Poznań, nakł. i drnk. Merzbacha, 
1880, w 8ce malej, str. 38. 75 fenig. 

B. Wincenty. Przewodnik do pisania listów 
raiłosnyeli oraz tyczącycli się ożenienia i za- 
mążpójścia. Poznań, " nakładem księj^arni J. 
Chociszewskiearo, drukiem Jarosława Leitge- 
bera, 1876, w 8ce m.iU], str. 48. 

— Toż, ulożyl Wincenty B., wyd. drugie. 
Poznań, J. Chociszewski, druk. Handkego i 
Chocieszyńskiego, 1879, w 16ce, str. 48. 50 fen. 

BABA Jeremiasz. Plotkarz (cza.sopismo). Pa- 
ryż w marcu 1842 impr. dc Kleffer a Vcr- 
sailles, w 8ee. "Wydawał Hippol. Kliuiaszow- 
ski. Wychodziło po 2 kartki pod różncmi 
nadpisarai jakoto: Urywek z nieskończonej 
biografii plotkarza (str. 3 — 6). Obrazek z r. 
1836 (str. 9 — 12). Literatura. Dwa słowa p. 
Itfakarskiego (str. 13 - 16). Dalszy ciąg pu- 
blikacyi Baby (od str. 17 — 20). Ostatnie jest 
litografowane i zapowiada odbijanie Przyja- 
ciela prawdy. 

BAB AD Jonas Rzeszowiensis (nr. 1847). De 
Graeca Radice MAN Cognatarum lingyarum 
ratione łiabita. Scripsłt - Rzeszowieusis. Dis- 
sertatio inauguralis ad summos in philoso- 
pliia honores rite impetrandos amplissimo or- 
dinis philosophorum Lipsiensi proposita. Vra- 
tislaviae, Typis T. W. Jungferi, 1874, w 8ce, 
str. 40 (I).^ 

BABCZYŃ5K! Tytus. Wwedenie w wyższuju 

dinamiku, soczynenie Warszawa, w typ. 

Medyc. Gazety, 1872, w 8ce, k. 1, str. VI i 55. 

BABEL Bronisław. Kilka listów o naszym 
przemyśle tabrycznym, napisał .... inżynier- 
tecłinolog absolwowany przez szkołę polite- 
chniczną wiedeńską. Przemy-śl, księgarnia 
braci Jeleniów, Kraków, druk. Wł. L. An- 
czyca i Sp., 1877, w 8ce, str. XIII i 126. 
1 rub. 

BABEL Dyonizy (ais Damen-Verehrer iind 
Soldaten-Freund). Aufruf an das łóbl. k. k. 
Offiziers-Corps. Lwów, Piller, 1857, w 4ce, 
str. 4 niel. 

— (ais Damen - Yerehrer und Kranken-Va- 
ter). Rundschreiben an die geehrten Damen 
in Tarnopol. Lwów, Piller, 1857, w 4ce, str. 
4 niel. 

— Erinnerung an das Yerlosiingsfest der 
Johann Łukiewicz'schen Ausstattungs-Stiftung 
fiir lemberger Waisen-Miidchen am 24 Juni 
1853 im St. Sophien-Wiildchen. Lemberg, Po- remba, w 4ce, kart 4. (Polski wiersz z tej- 
że okazyi wydał w tejże formie Franc. Wa- 
ligórski.) 

Babice ob. Kirkor A. H. (Badanie 1873). 

BabimostkI powiat ob. Darsteilung (1840). 

BABIŃSKI Romuald. O gorączkach w ogól- 
ności na pisał Doktór medycyny. Nakładem 

autora. Radom, w drukarni Jana Kantego 
Trzebińskiego, 1871 , w 8ce, str. 185. Sprosto- 
wania na lój stronie z 3nia tabelami litogr. 
1 rub. 50 kop. 

BACEWICZ Ant. Lud. (z Lublina). La kćra- 
tite (Dissert. inaug.) Montpellier, 1835. 

BACH. Plan miasta Warszawy przez ry- 

towany r. 1809 w Dreźnie (na arkuszu po- 
dłużnym). 

— Plan von Warschau. Dresdeu, 1809, fol., 
Zarazem: Nachweisung der merkwiirdigsten 
Gebaude in Warschau nacłi ihren Niunern. 

BACHMATOWICZ K. Litograf. Przypomnie- 
nie Wilna. Litografowane przez K. Bachma- 
towicza w Wilnie, litografia Oziębłowskiego, 
1837, fol. Tytuł litograf, i 4 litografowane 
karty. 

Bar kor Józ. ob. Butharyn J. (Iwan 1840). 

Baoterien ob. Cienkowski L (Zur Morpho- 
logie 1877). 

BACZAKIEWiCZ F. Herders paedagogische 

GrundsJitze von Proiessor am k. k. Ober- 

gymnasium zu Jasło. Jasio, Buchdruckerei 
von L. D. Stoegcr, 1879, w 8ce, str. 38. 

BACZALSKI Edmund. Arytmetyka dla użyt- 
ku niższych klas gimnazyalnych. Lwów, u 
Seyfartha i Czajkowskiego, 1874, w 8ce, str. 
263. 1 fl. 50 kr. 

BACZALSKI Edmund i GRZYBOWSKI G. Aryt- 
metyka dla użytku szkół niższych, realnych, 
wydziałowych, handlowych, przemysłowych, 
rolniczych i innych podobnych zakładów na- 
ukowych, ułożona z uwzględnieniem miar me- 
trycznych w myśl nowego planu lekcyjnego 
dla szkół realnych z r. 1872 uzupełniona. 
Cześć I na I i II klasę realna. Lwów% Sey- 
fahrt i Czajkowski, l''874, w 8ce, str. Vni. 
278. 1 rub. 

— Toż. Cześć II na 3 i 4 klasę realną, 
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1875, w 8ce, 
na klasę III, str. 123, k. 85, na klasę IV. 
str. 122.' 1 rs. 20 k. 

— Arytmetyka dla użytku niższych klas 
gimnazyalnych podług 19go do metrycznych 
miar zastosowanego wydania dr. Fr. Mocni- 
ka : Arytmetyki dla niższych klas gimn. część 
I na I i II klasę, zeszyt I, drugie wydanie. 
Lwów, Seyfart *i Czajkowski, 1878, w 8ce, 
str. 80. 1 rs. 12 Y^ kop. 

— Arytmetyka dla użytku szkół niższych 
realnych, wydziałowych, handlowych, prze- 
mysłowych, rolniczycli i innych podobnych 
zakładów naukowych, podług dra Fr. Mocni- 
ka. Arytmetyki dla szkól realnycli z uwzglę- 
dnieniem miar metrycznych ułożona i w myśl 28 BĄCZALSKI - BAEYER nowego planu lekcyjnego dla szkół realnych 

z r. 1872 uzupełniona przez E B część 

I na I i II klasę realną, wydanie drugie po- 
prawne. Stryj, nakł. autora, A. Miiller i syn, 
1879, w 8ce, str. VII, 240 i Spis rzeczy. 
1 złr. 30 cent. 

— Kalendarz dla nauczycieli i wykształ- 
ceńszych stanów kraju naszego na r. 3879, 

opracował profesor wyższej szkoły realnćj 

w Stanisławowie. Stryj, nakł. autora, druk. 
A. Miillera i Syna, 1878, w 16ce, str. 244 i 
kilka ark. czystych. 1 złr. 20 cent. 

— Toź na r. 1880, rocznik II. Stryj, nakł. 
autora, druk. A. Mullera i syna, (1879), w 16ce, 
str. 220, kilka arkuszy czystych i str. 8 ni. 
1 złr. 20 cent. 

— Nauka rachunków w szkole ludowój, 
osnuta si)osobera obrazowym na tle ćwiczeń 
i zadań praktycznych zestawionych metody- 
cznie z zastosowaniem do układu miar. Część I 
dla I i II klasy szkół ludowych z 11 drze- 
wor. w tekście. Lwi^w, nakładem Karola Wil- 
da, z drukarni K. Pillera, 1875, w 8ce, str. 
IV. 184. 1 złr. 15 cnt. 

— Przewodnik metodyczny przy nauce ra- 
chunków w szlcole ludowćj przez nauczy- 
ciela szkół realnych. Z 4 drzewor. Lwów, 
K. Wild, 1875, w 8ce, str. 73. 60 kr. 

_ ob. Mocnik Fr. (Początki 1876). 

Bączalski Hilary ob. Jasełka (Komedye 1872). 

BACZKO L. A. Versuch einer Geschichte 
Konigsbergs. 2te vóllig umgearbeitete Ausgabe. 
Kónigsberg, 1804, w 8ce, str. Xn i 539. + 

— Wodurch entstanden Ostpreusens Leiden 
und was berechtigt uns ihre Linderung zu 
hoffen. Kónigsberg, 1814, w 8ce, str. 88. 

Baczność (pismo zeszytami wychodzące, wy- 
dawca Ludwik Brzozowski). Paryż, druk. L. 
Martinet, 1862, w 16ce. Zeszyt I str. 36; II 
str. 59; III str. 60: IV str. 60; V str. 96; 
VI str. 94. Zeszyt po 1 fr. 

— ob. Brzozowski Ludwik. 
Baczność Polacy ob. Barański. 
BACZYŃSKI Emil. Rocznik teatralny na r. 

1854. Lwów, w 8ce. 

BACZYŃSKI Hilary. Satze aus sammtlichen 

Eechts- und Staatswissenschaften zum Zwe- 

cke der Erlangung des jurłd. Doctorsgrades.... 
Lwów, Instytut staurop., 1864, w 8ce, str. 7 
i 1 niel, 

Badegiada ob. Ostrowski Krystyn (1877). 

BADENi Józef. Alexander Wielopolski. Kra- 
ków, w drukami „Czasu", bez roku (1878), 
w 8ce, str. 8. (Osobne odbicie z „Przeglądu 
polskiego" nakładem Redakcyi.) 

— Opinia komitetu Towarzystwa rolnicze- 
go Krakowskiego o ułożonym przez Referen- 
ta w Ministerstwie roi. projektu do prawa 
państwowego w przedmiocie komasacyi grun- 
tów, podziału gruntów spólnych i regulacyi 
użji;ków gruntowych, W Krakowie, czcion- 
kami drukami „Czasu" 1877, w 8ce, str. 16. (Na końcu podpisy Referent J, Badeni, Pre- 
zes H. Wodzicki.) 

— ob. Michałowski Józ. (1878), Opinia (1877), 
Tarnowski S. (Mowa 1878). 

BADENI Kaźmierz. Zdania z różnych g«łęzi 
prawa i umiejętności politycznych i t. d. Kra- 
ków, druk. Un'iw. Jagiell , 1867, w 8ce, str. 7. -ł- 

BADENI Stan. O satyrze. Studyum literac- 
kie, napisał.... Lwów, nakładem autora, druk. 
Manieckiego, 1870, w 8ce, str. 47. 

BADENIOWA S. Szopka. Lwów, 1875. 

BADOWSKI Ignacy. Sprawozdanie z czynno- 
ści i funduszów Arcybractwa nieustającći ado- 
racyi Przenajświętszego Sakramentu i Insty- 
tucyi Jfiłmużniczej dla osieroconych panienek 
i wstydzących się żebrać przy kościele Śgo 
Kazimierza na Nowem-Mieście w Warszawie, 
przy którym egzystuje klasztor etatowy Zgro- 
madzenia WW. PP. Sakramentek, za rok 
1878 na posiedzeniu Elekcyjnem przez Senio- 
ra Arcybractwa, Przewodniczącego w czyn- 
nościach Instytucyi Jałmuźniczej Ignacego 
Badowskiego. Warszawa, w drukarni T. Czer- 
wiiiskiego i S. Niemiery. Ulica Sto Krzyzka 
Nr. 1325 (10), 1878, w 'Sce, str. 31. 

Badowski W. ob. Dunin War. (krótki 1843). 

* BADURA Jerzy. Przemówienie nad grobem 
śp. Maryi Pleszowskići d. 15 Marca 1872 
przez.... Kraków, druk. Uniwers., 1872, w 8ce, 
str. 4. 

BĄDZKIEWICZ Antoni. Jan Amos Komeński 
i znaczenie jego systematu wychowania. Lwów, 
1875, w 8ce, str. 30. 30 kop. 

— Teorja poezyi w związku z jćj historyą. 
Wydanie nowe. Warszawa' Unger i Banarski, 
1875, w 8ce, str. 404. 1 rs. 

BAECK A. (Seminarlehrer am konigl. Schul- 
lehrer-Seminar zu Posen). Kleine Schulgeo- 
graąhie. Heimatskunde der Provinz (Gross- 
herzogthum) Posen nebst einer Specialkarte. 
Schleswig, Verlag der Schulbuchhandlung, 
1869, w 8ce, str. 19. 6 sgr. 

BAENITZ C. (in Bromberg). Beitrage zur 
Flora des Kónigreichs Polen. (Odbitka z Schrif- 
ten der phisik. ókon. Gesellschaft. VI Jahr- 
gang.) Kónigsberg, 1865, w 4ce, od str. 77 
do 102. 

— Beitrage zur Flora des Kónigreichs Pe- 
łen. Inaug. Dissertation in Jena yorgelegt 

von Lehrer an der Lobenichtschen Mittel- 

schule in Kónigsberg. Kónigsberg, Druck von 
E. Rautenberg, 1871, w 8ce, str. 24. + 

BAEYER J. J. General-Major von derArmee 
und Dirigent der trigonometrischen Abthei- 
lung. 1) Die Verbindungen der preussischen 
und Russischen Dreiecksketten bei Thorn und 
Tarnowitz ausgefiihrt von der trigonometri- 
schen Abtheilung des Generalstabes heraus- 

gegeben von Berlin, in Commission von 

Ferd. Dummlers Verlagsbuchhandlung, 1857, 
w 4ce, str. XVI i 442 przytćm 4 ryciny, na 
końcu: Druck von Throwitzsch und Sonn in 
Berlin. BAGEHOTT - BALASNY 89 BAGEHOTT Walter. Lombard Street. Cha- 
rakterysl^yka rynku pieniężnego, z an^ielskie- 
fco przełożył M. S/ymanowslii, 8ka, str. 288. 
Warszawa,'l87fi, nalił. Rctl. „Gaz. liandl.". 2 rs. 

— O początlai narodów, myśli o wpływie 
doboru naturalneji^o i dziedziczności na roz- 
wój społeczności politycznej. Tłomaczenie 
z angielskiego Z wyboru Ribljoteki nauko- 
wej międzynarodowćj. Warszawa, Spółka 
wydawnicza księgarzy, 1875, w 8ce, str, 237. 
1 rs. 

BAGIEŃSKI Józef. Topograficzne, statystycz- 
no-lekarskie opisanie powiatu KiryłowsUiego 
wGubernii Nowogrodzkiej. Warszawa. Gebeth- 
ner i Wolflf, 18()9, w KJce, str,. 66. 25 kop. 

Bahn Carl. Lud. ob. Klaus Franz. (Personal- 
Status 1873). 

BAJER ogłosił prospekt: iż od W. Nocy 
1826 r. wydawać będzie pismo porjodyczne 
w języku niemieckim p. t. Warscliauer Wo 
chenblatt, które zawierać miało różne zagra- 
niczne i krajowe wiadomości i różne dzieła. 
Wychodzić "miało 2 razy na tydzień w środę 
i sobotę po półarkuszH. 

Bajer Julian ob. Bayer J. 

BAJERSKi Józef. Odpowiedź na artykuł No- 
wćj Polsld przeciw generałowi Dembińsldemu. 
Paryż, 1834. w 8ce, str. 4. 

Bajkał ob. Dumański S. Z. (Nieśmiertelni 
1871), Odrzywolski Z. (1878), Rozmanith. 

Bajki podarok małym ditiara. Lwów, M. 
Poremba, 1865, w 8ce, str. 34. 30 cent. 

— powiastki i przypowieści różnych auto- 
rów, wierszem, wydanie ozdobione 48 drze- 
worytami. Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 
(1879), w 8ce wielkiej, str. 100 i 4 ni. Opra- 
wne 1 marka 75 fenig. 

— ob. Fenelon (1875), Gałkowski J. N. (ma- 
zurskie), Jachowicz St. (1871), Krasicki Ig., 
La Fonłaine (1876), Ludzjmił (1848), W. X. A. 
(1879). 

BAILLARD Phil. Pologne. (Paris, 1863) w 4ce 
(wiersz). 

BAIN Alexander. Logika, tłomaczenie z an- 
gielskiego, tom I. Dedukcya, tom II. Induk- 
cya. Warszawa, Gebethner i Wolltf, druk. J. 
Bergera, 1878, w 8ce„ str. XXI, 312, VIII, i 
503, XVI, Vni. 5 rubli. 

— Umysł i Ciało, mniemania o ich wzaje- 
mnym stosunku. Tłumaczenie z angielskiego. 
(Bibliot. naukowa miedzynarod. t. II.). War- 
szawa, 1874, w 8ce, 'str. XVIII, 206. 1 rub. 

— ob. Dygasiński Adolf (1880). 

BĄK J. Prosit Neuiałir! Jux-Po8t- Almanach 
fiir das Jahr 1871, dem geehrten Publicum 

unterthanigst gewidmet vom Brieftrśiger 

in Krzeszowice. Bochnia, gedruckt beł W. 
Pisz, 1871, w 12ce, str. 24. 

Bąk. Lwów, nakład autora, druk. M. F. Po- 
remby, 1862, w 4ce, Nr. 1, ark. 1. -i- — Toż, Lwów, druk. K. Pillera 1866. Rok 
I, w 4ce, od Stycznia do 12 Kwietnia, Nrów 
5. Redaktor Zygm. Baszny. 

Baka Józef jezuita, (ur. 1706 r. f 2 Czer- 
wca 1780 w VVarszawie.) 

Bakałarz z-e Lwowa pseudonym Stan, So- 
bieskiego. 

Bakon ob. Kliman'owicz. 

BAKOUNINE M. Le Con)itć Central de Var- 
80vie et le Comitć Militaire Russe. Rćponse 
au Gćnćral Miroslawski. London, druk. W. 
Alen et Cie., 1862, w 16ce, str. 24. 

— La Russie dćvoilće dans ses rappoita 
avec la Pologne. Paris, 1847, w Sce, 

— ob. Ferster Karol (Teka 1872), Mlero- 
słayifski L. (Rćponsel. 

BAKOWSK! Jan Nep. Jak^a. Fr.szki i nie- 
fraszki. Lwów, 1844, w 12ce, str. 64. 

BĄKOWSKI J. X. Dziekan i proboszcz w Bia- 
łymstoku Pauiiąfka ofiarowana dziatkom pa- 
rafii Białostockiej przed pierwszą Kommunią 
pi zez ich proboszcza. Wilno, w drukarni M. 
Zymelowicza typografa, 1857, w 12ce, str. 54. 

BĄKOWSKI Józef. Mięczaki z okolic Bobrki 
i Przemyślan, podał ..... nauczyciel semina- 
ryum męskiego w Rrzeszowie (Odbitka z to- 
mu XIII Sprawozdań Komisvi fizyogr. Aka- 
demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, 
w 8ce, str. 9. 

— Ślimaki i małże z okolic Strzyżowa, ze- 
brane w r. 1876 przez nauczyciela c. k. 

seminaryum męskiego w Rzeszowie (Odbitka 
z tomu Xn Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
Akad. umiej, za r 1877). Kraków, (buk. Uniw. 
Jag., 1878, w 8ce, str, 12. 

— Sprawozdanie z wycieczek botanicznych 
odbytych w r. 1876 i 1877 w okolicy Strzy- 
żowa pod Rzeszowem Podał Józet Rakow- 
ski nauczyciel przy c. k. seminaryum męz- 
kiem w Rzeszowie. (W Krakowie, 1878), w Sce, 
str. 24. (Odbitka z tomu XII spraw. kom. 
fizyogr akad.) 

Bal maskowy ob. Vnrdi. 

Bajard J. J. Thćorie des etres organiąues 
ob. Śniadeckl. 

BALASITS August. O przysiędze stanowczćj 
z dodatkiem „o ile wiem i p.amiętani" przez 

Dra c. k. Adjunkta prokuratoryi Skarbu 

i docenta pr. Lwów, nakład Red. Prawnika, 
drulv. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1875, 
w 8ce, str. 50. 

BALASNY fflikołaj Perewody s russkagoja- 
zyka na polskij i s polskago na russkij wy- 
brannyje iz łucznych pisatelei s priłożeniem 
obrazcow diełowago słoga i donesenii niższych 
włastej k'ujezdnym naczalnikam. Posobie k'i- 
zuczeniju russkago jazyka. Warszawa, 1870. 
25 kop. 

— Początkowy samouk russkiego języka 
dla umiejących czytać po polsku. Przewodnik 
do nauczenia się języka bez pomocy nauczy- 
ciela ; z dodaniem wzorów stylu literackiego 30 BALASSA - BAŁUCKI w sprawach używanego. Warszawa, 1870, 
w 8ce, str. 63. 40 kop. 

— Tłumaczenia z russkiego języka na pol- 
ski i z polskiego na russki, wyjęte z dzieł 
lepszych pisarzy; z dodaniem wzorów stylu 
w sprawach używaneero i torm doniesień władz 
niższych do naczelników powiatowych. Pod- 
ręcznik do łatwego nauczenia się jeżyka rus- 
skiego. Warszawa, 1S70, w 8ce, str. 65. 26 kop. 

BALASSA K. Okucie koni. Lwów, 1828, tłu- 
maczył Julian Szczepański. 

Balceiowski Sylwester ob. Rass dr (Biblio- 
teka 1837). 

BALIŃSKI Jan. Theses quas dissertationi in- 
augurali : Conspoctus hisforicus in febris doc- 
trinam, adjecit. Petropoli, typ. Frey, 1855, 
w 8ce, k. 1. (Rozprawy nie drukował.) 

BALIŃSKI Karol. Grosz wdowi. lvolenda na 
korzyść braci tułaczy. Poznań, 1851, w 12ce, 
str. 23. 

Grosz wdowi. (Wiersz z dodatkami Hip. 

Klimaszewskiego i Ant. Góreckiego, jako ko- 
lenda na r. 1852.) Paryż, 1852, w 16ce. 

— Kolęda. Polonez na grobie Kościuszki i 
dzieciom "Lelewela. Lwów, nakł. red. Tygodn. 
nauk. i liter., 1866. 

— Myśli serdeczne. Jersey, ISiil, w 8ce, 
str. YliL 120. 

BALIŃSKI Ludwik. Zdanie o gospodarstwie. 
Tarnopol, nakład wydawcy, drukiem Józeia 
Pawłowskiego, w komisie u K. Wilda, 1862, 
w 8ce, str. 81. 1 złr. 

BALIŃSKI M. Rys życia Jana Śniadeckiego 
(wyjątek z Kuryera litew.) (bez osób. tyt.). 
Wilno, druk. Marcinows., 1830, w 8ce, str. 12. 

— Wspomnienie jednego dnia wędrówki 
po kraju. (Odbitka z Bibl. Warszaw.) Bez 
osób. tj't., bez wyr. roku, w 8ce, str. 47. 

BALIŃSKI Stefan. Nauka budownictwa uło- 
żona przez prof. szkoły sztuk płęk. w War- 
szawie. Cz. I z tablicami. Warszawa, za po- 
zwól, cenzury. 1845, w 4ce, str. 249 i nielicz- 
bow. od 251 do 278. Część II str. 144 po 
wiek. części nieliczb. Część III. str. 194 (lito- 
grafowane). 

BALKO Wład. Jakób (ze Lwowa). Tezy z róż- 
nj'ch gałęzi prawa i umiejętności politycznj^ch. 
Kralców,'druk. Uniwers., '1866, w 8ce, str. 7. 

Balladyna ob. i. Lw. (1875), Słowacki Jul. 

BALMES J. Katolicyzm i Protestantyzm 
w stosunku do cywilizacyi europejskiej, tło- 
maczone przez ks. Stan. Puszeta, Tomów 3. 
Lwów, 1878. Tom I. w 8ce, str. IV, 310. Pre- 
num. 3 złr. (Pomimo zebranćj prenumeraty, 
tłumacz nie dotrzymał zobowiązania bo tom 
n i III nie wyszły.) Prenumerata 3 złr. 

Balneologia ob. Korczyński Edw. (Kierunek 

1877.) 

Balneologiczna komissya ob. Lułostański Boi. 
(Iwonicz 1876), Rozprawy (1877). 

Balon ob. Brown A. (Podbój 1876). BALTROMAITIS Silwester. Litwa, oczerki iz 
narodnago byta litowcew, wyp. I Swalba. S. 
Petersburg, Stranik, 1877, w8ce, str. 80. 30 kop. 

Bałtyccy Sławianie ob. Llebiediew J. A. (Po- 
śliedniaja 1877), Perwolf J. ((Jermanizacya 
1876). 

Bałtyk ob. Hllferding (1861), Leśniewski Jan 
(Kwestya nadbałtycka, 1871), Schirren C. 

BALZAK. Dziecię przeklęte, powieść. War- 
szawa, 1834, w 8ce. 

— Sława i nieszczęście, powieść. Warsza- 
wa, M. Orgelbrand. '40 kop. 

— ob. Dmochowski Fr. S. (Czytelnia 1834). 

BALZER Oswald Maryan. Konkurenci panny 
Eudoxyi, komedya w jednym akcie (Odbitka 
z „Albumu młodzieży polskićj, poświęconego 
J. I. Kraszewskiemu"). Lwów, księgarnia K. 
Łukaszewicza, druk. Gazety narodowćj, 1879, 
w 8ce, str. 38. 50 cnt. 

— ob. Homer (1879). 

BAŁA6AN P. M. Kundmachung. (Odezwa 
w gwarze hebrajsko- niemiecko -galicyjskiój, 
heł)raj6kiemi czcionkami z podpisem literami 
łacińskiemi.) Lwów, Balaban, 1851, fol., 1 
str. niel. 

Bałamut petersburski 1830 r. Petersburg, 
w druk. Kur. Kruya, 1830, Nr. 1 d. 17 Maja, 
w 4ce, NN. 33, str. 144. 

— satyryk jowialista. Pismo czasowe zbie- 
ranćj drużj^ny wydawane w Petersburgu, 1831, 
Role II. w 4ce, k. 2, str. 208. + 

— pismo czasowe wydawane w Petersbur- 
gu, 1832. Rok III. w 4ce, k. 1, str. 208. Za 
3 roczniki 40 rubli assygn. 

BAŁASZEWICZ J. A. Niezabudki z brzegów 
Newy. Moskwa, w drukarnij (tak) W. Gotie, 
1860, w 8ce, str. 47 i portret autora. 

Bałkan ob. Brzozowski Karol (Sen 1877). 

BAŁUCKI Michał. Album kandydatek do 
stanu małżeńskiego, z notat starego kawalera 
ułożył M. B. (Biblioteka utworów humorysty- 
cznych wychodząca staraniem redakcyi Ha- 
rapa, tom I.) Kraków, druk. W. Korneckiego, 
1877, w 8ce, str. 98. 80 cnt. 

— Die Jagd nach dem Gliicke. (Rodzina 
Dylskich) (grane w Stadtheater r. 1879.) 

— Biały murzyn. Powieść. Lwów, Odbitka 
z Ruchu liter, Gubrynowicz et Schmidt, druk. 
K. Pillera, 1876, w 8ce, str. 258. 2 złr. 60 et. 

— B)'le wyżćj. Powieść. Lwów, druk. i 
nakł. A. J. O. Rogosza, 1875, w 8ce, str. 324. 
1 rs. 65 kop. 

— Emancypowane. Komedya w 3ch aktach, 
premjowana na tegorocznj-m konkursie dra- 
matyczn. krakowskim. Warszawa, Skł. u Un- 
gra i Banarskiego, 1873, w 8ce, str. 108. 30 kop. 

* — O kawał ziemi, powieść. (Odbitka z Kra- 
ju.) Kraków, nakł. wydawn. Kraju, 1872, 
w 12ce, str, 373. 1 złr. 50 cnt. BAMBERG - BANI^ 31 — Błyszczące nędze, powieść współczesna. 
Kraków; 1870, w 12ce- str. 367. 1 rub. 

— Z obozu do obozu, powieść. Warszawa, 
1874, w 8ce, str. 686. 2 złr. 

— Zaklęte pieniądze. Opowiadanie z życia 

ludu górslciego przez z 16 obrazkami. 

W Krakowie, nakładem księgarni i Wyda- 
wnictwa Czytelni ludowej A". Nowoieckiego, 
w druk. Leona Paszkowskiego, 1875, w 8ce, 
str. 79. „Czytelnia ludowa" książeczka U. 
35 cnt. 

— Poezye. Kraków, nakład wyd. Kraju, 
czcion. Kraju, 1874, w 16ce, str. 256, V i I. + 
1 rub. 10 kop. 

— Polowanie na męża, komedya przeł. na 
czeskie Jerzy Bittner. (bivadel. Ochotnik 1874.) 

— Radcy pana radcy, komedya w 3 aktach. 
(Biblioteka teatralna. Zeszyt VU.) Lwów, 
Zel. Igel, druk. Ossolińs., 1872, w 8ce, str. 125. 
25 cent. 

— Kandydat na burmistrza (Radcy pana 
radcy), komedya, przekład r. 1879 Aleksan- 
drowa po rossyjsku. 

-• Sabina, powieść. Kraków, 1873, w 16ce, 
str. 422. 1 rub. lO kop. 

— Siostrzenica księdza proboszcza, powieść 
ze świeżych zdarzeń. Poznań, admin. Tyg. 
Wielkop., druk. L. Merzbacha, 1872, w 16ce, 
str. 261. 1 tal. 

— Ostatnia stawka, nowelki. Kraków, na- 
kładem Redakcyi „Szkiców spolecz. i liter.", 
czcionkami drukarni „Czasu", 1876, w 8ce, 
str. 121. (Odbicie ze Szkiców społ. i liter.) 
Bibl. szkiców T. 6.) + 1 złr. 20 cnt. 

— Trzy szkice powieściowe z r. 1863, przez 
Elpidona. Kraków, nakładem autora, druk. 
Uniwers., 1869, w 8ce, str. 81, 70, 142 i kart 
niel. 3. -i- 

— Tajemnice Krakowa, powieść. Kraków, 
nakład Wydaw. Djabła, druk. K. Budweisera, 
1870, w Bce, str. 146 i 1 k., z drzewor. + 

— Teatr amatorski, krotochwila w 2 aktach 
(Biblioteka teatrów amatorskich, Ner 12). 
Lwów, F. H. Richter, I związkowa druk., 1879, 
w 8ce, str. 25 i 1 ni. 80 cnt. 

— Za winy niepopełnione, powieść. Lwów, 
Księgarnia polska, druk. A. J. O. Rogosza, 
187§, w 8ce małćj, str. 443. 3 złr. 

— Ojcowska wola, ustęp powieściowy z ży- 
cia górali tatrzańskich. Imamów; nakł. i druk. 
Wł. Angelusa, 1879, w 8ce, str. 57. 

— Życie wśród ruin, powieść (stanowi T. 
5 Bibliot. naród.). Lwów, F. H. Richter, druk. 
W. Manieckiego, b. w. r. (1870) (na okładce 
mylnie r. 1872), w 12ce, k. 4, str. 317. 1 złr. 
20 cent. 

— Żydówka, powieść z ostatnich lat przez 

Warszawa, nakład wydawnictwa Opiekuna 

domowego, w księgarni Gebethnera i Wolffa, 
druk. S. Orgelbranda, 1871, w 8ce, str. 291. 
1 rub. 20 kop. — ob. Biblioteka (1871). 

Bamberg Otto ob. Lehmann H. (Pommem 

1878). 

BANDKIE Jan Wincenty. Nowy słownik kie- 
szonkowy Polsko-Niomiecko-Francuzki. Nowa 
Edycya poprawiona. Nouvcau Dictionnaire 
portatif Polonois, AUemand et Francois. Nou- 
velle edition augmentćc. W Wrocławiu, w dru- 
karni W. B. Korna, r. 1827, w 8ce, 1 karta 
tytułowa, str. I — IV, 5 — 525. 

BANOTKiE lerzy Samuel. Ucber den Bau- 

ernstand in Polen. Breslau, 1802, w 8ce, 
str. 108. 

— Hinrich II. Erzbischof von Gnesen. Bre- 
slau, 1802, w 8ce, str. 20. 

— Verzeichniss dc r alten Lastendienste etc. 
des polnischen Lanchn annes nach Naruszewicz. 
Breslau, 1805, w 8ce, str. 5. 

— De psalterio Davidico. Cracoviae, 1827. 
(tytuł łaciński zaś tekst polski.) 

— Nowy słownik kieszonkowy polsko-nie- 
miecko-francuski. — Nouveau dictionnaire de 
poche polonois, alleniand et francois. — Neues 
Taschenwórterbuch der polnischen, deutschen 
und franzósischen Sprache. Wrocław, Kom, 
1805, w 8ce, str. YIU i 640, -t^ 

— ob. Constitułio. 

BANDROWSKI Ernest dr. O kwasie acetyle- 
nodwukarbonowym i pochodnych, opracował 
nauczyciel Instytutu techn. przemysłowe- 
go w Krakowie. Z pracowni chemii ogólnćj 
instytutu techniczno-przemysłowego. (Odbitka 
z tomu VI Rozpraw Wydz. matem, przyr. 
Akademii umiej .). Kraków, w styczniu, druk. 
Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 8. 

Banita, dramat historyczny, ob. Z. J. i. 

BANITA ks. Obrazki kulturkampfu pruskie- 
go, z własnych wspomnień skreślił ksiądz 
Banita. (Osobne odbicie z dziennika Czas.) 
Kraków, druk. Czasu, 1877, w 8ce małej, str. 74. 

Bank handlowy w Warszawie. Ogólne ze- 
branie akcyonaryuszó w d. 24 Kwietnia (6 Ma- 
ja) 1872. Sprawozdanie z Igo okresu czyn- 
ności banku od d. 15 lipca 1870 r. do włą- 
cznie dnia 31 Grudnia 1871 roku. Warszawa, 
druk. Al. Ginsa, 1872, w 4ce, str. 27. 

— handlowy w Warszawie. Ogólne zebra- 
nie akcjonarjuszów dnia 8 (20) maja 1873 r. 
Sprawozdanie z 2go okresu czynności Banku 
za rok i872. Warszawa. 

— Toż d. 12 maja 1874 r. Sprawozdanie 
z trzeciego okresu czynności Banku za rok 

1873. Warszawa, Bauk handlowy, 1874, w 4ce, 
str. 29. 

— Toż dnia 3 kwietnia 1875 r. Sprawoz- 
danie z 4go okresu czynności banku za rok 

1874. Warszawa, nakł. Towarzystwa banku 
handlowego, 1875, w 4ce. 

— (Galizische) fiir Handel und Industrie, 
Zweite ordentliche General- Versammlung zu 
Krakau am 31 Mai 1870. Krakau, Buchdr. śd "BANKFUAGE - BARAGE des Cz.-is, 1871, w 4co, str. 7. — Zarazem: 
Rochniin^j^sabschluss, str. IV. 

— ob. Nelken (Kantor), Rejewslci (Zabezpie- 
czeń, 1871), Stan (1870). 

— polski ob. Dekret (1814) , Grabowski Stan. 

(Głos 1841). 

Bankfrage ob. Schrenzel M. (Beitrag 1876). 

Bankructwo naszych finu politycznych, przez 
N. O. Lwów, K. Groinan, 1871, w 8ce, str. 
16. 10 cent. 

(Broszura stanowiijca część Demokraty.) 

BANZEMER Jan dr. Instytucye przezorności 
w Królestwie polskióm z początkiem 1878 r., 
z dodatkiem uzupełniającym opisał czło- 
nek honorowy paryskiego Towarzystwa insty- 
tucyj przezorności. Warszawa, G. Sennewald, 
druk. J. Bergera, 1878, w 8ce, str. 2 ni. i 64. 

— Obraz produkcyi Galicj^i w zarysie. (Od- 
bitka z „Ekonomisty" z r. 1871.) Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 34. i»0 kop. 

BANSEMER I. M. (ur. 1810 umarł 4 Wrze- 
śnia 1840 r.) 

Atlas, containing ten maps of Poland, ex- 
hibiting tho political changes that country 
has experienced during the last sixty years, 
from 1772 to the present time. Viz. 

1. Poland in 1772 with its principal gco- 
graphical divisions. 

2. Poland in 1772, after the tirst partition. 

3. Poland in 1793, after the secont partition. 

4. Poland in 1795, after the third partition. 

5. Poland in 1807, after the reformatiou of 
the grand Duchy of Warsaw, ac cording to 
the treaty of Tilsit. 

6. Poland in 1809, when the limits of the 
grand Duchy of Warsaw were extended in 
virtue of the treaty of Schónbrunn. 

7. Poland in 1815, after the erection of the 
Kingdom of Poland, and the republic of Cra- 
cow, by the Congress of Vienna. 

8. Poland, after the inperrection of 1830, 
and according to the organie statute of 1832. 

9. Poland and the adjacent countries, ac- 
cording to the religion of the majority. 

10. Poland and the adjacent countries, ac- 
cording to the language of their inhabitants, 

Precedet bj^a geographical, historical, poli- 
tical, chronological, statistical, literary, and 
commercial table; compiled from the works 
of Malte-Brun, Stanislas Plater, Lelewel, Swien- 
cki, Rulhiere, Ferrand, Balbi, Schnitzler, Has- 
eel, L. Chodźko, and other eminent scriters. 
Edited by J. M. Bansemer et P. Falkenhagen 
Zaleski polish refugees. London: James Wyld 
geographer to the king; J. Ridgway et Sons; 
and at the editors office, 36. Nutford place, 
portman sąuare ; To be had also : Edinburgh, 
Adam and Charles Black; Leipsic, F. A. Brok- 
haus; Paris Bossange pere ant at the polish 
library, Nro 17 bis rue des St. Germain; and 
New- York, at Fisher, Son et Co. Drury, John- 
8on'8 court, fleet Street MDCCCXXXVn, fo- Baer Pani właściwie Bawr Aleksandryna, 
Zofia Courcy. 

BAR Dr. L. Prawo międzynarodowe prj'wa- 
tne i karno opracowane przez uczniów Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod 
Icierunkiem Dra Franciszka Kasparka, profe- 
sora filozofii i)rawa, i prawa narodów w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim. Warszawa, stara- 
niem i nakładem Redakcyi Biblioteki Umie- 
jętności Prawnych, drukiem S. Orgelbranda 
Synów, 1876, w 8ce, 2 kartki tyt., str. 715, 
VIIL (liibiioteka Umiejętności prawnych, Se- 
rya U [Zeszytu 25 — 34], Nr. 24.) 4 fl. 20 kr. 

— ob. Kreczeiników Piotr (Radom 1874). 

BARACH Adam. Dissertatio medico-practica 
de hydrope ventriculorura cei'ebri acuto. Vien- 
nae, typ. Strauss, 1831, w 8ce, str. 27. 

— Bemcrkungen iiber einige die Heilung 
der Krankheiten des Kaltwasser-Gebrauchs zu 
Gniffenberg fordernde Heilpotenzen, ais ein 
Beitrag zu uaheren Kenntniss und Wiirdi- 
gung der Kaltwasser-Heilanstalt Graifenberg. 
Leraberg, Stockmann, 1846, w 8ce, str. 30. 

BARĄCZ X. Sad ok. (Dominikan z Podkamie- 
nia.) Badacz. Studjum obyczajowe. Brody, 
autor, druk. J. Rosenheima i tamże w komi- 
sie, 1875, w 8ce, str. 231. 1 złr. 

— Dzieje klasztoru WW. 00. Dominikanów 

w Podkamieniu, zebrał i wydał S. T. D. 

Z. K. Tarnopol, druk. J. Pawłowskiego, 1870, 
w 8ce, str. 34s. + 

— Klasztor W W. 00. Dominikanów w Sta- 
rym Borku, skreślił Lwów, nakładem wy- 
dawcy, z drukarni Gaz. naród. J. Dobrzań- 
skiego i K. Gromana, 1878, w Sce, str. 116. 

— Pami§.tki miasta Żółkwi. Drugie wyda- 
nie. Lwów, nakładem wydawcy, z drukarni 
Gazety Narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gro- 
mana, 1876, w 8ce, str. 247. 1 złr. 50 cnt. 

— Pamiętnik szlachetnego Ledochowskich 

domu, napisał i wydał Lwów, K. Wild, 

druk. Gazety narodowej, 1879, w Sce, str. 2 
ni. i 220. 1 złr. 20 cnt. 

— Pamiętnik Zakonu WW. 00. Bernady- 

nów w Polsce, ułożył Lwów, nakładem 

autora, z drukarni Zakładu narodowego im. 
Ossolińskich pod bezpośrednim zarządem u- 
przywilejowanego dzierżawcy Alexandra Vo- 
gla, 1874, w Sce, str. 388 i 1 ni. + 

— Wiadomość o klasztorze WW. 00. Do- 
minikanów w Podkamieniu, napisał Trze- 
cie wydanie, kosztem Dominikanów podka- 
mienieckich. Tarnopol, Pawłowski, 1864, w Sce, 
str. 32. (Wyd. 2gie wyszło roku 1861.) 

BARĄCZ Wł. Meine Berliner Leidensge- 
schichte, seinen Freundeu gewidmet von La- 
dislaus von Baronche 1878. Berlin, Druck von 
Gebr. Unger ( l'h. Grimm), 1878, w 8ce, str. 16. 

BARAGE Józef ks. Najnowszy złoty ołtarz 
wonnego kadzenia przed stolic§ bożą,, czyli 
książka do modlenia dla wszystkich Chrze- 
eciau katolikOw ułożona i do druku podana BARANIECKI - BARANOWSKI 33 przez missyonarza w Cincinati w Ameryce. 

Nowe wydanie rycinami ozdoliione. Bochnia, 
Pisz, 1871, w 8ce, str. 636 i Vin. 

BARANIECKI Adryan. Kurs wyższy nauk han- 
dlowych przy Muzeum techniozno-przemysło- 
wem krakowskiem. Rok 1871 — 72. Program. 
Kraków, druk. Czasu, 1871, w 4ce, 1 ark. 

— Materyały do topografii lokarskiój. Ka- 
mieniec Podolski, druk Dawida Kraiza, 1862. 
(Wyszły dwa arkusze, zaniechano dalszego 
druku.) 

— Odczyty publiczne. Kraków, d. 4 Listo- 
pada 1868. (Ogłoszenie) w dcc, k. niel. 2. -+ 

— Odczyty publiczne. Kraków dnia 4 Li- 
stopada 1870, w 4ce, atr. 3. (Zarazem: Roz- 
kład godzin, w 4ce, k. 4,) ^- 

— Wykłady popularne w salach muzeum 
techniczno-przemysłowego-krakowskiego.Roz- 
kład godzin w drugim kwartale 1870/71. Kra- 
ków, w 4ce, k. 2. i 

— Wykłady popularne dla kobiet w salach 
Muzeum techniczno przemysłowego krakow- 
skiego. (Kraków, 1871) w 4ce, 1 ark. -i 

— Toż rok 1872 — 1873 (piąty istnienia 
zakładu). ICraków, w drukarni Czasu, w 4ce, 
4 kartki. 

BARANIECKI Dr. Marcin AlBxander. Q pod- 
stawieniach wymiennych, wyciąg z Pamiętni- 
ków Towarzystwa nauk: ścisłych w Paryżu, 
tom VII. Bibl. Kórnicka, M. Orgelbrand, w 4ce, 
str. 36. 80 kop. 

— Rozwinięcie na ułamek ciągły stosunku 
dwóch zupełnych całek eliptycznych pierw- 
szego i drugiego gatunku, wyciąg z Pam. 
Tow. nauk ścisłych w Paryżu, tom VII. Bibl. 
Kórnicka, M. Orgelbrand, w 4ce, str. 8. 40 kop. 

— Dowód pewnój własności zasadniczej 
funkcyj hypergeoinetrycznych, wyciąg z Pam. 
Tow. nauk ścisłych w Paryżu, tom VIII. Bibł. 
Kórnicka, M. Orgelbrand, w 4ce, str. 19. 60 kop. 

— Zasadnicze wnioski geometrj^czne z te- 
oryi algebraicznej form kwadratowych po- 
dwójnych, wyciąg z Pam. Tosv. nauk ścisłych 
w Paryżu, tom Vm. Bibł. Kórnicka, M. Or- 
gelbrand, w 4ce, str. 8. 40 kop. 

— Ueber gegen einander permutable Sub- 

stitutionen von Inaug. Dissert. zur Erlan- 

gung der Philosoph. Doctors-WUrde. Leipzig, 
Druk von Metzger et Wittig, 1871, w bce, 
str. 33. o , , 

— Teorya wyznaczników (determinantów), 
kurs uniwersytecki wyłożył Paryż, Biblio- 
teka polska, druk. Martiaeta, i879, w 8ce, 
str. XX1U i 605. 15 franków. 

Baraniecki Łukasz ob. WisłockI Wł. (Wiersz). 

BARANKIEWICZ J. Przewodnik do geografii 
powszechnej: Rys Europy. Warszawa, druk. 
E. bkiwskiego, 1880, w 8ce, str. 112 i 1 nł. 
60 kop. 

Barankiewicz Ignacy ob. Fullerton, (BARANKIEWICZ L.) Poesies elagiaąues. 
Paris, 1838, w 8co stron kilkadziesiąt. 

BARANKIEWICZ Maciej. Considórations sur 
rincertitude des signes de la saburre gastri- 
que dans les tievres. Paris, 1809 (w Bullet. 
des sciences medic. par Graperon). 

BARANOWICZ Lazar. Pisma preoswiaszczen- 
nogo Łazaria Baranowicza s primieczanijami, 
Wtoroje izdanie. Czernigow, 1865. 1 rub. 

— ob. Stradomski. 

BARANOWSKI Bolesław. Józef Ignacy Kra- 
szewski, jego życie i zasługi skreślił książ- 
ka pamiątkowa wydana w pięćdziesięcioletnią 
rocznicę pracy literackićj J'. 1. Kraszewskie- 
go przez Towarzystwo pedagogiczne. Lwów, 
uakł. Towarzystwa, I związkowa druk., 1879, 
w 8ce, str. 72, 1 ni, i portret jubilata. 40 ot. 

Na początku : Adres wystosowany do J. I. 
ICraszewskiego przez Towarzystwo pedagogi- 
czne, ułożony z polecenia Zarządu głównego 
przez Zygmunta Sawczyńskiego i przyjęty 
uchwalą walnego zgromadzenia Tow. pedag. 
w Brodach dnia 21 lipca 1879. 

— Najważniejsze wiadomości z nauki o 
wszechświecie (kosmografii). Lwów, Seyfarth 
i Czajkowski, 1875, w 8ce, str. 74. 60 cnt. 

BARANOWSKI Bolesław i OZiEOZICKI Ludwik. 
Geografia powszechna ułożona dla użytku 
szkół średnich tudzież dla nauki samodzielnej 
przez Bolesława Baranowskiego nauczyciela 
Seminaryum nauczycielskiego w Stanisławo- 
wie i Ludwika Dziedzickiego nauczyciela 
żeńsk. Seminar. nauczycielsk. we Lwowie. 
IVte zupełnie zmienione i rozszerzone opra- 
cowanie Geografii Adama Wiślickiego (raczćj 
Puetza) z zestawieniem dat podług nowój me- 
trycznej, jakoteż podług dawnej miary. We 
Lwowie, nakładem księgarni Seyfartha iCzaj- 
iiowskiego, z I związkowej drukarni. Hotel 
Żorża, 1»76, w 8ce, 1 kart. tyt., str. 599. Spis 
Xl, Omyłki druku 1 kart. nlb. 

— Geografia powszechna, ułożona dla użyt- 
ku szkół średnich tudzież dla nauki samo- 
dzielnej, przez Bolesława Baranowskiego, in- 
spektora szkół ludowych we Lwowie, i Lu- 
dwika Dziedzickiego, profesora żeńsk. Sem. 
naucz, we Lwowie, wydanie wtóre. Lwów, 
nakł, Seyfartha i Czajkowskiego, I związko- 
wa druk, 1879, w 8ce, str. 4 ni., 409 i X. 
2 złr. 

Pierwsze wydanie tego dzieła aprobowała 
Wysoka Rada szkolna krajowa uchwałą z d. 
26 czerwca lo76 do 1. 4.853. 

BARANOWSKI J. J. Vade-mecum de la lan- 
gue francaise redigó d'apres les dictionnaires 
classiąues avec les exemples de bonnes locu- 
tions, que donnę TAcademie francaise, ou 
qu'on trouve dans les ouvrages Ue plus cćle- 

bres auteurs, par avee l'approbation de 

mr. E, Littre, seuateur. Paris, E. Leroux, Lon- 
dres, Trubner et Cie, Edimbourg et Londres, 
imp, de Ballantyne, Hanson et Cie, 1879, 34 6ARAN0WSKI - fiARDOSY w 16ce małój, str. 223 i 1 ni. Opr. 3 franki 

— 2^1^ szylinga. 

BARANOWSKI Ignacy. Uwagi nad uiz^dze- 
niami służby zdrowia w Król. Polsk. (przed- 
staw. Komitetowi Tow. lekar. warszaw, do 
rozpatrywania tychże urządzeń ustanowione- 
mu). Warszawa, Kaufmann, b. w. r. (1862), 
w Śce, str. 36. (Odbitka z Pamiet. Tow. lek.) 
7Vj kop. 

— Obacz: Pamiętniki Tow. lekarskiego od 
1863 — 1866. 

BARANOWSKI Jan Józef Notice sur un nou- 
veau plau liuancier propre a faciliter et ii ren- 
dre plus economiąues les empruuts d'ćtat 
concu et dśmontrć en chiffres, d'aprćs le ta- 
bleau de calculs ci-joint par anc. sous-se- 

cretaire de la Banąue natiouale de Pologne, 
demeurant rue des Batignolles Nr. 36. Paris, 
impr. Bastien, Mars 1871, w 4ce, k. 1, str. 8 
i tabl. fol. (autografowane.) + 

— Obraz postępu nauk astronomicznych i 
fizycznych w XVl stuleciu. (Wyjątek z ligo 
Tomu dzieła: Kosmos Humboldta' — Oddruk 
z Przeglądu naukowego.) Warszawa, w 8ce, 
str. 67. 

— Project de statuts pour la formation 
d'une societć anonym sous le titre de Caise 
generale de France, d'apres le Memoire pre- 
sentć a S. Majestć TEmpereur, et communi- 
qu6 a L. L. E. E. Messieurs les Ministres de 
rinterieur et de Finances. Paris, Lith. Devil- 
lera 1854, fol, str. 18. 

— Signaux Baranowski d'aprćs les appa- 
reils modeles fonctionant au passage de touts 
les trains (Prospekt z planem). 

— Nouveau systeme de voter au moyen 
d'un appareil dit Scrutateur mćcaniąue, par.... 
Paris, 1849, w 8ce, str. 24. z 1 tablicą tig. 

BARANOWSKI Joseph Jullus (ur. w Lublinie 
4 lip. 1846). Die mineralogische und cheraische 
Zusammensetzung der Granitporphyre. Inau- 
gural-Dissertation zur Erlangung des Doctor- 
grades der Hohen Philosophischen Facultat 
der Universitat Leipzig. Yorgelegt von.... Bre- 
slauer Genossenschafts -Buchdruckerei Ursu- 
linerstrasse 1. (Leipzig, den i Juli 1873) in 
8vo, str. 21 (I). 

BARANOWSKI N. Wie liisst sich bei Livius 
der Gebrauch passiver Perfectformen ohne 
est, sunt, erklłiren'? w 4ce, str. 5. (W Progr. 
gimnazyalnym rzeszowskim, 1854.) 

BARANOWSKI Stephan. Einige Worte iiber 
die mineralischen Brennstotłmaterialien der 

osterreichisch-ungarischen Monarchie von , 

Civil-Berg-Ingenieur Gewesenen Schiller der 
Bergakademie in Paris. Krakau, Yerlag des 
Yerfassers, in der Buchdruckerei des W. Kor- 
necki, 1876, w 8ce, str. 30. 

BARANOWSKI Walenty, Biskup Lubelski, 
(t 1879). List Pasterski po objęciu rządów 
dyecezyi wydany. Lublin, w drukarni ' Wł. 
Kossakowskiego^ 1873, w 8ce, etr. 36. Baranowski ob. Posiedzenie (1875/6). 

BARAŃSKI ksiądz. Baczność Polacy! Nowy 
kusiciel cyAvilizator między nami. Wyd. 2gie. 
Lwów, druk. Poremby,'l862, w 8ce, str. 16. 

Barański Kar. ob. Erstlinge (1820). 

BARBAR Ignatz aus Sambor. Ueber einigo 
seltenere syphilitische Erkrankungen des Au- 
ges. Inaugural-Dissertation von aus Sam- 
bor. Ziirich, Neumiinster, Druk von S. Kosso- 
budzki, 1873, w 8cc, str. 30. Thesen L 

BARBARA Sw. Książka św. Barbary. Wy- 
danie poprawne i powiększone, za zezwól, 
prześw. wikar. jener. JW. księcia biskupa 

wrocławskiego 168 pieśni, oraz nieszpory 

i gorzkie żale. 1870, w 8ce, str. 288. 5 sgr. 

— Nabożeństwo do św. Barbary wraz z ró- 
żańcami i koronkami. Sambor, druk. Pobud- 
kiewicza, 1859, w 8ce. 60 cent. 

(Barbara św.) Pieśń o św. Barbarze Pannie 
i Męczenniczce, z dodaniem różnych innych 
pieśni nabożnych. Warszawa, u M. Orgelbran- 
da. 4 kop. 

— ob. Fabisz (Nabożeństwo 1845), Kujot X. 
(Głowa 1875), Szaffranek J. (Memento 1859;. 

BARBAULD Pani (Barbault Mrs. Ann. Loct.). 
Nauki dla pilnych przez Panią ozdobio- 
ne rycinami. W Warszawie, przy ulicy Mio- 
dowo) , Nr. 496 w księgarni Orgelbranda , 
bez w. roku, w 16ce. To'in I, 2 kartki tytuł., 
etr. Vin, 140. Tom H, 2 kartki tytuł., str. 140. 

BARBEREY (pani). Głos świętych, zbiór my- 
śli, przepisów i rad zalecony' wiernym przez 
Jego Eminencyą Kardynała Arcybiskupa Lyo- 
nu i przez Biskupów miast Sćez i Troyes. 
Przełożył z francuzkiego J. Z(amojski). Paryż, 
drukarnia E. Martinet, ulica Mignon, 2, 1864, 
w 12ce, p. 263. + 

— Toż. Kraków, 1870, w 16ce, str. 252. 
35 kop. 

BARBEDETTE H. Chants populaires de la 

Pologne traduits par 3e serie. La Rochelle, 

imp. Siret, 1879, w I6ce, str. 19, 

Barbier E. ob. Oixon Hopworth (1873). 

BARCIŃSKI Antoni mag. fil. b. szk. polit. i 

inst. agron. w Marymoncie (f 1878). Buchal- 
terya podwójna i jej zastosowanie do handlu, 
bankierstwa i różnych zakładów fabrycznych. 
Część I. Warszawa, autor, 1876, w 8ce, str. 
248 i wzory książek, cena I części z przed- 
płatą na II 3 rs.' 

BARDACH Karol. SJitze aus dem Gebiete 

sammtlicher Rechts- und Staatswissenschaf- 

ten behufs Erlangung der jurid. Doctors- 

wurde Lwów, Instytut stauropig., 1865, 

w 8ce, str. 6 i 2 niel. 

Bardet ob. Cennik (1875). 

BARDOSY Jan. Moldaviensis vel Szepsiensis 
decimae indagatio est proxima terrae Scepu- 
siensiS; et bule iunezurum sacro-profauarum^ BARDZKA ~ BARTOTKOWSKI S5 jurisdictionnm evolutio etc. Posonii, typis ac 
sumptibus G. A. Belnay, 1802, w 4ce, str, 190. 

— Supplementum analectornm terrae Sce- 
pusiensis notationibus ex veteri ac recentiore 
Hungarorum historia depromptis illustratum. 
Leutschoviae, typis Mioh. Podhoianszko, 1802, 
w 4ce, k. ni. 3, str. 460, i indeksu dyploma- 
tów k. ni. 15. 

Bardzka Joanna z Jaworskich ob. Dębski J. 
Nepomucen (1800). 

Barere ob. Macaulay (Szkice 1876\ 

BAREWICZ. Ueber die Kennzeichen nnd 
Wiirdigrung der menschlischen Gleistesanla- 
gen. (W Progr. giran.) Bochnia, 1854, w 8ce, 
str. 16. 

BARISTOW (?). Nestorowa lietopis s pri- 
mieczaniami i slowariom. 60 kop. 

Barnert J. Katalog składu obrazów, oljo- 
graBj i sztychów, oraz przyborów malarskich 
i rysunkowych J. Barnerta i Sp. Warszawa, 
1877, w 4ce, str. 4. 15 kop. 

Barometr ob. Wskazówki (1875). 

BARON Carl. Der Haidamak oder der Land- 
streicher von Kleinrussland, eine Erzahlung 
(Neue Yolks-Bibliothek, Ner 33). Oberhausen, 
Spaarraann, 1879, w 8ce, str. 48. 25 fenig. 

Baron Józ. ob. Sprawozdanie (1878). 

BARONOWSKI Andrzej. Gołos russkaho iz 
Polszy o krymskoj wojnie i jeja pośledstwi- 
jach. Warszawa, Gins A., 1864, w 8ce, str. 23. 

Barska konfederacya ob. Gumplowicz Lud. 
(Konfederacya 1868). 

BARSOW N. Materiały dla istoriko-graficze- 

skago słowara Rosii sobrał i izdał I. Geo- 

graliczeskij słowar rusko) zemli. Wilno, Syr- 
kin, 1865, w 8ce, str. VIII i 220. 1 rub. 50 kop. 

— Putieszewstwije poselskaho czelowieka 
Matwieja Gawrilowa Nieczajewa w Jerusalim 
(1719 — 1720 goda). Izdano pod Redakcieju 
N. P. Barsowa. Warszawa, w tipograiii war- 
szawskaho uczebnaho okruha na miedowoj 
ulicie Nro 487, 1875, w 8ce, 1 tytuł, str. 34. II. 

BARSZCZEWSKI Jan Niezabudka. Rok drugi. 
Petersburg, 1841, w 12ce, str. 8, 304 i 15. — 
Rok trzeci 1842, w 12ce, str. 10, 292 i 10.— 
Rok czwarty 1843, str. 12, 284 i 10. — Rok 
pięty str. 5, 294 i 12, rycin w 5 tomach 2, 
3, 6 i 1. 

BARTHELS Arthur. Goście Obrazek z życia 
wiejskiego w jednym akcie przez W Kra- 
kowie, w drukarni Leona Paszkowskiego, 
1875, w 8ce, str. 38. 

— Tydzień poleski, ustęp z życia myśliw- 
skiego na Litwie wydany staraniem re- 

dakcyi czasopisma „Łowiec". Lwów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, I związkowa druk., 1878, 
w Bce, str. 69. 1 złr 50 cnt. 

— Zbiór piosnek z towarzyszeniem forte- 
pianu muzyka i słowa. Nr. 1. Departament 
niźszćj Sekwany. 2. Różne szczęścia. 3. Wan- 
deczka. 4. Bawcie się dzieci. 5. Ż domu Dziur- dzielewiczówna. 6. Pod pantoflem. 7. Tyś nie 
ona. 8. Dzionek obywatelski. 9. Ideały. 10. 
Dziewczynki. 11., Nieszczęśliwe. 12. Młode 
dzieweczki. 13. Świat i ludzie. 14. Oj ten 
Mazur. 15. Moja emulacya z panną Marianną, 
monodram. Warszawa, autor, Gebethner i 
Wolflf, b. w. r. (1870?), w 4ce, str, 38. 3 rub. 

— Drugi zbiór piosnek z towarzyszeniem 
fortepianu. W komisie u Karola Wilda we 
Lwowie, 1878, w 4ce. 5 złr. 60 kr. 

— ob. Grilner Adolf (Tyś 1877). 

BARTHELS C. Rozmaite odmiany przewło- 
cznego rozlanego zapalenia nerek, przełożył 
Dr. Wład. Rudnicki. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1873, w 8cc, str. 78. 30 kop. 

BARTELS Ferdynand. O potrzebie spożytko- 
wania istniejącego już u nas zamiłowania do 
zwierząt, w celu podniesienia dobrobytu ogółu. 
Warszawa, 1873. 

— Do wszystkich amatorów i przyjaciół 
zwierząt, zaproszenie do współudziału w po- 
pieraniu zamiaru założenia zwierzyńca w War- 
szawie. Warszawa, 1871. 

Bartkiewicz X. ob. Montrouzier. 

BARTKOWSKI Hilarius. Experimentelle Un- 
tersuchungen liber die Transfusion von Vo- 
gelblut in Saugethiere. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doctorwiirde in der Medi- 
cin. Chirurgie und Geburtshiilfe welche nebst 
beigefiigten Thesen mit Zustimmung der ho- 
hen Medicin. Facultat der Univ. Greifswald 
am 26 November 1874 offentlich vertheidigen 
wird ..... aus Westpreusen. Opponenten : F. 
Przybyszewski cand. med. K. Klas Dr. med. 
J. Stroiński Dr. med. Greifswald. Druck der 
Univ. Buchdruckerei von T. W. Kunike, 1874, 
w 8ce, str. 36. 

BARTKOWSKI Klemens. Sprostowanie myl- 
nych mniemań o medycynie homeopatycznej, 
jako odpowiedź na broszurę pod tytułem: 
Kilka słów w obronie nauki i prawdy, i inne 
podobne pisma, skreślił .... lekarz wolno-prak- 
tykujący sposobem homeopatycznym w War- 
szawie. Warszawa, druk. A. Lewińskiego, 
1870, w 8ce, str. 30. (Przeciw Levittoux.) 

BARTMAŃSKI Roman. Zdania z różnych ga- 
łęzi prawa i umiejętności politycznych i t. d. 
w celu otrzymania stopnia Doktora Praw i t. d. 
Kraków, druk. Uniwers., 1865, w 8ce, str. 6. + 
Bartnik postępowy. Pismo poświęcone pszczel- 
nictwu i ogrodnictwu. Rok I od 1 Stycznia 
1875 r. Rocznik III r. 1877. R. IV 1878, w 8ce, 
Właściciel i redaktor Prof. Dr. Ciesielski we 
Lwowie. Wychodzi po arkuszu dwa razy na 
miesiąc. Przedpłata całoroczna złr. 2 a dla 
szkół ludowych z przesyłką 1 złr. 75 et. 

BARTNIKOWSKI X. Piotr. Przewodnik ob- 
chodzących pamiątkę Zbawiciela naszego Je- 
zusa Pana Dróg Jerozolimskich, przy koście- 
le Parafialnym Wcrkowskim Sw. Krzyża na 

Kalwaryi. Ułożony przez Wydanie siódme 

poprawne. Wilno, nakładem i drukiem Józe- 
fa Zawadzkiego, 1874, w 8ce małćj, str, 104. 36 BARTOLI - BAŚNI BARTOLI Daniel. Della vita e miracoli del 
B, Stanislao Kostka delia comp. di Gesu, 

scrifta del libri due. Torino, Giac. Mariet- 

ti, 18?5, w 4ce, str. t I. 128 t II. str. 128. 

BARTOS Marya. Pamięci Seweryna Gosz- 
czviiskies:o. Lwów, nakładem „Tygodnia", 
1876, w 8co, str. 2. ob. Bartuś. 

BARTOSZEK Karol Jakóh (z Merowie w Mo- 
rawii). Satze ans don yersełiiedenen Zwei^en 
der Rechts- unt Staats- ^^issenschaften etc. 
Krakan, Univ. Buchdr., 1865, w 8ce, str. 8. -i 

Barto«zewlcz A. D. ob. Przyszłość (1876). 

BARTOSZEWICZ Adam. Na popis nczniów 
szkoły obwodowej w Sieradzu 28 i 29 Lipca 
1834 zaprasza inspektor Bartoszewicz. Kalisz, 
1834, w 4ce. 

Bartoszewicz Józef II. Obywatel pow. du- 
bieńskieero. Szkoła wyrobn cukru. ^Vilno, 1841. 

BARTOSZEWICZ Józef Alek?, (inspektor ra- 
dy lekarskiej w Wilnie, f 21/4 Kwietnia 1870). 
De ungiiium cun^atura. Diss. inaue:. chirurg-, 
pract., quam in Caes. litt. Univ. Vilnensi ad 
Doct. Medic. submittit, 1827 die Febr. Vil- 
nae, excnd. Gliicksberg', w 8ce, str. 27 i 1 ryc. -^ 

BARTOSZEWICZ Jidian (f 5 Listop. 1870) 
Album malownicze Kijowa. Warszawa, 1861 
— 62, w 4ee, str. 2 i 22; str. 2 i 28, rycin 12, 
plan 1. Za 5 zeszytów 10 rubli. 

— Dzieła, tom I: Historya literatury pol- 
skiej potocznym sposobem opowiedziana. Wy- 
danie 2gie powiększone, tom I II. Kraków, 
nakł. Kazimierza Bartoszewicza, druk. W. 
Korneckiego, skład główny w Warszawie 
u Gebethnera i Wolffa, 1877, w 8ce, str. XVI 
i 400, 376 i k. 4. 

— Dzieła (wydane przez K. B ), tom III i 
VI. Historya pierwotna Polski, wydanie pier- 
wsze z rękopisu. Tom I — IV. Kraków, nakł. 
Kazimierza Bartoszewicza, Warszawa, Gebe- 
thner i Wolff, druk. F. K. Pobudkiewicza, 
1878 — 79, w 8ce, sir. Vni, 494, 522, 450, 
336. tom po 3 złr. 50 cnt. 

— Dzieła, tom VII: Szkice z czasów sas- 
kich. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. F. K. Po- 
budkiewicza (A. Koziańskłego), 1880, w 8ce, 
str. 395 i 1 ni. 3 złr. 50 cnt. 

— Hetmani. Zeszyt Vin — IX. Warszawa, 
1866, fol. (więcćj nie wyszło.) 

— Kniaź i Xiąźę, Kraków, czcionkami dru- 
kami „Czasu", nakładem Redakcyi „Szkiców 
społ. i liter.", 1876, w 8ce, str. 42. Odbicie ze 
„Szkiców społ. i liter." + 60 cent. 

— ob. Gloger Z., Skarga (żywoty). 

Bartoszewicz Zyg. ob. Krebs (Iloczas 1834). 

BARTSCH Henryk. Listy z podróży po Gre- 
cyi pisane do Michała B. Z widokiem ateń- 
skiej akropolii. Warszawa, E. Wende i Sp., 
1874, w 8ce, str. IV, 261. 1 rs. 20 kop. 

— Mowy okolicznościowe i trzy kazania 

b. Pastora. Warszawa, E. Wende i Sp., 1872, 
w Sce, str. 200. 75 kop. — Wspomnienia podróży do Kairu i Jero- 
zolimy odbytf"") w r. 1861. 'Warszawa, J. Un- 
ger, 1873, w 8ce, str, 293. 1 rub. 

— ob. Doring Henryk (Józef Haydn 1876), 
Las C^ses Emanuel (Przewiezienie 1876), Ort- 
lepp Ernest (1876). 

BARTUSOWNA Ma-ja. Poezje. Lwów, Wł. 
Bełza, 1876. w 8ce, str. VI i '135. 1 fi. 20 et 

BARTYNOWSKI Władysław. Krótkie wspo- 
mnienie o życiu i pmcMch artystycznych Jana 
Lewickiego. Poznań, nakł. J. K. Źnpańskieg^o, 
druk J. I. Kraszewskiego (dr. W. łiebiński), 
1880, w 8ce, str. 20. 

Barwinskij 0. ob. Kcstomarów M. (Ruska 

1878). 

BARWIŃSKI Włodzimierz. Tryjciat lit twe- 
rczosty. Opowidanie pro te, szczo treba ro- 
byty, szezob' statysia twerezym czołowikom, 
napysaw (Knyżoczka 4Q.) Lwów, z dru- 
karni Towarzystwa imeni Szewczcnka, ko- 
sztom i zachodom Towai-ystwa „Proswita", 
1876, w l?ce, str. 127. (Drukowano 4000 egz.) 

— Ruski) prffwotar narodnych weksel i 
łychwa nasza bida. Nauka pro te, jak naszi 
ludę majut ratuwatyś wit łychwiarskich ruk i 
z weksłewych dowhów i jak można choronyły 

naszi majetki wit zahłady. Napysaw Lwiw, 

(z drukarni Towarystwa imeni Szewczenka), 
1875. w 8ce, str. 88. 

— ob. Prawda. 

Barwy ob. Talko J. (badanie 1879). 

BARYCZKA Stefan. Satyry, serya L War- 
szawa, Gebethner i Wolff, Kijów, B. Korej- 
wo. Żytomierz, K. Budkiewicz, druk. Al- Gin- 
sa, 1878, w 16ce, str. 240. 1 rubel. 

(Bal maskowy; Emancypowana owieczka; 
Przygody pięknego osła ; Ona i on ; Zmęcze- 
ni ; Dom waryatów.) 

Baryczy porzecze ob. Sadowski J. N. (Wy- 
dawnictwo 1877). 

Barzyński Jan ob. Gazeta (b. r.). 

Basedow ob. Domański Stan. (O chorobie 

1872). 

BASILAYITS J. Brevis notitia fundationis 
Theodori Koryatowicz olira ducis de Munkacs 
pro religiosis Ruthenis Ar. S. Basilii in mon- 
te Csernek ad Munkacs annos 361 factae. VI 
partes. Cassoviae, 1799 — 1800, w 4ce (druk. 
w małćj liczbie egzempl). 

BASILE. N(iuve]le Lithuanienne. Lettre au 
Czar. Paris, diuk. w Strasburgu u F. G. Le- 
vrault, 1831, w Sce, str. 47. 

BASLER P. I FEITH L. Katechizm religii 
mojżeszowej dla użytku pierwszćj i drugićj 

klasy szkół ludowych, ułożyli nauczyciele 

religii mojżeszowej w tarnowskich szkołach 
ludowych. Tarnów, nakł. autorów, druk. W. 
Angelusa, 1880, w Sce, str. 67 i 3 ni. 30 cnt. 

Baśni, Sześć najpiękniejszych, dla grze- 
cznych dzieci. Poznań, nakł. M. Leitgebra i 
Sp., druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W, Łe- BAGNIE ~ BAUDOUm 37 Wński), 1880, w 4ce, str. 21 i 6 obrnzów 
w przezroczu. 5 marek. 

— (Trzy\ Mądry kot. Księżniczka Głoffii. 
Kopcin.szek. Warszawa, Gebotlmer i Woltf, 
Krakrtw, w drukarni Wl. L. Anczyca i Spół- 
ki, 1878, w 4ce, str. 36. 

Baśnie: Czewony kapturek. Wars^^nwa. nakł. 
Gebethnera i Wolffa, w 8oe, str. 8 i 6 chro- 
molitojZT. 25 kop. 

— Toż, Kopciuszek. Tamże, w 8ee, str. 8 
i 6 chroraolitogr. 25 kop. 

— ob. Peaumont fczarodz. 1879\ Gloger Zyg. 
(1879), Wójrirki K. W. (1879\ 

BASTIAT Fryd. Harmonie ekonomiczne, tłu- 
maczone przez Ewelino A]irons(owa). I. Tom 
w 6 Zeszytach. Drezno, 1871, w 8ce, str. 568. 
2 rub. 40 kop. 

Baszkiew'C20wa Felicya ob. Laugel Aun. (Głos 
1876). ' 

BATAILLARD Paul. Les Zlotars, dits nussi 
DzYonkars, T'!ieranpa fondeurs en bronze et 
en laiton dans Im. G:ib*cie orient.-de et la Bu- 

kovine, par archiyis^^e de la ficultó en nn^- 

decine de Paris (Estrait des Mćmoires de la 
Socićt^ d'anthropologie de Paris, ?e s^rie t. 
D. Parie, E. Leroux editenr, imn. Hennuyer, 
1878, w 8ce, str. 70 (od str. (499 — 569) i tabl. 
rys. 20 sgr. 

BATAILLE ks kan. Przewodnik do pierwszej 
komunii św. czyli zbiór nauk o sakramencie 
pokiity, eucharystyi i bierzmowania: z dołą- 
czeniem w drugićj części ćwiczeń pobożności 
i doprowadzeniem do spowiedzi i komunii 
Św. Dziełko poświęcone kardynałowi de Ch^- 
veru8 i ofiarowane młodzieży fhrześciański^j. 
Z 6-tego wydania spolszczył i pomnożył ks. 
Mikołaj Gorzelański. "Warszawa, Czerwiński 
i Sp., 1868, w 12ce, str. 477. 50 kop. 

— Toż, pomnożył X. Mikołai Gorzelański. 
Wydanie drugie. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 
423. 35 kop. 

Batbie A. ob. Forster K. 
Bateiiers (Les) du Niemen, vaudeville, a Toe- 
casion de la paix. Paris 1807, w 8co. 

BATHYANY Yinzenz Reise dun-h eiwn Theil 
Ungarns, Siebenbiirgens der Moldau und Bu- 
kowina im Jahre 1805. Pesth, bei Conrad 
Adolf Hartleben, 1811, w 8ce. 

(Batignolles ) Szkoła polska na Batignolles 
(dekretem cesarskim duia 8 kwietnia 1865 
uznana za instytucją dobra publicznego). 
Sprawozdanie od 1 Października 18«7 do 30 
Września 1868. Paryż, druk L. Martinetw4ce, 
str. 8. + 

— ob. Gałę^owskl Sew., Prix, Szkcła. 

BATIUSZKOW J. Atlas etnograficzeskij za 
padno-ruskago krają. 1864. 

— Zabytki po guberniach zachodnich Ce- 
sarstwa (po rossyj.) 1874 — 75 (z illustracya- 
mi). W zesz. V i VI jest p. W. Wasilew- 
skiego Prof Uniw. Petersb. Dzieje Wilna do 
końca XVIII w. Batory Sfp.fan ob. Kopłowic? (1867), Lułrzy- 
kow^ki Frań, Pawiński Adolf (Źródła 1877), 
Potjcdin, Przeźtlziecki Al. (Fragmentum), Sila- 
chto'vs!(:i Jan. 

Batov-skl Aleksander ob. Stadnicki K. 

Bałfaglia di Narew. (Palermo, 1807.) w 4ce. 

BAUDOM Ado'f. Rozmyślania praktyczne na 
mieniąc ś. .ló/efj. Dzieło zatwierdzone przez 
J. E. Kardynała Morlota arcybiskiii)a parys- 
kiego. Z piątego wydania francuskiego, prze- 
łożył J. h. Warszawa, 1871, w 16ce, str. 262. 
45 kop. 

BAUDOL'i?J J. Odpowiedź na krytykę na głęb- 
sze uważanie mesmerysmu w Gaz. literac. 

Nr. 12, przez Za pozw. Zwierzch. Nakł. 

aut. Warszawa, druk. Stan. Dąbrowskiego, 
1821, w 8cc, str. 8. 

— Ob. Kop zyński On., Siirowiecki Kar. (1830). 

BAUDOUIN de Cour'pnav Jan Nie'^isław. Hand- 

bucli der alt buliranschen (altkirchenslawi- 
schen). Spracbo. Grammatik. Te>:te. Glossar. 
yon A. Lesl?ien a. o. Professor der slavischen 
Sprachen an der Uniyersitat Leipzig. (Ruko- 
wodt-tAyo drewne-bolgarskaho [drewne cerkie- 
wnn-slawianskahol Jazyka. Grammatika.Texty. 
Glosssrii. Sostnwił A. Leskien e- o. Professor 
slawianskich jazj^ków w Leipzijrskom Uniwer- 
sitetiel. Weiiiiar, 1871. B. m. dr. i r., w 8ce, 
str. 13. 

— O drewnie polskom jazykie do XTV. 
stolietia soczynenie. Leipzig, w typografii Be- 
ra i Hermana. Warszawa, u Wendego, 1870, 
w Sre, str. Vni i 99. Słownika str. 84 i IV. 
2 niel. 

— Riezianskii Katiohizis, kak. priłożenie 
k „Opytu fonetiki riezianskich goworow" s pri- 
mieczaniami i słowarem. Warszawa, E. Wen- 
de i K., Pieterlmrg, D. E. Koźanczykow, Leip- 
zie:, w tipoffrafii Bera i Gerroana, 1875, w 8ce, 
str. V (II) 48. 1 rub. 25 kop. 

— Kritika i Bibliocrnifia. Prakticzcskija pra- 
wiła russkaho prawopisanija i proiznoszenija, 
sostawlenn}';ja Iwanom Paplońskim itd. Izda- 
nie wtoroje, isoiawlennoje i dopomiennoje. 
Ciena 50 łcop. Warszawa, w Tiposrrafii Instit. 
(rluch. i Sliepycli, 1876 (Takoje że zahlawije 
po polski), 16 maj. VIII, 248, 'VHI str. Wo- 
roneż, w Tip. Gub. Prawlienija, w 8ce, str. 6. 
(Otdielnyi ottisk iz „Filologiczeskich Z.-ipi- 
sów".) 

— Kritika i bił>liografija : 

1) (W. .Tu. Choroszewski.) Ruskii bukwar 
dlia polskich dietei. Izdan po rasporiażeniju 
warszawskaho uczebnaho okrucha (izdanie 
pierwoje). Warszawa, w tinojrrafii warszaw- 
skaho uczebnaho okrucha, 1876, 16 maj. XX, 
+ 80, -t II str. 

2) Historycznj' obszar polski. Przez Win- 
centego Pola itd. Kraków, w drukami c. k. 
Uniw. Jag. itd., 1869. Rzecz o dijalektach 
mowj' polskiej. (Istoriczeskaja oblast Polszi. 
Willenlija Polja itd. Kraków, w tipogr. c. k. 
Jag. Uniw. itd., 1869. Razsużdienie o diale- 59 fiAUDOUIN - BAUERERTZ ktach pnlskoi rieczi.) w 8ce, str. 74. Kazań, 
tipografija nnirersitiota, 1878, w 8ce, str. 15. 

— I\rofllitwy Wacława. Zabytek mowy sta- 
ropolskii'i odkryty prze/. Alexaiidra hr. Prze- 
zdzippkiojro. Wiadomość o nich z rozbiorem 
filologficznym podaje Henryk Suchecki dr. 
Kraków. (Modlitwy Wiaczesława. Pamiotnik 
staropolskaho j.izvka otkrytiji Alexandrom gr. 
Przezdzieckim. Izwieslije o nich 8 filologi- 
czeskim i b'ngwifticzeskini razborom svob- 
szczajet Henryk Suchecki itd. Kraków.) 1871, 
8, stf. 35. Kazań, w Univer. Tipografii, 1877, 
w 8ce, str. 3. 

— Nektere opazke niskega profesoria (Po- 
natinjcno iz „Soće 1. 1872 in 1873\ Gorica, 
Paternolli, 1873, w I6ce, str. 75. 35 kop. 

— Opyt Fonetiki Rezianskich Goworow. 
Warszawa, Pieterburg, E. Wende i Comp., 
D. E. Koźanczvków. Leipzig, w tipogrr. Bera 
i Germana, 1875, w 8ce, str. XVI, 128. 3 rub. 

— Otczety kommandirowannaho Minister- 
stwom narodnaho Proswieszczenija za hranicn 

8 uczenoju dielijn w tieczeuie 1872 i 1873 

gg. Wypnsk I Otczet za oba poługodija 1873 
g. Kazań, w uniwerayteckoi tipografii. War- 
szawa, Pieterburg, 1876, w 8ce, str. 36. 

— Otczety komandirowannaho Ministerstwom 
narodnaho proswieszczeniia za hranicn s ucze- 
noju dieliju O zaniatijach po jazykowie- 

dieniju w tieczenije 1872 i 1873 gg. Kazań, 
w uniwersjt. tipografii, 1877, Warszawa, Pie- 
terburg (Wypusk II.), w 8ce, 2 kartki niel. 
str. VIII, od str. 37 — 153. Opieczatki i po- 
prawki na 16j stronie. 

— Programma cztenii docenta srawnitelnoi 
Grammatiki Indoewropejskich jazykow, w te- 
kuszczem 1875/76 akademiczeskom godu Ka- 
zań, w uniw. tipogr., 1876, w 8ce, str. 5. 

— Podrabnaja Programma lekcyi w 1876 

— 1877 uczebnom godu. Kazań, w uniwersi- 
tetskoi tipografii. Warszawa, E. Wende i Sp., 
1878, w 8ce, 1 kartka tyt., str. 92 i 2 kartki 
nieliczb. 

— Rozbiór gramatyki polskit\j księdza Ma- 
linowskiego. Odbitka z Niwy. Warszawa, E. 
Wende i Komp., 1H75, w 8cc, str. 47. 35 kop. 

— Niekotorjja obszczija zamieczanija oja- 
zj^kowłedenii i jazykie. S. -Petersburg, peczatn. 
Gołowina, Warszawa, u Wendego, 1871, w Sce, 
str. 38, k. 1. 30 kop. 

— Glottologiczeskija (Lingwisticzeskija) Za- 
mietki. Wypnsk I. Koje-czło po powodu re- 
sjanskoi Harmonii (sozwuczija) glasnych II. 
Ó tak nazywajemoi „Ewfoniczeskoi wsławkie 

soglasnaho II. w słowiańskich jazykach 

Woroneż, w Tipografii Gubernskaho Prawlie- 
nija 1877. Prodajetsia w kniżnych Magazy- 
nach, E. Wende i K. w Warszawie i M. M. 
Strasuslewicza w Pieterburgie, w Sce, 1 kart- 
ka tyt., str. 58. (Otdielnyi ottisk iz „Fisolo- 
giczeskich zapisok".) 

— Kriticzeskija i bibliograficzeskija Zamiet- 
ki. Nakres mhiwnice staroceskie. Jepsal Jozef Jrecek. (Oczerz staro-czesżkoi pratnatiki. Na- 
pisał Osip Ireczek.) v. Praze, 1870, b. w. m. 
dr. i r. (1876), w 8ce, od str. 211—219. (nad- 
bitka). -I- 

— Krytyczeskija i bibliograficzeskija za- 
mietki. Nieskolko słów po powodu ,,Obszcze- 
sławianskoi jazyki". (Izwleczono iz Żurnała 
Jlinisterstwa Narodnaeo Proswieszczenia), Pe- 
tersburer, peczatnia W. Gołowina, Władimir- 
skaja. Dom Nr. 15, 1871, w 8ce, str 47. 30 kop. 

— Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamiet- 
ki. Beitriiee zur slavischen dialectologie von 
Lucian Malinowski. I. tjber die Oppelnsche 
Mundart in Oberschlesien. (I Ileft. Laut und 
Formenlehre.) Leipzig, 1873. Wkłady w sla- 
wianskuju dialektologiju, socz. Lukiana Ma- 
linowskaho. I. Ob opolskom goworie wwier- 
chnici Silezii. (Wypusk I i Fonetika i Morfo- 
logia. Bez miejsca druku i roku [1878], w 8ce, 
od str. 233 — 251.) 

— Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamiet- 
ki. Fonetika kaszebskaho Jazyka, Izliedowa- 
nie P. Strcmlera. Woroneż, 1874 J. Bez miej- 
sca druku i roku (1878), w Sce, od str. 307 
- 313.) 

— Kriticzeskija i Bibliograficzeskija zamiet- 
ki. Laut und Formenlehre der Polabischen 
Sprache von August Schleicher. (Phonologia 
i Morfologia Polabskaho jazyku Awgusta 
Schleichera.) St. Petersburg, 1871, w Sce, str. 
XIX i 353. Izwlieczieno iz Zumala Minister- 
stwa Narodnaho Proswieszczenia Tipografia 
W. C. Balaszewa, 1874, w 8ce, str. 23. 

— Trudy fiiologiczeskije i lingwisticzeskije 
pomieszczennyje w izdanni „Rad Ingoslawen- 
ske akademije znanoti i umjetnosti". U Za- 
grebu, 1876 — 1877 r. Woroneż, w tipografii 
gubernenskaho Prawlienija, 1879, w Sce, 1 
kartka tytuł., str. 36. 

- Krytyka i bibliografia. K Woprosu o 
wzajemnych otnoszenijach slawianskich narie- 
czii etc, Izsliedowanie A. Koczubinskaho. Re- 
cenzija J. Boduena de Kurtene. Kazań, tipo- 
grafia imperatorskaho Uniwersiteta, 1879, 
w Sce, str. 47. 

— ob. Hizdew (1876). 

BAUDRILLART Henryk. Kredyt ludowy. War- 
szawa, S. Orgelbranda synowie, 1874, w I6ce, 
str. 32. 7'/, kop. 

BAUER Major adjut. gener Bema. Omagy 
Bom tabarnok fohadsśgódćnck hagyominyai 
1848 ćs. 1849 ból Kuzli Makraj Lilszló nepoi- 
selo. Pest, 1871. 

BAUER Jan. Porządek jazdy osobowych i 
mieszanych pociągów na kolei Karola Ludwi- 
kami lwowsko - czerniowiecko -jaskićj. Lwów, 
druk. K. Budweisera, 1871. 

BAUER Karol. Cennik nasion, roślin warzy- 
wnych, gospodarskich i pastewnych w zakła- 
dzie ogrodniczym we Lwowie. Wiosna 

1871. Lwów, druk. Winiarza, fol., fc. 1. Bauerertz Adam 

(Zboczenia 1879). ob. Kussmaul Adolf dr. BAUR - BECK Śd BAUR Sam. Gemalde der merkwurdigrsten 
Revolutionen, Emporungen etc. Ulm, 1813 i 
1816. (W tomie V jest: Schlacht bei Poł- 
tawa 1709 ; w Tomie VII od str. 229 - 242 : 
Yerschworung gegen Stanislaua Konig von 
Polen.) 

Bauerstand ob. Bandlkie J. S. (1802). 

BAUM Józef. Sprawozdanie sejmu lwowskie- 
go posła gmin wiejskich (powiatów kalwaryj- 
skiego, wadowickiego i andrychowskiego) do 
wyborców. Wadowice, spadkob. J. Pokonie- 
go, 1861, w 4ce, str. 8. 

Baum Samuel ob. Lewi H. D. (Mowa 1819). 

BAUMANN Teof. Leon. Zdania z umiejętności 
prawniczych i politycznych i t. d. Kraków, 
druk. Uniw., 1865, w 8ce, str. 6. + 

BAUMEISTER W. Chów trzody chlewnój, 
z niemieckiego przełożył R. Briihl. Warsza- 
wa, nakł. Spółki wydawniczej, 1875, w 8ce, 
str. 243. 1 złr. 70 cent. 

BAUMFELD Jakób (z Liska). Zdania z różnych 
gałęzi prawa i umiejętności politycznych etc. 
Kraków, druk. Uniw?, 1866, w 8ce, str. 7. + 

BAUMFELD Józef. Satze aus Reclits- und 
S^aatswissenschaften etc. Krakau, Universit. 
Buchdr. 1865, w 8ce, str. 7. 

Bawmy sie w żołnierzy. Obrazki (9) z wier- 
szykami dla małych dziatek. Warszawa, M. 
Orgelbrand, 1869, w 12ce. 30 kop. 

BaworowskI Wiktor ob. Byron (Ustęp 1877), 
Jezierski Feliks (1879), Radziwiłł K. (Pamiętnik 
1864), Yillefranche J. M. (Gołąb 1878). 

BAWR Aleksandryna Zofia Courcy. Fryderyka 
Brown, komedya w 1 akcie, przełożona przez 
J. Miładowskiego (J. Tymowskiego). Warsza- 
wa, druk. Warsz. Teatrów, 1837, w 8ce. 

— ob. Baor, Dmochowski J. S. (Czytelnia 
1834). 

BAYER Julian (1806 f 1872). Astrognozya, 
czyli Nauka poznawania gwiazd. Z atlasem 
z 20 tablic. Warszawa, 1870, w 16ce, str. 53. 
60 kop. -H 

— Rachunek prawdopodobieństwa. (Wykła- 
dany 1865? w Warszawie. Oddruk.) 

— Rachunkowość stosowana do bankier- 
stwa i buchalterya podwójna. (Wykłady w Ban- 
ku polskim. Oddruk.) 

— Teorya liczb. (Wykład w Szkole głów- 
nśj w Warszawie, 186.. Umdruk.) 

BAYLE A. Gloire et martyre de la Pologae. 
Sermon. Marseille, 1863, w 8ce. 

Bazar zabawek dla dzieci z 6-arkuszowemi 
tablicami litograficznemi , obejnmjącemi 10 
tychże zabawek, z tekstem objaśniającym spo- 
sób ich urządzenia. Wyd. 2e. Warszawa, nakł. 
S. H. Merzbacha, 1870, w 8ce, str. 10. 90 cnt. 

BAZYLI Sw. Ustawy Św. Ojca naszego Ba- 
zylego Wielkiego przez Józ. Wel. Ruckiego 
zebrane i klasztorowi Mińskiemu panien te- 
goż zakonu podane. Nowo przedrukowane. Połock, 1807, w 8cc. (Inne odycye. Supraśl 
1717, Poczajów 1740.) 

— ob. Bericht (1861). 

Baźyńscy ob. Kętrzyński Woj. (1878). 

BAŻYŃSKI (ksiądz probosz. sw. Wojciecha 
w Poznaniu), wyidawca dzieł dla ludu, mia- 
nowicie: 

Bakałarz z Lwigrodu: Anioł pański, po- 
wieść konkursowa, 1862. 15 sgr. 

Dałecki, ks. prób. parkowski : Wspomnienia 
mojego ojca. 8 sgr. 

Koszutski Hil.: Żywot ś. Wojciecha. 7 sgr. 

Kolęda na każdy rok pański, przez ks. J. St. 

Ojcze nasz, przez ks. J. St., 1865. 

— ob. Nabożeństwo (187(>). 
Beaconslieid ob. Finkelhaus J. J. (Bohater 

1879). 

BEALES Edm. Poland, France and England. 
London, w 8ce, str. 40. 

(Beales.) Do Edmunda Bealesa obywatela 
W. Bretanii. Poitiers, 1836, w 4ce. 

Beamten-Elend (Das) in Galizien. Wien, Ver- 
lag des Yereines Verantw. Redakteur L. Ko- 
morzyński, Druck von Carl Finsterbeck, 1875, 
w 8ce, str. 22, Separat-Abdruck aus Nr. 9, 
11, 13, und 18 der ^Beamten-Zeitung". Zeit- 
schrift des 1 allgemeinen Beamten-Vereines 
der oesterreichisch-ungarischen Monarchie. 

Bean ob. Hirschfeld (Anatomia). 

Beaulleu Eug. ob. Hardy. 

BEAUMONT le prince de. Czarodziejskie ba- 
śnie dla młodego wieku, zebrała i przetłóma- 
CAyła K. Gościmska. Warszawa, nakład G. 
Sennewalda, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce ma- 
łćj, str. 183 i 1 ni. z rycinami w texcie. 1 rub. 

BEAUPLAN Wilcłi. Opisanije Ukrainy pere- 
wud. Petersburg, 1832, w 8ce, str. 20, ł79 i 
6 tabl. 50 kop. 

BEAUVOIR H. Podróż na około świata 3 to- 
my. I. Australja. II. Jawa, Syam, Kanton. III. 
Pekin, Yeddo, San Francisko. Przekład z fran- 
cuzkiego. (Bibl. najnowszych podróży II — I-V). 
Warszawa, Red. Wędrowca, 1873, w 12ce. 
1 rub. 50 kop. 

BEBELSKI Dr. Die Tetanos spabtanó. Paris, 
1870 (?), w 8ce. 

BECK. Logika przerobiona podług..... dla 
użytku s?kół gimnazyalnych przez B. l(lnicki). 
Wydanie drugie. Lwów, nakł. księg. Seyfahr- 
ta i Czajkowskiego, 1873, w 8ce, str. 108. 
60 cent. 

(BECK Henryk.) Gaweł na księżycu, kome- 
dya w 3 aktach, z francuskiego języka na 
polski język przełożona przez Alojzego Żół- 
kowskiego, 11 Stycznia 1805 r. przez aktorów 
polskich w Teatrze warszawskim pierwszy 
raz grana. Warszawa, druk. W. Dąbrowskie- 
go, 1805, w 8ce, str. 100. 2 złp. 

— Toż, tamże, tegoż roku, przedruk. ia BECK - BEHREND BECK Nalhan (z Lipniku w Morawii). Satze 
sius ;illen Zwei^jen der llechts- iind Staafs- 
wisscnscliaffeii etc. Kr.ikaii, rniNiu.^. l-iididr., 
18G7, w 8cp, str. 8 i 

Beckei- M. A. ol). Bill la;i Jorzy (Najważniej- 
sze gry-3 by 18()0). 

Becker Osknr ol). Angeli Moritz (1802). 

BECKMANN Franciszek (nr. 10 kwiet ISIO). 

Dl" roi scbolaHtit ao in Warmia origiiie ac 
proijrtssu. Cz'.*ść I iiinie:>zcziłi)a przy pro- 
grainuiie Liceum Bmnsltcrg 1857. 0/;ę3Ć 11 
tamże, przy i»roijr. i8<ll r. 

De Copeniioi ad leotores in revolatioiii- 
bus orbi.s caclestis pracfationis emcndiitiit, 
umieszczony przv programuiip Liceum Bruns 
horg lSf)[}. ' 

Zur GescLicIite dea Kopcrnikaiiidchen Sy- 
stems. 

Rhetikus iiber Preussen und, seine Gon- 
ner in Proussen, umieszczone w Zeitschrifr 
fur crmlandisclie Geschiolite. 

— ob. lnJex le:tionuni. 

BEDA. Kronika węfriersko-pojska. Wydali: 
Kownacki 1H23; Endliclier 1848; Bieluwski 
w Monnm 1861. 

ob. Śvvi37?.w5ki L. 

BEOARRIOE S. Sauvons la Pologne. Par 

avonć. Paris, Deutu, aSG.i?). 1 fr. 

Beufoid John ob. M^jzner (1875). 

BEDNAR AI'J2y. Dyjetet} ka dziecięcia czyli 
Pieicii^nowanie dzieci w pierwszych latach 
ich życia, przekład z aieciieckiego przez M. 
z G. Kwietniew.ska. War.szawa, \\ yj. Prze- 
glądu tyg., 1873, w Kice, str. 189. 'lO kop. 

Bednar ob. B blioteka (1873). 

BEDNARSKI W. Pogadanki gospodarskie I., 

przez Kraków, 8. A. Krzyżanowski, druk. 

W. Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 49. r 10 cnt. 

BEDRAi><T X. Dusza na Kalwaryi w rozwa- 
żaniu męki Jezusa Chrystusa pod krzyżem 
znajdująca puciechę w utrapieniach swoich, 

przez pr/.eklad z francnzkiego. Warszawa, 

u XX. Missyon., Iró8, w 8ce. 

— Toż, tamże, 18G4, w 8ce, str. YIII i 262. 
3 zip. 

Bediich W. ob. fi.ictiewicz AJ. (Pani 1874). 

B^OZINSKI a. Lekar/, domowy i domowa 
apteczka, wydanie 3 poprawne, lizeszów, J. 
A, Pelar, 1877, w 16ce, str. 101 i VI. 40 kr. 

BE£CHER-ST0;AE Henryk. Chata wuja To- 
masza, czyli życie niewolników w Zjednoczo- 
nych Stanach północnej Ameryki, przekład, 
nowe przejrzane wydanie. Warszawa, nakł. i 
druk. J. Kaufmana, lw77, w I2ce małej, str. 
463- 1 złr. 2ó cnt. 

— Kajdany z lilii i róż, powieść p.'\ni ... . 
przekład z angielslciego. Poznań, nakł. N. 
Kamieńskiego i iśp., druk. J. I. Kraszewskie- 
go (dr. W. Łebiuski), 1878, w 8ce, str. 149. 
ji marki. — Moja żona i ja czyli liistorja Henryka 

Hendersona, powie.ść przekładu S. Ornowskie- 
go. Warszawa, 1874, w Hce, str. 390. 2 złr. 60 et. 

BEER Adolf. Friedrich II und Van Swieten 
1'erichte iiber die zwisciien Oesterreich und 
Preussen gefiilirte Yerhandlungen die erste 
Thcilung Polens hetreffend. Herausgeg. von.... 
Leipzig, Yerlag von iMmcker und Itumblot, 
druck V'tn Bar u-id Hermann, (1873), w 8ce, 
str. 143. 

— Die erste Theilung Polens, von Adolf 
Beer. Wien, Druck und Yerlag von Carl Ge- 
rołd'8 Stdin, 1873, w 8ce, Erster Band: str. 
IX i 329; Zweiter Band. str. II (1) i 360. 

liEER Gil. i SYROCZŃSaI L. Cliemins de 
fer d'interet local. Rapport de la commisaion 
de ra!?sociation des ingenieurs. (Estrait de 
lannuaire de lassociation.) 1. Cahier. Litige, 
1871, w 8oe, str. 39. 1 złr. 

Ece:hovcn ob. Orilopp Ernest (1876). 

BefesłiijUiip und Yertheidigung, Die, der 
deutscłi-russischen Grenze, der deutschen Ar- 
mee dargestellt von einem deutschen Offizier. 
Berlin, Mitrler & 8ohn, 1879, w 8ce, str. 111 
i 35. 80 fenig. 

EEGEY Aii.lio. Polska i Akademia historyi 
i literatury polskiej i słowiańskiej we Wsze- 
chnicy Bolońskiej, tłómaczenie z włoskiego. 
Lwów, nakł. i druk. Dziennika polskiego, 
1880, w 8ce mał(\j, str. 33 i 1 ni. 30 cnt. 

BEKEliM SCriWAKZBACH Max dr. Friedrich 
Wiilielm's 1 Colonisationswerk in Litbauen, 
v(»rnehmlicli die Salzburger Colouie. Kónigs- 
berg, Hartung, 1879, w 8ce, str. X i 423. 8 mrk. 

BEHtIM SoHWARZdACH. Wiadomość o in- 
stytucie wyclioWcinia i naukowym w Ostrowie 
pod Wieleniem. Poznań, 1852, w 8ce. 

— Nachricht iiber das concess. landliche 
Erziehungs- u. Unterriclits lustitut aut" dem 
Gute Ostrowo bei Filehne. Posen, 1852, w bce. 

B^horJen (Ai(ademische) an der k. k. Uni- 
versicat zu Lemberg, sammt etc. im Sommer- 
Semester. Lemberg, Buchdruckerei v. C. Bud- 
weiser, 1871, w 4ce, str. 39. 

— Toż, im Winter-Semester im J. 1871/2. 
Lemberg, Buchdr. d. Winiarz, w 4ce, etr. 42. 

— Toż, im Somraer-Semester 1872, w 4ce, 
str. 43. 

BEHil B. I.a Lista. Galerya polska przed- 
stawiająca w portretacli fotografowanych z naj- 
lepszych wzorów celniejszych królów, ludzi 
stanu, mężów zasłużonych w kraju, wraz wi- 
doki rozmaitych zamków i ruin, wydana przez 
księgarnią B. Behra (E. Bock). Berlin 27, 
Bulwar pod Lipami. Poznań 21, ulica \> iłhel- 
mowska, 1862, w 32ce, str. 8 i 4 ni. 

ŁEHRcWu Lir. Fr. R. Poradnik lekarski do- 
mowy w niebezpieczeństwie życia i nagłych 
przypadkach aż do przybycia lekarza. Dla 
każdego, szczególnićj dla księży proboszczy 
nauczycieli i t. p. zebraue przez ...., nadlek^- feEHRMANN — BELLANGER 41 rza policyjnego w Berlinie (podług niemiec- 
kiego). Poznań, nakładem i drukiem K. Rey- 
znera, 1857, w 12ce, str. 3G. 

Behrmann ob. Korzeniowski J. (Żydzi 1878). 

BEISER Jan Dr. Unser Gebeth, zur Fcier 
der Geburt Sr. kais. Hoheit dea Kronprinzen 

von Oesterreich, ycrfasst von Lwów, Wi- 

niarz, b. w. r., w 4oe, str. niel. 

— Toż. Lwów, Winiarz, 1858, w Sce, str. 
10 niel. 

— Zum Jahreswechsel. Gedicht von ala 

Prolog bei der Yorstellung im gratl. Skar- 
beck'8chen Theater in Lemberg am 30 De- 
zember 1854 gesprochen von Frau Kannet- 
Kurz. Lwów, Winiarz, 1854, w 8ce, str. 8. 

— Unser Vaterland (wiersz). Lemberg, 1859, 
w Sce, str. 4. 

BEISER Moses (Galicianus). Dissert. inau- 
guralis de sapone medicali. Yindobonae, typ. 
Mechit., 1835, w 8co, str. 28. 

Beiłrage zur factischen Widerlegung der 
mit H. W. bezeichneten Flugschrift „iiber 
die neunste polnische Insurrection im Gross- 
herzogthum Posen". (Odpowiedzi Trąmpczyń- 
skiego, Janeckiego i Lisieckiego.) Druck von 
W. Fahndrich et Comp. in Berlin Schleuae 
Nro 4 (1848), w 4ce, str. 7 i 1 ni. + 

— zur Geschichte des letzten polniachon 
Aufstandes, von * * * Deutsche Rundschau, 
Berlin, w 8ce wiekszój, zeszyt z października 
r. 1879 i stycznia r. 1880, str. 89-106 i 
92—110. 

Na podstawie publikacyi N. W. Berga. 

BEK A. Mowa pogrzebowa miana na po- 
grzebie zmarłego Wilhelma Bek Dra medy- 
cyny i chirurgii. Magistra akuszeryi, okulisty, 
sekundaryusza przy powszechnym szpitalu we 
Lwowie, członka Tow. izraelickiego łaski i 
miłosierdzia, na lwowskim cmentarzu d. 30 
kwietnia 1861, przez Dochód przeznaczo- 
ny na korzyść Tow. lwowskiego izrael. łaski 
i miłosierdzia. (Tytuł cały także po niem.) 
Przemyśl, Dzikowski, 1861, w 8ce, str. 6 (po 
polsku i po niem.). 10 kr. 

— De Somnolentia dissert. inaug. medica. 
G5ttingen (?), 1860. (Dedykować Miecz. Pa- 
wlikowskiemu.) 

(Belcredi.) Denkschrift an Sr. Excellenz den 
k. k. Staatsminister Herm Grafen Belcredi, 
uberreicht von den Judengemeiden Galiziens, 
in Betreff der sie verletzenden Bestimmungen 
dea vom Landtage beschlossenen Gemeinde- 
gesetzes fur Gałizien. Wien, L. Biel, 1866, 
w 8ce, str. 6. + 

Belehrung ueber die Anlaesse der Cholera, 
die Mittel zur Yorbeugung des Krankheits- 
Ausbruches , die Zeichen der eintretenden 
Krankheit und die den Cholera Kranken zu 
leistende Hille. Lemberg, aus der k. k. gali- 
zischen Aerarial-Druckerei, 1847, w Sce, str. 
i6, + BELEJOWSKA Joanna z Pomianowskich. Abd- 
El-Kader. Warszawa, w druk. J. Psurskie- 
go, 1857, z wizerunkiem Abd-El-Kad(!ra, w 8ce, 
str. 46. (Na końcu napis. Warszawa, 6 Lute- 
go, 1861, podpis J. z P. B.) 

— Panie wysłuchaj modlitwę moją! Wybór 
modlitw z książek do nabożeństwa przez 
władzę duchowną szczególniej poleconych, 
pomnożony nowemi modlitwami i hymnami, 
oraz wielu modlitwami, do których Ojcowie 
święci różne przywiązali odpusty. Wydanie 
trzecie. Warszawa, 1870, w 12ce, str. XVI, 
681 i XIII. 1 rub. 50 kop., na welinie 2 rub. 

— ob. Cherbuliez (Romans), Wizerunki. 
Belemnity krakowskie ob. AIth Alojzy (1874). 
Belina ob. Młochowski, Świontkowski. 

BELKĘ Gustaw. Rzut oka na historyą pale- 
ontologii i na fauny paleozoiczne Rosyi i Pol- 
ski; rzecz czytana na posiedzeniu Towarzy- 
stwa lekarskiego podolskiego d. 15 lutego 1860 

r. przez Petersburg, Ohryzko, 1862, w 8ce, 

str. 29. 

Belkredi ob. Mrozowicki Mich. (1867). 

BELL Jerzy. Podróż w Czerkassyi (Londyn). 
Trenchurch Street 157, r. 1837, w 8ce, str. 32. 

Belladona ob. Buksioki H. (de Taction 1853). 

BELLARMIN Robert. O siedmiu słowach Pa- 
na Jezusa na kr/yżu, z łacińskiego języka 
na polski przełożył ks. Piotr Fabrycy tegoż 
zakonu (Czytelnia katol. Ser. II. Tom. I.) 
Pelplin, J. N. Roman, 1871, w 16ce, str. 287. 
10 sgr, 

— Wykład nauki chrześciańskiój ułożony 

z rozkazu Klemensa VIII Papieża przez 

na polski język przetłómaczony i w Propa- 
gandzie wy'dany w Rzymie, 1844, w I2ce, 
str. 404. 

— ob. Czytania katolickie (o siedmiu 1871). 

BELLECYUSZ Alojzy. Ignacego św. ćwicze- 
nia duchowne czyli rekoUekcye itd. Wydanie 
4te B. w. m. dr. (Berlin) Behr, 1857, w 8ce, 
str. 36, 359 i 1. 

— Toż. Wydanie 6te. Paryż, druk. braci 
Rouge, 1869, w 16ce, str. XXXIV 360. 

— Toż czyli RekoUekcye w języku łaciń- 
skim ułożone a przez ks. Antoniego Breścia- 
niego w języku włoskim na nowo wydane. 
Warszawa, i875, w 16ce, etr. XXXVI i 516. 
60 kop. 

BELLENGER, WITCOMB, FISCHER et FOR- 
STER. Guide nouveau de conversations mo- 
demes en francais, anglais, allemand et en 
polonais, ou dialogues usuels et familiers a 
Tusage des yoyageurs et des personnes, qui 
se livrent a Tćtude de ces langues, nouvelle 
ćd., revue pour la partie francaise par prof. 
Ch. Marelle. Berlin, Behr, 1878, w I6ce, str. 
X i 494. 2 marki 50 fenig. 

BELLENGER, FORSTER et FISCHER. Guide 

nouveau de conyersations modemea en fran- 
cais, polonais ^i allemand, ou dialogues usueie 

6 42 IJELLENGER — BEŁCIKOWSKI et fjimilicrs, contenant en oiitre de nouvclIes 
coiiYersations sur los yoyiiges, les chouiins 
do for, lo l):ito;nix ;'i vai)('iir oto., a l'usago 
des Yoyagoiirs et dt-s porsonnos, (jui se Iivrciit 
Ji rćtiulo (lo runo ou ih' plusioms do oos lan- 
gucs, lumYclIo ód. rofoiiduo. liorlin, Bohr, 
1«78, w JGce, 8tr. V i 248. 2 marki. 

BELLENGER FABRUCCI, WITCOMB, FISCHER, 
FORSTER et BOLTZ. Ciiiido uoinoau do con- 
Yorsations modornea, ou dialoguos iisuols et 
lauiilicrs, coiilonatit en oiitre do iioiuellos 
(.•i>nsorva(it>iis sur los Yoyaf^os, los cliemins 
do lor, los iiatoaiix a Yapour otc. on six lan- 
{fucs: łraiioais, italien, anglais, alloniand, po- 
lonais, nisso a Tusajfe do Yoyagours ot des 
porsonnos, (pii so livront a Tótude de Tune 
ou de plusiours de cos lanfcuos, nouvelle óx\. 
refondue. Berlin, Behr, 1878, w 16co, str. X 
i 494. 3 marki. 

— Guide nouYoau de conversations moder- 
nes en łrancais, anglais, allemand et en polo- 
nais, ou dialogues usuols et familiers a Tu- 
sage des Yoyageurs ot des personnes, qui se 
liyrent a TcHudó de ces langues nouYcIle ód. 
reYue pour la partie francaise par pruf. Ch. 
Marelle. Berlin, Behr, 1878, w iGce, str. X i 
491. 2 marki 50 fonig. 

BELLENGER et FORSTER. Guide nouveau 
de conyersations modernes en polonais et en 
francais ou dialogues usuels et familiers a 
Tusage de Yoyagours er des personnes qui 
se liyrent a Tćtude de cos langues, nouvclle 
ćd., reyue pour la partie francaise par prof. 
Ch. Marelle. Berlin, Behr, 1878, w IGce, str. 
V i 248. 1 marka 50 fenig. 

BELLINGER J. Krótki rys jeografii w dwóch 
kursach, dla użytku młodzieży w c. k. austryac- 
kich niższych gimnazyach i niższych szkołach 
realnych. Przekład nowy podług piętnastego 
poprawnego i pomnożonego wydania. Wyda- 
nie piąte, nowego i poprawnego przekładu, 
drugie. Bochnia, nakładem i drukiem W. Pi- 
sza, 1866, w 8ce, str. VIII, 95. + 

— Toż. Wydanie ósme nowo przejrzane i 
poprawione. Bochnia, nakład i druk. Pisza, 
1871, w 8ce, str. YUI i 88- 35 cnt. + 

— Toż, tamże, wyd. 9te, 1873, w 8ce, str. 
VI, II, 99 i I. 40 cent. 

— Toż dla użytku młodzieży szkolnej. Wy- 
danie dziesiąte przejrzane. Bochnia, nakład. 
i druk. W. Pisza, 1876, w 8ce, str. 99, treści 
1 karta. 50 cnt. 

— Toż, wydanie dwunaste przejrzane. Bo- 
chnia, nakł. i druk. W. Pisza, 1880, w 8ce 
małej, str. 99 i 2 ni. 50 cnt. 

BELLINGHAUSEN Halm. Gryzelda, poemat 
dr. w 5. a. przełożył Winc. Thullie. Lwów, 
Piller, 1839, w l2ce, str. 127. 4 zip. 

BELLINt. Noru;a, opera w trzech aktach, 

muzyka Lwów, druk. Gazety narodowej, 

1879, w 16ce raałój, str. 56. 25 cnt. 

(Jedyne wydanie przejrzane i aprobowane 
przez dyrokcyą teatru lwowskiego.) BELLY Louise. La Pologno sauyóe, epopće. 
Macon, 1863, w 4ce, str. 12. 

BELOT Adolf, .\rfykul 17, powieść. Warsza- 
wa, nakł. i druk. J. Kaufmana, 1879, w 16ce, 
str. 398. 1 rubel. 

— Co ioli rozdzieliło, w przekładzie polskim. 
Warszawa, 1S7.5. 

— Straszna k(»bieta (La fennne de fen) po- 
I wieść z franouskiego. Lwów, 1874, w 8oe, 

str. 204. 1 zir. 12 cent. 

— Nadzór policyjny. Wolny przekład z fran- 
cuzkiego. Warszawa, 1871, w 8ce. 

— Panna (Jiraud, moja żona, romans. War- 
szawa, H. Planet ksiog., druk. J. Cotty, 1871, 
w 8ce, str. 216. 4 zfp. 

Bels ob. H. V. P. u. G. (Erinnerungsblatter 

1876). 

Belweder ob. Goszczyński Sew. 

BEŁCIKOWSKI Adam. Balladyna Słowackie- 
go, dwa odczyty na dochód osad rolnych 
miane w dniu 23 i 25 marca 1879 r. (Odbitka 
z Tygodnika powszechnego, poświęcona J, I. 
Kraszewskiemu). Warszawa, nakł. *M. Orgel- 
branda, druk. S. Orgelbranda synów, 1879, 
w 8ce małój, str. 1 ni. i 74. 30 kop. 

— Dług honorowy. Powieść oryginalna. 
Warszawa, Trzocicski w Krakowie, 1872, 
w 8ee, str. 164. 1 złr. 50 cnt 

— Dwaj Radziwiłłowie, komedya w 5 ak- 
tach, przez (Odbitka z Kraju.) Kraków, 

nakładem wydawnictwa Kraju, 1871, w 12ce, 
str. 187 i 1. 40 kop. 

— Gustaw i Werter. Prelekcya publiczna 
na korzyść akad. Tow. wzaj. pomocy z dnia 

11 Grudnia 1871, przez Docenta Uniwers. 

Jagiellońskiego. (Oddruk z feuilletonu Kraju.) 
Kraków, nakład W. Tomaszewicza, druk Kra- 
ju, 1872, w 12ce, str. 56. 20 kop. 

— Irydion Krasińskiego. Prelekcya publi- 
czna miana 19 Grudnia 1870 w Sali Tow. 
Nauk. Krak. na rzecz akad. Tow. wzaj. po- 
mocy. Kraków, druk. Kraju, 1872, w I2ce, 
str. 37. 25 cnt. 

— Kmita i Bonarówna. Dramat w V aktach 
przez Adama Bełcikowskiego. Lwów, nakła- 
dem autora, drukiem K. Pillera, 1875, w 8ce, 
str. 75. -1- 60 kop. 

— Kazimierz Brodziński. Studyum literac- 
kie, przez Dra Adama Bełcikowskiego. Lwów, 
nakładem księgami Gubrynowicza i Schmidta, 
plac Św. Ducha 1. 10, czcionkami Kornela 
Pillera, 1875, w 8ce, 2 kartki tyt., str. 60. + 
64 cent. 

— Konrad Wallenrod. Prelekcj'a habilita- 
cyjna miana d. 24 maja 1870 w Uniwer. Jag. 
(przedruk z Kraju). Kraków, u K. Budweise- 
ra, 1870, w 8ce, str. 40. + 

— Król Władysław Warneńczyk, dramat 
w pięciu aktach oryginalnie wierszem miaro- 
wjm napisany. Bluszcz warszawski. Nr. 1 — 
17 z dnia 3 stycznia — 25 kwietnia 1877, BEŁDOWSKI - BENEDEN 48 — Patryarcha, powieść. (Odbitka z Kraju.) 
Tomów 2. Kraków, nakład wydawnictwa Kra- 
ju, 1872, w 12ce, T. I. str. 301 ; Tora II. str. 
366. 3 zlr. 

— Lueyan Siemieński, przez wydanie 

Red. Biblioteki war8zawskit''j. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. J. Bergera, 1879, w 8ce, 
Btr. 52. 50 kop. 

— ob. Biblioteka (1880). 

BEŁDOWSKI Fr. Ks. Powrót Górali z Berna 
(wiersz). Lwów, druk. Ossoliii , 1848, w 8ce, 
str. 14. 

BEŁZA Józef. Wspomnienie ś. p. Antoniego 
Hanna. (Oddruk z biblioteki war^izawskićj za 
mieś. październik 1861 r.) w 8ce, str. 7. 

Bełza Stanisław ob. Dumas A (Antonina 
1871), Hippeau M. C. (Wychowanie 1874). 

BEŁZA Władysław. Abecadlnik w wierszy- 
kach dla dzieci polskich napisał Władysław 
Bełza. Wydanie drugie pomnożone z obraz- 
kami. Poznań, druk. W. Deckera i Spółki 
(E. Rostel), 1870, w 8ce, str. 56. 

— Abecadlnik w wierszykach itd. Wyd. 
3cie. Poznań, J. K. Żupański, 1870. 

— Biblioteka pisarzy polskich Tom 68. 
Poezye Władysława Bełzy. Wydanie zupełne. 
Lipsk, T. A. Brockhaus, drukiem T. A. Brock- 
hausa w Lipsku, 1874, str. IX, 278 (I). 

— Czcinajgodniejszemu Józefowi Ignacemu 
Kraszewskiemu na dzień Jego jubileuszu 3 
października 1879 hołd w imieniu polskich 
dzieci (wierszem, przez redaktora „Towarzy- 
sza pilnych dzieci"). Lwów, I związkowa druk., 
1879, w 8ce, str. 4 ni. 

— Zaklęte dzwony. Legenda z dziejów pol- 
skich. Lwów, ksieg. polska, 1875, w 8ce, str. 
8 i 80. 1 złr. 

— Emancypantka, obrazek sceniczny w. 
1 a. Poznań, nakładem i czcionkami Lud. 
Merzbacha, 1870, w 8ce, str. 32. 

— Katalog księgarni we Lwowie, w ho- 
telu Georgea N. 1. Lwów, z I Związk. druk., 
1876, w 8ce, str. 55. 

— Złote literki. Nowa książeczka dla dzieci. 
Lwów, nakhid Wilda, 1872', w 16ce, str. 84. 
50 cent. 

— Poezye. Wydanie nowe. Poznań, nakład 
J. K. Żnpańskiego, czcionkami W. Deckera 
i Spółki (L. Rostel), 1871, w 8ce, k nici. 4, 
str. 159 i niel. k. 2. 1 tal. 

— Promyk tygodnik dla dzieci. Poznań, 
1871. Lwów, 1872, w 8ce, NN. 14. 

(Wychodził od 1 Października 1871 w dru- 
kami E. Merzbacha. Wydawca W. Bełza. Re- 
daktor W, Małecki.) 

— Rytm na uroczystość odkrycia królew- 
skich szczątków Kazimierza Wgo. Kraków, 
nakładem redakcyi „Włościanina", 1869, w 4ce, 
str. 1. 

— Słowiczek, komedyjka zo śpiewkami w 1 
akcie naśladowana przez Lwów, Bibl, teatr, lwów.. Zeszyt XII, Z. Igel, 1873, w 8ce, 
str. 50. 50 cent. 

— Światek dziecięcy w trzydziestu dwóch 

obrazkach, rymem o])isal Lwów, nakł, Gu- 

brynowicza i Schmidt;:, druk. K. PilUira, 1880, 
w 4ce podłużnćj, str. 8 i 14 lablic kolor. 96 cnt. 

— Tow.n rżysz pilnych dzieci. Wydawca i 
redaktor Wł. Bełza (wydawany co 10 dni). 
Nr. 1 d. 1 Października 1876. Lwów, I zwiazk. 
drnkamia, 1876 — 80, w 4ce. Rok I 1876. 
Rok II 1877. Rok III NN. 36, str. 284. Rok 
IV 1879. Rok V 1880. Kwartalnie 1 złr. 

— Wiązanie Adasia. Poznań, 1873, w 16ce, 
str. 67. 30 ciit. 

— Wincentemu Rapackiemu od młodzieży 
akademickićj na pamiątkę. Lwów, 1872, w4ce, 
str. 1. 

— ob. Goplana (1871), Halek Witos. (Wie- 
czorne 1873). 

BEM Józef (pseudonim Głuchowski). La Po- 

logne dans ses anciennes limites, le Duchć de 
Moscou en 1473, et Tempire des Russies ac- 
tuel. J. B. Głuchowski editeur. Paris, Jeło- 
wicld, Decourhant, 1836, w 8ce, str...., map 2 
kolor, i 5 tabł. statyst. 

— Toż, avec supplement. Paris, 1836, w 8ce, 

— Toż, actuel en 1836, avec 2 cartes geogr. 
coloriees et 5 tabl. statistiques. Paris, tamże, 
1837, w 8ce, str. XVIII, 527. 8 franków, 

— Toż. Nouv. ćdłt. Paris, Caron editeur, 
1843, w 8ce, str. II, XVI i 525. 

— Supplćment a la listę des Polonais dont 
les biens ont ćtó confisąućes. Paris, 1837, 
w 8ce. 

— La genćral Bem. (Extrait du Spectateur 
milit. Mai 1851.) 

— ob. Bauer (1871), Czełz Janos (1868), 
Gurowski Ad. (List 1872), Lajos (1851), Zbro- 
źek P. (1871). 

Bemerkungen (Einige kritische) iiber das im 
ersten Hefte der Polnischen Miscellen enthal- 
tene Projekt einer francos. Uebersetzung des 
babylonisclien Talmuds, Warschau, 1827, w 8ce, 
str. 24. 

-^ (Kritische) etc, (1840), autorem jest 
Brzozowski Rajmund ks. 

— iiber die Kuh. oder Schutzpocke in Ga- 
łizien. Nebst einige iiber diese Impfung ge- 
machten Einwiirfe. Lemberg, mit Sclinajders 
Schriftcn, 1810, w 8ce, str. 144. 

Bemoerkningar Nogle angaaende den polskę 
Revolution. Af en Polak. Oversat efter den 
franske Original.) Kjóbenhavn, 1831, w 8ce. 

Benda Felix ob. Kożmian St. (1875). 

BENEDEN (Van) P. I. Anatomia porównaw- 
cza, przełożył z franc. Zygm. Zanożyński. 
Warszawa, 1871, w 8ce. Poszyt II. str. 80. 
Poszyt po 25 kop. 44 BENEDIEl* - BEBENDT BENEOIET Lee. Walerya, powieść amery- 
kańska. Poznań, nakł. i druk. Slerzbaoha, 1880, 
w Seo ni.iłrj, str. 274. 2 uiarki 50 fenig. 

BENEDIX. Żywy nieboszczyk, kom. w 1 a. 
napisana przez i)rz('rohił Józef Dobrowol- 
ski. Krakr»w, autor, druk. Kraju, 1872, w l2ce, 
str. 34. 40 cnt. 

(Benedykt Św.) Konstjtucye do reguły św. 
Benedykta dla zakonnic Benedyktynek. Lwów, 
187.5. ' 

BENEDYKTÓW Włodzimierz, (ur. w Peters- 
burgu 1807 t w Maju 187.3) tłumaczył Mic- 
kiewicza: Konrada Wallenroda i Grażynę. 
Umieszczone w Pszczole północn. około 1860. 

BENEWENI F. Kopernik. (Odbitka z Ogni- 
ska domowego). Warszawa, 1873. 

BENIOWSKI. The Anti-Absnrd or phrenoty- 
pie Engliscti pronouncing et orthographical 

Dictionary, by niajon London, published 

by tłie autor, 8 Bowstreet, two doors from 
covent Oarden theatre 1845 T. Hatton, prin- 
ter, 14 Hart street, covent Garden, w 16ce, 
str. XI, .552. 228, 6. + 

— Improyement in Printing invented and 
patented. London, printed and published by 
the author Nr. 8, Row-Street, Covent Garder, 
1854, w 12ce, str. 96, tabl. 8. 

Beniowski August ob. Ouval (1802). 

Benni H. ob. Ateneum (1876). 

BENNI Karol. Gangrenę spontanće. Accidents 
inspexiques et endarterite hypertrophiąue. Pa- 
ris, 1862, w 8ce. 

BENNINGSEN. Authentic memoirs of the ba- 
ron of in clnnding a succinct history of the 

campaigns in Germany and Poland during the 
years 1805, 1806 and 1807, ty a russian offi- 
cer. London 1873. 

BENONI Dr. Karol. Atlas geograficzny za- 
stosowany do ćwiczeń kartograficznych. Część 
L Galicya. We Lwowie, naliładem i staraniem 
To w. Pedagog., 1873, fol. podłuż Kartka 
przedmowy. Kart 6 podłuż. 1 złr. 5 cnt. 

— Toż. Lwów, 1875. 67'/, kop. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartografi- 
cznych. Część I. Galicya. We Lwowie, nakład 
i star. Tow'. pedag. Ablam, fol. podł. kart 23. 

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartografi- 
cznych. Cześć I. Galicia. Wydanie 2. Lwów, 
1875 r. 17'/,, kop. 

— Ueber die Dniestrąuellen und die Thal- 
bildungen im oberen Dniestr- und Strwiążge- 
biete, physikalisch - geographische Untersu- 
chung (Separatabdruck ans den Mittheilungen 
der k. k. geographischen Gesellschaft). Wien, 
Gerold et Comp. in Comm., 1879, w 8ce, str. 
29. 50 cent. 

— O nauce Geografii na podstawie karto- 
grafii, wykład oparty na atlasie własnego 

układu. Odbitka ze „Szkoły". We Lwowie; 
nakładem Tow. Pedagogicznego. Główny skład w ksieg. Karola Wilda, 1873, w Sce, str. 24. 
20 cent. 

— Rys Geografii i ni8tor>'i powszechno) 
dla wyższych szkół średnich i do nauki pry- 
watnej. Lwów, nakładem Karola Wilda, w Kra- 
kowie u Friedleina, w Warszawie u Gebet- 
nera i Wolffa, z drukami Zakładu nar. im. 
Ossolińskich, 1874, w 8ce, zeszyt I. 1 — 112 
(Dzieje powszechne), zeszyt II. 113 — 240. -i- 
1 rnl). 40 kop. 

— Sprawozdanie o szkołach przemysłowych 
i handlowych ułożone dla Komissyi 7awiadu- 
jącćj lwowską Szkołą przemysłowo-handlową. 
Lwów, nakład Rady M. Lwowa, K. Wild, 
1873, w'^ce, str. 01. 60 cnt. 

— ob. Samolewjcz Zygm., Sprawozdanie 

(1870). 

BENTALOU pułkownik. Puluski ^^ndicaded 
from insupportet charge (przeciw Elizie Be- 
cke). Baltimore 1824. 

BENTFELD. Qnaestiuncula de Horatii epi- 
stolae libri secnndi primae yersibns 73 — 75. 
(W Progr. gimn.) Tarnów, 1857, w 4ce, str. 11. 

Bentkowski Feliks ob. Sobolewski L (kata- 
log (1819). 

Beniitzung (Die) der Yerkehrspreise der Re- 
alitiiten zur Yertheilung der Realsteuer. Lem- 
berg, 1862. 

Benyowsky ob. Kotzebue (1800), P. Paul 
(Exil 1821). 

Benzef J ob. Biblioteka (1875), Heinze Ru- 
dolf (angielskie 1874). 

Beobachter (galizischer). Lemberg, 1876, od 
1 Października. Wydawcy R. Bierer i L. Ha- 
bermann, redaktor Luitpold Faust (wydawany 
co 15 dni). 

Beobachtungen (Meteorologische) angestellt 
an der k. k. Sternwarte in Krakau im Jahre 
1871. Krakau, Univ. Buchdnickerei 1871. Ver- 
lag der k. k. Sternwarte in Krakau, Januar — 
December, 1872. 

— Toż co roku 1873 — 1880 miesięcznie 
po 1 k., w 4ce. 

BERANGER P. J. Piosnki wolno przeło- 
żył M. Rodoć (Mik. Biernacki). W Krakowie, 
nakład S. Kurowskiego, księg. Krzyżanow- 
skiego, w drukami W. Korneckiego, 1876, 
w 8ce, str. VIII, 129. 75 kr. 

— ob. Amborski Jan (187.5), FaleńskI F. 
(Przekłady is78), Polonais (1837). 

Berchmans Jan ob. Czeźowski. 

Berecci Bartoiomeo ob. Łuszczkiewicz Wład. 

(1879). 

Berek P. 0. ob. Goszczyński S. (Zamek 1875). 

BERENDT G. dr. prof Die pommerellischen 
Gesichtsurnen, Nachtrag mit 5 Taf. im Stcin- 
druck und 1 eingedr. Holzschn., sowie einem 
Yerzeichniss sammtl. bisher gefundener nnd 
beschriebener Gesichtsurnen (Aus „Schriften 
der konigl. physikal. okonom. Gesellscłiaft"). BEREZINA - BERICHT 45 KOnigsberg, Berlin, Friedlaiider et Sohn, 1878, 
w 4ce, str. 48 i 5 kart objaśnień. 4 marki. 
Berezina ob. Yaudoncourł W. (Relation 1815), 
Berezowski Cypryan ob. Przemówienie. 

Berezowski Mikołaj ob. Bulewski Ludwik 
(Alliance 1867), Gazeta (1874 — 75). 
Berg namiestnik ob. Ustymowicz. 

BERG E. Ueber den Jassak, oder den Fell- 
Tribiit der nomadisirenden Yolksstiimme Si- 
biriens. Łodż, 1868, w 8ce. 

— Repertorium d. JM. iib. d. Minerał., Oeol., 
Palaontol., Berg:- u. Hiittenk. Russlands bis 
z. Sehluss d. 18 Jahrb. Petersb., 1862, w 8ce. 
3 tal. 15 sgr. 

BERG i. Mikołaj. Zapiski o polskich zago- 
worach i worstaniach 1831 — 1862. Glagola 
Jemu Piłat: czto jest istina? I sie viek, paki 
izydie ko Judeom. Izdanie „Russkaho Archi- 
wa". Moskwa, Topoffrafi.ja Graczewa i K. u 
przeczistienskich Wor., D. Szilowoj, 1873, 
w 8ce, str. 382. Prilożenija , tytuł potetak, 
str. 11 — 26 i od str. 41 — 68. Ważni ejszyja 
Opieczat. str. (II), 

— ob. Dziennik (1871 — 73), Mickiewicz 
Adam (Pan 1875). 

Bergemann F. ob. Wolle Ott. (Plan 1879\ 

BERGER Antoni Stanisław Dr. Choroby dzie- 
cięce odra czyli kur, szkarlatyna, ospa i dła- 
wice (Angina); rys popularny dla użytku ro- 
dziców, opiekunów, przełożonych zakładów 
i t. d. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1874, 
w 8ce, str. 93. 75 kop. 

— Diphteritis angina, tejże rozpoznanie i 
sposób leczenia, popularnie skreślił dla użyt- 
ku rodziców. Lwów, 1878, w 12ce, str. 60. 
45 kop., w opr. 60 kop. 

— Hygjena czyli nauka o zachowaniu zdro- 
wia treściwie wyłożona. Lwów, nakładem W. 
Zawadzkiego, druk. Rogosza, 1876, w 8ce, 
str. 78. 1 złr. 

— Przewodnik dla pijących wody mineral- 
ne, oraz sposób zachowania się podczas picia 
tychże. Lwów, nakł. F. H. Richtera, 1876, 
w 8ce, str. 29. 30 cnt. 

— O skutkach samogwałtu (Onanizmu) i o 
zmazaniach nocnych, jakoteż o słabościach 
wenerycznych. Lwów, K. Filier, 1873, w 8ce, 
str. 116. 1 złr., z tabl. 1 złr. 50 cent. 

— Słowo o samobójstwie skreślił lekarz 

praktykujący we Lwowie (Odbitka z „War- 
ty"). Poznań, czcionkami Tytusa Daszkiewi- 
cza, 1876, w 8ce, str. 13. 

BERGER J. B. Sobieski ou la gloire de ł'Eu- 
rope chrćtienne. (Bibliotheąue chrótienne et 
morale). Limoges, imp. et Iib. Barbou freres, 
1876, w 8ce, str. 166 z rycinami. 

— Toż z datą 1878 r. 

BERGGRUEN Jakób Oskar (ze Lwowa). Satze 
»Qfl sammtlichen Zweigen der Rechts- und Staatswłssensohaften etc. Krakau, Universit. 
Buchdr., 1865, w 8ce, str. 7. 

BERGHOLZ A. Apteki odpowiedzialne czy 
też nieodpowiedzialne sklepy apteczne, w 8ce, 
str. 11. _ (Dodatek bezpłatny do Nr. 1 „Wia- 
domości farmaceutj'cznych".) 

(BERGSON.) Aux Incródules et aux Cro- 
yants. Sohition de Tenlirme du Sphinx tricó- 
phale en Pologne, par Oedipe, (pii n'est pas 
Beotien. Leipzig, 1863. 1 fr. 

BERGSON Józef. Die medic. Anwondung der 
Aeterdiimpfe in Bozug auf Phisiologie, ope- 
rative Chirurgie. Nervenpfltholo2:ie, Psychia- 
trie, Zahn- und Thierhoilkundo. łiist. und krit. 
beleuchtet von Leipzig, 1847. 18 sgr. 

— Das krampfhafte Asthma der Erwachse- 
nen. Eine Preisschrift. 2te (Titcl) Auflage. 
Nordhausen, 1859. 1 tal. 

— Zur histor. Patholoerie der Brachial-Neu- 
ralgien. Berlin, Hirschwald, 1860, w 4ce. 10 sgr. 

— R^cherches sur rasthrae. Mediolan. Ber- 
lin, Hirschwald, 1855, w 4ce. 

— Sulla neuralgia. Milano, 1860. 2 tal. 

BERGSTRANO P. E. Rese. Anteckningar 
fran Polen, Tyskland ach Schweiz af P. E. 
Bergstrand. (Bias) 1. Warschau, Wien. 2. Of- 
ver Alperne. Stookholm, Fr. Skoglunds For- 
lag. Ivar Haeg-Stroms Bockfryckeri , 1874, 
w 8ce, 4 kart, str. 147. -f 

Berichł (Ausfiihrlicher) iiber den Aufstand 
in Warschau, b. w. m. (1831), w 8ce. 

— iiber die zur Beschuhung armer israel. 
Schulkinder. Ende November 1862, veranstal- 
tete Sammlung. Lemherg, Poremba, 1863, 
w 4ce, str. 4 niel. 

— Toż. Im Monate Dezember 1863. Lem- 
berg, Poremba, 1864, w 4ce, str. 4 niel. 

— Toż. Im Dezember, 1864. Lemberg, Fil- 
ier, 1865, w 4ce, str. 4 niel. 

— Toż. Im Dezember, 1865. Lemherg, Po- 
remba, 1866, w 8ce, str. 7 niel. 

— Toż. Im Dezember, 1866. (Lwów), Fil- 
ier, 1867, str. 8 nici. 

~ liber die Cholera in Posen im J. 1848, 
zusammenprestellt nach den Ertahrungen der 
DDr. von Baren, Flies, Freudenreich, Hantke, 
Herzog, Gatte, Jagielski, Kramarkiewicz, Lau- 
be, Lehman, Majer, Neustadt, Ordelin, Reh- 
feld, Suttinger, und Weruicke in Posen. Po- 
sen, Mittler (Jagielski), 1849, w 8ce. 12 sgr. 

— (Jahres-) des Ersten concessionirten 
Dienstmann-Institutes „Express" in Lemberg 
uach sełnem einjiihrigen Bestehen. Lemberg, 
Winiarz, 1865, w 4ce, str. 3 niel. 

— der Direction des Yereins zur Befórde- 
rung der Tonkunst in Galizien an die Gene- 
ralversammlung, f lir das Yerwaltungsjahr 1858. 
Lemberg, Winiarz, 1858, w 8ce, str. 12. 

— (der) des Finanzausschusses im Hanse 
der Abgeordneten ueber die RegierungsYor- 46 BERICHT lagę wefcen der ReviBion de^ GiuiulsteuerkH- 
tasters. Lcmber. 1862. 

— (l«^r llandils- nnd fioworbo Kamnior in 
Brody •■tf. in d. .I;duon 1854 łiis 1857. Leni- 
berg, 185M, w Sco, str. 178, IV, i I tabl. . 

— iilicr dip «ni t?4 J:iniier 18'i5 staffircłiiib- 
te Sitzun^' dor Brudy^iT Il.imlels- und Giwer- 
be-Kammor. Tarnopol, {::c(hiu'kt bei Pawłow- 
ski, w 8cp, str. 21. H 

— Toż, iibfr die .im 20 April nnd 3 Mai 
18(łó 8tattfr<'habtP Sitznn^ dor Brody'er Han- 
dols- und (łoworłie-KainniPr. Tarnopol, g-edr. 
bei J. Pawłowski, w 8oe, str. IG. 4 

— der HandH.s- und GewerbeKamiuor in 
Brody, an das lit)he k. k. ITandelsniinisterinni 
iiber den Zustand des llandclf, der (5ewerl>e- 
und Vrrkelirverli;illni.sse im Kamuierbe/irke, 
18G9. (Ileraus^e^eben von der Hrodyer Han- 
dels- und Gewerbekauuner.) Leniber^, Druck 
des Kornel Pill.-r, 1871, w 8ce, str. 41 i II, 
tabl. 2 i str. 111. + 

— der Brodyer Handels- nnd Gewerbe-Kani- 
mer an das H. k. k. Handelsminis. iiber den 
Zustand d<'8 Haiidels, der Gewerbe und der 
Industrie in Kiimmerbezirke f. d. J. 1871. 
Brody, Selbstverl. de Br. Hand u. G. Kamm., 
gedruckt bei J. Rosenbeim, 1873, w 8ce, str. 
118 i I. 

— des Handels und Gewerbekammer in 
Brody an das hohe k. k. Handels Ministerium 
iiber den Zustand des Handels, der Gewerbe 
und der YerkehrsYerhiiltnisse im Kammerbe- 
zirke in den Jahren 1871. 1872, 187.3, 1874, 
1875. Herausgre^eben von der Brodyer Handels- 
und Gewerbekammer Brody Buchdruckerei J. 
Rosenbeim, 1876, w 8ce, str. 328. Inhalt 1, 
mit 2 Tabellen. 

— der Lemberger Handels- und Gewerbe 
Kammer an das h. k. k. I^Iinisterium fiir Han- 
del und Yolkswirthschaft in der Fracbtcn- 
Tarifs-Frage. Leuiberg, Aerarial- Staats-Dru- 
ckerei, 1865, w 8ee, str. 28. 

— Ueber den Handel- und die Industrie 
sowie dereń Bef(»rderungsniittel in ibrem Kam- 
raerbezirke fiir die Jabre IHdl in 1865 an das 
h. k. k. Ministerium fiir Handel und yolks- 
wirthschaft. Lemberg, Aerari;il-Staats-Drucke- 
rei, 1867, w 8ee, str. 2 niel. i 1 tabl. 

— der Handels- und Gewerbekammer in 
Lemberg iiber den Handel und die Industrie, 
80 wie dereń BtfitrdeninfJTsmittel im Kammer- 
bezirke fiir die .lalire ]8<>() in 1870, erstattet 
durch das bolie k. k. Handels-Ministorium. 
Lemberg, 1873. Yerlag des Handels- und 
Gewerbe Kammer. I in Lemberg, 1873. Ve- 
reinsbuchdruckerei. Hotel George, 1876, w 8ce, 
533. Anhang. CLX1H. Inhatt. u. Berechtig. UH). 

— des KrakauerSeuchen-Asyl-Verein8 „Asi- 
fas Skenim". Krakau, ara 31ten Dezember 
1873. Buchdruckerei des L. Paszkow.ski in 
Krakau. Yerlag des Yereins, 1873, w 8ee, k. 2. 

— des Yerwaltnngsrathes der KiefF-Brest- 
Eisenbahn an die ordentliche und ausseror- dentlicbe General yersam ml uog der Actionare 
am 13ten NoYcmber 1873 nebst den wesen- 
tlichen Beilagen. (Uiber.setzung: ans dem rus- 
sischen UrtCNte.") Warschau, Druck von Ale- 
.\ander Gins, Elcktoral-Strasse, 20, 1874, 
w 4ce, str. 75. 

— iiber die Thiitigkeit des Schlesiachen 
Geschicbts-Yereins in den .Tahren 1871 und 
1872. Breslau, Druck von K Nischkowsky, 
1872, w 8ce, str. 20. 

— (Haupt) nnd Statistik iiber das Herzog- 
thum Bukowina fiir die Periode vom Jahre 
1862 — 1871. Heransgegeben von der Buko- 
winer Handels- und Gewerbekammer Lemberg, 
Druck V. K. Piller Selbstverlag der Handels- 
kammer, 1872, w 8ce. s. 421 (I) mit2MthagTab. 

— f.Tahres-) der deutscb-israelitischenHaupt- 
und Miidchenscbuie zu Brody, n<'l»st Einla- 
dung zur Priifinig am Schlusse des Schulja- 
hres 1863 - 1864. Tarnopol, Pawłowski, 1864, 
w 4ce, str. 10. 

— (Jabres-) des k. k. akademiscben Gym- 
nasiums in Lemberg fiir da.s Studienjahr 1867. 
Lemberg, Maniecki, 1867, w 8cp, str. 87. (Od 
str. 3 — 37 „Opólny wstęp do filozofii" przez 
Jana Piątkowskiego.) 

— (Jahres-) des kais. konigl. zweiten Ober- 
gymnasinms in Lemberg fiir das Schuljahr 
1861. Lemberg, Inst. stauropig., 1861, w 4ce, 
str. 44. (Od str. 3 — 24 „Yergil und Ovid nach 
ibren Gleichnisscn der Aeneide und den Me- 
tamorphosen", przez Stanisława Sobieskiego.) 

— Toż. Fiir das Schuljahr 1862. Lemberg, 
Inst. stauropig., 1862, w 4ce, str. 39 i 1 niel. 
(Od str. 3 — 20 „Die Galizischen oder Nord- 
karpathen, eine geogn. Skizze", przez Sewe- 
ryna Płachetkę.) 

— Toż. Fur das Schuljahr 1863. Lemberg, 
Inst. stauropig.. 1863, w 4ce, str. 50 i 2 tabl. 
(Od str. 3—36 „Das Becken von Lemberg, 
ein Beitrae zur Geognosie und Palaeontolo- 
gie Ostgal^ziens", przez Seweryna Płachetkę.) 

— (Jahres) des k. k. Oberg>'mnasium8 zu 
Przemyśl fiir das Schuljahr 18.57/8. Przemyśl, 
Dzikowski, 1858, w 4ce, str. 22 i XXn. (Od 
str. 3 — 22 „Przemyśl und sein altes Schloss", 
przez Henryka Lewińskiego.) 

— (Jjihres-) des kais. Kiinigl. Obergymna- 
siums in Bzeszów fiir das Schuljahr 1859. 
Bzeszów, Pellar, w 4ce, str. .54. (Od str. 1—20 
„Die Methode des platonischen Dialogs dem 
Yerfahren der Sophisten gegeniiber dargestellt 
an den Dialogen Protagoras und Gorgias", 
przez Andrzeja Oskarda.) 

— Toż. Fiir das Schuljahr 1861. Rzeszów, 
Pellar, w 4ce, str. 50. (Od str. 1 -23 „Mowa 
Św. Bazylego ^V ielkiego do młodzieży o spo- 
sobie korzystania z umiejętności klasycznych", 
przez Andrzeja Oskarda.) 

— (Jahres-) des kais. konigl Obergymna- 
siums in Tarnopol fiir das Scbnljabr 1862. 
Lemberg, Inst. stauropig., 1862, w 4ce, str. 
32. (Od str, 3 — 14 „Construction der trigo- liERICHTE - BERSEAUX ii metrischen Tafeln", przez Antoniego Kry- 
gowskiego.) 

Berichte (bibliographisclie) iiber die publi- 
cationen der Akademio (Icr Wissensehaften 
in Krakuu. I Ileft, 187G. Krakali, Yerl. der 
Academie, 1876, w 4ce, str. 24. 

— Stenograpbische, des Preussischon Ab- 
geordnetenhauses iiber die Yerhaudlungen, 
betreffend den im Konigreich Polen ausge- 
brochenen Aufstand. Berlin, 1868, w 8ce. 

— Toż, 2te AuH. Tamże, 1863, w 8ce. 

Bericiiterstattung der am 25 April von dem 
Krakauer Comite etc. abgcsandten Deputation 
iiber die Sr. Maj. iiud dem Ministerium ge- 
machten Vortriige und die daraiif enthaltenen 
Antworten. Wien, gednickt bei Franz Schmidt, 
1848, w 8ce, str. 8. + 

— iiber die Verm6gens-Vervaltung der evan- 
gel. augsbiirgischen Kirchen-Gemeinde zu 
Warachau v. J. 1873. Warschaii, Druck von 
Alex. Gins, 1874, w 8ce, str. 55. 

Berlicz Sas ob. Struiyński. 

BERLINERBLAU Fanny (z Warszawy). Ueber 
den directen Uebergang der Arterien in Ve- 
nen. Inanguraldissertation zur Erlangung der 
Doctorwiirde von Berlin, 1878. 

BERLINSKIJ M. Statisticzeskoje opisanije 
Bielickaho ujezda Moliilenskoj giibcrnii. Pe- 
tersburg, 1838, w 8ce, str. 57. 

BERLIŃSKI Marc. De nascentinm morien- 
tiumąue numero ex legę naturae diversi8 diei 
temporibus diver80. Diss. inaug. Berolini, 1834. 

BERLIOZ Hektor. Wieczory orkiestrowe, 
przełożył Władysław Wiślicki. Warszawa, 
1874, w 8ce, str. 240. 

BERMAN Simon. Masuotłi Simon Reise- 

besclireibung im heiligen Lande (po hebraj- 
ska). Krakau, Verlag des Yertassers, Druck 
von Fischer et Weindling, 1879, w 8ce małćj, 
str. XVT i 286. 

BERNARD Św. Modlitwa do N. Panny Pocie- 
szenia w każdój potrzebie. Bochnia, W. Pisz. 
6 ent. 

— Modlitwa (do Chryst. Pana). Drezno, 
w druk. Blochmanna i Syna, 1864, w I2ce, 
k. (rycina z tekstem). + 

Bernardyni ob. Barącz Sadok (1874). 

BERNARDZIKIEWICZ Teodor. Krótka i przy- 
stępna nauka o nowych miarach i wagach 
oparta na porównaniu tychże z używanemi 
w naszym kraju miarami i wagami i objaśnio- 
na przykładami z życia codziennego. Bochnia, 
nakład i dnik W. Pisza, 1876, w 8ce małćj, 
str. 41. 12 cnt. + 

BERNAT Joseph (aus Klein-Rohosec in Boh- 
men). Siitze aus den Rechts- und Staatswis- 
senschaften etc. Krakau, Universit. Buchdr., 
1866, w 8ce, str. 7. + 

BERNATOWICZ F. Nałęcz, romans z dziejów 
polskich, Lwów, nakł. X. J. O. Rogosza i F. n. Richtera, druk. Rogosza, 1877, w 8ce, str. 
216. 1 złr. 40 cnt. 

— Pojata córka Lizdejki, albo Litwini w XIV 
wieku, romans historyczny, tom I i II, III i 
IV. Lwów, nakł. A. J. O. Rogosza i F. H. 
Richtera, druk. A. J. O. Rogosza, 1877, w 8ce, 
str. 253 i 1 ni. 259 i 1 nlb. 2 złr. 50 cnt. 

— Powieści z podań i obyczajów krajo- 
wych, przez autora Pojaty, wydanie nowe. 
Poznań, druk. J. Lcitgebra, 1878, w 16ce, 
str. 144. 1 marka 50 fenig. 

— ob. Dmochowski F. S. (Czytelnia 1834). 

BERfID Ch. S T. Die Yerwandtschaft der 
germanischen und slavischen Sprachen mit 
einander, und zugleich mit der Griechischen 
und romischen dargethan. Bonn, Edw. Weber, 
1822, w 8ce, str. X i 211. f 

BERNERS J. Wiadomości wstępne z hygie- 
nv, z angielskiego. Warszawa,' Gebethner i 
Wolff, 1874, w 8ce, str. 68. 50 cnt. 

Bernhard ob. Wolle Ołt. (Plan 1878). 

BERNHARDT A. Medicinische Chirurgische 
Beobachtungen im Kriegsspital zu Kowno, 
vom Nutzen angehender Aertzte und Wund- 

jirtzte gesammelt von , Doctor Medicinae, 

01)er-Arzt bey einem Russisch Kayserlichen 
Kriegsspital zu Kowno, und Mitglied einer 
medicinischen Gesellschaft zu London, les 
Stiick. Wilno, bey Jos. Zawadzki, 1806, w 8ce, 
str. XVI i 98. 

Bertioulli J. ob. Li&ke Xawery (Cudzoziemcy 

1876). 

BERNSTEIN A. Feigela Magid czyli kobieta 
kaznodzieją. Obrazek z życia prowincyonal- 
nego żydów. Tłumaozył z niemieckiego J. R. 
Warszawa, 1874, w 12ce, str. 15 1 . 70 kop. 

— Toż, tłumaczył z niemieckiego Jakób 
Rotwand, wyd. 2gie. Warszawa, nakł. tłuma- 
cza, Altenberg i Robitschek, druk. Ziemkie- 
wicza i Noakowskiego, 1879, w 8ce małśj, 
str. Vm i 151. 60 kop. 

BERNSTEIN Henryk. Nachruf am Grabę des..,. 
Menschenfieundes H. Zipper t'am 3 Sept. 

1858, von Lemberg, Poremba, 1858, w 8ce, 

str 4 niel. 

BERRES Józef (1796 f 1844). Anatomie der 
mikrosk. Gebilde d. menschl. Korpers. Wien, 
Gerold, 1836 - 1843, fol., 12 zeszytów i 20 
tabl. i 4 litogr. 

— Ąntropotomie oder Lehre von dem Baue 
des menschl. Korpers, ais Leitfaden zu sei- 
nen Yorlesungen. Lemberg, Wien, Gerold, 
1821 — 26 — 28, w 8ce. 5 tal. 20 sgr. 

— Toż. 2te Aufl. Tamże, 1834 - 41, w 8ce. 
6 tal. 15 sgr. 

BERSEAUX Ks. Trzy wielkie kwestye roz- 
wiązane w kilku słowach. Religia przyszłości, 
postęp, przemysł, przełożył z francuzkiego 
M. W. Warszawa, A. Szleifstein, 1870, w 8ce, 
Str. 102. 2 złp. 4Ś iJERSEZIO - liETKOWSKi BERSEZIO Wiktor. Rina, według wnpółoze- 

8iu'jtf(> niinaiisii \vJ(i3ki(>f<n napi.s.-ii Ajo (Uo- 
gosz). Lwów, nakładem si)('iiki wytl. Ilihl. 
powieści i lomanstiw, czcionkaini lv. l'ilh'iH, 
\»T2, w Net*, str. 239. (IJibl. naje. pnw. i ro- 
uiaii. Toni XXVII.) 1 zir. 10 ciit. 

BERSOHN Miitias. Ttibias/, i^ohn Ickar/ pol- 
ski z X\'ll w. Kraków, druk. Czasu (Mikuc- 
kiff^T")? N\ arszawa, u (iidicthucra i Wolfia, 
1«72, w 8t"(«, str. 52 i 1 ryc. .') zip. 

— O Wicio Slwo.szu i ']epo rzeźbie „Po- 
zdiowicnio aiiiui.skie", przyczynek do liistoryi 

sztuki średniowiecznej, przez Warszawa, 

druk. J. Jaworskiego, 1870, w -kce, str. l(j i 
rycin 2. 

BERTEN Augustyn T. Nowenna pobożna 
w przygotow.miii do święta niepok.-ilanego 
poczęcia najśw. Maryi przc'd.sta wioną du.szoiu 
nabożnym przez księdza z Turynu, obe- 
cnie za pozwoleniem autora przetłumaczona 
przez ks. W. L. Noras, franciszkanina. iMiko- 
łów, T. Nowacki, 180'), w 12ce, str 84. 2 sgr. 

Berthaud Max. oIk Cliodzkiewicz Wład. (Ca 

nal 187(tj. 

BERTHET Eligiusz. Romans przedhistory- 
czny, opowiad.mia z życia pierwotnych ple- 
mion ludzkicli, przełożył i wydał H. Kuczal- 
ski część I. l'aryżanie epoki kaniic.-nnćj ; II. 
Osada nawodna; III. Założenie Paryża. War- 
szawa, druk. J. .Sikorskiego (Oddruk z Gaz. 
l'ol.), lH7<i, w 8ce, str. 421 i 4 ni. 1 rub. 20 kop. 

— Młodzież w pięciu częściacli świata, thi- 
maczyli Władysław Nowicki i Józef Miaskow- 
ski. Warszawa, nakl. M. Orgelbranda, druk. 
S. Orgell»randa synów, 1880, w 8ce, str. VII, 
lyO i 83 rycin. 1 rubel 50 kop. 

(Felix, mały Paryżanin; Adam Smith, mały 
Amerykanin; Lao, mały Cłiińczyk; Hans, ma- 
ły Eskimos; Samba, mały Afrykanin ; Kędzie- 
rzawa głowa, mały Australczyk.) 

Berthier ob. Pius VII. 

BERTHOLD G. Krakauer Klostergeheimnisse 
oder die lebendig begrabene Nonne (Barb. 
Ubrykowna), Romantische Erzahlung (z 11 ry- 
cin.). Dresden, 1870. 

BERTHOUD Eugeniusz. Poświęcenie kobiety, 
powieść z francuskiego. Lwów, druk. Kornela 
Pillera, 1870, w 8ce, str. 256. (Bibliot. naj- 
ciekawszych powieści i romansów Tom Xll.> 
1 rub. 20 kop. + 

BERT! Domenico. Copemico e le vicende 
dcl sistema Coi)eruicano in Italia nella secon- 
da meta del secondo XVI e nella prima meta 
del secolo XVII. Roma, tipog. p Paravia, 1876, 
w 8ce, str. 205. 

