Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


FOR USE IN 
READING ROOM ONLY THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS 

LIBRARY 

015,138 

EsSte 
v.9 E>ibl»og*. Koorn i** 1 BIBLIOGRAFIA POLSKA, TOM IX. STÓLECIE XVIII. SPIS CHRONOLOGICZNY. * i» »  •» «l > KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem A. M. Kosteikiewicza. 

1888. BIBLIOGRAFIA POLSKA. 140,000 DRUKÓW CZEŚĆ II. TOM II. (OGÓLHEGO ZBIORU TOM IX. STÓLECIE XVIII. I DOPEŁNIENIA DO WIEKU XY— XVII.) PliZEZ JŁE STREICHERA. Wydanie Akademii Umiejętności. -<**^4%t-^>*+- KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem A. M. Kosterkiewicza. 

1888. N  'ora przyobiecał, dotrzymałem po latach dwudziestu nieprzerwanego druku. 
Rozpoczynałem robotę lat temu czterdzieści od spisywania teatru i prac autorek 
polek , poczem rozrastała się , ogarniając cały wiek dziewiętnasty. Gdy materyał 
zdał się wyczerpanym, po roku 1860 sięgnąć wypadło w ubiegłe wieki, i oto 
powstał szkielet oświaty polskiej za cztery stólecia. 

Zwięzłość pracy tej, główną jest jej zaletą. Dziś, posiadacz polskiej 
biblioteki, może w księgach moich podznaczyć to, co u siebie znalazł i czynić 
zabiegi o to, czego mu jeszcze nie dostaje. Z księgami temi jeżdżąc po świecie, 
łatwo czynić poszukiwania rzeczy nie posiadanych, a ukrytych u antykwarzy. 
Wynagrodzeniem mojem za to ułatwienie, byłoby, gdyby mi każdy właściciel 
zbiorów, donosił o tych drukach, które on ma, a których nie znalazł u mnie 
w chronologii. 

To, co dotąd wyszło, formuje całość zaokrągloną. Kiedy rozpoczynałem 
wydawnictwo, stawiałem sam jeden podwalinę całości bibliografii. Poprzedził 
mnie wprawdzie przed laty Jo eh er, ale ustał na początku drogi. W robocie 
mej, co chwila piętrzyły się przeszkody, które przełamywać wypadało. Dzisiaj, 
namnożyło się pracowników na tem polu, luźne obrabiających szczegóły. Poja- 
wiły się i katalogi bibliotek , ułatwiające poszukiwania. A nawet prof. T. Wierz- 
bowski zapowiada systematyczną bibliografię 15 i 16 stólecia, która będzie 
obszerniejszą, a szybciej i lepiej opracowaną, niż to, com ja wydał dotychczas. 

W obec tego zdawałoby się , iż dalszy udział mój w pracy bibliograficznej 
zbytecznym jest, i że byłby czas, abym rozwinięcie naszkicowanego dzieła, 
pozostawił młodszym siłom i bystrzejszym umysłom. Mógłbym w tych stosunkach 
poprzestać na próżnej chwalbie, że pierwszy podałem ziomkom całość taką, jakiej 
dotąd nie mają inne europejskie literatury, że zarazem dziełem mojem pierwszy 
cudzoziemcom postawiłem przed oczy, obraz rzeczywisty polskiej oświaty oparty 
na cyfrach. Przewodnik mój , po raz pierwszy praktycznie informuje o naszych 
stosunkach literackich, zarówno badaczy w Britisch Museum, jak i zwykłych 
handlarzy książkami w Monachium lub Lipsku. Dziś już nie zdołają cudzoziemcy zaprzeczyć rozległemu od wieków rozwojowi wiedzy u nas, udziałowi nieustan- 
nemu w ruchu cywilizacyi ludów Europy, ani odmówić nam literackiej i nauko- 
wej przewagi w grupie narodów sławiańskich. 

Syt osiągniętego celu, mógłbym się usunąć i patrzeć na skuteczniejszą 
robotę następców moich. Ale nałóg pisarski nie zezwala na to. Całość dziesięcio- 
tomową można podwoić i potroić nagromadzonym przezemnie materyałem. Do- 
magają się najpierw wyjścia na świat: Spis chronologiczny od r. 1871. Uzupeł- 
nienia alfabetyczne i bibliografia od r. 1882; dziś tem łatwiejsza do ułożenia, 
że ją wzorowo, pedantycznie i z przykładną regularnością prowadzi Dr. Wisłocki. 
Nadewszystkó jednak byłoby obowiązkiem moim, choćby przystąpić do rozpoczęcia 
najważniejszej części, to jest bibliografii abecadłowej (z odsyłaczami nazwisk 
i przedmiotów) od wieku 15 do końca 18 -go stólecia. Jest zatem dosyć pola 
do uprawy i czy w tym , czy w owym kierunku , nawet dwóch naraz robotników 
nie będzie za wiele. 

Dla tego jeszcze i nadal naprzykrzać się nie przestanę. 

Tom dziewiąty ogarnia wiek XVIII i druki bez daty, w których niekiedy 
domieszczam datę przypuszczalną. Nadto domieszczam uzupełnienia poprzednich 
stóleci. Te zatem odnoszą się i do tomu VIII. Dawniejsze, umieszczone w tomach 
8, 9 i 10 świadczą, jak szybko rośnie materyał dopełniczy. Jest to niedogodnem, 
ale nieuniknionem , a ktokolwiek chce z tych dopełnień korzystać, winien je 
w książce w porządku chronologicznym zaznaczać. 

Temu rozproszeniu dodatków możnaby przyganić. Opóźnienie druku 
bibliografii o lat kilkanaście, zapobiegłoby tak mnogim dodatkom. To prawda. 
Lecz usprawiedliwiam ten mój pośpiech dolą moich poprzedników, którzy całe 
życie przetrawiwszy na gromadzeniu materyałów, nigdy ich nie syci, umierali 
śród niedokończonej pracy, a notaty ich marniały nie wydane. Gdybym odwlekał 
ogłoszenie dzieła, nie doczekałbym jego końca, a może niktby go po mnie wydać 
nie umiał. 

Dla tego proszę o wyrozumiałość w tej mierze. Już wyrozumiałości 
dowody złożyły te osoby, które komunikowały się ze mną piśmiennie, wspierając 
mnie światłemi wskazówkami podczas druku tego tomu. 

Najobficiej zasilił mnie hr. Emeryk Czapski, znawca niepośledni 
i posiadacz zbiorów pierwszorzędnych. Interesowali się też pracą moją: uczony 
angielski Walter Begley w Luton (co do Loaechiusa), Bibliotekarz B. Biskupski 
(udzielaniem katalogu Bibliot. Czartoryskich, w miarę spisywania go), p. Józ. 
Trzemeski w Belmoncie w Gubernii Kowieńskiej, Superintendent J. Głowacki 
w Wilnie i P. Adam Wolański w Rudce na Wołyniu. 

Wyrozumiałości dowody dała także ta garstka prenumeratorów, która 
od zawiązku publikacyi nie opuściła mnie. Zrazu była ich znaczna gromada. 
Z wieloma przyszło się rozstać się na zawsze, a nowi nie przyrastali. Cena 
książki w miarę przyrostu tomów wzrastała. Teraz stała się nie przystępną dla 
literatów z powołania , nie pojawia się zatem ani u nich podczas codziennej ich VII 

pracy, ani u znacznej części księgarzy, ani w warsztatach dziennikarstwa. A jednak 
książka ta, tern niemal jest dla literatury, czem słownik Lindego dla gramatyki. 
Prenumeratorowie, pokrywając część wydatków na druk, uratowali istnienie publi- 
kacyi. Zaufali autorowi, że dotrzyma obietnicy. 

Z natury rzeczy wypływa, ze dotychczasowa całość Bibliografii nie 
odpowie wymaganiom wielu badaczy. Znajda się i Zoile pastwiący się nad 
każdą przewróconą literą, lub zmyloną datą. Z góry przyznaję im racyę, 
bronię się jedynie tem, że com zebrał, to podałem, a jeżeli źle zbierałem, nie 
umiałem widać lepiej. Poeta hiszpański trafnie wyraził się o takich jak ja: 
Ze kto to daje, ten by wam dał i rzecz cenniejszą, gdyby ją miał. 

Quien esto da, os diera 
Cosa mejor, si lo Uwiera. -*♦•*»- POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE 

DES XVIII. JAHRHUNDERTS 

CHRONOLOGISCH GEORDNET UKD JDT NACHTRAGEN ZUR CHRONOLOGISCHEN BIBLIOGRAPHIE 

DES XV. BIS XVII. JAHRH. YERSEHEN VON ® r. "Karl Estreicher BIBLIOTHEKAą. — <S><$— (Der ganzen Sammlung Band IX.) 

KRAKAU, BUCHDRUCKEREI DER K. K. JAGELLONISCHEN UNI V,E RSITAT. 
Geschaftsleiter A. M. Kostcrkicwicz. 

1888. O \ " jr^/ pr eben erscheinende IX. Band bildet mit dem im Jahre 1885 edierten X. 
Bandę der Bibliographie den Schluss des Haupttheiles der ganzen Publication, 
der noch ein XL, die Drucke vom Jahre 1871 .ab in chronologischer Reihen- 
folge umfassender Band folgen wird. 

Das bereits erschienene Materiał zerfallt in drei Theile. Der erste Theil 
von 7 Banden enthalt das alphabetische Verzeichnis der polnischen Drucke vom 
Jahre 1800 angefangen; der zweite Theil (der ganzen Sammlung B. VIII. und IX) 
bietet im I. und II. Bandę in chronologischer Ordnung die Drucke des XV — XVIII. 
Jahrhunderts; der dritte Theil (der ganzen Sammlung B. X. und XI.) umfasst 
das chronologische Verzeichniss der Drucke des XIX. Jahrhunderts. 

Sobald dieses Materiał veróftentlicht sein wird, soli zu meinen Lebzeiten 
oder erst nach meinem Tode, der vierte Theil der Bibliographie erscheinen, wel- 
cher der reichhaltigste von allen die polnische Bibliographie vom XV. — XVIII. 
Jahrhunderte nebst einem Realkataloge , einem Verzeichniss der Namen, Gegen- 
stande und Ortschaften in alphabetischer Reihenfolge enthalten wird, wie ich es 
bei der Herausgabe der Bibliographie des XIX. Jahrhunderts B. I — VII. bereits 
gethan habe. 

Die Ausftihrung eines so gewaltigen Baues der polnischen Bibliographie 
konnte nicht ohne alle Mangel im einzelnen ausfallen. Ich war aber der erste, 
der ich mir durch dies Labyrinth den Weg bahnte und selben auch fur meine 
Nachfolger ebentrat. An meine Arbeit anschliessend , werden sie gefahrlos Aus- 
fliige in alle Gebiete der polnischen Literatur thun konnen, wozu vor mir kein 
Fiihrer sich anbot. 684043 Mein Werk, ich darf es ohne Uberhebung sagen und wiinsche dasselbe 
aueh andern, wird in Zukunft die Norm fur die bibliographische Behandlung 
anderer europiiischer Literaturen abgeben, denn weder die deutsche, noch die 
franzozische und die italienische und andere bedeutende Nationen vermochten 
ihr gesammtes bibliographisches Materiał also zu ordnen. Von heute an geht 
die polnische Bibliographie allen andern voran; sie steht da ais ein formvollen- 
detes und abgerundetes Ganzes und bietet eine Leuchte denjenigen , welehe etwas 
ahnliches fur die eigene Literatur zu schaften sich bestreben. Ohne einen solchen 
Wegweiser ist es aiisserst schwer und zeitraubend sich in der Masse der deutschen, 
franzosischen ja selbst der Drucke von geringerem Umfange zurechtzufinden. 

Jedoch ohne Vorganger in der Ausfuhrung eines solchen einheitlichen 
Ganzen konnte ich nicht auf einen Schlag alle, selbst die kleinsten Dinge zu 
einem Gesammtbilde zusammenfassen. Viele Drucke sind meiner Aufmerksamkeit 
entgangen; viele erschienen erst nach der Herausgabe meines Werkes in den 
anticmarischen Katalogen mit der Bemerkung , dass sie mir unbekannt sind ; viele 
endlich treten erst nach und nach aus dem Dunkel der Privat-Bibliotheken heraus. 

Das gewissenhafte Streben moglichst vollstandig zu sein zwang mich zu 
stetten Erganzungen. Daher stehen im VIII. Bandę eingangs von S. LXXI bis S. 
CXXXin. Erganzungen zu dem J. 1493; zu CXXXIII. im IX. B. nach S. 706 
stehen die Erganzungen zu B. VIII. und EX. S. CCII ; ebenso nach S. 803 . . . finden 
sich Erganzungen S. CCLXXVII; endlich folgen im X. B. nach S. 489 die Er- 
ganzungen zum XIX. Jahrhunderte S. I — XXVII, und Erganzungen zum VIII. B. 

(xv— xvii. Jh.) s. cxxxvii— ccyii. 

Ich gestehe gerne, dass es fur diejenigen, die mein Werk benutzen, un- 
beąuem sein mag, an vier Stellen die Erganzungen nachzuschlagen , aber dem 
war nicht abzuhelfen, nachdem ich einmal mir vorgenommen hatte, die Lucken 
auszufullen und das Werk seiner moglichsten Vollstandigkeit zuzufuhren. 

Um dem einmal unvermeidlichem Ubelstande wenigstens in etwas abzu- 
helfen , liess ich die Erganzungen bloss auf einer Seite drucken , wodurch es mog- 
lich wird dieselben auszuschneiden und beim Einbinden des Werkes an den 
gehorigen Stellen einfiigen zu lassen. 

Die fortwahrend angekiindigten und sich von Tag zu Tag mehrenden 
Erganzungen werden vielleicht mit der Zeit jemanden bestimmen , eine neue ver- 
besserte und vermehrte Auflage meiner Bibliographie zu besorgen. Dies dilrfte 
wohl zu einem einheitlichem Ausbau fuhren. 

Trotzdem kann das Werk. wenn es auch unvollstandig erscheint, den 
polnischen Bibliotheken , ais dereń Handkatalog, von grossem Nutzen sein. 
Es reicht hin in demselben die in der Bibliothek vorrathigen Ausgaben zu be- 
zeichnen. Ausser dem genannten erwachst durch dieses Werk auch noch ein 
moralischer Vortheil, indem sich darin das Bild der gesammten Cultur und des 
Wis^ens der Nation abspiegelt. Im Augenblicke, wo man uns alles abspricht: die geistige Reife, die Spra- 
che und Vergangenheit , geht dieses Buch ins Ausland; imponiert in den aus- 
landischen Bibliotheken durch die Fiille des polnischen Wissens; zeugt von un- 
serer seit vielen Jahrhunderten andauernden geistigen Thatigkeit, von der Zahig- 
keit und Lebensfahigkeit unserer Nation; straft diejenigen, die uns unsere Ver- 
gangenheit nehmen wollten , Lugen; legt lauten Protest ein gegen diejenigen, die 
uns das Recht der Selbstandigkeit und Selbstbestimmbarkeit nehmen móchten 
und redet ein weit vernehmbares Wort der rastlosen Arbeit, die trotz allen wi- 
drigen Gewalten die Kraftigung des nationalen Bewustseins nicht erfolglos anstrebt . . . 


Auszug aus den Reeensionen 

Dr. Julius Petzholdfs 

konigl. Bibliothekars und Redakteurs des „Anzeiger fur Bibliographie" iii Dresden die Bibliographie des K. Estreicher 

Band I— VIII. Anzeiger fur Bibl. 

Im Jahre 1874. 

Mit der vorl. von Kraszewski bis Ende Ł reichenden 4 Lief. , die ihrer 
Vorgangerin bald gefolgt ist, hat der II. Band seinen Abschluss erhalten, u. das 
ganze Werk die Mitte erreicht. Ich halte es fur angezeigt , dem Herausg. in Be- 
treff des Fleisses u. Eifers , den er auf die Bearbeitung dieses Werkes verwendet 
hat, ebenso wie in Biicksicht des Reichthums, welcher von ihm hier mit Sach- 
kenntniss u. Sorgfalt zusammengetragen worden ist , wiederholt meine ganze An- 
erkennung auszusprechen. Einem Mannę gegeniiber, der, wie der Herausg. , sich 
schon viel u. lange mit Polnischer Bibliographie beschiiftigt hat, u. dem ais Bi- 
blio thekar der reichen Jagiellonischen Universitats-Bibliothek ein umfangliches Ma- 
teriał von Polnischer Litteratur zur Verfugung steht , kommt es mir ais Fremdling 
auf dem Polnischen Litteraturgebiete wohl nicht zu, ein Wort uber die Yollstan- 
digkeit des Werkes zu sagen — dies muss Anderen u. dazu Urtheilsfahigeren 
liberlassen bleiben — so viel Urtheil darf ich mir aber bei meiner langen Be- 
schaftigung mit bibliographischen Studien wohl zutrauen, um sagen zu kónnen, 
dass man es in dem E'schen Werke mit einer Arbeit zu thun hat, die hinsich- 
tlich ihres ausserordentlich reichen u. gut verarbeiteten Materials auf eine her- 
vorragende Stellung im Fache der Bibliographie allen Anspruch machen darf. VII Im Jahre 1875. 

Die Polnisehe Bibliographie und ihr Pfleger Estreicher. 

Was Kertbeny fur die Ungarische Litteratur zu leisten schon seit einer 
Reihe von Jahren versprochen, aber seither im Riickstande gelassen hat, und wohl 
auch kaum noch zur Ausfuhrung bringen wird, das hat Karl Estreicher, Biblio- 
thekar der Jagiellonischen Universitat zu Krakau, fur die Polnisehe Litteratur 
zu leisten unternommen, und bereits auch zu einem guten Theile geleistet. Die 
von Kertbeny versprochene Ungarische Bibliographie ist nicht erschienen, wo- 
gegen die von Estreicher begonnene Polnisehe Bibliographie mit einer seltenen 
Arbeitskraft in Angriff genommen und soweit gefórdert worden ist , dass an dereń 
Vollendung, wenn Gott dem riistigen Arbeiter Leben und Gesundheit schenkt, 
nicht gezweifelt werden darf. Ausser mehren mit der Polńischen Bibliographie 
in mehr oder minder engem Zusammenhange stehenden Schriften hat Estreicher 
bereits von der Bibliographie selbst die aus c. 26,000 Druckwerken bestehende 
Halfte der Litteratur des XIX. Jahrhunderts veroffentlicht , und eben erst von 
der Litteratur des XV. und XVI. Jahrhunderts eine summarische Zusammenstel- 
lung gegeben, die, wie der Verf. schreibt, ais eine Art Vorbereitungswerk dazu 
dienen soli, »in die Bibliotheken und Hande der Sachkenner zu kommen, auf 
dass sie alles, was in demselben entweder fehlerhaft oder ausgelassen ist, ver- 
bessern und erganzen, und solche Verbesserungen dem Verf. zuschicken, damit 
er von denselben bei der endgiltigen Redaktion der Bibliographie dieser Jahrhun- 
derte Gebrauch machen kónnte.« 

Dieses Vorbereitungswerk zerfallt in zwei Abtheilungen , von denen die 
eine in chronologischer Ordnung die gesammten dem Verf. irgendwie bekannt 
gewordenen und mit Polen in nachster oder auch entfernterer Verbindung ste- 
henden (gleicłwiel ob noch oder ob nicht mehr vorhandenen) Litteraturwerke — 
d. s. die in Polen selbst erschienenen Drucke, ferner die ausserhalb Polens ge- 
druckten Polńischen Werke, sodann noch die zum Behufe der Krakauer Univer- 
sitat mit Wappen von Polen und Litthauen im Auslande (z. B. Leipzig, Wien, 
etc.) veróftentlichten oder von Polen ausserhalb Polens herausgegebenen Bucher, 
sowie endlich Polen von auslandischen Schriftstellern gewidmete Werke u. zwar 
letztere ais Zeugnisse der Verbindung Polens mit der Civilisation des iibrigen 
Europa — in kiirzester Fassung und nur mit Angabe der Anfangsworte des Titels 
verzeichnet enthalt, wogegen sich in der zweiten Abtheilung in alphabetischer 
Reihenfolge und etwas ausfuhrlicherer Fassung alle diejenigen Werke aufgefuhrt 
finden, die »noch jetzt in verschiedenen grosstentheils Polńischen und dem Verf. 
bekannten Bibliotheken vorhanden sind.« Die Zahl der der ersten Abtheilung 
angehorigen Werke belauft sich von den c. 10,000, auf welche Hóhe der Verf. 
die aus dem XV. und XVI. Jahrhunderte stammenden Drucke veranschlagen zu 
durfen glaubt, auf c. 7200, sowie die der zweiten Abtheilung auf 4500. Geben das Vorbereitungs\verk sowohl ais die bereits erschienenen Theile 
der Polnischen Bibliographie des XIX. Jahrhunderts beredtes Zeugniss von dem 
ernsten und keine Miihe scheuenden Eifer, mit dem Estreicher sein Unternehmen, 
die gesammte Polnische Litteratur von der altesten Zeit bis auf die Gegenwart 
bibliographisch zu verzeichnen, unablassig zu fórdern sucht, so darf man, wie 
schon gesagt , wohl keinen Zweifel daran hegen , dass es ihm auch gelingen werde, 
das Unternehmen zu einem glucklichen Abschlusse zu bringen — wennschon 
keineswegs zu iibersehen ist, dass noch ein recht tuchtiges Stuck Arbeit dabei 
zu thun iibrig bleibt. Denn wenn aueh die Berechnung des Bischofs Joseph An- 
dreas Załuski (f 1774), des fruheren Besitzers einer im Fache der Polnischen 
Litteratur ganz ausgezeichneten (spater nach St. Petersburg weggefiihrten) Biblio- 
thek und zugleich des griindlichsten Kenners dieser Litteratur, der den damaligen 
Gesammtbestand der Polnischen Werke auf c. 100,000 geschatzt hat, ais etwas 
zu hoch auszusehen ware, so diirfte doch, da nach des Verf.'s Dafiirhalten in- 
zwischen noch c. 60,000 hinzugekommen sein mógen , die gegenwartige Gesammt- 
summe der Polnischen Drucke, selbst nach Abzug der ais unwiederruflich ver- 
loren gegangen anzusehenden Stiicke, auf c. 120,000 Nummern zu veranschlagen 
sein, von denen die beiden ersten Jahrhunderte, das XV. u. XVI., 10,000, die 
beiden folgenden , das XVII. u. XVIII. , 60,000 und das gegenwartige XIX. Jahr- 
hundert 50,000 in Anspruch nehmen wiirden. Furwahr eine hohe Ziffer des Ma- 
teriales, zu dessen Bewaltigung durch einen Einzigen eine ganz besondere Ar- 
beitskraft erforderlich ist , dereń sich wohl nicht Viele ruhmen kónnen , von wel- 
cher aber Estreicher ausreichende Beweise gegeben hat. Im Jatare 1876. Mit diesem 4 Hefte ist der III. Band abgeschlossen , der iiber 10,000 Nr. 

Drucke aus den Buchstaben L bis Q enhalt. Noch sind zwei Bandę iibrig, nach 

dereń Vollendung dann das Verzeichniss der gesammten Litteratur des XIX. Jhrhdts 

fertig vorliegt, u. unverziiglich zur Verzeichnung der Litteratur vom XV. bis mit 

XVIII. Jhrhdte verschritten werden soli. Man ist dem Herausg. die wiederholte 

ofTentliche Anerkennung schuldig , dass er mit einem ganz aussergewohnlich gros- 

sen u. ausdauernden Fleisse u. Eifer, unbehindert von seinen anderen Geschaften, 

das Unternehmen verfolgt , die gesammte Litteratur seiner Nation zur Anschauung 

zu bringen. 

»-<-•►-• 

Im Jahre 1877. 
I. 

Basch schreitet das vorl. Werk seiner Vollendung entgegen ; das neu er- 
schienene Heft enhillt ziemlich den ganzen Buchstaben R. u. es ist bei dem Ei- IX 

fer und aussergewohnlichen Fleisse, den der Herausg. — wie schon wiederholt 
anerkannt — auf die Bearbeitung seines Werkes verwendet, zu erwarten, dass 
dasselbe bald zum Schlusse gelangen wird. Es wird dann mit dem Werke zu 
dem in Aussicht genommenen grossartigen Aufbau eines Universal-Biicherlexikons 
ein tiichtiges Werkstuck geboten sein. 

II. 

Es ist noch nicht viel mehr ais ein Vierteljahr, seit der Herausg. das 
erste Heft des Schlussbandes seines grossen Werkes veronentlicht hatte, u. schon 
ist er wieder im Stande gewesen, ein zweites ziemlich starkes Heft nachfolgen 
zu lassen; dasselbe umfasst in alphabetischer Reihenfolge die Werke von Rzeź 
an bis Śpiewak. Ich kann hier nur Das widerholen, was ich in BetrefT dieses 
Werkes schon ofters vor der Lesern ruhmlich anerkannt habe, dass der Verf. 
bei der Bearbeitung des Werkes einen ebenso ausserordentlichen u. ausdauernden 
Fleiss wie grosse Sachkenntniss gezeigt hat , und mit jedem neuen Hefte bewahrt. 

III. 

Wieder ein tuchtiger Schritt vorwarts nach dem nunmehr nahen Ziele 
der Vollendung eines Werkes, welches in der Reihe der National-Bibliographien 
eine vorzugliche u. geachtete Stelle einnehmen wird. Es diirfte den Lesern des 
Anz.'s gegeniiber fast uberflussig erscheinen, immer u. immer wieder den Aus- 
druck der dem Fleisse u. der Sachkenntniss des Verf.'s zu zollenden besonderen 
Anerkennung zu wiederholen: es fordert indessen jedes neue Heft von neuem 
dazu auf. Auf etwas, was moglicher Weise seither bei der Anzeige der einzel- 
nen Hefte noch nicht mit hervorgehoben worden ist , will ich hier noch mit auf- 
merksam machen, auf die Accuratesse namlich, mit welcher man die Titel der 
in fremden Sprachen verfassten Werke — z. B. die Titel Deutscher Werke, die 
man in fremdlandischen Bibliographien nur zu oft gemisshandelt sieht — in der 
Estreicherschen Bibliographie wiedergegeben findet. Das vorl. neue Heft umfasst 
die Werke von » Śpiewka « bis » Taksy. < Im Jahre 1878. 
I. 

Mit dem vorl. , die Artikel »Taktik-Spiel« bis zum Schlusse des Buch- 
staben U enthaltenden Hefte ist der IV. Band abgeschlossen, u. das ganze Werk 
nahe an seinem Ziele. Die Polnische Nation mag dann dem Verf. ihre beson- 
dere Anerkennung zollen — ihm, der durch seinen beharrlichen Fleiss ein so 
schones Denkzeichen des Reichthums der Polnischen Litteratur errichtet hat. 

II II. 

Mit der ihra eigenen Raschheit eilt der Verf. dem Schlusse des vorl. Wer- 
kes entgegen; die neue Lief. enthalt die Artikel aus dem Buchstaben W. bis zu 
Woronicz. Lange wird es somit nicht mehr dauern, und das Werk, ein stattli- 
ches Denkzeichen des Reichthums der Polnischen Litteratur, ist beendigt. Noch 
im Laufe des J. 1879 beabsichtigt dann der Verf. den Druck seiner Bibliographie 
der Polnischen Litteratur aus dem XV. bis mit XVIII. Jhrhdt. beginnen zu lassen, 
wozu er das umfangliche Materiał nahezu fertig vorbereitet hat. Der Verf. sichert 
durch seine Werke der Polnischen Nation wenigstens auf dem litterarischen 
Gebiete die ihr gebiihrende Machtstellung , die sie auf staatlichem Gebiete nicht 
mehr besitzt. Im Jahre 1881. 

Bibliografia T. IV. Mit jedem neuen Hefte erhalt man neue Veranlas- 
sung, dem Herausg. in Bezug auf seinen dem Werke zugewendeten Fleiss und 
die darin iiberall sichtbare Sorgfalt in der Bearbeiturig die vollste Anerkennung 
auszusprechen. Die Polnische Litteratur darf sich Gliick wiinschen , in dem He- 
rausg. einen ebenso tuchtigen und unterrichteten , wie eifrigen Bibliographen ge- 
funden zu haben. (N. 995). Im Jahre 1882. Mit dem VII. Bd. ist das treffliche Werk , das eine sehr wesentliche Be- 
reichung der Bibliographie mit aller Anerkennung bezeichnet werden darf, und 
auf welches die Polnische Nation stolz sein kann, abgeschlossen. (N. 924). Im Jahre 1883. VIII. Band. Gewiss haben gar Viele- nicht den grossen Umfang der Pol- 
nischen Litteratur gekannt, wie er ihnen nunmehr aus dem Es-schen trefflichen 
Werke zur Kenntniss kommt. — Damit (mit dem B. IX. u. X.) wiirde der I. 
Theil der ganzen Arbeit zum Abschluss gebracht sein , um in einem II. Theil zur 
bibliogr. Beschreibung der Werke verschritten werden kónnen , wozu dem fleissi- 
gen Verf. Kraft und Gesundheit von Herzen zu wiinschen ist. (N. 882). 1700. 1700. 

A damo vi u s Chrysost. X. Pabnlum animae 
Christianae seu meditationes perfectionis 
vitae a Bart. Sotarevio datae. Częstocho- 
viae. 

— Ob. rok 1701. 
Aleś ob., Krasiński. 

(Alexy Święty.). Życie krótko zebrane Ś. 
Alexe£o Rzymianina, tegoż Officium. Kra- 
ków, N. A. Schedel. 

— Compendium vitae S. Alexii Confess. 
Lublini. (1699). 

A Hart Lud w. Nic. Upricktige Relation om 
Ryssiskes Czaren, ochFórbistringtil IConun- 
gen i Pohlen. 

— Schreiben nnd Relation von der russischen 
Verwirrung an den Kon. v. Pohlen ans sei- 
nein Arrest in Nawa. Stockholm. 

Alvarez. Deinstitutione graramatica. Calissii, 

S. J. 
Ambona ducha św. Ob. Morawski Jan. 
A nagram ma tum ex angelica salutatione 

Ave Maria Chilias I. II III Mariae conse- 

crata. 
Anecdotes de Pologne. ob. D' Allayrac. 
Annus gratiae (S. Thomas d' Aquino) Varsa- 

viae. 
Antoniego Św. Ogród na zbawienie dusz 

posiany kwiatami. Krak 
A n saldo ob. Zielopolski. 
Apollin Warszawski ob. Wiązkiewiez. 
Apologia der Augspurgisctien Confession. 

Dantzig. 
(Augustinus Aurelius.). Novus Prometheus 

orbis D. Augustinus sub auspic. Pet. Kczew- 

ski. Mariaeburgi. 

— Vota solemnia in prima fidei professione 
a D. Aurelio Augustino novo miraento 
proposita. S. loco. 

August II Jhro Kon May. von Pulen Salve- 
Guarde von Einwohner Lieffland. Bresslau, 
Georg Seydel. 

— Quum Sereniss. Aug. II post recuperata 
castella in Varsaviam IX Nov. reversus. 

Bas san i Ant. Viaggio di M. Casimira. Ro- 

mae, Barberini. 
Bassaeus Joan. Enehiridion piarum medi- 

tationum. Gedani, Waesberg. 
Beaujeu. Memoires du Chevalier-contenant 

ses voyages en Pologne. Amsterdam, Ant. 

Schelte. ob. D ' Alerac. 
Becker Herm. Livonia in sacris suis consi- 

-derata. Vitemberg. 

— Livonia Livonorum veterum naturam ex- 
ponet. Yitemberg. 

— Livoniain nonuull.ritibus proposita. yitem- 
berg. 

— Livonia certis propositionibus compreh. 
Vitemberg. 

Behm Gotfr. Exercitatio philologica de mu- 
liere Bethaniae, praesidio M. Jasehkii Thoru- 
nensis. Lipsiae. 

Behr Christ. Gedanensium controversiarum 
iu Plinii II pauegyricum. Gedani. Berengani Nic. Der neuerrofn. Pforte oder 
Historischer Bericht der tiirk. Monarchie, 
Kriege in Hungarn, Polon, Moscau. Auspurg. 

Bericht des Sieges welche Kon. zu Schweden 
gesegnet. Alt Stettin. 

Beriittelse om Seger 20 Nov. emst Narwa 
28 Nov. 

— Sannfardig om the Riska Fangars wid 
Narwa Tropheer. Stockholm. 

B e w i j s s buru osanna ock orimliga, In fali uti 

Liffland. Stockholm. 
Bielecki Mart. Panegyricus Sfan. Dąbski 

in primo cathedrae aditu. Cracov. 
Bizardiere. An histor. of divisions Poland. 

London. 

— Histoire de la scission en Pologne. Paris. 
JombiTt. 

— Toż. Amsterd. Dam me. 

— Historio van de Scheuringe of Poland. 
Amsterd. Darnino. 