BERTRAND J. Copernic et aes travau.\. Pa- 
ris, 1864. (^Odbitka z Journal des Savant8 
Fevr. 1864.) 

Berwiński Rysz. W. (ł 1879) ob. Rodecki J. 
K. (dzieła 1844). 

Berzelius i. J. ob. Engestrom W. (1879). | BERZEVICZY Ezechiel. Wieczory starego 

żołnierza (poświęcone .1. I. Kraszewskiemu). 
Lw('>w, nakł. Wł. Hełzy, I związkowa druk., 
187'.», w 16ce, str. 271 i 1 ni., z portrotausi. 

1 złr. 80 cnt. 

— W.sponiiiienia podporucznika pułku jaz- 
dy wolyńskićj z pod komendy Kar«da Ro- 
życkieg(». Lwów, n.ikładeni księgarni Wł. Beł- 
zy (W łiotelu (Jeorgea), w I (frukarui związ- 
kowej, 1.S76, w 8ce, str. 128. 1 złr. 20 cnt. 

Bessarabia ob. Zaszczuk (1862). 

BESSER Wil. S. De Abrotanis (Arteraisiae 
L.) tuntameii. Mosrpiae, 1834, w 4ce, str. 92 
i .5 tabl. 1 tal. 10 sgr. 

— De Dracunculis. Mosąuae, 1835, w 8ce. 

— Monographia Artemisiarum. Sect. I. (un.) 
Dracunculi frutcscentes. Petropoli, 1846, w 4ce 
dużej, z 13 tabl. 

— Dc Seripliidiis. Mosijuae, 1834, w Sco. 

— Supplementiim ad Synopsin Absynthio- 
rum. Tentanien de Abrotanis, Serephidiis, 
Dracunculis. Moscou, 1836. 

— Nekrolog Barona Marschall von Biber- 
stein. Wilno, 1827. 

— olt. Steven (nekrolog 1827). 

BESSER ks. W. F. Święta wieczerza Pańska. 
Rozmyślanie biblijne przez Doktora teolo- 
gii, radcę kościelnego i pastora luterskiego 
w Waldenburgu na Szlązku. Wrocław, na- 
kładem władzy duchownej, kościoła ewange- 
licko-lutcrskiego w Prusach. Skład główny 
w księgarni sortynentalnty Diilfera (F. Will- 
konun) w Wrocławiu. Nabyć też można u 
Martona w Wrocławiu. Neumarkt Nro 7. Dru- 
kiem Poszła i Trepta w Lipsku, 1875, w 8ce, 
str. 48. 

BESSOU Józef. Adjunkt Kommissyi wojny 

(t 7 maja 1821). 

Couplets chantes sur le thćatre national de 
Var80vie par M. Volange acteur Francais a 
la representation du 17 Fevriar 1809, w 4ce. 

2 k. n. (w końcu de Timprimerie de la 6a- 
zette de Varsovie.) 

— Le troubadour de la Vi8tule edigó et pu- 
blić par J. B. Nro I. 

BESTA J. i CYGAN H. Polsko - niemiecka 
książka do czytania dla katolickich szkół ele- 
mentarnych. Część I. Wydanie 17. Głogówek, 
nakład Henryka Handla, druk. A. Kukucza, 
1873, w 8ce, str. 172. 5 sgr. 

— Toż. Część liga piąte wydanie. Głogó- 
wek, 1870, w 8ce, str. 352. 40 kop. 

BĘTKOWSKI. Gratulant kompletny. Skarb- 
czyk dla dzieci i dorosłych, zawierający po- 
winszowania na wszelkie przygody rodziców, 
rodzeństwa, nauczycieli, przyjaciół, dobrodziei 
i t. d., jakoteż wiersze na wesela do imienni- 
ków i t. d. M. Fenichl w Tarnowie, 1873, 
w 12ce, Btr. 98. 4ó cnt, fiĘtKOWSItl - BIAŁOBŁOCKI 49 BĘTKOWSKI Jan. Człowiek pod względem 
praw itd. Kraków, 1852, w 8ce, str. TL, 3—86 
1 kart 1. 

— Słówko o obecnem posłannictwie Polski 
ludziom dobrój woli. (Na końcu stoi : Paryż, 
1867) w 8ce, str. 55 i I. + 

BĘTKOWSKI Dr. Kazimierz. Przyczynek do 
histologii błony śluzowćj żuli}dka i dwuna- 
stnicy. Przez Dra Warszawa, druk. Gaz. 

Lek. Ul. Sto Krzyzka Nro 9, 1876, w 8ce, 
str. 20. 

BĘTKOWSKI Narbrzan. Na cześć zaszczyt- 
nej i wiekuisto)' pamięci ziomka i rodaka M. 
Kopernika urodzonego w Toruniu d. 19 Lut. 
1473 pod berłem najmiłoś. nam panuj. Kazim. 
Jagiellończyka Króla Pols. w 400 s. rocznicę 
urodź. 19 Lut. 1873 wdzięczni zaszczytu ziom- 
kowie, skreślił Brody, autor, druk. J. Ro- 

senłieiraa, 1873, w 8ce, str. 4. 

Beton ob. Coignet (1868). 

Betriebs-Reglement der k k. priv. galiz. Carl 
Ludwig Bahn; giltig ab 1 Juli 1863. Wien, 
Druck von Leop. Sommer, w 8ce, str. 62 i 2 
tabl. 

Beuthen ob. Frankę Edm. (Uber 1877). 

Bewegung im Kongr. Pohlen und die pol- 
nische Geistlichkeit. Erste Beylage zur kongl. 
priv. Berlin. Zeitung. do Nro 104 r. 1861. 

Beydikerung und Yiehstand von Galizien 
nach der Zahlung vom 31 December 1869, 
herausgegeben von der k. k. Statis. Central- 
Commission. Wien, Druck der Hof- und Staats- 
druck., 1871, w 4ce, str. 75. 

— und Yiehstand von der Bukowina nach 
der Zahlung von 31 December 1869 heraus- 
gegeben von der k. k. statistischen Central- 
Commission. Wien, Druck der Hof- und Sta- 
atsdruckerei, 1871, w 8ce, str, 26, 

— ob. Kleczyński J. (1879), 

BEYER Karol. Wiadomość o fotografijach 
mających wartość historyczną albo artysty- 
czną, wykonanych w Zakładzie Karola lieye- 
ra w Warszawie, Ner 389. Na dole: w War- 
szawie, w drukarni Gazety warszawskiej, 1859, 
fol., k. 1 niel. + 

— - Wykopalisko wileńskie (Filehne) z 8 
tablicami fotodrukowemi. Warszawa, autor, 
1876, w 8ce, str. 61, 1 rs. 50 kop. 

BEYLE L. Trzy powieści itd tłum. Jan 

Chodźko. 

Beytrag 1806 — 9 ob. Polen. 

Bezkrólewie ob. Fragmentum (po Zygm, Au- 
guście), Traczewski Al. (po Zygm. Aug.). 

Bezmaski Józef pseudonym ob. Raczyński Fr. 

BEZZENBERGER Adalbert dr. Beitrage zur 
Geschichte der Litauischen Sprache auf Grund 
Litauischer Texte des XVI und des XVII 
Jahrhunderta. Gottingen, Verlag von R. Pepp- 
miUler, 1877, w 8ce, str, XXXVU i 356, 16 mk. 

— Litauische und Lettische Drucke des 16 
Jahrhuiłderts herausgegeben vod I. Der litauische Katechismus vom J. 1547. Gottin- 
gen, Robert Peppmiiller, Druck der Uniw, 
Buchdruckerei von E. A. Huth in Gottingen, 

1874, w 8ce (I), str. XIV, 36. 

— Litauische und Lettische Drucke des 16 

Jahrhunderts herausgegeben von II. Der 

lettische Katechismus vom Jahre 1.586. III. 
Der litauische Taufformular vom Jahre 1559. 
IV. Anhang. Das (angeblich allorenssische) 
lettische Vaterunser des Simon Grunau. Got- 
tingen, Robert, Peppmiiller, Druck der Univ. 
Buchdruckerei von E. A. Huth in Gottingen, 

1875, w 8ce, str. XXVIII, 59. 

Bezżeństwo duchownych. Ustanowienie, po- 
budki i skutki onego. Kwestya podjęta ze 
względu na odbywający się Sobór powszechny 
przez pewnego katolickiego kapłana (Przekł. 
z niem.). Warszawa, 1870, w 8ce, str. 26. 
15 kop. 

— ob. Janiszewski Jan Chr. (1860), Skurzal- 

ski D. (skutki 1877). 

Biali i Czarni ob. Stowe. 

Białacerkiew ob. Moszyńska Józ. (Zwyczaje 

1878). 

Białaczka ob. Fudakowski Herman (1869). 

BIAŁECKI Antoni dr. prof. O konwencyi ge- 
newskiej, odczyt prof..... (Odbitka z Niwy). 
Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1878, w 8ce, 
str. 20. 

— Legat hr. Kickiego i osady rolne. War- 
szawa, druk. F. Krokoszyńskićj, czcionkami 
Kur. Warszawa. 1879, w 16ce, str. 30. 15 kop. 

— Prawidłowość stosunków międzynarodow. 
Rzecz z powodu dzieła p. tyt. C) juryzdykcyi 
Konsulów na Wschodzie przez Teod. Marten- 
sa prof. Uniw. Petersburskiego (O konsulach 
i konsulskoj jurisdikcii na Wostokie). Peters- 
burg, 1873, VIII, 599, napisał Warszawa, 

w drukarni „Wieku", J. Noskowskiego, 1874, 
w 12ce, str, 38. 50 cent. 

— Zadanie prawa międzynarodowego i o- 

bowiązki stron wojujących przez prof. 

Uniw. warszawskiego. Warszawa, nakładem 
redakcyi „Kroniki Rodzinnćj", w drukarni 
Jana Jaworskiego, Krak. Przed. Nr. 415, 1874, 
w 8ce, str, 1 ni. i 52, 

— O znaczenii meżdunarodnago prawa i 
jego materiałów. Warszawa, w typ. K. Ko- 
walewskago, 1872, w 8ce, k. 2, str. 257 i k, 1. 

Białkiewicz Jakób ob. Zinberg J, (1876). 

BIAŁKOWSKI Michał. Objaśnienie (w przed- 
miocie wyjazdu na Zakłady emigracyjne), b. 
m, (Paryż) 1842, w 8ce, kart niel. 2. 

BIAŁOBŁOCKI Fryd, The chronickes of Rab- 
bi Joseph bem Joshna bem Meir the sphardi 
(spanish Ices) translated from the hebrew. 
London, 1835. 

BIAŁOBŁOCKI J, Ueber den Eineuss der 
Bodenwarme auf die Entwicklung einiger Cul- 

turpflanzen. Inaug. Dissert. von Assisten- 

ten an der landwirthschaftlichen Versucb8-Sta- 60 BIAŁOBRZESKI - BIBLIA tion in Dalime. Chemnitz, Wilh. Adam (1871), 
w 8cc, 8tr. f)]. 

(BIAŁOBRZESKI Antoni X.) Książka do nabo- 
żeństwa tlla wygody wiornyoh a 8zczep;i'ilnićj 
parafii Panny Maryi w Warszawie ułożona i 
wydana przez X. A. li. P.(rał.) S.'cholastyka) 
M.(etTop.) W.(ar8z.) prób. parafii P. Maryi. 
Warszawa, w druk. XX. Miasionarzy S. Krzy- 
ża, Ibóó, w I2ce, 8tr. 202 i k. 2. 

BIAŁOPIOTROWICZOWA Kunegunda z Gedroj- 
ciow. Coup d'oeil sur Ićtat des orphelins en 
Russie prćsentć a S. M. TEmpereur de toutes 
les Roussies Alexandre II. par la tante d'un 
orphelin. Paris, impr. Martinet, 18H0, w 8ce, 
str. 32 i 8 (po franc. i rossyjsku). 

— Esąuisses polonaises on fragmcns et 
traits dćtachćs pour seryis k Thistoire de la 
rĆYoIution de Polofjne actuelle, par une polo- 
naiae. Paris, Hector Bossange, 1831, w 8ce, 
XVI i 176 str. (wydał Leonard Cłiodźko). 

— Skizzenbuch ans den Tagen vor und 
wałirend der polnischen Revolution voni Jałir 
1830, von einer Polin Fiirtłi, 1832, w 8ce. 

Białoruś ob. Czeczot (pieśni), Nosowicz (sło- 
wnik), Turczynowicz, Zienkiewicz (pieśni 1874). 

BIAŁOSKÓRSKI. Przed wyborami. Lwów, 
1867. 

BIAŁOSKÓRSKI Eligiusz Habdank. Zdania 
z umiejętności prawniczycli i politycznych, 

celem otrzymania stopnia doktora praw 

(Lwów), Winiarz, 1865, w 8ce, str. 7 i 1 niel 

— Satze aus dem Gebiete sammtlichcr 
Reclits- und Staats - Wissenscbaften , behufs 

Erlangung der juridischen Doctorswiirde 

Lwów, 1865, w 8ce, str. 7 i 1 niel. 

Białośnieżka. Moguncya, nakł. J. Scholza, 
(1879), w 4ce, str. 4 textu i 7 chromolitogr. 
Białostocki instytut ob. Głowacki H. 

Białostockie powstanie ob. Pamiętniki (1844 
— 1845). 

Białowieża ob. Chasses (1863), Pamiętniki 
(1844 — 45). 

BIAŁY Stan. (ksiądz). Przemówienie w uro- 
czystość Św. apostołów Piotra i Pawła do pa- 
rafian kościoła czerojskiego. Warszawa, 1873. 

BIAŁYNIAK. Pamiętniki starego żołnierza, 

napisane przez zeszytów 6. (Odbitka z 0- 

światy). Poznań, czcionkami i w komisie W. 
Simona, 1879 — 80, w 8ce, str. 736. 

Bialy$tock'scłies Gymnasium ob. Nachricht 

(1806). 

BIART Lucyan. Pogadanki braci z siostrami, 
spisane ku zabawie młodych czytelników. 
Przełożył Jan Chęciński. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, drulj. J. Ungra, 1875, w 12ce, 
str. 266 i 5, (na okładce rok 1876), w oprawie 
1 rs. 20 kop. 

BIASION A. optyk kliniki okulistycznej ck. 
Uniwersytetu Jagieli. w Krakowie. Cennik 
instrumentów optycznych, fizycznych, mate- 
matycznych i cairurgicznyob. Magazyn zało- żony w r. 1801. Kraków, nakładem A. Bia- 
siona, druk. W. Korneckiego, rok 1879, w 16ce, 
str. 56. 

Biberstein (von) Marschall ob. Besser W. 

(1827). 

Biblia to jest wszystko pismo święte stare- 
go i nowego przymierza według edycyi biblii 
gdańskitj w r. 1632 wydanej ułożono a teraz 
dla i)()żytku zł)orów polskich ewangelickich 
podług biblii berlińskiej w r. 1810 wydanćj 
na nowo przedrukowane. Lipsk, w druk. Ka- 
rola Tauchnitza, 1840, w 8ce, str. 973. (NB. 
8tr. 316 ma część II tj. Nowy Testament). 

— Toż i)odług edycyi berliń-skiój z r. 1810 
i gdańskiej z r. 1632, dla pożytku zborów 
polskich ewangielickich za przyczyną głó- 
wnego Towarzystwa biblijnego pruskiego, 
na nowo przedrukowana. Halle, druk. i nakł. 
biblijney Instyt. Kansteinskićj, iy54; w Sce, 
str. XIV, k. 1 i str. 668, 309 i k. 1. 

— Toż. Drugie wydanie w Halli, drukiem 
i nakładem Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey, 
1860, w 8ce. Tytuł przedmowa Franciszka 
Alberta Schultza Dok. Teol. 8. XIV. Litery i 
znaki porządek ksiąg Sta. Test. la kartka. 
Księgi Kanoniczne, str. 965. Apokr)'fa, str. 
240.* Nowy testament, str. 309. Rejestr Ewan- 
gelii, str. niel. 3. 

— to jest księgi starego i nowego Testa- 
mentu. Na jczyk*polski przełożone przez ks. J. 
Wujka S. J.'Wydanie stereotypowe Jana Nep. 
Bobrowicza. Ozdobione 500 obrazkami. W Lip- 
sku, nakładem J. Baumgartnaera, druk. i ste- 
reotyp. Breitkopfa i Haertela w Lipsku, 1838, 
w 4ce, 1 vol. Stary Testament 2 kart. tyt , 
str. VIII, 1 — 538, 2 vol. Stary Testament I 
kart. tyt., str. 539 — 1249, omył. I. Nowy Te- 
stament ozdobione 170 obrazkami, 1 kartka 
tyt. str. 410. Rejestr I — L. 

— czyli Stary i nowy Testament, tłuma- 
czenie ks. J. Wujka, z objaśnieniami i z 230 
illustracyami G. Dorć. Warszawa, nakładem 
M. Gliicksberga, 1872, w 4ce duźćj. Zeszytów 
62. Zeszyt po 50 kop. Druk. w Lipsku. Ca- 
łość 53 złr. 76 cnt. 

— święta tj. wszystko pismo święte stare- 
go i nowego przymierza z żydowskiego i grec- 
kiego języka na polski pilnie i wiernie prze- 
tłumaczone. Berlin 1861, drukiem Trowicza i 
Syna. 8 maj. I ni., 936 i 1 ni., 304 str. 

— Toż z żydowskiego i greckiego języka 
na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. 
W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1863, 
w 8ce, tyt. i spis 2 kartk., str. 908. Zarazem 
Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa, z greckiego na polski pilnie i wiernie 
przetłumaczony. W 8ce, tyt. i spis 2 kartki, 
str. 295. + 

— Toż, tamże, 186;3, w 8ce, 1 ni, 908 i 1 
ni. 295 8tr. 

— Toż. W Warszawie, nakładam Adolfa 
Kantor (druk. A. Holzhausena w Wiedniu), 
1869, w Soe, 1, 850 i 1, 273 str, BIBLIJNE - BIBLIOTEKA 51 ~ Toź. W Wiedniu, nakładem A Reichar- 
da i Sp., 1867, w 8ce, 1 ni., 844 i 1 ni., 273 Btr. 

— Toż. Berlin, druk. Trowicza i S., 1864, 
w 8ce, 1 ni., 813 i 1 ni., 266 str. (Czcionka- 
mi gockiemi.') 

Przed drngą częśfia każdej z tych biblii 
dodana jest karta tytułowa : Nowy testament 
Pana naszego JChrystusa z greckiego języka 
na polski pilnie i wiernie przetłumaczony ; 
z firmą jak na tytule pierw.szyni. Na stronni- 
cy nieliczebnćj podany jest każdorazowy spis 
ksiąg Św. Egzemplarz oprawny w skórkę 15 
sgr." (60 kop.), opr. ozd. ze zloc. brzegiem 
1 tal. 15 sgr. (I rs. 55 kop.) 

— Toź. Warszawa, Ad. Kantor, 1876, w 8ce, 
str. 850 i 273. Oprawna 75 kop. 

— królowćj Zofii, żony Jagiełły, z kodeksu 
szaroBzpatackiego wydana przez Ant. Małec- 
kiego. Lwów, nakładem księcia Jerzego Henr. 
Lubomirskiego, druk. Zakładu nar. im. Osso- 
lińskicłi, 1871, w 4ce, str. L. (Wiadomość o 
biblii), 349, k. 1 i 7 przerysów. 3 złr. 

— ob. Ess L. (Zdania 1872), Libelt (Psałterz 
1872), Sołowejczyk E. (Kol. 1879). 

Biblijne dzieje ob. Szuster J. (1879). 
Biblijny komitet ob. Mackiewicz Fr. (1814). 

Bibliografia i krytyka lekarska. Poświęcone 
przeglądowi nowych dzieł i czasopism. Doda- 
tek bezpłatny dla prenum. Bibliot. umiej, le- 
kars. Nr. 1. d. 3 Maja 1873. Warszawa, druk. 
Gaz. lek. 1873, w 8ce. Wydawca Dr. Girsz- 
towt. 

— Polska. Wydawana przez księgarnię pol- 
ską we Lwowie ulica Kopernika 12. (Zeszyt 
25 centów. Ogłoszenia po 6 cnt. od wiersza 
drób. drukiem. Lwów, Styczeń 1876 r. Z L 
Związkowo) drukarni we Lwowie, Hotel Zor- 
za, w 8ce, str. 32. Przedpłata roczna z prze- 
syłką 1 złr. 20 cnt. 

— ob. Estreicher Karol, Głowacki Jakób , 
Krzyżanowski St. (Rocznik 1870), Lavollee R. 
(de poetis 1869\ Winkelmann (Kurlandyi), 
Wisłocki Wład. (1878). 

Biblioteczka dla dzieci wiejskich. Jaś i Ma- 
rynia. T. L Paryż, 1856, w 12ce, str. 84. 

— nauk przyrodzonych i ich zastosowań, 
wydawana staraniem Stan. Kramsztyka. War- 
szawa, u G. Centnerszwera, 1870, Zeszytów 3. 
Zeszyt po 15 kop ; ob. Kramsztyk. 

— religijna. Pelplin, J. N. Roman, 1878. 
Tom I., zawiera Złotą książeczkę czyli naukę 
pokory prowadzącej * do doskonałości chrze- 
ściańskićj. Cena 40 cnt. 

— religijna tom IL, zawiera Dziesięć uwag 
dla osób w smutku zostających. Cena 20 cnt. 

Biblioteka filozofji pozytywnśj. Warszawa, 
1872 — 73, wychodzi poszytami, w Hcf, przed- 
płata na każde 6 poszytów 1 rub. 50 kop. 

L Wstęp i pogląd ogólny na filozofję po- 
zytywną p. Jul. Ochorowicz, str. 99. II. O przyczynach zjawisk w natnrze orga- 
nicznej, 6 odczytów Hnxleya, przekład Aug. 
Wrześniowskiego, str. 64. 

m. Toż c. d., str. 6?. 

IV, V i połowa VI. Zagadki życia Augusta 
Laugela, przełożył Al. Głowacki, str. 146. 

VI. Jak się rozwijały wyobrażenia o duszy 
i duchu, przez Dra Ernesta Kulina, w 8ce, 
str. 36. Serya 2, Zeszyt 1 i nast. Taine: O 
umysłowości. Tomów dwa. Warszawa, 1873. 

— kaznodziejska zawierająca następujące 
kazania : 

1. Kazanie Ś. Chryzostoma z tekstu. Żniwo 
jest wielkie lecz robotników mało. (Mat. IX 
- 37.) 

2. O zjawieniu się krzyża na Niebie przez 
S. Ephrema. 

3. Na Niedzielę w oktawę Narodzenia Bo- 
żego, kazanie. O' żołnierskich dziełach Chry- 
stusowych. 

4. O miłości braterskiój, przez Bossneta. 

5. O modlitwie, przez O. Klaudyusza de la 
Collumbiere. 

6. Kazanie, w którym dowodzi się niespra- 
wiedliwość życia wieku tego Chrześcian, prze- 
to iż rzadki jest, któryby to co czyni, dla 
Boga czynił dla Boga. 3 złr. 

— ob. Balcerowski. 

— kaznodziejska. Czasopismo poświęcone 
kaznodziejstwu, zawierające kazania na nie- 
dzielę i święta tak starszych jak i nowszych 
kaznodziejów. Wydawca X. J. Stagraczyński. 
Red. Tyg. Katol. Tom I i II. Poznań, czcion. 
Schmadickego, 1870 — 73. T. I. w 8ce, str. 
IV, 914. T. H. str. 788. 

— Kaznodziejsko-polska, wydawana z dzieł 
oryginalnych dawnych naszych kaznodziei, 
przez ks. 1. Isakowicza i ks. T. Dąbrowskie- 
go, katech. gimnaz. w Stanisławowie. Tom I 
i U. Lwów, w komisie u Milikowskiego, nakł. 
i druk. Manieckiego, 1877, w 8ce, str. XIII 
i 344 i 407. po 3 złr. 

— klasyków polskich. Tom III. Poezye K. 
Węgierskiego. Warszawa, Breslauer, 1871, 
w 8ce. 35 kop. 

— kolei żelaznych. Dama kameliowa, ro- 
mans, przez Aleksandra Dumasa. Warszawa, 
1870. 50 kop. 

— Toż, Droz Gustaw: Monsieur, Madame 
et Bćbó. Przełożyli % 38 wydania francuskie- 
go M. D. i J. R. Tomików II. Warszawa, Wi- 
ślicki A., 1870. 75 kop. 

— ludowa. Poznań, Jagielski, 1869, w 16ce. 
Serya I. Tomik I. Cztery powieści : Poddany, 
powieść przez Ign. Chodźkę; Targowa przy- 
goda Bartosza ; Czorsztyn ; Kazimierz i Hele- 
na, str. 104. 30 kop. 

— Tomik II. O Twardowskim Czarowniku; 
Czarownica; O spaleniu 14 mniemanych cza- 
rownic w Doruchowie ; Madejowe łoże; Chłop 
i djabeł, str. 99. 30 kop. 52 BIBLIOTEKA — Tomik ITT. Wianek powieści ludowych: 
'Flis; Historya okropna o walecznym Stasiu 

i piokni^j. Anulce; Kojota: Ojciec i trz(\j sy- 
nowie; Świerszcz, wiolki prorok; Powieść o 
Btjirym wilku i lisie fiiuoie, sir. 95. 30 kop. 

— Tomik IV. Rinaldo Rinaldini sławny 
dowódzca zbójców. Powieść obyczajowa, str. 
05. 30 kop. 

— Tomik V. Wzory przykładności, powie- 
ści moralne, str. 92. 30 kop. 

— ludowa. Serya I. Tomik V. Piękna i po- 
uczająca powieść o pfrzesznym narodzeniu, 
życiu i śmierci Roberta diabła. O Samuehi 
Zborowskim hetmanie na Podolu, w 8ce, str. 92. 

Serya I. Tomik fi. Wzory przykładności, 
str. 92. 

SerĄ-a I. Tomik 7. Wianek powieści dla 
ludu. Tom Tl, str. 92. Poznań, M. Jagielski, 
czcionkami M. Marxa; bez wym. roku (około 
1869), w Sce. 

— dla młodzieży. Brody, 1874, w 16ce. 
Tomik I. Hoffman F. Sierota. 37'/, kop. 

— Tomik n. ob. Hoffman Fr. 

— dla młodzieży tomik IV. Hoffman Fr. 
Nie opuszczaj kraju rodzinnego przełożył Bo- 
lesław Dunin (Rznchowski) z czterema r}'ci- 
nami. Brody, nakładem i drukiem J. Rosen- 
heima, 1876, w 16ce, str. 76. 50 et. 

— Mrówki (Zestawienie abecadłowe): 
Anna z Podgórza, Z podróży po Europie, 

40 cnt. 

Bartoszewicz J. Dzieje Polski (pod prasą). 

Brodziński, Wiesław 10 cnt. Mowa o na- 
rodowości Polaków i Posłanie do braci wy- 
gnańców 20 cnt. 

Brzozowski, Noc Strzelców w Anatolji 30 c. 

Czajkowski, Wernyhora, 2 tomy, powieść 
1 złr. 20 cnt. 

Feliński, Barbara 20 cnt. 

Foe Daniel, Robinson 30 cnt. 

Goszczyiiski, Anna z Nadbrzeża, powieść 
.35 cnt król zamczyska, powieść (wyczerpa- 
na). Oda, powieść 20 cnt. Sobótka 15 cent. 
Straszny Strzelec 15 cnt. Zamek Kaniowski, 
powieść 35 cnt. 

Jeż T. T. Asan, powieść fiO cnt. 

Kochanowski, Pieśni 40 cnt. Szachy i Mic- 
kiewicz Adam, Warcaby 15 et. Treny 10 et. 

Krasicki, Bajki i przypowieści 20 et. Mo- 
nachomachja i Antimonachomachja 20 cent. 
Myszeis, poemat żartobliwy 20 et. Satyry 
30 et. Wojna Chocimska 20 et, 

Krasiński, Przedświt 20 et. 

Kraszewski, Jaryna, powieść 55 et. Ostap 
Bondarczuk, powieść (wyczerpana) 

Lenartowicz, Szopka 25 et. Lirenka 35 et. 
Bitwa Racławicka 20 et. 

Malczewski, Marja 15 et. 

Mazurkiewicz, Demokracja polska 30 et. 

Mickiewicz, Warcaby 15 et. Dziady 80 et. Morpenbesser, Obrona Sokołowa poemat 
żartobliwy 50 et. 

Nałęcz, Renegat, powieść 40 cnt. 

Niemcewicz, Śpiewy historjTzne 35 et. 

Piotrowicz ks., Okólnik 15 cnt. 

Pług, Sroczka 35 et. Przyjaciele 36 et 

Puzynina, Jadwiga 40 cnt. 

Rosenblatt, Pojedynek 20 cnt. 

Sawaszkiewicz, Porównanie wypraw na Mo- 
skwę 30 cnt. 

Skarga, Wzywanie do pokuty 20 cnt. 

Skiba, Kanarki, powieść 75 et. Kwiat z Su- 
matry 75 cnt. 

Słowacki, Anhelli 20 et. Balladyna 60 et. 
Hugo Mnich, Arab 20 et. Jan Bielecki 10 et. 
Kordian 35 cnt. Ksiądz Marek 35 et. Lam- 
bro 20 et. Lilia Weneda 40 et. Marja Stuart 
30 et. Mazepa 30 et. Mindowe (wyczerpane). 
Ojciec zadżumionych 15 et. Poema o piekle 
25 et. Żmija 20 et. 

Śpiewnik polski zeszyt 20 et., na lepszjnn 
papierze 30 cnt. 

Syrokomla, Kes chleba 20 cnt. Janko cmen- 
tamik 20 et. Ułas 20 et. 

Szewczenko, Najemnica 20 et. 
Wemicki, Prześladowanie unitów na Pod- 
lasiu 40 et. 

Wołowski, Praca dzieci 10. 

Wolski, Promyki 30 et. 

Woronicz, Sybilla (wyczerpane). 

Zieliński, Kirgiz, powieść 15 et. 

Zmorski, Lesław 20 et, 

Żeligowski, Jordan 45 et. 

Chronologja polska 10 et. 

— Mrówki. Lwów, księg. polska A. D, 
Bartoszewicza i Mikoł. Biernackiego, 1869 — 
1880, w 16ce. Obejmuje: 

Zeszyt 1. Woronicz, Sybilla 25 et. 

Zeszyt 2. Syrokomla, Janko Cmentarnik 
15 et. Oprawne na nagrodę pilności 35 et. 

Zeszyt 3. Kraszewski, Ostap Bondarczuk 
(wycz.) 

Zeszyt 4. Słowacki, Kordjan 35 et. 

Zeszyt C). Krasiński, Przedświt 20 et. 

Zeszył 6. Pług Adam, Sroczka (wyczerpane). 

Zeszyt 7. Jeż T. T. Asan 60 et. 

Zeszyt 8. Wołowski Ludwik, Praca dzieci. 
10 cnt. 

Zeszyt 9. Mazurkiewicz, Demokracja Pol- 
ska 30 cnt. 

Zeszyt 10. Ooszczyński, Król Zamczyska 
86 cnt. 

Zeszyt 11. Skiba (Sabowski), Kanarki, po- 
wieść humor. 75 cnt. 
Zeszyt 12. Słowacki, Mindowe 25 cnt. 

Zeszyt 13. Syrokomla, Ułas 20 cnt,, opra» 
woe na nagroda pilności 35 cnt. BIBLIOTEKA 65 Zesayt 14. Kochanowski, Pieśni Oprawne 
z napisem Nagroda pilności 60 cnt. 

Zeszyt 15. Kraszewski, Jaryna 55 cnt. 

Zeszyt 16. Wernicki, Prześladowanie ko- 
ścioła unickiego 40 cnt. 

Zeszyt 17. Nałęcz, Renegat, powieść 40 et. 

Zeszyt 18. Puzynina. Jadwiga, dramat 40 et. 

Zeszyt 19. Syrokomla, Kęs chleba 20 cnt., 
oprawne z napisem Nagroda pilności 35 cnt. 

Zeszyt 20. Żeligowski, Jordan 45 cnt. 

Zeszyt 21 i 22. Czajkowski, Wernyhora, 
powieść w 2 tomach (wyczerpane). 

Zeszyt 23. Pług Adam, Przyjaciele 35 cnt. 

Zeszyt 24. Piotrowski ks. Okólnik o gwał- 
tach moskiewskich 15 cnt. 

Zeszyt 25. Skiba, Kwiat Sumatry, powieść 
humorystyczna 75 cnt. 

Zeszyt 26. Słowacki, Ojciec zadżumionych. 
W Szwajcarii 15 et. Oprawne z napisem Na- 
groda pilności 30 cnt. 

Zeszyt 27. Zmorski St. Roman, Lesław 20 et. 

Zeszyt 28. Sawaszkiewicz, Porównanie wy 
praw na Moskwę Napoleona I. i Żółkiew- 
skiego 30 cnt. 

Zeszyt 29. Brodziński, Wiesław, sielanka 
krakow. 10 cnt, oprawne z napisem Nagroda 
pilności 25 cnt. 

Zeszyt 30. Zieliński, Kirgiz, powieść 15 et. 

Zeszyt 31. Słowacki, Anhelli 20 cnt. 

Zeszyt 32. Lenartowicz, Szopka 2 części 
25 cnt,, oprawne z nap. Nagroda pilności 40 et. 

Zeszyt 33. Krasicki, Bajki i przypowieści 
wyd. zupełne 30 et., oprawne z nap. Nagroda 
pilności 40 cnt. 

Zeszyt 34. Kochanowski, Treny 10 cnt. 

Zeszyt 35. Anna z Podgórza, Z podróży po 
Europie 40 cnt. 

Zeszyt 36. Morgenbesser, Obrona Sokołowa 
poemat żartobliwy 50 cnt. 

Zeszyt 37. Goszczyński, Zamek Kaniowski, 
powieść 35 ent. 

Zeszyt 38. Krasicki, Myszeis, poeni. łmm. 
20 cnt. 

Zeszyt 39. Słowacki, Lilia Weneda 40 cnt. 

Zeszyt 40. Słowacki, Balladyna 60 cnt. 

Zeszyt 41. Niemcewicz, Śpiewy historyczne 
30 cnt., oprawne z nap. Nagroda pilności 50 et. 

Zeszyt 42. Goszczyński, Sobótka 15 cnt. 

Zeszyt 43. Kochanowski, Szachy i Mickie- 
wicz Warcaby 15 cnt. 

Zeszyt 44. Foe Daniel, Robinson Kruzoe 
30 cnt., oprawne z nap. Nagroda pilności 45 et. 

Zeszyt 45. Goszczyński, Straszny strzelec 
15 cnt. 

Zeszyt 46. Brzozowski K., Noc strzelców 
w Anatolji 30 cnt. 

Zeszyt 47. Krasicki, Satyry 30 cnt., opra- 
wne z pap. Nagroda pilności 45 cnt. Zeszyt 48. Krasickiki, Monachomachja i An- 
timonachomachja 20 cnt. 

Zeszyt 49. Goszczyński, Oda, powieść z cza- 
sów Bolesława Wielkiego 20 cnt. 

Zeszvt 50. Goszczyński, Anna z Nadbrzeża, 
powieść z czasów Jana Kazimierza 35 cnt. 

Zeszyt 51. Skarga, Wzywanie do Pokuty 
20 cnt. 

Zeszyt 52. Brodziński, Mowa o narodowo- 
ści Polaków i Posłanie do braci wygnańców 
20 ent. 

Zeszyt 53. Malczewski, Marya 15 cnt., opra- 
wne z nap. Nagroda pilności .30 cnt. 

Zeszyt 54. Słowacki, Poeraa Piasta Dantysz- 
ka o piekle 25 cnt. 

Zeszyt 55. Lenartowicz, Lirenka 35 cent., 
oprawne z nap. Nagroda pilności .50 cnt. 

Zeszzt 56. Słowacki, Jan Bielecki, powieść 
naród, i Grób Agamemnona 10 cnt. 

Zeszyt 57. Słowacki, Ksiądz Marek 35 cnt. 

Zeszyt 58. Lenartowicz, O polskim naczel- 
niku Kościuszce i o Racławickićj bitwie 20 
cnt., oprawne z nap. Nagroda pilności 35 et. 

Zeszyt 59. Słowacki, Mazepa 30 cnt. 
Zeszyt 60. Słowacki, Marja Stuart 30 cnt. 
Zeszyt 61 — 72, Śpiewnik Polski, zeszyt po 
20 cnt. 
Zeszyt 73. Rosenblatt, Pojedynek 20 cnt. 
Zeszyt 74. Słowacki Żmija 20 cnt. 
Zeszyt 75. — Lambro 20 ent. 
Zeszyt 76. — Hugo, Mnich, Arab 20 cnt. 

Zeszyt 77. Feliński, Barbara Radziwiłłówna 
20 cnt. 

Zeszyt 78. Krasicki, Wojna Chocimska 20 et. 

— nabożeństw katolickich. Tomik I — IIL 
Tom I. Czyste westchnienia do Boga. T. IL 
Tomasz a Keropis. O naśladowaniu. T. HI. 
Wianek nabożeństwa dla dzieci polskich. 
Lipsk, Kasprowicz, 1866, 1871, w 24ce. T. III. 
str. 253. 

— narodowa. T. I. Bolesławita : Emisaryusz. 
T. II. Łoziński: Legionista. T. III. Lenarto- 
wicz : Ze starych zbroić. T. IV. Lenartowicz: 
Album włoskie. Tom V. Bałucki: Życie wśród 
ruin. T. VI — VII. Giller: Z wygnania. T. 
VIII. i IX. Kaczkowski; Żydowscy. T. X, 
Wilkońska : Opactwo Grodzieckie. Lwów, Ri- 
chter, 1872, w 8ce i 16ce. Tom po 1 złr. 20 
cnt.; oprawny po 1 złr. 70 cnt. 

— naukowa międzynarodowa. Warszawa/ 
1874, w 12ce. 

I. Tyndall J. Woda, jćj kształty i przeo- 
brażenia. 90 kop. 

II. Bain A. Umysł i ciało, 1 rub. 
Prenumerata na 6 tomów. 5 rub. 

— Ordynacyi Krasińskich. Rok 1871. Akta 
podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569 
— 1573, wydał Wł. hr. Krasiński, objaśnił 
przypiskami Wł. Chomętowski. Część III. 
(zawierająca dokumenta ód dnia 1 Maja 1517 H BIBLIOTEKA roku do 22 Maja 1S73 r.). Warszawa, 1871, 
w 4co. str. niel. 4, .003, XXV i 33. 3 rub. 
60 kop. 

— Rok 1872. Akta poselskie i korespon- 
deneyc; Fninciszkii Knisiń.skicfro 1557 — l.'^)?*], 
zebrał i oprarowiił Dr. Iirn.icy Janicki. Kra- 
ków, nakhiilom Wł. lir. Krasińskiego, w dni- 
kami Czasu, 1872, w 4ce, k. niel. 6, str. 3G6 
i VIII. 5 zir. 

— Ordynaeyi Krasińskich. Muzeum Kon- 
stAntofTo Świdziiiskietro. War.sza\va, nakładem 
Świdzińskich, 1875, w 4ce, Tom pionvszy. 
Korrespondencye Jana Karola Chodkiewicza 
poprzedzone opisem rękopismów z Archiwum 
Radziwiłłowskic^ffo znajduiących się w Uibl. 
ord. Krasińskich połiiczonćj z Muzerim Konst. 
Swidzińskie^o. Warszawa, w druk. Jana Ja- 
worskiep^o, 1875, w 4ce, kart nieliczb. 4, str. 
193. Spis rzeczy 1. 

Tom II. Materyaly do dziejów rolnictwa 
w Polsce w XVI 'i XVII wieku poprzedzone 
wiadomością o życiu i pismach Jana Ostro- 
ro^a Wojewody Poznańskiego, zebrał i opra- 
cował Wł. Choraetowski. Warszawa, w druk. 
Emila Skiwskiejjo, 187(ł, w 4ce, kart nieliczb. 
5, str. 424, sprostow. omyłek I. 

— Tom ITT. Pamiętnik Władysława Poczo- 
butA Odlanickie^o '(1640 — 1684), przepisał 
z autoprrafu i pizypiskami opatrzył hr. Leon 
Potocki, opisaniem rekopismu poprzedził i 
objaśnieniami uzupełnif I. J. Kraszewski. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, 1877, w Sce, str. 
212. 1 rsr. 80 k. 

— Ossolińskich Zbiór Materyałów do hi- 
storyi Polskif^j. Lwów, nakł. Zakł. nar. im. 
Ossol., 1874 — 1876, w 8ce. 

Zeszyt I. Pamiętnik Jakóba Pszonki z au- 
tografu w bibl. dssol. znajdującego się wy- 
dany. Inwentarz Skarbu koronnego z r. 1607. 
1874, w Sce, str. 99. 

Zeszyt II. Pamiętnik księcia Antoniego Ja- 
błonowskiego kasztelana krakowskiego. 1875, 
w Sce, str. 107. 

Zeszyt III. Jerzego Ossolińskiego kanclerza 
Wielk. Koron, autobiografia obejmująca pier- 
wszych 26 lat jego życia, 1876, w Sce, 'str. 153. 

— pamiętnik(')W i podróży, wydawana przez 
J. I. Kraszewskiego. Tom II. Poniatowski St. 
król; Tom III. Schweinichen H.: Tom IV. 
Kraszewski I J. (Notaty); Tom V. Bukar (Pa- 
miętniki)^ Tom VI. Pamiętniki wojenne, 1792 
— '1812. Drezno, 1871, w Sce, str. XVI i 268. 
1 rub. 20 kop. 

— pedagogiczna i dydaktyczna. Lwów, 
1872 -^ 74, w Sce. 

— Bock Dr. O pielęgrnowaniu cielesnego 
zdrowia. 67 '/j kop. 

— Ustawy komissyi edukacyi narodowej 
dla stanu akademickiego i na szkoły w kra- 
jach Rzeczypospolitej przepisane. (W War- 
szawie roku 1783.) Wydał St. Sobieski. Lwów, nakł. Bibl. pedapr., u Seyfartha ! Czajkow- 
skiego, 1872, w Sce, str. 162. 1 złr. 30 cnt. 

— Dział przedruków. Zeszj^t IIT. Piramo- 
wicza: Powinności nauczyciela, mianowicie 
zaś w szkołach paratiainych i sposoby ich 
dopełnienia. Dzieło użyteczne Pasterzom, pa- 
nom i ich namiestnikom (» dobro ludu troskli- 
wym, rodzicom i wszj'8tkim edukacją bawią- 
cym sie. (W Warszawie w drukami nadwor- 
nej.) Wydwł St. Sobieski. Lwów, nakładem 
Biblioteki ped , Seyfarth i Czajkowski, 1872, 
w 8ce, str. 71. 65 cnt. 

— pisarzy polskich. Lipsk, Brockhaus, 1871, 
T. 62 Olizar (Pamiętniki). T. 63 Gordon J. 
(Gdy się było młodym). T. 64, 65 Czajkowski 
(Pisma).* Tom po 1 tal. 

Tom 74 i 75 patrz Purk X. Luźne karty. 

— Podarek dla dorastajacćj młodzieży. Cz. 
II. Betty i Toms, czyli Doktor Jenner i jego 
odkrycie, powieść Gustawa Nieritza itd. 

— najnowszych podróży. Warszawa, 1872 
— 1874, w 12ce. 

1. Audouard O. Podróż po Ameryce półno- 
cnej. 40 kop. 

II — IV. BeauYoir H. Podróż na około świata. 
1 rub. 50 kop. 

V. Gabriac Hr. Humorystyczna wędrówka. 
40 kop. 

— powieści kryminalnych, zeszyt I: Sąd 
boży, opowiadanie z praktyki kr5'minalnej 
przez J. D. H. Temmego (z niemieckieiio). 
Lwów, nakł. A. Vogla i K. Wolskiego, druk; 
Zakładu im. Ossolińskich, 1877, w Sce mali], 
str. 56. 30 cnt. 

— Toż, zeszyt II: Odkrycie mordercy za 
pomocą dokładnego badania serca ludzkiego 
i rozwoju namiętności, wyjątek z Causes cć- 
Ifebres (z francuskiego). Tamże, str. 50. 30 et. 

— procesów kryminalnych. Otrucie pani 
Lafarge. Warszawa, Grossmann, 1869, w Sce, 
str. SS. 20 kop. 

— powieści i romansów. Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1870 — 73, w Sce. 

Tom I. Tajemnice klasztoni neapolitańskie- 
go, pamiętniki ks. Caraciolo, z włoskiego. 
1 złr. 

Tom II. Hr. de Camors przez Feuilleta, 
z francuskiego. 1 złr. 25 cnt. 

Tom III. Klemencya, powieść hiszpańska, 
przez Fernana Caballero. 1 złr. 50 cnt. 

Tom IV i V. Klub Pickwicka, przez Dic- 
kensa, z angielskiego. 3 złr. 

Tom VI i VII. Bvć albo nie być, powieść 
szwedzka, przez Zofię Maryę Schwarz. 2 złr. 

Tom VIII i IX. Gdzie winowajca? powieść 
tłomaczona z francuzkiego E. GaDoriau. 2 złr. 

Tom X i XI. Pieniądz i imię, powieść 
szwedzka, przez Zofię >faryc Schwarz. 2 złr. 
50 cent. 

Tom XII. Poświf cenie kobiety, powieść BIBLIOTEKA ^ Eugeniusza Berthoud, z francuzkiego. 1 złr. 
50 cent. 

Tom XIII, XIV i XV. Niccolo de Lapi, 
powieść historyczna, z włoskiego, przez M. 
d'Azeglio. 3 złr. 60 cnt. 

Tom XVI. Powieści mniejsze M. W. Ho- 
hola, z rossyjskiego. 1 złr. 

Tom XVII i XVIII. Opactwo Carrow, przez 
J. F. Scłimitli, z angielskiego. 3 złr. 

Tom XIX. Dygnitarze, romans meksykań- 
ski, przez P. de los Rios. 1 złr. 25 cnt. 

Tom XX. Piękna pani, powieść oryginalna 
J. I. Kraszewskiego. 1 złr. 20 cent. 

Tom XXI. O zmroku, przez Wilkie Collin- 
sa z angielskiego. 2 złr. 

Tom XXn. Synowie Barona, czyli Anioł 
z ulicy Westerlang, powieść szwedzka, przez 
Kielłmana Goeraussona. 1 złr. 25 cnt. 

Tom XXIII. Na cmentarzu — na wulkanie, 
powieść współczesna przez J. I. Kraszewskie- 
go. 2 złr. 

Tom XXIV. Żona męża próżnego, z szwedz- 
kiego, przez Z. M. Schwartz. 1 złr. 25 cent. 

Tom XXV i XXVI. Akta kryminalne 1. 113, 
przez Gaboriau, z francuzkiego. 2 złr. 

Tom XXVII. Rina, romans włoski, przez 
Bersezio. 1 złr. 40 cent. 

Tom XXVin, XXIX i XXX. Pan Graba, 
przez E. Orzeszkową,. 2 złr. 

Tom XXXI i XXXn. Wina i cnota, przez 
Z. M. Schwarz. 

Tom XXXIII. Enault: Przeznaczenie. 

Tom XXXIV i XXXV. Gryzoń (Rogosz) : 
Wojewodzie. 2 złr. 50 cnt. 

Tom XXXVI i XXXVn. Łoziński Walery: 
Czarny Matwij. 

Tom XXXVffl i XXXIX. Kto chce kochać, 
cierpieć musi, z angielskiego. 

Tom XL. Powieści K. Pieńkowskiego. 

Tom XLI i XLn. Zmierzchy i świty, po- 
wieść T. Szumskiego. 1 rub. 25 kop. 

Tom XLm — XLVI. Smith J. F. Boleść i 
radość. 3 rub. 

Tom XLVIII i XLIX, Reade i Boucicault, 
Skazaniec. 1 rub. 80 cnt. 

Tom L. Collins W. Panna czy Pani. 1 rub. 

Tom LI i LII. Ridderstad C. F. Czarna rę- 
ka. 2 rub. 25 kop. 

Tom LIII. Tretiak J. Pamiętniki Daniela. 
1 rub. 20 kop. 

Tom LIV i LV. Carnaco J. Angiola Maria. 
1 rub. 35 kop. 

Tom LVI. Schwartz Z. M. Namiętności. 
I rub. 35 kop. 

Tom LVII i LVni. Smyth II. Straszna go- 
spoda. 1 rub. 35 kop. 

Tom LIX i LX. Wilkońska P. Powołanie. 
1 rub. 65 kop. Tom LXI i LXII. Carlen E. Rok zamężcia. 
1 rub. 50 kop. 

Tom LXIII i LXIV. Bulwer L. Rienzi, osta- 
tni trybun rzymski. 2 rub. 25 kop. 

Tom LXV i LXVI. Hacklaender F. W. Bu- 
rzyk. 1 rub. 50 kop. 

Tora LXViI. Conscience II. Talizman. 1 rub. 

Tom LXVIII i LXIX, Schwartz Z. M. Dwie 
Matki. 1 rub. 80 kop. 

— przedruków. Tom I. Bartłomieja Zimo- 
rowicza. Hymny na uroczyste święta Boga- 
rodzicy. Kraków, w drukarni „Czasu", D. E. 
Friedlein, 1876, w 8ce, str, XII, 33. 30 cnt. 

— Tomik II. Erazma Glicznera. Książki o 
wychowaniu dzieci. Kraków, D. E.' Friedlein, 
w drukarni „Czasu", 1876, w 8ce, str. Vn, 
146. 80 cent. 

— rolnicza wyd. Adam Mieczyński. War- 
szawa, 1860 — 1871, Serya I. Tomów 6, obej- 
mują: 

1. Konferencye rolnicze : nawozy chemiczne 
Jerzego Ville, tłomaczenie Polikarpa Szląz- 
kiewicza (z tablicą rycin i drzeworytami 
w tekście). 

2. Uprawa buraków cukrowych na Ukrainie 
(z drzeworytami, przez Piotra Grodzickiego. 

3. O krowach mlecznych (z drzeworytami), 
przez Aleksandra Trylskiego. 

4. O służebnościach leśnych (z tablicą kolo- 
rowaną i planem leśno-gospodarskim), przez 
Edwarda Woyzbuna. 

5. Zasady płodozmianu , oraz wskazówki 
organizacyi gospodarstwa rolnego, przez Zy- 
gmunta Jaroszewskiego. 

6. O chowie indyk, przez N. Sarnowiczową. 

7. Wzory do zmianowań płodów w rolnic- 
twie uprawianych, przez Jana Romualda Wi- 
landa. 

8. Nauka o nawozach, przez Aleksandra 
Trylskiego. 

9. O urządzaniu lasów prywatnych ekono- 
miczno-racyonalnem (z tablicami kolorowane- 
mi), napisał dla użytku właścicieli ziemskich 
Nadleśniczy Tymoteusz Choiński. 

10. O podatkach, przez Bronisława Ryxa. 

11. Chemia rolnicza, przez J. B. Rogoj- 
skiego. 

12. Racyonalność w gospodarstwie wiej- 
skiem, przez Kornela Malczewskiego. 

13. O uprawie roli podług Rosenberga Li- 
pińskiego, napisał Aleksander Trylski. 

14. Opis własnych doświadczeń nad wła- 
snością absorbcyjną ziemi ornćj i przegląd 
prac dotychczas w tym przedmiocie dokona- 
nych, skreślili Emil Godlewski i Maksymilian 
Dobrski, Magistrowie nauk przyrodzonych. 

15. Łubin, jego uprawa i użytki, przez Sta- 
nisława Rewieńskiego. 

16. Treóó 9A§ą(l kultury roólinnćj, a w szqw 56 BIBLIOTEKA g^ólności kultury rolniczćj, prsez Ludumiln 
Jastrzębowskiego. 

17. Rarhunkowos(' gospodarska, przez Sta- 
nisława Kcwiońskiogo. 

18. In8truko3-a leśna, uio/ona przez Feliksa 
Tomaszewskiego. 

19. O głównych powodarli nieobsiewania 
się cięć w lasach wy8ok()|»ieniiych, sposobeiu 
naturalnych odniładnianych, przez Antoniego 
Hollaka. 

20. O uprawie lnu i przygotowaniu wł«)kna 
(z drzeworytami), przez Adama Mieczyńskiego. 

21. Notatki agronoma podczas dwiWh oblę- 
żeń Paryża, przez Zyguiunta Gawareekiego. 

22. Krytyka, Bibliografia, Kronika rolnicza, 
Rozmaitości. 

— Serya II. Biblioteki rolniczej, 1872, Ze- 
szytów 12, obejmuje : 

1. Zasady jazdy konnej i ujeżdżania koni 
(z tablicą rycin), przez Stanisława Wotow- 
skiego. 

2. Potrzeba nawozów zamiejscowych do 
utrzymania urodzajności roli, przez J. B. Ro- 
gojskiego. 

3. Ogrodnictwo dworsko -gospodarskie (z 
drzeworytami), napisał Aleksander Osipowicz. 

4. Prawo zwrotu Liebiga i racyonalna me- 
toda oznaczania rozmiarów nawożenia. 

5. O dziedziczności cz5'li przekazywaniu 
przymiotów przez rodziców na potomstwo, 
mianowicie u zwierząt, przerobił z francuz- 
kiego Mścisław Kamiński. 

6. Wścieklizna i sposoby jćj leczenia, przez 
Józefa Gluzińskiego. 

7. Nauka zacłiowania lasów, przez Edwarda 
Pohlensa. 

8. O znaczeniu niektórych wywodów Dar- 
vina w gospodarstwie wityskiem. 

9. Nauka osuszania gruntów. 

10. WeterjTiarya gospodarska, przez Ro- 
mualda Sobolewskiego. Cena po 1 rub. za 
Tom o 24 ark. druku. 

— Romansów. Wydawano ją z nowym ro- 
kiem 1820 w Warszawie z Drukarni przy 
Ulicy Gęsiej oddziałami. Każdy oddział skła- 
dać się miał z 10 tomów, każdy tom mniej 
więcćjz 200 stronnic. Do biblioteki Roman- 
sów wybierać miano nowe i klassyczne Ro- 
manse tak francuzkie i niemieckie, jako i an- 
gielskie i włoskie. Prenumerata na oddział I. 
czyli 10 tomów na białym pięknym papierze 
wynosiła złp. 40. Skoiiczyło się na ogłosze- 
niu prenumeraty. 

— romansów i powieści (tygodniowo tomik). 
Warszawa, J. Kaufmann księg., druk. Al. 
Pajewskiego, 1872, w 8ce; Tomik po 4 do 
6 arkuszy. Miesięcznie 45 kop.; kwartalnie 
z przesyłką 1 ruB. 80 kop. 

Tomik I. Złota szajka, przez Gaboriau; 
Parna w perłach, przez Al. Dumasa (syna). Tomik II. Pieniądz i praca, przez Wetten- 
bergha; Doktor Wampir, przez Oktawa Fćrć. 

— Toż. Rok VI. Wydawca i redaktor J. 
K.Hufman, w 4ce. Rocznie .'>2 numerów. Przed- 
płata całoroczna .3 rub., z przesyłką poczto- 
wą 4 rub. 

W r. 1877 wydawana w 8ce, numer o 16 
stronach, wraz z dodatkiem w osobnych ksią- 
żeczkach. 

W roku 187.1. Cena rs. 5 kop. 40, z prze- 
syłką rs. 6: Biała Niewolnica przez T. Grie- 
zinger. Śpiewaczka Tawerny przez Miss Brad- 
don. Dla Ideału przez Maryę Szelige. Doktór 
Wampyr przez l)kt.iwa Fere.* Cudze Pieniądze 
przez Emila Gaboriau. Mina Hpldenis przez 
Wiktora Cherbuliez. Człowiek Śnieżny przez 
G. .Sand. Walka Uczuć przez F. Miłryat. Nad 
Przepaścią przez Emila (iaboriau. 

W roku 1874. Cena rs. .5 kop. 40, z prze- 
syłką rs. fi Wzgórza Chaumont przez Karo- 
la Deslys. Dramat w głębiach oceanu Richar- 
da Cortambert. Król pary Karola Penzlaa. 
Sarchedon Whytte Melvi'lle'a. Moja siostra 
.loanna G. Sand. Garbusek Pawła Feval. Po- 
jedynek p. Themme. Jan de Thommeray przez 
Jul. Sandeau. Paryżanie Bulwera Lytton. Pan- 
na d'Avremont, przez Henryka Rivi6r6. Nad 
przepaścią (dokoń.) przez Emila Gaboriau. 

W roku 1876. Cena .3, z. przesyłką rs. 3 
kop. .50: Dzieci Wielkiego Świata p. Montó- 
pina. Klub Waletów kierowych (d. ciąg.) p. 
I'on8ona du Terrail. Złowroga Tajemnica p. 
Mansfielda. Kobieta starająca się podobać M. 
Z. Szwartz. Wicehrabina Ilermmija p. Mon- 
tepiua (d. c. powieści Dzieci Wielkiego Świata). 
Dzieła Szwartzowćj: 1. Marzenia Gertrudy, 
tom 1 •, 2. Gorączka Emancypacyi , tom 1 j 
.3. EUen czyli Rok Jeden, tom 1, i 4. Dzieci 
Pracy. 

W r. 1877 miano wydać: 1. Komedyanci 
na scenie życia, z węgierskiego, przez Jo- 
ckaja ; 2. Wyzwoleni, powieść osnuta na dzie- 
jach Austryi, z niemieckiego p. Bauernfelda; 
3. Przygody Rocambola (dalszy ciąg Klubu 
Waletów Kierowych), przez Ponsons de Ter- 
raill; 4. Chata Wuja Toma, przez Stowe. 

— kieszonkowa romansów i powieści. To- 
mów IX, Warszawa, 1868 — 1871, w 8ce. 

Tom II. Miłość zabijająca, czyli Bafaella, 
przez Hussaye Arsene. Warszawa, 1868, 
1.5 kop. 

Tom III. Zgubiony pierścionek, powiastka, 
przez Edwarda Lubowskiego. 10 kop. 

Tom IV. Cyrograf (kartka z gamietnika su- 
chotnika; z koięgi podróżnćj, przez t^ieńkow- 
skiego Karola, 1870. 15 kop. 

Tom V. Kobieta z wosku, czyli Meluzyna, 
przez Elżbietę Polko. 15 kop. 

Tom VI. Zemsta zdradzonćj żony, powiast- 
ka, przez Narreya Karola. 10 kop. 

Tom VIL Nieboszczyk narzeczonym, po- 
wiastka (z rycina). 10 kop. felBLIOTEKA 57 Toin IX. Walka o posażną paunę, plotka 
miejska z niedalekiej przeszłości, podejrzał, 
podsłuchał i rozgłosił Fotofero; illustrowana 
przez Fr. Kostrzewskiego. 15 kop. 

— Rzemieślnika l^^olakiego. Przewodnik dla 
cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa. 
Z 299 drzeworytami w tekście. Podług naj- 
lepszych dzieł obcych, z zastosowaniem się 
do potrzeb i zwyczajów krajt)wych, ułożył 
Ileurich Jan, budowniczy wolno-praktykujący. 
Wydanie drugie. Warszawa., 1K74. 1 rub. 

— Rzemieślnika Polskiego. Przewodnik dla 
szewców, czyli krótki zbiór najcelniejszych 
wiadomości do kunsztu szewckiego należą- 
cych, podług najnowszych źródeł ułożył Je- 
rzy Teofil Prawdzie, z 124 drzeworytanii 
w tekście. Warszawa, Gebethner i Wollt", 
1875, w 8ce, str. 158 i II. 90 kop. 

— nowych dramatycznych soczynenyj Nr. 2: 
Olha istoryczeskaja melodrama w 4 dijstwi- 
jach, napysał A. W. Jabłonowski}. (Muzyka 
Izyd. Worobkiewicza.) Perepeczatano z „We- 
sny". Kołomyja, czerenkami i nakładom M. 
Biłousa, 1878, "w 16ce, str. 80. 

— Stenograficzna. Czasopismo miesięczne. 
Lwów, nakład J. Polińskiego, 1871, w 8ce. 
Półrocznie 1 złr. 50 cnt. 

— teatralna lwowska. Zeszyt VII do XV. 
Lwów, 1871, w 8ce. 

Zeszyt VII. Radcy pana radcy, komedya 
w 3 aktach Michała Bałuckiego, str. 125. 50 k. 

Zeszyt VIII. Po wystawie paryskiój, frasz- 
ka dramatyczna w jednym akcie, przez Au- 
relego Urbańskiego, str. 54. 22 '/^j kop. 

Zeszyt IX. Zawierucha, komedya w jednym 
akcie, przez Wład. Koziebrodzkiego, str. 80. 
25 kop. 

Zeszyt X. Koziebrodzki ^Y. Pokusa K. 

Zesz5't XI zawiera: Aktorka, komedja w 5 
aktach, Aur. Urbańskiego, w 8ce, str. 913. 
Lwów. 37 Yj cnt. 

Zeszyt XIII: Balowe rękawiczki, obrazek 
dramatyczny, oryginalnie napisany przez Wł. 
Koziebrodzkiego, w 8ce, str. 64. Lwów. 1 złr. 
30 cnt. 

Zeszyt XV. Koziebrodzki Wład. Czy z po- 
wołania? komedya w 1 akcie. Lwów, nakł. 
Zelmana Igła synów, w 8ce, str. 58. 4 cnt. 

— teatralna, czyli: wybór sztuk oryginal- 
nych i tłómaczonych, przedstawianych na sce- 
nach Warszawskich. Warszawa, 1862 — 74, 
w 12ce. 

VI. Otton Łucznik, opera J. Chęcińskiego. 
30 kop. 

VII. W niełasce, komedja J. Chęcińskiego. 
45 kop. 

— dziecinnych amatorskich teatrów. Lwów, 
1874, w I6ce. 

Tomik L Grabowska M. Mały nauczyciel. 
32'/, kop. Tomik II. Izdebska W. Naszyjnik babuni. 
30 kop. 

— teatrów amatorskich, tom I. Lwów, F. 
H. Richter, druk. Gazety narodowćj, 1879, 
w 8ce, str. 27, 16, 18, 37 i 1 ni., 17 i 1 ni., 
19 i 1 ni., 63 i 1 ni., 18 i 1 ni., 40 i 1 ni., 
24 i 1 ni. 3 złr. 50 cnt. 

Treść: Nowożeńcy, komedyjka w dwóch 
akiach Bjórnsona; 2. Kalosze, komedya w je- 
dnym akcie J. A. hr. Fredry; 3. Kaprys, ko- 
medya w jednym akcie Alłroda de Musset; 
4. Przeworna mama, komedya w 3 aktach J. 
Bliziuskicgo ; 5. Na wędkę, komedya w 1 ak- 
cie; 6. Spudłowali, kbmeaya w 1 akcie K. 
Zalewskiego ; 7. Pan Damazy, komedya w czte- 
rech aktach przez Blizińskiego ; H. Zarzutka 
balowa, komedya w jednym akcie pp. Dela- 
cour i Paul Roger; 9. Podróż pana Perichon, 
komedya w czterech aktach pp. Labiche i 
M. E. Martin; 10. Panna Pivert , komedya 
w trzech aktach z francuskiego, przez Achi- 
lesa Eyraud. 

— 50 tomowa za 5 rubli. Wyd. Red. Przegl. 
tygod. W^arszawa, 1873, obejmuje: 

Figuier. Nazajutrz po śmierci. Tom I. 

Figuier. Nazajutrz po śmierci, Tom II. 

Smiles. O charakterze, Tom II. 

Smiles. O charakterze, Tom III. 

Lubbock. Początki cywilizacyi ludzkiśj, 
Tom III. 

Bednar. Dyetetyka dziecięcia. 

Mangin. Człowiek i Zwierzę, Tom II. 

Paweł St. Victor. Bogowie i ludzie, Tom I. 

Paweł St. Viktor. Bogowie i ludzie, Tom II. 

Mangin. Człowiek i Zwierzę, Tom III. 

Mili. Utylitaryzm. 

Rankę. Historya papieży i papieztwa. Tom I. 

Mig net. Życie Franklina. 

Lefevr. Cuda architektury. 

Pape-Carpantier. Lekcye o rzeczach, 

Sieczenow. Odruchy. 

Paweł St. Viktor. Bogowie i ludzie, Tom III. 

Miscelanea. Odczyty popularne. 

Ernest Legouvó. Dzieje moralne kobiet, 
Tom I. 

Pogadanki z ekonomii społecznćj. 

Dix on. Szwajcarya i Szwajcarowie, Tom II. 

Ernest Legouvó. Dzieje moralne kobiet, 
Tom II. 

Dix on. Nowa Ameryka, Tom I. 

Rankę. Historya papieży i papieztwa, Tom II. 

Dixon. Nowa Ameryka, Tom II. 

Ernest Legouvć. Dzieje moralne kobiet, 
Tom m. 

Dixon. Nowa Ameryka, Tom III. 

H. Taine. O ideale w sztuce. 

Dison. Nowa Ameryka, Tom IV. 

8 6Ś BIBLIOTEltA L. Biichner. Obrazy Hzyologiczne, Tom I. 

L. Figuier. Ziemia i Morza, Tora I. 

Coignet. Moralność niezależna. 

L. Figuier. Ziemia i Mi)rza, Tom II. 

L. Figuier. Ziemia i Muiza, Tom Ul. 

Miscelanea. O żródłaeh sił żywotnyeii. 

Rankę, llistorya papieży i papieztwa,Tom III. 

L. Figuier. Ziemia i Morza, Tom IV. 

L. Biiiliner. Obrazy lizyolDgiczne, Tom II. 

— ob. Pisarew, Spencer, Vacherot. 

— umiejętnośei lekarskich. Wydawca i re- 
daktor Prof. Dr. ftirsztowt w Warszawie, po 
zgonie jego Dr. Luczkicwicz. Prenumerata 
na wszystkie dzieła od początku wydawnic- 
twa do 1 Stycznia 1878 roku wynosi rs. ?08. 
Dalsza prenumerata wynosi rs. 10 półrocznie. 

Wyszły już w oddzielnycłi tomach lub ze- 
szytach i są do nabycia razem lub oddzielnie 
następujące dzieła: 

Oddzia"ł I. 

1. Akuszerya (Dr. Neugebauer). Tom Iszy. 
rs. 8. Tora Ilgi (Dr. Krasowski), rs. 4, Tom 
Illci (Dr. Jerzykowski). rs. 5 k. 50. 

2. Anatomia chirurgiczna (A. Richet, prze- 
kład Dra Marcellego Lewińskiego). Tom Iszy 
rs. 3. Tora ligi rs. 10. 

3. Anatomia opisowa ciała ludzkiego (Quain- 
HofFmann, przekład Dra K. Gursbskiego). Tom 
Iszy. rs. 7 kop. óO. Tom ligi. rs. 3 kop. 50. 
Tom Illci, przekład Dra T. Dunina, rs. 5 kop. 40 

4. Anatomia patologiczna (Prof. Brodow- 
Bki). Tomu Igo połowa Isza. r.s. .'} kop. 45. 

5. Anatomia praktyczna (Budge, przekład 
Dra Wacława Mayzel). rs. 4. 

6. Ausknltacya i Perknssya (Gerhardt, prze- 
kład Dra Wyrzykowskiego), rs. 3. 

7. Balneologia (Dr. Michał Zieleniewski). 
rs. 3. 

8. Chemia Lekarska (Pr. Fudakowski), Część 
Isza. rs. 3. 

9. Chirurgia ogólna i szczegółowa (Prof. 
Girsztowt). Tom ligi. Zeszyt 1 rs. 1 kop. 50. 
Zeszyt 2 rs. 1 kop. 50. 

10. Chirurgia operacyjna (Dr. Kwaśnicki, 
Stankiewicz, Wszebor). Tomy 2. rs. 10. 

11. Dermatologia (Neuman, przekład Dra 
Al. Stockmanna). rs. 3. 

12. Elektroterapia (Prof. S. Domański), rs. 3. 

13. Embryologia (Prof. Schenk, przekład 
Dra Wacława Mayzla). rs. 3. 

14. Epizoocyologia i Weterynarya Policyjna 
(Prof. Seifman). Część I. rs. 2. 

15. Farmacya (Duflos, przekład Dra A. Fa- 
biana i Piaseckiego). Tomy trzy. rs. 18. 

16. Farmakognozya (Prof. Trapp). Tomy II. 
rs. 8. 

17. Farmakologia i Receptura (Schuchardt i 
Poener, przekład Dra Wyrzykowskiego). To- 
py 2. rs. lO. 18. Fizyologia (Donders-IIoyer i Wundt, 
przekład Drów Fabiana i Stockmanna). rs. 9. 

19. Gynekologia (Veit, przekład Dra M. 
Gruela). 1871. rs. G. 

20. Ilistologia i llistochemia. (Kolliker i 
Frey, przekład Dra St, Witkowskiego), rs. 10. 

21. Uiatorya Medycyny (Hiiser, przekład 
Dra A. Heinricha). Tom I. rs. 3. 

22. llygiena (Prof. Oesterlen, przekład Prof. 
ł.,uczki»'wioza). rs. (i. 

23. Laryngoskopia i Rynoskopia. (Dr. B. 
Taczanowski), rs. 1 k. 20. 

21. Medycyna Sądowa (Casper-Liman, prze- 
kłatl Prof Wisłockiego i Dra S. Witkow- 
skiego). Tomy dwa. rs. 12. 

25. Nauka o chorobach wenerycznych. (Re- 
der-Zeissl, przekład Dra Kurcyusza). rs. 3. 

26. Oftairaologia (Wecker, przekład Dra 
Jodko). Tom Iszy. rs. 3. Tom II rs. 2 kop 25. 
Tom Illci (Donders, przekład Dra Gepnera). 
rs. 2 kop. 70, zeszyt 2gi rs. 1 kop. 30. 

27. Patologia ogólna (Uhle, Wagner, Ilart- 
mann, przekład Prof Dra Łuczkiewicza). rs. 
7 kop. 20. 

28. Patologia i Terapia szczegółowa: Cho- 
roby serca i naczyń (Prof. Luczkiewicz). rs. 2. 
Choroby narządu oddechania (Prof. Duchek, 
Ziemssen). Tomy trzy. rs. 10. (Tora Iszy rs. 
2. Tom 2gi rs. 3. Tom 3ci rs. 5). Choroby 
narządu ruchu (Prof. Ziemssen). rs. 2. Choro- 
by pfzyrząd<')w jamy brzusznej (Prof. Ilenoch). 
rs. 6. Choroby nerek (Prof. Dr. Rosenstein). 
rs. 3 kop. 60. Choroby pęcherza moczowego 
(Prof. Ziemssen). rs. 1 k. *40. Choroby zara- 
źliwe chroniczne (Prof. Heller i Prof. Bollin- 
ger). rs. 3. Choroby zaraźliwe ostre (Prof. 
Ziemssen tłum. Kosmowski). Tomy dwa rs. 10. 
Choroby z zatrucia (Prof. Ziemssen). rs. 4. 
Choroby narządu trawienia (Prof. Vogel'a). 
rs. 5. Choroby z zaburzeń w odżywianiu (Prof. 
Zierassen). rs. 9. 

29. Pediatrya (Yogel, przekład uzupełniony 
Dra Sommera). Tom jeden. rs. 6. 

30. Policya Lekarska '(Dr. Pappenheim, tł. 
D. W. Mayzel). Tomy 3. rs. 12. 

31. Propedeutyka Lekarska (Prof. Luczkie- 
wicz). rs. 2. 

32. Psychiatrya (Pr. Piaskowski). Zeszyt I. 
rs. 2 kop. 30. 

33. Rv8 praktycznej Otiatryi (Dr. B. Ta- 
czanowski). 1869. rs. 2 kop. 30. 

34. Termometrj-a i Sfygmografia (Pr. Alwa- 
renga). rs. 3. 

35. Toksykologia (Pr. Wisłocki). Część o- 
gólna. rs. 2. 

36. Uroskopia czyli Badanie i Seraiotyka 
moczu (Neubauer i Yogel, przekład Dra Wit- 
kowskiego), rs. 3 kop. 60. 

37. Zboczenie mowy Dra Kuesmaul 1879. 
3 ruble. BIBLIOTEKA 5§ Dział II. Rys historyczno-stetyst. szpitali i 
innych zakładów dobroczynnycłi w król. pols. 
Tom I z planami szpitali. 6 rub. 

Dział III. Przeelad postępów nauki lekar- 
skiej za rok 1870, za rok 1871, za rok 1872. 
Roczników 3. Każdy tom dla prennin. 4 rubl. 
osobno 8 rubli. 

— umiejętności prawnych wyszły w łój 
Seryi następujące dzieła: 

1. Walenteero Dutkiewicza. Uwa^i nad dzie- 
łem Prawo Polskie Prywatne, przez Piotra 
Burzyńskiego 60 kop. 

2. Ksawerego Józefowicza. Przepisy o Hy- 
potekach, czyli wykład prawa hypotecznego, 
przez Stanisława Zawadzkiego przejrzany i 
poprawiony, rs. 2. 

3. J. J. DelsoPa. Zasady kodeksu Napole- 
ona, w związku z nauką i jurisprudencyą 
przedstawione; przekład dopełniony pod re- 
dakcyą M.ścisława Godlewskiego, według ligo 
wydania francuzkiego, przejrzanego, popra- 
wionego i znacznie powiększonego. Tomów 
trzy. ra. 12. 

4. Zachariae'go. Wykład Postępowania Kar- 
nego niemieckieero, spolszczony pod redakcyą 
Leopolda Mikulskiego, tom I i II. Cena po 
rs. 2. 

5. Wł. Spasowicza. Prawa Autorskie i Kon- 
trefakcya, przełożył z rossyjskiego Jan Mau- 
rycy Kamiński, uzupełnił oryginalną pracą: 
Rzecz o tak zwanćj własności literackiej. 
Autor. rs. 1. 

6. R. Heinzego. Angielska Jury w poró- 
wnaniu z franeuzko-niemieckim sądem przy- 
sięgłych, przełożył J. Benzef. kop. 60. 

7. Drobi8ch'a. Statystyka moralności i wol- 
ność woli ludzkićj, przełożył Z. Sumiński. 
kop. 90. 

8. J. Rosenblatta. Nauka o udziale w prze- 
stępstwie, rs. 1 kop. 20. 

9. Skrzeczki. Choroby umysłowe w stosun- 
ku do nauki o poczytalności, przekład A. 
Cohna, poprawiony pod względem lekarskim 
przez Dra Stanisława Chomentowskicgo. k. 45. 

10. Romualda Hubego. Prawo polskie w wie- 
ku trzynastym. 

Serya II. Powody urzędowe do księgi pier- 
wszej kodeksu cywilnego królestwa polskiego 
z r. 1825. Z dyaryusza Senatu sejmu Króle- 
stwa polskiego r. 1825, zebrał i ułożył Mści- 
sław Godlewski Magister Pr. i Adm., w 8ce, 
I_IV O 1—8 1 — 647 str. Warszawa, S. 
Orgelbranda synowie, 1875 złp. 35 gr. 16. 

— nmiejętności prawnych. Wydawnictwo 
zbiorowe Rok V. Redaktor i wydawca Mści- 
sław Godlewski w Warszawie, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1879, w 8ce. Wychodzi dwa 
razy na miesiąc. Przedpłata roczna w War- 
szawie 10 rs. na prowincyi z przesyłką 12 rs. 

Obejmuje : Nasze pisma prawne, przez A. R. 
Przepisy tyczące się exekucyi podatków w Królestwie polskióm, przoz Antoniego Puł- 
janowskiego. Śluby cywilne w historycznym 
rozwoju, skreślił Dr. Edward Rittner. G. Si- 
moneńka Statistika carstwa polskago, przez 
R. B. Przegląd bibli(i;^raficzny, przez A. R. 

— umiejętności przyrodniczych pod kie- 
runkiem komitetu redakcyjnego składającego 
się z Drów Biesiadeckiego pr. anat. pat. w U. 
kr., Czyrniańskiego pr. chem. w U. kr., Fran- 
kego pr. Mech. w Tech. Lw. Karlińskiego pr. 
Astr. w U. Kr., Kreuza pr. min. w U. Iw., Majera 
pr. fiz. w Un. kr., Nowickiego pr. zool. w U. kr., 
Przeciszewskicgo pr. agr.j Radziszewskiego pr. 
eh. w U. Iw., Skiby pr. hzyki w U. kr., Stras- 
burgera pr. bot. w U. jenajskim, Teichmanna 
pr. anat. w U. kr. a pod redakcyą Ludwika 
Masłowskiego. Kraków, nakładem A. Dyga- 
sińskiego i Małui, Druk. W. Korneckiego, 
1873 — 74. Zeszytów XXI. Tomów dwa. Obej- 
mują: John Tyndall. Ciepło jako rodzaj ru- 
chu,' przetłomaczył z czwartego wydania an- 
gielskiego L. Masłowski, w 8ce, 1 kartka, 
1 tabl. lit. VIII 537 i Dodatek Nr. 7 str. 72, 
(1873). Tom II. Wilhelm Wundt: Wykłady 
o duszy ludzkićj i zwierzęcój. Przekład z nie- 
mieckiego. 

— uniwersalna, wydawana przez Adama 
Kaczurbę, rocznik I, tom I. Tarnów, nakł. 
wydawcy, druk. W. Angelusa, 1880, w Bce, 
str. 160. 

Treść : Hymn Bogarodzica Jul. Słowackiego 
(str. 5 — 6). Sielanka młodości, przez Kon- 
stantego Gaszyńskiego (str. 7 — 16). Ks. Pio- 
tra Skargi O miłości ku ojczyźnie (st. 17- 31). 
Król Mieczysław II, dramat w pięciu aktach 
Adama Bełcikowskiego, uwieńczony pierwszą 
nagroda na zeszłorocznym (?) konkursie kra- 
kowskim (str. 32 — 64). Hetman Ukrainy, po- 
wieść historyczna Michała Czajkowskiego (str. 
65 — 128). Ojciec zadżumionych Jul. Słowac- 
kiego (str. 129 — 144). Jan Bielecki, powieść 
Jul. Słowackiego (str. 145 — 160). 

— Toż. Rocznik I, tom II luty. Tarnów, 
nakł. wydawcy, druk. W. Angelusa, 1880, 
w 8ce, str. 161 — 320. 

Treść : Hetman Ukrainy (c. d., str. 161—224). 
Mieczysław II (c. d., str. 225 — 256). Anhelli, 
przez Jul. Słowackiego (str. 257 — 289). 
W Szwajcaryi, przez Jul. Słowackiego (str. 
290 — 303). Ks. Piotra Skargi Kazania sej- 
mowe (str. 305 — 320). 

— ob. Kuzurba. 

— najceluiejszych utworów literatury euro- 
pejskiej. Pod" kierunkiem Redakcyi Kłosów 
w "Warszawie, nakładem S. Lewentala, 1877— 
1880, w 8ce. W-ychodzi miesięcznie jeden tom. 
Przedpłata całoroczna z przesyłką 7 rub. 20 
kop., przy Kłosach lub Tygodniku powieści 
i romansów z przesyłka pocztową 4 rs. 80 kop. 

Obejmuje : Tom 1 —'8. Jan z Tęczyna, po- 
wieść historyczna, przez J. U. Niemcewicza 
Żmija, Jan Bielecki, Hugo, Mnich, Arab, 
Mindowe, Marya Stuart, Mazepa, Balladyna, 
Lilia Weneda, Sen srebrny Salomei, Ojciec 60 BIBLIOTEKA - BIBLIOTHEK zadżumionych, W Szwajcarył, List do Ale- 
ksandra IlimibokUa, przez Jnl. Słowackiego. 
Dziowica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi 
przez Karola Libelta. —Tom 9. Zamek Ka- 
niowski, SohiUka, przt'7, SewerjTia Goszczyń- 
skiego. Życie i przypadki Faustyna Felik.sa 
na Dodosżach Dodosińskiego, p. Fryderyka 
hr. Skarbka. — Tom 10. Sobótka, Anna z Na- 
brzeża, Wir-rsze, pomniejsze, p. Sewerj-na Go- 
szczyń.skiego. Życie i przyp.ulki Faustyna 
Feliksa na Dudoszach Dodosińskiego p. Fry- 
deryka hr. Skarbka. — Tom 11 - 12. Wier- 
sze poumiejsze, p. Seweryna Goszczyńskiego. 
Pan Starosta, powieść obyczajowa, p Fryde- 
ryka hr Skarbka. Wdowa Agisa, tragedya 
w trzech aktach, p. Wilhelma Jordana. — 
Tom 13 — 71. Hipolit Boratyński, romans hi- 
storyczny, p. A. Brimikowskiego. Wizerunki 
Polskie, zbiór szkiców literackich, p. A. Ty- 
8Z}niskiego. Wallenstein, poemat dramatyczny, 
p. F. Schillera. Zamek Krakowski, romans 
historyczny z końca XVI wieku, p. H. hr. Rze- 
wuskiego. Szkoła kobiet, komedya w. pięciu 
aktach wierszem p. J. P. Molierea. Święto- 
szek, komedya w pięciu aktach wierszem p. 
J. P. Moliere'a. Adam Śmigielski, starosta 
Gnieźnieński, przez II. hr.Rzewuskiego. Ka- 
tedra Najświętszój Panny Paryzki^j, p. W. 
Hugo. Charaktery rozumów ludzkich i Bako- 
na metoda tlómaczenia natur)', p. M. Wiszniew- 
skiego. Listopad, romans historyczny z dru- 
giej poh)wy ^A^^III wieku, p. H. hr. Rzewu- 
skiego. Odysseja Homera, w przekładzie L. 
Siemieńskiego. Rycerz Lizde jko, powieść z cza- 
sów panowania Jana Kazimierza, przez H. 
hr. Rzewuskiego. Poezye oryginalne i prze- 
kłady poetyczne, przez Lucyana Siemieńskie- 
go. Zaporożec, przez H. hr. Rzewuskiego. 
Gotz von Berlichingen, źelaznoręki, dramat 
W. Gothego. Pamiątki starego szlachcica li- 
tewskiego, przez IL hr. Rzewuskiego. Arria 
i Messalina, dramat Adolfa Wilbrandta. Dzie- 
ła Fr. Zabłockiego. Lukrecya Borgia, przez 
Ferdynanda Gregorovinsa. Elekcya, powieść, 
przez Aleksandra Bronikowskiego. Natan Mę- 
drzec, przez G. E. Lessinga. Emilia Galotti. 
przez G. E. Lessinga. Królowa Marya, dramat 
Alfreda Tennysona. Dzieła Ignacego Krasic- 
kiego, Tom I do VI. Wybór pism Pawła 
Heysego : I. Sabińki. Ilistorya literatury an- 
gielskiej, Hermana Hettnera. Wybór pisui Pa- 
wła Heysego: II. Nowelle. 

Na rok 1880 zapowiedziano autorów: Bal- 
zak Ilon, Goethe (Faust), tłum. F. Jezierskie- 
go, BjTon, Lope de Vega, Azeglio M., Ale.\. 
Manzoni, Jeż — Miłkowski, Pług Pietkiewicz 
(Duch i krew), Wacł. Potocki (Wojna), Na- 
ruszewicz A. 

Zeszyt stj-czniowy 1880. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lcwentala, w 8ce, str. 64, 61 i .32. 

Treść; Wojna chocimska, przez Wacława 
Potockiego, z przedmowę Alexandra Tyszyń- 
skiego, ark. 1 — 4. Komedya ludzka, przez 
Honoryusza Balzaca, przekład Waleryi Mar- 
ren^, ark. 1 — 4. Faust, przez J. W. Goethe- 
go, przekład Feli.\a Jezierskiego, ark. 1 — 2. — warszawska, pismo poświęcone naukom, 
sztukom i przemysłowi, pod re^akcyą K. Wł. 
Wójcickiego (od r. 1870 F. Jezierskiego). 
Warszawa, Gebethner i Wolff, nakł. druk. J. 
Bergera, w 8ce. 

— ob. Estreicher Kar. (Zestawienie 1875). 

— dla młodocianego ^^icku. Serya I i II 
po 3 tomiki. Warszawa, (iebethner i Wolff, 
druk. Jaworskiego, 1869—1870, w 12ce. Se- 
rya I. Tom I - III. str. 88. str. 10.3, k. 2 i 
str. 1.09: Serya II. Tom I — HI, k. 1. str. 181; 
k. 1. str. 99; k. 1, str. 101 ii. Seryi I. Tom 
pierwszy i drugi po .30 kop., Tom trzeci 40 
kop.; Seryi II. Tom pierwszy 50 kop., Tora 
drugi i trzeci po 30 kop. 

— Ser)'a I. Tom I. 1. Pałac życia przez 
Edw. Laboulaye. 2. Bogactwo obowiązuje 
przez P. de Lockroy. 3. Miłość matki przez 
de Lockroy, str. 88. 30 kop. 

— Tom II. 1. Im więcej komu dano, tćm 
z większego rachunku słuchanym będzie, przez 
J. Belejowską. 2. Przygody Amerykanina 
w Chinach, przez E. Sourestra, str. 103. .30 kop. 

Tom III. Wśród lodów. Pamiętnik Jana 
Hardy, przez Izaaka Hayes słynnego przy- 
wódcę wyprawy amerykańskićj do bieguna 
północnego, przerobiony z angielskiego przez 
Joannę Belejowską. str. 1.59. 40 kop. 

— Serya II. Tom I. Roger, W pośród fal 
morskich, przekład J. Belejowskićj. w 16ce, 
str. 181. 50 kop. 

— Tom II. 1. Gregorowicz J. K. Cudze 
piórka 2. Gutty A. Świat niewidzialny, prze- 
kład z ang. przez K. P., 3. M. Edgeworth, 
Wdzięczność murzyna, przekład przez J. Be- 
lejowską. w 16ce, str. 99. 30 kop. 

— Tom III. Magja naturalna, czyli sposób 
dokonywania za pomocą optyki, różnych do- 
świadczeń, sztuk, dziwów, a nawet ukazywa- 
nia się duchów, opisany popularnie naukowo 
przez J. Belejowską. Z 12 drzeworytami, 
w 16ce, str. 101. 30" kop. 

— ob. Forster K. (1869), Hiidenbrandt Piotr 
(1871), Radziszewski F. (Wiadomość 187.5). 

Biblioteki gdańskie ob. Polkowski Ignacy 
(zapiski 1870). 

— szemat ob. Semeneńko P. 

Bibliothek interessanter Erziihlungen. tom 
49 : Ein Poleiiherz oder die Flucht aus Sibi- 
rien. Eine Erziihlg. von B. Adolfi. Miiiheim 
a. d. R. Bagel, b. r. (1871 — 1876), w 16ce, 
str. 80. .50 fen. 

— fiir die reifere christliche Jugend tom 
26: Der polnische Żuave eine Erziihlung von 
J. Schom. Regensburg. Manz, b. r. (po r. 
1870), w 8ce, str. 188 i 1 ryc. 1 m. 50 fen. 

— slaviRchor Poesien in Deutscher Ucber- 
tragung Red. Jos. Wenzig, 2 tomy. Prag, 
Urbanek, 1875 — 76, w 16ce, stri 200 i IX, .58. 
3 m. 84 fen. 

(Auswahl aus Jos. Wenziga Ubertragun- 
gen slayiacher Volkslieder; t. 2, GrJiźyna, BIBLIOTHi:QUE >- BIELIŃSKI &i Htthauische Erzahlung von Adam Mickiewicz 
uebertragen von Alb. Weiss.) 

— gediegener und interessanter franzosi- 
scher Werkc. tom 20: N. A. de Galyandy. 
Jean Sobieski, le liberateur cłirótieiitć ou la 
campagne de Vienne. Munster, Theissing, (po 
r. 1870) w 16ce, str. 185. 40 ion 

— ob. Elbing (1829), Hankiewicz Hil. (Sam- 
mlung 1871). 

Bibliothśque imperiale pxiblique de St. Pó- 
tersbourg. Catalogue de la section des Rus- 
sica ou ćcrits sur la Russie en langues ćtran- 
gferes. 2 tms. Petersburjj-, 1873. (Leipzig Yoss) 
w 8ce, str. YIU, 845 i 771. 24 m. 

BICZAJ Jan. Praktyczna nauka selskoho hos- 

podarstwa. Napysaw Czast I. O nawozi 

abo hnoju. Czast II. O uprawi roli. Czast III. 
O uprawi poodynokych roslyn hospodarskych. 
Lwów, 1873 — 75 — 77. 

— ob. Hartinger A. (Objaśnienie 1873). 

Biecz ob. Kotowicz Antoni (Częściowy 1874). 

Biedaczek ob. Preis. 

BIEDRZYCKI Julian. Kruczek i 7;biór utwo- 
rów wierszem i prozą, przez J. B. Warszawa, 
druk. J. Jaworskiego, 1867, w 8ce, str. 92. 

Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga 
w Trójcy jedynego Niep. pocz. P. Maryi i 
WW. SS. Warszawa, nakł. Langego, druk. F. 
Heneczka w Niem. Piekarach, 1869, w l;?ce, 
str. 278 i VI. 

— Toż, tamże, 1873, w 12ce. 

— Toż. Książka do nabożeństwa. Rzeszów, 
Pelar J. A. 185(?). (Odb. i sprzedano 6000 
egzemp.) 

— roku. Częstochowa, Leop. Kohn księgarz, 
1872. Oprawny w skórę 25 kop.; oprawny 
w szagr. ze złotym brzeg. 50 kop. 

— ob. Chmielowski Bened. Joach. (1862). 

Biega Henryk ob. Deharbe T. J. (katechizm 

1877). 

BIEGANOWSKI Filip ks. Materyaly do dzie- 
jów upadku unii w dyecezyi chełmskiej. Od- 
bitka z „Warty". Poznań, w komisie wydaw. 
Wład. Simona, czcionkami i nakł. Władysł. 
Simona, 1878, w 8ce, str. 75. (Wyszło bez 
imiennie.) 

BIEGELEISEN Henryk. Żywot ks. Jezuity 
Franciszka Bohomolca (Nadbitka z „Albumu 
ucz%cój się młodzieży polskiej, poświęconego 
J. I. Kraszewskiemu"). Lwów, druk. Gazety 
narodowej, 1879, w 8ce, str. 619 — 659. 

BIEGELMAYER Ludwik. Hohes Abgeordneten 
Haus. Lwów, 1874, w 4ce. 

— Das National-Einkommen und die Finanz 
ąuellen Oesten-eichs mit Riicksichl auf die 
Beleuchtung der óssterreichischen Finanzen 
des Freih. v. Pillersdorff, von Ludwig Biegel- 
meyer k. k. Finanzrath. Lemberg, gedruckt 
bei Peter Piller, 1851, w 8ce, str. 64. (Na okładzinie tytuł, System der Staates- 
wirtschaft und der Finanzen im Allgemeinen 
I Heft.) 

Biegunka krwawa ob. Orkisz Józ. (1879). 

BIELAJEW I. D. Oczerk istoryi siewiero za- 
pad, krają Rossii. Wilna, 1867, w 8ce. 

BIELAK ks. Jukundyn Odezwa do Katolików 
na Górnym Szląsku. Jeruzalem d. 30 pażd., 
1875, Gliwice, druk. Teodora Zalewskiego, 
1875, w 4ce, 2 kartki. 

Bielany ob. Zarewicz L. (1871). 

BIELAWSKI Fp. (Polak zamieszkały w Mo- 
skwie^. O galwano-magnitnom leczenii, bolie- 
zni izleczywąjemyja posredstwem galwanoma- 
gnitny ztokow razsużdenie, etc. Moskwa, typ. 
N. Stepanowa, 1846, w 8ce, str. 34. 

BIELAWSKI Gabryel. Kunegunda matka Zbi- 
gniewa oryginalna tragedya w pięciu aktach 
przez bez wyr. m., 1820, w 8ce. 

BIELAWSKI J. M. Aux champions du dróit 
et de la justice. Le Polonisme Latin, le Pan- 
slavisme Moscovite et TEurope. J. M. B. Cler- 
mond-Ferrand. Paris, libr. Bleriot, impr. Thi- 
baud, 1863 (1864), w 8ce, str. 48. 

BIELAWSKI Joseph ans dem Grossherzog- 
thum Posen (ur. 1847). Ueber die Innervation 
und die Bewegung der Bronchialmuskulatur. 
Inaug. Dissertation. Greifswald, Druck d. Univ. 
Buchdr. von F. W. Kunike, 1875, w 8ce, s. 52. 

BIELECKI. AUgemeine Ansicht der Frucht- 
wechselwirtschaft. (W Progr. gimn.) Brzeża- 
ny, 1852, w 4ce, str. 4. 

Bielecki Józ. ob. Ersłlinge (1820). 

BIELEWICZ Władysław i (później) Koestlich 
Ferdynand. Smigust, pisemko humorystyczno- 
polityczne. Rok I. 1866, Lwów, druk. K. Fil- 
iera, w 4ce. Nr. 1 dnia 12 Sierpnia, Nr. 9 d. 
31 Grudnia. 

BIELILOWSKIJ Cesar O Kateryna, raelodra- 
w 3 aktach (Biblioteka nowych dramatycznych 
soczynenyj, 4). Kołomyja, pecz. M. Biłousa, 
1879, w 8ce, str. 51. 20 cnt. 

BIELIŃSKI Dr. T. Nowe miasto nad Pilica 
(Gubernia Piotrkowska Powiat Rawski). Za- 
kład przyrodo-leczniczy (Hydroterapia). Spra- 
wozdanie z działalności zakładu w roku 1876. 
Warszawa, drukarnia S. Burzyńskiego, ulica 
Miodowa Nr. 1, 1877, folio, str. 4. 

— Zakład Przyrodo-leczniczy Dra Bieliń- 
skiego w Nowśm-Mieście nad Pilicą (Warsza- 
wa). Druk., Bursyńskiogo i Czerniejewskiego, 
ul. Nowy-Świat, 1874, w 4ce, 2 kartki niel. 

— Prospekt. Zakład wodoleczniczy w Miirz- 
zuschlagu obok Semmeringu. bez miejsca dru- 
ku i r, (1875), w 4ce, 1 strona. 

— Prospekt der Wasser-IIeilanstatt Miirz- 
znschlag Schnellzug-Haltstation der Siidbahn 
niichst dem Semmering in Steiermjirk 1875 
Im Selbstverlage der Amtalt. Na końcu: lei- 

ten der Arzt A Waldher Eigenthiimer In 

Murzzuschlag, w 12ce, str. 16. 63 BIEŁORUSKIJA - BIERNACKI Biełoruskija pieśni ob. Nosowicz (1874). 

BIFLOWSKI AucuM (ISOfi f 1876). Pomniki 
dziejo^M' Polski, ^[orminont.-i Pi»loniuo liisto- 
rica. Wyd.tł August liiclowski. Tom II. I.\v(\w, 
nakładrui An^. Hiolowskiofro. w drljkanii Os- 
solińskich. 1H7:», w 8co, 8fr. XXVI i <)0(J, z 7 
tabl. litogr. !•! złr. hO cnt. 

— Monumont.i Poloniac hisforica: P(»mniki 
d/.iojnwo Polski, tom lii wydany iiakLidcm 
Akademii umiejętności w Krakcłwic. opraco- 
wany przez lwowskie grrono członkiSw Komi- 
syi historycznej ty]/.o Akiidcniii (pod przewo- 
dnictwom dra A. Małcckiciro :i r('d;dvcyą dn'»w 
W. Kętrzyńskicjro i X. I.iskieffo). i.wów, 
Gubryńowicz i Schmidt, druk. Zakładu nar. 
im. Ossolińskich, 1878, w 4ce, str. XI i 876. 
12 złr. 

— Szymon Szymonowicz, studjum. Krakńw, 
Akad. Umiej., 1875, w 4ce, str. 190. 1 rs. 80 k. 

— ob. Pamiętnik Akademii umiej. Krak. 
Wydz. filolo?:. histor. filoz. Tom II. " 

— ob. Jabłinov/<:ki Ant. (Pamiętnik 1875), 
Nestor (Latopis 18641 Pszonka J.* (Pamiętnik 
1874\ Yincentius l^Lifrister. 

Bielow?k' Wacław ob. Pamiętnik (1874 — 75). 

Bielozor Christ, ob. Ordinacija (1971). 

Bielska ziemia ob. GInger Zyg. (1873). 

BIELSKI Jan. Widok królestwa polskiego, 
czyli najważniejsze wiadomości o wewnę- 
trznych i zewnętrznj-ch sprawach da^\Ti6j rze- 
czypospolitćj. Wydał L. R(zepccki) T. 1. Po- 
znań, 1873. 

BIELSKI Józef (Dr). Homeopatya popularna. 
Według Dra C. Ileringa z Filadelfii przeło- 
żył z francuskiego (tłumaczenia Dra Lćon 
file), uzupełnił własnemi uwagami i oł>jaśnłe- 
niami powiększył i do potrzeb zwolenników 
tśj metody zastosował. Z 46 figurami. Lwów, 
1877, w 8ce, str. 584. 3 złr. 

— Homeopatya dzisiejsza, napisał Dr. 

Med , prakt. hora. we Lwowie, Dr. Med., 
akiisz. i chirur. Uniwers. w Monachium, były 
wojskowy lekarz bawarski w czasie kampanii 
1866 r., członek Tow. „Ilahnemanna'' w Stut- 
gardzie. Lwów, księg. Seyfartha i Czajkow- 
skiego, autor, druk.' Zakładu Ossolińs., 1871, 
w 8ce, k. 2, str. 42 i k. 1. 50 cnt. 

— Lekarz i choiy, studyum przez Dra 

Med. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk. 
Zakł. Ossolińskich, 1871, w 8ce, str, 29. 25 et. 

Bielski Maciej ob. Jireczek Jos. (Chronograph 

1879). 

Bielski Marcin ob. Wisłocki W. (1878). 

Bielski Paweł ob. Gąsiorcwski J. (Kazania 

1808). 

BIELSKI Paweł. Discours prononcó au nom 

des rćfugi<''s polonais par samedi le U 

octobre 1851, sur la tombe de M. Harot(eaux, 
chef du buieau des rt^fiigi^s au dćpartement 
du Bas-Rhin. Strasbourg, imprira. Huder, 1851, 
w 8ce, str. 4. BIELSKI Valentin. Tłiesc pour le doctorat 
en inedecine. Strasłiourg, imprim. G. Silber- 
mann, 1871, w 4ce, k. 2, str. 22. 

BIEŁORUSOW A. Opis aktowoj knigi kijew- 
skawo centraluawo Archiwa. Nr. 19. Kijew, 
oficialuoje izdanijo Arcłiiwa, 1879, w oce, 
str. 41.  

BIEŁOZIERSKI W. Lietopisy jużno-ruskija 

otkrytvj;i i izdannyja Tom I. Kijew, 1856. 

7") kr)p. 

BIENEMANN Fried. Briefe und Urkunden 
zur (Jescliieclite Livland» in den Jahren 1558 — 
1562. Aus iid;indischen Arcliiwen herausgege- 
ben. Riga Yerlag v. N. Kymrael, 1865, w 8ce. 
Band I. XXIV, str. 315. Pand II. XXI, str. 
295. Band III 1559, 1560. Kiga 1868. str. XX. 
301 (I). Band IV. 1560, 1561. Riga 1873, str. 
XXIV. 437 (I). + 

~ Toż. Riga. Yerlag von N. Kymmel, 1876j 
w 8ce. Druck der F'. priv. Ilofbuchdruckerei 
in Rudolstadt. Band V. 1561, 1562, nebst 
Nachtriigen, w 8ce, str. L. 539. 

BIENIASZ Franciszek. Fosforyty galicyjskie, 

przez asystenta przy katedrze mineralogii 

w Uniwersytecie Jagiellońskim (Odbitka z to- 
mu XIII Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 
demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1879, w 8ce, str. 8. 

BIEŃKOWSKI Antoni. Mowa przy obchodzie 
pogrzebowym ś. p. Jaśnie Wielmożnego To- 
masza Wawrzeckiego Senatora Wojewody, 
Ministra Sprawiedliwości Królestwa Polskiego, 

Orderów wielu Kawalera. Przez Sędziego 

Trybunału Naywyż.szey Instancyi Królestwa 
Polskiego, Orderu Śgo Stanisława Kawalera. 
Dnia 26 Sierpnia 1816 roku, w Warszawie, 
w 4ce, 4 kartki. 

SIENKIEWICZ Adolf lekarz. Kwestya najwa- 
żniejsza. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Sikorskiego, 1873, w 8ce, str. 124. 1 rub. 50 k. 

BIEŃKOWSKI Ks. Konstanty. Miesiąc Maj, 
dla niewiast cbrześciań.skich ułożony na ucz- 
czenie Marji Boga-rodzicy. Warszawa M. Or- 
gelbrand, i877, w 8ce, str. 176. 45 kop. 

Bierer R. ob. Beobachier (b. r.). 

BIERNACKI Alojzy Prosper, Kalendarz kie- 
szonkowy rolniczo-gospodarski dla Przyjaciół 
polepszonego rolnictwa na rok 1814. Wro- 
cław, Kom, w 8ce, str. 291 i VIII, z dwoma 
kopersztycłiami. 

— Głos na posiedzeniu Banku. Warszawa, 
1834, w 4ce. 

(BIERNACKI b. min. skarbu.) Associatio for 
the protection of the intercits of Englishers 
in foreign Countries and suppression of the 
pirate editions. Paris, impr. E. Duverger, 1837, 
w 8ce, str. 4. 

— Ogłoszenie o utworzeniu Towar^stwa 
filotechnicznego polskiego w Paryżu. Paryż, 
18.38, w 8ce, str. 4. 

— ob, Klimaszewski H. (Protestacya 1863). BrERNACKI - BILDER ^ BIERNACKI Cezar. Podobizna pisma (fac 
eimile) Św. Wojciecha. Warszawa, 1875, w 8ce, 
opisu str. 7. Podob. 1. Kopia oryginalnego 
Autografu przy tytule Św. Wojciecha, z rę- 
kopismu pergaminowego przechowywanego 
w klasztorze Św. Małgorzaty w Brzewnowie 
pod Pragą. Czeska, wediug fac simile zamie- 
szczonego w dziefe A. Bielowskiego pod ty- 
tułem: „Monumenta Poloniae historica" ob. 
Tom Iszy, str. 172 nota 1. Tablica II Nr. 3 
C. Biernacki polygrafował. Podob. 2. Ego 
Adalbertus mitto etc. przy str. 4. ^ . 

Biernacki E. ob. Fabiani Kar. (Kazania 1866). 

BIERNACKI Mikołaj. Piosnki i gawędy hu- 
morj'styczne, przez M. Rodocia. Kraków, nakł. 
W. Iwańskiego, druk. W. Korneckiego, 1876, 
w 8ce. Zeszyt I str. 41. Zeszyt II w 8ce, str. 
45. Zeszyt III str. 48. Zeszyt IV nakładem 
Fełixa Florkiewicza, druk. W. Korneckiego, 

1877, w 8ce, str. 51. Zeszyt V z wydrnkowa- 
nem miejscem Bruxella. Zeszyt VI Kraków, 

1878, w 8ce, str. 64. 

— Toż. Zeszyt III, wyd. 2gie. Bruxella (?), 

1879, w 8ce małój, str. 48. 50 cnt. 

— Piosnki i satyry. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. J Ungra, 1879, w 8ce malćj, 
str. 241 i III. 1 rubel. 

— ob. Beranger P. J. (1876). 
Bieronski N. ob. Wnorowski Kaz. 

Bierzmowanie ob. Dąbrowski J. K. (Nauka 
1867), Dunin J. M. (1867), Obiegła H. (1868). 

Bierzyńscy ob. Bierzyński Roman (Studyum 
1879). 

BIERZYŃSKI Roman. Dawne i obecne czasy, 
szkic obyczajowy. Warszawa, Gebethner, 1870, 
w 12ce' str. 16. 20 kop. 

— Pogląd na niektóre zadania społeczne, 

skreślił b. uczeń Uniw. Jagieł. Warszawa, 

w druk. Czerwińskiego i Sp., 1872, w 8ce, 
str. 149, k, 2. 1 rub. 

— Nieco o prawie kobiety i pracy, skreślił 
autor dzieła: Somatologie de la ferame. War- 
szawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1871, 
w 8ce, k. 1 i od str. 35 — 62. 30 kop. 

— Postęp, wydanie drugie. Warszawa, S. 
Czamowslci i Sp., 1875, w 8ce, str. 16. 15 kop. 

— Postęp i ruchy czasu skreślił wyda- 
nie trzecie uzupełnione. War8za\va, w drukar- 
ni Czerwińskiego i Sp., ulica Śto Krzyska 
Nro 1325 (10), 1876, w 8ce, str. 70 i 1 niel. 

— Przyczynek do dziejów Konfederacyi 
Barskiej (1768 — 1771). Skreślił L. Przeszło- 
wicz. Poznań, drukiem J. I. Kraszewskiego 
(Dr. W. Łebiński), 1875, w 8ce, str. 20. 

— Symbolika historyi, rzecz autora dzieła 
„Somatologie de la femme". Warszawa, druk. 
Czerwińskiego i Sp., 1877, w 8co małćj, str. 
70 i 2 ni. 

— Studyum heraldyczne z rękopisów po- 
zostałych po heraldyku K. S. (Dowody szla- 
chectwa dziedziczoego familii Bierzyuakich). Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Nie- 
miery, 1879, w 16ce, str. 32. 

Biesiada literacka (tygodnik). Redaktor i 
Wydawca Gr. Unger. Kierujący redakcy§ 
W lad. Maleszewski. Warszawa, druk. J. Un- 
gra, w 4ee. Rok I 1876. T. I i II, str. 416 i 
od 417 — 912. Nadto Dodatek Informacyjny 
po str. 4. 

Rok II od Nru 53 - 104 r. 1877. Tom lU 
i IV, str. 412 i 416. 

Rok III. T. V i VI r. 1878, str. 410 i 416, 
od N. 105 - 156. 

Rok IV. T. VII - VIII r. 1879. 

Rok V. T. IX. 1880. Rocznie 4 rub. 

BIESIADECKI Alfred. Anatomija patologiczna 

gruczołów skórnych przez prof (Rzecz 

z pracowni anatomiczno-patologiczn^j w Kra- 
kowie) wyd. trzecie w Krakowie, 1873, w 4ce, 
str. 44. 

— - Poszukiwania dokonane w Zakładzie pa- 
tologiczno-anatomicznym Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego w r. 1870, podał Prof. Dr Kra- 
ków, druk. Uniw., 1871, w 8ce, str. V i 145. 
90 kop. + 

— Toż podał prof — Zeszyt 2gi z roku 
1874 i 1875. Kraków, w drukarni tlniwersy- 
tetu Jagiellońskiego, 1875, w 8ce, 2 kartki 
nieliczb., str. II. 285 z 6 tabl. (Rozpraw 9, 
które po części w Rocznikach byłego Tow. 
Nauk., po części w Sprawozd. Wydz. mat. 
przyr. Akad. "Umiej, w Krakowie ogłoszone 

były.) 

— Untersuchungen aus dem patologisch- 
anatomischen Institute in Krakau. Wien, 1872. 

— Sprawozdanie o przebiegu dżumy w gu- 
bernii astrachańskiej w zimie 1878/9, wykład 
miany w dniu 2 maja 1879 r. w Towarzystwie 
lek. krak., według zapisków stenograficznych 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce większćj, str. 24. 

— ob. Pamią!nik (1874), Poszukiwania (1875). 
Biesiadzki Wcj. ob. Sprawozdanie (1879). 

BieSIEKIERSKI Adolf. Uwagi o koniach, 
z drzeworytami. Warszawa, Gebeth. i Wolff, 
1874, w 8ce, str. III, 138. 1 rs. 

B.ESIEKIERSKI Henryk. Wiersz na uczcze- 
nie pamiątki Ignacego Horodeckiego. V\ilno, 
Zawadzki, 1824, w 8ce, str. 7. 

Biesłer J. E. ob. Liske Xawery (Cudzoziem- 
cy 1876). 

Bignon M. ob. Lafayette (1832). 

Bilard ob. Reguły. 

Bilde (vor dem) des Kaisers, am hOchsten 
Namensfeste Seiner Majestat. Gesungen auf 
dem Lemberger Theater den 4ten October 
1800. Lemberg, mit Pillerischen Schriften, 
w 8ce, 2 kartki. 

Bilder-Sammiung ob. Raczyński A. (Katalog 
1853). ^ BILIŃSKI - BIŁOUS BILIŃSKI Jozafat ks. Klasztury w kuM-iulc 
katolickim. Poznań, T. Daszkiewicz, 1H70, 
w 8ce, 8tr. 21. 1 sgr. (^Czytelnia clirzcściań- 
8ka Nr. 5.) 

— ob. Czytelnia chrześcianska (l.SfjO — 71). 

BILIŃSKI Leon. Din i:iHoni)ahn-Tariro. Rc- 
Icrat. Wicu, Manz, is7.'», w Soc, tar. 4<;. 1. ni. 

— Die Gempindchosteuciun^ nml dorcn 

Kcforra von tliatifjem Mitfjlicdc der k. k. 

Akademie der Wissenscłiaften zn Kiakan, k. 
k. Uniyersitiitsprołkssor in Lend»er;r. I-eip/j};, 
Yorlag von Dnucker und Ilnmi>lot, 1'ieicrsclie 
lloflinclidrnckeroi St. (Jeiltel et Co in AUen- 
bnrf;, 1H7H, w 8ce, str. X, :i-2'> i 1 ni. 2 tal. 

12 SfeT. 

— Die LuxusHteucr ais corrcctiv der Ein- 
komnienstener. KinanzwiHHenHcliaftliclier Bei- 
trag zur Lo.^mng der socialen Frage von Dr.... 
ord. otłent. Proł. der ))ositi(). Oeconomie und 
d. z. Prodecan der jurid. Facultat an der k. 
k. Uuiv. zn Lcmbcrg. Leipzig, Yerlag von 
Dunker et llumblot Pierer'sche Ilofdrnckerei. 
Steplian Geibel et Comp. in AUenburg, 187;"), 
w 8ce, str. VI (I) 198. 

— O pracy kobiet ze stanowiska ekonomi- 
cznego. Napisał i odczytał na dniu 22 Marca 
1874 w wielkiej sali ratuszowej na rzecz tow. 

br. pomocy akademik(nv lwowskich Dr. 

c. k. zwycz. j)rof. Uniw. Lwów. We Lwowie, 
nakładem autora, z druk. E. Winiarza, 1874, 
w 8ce, 1 kartka tyt., str. 37. (Odbitka z Prze- 
wodnika Naukowego i liter.) 

— Procent a czynsz. Warszawa, w drukar- 
ni A. Pajewskiego, nakładem autora, Gubry- 
nowicz we Lwowie, 1872, w 8ce, str. 84. (Od- 
bitka z l'^konomisty.) 1 złr. 20 cnt. 

— Studya nad podatkiem dochodowym. 
Szkic krytyczny z dziedziny umiejętności 
Bkarbowćj. Tom II. Kraków, 1870, w 8ce, 
str. 223. Dwa tomy 3 rub. 50 kop. + 

— Die Steuer - Entiastung angesichts der 
allgemeinen Finanzlage Oesterreichs, Referat 
fiir den ersten Agrartag. Wien, Faesy et Frick, 
1880, w 8ce, str. 47. 70 cnt. 

— System ekonomii społecznej, napisał 

rektor Uniwersytetu lwowskiego, czynny czło- 
nek Akademii umiejętności w Krakowie, wy- 
danie drugie nowo opracowane i znacznie 
powiększone, tom I, zeszytów 2. Lwów, nakł. 
Gubrynowicza i Schmidta, 1880, w 8ce, str. 
544. Za całość G złr. 50 cnt. (?) 

— System nauki skarbowej a w szczegól- 
ności nauki o podatkach napisał zw. p. 

profesor ekonomii politycznej przy c. k. Uni- 
wersytecie lwowskim. We Lwowie, nakładem 
autora, w komisie Gubryn. et Schmidta, 1876, 
w 8ce, str. Xl. 484. G złr. 

— Wykład ekonomii społecznćj, napisał .... 
prof. nauk. pol. przy ck. Uniw. Lwów. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, nakładem autora, 
z druk. Zaldadu naród. Im. Ossolińskich, 
1878 — 1874, w 8ce. Tom I, kartka tyt., str. 
yi, 2$4. Tom 11, 4 kartki nieliczb., etr. 216. BILINSKIJ Wołodymir. iie.sidka II. Pomarań- 
cza, nowelefta napysał Kołomj-ja, z peczH- 

tni M. Biłousa, 187G, w 8ce, str. .32. 

BILL Jan Jerzy (Dr) Najważniejsze grzyby 
jadalne i jadowite. Wyjaśnienie do tablic 
ściennych szkolnych, wykonanych według na- 
tury w barwnych odciskach przez Antoniejco 
llartinger;i, wydanych pod tymże samym ty- 
tułem i»rzez M. A. Beckera, c. k. radcę szkol- 
nego, z rozkazu c. k. Ministerstwa Oświece- 
nia, skreślone jnzez l>r. Medycyny, publ. 

zwycz. Professora Botaniki i Zoologii w Jo- 
anneuni, b. .Snpplenta BotaTiiki w c. k. Uni- 
wersytecie w (JracM, or;iz na indski język prze- 
łożone (i)rzez Dr. .1. K. (."zerwialiowskiego). 
Wiedeń, c. k. Skład k-^iażek szkolnych, 1860, 
w 8ce, str. VI i 145. 31 kr. 

— Snidnyi i jadowity! iiuby podia.... opy- 
Siił po ru.sku Watłyłyj Wtdan. Wiedeń, nakł. 
c. k. dyr. wydaw. szkolnych książek, typ. 
00. Mechitarystów, 18(52, w 8ce, 8tV. V i 185. 

— Zarys Botaniki dla klas wyższych szkół 
średnich, z niemieckiego przełożył Prof. Ło- 
mnicki. Lwów, 1875, w 8ce, 8tr.*38G. 2 złr. 

Billault M. ob. Lettre (18G5). 

BILLROTH Teodor i Koenig Franc. Chirurgia 
ogólna i 3zczeg<)łowa. Tom pierwsz}'. Chirur- 
gia ogólna. Przekład dzieła: Die allgemeine 
Chirurgische Pathologie und Therapie von 
Pr. Dr. liiiiroth. Berlin, 1H75, przez Drów 
F. Aksaraitowskiego, .L T'awińskiego i Schrei- 
bera (M. Mendelsohna J. Zalejskiego) (z 183 
drzeworytami w tekście). Warszawa, czcion- 
kami (iazcty Lekarskiej, 1^7G, w Hce, 1 kar. 
tyt., str. 862. Treść str. 2. Tom drugi. Chi- 
rurgia szczegółowa. Przekład dzieła: Lelir- 
buch der speeiellen Chirurgie fiir Aerzte und 
Studirende von Dr. Franz Koenig Prof. d. 
C'hir in Rostock. Berlin, 1875, przez Dra Ot- 
tona Schreibera (z 181 drzeworytami w tek- 
ście). Warszawa, czcionkami Gazety Lekar- 
skiiy, 1876, w 8ce, 1 kart. tyt. Treść str. VI, 
750 od autora, str. 2. 10 rubli. 

BIŁOUS. Cisar Franc. Josyf I. imperator 
Austryi i prócz. Kołomyja, nakł. i czcionka- 
mi iM. Biłousa, 187H, w 8ce, str. 78. 

BIŁOUS MychaIŁ C^zytalnia Narodnyj ruskij 

i istoriczeskij katechis, izdaw Kołomyja, 

M. Biłous, 1874, w 8ce, str. 244. 

_ ob. Rada (1873). 

BIŁOUS S. Szczo koźdyi Rusin pri nadcho- 
diaszczich bezposredstwiennycli wyborach do 
kończie znati powinien. Sostawil S. B. Ko- 
łomyja, z pieczatnie Michaiła Bielousa, 1873, 
w 12ce, str. 32. 

BIŁOUS Teod. J. (ur. 1828 r.) Cerkwy nis- 
skija w Ilałycii i na Bukowyni. Kołomjya, 
czerenkami i izdywenijem M. Biłousa, 18/7, 
w 8ce, k. niel. 1 i str. 184. (z 85 rycinami 
w tekście). 

— Dalszii dokazy rewnosty iły neradinija 
w diłacb cerkownych, Prybawlenije k soczy- 
neniju o cerkwacłi ruskich w Hałyoyi i Bu< BIOGRAFIA - BLASZYŃSKI 65 kowyni. Kołomyja, czerenkainl i izdywenijem 
M. Biłousa, 1878, w 8ce, 1 k. ni. (rycin) i 1 
k. znaczona stronami 185 i 186. 

(Należy do dzieła tegoż aut. pod tyt.: Cer- 
kwy russkija etc. Dodatek ten wyszedł boz- 
iinienuie.) 

— Statuta funduszu zapomogi ubogicłi u- 
czniów gimnazyum Bocheńskiego zatwierdzo- 
ne rozporządzeniem Wys. c. k. Namiestnic- 
twa z dnia* 25 Lutego 1869 1. 4906. Lwów, 
z drukarni krajowej M. F. Poremby, 1875, 
w Sce, 2 kartki. 

— O łyteraturnom ruskom obszczestwi 

w Kołomyi, izdał Kołomyja, M. Biłous i 

Spółka, 1864, w 8ce, str. 7 i 1 niel. 6 kr. w. a. 

— Tropary, koudaki i primirnyki hłasow 
woskresnycli , sidalnych i prócz , izdał dla 
uczaszczoj sia mołodeży Kołomyja, M. Bi- 
łous i Spółka, 1864, w Sce, str. 14. 

— ob. Bobikiewicz Ferd. 

Biografia bliźniąt Syamskich Szanga i En- 
ga. Warszawa, Unger i Banarski, 1870. 10 k. 

Biologia ob. Stępniewski T. (1877). 

BJORNSTERNE BJORNSON. Bankructwo o- 
braz sceniczny w 4 aktach, przekład Edwar- 
da Lubowskiego. Warszawa, wyd. red. Blusz- 
czu, M. Gliicksberg, 1877, w 12ce, str. 110. 
40 kop. 

— Nowożeńcy, komedya w dwóch aktach, 
przekład Edwarda Lubowskiego. Warszawa, 
wydawnictwo M. Gliicksberga, druk. S. Or- 
helbranda synów, 1877, w 16ce, str. 75. 

— Nowożeńcy komedya w dwóch aktach 
Biómsterna Biornsona. (Przekład A. Walew- 
skiego.) Główny skład w księgarni F. H. Rich- 
tera we Lwowie, z drukarni „Gazety Naro- 
dowćj" J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1878, 
w 8ce, str. 27. (Biblioteka teatrów amator- 
skich 12 — 1.) 

— ob. Tygodnik (1878). 

BIRD Dr. Duch puszczy. Opowiadanie z ame- 
rykańskich borów. Przełożył i obrobił W. L. 
Anczyc. (Z 8 obr. litogr.) Warszawa, nakład 
Gebethnera i Wolflfa, druk. J. Ungra, 1872, 
w Sce, str, 252 i Rejestr. 8 złp. 

Birkenmajer Juliusz ob. Jakowicka Teod. Fr. 

(Stawiono) 1873). 

BIRKENMAJER Ludwik. O rozszerzalności ciał 
w skutek podwyższenia ciepłoty. Odczytał 
w czytelni akademickiej na wieczorku nauko- 
wo-literackim dnia 11 października 1875 .... 
słuchacz wydziału filozoficznego. Lwów, na- 
kładem czytelni akademickiej, z drukarni A. 
J. O. Rogosza, 1876, w Sce, str. 23 i 2 niel. 

— Studya z dziedziny fizyki teoretycznój, 

napisai I. O wewnętrznym ustroju ziemi 

(Odbitka z „Kosmosu"). Lwów, nakł. Tow. 
przyrodników im. Kopernika, I związkowa 
druk., 1879, w Sce, str. 122. 1 złr. 

Birmingham ob. Addres. 
BISCHOFF Ferdynand Dr. (prof. we Lwowie). 
Beitrage zur G^schicbte des Magdeburgerre- chtes. Wien, II of- u. Staatsdruckerei, 1866, 
w Sce, str. 40. 

BISCHOFF ks. Józef (pod pseudonymem K. 

Bolandena). Nieomylni. Powieść przez 

przełożona z niemieckiego przez R. F. Wy- 
dawnictwo Józefa Grajnerta. Warszawa, czcion- 
kami Gazety Lekarskiej, ulica św. Krzyzka 
Nro 1343 (nowy 9), 1874, w Sce, 1 kartka 
tytuł., str. 118. 

— ob. Bolanden. 

Biskupi ob. Kętrzyński Wojciech (katalogi 
1877), Krzyżanowski W. (katedra 1S77). 

BISKUPSKI Antoni Jan z Gostynia (ur. 1849). 
Ein Beitrag zur localen Behandlung der Lun- 
gencavernen Inaug. Dissert. Greifswald, Druck 
d. Univ. Buchdr. von F. W. Kunike, 1875, 
w Sce, str. 28. 

Biskupstwo krakowskie ob. Sprawa (1879). 

Bismark ob. Bonn J. (Hrabia 1875), Klaczko 
Jul. (Deux 1876), Lescoeur Lud. (1879), Plater 
Wład. 

Bisthiimer ob. Reifenkugel K. (1874). 

B(ITN£R). Diplomatische Geschichte der 
Polnischen Emigration von ....r. Discordia res 
maximae dilabuntur. Sallustius. Stuttgart, Ver- 
lag der J. F. Cosfschen Buchhandlung, 1842, 
w Sce, str. YIU, 346. 

Bittner Jerzy ob. Fredro Jan A. (Komedye 
1872). 

Bittner Wino. ob. Erstllnge (1820). 

Bitwa pod Grunwaldem. (Osobne odbicie 
z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1878, 
w Sce małej, str. 20. 

BITZIUS M. Barbara Ubryk die eingemau- 
erte Nonne in 21 jiihrl. schwerer Kerkerhaft. 
2 Aufl. Reutlingen, Enslin et Laiblin, w 16ce. 
str. 61. 20 fen. 

Biurka (Z kobiecego), zwitek niespałonych 
szpargałów, przez autorkę „Pod sekretem". 
Warszawa, red. „Przegl§du tyg.", 1875, w 16ce, 
str. 263. 30 kop. 

Biurokratów (Do) ob. J. Władysław. 

Biurokrata ob. F, J. 

BIZONNET. Le Songe etc, 1863, w 16ce, 
str. 71. 

Blachowieszczewski J. M. ob. Akt (1874). 

BLACKBURN prof. Jak należy ochraniać 
niemowlę, czyli przestrogi dane matkom, prze- 
łożył z 'angielskiego ks. S. T. Mankielun. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Fel. Kro- 
koszyńskiej, 1877, w Sce małej, str, 29. 25 et. 

BLACKWEI Elżbieta Dr. Dla wszystkich: 
Religia zdrowia. Przełożył A. Nalepinski. 
Warszawa, 1S74, w l6ce, str. 83. 10 kop. 

Blaetter (Provincial-) 1846 ob. Czwalina. 

Błaha Jan ob. Erstlinge (1820). 

BLANCHIN Xawery dr. Wiadomość o winie 
Saint-Raphael. Paryż, lib. J. B. BailJiere et 
fils, imprim. Reiff, 1879, w Sce, str. 24. 

BlaszyńskI W. ob. Wilkoszewski Aw. 

9 68 BLAU - BLUM BLAU. NoMce liistorifiue sur Stanislas bien- 
faissant doptiis la vio1atiun dc ba secpiestrc 
ju8qu'H riuauffiiration dc sa statuę. Paris , 
1831, w 8ce, str. 44. 

Bleack bock (Tlie) of Kussia. i^ondon, 
IbTG. (Podobno przekłail (/'zaplickiogo: Czarna 
księga.) 

BLESAINSKI Mme de. Cliristinc et Gustare 
ou It' triuuiplio dc la rcligion sur Tamour et 
Tauibition. Koman historiiiuc. Londrcs, Paris, 
chcz Hoseange et Masson, typ. U. Juignć, 
l8l.''i, w 8ce, str. YIII i LMO. 

Blick (Ein), in die Zukunft, Bctranlitungcn 
liber dic ^jolitisclicn uml luilitiiriscłien ^'c^- 
haltnissc Usiterrcich-Unj^arns und Kus-slands 
uiit Bezug auf einen Kricg. Ka.schau, Yerlag 
und Druck von K. Werfcr, 1877, w 8ce du- 
żćj, str. 5."). 1 złr. 

(Str. 33 — 41: Die Karpathcn: str. 41— .01: 
Die stratepiscben Ycrhaltnissc Galizicns zu 
den bcnachl)arten Kriegsscliaupliitzcn.) 

BLIZIŃSKI Józef. Cldeb hidzi bodzie, ko- 
medja w jcdnjui akcie (Biblioteka teatrów 
amatorskich, Ner 14). Lwów, F. II. Richter, 
druk. Gazety narodowćj, 1879, w 8ce, str. 23. 
40 cnt. 

— Dziwolągi, szkice i obrazki z ilustracja- 
mi Franc. Kostrzcwskiego. Warszawa, nakł. 
J. Ungra, 1876, w 8ce, str. 351. 2 złr. 50 et. 

— Marcowy kawaler, krotochwihi w jednym 
akcie. Warszawa, skład gł()wny w księgarni 
Gebethnera i Wolffa, w drukarni S. Orgel- 
branda synów, 1875, w 8ce, str. 78. 30 kop. 

— Toż. (Biblioteka teatrów amatorskich, 
Ner 17.) Lwów, F. II. Richter, druk. Gazety 
narodowej, 1879, w 8ce, str. 21, 1 niel. i 4 
litogT. 40 cnt. 

— Przezorna Mama komedya w trzech ak- 
tach przez Głfiwny skład w księgarni F. 

II. Kichtera we Lwowie. Z drukarni' ,. Gazety 
narodowej" J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 
1878, w 8ce, str. 37 (I). (Biblioteka teatrów 
amatorskich Nr. 4.) 

— Mąż od biedy, komedya w 1 akcie (Bi- 
blioteka' teatrów aiuatorskich. Ner 11). Lwów, 
F. H. Richter, I związkowa druk. 1879, w 8ce, 
Btr. 19 i 1 ni. 40 cnt. 

— Pan Daraazy, komedya konkursowa w 4 
aktach (Biblioteka teatrów amatorskich, Nr. 7). 
Lwów, F. II. Richter, druk. J. Dobrzańskie- 
go i K. Gromana, 1878, w 8ce, str. 1 ni., 63 
i 1 ni. 1 złr. 

— Pan Damazy przekład A. C. i Voigta 
w r. 1877 na niemieckie. 

— ob. Du.Tias (Cellini, Mi.strz Adam), Fewal. 
Bliźnięta syamscy ob. Biografia (1870). 

BLOCH Jean. Commission speciale des Cłie- 
mins de ter Russes. Calculs et matóriaux ser- 
vant a rćtablissement des caisses de retraites 
et des caisses dassurances pour les „Inralides 
du trayail" en Russie par Jean Bloch Presi- 
deot de la Commission speciale des Cbemins de fer nissos St. Petersburg, 1876, w 4ce, 
4 kartki nieliczb. str. 11, 2 kart. ni. str. 17, 
str. 7, 88 kartek. Tabelli po rossyjsku z po- 
przylepianemi tytułami francuzkiemi i str. 18. 

— Lc cbemins de fer Russes Recettea et 
Depenses d'exploitation Prix de reviont des 
transports et niouveraeut des marchandises 
par Jean Bloch President des Chemins de 
iiT Kifw, Brest, Liban et Lodź, Membre du 
Conseil de la Grandę Socićtć des Chemins de 
fer Russes, 1875. (Warszawa) w drukami 
Gazety Lekarski»'j, ulica Sfo Krzyzka Nr. 9. 
fi»I. 'lytuł i Spis rzeczy 2 kartki nit-liczb., 
.stronnic w 2ch kolumnach IV, 8<>, XIV. Ta- 
bleaux de Depenses d'exj)loitation kart. 69 i 
11 tablic, litogr. i XVI i)lanches. Medaille de 
lc Classe a rcxpositiori du Ct)ngres geogra- 
phi(|U0 a Paris 1875. 

— Ruskija żelaznyja dorogi atnosilielno 
dochodów i razchodow eksploatacii stoimosti 
prowoza i dwiżenija gruzów. J. Bloch. Obja- 
śnienija k czcislowym i graficzeskim Tabli- 
cara. S. Petersburg, Tipografija Ministerstwa 
putei soobszczenija (A. Benke). Po Fontaulne 
Nr. 99, 1875, w 8ce dużćj, 1 kartka tyt., str. 
X, VII, 313 i 2 kartki nieliczb., 1 tabela do 
str. 71. 1 tabela do str. 216. 

— W kwestyi drogi żelaznej nadwiślań- 
skiej. Na końcu: W drukarni Czerwińskiego 
i Spółki, ulica święto-Krzyzka, Nr. 1325. War- 
szawa, 30 sentiabrija, 1874 goda, fol., str. 4. 

— Zasadnicze rachunki dotyczące urządze- 
nia i bilansowania»ka?8 cmerjtalnych. Wyko- 
nane dla dróg żelaznych. Brzesko-kijowskiej, 
Libawskićj i Fabryczno-Łódzkicj. Calculs ser- 
vant de bases pour les caisses de retraite 
ex6cutć3 pour les chemins de fer; Brest-Ki 
jew, Libau et Łodż-Manufacturier. Warszawa, 
Varsovie, 1875, w 2ce. W Typografii Medi- 
cinskoi Gazety (Gazeta Lekarska), 1 kartka 
tytułowa, str. 11 i 17 kart nieliczb. (Obliczenia) 
(wydane staraniem Blocha). 

— Tableau statistiąue de Tinfluence des 
chemins de fer sur letat economiąue de la 
Russie. T. I — V. Warszawa, 1878. w 4ce, 
zarazem atlasy tablic i mapp in folio. (Ter- 
minologia polska, francuzka i rossyjska. Współ- 
pracownicy Ad. Egers, Witold Załęski i inni. 
Koszt dzieła miał wynosić 200,000 rul)li, co 
nie praw(lopodoł)ne.) (W każdym języku oso- 
bna edycya.) 

BŁOCK Maurycy. Praktyczny wykład nauki 
gospodarstwa społecznego dla młodzieży, prze- 
łożył z francuzkiego J. Święcicki. Warszawa, 
nakł. wydawn. S. Czarnowskiego i Sp., 1873, 
w 8ce, str. 113. 40 kop. 

BLOZIUSZ Lud. Ustawy życia pobożnego 
przez opata lucieńskiego zakonu Św. Be- 
nedykta. Pelplin, J. N. Roman, 1871, w 16ce, 
str. 176. 5 sgr. 

BLUM Stan. (z Warszawy f 186). De ste- 
nosi orilicii cordis atrio yenticularis sinistri, 
diss. inau{j. Petropoli, 1855, w bcc. BLUM - BLUMENSTOIf 67 BLUM Zygmunt. Niektóre uwaei nad kwe- 
styą równouprawnienia żydów w Galicyi. Rze- 
szów, nakładem autora, .1. A. Pellar, 1861, 
w 8ce, 11 str. i 3 tablic. 20 cnt. 

BLUMENFELD Józef Dr. Dps Kaisers Blut 
am 18. Februar 1853. Lembers", Poreraba, 
1853, w 4ce, str. 4 nici. 

Blumenstern Christian właściwie Burmaister 
Hermann. 

BLUMENSTOK Heinrich. Adam Mirkiewic/Zs. 

Dziady Todtonfeier von Wien, Drnck der 

k. k. Hof- und Staatsdrukkerei, 1878, w 8ce, 
8tr. 24. 

(Separatabdruck aus dem VII Jahrgan^e 
des literarischen Jałirbuches Die Dioskurcn.) 

— Die „Ungóttliche KomOdie" von Sigiiyind 
Krasiński, besproclien von (Separatab- 
druck aus dcm IX Jahrefange des literarischen 
Jalirbuches „Die Dioskuren"). Wien, k. k. 
Hof- und Staatsdruckerei, 1880, w 8ce więk- 
szej, str. 21. 

— Die Ukrainę und ihre Dichter: Bohdan 
Zaleski. (Separatabdruck aus dem VI Jahr- 
gange der Dioskuren.) Wien, Hof- und Staats- 
druckerei, 1877, w 8ce, str. 22. 

BLUMENSTOK Leon dr. Ambroży Tardieu 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 14. 

— Barbara Ubryk, gerichts-arztlicher Be- 
richt liber dereń Korper- und Geistes-Zustand, 

erstattet von Dr Doc. d. ger. Medizin zu 

Krakau. Separat - Abdruck aus Nr. 20 — 24 
der Wiener Medizinischen Wochenschrift.) 
Wien, Druckerei der Wiener-Zeitung, 1871, 
w 8ce, str. 25, 

— Gerichtsarztliche Bemerkungen iiber den 
Entwurf des neuen Strafgesetzes von Prof 

Dr in Krakau. Wien, Druck von G. Gi- 

stel et Cie, 1875, w 4ce, 1 karta tyt., str. 65. 
(Separatabdruck aus der „Wr. Med. Pr." von 
Dr. Joh. Schnilzler.) 

— Ein Fali von traumatischer aranestischer 
Aphasie und gerichtsarztliche Bemerkungen 
iiber Aphasie iiberhaupt (Nadbitka z Bliitter 
fiir gerichtliche Medizin). Niirnberg, 1878, 
w 8ce, str. 363 - 386. 

— Einige gerichtsJirztl. Fallo von Angen- 

Verletzungen, mitgetheilt von (Abdruck 

aus der Wiener Med. Presse, 1871), w 8ce, 
str. 17. 

— Fortunato Fedeli pierwszy autor Sądo- 
wo-lekarski. Studyum historyczno-sądowó-lc- 
karskie, skreślił prof w Uniw. Jag. Kra- 
ków, nakł. i druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, 
str. 98. 80 cnt. 

— Praktisches Handbuch der gerichtlichen 
Medizin von J. J. Casper neu bearbeitet etc. 

besprochen von (Separat- Abdruk aus der 

Wiener Medi^. Presse, 1871). Wien, Druck 
F. B. Geitler, w 8ce, str. 9. 

— Toż (Abdr. aus d. Wiener Med. Presse, 
1872), tamże, w 8ce, str. 8. — Józef Dietl. Wspomnienie pośmiertne 

napisał Prof Dr W Krakowie, czcionkami 

drukarni „Czasu", 1878, w 8ce, str.l6. 

— Zur Lehre von der Vergiftung durełi 

Kloakengas von pmf in Krakau (Separ. 

Abdr. ans Eulenborg's Vierteljahress. B. XVIII 
lift 2). Jii-rlin, J. Sittenfeld, 1873, w 8ce, str. 9, 

— Morderstwo popełnione na osobie A- 
gnieszki z Grotów Żychowiczowćj w Krako- 
wie 1867 r Sprawozdanie sądowo-lekarskie, 

skreślono przez Dra Med Docenta Uniwers. 

Jagiellońskiego (Odbitka z Kliniki). Warsza- 
wa, druk. J. Jaworskiego, 1870, w 8ce, str. 22. 

— Morderstwo popełnione na dziecięciu 
przez odcięcie główki z następnem rozkawa- 
leniem ciała. Przypadek s§dowo-lekarski. Opi- 
sał Prof Dr (KrakóAv, 1875) w 8ce, str, 9. 

(Osobne odbicie z „Przeglądu lekarsłdego" 
1875 r.) 

— Czy lekarz ma prawo użycia środków 
przymusowych celem sprawdzenia symulacyi. 
Warszawa, w drukarni J. Jaworskiego, 1874, 
w 8ce, str. 10. (Odbitka z „Medycyny,, Nr. 5 
i 6 z r. 1874). 

— Dr. Faul Saint: Die naturwissenschaft- 
liche Methode in der Psychiatrie. Berlin, 
A. Hirschwald, 1874, str. 60. (Osobne odbicie 
z „Przeglądu lekarskiego" 1874) w 8ce, str. 21. 

— Piśmiennictwo lekarskie. Lehrbuch der 
gerichtlichen Medizin fiir Aerzte und Juristen, 
von Prof Er. Buchner. (Oddruk z Przeglądu 
lekarskiego). Kraków, druk, Czasu, 1872, 
w 8ce, str. 5. 

— Piśmiennictwo lekarskie. Chorinsky. Eine 
gerichtlich-psychol. Untersuchung von Prof 
D. F. W. Hagen. Rozbiór. (Odbitka z Prze- 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniwers,, 
w 8ce, str, 9. 

— Pogląd na obecny stan kwestyi o po- 
czytalności, skreślił docent Uniw. Jagieł, 

Kraków, druk. Uniw., 1870, w 8ce, str. 41. 

— O próbie usznej Wredena-Wendta i jśj 
znaczeniu sądcwo-lekarskiem. Napisał Prof.., 
Kraków, w 'drukarni Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego, 1875, w 8ce, str. 35, (Osobne odbicie 
z Przeglądu lekarskiego.) 

— Przegląd krytyczny prac sądowo-lekar- 
skich ogłoszonych w r. 1871, zestawił Prof. 

Dr Lwów, u Jul, Wilda w Krakowie, 1872, 

w 8ce, str. 51. (Odb. z czasop. Służba zdro- 
wia.) 30 cnt. 

— Przypadek afazyi urazowćj (aphasia a- 
mnestica chroń, traumatica), oraz uwagi są- 
dowo-lekarskie nad afazyą w ogóle (Odb. 
z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1878, w 8ce, str. 23. 

— Kilka przj'padków dochodzenia stanu 

umysłowego skreślił Prof Wszechn. Jagieł. 

Lwów, druk. Dobrzańskiego i K. Gromana, 
1872, w 8ce, str. 59. 60 cnt. 

— Sehnervenentziindung, hervorgerufen 
durch SchlJige in die Seiteowaod und Joch- 68 BLUMENTAL - BŁAWATEK beinpfepend. Schwere BeschMiprnner. Separat 
Abdrnck nus Friedrichs Bliittor fiir goricht, 
Medizin. Hoft I 1874, w 8ce, str. 14. 

— O śmierci 7, gazu kloacznogo, skreślił 

Prof. Dr w Krakowie. Kraków, druk. W. 

Korneckiego, 1873, w 8ce, str. 17. (Odbitka 
z Przegl. lek.) 

— Sprawozdanie sądowo-lekarskie o stanie 
cielesnym i umysłowym Barbary Ubrykówućj. 
Kraków, 1870, w 12"co, str. 36. 3,''» kop. 

— Sprawa zakładu dla obłąkanych w Kul- 
parkowie przed sejmem (Odbitka z Przeglądu 
lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, 
w 8ce, str. 20. 

— Tod im Feuer, Verkohlung Mitgetheilt 
von (Nadh. z Rliitter fiir erer. Medizin). Niirn- 
berg, 1878, w 8ce, str. 347 — 354. 

— O wpł)'wie medycyny sądowe'') na roz- 
wój pojęcia dzieciobójstwa. Wykład habilita- 
cyjny miany dnia 10 Maja 18fi9. (Osobne od- 
bicie z Czasopisma prawniczo-politycznego.) 
Kraków, 1869, w 8ce, str. 18. 2.5 kop. 

— Die Wreden-Wendfsche Ohrenprobe 

und ihre Bedeutung in foro von in Kra- 

kau. Separatabdruk ans Dr. Wittelshófer's 
Wiener Mediz. Wochenschrift". Nr. 40 und 
Fortsetzungen 1875, w 8ce, str. 26, b. os. tyt. 

— Zmarznięcie czy uduszenie? Przypadek 
sądowo-lekarski skreślił Prof..... 1871, w 8ce, 
str. 5. 

— Trucicielka Krystyna Edmunds przed 
przysięgłymi londjniskimi. Skreślił Prof..... 
(Osobne odbicie z Przeglądu lekarskiego 1874). 
W Krakowie, w 8ce, str. 18. 

— Uwagi nad niektóremi kwestyami są- 
dowo - psychiatrycznemi napisał Prof. Dr 

(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
w druk. Uniw., 1874, w Bce, 1 kart. tyt., str. 33. 

— Uwagi sądowo-lekarskie i przj^padek sa- 
mobójstwa przez powieszenie. Kraków, 1869, 
w 8co, str. 33. 25 kop. 

— Uwagi sądowo-lekarskie nad ósmym li- 
stem Juniusza.* Kraków, 1869, w 8ce, str. 15. 
25 kop. 

— Uwagi sądowo-lekarskie o zaczadzeniu 
napisał Prof.....' Dr. Uniw. Jagieł. Rzecz czy- 
tana na posiedzeniu Tow. lek. krak. dn. 16 
Stycznia 1872. (Osobno odbicie z Przeglądu 
lekarskiego.) Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1872, w 8ce, str. 27. 30 kop. 

— ob. Przegląd (1877). 

Blumenta! H. Katalog czytelni polskii^j przy 
księgami H. Blumenthala w Warszawie. War- 
szawa, 1875, w 24ce, str. 56. 

BLUMER Jan. Powinszowanie na nowy rok 
1865 (po polsku i niem.). Tarnów i Jasło, Ru- 
sinowski, 1864, fol., str. 1 niel. 

BLUNTSCHLI J. C. Dr. Założenie Unii Ame- 
rykańskiej w roku 1787. Warszawa, 1874, 
■w 8ce, str. 22. 15 kop. Bluszcz, Kalendarzyk damski na r. prze- 
stępny 1872. Lwów, J. Osiecki, w 8oe, str. 
93 i 35. 60 cent. 

— Pismo tygodniowe illnstrowane dla ko- 
biet, obejmujące artykuł}' o wychowaniu este- 
tycznem i moralnym, poezye, obrazki drama- 
tyczne oryginalne i tłumaczone, powieści, ży- 
ciorysy znakomitych kobiet, kronikę wiado- 
mości krajowych i zagranicznych, sprawozda- 
nia z literatury, muzyki i sztuk, wiadomości 
z higieny, oraz na osobn>Tii d<)datkn rysunki 
mód, haftów, robótek wraz z ich opisem. Rok 
VI. Tom VTI. Redaktorka Marya Unicka. 
War.-^zawa, nakład Oliicksberga, druk. S. Or- 
gelbranda, 1871. fol., .52 Nrów, str. 404. Do- 
datek Wzor^' ubiorów i robót str. 208. Do- 
datek nndzwyczajny (powieściowy) str. 148. 
Rocznie 12 rubli. 

Rok VII. T. Vni, 1872, NN. 52, str. 416, 
wzory N. 208 i dodatek powieściowy str, 66, 
48, .54, 17, 9, 8, 4. 

Rok Vm. T. IX, 1873, NN. 53, str. 424. 
Wzory str. 212, powieści str. 60, 28, 44, 20, 
4, 4, .56. 

Rok IX. T. X, 1874, str. 416. Wzory str. 
208, powieści str. 208. 

Rok X. T. XI, 1875. 

Rok XI. T. XII, 1876, NN. 5,2, str. 416. 
Dodatek powieściowy str. 212. Wzory ubio- 
rów i robót str. 208. Nadto także krojów. 

Rok XII. T. Xni, 1877. 

Rok Xin. T. XIV, 1878, NN. 52. str. 416. 
Powieści str. 126 i 72. Wzory str. 208 i ta- 
blice. 

Rok XIV. T. XV, 1879. 

BŁACHOWICZ Piotr Jędrzfej. Wiadomość pe- 
wna o obrazie Najświętszej Maryi Panny 
w ziemi Dobrzyński(\j w kościele Skępskim 
księży Bernardynów od kilku wieków cudami 
i łaskami wsławionej, po piąty raz do druku 
podana w Warszawie l827. Dla wygody du- 
chownej Chrześcijan pobożnych mianowicie 
tych , którzy w obrazie w kościele Skęp- 
skim XX. Bernardynów znajdującym sie i 
w r. 1755 koronowanym czcza Najświętsza 
Maryję Panjię Matkę Bożą X. P. B. Warsza- 
wa, w* drukarni pod firma M. Chmielewskie- 
go, 1843, w Bce. 

— Toż: przedruk. Warszawa, druk. St. 
Strąbskiego, 1849, w ł6ce, str. 127 z rycinę. 

— Toż: przedruk. Warszawa, 1858, druk 
Kowalewskiego, w 16ce, str. 127 z ryciną. 

— Nauka chrześcijańska itd. Wydanie trze- 
cie. Warszawa, drukM. Chmielewskiego, 1840. 
w 12ce, k. 5, str. 357. 

Bławatek. Kalendarzyk damski na r. 1870. 
Rok I. Lwów, nakład i druk W. Manieckie- 
go, 1870, w 12ce, str. 157 i L 

(Obejmuje drobne powiastki, wiersze, prze- 
druki, tudzież Ilygienę przez Dobieszewakiego.) BŁĘDOWSKI - BOBROWSKI — Toż na rok 1871. Rok II. Lwów, Ma- 
niecki, w 8ce, atr. 144. 50 c. 

— Toź na rok 1872 i 1873. 

— Toż na rok 1874. Lwów, W. Manieoki, 
1874, w 16ce, str. ir)9. Kop. 30. 

— Toż na rok 1880. Lwów, nakł. i dnik. 
W. Manieckiego, (1879), w 16ce, str. 135 

9 ni. 50 cnt. 

Błeszczynski Jul., ob. : Kossakowski Stan. 
«az. (Monografie 1876). 

BŁESZYŃSKI Hipolit, podpułkownik, komen- 
dant placu miasta Lwowa, krzj^ża militarnego 
kawaler. Odezwa we Lwowie dnia 10 Jimii 
1809, fol., karta 1 ni. (w dwóch kolumnach 
po polsku i po niemiecku.) 

— Toż we Lwowie 15 czerwca 1809 r., fol., 
w 4ce, karta 1 niel. 

BŁOCISZEWSKI Tadeusz. Poszukiwania ti- 
ziologiczne nad kiełkowaniem i dalszym roz- 
wojem nagich zarodków i listni roślin skry- 
toziarnowych. Rozprawa napisana dla otrzy- 
mania dyplomu z ukończonych nauk w szko- 
le rolniczej imienia Haliny w Żabikowie. Po- 
znań, 1875, w 8ce, str. 26. 40 kop. 

— Physiologische Untersuchungren uber die 
Eeimnng und weitere Entwickelung einiger 
Samentheile bedecktsamiger Pflanzen. Berlin, 
Yerlag von Wiegandt, Hempel u. Parcy, 1875, 
w 8ce, 8. V. 145 — 161. (Separat-Abdruck aus 
Landwirthschaftliche Jahrbucher.) 

Błogosławieństwo domowe. Cieszyn, K. Pro- 
chaska. 1 karta, folio, z drzeworytami i teks- 
tem, 4 et.: 100 egzpl. 3 fl. 67 et. 

— duchowne domu, tj. ewangelia św. Jana 
z modlitwami wielce skutecznemi podczas no- 
cnych strachów, gwałtownych piorunów, tak- 
że przy konających, lub teź chorobami jakie- 
mi zarażonych. Bochnia, W. Pisz, fol. (Na 
arkuszu za obraz służące, ozdobione obraz- 
kami na wzór krzyża świętego.) 12 et. W kie- 
szonkowym formacie, w 24ce 6 cnt. 

— duchowne domu; obejmujące: katechizm 
rzymsko-katolicki, ewangelją św. Jana, mo- 
dlitwy: do P. Jezusa, N. P. Maryi Często- 
chowskićj i Ostrobramskiój. Wilno i Warsza- 
wa, M. Orgelbrand, druk. F. A. Brockhauza 
w Lipsku (1872). (Na wielkim welinowym ar- 
kuszu i ozdobione wizerunkami.) 7'/^ kop. 

Błona śluzowa ob. Bętkowski Dr. Kazimierz 
(1876). 

BŁOŃSKI iustin dr. Systematische Zusam- 
menstellung der osterreichischen Civil-Pen- 
sionsYorschriften. Wien, Manz, 1879, w 8ce, 
Btr. 112. 80 cnt. 

Błydowski A. ob. Sabowski S. (Intrygant 
1876. Partya szachów.) 

Bniński Jan ob. Brandowski Alex. (1879). 

BOBER Ludoyjcus. De arte hermeneutica S. 
Isidori Pelusiotae scripsit Consil. H. Con- siator, Cracovienfi{s , Coratus m Chrzanów. 
Cracoviae, ex typographia Ephemeridum 
„Czas" sumptibus auctoris, 1878, w 8ce, str. 
VIII, 112. 

BOBIATYŃSKI Ignacy. Nauka łowiectwa. T. 

I, 2. Wilno, J. Zawadzki, 1823 — 1825, w 8ce, 
str. X 245 i XVI 360. 18 złp. 

B0B1KIEWICZ Teodor. Poradnyk dla lubite- 
low skotowodztwa, sostawłenyj .... prychodny- 
kom w Wasyczyni, izdanyj T. Biłousom. Ko- 
łomyja, M, Biłous i Spółka, 1864, w 8ce, 
str. 140. 

BOBIN Romuald A. (nauczyciel c. k. wyż- 
szói szkoły realn<5j). O stopniowaniu przymio- 
tników w jeżyku polskim. Na podstawie gra- 
matyki porównawczej opracował. W Jarosła- 
wiu, drukiem księgarni H. Bohussa, 1876, 
w 8ce, str. 46. 60 cnt. 

Bobola Andr. ob. Monaci Filip (Vita 1853), 
Zarewicz Ludwik. 

BDBOWICZ Antoni-Lucien. De la fi&vre in- 
termittente symptomatiąue de la lithiase bi- 
liaire, these pour le doctorat en m^decine, 
prósentśe et soutenue devant la facultó de 
Paris. Paris, imp. Parent, 1878, w 8ce, str. 37. 

BOBOWNIK Ludwik. Satze aus sammtlichen 
Rechts- und Staatswissenschaften. Lemberg, 
aus der Ossolińskischen National - Instituts- 
Druckerei, 1851, w 8ce, str. 8. 

BÓBR ob. Janota Eug. (Obrazki 1876). 

BOBROWSKA Teressa (Brynkowa?). Ochmi- 
strzyni pensyi panien w Wilnie. Moralność 
damska zebrana z różnych autorów przez Ter- 
resę B. 

Cnotliwa żona, matka rządna gospodyni. 

Męża, dzieci, domowych, szczęśliwymi czyni. 
Elżbieta Dniżbacka. 
Wilno, w drukarni XX. Bazylianów, 1817, 
w 8ce, str. 16 i 1 k. niel. (Przypisała autorka 
pannom Wolfgang.) 

(Moralność dla Panien przez J. Bobrow- 
skiego, tejże dedykowane.) 

BOBROWSKI G. Grodnienskaja Gubernija, 
Sostawił człen Irap. rus. geogr. obszczestwa- 
General. Sztaba podpołk (Meteriały dla ge- 
ografii i statistyki Rossyi, sobrannyje oficera- 
mi Generalnego Sztaba.) Części II w 4 wolu, 
minach. S.-Petersburg, typogr. Gener. Sztaba 
1863, w 8ce, str. XXII, 866, U i 2 mappy; 
str. VIII, 1074, II i 1 plan; Pryłoźenija str. 

II, 247 i VI, 392 i 72. 2 rub. (2 tal. 10 sgr ) 
— Statisticzeskije opisanije Grodnienskoj 

gubernii. Petersburg, 1860, w 8ce, str. 67. 

BOBROWSKI Jan (f 1823). Przygody Ary- 
stonousa tłumaczone przez J. B. Wilno, druk. 
Bazyl., 1809, w 8ce, str. 55. 

(Text francuzki prozą, tłómaczenie wierszem.) 

BOBROWSKI Michał. Wyobrażenia Boga 
w pierwszey z porządku Xiędze Moyżesza 
podane. Rzecz na publicznem posiedzeniu Ce- 
sarskiego Wileńskiego Uniwersytetu d. 30 
Czerwca 1823 roku przez Profesora nadwz, 70 BOBRZYNSRI - BOCHENEK Pisma S. niianft. Wilno, drukiem Józefa Za- 
wadzkioco, 1823, w 8co, str. 10. 

(Wyjatok z dziojńw Dobroczynności T. II. 
Nr. 7.)  

— Nokroloer X. Platona Sosnowekioffo. "Wil- 
no, 1828, w 8oe. 

— ob. Dowgird (Zbiór 1824). 

BOBRZYŃSKI Michał. Dziojo ojczysto z szczo- 
ffólni^m uwz^ItMlnionieni (Jalicyi, dzifło prof. 

Uniw. J;ig do użytku wyższych kins szkół 

średnich za8tó.sow}ił Michał Chyliński. Kra- 
ków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. 
L. AnczYca i Sp.. 1879, w 8ce, str. VTI i 
358. 1 żłr. 50 cnt. 

— Dzieje Polski w zarysie. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Woltfa, Kraki'>w, G. Gebethner 
i Sp, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, 
w 8ce, str. 494 i V. 

— Historya prawa niemieckieg^o w zarysie 

wraz z historya prawa teg:o w Polsco przez 

Zeszyt I. Pierwotne ludy germańskie i pań- 
stwo Franków. Kraków, nakładem autora, 
w drukarni Uniwersytetu .Tagriellońskiepo , 
1876, w 8ce, str. 184.'LXXIX. 1 rs. 35 k. 

— W imię prawdy dziejowej, rzecz o za- 
daniu historyi i dzisiejszym j^j stanowisku, 
z powodu {rłosów dziennikarskich o swojćj 

książce ,,Dziejp Polski w zarysie" skreślił 

Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- 
ków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, 
str. 40. 30 cnt. 

— Jubileusz niemiecki w Malborgn (Odbit- 
ka z Czasu). Kraków, druk L. Paszkowskie- 
go, 1872, w 8ce, str. 33. 

— Kazania Sejmowe Skarpri, wykład pu- 
bliczny, miany d. 29 marca 1876 r. w Kra- 
kowie. Kraków, nakładem i drukiem Wł. L. 
Anczyca i Spółki, 1876, w 8ce, str. 82. 30 et. 

— Ortyle Mao:deburskie. Przedruk homo- 
praticzny z kodeksu Biblioteki Kórnickiej. 
Poznań, nakładem Biblioteki Kórnieki<^j, dru- 
kiem J. I. Kraszewskiego (Dr. W. f.,ei)iń8ki 
w Poznaniu), 1876, w 8ee, str. 11, kartek ho- 
mografowanj cli 12. 2 złr. 50 cnt. 

— O podzi.ale historyi polskiej na okresy 
(Odbitka z Niwy). Warszawa, Gebetłmer i 
Wolff, druk. Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce, 
str. 24. 30 kop. 

— O dawnym prawie polskim. Jego nauce 
i umiejętnym badaniu (Odbitka z Niwy). War- 
szawa, główny skład w księgarni Śt. Czar- 
nowskiego i Sp., ulica Chmielna Nr. 8 nowy, 
w drukarni Józefa Sikorskiego, ulica Niecała 
Nr. 11 nowy, 1874, w 8ce, 1 kartka tytuł., 
Btr. 87. 50" kop. 

— O nieznanym układzie prawa polskiego 
przez Jana Sierakowskiego z r. 1554, napi-sał 

(w Krakowie), b. w. r. (1876), w 8ce. str. 

37. (Osobne odbicie z Rozpraw Akademii 
Umiejętn.) 

— O ustawodawstwie nieszawskiem Kazi- 
mierza Jagiellończyka, napisał Kraków, Friedlein, nakł. i druk. Uniw. Jafif., 1873, 
w 8ce. str. 168 i k. 1. 1 rub. 20 kop. 

— Wiadomość o uchw.ałach zjazdu Piotr- 
kowskiego z r. 1406, ctraz takiegoż zjazdu 
z r. 1407 podał Dr. Miełiał Bobrzyński. Czy- 
tano na posiedzeniu komisyi łiistorycznćj dnia 
13 Pażdzier. 1873 (w Krakowie, 1873), w 8ce, 
str. 16. 

— O założeniu sądów wyższych prawa nie- 
mieckiego na Zamku Krakowskim, skreślił 

w Krakowie, w druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, 
1 kart. tyt., 1 kartka poprawek, str. 154. Do- 
datki str. XV. (Odbitka z IV Tomu Spraw, 
Wydz. hist. filoz. Akad. Umiejęt.) 

BOBRZYŃSKI M. i HEYZMANN U. (Staroda- 
wne ])rawa polskiego jłomniki. Tomu Vgo 
część pierwsza.') Rerum pubłicarum scientiae 
(|uae saeculo XV in Polonia yiguit Monumen- 
ta litteria. Editionera curavit Michael Bobrzyń- 
ski. In supplemento : Statuta Synodalia An- 
dreae Epi. Posnaniensis edidit Dr. Udalricus 
Reyzmann. Cracoyiae A. 1878 Sumptibus Aca- 
demiae Litterarum-Typis VI. Anczyc et so- 
ciorum, w 4ce, tytuł i przedmowa 2 kartki, 
następuje : Tractatus de natura jurium et Bo- 
norum regis. Et de Reformatione regni ac 
ejus repuhlicae regimine. Quem in lucern edi- 
dit Stanislaus Zaborowski Regni Poloniae 
Thesauri Notarius. Ex rarissima editione au- 
thentica opera M. Bobrzyński nunc itenim 
editus. Cracoviae, 1877, w 4ce, 2 kartki niel. 
ust. od str. 18 — 316. Supplementnm : Statuta 
Synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis sae- 
culo XV confecta edidit Dr. Ud. Heyzmann. 
Cracoyiae, 1877, p. XL. 

— i prof. Liske o Zyermuncie I (napisał 

dr ski. Odbitka z Przeglądu polskiego). 

Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 41. 
40 cnt. 

— ob. Kalicki B. (Najnowsze 1879), Kalinka 
Waler. (O książce 1879). Liske Xawery (1879), 
Szujski Józ. (Dzieje 1879). 

BOCCACCIO Giovanni. Dekaraeron. Sto no- 
welli. Z oryginału włoskiego pierwszy prze- 
kład polski Władysława Ordona, 2 tomy. 
Lwów, nakładem tłumacza, skhid w księgarni 
I*'. H. Riclitera, z drukarni Dziennika Polskie- 
go A. J. O. liogosza, 1874-1875, w Sce, 
str. 446 i II i 381. 5 złr. 

BOCHENEK Mieczysław dr. prof. Ekonomia 
polityczna, wykłady uniwersyteckie. Kraków, 
1879, w 4ce, str. 486 (litogr.). 

— Kredyt jako czynnik ekonomicznego, 
etycznego, społecznego i politycznego roz- 
woju społeczeństw. Napisał Dr docent eko- 
nomii pol. przy Uniw. Jag. Kraków, nakł. i 
druk. Uniw. Jag., 1873, w 8ce, k. 1, str. 42. 

— Spra\vozdanie komisyi kontrolującej dla 
Kasy Oszczędności z podjętego przez nią do- 
chodzenia w przedmiocie' nieprawidłowości 
wykrytych w Zarządzie Kasy Oszczędności 
przy lustracyi szczegółowej w miesiącu sier- 
pniu 1877 r. dokonanćj przedłożone wydzia- BÓCHNIAER - BOEHtó ii łowi wielkiemu Kasy Oszczędności Miasta 
Krakowa (Bochenek M. Sprawozdawca). Kra- 
ków, czcionkami drukarni Czasu, nakładem 
Kasy Oszczędności, 1878, w 4ce, 1 kartka tyt., 
stronnic 51 i 1 niel. 

— ob. Dietl Józef (Odpowiedź 1874), Sa- 
bowski W. A. (Odpowiedź 1878). 

Bochniaer Staatsgymnasium ob. Czajkowski 
Józef (Aus der Chronik). 

Bocian ob. Janota Eug. (187(>). 

BOCK Ernest Dr. Prof. Człowiek w stanie 
zdrowia i ciioroby, z 8 wtulania przerobi! Dr. 
Jakób Rosenthal. Warszawa, nakład S" H. 
Merzbacłia, druk. Cotty, 187'2, w Bce, z 90 
rycinami, 2 tabl. litogr. Za 1(3 zeszytów 2 rs. 
40 kop. 

— O pielęgnowaniu cielesnego i umysło- 
wego zdrowia młodzieży szkolnej. Poradnik 
dla rodziców, nauczycieli i władz szkolnych 
przez Prof. Dr Za wyłącznem upoważnie- 
niem autora z dodaniem wstępu przełożył Dr. 
Wł. Rudnicki członek licznych Towarz. le- 
karskich i przyrodnicz. Wydał Stanisław So- 
bieski we Lwowie. Nakładem wydawn. „Bi- 
blioteki pedagog, i dydakt.", w druk. zakł. 
nar. im. Ossolińskich, 1873, w 8ce, 1 kart. 
tyt., str. XIV, 75. Omyłki druku (I). (Biblio- 
teka pedagogiczna i dydaktyczna.) 67 y^ kop. 

— ob. Biblioteka (1872), Hyrtl Józ. (Anato- 
mia 1851 — 1858), Łukowski Stan Woj. (O ró- 
żnych 1878). 

BOCOUEL de ROCHETIN M-me Eugenie. Con- 
yersations francaises, traduites par J. C. Ski- 
biński. Ume edition revue et corrigće par M. 
Armand Renaud. Drugi tytuł : Rozmowy fran- 
euzkie, przełożone na język polski przez J. 
K. Skibińskiego Mecenasa, przejrzane i po- 
prawione teraz przez Armand Renaud. Wy- 
danie jedenaste. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 
417. i rub. 

Boczarska Rozalia ob. Dixon Hepworth (No- 
wa 1873), Esquiros (1872). 

BOCZKOWSKI Juwenal. Theses ex jurę uni- 
verso et scientiis politicis. Leopoli , typis 
Schnayderianis, 1832, w 8ce, str. 7. 

BOCZYLIŃSKI Ignacy. Jak uczyć historji ? 
"Wskazówki dla nauczają,cych. (Wychowanie 
domowe IV.) Warszawa, nakładem Redakcyi 
Opiekuna domowego, 1874, w 8ce, str. 47. 
15 kop. 

— Zasady gramatyki języka polskiego, we- 
dług najnowszych wyników nauki i wskazó- 
wek dydaktyki. Źródłosłów (Etymologia). 
Warszawa, 1874, w 8ce, str. X, 11 y. 50 kop. 

— Toż. Składnia (syntaxis). Z dodatkiem 
głównych prawideł pisowni. Warszawa, G. 
Sennewald, 1875, w 8ce, str. 94. 55 cnt. 

BOCZYŃSKI J. O różnćj wartości buraków 
w cukrownictwie i ich uprawie, tudzież o u- 
żytkowaniu materyi nawozowych atmosfery- 
cznych, opartem na nowćj metodzie uprawie, ziemi. Warszawa, Gebethner i Wolflf, 1876, 
w 8ce, str. 107. 2 złr. 

BODEK. Katalog księgarni i handlu papieru 
we Lwowie 1. 3, ul. 'Ormiańska. Przemyśl, 
druk. grec. kat. kapituły, w 4ce, k. 4. 

BODJANSKIJ 0. O narodnoj poezyi sławian- 
skich plemen. Moskwa, 1831 1 złr. 50 cnt. 

— O poiskach moich w Poznańskoj publ. 
bibliotekie. Moskwa, 184G, w 4ce. 50 cnt. 

— O wremeni proishożdenija sławiańskich 
pismen. Z atlasem o 19 tabl." Moskwa, 1855, 
w 4ce. 3 złr. 

BODNARESKUL Miron Szczepan ks. Die gei- 
stigen Rosen odcr eine Ein- und Anleitung 
zur andachtigen Pcrsolvirung der mit Ablas- 
sen begnadigten lieiligen Rosenkranze der 
riimisch katholischen Kirche etc. Aus mehre- 
ren Gebet- und Erbauungsbiichern zusammen- 

getragen von Priester des Minoritenordens. 

Lemberg, Druck von Kornel Piller, 1866, 
w 8ce, str. VII, 424 i VI. (Czerpał głównie 
z polskiego dzieła : ICorona Maryi etc. Lwów, 
1851.) 

BODUSZYŃSKI Stan. O zabójstwie ze stano- 
wiska teoryi i prawodawstw obowiązujących 

przez Alag. prawa i adm. Warszawa, M. 

Gliicksberg, druk. S. Orgelbranda, 1871, w 8ce, 
str. 260 i II. 1 rub. 20 kop. 

— ob. Dickens (Bez wyjścia 1871), Dikson 
Hopworth (Szwajcarya 1873), Smiles S. (1877), 

BODYŃSKI J. Ueber die Temperaturerhó- 
hung abgefeuerter bleierner Geschosse und 
Schmelzung derselben durch Aufschlagen auf 

Eisen- und Steinplatten von Separatab- 

druck aus den Annalen (Bd. CXLV) der Phy- 
sik und Chemie zu Berlin, herausgegeben von 
J. C. Poggendorff. Leipzig, Verlag von J. A. 
Barth, b. r., w 8ce większej, str. 622 — 625. 

— ob. Mocnik Franc. (Arytmetyka 1878). 

BODYŃSKI M. i MICHAŁOWSKI J. Mapa sta- 
tystyczna Galicyi i Bukowiny, obejmująca 
stosunki ogólne polityczno - administracyjne, 
komunikacyjne, rolnicze, a poszczególnie prze- 
mysł krajowy, na podstawie najnowszych po- 
szukiwań i dokumentów urzędowych w r. 
1878 opracowali Maxymilian 'Bodyński, se- 
kretarz Iwowskićj Izby handlowój i przemy- 
słowej, i Jarosław Michałowski, inżynier. Wien, 
Druck von Fr. Jasper, (1879), fol. wielkie, 
1 : 288-000, 10 arkuszy kolor. 

BOEHM Ignacy. Spostrzeżenia litofenelogi- 
czne w okolicy Krakowa w r. 1876 przez c. 
k. komisarza Policyi. Bez miejsca druku i 
roku (1877), w 8ce, str. 6, 

BOEHM W. M. Tabellaryczny przegląd nad- 
zwyczaj starych oraz rzadkich drzew w la- 
sach Zachodniój Galicyi z krótkiemi objaśnie- 
niami co do miejsc na których rosną, ich 
wieku, wysokości i grubości, jak niemiój z inne- 
mi potrzebnemi uwagami, sporządzony przez... . 
c. k. katastralnego komisarza do szacunki^ 72 BOERMTSCHE - BOCrUCKI lasów. (Osobno odbicie z Dziennika rolnicze- 
go.) Kraków, druk. Czasu, ISłiH, w 8ce, str. 15. 

Boelimische Hriulcr ob. Łukaszewicz Jos. 

(Von 1877). 

BOEHTLINGK Otto. lJol)er dio Spraclio der 
Zigoiuicr in Ku.s.sland. (St. Petersbourg, 1852), 
w 8ce. 

BOERNE Ludwik. Wyb<)r szkirów i powio- 
8ci, toin I i II. WarHzawjL, wydawnictwo A. 
Wiślickiego 9, druk. Przeł,'lądu tygodniowe- 
go 187!), w Kłcc, str. 89 i 70* po \J kop. 

Boerscn JSpcoidation ob. Lipp A. 

BOESER C. Ornndwesen der thierisehen 
Natiir, ein reiohhaltigcr Stołi' fiir riiilosopłien, 
fur Seelen- unii Nervon-Aerzte. Wilna, 1805, 
w 8ce. 

Bóg i ludzkość 1841 autor Mańkowski F. 

— nadzieja nasza. Zbiór nabożeństwa dla 
Chrześcian Katolików. Krakiiw, nakładem 
księgarni G. Gebetłinera i Spółki, oraz Wy- 
dawnictwa dzieł katolickich, w drukarni Wł. 
L. Anczyca i Sp., 1877, w 12ce, str. G19. 
Spis nabożeństwa 4 kartki niel. 1 rs. 20 k. 

— miłość najwyższa. Katolicka książka do 
modlenia i śpiewu dla wszystkich stanów, 
powiększona dodatkiem nieszpornych psalmów 
i gorzkich żali. Mikołów, T. Nowacki 1870, 
w 12ce. 6Vj sgr. 

— najwyższe dobro, czjii uczucia serca 
nabożnego katolika, wydanie nowo poprawio- 
ne i uzupełnione przez kapłana zak. 00. 
Bernardynów (ks. Golichowskiego). Lwów, 
nakł. St. Baylego, druk. ludowa, 1879, w IGce 
mał^j, str. XII, 4 ni., 402 i 5 ni. 1 złr. 50 et. 

— z nami. Modły ludu polskiego b. w. m. 
(18G3), w 8ce. 

— ob. Bobrowski Michał (Wyobrażenia 1823). 

BOGACKI Felix. Rodowód liczb i cyfer (Od- 
bitka z czasopisma Frzyroda i przemysł). 
Warszawa, nakł. autora, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1880, w 4ce, str. 18. 60 kop. 

— ob. Hoppe Seyler F. (O źródłach 1873). 

Bogactwach (O) ob. Prądzyńska S. 

Bogarodzica ob. Ka'ina (1879), Maciejowski 
Waoław (Obraz 1838), Pękalski Piotr, Piłat 
Roman (Pieśń 1879), Rymarkiewicz Dr. (Pieśń 

1878). 

BOGATKO Makary (wspólnie z Saundersem 
i Lacbnickim) wydawał Pamiętnik magnetycz- 
ny. Wilno, diuk. Zawadzkiego, 1816, w 8ce. 

BOGDALSKA Zofia. Obraz z życia dziecin- 
nego. Warszawa, E. Wende i Sp., 1877, w 16ce, 
Btr. 23. 

BOGDALSKI Czesław ks. zakonu 00. Ber- 
nardynów. Mowa żałobna na cześć Leona 
księcia Sapiehy miana we Lwowie w koście- 
le 00. Dominikanów na dniu 25go września 
1878. Lwów, nakład Jana Chechlińskiego, 
z drukarni „Gaz. Naród.", 1878, w 8ce, str. 
19. \Q et, BOGDAN Jan X. Nauka czytania polskiego. 
Ksztjiłcftiie serca. Rozwijanie umysłu. Zawie- 
rające prócz krótkiego elementarza, powieści, 
bajeczki, powinszowania, początki gramatyki, 
l)oczątki arytmetyki, oraz niektcire miary i 
monety. Wydanie drugie przejrzane i pomno- 
żono kilkoma powiastkami, ozdobione 6ma 
kolor, rycin. Warszawa, 1871, w 12ce, str. 
28H. 1 mb. 

BOGDANKO Witold. Jerzy. Tragedya w pię- 
ciu odsłonach, napisał Toruń. F. T. Ra- 

kowicz, druk. J. Ibiszczyńskiego w Toruniu, 
1873, w 8ce, str. 108. 

Bogdanowicz M. ob. Choiński F J. (Kossak 

1.S77). 

BOGEOAIN Bernard ks. dyr. sem. .naucz, 
w Paradyżu, radzca regencyjny etc. Śpiewy 
nabożne dla użytku katolików archidyecezyi 
gnieznieńskiój i poznańskićj. Wydanie szóste. 
Berlin, Mittler, 1868, w 8ce. 8 sgr. 

Bogiem (Z) a prawdą 1848 (b. m.) (podpis) 
w kwietniu 1848. Wieśniak Sandeczanin. 

Bogiem a prawdą. Powieść z ostatnich cza- 
sów. (Osobne odbicie z Czasu. Autorka za- 
konnica klasztoru Wizytek.) Kraków, Wład. 
Jaworski, druk. Czasu, 1871, w 8ce, str. 306, 
i k. 1. 2 złr. 

BOGLEWSKI J. W dzień imienin J. Wiel. 
Imci Pani Marcyanny z Habowskich Florkie- 
wiczowćj przez życzliwego z sług d. 9 Sty- 
cznia r. 1812, w 12ce, k. 2 (w Krakowie). 

Bogórski Aleks. ob. Moszyński Ant. 

BOGORYA Jaroslas. La bataille de Grun- 
wald, par Paris, imp. Schmidt, lib. dn Lu- 

xembourg, 1878, w IGce, str. 36. 

— Zwierciadło kobiety : wczoraj , dzisiaj , 
jutro, wiersz, napisał Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce 
małćj, str. 21. 

Boguchwał ob. Kriiger Gerch. (Die Polen 

1874). 

Bogucka Jadwiga Mar. ob. Ouida (1879). 

BOGUCKI A. B. Wykaz z dodatkiem na rok 
1877 książek polskich rolniczych i z rolnic- 
twem związek mających do nabycia w księ- 
garni sortymentowej i składzie nut A. B. 
Boguckiego w Warszawie. Warszawa, A. B. 
Bogucki, 1877, w IGce, str. 60. 15 kop. 

BOGUCKI Adolf. Krótki podręczny regulamin 
hodowli jedwabników. Na arkuszu z koluro- 
wanemi rycinami. Warszawa, 1871. 50 kop. 

— Jedwabnictwo nasze i obce. Dwa odczyty 
na rzecz Towarzystwa Dobroczj-nności. War- 
szawa, 1871, w 8ce, str. 61. 30 kop. 

— Jedwabnik. Warszawa, druk. J. Berge- 
ra, 1876. 

Bogucki Józef S. Klementyna, powieść. War- 
szawa, 184G (a nie 18G4). 

BOGUCKI (Słachowioz Konstanty). Nauka 
czterech działań ar}'tmetycznych, przez Kon- 
stantego Stachowicza. Warszawa, oakŁ Ge* BOGUMIŁ - BOJAESKI 73 lier^ora, 1872, bethnera i Wolffa, druk. J 
w 8ce, str. VIII i 278. 50 cnt. 

Bogumił bł. ob. Chodyński (1879), Drzewie- 
cki (1873), M. 0. (Żywot 1873). 

Bogumił z nad Wisły ob. Rivaux (Opowia- 
danie 1879). 

BOGUMIŁA. Kobieta w rodzinie, przez Bo- 
gumile. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i 
W. Noakowskiego , 1879, w 12ce, str. 79. 
40 kop. 

BOGUSKA (Hajoła H. J.)- Narcyzy Ewuni, 
powieść oryginalnie napisana. Warszawa, C. 
Przybylski, 1877, w IGce, sir. 17G. 50 kop. 

BOGUSKI Józef Jerzy. Najnowsze odkrycia 
w dziedzinie fizyki, z drzeworytami w texcie 
oraz dwiema, tablicami litogralowanemi (Od- 
bitka z Wiadomości farmaceutycznych). War- 
szawa, druk. Wł. Dębskiego, 1879^ w 8ce 
większój, str. 2 ni. i 72. 60 kop. 

— ob. Du Bois-ReyinonJ (Historya 1879). 

BOGUSŁAWSKI Józef Konstanty (f 1819). 
Wiersz na odjazd Najjaśniejszego Imperatora 
wszech Rossy i Alexandra 1. z miasta guberu- 
skiego Wilna, fol., '/o ark. 

— Do JO. Xcia Jmci Adama Czartoryskie- 
go, Taynego Konsyliarza i t. d. od Muz Sło- 
wiańskich z okoliczności pisanego listu od tego 
JO. Xiążęcia Kuratora do Uniwersytetu wi- 
leńskiego' d. 14 Lutego 1803, w 4ce, ark. 1. 

— Do X. Jana Nepomucena Korwina Kos- 
sakowskiego, biskupa Wileńskiego w dzień 
jmienin 1802 (Wilno) 1802, w 4ce (wiersz). 

— Prospectus <le louYrage intitulć: Les 
vics de Polonais illustres. (Vilna, 1814) w 8ce. 

— Pieśni w dzień nabożeństwa rolniczego. 
Wilno, 1802, w 8ce. 

— Pour la fćte de Sa Majeste rimperatrice 
et la Keine Louisc Marie le 25 Aout Tan 
1812 au Public de Yilna, w 4ce. 

BOGUSŁAWSKI Stanisław Kostka li. (inny 
niż komedyopisarz.) Życie księcia Józefa Po- 
niatowskiego itd. Warszawa, 1831, z przodu 
k. 4 niel. i 344. 

(Powieściopisarz był Stanisław, lecz nie 
Kostka.) 

BOGUSŁAWSKI Władysław. Teatr i litera- 
tura dramatyczna, siły i środki naszej sceny. 
Warszawa, Gebethner i Wolff", druk. J. Sikor- 
skiego, 1879, w 16ce, str. 378. 1 rub. 20 kop. 

— ob. Szlosser (Histor)'a). 

BOGUSŁAWSKI Wojciech. Henrieh VI na 
ochotie w 4 d. iz anglinskoj istorii socz. pe- 
rewod Nikifora Sosinskigo. Moskwa, 1811, 
w 8ce. 

Boguszowie ob. Annuaire historiąue. 

BOHDANOWICZ S. von J. I. von Kraszewski 
in seinem Wirken und seinen Werken, eine 
biographisch- kritische Skizze (poświęć. J. 1. 
Kraszewskiemu). Leipzłg, Wilhelm Friedrich, 
Druck von Hellmuth Henkler in Dresden, 
1879, w 8ce, str. 160. 3 marki. — ob. Kraszewski J. I. (Dante) (Anrede). 

BOHL Cecylia. Powieści hiszpańskie. I. Su- 
mienie nie da się zagłuszyć. Powieść, przez 
Fernanda Caballero. Poznań, X. J. Stagra- 
czyński, 1872, w 8ce, str. 47. (Dod. do Tyg. 
katol.) 10 kop. 

— ob. Rios Juan 

Bohlen Julius ob. Busse Karl. Heinr. (Herzog 
1871). 

BOHN H. Znaczenie i wartość szczepienia 
ospy ochronnćj. Tłumaczenie z nienueckiego. 
Warszawa, nakład Spółki wydawniczćj księ- 
garzy, 1874, w 8ce, str. 24. 15 koi). 

Bohoiftolec Franciszek ob. Bieijeleisen Hen- 
ryk (1879). 

Bohusz Sianisław ob. Brezewski Stan. (Mo- 
wa 1827). 

BOHUSZEWICZ Lucyan. Dissertatio inaugu- 
ralis medico - practica de urticaria. Vilnae , 
1812, w 8ce. 

Bojancwski Edmund ob. Brzeziński Ant. ks. 
(O odwiedzaniu 1869). 

BOJANOWSKI P. Geschehenes und Geschrie- 
benes, Tagebuchbliitter eines Journalisten aus 
den Kriegsmonaten der Jahre 1870 u. 1871. 
Weimar, Bohlau, 1871, w 8ce, str. VI i 202. 
20 sgr. 

BOJANOWSKI Tomasz ks. Słowo Boże, we 
wszystkie niedziele roku w kościele parafial- 
nym Ś. Krzyża, w Warszawie, na chwalę Bo- 
ga w Trójcy Świętej i zbawienny pożytek 
bliźnich opowiadane. Wydanie drugie. Pelplin, 
1873, w 8ce, str. 559 i 349. 4 rub, 80 kop. 

BOJANUS Ludwik Henryk. Craniorum arga- 
lidis, ovis et caprae domesticae Comparatio 

auctore A. C. N. C. S. Additis tabulis du- 

abus chalcographicis w 4ce, str. 10. 

— Eduard Colcmann's Grundsiitze des Huf- 
beschlages, aus dem englischeu durchaus um- 

gearbeitet von Giessen, 1805, w 8ce, z 5 

rycinami. 

— Sendschreiben an Mr le Chevalier Ge- 
orge de Cuvier de TAcad. des sciences etc. 
Uber die Athem und Kreislaufwerkzeuge der 
zweischaaligen Muschelu insbesonders des A- 

nodon cygneum von Dr. Med. et Chir. etc. 

Multa magnorum virorum indicio credo, ałi- 
quid et meo virdico. Mit Abbildungen, 1818, 
w 4ce, str. 36 i tablic 2. 

(Wyjątek z pisma: Isis von Oken. Od str. 
13 do końca jest: Antwort auf Herni Blain- 
ville'8 gemachte Einwendungen , in Betrett' 
der Athemwerkzeuge der zweiscbaligen Mu- 
scheln.) 

BOJARSKI Ałeksander. Przepisy tyczące się 
wewnętrznego działania urzędowego i porząd- 
ku czynności w sądach karnych i prokurato- 
rjach rządowych, przełożył tudzież ustawauai 
i rozporządzeniami uzupełniającemi objaśnił 

Dr Kraków, nakład drukaVni Uniwersyt. 

Jagiellońskiego, w komisie u D. E. Friedlei- 
na, 1876, w bce, str. 147. 1 rs. 20 kgp, 74 60 JARSKI — BOLANDEN — PosfppnwaT)ie karno, wykład. (Krakńw, 
1879) w 4{-e, str. 41>7 ((auto^rafowane). 5 złr. 

— Wykład prawa karnej^o. Kraków, 1H7M, 
w 4co, str. 21-2 i 108 (aiitografowano dla 
użytku studrntńw). 

— Uwa^i nad si)raw()7,daniem za rok 187'2 
z czynności sądów picrw.szrj instancyi w spra- 
wach karnych pohiżonych w obrębie c. k. 
sa(bi krajowego wyż.^z. w Krakowie skreślił.... 
(Odbitka z Trzegl. pols.) b. w. ni. i r. (Kraków, 
druk. L. Paszkowskiego, 1873,) w 8cc, str. 15. 
15 cent. 

— Dwa zabytki polskiego sądownictwa kar- 
nego z wieku XVI, objaśnił (Osolwe od- 

Iticio z Sprawozdań Akademii tmiiejętności 
Wydz. hłst. pols.) Kraków, w druk. Uniw. 
1874, w 8ce, str. 59. 

— Zasady nauki o poczytaniu, zestawił hi- 
storycznie i krj-tycznie objaśnił Dr Prof. 

Uniw. Jag. Kraków, Autor", druk. Uniw., 1872, 
w 8ce, str. 17G. 1 złr. 20 cnt. 1 rub. 

— Zbiór ustaw w sprawach karnych. Cześć 
I. Przepisy tyczące sit; wewnętrznego działa- 
nia urzędowego i porządku czynności w są- 
dacłi karnych i prokuratoryach rządowych, 
przełożył tudzież ustawami i rozporządzenia- 
mi uzupełniającemi objaśnił profesor pra- 
wa karnego w Uniwersytecie Jagiellt)ńskim. 
Kraków, nakładem drukarni Uniw. Jagiell., 
1876, w 8ce, str. 4 ni. i 247. 2 złr. 

— Austryackiego ustawodawstwa w spra- 
wach karnych, Cześć II. Ustawa o postępo- 
waniu karnćm z dnia 23 maja 1873, tudzież 
ustawy: O czasowem zawieszeniu sądtiw przy- 
sięgłych i o układaniu list przysięgłych, ra- 
zem z ogłoszonemi dotychczas orzeczeniami 
sądu kasacyjnego, ustawami i rozporządze- 
niami uzupełniającemi i objaśniającemi, wy- 
dane w przekładzie polskim przez Wy- 
danie drugie poprawione i powiększone. Kra- 
ków, nakładem druk. Uniw. Jag?, 1S76, w 8ce, 
str. 4 ni. i 39(3. 2 złr. 50 cnt. 

— ob. Mattel (Szczególna 1877), Miltheilun- 
gen (1879). 

Bojarski Józef. Czasy Nerona w XIX wieku 
pod rządem moskiewskim czyli ostatnie chwi- 
le Unii "w dyecezyi chełmskićj. Fakta zebrane 
przez kapłanów unickich i naocznych świad- 
ków uzupełnił i wydał ks. J. L. B. Lwów, 
drukiem i nakładem drukarni ludowł^j pod 
zarządem Stanisława Baylego, 1878, str. VII, 
264 1 CXXXVI. 

— Recenzya rozporządzenia księdza Popie- 
la pśeudo-administratora dyecezyi chełmski(?j 
wydanego w zamiarze zburzenia religii kato- 
lickiej w obrządku unickim. Lwów, z dra- 
kami ludowćj, 1874, w 8ce, str. 112 i k. ni. 3. 

(Wypisał z memoiyału ks. Pawła Szymań- 
skiego do bisk. cliełmskiego w czasie pier- 
wszych usiłowań zmieniania obrzędów unic- 
kich wystosowanego.) 

Bojasiński M. ob. Brocłiard (1879). 

Bojcza Stan. ob. About £d. (Turcos 1869). BOiENSKI (Bojański?). l^tude sur la glossite 

parcnchymateuse Paris, 1874. (Theses soute- 
nues a la fac. de mćd., Nro 445 ) 

Bojomir, czyli z.ai)rowadzenie Chrześciau- 
stwa ob. Chociszewski J. 

BOISGAUBEY F. du. Przepadł bez wieści, 
romans kryminalny. Warszawa, J. Breslauer, 

1875, w 8ce, str. 24t',. 1 rs. 25 kop. 

— Półkownik - galernik. Romans kryminal- 
ny, najtisany wedle sądowych akt, tłomaczo- 
uy z fruncuzkiego. Warszawa, J. Breslauer, 

1876, w 12ce, zeszyt 1 — 5, atr. 240. Zeszyt 
po 12'., koj). 

BOISSELLE Dominik (1791). Rślation inte- 
resante sur la minę de sel gemmę de Pole- 
gnę (umieszczone w Journal de la Meurthe) 
1824, w 4ce 

BOISTEL A. Wykł^ prawa handlowego, 
przełożył z francuzkiego Stefan GodlewsKi, 
kandydat praw (Biblioteka umiejętności pra- 
wnych). Warszawa, nakł. Biblioteki, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1877, w 8ce, str. VI, 
462 i VIII. 3 rs. 

— Toż. Tom II. (Biblioteka umiejętności 
prawnych, ser5'a III Nr. 30.) Warszawa', nakł. 
redakcyi Bibl. umiej, prawnych, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1878, w 8ce, str. 461 i XVII. 
3 ruble. 

BOKIEWICZ Leon. Higiena popularna czyli 
nauka zachowania zdrowia dla ludu wiej- 
skiego ułożona przez L. Bokiewicz^, lekarza 

D S Wydanie drugie. Poznań, nakładem 

ks. Franc. Baż}n'iskiego, czcionkami Ludwika 
Merzbacha, 1870, w 8ce, 2 kartki tytułu, str. 
VIII, 258. 

— Opis powiatu Radzymińskiego pod 
względem topograliczno hi.storycznym, staty- 
stycznym, hygienicznym i lekarskim przez 

(Praca uwieńczona nagrodą Tow. lek. warsz. 
z daru dra Millhota.) Wars'zawa, Genethner i 
Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1872, w 8ce, 
str. IV i 206. 1 rub. 

BOLANOEN Konrad. Angela, powieść, prze- 
łożona na polskie przez F. W. (Odbitka z Kro- 
niki.) Warszawa, druk. Jaworskiego, 1873, 
w 12ce, str. 154. 40 kop. 

— Nowy Bóg, tłumacz, ks. Bujina. Bytom, 
nakład Garusa, 1872, w 12ce, str. 6L 2 'A sgr. 

— Stary Bóg żyje. Opowiadanie history- 
czne dla ludu katolickiego Za pozwoleniem 
autora i wydawcy na jeżyk polski przetłu- 
maczył ks. N. Bontzek. 'Bytom, T. B. Garus, 
1872, w 12ce, str. 55. 2'/, sgr. 

— Fryderyk II i jego czasy, opowiadania 
historyczne, przełożył z niemieckiego Józef 
Grajnert (w dwóch częściach). Warszawa, J. 
Grajnert, 1875, w 8ce, cz. I, str. 114, cz. 11, 
str. 98. 50 kop. 

— Kanossa. Powieść hist. z czasów Grze- 
gorza VII, przeł. ks. J. Echaust. T. 3. Pel- 
plin, J. N. Koman, 1873, w 12qq, str. 400, 
862 i 456. 5 m»rek. BOLDT - BONAWENTURA 75 — Kielnia albo krzyż, tłumacz, ks. Bujina. 
Bytom, Garus, 1872, w 12ce, str. 100. 2'/, s^r. 

— Luter w drodze do narzeczonej, powieść, 
przełożył X. J. Eclianst. Poznań, u J. N. Ro- 
mana w Pelplinie, 1873, w 8co, str. 390. Ifi sgr. 

— Nieomylni, powieść przekład z franca, 
przez R. F. Warszawa, 1874, w 12ce, str. 118. 
25 kop. 

— "Wrogi państwa , romans historyczn3^ 
Tomów 2. Pelplin, J. N. Roman, 1875 — 76, 
w 12ce, str. 436 i 504. 4 marki. 

— ob. Bischcf. 

BOLDT Friłz. Der Deutsche Orden und Lit- 
tauen 1370 — 1386. Inaugruraidissertation zur 
Erlangung' der philosophischen Doctorwiirde 
an der Georg-Autjusts-Uniwersitiit zu Got- 

tingen von aas Lobau in Westpreussen. Kii- 

nigsberg in der Albert Rosbaclrschen Bnch- 
druckerei, 1873, !w 8ce, k. 2, str. 119.) (Aus 
Band X der „Altprensischen Monatsschrift" 
herausgegeben von R. Reike und E. Wichert 
besonders abgedruckt.) 

BOLECHOWSKI Szczęsny. List otwarty do 
JW. Pana Adama hr. Potockiego. Kraków, 
druk. Pobudkiewicza, 1866, str. 10. 

Bolesław Chrobry ob. Sprawozdanie (1877). 

Bolesław Krzywousty ob. Hoffmann K. 8.. 
Sprawozdanie (1878). 

Bolesław Śmiały a święty Stanisław Szcze- 
pańowski, wspomnienie historyczno-religijne. 
Poznań, nakł. wydawnictwa im. ks. Fr. Ba- 
żyńskiego (Władysława Simona\ czcionkami 
Wojciecha Simona, 1879, w 16ce malej, str. 
94, 1 ni. i 31. 50 fenig; 

Bpiesław Wielki ob. Gpszczyński Seweryn 
(Oda 1878), Mosbach A. (1871). 

Bolesław Wstydliwy ob. Orpiszewski Lud. 
(Odłamek 1875). 

BOLESŁAWICZ Władysław. Jan Korwin, dra 
mat z powstania na Litwie w czterech aktach 
przez NMadysława B. Lwów, nakł. J. Zaga- 
jiewskiego, z drukarni A. J. 0. Rogosza, 1878, 
w 8ce, str. 54. 

— Bałamutki, opowiadanie w trzydziestu 
krakowiakach. Lwów, nakładem Juliusza Bir- 
kenmaiera, w komisie u Wł. Bełzy, 1876, 
w 8ce, str. 37. 30 cent. 

Bolesławita ob. Biblioteka (1872), Kraszew- 
ski I. J. 

^ BOLESLAWIUSZ X. Klemens. Przeraźliwe 
Echo trąby ostatecznćj, albo: Cztery rzeczy 
ostatnie człowieka czekające. Przez zako- 
nu Św. Franciszka reformata prowincyi Wiel- 
kopolskićj Św. teologii lektora i definitora 
rytmem polskim rzetelnie w chrześciańskich 
uszach odnowione wszystkim ludziom na prze- 
strogę zbawienną r. 1808, a teraz poprawione 
i na nowo na światło wydane. Wadowice, 
nakładem i czcionkami Franciszka Fołtyna, 
1874, w 12ce, 1 kartka tyt., str. 165 (I). — Toż. Wadowice, nakł. i czcionkami Pr, 
Fołtyna, 1878, w 16ce, str. 165 i 1 ni. 

— Toi przez Reformata prowincyi Wiel- 

kopolskićj w r. 1694 po raz pierwszy ogło- 
szone a teraz na nowo przejrzane wydał X. 
J. Stagraczyński. Poznań, nakładem wydaw- 
cy. Dl ukarnia Handke i Chocieszyński w Po- 
znaniu, 1878, w 12ce, 2 kartki nlb., str. IV, 
138. (Inne wydania 1694 [a nie 1674], 1775, 
1777.) 

Boliwia ob. Kluger Wł. (Listy 1878). 

Bollev ob. Gorzelnictwo (1872). 

Bolońska Wszechnica ob. Begey A. (Polska 

1880). 

BOŁTUC ioa. Powinszowanie na dzień no- 
Avego roku 18.58. Na dołe: lampiarz wileńskie- 
go teatru. Wilno, w drukarni J. Bluraowicza 
przy ulicy Rudnickićj, w domie Jox. Ogiń- 
skiego, 1857, fol., k. 1". 

Bomba Anasta. ob. Święcicki P. (1869). 

Bomster Kreis ob. Darstellung (184). 

Bona królowa ob. Chłędowski Każ. (królowa 

1876). 

Bonamy ob. Hirschfeld (Anatomia). 

BONAPARTE Piotr książę. Między poezyja- 
mi jego znajduje się obszerny poemat poświę- 
cony bitwie pod Miechowem roku 1863. 

BONAWENTURA Św. Hymn dziękczynny ku 
czci N. Maryi Panny. Warszawa, 1874, w 16ce, 
str. 4. 

— Modlitwy do Najśw. Maryi Panny, nie- 
pokalanie poczętćj na wszystkie dnie tygo- 
dnia celem uproszenia sobie szczęśliwćj śmier- 
ci, wyjęte z psałterza sw. Bonawentury, spol- 
szczył ks. M. Gorzełańskł. Warszawa, Czer- 
wiński i Sp., 1877, w 32ce, str. 78. 10 kop. 

— Żywot Pana i Zbawiciela naszego Je- 
zusa Chrystusa, tłumaczył z łacińskiego na 
język polski Dr. B. Opeć. Wydania 14te. 
Drugi nieodmieniony odcisk. Bochnia, Pisz, 
1863, w 8ce, str. XVI, 395. 1 złr. 

— Żywot Pana Boga naszego Jezusa Chry- 
stusa tj. droga zbawienna, która przyjściem 
swojem na świat dla odkupienia i wybawienia 
z mocy szatańskićj rodzaju ludzkiego będąc 
jako się nam mianował Drogą, Prawdą i Ży- 
wotem, nas do nieba prowadził, nauczał i oży- 
wiał, według historyi ewangielistów świętych 
opisana. Warszawa, 1871, w 4ce, str. 232. 

— Toż, w drukarni Jasnćj Góry Często- 
chowskiej r. 1838 po raz 9 drukowany. Za 
pozwól, wys. ks. bisk. jen. Kons. w Wrocła- 
wiu. Wydanie czternaste. Mikołów, T, No- 
wacki, 187], w 4ce, str. 234. 8 sgr. 

— Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa 
w pobożnych rozmyślaniach zawarty, tłóma- 
czenie O. Prokopa (Leszczyńskiego), Kapu- 
cyna. I^raków, nakł. Jędrkiewicza, dj-uk. Wł. 
L. Anczyca i Sp., 187^, w 8ce, str. 496 i V. 
2 złr. 

— ob. Gorzelańskl M. (Modlitwy 1877). 76 BONCZA - BOREK Boncza Fryd. oK Pokrzywnjcki Józ. (Nal87.^). 

BOŃCZA Toma<!7. \ji koszu, fraszka drama- 
fyo/.na w 'Jdi nkt.-u-li orypinalnio wierszom 
napisana. Warszawa, 1873, w 8cr, str. 04. 
ifi kop. 

Bnner Izajasz oh. Wołek Zynmunt (Tamlat- 

ka. 1S7l>V 

Boner Spwervn ob. Łuszczkiewicz Wła('. 
(Sprawozdanie 1877). 

Bonieccy nli. Boniecki Adam (Kronika 1408). 

BONIECKI Adnm. Kronika rodziny Bonif>c- 
kioli 7, przydonikioin Frodro liorłtii P.rniPza, 

skreślił "War.^zaw.-i. w dnikami .Trtzofn Bor- 

prora, przy nlioy ?>loktoraln(^i Nr. 14. 187.'i, 
w 4co, 2 karły tytnłowo str. TT, 8fi, z tablirą 
pod tyfnlpni „Tfodowód domu z Bońezr Ro- 
niocki z przydomkiem T''redro lierl)n Kończą 
od r. 1408. 

BONIECKI Mirhał. Szkice Iiisforyczne. Ksią- 
żęta szlazcy z domn Piastów. Przyczynek do 
historyi rodzin panuiąoych w Polsce, zebrany 
i idoźony przeważnie z niemieckich źródeł, 
przez Warszawa, skład jrłówny w księ- 
gami V.(\ Wendo i Ska. Krakńw, Przedm.41?, 
druk. J. Borfrera, 1874, w f<cp. Część Tsza za- 
wiera okres od 1l4fi do 1339 r., w 8ce, 2 
kartki tyt., str. I - IX i 11 — 154. 1 rub. 

Cześć TTg-a zawiera okres od l.^^SO do 1612 
r., 187.5, 2 kartki tyt., str. 370. VI. Cześć III 
zawiera okres od IGIO do 1G75, str. IV, 105. 
Całość 4 rub. 

Bonifacy św. ob. Książeczka (186..). 

BONIUSZKO Józef. Dissertatio inaueruralis 
medico nractica de miłiaribus, quam in Cae- 
sarea litterarum Univ. Vilnensi annuente in- 
cl5'to medicorura ordine pro gradu doetoris 

medieinae olitinendo publice defendet łitu- 

anus med. m.iirister. sominarii medici suni- 
ptibus Caesarei instituti alumnus a. 1812 die 
7 Aprilis. Vilnae, typis .Tosephi Zawadzki 
Univ. typ., 1812, w 8ce, 22 stron, 1 k. ni. 

BONN Franciszek. Uwieńczcme najrroda zło- 
te myśli i zdania dla ochrony zwierząt, które 
każdy uczciwy człowiek powinien mieć w mv- 
ńli i w sercu (przełożone na jeżyk polski 
przez Władysława Ludwika AnczYcaY Mu- 
nicb, publisbiuji: and copyrigrlit of Fr. Sciierl, 
pułdislier. Nureniberg', cbromo-litoeraphy et 
print by Bali. lluber et Jordan, (1879), fol. 
królewskie, arkusz cliromolitofifr. z rj'cinami 
i textem. 4 uiarki. 

BONTZEK N. Die Arnion Scliulschwestern 
D. N. I), an der Elementarschule zu Beutben 
O/S., l'>ild(T aus dem Leben und Wirken die- 
ser Ordensfrauen, fiir die dankscbuldig-en Scbii- 
lerinnen nach pfarramflicłien Qnellen zusam- 

menerestellt von Kapłan. Beutben OS., O. 

Waeldner, 1879, w 8ce, str. 78. .^0 fenig. 

— Stary kościół Miechowski, obrazek obj-- 
cząjów wiejskich w narzeczu pórnoszląski^m. 
Bytom. nakł. autora . druk. Gazety 'gńmo- 
szljiskićj, 1879, w ItJce, str. 200. — ob. Bolandyn Konrad (stary Mg 1872^ 
Bonus Pastor, wychodzi co drupa sobotę 

w objętości jednepro arkusza druku. właSciciel, 
wydawca i za redak. odpowiedzialny k«. Ot- 
ton IIołyi'i«ki. rok I, od 13 stycznia do 29 
grudnia Cna tytule wyrażono: od Ig^o strer. 
do 31 ffrud.) 1S77, Nr. 1 — 26. T,wów z dni- 
kami ludowći pod zarządem St. Baylof^o, 
w 4ce, str. 220. Bocznie 3 złr. w. a. 

BOOCH Arkrs-sy F. Nowy dokładny słownik 
polsko-niemieeki i niemiecko-polski. Wydanie 
drueie poprawione. I. l^)lsko-niemiecki. Lipsk, 
1873. w 8ce, str. VI i 1001. 4 rs.. W opra- 
wie 5 rui). 

— Toż. II. Niemiecko-polski. Lipsk, 187.3, 
w Scp, str. 729. 3 rs. 20 kop., w opr. 4 rs. 

- Toż. Neues yollstiindieres Polnisch-Deut- 
sches und Peutsch Pobiisches Wiirterbueh. 
Mit Biicksicbt auf den jetzifren Stand der 
Wissenscliaften. Kiinste, Cewerbe. der Indu- 
strie und des Tlandels nach den neuesten und 
besten Quellen ausecarłieitet yon F. Booch- 
Arkossy Dr. phil. Dritte rerbesserte Aufl.-tee. 
Leipz.ifr, yerlac: von U. Ilaosseł, b. r. (1879), 
str. 998, 729. 

Boole ob. Przyczynek. 

BOONE 0. Nauka o czestćj spowiedzi i ko- 
munii przez 6te wydanie, przez autora 

przeirzane, tłumaczenie z franeuskieco. Wil- 
no, Zawadzki. 1875, w 24ce, str. 63. 

BOPP Fr. Vere:leichende Crammatik d. San- 
skrit, Send, Armenischen. Criechieschen, La- 
teinischen, Litauischen, Altslayischen, (rothi- 
scben und Deutscben. 3 Ausprabe. 3 Band. 
Berlin, Diimmler, 1871, w 8ce, str. III i .523. 
12 marek. 

— (>]>. Malinowski Fr. Cerramatyka 1874). 

BORAKOWSKI. Uwapi Rzeczy wistepro radcy 
stanu Borakowskiepro. (Litocrafow.) fol. 

Boratypski Hipolit ob. Bronikowski Alex. (Ro- 
mans 187*)). 

Boratyński Emil ob. Lityński A. 

BORCK J. C. F. łlandbucb iiber die kirch- 

liche- und Scliul.irf'stz},'-elmnir fiir den pranzen 
Fnifaup: der aratlichen Stellunjr der preuss. 
Oeistlichen, mit besonderer Beriieksicbtiernnpr 
yon OstpreuHsen und Lithaueu. Konip^sberg, 
1831, w 8ce. 

Borecka p.arafia ob. Brandowski Alpxanrler 
(Encyklo])edyzm 1877). 

BORECKI K. A. Kalejdo.skoi) warszawski. Pi- 
smo peryodj-czne, od Lipca 1840 r., w redak- 
cyi Cazefy warszawskićj, w 8ce, str. 284. 

Boreyko Józef ol». Cicero (de partitione 1806). 

BOREJKO M. i Ta, Cza. Sekretarz i adwo- 
kat domowy. Lwów, II. Bodek, 1871, w 8ce. 
Zeszyt po 40 cnt. 

Borek (»b. Brandowski x. Alex. (Trzy obrazy 

1878). 

Borek stary ob. Barącz x. Sadek (1878). 
Borek St. ob. Album (1878). BOREL - BORONSKf 77 BOREL l'abh(^. M^moiro relaHf a nliisionrs 
projets wairnPTit inforpssants pour lo olore^ 
et ies popnlafions rnralps etc. avop un apnon- 
diVe sur la Polofrnc d(V!i<^ jinx polomis i^-fu- 
piós en Franco ot yotkIii a lonr profit, ("lor- 
mont-Ferrand, t}'p. A Yejsset, 1865, w 8cp. 
8tr. XVI i 144. 

Borelowski Marcin oh. Dzikowski And. (Mo- 
wa 1864). 

Boreml ob, Krzyźancwsi;! F. (1879\ 
Borg'a oh. Lubowki E. (Rodzina 1876). 
BORGO Karol. Nowi-nna przyg-otowuiao;) do 
uroczystości Przonaiświotszoco Serca Joriiso- 
wes"o, ułożona z dzieła wloskiojyo przez St.-in. 
Chołotiiewskiecro. Mowę wydanie. Poznań, n 
Tytusa Daszkiewicza, w Ifice, str. 116. 

BORI clioreoarr.-if. Jotta czyli sztuki piękno, 
halot w 4 aktfloh i 9 obrazach. Warsz.nwa, 
Cotti, 1876, w 8oe, str. l.'"i. 10 kop. 

Borkowic Mać'"> ob. Brandowski A!ex. (i 879), 
Rapacki W. (1878). 

BORKOWSKA fl|pxanr'ra > CHOMĘTfłWSKICH. 

Marya Klementyna Sohie.ika. Opowiadanie po- 
świecone młodemu wiel<owi. Wydanie 'Jg\e. 
Warszawa, 1874, w 12ce. str. 1?8. 60 kop. 

— Powieści i opowiadania dla młodego 
wieku. Warszawa, 1874, w 12ce, str. 287. 
Z drzeworytami. 1 rub. 

— Wspomnienia z przeszłości, obrazki po- 
świecone młodemu wiekowi, wydanie 2ffie. 
Warszawa, druk. F. Skiwskiego, 1877, w 8ce 
małćj, str. 3 ni., 272 i 1 ryc. 1 złr. 67 cnt. 

— ob. Dobieszew.skI, Dobieszewsk^ J. (Kro- 
nika czasop. 

BORKOWSKI Aleks. 0. Mowa dnia 31 Gru- 
dnia 1866. Lwów, 1868, w 8ce. 

— Mowa sejmowa posła sanihorskiegfo, 

dn. 2 Października 1871. (Przedruk ze steno- 
graficznych sprawozdań sejmowych.) Lwów, 
nakładem Fr. Bor. Twardowskiego, druk. J. 
Dobrzańskiofifo i K. Groraana, 1871, w 12ce, 
str. I.*). 10 cnt. 

— Mowa sejmowa posła samborskiefro 

(leo marca 1867). Lwów, nakł autora, z druk. 
Zakł. nar. im. Ossolińsktch, 1867, w 8ce, str. 21. 

— Mowa na zgromadzeniu członków towa- 
rzystwa przyjaciół sztuk pięknych we I^wo- 
wie dnia 3 listop. 1872. Lwów, z druk. K. 
Pillera, 1872, w 4ce, str. 4. 

— Co mówią o Parafiańszczyznio, wizyta 
wizyt. Poznań,' 1845. 

— Dość dwie słowie. Poznań, 1879. 

— Pamiętnik urywkowy współczesny. Lwów, 
1861. 

— Oesterreichs gesetzfrebender Reichstae'. 
Posen, 1850, w 8ce, str. 160. (Przekład dzie- 
ła: Sejm ustawodawczy Rakuski.) 

— Sejm ustawodawczy Rakuzki ze szcze- 
gólniejsza uwagą na poselstwo polskie. Po- 
znań, nakładem księgarni Jana Konstantego, 
czcionkami W. Duokcra i Spółki, 1850, w 8ce, Cześć druga, str. 15.^ (TI). Naokładcó: Obra- 
zy niektórych posłów na sejmie ustawodaw- 
czym rakuskim Franciszka Smolki, Franc. 
Palackiofl-o, .Terz. TiUbomirskiego, Frań. Sta- 
dion.-), Frań. Ziemiałkowskiejro, Zdz. Zamoj- 
skiotro, Mar Dylewskiego, Tyt. Dzioduszyc- 
kiogo, Adama Potockiego, Wal. Podlewskie- 
go, Szymona Kozakiewicza. 

— ob. Jackowski F. (Oświadczenie 1867), 
Sanguszko W. (IH.W). 

BO^^KOWSKI Jerzy Dunin. Oświata ludu w o- 

boo prądów współczesnych przez 

Słnżniy poczoiw('j sprawie, a j;'ko kto moie, 
Niechaj ku i)()źytk() wi dobra wspólnego pomoże. 

Koohanowski. 
Lwów, nakład(>ni autora, z I zwiazkowój dru- 
karni. Hotel Żorża, 1879, w Bce," str. 13. 

BORKOWSKI Witold Dunin. Stosunki rodzin- 
ne Komedyii w pięciu aktach oryginalnie 
napisana. TiW(')w. nakł. red. Dzionn. literac, 
w druk. E. Winiarza, 1870, w 8ce, str. 138, 
3 kartki nlb. 1 złr. 50 cnt. 

BORN Georg. F. Barbara ITl^iyk die ungliick- 
liche Nonno yon Krakau. Historisoh-romanti- 
sche Erziihluns". Berlin, Grosse, 1871, w 8ce, 
słr. 1248 Zeszytów 26. Zeszyt po PO cnt. 

— Eusrenia, czyli Tajemnice zamku Tuile- 
ries. Historyczno - i*oniantyczne opowiadanie 
/ najnowszych dziejów Francyi. Tomów 5. 
Warszawa, Bro.slauor, druk. Cotty, 1872,wl6oe, 
Tom I. str. 278-. Tom TI. str. 262- Tom TH. 
str. 278 ; Tom IV. str. 338 ; Tom V. str. 353. 
24 złp. 

— Hrabia żelazny (Bismark). Romans hi- 
storyczny J. Borna, przepolszczony z niemiec- 
kiego przez M. G. Warszawa, nakładem dru- 
karni i j litografii Ant. Przybylskiego, 1875, 
w 8oe, str. 554. (Odbito w drukarni Ant. 
Przybylskiego, ulica Długa Nr. 586 b.) 10 złp. 

— Toż, tamże. Zinberg, 1876, str. 432. 
1 rs. 50 kop. 

— Izabella Królowa Hiszpanii, czyli taje- 
mnice dworu Madryckiego. Romans history- 
czny. 5 T. Warszawa, 1870, w 12ce, str. 313, 
274, 279, 292 i 375. 4 rub. 

— Tajemnice stolicy świata, czyli Grzesz- 
nice i pokutnica. Romans, przekład z niem. 
Tomów 4. Warszawa. .1. Breslauer. druk. J. 
Cotty, 1872, w Bce, T. L str. .357; T. II. str. 
362;" T. III. str. 315; T. IV. str. 294. 4 rub. 

— Tajemnice dworu Stambulskieu-o, romans 
współczosny, w przekładzie polskim, zeszyt 
1 __.'5. Warszawa, Al. Szlejfstein, 1878, w 16ce, 
str. 240. Cena zeszytu 12V2 kop. 

BORNE J3cques. Discours sur raumone par 

pretre francois. Elbing, chez F. T. Hart- 

mann, 1802, w 8ce, str. 163. (Dedykowane 
hr. Sierakowskiej z Dzieduszyckich.) 

BOROŃSKI Lpsław. Dziesięć lat istnienia 
Czytelni akadeuiickiej w Krakowie, rzecz czy- 
tana na wieczorku literacko-muzycznym 23 
października 1876, z powodu dziesięcioletnie- 78 B0R0N8KI - BOUGAUD go jubileaszH Czytelni. Kraków, druk. Uniw. 
.Jap., 1876, w 8oe, str. 1.5. 20 ont. 

Bcrcwski Kasp'^r ob. Klemens S. 

Borov. sili Kazimierz właściwie Gregnrowicz 
Ka/. 
Borri Pńsqiial8 ob. Ku^jlarka (1877). 

BORSKI JA. M. Or.-nii.ifyka jozyka fran 
cuzkit ;,'(), na pod.stawio Jeżyka poiskiegro opra- 
cowana. Książka u/nana przez wy.soką Rade 
szkobią reskryptem z d. I.*! Czerwea 1874 
roku za odpowiednia dla szkół średnich. Lwów, 
187.''), w Sce, str. L>:{1. 

BORUCKI Maksymilian. Essai .sur !o cercie 
conteiiaiit : 1) Moyeii poiir chercber le.s siir- 
faces de toiites le.s liprures, an.aIo};ne au pro- 
cłfdi' eniploytii pour troiiver celle dii cercie; 
21 Recherehe des Facteurs inconnus des eur- 
faces, dont run de factenrs est connu; 8) 
Proerćs des recherches cuncernant le cercie; 
4) Rt^siinuS on Proeedó du Moyen duf]uel on 
obtient le Royon et la Denue-Circonf^^rence 
de la siirfaee dn eliaqnc Carri\ par TObten- 

tion des factenrs analog-ues. Par El^ve 

de Tancienne Ecole dn Henie a Varsovie Of- 
fieier Refiiirie polon.iis. Dijon, Douillier, Im- 
priineur. Libraire, 1847, w 8ce, str. 36, avec 
une tjible. 

— Raisons de la dćcadence de la concur- 
rence des proibiits de Tindustrie francaise a 

Tćtranerer. Par Troyes, chez lauteur, Rue 

de la Tete-Rou.ce; Inipr. de Poignće a Tro- 
yes, w 12ce, str. IG. 

Boruń Felix ob. Wielogłowski W. (Pielgrzym- 
ka 1879). 
Borussi ob. Homer Thom. (Livoniae 1802). 

BORYCZEWSKI J. Prawosławie i russkaja 
narodnst" w Litwie. Petersburg, 1851, w Sce. 
] rubel. 

Borys ob. Górski Kaz. (1876). 

BORZYSZKOWSKI Valerian Julian v. Die 

chronisclic K(ilileno.\ydgas - Yergiftung Inau- 
gural-Dissertafion znr Erlangung der Doctor- 
wiirde in der Medicin, Cłiirurf^ie iind Geburts- 
hilfe, welclie nebst bei^etufj:ten Tliesen mit 
Zustiuimung der holien medicini.schen Facul- 
tiit der Universitat (Jreis.swald aui Freitag, 
10 Augu.st 1877, 12 Uhr, óffentlicb vertheidi- 

gen wird opponenten : L. Jiruski, Cand. 

Med., J. Górny, Cand. Med. Grcifswald, Druck 
von Carl Sell, 1877, w Sce, str. 48. Thesen 
na l^j stronic z Li tablicą. 

Bosak-Hauke ub. Compte (1873), Reynier, 
Sabowski W. 

Bosak Jakim ob. Treszczakowski L. (1876). 

BOSCHAN Fryd. Wskazówka dyetetyczna 
dla pacyentów w Franzeiisbad przez leka- 
rza Zakładu w Franzensbad, przetłomaczona 
na Język polski. Franzensbad, w komissyi 
Kobrcza, Gżyhaja i Jul. .Saemanna, druk. 
Breitkopfa i Hacrtla w Lipsku, 1870, w 12ce, 
Btr. IV, 65. Bosko odrodzony, czyli zbiór sztuk k&rto- 
wycli. magicznych, chemicznych i mechani- 
cznych. Przekład z niemieckiego. Wilno, na- 
kładem i drukiem .\. Syrkina, 186.'i, w 16ce, 
str. 76. 

— no\vy czarnoksi»;żnik bez aparatów, uzu- 
pełniony i pctwiekszony. Lwów, nakładca II. 
Bodek,"l871, \v IGc.e, str. 64. 15 cnt. 

- o]>. Czarnoksiężnik (1872). 

BOŚNIACKI Zygm. Iwonicz w czasie pory 
kjipi(>loweJ r. 1H70. Sprawozdanie lekarskie 
z ruchu i po.stępu w zdrojowisku podał Dr.... 
lekarz zdrojowy. Kraków, druk. Akad., 1871, 
w Sce, str. 39. 

— Toż r. 1871. Kraków, druk. Uniw., 1872, 
w Sce, k. 1, str. 42. 

— Toż w roku 1873. Sprawozdanie z mchu 

i postępu w zdrojowisku, napisał lekarz 

zdrojowy. Kraków', n.akładcm Zakładu, druk. 
L. Paszkowskiego, 1874, w Sce, str. 39. 

— Toż r. 1874. Spr;i\yozdanie z ruchu i 

postępu w zdrojowisku, skreślił lekarz 

zakładu. Kraków, nakładem Zakładu Dra W. 
Korneckiego, 1875, w Sce, str. 40. 

BOSSAKIEWICZ Alexantler. Udział przemy- 
słowców Królestwa Polskiego w wystawie 
powszechnćj "Wiedeńskiej 1873 r., przygoto- 
wał Warszawa, w druk. J. Korzeniowskie- 
go, 1874, w 12ce, 2 kartki tyt., str. 96 (III). 
50 kop. 

Bcssuet ob. Biblioteka kaznodziejska. 

Botanika ob. Bill J. J. (Zarys 1875), Heller 
K. B. (1876), HiickI E. (1876), Jerzykiewicz 
Boi. (1874), List F. L. (Spicilegium 1828), Traut- 
yptter (Kijowszczyzny). 

Bole. (Neujahrs) Post- Almanach łiir das 
Schalt-Jahr 1876 dem geehrten Publicum ge- 
widniet yon Brieftrager, w Sce, str. 24. 

Both L. W. ob. Fredro Al. (Damen 1830-^5). 
Botkin W. P. ob. Sawicki S. (Podróż 1857). 

BOTTALLA Paul. La lettrc de Mgr. Czacki 
et le Tliomisme, reponse a un recent opu- 
scule, les Constitntions de la Compagnie de 

Jesus et le Thomisme, par le R. P S. J., 

prolesseur a la łaculte dc tłieologie de Poi- 
tiers. Poitiers, imp. et lib. Oudin frercs, Pa- 
ris, niemo maison, 1878, w Sce, str. 67. 

BOUCHAUD W. 0. de T. J. O najś\vięt8z^j 
ofierze mszy !i\yiętej i sposobie słuchania Jćj 
z przydaiuem rozmaitych ćwiczeń pobożnych 

przez przełożył ks. Ale.\ander Maryański. 

Wilda 1873 (w komisie i czcionkami T. H. 
Daszkiewicza w Poznaniu), w 16ce, str. 270. 

Boue Dr. ob. Zejszner L. (Zwci 1855). 

BOUGAUD Em. Ks. Ojcostwo i macierzyń- 
st\vo, czyli wzór dla rodziców i nauka dla 
dzieci na tle życia Świętej Moniki, matki sw. 
Augustyna osnute, a przez ks. Szym. Tad. 
Mankelun z piątej edycyi przetłumaczone. 
Warszawa, 1874, w 12ce, str. 670. 2 rub. 50 k. feOUGEAULT - BRACTWO 1§ BOUGEAULT Alfred. Tlistoire de littóratiires 

ćtrangeres: par T. 2. Littórature anj^laise. 

Littórature des Pays-Bas. Litteratures slayes 
(Russie, Pologae, BohGnie, Serbie). Paris, 
cupr. et libr. Plon et Cić, 1876, w 8cc, str. 
574, 5 fr. 

60UH0URS X. Tow. jez. Uwagi chrześciau- 

skie na każdy dzień luiesiijca przez X 

Tow. Jez. z franc. na język polski przełóż, 
przez kapłana tegoż Tow. Wadowice, w druk. 
chrzęść, katol. śp. J. Pokornego i Sp., 1863, 
w 12ce, str. 60. 

Bourdier Raoul ob. Chodźko Leonard (Hi- 
stoire 1856). 

BOURDON Matylda. Agata czyli pierwsza 

komunia przez Tlómaczone przez M. A(n- 

tonowiczową). Drezno, nakład X. B. Jastrzęb- 
skiego, drukiem I. J. Kraszewskiego, 1870, 
w 8ce małśi, 2 kartkj»tyt., str. 205. Spis i Er- 
rata na 1 kartce. 1 złr. 35 cnt. 

— Saint Stanislas Kostka. 5e ćdition. Lille 
et Paris, imp. et lib. Lefort, 1877, w I2ce, 
str. 84. 

— Życie w rzeczywistości, przez tłuma- 
czone przez M. A(ntoniewiczową). Drezno, 
druk. Kraszewskiego, 1870, w I6ce, str. 271. 
1 rubel. 

BOURNIER (bracia Towiańczycy). Duński 
(Karski), pretre zćlć et zole serviteur de TOeu- 
vre de Dieu. Paris, 1857, w 8ce. 2 frank. 

— ob. Różycki K. 

(Boutlaquln.) Excepcya ze strony małżonków 
Boutiaąuin w sprawie przeciwko Juliannie 
Nowickićj, przytem : Odpowież tychże (o pos- 
sessyę w Warszawie, zwan| Dynasowsk^.) 
fol., sltr. 12. 

BOUVY W. 0. i. Wiązanka ofiarowana Jó- 
zefowi świętemu ogłoszonemu patronem ko- 
ścioła powszechnego w dniu 8 grudnia 1870, 
czyli krótkie nawiedzenia na każdy dzień 
miesiąca, przetłum. z franc. według 4 wyd. 
Poznań, u Tyt. Daszkiewicza, 1872, w 32ce, 
Btr. 83, k. 15 16 kop. 

BOVARD vice-bibliotekarz przy akademii wi- 
leńskiej ogłosił prospekt i dołączył go do 
Kurjera Litewskiego z r. 1801, i w nim po- 
dał iż od d. 1 Stycznia 1802 r. zacznie wy- 
dawać gazetę w języku francuskim pt. Mes- 
sager de Yilna, wWilnie i obejmować będzie 
najciekawsze wyjątki z gazet krajowych i 
zagranicznych. Wychodzić ona będzie w pół- 
arkuszach na pięknym papierze, we Wtorek, 
Srodf, pi§,tek i Sobotę. 

Boyes ob. Smiles S. (Pomoc 1879). 

(Boznański) Skarga restitutionis in integrum 
oraz Rekurs ze strony XX. Pijarów Warszaw- 
skich przeciwko Aleiandrowi Boznańskiemu 
i Łukaszowi Brandysz, str. 8; przytćm: Re- 
plika tychże str. 14, Summaryusz dokumen- 
tów str. 4, i Dekret Sadu Najwyższej lustan- 
cyi 1829, str. 0. BOZNAŃSKI Fel. Góra św. Teofila itd., 1848, 
w 8ce, k. niel. 3. (Wiersz.) 

Boże Ciało, XXXII nawiedzeń i uczczeń 
N. Sakramentu podczas oktawy Bożego Ciała 
itd. Jasło, Stoeger, 1871, w l6co, str. 286 i 
i IX. 40 cnt. Porównaj Radziński. 

Bożek wódki i jego wielbiciele. Bermen, 
wyd. tow. Wupertalskiego, około 1866. 2 fen. 
100 egzemp. za 12 sgr. 

— Toż samo czcionkami nieniieckiemi. 

BRACHMAN Christian Friedrich. Bilder des 
Krieges vom Jahre 1831 von Justus Civilis. 
Leipzig, Yerlag Schumann, 1831, w 8ce. 

Bracia (Dwaj; ob. P. J. S- (1877). 

— wiarusy na Górno - Szląsku ! Drukiem i 
nakładem Gazety szląskićj Ludowej (Księ- 
garnia G. P. Aderholz) w Wrocławiu, (bez 
roku) str. 4. (Odezwa do Górno-Szlązaków, 
aby wybierali na Sejm do Berlina obroiiców 
wiary a nie liberalistów.) 

Braciszek i siostrzycka, opowiadanie cieka- 
we dla małych dziatek, z 6 kolorowanymi 
obrazkami. Warszawa, nakł M. Orgelbranda, 
1878, w 4ce, str, 8 i 6 obrazków. 76 kop. 

BRACKE F. Nowa powieść przekład z nie- 
mieckiego przez Maryę Annę. Lwów, 1880, 
w 8ce, str. 293. 2 złr, '40 cnt. 

BRACKE W. Pr ecz z socialistami. Poznań 1878. 

BRACKEL F. Nora, powieść, przekład z nie- 
mieckiego przez Maryą Annę (Biblioteka po- 
wieści, podróży, pamiętników, opowiadań hi- 
storycznych). Lwów, 'nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. K. Piilera, 1880, w 8ce, str, 
293. 2 złr. 40 cnt. 

BracłdwskI sad ob. Sapieha D. (Rewizia 
1876). 

BRACONNIER Edw, Geografia. Edycya dru- 
ga (tytułu). Warszawa, Bluraenthal, 1862. 

— Geografia itd. Odbicie 2gie (tytułu). 
Warszawa, nakł. Blumenthala, 1862. 

Bracteates ob. Lelewel Joach. (Lettre 1860), 
Bractwo nieustającego uwielbiania Najśw. sa- 
kramentu, czyli początek, odpusty powinno- 
ści i nabożeństwa tegoż bractwa, wyd. czwar- 
te pomnożone. Przemyśl, nakł. klasztoru pp. 
Benedyktynek, druk. J. Cara, 1880, w 8ce 
małój, str. 3 ni., 203 i 2 ni. 

— cerkownyi na Rusy. Lwiw, nakł. Obszcz, 
im. Kaczkowskoho, druk. Staurop. instyt., 
1878, w I6ce, str. 48. 10 cnt. 

— Św. Maryi Magdeleny patronki pokutu- 
jących grzeszników. Kraków, druk. Uniwera., 
1871, w 8ce, str. 21. 

— Św. Izydora ob. Dobrzański L. 

— najczystszego i niepokalanego serca P. 
Maryi. Nakładem Tow. Jezusowego, w dru- 
karni „Czasu" w Krakowie, 1872, w 8ce, str, 8. 

— Toż, tamże, 1874, w 8ce, str. 8. 

— najświet. i niopok. Serca Maryi. Lublin, 
druk. Ńowaczyiiekiego, b. w. r., w bce, Btr. i, 66 BRADDON - BRANDOWSKI — Suilaliaów niepok. poczociji Najaw. Ma- 
r}! Panny w Sandoniiorzii. Warszawa, druk. 
braci llindemitliMtw), It. w. r., fol., k. 1. 

— opieki najświ(;t. ISLiryi Panny itłtniejącr i 
od dawna pr/.y kośoirlc ks. Piarów w Kra- ' 
kowie p. t. „Przemienienia jjaiiskiego". Kra- ! 
ków, 1H7H, w Hce, .str. H. 

— sióstr pod tytnlem Najśw. Maryi Panny 
Holesnej. Ustawy czyli obowiązki tt.-f^o brac- 
twa wraz nabożeiistweiii. (Jniczno, .1. H. Lan- 
ge, w yco, str. <). 1 8^r. 

— SzkapUrza niebieskiego na czc.ść niepo- 
kalanego ))oczęoia Najśw. Panny Maryi o(I 
Klemensa \1 r' 1710 potwienizone. Kraki'»w, 
nakładem X. P.aezyii.skiego I'. ,1., czcionkami 
(Irnkarni „Czasu", b. w. r. (187H), w bce mu- 
ł6j, str. 7. 

— Św. Teresy ku oświacio ludu. Krak«»w, 
druk. Z. J. W vwialkow.skiego, 1872, w 8ce, 
str. 7. 

— Św. trzeźwości i wstrzemięźliwości za- 
łożone pod opieka Najśw. I'aiiny Maryi Oczy- 
szczenia. Poznań, ii Stefańskiego, iHii, w Hce, 
str. 8. 

— ob. UJawa (1856), Wykład (1857). 
BRADDON M. E. Czy nie za późno? powieść 

z angielskiego w 4 tomach w przekładzie 
Maryi Faleńskiej. Warszawa, nakł, red. Blu- 
szczu, 187(J, w "bce, str. l.W, IM, Hó, l'Jl. 
2 złr. 40 cnt. 

— Gorzkie owoce, powieść, przekład z an- 
gielskiego, 3 tomy. Dodatek do Przeglądu 
tyg. Warszawa, 1873. 

BRAFMAN Jakób. Kniga Kaliała. Materiały 
dlia izuczenija ewrejskalio byta sobrał i pe- 
reweł. Izdana pri uprawlenii wileńs. uczebn. 
okruga. Wilna, 1869 (na okładce r. 1870), 
w 4ce, str. LXXXVI, ló8 i k. 2. 

— Żydzi i Kałiały. Dzieło wydane w ję- 
zyku rossyjskim w Wilnie w roku 1870. Na 
jeżyk polski przerobione i przełożone przez 
Kaliksta Wolskiego. Lwów, nakładem dru- 
karni J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1874, 
w 8ce, str. 156. 

— Toż. Dzieło wydane w języku rossyj- 
skim w Wilnie w roku 1870. Na język polski 
przełożone i przerobione przez K. W. Wy- 
danie drugie poprawione i uzupełnione. Lwów, 
1875, w 8ce, str. 188. 

— Toż przez żyda przecłirzczonego, na 

język polski przełt>żone i przerobione przez 
K.. W. Wydanie trzecie pojłrawioue i uzupeł- 
nione. Lwów, nakładem księgarni K. II. Kich- 
tera, z drukarni J. Dobrzańskiego i K. Gro- 
oiana, 1877, w 8ce, str. 176. 1 złr. 

BRAND Ed. Cicero. Ein popular-wissensctiaftl. 
Yortrag. Czernowitz, Pardini, 1874, w 8ce, 
Btr. 16. 30 fen., na welin. pap. 60 fen. 

Brandeburyeiisls marcłiio ob. PawińskI Adolf 
(de rebus 1879). 

Brandenburska polityka ob. Dzieduszycki 
Izyd. (Polityka 1879). Brandon Karol ob. KsiązKa (1H76), Poland 
(1831). 

BRANOOWSKI X. Alexande:. Encyklopedyzm 
w dwocii kościołach paralii boreckiej. Ustęp 

z kroniki tejże )>ara(ii. Na|)isał prołjoszćz 

borecki. W komi.sie Władysława .Simona, 
czcionkami ł'. II. Daszkiewicza w Poznaniu, 
Piekary 7, 1877, w 8ce, str. 10. 

— Hrabia .lan Ibiiński, nie])rzyj.iciel wiary 
Św. w paralii i>oreckiej od r. 157'.> do r. laJłl, 

na])i.sał probo.szcz tej para6i (Odbitka 

z Warly). l'oznań, w komisie i czcionkami 
W. .Siniona, l.s7!t, w Hce, str. 32. 50 fenig. 

— Maciej lvazimierz Trełer nieznany a wzo- 
rowy stylista polski X\li wieku. Najjisał ks. 

proboszcz borecki. l'oznań, w kcmiisie 

Władysława Simona w Poznaniu, 1877, w 8ce, 
str 68, 1 kartka tytnłuw.i i na końcu na 
okładce Errata na lej st^ 

— Baron Maciej łiorkowicz, umorzony w r, 
1.3.")8 wojew()d;i poznański, najjisał.... proboszcz 
borecki ((Jdł)itka z Warty). Poznań, w komi- 
sie i czcionkami W. Simona, 187S>, w 8ce, 
str. 67. 75 fenig. 

— Trzy obrazy w kościele zdzieskim pod 
Borkiem, napi.sal proboszcz łtorecki (Od- 
bitka z Warty). Poznań, w komisie i czcion- 
kami Wl. Si\uona, (1878), w 8ce, str. U i 1 ni. 

— Parałia Borecka podczas napadu szwedz- 
kiego od roku H)55 — 1657, napisał pro- 
boszcz tejże parafii (Odbitka z Warty). Po- 
znań, czcionkami i w komisie Wł. Simona, 
1S78, w 8ce, str. 76 i 1 ni. 

BRANDOWSKI Alfred dr. Etnolog dr. Kor- 
neli 1'ligicr, iiHiti.sał Dr c. k. prof. Uniw. 

w Krakowie ^Odbitka z Warty). Poznań, 
w komisie i czcionkami Wł. Simona, 1878, 
w 8ce, str. 16. 

— Eilozofija J>ucyjusza Anneusza Seneki, 
napisał Dr. Bronisław Kruczkiewicz (Odbitka 
z Sprawozdań akademickich). Kraków, 1875, 
w 8ce, str. 20. (Na koucu : Kraków 23 czerw- 
ca 1876.) 

— O gramatyce języka łacińskiego ułożo- 
nej przez Dra Zygmunta Satnolewicza we 
Lwowie. Nakładem Towarzystwa do wydawa- 
nia książek szkoln}ch i naukowych. Stowa- 
rzyszenia zarejestrowanego z ograniczoną po- 
ręką. Z lej Z\vią«kowej drukarni Hotel Zorza, 
1»75, w 8ce, stonnic nieoznaczonych liczbę 
8, VIII, 3;i2, XVI 11. Rozbiór krytyczny przez 

profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Lwów, nakładem drukarni „Gazety Narodo- 
wćj", odbitka z Gaz. Nar., 1876, Lwów, z druk. 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1876, w Bce, 
str. 34. 

— Die literari.scłie Tłiiitigkeit des Dr. La- 
dislaus Daisenberg. Krakau, Druck und Ver- 
lag von W. Kornecki, 1878, w 8ce, str. 13. 

— O Łacinie Mikołaja Kopernika, napisał 
c. k. prof. w Uniwersytecie krakowskim, feRANDT - BRATKOWSKI 81 (Lwów), z drukarni Gaz. naród. J. Dobrzań- 
skiego i K. Gromana, bez roku (1878), w 8ce, 
Btr. 42. 

— O różnicy, która zachodziła w złotym 
wieku literatury rzymskiój między łacińskim 
językiem gminnym a poprawnym czyli kla- 
sycznym. Ocenił i uzupełnił c. k. prof. uniwer. 
Dr. Alfred Brandowski. Kraków, nakładem 
autora, w drukarni uniwersytetu Jagieloń., 
1880, w 8ce, str. 41. 

— Triennium ptiilologicum oder Grundziige 
der pliilologi.schcu Wissenscliaften fiir Jiin- 
ger der Philologie zur WiederhoUing und 
Selbstpriifung bearbeitet von Wilhelm Freund. 
I. Semester-Abtheihing. Leipzig, Yerlag von 
Wilhelm Yiolet, 1874, IV, 332, w 8ce. (Od- 
bitka z „Warty", tygodnika poświęconego 
nauce rozrywce i wychowaniu.) Czcionkami 
T. H. Daszkiewicza w Poznaniu, 1875, w 8cc, 
str. 31. 

— Założenie Uniwersytetu krakowskiego 
w r. 1361 skreślił na podstawie dyplomaty- 
cznej. (Odbitka z Rocznika dla archeol.) Kra- 
ków, nakład autora, 1874, w 8ce, str. 342, 
rejestr, i 1 plan. 2 złr. 50 cnt. 

BRANDT Henryk generał. Wspomnienia z woj- 
ny w Hiszpanii i Rossyi w r. 1808 — 1812, 
zeszyt I i 11. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Kaufmana, 1878, w 8ce małej, str. 
192. Za całość 3 złr. 33 cnt. 

BRANDT Kazimierz. Sposób praktyczny bu- 
dowy murów sporowych. Paryż, Biblioteka 
Kórnicka, 1877, w 8ce, str. 88 i tablica. 3 rs. 

Brandt ian ob. Sprawozdanie (1877). 

BRANDTSTAETER Fr. Aug. dr. prof. Land 
und Leute des Landkreises Danzig, eine topo- 
graphisch-historisch-statistische Schilderung , 
im Auftrage der Kreisstande verłasst, XI 
Zeszytów. Danzig, Bertling, 1879, w 8ce,str. 
XVI i 516. Zeszyt po 50 fenig. 

— Chronologische Uebersicbt der Geschi- 
chte Danzigs, II Hefte. Danzig, Bertling, 1879, 
w 8ce, str. VIU, 114 i 1 tabl. 1 mk. 50 fen. 

— Scythica. Regiomonti, 1837, w 8ce. 

— Wisła, poetisch-malerisches Weichsel- 
Album. Marienwerder, 1854, w 4ce podłuż. 

Brandys Łukasz ob. Boznański Al8x. (1829). 
Braniccy ob. Młodecki Józ. (1870). 

BRANICKI Ksawery (t 1879). L'impot sur le 
capital liberateiir de la contribution de guerre. 
Moyens pratiąues de Tappliąuer. Paris, E. Den- 
tu, Libraire-Editour Galerio d'Orleans 17 — 19 
Palais Royal imprimerie Balitout, Questroy et 
Cie 7 Rue Baillif, et rue de Valoi 18, 1871, 
w Sce, str. 32. 60 cnt. 

— Libćration de la France par un impOt 

sur le capital, par Nouvelle ćdition revue 

et corrigee. Paris, E. Dentu, impr. Balitout, 
Que8troy et Comp., 1871, w Sce, str. 31. 

-- Toż, tftmże, b. r., w 8ce, str. 31 i 1 k. — Les Nationalites Slayes lettres au Re- 

vśrend T. Gagarin (S. J.) par La Slavie 

primitive. La Russie normande et tatare. La 
Pologne des Piast. Kazimir, roi des paysans. 
La róforme en Pologne. Paul ler, Alexander 
ler. Les rćcits du comte de Witt. Le Tsarc 
vitch Constantin. Le Nihilisme. Paris, E. Den- 
tu, Librairc-Editeur, Palais - Royal , Galerie 
d'Orleans 15, 17 et 19. Impr. polyglotóe de 
Louis Hugonis, 1879, w 8ce, 2 kartki tyt., 
str. 408. 

— Toż. Seconde ćdition revue et corrigee. 
Paris, libr. E. Dontu, imprim. L. Ilugonis, 
1879, w 8ce małćj, str. 408. 

— Narodowości słowiańskie, listy do W. 

O. Gagaryna S. J., przez Paryż, druk. 

Reiffa, 1880, w 8ce, str. 282. 

— La Politiąno du passe et la Politiąuo 
do ravenir. Esąuisse d'une constitution ; par 

le comte Paris, impr. Balitout, Questroy 

et Cie, libr. Dentu, w 16ce, str. 131. 

— Toż. 2e ćdition. Paris, Dentu, impr. Ba- 
litout, Questroy et (lió, 1876, w Sce, str. 131. 

— ob. Gumpiowicz Ludw. (Konfederacya 
1872), Schossburg G. (Brama 1879), Sołowej- 
czyk E. (1879). 

(Branicki) Preis-Courant von den Erzeu- 
gnisscu der griiflich Branicki'schen Eisenwer- 
ke zu Sucha in Galizien, loco Werk per com- 
ptant, zahlbar in Sucha. Ohne Verbindlichkeit. 
Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gott- 
łieb Haase Sohne in Prag. Verłag der Berg- 
direction, 1867, w Sce, str. 11 i 1 ni. 

Brasilien ob. Nowakowski A. (1877). 

BRATCZYKOW A. B. Czasownia w Żytom ir i 
w pamiat' czudiesnago izbawlenija gosudara 
imperatora od złodiejskago pokuszenija wo- 
łyńskago Polaka Berezowskago. Żytomir, w ti- 
pogr. wołyńskago gubernskago uprawlenija, 
1868, w 4ce, str. 82 i 1 ni. 25 kop. 

BRATKOWSKI Stanisł. Delegowani w Wierz- 
bnie dnia 2 Grudnia 1830 r. Jako dokument 

historyczny ogłosił drukiem Awenion, 

1832, w Sce. 

— Dćvoument des femmes Polonaises a 
la cause de la Rćvolution 29/11 18.30 par un 
Rćfugić Polonais dćdiś aux Dames de Bor- 
gerae. Mont-deMarsan, 1833, w 12ce, str. 33. 

— Etude historiąue sur l'ancienne lógisla- 
tion polonaise, concernant les Israćlites, d'a- 
prós les statuts royaux et les constitutions 
des dićtes, de 1264 — 1788. 

— La familie, piece en 5 actes. Nantes, 
impr. Ma*sseaux, 1855, w Sce, str. 80. 

— - Fragmentu o przyszłości Polski. Nantes, 
1840. 

— Grace et jołć, essai sur la charit«5. Nan- 
tes et Paris, 1857. 

— Litterature epistolaire des femmes en 

Pologne au XIX siecle. Etude littćraire de 

lue en confćrence ń. Paris le 17 Dćcembre 
1867 par Pierrc Plauszęwski ancien elćvc dę 

11 ś^ BRATNIA - RREVER TEcole nat pol. Son entrće en matiere. Let- 
tre de rauteur a M. Vincenz Mazurkiewicz. 
Paris, Librairio dn Luxeiiil)«turg, Typ. Roiip^e 
freres, Dunon et Fresnó, 18G8, w 12ce, str. 31). 

— Dwie pieśni na chwalę boża. PAryź, 
(litograf.) Renon i Maulde, (1861) w 8ce, str. 4. 

— Polacy we Prancyi. T3'go(lnik NN. <». 
Avegiiion, 1832, w 8ce. 

— La Pologne en 1830 esijuisse de moours. 
Nantes 181G. 

— liady dla uilodj'cli Polek ■/ okoliczności 
pisania listów. Poznań, dr. T. II. Daszkie- 
wicz, 1871, w 8fe, str. *J<j. 20 sgr. 

— Rozpamiętywanie clirześcianina na za- 
kończenie jubileuszu przez Warszawa, 

w druk. Ii. Jabłońskiego, 182G, w IGce, str. W). 

— Rys ogólny jednorocznych dziejów tu- 
łactwa polskiego w Zakładzie Awenijonskini 
od Lut. 1832 do Lut. 1833 na zebraniu ogól- 
nym części tegoż zakładu d. 6 Lut. 1833 

uchwal, podp. i podań, do druku. Wydal 

w 8ce, str 27. (bez osobnij kartki tytuł.) 

— Le tsar et ses rćformes en Pologne. 
Nantes, 1816. 

Bratnia pomoc ob. Akt (1866). 

Bratobójcy (Dwaj) czyli kapliea w Troch- 
tenfingen, powieść dla ludu katolickiego. Nie- 
mieckie Piekary, Reisewicz, druk. F. Zalew- 
skiego, 1873. 3 sgr. 

BRATRANEK F. Th. Heimgebrachtes, Uiber- 
sctzungen aus dem Polnischen, ais Manuscript 
gedruekt. Krakau, Universitiit8-Biichdruckerei, 
1880, w 8ce małćj, str. 2 ni. i 168. Obejmuje : 

Der Tod Wladislaus IV, Tragoedie in fiinf 
Aufziigen, von Joseph Szujski (str. 1 — 66j ; 
Mohort, eine ritterliche Rhapsodie, nach Tra- 
ditionen von Yincenz Pol (str. 67 — 168). 

Bratyński Leon ob. Strzelecki A. (Gospo- 
darstwo 1877). 

BRAUN. Die Ortsnamen des Culmlandes. 
Wien, 1853. 

BRAUN Aleksander. Epoka lodowa ziemi. 
Przełożył T. Skoniorowski. Warszawa, nakł. 
red. Przegl. tyg., 1873. 

BRAUN Alex. (z Lublina). Mittheilungen aus 
der chirurgischen Klinik der kaiscri. Univer- 
sitat zu Dorpat im J. 18.'j!ł. Inaugural-Disser- 
tation. Dorpat, Glaser, 1861, w 8ce. i2 sgr. 

BRAUN joannes Polonus. Lienis in houiine 
ex8tirpatio , dissertatio inauguralis medica. 
Dorpati, typ. vid. J. iSchunmanni, 1857, w Bce, 
str. 67. 

Braun R. ob. Jerzykowski Stan. (Akuszerja 
1875), Przegląd (187y). 

BREANSKI Felix. (Obwieszczenie o powrocie 
Emigracyi do Polski.) (Bez tytułu.) Paryż, d. 
27 Marca, 1848, w Bce. 

Bredetzky Samuel ob. Bundesmann Anton. 

(Am GrabeJ. BREMER Fryderyka. W Dalekarnii, powieść, 
przekład S. Prądzyńskiej. 

— Kłcjtnia i zgoda, powieść, przekład S. 
Prądzyń.skićj. 

BREMIKER C. dr. Logarytray liczbowe i try- 
goiKiiiictryczne sześcio-cyfrowo wraz z tabli- 
cami (Jaussa, do użytku szkoluego zastóso- 
waue a objaśnione przez dra Daniela Wierz- 
bickiego, adj. Obserw. astronom, krak., wy- 
danie stereotypowo. Berlin, nakł. księgarni 
Nico!ai'('go (li. Stricker), W. Mopsers" Ilof- 
buchdruckerei, 1880, w 8ce, str. XXX, 519 i 
1 ni. 4 marki. 

Brenan Justyn ob. Śniadecki i. (Kopernik). 

BRENDEL Franciszek. Liszt jako symfonik, 
z (ludanieni artykułu krytyczno -muzykalnego 
przez Lud. Leona (Jozlaiia, spolszczył W. 
Tarnowski. Lwów, (Jubryncjwicz, 1870, w 8ce, 
str. 85. 

— Zarysy hist(jryi muzyki skreślił Dr 

Przełożył z niemieckiego W. T(arnowski). 
Piąte wydanie pomnożone. Wprowadzone dla 
użytku w Konserwatoryach w Lipskiem i 
Pragskiem. Lipsk, nakładem księgarni Pawła 
Rhose, drukiem A. Th. Engeharclta w Lipsku, 
1866, w 8ce. Warszawa, w księgarni A.. Gros- 
smanna. Poznań, w księgarni J. K. Żupau- 
skiego, w 8ce, str. 128. ' 

Breściani Antoni ob. Beliecyusz Alojzy (1875). 

BRESLAUER J. Katatog dzieł nakładowych 
lub zakupionych w znacznćj ilości w księ- 
garni Warszawa, 1865, w 8ce, str. 7. 

BRET-HART. Obrazy Kalifornii, nowelle a- 
merykańskie, przekład z angielskiego. Lwów. 
Gubrynowicz i Schmidt, 1877, w 8ce, str. 
244 i 1 ni. 1 złr. 60 cnt. 

— ob. Tygodnik (1878). 

BRETON. V. Le, de la Halze. La Pologne 
en 1863 ou Anna Ostronowska. Dramę et ró- 
cits. Charleville, 1863, w 8ce. 

BRETSZNEIDER (BRETSCHNEIDER). Das 

Projekt der Wiencr-BLclinia-Eisenbahn, in te- 
chnischef, kommerzieller und linanzieller Hin- 
sicht betrachtet. Wien gedruekt und im Ver- 
lage bei Carl Gerold, 1836, w 4ce, str. 28, 
z kartą geograficzną. 

— Projekt drogi żelaznćj o4 Bochni przez 
Lwów, Czerniowce do granicy Mołdawii. (Plan 
niwell. litogr. z krótkim opisem i plan sytu- 
acyjny) w Sce poprzecz. 

BRETTNER Dr, Solemnia dedicationis novi 
Gymnasii regii ad Sanctam Mariam Posnanien- 
sis die XV mensis Aprilis anni 1858 publice 
celebranda indicit.... a Consil. Reg. Gymnaaii 
Regii ad Sanctam Mariam Director. Posna- 
niae, impressum in Officina M. Zaernii, w 4ce, 
str. 12. 

(Obejmuje: Wannowski. Dissert. De lingua 
latina. Węclewski vers. lat.) 

BREVER C. E. Katechizm nauki przyrody, 
czyli wyjaśnienie ważniejszych zjawisk fizy^ 
cznych i chemicznych, z codziennego życia, BREYIARIUM - BRODOWICZ 83 w postaci pytań i odpOT;piedzi dra % 47 

drzeworytami w tekście. Tłumaczenie z nie- 
mieckiego. Warszawa, nakład Wende i Sp., 
1873, w 8ce, str. 210. 60 kop. 

(Breviarium). Addenda breviario Romano 
serapłiico ex norissimis concessionibiis S. R. 
C. Leopoli, sumptihus P. P. Ord. Bernardino- 
rum, ex typograpliia ,,Ludowa", 1875, w 8ce, 
str. 92. 

Brewiarzyk tercyarski, w którym oprócz 
reguły, Jćj objaśnień i pacierzy zakonnych, 
zamieszczone jest nabożeństwo szczególnićj 
dla braci i sióstr Zakonu polaitnjącego św. 
ojca Franciszka serafickiego pod zarządem 
ÓO. Kapucynów zostających, wydanie .Scie po- 
prawne. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. An- 
czyca i Sp., 1878, w 8ce matćj, str. 702. 1 złr. 
25 cnt. 

BREZA Eiiqen. Die deutsche Kriegs-Marine. 

Ein Gesetz-Vorschlag von Breslau, Druck 

von Grass, Barth und Comp., 1848, w 12ce, 
str. 14. 

— Zdań religijnych itd. trzysta sześćdzie- 
siąt sześć, w każdy dzień jedno spamiętać 
proszę i za mnie pacierz zmówić. Poznań, Żu- 
pańśki, 1842, w 8ce, str. 31. 

— ob. Ravignan J. A. (1845). 

BREZA Henryk. Medytacye panny Dziubiń- 
skićj. Poznań 1841. 

Breza G. Notice sur les principales familles. 
Dresden, 18C2. (Ma być pióra St. Kossakow- 
skiego.) 

BREZEWSKI Stan. Mowa miana nad grobem 
J. W. Stanisława Siestrzeńcewicza Bohusza, 
metropolity kościołów rzymsko-katolickich 
w Rossyi, arcybiskupa mohilewskiego itd. d. 

15 Grudnia 1826 r., przez Dra Teologii 

w kościele parafialnym nowo ustanowionym 
w Petersburgu na Kolomnie, przekład z fran- 
cuskiego w przypisach pomnożony. Wilno, 
nakład, i druk. Marcinowskiego, 1827 w 8ce. 

Brief aus Warschau. Erste Beilage zur 
Kong. beri. priv. Zeitung do r. 272 z l8 list. 
1860. 

Briefe einer polnischen Darae (1840 — 1846). 
Leipzig Yerlag von Gustav Mayer, Druck von 
Breitkopf und Hiirtel in Leipzig, 1846, w 8ce, 
1 k., str. 821. 

— eines russischen Kolonisten an seinen 
Freund uiber Podolien und die Krim. Frauen- 
feld, 1804, w 8ce. 

Brieg ob. Wernicke E. (Adressbuch 1879). 

BRIMONT Adrien de. Justice pour Naples 
et la Pologne. Lettre a M. Gladstone. Parie, 
1863, w 8ce. 

BRINCKEN Jul. Baron. Rozprawy o leśnic- 
twie technicznem i łowiectwie z zastosowa- 
niem do rozporządzeń w lasach rządowych 
królestwa Polskiego zaprowadzonych. War- 
szawa, 1821, w 8ce. BROC P. O przemianie gatunków. Rzecz 
miana w Towarzyst. antropologicznem w Pa- 
ryżu. (Z Re%nie scientifiiine.) Warszawa, na- 
kładem drukarni J. Sikorskiego, 1872, w 16ce, 
str. 103. 30 kop. 

— ob. Hlrschfeld (Anatomia.) 
BROCHARO. O odstawianiu (odłączaniu) 

dzieci od piersi, podług Dra streścił i do- 
pełnił M. Bojasiński, lekarz powiatu błoń- 
skiego (Hygiena wieku dziecięcego). Warsza- 
wa, druk. J. Noskowskiego, ' 1879, w l6ce, 
str. 45 i 1 ni. 40 kop. 

BROCK Jul. And. (nr. 1847). De controver- 
siis, quae post pacem Thorunensem secundam, 
inter Casimirura IV regem Poloniae et terras 
Prussiae exortae sunt. Dissert. inang. histor. 
Vratislaviae, M. Friedrich, 1871, w 8ce, k. 1, 
str. 47. 1 marka. 

BRODOWICZ Alexander. Pierwiosnki muzy 
sp. Aleksandra Brodowicza z dodatkiem krót- 
kiego życiorysu. Kraków, czcionkami drukar- 
ni „Czasu", nakładem wydawcy (Macieja Jó- 
zefa Brodowicza), 1876, w 8ce, 2 kartki nlb., 
str. 116. (Drukowano 25 egzemplarzy, nie by- 
ło w obiegu.) 

BRODOWICZ Mac. Józ. Curiculum vitae, skre- 
ślił dla swoich przyjaciół M. J. B. Kraków, 
nakładem J. Brodowicza, druk. Leona Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 15. 

— Ważniejsze dokumenta odnoszące sie do 
swojego udziału w sprawach i losach Zakła- 
dów naukowych b. W. M. Krakowa i jego 
Okręgu. Zebrał i objaśnił jako przyczynek 

do liistoryl tychże wysłużony prof. Uniw. 

Jag. Kraków, nakładem autora, w druk. Uniw. 
Jag., 1874, w 8ce, 4 kartki nieliczb., str. 126 
(I). Objaśnienia XXXV. Reforma szpit. krak. 
XII, 67 (I). Komisarz Zakładu nauk. XXXV, 
122 (II). Krótka wiadomość o Rektorach 
XIV (I), 86 (I). Wykaz ogólny Zakładów 
nauk. LXI (I). Statut urządzenia szkoły i 
bursy Muzycznćj str. 31. 'Epilog str. III. 
(Wyd. w 160 egzemp.) 

— Droga do szczęścia (bez miejsca druku). 
(Kraków) dnia 27 'czerwca, 1874, w 4ce, 2 
kartki (wiersz). 

— Giełda Isze wydanie bez miejsca druku 
i roku, w 4ce, na Ićj stronie. 2gie wj^danie 
bez miejsca druku i roku, w 4ce, na Ićj stro- 
nie (o 4 wiersze więcćj niż w Ićm wydaniu). 

— Do łaskawych gratulantów na imieniny 
w roku 1875 a mojego życia 86. Dr. Józef 
Brodowicz w Krakowie dnia 19 marca 1875 
r., w 4ce, na Ićj kartce (wiersz). 

— Do Hilarego Hankiewicza czcigodnego 
sekretarza U. J. i rzetelnego przyjaciela. Po- 
żegnanie przy złożeniu moich dokumentów 
w archiwum akad. Dr. M. J. Brodowicz. Kra- 
ków, dnia 14 czerwca 1875 r., w 4ce, 2 kart- 
ki z litografią przedstawiającą grób na cmen- 
tarzu krakowskim. 

— Polne kwiatki (wiersze). Kraków, druk. 
Uniwers., 1871, w I2ce, str. VI, 151, V i V. 84 BRODOWICZ - BRODZIŃSKI — Toż. Wydanifi powtórne pomnożone. 
Kosztem "Wydawcy na cole dobroczynne. Kra- 
krtw, druk. Uniwers., 1872, w 12ce, str. X, 
176, XII i I. 1 złr. 

— Do P. Ludwika Zarewicza. Dr. M. ,T. 
Brodowicz K. 187.5 (bez miejsca druku), w dce, 
2 kartki z lito^jrafią przedstawiającą grób na 
cmentarzu krakowskim. 

— Moje mieszkanie w obecnym stanie. Do 
łaskawych gości ! W Krakowie, dnia 18 sier- 
pnia, 187G r., w 4ce, str. 8. 

— Napis do portretu śp. Stanisława Wo- 
dzickiep^o dnia 1 grudnia 1873 r. Dr. Józef 
Brodowicz wysłużony professor w Uniw. Jag. 
pisałem w 84 r. mojego życia a 51 pobytu 
w Krakowie, bez miejsca druku, w 4ce, 1 str. 

— Na obecne obówie (wiersz) do kobiet 
nowomodnie strojnych. Rok 1874, bez miejsca 
druku, w 4ce, 2 kartki. 

— Przegląd ogólny swojego zawodu lekar- 
skiego i nauczycielskiego, spisał Dr. Med. 

i wysłużony Prof. praktyki lekarskićj w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim. Kraków, druk. Uni- 
wers. Jagioll., 1871, w 8ce, k. niel. 4. str. XX 
i 131. Allegata str. 198, Błędy str. IV, tablic 
XIX, wzorów IV, w 4ce i 1 ryc. 3 złr. 

— Poezya fajki. Kraków, 1873, w 8ce, k. 2. 
(Wydanie w 25 egzempl.) 

(Brodowicz J.) "W dniu imienin wielmożne- 
mu i czcigodnemu panu Józefowi Brodowi- 
czowi, doktorowi medycyny b. professorowi 
uniwers}'tetu Jagiellońskiego i t. d. i t. d. 
w Krakowie, dnia 19 marca 1876, w 4ce, 
2 kartki. 

— ob. Klimkiewiczowna F. (Do autora 1872), 
Siemieński L. (Kwiatki). 

BRODOWICZ Teodor. Zapiski o sobytijach 
na Wołyni i Podolie w 1789 godu. Moskwa, 
1870. 2 ruble. 

Brodowski ob. Lewicki (Ein Fali 1877). 

(Brodowski Alex.) Mowa pogrzebowa przy 
wyprowadzeniu zwłok ś. p. ks. AIexandra Bro- 
dowskiego, proboszcza parafii Dziektarzewo, 
wygłoszona w d. 9tym września 1874 r. War- 
szawa, autor, 1877, w 8ce, str. 12. 15 kop. 

BRODOWSKI Dr. Wincenty. Działanie ście- 
śnionego powietrza na organizm w stanie 

zdrowia i choroby p właściciela Instytutu 

Leczenia ścieśnionem powietrzem w Warsza- 
wie, z ryciną i tablicą. Warszawa, w drukar- 
ni Gazety Lekarskiej,' 1874, w 8ce, 1 karta 
tyt., 1 drzew., str. 44 i tablica, na okładce 
sprostowanie pomyłek. 30 kop. 

BRODOWSKI Włodzimierz. Quaedam de throm- 
posis historia, anatomia pathologica, atąiie 

aetiologia. Dissertatio inauguralis in Univ. 

litt. caes. Mosąuensi. Mo8quae, typ. Uniyers. 
caesaroae, 1859, w 8ce, str. 83 i I. 

BRODZIAK Adalbert aus dem Grossherzogs- 
thum Posen. Das Vorkommen des Typhus 
recurrons im Jahro 1868 — 1869 in Greifswald. 
Inaugiu-al-Dissertation zur Erlangung der Do- etorwiirde in der Medicin Chirurgie und Ge- 
burtschiilfe welche nebst beigefilgten Thesen 
mit Zustimmung der hohen Mcdicinswesen 
Facidtiit der Uniwersitiit Greifswald am 25 

Ai)ril 1874 (iffontlich yortheidigen wird 

;ius dem Grosshorzogthum Pnson. Opponen- 
ten: J. Stroiński cand. med. M. v. Złotnicki 
cand. med. A. v. Scndykowski, stnd. med. 
Greifswald, Druck der Uuiwersitats Bucłidra- 
ckerei von F. W. Kunike, 1874, w 8ce, str. 40. 

BRODZIŃSKI Kazimierz. O Idylli pod wzglę- 
dem moralnym. Rozprawa czytana na posie- 
dzeniu publ. Uniw. Warsz., Gliicksberg, 1823, 
iS/^a, od str. U do 17 włącznie. 

— Mowa o narodowości Polaków i Posła- 
nie do braci wj'gnańców (Bibliotek* Mrówki, 
tom 52). Lwów, nakł. księgami polskiej, druk. 
Zakładu im. Ossolińskich', 1878, w 16ce, str. 
74. 20 cnt. 

— Oda na uroczystość oddania medalu zło- 
tego Imci księdzu Onufremu Kopczyńskiemu. 
Warszawa, 1817, w 4cc, od str. 11 — 14. 

— Piękne sztuki, p Scena, w 24ce, 

str. 20. ' 

— Pisma Wydanie zupełne poprawne i 

dopełnione z niegłoszonych rękopisów stara- 
niem J. I. Kraszewskiego (z wizenmkiem i 
życiorysem poety). Poznań, drukiem J. I. Kra- 
szewskiego (Dr. W. Lebiński), 1872, w 8ce. 
Tom I. Poezye oryginalne i Naśladowania 
str. VII, 400. Tom II. Przekłady i Naślado- 
wania str. 563. Tom III. Proza. O Klasyczno- 
ści i Roraantyczności (1818), Literatura Pol- 
ska (1822 — 1823) str. 477. Tom IV. Proza. 
Literatura Polska (1822 — 1823). 1 kart. tyt., 
str. 474 (I). Tom V. Proza. Literatura Polska 
(1822—1823). Poznań, 1873, 1 kartka tyt., 
1 kartka przedmowy, str. 561. Spis rzeczy 
(II). Tom VI. Proza. Lit. pol. Poznań, 1873, 
w 8ce, str. V, k. 1, 320. Za 6 t. w oprawie 
8 rub. 40 kop. Tom VII. Proza. Synonimy, 
Rozprawy str. 308. Tom VIII. Proza. Roz- 
prawy, Przemówienia, Odczyty, Rozmaitości. 
Poznań, 1874, XII 122, 1 kartka tyt., str. U, 
369. (Ostatnia strona 387, mylnie wydruko- 
wana.) 

— Vieslaw sielanka z okolic krakowskieho 
w pieti śpiewach przelozil Jan Soukop. Ber- 
no, 1876. 

— Wiesław, eino Idylle, rerdeutschet von 
K. A. Schrenke (tekst polski i niem.). Posen, 
J. K. Żupański, druk. N. Kamieńskiego, 1867, 
w 8ce, str. VIII, 51. 

— Wiesław. Sielanka krakowska przez 

Poznań, dnik. Kamieńskiego i Spółki, 1867, 
w 8ce, str. 25. 

— Toż. Gniezno, 1871, w 16ce, str. 39. 20 k. 

— Wiesław, czyli Krakowskie wesele, sie- 
lanka narodowa w 1 akcie, podług K. Bro- 
dzińskiego, z muzyką F. Dulkena, ułożył Kry- 
styn Ostrowski. Lwów, 1870. (Ed. 2ga, wła- 
ściwie jestto przeróbka pracy Sciborskiego, 
na co sie tenże w roku 1860 użalał.) BRODZIŃSKI - BRONIKOWSKI 66 — Wesław ćyli krakow8k'e wesele, s'elaTi- 
ka ludowa w jednym ake'e, podług prze- 
robił Krystyn Ostrowski, 8'pewy Ferdynanda 
Dulkena, wj'dan'e dla sceny. Paryż, w ks'eg. 
i druk. Reiffa, Kraków, D.E. Friedlein, 1880, 
w 8co mak^j, str. 48. 

BRODZIŃSKI K. i ZIELIŃSKI Gustaw. Wie- 
sław, sielanka (str. 1 — 29); Kirgiz, powieść. 
Lwów, 1871, w I6ce, str. 78. (Bibliot. Mrów- 
ki T. 29, 30.) 20 kop. 

— ob. Biblioteka Mrówki (1876), Bełc'kow- 
Ski Adam (1875), Dmochowski Fr. Sal. (O ży- 
ciu 1871), Kurczewski J. (Rocznik 1824). 

Brodzki E. ob. Brocki. 

BROECKER Fryd. Ben. Ehrenrettung der vor- 
maligen preussischen Officianten in dem je- 
tzigen Herzogthume Warschau, gegen die Be- 
schuldigungeu etc, 1809, w 8ce, str. 52. 

BROEKER Stanisław. Pamiętniki z wojny 
hiszpańskiej (1808 — 1814) ...'.. b. oficera b. 
legionów francusko-polskich, tlómaczone z o- 
ryginalu niemieckiego przez córkę jego Pau- 
line Cybulska. Warszawa, druk.' J. Unirra, 

1877, w 8ce, str, XVI, 339, 1 ni. ł VIII. 3 złr. 

BROGLIE de. Le secret du roi, correspon- 
dance secrete de Louis XV avec ses agents di- 

plomatiąues (1752 — 1774), par le duc de 

TAcademie fraucaise, 2 vol. Paris, imp. Chaix 
et Comp., lib. C. Lćvy, librairie nouvelle, 

1878, w 8ce, str. XII, 1081. 15 franków. 

— Toż, 2e śdition, 2 vol. Tamże, 1878, 
w 8ce, str. Vni, 1087. 15 franków. 

— Toż, 3e ódition, tom I, II. Paris, lib. C. 
L6vy, lib. nouvelle, imp. Chaix et Cie, 1879, 
w 16ce, str. Vm i 1090. 7 franków. 

Brohm ob. Brom. 

BROJDES R. 0. Modie Weozew iły ispowid 
jewrejskago sborszczyka. Warszawa, 1875, 
w 8ce, str. 42. 

Bromberg ob. Criiger C. A. (Ueber die 1872). 
Brom właściwie Brohm Dr. K. F. A. 

BROMIRSK! Jan. O uprawach sztucznych 
w lasach, jakoteż o sposobach zakładania ży- 
wych płotów, przez Warszawa, druk. S. 

Orgelbranda, 1849, w 8ce, str. 220. 

Broni (Do) (wiersz). (Bez miejsca i autora) 
Igo Marca 1863, w 8ce, 1 k. 

Broni (Do) we Lwowie, druk. i nakład. E. 
Winiarza, 1877, w 8ce, str. 27. (Z powodu o- 
głoszeń o mającym się tworzyć Legionie Pol- 
skim w Konstantynopolu.) 

BRONIEWSKA Klementyna z Rudnickich 
(t 1878). W czasie wystawy we Wiedniu, 
5 Pażdzier. 1873, w 8ce, k. I (wiersz). 

— Wija (tak) Tornaboni Hotel Szwajcaryi. 
Italia. Florencyja, 20 listop. 1873, w 8ce, k. 1 
(wiersz). 

— Sen w Liworno Hoteldel (tak) Mari, 22 
Grud. 1875, do Teosia, w 8ce, k. 1 (wiersz). — Wracając do kraju spotkanie w wagonie. 
Przemyśl, lSl4, z drukarni A. J. O Rogosza, 
w 8ce, k. 1 (wiersz). 

— Kraków 16. 1875. Do Nizzy, w 8ce, k. 1 

(wiersz). 

— Piza (wiersz), w Sce, k. 1 

— 3 Maja (wiersz), w 8ee, k. 1. 
(Wyszło jeszcze kilkanaście tego rodzaju 

luźnych wierszyków po 1 k. w różnych miej- 
gcach drukowane bezimiennie.) 

BRONIEWSKI Klemens. Prozopografia Mito- 
logii z poglądem na obecne czasy. (Zapowie- 
dziano w Warszawie 1873.) 

BRONIKOWSKI Adam. Myśli względem re- 
formy Żydów w Król. Polskiem przez 

Warszawa, z drukarni przy Mowolipiu, 1819, 
w 8ce, str. 28. 

— Mowa posła powiatu konińskiego mia- 
na na posiedzeniu Sejmu walnego dnia 12 
Października 1820, w 4ce, k. niel. 2. 

BRONIKOWSKI Alexander. The court of St- 
gismund Augustus ov Poland in the 16 cen- 
tany done into english by a polish refuge 
(Waler. Krasiński). London, 1834. (Przekład 
H. p. Boratyńsky.) 

— Hipolit Boratyński. Romans historyczny. 
Tłumaczył z niemieckiego Jan Kazimierz Or- 
dyniec. Wydanie przejrzane i przedmową, au- 
tora uzupełnione przez Kazimierza Kaszow- 
skiego. Warszawa, nakład S. Lewenthala, 
1867, w 8ce, str. 527. 1 rs. 80 kop. 

— Powieści historyczne: Kazimierz Wielki 
i Esterk.a, Moina. (Biblioteka powieści, po- 
dróży, pamiętników, opowiadań historycznych). 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. 
K. Pillera, 1879, w 8ce, str. 294. 2 złr. 12 et. 

— Moina von Dresden und Leipzig in 

der Arnoldischen Buchhandlung, 1827, w 8ce, 
str. 208. (Schriften von Alexander Bronikow- 
ski. Neunter Band. Moina. Sagę und Erza- 
hlung zugleich aus unliingst verflossener Zeit.) 

— Myszą wieża wśród jeziora Gopła, po- 
wieść słowiańska z plerwszćj połowy IXgo 
wieku. Lwów, nakł. A. J. O. Rogosza i F. 
H. Richtera, druk. A. J. O. Rogosza, 1877, 
w 8ce, str. 120. 80 cnt. 

— Olgierd i Olga, czyli polska w jedena- 
stym wieku, powieść historyczna, tom I i II. 
Lwów, nakł. F. H. Richtera, druk. J. O. Ro- 
gosza, 1878, w Sce, str. 315 i 335. 2 złr. 80 et. 

— Stanisław Poniatowski perewod s fran- 
cuzkago. Moskwa, 1832, w Sce, str. 125 i 117. 

BRONIKOWSKI Antoni. Tam — cobądż, ztąd 
— nic powiedzieć nie godziłoby się? Poznań, 
w komisie Edmunda Kalliera, czcionkami W. 
Deckera i Sp. w Poznaniu, 1876, w 8ce ma- 
łćj, str. I - VI, 7 — 39. 

— ob. Plato (Dzieła 1879). 

BRONIKOWSKI Jan. O żelazie (Odbitka) z Ga- 
zety przemysłowo-rolniczćj. Warszawa, 1875. 8G BRONIKOWSKI - BRtJHL BRONIKOWSKI Ksawery Gramatyka języka 
pnlskip?o pofUiifT nowenn układu. Leipzip, 
Leopold Michcison, 1850, w 12ce, str. 237. 
(Brak str. 8 przedmowy, ktrtre są w wydaniu 
Behra. l?(Mlin. 1S18. — Zda jo sio, żo tylko 
kartko tytułową ziniouiono i odrzucono tych 
8 stronnic.') 

— Dla cze^^om nio podpisał ani aktu poi- 
tierskiopo ani oświatlczonia przeciwnego. Pa 
ryż, druk. A. Pinard, 1834, w 8ce, str. 8. 

— My.><M wzj,'lodoni rcfnruiy żydów. War- 
szawa. 1819. Autor wł;iściwie Bronikowski 
Adam. 

— Pamiętniki polskie. Tom IV. Zeszyt I. 
Paryż, 18-1.'), w Sco. 

— ob. Pamiętniki (1844 — 1845), Patryota 
(b. V.). 

BRONIKOWSKI Rajmun^ł. Pamiętnik ka- 
pitana wojsk polskich (Odhifka z Locha). Po- 
znań, ualił. J. Chociszewskiego, czcionkami 
II. Schmaodickiego, 1879, w 8ce, str. 46 i 1 
ni. 80 fenig. 

BRONIKOWSKI Stanisław. Eniancypacya i 
równouprawnienie kohioty. Poznań nakład. 
i druk. .1. T.oitgebra, 1877, w 8ce, str. 279 i 
1 ni. 1 talar 20 sgr. 

— ob. Dziennik (1872 — 7.3). 
Bronisława błogosławiona ob. Cześć (1841). 

— w upominku ob. Meyzner. 

— czyli Pamiętnik Polek. Tom I, Nrów 4. 
Warszawa, 1822,' w 8ce, str. 3 i 221. 

BROSIUS J., KOCH R. Szkoła maszynisty, 
podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i 
uczniów szkół technicznych , opracowali J. 
Brosiuf?; mechanik drogi żelaznćj królewsko- 
pruskii^J w Hanowerze, i R. Koch, naczelnik 
biura technicznego drogi żelaznój kolońsko- 
raind. w Dortmundzie, tłómaczył z trzeciego 
wydania Ludwik Wojno, inżynier-mechanik, 
część I: Kocieł parowozu i jego uzbrojenie, 
z i59 drzeworytami i 2 tabl. litogr. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., nakł. i własność wydawców, druk. Wł. 
L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce małój, str. VIII, 
164 i 2 ni. 

— Toż. Część II : Parowóz jako maszyna 
i wóz, z 304' drzeworytami i 2 tabl. litogr. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra- 
ków, (}. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. An- 
czyca i Sp., 1879, w 8ce małćj, od str. 171 
do 447. 

— Toż. Część III: Wiadomości o budowie 
i exploatacyi dróg żelaznych, ze 128 drzcwo- 
r>'tami. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. 
Anczyca i Sp., 1880, w 8ce małt^j, od str. 449- 
727 i 1 tabl. (III), w 4ce. Za 'całość 4 ruble. 

BROSSMANN Georg. Geistliche Lieder und 
Gebete fiir die katolische Pfarrgemeinde in 
Biała, rerfasst und gesammelt von dem ver- 
storbenon Pfarrer Ilerm Zebnte rermehr- te Auflage. Biała, Vcrlag v. Fr. Gizickl, 1871, 
w Sec, str. 188 i III, 

Browar ob. Drewnowski. 

Browarny przemysł ob. Drewnowski Fr. (Po- 
gląd 1871). 

BROWICZ Dr. Tadeusz. Pasorzyty roślinne 

w durze jelitowym opisał Dr Assystent 

anatomii patol. (Z zakładu patologiczno-ana- 
tomicznogo w Krakowie.) Kraków, w 8ce. str. 8. 

— Wypadek badania doświadczalnego zmian 

nćrek w zapaleniu ostreni, napisał docent 

(Odł)itka z V tomu Rozpraw Wydz. matem, 
przyr. Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1878, w 8ce, 'str. 13. 

BROWN A. Podltój państwa atmosfery. Czter- 
dzieśei dni żeglugi balonem, przekład z fran- 
cuzkiego. Warszawa, red. Przeglądu tygo- 
dniowego, 1870, w lOce, str. 400. 75 kop. 

BROWN SEOUARD C. E. dr. Wykłady o roz- 
poznawaniu i leczeniu głównych postaci bez- 
władów kończyn dolnych, przełożył Dr. Z. 
Dobieszewski. Warszawa, 1875, w 8ce, str. 
57. 1 złr. 

Brcz Iwan ob. Kraszewski Ig. (1877). 

BRUECKNER Alex. dr. Die slarischen Ansie- 
delungen in der Abmark und im Magdebur- 

gischen, von Privatdocenten (Preisschrif- 

ten, gekrónt und herausg. von der fiirstl. 
Jablonowski'schen Gosellschaft zu Leipzi?, 
XXII). Leipzig, Hirzel, 1879, w 4ce, str. VI 
i 9-4. 4 marki 20 fenig. 

— Iwan Possoschkow. Ideen und Znstiinde 
in Russland zur Zeit Peters des Grossen von.... 
Leipzig, Verlag von Dunker et Humblot, Pie- 
rer'sche Hofbuchdruckerei (Stephan Geibol et 
Co in Altenburg), 1878, w 8ce, str. X i 353. 

— Litu-slavi8che Studien, 1 Theil : Die sla- 
vischen Fremdwórter im Litauischen. Weimar, 
Bohlau, 1877, w 8ce, str. XV i 207. 5 mk. 

BRU6GEN Ernst von der. Polens Auflttsung, 
kulturgcschichtliche Skizzen ans den letzten 
Jahrzohnten der połnischen Śelbststiindigkeit, 

von Freiherm Leipzig, Verlag von Veit 

et Comp., Druck von Metzger et Wittig, 1878, 
w 8ce, str. IV, 1 ni. i 417. 2 talary. 

— ob. Liske Xawery (Rozkład 1878). 

BRUGSCH H. O powstawaniu pisma, prze- 
łożył P. Chmielowski 1870. 

BROłlL Juliusz z Warszawy. Die Constitu- 
tion der ganz substituirten Amido- und Phoft- 
phido Siiiiren und Darstellung substituirter 
A. Amido Propionsiiuren. Inaugural-Disserta- 
tion zur Eriangung der philosophischon Do- 
ctorwiirde an der Univer3it;it Gottingen. Got- 
tingen, Druck d. Univ. Buchdr. v. E. A. Huth, 
1875, w 8ce, st. 37. 

BROHL Rob. Talłlica nawozów sposobem 
graficznym ułożona, wykazująca, ile rośliny 
powszechnie uprawiane wj'cze'rpują z gruntu 
części mineralnych i jak ubytek ten dla utrzy- 
mania równowagi zastąpić sztucznemi nawo- 
zami, podług niemieckiego wydania Dra G. BRUKOWIEC - BRZEZIŃSKI Ś? Heppe, obliczona na miarę i wagę krajową. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 16 i tabl. 1 rub. 

— ob. Baumeister W. (1875), Heiden E. (Na- 
. uka 1874). 

Brukowiec przez Wład. Dąbrowskiego (lito- 
 grafowany). Tora Iszy. Paryż, 1834, w 8ce, 
• oddział I ark 1, d. 3 Lipca 1834, str. 8. Od- 
dział 1 ark. 2gi, d. 19 Lipca 1834, od str. 8 
do arii. 6 str. 48. Ark. 7iny ma iiadpis : Ar- 
kusz siódmy Brukowca. Ark. 8my ma tylko 
nadpis: Ark. 8my. Taki nadpis idzie do ark. 
l'2go. Ark. 1 — 12 str. 96, ostatni d. 20 Wrze- 
śnia 1834. 

Brun (Le) ob. Kwaśnicki Jan (.Biblioteka 
1868 — 74). 

Brunea Granua Wirginia ob. Wentura de 
Raulica (Wzór 1879). 

BRUNN Ph. Essai de concordance entre les 
opinions contradictoires relatives a la Scythie 
dTIćrodote aux contrees limitrophes. Avec 
une (lith) carte. Odessa, Deubner, 1874, w 4ce, 
str. 127, z jedn^ tabl. w 4ce. 6 m. 

BRUNNER Nicolai Lludowik. Ob Elektroto- 
niczeskom wlijanii postojaunaho Galwanicze- 
skaho toka na pierwy ziwaho czelowieka Dis- 
sertacija na stepień Doktora Mediciny lekaria 

Warszawa, w tipografii Karla Kowalew- 

skaho, 1874, w 8ce, 1 karta tyt., str. 79 i 
dwie kartki „Połozenija". 

Bruno Św. ob. R. W. (Nowenna 1879),' Bie- 
lowskl Monumenta, Monumenta Germaniae (Yi- 
ta S. Adalberti). 

Brusendorłf A. ob. Spiess. 

BRUSKI Leo. Beitrag zur Statistik der Pla- 
centa praevia. Inaugural-Dissertation zur Er- 
langung der Doctorwurde in der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshiilfe , welche nebst 
beigefiigten Thesen mit Zustimmung der ho- 
hen medicinischen Facultat der Universitat 
Greifswald am Freitag, den 2 August 1878 
Yormittags 10 Uhr óifentlich yerteidigen wird 
Leo Bruski aus Westpreussen Opponenten: 
M. Holec Cand. Med., J. Sinda Cand. Med. 
Greifswald, Druck von Karl Sell, 1878, w 8ce, 
str. 33. Thesen i str. 

BRUTUS Jan Michał (ur. 1517). Magyar hi- 
storiaja 1490 — 1552 a m. kiralyi egyczemi 
kańyotar eredeli kóziratóból, a szerzo elcse- 
vel koźli Toldy. Ferencz Pest, 1863. T. I — 
III. (Jana Michała Brutusa. Historya Węgier 
od r. 1490 do 1552 z oryginału znajdującego 
się w bibliotece "uniwersytetu peszteńskiego, 
z życiem autora wydaje Franciszek Toldy.) 

Bryda Jan ob. Erstlinge (1872). 

BRYDAK J. Pomniki królów polskich w ka- 
tedrze krakowskiej na Wawelu. Kraków, nakł. 
litografii M. Salba, 1879, łoi. królewskie, 13 
kart chromolitogr, 

BRYDONE Paweł. Dalszy ciąg podróży w Sy- 
cylii i Malcie odbytej w r. 1770, (Wybór po- 
dróży znakomitszycb naokoło ziemi i t d.) Warszawa, druk. przy Nowolipiu, 1805, w 12ce. 
Tom II str. 199. 

Brygida Św. ob. Modlitwy. 

BRYK Dr. Die Contactwirkungen des Chlors 

auf die Gewebe von Professor in Krakau. 

(Archiv fiir pathologische Anatomie und Phy- 
siologie und fiir klinische Medicin.) Bd. 
XVIII. (Neue Folgo Bd. VIII.) licft 5 u. 6, 
w 8ce, od str. 377 — 456. 

Btyły kałuskie ob. AIth Alojzy. 

Brynkov;a Teresa. Moralność damska zebra- 
na z różnych autoriiw przez Tcressę B. Wil- 
no, druk. Bazyl., 1817, w 8ce, str. 16. 

Brześć litewski ob. Plan (1823). 

BRZESKA X. Tomasz Przełożony Missyi Buł- 
garskiej XX. Zmartwychwstania Pańskiego 
t J. M. J. Gloria Dei. Missya Bułgarska 
XX. Zmartwychwstania Pańskiego w Adrya- 
nopolu. Adryanopol 12 Lutego 1875 r. Paris, 
typ. Rouge fróres et Comp rue du Tour St. 
Gerraain 43, w 4ce, str. 9. 

BRZESKI M. Obrazkowy elementarz nauki 
pisania i czytania, oraz początkowego języka 
polskiego, obejmujący w dwóch częściach do 
500 rycin, podług analogii brzmienia głosów 
i tworzenia zgłosów i wyrazów dla począt- 
kujących dzieci. Cześć I i II. Poznań, Zupań- 
ski, druk. M. Bussy' 1872 — 3, w 8ce, str. 24 
i od 27 — 80, z 500 ryc. w tekście. Po 5 sgr. 

— Zbiór zadań, pytań i ćwiczeń elemen- 
tarno-stylistycznych, w stopniowym porządku 
od prostego zdania pojedynczego począwszy, 
na tle formalno-poglądowćj nauki, dla uczą- 
cych się języka polskiego, zwłaszcza głucho- 
niemych, opracował .... nauczyciel przy In- 
stytucie głuchoniemych w Poznaniu. Warsza- 
wa, druk. Instytutu głuchoniem. i ociemn., 
1879, w 8ce, str. 292 i IIL 1 rubel. 

Brzesko. Rada. powiatowa ob. Projekt (1871). 
Brzeziński ob. Głosy. 

BRZEZIŃSKI Antoni. Na Piotrowy jubileusz 
Piusa IX Papieża, kazanie miane na Górce 
duchownćj. Poznali, 1871, w 8ce, str. 6. 1 Y^ sgr. 

— Mowa żałobna na pogrzebie ks. Dra Ale- 
ksandra Prusinowskiego, powiedziana w Gro- 
dzisku dnia 19 lutego 1872 r. Poznań, druk. 
F. H. Daszkiewicza, w 8ce, str. 8. 27^ sgr. 

— Mowa żałobna na pogrzebie ks. Jana 
Chryzostoma Arendta, powiedziana we Wło-^ 
szakowicach dnia 24 lutego 1872 r. Poznań, 
druk. Daszkiewicza, w 8ce, str. 11. 

— Mowa żałobna na pogrzebie X. dr, Fel. 
Kozłowskiego powiedziana w katedrze gniezn. 

dn. 18 listop. 1872 r. przez Filipina świę- 

togórskiego. Poznań, w komisie T. H. Dasz- 
kiewicza, czcionkami A. Schmiidickiego, 1872, 
w 8ce wigkszćj, str. 10, 

— O odwiedzaniu ubogich. Mowa powie- 
dziana na zebraniu Tow, św. Wincentego a 
Paulo w Poznaniu, dnia 8 Grudnia 1868 prze? 88 BRZEZIŃSKI - BUDGE (Frzednik z Roczn. Tow. św. Wincont. 

a Paulo). Poznań, N. Kamieński i Spółka, 
18G9, w Sec, 8tr. 15. 

— Wspomnienie o śp. Edmundzie Boja- 
nowskim fundatorze Zgromadzenia służebni- 
czek Bogarodzicy Dziewicy NMepokalanćj, ze- 
brał i spisał Poznań, '1'. Daszkiewicz, 1M72, 

w 16ce, str. G5. 7'/.^ sgr. 

— Sądownictwo w Pnisiecli w sprawacłi 

niałżeńśkicli opisał Prol". prawa kaii. w Sc 

niinarium diicliownćm w Poznaniu, (irodzisk, 
czcionkami A. Sclimac(ikiego, l8(j(>, w 8ce, 
str. 22. 

— ol). Drużbicki K. (Szkoła is71). 
BRZEZIŃSKI Erazm dr. (f 1H79). Tytoń i 

jego skutki. Warszawa, druk. .1. Ivautmana, 
1878, w 8ce większej, str. 1 ni., 104, 1 ni. i 
1 rycina. óO cnt., z przesyłką 00 cnt. 

BRZEZIŃSKI Jan. Dor Kumys. Inaugnral- 
Dissertation zur Erlangiing der Doctorswiirdo 
etc. Berlin, Druck. G. Lange, 1872, w 8cc, 
str. 56. Ya tal. 

— Der Kumys und dessen Anwendiing in 
der Therapie. Berlin, Otto Lange, b. w. r. 
(l!374y), w 8ce, str. 05. 

Brzostek oh. Mysłowski. 

Brzostowski A. B. ob. Goniec (1873). 

Brzozowski Antoni ob. Krzyżanowski Stan. 
(Mowy I87y). 

Brzozowski Bolesław ob. Kurczewski J. (Ro- 
cznik l«L'l). 

BRZOZOWSKI Karol. Deli Petko, powiastka 
podług legendy bułgarskićj. Lwów, nakładem 
księgarni Polskiej, J. Dobrzański i Groman, 
187G, w 8ce, str. 104. 1 złr. 

— Noc strzelców w Anatolii (Biblioteka 
Mrówki, tom 4(j). Lwów, księgarnia polska, 
druk. Zakładu iui. Ossolińskich*, 1877, w IGce, 
str. 13G. 30 cnt. 

— Sen w Bałkanach (Odbitka z „Ruchu li- 
ter". \ Redakcya „Ruchu literackiego" we 
Lwowie, 1877, w 8ce mał6j, str. 23. 

BRZOZOWSKI Marie. La guerre de Pologne 
en 1831. (I^rzekład angielski Leona Szadur- 
skiego, r. 1838.) 

Brzozowski Tad. ob. Herouville Alex. (O na- 
śladowaniu 18G8). 

BRZOZOWSKI W. Projekt reformy ustawy 
/drogowej dla (Jalieyi ułożony przez Pre- 
zesa Rady powiatowi^ Pilznieńskiej w Kra- 
kowie, nakładem autora, druk. Leona Pasz- 
kowskiego, 187Ó, w 8ee, str. 31. 

Brzuszna jama ob. Hennoch E. (Patologia 
1874). 

Brzuszne organy ob. Luschka Hubert (Poło- 
żenie 1874). 

BUCELSKI Wojciecłi ks. O księgach sybil- 
linskich, w 4ce, str. 17. 

Bucłiallerya ob. Barciński Ant. (1876), Ho- 
łonjski Boi. (Wzór 1867), Friedłiuber (1848), Hryniewiecka Hel. (1878), Jastrzębski (1^5), 
Kątkowski (Rachunek), Nowicki Er. (Nauka 

187G). 

Buchholz Friedrich ob. Dąbrowski Jan Henr. 

(Odpowiedź). 

Bucłłolłz T. ob. Paszkowski F. (1816). 

Biicholz A. H. ob. Cholevius. 

BUCHOWSKI Adam. O 8i)rawie roboczej po 

wsiach, napisał Krak<»w, druk. Kraju, 1871, 

w 8cc, str. 17. 

Buchwałd ol). Donimirska (Ochronka 1871), 
Ochrona. 

Buckey <»!). Goldunring Herm. (Żniwiarka 1872). 

BUCKI W. (łriindlicho Anweisung zur leichten 
Erlcrnnn;^ der jiohlnischen Sprache Ite Ab- 
theiiung cntliiillt die Rcgeln. zum Le.sen, De- 
klinircn und Konjugiren nebst einem Lesebu- 
chc mit Ycrzcichnisse aller darin verkomraen- 
den Wórter fiir Anfiinger. Nacłi dem Tode 
des Yerfaasers aufs neue herausgegeben vori 
J. W. Mos(|ua. Leipzig, 1817, w 8co. 

BUCKIEWICZ Adam. Sposób wyrabiania płyn- 
nych nawozów tak zwanych flamandzkich i 
węgla uzwierzęconego, oraz projekt założenia 
w Warszawie fabryki tychże nawozów. War- 
szawa, 1870, w 12ce, str. 52. 22 Y^ kop. 

— Htudya nad suchotami , czyli badanie 
przyczyn szerzących suchoty pomiędzy naszą 
ludnością i środków ochronnych od tej clio- 
roby (poświęcone J. I. Kraszewskiemu). War- 
szawa, druk'. A. Ginsa, 1879, w 8ce, str. 3 
ni., 324 i 1 ni. 1 rubel. 

BUCKLE Henr. Tomasz, llistorya cywiliza- 

cyi w Anglii przez z drugiego wydania 

orj-ginalu angielskiego przeh)/}*! Wł. Zawadz- 
ki. Wydanie drugie. T II. Warszawa, Gebe- 
thner i Wolff, druk. S. Orgelbranda synów, 
1873, w 8ce, str. 416. T. II. str. 400. 3 rab. 

Buczaniewicz (a nie Buczanowicz) B. De So- 
mnio 1843. 

BUCZYŃSKI Roman. O jurysdykcyi kamćj 
w stosunkach międzynarodowych. YNarszawa, 
1872, w 8ce, str. 'l7G. 75 kop. 

- ob. Kwartalnik (1877). 

BUDDEUS Aurelii. Halbrussisches. 2 Bde. 
Leipzig, Otto Wigand, 1849, str. 4. 2 sgr. 

(O Polsce, Litwie, Kurlandyi i Inflantach, 
jałco napół zmoskwiczonych rozprawia.) 

BUDGE (Prof. Dr.) Anatomia praktyczna. 
Przekład dzieła Prof. Dra Budgego: „Anlei- 
tung zu den Priipaririibungen", przez Dra Wa- 
cława Mayzel (tak, zamiast Majzła), laboran- 
ta przy kated. fizyol. i histol. w c. k. Uni- 
wersytecie Warsz. (z drzewor. w tekście). 
Biblioteka uhiiejętności lekarskich. Warsza- 
wa, Wyd. red. 'Gazety lekarskiej, dnik. J. 
Bergera, 1871, w 8ce, fltr, VIII i 462, H 
26 złp. 20 gr, fetJDKOWSKi - BtJGNO 89 BUDKOWSKI Ksawery. Trzy kadryle. 1, Con- 

tredansos. 2, Lcs lanciin-s. 3, Le princft impe- 
rial. (Tekst polski, franciizki i niemiecki.) 
Gniezno, 1874, w IGce. ^0 kop. 

Budowa kolei ob. Jarmund Stan. (Zasady 
1874). 

— murów ob. Brandt Kaz. (Sposób 1877). 

Budowlane materye ob. Czerwiński Józef (Te- 
chnika 1878). 

Budowle ob. Kluger Wład. (Wykład 1876). 

Budownictwo ob. Baliński Stefan (Nauka 
1845), Brockhaus (1865), Chambrez (1807), Ka- 
siński St. (1879), Podczaszyński Karol (1856), 
Projekt ustawy (1877), Zaliierzowski A. (Prze- 
wodnik 1857). 

BUOWIŃSK! Adam. Erkentnisse des k. k. 
Yerwaltun^sgerichtshofes , zusammengestellt 

auf dessen Veranslassung von ITof-Secretar 

II Band, Jahrgang 1878: Wien, Manz, 1879, 
w 8ce, str. IV, 658. 4 zlr. 

— Toż. Band III, Jahrgang 1879. Wien, 
Manz, 1880, w 8ce, str. 519. 3 zlr. 

BUDYTA Jan. Gość na pustyni czyli św. 
Paweł, pierwszy pustelnik, i św. Antoni, 
poemat w jednej pieśni osnowany na tle Ży- 
wotów świętych pańskich , napisał rzecz 

dzieje sie około r. 342. Warszawa, druk. F. 
Czerwińsiciego i S. Nierałery, 1879, w 16ce 
małej str. 67. 18 kop. 

— Powinszowania na dni Imienin i Nowe- 
go Roku. Warszawa, druk. Czerwińskiego, 
1872, w 16ce, str. 72. 20 kop. 

BUDYTA Xawery ks. Mowa żałobna kan- 
dydata teologii, wygłoszona w czasie nabo- 
żeństwa za duszę Św. p. Józefa Mianowskie- 
go, b. rektora b.' Szkoły głównej w Warsza- 
wie, odbytego przez JEx. JWks. biskupa 
Gintowta w kościele katedralnym płockim 
dnia 8 lutego 1879 r. za staraniem wychowań- 
ców tejże Szkoły. Warszawa, druk. J. Ber- 
gera, 1879, w 8ce małej, str. 16. 20 kop. 

Budziłowicz Jan ob. Materye (1821). 

BUDZIŃSKI Stanisław. O kradzieży i pokre- 
wnych jćj przestępstwach, podług prawa obo- 
wi%zuj§cego ze wskazaniem obpowiednich 
przepisów karnych Cesarstwa. Warszawa, H. 
Stan, 1876, w ]6ce, str. 234. 1 rs. 

— O powtarzaniu przestępstw wedle ko- 
deksu karnego obowiązującego. Warszawa, 
1875, w 8ce, str. 59. 70 cnt. 

— ob. Kalderon (Czarnoksiężnik 1861), Pod- 
ręcznik (1876). 

BUDZYŃSKI IWichał (ur. 1811 f 7 Sierp. 
1864). Cztery lata w Galicyi etc. Bruxella, 
druk. Kałusowakiego, 1838, w 8ce, str. 72. 

— Pierwiosnki, poezye. Bruksella, A. Śmi- 
gielski, w drukarni polskiej, 1839, w 16ce, 
str. 92. (Wydanie w 120 egzemplarzach.) 
1 frank 50 centim. 

— ob. Bibl. Warsz. (powieść Orbi et Urbi), 
Byron (Wędrówki 1857). BUDZYŃSKI Win centy (1815 f 5 Maja 1866). 
Partye, powieść historyczna z czasów party- 
zantki 1833 r. Bruksella, 1841, w 12ce. 3 frank. 

— Lechie obraz polsky v devatćm stoleti. 
Historicky romun. Pielozil P. J. Śulc. V Pra- 
żę, A. Kuranda, 1862, w 8ce, str. 268. 80 kr. 

Budżet kwaterunkowy m. Warszawy. War- 
szawa, 1871, str. 20. 

— miasta Warszawy na r. 1871. Warszawa, 
w druk. miejskiej, 1871, w 4ce, str. 468. 

Budżety funduszu gminy król. stołecznego 
miasta Lwowa, jakoteż zakładów i fundacyi 
pod zarztjdem tejże gminy zostających na r. 
1866. Lwów, druk. K. Pillera, 1866, w 4ce, 
str. .H9. 

BUECHNER dr. L. Obrazy fizjologiczne. Z o- 
ryginału niemieckiego 2go poprawionego wy- 
dania, tłum. Maurycy Mendelsohn. 2 tomy. 
Warszawa, nakł. red. Przeglądu tygodniowe- 
go, 1874, w 16ce, str. 100 i 154. 30 kop. 

— ob. Biblioteka (1878). 

BUFFALLO Gaspar, Siedm ofiarowań do naj- 
droższej krwi Jezusa Chrj^stusa. Modlitwy te 
ułożone są przez niedawno w Rzymie zmar- 
łego i wielu łaskami słynącego X Za od- 
prawieniem nowenny z tych modlitw cudo- 
wne uzdrowienie otrzymane zostało 1844 ro- 
ku. Poznań, Reyzner (około 1844). 3 gr, 

Buffon ob. Lalourcey (Nowy 1806). 

BUFLE Agnieszka z Wilczewskich. Opieka i 
praca. Włocławek, w drukarni Teodora Buch- 
hołtza, 1872, w 12ce, str. 18. 

— Ostatnie rady i przestrogi dła moich 
uczennic przez Agnieszkę z Wilczewskich B. 
Ochmistrzj-nią Pensyi Wyższej w Włocław- 
ku. Włocławek, w drukarni Teodora Buch- 
holtza, 1852, w 8ce, str. 199. 

BU6AJSKIJ P. J. Smoliensk, istoricziesko- 
wojennyj oczierk. St. Pieterburg, tip. lit. A. 
J. Trauszela, 1879, w 12ce, str. 24. 

BUGIELSKI. De Ciceronis eloquentiae natu- 
ra dissert., w 4ce, str. 12. (W Progr. gimn. 
Św. Anny.) Kraków, 1867. 

BUGNO Mikołaj. Theor. pract. Anleitung etc. 
5te Auflage. Biała, W. Fróhlich 1870, w 8ce, 
str. 204. 

— Krótki pogląd na pisownię niemiecka 
dla szkół miejskicŁ, ułożył M. B. Rzeszów', 
Pelar (przed r. 1871). (Edycya w 2000 egzem., 
sprzedano do r. 1872 900 egz.) 

— Przewodnik w praktycznej nauce stylu 
dla szkół ludowych, według dzieła J. Mezie- 

ra ułożył i do potrzeb szkół zastosował 

dyrektor szkoły ludowej w Rzeszowie, wy- 
danie 2 poprawne. Rzeszów, nakł. i druk. J. 
A. Pelara, 1879, w 8ce, str. 253 i 1 ni. 1 złr. 
50 cent. 

— Sekretarz najnowszy podręczny, czyli 
wzory listów w różnych przedmiotach, oraz 
podań, cessyj, kwitów, świadectw, testamen- 
tów, kontraktów, tytulącyj itd. zebrane prze;^ 

12 90 BUJACK - BUKWAR M. B. Exc8zów, 18G2, w IGcc, str. 112 i IV. 
50 cont. 

BUJACK Georg Dr. |)(M- l)i",Uscli<> Orden iiiid 
Herzog' Witold voii Littnucn Historischc Ałi- 
handluiif?. (Bericht uelior das Altstiidtische 
Gymnasiuin zu KOnigsberg in ProiiaHeu.) Kii- 
nigsberg, l.S6i). 

Bujnicki Każ. ol>. Dawid (1878). 

BUJNO X. Kazanie na pogrzebie Cieszkow- 
8kio{,'u itd. War.szawa, diuk. T. Lel)run, 1803, 
w 8ce, str. 34. 

— ob. Bolanden K. (R(ig 1872). 

BUKAR Seweryn. 1'ainiętniki.... z rekopismii 
po raz pierwszy of^^łoszone. Drezno, druk. i 
nakład. . I. i. Kraszewskiego, 1871, w Sce, str. 
VIII i -^21. (Biblioteka i)aniiętników i podró- 
ży po dawnej Polsce, W3'da\vana przez .1. 1. 
Kraszewskiego. Tom V.) !>5 kop. 

BUKATY A. Dćduction et demonstration dc 
trois lois primordiales de la pongruence des 
norabres cnnstitiiant la troisieme loi de Tal- 

goritlimie donnee par H. Wroński par 

Paris, Ainyot ćditeur, typogr. Lahure, Aout 
1873, w Sce, str. 15. 

Bukiet dla J\V. Zofii z Xi5iż}vt Czartoryskich 
hr. Zamojskiej w oktawie imieniu dnia 22 
maja 1814, w 4ce, str. ni. i. 

— arcydzieł literatury polskiej tom II. (Bibl. 
Mrówki 38. )t. p.t. Krasicki Ign. Myszeis. Lwów, 
1875, w IGcc, str. 70. 20 et. 

— Toż, tom III (Bibl. Mrówki 39.) p. t. 
Słowacki Jul. Lilia Weneda. Tragedja w 5 
aktach. Lwów, księgarnia polska, 1875, w IGcc, 
str. 134. 40 et. 

— z ogrodu karmelowego na miesiąc Maj 
i na każdy cały rok dla pobożnych chrze- 
ścian; z życiorysem i popiersiem Ojca św. 
Piusa IX na pamiątkę Jego .'■>0-letniej roczni- 
cy kapłaństwa, L\vów', nakl. Kornela Pillera, 
1869, w KJoo, str. 210. GO et. 

BUKIŃSKI Jan lekarz zakładu. Sprawozda- 
nie z działalności zakładu przyrodo-lccznicze- 
go w Nowem-Mieście nad Pilicą. Warszawa, 
w drukami F. Fryzego, W. Dębskiego i Spół- 
ki, 1875. 

BUKOJEMSKI Samuel. Dlssertatio iuauguralis 
chirurgico practica de fiingo haematode quam 
in Caesarea litteraruni Universitato Vilnensi 
pro gradu Doctoria medicinae rite et łegitime 
conserpiendo publico medicoruni judicio sub- 
mittit Samuel Bukoieinski V()lliynien3is me- 
dicinae Magister Anno MDCCCXXI die Apri- 
lis. Viluae, typis Josephi Zawadzki, Uniwersit. 
typograplii, w 8ce, str. 23. 

BUKOVANSKY Kareł Jar. Polska Ostrara a 
okoli. iUoravku Ostraya, Prokiscb, 1879, w Sce, 
Btr. .59. 30 cnt. 

(Bukowina.) l'>evolkerung und Viehstand von 
der Bukowina nacb der Ziihlung vom 31 Dc- 
zember 1869. Herausgegeben von der k. k. 
statist. central. Commiss. Wien, Druck der 
jHof' und Staatsdruckerei, 187J, w 4cq, str. 26. - llauptberirłit der llandelb- und Gewer- 
liekammer fiir das Ilerzogthum an das hohe 
k. k. llandelsministorium iiber die VerłiJilt- 
ni.sse des łlandels, der Industrie, fiir das Jahr 
1851. 

— Heimalskunde der Bukowina Czemowitr, 
Pardini. 1872, w 8ce, str. V i 61. 1 m. 

— oł). AItłi Alojzy (1852), Bathyany Yinzenz 
(1811), Bericłit (,is72), Bevdlkerung (1871), Bo- 
dyński M. (Mapa 1879), Cbotomski Boles. Pra- 
wdzie. (Opis IHSO), Gołowacky J. F. (narodnyja 
1878t. Mikulicz Andrzej (Kuiturzustiinde 1875), 
Siemiginowicz (Phys. Geogr.), Wickentiauser 
A. (18(;2). 

BUKOWSKI Edward. Róże i kolce. Noworo- 
cznik liumorystyczno-satyryczny na rok 1876. 
Warszawa, A Przybylski, 1875, w 8ce, str. 
108 i XXVI. 30 kop. 

— Życiowe sceny, ol)razki humorystyczno- 
satyrvczne Warszawa, D. Lange, 1877, w Sce, 
str. 12x. 30 kop. 

BUKOWSKI Julian ks. Kazania pasyjne tu- 
dzież nauki w czasie (wiczeń duchownych 
dla młodzieży gininazyalnej z dodaniem kilku 
kazań przygodnych, przez proboszcza ko- 
ścioła Św. Aimy, profesora gimnazyum św. 
Jacka w Krakowi*^ (poświęcone ks. Albinowi 
Dnnajcwskiemu , biskupowi krakowskiemu). 
Kraków, nakł. St. A. Krzyżanowskiego, druk. 
AV. Korneckiego, 1879, w Sce, str. 124 i 1 ni. 

1 złr. 

— Słowo o ankiecie gimnazyalnej, zwoła- 
nej do Wiednia we Wrześniu b. r., przez 
J. B. Kraków, druk. Uniwers., 1870, w Sce, 
str. 10. 

BUKSICKI Henryk. De laction de ł'atropa 
belladona. Diss. inaugural. Montpellier, 1853, 
w 8ce. 

Bukwar dlia obuczcnia junoszestwa czteni- 
ju po rossijski i po polski. — Elementarz dla 
uczenia itd. Wilno, 180G. 

— ob. Elementarz. 

— Kossyjsko-Polskij. w Poczajewie, 1828, 
w Sce, str. 69. 

(Po szkołach wołyńskich parafialnych przy 
klasztorach Bazylianów, używany do r. 1830 
włącznie.) 

— russkij dlia polskich dietei po razporiaz. 
warsz. uczeb. okrug.ł wydanie 2. Warszawa, 
nakl. i tlruk rządowy, 187G, w 8ce, str. 80 i 

2 (drukowano 30.000 exemplarzy). 

— Toż. Ed. 3cia. Warszawa, 1878 (odbito 
20.0<X) exemplarzy). 

— jazyka sławeńskałio, cztenija i pisaniia, 
nczaszczymsia w poleznoje rukowożdenije ty- 
pom izdan pri chnime Uspenija Preczistija 
Boharodicy w błahospasajemom hrade Lwowe, 
roku bożija 1807 mesiaca Februaria 1 dnia. 

— Toż. Wtoroje izdanije. W Lwowi, typom 
Josiła Pillera. 1819, w Sce, str. 64. (Druk Ki- 
rylic§, od str. 49 — 64, druk polski.) 

— ob. Dobrzański Antoni (1849). BULEWSKI - BimZYKSKl 91 BULEWSKI Ludwik. AUiance reptiblicaine 
unirerselle. Departement polonais Ognisko R. 
polskie. Lettre a Berezowski, 1867, b. w. m., 
w 8ce, str. 6. 

Butgares cranes ob. Kopernicld i. (Sur 1875). 

SULIKOWSKI Stanisław. Siostry miłosierdzia 

w naszych szpitalach przez Lwów, autor, 

u Gubrynowicza, druk. K. Piilcra, 1873, w Bce, 
str. 46 i k. 1. 40 cnt. 

BULIfiSKI X. Melchior. Ilistorya kościoła 

Połskiego przez Prałata kapituły katcdrał- 

n^j Sandomierskimi, b. Prot. b. Akad. ducho- 
wnej Rzym. katolickićj w Warszawie. Kra- 
ków, staraniem Wydaw. „Czytelni ludowćj", 
ksieg. A. Nowolecłciego, czcionliami drukarni 
„Czasu", 1873, w 8ce. Tom I. Epoka Piastow- 
ska. 4 kart nieł., str. 512, XII. Tom II. Epo- 
ka Jagiellońska. W drukarni „Kraju", 1874, 
4 kart. nieliczb., str. 389, YIII, 1. Tom III. 
Epoka królów obieralnych. Kraków, czcion- 
kami „Kraju", 1874, str. XVIII, 555 (I). (To- 
mu IV Nowołecki mimo prenumeraty nie wy- 
dał.) Za 4 tomy 12 złr. 

— Ikonografia miasta Sandomierza, wj^da- 
nie pośmiertne ks. Wawrzyńca Kuklińskiego. 
Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Nie- 
miery, 1879, w 8ce, str. XXIV, 448, VII, 1 
ni. , portret autora, widok miasta z r. 1656 
i 18 innych drzeworytów. 2 ruble 50 kop. 

Bulion ob. Fudakowski H. (O mięsie 1874), 
Kleczkowski Wład. (1879). 

Bulsiewlcz Bern. ob. Dzwonek (1875). 

Bulwer ob. Rachoza B. (Wici 1875). 

BULWER E. O zarządzaniu pieniądzmi (zwró- 
cone głównie do młodych) z E. Bulwera Cax- 
toniana Ess'ays on Life Literaturę and Man- 
ners Essag Vn. W Krakowie, w drukarni 
Leona Paszkowskiego, 1875, w 8ce, str. 29. 

BULWER Lytłon Edward (f 21 stycz. 1873). 
Moja nowela czyli rozmaitości życia angiel- 
skiego (Dodatek do Nowości). Przemyśl, druk. 
Jana Cara, 1880, w 12ce. 