Boehm Mart. Dissertatio qua ostenditur 
Borussos cxpeditionem extra lines suos non 
es8e(Jn.,Joni9eh.MelethoinataIIIlI.).Thorun. 

Boratini X. Karol. Latinitas selecta. Vars. 
Pijar. 

Breynius Joan. Fil. Dissertatio de radice 

gin-sing. Lejda. 
Bref (Ett) son en Piilsk Adelssmann hwilken 

lir konungen. Dresden i 9. Martii. 
Buekky j. Kryś. Gedan. Disputatio de 

medicina stereoraria. Trajecti. 
B u s a e u s J. Enehiridion piarum meditationum. 

Gedani, Waesberg. 
Cal ix mortis ebrietate fam oso Antiocho ad 

theatrales ignes. Brunsb. S. J. 
Carafa de Belvederio. Cracov. separationis 

thori pro Gherado Thomas contra Reginam 

Scroderiam. Romae, Cara. Ap. 
Celejowicz Mat. Paul. Plenilunium aureo 

virtutum Mart. Sciboris Chełmski. Cracov. 

Univers. 
Ceypler Kaz. Jan. Splendor prześw. Domu 

Mich. Sierakowskiego i Maryanny Radoliń- 

skiój przy hymeneusza akcie rytmem opi- 
sany. 
Chavagnac Gasp. Memoires. (Mariage de 

Vladis. IV. L'election du Roi Michel.). 

Amsterdam, Malherbe. 
(Chełmski Marc.) Opisanie pogrzebu M. S. 

Chełmskiego Obożn. Pułkown. 

— Ob. Celejowicz. 

Cicero Marcus Tul. Pro A. Licinio Archia 

oratio. Crac. Univ. 
Cisieński Piotr. Sagitta redux in coelum, 

Andr. Abrek, lugubri stylo notata. Zamość, 

Univ. 
Claudia n Klaud. Troista historya. to jest 

Prozerpina, Faeton, Achilles (i J. B. Marini) 

tł. A. Ustrzycki. Krak. Fr. Cezary. 
Colonia D. (De). De arte rhetorica. Vilnae. 
Connor Bern. Beschreibiing des Konigr. 

Polen und Grosherz. Lith. Leipzik. Fritel. 
Convivabonae mentis Thomas dux,Nicolao 

J. Tarło, in scenam datus. 
C o r n e 1 i u 8 Nepos. Dares Phrygius . ob. Nepos. 1700. Córo na capitis ex auro optirao virtutum 

elaborata Const. Zieliński Archiep. Varsav. 

Pijar. 
Crelliii8 Sam. Cogitationum novarum comp. 

Amstelod. Aspidius. 
(Czacka K.) Żal uwagi pełen nad zabranym 

od śmierci mężem Katarzyny z Zachorow- 

skich Czackiej obowiązanym rymem Soc. 

Jesu. Lwów, S. J. 
(Dębski Stan.). Munus et dolor saeculorum 

S. Dębski indulgentia concessus. Cracov. N. 

Schedel. 

— Processus per S. Dębski Episc. editus. 
D' Alerac. Les anecdotes de Pologne. Paris. 

— Polisch manuscripts or the secret history 
of Joh. Sobieski. London, H. Rhodes. 

— Gebeim Schriften van Polen of sekretę 
memorien van de regeringe van Joan. 
Sobieski. V. I. H. Gravenhage. 

— Obacz Beaujeu. 

Dar es Phrygius. De bello trojano. Leopoli, S. 

Jesu. 
Daszczyński Stan. Manipulus sacer' virtu- 

tum Mart. Winkler. Cracov. Schedel. 
Dębiński Woje. Phylomela devota canens 

mysteria Rosarii B. V. M. 
De ci sio R. Rom. Pro Cas. Ruszowski. ad 

Cantor Cath. Grac. contra Joan. Chris. 

Bidziński. Roma (circa 1700). 

— coram Ansaldo. Pro A. Zielopolski c. Pet. 
St. Orłowski ratione Żelazowska. Romae. 
Cam. ap. 

DeclarationJ. K. M. von Schweden gegen 
polnisch. Einfall in Lieffland. 

Deductio solida Joh. Reinch. Patkul contra 
calumnias persecutorum. 

(Donhoff Nic. Fr.). Tullius orbi et Poloniae 
redditus in Dónnhoffiorum domo ab rheto- 
ribus Colleg. Varsav. Sch. P. 

Depozyt łaski i miłości boskiej Jan Chrzciciel 
pod imieniem Jana Polnarowskiego tragicz- 
ne rozmowę prezentowany. Kraków. 

Diesseldorf J. G. De perditis in alea. 
Gedani. 

Drews Jan. Breviarium asceticum dedic. Ge- 
org. Wolff. Brunsberg, S. J. 

Drużbicki Kasp. Dyscypliny duszne to jest 
rozmaite sposoby kazania (z de la Valliere 
i Piotra de Compis novis.). Kraków. Schedel. 

Dubium Chronologicum de seculi XVIII 
exordiis. Thorunii. 

(Dubrawski P. K.). Coelum meritorum ob. 
Więzkiewicz. 

Dunin Piotr Kazania pogrzebowe dedyk. 
Karol. Radziwiłłowi. Warszawa. 

— Strzały tryumfalne w pamięć Franc. i Leona 
Sapiechów ded. Annie zKopciówSapieżynej. 
Warszawa. Pijar. 

Dup pa Bryan. Tractat von Gebet. Dantzig. 
Dymitr Samozwaniec ob. Rijsbeschrijvinge. 
Dziennik albo Sposób nabożeństwa. 
(E 1 b 1 ę g.). Kurtzer Bericht warum Churf. V. 

Brandenburg Einnehmung der Elbing nicht 

yermeiden konne. Epistoła nobilis poloni in Saxonia ad ami- 

cum in Cracovia. Porów. Bref. 
Ex amen causarum quas dux Fleraming in 

Livoniam irruptioni praetexere voluit. 
Fidetowicz Mart. Fama Vocalishonore palu- 

data Hieron. Cassanata, Cracoviae. Univers. 

— Questio logica de relatione proposita. Cra- 
cov. Univers. 

Forck Filip. Dzień krzyża męki Jezusowej, 
to jest pieśń o umęczeniu. Toruń, Fil. Forck. 

Fredro And. Max. Monita politico moralia 
et Icon ingeniorum. Vesaliae et Amstelodami. 

Frydry chowicz Dom. Sacrosanctura trini- 
tatis mysterium ex Pet. de Godoy collectum. 
Craeov. Schedel. 

Funcken G. Ewangelisches Jubel Jahr. 
Dantzig. 

Gleditsch Ludwik. Geschichts Calender 
curieuser. Stetin, Pluiner. 

Glosemeyer Joh. Disput. de oceultis ąuali- 
tatibus. Gedani. 

Gniewiński Woje. Ant. Porta ad templum 
honoris candidatis extructa. Crac. Univers. 

Gołębiowski Jan Chryz. Nawrócenie Lute- 
ranina na wiarę katolickę. 

— Potwarzy, kalumnye i fałsze heretyków. Po- 
znań. 

Gottschling Gas. Gnaden-Kron bey Leich 
Bestattung M. El. Niebelschiitz. Schlichtings- 
heim. Wild. 

Grymosz Marc. Bogum. Anyelskie pozdro- 
wienie albo Zdrowaś Marya. Lublin. 

Hadziewicz Krz. Grzeg. Dzieło zbawienne, 
epigr. o Męce Pań -ki ej. Lwów. 

Hacki Ant. Mich. Sermonum asceticorum 
liber IV. 01iva, Monast. 

Hahn Lewin Fryd. J. N. J. Curoniam fatis 
saepissime sinistris pressam factis praeclaris 
ad publicam Cathedram deferre, praes. Mart. 
Bóhm. Toruń. 

H ar lig a (Ofwermattan) och Seger ofwer for 
Staden Narewa 20 Nov. 

Hartnacciu8 Dan. Kurzer Entwurt Lieffland 
Geschichte. Hamburg. 

Herdę n Jacob. Die gepriesene Tugend auf 
Schaubiihne durch Studirende. Thorn. Raths 
dr. 

— Die gekrónte Bestandigkeit Carimond und 
Marinette, durch Studierende. Thorn. Raths 
dr. 

— Heide oder Verdeutschung Ovidius Thorn. 
Stadt Druck. 

Hermelinus Olaus. Grundeligt Bewijss huru 
osarona och arglistiga Infall uti Lifland. 

— Discussio criminationum ąuibus reus est 
Moscorum Czarus. Holmiae. 

— Examen causarnm quas copiarum Sax. Dux. 
improvisae in Livoniam divulgare voluit. 

— Untersuchung der Ursachen mit welchen 
von dem General der Sachs. Truppen sei 
Einfall in Lieffland beschonigt. 

— Veritas a calumniis vindicata sive ex parte 
Sueciae responsum quo nefandae artis regis 
Poloniae bellum inficere. 

— Die von Lasterungen gerettete Wahrheit 
oder Antwort von Seiten Schweden. 1700. Hintz Jan. Dissertatio ex historia prussica. 

Borussos ad expeditionem extra fines suos 

non esse adstrictos. Praeside M. Bohra. 

Toruń. ob. Bóhm. 
— Continuatio dissertationis qua ostenditur 

Borussos. Toruń. 
Hippolitus a S. M. ob. Janowski. 
Horae diurnae patrouorum reg. Poloniae. 

Venetiis. 
Hurt er Melch. Dialithi Christophili Cbres- 

modia parabolico prophct. de Fausti Socini 

exitu. Oxoniae. 
Jagieliński Waleryan od od Św. Hiero- 
nima. Abrys serca X. Jana Małachowskiego. 

Bisk. Annie Konst. Małachowskiej oddany. 

B. w. m. (Kraków.). 
Jabłonowski Jan Stan. Zabawa zbawienna 

albo żywot zbawienny Jez. Chryst. ded. 

Joan. Jabłonowskiej, wydał Filip Perkowicz. 

Lwów. 
Janowski Hippolit a S. Maria de Gr. Annus 

gratiae Thom. Aąuinas et Jac. Mitkiewicz 

ad annos vitae numeratus. Varsav. Pijar. 
Januszowski F. Ohm. X. — Sanctisss. 

Trinitati triclinio. Crac. 
Immortalitas ob. Krasiński St. 
Informacya o prowincyi Inflantskiej z oka- 

zyi imprezy na wojnę. B. w. r. 
Informatio cur electoris Bandenb. militis 

intromissionem Civitas Elbingensis evitare 

non potuerit. 
Innocentius Xn Confirmatio, innovatio et 

extensio constitutionis Alexandri VII. Vars. 

Pijar. 
Jordan Klaud. Zeer gedenkwaardige Reis 

bechrijvinge door Vrankrijk, en Moscovien, 

Pol. Leiden. 
Jutrzenka na pociechę narodowi ludzkiemu 

Marya, grana od arcybrac. Virg. Mar. ded. 

Buchmagistr. Źupp Wielickich. 
Kalendarz ob. Słowakowicz, Tuater. 
Karlsburg Mich. Meditatio sacra super verba 

Christi. Thom et Dantzig. 
Kinderlehr (Haberbergische). Danzig. 
Klose Fried. Wilch. Ais Joh. F. Ortlob zu 

seinem Grabę begleitet Wurde. Leipzig, 

Jm. Tietze. 
Kołbieczyński Theophanes. Philosophia 

ovacularis per theses, praeside J. Henrich- 

son. Brunsberg. S. J. 
Kopia listu pewnego senatora z obozu pod 

Jungferhoffen do drugiego senatora. 
Korona niebieska. Kraków. 
Korona z Sapieżyńskich obacz: Wiąz- 

kiewicz. 
Kostyński Jan X. Wieczny infamis respekt 

na trybunale kazaniem przedrukowany. 

Warsz. Pijar. 
Kotwitz Balt. Abrach. Elisabetae Reg. Pol. 

Schema genealog, praeside Georg. Wendio. 

Thorun. 
(Krasiński St. B.) Aleś Krasinius bonis 

avibus evolans: ad Stan. Bonif. Krasiński 

ex Colleg. Sch. Piar. penna poetica. Crac. 

Franc. Cezary. Kreyda Floryan a S. Hieronymo. Immorta- 
litas Krasinsciana in symboli co annulo Stan. 
B. Krasiński. Vars. Pijar. 

Kreitz Kar. Odpowiedź na pytanie, gdzie to 
napisano : Katolicka prawdziwa, dyssydencka 
fałszywa. Wilno. S. J. 

K r o b s k i Franc. Marę rubrata Fr. Flor. Bie- 
niecki. Zamość. Univers. 

Kriitf er And. Resolutio Canonico-theologica 
dubioruin circa indulgentiarum. Vilno. S. J. 

Kubalewicz Kaz. Questio astronomica de 
ecclipsi solis sub M. Psojecki. Crac. Cezary. 

— Kalendarz na r. 1700 Krak. Cezary. 
Kuuk Paw. J. Majestas laureatae Palladis 

Stan. Joan Wyżycki a Franc. Grabowicz. 
Zamość, Univers. 

— Veritas ab antiąuo eversa Alex. Mich. 
Łaszcz ex voto Univers. Zamość, Univ. 

Kwiatkiewicz Jan X. Nowiny duchowne 
to jest skarbów zakonnych odnów. Zarazem 
Rekollekcye, dedyk. Konst. Wapowskiemu. 
Krak. Schedel. 

Kwiatkowski Marian, a S. Venantio. Candor 
Wąsoviciorum domus, Maximil. Wąsowicz. 
Cracov. N. Al. Schedel. 

La Bizardiere ob. Bizardiere. 

Lachermandt Mart. Capitolium immor- 
talitatis Ossolińscianae super laureata capita 
Casimiro Ossoliński praeside Chris. Eyna- 
rowicz. Vars. Soc. Jesu. 

(Łącka T.) Śmiertelne cienie od herbownego 
drzewa Teresy z Dąbskich Łąckiej, dedyk. 
Janowi Łąckiemu. Poznań, S. J. 

Lang Nicol. Waapenbuch d. Obrigkeit in 
Danzig 1693-1700. 

Lang en Major. Copey des Envoye J. K. M. 
v. Polen aus Gefangniss in Narwa. 

Leib Joseph. Trismegistus polono — philo- 
sophicus sive senator legatus, miles polonus 
ominą, decora fata, dedic. Franc. Sig. Go- 
łecki. 

Livonica oder einiger zu mehr. Erlaute- 
rungen der in Lieflfland entstn. Unruhe dien- 
lichen Stiicke. Fascic. I — X Zarazem: 
Veritas a calumniis vindicata. Examen cau- 
sarum quas copiarum Saxon. uti vocantur. 
Animadversio Joh. R. Patkuli. Cento satinicus. 

— obacz Polus T. 

Lubomirski Stan. Heracl. Consultationes 
XXV. sive de yanitate conciliorum liber 1. 
(contra August. H) Vars. Pijar. 

— Toż Vars et Lipsiae, Gleditsch. 

— Toż Vars. Piar. Bez w. r. (lecz około 1700 
edycyi trzy.) 

— Votum na senat. cons. miane w Warszawie 
28 Maii. 

Liischner Ern. Anmerkungen der Ursachen 
der Hollsteinischen Unruhe. Danzig. 

Ł u żeński Piotr. Stan. Quaestio metaphy- 
sica praecisionibus entis sub regim M. Pso- 
jecki. Crac. Univ. 

Majestas laureatae Palladis in Stan. Joani 
Wyżycki. 

Malicki Bart. Kaz. Klucz do języka francuz- 
kiego to j. Grammatyka szczodrob. Hel. 
Wikt. Morsztynowej wydana. Krak. Schedel. 1700. Manifest iiber die Gerechte Rettung Rechts 
an Seiten des Kón. von Polen wider Schweden. 

Mann i Jan. Czworo , zdania filozofii chrześ- 
ciańs.rythmem Stef. Żuchowskiego. Kraków. 

Manuscripts (Polish.). ob. D' Alerac. 

Marczewski Mich. X. Relacya albo opi- 
sanie introdukcji SS. Męczenników w Tar- 
nowcu przez Piotr St. Orłowskiego. 

M a r e k ab Aviano Kapucyn. Sprosność grzechu 
śmiertelnego, z włosk. Krak. Schedel. 

Marian us a S. Venant. ob. Kwiatkowski. 

Michałkowski A. Stefan. Conclusiones ex 
Aristotelis Logica. Crac. Univers 

Misi er Joh. Nic. Disput. de principio theo- 
logiae. Thorun. 

Missae pro defunctis. Posnan. S. J. 

Młodzianowski T. X, Akty przygotowania 
się na śmierć. Poznań, S. J. 

Morawski Jan X. Ambona Ducha Św. do 
serca mówiącego albo ćwiczenia duchowne 
na wzór Św. Ignacego. Poznań, S. J. 

— Toż. Część H p. t. Namowy Ducha św. 
czyli Lekcye. Poznań, S. J. 

Mowa JW. Wdy Sieradzkiego, ob. Pienią- 
żek J. 

Munus et dolor seculorum Stan. Dąbski 
Episc. comploratus. Cracov. N. Al. Schedel. 

Nawrócenie luteranina z okazyi odpowie- 
dzi na list pastora, ob. Gołębiowski. 

Nepos Cornelius. Dares Phrygius poetaruin. 
Leopoli, S. J. 

Neukirch Joh. Fr. Klag-Gedanken ais Dav. 
Got. Arnhold Pastor zu Bojanowo dieses 
Zeitliche verwechselte. Oels, H. Bocks- 
hammer. 

(Niebelschiitz) Nach geendigten Cereino- 
nien Mar. Elis. v. Niebelschiitzin, Dank- 
Compliment. Schlichtingowo, J. Ch. Wild, ob. 
Gottscbling. 

Nitsche El. Gotf. Lesznensis. De calculo re- 
num. Lugduni. 

Odpowiedź na pytanie, ob. Kreitz Kar. 

O dymał s ki Stan. Annuntiatio triumphalis 
ad Sacerdot. ascensus Joan. Ant. Skalski. 
Crac. Acad. 

— Wizerunek Męki Pańskiej, scenami w koś- 
ciele Wielickim reprezent. imieniowi Jana 
Paw. Lubienieckiego. 

Olkieuiki ob. Postanowienie. 
Opaleński Łuk. De offlciis libri 3. dedic. 

Steph. Teliszewicz. Augustae Vindel. Utz- 

schneider. 
Orłowski P. Stan. Relacya ob. Marczewski. 
Or miński T.F. Kalendarz na r. 1701 Zamość, 

Akadem. 
(Ortlob). Letzteres Andenken Joh. Fr. Ort- 

lop. der Medicin, beruhmsten Doctori Jhr. 

Kon. M. in Polen; der polnischen Nation 

Seniori. Leipzig. Jmm. Tietz. 

— Den Tod J. Pr. Ortlobs beklagt die pol- 
nische Nation. Leipzig, Joh. George. 

— Ad exequia8 Ortlobi Archiatri R. Polon. 
Lipsiae, Titius. 

— Ais J. F. Ortlob d. 12. Decemb. auffgelóset 
Leipzig, Zschau. rtlob Joh. Chr. Den mit iiblen Zeichen an 

die Grufft Bruders. Leipzig, Gozen. 
Owaniszewicz Krzyszt. Auxenty. Palmaris 

fructus epigrammatibus studiosae juveututis 

Zamość, (polon. et. lat.). 
Pabud (Konig. May.) att Konnngen i Pohlen, 

hans anhangs. Stockholm, Wankif. 
Paraenesis ad Reipub. procires de usur- 

pato Regis Borussiae titulo. 
Patent nach der Schlacht bey Narwa wegen 

der Nothwendigkeit der Lebensmittel. Riga.  
Pater Paul Die verfallenen Berge, Joh. und 

C. Rechenbergere. Thorn, Raths Druckerey. 
Pater P. et Jacob Herden. Die Jungę Tugend 

ais Chris. Schliemannin verschieden. Thorn, 

Raths Dr. 
(Patkul) DerLiefland. Ritterschaft iiber Joh. 

R. Patkuls vorfahren. Declarationes. (dwie 

edycye). 
Paulin od św. Andrzeja ob. Wiązkiewicz. 
Paulo Batt. Mane diei philosophici VI. can- 

didatis illustratum. Crac. Univers. 
Pawłowski Dan. X. Wierna życia Kasp. 

Drużbickiego relacya, z łacińsk. (pod. do 

druku Anna Zamoyska). Zamość, Akad. 
Philadelphia (Sacra) virtutis inter Rost- 

kovianae soleae decora. Varsav. Soc. J. 
Phylomela devota obacz: Dębiński W. 
Pieniążek Jan. Mowa in Senat. Consil. 26 

Maii w Warszawie. 
P ierel lio Giuniano. Vienna difesa, poema 

eroico. Parma, Alb. Pazzoni. 
Piotrowski Łuk. Grammaticarum instit. lib. 

IV Cracov. Univ. 
Piskorski Seb. Arbor vitae crux Salvatoris 

celebrioribus per regn. Poloniae schema- 

tismis ded. Gasp. Cieński. Crac. Schedel. 
Pobudka ob. Sacewicz. 
Pochwała ewangelików dzisiejszych, Lutrów 

i Kalwinów, na uwagę podana. 
P o d g u r s k i Joan. Sam. Apertio portae sanctae 

Georgio Januszowie. Crac. Univers. 

— Cognitio matutina qua Mart. Winkler per- 
solveretur. Cracov. Univers. 

Panegyricus nomini Stan. Szembek. Episc. 

Crac. Univers. 
Polen in 32 Tabellen. Provinc. Poloniae 

descriptio. Augsburg, Koppmeyer. 
P o 1 n a r o w 8 k i Jan. obacz Depozyt łask. 
Polus Thom. Das mit Unfug. angefochtene 

LiefFlaud. 

— Livonia summa injuria impetita vel as- 
serta in jurę, declaratio de hostili impres- 
sione in Livoniam. 

— LWonia perfide cruentata sive de hostili 
copiarumi Saxonicarum in Livoniam irrup- 
tione. (dwie edycye). 

(Pominę rn) Geschichts-Calender von und 

hinter Pommern von 1600 bis 1699 Stettin. 
Popiel Wtóry za stryjobójstwo od myszy 

zjedzony, wystawiony Mik. Radziwiłłowi w 

Nieświeżu. 
Porta ad germanam linguani seu gramma- 

tica. Brunsb. S. J. 
Postanowienie generalne Stenów. W. X. 

L. na zjeździe pod Olkienikami. Wilno. S. J. 1700 Praetorius Efr. Geistliche Seelen-Taube in 
fiinf Predigkn. Leipzig. 

Processus pro anima S. Pontificis defuncti 
et felici successu electionis futuri. 

(Prognosticon) Das in Unruhe ruhige Staats- 
Prognosticon, enthaltend was in Europa zu 
hoffen haben ais Polen, Schweden. Freyburg. 

Prometheus (Novus) orbis Christiani seu 
D. Aurelius Augustinns mundum reformans 
sub auspiciis Pet. Kczewski. Varsav. 

Prowan Abrach. Żona wyćwiczona. Złote 
jarzmo małżeńskie, powtórnie od Jana Kar. 
Dachnowskiego światu okazana. B. w. m. i r. 
Kraków. 

Puschmann Laur Pennit. Memorialis Gedach- 
niss dem G. G. Goldammer. Lissa, Bukk. 

Relacya albo opisanie introd. ob. Marczew- 
ski. 

— wyjazdu Jego Kr. Mci. z Warszawy i co 
się działo. 

— Wierna życia ob. Pawłowski. 

— audyencyi u Ces. tureckiego Wojewody 
Łęczyckiego die 21 Mai. 

— wjazdu do Stambułu i audyencyi u We- 
zyra Wojew. Łęczyckiego. 

Relatiohistorica'de S. Felicissima inecclesia 

Tarnoviensi. 
Rei a ti on utforlig och opartijck om Kougl. 

Sv  Unske och Polniske Anneen: 

— Ausfiihrliche v. d. was zwischen Schwed 
und polnischen Armeen passiret. 

— aus Feldlager bey Riga. 
Remonstracya przeciwna od patiyoty, 

naprzeciw informacyey o prowincyey Jnflan- 

dach, z okazyi wojny Szwedzkiej. 
Rettung (Die Gerechte) Seiner Rechtens 

von SeitenKon. von Pohlenwider Schweden. 
Responsoria eąuitis Poloni in Suecia ad 

amicum in Polonia Holmiae 3 Mai. 

— Ob. Epistoła. 
Rijsteschrijwinge door Vrankrijk en 

Moscovieu. in d. Jare 1693, 1694, 1695, 1696. 
Leiden. 
Rit u ale sacramentorum. Gedani, Stoli. 

— Toż Cracov. Univ. 

Rozmowa Kupiecka podczas ognia Jarosław- 
skiego. Toruń. 
Rubricclla dioecesis cracoviensis. 
Rudnik o wski Walenty. Altum Radzeviae 

navis. Theses theologicae de virtutejustitiae. 

Poznań. S. J. 
(Ruszowski) Congreg. Signat. justitiae pro 

Cas. Ruschowski contra Joan.Chr. Bidziński. 

S. a. Rotnae. 
R z 4 c z y ń s k i Gabr. X Gemuiae antiąuiorum 

Poetarum stemmatibus Polonorum accom- 

modatae ded. Stan. Wierusz Walknowski. 

Poznań, S. J. 
(Rzewuski St. M.) Aurora i n domo Solis, 

virtutibus inclyta Stan. Math. Rzewuski. 

ab Colleg. Chehncns. Zamość, Acad. 
Sacewicz Bened. X. Pobudka duchowna 

wszystkim gorliwym rozaryantom. (Wilno.). 

o. J. 

Salve-Guarde und Scbutz Brief alle Ein- 
wohncr Licffland. Breslau, G. Seydel. Sapieha M. Korona z laurów, ob. Wiąz- 

kiewicz. 
Sarnicki Jak. Woje. Laurus perennaturae 

gloriae Mart. Winkler. Crac. Cezary. 
Schlaff Joh. H. Ueber die Klage, Trost 

Zeilen J. F. Ortlob. Leipzig, Zschau. 
Schriften (Geheim.) Polen. ob. D' Alerac. 
S c h u 1 1 z Joh. Chrys. Felix seculorum Palladis 

Jagellonicae jubilaei per Mart. Bielecki. Crac. 

Schedę]. 
Schurtzfleisch Kon. Sam. Disputationes 

philologico philos. collectae. Pars. II Lipsiae. 
— Livonia. ob. Backer. 

ienkiewicz Pet. Plansus et planctus 

dioec. Cracov. memoriae St. Dębski. Crac. 

Schedel. 

karga P. Żywoty świętych T. I. ded. Ann. 

Bułakowskiej. Poznań, S. J. 
łowakowicz Jan. Ant. Templum grati- 

tudinis Dom. Lochmann. Crac. Schedel. 
łowakowicz Stan. Kalendarz. Krak. S 

s 
s 
s 

Sobieski Jan ob. D' Alerac. 
Sommer Casp. Das Sinnbild bei Beerdigung 

Mar. El. Niebelsehutz. Schlichtingsheim, J. 

Chr. Wild. 
Somolohion si jest piewnica. Lwów, Brac- 
two P. Maryi. 
Staats-Gescbichten von Riga und Lieffland. 

Auf von Kon. von Polen erweckte Unrube 

gerichter, Augspurg. 
Strykowski Wacł. Festus D. Ambiosii 

dies tutelaris Ambrosii Lipski. 
Suchocki Winc. Lapis angularis civitatis 

in ąuadro positae D. Joan. Cantius, dedic. 

Mart. Łaźniewski. Crac. Fr. Cezary. 
Suszyć ki Remigi. X. Świat górny Pieśni 

nabożnych Cz III. Krak. 
Szczaniecki Stef. Godziemba śmiertelny na 

ziemi cień na pogrzebie Teresy Anton, z 

Dabskich Łąckiej. Poznań, S. J. 
Szczuka Procancell. Regni. Oratiocxprobans 

Elbingensibus urbis deditionem : (in Lunig. 

Oratt). 
(Szembek St.). Regnum rosarum Illus. 

Stanislao Szembek cathedraeingressu. Oliwa, 

Monaster. 
Szumowicz Mich. Stanisł. Arbor in fer- 

tili ecclesiae solo B. Joan. Cantius. Crac. 

Univ. 
Taube Jau S. J. X. Vox lamentationis pas- 

torum to jest Lament żałosnych prałatów 

przez śmierć Tom. Bogorya Skotnickiego 

w kościele Chełmińskim dedyk. Janowi 

Gawrońskiemu. 
Tractatus retraditae P^lbingae (ratific. Drcs- 

dae 9 Januar.) (Drezno). 
T r i u m p h u s Amoris ex moriente non Codro 

Athenien. Rcge, scenico apparafu. 
Tvater Fr. Kalendarz. Krak. Cezary. 
Tyxinski Jos. Colossus ger.cris virtutum 

Petri Zagórski (et carm. Pet. Trzesiński). 

Crac. Univers. 
Untersuch u ng der Ursachen mit welchen 

von dem General der Siichsischcn Troup- 

pen Eiufall in Liefland aus Licht gegeben. 1700-1701. Untersuchung (Kurtze) ob und warum die 

reform, ewangel. Kirche in ihre Gemein- 

scbaft aufnehmen konne. 
Unterweisung (Christliche) der Bruder- 

schaft des H. Josephi. Brunsberg. S. J. 
Ustrzycki Ant. Winc. Troista historia tj. 

Prozerpina, Faeton, Achilles. Ed. II Kraków, 

Franc. Cezary. 
Vahlen Ern. Fried. Yendae Poloniae ducis 

fatum finale, Opponente Mich. Karssburg, 

Paulo Dobermann, Sim. Andr. Połczyn. 

Gedani Joh. Z. Stolle. 
Wahrmund Trauherz. Vollkommenste Regi- 

ments Yerfassung, der ganzen Welt. Dan- 

zig. 
Waleryanod Sw. Hieronima obacz Jagieliń- 
ski. 
Wąsowicz, ob. Kwiatkowski. 
Wegner Ged. De infinito Deo dissertatio. 

Gedani, Stoli. 
Wendius Georg. Elisabethae Reg. Polon. 

genealog. Thorn. 

— Jubel Gedanken wie in andern polnischen 
Provincien dann Gemeinde Thorn aut Schau- 
btihne errofnet. Thorn, Raths Druckerey. 

Yeritas a calumniis vindicata ob. Herme- 
linus. 

Wiązkiewicz Paulin od Św. Andrzeja. Ko- 
rona z Sapieżyrjskich i Wielopolskich laurów 
przy akcie weselnym Mich. Sapiehi i Teres- 
sie Wielopolskiej od Apollina Warszaw- 
skiego. Warszawa, Sch. Piar. 

— Coelum meritoruin in ecclesiam Paulo Cons 
Dubrawski. Varsav. 

Willenberg S. F. De jurę personarum 

Ducatus Oppoliensis. Francof. 
Widz Joan. Joseph. Unio Regni Sarmatia. 

Joan. Cantius conclusionibus Aristotelicis 

sub praesid. A. Jos. Dzielski. Crac. Univ. 
Vindiciae Justae et summa armorum jus- 

titia ex parte R. Poloniarum, violatorum 

pactorum 01ivensium. (edyc. dwie w 8 

i w 4.). 
Wizerunek (Miłosierny) litującego się Boga 

nad przestępnym człowiekiem wyrażony 

w Teokracie przez Akadem, grane. Wilno. 
Yorstius Henr. (Socinian.) Bilibra veritatis 

et rationis de verbo Dei Joh. Steph. Rit- 

tangelii. Freistadii. 
Vota Solennia D. Aurelio Augustino instau- 

rata novo miraculo conversionis ejus, pro- 

posita, auspiciis Cypr. Kreski. Varsav. 
Voyages historiąue de 1' Europę. Tome VIH 

me. Pologne. Amsterdam. 
Wychowski Alex. Decalagus. id est : decem 

dubia, inter capitulares S. Crucis proposita 

ac exhibita. 
Zabawa Chrześcijaiiska, albo żywot Jezusa 

epigrammatami wyrażony. Lwów. 
Załuski A. Chr. Kazanie na święto S. 

Ignacego w Reszlu miane Brunsberg. 

— Lob und Ehren-Rede von Jgn. Loyola 
iibers. von Ad. Joan. Rahdt. Brumsberg. 
S.J. 

— Senno post evacuationem a milite ex(raneo 
Elbingae d. 3 Februarii. Zawadzki Benedykt od św. Józefa. Kazania 
na niedziele doroczne Tom I. Wars. Piar. 

Zjazdu Województw i powiatów W. X. 
Lit. do Wilna na dzień 9 Novemb. propo- 
sitie (Wilno.). 

(Zielopolski. Andr.). Ansaldo. Canonicatus 
pro A. Zielopolski contra St. Orłowski. Romae. 