— Rienzi, Ostatni trybun rzymski. Powieść 
historyczna, z angielskiego przez A. R. (Bil>l. 
naj. pow. i rom. t. LXIII i LXIV). 2 tomy. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, Plac 
ŚW. Ducha, 1. 10, z druk. K. Pillera, 1874, 
w Sce, str. 270 i 270. 30 złr. 20 cnt. 

BULWER (syn). Pierścień Amazysa, powieść 
Owena Mereditha. (Warszawa 186..) w 16ce, 
Btr. 62 (dodawana arkuszami do Tygodn. illu- 
strowanego). 

Buława Ern. ob. Tarnowski Wł. (Kochan- 
kowie). 

Bułgarya ob. Brzeska Tom. (Missya 1875), 
Czajkowski Michał (Pisma 1872). 

6UŁHARYN Iwan. Ivan Wyźihyn, powidka 
zabawna a poućna, z ruskćho preloźil Jos. 
Baćkora. Praga, arcyb. druk. 1840, w 12ce, 
str. 152, 148, 140, 177. 1 złr. 

— Mazepa, historicky roraan z ruskeho. 
Praga, 1854, w Sce, Btr. 468. 91 cnt. — ob. Dmochowski F. S. (Powieści). 
Bułharynowie ob. Grabowski Mich. Adwokat 

(1822). 

BUNDESMANN Anton Am Grabo des Samuel 
Bredofzky Prodigers der cvangelischen Ge- 
meinde zu Lemberg, gedrukt mit Pillerschen 
Schriftcn, w 4ce (wiersz). 

6UNGE Christopli. Krótkie opisanie choroby 
owiec, pochodzącey od robaków w wątrobie 
zwaney motylice, wydane w ięzyku fossyy- 
skim, przez Cesarskie towarzystwo gospodar- 
stwa wieyskiego w Moskwie a staraniem Eust. 
Karpia na polski jeżyk przełożone. Wilno, 
1823, w Bce. 

Bunge F. G. ob. Pąbst E. (Brieflade 1861 — 

1864). 

BUNGE N. Trudy kommisii Wysoczajsze 
uczreżdiennoj, pri imperatorskom Uniwersite- 
tie Św. Władimira, dla opisanija gubernij 
Kiewskabo uczebnaho okruga. Otczet ob u- 
czreżdienii i diejatielnosti Kommisii po łoje 
Maja 1853 g. Kijew, w uniwersitetskoj tipo- 
grafii, 1853, w 4ce, str. Ul i 64. 

BUNIM Gidui. tjber gesunde Kinder-Erzie- 
hung. Lemberg, H. Grossmann, 1821, w 8ce, 
str. 102 (po hebr. i po niem.). 

Buonarotłi Michel Angelo ob. Plater (1874). 

Buraki ob. Biblioteka (1860 — 71), Boczyński 
J. (O różnej 1876). 

Burba Aicx. ol). Pamiątniki (1844 — 45). 

Burian Fr. J. ob. Garczyński Stef. (Oda 1874), 
Karpiński Fr. (Tęsknienie 1874). 

Burley Gwalter' ob. Wisłocki Wł. (1878). 

Burmaister ob. Biumenstern. 

BURMEISTER Jan. Z powinszowaniem no- 
wego roku 1879 Szanownym członkom zboru 
ewangielicko-reformowanego Warszawskiego 

składa grabarz na cmentarzu ewang.-re- 

formow. Warsz. wykaz osób pochowanych na 
tymże cmentarzu w ciągu ubiegłego roku. 
Warszawa, druk. Alesandra Ginsa, w 16ce, 
str. 4. 

Burmajster ob. Biumenstern. 

BURZMIŃSKI ). Postałisclier Auskunftsge- 
ger: unentbehrlich fiir Kautlente. Correspon- 
denten, Beamte etc. Wien, Helfs Verlag, 1869, 
w 4ce, str. IV i 48. 10 sgr. 

Bursztyn ob. Haczewski Józ. (1838). 

BURZYŃSKI Piotr (f 1879). O decymach i 
naroknikach tudzież o dziesięcinie monarszej 
w dawnt^ij Polsce. Ustęp z dziejów gminy i 
skarbowości publiczno] polskićj przez prof. 

Dr w Krakowie, 1878, w 8ce, str. 61. 

(Osobne odbicie z Rozpraw akademii umieję- 
tności.) 

— O prawie bliższości w dawnój Polsce 
Dra Piotra Bnrzyńskiego, członka Akademii 
umiejętności w Krakowie. (Wydział filozofi- 
czny 1\ VI.) Bez roku (1878), w 8ce, str. 32. 92 BURZYŃSKI - BUSZCZYNSKI — Prawo polskie prywatne. Tom II. Kra- 
ków, nakład autora, 1871, w 8ce, 8tr. 556. 
5 złr. 

— O uprawnieniu dzieci nieślubnych po- 
dług Prawa PoIskio^M), napisał Piotr Burzyń- 
ski. (Odbitka z III touiii Spraw. AYydz. bist. 
filoz. Akad. Uniiejet.) (Kraków, 1875) w 8ce, 
8tr. 50. 

— ob. Dutkiewicz Wal. (Uwagi 1873). 

BURZYŃSKI Adam Prosper (biskup sando- 
niirski, f O Września 18;{0). Iiifonnacya o od- 
puście Jul)ilousz zwanym, z powodu Jubile- 
uszu powszechnego od najw. pasterza Ojca 
Św. Leona XJI na rok pański 182(5 Królostwu 
Polskierau pozwoloncgn. Dla duchownego 
użytku prawowiernych dyoc. sandomierskiej 
z wyraźnego rozkazu J. W. J. X. A. P. Bu- 
rzyńskiego pasterza tejże dyecezyi na widok 
publiczny wydana. Radom, b. wyr. r., w 8ce, 
str. 68. 

— List pasterski do wiernych dyecezyi 
Bandomierskićj, datowany w Sandomierzu 20 
Kwietnia 1820 r. B. wyr. m. dr. i r., fol., str. 
niel. 4. 

— Odezwa do duchowieństwa dyecezyi san- 
domierskiej w Sandomierzu 18 Czerwca 1820. 
B. w. m. dr. i r., fol , str. niel. 4. 

— Z Sandomierza, dnia 10 Lutego 1825 r. 
duchowieństwu i wiernym przesyła : Ogłosze- 
nie wielkiego Jubileuszu, z łacińskiego języka 
na polaki przetłomaczone. B. w. m. dr* i r., 
fol., str. 8. 

— Obwieszczenie o Jubileuszu zaczynają- 
cym się w dyecezyi sandoniirskiej dnia Igo 
Października 1826. B. w. m. dr. i r., fol., str 3. 

— ob. Ledochowski Ant. (Mowa 1819). 

Busk ob. Dymnicki (Sprawozdanie 1873), 
Głogowski Fel. (Dodatek 1871). 

BUSSE Karl Heinrich. Herzog Alaguus, Ku- 
nig von Lifiand. Ein fiirstlichcs Lebenslńld 

aus dem IG Jalirhunderte von Ans des- 

sen nachgelassenon Papieren herausgegeben 
von Julius Freiheren von Bohlen. Leipzig, 
Duncker und Ilumblot, Druk von Bar u. Her- 
mann in Leipzig, 1871, w 8ce, str. XVI, IGO. 

BUSSON C. J. ks. Rady dla służących (z fran- 
cuskiego przez ks. K. Osiecimsltiego), wyda- 
ne z pomocą Akademii umiejętności z fundu- 
szu (X. Adama J ) powierzonego tejże na 

popęd wydawnictw tej treści. Kraków, stara- 
niem i nakł. ks. Konstantego Osiecimskiego, 
druk. Czasu, 1878, w 8ce małt\j, str. IV i 
356. 1 złr. 

BUSZCZYNSKI Stefan (ur. 26 grudnia 1821). 
Le Cathechisuie Social Plan d'une Organisu- 
tion Politiijue precede d'un Coup dOoi! rajjide 
sur la Societe Actuelle, sa situation son avenir 

par TAuteur de la Dćcadence de lEurope. 

Audi Izrael. Dominus Deus noster Dominus 
unus est. Deuteron, VI 4. Dominum Deum 
tiium timebis, et illi soli servia8. Deuteron, 
VI 13 iMoyses. Surge! Tollc grabatum tuum 
et ambula. Ev. a. Joh. V. 8. Jćsus Christus. (Prlx. 2 franc ) Paris, Librairio du Luxemburg 
16 nio de Toumon, Imprimerie Modernę, 
Barthier, Directeur 61 rue Jean-Jacyues-Hous- 
scau 61, 1876, w 8ce, str. 97 i Vni, str. 7 ni. 

— Cierpliwość czy rewolucya. Paryż, druk. 
L. Martinet, 1862, w 8ce, str. 16. 50 centiro. 

— Minimum ludności polskiej Król. kon- 
gresowego w r. 1870 i 1872 krytycznie spraw- 
dzon(\j a z ofiry.ilnych żn'»deł wyjętej przez 
B(uszczyń8kiego). Lwów, nakład "Gaz. nar., 
1873, w 8ce, str. 16. (Odłtitka z Gaz. nar.) 

— Oświata w Polsce i u niemc<';w za cza- 
sów Kopernika i w dzisiejszych czasach. Na- 
pisał Poznań, nakład Tyg. Wielkopolskie- 
go (oddruk), 187.'j, w Sce, str. 78. 

— Obraz europejskiego społeczeństwa w dru- 
giej połowic XIX wieku ('Ye\t polski) przez 
autora „Upadku Europy". Cz. I i II. Lwów, 
nakładem księgarni Zelmana lorla, ulica Syx- 
tuska Nr. 13P ,, w drukarni Zalcładu naród. 
Tow. Ossolińskich, 1869, w I6ce, str. 63 i 54. 
Cz. I. 1) Wychowanie domowe, 2) Wychowa- 
nie na ulicy, 3) Karczmy, piwiarnie, kawiar- 
nie. Cz. II. 1) Teatra, 2) Salony, 3) Gry pu- 
bliczne. 

— Pamięci Puławskiego, Kościuszki, Niem- 
cewicza, w stuletnią rocznicę niepodległości 
Stanów Zjednoczonych. Ameryka i Europa 
studium historyczne i finansowe z krytycznym 

na sprawy społeczne poglądem Kraków, 

nakładem księgarni Adolfa Dygasińskiego , 
czcionkami driikarni Czasu, 1876, w Sce, część 
I, str. 173. cześć II, str. 330, spisu rozdzia- 
łów 2 kartki. '5 zł. 

— Pol i jego pisma przez Kraków, na- 
kład (?) wydawnictwa Kraju, druk. Kraju, 
1873, w 8ce, str. 68. (Wydrukował wbrew 
woli autora Lud. Gumplowicz w feulet. Kraju 
i odbił (osobno.) 

— Posłannicy, obraz dramatyczny w 5 od- 
słonach. Lwów, n.ikł. Wł. Bełzy, z I związk. 
drukarni, 1876, w 8ce, str. 172. 1 złr. 40 et. 

— Eintraclit Friede, Fortschritt. Die Wun- 
den Europas. Statistische Thatsaclien mit 
etlichen etlmograpliischen und hislorischen Er- 
Ijiuterungen. Posen, Druck von M. Mari, 
1872, folio, 2 karty tytułowe na półarkuszu. 
Tekst na 2 kartach, w 4ce rozłóż, in folio. 
Taltlice statystyczne na 2 kartach fol. Tekst 
w 4ce. Vorwort 2 str. Jdeen IV die statisti- 
sche Frage 4. Analepsis A. B. C. D. Statist 
Tafel 2 karty lol. 

— Inne życie, kilka chwil lepszych (poezye). 
Paryż, 1857. 1 frank 50 cent. 

— ob. Busz. S., Dembiński Henr. (Pamię- 
tnik), Daudet E. (Męczennik (18<S0). 

BUSZCZYNSKI Stefan i HULANICKI Juliusz. 

Umowa czyli statut spółki niejawnej (stille 
(iesellschaft) na mocy kodesu handlowego 
Państwa aust. zjiwartej według ustawy d. 17 
grudnia 1862 r. ks. III, str. 2.50 — 265 dla 
wydawnictwa czasopisma „Dzień". Kraków, 
w druk. Uniw. Jagiellońskiego, I lutego 1874, BUSZEK - BYKOWSKI dd w 4ce, str. 3. Dodatek do ogłoszeń o czaso- 
piśmie „Dzień", w druk. Uniw. Jagieł., atr. 2. 
Buszek Jan Dr. ob. Arlł Dr. Ferdynand (1876). 

SUSZYŃSKI fgnacy. (f 30 pażdz. 1873). Brze- 
gi Nieważy opisał J. B autor Dubissy, z wi- 
dokiem Zboru Radziwiłłowskiego w Kiejda- 
nacłi. Wilno. druk. Józefa Zawadzkiego, w'8ce, 
str. 72. 1 Widok Zboru Radziw. w Kiejdan. 

— Dubissa główna rzeka w daAvneui Księz- 
twie Zmudzkiem, dziś w gubernii Kowieńskfój, 
przez J. B. Wilno, 1871, w 8ce, str. 59 z 1 
mappą. 50 kop. 

— Kroże, ich przeszłość i stan obecny 
przez J. B. Wilno, Zawadzki, u Gliicksberga 
w Warszawie, 1872, w 8ce, str. 101 i 2 lyc. 
5 złp. 10 gr. 

— Opisanie historyczno-statystyczne powia- 
tu Rossieńskiego gubernii Kowieńskiej. Z do- 
daniem listy poprawnej generalnych starostw 
b. księstwa Żmujdzkiego i popisu szlachty 
żmujdzkićj 1528 roku przez J. B. Wilno, 1874, 
w 12ce, str. 235. 1 rubel. 

BUTKIEWICZ Bonawentura List pasterski do 
^wszystkiego duchowieństwa świeckiego i za- 
konnego i do wszystkich wiernych dyecezyi 
augustowskiej, pisany w Sejnach dnia 30/10 
Października 1853, w 8ce, "kart 6. (Oddruk 
z Pam. relig. raoral.) 

(BUTKIEWICZ Piotr.) 5,000.000 de Polonais 
forcćes par la tzarine Catherine II, les tzars 
Paul I. Pt Nicolas I. d'abjurer leur foi reli- 
gieuse. Eclaircissements sur la ąuestion des 
Grecs-unis, sous le rapport statistiąue. histo- 
rique et religieux; publió par P. B.... Lithua- 
nien sur des notes et documents fournis par 
des representants des Provinces Russiennien- 
nes a la derniere dietę polonaise. Paris, li- 
braire Slave. Strasbourg, H. Nakwaski, 1845, 
w 16ce, str. XII i 126. 10 sgr. 

BUTKOW P. Oborona lietopisi rus.skoj Ne- 
storowskoj ot nawieta skieptykow. Petersburg, 
1840. 1 rub. 50 kop. 

BUTLERÓW A. Pszczoła, jej życie i główne 
prawidła rozumowanego hodowania pszczół, 
napisał profesor St. Petersburskiego Uniwer- 
sytetu, członek Akademii nauk tłómaczył 

B. Grabowski, z dodaniem 42 rysunków w tex- 
cie i uzupełnił uwagami. Suwałki, nakł. B. 
Grabowskiego, druk. rządu gubernialuego , 
1877, w 8ce, str. 132 i IV. 

— Dodatek do dzieła „Pszczoła i j6j życie": 
Rozmaite sposoby sztucznego rozmnażania 
pszczół, oraz inne uwagi, które pszczelarz 
koniecznie znać powinien, tłómaczenie z nie- 
mieckiego ze zmianami, pod redakcyą i z przed- 
mową ..... tłómaczył z ruskiego B. Grabowski. 
Suwałki, nakł. B. Grabowskiego, czcionkami 
rządu gubernialuego, 1877, w 8ce, str. 26 
i 1 ni. 1 rs. 

— Sposoby rozmaite sztucznego rozmnaża- 
nia pszczół, oraz inne uwagi, które pszczolarz 
koniecznie znać powinien, tłomaczono z nie- 
mieckiego ze zmianami, pod redakcją i przed- mową A. Butlerowa, tłumaczył z ruskiego 
B. Grabowski. Suwałki, E. Trautsolt, 1877, 
w 8ce, str. 25. 1 rs. 20 kop. 

BUTTE Wilhelm. Die Kriegsfrage, das poli- 
tisclic Hauptproblem aller Zeiten, besonders 
der neuesten europaischen. Berlin, bei C. J, 
Jonas, 1831, w 8ce, str. 248. 

BUTZKE E. L. Denkschrift iiber den Wei- 
chselzopf. Thorn, 1858, w 8ce, str. VI i 242, 
1 t. 15 sgr. 

— Toż. Neuer Abdruck. Berlin, 1859, w 8ce, 
str. VI i 242. ^0 sgr. 

BYCHOWIEC Józef. List o woynie y prze- 
znaczeniu żołnierza przez świadka oczy- 
wistego przeszłey Kampanii Francuzkiey 1809 
roku przeciw Austryakom. Z Ems, 28 kwie- 
tnia 1809, w 4cc, str. 8. 

— Prospekt do dzieła pod napisem Nauka 
o Człowieku uważanym co do sprawności 
jego w życiu ze społ. ludźmi, czyli Antropo- 
logia pod względem pragmatycznym. Grodno. 
(Skończyło się na prospekcie.) 

Byczkowiec wieś ob. Cielecki Ferdynand (Ode- 
zwa 1870). 

Bydło. Ustęp z Encyklopedyi rolnictwa 
(z wieloma drzeworytami). Warszawa, druk. 
J. Bergera, skład u Gebethnera i WolflFa, 
1872, w 8ce, str. 98. 1 rub. 

Bydźowsky Alois ob. Kondratowicz (Janko 

1874). 

BYKOWSKI Ignacy Por. Demokryt filozof 
grecki mniemany Waryat. Komedya w trzech 

aktach wierszem przez Wilno, nakładem 

i drukiem Marcina Dymińskiego, typogr. Wi- 
leńs., 1808, w 8ce, nieliczb. arkusz A — F. 

BYKOWSKI M. Panteon wiedzy ludzkićj. 
Geometrja, Geometrja wykreślna, Geometrja 
analityczna i Trygonometrja , opracował M. 
Jaksa Bykowski. Arytmetyka i Algebra, opra- 
cował Dr. M. A. Baraniecki. Warszawa, na- 
kład Redakcyi Przeglądu tygodniowego, 1875, 
w 8ce. Cena całego oddziału matem. rs. 2, 
dla prenumerato.iów Przeglądu tyg. rs. 1. 

BYKOWSKI Jaksa Piotr. Nomina sunt odiosa, 
epizod z dziejów swatania. Odessa i Warsza- 
wa, nakład autora, druk. Ulricha i Schotta 
w Odessie, 1872, w 12, str. 196, 1 rub. 

— Ostatni sejmikowicze, 2 części. Warsza- 
wa, red. „Przeglądu tygodniowego", 1876, 
w 16ce, str. 261. 75 kop. 

— Trzy egizody z dawnego życia słowiań- 
skiego: I. Święcone w Łabuniu u wojewody 
Stępkowskiego,' II. Córka hetmańska, III. Mir- 
ża'Tadź-El-Faher. Warszawa, druk. J. Nos- 
kowskiego, 1879, w 8ce, str. 1 ni., 262, i 1 
portret. 1 rub. 50 kop. 

— Pieśni obrzędowe ludu ruskiego z oko- 
lic Pińska (Odbitka ze Zbioru wiadomości do 
antropologii krajowej, tom II dział III). Kra- 
ków, nakł. Akad. umiej., druk. Uniw. Jag., 
1878, w 8ce, str. 25. M BYLEW8K1 - BZOWSKI — Pamiętniki włócięgi (z czasów przejńcia 

XVIIT do XIX wiokn) ogłosił TomAw IV. 

Warszawa, tJebetlinpr i Wolff, 1872, w 8ce, 
8tr. 323, 297, 232 i 195. 8 mb. (W kop. 

— Skarby prababki, powieść w 2 tł)inacti. 
Warszawa, M. (Jliicksłtcrg, IbT-ł, w 8ce, str. 
189 i 164. 2 złr. .50 cnt. 

6ylewsl(i Karol ob. Moszyński Ant. 

BYLICKI Franciszek dr. Ciiaraktcr i rządy 
Marka Aiiroliusza. (Osobne odhipio z dnipic^co 
Sprawozdania dyn'kc)i c. k. wyższij szkoły 
realniej w Krakowie.) Kraków, druk. Wł. L. 
Anczyca i Sp., 1877, w 8ce, str. 32. 

— Antoni Rubinstein , studyum (Odl)itka 
z Czasn). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce 
mał^j, str. 28. 

— Stanisław Moniuszko. Widma, Simety 
krymskie, Milda. Studyum przez Dra Fran- 
ciszka Rylickiego. W Krakowie, czcionkami 
druk. „Czasu" pod zarządm Jó/.. f^akocińskie- 
go, 1880, w 8ce, 8tr.'."M. (Osobne odbicie 
z odcinka „Czasu'', nakł. redakcyi.) 

— ob. Sprawozdanie (1877). 

BYRON. Ustęp z drugiej pieśni Don Żuana, 
przełożył Wiktor z Baworowa (Baworowski). 
(Osobne odbicie z Przegl. Pol.) Kraków, 1877, 
druk. Czasu, w 8ce, str. 28. 

— Don Żuan, pieśń trzecia, przekład Wi- 
ktora z Baworowa. (Osobne odbicie z Prze- 
glądu polskiego). Kraków, nakładem redakcyi 
Przeglądu polsk., druk. Czasu, 1877, w Sce, 
str. 35.' 

— Don Żuan, pieśń druga, trzecia i czwar- 
ta. Opowiadanie o llaidzie; przekład Wikto- 
ra z Baworowa. Tarnopol, drukiem .Józefa 
Pawłowskiego, nakład i dochód na korzyść 
Towarzystwa Bratnićj Pomocy słuchaczów 
wszechnicy Iwowskiój, 1879, w 8ce, str. 118 
i VIII. 

— Manfred poemat przekład wolny na 

wiersz polski przez Michała Chodźkę. Wy- 
danie ozdobne z rycinami. Paryż, w mieszka- 
niu tłómacza Rue Puteaux 17, aux Batignol- 
les i w księgarni polskiej Rue de Seine 20. Paryż, w drukami L. Martinet, prty ulicy 
Mignon 2. b. w. r., 5 kartek nieliczb., str. 89, 
z I obrazkami, wyrysował Kossak, litografo- 
wał Sołow, 

— Mazepa, poemat. Przekład wolny na 
wiersz polski przez Michała Chodźkę. W Flali, 
nakładem Scłimidta, 1860, w Sce, str. ^9. 12 sgr. 

— Sardanapal, tragedya, ])rzekład Frj-de- 
ryka Krauzego. (Odbitka z Bibl. warszaws.) 
W.irszHwa, Wyd. red. Biblioteki warszawskiej, 
druk. J. Bergera. 1871, w Sce, str. 132 1 rub. 

— ob. Jezierski F., Kruzer Kar. (Przekłady 
1876). 

BYSTRY Karol ł). inspektor szkoły Łęczyc- 
kiej (urodzony G Listopada 1792 t ^ Marca 
1801 r.). Nauki pomocnicze do nauki historyi 
(uraieszcz. przy program, szkoły Bialskiej z r. 
1823, w 4ce.) 

Krytyka histor>'Czna czyli dochodzenie pra- 
wdy historycznej. (Uraieszcz. przy programa- 
cie szkoły Łęczj'clii^j.) 

BYSTRZONOWSKI Ludwik. Myśli przydatne 
do powstania w Polszczę. Parj^ż, drukarnia L. 
Martinet, 1863, w 16ce, str. 72. 

— Notice nćcrologique sur le gónćral com- 

te de Montebello, par lo gćnćral Paris, 

imp. Charaerot, 1877, w 8ce, str. 19. 

Bystrzonowski ob. Officer (1839). 

BYSZEWSKI Tomasz. Głos posła powia- 
tu zgierskiego, prezydującego w kom. cywil- 
no-prawodawczćj na Sessyi sejmowej d. 20 
Marca 1809 r. miany, fol., kart 2. 

— Głos wybranego w Sejmie d. 15 Gru- 
dnia 1811 r., fol., k. niel. 4. • 

— Głos na posiedzeniu Komisyi dnia 

13 Marca 1809 r. miany, fol., k. niel. l.j 

Bytom ob. Gramer F. (1 86.3). 

BZOWSKI Bogusław. Sprawozdanie z czyn- 
ności Rady i Wydziału Powiatowego pre- 
zesa rady powiatow(?j Myślenicki(!'j na posie- 
dzeniu w dniu 6 Listopada 1873 r. Kraków, 
druk. Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem I. 
^telcla, w 8ce, stronnic 13. C — CALLIER O C. D. M. O filozofii: 1. Czy i jaki jest przed- 
miot filozofii jako wiedzy, j^j defiuicya, po- 
dział i stosunek do nauk, 2. Jakie są podsta- 
wy i granice filozofii, 3. Czy i jaki jest praw- 
dziwy i właściwy system filozofii, napisał D. 
M. C. Paryż, lib. Andryson, druk. Reiifa, 
1879, w 8ce, str. 31. 

C. E. Ksiądz Kan. Kat. Przemowa w duchu 
religii clirześciańskiej przy zawieraniu ślubów 
małżeńskich JMP. Jana Kantego Krzyżanow- 
skiego P. Sz. W. L. z JM. panna Zuzanna 
Arnold (owną) przez X. E. C. K. K. P. S. 
T. K. W. P. N. w kościele pijarskim w War- 
szawie 17 Grudnia 1818, w 8ce, kart nielb. 3. 

C. J. ob. Leyen P. (Polowanie 1874). 

C. L. Równiny nadcisańskie i Szegedin, na- 
pisał L. C. (Odbitka z Dziennika poznańskie- 
go). Poznań, nakł. i druk. J. I. Kraszewskie- 
go (dr. W. Łebiński), 1879, w 8ce, str. 16. 

C. Vicłor. France et Pologne. Par. Yictor 
C.... AuKonne, 1863, w 8ce (wierszem). 

CABET. La revolution polonais de 1830. 
Paris, 1833, w 12ce. 

Gabinet de curiositat ob. Sołłyk M. (Coup 
1800). 

CADERSKl P. naucz, śpiewu i muzyki w sem. 
naucz, w Łęczycy. Łatwa msza na dwa gło- 
sy (bas i adlibitum) z towarzyszeniem organu 
lub sam organ, dla użytku szkółek elemen- 
tarnych, seminarjów nauczycielskich, pensjo- 
natów i organistów paraCalnych polecona. 
Warszawa, G. Sennewald, 1877. 45 kop., głos 
osobny 15 kop. 

Caecilius ob. Morawski Kaz. 

CAESAR. C. J. De bello Gallico et civili, 
nec non aliorum de bello Alexandrino, Afri- 
cano commentarii etc. edidit Joch. Christ. 
Wetzel (rektor lyceum w Przemyślu). Yarso- 
viae, 1812, w 8ce (edycya pierwsza. Warszawa, 
1797). 

CALDERON de la Barca Pedro. Alkad z Zala- 
mei. Tragikomedya w 3 odsłonach, przekład prozą Ed. Chłopickiego. Warszawa, druk. Kro- 
kosz3'ńskiego, 1873, w 8ce, str. 92. 4 złp. 

Calendrier pour Tannće 1866. Paris, Dubois, 
Trianon impr. Duverg6, Dubois, w 4ce, k. 2. 
(Z rycinami powstania polsk. z r. 1863.) 

Calinka. Moguncya, nakł. J. Scholza (1879), 
w 4ce, str. 4 textu i 7 chromolit. 

Callier A. ob. Farino SaUatore (ukryte 1880), 
James Henryk (Amerykanin 1879), Jokaj Mau- 
rycy (Czarne 1879). 

CALLIER Edmund. Bogdan Jański, Pierwszy 
pokutnik jawny i apostoł Emigracyi polskiej 
we Francji. Szkic biograficzny, ustęp z pier- 
wszej dekady dziejów Emigracji polskiej 

1831 — 1840, skreślił Poznań, nakładem 

księgarni E. Calliera, drukiem J. I. Kraszew- 
skiego (Dr. W. Łebiński w Poznaniu), 1876, 
w 8ce, 2 kartki tyt., Dedyk. Janowi Dzia- 
łyńskierau. Drzeworyt. B. Jański. Słowo wstę- 
pne, 6 kart niel. Część I. życiorys Bogdana 
Jańskiego, str. 152 i' Rodowód Jańskich, fo- 
lio. Część 2ga, str. 285 z drzew. Seweryna 
Jańskiego, Część III, str. 32. 3 złr. 

— Bibliografia dotycząca Kościuszki Ta- 
deusza i czasów jego, zeljrał Poznań, dru- 
kiem I. J. Kraazewskiego (Dr. W. Łebiński), 
1878, w 8ce, od str. 1 — 24 od Akces Lit. K 
Kołłątaj Hugo (Odbitka z „Lecha") (nie do- 
kończone). 

— Dzieł polskich i odnoszących się do 
rzeczy polskich Katalog antykwami E. Cal- 
liera w Poznaniu, ulica Wilhelmowska Nr. 18. 
Poznań, w drukarni Merzbacha (bez roku), 
arkusz 1 do 10, w 4ce, str. 80. 

— Nr. 1. Katalog dzieł nowych i antykwar- 
nych znajdujących sie na składzie księgarni 
i antykwami Tygodnika Wielkopolskiego (E. 
Callier) w Poznaniu przy ulicy Wilhelmow- 
ski^j pod Nr. 18. Catalogue de Jivres neufs 
et anciens exposĆ8 en vente au prix marąuśs 
a la librairie du Tygodnik Wielkopolski (E. 
Callier) a Posen rue Guilaurae 18. Poznań, 36 CALLIMACH - CARLEK dnik .1. 1. KrHBvjew8kio>?o (Dr. W. hebiński), 
1873, w Sc(>, str. HH. Nr. 'J. Kzcrzy polskie. 
Polonica. Poznań, drnk. L. Mcrzbacha, 1874, 
w 8ce niał(''j, 1 tyt., str. 24. 

— Nr. XI. Pzieł pol.skirli i odnosząryrli 
się do rzeczy polskicli, kataloff antykwami 
E. Callicra w Poznaniu przy nlicy Podf^órnćj 
Nr. 15, U. Zawierający bililiotckę po .śp. Syn- 
dyku Leonie Wegnerze. Poznań, druk. Mcrz- 
bacha, 1H77, w Hco, 1 tyt., str. 17. Nr. 12 
zawierający drnki polskie z XVI, XVII i 
XVIII wieku. Poznań, 1877, w f^ce, str. 32. 

— iSłow kilka o legionach polskich. Hzecz 
na czasie. Poznań, E. Callier, 1877, w 8ce, 
str. 12. 25 fen. 

— ob. Fay Karol (Dziennik 1871). 
Callimach ob. Schneider 0. 

CALORI Wirgiliusz Pan Iwardowski. Balet 
czarodziejsko romantyczny w 1 aktach a 12 

obrazach, ułożony przez z muzyką Adolfa 

Sonnenfelda. Warszawa, 1S74, w IHce. 10 kop. 

Calpin. Vie de St. Staniałaś Kostka ob. 
Cepari. 
Camaldolese Mauro ob. Sierakowski J. 

CAMMARANO SaUator. Ludwik Rolla, ope- 
ra tragiczna w .'5 aktach. Akt I. I'o.sąg. Akt 
II. Halkon. Akt III. Laur złoty; z muzyką 
Fryd. Ricci, poezya. Warszawa, druk. 1. Un- 
gra, 1851, w 12ce, str. 62. 

CAMOENS. Soneta 43; przekład Dyonizego 
Piotrowskiego, 1877, w 12ce. (Druk ua małej 
maszynce wynalezionej w Illinois.) 

— Lusiady albo Portugalczycy. Epopea 

Tłómaczenie wierszem Dyonizego Piotrow- 
skiego, litografował U. Delaltodde. Houlogne 
5l mer., b. w. r. (187.5), w 8ce. Tom I. str. 
209, 1 nieliczb. Tom 2. str. 147, 1 nieliczb. 

Campagnes des Francais en Italie, en Egy- 
pte, en iIolland(% en Alleraagne, en Prusse, 
en Pologne, en Espagne, en Russie, en Saxe, 
histoire complete des guerres de la France 
pendant la revolution et Tempire de 1792 a 
1815. Limoges, imp. et lib. Eug. Ardant et 
Ce, 1877, w 8ce, str. 239. 

Campanelli Tom. ob. Limanowski Boi. (Ko- 
muniści l87tj). 

CAMPE H. J. Robinson Kruzoe, przekład 
z niemieckiego, ozdobiony Gma rj'cinami ko- 
lor. Warszawa, nakł. M. Gliicksberga, 1874, 
w 4ce, str. 81. 90 cnt. 

Campbell ob. Addres. 

Cancer ob. Porcyanko. 

CANONICO Tankred. Nowy papież, kilka 
słów tłumaczenie z włoskiego. Lwów, dru- 
kiem i nakładem Kornela Pillera, 1878, w 8ce, 
str. 16. 

— Kwestya religijna i Włochy przez 

Radcę rzyms. trybunału kassacyjnego, człon- 
ka rady dyplom, w sprawach spornych, człon- 
ka turj^ńekićj Akad. nauk i t. d. Tłómaczenie z włoskiego. Kraków, druk. i nakład. W. 
Korneckiego, 18H0, w 8ce, str. 29. 

Cantionale occlesiasticum complectcns ca, 
rpiae iii ecele.sii.s per Poioniam ex praescri- 
l)to Synndoriim pmyincialiinn decantari solent, 
cum insłructione ad cantiim chorałem Ad 
normam Processionalis Cracoyiensis, adorna- 
tuni et editiini. Vilnae, typis et impensis Jo- 
Kcphi Zawadzki, 1871, w 8ce, str. 436. 

— (.b. Grabski (1873), Solecki L. (1878). 
Cantius ob. Horowitz Jozua (1872). 

Cantor Moritz tWi.Coppernicus NIcolaus (Uber 

die, Krei8l)eweg, 1879). 

Capenko Damian ob. Okoński W. (1879). 

Capitulum elec(ivuni Pro\ inciale Provinciae 
lithuaniao S. Angeli. Custodis Ord. Praedic. 
celebratum in conventu Poporcensi a. D. 183^1 
an Juni in (pio amore Frałrum praeyentus 
et iterato electus est die 17 Junii Prior. Pro- 
vincialis A. R. P. S. T. Doctor Thom Jatowtt. 
Yilnae, typ. Neumanii et Dworzecki, a 1835, 
w 8ce, str. 57. (Od str. 46: Rys histor. pro- 
winc.yi litewskii^j XX. Dominikanów.) 

CAPELLI Luigi. In ocasionedellorazionu ina- 
ugurale letta dal Cons. e Prof. Giovanni Pię- 
tro Frank ''„_,, Nov. 1804. Soneto oft*erto a 
Stroynowski, 1804, w 4ce. 

— Oratio habita Vilnae III kał. Julii a. 
1806 ab A. C. Jur. ('iv. et Poen. vcterum et 
recentiorum celebriorum gentium P. O. P. 
(rof). Vilnae. 1806, w 8ce. 

Car (dobry) (Piosnka). Paryż, druk. L. Mar- 
tineta, b. w. r. (186..), w 8ce. 

Carasco (1872) ob. Avenal. 

CARCANO Juliusz. Angiola Maria. Powieść 
(z wlo8ki(łgo). Lwów, nakład wydawnictwa 
„Biblioteki Powieści i Romansów", czcionka- 
mi Kornela l'illera. (ił<')wny skład w księgarni 
Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie przy 
placu Św. Ducha I. 10. 1874, w 8ce. Tom I 
str. 1-110. Tom II od str. 113 — 274. (Bi- 
blioteka najciekawszych powieści i Komaa- 
sów. Tomy LIV i LV.) 

Carey ob. Weichert Ed. 

CAREY Anna. Z dziedziny przyrody, życio- 
rysy : kawałka węgla , ziarnka soli , kropli 
wody, ułamka zardzewiałego żelaza i bryłki 
krzemienia, przełożyła z angielskiego Ana- 
stazya Dzieduszycka. Warszawa, nakład M. 
Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 
1877, w 8ce, str. 128 i 2 ryciny. 75 kop. 

Carl Ludwig Erzherzog ob. Ausdruck (1853). 

Carl XII ob. Chodynicki Ignacy (Geschichtli- 
ches 18:]()). 

CARLEN E. F. Bracia mleczni, powieść szwedz- 
ka w 2 tomach. Lwów, nakładem księgarni 
Gubrynowicza i Scłimidta, Plac św. f)ucha 
L. 10, z drukarni K. Pillera, 187.5, w 8ce. 
Tom I str. 215, Tom II str. 229. (Biblioteka 
najcelniejszych Powieści i Romansów Tomy 
LXXVIII, LXXIX.) 2 złr. 80 cnt. CARMELITANI - C ASSItS d7 — Kapryśna Kobieta, powieść szwedzka 
w 3 tomach. Lwów, nakładem księgarni Gu- 
brynowicza i Schmidta, Plac Św.* Ducha L. 
10, z drukarni K. Filiera, 1875, w 8ce. Tom I 
8tr. 221. Tom II str. 216. Tom III str. 208. 

(Biblioteka najcelniejszych Powiescii i Roman- 
sów Tomy LXX, LXXI, LXXII.) 3 złr. 80 et. 

— Rok zamęźcia, powieść, przekład T. 
Szumskiego. Dwa tomy w jednym Lwów, na- 
kładem księgarni Gubryuowicza i Schmidta. 
Plac Św. Ducha L. 10, z drukarni K. Pillera, 
1874, w 8ce. Tom I od str. 1—172. Tom II od 
str. 173 — 326. (Biblioteka najciekawszych 
Powieści Tora LXI i LXII.) 2 zlr. 20 cnt. 

— Róża z Tistelenu, powieść, tłómaczenie 
ze szwedzkiego, dwa tomy. Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1877, 
w 8ce, str. 262 i 263. 3 złr. 

Carmelltani ob. Josephus (Compendium). 

(Carnot H). Objaśnienie Adresu mającego 
się złożyć panu H. Carnot, deputowanemu 
w Izbie Prawod. francuskiej. Paryż, E. Mar- 
tinet, 1865, w 8ce, str. 8. 

CARO D. Die polnischen Dekliuaticmen und 
Conjugationen. Posen, 1831, w 8ce. 

CARO E. Goethe-Studien. Aus dem franzó- 
sischen von J. Germak. Przemyśl, Jelenie, 
1867, w 8ce, str. 151. 20 sgr. 

CARO Jakób (Dr. prof. w Wrocławiu). Jo- 
hannes Longinus. Eiu Beitrag zur Literarge- 
schichte des fiinfzehnten Jahrhuuderts. Dis- 
sertation zur Erlangung der Venia docendi 
bei der philosophischen Facultat in Jena, von 

Jena, Druck von Friedrich Maulde, 1863, 

w 8ce, str. 51. 

— Katharina II vou Russland. Ein Yortrag 
geh. im Humboldt Verein fiir Yolksbildung 
zu Breslau. Breslau, Kóbner, 1876, w 8ce, 
str. 31. 80 fen. 

— ob. Ciołek Stanisław (Liber 1871). 

CAROLi Teofil (ksiądz, f 1824). Cathalogus 
patrum et fratrum Prov. Lithuanae utriusąue 
Russiae Ord. min. S. P. Francisci Convent. 
A. D. 1825, post convocationem Olkienicen- 
sem. Vilnae, typ. Basilianis, w 8ce, k. niel. 1, 
str. 60 i spisu k. niel. 20. 

— Mowa przy poświęceniu nowego cmen- 
tarza w Drohiczynie, m'iana d. 3 maja 1803, 
w 12ce, str. 24. 

CARPANTIER Papę M. główna nadzorczyni 
nauczania w ochronach w Paryżu. Lekcje o 
rzeczach. Konferencje w przedmiocie zastoso- 
wania do wychowania i szkół elementarnych 
metody ochron, odbywane w obec zebranych 
w Sorbonie z powodu wystawy powszechnćj 
w 1867 r., nakł. red. Przeglądu tyg. Warsza- 
wa, 1873, w 16ce, str. 90. 10 kop. 

Carpino ob. Chojecki Kar. 

CARRĆ I BARBIER. Dinorah czyli pielgrzym- 
ka do Ploermel. Komiczna opera w 3 aktach 
z franc. Muzyka Meyerbeera. Tekst Lwów, administ. Dziennika polsk., 1873, w 16ce, str. 
51. 25 cent. 

— Faust, opera w 5 ak. pp przekład 

polski J. Matuszyńskiego, Muzyka K. Gou- 
noda. Wydanie drugie. Lwów, Red. Gaz. na- 
ród., 1872, w 16ce, str. 71. 20 cnt. 

— Mignon op. w 3 a. Ambr. Thomasa sło- 
wa Carrćgo Barbier'a przetłomaczył z franc. 
i podłożył pod muzykę Feliks Schober. War- 
szawa, Unger i Banarski, 1873, w 8ce, str. 
159. 40 kop. 

CARREY Ex Chairman P. C. To the polish 
national commite in the United Staates. Phi- 
ladelphia, 3 Sept. 1835, w 8ce. 

CARRIERE. Russie et Pologne. Paris, Den- 
tu, 1874, w 8ce. 

CARRIERE Maurycy. Sztuka i literatura 
w XVIII i XIX wieku, epoka rozwoju ducha 
i ideały ludzkości, przez przekład z dru- 
giego wydania niemieckiego uzupełniony po- 
glądem na poezyą polską w XIX stuleciu, 
skreślonym przez Piotra Chmielowskiego. T. 
1, 2. Warszawa, wydawnictwo M. Gliicksber- 
ga, 1879, w 8ce. Cz. I str. 387 i 1 ni. Cz. U 
Z. 1 str. I — 36. 

Carte des pays compris entre la Yistule, 
la Dzvina et le Borysthene, pour servir a Tin- 
telligence des ąuatorze premiers Bulletins. 
Paris, Le Nor mant imprimeur libraire, (1812), 
w 4ce. Nr. 1 i II. (Kart 4 i 2 mappy sztych.) 

Cartel (de) ob. Convention (1844). 

CARTERET Filip. Dalszy ciąg podróży 

kapitana angielskiego w koło ziemi skończonej 
1769. Tom II. (Wybór, podróży.) Warszawa, 
druk pizy Nowolipiu, 1805, w 12ce, str. 190. 

Carus J. W. ob. Huxley T H. 0. (Stanowi- 
sko 1874). 

Casimir Saint ob. Przezdziecki A. (Oraison 
1866). 

Casimirus ob. Kazimierz (Hymnus). 

Casino ob. Litomski J. L. (Projekt). 

CASPAR dr. i Liman C. dr. Medycyna są- 
dów;?. Przekład dra St. Witkowskiego. War- 
szawa, 1874, Tom I, w 8ce, str. 787. (Bibl. 
um. lek.) 6 rs. 

— Medycyna sądowa. Przekład dzieła Prof. 

Practisches Handbuch der ge- 

richtlichen Medicin. 5e Auflage. Berlin 1871. 
Przez Prof. Dra Teofila Wisłockiego. Tom 
drugi. Warszawa, w drukarni Gazety Lekar- 
skiej, 1876, w 8ce, Tom 2gi, 1 karJ. tyt., str. 
X, 1038, Treść XVm. (Biblioteka Umiejętno- 
ści Lekarskich wydanie redakcyi Gazety Le- 
karskićj.) 6 rub. 

CASSIUS B. Katalog dzieł nakładowych i 
innych księgami nakładowćj i sortymentowej 
B. Cassiusa dawnićj S. H. Merzbacha. War- 
szawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1877, w 4ce, 
str. 10. 15 kop. 

— Katalog dzieł nakładowych i najśwież- 
szych (oraz książek wysortowanych po ce- 

13 U8 CAStfeLAR - CAUSŚAtfE nach znacznie ziuźuńycli) księgarni w Włn- 

szawic, przy ul. Miodowi\j Nr. 14. Warszawa, 
druk. J, Noskowskiego, 1879, w dużćj 4ce, 
Btr. 32. 

CASTELAR Emil. (hiienhirz pizaiiski, prze 
kład iM. lV)liii('/.a (Pawlikowskiego). Lwów, 
K.sit'gariii;i polska, druk. A. .1. <>. Koirosza. 
187A, w 16ce, Btr. 42. 

— Mowa Pana Profesora hisforyi )»rzy 

Uniwcrsytccii' w Madrycie, miana na posie- 
dzeniu kortezów dnia 12 kwietnia IHHO r. 
przy rozi)rawacli nad prawem o wolności wy- 
znania religijnego. Ziiricli, drukiem .1. Ko.^so- 
budzkicgo, 1872, w 8ce, str. 22. 50 ent. 

CASTILLON A. Po .szkolnym roku, powieść 
naukowa dla dzieci, przełożył Jan Clieciński. 
Z 37 rycinami. Warszawa, (i. .Sennewald księ- 
garz przy ulicy Miodowej Nr. 481 (4), druk. 
Józefa Ungra "Nowolipki Nr. 240H (3), 1874, 
w 12ce, str. 335. 1 rs. 20 kop. 

— Wakaoye na wsi. Powieść naukowa dla 
dzieci, przełożył J. (!lięcinski. Warszawa, na- 
kładem G. Scnnowalda, w drukarni J. Ungra, 
1873, w Sce, str. 390, rejestr i 34 rycin. 8 złp. 

Catalogue des talileaux poinfs a Iłiuille de 
l)ose3 a roxpo.sition. Katalog obrazów olejno 
malowanych, wystawę składających. Warsza- 
wa, 1845, w 8ce. 

— dc la ł)ibliothei|Ue du princc A... G..., 
3e partie: Ouvrages sur la Russie, la Polo- 
gne, lAllemagne, la Tur^uie et autres pays, 
dont la vente aura lieii le 12 mars 1879 et 
les trois jours Huivants. Paris, imp. (iauthier- 
Yillars, lib. Cliossonnery, 187!), w 8ce, str. 83. 

— ob. Jełowicl(i Alex. (183fi), Jolowicz J. 
(Bibliotheca 1880), Lissner J. (1872), Muller 
Freder. fi 870). 

Catalogus ecclcsiarum iitriusqne cleri t.am 
saecularis ijuam rogularis dioecesis Yladisla- 
yiensis seu Calisiensis pro anno domini 1874. 

— Toż Vladislaviensi8 et ('alissien-sis pro 
a. d. 1879. Varsaviae, typis F. Czerwiński et 
S. Nieniiera, w Sce, str. 140 i 70. 

— unirersł cleri saecularis et regularis dioe- 
cesis Lublinensis pro anno Domini 1874. 
Lublin, 1874. 

— proYinciac Galicianae Soc. Jesu ineunte 
anno 1872. Cracoviae, ex typ. dicta Czas, 
1872, w 8ce, str. 43. 

— Toż Societatis Jesu ineunte anno 1879. 
Cracoyiae, typogr. epbemeridum Czas, 1879, 
w Sce, str. 40. 

-- Patrum et fratrum Prov. lithuanae Utrius- 
fiue Russiae ordin. Minorum S. P. Francisci 
ConventuaIium anno dni 1825 diebus Julii 
post conyocationem Ulkenicensem compara- 
tus. Yilnae, typ. liasilianis, w 8ce, str. GO i 
Series eorundem, kart nieliczb. 18. 

— Sociomm et Officiorum Soc. Jesu in Im- 
pet. Rossiaco ex a. 1819 in a. 1820 Polociae, 
typ, Acad., w Sce, str, 48. — e.\. pal te tlisperbae Pro\ i uuiae galicianae 
Sociot. Jesu ineunte anno 1874. Cracoyiae, 
typ. V. Kornecki, w 8ce, str. .'iS. 

proyinciae (Jalicianae Societ. Jesu ine- 
unte anno 1872. Craeoviae, ex typ. dicta Czas, 
1872. w 8ce, str. 4:t. 

-- ex parte dispersae proyinciae galicianae 
Soc. Jesu ineunte a 1873. Cracoyiae, typ. 
Caas, 1873, w 8ce, str. 47. 

— - ecclesiaruni et utriusque Cleri tara sae- 
cularis i|uam regularis Dioecesis Vladi8lavien- 
sis seti ("alissiensis pro A. D. 1872. Warsza- 
wa, w drułiarni Czerwińskiego i Sp., 1872, 
w 8ce, str. 120. 

— oł). Caroli Teof. M82.5), Hauenstein Jan 
Fr. fl8(M), Ragoczy (1808). 

Catecłiism (Russian). I-crndon, Ch. Wood, 
18:5:i, w 8ce, str. 4. 

Catecliisme Social oł). Buszczyński Stefan 
(1876). 

CATHERINE II. Memoires ócrits par elle- 
meme, et prtU'edes d'une prćface par A. Her- 
zen. liondres, 18.59, w 8ce. 

— Toż. 2e ćd. Reyue et augmentee de 
liiiit lettres de Pierre ill, et dune lettre de 
Cathcrine II au corate Poniatowsky. Lonilres, 
1859, w 8ce. 

— Meinoiren yon ilir selbst gescłirieben, 
nebst einer Yorrcde yon A. llerzen. Autori- 
sirte deutscho Ubersetzung. Hannoyer, 1859, 
w 8ce. 

— Id. 2te Ausg. 1763, w 8ce. 

-- Mcmoirer, skrifna af hennę self, Jemte 
ett łóretal af A. Herzćn. Yols. 1 — 2 Upsala, 
1859, w 12ce. 

— Memoirer skreyne af hende sely. Udgl- 
yne af Alex. llerzen. Oyersatte efter den 
franske Originals andct Opłag af Ferd. C. 
Sórensen. K!<)benłiayn, 1859, w 8ce. 

— De Russie et ses fayoris. Mćmoires se- 
crets extrait de papiers de familie et publićs 
k foccasion de 1'inauguration du monument 
de Catheriue par Alexei prince de G.... Wiirz- 
burg, Julien, 1874, w 16ce, str. 301. 3 m. 

— ob. Butkiewicz Piotr (1845), Caro. 

Catholiques (Les) et leglise de Pologne. 
Paris, 1863, w 8ce. 

Catholiques en Pologne ob. Plater Wład. 
(Documcnts 1878). 

Catulliana studia ob. Danysz Ant. (De aeri- 
ptonim 1876). 

Caucasus ob. Kopernicki J. (Tbe Prehistorie 
1875). 

CAUSSADE W. 0. S. P. Tow. Jez. Zdaj się 
na wolę Bożą. Przekład z szóstego wydania 
oryginału francuzkiego, przejrzanego i skró- 
conego przez W. O. H. Rami^re tegoż To- 
warzystwa Kraków, nakładem wydawnictwa 
dzieł katolickich Władysława Miłkowskiego, CAVALUIlItI6 -- CENNIK 9d w drukami „Czasu", 1876, w 8ce mał^j, str. 
XXXII, 160, spis VI. 50 kr. 

CAVALLARIUS Dom. Institutiones iuris cano- 
nici etc. Yilnae, typ. Basilianis, 1804, w 4ce. 

CAYANACH. Natalia, powieść, przekład pan- 
ny Z. G. Warszawa, 187.. 

CEBRIKOW M. Smoleńskaja Gubernija. So- 

stawił Generalnego sztaba sztabskapitan 

(Materiały dlia geogr. i statyst. Kossii sobran- 
nyje oficerami Gener. Sztaba.) S.-Petcrsburtr, 
typogr. Depar. Gener. Sztaba, 1862, w 8cc, 
k. 1, str. VIII i 404, tabl. 12 i 1 niappa. 
1 tal. 4 sgr. 

Cecora ub. Szujski J. 

CEFALI Sebastian. Sekretarz przyboczny Je- 
rzego Lubomirskiego Marszałka i Hetmana 
polnego kor. Relacya o stanie politycznym 

i wojskowym Polski' przez z roku 1665 

z notami dodanemi przez hr. Krzysztofa Ma- 
sini Sekretarza króla Jana Kazimierza, wy- 
jęta z rękopisów Bibl, Książąt Strozzów w Rzy- 
mie. (Rykaczewskiego Relacye nuncyuszow. 
T. 2 : 308 do 3.S7, także w Dodatku do Cza- 
su. Kraków, 1859 m. listopad.) 

CEGIELSKI Hipolit dr. Nauka poezyi zawie- 
rająca teoryą poezyi i jćj rodzajów, oraz zna- 
czny zbiór 'naj celniej szych zbiorów poezyi 
polskićj do teoryi zastosowany, przez uzu- 
pełnił prof. dr. "Wł. Nehring, wyd. 5 pomno- 
żone, Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, czcion- 
kami H. Schmadickiego, 1879, w 8ce, str. 
CXXX1I, 795 i 1 ni. 6 marek. 

— Sprawa polska przed trybunałem kon- 
gresu europejskiego. Bruksella, Gerstmann, 
1864, w 8ce, str. 33. 

CEHULAY Jan (pijar ur. 1805 w Lewoczy). 
Krótki rys życia i dzieł bohaterskich Jana 
Sobieskiego Króla polskiego napisany przez 

(W Magazynie powszechnym, 1844, Warsz. 

Tom. 9y, str. 3 do 38.) 

Cejnowa ob. Cenowa. 

Ceipler Franciszek ob. Direclorium. 

CELICHOWSKI A. Nauka czytania i pisania 
według zasad za najlepsze uznanych wypra- 
cowana, cześć I, wydanie 2ie. Warszawa, au- 
tor, 1877, w 16ce, str. l;35. 25 kop. 

CELICHOWSKI Dr. Zygmunt. Ars moriendi. 
druk ksylograficzny. Opis egzemplarza Biblio- 
teki kórnickiej (odbitka z „Gazety toruńskiej")- 
Toruń, 1874, w 8ce, str. 15. 50 feników. 

— O autorze i wydaniach dzieła: Ustawy 
prawa polskiego. (Odbitka z Rozpr. Wydz. 
filol. Akad. Umiej., V.) Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1877, w 8ce, str. 16. 

— De fontibus, qui ad abdicationem Joan- 
nie Casimiri et electionem Michaelis Wiśnio 
wiecii pertinent 1668 — 69. Dissertatio inaug. 
historica, quam ad smnmos in philosophia 
honores in alma litter. Univ. Lipsiensi rite 
capessendos scripsit .... Polonus. Dresdae, typ. 
J. J. , Kraszewski, 1871, w 8ce, str. 94. 50 kop. — Dwa kalendarze polskie na rok 1528 i 
1529 według egz. biblioteki kórnickiśj (od- 
bitka z Warty). Poznań, 1874, w 8ce, str. 16. 
50 feników. 

— Kórniczanin Rok 1875. Redaktor 

w Kórniku Poznań, drukiem J. I. Kraszew- 
skiego (Dr. W. Łebiński), w Poznaniu Nrów 
od 1 do 22go, w 4ce po pół ark. kwartalnie. 
5 sr. gr. 

— Marchołt, przedruk homograficzny z e- 
gzemplarza prof. J. Przyborowskiego obja- 
śnił. Poznań, Biblioteka Kórnicka, 1876, w 8ce, 
str. 26 druku i str. 8 homodruku. 40 kop. 

— Pamiętnik podróży odbytćj r. 1661 — 
1663 po Austryi Włoszech i Francyi z ręko- 
pisuiu biblioteki kórnickićj wydał Z. Celichow- 
ski Toruń, (Wydawca) druk. J. Baszczyń- 
skiego, 1874, w 8ce, stronnic 64. 50 fen. 

— Słowniczek łacińsko polski wyrazów pra- 
wa magdeburskiego z wieku XV. Przedruk 
homograticzny z kodeksu kórnickiego obja- 
śnił ..... Poznań, nakładem Biblioteki Kórnic- 
kićj, druk. J. Łebińskiego, 1875, w 4ce ma- 
łćj, 1 kartka tytułu przedruku homograficzne- 
go, stronnic 12 w 2 kolumnach, 2 tyt. objaś. 
str. 16. 1 marka 50 fen. 

— Dwa nieznane zabytki bibliograficzne 

napisał (Odbitki z III tomu Spraw. wydz. 

filolog. Akad. Umiejętności w Krakowie,) 
w 8ce, str. 19, 1 str. nieliczb. (Bez osób. tyt.) 

— ob. Acta (1876), Kórniczanin (1875), Ró- 
żana Maciej (Prawa 1877), Wocieszyna Świąt. 
(Prawa 1877). 

CELIŃSKI Józef. Studya astronomiczne ś. p. 
Kraków, czcionkami drukarni Czasu, na- 
kład L. Celińskiój, 1872, w 8ce, str. XVn, 
205, IV i tabl. 2. (Odbito 300 egzemp.) Pre- 
numerata 1 złr. 50 cnt.; cena handl. 2 złr. 

Celtes Konrad ob. Adelsbach, Meclierzyński 

Kar. (O pobycie 1876). 

Ce!tiques ob. Michałowski F. 

Cement ob. Ertel (1871), Uderski. 

Cennik na drzewa i kwiaty owocowe. Lwów, 
1871. 

— gazet i pism peryodycznych w Expedy- 
cyi gazet warszawskich na rok 1863 (i tytuł 
po rusku). B. wyr. m. dr. i r., w 8ce, str. 48. 

— gazet i pism peryodycznych w Expedy- 
cyi gazet w Warszawie na rok 1864, w 8ce, 
str. 8 i 54. 

— Toż, na rok 1865, w 8ce, str. 62. 

— Toż, na rok 1866, w 8ce, str. 64. 

— Toż, na rok 1867, w 8ce, str. 9 i 41. 

— maszyn i narzędzi rolniczych oraz innych 
wyrobów z żelaza i mosiądzu zakładów me- 
chanicznych i górniczych Lilpop, Rau i Le- 
wensztejn. Warszawa, Unger, 1877, w 8ce, 
str. 16 15 kop. 

— maszyn i narzędzi rolniczych w składach 
K. J. JaJina. Kraków, w drukarni W. Kor- 100 CENNIK - CEPARI neokiepo, nakładem .T. Jahna, 1875, w 8cp, 
Btr. 20. 

— młocarń amerykańskich, lokomobil i na- 
rzędzi rolniczych A. Muszyńskiego i Sp. War- 
szawa, Ziemkiewicz, 1S77, w 8ce, str. 7. 15 k. 

— nasion domu handlowo-komisowego na- 
sion, maszyn i narzędzi rolniczych A. Rod- 
kiewicza. Warszawa, 1875. 

— nasion zakładu ogrodniczego braci IIo- 
ser Nr. 17. Warszawa, 1875, fol , str. '2. 

— nasion jarzynnych, kwiatów, drzew owo- 
cowych . krzewów, wysadków, roślin ozdo- 
bnych i t. p. w Zakładzie św. Józefa dla osie- 
roconych chłopców w Krakowie przy ulicy 
Kannclickiój pod Ii. 141. Kraków, w druk. 
Leona Paszkowskiego, 1872, w 4ce, 2 kartki. 

— Toż, w Zakładzie św. Józefa dla osie- 
roconych chłopców w Krakowie przy ulicy 
Karmelickićj pod L. 141. Kraków, nakładem 
Zakładu św. Józefa dla osieroconych chłop- 
ców, druk. Leona Paszkowskieero, 1875, w 4ce, 
8tr. 7 (IV Rok V, 1876, nakładem Zakładu 
Św. Józefa, w drukarni Czasu, w 4ce, str. 8. 

— nasion warzywnych, kwiatowych i pa- 
stewnych zakładu ogrodniczego braci Bardet 
w Warszawie. Warszawa, 1875. 

— na r. 1877 roślin cieplarnianych, oran- 
żerj-jnych, gladiolusów, georginij i t. p. ho- 
dowanych w zakładzie ogrodniczym Braci 
Bardet. Warszawa, J. Noskowski, 1877, w 8ce, 
str. 28. 15 k. 

— nasion Wilhelma Adama we Lwowie, 
przy placu Marjackim L. 10. Lwów, z I Związ- 
kowej drukami, 1880, w 4ce, 1 k. ni. i str. 
22 (w dwie kolumny). 

— szaf kassowych żelaznych ogniotrwałych 
wyrabianych w Warszaw8kit\j fabryce machin, 
narzędzi rolniczych, odlewów (poprzednio 0- 
etrowskiego i SkiV Skład główny przy ulicy 
Senatorskich) Nr. 473 — d — obok kościoła św. 
Antoniego. Preis-kurant żelieznych niezgoria- 
jemym Szafam dla Chranienia dienieg i t. p. 
wydielywajemych w Warszawsko! fabryk Ma- 
Bzin, Żiemliedielczeskich Orudiji Liteini etc. 
Warszawa, w tipografii S. Orgelbranda Syno- 
wiej, 1874, w 8ce, str. 16 (po polsku i po 
rossyjsku). 

— dla zecerów i drukarzy polskich (pro- 
jekt). Lwów, druk. zakł. naród. im. Ossoliń- 
skich, 1872, w 4ce, str. 4. 

Cennik oh. Eliaszewicz Wł. (maszyn 1872), 
Lewicka T. (187S), Lilpop (akcyjne 1877), Łu- 
cki Teof. (1878), Mikucki Stan. (1879), Paca- 
nowski Jan (1877), Polesny Antoni (1878), Sla- 
chiewicz J. (1K79\ Tański A. (1878), Trauczyń- 
ski J. (1877), Wasilewski (1.S79), Klimowicz T. 
J. (1879). 

CENOVA Floryan Stan. Wójkatin ze Slawóse- 
na. Doradę Lekarzkje w różnech chorobach 
vevnętrznech, zevnctrznech e półogówech s do- 
danim srodkoy ledovech, zabóbónov e guseł 
tak doynjesech jak e teraznjeBCcb napiseł e vedeł V trzech xcgacb Doktór medicine 

Roku Panskjcho 1862. Xęga pjrsa: Chorobę 
vevnetrznc. Ześet pjrśi: L Wógrażkj cele Fe- 
brę, }l. Kryją nabranje e zawógnjenje, 3. Krva- 
yjenjo e Kryje zepseco. Do naoeco v Syjecu 
(Schwctz) nad Yjsłą wu Xęgarza J. Kauffee, 
w 8ce, str. 16. 

— Pinć głoynech wóddzałoy Eyangjelic- 
kjeho Katechizmu z Nienijeckjeho na Kaśeb- 
sko-Sloyjenskj jęzek przełożeł Wójkasin ze 
Sławósena. Roku I^anskjeho, 1861. V dodat- 
ku: Spóyjedz e Nabożeństwo codzienne. Do 
nabeco v Syjecu (Schwctz) nad Yisłą wu 
Ksęgarza J. IlaufFe, w 12ce, str. 16. 

— Dwie rozprawy o poddanycłi Królestwa 
Polskiego, wydał Gdańsk, czcion. Boeni- 

ga, (1867), w 8ce, str. 15. 

— Sbjór pjesnj syjatoyih, które lud sło- 
yjanjskj y królestyje pruskjm spjeyacj lubj, 

vidat Wójkasin ze' Sławósćna, sesit trzec): 

f>antóykj, sctopórkj, prosjbi na yesele i t. d. 
V Syjecju nad Vjsłą, ganioxjeżnjk J. Hanflfe, 
1878, w 8ce małćj, str. 32. 

— Skórb kaszebskosłoyjnskje móv6. Czór- 
noxcżnjk J. Hauffe. Syiecó 1868 r., w 8ce. 

Pjrszó xęgi pjrszi seszćt yedeł N. I — VI 

1 kartka* ty t., str. 1 — 98. Pjrsze xegi drśgi 

seszćt yedeł P. VII — XII. 1 kartka tyt , 

str. od 101 — 198. 

— Zarćs do grammatikj Kaśóbsko-Słoyjn- 

skjć Móyć napjseł ć yedćł Wójkasin ze 

Słayósśna w Poznaniu, Ccjonkamj Wojcjeha 
Simona, 1879, w 8ce, str. 79 (I). (Na pierwszym 
tytule : Die kahsubisch-Sloyinische Sprache.) 

CENTELEWICZ Wiktor. Odezwa do braci 
prow. ś. .Joachima zak. św. Trójcy nowo o- 

branego prowincyała św. Teologii Dra. 

Bez wyr. m. dr. i r. (Wilno, okołol820) w 4ce, 
1 ark. 

CENTNERSCHWER Gabryel. Katalog czytel- 
ni polskiej. Warszawa, druk. J. Goldmanna, 
1870, w 16ce, str. 72. 

CENTNERSCHWER Jakób nauczyciel mate- 
matyki w s7,kole rabinów (urodź. 15 lipca 
1798 r.). Nowe tablice mnożenia kwadratów 
od 1 do 10,000 z przedmów ą prof. J. P. Gru- 
sona i L. Idelera. Berlin 182.5. Tablica rucho- 
ma celowi zamiany monet służąca. Warszawa, 
1842 r. 

Centralizacya Towarzystyya demokratyczne- 
go polskiego do Emigracyi polskićj (Odezwa 
względem łączenia sie. Podpisana.): Versail- 
les d'. 14 kwietnia 1846, (b. m.) w 8ce, kart 2. 

— Towarzystwa demokratycznego do Emi- 
gracyi poiski(''j (Odezwa względem powrotu 
do kraju) b. ui. i r. (Paryż, 18.%) k. n. 1. 

Cenzura. Z rękopism u dawniejszego (wiersz). 
(Warszawa, 1831) w 8ce. 

CEPARI Virgile. Vie8 des saint Louis de 
Gonzag\ie et de saint Stanislas Kostka, de 

la compagnie de J^sus, par le P Tradui- 

tes par M. Galpin. Nouvelle ćdition. Tours, 
Mamę et fils, 1878, w I2ce, str, 215, z rycin CEPHALOPODEN - CHAMISSÓ 101 — ob. Czytania katolickie (Żywot 1871). 

Cepbalopoden ob. Klemensiewicz Rud. (Bei- 

trage 187H). 

Ceramika krajowa ob. Gołębiowski Lud. 

CERCHA Maksymilian. Wzory nauki rysunku 
dla szkół ludowych ułożone i wydane przez 

Prof. rys. przy Scniinaryum źeuskiem 

w Krakowie. Dział I. Poszytów III. Kraków, 
Zakład litopr. M. Salba, (1873) fol. podłuż., 
tablic 36. Zeszyt po 40 cent. 

Cercie ob. Borucki Maxym. (Essai 1847). 

Ceremonie ob. Jachimowski Wł. (Liturgica 
1875). 

Cerkiew ob. Arctiiw (1859), Biłous Teof. (ru- 
skie 1877\ Makary (Istorija 1879), Terlecki W. 
(1874). 

Cerkowna unia ob. Pcpów A (materijały 

1879). 

Cerutti Marco Aurelio ob. Ariosto L. (1844). 

CEZAR Juliusz. Pamiętniki o wojnie Gal- 
lickiej, przekład z łacińskiego. Zeszyt I i II. 
Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, 1872, 
w 16ce, str. 127. Zeszyt II 45 cnt. 

— ob. Caesar, Drohojewski józ. (La vie 
1866), Nie! (1876). 

Cesarz nasz, Franciszek Józef I, żywot 
szlachetnego monarchy dla ludu i młodzieży 
opisany, z dołączeniem wizerunków cesarza 
i cesarzowej. Cieszyn, nakł. i czcionkami K. 
Prochaski, 1879, w l6ce, str. 37 i 2 wizerun- 
ki. 15 cnt. 

Ch. Ad. Kaliskie nabożeństwo majowe od- 
prawiane w kościele 00. Franciszkanów z wia- 
domością, o takimże nabożeństwie u 00. Re- 
foiTuatów z przydaniem godzinek, koronki, 
różańca, modlitw i pieśni do N. M. P. zebrał 

Kalisz, nakładem Katarzyny Grabowskiej, 

Warszawa, w drukarni Alex. Ginsa, Nowo- 
zielna Nr. 37, 1880, w Sce, str. 142 i 1 kart. 

— ob. Chodyński. 

CH. F. Wesoły towarzysz czyli sposób przy- 

J'emnego zabawiania się w towarzystwie, ze- 
)rał F. Ch. Sambor, nakł. i druk. J. Czuiń- 
skiego, 1878, w 16ce małej, str. 279 i 6 ni. 
1 złr. 20 cnt. 
Ch. M. oh. Pinamonti Piotr i. (Drzewo 1862). 

CHĄDZYŃSKI Dr. Jan. Cholera, jej etymo- 
logia, historya, natura, fiziologia, anatomia 
patologiczna, objawy, rozpoznanie, rokowanie, 

ochrona, leczenie, skreślił Dr operator, 

prymaryusz przy głównym szpitalu lwowskim. 
Drugie przerobione i pomnożone wydanie. 
Lwów, z drukarni narodowej W. Manieckic- 
go, 1873, w 8ce, str. 212. 1 złr. 50 cnt. 

— O Jodzie ze stanowiska kliniczno-])ra- 

ktycznego, skreślił Pi-ymaiyusz oddziału 

żeńskiego chorób kiłowych i skórnych szpi- 
tala głównego we Lwowie. Kraków, w dru- 
kami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod za- 
rządem Ignacego Stelrla, 1875 r., w 8ce, str. 
17 i k. 1. — O leczenia niektórych chorób skórnych, 

napisał prymaryusz w głównym szpitalu 

lwowskim. (Odbitka z Przeglądu lekarskiego.) 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 10. 

— ob. Langlcbert Edmund (Aforyzmy 1876). 

CHAIGNON ks. Rozmyślania dla wiernych. 
Przekład z 2go wydania francuzkiego. 4 to- 
my. Warszawa, 1870, w I6ce, str. 632, 622, 
620 i 702. 4 rui). 

CHAILLU (du) Paweł. Przygody podróżnika 
i myśliwego w Afryce zachodniej przystępnie 
opowiedziane. Przełożył A. Wrześniewski (z 4 
rycinami). Warszawa, Gebethner i Wolff, 1878, 
w Sce, str. 301 i V. Druk. Anczyca w Krakowie. 

CHALMERS i BUCTON. Angl. Hull. Polish 
record. 1833, w 4ce. W Sierpniu Nr. 1, zaś 
Nr. 6 i ostatni 1834 w Styczniu. 

— ob. Polish (1833). 

CHALTSCHEWSKY Pćwel. Praktischer Ver- 
such liber das diinne Saen des Getreldes im 
Gouvernement und Kreise Neureussen (po 
ross. i po niemi ec). Petersburg, 1802, w 8ce. 

CHAŁUBIŃSKI Tytus. Pisma lekarskie Dr 

b. prof. Kliniki terapeutycz. w Warszawie. 

I. Metoda wynajdowania wskazań lekarskich, 

II. Plan leczenia i jego wykonanie. Warsza- 
wa, skład u Gebethnera i Wolffa, druk J. 
Ungra. 1874,^w 8ce, stronnic 95 i II. 60 kop. 

— Pisma lekarskie. II. Zimnica. Studjum 
•ze stanowiska praktycznego. Warszawa, na- 
kład Gebethnera i Wolffa, 1875, w 8ce, str, 
162, III. 1 rs. 

— ob. Rajchman B. (Wycieczki 1879). 
Cham pseudonym Koego Amadeusza. 
Chambre (La nouvelle) et la cause polonaise. 

(Extrait de la XIV Liyraison du Polonais, 
aout 1834.) Paris, A. Pinard, 1834, w Sce, 
str. 7. 

CHAMIEC Antoni (Jaxa). Le traite de San- 

Stefano et Tayenir par A Vienne, impri- 

merie et edition de A. Keiss et P. Horn, 
1878, w 8ce, str. 52. 

CHAMIEC J. S. Czeni chata bogata, rymy 
ulotne, Paryż, dnia 22 grudnia 1875. Paris, 
druk. D. Jonaust, 1878, w 32ce, str. 220. 2 złr. 
50 cnt. 

— Dąsy starego patrioty. Z papierów w spad- 
ku po zmarłym stryju otrzymanych, drukiem 
ogłosił. Paryż, 1874, 16ce, str. 204. 3 złr. 

— Książka sonetów. Paryż, 26 Sierpnia 
1872, w r6ce, k. 4, str. od 3 — 168 i k. 1. 

— Która? kartka z wspomnień paryskich, 
Paryż dnia 10 sierpnia 1878. Paris, imp. Jou- 
aust, w 12ce, str. 199. 2 złr. 50 cnt. 

CHAMISSÓ Adalbert. Dziwna historya Pio- 
tra Schlemitila, tłóraaczył A. Gruszecki. War- 
szawa, wydawnictwo A. Wiślickiego 10, druk. 
Przeglądu tygodniowego, 1879, w l6ce, str, 
71. 12 kop. 

— ob, Podbereski R. 108 CHaMBRI - OBATA CHAMSKI. Apercu enr I'epidemie choleriqne 
de 18.54 obseryće a Saint Chinian- Montpel- 
lier. 1S.V.. 

CHAMSKI M. D. rOzikowski?). Bez szczęścia, 
nowolla. I.w("»\v, Topolnicki , 1878, w 12ce, 
str. 65. r).*! kop. 

— Nasze życie, powieść współczesna w trzech 
c/ęńciach. Toruń. nakł. ksicfrarni nowi\j (W. 
Małecki\ druk. .1. Biiszczyiiskicpo, 1876, w 8ce, 
str. 206 i k. 3. 4 marki. 

CHAMSKI T. Wiersz n.i przybycie do sto- 
licy iMikołaja I Cesarza i Krrtla przez po- 
doficera przy 4 pułku lin. Warszawa, 1830, 
w 4ce, str. 7. 

Chanł national. La {,'uerre. (R6volution de 
Położne.) Paris, 1831. w 8ce. 

(Chantal J.) Duch świętej Joanny Francisz- 
ki de Chantal, wzór do naśladowania dla ma- 
tek chrześciańskich i niewiast w świecie ży- 
jących, 31 uwaff na wszystkie dni miesiąca, 
przekład z francuskiep^o. Kraków nakł. S. A. 
Krzyżanowskiego, druk. W. Korneckiego, 
1878, w 16ce mał^j, str. 80 i 2 ni. 25 cnt. 

Chanłs ex^cut»i8 le 29 Nov. 1839 a 9me 
aniversaire de la revolution polonaise. Paris, 
imprim. H. Fournier, 1839, w 8ce, str. 4. 

CHANTREL J. Św. Grzegorz Wielki i jego 
wiek tłómaczenie z francuskiego. (Historya 
popularna papieźów, tora V.) Poznań, nakł. 
i druk. Merzbacha, 1880, w l6ce, str. 156.^ 
1 marka 50 fenig. 

Chapsal M. ob. Noel M. (Grammaire 1837). 

Charakter ob. Biblioteka (1873), Smiles Sam. 

(1879). 

CHAROU ks. kanonik (właściwie Chardon E.). 
Pamiętniki anioła stróża. Pelplin, druk. St. 
Romana, u Leitgebera i Sp., 1872, w 24ce, 
str. 230. 15 sgr. 

Charivari. Brr! znów inny obrazek, Brr! 
ein ander Bild. Moguncya, nakł. J. Schol- 
za, Cieszyn, E. Feitzinger, (1879), w 4ce ma- 
łćj, str. 4 ni. te.\tu i litogr. kolor. 

CHARKIEWICZ juvenal. Dyariiisz podróży 
hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na 
kapitułę jcncralną zakonu mniejszych braci 
Św. Franciszka to jest Bernardynów przez 
X. Juwenala Charkicwicza prowincyała li- 
tewskiego od|)rHwiom'j w roku 1768 (z rę- 
kopismów biblioteki klasztoru wileńskiego 
tegoż zakonu) , umieszcz. w Dzieje dobro- 
czyn. 1824. Wilno, w 8ce, T. 4, str. 45 do 62. 
Ciąg 2gi tamże, w 4ce, str. 160 do 176. Ciąg 
3ci tamże, str. 267 do 292. Ciąg 4ty tamże, 
Tom 5ty, str. 531 do 549. Cia*g 5ty tamże, 
T. 5ty, str. 741 do 754. Ciąg* 6ty i ostjitni 
tamże, T. 6ty, str. 41 do 63.* 

Charmoy F. B. ob. Spitznagel L. (1827). 

Charte constitutionelle do lempire de Rus- 
sie. Var80vie. 1831, w 8ce, k. niel. 2, str. VII, 
154 i spisu k. niel. 2; obok przekład rossyj- 
ski. Wydał Jędrzej Ilorodyski, — constitutionnelle du Royaume de Polo- 
gne. (Ustawa konstj-tucyjna Królestwa Pol- 
skiego.) Yarsoyie, 1816, w 8ce. 

— Toi po francuzku. St. Pt^tersbourg, 1816, 
w 8ce. 

— Toż po franc. i pols., b. w. m. i r., w 8ce. 

Charter Constitutional, of the kingdom 
of Poland in the year 1815, wnth some re- 
uiarks on the uianiiers in which the charter, 
and the stipulations in the treafics relating 
to Poland, have been obseryed. London, 1831, 
w 8oe. 

CHASANOWICZ Józef z Goniądza (w Gro- 
dzieńskiem). Ueber den Einfluss des Licbtes 
auf die Kohlensaure-Ausscheidung im thieri- 
schen Organismus. Inaug. dissert. der med. 
Facul. zu Konigsberg etc. Koniesberg, ge- 
druckt bei Gruber et Longrien, 1872, w 8ce, 
str. 32. 

Chasses dans la foret de Białowieża. (St. 
Pćtersbourgi b. w. r. (1863), w 4ce. 

CHASZCZYŃSKI Felix. Zorza, poezye..... 
nauczyciela szkół ludowych, z powodu jubi- 
leuszu półwiekow^j pracy piśmienniczej J. I. 
Kraszewskiego. Sambor, nakł. autora, czcion- 
kami J. Czaińskiego, 1879, w 8ce, str. 126 i 

1 ni. 1 złr. 

Chata (czasopismo ludowe dla starszych i 
dzieci), wychodzi co 10 dni tj. Igo, ligo, 
21 go każclego miesiąca, w^'dawca i redaktor 
odpow. B. Kalicki, rok lb70, od Igo stycz. 
do 30 grudnia Lwów, z drukarni zakł. na- 
ród, im. Ossolińskich, w 8ce, t. I, str. 288 
(Nr. 1 — 18), t. II, str. 288 (Nr. 1 - 18). Ro- 
cznie z dodatkiem miesięcznym „Nowiny" 

2 złr. (Od Nru 4go tj. 5 lut. wychodzi każ- 
dego 5, 15 i 25. Od lOgo września wydawca 
i redaktor odp. X. Otton Hołyński.) 

— Czasopismo ludowe ku nauce i rozryw- 
ce dla starszych i dzieci. Pod redakcyą X. 
Ottona Hołyńskiego. Lwów, nakładem reda- 
ktora Chaty, z drukarni Przeglądu Lwowskie- 
go i Chaty, w 8ce, 1872, T. V, NN. 36 z do- 
datkiem Nowiny, 1873. Tom VII. Tytuł i Spis 
2 kar. nlb., str' 378, Dodatek Nt»winy Nrów 
9, str. 38 (2gie półrocze). Tom VIII. Tytuł 
i spis 2 kartki nlb., str. 288. Nowiny Nrów 
9, str. 36, 1874. Tom IX. Tytuł i spis 2 kart 
ki niel. (od 10 stycznia do .30 czerwca), str. 
288. Nowiny Nrów 9, str. 30. Tom X. Tytuł 
i spis 2 kartki niel., str. 288. (2gie półrocze) 
Nowiny Nrów 9, str. 36, r. 1875 (na kartce 
tytułowej umieszczono r. 1874). Tom XI. Od 
10 stycznia 1875 do .30 czerwca), 2 kartki 
tyt. str. 288. Nowiny Nrów 9, str. 40. Tom 
XII. Do 30 grud. 1875, Nrów 18, str. 288. 

— Toż. Rocznik XIV. Właściciel, wy-dawca 
i redaktor Ks. O. Hołyński we Lwowie. Wy- 
chodzi każdy drugi tydzień (w piątek"). Pre- 
numerata roczna z przesyłką 1 złr. 50 cent. 
wraz z Nowinami 2 złr. 50 cnt. 

— ob. Hołyński Otto. CflAtEAUGIRON - CHEŁMICKI m CHATEAUGIRON Rend (de) Karol Hippolit, 
markiz. Apercu de la Lithuanie tiró du voya.ge 
d'un Livonien et traduit 1800. (Umieszczony 
w piśmie: Bibliotheąue gormaniąue. Paris, 
1800, w 8ce. Tom I.) 

CHAULIEU Guillaume. Lettres inedites prć- 
códćs dune notice p. M. Marąuis de Beren- 
ger. Paris, 1850. (Chaulieu towarzyszył po- 
słowi francusliiemu de Betłiune do Polski za 
Sobieskiogo.) 

CHAVASSE Dr. Praktyczny poradnik dla 
matek, podług XII wyd. Dra Chayasse „Ad- 
vice to a mother", opracował Dr. Klemens 
Koehler. Poznań, M. Leitgeber i Sp., 1877, 
w 8ce, str. VI i 155. 75 kop. 

— ob. Koehler KI. (Praktyczny 1877). 

CHAVEE H. J. Lexiologłe indo-europśenne 
ou essai sur la science des mots sanskrits, 
grecs, latins, francais, littiuaniens, russes, al- 
lemands, anglais, etc. Paris, 1849, w 8ce. 

Chęć pokorna przez serdeczne akty ku 
stwórcy wszelkiego stworzenia unasząjęca się, 
zbiorem rocznych modlitw tak do bez zmazy 
poczetćj Maryi Panny, jako i innycti świętych 
ozdofciona, mianowicie jednak do nabożeństwa 
ku ulubionemu od Chrystusa Pana Janowi S. 
Ewangieliście doznanemu w wszelkich potrze- 
bach, jakoteż w sieroctwie będących Patro- 
nowi zachęcająca, w Berdyczowie roku 1843. 

CHĘCIŃSKI Jan. Album włoskie. Zbiór naj- 
ulubieńszych i najnowszych śpiewów włoskich 
z tłumaczeniem polskiem Jana Chęcińskiego 
i akompaniamentem fortepianu z repertoaru 
Franc. Ciaffei prof. śpiewu przy warsz. Kon- 
serw. Warszawa, F. Hosick (1870), w 4ce, 
Nrów 24. 5 rub. 

— Beata, operetka w 1 akcie, muzyka Stan. 
Moniuszki. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1872, w 16ce, str. 30. 40 kop. 

— Homo sum (wiersz). Warszawa, G. Sen- 
newald, 1876, fol. str. 7. 37 y, kop. 

— Jałmużna i Przypowieść o pszenicy. Ga- 
wędy z podania ludowego. Kraków, 1870, 
w I2ce, str. 58. 20 kop. 

— Malowanki. Książeczka obrazkowa dla 
grzecznych dzieci, z 10 tablicami kolorowa- 
nych rycin. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1875, w 4ce, str. 56. Cena w oprawie 75 kop. 

— Toż, dziesięć kolorowanych tablic, opi- 
sane rymem dla'drobnćj dziatwy, wyd. trze- 
cie. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. J. Orgelbranda synów, 1879, w 4ce, str. 
32 i 10 tablic litogr, 1 rubel. 

— W Niełasce. Przysłowie dramatyczne 
w lym akcie wierszem. Pierwszy mąż. Ko- 
medya w lym akcie z franc. Warszawa, 1874, 
w 12ce, str. 130. 45 kop. 

— Opowiadania historyczne, zebrane dla 
młodych czytelników. Wydanie 2gie. Z 10 
drzeworytami. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1875, w 8ce, str. 241. 1 rn 20 kop. — Otton Łucznik. Opera w 5ciu aktach, 
z portretem Adama Miinchheimera. Warszawa, 
1865, w 12ce, str. 59. 30 kop. 

— Straszny dwór, opera w 4 aktach, z któ- 
rych pierwszy w dwóch odsłonach. Muzyka 
Stanisława Moniuszki, słowa Jana Chęcińskie- 
go. Wydanie drugie. Warszawa, nakład Ge- 
bethnera i Wolffa. Kraków, w drukarni Wł. 
L, Anczyca i Spółki, 1877, w 8ce, str. 96. 

— Szlachectwo duszy, komedya w 3 aktach 
przełożył na czeskie Jan Kotik (grana w Pra- 
dze 1874). 

— Trubadur, opera w 4 aktach (akt czwar- 
ty w 2 częściach), z muzyką Józefa Verdi'ego, 
tłómaczona z włoskiego i podłożona pod mu- 
zykę przez Lwów, nakł. dyrekcyi teatru 

lwowskiego, druk. Gazety narodowśj, 1879, 
w 16 małćj, str. 64. 25 cnt. 

— Verbum nobile, opera w 1 ak., słowa 

muzyka St. Moniuszki. Lwów, Gaz. narodo- 
wa, 1872, w 16co, str. 42. 20 cnt. 

— Wiązań ka zawierająca powiastki, wier- 
sze i opowiadania dla młodego wieku na r. 
1871 (z rycinami). Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1870, w 8ce, str. 351, kartonowane. 
1 rub. 20 kop. 

— Toż. Rok II. Warszawa, nakładem J. 
Kaufmana, 1871, w 8ce, str. 309, kartonów. 
1 rab. 20 kop. 

— ob. Bandyci (1871), Biarl (Pogadanki), 
Biblioteka (1862 — 74), CasJillon A. (Po szkol- 
nym 1874), ( Wakacye 1873), Clairville (Córka 
1875), Edgewoith M. (Powieść 1874), Eliasz 
(Oratoryum 1866), Lecleiq Emil (Powieści 1880), 
Schmid K. (1879), Słahl. 

Chedery ob. Giogiik Izrael Leon (1879). 

CHELCHOWSKI Valerien. Projet de loi sur 
Torganisation du personnel de Tindustrie et 

sur la manierę de le recruter par Paris, 

Lacroix, Libraire Editeur 13. Rue du Fau- 
bourg-Montmartre, (Imprimerie Serriere et C. 
fonderie Clicherie 123 rue Montmartre a Pa- 
ris.) 1872, w 8ce, str. 200. 

— Projet de loi sur Torganisation, la police 
et le renouvellement du personnel (apprentis, 
ouvriers maitres) des arts et mćtiers, des fa- 

briąues, usines et manufactures par Paris, 

Lacroix libraire-editeur 13. Rue du Faubourg 
Montmartre. Paris, imprimerie Cusset et Cie, 
rue Montmartre 123, 1874, w 8ce, 2 kartki 
tytułowe, str. 102. 

Chełm ob. Missionaires (1876), Seemann. 

CHEŁMECKI Jan ks. Posłanie do wyborców. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879, w 8ce, 
str. 24. 50 cnt. 

— Słowo o majątku duchownym dyecezyi 
krakowskiej. (Odbitka z Czasu.) liraków, druk. 
Czasu, 1879, w 16ce, str. 17. 

CHEŁMICKI Zygmunt ks. Mowa wypowie- 
dziana na nabożeństwie żałobnśm za duszę 
Św. p, dra med. Józefa Mianowskiego^ b. rę^ \oi CHEŁMSKA - CHLEBOWSKI kŁuia Szkoły główiićj WHi-d'£Hwukiej, kiom uie 
odbyło w Warszawie duia Ifi stycznia 1879 
r. w kościflo św. Krzyża staraniem b. wy- 
cliowańcńw i profesorów tcjźf Szkoły. War- 
szawa, rodakcya Wędrowca, dnik. Al. I'ajew- 
skiego, 187y, w IGcc, str. 2i». 30 kop. 

— Obowiązki rod/.iców, rozolirano w sied- 
miu kazaniacli pasyjnycli, wypowiedzianycłi 
w kościeło metropolitalnym św. Jana w VN ar- 
flzawie. Warszawa, drnk. V. Czerwińskiego i 
8. Nieniiery, lS7i>, w 8ce raał»Vl, Htr. 178 i 2 
ni. 1 rubel. 

Chełmska dyecezya ob. L. A. P. (1875). 

Chemia ob. Classen Al. (Przewód, rozbiorów 
1876), Cool<e Jozajasz ^Odczyty 1875), Czyr- 
niański Emil (lS7t), Fiidakowski H. (1>^77), 
Gorup Besancz (Wykład 1876), Kamiński Ant. 
(Tre.śe 1871), Karpiński W. (Cennik prepar.), 
Kauer Ant. (Nauka 1871), Liebig Justus (1.872/, 
R. A. (Początkowe 1853), Skomorowski F. (Życia 
1876), Tertil L. (fermentacyjna szkoła 1878). 

Chemiczne słownictwo ob. Chojnicki (liris- 
son 1808), Fourcroy (1808). 

Chemins de fer ob. Bloch Jan (1875). 

CHEBRULIEZ Wiktor. Niebezpieczna gra, 
przekład z francuskiego. I.wów, nakł. Oubry- 
nowicza i Schmidta, druk. A. J. O. Kogosza, 
1878, w 8ce małej, str. 269. 1 złr. 40 cnt. 

— L'avcnture de Ladislas Bolski, 5e ćdi- 
tion. Paris, lib. Ilachette et Cie, Coulommiers, 
imp. Brodart, 187'.), w 16ce, str. 375. 3 fran. 
50 ccntiui. 

— Ladislas Bolski. 2 Bandę. Wien, 1871. 
2 złr. 50 cnt. 

— Mina łlildenis, powieść. Warszawa, 1873. 

— ob. Biblioteka (1873). 
Chersoń ob. Molier J. W. (1802). 
Cheyalier errant, ouvrage periodique. Var- 

sovie, cłiez Gliicksberg, 1817, w 8ce. Nr. 1— 
3, str. 194. 

CHEVAL1ER Michał. Wpływ swobód ekono- 
micznych na postęp społeczeństwa, przełożył 
z francuskiego Stanisław Czarnowski. Wyda- 
nie drugie. Warszawa , Gebethner i Wolff, 
druk. Gazety polskićj, 1871, w 8ce, str. 24. 
15 kop. 

— ob. Forster Karol (1868). 

CHŹZY Wilchelm. Wanda Wielopolska oder 
das Kecht der Gewaltigen aus der Zeit der 
ersten Theilung Połens. Stuttgardt, 1834. 
(Romans.) 

CHICESTER Józef Tellolet (Dr.). Sennik zu- 
pełnie nowy, sny rozmaite w prawdziwem 
znaczeniu i w porządku alfabetycznym wy- 
kładaj{\cy. Z najdoświadczeńszych togo ro- 
dzaju pism uczonych ludzi jak najstaranniej 

zebrany i wydany przez Na język polski 

przełożony. W Poznaniu, dostać można w księ- 
gami J. Morgensterna dawnićj K. Reyznefa 
przy ulicy Wodnćj Nr. 15, drukiem J. Leitge- 
Dra, w Poznanin, 1875, w 8ce, str. 48. 12'/, agr. Ciiiie ob. Oomdjku Ig. (Edtudio 1871). 

CHILIŃSKi Ant. afiszer. Życzenia na nowy 
rok lb6.!. I^wów, druk. Winiarza, fol., 1 k. 

Chinois ob. Kleczkowski (Cours 1876). 

Chirurgia ob. BHIrolh Teod. (1876), Emmers 
(szczegółowa 1872), Girsztowt (1873), Heitz- 
mmn C. (liys 1872), Janiszewski Al3X. (O za- 
nurzaniu 1873), Konig (i Hillroth 1875), Kwa- 
śnicki Jan (Biblioteka 1868 - 71), Landsber- 
ger (Podręcznik 1878), Szymanowski Jul. (1871). 

Ciiiiurgiczne rozprawy ol). Bell (i)ęc'herz), 
Braun (Lienis extirp. 1857), Heydenreićh (Mai 
vertćbral 1836), Kuczewski(coxarthrocace (1828), 
KwaśnickI (tętniaki 1865\ Lebrun (Pamiętnik 
1837 - 38j, Moszyński ). (tenofomia), Rit er- 
brandt (litbotomia ISJJO), Szymanowski (resee- 
tio, rhinoplastic, Gypsverband), Wiłkomirski 
(chiloplastica 1868, diarthroses), Wojtkov/ski 
(de epulide 1820), Zabłocki (o bolezniach jaj- 
nika 1848). Zresztą ołtarz pod osobnemi kwe- 
styami w tćj gałęzi, jak np.: Amputacye, a, 
nevrysnia, cancef, cięcie, nstuła, liemia, hy- 
drocele, kości, lingua, łithiasis, monstruosite, 
odejmowanie, operacye, trepanatio, urethra- 
uryna, wypiłowanie, złamania (fraclurae), zwi- 
chnienia. 

Chirurgowie ob. Rydygier Dr. (Krótkie 1879). 

Chleb duchowny. War.szawa, Burzyński, 1877, 
w 32ce, str. 32. ly^ kop. 

— dusKy, czyli Zbiór najzwyczajniejszych 
nabożeństw. Sanok, druk. Potlaka, 1872, w 16co. 
(Odbito lOiHl egzempl.) 

CłlLEBIK Franciszek. Kategorische Briefe 
von Iwan (Jermak, ais Illustration zum II 
Thcile von Goethe'8 Faust und ałs Anhang 
zu Chalił);iu8 Historiscłier Entwieckelung der 
deutschen Philosophie von Kant bis Hegel. 
Przemyśl, in Commission boi Gebriider Jeleń, 
Druck von Karl Prohaska in Teschen, 1866, 
w 8ce, str. 164. — (Poświecone c. k. feldmar- 
szałkowi - poruczniliowi Franciszkowi Paum- 
gartten, namiestnikowi i główno - komend, w 
Gałicyi.) 

— Kraft und Stoff oder der Dynamismus 
der Atome aus Hegerschen Praemissen ab- 

geleitet von Berlin, Ehin Staude, 1873, 

w 8ce, str. 229. 

— Die Philosophie des Bewussten und die 
Wahrheit des Unbewussten in den dialekti- 
scłien Grundlinien des Freiheits- und Hechts- 
begriffes, nach Hegel und C. L. Michelet ent- 

worfen von Berlin, Otto Loewenstein, 1870, 

str. 90, w 8ce. — (Poświęcone C. L. Miche- 
letowi, przy końcu dedykacyi data: Jarosiau 
im ApriI 1870. Autor jest Naczelnikiem po- 
wiatowym w Jarosławiu.) 

Chlebowicz A. B. powinno być Hlebowicz 
A. B 

Chlebowski Bronisław ob. Słownik (1880). 

CHLEBOWSKI Stan. Action des electriscben 
Stromes auf einen magnetischen Punkt, (W 
Progr. gimo. Tarnopol. 1856.) CHLOR - CHMIELEWSKIJ io5 — Odpowiedź panu Dr. Wojciechowi Ur- 
bańskiemu na jego recenzye Fizyki St. Chle- 
bowskiego. Lwów, K. W. 'W., 1871, w 8ce, 
str. 26. Gratis. 

Chlor ob. Bryk dr. (Die Contactwirkungen). 
Chlorek ob. Smoleński S. (1879). 
Chloral ob. Grabowski Julian (1875), Hasse- 
wicz Stan. (de la Chloree 18G9). 

Chloroform ob. Józefczyk B. (tJber 1874). 
Chł. Edw. ob. Feydeau E. (Pociecha 1873). 
Chł. Fr. ob. Półrocznik (1876). 

CHŁAPOWSKI Dezydery. O rolnictwie. Wy- 
danie 4te. Poznań, 1875, w 8ce, str. 268. 
2 złr. 40 cnt. 

— ob. Pamiętniki (1844 - 45), Popiel Paweł 
(1879), Stablewski Flor. (Mowa 1879). 

CHŁAPOWSKI Franciszek. Ueber Aphasie. 
Inaug. Dissertation zu der ain 25 Juli 1870 
erlangten Doetorwiirde in der Medizin und 
Chirurgie nachtraglich etc. vorgelegt. Berlin, 
Buchdr. G. Schade (1870), w 8ce, str. 56. 

— List w sprawie uczczenia ks. Kożmiana 
do wychowańców jego zakładu poznańskiego, 
z planem uroczystości. Bytom, drukiem Teo- 
dora Zaliwskiego w Gliwicach, 1875, w 8ee, 
str. 4. 

— O stosunku nauk przyrodniczych do in- 
nych nauk. Poznań, Leitgeber i Spółka, druk. 
Kraszewskiego, 1873, w 8ce, str. 32. 8 sgr. 

— O współdziałaniu Faradaya w przeobra- 
żaniu nowoczesnym niektórych pojęć w fizyce. 
Poznań, nakład autora, Leitgeber et Comp., 
1872, w 8ce, str. 29. 8 sgr. 

— O wykładach popularnych, mianowicie 
z pola nauk przyrodniczych. Poznań, autor, 
Leitgeber, 1872, w 8ce, str. 32. 8 sgr. 

— Trzy wykłady czytane na posiedzeniach 
ogólnych Naukowego Towarzystwa Akademi- 
ków polskich w Berlinie w ci^gu r. 1871 — 
1872. Poznań, nakład autora, Leitgeber i Sp., 
druk. Kraszewskiego, 1872, w 8ce, str. III, 
32, 29, 32. 20 sgr. 

CHŁAPOWSKI Stan. Sprawozdanie z udzia- 
łu w czynnościach poselskich na sejmie w Ber- 
linie z r. 1871, przesłane wyborcom powia- 
tów kościańskiego i bukowskiego przez ich 
posła. B. w. m., czcionkami nowćj drukarni 
T. H. Daszkiewicza, 1871, w 4ce, str. 7. 

CHŁĘDOWSKI Kazimierz. Album fotografi- 
czne zebrał Kalasanty Kruk. Część I i U. 
(Oddruk z feuilletonu Kraju.) Kraków, Część 
I, druk. Budweisera; Część II, druk. Kraju, 
1870 — 71, w 12ce, str. IV, 219 i 160. 2 ih. 

— Alpy, szkice i opowiadania. Lwów, Gu- 
brynowicz i Schmidt, 1876, w 8ce, str. 214. 
1 złr. 40 cnt. 

— Ella, powieść przez (Oddruk z feuil- 
letonu Kraju.) Kraków, nakład Wyd. Kraju, 
1872, w 12ce, Btr. 353 i karta 1. 1 złr. 50 c. — Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi 2 
tomy. Warszawa, Gebethner i Wolff, Lwów, 
w drukarni E. Winiarza, 1876, w 8ce, str. I 
207, II 210. 16 złp. 

— Po nitce do kłębka, powieść przez 

(Odbitka z Kraju.) liraków, Wyd. Kraju, D. 
E. Friedlein, 1872, w I2ce, karta 1, str. 238. 

1 złr. 50 cnt. 

— Skrupuły, powieść przez (Odbitka 

z Kraju.) Kraków, nakład Wyd. Kraju, 1871, 
w 12ce, str. 320. 1 zb*. 50 cnt. 

— Sylwetki. Lwów, nakładem Gubrynowi- 
cza i Schmidta, z druk. E. Winiarza (odbitka 
z Gazety Iwowskićj), 1876, w 8ce, str. 281. 

2 złr. 40 cnt. 

— Szkice z Włoch. (Osobne odbicie w 400 
egz. z Przeglądu polskiego). Kraków, druk. 
L. Paszkowskiego, Lwów, Seyfahrt i Czaj- 
kowski, 1873, w 8ce, str. 195. 1 złr. 

— Sztuka współczesna i jśj kierunki przez 

Lwów, nakładem księgarni Seyfartha i 

Czajkowskiego, z drukarni E. Winiarza, 1873, 
w 8ce, 2 kartki nieliczb., str. 213. 90 kop. 

— Zwierciadło głupstwa, powieść, napisał 
Ignotus. (Odbitka z Przeglądu polskiego.) 
Kraków, nakł. redakcyi Przeglądu polskiego, 
druk. Czasu, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
1878 (1877), w 8ce, str. 290 i 2 ni. 3 złr. 
20 cnt. 

— Zdania ze wszystkich umiejętności pra- 
wniczych i politycznych. Kraków, druk. Uńi- 
wersyt., 1867, w 8ce, str. 7. 

Chłędowski Lud, ob. Odezwa (1846). 

Chłonice ob. Teichmann L. 

Chłop polski ob. Chociszewski Józ. (1878). 

CHŁOPiCKI Edward. Dzieje jedynaka, po- 
wieść. Warszawa, druk. Ch. Keltera, 1872, 
w 8ce, str. 139. 60 kop. 

— ob. Calderon de la Barca Pedro (Alkad 
1873). 

Chłoplcki Józef dyktator ob. Dmochowski F. 
S. (Mazur 1831), Kiciński Bruno (do dyktato- 
ra 1831), Słowaczyński J. (Marsz 1830). 

CHMEL Józef. Beitrage zur Geschichte K6- 
nigs Ladislaits des Nachgebornen. (Aus den 
Sitzungsberichten 1858 d. k. Akad. d. Wiss.) 
Wien, Gerold in Comm. 1859, w 8ce, str. 66. 
9 sgr. 

Chmiel ob. Andrószowski K. B. (1876). 

CHMIELEWSKIJ G. Prigotowitielnyj kurs mi- 
nieralogii po nagliadnomu mietodu. Warszawa, 
tip. ucziebn. Okruga, i879, w 8ce, str. 118. 
75 kop. 

— Kurs przygotowawczy zoologii podług 
metody porównawczej. Z 14 litografowanerai 
tablicami. Warszawa, J. Błaszkowski, 1876, 
w 8ce, str. 144. 80 kop., kartonowane 90 k. 

— Kurs przygotowawczy mineralogii po- 
dług metody poglądowćj, ułożył magiste- 

nauk przyrodzonych Szkoły głównćj w Warr 
Bzawie, Warszawa, druk. Okręgu naukowego, 

U 10(1 CHMIELEWSKI - CHOCISZEWSKI 1879, w 8ce, str. Ul, z rycinami w tcxcie. 
70 kop. 

CHMIELEWSKI Józef. Książeczka do iiabo 
żoiisfwa tlla szkolnych dzieci, nai»is:ił na- 
uczyciel. Krak('»\v, nakład autora, druk. F. 
K. Pobudkiewicza, 18<;8, w KJce, Btr. 80. 

— Nauka przygotowawcza w klasie I szko- 
ły ludowtj przed użyciem Elementarza, cz«^ć 
I teoretyczna. (Odbitka ze Szkoły, Biblioteka 
dla nauczycieli szkół ludowych, tomik II). 
Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, 
I związkowa druk., 1877, w 8ce, str. 65. 40 et. 

— Dziwne spotkanie, przez Józefa z Bo- 
chni. Kraków, nakład wydawcy Włościanina, 
1871, w IGce, str. 25.— Razem zbroszurowa- 
ne: Wdzięczność sieroty, przez Józefa z Bo- 
chni. Kraków, nakład wydawcy Włościanina. 
1871, w Iłjce, str. 16. 

— Dziecięcy .światek w obrazkach i wier- 
szykach dla' dobrych dzieci. Napisał nau- 
czyciel Seminarium nauczycielskiego w No- 
wym Sączu. Kraków, nakładem Juliusza Wild- 
tii, w 'drukarni dra Ludwika Gumi)lowicza, 
b. w. r. (1874), w 16ce, 1 kartka tytułowa, 
str. 96. 60 cnt. 

— Zagadki, zgłoskówki, łamigłówki, rebu- 
sy dla grzecznych i pilnych dzieci, napisał 

nauczyciel szkoły głównój, redaktor Włościa- 
nina i Zagrody. Kraków, nakład Jul. Wildta, 
1871, W 8ce, str. VUI i 152. 60 cnt. 

— Zbiór pieśni dla młodzi szkolnój. Muzy- 
ka Karola Niemczjka. Kraków, 1870, w 16ce, 
str. 71. 45 kop. 

— ob. Hoffmann W. (Stopnie wieku). 

Chmielnicki Bohdan ob. Akta (1862). Lewic- 
ki] Jan (Ukrainskij 1878), Pamiętniki a8ł2). 

Chmielniki ob. Meizer Henr. (zakładanie). 

CHMIELOWSKI Antoni X. M. S. T. Kazania 
o rzeczacli ostatecznych uiiane w kościele św. 
Krzyża w Warszawie. Warszawa, autor, 1877, 
w 8ce, str. 206. 75 kop. 

CHMIELOWSKI Benedykt Joachim ks. Bieg 
roku całego na cześć i chwałę Jioga w Trój- 
cy świętej jednego i niepokalanie poczętej 
Panuy Marji i wszystkich Świętj-ch, .-dbo mo- 
dlitwy na wszystkie całego roku święta tu- 
dzież i inne nabożeństwa i pieśni. Wydanie 
pierwsze. Mikołów, T. Nowacki, 1862, w 12ce, 
str. 288. 3% sgr. 

— Tak macie sie modlić na cześć i chwa- 
łę. Mikołów, Nowacki, 1869, w 12ce, str. 288. 
3'A Bgr. 

CHMIELOWSKI Piotr (nr. 1848). Die organi- 
schen Bedingungen der Entstehung des Wil- 
lens. (Eine physiologisch-psychologische Ana- 
lyse.) Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der philosophischen Doctorwiirde der Uniwer- 

sitat Leipzig von Leipzig, Druck von Grai- 

chen und Richs in Leipzig, 1874, w 8ce, str. 
75. 1 mar. 20 fen. — Geneza fautazyi szkic psychologiczny. 
Wydanie Redakcyi „Niwy". Warszawa, skład 
gł(')wny Gelłcthnera i Wolffa, w drukarni Jó- 
zefa Sikorskiego, 187:{, w Hee, 1 tytuł, str. 
99 (I). 3 złp. 

— Kol>iety Mickiewicza. Słowackiego i Kra 
sińskiego. Stmlyum literackie. Warszawa, na- 
kładem Redakcyi 1'rzegladu tygodniowego, 
w drukarni Przegl. tygodn., 1873, w 12ce, 
str. 210. 

— Książka do czytania dla dzieci ułożona 
i wstępem opatrzona. Warszawa, nakładem 
Redakcyi Opiekuna domowego, 1875, w 8ce, 
str. 202, V. 3 złp. 10 gr. 

— Co wychowanie z dziecka zrobić może 
i powinno. Wskazówki postępowania z dzieć- 
mi na doświadczeniu i nauce oparte. Warsza- 
wa, uakł.idem Redakcji Opiekuna domowego, 
w druk. Opi«!k. domów., 1874, w 12ce, 1 karta 
tyt., str. 143 (I). 

— ob. Biblioteka (1S79), Bruysch H. (o pow- 
stawaniu), Carriere Maurycy (sztuka 1879), 
Hettner Herm (1879), Hillern, Kwartalnik (1877), 
Żmichowska Gabryella (1880). 

Chochlik (czasopismo). Lwów, druk. E. Wi- 
niarza (do Nru U). Redaktorowie; Zimmer- 
mann A., Krzyżanowski T. i Palatyński, a r. 
1867 Koestlich T. i Zagórski. 

Chochołowska dolina ob. AIth Alojzy dr. 
(Wycieczka 1879). 

CHOCHOŁUSZKO. Kosowe pole. Lwów, M. 
Dymet, 1864, w 8ce, str. 109. 40 cnt. 

Chocim ob. Darowski (Wojna 1864), Hymn 
(1870), Szujski Józef. 

CHOCISZEWSKI Józef. Biblioteczka dla dzie- 
ci, wydanie J. Chociszewskiego. Poznań, 1873. 
Rocznie 21 Tomiki, każdy po 64 str. (Tom 
I: llistorya polska; Tom II: Książeczka o 
zwierzętach, Tom III: Powiastki; Tom IV: 
Wybór nabożeństwa.) Tom po 2 sgr. 

— Chłop polski za czasów polskich : Czy 
rzeczywiście tak źle było w dawnćj Polsce, 
jak o tćm pisze p. Roman Szymański w 13 
i 15 Nrze Orędownika z r. 1878? Kilka słów 
serdecznych w tej sprawie dla ludu polskie- 
go napisał Poznań, nakł J. Chociszew- 
skiego, druk. H. Schmaedickiego, 1878, w 16ce, 
str. 36. 15 fenig. 

— Dzieje narodu polskiego dla ludu pol- 
skiego i młodzieży skreślił Wydanie (trze- 
cie) ozdób, liczn. obrazkami. Poznań, nakład, 
lisieg. J. K. Żupańskiego, czcion. A. Schmae- 
dicfeiego, 1873, w 12ce, str. 224 i 70 drzewor. 
w tekście, (la edycya r. 1869 w 7000 egzem. 
2gie wydanie nakład Żupańskiego w Pozna- 
niu w 7000 egzemp. Wydanie trzecie w 10000 
egzerap.) 

— Toż wydanie 4te. J. K. Żupański, czcion- 
kami H. Schmaedicke, 1878, w 16ce, str, 244, 
80 fenig. z oprawą 1 marka 10 fenig. CHOCISZEWSKI 107 — Dzwon Wielkopolski. Pismo miesięczne 

dla ludu i młodzieży. Wydaje Poznań, 

nakładem księgarni J. Chociszewskiego ulica 
Wodna Nr. 15, czcionkami H. Schraaedickie- 
go w Poznaniu, 1878, w 4ce. Rok I (1878), 
zeszyt I, od str. 1 — 24. Zeszyt II 1 luteco 
1878, od str. 25 — 48. Zeszyt III 1 marca 1878, 
od str. 49 — 64. (Więcćj nie wyszło.) 

— Historya Polska wierszem. Wydał i uzu- 
pełnił Wydanie ozdobione sześcioma o- 

brazkami. Cłiełmno, drukiem i w komisie Igna- 
cego Danielewskiego, nakładem Józefa Cho- 
ciszewskiego, 1868, w 12ce, str. 32. 

— Mała historya polska dla dzieci z obraz- 
kami. Ułożył Poznań, 1873, str. 64. 2 sgr.; 

z oprawę, 3 sgr. 

— Toż, ułożył wydanie drugie. Poznań, 

nakładem J. Chociszewskiego, czcionkami H. 
Schmaedickiego, 1875, w 16ce, str. 100. 18 et. 

— Istoria Polszczy, Łytwy i Rusy, tłum. 
T. Rutkowski, nakład X. Wł. Cz. Lwiw, nakł. 
i druk. drukarni ludowoj, Seyfarth i Czajkow- 
ski, 1879, w 16ce, str. 196 i 3 ni., z rycinami 
w teicie. 25 cnt. 

— Toż, drukowane azbuką- Tamże, druk. 
im. Szewczenki, 1879, w I6ce', str. 196 i 3 ni., 
z rycinami w texcie. 25 cnt. 

— Kalendarz na rok 1863. Chełmno. (Na 
kład 10000 egzempl.) 

— Kalendarz na rok 1866. Chełmno. (Na- 
kład 8000 egzempl.) 

— Polski kalendarz katolicki dla kocha- 
nych wiarusów na rok 1872. Napisany po raz 
lity przez Majstra od Przyjaciela ludu. Cheł- 
mno, Danielewski, 1872. 

— Pismo religijno-obrazkowe dla oświaty 
ludu. Katolik. Chełmno, drukiem Ignacego 
Danielewskiego, nakładem Józefa Chociszew- 
skiego, 1868, w 4ce, Rok I, 1868, Tom I, 
w 4ce, kart niel. 2; Nrów 18, str. 132, Rok II, 
1869, Nrów 9, str. 56. (Edycya w 1600 egz.) 

— Książeczka o Kościuszce dla dzieci pol- 
skich, ułożył Poznań, drukiem J. Leitge- 

bera, własnym nakładem, 1874, w 16ce, str. 
96, z drzeworytem T. Kościuszki. 2 sgr., 
oprawne 18 sgr. 

— Książeczka abecadłowa ze zwierzętami 
dla dzieci, ułożył Poznań, nakładem auto- 
ra, 1870, w 12ce, str. 16. 

— Książeczka o zwierzętach z obrazkami 

dla grzecznych dzieci, ułożył i wydał z 50 

obrazkami. Poznań, nakładem J. Chociszew- 
skiego, czcionkami A. Schmaedicke w Pozna- 
niu, 1873, w 16ce, str. 64. (Odbito 7000 egzem.) 

— Porównaj Powiastki. 

— Lech gra narodowa dla młodzieży, opar- 
ta na dziejach Polski. Poznań, fol. arkusz 
rozłóż. 

— Mały Listownik dla dzieci uczący pisa- 
nia listów z dodatkiem powinszowań, ułożył..., 
Poznań, nakładem księgarni J. Chociszewskie- go, czcionkami H. Schmaedickiego, 1876, 
w 8ce, str. 48. 30 kr. 

— Listownik. Książka podręczna zawiera- 
jąca naukę pisania listów i wzory najuży- 
wańszych listów, zachodzących w życiu, mia- 
nowicie powinszowań, listów pocieszających, 
upominających, dziękczynnych, polecających, 
z radą w' sprawach' towarzystw, kupieckich ; 
tudzież wzory do kwitów, rewersów, kontra- 
któw, testamentów, rachunków, wraz z krót- 
ką nauką o prowadzeniu książek handlowych 
i o wekslach, oraz najważniejsze przepisy 
pocztowe. W dodatku listy sławnych mężów 
naszego narodu, a mianowicie Sobieskiego, 
Kościuszki, Poniatowskiego, Krasickiego, Za- 
na, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, 
Szajnochy, Libelta, Kraszewskiego, Odyńca 
i t. d. Poznań, nakładem księgarni J. Choci- 
szewskiego, czcionkami H. Schmaedickiego, 
1876, w 8ce, str. 244. 1 fl. 45 et., w oprawie 
1 fl. 60 cnt. 

— Toż. 2gie wydanie dodatkiem pomno- 
żone. Toruń, nakł. i druk. E. Lambecka, 1878, 
w 8ce, str. 240 i 16. 24 sgr. 

— Łamigłówki dla dzieci zebrał i ułożył 

Poznań, nakładem J. Chociszewskiego, czcion- 
kami A. Schmaedickiego w Poznaniu, 1870, 
w 16ce, str. 64. 2) Rozwiązania do Łamigłó- 
wek wydanych przez (w kopercie). 1 kart- 
ka. (Nakład 3000 egzempl.) 

— Męczennicy na Podlasiu (obraz olejny 
Walerego Eljasza). Poznań, drukiem J. Leit- 
gebera, b. w. r., w 12ce, str. 8. 

— Mieczysław Halka hr. Ledóchowski, ar- 
cybiskup Gnieźnieński i Poznański. Jego ży- 
cie i czyny, w krótkości opowiedział Po- 
znań, J. Choeiszewski, czcionkami Schmae- 
dickiego, 1874, w 8ce, str. 52. 1% sgr. 

— Nauka o wyborach do niemieckiego par- 
lamentu, przez Majstra od Przyjaciela ludu. 
Chełmno, czcion. Danielewskiego, 1867, w 12ce, 
str. 48. 

— Niebo gra bardzo wesoła i zabawna dla 
kółek towarzyskich. Poznań, fol. ark. rozłóż, 
(dwie edycye). 

— Orzeł biały, gra dla dzieci polskich. 
Poznań, folio rozłożone (dwie edycye). 

— Piast. Kalendarz Polski ludowy na rok 

1878, ułożył Poznań, ulica Wodna Nr. 15, 

czcionkami H. Schmaedickiego w Poznaniu, 
w 16ce. Rok I str. XVI, 258. Rok U, 1879, 
str. 269. 

— Toż na rok 1880, rok III. Poznań, J. 
Choeiszewski, czcionkami H. Schmaedickiego, 
1880, w 16ce, str. 267 i 5 ni. 50 fenig. 

— Pieśni religijno -narodowe. (Wyd. w 5000 
egzempl.) 

— Piosnki, dumki i arye narodowe. Zebrał 
i wydał J. Choeiszewski. Część I. Poznań, 
nakładem autora, w drukarni A. Schmaedic- 
kiego, 1872, w 32ce, str. 128. 5 sgr, (Edycya 
w 5(X)0 egzempl.) 
106 CH0CIS2£WSiU — Toż. Czcić I. Wydanie drugie z opuBz- 
czeniem piosnek przez sad zabronionych. Po- 
znań, czcionkami A. Scfiinacdickiego, nakła- 
dem J. Chociszewskiego, 1873, w 16ce, str. I 
64. Część II (1874), str. (\8. (Edycya w 6(K)0 ! 
egzempl. Za część II ukarany więzieniem i ' 
grzywną ) | 

_ Piśmiennictwo polskie w życiorysach ' 
naszych najznakomitszych pisarzy i w wyjąt- j 
kach z icłi pism, w krótkości przedstawione. 
Z dodatkiem wiadomości o ceiniejszych sztuk- : 
mistrzach polskich. Dla Indu polskiego i mło- 
dzieży ułożył i obrazkami opatrzył .... Poznań, 
nakładem własnym, czcionkami A. Scłimae- 
dickiego, 1874, w 12ce, str. 244. 

— Podróż po ziemiach polskich, gra towa- 
rzyska dla dzieci, młodzieży i starszych osób. 
Poznań, folio ark. rozłożony. 

— Polowanie, gra towarzyska z dwiema 
kostkami. Poznań, fol., ark. rozłożony. (Uwie 
edycye.) 

— Powiastki i bajki dla dzieci, zebrał i 
ułożył Poznań, nakładem J. Chociszew- 
skiego, czcionkami A. Schmaedickiego, 1873, 
w 16ce, str. 64. 12 'A sgr. (Odbito 7000 egz.) 

— Powiastki, opowiadania Majstra od Przy- 
jaciela ludu. Chełmno, nakł. i druk. Ign. Da- 
nielewskiego, 186.5, w 12ce, str. 83 i 86. 

— Powiastki i wierszyki dla dobrych dzie- 
ci i ich przyjaciół zebrał i spisał Tworzymir 
z Wielkopolski. Część II. Leszno, Giinther, 
1866, w 8ce, str. 72, k. 2. 

— Najnowsze proroctwo ojca Św. Piusa IX 
o Polsce, nadzwyczaj ważne, z dodatkiem 
kilku innych proroctw i przepowiedni, jako 
dalszy cijjg Nowćj Sybilli. Poznań, nakł. J. 
Chociszewskiego, czcionkami H. Schmaedic- 
kiego, 1877, w 8ce, str. 24, 1.5 fen. 

— Przyjaciel dzieci i młodzieży. Poznań, 
nakładem Józefa Chociszewskiego, czcionka- 
mi A. Schmaedickiego w Poznaniu, w 4ce. 
Rok I 1869, Nrów 20, od 2 Stycznia do 2G 
czerwca, str. 10(J. Rok II 1870, Nrów 20, od 
7 kwietnia do 29 (Jrudnia, str. 160. Rok III 
1871, Nrów 26, od 7 Stycznia do 30 Grudnia, 
str. 208. Rok IV 1872, Nrów 26, od Stycznia 
do Grudnia, str. 208. Rok V 1872, Nrów 13, 
od Stycznia do Czerwca, str. 80, ostatni rok 
czcionkami J. Leitgebera w Poznaniu. (Rok I 
w 1200 egzempl., dalsze w 160<J egzempl.) 

— Skarb ukrj^ty czyli najlepsze dziedzictwo, 
podług ks. Schmidtji. Poznań, 1874, w 64ce. 

— Polski sowizdrzał czyli zbiór uciesznych 
i dowcipnych powiastek, historyi, anegdot, 
dykteryjek, figli, żartów, przytf-m ciekawj-ch 
i niezwykłych opowiadań, dla rozweselenia 
serc kochanych wiarusów, w tych smutnych 
a ciężkich czasach, z rękopisów, z książek i 
z opowiadań ludzi doświadczonych, co to nie 

z jednego pieca chlćb jedli, zebrał Poznań, 

nakł. J. Chociszewskiego, druk. H. Schmae- 
dickiego, 1878, w 12ce, str. 72. 30 fenig. -— Toż. Poznań, nakładem J. Chociszew- 
skiego, druk. H. Schmaedickiego w Poznaniu, 
1879, w 12ce, str. 72. 

— Spis książek czytelni polskiej dla dzie- 
ci ł młodzieży w księgarni I. Czytelnia 

dla dzieci. Poznań, 11". Schmaedickiego, 1875, 
w 8ce, Btr. 32. 

— Nowa Sybilla. zawierająca najważniejsze 
proroctwa o przyszłości, a mianowicie o ucis- 
ku i tryumfie kościoła Św., o wielkićj wojnie 
za wiarę Św., o końcu świata i ilu będzie 
jeszcze papieży, proroctwo Piusa IX o przy- 
szłości kościoła i Polski, proroctwo kapłana 
polskiego, przepowiednie Sybilli, o Turcyi, 
o Rosyi, proroctwo o Polsce ks. Karmelity 
Marka, Wernyhory i innych, krótki a treści- 
wy wyciąg z książki więk.-^zi^j : Zbi<'»r proroctw 
i przepowiedni. Poznań, nakł. .1. Chociszew- 
skiego, czcionkami H. Schmaedickiego, 1877, 
w 12ce, str. 52. 30 fen. 

— Toź, wyciąg z książki większej : Polska 
Sybilla czyli Zbiór objawień, proroctw i prze- 
powiedni. Zebrał i wydał Trzecie wydanie 

Cześć I. Poznań, księgarnia ludowa, 1878. 
w i2ce, str. 56. 30 fen. 

— Nowa Sybilla zawierająca najważniejsze 
przepowiednie o przyszłości, tyczące się ko- 
ścioła Św., Polski i Słowiańszczyzny, część 
II. Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, druk. 
H. Schmaedickiego, 1878, w 12ce, str. 60. 
.30 fenig(iw. 

— Polska Sybilla, czyli Zbiór objawień, 
proroctw i przepowiedni, tyczących się mia- 
nowicie kościoła katolickiego, Polski i Sło- 
wiańszczyzny, z starych ksiąg, z różnych 
pism i ust ludu zebrał i spisał .... Zesz. I — ITl. 
Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, czcionk. 
H. Schmaedickiego, 1877, w 8ce, str. 280. 
2 marki 50 fen. 

— O Unii Lubelskiej, napisał Majster od 
Przyjaciela ludu na pamiątkę trzechsetnój ro- 
cznicy w dniu 11 Sierpnia ł8r,9. Wydanie dru- 
gie. Chełmno, druk. i nakł. J. Danielewskie- 
go, 1869, w I2ce, str. 31. 1 sgr. 

— Krótka wiadomość o objawieniu N. Ma- 
ryi P. we wsi Jetrzwałdzie w polski<y War- 
mii. Poznań, 1877, w 4ce. 1 k. 

— Mały wj b('»r nabożeństwa dla dzieci, uło- 
żył Poznań, autor, u Leitgebera, druk. 

.Schmaedickiego, 1873, w '^4ce, str. 64. 3 sgr. 
(Wyd. w 11000 egzempl.) 

— Niektóre wydawnictwa w Poznaniu, oraz 
książki w większej ilości nabyte. B wyr. m, 
dr. 'i r. (1879)*, w 8ce, k. 2. 

— Toż wydanie wtóre. Poznań, nakład J. 
Chociszewskiego, czcionkami H. Schmaedic- 
kiego, 1879, w 32ce, str. 64. Opr. 25 fenig. 

— Życiorys X. Mieczysława hr. Ledochow- 
skiego kardynała i arcybiskupa Gnieźnień- 
skiego i Poznańskiego. Wydanie wtóre. Po- 
znań, nakładem księgarni Ludowój J. Choci- 
szewskiego ul. Wouna Nr. 15, czcionkami H. 
Schmaedickiego, 1877, w 8ce, str. 96. CHODAKOWSKI - CHODYT^SKI 109 — Żywot Ojca świętego Piusa IX dla dzieci 

Polskich w krótkości opowiedział Poznań, 

nakładem Józefa Chociszewskiego, drukiem 
J. Leitgebera, 1874, w 16ce, str. 64. 2 sgr. 
opr, 3 sgr. 

— Żywoty świętych Patronów Narodu Pol- 
skiego dla Indu i młodzieży zebrał i ułożył 

Poznań, nakładem J. Chociszewskiego, czcion- 
kami A. Schmaedicke w Poznaniu, 1874. w 8ce 
mał^j, 2 kartki nieliczb., str. 208 (z 24 drze- 
worytami). 

— ob. Książeczka (1876), Schmid (Nagroda 
1878\ 

— i Kraziewicz Juliusz. Piast. Pismo Roi- 
iiiczo-Przemy8łowe. Redaktor: Józef Choci- 
szewski , główny współpracownik : Julijusz 
Kraziewicz. Chełmno, nakładem Józefa Choci- 
szewskiego, drukiem lemacego Danielewskie- 
go, 1868, w 8ce. Rok H 1868, w 8ce, 2 kart- 
ki nieliczb., str. 412, numerów 62. Rok III 
1869, w Bce, 2 kartki nieliczb., str. 280, Nrów 
39, z 26 rycinami, druk. w Poznaniu, 1871. 
(Edycya w 1000 egzempl.) 

CHODECKI Aleksander. Sekret rodzinny, po- 
słanie do Rodaków. Wiersz wygłoszony w u- 
roczystośó obchodu 400-letni^j rocznicy uro- 
dzin M. Kopernika. Kraków, druk. Kornec- 
kiego, 1873, w 8ce, str. 14. 25 cnt. 

CHODECKI Ladislaus ^aus Warshau). Ueber 
die Hodgkinsche Krankheit (Anaemia lym- 
phatica, pseudo leucaemie malignesLymphom). 
Inaugiiral-Dissertation, welche zur Erlangung 
der Doctorwiirde in der Medicin und Chirur- 
gie mit Zustimmnng der medicinischen Fa- 
cultat der Frledrich-Wilchems-Universitat zu 
Berlin am 20 Marz 1880 nebst den beigefiig- 
ten Thesen óffentlich yertheidigen wird der 
Yerfasser Ladislaus Chodecki aus Russland. 
Berlin, Buchdruckerei von Gustay Schade 
(Otto Franche) Linienstrasse 158, w 8ee, str. 
27. Thesen 1. Biogr. 1. 

CHODKIEWICZ Aleksander. Teana trąjedyja 
w 3 aktach przez Autora Katona. 

Śmierć dla miłego kraju ma tyle słodyczy. 

L. Osiński. 
Warszawa, w druk. Gazety Warsz., 1816, w 8ce, 
str. 67. Od str. 45 Rozbiór Teany przez P, 
X. i Uwagi nad sądem tym.- 

CHODKIEWICZ Jan Karol, ł^iblioteka Ordy- 
nacyi Krasińskich. Muzeum Konstantego Hwi- 
dzińskiego. Warszawa, nakładem Swidzińskich, 
1875, w 4ce Tom pierwszy. Korrespondencye 
Jana Karola (;hodkiewicza poprzedzone opi- 
sem rękopismów z Archiwu Radziwiłłowskie- 
go znajdujących się w Bibl. Ordyn. Krasiń- 
skiego połączono} z Muzeum Konstantego Świ- 
dzińskiego. Opracował i opisał Wł. Chomę- 
towski. .Warszawa, w drukarni Jana Jawor- 
skiego, 1875, w 4ce, 2 kartki tyt.. 2 kartki 
przedmowy, str. 193, spis I. 

— ob. Biblioteka (1876). 
CHODKIEWICZ Słanislaus. Beitrag zu der 

Lehre von der amyloiden Entartung, luaugu- raldissertation, welche zur Erlangung der Do- 
ctorwiirde in der Medicin, Chirurgie und Ge- 
burtshiilfe unter Zustimmnng der medic. Fa- 

cultiit zu Kieł gcschrieben hat aus Reisen, 

Proyinz Posen, approbirtcr Arzt (Schriften 
der UniyersitJit zu Kieł aus dem J 1878, IV). 
Kieł, Uniyersitiitsbuchhandlung, Druck von C. 
F. Mohr (?. Peters), 1878 (1879), w 4ce, str. 
19 i 2 tablice. 1 marka 20 fenig. 

CHODOKOWSKI. Anatomische Untersuchun- 
gen iibcr die Hautdriiten einiger Thiere. Inau- 
gural Dissertation. Dorpat, 1871, z 3 tabl. 
rysowanemi. 

CHODOWIECKI W. Zeus, nach dem Spani- 

schen des T. M. Fioretti herausgegeben von 

Leipzig, A. MentzeFs Verlag, Druck von Hii- 
thel et Herrmann, 1878, w 8ce, str. XXIV i 
364. 2 zlr. 40 cnt. 

Chcdurowicz ob. Fryza Feilx (Przewodnik 

1873). 

CHODYNICKI Ignacy ksiądz. Geschichtliches 
Tagebuch Lcmbergs der Hauptstadt Galiziens 
vor und nach der Erstiirmunof derselben durch 
den schwedischen Konig Carl Xnten und 
wahrend der Belagerung durch die Tiirken 
und ihre Verbundeten. Verdeutschet und er- 
lautert yon Aloys Uhle Direktor der k. k. Re- 
alschule in Lemberg. Wien, Fr. Ludwig, 1830, 
w 8ce, str. 150. (Jestto tłumaczenie wyjęte 
z historyi miasta Lwowa Ign. Chodynickiego.)^ 

CHODYŃSKł Adam. Błogosławiony Bogumił, 
arcybiskup gnieźnieński, życiorys i nabożeń- 
stwo dla bł. arcypasterza , którego zwłoki 

spoczywają w Uniejowie nad Wartą przez 

Warszawa, nakład ks. T. Bukowskiego, druk. 
F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879, w 16ce 
mał^j, str. 96 i 1 ni., z ryciną i nutami w texcie. 

— Święty Antoni, wiadomość o życiu św. 
Antoniego pustelnika i sw. Antoniego Pa- 
dewskiego, oraz nabożeństwo do tych świę- 
tych, przez Ad. Ch. Kalisz, nakład. Katarzy- 
ny Grabowskićj, Warszawa, druk. A. Ginsa, 
1880, w I6ce, str. 147 i 1 nl. 

— Kościół Św. Mikołaja w Kaliszu. Wspo- 
minek historyczny przez z dwiema ryci- 
nami. Warszawa, nakładem autora, 1874, w 8ce, 
2 kart, str. .33. 30 kop. 

— Kościół i Klasztor 00. Reformatów w Ka- 
liszu przez Warszawa, nakładem Napoleo- 
na Wartskiego księgarza w Kaliszu, druk. 
Ungra Nowolipki Nr. 2406, 1874, w 8ce, 2 k. 
nieliczb., str. VI, 70 (I), z 3 litografiami. 1 rub. 

— Ks. Ignacy Przybylski rektor szkół po- 
znańskich, płockich i kaliskich ; życiorys skre- 
ślony przez (Oddruk z Noworocznika Ka- 
liskiego.) Kalisz, 1876, w 12ce, str. 16. 

— Poezye, przez.... Drezno, druk. J. I. Kra- 
szewskiego (W. I^ebińskiego) w Poznaniu, 
1872, w 12ce, karta 1, str. II i 116. 15 sgr. 

— Stefan Damalewicz, historyk, przełożony 
Kanoników lateraneńskich w Kalinzu. Żywot 
skreślony przez Poznań, druk. i w Kom. 110 CHODZKIEWICZ - CHODŹKO ksiejr. N. Kamieńskiego i Sp., 1874, w 8ce, 
Btr. V, 127 i I. 16 sgr. 

— Pawne ustawy Miasta Kalisza, wydał 

Warszawa, nakładom Napoleona Wartskiefjo, 
ksiegrarza w Kaliszu, druk. J. Ungra. War- 
szawa, Nowolipki Nr. 2406, 1875, w 8ce, 3 
kart nieliczb. 14 VI 103. Spis VIII. 

— Wiersz na jubileuszowy obohńd w Ka- 
liszu urodzin Kopernika Ift Lut. 1873, przez 

(Dodatek do Kaliszanina.) Kalisz, W. Ilin- 

demitb, 1873, fol., 1 karta. 

— ob. Kaliszanln (1870—7.3), Ch. (Kalis. 
naboi.). 

Chodyński Zeao ob. Decretales (1869). 

CHODZKIEWICZ Władysław (pseudonym 
Berthaud Max). Canal ot Port St. Louis et jon- 
ction du Rłione a la Mediterranće. Paris, Li- 
brairie poIitechni(|ue de J. Baudry, Editeur 
15, Rue des Saints- Peres, Lief^e merae maison, 
1870, w 8ce, str. 32. (Extrait de la Revue 
Contemporaine N. du 15 Feyrier 1870.) 

— Une inscription cunćiforme de Persepo 

lis, nouYelle interprótation par (Actes de 

la Societó philolopque, tome IX faso. 1.) 
Paris, E. Leroux, 1879, w 8ce, str. 40. 2 fr. 
50 centira. 

— Un yers d'Ari8tophane. Texte persan 
de la Comśdie les Acharnaniens expliquć par 

Vine-Pr^sident de la Socićt^ Philolog^iąue. 

Lu a rAcad(^mie des Inscriptions et Belles- 
Lettres dans les Sćances des 21 Aout et 4 
Septembre 1874. Paris, Ernest Leroux, Edi- 
teur Libraire de la Societć philologiąue etc., 
Boulogne (Seine^, imp. Jules Boyer, 1876, 
w 8ce, str. 58, Errata J. (Actes de la Societć 
philologiąue. T. VI Nr. 2. Fćvrier 1876.) 

CHODŹKO Aleksander. Les chants historifjues 
de rUkraine et les chansons des Latyches 
des bords de la Dvina occidentale (periodes 
paYenne, normande, tartare, polonaise et cosa- 

qne), traduits sur les tcxtes originaux par 

cłiargć de cours au College de France. Paris, 
lib. Leroux, Saint Que.ntin , imp. Moureau , 
1879, w 8ce, str. LXXI i 211. 

— Dokładny słownik angielsko-polski i pol- 
sko-angielski Jonnsona, Webstera, Walkera, 
Flemming-Til)iusa i innych. Berlin, 1874, w 8ce, 
str. 536. 7 rub. 20 kop. 

— Th^atre persan, ehoix de tćazićs ou dra- 
mes traduits pour la premierę fois du persan, 
par charj^e de cours au ('olleg«^ de Fran- 
ce (Bibliotheqne orientiłle elzevirienne). Saint- 
Quentin, imp. Moureau, Paris, lib. Leroux, 
1878, w 16ce, str. XXXVI i 220. 5 franków. 

CHODŹKO Dominik. Agłona, kościół i kla- 
sztor 00. Dominikanów w Inflantach. Wiado- 
mość ze świadectw wiarogodnych zebrana. 
Warszawa, druk. J. Ungra, 1856, w 8ce, str. 77. 

CHODŹKO Jan Pisma rozmaite pana Jana 
ze Swisłoczy. Części XII. Wilno, 1837, 1841, 
1842, w 12ce. Tom I str. 211; Tom II. str. 
239; Tom III. str. 198 j k. 1 ; Tom IV. str. 230 i k. 1 ; Tora V. str. 230 i k. 1 ; Tom VI. 
str. 171 i k. 4: Tom Vn. str. 232; Tom Vin. 
str. 186; Tom IX. str. 159 i k. 1 ; Tom X. 
str. 167 i k. 1; Tom XI. str. 174; Tom XII. 
str. 163. 

— Litwa oswobodzona czyli przejście Nie- 
mna, komedya oryginalna wierszem w 1 ak- 
cie przez d. 15 Sierpnia przez Amatorów 

teatru reprezentowana, napisana w Mińsku 
1812 r. W Mińsku, w druk. Adniinistracył 
Departamentow(^j, 1812, w 8ce. 

CHODŹKO Ignacy. Pisma Wydanie nowe 

poprawne. Toni I — V. Wilno , nakładem i 
drukiem Józefa Zawadzkiego. 1872, w 12ce. 
Obejmują: 

Obrazy Litewskie. Serya Isza i 2ga. Serya 
pierwsza. Domek mojego Dziadka. Boruny. 
Śmierć mojego Dziadka. Ostatnia Sessya Ex- 
dywizyi. Samowar. Powrót Dziedzica. Podda- 
ny. Serya druga. Brzegi Wilii. Ranek. Przed 
ślubem. Wilno, 1872, w 12ce, str. 359. 

— Toż. Serya IV. Wydanie trzecie popra- 
wne. Jubileusz. Duch opiekuńczy. Autor swa- 
tem. Panna respektowa. Wilno, Zawadzki, 
1872, w 12ce, str. 202. 1 rub. 

— Toż. Serya V. Wydanie trzecie. Dworki 
na Antokolu. Wilno, 1872, w 12ce, str. 256. 
1 rub. 25 kop. 

— Toż. Wydanie nowe. T. I — XI. Wilno, 
nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 
1875 — 1877, w 12ce. Obejmują: 

Obrazy Litewskie. Serya Isza i 2ga. Serya 
pierwsza. Domek mojego Dziadka. Boruny. 
Śmierć mojego Dziadka. Ostatnia Sessya Ex- 
dywizyi. Samowar. Powrót dziedzica. Poddany. 

Serya druga. Brzegi Wilii. Rjinek przed 
ślubem. T. I. 1875, w 12ce, str. 359. 

Serya trzecia. Pamiętniki kwestarza. Wilno, 
1876, w 12ce, str. 276. 

Serya czwarta. Jubileusz. Duch opiekuńczy. 
Autor swatem. Panna respektowa. Wilno, 
1876, w 12ce, str. 195. 

Seiya piąta. Dworki na Antokolu. Wilno, 
1876, w 12cc, str. 247. 

Serya szósta. Nowe pamiętniki kwestarza 
przez' Brata Rafała Karege". Wilno, 1876, 
w 12ce, str. 214 (I). 

— Podania Litewskie (Pism Tom VII.) Se- 
rya Isza i 2ga. Wyklęty. Kamień w Olgie- 
nianach. Żegota z Milanowa Milanowski. Wił- 
no, 1876, w 12ce, str. 264. 

Serya trzecia. Pustelnik w Proniunach, po- 
wieść w dwóch częściach. Wilno, 1875, w 12ce, 
str. 180. 

Serya czwarta. Drugi pustelnik w Proniu- 
nach, czyli Votum chybione. Wilno, 1877, 
w 12ce, str. 96 i 2 kartki. 

— Dwie konwersacye i przeszłości. Wilno, 
1875, w 12ce, str. 192. 

— Próby nowego Dykcyonarza: Wydaje 
pan Wirszajtos niegdyś Szubrawiec Kuśtyka- 
niu (Ignacy Chodźko). Wilno, 1875, w l2ce, 
str. 63. 12 rub. 50 kop., zniżone na 5 rubli, ĆflODŻKO lii — ob. Biblioteka (18G9), Powieści (18G9), 
W. A. (1864). 

CHODŹKO (Leonard). Aris Jugcment rendu 
par le Tribunal de Commerce de la Seine, le 
12 novembre 1838, contrę J. St. Grabowski, 
ćditeur de la Pologne pittoro8que. Paris, im- 
primerie et fonderie de Fain, 1838, w Bce, str. 2. 

— Genealogies des princes de Kozielsk 
Ogiński. Paris, 1858, fol. 

— Genealogies de la familie de Rawicz 
Ostrowski. Paiis, 1869, fol. 

— Histoire populaire de la Pologne, Carte 
de la Pologne par Dufour Quatorzieme ódi- 
tion complśtće ju8qu'a nos jours. Paris, Colle- 
ction Georges Barba Rue Christine 7, impri- 
merie P. A. Bourdier et Cie rue Mazarine 30, 
1864, w 12ce, str. 396 i karta Polski. 

— Histor5'^a domu Rawitów Ostrowskich , 
związana z dziejami Polski, Rusi, Prus, skła- 
dając3'ch rzeczpospolitą polską, oraz przed- 
stawiająca stosunki państw obcych, o ile te 
wpływały na upadek rzeczypospolitój między 

latami 1190 — 1650, skreślił Z przedmową 

Kar. Widmana zawierającą żywot Wł. Ostrow- 
skiego, ostatniego marszałka Sejmu pols. w r. 
1831. Lwów, nakład F. H. Richtera, 1871, 
w 8ce, str. LXXXV i 532. 5 złr. 

— Do korrespondentów Polski malowniczćj 
i Polski ozdobionej. Paryż, 1839. 

— Obraz życia jenerała Dąbrowskiego wy- 
dany w Paryżu 1829 r., przekład z francuz. 
J. R. H. K. Warszawa, w Styczniu 1831, w Bce. 

— Opinions de joumaux et Reyues sur 
les Polognes pittoresąue et illustree publićes 
sous la direction litteraire de Leonard Chodź- 
ko. Paris, 1835 — 1843, w 4ce, 16 kartek, b) 
Listę des Souscripteurs a la Pologne hi- 
storiąue, litteraire, monumentale etc. publice 
sous la direction de Leonard Chodźko str. 
XXXII (imprimerie de Moąuet et Hauquelem, 
Rue de la Harp 90). Na okładce : Dódióe a la 
France. La Pologne illustree par Leonard 
Chodźko au Bureau Centrale, Rue St. Ger- 
main-des-Pres. 9. Paris, 1842. 

— La Pologne illustreó contenant Phistoire 
de Pologne etc. (Prospekt) Paris, typ. Lacram- 
pe, 1839, w 8ce, str. 4. 

— La Pologne etc. Paris 1835. (Do redak- 
cyi Tomu I i II należał Henryk Choński i 
Leclerc; te dwa wydał Stanisław Grabowski. 
Tom III pod tyt.: Pologne illustróe, wydał 
sam L. Chodźko ) 

— La Pologne historiąue etc. Paris, 1835. 
Tom I str. 495; tom II str. 480; Tom III 
str. 480. 

— Polska malownicza. Pologne illustróe (po 
polsku i po fr.). Paris, 29 Mai 1839, druk. 
Bourgogne, 1838, w 8ce. (Polemika z J. S. 
Grabowskim.) 

— Polska ozdobnicza. Do Emigracyi pol- 
flkiśj. Paryż, druk. Bourgogne, 1839, w 8ce, 
ctr. 4. — Toż 1839, w 8ce, str. 6. 

— Tadeusz Kościuszko (Usquc ad finem). 
Paryż, w drukarni L. Martinet p. ul. Mignon 
2, 1858, w 8ce, str. 56. (Ze zbioru: Żywoty 
narodowe z ostatnich lat stu.) 

— Wyjątki z historyi legionów jłolskich 
we Włoszech, wydanćj w języku francuzkim 
r. 1829, przełożył z francuzkiego J. R. H. K. 
Warszawa, (1831), w 8ce, str. 15. 15 grp. 

— i BOURDIER Raoul. Histoire de Turquie 
di-xieme sćrie de la guerre d'Orient illustrće 
par Jules Duvaux. Paris, publić par Gustave 
Barba, libraire-Editeur, Rue de Seine 31, 
(1856), w 4ce, str. 112. 

— ob. Choński H. E. (1838), Exłrait (1829), 
Wernicki Al. (biogr. 1880), Vieilh de Bojsjoslin 

(1831). 

CHODŹKO Leonard II. Katalog księgarni i 
składu nut Leonarda Chodźki w Petrokowie 
(Piotrkowie), 1 875, w 16ce, str. 16. 

CHODŹKO Michał. Dziesięć obrazów, 1811, 
Przypisy są Lu dwika Królikowskiego. 

— Dwa akty, poemat dramatyczny. Paryż, 
druk. Lacour i Cie, 1845, w 8ce, str. 34. 

— Jezioro cudów poemat chrześciański. Pa- 
ryż, sprzedaje się u Autora, Batignolles, Rue 
de TEcluse i w księg. Polskiej, w druk. L. 
Martinet, 1857, w 8cp, 2 kart. tytuł. (Słówko 
Wydawcy ks. F. Różańskiego str. V — IX.) 
Słowo wstępne Autora od XI — XVIU. De- 
dyk. Skórzewskim : tekst str. 43, spis 1, 

— Oświadczenie (co do organizującej się 
legii polskićj w^Medyolanie) dd. Aux Bati- 
gnolles rue de TEglise n. 16, od godz. 6 rano 
do 5 wieczorem. (Paris), w druk. L. Martinet 
przy ulicy Jacob 30, b. r. w 4ce, str, 1 ni. 

— Polska odradzająca się czyli Dzieje Pol- 
skie od roku 1795 potocznie opowiedziane 
przez Joachima Lelewela. Nowy dodatek (i 
sprostowanie). Lipsk, ^1843, w 8ce, 

— Szymon Konarski, poemat dramatj^czny, 
wierszem. Paryż, druk. Lavar, 1845, w 8ce. 

— Usque ad finem. Żywoty Narodowe z o- 
statnich lat stu ozdobione portretami, ręko- 
rysami i pomnikami, wydawane staraniem mło- 
dego pokolenia polskiego. Artur Zawisza i 
Michał Wołłowicz. Paryż, w drukarni L. Mar- 
tinet przy ulicy Mignon 2, 1859, w 8ce, str. 
40, z Iną litografią wizerunkami Michała Woł- 
łowicza i Artura Zawiszy i podobizną podpi- 
sów na 1 k. 

— Zapowiedź poematu nowego Człowiek 
w obec Boga i Przyrody. Tomów U. 30 fr. 
Legenda o Madeju z XVI stólecia ofiarowa- 
na dla dorastającego pokolenia. Paryż, sprze- 
daje się u autora Rue Nollet 97, Paris, im- 
primerie Ad. Bitis 23 Rue Molióre prfes le 
PalaisRoyal, 1876, w Bce, str. VIII, 23 (I). 

CHODŹKO Mich. i ROGIŃSKI Ferdynand. Po- 
lak, pismo peryodyczne. Cz. I. Nrów 9, Cz. 
II. Nrów 5. Paryż, 1837, w 8ce. Prenumeratą 
na dziewięć miesięcy 2 franki 50 cnt, 112 CHOMENTOWSKI - CHODŹKO — ub. Byron Lord (Manfred;, Chonski Hen- 
ryk (Paro lH31ł). 

CHODŹKO Stanisław. Kn^^nis .itiiH)si»lu''ri<iue, 
inihiioirił sur l;i pnuliiction de Toiij^rais :itmtt- 
sphćriinie etc. Paris, impriiii. (\i' Cosse et .1. 
niimaiiK', ISAS, w Hco, str. Ui. 

CHODŹKO T. Allium fofoj^raficzne widoków 
krajowycli \nzn T. Chodźkę, fotografa. Z teks- 
tem, Seija 1. Warszawa, 187.'). L' nih. Całość 
z 4 zeszyft)\v (12 tablic). (J rui). 

CHODŹKO Vitdd de. Memoiru diin contri- 
buable dupę en lun de disijiace 1H77. par 
Ko-ou-ha-oud (V de Chodźko). Clermout- 
Ferraud, inip. et lib. Tbibaud, 1879, w I6ce, 
8tr. 177. 

CHOJECKl Edmund. La Floicntine Paris, 

typ. Morris, 1856, w 8ce, str. IV i 81. 

— O patr3'otyzinio i objawy jej?o u niektó- 
rych narodów. 1'aryź, 1H72. !)0 cnt. 

— Zćphyrin ('azavan en Esfypte par Char- 
les Edniond. Paris, lib. ('. Levy, Chatillon- 
Bur-Seine, imp. Robert, 1880, w I6ce, str. 476. 

— ob. Potocki J. (Rękopis 1847). 

CHOJNACKIJ A. T. protojerej. Swiataja czu- 
dotworiiaja ikona boźiej matiery poczajewskoj 
na Atonie, o byweziem ot nieja znamienii i 
nowosozidajemoj bogorodiczno - poczajewskoj 
cierkwi na fforie AtonskoJ, sostawlieno na 
osnowanii podlinnago dokumienta (Ottisk iz 
„Wohi. epar. wied."). Poczajew, 1870, w 8ce, 
str. 12. 

CHOlNACKI Franz. liber Sehnenluxationen. 
InauguralDisscrtation zur Erbinguiig der Do- 
ctorwiirde in der Medicin, Chirurgie und Ge- 
burtshilfe, welche nebst beigefiigten Thesen 
mit Znstiramung der hohen medicitiisoheu Fa- 
cultiit der Universitat (4reif8wald am Sonna- 
bend, 28 Juli 1877, 12 Uhr óffcntlich vcrthei- 

digen wird pract. Arzt aus Wcatpreusseu. 

Opponenten : V. v. Borzyszkowski, Drd. Med., 
J. V. Sulerzyski, Cand. Med. Greifswald, Druck 
V0D Carl Sell, 1877, w 8ce, str. 31. Thesen 
na Ićj stronie. 

CHOJNACKI Karol z Warszawy i Bronisław 
ŻOCHOWSKI budowniczy klassy III. Projekt 
domu wiejskiego dla właściciela średnićj zamo- 
żności, nagrodzony listera pochwalnym na wy- 
stawie rolniczćj w Warszawie 1874 r. (Odbit- 
ka z Przeglądu technicznego.) Warszawa, 
Gins 1877, w 8ce, .str. 6. 20 kop. 

Cłioinka, podarunek dla dzieci na kolędę. 
Warszawa, E. Wende i Sp., 1877, w 32ce, 
str. 30. 1 ' , kop. 

CHOIŃSKI F. Syn burmistrza, obrazek z nie- 
dawnśj przeszłości Lwów, nakł. i dmk. Ga- 
zety narodowćj. 1879^ w Ifice, str. 1<!5. 80 et. 

CHOIŃSKI F. J. (pf>endonyra M. Bogdanowicz). 
Kossak i Kuczma dwaj konfrafrowie, powieść 
przez M. Bogdanowicza. Lipsk, Franc. Wa- 
gner, 1877. 

— ob. Malinowski Fr. 

CHOIŃSKI Teodor JESKE. Straceniec, powieść. Lwów, lułlłł. i druk. K. Pilłwra, F. H. Richter, 
1880, w 16ce, str. 198. 80 cnt. 

CHOIŃSKI Tymoteusz. Trządzenie hisów. Pod- 
ręcznik dla obywateli ziemskich. Przez 

nadleśnego lasów prywatnych (z ośmioma ta- 
blicami litografowanemi), n;ikładem Redakcji 
(iazety Rolniczej, \N arszawa, drukarnia i lito- 
grafia Cb. Krltera, ulica Tlomackie Nr. .')70 
(6) w Warszawie, 1873, w 8ce, 2 kart nib., 
str. 2^).') i tablice litografowane. 2 mbl. 

— ob Biblioteka (1860 - 71). 
CHO!.AVA Das Pythagoreische im Platon 

(w I rogr. gimn. .św. Anny). Kraków, 1K')7, 
w 4ce, str. 36. 

Cholera Morbus. Du Cholera morbus de Po- 
logne. Renseignemens sur cette maladie, re- 
cueillis i)ar la commision des otficiers de san- 
tć militaires envoyee a V;u8ovie par M. le 
Marechal duc de Dalmatie, Ministre de la Gu- 
crre. A. Paris, chez J. B. Baillićre Libraire 
de TAcademie Royale de Medecine, Rue de 
TEcole de Mćd^cine Nr. 13 bis. A Londres. 
219 Recent-Street-Imprimerie de Madame IIu- 
zard, Rue de TEperon S. Andrć, 1832, w 8ce, 
str. 176. (Estrait des M(^moires de mćdecine 
de chirurgie et de pharmacic militaires volu- 
me XXXII.) 

— ob. Belehrunn (1847), Bericht (1849), 
Chądzyński Jan (187.3), Chamski (1855), Ga- 
szlowt (1859), Dobieszewski Zygmunt (Medycy- 
na 1874), Gizell Józ. (Ucber Ch. 1875), Gnsm- 
ger (Regulamin I87if), Gruenberg L. (1848), 
Kadler Lud. (O środkach 1873), Kościakiewicz 
(1855), Komisya (1873), Lebei (1832), Lubelski 
M. (1873), Mackiewicz (1849), Mi«ry (1852). 
Nachriohł '183l\ Rein (1839), Remer i Neuge- 
bausr (\Hi% Stański (1866), TyrchowskI Wł, 
(1860), Zycki J. (1867). 

CHOLEVIUS. Ueber Herkules und Yaliskas 
Wundergeschichte von A. H. Bucholz (w Pro- 
gram des Kiinigsberg Kneipłiófischen Gymna- 
sium, 1804). 

Chołmskaja Eparchia ob. Pietruszewicz A. 
S. (1867). 

CHOŁONIEWSKI Stanisław. Nauka przy po- 
grzebie J. W. Michała Grocholskiego starosty 
Zwinogrodzkiego O. P. K. miana w Strzyżaw- 
ce, w kościele par.afialnyra w Poniedziałek 

d. 16 Pażdz. 1833, przez.... ks Myszkę, b. w. 

m. i r. (Berdyczów, 1833), w 4ce, str. 24. 

— Sen w Podhorcach, napisał Stanisław 
Chołoniewski w Kamieńcu podolskim. Wilno, 
1842, w 8ce, str. 160. 

— ob. Borqo Karol (Newenna), J. Antoni 
Rolle (1878), Maciejowski Mich. (1819 . 

CHOMENTOWSKI Stanisław. Homo rersua 
Darwin, czyli sprawa o pochodzenie człowie- 
ka. Z angielskiego przełożył dr. Bonifacyusz 
Nemo. Warszawa, Red. Kroniki rodzinnćj , 
1874, w 8ce, str. XV i 164. 76 kop. 

— ob. Biblioteka (Skrzeczka. Choroby umy- 
słowe 1875). CHOMETOWSKI - CHOROMANSKI 113 CHOMETOWSKI Władysław. Materyaly do i 
dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII 
wieku poprzedzone wiadomością o życia i pi- 
smach Jana Ostroroga wojewody poznańskie- 
go. (Biblioteka Ordynacyi Krasińskich. Mu- 
zeum Konstantego Świdziuskiego tom 2gi.) 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1876, w 8ce, 
str. 421. 3 rs. 

— Pamiętnik Feliksa hr. Łubieńskiego, mi- 
nistra sprawiedliwości. Warszawa, nakł. G. i 
Wolffa, 1876, w 8ce, str. 260. 1 zlr. 70 cnt. 

— Pielgrzymki do ziemi świętej i sąsiednich 
krain. 1. Pielgrzymka do ziem"i świętćj Miko- 
łaja Kr/.y3ztofa Radziwiłła. 2. Podróże po 
Europie, Azyi i Afryce Tom. Stan. Wolskie- 
go. Warszawa, 1874, w 12ce, str. 136. 25 kop. 

— Stanowisko praktyczne dawnych nie- 
wiast, przez (Oddruk z K-ioniki.) Warsza- 
wa, druk. .J. Jaworskiego, Gebethner i Wolff, 
1872, w 8ce, kart 2, str. 72. 60 kop. 

— Synowie hetmańscy, opowiadanie histo- 
ryczne, dwa tomy. Warszawa, wydanie Biblio- 
teki warsz., Gebethner i Wolff, druk. J. Ber 
gara, 1877, w 8ce, str. 238 i 216. 4 złr. 

— Zabytki języka polskiego z XV wieku, 
w rękopisach biblioteki ordynacji Krasińskich. 
(Odbitka ze Sprawozdań Komisyi językowój 
Akademii Umiejętności.) Kraków, drukarnia 
uniwersytecka, 1877, w 8ce, str. 13. 

— ob. Biblioteka (1871), Chodkiewicz Karol 
(Biblioteka 1875), Łubieński Felix (Pamiętnik 
1874). 

Chomińscy ob. Wilczyński J. K. (Herbarz) 

CHOMIŃSKA Wojewodzina. Ostateczne uwa- 
gi od J. W. Wojewodziny Chocimskiej sądo- 
wi polubownemu w sprawie z J. W. Tyzen- 
hauzem Szefem oddane. Bez miejsca druku i 
roku (Wilno po r. 1803), fol., ark. Aj — 0^. 
(Kartek 28.) 

Chomiński Ant. ob. Jakukiewicz. 
ChomskI Aug. ob. Pamiętniki (1844 — 45). 

CHOŃSKI Ad. De Torganisation des circon- 

sciptions ćlectorales en France par ancien 

chef du cabinet du prefet Officier d'acadćmie 
Grenoble, imprimerie de F. Allier pere et fils, 
1874, w 8ce, str. 26. 

CHOŃSKI Henryk Edw. Chine Etablissement 
portugais de Macao. Paris, w 8ce, str. 19. 

— O dodatku koniecznym do broszury ogło- 
szonej pod tyt.: Korespondencya z powodu 
honorowój obrazy i nie danćj satysfakcyi 
przez p. Leonarda Chodźkę. Paryż, 1838, 
w 8ce, str. 4. 

— Etudes sur les colonies hollandaises. Pa- 
ris, 1850. 

— Korespondencya z powodu honorowej 
obrazy i niedanćj satysfakcyi przez p. Leo- 
narda Chodźkę. Paryż, (1838), w 8ce, str. 7. 

— Do Szan. Korespondentów przedsiębior- 
stwa Polski malowniczej. Paryż, druk. Maul- 
de, 1838, w 8ce, str. 4. — l'arę uwag nad wyrokiem Trybunału po- 
licyi popraw, w sprawie o diffamaciją miedzy 
Chońskim a M. Chodźką, F. Zawadzkim i 
J. Lćclerc. Ostatnia odpowiedź pierwszego, 
wszystkim jego dawniejszym oskarżycielom. 
Paryż, druk. Maulde, 1839, w 8ce. str. 8. 

Do tego należy: Avis. Paris, impr. Decour- 
chaut, 1839, w 8ce, str. 2. (Wyrok w sprawie 
Chodźki przeciw Chońskiemu o Polskę malo- 
wniczą.) 

— Co sądzie należy o ostatnim paszkwilu 
Pana Jełowickiego z d. 11 Grudnia p. t. Ko- 
mitet ziem ruskich. Paryż, druk. A. Pinard, 
1835, w 8ce, str. 7. 

— i Leclere ob. Chodźko L. (Pologne 1835). 

CHOPIN Frederic. Oeuvres pour le piano, 
nouvelle edition en six volunies. Varsovie, 
Gebethner et Wolff, 1877, w 4ce, str. 217, 
162, 180, 186, 175, 171, 14 i 12. Razem 8 rs. 

— ob. Gumbert Fr., Karasowski Maur. (1879), 
Liszt Fr. (1880), Schucht J. (1880). 

Choraikunde ob. Dorina G. (186.5). 

Chorał żydów i mameluków. Lwów, z druk. 
K. Pillera, wydanie i nakład Kłem, Huczkow- 
skiego, 1869, w 8ce, str. 1. 

CHORASZEWSKI Johannes. Untersuchungen 
liber den Einfluss des Aderlasses auf die Kor- 
pertemperatur. Inaugural-Dissertation ziir Er- 
langung der Doctorwiirde in der Medicin, Chi- 
rurgie und Geburtshilfe, welche nebst beige- 
fiłgten Thesen mit Zustimmung der Hohen 
medicinischen Facultat der Uniwersitat Greifs- 
wald am 6 August 1874 offentlich vertheidi- 

gen wird aus der Prowinz Posen Oppo- 

nenten: A. Biskupski cand med. T. Kaszliń- 
ski pract. Arzt. S. Literski cand. med. Greifs- 
wald, Druck der Uniw. Buchdr. von F. W. 
Kunłke, 1874, w 8ce, str. 30. 

Chorea Sti Viti ob. Rudawski L. (Specimen 
1836). 

Ciiorinsky ob. Blumenstock L. (Piśmiennic- 
two 1872). 

Choroby ob. Biblioteka (Umysłowe 1875) , 
Biinge C. (Owiec 1823), Oebreyne 0. J. C. (1872), 
Doliński G. (Zkad 1873), Gueneau (małżeńs. 
1876), Kurcyusz'(Opis 1801), Nussbaum Henr. 
(O metodzie 1877), Rohiwess (Koni 1879), So- 
bolewski R. (Zaraźliwe 1879). 

Choroby dzieci ob. Berger A- S. (1874), Hiit- 
tenbrenner (1876), Sieradzki A. (nauczyciel 
1877), Steiner J. (l877). 

— skórne ob. Chądzyński Jan (1880). 

CHOROMANSKI X. Stanisław. Mowa przy 
obchodzie pogrzebu Jaśnie Wielmożnej Bo- 
gumiły z Mostowskich Glinczyny Podkomo- 

rzyny ziemi Łomżyńskiój, przez X O. P. 

D. K. P. P. R. Dnia 2go Marca 1802 roku, 
w kościele Parafialnym Zatorskim miana, 
w Warszawie, 1802, w 12ce, 1 kartka tyt., 
str. 18. (Ze zbioru kazań pogrzebowych.) 

(Choromański). Carmen lUustrissimo Domi- 
no Stanislao Kostka Lubicz Choromański, 

15 iu CHOROSNICKI - CHOTKOWSKI Archi-Episcopo Yarsayieiiai, dniu pallium ar- 
chiepiscopalc indueret, a cloro decanatus Pia- 
secensis ublatutu die 15 m. Jan. anno 1837. 
Bez. w. Ul.. (1837), w 4ce. 

CHOROSNICKI J. Anioł złoso. Lwów, nakł. 
Kuclm lilcrackie^^o, druk. K. I'illt,'ra, 1877, 
w 12ce, 8tr. 110. 50 cnt. 

— Kolizjo obowiązków, powiośc-. Kraków, 
nakł. J. Wildtii, 187G, w 8co, str. 250. 1 złr. 
50 cent. 

— Kolizjv obowiązków na czeskie przekład 
wydany r. 1877. 

— ob. Ainsworth Harrison W. (1876). 

Choroszewski ob. Baudouin de Kurlene (Kri- 
tika 187»!). 

Chorzy nb. Oobrski D. K. (Pielęgnowanie 
1876), Marcheseile (Duchownych obowiązki). 

CHOTKOWSKI Władysław (z Mielżynia ur. 15 
Marca 1813). Drzewo wisiolca. Powieść dla 
ludu, na podaniu i dziejach osnuł Jan Dro- 
gomir. Poznań, nakł. i czcionkami Ludwika 
Merzbaclia, 1808, w 8ce uiałćj, 2 kartki nlb., 
str. 170 (1). 1 mk. 

— Dzieci nędzy. Obrazek z życia poznań- 
skiego. Poznań, nakład Tytusa Daszkiewicza, 
1875, w 8ce, str. 174. 80 fen. 

— Sześć kazań o kwestyi socyalnćj z u- 
wzglednieniem encykliki ojca Św. Leona XIII, 
nauki miane n:i pasyach wielkiego postu w ka- 
tedrze poznańskiej, przez lic. św. teol. 

Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1880 w 8ce, 
8tr. XVI i 138. 2 marki. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie sp. księdza Radcy Franciszka Bażj^ńskie- 
go, proboszcza przy kościele św. Wojciecha 

w Poznaniu dnia 16 marca 1876 przez 

Poznań, czionkami i drukiem Leitgebra, 1876, 
w 4ce, str. 16. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie ś. p. Zygmunta Działowskiego, posła na 
sejm Rzeszy niemieckićj, dziedzica dóbr Mgo- 
wa, w kościele parafialnym w Wielkołące, na 
dniu 24 lutego 1878, przez Poznań, w dru- 
karni Jarosława Leitgebra, 1878, w 8ce, str. 
32 i 1 kart. tyt. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie śp. Dra Juliana Gerpe w kościele para- 
fialnym w Łabiszynie 28 Grudnia 1876, przez 
Poznań, nakładem autora, czcionkami Ja- 
rosława Li'itgebra, 1877, w 8ce, str. 24. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie śp. Antoniego Koczorowskiego w kościele 
parafialnym w Głuchowie, dnia 28 czerwca 

1875 przez Poznań, w drukarni Jarosława 

Leitgebra, nakładem rodziny, 1875, w 8ce, 
str. 15. 

— Mowa żałobna powiedziana przy wpro- 
wadzeniu zwłok śp. ks. Jana Kożmiana licen- 
cyata obojga praw, prałata domowego jego 
świętobliwości, protonotaryusza apostolskiego 
i kanonika metropolitalnego do archikatedry 
poznańskićj na dniu 28 września 1877 przez Poznań, czcionkami i drukiem Jarosława 

Leitgebra, 1877, w 4ce, str. 32. 

— Mowa powiedziana na nabożeństwie źa- 
łobnem za dusze śp. Seweryna i Franciszki 
z Wilkxyckich lir. Mieiżyńskich urządzonem 
przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Kolegiacie św. Maryi Magdaleny dnia 
5 Marca 1874. Poznań. 1874. 10 sgr. 

— Mowa powiedziana nad grobem śp. ks. 
Franciszka Sobeckiego, dnia 3 Września 1877 
roku , na cmentarzu św. Maryi Magdaleny 
w Poznaniu przez Poznań, czcionkami Ja- 
rosława Leitgebra, 1877, w 8ce, str. 19. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrze- 
bie śp. Natalisa Junoszy Sulerzyskiego, w ko- 
ściele parafialnym w Piuskowęsach, na Ziemi 

Michałowskiej, dnia 3 Września 1878 przez 

Poznań, czcionkami Jarosława LeitgełJra l878, 
w 8ce, str. 24. 

— Mowa żałobna powiedziana na pogrzebie 
śp. Heleny lir. z Kwileckich Turno w ko- 
ściele parafialnym w Obiezierzu .dnia 12 Maja 
1874. Poznań, w komisie J. K. Żupańskiego, 
czcionkami J. II. Daszkiewicza, 1874, w 8ce, 
str. 23. 7Vj sgr. 

— Mowa żałobna na pogrzebie śp. Stani- 
sława Zakrzewskiego b. kapitana wojsk pol- 
skich z czasów Napoleona I. powiedziana 
w kościele parafialnym w Żabnie dnia 16 Czer- 
wca 1873, przez dla uczniów szkoły real- 

niy w Poznaniu. Poznań, czcionkami i w ko- 
misie T. H. Daszkiewicza, 1873, w 8ce, str. 
16. 80 fen. 

— Mowa powiedziana na nabożeństwie ża- 
łobnem za duszę śp. Andrzeja hr. Zamojskie- 
go dnia 7 grudnia 1874 w kolegiacie św. Ma- 
ryi Magdaleny w Poznaniu, przez Poznań, 

nakładem autora, druk. Jarosława Leitgebra, 
w komisie księgarni J. K. Żupańskiego, 1874, 
w 8ce, str. 32.* 

— Mowa żałobna na pogrzebie śp. Alfreda 
Zawiszy Czarnego, b. oficera wojsk polskich 
i belgijskich, dziedzica dóbr. Warszewic, po- 
wiedziana w kościele parafialnym w Chełmży, 
na ziemi Chełmińskiej, dnia 18 Maja 1878 r., 
przez Poznań, w drukarni Jarosława Leit- 
gebra, 1878, w 8ce, str. 30. 

— O myszejdzie Ignacego Krasickiego. Od- 
czyt miany w towarzystwie przemysłowym 
poznańskiem d. 26 Stycznia 1874 r Poznań, 
nakładem J. I. Żupańskiego, czcionkami M. 
Marxa, 1874, w 8ce, str. 35. 7'/. sgr. (Do- 
chód przeznaczony na dom sierot w Bydgo- 
szczy.) 

— Sieroty. Obrazek współczesny, napisał 
ks Lic. Św. Teologii w Poznaniu, nakła- 
dem Tytusa Daszkiewicza, czcionkami J. Leit- 
gebra, 1870, w 12ce, 2 kartki tyt., str. 256. 
60 cent. 

— Theses quas auspiciis etc, ad licentia- 
tus in S. Theologia gradum rite obtinendum 
in aula Academica die 11 decemb. hora X CHOTOMSKI - CHRONOLOGIA U5 publice defendet. Monasterii. ex oftic. academ. 
Aschendorffiana, 1869, w 8ce, k. 2. 

— Wacław z Potoka Potocki i jego pisma. 
Szkic literacki, czytany na posiedzeniach To- 
warzystwa Przyj. nauk. w Poznaniu dnia 16 

października i 20 grudnia 1875, przez ks 

lic. Św. Teologii. Poznań , W. Daszkiewicz, 
1876, w 8ce, str. 51. 45 cnt. 

CHOTOMSKI Bolesław Ferdynand fur. 1827). 
O giełdzie rolniczej we Lwowie. Lwów, 1870. 

— O konieczności pobudowania węgiersko- 
galicyjskićj wscliodniój kolei żelaznej, rzecz 
wyświecona przez Zenona Krzeczunowicza 

dziedzica dóbr Korszowa, zestawiona przez 

kupca i pracownika w sprawach gospodarstwa 
społecznego. Lwów, z drukarni A. J. O. Ro- 
gosza, 1875, w 4ce, str. 26. 

— Opis Bukowiny. Poznań, nakł. i druk. 
Merzbacha, 1880, w 8ce małćj, str. 53. 75 fen. 

— Przyczyny niepowodzeń przemysłowo- 
handlowych Towarzystw Akcyjnych w Gali- 
cyi. Rzecz osnuta na doświadczeniu Pierw- 
szego akcyjnego galie. Towarz. rektyfikacyi 
i wywozu spirytusu w Czerniowcach. Czer- 
niowce, Ignacy Szcgierski, 1871, w 8ce, str. 
22. 40 cnt. 

— Rzecz o Towarzystwach zabezpieczeń 
ognia i zabezpieczeniu bytu. Poznań, u J. L 
Szęgierskiego w Czerniowcach, 1868. 

— Wzór ustawy dla stowarzyszenia pożycz- 
kowego w Chełmnie. Chełmno, 1867. 

— O zapisach kupieckich (buchhalteryi). 
Chełmno, 1869. 

— ob. Krzeczunowicz Zeno (1875). 

CHOTOMSKI Ferd. Do jenerała Rybińskiego 
na zgromadzeniu wojskowych w rocznicę re- 
wolucyi d. 29 Listopada 1844. (Paryż) druk. 
Bourgogne et Martinet, w 4ce, str. 4. 

— List ziemianina polskiego do emigracyi 
i okólnik o komitecie narodowym polskim do 
kraju. Paryż, b. w. r. (1844), w 8ce. 10 sgr. 

— Toż. List drugi, 1845 (1846). 
Chotomski Ignacy ob. Kolta (Cotta). 

CHOTOMSKI Władysław (ur. 1825). O pale- 
niu zmarłych ze stanowiska naukowego. Po- 
znań, nakł. i drak. Merzbacha, 1880, w 8ce 
małćj, str. 48. 75 fenig. 

— Duch Polski. Wrocław, 1869. (Wybito 
1000 egz.) 

— Powitanie Wielkopolan, Szlązaków i 
Krakowian w gościnę Przybyłych do Lwowa 
d. 13 Sierpnia 1871 r.' Lwów, K. Wild, czcion. 
K. Budweisera, 1871, w 8ce, str. 7. 10 cnt. 

— Sprawa budowli teatru polskiego w Po- 
znaniu. Rozbiór z Nr. 118 Dziennika Poznań- 
skiego odpowiedzi Franciszka Dobrowolskie- 
go jako referenta, członka Rady nadzorczej 
spółki akcyjnćj teatru polskiego w ogrodzie 
Potockiego w Poznaniu na artykuł z Nr. 21 
tygodnika Wielkopolskiego. Poznań, nakła- dem księgarni K. Bejznera, czcionkami L. 
Merzbacha, 1874, w 13ce, str. 16. 

— Wiwat Kraków w Postępie, a Postęp 
w Krakowie. Toast z powodu uroczystości 
d. 3 Maja wniesiony na biesiadzie urz<ądzonój 
w „Postępie" stowarzyszeniu rękodzielników 
i przemysłowców w Krakowie. Rraków, druk. 
W. Jaworskiego, S. A. Krzyżanowski, 1871, 
w 8cc, str. 9. 20 cnt. 

— Żale gorzkie płaczącego kosyniera nad 
swoim wodzem Ludwikiem Mierosławskim i 
nad jego paszkwilem: Powstanie poznańskie 
1848, zaśpiewane na taką samą nutę w cza- 
sie wielkiego postu, z rycinami. Poznań, Żu- 
pański, druk. Merzbacha, 1853, w 8ce, str. 
XIV i 29. 2 złp. 

CHRAPOWICKI (Staats - Sekretar Katarzyny 
IL). Pamiatnyje zapiski s primieczanijami Hen- 
nadija, iżdanie polnoje, 1862. 1 rub. 

CHREPTOWICZ Joachim. O prawie natury 
pismo oryginalne jednego z współziomków, 
wydał St. K(łokocki). Warszawa, druk. Gaz. 
Warsz, 1814, w 8ce, str. 48. 

Chresłomathle ob. Zdanowicz A. (1873). 

CHRISTMANN Fr. und OBERLANDER Ri- 
chard. W sprawie założenia dla emigracyi 
osady polskiój niezależnej w Oceanii jako do- 
datek do „listu otwartego" Korczaka (Weresz- 
czyńskiego), wydanego w r. 1875 w Krako- 
wie, w drukarni W. Korneckiego. Gromada 
wysp Oceanu spokojnego w Melanezyi, wy- 
jątek ze znakomitego dzieła: Das neue Buch 
der Reise und Entdeckungen" von Fr. Christ- 
mann und Richard Oberlander, przełożył Lu- 
cyan Długoszewski. Kraków, skład główny 
w księgarni A. Dygasińskiego , nakład A. 
Korczaka (Wereszczyńskiego), druk. W. Kor- 
neckiego, 1876, w 8ce, str. 81 z kartą Nowój 
Gwinei. 60 cnt. 

Christomatija (Francuzkaja). Christomatija 
8 francusko-rossijskom slowarem. Izdana s raz- 
rieszenija ministerstwa narodnaho proswie- 
szczenija, dlia upotreblenija po uczebnym za- 
wiedienijam Bielorusskaho uczebnaho okru- 
ga. Wilno, w tipografii T. Gliksberga kniho- 
prodawia i Tipografa Bielorusskaho uczebna- 
ho okruga, 1837, w 8ce, 2 kartki tyt., str. 
157 (strona 113 w liczbowaniu minięta), b) 
Zbiór wyrazów francuzkich w tych wypisach 
będących z tłumaczeniem na język rossyjski 
i polski, str. 80. 

Chronica ob. Arnoldus (1868), Ćwikliński 
Lud. (Polon. 1878), Helmold (1868). 
Chronik ob. Warmski M. Si. (1879). 

Chronologia dziejów polskich czyli krótki 
przegląd najważniejszych wypadków w Pol- 
sce. Lwów, księgarnia polska, z druk. zakł. 
naród. im. Ossolińskich, 1877, w 16ce, str. 8. 

Chronologia Polska króciutka. 10 kr. 

— ob. Kamiński Ant. (1875), Konopacki Szy- 
mon (1878. llfl CHROSCIECHOWSKI - CHRZEŚCfKfiKI CHROŚCIECHOWSKI. Ogłoszenie na dwa 
dzii'ł.'i 1,1. Hy8 powstania na Wołyniu, Podo- 
lu i Ukrainie. 2. Polityka XX. Czartoryskicti.). 
Worsiil. druk. lylefcra, lH:\f), w Sce, str. 3. 

Chrustowicz Wawrzyn ob. Niedziela (1877). 

CHRUSZCZOW J. P. O drewne-ruskicli isto- 
riczi-skicłi powicstiaili i skazanijacli, XI —XII 
Bt. Kijfw, typ. Uniwors., 1878, w 8co, str. 
X, 212. 

Chrystus cliętnie przyjmuje grzeszniktiw. 
Warszawa, E. Weudc i Sp., 1877, w IGce, 
Str. 23. 1", kop. 

— w ogrojcu na modlitwie czyli Książka 
do nabożeństwa i nauki służąca dla Chrześcian 
katolików, wydana z polecenia ks. St. O. d. 
i P. W. z doilanieni Katechizmu dla doroslycłi 
i pieśni kościelnych na cały rok. Bochnia, 
nakład, i druk. Waw. Pisza, 1873, w 8ce, 
kart 2, str. XII i 612. 1 złr. 40 cnt. 

— ob Kajsiewicz H. (1875), Kronenberger 
A. (Czy 1878), 

Chryzostom św. ob. Biblioteka kaznodziejska. 

Chrzanów ob. Expase (1873). 

CHRZANOWSKI Heinrich von. Die Lohnsy- 
steme der liindlichen Arbeiter, mit besonderer 
Beriicksichtigung des Grossherzogthum Posen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der phi- 
loaophischen Doctorwiirde an der Universłtat 
Leipzig eingerichtet von Heinrich von Chrza- 
nowski im Januar 1877. Posen, Druck von 
J. I. Kraszewski (Dr. W. Lebiński), Leitge- 
ber et Comp., 1877, w 8ce, str. V i 81, 4 kart- 
ni nieliczb. 1 marka. 

CHRZANOWSKI Ignatius. Theses ex Univer- 
sa Theologia ([uas in Caesareo - Regia anti- 
ąuissima ac celeberrima Scientiarum Univ. 
Yindobonensi pro obtinendo Doctoris in St. 
Theologia gradu academico publice defen- 

dendus suscepit Archidioecesis Leopolien- 

sis R. L. Presbyter etc. Yindobonae, Tj-pis 
Caroli Herold filii, 1857, w 8ce, str. 13. 

CHRZANOWSKI Leon (urodź. 1827). Listy o 
Wanszawie Leona Chrzanowskiego. (Osobne 
odl)icie z Odcinku Czasu Nr. 184— 21G, roku 
1859.) 

— Pogląd na dzieje Sławiańszczyzny, przez 
Cz. 1 i Ii. lOsobn*! odbicie z Przewodni- 
ka Nr. 7 — 11.) Kraków, 1850. 

— Przyszłość, poemat dramatyczny, w pię- 
ciu aktach przez Leona Ch. Kraków, drukiem 
Czasu, 1873, w 8ce, k. 2, str. 158 i I. 

— Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Sła- 
wian. Kraków, 1848. 

— Sprawa szkół ludowych i wychowania 
początkowego w Galicyi na tegoroczn(^j ses- 
syi sejmowej. (Odbita z Kraju.) Kraków, 
czcionkami drukami Kraju, 1871, w 12ce, 
Btr. 100. 

— ob. Golian Zyg. (Szkoły 1871). 

Chrzanowski Miecz. L. ob. Labiche Eug. 
(1879), Schrotł J. (Nauka 1878\ CHRZANOWSKI Paweł. Wybór różnych ga- 
tunk('iw jłoezyi z rymopisów polskich dla u- 
żytku młodzieży. Cz. 3. Warszawa, druk. XX. 
Pijarów, 1818. Cz. I. str. 163. 

— Toż. Cz. L r. 1820, str. 163. Cz. II. 
k. 3, str. 153. Cz. III. k. 2, str. XXVim i 381. 

CHRZANOWSKI Stanisław. Jak to in illo 
tempore bywało, (ławeda dziadunia. Poznań, 
u Zupańskiego, 1849, w 8ce, str. 108. 

CHRZANOWSKI Stan. i Lenn. Pułascy, po- 
wieść historyczna przi^z Tom I i II. Kra- 
ków, nakład autora, druk. Czasu, 1871 — 72, 
w 8ce, str. VIII, 292, 445 i 1 karta. 3 złr. 
50 cnt.; na lepszym papierze 4 złr. 

CHRZANOWSKI Tadeusz. Description du pont 
sur le Boug pres de Tt^respol chemin de fer 
Tc^respol-Brest, avcc 10 planches. Var80vie, 
1871, fol., str. 27. 4 rub. 50 kop. 

— Teorja sklepień. Warszawa, J. Unger, 
1877, w 8ce, str. 145 i II. 2 rs. 

CHRZANOWSKI Wojciech. Pisma wojskowo- 
polityczne podawane rządom polskiemu, an- 
gielskiemu, francuskiemu, tureckiemu i pie- 

monckiemu, przez jenerała w okresie czasu 

od 1830 do 1856 r., wydał i objaśnił zarysa- 
mi współczesnych zdarzeń dziejowych Leon 
Chrzanowski. Tom I. Kraków, nakł. wydawcy, 
Friedlein, druk. Czasu, 1871, w 8ce, str. 229, 
kart niel. 2. 1 złr. 25 cnt. 

— Służba wewnętrzna piechoty. Paryż, 1851, 
w 16ce, str. 234. 

— Służba wojska w polu. Paryż, druk. A. 
Pinard, 1839, w 8ce, str. 112 i rejestru k. 4. 
(Przekład z francuzkiego i umieszczone naj- 
pierw w piśmie J. Woronicza: Kraj i emi- 
gracya.) 

— Trahisons en Pologne; r^ponse an gi- 

nćra! Bourges, imp. de M. V. Souchois et 

C. ia32, w 8ce, str. 16. 

— Zasady wojny małćj czyli partyzanckićj. 
fPodpi.sy: Tysowśki dyktator, Rogawski se- 
kretarz.) B. w. m. i r. (Kraków, 1846) w 4ce, 
kart 1. 

CHRZANOWSKI Włodz. Obraz ruchu zakła- 
du z(lroj()wego w łlabce w r. 1870, skreślił 

lekarz przy zdrojach. Kraków, czcionkami K. 
Budweisera, 1870, w 8ce, str. 13. 

Chrząszcz Colorado ob. Colorado. 

Chrząszcze <tb. Kotula B. (Przyczynek 1873), 
Łomnicki A. M. (Wykaz 1879). 

CHRZCZONOWICZ Karol. Messyasz itd. Wil- 
no, autor, druk. Kirkora, 1861, w 8ce, str. 
346. 6 złp. 

Chrześcianin ob. Liguori Alfons S. (Jak 1877). 

Chrześcianstwo ob. Angerstein W. P. (1873). 

CHRZEŚCIŃSKI (Oberlehrer). Auflosungen 
einiger trigonometrischen Aufgaben, heraus- 

gegeben von w 4ce, str. 19. (W Progr. 

Zur óflFent. Priifung im kón. Gymn. zu Lyk 
ladet ein der Director, 1849.) CHUDOBA - CIĄŻA Ut — Ueber hbhere arithmetische Reihen, lo- 
/yaritmische iind Kreisfiinktionen, w 4ce, str. 
17 (w Einliulung znr Off. Priifiing des Gymn. 
zu Lyk, 1832). 

Chudoba (Cudowa). Klimatyczny zakład zdro- 
jowo leczniczy w górach z sławnemi stalowc- 
mi źródłami zawierającerai kwas weglcwy, 
oraz kąpielami stalowemi, gazowemi, ślamo- 
wemi, rosyjskiemi kąpielami parowenii i tu- 
szami wszelkiego rodzaju. Urządzenie do ku- 
racyi serwatkowej 123.') stóp nad poziom mo- 
rza Bałtyckiego wzniesiona w Hrabstwie Kłodz- 
kiem, 30 minut odległa od stacyi kolejowńj 
Nachód. Poczta i bióro telegraficzne w miej- 
8CU. Elegancki omnibus oraz powóz na dwor- 
cu. Poznań, w drukarni Jarosława Leitgebera 
(bez roku), w 8ce, 2 kartki nlb., str. 16. (Oso- 
bna odbitka z Noweli o zakładacłi kąpielo- 
w^-^ch należących do związku tak zwanego 
„Schlesischer Badertag" przez Dra Scholtza 
Król. radcy medycznego.) 

Chwalcie Pana. Książeczka do nabożeństwa. 
Pelplin, J. N. Roman", 1873, w 16ce, str. 289. 
60 fenig.-, opraw. 90 fen. 

CHWALIBÓG Hip. Głos naczelnego prokura- 
tora IX Departamentu Rządzącego Senatu 
rzeczywistego, radcy stanu Ćhwaliboga z po- 
wodu otwarcia posiedzeń po feryjach, czyta- 
ny w Warszawie dnia 1 (13) Września 1873, 
w druk. Okręgu Nauk. Warsz., Odbitka z dzien- 
nika Warszawskiego (bez osobnej kartki ty- 
tułowój), w 8ce, str. 30. 

— Wykład kodeksu postępowania cywilne- 
go. T. 2. Warszawa, 1874,' w 8ce, str. 399 i 
328. 3 złr. 60 cnt. 

— ob. Kwartalnik (1877). 

(Chwaliboqowski). Akt oskarżenia. Bez miej- 
sca druku i roku (w Krakowie, 1826), fol , 
str. 16. (Przeciw Leonowi Chwalibogowskie- 
mu byłemu Prokuratorowi przy Trybunale lej 
Instancyi.) 

CHWALISZEWSKI Marcin ks. Błogosławiona 
Jolenta księżna i patronka Wielkopolski. 
Przedruk z Przegl. Poznaiisk. Poznań, nakł. 
redakcyi Przeglądu, czcionk. N. Kamieńskie- 
go i Sp., 1864, w 8ce większej, str. 48. 

Chwała Maryi. Nabożeństwo do Najświęt- 
Bzćj Maryi Panny, ułożone dla pobożuych 
pielgrzymów odwiedzających klasztor Jasno- 
górski w Częstochowie,' przez A. E. T. z do- 
datkiem krótlciego opisu wspomnionego kla- 
sztoru i wiadomo.ści o porządku odprawiają- 
cego się w tymże klasztorze nabożeństwa. 
Częstochowa, W. Kohn i Oderfeld, 1874, w 8ce, 
str. 120. 

— ojcu ob. Ciemniewska (1874). 

Chwasty ob. Jastrzębowski Ludomił (Rzecz 

1877). 

CHWAT dr. ordynator oddziału chirurgiczne- 
go szpitala starozakonnych w Warszawie Na- 
rzędzia do oczyszczania pęcherza moczowe- 
go. (Odbitka z „Medycyny" Nr. 16. 1874.) CHWIEĆK0W8KI Józef. Siła i materya czyli 
stopniowy rozwój pojęć o tych przedmiotach, 
skreślony przez lekarza 2 tomy. Warsza- 
wa, druk. Gazety lekarskiej, 1877, w 8ce du- 
Ż6j, T. I, II, str. 342 i 5 tabl. litogr. T. U, 
str. 410 i tablica 6 — 9. 4 rub. 

Chwila obecna 1878 autor Fredro Alesander. 

— spoczynku pismo peryodyczne. T. I. Sty- 
czeń, Luty, Marzec. Warszawa, druk. Ratała 
Jabloń.skiego, 1827, w 8ce, str. 273. 

Chwile rzeczywistego szczęścia na ziemi 
czyli wsponniienin z pielgrzymki do ziemi 
świetćj. Petersburg, druk. F. Suszczyńskiego, 
1878, w 8ce, str. VIII, 254 i VIII. 60 kop. 
(Autor ks. Adolf Mahichowski.) 

— Rozrywki. Sześć moralnych powieści dla 
starszych dzieci przez Teresę Jadwigę. Z ry- 
cinami rysunku Władysława Szymanowskiego. 
Warszawa, G. Sennewald, 1876, w 8ce, str. 
368. 1 rs. 20 kop. 

Chwili (Co w tćj) przedewszystkiem emi- 
gracyi polskiej we Francyi czynić wypada. 
Paryż, druk. braci Rouge Dunon i Fresnś 
1870, w 8ce, str. 4. 

CHYLICZKOWcKI Jan Referendarz Stanu. 
Wiadomości bibliograficzne polskie, umiesz- 
czone w Dzienniku Warszawskim 1825, T. 2gi, 
str. 355 — 366. Dalszy ciąg tamże, 1826, T. 
3ci, str. 101 — 106. Ciąg dalszy tamże, 1827, 
T. 9ty, str. 247—263. Ciąg dalszy tamże, 1827, 
T. lOty, str. 60 — 86. Ciąg dalszy tamże, 1829, 
T. I6ty, str. 180 — 192. Dokończenie tamże, 
T. I7ty, str. 17. 

CHYLIŃSKI J Sergieja Sołowiewa „Istoria 
padienija Polszi" w obec dziejowej prawdy. 
Lwów, z drukarni Zakł. naród. im. Ossoliń- 
skich, 1866, w 8ce, str. 80. 

CHYLIŃSKI Michał. Hipoteza o Haliczu Sło- 
wackim. Szkic kryt3'czny z XII wieku przez 

Kraków, nakładem autora, w drukami 

Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1878, 
w 8ce, 1 kartka tyt. i str. 21. 

— Hugo Kołłątaj w obec Targowicy. Ustęp 
z politycznych dziejów Polski od r. 1792 — 
1794. Lwów, nakładem Czytelni Akademickiej, 
1875, w 8ce, str. .32. (Odbitka ze Sprawozda- 
nia Wydziału Czytelni akademickiej lwowskiej 
za rok 1874. Cały dochód przeznaczony na 
rzecz Czytelni akademickiej lwowskiej.) 50 et. 

— Recenzya dra Augusta Sokołowskiego 
Ilistoryi powszechnej, tom I: Dzieje staroży- 
tne (Odbitka z Dwutygodnika naukowego). 
Kraków, nakł. redakcyi, druk. Wł. L. Anczy- 
ca i Sp., 1879, w 8ce, str. 8. 10 cnt. 

— ob. Bobrzyński M. 

Ciaffei Fr?nc. ob. Cliącinski Jan (Album 1870). 

Ciało ob. JerzykowskI S. (Popularny 1874). 

CIAMPI Sebastyan. Ragionamento del padre 
Antonio Fossevino delia compagnia di GesH 
tenuto alla signoria delia republica di Luca 
ai IV di Marżo 1589. Modena, per gli eredi 
Soliani tipografi reali, 1829, w 8ce, str. 62. 

Ciąża ob. Pietraszewski ly. (1875). 118 CIBOROWSKI - CIEPANOWSKI CIBOROWSKI Leopold. Urządzenie froBpodar- 
Btwa w (lanych warunkach, poprzedzone kil- 
ku uwafranii o stosunku eh f^f^spodarskich kró- 
lestwa polskiego. Rzecz napisana w celu uzy- 
skania dyplomu z ukoiiczonj-ch nauk w wyż- 
szej szkole rolniczt>j imienia Haliny. Poznań, 
1874, w Sco. str. G4. 60 kop. 

CICHOCKI Józef (t 2 Października 1845 r.). 
Projekt ustawy do nioprącepfo się utworzyć 
Towarzystwa muzycznciro przy którojkolwiok 
resursie w Warszawie. Warszawa, 1837, w 8ce, 
str. 13. 

Cichowska Apol. (»l». Skarga (Żywoty 1870). 

CICHOWSKI Roman. Opis pługów i narzędzi 
rolniczych, wedle własnego pomysłu wykona- 
nych, wraz ze sposobem ich użycia, przez 

z 18 drzeworytami. Warszawa, M. Orgelbrand, 

1871, w 4ce, str. 24. 50 kop. 

— ob. Bugielski (1867). Cycero. 

Ciechocinek ob. Siewruk T. (Krótki 1876). 

CIECHANOWICZ J. Kilka uwag itd. Warsza- 
wa, 1846, w 12ce, str. III i 48, tabl. 2. 

CIECHANOWSKI Ferd. (biskup chełmskie List 
pasterski z okoliczności wskrzeszenia Polski 
pisany dnia 29 Czerwca 1812, fol. 

— List pasterski z okoliczności śmierci 
Pawia Łuszczewskiego ministra spraw wewn. 
pisany dnia 5 Lipca 1812, fol. 

CIECHOMSKI Wiktor Erard. Podręcznik do 
Konjugacyi francuskich obejmujący przeszło 
ośmdziesiąt wzorów, oraz zbiór 2800 czaso- 
wników z wskazaniem ich odmiany, ułożył 

Kraków, nakładem autora, w druk. Wł. L. 
Anczyca i Spółki, 1875, w 4ce mał^j, 1 kart. 
tyt., str. 68. 35 kop. 

CIECHOŃSKI Jakób marszałek wołyński (u- 
marł przed r. 1876). Pan Starosta Zakrzewski 
(wydał Michał Grabowski)). Kijów, L. Idzi- 
kowski, druk. Gazety codziennej w Warsza- 
wie, 1860, w rJce, str. VI, 157. 75 kop. (Wy- 
jątek w Pamiętnikach umysłowych. Zakrzew- 
ski Szymon f 1823, mając 105 lat.) 

CIECHOŃSKI Józef. Al Makim, powieść. To- 
mów II. Warszawa, nakład autora, Gebethner 
i Wolff, w drukarni K. Kowalewskiegr), 1872, 
w 8ce; Tom I, str. XII i liłO. Przypiski spis 
rzeczy Errata 3 kartki nieliczb. Tom. II, str. 
229, 2 kartki nieliczb. 2 rub.; na pap. wel. 

2 rub 50 kop. 

— Ostatnia ofiara. Poznań, nakładem księ- 
gami K. /upańskiego, czcionkami M. Marksa, 

1872, w 8ce, str. 204 i k. 2. 

— Patrycyusz, powieść dramatyczna. Po- 
znań, nakładem księgarni Jana Konstantego 
Zupańskiego, czcionkami A. Schmaedickiego, 
1870, w 8ce, kartka tyt. 1, te\t poczyna się 
od str. 5 — 218, spisu rzeczy 1 str. 

— Zła wróżba, powieść przez autora „Osta- 
tniej ofiary". Tomów II. Lwów, nakład K. 
Wilda, w drukarni E. Winiarza, 187.3, w 8ce; 
Tora. I, str. X i 244; T. II, str. 258 i rej. 

3 złr. Ciecierska Jadwiga ob. Dawid (Psalmy 1860). 

Cieciszowski Gaspar Casimirus ob. Directo- 
rium officii (1827). 

(CiąGLEWICZ Kasper). Hymn Polaka. (Lwów, 
1&18) w 8ce. 

Ciehutski Erazm ob. St. K. 

CIELECKI Ferd. Odezwa do włościan wsi 
Byczkowiec i Skorodyniec z r. 1848. Za rzeź 
i pożogę. (Z Dziennika lwowskiego.) Drezno, 
druk. J.I. Kraszewskiego (1870), w 4ce, str. 4. 

Cielęta ob. Gosławski R. (O wychowania 

1875). 

CIEMNIEWSKA Marya Balbina. Chwała Ojcu 
i Synowi i Duchowi świętemu czyli nabożeń- 
stwo do Trójcy Przenajświętszej zebrane na 
uproszenie odwrócenia zaraźliwego powietrza, 
oraz wszelkich klęsk i kar bożych, przez M. 
B. C. Warszawa, księgarnia Gebethnera i Wolf- 
fa, 1874, w 8ce, str. 98. 1 złp. 10 gr. 

— Dokąd idziesz? Drezno, drukiem i na- 
kładem J.' I. Kraszewskiego, 1870, w 12ce, 
str. 14. 10 fen. 

— Dzień najszczęśliwszy w życiu, czyli 
dzień pierwszej komunii, przez M. B. C War- 
szawa, dnik. Czerwińskiego i Sp., 1874, w 16ce, 
str. 29. 6 kop. 

— Niech będzie pochwalony Jezus Chry- 
stus, czyli Uczczenie Nąjśw. Sakramentu na 
każdy czas, przez M. B. Ć. Warszawa, w dru- 
karni Czerwińskiego i Spółki, 1872, w 16ce, 
str. 96. 20 kop. 

— Nowenna do N. Maryi Panny łaskami 
słynącćj w Lourdes, z franc. przez M. B. C. 
Warszawa, druk. Czerwińskiego i Sp., 1871, 
w 12ce, str. 31 i 1. 

— Toż. Wydanie trzecie pomnożone. War- 
szawa, 1876. 15 kop. 

— Tydzień uświęcony nabożeństwem do 
najśw. serca Jezusa' Poznań, N. Kamień- 
ski i Sp., 1866, w 16ce, str. 31. 1'/, sgr. 

— Toż, z francuskiego przez M. B. C. War- 
szawa, druk. Czerwińskiego, 1872, w I6ce, 
str. 61 i 1. 

CIENCIAŁA Jerzy (poseł na sejm szląski). 
Szanowni ziomkowie! (Odezwa z dnia 20 czer- 
wca 1^79 r). Cieszyn, druk. K. Procłiaski, 
w 4ce, 1 karta. 

CIENKOWSKI L. Zur Genesis eines einzelli- 
gen (>r;,'aiiismus. Mit 2 Kupfertafeln. Peters- 
burg, 1856, w 4ce. 10 sgr. 

— Zur Morphologie der Bacterien. Von Pr. 

St. Petersburg (Leipzig, Vos8.), 1877. 

[Mćraoires de TAcadćmie impćriale des Scien- 
ces de St. Pćtersbourg. 7me Sćrie, tome XXV, 
Nr. 2.] w 4ce wielk., str. 18 i tabl. litogr. 2. 
I mk. 20 fon. 

CIEPANOWSKI Cyprian. Das System der feu- 

ersicheren Bedachtung. Von Bergwerks- 

Direktor. Lemberg, aus der Buchdruckerei 
des Szewczenko-Yereins Geschaftsleiter Fr. 
Sarnicki, 1877, w 8ce, etr. 16. CIERNIOGRÓD - CLAli h§ Cierniogród ob. Serwatowski (Co 1880). 

Cierpliwość czyrewolucya ob. Buszczyński S. 

CIESIELSKI Teofil (ur. 1847). Bartnik postę- 
powy piamo poświęcone pszczelnictwu i ogro- 
dnictwu, wychodzi' Igo i 15go każdego mie- 
siąca w objętości jednego arkusza, właściciel 
i redaktor p'rof. dr. T. Ciesielski, rok I — VI. 
Lwów, z drukarni tow. im. Szewczenki, pod 
zarządem F. Sarnickiego (od r. 1880 pod za- 
rządem K. Bednarskiego), 1875 — 1880, w 8ce, 
przedpłata roczna 1 złr. 75 et., od Igo lipca 
1875 : 1 złr. 75 et., od 15go listopada 1877 do 
końca: 2 złr. w. a. 

Rok I od Igo stycz. do 15 grud. 1875, Nr. 
1 — 24, str. 384. 

Rok II 1876, Nr. 1—24, k. ni. 1 (spisu 
rozpraw Igo roczn.) i str. 392. 

Rok III 1877, Nr. 1 — 24, str. 396. 

Rok IV 1878, Nr. 1 — 24, k. ni. 1 i str. 384. 

Rok V 1879, Nr. 1 — 24, str. 364. 

Rok VI od Igo Styczn. do 1880, Nr. 

1 — .., str. ... 

Wycłiodzi pod tą samą redakcyą, każdego 
Igo i l5go w tym 'samym form. i po tćj sa- 
mej cenie prenumerac. (Uctiwała z dnia 14 
grud. 1875, L. 29.338, udzielił Wydział kra- 
jowy redakcyi B. P. 400 złr. w. a. subwencyi.) 

— Untersuchungen iiber die Abwartskruni- 
mung der Wurzel. (Separatabdruck aus Cohn: 
Beitrage zur Biologie der Pflanzen, II. Heft.) 
Breslau, Druck von Rob. Niscłikowsky, 1871, 
w 8ce, str. 36 i k. 3. 1 marka. 

Cieśle ob. Biblioteka (1874), Heurich Jan 
(Przewodnik 1874). 

CIESZEWSKI Karol. O posiewie Bożego sło- 
wa. Młodym matkom polskim poświecone. 
1863, w 12ce, str. 15. 15 et. 

Cieszkowski ob. Bujno X. (Kazanie 1803). 

CIESZKOWSKI August. O ocłironkacłi wiej- 
skich. (Przedruk z Biblioteki warszawskiej.) 
Warszawa, 1842, w 8ce, str. 56. 

— O ochronach wiejskich przez (Zdanie 

sprawy z działań szpitali z r. 1860.) Warsza- 
wa, 1861, w 4ce, str. 19. 

— O drogach ducha napisał Oddruk 

z Roczn. Tow. Przyjaciół N. Poznańskiego.) 
Poznań, N. Kamieński i Sp., 1869, w 4ce, 
str. 44. 

— Ojcze nasz. Wydanie drugie. T. I. Po- 
znań, J. K. Żupański, 1871, w 8ce, str. 354. 

2 tal. 

CIESZKOWSKI Hipolit. Zaprojektowane tram- 
waje warszawskie, koszt ich budowy, wyzy- 
sku i dochód, studyum finansowe. Warszawa, 
nakł. Ekonomisty, druk. Wł. Dębskiego, 1880, 
w 8ce małej, str. 43. 60 kop. 

CIESZKOWSKI Ludwik. De portionis uteri 
yaginalis mutationibus, earumąue quoad gra- 
yiditatis diagnosin aestimatione. Dissert. ina- 
ug. Wircburgii, typ, Fr. Em. Thein, 1889, 
w 8ce, Btr. 44. CIKOWSKI. Arkusz XXVIII restytucyi dzie- 
jów. (Odnalezienie radixu „bur".) Ustęp z re- 
stytucyi dziejów. (Na końcu) Kraków,' w dru- 
karni c. k. Uniwersytetu Jagieł!., pod zarzą- 
dem K. Mańkowskiego, 1869 (niżej: odbito 
w litogr. Czasu M. Salba w Krakowie), w Sce 
większćj, str. 31. (Broszura o runach słowiań- 
skich) (Broszura ta wyszła bez tytułu.) 

C(IIVIMERMANN) J. Dyrektor w duchu gazet, 
obrazek dramatyczny skreślony na cześć Ja- 
na IV (Dobrzańskiego), przez jednego z jego 
najgorętszych czcicieli. Lwów, nakładem au- 
tora, w drukarni M. F. Poremby, 1865, w 12ce, 
str. 12. 

Ci na Mych Car. ob. Mozer Ot. (Nadelmajer 
1878). 

CIOŁEK Stan. Liber cancellariae Stanislai 
Ciołek. Ein Formelbuch der poluischen Kó- 
nigskanzlei aus der Zeit der husitischen Be- 
wegung. Herausgeheben von Dr. J. Caro Pro- 
fessor. Wien, bei Gerold, 1871, w 8ce, str. 
227. 1 złr. 80 cnt. 

— ob. Hoszowski Konstanty (Rozbiór 1875), 
Korotyński Winc (1867), Lukas Slan. (1878), 
Źebrawski T. (Vite]io). 

CiPSER Józef. Programm des k. k. Ober- 
gymnasiums in Stanisławów fiir das Studłen- 
jahr 1854. Joh. Paul Piller, w 4ce, str. 40. 
(I - rozprawa prof. Józefa Cipsera: Horatiua 
Flaccus ais Dichter, Burger und Mensch be- 
trachtet. Od 34 do 40: Schulnachrichten vom 
Director Joh. Piątkowski.) 

Tytuł ten sam', fiir das Studienjahr 1855. 
J. Paul Piller, w 4ce, str. 55. (1—17 rozpra- 
wa prof. J. Cipsera: Horatius Flaccus. Ein 
Beitrag zur Charakteristik dieses Dichters. 
Od str. 18 — 55 Schulnachrichten vom Direc. 
Johann Piątkowski.) 

— ob. Sprawozdanie (1877). 

Ciszewska Matylda ob. Daurignac (Historya 

1872). 
Ciszkiewicz A. ob. Listy (1878). 

CiUNDZIEWlCKA. Gospodyni litewska, czyli 
nauka utrzymywania porządnie domu i zao- 
patrzenia go we wszystkie przyprawy i za- 
pasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie, 
tudzież hodowania i utrzymywania bydła, pta- 
stwa i innych żywiołów, według sposobów 
wypróbowańszych i najdoswiadczeńszych, a 
razem najtańszych i najprostszych. Wydanie 
szóste poprawne i pomnożone różnemi prze- 
pisami przez autorkę Kucharki litewskiej. 
Wilno, 1873, w 8ce, str. VIII i 507. 1 rub. 20 k. 

Civilis Justus ob. Bilder (1831). 

CLAIRVILLE, SIRAUDIN i KONIG Córka pani 
Angot, opera komiczna w 3 aktach, muzyka 
Karola Lecocą. Przekład i podkład Igo aktu 
J. Chęcińskiego 2go i 3go Feliksa Szobera. 
Warszawa, 1875, w I6ce, str. 86. 30 kop. 

CLAR Fr. Anno 1724, zur Charakteristik 

der polnischen Herrschaft, von Bromberg, 

Verlag von E. M. Roskowski, Gruenauerache 
Buchm'uckerei (Koerner), 1862, w 8ce, str. 249. 120 CLARETIE - CODEX CLAREYIE Juliusz. Piękny Sulif^inic, powieść 
z czasiiw If^o Cesarstw.!, ijrzckłail z iVaiicuz- 
kiogo Maryi Ko.strowickii-j 4 tomy. Warsza- 
wa. M. (łliicksberff, 1H77, w Ticf, str. 138, 
M*;. 1-Jl i ll.n. 1 rs. 00 kop. 

CLASSEN Dr Alexan:ler. Przowodnik do 
choniicziiycli rozbiorów jakościowycli ciał or- 
j^MiiioziiycIi. Na pol.ski itrzclożył Iłronislaw 
Pawłowski. Warszawa, Stopi-Iloot Stan., 187(5, 
w 8ce, str. 11, 99, II i 1 tabl. 1 ml). 

CLAUS C. P.szczoly. przełożył W. Stępkow- 
ski. Warszawa, Sp<»łka wyd. księgarzy, 1874, 
w 8ce. 

CLAVERA ksiąd.-. Żywot liło^ctsiawionej Ma- 
ryaiiny od .Jezusa de Par.idesy Flores z fran- 
cuskiego. Pelplin, nakładem księgarni J. N. 
Komana, czcionkami St. Komana, 1875, w 12ce, 
str. 04. 

(Clayton i SchulłliJworlli.) łllia Krakowska. 
Cennik maszyn i narzędzi rolniczych A. i S. 
w Krakowie. Kióro : Kynek Nr. 28 pałac Spi- 
ski. Skład: Klep.irz ulica Krzywa. Ceny wa- 
żne od 1 lii)ea 1S74 r. bez zobowiązania. Głó- 
wna fabryka Stau)p End Iron Works Lincoln 
(Anglia). Filialna fabryka i skład w Wiedniu 
Landstrasse Lówengassc 41. Agencye we Lwo- 
wie i Czerniowicacłi u pp. Wichera i Kerman, 
prócz togo lilie w Peszcie, Pradze, Bernie, 
Odessie, agencye w Lincu, Marburgu, Buka- 
reszcie, Gałaczu. W Krakowie, nakładem A. 
et S., w drukarni I^rona Paszkowskiego, pod 
zarządem Józefa liakociu-skiego, 1874, w 8ce, 
str hi. 

CLERK Maxwe!l J. Matorya i ruch, przekład 
S. Dicksteina (Odbitka z czasopisma „Przj- 
roda i przemysł-). Warszawa, Gebetluier i 
WoltY, druk. S. Orgelbranda synów, 1879 , 
w 8ce małćj, str. 4 nł. i 13ł}, z rycinami w tex- 
cie. GO kop. 

CLERY J.".n Chrz. Śmierć Ludwika XVI 
z opisaniem ostatnich dni życia jego w wie- 
zieniu Tempie, przetłumaczył X. Hugo Koł- 
łątaj (V) Ed. .'5cia. (iniezno, 1871. (Tłumacz wła- 
ściwie bezimienny X. K. H.) 

Climat algerien ob. Landowski Edward (1879). 

Cmentarz ])f>lski w Yierzon (Cheri (wiersz). 
Paryż, druk. E. Martinet, 1864, w 8ce, 1 k. 

— ob. Gaiime J. (1878). 

Cmentarzyska ol). Tymieniecki S. (Wiado- 
mość 187S). 

Cnoty ot>. Roberti OS J. (O ważności 1879). 

Co jest socyalizm. Lipsk, 8 Sierpnia 1878, 
w 8ce. 

Co ktrt lubi. Pismo obejmujące w sobie : to 
wszystko, cukolwiek w rodzaju pięknej lite- 
ratury rozweselić i z.ijąć, rozmaitego stanu i 
wieku, czytelników mo'że. Szczególnitij, Po- 
wieści i Anegdoty, tak z ustnych podań, jak 
z rozmaitych dzieł narodowych i zagranicznych 
Pisarzy, starannie zbierane, po większćj czę- 
ści mnićj znane, a szczególnićj czytelników 
^jcć mogęce. Tudzież wyjątki z pism perjo- I uycznyclł, draiuuiHtycznycli, liiMtorji, romun- 
' sów, rozmaitych poezji, w kraju i zagranicą 
; wychodzących i wyszłyeh, a z duchem tego 
I pisma zgodne. Tom II. Warszawa, w drukar- 
i ni Z.iwjidzkiego i Węckiego uprzywilejowa- 
I nych druk.irzy i ksiegarzj' Dworu Król. Pol- 
, skiego, 1824, w 8ce,"8tr. 112. 
j Co kto lubi, wiązanka rzoc/,\ poważnych i 
I humorystycznych ozdobiona licznymi ry.sun- 
I kami Tegazza, lvo8trzew8kit!go, X. Pillatiego, 

Wł. Szymanowskiego, Laneiego i innych. 

Warszawii, druk. A. Pajewskiego, 1878, w 4ce, 

str. 74, 7.3 i 3 nł. 4.5 kop. 

Co przed namiV Wydanie Towarzystwa de- 
mokratycznego polskiego. Par^ź, w drukarni 
L Martinet, i^F)0, w 8ce, str. ó5 i I (niolicz.). 
(Autorem podobno Darasz Wojciech.) 

Co nam w tćj chwili głównie czynić należy? 
Warsz.iwa, Kraków, w komisie u F. Grzybow- 
skiego, 18(J3, w 8ce, str. 49. 

Co w t^j chwili przedewszystkiem Emigra- 
cyi |)olskiej w Paryżu czynić wypada. Paryż, 

1870, w 8ce. 

Co tam słychć ? Przez mającego uszy. Lwów. 
z drukarni E. Wiuiarza, 1872, w 8ce, str. 32. 
3.Ó cent. 

Co to jest krzyż? Warszawa, druk. Czer- 
wińskiego i Sp., 1873. 

Co tu robić? komu ufać? czemu wierzyć? 
Paryż, druk. L. Martinet, 185(5, w 8ce, str. 48. 
1 frank. 

Co robić? Rzecz o kwesty i. Neutralność 
czy udział w wojnie wschodniej przystoi Po- 
lakom f Przez Nie-Emigranta. Toruń, nakł. 
księgarni nowej (W. Male<'ki), 1877, w 8ce, 
str.' 26. 60 fen. 

Co wychowanie z dziecka zrobić może i 
powinno. Wskazówki postępowania z dziećmi 
na doświadczeniu i nauce oparte. Warszawa, 
nakład. Kedakcyi Opiekuna domowego, 1874, 
w 8ce, str. 143. 2 złp. 20 gr. 

Co zapobiedz może żebractwu w kraju na- 
szym. B. w. m. i r. (V\'ar8zawa, 1849), w 8ce, 
str. 20. (Podp. ks. T. B. R. Crgid.) 

Co dziś gotować ob. Szczepański J. 

COBBET Wilhelm. Ilistorya reformy prote- 
stanckiej w Anglii i Irlandyi, przctłómaczona 
z angielskiego przez J. Kropiwnickiego, na- 
uczyciela języka ang. przy c. k. Uniwersyte- 
cie Franciszka .lózeiu, dwóch ginmazyach i 
szkole realnej we Lwowie (Odbitka z War- 
ty). Poznań, nakł. dra L. Kzei)eckiego, czcion- 
kami T. 11. Daszkiewicza, 1877 (1878), w 8ce, 
str. 2 ni. i 288. "l złr. .00 cnt. 

Codę ciyil ob. Hubę Romuald (1872). 

— rouge. Ordonnances etc. Paris, E. Don- 
tu, impr. E. Martinet, 1863, w 8ce, str. 46. 
50 cnt. 

Codex epistolaris saeculi decimi ąuinti 1434— 

1492, ex anticjuis libris formularum, corpore 

i Naruszeyiciano, autographis archiyisąue plu- 

i rimis collectus opera Augusti Sokołowski et ĆODZIENNIK — COMMERZ 121 Josephi Szujski. (Monumenta medii aevi hi- 
storica res gestas Poloniac illiistrantia, tomus 
II.) Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Czasu, 
1876 (1877), w 4ce. str. LXX, 158, 368. 

— ob. Sokołowski Aug. (1876). 

— diplomaticua Tinecensis. Kodeks dyplo- 
matyczny tyniecki, wydany staraniem i nakła- 
dem Zakładu uarod. im. Ossolińskicłi. Cześć 
I. (XIII i XIV wiek). Lwów, Zakład naród, 
imienia Ossolius., J. Milikowski, 1871, w 4ce, 
8tr. VII, 198 i I. (Do druku sposobił Wład. 
Skrzydylka.) 2 złr. 50 cnt. 

— diplomaticus Uniyersitatis Studii gene- 
ralis Cracoyiensis continet privilegia et docu- 
menta, quae res gestas academiac, eiusąue 
beneficia illustrant. Pars prima pertinet ab 
anno 1361 usąue ad annum 1440. Cracoyiao, 
sumptibus et typis Uniyersitatis, Proyisore 
Constantino Mańkowski, 1870, w 4ce, str. VII, 
VII, 204 i 23. (Przedmowa Rektora Uniw. Fr. 
Kaz. Skobla. Dyplomata odczytał i ułożył 
Żegota Pauli. Wydane dzieło za inicyatywg, 
rektora Dunajewskiego.) 

— Toż. Pars II. ab anno 1441 usąue ad 
annum 1470. Kraków, typis Uniwers., 1874, 
w 4ce, str. IX, 274 i 32. 2 rs. 70 kop. (Re- 
dakcyi Ż. Paulego. Wybito 430 egzemp.) 

— Toż, pars III ab a. 1871 usąue ad a. 
1506. Cracowiae, sumpt, et typ. Uniyersitatis, 
1880, w 4ce większój, str. VII, VII, 245 i 27. 

— diplomaticus Vielicensis. Kodex dyplo- 
matyczny wielicki, wydany z polecenia J. E. 
H. Agenora Gołuchowskiego staraniem Red. 
Gaz. Iwowskićj (spisał F. Wolański). Lwów, 
druk. K. Budweisera, 1871, fol., str. VIII, 
173 i 11, tabl. 25 przerysów. 5 złr. 

— ob. Hasselbach (Pomeraniae, 1862), Pie- 
kosiński, Zakrzewski Ig. (1877). 

Codziennik 1823. Wydawczyni Małecka. 

COHN Adolf Jakób. O poczytalności w pra- 
wie karnem. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 95. 
45 kop. 

— ob. Biblioteka (1875). 

COHN Izydor. Project zur Herstellung eines 
Normalzustandes auf dem Effecten und Geld- 
markt, wie auch zur Theilung der noch ge- 
sunden Bank Institute. Lemberg, 1873. 

COHN Ferdynand Dr. Światło i życie, prze- 
łożył B. Znatowicz. Warszawa, 1874, w 8ce, 
Btr. 27. 15 kop. 

COHN Leopold. Katalog czytelni polskićj 
przy księgarni pod firm^ Leop. Cołin w Pe- 
trokowier Warszawa, 1874. 1^\ kop. 

COHNSTEIN J. (Dr.). Wykład położnictwa 
dla użytku ucz^cycŁi się i lekarzy. Przekład 
dokonany przez tłumaczy wykładu Patologii 
Niemeyera i wj^kładu Chirurgii szczegółowej 
Emmerta (z 20 drzeworyt.). Warszawa, 1872, 
w 8ce, str. Vin i 287. 2 rub. 50 kop. COIGNET C. Beton kamieniolity systemu 
Coigneta (Bćton agglomere). Warszawa, druk. 
Jaworskiego, 1868, str. 30. 

— Moralność niezależna, jój zasada i cel. 
Warszawa, nakł. i druk. Prżegl. tyg., 1873, 
w I6cc, str. 135. 25 kop. 

— ob. Biblioteka (1873). 

Colemann Eduard ob. Bojanus Lud. Henryk 
(1805). 

Collectlon des platres monl('^s sur les monu- 
ments do Pologne dans Tatolicr du Musće 
tecliniąue et industriel de Cracovie. Cracoyie, 
imp. de L. L. Anczyc ot Comp., 1878, w 8ce 
większej, str. 8. 

COLLINS W ilkie (ur. 1824). Panna czy pani, 
powieść z angielskiego. Lwów, czcionkami 
Kornela Filiera, główny skład w księgarni 
Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie przy 
placu ŚW. Ducha 1. 10, 1873, w 8ce, str. 147. 
(Biblioteka najciekawszych powieści i roman- 
sów. Tom I.) 1 rub. 

— O zmroku. Przekład z angielskiego, przez 
A. Dzieduszycke. (Bibliot. naje. pow. i rom. 
T. XXI.) Lwów,' 1871, w 8cc, str. 324. 1 rub. 
65 kop. 

— ob. Dickens (Bez wj'jścia). 

COLLOMB Benedykt z Lyonu. Le Sahnigon- 
dis lyonnais contenant: lo Description d'un 
auto-da-fć; 2o Kościusko: 3o Schinderhanues 
et les bandits du Rhin; du Suicide. Lyon, 
dc rimprimeric de Brunet, 1833, w 8ce, str. 16. 

Colonisationswerk in Lithauen ob. Beheim- 
Schwarzbach IVlax dr. (Friedrich W. 1879). 

(Coloraro). Chrząszcz zicnmiakowy zwany 
Colorado. Wiedeń," własność i nakład c. k. 
Ministeryuni rolnictwa, czcionkami C. Gerol- 
da syna, 1877, fol., 1 karta. (W dwie kolumny, 
pośrodku wizerunek litogr. kolorowany.) 

COMETTI Luigi. Biografia del generale Gi- 
rolamo Ramorino. Venezia, 1848, w 8ce. 

Comiłe central Franco-Polouais- aux amis 
de la Justice et de THumanite. (Tamże) Appel 
du comite des Dames polonaises de Crakoyie 
au comite des Dames anglaises de Londres 
pour les polonais blessćs et malades. Crako- 
yie le 1 Mai 1864. Paris, Imp. Pillet aine, rue 
des Grands-Augustins 5, w 8ce, 2 kart. 

— central franco-polonais (Appel). Paris, 
1866, w 8ce. 

— de la maison dinyalides polonais en Su- 
isse. (Zurich, 1865) w 4ce. 

Commerz-Bank in Warschau. Rechenschafts- 
Bericht und Rechnungs-Abschluss fur die 3te 
Geschaftsperiode der liank, umfassend das 
Jahr 1873. General- Versammlung der Aktio- 
nare am 30 April (12 Maj) 1874. Warschau, 
druck yon Alexander Gins, Elektoralen, Str. 
20, 1874, w 4ce, str. 28 i 1 ni. 

— Toż, fiir die 8te Geschaftsperiode der 
Bank umfassend das Jahr 1878 General-Ver- 
saramlung der Actioniire am 25 April (7 Maj) 

16 123 COMMISSION - CONSISTORIO 1879). Warschaii, Drnck von Alcxander Gins, 
NowoziclnH Strasse Nr. 37 (1064 D), 1879, 
w 4cc, str. ."{I. 

Commission (I.a) oxćcutivc dc la Socii-tó 
doin(>crati(]iu' p(»Ionui.se, hiix Comitćs t-lccto- 
raux do la (Jarde iiatioiialc dc Paris. Paris, 
imprinioric do Iłoiili^ (s. a.), w Sec, kart I 
(po jedii«\j stonio tylko). (U dołu podpisani 
członkowio koinniissyi : Stania. Worcoll, Ed- 
mond Korahiowicz, 'l"liadó Tochiw, Eiasnie 
Wróblewski) (Wyazlo r. 1848. Odezwa o po- 
moc dla Polski.) 

Commissions Bciiołit dos Yereins dor gali- 
ziechon Aor/.te botrotfond die Hebiibron der 
Gericlitsarzto und Antnifi^o anf dios bozutrlirh 
anziistrebenil(> IJoloniicn. (Ans dom Pdlnisclion 
iibersetzt.) SoIbstvorl.i^'^ des Yorcins. Ecmbortr, 
I. Ycreinsbiiclidnickcrei Hotel Georgo, lb7(j, 
w 8ce, str. lid. 

Communaute (La) lilire riisse aux soldats 
rusaes on Poloji^no. (Tradiiit du rijsse.) Lon- 
dres, imprim. de la Socićte dóniocratiiiuc po- 
lon., 1854, w 8ce, str. 7. 

Compagnon A. ob. Forster Karol (Klasom 

1870). 

Compto (premier) rondu de PAssociation dc 
Bicnfaisance doa dames polonaises a Paris. 
Paris, imp. A. Pinard, 1835, w 8cc, str. 15. 

— Toż 2me, tamże, 1836, w 8ce, str. 7. 

— Toż 3me, impr. Maulde, 18:)7, w 8ce, 
str. 11. 

— Toż 4te, tamże, 1838, w 8ce, str. 16. 

— Toż 5me, tamże, 1839, w 8ce, str. 9 i 
6 nieliczb. 

— Toż Sixieme Compto-rondu. Paris, impri- 
merie et Lithographie de Maulde et Ronon, 
Rue Bailleul 9 et U, 1840, w 8ce, str. 9 i 5 
nieliczb. 

— de la commission de subsides pour les 
Śl6ves polonais a Zuricb le 31 Dćc. 1866, lo 
5 Fevr. 18(J3, le 5 Avril 1868, le 31 Janv. 1869. 
(Zurich, 1866 — 1869.) w 4ce. 

— (22me) annuol de la Socićtó de Bienfei- 
eance des Dames polonaises a Paris. Paris, 
1856, w 8ce, str. 15. 

Compte (premier) rondu de la SocitHo polo- 
naises des t^tudes etablis a Pari.s, accompaj^nó 
de trois annexo9. Paris, H. Fournier, 1834, 
w 8ce, str. 15. 

— Toż. Deuiióme ćdition. Paris, impr. H. 
Fournier, 1834, w 12ce, str. 12. 

— Toż 2me. Paris, impr. Pinard, 1835, 
w 8ce, str. 15. 

— Toż 3me. Paris, impr. Bourgogne, 1837, 
w 8ce, Btr. 8. 

— Toż. (4me.) Paris, impr. Bourgogne, 
1839, w 8cp, str. 8. 

— des souscriptions et des dćpenses du 
monument ćlevć au gćneral comte Bossak- 
Hniikf^, siir le oimetiore de Carouge prea Ge- neve. Genćye, impr. coopórative, 1873, w 4ce, 
kart 2. 

Comle Aug. <»b. Limanowski B. (Socjologia 
1.S75), Smolikowskl S. iKoli;,Ma 187.5). 
Concordat ob. Łubieński Łóh. (1868). 

Congres ( Lo premier) intoniational des Ori«'n- 
talistf.s. DisciisKion sur los Idinans en gi^nćral 
ot sur losTurcsOtloinaiison parficulier. M.Lóon 
do Rostiy piosidoiit do la Socirfc'' d'Kttin()gra- 
pliio do Pari.-<, pr^sidont du Comitć National 
dorganisation dn Congróa, Profesaeur au Col- 
Ii^go do Franco; M. F. H. Dncliiński (do Kiew) 
nn des prosiilents et inombro du Conseil du 
('on;;ros International <lcs OriontalLstos, Mem- 
bn; do plusiours Sociotós 8ci(Mitifi(|iio8, M. Les- 
bini D('lóguć dc la Grćce au Congres Inter- 
national dos Orienfalistes; lo Journal la K('łpu- 

bli(|iir Fran(.aiHO oto. par L Mombre du 

(.'ongrós intornational dos Oriontalistcs. Paris, 
E. Dontu, librairo editour Palais Royal 17 et 
19 Galerie d'Urlóan8; lmi)rimerio de E. Mar- 
tinct Rue Mignon, 1871, w 8cc, str. 32. 

— (Lo,) ot la (piostion polonaise. Posen, 
chez J. 1. Kraszewski (<lr. W. Lebiński), 1878, 
w 8cc, str. 15. 1 marka. 

— ob. Miłkowski Zyg. (1880). 

CONSCIENCE Henryk (ur. 1812). Choroba 

wyobraźni z Hamandzkiego, wydał ks. J. 

Stagraozyński redaktor Tyg. katol. (Dod. do 
Ty^. katol.) Poznań, nakł. Wyd. w kom. Tyt. 
Daszkiewicza, czcion. A. Schmadickiego, 1871, 
w 8cc, k. 1, alr. 135. 1% sgr. 

— Talizman. Powieść flamandzka. Tłóma- 
czenio polskie przez W. L. P. Lwów, nakła- 
dem księgarni Gubrynowicza i Schmidta Plac 
Św. Ducha L. 10, z drukarni K. Pillera, 1875, 
w 8cc, str. 206. (Biblioteka najcelniejszych 
Powieści i Romansów, Tom LXV'II.) 

— Trzy powieści: Ciotka von Roosemael, 
historya prawdziwa żyjącój jeszcze panny. 
Co matka wycierpieć może. Jak się to zosta- 
je malarzem. Z drzeworytami, Pelplin, J. N. 
Roman, 1875, w 8ce, str. 180. 1 mar. 20 fen. 

Consignatio totius cleri saecularis et regu- 
laris. sororum piarum, congregationum, eccle- 
siaruui parochialium, cum ecciesiis tilialibus 
aut adjuucfis et capollia publicis ad illas per- 
tinontibus, dioocesia Cuimensis aub linem men- 
sis octob. a. 1875. Gedani, ex ofKcina Boenig, 
1875, w 8ce, str. 62. 

Consignation iiber sammtliche Herm, die beim 
k. k. Militiir- Yeteranen- Yerełne zu Krakau 
und Podgórze betheiligt sind. Krakau, am 1 
Janner 1877. Kraków, druk. W. Konieckiego, 
1877, w 8ce, 2 kartki nib. 

Consislorio (Ex) generali Dioecesis Craco- 
yienaia Notificiitionea ad univer.sum venerabi- 
lem clerum"tam saecularem quam regularem 
partia Dioeceaeos Cracoyiensis in civilibu8 
Imperio Caeaareo Austriaco subjectae Nr. I — 
XL Cracoyiae, typis Univer8,, 1871, fol., każ- 
dy po 1 ark. Razem stron ciągłych 44. CONSTANT - COPEHNIOUS m — Toż. Cracoviae, typie Uniyorsitatis Ja- 
Srellonicae. 1872, fol., Nr. I do V, 1872, str. 20. 
Nr. VI 1872, sfr. 21-24. Nr. VII 1872, str. 
25 — 28. Nr. Vni 1872, str 29 — 82. Nr. 
IX 1872, str. 29 — 32 (winno być .^.S — 36). 
Nr. X do Xn, 1872, str. 37 — 50. Nr. XII 
1873, str. 48. Nr. VIII 1874, str. 48. Nr. XII 
1876, str. 48. Nr. XII 1877, str. 48. Nr. XII 
1878, str. 50. Nr. IX 1879. 

CONSTANT ks. Papież i wolność, pr/.olożył 
Broni.sław Lasocki. Kraków, nakł. tłómacza. 
druk. Wł. L Anczyca i Sp., 1878, w IGce, 
str. XXXIV, 362 i 2 ni. 2 złr. 

Constitutio Sanctissimi I). N. qua censurae 
latae sententiae limitantur, documentis omni- 
bus munita, cen8urisque Tridentini aucta, non- 
nullis illustrata comnientariis in cominodum 
confessariorum. CracoAuae, typ. L. Jaworski, 
1871, w 8ce, str. 32. 

Constitution polonaise du 3 Mai 1791. (Sup- 
plement au Nr. 22 du „Measager de Vien- 
ne".) Editeur et rćdacteur en Chef. B Wo- 
łowski, ródacteur responsable Antuine Keiss, 
impr. de A. Keiss, bez roku, fol., 2 kartki. 

Constitutlonelle charte ob. Horodyński Andrzej 

(1831). 

Constitutiones et statuta vel sintagmata pro- 
vincialia incliti regni Poloniae, per Kazimi- 
rum regem edita et promulgata. B. w. m. i r., 
druk z końca XV w., w 4ce, kart ni. 56. 

Autografowane w 10 exemplarzach stara- 
niem K. Stronczyńskiego r. 1880 w Piotrkowie. 

Constitutiones pro spirituali et temporali di- 
rectione instituti Clericorum saecularium in 
commune viventium approbatae a Sanctissimo 
D. Nostro Innocentio papa XI. Juxta Exem- 
plar excu8um Komae in Typographła Rev. 
Camerae Apostolicae. Cum facultate superio- 
rum. Varsaviae, ad Sanctam Crucem, anno 
1829, w Bce, p. 280. Index (4). (Zarazem: In- 
nocentius Papa XI. Breve Apostolicum.) 

CONTIERI Mikołaj. Vita di G. Giosafat arci- 
vescovo e martire ruteno deli ordina di G. 

Basilio ii Grandę, scritfa da D. Nicola 

monaco delio stesso ordine. Roma, tip. delia 
G. C. de prop. fide ammin. dal P. Marietti, 
1867, w 8ce, str. VIII, 405, XLIV i 6 nlb. 
(Z wizer. błog. Jozafata sztych, przez Aloiz. 
Banzo.) 

Convention zwischen S. Maj. dem Kaiser von 
Oesterreich etc. und S. Maj! dem Konig von 
Preussen in Folgę der Stipulationen des Tra- 
ctats von 3 May 21 April 1815 den Handel 
der zu Pohlen, so wie es im J. 1772 bestand, 
gehorigen Provinzen betreffend, unterzeichnet 
zu Warschau d. 22 Miirz 1817 etc. Wien, kaj. 
k5n. Hof Druckerey, 1819, w 4ce, str. 6. 

— zwischen S. M. dem Kaiser von Oester- 
reich und S. M. dera Kaiser aller Reussen 
den Handel der zu Pohlen, so wie es im Jah- 
re 1772 bestand, gehorigen Provinzen betref- 
fend. Unterzeichnet zu St. Petersburg den 17 
(5) Ang. 1818. Wien, 1819, w 4ce, — de Cartel signóe par Plśnipotentiares de 
Sa Majestć rErapereux de toutes les Russie, 
Roi de Pologne et Sa Majestć le Roi de Prusse. 
Konwencya kartelowa podpisana przez Peł- 
nomocników Najjaśniejszego Casarza Wszecli 
Rossyi Króla Polskiego i Najjaśniejszego Kró- 
la Pruskiego. Na końcu: iDziało sie w Ber- 
linie d. 8/20 1844, w 8ce, str. 57. ' 

Conventionen zwischen den IlOfen von Wien 
St. Petersburg, und Berlin in Folgę der mit 
dem Iferzogthum Warschau vorgegangenen 
Veranderung, geschlossen in Wien am 3 rati- 
fizirt ebendaselbst am 8 und die Ratifications 
Instrumente ausgewechselt am 9 May 1815. 
Wien, ans d. k. k. Hof und Staatsdruck., 
1815, w 4ce, str. 39. 

Convents (The) Roman catholic, in the king- 
dora of Poland. (St. Petersburg) 1864, w 8ce. 

Cook Walter Marta ob. Krasńskl Zyg. (The 
undivine 1875). 

COOKE- Jozajasz P. Odczyty popularne o 
chemji nowoczesnćj, przekład K. Jurkiewicza. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1875, w 8ce, 
str. III i 307, z 31 drzeworytami. 1 rs. .50 kop. 

COOLIDGE Zuzanna. Co Kasia robiła? Po- 
wieść dla młodocianego wieku. Przekład z an- 
gielskiego Zofii Grabowskićj. Warszawa, na- 
kładem tłómacza, 1875, w 8ce, str. 224. 90 kop, 

COOPER. Poszukiwacz barci, przygody osa- 
dników w lasach północno-zachodniej Amery- 
ki, opowiedziane według dla dorastaj^cćj 

młodzieży przez Jana Lenartowicza, prof. 
wyż. szk. real. w Krakowie. Kraków, nakł. 
J. M. Himmelblaua, druk. W. Korneckiego, 
1880, w 8ce małej, str. 167 i 6 chromolitogr. 
rycin. Opr. 2 złr. 

— Dziki wyspiarz morza południowego. 
Przygody swoje w podróżach po Europie opi- 
sujący napisane po angielsku przez , tłu- 
maczył na polskie Hipolit Zielonkowicz. T. 2. 
Poznań, 1830, w 8ce, T. I. str. 126, T. II. str. 
208. 6 złp. (Jestto kartka tytułowa do dzie- 
ła Józefa Rychtera wydanego w roku 1809 
w Krakowie.) 

CO^ERNICUS NIcolaus Torunensis. De revo- 
lutionibiis orbium coelestium. Fraefatlo Co- 
pernici, Ossiandri ad Lectorum de hypothe- 
sibus hujus operis, cum notis italice scriptis. 
B. w. m. dr. i r. (187G), 1 karta in folio. 

— Ueber die Kreisbewegungen der Welt- 
kórper, iibersetzt und mit Anmerkungen von 
Dr. C. L Menzzer, durehgesehen imd mit ei- 
nem Vorwort von Dr. Moritz Cantor, heraus- 
gegeben von dem Coppernicus - Verein fiir 
Wissenschaft und Kunst zu Thorn. Thorn E. 
Lambeck, 1879, w 8ce, str. XXII, 363 i 66, 
z rycinami w texcie. 12 marek. 

— Skizze seines Lebens und Wirkens so 
wie Nachrichten iiber die Erinnerungszeichen 
an ihn. Thorn, Druck u. Verlag von Ernst 
Lambeck, 1873, w 8ce, str. 62 i portret. 

— Commemorazione de Nicoló Copemico 
nella Regia Uniyersita di Bologna, Bologna, 124 COPPĆE - COZEL Societa Tipojfrafica dei Compositori, 1873, 
w 8ce, 8tr. 42. 

— ob. Beckman Franc. (IB^O), Berti Dom. 
nS7(^\ Bertrand J. (istin, Curtze M. (1875), 
Goiriena Fr. Inii)tifrnaci<in 187;n, Hipler (Spi- 
cileKium ia7.S), Mitlheilungen (1H78), Montana 
ri Aug. (1S77). Prove L. (Momuii. ls7;5). Sindi- 
CO P. (187:11. Wołyński A. (Autoprrafi 1879). 

COPPEE Franciszek. Dwie bolości, dramat 
w 1 iikcie z Iraiiciiskiefjo pr/.cz V. Śclioltora. 
Warszawa, iiakł. J. Noskowskiego, 187t!, w8co, 
str. .■>(». 50 eiit. 

CORBERON. Powiości bajeczne Kzląska (Na 
okładziiiif: rdwicści bajeczne ludu wiejskie- 
j,'o.) itd. Tom I. Ikodnica, 1845, w 12ce, str. 57. 

CORINTIO Lino. La Stanislaide poerna. Ro- 
ma, IS.i,), w 8ee. 

Cornet J. Manuel de la conver3afion polo- 
naise et (raneaise ob. Kasprowicz E. 

CORNUT Romain. YoKaire complice et con- 
seillir (iu part;ij.;(' de la Pologne dapres sa 
propre ooncspondanee; ou Ton voit (piel ro- 
le jouerenf dans cette question la poJitiąue, 

la philosophie et T^glise, par R Deuxie- 

me i-dition auf^nientee diine cin(|tiieme partie 
sur iintervention du Saint-Sićge. Paris, Ja- 
cques Leooffre et Cie, Dentu libraire (impri- 
merie d'A. Siron et Desąuers), 1846, w 8ce, 
str. 42. 

Correard i. ob. Extraił (1829). 

Correctoren ol». Toszka i. A- (tJber 1868). 

Correspondance (Une) a propos de la Rus- 
sie pittoresfjuo (Paris), impr. Herhan et Bi- 
mont 1837. (Korrespondencyja pomiędzy Ja- 
nem Czjńskim a Slowaczyiiskim i de* Potter.) 

Correspondant (le) francais, ou modeles des 
lettres fran<,:u.ses, edition augmentee d"un choix 
de lettres des Mesdames de StHMgnć et Gri- 
gnan ; ornee de leurs portraits ; avec des no- 
tes polonaises. 1818, w 8ce. 10 gr. 15 kop. 

Correspondence respecting the treatuient of 
the members of the united (Jreek church in 
Russia, presented to the House of commons 
by command of Hit Majesty, in pursuance of 
tbeir addres dated niarch 5 1877. London, 
printed by llarri.^ctn and sons, fol. małe, str. 
39 i 1 ni. 65 cnt. 

— respeeting the insurrection in Poland. 
London, 186.3, folio. 

— entrc M. le colonel A. Gallois comman- 
dant de bripade pendant la guerre de Polo- 
gne et M. le colonel Lebeau, commandant 
le 57 rćgiment dc ligne, a Toccassion d'une 
allocution de ee dernier contrę les refugii^s 
polonais et la population de liergerac. Paris, 
imprim. de II. Foumier, 1833, w 8ce, str. 10. 

— with the gouyernement of Russia re- 
specting the affairs of Poland 1831 — 1832. 
Presented to the Huuse of Commons by Com- 
mand of Her Majesty, in pursuance of their 
Address of July 2, 1861. London, printed by 
Darrison and Sons (1861), fol., str. 23. Corłambert Richard ob. Biblioteka (1873). 

CORTESI Ant. Mazeppa balio. Firenze, 1847. 
w 8ee. 

I Coś. dwutygodnik illustrowany boz illnatra- 
; cyi. Rod. Wład. Sabowski. Kraków, do Nru 
7 wydawca .1. Rettinger. od Nru 8 Wład. 
Pisz. druk. Czasu, od 1 Kwietnia 1871, dwa 
razy w miesiąc. R 1871 Nn-w 18; r. 1872 
Nrów 7, do 26 kwietnia, w 4ce. po pół ark. 
Kwartalnie 40 ont. 

Cośmy zrobili ! Napisał Teratologos. Kraków, 
nakład, i druk. W. Korneckiego, 1876, w 16ce, 
str. .39. (Skład główny w księgami Adolfa 
Dygasińskiego w Krakowie.) Wydawnictwo 
broszur politycznych w Krakowie IT. 

Costa Alvarenga (da\ Termometria, termo- 
semiologia i termakologia. Przekład dzieła: 
„Grundziige der allgemeinen klinischen Tłier- 
mometrie, Thermosemiologie und Thermaco- 
logie" von Prof. P. F. da Costa Alvarenga, 
przez Dra Wiktora Grosstcrna, Ordjiaatora 
kliniki Terapeutycznej, Szpitalnej Ceears. Uni- 
wersytetu warsz., Biblioteka Umiejętności le- 
karskich. (Wydanie Redakcyi Gazety lekar- 
skiej.) Warszawa, w drukami Gazety lekar- 
skiej ułica Św. Krzyzka Nr. 1.343 (nowy 9), 
1876, w 8ce, 1 karta tj-t., str. II, 336. 

Cotel P. ob. Pelczar J. (Nauka 1878). 

Coup doeil sur le Nord de lEurope en 1861. 
Paris, Deutu. 1 fr. 

— d'oeil sur le Royaume de Pologne, 1818, 
w 8ce. 

— d'oeil sur la cjuestion polonaise. Mai 
1831, w 8ce, str. 26. (par N. P. J.?) 

— ob. Morawski T. (sur la Pologne, 1843). 
Cour (La) de Romę et celle de Saint Pó- 

tersbourg, par un polonais emigre. Paris, Ja- 
cques Ledoyen libraire, imprim. de Maulde 
et Renon, 1842, w 8ce, str, 15. 

COURRIŚRE C. Histoire de la litterature 

contemporaine chez les Slaves, par mem- 

bre du comitć 8łave de Kief Paris, G. Char- 
pentier editeur, imp. E. Capiomont et V. Re- 
nault, 1879, w 12ce, str. XXIII, 553 i 1 ni. 
3 franki .50 centiraów. 

Cours-Buch fiir Schlcsien und Posen. Nach 
amtłichen Materialien bearbeitet. August-No- 
vember 1868. Breslau, Miilzer, w l6ce, str. 
40. 2'/, sgr. 

— Toż. Mai 1869, tamże, w 16ce, str. 40. 

2'', pgr. 

COURSON Aurelien de. De la Pologne, de 
son passć et de son avenir. Paris, 1846, w 16ce. 

Couyents (Les) catholiques romains dans le 
royaume de Pologne. Documents officiels. (St. 
Petersbourg) 1864, w 8ce. 

COZEL Edward. Katalog dzieł znajdujących 
się w bibliotece Czytelni akademickiej w Kra- 
kowie z końcem roku 1878, ułożył biblio- 
tekarz. Kraków, nakł. Czytelni, druk. Uniw. 
Jag., pod zarządem Ignacego Stelcla, 1878, 
w 8ce, str. 118. CRACOW ^ CUNV m Cracow ob. Occurrences (1840). 

Cracovia ob. Drohojewska M. (La Pologne 
1878), Januszewicz Theophile (Quelque8 1838), 
Piekosiński Fr. (Liber 1877), Relation (1847). 

Credit ob. Wilkoński S. (Zinsloser 1879). 

(Cremieux Izaak Adolf iir. 17%). Cremieux, 
członek rządu, minister sprawiedliwości, pre- 
zes najw. Sadu Rzeczypo.spoIitiM Franeuzkic^j 
w r. 1870. Kraków, w druk. Uniwers., 1870, 
fol., 1 kart. (Biografia po polsku i hebrajsku 
z portretem.) 

CRESSEDEN. Les Reflexions de M. de Metz, 
8uivi de la Polonaise, par Lia .... Paris, Bour- 
f^net-Calas, Sceaux, tipogr. Charaire, 1877, 
w ]2ce, str. 324. 

Creuze ob. Roger (Zapolska"). 

CREYEL L Ernest. La revolution de 1830. 
Poćme dediś aux hśros de Juillet; suvi du 
palais de Tillusion et du chant funebre des 
Polonais. Paris, 1831, w 8ce. 

CROEGER Karol. Geschichte Liy-Ehst- und 
Kurlands, 2 Theile. St. Petersburg, Rottger, 
1867 — 70, w 8ce, sti-. Vni, 279 i IV, 242. 
4 talary. 

CROSE Albert de la. Córka Mirabeau, po- 
wieść z czasów rewolucji 1792, przekład W. 
A. G. Warszawa, S. Czarnowski, 1875, w 8ce, 
75 kop. 

CROUZET. Ode sur la bataille dTena, le 
blocus des ileś Britanniąues et raffranchłsse- 

ment de la Pologne, par ancien Professeur 

de rhćtoriąue en rUniversit6 de Paris etc 

A Paris, de l'Imprimerie de la pr^fecture du 
Dćpartement de la Seine. An 1806, w Sce, 
str. 14. 

CROGER C. a. Ueber die im Regierungs- 
Bezirk Bromberg (Alt-Burerund) aufgefunde- 
nen Alterthiimer und die Wanderstrassen ro- 
mischer, griechischer, gothischer und kelti- 
scher Heere von der Weichsel nach dem Rhei- 
ne. Mit einem Anhange: Ueber die Yerbin- 
dung einiger Gesiinge der Edda mit der po- 

sitiyen Geschichte von Koniglich preus. 

Baurath. Mainz, Buchdr. H. Princkart, 1872, 
w 8ce, str. 62 i tabl. 2. 

CRUEGER Jan (Dr.). Fizyka dla szkól po- 
czątkowych opracowana przez Andrz. J()- 

zefczyka. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw., 
1871, w.8ce, str. IV, 106 i k. 2, z drzewor. 
60 cent. 

— Toż. Wydanie 2gie. Kraków, autor, druk. 
Uniwers., 1873, w 8ce, str. IV i 111. 

— Toż. Wydanie trzecie poprawne. Kra- 
ków, D. E. Friedlein, 1877, w Sce, str. 115. 
60 cent. 

— Naczerk psychologii do użytku szkolno- 
ho i nauki prywatnoi, perełoźyw W. Ilnickij. 
Lwiw, nakł. c. k. Rady szk. kr., druk. im. 
Szewczenka, 1879, w 8ce, str. 112 i 4 ni. 
73 cent 

— Zarys psychologii do użytku szkolnego 
i nauki prywatnćj, przełożył Zygmunt Saw- czyński, dyrektor Seminaryum nauczycielskie- 
go we Lwowie, z tablicą. Kraków, nakł. J. 
II. Himmelblaua, druk. Uniw. Jag., 1878, w Sce 
małćj, str. VII, 144 i 3 ni. 1 złr. 

CRUSE K. W Curland unter den Herzogen 
2 Biinde. Mittau, 1833. 

Cud rzadki w świecie, źe pijak przecie stat- 
kuje itd. Kraków, w druk. Akad., 1802, w Sce, 
k. 8 nici. 

Cuda ob. Grabowski Ambroży (1816). 

CUDNICKI Jakób X. kan. pułtuski dziekan 
proboszcz gostyński. Kazanie przy pochowa- 
niu kości umarłych w kościele Óporowskira 
przez wielebnych XX. Paulinów d. 6 Listo- 
pada 1798, raiane przez Za pozwoleniem 

Obojćj Zwierzchności drukowane. W Łowi- 
czu," 1800, w 12ce, str. 54. 

Cukier ob. Mostowski Tad. (O domowym 
(1838), Okenczyc A. (1879), Paduch Kar. (Po- 
gląd 1850). 

Cukiernictwo i sztuka pieczenia czyli jak 
można bez uczenia się cukiernictwa, wszyst- 
kie tu dokładnie podane i opisane rzeczy ro- 
bić. Jako to: przyrządzenie makaroników, 
ciast cukrowych, cukru w laskach, karmelków 
esenc pastów, rozmaitćj dragę i tragantow)'ch 
rzeczy itd. Tudzież zaprawianie, lukrowanie, 
glazurowanie owoców i t. d. Przytćm doda- 
tek : O robieniu w gospodarstwie potrzebnych 
rozmaitych rzeczy podług własnego doświad- 
czenia wypracowanych. Poznań, nakładem 
księgarni K. Reyznera, na ulicy Garbary Nr. 
17, czcionkami Karola Pompejusza, 1840, 
w Sce, str. XXVIII, 332. 

— ob. Lubieński Fr. (Odczyt 1876). 

Cukrowniczy przemysł ob. Wrotnowski Ant. 

(Przemysł 1880). 

Cukrowicz Aleks. ob. PescMer (Duch kon- 
wersacyi). 

Culmland ob. Branin (Die Ortsnamen 1853). 

CUNY Piotr. Nauka chodowania pszczół. 
Część I. obejmująca naukę budowy ułów. 
Część II. obejmująca przyrodę pszczoły i jój 
chodowanie w ulach z plastrami, a w szcze- 
gólności w stosunkach w okolicy ubogićj. 
Warszawa, nakład autora, druk. J. Sikorskie- 
go. 1872, w Sce, Cz I. str. 186; Cz. II. str. 
219. 1 rub. .50 kop. 

— Toż, Cz. III. obejmująca: Chodowanie 
pszczół w ulach z plastrami ruchomemi czyli 
w ulach ks. Dzierżona. Warszawa, G. Senne- 
wald, 1873, w Sce, 1 rub.; razem 3 ruble. 

— Uwagi nad nauką pszczolnictwa i nad 
budową ułów przez Warszawa, w drukar- 
ni Józefa Sikorskiego przy ulicy Niecałćj Nr. 
614 (U nowy), skład główny w księgarni i 
składzie nut muzycznych Sennewalda ulica 
Miodowa, 1871, w Sce, 1 kart. tyt., str. 82 (I). 
76 kop. 

— Zasady perspektywy linijnćj przez 

Warszawa, nakładem autora, skład główny 
w księgarni (iebetbnera i Wolfa Jirakowflkie 126 CUREZ - OWIEKOIAKIEWICZOWA Przedmioście, w drukami .lózefa Sikorskiego 
ulioa Nipcałtt Nr. 11, 1873, w 4cp, sfr. 69. 
Spis 1 8tr., omyłfk str. VI., z IT) tabl. litof^r. 

— Sprostowanie omyłek w dniku i uchy 
ł>it'ń w fi^Mir.ich. 'l dodaniom niektt^ryeh inrii^' 
i (tłijaśiiień do d/.iola Perspektywy linijnt^j 
przez 1871. 

CUREZ Leon. 1-a niloniho de Varsovie ou 
roiseaii <iiii na plus dailes. (Paris, (18<>ł) ; 
w 8ce. 

Curland oh. Cruse K W. (18.33), Oecisiones 
(1817). 

Curriculum vitae ineum. Crementii 1823 ob. 
Nyilassy Frań. 

CURTI Teodor. Die Einweihung des poln. 
histori-schen iMu.seiim zii Rapperswyl den 23 

October 1870, von Ziirich, Friedrich Schul- 

tess, 1870, w 8ce, str. 20. 70 fen. 

— Toż des poln. nationtU Museum. 2te Auf- 
gabe. Rapperswyl, Y. Leitner, 1874. 

CURTIS J. L. Dr. Męzkość, przyczyny przed- 
wczesnetro jej upadku i wskazówki dotyczą- 
ce środków spiesznego powrotu do zdrowia. 
Dzieło poświecone osobom cierpiącym w sku- 
tek nierządu', nałogów pokątnycłi i zarar.y, 
wraz z uw.igami o trybie leczenia syfilis 
(w jeżyku francuzkim 57 wydań), przepol- 
szcżył S. Zdzitowiecki. Warszawa, 1874, w I6ce, 
str. 101. 30 kop. 

— Toż, tamże, .1. Kaufmann, 1877, w 16ce, 
str. 101. 30 kop. 

CURTIUS Dr. J. Gramatyka jeżyka greckie- 
go, podług 8 wydania niemieckiego, opraco- 
wał T. Sternal i Dr. Z. Samolewicz. Wyd. II. 
popraw, i pomnóż. Lwów, nakład K. Wilda, 
druk. E. Winiarza, 1872, w 8ce, str. X, 437. 
(Odb. 3,000 egz.) 2 złr. 10 cnt. 

CURTZE Maximilian. Die Handscliriften und 
seltenen alton Drucke der Gymnasialbibliotłiek 
zu Thorn bescłirieben. 1 Thl. Die Handsclirif- 
ten und Inounabeln. Tłiorn, 1875 (Leipzig, 
Quandt et Handel), w 4ce, str. 40. 2 mk. 

— Die Handschriften und seltenen alten 
Dmcke der Gymnasialbibliotłiek zii Thorn, 

beschriehen von II TheihDas XVI Jahr- 

liiindert uml Nacłiliaj^e. (łleigabe zu den Mi- 
chailis-Prograuimen 1877 und 1878 des (iy- 
mnasiums zu Thorn.) Leipzig, Verlag von 
Qiiandt et Iliindel, Druck von J. Buszczyński 
in Thorn, 1878, w 4ce, str. IV, 45 i 1 ni. 
2 marki. 

— Ueber eine neue Copornicus-IIandschrift. 
Nach einera Briefe des Director Dr. ('. Stru- 

ve in Pulkova mitgethoilt von Kiinigsberg, 

Roschbach. Buchdruck., 1873, w 8ce, str. 10. 
10 egr. 

— Rclifpiiae ( opernicanao. Nach den Origi- 
nalen in der Uniyersitiits Bibliothek zu Upsa- 
la herausgcgeben. Mit 1 Ilolzschn. und 1 lith. 
Tafel. („Aus Zeitschr. f. Matb. u. Physik^) 
Leipzig, Teubner, 1.^75, w 8ce, str. IV i 66. 
1 m. 60 fen. — ob. Miłlheilung«B (1878), ŻebrawskI Or. 

(Quplques lS7!t). 

Cusanus Nicolaus ob. Lewicki Jan B (de 
Cardinal i 8 1873). 

Cuvier George ob. Bojanus L. H. (Sendschrei- 

ben 18l8j. 

Ćwiczenia rachunkowe dla szkół Indowycli 
w Cesarstwie austryackim w Wiedniu. VV ces. 
kr<)l. wydawnictwie książek szkolnych, 1856, 
w Sce, 1 kartka, stron 2l(>. 

— rachunkowe dla szkół wiejskich w Ce- 
sarstwie aiiHtryackiein. WHedeii, w ces. król. 
nakładzie k.siażek szkolnych, drukiem L. Gran- 
da, 1859, w'8ce, 1 kart. tyt, str. 140 (II) 
21 cent. 

— Toż dla szkół wiejskich. Wiedeń, c. k. 
nakł. ks szkol., drukiem K. Goryszka, 1869, 
w 8ce, str, 144, 23 n. kr. 

— Toż. Wiedeń, nakładem c. k. ks. szkol., 
1871, w 16ce, str. 144. 23 cnt. 

— rachunkowe dla uczniów klasy trzeciej 
w szkołach miejskich i głównych. Wiedeń, 
Dyr. szkół. nakł. 185.. 7 ark. opr. 18 cnt. 

— Toż miejskich i głównych cesarstwa 
austryackiego. Wiedeń, w ces. król. nakładzie 
książek szkolnych z ces. król. druk. nadw, i 
rządowej, 1863, w 8ce, str. 112. 

— Toż, dla uczniów klasy trzeciśj w szko- 
łach miejskich i głównych. Wiedeń, nakł. ks. 
szkol., druk. K. Goryszka, b. r. (1870), w 8ce, 
str. 112. 18 kr. 

— rachunkowe dla uczniów klasy czwartćj 
w szkołach miejskich i głównych cesarstwa 
austryackiego. Wiedeń, w ces. król. nakładzie 
książek szkolnych, z ces. król. druk. nadw. 
i rządow(^j, 1863, w 8ce, str. 120. Ćwiczenia 
rachunkowe dla uczniów klasy trzeciej 1863. 

— Toż, w szkołach miejskich i głównych. 
Wiedeń w ces król. nakładzie książek szkol- 
nycłi, 1869, w 8ce, str. 119. 21 cnt. 

— Toż, tamże, druk. K. Goryszka, 1871, 
w 8cc, str. 119. 

— Toż. Wiedeń, nakł. c. k. ks. szkol., 1872, 
w 16ce, str. 119. 21 cnt. 

— Toż dla uczniów klasy czwartćj w szko- 
łach początkowych. Wiedeń, nakładem c. k. 
wydawnictwa książek szkolnych, 1673, w 8ce, 
str. 135, treść (Ii. 

— religijno-moralne na drodze postępu cy- 
wilizacji chrześciańskiej , czyli dalszy ciąg 
uwag i myśli zmierzających do udosk(»nalenia 
moralnego. Warszawa,' 1837, w 8ce. 30 kop. 

— sie w nabożeństwie, dla dzieci. Nowy 
Sącz, I.* Pisz, 1865. 

— ob. Nowakowski S. (1879), Swiderski (nie- 
miec 1880), Trzaskowski B. (łacińskie 1863). 

Ćwierciakiewicz ob. Mierosławski. 

ĆWIERCIAKIEWICZOWA Lucyna. O gospo- 
darstwie domowem. Odczyt I. miany w zakła- 
dzie nauk, sztuk i rękodzieł dla kobiet. War- ĆWIKLIŃSKI - CYCERO 127 szawa, Gebethner i Wolft", 1871, w 8ce, str. 
24. 15 kop. 

— Kalendarz na rok 1877. Kolęda dla go- 
spodyń przez autorkę 36.5 obiadów. Warsza- 
wa, nakł. autorki, 1877, w Bce. 1 fl. 10 kr. 

— Toż na r. 1878, kolęda dla gospodyń 
przez autorka .365 obiadów. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. W. Dębskiego, 1877, 
w 8ce, kart 'óO ni., str. 21, kart 4 ni., str. II, 
208 i 23 kart ni. Ogłoszeń. 00 cnt. 

— Toż na rok 1879, kolęda dla gospodyń 
przez autorkę 365 obiadów, rok czwarty. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, Lwów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. M. Zieinkiewicza i 
W. Noakowskiego, 1878, w 8ce, str. 56 ni., 
27, 1 ni., 206 i 50 ni. 50 kop. 

— Toż na rok przestępny l880, kolęda dla 
gospodyń przez autorkę 365 obiadów, rok 
V. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. 
Ziemkiewicza i W. Noakowskiego (1879), 
w 8ce, str. 72 ni., 135 i 76 ni. 50 kop. 

— Nauka robienia kwiatów bez pomocy 
nauczyciela, z 239 rycinami. Warszawa i Kra- 
ków, nakł. autorki 365 obiadów, Gebethner 
i Wolff, druk. J. Noskowskiego, 1879, w 8ce, 
str. 138. 1 rubel. 

— 365 obiadów za 5 złotych, przez autor- 
kę Jedynych praktycznych przepisów z do- 
datkiem 120 obiadów postnych bez ryb. Wy- 
danie ósme poprawione i powiększone. War- 
szawa, 1871, w 8ce, str. LXI i '312. 75 kop. 

— Toż, wydaaie 9 poprawne i znacznie po- 
większone. Warszawa, 1873, w 12, str. XLIV, 
300. 1 rub. 

— Toż, tamże, Gebethner i Wolff, 1877, 
w 16ce, str. 342. 1 rs. 

— Toż, wydanie dwunaste poprawione i 
powiększone. Warszawa, nakł. autorki, Ge- 
bethner i Wolff, druk. M Ziemkiewicza i W. 
Noakowskiego, 1880, w 8ce, str. 384 i XV. 
1 rubel. 

— Poradnik porządku i różnych nowości 
gospodarczych przez autorkę 365 obiadów i 
jedynych praktycznych przepisów. (Odbitka 
z kalendarza na rok 1876. Warszawa, Gebe- 
thner i Wolff, 1876, w 8ce, str. 280. 5U kop. 

— Jedyne praktyczne przepisy wszelkich 
zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast. 
Wydanie szóste, przejrzane i pomnożone. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. V i 179. 60 kop. 

— Toż. Wydanie siódme poprawione i zna- 
cznie powiększone. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1873; w 12ce, str. IV, 216. 75 kop. 

— Toż. Wydanie ósme poprawione i po- 
większone. Warszawa, Gebethner i Wolff 
1S16, w 8ce, str. VI, 242. 5 złp. 

— Toż. Wydanie dziewiąte poprawione i 
powiększone. Warszawa, nakł. autorki, Ge- 
bethner i Wolff, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Wł. Dębskiego, 1879, w 8ce małój, etr. 
VI, 1 ni. i 247. Opr. 90 kop. 6 złp. ĆWiKLiŃSKi Henryk Życie duchowe. Pismo 
spirytystyczne. Rok I. 1875. Lwów, ulica Ły- 
czakowska, wydawca i odpowiedzialny Reda- 
ktor , w 8ce, str. 16. Nr. 1. 

ĆWIKLIŃSKI Ludwik dr. Chronica Polono- 

rum. Kronika polska, wyd;il (Odbitka z III 

tomu dzieła Monunienta Poloniae liistorica, 
str. 578 — 656.) Lwów, druk. Zakładu im. Os- 
solińskich, 1878, w 4cc, str. 80. 

— QHaestione3 de tempore quo Thucydi- 
dcs priorera historiae suac partem composue- 
rit. Dissertatio inauguralis qnam consensu et 
auctoritate aruplissirai philosophorum ordinis 
iu alma litterarum Universitate Fiiderica Gui- 
lelma ad sumraos in Pliilosophia honorcs rite 
capessendos die 22 M. Decembris a. 1873. 
H. L. Q. S. publice defendet auctor. Gnesncn- 
sis. Adyersariorum partes suscipieiit : H. Tied- 
ke Dr. Philos., L. Milewski Cand. Philos., G. 
Kaszliński, Stud. Jur. et Cam. Gnesnae, ty- 
pis expressit J. B. Lange, w 8ce, 2 kart. ni., 
str. 56 i 1 kart. niel. 1 mar. 

— Ueber die Entstehungsweise des zwciten 
Theiles der Thukj'dideischen Geschichte. (Od- 
bitka z Uermes Zeitschrift fiir classische Phi- 
lologie, XII.) Berlin, 1877, w 8ce, str. 2.3—87. 

— Uniwersytet a Nauka. Mowa wygłoszo- 
na przy rozpoczęciu roku szkolnego 1877/8 
w sali Uniwersytetu lwowskiego dnia 1 Pażd. 

1877 roku, przez Prof. Dra we Lwowie. 

Przedruk z „Przewodnika naukowego i lite- 
rackiego", z drukarni Wł. Łozińskiego, 1877, 
w 8ce, str. 31. 

CYBICHOWSKI Bronisław. Quae Socratis do 
diis et daemonis fuerint opiniones, et quae 
Xenophonti Platonitiue in iis tradendis fides 
adjungenda sit, explicatiir. Vratislaviae, Ma- 
ruschke et Bercndt, 1871, w 8ce, str. 29. 8 sgr. 

Cybulska P. ob. Broeker Sł. (Pamiętniki). 

Cybulski H. ob. Delectus (1878). 

CYBULSKI J. Do moich bratej Rusyniw, 
podpisany Kawecki Iwan kowal z Towmacza. 
(Lwów, 1848) w 4ce. 

— Perwisnky raołodym synam Hałycza. 
Lwów, z druk. naród. im. Ossolińskich, 1848, 
w 8ce, str. 8. 

CYBULSKI Józef. Zbiór piosnek teatralnych, 
ofiarowany protektorom i lubownikom sztuki 
itd., na pamiątkę zgonu śp. Stan. Moniuszki. 
Kraków, nakładem autora, w druk. Kornec- 
kiego, 1872, w 8ce, str. 32. 20 cnt. 

— Zbiór 40tu piosnek teatralnych, wydany 

przez art. dram., zeszyt I. Warszawa, G. 

Centnerszwer, druk. J. Goldmana, 1878, w 8ce 
małej, str. 39 i 1 ni. 10 kop. 

— Zbiór 45ciu piosnek teatralnych, zeszyt 
II. Warszawa, druk. J. Tomaszewskiego, 1878, 
w 8ce małój, str. 39 i i ni. 10 kop. 

CYBULSKI Wincenty. Rejestra ekonomiczno. 
Rzeszów, Pellar, lb71, w4ce. (Odbito 600 egz.) 

CYCERO M Tullius. Laelius sive de amici- 
tia dialogus, objaśnił Stanisław Sobieski, Bzc i2Ś CYFROWICZ - CYRILLE 8ZÓW, nakł. i czcionkami J. A. Pelara, 1880, 
w 8ce, 8tr. 77. 

— Listów Ksią^ ośmioro przełożył I'. 

Rykaczuwski. l^oznań, nakładom liiltliotcki 
Kórnickiej, drukiem J. 1. Kraszewskiego, (Dr. 
W. Łebinski), 1S73, w 8te. Tom I. sfr. XXVII 
733. Tom II. str. 716. (Spis listów clironol. 
kartek 10.) Tom po 1 tal. 20 sgr. 

— Mowa za Ault>m Licinjuszom Arcłija- 

szem poetą, przełożona przez J. Andrzejew- 
skiego. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i 
Spółki, 18(l(j, w 8ce, str. 30. 

— Mowy przełożone przez E. Kykaczew- 
ekiego. Nakładem Bit)lioteki Kórnickiej. Tom 
I., II. i III. Paryż, druk. L. Martinet;i, 1870/1, 
w See. Tom I, str. .^)7S; Tom II, str. r.8(i; 
Tom III, str. W2. 1 rb. 'JO kop.; cena I. To- 
mu '2 rub. 40 kop.; za 3 Tomy <> tal. 

— Dzieła. T. VI. Pisma krasomówcze i po- 
lityczne Rozmowa o Mówcy. Brutus czyli 

o sławnych Mowcacłi. Mówca Brutusowi po- 
święcony o doskonal3cli niowcacii. O Rzeczy- 
pospolitej O prawach. Przełożone przez E. 
Rykaczewskiego. Poznań, nakład(-m Bibliote- 
ki Kórnickii\j, drukiem J. I. Kraszewskiego 
(Dr. W. Łebinski) w Poznaniu, 1873, w 8ce. 
O Mówcy str. XVI, 2ril. Brutus czyli o sła- 
wnych Mówcach str. V, 105 Mówca Brutuso- 
wi poświęcony str. VI, 72. O doskonałych 
mowcacłi str. 10. O Rzeczypospolitej str. XV, 
123. O prawach str. VIU, Bó. 2 rub. 40 kop. 

— Dzieła. Tom VII. Pisma filozoficzne. 
Czę8(; I. Badania akademiczne. O najwyższym 
Btopniu dobrego i złego. Rozmowy Tusku- 
lańskie. O naturze Bogów. Przełożył E. Ry- 
kaczewski. Poznań, nakładem Biblioteki Kór- 
nickiej, w 8ce, str. XI i 630. 6 marek. 

— Dzieła. Tom VIII (i ostatni). Pisma filo- 
zoficzne. Część II. O wróżeniu. O przeznacze- 
niu. O starości. O przyjaźni. O powinnościach. 
O wynalezieniu retorycznem. Przełożył E. 
Rykaczewski. Poznań, nakł. Biblioteki Kór- 
nickiej, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Lebiuski), 1879, w 8ce, str. XI i 573. 8 mk. 

— De partitione oratoria dialogus. M. T. 
Cycerona, o podziałach krasomowstwa, roz- 
mowa wytłumaczona przez X. .lózefa Borey- 
kf. Soc. Jesu. Polociae, typis Cołlegii Soc. 
Jesu, auno 180G, w 12ce, str. 171, z cztere- 
ma tablicami analizy trzech części traktatu, 
bez dedykacyi, przemowy i mów na końcu. 

— O rzeczy pospolit(!'j (de re publica) z ła 
cińskiego przełożył i uwagami opatrzył Hen- 
rj-k Sadowski. Warszawa, w druk. i lit. Ch. 
Keltera ul. Tłomackie Nr. 570 (6', 187.3, w 8ce, 
3 kartki nib., str. XXXVI, 160 i 1 karta ni. 

— Sen Scypiona (Somnium Scipionis) z ła- 
cińskiego przełożył i uwagami objaśnił, oraz 
poglądem historycznym na rozwój filozofii 
rzymskiej uzupełnił Henryk Sadowski St c. 
warsz. Uniw. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
ł871, w 8ce, ptr. 72. 37': kop, CYFROWICZ Leon Dr. Przemówienie przy 

złożeniu do grobu zwłok śp. Ludwika Geor- 
geona, właściciela pensyonatii wycłiowawczo- 
naukowego i radcy Towarzystwa dobroczyn- 
ności, zmarłego w Kaltenleutgoben pod Wie- 
dniem dnia 3 Sierpnia 187!t r. miane dnia 6 lS7:t r. na cmentarzu krakowskim, 
druk. Czasu, 1879, 79), Slrzeli- sierpnia 

Kraków, nakł. autora, 

w 8ce większej, str. 9. 

— ob. Czas (Gazeta 1871 
chowski Piotr. 

CYGAN Antoni. Zbi<ir pieśni pol.skich z melo- 
dyanii na dwa i trzy głosy dla użytku szkol- 
nego i doinowegft, ułożył nauczyciel przy 

szkole Tiormalnej w Głogówku. Głogówek, 
nakładem wydawcy, Druck von Arnold Ku- 
kutsch in Ober-Glogau (1870), w 8ce mał^j, 
str. VII (I), 1.32. 

CYŁOW N. Sbornik rasporiażenii Grafa Mi- 
chaiła Nikoiajewicza Murawicwa po usmire- 
niju polskago miateża w siewiero-zapadnych 
guiternijach, 1863 - G4. Wilno, Kirkor, 1866, 
w 4ce, k. 1, str. IV, 383 i 1 k. popr. 

Cyłow N. ob. Murawiew Mich. (Sbornik 1866). 

CYPCER Józef. Spis książek po wickszśj 
części wyszłych z obiegu księgarskiego, któ- 
re są do nabycia u przy ulicy Szewskiej 

Nr. 214, lub za pośrednictwem księgarni A. 
Otrcmby w Krakowie. W całości za złr. 300 
lub pojedynczo według oznaczonych cen. 
Kraków, w druk. L. Paszkowskiego, nakła- 
dem J(>zefa Cypcera, bez roku (1875), w 8ce, 
str. 8. (Mylnie wydr. 9.) 

(Cyprysiński Antoni). Z powinszowaniem 
imienin VN ielmożneniu Antoniemu Cyprysiń- 
skieniu, dziedzicowi dóbr Koziczyna, członko- 
wi redakcyi Biblioteki warszawskity, d. 13 
Czerwca 1814 r., fol., ark. rozłożony. (Na 
dole: Pracujący przy druku Biblioteki War- 
szawskiej.) 

Cyprysiński Winc. ob. Emigracya (1846). 

Cyrkuł ob. Luczka St. 

Cyrkularz. Kommissya województwa Płoc- 
kiego. Płock, 1816-1824, 1829, 1330, 1832— 
1836, w 4ce. 

Cyrkularz zbiorowy lit. A. zastępujący cyr- 
kularze NN. od 1 do 21 włączuie warszaw- 
skiego Towarzystwa ubezpieczeń od ognia. 
Warszawa, 1874. 

Cyropedya ob. Sprawozdanie (1877). 

CYRYL. Słowianie pod tureckićra i austry- 
jackiOm panowaniem. Zarysy i wspomnienia 

z podróży, przez Tłómaczenie z francuz- 

kiego (przez L. R.). Poznań, nakładem dru- 
karni J. Leitgebera, 1877, w 8ce małćj, str. 
2 ni. i 319. 4 marki. 

- • Yoyage sentimental dans les pays sla- 

yes, par Dalmatie, Montt^nt^gro, Herzćgo- 

vine, Croatie, Serbie, Bułgarie, Galicie, Bo- 
hemę, SloYĆnie. Paris, Palmć, impr. J. le Cle- 
re et Co., 1876, w 12ce, str. 3U. 

Cyrille ob, Avril (O') h&Ton, CYRYL - CZACŹKOWSKI ^§ Cyryl Św. ob. Pamiątka (1863), Rettel, Sla- 
vicola J. (1863). 

Cystersi ob. Hoszowski Konst. (Przyczynek 
1879), Kronnenberger And. (Wiadomość 1877). 

CYTRYNOWSKI ks. Józef. Historya cudo\vne- 
go obrazu N. Maryi P. Piekarskiej w kościele 
Opolskim. Opole, 1867, w l'2ce. 

Cywilizacya ob. Biblioteka (1873), Du Bois- 
Reymond (Historya 1879). 

CYWIŃSKI Jan Biskup Delkoneuski, Sufifra- 
gan Trocki, administrator Dyecezyi Wileń- 
skiej i Kawaler. Duchowieństwu i wszystkim 
wiernym Chrystusowym Rzymsko-Katolickiey 
Dyecezyi Wileńskićy. (Okólnik z powodu 
śmierci X. Jędrzeja Benedykta Kł^giewicza 
Biskupa Wileńskiego w d. 27 Grudnia 1841, 
żył lat 76.) Wilno, 21 Stycznia 1842 r., fol., 

2 kartki. 

CYWIŃSKI I. S. Litwinka czyli hymn legio- 
nistów litewskich, do śpiewu z towarzysze- 
niem fortepianu, muzyka Kar. Kurpińskiego. 
Warszawa, 1831. 1 złp. 

CYWIŃSKI Miecz. Kilka dni we Włoszech, 

napisał (wierszem). Kraków, nakł. autora, 

D. E. Friedlein, druk. Uniw., 1871, w 8ce, 
8tr. 15. 1 złr. 

CYWIŃSKI Zenon, Dr. Med. w Wilnie. K o- 
peratiwnomu leczeniju zaworota wiek. (Roz- 
prawa na stopień Dra Med.) Petersburg, 1872. 

CZACKI Feliks, Podczaszy koron. Rozprawa 
o rozwodach. Krzemieniec, w drukarni N. 
Glucksberga księgarza i typografa Króle wsko- 
Warszawskiego Uniwersytetu i Liceum Wo- 
łyńskiego, 1820, w 8ce, str. 13. (Tak twierdzi 
Sam. Nowoszycki, zaś w T. I. str. 229 Biblio- 
grafii za autora miany Mich. Czacki.) 

CZACKI Michał. Rzecz krótka za Xięg^ 
Czarna w imieniu bezstronney publiczności 
przez jednego z obj'^wateli powiatu Włodzi- 
mirskiego, w druk. Krzemienieckiey będącey 
pod rzędem X. A. Osińskiego, 1817, w 4ce, 

3 karty. 

— Rzecz nad pismem. 1817, w 4ce, k. 3, 
ob. Rzecz. 

CZACKI Tadeusz. Działo sie w Łucku dn. 
20 Pażdż. 1803 (kart 6). 

Działo się w Kamieńcu podolskim, d. 3 
Marca 1804, w 4ce, k. 21. (Otlary duchowień- 
8twa gubemii Wołyńskiśj dla szkół.) 

— Mowa JW. taynego konsyl. o pożytkach 
z wychowania publicznego i domowego, mia- 
na 1806 r. 20 Lipca, w 4ce, k. niel. 8. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego taynego 

Jego Imperatorskiey Mości Konsyliarza, Sta- 
rosty Nowogrodzkiego, Imperatorskiego Wi- 
leńskiego Uniwersytetu i Towarzystwa War- 
szawskiego Przyjaciół Nauk Członka, Wizy- 
tatora Bzkół w guberniach Wołyńskiey, Po- 
dolskiey i Kijowskiey, orderów Orła Białego 
i *w. Stanisława Kawalera. Dnia 1 Oktobra 
1005 roku, przy otwarciu gymnaziura WQ' łyńskiego w Krzemieńcu miana, b. w. m. i r., 
fol., 8 kart. 

— Prezes komissyi sądowey edukacyyney 
gubemii Wołyńskiey, Podolskiey i Kijowskiey. 
Obwieszczenie do Ziomków o obowiązkach 
Kommissyi Edukacyiney, 21 Grudnia 1807 
ustanowioney w Krzemieńcu, tudzież o celu 
i poszukiwaniu funduszów edukacyinych.Druk. 
8 Lutego 1808, fol. 

— Najwyższy Ukaz Rządzącemu Senatowi 
dany 21 Grud. 1807 roku, stanowi Kommissyą 
Edukacyjną: w Litwie, w Wilnie i na Woły- 
niu, w Krzemieńcu, gdzie w pierwszym jćj 
składzie był Prezesem Tadeusz Czacki, Człon- 
kami: Filip Graf Olizar, Wacław Borejko, 
Sobański Michał, Alexander Hrabia Chodkie- 
wicz. Członkami zdania radzącego : Filip Hra- 
bia Plater, Felis Czacki i Romuald Stecki. 
Pisarzem Franciszek Skarbek Rudzki, Sekre- 
tarzem Józef Kruczkowski, Plenipotentem To- 
masz Dunin Borkowski. 

— Odezwa do całego składu Nauczycielów 
i młodzi szkolney w Wołyńskiey, Podolskiey 
i Kiiowskiey guberniiach o śmierci Hrabiego 
Michała Wandalina Mniszcha. 11 Marca 1806 
roku, fol. 

— (Odezwa) do Nauczycielów i uczniów 
gimnazyium Wołyńskiego (z powodu śmierci 
Józefa Czecha Dyrektora gimnazyium). B.,m. 
fol., 4 str. nieliczb. Na końcu jest: Dan w Ży- 
tomierzu dnia 2 Grudnia 1810 r., N. 636. (pod- 
pis: Tadeusz Czacki.) 

— Pytania od Taynego Konsyliarza, Wileń- 
skiego Uniwersytetu i Warszawskiego Towa- 
rzystwa Przyjaciół Nauk Członka, Jeneralne- 
go Gubernii Wołyńskiej, Kijowskiej i Podol- 
skiej Wizytatora i Kawalera Tadeusza Czac- 
kiego; JJ. WW. Powiatowym Marszałkom i 
Chorążym, tudzież sądom Niznym i wszyst- 
kim Właścicielom Dóbr w tychże guberniach, 
do ułatwienia podane. W Brusiłowie, 1805, 
fol., kart 2. 

— ob. Bottalla Paul. (La lettre 1878), Dem- 
biński Henryk (Kilka 1858), Sołowejczyk E. 
(1879), Szkoła (1860), Ziemba T. (1872). 

CZACKI Włodzimierz. Le bref de N. S. Pe- 
re le papę au docteur Travagłini et la lettre 
de Mgr. Czacki. Angers, Briand et Heryó. 
Paris, Palmę, Druk Tandron et Daloux w An- 
gers, 1878, w 8ce, str. 16. 25 c. 

Czacki Władimir. Monseigneur, archeveque 
de Salamine, nonce apostoliąue a Paris. Pa- 
ris, lib. Gaume et Cie, Corbeil, imp. Crete, 
1880, w 8ce, str. 32. 

CZACZKOWSKI Ant. Zdania ze wszystkich 
gałęzi prawa i umiejętności politycznych, któ- 
rych itd. bronie podejmuje się. Kraków, druk. 
Uniw., 1864, w 8ce, str. 6. 

CZACZKOWSKI J. (Rusin). Yersuch der Ve- 
reinigung der Wissenschaften. Wign, 1863, 
w 8ce, 

Cz«cikow«ki lii^i ob. Sprawcidanie (1879), 

17 Idó CZAJEWICZ - CZAPSKI CZAJEWICZ Hilary filip. U tkance tłuszczo- 
wi^) i jt'j zniłcztuiiu fi/.yol(»;,MCZiioni ze szcze- 
(fólnyni w/.gledem na rolę tłuszczów w zmia- 
nie inatcryi. kozprawa napisana w celu uzy- 
skania stopnia Dra Mtil. na wydz. lek. Szko- 
ły (ił. War., przez Warszawa, w druk. 

Gaz. Pols., Ibtw, w 8ce, k. 3. str. II, 124, 1 
tabl. i II Tlieses. 1 rub. 20 kop. 

— Rys łiistoryczny szpitjila św. Rocha 

w Warszawie, skreślił Dr. Med lek. ordyn. 

(Odbitka z T. II „Ilistoryi szpitali w Król. 
Pols.") Warszawa, w druk. (Jaz. poisk., 1872, 
w 8ce, str. 77. 

CZAJKOWSKI Józef. Aua der Clironik des 
PP. Bocliniacr .Staafsfryninasiuius, verzeichnet 

vom prov. (Jynina.sial Direktor Str. 8—10. 

(Obacz Propranini des k. k. Stnatstrymnasiums 
yerzeiclinet Yoni prov. (iyninassial Dir.) 

— Die heidnisclien Klas.siker ais Bildungs- 
mittel der jotzigen Gymnasialjugend. (W Progr. 
gim.) Roclinia, iS^/il. 

CZAJKOWSKI Michał. Ataman, pripovetka, 
8 poljskog prcyeo l^Iita Rakió. Belj^rad, druk. 
rządowa, 1»79, w 32ce, str. 48. 12 cnt. 

— The moslem and tho Christian, on the 
adventures in (he East by Sadyk Pascha. 
Translated and r(!vised witli original Notes 
by Colonel Luch-Szyruia. 3 Vol. London, 1855. 
(Przekład Kirdżalego.) 

— Pisma. Tom X. Buł.carya. Lipsk, Brock- 
haus, 1872, w 8ce, str. 304. (Biblioteka pisa- 
rzy polskich. Tom 64.) 1 tal. 

— Neraolaka. Powieść slawiańska. (Pisma 
T. XI. Bib. p. p. T. 65.) Lipsk, Brockhabs, 
1873, w 8ce, k. 3, str. 282. 1 tal. 

— Termolama, pripovetka, a poljskog. pre- 
veo Mita Rakie. Belgrad, W. Walóźić, 1879, 
w 32ce, str. 63. 10 cnt. 

— Wernyłiora wieszcz Ukraiński. Powieść 
historyczna z r. 1768. Lwów, nakład Wyda- 
wnictwa Mri')wki, czcionkami Dra II. Jasiń- 
skiego, 1870, w 16ce, T. I. str. 288, T. II. 
str. 301 (I), Biblioteka Mrówki T. 21 i 22. 
Serja druga T. 3 i 4. 

— Sawelej. Wspomn. z polsk. powst. z r. 
1831 na czeskie Hanus Klima, (z kozackich 
gawęd i pow.) (w Czasop. Swctoror 1874.) 

— Zaloty Zaporożca {Z pow. i gawęd) przeł. 
na czeskie Jan Bouł)ela. CObr.".zy źivóta 1874.) 

— Żytomierzanie r. 1812, przeł. Efr. z K. 
na czeskie. 

— ob. Biblioteka (1880), Hrebensky (1864), 
Ziwota (1874). 

CZAPCZYŃSKI Walenty. Carmen pro die fe- 
stiva primitiarum socundo absolutarum Illustr. 
ac. Rew D. Thomae Korj'cki Canon, catbodr. 
judicis et examinat. prosynodalis Sandomir. 

theologi praepositi in villa Sucha, per M. 

S. T. Canonicum ac examinatorem prosyno- 
dalem Sandom., decanum Koprzywnicensem, 
CuratTim in Łoniów conscriptum, die 2 Febr, an 1826, w 4ce, k. uiel. 5. (Wiersz polaki i 
łaciński, litogr.) 

Czapeczka (Czerwona). Baśnie dla grzecz- 
nych dzieci, z 6 pieknemi rycinami. Lipak, 
1871. 12 sgr. 

CZAPLA^ F. Dr. Wści( klizna u zwierząt i 
spo.siib, w 'jaki ją oi,'raniczyć można, napisał 

lekarz praktykujący w Chełmnie. Toruń, 

nakł. i druk. J. Buszczyńskiego, 1877, w 8ce, 
str. 47 i 1 ni. T,L sgr. 

CZAPLA J ks. Wiadomość o cudownym 
obrazie Matki lioskićj bolesnej w Sulisławi- 
cach powiecie Sandomierskim. Z przyłącze- 
niem modłów i pieśni. Wydanie drugie. War- 
szawa, 1870, w Kicp, str. 32. 15 kop. 

CZAPLICKI Dr. Program XIIty Gimnazyjum 
inowrocławskiego (Stndyjum krytyczno -ety- 
czne o Konradzie Wallenrodzie Adama Mic- 
kiewicza). 

CZAPLICKI Władysław. Cerna kniha. 1863— 
1868. S. pokrai-ovanim pod nazwem: Moskov- 
ske hospodaistwie na JAtwi- 1863 — 69. Pre- 
loźil P. J. Ś. Praga, Steinhauser, 1870, w 8ce. 

— Czarna księga 1863 — 1868, przez auto- 
ra „Powieści o Horożanie", wyd. drugie. Po- 
znań, nakł. F. Chocieszyńskiego, J. K. Zu- 
pański, druk. Iłandkego i Chocieszyńskiego, 
1878, w 8ce, str. 1 ni., 327 i 3 ni. 3 ma»ki. 

— List otwarty do prof. Gradowskiego, 
1877. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 
1877, w 8ce, str. 16. 28 cnt. 

- Miłość tatarki przeł. Ed. Jelinek na czea. 
(Ylastenechy Kalendar na r. 1874.) 

— Obraz Sybcryi, przez .... autora „Czarnćj 
księgi". Kraków, druk. W. Kirchmajera, na- 
kład J. Wildta, 1871, w 8ce, k. nieh 4. str. 
205. 1 złr. 20 cnt. 

— Pamiętniki autora „Czarnej księgi". T. L 
Kraków, nakład Marc. Lumilskiego, 1871, 
w 8ce, str. XII, 407 i III. 2 złr. 50 cnt. 

— Rzeź w Horożanie i Pamiętnik więźnia 

stanu, dwa dzieła w jednym tomie przez 

Wydanie drugie. Kraków, nakład Marcelego 
Lumilskiego, druk. W. Korneckiego, 1872, 
w 8ce, k. 2, str. 297 i II. 

Czaplińsld ob. Bleak (1876). 

CZAPSKI Hutlen Emeric. Catalogue de la 
Collection des mt^dailles et Monnaies polo- 

naises dn Comte T. 2. St. Pćtersburg, chez 

Carl Richer Commissionnaire de la Bibliothó- 
que Imperiale puł)lique. Paris, chez J. Baer, 
imprimerie dePAcadćmie Imp. des sciences 
de St. Pćtersbourg, 1871 — 72, w 8ce, T. I, 
kart 2, str. 406 i tablica. T. II, w 4ce, str. 
XVII, 400, trtbl. XXU. 

— Udielnyja, wielikokniażeskija i carskija 
diengi driewnej Rusi. Sobranija Grafa. Pe- 
tersburg, typ. imp. akad. nauk. 1877, w 8ce, 
str. IV, 184 i 2 k. nlb. CZAPSKI - CZARNOWSKI 131 CZAPSKI Leopold. Przebaczenie cara mos- 
kiewskiego. Bourges, w drukarni wdowy Su- 
chois et Comp, 1832, w 8cc, str. 3. 

CZAPSKI Maryan Ilistorya powszechna ko- 
nia. Tom I — III. Poznań , nakładem księ- 
garni J. K. Żupańskiego, drukiem J. I. Kra- 
szewskiego (Dr. W. Łebiński w Poznaniu), 
1874, w 8ce. T. I. str. III, 430. T. II. 2 kart. 
nieliczb., str. 535, z 1 fotografia konia pol- 
skiego. T. III. 2 kartki nlb., str.' 263, z 1 fo- 
tografią. 18 zlr. 

— Atlas do historyi powszechniej konia, 
przedstawiający w LXXV tablicach typy ko- 
ni rozmaitych krajc\w i wszystkiego, co od 
najdawniejszych czasów tego przedmiotu do- 
tyczy, ozdobiony portretem M. Czapskiego. 
Poznań, Żupański, 1876. 

— Nieco o przyrodzie pszczoły, przy spo- 
sobności świeżo wyszłćj z druku „Anatomii 
pszczoty" Girdwojna, napisał Poznaii, na- 
kładem księgarni Jana Konstantego Żupań- 
skiego, czcionkami N. Kamieńskiego i Spół- 
ki w Poznaniu, 1875, w 8ce, str. 25. (Odbit- 
ka z Ziemianina.) 

CZAPSKI Marcin. O szkodach wynikających 
z niewiadomości obowiązków stanu i religii, 
umieszcz. w dzielej: Zbiór niektórych kazań 
w czasiewielkiego Jubileuszu 1826 roku itd. 
"Wilno, w druk. dyecezyalnój, w 8ce. 

Czapuczyński K. ob. Stroił G. K. (O mate- 
ryałach 1880). 

CZARKOWSKI Piotr. Krótki wykład jeogra- 
fii powszechnśj, dla użytku uczących się. 
Wj'danie dziesiąte poprawione i powiększo- 
ne. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda 
synów, 1873, w 8ce, str. XXVIII, 413. 60 kop. 

— Toż. Wydanie 11 poprawione i pomno- 
żone. Warszawa, S. Orgelbranda synowie, 
1876, w 8ce, str. 280 i XIV. 60 kop. 

— Toż. Wydanie 12. Warszawa, S. Orgel- 
brand, 1880, w 8ce, str. 279 i XXI. 60 kop. 

CZARLIŃSKI Wł. Kolejki żelazne przenośne, 
ich znaczenie i zastosowanie w gospodarstwie 
wiejskiem. Warszawa, redakcya „Inżynieryi 
i budownictwa", 1880, w 16ce, str. 23. 20 kop. 

CZARNECKI. Der rómische Senat. Eine an- 
tiquarische Skizze. Posen, 1849, w 4ce. 15 sgr. 

CZARNECKI Edw. Pieśń w dzień ingressu 
J. W. Szczepana Hołowczyca arcybiskupa 
warszawskiego do katedry metrop. Warsz. 
d. 11 Maja 1820, w 8ce. 

Czarnecki Jan ob. Haeckel Ern. Henryk (Dzie- 
je 1871). 

CZARNIECKI K. Łodzią. Herbarz Polski po- 
dług Niesieckiego treściwie ułożony i wypisa- 
mi z późniejszych autorów, z akt Grodzkich 
Poznańskich, z ksiąg i akt kościelnych, oraz 
z dokumentów familijnych powiększony i wy- 
dany przez Gniezno, drukiem J. B. Lan- 

giego, 1872—1874, w 8ce, I. wstęp str. XXXV. 
Herby I. od 1 — 222, na okładce napis : kar- 
^a tytułowa, z ozdobną winietą, jak również przedmowa dołączoną zostanie do 3^j części. 
7 rs. 20 kop. 

CZARNKÓW Joannes. Chronicon Polonorum, 
Jana z Czarnkow.a kronika polska. Opracował 
Jan Szlachowski. (Odbitka z Biclowskiego: 
Monuraenta Tom II.) Lwów, druk. Ossolińs., 
1872, w 8ce, k. 1, str. 156 i 1 przerys. (Od- 
bito kilka egzemplarzy.) 

Czarnohora ob. Hankiewicz Włodz. (Wyciecz- 
ka 1879), Turkawski M. A. (Wspomnienia 1880). 

Czarnoksiężnik. Ilokus-Pokus, czyli Nauka 
odkrycia tajemnic według sławnych sztuk- 
mistrzów , jako to : Bosko , Schwanenfeld , 
Twardowski, Faust, Theophrastus Paracelsus, 
D(')bler, Filadelfia i wielu innych. Wydanie 
trzecie. Bochnia, nakład, i druk. W. Pisza, 
1872, w 8ce, str. XVI i 180. 25 kop. 

— Toż tajemnic najzabawniejszych sztuk 
czarodziejskich, oraz innych pięknych i cie- 
kawych wiadomości, według sławnych sztuk- 
mistrzów , jako to : Bosko , Schwanenfeld , 
Twardowski, Faujt, Theophratus, Paracelsus, 
Dobler Filadelfia i innych. Wydanie czwarte. 
Bochnia, nakładem i drukiem W. Pisza, 1875, 
w I6ce, str. XVI i 180. 

CZARNOŁUSKI Ignacy. Kazanie podczas po- 
grzebu J. W. Imci Xiędza Józefa do Kierz 
Kierskiego proboszcza katedralnego Przemys- 
kiego, Officyała Dyecezyi Przemyślkiój, w ko- 
ściele katedralnym Przemy ślkim przez..... 
Kaznodzieje Ordynaryusza katedralnego, dnia 
17 Stycznia' 1805 roku miane. I mimo woli 
autora przez X. J. C. P. R. jednego z ży- 
czliwych jemu, dla pożytku innych do druku 
dane. Bez wymienienia miejsca druku i roku, 
w 8ce, etr. 29. 

CZARNOWSKA z Mireckich (Szeliga Marya). 
Wyklęte dusze, powieść Jerzego Horwata. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1879 
(1878), w 16ce, str. 135. 60 kop. 

— Dwór i dworek, powieść Jerzego Hor- 
wata. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1878, w 8ce, str. 135. 50 kop. 

— Natanjela, powieść Jerzego Horwata, 
trzy tomy w lym. W^arszawa, J. Kaufman, 
1878, w 8ce, str. 308. 90 kop. 

— Bez opieki, szkic powieściowy, napisa- 
ła Marya Szeliga. Warszawa, Wł. Banarrki, 
druk. K. Kowalewskiego, 1880, w 8ce małej, 
str. 215. 75 kop. 

CZARNOWSKI Alexander. Studyum o Ży- 
dach. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. 
Bergera, 1880, w 16ce, str. 77. 30 kop. 

— Wychowanie publiczne na podstawach 
ekonomii politycznćj. Warszawa, u Gebethne- 
ra i Wolffa, 1874, w 12ce, str. 33. 25 kop. 

— Toż. Cześć Ilga. Warszawa, nakł. auto- 
ra, 1876, w 8ce, str. 95. 50 cnt. 

— Toż. Warszawa, 1877, w 8ce, atr. 162. 
75 cent. 

CZARNOWSKI Stanisław. Katalog nowych 
książek, nut, map, atlasów, rycin itd. Ro^ 1S2 CZARNOWSKI - CZARTORYSKI 1 — V. WydawoA i redaktor odpowiedzialny 
S. Czarnoweki w Warszawie. Wychodzi raz 
na miesiąc od 1875 r. Cena prenumeraoyjna 
z przesyłką 1 rub. 80 kop. 

— Katalog księgami nakł. i komisowi^j S 
Czarnowskiego i Sp. Nr. 2. Warszawa, druk 
A. Pajewskiego, 1873, w Sce, k. 2. 

— Warszawski rocznik literacki, poświęco 
ny literaturze, oświacie, bibliografii i ksiegar 

Btwu. Rok I. 1871, Redaktor Mag. K. 

Ad. Warszawa, nakład S. Czarnowskiego 
Sp., 1872, w 8ce, k. 3, str. 180 i I, Ogłoszę 
nia str. XVI i I. 5 złp. 

— Toż. Rok II. 1872. Warszawa, dmk. Al 
Pajewskiego, 1873, w Sce, k. 2, str. 323 i 
XXXII. 5 złp. 

— Toż. Rok III. 1873. Warszawa, nakład- 
S. Czarnowskiego i Sp. ul. Chmielna Nr. 8i : 
drukiem Pajewskiego ul. Niecała, 1874. Do 
okolą tytułu na obwodzie: Spis księgami. 
Przegląd Literatury 1873. Katalog książek 
3873, na końcu ogłoszenia, w Sce, 1 kart. tyt., 
1 treści. Dział I. Literatura str. 100, II. Biblio- 
grafia 54, III. Oświata 159, IV. Księgarstwo 
20(1). 

— Toż. Rok IV. 1874. Przegląd literatury, 
katalog książek roczny itd. Warszawa, S. 
Czarnowski,' 1875, w 8ce dużój, str. IV, 188, 
79, 19 i VIII z portretem. 1 rs. 

— Rok V. 1875. Warszawa, nakł. wyda- 
wnictwa S. Czarnowskiego, druk. A. Pajew- 
skiego, 1877, w Sce, str. IV, 284, i 1 portret. 
1 złr. 67 cent. 

— Toż. Rok VI. 1876. Kalendarz na rok 

1877, Katalog książek za rok 1876. Warsza- 
wa, nakł. S. Czarnowskiego i Sp. ul. Chmiel- 
na Nr. 8, druk. K. Kowalewskiego, Królewska, 
Nr. 23, 1877, w 8ce, str. 72. 50 kop. 

— Toż. Rok siódmy. Kalendarz na rok 

1878. Katalog dzieł 1877 roku. Warszawa, 
1878, w Sce, 9 kart nlb. Bibliografia polska, 
1877 r., str. 52. 

— Toż. Rok VIII. Kalendarz na rok 1879. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1878, 
w Sce, str. 14 ni., VIII i GO. 30 kop. 

Str. I — VIII: Pogląd ogólny na ruch umy- 
słowy w r. 1878, przez P. Chmielowskiego, 
str. 1 — GO: Bibliografia polska 1878 roku. 

— ob. Chevalier Michał (Wpływ 1871). 

CZARNOWSKI Wika Alexander. Ueber die 
Echinococcen in der Leber. Inaugural-Disser- 
tation welche zur Erlangung der Doctor-wiir- 
de in der Medicin und Chirurgie mit Zustim- 
raung der medicinischen FacuUiit der Frie- 
drich-Wilhelms-Uniwersitiit zu Berlin am 24 
October 1874 ncbst den angefugten Thesen 

CflFentlich vertheidigen wird der Verfasser 

aus Klein-Glisno in Westpreusen. Berlin, Bucb- 
druckerei von Gustaw Schade, Otto Francke, 
w Sce, str. 29 (ID. 

CZARNOWSKI Xawer. (ur. 18 Now. 1848 
w Rakoczynie w Prusach Wschód.) Ein Bei- 
trag zur Lehre von den motorischen Centren der Grosshimrinde. Inangur. Disser. mil Ge* 
nehmigung der medicin. FacuUiit. Breslau, 
Dnick Oscar Raabe, 1874, w Sce, str. 32 i k. 1. 

Czartoryscy ob. Janowski Jan N. (Książęta 
1873), Królikowski Lud. (Westchnienie 1840). 

(Czartoryska). Obsi^ąues de la princesse 
douairi^re Czartoryska. Extrait du Messager 
du Midi du 30 d»Vembre 18G4. Montpellier, 
imprimerie typographique de Gras, 1864, w 8ce, 
str. 12. 

Czartoryska A. z Sapiechów. Institut des 
demoiselles Polonaises a IHotel Lambert. Pa- 
ris, imprimerie de L. Martinet (1856), w Sce, 
str. 3. (Podpis: A. Princesse Czartoryska, 
nće Princesse Sapieha.) 

(Czartoryska Marya księżna Wirtembergska). 
Kazanie miane w Londynie dnia 13 Listopa- 
da 1852. 15 Bgr. 

CZARTORYSKI Adam Jerzy. Discours pronon- 
cć dans la Salle du Senat lors de la promul- 
gation de la Charte constitutionnelle, par S. 

A. le Pce Vice-Prśsident du Gouverae- 

ment provisoire le 24 Xbre 1815 tradnit du 
polonais, w Sce, ark. 1. 

— Essai sur la Diplomatie, Manuscrit d'un 
philhellene, publió par M. Toulonzan. Paris. 
Firmin Didot freres libraires Marseille, Feissat 
ain<^ et Danonchy impr., 1830, w Sce, str. 
XV, 423. 

Instrukcya dla honorowych szkół Dozorców 
ustanowionych ukazem naywyższym dn. 26 
Sierpnia 1811 roku. W druk. Gliicksberga, 
fol., 2 ark. 

— Lettre aux Polonais. Paris, 26 Aout 1854, 
w Sce. 

— Lettre du Prince a Lord Dudley- 

Stuart Membre de Parlament a loccasion du 
diner donn^ a Londres par la Socićtć des 
amis de la Pologne. Paris, le 24 mars 1854, 
Paris, impr. Maulde et Renou (1854), w Sce, 

Zarazem : Letter of the A. Prince Paris. 

.30 September 1859. (W przedmiocie śmierci 
Lorda Dudley-Stuarta, w 4ce, str. 3 litograf, 
autograf.) 

— Mowa księcia miana na posiedzeniu 

dorocznem Towarzystwa literacko-historyczne- 
go w dniu 29 listopada 1854 w Paryżu. Pa- 
ryż, w drukarni i litografii PP. Maulde i Re- 
nou, 1854, w 8ce, Btr. 4. 

— Mowa JO marszałka Sejmu, miana 

na pierwszej sesyi dnia 26 Czerwca r. 1812 
w Senacie. Na drugi(['j stronie: Tegoż mowa 
w Izbie poselskiej miana dn. 26 Czerwca 1812, 
w 4ce, k. 1. 

— Mowa Xięcia Kuratora Imperatorskiego 
Wileńskiego Uniwersytetu i Szkół jego wy- 
działu po skończonych w Gymnazium Wo- 
łyńskićm popisach publicznych, przy rozda- 
niu medalów uczniom celującym miana w Krze- 
mieńcu d. 30 Czerwca 1818 roku, 8 kart tezy. 
(Druk nazajutrz w typogr. w Krzemieńcu.) CZARTORYSKI ^ CZA8 taa — (Niektóre myśli co do biegu służby pu- 
blicsnćj w emigracyi.) Odezwa dd. Monffer- 
meil 14 lipca 1861. Paryż, w drukarni L. Mar- 
tinet, ulica Mignon 2 (1861), w 4ce, str. 2 ni. 

— Odezwa w przedmiocie zniesienia pań 
szczyzny na Rusi i na Litwie. (Początek) 
Nie ma na kuli ziemskiej Październik 

1858 Adam Czartoryski. Paris, impriemerie 
de L. Martinet, 1858, w 4ce, str. 3. Zarazem : 
Odezwa w przedmiocie wyboru urzędników 
na Rusi i na Litwie oraz składek na zakłady 
emigracyjne. (Początek) Kochani Rodacy, Ode- 
zwy coraz częstsze' z kraju W Sierpniu 

1859 r. A. Czartoryski. Paryż, w drukarni L, 
Martinet (1859), w 4ce, str. 2. 

— Portofolio. Paris, 1837, w 8ce. (Wyszło 
tego pięć tomów [jego nakładem], mieszczące 
w sobie zbiór dokumentów historycznych i 
dyplomatycznych, celniejsze memoryały i de 
peszę ministrów i ambadsadorów rossyjskich 
komunikowane W. Xięciu Konstantemu pod- 
czas pobytu jego w Warszawie. 

— Prezes Towarzystwa historycznego Pol- 
skiego do Rady Towarzystwa. Paris, imp. de 
Maulde et Renou rue Rivoli 114, 1853, w 8ce, 
str, 11. 

— Testament polityczny pisany w Mont- 

fermeil, dnia 14 lipca 1861. (Początek) Chcąc 

wcześnie ubezpieczyć bieg służbj'- A. 

Czartoryski. Paryż, w drukarni L. Martinet 
(1861), w 4ce, str. 2. 

-- Wezwanie do składki na medal dla Lor- 
da D. C. Stuarta. Paryż, w drukarni i litogr. 
Renou i Maulde, 1859, w 8ce, str. 7. 

— Zbiór pism, tyczących sie moralney edu- 
kacyi młodzi korpusu kadetów (wyszło w War- 
szawie u Gliicksberga). 1824, w 8ce. 

(Czartoryski) Do Xiążęcia JMci Adama Czar- 
torj^skiego , towarzysza ministra interessów 
zagranicznych, kuratora uniwersytetu Wileń- 
skiego, od muz Słowiańskich 14 Lutego r. 
1803. (Wilno, 1803) w 4ce (wierszem). 

— Memoryał ze Stambułu przesłany księ- 
ciu Adamowi Czartoryskiemu (ze Stambułu 
23 Września 1855). (b. m. dr. i r.) w 8ce, 
str. 4. (w końcu podpisani: L. Surmacki puł- 
kownik, J. Czajkowski, Fr. Hankowski, S. 
Gleba, M. Przezdziecki, Kłossowski kapitan 
itd. (Przeciw dezorganizacyi w pólkach Ko- 
zaków Sułtańskich). 

— ob. Assemblee (A I') (1848), Bogusławski 
J. K. (Do JO. 1803), Devellopoment (1855), 
Forster Kar. (Epizod 1877), GriI M. (Souve- 
nirs 1871), Janowski N. (List 1855), Konarski 
Jan (List\ Małachowski G. (Mowy 1835), Ma- 
nuel (Odpowiedź 1860), Nakwaski H. (Oświad- 
czenie 1835), Presentatlon (1859 , Zaleski B. 
(Żywot 1878). 

CZARTORYSKI Jerzy. Przed sejmem. Lwów, 
1866, w 8ce, str. 16. 20 cnt. 

— Uwagi o polityce polskiej w Austryi, 
przez Lwów, autor, druk, Budweisera, 1871, w Sce, fltr. 61 i k. 1. (Odb. 500 egz.) 
60 cent. 

CZARTORYSKI Konstanty książę. Die Gescll- 
schaft der Musikfreunde und ihr Konserya- 
torium 1859—67. Riickblick eines gewesenen 
Directions-Mitgliedes. Wien, Czermak, 1868, 
w 8ce, str. 34. 

— Unserer (tak) Burgtheaters Gliick u. En- 
de. Ein Memento-Mori bei Gelegenheit d, 100 
jahrigen Jubiliiums d. Burgtheaters. Vortrag 
gehalton im Yereine der Literaturfreunde am 
24 Febr. 1876. Wien, Mey w komisie, 1876, 
w 8ce w., str. 16. 60 fen. 

Czarloryski Theod. ob. Patelski Stan. (Me- 
moriale 1865). 

, Czartoryski Witołd ob. Dubiecki Tespezyusz 
(Śpiew), Mierosławski Lud. (Okólnik), 

CZARTORYSKI Władysław. Discours pronon- 

cć par le Prince a la Sociótó litteraire hi- 

storiąue polonaise de Londres le 3 Mai 1868. 
Paris, imp. E, Martinet Rue Mignon 2, w Sce, 
str. 14. 

— Dom szkoły wyższćj w Paryżu (Boule- 
vart Montparnasse). (Wiadomość o tćj szkole 
i wezwanie do składki na takową.) iNa koń- 
cu) Paryż, dnia 8 Listopada 1858 Władysław 
Czartoryski. Paryż, w drukarni L. Martinet 
(18.58), w 4ce, str. 3. 

— Mowa księcia . ... miana na posiedzeniu 
Towarzystwa literacko-historycznego w Pa- 
ryżu dnia 3 Maja 1863; r. Paryż, w Bibliotece 
polskićj (drukarnia J. Claye), 1863, w 8ce, 
str. 13, 

— Statement of Polish affairs in 1863 — 
1864. London, 1864, fol. 

— ob. Donnet (Allocution 1855), Jedliński 
F. D. (Powinszowanie 1855), Książeczka (1874), 
Poklewski Mik. (List 1877). 

Czartoryszczyzna w obec Emigracyi polskiój 
w Turcyi. Przedstawienie komitetu Emigracyi 
polskiej przybyłćj z Szumli do Liverpol. Bru- 
xella, w drukarni Dehou, 1851, w 8ce, str. 16, 
(Komitet tworzyli : K. Słabowski, Fr. Mali- 
nowski, Kowalski, K. Bielański, A. Łopaciń- 
ski, A. Żabicki, T. Wołyński.) 

Czas. Mont de Marsan. Departament Lan- 
des d. 10 Września 1833 r. (ark. 1), w 4ce. 
W ark. 4 (ostatnim) F. G(rzymała) opisał 
zgon Art. Zawiszy. 

— ob. Pomaski i Liben Edward. 

Czas nowy. L Rocznik. Właściciel i wy- 
dawca Karol Prochaska w Cieszynie, 1878. 
Wychodzi raz na tydzień. Przedpłata całoro- 
czna 4 złr., z przesyłką pocztową 4 złr. 80 
cnt. (Nakładca Haase Superintendent.) 

— (Gazeta codzienna polit.) Kraków, Red. 
Kłobukowski , nakład administracyi , druk. 
Paszkowskiego, redakcya przy Ulicy Mikołaj- 
skiej Nr. 444, 1871 — 80, fol. Rocznie 20 złr, 
W r. 1880. Redaktor Ant, Kłobukowski. Kie- 
rujący redakcya Stan. Kożwian. Główni Wepół- IM CZASOmAR — DWUTYGODNIK pracownicy: Aleke. Sznkiewicz, Ludw. Dębic- 
ki, Cyfrowicz, Sadowski, J. N. i Kozłowski. 

— ol). Diichinski F. H. (^Odpowiedź 1872), 
Jakiibowsi'i Każ. (ISM), Koźmian Si. (Prof,'raua 
187Si. Stojałowski S. (1M77). 