Zuchowski Stefan X. Ogłoś processów 
criminalnych na żydach o różne excessy 
także morderstwo, dzieci osobliwie w San- 
domierzu r. 169S poświadczone. Zarazem: 
Zbiór wyroków, ded. Stan. Szeinbekowi. 
Sandomierz. S. J. 

— Obacz Manni 

Zybułtowski Narcissus a S. Floriano. Nota- 
rius divinus S. Thomas Aąuinas. Vars. Piar. 

Z y d o w 8 k i And. Gorzka wolność młodzieńska 
albo odpowiedź, na Jarzmo małżeńskie. 
Kraków, ob. Prowan. 

Zy z miń s ki Łuk. Jn mysrerio a saeculis 
abscondito Dei, sub assistent. Telesph. Ni- 
klaszowic, ded. Joan. Różanka. Vilnae. 

1701. 

Account (An), of Livonia v. Blomberg 

Baron Ch. Jean. 
Acta capituli provinc. in conventu provinc. 

Lithuanae Ord. Praedicat. 18 Junii. 

— Capituli prov. Polonae ord. praedic. in 
conv. Rosariano. Poznań, Akad. 

— Rechtliche in Sachen Joh. Reinhold Patkul. 
ob. Bergenhilm. 

A gnu s purpuratus Thomas Aąuinas, dedic. 

Mich. Steph. Radziejowski. Vars. 
Ahndung ob. Patkul. 
A 1 1 a r t Lud. Som wid Narwas relation om Rys- 

sische Czaren. 
Am i cum (ad) Varsaviae in comitiis genera- 

libus celebrandis. Vilnae. 
Andrzej kie wicz Jan X. Gintowt. Ziarno 

gorczyczne. męki Chryst. Jezusa. Sumpt. 

Anny Zamojskiej. Zamość. Akad. N 

Animadversio ob. Patkul. 
Animadversion oder Ziichtigung des Ver- 

rathers Patkul. Stockholm. 
Animadversiones subitaneac in epistolam 

Regis Poloniae. 
Aąuilonius Eubulus. Epistoła ad amicum, 

qua, cum latrone non esse paciscendum, mens. 

April. 
Arcemberski Valenty Mathias. Panegyricus 

Georg. Al brach to Denhoff. Cracov. 
Arciechowski Daniel. Strzała sarmackiej 

Dyany. Katarz. Wisniowiecka. 
August H Uniwersał na Sejmik 17 Marca. 

— Uniwersał na sejmik 18 Kwiet. 

— Uniwersał 29 Sierp, (o zamiarach Króla 
Szwedzkiego). 

Bahrynowski X. Urban Laur nieśmiertel- 
ności Inoceutego Winnickiego, ded Jcrz- 
Winnickiemu. Lwów, S. J. , 

Baron ius Marc. Cnotliwy Żywot. ob. Gor- 
czyński M. 

Becker Herm. Livonia Livonorum veterum 
Lettiorum originem enarabit. Witeuibg. 1701. 
Bell mann Joh. Ad Deuua ter optimum, 
gratiarum actio, ob victoriam prope Narwana, 
Holmiae. 

Berattelse ora det, da Sweriges Arraen d. 
8 Juli giek Diihna-Stroinmen. Stoekholm. 

— Kort on then harliga seger ofwer Diina 
Striimen emot Polen. 

— sora forelupik da Kg. Maj. Swerige al 
Armee 9 Julii. Stoekholm. 

Bergenhielm Joh. Rechtliche Acta in peinl. 
Sachen des J. Bergenhilm Ankliigers contra 
J. R. Patkul in Stockholua a 1694 Junio 
et Julio. 

— Toż Rechtliches Responsum. (w tejże 
materyi). 

Bericht (Kurz und wahrh.). wie J. K. M. 
von Schweden passirte Alt Stettin. 

— Von der siegreichen Action worait Kon. 
von Schweden liber Diina Stroin zu ge- 
segnen 9. Julii. Stoekholm. Wankof. 

— Toż Riga b. w. dr. 

— (Kurtzer doch Warhafter). von dem was 
dabey vorgelaufen ais Kón. v. Schweden 
Diina Strohm passirte. Riga, G. M. Noller. 

— Toż Altes Stettin. H. Dahlen. 
Biedrzychowski Kasp. Jubileusz od Kle- 
mensa. XI wydany. Krak. Domański. 

Bielecki Mart. Bene et feliciter principale 
ac praeeuleum Georgio Albrach. Denhoff- 
inter ingessus ad sedem episc. Cracoviam. 
Crac. Univ. 

— Tuba mirum spargens sonum Franc. Prze- 
worski persoluta. Crac. Univ. 

Biernacki Casim. Speculnm Minorum in quo 

primigenia religio ordinis Minorum conven- 

tualium inscribiturded. Wawrz. Brankatemu. 

Calissii. 
Birman Marc. Concentus f unebralis Casimiri 

Musiałowicz. Cracov. Univers. 
Blomberg Kar. Joan. An account of Livo- 

nia, and decay of the Marian Teutonick. 

London. 
Bocheński Hiac. Templum gratiarum in 

Joannę Cantio ded Alberto Bardziński. Poz- 
nań, Akad. 
Bonawentura. Żywot Pana y Boga Jezusa 

Chrystusa, Krak. Akad. 
Borzykowski Franc. Gratus aniraus per 

theol. De verbo iucarnato, theoremata Joan- 

nis Duns Scoti, Carolo Stan. Radzivilio de- 

dicata. Cracov. Cezary. 
Bouhours Dom. X. Rozmyślania krótkie 

Chrześcijaiiskie tł. Andr. Chr. Załuski. 

Wars. 
Briefan einen in Warschau befindlichen 

Freund. 
Bruschke Chr. Die himml. Angst-Burg dem 

Melch. Teschnern. Schlichtingsheim, Wild. 
Brzyski Ant. Powinszowanie Now. Roku, 

Maryannie Zamojskiej. Zamość. Akad. 

— Pieśń weselna na godach Antoniego Bie- 
nieckiego z Katarz. Młocką. Zamość, Akad. 

Buchowski P. Signa veris laureati candi- 
datis per Alber. Dzielski. Crac. Cezary. 

By thner Sam. Nowy Testament (Kiejdański). 
Królewiec. Cantius Casim. Sermoncs tamiliares inter. 

catholicos et aeatholicos freąuentes. Crac. 

Akad. 
Caput infulis iniciatum Casirairus Łubieński 

prono Apollinis adornatum. Crac. Schedel. 
Celeiowicz M. P. Clangor tubarum Franc. 

Przewoski expressus, ded. Jędrz. Krupec- 

kiemu. Crac. Schedel. 

— Fastigiura tiarati honoris Georgio Denhoff 
consignatum. Crac. Schedel. 

— Laurus Delphica in funere Martini Fide- 
towicz. Cracov. Schedel. 

Ceypler Kaz. J. Mausoleuin od Libityny 
toporem Katarzynie Skrzetuskiej wstawione. 
Poznań, Akad. 

Character ob. Denhoff. 

Collectanea Livonica ausgezogen aus dem 
Corpore privilegiorum. 

Conclusiones theologicae seu theologicum 
Salve. Cracov. Univ. ob. Elias. 

Constitutiones ecclesiae Gn esnensis jussu 
Joannis Wężyk. ded. Wład. AIex. Łubień- 
skiemu. Cracov. Univ. 

Cunradi Teod. Der gerechte Knecht bei 
Begangn. Gottf. Rathels. Schlichtingsh. Wild. 

Cyrus J. Jos. Quaestio theolcrg. de volunta- 
rio D. Thomae. Cracov. Univ. 

Dasczyński Stan. Metatio castrorum Pal- 
ladis Jagiellonicae quam Jos. Myszkowski 
Castell. in Pińczów instaurat. Cracov. Uni- 
vers. 

— De intellectu humano. ąuaestio ex lib. III 
Aristotelis Cracov. Univers. 

De ci sio Rot. R. coram Ansaldo. Pro Zielo- 
polski eon. P. Orłowski. Romae, Cam. ap. 

— Pro Capit. Crac. contra Theod. Przeben- 
dowski et Clara Tumba. Roraae. Cam. Ap. 

— Coram Muto. Pro fiscali Crac. coutra Mich. 
Slawogorski Neocorcinensem. Romae, Cam. 

— Coram Delolmo. Decimarura pro Capellae 
Cracov. c. Mansionarios Vyski!censes. Ro- 
mae, (Jam. Ap. 

Declaratio ulterior J. R. M. Sueciae ad 

portuna Curlaudiae attinens. 
Deductio ob. Patkul. 
Democrjtus ridens sive campus reereationum 

cum exorc. melancholiae. Gedani. 
Dignitatem (Regiam) ab Elect. Brandenb. 

nuper assumptam, repugnat. 
Dis ma. Comes viae in longam aeternitatem. 

Lublini. 
Dispunctio libelli ad Regni Pol. Primatem. 

nomine Suet. majest. 
D o n h o f f Jan Kaz. Doctrina de Sacramento 

poenitenfiae. administr. 
(Donhoff Jerzy Alb.). Character pontificis 

celsissimi Georgii D. Cracow Cezary. 

— Coronatrix Regum Poloniae. Crac. Schedel. 

— Gemma praesulutn supra ternum Vavelli 
Georgius Denhoff. Crac. Schedel. 

— Relacya wjazdu Albr. D. do Katedry. 
(Dolska Kat.) Strzała Sarmackiej Dyany 

K. Dolskiej Wisniowieckiej przy wjeździe 
na starostwo reprezent. od Pińsk. Colleg. 
S.J. 1701. Dobrakowski Woje. Fab. Stróy lutnie Apol- 
lina przy applauzach Jerz. Heynricha i Anny 
Henr. Kluga córy. Krak. Akad. 

Drews Jan. Disfractiones itinerantinm ded. 
Joz. Nycz. Brunsbg. S. J. 

— Foedus apo?tolicum pro Dei gloria. Bruns- 
berg. 

— Geistlicher Kinderspiegel. Brunsberg. 
(Drużbicki Gas.). Bellurn intestinum sive 

Casp. Druźbicki vitae mortificatio. (Pozn. 

S. J. 
Dzido wski Paul. On. Exitus hilarimn mun- 

dl in Tytyo spectatori praes. ded. Józ. 

i Stan. Czartoryskim. Cracow Academ. 
Echo zawołanych kaznodziejów S. J. albo. 

Kazanie o S\v. Tomaszu (Mazowiec. Olszews. 

Załusk.). dedyk Enst. Kotowiczowi ; Wilno, 

S. J. 
Eitner Godfr. Utrum parta per Christum 

generis humani salus. Thorun. 
Elia Venceslaus. Echo ob. Głuchowski. 
Elias a S. Alb. Theologicum Salve. Cracov. 

Univers. ob. Conclusioues. 
E pi sto lam (In Regis Poloniae Aug. II) 

de bello livonico animadvers. 
Examen causarum quas Copiarum Saxon. 

uti vocantur in Saxoniam. 

— Ob. Hermelinus. Porówn. r. 1700. 
Fischer Joh. Chr. Reise welche Joh. Fr. 

Schweinitz vollendete. Predigt. Schlichtings- 

heim, J. Ch. Wild. 
Flores ob. Franciscus. 
Florianus a S. Hier. ob. Kreyda. 
Fortsetzung d. Neu eróff. Ottom. Pfor- 

ten. oder Bericht. Augspurg. 
Franciscus Xav. Flores indici sive docu- 

menta. Gedani. 
Frederic III. Memoire de la conferance. 

Francofurt. 
Fredro And. Max. Monita politico moralia. 

Ingolstadt. Acad. 
Gaj o wski Cas. Ant.Mnemosynegratitudinis 

Cas. Joan. Działyński. Cracoviae. Schedel. 
Gazety z Warszawy, z Inflant, ze Lwowa 

26 Febr. 
Gazety z Warszawy, z Kurlandyey. 18 Au- 

gusti. Kraków. 
Gemma ob. Denhoff. 
Gesang und Gebetbuch. Thorn. 
Gesprach Lustig (und ernstliches,) Soldaten 

von Ersatz der Narwa. 
Gintowt Andrzejkiewicz Jan ob. Andrzej- 

kiewicz. 
Głuchowski Wacł. a S. Elia. Echo salu- 
tis ecclesiae, discursus de unione ecclesiarum. 

(contra M. PraetoriuuA Crac. Cezary. 
(Gniński J. C. X.) Terror snperstitiosi 

Orientis Joan. Chr. Gniński. Leopoli, S. J. 
Go lej owić Stan. Albert. Fructnsadmir.yitae 

in crucis arbore D. Stan. Casiniiritanus. 

dedic. Th. St. Moscinski. Cracov. Univ. 
Gorczyński Mich. Stanisl. Cnotliwy i cudo- 
wny żywot. Stan. Kaźmierczyka przełóż. 

W. B. Grabowskiego. Kraków, Akad. 
Górski Hyac. Nadzieja nestorowego roku 

X. Adeli Cec. Radziwiłłowej. Toruń. — Hymeneusz affektów W. Dąbskiemu z Ad. 
Cecyl. Radziwiłłowa. Toruń' 

Goszko wskiAdalb.Jos. Cygnus Aąninaticis 
aquis D. Thomas. Poznań, Acad. 

G r o n i n gi u s J. Historia expeditionis Russicae. 
Hamburg. 

Gryphius Chr. Anmerk. iiber Schiiehting 
sche Grab. Schlichtingsh. 

Hadziewicz Krz. Grz. Dzieło zbawienne to 
jest epigr. o męce Pańs. Krak. M. A. Sche- 
del. 

H a n k i u s Mart. Vratislavien«es eruditionis 
propagatores ab a. 1525. Lipsiae, Bauch. 

Helden-Briefe Hohen Potentaten, Conjunc- 
turen in Lieffland betreffend. 

Her melin Olaus. In epistolam R. Pol. de 
bello livonico (trzy edycye). Rigae. 

— Examen causarain qnas copiarum Saxon. 
I)ux. in Livoniam evulgare voluit. 

— Onderzock der redenen die den Overste 
Saxische benden. 

— Veritas a caluraniis vindicata sen S. R. 
Maj. Sueciae responsio. 

— Wiederlegung der Lasterungen welche 
Moscovit. Czaar gebraucht. 

Historyao rewolucyi Królestw Szwedzkiego . 
obacz Potulicki. Vertot. 

Jabłonowski Jan Stan. JW. Kons. Zieliń- 
skiemu affektu oświadczenie. 20 Febr. 

— ob. Respublica. 

Jabłoński P. E. Pantheon aegyptiacum. 

Frankf. 
Jgnatius X. Gemma obacz Zawadzki. 
Janson Sam. Pantheum archipraesulei honoris 

Const. Josepho Zieliński. Cracoviae. 
Janus z o wski F. Ohm X. Theologia spe- 

culativa. Crac. 

— Sanctiss. Trinitati ob. Moscicensis. 
Josephowic J. Th. Panegyricus J. Zieliń- 
ski. Leopoli, S. J. 

Judicium de titulo regali in Prussiam. 
Justinian X. Bernardyn. Kochanie ob. Za- 
ruski. 
Kalendarz ob. Ormiński. Tuater. Pęche- 

rzyński. 
K ał o w 8 ki Marc. X. Ślady sławy Eleon. z My- 

cielskich Kretkowskiej przy pogrzeb, akcie. 

Kalisz. S. J. 
Karol Gustaw. Brevis enumeratio causarum. 

(in Acta Publ. VH). London. 
Keller Jan Tob. Nowa Król. polska i niem. 

granimatyka. Poznań, Keller. 
Klemens XI. Breve ad Andream Christoph. 

Załuski. 

— Brevia ad M. Radziejowium. 
Klepperbein Joach. Ais Melch. Teschner 

dieses Zeitliche gesegnet. Schlichtingsheim, 

Wild. 
K n a p s k i Georg. Synonyma seu dictionarium. 

Calissii. 
Kujałowicz Kazim. Lebensbeschreibung 

Nic. Lancicii. Miinchen. 
Kolberg Gotfr. A'exander Magnus genere 

meritus D. Alex. Butler. Vars. Piar. 
Kopia listu pewnego dworzanina. 
Krasiński Stan. ob. Wiazkiewicz P. 1701. Kosowicz Jak. X. Godzina doczesna Mar. 

z Mycielskich Przyjemskiej. Poznań, S. J. 
Kra suski Frane. Tripos dignitatis ad sedem 

sapientiae, montis carmelit. Gułoviensis. 

Crac. Univ. 
Kraus Mich. Solitudo animae carmine. Var- 

saviae. Porówn. r. 1706. 
Kreyda Flor. a S. Hieronimo. Laurus poe- 

tica ad aram Mariae Virg. Vars. Sch. Piar. 
Kreysel M. X. Von persónlicher Dreyfal- 

tigkeit. 01iva. 

— Richtschnur des Glaubens. 01iva. 
Krzyż okrutny ob. Machowski. 

Kuuk Paw. J. Luminare Cath. eccl. Luceo- 

riens. Zamość, Univ. 
Kwiatkiewicz J. X. Orator marianus. Calis- 

sii, S. J. 
Kwiatkiewicz. Pawłowski. Rutka. Sol 

Marianus triplex nuper in Polon. Soc-Jesu 

exortus. Viennae et Norimb. Endferus. 
Ł a s i ń s k i Pet. Jncarnati verbi contemplator 

D. Stan. Casitniritanus, sub protect. Fr. Dę- 
biński. Cracov. Univ. 
Lato (Miłościwe) gorącej miłości Boskiej. 
Lauterbach Sam. Fr. Die letzte Worte eines 

Lehrers bey Begangn. Mel. Teschneri. 

Schlichtingsheim. Wild. 
Literae nobilis cujusdam Livonici 12 Octob. 

Libav. 
Łochowski Stan. Regulae juris et loci fo- 

renses. Crac. Cezary. 
(Łubieński Kaz.). Caput ob. Maniecki. 
Lubomirski Stan. Adverbia moralne. Warsz. 

— Repertorum opuscula latina et moralia. 
Vars. Piar. 

Lunatio numero. oh. Wisniowiecki. 
(Machowski Sew.). Krzyż okrutnej męki 

Jezusa pod imieniem Sew. Machowskiego 

od student, wystaw. Kraków. 
Magisterium spirituale praecepta de jubi- 
. leo. Crac. Cezary. 
Malicki Bart. Kaz. Lexicon francuzko-polski . 

Krak. Schedel. 
Maniecki Franc. Caput infulis initiatum in 

infuła Casim. Lubieński. Cracov. N. A. Sche- 
del. 
Manifest Stanów W. X. Lit. pko Contuma- 

cyi. 
Markowicz Sim. Ara agno immolando, sa- 

pientia in Joun. Krednorowicz. Crac. Do- 

mańsk. 
Mazowiecki Mich. X. ob. Echo. 
(M ę c i ń s k a Anna.) Mężna Leonida, ob. Niesz- 

porkowicz. 
M e s s i s ob. Szczuka. 
Młynarski Cas. Cant. Sermones familiares, 

inter cathol. et acathol. Cracov. Acad. 
Mogilnie ki J. X. Dekret w spr. S. Jana 

Chrzciciela. Lublini, S. J. 
Mojecki R. X. Obraz N. P. Maryi w Borku 

ded. Casim. Napolski. Krak. Akad. 
Molitwosłow, powsiedniewnyj. Lwów,Stau- 

ropig. 
Morawski Jan X. Scintillae divini amoris. 

ex Yariis ascetis. Poznań, S. J. Mościcki N. X. Theologia moralis, tractatus 
quoque de matrimonio a F. Januszowski. 
dedic. Bened. Widerholt. Crac. Schedel. 

Mowa (Smętna) strapionej matki Rzpltej nad 
złymi radami. 

Mueller Chr. Ais Samuel Schlichting aus 
dieser Welt abgefordert. Leipzig. J. Georg. 

Musiłowicz Cas. Capitolium honoris Cas. 
Lubieński. Crac. Univers. 

Nachricht (Kurze) von den was bey An- 
nahrung Kon. von Schweden aus Finland 
in Liefland passiret. 

Narwa ob. Gesprach. 

Nielepiec J. M. Rycerski węzeł. ob. Pod- 
górski. S. 

Nieszporkowicz Ambr. X. Fragmenta 
Cogitationum. Krak. Cezary. 

— Mężna świata polskiego Leonida Anna 
Męcińska. Krak. Cezary. 

— Sanctae jubilei septem tubae ad honorem 
G. Alb. Denboff. Crac. Cezary. 

Ochocki Joannes. Pomianum ab origine sua 
decoribus, renovans in Cas. Łubieński. Crac. 
Univers. 

Officia Sanctorum in supplementum. Bruns- 
berg. 

— propria SS. patronorum regni Sueciae ad 
instantiam. Sigism. III (trzy edycye). Ve- 
netiis. 

Officium na pierwsza środę Quadragesymy. 
Poznań. S. J. 

Olszewski J. Echo albo Kazanie o S. Kazi- 
mierzu. Wilno, S. J. 

Oracula (Quod) septem in laborum Jesu 
publ. expendent. Thorun. 

O r d i n a t i o judiciorum tribunalis Regni. Lub- 
lini. 
O r m i ń 8 k i T. Kalendarz. 
Ostroróg A. Ogród liliowy albo żywot Sw. 

Kajetana. Porówn. r. 1720. 
O v i s perdita octidui labore in deserto ąuesita ; 

ded. Andr. Podolski. Crac. Schedel. 
Pachowski Kasper Joannes. Magistra vitae 

Theologia specnlativa. Crac. Univ. 
Padniewski Woje. X. Epilog rodowitej 

sceny domowej Smorzewskich, Katarzyna 

Skrzetuska. Poznań, Acad. 
Patent enthaltend d. Kon. Befehl. Riga. 
(Patkul) Rechtliche Acta des Joh. Bergen - 

hielm Anklagers wider Patkul. 

— Rattmatigh Napfst pa den arga J. Patkuls 
deduction. Stockholm. 

— Grundliche Deduction derUnschuld: Lei- 
pzig. Gross. 

— Deductio innocentiae: J. R. Patkul. 

— Ahudung der von Verrather Patkul aus- 
gegeb. Deduction. Stockholm. 

— Justa animadversio in evulgatam scelerati 
Patkuli dedutionem. Holmiae. 

Pawłowski Dan. X. Conceptus duo admi- 
rabiles. 

— Locutio Dei. Liege. 

— Sol Marianus triplex. Norimbergae. 
- Toż Yiennae, Endfer. 

2 10 .701. — porównaj: Kutka. 

Pęcherz yński St. Kalendarz. Krak. Do- 

mańs. 
Pfaff Joh. Chr. Leichen Predigt tiber J. Fr. 

Schweinitz. Schlichtingsh. Wild. 

— Die andere Trauer Redę des Schweinitz. 
Schlichtingsheim. 

Pilarski G. Casim. Amazon Dembinsciana 
philosophiae portum demonstrans. Poznań, 
Acad. 

Podgórski Sim. Joan. Anatome virtutis 
Stan. Slowakowicz. Cracov. Univers. 

— Rycerski węzeł Nałęczy Józ. Mac. Nielepca 
i Kat. Małachowskiej Krak. Acad. 

Polakiewicz K. Powinszowanie N. roku 

M. Zamoys. Zam. Acad. 
Potentaten (Hoher) Helden-Briefe, und 

Conjunct. in Lieffland. 
P o t u 1 i c k i Jan Jakób. Historya o rewolucy i 

Król. Szwedzkiego. 

— Ob. Vertot. 

— Krótkie zebranie relacyi. (Amsterdam). 

— Obacz Zebranie. 

Pozapowski Tom. Eie. Decora meritorum 

J. Cantii. Toruń. 
Praetorius Mat. Tuba pącis ob. Głuchowski. 
(Preussen) Kurtzer Bericht Alles in. 

— Bestand der Wtirde und Krone. 
Prodigia sub rosa virtutis D. Thom. Aqui- 

natis Stanislao Szembek. Vars. Pijar. 
Profecki Gabr. Occasus Joannis Caroli 

Myszkowski Castellanidae. Cracov. Schedel. 
Przybocki A. Conclusiones ex philosophia. 

Poznań, Acad. 
Purpura Senatoria. ob. Zieliński. 
Puschmann Laur. Das beste New- Jahr Anna 

Florent. Fritschin. Lissa. M. Buk. 
Puzyna Piotr. Lunatio numero et ominę M. 

Serv. Korybuth a Societ. Jesu. 
Rachlik Jan Ant. Examen Suecia lapidis 

qni miris figuris dicebatur, sustioentibus Chr. 

EiszuwagenThorun,Godof.EitnerRavicensis. 

Thorunii, Senat. Thorun. 
Radziwiłł Jan. Vox justa et libera prote- 

stans contra attentatum jus regni et reipub. 

ex ratione Frider. III. 
Ratio (Summaria) perceptorum proventus 

Reipublicae anni 1701. 
Reichstage (An einem in) in Warschau 

befindl. Freund. Wilda 2 Mai. 
Relacya kompaniey Tarnowskiey. 
Relatia (Krótka a prawdziwa) o akcyi pod 

Ryg% 9 Julii. 
Relation angaende (Carl XII). Stockholm. 

— Kort hurnledes K. May. Konung Carl XII 
ofwer Diina Strómmen wid Riga. Stokholm. 

— Kurze von Uebergabe der Neuen oder 
Diina Miind. 11 Decemb. 

— (Ausfuhrliche) v. d. 27 Jurni Bataille. 
Respublica consanguinitatis in nuptiis 

Stan. Jabłonowski et Mar. Potocka. Leo- 

poli, S. J. 
Re z o lucy a tynfów na złote (edd. Joann. 

Ostrowski). B. w. r. Warsz. Pijar. 
Rit u ale sacrament. et caeremoniaruui. Crac. Robertson Guil. Andr. X. Vivat aeternum 

jubilei solemnia mortis Stan. Słowakowicz. 

Crac. N. Schedel. 
Rosenberg J. G. Dissertatio de jureprin- 

cipis. Gedani, Stoli. 
Rossignoli G. Kar. X. Prawdy wieczne 

wyrażone w naukach. Warsz. 
Rutka Th. X. Sol marianus triplex. Vien- 

nae, Endferus. 

— Toż. Norimbergae. 

— Porównaj Pawłowski. 

Salve theologicum ad aras Michaelis. Crac. 
Samnocki Elias. Argumentum gratitud. Bo- 

nav. Kiełkowicz. Cracov. 
San den B. Nowy testament (po litewsku). 
(Sapieha). Manifest Stanów W. X. L. pko 

Sapiehom. 
Sarnecki Swiętosł. Celebris Marchionatus 

Gonzagarum Jos. Myszkowski. Cracov. 

Schedel. 
Sattelsdorff Joan. Copia Sendschreibens 

an Consistor. in Danzig u. Kónigsberg. 
Sawicki Baz. Dolor Christi in Cruce a scho- 

lae gramm. Novodwors. juventnte, scenice. 

(Kraków). 
Schelwig S. Oratio in introduct. Wittem- 

bergii. (.Gdańsk). 

— Vom dem Preus sischen Recht. 

— Synopis controversiarum. Gedani, Stoli. 
(Schlichting). Doppel Arie bei Leich-Be- 

gangn. Sam. Schlichting. Schlichtingsheim, 
Wild. 

— Den gliicklichen Wechsel welche Sam. 
Schlichting getroffen. Schlichtingsh. 

— Ais S. Schlichting dieses Zeitliche gese- 
gnet. Schlichtingsh. 

— Das beste Gedachtniss Sam. Schlichting. 
Schlichtingsh. 

— Abschieds Worte des Sam. Schlichting. 
Schlichtingsh. 

Schraderus Joh. Georg. Disputatio de inno- 

centia per torturam purgata. Gedani, Stoli. 
Schreiben (Ein) so aus dem Haag die Ur- 

sachen des Reuszischen Friede-Bruches. 
Schurzfleisch Henr. Leon. Historia Ensi- 

ferorum Teutonic. Witemberg, Gerdesii. 
(Schweinitz). Ais das letztere Andenken 

dem H. Fr. Schweinitz gehalten wurde. 

Schlichtingsh. Wild. 
Seminarium Olivorum seu Sancti Norberti. 

Olomunci, J. Kilian. 
Sendschreiben eines Freunds. Cóln. 
Sienkiewicz P. Spes bona dioecesis Crac. 

Casim. Łubieński. Crac. Schedel. 
Skarb duchowny przez zbawienna. 

— serdeczny dusze pragnącey Boga to jest 
nabożeństwa. Cz. I. i H. dedyk. Kryst 
Branickiej. Warsz. Pijar. 

Słowakowicz Jan Ant. Fortunatissimum 
novi saeculi germen Casim. Łubieński. 
Crac. Cezary. 

— Responsio pro loco inter coelestis ordines 
Cas. Musiałowicz. Crac. Univers. 

S o c o 1 o v i u s St. X. ob. Officia. 
S o 1 Marianus ob, Pawłowski D. Rutka, 1701-1702. 11 S o lary Pius. Phase id est transitns, przej- 
ście z Poraju do raju Benedykta W. ded. 
Sz. Seb. Szarzeńskieinu. Warsz. Pijar. 

Splendory ob. Teressa. 

Staro wolski Szym. Dwór cesarza turec- 
kiego. Krak. Cezary. 

Szczaniecki Stef. X. Nawa u portu wie- 
czności na egzekwiach Mar. z Szołdrskich 
Broniszowej. Poznań, S. J. 

Szczuka Stan. Messis theologica gentiliciis 
St. Szczuka (Concl. ex Thoina Aąuino) 
Vars. Pijar. 

— Mowa na sessyi w Grodnie (w Ostrows. 
Suada). 

Tariffa tj. Sposób rachowania. Krak. Cezary. 

Temberski Antoni X. Inwestytura P. Jezu- 
sowa Księdz. Teod. Przebendowskiego przy 
benedykcyi, Kazaniem. Krak. M. A. Schedel. 

(Teressa S.) Splendory seraficzne życia i 
cnót. Krak. Cezary. 

— Żywot S. Teressy od P. Jezusa. Krak. 
Testamentas (Naujas) wieszpaties. Króle- 
wiec, Reusner ob. Sanden. 

Tetrachordium tragicam passionis Christi. 

Pars I-IV. Vilnae, Acad. 
Text-Chronica (Biblische) worinnen Schrifft- 

stellen erklaret. Dantzig, Stoli. 
Theatrum (Neu eróffnetes Liflandisches.) 

enthal. Erzehlung der Geschichte. 
(Thomas), ob. Agnus. 
T o p i ń 8 k i Gasp. Quaestio physica de natura 

et influentiis coelorum. Crac. Univ. 
Tortowski Sebast. Leo nascente in terris 

Leone in obitum Joan. Mańkowski. Poznań. 
Tresor de la devotion. Vars. Piar. 
Triumphator Macedo sub gentilicio Brani- 

ciorum domus. Varsav. Piar. 
Tschentscher Melch. Der Dreyfach Ver- 

lust des Gott. Stabel. Schlichtingsheim, 

Wild. 
Tnater Fr. Kalendarz. Krak. Cezary. 
Tuszowski Wawrz. Ant. Applausus vocale 

Valent. Tuszowski (Zamość, Acad.). 
Twarczewski Joan. Regina scientiarum 

seu Conclus. Metaphysicae prasid. M. J. 

Waleszyński Poznań, Akad. 

— Conclusiones metaphysicae luci publ. ex- 
positae. Posnan, Acad. 

Twardowski Sam. Nadobna Pasąualina, 

z hiszpańs. Krak. Akad. 
V ad e mecum piorum sacerdotum sive exercitia. 

Berdiczow. Fortalit. B. V. M. 
Waleszyński. Marc. Joan.ijConclusio ex 

małe intellectis principiis Casim. Musia- 

łowicz. Poznań, Acad. 

— Conclusiones ex philosophia ad mentem 
D. Thomae. respond. Amb. Przybocki dedic. 
Joan. Gieczewski. Poznań, Acad. 

— Cygnus Aąuinaticis agnis D. Thomas 
Aquinas, dedic. Franc. Tworzyanski. Posn. 

— Nieutulony lament nad zeszciem Mar. 
Broniszowej, rytmem. Poznań, Acad. 

— Regina scientiarum seu Conclusiones ob. 
Twarczewski. 

Weber Fried. Thranen Gefass dem Sam. 
Schlichtiug. Scblichtingsh. Wild. Węgrzynowski And. Porta triumphalis 
Palladis Candidatorum per Cas. Zrzodliński, 
Crac. Univ. 

Weickert Joh. Casp. Utrum Christus Au- 
gusto Imp. cognitus fuit? Thorun. 

Yenceslaus a. S. Elia. Echo salutis. 

— Ob. Głuchowski. 

Verhael (Kort) eens gespreks, in der Vil- 

dae ofte Vylnae van Littauwen. Amsterd. 
Vertot. Historya o Rewolucyi Król. Szwedz- 
kiego i duńs. przeł. Jan Potulicki. 
Węzeł Rycerski obacz Podgórski. 
Wiadomości różne cudzoziemskie 13 Au- 

gusti. (Kraków). 
Wi§zkiewicz Paulin. Paneg.Stan.Krasiński. 