Czasomiar ol). Guszkiewicz Jan (187()). SPIS ALFABETYCZNY 

Czasopismów i Dzieł zbiorowyłi od najdawniej- 
szycłi czasów. 

(Uzupełnienie). 

Afisz teatralny. Krakrtw. 1871. Od 21 Paź- 
dziernika do 13 Maja 1877, w 4ce. Kożinian St. 

Album muzeum naród, w Rapperswylu, 1876, 
w 8ce. 

— młodzieży polskiej, pośw; J. I. Kraszew- 
skiemu. Lwów, 1879, w 8ce. 

Archiwum do dziejów literatury i oświaty 
w Polsce. Kraków, 1878, w 8ce. 

Association (literary). 1832, NN. 5. 

Ateneum pismo naukowe i literackie, wy- 
chodzi w Warszawie, od r. 1876 — 80, wy- 
dawca "W. Spasowicz, redaktor J. Trejdosie- 
wicz, w 8ce, rocznie 12 zeszytów. 

A vis divers. Warszawa, 1782, w 8ce. \ 

Babin. Paryż, 1832. Iszy numer wydał Ole- 
szczyński A., zaś 2gi .1. S. K. 

Bard nadwiślański. Warszawa, 1830 — 31. 
Królikowski. 

— oswobodzonej Polski. Tom. 2. T. I. NN. 
9. Tom II. NN. 7. 

Bartnik. Nr. 1. Dodatek do Wiarusa, 1874. 

— postępowy, pismo poświecone pszczol- 
nictwu i ogrodnictwu. Wychocfzi we Lwowie 
od r. 1875, rocznie 24 numerów. 

Bayki i prawdy. Warszawa, druk. Piotra 
Zawadzkiego, 1790, od Czerwca. Co środę i 
sobotę, rocznie 2G złp. (zapowiedziane), w miej- 
sce tego atoli wydawał: Uwagi stosowne tjo 
poprawy obyczajów (w tychże terminach). 

Biblioteka najcclniejszych utworów literatu- 
ry europejskiej, wychodzi w Warszawie od r. 
1874, rocznie 12 zeszytów. 

— rolnicza. Warszawa, wydawca i redaktor 
A. Mieczyiiski, w 8ce, wychodzi od roku 1871, 
rocznie 12 zeszytów. 

— romansów i powieści. Warszawa, wy- 
dawca i redaktor A. Mieczyński, w 8ce, wy- 
chodzi od roku 1872, rocznie f)2 num. (Z do- 
datkiem podróży i pamiętników.) 

— umiejętności lekarskich. Warszawa, wy- 
dawca W. Szymkiewicz, redaktor dr. H. Lucz- 
kiewicz, w 8ce dużćj, wychodzi od roku 1867, 
rocznie około 200 arkuszy. 

— umiejętności prawnych. Warszawa, wy- 
dawca i reflaktor M. Gi^diewski, w 8ce, wy- 
chodzi od r. 1873, rocznie 24 poszytów, — umiejętności przyrodniczych. Pod redak. 
Ludw. Masłowskiego. Kraków, wychodziła co 
miesiąc w zeszytach piccioarkuszowych, z dod. 
półarkuszowym. 

— warszawska, pismo poświęcone naukom, 
sztukom i przemysłowi. Warszawa, wydawca 
J. lierger, redaktor K. Wł. Wójcicki, w roku 
1880 redaktor Dr. Plebański. 

Bicz. Nr. 1 (Kraków, 1862), fol. 

Biesiada literacka, pismo literacko polity- 
czne ilu.strowane. Warszawa, wydawcA Gra- 
cyan Uuger, redaktor Maleszewski, wychodzi 
od r. 1876, w 4ce, rocznie 52 num. 

Bluszcz pismo tygodniowe ilustrowane dla 
kobiet wychodzi od r. 1865 — 1880, rocznie 
24 num., z dodaniem wzorów ubiorów i roł>ót 
damskich. Redaktorka M. Unicka. 

Chwila spoczynku, dziennik mód. Warsza- 
wa, 1827. Tom 'I. NN. 9. Red. Józ. Godebski 
i Żaba N. 

Coś (pismo humorystyczne). Kraków, od d. 
1 Kwietnia 1871 — 1872, dwa razy w miesiąc, 
w 4ce. Red. W. Sabowski. 

Co Bóg dał, wyd. E. M. Eismont. Kijów, 
1872, w 8ce. 

Czas. 1870 — 80, folio. 

Czasopismo techniczne. Odpowiedzialny re- 
daktor i wydawca Wł. Rozwadowski, nakł. 
Tow. Techn. Krak., w drukarni Czasu pod 
zarządem Józefa Łakocińskiego, Kraków, 1880, 
w 4ce. (Wychodzi Igo każdego miesiąca.) 

— Towarzystwa aptekarskiego (Miesięcznika 
Lwów, od Maja 1871 —80, w 4ce. Red. W. 
Tępa, później Br. Radziszewski 1880. 

— Towarzystwa technicznego we Lwowie, 
wychodzi od r. 1874, rocznie 6 poszytów. 

Czcionka (Pismo poświęcone sprawom dru- 
karskim). Lwów, 1872 — 80, wychodzi dwa 
razy na miesiąc. Red. L. Zubalewicz. 

Czytelnia Chrześciańska. Poznań, 1871. 

Demokrncya polska 19 wieku. Paryż, 184.'), 
NN. 10. Redaktor Teof. Januszkiewicz. 

Djablik poznański Nr. 1 — 7. Poznań, 1874 
do 1875. 

Dodatek miesięczny do Gazety lwowskiej. 
Lwów, 1872, w 8ce. Rudyński. 

— myśliwski illustrowany (do Gazety Rol- 
i)iczt\j). Warszawa, 187.'), w 4ce. Red. Jan 
Święcicki. 

Doniesienia handlowe, przemysłowe i rolni- 
cze. Warszawa, 1836, w 4ce. (Dodatek do 
Gaz. Warsz.) 

Drobnostki. Zbiór starych powieści T. 2. 
Poznań, 1H69. 

Dwutygodnik naukowy poświęcony archeolo- 
gii, historyi i lingwistyce. Kraków, 1878 — 79, 
w 8ce. Red. Ziemięcki T. 

— polityczny. Stanisławów, od 18 Stycznia 
1874, fol. Red. Al. Milerowicz. DZIENNIK - GAZETA J3d — polski, pismo polityczne. Ked. Aut. Mań- 
kowski. Lwów, 1877 — 78, w 8ce, zesz. 12. 

Dziennik jarmarczny. Warszawa, listopad 
1819 (dwa razy w tydzień). 

— mód, wychodził w Krakowie od r. 1873, 
rocznie 24 niim. Redaktor Sabowski. 

— roporzedzeń dla stolocz. kr. miasta Kra- 
kowa. Kraków, 1880, w 4ce. 

— urzędowy kościelny dla archidyecezyi 
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. Poznań, od 30 
Listop. 18G7_68. 

— urzędowy kościelny. Poznań, 1871 — 72. 

— warszawski. Warszawa, nakł. rządowy, 
redaktor Berg, fol, wj^ch. od 15 Lipca 1864. 
Rocznie z przesyłka 12 rs. 

— dla wszystkich. Redaktor M. Dzikowski. 
Lwów, od r. 1878, (tygodnik) w 4ce. 

Dźwignia. Organ Towarzystwa ukończonych 
techników we Lwowie Kok IV. 1880. Red. 
Lud. Radwański. 

Dzwon Wielkopolski, pismo miesięczse dla 
ludu i młodzieży, wyd. Józ. Chociszewski. 
Poznań, 1878, w 4ce, NN. 3. 

Dzwonek radomski. Radom, 1876. 

— pod redakcyą ks. Berarda Bulsiewicza. 
Tarnów, do r. 1876, w 4ce. 

— loretański. Tarnów, 1866, fol.. Ner 1. 

Echo (dziennik). Warszawa, wydawca i re- 
daktor Z. Sarnecki, wychodzi od r. 1877, fol. 

— Pismo poświęcone literaturze, teatrowi 
i sztukom pieknjTU.' Kraków, 1878—79, w 4ce. 
Wyd. Z. Przybylski. 

— muzyczne, pismo wychodzące dwa razy 
na miesiąc, poświęcone wyłącznie utworom 
muzycznym tak krajowych , ' jak i zagrani- 
cznych kompozytorów. Warszawa, wydawca 
i redaktor W. Kruziński, w 4ce, wychodzi 
od r. 1877, rocznie 24 zeszytów. 

— poznańskie. Poznań, 1875 - 76. NN. 7. 
(Dwutygodnik humorystyczny.) 

— (L') de la Pologne. Var8ovie, typ. Ban- 
que, od stycznia do początku kwietnia 1831. 

— Nowy York (po r. 1872?) wnet ustało. 

Ekonomista przegląd tygodniowy, ekonomi- 
czny, finansowy i statystyczny. Warszawa, 
wydawca i redaktor A. Nagórny, w 4ce, wy- 
chodzi od roku 1878, rocznie 24 zeszytów. 

— tygodnik ekonomiczny, handlowy i spo- 
łeczny, wydawcy i właściciele dr. H. Gott- 
lieb i J. E. Fraenkel, redaktor Ant. Mańkow- 
ski, od r. 1877 — 80, rocznie 52 nura. Lwów, 
redakcja i administracja ul. Kościuszki, w 4ce. 

Ephemerides polonaises I — III. Juillet. — 
Septembre. Paris, 1864. Kapliński Leon. 

Ewangielik od grudnia 1876 (Cieszyn?) wyd. 
Haase. 

Galioya Nr. 1. (Lw6w, 16 Stycznia 1863) 
w 4ce. Gazeta anonsowa. Wydawca Wędrychowski. 
Warszawa, wychodziła od r. 1871, do 7 Czer- 
wca. Red. Cz. Kamieński. 

— górno-szlązka. Bytom, od 2 Lipca 1874, 
fol. Red. Franc. Przyniczyński. 

— handlowa. Warszawa, wydawca i reda- 
ktor R. Okręt, fol. wych. codziennie od r. 1864. 

— kielecka. Kielce, wydawca i redaktor 
St. Siennicki, fol., wych. od r. 1870 dwa razy 
na tydzień. 

— korespondenta warszawskiego i zagrani- 
cznego, w roku 1796 do 1 Sierpnia wyd. X. 
Malinowski Karol, poczćm do końca Grudnia 
1796 była przerwa. 

— lekarska, pismo tygodniowe, poświęcone 
wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich, 
farmacji i weterynarji. Warszawa, wydawca 
i redaktor dr. Girsztowt, po nim Łuczkiewicz, 
wych od r. 1866, rocznie 52 num. 

— literacka. Lwów, od 21 Maja 1871 — 72, 
w 4ce. Kapliński L. i Śliwiński. 

— lubelska, pismo rolniczo - przemysłowe, 
handlowe i literackie. Lublin, wydawca i re- 
daktor L. Zalewski, fol., wychodzi od r. 1876, 
3 razy na tydzień. 

— nowojorska. Redaktor Jul. Horain Dyr. 
Tow. zjedn. Polaków w Ameryce, Nr. 1 dn. 
3 Stycznia 1874, fol. 

— obrony krajowej. Landwehr-Zeitung. Po- 
znań, 1874. 

~ płocka, od 1 kwietnia 1871. 

— podkarpacka. Kołomyja, 1876. 

— policyjna warszawska. Warszawa, wy- 
dawca Oberpolicmajster, redaktor Matiuszkin, 
fol., wych. od r. 1845. 

— polska, dziennik polityczny. Warszawa, 
wydawca i redaktor Edw. Leo^ fol., wych. 
od r. 1864. 

— polska katolicka. Chicago, od 15 wrze- 
śnia 1874 — 79, (poprzednio p. t. Pielgrzym) 
folio. Red. Jan Barzyński. 

— polska Chicago, pismo ludowe dla Po- 
lonii w Ameryce. Red. W. Dyniewicz. Rok 
1 — VI, wych. od 25 Pażdz. 1873. Chicago, 
1873 - 78. folio. 

— przemysłowo-rolnicza (tygodnik z ryci- 
nami). Warszawa, 1872. Red. Al. Makowiecki. 

— przemysłowo - rzemieślnicza. Warszawa, 
wydawca W. Sommer, redaktor Al. Makowiec- 
ki, w 4ce, W}'ch. od r. 1872, rocznie 52 num. 

— pszczelnicza. Kołomyja, 1873, red. Tyt. 
Tchorzewski. 

— rolnicza, pismo tygodniowe illustrowane 
z dodatkiem Kurjera rolniczego. Warszawa, 
wydawca i redaktor J. Święcicki, w 4ce, wych. 
od r. 1860, rocznie 52 num. 

— sądowa warszawska. Warszawa, wydaw- 
ca F. Flam, redaktor W. Prokopowicz, folio, 
wych. od r. 1872, rocznie 52 num. 13^ GŁOS - KURJER — świłitcczna. Lwów, od 'J Paidz. 187G, 
folio. Red. Józ. Fryling. 

— warszawska, dziennik politjTzny. War- 
szawa, wydawca Lesznow.ski, redaktor K<te 
nis, f<»l-, wyeli. od roku 1774. !• rs. rocznie. 
W roku 17% wydawał ją Włodek Szamb. 
Od dnia 16 Lipca 17% ponownie I^esznownki. 

— wielkopolska. Poznań, od 27 Marca 1872, 
fol. Rod. E. Micliałek. 

Głos Polski (dwutygodnik). Ziiricłi, od 5 
Maja 187'2, fol. J. Kosobudzki. 

— wolny, wyctiodził . co 15 dni. Lwów, 
1874, fol., własność J. Śliwińskiego i Jaku- 
bowskiego. 

Goniec. Lwów, od września 1875. 

— krakowski. Kraków, 1877, w 4ce, NN .6, 
wyd. A. Kostecki. 

— stanisławowski (dwa razy do tygodnia). 
1873, ful. Red. Aleks. Toniaski. 

— teatralny, pismo illustrowane. Warszawa, 

1876, w 4ee, wyd. Józ. Naimski. 

— wielkopolski. Poznań, r. 1877 — 80, w 4ce. 
Red. J. N. Białoszyński. 

Goplana (rocznik). Wyd. Lech Nowakowski. 
Poznań, 1870. 

— (zbiór poezyi). Berlin, 1866. 
Gospodarz. Pismo rolnicze (tygodnik), od 

1 Października 1871. Toruń, Red. Edw. Do- 
nimirski. 

— (tygodnik). Toruń, 1873 — 79. Rocznie 
80 kr. 

— wiejski, rok I i IL Red. St. Stojałowski. 
Lwów, 1879 — 80, w 4ce (dwutygodnik). 

Gospodyni wiejska, pismo ilustrowane dla 
kobiet, poświęcone gospodarstwu domowemu. 
Redaktor Józef Lipiński, wychodzi od roku 

1877. Warszawa, w 4ce. 

Gromada, pismo ludowe. Lwów, 1873 — 74, 
w 4ce. (Dwutygodnik dodawany do Dzwon- 
ka.) Red. Stan. Justian. 

Gwiazda, wyd. od Stycznia 1876. Poznań. 

Harap, tygodnik humorystyczny ilustrowa- 
ny. Kraków, 1876 — 78, w 4ce, rocznie .52 num., 
wydawcy Kaz. Bartoszewicz i Mich. Wołowski. 

Hasło, dziennik społeczno - ekonomiczny. 
Stanisławów, 1875 — 76, fol. Red. Alojzy Mi- 
lerowicz. 

Inżynierja i Budownictwo cywilne, przemy- 
słowe i rolnicze. Pismo półmiesięczne ilustro- 
wane. Warszawa, 1879, w 4ce. Redak. Stan. 
Orzywiński. 

Izraelita, pismo poświęcone przyjaciołom 
postępu (dwutygodnik). Kraków, od U Lut. 
1870*, w 4ce, NN, 6. Red. Max. Piower. 

— organ poświecony sprawom religii i o- 
światy. Warszawa,* wydawca i redaktor S. H. 
Peltyn, w 4ce. wychodzi od r. 1866, rocznie 
52 Dum. 

Jutrzenka (tygodnik). Kołomyja, 1870, w 4ce, 
pitał w Marou 1871, Kal.s:anin , gazeta miasta Kalisza i jego 
okolic. Kalisz, wydawca W. Ilindemit, reda- 
ktor T. Esse, fol., wychodzi od roku 1870, 
rlwa razy na tydzień. 

Katalog nowych książek, nut, map, atlasów, 
rycin itp. Warszawa, redaktor i wydawca S. 
Czarnowski, w 8ce, rocznie 12 nura. 

Katolik dyecczyi chełmińskit^j. Od 1 Kwie- 
tnia 1.S69 — 79, redaktorowie Cliociszewski i 
Miarka. 

Kłosy, czasopismo ilustrowane tygodniowe, 
poświęcono literaturze, nauce i sztuce. War- 
szawa! wydaw. Lewentał, redak. Pietkiewicz, 

Kolce. Warszawa, 1871. M. Dzikowski, w 8ce 
(jeden zeszyt p. t. Ostroga). 

— tygodnik humorystyczne satyryczno ilu- 
strowany. Warszawa, wydawcy Pajcwaki i 
Szulc, redaktor J. M. Kamiński, 1871 — 80. 
folio. 

Kometa, tygodnik jodo-bromowy, wydawa- 
ny przez (iniewosza. Iwonicz, 1872, fol. NN. 
około 10 (litogr.). 

Korespondent płocki. Płock , wydawca Z. 
Rościszewski, redaktor J. Dunkel, wychodzi 
dwa razy na tydzień. Wydawany od r 1876, 
folio. 

— rolniczy, łiandlowy i przemysłowy. War- 
szawa, wydawca Lesznowski, redaktor Koe- 
nig, w 4ce, wychodzi tygodniowo przy ga- 
zecie warszawskiej jako dodatek bezpłatny. 

Kórniczanin, wyd. Z. Celichowski. Od 1 lu- 
tego 1875. Kórnik, w 4ce. 

Kosmos, czasopismo polskiego towarzystwa 
przyrodników imienia „Kopernika". Lwów, 
redaktor Br. Radziszewski, w 8ce, rocznie 12 
zeszytów. 

Kronika codzienna. Lwów, 1876 — 77, folio. 
Redaktor Lib. Zajączkowski. 

— lekarska. Dwutygodnik naukowy, po- 
święcony przeglądowi postępów nauk lekar- 
skich (tylko rocznie lub półrocznie). 

— polska (dalszy ciąg dwutygodnika pol- 
skiego) miesięcznik). Lwów, 1878, od dn. 15 
Maja, w 8ce. 'Red. Ant. Mańkowski. 

— rodzinna. Warszawa, wyd. i red. A. z Ch. 
Borkowska, w 4ce, wychodzi od r. 1867, ro- 
cznie 24 num. 

— współczesna. Kraków, wvd. Wlad. Cza- 
plicki, 1879, w 4ce, NN. 9, od 1 Czerwca do 
27 Lipca. 

Krynica (czasop. na czas kąpielowy). Kra- 
ków, rok. V. 1877, w 4ce. Red. Zieleniewski. 

Księga pieśni. Warszawa, 1871, wydawca 
Michaud. 

Kurjer codzienny, dziennik. Warszawa, wy- 
dawca K. Kucz, redaktor Aleksandrowicz, 
fol., wych. od r. 1865 — 80. 

— litewski od 1760 do 1863 poczem p. t. 
Gazety Wileńskie 1764 i nastf p„ i znów w r. 
1803 do 22 Czcrwcft 1804 p. t. Knryer nt«w- LfiCH — OGRODNIC 137 ski, fol. Od 2 lipca 1804 do końca r. 1804 
pod tyt. Gazeta Wileńska. 

— lubelski. Lublin. Po śmierci Liedtkego 
objął redakcyą Władysław Kossakowski, dru- 
karz. Po tego' zgonie Ant. "Wdowiński, a od 
1 Stycznia 1875 Red. Teof. Głębocki 

— lwowski, 1872. 

— Nowojorski, czasop. polskie w Ameryce. 
Nowy York od 9 grudnia 1875 — 7G, folio. 
Wyd. Alex. Zadebowski. 

— poranny i antrakt. Warszawa, wydawca 
i redaktor F. Fryzę, fol., wychodził od r. 
1877, codziennie (i w święta). 

— poznański, od kwietnia 1871 — 74. Po- 
znań, Życłiliński. 

— rolniczy (dodatek do Gazety Rolniczej). 
Wydawca Rajm. Wyszkowski. Wydawany 
w Warszawie od r. 1872, w 4ce. 

— świąteczny. Warszawa, wydawca i re- 
daktor A. Łaszczyński, w 4ce, wychodzi od 
r. 1864 w każdą niedzielę i święto uroczyste. 

— teatralny lwowski. 1870 — 71, w 4ce, od 
d. 4 Listopada 1870. Red. Jul. Stańko. 

— warszawski, dziennik. Warszawa, wy- 
dawca G. Gebethner, redaktor Benni, kieru- 
jący Wacł. Szymanowski. 

Lech (tygodnik poświecony nauce, rozryw- 
ce i sprawom słowiańsliim). Poznań, od 1 
Stycznia 1878 — 79, w 4ce. Red. Józef €ho- 
ciszewski. 

Leszek Biały, pamiętniki patryoty dla dzieci, 
przez St. Jachowicza i Ig. Chrzanowskiego. 
Warszawa, 1831. 

Lutnia, zbiór poezyi, T. II. Lipsk, Brock- 
haus, 1863 — 65. 

Łowiec, pismo miesięczne poświęcone my- 
ślistwu. Lwów. 

Męczennicy. Nr. 1. Warszawa, 1 Maja 1862, 
w 4ce. 

Medycyna, czasopismo tygodniowe dla le- 
karzy praktycznych. Warszawa, wyd. dr. J. 
Rogowicz, redaktor dr. Benni, w 8ce, wycho- 
dzi od r. 1871, rocznie 52 num. 

Merkury, czasopismo poświęcone ogłosze- 
niom ze wszystkich gałęzi przemysłu, handlu, 
rękodzieł i gospodarstwa. Lwów, wydawca L. 
Zubalewicz, 1880, fol. 

Messager (Le) Polonais. Kontynuacya pisma 
L'Echo do la Pologne od 2 Maja do 30 Czer- 
wca 1831. 

Miesięcznik Galicyjskiego towarzystwa o- 
chrony zwierząt, Lwów. 

Mody paryzkie. Pismo illustrowane dla ko- 
biet. 24 numerów rocznie. 

Monika. Redaktor Kar. Miarka 1877. 

Mucha, tygodnik humorystyczny illustrowa- 
ny. Warszawa, wydawca i redaktor F. Fryzę, 
folio, wychodzi od Stycznia 1871—1880, ro^ 
pznie 52 num. Muzeum sztuki europejskiej. Serja II. Ga- 
lerje włoskie. Warszawa, Gliicksberg, 1874, 
w 4ce. 

Na dziś, pismo zbiorowe. Kraków, 1872, 
w 8ce. Kirkor A. H. 

Niańka (czasopismo dla dzieci) w Prusiech 
zachodnich 186... 

Niedziela, tygodnik dla rodzin chrześciań- 
skicli. Poznań, red. Apol. Tłoczyński, 1874 — 
1876, w 4ce. 

Niewoli (stulctnićj ) rok I. Poznań, 1852, w 8co. 

Niwa (dwutygodnik) naukowy, literacki i 
artystyczny. Warszawa, wydawca M. Godlew- 
ski, redaktor J. Szenman, w 4ce, wychodzi 
od r. 1872, rocznie 24 zeszytów. 

Nova polonica ex comitiis grodnensibus. Co- 
lon, 1728, w 4ce. 

Nowiny z Moskwy albo wota z traktatów y 
consulty panów radnych ziemi moskiewskiój. 
1634, w 4ce. 

— świeże albo relacya pewna z Niemiec 
od Gustawa. 1632, w 4ce. 

— pismo codzienne, poświęcone polityce, 
sprawom społecznym, naukowym i artysty- 
cznym. Warszawa, wydawca i redaktor E. 
Piltz, folio, (wychodzi codziennie nie wyłącza- 
jąc niedziel i świąt) od , r, 1878, w 4ce. W r. 
1879 — 80 redaktor A. Świętochowski. 

— pismo przemysłowo handlowe, polityczne 
i społeczne. Lwów, druk. Związkowa, od 14 
Lutego 1 880, w 4ce. Wydawcy* Żcgota Grzy- 
biński, Alex. Pilarski, redaktor Tad. Roma- 
nowicz. 

— z wychodżtwa i kraju. Londyn, od 15 Sty- 
cznia 1872, dwa razy w miesiąc. Red. M. K. 
Wierzbicki. 

Noworocznik kaliski. Kalisz, 1875—76, w 8ce. 

Nowości, czasopismo poświęcone ogłosze- 
niom z dziedziny gospodarstwa, handlu i 
przemysłu, rozsyłane darmo w 5000 egzem- 
plarzach. Przemyśl, redaktor Jan Skwirzyń- 
ski, druk. Jana Cara, Nr. 1 dnia 5 Grudnia 
1879 — 80. 

Nowy Czas (tygodnik). Cieszyn, 1879, 

Ognisko domowe, tygodnik. Warszawa, wy- 
dawca Noskowski, redaktor Br. Przyrembel, 
w 4ce, wychodzi od r. 1873, rocznie 52 num. 

Ogniwo, dwutygodnik literacki, naukowy i 
społeczny. Kołomyja, wyd. Henr. Machnicki, 
red. Stan. Tokarski, 1877, w 4ce, 

— (tygodnik). Brooklyn (w Ameryce), wyd. 
T. D. Janicki, red. Stan. Artwiński, 1879, 
w 4ce. 

Ogrodnik polski (dwutygodnik), pismo illu- 
strowane Warszawa, redaktor Edm. Jankow- 
ski, współwydawcy Wład. i Józ. Kaczyńscy 
i Franc. Szanior, 1879 — 80, w Sce. Zarazem 
Biblioteka Ogrodnika polskiego, arkuszami od 
1 Stycznia 1880. 

— dodatek do Wiarusa 1874. 

18 13% OMNIBUS - PRZEGLĄD Omnibus pokiicki. Stanisławów, J. Daakie- 
wicz, ISTlt, w 8co, zesaytaini. 

Opiekun ilomowy, i)i.smo tyfjodniowe, spra- 
wom wycliowania, rzoczoni społecznym, nauce, 
litoratiirzo i sztuce poświęcone. Warszawa, 
wydawca .1. Korzeniewski, redaktor 11. l'c- 
rzyński, wycli. od r. lH<;r», rocznie 52 niiua., 
z dodatkiem lL'fu tomów powieści. 

— domowych i pożytecznych zwierząt, pi- 
smo tyjjod. iliiistrowane. Warszawa, re(i. F. 
Grajnert, ISSO, w 4ce. 

— dzieci naszych. Lwów, 1871 — 72, w 4ce 
inaK\j. Kisielewski. 

— polskich dzieci. Lwów, 1870, w Ice. Ki- 
sielewski. 

— dzieci. Rok X. Lwów, 1873, w 4ce. A. 
Kisielewski. 

Orędownii(, pismo poświęcono sprawom po- 
litycznym i społecznym. Od 1 Kwietnia 1871 
do 1874. Poznań, red. Szymański, folio. 

Orzeł pt)iski. Kraków (w Ameryce), po ro- 
ku 1872 ustał nieł)awem. 

Oświata, tygodnik. Poznań, 1876—80, w 4ce. 
Rzepecki. 
Padalec. Tarnów, ISłJf), fol. K. Jakubowski. 

Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydział 
matematyczno przyrodniczy. 

— Toż. Wydziały filologiczny i historyczuo- 
filozołiczny. Kraków, od 1874, w 4ce. 

— kielecki na r. 1870. Kielce, 1871. Liliana. 

— Towarzystwa lekarskiego. Warszawa , 
nakład Towarzystwa lek., redaktor Dr. J. Ko- 
gowicz, w 8ce, wychodzi od r. 1810 — 80. 

— towarzystwa nauk ścisłych. Paryż. 1876, 
w 4cc. 

Perełka. Almanak. Warszawa, 1851. 

Piast, pismo polityczno polemiczne, poświe- 
cone sprawie polsko katolickiej. Lwów, red. 
St. Stojałowski, od 25 Września 1S76, do 13 
Grudnia 1877, w 4ce. 

Pielgrzym, pismo religijne dla ludu. Rok U, 
III i IV. 1870—72, w Bce. Red. ksiądz Keller. 

— Missouri (w Ameryce), 1872, ustał we 
wrześniu 1874, zmieniony na Gazetę polską 
katolicka w Chicago. 

Pochodnia. Kraków, od Pażdz. do Grudnia 
1872, w 4ce, NN. 6. Red. Wal. Tomaszewicz. 

Poczta królewiecka. Od 6 Sierpnia 1718 do 
28 Grudnia 1720, w 8ce. Wydawca Cenkier. 

Podchorąży. Warszawa, 1831, Nrów 3, w 8ce, 
Nr. 4ty p. t.: Szpieg patryotii. 

Pomyślność, pismo do wszelkich ogłoszeń 
poświęcone przemysłowi. Poznań, od 9 Kwie- 
tnia 1870, w 8ce. Red. Marc. Kamieński. 

Poradnik gospodarczy (po polsku i po niem.). 
Królewska Hutji, 1871—72, w 4ce. Kar. Miarka. 

— przemysłowo-rolniczy illustrowany. Wy- 
dawca Alfr. Szczepański, od r. 1874 w Kra- 
kowie wj^dawany, w 4ce. Postęp rolniczy, organ przemysłowogospo- 
darcAy prowincyi szląskiej. Hytom, wydawca 
i redakt»)r St. Przyniczyński, wydawany od 
r. 1877, fol., rocz. 24 num. 

Praktyczny hodowca. Pismo poświecono ho- 
dowli zwierząt (dwutygodnik). Hrody, 1880. 

Prawda. Londyn, od 24 Września 1873, fol. 
Wyd. J. Zborowski ((lwutj'go<lnik). 

— Nr. 1 i 2. Kielce, 1862, w 4ce. Nr. 3—7. 
Lw(»w, 1863, w 8oe. 

— Tygodnik kultury liis(or3'czn('J dla oświa- 
ty ludu. Katowice, wyd. P. Kamiński, 1874, 
w 4ce. Od r. 1870 wychodził. 

Piawnik, tygodnik. Lwów, J. Czemeryński, 
w Ice, rocznie 52 num. 

Ptomyczek, pisemko poświęcone młodzieży. 
Kr.ik(')w, wydawca łl. Tarczyński, 1872, w4ce, 

NN. 2 (iitogr.ifow.). 

Promyk (dwutygodnik dla dzieci). Poznań, 
1871. Lwów, 1872, w 8ce. Red. Wł. Bełza. 

Przegląd archeologiczny. Lwów, NN. 3 (wy- 
chodził od 20 Kwietnia 1876 co miesiąc), ro- 
cznie 12 num. 

— ekrmomiczny. Tygodnik poświęcony spra- 
wom gospodarczym, łiandlowym i przemysło- 
wym. Lwów, red. Franc. Krzysztofowicz, 1875, 
w 4ce. 

— etnograficzno-historyczny i literacki, po- 
święcony badaniom Polski i krajów sąsiednich 
(w trzech język.ich polsk., niem. i fran ). Kra- 
ków, redaktor Duchiński, 1875, w 4ce, NN 6. 

— katolicki. Warszawa , wyd. i red. ks. 
Sotkiowicz, w 4ce, wychodzi od r. 1862 — 80. 

— krytyczny, pismo miesięczne. Kraków, 
wydawca Wł. L. Anczyc, reił. W. Zakrzew- 
ski, od r. 1874, w 4ce. 

— lekarski, organ Towarzystwa lekarskie- 
go krakowskiego i Towarzystwa lekarzy ga- 
licyjskich we Lwowie, wycłi. w Krakowie od 
r, 1863, rocznie 52 num. 

— leśniczy, czasopismo miesięczne, od Sty- 
cznia 1876. Poznań, wyd. i red. J. Rivoli, 
w 8ce, rocznie 12 num. 

— muzyczny. Lwów, redaktor Rud. Schwarz, 
od 20 Stycznia L">77, w 8ce. 

— polski. Kraków, Redaktor H. Zathey, 
1880, w 8ce. (Od Października 1874 do Czer- 
wca 1875, pod tytułem Przegląd miesięczny 
Redaktor J. Skrochowski.) 

— postępu nauk lekarskich we wszystkich 
j6j gałęziacłi i we wszystkich krajach. Wych. 
od r. 1*872, rocznie 5 zeszytów. 

— sądowy i administracyjny. Lwów, reda- 
ktor Karol Stromenger, od r. 1876, w 4ce. 

— sprawy wschodniej, kwartalnik. Kraków, 
wyd. J. Kominkowski, 1877, w 8ce, Nr. 1. 

— techniczny, pismo miesięczne, poświę- 
cone sprawom techniki i przemysłu. Warsza- 
wa, wyd. i red. S, Kossuth, w 8ce, wych. od 
r. 1874, rocznie 12 zeszytów. PRZEWODNIK - SZEWC 139 — tygodniowy życia społecznego, literatu- 
ry i sztuk pięknych. Warszawa, wyd. i red. 
A. Wiślicki, fol., wychodzi od r. 1865, rocznie 
52 mun. i 12 tomików powieści. 

Przewodnik bibliograficznj'. Miesięcznik dla 
wydawców, księgarzy antykwarynszów, Jako 
też czytających i kupujących książki. Kra- 
ków, redaktor Wład. Wisłocki, od Lipca 1878 
do 1880, w 8ce. 

— gospodarski (miesięcznik). Lwów, od 1 
Stycznia 1871. Jabłonowski An. 

— naukowy i literacki (dodatek do Gazety 
Iwowskiój. Wych. od r. 1873 — 80, rocznie 
12 zeszytów. Redaktor Wł. Łoziuski. 

— wiejski. Wydawca Zienkowicz Leon. 

Przyjaciel. Wyd. Ign. Danielewski. Toruń, 
od 9 grudnia 1875, fol. 

— dzieci , pismo tygodniowe. Warszawa, 
wyd. i red. J. K. Gregorowicz, w 4ce, wych. 
od r. 1861, 52 nura. 

— dzieci i młodzieży. Chełmno, 1871 — 72. 
Chociszewski. 

— ludu, pismo dla narodu polskiego w A- 
meiyce. Chicago, 1876 — 80. Red. J. Wen- 
dziński. 

— ludu, der Volksfreund. Olsztynek (od 2 
Czerwca 1849 do 30 Marca 1850 (tygodnik). 
Redaktor Dudek. 

— ludu pruski. Królewiec, 1863 — 74, w 4ce. 

Przyroda i przemysł (tygodnik popularno- 
naukowy), poświecony rozpowszechnianiu na- 
uk przyrodniczych i ich zastosowań do prze- 
mysłu. Warszawa, od r. 1871 —80, wj^d. S. 
Sunderland, red. J. Lesman. 

Przyrodnik (kwartalnik). Lwów, Wajgel i 
Maryan Łomnicki, od Kwietnia 1871. 

Przyszłość, organ młodzieży polskiej. Zii- 
rich, 1873, w 4ce. 

Pszczółka Lwów, wydawca X. Stojałowski, 
rok VI, 1880, w 4ce, w r. 1875 w 8ce. 

Rathgeber (Der) ein morał. Wochenblat od 
1 Sierpnia 1761 w Warszawie: Ein Wochen- 
blatt wyd. po 1 kartce co poniedziałek, w do- 
mu Jędrzeja Berendta, kwartalnie 3 tynfy. 

Rękodzielnik (wznowiony). Lwów, od Kwie- 
tnia 1871. 

Rocznik Akademii Umiejętności w Krako- 
wie, 1876 - 78, w 8ce. 

— sceny polskićj w W. X. Poznańskiem 
i Prusach zachodnich, w roku 1870. Poznań, 
1871. 

— literacki. Warszawa, 1872. 

— teatru lwowskiego 1860 (w r. 1862 p. t. 
Pamiątka), w 12ce. Knapczyński. 

Rolnik (tygodnik). Pelplin, 1870 (ustał w tym 
roku). 

— czasopismo dla gospodarzy wiejskich , 
organ urzędowy c. k. Towarzystwa gospodar- stwa galicyj.skiego i Towarzystwa ku pod- 
niesieniu chowu koni. Lwów, w 8ce, W3'ch. 
od r. 1868, rocznie 12 zeszytów. 

Rozporządzenia i wiadomości policyi naro- 
dowej. Warszawa, 1863, w 8ce folio. 

— wydziału policyi. Nr. 1. Warszawa, 31 
Sierpnia i863, w 8ce. 

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wy- ^ 
działu historyczno -filozoficznego Akademii 
Umiejętności. 

— Toż, raatematyczno-przyrodniczego. 

— Toż, filologicznego. Kraków, od r. 1874. 

Ruch literacki. Lwów, 1874 — 76, w 4ce. 

— społeczno- ekonomiczny. Poznań, od r. 
1876, w 8ce, wychodzi dwa razy na miesiąc. 
Red. Tad. itamieński. 

Rządca polityczny. Wyd. Anastazy War- 
gocki, 1773, w 8ce. 

Rzemieślnik polski (illustr.). Londyn, folio, 
Nrów 2. 

Salon paryzki. Kraków, red. Faust Filasie- 
wicz, druk. Korneckiego, 1879, Nrów 3 (Paź- 
dziernik i Listopad), folio. 

San. Czasopismo społeczno - ekonomiczne. 
Redaktor Stan. Kossecki, 1879 — 80, fol. (ty- 
godnik). 

Skarbnica, pismo poświęcone sprawom sto- 
warzyszeń, spółek i banków. Lwów, 1872, T. 
Romanowicz. 

Sławianin. Rok IV, 1871. 

Służba zdrowia publicznego. Lwów, 1872. 
Red. Zygm. Dobieszewski. 

Spójnia Lwów 1880 (dwutygodnik). Red. 
odpow. Jan Ihnatowicz, redak. F. H. Marty- 
nowski. 

Stańczyk, czasopismo humorystyczne iłlu- 
strowane. Wyd. M. Dzikowski. Odpowiedzial- 
ny za redakcyą Jul Piotrowski. Nr. 1 d. 6 
Kwietnia 1880. 'Lwów, w 4ce (dwutygodnik). 

— Miesięczny, humorystyczne - satyryczny 
dodatek Nadwiślanina, w 8ce. 

Strażnica polska, dwutygodnik polityczno- 
ekonomiczno społeczny. Lwów, redak. .1. N. 
Gniewosz, 1879 — 80, w 4ce. (Razem ze Sztan- 
darem.) 

Strzecha ojczysta, pismo dla rodzin polskich. 
Rok I. Lwów, 1879, w 4ce. 

Świat, tygodnik illustrowany dla młodzieży 
i dzieci. Warszawa, 1876 — 80, wyd. i red. A. 
Wiślicki, rocznie 24 num., w 4ce. 

Świt (tygodnik). Lwów, wyd. R. Starkel i 
Br. Zawadzki, 1872, w 4ce, NN. 35. 

— (tygodnik). Tarnopol. 

Swoboda. Nowy-York, od 15 Marca 1872, 
co piątek. Red. Jul. Drozdowski. Po roku 
1872 ustała. 

Szewc postępowy. Dwutygodnik poświęco- 
ny interesom "szewców. Wydawany staraniem 
korporacyi lwowskiej 1880. 140 SZKOŁA - ZIEMIANIN Szkoła, tygodnik pedagogiczny, organ To- 
warzystwu pedagogicznego, wy eh. w© Lwo- 
wie, od r. \ms - 80. 

Szlązak (tygodnik), Pszczyna, 1879. 

Sztandar polski, dwutygodnik polityozno- 
okononiiezno-społeczny. Redaktor J. N. Gnie- 
wosz. Lwów, druk. Anny WajdowiczowiJj , 
lg7«> — 80, w 4co (zarazem Strażnica). 

— (tygodnik). Poznań, od 1 Kwietnia 1880. 

Towarzysz pilnych dzieci. Kcd. Wł. Bełza. 
Lwów, 187G — 80, w 4co (co dziesięć dni). 

— Lwów, od 2 kwietnia 1870, w 4ce, NN. 
12. Red. A. L. Skerl. 

Tydzień. Piotrków, wydawca i redaktor M. 
Dobrzański, fol., wychodzi od roku 1870, co 
tydzień. 

— Lwów, od 6 września 1874 — 80, w 4ce. 
Redaktor Rogosz, póżnit^j Abakanowicz. 

Tygodnik. Lwów, 18G3, 1 kwartał redaktor 
Wład. liapacki, potem Henryk Nowakowski 
(kwiecień, czerwiec). 

— gómo-szlązki. Pszczyna, 1848. Redaktor 
Szemmcl. 

— iłlustrowany. Warszawa, wydawca J. 
Unger, redaktor L. Jenike, fol., wych. od r. 
1859 — 80, rocznie 52 nura. 

— mód i powieści, z dodatkiem illustrowa- 
nym ubrań i robot kobiecych. Warszawa, 
wyd. i red. J. K. Gregorowicz, fol., wych. od 
r. 1861 — 80, rocznie 52 num. 

— naukowy i literacki. Lwów, 1866. Twar- 
dowski, póżniij Zamorski. 

— niedzielny. Lwów, od roku 1867 — 74, 
w 4ce. (Dodatek do Gazety Narodowej.) 

— polski na wegierskićj ziemi. Peszt, od 
Kwietnia 1872, NŃ. 5. Red. Ferd. Zgórski. 

— powieści. Poznań, od roku 1788, w 4ce. 
Red. Tad. Kamieński. 

— powszechny (iłlustrowany). Warszawa, 
wyd. i red. M. Orgelbrand, fol. 

— przo.mysłowo-handlowy. Warszawa, red. 
Czarnocki, r. 1873, ustał z końcom Grudnia 
1873. 

— rolniczy. Warszawa, wyd. L. Sygetyń- 
ski, red. J. Loewenbt^rg, w 4cc, wycłi. od r. 
1872, rocznie 52 num. 

— romansów i powieści. Warszawa, wyd. 
i red. S. Lewental, w 4cc, wych. od r. 1869 
do 1880, rocznie 52 num. 

— wileński. Tom I i II redaktor Lelewel. 
Tom 11 — XIII redaktor Mich. Olszewski. 

Ucikinier. Chocim, 1 Kwietnia 1864. Uciki- 
nierstwo NN. 3. Londyn, w Czerwcu 1864, 
w 4ce (autografowane). 

Ukrainiec. Kijów, 186.. roku, w 4ce, NN. 5 
(autogratowane). 

Upominek wileński. Wilno, 1879, w 8co. 
Urzędnik, czasopismo poświęcone sprawom 
urzędników wszelkich zawodów. Przemyśl, redaktor Jan Skwirzyński, drak. J. Cara, 
wyd. od Marca 1879 — 80, w 4ce. 

Warchoł (pismo humor.). 22 Grudnia 1878, 
w 4ce, wyd. M. liieniacki. 

Warta (tygodnik). Poznań, 1874 — 80, w4ce, 
L. Rzepecki, 

Wędrowiec, pismo illustrowane, obejmujące 
podróże. Warszawa, wydawca J. Unger, re- 
daktor F. Sulimierski, w 4ce, wych. od roku 
1863 — 80, rocznie 52 num. 

Wiadomości farmaceutyczne. Warszawa, wy- 
dawnictwo Tow. farmaceut., redaktor Mrozow- 
ski, w 8ce, wychodzi od r. 1H74, rocznie 12. 

— kościelne. Lwów, od r. 1873 — 78, w 4ce, 
wyd. Otto Iłołyński. 

— z pola bitwy. Warszawa, od 10 Lutego 
1863, w 4ce, NN. 15 i trzy bez numeru. 

— warszawskie extraordynarvjne tygodnio- 
we. 1778 — 79. w 4cc, dr. GrOla, po lY, ar- 
kusza (nie polityczne). Nr. 12 dn. 1 Stycznia 
1779. 

— werdauskie missyjne. Cieszyn, 1871— 75, 
w 8ce. (Miesięcznik dodat. do Zwiastuna.) 

Wiec, czasopismo od 22 Stycznia 1875. Zii- 
rich, w 4cc. Red. Ben. Hora. 

Wieczory rodzinne. Czasopismo illustrowane 
tygodniowe dla dzieci. Redaktorka Ludwika 
Haukowa. Warszawa, druk. Ziemkiewicza, 

1880, w 8ce. 

Wiek, dziennik polityczny i społeczny. War- 
szawa, wyd. i red. K. Zaleski, fol., wych. od 
r. 1873-80. 

Wieniec, pismo illustrowane (dwa razy w ty- 
dzień). Warszawa, Orgelbrand, 1872, od Igo 
Stycznia, w 4ce. Red. Bogusławski. 

Wieść, pismo polit. literac. (dwutygodnik). 
Lwów, od 1 Stycznia 1874, w 4ce, ustało 1 
Października. 

Wisła (tygodnik). Radom, druk. Trzebiń- 
skiego, od Kwietnia 1871. J. B. Rogojski. 

Wola, pismo literackie (trzy razy w mie- 
siąc). Lwów, od Maja 1871, w 4ce. Red. Te- 
ofil Szumski. 

Zapiski polityczne 1 — 10. Lwów, Wild, 
1871, w 8ce. 

Zdrojowiska, tygodnik kąpielowy wydawa- 
ny przez Lutostańskiogo. Kraków, 1872 — 74, 
w 4co. 

Zdrowie, dwutygodnik popularno-naukowy, 
poświecony naukom przyrodniczym i hygje- 
nie. Warszawa, dr. J. Brzeziński, redaktor 
dr. K. Dobrski, w 4ce, wychodzi od r. 1878, 
rocznie 24 num. 

Zgoda. Organ towarzystwa „Dorsze Szulom". 
Lwów, od 3 Sierpnia 1877, w 4ce. Wydawca 
Bern. Goldmann. 

Ziemianin, tygodnik przemysłowo-rolniczy. 
Organ centralnego Towarzystwa gospodar- 
skiego w W. ks. Poznaiiskiem. Poznań, wych. 
od roku 1852, rocznie 52 num. ZORZA - CZECHOWSKt Hi Zorza, pismo illnstrowane tygodniowe dla 
ludu miejskiego i wiejskiego. Warszawa, wyd. 
i red. S. Przystański, w 4ce, wych. od roku 
1866, rocznie 52 num. 

Zwiastun ewangieliczny. Cieszyn, w 8ce, 
wych. od r. 1873, rocznie 24 num. 

Związek (tygodnik). Lwów. 

Życie duchowne, pismo spirystycznc. R. 1. 
Nr. 1. Lwów, StyczeA 1875, w Sce. Red. Henr. Ćwikliński. Czasopismo towarzystwa aptekarskiego, wy- 
chodzi od r. 1871 — 73 raz na miesisic w ob- 
jętości arkusza druku, w r. 1874 — 79 dwa 
razy na miesiąc w objętości 1 — 3 ark. dru- 
ku, redaktor w r. 1871'— 73 Władysław Tę- 
pa, w r. 1874 — 79 Mieczysław Dunin Wąso- 
wicz i Bronisław Radziszewski (w r. 1876 
Julian Grabowski i Br. Radziszewski), wy- 
dawca Tow. aptekarskie. Lwów, w drukarni 
E. Winiarza, od r. 1871 — 72 w I Związko- 
wej drukarni, a od. r. 1873 w drukarni Gaz. 
Naród. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1871 
do 1879, w 8ce, prenum. roczna od r. 1871 — 
1873 3 złr., w r. 1874 4 złr., w 1875 — 79 
rocznie 4 złr. 30 et. 

Rocznik I 1871 - 72, Nr. 1 — 12 (od 15 
Kwietnia 1871 do 15 Marca 1872), str. 4 i 192. 

Rocznik U, 1872 — 73, Nr. 1 -12 (od 15 
kwietnia 1872 do 15 Marca 1873), str. 192. 

Rocznik III, 1873 — 74, Nr. 1 — 24 (od 1 
Czerwca 1873 do 15 Czerwca 1874), str. 380. 
Red. Bron. Radziszewski. 

Rocznik V, 1876, Nr. 1 — 24 (od 1 Stycznia 
do 15 grudnia 1876), str. 420. Redaktor Jul. 
Grabowski. 

Rocznik VI, 1877, Nr. 1-24 (od 1 Stycznia 
do 15 Grudnia 1877), str. 434. Red. Br. Ra- 
dziszewski, druk. I Związkowej drukarni. 

Rocznik VII, 1878, Nr. 1 — 24 (od 1 Sty- 
cznia do 15 Grudnia 1878), str. 394. Redaktor 
odpowiedzialny B. Radziszewski, redaktor kie- 
rujący Miecz. Wąsowicz. 

Rocznik VIII, 1879, w 8ce. Od N 13 druk. 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana. Współpraco- 
wnicy M. Nencki, St. Janikowski, G. Dragen- 
dorff, E. Reichardt, G. Mrozowski i Jan Macura. 

Rocznik IX, 1880. 

— towarzystwa technicznego we Lwowie. 
Lwów, nakł. towarz., z I Zwiąż. druk. w Ho- 
telu Żorża, 1874, w 4ce. (Z. I.' obejmuje arty- 
kuły W. Wolskiego, J. Jagermanna, R. Gost- 
kowskiego.) Wychodzi w zeszytacli dwumie- 
sięcznych pod redakcją .lana Frankego, pro- 
fesora mechaniki. Przedpłata wynosi 4 złr. 
rocznie (Wychodzi z tablicami litografowa- 
nemi. Rok IV, 1877. 

Czasowniki ob. Spis (1874). 

Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
przez jednego z posłów wielkiego sejmu na- 
pisane. (Obacz : Pamiętniki z ośmuastego wie- ku. Poznań, 1867, w Sce, Tom 7my.) Poznań 
1867, w 8ce. 

Czaszki ob, Kopernicki Iz. (187.5). 

Czcionka, pismo poświęcone sprawom dru- 
karskim wychodzi Igo i' l5go każdego mie- 
siąca, wydawca i odpowiedzialny redaktor 
Szczęsny Bednarski, od Nru 3go w)'dawca i 
odpowiedzialny redaktor Leon Zubalewicz (do 
końca istnienia pisma). Rok I — III. Lwów, 
z drukarni kraj. M. F. Poremby (rok II do 
końca z druk. ^Dziennika Polsk."), 1872 — 74, 
w 4ce, przedpłata kwaitalna 30 cnt. z Nr. 13 
do końca 36 et. 

Rok I od Igo Stycznia do 24 Grudnia 1872, 
Nr. 1 — 38, str. 152, od Nru 4go wychodzi 
Igo i 16go każdego mieś., od Nru l3go raz 
na tydzień to jest w każdą środę. 

Rok II. Tygodnik poświęcony sprawom 
drukarskim wychodzi we środę każdego mieś. 
od 4go Stycznia do 31 Grud. 1873, Nr. 1-52, 
str. 208, w drukami Dzień, polskiego. 

Rok III, od 29 Stycz. do 30 Kwietnia 1874, 
Nr. 1 — 12, str. 48, od Nru 12go wychodzi 
10, 20 i 30 każdego miesiąca. Z Nrem tym 
zrzeka się Zubalewicz redakcyi. 

— TożJ lata 1875 — 78. 

CZECH Józef. Krótki wykład Arytmetyki, 
przez Józefa Czecha. Wydanie siódme, w Wil- 
nie i Warszawie, nakład, i druk. Józefa Za- 
wadzkiego, typogr. Uniw. wileń., 1828, w 4ce 
mniej., str. 129 i rej. 

— ob. Czacki Tadeusz (Odezwa 1810). 

CZECH Józef li. Kalendarz krakowski na 
rok 1873. Rok 42. Kalendarz polski, ruski, 
astronomiczno-gospodarski i domowy na rok 
pański 1873 mający dni 365. Ułożony podług 
wieczystego kalenclarza przez stolicę apostol- 
ską pod dniem 13tym Stycznia 1853 r. dla 
dyecezyi krakowskiej zatwierdzonego. Na spo- 
sób F. X. Ilyszkowskiego, Fil. Med. Dr. na 
południk krakowski wyrachowany. Kraków, 
w księgarni J. Czecha, w druk. Uniw., 1873, 
str. 89 (I). 

Na rok 1874 (Rok 43), w druk. Paszkow- 
skiego, str. 80. 

Na rok 1875 (Rok 44), w druk. Paszkow- 
skiego, str. 67 (I). 

Na rok 1876 (Rok 45), w druk. „Czasu", 
str. 50, w 4ce. 

Na rok 1877 (Rok 46), w drukarni „Cza- 
su", str. 164. 

— Toż, na rok 1878, rok czterdziesty siód- 
my. Kraków, nakł. i druk. Czasu (Łakociń- 
skiego), 1877, w 4ce, str. 151. 50 cnt. 

— na rok 1879, rok 48. Kraków, nakł. i 
czcionkami druk. Czasu, 1879, w 4ce, str. 
108. 50 cnt. 

— Toż, na rok 1880, rok XLIX. Kraków, 
nakł. i czcionkami druk. Czasu, 1880, w 4ce, 
str. 166 i portret Zofii Potockiój. 50 cnt. 

Czechy ob. Czerny Fr. (Zawiązki 1872). 

CZECHOWSKI M. B. La vraie ćglise de Dieu 142 CZEMERTŃSKI - CZERNY et de Nołrp Spi(rnpur Ji^flns-Cłirist, par 

ministro du Saint EvHnfrilo, Orandson (Snisac). 
Ste-Cnii.y, imprimorii' .hmod, 1S66, w 8ce, 
Btr. 21. 

— L'Evnni:ilp ^tonicl ot raoooinplissoniont 
des proplićtios sur la vonno du SaiiYonr. Vol. 
I. Orandson, ranton do Vaiid (Snisso\ .Tnin 
1866 — r,7. Sainf r.l:iis«\ w 4oo. NN. 5L». atr. 
208. Vol. II. Saiiit-Hlaiso pres Noiiohutcl Jan- 
vier-D«5cembre ISfiSi, NN. 52, str. 208. 

— Paland: Skotsfli of hor liistory. Troat- 
mont of tlio .Tows. and law.s ooncornintr tłiein- 
polisph serfs and flioir froodom by the Czar 
Aloxandor II. Canso of flio prosont polisoh 
insurrertion. — ("limiiolopioal talilo of tlio 
Souvproie;nR of Pobind , and tho prinoipal 
event8 in tho roi^jno (tf each. Now - York , 
Baker et Codwin printors and publischers, 
1863, w 8pe, str. 51 i 1. 

— Thrillins: and instructive devpb»poments 
an exporienco of fiffoon yoars as Roman ca- 
tholio olorfryman and priost. By M. B. Cze- 
chowski, Minister of the Gospel. Boston, pu- 
blischod for the author 1862, w 12ce, p. I — 
XII, 1.T — 2Sr,. 

CZEMERYŃSKI Ign. S. Powszechne prawo 

rywatne austryaekio, dla użytku podręczne- 

o na wzór ElJin^ora ułożono. T.wrtw. nakład 

K. Wilda, 1872, w 8co, str. XLIII i 846. 4 złr. 

— Powszechne prawo austryackie dla użyt- 
ku podręcznego, wydanie drupie, tom I, ze- 
szyt 3. Lwów, druk. Gazety narodowćj, 1878, 
w 8ce, sfr. 230. 75 cnt. 

— Referat o Towarzystwach kredytowj^^ch 
przedstawiony „Wiecowi miejskiemu" we Lwo- 
wie dnia 15 i 16 Sirpnia (tak) 1874, przez 

sprawozdawcę Dra (Przedruk z NN. .34 i 

35 prawnika z r. 1874). Lwów, nakł. rod. Pra- 
wnika, druk. J. Dobrzariskipgo i K. Groma- 
na, 1874, w 8ce, str. 12. 

— ob. Prawnik (1877). 

Czemu powinienem w biblii czytać. Wyda- 
no od Towarzystwa ksiiiżoczok pobożnych, 
które jest w Ilamborku, drukowano n Akior 
mana i Wulfa, bez w. r. (po r. 1860), w 8cc. 
str. 4. 

Crepecki L. K. ob. Bielski Jan (Widok 1873). 

CZEPIELIŃSKI Flor. (irumatyka języka pol- 
skiego praktyc/.no-tcorotyczna, ułożona we- 
dług programatu oltowiąziijącego dla szkół 
Król. Polsk. Kurs 1 i II. V\'arszawa, autor, 
druk. Krokoszyiiskiog(), 1871 — 72, w 12ce, 
str. 144 i 230. Kurs 1. 40 kop.; Kurs II w 3 
Zeszytach p(» 35 kop. Za 3 Kursa 1 rub. 

— Początkowa nauka języka francuskiego, 
czyli metoda czytania połączona z tłumacze- 
niem, ułożona przez Kurs I. Warszawa, 

1873, w 8ce, str. 58. 30 kop. 

— Sława, opowiadania historyczne z dzie- 
jów starożytnycłi. Grecyja. Dla młodocianego 
wieku spisał. Ozdobione 20 wizerunkami słyn- 
nych ludzi. Warszawa, 1874, w 12ce, str. VII, 
344. 1 rub. 35 kop. — Słownik polsko-roBsyjski, adrainistracyj- 
no-sądowo technicznj'. Wydanie drugie zna- 
cznie powiększone. Warszawa, 1873, w 8ce, 
str. .380, 432. 3 rub. 

CZEPIŃSKI Michał. O uprawie wina w ogro- 
dach, skreślił b. włajiciciel ogrodów pray 

ulicach Marszałkowskiej, Ilożt^j i Wielkiej 
w Warszawie, autor dzieła: Powszechne o- 
grodnictwo z dwiema tablicami figur. War- 
szawa, nakład, i druk. Fol. Fryzę i Spółki, 
1874. w 8cp: str. 83. 60 kop. 

Czerkassya ob. Belkę Gustaw (1837). 

CZERKAWSKI Julian. Mowa kandydata 

na posła do Rady państwa, miana na zgro- 
nia(izoniu wyłiorczćm dnia 13 Stycznia 1874 
w sali ratn.^^zowój. Na końcu: Z drukarni .1. 
Dobrzańskiego i K. Gromana, w 8ce, str. 23, 

— Mowa przeciwko nadaniu oł)ywatel8twa 
honorowego p. O. Ilausnerowi, miana 9 Li- 
stopada 1878 r. na posiedzeniu Rady miasta 
Lwowa (odbitka z Czasu). Kraków, nakład, 
autora, druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 33. 

— ob. Kogo (1874). 

Czerlenkowscy bracia, opowiadanie z bardzo 
dawnych czasów (wierszem). Kraków, nakł. 
autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, 
w 8ce, str. 147. 

CZERMAK Boh. Polska za ćasu Kazimira 
Yelikeho. Praga, 1873. 

Czernauz Stadt ob. Wickenhauser Fr. Ad. 

(Bochotin 1874). 

Czerniaków ob. Warmiński J. (1861). 

Czerniccy ob. Radziwiłłówna 8. (1822). 

Czernichów ol). Szafoński M. 

(Czerniowce). Juventus caesareo-regii gy- 
mnasii CzernoYicensis e moribus et progres- 
su in literis censa exeunte anno scholastico 
1842. Czernovicii , typis Joannis Eckhardt, 
w 4ce, k. ni. 11. 

Czerniowiecka kolej ob. Ernst Wł. (Sekwestr 
1873). 

CZERNICKI Gustaw. Co się óniło pewnego 
razu i)anu (Jrelinkiewiczowi w Krakowie (a 
c(» pan Laboulaye autor francuzki zasłyszaw- 
szj' gdzieś, kazał śnić Anglikowi jakiemuś 
.lodocusowi w Londynie) (odbitka). Kraków, 
nakładom wydawnictwa Kraju, 1873, w 12ce, 
str. 50. 

Czernicki Mieczysław (a nie 3Iichał) ob. 
Miitner. 

CZERNY Franz dr. Enfdeckungsgeschichte 
der (Jabuii- uiid Ogowe-Liinder und die Ogo- 
we-Quellen (Separatabdruck aus d. Zeitschrift 
der (Jesellschaft f. Erdkunde, Bnd XI). Ber- 
lin, 1876, w 8ce, str. 200-238 i 241 — 279. 

— Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra 
Jagiollończyków (1402 — 1506), spisał na pod- 
stawie źródeł Dr Kraków, nakład atitora, 

druk. Czasu, 1871. w 8ce, str. VI i 140. Część 
egzemplarzy na ostatnićj stronicy ma mylnie 
wydrukowana liczbę 61.) 82'/, kop. CZERSKA - CZERWIŃSKI U3 — Die Wiikungen der Windę auf die Ge- 
staltung der Erde. Ein Streifzug in Gebiete 

der physikalischcn Geographie von Mit- 

gUetl der k. k. Geograph. Gosellschaft in 
Wien. Rlit ciner Kartę. Gotha, Justus Perthos, 
1876, w 4cc, 8tr. IV, 53. (Petormann Mitthci- 
lungen aus Jiistus Perthes Geogr. Anstalt. 
Erganzungsbeft Nro 48.) 

— O wytworzeniu się gór. (Odbitka z III 
tomu Pamiętnika Towarzj^stwa tatrzańskiego.) 
Kraków, druk. Wh L. Anczyca i Sp., 1879, 
w 'Ice, str. IG. 

— Zawiązki państwowe i kościelne Czech, 

Polaki i Węgier, opracował Kraków, autor, 

druk. Czasu, 1872, w 8ce, str 178 i I. 1 rub. 

— Zmienność klimatu i jśj przyczyny na- 
pisał rozprawa odczytana na posiedzeniu 

Wydziału matematyczno-przyrodniczcgo Aka- 
demii Umiej, w Krakowie, odbytom dnia 20 
lipca 1877. (Odbitka z tomu IV Rozpraw Wy- 
działu matem, przyr. Akademii Umiej.) Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 63. 

— Znaczenie lasów zwłaszcza w góracłi i 
dla gór, skreślił .... prof. geografii przy Uniw. 
Jag. (Odbitka z III tomu Rocznika tatrzań- 
skiego). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 
1878, w 4ce, str. 19. 

Czerska ziemia ob. Lubomirski Tad. (Najda- 
wniejsze 1879). 

CZERSKI Jan. Garibaldi und die froireligio- 
se Reform in Italien. Schneidemiiid, 1861 (Lei- 
pzig, Friese), w 8ce, str. 31. 5 sgr. (4 wy- 
danie w tym roku.) 

— Die Hexenprozesse; tamże, 1863, w 8ce, 
str. 44. 6 sgr. (3 wydania.) 

— Die Jesuiten und der Jesuitismus. 4tc 
Auflage. Magdeburg, 1870 (Leipzig, Friese), 
w 8ce, str. 32. 4 sgs. 

— Der Nachlass des sterbenden Papstttiums. 
10 unverauderte Auflage. Schneidemiitjl (Leip- 
zig, Friese I, 1867, w 8ce, str. 44. 5 sgr. 

— Toż. 12te Auflage. Tamże, 1870, w 8ce, 
str. 44. 50 fen. 

— OfFener Brief an den Erzbiscliof von Po- 
sen und Gnesen, Herm Graf . Ledochowski 
ais Antwort auf seinen Hirtenbrief vom 17 
Sept. 1872. Scłineidemutil, 1873 (Berlin, Ru- 
benow), w 8ce, str. 12. 30 fen. 

— Die ewige Erbschaft; tamże, 1872, w 8ce, 
str. 56. 75 fen. 

— Stimmen der Todten aus der spaniaclien 
Inąuisition. Tamże, 1862, w 8ce, str. 48. 5 sgr. 
(4 wydania.) 

— Viertes ofFenes Sendschreiben an Papst 
Pius IX zu seinem 25 jiiłirigen Jubilaum am 
16 Juni 1871. 3 Aufl. Tamże, 1871, w 8ce, 
str. 24. 40 fen. 

— ob. Gerhard Fr. (1845), Hengei K. 

CZERSKI Sł. Anałecta eorum quae distaye- 
rat(?). Vilnae, 181 9, w 8ce. CZERTKOW. Opisanije drewnych ruskicłi 
monet. Moskwa, w typografii S. Seliwanow- 
skago, 1.S34, w 8ce. 

CZERWIAKOWSKI ign. Rafał i SCHWARZ L 

Index seniinura, qiiae hortus l)otanicus c. r. 
Cracovieusis mutuo commutanda offert e col- 
lectione anni 1871. Cracoviae, typ. Univers., 
1872, w 4ce, str. 20. 

— Toż, a. 1872. Tamże, 1873, w 4ce, str. 19. 

— ob. Bili Jan Jerzy (Najważniejsze grzyby 

1860). 

Czerwiakowski P. A. ob. Kresliane w Polszie. 

Czerwiec mały. Nabożeństwo do Najsłod- 
szego Serca Jezusowego. AYarszawa, druk. 
Czerwińskiego i Sp., 1872, w 16ce, str. 120. 
15 kop. 

— ob. Oesjardins E. (Wiązka 1872), Franco 
0. S. (Miesiąc 1877). 

CZERWIEŃSKI Bolesław. Aliquid przez 

Lwów, nakładem autora, z drukarni A. J. O. 
Rogosza, 1874, w 8ce, str. 46. 

— Na 50-letni jubileusz literacki J. I. Kra- 
szewskiego. Lwów, z drukarni E. Winiarza, 
1879, w 8ce, str. 4. 

— Uczony, poemat. Lwów, nakładem redak- 
cyi „Tygodnia", nakład w księgarni polskiej, 
drukiem A. J. O. Rogosza, 1875, w 8ce, str. 
18. 25 cnt. 

— Kilka uwag nad „Od<ą do młodości" Ada- 
ma Mickiewicza. (Rzecz odczytana na uroczy- 
stym obchodzie rocznicy śmierci A. Mickie- 
wicza, dnia 28 Listopada 1873.) Lwów, nakła- 
dem Towaz. bratniój pomocy Akademików 
lwowskich, 1874, w 8ce, str. 23. 32 cnt. 

Czerwińsk ob. Pieśń (1879). 

GZłLRWIŃSKI Alb. Dio Tiinze des XVI Jahr- 

huudcrtes und die alte franzósische Tanzschu- 
le vor Einfiihrung der Menuett, nach Jean 
labourofs Orchesographie herausgegeben, mit 
dem Portr. Thoinot Arbeau's 34 Fig. in Holz- 
schn. und 72 Notenbeispielen und Tanzmelo- 
dien. Danzig, Saunier, 1878, w 8ce, str. VIII 
i 140. 15 marek. 

— Contretanz-Buchlein. Theorie der Menuet 
der Lanziers, des Prinze Impćrial, und der 
Variótós Parisiennes, nebst Contretanz - Com- 
mando. 3 verm. Aufl. Danzig, Saunier, 1875, 
w 64ce, str. 43. 1 mrk. 

CZERWIŃSKI Johannes L (ur. 1847). Beitra- 
ge zur Pseudo leukaemie. Inaugural-Disserta- 
tion zur Eriangung der Doctorwiirde in der 
Medicin, Chirurgie und Geburtshiilfe, welche 
nebst beigefiigten Thesen mit Zustimmung 
der Hohen medicinischen Facultiit der Uni- 
yersittit Greifswald am 15 August 1879 Mit- 

tags 12 Uhr offentlich vertheidigen wird 

W estpressen. Greifswald, Druck der Uniwer- 
sitiits Buchdruckerei von F. W. Kunike, 1879, 
w 8ce, str. 25. v 

— Compendium der Thermotherapie ( Was- 
serkur.) von Dr Direktor der Thermothę-< 144 CZERWIŃSKI - CZUBIŃSKI rapeutidcben Waaserheil- Anstalt niicbat der 
"Wien-TrieRfer HałniKtation Kapponberf? (Stoi- 
nerhof) in StcitMinark. Wicn, ("oinniisions-Ypr- 
lag von Karl ("ztinnak I{iK'hlian«lluiiK fiir Mf- 
dicin iiiid Naturwissonsoliarten, 1875, w 8co, 
k. 1, 8tr. 17;'). 2 /Ar. 

— Rł'j;iilaiiiin obowiązujący w zakładzie 
leczonia wodą KiirsttMiłud' w jiobliżu miasta 
Kapfenl)erfj w Sfyryi. "\Varszaw;i, w drukarni 
M. ZiiMiikiowicza Krakowskie l'rz('dniit'ście 
Nr. IIT), 1877, w KJcc. str. 8. (Na końcu: 
Właściciel i Dyrokfor zakładu Dr. ('zorwiń- 
eki. Lekarz pomocnik Dr. Kupferscłiinied.) 

— Toż. B. w. Ul. i r. (1878), w IGce, str. 8. 

— Separat-Abdrurk des yom (Jcfcrtif^ten 
an Dr. Scłdedifa... und aii Dr. Wintcndfz... 
gericlitetcn und vou llincn in der Wiener 
balncolotjiscłien Zeifun.^- „Cur-Salon" ais ofłe- 
nes Scłireiben Ycrotfentliełitcn Briefes. Veriaf? 
des Grafcn vo!i Zedlwitz, Druck der typo- 
grapii. Oficin des Ernest Titze in l<'reivvalden 
1869, w 4ce, k. nlb. 2. Na końcu podpisany 
autor: Dr. Czerwiński Badearzt in l''reiwa!- 
waldon (Griifenberg). 

CZERWIŃSKI Józef. Technika matcryałów 
budowlanycłi, na podstawie specyahiycfi żn'»- 

deł ułożona przez Warszawa, A. B. lio- 

gucki, druk. okręgu nauk. warsz., 1878, w 8ce, 
Btr. r)-_>, 1 ni. i i taiilica. 30 kop. 

CZERWIŃSKI Ks. M. Mowa wypowiedziana 
w kościele 00. Karmelitów dn. 19 lutego 
1873 we Lwowie w czasie uroczystego nabo- 
żeństwa z powodu 400 letniej rocznicy uro- 
dzin Mikołaja Kopernika z portretem. Lwów, 
1873, w 8ce małćj, str. 32. 

Cześć Boga w Błogosławionej Broni.sławie 
zakonnicy Świętego Norberta klasztoru zwie- 
rzynieckiego przy Krakowie Protesce dla 
wygody pobożnycii i pomnożenia Chwały Pa- 
na Boga staraniem najprzew. w liogu Imć 
Panny Ewy Stidjieckiij Xieni pomienionego 
klasztoru nowo wydrukowana. Wydanie trze- 
cie. Kraków, drukiem Stanisława Gicszkow- 
bkiego, 1841, w 12ce, str. 83 (I). 

— Boża, albo krótki sposób nabożeiistwa 
codziennego. Wydanie siódme, powiększone 
dodatkiem nieszpornych psalmów, gorzkich 
żali i pieśni nabożnych. Alikołów, T. Nowac- 
ki, 1871, w 12ce, str. 336. 4 sgr. 

— boskiemu sercu Pana Jezusa. Warsza- 
wa, Czerwiński i .Sp., 1870, w IGce, str. 56. 
10 kop. 

— młodzieży ob. Dmochowski F. S. (1830). 

— wisielcom (wiersz). (Bez miejsca, daty i 
antora) (1863) w 8ce, kart. 1. 

Czeskie (artykuły) ob. Jelinek Ed. (Biblio- 
gratia 1877). 

CZESŁAW. Poezye, zeszj-t I. Warszawa, M. 
Orgelbrand, druk. K. Kowalewskiego, 1879, 
W I6c6, Btr. 94 i II. 50 kop. Częstoctiowa obacz Dmochowski Władysław 
(Widoki), Feliński St. (Obraz), Grabowski Br. 
(Kalendarz IK77i. Kalendarz (1H7.')), Kordecki 
ks. (1'aniit'fnik), Opisanije ikona (1877), Plan 
(I8i;i), Podarek (1862). 

Czetwertynski Jan Józ. ob. Ducrue (Discours 

1837). 

CZETYRKIN Roman. Pojaśnienie k §. 48 
ustawa (Ilia Karniaceutów. Wyjaśnienie tś. 48 
ustawy dla Karinaecutfłw w Warszawie dnia 
7 (19) Czerwca 18,39 r. Z ii|)oważnienia Dy 
rektora (iłównego Prezydujacego p. o. Głó- 
wnego Inspektora służby zdrowia. (Podpisa- 
no) Roman Czetyrkin, w 8ee, str. 7. (Po ro- 
syjsku i po polsku.) 

CZETZ Janos, liein Erselyi hadjarata 1848— 
1849. Irta Creto .Janos tabarnok farditotta. 
Komarami Iwan. Pest, 1868. 

CZEŻOWSKI Jwon. O. T. J. Korouacyja cu- 
downego obrazu Najśw. Maryji Panny pod 
wezwaniem Matki Miłosierdzia, w kościele 
00. Jezuitów w Stany wsi pod Brzozowem. 
Lwów, 1877, w 8ee, str. 87. 20 ent. 

— Wianuszek majowy, uwity z pobożnych 
westchnień i krótkich modlitewek odpusto- 
wych z dołączeniem aktu heroicznej miłości 
ku świętym duszom w czyścu cierpiącym. 
Lwów, 1877, w 16cc, str. 61. 15 cnt. 

— Żywot ł)łog. Jana Bcrchmansa anielskie- 
go młodzieniaszka Tow. .Jezusowego przez.... 
liWitw, z druk. zakł. naród. im. Ossolińskich, 
1866, w 8ce, str. IV i 83. 

CZIEDEKOWSKI Anion k. k. linanz-Wacłio- 
Respizieut. Wein und Fleisch - V'erzehrung8- 
Steuer ais Pacht-Objekt ani olłenen Lande 
und in nicht geschlossenen Stiidten. Ilandbuch 
fiir Vcrzehrungs-Steuer, Piicłiter, dereń Be- 
stellte und Aułsichts Organe, bo wie fiirPacht- 
lustige und (Jeschiiftsleute (ialiciens sammt 
Bukowina, Bóhmens, Schlesieus, und Miihrens 
bcarbeitet auf Grund bestehender Gesetze. 
Wadowice, Druck von Franz Foltin, 1874, 
w 8ce, str. 103. 

CZIKEL Teofil. Hodowla jedwabników w ma- 
łych ilościach, napisał Stanisławów, z dru- 
karni J. Dankiewicza, 1872, w 8ce, str. 8. 

Człowieka (Od) do ludzi. Lipsk, 1863, w 8ce, 
str. 45. 

Człowiek ob. Bętkowski Jan (1852), Bock dr. 
(1872), Darwin Karol (O pocłiodzeniu 1875), 
Dębicki Władysław (O zasadniczych 1876), 
Huxley T. H. 0. (Stauowisko 1874), Prawa. 

CZORNDHORA Fedor. Pysmo narodowciw 
ruskich do redaktora politycznej czasopisy 

„Ruś" jako protest i memoryał spysał 

Wiedeń, tyskom Sommera, 1867, w 8ce, str. 15. 

CZUBIŃSKI P. Trudy etnograficzesko-statis- 
ticzeskoj ekspedycyi w zapaduo-russkij kraj, 
snarjażenuoj J. K. Geograliczeskim Obszczest- 
wom. Jugo zapadnyj otdiel. Materjały i iz- 

sledowanja sobranuyje 1872. Zeszyt^łw 3. 

(Zapowiedziano zeszytów siedm.) CZUBSKl — CZYRNIAŃSKI 145 — ob. Majer J. (Charakterystyka 1879) , 
Trudy (1878). 

CZUBSKl Jan. Śpiewnik polski dla ochronek, 

szkół ludowych i wydziałowych, ułożył 

nauczyciel przy c. k. seminaryum nauczyciel- 
skiem męskiera we Lwowie. Część Isza dla 
ochronek' i klasy Iszćj. Lwów, nakładem To- 
warzystwa Pedagogicznego, 1880. 40 cnt. 

CZUDNOWICZ. Ueber Ceroxydul8alze, 1865. 
(Dissertationes Tubingenses praeside Hoppe- 
Seyler.) 

CZUDNpWSKI J. prot. akad. umiej, w St. 
Petersb. Środki ochronne od dżumy, przekład 
z poprawnego drugiego ruskiego wydania 
przez stud. ces. warsz. Uniw. Warszawa, E 
E. Wende i Sp., 1878, w 16ce, str. 64. 30 kop. 

CZUŁOSTKIEWiCZ. Pocieszenie smutnym po 
wyjeździe Stadiona. Podpis A. Czulostkiewicz 
(wiersz). Lwów, 1848, w 8ce, k. 2. 

CZWALINA Jul. De Euripidis studio aeąua- 
bilitatis. Berlin, Calvary et Co, 1868, w 8ce, 
k. ni. 2 i str. 50. 10 sgr. 

Czy mówisz po polsku? oder poln. Dol- 
metscher enth: polnisch-deutsche Gesprache, 
Redensarten und Yocabeln nebst grammat. 
Andeutungen und Regeln uber die Ausapra- 
che. 9 Aufl. Thorn, E. Lambeck, 1873, w 8ce, 
str. IV i 184. 1 m. 25 fen. 

— Toż. Zehote Auflage. Thorn, E. Lambeck, 
1876, w 8ce, str. 184. 20 sgr. 

— Toż. 11 yermehrte Auflage. Thorn, E. 
Lambeck, 1878, w 16ce, str. l88 i IV. 1 mk. 
20 fenig. 

Czy będzie Polska? ob. Warszawiak. 

Czy to prawda f i Na przedburzu, Odpowiedź 
na recenzye książki pod tytułem : Irlandya i 
Polska. Kraków', druk. i nakł. Wł. Kornec- 
kiego, 1876, w 8ce, str. 71 i 92. 1 złr. 25 et. 

Czynności urzędowe pełniących obowiązki 
Prokuratoryi rządowój przy Sądach powia- 
towych. Wiedeń, w drukarni Nadw. rządów, 
w 8ce. 

CZYNSKI Jean. A. B. C. D. de l'organisa- 

tion du travail, par Paris, impriraerie de 

Lacour, 1848, w 8ce, str. 15. 

— Bunt kobiet, powieść historyczna przez 

Paryż, w Nowój księgarni Polskiej, Rue 

Pavće St.-Andrć 13, 1844, w 16ce, 2 kartki 
tyt. nlb. str. 119. 

— Cesarzewicz Konstanty i Joanna Gru- 
dzińska czyli Jakubini Polscy. Lipsk, dru- 
kiem F. A. Brockhausa, 1876, w 8ce, str. XII 
i 274. (Biblioteka pisarzy Polskich, Tom 73.) 

— Józef Kozłowski. Głos na obchodzie 

uroczystym 29 listopada 1832 r. w Paryżu na 
cześć Józefa Kozłowskiego, członka Towa- 
rzystwa patryotycznego w Warszawie. Paryż, 
w drukarni A. Pinard (1832), w 8ce, str. 11. 

— Isragl en Pologne. Lettres adressćes aux 

Archiyes Israślites, par (Extrait des Ar- 

chiyes lerafilites Nos de Juillet, Aoflt, Se- 
ptembre, Octobre et Novembre 1861.) Parie, aux Bureaus des Archiyes Israelites (impri- 
merić de A. Wittersheim), Editeur Isidor Ca- 
hen 1861, w 8ce, str. 54. 

— La Pologne catholiąue et la Pologne 
libćrale. Paris, imprimerie de Lacour, 1848, 
w 8ce małej, str. 8. 

— Deux mots sur les Allemands. Metz, 
impr. S. Lamort, Septembre 1832, w 8ce, 
str. 26. 

— ob. Almanach (1870), Correspondance 
1837), Sarrut G. (1836). 

Czynsz ob. Biliński Leon (Procent 1872). 

CZYRNIAŃSKI Emil. Dr. i Profes. Chemii 
Uniw. Jagiell. Chemija nieorganiczna mniej- 
sza ułożona dla szkół realnych przez Kra- 
ków, nakładem autora, w druk. Uniw. Jag., 
1874, w 8ce, str. Vni i 347, z 1 tabl. 

— Chemija nieorganiczna ułożona dla Uni- 
wersytetów i Akademij technicznych, przez 

prof. Chemii Uniw. Jag. Wydanie trzecie. 
Kraków, nakładem autora, w druk. Uniw. 
Jag., 1874, w 8ce, 1 tyt., str. XXIV i 490. 
Zarazem : Przewodnik przy rozbiorze jako- 
ściowym ciał nieorganicznych, str. 21, z jedną 
tablicą. 4 rubl. 

— Odpowiedź na ocenę chemicznćj teoryi 
opartćj na ruchach wirowych niedziałek, przez 
Dra Bron. Radziszewskiego, napisał Kra- 
ków, druk. Uniw., 1871, w 8ce, str. 29. 40 et. 

— Przewodnik przy rozbiorach jakościo- 
wych ciał nieorganicznych ułożył (Odbitka 

z Chemii nieorganicznćj wydanie 3.) Kraków, 
nakładem autora, czcionkami druk. c. k. Uniw. 
Jagiell., 1874, w 8ce, 1 karta tyt, str. 21. 

— Rozbiór chemiczny wody siarczanćj Lu- 

bieńskićj, uskutecznił D Prof. Uniw. Jag. 

(Osobne odbicie z Rocznika Tow. naukowe- 
go). Kraków, druk. Uniw., 1860, w 8ce, str. 31. 

— O ruchu chemicznym, wyprowadzonym 
bezpośrednio z faktów dokładnie znanych. 
(Odbitka z tomu VII Rozpraw Wydziału ma- 
tem przyr. Akademii umiej.) Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 22. 

— O słownictwie chemicznem polskiem przez 
(Odb. z Bibl. umiej, przyr.) Kraków, na- 
kład A. Dygasińskiego i W. Tomaszewicza, 
druk. W. Korneckiego, 1872, w 8ce, str. 16. 

— Theorie der chemischen Verbindung auf 
der rotirenden Bewegung der Atome basirt, 

von Professor der Chemie an der Jagieł- 

lonischen Universitat. Krakau, in der Buch- 
druckerei der k. k. Jagiellonischen Uniyersi- 
tat, 1863, w 8ce, str. VI i 54. (Odmienna edy- 
cya od mającćj str. 44.) 

— Chemische Theorie auf der rotirenden 
Bewegung der Atome basirt, kritisch entwi- 

ckelt von Prof. der Chemie an der Jagiell. 

Univers. Dritte yermehrte Auflage. Krakau, 
Uniyers.-Buchdr., 1872, w 8ce, str. 46. 

— Toż. Vierte yermehrte Auflage. Krakau, 
Univ. Bucbdr., 1873, w 8ce, k. 4, etr. 62. 

X9 iiś CZYSTOWICZ - CZYTELNIA — Mccliiinisch-cheniische Theorio der binn- 
lichon Welt. Kraknii, Yorlap: dea Yorfassers, 
in der Diirlidr. d. k. k. Univer8itat, 1876, 
w 8ce, 1 Titolbhitt, s. 3.S. (Kreie ribersctzuiis 
der polnischen Ahii.indliing . welche in der 
Sitznnff voni *J0 l)ecend)er 187ń der Akade- i 
raie der Wissenschaft zu Krakau vorgetragen | 
wurdc.) 

— Teoryja incekiniczno chemiezna oparta 
na ruchach wirowych iiiedziałek przez Kra- 
ków, w druk. Tiiiw. Jajjiol., IHTt), w Sce, 1 
kart. tyt., str. 38. (Osobne odbicie z Sprawo- 
zdań Akademii Uiuiejęt. w Krakowie.) '27'/, k. 

— Niektóre uwagi nad Teoryą chemiczną, 
oparte na ruchach wirowych niedziałek, od- 
czytane na posiedzeniu Tow. naukow. krak. 

dnia 14 Ormlnia KSG7, przez Krak(»w, druk. 

c. k. Uniwersytetu Japiellońskiego pod za- 
rządem Konst. Mańkowskiego, 1867, w 8ce, 
str. 8. 

CZYSTOWICZ i. Notice nł^crologitpie sur le 
docteur .lean-Dieudonnć-Theophih^-Emmanuel 
de Schlegel. prćsident de TAcadtimie de Me- 
dćcine et do Ciiirurgic de St. Pćtersbourg. 
Paris, \8f)7, w 8ce, 

Czyszczenie obrazów zabrudzonych obacz 
Sartyni. 

CZYSZKOWSKI Stephen. Exploration geolo- 
gique de hi rćjrion terrifere du Canigou (Pj^- 
rćnćes-Orientalosi. avec carte góologique du 

district de Prades, par ingćnieur civil. 

Alais, imp. Martin, 1879, w Sce, str. 31. 

Czytania katolickie z różnych pisarzów Tow. 
Jezusowego. Wyd. X. Henryka Jackowskie- 
go S. J. Pelplin,' druk. J. N. Romana, 1870 — 
1871, w Ifice. Serya I. Zeszytów 12, ark. 80. 
2 talary. 

Ser}'a I. obejmuje : 

Nauka o dobrćj spowiedzi , przez Pawia 
Segneri. 6 sgr. 

Prawdy wieczne, przez K. G. Rosignoliego. 
Tomów II. 14 sgr. 

Namowy ducha świętego, przez J. Moraw- 
skiego. Tomów III. (Serya 1. Tom VI.) ló sgr 

Nauka o przygotowaniu sie do świątobli- 
wej śmierci, przez J. Drużbickiego. (Serya I. 
Tora VIII.) 4 sgr. 

Nauka o częstem używaniu najśw. Sakra- 
mentu i sto sposobów uczczenia P. Jezusa 
w Przenajświętszym Sakramencie, przez St. 
Solskiego. (Serya I. T. VII.) 5 sgr. 

Harfa duchowna. Książka do nabożeństwa, 
przez M. Laterne. (Serj*a I. Tom IX.) 1 tal. 

Serya druga: 

O siedmiu słowach Pańskich na krzyżu po- 
wiedzianych, przez Roberta Pellarmina, tło- 
maczenie X. Piotra Fabrycego z 1622 roku. 
(Tom I.) 

Czyściec, przez Marcina Roa. 
Katechizm dla wygody tak tych, którzy 
chcą rozumieć te rzeczy, kt()re człowiekowi chrzcściańskicmu wiedzirć należy, jako i o- 
wych, którzy innych nauczać mają, przez To- 
masza hąckiego. (Tom II — IV.) 

Skarbnica ludzi pobożnych, przez Szymona 
Wysockiego. 

O wyborze stanu, przez Antoniego Świr 
czyńskiego. 

IJwatri i przysługi na różne święta Najśw. 
Maryi Panny, przez Jana Korsaka. 

Zyw(tt Św. Alojzego Gonzagi, pi-zez Wir- 
giliusza Ceparyna, tłomaczenie ks. Szymona 
Wysockiego z'r. 16U'J. 

Czytania majowe ob. Hołynski Otto (1873), 
Z. S. N. (1879). 

Czytanie ob. Bogdan Jan iPolskio 1871), Ce- 
ijchowski A. (Nauka 1S77), Chmielowski P. 
(Książka 1875', Gawlik (Książka 1671), Jeske 
A. (Początki 1H7H), Konstantynowicz M. (i pi- 
sanie 187"!>;, Książeczka (Polskie 1874), Pró- 
szyński K. (Pierwsza 1875), Trybulski W. (Sto- 
pniowana 1878). 

Czyłanka ruska dla wyższoho gimnazii. 
Czast 11 i III. Lwów, 1872. 

— ruska dla nyższych klas serednych. Cz. 
I. Lwów, 1872. 

— ob. Romaiiczuk Julian (1879;, Toroński A. 
(Ruskaja 186H\ Załoźecki W. (1874). 

Czytelnia akademicka ob. BorońskI Lesław 
(Dziesięć lat 1876). 

— chrześciańska z łona Towarzystwa Św. 
Wincentego a Paulo. Nr. 1 — 8. Poznań, T. 
Daszkiewicz, 1869 — 71, w 8ce. Każdy numer 
1 sgr., 25 egzempl. 15 sgr. 

Nr. 1. Kubowicz, Ojciec Św. Pius IX. 2. 
Słomiński, O soborze powszechnym. 3. Spra- 
wa Barbary Ubryk. 4. Akoszewski, Wzrost 
kościoła Św. 5. Biliński, Klasztory. 6 i 7. 
Stolz T. Alban, Krótka nauka o Towarzystwie 
Św. Wincentego a Paulo. Przekład z niemiec- 
kiego, druk. Tytusa Daszkiewicza w Pozna- 
niu, 1870, str. 35. 8. O relikwiach męki Pań- 
skiej. Poznań, u Tyt. Daszkiewicza, 1871, 
str. 35. 1 srb. 

— Kubowicz Stan. (1869). 

— domowa. Obejmuje: 1) Straceni, powieść, 
przez Sabowskiego; 2) Przekleństwo, wiersz, 
przez (jrumowskiego; 3) Julia, dramat, przez 
Feuilleta, przekład VVł Swieszewskiego; 4) 
Dzika róża, nowella, przez Al. Osipowicza. 
Warszawa, 1870, w 12ce, str, 2 i 624. 

— dla Izraelitów polskich. Lwów, nakład 
M. Malza, druk. Poremby, 1868. 

— dla ludu. Serya II. Książeczka 6ta za- 
wiera: Michna ks. W. Obrazki historyczne 
z życia świętobliwych, błogosławionych i za- 
służonycli krajowi, cnotą, nauką, odwagą i 
męztwem polaków i polek. Życiorysy uczo- 
nych mężów, mieszczan, kmieci i panów. 
Kraków, 'a. Nowolecki, druk, Anczyca i Bp., 
1876, w 8cc, str. 108. 40 cnt CZYTELNIKÓW - CZYŻEWICZ 147 — dla służących ob. Plater Józ. (1842). 

— tania. Jan Henryk Dąbrowski dowódzca 
legionów polskich 1869. 

— ob. Dąbrowski, Dmochowski F. S. (1874). 

Czytelników (Do) Dziennika Poznańskiego. 
Grodzisk, czcionkami drukarni Tygodnika 
katolickiego, 1862, 1 kart. tyt., str. 12. (Prze- 
druk z Tygodnika katolickiego.) 

CZYŻ. Relacya do generalnego Zgromadze- nia gubernii Litewsko-Wiłeńsk. na elekcye 
dnia 7. januaryi 1809 roku od b. marszałka 
gubernialnogo, fol, ark. 1. 

CZYŻEWICZ A. Prof. Dr. Sprawozdanie c. 
k. krąjowój rady zdrowia o stosunkach zdro- 
wotnych (ialicyi za rok 1874. (Sprawozdanie 
Dra A. Czyżewicza.) Lwów, z drukarni A. J, 
O. Rogosza, 1876, w 8ce, str. 24. 

— ob. Sprawozdanie (1879). 148 D. - DĄBROWSKI D. ob. Synodicon (1880). 

D. A. Odpowiedź na odpowiedź artykułu 
z La Salle. w Nrze 23 Gazety katolickiej 
umieszczonego: Uwaga nad encykliką ojca 
Św. Leona XIII, miłość Piusa IX dla pol- 
skiego narodu, ojcowska opieka Grzegorza 
XVI. New York, 27 Lutego 1879 (1880), 
w 12ce, 8tr. ni. 12. 

— Poradnik kucharski, obejmujący prze- 
pisy przyrządzania różnych potraw,* marynat, 
soków, ciast, konserwów, sosów, zaprawy wó- 
dek, likierów i t. p. przez A. D. Lublin, 
w drukarni Rządu gubemijalnego Lubelskiego, 
1874. 50 kop! 

— obacz. Collins Wilkie (O zmroku 1871), 
Dąbrowski A. (W niebie 1870); Dzieduszycka 
A. (Kilka myśli o wychowaniu) , Edwards 
A. B. (tysiąc 1880). 

D. C. Demokrata polski. Polacy w Wiedniu, 
komedya parlamentarna w 5 oasłonach bez 
zakończenia, przez C. D. Lwów, nakład K. 
Gromana, 1871, w 8ce, str. 15. (Pierwsza bro- 
szura wyszła z podpisem A. B., trzecia z pod- 
pisem E. F.). 

D. E. L'Empereur, la Pologne et TEurope. 
Paris, 1863, w 8ce, str, 29. 

D. j. Jałmużnice Wielkiego tygodnia w War- 
szawie 1839. (Na końcu J. D.), w 4ce, 1 kart- 
ka ni. 

D. K. Uwag kilka o stowarzyszeniach spo- 
żywczych u nas przez K. D. Warszawa, 1874, 
w 8ce. 

D. L, Śpiewka bankietowa L.'. D.*., w 4ce, 
(massońska). 

— ob.: Delayeau Ludwik. 

D. 0. La princesse Sobieska on lamour dans 
le grand monde par la Comtesse O. D. lom 
n. Paris, 1842, w 8ce, str. 4 i 346 i 1, str. 4 
i 350. 

D. T. Pisma rozmaite wydawane przez T. 
D. W^ilno, druk Blumowicza, 1838, w 8ce, 
k. 1. IV. 128. 

— Naszi proświtni poczynki krytyczny) 
ozyrk. Lwiw , nakł. T. Zawistiaka, druk. im. Szewczenki, 1878, w 8ce, str. 56. 

D. Z. W^ielka rodzina w wielkim narodzie 
przez Ludwika Piotra Leliwę (Odbitka z Prze 
gladu lwowskiego). Lwów, druk. Ludowa 
1880, w 8ce, str. 4. 

D. Celina, ob. : Delacour (Zarzutka 1878) 
Dominlkowska Cel. 

D. Henryk (woźny Tow. muz.). Powinszo 
wanie. Lwów, druk Winiarza, 1871, w 8ce 
k. 1. 

D... Tadeusz. Kometa na rok 1856. Poznań 
drukiem i nakładem K. Reyznera, 1856, w 8ce 
str. 19. 

D....a Zofia- Pamiętnik Ewuni, z opowiada 
nia spisała Zofija D..a. Warszawa, 1874. w 12ce, 
Ptr. 146. Kop. 60. 

DĄBROWSKI A. W niebie i na ziemi. Obra 
zek przez A. D. Kraków, autor, druk Czasu 
1870, w 8ce, str. 10. 15 cent. 

DĄBROWSKI Edward Józef. kand. nauk. fi 
zyko-matem. Przewodnik dla ślusarzy (Bi 
blijoteka rzemieślnika polskiego). Warszawa 
Gebethner ii Wolff, 1876, w 8ce, str. 252, 
Rs. 1 k. 50. 

DĄBROWSKI Franciszek Z powinszowaniem 
Nowego Roku, 1873. Kraków, druk Uniwers., 
w 8ce, k. 1. 

(DĄBROWSKI Jan Henryk generał). Odpo- 
wiedź na artykuł umieszczony w piśmie pe- 
ryjodycznem niemieckiem pod nazwiskiem 
„rtistoryczno- polityczny dziennik" dla Nie- 
miec wydany przez p. Friedricha Bucholtz, 
w Berlinie. Rok II. Nro 3 z r. 1816, b. m. 
i r. w 8ce. 

— Obacz: Chodźko L (1830); Kożmian Ka- 
jet. (Pochwała 1874); Molski Marc; Pamiętniki; 
Siedziba (1879). 

Dąbrowski Jan Henryk, dowódzca legijo- 
nów (1869); autorem jest Skałkowski Tadeusz. 

DĄBROWSKI Jan Kanty. Książka do nabo- 
żeństwa. Wydanie nowe; (z* drzeworjiiami 
w tekście, wizerunkiem Matki Boskie i tyt. 
litogr.) Piekary niemieckie, nakładem W. Lan- 
gego, drukiem T. Henneczka, 1862, w 16ce, 
str. 12, 486 i VUI. DĄBROWSKI - DAMBROWSKl m — Toż. Wydanie mniejsze. Tamże, 1869. 

— Nauka krótka, o sakramencie bierzmo- 
wania z modlitwami przed i po przyjęciu sa- 
kramentu tego, z polecenia arcybiskupa gnie- 
źnieńskiego i poznańskiego ks. Marcina Du- 
nina ułożona przez Wrocław, E. Giinther, 

1867, w 24ce, str. 36. 2 sgr. 

Dąbrowski Jarosław (f 1871) ob. Wołow- 
ski Br. 

Di^BROWSKI Józef Antoni. Mowa przy wstą- 
pieniu na urzędowanie 1 Czerwca 1815 miana 
w Żytomierzu w 4ce. 

DĄBROWSKJ Konsł. adwokat. Odpowiedź ze 
strony JW. Karola Prozora Oboż. W. X: L. 
Ord. Pol. Kaw. w sprawie z fundusz, edukac. 
litew. i jego plenipot. W. Tad. Kukiewiezem 
kolleskim Sowietnikiem. B. w. m. (Wilno, 
1823), fol., ark. niel. 4. 

— Prełożenie (tak) interessu JW. Karola 
Prozora Obożnego b. W. X. Lit. z W J. P. 
Tad. Kukiewiezem Kolegskira Sowietnikiem, 
jako prokuratorem funduszu edukacyj. Wileń. 
oraz dalszemi w pozwach i aktoratach wyra 
żouemi osobami. B. w. m., 1822, fol., ark. 
niel. 2%. 

Oi^BROWSKI Lud. Kwestya gorzelnicza ze 
Względu na nową ustawę, która od 1 Lipca 
wejdzie w wykonanie, z wykazaniem rachun- 
kowym wpływu gorzelnictwa na podniesienie 
bez pomocy kapitału, zaniedbanego gospo- 
darstwa bezłącznego. Warszawa, autor, M. 
Gliicksberg, 1871, w 8ce, str. Vni i 248. 

1 rub. 

— ob. Jaroszewski Zyg. (Przegląd 1874.). 

Dąbrowski Stanisław, ob.: Stablewski (Pięć 
1880). 

DĄBROWSKI Tomasz ks. Historya c. k. gi- 
mnazyum wyższego w Stanisławowie, skreślo- 
na przez katechetę gimnazyalnego. (Odbitka 

ze Sprawozdania szkolnego za rok 1878.) 
Lwów, I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 48. 

— ob. Biblioteka kaznodziejska (1877), Jan 
L. (1851), Sprawozdanie (1878). 

Dąbrowski Wł. ob. Brukowiec (1834). 

Dąbrowy (Z) Górniczej Alex. Fab. ob. Hoh 
Teod, (Fizyka 1880). 

Dach płaski ob. Dorn J. I. (1837>. 

DACHTELBERG J. Seiner Hochwiirdigen dem 
Geistlichen Herm Canonicus Felis Dymnicki 
zum Neuen Jahre 1873 aus Freundschaft und 
Dankbarkeit gewidmet. (Lwów) w 4ce, 1 k. 

DAHLMANN Piotr. Nouveau dictionnaire de 
poche polonais-francais et francais-polonais. 

2 tomes, 3 ćdition revue 6t considórablement 
augmentće. Berlfn (Schłetter), 1860, w i6ce, 
I. 1304. 2 tal. 

Dajkow ob. Nasalski T. 

DAISENBERG Wład Dr. Dzieje filozofii pra- 
wa i państwa przedstawione na tle dziejów 
cywilizacyi. Toja I, VII zeszytów. Kraków, nakład, autora, druk. Kraju, 1876, w 8ce, str. 
720. Zeszyt o 6 arkuszach po 1 złr. 25 cnt. 
(T. I pod tyt.: Dzieje filozofii nowożytnćj.) 

- Filozofia Leibniza. Napisał Dr Kra- 
ków, nakładem autora, w drukarni Dra Lu- 
dwika Guniplowicza pod zarządem Stanisła- 
wa Gralichowskiego, 1875, wSce, 1 kartka 
tyt., str. 287. 1 złr. 25 cnt. 

— O dzisiejszych prądach filozoficznych, 

napisał dr. praw i fil. docent fil i hist. nloz. 

w Uniw. Jag. Kraków, w druk. Uniw. Jag., 
1876, w 8ce. Część I. Ogólny pogląd na filo- 
zofię duchowego rozwoju w obec innych filo- 
zoficznych prądów, 2 kartki tyt., str. 204. 2 złr. 

— ob. Brandowski Alfr. (Die literarische 

1878). 

DALATKIEWICZ W. Hirsch-Album. Gedichte 
und Scherze in jiid. Mundart. Berlin, Lassar, 
1876, w 8ce, str. 42. 1 mk. 

DALEKI J. ks. wik. przy kat. pozn. Mowa 
pogrzebowa na cześć śp. Józefy z hr. Gru- 
dzińskich hr. Gutakowskićj miana nad zwło- 
kami podczas uroczystego żałobnego nabo- 
żeństwa w kościele w Rąbiniu, dnia 4 Lute- 
go 1S6J roku. Poznań, czcionkami A. Popliń- 
skiego, 1861, w 4ce, ser, 16. 

DALKIEWICZ Julien Wladlslas. G^n^ralitćs 

sur la goutte et son traitement, par do- 

cteur en med. de la facul de Paris. Paris, 
A. Parent, imprimeur de la Facultć de MMe- 
cine 1 29— 31, rue Monsieur le Prince, 29— 31), 
1873, w 8ce, str. 91. 

Dałkowski ob. Deharbe (Katechizm 1864). 

Dalmacya ob. IVIiero:-zewski St. 

Damalanty ob. Lubomirski Józ (La comtesse 

1878). 

Damalcwicz Stefan obacz Chodyński Adam 

1876). 

Damaskin ob. Ruka (1830). 

DAMBROWSKI Samutil ks. Nauki i pociechy 
zbawienne dla uczciwych niewiast brzemien- 
nych i rodzących, zebrane od a teraz 

znowu wydane przez ks. dra K. F. Wilh. 
Altraanna. (Lekarstwa dusznego część III.) 
Syców (Poln.-Wartenberg), nakł. i druk. E. 
Heinzego, Coirimissionsverlag J. Wartenberg 
in Medzibor, 1880, w 16ce, str. 67 i wizeru- 
nek autora. 

— Pasterza kościoła ewanielickiego Nieodm. 
Augsp. konfess. w Wilnie dozorcę zborów 
Bożych w Litwie, we Ziuoydzi etc. Kazania 
albo wykłady porządne świętych ewanieliy 
niedzielnych przez cały rok. 'Z pisma świę- 
tego i doktorów kościelnych, według staroży- 
tney nauki porządku prawdziwego chrześci.ań- 
skiego kościoła. Na cześć i chwałę Wielkie- 
go Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa ze- 
brane a znowu w druk podane. Edycya VI 
w Btzegu, nakładem i typem C. G. Wolfarta, 
1824, w 4ce, 1 karta tytułowa i przedmowa 
X. Jana Chrystiana Bochskammera (28 Mar- 
ca 1772), razem str. VI tekstu 571 i 1 nlb. 160 bAMCZEWSKl ^ DANiELEWSKJ — Kazania albo wykłady porządne świę- 
tych owanieliy świątecznych fndzież i innycli 
świetyfh. ktrtro kości('»ł Boży w Polsce, w Pni- 
siech i iudziey zwykł obchodzić przez cały 
rok. Zn.iydzicBZ też k:izaiiie o luęce Zliawi- 
cicla naszefjo Jezusa Chrystusa i pięć tu na 
to miejsce wtrąconj'ch kaz-tii, a na ostatek 
naśladują, poj,'rz('hne, kazualne i pokutne ka- 
zanie, z Pisma świętego i doktor»'>w kościel- 
nych, według staroźytney nauki i porządku 
prawdziwego chrześciańskiego kościoła. Na 
cześć i chwałę Wielkiego Roga i Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa zebrane i znowu w druk 
podane. Edycya VI poprawiona i pomnożona. 
W Brzegu, nakładem i typem C. J. Wolfarta, 
1824, w -Ice, 1 tytuł, str. .^W). 

— Kazania pokutne. Przydatek do Postyli 
Dambrowskiego. W Brzegu, nakładem i ty- 
pem K. B. Wolfarta, 1820, w 4ce, str. 56. 

— Toż. 2 części. Toruń, 1866, w 4ce. 

— Toż. Szóste wydanie. (Trzecie z pomię- 
dzy drukowanych w Toruniu.) Toruń, nakł. 
i druk. Er. Lambeck, 1873, w 4c'e, X, 576, 
k. 1 i 595, k. 2. 

— Kazania na niedziele i święta całego 
roku, na zażycie, tak w domowóm nabożeń- 
stwie, jako i w kościele ku ogólnćj wyrozu- 
miałości odmienione, oczyszczone z makaro- 
nizmów łacińskich a na cześć i chwałę wiel- 
kiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa 
zebrane i znowu w druk podane. We Łku 
(tak ! zam.: w Ełku), druk. i nakł. W. Men- 
ela, 1853, w 4ce, str. 2 i 391. (Druk gocki, 
wydawca ks. A. W. Czygan.) 

— Lekarstwo duszne w chorobie, zebrane 

przez a teraz znowu wydane przez ks. 

dra Wilh. Altmanna. Syców (Poln.-Warten- 
berg), nakł. i druk. E. Heinzeeo, Commissions- 
verlag J. Wartenberg in Medzibor, 1880, 
w I6ce, str. XIII. 1 ni., 22H i wizerunek autora. 

DAMCZEWSKI Józef Kalasanty S. B. Aryt- 
metyka czyli nauka racliunkowa dla użytku 
8posol)iących się do nauk matematycznych 

zel)rana i ułożona przez Wilno, u XX. 

Piiar<'>w i JP. Marcina Dymińskiego, typogr. 
wUeńs., 1808, w 8ce, str. 248 i tablica wzo- 
rów liczenia. 

— Kazanie pogrze])owe miane w kościele 
parafialnym Kowieńskim po skończonym na- 
bożeństwie żałobnt''m przy przeprowadzeniu 
zwłoków śp. JW. JX. Józefa Junosza Pias- 
kowskiego, proboszcza katedralnego Łuckie- 
go, Dziekana prz. kol. Ołyckiey, l'robo8zcza 

Rówieńskiego, przez Dnia 10 Marca 1803 

roku, w 4ce, kart nielicz. 8. 

Damę. Briefe einer polniachen Damę (1840— 
1846). Leipzig, dr. Breitkopf, 1846, w 8ce, 
Btr. 321. 25 sgr. 

DAMROTH Konstan'y X. Dzieje starego i no- 
wego testamentu dla szkół katolickich. Pel- 
plin, J. N. Roman, 1876, w 8ce, str. 176. 
Oprawne 80 fen. — Obrazki misyjne z wszystkich krajów i 
wieków nakreślił Poznań, w komisie księ- 
garni M. Leitgebra i sp., czcionkami H. F. 
Boeniga w (Jdańsku, 1873, w 8ce, str. 324 i 
2 ni. rejestru. 15 sgr. 

— Opis Ziemi świętej, do użytku szkolne- 
go i prywatuego, nakreślił Dyr. sem. na- 
uczyciel, w Kościeszynie z mapą Palestyny 
planem. Gdańsk, u V. A. Wehera w Gdańsku 
i Leitgebera w Poznaniu, 1870, w 8ce, atr. 
116. 15 sgr. 

— Toż, tamże, 1873, w 8ce, str. 160 i rej. 
Spis nazwisk geograficznych, 2 kartki. Pale- 
styna za czasów Jezusa, mapa. Rytował Wi- 
ktor Baumann we Fryburgu w Badenii. 15 sgr, 

— Wianek z gór Szlaska. Chełmno, Danie- 
lewski, 1867. 

— Prosty wykład dziejów starego i nowe- 
go testamentu katechetom, nauczycielom i 

rodzicom chrześciańskim ofiaruje Pelplin, 

czcionkami i w komisie Stanisława Komana, 
1876, w 8ce, str. 720. 

— Żywot Przebłogosławionńj Dziewicy Bo- 
garodzicy Panny Maryi, tudzież cuda i łaski 
jakich wierni wszystkich wieków za ich wsta- 
wieniem doświadczyli. Wydanie trzecie. Kró- 
lewska Huta, nakładem K. Miarki, 1870/71, 
w 8ce, str. 211 i III. 7',, sgr. (Wybito 10000 
egzem, o trzech edycyach w ciągu czterech 
miesięcy.) 

DAMSE Józef (ur. 1788). Wszystkie śpiewki 
miotlarza teraźniejsze i dawne z melodramy 
Chłopa milionowego. B. w. m. i r. (Warsza- 
wa, 1830), w 8ce, str. 16. 

— ob. Rajmund (Chłop milionowy 1829). 

DANIEL. Proroctwo Danielowe. Do Biblii 
w Warszawie 1824 roku wydanćj uzupełnie- 
nie w 8ce. 

DANIEL W. 0. Historya błogosławionej Mał- 
gorzaty Maryi zakonnicy Nawiedzenia Naj- 
świętszej Maryi Panny, tudzież początków 

nabożeństwa do Serca jezusowego, przez 

Kraków, druk. Czasu, 1871, w 8ce, str. 360 i 
VI. 1 zlr. 

DANIELEWSKI Ignacy. Historya o rycerzu 
złotoskrzydlym, o porwanój dziewicy z dro- 
gim klejnotem i o złotym zamku, opowiedział 

Majster od Przyjaciela ludu. Wydanie 

drugie. Poznań, nakładem księgarni J. Choci- 
szewskiego, czcionkami II. Schniaedickiego, 
1875, w l6ce, str. 32. 

— Kazimierz Wielki, król Polski po pięciu 
wiekach z grobu do nas przemawiający. Ksią- 
żeczka dla ludu przez Majstra od Przyj. Lu- 
du. Chełmno, nakład, i druk. Ignacego Da- 
nielewskiego, w komisie T. Sniegockiego 
w Bydgoszczy, b. w. r., w 8ce, str. 24. 

— Nowa nauka o wyborach do Reichstagu 
Niemieckiego przez Majstra od Przyjaciela 
ludu. Chełmno, drukiem i w komisie Ignac. 
Danielewskiego, b. r. (1871), w 8ce, str. 40. DANIfiLSON - DAROWSKI 161 — Poezyc. Bydgoszcz, nsikladcm autom, 
czcionkami Gruenauera, 1855, w 8ce, 2 kart. 
nlb., str. 106, przypisy '2 strony niel. 

— O Unii Lubelskiej. Napisał Majster od 
Przyjaciela ludu na pamiątkę trzechsetletnićj 
rocznicy w dniu 11 Sierpiiia"l869r., wydanie 
drugie. Chełmno, druk. i nakład. Ignacego 
Danielewskiego, w komisie T. Śniegockiego 
w Bydgoszczy, b. w. r., w 12cc, str. 31. 

— ob. Gazeta (1871 — 77), Kalendarz (1868), 
Przyjaciel (Pif^mo 1877). 

DANIELSON Jf)!i. Rich. Zur Geschichte der 
Sachsisclien Politik 1706 — 09, academische 
Abhandiung, welclie mit Genehmigung der 
philosophischen Facultat der kaiserl. Alexau- 
der-Unirersitat in Finnland offentlich yerthei- 

digen wird Cand. pliilos. im historisch- 

płiilologischen Auditorium den 27 April 1878 
V — M. 10 Uhr. Helsingfors, J. C. Fraenckell 
et Sohn, 1878, w 8ce, str. 109 i 1 ni. 

DANIŁOWITSCH Jwan. Lettre a son Altes- 
se imperiale le Grand- Due Alexandre Ale- 
ksandrovitsch Tzarevitch de toutes les Rus- 
sies. Paris, imprimerie de E. Martinet Ruc 
Mignon, 2, 1873, w 8ce, 2 kartki tytułowe, 
str. 51. 

Dankadresse der polnischen Studirenden in 
Zliricli. (Ziiricb, 1866) w 4ce. 

DANKOWICZ Szymon Dr. Podręcznik do na- 
uki religii Mojżeszowej ułożył Dr kazno- 
dzieja, nauczyciel religii w c. k. seminar. pe- 
dag. w c. k. gimn. Św. Jacka i św. Anny i 
w c. k. wyższej szkole realnej, oraz były dy- 
rektor szkoły głównej izr. a następnie miej- 
skiśj na Kazimierzu w Krakowie. Drugi ty- 
tuł: Dzieje biblijne ułożone na podstawie 
pierwotworu Pisma św. przez Dra Z dołą- 
czeniem tablicy chronologicznej oraz geografii 
Palestyny. Kraków, nakładem autora, w druk. 
Uniw. Jag., 1875, w 8ce, str. XII, 375. 

DANNENBERG H. Pommems Miinzen im Mit- 
telalter. Berlin, F. Schneider, 1864, w 4ce, 
str. IV i 82 (z 4 tabl). 1 tal. 15 sgr. 

Dante ob. Faleński F. (Przekłady 1878). 

Dantyszek Jan ob. Finkel Jan, Liske (Yiajes 
1879). 

DANYSZ Anłonius Posnaniensis (ur. 1853). 
De scriptorum imprimis poetarum Romanorum 
studiis CatuUianis. Dissertatio inauguralis phi- 
lologica quam consensu et auctoritate amplis- 
simi philosophorum ordinis in alma littera- 
rum Unirersitate Yiadrina Yratislariensi ad 
summos in Philosophia honores rite capessen^^ 
dos A. D. IV. Idus Jnlias 1876 hora XII in 

aula Leopoldina publice defendet auctor 

Posnaniensis. Adversariorum munere fungen- 
tiir: Boleslaus Sikorski, Cand. Phil. Vladi- 
slaus Łebiński, Cand. Phil. Stephanus Gram- 
lewicz, Cand. Phil. Posnaniae, typ. J. Leitge- 
ber, 1876, w 8ce. 

DANZER Alfons F. Dembiński in Ungam, 
nach den biutęrJaesenen Papieren des Gene- rals von T. 2. (Odbitka z der Kamerad.) 

Wien, Vorlag der Oesterr. ungar. Wehr-Zei- 
tung, druck von A. Enrich, 1873, w 8ce, str. 
303 i 228. 5 mark. 

Danzig ob. Artois (d') (1823), Brandstaeler 
Fr. Auji- (Land 1879), Gnrbe (Sagen), Geissjer 
Paul (i880), Handbuch (Topographisch 1869), 
Hirsch T. (Geschichte 1846), Hoburg K. (Dio 
Belagerung 1858). 

Danziger Schoffenbuch ob. Toeppen M. (1878). 

DAPP R. Kazania dla Chrześcian na wsiach. 
Na polski język przetłomaczył X. Jerzy Olech. 
3 ty. Królewiec, 1803 — 22, w 4ce. 

Dar boży, czyli nauka chrześciańska. Rzym 
1855. (Przez autora dzieł Rodowody Sławian 
1861. Luttes des peuples lechites. Autor zmarł 
około 1870 r.) 

DARASZ Wojciech. Mickiewicz. De la Litte- 
rature slave. Paryż, w drukarni Bourgogne i 
Martinet przy ulicy Jacob 30, 1845, w l2ce, 
str. 49. (Tekst cały polski.) 

— ob. Co przed nami (1850). 

Darboy Jerzy (f 1871) ob. Forster Kar. (1868). 

DAREWSKI Konst. (Werycha Minscensis). 
Dissert. inaug. raedico-pract. de peripneumo- 
niarum varia sede, quam in caes. litt. Univers. 
Vilnensi etc. submittit. Vilnae, typ. dioeces., 
1822, w 8ce, str. 25. 

Darlegung des Rechts- u. Thatbestandes mit 
authentischen Documenten, ais Antwort auf 
die Erklarung der kónigl. preussischen Re- 
gierung in der Staatszeitung vom 31 Decem- 
ber 1838. Wortgetrene Uebersetzung des zu 
Rom in der Druckerei des Staats-Secretariats 
im April 1839 erschienenen italienischen Ori- 
ginals. Augsburg, K. Koli mann, 1839, w 8ce, 
str. 114. (W przedmiocie religii katolickićj 
w państwie pruskiera i uwięzienia arcybisku- 
pa Dunina.) 

Darowizny ob. Szateński A. (Uwagi). 

OAROWSKA Helena. Sprawozdanie z czyn- 
ności Towarzystwa św. Salomei w Krakowie 
od d. 16 Listopada 1877 do 18 Listop. 1879. 
Kraków, nakład Towarzystwa, 1880, w 8ce, 
str. 12. 

DAROWSKI (OarewskI) Aleksander Wery- 
cha. Dyaryusz podróży do Warszawy, po- 
przedzony kilkoma słowy Stan. Kunasiewicza 
(o Stan. Krzyżanowskim). Lwów, księg. pol- 
ska, druk. K. Pillera, 1873, w 16ce, str. 41. 
30 cent. 

— Gawęda o swojaku itd. Moh3iew, Za- 
wadzki, 1858, w I6ce, str. 68. 

— Trz^j królowie itd. Lipsk (1862), w 8ce, 
str. 7. (Inna edycya od mającćj str. 14.) 

— Książe Jeremi Wiśniowiecki. Lwów, 
druk. Zakładu im. Ossol , b. w. m. i r. (oko- 
ło 1862), w 8ce, str. 21. (Recenzya dramatu 
Drzewieckiego, przedruk z Dzień, warszawa., 
1854, Nrów 12 — 16.) 

— Mała verba proYOcant Bruxella, w dru- 
karni J- H- DeboU; Graode Ile 6, 1859, vi 8cq« 152 DARSTELLUNG - DAUDET btr. S. (Jct.tiu uujAłWiiidż, ii.i odezwę ICnrola 
MikuIJcza w Nrze 129 <4hz. Warsz. z"r. 1859). 

— Młodość Stanisława Boliudza Siestrzeń- 
cewicza. Kniliów, nakład Dra St. Krzyżanow- 
skiego. 187*J, w Mcc, 8tr. IG. lOdliitka z Ito- 
czuika dla Arcłiool. za r. 1870.) 

— Przysłowia Tolskic odaoszijce się do 
nazwisk 8zlaoiu'ckicłi i miejscowości spisał i 

objaśnił Poznań, nakładem księj^arni .1. 

K. ŻupaiLskiep), drukiem Metzgera i Wittiga 
w Lipakn, 1874, w 8ce, str. XII, 2 nieliczb., 
8tr. 219, 1 niel. 

— Wojna Cłiocim3ka 1G21 roku. Wydanie 
drugie. Lwów, nakładem autora, z drukarni 
Zakładu naród. im. Ossolińskich, 1864, w 8ce, 
8tr. 15. 

Oarstellutig der wiclitigsten statisfischen 
Yerłiśiltnisse des Bonister Kreises mit Bćriick- 
sicłitigung der Resultate der Kreisyerwaltung 
in den letzfen Jaliren. Geiesen an der ani 18 
Feł)ruar 1810 stattgeliabten Kreisstiindliclien 
Versammlung. Opis najważniejszycłi stosun- 
ków statysiycznycli powiatu liabimo.stskiego 
z uwzględnieniem rezultatów administrac}'! 
powiatowej ostatnich lat. Odczytany na zgro- 
madzeniu powiatoweiu dnia 18 Lutego ISło 
roku. Posen, Gedruckt bei W. Wecker et 
Comp. Konigliclie llofbuchdruckcrei , 1840, 
w 8ce, str. 74. (Po niemiecku i polsku.) 

— (Statistische) des Kreises Mogilno im 
Anschlusse an die statistisclien Aufnahraeu 
fiir das Jałir 18G4. Trzemeszno, Oławski, 18o8, 
w 4ce, str. 52. 

DARWIN Karol. Dobór płciowy. I'rzettuma- 
czył z angielskiego za upoważnieniem autora 
Ludwik Masłowski. Lwów, księgarnia polska, 
z I Związkowej drukarni Hotel Zorza, 1875, 
w 8ce. Tom I, str. 202. Treść na l^j kartce. 
Tom II (1876), str. 31.3. Treść na Ićj kartce. 
8 złr. 

— O pochodzeniu człowieka. Przetłomaczył 
z angielskiego za upoważnieniem autora Lu- 
dwik Masłowski. Lwów, nakładem księgarni 
Polskiej, 1875, w 8ce, 2 kartki tytuł' ulb , 
str. 256. Spis rzeczy i omyłki 5 str. nlb. 
2 rsr. 70 kop. (Zeszyt 1 str. 170 wydany nakł. 
druk. Kraju w Krakowie 1873.) 

— O powstaniu gatunków drogą natural- 
nego doboru, czyli o utrzymywaniu się do- 
skonalszych ras istot organicznych w walce 

o byt przez Przekład z dzieła : On the 

Origin ot Species by means of natural selec- 
tion, or the preservation of favoured races 
in the struggle for life. (Si.\th editiun London 
1872.) dokonany przez Dra Wacława Mayzla. 
Warszawa, nakł. red. Niwy. druk. Józefa Si- 
korskiego, 1873, w 8ce, str. od 1 — 228. 36 złp, 

— Wykaz uczuć u człowieka i zwierząt 
przez .... Przekład dzieła pod up. The ex- 
pression of tlie Emotions in Man and Ani- 
mals by Charles Darwin. London, 1872, do- 
kODsnj' przez Dra Konrada Dobrskiego. War- szawa, nakł. red. Niwy, druk. Józefa Sikor- 
8kieg(.. 1874, w 8ce, str. 321 i XI. 3 mb. 

— O zmienności roślin i zwierząt pod 
wpływem liodowli, przekład Józ. Antoniewi- 
cza (zapowiedziany r. 1872). 

— Ot)acz: Bibiioieka (1860-71), Choinen- 
tov/ski S (Homo 1874). 

Darwinizm. ob.: Humiecki M. (1878), Pa- 
wlicki S (Studia lb76), Sctmiidt 0. (nanka 

1875). 

DASZKIEWICZ Placyd. Polak w maju. War- 
szawa, b. w. r , w 8ce. 

DASZKIEWICZ Tytus. Katalog dzieł nakła- 
dowych i komisowych księgarni. Poznań, 
czcionkami N. Kamieńskiego i Sp6ł., 1874, 
w 8ce, str. 7. 

— Oł):icz: Marcin (Wykład 1H76), 

DASZKIEWICZ Horybutt Wajław. Uebor die 
Dcgcneration und Regeneration der markhal- 
tigen Ncrven nacli traumatischen Ląesionen. 
Inatigural-Dissertation zur Erlangung*der me- 
dicinischen Doctorwlirdo der mcdecinischen 
^'acultat zu Strassburg im Elsass vorgelegt 

von aus Liiłiauen. Strassi»urg, druck von 

(iuitav Fischbach, 1878, w 8ce, str. 38 z I§ 
tablicą. 

DASZYŃSKI Władysław. Rzuty środkowe, 
czyli nauka wolnej perspektywy, dla szkół 
niższych, architektów i rysowuików tom I 
z atlasem z dod. 4ch tablic litograf, z 136 
figurami. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
1678, w 8ce. R,s. 2 kop. 70. 

DAUSIGE Karol. Arab Taib, tłumaczył z fran- 
cuskiego M. K. Po/.nau, nakładem Edmunda 
Calliera, drukiem J. I. Kraszewskiego (Dr. 
W. Łebiński) w Poznaniu, 1874, w 8ce, 1 ty- 
tuł str. 25. 30 cent. 

DAUDET Alfons. Baronowa Miroel, przekład 
z francuskiego. Warszawa, nakł. i druk. J. 
Kaufmana, księgarnia G. Ccntnerszwera, 1879, 
w iGce, str. 144. 45 kop. 

— Na zgubnćj drodze, powieść, przekład 
z francuskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
Piotrków, druk L. Chodźki, 1879, w 16ce, 
str. 285. 75 kop. 

— Henryka fragmenty z dziennika Mar- 
kiza de Boisguery deputowanego, zebrane 
i ogłoszone, przekład z francuzkiego Adeli 
Burzyńskiej. Lwów. nakładem własnym, 1878, 
w 8ce, str. 185. Kop. 82 'A. 

— Jack, powieść, tom I— III. Warszawa, 
nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 1878, 
w IGce, str. 128, 128 i 223. 

— Królowie na wygnaniu, powieść, tom I 
i II. Lwów, Księgarnia polska, I związkowa 
druk., 1H6(), w 8ce małej, str. '250* i 200. 
3 złr. 

— Ten mały, powieść, przekład Wincenty 
Limanowskiej. Lwów, łisięgarnia polska, druk. 
Dziennika polskiego, 1880, w 8ce małój, atr, 
352. 1 złr. 50 cnt. DAtmiGNAC - DĘBICKI 153 — Męczennik miłości, przekład Stefana Bu- 
szczyńsKiego. (Biblioteka nowości, tom I.) 
Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. Dzien- 
nika polskiego, 1880, w 8ce malój, str. 198. 

1 złr. 40 cnt. 

DAURIGNAC. Historya Towarzystwa Jezu- 
sowego, przetł. z franc. Matylda Ciszewska. 
Tomów 2. Kraków, 1872. (Druk. rozpocz.) 

2 złr. 

DAWID. Siedm psalmów pokutnych, prze- 
kład Fr. Karpińskiego. Lwów, nakładem W. 
Manieckiego, 1872, w 8ce, str. 27. 25 cenf. 

— Psalmy pokutne przekładu Wacława 
Rzewuskiego H. W. K. K. K. I życiorys te- 
goż wyjęty z Żywotów Hetmanów Królestwa 
Polskiego i Wgo księstwa Litewskiego przez 
Żegotę Pauli oraz z kroniki Podhoreckiśj 

przez L. R(zewuskiego) z dodaniem listu 

Adama Wawrz. Rzewuskiego K. W. do króla 
polskiego Stanisława Augusta. Berlin i Po- 
znań, w księgarni B. Behra w drukarni Ju- 
liusza Sittenfelda w Berlinie, 1860, w 8ce ma- 
łśj, str. 59, z wizerunkiem Wacława Rzewu- 
skiego. (Na pierwszój stronie list: „Hedvige 
Ciecierska nee Rzewuska a Monsieur Ivan 
Gołovin a Geneve" w obronie przodków swo- 
icti i męża przeciw zdaniom umieszczonym 
w broszurze Gołowina „La Pologne et la 
Russie".) 

— Psałterz przełożony wierszem polskim 
przez Kazimierza Bujnickiego. Toruń, tłomacz, 
1878, w 8ce, str. XXIV i 303. 1 rs. 25 kop. 

— Psałterz Jana Koclianowskiego (z doda- 
niem odpowiednich melodyi ewangielicko-pol- 
skiego kościoła przez Altmanna). lohannis- 
burg, 1859 (wyczerpane). 5 sgr. 

— Psałterz Dawidowy przekładania Jana 
Kochanowskiego. Drukowany pierwszy raz 
w Krakowie około 1577 r. a teraz na nowo 
wydany. Poznań, staraniem i nakładem J. 
Chociszewskiego ulica Wodna Nr. 15, czcion- 
kami H. Schmadickiego w Poznaniu, 1877, 
w 12ce, str. 224. 

DAWID J. E. Grammaire francaise. 16re Par- 
tie. Grammatyka francuska Cz. L Lwów, au- 
tor, 1873, w 8ce, Z. I, str. 16. 

DAWID Łukasz. Hof-gerichts-raths zu Ko 
nigsberg unter dem Marggraf en Albrecht preus- 
sische Chronik nach der Handschrift des Ver- 
fassers, mit Beifiigung historischer und ety- 
mologischer Anmerkungen. Mit allergnadigster 
Erlaubniss Sr. Majestat des Konigs vou Preus- 
sen auf Veranstaltung der Ritterschaften der 
Herzogthiimer Liv-Kur- und Ehstlands ans 
Licht gebracht durch ihren bevollmachtigten 
Direktor des Kopirungs-Geschafts der Urkun- 
den in Kónigsberg: Herm M. F. Frejhern 
von Ungarn Sternberg Landrath des Herzog- 
thums Livland, des Kaiserlichen Livl. Hofge- 
ńchts-Ratb, Oberkirchenyorsteher Rigaschen 
Kreisee und Ritter des St. Annen-Ordens zwei- 
ter klaase etc, mebrerer gelehrteu Geselischaf- ten ordentliches und Ehren-Mitglied ; und he- 
rausgegeben von D. Ernst Hennig. konigl. 
preuss. geh. Archiv-Direktor, professor d. hi- 
stor. Hiiltswissenachaften , Wallenrodtschem 
Bibliothekar, best. Sekretar d. konigl. deut- 
schen Gesellsch. zu Kónigsberg, Korresp. u. 
Mitgl. mehr. gel. Gesellschaften. Erster Band. 

Si non valet arte polita 

at certę valeat pietate probari. 

Tit. Calph. Ecl. IV. 
Kónigsberg, in der Hartungschen Hotbuch- 
druckerei, 1812, w 4ce, str. XX i 178. Zwei- 
ter Band Kónigsberg, bei Georg Karl Haber- 
land, 1812, w 4ce, str. YIII i 210. Dritter 
Band Kónigsberg, in der Hartungschen Hof- 
buchdruckerei, 1813, w 4ce, str. X i 156, na 
końcu: Anhang von XIX pomernschen Ori- 
ginale-Urkunden zur Geschichte Swantopolks 
und seiner Briider aus den Jahren 1228 bis 
1276, w 4ce, str. 37. Yierter Band tamże, 
w 4ce, str. VI i 138, na końcu : Anhang. Ur- 
kunden zur Geschichte der Stadt Kónigsberg 
mitgetheilt von Friedrich Wilhelm Zeist, w 4ce, 
str. 44. Fiinfter Band tamże, w 4ce, str. 246. 
Sechster Band tamże, 1814, w 4ce, str. rV i 
158. Siebenter Band tamże, 1815, w 4ce, str. 
IV i 252, na końcu 1 k. niel., donosząca o 
śmierci wydawcy Henniga. Achter und letz- 
ter Band herausgegeben von D. Daniel Frie- 
drich Schutz konigl. preuss. geh. Archiv-Di- 
rektor, professor d. histor. Hulfs-Wissenschaf- 
ten, koniglichen Bibliothekar und Mitglied 
der konigl. deutschen Gesellschaft zu Kónigs- 
berg, im Yerlage der Hartungschen Hofbuch- 
druckerei, 1817, w 4ce, str. Vm i 224. 

Dawison Bogumił ob. Estreicher K. (Teatra 
w Polsce tom 3ci), Goplana (1871). 

DAWISON Jerzy Józef. Nabożeństwo 1840, 
wydał Paweł Redecki. 

DAY W. A. The russian government in Po- 
land; with a narrative of the polish insurre- 
ction of 1863. London, Sars, 1867, w 8ce. 
5 marek. 

Debatten (die) Uber die ludenfrage in der 
Session des galizischen Landtages vom J. 
1868. Ubersetzt aus dem polnischem nacłi 
den amtlichen stenographischen ProtokoUen. 
Herausgegeben vom Vorstande der Israeliti- 
schen Kultusgemeinde in Lemberg. (Der Rei- 
nertrag ist wolltatigen Zwecken gewidmet.) 
Lemberg, aus der Stauropigianischen Insti- 
tuts-Buchdruckerei, 1868, w 8ce, 2 kart. nlb., 
str. 122. 

— tiber die Resolution und die Adresse im 
galizischen Landtage. Wien, Druck u. Com- 
missions-Verlag von Carl Gerold's Sohn, 1868, 
w 8ce, str. 378. 1 fl. 10 kr. 

DĘBICKI Klemens dr. Iwonicz w roku 1878. 
Lwów, K. Wild, 1879, w 8ce, str. 2 ni., 46 i 
1 karta. 50 cnt. 

— Iwonicz, zakład zdrojowo - kąpielowy, 
szczawy słone jodowo-bromowe. Lwów, 1 zwi§- 
j5kowa druk, (1880), w 16ce, 8tr. 10 i I ni. 

BO 154 DĘBICKI - DECLINATION DĘBICKI Ludwik Zygmunt. AieKaiidf.r Wio- 
lupolski, tum IV. (Udbirku i. Czasu.) Kraków, 
druk. Czasu, 1871), w IGce, str. 47. 

— Andrzej Zamojski. Czysty dochód na 
korzyść uboffich pod oi)iek}i Towarzystwa 
8w. Wincontej,''0 a 1'aulo zostająrych. Kraków, 
w (Irnkarni Leona Paszkowskiefco pod zarzą- 
dem J. Lak()ciu.skit'{?o, l.*i74, w 8ce, str. 4;"}. 
(Osobne odbicie z Czasu.) 

— Adam Potocki (nekrolog). Kraków, druk. 
Paszkowskiego, 1872 (.Odbitka z Czasu), w Bce, 
str. 58. 50 cnt. 

— Bronisław Zah'ski (Odbitka z Czasu). 
Kraków, druk. Czasu, 1880, w 8ce małńj, str. 21. 

— Europa w cliwili pogromu. Lwów, 1871, 
w 8ce, str. 36. 

— Jerzy ks. Lułiomirski. Nekrolojj:. Kra- 
ków, druk. L. Paszkowskiego, 1872 ((Jdbitka 
z Czasu), w 8ce, str. 21>. '20 cnt. 

— Lucyau Siemieński. Wspomnienie po- 
śmiertne przez L. Z. D. Kraków, nakładom 
księgarni J. M. Himmeiblaua , w drukarni 
Czasu, 187H, w 8ce, str. fi9. (Osobne odbicie 
z dziennika Czas.) 

— Ks. Biskup Łętowski. Życiorys według 
pamiętników pozostałych po nim w rękopi- 

śmie' przez (Oddruk z Przegl. iwows.) 

Lwów, 1873, w 8ce, str. 151. 1 złr. 25 cnt. 

— Maurycy Mann. Pamiętnik dla przyjaciół. 
Drukowano jako manuskrypt w Krakowie, 
nakładem i czcionkami drukarni Czasu, 1877, 
w 8ce wielkiój, str. 28. 

— Piotr Nałęcz hr. Moszyński (f 18 Sier- 
pnia 1879), wspomnienie pośmiertne (Odbitka 
z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 16ce, 
str. 23. ;J0 cnt. 

— Słowo o biednych i o dobroczynności 
w Krakowie (Odbitka z Czasu). Kraków, na- 
kład, autora, druk Czasu, 1880, w 8ce małćj, 
str. 48. 50 cnt. Czysty dochód na ubogicli 
Towarzystwa św. Wincentego a Paulo. 

— Widmo zdrady przez (Przedruk 

z Przeglądu l^iwowskiegoj. Lwów, nakładem 
redakcyi Przeglądu Lwows., z drukarni ludo- 
wćj, 1876, w Sce większej, str. 23. 

— ob. Czas (Gazeta 1871 — 79). 

DĘBICKI M. Myśl i słowo, logika i grama- 
tyka. Warszawa, autor, 1876, w 16ce, str. 32, 
30 kop. 

DĘBICKI Wład. Mich. Biesiada u milionera 
rzymskiego za czasów Nerona, według saty- 
rykonu Pctroniusza Arbitra przez War- 
szawa, nakł. N. Złowodzkiego, Gćbethner i 
Wolff, druk. J. Noskowskiego, 1879, w 8ce, 
Btr. 108. 1 rs. 

— O zasadniczych różnicach psychicznych 
pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Szkic lin- 
gwistyczno-psychologiczny. Warszawa, skład 
główny u E, Wendego i Spółki, 1876, w 8ce, 
8tr. 33. 40 kop. — Soczinitcii attyl. I Pilochor alinskij iulo- 
rik, bogosłow końca IV a naczala III stoL 
do r, Cłir. biografija, literaturnyje trudy, pe- 
rewod i obiasnienie gławniejszych otrywkow 
po otnoszeniju katinskim gosudarstwennym 
drewnostiam. Warszawa, druk. J. Noskow- 
skiego, 1877, w 4ee. str. 91, k. 1. 

— ol». Zeissberg H. (Dziejopisarstwo pol- 
skie). 

DEBREYNE 0. J. C. Semijotyka czyli wia- 
domości praktyczne o chorobacli ciężkich i 
śmiertelnych przez doktora Medycyny Fa- 
kultetu paryzkiego, byłego profesora Medy- 
cyny praktyczn»''j, kapłana i zakonnika Tra- 
pistę. Z drugiego francuskiego wydania na 
język polski przełożył i wydał swym nakła- 
dem ksiądz Władysław Magnuski kandydat 
świct(''j teologii. Warszawa, w drukarni Czer- 
wińskiego i Spółki ulica św. Krzyska Nr. 
132.5, 1872, w 8ce, str, XI, 276. 90 kop. 

DĘBSKI J. X. Nepomucen. Kazanie o skar- 
bie równio wielkim jak rzadkim na świecie 
jakim jest dobra niewiasta, miane na pogrze- 
bie śp. W. J. Pani Joanny z Jaworskich 
Bardzki rotmistrzowt^j byw. W. P. przez 

w Poznaniu w kościele farnym św. 

Stanisława d. 5 Września r. 1800. Poznań, 
druk. Sam. Bog. Presser J, K. Mci uprzyw. 
typograf., w 12ce, str. 16. 

DĘBSKI Maciej. Kalendarz zwyczajny kra- 
kowski na rok p. 1801, przez Fil. D. G. 

P. Kraków, w drukarni Jana Maja, w 4ce. 
(Zawiera w sobie sekreta gospodarskie.) 

DĘBY J. Spis okazów odnoszących się do 
pszenicy przedstawionój pod względem nau- 
kowym i gospodarskim przez Wyższą szkołę 
rolniczą imienia „Haliny'' w Żabikowie pod 
Poznaniem na ogólnej wystawie płodów rol- 
niczych w W^arszawie 1874 r. Poznań, druk. 
W. Łebińskiego, 1874, w 12ce, str. 45 i k. 1. 

Decenna ob. Ignacy. 

Decimae ob. Expositio (1820). 

Decisiones super graraminibus a nobilitate 
(Curland) propositis. Im J. 1717 publicirte 
Entscheidungen ubersetzt von F. Klopmann 
iMitau, 1817, w Sce. 

DECKER. Erkliirung einiger telegraph. Ap- 
parate (w Progr. gimn.) Sambor, 1856, w 4ce, 
str. 15. 

DECKER C. Nauka wojowania jazdy wspól- 
nie z artyleryą konną. W'yjątek przetłoma- 
czony z dzieła w Niemieckim języku przez 

Majora napisanege przez J. K. kapitana 

Artyleryi konnt''j Polskićj z tablicami. W^ar- 
szawa, w drukarni wojskowej, 1828, w Sce, 
str. 240. 

— Rassemblement campement et grandea 
manoeuvres des troupes russes et prussiennes 
rćunies a Kaliach, pendant Ićtć de 1835. Tra- 
duit de lallemand par C. A. Haillot. Pariai 
1836, w Sce. 

Oeclinaiion ob. Ltskien A. (1875). DECRETALES - t>ELAVlGNfl 15S Dtcretales SumnAorum Pontificum pro Ke- 
gnó Poloniae et Constitutiones Synodorura 
provincialium et dioecesiinarum Regni eju8- 
detn ad summarn collectae. Cum annotationi- 
b08, declarationibus, admonitionibus et addi- 
tionłbus ex historia, jurę ecclesinstico univer- 
sali et jurę civili Regni. Curantibus plerisąue 
sacerdotibus. Posnaniae, typis August )SchiT)ae- 
dicke, 1869, w 4ce. Tom I. k. 1, str. III i 
361, Index str. XVI. 4 złr. (Wydawca Cho- 
dyński Zeno.) 

Decymy ob. Burzyński Piotr (1878). 

Decyusz Just L. ob. HIrschfeld Alex. (O ży- 
ciu 1874). 

DEFOE. Robinzon Kruzoe nowy, czyli skut- 
ki nieposłuszeństwa, zupełnie nowo i treści- 
wie dla użytku polskiój młodzieży ułożony i 
do oryginału zastosowany. Wadowice, Fołtyn, 
1871, w 8ce, str. 168. 65 kop. 

DEGUERRY k$. M. (1791 t 1871). Kazanie 
miane w kościele św. Magdaleny w Paryżu, 

przez proboszcza przy tymże kościele, 

z okoliczności stuletniej rocznicy honfedera- 
cyi Barskiej, przełożył Xawery Godebski b. 
poseł łucki. (Zastrzega się prawo przedruku.) 
Lwów, nakł. Zelmana Igła (synów), druk. Za- 
kładu naród. Im. Ossol., 1868, w 8ce, str. 16. 

DEHARBE J. Soc. Jesu. Katechizm rzymsko- 
katolicki dla dzieci, tłómaczył X. E. L(ikow- 
ski). Wydanie drugie poprawione. Poznań, 
1866. 

— Toż, dla młodzieży doroślejszćj przeło- 
żony na język polski przez ks. E. Likowskie- 
go, lic. Św. teol. i naucz. rei. przy król. gimn. 
Św. M. Magdaleny w Poznaniu. Poznań, 1864, 
w 8ce, str. ni. 4 i 207. 10 sgr. 

— Toż, przez ks. Dałkowskiego. Poznań, 
u tiómacza, 1864, w 8ce. 7 sgr. 

— religii katolickiej dla dyecezyi chełmiń- 
skiej. Wydanie drugie. Pelplin, J. N. Roman, 
1870, w I2ce, str. 110. 30 fen. 

— Toż, polsko-niemiecki. Drugie wydanie. 
Pelpłin, RomaB, 1874, w 12ce, str. 202. 50 fen. 

— Katechizm rzymsko - katolicki ks 

Przekład polski ks. Henryka Biegi, katechety 
seminarium nauczycielskiego i szkoły wydzia- 
łowej żeńskiej w Przemyślu, nakładem auto- 
ra, z drukarni L. D. Stoegera w Jaśle, 1877, 
w 8ce, str. LU, 207 i IV. 

— Katechismus der katholischen Religion 
fiir das Bisthum Culm. Vierte Auflage. Pel- 
plin, J. N. Roman, 1877, w 12ce, str. 103. 
80 fenig. 

DEHNIKE R. Der Polenbraut. Zeitnovelle. 
Berlin, 1863, w 8ce. 

Deklaracya względem stosunków towarzy- 
stwa demokratycznego polskiego i jego człon- 
ków z obecne, emigracią. polska. Paryż, 1838, 
w 8ce. 

DeKlination ob. Caro D. (Die polnische 1831), 

Dekret kongregacyi św. rzymskiej i pow- 
Bzechnćj inkwizycyi zabraniający używania języka rossyjskiego w t. z. katoHckiera nabo- 
żeństwie dodatkowśm, wydany na zaniesiona 
w tej mierze do Ojca św. Piusa IX prośbę. 
Dan 11 Lipca 1877. B. m. dr. i r. (Lwów, 
1877), w 8ce, str. 2 ni. 

— trybunału łiandlowego między Bankiem 
polskim a domem handlowym braci Łubień- 
skich i wspólki etc. 1844, str. 37. 

DELACOUR I PAUL ROGER. Zarztitka balo- 
wa, komedya w 1 akcie pp przełożona 

z francuskiego przez Celinę D(ominikow8ką). 
(Biblioteka teatrów amatorsUich, Ner 8). Lwów, 
F. H. Richter, druk. Gazety narodowej, 1878, 
w 8ce, str. 18 i 1 ni. 40 cnt. 

DE LA TORGE ANATOLE. La Pologno en 

1864. Lettres a M. Em. de Girardin par 

Paris, E. Dentu libr., impr. L. Tinterlin et 
Cie, 1864, w 8ce, str. 31. 

DELALLE Luis Augustę, eveque de Rodez. 

Nr. 52. Lettre pastorale et mandement de 

en faveur des Incendies de Limoges et des 
refugies polonais. Rodez, impr. de E. Carre- 
re, 1864, w 4ce, od str. 624 - 628. (nb. nie 
jest wycinkiem.) 

DELAMARRE Kazimierz. Un peuple europeen 
de ąuinze millions oublie devant Thistoire. 
Petition au senat de Tempire demandant une 
reformę dans Tenseignement de Thistoire par 

officier d'academie etc. Paris. Amyot 

editeur, imprim. A. Chaix et Cie, 1869, w 8ce, 
str. 24. 

— Extrait de TEtendard du 31 Octobre 
1868.) Inauguration du monument polonais, 
w 4ce, str. ni. 2. 

DE LAVEAUX Ludwik. Obraz piękności na- 
tury, wyszedł 1828 a nie 1848 r. 

— Pamiętniki wydał z rękopismu L. De 

L(aveaux).' Kraków, czcionkami drukarni Cza- 
su, pod zarządem Józefa Łakocińskiego, na- 
kładem Tadeusza Dyakowskiego, 1879, w 8ce, 
str. VIII, 344. Omyłki na 1 stronie. 3 złr. 

DELAVEAU Ludwik II. Historya kraju rodzin- 
nego dla klas niższych c. k. szkół średnich 

Galicyjskich przez Kraków, w drukarni 

Leona Paszkowskiego, pod zarządem Józefa 
Łakocińskiego, 1875, w 8ee, str. 189, 1 niel. 
i VII. 80 cent. 

— Zaburzenia w Rzymie spowodowane 
przez Gracchów, skreślił L. D. L. Stanisławów, 
czcionkami Jana Daszkiewicza, 1875, w 8ce, 
1 kartka tyt., str. 54. 

DELAYIGNE (J. Fr. Cas.). Nieszpory Sycy- 
lijskie. Tragedya w 5 aktach napisana po 
francuzku przez nowo przełożona na pol- 
skie przez wydawcę Pszczółki krakowskiej 
(Majeranowskiego Kons.) Wystawiona pierw- 
szy raz na Teatrze Narodowym Krakowskim 
d. 27 Kwietnia 1820 w Krakowie, nakładem 
redakcyi Pszczółki, w drukarni Józefa Ma- 
łeckiego, w 8ce, str. 98. 

— Śpiew pod tytułem Warszawianka prze- 
kład Karola Sienkiewicza, muzyka K. Kutr 
pińskiego. Warszawa, 1831. 156 DELECTUS - DEMBIŃSKI DelectUS seminnTn in horto Bofanieo Var- 
BOTiensi anno 1878 collpctornm, quap pro 
mntna cominntafionp offorpntiir, podpisy: 
Prof. Pr. A. Fisrhor do Waldhoim. horti Di- 
rcrtor TT. Cybulski hortnintina primnrins War- 
Bzawa. druk. Kowalowskioeo ulica Królewska 
Nr. 23, w 4ce małćj, str. 27. 

Dplegari Towarzystwa wzajomnych tihozpio- 
czoń w Krakowio Cwpdłne: sądowyoli powia- 
tów). Krakrtw, w drnk. T.Pona Paszkowskip- 
go, nakładem fowarz., 1874, w 4pp, str. 21. 

— Toż. Kraków, w drukami T.pona Pasz- 
kowskipffo . pod zarządom Józefa Lakooiń- 
skippro, 187.5, w 4ce, str. 20. 

Deiegacya pmin dążących do organizowania 
opolu wyohodźtwa. Wszystkim hpz wyjatkn 
współtowarzyszom tułactwa pozdrowionip i 
braterstwo. Paryż, dnia 2.5 Lutego 1869 (au- 
tografowane), fol., 1 karta. 

— Delesracya ustanowiona przez komitety 
kraiowe do rozdziału funduszów zebranych 
w Galic\n w Wielkiem X8ięstwie Poznańskiem 
do wychodźców polskich. Paryż, E. Martinet, 
1871, w 4ce, str. 3. 

— ob. Mleroszewski Sob. (1867). 

DELERT X. i. B. Historya kościoła święte- 
go katolickiego, napisana przez Wydanie 

trzecie zn.icznie pomnożone, w dwóch tomach, 
Poznań. Żunański, 1872, w 8ce. Tom I. str. 
470 i IV; Tom U. str. 323 i IV. Prenumerata 
4 tal.; cena księgarska 6 tal. 

— Modlitwa jako wielki środek zbawienia. 
Poznań, u T\i^u8a Daszkiewicza, 1859, w 8ce, 
str. 32. 10 arb. 

— ob. Liauori Alfons S. (Moc 1874), (Sze- 
snaście 187.5). 

De r^tat actuel de la Pologne. Dścembre 
1833. (Paris) 1833, w 8ce. 

DELICOURT L. A. Essai critinne snr Tedu- 
cation quo Ton donnę dans la Prusse móri- 

dionale autrefois Położne, par mattre des 

arts. Somper et ubique yeritas. Var80vie, 
1800, w 8ce, k. 2, str. 64. 

DELILLE Jakób. Dityramb o nieśmiertelności 
duszy z przydatkiem przejścia przez górę Św. 
Gotharda poematu tłómaczonego z angielskie- 
go przez z francuzkiego na Język polski 

przełożony przez X. F. I/gockiego). Kraków, 
druk. Jana Maja, 1804, w 8ce, str. 24. 

— Lobgesang an die Schonheit, aus dem 

Franzosischen des (tłumacz Mart Kuralt). 

(Lwów, 180 ...) w 4ce, str. 7. 

DELKIEWICZ Józef. Praelectiones ex histo- 
ria ecclesiastica in c. r. Franciscea uniyors. 
Leopoliensi, Leopoli, 1870, w 4ce, około 900 
str. (Kurs autografowany.) 

(Delkiewicz.) Wykłady historyi ko8cielnt\j 
na wszechnicy lwowskiej przez X. Delkiewi- 
cza (przedruk z Przeglądu lwowskiego). Lwów, 
nakł. X. Ott. Ilołyńskiego , druk. zakł. im. 
Oesoliń., 1873, w 8ce, etr. 48, k. 2. 35 cent. DELPOT P. Straszna tajemnica, powieid o* 
snuta na tle najnowszych spekulacyi bankier* 
skich, z francuskiego oryginału przetłóraa- 
czona przez hr. z C. M...'a. cześć I, Poznań, 
w komisie i czcionkami W. Simona, 1879, 
w 8ce, str. 143. 2 marki. 

DELSOL lan lózef. Zasady kodeksu Napo- 
leona w związku z nauką i Jurysprudencyą 
przedstawione przez doktora prawa, ad- 
wokata przy sądzie apelacyjnym w Paryżu, 
przekład z francuzkiepro dopełniony pod re- 
dakcyą Mścisława Godlewskiego według dni- 
giego wydania przejrzanoffo poprawionego i 
znacznie powiększonego. Warszawa, staraniem 
i nakładem Rpdakcyi Biblioteki Umiejętności 
Prawnych, druk. S. Orgelbr. synów, 1873 — 
1874, w 8ce. Tom I. 4 kartki niel., str. 497, V. 
1874. Tom n. 2 kartki tyt., str. 621, V (I). 
1874. Tom TU. 2 kartki tyt., str. 557, XXL 
Biblioteka Umiejętności prawnych Serya I, 
Nr. 3, 5, 8. (Tłumacze T. I: Gołemberskł B., 
Płocki Ark., Przyrennhel Br., Turowicz Mar., 
Powichrowski. T. II. Grochowski Wład., Sa- 
dow.ski T., Przyrembel Br., Godlewski Mac. 
T. in. Ostrowski St., Snligowski A., Woro- 
niecki Mieć. ks., Turowski Henryk, Sunder- 
land St., Omowski N., Godlewski Mis., Przy- 
rembel Br.) 

— ob. Biblioteka (1875). 

DEMBCZAK Yalerian aus Schlesien. Expe- 
rimental-Studien iiber Parenchy matoese in- 
jectionen von Arerentum nitricum. Inaugural- 
Dissertation zur Erlangung der Doctorwiirde 
in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe, 
welche nebst beigefiieten Thesen mit Zustim- 
munp: der hohen medicinischen Facultat ver- 

theidigen wird aus Schlesien. Opponenten: 

R. Przewoski Cand. Med., L. Michalski Cand. 
Med. Greifswald, Druck von Carl Sell, 1876, 
w 8ce, str. 42. Thesen 1 strona. 

DEMBIŃSKA Ludwika. Rozmowy niedzielne, 
Kraków, 1867. Mylnie pod Dembińska Hele- 
na umieszczone. (T. I. str. 297.) 

Dembiński Boles. ob. Pol W. (Pieśń 1879). 

DEMBIŃSKI Felix. Wojsko polskie, dywizya 
druga. (Odezwa) Dan w obozie pod Sławko- 
wem d. loro Lipca 1809, fol., 1 karta ni. 

DEMBIŃSKI Henryk. Pamiętnik jenerała 

wojsk Polskich. Z rękopismu wydał S. B(n8Z- 
czyński). Poznań, nakładem i czcionkami Lu- 
dwika Merzbacha, 1860, w 8ce, str. VHI, 224. 

— Jenerała Pamiętniki o powstania 

w Polsce r. 1830 — 31. Kraków, skład główny 
w księgami A. Nowoleckiego, w drukarni Le- 
ona Pkszkowskieero, 1875, w 8ce. Tom 1. 2 
kątki t}±, str. .355. Tom II. 2 kartki tyt., 
str. 480. (Osobne odbicie z Czasu.) 

— Toż, w)'danie dnigie (tytułu). Kraków, 
nakł. i druk. Czasu, 1877, w 8ce, str. 356 i 
480. 4 złr. 

— Kochani Rodacy! Odezwa d. d. Paryż, 
1 Stycznia 1849, w dnikarni L. Martinet 
przy ulicy Mignon, w 4ce, str. 7. DEMBIŃSKI - DENIS 157 — Schreiben des polnischen Generals 

an den Herm Herauspeber des Berichtes iiber 
seinen Litthauischen Feldzuff. Dresden, den 
16 Marz 1832, Druck von F. C. Hutz in Stras- 
burg, w 8ce. 