Vars. 
Wieczerza Pańska albo nabożeństwo do 

najśw. Sakramentu. Krak. Cezary. 
Wieniec liliowy z Żywota Jezusa Chrystusa. 

Krak. Acad. 
Wild Joh. Chr. Ais Sam. Schlichting von 

Bukowitz dieses Zeitliche gesegnet. Schlich- 

tingsh. 
(Wiszniowiecki Mik.). Lunatio numero 

et ordine secunda. 
Woyt J. Jac. Vollstandiges medicin. Le- 

xicon. Dantzig. 
Zachorowski Hier. Jean Leclerc suppl. 

des Memoires de Trevoux. 
Z a 1 e c k i Lud w. Wielki skrzydeł orzeł przy 

Alex. Butlera wjeździe przy prezencyi 

Radziwiłła. Gedani, Stoli. 
Załuski Stan. Kazanie o S. Teresie ob. 

Echo zawoł. Kaznodziejów. 

— Prawdy wieczne ob. Rosignoli. 

— Rozmyślania Chrześcijańskie. Vars. Pijar. 
ZaoroskyJ. X. (Zachorowski) Cabinet jesu- 

itiąue ob. Fróv. Leclerc. 
Zaruski Ber. Justynian. Kochanie Pana Je- 
zusa, dedyk. Mar. Fr. Lubomirskiej. Warsz. 

Pijar. 
Zawadzki Jgn. aS. Stan. Gemmae latinae 

ex eruditionis mar i. Vars. Piar. 
Zebranie relacyi o odmienieniu stanu. Król. 

duńskiego, obacz Historya. Potulicki. Ver- 

tot. • 
Zebrowski Alex. Punctum juris canon. 

legale do feriis. Wilno, S. J. 
(Zieliński Kons. Joz.) Purpura senatoria 

natalium effulgens in J. C. Zieliński exhi- 

bita. Leopoli, S. J. 

— Affectus reciprocus gratulationis in in- 
gressum. (Leop.). 

Żywot Jezusa Chr. ob. Bonaventura. 1703. 

Account (A new), ofPoland and Lithuania. 

Which. relation of Sobieski. Iiondon, Henr. 

Rhodes. 
Andreas B. Pentas thesium theologicarum. 

Regiom. Reusner. 
An toinę Paw. Gabr. Theologia moralis. 

Cracov. 1* 1702. Aąuila ob. Jeleński. 

August n. Uniwersał do Polaków oznaj- 

mując że z Radami ex limitatione consilii 

Thorun. postąpił. 

— Uniwersał wici pospolitego ruszenia. 

— Uniwersał wici trzecie i ostatnie pod kor- 
czyn 1 Lipca. Kraków. 

— Declaratio in Senatus consilio facta d. 
27 Februarii. 

— Uniwersalna Sejmik w Toruniu w Grudniu. 

— Contenta instructioniscubicularioetstabuli 
praefecto ab Ecrsedf d. 6 Januar. 

— Ozuajraujemy iż zbliżywszy się z wojskami 
saskiemi. Działo się pod Sandomierzem 22 
Sierpnia, ob. Kontenta. 

Barbey A. Series ducum ac regum Polon. 

a Lecho 1 ad Sigism. II. Romae. Rubeis. 
Barberinus Franc. Canonisationis B. Ces- 

lai Odrovansii. Roma, Cam. Apost. 
Becker Herm. Livonia Livonorum veterem 

administrationem sub Germanorum potes- 

tate exposuit. Vitembergae. 
Bericht (Kurzer und Wahrh.). von dem 

gluck. Sieg widerdero Feind den Kón. v. 

Polen bey Clissow. Alt Stettin. Dahlen. 

— auf was Art Kirche in Mariensee von rom. 
Kathol. gewaltsam abgenommen. 

— von dem was General Wolmar Anton v. 
Schlippenbach die Re-traite d. 18 Julii. 
Pernau, Joh. Brendeim. 

Binninger L. E. Dissertatio de plica polo- 
nica. Basileae. 
(B o k u m Jan Cas.). Primo lapidis jactus hoc 

est cathedra Joan Cas.Bokum collata. Leo- 

poli, T. J. ob. Słowicki. 
Bonawentura. Żywot, Jezusa Chrystusa. 

Kraków. 
Borzykowski Stan. Gratus animus,* theo- 

remata. Cracov. Cezary. 
Bouhours D. Krótkie i nabożne rozmyśla- 
nia tłum. A. Chr. Załuski. Warsz. Sch. Piar. 
Brand J.A.Reysen durch Brandenburg, Chur- 

land, Liefland. Wesel. 
Breynius J. F. Dantiscanus. De fungis 

officinalibus Lejda. 
Br}'kner Stan. Hier. Adytum Jagellonicae 

palladis licenciatis, ded. Jos. Lubomirski. 

Crac. Al. Schedel. 
B ii c h e r n Fryd. Eine Christliche Predigt von 

der Liebe fur Trefflichkeit. Dantzig, Rei- 

niger. 
C a n i s i u s P. Krótkie zebr. Wiary katolickiej 

albo nauka Chrześciańska. Warsz. Pijar. 

— Petit abregć de la Sainte foi catholiąue. 
(tyt. i po polsku) ded. Elż. Lubomirskiej. 
Vars. S. J. 

Car o lu s (Nos) Rex (Dabantur ad Ostroviam). 

— Toż Inna edycya. (objaśnia przyczyny 
wojny). 

Cenotaphia funeri Stan. Lubomirski in- 

scripta. Vars. Piar. 
Ceypler Każm. Oculus episcopi mortalitatis 

caligine obductus Vladisl. Opacki, ded. Casim. 

Lubieński. 
Chevremont Jan Chrzciciel. L'ćtat actuel 

de la Pologne. Cologne, Bontoux. Colohri Mendel Crac. Dissertatio inauguralis 

de passione hypohondriae. Francf . Acad. 
(Confucius). Ad virum nob. de Cultu con- 

fucii apud sinas. Calisii. 
Crusius Joh. Sehet welch ein Mensch. 

Thorn. Gymnas. 
Curtius Hier. Ducum polon, a Lecho ad 

Augustum efflgies. Romae. ob. Barbey. 
Czeczkiewicz Jan Ant. Quaestio medica 

de phtisi sub auspiciis Petri Praczlewicz. 
,Cracov. Cezary. 
Danksagungs- Schrift iiber den herrl. Sieg 

wider Kón. v. Polen d. 20 Novemb. Riga, 

Georg. Noller. 
Dawid. Psalmy (po hebrejs.). Żółkiew. 
Decisio R. Rom. coram Muto. Pro Joan. 

Baranowicz c. Joan. Lukini rat. Żarnowiec. 

Romae, Cam. ap. 

— de Maximis. Pro Seb. Mulinowicz c. Chr. 
Dembicki rat. Zawichost. Romae, Cam. ap. 

— coram Molines. Pro capit. Varmien c. 
Canon. Ant. Bassanum. Romae, Cam. ap. 

Dieter Val. Ex historia literaria praeside 

Grodeck. Gedani, Stoli, 
Długosz Franc. Ksaw. Dwór Pana Nieba 

z przydat. godzinek. Kraków. 
Directorium devotionis divinae. Cracov. 

Acad. 
Dobrakowski Cas. Fab. Terminalia Jos. 

Czeczkiewicz. Cracov. Univ. 

— Modus archiconfraternitatis rosarianae in- 
troductionis. Crac. Acad. 

Dorotheae Vita. ob. Linda, Szembek. 
Drews Joan. Fuga peccatorum. Brunsberg. 
Drobiszewski German. Luxoriensin dis- 

trictus Dion. Demet. Zabokrzycki ad inaug. 

Leon Zaleski. Zamość, Univ. 
Duryewski And. Pamiątka nie zeszła 

domu Kostków, dedyk. Stan. Konopackiemu. 

Krak. M. A. Schedel. 
Dziur kiewicz Józ. Fr. Corona septem- 

trionalis candidatorum exornans. Craco.v. 

Schedel. 
Echo oder Beantwortung auf Schwedische 

wider Patkul Pasąuillen von Treumund 

Sincerus. 
Ernestus J. Vermehrter pol ni sch. Donat. 

Breslau, Erben. 

— Polnischer Wegweiser. Breslau. 
Etat actuel ob. Chevremont. 
Flores ob. Gamius. 

Franciszek od S. Mich. Wdzięczność ser- 
deczna cierpiącemu Jezusowi. Lwów. 

Gallasius Sam. De sacra coena. Thorun, 
Senat et Gymn. 

Gamius. D. G. C H. Flores trilingues (lat. 
pol. germ.). Dantisci, Stoli. 

Geniusz ob. Węgierski. 

Gorczyn ob. Kwiatki. 

Gorczyński Mich. Akwilin. Żywy wzór do- 
skonały S. Stan. Każmiercz. dedyk. Jadw. 
Lanckorońskiej. Kraków, Akad. 

Gravamen Hochst abgenóthigtes) d. Ritter 
Ordn. 

Grymosz Mar. Theof. Sacrum asceticarum 
cogitationum octiduum. Lublin, S. J. 1702. 13 Hadziewicz Krzysz. Dzieło zbawienne za 
przyjś. na świat Jezusa Annie Wodzickiej 
dedyk. Krak. Schedel. 

— Drogie ecclesiastesa i prowerbialisty na- 
pomnienia ded. Ant. Kons. Małachowskiej. 
Krak. Schedel. 

Han ki u s Mart. De sileaiorum antiąuitat. 
Vratisl. Fleischer. 

— De silesiorura nomiuibus. Lipsiae, Bauch. 
Helmoldus. Chronica Slavorum. Lubecae. 
Hentschel Jerem. Bey des G. Stoltzes 

Leich-Bestattung. Lissa,.Bukk. 

Her den Jakob. Den Fiirsten August den 
Anderen, Kon. v. Pohlen sollte bey Ein- 
zuge in Thorn mit gegenwart. Blattern be- 
willkommen. 

He rr mann Zach. Des Hiobs Hoffnung bey 
Begangn. Mart. Walters. Lissa, B. Fr. Held. 

Hynitsch J. Dissert. de plica polonica. Wit- 
teberg. 

Jameson Wilch. Roma Racoviana et Raco - 
via Romana id est papistarum et sociani- 
starum harmoniae. Edimburg, Anderson. 

Januszowski Ohm Ferd. Sententiae mo- 
rales. Cracov. 

Jaworski Balt. Synopsis albo zebranie ży- 
cia Joz. Bog. Słuszki. Brunsberg, S. J. 

Jeleński Mik. Aąuila Jovi inter aras Alex. 
Wyhowski Episc. Vilnae, S. J. 

Jnwazor niebieskiego trybunału na widok 
publiczny przez młódź Akad. krak. wysta- 
wiony. (Krak.). 

Jodłowski K. X. Praeceptiones rethoricae. 
Vars. 

Józefowicz T. X. Krótkie zebranie życia 
Jana z Dukli. Lwów, S. J. 

Juglaris Al. Ariadnę oratoria in labyrin- 
tho. Vilnae, S. J. 

Kalendarz nowy i stary (kontynuacya hist. 
pruskiej). Krak. Schedel. 

— angielski na r. 1703 przez matheraatika 
anonima. Ob. Kochański, Ormiński, Wa- 
ryski. 

Kanizyusz P. Zebranie wiary św. albo 

nauka. ob. Canisius. 
Kantionał ob. Preys. 
(Karol XII.). Manifest d. 16 Maja. Ostroviae 

(łac). 

— Ihrer Kónig Majest. an die Wojewodsch. 
Podlachien Universal 2 Mai. 

— Oratio palatini calisiens. (Lipski) . 

— Ad pacem cum Polonia respons. 

Karśnicki Andrzej Józef. Kazanie na wy- 
prowadzenie ciała Jerz. Olbr. Denhoffa. 
Krak. Schedel Mik. Al. 

Kephalides S. De pritnis polonorum num- 

mis. Thorunii, Senat. 
Klęski Plac. ob. Kossowa. 
Kolberg Gotfr. Joannes quo nemo surre- 

xit Joan. Butler adoratur. Zamość. 
Komeniusz. Historia fratrum Bohemorum. 

— De rerum humanarum emendatione. Halae. 
Kontenta listów króla, Kónigsmarkowy i 

Fitztuma. 
Korona miesięczna albo nauki. (Warsz.). (Kossowa). Plac klęski i zwycięztwa w ża- 
lach mężnego lwa Maryi Lndinkhaus Wolf- 
fownej Kossow^ej. Toruń, S. J. 

Kreyda F. Celeusma poeticum. Varsav. 

Kreyssel Mart. Divina personalis Trinitas. 
01ivae, S. J. 

Kubalewicz K. Hemerologeion abo kalen- 
darz. Krak. Cezary. 

Kulczyński Marc. Traktat na obronę kla- 
sztoru św. Trójcy. Wilno. 

Kurowski Mart. Alex. Questio physica de 
loco. Cracov. Univ. 

Kwiatki liliowe p. Gorczyna. Gdańsk. 

Łaszewski R. M. Aristotelis nomen. 

Leiturgiarion si jest służebnik. Lwów. 

L e mc ken Adam. De primis polonorum num- 
mis praes. G. Wendio. Thorunii, Senat. 
Gymn. 

Levesius Aug. Oratio ad S. R. M. Sueciae 
nomine Pontificis Narodicae in Polonia 
(po łąc. i szwedzku). Stockholm, Wankye. 

L i m i ń s k i Franc. Questio phisica de causa 
efficiente. Cracov. Univ. 

Leśniewski Franc. Beneficia optime collo- 
cata sive de erga Leopolienses benefic. St. 
Kostcae. Leopoli, S. J. 

Linda A. A. ob. Szembek. 

List wieczystego nadania sioła Pieczerska. 
Monasterowi Kijowo Pieczers. 

L i v o n i c a oder einiger zu mehr. Elauterung. 

(Lubomirski Stan. Her.). Cenotaphia funeri 
St.* H. et Theod. Lubomirsciis. Vars. Pijar. 

— De vanitate conciliorum. Vars. Pijar. 

Lu ki ni Joan. Ant- Victimae parentales Vlad. 
Opacki. Crac. Schedel. 

Liinig J. Ch. Publicorum negotiorum suppl- 
Frankf. u. Lipsiae. 

Meier. Die Pohlniscbe Venda. Leipzig. 

Miciński Adalb. Ant. Syntagmata juris uni- 
ver8i Regni Poloniae. Cracov. 

Molier Joh. Diatriba historico-critica de 
Helmoldo. Lubeca. 

Mundran Jan. Instructio novitiorum. Vars. 

Nabożeństwo poranne i wieczorne. B. 
w. m. 

Nachrichten (Griindliche) zwischen Kónig 
v. Polen. 

Obrona monastyra wileńskiego cerkwi przez 
Bazylianów. (Wilno). 

Odrowąż Pieniążek J. ob. Pieniążek. 

Oratio ad honor, et cordatos cives (Radzie- 
jowski?), ob. Karol XII. 

Ormiński T. Polski i ruski kalendarz. Za- 
mość, Acad. 

Ostrowski Kaz. X. Niemylna droga do nie- 
śmiertelności w życiu J. Stan. Sierakow- 
skiego. Lublin, S. J. 

Palatinus ob. Karol XII. 

Patent beschreibend das Betragen Moscovi- 
ter. Fellin. 

Paterik iii otecznik peczerskij (dwojaki). 
Kijów. 

Pat kul J. R. Echo oder rechtmassige Beant- 
wortuńg. 

Pawłowski Dan. Theologicarum annotatio- 
num. Frankf. Schwartz. 14 1702. — Locutio Dei ad cor. relig. Tyrnaviae. 
Pęcherzyński Stan. Nowy i stary kalen- 
darz. Krak. Schedel. 

Per ora kwietnio-niedzielna dla synów ko- 
ronnych. 

Pieniążek Jan. Mowa in Senat Consil. 22. 
Febr. 

— Mowa in Senat Consil. post comitiali 
(w Suada Ostrows.). 

— Klage-Rede eines Furnehmen Senatoren. 
Pietas in Janussium in Ostróg brevi thre- 

nodia. Zamość. 

Piskorski Seb. Regia solis sublimibus co- 
lumnis Cracov. Universitas Cas. Łubień- 
ski. Crac. Univ. 

Pitschmann G. G. Das Dawidische Ge- 
dachtniss den Gotf. Rathel. Schlichtingsh. 
Wild. 

Podgórski Sam. J. Heroica yirtutum ve- 
stigia a Steph. Szembek. Crac. Univ. 

Popławski Al. Bis. Stół duchowny albo 
medytacye. Krak. 

Postanowienie Stanów Rzeczyp. pod San- 
domierzem 22. Sierpnia. 

Potocki Paul. Centuria clarissim. yirorum 
polon. Cracov. 

— Saeculum bellatorum et legatorum. Crac. 
Praetorius Efr. Wiirdiger Tischgast bey 

der Tafel Jesu Christi. Leipzig. 

Prawda niestworzona Zbawiciel Chrystus 
pod tryumf, imieniem Józ. Seb. Ochockiego 
na theatrum Krakows. tryonu na niedzielę 
Kwietną w Kościele Św. Jana od studen- 
tów rytmem komedyjnym. produkowana. 

Preys Mel. Cantional t. j. pieśni chrześci- 
jańskie. Gdańsk, Reiniger. 

(Preussen). Pabstlicher Unfug wider die 
Krone Preussen des Ciem. XI. Cóln. 

Prowiant podróżny męki Chrystusowej na 
Górze Kalwaryi wydany. Krak. Cezary. 

Puschmann Laur. Prophet. epitaphium des 
Mart. Walters. Lissa, Ben. Fr. Held. 

Queis8er Joh. Chr. Ais Gottf. Rathel die- 
ses Zeitliche gesegnete. Schlichtingsh. 

Rady (My), dygnitarze ziem Wielkopolsk. pod 
koło zgromadź. 30 Pażdz. 

Rat i o (Summaria) perceptorum Reipublicae 
anni 1702. 

Rebigerus M. Regia solis ob. Piskorski S. 

Regia Solis ob. Piskorski. 

Relation ob. Steenbock. 

— en kort och utfórlig om litthauske Ar- 
meen. 

— en fornahm officerazes om Bataillen 9 Juli 
wid Clissowa. Stockholm, Enken. 

— Kon. May Tackseijelse Dag. af Gen. 
Magn. Steenbock i Lubomirski och Stad 
Rzesau. 

Rcspublica (Indyta Poloniarum) civitati 

Gedanensi aeąuior. s. loco. 
Romanus parrieda inter pateras orientis 

imperium in parentis cratere sub auspic. 

Casim. Krasnodębski et Eleon. Ossoliniae 

in scena productus. Vars. Sch. Piar. 
R o s s i g n o 1 i u s z X. Prawdy wieczne z włosk. 

Jęd. Temberski. Kalisz. Rozmyślania na każdy dzień roku. Warsz. 
Rubeis (De) D. Ducum regumąue Series. 

Romae. ob. Barbey. 
Runo oroszennoje. Czernichów. 
Rysiewicz Jak. Pastor angularis ecclesiae 

Joh. Kaz. Bokus. Vars. 
Rzączyński Gabr. X. Gemmae antiąuorum 

poetarum. Ed. n. Papuan. S. J. 
R zezawski Franc. E. X. Wieża Dawidowa 

w tysiąc tarcz uzbrojona, albo P. Marya. 

dedyk. Annie Franc. Zamojskiej. Krak. M. 

A. Schedel. 
Sachonius Ch. Di motu telluris. Gedani. 
Schelguigius Gotl. Aphorismi theologici 

ex Schola Gerhardiana. Gedani, Stoli. 
Schelguigius Samuel. Das ungluckliche 

Zanck-Aplel zu Danzig gefallen. 

— Wigandiana anabaptismns. Ged. Stoli. 

S ę d z i w o j M. Novum lumen chymicum. Ge- 
nevae, Chonet. 

— Segren (Den hartiga) som kon. Swerige 
9. Julii emot Konungen Pohlen. 

Servator salutis ac vitae Christus scenico 
appar. Cracov. 

(Sikorski W. X.) Decanatus zamosc. pro 
Laur. Sikorski contra Joan. Dłużewski 
(3 różne druki procesowe) Roma, Cam. Ap. 

Skarga P. X. Żywoty świętych. Poznań. S. J. 

Skrifft (Tacksaijelse) ófwer Seger kongl. 
May. wid Clissow i Lilia Pohlen. Stock- 
holm, Enck. 

(Słoński Joan. Gabr.). Dolor post eclipsim 
Słoński. Posn. S. J. 

Słowakowicz H. Kalendarz nowy i stary. 
Krak. Akad. 

Słowicki Luc. Stan. Laurus secundus J. 
Bokum. 

(Sł uszka) Synopsis albo zebranie życia Jos. 
Bog. Słuszki. Brunsb., S. J. 

Socinus T. Roma Racoviana. ob. Jameson. 

Sowizdrzał krotofilny. Kraków. 

Sperling P. G. De plica polonica. Witembg. 

Status causae (genuinus) Joan. Kislinga 
contra Jan. Czymmermann et Sim. schulte. 
(po łac. i niem.) Thorn. 

Steenbock Magnus. Relation h. k. May. 
Tackseijelse Dag, i storę Luhomirskis slott 
och Rzesau. 20. nov. B. w. m. Toż Stockholm. 

Stella Dydak X. Medytacye na texty pisma 
S. o wzgardzie świata tł. A. Ch. Za- 
łuski. Kalisz. S. J. 

(S to 1 1 z G.). Letzter Ehren. Dienst dem Geor- 
ge Stoltz. Lissa, B. F. Held. 

Strzenikowski P. Sacra septenna D. Be- 
nedicti. Crac. Schedel. 

Suszy cki Rem. X. Pieśni nabożnych, wyd. 
2gie. Krak. Cezary. 

Szczaniecki Stef. X. Kazanie przy odda- 
waniu ofiary na primityach Józ. Bern. Gu- 
rowskiego. Poznań, S. J. 

Szembek Fryder. X. Vita S. Dorotheae, 
sumpt. Adr. Linda, 01iva, Monaster. 

— ob. Linda. 

Theatrum Królestw Szwedz. i Duńskiego. 

ob. r. 1701. Potulicki. 
Thilo G. Genealogia Skrońskiana. Bregae. 1702— 1703. 15 Tortowski Seb. Clio beneficus aniinata 
Nic. Zalaszowski. (Zalasz. Jus Regni P.). 
Poznań, 

— Comes ad sepulchrum Walent. Joan Wi- 
robowski. 

— Lapides e. gentilitiis armis Stan. Łukom- 
ski. Pozn. Acad. 

Tvater Fr. Kalendarz. Krak., Cezary. 

Twardowski Sam. Daphnis w drzewo bob- 
kowe przemieniła się. Krak. Akad. 

Tylkowski W. X. Cura animarum. Viennae. 

Wąchocki Profess. Wieża Dawidowa. Kra- 
ków. M. A. Schedel. 

Waleszyński Mart. Joan. Modela ex mor- 
tis veneno Hyac. Łopacki. Crac. Acad. 

— Quaestio physica de mundo sub ausp. Pet. 
Praczlewicz. Crac. Univ. 

(Warmia) Molines decano Varm. pecunia- 

ria. Romae. 
Wars cha w d. 16. mar. Afskrift afettBrof. 

om Konnugens of Swerige Framkombst i 

Warschaw. 
Waryski Stan Nowy i stary kalendarz. 

(Zarazem kontynuacya historyi polskiej). 

Krak. M. Schedel. 

— Prognostyk albo przestroga. Kraków, M. 
Schedel. 

— Ephemeris Historico-Politica. Crac. Univ. 
Wąsowski Joan. Aureum fulmen ab ore 

Andr. Chr. Załuski. 

— Echo aurei fulminis A. C. Załuski (circa 
1702). 

Węgierski Woje. Geniusz dowcipu oraz 
historya Inflandzka. Kolonia, dr. Orła Pol. 

W en di u s G. De priuais polonis nuramis. 
Exercit I. Vratislav. 

— Toż Exercit H. Vratis. 
Wierzbowicz Angel. Memoriale philoso- 

phiae in via Thomistica. Gedani, Reiniger. 

Vi rum (Ad) nobilem de cultu Confucii phi- 
losophi. Calisii. 

W i z i c h i u s Chr. Wahrhafftiger Berich auf 
was Art und weise die Kirche zu Marien- 
see dereń Ewangelischen gewalthatig ab- 
genomen worden. 

Wolski W. Hemerologion, nowy i stary 
kalendarz. (Razem i Continuacya legacyi 
Krzyszt. Zbaraskiego do Ces. tureckiego). 
Krak. Schedel. 

Wrób liński Szym. Nowy i stary kalen- 
darz w którym święta roczne, czas siania, 
puszczanie krwie, szczwania zwierza, (zara- 
zem wiersze pol.) Kraków, M Schedel. 

Zalaszowski W. Jus regni Poloniae. To- 
mus II. Poznań, Akad. 

Załuski And. Chryz. Kazania różne na róż- 
nych miejscach miane. Kalisz. 

-r- Mowy na radach i sejmach. Kalisz. 

— Oratio ad Augustum H. (In Snada.) 

— Toż (in Lunig.). 

— Oratio pro supremo cancellariatu. Thorn. 

— Krótkie Rozmyślania. Warsz. 

— ob. r. 1701. Bouhours. Stella. 
Zawadzki Bened. X. Kazanie na niedziele. 

Tom II gi na święta urocz. Warsz., Pijar. Zebranie krótkie wiary S. katolickiej. Warsz 

Pio,. ięzki w Alfonsie królu. (Traged). Piar. 
Znak zwyci 

Wilno. 
Zitia Światy eh. Mohylew. 

1703. 

Adel solite und Woltę bey Erblassen des 
G. E. Lichtfusses, betriibter Onkel J. Fr. 
Thomas, Thorn. Gymu. 

Akt konfederacyi w Srzedzie pod prezyd. 
Jak. Bronisza d. 9. Lipca. (Actum in Cas- 
tro Wschowensi). 

Appia honoris in campo M. Radomicki. 

Articuli pactorum conventorum inter status 
Poloniae et Frid. Augustum. 

Aspectus faventis orbis polono coeli.Varsa- 
viae. 

August II. Uniwersał do polaków względem 
zwołania sejmu 12. Maja. 

— Uniwersał względem pospolitego ruszenia. 

— Uniwersał ostrzegający Rzeczpospolitą, o 
niebezpieczeństwie. Kraków. 

— Uniwersał naznaczający posp. mszenie pod 
Gołębiem. 

— Uniwersał oznajmujący środki przeciwko 
Szwedom. 

— Uniwersał w Elblągu 12. Maja. 

— Manifest z Malborga 2. Kwietnia. 

— Toż dan w Malborku 11 Kwietnia. 
Auschwic Ant. De obsidione Samariae tem- 

pore Joannis. Thorun, Gymn. 
Baronius Cezar. Lekarstwo utrapionej Pol- 
ski z przestrogi ku naprawie obyczajów 

chrześcijańskich. Poznań, Akad. 
Barszczewicz Grzeg. St. Hilaria animarum 

candidatis dum per Gasparum Topsinski 

ritu solemni renuntiarentur. Cracov. Acad. 
Bellina Mich. Majestas virtutis ad insta- 

lationes Remigii Suszycki die 2 Junii pe- 

racta. Glogoviae, Hunold. 
Berattelse om den marckelige seger, emot 

Littauerne och muscoviterne wid Saladen 

i Littauen. 19 Martii. 
Berattelsa em den lyckelige Action och 

Commendantons C. G. Skyttes 25 Maij. 

Stockholm. 
Bocheński Hiac. Facies boni viii virtutum 

Nicolas Zalaszowski exposita ded. Hier. 

Wierzbowskiemu. Poznań. Univ. 

— Lilietum in Carolo Rydzyński. Poznań, 
Acad. 

Bóckelman. Tob. Utrum in Coena corpus 

Christ! conferatur praeside Georgio Wendio. 

Toruń, Senat. 
Bo hm Marc. De lapide cum inscriptione : 

Vivant Gedanenses. Toruń. 
Bonawentura sanct. Sex alae seraphicae 

edid. Cyprianus a S. Laur. Machowski. 

Varsav. 
Botsaccius Bart. Medulla Theologiae mo- 

ralis. Frankfort, vidua B. Casp. Gruber. 
Brand J. A. Nieuwe Reisbeschrijwing van 

Curland. Litthaiwen, Lyffland. Utrecht, A, 

Schouten. 16 1703. BroekhuizenG. v. De nieuwe bereisde 

Wereld. Enropa Pohlen. Amsterd. 
Buchowaki Andr. Gloria Domini ad pri- 

mitias ecclesiae S. Annae dedic. Casim. 

Lubieński. Crac. Acad. 
Bzowski Abr. Plurium scriptorum specifi- 

catio. Vratislav. 

— Tutelaris Silesiae de vita Ceslai Odrovansii 
commentarius. Vratislav. Pega. 

Canisius Pet. Compendium doctrinae ohriat. 

s. catechismus. Cracov. Domańs. 
Catus Ireneus. Epistoła ad amicum de causis 

pacem in Polonia remorant. Breslaviae, 

Januar. 

— Sande — Bref aom fredawarckel in Paleń. 
Breslau, 2 Jan. 

— ob. Leasenheim. 

Celejowicz Mat. Paul. Quaestio logica de 
ente sub ausp. A. Krupecki ded. Mich. J. 
Wilkowski. Crac. Schedel. 

Ceypler C. Decus et praesidium Stan. Sie- 
rakowski. Cracov. Schedel. 

C 1 a s s i c mu nieśmiertelnej sławy wodzów pol- 
skich pod Chocimem. 

— wolności Polskiej, na odgłos pactów Oliw- 
skich. 

Compedium medicum, to jest zebranie cho- 
rób. Lublin. S. J. 

— lekarstw końskich. Kraków. 
Corsoni Christ. De literis Eliae ad Joannem 

Reg. Iudae. Thorun, Senat et Gymn. 

— Disputatio de inferno. Thorun, Senat et Gym. 
Cracovia de hujus urbis academia. 
Cybulski Piotr Ant. Corona faustis Remig. 

Soszycki praesentata. Poznań, Acad. 

— Marę serenum ad feralem urnam Jonatii 
Jacobi. Poznań, Acad. 

— Solstitium aestivum inter parentalia Seb. 
Jelenski. Poznań, Acad. 

Dęci sio Rot. Rom. coram de Ricciis. Pro 
Alb. Sokalski c. Jos. Moniczewski ratione 
Czernichów. Romae, Cam. Ap. 

Declaratio S. R. M. Sueciae cardinali 
primati exhibita. 

— J. R. M. zu Schweden. 
Dobrosielski Chryz. F. Summarium theo- 

logiae. Cracov. Kupisz. 

— Theologia ascetica ad mentem S. Bonaven- 
turae. Crac. Matya^zk. 

— Toż post priorem. editionem reimpr. Crac. 
Schedel. 

Do mus Męcininiae. Cracov. Fr. Cezary. 

Drużbick'i Casp. Instructio de vita religiosa 
post absolutum tyrocinium. B. w. miej. 

E i s w a g e n Christ. Utrum lapidis Rostochien- 
sis inscriptio. Vivant Gedanenses, naturae 
adscribenda. Thoruni. ob. Bohm. 

Eridanus inter sidera avitns Alex. Lubo- 
mirski. Cracov. Schedel. 

Ewangelie i epistoły. Kraków. 

Ezop. Fabuły albo przypowieści i przypo- 
wieści Greka Gabryela. Kraków. 

Floryan X. (Kreyda) Celeusma ob. Kreyda. 

Fredro A, M. Monita. Francfort, Hermad. Frydrychowicz Dom. Anguł Centralny 

w błog. Janie Kantym ofiarowany dedyk. 

Jęd. Krupeckiemu. Krak Akad. 
Furcht und Liebe welch. Czar v. Moskau. 

Cólln. 
G ehe ma Fano Abrach. Indig. polon. Ero- 

terung der Frage in hitzigen Fieborn. Ulm, 

Kiihner. 
Ge hem a Joan. Albr. Eqnes polonus. Der 

ermunterte Heerhold oder Wappenkunst. 

Berlin. 
Giering Ant. De conversione Indorum. 

Thorun. Senat et gymn. 
Głowa i serce ob. Ludowizyusz. 
Gorczyński Aquil. M. Segregatus a pecca- 

toribus Stan. Casimiritanus. Crac. Schedel. 
Grabski Jan Raz. Prawdy powszechne na- 
uki chrzęść, filozofii z włos. (Jana Manni). 

Poznań. 
Gródecki J. S. Cyrilli Catecheses. 
Groaamann Fried. Das Walten ala Joh. 

Walter durch Tod gefordert. Schlichtingsh. 