— Kilka słów o bankiecie dla śp. Czac- 
kiego. Paryż, druk. L. Martinet, 1858, w 8ce, 
Btr. 7. 

— ob. Bajerski Jó/ef (1834), Danzer A. (187.3), 
Lelewel Joachim (1859), Nabielak Lud. (1832), 
Pamiętniki (1844 — 45). 

DEMBIŃSKI Mariśj oreranista w Poznaniu 
(1803 t 3 Marca 1878) wydał Cantionale. 

DEMBOWICZ W. Do ludu polskiego. Shef- 
field, 1861. 

DEMBOWSKI Herm. dr. Die Quellen der 
christlichen ApologPtik des 2 Jahrhunderts, 
I Theil : Die Apologie Tatian 's. Leipzig, Boh- 
me et Drescher, 1878, w 8ce, str. 96. 1 mk. 
80 fenig. 

DEMBOWSKI Leon. Katalog rzadkich dzieł 
polskich i obcych z księgozbioru w 8ce. 

(DEMBOWSKI Tadeusz.) Instrukcya do wy- 
miaru zboża lask-ą, korcowa zwaną; z 4 ta- 
blicami. Warszawa, drukiem N. Gliicksbersra, 
bez roku, w 4ce, str. 20 i 1 nieliczb. (NB. 
wydanie różne od podanego w T. I. biblio- 
grafii.) 

Demetriiis ob. Gruppe (1861), Hardł (1869), 
Hebbel (1864), Leqende (1806), Lorentz Fr. 
(der falsche 1862), Oseroff Wład. (1823), Pier- 
ling P. (Romę 1877). 

Dómocratie (A la) europeenne. La D6mocra- 
tie francaise. Paris, imprimerie de Boulś, rue 
Coq-Heron 3, bez roku (1846), w 4ce, 1 kart. 
(Au nora des deux Comitćs de la Rćforme et 
du National, les membres de la Commission 
exścutive : F. Lamennais, Du Courtais, Ledru, 
Rollin, A. Guinard, Gondchaux , Ferdinand 
Flocon, Armand Marrast.) 

Demokracyja firancuzka do Demokraeyi Eu- 
ropejskiej. Komisya wykonawcza, podpisani: 
F. Lamennais, De Courtais, Ledru Rollin, 
Guinard, Gondchaux, Ferdinand Flocon, Ar- 
mand Marrast. W tymże arkuszu. Do Demo- 
kraeyi francuzkićj Polska demokratyczna. Cen- 
tralizacya Tow. Dem. Polskiego, podpisani : 
Wysocki Józef, Heltmann Wiktor, Zienkowicz 
Leon, Darasz Wojciech, Mazurkiewicz Win- 
centy. Paryż, druk. L. Martinet, w 4ce, str. 4. 

— polska do Europy. Paryż, w drukami 
L. Martinet, 1847, w 8ce, str. 16. (Na końcu 
tćj odezwy podpisani członkowie Centraliza- 
cyi Towarzystwa demokratycznego polskiego : 
Wysocki Józef, Heltman Wiktor, Zienkowicz 
Leon, Darasz Wojciech, Mazurkiewicz Win- 
centy.) 

— ob. M. T. (1856). 

— polska XIX wieku. Paryż, druk. i litogr. 
Maulde i Renou, od Marca 1845 do 9 Maja 
1846. Rok I — n. NN. 15. Rok II. od N. 13, 
^ 4ce, Btr. 60, (Następnie zwinięte i wcielo- ne do Demokraty polskiego.) Wydawca Teo- 
fil Januszewicz, redaktor Jan Ordęga. Za 12 
półark. 4 frank. 

Demokrata polski. Poitiers od 20 Czerwca 
1837, w 8ce, T. I. str. 196. Tora II. str. 288, 
T. ni. str. 288. Do 21 Maja 1R41 wychodził 
w Poitiers Rok IV. Paryż, 1842, str. 288. 
T. V. od 20 Czerwca 1842, w 8ce, str. 288. 
Tom VI. r. 1843, w 4ce, str. 192. T. Vni. 
1845, w 4pe, str. 196. Tom IX. str. 194. T. X. 
str. 196. T. XT do 30 Grudnia 1848, w 4ce, 
str. 192. T. Xn. do 28 Lipca 1849, w 4ce, 
str. 122. T. Xin. Bruxella. 1851, do 2 Gru- 
dnia NN. 49, w 4ce, str. 196. Wydawca W. 
Heltmann. Lata od 13 Października 1852 r. 
do 20 Grudnia 1862, tomów 3, w 4ce, str. 
228, 252 i 150. 

— polski w r. 1849 — 50 w ciągu dalszym 
wychodził w formacie broszur, w 12ce, pod 
nazwami: Prawo a wiara. Paryż, L. Martinet, 
1849, w 12ce, str. 35. 50 cnt.; Rewolucya i 
Polska, 1850, str. 47. 60 cnt.; Prawdą a pra- 
cą, 1850, str. 55. 70 cent.; Co przed nami, 
str. 55. 1 frank. 

— polski, pismo czasowe, Londyn, 1852 — 

1860. Roczników 9. Arkusze Nra 57, 63, w4ce, 
str. 228, 252 i 2. 

— polski, pismo czasowe. Londyn, 1860, 

1861, 1862. Nrów 35, w 4ce, str. 14J0. 

— polski. Lwów, nakładem i czcionkami 
J. Dolirzańskiego i K. Gromana, 1871, w 8ce. 
Obejmuje: 

Rozbitki, przyczynek do historyi naszych 
stronnictw politycznych, przez A. B.; Polacy 
w Wiedniu, komedya parlamentarna w pięciu 
odsłonach bez zakończenia, przez C. D.; Fran- 
cya i Polska i przyczyny ich upadku, przez 
E. F.; Kto jest naszym wrogiem? przez G. H.; 
Rewolucya i reakcya, czyli Paryż i Wersal, 
przez J. J.; Kampania ostatnia delegacyi na- 
szćj w Wiedniu, przez K. L.; Zjazd polski 
przez Ł. M.; Bankructwo naszych firm poli- 
tycznych, przez N. O. Zeszyt po 10 cnt. 

-~ ob. D. C. (1871), Głos (1865 — 66). 

Demokratyczne towarzystwo ob. Deklaracya 
(1833), Odpowiedź (1869). 
Demokryt ob. Bykowski Ig. (1808). 

Demonologia ob. Podbereski Andr. (Materya- 
ły 1880). 
Demonomania ob. Trentowski B. (1854). 
Demonstrations ob. Mickiewicz Adam. 

DENAROWSKI Karol. Die Mineraląuellen in 
Dorna-Watra und Pojana-Negri in der Buko- 
wina. Wien, Braumiiiler, 1868, w 8ce, str. V 
i 88. 10 sgr. 

— Sanitats-Karte der Bukowina. Wien (Czer- 
nowitz, Pardini), 1880, w 8ce, str. IV, 210 i 
2 karty chromolitogr., w wielkiem fol. 10 mk. 

Denis z Pokutia ob. Jlnicki Baz. (Darunok 

1871). 

— z nad Seretu ob. Jlnjcki Bazyli. 158 DENK8CHIUFT - DEUTSMANN Denktehrift der JnfititzbeAmten in Krakau. 
Krfthnn, Buchdruckerei des Kraj, 1871, w 8ce, 
Btr. 22. 

— deft g'alizi9chen LandesaussohusHes łiber 
den k. k. irMlizischen Landesschulrath. l.em- 
bersT, am 12 Febniar 1875, w 4ce, str. 30. 
Beilape 1. Beilaeo 9. Beilagro 3. Memon-al 
paliryjskiocro Wvd/.i)iłii knijowpf^o o c. k. Ra- 
dzie f»7,knln(^j {ralioyiskitM. t.wrtw, dnia 12 Ln- 
tepn 1875. w 4oo. str. 30 (po niomiorku i po 
polsku"). Z.-iłaoznik 1, str. 5. Znłaoznik 2, str. 
5 (Sprawozdanie Dietla). Załącznik 3, str. 3. 

— liber den neuen ruasisch polnischeu Zoll- 
tarif. Wien, 18.")1, w 4cp. 

— ob Bdcredi (1866), Gołuchowski A. (1866). 

DenkwOrdinkeiłPn aus dem Leben des Kai- 
sers Peter des Grossen und dessen GJemahlin 
Katharina, nebst einer kurzeń Besehreibunp 
des Zustandes von Russiand und Polen im 
Anfang^e des achtzehnten .Tahrhnndert.s. Frank- 
furt a. d. O. und Berlin, bez w. r., w 8ce. 

— aus dem abinufenden Jahrhundert bel 
historisrh-statistischer Darstellunsr der russi- 
schen Monarchie und der Revolutionen in 
Frankreich und Polen. Berlin, 1800, w 8ce. 

— einer deutschen Erzieherin in Belpien. 
Ensland, Spanien, Portugal, Polen und Deut- 
schland. Berlin, 1861, w 8ce, str. II, III i 357 
1 tabl. 15 sgr. 

Deo gratias. Lwów, tłumaczenie i nakład 
Zerom. PP. Franciszkanek Przenajśw. Sakrara., 
1877. w 8ce, str. 56. 

Deptitaoya galicyjska ob. Koimian Stan. 

DEPUTOWSKI Leon. Du traitement de la 
fifeyre intermittente basó sur les indications. 
Montpellier. 1872. 

DERBLICH Słaabsar2ł Dr. W. Die Feld Sa- 
nitat. Zwei Vortrage, gehalten im militar-wis- 
seschaftlichen Vereine in Lemberg. Cieszyn, 
Prochaska, 1876, w 8ce w., str. 42. 1 mk. 

— Die Militilr - Gesundheitspflege, dereń 
Werth u. Bedeutung. Wien, Gerold'8 Sohn, 
1876, w 8ce w., str. IV i 71. 1 mk. GO fen. 

Derdacki Dominik ob. Boniecki E. (Drobne 

1878). 

DĆROUL^OE Paul. LTFetman, dramę en cinq 
actes en rers, 14e ćdition (Thófitre national 
de rOdtktn, premierę representation le 2 ft^- 
vrier 1877). Paris, irap. Martinet, lib. Calman 
Lóvy, 1877, w 32ce, str. 154. 2 franki. 

— Toż, 19e et 20o ćditions. Paris, imp. 
Usinger, lib. Calraann Lćvy, 1877, w 32ce, 
str. 154. 2 franki. 

DERYN6 Emil. Dramaturgia praktyczna. 
Lwów, 1S74, w 8ce, str. 62. 75 cut. 

DESBUARDS E. J. F. La Polegnę. Imprćca- 
tiou. Paris, 1831, w 8ce. 

DESCHAVANNES H. Grammatyka polsko- 
francuzka. fzcbr I. Lipsk, F. A. Brockhaus, 
1873, w Sce, str. Yll i ;iU8, i tal, DESCHERELLE J. Duch opiekuńczy (tłum. 
M. Skotnicki). Warszawa, 1848. 

DESCOURS de TOURNOY Józef Dr. Zadania 
filoziifii w naszych czasach Poznań, 1873, 
w 12ce, str. 54. 30 kop. 

DESIARDINS E. (ksiądz). Wiązka duchowna 
dla Najświetszpgo Serca Joziina. czyli Mały 
miesiąc Czerwiec. Przekład z francuzkiego. 
Toruń, druk. J Buszczyńskiego, 1872. 

— To^. tamże, b r., w 12ce, str. 67. 

Desinfekcya. tabelarycznie ułożona instruk- 
cya do odwietrzań pokoi , sal szpitalnych, 
stajen i t. p. podczas grasujących zaraz. Lwów, 
nakład Piotra Mikolascha,' 1872, 1 tabl. pla- 
kat. 10 cnt. 

Desinfectionsmittel ob. Mierzyński Stanisław 

(1878). 

DESLYS Karol. Siedemnasta wiosna Marty, 
przekład Maryi Grabowskiej i Dodatek do Ty- 
godnia). Piotrków, druk. L. Chodźki, 1879, 
w 8ce raniejsztj, str. 191. 

— ob. Biblioteka (1873). 

Dcspin ob. Seredyński Wł. (O psychicznem 

1878). 

DESSEWFFY Andrzej (Deżefi^. Pe jurę Sa- 
crae regni Hungariae in terras Russiae rubrae. 
Pest, 1831, w 8ce (z natchnienia rządu pisane). 

DESTOUCHES Filip. Powrót nieboszczyka. 
Komedva w 5 aktach z francuzkiego. Lwów, 
Karol Wild, 1874, w 8ce, str. 266. 45 kr. 

— Toż. Tarnopol, z drukami J. Pawłow- 
skiego, 1874, w 8ce, str. 266. 

De-szozo pro świt bożyj. Izdanije wtoroje. 
Kiiw. w drukami Fedorowa, 1871, w 8ce, 
str. 127 (po małorusku). 

DESZKIEWICZ Jan Nep. Odpowiedź na za- 
rzuty mojćj gramatyce uczynione przez Fel. 
Zochowskiego. B. m. dr., 1847, w 8ce, str. 
118. (To samo przedrukował w „Zbiorze od- 
powiedzi recenzentom gramatyki jeżyka pols. 
Lwów, ia53", od strony 75 — 173.) 

Oetalles sobre la toma de Varsovia por el 
ej^rcito ruso al mando del Feld-Mariscal Con- 
de Paskeyitch de Erivan, Principe de Varso- 
via; Traducidos del Francea por unos oficia- 
les de la inspeccion generał de milicias pro- 
vinciales. Madrid, 1832, w 4ce. 

Deutsche! (Odezwa niemieckiego komitetu 
berlińskiego odbudowania Polski) dd. Berlin, 
den 3 Mai 1848, das Berliner deutsche Comi- 
tć fiir die Wiederherstellung Polens. (Berlin, 
1848) w 4ce, str. 1 ni. 

-- Sprache ob. Fecht W. (Theoretiscłi 1871), 
Hrusik A. (Der einzigo 1838). 

Deutsches Reich ob. Hausner 0. (Deutach- 

tum 1880). 

Deutschtum ob. Hausner 0. (1880). 

DEUTSMANN S. Modlitwa do Najświętszej 
Panny, z towarzyszeniem fortepianu, tishar- 
Dioniki lub organu, skomponowaDa do ópiewu bŹYEtOPPEMENT - DDE idd przez S. Deutschmunua, organistę i przewo- 
dnika chóru amatorakieso przy kościele Św. 
Józefa Oblubieńca. (Warszawa, Unger i Ba- 
narski, 187B) fol., str. 5. 22'/, kop. 

Developpement de la protestation de 3076 
śmigrćs polonais contrę rimmixion du prince 
Ad. Czartoryski dans les aflfaires de Pologne. 
Traduit du Journal polonais publie k Paris, 
sous le titre: Wiadomości polskie. Bruxelles, 
1855, w 8ce. 

Devoir (Du) de la France et de la position 
de la Russie vis-a-vi8 de la Pologne. Paris, 
1848. w 8ce. 

DEZET Dr. (D. Z.) Przestrogi i rady dla 
dorastającego młodzieńca zebrał i opowiedział 

Dr Lwów, F. H. Richter, 1877, w 8ce, 

str. 63. 40 cnt. 

— Sekreta dla dorastającego młodzieńca. 
Przestrogi i rady. Lwów, nakł. F. H. Rich- 
tera, 1876, w 8ce, str. 59. 50 kr. 

Diabeł. Rok IV. od 7 Lipca 1872 do Czer- 
wca 1873, od N. 73 — 96, w ice, każdy po 
8 str. Kraków, czcion. Kraju, wydawca odpo- 
wiedzialny Stan. Strzeszyński. Właściciel Ark. 
Kleczewski. Rok V. od Lipca 1873 do 22 
Czerwca 1874, N. 97 do 119. Rok VL od N. 
120 — 138 do 15 Lipca 1875. Rok VU. Reda- 
ktor Kaz. Bartoszewicz, Kraków, w druk. Wł. 
Anczyca. Do Nr. 140 w litografii A. Pruszyń- 
skiego. Od N. 141 druk. Fr. Ks. Pobudkie- 
wiecza. Rok VIII. 1876, NN. 24, druk. W. 
Korneckiego. Od Listopada 1876 nabywca i 
wydawca Borkowski. Rok IX. 1877, Odpo- 
wiedzialny redaktor i wydawca St Strzeszyń- 
ski w Krakowie. NN. 24. Rok X. 1878. NN. 
24. Redaktor i nakładca Borkowski. Rok XI. 
1879. NN. 24. Rok XII. Rocznie 4 zlr. 

Diablik poznański wychodził 1 i 15 każde- 
go miesiąca, redaktor odpowiedzialny i wy- 
dawca Władysław Pudalik. Rok I. l»7i— 75, 
Nr. 1 — 7 (.od 1 października 1874 do 1 Lu- 
tego 1875). Poznań, nakł. Wład. Pudalika, 
czcionkami H. Schmaedickiego, w 4ce, str. 34. 
Kwartalnie 1 tal. 

Diagnostyka ob. Naubauer (mocz), Tacza- 
nowski B. (.Laryngoskopia). 

Dialogues polon, franc. et allem. 3me edit. 
1816, w 8ce. 7 złr. 

— ob. Bellinger (lb78). 

DiAMANO Dawid M. Die Frage ob eine ju- 
dische Unterschritt die gesetzliche Beweises- 
kraft einer Urkunde begriinden, oder ob eine 
solche Unterschrift bloss ais Handzeichen be- 
trachtet werden kOnne. Mit yorztiglicher Riick- 
sicht auf das Kreisschreiben vom 18 Novem- 
ber 1814; zuaa ersten Mahle grlindlich beant- 

wortet von Mit Bewilhgung der k. k. Cen- 

tral-Biicher-Cenzur in Wien. Lemberg, gedr. 
bel Peter Pilier, 1841, w 8ce, str. 11. 

Diariusz sejmu abdicationis króla Jana Ka- 
zimierza 1868. Obacz w T. V. Zbiór Pamict. 
I4i«iacewicza. Dich!er. Dem grossen Geistc der Freiheit 
am Rheinfall bei Schafhauscn gesungen von 
eurem Alsatischen Dichter ; zur UuterstUzung 
gefluchteter Polen. Zurich, 1831, w 8ce, str. 39. 

DICKENS Karol. Z głębi morza, powieść, 
z angielskiego tłumaczył Jan Lam. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, 1876, w 8ce, str. 156. 
1 złr. 12 cnt. 

— Wigilia Bożego narodzenia, przekład 
z angielskiego, wydanie ozdobione 7 drzewo- 
rytami. Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 
1879, w 8ce małćj, str. 114 i I ni. 1 marka 
50 fenig. 

— Zemsta Królowój, podług Dickensa na- 
pisała Potworowska. — Skarbek Fr. hr. Ka- 
sztelan, opowiadanie. Poznań, druk. W. De- 
ckera i Sp., 1871, w 16ce, str. 44. 

— Dzwony cudowne. Warszawa, nakład. Fr. 
Spiessa, drukiem J. Tomaszewskiego, 1846, 
w 8ce, str. 203. 

DICKENS i COLLINS. Bez wyjścia, powieść, 
przełożył z angielskiego Stanisław Boduszyń- 
ski. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 135. 90 kop. 

— ob. Dikens. 

Dicksłein S. ob. Clerk IVIaxwell J. (Materya 
1879), Rieman B. (O hypotezach 1878). 

Dicłionnaira polonais-francais et francais-po- 
lonais. Słownik polsko-francuski i francusko- 
polski. Nowe wydanie. Berlin, Behr, 1863, 
w 8ce, str. VI i 1128. 8 tal. 

— ob. Ropelewski i Kazimirski. 
Dictionary ob. Beniowski (1845). 

Dictionarium Latino - Polonicum ad usum 
Scholarum Publicarum. In Typographia Aca- 
demiae et Uniyersitatis. Vilnae, 1805, w 8ce, 
kart nieliczb. 4, str. liczb. 439. 

Did. Kołomyja, czerenkami i nakładom M. 
Biłousa, 1876, w 32ce, str. 8 (wierszem). 

DIDYCKIJ Bohdan (Dziedzic). Narodnaja hi- 
storya Rusi. Lwów, 1871. 

Die XXIV Maji. In festo B. M. V. Titulo 
auxilium christianorum. Cracoviae, typis C. K. 
Uniyersitatis, 1854, w 8ce, str. 8. 

— 16 Junii. In Festo Beatae Jolentae vi- 
duae ordiuis S. Clarae. Cracoyiae, typis C. 
K. Uniyersitatis, 1854, w 8ce, str. 3. 

— Prima non impedita post IV Januarii. 
In Festo Sancti Titi episcopi confessoris. Cra- 
coyiae, typis Typographiae Czas (1854), w 8ce, 
1 kartka. 

— 1 Junii. In Festo B. Jacobi de Strepa 
episcopi et confessoris. sine loco et anno. 
(Cracoyiae, typis Fr. Xaw. Pobudkiewicz) 
w 8ce, str. 8. 

— XXI Februarii. In Festo B. Andreae 
Martyris (Bobolao). Cracoyiae, typis Fr. Xaw, 
Pobudkiewicz (b. w. roku), w 8ce, str. 3. 

— oaomastico ob. Aleksander I., KnoU Math« 

(1828;, 160 DIEPENBACH - DIRECTORIUM DIEFENBACH Lorenz. Vorgleichcnde3 Wor- 
tflrbuch der germ. Sprachen mit besonderer 
Berilcksichtigung der romanischen, lithauiHch, 
alawischen u. keltiachen Kprachen u. mit Zu- 
ziehung der finnischen. Frankfurt, a M., 1851, 
w 8ce. 

DIEHL A. ks. Historje biblijne opowiedzia- 
ne słowami pisma św. dla młodzieży ewan- 
gielickiój. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 159. 
Oprawne 35 kop. 

Dienst  Yorschrift der Carl - Ludwig - Bałin 
Wien, 18G8, w 8ce, str. 245. 

DIEPENBROCK Melchior kardynał (biskup 
wroc). Swojemu Wielebnemu duchowieństwu 
chrz. List pasterski, dd. Wrocław, 6 Listopa- 
da 1851, fol., str. 8. 

DIERZAWIN. Na narodzenie Nayjaśniejsze- 
go Cesarza Alexandra I. Wilno, w 8ce. (Tłó- 
macz Wincenty Zgierski, przytem tekst ory- 
ginalny.) 

— Na narodzenie Wielkiego Xiążęcia Mi- 
chała. Wilno, w 8ce (z testem oryginalnym). 

— Na zgon Wielkiej Xicżny Olgi Pawło- 
wny. Wilno, 1823, w 8ce. (Tłómacz tenże, 
z textem oryginalnym.) 

Diesbach ob. Forster Charles (Episode). 

DIETL Dr. Józef (t w Stycznia 1878). Die 
Heiląuellen von Iwonicz in Galizien , nach 
ihrer neuen Einrichtung und wiederholter che- 

mischer Analyse beschrieben von emer. 

l'rofes8or der praktischen Medicin in Krakau. 
Deutsch herausgegeben von Dr. B. Lutostau- 
ski in Iwonicz. (Autorisirte Ausgabe). Kra- 
kau, Yerlag und Druck von Wł. L. Anczyc 
et Oomp., 1876, w 8ce, etr. 50. Inhalt 1. 

— Zur Diagnose des Typhus, wyszło w r. 
1856 a nie w r. 1846. 

— Odpowiedź Prezydenta Miasta na inter- 
pelacyc Radcy M. Dra Warschauera w spra- 
wie uporządkowania miasta odczytana na po- 
siedzeniu kady miejskićj d. 15 Czerwca 1874 
r. Kraków, nakład, gminy miasta Krakowa, 
druk. W. Korneckiego (1874), w 8ce, str. 22. 

— Odpowiedź prezydenta Miasta na inter- 
pelacyc Kadcy M. Dr. Bochenka w sprawie 
budowy kanału w ulicy Kogackićj, odczyta- 
na na posiedzeniu Kady miejskićj 7 Maja 
1874. Kraków, nakładem Pawła Barańskiego, 
druk. W. Korneckiego, 1874, w 8ce, str. 32. 

— Projekt uporządkowania m. Krakowa 
W ogólnych zarysach skreślony przez Pre- 
zydenta miasta, odczytany na posiedzeniu 
Rady miejskićj w dniu 5 Stycznia 1871 r. 
odbytem. Kraków, autor, czcionkami drukami 
Czasu, 1871, w 8ce, str. 20. Gratis. 

— Projekt zaradzenia brakowi mieszkań 
w Krakowie skreślony przez Prezydenta mia- 
sta, odczytany na posiedzeniu Rady miejskiej 
({, 6 Czerwca 1872 r. Kraków, w drukarni 
CsafiUf 1@72, w @ce, str, &5, — Les siiurces minerales d'Ivonitche aprća 
leur róorganisation et la nourelle analyse 
chimique dćcrłtes sous le point de vue medi- 

cal par le Dr ancien professeur k TUni- 

ver8itś de Cracovie, traduit du polonais par 
le Dr. A. Kremer. Imprimć chez W. Kornec- 
ki a Cracovie, Aux frais de Tetablissement 
des bains d'Ivonitche, 1875, w 8ce, str. 50. 

— Einige Worte uber den dermaligen Zu- 
stand der k. k. raedioinischen Akademie in 
Warschau. Von Professor Dietl in Krakau 
(Ans der „Wiener medicinischen Wochen- 
schrift 1859" besonders abgedruckt) w 8ce, 
etr. 21. (Odmienna edycya od mającćj str. 11.) 

— Zdroje Iwonickie po nowem ich urzą- 
dzeniu i powtórnym rozbiorze chemicznym 

opisał pod względem lekarskim Dr emer. 

prof. Uniw. Jag.* Wydanie drugie poprawne. 
Kraków, w drukami W. Korneckiego, nakła- 
dem Zakładu zdrojowo-kąpielnego w Iwoni- 
czu, 1875, w 8ce, str. 48. 

— ob. Blumenstock L. (1878), Oełtinger Józ. 
(1878), Pelczar x. Józ. (Mowa 1878), Ściborow- 
ski W. (Wspomnienie 1878). 

DIETRICH Nowa metoda mechaniczna w 6 
oddziałach , zastosowana do nauczenia się 
w krótkim czasie pisania charakterem pię- 
knym, czytelnym, kaligraficznym, służąca tak 
dla dzieci poczynających pisać, jako dla osób 
dorosłych, pragnących zmienić, ukształcić i 
udoskonalić charakter swego pisma. Warsza- 
wa, A. Chodowiecki, 1876, w 4ce, oddziałów 
6 po 4 arkusze. Cena zeszytu 7'/^ kop. 

DIETRICH Antoni. O wewnętrznym spokoju 
duszy, z francuzkiego przeł. ks. Antoni Die- 
trich. W arszawa 1873, w 16ce, str. 36. 50 kop. 

Oietrichswald ob. Niborski Leon (Ein neues 
1877). 

DIMMEL Władysław ks. Kazania przygodne. 
Lwów, nakł. autora, druk. Gazety narodowśj, 
1878, w 8ce, str. 35. 40 cnt. 

Dinamik ob. Babczyński Tytus (1872). 

Dioecesis cracovien8is ob. Notificationes. 

Dionisius ob. Morawski Kaz. 

Diploma Wladislai Regis Poloniae M. D. 
Litv. qua villas Wysokin et Studziona Do- 
brogostio Nigro Capitaneo Radomiensi ejus- 
que successoribus confert. In Brzeście A. 
i411 die 14 Januarii (s. 1. et a.). (Leopoli, 
1848) w 4ce. 

Diplomatie (La) et lopinion publique dans 
la que8tion polouaise. Paris, E. Dentu, libraire- 
editeur, imp. de L. Tinterlin, 1863, w 8ce, 
str. 31. 

— ob. Czartoryski Adam (Essai 1830). 
Directorium horarum canonicarum. Saratów, 

1880. 

— Officii Divini ac Missarum ad usum dioe- 
cesis Luceoriensia, pro An. D. MDCCCXXVI1. 
Sub regimine ac auspiciis lilustris. Ezcellentis. 
ac BevereQdis D, Gaspari Casimiri Coluomą blRECTORIUM - DLA 161 Cieciszowski, Episcopi Luceoriensis et Żyto- 
miriensis Meinbri Honorarii Imporatoriae Uni- 
Yersitatis Yilnensis ac Societatis Liter.iriae 
YarsoYiensis , Ordinum Alexandn Neyensis 
Commendatoris, Aąuilae Albae t't S. Stanislai 
Eąuitis. Ad Normain Calendarii Romani con- 
scriptiun ac Edituin. Luceoriae, t5'pi8 PP. 
Praedicatoium ad Aedes B. V. M. assurapta, 
w 8ce, ostatni arkusz druku oznaczony literą 
H. ma tylko 2 karty, na drngićj jest tabula 
occasus solis pro horisonte luceoriensi. 

— horarum canonicarura et młssarum pro 
dioecesi Luceoriensi et Zytomiriensi in annum 
Domini 1879. Żytomir, typ. Brodowicz, 1878, 
w 8ce, str. 76, 115 i 1 ni. 

— officii divini recitandi sac. perag. in 
Dioecesi Camenecensi in a. d. 1862 etc. sub 
regimine Ex. ill. ac Rev. D. An. Fiałkowski 
etc. Episc. Camen. etc. editum. Vilnae, typ 
Zawadzki, 1861, w 8ce, str. 108. 

— ad rite legendas horas canonicas, missas- 
que celebrandas juxta normam breviarii et 
missalis romani pro anno Domini 1871:, ad 
usum cleri ciyatatis et dioecesis Plocensis. 
Editura concinnatumąue opera Juliani Ołda- 
kowski. Warszawa. 

— officii divini juxta ritum sacri ordinis 
Praedicatorum in annum 1874. Lublin. 

— divini officii ad usum dioecesis Lubli- 
nensis pro anno domini 1874. Lublin, p. a. d. 
1876, w 8ce, str. 73. 

— officii divini persolvendi sacriąue cele- 
brandi in dioecesi CracoY-Kielecensi, juxta 
rubricas breviarii et missalis atque S. R. con- 
gregationis decreta. Pro anno post bissextilem 
secundo 1874. Warszawa, typis Czerwiński 
et Comp., 1875. 

— divini officii peragendi ad usum dioece- 
sis Saiidomiriensis. Varsoviae, typis Czerwiń- 
ski et Comp., 1875. 

— officii divini in usum dioeces. Tarno- 
Tiensis pro A. D. 1805 conscriptum. Tarnu- 
viae, w 8ce, str. 112. 

— Toż, pro a. 1872 per And. Fifański. 
Tarnoviae, typ. Rusinowski , 1871 , w 8ce, 
str. 104. 

— loż, pro a. 1873. Tamże, w 8ce, str. 
100 i n. 

— divini officii recitandi, missaeąue cele- 
brandae juxta Rubricas Roman, ac Proprias 
Carmelitarum Discalceatorum in Provincia Po- 
loniae S. Spiritus, pro anno 1873. Cracoviae, 
typid Yincentii Kornecki, i,873, w I2ce, str. 30. 

— Toż, pro anno 1874. Cracoviae, typ. V. 
Kornecki, 1874, w 8ce, str. 31. 

— horarum canonicarum et missarum pro 
Dioecesi Telsensi in A. D. 1845 auctoritate 
et mandato lUustr. et Rev. Dni J. Ch. Gin- 
tyiło, Vilnae, typ. A. Marcinkowski, w 12ce, 
Btr. 100, — Toż, Telsensi seu Samogitiensi in \ . D. 
1860. Vilnae, typis Jos. Zawadzki, 1859, 
w 8ce, str. 148 i tabl. 

— divini officii et missarum ad usum F. 
Fr. Minorum de observantia nec non Sti Mo- 
nialium 3 ordinis 8. P. N. Francisoi Seraphici 
Almae proyinciae S. Mariae Angelorum p. a. 
post bissextilem 1876 disposltum. Varsaviae, 
w 8ce, str. 72. 

— officii divini dioecesis Camenecensis Po- 
doliae ac ecclesiarum in Bessarabia in A. Xti 
1841, primum post bissextillcm authoritate 
Borgiae Machwicz Mackiewicz Episc. Came- 
nec. editum. w 8ce, k. ni. 90. 

— divini officii ecclesiae et dioecesis Var- 
miensis juxta rubr. gener. breviar. et missal. 
Roman. atque decreta sacr. rituum conjf regat; 
jussu et auctoritate illustr. ac reyeremtiss. 
DD. Josephi Ambrosii Geritz Episc. VHiu)ien. 
ad annum 1865 editum. Braunsliergae, impr. 
C. A. Heyne, w 12ce, str. 72 i (Elenchus) 26. 

— Toż , ad annum 1867 editum , tamże , 
w I2ce, str. 66 i 3i. 

— Toż, ad an. J868 editum, tamże, w 12ce, 
str. 73 i 36. 

— Toż, jussu et auctoritate illustriss. ac 
reverendis3. DD. Philippi Krementz Episc. 
Varm. ad annum 1869 edituin, tamże, w 12ce, 
str. 68 i 44. 

— Toż, ad annum 1874 editum, tamże, 
w 12ce, str. 63 i 40. 

Oisserłałion historiąue sur les fumi?ations 
mćdicales en generał. Varsovie, de Timprim. 
rue Nowolipie, 1816, w 8ce. 

Ditmar ob. Hołubowskij P. (chroniła P. 1878). 

DITTRiCH F. Dr. Mittheilungen des Erm- 
landischem Kunstvereina. Braunsberg, A. Hey- 
en, 1870, w 8ce, zeszyt I, str. 84. 

— Toż, zeszyt II, tamże, 1871, w 8ce, str. 99. 

DIXON Hepwortii. Nowa Ameryka. Przekład 
przez Rozalję Boczarsk^, 4 tomy razem, a ar- 
szawa, red. Przeglądu tygod., 1873, w I6ce, 
str. 151, 158, 111 i 118. 1 mk. 

— Szwajcarya i Szwajcarowie, podług fran- 
cuzkiego przekładu M. E. Barbiera tłumaczył 
J. Kotarbiński. Tom I — II. Warszawa, nakł. 
Przegl. tygodn., 1873 — 74, w 16ce, str. 156, 
154. 80 kop. 

— Ziemia święta, przełożył z angielskiego 
Stanisław Boduazyński. Tom I. Warszawa, 
1874. 1 rub. 50 kop. 

— ob. Biblioteka (1873). 

Dlaczego nie mogły się do teraz dwa dzien- 
niki polityczne we llwowie utrzymać i jakby 
temu na przyszłość zaradzić. Kraków, 1866, 
w 8ce. 

Dla małych ludzi. Książeczka obrazkowa 
dla dzieci. Oprawna 1 złr. 

— dziewcząt ek. Księżka praktycznej pra- 
cy, ćwiczeń i zabaw dla panienek oa 6 

81 163 DŁUGOBORSKI - DMOCHOWSKf do 15 roku życia. Wydanie drugie z 60 drze- 
worytnmi i 14 tahlicHuii w tekście. Warsza- 
wa, nakł. Przegl. tygodn., 1875, w 8ce, str. 
267. 75 kop. 

DLUGOBORSKI M. Gospwdaratwa włościań- 
skie okolicy roznania. Rzecz napisana w ce- 
lu pozyskania świadectwa z ukońc/.onycli nauk 

w szkole rolniczej Imienia Haliny przez 

Poznań, nakładem autora, księgarnia rolnicza 
i naukowa K. Reyzner ulica Wodna 1.5, druk. 
I. J. lvraszewskiego (Dr. W. Leł)iń8ki w Po- 
znaniu), 1874, w 8ce, str. 43. Tezy na l(?j 
stronie. .50 kop. 

DŁUGOSZ Joannis Senioris Canonici Craco- 
yiensis Opera omnia, cura Alexandri Prze- 
żdziecki edita Tornus X i XI. Drugi tytuł: 
Joannis Dlugossi sen Longini Can. Crac. Hi- 
storiae Polonicae libri XII ad veterrimorum 
librorum uianuscriptorum lidem reeensuit, va- 
riis Jectionibus, annotationibus(|ue instru.\it 
Ign. Żegota Pauli, cura et impensis AIexandri 
Przeżdziecki. Cracoyiae, ex typ. Kirchmaye- 
riana, ls73, w 4ce; Tora I, kart 4, str. VII, 
XII i 565; Tom II, Libri V, VI, VII, VIII, 
3 fol. non nura., kart 3, str. 545. Tom po 5 złr. 
Toraus III, Libri IX, X. Cracoviae, ex typo- 
grapłda Eptiemeridum Czas, 1876, in 4to. 2 
titul p. 595. Toraus IV, Libri XI, XII. (Ope- 
ra omnia Tomus XIII.) Cracoviae, ex Typo- 
grapłua Ephenieridum Cza.s, 1877, w 4ce, 2 
kartki tyt., str. 733 Tomua V, Li])er XII (XIII}. 
Cracoyiae, ex Typograpłiia Epłiemeridum Czas, 
1878, w 4ce, 2 kartki tyt., str. 702. 4 rs. 50 kop. 

Długosz Jan (1415 — 1480), wydanie Kon- 
stantego i Gustawa hr. Przezdzieckich, po- 
święcone pamiątce obcłiodu cztereclisetletn^j 
rocznicy zgonu Długosza w Krakowie dnia 
19 Maja 1880 r. Kraków, nakł. K. i G. lir. 
Przeżdzieckicli, druk. Czasu, 1880, w 4ce, str. 
8 (Iszy arkusz). 

(Jan Długosz, jego życie i stanowisko w pi- 
śmiennictwie, przez M. Kobrzyńskiego i St. 
Smolkę.) 

— ob. Girgensołin J. (Kritiaclie 1872), Herda 
R. (Quaestione.s 1865), Polkowski Ign. (1880), 
Prołjazka A. (1876). 

GŁUGOSZEWSKI Łucyan. W sprawie zało- 
żenia dla emigracyi osady polskiój niezale- 
żnej w Oceanii, jako dodatek do Listu otwar- 
tego Korczaka, wydanego w r. 1875 w Kra- 
kowie w druk. W. Korneckiego. Gromada 
wysp oceanu Spokojnego w Melanezyi, wy- 
jątek ze znakomif. dzieła: Das neue Bucli 
der Reisen und Entdeckungen yon Fr. Cłirist- 

niann und lliełiard Oberlander, przełożył 

Kraków, A. Dygasiński, nakł. A. Korczaka 
(druk. i nakł. W. Korneckiego), 1.S76 (1877), 
w 8ce, str. 81 i mapa Nowej Gwinei. 60 cnt. 

— ob. Cłiristmann. 

DŁUGOSZOWSKI Stanisław. Wiązanka z lat 
dziecinnycli. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. 
Ł, Anczyca i iSp., 1880, w 8ce małćj, str. 45. DŁUSKI K. Równość (czasopismo socyali- 
stów). Od Października 1879 w (ienewie. Ro- 
ku 1880 (w Nrze 1 i 2 w artykule o kraju i 
w kraju, sponiewierani są Kraszewski, Sierai- 
radzki, Milkowski, Sewer.). Wydawcy K. Dłu- 
ski i B. Limanowski. 

DŁUSKI ks. (z Nowogródka na Litwie). Pa- 
rolcs adres.sees par un prćtre |)olonai8 a ses 
compagnons d'exil. Marseille, Id. 01ive, 1841, 
w 12oe, str. 21. 

DŁUŻNIEWSKI Marcelu. Poradnik domowy 
homeopatyczny, podający wskazówki leczenia 
chorób na podstawie homeopatj'i w nieobe- 
cności lekarza, podług najnowszych dzieł Jah- 
ra, Lutzego, Possarta , Ilausmana i innych. 
Lwów i Poznań, nakład. Richtera, druk. Ma- 
nieckiego, 1872, w 8ce, str, 357. 1 rs. 65 kop. 
(Odbito 1500 egzem.) 

DŁUŻNIEWSKI Wiktor. Powtórny pogląd na 
dzieje ludzkie, przepołowienie 304'/, na 152% 
letnie epoki, czyli Promienie równol)yłe wzglę- 
dem siebie, -- 12 epok przedchrześciańskicli 
z których 6 wykazane były w Części I, a 6 
pośrednich obecnie av Części II, oraz zjedno- 
czenie promieni świata przedclirześciauskiego 
i odcyfrowanie tajemnic mytologiczno - alito- 
nomicznych. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 
1870 — 71, w 8ce, str. 114 i tabl. 8, Zeszytów 
5 z 1 tabl. Zeszyt po 20 kop. 

DMITRIEW J. J. Molleyant Karol Ludwik. 
Apologi cztero-wierszowe z dzieł J. J. Dmi- 
triewa z Rossyjskiego na polaki język prze- 
tłomaczone przez Bogusława Reutta w Sankt- 
Peterslnirgu, w drukźfrni Karola Kraya, 1827, 
w 8ce, str. 123. Rejestru str. IV, po Ićj stro- 
nie drukowane, len tytuł rytowany z twarzą 
kobiecą w zasłonie. 

DMITRIEW Mikoł. (f w Listopadzie 1874). 
Słownik 1840. 

— ob. Słownik. 

DMOCHOWSKI Franc. Salezy. Czytelnia naj- 
nowszjch powieści rozmaitego rodzaju i przed- 
miotu. Przez F. S. Dmochowskiego. T. I— VIII. 
Warszawa, 1834, w 12ce. T. I. Czerwona go- 
spoda, pow. z Balzaka, str. 72, b) Julia Mor- 
ton, pow. z Ancillona, str. 72, c) Uczciwy 
człowiek, pow. Mich. Masson, str. 74. T. II. 
(/) Kilka kartek z dziennika biednego Wika- 
rego z Wiltshire, pow. Henr. Zschoke, str. 
74, e) Niebezpieczeństwa płochości, pow. 
Balzaka, str. 106, c) Świat taki jakim jest, 
str. 107 — 144. T. III. f) Blanka de Baulieu 
pow. z franc, str. 71, fj) Pan Marl)el czyli 
dziura w łokciu, pow. Henr. Zschoke, str. 97, 
h) Nieszczęśliwa kobieta, pow. E. Sue, str. 
99 _ 150. "T. IV. i) Dwór króla Artura, pow. 
fantast. z dzieł Hoffmana, str. 40, j) Marya, 
R(jża, pow. pani de Bawr, str. 41 — 132, k) 
Obłąkana, pow. z wojny 1812 r. Balzaka, str. 
96. *T. V. t) Tomasz Walker, pow. gminna 
z pism Wasyngtona Irwinga, str. 43, ł) Za- 
wsze i wszędzie, pow. Mich. Masson, str. 206. 
T. VI. m) Okresy życia kobiet, pow. H. DMOCHOWSKI - DNIESTR ]63 Zschoke, str. 84, n) Reginka z Sieciechowa, 
pow. autora Pojaty (Bernatowicza) , str. 70. 
T. Vn. o) Milionowy, pow. z dzieł P. Zscho- 
ke, str. 96, p) Dziecię przeklęte, pow. Bal- 
zaka, str. 82, r) Pan Mikosza czyli o pieczo- 
nej g-łowie, pow. z Bałamuta Petersb., str. 84. 
T. Vni. s) Domg^ry, pow. PP. L. Jakób, str. 
22, t) Naszyjnik z pereł, pow. z angricl., str. 
62, u) Kukułka wróżka albo historya ni6j 
młodości z dzieł Augusta Lafontaiue, str. 78. 

— Głos na zebraniu członków gwardyi na- 
rodowej. Warszawa, 1831. 

— Historya starego i nowego testamentu 
opowiedziana w skróceniu. Z dodatkiem wia- 
domości o pierwszych wiekach chrześciaństwa 
aż do Konstantyna Wielkiego. Wydanie dru- 
gie. Warszawa, nakład, redakcyi Roczników 
gospodarstwa krajowegc^ skład główny w księ- 
garni Gebethnera i Wolffa, druk. Iguiicego 
Krokoszyńskiego, 1863, w 4ce małśj, 2 kart- 
ki tyt., str. 129, rejestru str. 2. 

— Kronika wiadomości krajowych i zagra- 
nicznych. Warszawa, wydawana od 1 Kwie- 
tnia 1856, ustała 30 Grudnia 1860, tol. 

— Mazur Dyktatora Chłopickiego w scenie 
lirycznćj. Powstanie narodu, kompozycyi El- 
snera. Warszawa, 1831. 

— Muzeum domowe itd. Warszawa, 1835, 
str. 415; r. 1836, druk przy ul. Nowo-Seua- 
torskiej, str. 413; r. 1837, druk Chmielew- 
skiego, str. 414; r. 1839, str. 286 i 286. 

— Powieści i romanse zebrane z najnow- 
szych i najcelniejszych autorów. Warszawa, 
w drukarni przy ulicy NowoSenatorskiój (bez 
roku), w 8ce. Tom I. 1) Bułharyn. Trucizna 
czyli Jarmark w miasteczku 1 kartka tyt., 
str. 40. 2) Młodość, pustota i przypadek, str. 
65. 3) Zschocke, Czarownik powieść, str. 66. 
Tom n, 1 kartka tyt. 1) Balzak, Sława i nie- 
szczęście, str. 136. 2) Jakob. Poeta w wieku 
piętnastym, powieść (z francuzkiego), str. 44. 

— Rozmaitości warszawskie. Pismo dodat- 
kowe do Korrespondenta. Warszawa, 1826, 
w 4ce, Nrów 49, str. 384; r. 1827, Nrów 50, 
str. 400; r. 1828, Nrów 51, str, 408; r. 1829, 
Nrów 52, str. 392, w 8ce. Ustało d. 30 Mar- 
ca 1839. 

— Pierwsze wojny krzyżowe, z dodaniem 
krótkiej wiadomości o następnych. Staraniem 
redakcyi Biblioteki warszawskiej. Warszawa, 
druk. Gaz. polskićj, 1862, w 8ce, k. 1, str. 
28 i ryc. 

— Krótki zbiór historyi Starego i Nowego 
Testamentu. Książka polecona do użytku szkół 
elementarnych męzkich i żeńskich przez Ko- 
missyę rządowa Oświecenia publicznego. Wy- 
danie 'czw'arte. Warszawa, 1869, w 12ce, str. 
99. 10 kop. 

— Toż. Wydanie piąte. Warszawa, A. J. 
Błaszkowski, 1871, w 12ce, str, 99 i II. — Toż. Wydanie szóste. Warszawa, 1874, 
w I6ce, str. 99 i II. 10 kop. 

— Toż, tamże, wydanie 7me, 1877, w 32ce, 
str. 99. 10 kop. 

— Toż. Wydiinic ósme. Warszawa, nakł. 
J. Błaszkowskiego, druk, A. Ginsa, 1879, 
w 16ce, str. 99 i 2 ryciny, 10 kop, 

— Krótki zbiór historyi polskiej opowie- 
dzianej podług najnowszych źródeł history- 
cznych przez Wydanie nowe, poprawione 

i uzupełnione spisem chronologicznym i wy- 
kazem książąt z plemienia Piastów i Gedy- 
minów. Warszawa, nakł, Alex. Lewińskiego, 
drukiem J, Jaworskiego, 1866, w 8ce, str. 
198 i 1 nł, 

— Toż. Wydanie nowe poprawione, rozwi- 
nięte i uzupełnione spisem chronologicznym 
i wykazem książąt z plemienia Piastów i Ge- 
dyminów. Warszawa, nakład. Gebethnera i 
Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1878, w 8ce, str. 361. 75 kop. 

— O życiu i pismach Kaz. Brodzińskiego. 
(Odbitka z Biblioteki warsz.) Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, 1871, w 8ce, str. 44. 40 k, 

— ob. Henares (Powietrze, 1823), Krasicki 
J. (Bajki, 1862), Pfeifer Ida (Podróże). 

DMOCHOWSKI Władysław. Widoki Często- 
chowy i Jasnej Góry z opisem (Bronisława 
Grabowskiego). Warszawa, nakł. D. Langego, 
w 4ce, str. 24 textu i 22 widoków rytowa- 
nych w drzeworytni warszawskiej, litogr. u 
Wil. Kohna i A. Oderfelda w Częstochowie. 

DMUSZEWSKI Ludwik Adam. Aktorowie na 
polach Elizejskich. Dzieło teatralne L. A, 
Dmuszewskiego. Edycya druga. Warszawa , 
nakładem M. Melchin, 1804, w 8ce, str. 52. 

— Pleśnie z komedyio-opery siedm razy 
ieden i innych oper polskich przez Po- 
znań, 1805, w 8ce, str. l6. 

— ob. Krasiński Józ. Waw. (Zamek 1819). 

DMYTRO (z nad Dniestra). Łuć Podhorbo- 
czny naczalnyk hromady, człen Rady powia- 

towoj i bywszyj posoł sejmowyj, napysaw 

Kołomyja, czerenkamy i nakładom Mych. Bie- 
łousa, 1871, w 8ce, str. 15. 

— Stara prawda spysana, Lwów, 1872, 

Dnewnyk ustaw Paiistwa dla okruha admi- 
nistracyjnoho wo Lwowi, Perewody iz Wi- 
stnyka zakoniw derżawnych; Rik 1860 — 69, 
w 4ce, (R, 1860 kart 132, R, 1861, str, 163, 
R. 1862 str. 320, R. 1863 str. 334, R. 1864 
str. 276, R. 1865 str. 502, R. 1866 str. 544, 
R. 1867 str. 542, R. 1868 str. 566, R. 1869 
str. 689.) 

— (1867) ob. Kojałowicz M. 0. 

Dni ob. Dzjeduszycki Maur. 

Dniepr ob. Podbereski, Turbin S. (1879). 

Dniestr ob. Rychter Jan, 164 DNI8TRJANKA - POBROWOLSKI Dnistrjanka, nlmanach s kalendarom na rik 
zwyczajnyj 1877, wj'danyj nnkładoni riiskoho 
townrysfT.-a Akademirz. Kruiok u Lwowi a 
zachodom Iwana Bołeja. Antona Dolnicknho, 
Wołod. Lowirkoho i Iwana Franka. U Lwo- i 
wi, z druk. Tow. im^ni Szpwozenka, 1876, j 
w 8ce wiekszój, sfr. VI, k. ni. 8 (kalendarza), 
i 8tr. 128.' 50 cnt. 

Dniewnik Lnhlinskaho Sejma 1509 eoda. Ro- 
jedinionii> ^^ iclikjiłio Kniażestwa Litowekaho 
8 Korolstwom PolRkiin. S. Petersburer, pie- 
czafiiia W. (Joluwina u Wladimirskoi cerkwi 
Nr. 15, 18G9, w 4ce, 1 kartka tyt., str. XVII, 
786 (II). 4 tal. 

Do broni. Lwów, E. Winiarz, 1877, w 8ce, 
etr. 27. 25 cnt. 

— braci w Galicyi. Lwów, 1880. 

D03IESZEWSKA Józefa z Śmioielskich. Od 
czyty publiczne w sali ratuszowt^j miasta sto- 
łecznepro Lwowa miane na Wezwanie sekcyi 
lwowskiej Towarzystwa pedag^ogiczneg^o ga- 
licyjskiogo. Wychowanie kobiet w obec dzi- 
siejszych dążeń społecznych. Lwów, K. Wild, 
1871, w 8ce, str. 173. 1 złr. SO cnt. 

— Kalendarz dla gospodyń na r. 1867. 
Warszawa, w 8ce, str. 20, 140 i 2. 

DOBIESZEWSKI Zygmunt. Choroby nerwowe. 
Tężec ze szczekościskiem (Tetanus c. trismo) 
powstały skutkiem nadużycia wódki, uleczo- 
ny wstrzykiwaniami morfinj'. (Odbitka z Me- 
dycyny Nr. 28 i 29 z r. 1874.) 

— Karlsbad, jego lecznicze znaczenie, Jak 
się w nira zachować i jak się urządzić nale- 
ży. (Opis zdrojowisk obejmujący ' celniejsze 
źródła mineralne Europy: Źródła mineralne 
Europy: Źródła mineralne cz^^skie, tom II. 
Karlsbad.) Warszawa, nakł i druk. J. Nos- 
kowskiego, 1879, w 16ce małćj, str, 100, III 
i 1 rycina. 60 kop. 

— List)' o szpitalach w ogólności i o szpi- 
talu powszechnym lwowskim. Lwów, K. Wild, 
1870, w 8ce, str. 32. 20 cnt. 

— Marienbad, jego lecznicze znaczenie, jak 
się w nim zachować i jak się urządzić nale- 
ży. (Opis zdrojowisk obejmujący* celniejsze 
źródła mineralne Europy: Źródła mineralne 
czeskie, tom I. Marienbad.) Warszawa, nakł. 
i druk. J. Noskowskiego, 1879, w 16ce małćj, 
str. 96, 2 ni. i IV, z rycinami w texcie. 50 
kop., opr, 60 kop. 

— Medycyna społeczna. Prace komissyi 
przeciw cholerycznćj Berlińskićj z 1873 roku. 
Plan poszukiwań naukowych, w celu wyśle- 
dzenia przyczyn cholery i zapobiegania ta- 
kowym. Ogłosił i uwagami odnośnomi do sto- 
sunków krajowych dopełnił. Warszawa, 1874, 
w 8ce, str. 27 i 2 tablice szematów. 20 kop. 

— Przewodnik do klimatycznego leczenia 
obejmujący stacye klimatyczne Włoch, Sy- 
cylii, Korsyki, Hiszpanii, Portugalii, Egiptu, 
Algerii, Francyi, Szwajcaryi. Tyrolu, Styryi, 
Bawaryi, Górnćj Austiyi, Szlęska, Węgier i Galicy!, ich topoentfia. meteorolojrłą, własno- 
ści klimatyczne i zastosowanie lecznicze, we- 
dług najlepszych źródeł i osobistych spo- 
strzeżeń. Warszawa, autor, 1878, w 8ce, str. 
565. 4 rs. 

— Stan szpitali powszechnych Oslicyi w r. 
1871. Sprawozdanie. Lwów,' K. Wild, 1871, 
w 8ce, str. IH, 131. 1 złr. 

— Uwagi nad wskazMniami do użycia źró- 
deł Marjenbadzkirh i sposobami ich stosowa- 
nia. Warszawa, red. Medycyny, 1875. 

— Zdanie sprawy z dwuletniego urzędo- 
wania w Wydziale krajowym galicyjskim Dra 

Med Lwów, autor, druk. J. Dobrzańskiego 

i K. Gromana, 1872, w 8ce, str. .54. 

— Źródła mineralne Marienbadzkie ze wzglę- 
du na ich historyę, skład chemiczny, działa- 
nie i rozsyłkę. Opisał Dr. Med Lekarz 

zdrojowy w Maricnbj^izie Kraków, nakładem 
autora, w druk. Uniw. Jag., 1875, w 12ce, 
str. 40. 

— ob. Bławatek (1870), Brown Sśquard C. 
E. (Wykłady 1875). 

DOBINSKI G. Kilka szeregów gonjometry- 
cznych jako dodatek do trygonometryi. War- 
szawa, nakładem autora, 1875, w 4ce, str. 33. 

DOBINSKI Włodzimierz dr Zapiski psychia- 
tryczne prymaryusza oddziału mężczyzn 

w zakładzie psychiatrycznym w Kulparkowie 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw., Jag.,*1880, w 8ce, str. 18. 

DOBKIEWICZ Julian X. Troistość w naturze, 
czyli nowy systemat filozofii oparty na do- 
gmacie o trójcy przenajswiętszćj. w krótkich 
zarysach wyłożony. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1878, w 8ce, str. 71. 60 kop. 

Dobór naturalny ob. Bagehot Walter (1875). 

— płciowy ob. Darwin Karol (1875). 
Dobra koronne ob. Królewszczyzny (1879). 

DOBRJAKOW A. Karta Rusi moskowskoj i 
litowskoj. Petersburg, Ilin, 1877, 4 karty. 

DOBRIJSKIJ F. Katalog priedmietow Muzeja 
driewnostiej, sostojaszczago pri wilenskoj pu- 
blicznoj bibliotiekie. Wilna. tip. Blumowicza, 
1879, w 8ce. 

Dobroczynność ob. Dzieje (1823), Instrukcya 
(1817). 

Dobrowolska Izabella ob. Goszczyński S- 

(Przemówienie 1872). 

DOBROWOLSKI Erazm. Powstanie powiatu 
latyczowskiego na Podolu, pamiętnik Erazma 
Dobrowolskiego (1831), umieszczone w piśmie 
p. t. Pamiętniki polskie Xaw. Bronikowskie- 
go: Paryż, '1844, w 8ce, Tom 2gi od str. 130 
do 144. 

DOBROWOLSKI Franciszek. Przedstawienie 
publiczności interessu JP. Każyiiskiego o te- 
atrze Wileńskim, przez wiadomego rzecz- 
uczyniona. Wilno, w drukarni Imper. Wilen. 
Uniwer., 1811, fol. 1 ark. DOBROWOLSKI - DOBRZYCKI 165 DOBROWOLSKI lóref. Panowanie Stanisława 
Augusta Poniatowskiego ostatniego króla pol- 

ekipgo (17fi4 t 17%). napisał Kraków, 

nakład W. Toraaszewicza, druk. Korneckiego, 
lft72. w 8ce, str. 75, 1 karta i 3 drzeworyty. 
36 cent. 

— Życie i Liryzm Szekspira przez Kra- 
ków, w drukami Wincentego Korneckiego, 
nakładem Stowarzyszenia Gwiazda, 1875, w Sce, 
str. 45, 3 str. niel. 30 cnt 

— ołi. Bene(1ix (1872). 

DOBRSKI Konrad. Dopełnienie do przekładu 
siódmego wydania Patologii i terapii szcze- 
gółowej Dra T. Niemeyer'a wpdlug ósmego 
wydania oryginału niemieckiego z roku 1871. 
Warszawa, '1871, w 8ce, str. 29 i II. 40 kop. 

— Pieletrnowanie chorych czyli krótka na- 
uka jak sie obchodzić z chorymi. Warszawa, 
nakł. Przegl. Tygodn., 1876, w 8ce, str. 29. 

— ob. Darwin K. (Wykaz 1874\ Emmert 
Kar. (Wykład 1874), Pamiętnik (1879). 

(DOBRSKI Maksymilian ) Upominek z piel- 
grzymki. Poezye Ludmiła Prostackiego. Lon- 
dyn, 1859, w 8ce, str. liczb. 44, nieliczb. 4. 

— ob. Biblioteka (1860 — 71). 
Dobrzański ob. Merunowicz Teofil (1877). 

DOBRZAŃSKI Antoni. Bukwar Ruskij dlia 
szkół w Galicii. Ułożenyi swiaszcz. Ant. Do- 
brzańskim titul. sowiet. Peremyskim Dieka- 
nom i nadziratielem szkół narodnych, Paro- 
chom w Baliawe. Nakładem katolickoi ruskoi 
Maticie wo Lwowie, tipom Instituta Stauro- 
pigialnoho, 1849, w 8ce, 1 kartka tytuł., str. 86. 

DOBRZAŃSKI August Do Administratorów 
Stowarzyszenia podatkowego (List) Nro 602, 
6 Grudnia 1 807 r. Paryż, drukarnia E. Marti- 
net fl867), w Sce, str. '2. (Na końcu tego Li- 
stu obejmującego zapis 6000 franków na fun- 
dusz Stowarzyszenia, podpisany : Dobrzański 
August były Oficer wojsk pol., kawaler krzy- 
ża wojskowego złotego Virtuti militari.) 

Dobrzański Jan ob. Cimmcrmann J. (Dyre- 
ktor 1865), Gazeta narodowa (1877), Rogosz 
A. i. (Listy 1873), Tygodnik (1877). 

DOBRZAŃSKI Mirosław. Wstępne akordy. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 84." 60 kop. 

— Poezye. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. 
L. Anczyca i Sp , 1879, w 8ce małćj, str. 87. 
80 cent. 

DOBRZAŃSKI Piotr H. Zdania z różnych ga- 
łęzi prawa i umiejętności politycznych. Obro- 
na na stopień Doktora Praw. Kraków, nakł. 
autora, 1872, w 8ce, str. 7. 

DOBRZAŃSKI Stanisław. Podejrzana osoba, 
komedya w 1 akcie (w środku: Onufry ko- 
medya w 1 akcie). Na okładce tjmczasowćj: 
Podejrzana osoba, Onufry, dwie komedye. 
Lwów, nakład. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1873, 
w Sce, str. 40. 54 cnt. — Kilka słów o teatrze, Lwów, u Seyfar- 
tha i Czajkowskiego, 1874, w Sce, str. 32. 
30 cent. 

DOBRZYCKI Dr. Henryk. Von der Benutzung 
der Hospitaler fiir die Statistik, Meteorologie 
und Geophysik in arztlicher Hinsicht oder 
das Projekt' zur Organisation der Vertheilung 
der Arbeit fiir die Sammlung statistischer 
meteorologischer und Geophysischer Materia- 
lien mittelst Hospital - Anst:iltcn. Vorgelegt 
auf den III internatiorialcn medicinischen Con- 

gresse in Wien von Dr Hospital-Arzt in 

Mienia bei Warschau. Warschau, Druck von 
Joseph Berger Danilowiczowska Strasse Nr. 
619, 1873, w Sce, k. 2, str. 11. 

— Czterdzieści jeden przypadków zakaże- 
nia jadem wąglikowym (infectio carbunculo- 
sa vulgo pustula maligna Milzbrand-Krankheit) 
spostrzeganych w szpitalu w Mieni. Warsza- 
wa, 1876, w Sce, str. 22. (Odbitka z Medycy- 
ny Nro 1 — 5 z roku 1876.) 

— O kołtunie, pospolicie „plica polonica" 

zwanym, napisał lekarz szpitala w Mieni, 

c/.łonek Towarzy.^itwa lekarskiego Warszaw- 
skiego i Wileńskiego. (Praca uwieńczona na- 
grodą konkursową imienia hr. E. Tyzenhausa 
r. 1876.) Warszawa, druk. Sikorskiego, 1877, 
w Sce, str. 1 ni., 300 i 1 ni., z 24 drzewo- 
rytami. 2 ruble. 

— 01) osnowach izliedowanija priczin bo- 
lieznej woobszcze. Riecz czitanaja w pierwom 
obszczem sobranii Vho sjezda russkich je- 
stestwoi spytatielei wraczem bolnicy w Mie- 
nie czlenom Warsz. i Imperatorskaho Wilens. 
Medicin Obszczestw. Iz Trudów Vho Siezda 
russkich jestestwoich spytatielei i wraczej- 
protokoly i Rieczi obszczych zasiedanii. War- 
szawa, tipografii K. Kowalewskaho, Korolew- 
skaja. Nro 23, 1877, w 4ce, od str. 21 — 42. 

-— Przypadek stwardnienia tętnic (arterios 
clerosis) całego ustroju, z wysoko posunięte- 
rai następowerni zmianami w sercu, spostrze- 
żenie. Warszawa, driik. M. Ziemkiewicza, Kra- 
ków. Przedmieście Nr. 415 (1875), w 4ce, str. 
6. (Odbitka z Medycyny Nr. 51 z r. 1875.) 

— Rozbiór pracy prof. N. A. Andrejewa 
„O kołtunie i tak zwanym kołtunowym sta- 
nie oraz odpowiedź i na zarzuty poczynione 
przez tegoż aut. rozpr. p. t. Kołtun ze stano- 
wiska histologji i poszuldwań doświadczal- 
nych", pomieszczony w NN. 4, 7, 8, 15, 21, 
26, 27 i 32 Medycyny z r. 7. Napisał autor po- 
słanej na konkurs Wileński rozprawy „O koł- 
tunie" opatrzonej znakiem „Salva meliori". 
Warszawa, 12 (24) Maja 1876 r., czcionkami 
M. Zienkiewicza Krak. Przedmieście Nro 415, 
w 4ce, str. 47. 30 kop. 

— Spostrzeżenia ze szpitala św. Józefa 
w Mieni. Gastromalacia antę mortem. Spo- 
strzegał i opisał lekarz tegoż szpitala. 

Warszawa, dnik. J. Jaworskiego, 1873, w Sce, 
str. 15. 

— Sprawozdanie z czynności chirurgiczno- 
lekarskich szpitala Św. Józefa w Mieni za la- 166 DOBRZYCKI - DOKAZY ta 1867, 1868, i 1869, napisał lekarz szpi- 
tala w Mieni fz dwoma drzeworytami). War- 
szawa, w drukarni Jana Jaworskiego, tilioa 
Krakowskie Przedmieście Nr. 41. 'i, 1870, w Hee, 
1 kartka tytułowa, (W,!) str. ^5, (18G8) str. 
17 (odbitka z Kliniki) i 1868 str. 27. 

DOBRZYCKI Mikołaj. Pamiętnik (Więzie- 
nie w Zamościu i w Górze Kalwaryi . Lwów, 
nakładem rodakeji Gaz. Naród., z drukarni 
J. Di)l>rzai'iskief,'o i K. (Jroniana, 1S75, w 8ce, 
str. ó.'3 (^wydawea Józef lladoiuiński). 40 cnt. 

Dobrzycki Wojciech ob. Kartezyusz Renat 
(Rozprawa 1878). 

Dobrzyńska ziemia ob. Petrów Alex. (Lud 

1878). 
Dobrzyński ob. Jachowicz Slan. (Pieśń 1831). 
Dobrzyński Józ. ob. Gautier Jan (Rocznica 

1870). 

DOBRZYŃSKI 0. Tabeliarische Uebersicłit 
der franzósi.schen iinregelmassigen Verba zur 
Erleichterunf^ der Einiibunjr und Wiederho- 
lunp:. Berlin, Kobligk, 1879, w 8ce, str. 15. 
20 fenij?. 

Dochód publiczny ob. Gliszczyński A. (Uwa- 
gi 1810>. 

Documents officiela concernant le royaume 
de Polo.£rne. St. PcHersbourg, 1866, w 8ce. 

— officiels ćman(^s de la secrćtairerie d'ótat 
dn Saint-Si(!'ge au sujet de la perflćcution des 
catłioliques en Pologne et en Russie et de 
la nipture, des relations avec le gouveme- 
ment russe. Avec une prćface. Zurich, imprim. 
F. Schulthess, 1878, w 8ce, str. 28. 

— officiels : Publies par le gouvemement 
anglais au sn.jet du traitement barbare des 
Uniates en Pologne. (Traduit de Tanglais) 
avec une prt^face. Ziirich, C. Schmid, Libraire 
Imprimerie J. Suremann, 1877, w 8ce, str. 68. 
(Przedmowa przez W^ładysława Platera.) 

Dodatek drugi do Pamiętnika pomnika Ko- 
ściuszki, obejmujący czas od 1 Lipca 1852 r. 
do końca r. 1876. Kraków, nakł. Komitetu 
pomnika Kościuszki, druk. Czasu, 1878, w 8ce, 
str. 48. 

— miesięczny do Gazety Iwowskiśj. Lwów, 
druk. E. Winiarza, 1872, w 8ce. Roki. (Red. 
Ad. Rudyński. Główni współpracownicy: Stan. 
Nowiński, Antoni Schneider, Luszczyński); 
Tom 1, str. 246 i II; Tom II, str. 263; Tom 
III, kart 2, str. 256. Rok II: Tom I, Zeszyt I: 
Styczeń, w 8ce, str. 64; Zeszyt II i następne 
wychodzą p. t. Przewodnik naukowy i lite- 
racki. (Nakład w 1000 egzempl.). Rocznie 4 zlr. 

— do książki p. t. Miesiąc Maryi czyli mie- 
siąc Maj (pieśni). Warszawa, druk. S. Orgel- 
branda, I8ti9, w 12ce, str. 7. 

— do ogłoszenia o czasopiśmie Dzień. Kra- 
ków, w druk. Uniw. Jag., 1874, w 4ce 1 kart. 

— do powszechnej ustawy karnej Austryac- 
kićj z 27 Maja 18.52 r. Kraków, nakł.idem 
księgarni J, M. Uiramelblaua, z drukarni Wł. L. Anczyea i Sp., 1880, w 8ce. str. 203, spi- 
su 2 kartki. Himmelblaua Biblioteka prawni- 
cza, wydanie kieszonkowe T. III. 

— do mapy pocztow^j podróżnej Królestwa 
Polskiego. Warszawa, J. Zinberg, 1873. 

— do stronnicy 107 i 108 tomu II, Histo- 
ryi powstania namdu polskiego w roku 18.30— 
1831 Maurycego Mochnackiego przez War- 
szawa, 1844, w 12ce. (W obronie Rkrybickie- 
go naczelnika prowiantskiej kommissyi.) 

Doellinger ob. Anczyc Wł., Przeżdziecki A. 

d0R!NG G. Dreissig slayische gcistliche Me- 
lodien aus dem 16 u. 17 Jahrhundert. Mit 
yierstimmigem Tonsatze yersehen und nach 

den Quellen herausgegeben von Deutsche 

Textubersetzung von H. Nitschmann. Leipzig, 
Verlag v. A. DOrffel, Druck v. Breitkopf u. 
Ilartel, 1868, w 8ce, XVI i 40 (tylko polskie). 

DOERING Henryk. Józef Havdn życiorys i 
charakterystyka, przełożył z niemieckiego H. 
Bartsch. Warszawa, E. Wende i Sp., 1876, 
w I6ce, str. 144. .50 kop. 

DOGIEL J. Drogi, jakiemi dostajo sie do 
ustroju ludzkiego zaraza morowa i środki ją 
niszczące, lub ochraniające od nićj. Podał 
prof. z Kazania. Warszawa, druk. M. Ziem- 
kiewicza i W. Noakowskiego Krak. Przedm. 
Nr. 415, 1879, w 8ce, str. 7. (Tłumaczenie z na- 
desłanego rossyjskiego rekopisma.) Odbitka 
z Medycvny f. YI. Nr. "12 i 13 z r. 1879. 
10 kop. ' 

Dogmaty katolickie ob. Laforet J. N. (1875). 

Dogmatyka ob. Martin Konrad 1I868). 

DOHM Krystyn Wilchelm. Denkwiirdigkei- 
ten meiner Zeit oder Beitriige zur Geschichte 
vom letzten Yiertel des achtzehnten und vom 
Anfane des neunzehnten Jahrhunderts 1778 

bis 1806. von Consilium mihi pauca de 

Friderico et extrema tradere; mox cetera, 
sine ira et studio, quorum causas procul ha- 
beo, Erster Band , Lemgo im Yerlage der 
Meyerschen Hofbuchhandlung und Hannover 
in Commission der Helwingschen Holbuch- 
handlung 1814, w 8ce, przedmowy str. XLIV, 
spisu 2 k. ni. i 590 stron, na końcu Lemgo 
gedruckt mit Mejerschen Scliriften. W To- 
mie Iszym opisuje pierwszy podział Polski 
(od 433 do .514 sir) i wpływ Fryderyka II. 
Tom II, tamże, 1815, w 8ce, XLVIII i 490 
stron, w nim wyjaśnia prawa Prus do Gdań- 
ska. Tom III, tamże, 1817, w 8ce, z przo- 
du 2 k. ni. i 368 stron, w nim ostatki życia 
Fryderyka II skreśla. Tora IV, tamże, 1819, 
w 8ce, str. XXII i 652, z portretem Fryde- 
ryka II. Tom V, tamże, 1819, w 8ce, str. 616, 
wylicza dzieła do historyi Fryderyka II się 
odnoszące i własne jego pisma. 

Dokąd idziesz. Chicago, druk. Wł. Dynie- 
wicza, czcionkami Gazety Polskiej (1880). 6 et. 

Dokąd idziesz ob. Ciemniewska M. (1870). 
Dokazy dalszii ob. Biłous T. J. (1878). DOKUMENT - DOMEYKO W Dokument z rękopismu orygrinalnego, dato- 
wany w Wilnie w poniedziałek po gromni- 
cach 1555 r. (z podpis. Andr. Strzałkowsky). 
(Wyjątek z t. X wizerunków.) Wilno, w 8ce, 
8tr. 11. 

— Widma fragment (przez autora Testa- 
mentu Cara i Roses matinales.) Berlin, 1861. 

Dokumenta dotyczące nadania dróg żela- 
znych w Królestwie Polskićm. Documents con- 
cemant la concession de chemłns de ter dans 
le royaume de Pologne. (Warszawa, 1857.) 
w dce (po pols. i franc.) 

— Toż, tekst polski (1857) w 8ce. 

— dotyczące nadania drogi żelaznój fabry- 
czno-Łodzkiej w królestwie polskióm. (War- 
szawa, 1865), w 4ce. 

Dokumenty i akty otnosiaszciejesia k'istorii 
gorodow Kaliszkoj gubernii. Otdiel III, w 8ce, 
Btr. 34. (Oddruk z Rocznika Kaliskiego 187..). 

— k polskomu zagoworu. Wilna, typ. gu- 
bern, prawu., 1866, w 8ce, str. 19. 

DOLINOWSKI Jan ks. (1814 f 10 Stycznia 
1875). Pszczolnictwo praktyczne czyli chów 
pszczół w ulu ramowym zastosowanym do 
naszego klimatu, z ulepszeniami praktycznych 
pszczolarzy. Wydanie drugie opracowane silą 
zbiorową kilku pszczolarzy polskich (z wielu 
rycinami w tekście i na oddzielnych stronni- 
cach). Warszawa, J. Korzeniowski, 1875, 
w 8ce, sti-. 260. 1 rs. 20 kop. 

DOLIŃSKI G. Zkąd się biorą choroby i jak 
sie od nich ochronić. ()dczyt popularny wy- 
powiedziany d. 4 Maja 1873 r. Nakł. A. Ma- 
kowiecki. Warszawa, 1873, w 8ce, str. 32. 
5 cent. 

Dolmetscher ob. Kasprowicz E. L. (Tornister 
1878). 

Dolnicki Żegota ob. Muenster Fena! (Dzwonek). 

DOŁĘGA Żegota (Danielewski?) Konrad Wal- 
lenrod. Rozbiór krytyczny z etycznego i este- 
tycznego stanowiska napisany przez Po- 
znań, nakładem i czcionkami Ludwika Merz- 
bacha, 1873, w 8ce, 1 tytuł, str. 46. 

DOŁGGRUKOW Piotr (książę). Michaił Niko- 

łajewicz Murawjew, socz. kniazia Biogra- 

phie de M. Mouraview. Londres, imprimerie 
du prince Pierre Dolgoroukow, 14, Panton- 
Street, Hayraarket, 1864, w 16ce, str. 62. 

DOŁKOWSKI Edward. Beitrag zur Histologie 
der Tracheobronchialschleimhaut nebst Be- 
merkungen iiber ihr Yerhalten bei Katarrha- 
lentziinaung insbesondere aber bei der Tu- 

berculose von Stud. Med. an der Umv. 

Zurich. Mit einer litogr. Tafel. Lemberg, Ver- 
lag des Yerfassers, Druck von K. Piller, 1875, 
w 8ce, str. III, 1 ni. i 52. 

Dołobowscy ob. Radziwiłłówna S. (1822). 

Dom Inwalidów ob. Ustawa (1880). 

— wiejski ob. Chojnacki Karol (1877). 

— zarobkowy w obec istniejącego porząd- 
ku ekonomicznego. Kijów, 1875,'w bce, str. 62. (DOMAGALSKI X.) Irlandya i Polska. Kra- 
ków, drukiem W. Korneckiego, 1876, w Bce, 
str. 278, omyłki 1 str. 

DOMAŃSKI Stan. O chorobie Basedowa skre- 
ślił docent Uniw. Jag. (Odb. z Przegl. le- 

kars. z r. 1872 i 1873.) Kraków, druk. Czasu, 

1873, w 8ce, str. 8. 

— Przyczynek do terapii miejscowćj cho- 
rób narządu oddechowego, skreślił dr do- 
cent w wydziale lek. Uniw. Jagiell. (Osobne 
odbicie z Przeglądu lekarskiego 1874 r. Kra- 
ków, druk. Uniw'., 1874, w 8ce, str. 6. 

— Przypadek urazowego porażenia nerwu 
współczulnego na szyi (paralysis nervi sym- 
pathici cervicalis traumatica). Postrzegał i 
opisał Dr Docent nauki o chorobach ner- 
wowych w Uuiw. Jagieł, (b. w. m. dr. i r ) 
(Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876), w 8ce, 
str. 10. 

— O rozpoznawaniu i leczeniu porażeń, tu- 
dzież o znaczeniu przy padów im towarzyszą- 
cych. (Osobne odbicie z Przeglądu lekarskie- 
go 1874 r.) Kraków, w drukarni Uniw. Jag., 

1874, w 8ce, 1 kart. tyt., str. 35. 

— O zastosowaniu elektryczności do dya- 

gnostyki, skreślił Dr docent Uniw. Jag. 

Bez miejsca druku i roku (w Krakowie, 1874), 
w 8ce, str. 10. 

— Wykład Elektroterapii do użytku Le- 
karzy praktycznych zastosowany, skreślił.... 
Dr. Med. i Chir., Magister Akuszeryi, Docent 
nauki o chorobach układu nerwowego w Uniw. 
Jag., członek Tow. lek. w Krakowie i we 
Lwowie (z 51 drzeworytami w tekście) (Bi- 
blioteka umiejętności lekarskich) (wydanie Re- 
dakcyi Gazety Lekarskiej). W^arszawa, w dru- 
karni Gazety Lekarskiej ulica Sto Krzyzka 
Nro 1343 (9 nowy), 1876, w 8ce, 1 kartka tyt., 
str. 322. 5 fl. 25 kr. 

DOMARADZKI. Wykopaliska Nadziejewskie. 
Poznań, nakład. Towarzystwa, druk. N. Ka- 
mieńskiego i Sp., 1871, w 8ce, str. 16. 

DOMASZEWSKI Victor von. Das Wasser ais 
Quelle der Yerwiistungen und des Reichthums, 

nach der Natur geschildert von Agricul- 

tur- und W^asserbau-Ingónieur. Wien, K. von 
Waldheim, 1879, w 8ce, str. 127 i 1 ni. 1 złr. 

Was kostet der unvermeidlicho Wasser 

Krieg im osterreichisch-ungarischen Donau- 

gebiete, von Agricultur- und Wasserbau- 

Ingónieur. Wien, Verlag und Druck von R. 
von Waldheim, 1879, w 8ce, str. 14. 20 cnt. 

DombrowskI ob. Henin Feliks (Journal 1801). 

Dombrowski Jarosław ob. Roźałcwski Wł. 
(1878). 

DOMEYKO Ignacy. Estudio sobre las aguas 

minerales de Chile, par rector de la uni- 

versidat. Santiago, imprenta national, calle de 
la Moneda Nr. 46, 1871, w Bce, str. 62. (Stro- 
na 56 dwa razy.) 

■— Filareci i Filomaci. List. (Odbitka z Roczn. 
Tow. hiator. liter, na rok 1872.) Poznań, na" I6g DOMIECHOWSKI - DONNET kład. J. K. Żupańskiego, drukarnia Kraszew- \ 
skiego, w 8ce, str. 28. 10 sgr. i 

— Resona de los Trabąjos de la IJniyersi- I 
dad desde I8ó5 hasta ol prosenfc. Memoria 
presenuda al Conscjo dc la Univeisi<iad en 
sesiun de 4 de Octobre de 1872 por el Sen- 

nor Rector, Don Santiago, Imprenta Na- 

cional, Calle do la Moneda uiiui. 46, 1872, 
w 8ce, p. 107. 

— Rzut oka na Kordyliery Chilijskie i za- 
warte w ich łonie pokłady ujctaliczne, przez 

członka czynnego Akademii. (Odbitka 

z tomu V Rozpraw Wydziału matem, przyr. 
Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1879, w 8ce, str. 114. 

— TratAdo de cnsayes tanto por la via 
seca como por la via humeda, de toda clase 
de minerales e pastas de cobre, plomo, płata, 
oro, mercurio etc. eon description de los ca 
racteres de łoą principales minerales i produ- 
ctos de las artes en America e en particułar 

de Chiles por Tercera editłon, aumentada 

e correida Santiago de Chile, imprenta na- 
cional, Callc de la Moneda N. 40, 1873, w 8ce, 
str. VIII, 483 i 4 tablic (litograf, w 4ce po- 
dłuż.). 1 edycya w r. 1844 2ga 1858 r. 

DOMIECHOWSKI Przemysław (Prawdzie, Prze 
or klasztoru Mogilskiego, zakonu Cysters.). 
Matka Bolesna Panna Marya, Historya Męki 
Chry8tu80w«!j opisana i do druku podana za 
pozwoleniem starszych, w drukarni Collegium 
Kaliskiego Societatis Jesu 1686, a teraz na 
nowo wytłoczona. Poznań, Tytus Daszkiewicz, 
w drukarni A. Schmaedicke, 1872, w 16ce, 
Btr. 128. 7V, 5gr. 

Domingo St. ob. Landmesser Teofil (der Po- 
le 1858). 

Dominikanie ob. Batącz (w Podkamieniu). 
Capitulum (1835), Citodżko D. (Aglona), Gorz- 
kowski Mar. (1876), X. Y. Z. (1879). 

DOMINIKOWSKA z Treterów. Celina z Orel- 
ca (w Wyrduem w Pow. Liskim;. Pieśni po- 
wstańcze 1»69, ob. Celijia, Oreicj. 

— Zapi-iki z powstania 1863 — 1864 roku. 
(w Mrówce 1869 od N. 4.) Wyszły ogłoszone 
przez J. Gordona pod tyt.: Obrazki Galicyjskie. 

— ob. Delacour. 

DOMINIKOWSK! X. Kazanie na uroczystość 
świętego Franciszka Seratickiego. Rawicz , 
1824. 

Domino, czyli mały architekt. 27 domin do 
ustawiania 37 różnych figur. Warszawa, M. 
Orgelbrand (1871). 1 rub. 

DOMKOWICZ W. Do ludu polskiego! (wiersz, 
na końcu: SchefHeld dnia 1 Lutego 1861). 
Paryż, w drukami i litogr. Renou i Maulde, 
w bce, str. 4. 

Domu (W) najlepićj. Powieść dla ludu pol- 
skiego, napisana przez autora „Sąsiadów na 
granicy" uwieńczona na czwartym konkursie 
rozpisanym z daru W. Konst, Zakrzewskiego, Poznań, nakład. K. Bażyńskiego, druk. Merz- 
bacha, 1872. 

Domu (Z) i ze świata, powieści oryginalnie 
napisane. Z rycinami kolorowanemi. Warsza- 
wa, 1875, w 8ce, sfr. 449. 

Damźal.ki Walenty ob. Dr. F.r). X(aw). (We- 
stcłinienia 1830). 

Don Juan, czyli gość kamienny, opera w 4 
aktacli z muzyką W. A. Mozarta. Lwów, (iu- 
iirynowicz i Schmidt, 1879, w 32ce, str. 101. 
25 kop. 

DONALEITIS Chr. (Oonalltijs). Litauische 
Dichtungen. Erste vołlst;indige Ausgabe mit 
Glossar von August Schleiclier. St. Peters- 
burg, 1805 (Leipzig: Voss), w 8ce, str. 336. 
1 tai. 13 sgr. 

DONATI Cesar. Biedne życie, powieść, prze- 
łożył z włoskiego Edward Sulicki. Tom I. 
Warszawa, redakcya Bluszczu, 1876, w 8ce, 
T. I, str. 133. 40 kop. 

DONDEi^S Prof. Dr. F. C. Fiz)'ologia. Prze- 
kład dzieła Prof. Dra F. C. Donders'a: Phy 
siologie des Menschen 1850 przez Drów A. 
Fabi.ina i A. Stockmanna. Uzupełniony przez 
Prof. Dra H. Iloyera. Warszawa, w drukarni 
Józefa Bergera przy ulicy Daniłowiczowskićj 
Nr. 619, 1872, w 8ce. Tom pierwszy (z 125 
drzeworytami w tekscie),str. Ii, 594. (Biblio- 
teka umiejętności lekarctkicb. Wydanie Re- 
dakcji Gazety Lekarskiej.) Za 2 tomy 8 rub. 
50 kop. T. n. ob. Wunut. 

Doiiesienia handlowe, przemysłowe i rolni- 
cze, oraz licytacyjne, kommisowe i informa- 
cyjne, mające na celu ułatwienie interesów 
wszelkiego stanu osób. Warszawa, 1836, w 4ce, 
po pół ark. ^Dodawane bezpłatnie do Gazety 
Warszawskiej. Numer pojedynczy 3 grpols.) 

— warszawskie. Warszawa, od d. 15 Listo- 
pada 1879 (Czasopismo). 

— z pola bitwy, z d. 16 Lipca, z d. 8 Sier- 
pnia. Druk. rządu narodowego, lb63, w Ice. 

— z placu boju, z d. 20 Maja, 10 i 12 Sier 
pnia. Druk. Rządu narodowego, 1863, w 4ce. 

0CiNiiv1IHSKA He enct. Oclirona Buohwałdska. 
Instrukcya, do zakładania, utrzymywania i pro- 
wadzenia tanich ochronek ludowych, wypra- 
cowana z polecenia Dyrekcyi Towarzystwa 
nauk. dla dziewcząt polskicli. Toruń, F. T. 
Rakowicz, druk. J. Buszczyńskiego, b. w. r. 
(1871), w 24ce, str. 16. 

DoiiimirSii Edward ob. Gospodarz (1872). 

DONIZETTI. Linda, opera w 3ch aktach. 
Lwów, lo72, str. 86. 20 kop. 

— Lukrecya Borgia, opera w 3ch aktach. 
Muzyka Donizettego. Lwów, 1873, w l6ce, 
str. 71. 20 kop. 

DONNtT. Allocution de Son Eminence Mon- 
seigneur le Cardinal Donnet, Arcbeve(|ue de 
Bordeaux a l'occasion du Mariage de Mr le 
Prince Ladislas Czartoryski et de Madame 
la Comtesse de Vista. Alegrc, cćlćbrś dans 
la Chapelle du Cbateau de Malmaison le ler DORAT - DOSTRZEŻENIA 169 Mars 1855. (Paris) Autog. Paris, Lith. Appert 
et Vasseur, fol., pag. 3. 

DORAT. Odpowiedź Abeliarda z klasztoru. 

Wolne tłumaczenie z pana Wyjątek (tł. 

M T Z,...). Upominek na r. 1825. War- 
szawa, w 8ce, str. 11. 

Dore G. ob. Biblia (1872), Lafontaine, Wujek 
J. (Pismo 1879). 

DORING. Ostrolenkaoflferet eller familien Ko- 
lesko.* Novelle fra den polskę Frihedskrig i 
Aarene 1830 og 1831. Oversat af A. G. Han- 
son. T. 1 — 2. Roeskilde, 1836, w 8ce. 

DORING G. a) Choralkunde iu drei Biiehern 

von 8. X. 500 (od str. 428 Anhang : Der 

evangelische Gesang in Polen und in den preuss. 
Landestheilen polnisclier Zunge). b) Sieben sla- 
wische Melodien aus dem 16 und 17 Jahrhun- 
dert. Harmonisirt und mit deutschen Textcn 
versehen von 1. Psalm 133 (Jako rzecz pię- 
kna etc.) Wie fcin und lieblich, 2. Psalm 6 (Czasu 
gniewu etc). Ich tief gebeugter fleh zu dir, 
3. JDemuth. (Mel. des Pomożysz nam etc). 
Unter Alles mich zu schmiegen, 4. Pieśń o 
marnościach świata tego. Soli dich auf Erden, 
5. Gebet (Ave gratiosa). TOne, Lied des Fle- 
hens, 6. Christliches. Pilgrimslied (Nach : Je. 
stem na drodze etc). Nun bin wich auf dem 
Wege, 7. Der Lobgesang Simeons (Już w Po- 
koju Panie). Nun lass, o Herr mein Hort. 
Ais Yorliiufer einer grossern Sammlung sla- 
vischer geistlicher Melodien und Lieder aus 
alter Zeit mit Original-Texten und dereń deu- 
tschen Uebersetzungen. Beigabe zu G. Doring's 
Choralkunde, s. 8. Danzig, Verlag voo Th. 
Bertling, 1865, w 8ce. 

DORING Henryk dr. Józef Haydn, życiorys 
i charakterystyka, przełożył z niemieckiego 
H. Bartsch. Warszawa, E. Wende i Sp., 1876, 
w 16ce, str. 114. 50 kop. 

DORMANN Edm. J. Geschichte des Kreises 
Marienburg. Nach Quellen und Urkunden. Mit 
182 Regesten und Urkunden. Danzig, Kafe- 
mann, 1862, w 8ce, str. VIII i 193 20 sgr. 

DORN J. F. i RICHTER J. H. Przewodnik do 
nowego sposobu pokrywania płaskich dachów, 
zakładania sztucznych ścieszek i t. d., przez 

J. F. Dorna, król.-Prusk. Radzcę kommi- 

syi fabryk. Wraz z rysunkami i 'uwagami 
nad wiązaniem takichże dachów przez J. H. 
Kichtera, cieślę miejskiego. Przełożył podług 
2go wydania niemieckiego A. Krzyżanowski, 
cieśla. Poznań, nakładem Teodora Scherka 
księgarza, czcionkami W. Dekera i Spółki, 
1837, w »ce, str. IV i od IU — VI, 41. 

DORN Albert. Finis Poloniae! Historische 
Novellen aus den Zełten polnischer Herrschaft 

in West-Preussen. llerausgegeben von 

Berlin, Verlag vou Ernst Bergemann, Drilck 
von A, J. Obst, 1861, w 12ce, str. XIV i 
2l9. (Po przedmowie 2gi tytuł: Fortanger- 
Bladyński oder die Coufoederation in West- 
Preussen.) DORN Bernh. De affinitate linguae 8lavicae 
et sanscritae. Charków, 1833, w 8ce. 

DORNFELD Fr. Ksaw. Rekurs Justyny z Szym- 
kowiczów Ludwika Ermich, Sekretarza Komis- 
syi nadzoru budowl korony, małżonka, w assy- 
stencyi i za upoważnieniem męża swego czy- 
niącej w Warszawie w zamkii królews. za- 
mieszkały, przeciw wyrokowi Sadu appel. 
kr. Pol. d. 20 Września 1823 r. między taż 
Justyną Ermich a Magdaleną z Kadlubow- 
skich Szynikowiczową, po niegdy Józelacie 
Szymkowiczu pozostałą małżonką wdową, 
w Warszawie przy ulicy Bonifraterskićj pod 
L. 2170 zamieszkałą zapadłemu do Sądu najw. 
instancyi Król. Pol. założony, folio, str. 17. 
Zarazem: Summaryusz dokumentów str. 2. 
Replika str. 8. Wyrok str. 4. 

DORNFELD i PIĄTKOWSKI Paweł, patron. 
Wyw(')d sprawy ze strony Fr. Sal. hr. Kra- 
sickiego i Ign. hr. Komorowskiego, zawiera- 
jący odpowiedź na skargę W. Konstancyi 
z Rymińskich łych ślubów Giżyckićj a po- 
wtórnych Gorajskiój o zaprzeczenie dziedzic- 
twa dóbr Michałowa i Palczewa itd. Warsza- 
wa, 14 Września 1819, fol., str. 22. Summa- 
ryusz dokumentów str. 32. 

Dorpius Erazm ob. Roterdamski E. (1875), 

Doroszenko ob. Akta. 

Doroźnik zapadn. pocztów, okruga (Warsz, 
Kalisz. Kielce. Łomż. Lubi. Piotrk. Radoms. 
Suwałk, i Siedlec.) s priłożeniem numern. 
karty dlia otyskiwanija dorog. Izdan poczto- 
wawo Departamenta. Petersburg, 1869, 

DORST Leonard. Schlesisches Wappenbuch, 
od d. Wappen des Adels im souverainen 
Herzogth. Schlesien, der Grafsch. Glatz u. d. 
Oberlausitz 3 Abthlgn. m. 180 Tfln. in Buntdr., 
nebst herald. Beschrbg. d, Wappen u. kurzeń 
histor.-genealog. Notizen. Górlitz 1842 — 48. 
Quart-Form. Eleg. Leinwdbd. mit Goldpres 
sung. (Subscrptpr. ohne Einband 30 tir.) 30 tal. 

DORSZEWSKI Kazimierz ks. lic. św. teoL 
Mowa na cześć Jana i Andrzeja Śniadeckich 
ze Żnina na dniu 24 Maja 1866 r. w kościele 
żnińskim z powodu odsłonienia pomnika po- 
wiedziana i objaśniona. (Odbitka z roczn. tow. 
przyj, nauk pozn.) Poznań, nakł, towarzystwa 

(M, Leitgeber w kom,), 1866, w 8ce, str. 

29. 7Vj sgr. 

— Zapiski i wrażenia z podróży do ziemi 

Św. i Egiptu, odbytćj w r. 1872 przez lic, 

Św. teologii, kanonika metropol. poznańskie- 
go. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langlego, 
1878, w 8ce, str. VI, 309 i 2 ni. 4 marki. 

Dość dwie słowie. Poznań, nakł. i czcion- 
kami H. Schmaedickiego, 1879, w 8ce małej, 
str. 28. 

Dostrzeżenia meteorologiczne w obserwato- 
rium astronomicznem warszawskiem , w 8ce, 
1841 , Grud. 24 kart nlb, i 1 in folio, 1842 
do 1862 włócznie, w 8ce, po 24 k. (Nadbitki 
z Bibl. Warsz.) 

82 170 DOŚWIADCZENIA - DREZIŃSKI Doświadczenia jakie zrobił Wiileiiis obacz 

Willems (IS.rJ). 

DOSYNCZUK Teodor iz Nadworny). Kazki, 

iiapysaw Kołomyja, nakładom awtora, 

czen-nk. M IJiłousa, 1S7G, w Sce, str. H». 

(liajki ludowe: O bołiatim Fyłypi, Iial)ii.sia 
z tolioświta, Did i wnuka, Cyliany, l)awnyj sud.) 

DOTTER. i:n Polfns. Noreli al l-T.rł'. tiil „Fo- 
8itiv.spolarous son". Stockłiolni, 18()M, w r2ce. 
Ooucli Franc. oh. Mickiewicz Ad. (1871J. 

DOVER i.oni. \A\es ol" tlio most eminont 
eoverei;?n3 ol" modern Europę: Gustavus Adol- 
ptius, Jolin Sobieski, Peter tłie (»roat. Frede- 
ric tlie (troat. Ais Losebucli flir di*^ enj^liscłie 
Klasse diMitscłier Scliulen ein^erichtct von 
Beaumont and Sydney Smout. llamburgti 
(1838), w 12ce. 

Dowgiałłowie o]) Wilczyński J. K. (Herbarz). 

DOWGIRD, HERBURT, BOBROWSKI. Zbiór 
mów żałoIjnNcli na pogrzebie s ]). X. Filipa 
Neryusza Golaiiskiego Scbolar. Piar. zasłużo- 
nego w Cesarskiem Uniwersytecie Wileńsk. 
Professora, mianych w kościele Akademickim 
Św. Jana w Wilnie. W Połocku, w druk. XX. 
Pijarów, 1824, w Hce, str. 40. 

(Jest tu cxborta przez X. Anioła Dowgir- 
da, Kazanie przez J. X. M. z Fulsztyna Her- 
burta, kan. katedr. Łuckiego, Rejensa główne- 
go duchów. Seminarium, Przemowa przez X. 
M. Bobrowskiego Prof. Pisma św.) 

Dowody (bez osobn. tyt.). Bez m. dr. i r. 
(1830 lub 1831 r.), w 8ce, str. 108. (Tyczy się 
kongresu Wiedeńskiego.) 

Dozory kościelne ob. Hempel A. (Uwagi 1879). 

Dr. F(r). X(aw). Westchnienia cieniom ś. p. 
Relerendarza w Radzie Stanu Walent. Dom- 
źalskiego poświęcone przez F. X. Dr. War- 
szawa, druk. J. Wróblewskiego, 1830, w 4ce, 
niel. k. 4 (wiersz). 

DRABA Jan. Z powinszowaniem Nowego 
roku 1871), woźny Towarz. akcyjnego war- 
szawskiej fabryki machin, narzędzi rolniczych 
i odlewów. Jan Draba. Warszawa, druk. S. 
Orgelhranda synów, 1878, fol., 1 str. (wiersz). 

DRAGOMANÓW M. Hałycko ruskie pysmen- 
stwo. Lwiw, z drukarni Towarj-stwa imeni 
Szewczenka, 1876, w 8ce, str. 38. 

— Hromada ukraińska, zbirka wporiadko- 

wana Ner I: Perednie słowo do Hromady. 

Geneve, H. Georg. libr. editeur, 1878, w 8ce, 
str. 101. 1 frank 50 centimow. 

— Literatura ukraińska proakribowana ria- 

dom ros.s3'jskim perekład z francuskoho. 

(Biblioteka dribna, II.) Lwiw, druk. im. Szew- 
czenka, 1878, w I6ce, str. 48. 

— 'Joż, Nr. 2: Zwistki pro Ukrainu, 1876 
do 1877. Tamże, 1878, w 8ce, str. XIV, 586 
i 4. 8 franków. 

— Niewolnictwo wewnętrzne i wojna za 
oswobodzenie, przekład z rosyjskiego. (Oso- 
bne odbicie z Czasu.) Kraków, nakł. i druk. 
Czasu, 1878, w 8ce, str. 54. — Ukrahia, monimento letterario ruteno in 
Russia e (ializia. Firenze, Loe.scher, 1873. 1 fr. 

Dramaturgia ob. Deryng Emil (1874). 

DRAPER J. Wilcłielm. Dzieje umysłowego 
rozwoju lOuropy, tłumacz, z angiels. T. Korzon. 
Warszawa, M. Orgelbrand, 1872 — 73, w 8ce, 
str. 374 i 347. Za dwa tomy oprawne 4 rub. 
50 kop. 

(Draper W.) Rozbiór krytyczny dzieła W. 
Draper'apod|tytulem: „Ilistorya zatargu Religii 
z nauką" (z ('ivitta Cattolica 1877). Kraków, 
w drukarni Wł. L. Anezyca i Spółki, nakła- 
dem autora, 1878, w 8ce, str. 173. Spis rze- 
czy na Kj stronie. (Przedruk z Przeglądu 
katolickiego.) 75 kop. 

DRD ACKI Maurycy von Ostrów (1 787 1 w Kwie- 
tniu 1871). Le.\ikon der politischen Gcsetze 
des Kaisertliums Oesterreich, von Moritz Rit- 
ter von Ostrov k. k. Finanzratb. VVien, gedr. 
bei L. C. Zamarski, Univ. Buchdr., 1857, w 8ce, 
2 tomy. Tom I, str. 726. T. II, str. YIU, 4 
ni. 727 - 1 124 i CLXXVI. 8 złr. 

Dręczenie zwierząt ob. Głos (1871). 

DRENIG Rajmundus z Galicyi. Ilepar g^anu 
latum cum ascite etfectivo. Dissertatio inau- 

guralis auctore Medicinae Doctore. Vindo- 

bonae, ty pis Caroli Ueberreuter, b. w. roku, 
w 8ce, str. 28. 

Drescłier Stef. Aug. ob. Goniec (1877). 

Dreyjaner ob. Hilferding (Die sprachlichen 

1857). 

DREWNOWSKI Franciszek. Piwa krajowe. 
Rozi)rawa ekonomiczna. Wyd. Tyg. przemysł. - 
handlów. Warszawa, nakł. Brunona Ciemniew- 
skiego, 1873, w 8ce, str. 25. 15 kop. 

— Pogląd na wyrób i konsumcyę piwa 
w Królestwie Polskiem. Warszawa, 1871*, w 8ce, 
str. 44. 75 kop. 

— Pogląd na przemysł browarny w Kró- 
lestwie Pofskiem ze stanowiska ziemiańskie- 
go i rolniczo-fabrycznego. Warszawa, 1871, 
w 8ce, str. II i 89. 60 kop. 

Drewnosti izdannyja wreraiennoju komissieju 
diia razbora drewnych aktów. 3 Tetr. na russ. 
i franc. jaz. S risunk. Kiew, 1846. 5 rub. 

DREXELLIUSZ Jeremi. Zodyakus albo droga 
do wieczności czyli -. Dwanaście znaków przej- 
rzenia do nieba. Przez wielebn. ojca soc. 

Jesu łacińskim językiem wydana a r. 1632 
na polski przetłumaczona przez pewnego ka- 
płana, teraz zaś przejrzana i na nowo wyda- 
na. Cieszyn, K. Prochaska, 1870, w 8ce, str. 
344. 54 cnt. 

— Toż. Wadowice, nakładem i czcionkami 
Franciszka Fołtyna, 1874, w I2ce, 1 kartka 
tyt, str. 341 (I). 

Drezdeńskie notatki ob. Engesłroem W. (No- 
tatki 1879). 

DREZIŃSKI Aleks. Teoretyczna i praktjr- 
czna nauka rachunkowości dla rękodzielni- 
ków, z dodatkiem wzorów różnych korespon- DRÓB -- DROGA 171 dency), porównania monet, miar i wag ob- 
cych, tudzież Prawa wekslowego i słownika 
zawierającego wyrażenia obce, używane w Ję- 
zyku polskim tak w interesach kupieckich, 

lak i przemysłowych, przez Rze8Z<^w, J. A. 

■pelar, 1872, w 8ce, str. 93. (Odb. 1000 egz.) 
80 cent. 

— Podręcznik kieszonkowy do zamiany 
wiedeńskich i polskich miar i wag na metry- 
czne wraz z redukcya cen. Rzeezów, druk. 
i nakład. Pelara, 1876^ w 32ce, str. l3. 

— Wielki nowo-obrazkowy Sennik egiptski 
czyli wykład snów na przeszło 1700 wypad- 
ków p6rz<ądkiem alfal)etycznym dla zabawy 
i użytku układania numer do stawiania na 
loterya (120 rycin). Rzeszów, druk. i nakład. 
J. A. Pellara, 1868, w 8ce, str. 112. 60 cnt. 

— Kilka słów o kasach oszczędności przez 

A. D Oszczędność i praca ludzi zbogaca. 

Rzeszów, czcionkami J. A. Pelara, nakład 
Kasy oszczędności, 1874, w 16ce, str. 14, 2 
str. niel. 

Drób ob. Leśniewski P. (Wiadomości 1837). 

DROBISCH W. M. Statystyka moralności. 
Warszawa, Red. Bibl. Um. praw., 1874, w 8ce, 
str. 125. 1 złr. 50 cnt. 

— ob. Biblioteka (1875). 

Droga do zbawienia, książka do nabożeń- 
stwa. Kraków, nakład. G. Gebethnera i Sp., 
Naumburg, druk. G. Patza, 1879, w 16ce, str. 
352. 50 cnt. 

— ob. Polkowski Ign. (1863). 

— krzyżowa, czyli obchód stacyi dla po- 
żytku dusz ludzkich, z polecenia XX. H. Gul- 
skiego i H. Górskiego. Chicago, drukiem 
Wł. Dyniewicza, czcionkami Gazety Polskiój 
(1880). 10 cnt. 

— krzyżowa do nieba wiodąca. Nauka o 
nabożeństwie drogi krzyżowej i o sposobie 
onćj odbywania, wyjęta z pobudki do życia 
chrześciańskiego. W 'Berlinie, u B. Behra, 
w 16ce, str. 36. 10 sgr. 

— krzyżovra, najprzód krwawa Zbawiciela 
świata Jezusa Chrystusa, śladami uprzywile- 
jowana, potem w kościołach braci mniejszych 
Św. Franciszka obserwantów i reformatorów 
dla pożytku dusz ludzkich, za pozwoleniem 
zwierzchności, na nowo do druku podana. 
Syców, druk. F. Heinze, nakład. F. Scholze 
w Kobylój górze, 1865, w Sce, str. 32. 

— krzyżowa najprzód krwawemi Zbawiciela 
świata śladami uprzywilejowana, potem w ko- 
ściołach Braci mniejszycłi świętego Francisz- 
ka Reformatów prowincyi Niepokalanego po- 
częcia Najśw. Panny Maryi. Fundowana dla 
pożytku dusz ludzkich. Piąte wydanie. W Bro- 
dnicy, w drukarni C. A. 'Kohlera, bez roku, 
w 12ce, str. 31. 

— (święta) krzyżowa Jezusa Chrystusa, to 
jest święte ćwiczenie i pobożne odwiedzenie 
owej pefnćj boleści drogi, którą nasz Pan i 
zbawiciel jezua Chrystus w wielki piątek pod ciężarem krzyża od izby sądowej Piłata aż 
na' górę Kalwaryi odprawił. Ponziolona na 
14 stacyj aż do grobu świętego, z dostąpie- 
niem wszystkich odpustów tak jak w Jeruza- 
lem. Stanisławów, diukiem i nakładem Jana 
Pawła Filiera, l835, w 12ce, str. VI i 58. 

— krzyżowa, święta, Jezusa Chrystusa t. j. 
nabożeństwo podzielone na 14 stacyi, które 
kto nabożnie odprawi, otrzyma te same od- 
pusty, jakie otrzymują nawiedzający miejsca 
święte w Jeruzalem, z dołączeniem pieśni, 
Brześć Litewski, 1860, w 12ce, str. 64. 5 kop. 

— krzyża świętego, z obrazkami. Cieszyn, 
K. Prochaska, w' I2ce. 7 et. 

— krzyża Jezusowego z odpustami, które 
są w Jeruzalem a raz w miesiąc codzień to 
oSprawując i czyniąc spowiedź zupełnym. 
Brak miejsca druku 1 roku (druk. Cieszkow- 
skiego w Krakowie po 1830), w Sce, str. 15. 

— krzyża Pana Jezusowego czyli Nabo- 
żeństwo, które kiedy kto nabożnie odprawi, 
otrzyma te odpusty, które otrzymują nawie- 
dzający miejsca święte w Jeruzalem. Jak po- 
zwolili niektórzy Ojcowie święci Papieże, a 
osobliwie Ojciec święty Papież Klemens Vn 
to potwierdził i odprawować zalecił. Kraków, 
w drukarni Stanisława Cieszkowskiego, 1844, 
w 66ce, str. 31. 

— krzyża Jezusowego czyli stacye Jerozo- 
limskie. Kraków, F. Pobudkiewicz, 1863, w Sce. 
10 cnt., z obrazkami 20 cnt. 

— krzyżowa okropnćj męki Chrystusa Pa- 
na, przez XX. Bernardynów lubelskich po- 
wtórnie wydana. Lublin, w drukarni Józ. Kos- 
sakowskiego, 1869, w 12ce, str. 31. 

— krzyża świętego czyli pobożne rozmy- 
ślanie męki Chrystusowej podzielone na sta- 
cye. Lwów, 1806. 

— krzyża temi co i w Jeruzalem odpusta- 
mi od Ojców Św. Papieżów zbogacona dla 
pobożnych Chrześcian , w kościołach Braci 
mniejszych Reformatów prowincyi N. P. Maryi 
Bolesnej Galicyi. Za pozwoleniem Zwierzchn. 
duchownćj przetłoczona. Kraków, nakład. 00, 
Reformatów z Wieliczki, 1872, w 8ce, str. 47. 

— krzyża Chrystusowego albo nabożeństwo 
przy odprawianiu stacyi na Kalwaryi Paclaw- 
skićj w dyecezyi Przemyskićj u 00. Fran- 
ciszkanów we Lwowie, w 8ce, str. 80. 

— krzyżowa dla użytku dusz pobożnych. 
Pelplin, J. N. Roman (1872), w 24ce, str. 32. 
1 sgr. 

— Toż. Pelplin, J. N. Roman, 1877, w 12ce, 
str. 24. 10 fen. 

— krzyżowa albo nabożeństwo do męki 
Chrystusowej. Na 14cie stacyi albo miejsc 
podzielone : to jest od domu Piłatowego aż 
do Grobu Pańskiego, temiż samemi odpusta- 
mi, które otrzymują nawiedzający miejsca 
święte w Jeruzalem 'uprzywilejowane do ko- 
ścioła poznańskiego Franciszkańskiego wpro- 
wadzone, lioku Pańskiego 1752, w Poznaniu, 172 DROGA - DROGI w ksiopanu i drukarni K. Royznera na ulicy 
Garbarskiej, 1811, w 8co, str. 32. 

_ Toż, tamżf, mV), w 12ce, str. 33. 2% Bgr. 

— krzyżowa albo nabożeństwo do Męki 
riirvstu-sowi\j. Na cztornaście stary! alboniiojso 
potlzielone: to jest od domu Piłatowego, aź 
do Grobu Pańskiejro ; tomiż samenii odpusta- 
mi, któro otrzymują nawiedzający miejsca I 
święte w Jeruzalem uprzywilejowane do ko- 
ścioła i)oznnńskief;o Franciszkańskieero wpro- 
wadzone. Koku Pańskiej^o l?.')^, w Poznaniu, 
nakład i własność księgami i drukarni Mor- 
gensterna dawnitj K. Reyzncra, 1875, w 8ce, 
Btr. 32. 

— krzyżowa Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa w czternnsfu stacyach. Za pozwoleniem 
ducbownej zwierzchności. Rzeszów, druk. i 
nakład, ksiegrarni J. A. Pelara (bez roku), 
w r2ce, 8tr."r)2 (z drzeworytami). 

— święta krzyżowa Jezusa Chrystusa. To 
jest nabożeństwo podzielone na 14 stacyi, 
które kto nabożnie odprawi, otrzyma te same 
odpusty, jakie otrzymują nawiedzający miej- 
sca święte w Jeruzalem, z dołączeniem pie- 
śni (ozdobiona 18 drzeworytami). Sambor, 
nakładem i drukiem Franciszka Xawerepo 
Pobudkiewicza, 1860, w 12ce, str. 44, 2 kart- 
ki z drzeworytami. 

— krzyża Jezusowego czyli stacye Jero- 
zolimskie. Wadowice, drukiem i nakładem 
Jana Sabińskiego, 18G3, w 8ce małćj str. 23 
(I) z drzeworytami). 

— krzyżowa Zbawiciela świata Jezusa Chry- 
stusa czyli stacye rzymskie podług od stole- 
tnich, trzecie wydanie przez J. G. poprawio- 
ne. Wadowice, F. Fołtyn, 1870, w 12ce, str. 
72, z ryc. stacyj. 15 cnt. 

— Toż. Warszawa, drukarnia Banku Pol- 
skiego, I8fil, w 16ce, str. 32. 

— krzyżowa w trzech sposobach do od- 
prawiania podana. Pierwszy z dzieł ks. Li- 
guori Alfonsa wyjęty; drugi przez ks. Hono- 
rata kapucyna; trzeci przez ks. Prokopa ka- 
pucyna. War.sz.iwa, M. Orgelbrand, 1868. 30 
kop., na zwycz. pap. 20 kop. 

— krzyża, temi co i w Jeruzalem odpusta- 
mi od Ojców SS Papieżów zbogacona i wy- 
dana dla użytku pobożnycrb clirześcian. War- 
szawa, 1874, w 16ce, str. 29. 10 kop. 

— Toż. Warszawa, Fr. Czerwiński i Sp., 
1880, w 16ce, str. 21). 10 kop. 

— do nieba czyli przewodnik dla duszy do 
ojczyzny niebieskiej , oraz poznanie serca 
człowieka, czy Bóg w nim mieszka, czy sza- 
tan? w dziesięciu obrazach zmysłowo przed- 
stiiwiony. Rozprawa zbawienna o powstaniu 
upadłego grzesznika, westchnienie duszy skru- 
szonej i dwanaście znamion, po których ludzi 
do żywota wiecznego wybranych poznać mo- 
żna. Nowe tłomaczenie z niemieckiego zna- 
cznie pomnożone, przez Z. S. J. Kraków, J. 
Bensdorf, 1873, w 12ce, str. XXIV i 306, z U 
drzeworytami. 80 cnt. — do nieba przez krzyż, mękę i serce Je- 
zusa, oraz przez serce najboleśniejsze Maryi. 
Książka do nabożeństwa dla wygody wier- 
nych zawierająca w sobie : Modlitwy poranne 
i wieczorne, przy Mszy Św., przy Spowiedzi 
i Kommunii Św., Godzinki, Koronki, Różańce, 
Stacye, Gorzkie żale. nieszpory i pieśni na- 
bożne. Za upoważnieniem Konsystorza bisk. 
w Wrocławiu. Mikołów, T. Nowacki, 1871, 
w 12ce, str. 480. G'/, sgr. 

— do nieba. Książka do nabożeństwa dla 
dzieci katolickich ofiarowana przez X. Fr. 
Baż-yńskiego. Poznań, u Tytusa Daszkiewicza, 
1872, w 8ce, str. 128. 8 srb. 

— czyli rozpamiętywanie męki Pana Jezu- 
sowej i innych t.njemnic świętych (Kalwaryj- 
.<*ka). Nakład XX. Reformatów z Wejherowa. 
Pelplin. J. N. Roman, 1877, w 12ce, str. 448. 
1 mar. 75 fen. 

— do szczęścia prawdziwego. Książka do 
nabożeństwa dla wygody katolickich chrzc- 
ścian. Zawierająca: Modlitwy, nauki i pieśni 
na cały rok i do każdćj potrzeby zastosowa- 
ne (Wydanie drugie poprawne). Nowy-Sacz, 
drukiem i nakładem Józefa Pisza, 1876, w 8ce, 
str. I — XII, 13 — 822. rejestr XVIII. 

— wiary chrześcianina. Ryga, 1864, w 16ce, 
str. 48. 10 kop. 

— wieczności , albo nabożeństwo brackie 
do śś. Aniołów stróżów i opiekunów dusz 
ludzkich ułożone a dla większego nabożeń- 
stwa i uszanowania tychże śś. Stróżów naszych 
za pozwól, zwierzch. do druku podane r. 1770. 
Nowy nakład. Chełmno, dnik. J. Gółkowskie- 
go, 1854, w 8ce, str. 78. 

— do zbawienia. Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt; 1868. Opr. w pł. ang. 1 fl. 60 et., 
w skórkę 2 fl. 15 cnt. 

— jaką powinien iść chrześcianin katolicki 
czyli zbiór modlitw, godzinek, litanii, koro- 
nek i pieśni najużj'wańszych dla pobożnych 
dusz zebrany i wydany. Jasło, L. D. Sttiger, 
1860, w 8ce, str. 235. 

— żelazna Warszawsko - Terespolska. In- 
strukcja użycia pedard jako sygnałów. War- 
szawa, 1873. 

— żelazna Warszawsko - Terespolska. In- 
strukcja użycia i obsługi sygnałów dyskowych 
przy stacjach. Warszawa, 1873. 

— żelazna Warszawsko - Terespolska. In 
strukcya o sygnałach elektrycznych dzwon- 
kowych. Warszawa, 1867, w 8ce. 

— żelazna Warszawsko • Terespolska. In- 
strukcya dla zawiadowców stacyi. Warszawa, 
1867, w 8ce. 

— żelazne ob. Bloch J. (w kwestyi 1874), 
Bretsznajder (Projekt 1836), Dekret (1839), 
Dokumenta (1857). 

Drogi żelazne południowej Rossyj. (Paryż, 
1842) w 8ce. 

— gminne ob. Hanusz iózef (Poradnik 1872) DROGOMIR - DRZEWIECKI IIB Orogomir Jan ob. Chodkowski Wład. (Drzewo 
1868). 

Drohiczyn ob. Caroll (Mowa 1803). 

DROHOJOWSKA Antonina 7- domu SYMON 
de LATREICHE. La ohasso au bonhcur, oar 
Mmc la ronitesse. Lille, impr. et librairie Le- 
fort. Paris, mcme maison, 1S76, w 35ce, str. 
02, z r}'ciiiaiTii. 

— La maison bćnie, par Mme la eomtesse 

Lille, inipr. et libr. Lefort. Paris, mcme 

maison, 1876, w 32ce, str. 62, z rycinami. 

— Les chrńtieniies de la coiir par Paris, 

C. Dillet, libraire-(^ditenr, imprim. Balitont, 
Que8troy et Ce, 1865. w Bce, str. 879 i 1 ni. 
Od str. 1 — 67 o Maryi Leszczyńskiej. 

— De DĆYonement d'nn fils. Histoire con- 

temporaine par 3me śdition. Paris et Lille, 

Lefort, 1878, w 12ce, str. 144, z ryc. 

— De la politesse srn pensionnat. 7me ćdi- 
tion. Paris, Sailit, druk. Cróte w Corbeil, 1878, 
w 16ce, str. 216. 

— La Pologne catholique, nne semaine a 

Cracovie, par 3e śdition. Lille, imp. et lib. 

Lefort, Paris meme maison, 1878, w 8ce, str. 
167 z ryc. 

DROHOJEWSKI iózef z Balic w Przemyskiem 
La vie de C^sar czyli nieszczęśliwe skutki 
miłości. Tragedya w 1 akcie z epilogiem przez 
niego saraegr^ napisana. Przedstawiona w Kiy- 
sowicach d. 31 Grudnia 1865. Przemyśl, druk. 
Mich. Dzikowskiego, 1866, w 8ce, str 28. 
(Z tej myśli napisał Leop. Starzeński Życie 
nie Cezara.) 

DROHOIOWSKI Józef. Pielgrzymki do Ziemi 
Św., Egiptu, niektórych wschodnich i połu- 
dniowych krajów, odbyte 1788, 1789, 1790 i 
1791. Tomów 2. Berdyczów, druk. 00. Kar- 
melitów bosych, 1829, str. 10 i 229, 6 i 203. 

— Toż. Wilno, 1822, w 8ce (wedłng bibliogr. 
Przyłęckiego). ^ 

DROHOJOWSKI Marceli. List otwarty do Wp. 
Lucyana Tatomira, autora Geografii Galicyi, 
obecnie redaktora pisma „Szkoła" we Lwo- 
wie. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1880, 
fol., str. 2 ni. 

Dropsy Dr. Józef (1809 f 1876) ob. Majer 
Dr. (Zdanie 1859). 

DROYSEN Jan Gustaw. Beitrage zur Kritik 
Pufendorfs, umieszcz. w piśmie p. t. Berichte 
iiber die Verhandlungen der konigl. sachsi- 
schen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leip- 
. zig 1864 philologisch. historische Classe I, 
p. 43 - 120. 

DROZ Gustaw. Babolain, powieść, przełożył 
S. Ornowski. Warszawa, M. Gliicksberg, 1874, 
w 8ce, str. 515. 1 rub. 

— Notatki Adeli, spisane z pozostałego po 
nićj błękitnego kajetu. Wolny przekład J. 
P1...6J. 'Warszawa, Gebethner i Wolff, 1874, 
w 12ce, 8tr. 299. 75 kop. — ob. Biblioteka (1870), Forster Karol (Kla- 
som 1870). 

DROZD Jan. Pamiętnik ewangielicki^j szko- 
ły ludowój w Grodziszczu. Cieszyn, 1872. 

DRUGULIN W. Leipziger Kunst-Auction. L. 
VI. Mebrere wcrthwolle Kupferstichsammlun- 
gen, wobei eine Partie Russica und Poloni- 
ca. Yersteigerung Montag den 11 Mai 1874, 
Lcipzig, Druek von Diugulin, 1874, w 8ce. 
str. 104. 

Druh (Hromadskij) misiacznyk literaturnyj 
i politycznyj ; włastytel, wydaweć i widpowi- 
dąjuczyj redaktor Mychaiło Pawłyk. Rik I, 
1878, Nr. II, za misiaó maj. Lwiw, u perszij 
zwiazkowij drukarni pid zariadom A. Mań- 
kowskoho, 1878, w 8ce, od str. 97 — 186. 
Nr. I za miesicie Kwiecień został skonfisko- 
wany. 

DRUŹBICKI Gaspar. Lapis lydius boni spi- 
ritus sive considerationes de soliditate verae 
virtutis. Ed. nova emendata, cni accesserunt 
sententiae et documenta S. Philippi Nerii. 
Regensburg, Coppenrath, 1876, w 16ce, str. 
IV i 286. 1 mk. 80 fen. 

— Meta-cordium cor Jesu. Opera R. P 

publico proposita amori permissu superiorum. 
Leopoli, sumptibus R. D. Sułczyński, typis 
drukarnia Ludowa sub directione Stan. Bayli, 
1875, w 32ce, str. 1 ni. (dedykacya Piotrowi 
Beckx S. J.), str. VIII (przedmowy wydawcy 
ks. Stan. Stojałowskiego T. J.) i 66. 

— Przemysły zysku duchownego albo na- 
uki do prędkiego w drodze bożej postępu, 
nietylko ludziom duchownym, ale i świeckim 
o zbawienie dbającym przyzwoite. Poznań, 
nakł. ks. Chwaliszewskiego (T. Daszkiewicz 
w kom.), 1866, w 8ce, str. 187. 10 sgr. 

— Szkoła doskonałości chrześciańskiśj,prze- 
tłomaczj^ z łacińskiego na polski język ksiądz 
Antoni Brzeziński. Poznań, nakład Kongreg. 
XX. Filipinów, czcionkami T. H. Daszkiewi- 
cza, 1871, w 8ce, str. XXVn, 348 i 4. 1 tal. 
10 sgr. 

Driiźbicki J. ob. Czytania katolickie (Nauka 

1871). 

Drwęca (pseudonym) ob. Radzimiński Z. 

(1878). 

DRYGALSKI A. von. Schattenbilder aus Rus- 
sland. Charakter und Schilderungen nach rus- 
rischen Originalen zusammengestelt. Stuttgart, 
Auerbach, 1877, w 8ce, str. III i 196. 1 mk. 
80 fen. 

— Toż. Neue Folgo. Tamże, w 8ce, str. III 
i 186. 1 marka 80 fen. 

— - ob. Iwanów D. (Die Russen 1876). 

DRZEWIECKI Karol. Pisma, zebrane i wy- 
dane przez J. I. Kraszewskiego, tom I II. 
Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. J. I. 
Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1880, w 8ce 
małój, str. XXXIX, 359 i 1 ni., 1 ni. i 415. 
9 marok. 174 DRZEWIKCKl - DUCH DRZEWIECKI proboszcz z Dobrowa w dyece- 
2vi Kaliskii^j. Żywot Bł. Ro^umiła Arcy-Ri- 
skiip.i (Jnieznieńskiegro a potom pustelnika 
w Dohrowie z dodatkicin wiadomości o cu- 
dacli. Warszawa, w druk Czerwińskiego i 
Spółki, 1873, w 8ce, str. 48. 

Drzewo ob. Boehm W. M. (tałtellaryczny 
przotrlad 1S«()\ Grfttschel Kar. (Tablice l.STU). 
Kohimann W. (Taboilc 1873), Kremer Al., Schmidt 
A. (Owocowo 1878). 

OUBICKIJ J. O Koperniku kak Sławianinie 
(2 broszurjO. Ryga, 1873, w 8ce. 

DUBIECKI Mnryan. Ilistorya Stanów zjedno- 
czonych, tom IV: Rys dziejów od r. 178.S do 
r. 1865, opracowany podług najlepszych źró- 
deł przez uzupełnienie polskiego przekła- 
du Historyi Stanów zjednoczonych Kdwarda 
Laboulaya. Warszawa, wydawnictwo M. Gliicks- 
berga, druk. S. Orgelbranda synów. 1878, 
w 8ce. str. 384. 

— Kudak. twierdza kresowa i jćj okolice, 
monografia historyczna poświecona J. I. Kra- 
szewskiemu. (Odbitka z Przeglądu polskiego 
w dziesięciu exemplarzach). Kraków, druk. 
Czasu, 1879, w 8ce wieksz^^j, str. 91. 

— Kudak, twierdza kresowa i j^j okolice, 
monografia historyczna nagrodzona przez Aka- 
demią umiejętności w Krakowie (poświęcona 
J. I. Kraszewskiemu). Warszawa, nakł." Ge- 
bethnera i Wolffa, Kników, G. Gebethner i 
Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce 
małćj, str. 139. 90 kop. 

— Pole bitwy u Żółtych wód stoczonej 
w maju 1648 r., sprawozdanie z poszukiwań 
i dokonanego dnia 19 października 1878 r. 
odkrj-cia pobojowiska pod Żółtemi wodami, 
wraz z planem pola bitwy i obozu, tudzież 
z mapką, złożone Akademii umiejętności 
w Krakowie. (Odbitka z tomu XII Rozpraw 
Wydziału hist. filoz. Akademii umiej.) Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 24. 

DUBIECKI Mateusz. Adresse a S. E. Mon- 
seigneur le Comte Wodzicki President du 
Senat de la Ropubliijue de Cracovie, pour 
souhaiter la nouvelle annt-e 1821. Par le Se- 
nateur (Cracov.) w 4ce, 1 karta (wiersz). 

— Przymówienie się kancl. katedr, krak. 

członka Rzptej krakow. na sejm w lutym i 
marcu 1817 delegowanego, miane na nadzwy- 
czajnem zawołaniu d. 20 paźdź. tegoż roku. 
(Kraków, 1817) fol., •/, ark. 

DUBIECKI Tespezyusz Pogończyk. Śpiew 
na cześć nowożeńców Witołda Xięcia Czar- 
toryskiego i Maryi z hr. Grocholskich Xic- 
żn^j Czartoryskimi. Paryż, w druk. Maulde*i 
Renou, b. w. r., w 8ce,'str. 3. 

DUBIECKI Tobiasz (Wicegubemator Psko- 
wa). Mowa miana w Dubnie 1813. Druk 

Krzemieniecki lub Poczajowski, w 4ce, kart 
4. (Pochwała Bartlom. Giżyckiego gubernato- 
ra Wołyńskiego.) 

DUBINSKI Jan. Mowa pogrzebowa na cześć 
br. Gntakowskićj. Poznań, 1861. Dubissa ob. Buszyński Ign. (1871). 

Dublany ob. Regulamin (1861). 

Du BOIS de MONTPĆREUX Frśdśric. Con- 
chiologie fossile et apercu g<''Ogno.stique des 
formations du Plateau Wolliyni-Podolien. Avec 
huit planches et une Carte. Berlin, chez Si- 
mon Seliropp et Comp., de rim])rimerie de 
l'Acadćmie, 1831, w 4ce, str. IV, 76. 

Du BOIS REYMONO. Ilistorya cywilizacyi i 
nauki przyrodnicze, przekład I. J. Boguskie- 
go. Warszawa, nakł. redakcyi czasopisma 
Zdrowie, A. B. Bogucki, druk. Ziemkiewicza 
i Noakowskiego, 1879, w 8ce małg, str. 68, 
30 kop. 

Dubois H. ob. Marciński Ant. (Przewodnik 

1877). 

Dubowskij W. ob. Pogodln (1843). 

DUBROWSKI Piotr. Jan Gutenberg. War- 
szawa, 1846, w 8ce, str. 19 (bez osobn. tyt.). 

— Książka do czytania, polecona przez 
JW. Ministra Oświecenia narodowego do użyt- 
ku w zakładach naukowych Królestwa pol- 
skiego. Oddział I. Wydanie 7me. Warszawa, 
1870, w 12ce, str. 105 i 5 tabl. wzorów. 25 kop. 

— Nowyje materyały dlia biografii Mickie- 
wicza. Petersburg, 1859, w 8ce. 1 rub. 

— Dokładny słownik języka polskiego i 
ruskiego ułożony przez P. Dubrowskiego 
Członka korrespondenta Cesarski(\j Akademii 
Nauk. Część polsko-ruska. Warszawa, nakład. 
Ferdynanda Hosick, w druk. Jana Cotty przy 
ulicy Danielewiczowskićj Nr. 495 a. Polnyi 
Słowar/ polskaho i russkaho jazyka sosta- 
wlennyi P. Dubrowskim Czlenóm-Korrespon- 
dentom Imperatorskoi Akademii Nauk. Czasf 
polsko-russkąja. Warszawa, izdanie knihopro- 
dawca Ferdynanda Ilezika, 1876—77, w 8ce. 
Zeszyt I— V, w 8ce, 3 kartki niel., str. 608. 
6 rubli. 

Duch pocieszyciel. Książka podręczna dla 
wszystkich, którzy światła, ulgi, 'pociechy 
w życiu potrzebują, zawiera nowennę do 
Ducha przenajświętszego, oraz litanią i* roz- 
my.ślań trzy na świąteczną Niedziele,* Ponie- 
działek i Wtorek. Warsza'wa, 1874,' w 16ce, 
str. 70. 10 kop. 

— Toż. Officyum świętćj miłości czyli psał- 
terz Ducłia przenajświętszego. Warszawa, druk. 
F. Czerwińskiego i 8.* Niemiery, 1878, w 32ce, 
str. 128. 12 kop. 

— polski, wiersz do polskićj młodzieży. 
(Z przedruku wrocławskiego czcionkami Neu- 
manna.) Paryż, drukarnia L. Martinet, 1861, 
w 8ce, str. 15. 

— Toż. Przedruk z wydania wrocławskie- 
go, czcionkami Neumanna. Paryż, w drukar. 
i litogr. Renou et Maulde, 1861, w 8ce, str. 16. 

— i świat. Kraków, druk. W. Korneckiego, 
1879, w 8ce, str. 382. 2 złr. .50 cnt. 

— ob. Chantal Fr. de (1878), Kowalski Ino- 
centy (1873). DU CHAILLU - DtJ FRfiSŃi! Ifó — święty ob. Manuing Henr. Edw. (O spra- 
wach 1877). 

Du CHAILLU Paweł. Przygody podróżnika 
i myśliwego w Afryce zachodnićj przystępnie 
opowiedziane, przełożył A. Wrześniowski, z 4 
rycinami. Warszawa, nakł. Gebetlinera i WollTa, 
Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, 
w Sce małej, str. .301 i V. 

DUCHEK. Biblioteka umiejętności lekarskich 
(wydanie Gazety Lekarskiej). Patologia i Te- 
rapia szczegółowa, Choroby narządu oddecha- 
nia 1. Jamy nosowćj, 2. Krtani i tchawicy, 
3. Gruczołu tarczowego, 4. Grasicy. Przekład 

dzieła Prof. Handbueh der speciellen Pa- 

thologie und Therapie. Erlangen, 1875, przez 
Dra Ludwika Pogorzelskiego, Lekarza ordy- 
nującego w szpitalu Dzieciątka Jezus w War- 
szawie. Warszawa, w drukarni Gazety Lekar- 
skiej ulica Śto Krzyzka Nr. 1343 (9 nowy), 
1874, w Sce, str. 210, 2 niel. 2 rub. ^ 

Duchinska Seweryna (Pruszakowa) z Zochow- 
skich ob. Eguilaz L. (1877), Herveł Emil (Etno- 
graphie (1871), Łowiński W. (Obraz 1878). 

DUCHIŃSKI Fr. H. Kijowianin. Dopełnienie 
do trzech części Zasad dziejów Słowian i Mo- 
skali. Dograala o narodowości polskiej przez 

Kijowianina Paryż, w drukarni i litografii 

pp. Renou et Maulde, 1863, w 8ce, str. XXXI. 

— Introduction a ł'ethnologie des peuples 

ranges au nombre des Slaves par (Extrait 

des Bulletins de la Socićte d'anthropoiogie 
t. II, avril a juillet, 1867.) Paris, typ. Hen- 
nuyer et fils, 1867, w Sce, str. 16. 

— Le Monument de Novogrod, etudes sur 
les peuples Indo-Europeóns et Touraniens et 
en particulier sur les Slaves et les Moscoyi- 

tes par Yingtieme seance du 3 aout 1862 

au cercie des Socićtes savantes, Quai Mala- 
quais Nr. 3 (a 2 heures de ł'apres Midi). (Pa- 
ris) lith. Martinon, 17 r. d. Boulevard (Batig- 
les), 1862, w 4ce, str. 2 ni. (litogr.). 

— Les Moscovites Grands Russes, d'apres 
leur origine ćlómens et tendances. Premierę 
et deuxieme parties. Extrait du Journal de Con- 
stantinople avec Remarąues et Carte (Constan- 
tinople), imprimerie du Journal de Constanti- 
nople, 1854, w Sce, str. 78 i od str. 5 — 75, 
z mapą geograf, litograf, in folio. 

— Odezwa do ziomków. (Paryż), w drukar- 
ni pp. Renou i Maulde, 1861, w 8ce, str. 4. 
(Dotyczy otwarcia kursu wykładów.) 

— Odezwa do ziomków Kijowianina 

Paryż, w druk. i litogr. pp. Renou et Maulde 
przy ulicy Rivolć 144, 1863, w 4ce, str. 3. 

— Odpowiedź dziennikowi Czas Professora 
Duchińskiego, Konserwatora Muzeum narodo- 
wego w Rapperswyl. Zurych, druk. J. Kos- 
sobudzkiego, 1872, w 8ce, str. 14. 

— Polacy w Turcyi. Londyn, druk. Rypiń- 
skiego, 1856, w Sce, str. 25. 

— Polsza, Rossija, Małorossija. Izsljedowa- 
»\ja istoriczeskija. Paryż, 1860, w Sce, kart 4 i mappa geograficzna in łoi. (aulografowane, 
litograficznie). 

— Sprawozdanie z lekcyj Historyi Polski 
raianych przez pana Duchińskiego 1860 roku. 
Paryż, w drukarni L. Martinet (1860), w 8ce, 
str. 15. (Właściwa autorka panna Marczyńska 
Emma dziś nauczycielka we Lwowie.) 

— Treść lekcyj Historyi Polski wykłada- 
nych w Paryżu 1860 r. przez (B. m. i r.) 

w Sce, kartka 1 i str. 26 (końca brak) (auto- 
grafowane litograficznie). 

— Zasady Dziejów Polski i innych krajów 
słowiańskich i Dziejów Moskwy. Częó trzecia. 
Paryż, 1860, w Sce, str. IV. (końca brak) 
(autografowane litograficznie). 

— Pologne et Ruthenie. Paris, 1861, obacz 
właściwie autorka Daryuszowa Poniatowska. 

— ob. Congres (1874), Leger (le premier 
1874), Lewicki F. (1874). 

Duchowieństwo i agitacya wyborcza. Poznań, 
1871, w 16ce, str. 16. 1'/^ sgr. 

— w sprawie wyborów. (Odbitka z Tygodn. 
katol. Nr. 7.) Poznań, nakł. Redakcyi, 1871, 
w 8ce, str. 16. Vj sgr. 

— Toż, II. Tamże, 1871, w Sce, str. 55. 
2 sgr. 

— ob. Lex (1864), Zola E. (Typy 1878). 

— polskie ob. E. z T. (Wspomnienie 1875). 

DUCRUC. Discours prononcó aux obseąues 
du prince polonais Janus Joseph Swiatopolk 

Czetwertyński, par inspecteur prłmaire 

aux Hautes. Pyrónees, Tarbes, impr. F. La- 
vigne, 1837, w Sce, str. 4. 

Dudlej-Stuarl ob. Czartoryski Adam (Lettre 
1854). 
Dudych Joseph ob. Ambach Edward (1856). 

DUFLOS Adolf. Farmacya, przekład dzieła 

prof. Dra „Theorie und Praxi8 der in 

pharmac. Laboratorien yorkommenden phar- 
mac, techn. und anal. chem. Arbeiten. (Che- 
mischesApotheker Buch.) Fiinfte Bearbeitung, 
Breslau," 1867", przez Dra Aleks. Fabiana. 
T. 1. z 115 drzeworytami w tekście. Warsza- 
wa, w drukarni Józ. Bergera, 1871, w Sce, 
str. XXIU, IX, 556. (Wydaw. Bibliot. Umiej, 
lekars.) 6 rubli. 

— Toż. Tom II. Warszawa, 1874, w Sce, 
str. 54. 5 rub. 45 kop. 

— Toż. Tom III. przez Piotra Piaseckiego 
(z 73 drzeworytami w tekście). Warszawa, 
druk. Gazety lekarskićj, 1873, w Sce, kart 2, 
str. 666 i XX. 6 rub. 50 kop. 

Du FRESNE Rafał. Rozprawa o malarstwie 
wydana w Paryżu w r. 1651 przez Rafaela 
du Fresne, z portretem Leonarda da Vinci i 
rysunkami objaśniającemi, przełożona na język 
polski przez Wojciecha Gersona w Warszawie 
r. 1874. Warszawa, Gebethner i Wolflf, 1876, 
w 4ce, str. 90 i V. I rs. 20 kop. 176 DUGANIES - DUNAJEWSKI DUGANILa Aiidiiłij pijiu- (1740 — 1^16). Vau- 
du Krakói łierczofca.sszany na";:)' s-zerflom 
aldozatja. 1? tomy. Toson, 1809, z dwiema 
rycinami. 

— Toż. Trzocic wydanie, 1818, w 8ce. 
(Wanda ksiyżiiiczka krakowska czyli ofiara 
miłości.) 

DUHAUT Charle?. Plafi-rliska on le souIóyc- 
mcnt dl' la ToIo^^k', traKĆdie on cinq actcs. 
Luxeiul, inip. 15onnct, 1870, w 8ce, str. III, 77. 

OUHEM E. Lo 1'olonais de Pamćla, chan- 
sonncttf, pandcs d"K. Alaltcan, avec accom- 
pafrnement dc |)iano. 1'aris, Smith et Cu, 

1878. 

Duivels. Du twro. Tn<nri^ kliu-litspel, bij 
gcloKfnłicid van der Fraiibclien aftofrt nit 
Knsland. Ern p«>ndaiit tof don slrooni;'o(l Nio- 
men, door A. v. Kot/.ebue. Anistordara, .s. 
a. w 8ce. 

DUKAT. Clioroliy w (Jalioji w latach 1866 — 

1876 podpatrzone i opowiedziane przez 

Zeszyt Iszy. Lwów, 1876. 

— ob. Rogosz. 

Dumanie prawego Toiaka. Śpiew. Śpiewka 
szpiega. Oyczenasz szpiegów. (Warszawa, 
1831) w 8ce. (Autor Tomaszewicz Julian.) 

DUMAŃSKI J. Z. Nieśmiertelni czyli J'ow- 
stanie nad ]>ajkałem roku 1866. Lwów, M. F. 
Toremba, 1871, w 8cc. 50 cnt. 

DUMAS Aleksander I. Neron, romans histo- 
ryczny. Warszawa, 1851. Jestto niby drugie 
wydanie powieści Aktea, u właściwie tytuł 
nowy do dawnej edycyi. 

— Panurtiiiki d'Antony tłumaczył Felix 

Wołłczaski'. Nakładem liubina Dajena. Wilno, 
drukiem Józefa Zawadzkiego, 1810, w 8ce. 
w 8i'e, 4 kartki nib, str. 166, spis na 1 str. 
Tomik II, str. X, I kartka uicliczb., str. 126, 
spis na 1 str. 

— Hiszpania i Afryka wydane 1649 a nie 
1851 r. 

— Sun Felice, romans, tom I do X. War- 
szawa, nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 
1877, w 16ce, T. II str. 18*8, T. 111 str. 189, 
T. 1V str. 189, T. V str. 188, T. VI str. 194, 
T. VII str. 194, r. VIII str. i80. 3 rs. 

— Wybór powieści, tom I i II. IIral>ia de 
Montechrysto, przekład z trancuskiego. War- 
szawa, nakł. iJiblioteki romansów i powieści, 
druk. J. Kaufmana, 1879, w 16ce, str. l70. 
T. II od 161 - 288. 

— Życie jenerała Tomasza Dumas. Wyda- 
ne przez syna jego. Warszawa, nakładem S. 
M. Merzbacha księgarza przy tdicy Miodowej 
N. 486, w drukarni J. Ungra, 1853, w 8ce, 
Btr. 388. 

— Benvenuto Cellini, Mistrz Adam, tłuma- 
czył Józef Bliziński. 

DUMAS Aleksander II (syn). Antonina, prze- 
łożył St. Bełza. Warszawa, księg. E. Kierer, 
1871, w 16ce, str. 200. 67 V, kop. — Dama w jierłacli (powieść). Warszawa, 
nakład. J. Kaufmana, druk. A. Pajewskiego, 
1872, w 8ce, str. .527. I rub. 20 kop. 

— Mężczyzna i kobieta przez przekład 

z franeuzkiego. Kraków, nakład Lud w. Stahla, 
w księg. J. Ozeclia, 1874, w 8ce, str. 72. 

— Kok we Florencyi. Warszawa, (}el)ełhner 
i Wolty, druk. .1. Kaufu.ana, 1H79, w 8ce nia- 
łij, str. 3.50. 1 rubel. 

— Kosmar A. a) Saracen. trajedia w V 
akt.ich (Oryginał francuski Aie\:inłira Dumas). 
Z niemieckiego p. Henryka Sclinddta, jirze- 
tłumaczona przez .J.ana A Sulkowskiego, art. 
dram. teatru pol. Wibnt, drnkarni.a A. M.irci- 
iiowskiego, 1811, w 8ee, 8 k. nlb., str. 112, 
z litogr. kolor. 

h) Micli.ił w n.irdźnym domu, kome(lya w 2 
aktach, z niemieckiego A. Knsm.ar przetłuma- 
czona przez Jana Aśnikowskiego, art. dram. 
teatru "pol. Wilno, 1841, w 8ce, od str. 113 — 
;iI6 z litogr. kolor. Na okładce teatr wileński 
oddział III. Saracen i miłość w narożnym domu. 

— ob. Biblioteka (1870) (1S72). 

Dumas Tomasz ob. Dumas /. Życie 1853). 

Dumka (chmurna). Bez wyr. ni. i r. (Paryż, 
18»)0), w 8ce, k. 1. 

Dumki ob. N. J. (1874). 

Dumont Prosper ob. Forster Karol (1868). 

Dunajewski Albin Biskup krak. ob. Bukow- 
ski Julfan (Kazania 1879), Konopkowna A. (Do 
187i»), Popławski Joannes (,(hle 1879), Połulicki 
A. (1880). 

DUNAJEWSKI Julian Kurs ekonomii polity- 
cznej, część teoretyczna i łnstorya, wykłada- 
ne dla słiichaczy III roku w półroczu 1872/73 
r. w Uniw. Jag. (autografowany, bez tytułu 
jako rękopis), w 4ce, str. 276. (W Krakowie 
autografował Meizner.) 

— Toż. Część druga. Polityka ekonomiczna, 
w 4cc, str. 104. 

— Mowa Posła miana dnia 6 Grudnia 

1875 w rozprawie ogólnej nad budżetem w Iz- 
bie Deputowanycłi Rady Państwa w Wiedniu. 
Kraków, nakładem drukarni Wł. L. Anczyca i 
Sp., 1876, w 8ce, str. 32 wraz z tytułem. 15 kop. 

— Mowa przy dyskusyi nad wnioskiem Ko- 
misyi budżetowej o udzielenie rządowi kre- 
dytu 60 milionów na cele mobilizacyi armii, 
na 12 posiedzeniu delegacyi austryackiej li;i- 
dy państwa w dniu 4 Czerwca 1S78 r. (Od- 
bitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk. 
Czasu, 1878, w 8ce, str. 11. 

— Przemówienie rektora Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego na immatrykulacyi uczniów 

lO Stycznia 1880 (Odbitka z Czasu). Kraków, 
druk. Czasu, 1880, w 8ce małej, str. 8. 

DUNAJEWSKI Jul., KOPF Wiktor, SKARZYŃ- 
SKl Uionizy. Projekt. Zarys organizacyi władz 
administracyjnych dla Galicyi. Kraków, druk. 
Czasu, 1871, w 8ce, karta 1, str. 41. (Odbito 
5000 egzemplarzy.) DUNCKER - DUTKIEWICZ 177 DUNCKER Alex. Die landlichen Wohnsitze, 
Schlosser und Resindenzen der ritterschaftli- 
chen Griindbesitzer in der preussischen Monar 
chłe, Lieteruuff 13—15, (iG— 07. Berlin, A. Dim- 
cker, 1879, podł. folio, 8 chromolitogr. i 3 k. 
textu. Po 4 marki 25 fenig. 

DUNIECKI Paweł (Dr). O gospodarstwie sol- 
nóin w Galicyi. Lwów, nakład autora, druk 
Gazety narodowej, 1880, w 8ce, str. 30. 25 cnt. 

DUNIKOWSKI Emil (Dr. Prof). Das Gebiet 

des Strypaflusses in Galizien, von Assi- 

stenten der geologischen Lehrkanzel am k. k. 
Polytechnicum zu Lemberg (Jahrbueh der k. k. 
geol. Reich-sanstalt, 1880, XXX. Band 1 Heft). 
Wien, A. Holder, 1880, w 4ce, str. 26 (43 
— 68j. 

DUNIN J. M. Krótka nauka o Sakramencie 
Bierzmowania wraz z modlitwami przed i po 
przyjęciu Sakramentu tego. Wrocław, Giin- 
ttier, 1867, w 16ce, str. 36. 2 sgr. 

DUNIN Karol. Prawo własności, rzecz eko- 
nomiczno-prawna dla nieprawników. Warsza- 
wa, druk J. Noskowskiego, 1879 (1880), w 8ce 
małój, str. 1 niel. i 161. 

(Dunin Marcih). Krótki rys życia Jego arcy- 
pasterski^j Mości Marcina Dunina arcj'biskupa 
gnieźnieńskiego i poznańskiego itd., zgasłego 
dnia 26 Grudnia o godz. 3 z południa 1842, 
a złożonego w grobie swycli poprzedników 
2go Stycznia w południe 1843 r. (Wiersz. Na 
końcu podpisany W. Badowski). 

— Obacz: Darlegung (1839); Dąbrowski J. K. 
(Nauka); Książka (1869, 1874); Olszewski J. 
(Dwa, 1843). 

Dunin Bolesław, obacz: Hoffmann Fr. (Boże 
1877, Sierota 1874). 

Dunin Teodor, obacz : Luys J (Mózg, 1879) ; 
Ouain Hoffmann (Biblioteka, 1878); Ziemssen 
(Cłioroby, 1880). 

Dunkel J., obacz: Korrespondent (1877). 
Duński, obacz: Bournier (1857). 

DUPANLOUP Felix (Biskup). Dziócię. Prze- 
łożył tłómacz dzieła Demaistrea: O Papieżu 
(Julian Miłkowski). Warszawa, nakład M. 
Orgelbranda, druk S. Orgelbranda Synów, 
1872, w I6ce, str. 365. 1 rub. 20 kop. 

— Małżeństwo cbrześciańskie. Przełożył tłó- 
macz dzieła Demaistrea: O Papieżu. War- 
szawa, nakład M. Orgelbranda, 1872, w 16ce, 
Btr. 276 i VI. 90 kop. 

— Pour la patrie 8'il vou8 plait. Odezwa 
do Ducliowieństwa francuzkiego, tłómaczył 
ksiądz Ostrowicz. Poznań, Żupański, druk 
Schmaedikego, 1872, w 8ce, str. 14. 2'/.^ sgr. 

— O wykształceniu kobiety, La femme stu- 
dieuse, przez Biskupa orleańskiego, Człon- 
ka Zgromadzenia narodowego. Spolszczył ks. 
Zygmunt Chełmicki. Warszawa, druk F. Czer- 
wińskiego i S. Niemiery, 1880, w 8ce raałćj, 
str. 176. 90 kop. — Obacz: Forge Anatol (Lettre, 1861) ; Saw- 
czyński Z. (1879); Siemieński J. (1879). 

DUPIN Charles. Chambre de pairs, session 
de 1845—1846. Opinion sur la Pologne et sur 
les persćcutions religieuses de la Russie, par 

pair de France. Seance du 15 janvier 1846. 

(Extrait du Monitcnr universel du 16 janv. 
1846). Paris, imprim . de Pancouckc, w 8cc, 
str. 3. 

DUPRAY. Materyalizra tegoczesny. Przekład 
z francuzkiego Bonifacyusza Nemo. (Zapowie- 
dziano druk w r. 1874). 

DURDIK Józef (Dr.). O yelikóm hvezdari 

Kopernikovi, vykladil Dr (fredneśeno 

V OsYete dne 18 unora 1872). V Praze tiskem 
i nakl. Jana Otty, 1872, w 8ce, str. 46. 

DUSCHAK Rabiuer, Dr. M., Rode gehalten 
am Geburtsfeste Ser Majestat des Kaisers Franz 
Josef I. am 18. August 1878 von Rabiuer Dr. 

in Krakau. Krakau, in Commission bei H. 

Herzog in Krakau, Buchdruckerei Fr. Ksav. 
Pobudkiewicz, in Pacht A. Koziański, 1878, 
w 16ce, str. 14. 

Dusza ofiara wespół z ofiarą najsłodszego 
Serca Jezusowego za grzeszników. Poznań, 
u Tytusa Daszkiewicza, w 8ce, str. 48. 10 srb. 

— przy żłóbku Cłirystusowym. Warszawa, 
XX. Misyonarze, 1862, w 16ce, str. 87. 10 kop. ; 
na Welinie 15 kop. 

— Toż. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1869, 
w 12ce, str. 95. 15 kop. 

— Toż. Warszawa, 1876, w 16ce, str. 119. 
15 kop. 

Dusza ludzka, obacz: Biblioteka (1872—74); 
Dietrich A (1873): Istnienie (1876) MasalskI 
E. J. (O naturze, 1878). 

DUTKIEWICZ Szymon (f 1879). Zbiór pomni- 
ków i napisowych nagrobków w główniej- 
szych kościołach krakowskich. Kraków, w dru- 
karni L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 22, 
z herbem miasta Krakowa. 

— Obacz: Pol Winc. 

DUTKIEWICZ Walenty. O mniemanem prawie 
zwyczajowćm w Polsce, napisał .... Warszawa, 
staraniem i nakładem Redakcyi Biblioteki Umie- 
jętności prawnych, 1876, w 8ce, str. 71. (Bibli- 
oteka Umiejętności prawnych. Serya U., Zeszyt 
35, Nr. 25. 1 złr. 

— Słowo o stosunkach majątkowych mię- 
dzy małżonkami i w prawie zwyezajowom pol- 

skićm, napisał b. Dziekan Wydziału Prawa 

w b. warszawskiej Szkole głównej. Warszawa, 
staraniem i nakładem Redakcyi Bibl. Umiej, 
prawnych, drukiem S. Orgelbranda Synów, 
Bednarska Ner 20, 1877, w 8ce, 2 kartki tyt., 
str. 46. (Biblioteka Umiejętności prawnych, 
Serya II., Rok V., Zeszyt 50). 50 kop. 

— Uwagi nad dziełem Prawo polskie pry- 
watne przez Piotra Burzyńskiego, napis.ił 

b. Dssiekan i Prof. Prawa polsk. w b. Szkole 

23 175 DrTKIEWICZ - DYARYUSZ glównij waifzaw., Członek n:tj\vyż.szćj Koniijiyi | 
e{?Ziiiiiinacyin('j. Warszawa, staraniem i nakła- ] 
dom Ketlakeyi IJililioteki rmiejęlności pra- 
wnvrli, w drukarni S. ()rfjell)ran(ia Synów, 
18^3, w Hce, *J kartki tytuK, str. 8iJ, omyłki 
druku I. (liił»liott^ka Uinicjctności prawnych 
Scrya I. Nor 1.). '■> zIp- 10 "gr- 

— Zbiór praw sadowycli przez ex-kanclor/a 
Andrzeja ZaiiioJ.skii-fjo ułożony i w r. 1778 
drukiem oj^łoszony, a teraz przedrukowany 
z domieszozeniem źródeł i uwji^^ tak prawo- 
znawczych jak i prawodawczyeli. Warszawa, 
187-1, w 8ce, str. Xl i 9G4. 5 rub. 

— Obacz: Biblioteka umiejętności (1875). 

DUVAL AIexander. Ućniowski, ou les exilćs 
du Kamcliatka, opera. Paris, b. wyr. r., fol. 
(Odm. cdyeya od r. 1802). 

DUVAL Henryk Lud. M. Ilistorya naturalna 
dla dzieci. Wilno, 1811. Tekst Józefa Jun- 
dziłła. 

DUVAL Juliusz. Spółdzielcze stowarzyszenia 
kredytowe. Warszawa, S. Orj^elbranda syno- 
wie, 1874, w l(3ce, p-tr. 40. 15 grp. 

— Stowarzyszenia wytwórcze... Warszawa, 
nakład i druk S. Orgelbranda synów, J87-1, 
w 12ee, str. 4ii. 

Dwa razy dwa, czyli Mnożenie, gra towa- 
rzyska. Warszawa, nakład Mullera, 1872. 

DWERNICKI Józd (jenerał). Do Polaków 
w Paryżu i okolicach. Paryż dnia 7 Marca 
1848. Paryż, w drukarni L. Martinet, 1848, 
w 4ce, str. 4. 

— Toż. Paryż dn. 10 Marca 1848. Tamże, 
1848, w 4ce, str. 4. (W sprawie wyboru Człon- 
ków do l^omitetu eraigrac). 

— Do szanownych rodaków emigracy^ pol- 
aka składających. Wersal, E. Klefer, 1835, 
w '8ce, str. 4. 