Wild. 
HadziewiczG. Prezerwatywa honor. Lubo- 
mirskich cesars. faworem. 
Herrman G. El. Der Schlaf iiber Todes — 

Post G. Stolzes. Lissa, B. L. Held. 
Herrman Zach. Daa Heimreiaen des G. 

Stoltzes. Liasa, Held. 
H e y n Pancrat. Ais Joh. Walther dieaea Zeit- 

liche geaegnete. Schlichtingsch. Wild. 
Humillitas altissima infantia Dei. Varsav. 
Idea felicitatis humanae. Cracov. Uniw. 
Instruktarz wybierania cła w r. 1703 po- 

zwolonego'. 
Isle Wilh. La Pologne dressóe. Paria. 
Julianua a S. Jacob. X. Agnua purpura tus 

seu Orationea. 
Iuventiua J. X. De ratione discendi. Vars. 

(Circa 1703). 
Karol XII. Declaration donnće au Cardin. 

(Radziejowski) 6. Avril. 

— Kongl May. fórklaring gifwen Cardin. Pri- 
maten Warschaw 16 April. Stockholm, Wan- 
kijf. 

— Copia af breef till Radziowski 14 Januar. 
Stockholm, Wankijf. 

— Ihro kón. Majest. Deklaration so dem Car- 
dinal Primas. zu Prag 16 April. 

— Sacr. Reg. Maj. Sueciae declaratio exhibita 
ad Pragam 16 April. 

Knap s ki (Cnapius). Synonyma seu dictio- 
narium. Cracov. Acad. 

Kochanowski Mich. Kalendarz na r. 1703. 
Kraków, Domański. 

Konstytucye sejmu waln. lubelskiego, za- 
czętego 19 Czerwca. Lublin. S. J. 

Kopia responsu I. X. Bisk. Poznań, obacz 
Święcicki. 

— Wojew. Sieradzkiego ob. Pieniążek. 
Kownacki Ign. Życie Karola Franko ded. 

kar. St. Radziwiłłowi, ob. Sparta. 

— Sparta Polska P. N. Marya w cudownym 
obrazie w kościele Łuckim dedyk. Annie 
Sanguszkowej. Zamość, Akad. 1703. 17 Kozikiewicz Er. Wizerunek doskon. Sym. 

z Lipnice. Krak. Fr. Cezary. 
Kraszewski Jan X. Currus gratiae Dei 

exercitionum S. Ignatii, dedic. J. Chr. Gniń- 

ski. Cracov. Schedel. 

— Dei viatores ad metam gloriae. Cracov. 
Schedel. 

Krobski Frań. Józ. Ratio status Th. J. Za- 
mojski. Zamość, iJniyers. 
Kropski Stef. Józ. Vita magnarutn virt. 

Andr. Hier. Belli. Cracov. 
Ku piński Joan. Fort. Auxiliares copiae 

oratio ad studior. iustaurat. Stauislavoviae. 
Kuuk P. J. Tuba gloriosa J. Cantii sub pa- 

trocinio Th. Jos. Zamojski. Zamość, Univ. 
Lament muzy ob. Lipski. 
Langhausen J. L. Passions Seuffzer. Danzig. 
Lekarstwo zbawienne utrapionej Polski. 

Poznań, Akad. 
(Leszczyński Rafał) Caput omnis fato 

sublimius. (Poznań, S. J.). 
(Lichtfuss) Ehren Zeilen ais Georg Ern. 

Lichtfuss in Thorn eingesendet. 
Linde (V. d.) Jnclyta Poloniarum respublica 

civit. Gedanensis. 
Lipnica ob. Kozikiewicz. 
(Lipski A. S.) Lament muzy polskiej na 

pogrzebie A. S. Lipskiego. Warsz. Pijar. 
(Lissenheim). Epistoła ad D. Lissenheim 

occasione Cati Irenaei epistolae de causis 

pacem in Polonia remor. 
Lochman F. A. Ordinis S. Joannis Medi- 

tatio. Crac. 
Loeselius J. Flora pruteuica. Regiomonti. 
(Lubomirski Aleks.). Fluvius regnator 

aquarum Lubomirsciorum domus. (dial.). 

— Navis patriae iiiter diluvia dum Alex. 
Lub. adiret. ob. Navis. 

— Coeleste spectaculum Eridanus Alex. Łu- 
bom, a Col legio Gostomiano S. J. (teatr.). 

Lubomirski Aug. Hieron. ob. Relacya. 

Lubomirski Stan. Herak. Melodya ducho- 
wna czyli wiersz o męce Pańs. do Sam. 
Dzierzgowskiego. Krak*. Domański. 

— Oy czysty Apollo. Krak. 

— De vanitate consiliorum. Vars. Pijar. 
Ludowizyusz Ludw. Głowa i serce Soc. 

Jesu t. j. św. Ignacy (mowy Oliwy, Wiejry). 

Vilnae, S. J. 
Lu ki ni Jan Ant. Lucta vitae mortisąue J. 

Wiśniowski. Cracov. Schedel. 
Machowski Cypr. a S. Laurent. Sex alae 

seraphicae. Vars. Pijar. 
Mann i Jan ob. Grabski. 
Markiewicz Stan. Pokój wieczny niebu 

Teresie Annie Manieckiej. Krak. Ak. 
Maul Jac. Dissert. juridica. Gedani, Stollius. 
Menckenius Jo. Burchard. Sigismundi Au- 

gusti Epistolae e museo E. Huyssen. Lip- 

siae, Gleditsch. 

— Opuscula duo, alia ad election. Sigism. 
III. Lipsiae. 

Michałowski Ign. Paw. Celeusma trium- 
phale Guil. Andr. Robertson. Crac. Acad. Modzelewski Zach. X. Chwalebne sług bo- 
żych dzieła S. J. (dwojakie) Wilno. 

Morsztyn H. Antypasty. Kraków, Cezary. 

Na vis patriae inter cruces diluvia naufraga 
dum Alex. Lubomirski adiret, per juvent. 
salut, (dyalog) Crac. Nic. Schedel. 

Nieszporkowitz Ambr. III. domus Męci- 
niae rosa, Casim. Jos. Męciński. Crac. Ce- 
zary. 

Niewieski Fr. Kalendarz. Krak. Domański. 

Obrona monastyru Wileńskiego. Wilno. Ak. 

Ochocki Joan. Corona capitis aurei Gasp. 
Cieński. dedic. Cas. Łubieński. Crac. Sche- 
del. 

Ochocki Nic. Leo. Signum coeleste doctor 
Bonaventura. Crac. F. Cezary. 

— Rzymski Kalendarz. Kraków, Franc. Ce- 
zary. 

Odrowonsius ob. Bzowski. 

Officia propria SS. patrum. Crac. N. A. 

Schedel. 
Of fi ci urn B. Ceslai Confessoris. Vratislav. 

Pega. 
01iva Paw. Słowa ob. Ludowizyusz. 
Opaleński Łuk. Pauli Naeoceli de Officiis 

lib. Ul. cum praef. Andr. Max. Fredro. Re- 

giom. et Amsterd. 
Opitz Salom. Der rechtglaubigen Freudigkeit 

bey Beerdig. Ioach Giilichii. Lissa. Held. 
Ordnung der Burger Wache. Thorn. 
Organum pietatis selectissimis contentibus. 

Crac. 
Origo (Immoitalis) immortalitati Raph. Le- 
szczyński. 
Or miński Tom. F. Kalendarz na r. 1704. 

Zamość, Akad. 
Ornowski Jan. Apollo Sauromacki przy 

wesel, akcie Sim. Lizohuba z Trina> córę, 

Jana Szkorapackiego. Czernichów, Trójca. 
Ostrowski Jakób. Triumphalis aąuilae vo- 

latus Alex. Ben. Wychowski. Crac. Fr. Ce- 
zary. 
Pęcherzyński. Kalendarz. Krak. Domań. 
Piątkowski Ant. Palmorea jagiellonicae 

palladis Decus candidatorum dedic. Alb. 

Rospini. Crac. Schedel. 
Pieniążek Jan. Kopia responsu Wojew. 

Sieradzkiego do króla d. 13. Martii. Varsav. 
Pignatelli Fr. Epistoła pastoralis. Vars., 

Pijar. 
Podgórski X. Sam. Accrementum nominis 

Jos. Wiśniowski. Crac. Acad. 

— Consilium magnum sapientiae de virtuti- 
bus Remigii Suszycki. Crac. Acad. 

— Questio metaphyBica de distinctionibus. 
Crac. Univ. 

Poesis Virgiliana ad philosophiam Christ. 
Vilnae S. J. 

Poloniarum ob. Linde. 

Praetorius Efr. Wiirdiger Tischgast. Leip- 
zig. 

Preussen (Verthaidigtes) wider Anspruch 
des Ritter Ordens. Mergentheim. (Dwa wy- 
dania). 18 1703—1704. Puschinann Laur. Em Himniels-Begierer 

George Stolz. Lissa, Held. 
Putkowski P. St. Echo pogrzebowe Valety 

Kaz. Sapiehy. Warsz. Pijar. 
(Radomicki M.) Appia honoris in campo 

Kotficio Mathiae Radomicki ab Acad. Po- 

snaniensi panegyr. 

— Olyinpia honoris et gloriae Math. Radomi- 
cki a Colleg. posn. S. J. (cum sculpt. T. 
A. Swach.) 

Radziejowski Mich. List do Senatorów. 

— Reponse a la declaration au nom de S. 
Maj. Suedoise. 

Rakoczy Franc. Manifestum de statu Hun- 
gariae. 

— Universis orbis christiani. 

— Wszem wobec świata chrześciań. Panom. 
Dat. Obóz w Munkaczu w Czerwcu. 

Reflexiones breves in comitiis. 

Relacya campaniey od przybycia kasztela- 
na Lubomirskiego z Sejmu do obozu. 

Relation (ausfuhrliche) von der Stadt Thorn 
wie dieselbe durch Bombardung. Elbing. 
Preusser. 

— Kurtze von d. herrlichen Victoria 30. Ap. 
bey Pułtowsk, beygeftig. Sapieha Schreiben. 

— om den harliga Seger H. K. Maj. ofwer 
Konungens i Pohlen wid Pultousk. Stock- 
holm. 

— Umbestandliche des Gefechtes zwischen 
Schweden und Litthauen ohnweit Birsen. 

— Utforlig om det Skarpę emellen Carl XII. 
uthar Curland. Stockholm. 

Respublica Polon. civitati Gedanensi ae- 

ąuior. ob. Linde. 
Ring Z. T. Wolgemeynte Antwort.* Bruns- 

berg. S. J. 
Rosenberg Sigis. Diplomatio juridica de 

litium incommodis. Gedani. Stoli. 
Rossignoli Grzeg. Prawdy wieczne z włos. 

tł. Franc. Załuski. Kalisz. S. J. 
Różaniec przcnajśw. P. Maryey. Krak. Do- 
mański. 
Rychalski M. Quadriga sacerdotum. Vilnae. 

Acad. 
Sapieha Kaz. Jan. Manifest (imieniem jego 

i dygnitarzy). 
Schelguig S. Synopis controversiarum. Chr. 

Ludosic. 
Schulzins Elias Polonns. Disputatio de pe- 
riodu. Wittenberg, Meyer. 
Sigismundus Aug. Epistoła ob. Mencke- 

nius. 
(Sikorski W. X.) Decanatus Zamosciensis 11 

Decembr. 1702. Roma. Cam. Apost. 
Sio berg Gal. Pernavia literata concinnata. 

Riga. 
Słowakowicz Jan Ant. Sol nubilo sangui- 

nis. sparsi' D. Thomae Aqn. dedic. Joan. 

Rogawski. Crac. Schedel. 
Soarez Cypr. Compendium rhetoric. Poznań. 

S. J. 
Solennia publica nomini krivesiano dicata. 

Thoruń. Th. Ehr. Waetzoldt. Sparta polska ob. Kownacki. 
Stephani Batorii epistolarum decas. 

— Litterae ob. Menckenius. 

Stempel. Conciones in dominicas. 01ivae. 
(Stoltz G.) Klage wegen Ablebens George 

Stoltze3. Lissa. B. F. Held. 
Święcicki Mik. Kopia responsu Bisk. Pozn. 

Patiu Podskarbiemu J. Przebendowskiemu. 

Warsz. 23 Febr. 
Synonyma ob. Knapski. 
Szumowie Mich. Eximius astreae specula- 

tor Mart. Słowikowski. Crac. Cezary. 
Szymon z Lipnicy X. ob. Koziki ewicz. 
Thomas J. Fr. ob. Adel. 
Tortowski Seb. Collectio dolorum circulo 

Wieniawa Raph. Leszczyński. 

— Jactura literarum caput meritis Nicol. 
Zalaszowski. Pozn. Acad. 

(Toruń) Aria der vnm 24 Mai belagerten. 

— Ausfuhrliche Relation ob. Relation. 
Trommhold Sig. W°hgemeinte Antwort auf 

Fragen. Brunsberg. S. J. 
Unfug Piibstl. wider die Crone Preussen. 

Cólln. 
Uniwersał ob. August H. 
Wachschlager. Singularia ąuaedam polo- 
nica. Thoruni. 
Waleszyński Mart. Joan. Caput virtutum 

Gasp. Cieński, dedic. Cas. Łubieński. Crac. 

Acad. 
Wawrzecki B. Segregatus Stanislaus Ca- 

simir. Crac. Schedel. 
Vechner Heinr. Chr. Das Wachter-Auge 

bey Hintritt Joach. Giilich. Lissa. Held. 
Węgierski W. Classicum wolności polsk. 
Vendius Georg. Dissertatio utrum lapidis. 

Toruń. 

— Caiphas et Hannas in tribunali Tiberii. 
Toruń. 

Yerinus Mich. Ugolinus. Liber distichorum 
(lat. et polon. Ad. Wrocławczyk.) Crac. Do- 
mański. 

Vigilantius Benj. Der Tod bey Beerdigg. 
J. Giilichi. Lissa. Held. 

(WiszniowieckiJ.) Główna Wieniawy ozdo- 
ba. Warsz. 

Wiszowaty A. Arsenii Sophiani Religion. 
Amsterd. 

Wróbliński S. J. Fiducia voti maximi per 
obitum Thomae Lipiński. Crac. 

-r Kalendarz. Krak. Domański. 

(Wychowski A.) Aąuila Jovis inter aras 
Alexandro Wychowski. Vilnae, S. J. 

Załuski A. Chr. Oratio pro Cancellariatu. 
Lublin. 

— O bacz Rosignoli (Prawdy). 
Zawiet (Nowyj) Kijów. 
Ziętkiewicz Nic. Stan. Heros aniinus vir- 

tutum Car. Trevani. Crac. Schedel. 1704. 

Abschrift einigeu Briefe wegen Gefechtes 

zwiseben Schweden und Sachsen. Pozn. 
Acta capituli ord. praedicat. Vars. Pijar. 1704. 19 Ac tu ni in curia varsaviensi post festuin Viti 
et Modesti. (Manifest ks. Mich. Radziejow- 
skiego stanom Rzpltej podany.) 

Actum in curia regia, feria 6ta. 

Actum in curia reg. varsav. sabbatho antę 
doininicam proximo. (Konfeder. województw 
i skonf. powiatów.) 

Actum in curia regia varsaviensi. (Manifest 
Alexand;a de raptu królewiczów Jak. i Konst.) 

Actum in castro Sandomiriensi. (ob. confed. 
W. X. L.) (edycye dwie). 

Actum in curia regia varsav. pridie festi 
Margaretae. (Odpowiedź na konf.; Sando- 
mierska). 

Actum accesionis ad confederationem. 

Actus confoederationis der Woywodschhften, 
Districte. Warschau. 

A d 1 e r h o 1 d German. Hochstgepriesenes Preus- 
sen oder Beschreibung des Landes Preussen. 
Frankf. u. Leipzig. 

Affter und Nebel-Kónig. (Der unzeitig er- 
wehlte und fliichttee) in Grosspolen. 

Afskrifft af niigre bref om Swiinske ey 
langt ifran Staden Posen i Hóg-Pohlen. 

Alexandra królewicza Manifest do Stanów 
Rzpltey Polsk. Warsz. 

— Manifystum ad status Reipl. De raptu Ja- 
cobi et Constantini fratrum per Daniel. Wy- 
howski oblatum. Vars. ob. Actum. 

Alexander Magnus genere meritis, honori- 
bus. Dem. Wyhowski. Leopoli S. J. 

Andacht (Siebentatige) zu dem Josepho. 
Braunsberg. S. J. 

Aąuino Carolus S. J. Orationum T. I. II. 
(In funer. Joan. HI (dwie) In funere Eleo- 
norae reg. Pol.) Romae Ant. de Rubeis. 

August II. Copia listu J. K. M. do Woje- 
wództw, (trzy różne listy 10. Mar. 16. Mar.) 

— Declaratio respectu custodiae. (Manifest 
króla do narodu.) 

— Manifest wider die von Cardin. Primas 
vorgen. Detronisation. Leipz. Boetius. ^ 

— Beuchlingisches Manifest. (Wider Wolf 
Lud. Beicnlingen Kantzler.) 

— List króla. Jn vim Manifestu 17. Mar. 

— Uniwersa; ostrzegający i wyrażający nie- 
bezpieczeństwa, oraz zagrzew. ad execu- 
tionem sancitorum. Kraków. 

— Toż. Zwołujący sejmik extraordynaryjny 
(dwojaki.) 

— Do Województw wzywający na ratunek 
oyczyzny. 

— Wici jedne za dwoje na pospol. ruszenie. 
Krak. 

— Uniwersał trzeciej wici na posp. ruszenie 
w obozie pod Sandomierzem. 

— Uniwersał ostrzegający do woyska koron- 
nego z Krakowa w Lutym. Krak. 

— Uniwersał trzech wici do pospol. ruszenia 
pod Szczebrzeszyn. Dan pod Sandomierzem, 
ob. Manifest, Memoriał. 

Barki aj usz Jan . Historya o Argenidzie 
królewnie sycylijskiej, Kraków, F. Cezary. 

Bausius Dan. De judaeorum superstitioue. 
Thorun, Senat. Gedan. (Baylon Paschal.). Sposób krótkiego nabo- 
żeństwa do święt. Paschalisa. Kraków. 

Beauplan. A ColUeticon of voyages and 
trawels Churchill. London. 

Berattelse en saker Mans om Frid. August 
in Pohlen feldt-tagh. Stockholm. 

— om then wid Jacob Stad in Curland 26. 
Juli trafłuiug. S. 1. 

— Kort om det in Pohlen ofverstandene. 
Falttoget. S. 1. 

Bergius J. M. D. Exercitatio histor. theo- 

logica. Holiuiae, Eneas. 
Bericht (wahrhaftiger) von der Action und 

Retraite so bey Lessna vorgegangen. 
Berioht (wahrhaftiger) eines Wolontaires 

bey der schwed. Armee. 
Blossius Lud. Flores sententiarum in 

paradiso Blosiani horto. Cracoviae. Acad. 
Bo hm Marc. De figuratis capillis in Vistulae 

litoribus. Toruń. 
Bona Jan Kard. Pia exercitia Christiana ex 

horilogio ascetico excerpta. Vars. Pijar. 
Bonaventura. Żywot Pana i Boga Jezusa 

Chrystusa. Wilno. 
Braun Daw. Meditationes selectae de scien- 

tia hominis. Gedani, Stoli. 
Bretschneider Samuel. De Prosperi Aldo- 

vini Romani selenografia. Thorunii, Senat, et 

Gymn. 
Brictius Jan. Vita venerab. patris Thomae 

de Rupniew Ujeyski. ded. Stan. Ujcyskiemu. 

Brunsbg. S. J. — 
Burgermeistere der Stadt Danzig. d. 30. 

May (wypowiada posłuszeństwo Augu- 
stowi U.). 
Bybintzin Anna Mag. geb. Prusch. Geloo- 

vige en gezegende Uyttocht uyt Silecia op 

de grensen van Poolen. Alckmaer. 
C e y p 1 e r Kazim. Turres abundantia ineri- 

torum Adamo Sbąski delineatae. Cracov. 

Acad. 
Cezary Fr. Historya o Argenidzie. Krak. 

Fr. Cezary, ob. Barklajus. 
Clemens XI ob. Klemens. 
Compendium medicum. Lublin. 
Confederacya Opatowska wojska koron. 

29. Lutego. 
Continuatio dialogorum sacrorum pas- 

sionem J. Chr. complectentium. Thorun. 

Senat, et Gymnas. 
Cybulski Emil And. Amplitudo honoris 

Franc. J. Kraszkowski. Posn. 
Danek -Schrift wegen Progressen womit Gott 

Kónig. Maj. wider Kon. Polen durch Treffen 

bey Pułtusk. 21. Apr. und Thorn gesegnet. 
Dantzig ob. Burgermeistere. 
Dantziger Lehrer-Gedachtniss. 
Dawid. Psałtir nowoje izdanije. Mohilew. 
De ci sio Rot. Rom. coram Caprara. Pro S. 

Mulinowicz c. Chr. Dembicki. Romae. Cam. 

Ap. 

— Coram Archinto. Pro Alb. Srzeniewski c. 
Coli. Soc. J. Crac. Romae, Cam. Ap. 

Demonstration (Die) von S. K. M. von 
Czar. Leipzig. 20 1704. Diarium des Warschavischen Congresses 
31 Januar. 

D i e s sodalis Mariani. Leop. S. J. 

Dobrakowski Kaz. Fab. Modus archicon- 
fraternit. rosarianae ob. Frydrychowicz. 

Dokumenta produkowane na Radzie w Kra- 
kowie 21 Febr. 

Drews Joan. Institutiones juventutis in vera 
pietate. Brunsberg. S. J. 

Dunin Piotr. Kazania postne. Kraków. 

— Wschód y Zachód słońca, kazania o naro- 
dzeniu Pańskiem. Krak. Schedel. M. A. 

Dziardyn liliami woniejący Zofiiej Urbań- 
skiej od życzliw. brata rytmem otworzony. 
Krak. M. A. Schedel. 

Erklarung Stadt Dantzig wegen Zutritt zu 
der grossen poln. Confoederation. Dantzig 
30. May. 

Epistoła nobilis Poloni ad amicum, qua 
literis Czari (Petri) respondetur. 

— Ob Sincerus. (Schreiben). 
Explikacya interesu J. M. Lubomirskiego. 
Fischer Joh. Chr. Sterbe Lust Hans Fr. 

Schweinitz. SchlichtiDgsh. Wild. 
Fleury Cl. X. Cathechisme historiąue cont. 
en abrege 1' histoire. Katechizm histo- 
ryczny krótko zawierający pismo święte. 
Gedani, J. Z. Stoli. 

— Toż (po franc. i pols.) Varsovie. 
Frydrychowicz Dom. Modus Archicon- 

fraternitatis Rosarianae introducendae ded. 

Cas. F. Dobrakowski. Cracov. Acad. 
G an d o 1 f o A. Dissertatio historica de Augu- 

stianis (et de Jsaj. Bonero) Roma, Buagni. 
Giering A. Naturae pictricis specimen. 

Thoruń, Senat. 

Gładyszowski Kaz. Asylum reginae 

sapientiae candidatis per Cas. Zrzódliński. 

ded. Stan. T. Zielonacki. Cracov. Schedel. 
Głuchowski Vences. a S. Elia. Echo tubae 

pacia. 
Gorczyński Aąuil. Mich. Respirium via- 

torum in solitudine dedic. Steph. Humie- 

cki. Cracov. Schedel. 
Górka Lud. X. Wieczerza Pańska albo 

nabożeństwo. Lwów, S. J. 
Gratulation-Schreiben J. K. M. v. Schwe- 

den. 

Grundriss d. Stadt Elbing. 

Henelius ab Hennenfeld N. Silesio-gra- 

phia. Vratisl. Lipsiae. 
Historia Sueciae, Bellum Caroli XII. 

— O Argenidzie. ob. Cezary. 

Jakób Królewicz. Register dokumentów na 

Radzie (Krak.). 
Jacob Stad. Om then wid: i Curland. 
Jag. Urnae terałeś seu memoria virorum ex- 

orto incendio 19 Apr. (po łac. i niem.). 
Jagieliński Waleryan od Św. Hieronima. 

Pokój bez pokoju Kazim. Łubieńskiemu. 

Krak. M. A. Schedel 
Januszewicz C. Philosophia in analysi 

virtutum politicarum. Vilnae. 
Je s sen. Oratio in Polonia credentiales ex- 

hibens. (in Lunig Oratt). Jndex librorum prohibitorum. Romae, Cam. 
Ap. 

Jnformatio de statu rerum, (contra elect. 
Stania. I). 

Instruktarz celny na koronaciey Jana III. 
podany i approbowany 11. Febr. Krak. 

Jordan A. Klaud. Voyages historiąues 
d'Allem. Polo. Lith. Paris. 

Kalendarz ob. Kochański. Niewieski. Or- 
miński T. Pęcherzyński S. 

Karol XII. Versicherung an die Stadt Dan- 
tzig gegeben in Heilsberg 27 Maji. 

— Tacksagelse Skrift ofwer C. XII. Stock- 
holm. 

Karwat Sew. Wokikiewicz. Siradia trabeata 

S. Koniecpolski ob. Słowicki. 
Klemens XI. 

— Copia bullae ad eminent. Cardin.Primatem 
R. Pol. Romae VI Junii. 

— Copiae literarum Summi Pontificis ad 
Regem P. Primatem et Senat. Romae. 

— Copiae af Primas Regni skrifwelse a War- 
schewiske Confaederationem. 

— Litterae ad Augustum H. 

(Klerk Alex.) Lutnia affektów po szlubach 

Alex. Klerka z Barb. Anna. Bekown§. 

Krak. 
Kochański M. A. Stary i nowy Kalendarz. 

Krak. Domański. 
Konfederacya generalna circa religionem 

orthod. postanów, w Warszawie (przeciw 

Aug. II). 

— Gen. Stanów pod Sandom. Actum in 
castro Sandomiriensi 20 Mai. (dwojakie). 

— Actum in Curia Reg Vars. (dwojakie). 

— Opatowska ob. Confederacya. 
Konig ob. After. 

Kónigs Wahl (Polnische) wiirdige neubet- 
hronte. (St. Leszczyski). 

Korona miesięczna albo nauki chrzęść, de- 
dyk. Dom. Męcińskiej. Krak. Akad. 

Kostecki S. Ogłoś wiazdu Arwida Horna. 
- Ed. 2ga. (Warsz.). 

Kramski Malach. Wiosna niebieska cnót 
około Boga. dedyk. Kat. Mielżyńskiej. Po- 
znań. S. J. 

Kreyda Floryan. Poema in Janusium Wi- 
śniowiecki. Vars. 

Krobski Franc. Nuntia polonae felicit. Al. 
Wychowski aąuila. Zamość, IJniwer. 

Krosnowski Jan X. Chwała Świętych Bo- 
żych. Kalisz, S. J. 

Kulesza Alojzy Jan X. Wiara prawosławna. 
Wilno, Akad. 

Kwiatki Liliowe, (z edycyi Gorczyna). Ka- 
lisz. S. J. 

Lebens-Beschreibung d. H. Mich. Radzie- 
jowski. Colln. Hammer. 

Leiturgion. Czernichów. 

(Leszczyński Stan.) Manifest do Stanów 
Rpltej. wydany 30 Octobra. 

— do Narodu 30 Octob. w Warszawie. 

— Manifestum Varsaviae 30 Octob. (ed. fol. 
i 4to). 

— Pseudo rex polonicus. Leipzig. Boetius. 

— Ob. Replika pewnego ziemianina. 1704. 21 Leszczyński ob. Kónigswahl. 

Lettre d'tm gentilhoinme sur 1'etat. 

Linde Joan. Ern. Triga ąuaestionum prae- 
tensura mercaturae, propinationis, cerevisia- 
ruin. 

Listy z oryginałów od Imc. Komissarzów 
Szwedz. pokazanych (Konigsmarkowy, Aug. 
II.) ob. Piotr (List). 

Li t ter a e officiosae ob. Piotr. 

L ochman August. X. Suplika uniżona do 
niebieskiej Estery przenajśw. P. Maryi za- 
sługom Andr. Ziebrowskiego. Crac. Sche- 
del. 

Lubomirski Hieronim. Manifestum Princi- 
pis. 21 Nov. Cracov. (przeciw Stan. Le- 
szczyńskiemu). 

— Manifest kasztelana krak. hetmana w Krak. 
21 Nov. (przeciw Leszczyńskiemu). 

— Manifest sabbato post festum praesenta- 
tionis B. V. Mar. proximo. 

M a j o r Joh. Ilav. Ung. Passio Christi in re- 

gno mineralium. Thoruń. Senat et Gymn. 
Manifest skonfederowanych Stanów pod 

Łańcutem 28 Julii. 
Manifestatio S. R. Poloniarum. 
Manifestum statuum confoed. Reipublicae 

28. Julii. (St. Donhoff et Pet. Tworzyanski). 
Mazarini J. Instrukcya polityków. Toruń, 

Laurer. 
Memoriał S. R. Maj. wider die Confoede- 

ration. Leipzig. 
Mendius Kr. Mowy krótkie i pacierze. El- 

blong. 
Morawski Jan X. Cor Sanctum Theoph. 

Mariani munificentia St. Wojenkowski re- 

impr. Leopoli S. J. 
Morsztyn Stan. Smutne żale po utrać. 

dzieciach. Wyd. 2gie. Warsz. Pijar. 
Mu lino w i cz Seb. Capprara Cracovien. de 

Zawichost contra Chr. pro Dembicki. Ro- 

mae. ob. Decisio. 
(Narva). Das glucklich besiegte. Cóln. 
Nidus ob. Rosiński. 
Nie wieś ki Fr. Kalendarz, Zamość. 
Obrębski Jos. Bellaria mentium candidato- 

rum per Alex. Kurowski dedic. Petro Bo- 

rovio. Crac. Cez. 
Officium P. Mariey. Lublin. 
Ogiński. Uniwersał w Birżach 16 Junii. 

— Uniwersał względem kontrybucyi z Bierzy 
16. Lut. 

Ormiński Fr. Kalendarz na r. 1705, Zamość, 
druk. Akad. 

Pallas polska z głowy Leszczyńskich Teo- 
fila z L. Konarzewska Januszowi Wiśnio- 
wieckiemu zaślubiona. (Warsz). ob. To- 
rzyński. 

Pęcherzyński St Nowy Kalendarz. Krak. 
Akad. 

Pinnow Chr. Des Fr. Schweinitz ais der- 
selbe der Grufft anvertr. Scblichtingsh. Wild. 

Piotr Car. List Najj. Cara do X. kardynała 
Radziejowskiego. 

— Litterae officiosae ab reipubl. Proceres, ne 
adversus polon. Regem aures praebeant ob. 
Epistoła. Pokazanie jako powinien chrześcijanin iny- 

ślić. Brunsberg. S. J. 
(Pohl en) Kort Oen det i Pohlen. 

— Ein Saker Maus i Leip. Stockholm. 
Popławski M. B. Stół duchowny albo me- 

dytacye i nauki duchowne Cz. I-III. Warsz. 

Domański. 
(Posen). Belagerung der Stadt Posen. 
Praetorius Efr. Dantziger Lehrer Gediicht- 

niss. Lipsk. 
Precationes antę et post missam dicendae. 

Vilnae. S. J. 
Preussen (Vertheidigtes) wider Anspruch 

des Ritter Ordens. (in Nova liter. German.) 
Przyjęcie ob. Relacya. 
Pseudo-Rex ob. Leszczyński. 
Radiu s evangel. cujus attactn B. Alb. Kra- 
snopolski accensus. Berolini, Wessel. 
(Radziejowski Mich.) Erste Fortsetzung 

des Lebeiislaufens des Cardinals. Colln. 

— Manifest Stanom Rzeczp. i całemu Św. 
podany. (Actum in Curia Varsaviensi). 

— Uniwersał o Interregnum pko Augustowi 
II. W Warszawie 2 Maja. Warsz. 

— Ob. Actum. Piotr Car. Leben. 

Rapin Renat. Pokazanie jako powinien 
Chrześcianin myśleć, tłum. And. Chr. Zału- 
ski. Brunsberg, S. J. 

Regestr do Dokumentów na walnej Radzie. 

Rekuć Jerzy. Konfessya angielska. Kró- 
lewiec. 

(Relacya) Przyjęcie i ogłoszenie pisma 
„Relacya" Jchm.' PP. Deputatów. Oblatów. 
12 Lipca. 

— JM. Panów Deputatów na akcie elekcyi 
w Kole ly. Junii do punktów confed. Sando- 
mirs. 

Relation om de emellan Hans K. May of 
Swerige 17. Oct. 1 Nov. Stor- Pohlen Traff- 
ningar. 

— (Ausfuhrl.) von Belagerung aber Erob. 
Warschau. 

— (Kurtze) v. der Haupt-Action zwischen 
Lówenhaupt und Wisniowiecki, Ogiński, 
Moscovit. 

— von denen Zwischen J. K. M. v. Schwe- 
den 27 Octob. in Gross-Polen Actionen. 

— om Staden Posens Bloeąuade Sachser, 
Pohlar oh Cosaker bombarderat. 

— Von der Bloąuande Posen welche bom- 
bardirt worden. 

— Umbestandische von Victorie Schwed. iiber 
Litthau Arm. bey Schlabodda. 

Remarąuen iiber die von Warschau- 
ischen Particulair-Convente aufgelauf. poln. 
Zeitungen. 

Replika pewnego ziemianina na manifest 
Stanisława elekta. 

Respons Szlachcica pewnego na Manifest 
Psendo-princ. Wojewody Poznańsk. (Lesz- 
czyńskiego). 

— Toż po łacinie. 

Rollius Teod. Broicensis Polonus. Die 
Susigkeit ais G. W. Wiirbitz Breslau ver- 
liess. Breslau. Jancke. 22 170-1 -.705. — Die Gelehrsamkeit ais Chr. Ben Lucius 
Breslau verliess. Breslau. Jancke. 

Kosiński Petrus J. Nidus infulatarum vul- 

nerum episcopo A. Wyhowski oblata. Lub- 

lini, S. J. 
Ryza Gasper Jan. Sybilla Europejska święta 

roczne przepowiadająca. Leszno, Hołd. 
Sc hel wig S. Orgel-Predigt. Dantzig. 
Schmid J. (Suericz) Utrum Judei perpcram 

Sanguinera dłcantur. Toruń. 
Schreiben eines guten Freundes von Frid. 

Aug. Campagne. Leipz. Boetius. 

— eines recht groben Polacken worinn des 
Czaars (Pet. I). Demonstrątion an Pohlen 
antwortet. 

— Ob. Sincerus. 

Schultz Joh. Gabr. Szulecki. Trojanuin 

a Plinio laudatum exemplum Frankf. Zeitler. 
Sendschreiben eines Polnischen Edel- 

manns. Cóln, La Hache. 
Sincerus Basilides Confutatio libelli: Epi- 

stolae ad amicum Varsov. degentem. Colon. 

Durandi. (dwa wydania). 

— Ob. Schreiben grób. Polacken. 
Słowie ki Łuk. Stan. Heroica poesis dedic. 

Gajeviciis. Lublin, S. J. 
Sobieski Alex. Actum in curia reg. 
(Manifest do Stanów). 

— Manifestutn Seren. Alex. princ. 19 Apr. 
per Dan. Wychowski. 

(Sobieski) Glossa na Manifest Królewicza 

Aleksandra. 
Sommer Casp. Glaubens-Schild bey Beer- 

dig. H. F. Schweinitz. Schlichtingsh. 

— Gott bey Geleg. des 16. Decemb. Sttir 
menden Windes. Schlichtingsh. , 

Sposób Krót. nabożeństwa do Św. Pascha- 
lisa. Krak. 

Staat (der) von Polen. Leipzig. 

Stanisław I. ob. Leszczyński. 

Stawiński D. De comminatione verbali. 
Regiom. 

Stenbock. Uniwersale (po niem.) z Marien- 
burga 30 Junii. 

Stieff Chris. Ad. Revrnd. Mich. Jos. Fibiger. 
de urnis epistoła. Vratisl. Bauch. 

Stół duchowny, obacz Popławski M. 

Strimesius S. (Strzemęcki?) Samuel. Con- 
sensus Sandoniiriensis ab evangelicis. (dwie 
edycye) Francof. ad V. Schrey et Hart 
mann. 

Suericz ob. Schmid. 

Supplika uniżona (Kazanie). Crac. Schedel. 

Tacksagelse Skrift ofwer Carl. XII. Stock- 
holm. 

Tanner Math. de Pilzno. Vita B. Joannis 
Franc. Regis. Viennae. 

Taritfa albo sposób rachowania skarbu de- 
dyk. Joz. Miaczyńskiemu. Lublin S. J. 

Tortowski Seb. Perennitas doloris. Theo- 
dorowi Korzeniewskiemu. Poznań, S. J. 

Torzyński Dan. X. (Wiersz na ślub X. J. 
Wiśniowieckiego 1. J. Konarzewskiej). 
Warsz. 

— Ob. Pallas. Triga Questiorum in villis et pagis merca- 
turae. Dantisci. 

Twa ter Kaz. Franc. Kalendarz, na r. 1705. 
Krak. Cezary. 

Tydzień N. P. Maryi abo Psałterz. Wilno. 

Urbański ob. Dziardyn. 

Uwagi Chrześcijańskie. Brunsberg. 

Węgrzynowicz Ant. X Melodya S. Kazi- 
mierza ded. Piotr Stan. Orłowskiemu. Krak. 
Schedel. 

Waleryan od św. Hier. Pokój ob. Jagie- 
liński. 

Venceslaus a S. Elia ob. Głuchowski. 

V en di u s G. Naturae speemen. ob. Giering. 

Werther Consil. Reg. Polon. Graf. Injusti- 
tia confoederationis a Card. Radziejow- 
skijo Varsaviae (germanice). 

— Causae ob quas Rex pol. Jacobum Princ. 
in custodiam tradere coactus luerit. (ger- 
manice). 

Verzeichnis8 derer Confederations Punk- 

ten, welche von Woywodschaften besehlos- 

sen. 
Wet za wet Chrześcijańskie, to jest miłość 

Chrystusowi (teatr.) Wilro. 
Wieczerza Pańska alt>o nabożeństwo. 

Lwów , 8. J. 
Wiśniowiecki Janusz X. Luna in coelo 

virtutum Wiśniowiecki et Konarzewska. 

Vars. 

— Luna inter pronuba hymenae Lumina 
Jan. Wiśniowiecki et Theop. Konarzewska. 
Var8. 

— Ob. Pallas. Torzyński. 

Wolters Steph. Weisheit und Kraft. Dan- 
tzig. 

Wyhowski ob. Alexander. Nidus. Krobski. 

Wyżycki Stan. Ger. Dilectus alter qui 
pascitur. Romae. 

Zawisza Krzyszr. Piawdz. relatia między 
ludem Sapieżyńskim a ludźmi Bandemir- 
skiemi pod Drują 20 Junii a 30 Julii pod 
Rigą. 

Zitsckar Fryd. De anno et die passionis S. 
Polycarpi, praeside Gabr. Groddek. Gedani. 

Zwycięstwo zwyciężonej niewinności tryum- 
fujące) w Krzysztofie, (traged.). 

1105. 

Alfa wit rytmami, ob.. Maksimowicz. 

Aloysius (a Matre Dei). Novum sidus oc- 
cidentis divus Cajetanus. Vars. Pijar. 

Arnold Sam. Ara pratitudinis Deo Optimo 
erecta. Leszno. Heldius. 

Articuli pactorum conveutorum i przysię- 
ga na nie króla. (Stanisława I.) (Dwa wyd.) 

— jurament. super pacta conventa. 
August II. Conclusum Naj. Kr. JM. 16 Grud. 

■w Grodnie. 

— Patent i 19 Kwietnia. Drezno. 

— Uniwersał, w którym usprawiedliwia się 
z wyjazdu do Saxonii. 

— po sejmie Lubelskim. Warsz. 
Bardziński A lan. Compendium ąuaestionum 

D. Tboniae Angelici. Vars. Pijar. 1705. 23 Beialtelse Kort om det faehtande widii 
Polangen, och et st-rekt Partie ai Ryssar 
och Littower unden Iwan Stefan Gagor on 
Morbruns anforande. S. J. 

— of traffningen sorn Jochira Frdr. v. Liveu 
d. 28. Jul. ett partie Ryssar. Stockbolui. 

— augaende Ryssarnes ochristelige ock hards 
Gcfahrande, ufficeare. (O okrucieństwach 
Kossyjan względem Jońców). Stockholm. 

— om den blodige traffning bwilken Gref 
Ad. Lud. Leijouhufwud befachtet Gener. 
Bor. Scheremme theff. Stockholm. 

— om den emmellan de Swanska under Gener. 
Nierot wed Warschau. Stockholm, Wankrif. 

Beri eh t (Wahrhnfter) v. der blutigen Action. 

Graf Ad. Lewenhaupt. wider Scheremet 

hoff 16. Julii. 
Bericht (wahrhaftiger) von der Muscowiter 

unchristlichen Verfahren. Stockholm. 
Bielecki Mart. Unio coronarum terris 

Remigius Suszycki. Cracov. Acad. 
Blomberg Kar. Joan. Description de la Li- 

vonie. Utrecht. 
B n i ń 8 k i Hier. Transport z senatu na tron pol- 
ski N. Katarzyny król. pols. Warsz. Pijar. 
Bocheński Hyac. Cor sci entiarura, Thomas 

Aąuinas. Posnaniae. Acad. 
Bo hm Mart. Cum Ephr. Praetorius primam 

concionem suam haberet. Thorun. Joh. Cons. 

Ruger. 
Bronisz Piotr Jakob. Marszałek konfeder. 

gener. Warsz. Dat. Gdańsk. 31. Maja (Ode- 
zwa). 
Bronitz Pet. Jac. Copia af det bref af den 

Warschawiske generał confoederat. Dan- 

tzig 30. Mai. 
Campagnes de Charles XII. roi de Suede. 

Paris. 
C a n i s i u s Petr. Compendium doctrinae chri- 

stianae. Crac. Domański. 

— Krótkie zebranie wiary św. Wilno. 
Cenzura pewnego republikanta na dwa 

uszczypliwe manifesty. 
Charles XII. Bref of befallning til: Giwfen 

wird Błonie uti Pohlen. Stockholm. 
(Chodziński Błaż.) Stani Instrumentum ac 

testimonium Themidis Blasio Chodziński. 

Przemyśl. 
Chrościński W. St. Job cierpiący z dóbr 

i fortuny wyzuty. 

— Treny Jercmijaszowe albo lamentacye na 
wielki tydzień. Warsz. Pijar. 

Clemens ob. Klemens. 

Colonia Dominicus. De arte rhetorica libri 

quinque. Posnaniae. S. J. 
Compendium (breve) summae angelicae. 

Vars. 
Conclusium ob. August. 
Confoederat. Palatinatus Cracoviens. 
Copiae einiger a. d. Zaar Briele. 
Cornelius N. Phrases ex. Gedani. 
Czartoryski K. F. ob. Instrukcya. 
Dawid Kr. Psaltir. Mohylow. 
Decisio Rotae romanae coram O mana. Pro 

St. Kuczowski c. Jac. Szczuka (Crac. Ca- 

wonicatus). Rom. Cam, ap. — coram Caffarello. Cracov. canouicatus. Ro- 
mae, Comitibu3. 

Declaratio ob. Piofr I. 

De Colonia Domin. ob. Colonia. 

Declaracya koronacyey Najj. Stanisława 

I. Actum in curia varsav. (Dwie edycye). 
Depkin Liborius. Wórter Biichlein. Sachen 

teutsch, schwed. polnisch. lettisch zu be- 

nennen. Riga. 

Description de la Livonie ? avec les guerres 

que les Polonais ont elics. Utrecht, Guil. 

Poolsum. (Dwie edycye). 
Dobiński Joan. Navis vectoria St. Luc. 

Opaliński et Elis. Sieniawska. Cracov. 

Schedel. 
Drozdowicz Jan. Spes in herba efflorescens 

Math. Paul. Celejowicz, dedic. Joan. Patyń- 

ski. Cracov. Schedel. 

Echo 8ive justissima responsio ad calumnias 
adversus Reg. Polon, praecipue Patkul, a 
vcritat. amante T. S. 

Epistoł am (Ad) Eąuitis Poloni de pote^t. 
Pontificis responsoria. 

Eąues Polonus. Epistoła ob. Hermelin. 

Ernesti Joh. Sonderliche polnisch deutsche 
Missivon und Zuschriften. 

Etlingerus Henr. Pseudo catechista Raco- 
viensis explosus. Altdorti, Kohles. 

Ewangelie polskie i litewskie. Wilno, S.J. 

Eytmia X. Hier. Exercitiura animae in vul- 
neribus Jesu. dedic. Zamojsciis. Zamość. 
LJniv. 

Filip Ner. Rada wierna dusz bogobojnych. 
Wilno, Akad. 

Foe Dan. The dyet of Poland, a Satyr. Lon- 
don. 

Foedus (Varsoviense) Caroli XII. 

— inter sacr. R. M. atque Republicam. Var- 
sav. 18 Nov. 

— R. M. Sueciae et Poloniae 18 Nov. Fór- 
bung emellan Majesteter. Holmiae, J. Wer- 
ner. 

Franciszek od. Sw. Michała. Wdzięczność 
serdeczna cierp. Jezusowi. Krak. Domań. 

Freitag Chris. Historia gallica Valesiana 
Henrici III. Francof. 

Frydrychowicz Dom. Duchowne morów, 
powietrza lekarstwo S. Rozalia (i Godzinki 
Kas. Lackiego). Nauka jak sprawować cza- 
su powietrza p. J. J. Petrycego. Kraków, 
Akad. 

Glogau Aegid. Ais Ephr. Praetorius zum 
Pastor in Thorn vociret. Danz. Sim. Rei- 
niger. 

Goertz. Copiae einiger an Moscov. Zaar wie 
auch kón. Augusti wider J. R. Patkul gesch. 
Briefe. 

Grymecki Jacek. Viretum literarium can- 
didatis per Gas. Topiński, dedic. Stan. 
Kurzeniecki. Krak. Schedel. 

Hankius M. De Silesiorura rebus. Lipsiae. 

Hans M. De rectoribus ac Silcsiissehediasma. 
Wild. 

Hau te vi Ile (De) Relation historique de la 
Pologno. Cologne, Bonteux, 24 1705. Her melin Ol. Eąuicia poloni epistoła de po- 
testat. Pontificis Romani. 

History (A compleat) of Europę affairs for 
y 1704, in Livonia, Muscovy. London. 

Horain ob. Signaculuin. 

Horatius FI. Carminis secularis ad Deos pa- 
rodiae. Elbing, Bodenhausen. 

Jagodyński S. Ser. Grosz pod zasłoną 
skrzydeł Radziwiłłów (dwie edycye). Krak. 

Instructio et ordinatio in oratione conti- 
nua per Cardinalein Carpineum euita. 

Instrukcya rzymska albo postępek o sa- 
dach przeciw Czarownicom (i proces, przez 
Kaz. Flor. Czartoryskiego). Krak. Domań- 
ski. 

Joannę s Neopol. Conv. Officium parvum 
Antonii de Padua. Cracov. Domański. 

Kalendarz ob. Ormiński. 

Kanizyusz ob. Canisius. 

Kleiner Joh. G. Den rechten Weg zum 
Schlosse ais Th. Rollius von Broitz aus 
Pohlen Breslau verliess. Breslau, Baumanns 
Erben. 

Klemens XI. Bref til erkebiskopparna och 
biskop. uti Pohlen. Stockholm. Wankif. 

— Yenerabil. fratribus. Romae 10. Juni (con- 
tra coronat. Stanislai) (dwojakie). 

— Conti rinatio constit. adversus Jansenianam 
haeresiin. Posn. Acad. 

Klepperbein Joach. Die Zufriedenheit bey 

Leichen- Bestatt. Gottf. Lamprecht. Schlich- 

tingsh. J. Chr. Wild. 
Knapski Grz. Synonyma seu dictionarium 

Gedani. 
Knobelsdorff Balt. Alex. Ueber Schlaff 

des Otto Fr. Scopp. Schlichtingsh. Wild. 
Koblig Joh. Sig. Redę bey Leichen-Process 

O. F. Scopp. Schlichtingsh. Wild. ' 
Korona niebieska niewinnej krwie Zbawi- 
ciela. Krak. Domański. 
Kożuchowski Błaż. Franc. Sermo paren- 

talis in exeqniis Leopoldi I. imperat. Bero- 

lini. Laurentius. 
Krasiński Stan. Compendium dyaryusza 

niem. franc. ang. peregrynacyi dedyk. Jan. 

Bon. Krasińskiemu. 
Kraus M. X. Consideratio religiosi status. 

Vars. 
Kreckwitz Hans Fr. Denen erblasten Tu- 

genden des G. A. Stosch. Schlichtingsh. 

Wild. 

— Bey Beerdigung des G. A. Stosch. Schlich- 
tingsh. Wild. 

L a c r o y (La croix) Fr. Petis. The wars of 

the Turks with Poland Muscovy, translat. 

Chaves. London. 
Lancycy Mikoł. X. Pobudki do warowania 

się grzechu śmiert. Wilno. S. J. 
Lat o mi Sig. Relationis historicae oder Be- 

schreib. der Geschichten Polen u. Reussen 

Frankf. 
Laudum Palatinatus Sandomir. w Opatowie 

10. Juni (pro Stan. Leszczyński). 
Lauterbach G. Fried. Lacrymae consona- 

biles bey Leichen Conduct Gottf. Lamprecht. 

Schlichtingsh. Wild. i Lauxmin Sig. Praxis oratoria. Colon. Noeth. 
! Lemberg Joh. Fr. Siehe ich sterbe. Bey 

Leich-Solennien O. F. Scop. Schlichtingsh. 

Wild. 
(Leszczyński Stan.') Deklaracya korona- 

cyey Najj. Stan. I. 19 Września. 
; — Denunciatio Regis coronati mensis Octob. 

sub tempus coronationis. Vars. 

— Uniwersał. W Warszawie 20 Decemb. 

: — Uniwersał geschehen zu Warschau 26 

Decemb. 
j — Manifestum confoederationis sendorairien- 

sis. Manif. der Send. confoed. dat. Tykocin. 

— Manif. sub tempus coronat. men. Octob. 
regni anno II. 

— Relation (Kurtze) von Verlauf der Cro- 
nung Stan. I. d. 4 Octob. 

Litaniae ad s. Ignatium. 
Livonie ob. Blomberg. 
Lubomirski Stan. Her. Jezus Nazarcński 
w męce reprezentowany. Toruń, Laurer. 

— Próżność y prawda rady, z łacinsk. wyra- 
żona. Toruń. J. Chr. Laurer. 

Łunkiewicz Baz. Lumina philos. veritatum . 
Vilnae. 

Majestat. S. Czarische. Declaratio. ob. Piotr. 

Maksimowicz Jan. Ałfawit rithmami. Czer- 
nichów. Monast. 

Manifest Stanów Rplt. w Brześciu 11. Lip. 

— powtórny Stanów Rplt. w Tykocinie. 
Manifestum confoed. Sandomir. contra Le- 
szczyński 16. Octob. (po łac. i niem.). 

Mascovius Chr. DissertatioH.de Uro. Re- 
giomonti. 

Mayer Joh. Fried. Apolonia Pontificum ro- 
man. pro archiep. Reg. Polon. advers. cen- 
suram Ciem. XI. Gryphiswald. Adolphi. 

Meissner Chr. Bey Georg. A. Stosch Leich- 
Begangn. Schlichtingsheim. Wild. 

Męztwo w dziecinnym wieku albo pacholę- 
ta dla Chrystusa polegają, reprezentow. 
(Wilno). 

Milusiński Math. Explanationes juris ec- 
clesiastici de sponsalibus. Vilnae, S. J. 

Missae propriae sanctorum. Crac. Nic. A. 
Schedel. 

Morawski J. X. Cor sanctum Th. Mariani. 
Nissae. Schlógel. 

Morsztyn Hier. Histone wyrażające affe- 
kty. Krak. 

Nepos (Cornelius) Phrases ex. Gedani. 

— - Toż b. w. m. 

Niewieski. Kalendarz. Zamość. 

Oblata confederatiotis ducatus Zathoriensis. 

Officia sacri candidatis. Vars. Pijar. 

Officium (ad) et acta praesentia venientes 
Jos. Wąsowicz et Franc. Grabowski. (Przy- 
stąpienie do Konfed. Wielkopolskiej za S. 
Leszczyńskim w Opatowie 10. Junii.) 

Oman na (de). Cracovien. Canonicatus. (St. 
Kaczkowski contra Jac. Szczuka). Romae. 
Apost. 

Opaliński St. L. Navis victoria trophaeo- 
rum. Cracov. Schedel. 

Ormiński T. F. Kalendarz na r. 1706. Za- 
mość, druk. Acad, 1705. 25 Ornowski Jan. Bogaty w parentelę wiry- 

darz na ozdobę Ferd. Zachaczewskiego. 

Kijów, Ławra. 
(PatkuJ.) ob. Echo. 
Pęcherzyński Stan. Kalendarz, w którym 

święta roczne. Krak. Domański. 
Petrycy J. J. Nauka jak się sprawować 

czasu moru. ob. Frydrychowicz. 
Piotr Alexiewicz. Kopia hramoty do X-cia 

Kardynała i Senatu (względem X-cia Conti). 

— Declaratio quo jurę exercit. suum in Po- 
loniami iutrodux. ob. Vorstellung. 

Pitsch Joh. Jac. Das wahre Jugend G. A. 

Stoscb. Schlichtigh. Wild. 
Podgórski St. Jan. Optatus in patriam re- 

ditus Mat. Psojecki. Crac. Acad. 
Po ni ii s ki Hier. 8olio biceps in regio suo 

capite Stanis. I. Vars. Pijar. 

— Transport z Senatu na tron polski Kata- 
rzyny król. pol. Vars. Pijar. 

Poolsam (van) Wilch. Description de la Li- 

vonie. ob. Blomberg. 
Praetorius Ephr. Ende und Anfang das i. 

Predigt. Thorn. Joh. Conr. Riiger. 

— Wurdiger Tisch-gast. Leipzig. 

— Sonderbarer Tauff-actus. Danzig. 

— Ot>acz. Bóhm M. 

Procewicz P. Canor.es ex philosophia. Crac. 

Schedel. 
Rada (Wierna) dusz bogoboynych S. Filip 

i Franc. Sal. Wilno. Akad. 
(Radziejowski Mich) Testamentum Car- 

dinalis Daiitiaci. 12. Octob. (lat. et german.) 

Danzig. 

— Manifest on en allman Ridderskapots 11. 
July. 

— Uniwersał 31 Maja w Gdańsku. 
(Radziwiłłowie). Pod zasłona skrzydeł 

Radziwiłłów. Krak. 
Reflexya pewnego ziemianina na sejmiki 

dana. 
Reflexye nabożne nad męką Chrystusa. 

Brunsberg. S. J. 
Relation (kurze) der Krónung Stani9laus I. 

— welcher Gestalt des Kónigs in Pol. Sta- 
nislaus I. Krónung. 

— Ob. Hauteville (de la Pologne). 
Responsio ad epistolam de potest. Pontif. 
Rollius Theod. Bronicensis Polonus. Fleiss 

Worte ais Joh. G. Krause von Bresbiu be 
gab. Breslau, Joh. Janeke. 

— Den Schatz-Worte ais Paul. Chr. Mentze- 
lius auf Leipzig zu begeben gedachte. Bre- 
slau. J. Jancke. 

Rosarium Seraphicum passionis dominicae. 

Vars. Sch. Pijar. 
Rossignoliusz Karol X. Prawdy wieczne 

albo rekoll. według Ign. Lojola. Vilnae. S. J. 
Rothkirch Chr. Herm. Das ruhinwiirdige 

Wachen Otto Fr. Scopp. Schli chtingsh. 

Wild. 
Rubricella dioecesis Cracoviensis. 
Rncieński Jan Chr. Ignis ardens ecclesiae 

in Laur. Moalicki. Crac. Univ. 
Rychalski Mich. Quadriga sacerdotum ad 

coeluin. Crac. Donański. Rychlewicz Bazyli X. Panoplia seu ar- 
matura sacramentalis, theol. practica. Crac. 
A. Schedel. 

Sam ml iing v. Schwedischen Placaten be- 
treffend die Stadt Riga von 1688—1705. 

Samuel Rabin. Traktat błąd żydowski po- 
kazujący. Wilno. S. J. 

Schenk P. Friderico Augusto Regi (mappa 
Polon, et Saxon.) Amstelodarai. 

SchrótterJ. J. X. Sermones ascetici. Bruns- 
berg. S. J. 

Schultz Joh. Chr. Templum expiationis roa- 
nibus Th. Jos. Marczewski. Crac. Schedel. 

Signaculum honoris pontifłcii Alex. Ho- 
rain appiausu salutatum. Vilnae. 

Skarb nowy niewiadomych łask Serca Je- 
zusowego. Warsz. 

Słowie ki Łuk. Stan. Pinegyres Sacrae R. 
Mariae. dedic. Alex. Wielopolski. Crac. N. 
Schedel. 

Socolovius Stan. Horae diurnae propriae. 
Crac. Domański. 

Soramer Casp. Die Seeligkeit bey Leichen- 
Begangn. G. A. Stosch. Schlichtingh. Wild. 

S p e c u 1 u m cleri seu de officiis. Poznań. S. J. 

(Stanisław I.) ob. Leszczyński. 

Stobaeus Chr. Klage der Tugend iiber Hin- 
tritt G. A. Stosch. Lissa, B. Fr. Held. 

(Stosch). Denen erblasten. ob. Kreckwitz. 

Suffczyński Michał. Corona australis in 
Polonia per Lad. Turlay. Yilnae, S. J. 

Swa eh A. X. Herby polskie z M. Bielskie- 
go, (dwojakie). Poznań. 

Ten de Casp. ob. Hauteville. 

Tórbund emellan deras kon. Maj. of Swe- 
rige. Holm. J. Werner. 

Tortowski Seb. Linea recta virtutis coelo 
philosophico ad parentalia Christ. Krzy- 
kawski, dedic. Gab. Profecki et Mat. Ja- 
gielski. Crac. Acad. 

Torzyński D. X. Panegyris S. Szczuka. 

Vars. Pijar. 
Triga curiosorum fragmentorum Poloniae 

statum adumbrantium. Coloniae. Duradrus. 
Trzebicki Prokop Jos. Spiritus adjuvans 

oratio ad Clementem XI. Romae. Zenobius. 
Turlay Wład. Corona ob. Suffczyński M. 
Tvater K. Fr. Kale»darz. Krak. Cezary. 
Uchwała Rady walney warszawskiey. 
Ustawy. Przywileje y Nabożeństwa kon- 

greg. Maryi. Wilno. S. J. 
Venda reine de Pologne. Haag. Troyel. 
Wadowski Aeg. Stef. Unio virtutis et sa- 

pientiae. Georg. Mar. de Melionetus et M. 

Zaleski, laureata. 
Wąsowicz Jos. ob. Officium. 
Weber Andr. Klage iiber den Fali G. A. 

Stosch. Schlichtingsh. Wild. 
Weickhmann Joach. (Weichman). Ab und 

Auszugs Predigt. Dantzig. J. J. Stolic. 
Wielewieyski Stefan X. Boże bądź miło- 

ściw grzesznika albo żale za grzechy. Krak. 

Domański. 
Wierzbowski Stef. (Okólnik o processyi 

obrazu ś. Ładysława 18. Kwietnia. 

4 26 1705—1706. Wohlfahrt (Die) der Armen. Dantzig. 

Rein. 
Wolf J. G. Dissertatio politica de causis 

malorum Poloniae. Gryphiswiddiae, Starek. 
Vorstellung so Ihro Czar. May. bewogen 

mit Armee inPohlen einzuriieken. 
Wórter Buchlein wie etliche Sachen. ob. 

Depkin. 
Wrobi iński Sz. J. Nowy i stary Kalen- 
darz. Kraków. Domański. 
Zacharzewski ob. Dmowski. 
Załuski A. Chr. Reflexye nabożne. Bruus- 

berg. S. J. 
Z ech B. Friedr. Lentholfs Gerold oder Be- 

sebreibung. dedic. Aug. n. Leipzig, Fritsche. 

1706. 

Abbildung der offenen Taffel, woran bey- 

derseitz konigl. Majestaten gespeiset. 
Abelly Lud. X. Medulla theologica ex sacr. 

script. authorit. Łubieński. Crac. Domań. 
Abschilderung des Leibes von Carl dem 

XII. Konige, durch poln. Edelmann. 
Ac tum in castro posnaniensi. Tractatua in- 

ter Carolum XII. nec non Frider. August. 
Actus Yirtutum et orationes ad deum dei- 

que parentem. Cracoviae. Domański. 
Actus passionalis de tristitia aniraae Christi 

in gymn. Thorunensi exhibendus. Thoruń. 

Job. Conr. Riiger. 
Adamovius Chr. X. Pabulum animae chri- 

stianae. ob. Sotarevius. 
Aesopus. Die Fabeln littuanisch vertiret 

von Joh. Schultzon. Konigsberg. 
Akafisty. Kijów. 
Aleś. ob. Kocieł M. K. 
AmselJan. De succesione collateralium 

secundum jus Culmense. Regiomonti. 

Apostoły i Ewanhelyja nedelam wsieho 

lita i na prazdnyki. Lwów. 
Arnold Mik. Amicum certamen artium in 

gymnasio Lesnensi representatum. Leszno, 

Hołd. 

August II. Conclusura Stanów Koronnych 
pod continuacyą Konf. sandomirs. w Gro- 
dnie 16 Grud. 1705. Oblatum in castro Po- 
snanien. 

— Friedensschluss zwischen J. Kon. zu Sa- 
chsen und Maj. zu Schweden. Altranstadt. 

— Uniwersał. Wzywa do wierności i do chwy- 
tania adherentów szwedzkich, o podatki. 

— Uniwersał z mieś. listopada. (Ostrzega ad- 
herentów partyi nieprzyjacielskiej.) 

— Manifest uznający królem polskim Stan. 
Leszczyńskiego. 

Auszug (Kurzer) und Begriff des Kónigr. 

Pohlen mit allen seinen Hertzogthumern, 

W oy wodschaften. 
Barbay Pet. Introductio in Philosophiam 

Aristotelis. Cracov. Domański. 
Beriittelse om Slaget emellan Baron Creutz 

of Gener. Nieply wit kletsk i Litowen 20. 

April. Stockholm. Berattelse. om den stora och hartige Seger 
som kongl. Swerige wid C. G. Rehnschóld 
under Fraustad* 3. Febr. Stockholm. H. 
Werner. 

— en kortt upsatt, om Segren med hwilken 
dhen Hógste Gudh walsignat Hans kongl. 
May: ts of Swerigen Wapń wed Staden 
Fraustadt i Stor Pohlen. Stockholm. 

Blomberg Karol Jan. Description de la Li- 

vonie. trąd. par Poolsum. Utrecht. Poolsum. 
Bóhm Marc. Dissertatio de insignibus Thoru- 

nensibus respondente Henrichsdorff. Thoruń. 
Bref K. Maj och Befąlning til desz samett. 

Stockholm. 
Hans K. Maj. Swerige skydde och Fórsak- 

rings. Stockholm. Werner. 
Brictius Jan X. Vita vener. patr. Thomae 

de Rupniew Ujejski, dedic. Stan. Ujejski. 

Brunsberg. S. J. 
Brzostowski Konst. Kaz. Copia literarum 

ad Nicol. Popławski. (Tylsa.) 
Bythner Jan Marc. Disputatio theologica 

de Lucifero praes. Herm. Witsio. 
Celejowicz M. P. Agenicum philosophicum 

seu conclusiones. Cracov. 

— Sumę deus. Quaestio logica de ente ra- 
tionis. Crac. 

Chełstowski D. Tria difficilia ex summa 

D. Thomae excerpta. Cracov. Domański. 
Chotecki P. Sermo ad Casim. Łubieński. 

Zamość. Uniw. 
Chrościński Woj. St. Laur poetyczny czyli 

pieśni na pochwałę N. Maryi Panny. Warsz. 
Chudzikowitz Ant. X. Collectio Micarum 

id est Orationes et sententiae ex sacra scri- 

ptura. Crac. Acad. 
Ciem en s XI. Memoriale pro suffraganeatu 

Cracov. Roma. Cam. Apost. 

— Homiliae in die sacr. Vilnae. Uniw. 
Copia eines Original Briefęs aus Grodno. 
Crasset Jan. X. Słodka i Święta śmierć. 
(Cunegunda Ś.) Sauctior. Lucina D. Virgo 

Cunegunda. 
Czarnawski Jan Rafał. Desideria Palladis 

Casim. Łubieński. Crac. Schedel. 
Cziramermann Georg. Henr. Beatis mani- 

bus Joh. Czimmermani secret. Thoruń. lu- 

gendi calamo. Thoruń. Riiger. 
Dawid król. Psalmy. Gdańsk. 
D e c i s i o Rotae R. coram Omańa. Paroch. 

Kyensis, pro Joan. Latalski eon. Stan. Ku- 

rzeniecki. Romae. Cam, ap. 
Diploma abdicationis per Seren. Augustum 

Regem. 
Dowg"iałło X. Alex. Kajdan żelazny nie- 
woli, przerób, na łańcuch przy pogrzeb. 

akcie Stef. Moroza. Yilnae. X. Franciszkanów. 
Dn Piano de Carpino. ReysbeschriYingen. 