— Głos jenerała w dniu 29 Listopada 

1842 r. w Paryżu. Tamże, 1842, w 8ce, str. 3. 

Dwie Zakonnice, zdarzenie prawdziwe. War- 
szawa, E. Wendc i Sp., 1876, w 16co, str. 12. 
20 cent. 

DWORSKI Waleryan. Głos przemysłowca pol- 
skiego w dniach opamiętania narodowego. 
Lwów, 1872. 

— Obacz: Gruszecki Artur (1878). 

Dwutygodnik Higieny publiczny krajowej. 
Dodatek do Przeglądu lekarskiego, w) dawany 
przez Prof. Dra Stiin. Janikowskiego i Drów 
Kazim. Grabowskiego i Boi. Lutostańskiego. 
Rok 1872. Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 
1872, w 4ce, Mrów 26, str. CIV. Kocznio 2 złr. 
30 cent. 

— liigijeniczny. Organ Towarzystwa lekar- 
skiego krakowskiego i Towarzystwa lekarzy 
galicyjskich we Lwowie, poświęcony lligije- 
nie publicznej i prywatnej, oraz sprawom orga- 
nizacyi służby zdrowia i stosunkom zawodu 
lekarskiego. Wydawany pod redakcyą Doc. D. Grabowskiego i Piof. Dra Janikowskiego 
w Krakowie. Kraków, nakład Redaktorów, 
w drukarni Uniw. Jagel., 187<;, w 4re, Nrów 
24, str. 20 1. (Stanowi Dodatek do Przeglądu 
lekarskiego;. Rocznie 2 złr. 

— Medycyny publiezn<'J, Organ Towarzy- 
stwa lekarzy galicyjskich, po.święcony: 1) Spra- 
wom zawodu iek.-irskietco i (irganizacyi służby 
zdrowia, 2) lligijenie publicznej i prywatnćj, 
i 3) Medycynie sadowój. Wydawany pod redak- 
cyą DoC. Dr. 1^. (Jrabowskiego i Prof. Dra 
St.' Janikowskiego w Krakowie, oraz Prym. 
Dra J. Ilożań.skiego we Lwowie. Rok I. z 5 
drzewor. i 1 tabl. Kraków, druk Uniwers., 

1877, w 8ce, Nrów 24, str. 448; Rok II. roku 

1878, w 8ce, Nrów 24, str. 39f;. (Od Nru 13 
w drukarni ł^^oziauskiego. Od Nru <> redakcyą: 
Grabowski, Janikowski, F. Cassinai L. Feigel). 

— Toż, pod redakcyą Doc. Dra K. Gra- 
bowskiego i Profes. Dra St. Janikowskiego 
w Krakowie, oraz Dra L. Feigla we Lwowie. 
Rok III. Kraków, druk Pobudkiewicza (A. 
Koziańhikiego), 1879, w 8ce, Nrów 24. 

— Toż. Rok IV. 1880. NN. 8. Rocznie 3 złr. 

— naukowy, poświęcony archeologii, histo- 
ryi i lingwistyce, wychodzący 1 i i5go każ- 
dego miesiąca pod redakcyą T. Ziemięckiego 
Członka Komisyi archeologicznćj Akademii 
Umiejętności. Tom I. Kraków, druk \Vł. L. 
Anczyca, 1878, w 8ce; Tom II. 1879, w 8ce, 
str. 602, 594. Odp. Redaktor Jan Gadowski. 
Współpracownicy: M. Chyliński, Człon. Koni. 
hist.or ; Dr. J. Karłowicz ; A. H. Kirkor, 
Członek Akademii ; Dr. Kopernicki , Czło- 
nek Akad.; Wł. Niedżwiecki; W. Mikrot; 
G. Ossowski, Czł. Kom. arch. Akad. Umiej.; 
Dr. Fr. Piekosiński, Czł. Akad.; Tytus Pilecki, 
ks. I. Polkowski, Czł. Akad ; Prof. J. Przy- 
borowski; I. Radliński; Wł. Rupniewski; Z. 
Radzimiński, Czł. Kom. arch.; J. N. Sadow- 
ski, Czł. Akad.; Prof. Dr. A. Sokołowski; 
Prof. L. Szczerbowicz- Wieczór; S. Zaczyński; 
M. Żmigrodzki. Rocznie H złr. 

— polski, czasopismo polityczne, wychodzi 
w zeszytach obejmującycn po 2 arkusze druku 
Igo i IG-o każdego miesiąca. Wydawca i redak- 
tor odpowiedzialny Antoni Mańkowski. Rok I. 
1877-1878, Ner 1-12 (od 1 Listopada 1877 
do 16 Kwietnia 1878). Lwów, administracya 
i skład główny w księgarni W ład. Bełzy, 1-a 
związkowa drukarnia we Lwowie, w 8ce, rocz- 
nie 4 złr., na prowincyi 5 złr. — Nr, 1 str. 
34; Nr. 2 str. 31 ; Nr. 3 str. 32; Nr. 4 str. 32; 
Nr. 5 str. '2S; Nr. 6 str. 32; Nr. 7 str. 28; 
Nr. 8 str. 32; Nr. 9 str. 35; Nr. 10 str. 28; 
Nr. 11 str. 32; Nr. 12 str. 36. — l'o Nrze 12 
przechodzi na pismo miesięczne pod tyt. Kro- 
nika polska). 

Dy ary u 3z prawdziwi\j relacyi praeclare gesto- 
rum Wojska JXMci i' Kplitej na Kampanii in 
a. 1685 po wielu miejscacli, a osobliwie w Woło- 
szecłi. (Z rękopisu) wydrukował Wójcicki 
w Bibl. star, pis, pol,, T. V, str, 239 do 261. 

— Obacz: Szujski J. (1548-53-70). DYBEK - DYMNICKI 179 DYBEK Wł. (Dr.). Terapia ogólna, czyli 
Ogólna teorya praktycznego lecznictwa. (Dzie- 
ło zacięte, lecz nie ukończone). Warszawa, 
Bibl. Urn. lek., 1872, w 8cc, str. 96. 

Dybowski, obacz: Polish (1838). 

DYBOWSKI Benedykt. Beiłriige znr nSheren 
Kenntniss der in das Baikał-Sec vorkommon- 
den niederen Krebee ans der Griippe der Gam- 
mariden. Petersburg, auf Kosteu der entomol. 
Gesellschaft , 1875, z 14-a tablic, kolorów., 
rysów, przez Wrońskiego i Zienkowicza, lito- 
grafowanemi w Paryżu i Lipsku. 

(Zeszyt dodatkowy do X. T. Horae Socie- 
tatis entomologicae rossicae). 

— Beitrag zur Phyllopoden-Fauna der Umge- 
gend Berlins, nebst kurzeń Bemerkungen iiber 
Camer paludosus Miill. v. Dr. Med. Benedict 
Dybowski, (Wiegm. Archiv. 1860, str. 195— 
204, hierzu Taf. X). 

— Beitrag zur Kenntniss der Wassermol- 
che Sibiriens (ibid. Jahrgang 1870 besonders 
abgedruckt, mit I Taf.). 

Zur Fortpflanzungsgeschichte des Kuckuks 
(Journal fiir Ornith. 1871 str. 393). 

— Bericht iiber die ornithologischen Unter- 

suchungen des Dr in Ostsibirien von L. 

Taczanowski nach Notice das erste abgesucht. 
(Journal fiir Ornithologie 1872; S. 340-366, 
433-454 und 1873 S. 81-112). 

— Zur Kenntniss der Fischfauna des Amur- 
Gebietes. Aus den Yerhandlungen der k.k. 
zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 
(Jahrgang 1872) besonders abgedruckt. Vor- 
gelegt in der Jahressitzung am 3. April 1872. 
B. m. i r. (Wien), 1872, w 8ce, str. 14. 

— Notiz iiber ostsibirische Pyrrhale-Orten. 
Joum. fiir Ornith., 1874, str. 39. 

— Zur Naturgeschichte der Baikalrobbe. 
Ploca baicalensis nov. spec. Reicherts Archiv 
3878, mit 2 Taf. 

— Neue Naturgesehichte des Comeplorus 
baicalensis, mit einer Tafel. (Das Manuscript 
ist nach Berlin abgeschickt). 

— Yersuch einer Monographie der Cypri- 
noiden Liylands, 1862. Dorpat, mit 5 Tafeln. 

— Yerzeichniss der im Gebiete von Dara- 
sun in Daurien beobaehteten Vogel. Journal 
fiir Ornithologie, v. Dr. J. Cubanis 1868, str. 
330—340. 

— Yorliiufige Mittheilungen iiber die Fisch- 
fauna des Oronflusses und der Ingoda in Trans- 
baikalien. Yerhandlnngen der k. k. zoolog, 
botan. Gesellschaft in Wien (Jahrgang 1869) 
besonders abgedruckt, mit 5 Tafeln. 

DYBOWSKI Wład. Monographie der Zoan- 
tharia sclerodermata rugosa aus der Silurfor- 
mation Estlands, Nord-Livlands und der Insel 
Gotland. Mit 2 lith. Taf. Dorpat, Schnaken- 
berg, 1873, w 8ce, str. 158. 3 m. 

— Die mit Lungen versehenen Fische, von 
Mag. Aus dem 90 Sitzungsbericht der Dor- pater Naturforscher-Gesellschaft, 1878, w 4c0, 
1 str. 
Dyck Anton, obacz: Szwykowski J. (1859). 

DYDYŃSKI Maryan (z Raciborska). Sprawo- 
zdanie z czynności Sejmu krajowego podczas 
sesyi w r. 1877 wyborcom swoim przedkłada 

, z Raciborska, Poseł z mniejszej własności 

okręgów: Wielickiego, podgórskiego i dob- 
czyckiego. Kraków, w drukami Wincentego 
Korneckiego, nakładem autora, 1877, w 8ce, 
str. 11. 

— Toż, podczas sesyi w r. 1878, wybor- 
com swoim przedkłada Poseł z mniejszo) 

własności okręgów: Wielickiego, podgórskiego 
i dobczyckiego. Kraków, nakład autora, druk 
Czasu, 1879, w 8ce małćj, str. 15. 

DYDYŃSKI Teodor. Zalog po rimskomu pra- 
wu, Soczinienie Warszawa, w tipografii 

S. Orgelbranda, 1872, w 8ce, 6 kart nielłczb., 
str. 278. 

Dyełełyka, ob. Bednar Alojzy (1873); Bibli- 
oteka (1873). 

Dygasińska Natalia, obacz: Flaubert Gust. 
(Córka, 1876). 

DYGASIŃSKI Adolf. Katalog księgarni 

Kraków, nakładem autora, w drukarni Wł. L. 
Anczyca i Sp., pod zarządem St. Gralichow- 
skiego, Kraków 1875, w8'ce, str. 14, 2nieliczb. 

— Katalog dzieł nakładowych i niektórych 
komisowych. Kraków, Dygasiński, w drukarni 
Czasu, b. w. r. (1876), w 4ce, str. 1. 

— Logika, podług Johna Stuarta Milla, 
streścił Warszawa, nakład i druk Prze- 
glądu tygodniowego, 1879 (1880), w 8ce więk- 
szej, str. 354 i IL 2 rub. 

— • Nauczanie bez książki, czyli Wskazówki 
teoretyczno-praktyczne, odnoszące się do pier- 
wszego nauczania, z piśmiennictwa angiel- 
skiego zebrane (E. A. Youmans, J. Payne, 
Al. Bain). Warszawa, w druk. Ziemkiewicza 
i Noakowskiego, 1880, wl6ce, str. 76. 40 kop. 

Ob. Muller Maxym. (Wykładj^ 1874). 

Dylewski Mar., obacz: Borkowski Lesz. Alex. 
(Sejm, 1850). 

Dymitr Samozwaniec, obacz: Falkowski Jul. 
(1876); Kostomarow; Osercw W. (1872). 

DYMNICKI (Dr.). Sprawozdanie XV. z cho- 
rób leczonych u zdrojowiska w Busku w cza- 
sie pory kapielowój 1872 roku, przez Dra 

lekarza zdrojowego w Busku. Warszawa, druk 
Jana Jaworskiego, Krakowskie przedmieście 
Nro 415, 1873, w 4ce, str. 71 i karta 1. 

— Sprawozdanie XVI. z chorób leczonych 
u zdrojowiska w Busku w czasie pory kijpie- 
lowćj 1873 roku , z szczególnćm uwzględnie- 
niem przymiotu. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 
97. 45 kop. 

— Sprawozdanie XVn. z chorób leczonych 
u zdrojowiska w Busku, w czasie pory kąpie- 
lowćj 1874 roku, z szczególncm uwzględnie- 
niem przymiotu. Warszawa, 1875. 180 DYMNICKI - DZIEDUSZYCKA Oymnicki Felix, obacz: Dachłelberg J, (Sel- 

nor. 1S7.'?>. 

Dynamika, obacz: Niewęgłowski 6 H. (Kurs, 
1873). 

Dynasowska posiadłość, obacz: Butiaquin. 

DYNIEWiCZ Wł. An-e polskie, zebrano od 

Polonii w Aniorycp przpz Chioajfo, drnk 

Wł.-id. I)viiiowicza, czcionkami „Gazety pol- 
Bkiij", 1880.er) cent. 

— Elementarz polski, czyli Nanka czyta- 
nia, pisania i rachowania, dla Szk«M katolicko- 
polskich w Ameryce, wypracował Wyda- 
nie trzecie. Chicapro, druk "Wl. Dyniewicza, 
czcionkami „Gazety polskiej", 1880. 

— Mały elenientarzyk polski, wypracował 

CbicTfro. druk Wł. Dvniewicza, czcionkami 

Gazety pol.skił^j. 1880. *8 cent. 

— Pośrednik polsko-angrielski. Książka dla 
Pobików w Ameryce, dla łatweero nauczenia 
nie po aiiicielskii ; z opisaniem każdepo wyrazu, 
jak się ma wymawiać; wypracował Wyda- 
nie drujrie, przejrzane, poprawione i znacznie 
powiększone, a mianowicie dodane są roz- 
mowy i rifżne listy w polskim i angrielskim 
jeżyku. Cbicagro, nakład i druk Władysława 
Pyniewirza redaktora i wydawcy „Gazety pol- 
Bki^j^ 1880, w 12ce, str.' 224. 65 cent. 

— Ob. Gazeta (1873). 
Dyoklecyan, ob. Historya (1871). 
Dyplomacya, ob. Zamorski Br. (Dzieje, 1864). 

— polska, ob. Mierosławski Lud. (1875). 

Dyplomatyczna korespondencya, obacz: Zbiór 
(18.^1). 

Dyrekcya s^cneralna Towarzystwa oemiowego 
w Królestwie polskićm. Na końcu : Warszawa 
dnia r> Grudnia 1833 roku. — Die General- 
Direction der Feuer-Societiit im Konigreich 
Polen. Warsrbau den 5. December 1833. Pre- 
zes Czempiński , Sekretarz ereneralny Dziar- 
kowski; fol. 3 kartki. Na końcu Taryfa opłaty 
składek na r. 1834 od zabezpieczenia własno- 
ści ruchomych, fol. arkusz cały. 

— Toż. Warszawa dnia 29 Grudnia (10 Sty- 
cznia 18.37 (8) roku. Podpis: Prezes Czem- 
piński, Sekr. gen. Dziarkowski; fol. str. 8. 

Tar\fa opłaty składek na rok 1888 , folio, 
1 kartka. 

Dy5senterya, ob. Siemaszko. 

(DZBAŃSKI L.). Pieśni żalu i rozpaczy po 
stracie córki, przez L. D. Rzeszów, nakład 
autora, z drukarni J. A. Pelara, 1863, w 8ce. 
str. 12. 

Dżedżałyk Duma etc. 1878 ob. Franko Iwan. 

Dziady (Na), wiersz ku pamięci 24 rocznicy 
skonu ś. p. Adama. Lwów, z drukarni Dzień, 
pols., 25 Listopada 1879, w 8ce, str. niel. 3. 
(Podp.: Stanisław ....) 

Działalność (Dziesięcioletnia) Stowarzysze- 
nia spożywczego „Merkury" w Warszawie. 
Warszawa, drukiem Alexandra Pajewskiego, 
rok 1879, w 8ce, str. 27, tablica 1. Działowski Józef, obacz: KruszyńskU, (Głos* 

1806V 

Działowski Zygmunt, obacz: Chotkowski W. 

(Mowa, 1878). 

DZIAŁYŃSKA Nelly mile. Mćmoires d' nn 
daran^. Geneve, impr. Ch. Pfeffer, 1879, w 8ce, 
str. 15. 30 cent. 

Działyn«ki Tytus, ob. Orzechowski Stanisł. 

(Ann.alos, 18.54). 

Dzianot Ig., ob. Stawarski Ig. (Mowa). 

DZIARSKI J. E. O niektórych ogólnych wła- 
snościach rosnących latorośli i stosunku ich 
do chyżości wzrostu w kierunku podłużnym. 
Rzecz napisana w celu pozyskania świadectwa 
z ukończonych nauk w wyższej szkole rolni- 
czćj imienia Haliny, przez Poznań, w Komi- 
sie J. K. Żnpańskiego i M. Leitgebera i Spółki, 
1874, w 8ce, str. 37 i k. 1. 

Dziatek (Dla) nauka czytania Pisma świę- 
tego. W Wilnie roku 1633, w 8ce, kartek 24. 
(W litografii Pruszyńskiego, w Krakowie, w 16 
egzemplarzach, r. 1880), 

DZIATZKO Karl. Caspar Elyan . Bre8lau'a 
erster Drucker fZeitschrift des Yereins fiir Ge- 
schichte und Alterthum Schlesiens, tom XV. 
zesz. 1 z roku 1880). Breslau, Oruck von R. 
Nischkowski, 1879, w 8ce, str. 32. 

Dzisiaj przez autora pieśni Moje sny. Poznań, 
nakład J. K. Żupańskiego, 1874, w 8ce, str. 
31. (Autor ma być Sułczyński, brat powie- 
ściopisarza). 

Dzieci (Dobre). Książeczka obrazkowa z 
powiastkami. Kraków, j. Wildt, 1870, w 4ce, 
6 IcArtok ^0 CGnt 

— Ob.' BednarAI. (18731: Biblioteka ^876); 
Burzyński P (nieślubne, 1878V, Dupanloup F. 
(1872): Grajnert Józ. (dobre, 1876); Kaczkow- 
ski Ant. (Poradnik, 1874); Pawlikowski Dr., 
(Śmiertelność 1877); Skimborowiczowa (Sojec- 
kićj. 1876). 

DZIĘCIELSKI Józef Marcelli (biskup lubel 
ski). Pozwolenie jedzenia z mięsem w czasie 
40 dzień, postu. Dan w Lublinie 1826 r., fol., 
V.^ ark. (Szemat). 

— Rozporządzenie pasterskie na Dyecezy^ 
lubelską. Na końcu: Dano w Lublinie dnia 
19 Marca 1827, Pasterstwa naszego pierwszego 
roku, Józef Marcellin biskup ; w 4ce, str. 23. 
Przy stron. 12 in folio: Methodus peragendae 
Yisitationis Decanalis, 1 strona. 

— Całemu Duchowieństwu tak świeckiemu 
jako i zakonnemu zdrowie i pasterskie bło- 
gosławieństwo. O opowiadaniu słowa bożego. 
W Kumowie dnia 31 Marca 1832 roku, fol., 
str. 4. 

Dzieciobójstwo, ob. Blumenstok (O wpływie, 
1869). 

DZIEDUSZYCKA Anastazya z JEŁOWiCKICH. 

Gawędy matki. Lwów, nakład Gubrynowicza 
i Schmidta, druk K. Pillera, 1872, w 16ce, 
str. Vni i 173. (Odbito 500 egzempl.). 1 złr. 
80 cent. DZIEDUSZYCKA - DZIEDZIELEWIC2 181 — Jak sobie dziatwa radziła, opowiadania 
nauczające dla czytelników od lat 9 do 13, 
spisała ..... Warszawa, M. Orp^elbrand, w dru- 
karni Władysława Dębskiego ulica Senator- 
ska Ner 20, 1877, w 8ce, str. 199 i II. 90 kop. 

— Myśli kilka o wychowaniu i wykształ- 
ceniu niewiast naszycłi. przez A. D. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk Pillera, 1871, 
w 8ce; str. III, 237 i 2 nieliczb. (Odbito 520 
egzompl.). 2 zh-. 40 cent. 

— Toź, wydanie drucie. Warszawa, nakład 
księgarni Gebethnera i Wolffa, 1874, w 8ce, 
str." 355, Spis (4), 1 rub. 35 kop. 

— Obacz: Carey Anna (Z dziedziny, 1877). 
Greene (Szary, 1879). O Szkołach (1880). 

DZIEDUSZYCKI Izydor. Polityka brandenbur- 
ska podczas wojny polsko- szwedzkiej w latach 
1655—1657. Kraków, nakł. autora, druk Fr. 
Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1879, w 8ce, 
str. 2 niel., II, 95 i 3 niel. 1 złr. 

DZIEDUSZYCKI Kazimierz. Odpowiedź na 
kwestyonaryusz dla ankiety zbożowej , zwo- 
łanej na dzień 10 Marca 1879. Lwów, I związ- 
kowa druk., 1879, w 8ce, str. 17. 

DZIEDUSZYCKI Klemens. Jan Herburt kaszte- 
lan sanocki, rys biograficzny (poświęcony J. I. 
Kraszewskiemu) Lwów, nakł. K. Wilda, druk 
Dziennika polskiego, 1879, w 8ce, str. 56. 

DZIEDUSZYCKI Maurycy. Dni, Nocy, Godziny. 
We Lwowie, nakładem X. Edwarda Podol- 
skiego, przedruk z „Przeglądu Iwowskiesro", 
z drukarni ludowćj pod żarz' Stanisława Bay- 
lego, 1874, w 8ce, str. 55. 35 kop. 

— Kościół katedralny lwowski Obrządki! 

łacińskiego, przez Z wizer. katedry i jćj 

planem, tudzież widokiem kaplicy ogrojcowćj. 
Lwów, Seyfart i Czajkowski, nakład X. O. 
Hołyńskiego, druk K. Budweisera, 1872, w Sce, 
str. 92, 2 i 2 ryciny. 1 złr. 

— Pieśń o dziejach polskich. Poznań, nakł. 
J. K. Żupańskiego, druk Kraszewskiego, 1873, 
w 8ce, str. 67. 10 sgr. 

— Rys dziejów Kościoła katolickiego w 
Szwecyi. (Osobne odbicie z Pamiętnika Akade- 
mii Umiejętności w Krakowie. Kraków, skład 
u Seyfartha i Czajkowskiego we Lwowie, 1875, 
w 4ce, str. 164. 4 złr. 50 cent, 

— Przewielebny Księże Dobrodzieju ! (Ode- 
zwa do Księży Archidyecezyi Iwows. o zbie- 
ranie podpisów na adres do Ojca Św.). Lwów, 
z drukarni ludowej, 1877, fol., str. niel. 4. 

— Samobójstwo. Lwów, nakład W. Bełzy 
(w hotelu Georgia), w I. związkowej drukarni, 
1876, w 8ce, str. 143. 1 złr* 20 kr. 

— Sprawozdanie z czynności Zakładu naród, 
imienia Ossolińskich, 1860, w 8ce, str. U i kart 
niel. 2. 

— Wyrobienie i ustalenie urzędowego pol- 
skiego stylu. B. w. m. dr. i r. (Lwów, 1871?), 
w 8ce, str. 26 (niema osobnego tytułu. Jest 
to nadpis pierwszego rozdziału. Jest rozdzia- łów pięć obejmujących słownik germanizmów, 
z tekstem niemieckim). 

— Ob. Pamiętnik (1874-5); Pol Wlnc (1877). 

Dzieduszycki Tytus, ob. Borkowski Leszek 
Alex. (Sejm, 1850). 

DZIEDUSZYCKI Wojciech. Ateny. Lwów, nakł. 
Wł. Bełzy, z I. zwiazkowćj drukami, 1877, 
w 8ce, str. VII i 304' 2 złr. 60 cent. 

— Aurelian, powieść z czasów cesarstwa 
rzymskiego. Lwów, nakł. Wł. Bełzy, w dru- 
karni W. Munieckiego, 1879, w Sce, str. 188. 
1 złr. 80 cent. 

— Fantazye, przez W. Dz., Kraków, autor 
druk Czasu; Lwów, K. Wild, 1871, w 8ce, 
kart 3, str. 126. 1 złr. 50 cent. 

— Uczone fantazye. (Oddruk z feuletonu 
Czasu). Kraków, druk Czasu, 1871, w Sce, 
str. 22. 

— Powieści wschodu i zachodu, przez 

(Odbitka z Kraju). Kraków; Lwów, u Gubry- 
nowicza i Schmidta, 1873, w 12ce, str, 359, 
1 złr. 60 cent. 

— Studya estetyczne. Lwów, Wł. Bełza, 
1878, w Sce, str. 272. 1 rub. 

— Władysław, romans filozoficzny. Lwów, 
nakład K. Wilda, druk E. Wiuiarza, 1872, 
w Sce, str. 297. (Odbito 500 egz.). 1 złr. 
50 cent. 

DZIEDZIC (DIDICKOJ) A. Bohdan. O neudol- 
nosti łatlnskoj asbuky w pismiennosty ruskoj. 
Wićdeń, 1859, w Sce, str. 46. (Druk cyryliką). 
35 cent. 

Dziedzicki H., ob. Schabl J. (1877). 

DZIEDZICKI Ludwik. Podróże Nordenskjólda 
w okolicach biegunowych (Odbitka z Przedlą- 
du polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1880, 
w Sce, str. 59, 60 ctn. 

Ob. Baranowski Bolesław (1876). 

Dziedziczność, ob. Biblioteka (1860—71). 

DZIĘDZIELEWICZ Antoni J. Ustawa z dnia 

8 Marca 1876 roku, zmieniająca niektóre prze- 
pisy rozporządzenia z dnia 6 Kwietnia 1856 
(1. 50 dz. u. p.) i ustaw z d. 13 Grudnia 1862 
(1. 89 dz. u. p.) i z d. 29 Lutego 1864 (1. 20 
d. u. p.) o należytościach stemplowych i bez- 
pośrednich, (ogłoszona dnia 17 Marca 1876 r. 
(I. 26 dz. ust. p.) i rozporządzenia minister- 
stwa skarbu z dnia 31 Marca 1876 (1. .54 dz. 
u. p.) dotyczące wykonania ustawy z 8 Marca 
1876 r. Przełożył, zestawił i według motywów 

projektu rządowego objaśnił We Lwowie, 

nakładem redakcyi „Prawnika", z drukarni J. 
Dobrzańskiego i K. Gromana, 1876, w Sce, 
1 kartka tytułowa, str. II, 3-47 (I). (Przedruk 
z „Prawnika" z roku 1876). 35 cent. 

DZIĘDZIELEWICZ Józ. Wycieczka po wscho- 
dnich Karpatach. (Osobna odbitka z Pamię- 
tnika tatrzańskiego 1877 r.). Kraków, druk 
Wł. L. Anczyca i Sp., 1877, w 4ce, atr. 40. 
60 cent, 183 DZIEDZINSKI - DZIENNIK 02IE0ZIŃSKI (Ks. Dr). Księźka iubileu- 
szowa czyli Nnuka o odpuście i jubileuszu 
ogłoszonym przez papieża Leona iLUl. d. 15 
liUtego 187!) r., z dodatkiem odpowiednich 
modlitw prz}' odwiedzaniu ko;iciol<)W, napi- 
sana przez prof. teol. w seminaryum ducho- 
wnym poznańskiem. Wydanie drugie popra- 
wione. Poznań, nakł. T. Daszkiewicza, druk 
H. ScbmaedickieKo, 1879, w IłJce, str. 64. 

Dziegiecki B., ub. Hellegeer 0. S. J. (Daleka, 
1879). 

Dzieje, ob. Hagen K. (1877). 

— Św. Apostołów. W Wiedniu, nakładem 
A. Reicharda i Sp., 1867, w 32ce, str. 103. 
Opr. 4 kop. 

— budownictwa, ob. Podczaszyński B. 

— dobroczynności krajowej i zapranicznój, 
% wiadomościami ku wydoskonaleniu jćj słu- 
żącenii. Pismo peryodyczne z poruczenia JW. 
Rimskiego Korsakowa gubernatora wojennego, 
litews. jenerała piechoty i kawalera; na dochód 
domu ubogich towarz. wileńs. dobroczynności. 
Wilno, Józef Zawadzki, r. 1823; Tom I— III. 
r. 182-t; Tom IV— VI. w 8ce; Tom 1. str. VI, 
kart 5, str. 416, 1 ryc, 1 tabl; Tom II. kart 
4, str. 400; Tom III. kart .5 str. 454; Tom IV. 
kart 3 str. 392. Zarazem : Zdanie sprawy rachun- 
kowe wileńs. tow. dóbr., str. 14 i 15 ; Tom V. 
kart 3 i od str. 393-776; T. VI. str. 416. 

— inkwizycyi hiszpańskićj. Tłumaczenie z 
francuzkiego. Warszawa, 1871, w 16ce, str. 
281 i III. 75 kop. 

— Kościoła, ob. Dzjeduszycki Maur. (polskie, 
1872); Rivaux (Opowiadanie, 1879). 

— ludzkie, ob. DłuiniewskI Wiktor (Powtórny 
1870-71). 

— narodu polskiego, ob. ChociszewskI Józef 
(1873); Morawski Teodor. 

— powszechne, ob. Gindeli Ant. (1879); Wel- 
ter (1879). 

— starego i nowego Zakonu, dla użytku 
rodziców i tych co uczą małe dzieci. Poznań, 
wydawnictwo imienia ts. Franciszka Bażyń- 
skiego (Władysław Simon), 1876, w 16ce, str. 
64. 25 fenik. 

DZIEKOŃSKI Tomasz. Historya retoryki. 
Obacz: Popis Liceum warsz. 

— Początki jeografii wyszły 1824 r. a nie 
1864. 

— Powieści starego nauczyciela dla swoich 
młodych przyjaciół. Wydanie nowe poprawne. 
Warszawa, nakład i druk J. Noskowskiego, 
1880, w 8ce, str. 226, 1 niel. i 12 rycin kolo- 
rowanych. Oprawne 1 rubel 50 kop. 

— Wiązanie dla moich wnuków, przez 

Wydanie* nowe. Warszawa, nakład i druk 
Ungra i Banarskiego, 1874, w 16ce, str. 249 
i 24 litogr. 1 mb. 20 kop. 

Dzieła ludowe ilustrowane z dziedziny gospo- 
darstwa rolnego i leśnego. Numer Iszy za- 
wiera: Sposób wytępienia Komika świerko- 
wego (Kózki). WySawnictwo c. k. Minister- stwa rolnictwa, z 4 drzeworytami. Wiódeń, 
nakładom ksieg. Faesy et Fnck, 1876, w 8ce, 
str. 15. 20 cent. 

DZIEMBOWSKI Sigism. de. Do bona fide in 
usucapiono. Dissort. inaug. Berlin, Puttkam- 
mcr et Miihibrccht, 1870, w 8ce. 1 m. 20 {.. 

Dzień ohrześcianina katolika, poświęcony 
na chwałę Trójcy przenajświęt.sz(^j, nąjświęt- 
sz(\j Pannic Maryi i Świętym j>ańskim. Zebra- 
ny, starannie ułożony i do druku podany. 
Wydanie nf)wc. Nowy-Sacz, nakładem i dru- 
kiem .Tózcfa Pisza, 187L w 8ce, str. I— XII 
i 13—424, rejestru str. Vin. 

— (Pit^rwszy) Zielonych Świątek w War- 
szawie. (Wit^rsz). Warszawa, 1841, w 8ce. 

— dzićcięcy, podarunek dla dzieci, w wier- 
szykach, z ' 12 obrazkami. Warszawa, 1874, 
w 4ce, kart 12. 80 kop. 

— najszczęśliwszy, ob. Ciemniewska (1874). 

— nświęcony, ob. Giżycki. 

— (W) narodzin Tesarzewicza. Lwów, dnia 
22 Sierpnia 18.'i8, nakład Redak. , Dziennika 
domowego", Lwów, druk Kor. Filiera, 1868, 
w 4ce, k. 2. 

Dzienniczek albo Krótki sposób nabożeń- 
stwa dla małych dzieci, przedrukowany w Ber- 
dyczowie 1840. 
Dziennik chrześciański, ob. Rogalski L. (1862). 

— jarmarczny , wychodził w Warszawie 
w roku 1829 podczas walnegtt Jarmarku w Li- 
stopadzie , odbytego dwa razy w tydzień , i 
obejmuje wszelkie wiadomości Jarmarku do- 
tyczące. 

— katolicki czyli Łatwy sposób nabożeń- 
stwa. Warszawa, 1868. 

— Toż, codziennego, w modłach, pieśniach 
i naukach katechizmowych i moralnych, dla 
ludu katolickiego, szczególniej dla stanu rol- 
niczego zastosowany ; z dodaniem żywota Św. 
Izydora patrona rolników. Nakładem W. Lange 
w Warszawie. N. Piekary, druk T. Heneczka, 
1869, w 12ce, str. XX, 480 i IV. 

— czyli krótki sposób odprawiania codzien- 
nego nabożeństwa. Rzeszów, Pelar, 18.. (Wyda- 
nie w 1000 egz. i zaraz rozsprzedane). 

— katolicki czyli łatwy sposób nabożeń- 
stwa codziennego w modłach, pieśniach i nau- 
kach katechizmowych i moralnych, dla ludu 
katolickiego, szczególniej dla stanu rolniczego 
zastosowany, z dodaniem żywota św. Izydora 
patrona rolników. Niemieckie Piekary, nakład 
W. Lange, druk T. lleneczek, 1872. 

— lwowski. Lwów, 1873. Redakcya: Jan 
Lam, Henryk Rewakowicz, Karol Pieńkowski 
sprawozdawca teatralny. 

— mód, pismo dla Polek. Wydawca J. Wild, 
Redaktor Wł. Sabowski. Kraków, 1872—73, 
fol., Nrów 24 rocznie. Kwartalnie z rycin, 
kolor. 3 złr. , bez kolor, dodat. 2 złr. Ner 1 
dnia 1 Października 1872, w drukarni Kraju 
(wydawane dwa razy w miesiąc). W roku nZIENNIK - DZIENNIK 183 1872 Nrów G. Rok I 187L' - 3 Nruw L'i, sir. 
288; Rok Tl 1873-4 Niów 24, str. 204; Rok 
III Nrów 30, str. 410, wydawca Adolf Otreniba, 
od Nru 19 druk W. Korneckiego; Rok IV od 
Stycznia 187G, Nrów 4, str. 32 i 20. Ustał 
d. 26 Maja 187(J. 

— w modłach, pieśniach i naukacli Icate- 
chizinowycli i moralnych, dla ludu katolic- 
kiego, szczególniej dla stanu rolniczego, zasto- 
sowany. Z doflaniom żywota św. Izydora patro- 
na rolników. Częstochowa, 1871, w 16ce, str. 
548 i IV. ' 

— nabożeństwa. Częstochowa, Leop. Kohn, 
1871, w 8ce. 30 kop., w złoć. brzegi oprawny 
60 kop. 

— nabożeństwa, czyli Źródło pobożności na 
chwałę Boga i najśw. Maryi Panny. Warszawa, 
nakład D. Lange, 1873. 

— Toż. Częstochowa ; Kohn i Lange w War- 
szawie, 1877, w 24ce, str. 336. W oprawie 
60 i 30 kop. 

— polski (wychodzi codziennie). Redaktor 
Rewakowicz. Lwów, nakład Administracyi, 
plac halicki Ner 1, 1871—73, fol. Rocznie na 
miejscu 14 złr. Rok 1874 rok VI, wydawca A. 
J. 0. Rogosz, redak. Henr. Rewakowicz ; druk 
własny pod zarządem L. Zubalewicza. Od 8 
3Iarca wydawca Rewakowicz ; Rok VIII (tak) 
1875; Rok IX 1876. Toż. Rok X 1877. Wy- 
dawca Jan Lam. Redaktor Henryk Rewako- 
wicz we Lwowie. Wychodzi codziennie. Przed- 
płata całoroczna z przesyłką 24 złr. Rok XI 
1878. 

— powszechny, krajowy. Warszawa, 1830, 
1831, 1833, fol. Ciąg dalszy p. tyt. : Gazeta 
rządowa Królestwa polskiego, 1838, 1848— 
1859. 

— poznański (wychodzi codziennie). Redak- 
tor St. Bronikowski. Poznań, nakład Admi- 
nistracji i Redakcyi, St. Marcin Nr. 62, 1872 
—79, fol. Prenumer. kwartał. 2 tal. 15 sgr., 
w Austryi 6 złr. Rok XIX r. 1877, druk W. 
Łebińskiego 1877 Nrów 297. — Rok XX r. 
1878. — Rok XXI r. 1879. 

— poznański lekarzem chorób społecznych. 
Poznań. 1873. 

— Ob. Haza Wojciech (1871); K. K. (1868). 

— praw Królestwa polskiego. Warszawa, 
w drukarni rządowćj okręgu naukowego, 1868 
— 71, w 8ce. Tora 68—71, w 8ce. Tom 71 str. 
135. (Na tym tomie przestał wychodzić', 

— na rok 1872. Warszawa, J. Unger, 1872, 
w 24ce. 30 kop. & » » 

— na rok 1875. Warszawa, J. Unger, 1874. 

— na rok 1876. Warszawa, J. Unger, 1875, 
w 12ce, str. 96, 40 kop. 

— na rok 1877. Warszawa, J. Unger, 1876, 
w 16ce, str. 96. 30 kop. 

~ Toż, na rok 1878, Tamże, 1877, w 8ce. 
Kop. 80. 

— na rok 1879. Warszawa, nakład i druk 
Ungra, 1879, w 16ce mał^j, kilka arkuszy czy- 
atych. 30 kop. ' ' — na r. 1880. Warszawa, J. Unger, 1880, 
w 8ce, kart 30. o , , 

- rozporządzeń dla stół. król. miasta Kra- 
kown. L. I za Styczeń, Luty, Marzec r. 1880, 
Kraków, nakład gminy miasta, druk W Kor- 
neckiego, lb80, w 4ce, str. 10. 

^ -- rządowy. Kraków 1844. (Bito egzempl. 

• .,7^ P'"^"'- Kraków, 1844, w 8ce, (Bito 710 
1 730 egz., z tych iO na Welinie). 

-- albo Krótki aposób nabożeństwa codzien- 
nego, w niodłacli, pieśniach i naukach kate- 
chizmowych i moralnych, dla ludu katolic- 
kiego, szczególnifij dla stanu rolniczego zasto- 
sowany. Z dodaniem żywota św. Izydora 
patrona rolników, Częstochowa, 1871 w i6ce' 
str. 54S i IV. ' ' 

— Toż. wydanie ósme. Mikołów, T, Nowacki 

— albo Krótki sposób nabożeństwa codzien- 
nego. Wydanie szóste, powiększone dodatkiem 
nieszpornych psalmów, gorzkich żali i pieśni 
nabożnych. Za upoważnieniem Konsystorza 
jen. w Wrocławiu. Mikołów, T. Nowacki, 1869. 
w )2ce, str. 335. 4 sgr. 

— czyli Sposób odprawiania codziennego 
nabozent-twa dla chrześcian katolików Wyda- 
nie nowe. Nowy-Sącz, nakład i druk J. Pisza, 
ISbO, w ibce małej, str. 461 i VIL 

^. — urzędowy departamentu siedleckiego, 
Siedlce, lsi5, w 4ce. 

— urzędowy województwa podlaskiego. 

Siedlce, 1 816— J 837, w 4ce. 

,Qoo "'■^Jo^y g"bernii podlaskiej. Siedlce, 
1838— 1844, w 4ce. 

— urzędowy departamentu łomźyńskieffo. 
Łomża, 1815, w 4ce, 

— rządowy (urzędowy) województwa kra- 
kowskiego, 1816-1818, Kielce, 1819-1837. 
w 4ce, ' 

i«q; "f^fdo^y gubernii krakowskiej. Kielce, 
1838-1841, w 4ce. 

ic^;;; "^c/.^^"^^. gubemil kieleckićj, Kielce, 
1840—1844, w 4ce, 

— urzędowy województwa kaliskiego, T, 1 
—30, Kalisz, 1816—1845, w 4ce. 

— województwa lubelskiego. Lublin, 1818 
—1819, w 4ce. 

,. ~ ""Cdowy województwa lubelskiego. Lub- 
lin, 1820—1837, w 4ce. 

ia^ 'io^J?^'^^. gubernii lubelskiej. Lublin, 
1838—1867, w 4ce. 

— urzędowy województwa mazowieckiego. 
Warszawa, 1816—1837, w 4ce. 

— gubernii mazowieckiej. Warszawa, lcl38 
— 1844, w 4ce. 

— urzędowy gubernii warszawskiej. War- 
szawa, 1845—1866, w 4ce. 

-- departamentowy radomski. Badom, 1819 
—1816, w 4ce. ' 184 DZIENNIK - DŻIERZKOWSKI — uraedowy wdiewództwa sandomierskiego. 
Radom, 1817-18:]G, w 4ce. 

— urzędowy gtibern ii aaiidomierskirj. Radom 
1837— 1 84:5, w 4ce. 

— urzędowy województwa augustowskiego. 
Suwałki, '181!I--1.S37, w 4ce. 

— urzędowy guheniii augustowskiej. Suwał- 
ki, 1838-18t>5, w 4ce. 

— urzędowy kościelny dla arcliidyocczyi 
gnieźnieńskiej i |»(jznańskiej. Ner Iszy d. 30 
Listopada 18^7 r. Poznań, Ner 2 i 3 roku 
1868. 

— urzędowy kościelny niemiecko-polski. 
Poznań, 1871—72. 

— ustaw i rozporządzeń krajowycłi dla Król. 
Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. Krakow- 
kićm. Rocznik 1871. LwfWy, druk E. Winia- 
rza, w 4oe. Części XXX, str. 156 i Spisów 
etr. VIII i XV. " 

— Toż. Rocznik 1872. Tamże, w 4ce, Czę- 
ści XXXVIII, str. 165, XIII i VII. 

— Toż, r. 1873, druk Rogosza, Cz. XL, str. 
285, XXXV i XXIII. 

— Toż. r. 1874. Lwów, druk A. J. O. Rogo- 
sza, Cz. XXXVII, str. 208 i XIX. 

— Toż, r. 1875, Części XXXII, str. 26.5, 
Xl i XIL 

— Toż, r. 1876, Cz. XXI, str. 235, X i IX. 

— Toż, r. 1877, Cz. XXVIII, str. 130, IX 
i VI. 

— Toż, rocznik 1878. Lwów, druk Dzien- 
nika polskiego, w 4ce, str. IX, VI i 143. 

— Toż, r. 1879. Lwów, druk Wł. Łoziń- 
skiego, 1879, w 4ce, str. XIX i 220. 

— ustaw Państwa dla Królestw i krajów 
w Radzie Państwa reprezentowanych. Rocznik 
1871. WiMeń, w c. k. drukarni nadw. i rząd., 
w 4ce. Zeszyt LVI str. 439 i Repertorium 
Btr. XXIII. 

— Toż. Rok 1872, w 4ce. Zeszytów LXV, 
Btr. 664. 

— Toż. Rok 1873. Zeszyt. LXII, str. 701 
i Repertor str. XX. 

— Toż. Rok 1874. Części LII, str. 499 
i XIX. 

_ Toż. R. 1875. Części XLVIII, str. 355 
i dwa Repertoria. 

— Toż. R. 1876. Części XXXVIII, str. 841. 

— Toż. R. 1877. Cz.' XLII, str. 239 i XVL 

— Toż, Rok 1878. Wićdeń, z c. k. druk. 
nadwornej i rządowej, 1878, w 4ce, str. XVIII 
i 484. 

— Toż. R. 1879. Wićdeń, c. k. druk. nad- 
worna ł rządowa, 1879, w 4ce, str. XIX i 538. 

— dla wszystkiołi. Odpowiedzialny za reduk- 
oyę F. Kuczka. Redaktor M. U. Chamski (Dzi- 
kowski?) Lwów, w drukarni ludowej pod 
zarządem St. Baylego. Od 1 Stycznia 1878 
w 4ce (t}'godnik, z wizerunkami). Rok I NN. 
49, Rpk II 1879. Od Nru 50 aruk K. Pillera. — drugiego zjazdu lekarzy i przyrodników 
polskici). Lwów, wydawca: Wydział gospod. 
II zjazdu, I związkowa drukarnia hotel Żorża, 
odpow. Red. Prot". Dr. 15. Radziszewski, 1875, 
w lec, Nr(>w 4, str. 36. 

DZIERŻANOWSKI Wiktor. Przewodnik war- 
szawski intuiinacyjno adresowy na rok 1871. 
Rok III. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 4, nie). 
184, 142 i ^iO ogłoszeń. 1 rub. .'tO kop. 

— Taryfa domów m. Warszawy i przed- 
mieścia Pragi. Warszawa, 1871, w 8ce, str. 
140. 

— Warszawskij sprawocznyi Adres Kalen- 
dar. Warszawa, 1870, w 8ce. 1 rub. 25 kop. 

Dzierżawa, ob. Jasieński Henr. (stólctnia, 
1871); Mejer Kazimierz (O wicczystć), 1873). 

OZIERZKOWSKI Józ. Król dziadów, powieść. 
Wyd. drugie (tytułowej. Lwów, nakł. F. II. 
Richtera, 1878, w 8ce, str. 167. 1 złr. 25 cnt. 

— Krzywda i odwet, dramat w 4 aktach. 
Wydanie wznowione. Lwów, nakł. Wł. Bełzy, 
1876, w 8ce, str. 111. 30 cent. 

— Kuglarze, powieść. Wydanie 2-gie. Lwów, 
F. H. Richter, 1878, w 8ce, str. 125. 67'/, kop. 

~ Kuglarze, po rusku (w czasop. SIavia, 
1877). 50 kop. 

— Palec boży, powieść. Wydanie drugie. 
Lwów, F. II. Richter, 1878, w 8ce, str. 263. 
50 kop. 

— Dla posagu, powieść. Wydanie ?-gie. 
Lwów, F. H. Richter, 1878, w »ce, str. 154. 
82 '4 kop. 

— Powiastki (wydanie tytułowe). Lwów, 
nakł. F. H. Richtera, 1878, w 8ce, str. 206. 
60 cent. 

— Powieści, w pierwszćm zupełnćm wyda- 
niu, z portretem autora. Lwów, nakład i druk 
Rogosza, skład u Richtera, 1875, T. I, w8ce, 
str. VU1 i 377. 

Tora 1 : Kuglarze. Szpicrut honorowy. Salon 
i ulica. Jutro. Portret i życiorys autora. 

Tom II str. 395: Serce kobiece, Ślizka do 
przepaści droga. Zemsta pana Bolesława. 

Tom 111 str. 376: Król dziadów. Lekarz 
magnetyczny. Stłuczone okno. Dwa zdybania. 
Próżniak. 

Tom IV str. 360 : Dla posagu. Uśmiech szy- 
derczy. Bale na wsi. Leśniczy. Stary komor- 
nik. Wielkie nadzieje życia polskiego aktora. 
Bałaguły. Suknia balowa. Nowy rok. Uogar- 
towskie obrazy. Rezydent. Wieśniak podolski. 
Przez ulicę. 

Tom V str. 366 : Rodzina w salonie. Ludzie 
dobrzy na jednym wózku do sądu jeżdżę. 
Szlachecka szlachetność. Płacz i śmiech. Dwie 
łzy. Znajda. 

Tom VI str. 319: Szkoła świata. Wykra- 
dzenie. Palec boży. Cmentarz wiejski. Fol- 
bluty. Pan kapitan. 

Tom VII str. 377: Wieniec cierniowy. Wigi- 
lia Bożego narodzenia. Skarbiec. Dwaj bli- 
źnięta. Żeby choć raz w życiu. DZIERZKOW SKI - DZIKOWSKI 185 Tora Vin r. 1876 str. 402: Uniwersał het- 
mański. Na śmierć. Mara dziewica węgierska. 
Tragedya i koraedya. Dziwne zaręczyny. Epi- 
zod z roku 1831. Druclina. Tom po 2 złr. 
Cena 8 tomów 14 złr. 

— U propast' dorolia cliowzlca. Opowidanie 
pisia Dzierzkowskoho. Kosztom i zacliodom 
towarystwa „Proswita" knyżoczka 43. U Lwo- 
wi, z druk. tow. im. Szewczenka pid zariadom 
Fr. Sarnickołio, 1877, w 16ce, str. lilii ni. 
18 kr. 

— Próżniak, powieść. Wydanie drugie (tytu- 
łowe). Lwów, 1878, w 8ce, str. 251—376. 
80 cent. 

— Rodzina w salonie, powieść. Wyd. dru- 
gie (tytułowe). Lwów, 1878, w 8ce, str. 132. 
80 cent. 

— Samuel Zborowski. (Odbitka z Bibliot. 
Ossol., 1848). Lwów, nakł. J. Szlachtowskiego, 
w 8ce, str. 56. '' 

— Salon i ulica, powieść. Wydanie drugie. 
Lwów, F. H. Richter, 1878, w 8ce, od str. 
207—329. 67 '/j kop. 

— Serce kobiece, powieść. Wydanie 2-gie. 
Lwów, F. H. Richter, 1878, w 8cc, str. 286. 
1 rub. 35 kop. 

— Szkoła świata, powieść. Wydanie drugie. 
Lwów, F. H. Richter, 1878, w 8ce, str. 109. 
67 V, kop. 

— Znajda, powieść. Wydanie 2-gie (tytułu). 
Lwów, F, li. Richter, 1878, w 8cc, od str. 
261—356. 50 kop. 

DZIER2K0WSKI J. i SABOWSKI Wł. Chrzest 
polski, powieść, ze zdarzeń ostatnich, w trzech 
częściach. Lwów, nakładem księgarni polskiej, 
z drukarni „Dziennika polskiego", 1877, w8ce. 
T. I str. 191 ; T. 11 1 kart. tyt, od str. 193 
—409; T. III 1 kart. tyt., od str. 411—624. 
3 złr. 60 cent. 

— Ob. Kalendarz (1877). 

Dziesięć żywotów św. służebnic, jako wzór 
i przykład dla dziewcząt służących. Poznań, 
nakład J. Chociszewskiego, 1877, w 8ce, str. 
48. 40 fen. 

Dziesięciny, ob. Burzyński Piotr (O decy- 
mach, 1878)5 Kluczycki J. 

D2IESZK0WSKI Damian. Na popis publiczny 
uczniów szkoły wydziałowej XX. Dominika- 
nów warszawskich 1827 r. zaprasza rektor. 

Warszawa, 1827, w 4ce. 

— Zbiór nabożeństwa itd. (mylnie w Bibli- 
ografii umieszczony pod Dziaszkowskim, który 
jest Kanonikiem warsz. i tylko pod jego kie- 
runkiem wydano: Prośba do Boga). 

— Zbiór nabożeństwa ku czci Boga, najśw. 
Maryi Panny i Świętych pańskich, dU wygody 
wiernych Chrystusowych, a mianowicie w arcy- 

bractwie różańca św. zostających, przez 

exprowincyała zakonu, kaznodzieję ułożony. 
Wydanie szóste pomnożone. Lublin, w dru- 
karni i litogr. Józefa Nowaczyńskiugo, 18G2, 
W Sce; str. XVI, 396 i 4 ni., z 2 litogr. — Toż. Wydanie ósme pomnożone. War- 
szawa, 1871, w 8ce, str. XXIV i 472. 75 kop. 

— Toż. Wydanie 9 pomnożone. Warszawa, 
Tomaszowski, 1876, w 16ce, str. XXIV i 472. 
75 kop. 

— Ob. Dziaszkowski ; Ostrowsi<i Dam. (Acta, 

1837). 

Dziewanowski, ob. Pamiętniki. 

Dziewczyna z Algiery, albo Bóg prowadzi 
i broni wszystkich, którzy w niego utaja. 
Wydanie pierwsze. Racibórz, nakład u Wichu- 
ry i Spółki, bez w. r. (około 1860), w 8ce, 
str, 35. 

Dziewica orleańska, ob. Libelt K. ; Liska Ks. ; 
Marczewska A.; Witowski G. 

DZIEWOŃSKI. Etude sur les injections hypo- 
dermiriues de bromhydrate et "de sulforinate 
de quinine. These de doctorat. Paris 1877. 

DZIEWULSKI Eugeniusz. Rybie jezioro w 
Tatrach polskich. (Odbitka z IV Tomu Pamię- 
tnika Towarzystwa tatrzańskiego). Kraków, 
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 4ce, 
str. 9. 

— Morskie oko powyżój Rybiego jeziora 
w Tatrach polskich. (Odbitka z Pamiętnika 
Towarzystwa tatrzańskiego). Kraków, 'druk. 
Wł. L. Anczyca i Sp., 18S0, w4ce, str. 8. 

DZIKOWSKI Andrzej (ks.). Kazanie w dzień 
stóletniej pamiątki koronacyi najśw. Panny 
Maryi, miane w Rzeszowie dnia "7 Września 

1863 przez kapłana dyec. przemys. obrz. 

łac. Lipsk, w komisie L. A. Kittlera, drukiem 
Biira i Hermanna, 1864, w 8ce, str. 14. 

— Mowa przy obchodzie żałobnym za duszę 
ś. p. Marcina Lelewela Borelowskiego, puł- 
kownika wojsk powstańczych, miana w Uze- 
szowie dnia 26 Września 1863. Lipsk, 1864, 
w 8ce. 

DZIKOWSKI Michał. Dziewczyna, powieść. 
Warszawa, nakład Wydawnictwa Dzikowskie- 
go, druk J. Psurskiego, 1871, w8ce, str. 127. 
60 kop. 

— Kolce, Kartki humorystyczno-satyryczne. 
Redakcya i nakład M. Dzikowskiego ulica 
Sienna Ner 2 nowy. Warszawa, w druk. i lito- 
grafii Ch. Keltera, ulica Tłómackie Ner 570 (6), 
1871, w 8ce, Zeszyt I str. 1—40, Zeszyt U 
str. 41-84. 

— Kosa, Kartki humorystyczno-satyryczne, 
pod redakcya i nakładem M. Dzikowskiego 
ulica Sienna Ner 2 nowy. Warszawa, w druk. 
i litografii Ch. Keltera Tłómackie Ner 570 (6), 
1871, w 8ce, str. 36. 

— Ostroga, Kartki humorystyczno-satyry- 
czne. Redakcya i nakład M. Dzikowskiego, 
ulica Sienna Ner 2 nowy. Warszawa, drukiem 
Jana Psurskiego, ulica Niecała Ner 12 nowy, 
1871, w 8ce, sfr. 44. 

— 01). Chamski M D. (Bez szczęścia, 1878)} 
Kolce (1872). Dziennik dla wszystlsich. 

2i 186 OZIMSKI - DŻEDŻALYK OZIMSKI Gustaw. Intercsscn-Tubcllcn :uif V, 
bis inclus. 10 Porcont fiir joden Capitalsbotra^ 
in oesterr. Wiilinuiff, von 1 Krouzer łiia KKMK) 
Gulden. Laihach, Kk'iiiiiiayr et Bamberg, 18G8, 
w 4ce, 8fr. UH. 1 tal. 

— Toż, druga odycya. Tamżo, 1874, w 4 cc, 
8tr. lOł. 

(Zapewne uio Pulak, dlatego inne pisuia 
opu.szrzani). 

OZIMSKI C. W. Diti Stattiteu der preiiHS. 
Renten-Versicłieruiig8-An8talt zu Berlin. Ber- 
lin, 1830, w 8('e. 

Oziś (Na). Pismo zbiorowe, poświęcone lite- 
raturze, naukom, sztuce, gospodarstwu krajo- 
wemu, liaiidlowi i przemysłowi. Tom I i II, 
Kraków, wydawca .laii W;iligi'irski, (nakładca 
i redaktor II. Kirkon, druk Kr.iju, 1872, w Sce, 
8tr. 4HJ i ;{.')•). Ona za 3 tomy (> złr. 

Oziś(Na). W Krakowie, nakład i druk W. Kor- 
neckiego, 1877, w Sce, str. 1"). 

Dzismies swatas uz guda Diwa Kunga inipra- 
was Maryas un diva swata izdrukawotas. Wilna, 
noma taysieyszonas gromatu pi Baznickungu 
Missyonaru uz Kolna postieytoia, 1830, w 8ce, 
8tr. 114 i 2 k. niel. regestru. (Jestto 2gie 
wydanie). 

Ożuma, ob., Biesiadecki A. (Sprawozdanie, 
1879); Jerzykowski Stan. (1870); Poglądy (1870). 

Oziwinski PI., ob. Sprawozdanie (1878). 

Dźwignia. Organ Towarzystwa ukończonycii 
techników we Lwowie, lloeznik I. Nakładem 
Towarzystwa ukończonych techników. Redak- 
tor Ludwik Radwański we Lwowie. Wycho- 
dzi dnia 20 każdego miesiąca. 

Komitet redakcyjny składają: Edward Ilep- 
pe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef 
Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechni- 
cznej; Władysław Słouiński, inspektor kolei 
czerniowieckiej ; Paweł Stwiertnia, inżynier 
kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, 
prof. c. k. Szkoły politechnicznej ; i dr. Wła- 
dysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły poli- 
technicznej. Odpowiedzialny redaktor: 1.,udwik 
Radwański, inżynier cywilny. Prenumerata 
z przesyłką pocztową w Austryi wynosi : 
Rocznie 6 złr. w. a., ))ólrocznie 3 złr. w. a. 

Roki 1877. Rok II 1878. R. III. Dźwignia, 
organ Towarzystwa politechnicznego we Lwo- 
wie, druk K. Pillera. 1879, w 4ce, Nrów 12, 
Btr.96, z tablicami, i dodatkiem w8ce: Wyrazy 
do słownictwa technicznego. R. IV 1880. 

Dżwinogród, ob. Unicki B. (1862). 

Dzwon duchowny, ob. Korolec Leon (1868). 

— Wielkopolski, ob. Chociszewski J. (1878). 

Dzwonek. Pismo młodemu wiekowi poświę- 
cone. Lwów, z drukarni Zakładu narodowego 
Ossolińskich ulica Ossolińskich 1. 23'/, 1850. 
Tom I 8tr. 124 (I), T. II str. 140 (I), T. III 
str. 116 (I), (1851) T. IV str. 139 (I) Wydaw- 
czyni Horoszkiewiczowa. 

— Pismo dla ludu. Redaktor : B. Bielawski 
odpowiedzialny. Wydawca: E. Winiarz. Lwów, 
^k i nakład E, Winiarza 1869, w Sce, (1859) Tom I Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, tytuł i 8i)is str. 21 i 288. 

(1860) Tom II Nr<')w 18 od 1 Stycznia do 
21 Czerwca, 2 kartki str. 2S8. 

(1860) Tom 111 Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, 2 kartki niel. str. 288. 

1861 Tom IV Nrów 18 od 1 Styczn. do 21 
Czerwca, 2 kartki niel. str. 288. 

1861 Tom V Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia. (Wydawca odpowiedzialny za Redak- 
cyą E. Winiarz), 2 kartki niel. str. 288. 

1*862 Tom VI Nrów 18 od I Stycznia do 21 
Czerwca, 2 kartki nib. słr. 288. 

1862 Tom VII Nró./ 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, 2 k. n. str. 288. 

1863 Tom VIII Nrów 18 od I Stycznia do 
21 Czerwca, 2 k. u. str. 288, 

1863 Tom IX Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
(; rudnia, 2 k. n. str. 288. Redaktor B. Kalicki, 
odpow. wyd. E. Winiarz. 

1864 Tom X Nrów 18. Od 1 Stycznia do 
21 Czerwca, 1 kartka tyt. str. 288, na końcu 
spis. Odpowiedzialny Redaktor i Wydawca 
E. Winiarz. 

1864 Tora XI Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, 2 k. nlb. str. 288. 

1865 Tom XII Nrciw 18 od 1 Stycznia do 
21 Lipca 2 k. nlb. str. 288. 

1865 Tom XIII Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, 2 k. nlb. str. 288. 

1866 Tom XIV Nrów 18 od 1 Stycznia do 
21 Czerwca, 2 k. nlb. str. 28H. 

1866 a) Tom XV Nrów 18 od 1 Lipca do 
21 Grudnia, 2 k. nlh. str. 288. 

18()6 /)) Prakt} ki Szymka z diabłem (Gawęda 
wieczorna), we Lwowie, bez roku w 8ce str. 
31, z 10 litografiami (w litografii M. Jabłoń- 
skiego. 

18()7 Tom X\'I Nrów 18 od 1 Stycznia do 
21 Czerwca, 2 k. u. str. 288. 

1867 Tom XVII Nrów 18 od 1 Lipca do 
21 Grudnia, 2 k. n. str. 288. 

1868 Tom XVIII Nrów 18 od 1 Stycznia 
do 21 Czerwca, 2 k. n. str. 288. 

1868 Tom XIX Nrów 18 od 1 Lipca do 21 
Grudnia, 2 k. n. str. 288. 

— pod redakcyą ks. Berarda Bulsiewicza. 
Tarnów od 2 Stycz*nia 1875, w 4ce. Rok XVI 
r. 1876 w 4ce. Właściciel i wydawca Jan Łaski, 
druk Józ. Styrny. (Wydawany 2 razy w tydzień 
po 1 ark.). Rocznie 4 złr. 

— i młotek. Gra towarzyska, z 5 tablicami, 
18 kostkami. Warszawa, druk i nakład Juliana 
Miillera, 1879, w 8ce, str. 3. 

DZWONKOWSKI A. Gwiazdka, czyli Kolęda 
na r. 1868—69. Rok VII. Warszawa, w Sce. 
Dzwony, ob. Siarkowski W. (1878). 

DŻEDŻAŁYK (pseudonym). Duma pro Małe- 
dykta Płoskołoba, iz starych paperiw wypor- 

paw Lwiw, I zwiazk. druk., 1878, w I6ce, 

fltr. 16. 

— Duma pro Nauma Bezumowycza, odeń 

łystok z istoriji Rajchsratu Lwiw, I zwiazk 

ciruk,, 1879, w IGce, fltr. 14. E. 2 S. - ECOLE 18t E. z S. Wspomnienie o duchowieństwie 
polski^m znajdującśm się na wygnaniu w Sj'be- 

ryi, w Tunce przez ' W Poznaniu, nakład 

autora, w komisie Tytusa Daszkiewicza, druk 
T. H. Daszkiewicza, 1875, w 8ce, 2 k. tytuł., 
str. 62. 

EBERHARO Franciszek. Przyczynek do ana- 
tomii zaćmy stożkowój (Cataracta pyramida- 

lis), podał uczeń Wydziału lekarskiego. 

(Rzecz z Zakładu patol. anat. w Krakowie, 
przełożona na posiedzeniu z dnia 20 Lipca 
1874 r.), z tablica 1 Wydz. matem, przyrod., 
w 8ce, od str. 199—227. (Odbitka). 

EBERS 6. (Dr.). Córka króla egipskiego, 
powieść tłómaczona z oryginału przez p. Wil- 
końska. Lwów, Gubrynowicz i Szmidt, w 8ce 
duźśj,'3 tomy. Tom I str. 132, Tom II str. 
158, Tom III str. 177. 2 rub. 20 kop. 

Echo. Wydawca i redaktor Zyg. Sarnecki, 
Warszawa, druk J. Noskowskiego. Rok I od 
1 Stycznia 1877 małe folio. Rok II, 1878, 
NN. 293, numer po 8 str. Rok III, folio duże, 
NN. 292, po 4 stron z dodatkami. Rok IV 1880. 

— muzyczne, pismo wycłiodzące dwa razy 
na miesiąc, poświęcone wyłącznie utworom 
muzycznym tak krajowych jak i zagranicznych 
kompozytorów. Warszawa, Wyd. i Red. W. 
Kruziński, 1877—1879, w 4ce, Nrów 24. 4 rub. 

— muzyczno, dwutygodnik literacko-arty- 
styczny. Wydawcy Wład. Banarski i Jan Kle- 
czyński. Warszawa, druk J. Sikorskiego, 1880, 
w 4ce. Rocznie 8 rubl. 

— pismo poświęcone literaturze, teatrowi 
i sztukom pięknym*. Kraków, Redaktor odpo- 
wiedzialny i wydawca Józef Hopcas 1 i 2 Nru, 
od 3—52 Anastazy Mastalski, w drukarni Wł. 
L. Anczyca i Sp., fol.. Rok I Nrów 52 od G 
Października 1877 do 28 Września 1878. Redak- 
tor Zygm. Przybylski. Główny współpraco- 
wnik X. Jan Siemieński. 

— z Polski. Rok I (wydawane co Sobota). 
Nowy- York, 1864, w4ce. Redaktor R. J. Ja- 
worowski, druk Schriftgiessera et Picker. 

Ecole nationale polonaise 1846. Discours pro- 
noncćs pendant la distribution solennelle des 
Prix faite par le Conseil de 1' Education natio- 
nale des enfants des rćfugićs polonais, aux 
61ćve8 de 1' ecole, le 16 Aout 1846. Discours 
de M. le Lieutennant-Genćral Dwernicki, pre- 
BJUent du Conseil. Discours de M. le Gćn6ral Sznajdć, membre du Conseil. Paris, imprlme- 
rie de L. Martinet, rue Jacob 30, p. 4. 

1847. Discours prononces pendant la distri- 
bution solennelle des Prix faite par le Con- 
seil de r Education nationale des enfants des 
Rćfugićs polonais, aux el6ves de 1' Ecole, le 
14 Aout 1847, aux Batignolles, prix Paris. 
Discours de M. le Comte Ledóchowski, G. 
Sznajdó, Paroles de M. Vavin. — Rapport lu 
par M. Malinowski Stanislas, Directeur. 

1848 — 1850. Compte rendu de 1' annóe sco- 
laire 1850 suivi des Rapports officiels de 1848 
et 1849. — Szkoła narodowa polska. Sprawo- 
zdanie z roku 1850, oraz raporta szkolne z 
dwóch lat poprzednich. Paryż, w księgarni 
polskićj, rue de Seine Saint Germain 20, str. 
62 (I). 

1858—1859. Prix et Nominations mćritćs par 
les eleves de 1' ecole nationale polonaise a la 
cloture de 1' annee scolaire 1858—1859. Paris, 
imprimerie de L. Martinet rue Mignon 2, 1859, 
p. 24. 

1859—1860. Prix et Nominations mćritćs par 
les eleves de 1' ecole nationale polonaise a la 
cloture de 1' annće scolaire 1859—1860. Paris, 
impr. de L. Martinet, przy ulicy Mignon 2, 
p. 16. 

1864—1865. Distribution solennelle desPrix 
ann^e scolaire 1864—1865, Discours de M. 
Julian Klaczko membre du conseil d' admini- 
stration de 1' ecole polonaise. Discoiu-s de M. 
A. Grćard inspecteur de 1' Acadćmie de Paris, 
Dćlćgue du Ministre de 1' Instruction publiąue. 
Paris, imprimerie de Martinet, rue Mignon 2 

1865, pag. 31. 

1865—1866. Ecole polonaise de Batignolles. 
Distribution solennelle des Prix Annće scolaire 
1865—1866. Discours de M. Severin Gałęzow- 
ski prćsident du Conseil d' Administration de 
r Ecole polonaise. Discours de M. J. Tousse- 
nel, Inspecteur de 1' Acadćmie de Paris, Dćlć- 
guó du Ministre de 1' Instruction publiąue. 
Paris, imprim. do E. Martinet Rue Mignon 2 

1866, p. 32. 

1866—1867. Distribution solennelle desPrix 
Annće scolaire 1866—1867. Discours de M. 
Eustachę Januszkiewicz, membre du Conseil 
d'Admini8tration de 1' Ecole polonaise. Discours 
de M. E. Rendu, Inspecteur generał de llnstruc- 
tion publique ; Dćlćguć du Ministre de llnstruc- 188 ECOLE - ERENFEUCHT tion piiMif|nc P-.mn, imprim. de E. Martinet, 
Kin> Mi^iuiii, lS(i7, p. ."). 

„ „ Prix et Noniinations mćrlt^s par les 
ól(''ve8 do r Ecole polonaise do Batignollps 
a lii clótiiro do 1' annt''e srolaire 18G8— 18()7. 
Paris, iinprilueric de E. Martinef, p. 16. 

18f)7— 18(iS. DisfributioTi solonnello des Prix, 
aniu''t> sciiliiiro ISdT— 1S(;h. r)i3Cour8 do M. 
Kronislas Zaleski, moinbre du Consoil d' Adiui- 
nistration do I' Ecole polonaiso. Dlscoiirs de 
]\I. A. Nisaid, Inspectenr do I' Acadeinie do 
Paris, Dól(''^uó dii Ministre do 1' Itistruction 
piibliquo. Paris, iiiiprim. de E. Martinct 18G8, 
p. 31. 

I8f59— 1870. Ecole. Compte Rcndu des Prix 
et Noniinations nićritós par les tMi''V08 pendant 
1' annee scolaire 18()9— 1870. Paris, imprimerie 
de E. Martinet, 1870, p. 24. 

EDGEWORTH Miss. Powieści dla ailodszćj 
dziatwy. Przekład Jana Chęciuskiepro, z 9 ryci- 
nami. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1875, 
w Kłce, str. 2.'M. 1 rub. 

Edmunds Krystyna, ob. Blumenstock (Trnci- 
cielka, 1874). 

Education, ob. Dellcourt L. A. (Essai criti- 
quo, 18<¥)); Pensees. 

Edukacyi (0) publicznt^j i jćj udoskonaleniu 
w kraju naszym. Warszawa, 1815, w 8ce, 
Btr. 59. 

Edukacya, ob. Czartoryski Adam (Zbiór 1824), 
Głuszyński Paw. (od 1812—21), Janowski Jan 
Mik. (Kazanie 1815), Komisya (Fundusz), Koryt- 
kowski Józef (O edukacyi 1870), Kuczyńska 
(kobiet 1874), Surowiecki W. (List 1806). 

EDWARD z Sulgostowa. Wspomnienie o ducho- 
wieństwie 1875. 

— Ob. Nowakowski Edward ks. 

EDWARDS Amelia SS. Przysięga Debenhama, 
powieść, z angielskiego tłumaczona, w dwóch 
tomacłi. Warszawa, nakład S. Burzyńskiego, 
1876, w 8ce, str. 362 i 362. 3 złr. 

EDWARDS A. B. Tysiąc mil na falach Nilu, 
tłómaczył z angielskiego' hr. A. D. Tom I i II. 
(Biblioteka powieści, podróży, pamiętników 
i opowiadań liistor)'cznych)- Lwów, ' nakład 
Guljrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 
1880, w 8cc, str. 251 i 213. 3 złr. 40 cnt. 

EDWARDS Sutherland. The Polish captivity: 
an account of the jiresent position of the Poles 
in the kingdom of Poland, and in the Polish 
provinces of Austria, Prussia and Russia. Vols. 
1—2. London, 1663, w 8ce. 

— The private history of a Polish insur- 
rection. Yols. 1—2. London, 1865, w 8ce. 

EGER Adam. Uczczenie Józefa Ignacego 
Kraszewskiego z powodu 50 - letnich Jego 
prac i zasług na polu literackićm i naukowem 
dnia 30 Września 1879 r. (Wierszem). War- 
Bzawa, druk Czerwińskiego i Niemiery ul. Św.- 
krzyska 1325, 1879, fol., półarkusz rozłożony, 
z wizerunkiem J. I. Kraszewskiego. 50 kop. ECFR 'fnł-Tii fiinii<»ł 0>«;oud. ^iii. H^l C!NV 
Współczesne kierunki naukowe. Zasady pozy- 
tj-wizmu. (Odbitka z „Niwy"\ Wnrszawa, 
u Gebethnera i Wolffa, w drukarni W. Dęb- 
skiego, 1876, w 8ce, str. V, 67 i dwie karty. 

— Gra w szachy, wyłożona na mistrzow- 
skich partyaoh Anderspona, Morphye},'o, Stei- 
nitza, Paulsena. Dubois, Ktiliscłia. Stauntona, 
Kizioryckiego, Ilorwitza, Owena, Loyda, Ar- 
nous de Birióre. Zukertnrta, G. R. Neumanna, 
Beniowskiego, Rosenth.nla. Winawera, Petrowa, 
Barnes i w. i., metoda służąca do wydosko- 
nalenia się praktycznie samemu. Warszawa, 
nakład A. Kowalskieeo, druk J. Ungra, 1878, 
w 8ce, str. 127 i 1 ni. 2 złr. 

— Sztuczna hodowla ryb. Warszawa, nakł. 
Ekonomisty, druk Wł. Dębskiego, 18f0, w 8ce 
mał(?J, str. 'l ni. i 72. 60 kop. 

EGEROWA Feliksa. Czytania religijno-moral- 
ne dla młodych osób. Warszawa, nakł. autorki, 
1875, w Fce. str. 165. 1 złr. 25 cent. 

— Katechizm dogmatyczno-historyczny, czyli 
Przewodnik nauki relieijnc^j, młodemu wiekowi 

poświecony przez Warszawa, dnik J. Kauf- 

mana,"l873, w Fce, str, YUI, 437 i III. 1 rub. 
50 kop. 

EGERWANN Ipnacy (c. k. austryacki feld- 
marszał-lieutnant). Oznajmienie. Dan we Lwo- 
wie dnia 21 Czerwca 1F09 r., kartka 1 niel. 
(W dwóch kolumnach po polsku i po nie- 
miecku). 

— Uwiadomienie. Dan we Lwowie 21 czerw- 
ca 1F09 r., fol., karta 1 ni.. (W dwóch kolu- 
mnach, po polsku i po niemiecku). 

Egipt. ob. Dorszewski Kazim. (Zapiski 1878), 
Jahres-Bericht (1878). 

Egiise, ob. Janiszewski (histoire 1870), Les- 
coeur L. (en Lithuanie 1873). 

EGUILAZ Luiz. Grazalema, dramat w 3 aktach. 
Przekład Seweryny z Żochnwskich Duchiń- 
skiój. Warszawa, wydanie Biblioteki warsz., 
druk J. Bergera, 1877, w 8ce, str. 123. 1 złr. 
25 cnt. 

Egzamina, ob. Inslrukcya (1872). 
Eherecht, oł). Rittner E. (1876). 

EHRENBERG Gustaw. Renta trzydziestoletnia 
zast(')Sowana do emerytury. Kraków, nakład 
i druk Wł. L. Anczyca i Sp., 1877, w niałćj 
8ce, str. 32. 

— Ob. Szekspir (Zimowa 1879). 

ERENFEUCHT Feliks. Fałszywy kierunek, 
komedya w 5 aktach, oryginalnie napisana. 
(Odbitka z Tyg. powszechnego). Warszawa, 
B. Casius, 1877, w 16ce, str. 228. Kop. 60. 

— Warszawski rocznik ubezpieczeń na rok 

1873, ułożony przez Warszawa, nakład 

i druk J. (Goldmana, Gebethner i WolflF, 1872, 
w 8ce, str. XXXVI i 158. 5 złp. 

— O prawdzie w literaturze. Odczyt miany 
13 Listopada 1872. Warszawa, nakład J. Ungra 
i Banarskiogo, 1873, w 8ce, str. 35. 20 kop. ERENFEUCHT - ELEGrA Idd — Szkice społeczne. Warszawa, nakJad Caer- 
wińekiego i Sp., Gebethner i Wolff, druk 
Pajewskiego, 1872, w 8ce, str. 129. 3 złp. 

— Ob. Strodtmann, Tygodnik (1877). 
Ej. K. X., ob. Marciial (Sumienie 1873). 

EICHBORN Moriz. Podręczna książeczka do 
nauki dla naszych krowiarzy. Na polskie prze- 
tłómaczona od P. Arndta, nauczycieln wedro- 
wneg-o rolnictwa w prch-nćni Szlazku. Pierwszy 
nakład. Wrocław, 1874, w 12ce,*str. 63. 32 kop. 

EILOART Ernesl Elton. Leniwy cliłopiec, 
powieść tłóniaczona z an{^ielskiefi:o przez Zofie 
Grabowska. Warszawa, F. IKisick, 1877, wlGce, 
Str. 246. 75 kop. ; w oprawie ozdobnej 1 rub. 

EINERLIN6. Katalog ksiąg polskich, znaj- 
dujących sie w księgarni klasycznej w Peters- 
burgu, 1845, w 8ce; str. 2, 64 i 2. 

— Toż. Petersburg, 1854, w 16ce, str. 4 
i 206. 

Eingabe mehrerer Einwohner der Stadt Posen 
an das Stants-Ministeriura (gegen die Unge- 
rechtierkeiten des General von Pfuel). Posen, 
den 12. Juni 1848. Berlin, gedr. bei Gebr. 
Unger, (1848), w 8ce, str. 16. 

EiSEN Moses. Das Wohl der Regierung, von 

israelitischen Prediger zu Tarnopol. Aus 

dem Ebraischen in's Deutsche iibersetzt und 
mit Zugaben bereichert von Nehemia Wallner, 
Translator in Hebraicis in Czernowitz, gedruckt 
bei Johann Eckhardt und John, w 8ce, str. 
XVI i 15. 

Eisenbahn, die Lemberg- Czernowitz- Jassy. 
(Aus Sonn- und Feiertags-Courier). Wien, Fr. 
Beck, 1873, w 8ce, str. 40. 60 fen. 

EISMONT (EYSYMONT) F. M. Co Bóg dał, 

wydał Ozdób, rycinami A. A. Eismonta. 

Kijów, druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. 367 
i I, z 4 rye. i 8 kart nut. 2 rub. 2.5 kop. 

— Nierząd i praca. Studyum literackie. 
Kijów, nakład autora, druk Uniwers., Gebeth- 
ner i Wolff, 1872, w 12ce, str. 215. 75 kop. 

— Odgłos z Polesia, w 2 częściach. Kijów, 
1872, w 16ce, str. 128 i 123. i rub. 20 kop. 

— Poezye w życiu. Serya I. Obrazy pole- 
skie, przez , ozdobione rycinami A. A. 

Eysymonta. Kraków, nakładem księgarni A. 
Nowoleckiego, druk W. Korneckiego, 1875, 
w 8ce, str. 237 (I), z 3 litografiami. 1 złr. 
80 kr. 

— Walka idei, tragi-komedya z dawnej 
przeszłości, pióra ..... Kraków, nakład autora, 
skład główny w księgarni A. Nowoleckiego, 
druk Korneckiego, 1875, w 8ce, str. 75. 

EISMONT W. Kalendarz zachodnio-ruski na 
r. 1880. (Po rosyjsku, polsku i niemiecku). 
Żytomierz. 

EKARTSHAUSEN. Bóg jest najczystszą miło- 
ścią, przez Kraków, w księgami Józefa 

Czecha, bez r. i wyrażenia druku, w 8ce, str. 
236 j 6 kart na przodzie, (W książce t^j jest 6 rycin. Pićrwsza, wyo- 
brażająca* J. Chr., rytowana w Wiódniu p. S. 
Langer'a, z imieniem i nazwiskiem jego; inne, 
wystawiające wizerunki pobożne, są rytowane 
w Wrocławiu p. J. C. Richter'a, z oznacze- 
niem imienia i nazwiska tegoż. Papićr cztćrech 
kart na przodzie i piśrwsz^j ryciny jest pię- 
kniejszy. Sztuki też: typograficzna, na tam- 
tych, a rytownicza na t^jże, odznaczają się 
wyższością od reszty książki, którój typ wido- 
cznie wrocławski. Zdaje się, że te 4 karty 
i rycina póżni(''j dod.ane zostały do wrocław- 
skiego jej wydania. Nawet na czwartej kar. 
jest za rozkazem Yicarii generalis in Spiritu-' 
alibus, wydane łacińskie wrocławskiej cenzury 
pozwolenie, (aby wydrukowana była wzmian- 
kowana książka), mające w sobie wyrazy: 
„ Vratislaviae die 4. Óctobris 1796. Simon 
Sobiech"). 

Ekonomia polityczna w życiu praktycznym. 
Warszawa, nakład S. Orgelbranda, 1873, w 16ce 
str. 40. 7'/„ kop. 

— Ob. Bfchenek (Dr., 1879); Dunajewski Jul. 
(Kurs, 1872/3); Fawcet (1874). 

— społeczna, ob. Biliński L. (System b. r., 
Wykład 1873); Mierzejewski F. (Pogadanki, 
1873). 

Ekonomiczne prawidła, ob. Kuko^nik B. (1800). 

— zasady, ob. Mlttels^aedt Jan (Uwagi 1876). 
Ekonomika przemysłowa. Szereg odczytów 

w Stowarzyszeniu politechnicznóm w Paryżu. 
Tom I i II. (Odbicie z Ekonomisty). War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk Pajewskiego, 
1872—4, w 8ce, str. IV i 173, i 93. 2 złr. 

Ekonomista, pismo poświęcone ekonomice, 
statystyce i adrainistracyi. Redaktor W. Som- 
mer. Rok VII. Warszawa, druk Aleks. Pajew- 
skiego. 1873, w 8ce str. VI i 979, tabl. fol. 3. — 
Rok VIII 1873, Warszawa 1874, w 8ce, str. 
V i 1065. — Rok IX. Warszawa 1874. Zeszy- 
tów VII, str. 582. Ustał ze zgonem Redak- 
tora. — W roku 1878 wskrzeszony przez Ant. 
Nagórnego, a redagowany przez A. A. Egera. 
(Tygodnik w 4ce). 

— tygodnik ekonomiczny, handlowy i spo- 
łeczny. Redaktorowie : Henryk Gottlieb, Ema- 
nuel P^raenkel i Ant. Mańkowski. Lwów, druk 
I. zwiazk. drukarni, skład u Gubrynowicza 
i Schmidta; Rok I 1877 Nrów 31 str. 310 
Rok II 1878 Nrów .52 str. 416; Rok III 1879 
Rok IV 1880. Rocznie 8 złr. 

Elbing, ob. Falk Christ. (1879); Fuchs Michał; 
Rhode C (Kreis 1869); Toenpen (Antiąuit. 
1871); Yolkmann E. (Archiv. 1875). 

(Elbing). Verzeichniss der in Elbinger Gy- 
mnasiums Bibliothek enthaltenen Biicher. El- 
bing, gedr. b. Aug. Albrecht, 1829, w 8ce, 
str. 469. (Preussen, Polen, str. 261—6, 362— 
8, 371, 375, 407—8). 

Elegia. (Już noc swoje obszerne roztoczyła 
cienie). Bez w. m. i r. (na zgon dziewicy). 
(Zapewne u N. Gliicksberga przed r. 1830), 
w 4ce, k. 2. 

— ną wczesny zgon, ob, )<siężarskj HCH. 190 ELEKTROHOBIBOPATyA - ELEMENTARZ Elektrohomeopatya, ob. Mattei C. (Idea 1879). 

Elektroterapia, ob. Domański S. (Wykład 

187G). 

Elektryczność, ob. Domański Stan. (O roz- 
poznawjmiu lS7ł), Hirschbnum W. A. (Connik 
1875\ Majer Dr. (Zdanie 187i»), Obiedziński 
Teodozy (Teorya 1876). 

Elementa puerilis institutionis lejjendi idionia 
latinuiii et In codom in8crvionde Sacrificio 
missae cum quibusdam onitionibiis |)ueri3 oon- 
sonis etc. Yilnae, typ. Jo8. Zawadzki, i 1875, 
w 8ce, str. 70. 

— sen prima pucronira scientiae fundamenta, 
t. J. Elomentarz dla dzieci płci męskit\j. War- 
szawa, druk. F. Czerwieńskiego i S. Nieraiery, 
1880, w 8ce, str. 56. 10 kop. 

Elementarz. Ten elementarz powinien być 
rozpięty w izbie na ścianie, aby każdy go 
widział i mógł uczyć się czytać na nim. War- 
szawa 6 Marta 187.5 goda, druk. K. ICo Walew- 
skiego, Królewska Nr. 23, skład w księgarni 
Celsa Lewickiego i Spół., strona 1 na wiel- 
kim arkuszu. 

— dla chłopców wiejskicłi. Wydanie siódme. 
Warszawa, 1874, w 12ce, str. 92. 5 kop. 

— Toż, wydanie 8e. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, 1876, w I6ce, str. 92. 5 kop. 

— Toż, wydanie 9e powiększone. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa', druk. F. Kroko- 
szyński^j, 1879, w 16ce, str. 100. 6 kop. 

— dla dzieci. Warszawa, 1871, w 16ce, str. 
92. 5 kop. 

— najnowszy języka francuzkiego, ułożony 
podłng najłatwiejszej metody. Wydanie dru- 
gie. Warszawa, 1866, w 16ce. 10 kop. 

— najnowszy języka niemieckiego, ułożony 
przez J. G. Warszawa, 1867, w 16ce. 1% kop. 

— praktj'cznj' języka niemieckiego, z doda- 
niem najużywańszych słówek, z przepolszcze- 
niem, metodycznie ułożony przez L. S(z}dlera). 
Warszawa, 1871, w 16ce, str. 31. T/^ kop. 

— Toż, jak wyźćj. Wj'danie drugie popra- 
wne. Warszawa, L. Szyiler, druk A. Ginsa, 
1872. 

— Toż. Wydanie 3e poprawione. Warszawa, 
1874, w 16ce, str. 32. 7'/, kop. 

— Toż, wydanie 4te pojtrawione. Tamże, 
nakład księgarni L. Szyllera, 1875, w IGce, 
str. 31. 7'/, kop. 

— Toż, wydanie .'ite. Warszawa, L. Szyller, 
1878, w 16ce, str. 31. 7'/, kop. 

— najnowszy języka niemieckiego ułożony 
podług najłatwiejszej metody. Warszawa 1873, 
16ce, str. 40. 10 kop. 

— Wydanie 7. %\ar3zawa, J. Breslauer, 1877; 
16-ce, str. 32. kop. 10. 

— Toż. wydanie 8me, Warszawa, J. Bres- 
lauer, 1878, w I6ce, str. 32. kop. 20. 

— najnowszy języka polskiego ułożony po- 
dług najgruntówniejbzych zasad. Warszawa, 
J872, (Inna edycya r. 1869 u Breslauera). — najnowszy języka polskiego praktycznie 
ułożony. Warszawa, Ch. Kelter, 1875, w 8ce, 
str. 12. kr. 10. 

— języka polskiego ułożony według naj- 
praktyczniejszych zasad , edycyja 4ta , War- 
szawa, J. Breslauer, 1877, 16-ee, str. 31: kop. 6. 

— najnowszy Języka polskiego i francuz- 
kiego, ułożony podług najłatwiej8z(y metody. 
Wydanie drugie. Warszawa, 1866, w 16-ce, 
str. 78. kop. 15. 

— najnowszy języków: polskiego, francuz- 
kiego i niemieckiego, ułożony podług najła- 
twiejsz»''j metody. Wyd. 3 popraw. Warszawa, 
nakład J. Breslauera, 1873, w 16ce, str. 120. 
25 kop. 

— Toż, wj^danie 6te poprawne, 187.. 15 kop. 

— najnowszy języków : polskiego i niemiec- 
kiego, ułożony podług najłatwiejszej metody. 
Wydanie 3cie. Warszawa, nakł. Breslauera, 
1873. 15 kop. 

— Toż, wydanie 4te poprawne. Warszawa, 
J. Breslauer, 1878, w 16ce, str. 79, k. 50. 

— albo Książeczka ułatwiająca czytanie 
i pisanie w 40' lekcyach bez sylabizowania, 
ułożony przez K. J. U. P. R., dla Zosi i Helci. 
Radom, autor, 1879, w 16ce, str. 39. 5 kop. 

— z następującą po nim książką dla począt- 
kowego czytania, ułożony według" najlepszych 
podręczników nowćj nauki czytania i poswie- 
conydobrym dziatkom ku wzbudzeniu w nicli 
stopniowego rozwoju uwagi i pilności. Wilno, 
autor, 1879, w 16ce, str. 172. 40 kop. 

— do nauczenia się w sposób praktyczny 
i przystępny śpićwu i teoryi muzyki, poświę- 
cony wszystkim zakładom naukowym i sto- 
warzyszeniom muzycznym. Drugie poprawne 
wydanie. Cz. 1 i 2 ; 1875, w duż. 8ce, str. 31 
litografowanych. 15 cent. 

— niemiecki dla szkół ludowych w Cesar- 
stwie au8tryaeki(''m. Wićdeń, w składzie ksią- 
żek szkolnych, druk Karola Goriszki dawniój 
L. Grunda, 1862, w 8ce, str. 89, treść (III). 

— Toż. Wiedeń, nakład c. k. ks. szkoln., 
1872, w ICce, str. I»2. Zbroszurow. 13 cent. 

— z obrazkami dla dzieci. Po polsku, franc. 
i nieni. Edycya nowa. Lwów, nakład Kar. B. 
Pfafta, 1803, w 8ce, str. 103 i na 8 kartkach 
rycin 48. 

— z obrazkami. (Drezno, nakł. C. Szwagra, 
1878), w IGce, str. 32 obrazków kolorowanych. 
20 cent. 

— mały obrazkowy dla grzecznych dzieci. 
Warszawa, 1862, w 16ce, str. 15. 25 kop. 

— Toż. Warszawa, nakład Zakładu litogra- 
ficznego Jul. Miiilera, 1872. 

— Toż. Warszawa, Jul. Miiller 1877, w 16ce, 
str. 16. 30 kop. 

— Toż. Częstochowa, Kohn i Oderfeld, 1879, 
w 16ce, str. 93. 10 k. 

— polski. Warszawa, J, Noskowski, 1879, 
w 8ce, fltr. 30. 60 kop. feLEMENTAUZ - ELENCHUS m — polski wydany stunuiieui Towarzystwa, 
moralnych interesów. Pelplin, J. N. Roman, 
1878, w 8ce, str. 48. 20 fen. ; partyami od 
30 egzempl. począwszy, egzemplarz po If) fen. 

— polski dla dzieci niemieckich. Wiedeń, 
nakład Wydaw. ksiąg szkolnych, 1871, w 8ce, 
str. 83. 12 cent. 

— Toż. Lwów, nakładem i drukiem Zakładu 
naród. im. Ossolińskich, 1878, w 8ce, str. 83. 
12 cnt. 

— polski, obejmujący początkowe zasady 
czytania, gramatyki i rachunków, oraz zbiór 
zdań moralnych, wierszy i bajek z różnych 
autorów. Warszawji, 1874, w 16ce. 

— polski, czyli Nauka czytania pisma pol- 
skiego, z krótkim katechizmem dla małych 
dzieci, przez ks. 8. K. Wilno, druk J. Zawadz- 
kiego, 1861, w 12ce, str. 36. 2 'A kop. 

— z różnym nabożeństwem i katechizmem 
katolickim, approbowane przez władzę ducho- 
wną. Wilno, nakładem A. Syrkina. lY^ kop. 

— (Nowy) polski. Kraków, druk Stanisł. 
Gieszkowskiego, 1839, w 8ce, ark. 4. 18 grp. 

— nowy polski, zawierający zasady naucze- 
nia sie w najkrótszym czasie czytać po pol- 
sku. Ź 27 rycinkami, oraz wizerunkiem Matki 
boskiej. Warszawa, 1868, w 16ce. 20 kop. 

— (Nowy) polski, z obrazkami kolorowa- 
nemi. Trzecie wydanie. Toruń, nakład i druk 
Ernesta Lambecka, 1871, w 8ce, str, 23 i 8 
obrazków kolorowanych. 7'/. sgr. 

— polsko-niemiecki, drukiem odnowiony za 
pozwoleniem Cenzury rządowćj. Na Jasućj- 
Górze, 1838. — ABC polnisch und deutsch. 
Czenstochau (1838), w 8ce, syg. AS — E8. 

— polsko-ruski, dla użytku szkół począt- 
kowych, z rozporządzenia Kuratora Okręgu 
nauk. warszaw, wydrukowany. Wydanie XlV. 
Warszawa, w druk. Okręgu, 1872. 

— polsko-ruski z dodaniem ruskiego wzorku. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 32, k. 10. 

— polsko-ruski, z dodaniem ruskiego wzoru. 
Wydanie 3 e. Warszawa, 1873, w I2ce, str. 
32. 10 kop. 

— Toż. Częstochowa, Kohn i Oderfeld, 1879, 
w I2ce, str. 64. 20 kop. 

— Toż, wydanie 5 e. Warszawa, J. Bres- 
lauer, 1876, w 16ce, str. 32. 10 cent. 

— rosyjski, metodycznie ułożony, z obja- 
śnieniem 300 niezrozumiałych wyrazów. War- 
szawa, Szyller, 1877, w 16ce, str. 32. 1% k. 

— nowy rusko-polski, ułożony przez J. G. 
Warszawa, 1867, w 8ce. 10 kop. 

— krótki do samouctwa w czytaniu, pisa- 
niu i liczbowaniu. Lwów (przedrukował Śere- 
dyuski z edycyi paryzkićj 1864 roku), 

— Toż. Poznań, 1872, w Sce podłiiżnćj, 
Btr. 16. 

— Toż, wydany jako próba elementarza, 
najbardzity celowi swemu odpowiedzieć mogą- 
cego, 2 zeszyty. 1874, 12 cent. — Inna edycya, Paryż, druk Rouge, Dunon 
i Fresne (1864), w Sce, str. 16. 

— Sposób czytania pisma polskiego, dla 
małych dziatek wydany. Warszawa 

— dla katolickich szkół ludowych w cesar- 
stwie austr3'ack iera. Wićdeń, w ces. królews. 
nakładzie książek szkolnych, drukiem Karola 
Goryszka niegdyś L. Grunda, 1862, w Sce, 
1 tytuł, str. 94. 

— Toż. Wiedeń, nakład c. k. szkolnych 
książek, druk K. Gorjszka, 1872, w 16ce, str, 
104. Kartonów. 16 cent, 

— Toż. Tamże, 1873, w Sce, str. 102. Opraw^ 
18 cent. 

— dla ewangielickich szkół ludowych. Wie- 
deń, Dyr. nakł. książek szkoln., 185., 5% ark. 
Oprawne 16 cent. 

— dla szkół początkowych, ułożył z pole- 
cenia Rady szkolnój krajowćj A. K. Wiódeń, 
Dyrekcya Wydawnictwa szkolnych książek, 
lb75, w Sce, str, 115, 30 kop, 

— dla szkół ludowych, ułożony z polece- 
nia Rady szkolnej krajowej. Lwów, nakład 
Zakładu nar. im . Ossolińskich, druk E. Winia- 
rza, 1878, w Sce, str. 116. Oprawn. 33 cent. 

— Toż. Lwów, nakład Zakładu im. Osso- 
lińskich, druk E. Winiarza, 1880, w Sce, str. 
116. Oprawn. 33 cent. 

— wielki polski, z 8 kolorowanymi obraz- 
kami. Warszawa, nakład i druk J. Noskow- 
skiego, 1879, w 4ce, str. II i 40, i S obraz- 
ków. 60 kop. 

— do używania w szkołach miejskich cesar- 
sko - królewskich państw dziedzicznych. Za 
najłaskawszym Jego austryacko-cesarsko-kró- 
lowskićj apostolskiej Mości pozwoleniem. Wić- 
deń, nakładem c. k. administracyi przedaży 
książek szkolnych u sw, Anny na ulicy Jań- 
skićj, 1839, w Sce, str. 68 i 2 niel. 6 kr., 
opraw. 9. 

— Ob. Anczyc Wład. Lud, (1862), Brzeski 
M, (Obrazkowy 1872-3), Bukwar (1806), Fili- 
powicz i, (1862), K, A. (1875), Kozłowski St. 
(1875), Leśniak S, (1875), Leszczyński A. (naj- 
nowszy 1867), Łukaszewski F. A. E. (Przyja- 
ciel 1870), Ochorowicz Wł. (1879), Polkowski J. 
(1875), Prószyński K. (1876), R. F. (1865), Szyl- 
ler L. (Ib75), Tekiellński W. (1879). 

Elementarzyk polski, z obrazkami malowa- 
nymi. Trzecie poprawne wydanie. Toruń, 
nakład i druk Ernesta Lambecka, 1871, w Sce, 
str. 24 i 8 obrazków kolorowanych. 7'/, sgr. 

— Ob. Estkowski Ewaryst (1876). 
Eiencłius venerabilis Cleri tam saecularis 

quam regularis partis dioeceseos cracoyiensis 
imperio caesareo-austriaco in cirilibus subje- 
ctae, anno salutis 1872. Cracoviae, typ. Univ. 
jagiell., 1871, w Sce, str. 89. 
_ Toż, a, 1872, 

— Toż, lamże, a. 1873, w Sce, str. 82, 

— Toż, anno salutis 1879. Cracoviae, typ, 
Univ. jag., 1879, w 10ce, etr, 88, 192 ELENCHUS - EmORACYI — Toż, anno salntia 1880. Cracoviac, ex 
typoprafia oplitMueridmii Czas, 18^0, w 8cc, 
Btr. 95. 

_ unirorsi Ch^ri noc nt)n Soronim piariim 
ConKn"gati()i)imj I)ii>cc'('sis w.irujicnsis, c<»ii- 
Bcriptns sub tincin Noyomluis 1^78. Hrauna- 
berjr, Hiiye, l-^TIi, w Kicc, str. 'M. 1 iiiHika. 

ELUAŚKIEWICZ Jan. i'ożosnaliiy i ostatni 
bencfis ati.'*zora teatru polskio{;o. Poznair, druk 
.1. 1. Kraszowskio^M) (Lebiiiski), 1^77, w bcc, 
1 str. 

Eliasz. Oraturymn podług słów staifgo 
tostaiuentii. Przt^kład Jana (Ihęi-ińskie^jo, muzy- 
ka V. MtMidtLsohira Bartliuly. W Wiirszawic, 
druk J. Ungia, i-dh, w l'2ce, str. 12. 

ELIASZ Walery. Obrazek z jjodróży w Tatry, 

przez W Krakuwif, w druk. 1.. Paszkow 

skiego, 1875, w Pice, str. 42. 

— Szkice z podróży w Tatry, z 4 miedzio- 
rytami i litograłbwiiną tabelą. Poznań, nakład 
Tygodnika wielkopołs., czcionkami J. Merz- 
bacha. — Dodatek. Kraków, nakładem autora, 
w drukarni L. Paszkowskiego, 1874, w 8ce, 
1 kartka tyt., str. IV i 282. i mb. M) kop. 

— Ubiory w Polsce i u sąsiadów, skreślił 

Tom 1 od IX cło końca XVIII w., część I 

do końca XI wieku; rytował Artur Napier- 
kowski. Kraków, nakł. autora, (r. (łebethner 
i Sp., druk Czasu, 1879, w 4ce wielkiej, str. 
19 i 11 tablic, 3 zlr. ; egzemplarz kolorowany 
8 złr.. 

— Ob. Chociszewski Józ. (Męczennicy). 

ELIASZF.WICZ Włodzimierz. Rok 1872. Ilu- 
strowany cennik ma.szyii i narzędzi rolniczych 
wyrabianych w uprzyw ilejowjinej łabrjce odle- 
wami żelaza. Tarnów, litograłia Czasu M. Salba 
w Krakowie, druk Czasu, 1872, w 8ce, tabl. 
10, str. 13 i I. 

ELKANA M. Striiusschen von nebst Bliim- 

chen von S. H. Merzbach. Warschau, Gliicks- 
berg, 1820, w 12ce, kart 2, str. I3ri i II. 5 złp. 

ELLIN6ER Apollir.ary. O ćwiczeniach stjii- 
Btycznych w szkole początkowćj. Wykład mia- 
ny na konferencyi okręgowej nauczycieli kra- 
kowskiego okręgu zamiejskiego. (Przedruk 
ze Szkoły). Lwów, nakładem Tow. pedagog., 
I związk. drukar., 1^74, w «ce, str. <J4. 

Ellinger, ob. Czemeryński Ign. S. (Powsze- 
chne prawo, 1872). 
Eloquer,tia, ob. Kautny P. Fr (Summa 187G). 

ELPENOR Jakób lren:,fil. Doctrina Peryesa, 
czyli Nauki doświadczonego praktyka dane 
synowi, który w stopniu doktora medycyny 
z zagranicy wraca. V\ar8zawa, M. Orgelbrand, 
1880, w 12ce, ,str. 04. 20 kop. ob. Hoffma.-tnF. 

Elyan Caspar, ob. Dziatzko K. (1880;. 

ELZENBERG Jakób. Biblioteczka popularna 
dla klasy rzemieślniczej. Warszawa, S. Orgel- 
branda synowie, 1873. (Zapow.). Zeszyt po 

r/t kop, — Książka do czytania, zawierająca przed- 
mioty dzieciom najpotrzebniejsze. Wydanie 
czwarte powiększone. Warszawa, 1872, w bce, 
str. l'.»2. 2;") kop. 

— Toź, wydanie T) powiększone. Warszawa, 
Gebethner i WollK lr'7H, w8ce, str. I9»i. 20 kop. 

— Toż, wydani(r (5 powiększone. \\ arazawa, 
S, Orgelbrand, 1878, w 8ce, str. 204. 2.5 kop. 

— Modlitwy dla dzieci wyznania mojżeszo- 
wego, wydanie 2gie, Warszawa, Goldman, 
1877, w I6cc, str. 143 kop. 40. 

— Powieści z Pisma św. Starego Przymie- 
rza dla iid(»dzieży wyznania Mojżeszowego. 
Wyd. nowe. Warszawa, M. Gliicksberg, druk 
(ioldmana, 1872. wUJco, str. ir)2 i k. 2. 
.'■)() kop. 

— Przewodidk religijny dla młodzieży wy- 
znania mojżeszowego. Wydanie i)iąte popra- 
wne. Warszawa, 18tj7, w 12ee, str. 70. 20 kop. 

Elsner, ob. Krasicki Ignacy (Hymn 1831) 
Spios; K. (Empfindiingen 18;3ó). 

Ely ob. Asnyk. 

Elżbieta (Jagiełło), ob. Kantec'j KI. (1874). 
Procha-ka A. i^Dhigosz i87tj;. 
Elżbie a Św. ob. Montalembert (Zbiór 1876). 
Emb.yologia, ob. Schenk S. L. (1877). 

EMERSON Ralf. Waldo. Przedstjiwiciele ludz- 
kości . tłumaczył J('»zcf Siellawa. Warszawa, 
nakład tłumaczsi, Gebethner i Wolft", druk J. 
Ungra, 1871, w Itice, str. 241. 75 kop. 

— Roboty i dni, i)rzelożył (z angielskiego) 
T. J. Rola (Piekarski). Warszawa, nakł. T. 
Osieckiego, druk. J. Sikorskiego, 1879, w IGce, 
str. IV i 3r.. If) kop. 

Emeryj.ilne kasy, ob. Jeleiiski J. (w kwcstyi 
1h7G). Objaśnienia, 1875. 

Emerytura , ob. Ehrenberg G. (Renta 1877). 
Renta (lf^77). 

Emich Justyna, z Szymkowiczów ob. Dornfeld 
Fr. Xawery (Rekurs). 

Emigracya. Co będzie jak wymrze emigra- 
cya? Paryż, druk. Buurgogne et Martinet, b. 
w. r. (po r. I832j, w 8ce, str. 8. 

— polska w Schełłeldzie. Odezwa dd. 
Działo się na ogólnem zgromadzeniu Po- 
laków w., d. 2 Stycznia 18G1. B. w. m., 1861, 
w 4ce, str. 4 ni. (litogr.). 

— polska. Stowarzyszenie podatkowe , Nr. 
10. Sprawozdanie z funduszów za rok lb66. 
Paryż, druk. E. Martinet, w bce, str. 24. 

— Toż, Nr. 11. Sprawozdanie z funduszów 
za rok 1-67, tamże, w 8ce, str. 24. 

— Toż, Nr. 17. Instytucya czci i chleba. 
Sprawozdanie z funduszów za rok 1873, tam- 
że, w 8ce, str. 29. 

— Toż. Nr. 18. Instytucya itd. Sprawozda- 
nie z obrotu funduszów w r. 1874 ; tamże, 
w 8ce, str. 31. 

Em gracyl (Do) polski»'j. (Na końcu: Paryż 
dnia 22 Czerwca 1864 r. Drukarnia E. Marti- EMIGRACYI - ENCYKLOPEDYA 193 net, ulica Mignon 2), w 4ce, str. 3. (Członko- 
wie komisyi Ed. Korabiewicz, X. Kor. Miko- 
szewski etc). 

— (Wezwanie do subskiypcyi na pomnik 
grobowy Wincentego Cyprysińskiego). Poi- 
tiers, w drukarni Dópierris 1846, wfcice, str. 4. 
(Na końcu podpisy: Poitiers, 26 Lutego 1846, 
Członkowie Komisyi: Piotrowski Sylwester, 
Edward, Staniewicz Sylwester, Sochaczewski 
Franciszek, Jabłoński Alexander Józet, So- 
cłiaczewski Piotr). 

— Zakład Polaków w Clermont - Ferrand 
w departamencie Pay-de-Dóme. (Odezwa w o- 
bronie Lackorońskiego , obwinionego o kra- 
dzież zegarka) dd. Clermout-Ferrand, dnia 17 
Maja 1839 r. B. m. (1839), w4ce, str. 4 ni. 
(litogr.). 

— Ob. Co w tej chwili (1870) ; Heitmann W. 
(1877); Ledochowski Jan (teraźniejsze 1846); 
Sapieha A. (Komisarz 1864); Słowacki J. (O po- 
trzebie idei); Wielogłowskl W. (1864). 

Emigration, ob. Bitner (Diplomatische 1842), 
Gutt Bolesław (1869). 

Emigrant nad Wienną. (Improwizacya). Poi- 
tiers, druk F. A. Saurina, 1840, w I6ce, str. 8. 
(Bez osób. tyt.). 

Emil, obacz: Kierski (głosek). 

EMINOWiCZ Wincenty. Policya ogniowa u nas 

i za granica, napisał naczelnik straży 

poźamty m. Krakowa. (Odbitka z „Czasu"). 
Kraków, czcionkami Czasu, 1878, w 8ce, str. 39. 

Emlsaryusz, obacz: Budzyński Wł. (1849). 

EMMENS Edw.. Najnowsze wychowanie, cel 
jego i warunki, zbiór odczytów profesorów 
angielskich: Tyndalla, Henfry, Pedgeta, Em- 
mens'a, Massona, Faraday'a, na obronę wycho- 
wania naukowego ułożony. Przełożył I. R.. 
Warszawa, 1871, w 8ce, str. 198 i II. 1 rub.. 

EMMERICH A. K. Bolesna męka Zbawiciela 
świata wedle rozmyślań. Przelsład z francuz- 
kiego przez X. T. B. Warszawa, 1873, w 8ce, 
str. 309 i III. 45 kop. 

— Toż. Warszawa, druk F. Czerwińskiego 
i S. Niemiery, 1880, w 8ce małój, str. 298 i lU. 
66 kop. 

EMMERT Karol. Wykład chirurgii szczegó- 
łowej profesora zwyczajnego uniwersytetu w 
Bem. Przekład z 3go wydania dzieła pod napi- 
sem: „Lehrbuch der speciellen Chirurgie", 
dokonany przez Kon. Dobrskiego, Kaz. Fili- 
powicza, Jak. Gutweina, Jana Kisiela i Wacł. 
Mayzla. Tom I: Chirurgiczne choroby głowy, 
szyi i piersi, z wieloma drzeworytami w tekś- 
cie. Warszawa, nakładem tłómaczy, aklad głó- 
wny w księgarni Gebethnera i Wolffa, 1874, 
w 8ce, T.l'str. 666, Tom U str. XVm i 774. 

— Toż. Tom m r. 1875, w 8ce, kart 2, str. 
VI 666 i XVn. 11 rubli. 

(Tłómaczyli także : Wiktor Kosmowski, Jan 
Bodę, Apol. Thieme). 

,Einpirś (The Frcnch) and the Poles. Dedi- 
cated to the „Kation of refugóea". Jersey, universal Printing Establishement, 1853, w 8ce, 
str. 24. (W przedmiocie emigracyi polskićj). 

ENAULT Lud. Przeznaczenie, powieść, napi- 
sana według oryginału fraucuzkiego. (,Bibli- 
oteki najciekawszych powieści i romansów 
Tom XXXIII). Lwów, nakład wydawnictwa 
„Biblioteki Powieści i Romansów", czcionkami 
Kornela Pillera, główny skład w księgarni 
Gubrynowicza i Schmidta przy placu św. Ducha 
1. 43, 1872, w 8ce, str. 247. 1 złr. 40 cent. 

Encyclique (L') du Tsar. Le droit de la Rus- 
sie et le tort de la Pologne. Traduit du russe 
avec une introduction et des notes par L. 
Leger. Paris, 1865, w 8ce. 

Encyklopedya (Podręczna) handlowa, wydana 
staraniem redakcyi Gaz. handl. Warszawa, 
nakład redakcyi Gaz. handlowej, druk J. Gold- 
mana, 1872, Z. I— IV, w 8ce, str. 526. 2 rub. 

— kościelna podług teologicznej encyklo- 
pedyi Wetzera i Weltego, z licznemi jćj dopeł- 
nieniami przy współpracownictwie kilkunastu 
duchownych i świeckich osób, wydana przez 
X. Michała Nowodworskiego. Warszawa, w dru- 
karni Czerwińskiego i Sp. ulica Św. Krzyzka 
Ner 1325, 1873, w 8ce; Tom I (A ^ Baranek), 
str. XV, 630 (ii) ; Tom U (Baranek — Bizeskie 
biskupstwo), str. IX (skrócenia I, omyłki I), 
i str. 624, 1874; Tom 111 (Brzoski— Czyżewski), 
str. IX (I) i 688; Tom IV (D— Elżbieta z Scho- 
nau), str. VIII 590 (H) ; Tom V (Emanacya — 
Fursteuberg), str. XI (I) 676, 1875; Tom VI; 
Gabaa — Gyrovagi, str. IX (I) 606, omyłki 
druku I; Tom VU Haas — Hyrkan, str. IX 
(II) 603 IV, 1876; Tom Vm r. 1876 Ibas — 
Jezuaci, str. VIII 627 i 2 kart nieliczb. ; Tom 
IX (Jezuici — Kapucynki) 1877 ; Tom X r. 1877 
(Karaici — Kongregacye dekanalne), str. Vn- 
i 635; Tom XI r. 1878 (Kongregacye — Laska. 
rys), str. VIU i 612; Tom XU r. 1879 (Late- 
raneńskie Sobory — Łyżeczka), str. VIU 634. 
Tom po 2 ruble. 

— Ob. Nowodworski Mich. 

— rolnictwa i wiadomości związek z niemi 
mających, wydawana pod redakcyą J. T. Lubo- 
mirskiego , Ed. Stawiskiego i St. Przystań- 
skiego , przy współudziale L. Krasińskiego, 
L, Kronenberga, J. Zamojskiego. Tomy I— V. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w drukarni J. 
Bergera; Tom I r. 1873, w 4ce, kart 2, str. 
XX i 769; Tom II str. i219, kart 2, tabl. 5; 
T. m r. 1875, w 8ce, str. 432; T. IV r. 1876, 
k. 2, str. 877, tabl. 4 i próbki wełny tabl. I; 
T. V r. 1879, k. 2, str. 913 i XCVII. Całe 
dzieło rubli 20, z przesyłka 23 rub. 

— ogólna wiedzy ludzkićj, wydawana pod 
kierunkiem redakcyi Tygodnika illuatrowanego 
i Wędrowca (F. M. Sobieszczańskiego). War- 
szawa, druk i nakład J. Ungra, it>72, w 8ce; 
T. I str. 480; T. II str. 4»8 i II; T. Ui str. 
478; T. IV r. lo73, str. 478; T. V str. 480; 
T. VI str. 480, r. 1874; T. VII str. 4b0; T. 
Vm str. 480 r. 1875; T. IX str. 480; T. X 
r. 1876, str. 480; r. 1877 T. XI, str. 480; T. 
Xli str. 480. — Współpracownicy : Beneweni 

25 m ENCYKLOPEDYA - ENGESTRÓM Fel., Bielecki Edw., Czernicki Giis., Dcike Kar., 
Dziowulaki Eng., Gołeniherski Rr., Grębczew- 
Bki Ad., Grosglik Isr. Loon, Jakobson Kar., 
Jenike Liul., Kamiński Jan M., Korotyński 
W., Kośmiński St., Olszewski Konr, R^idliń- 
fiki Jan, Roszkowski Gus , Rz('tkow8ki Stan., 
Suliuiirski Anf., Sokołowski Alfr., Szokalski 
Vv\. Wiktor, Ślusarski Antoni, Tegazzo Fr., 
Wichrowski Teodor, \\ ilkouski Józef, Zera 
Teofil. Tom po 1 rub. 25 kop. 

— powszechna S. Orgelbranda. Warszawa, 
nakład i druk S. Orgelbranda Synów, 1872, 
w 8ce; Tom I kart 2, str. 480; T. II k. 2, 
8tr. 480; T. III str. 484; T. IV r. 1873. str. 
480, k. 2; T. V str. 494; T. VI r. 1874, str. 
480; T. VII str. 480; T. VIII str. 480; T. IX 
r. 1875. str. 484; T. X str. 4S0; T. XI str. 
528; T. XII r. 1876, str. 451, k. 3. Tom po 
1 rub. 

(Redakcyą tworzjii : Stan. Kramsztyk, Józef 
Krzywicki, Stan. Mieczyński, Adolf Nakeski.. 
Współpracownicy : Wład. Nowca, Bron. Cłile- 
bowski, Karol Mcssing, Świeżł|wski, Zygmunt 
Kramsztjk, Izaak Kramsztyk, Aleks. Wei- 
nert, Zyg. Gepner, Ad. Rzążewski, Ad. Beł- 
cikowski}. Tom ,po 1 rs. 

— powszechna S. Orgelbranda : Suplement. 
Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda, lb79, 
w 8ce większćj, str. 248. 1 rubel. 

— (Podręczna) powszechna, wydana pracą 
i staraniem Ad. Wiślickiego redakt. Przeglądu 
powszechnego, w 3 Tomach z atlasem. War- 
szawa, nakład i druk Przeglądu tygodniow., 
1873-4, w Sce; Tom I r. 1873", str. 946; T. II 
str. 480; T. III r. 1874, w 8ce, str. 920 i 21. 

— wychowawcza^ pod redakcyą J. 1. Lubo- 
mirskiego, E. Stawiskiego, S. Przystańskiego 
i J. K. Plebańskiego. Tomu I zeszyt 1 (Abe- 
cadło — Agrykola). Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk J. Sikorskiego, 1880, w Sce wif k- 
BZt\j, str. 80. 

— Toż, tomu I zeszyt 2. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk J. Sikorskiego, 1880, 
w Sce większej, str. 81—160. 

— Toż, tomu I zeszyt 3 (Akademie— Ame- 
ryka). W^arszawa, Gebethner i Wolff, druk J. 
Sikorskiego, 1880, w 8ce wiekszćj, str. 16] 
—240. 

ENDLICHER Stefan. Synopsis coniferarum. 
Saugalli, apud Scheitlin et Zollikofer, 1847, 
w 8ce, str. IV i 368. Przedmowa datowana: 
Cracoviae, XIV. Maji 1847. 

ENGEL Andrzej. Archiw wileńskago gene- 
rał gubernatorstwa. Izdał pri sodiejstwija 

K. Homolickago.. T. U.. Wilna, 1870, 3 rub. 

— Obacz: Wilno (Opisanije dieł). 

ENGELHARDT. Prachtwerke der Unterwelt; 
Seltenheiten in oe-iterreichiachem Ungam, Sie- 
benbiirgen, Pohlen. Wien, 1828, w Sce trzy 
tomy. 

— Einige statistische und topographische 
Nftchrichten vom KOnigreiche Polen, — umie- szczone w Annalen der Erdkunde 1831. Tom 
III str. 64!>. 

ENGELHARDT Lew MIkołajowicz. Pamiętniki 
jenerała ; z rosyjskiego oryginału przeło- 
żył, notami i dokumentami co do rzeczy pol 
skioh objaśnił P. K. Stulnikowicz Chełmski 
(Konstanty Podwysocki). Poznań, nakładem 
ksieg. J. K. Żupańskiego, lb73, w 8ce, str. 
Vm i 202. (Pamięt. z XVm w. T. XUI). 

EiłGER Robert. Gramatyka grecka , na 

polski język przełożona, do użj-tku młodzieży 
pol8ki(\i' zastosowana, przez Dra Ign. Zwol- 
skiego. Czwarte poprawione i pomnożone wy- 
danie. Ostrów, (Wrocław, księgarnia J. Prie- 
batscha), czcionkami Th. Hoffmanna, 1868, 
w Sce, str. VII i 207. 

ENGESTROM Lars. Minnen och Antecknin- 

gar af Utgifua af Elof Tegnór. Forsta Ban- 

det med Fórfi samt fyra fargtryckta Plancher. 
Stockholm, F. et G. Beijers ftirlag, 1876, w Sce, 
1 kart. tyt , str. 360, z portretem autora i 4 
obrazkami. 

— Toż, andra bandet. Stockolm, F. et G. 
Beijers fórlag, A. L. Normans bocktryckeri- 
aktiebolag, 1876, w 8ce, str. VI, 434 i 1 ni. 

ENGESTROM Wawrzyniec. Bukiet Haliny, 
obrazek dramatyczny, w jednym akcie. Uło- 
żył Poznań, w księgarni Jana Konstan- 
tego Żupańskiego, 1875, w I2ce, str. 62. 

— Henryk Ibsen, poeta norwegski. Szkic 
literacki, przez , z portretem poety. War- 
szawa, nakładem redakcyi Kroniki rodzinnej, 
druk M. Ziemkiewicza Krakowskie-Przedmie- 
ście Ner 415, 1875, w 8ce małćj, 1 kart. tyt., 
str. 95. 1 złr. 

— Jan Jakób Berzelius, życiorys z portre- 
tem (poświęcony J. I. Kraszewskiemu). Kra- 
ków, nakład i druk Wł. L. Anczyca i Sp., 
1879, w Sce, str. 103. 1 rub. 35 kop. 

— Karol Lineusz, przez , życiorys z por- 
tretem. Warszawa, nakład redakcyi Kroniki 
rodzinnćj, druk Jana Jaworskiego, 1874, w Sce, 
str. 85 i portret Lineusza. 25 kop. 

— Karl Linnej. Biograficzeskij Oczerk, napi- 
sał , pierewieł G. Kotłubaj. C.-Peterburg, 

tipografia Eduarda Goppe, 1876, w Sce, str. 
VI i 122. 

— Karta jubileuszowa dla J. I. Kraszew- 
skiego. (Bez osobnego zatytułowania), dd. 
Drezno 1 Stycznia 1879, w 4ce, z złoconymi 
brzegami. 5 marek. 

— Kongres antropologii i archeologii przed- 
historycznej w Sztockholmie 1874 r. i Spra- 
wozdanie , Członka Tow. przyjaciół nauk 

poznańs.. ' Poznań, druk J. I. Kraszewskiego 
(Dr W. Łebiński), 1875, w Sce, k. 2, str. 101. 

— Notatki drezdeńskie, rok XI 1879 (Kalen- 
darz na r. p. 1879). Drezno, nakład hr 

Poznań, w druk. J. I. Kraszewskiego (Dr W. 
Łebiński), w 32ce, str. 98. 

— Obrazki z podróży. Szwecya. Odczyty 
literackie miane w Dreźnie. (Odbitka % fevł- teNGESTROM - ERNST 199 letonu Kraju). Kraków, nakład i druk Wyda- 
wnictwa Kraju, 1871, w 8ce, etr, 566. 2 złr. 
50 cent. 

— Pamiątka obchodu uroczystości imienin 
J. I. Kraszewskiepro w Dreźnie w roku jego 
jubileuszowym 1879^m, z polecenia komitetu 

medalowego zebrał i wydał Poznań, nakł. 

zbiorowym, druk J. I. Kraszewskiego (Dr "W. 
Łebiński), 1879, w 4ce, str. 96 i 3 litografie. 
8 marki. 

— Pieśń o gwiazdach naszych, przez 

(Przedruk z Przegl. lwów.). Lwów, nakładem 
X. Edw. Podolskiego, w drukarni ludowćj pod 
zarządem Stanisława Baylego, 1874, w 8ce, 
8tr. 31. 

— Sprawozdanie z obchodu jubileuszowego 
czterystoletniój rocznicy założenia Wszechnicy 
upsalski^j dnia 4, 5, 6 i 7 Września 1877 r.. 
Towarzystwu przyjaciół nauk w Poznaniu zło- 
żył w ofierze Poznań, nakładem autora, 

z drukarni J. I. Kraszewskiego (Dr W. Łebiń- 
ski), 1877, w 4ce, str. 82. Errata na 1 stronie 
z 1 litografią miasta Upsali. 

— Wjazd uroczysty i przyjęcie profesora 
Nordenskjolda w Sztokholmie, drukowane jako 
rękopis (w 150 egzemplarzach). Poznań, druk 
J. I. Kraszewskiego (Dr W. Łebiński), 1880, 
w 8ce, str. 75. 

ENGELSTROMOWA Leokadya z Gajewskich. 
Głos serca do Boga, książka do nabożeń- 
stwa. Warszawa, Czerwiński, 1877, w 16ce, 
str. 355. kop. 75. 

— Książka do nabożeństwa czyli zbiór mo- 
dlitw, rozmyślań i wzniesień ducha do Boga 
przez L. E. Wydanie drugie. Poznań, N. 
Kamieński i Sp., 1869, w 12ce, str. XV, 
555 i VI, 20 sgr. 

England ob. Ochenkowski Wład. (1878) (1879). 

Entwurf rewldirter zu den neuen Statuten 
nach den kommissionell gepflogenen Berathun- 
gen des Reyisions-Comitó. (Militlir- und Civil- 
Ca8ino-Vereiil!). Fiir das Comitó Mertens ais 
Prases. Navarre ais Schriftfiihrer. Krakau im 
Marz 1878. Druck von Wł. L. Anczyc und 
Comp., w 8ce, str. 16. 

— eines Organisations-Statutes fiir das k. k. 
polytechnische Institut in Lemberg. Lwów, 
1866, w 4ce, str. 29. 

ENZMANN M. Kurzer Ueberblick uber Ga- 
liziens Verhaltnisse unter Beleuchtung seiner 
Vortheile fiir deutschen Landwirth und Indu- 
Striellen. Verfa8St im J. 1876 vom ... in Prze- 
myśl in Galizien. Gnadau, 1876, w8ce, str. 16. 

Epaminondas ob. Konarski Stan. ks. (Tra- 
gedya, 1880). 

Epidemia ob. Obraz (1867); Zlelewicz Ign. 
(Z dziejów 1873). 

Epilepsia ob. Grodzki Lorenz (Ueber 1875); 
Salomon P. M. (naturalne 1869); Słark j. 

Epilog sprawy toruńskićj. (Przedruk z Ro- 
czników Tow. Przyj. Nauk. Pozn.) Poznań, 
druk M.Kamieński i Sp., 1871, w8ce, str, 30. Epfsteln und Evangelien nebst Herrmanns 
geistreichen Reimen. Brieg 1849 (po polsku 
i po niemiecku) 12 w. gr. 

Epoka (druga) sprawy wschodniej i obo- 
wiązki Polaków. Paryż, w druk. L. Martinet, 
1864, w8ce, 

EPSILON. Żywot i czyny Wielopolskiego, 
podług najnowszych badań opisał Epsilon. 
Poznań , nakł. redakcyi Kuryera poznańskie- 
go, czcionkami J. Leitgebra, 1879, w 8ce, 
str. 62. 50 fenig. 

Equilibre (L') oriental. Hongrie - Roumanie- 
Pologne. Paris, 1867, w 8ce. 

Erbfolge ob. Huettner Carl Jos. (Ausfiihrli- 
che 1819). 

ERDMANSDORFFER B. Urkunden und A- 
ctenstiicke zur Geschichte des Fiirsten Frie- 
drich Wilhelm von Brandenburg. Politische 
Verhandlungen. Erster Band: Preussen und 
Polen ; herausgegeben von Dr. B. Erdmans- 
dorffer , Pnvat - Docenten an der Univer8itat 
zu Berlin. Berlin, Druck und Verlag von Ge- 
org Reimer, 1864, w 8ce, str. XXn, 890. 

Errinnerungsblałter schlesischer Geschichte. 
1. Oels unter den Piasten. Oels, Gruneberger 
et Cie, 1876, w 4ce, str. 14. 

ERKERT R. F. Wzgliad na istoriju i etno- 
grafiju zapad. gub. Rossii. S otdielnym et- 
nogr. atlasom. Petersburg 1864. 2 rub. 

Eriauterungen (kurze) iiber Vorschus8-Ver- 
eine, verfasst von der Direction der wechs. 
Versicherungs-Gesellschaft in Krakau im Jah- 
re 1869. Zweite Auflage. Krakau, Verlag der 
wechs. Versicherungs-Gesellschaft in Krakau. 
Druck von W. Kornecki, 1876, w8ce, str. 15. 

ERLICKI A. Kilka uwag o prawie przyrody. 
Warszawa, nakł. Gebetnera i Wolffa, 1876, 
w 8ce, str. 67. 1 złr. 

ERLICKI Fellx. Rys historyczny instytutów 
rolniczo - leśniczych w Królestwie polakiem, 
z 11 rycinami. Warszawa, nakł. autora, druk 
okręgu naukowego, 1877, w 8ce dużćj , str. 
335, XX i 2 ni. rs. 3. 

Ermland ob. HIpler Fr. (Christliche 1877): 
Lilienthal J. A. (1841). 

ERMOLOFF (Jermołow) A. E. Observations 
strategiąues sur ąueląues uns des principes 
prćsentes dans le tx-ait6 des grandes opfera- 
tions militaires du gónćral Jomini , par un 
officier russe. Krzemieniec de Timprim. de N. 
Gliicksberg, 1822, w 8ce. 

ERNOUF baron. Souvenirs d'un officier po- 
lonais, scenes de la vie militaire en Espagne 
et en Russie 1808—1812, par le... Paris, imp. 
Capiomont et Renault, lib. Charpentier, 1877, 
w 16ce, str. III i 356. 3 franki 50 c. 

Ernsdorf ob. Kaufmann Mich. (Curort 1877). 

ERNST Władysław Dr. Sekwestr kolei lwow- 
sko - czerniowieckićj , przyczynek do dziejów 
austryackićj gospodarki kolejowćj opracował. J96 EROBERUNG - ESTREICnER Krakrtw, druk. Leona Paszkowskiegfo. Lwów, 
Seyfahrt i Czajkowski, 1873, w8ce, str. 84. 
60 cent. 

Eroherung Preussens oh. Ewald A. (1872). 

Ersłlinne des Stilcs eini^ror Zo^linpe der 
ITumanitiits - Klassen , nebst einom Anhanpe. 
T. T i TT. Lpmhorg:, eedriirkt mit Pillerisohon 
Srbriftpn, T890. w 8ce. str. XXTI. 2.3 — 21.3. 
Inhnlt-Dnickfphler (ITI) , IT. Bandchen Spito 
I — VT, 7 — 2ft6. ohfejmnje pr.noe.- .Trt/efa 
Bielpokipgro, Bittnerrtw, Radera, Jana Blaliy, 
Jana Brydy , Leopolda Edera, Edwarda Jo- 
soha, Franc Klisbnr.skiog-o , Winc. Klugrera, 
Krieg-a von TTorhfpldon. Warł. Kolowrata. Jń- 
zefa Ma1v. Józ Matsoheko. I^. Nowaka, Edw. 
Poha. Franc. TTpr/ofra, Józ. Bprnnka, Jana 
OsziPs};iw.<łkiog^() . Karola Barańskipfjo, Winc. 
BarfnpsH. Frań. Finerera. Kar. Lauscha. Jana 
Gromnickicero . Alojz. Krie^.ihabpra , Franc. 
Chlubna. Kar. Sedlaczki. Kar. Rischera. Ksaw. 
Schniitzhanzona. Józ. Wolfa, Franc. Ncnhau- 
sera, Aleks. Priesterberffora, w końcu dodana 
Roma Telichowskieffo Oratio. Podobna łaciń- 
ska oracya jest Józ. Matscłieko. Tych i kilku 
jeszcze Niemców calicyjskich wiersze i prozę 
wydał zappwne Wincenty Rittner, pod przed- 
mową podpisany literami W. B. 

ERTEL Leop. O użyciu cementów w ogólno- 
ści i opis cementów krajowych. Wiadomości 
zebrane z pism i akt urzędowych. Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 89. 60 "kop. 

Erweiterung (DIe) der Gesetzgebnners-Initia- 
tive der Landtage, die Sonderstellung Gali- 
ziens nnd die Wahlreform. In medio virtns. 
WioTi, Vprlag v. Moriz Perles, Druck v. Wil- 
helm K.ihler, 1871, w 8ce, str. 22, 2 niel. 

Erzahlung (Kurze) liber Ursprung und Ent- 
stehun? der ncu erbauten Marienkirche zu 
Deutsch-Pickar bei Beuthen in Oberschlesien. 
Erstos TTeft. Zum Andenken an den Tag der 
feierlichen Consecration dieser Kirche am 22. 
August 1849, herausgpgeben vom Bau-Unter- 
nehmer. Nebst einem Anhange enthaltend die 
Beschreihung der Ceremonien dereń Deutung, 
sowie die Kirchengebete, welche bei der fei- 
erlichen Consecration einer Kirche verrichtet 
werdcn. Der Ertrag ist zum Besten der Kir- 
che beatinimt. Breslan, Druck von H. Richter, 
1849, w I2ce, str. 82. 

Esajas ob. Hymnus. 

Eschenbach Wolfr. ol). Sprawozdanie (1877). 

ESCHYLOS. Aischylosa Persowie, tragedya 
w przekładzie Józefa Szujskiego, w Krakowie, 
czcionkami drukanii „Czasu" pod zarządem 
Józ. liakocińskieero, 1^79, w 8ce, str. .37. Oso- 
bne odbicie z „Przeglądu Polskiego" nakła- 
dem Redakcyi. 

— Tragicy greccy. Przekład Zyg. Węclew- 
skiego. T. I. Tragedye Eschylosa. Poznań, 
nakład Bibl. kómicki(^j. Druk J. I. Kraszew- 
skiego (W. Łcbiński) 1873, w8ce, k. 4, od 
8tr. IV do XV i 430. 2 rub. ESOUIROS. Emil XTX wiekn. Przekład Ro- 
zalii B'oczar8kipj?) Tomów 2. Warszawa, na- 
kład redakcvi Przeglądu tygodniowego, G^- 
bethnpr i Wblfł". 1872.'wlGce, Tom I str. 204; 
Tom n str. 136. 1 rub. 

Eguises polonaises ob. Białopiotrowiczowa, 
Chodźko L. 

ESS Leander. Głos donośny ojców i nau- 
czycieli kościoła do pilnego czytania biblii 
chrześcijan wzj'wający, przekład z Leandra 
von Ess. Warszawa, "Wende i Sp. 1877, w I6ce, 
str, 91. kop. 5. 

— Zdania .św. Ojców Kościoła o czytaniu 
Biblii (przekład z Leandra van Ess). War- 
szawa , druk Ginsa, 1872, w 8ce, atr. 88. 
15 kop. 

Essard Alfr. ob. Moniuszko Stan. (Echos). 

Esse Teodor ob. Kaliszanin (1877). 

Estetyka ob. Lemke Karol (1874); Libelt Ka- 
rol (filozofia 1874—75). 

ESTKOWSKI Ewaryst. Elementarzyk ułożo- 
ny wedle metody pisania i czytania. Poznań, 
nakł. J. K. Żupańskiego, 1876, w 8ce, str. 49. 
18 kr. 

— Pisma dla dzieci i młodzieży. Tom I i II. 
Szkółka dla dzieci. Poznań, nakład księgami 
Józefa Chociszewskiego , druk Daszkiewicza, 
1870—1871, w8ce, str. 200 i 200. 

ESTKOWSKI Ewaryst i SIEMIŃSKI ks. Szko- 
ła polska, pismo sześciotygodniowe poświę- 
cone pedagogice, redagowane przez .... Rok 
Vtv, Poznań, czcion. W. Deckera i Sp., 1853, 
w 8ce, str. V 421. 

ESTREICHER Karol. Alexander Kramer, 
przez ... (Odbitka z Gazety lwowskiej). Lwów, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1880, w l6ce, str. 15. 

— Bibliografia polska, 120,000 druków. 
Część L Stulecie XIX. Katalog 50,000 dru- 
ków polskich itd. Wydanie Tow. Nauk. , D. 
E. Friedlein, drukarnia Uniwers., 1870—1873, 
w 8ce. T. 1 k. 3 , str. XVIII i XVI i od 
XVlI-LVni, 523. 46, k. I i sfr. III.; Tom II. 
Kraków, D. E. Friedlein, 1874. w 8ce, str. IV 
6.34; Tom HT, 1876, str. V 608 i H; Tom IV, 
1878, str. IV 659; Tom V, 1880, str. Vni, 
VII i 3.35; Tom VI (dopełnienia), 1881, tom 
po 10 złr. 

— Bibliografia polska XV — XVI stólecia. 
Zestawienie chronologiczne 7,200 druków 
w kształcie rejestru do Bibliografii . tudzież 
spis abecadłowy tych dzieł, które dochowały 
się w Bibliotekach polskich, przez .... Wyda- 
nie Akademii Umiejętności, staraniem Komi- 
syi bibliograficznej. Kraków, czcionkami dru- 
kami c. k. Uniw. Jagiell. 187.5. Drutri tytuł: 
Polnische Bibliographie des XV — XVI Jahr- 
hunderts. 7.200 Druckwerke , chronologiach 

und alphabetisch zusammengestellt von Dr 

Bibliołhekar. Krakau, k. k. Universitat8-Buch- 
druckerei unter der Leitung des Ignaz Stel- 
cel, 1875, w 4ce, dwie kart tytuł. Przedmowy, 
dwie po polsku i po niemiecku str. XYl, po ESTREICHER - |:TVyĄS id^i przedmowach tytuł: I Wykaz chronolofficzny 
ffruków z XV 1 XVI stólecia 1455 — 1600 po 
stronie 119. Wykaz abccadłowy druków, 
w 8ce, stronnic 226 i k. I. 

— Jan Kanty Szlachtowski. Rzecz czytana 
na posiedzeniu c. k. Tow. Nank. Krak. d. 5 

Lutego 1872 przez (Oddruk z Tomu II 

„Na dziś" w 100 e^z.). Kraków, druk. Kraju, 

1872, w 8ce, str. 30 i rycina. 60 cent. 

— Józef Ignacy Kraszewski. Przypomnie- 
nie czterdziestolecia zasług' piśmienniczych i 
pracy. Kraków, druk Kraju, 1871, w 4ce, str. 
12. (Odbitka z feulet. Kraju). 80 cent. 

— Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskie- 
go przez .... we Lwowie, z drukarni Wł. Ło- 
zińskiego, 1878, w 8ce małśj. str. 24. (Odbit- 
ka z Gazety Lwowskiój w 100 egzempl.). 

— List do Redakcyi w sprawie recenzyi 
dzieła Dra Zeissberga. (podpis) Dr. Estreicher. 
Odpowiedź Dra Liskego we Lwowie 16 Lip- 
ca 1878 r., w Bce, 2 k. n. (z Przeglądu Pol- 
skiego). 

— Pięćdziesiąt lat pracy J. I. Kraszewskie- 
go (183Ó— 1879)', abecadłowe i chronologiczne 
zestawienie pięćdziesiątletnićj działalności nau- 
kowej i literackiej jubilata, z wymienieniem 
wszystkich wydań dzieł jego i przekładów na 
obce języki. Kraków , nakł. i pracą zarządu 
drukarni i zecerów „Czasu" na pamiątkę uro- 
czystości jubileuszowej w r. 1879, w 8ce, str. 
58 z portretem i wierszem. 

Odbito: 15 exemplarzy na płótnie 9 metrów 
długiem, 70 ex. na papierze tejże długości, 
50 exemp. w formacie plakatowym złożonym 
z trzech arkuszy, i 200 ex. w 8ce. 

— Toż. Wydanie drugie (czwarte) pomno- 
żone. Kraków, nakł. i pracą zarządu drukar- 
ni i zecerów „Czasu" na pamiątkę uroczy- 
stości jubileuszowej w r. 1879. zwój 9 me- 
trów i 25 centim. długi. 1 złr. 50 cnt. 

Odbito 3 exemplarze na płótnie w dwóch 
sztukach i 100 ex. na papierze. 

— 1400 Pism peryodycznych i zbiorowych 
abecadłowo zestawił .... Wydanie w 30 exem- 
plarzach. Kraków, 1871, w 8ce, str. 27. 45 kop. 

— Repertoar 3,800 utworów scenicznych 
od r. 1750 do 1781. Pisarze i tłumacze sce- 
niczni zestawieni abecadłowo. Kraków, nakł. 
autora. D. E. Friedlein, druk. Uniwers., 1871, 
w 8ce, str. 76. (Wydanie w 50 exempl.). 

— Spis abecadłowy do dzieła A. Jochera: 
Obraz literatury i nauk w Polsce, Tomów III, 

zestawił (Odbitka w 200 egzemplarzach 

z Bibliografii polskiej). Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1873, w8ce, k. 2, str. 77. 1 złr. 
25 cnt. 

— Sprawozdanie komisyi konkursowej o 
rozdanie nagród za utwory sceniczne w roku 

1873, Rok III. Nagrody hr. Łubieńskiego, 
Zamojskiego oraz Dyrekcyi. (Osobne odbicie 
z dziennika Czas). Kraków, druk L. Paszkow- 
skiego , 1873, w8ce, str. 12. (Wybito 50 
egzempl.). — Toż w roku 1875, rok V. Nagrody hra- 
biów Franciszka Łubieńskiego, Artura Po- 
tockiego, P. Ludwika Oraczewskiego i Dy- 
rekcyi Teatru krakowskiego. W Krakowie, 
w drukarni Leona Paszkowskiego, 1875, w 12ce, 
str. 33. 

— Toż co do nagród za utwory sceniczne 
w roku 1876, Rok VL Nadgrody hr Artura 
Potockiego, hr. Franciszka Łubieńskiego, ks. 
Marcellego Czartoryskiego i hr. Jana Zamoj- 
skiego. W Krakowie, nakładem redakcyi Afi- 
sza teatralnego, czcionkami drukarni „Czasu," 
w 8ce małej, str. 24. 

— Sprawozdanie komisyi konkursu drama- 
tycznego krakowskiego z r. 1877. Rok VII. 
(Nagrody: Franciszka hr. Łubieńskiego, Ar- 
tura hr. Potockiego , Jana hr. Zamojskiego, 
Marcellego ks. Czartoryskiego i Dyrekcyi tea- 
tru), w Krakowie, czcionkami druk. „Czasu" 
1877, w I2ce, str. 13. (Osobne odbicie z „Afi- 
sza teatralnego." Nakładem redakcyi). 

— Teatra w Polsce. Kraków, nakładem Re- 
dakcyi „Afisza teatralnego", w drukarni Leo- 
na Paszkowskiego, 1873, w 12ce, Tom I 1 kart- 
ka tytuł., 1 kartka przedsłowia, str. 427 (I), 
(wydanie w 100 egzemplarzach). 

— Toż tom n, przytem: Sprawozdanie ko- 
misyi konkursowej o rozdaniu nagród za u- 
twory sceniczne w roku 1875, rok V. Nagro- 
dy hrabiów Franciszka Łubieńskiego, Artura 
Potockiego i p. Ludw. Oraczewskiego. Kra- 
ków , D. E. Friedlein , czcionkami drukarni 
„Czasu", 1876, w8ce, str. 718 i 33. Rs. 2, 
kop. 50. 

— Toż tom in (wydanie w 100 exempla- 
rzach). Kraków nakł. autora, druk. „Czasu," 
1879, w I6ce, str. 741, 1 ni., 24 i 14. 5 złr. 

— Zestawienie przedmiotów zawartych w 
136 tomach „Biblioteki Warszawskiej" z lat 
1841 — 1874 przez ... w Krakowie, w drukarni 
Leona Paszkowskiego , nakładem Redakcyi 
Biblioteki warszawskiej, kosztem Aleks. Kur- 
ea; 1875, w8ce, 1 karta tvt. od Redakcyi 
str. VII, od autora str. 2, tekst str. 319. 

— Zestawienie przedmiotów i autorów, w 32 
tomach Tygodnika ilustrowanego z lat 1859 

— 1875, przez Warszawa, nakład i druk 

Józefa Ungra ulica Nowolipki Ner 2406 (3), 
1877, w 8ce, str. 276. 

— Ob. Afisz teatralny (1872-1877). 
Etery, ob. Orłowski Maryan (1875). 
Etgens Wład., ob. Znicz (1863). 
Etnograficzeskii atlas, obacz: Bałiuszkow 1. 

(1874—5). 

Etnograficzeska karta carstwa polskago, ob. 
Gałkin (Objaśnitelnaja 1870). 

Etnographie Polens, ob. Heryet Emil (1871). 

Etnologia, ob. Fllegier Gon. (1877), Peschel 

Oskar (Nauka 1876), Rymarkiewicz J. (krótkie 

1848). 

Etwas fiir Alle. Post- Almanach fiir das Jahr 
1875, dem geehrteo Publicum gewidmet vom l^d ET WAS - EWANGELIE k. k Briefpost-Brieftriiger in Lember^. 

LwAw, drukarnia ludowa (1874), w 8ce, str. 24. 

— zuin neuen Jahre; gewidmet allen hohen 
wnd stiliditron Gtinnern von den Brieftriipeni 
des k. k. 01>prpostamt8 zu Lemberg. Lwów, 
1800, w 8ce, k. ni, 17. 

EUCUDES. Elementornm libri IV ad graeci 
łextu8 lidem recensiti. Craeoyiac, typ. Trass- 
lerianis, b. w. r. (180.), w 8ce, str. 'l 08. 

EUFROZYN (Kapucyn). Pociecha konających 

czyli Akty na godzinę śmierci, zebrał 

Warszawa, Czerwiński' i Sp., 1871, w I6ce, 
8tr. R2. 7'/, kop. 

EUGEN Franz. Polin und Deutsche. Ein Zeit- 
bild aus unseren Tagen. Kassel, Landsiedel, 
1871, w 8ce, str. 174. 3 m. 

EURYPIDES. Alcestys, dramat przedstawiony 
w roku 438 przed Chrystusem. Przekład Z. 
Weclewskiego. Poznań, nakład Biblioteki kór- 
nicVi^j, druk J. I. Kraszewskiego (Dr. W. 
Lebinski), 1880, w Bce, str. 60. 

— Andromaohe, tragedya napisana w czasie 
pierwszej połowy wojny peloponezki^j. Prze- 
kład Z. Weclewskiego. Poznań, nakład Bibli- 
oteki kórnickimi, druk J. I. Kraszewskiego 
(Dr. W. Lebiński), 1880, w 8ce, str. 58. 

— Medea, tragedya. Przekład Stanisława 
Grabowskieeo, magistra nauk. filolog, histor. 
b. Szkoły głównej warsz., b. nauczyciela gimn.. 
Warszawa, nakład tłómacza, druk J. Ungra, 
1880, w 8ce mał^j, str. 68. 25 kop. 

— Ob. Czwalina J. (1868), Łabujewski Joan- 
nes (Quaestiones 1874). 

Europa, obacz: Anna z Podgórza (1874); 
Buszczyński Stefan (Pamięci 1876, Eintracht 
1872); Dąbicki Ludwik Zyg.' (1871); Kieperl H. 
(1875); Przewodnik (1874); Strojnowski (1879). 

— wird nachstens republikanisch oder kosa- 
kisch eine zum letzten Małe in der Wiiste 
erschallende Stimme. Ziirich, Druck der Schu- 
thesz'8chen Offiz. (1864), w 8ce, str. 44. 

(Wydała redakcya pisma: Der weisse Adler). 

— w obrazach, ob. Strojnowski Stan. (1879). 

Eustachy, ob. Kaikstein Edward (Echo 1872). 

EUTROPIUS. Breviarium historiae romanae 
ad Yalenteui Augustum, ab urbe condita ad 
illins usque et fratri.s Valentiniani tempora 
deductum. Editio duodecima. Vilnae, typia J. 
Zawadzki, 1821, w 8ce, str. 73. 

EWALD Albert Ludwig. Die Eroberung Preus- 
eens durch die Dentschen ; erstes Buch : Beru- 
fung und Griindung. Halle, 1872, w 8ce, str. 
VIII i 241. 

— Ob. Kętrzyński Woj. (Przegląd 1872). 

Ewangielia według św. Jana. Drukowane 
kosztem komitetu składu biblijnego w kryszta- 
łowym pałacu w Londynie. Berlin, u Trowi- 
cza i Syna, 1870, w 16ce, str. 62. 

— wedłng Św. Mateusza. W Wićdniu, nakła- 
dem A. Reicharda i Spółki, drukiem Adolfa 
Polzhauaena, 1867, w 32ce, str. 100. — Toż, wedłng św. Marka. Tamie, 1867, 
w 32ce, str. 63. 4 kop. 

— Toż, według Św. Łukasza. Tamże, 1867, 
w 32ce, str. 108. 4 kop. 

— Toż, według Św. Jana. Tamże, 1867, 
w 32ce, str. 79. 4 kop. 

— Ob. Mateusz Św. 

Ewangeliarz, ob. Szujski J. (1879). 

Ewangelie, lekcye i listy na wszystkie nie- 
dziele i uroczystoflci całego roku, z dodatkiem 
męki Zbawiciela naszego. Wiedeń, c. k. nakł. 
ks". szkol., druk Kar. Goryszka, 1870, w 8ce, 
str. 216. 34 nkr. 

— i epistoły na wszystkie niedziele i święta 
całego roku, z dodatkiem modlitw kościelnych. 
Wydanie nowe. Warszawa, druk F. Czerwiń- 
skiego i S. Niemiery, 1879, w 16ce, str. 360. 
50 kop. 

— Zjednoczonych, na cześć i chwałę cara 
moskiewskiego, z Lubeckim i Rożnieckim w 
trójcy jedynego, na dzień 10 Sierpnia (1831). 
Warszawa, w 8ce, k. 1. 

— na święto najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej. t)08tać można w księg. i druk. 
K. Reyznera w Poznaniu, na ulicy Garbary 
w narożnym domu, b. w. r., w l2ce, str. 8. 

— lekcye i listy na wszystkie niedziele 
i uroczystości całego roku. Wiedeń, nakład 
wyd. książek szkoln., 1871, w 8ce, str. 216. 
Opr. .34 cent. 

— Pana naszego Jezusa Chrystusa na nie- 
dziele i wszystkie uroczyste święta całego 
roku , według obrządku Kościoła Św. rzym- 
skiego-katolickiego rozporządzone, z przydat- 
kiem ewangelii o męce Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, o śśw. sakramentach i innych świę- 
tych; tudzież ze zwykłą od plebanów do ludu 
swego mówiącą sie nauka. Wilno, druk Zyme- 
lowicza, 1861, w i2ce, str. 213. 

— i lekcye na wszystkie niedziele i święta, 
podług przekładu ks. Jakóba Wujka T. J., 
stosownie do mszału rzymskiego. Nowe, zupeł- 
nie przerobione wydanie. Wrocław i Lipsk, 
F. GUnther, 1870, w 8ce, str. IV i 3'J4. 1 tal. 

— Toż. Tamże, 1870, w 12ce, str. lY i 304. 
5 sgr. 

— na niedziele i święta całego roku, na 
post wielki i dni kwartałowe, na msze przy- 
godne i procesye uroczyste, w rzymsko-kato- 
lickim kościele używane, a dla nauki ducho- 
wnej wiernym do pobożnego czytania zalecone. 
Wilno, druk Blumowicza, 1861, w 12ce, str. 
250. Opr. w skórkę 30 kop. 

— Obacz: Dorszewski. 

— i epistoły na wszystkie niedziele i święta 
całego roku, z dodatkiem modlitw kościelnych. 
Warszawa, XX. Misyonarze, 1862, w 12ce, str. 
334. 60 kop. 

— lekcye i listy na wszystkie niedziele 
i uroczystości całego roku ; z dodatkiem męki 
Zbawiciela naszego. Wiódeń, c. k. dyrekcya EWANGELIE - EYEAUD 19^ szkolnych nakładów, 1862, w 8ce, str. 216. 
34 cent. 

— i epistoły na niedziele , wielki post i 
wszystkie święta, które w kościele katolickim, 
wedhig rzymskiego porządku, w całym roku 
czytajc. Wydanie nowe. Wilno, nakład i druk 
Józefo Zawadzkiego, 1873, w 12ce, str. 425. 

— i epistoły, z krótkim onychże wykładem, 
przez pewnego kapłana dyecezyi cłiełmiu8ki(^j. 
Warszawa, druk XX. Misyonarzy, 1821, w 8ce, 
str. 264. 

Ewangielik. Pismo, poświęcone zbudowaniu, 
nauce i wiadomościom kościelnym, wydawane 
w imieniu Pastorów Senioratu ślązkiego. II 
Rocznik. Wydawca Edward Feitzinger. Redak- 
tor Jan Śliwka w Cieszynie. Wychodzi dwa 
razy miesięcznie. Przedpłata całoroczna 1 złr. 
60 cent., z*przesj'łką pocztową, 1 złr. 80 cent. 

Ewunia, ob. D....a Zofia (Pamiętnik 1874). 

EKekucya, ob. Przedstawienie. 

Exil de Benyowsky, ob. P. Paul (1821). 

Exile (The) ofPoland. By one ofthepolish 
emigration. London, 1848, w 8ce. 

EXNER Dr. W. J. Grupa lasowa na wysta- 
wie krajowej we Lwowie, sprawozdanie człon- 
ka komisyi sędziów, przeł. z niem. K. Tyr- 
czyński. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1878, 
w 12ce, str. 30. kop. 27 '/j. 

Explicatlon du plan de Varsovie. St. Peters- 
bourg, 1842, w 8ce. 

Expllcations, donnees a la chambre des dó- 
putós sur les affaires de la Pologue et de la 
Belgiąue. Paris, 1831, w 8ce. 

Expose de la situation suivi de documents 
et de pieces justificatives. (Aflfaires de Po- 
legnę). Paris, 1863, w 4ce. — iiber die Herrschaft Chrzanów. Krakau, 
Buchdr. Czas, Yerlag von Eman. Loevenfeld, 
1873, w 8ce, str. 11. 

— de Tetat actuel de la Pologne a propos 
du Congres. Berlin, imp. J. Sittenfeld, (b. w. 
r. 1878), w 4ce, str. 15. 20 cnt. 

— o stanie obecnym Polski z okoliczności 
kongresu. (Odbitka z Czasu). Kraków, nakła- 
dem redakcja , druk. Czasu, 1878, w 4ce, str. 
14. (Redagował Paweł P.). 

Expcsitio jurium Cleri Latini in regno Po- 
loniae super decimis exigendis a Ruthenis 
una cum responso ad objecta Cleri Ruthenici 
ab Episcopo Lublinensi a. 1800 exhibita. Var; 
saviae, ad sanctam Crucem, 1820, w 8ce, str- 
106. Errores na 1 stronie. 

Exłrablatt zur Warschauer Zeitung. Sonn- 
tag den 7. August 1831. (Das Untersuchungs- 
Comitó), w 4ce, 1 kartka. 

Exłrait^ du Journal des sciences militaires- 
publió par J. Corrćard jeune. Paris, rue Rei. 
cher, passage Saulnier, Nr. 13. Novembre 1829 
50e Livraison. (Paris) imprimerie de Ch. Dć- 
zauche (1829), w 8ce, str. 8. (Jest to Recen- 
zyja przez S. dzieła : Histoire des Lógions 
polonaises en Italie par Lóonard Chodźko). 

— des JournauK de Paris. Paris, Impr. de 
Doublet, 1818, w 8ce, 1 k. 

(Zawiera się tu list P. Arcana z Journal 
Góneral 2 juin i Gazette de France 3 juin i 
list Wrońskiego z Gazette de France 4 juin). 

EYRAUD Achiles. Panna Płvert, komedya 
w 2 aktach, z francuskiego (Biblioteka teat