Leiden. 
Ecclesiastes. ob. Lubomirski. 
Entwurf (Wahrhafter) der Krieges Thaten 

Carls XU. 
Extract (Ferneres) Scbreiben aus dem 

Schwed. (^natier 17. Decemb, 1706. 27 Extract-Schreiben eines gewiss. Lieutenants, 
die Action bey Fraustadt iu Gross Pohlen 
betreffend. 

Florian u a X. ob. Kreyda. 

Florilegium theologicum ob. Stegowski. 

Foedus inter R. M. Sueciae et Poloniae. 
(Die gesehloss. Tractaten. Vars. 18. Nov. 
1705. conclusum. 

Fortuna Trojae. (theatr.) Varsav. Pijar. 

Friedens-Puncta Carolo XII. Stan. I. und 
Augusto. 14. Septemb. (dwie edycye). 

Friedensschluss zw. K. M. zu Sachsen. 
Altranstadt. 

Gazette. Paris. Bureau d'Adres3c. 

Golejuwicz Stan. Alb. Litterae ad immor- 
talitatera Christ. Skarbek dedic. Joan. lla- 
rochiński. Zamość. Uniw. 

Grodkiewicz J. Primae curae honoris Ku- 
rowski. Crac. Schedel. 

Gurczyn Dan. Triumf polskoj muzy pri po- 
biedie nad Szwedami. Moskwa. 

Henrichsdorff Georg. Civitatis patriae 
insignia. Thorun. J. Conr. Riiger. 

Herden J. Kurze Anweis. zur Deutsch. Dich- 
terie. Thorn. H. E. B. 

Hermelin O. Responsio ad legatos Polo- 
niae, cum Szczuka gratias ageret. 

Heroina ob. Pollacz. 

Horolt Stan. Privilegium virtutibus Adr. 
Skrzetuski consignatum. Crac. Domański. 

Hurczyn ob. Gurczyn (Gorezyn?). 

Huyssen Henr. Beantwortung des Pasąuils 
unterm Titel: Schreiben e. Offic. von Con- 
juncturen in Moskau. 

Janssonius Aegidius. Catalogus variorum 
librorum Janssonii Ae. (cont.) Waesburgae. 
Rhet. 

Instructio parochorum et confessariorum. 
Crac. 

Instrument um pacis inter Sueciae et Po- 
lon. Majest. Stockholm. Werner. 

— Toż. Lipsiae. J. T. Boetius. 
Józefowicz Stan. Lucerna lucens doctri- 

nae de div. gratia et sacram. sub Mich. 

Rusiecki. Crac. N. A. Schedel. 
Kalendarz ob. Ormiński. T. Pęcherzyński S. 
Kancyonał. Gdańsk. Reiniger. 
Karl XII. Uniwersales an die Stande Lithau- 

sen. Stockholm. Joh. Werner, (dwie edyc.) 
Kier dej Joz. Augustus H. salutatus. Vilnae. 

Uniw. 
(Kociełł.) Aleś palatinatus gentilitius do- 

mus Kociellanae pelicanus Mic. Cas. Ko- 
ciełł. Vilnae. 
Kran z Mich. Solitudo animae eleg. Vars. 

Pijar. 
Krauze Jan. Elocutiones academicae. 
Kreyda Florian a S. Hieron. Laurus poeti- 

ca ad' arara B. Mariae Virg. per Adalb. 

Chrościnski explicata. Varsav. Sch. Pijar. 

— (Wiersz na Hier. Aug. Lubomirskiego 
w Wiedniu ofiarow.) Warszawa. 

Krobski Fr. Jos. Caput bonae spei Casim. 

Łubieński. Zamość. Univers. 
Kubalewic R. Rzymski i ruski Kalendarz. 

Krak. Cezary. Kuuk P. Joan. Caput aurum optimum Cas. 

Łubieński. Zamość. Univ. 
Kwiatkiewicz Jan. Supplement rocznych 

dziejów kościelnych zebranych. Kalisz. S. J. 
Lata ls ki J. ob. Decisio. 
Laurus poetica inter sacra anathemata ad 

aram B Maiiae Virg. in ascenis. Vars. Sch. 

Pijar. 
Leszczyński Stan. Ogłasza zrzeczenie się 

korony. Laisnig 16. Nov. 

— Manifest an die p In. Stande. 
LindenbrogL. Scriptores rerum Germa- 

nicarum. Sclavon. Vandal. Heimburg. 
Ło3iowic Mich. Pastwa słowa bożego na 

Łąkach Bratyańskich. Część I. ded. Tom. 

Działyńskiemu. Toruń. Jan Chr. Laurer. 
(Łubieński Cas.) In primo aditu a Col. 

Crasnostav. S. J. salutatus. Lublin. S. J. 
(Lubomirski H. A.) Cor primum vivens 

religione in Deum Hier. Aug. Lubomirski. 

Vars. Pijar. ob. Kreyda. 
Lubomirski Stan. Herak. Ecclesiastes . po 

hebreysku Coheleth, z pisma św. przetlum. 

Warsz. Pijar. 

— Tobiasz wyzwolony z Pisma Św. na wiersz 
polski. Warsz. Pijar. 

Markiewicz Stan. Clypeus militantis Thoin. 

Aąuinas. Crac Schedel. 
Mascovius Sam. De Concordia philosophiae. 

Regiomonti. 
Młodzianowski Tom. X. Akty nabożne. 

Kalisz. S. J. 
Modlitwy publiczne (chrześciańskie) każ- 
demu czasowi i potrzebie służące (zarazem 

Psalmy Dawida. Hymny). Gdańsk, Reiniger. 
Morawski Jan. Actus virtutum. ob. Actus. 
Nadasius J. X. Anni caelestis Jesu p. III. 

Brunsbg. S. J. 
Nieszporkowicz Amb. X. Odrobiny stołu 

królewskiego. Częstoch. 
Nie wieś ki F. Kalendarz rzyms. i ruski. 

Zamość. Akad. 
Obiegłowicz Cel. Tria difficilia, dedic. 

Cons. Moszyński praes. Chełstowski ob. 

Chełstowski. 
OloffEphr. Dissertatio historico-thoologlca 

de encaeniis templorum. Thorun. Joh. Cody. 

Riigerus. 
Ormiński T. Kalendarz na r. 1707. 
Pęcherzyński Stan. Kalendarz w którym 

święta roczne. Krak. Domański. 
Pieniążek H. X. Panegyris Stanislao Sie- 
rakowski. Vars. Pijar. 
Pinamonti Piotr. Ulga w krzyżach tłum. 

Andr. Chr. Załuski. Brunsberg. 
Piskorski Seb. X. Kazania na dni pańskie 

Bogarodzice. Krak, Akad. 
(Pociej Kaz.) Honor palatinus inter penates 

domui Pociejanae familiaris ad notas aedes 

redux sub Cas. Pociej literario cultu. Vil- 

nae. S. J. 

— Złote żniwo po zakrojeniu herb. lemiesza 
przy swoim na Województwo wjeździe Kaz. 
Pocieja Annie Littawownie Pociejowej od 
Colleg. Witebskiego. Wilno. S. J. 1706 P o 1 1 a c z. Heroina chrześciańska. Częstochowa. 

(Pol en). Kurze Beschreibung des Konigr. 
Polen. Dresden. 

Poolsam W. Description ob. Blomberg. 

Potocki Józ. Uniwersał wzywający do po- 
pierania Stan. I. 

Praetorius Efr. Regenten naeh dem Her- 
zen Gottes. Thorn. 

Praxes liturgicae sacriticii missae. Crac. 
Schedel. 

Prochnau Henr. Analysin Aphorysmi Apo- 
stolici. Thorun. Joh. C. Riiger. 

Protector sublimaris raundi Christus pa 
tiens in tbeatrum Andr. Ant. Myszkowski 
a jnvent. Piar. Coli. Radomiensi productus. 

(Przybyłowski Frań. And.) Signaculum 
honoris apud Cyrchum Epirotarum regem 
a Soc. Jes. juvent. celebratum. Vars. Pijar. 

Radau et Motkowski. Orator extemporaneu6. 
Coloniae. 

(Radziejowski M.) Remarąuen ueber das 
Testament des Cardinals. 

— Testamentum Primatis Card. Radziejow- 
ski. Dantzig. 

Re kuć J. ob. Węgierski. 

Relatie om Slaget Baron Creutz och den 

Gener. Nieply wid Kletsk i Littouen. Stock. 
Re lat i on (Wahrhafte) der Victorie ohnweit 

Kalisch 29. Octob. unter Menschikoff ge- 

halten. 

— von der grosse Victorie unter Fraustadt 
in Gross-Pohlen. 

— (Kurze vorlaaf.) von den completten Vi- 
ctorie unter Gener. C. G. Rehnschold bei 
Fraustadt 3. Febr. 

Reszkowski M. Scintilla ex petra D. Sta- 

nislai. Crac. Acad. 
Ritus in ofticiis ac missis observandr. 
Rodereciusz Alf. X. Officium immaculatae 

conceptionis. Calissii, S. J. 
Eftnnow Magnus. Vareaviense foedns Ca- 

roli XH. et Stanis. I. Holmiae. 

— Paciscens triga regum CarolHS Xn. Hol- 
miae. Werner. 

Roter J. Schliissel zur Polnischen Sprache. 

Breslau. Bauman. 
Rybiński M. X. Kancyonał tj. księgi. 
Rychlewicz Baz. Crisis apologetića hieto- 

rica Joan. Duns. Scoti. Para. I. II. Panoplia, 

P. ni. de Sacramento. Crac. Schedel. 
Rzepecki Tom. X. Kazanie pogrzebne nad 

ciałem Stef. Zielińskiego. 
(Rzewuski St. Mat.) Olympia III. Rzewu- 

sciorum Palladis douus. Lublin. S. J. 
Sagittae amoris Carmelitarum Discal. in 

Philos. cursus infixae. Crac. Chr. Domański. 

— Sierakowsciorum domus. Varsaviae. 
Schultz J. De senatu Reg. Poloniae. Re- 

giom. 

Sczuka ob. Szczuka. 

Signaculum ob. Przybyłowski. 

Skarb nowy niewiad. łask Serca Jezusowe- 
go. Warszawa. 

(Skarbek Chr.) Depositum aurei senatoris 
Christ. Skarbek in Dasilka leopołiensi. Skrzetuski Jacob Hier. Ara puris ignibus 
ardens Philippus Neviua dedic. Alex. Gu- 
rowski. Poznań. 

Soarez Cypr. 'De arte rhetorica. Calissii. 
S. J. 

Sommer Casp. Donner bey Gelegenheit 
zweier Donner -Wetter iu Wolanischen Fiir- 
stenthum. Schlichtingsh. Wild. 

Sotarevius Bart. Pabulum animae chri- 
stianae sen meditationes a Chr. Adamovio. 
Częstoch. Cl. Montis. 

Stanislaus I. ob. Leszczyński. 

Stegowski Serapion. Florilegium theologi- 
cum Mariae Magd. de Pazzis, dedic. Joan. 
Różanka et Conclusiones Serap. Stegowski 
praes. Fulg. Miedziński. Cracov. 

Stillstand Schweidischer 25. Sept. Kónigl. 
Poln. Stillstand 27. Kund gethan. 

Sucharzewski Jan. Kan. Praktyka gene- 
ralna asteryzmów i planet. 

(Syreniusz). Krótkie zebranie lekarstw do- 
mowych według. Krak. 

Szczuka St. A. Contestatio gratiarum Re- 
giae Majest. a Senatorio Ordine. 

— Responsum Comiti Weling et Hemelino 
gratulantibus Stanislao Regi. 

(Szembek Mich.) In republica florum regi- 

na Rosa infuła in Mich. Szembek. Crac. 

Schedel. 
Tabula reductionis poenarum per cancella- 

riam tribunalitiam. 
Thesaurus divini sacratissimi cordis. Vars. 
Tomaszkiewicz Paul. Jac. Proemia eru- » 

dit. mentium ad lyram Apollinis candid. 

renuntiant. dedic. Fr. Tiepolt. Crac Al. 

Schedel. 
Tortowski Seb. Ternio rosarum gentilitius 

in Mich. Szembek. ad consecrat. ab CflBim. 

Łubieński celebr. (Cracov.) 
Tractatua pacis inter Frid. Augusturn, Ca- 

rolum XH. et Stanis. I. die 14/^4. Sept. 

— pacis inter reges Sueciae et Polon. 14/24. 
Sept. Hagę, Ad. Moetjens. 

— Traktat pokoju zawarty między Fryd. 
Aug., Karolem XH. i Stan. L (po łac.) 

Traktaty między Augustem TL., Kar. XII. 

Twardowski Sam. Przeważna legacya 
Krzyszt. Zbaraskiego. Wilno, S. J. 

Tworkowicz Woj. Józef. Manipulus in ar- 
mis philosophice expos. Josepho Grzybow- 
ski. Vars. 

Węgierski A. X. Kaznodzieja osobny wyd. 
J. Rekuc. Królewiec. Georg. 

Welingius et Olaus Hermelinus. Oratio ad 
Stanisl. I. qua de pace gratulabantur et 
responsum per Szczuka. Haye, Troyel. 

Wenda reine de Pologne ou 1'histoire ga- 
lante par A. F. dedic. a Mad. Radziwiłł 
nee price d'Auhałt. La Haye, Abr. Troyel. 

Wittenberg S. F. De arbitris. Gedani. 

Wróblińki Sz. Jos. Kalendarz w którym 
święta roczne. Krak. Domański. 

Zalaszowski Nic. Jns capituli seu tractatus 
de potestate Capit. sede episcopali vacante 
ded. St. Sierakowski. Poznań, Acad. 1706-1707. 29 Załuski And. Chr. Ulga w krzyżach ob. 

Pinainonti. 
Zawada Renig. Tria difficilia ex summa D. 

Thomae sub ausp. Raph. Chrzanowski. 

Crac. Domański. 
Zeliński Stan. X. Fortunny polów Wład. 

Łąckiego, Maryanna Kadzidlowska niero- 

zerwanej ligi połów. Poznań. Akad. 
Zernecki Jac. Heinr. Lnsus anagram, poe- 

ticus in honorem nonnullorum virorum. 

Toruń. J. Conrad. Riigerus. 
— summarischerEntwurfdes beehrten Thorns. 

Thorn, Nicolai. 
Zierold Joh. Gwilch. Synopsis veritatis di- 

vinae opposita Sam. Schelguigii Socinia- 

norum. Frankf. Meyer. 
Zimmermann Joh. Jac. Scriptura S. Co- 

pernizans d. ist astronom. Beweissthum. 

Hamburg. Gotf. Liebermiihl. 

1:07. 

Acta capituli ordin. praedicat. Gidlis con- 
venlu Mariae. Zamość. Uniwers. 

Actum Cracoviae in judiciis vigo confoede- 
ratiouis dictae captur. 

Antidotum spirituale contra pestilentiae 
languorem. Częstoch. Cl. M. 

Aspekt generalny na rok p. 1707. 

August II. ob. Uchwały. Szembek. 

Bardziński Alan. Ordo ac series pontifi- 
cum romHnorum ad Ciem. XI. edid. A. Ży- 
dowski. Cracov. Schedel. 

Bassus Kar. And. Reguła instituti Petrini 
seu praxis sacerd. cura Lud. Ogiński. Vil- 
nae. Univ. 

Bauer Joh. G. Das Widerspiel der Liebe 
bei dem Schilling - Kapustischen Uochzeit 
in Zduny. Breslau. Joh. Jancke. 

Bayle P. Reponse d'un provincial. (Radzie- 
jowski, Annę Jagiell. Marie Gonzague) 5. 
Vol. Rotterd. 

Becker Sam. Ais die Nostitz und Falken- 
hanische Vermahlung vollzogen wurde. 
Schliehtingsh. Wild. 

Behm Wilh. Uniwersał do Województwa 
Krakowskiego. 

Beschreibung der Straffe Patkuls. 

Bóhm M. Dissertatio de corpore prutenico. 
Toruń. 

Bouhours D. Uwagi chrzęść, albo rozmy 
siania, tłum. Andr. Chr. Załuski. Cz. I.-1V. 
(Cz. IV. 1708). Brunsberg. 

Brand A. Aenmercklycke uyt Muscouw na 
China. Utrecht. A. Scbont. 

(Canisius Pet.) Vie du P. Canisius par P. 
Jan d'Origny. Paris. 

Co cnota zbuduje? ob. Graudentinus. 

Compendium medicum ob. Pollacz. 

Crasset Jan. Uwagi chrzęść, albo rozmy- 
ślania. Brunsberg. S. J. 

Crux Jesu Chri6ti actu oratorio praesentan- 
da. Thorun. 

Crimmerman J. K. De studio se confor- 
mandi. Thor. Ruger. De ci sio Rotae Rom. coram Lancetta. Pro 
Latalski contra S. Kurzeniecki. Romae, 
Cam. apost. 

Donhoff St. Uniwersał naznacz, zjazd elek- 
cyjny 23. Maja w Lublinie. 

Dowgiałło Alex. X. Purpura zbawienna. 
Tojest męka Jezusowa, dedyk. Jerz i Ann. 
Godlewskim Juriewiczom. Wilno. S. J. 

— Ziarno gorczyczne męki Zbawiciela, Wil. 
Drelincourt Karol. Epitome controversiarum 

to jest Sumaryusz nauki kość. rzym. de- 
dyk. Fryderyk, król. prusk. Królewiec. 

Reusner. 
Drużbicki Casp. Lapis Lydius boni spiri- 
tus seu considerationes. Monachii. Remy. 
Effigies corporis Caroli XII. a polono no- 

bili descripta. Leibes und Gemuths Abbil- 

dung. 
Elf fen Nic. Scintilla cordis P. Ignatii. S. J. 

Brunsberg. S. J. 
Ende ob. Hagen. 
Extract ans Steinau in d. Schlesien vom 

graus. Vehrfahren der Moscov. um die poln. 

Lissa. Bresslau. 
For mul ar der Institution der Regierung 

Stanisl. I. Dantzig. Stoli. 
Franciscus Xaw. Flores indici sive docu- 

menta. Brunsberg. S. J. 
Friedens-Schluss zw. Schweden u. Pohlen. 

(dwojakie^. Leipzig. 
Gabinet ob. Co cnota. Graudentinus. 
G i n k i e w i c z Mich. Zodiacus stellarum am- 

biens Mariam. Gedani. Janson, et Stoli. 
Golejowicz Stan. Lilie śmiertelne podcięte 

Annie Wielohórskiej. Lwów. F. P. B. 
Gorczyński Aquil. Mich. ob. Valle. 
Górtz. Abschriften einiger wider die Ver- 

folgung J. R. Patkuls -Briefe. 
Gostumiow8ki Jan. Cracauer Schreib-Ca- 

lender. Wien. Anna Fr. Voigtin. 
Grad u 8 ad parnassum. Praga. Univ. 
Graudentinus. Gabinet osobliwy królów 

do Polski się akkomodujących, dedyk. Fr. 

Radzew8kiemu. Poznań. Akad. 
Grischow Aug. Assertiones de philosophiae 

revat. divinae indice praes. Gab. Groddek. 

Gedani. Stoli. 
Hagen Lor. Das Ende des Patkuls. Dresd. 

u. Leipzig. 
(Hancke Chr. J.) Abitum juvenis Chr. Jer. 

Hanckii Zduneusis Poloni in acad. Jenensi 

(Carmina J. Chr. Puschmann Leśna Polo- 
nus Mart. Adelt. Polon. Joh. Got. Bauer 

Polonus). Watidl. Jankę. 
Han ki u s M. De Silesiis indigenis. Lipsiae. 
Heller Gottf. Bojanowa Polonus. Ais Rosi- 

ne Pfandnerin geb. Schafferin beerdiget 

war. Breslau. Jancke. 
Her melin O. Oratio ad Stanislaum I. Hol- 

miae. 
Hoppe Sam. Joach. De scriptoribus historiae 

Polonicae schediasma, praes. G. Groddek. 

Dant. Stoli. 

— Soltąuella marchici schediasma. Gedani. 30 1707. Horolt St. Splendor gloriae 111. Stetkiewicz. 

Patavii. Pasąualis. 
Ja en i eh iu 8 M. P. Actiim dramat. Nicode- 

mi et Josephi. Thorunii. 
Incensum selectarum precum. Brunsberg. 

S. J. 
Kalendarz ob. Kubalewicz. Miński. 
Ki ci lis ki. Kalendarz polski, ruski. Krak. 

Douiańs. 
Kawalczewski Car. Quaestio jarid. de tu- 

telis. Cracov. Domań. 
Kołudzki Aug. Thron ojczysty albo pałac 

ksiąź. i królów polskich, zarazem : Gabinet 

osobliwy królów pols. dedyk. X-żnie Kur- 

landz. Annie Katarz. Leszczyńskiej przez 

J. Tob. Kellera. Poznań. Akad. 
Komeniusz. Orbis, sensualium pictus. No- 

remberg. 
Kondukt żałobny Chomentowskiego. 
Kramski Malach. Poenitentia curalis, con- 

fessariis accomodata. 
Krasset (Crasset) Jan. Uwagi chrześciań- 

skie albo rozmyślania. Część I. Brunsberg. 

S. J. 

Krośniewiecki Dan. Disputatio de chara- 

cteribus linguae hebraicae, in Viadrina, 

Zatler Chr. 
Kruger Osw. Centuria astr. (przekład ro- 
syjski). Moskwa. 
Kubalewicz K. Rzymski i ruski kalendarz. 

Krak. Domański. 
Łączyńska Teresa. Żywot Magdaleny de 

Pazzis. Gdańsk. 
Lanckisch Joan. Georg. Polonus. Dissert. 

de astmate convulsivo, cum hydrope. Halae. 
Lapis arcanorum Divinorum supra mentis 

monumentum per conclus. theolog. de- 

fend. Greg. Radwański. Cracoviae. Sche- 

del. 
Leibes und Gemiithsschilderung Carls XII. 

wie ein poln. Adel entworfen. 
Lettre d'un Ministre de Pologne sur les 

aff ires de la Hongrie. 
Lilienthal M. De blattone EL archiepisco- 

po. Jenae. 
Ł opacki Jac. Aug. Laurea Apollinaris fo- 

lici candidatorum per Ad. St. Pęcherzyń- 

ski. Crac. Schedel. 
Łopuszyński Mart. Joan. Inscriptiones pa- 

rentales manibus Ad. Jos. Dzielski. Crac. 

Acad. 
(Lubomirski St. H.) Momenta ostatnie 

życia Stan. Herak. Lubomirskiego. Warsz. 

Pijar. 

Lukini Jan Ant. Quaestio phisica de prin- 
cipiis rerum. Crac. Acad. 

Maimburg Ludw. Historya o krucyatach 
tłum. A. W. Ustrzyckiego. Krak. Fr. Ce- 
zary. 

Małopolski Stan. Leges mensae Małopol- 
scianae. Vars. Pijar. 

Mascovius Chr. De insula natanti. 

Materski Frań. Civis aeternae civitati Si- 
gism. Zaleski dedic. Joan. Krakier. Flav. 
Marchetti i Pawł. Soldadini. Crac. Acad. Miedzi ński. Tripos coelestis Appolinis 
summae D. Thomae expositus. Crac. Sche- 
del. 

(Nauka czytania). Krak. Mik. Alex. Sched. 

Nieuwstad N. Reis beschrijvinge van Polen 
Utrecht. Ant. Schouten. 

N i e w i e s k i Fr. Kalendarz. Zamość. 

— Prognostyk na dwie części rozdzielony. 
Zamość. 

Not mann Erc. Acclamatio Stanislao I. pol. 

regi. Kilonii. 
Nomenclator. Wiedeń. 
Officium S. Ignatii. Vilnae. 
(Ogiński). Genealogia domu Ogińskich. 

Vilno, Ac:id. 
Ordo ac series summorum pontificum. Crac. 
Or miński T. Kalendarz na r. 1708. Zamość. 

Akad. 
Pasąuini mit dera Marforio Gesprach iiber 

diepoln. Affairen mit Wahl Augusti II. 1697. 

passiret. Cóln. Pet. Marteau. 
Pater Paul. Aiiguria et vota pro Cons. Fre- 

dero Gedan. Curatore, et Fr. G. Engelke. 

Gedani. Stoli. 
Pat kul. Abschrifften einiger an Zaar Briefe. 

— Redę vor Tode bez w. m. 

— ob. Hagen. 

Piotr I. Uniwersał do Rycerstwa Polskiego 
w Sierpniu (przeciw wieściom o niszczeniu 
dóbr) w Warszawie. 

— Uniwersał do oficerów w Sierpniu w War- 
szawie. 

Podgurski Sam. Jan. Exceptio perempto- 

ria Seb. Piskorski. Crac. Acad. 
Po 11 acz R. X.Comnendium medicum to jest 

zebranie chorób. Częstoch. 
Pomerania ob. Rangs. Scburzfłeisch. 
Poparcie gener. Konfederacyi sandomier- 
skiej we Lwowie 7. Lutego. 
Portrait de la cour de Pologne. Cologne. 

Marteau. 
Potocki Józ. Uniwersał. Gdańsk. 
P r a x e s liturgicae ąuadruplicem fructum. Crac. 

Schedel. 
Preuschhoff Joan. Ant. X. Universitas 

Vilnensis florida. Yilnae. S. J. 
Prisiaga na sjezdie w Nowogrodkie go- 

epodz. Senatory. Moskwa. 
P u n k t a podane od Woj. Krakowskiego. Krak. 
Radziński. Ordo et series summorum pon- 
tificum. Roman. Cracov. 
Rangs M. Pomerania diplomatica sive anti- 

ąuitates. Franki. 
Rady (My) koronne 27. Sept. (podp. Szem- 

bek i Denhuff.) 
Rej Wład. Domina palatii Regina libertas. 
Rekuc J. Epitome controversiarum. Krak. 

Rejner. 
Rescript an das k. k. Ober-Amt in Schle- 

sien. 
Rescriptum ad Cas. Reg. officium in Sil. 
Rossignoliusz K. X. Prawdy wieczne. 

Warsz. 
Rychalski Mich. Quadriga sacerdotum ad 

coelum. Yilnae. Acad. 1707-1708. 31 Ryza Kasp. Kassandra europejski z Tro- 
jańskiego grodu wskrzeszona. (Leszno?). 
San den B. Instructio ministrorum verbi. 

Regiomonti. 
Sarni atia triumphali lauro iu Acad. Viln . 

S. J. tragico scheraate. 
Schlief Wal. Beitriige zu Sam. Joach. Hop- 

pii und Grodeleckii schediasina de scrip. 

pol. Gedani. 
Schmid Joh. Andr. Programma de Cate- 

chesi racoviensi. Helmstad. Wolfg. Hammi. 
Schroeder Elias Cons. von Treven. J. K. 

M. Joh. Casimiri Niederlegung der Krone. 

Leipzig. 
Schurtzfleisch. Origines Pomeraniae. 
Schiitz Cons. Die wundcrbar versetzte pol- 

nische Krone auf dem Haupte des Stani- 

slai I. Danzig. Stolle. 
Sieniawski A. M. Uniwersał przeciwko 

zarzutom. Lwów. 
Sinapius Joh. Olsnografia ob. Beschreibung 

d. Óelsn. Leipzig. 
Sitkovius Chr. De persona Christi. Frank. 
Skarga P. X. Contradictiones et antilogiae. 

Brunsberg, S. J. 

— Pro sacratissima Eucharistia contra A. 
Yolanum. ded. Stan. Radziwiłł. Brunsberg, 
S. J. 

Skłodowski Frań. Verita3 peripatetica in 
signo Jos. Nakwaski praeside Andr. Pa- 
włowski. Varsav. 

— Exorta przy złożeniu ciała Anny z San- 
guszków Radziwiłłowej ob. r. 1750 kazania 
i mowy. 

Snopek mirry. Vars. Pijar. 

Sotnia astronomskaja sobranaja na łatińsk. 
jazykie w Wilnie. Moskwa, Kiprianoin. 

Stanisław król. 1'ormular der Intimation. 
Danzig. 

Stragona abo miasto Poznań oraz tabula 
jak wiele mil rachować. 

Suffczyński M. X. Zodyak słońca Toma- 
sza z Akwinu. Wilno, S. J. 

Szembek Stan. Oratio ad Pol. Ordines 11. 
Aug. (w Liinig Orat). 

— Oznaynńenie Iuterregni. 
Temezvari Ign. Anima poenitentis. Supra- 

slii, Bazyli. 
Tortowski Seb. Altum honoris theol. Ca- 
sim. Zrzodliński et Bas. Olszyński. Crac. 

— Mens universi orbis D. Thomas Aąuinas, 
dedic. Chr. Bidziński. Crac. Acad. 

Tylkowski W. X. Soliloąuia Christiana. 
Nissae, Schlogel. 

Uchwały i sancita Augusta II. 

Ustrzycki A. W. Historya o krucyatach. 
ob. Maimburg. 

Uwagi chrześciańskie albo rozmyślania na 
wygnaniu w Dreźnie przetłumaczone. Bruns- 
berg, S. J. 

Valle (de Nigra) Joan. X. Congregationis 
S. Salvat. genealogiam commeutarius et ca- 
nonicorum congreg. Crac. status ampliatus 
studio Ą. M. Gorczyński. Crac. Fr. Cezary. Waryski Stan. Kalendarz na r. 1708. Po- 
znań, Akad. 

Verordnung ;des Nehring und Scharpau- 
schen Ambtes. Dautzig, Stoli. 

Willer Thom. Dissertatio de pacis studio. 
Gedani, Stoli. 

WiśniowietzkyM. Particulair Bref. Stock- 
holm. 

(Wiśn iowiecki M. Kor.) Polnischer Ko- 
nigs-Stamm. Niirnberg. 

Wolfframsdorf J. Fryd. Poitrait de la 
cour de Pologne. Cologne, P. Marteau. 

Vox clamantis animae in deserto. Crac. Chr. 
Domański. 

Zgoda na śmierć Jezusowa podana przez 
Akademików Wileńskich 22. Kwietnia. 

Zoebnerus J. G. Ad virum magnif. Joan. 
Czimmermannura proconsulem cum inspe- 
rata morte filium lugeret. Thoruń, Joh. 

. Crac. Ruger. 

Żydowski Andrzej Jan. (Postanowienie do- 
wozu prowiantu dla Moskali). Kraków. 

1708. 

Actus yirtutum et orationes ad deum et dei 
parentein. Częstochoviae. 

Apel J. W. Do vita et fatis Julii Caesaris 
ob. Deutsche Jacob. 

Argumentum theologicum ex praemissis. 
Varsaviae. 

Bale mann Ant. Exercitatio theol. de pec- 
catis. Gedani, Joh. Zach. Stoli. 

Baszkovius J. Pieśni, (w kancyonale kró- 
lewieckim). 

Berattelse (Egcntlig) am Slaget kongl. 
Swerige under Lówenhaupte och Musko- 
witiska 29 Septemb. wid Liesna. Stockholm, 
Werner. 

Berattelse om Falt-Slaget emmelan Swe- 
rige's Troupper under Ad. Lud. Le\ enhaupt 
och muskowitiske 28 Sept. wid Liesna. 
Stockholm. 

Beschreibung der raerk- und denckwlir- 
digen Execution des tapffern Gener. Patkuls. 

Boehm Frań. Teof. Plicaelogia. dedic. Ra- 
domiciis. Francof. Ch. Seitler. 

Botsaccus J. Breviariuin s. theologiae in 
duos libros distributum. Gedani, Stolius. 

Bouhours Dom, X. Rozmyślania krótkie 
chrześciańskie przetł. And. Chr. Załuski. 
Warszawa. 

Breskott E. Nowy testament. (Wrocław). 
Brzeg, Grynder. (Bauch). 

Brictius J. X. Vita venerabilis Th. de Ru- 
pniew Ujejski ded. Stan. Ujeyski. Bruns- 
berg, S. J. 

Bruckenthal. Warhaftige u. umstiindliche 
Relation von dem Sieg der Moscoviter. 

Capesi Zygm. La vittoria delia fede, can- 
tar. nel Palazzo d. R. di Polon. Roma, Ant. 
Rossi. 

Chmar ny Andr. Doraus sapientiae Jos. Kro- 
kowski oblata. Kijów. 

Clientela Regia Majestatis Jesu Christi, 
Cracov, 32 1708. Confessya Auszpurska (oieodmieniona.) 

Gdań3k, Schreiber. ob. Moneta. 
D a u c k e I ui a n n Fryd. Dissertatio hist poli- 

ticade rebus Pruasoruin. Lugduui, Elzevier. 

— Von der Ursprung uud Geschichten derer 
Preussen. Lugd. 

Dentsche J. De vita et factis Julii Cae- 
saris. Jenae. Krebs. 

— Dissertatio posterior de Vanini. Jenae. 
Disaidentiuin Jura et libertates. 
Dowgiałło Alex. Ziarno gorczyczne. Wilno. 
Drews J. Distractiones itinerantiucu. Bruns- 

berg. S. J. 
Drogoszewski Piotr. Tarcza Wiary Chry- 
stusowcy. Warsz. Pijar. 
Engelke Ben. Joan. Dissert. de eo quod 

juatura, circa tormenta bellica. Gedani. Stoli. 
Expressya batalii wygranej Cara pod Le- 
sznem Serafinowicza d. 9. Pażdż. 
Extract-Schreiben eines Briefes von Leip- 

zig d. 23. Januar. 
Faust Tob. Fried. Bey der Tschirbrig und 

Faustischen Hochzeit. Schlichtingsh. Wild. 
Fortuna bellorum in Annibale fugato Joan- 

ni Tarło di ca ta. (dlal). Varsav. 
Franciszek Sw. Reguła braci zakonu św. 

Franciszka. Gdańsk, Kodniewicz. 
Freisslich Max. Dietr. Das getróstete Sar- 

matien bey der von J. Chr. Lupulow in 

Dantzig gehalt. Redę von Curland durch 

niusikal. Drama vorgestellt. Dantzig. 
Gniatkiewicz Joan. Nicol. Candor Apolli- 

nis Lubransciana erga Andr. Działyński. 

Posnaniae, Acad. 
Heller Gotf. Ais Casp. Tschirbrig mit An. 

Dor. Faustin in Bojanowa verbiuden Hess. 

Schlichtingsh. Wild. 
Hieronymus a S. Hyącintho Carmel per 

Poloniam. Manipulus fasciculorum spirit. 

select. ex S. Scriptura. Mouachii. 
His tory a Starego i Nowego Testamentu na 

wygnaniu w Królewcu przetlum. Bruna- 

berg, S. J. 
H o h e i s e 1 J. D. Pseudonymorum hebraic. 

hexecontas. Gedani, Stolli. 
Jabłoński D. E. Jura et libertates dissi- 

dentium in R. Poloniae. Berlin, Regia. 

— Toż b. w. m. i r. 

Jarzębowicz Sylw. Audientia scholastica 

apud invict. regem sub praes. Anas. Kie- 

drzyński. Częstochowa. 
Idea gloriae Christi ob. Lojola. 
(Ignatius S.) ob. Lojola. 
Instruktarz celny W. X. Lit. za wolą 

Czartoryskiego. 
Jura et libertates ob. Jabłoński. 
Kalendarz ob. Kostowski, Kubalewicz, Or- 

miński, Warycki. • 

Kern er Nat. Józ. Tygodniowy posiłek dusz. 

Warszawa. 
Klucz prognostykarski t.j. Objaśnienie snów. 

Wilno, XX. Franciszk. 
Kostowski J. G. Kalendarz polski, ruski. 

Krak, Cezary. 
Kras set Jan. Uwagi chrześciańskie albo 

rozmyślania. Cześć. H-1Y. Bruusb. S. J. Kreyda Flor. Dolor funeruin comes lach- 
rymarum Hier. Aug. Lubomirski. Nieśmier- 
telność cnót Konstancyi Lubomirskiej. Vars. 
Sch. Pijar. 

Kubalewicz. Kalendarz. Krak. Cezary. 

Kuechler Elias. Nótiger Unterricht wie bey 
Pest Seuche vetwahren. Schlichtingoh. 
Wild. 

Kuuk P. J. Trias sacra in Joan. Metlant, 
J. Skocki, Stan. Golejewicz. Zamość. 

— Inferiae parentales A. C. Krobski. Zamość. 
Kwiatkiewicz Jan. X. Suada civilis et 

Phoenix rhetorum. Pragae, Acad. 

Łapczyński 'Ant. Chr. (Vitae regum Po- 
lon, usąue ad Stanislaum). 

La u terbach Sam. Fried. Vita fama et fata 
Valer. Herbergeri Pred. zu Fraustadt. Das 
Merkwiird. Leben. Leipzig, Gleditsch. 

Lekarstwo duchowne przeciw morowemu 
powietrzu. Krak. Cezary. 

Lewenhaupt. Relat. om Falt-Slaget. Stock- 
holm. 

(Lis s a. Jammerliche Zerstórung d. Stadt Lis- 
sa. Berlin, Lorentz. 

Lojola J. S. Ideae gloriae Christi Athletae. 
Vilnae. 

— Ratio implorandi opem, probati in peste 
patroni. Yilnae, Univ. 

Łosiowi cz Mich. Pastwa słowa Bożego na 
obrazem Bogarodz. Łękach Bratyańskich, 
ded. Teresie z Bielińskich Działyńskiej. 
Część II. Toruń, J. Laurer. 

(Lubomirska Konst.) Nieśmiertelność cnót 
JOX. Konst. Lubomirskiej. dedyk. Annie 
Konst. Lubomirskiey. ob. Kreyda. 

(Lubomirski H. A.) Dolor funerum comes 
Hier. Aug. Lubomirski. Varsav. Pijar. ob. 
Kreyda. 

Lubomirski St. Rozmowy Artaxessa. Czę- 
stochowa. 

Lucchesini Joan. Lauren. Encyklopedia, 
panegyres, Satyrae. Romae. 

Maimburg Woje. Historya o krucyatach 
przez X. Woje. Ustrzyckiego. Krak, Fr. Cez. 

(Mary a). Regia majestatis clientela. Crac. 
Matyaszk. 

Mittheilungen iiber hie Lagę des Kriegs 
Schulden Wesens. 

Modlitwy i pieśni codzienne. 

Moneta J. Niedmienna Auszpurska konfes- 
sya. Gdańsk. Schreiber. 

Morawski Jan. Actus virtutum ob. Actus. 

Nieśmiertelność cnót ob. Lubomirska. 

N i e w i e s k i Franc. Kalendarz. Zamość, Acad. 

O h i 1 e w i c z Pach. X. Ecphonemata liturgiej 
greckiej. Poczajów. 

Or miński M. T. Polski i ruski kalendarz. 
Zamość, Akad. 

Pawłowski Dan. Gottes Ausprach. Kolln. 
F. Metternich. 

Petrus Magnus Russiae Caezar et Augustus 
Rex Polon. ofTerunt officia charitate in Po- 
lonia. 

Piątko w ki Ant. X. Niezamierzony strzały 
cel przy ześciu And. Działyńskiego. Poznań, 
Akad. 1708-1709. 33 Piazza (Platea) Carlo Barthol. Cherosilogio 

overo discorso. dedyk. Maryi Kazim. król. 

Pol. Roma, Bernabo. 
Porządek sądzenia spraw Trybunału W. 

X. Lit. 
Praetorius Efr. Bibliotheca homiletica. 

Lipsiae. 

— Nóthige Pflicht gegen Gott beim Absterben 
Regina geb. Kollerin Roggen.Thorn.Gymnas. 

— Christlicher Patient wie er sich zu ver- 
halten habe. nebst Pest-Gebete. Thorn. 

Preys Melchior. Przeniczne kłosy. Gdańsk. 
Ratio implorandi ob. Lojola. 
Regi a Majestatis geminae ob. Szaniawski. 
Reguła Braci Ulgo zakonu Św. Franciszka. 

Gdańsk, Szym. Reiniger. 
Relatie om Slaget wid Holofsin 4 Julii. 

Stockholm. 
Relation (Warhafftige) v. d. Sieg bey Le- 

zna, durch Niederlage des Grafen Lówen- 

haupt. 

— (Unpartheiische) v. d. Action 15. Julii. 

— Vorlauffige von d. Sieg bey Holofsin wi- 
den Moscov. befochten. 

— de la battaille d'Orsza et Rzeczyce. 

— veritable du combat datće Szkłów 5 Juillet. 

Rok przestępny przestępstwem skażony pierw- 
szych rodziców przez akadem. wileń. repre- 
zent. w kościele św. Jana. 

Sehoenflissius A. Pieśni nabożne (w kancyo- 

nale królewieckim.) 
Sienią wsk i Adam. Respons Wojew. Bełz. 

na Uniwersał Woj. kijów. J. Potockiego 

przed batalią Koniecpolską. 

— Respons na list wyżej położony. 
Skrocki Jerzy. Pieśni (w kancyonale kró- 
lewieckim). 

Suffczyński M. X. Kazanie w niedzielę 
HI. Wilno. S. J. 

(Szaniawski Cons. Felic. X.) Regia maje- 
statis geminae in transfiguratione per C. 
F. Szaniawski. Crac. Matyaszkiewicz. 

Tariffa tj. sposób rachowania. Wilno. S. J. 

Testament (Nowy) P. Jezusa. Wrocław, 
Baucb. 

Trać tatuś de origine gentis Borusicae. 
Francof. 

Vastonius Joan. Yitis Aąuilonia seu vitae 
sanctorum dedic. Sigism. III. Upsaliae. 
Werner. 

Vehr (Jhren) de ictero cum plica. Frankf. 

Verordnung E. E. Raths. Danzig. 

Warycki Stan. Nowy Kalendarz. Poznań. 
Akad. 

Węgrzymowicz Ant. Kazań niedzielnych 
ks. I. to jest siedem trąb. Krak. Akad. 

Wiadomości o potyczce szwedzkiej z mos- 
kal, pod Holowczynem. 

Wyszyński W. Argumentum tbeologicum. 
Vars. Pijar. 

Załuski A. Chr. ob. Bouhours. (Uwagi). 

Zerstorung (Jauainerliche) ob. Liss.i. 1109. 

A beli u s Lud. X. Medulla tbeologica ex sa- 

cris scripturis. Crac. 
Abriss (Curieuser) und Beschreibung Riga. 
Actum eucharisticum pro oblata pestifera 

lue in gyrunas. Thorunen. 
Allocutio occasione collatae Spartae scho- 

larchaljs ad Jac. Herm Zernecke vice ma- 

gistrum. Thorunii. 
Artemonides A. Ambasadeur Memorie. 

(bat. pod Pułtawą i Perewołoczną). 
August H. Ihre Kónig. Maj. in Pohlen. Man- 
dat. Erweitertes Contagion. Dresden. Rie- 

del. 

— Manifest Kónig August II. bey dero an- 
getretene Marche an das Konigreich Polen. 
Dresden. 

— Manifeste de S. M. sur son retour en Po- 
logne. (dwie edycye w 8ce i in folio). Dres- 
den, Jaąues Harpeter. 

— Toż. La Haye. 

— Manifestum sacrae Reg. Maj. Augusti II. 

— J. K. Maj. Patent 20 Augusti. 

— Relacya szczęśliwego przybycia do War- 
szawy. 

— Uniwersał ostrzegający o impresie szwedz- 
kiego króla i porty ottomańskiej. 

— Uniwersalia J. K. Maj. an die Republic 
Pohlen 1 Augusti. 

— Fernere Verordnung wegen des unter Ge- 
ner. Crassau stehenden mit Seuche ange- 
steckten Corps. Dresden. 23. Sept. 

— Der poln. Senatoren Uniwersale von der 
Riickkunft Augusti II. 

Balicki Innoc. Fragrans odór in amoeno 

virtutum florę, patre Narcisso Potocki in- 

tra viridarium redolens. Zamość. Uniwers. 
Barbay Petr. Commentarius in Aristotelis 

logicam. Crac. Domański. 
Benedictus P. Novendium seu exercitia 

ad honorem S. Romualdi przyp. Krzyszt. 

Szeml »ekowi. Cracov. Cezar. 
Benedykt Sty. Metal na taxie opatrzności 

albo moc krzyża ob. Zawadzki. 
Berendt Nathan. Disputatatio inauguralis 

de variolis rectore Philippo Wilchelmo princ. 

Borussiae. Hallae, Henkelius. 
Berger J. Gf. De thermis carolinis commen- 

tatio. Regi Aug. dicata. Guelferbyti. 
Beri eh t von der den 27. Junii vorgefalle- 

nen Schlacht. 
Billing. Copia des Schreiben ob. Copia. 
B o d o c k i Wawrz. Programma in funere Gross- 

gebaur. Lubecae. 
Boehm Mart. Ara grati animi post oblatam 

a civitate Thoruniensi pestem. Thorunii, 

Nicolai. 
Bolesta Piotr. Nieśmiert. pamięć Cara Ros- 

"syj nad Karolem XII. tryumfującego. 
Boi ten Daw. Hen. Felicitaute altissimo dis- 

sertatione inaugurali medica rectore Wil- 
chelmo principc Borussiae. Halae, Henckius. 

5 34 1709. Budiszin (Der. Stadt Churf.) Vormundschaft 

und Weysen-Ordnung. Richter. 
Busaeus J. Enchiridiou piarum meditatio- 

nuin. Gedani. 
Caffarelli. Decimarum pro ecclesia Galu- 

szovieus. et Boguslao Goslawski parocho 

suinmarium. Romae. 

— Toż. (Odmienne). Roma. C. ap. ob: Decisio. 
Candidus Yeronensis. Eclipsis Poloniae or- 

bi publico demonstrata. S. ]. (Autor Szczu- 
ka Szczawiński. Ant. czy Skrzetuski.) 

Ckrościński Woj. Stan. Threny żałobne 
po śmierci Agn. Chrościńskiej. Częstoeh. 

Continuatio dur unweit Połtawa vorge- 
fallenen Battaille. 

Copia v. d. G. L. Bellings Schreiben. (dwie 
edycye). 

Crux Dom. N. Jesu Christi. in gymn. Tho- 
run. 

Dauksza Wład. X. Conviva dolus ad Bac- 
chi mensas in Adulgano, dramate repraes. 
Vilnae, S. J. 

Decisio Rotae R. coram Caffarello Deci- 
marum pro Bog. Gosławski c. Ther. Tar- 
łowa. Romae. de comit. 

— Toż. Conclusiones. Romae, Cam. apost. 
Declaration d. Confederation zu Thorn. 

Dresden, Riedeln. 
Degni Dem. II Mondo in armi dalia morte 

di Carlo U. 
D e n h o f f ob. Rady kor. 
Devotio confoederata sive ad Deuin exer- 

citat. compendium. Cracov. Acad. 
D octor gratiosus Joan. Cantius grassantis 

pestis tempore protector. Cracov. Domań. 
Dolus conviva ad Bacchi mensas a acad. 

Viln. S. J. repraesent. ob. Dauksza.- 
Domański Krzysz. Połów zbawienny B. 

Bronisława. Kraków, Rp. 
Drews Joan. X. Foedus apostolicum pro Dei 

gloria. (Brunsberg.) 
Dulewski Baltazar. Naenia ąuerularum ex 

fato Jac. Arakiełowicz. Zamość, Univers. 
Eclipsis Poloniae ob. Candidus. 
Emmanuel. De sacrosancto sacramento. 

Vars. Pijar. 
EstrixA. X. Axiomata christ. philosophiae. 

ob. Manni. 
Extract Schreiben an Feldmarschall Men- 

zikoff von Niederlage bey Półtawa. 
(Fredro Al.) Macedo sarmaticus. obacz 

Macedo. 
Godzinki o Św. Piętrze z Alkantary. 
Groddeck G. De pactis conventis. Dantisci. 

Haake de Bopfing. J. J. Curlandia bona spe 

recreata. Lipsiae. 
Happelius Everb. Extract oder Auszug von 

Belagerung in Sorocka wider Tiircken. Ulm, 

D. Bartholomaei. 
H e 1 d Joan. Thorunensis. Dissertationem theo- 

log. de Dco abscoudito. Wiftembt-rg. Meyer. 
Hertzog Joan. Christ. Passio Christi in re- 

gno mineralium repraesentata. Thorun. Joh. 

B. Bressier. 
Hi story a testamentu ob. Le Maitre. Hoppe Joach. Comment. succincta ad Instit. 
Justinian. Frankf. 

Huyssen Henr. De statu academiae Crac. 
(In Nov. litt. Genmniae. Hamburg). 

Jan Boży św. Zebranie żywota ob. Rudziń- 
ski. 

Joann es Cantius Doctor gratiosus. Craco- 
viae, Domański. 

Jordan KI. Voyages historiąues. Paris. 

' 1693-1709. 

Jugowski J. Kazanie na uroczystość Boż. 
Nar. Częst. 

Kalenda'rz ob. Kubalewicz, Niewieski, Or- 
miński. 

Klemens XI. Breve ad ordines Reg. Pol. 

Kochański M. A. Nowy y stary Kalendarz. 
Krak. Domań. 

Kol cza w a Karol. Progymnasmata in tripli- 
ci genere. Leodic. 

Korona miesięczna albo nauki i uwagi 
chrześciań. Kalisz. S. J. 

Kostowski Jerzy Grzeg. Kalendarz świ§t 
rocznych. Krak. Fr. Cezary. 

Kramski M. X. Wonność najdroższa albo 
Cz. III. o cnocie. 

Kubalewicz. Kalendarz. Kraków. 

Rudziński Kaz. X. Żywota y cudów św. 
Jana zebranie, dedyk. Konst Brzostowskie- 
mu. Wilno, Acad. 

Le Maitre. Historya starego y nowego te- 
stamentu. Brunsbergae. S. J. 

Łopuszyński M. Joan. Delineatio in cine- 
re Andreae Buchowski. Crac. Acad. 

Lubomirski St. H. Krótkie zebranie nabo- 
żeństwa. Warsz. 

Luccari J. X. S. Stanislaus Kostka. Rom. 

Macedo sarmaticus. Alex. Fredro Episco- 
pus in Colleg. Crasnostaviensi. S. J. 

Maksimowicz J. Carskij put'. Czernichów. 

Manifest o wybaczeniu ksiaiętom Wiśnio- 
wi eckim. 

Mandel Kasper. Inwitacya katolicka alias 
wyzywanie dyssydentów. 

Manni Joan. Bapt. Axiomata philosophiae 
ab Aegid. Estrix. Vilnae, S. J. 

Michael Petrus. Der richtige Wegweiser 
zur poloischen Sprache. Thorn, Bressier. 

Mus ter (Ein) des Gliicks-Rede das ist Re- 
dę des auf einem Pflocke steckenden Pat- 
kuls. 

Nachricht (Vollstandige) v. d. Siegreichen 
Treffen. Dresden. 

Nad as i J. Portret wieczności. Icon aeterni- 
tatis. Wilno. 

Niewieski F. Kalendarz. Zamość. Akad. 

Novendium ob. Romuald. 

O f fi ci u m hebdomadae sanctae. Gedani, Stoli. 

O paleń 8 ki Łuk. De officiis lib. III. Passau. 
Maria Marg. Holler. 

Ormiński T. Kalendarz na r. 1710. 

Ośm błazeństwa ewanhelskije. Czernichów. 

Pawłowski Dan. Locutio Dei ad cor reli- 
giosi. Tyrnaviae, Acad. 

Petrus Mag. Russiae Caesar et Augustus 
II. ob. rok 1708. 1709-1710. Pinamonti J. P. X. Ulga w krzyżach, tł. 
A. C. Załuski. Brunsberg. 

Piotra Cara nieśmiertelna pamięć. 

Piotrowski Chryzos. Fragrans odór in vir- 
tutum florę Narc. Potocki ab Innoc. Bali- 
cki ob. Balicki. 

Pluciński Franc. Hicr. Columen adaman- 
tinum J. Cantins. sub ausp. Jos. Myszkow- 
ski per manus Cons. Moszyński dedic. Pau- 
lo Wójcikowicz. 

Podgórski Sam. J. Aąuila in petram coelo 
sublimiorem Petro Stan. Orłowski. Crac. 
Acad. 

(Pokrzywnicki). Pańskie korony polskiej 
praesidium w prezydenta Jana Pokrzywni- 
ckiego bramie. Zamość. Acad. 

Pollacz Rud. Heroina chrześciańska. Czę- 
stochowa. 

(Poltava). Relation de la bataille. 

— Relation von der 27. Junii Bataille. Dresd. 

— Kort relaas wegens d. Victor. Bataille Puł- 
tava. 

— Relacya o połtawskiej bitwie. Moskwa. 

— Ob. Relation. Służba. 
Powódź krwawa z ran Zbawiciela. 
Praetorius Ephr. Gott • gefalliges Opfer. 

Danzig. 

Procederu (Kontynuacya dalszego) wo- 
jennego. 

Prokopowicz Theoph. Panegyricus de 
Victoria quam Petrus I. reportavit. Ki- 
joviae. 

— Toż b. w. m. 

(Publikacya o rekwizycyi). W obozie 'pod 

Bronisławem 25. Września. 
Pultowa ob. Poltava. 
Rady koronne (My) przy obecności Stan. 

Donhoffa (za królem Augustem). W Toru- 
niu 21. Octob. 
Rakiewicz Aug. Latorośl piętnasta róż na 

pamiątkę tajemnic różańcowych. Wilno, 

S. J. 
Relaas ob. Połtawa. 
Hela ci ja ob. Połtawa. 
Relation (Griindliche) desjenigen so zwi- 

schen Schweden und Moscoviten bis 31. 

Mart. 

— des festins que Andr. Matveoff a celóbrć 
en rejouissance la battaille de Połtawa. 

— von der 27. Juni zwischen Czaar. Kon. 
von Schweden ohnweit Połtawa Bataille 
Dresden. Joh. Riedel. 

(Romuald S.) Novendium seu novem die 

rum ob. Benedictus. 
Schoppen Meisten kónigl. Stadt Thorn. 12. 

Junii. 
Siarkiewicz Antoni X. Pańskie i walne 

praezydium, kazanie na Jana Pokrzewni- 

ckiego pogrzebie. Zamość, Akad. 
Skrzetuski Jan (lub Szczuka Stan.) ob. 

Candidus Veronensis. (Ecclipsis). 

— Monitorium simplex vitae humanae, ded. 
Apoll. z Smogulec Tuczyńskiej. Toruń, 
Nicolai. 

Służba o pobiedie pod Połtawoju. Moskwa. 
Specification derer Schwed. Truppen. Specyfikacya szwedzkiego wojska. 

Stosując się do Uniwersału J. K. M. or- 
dynuje się po dwie ćwierci mąki znosić w obo- 
zie pod Broniełowem 28 Września. 

Straszewski Antoni. Perfecta libertas spi- 
ritus veritatif, dedic. Clementi XI. Romae, 
Franc. Gonzaga. 

Szczuka Stan" Ant. Candidi Veronensis ec- 
lipsis Poloniae demonstrata. Vars. Pijar. 

— Monitorium simplex ad correcturam vitae. 
Toruń. Porównaj Skrzetubki Jan. 

Szembek Stan. X. Uniwersał 7 Listopada. 

Sztychowski Woje. Śmiertelny upadek na- 
tury ludzkiej przez zerwanie jabłka, akcyą 
dyalog. w bazyl. tarnowskiej. 

Szumliński Mart. Ksaw. Metropolis Regni 
Polon. Cracovia cum suecumberet pestilen- 
tiae, dedic. Cracov. Magistr. et praesid. Fry- 
zneker. Cracov. Acad. 

Testament (Nowy). 

Topiński Gasp. Questio juridica de testa- 
mento. Crac. F. Cezary. 

Tortowski Seb. Consortium sanguinis et 
mortis sub tempus pestis. Bened. Kawal- 
czowski. 

— Justa parentalia episcoporum Stan. Orłow- 
ski. Crac. Acad. 

— Monumentum gratitudinis Joan. Sigis. 
Strzechowski. Crac. Acad. 

Universalia ob. August. 

Unterricht wie ein Haus von dem Gifte 

reinigen, Personen an der Pest gestecken 

20. Jan. Thorn. 
Unterweisung (Kurze u. Nóthige), vor dem 

graszirenden Pest in Polen von dem Phy- 

sicus d. Breslau (Berlin?) Gotf. Heinichen. 
Ustrzycki Woje. And. Idea fidei orthodoxae 

in articulis, carmine. Crac. Fr. Cezary. 
Veronensis Candidus ob. Szczuka. Skrze- 
tuski. 
Verzeichniss (Summar.) samtlicher Pre- 

diger zu Thorn von Anfang der evangel. 

Reformation nach Art des Dantziger Leh- 

ren Gedachtnisses edit. 
(Wiśnio w ieccy). Manifest o wybaczeniu. 

(po ros.) 
Załuski And. Chryz. Epistolarum hist. fa- 

miljarium T. I. Brunsberg. 

— Ulga w krzyżach, ob. Pinamonti. 
Zawadzki Rom. Metal na taxie albo moc 

krzyża Benedikta ś. przeciw morowemu 
powietrzu dedyk. Magd. Pacownie. Wilno, 
S. J. 

1710. 

Acta canonizationis B. Ceslai Odrovansii. 
ob. Bzowski. 

— Capituli ord. praedicat in villa Derło 
Conv. Brestens sub elect. Hier. Miełoński. 
Vars. Pijar. 

Actus virtutum et orationes ad Deum. Lubi. 

S. J. 
Al,exius. Supplex Parnassus Petri M. Rus- 

sorum Caesaris. Cracov. Univ. 
Alexy święty ob. Frydrychowicz. 36 1710. Alphabetum ob. Węgrzynowicz. 

Andreas a Jesu. Carmelita Polonus X. Ope- 
ra mystica. Colon. Agrippinae. 

Arcanum ob. Szembek. 

Arcemberski Valent. Meridies virtutis et 
scientiae septentrionem illustrans. Poznań. 

Ast Jan. Wendischer Pastor in Bautzen. 
Das wendische Gesangbuch. 

August II. Uniwersał ostrzegający o impre- 
zie króla szwedzkiego i Porty "Ottomańs. 

Awans w wojskn dla rodaków z służby ob- J 
cej powracających, (po 11. Lutego.) 

Axt Sam. Fraustadio Polonus. De locustis j 
biblicis. Vittebergae, Schroedter. 

Barberinus Franc. Positio super dubio. j 
Ceslai Odrovansii an sententia a decretis ' 
Urbani VIII sit confirmanda vel iufirmanda. j 
Romae, Cam. Apost. 

Bericht (Umstandl.) der Schwed. Niederla- j 
ge bei Pultawa. (dwojakie). 

Bielicki Stan. X. Sprawiedliwość nieśmier- 
telnej sławy albo kazanie podczas "zarażo- 
nego powietrzem Piotrkowa ded. Janusz. 
Wiśniowieckiemu. Częstochowa. 

(Bobrowska). Drzewo herbownego Nieczu- 
je Katarzynie z Ginwiłów Bobrowskiej 
wzniesione. 

Bottwald Joh. Christoph. Memoriale Loi- 
micum.. (Pestilenz.) Dantzig. 

Braun Ernest. Nowiejszeje osnowanie arti- 
lerii kapit. art. wo Gdańsku. Moskwa. 

Brykcyusz Jan X. Servus peccati in Chri- 
sto. ded. Jan. Jerzemu Kunigk. Brunsberg. 

Brzostowski Cons. C. Epistoła pastoralis. 
(dwie edycye). Vilnae, S. J. 

B z o w 8 k i Abr. Acta canonizationis Beati Ce- 
slai Odrovansii. Bomae. 

Caffarelli. Pro ecclesia Galuszovien: et Bo- 
guslao Goslawski parocho summarium. Ro- 
mae, C. Ap. 

Canisius Petrus. Institutiones christianae, 
seu parrus catechismus. Crac. Cezar. 

Chełstowski Dionizy. Trzy trąby domu 
Jordanów Maryan. z Jordanów Warszy- 
ckiej. Częstochowa. 

— Scrutinium vitae Mariae Odigitriae imagi- 
nis in monte Częstochoviensi ded. Stan. 
Szembek. Częstochowa. 

Chrościński Woj. St. Krótki zbiór ducho- 
wnych zabaw ojczystym wierszem, dedyk. 
Januszowi Wiśniowieckiemu. Częstochowa. 

Cło generalne postanowione na zjeździe war- 
szawskim. 

Confederacya generalna W. X. Litew. 

Constructio (Thaumaturga) seu verbum 
aeternum a juventute Thorunii explicatum. 
Contarini C. Istoria delia guerre di Leo- j 
poldo I. e collegiati contra ii Turco. Venezia. ; 
Copia der freywilligen tiirkischen Offerte 

an S. M. Carolnm Xn. 
Czernieński Hyac. Luc. Literae per offi- ; 
ciał. gener. Premisl. scriptae. 

Dawid kr. Psałtir. Mohylow. 
Dębiński Jan. Słownik różańcowy. PhilO' 
mela rosariana.) wszystkie tajem. różańca 
Kraków, Cezary. De cisi o Rorae Rom. Pro eccles. Galuszo- 
wicensi c. viduam Stan. Tarło. Facti. Ro- 
mae, Comitibus. Cracov. 

— Toż. Conclusio III. Romae, Cam. apost. 

— coram Kaunitz. ead. Causa. Facti. Rom. 
de Comitibus. 

— Toż. Conclusio. Romae, Cam. apost. 

— Toż. Coram Cafarello. Pro Ther. Tharło 
contra Gozkauski. Romae, de Comitibus. 

— coram de Gentilibus. Pro Lud. Siemiradz- 
ki c. Jos. Jordanum rat. Niegowice, Romae, 
Comit. 

— coram Crispo. Pro Joan. Cas. Kosiński 
eon. Jos. Paczyński rat. Tyniec. Romae, 
de Comit. 

— coram Crispo eadem causa. Tertia facti. 
Romae, Cam. apost. 

— coram Crispo. Pro Paczinzhi c. Kosinzki. 
Romae, de Comit. 

— coram de Abbatibus. Pro Conv. Widzieni- 
skic. Sacerd. Cong. Mission. Viln. Romae, 
de Comit. 

— coram Priolo. Pro Theod. Joan. Mentichi 
Paroch. Slucen. c. Stan. Niezabitowski. Ro- 
mae, de Comit. 

Degórski Seb. Skarb nieosz. łask Anny 
Sw. Krak. Akad. 

Deubler Jan Jerzy. Espece de fait ou in- 
formation dans les proces du J. G. Deu- 
bler marchand contrę voleurs Juifs de Za- 
mosche. Species facti seu informatio in Se- 
natu Crasnostaviensi. 

Directorium recitandi divini officii ad 
usum dioec. Chełmensis. (et Carm. Th. Gru- 
szecki). Zamość. 

Drużbicki Gasp. Instructio de vita religio- 
sa. B. w. m. 

Ebert Joan. Jak. Dissertatio histor. I. de 
Syncretismao sub praes. Mart. Bóhm. Tho- 
run. Joan. Nicolai. 

Elementarz albo początek nauki. Króle- 
wiec, Zancker. 

Epistoła pastoralis ex mandato. Yilnae, 
Univers. 

Faustel Aegid. Ravicio Polonus. Rcctore 
Academiae Frid. Aug. Isagoge in Aristot. 
Organon. Vitembergae, Kreuzing. 

Filip Ner. X. Zbawienne nauki. Częstoch. 

Fol i sto w. Excerpt z listu do Carea, od po- 
sła u Porthy rezydującego. 

Fortuna ob. Załuski. 

Frydrychowicz D. Niesłychany przykład 
Alexy św. w klejnotach niezwyciez. Cara 
Piotra W. 

(Goslawski B.) Decimarum pro V\ Ecclesia 
ob. Decisio. 

(G im ther). Der unverhoffte Uebergang bey 
Gedachtniss Flor. Giintherin geborne Lan- 
gin. Schlichtingsb. Wild. 

Hen ni g J. Kazn. Niektóre pieśni polskie. 
Wilno. 

Jaenichius Pet. Oratio de imminenti la- 
tinitati morte. Toruń, Nicolai. 

JamborskiM. Gazophylacium yirtutis Thom. 
Aquinus dedic. AIexio Imperat. Russiae fi- 
lio. Cracov. Cezary. 1710. 37 Joannę s a Cruce Polon. Opera mystica. 
Coloniae, Promper. 

— Pbrasium roysticae theologiae. Coloniae, 
Promper. 

(Ignacy S.) Iskierka serdeczna. 
Informacya (krótka) o morowem powie- 
trzu. Kalisz, S. J. 
Instruktarz celny W. X. L. 

— skarbu koronnego podatku. 
Jodłowski Alb. Jos. Quaestio de distribu- 

tionibus ecclesiasticis sub ausp. Andr. Kru- 
pecki. Crac. F. Cezary. 

Jordan Klaud. (und Aug. Bohse Talander). 
Der Curieusen Reisen durch Europa was 
Moskau und Polen in sich halt. Leipzig. 

Jugowski J. Drugie kazanie na ś. Pawła. 

Kalendarz na r. 1711. przez Akad. Zamoj. 
Astrofila pewnego, obacz. Kostowski, Ku- 
balewicz, Niewieski. 

Kaliński Jan Dam. Poema heroiczne in in- 
gressu Stan. Szembek. Varsav. 

Kaunitz. Cracovien. Decimarum. Pro Bo- 
gus. Gosławski contra Tarlos. Facti. Koma, 
de Comitibus. 

Kazauia na pogrzebie P. Kąckiego. Krak. 

Knapiński Geor. Franc. Messis funesta ro- 
sarum Alb. Staszewski. Cracov. Acad. 

Kochański Michał Andrzej. Nowy y stary 
Kalendarz (i) Prognostyk gener. Krak. Do- 
mański. 

— Quaestio stereometrica de Solidis regula- 
ribus. Cracov. 

Kostowski Jerzy. Grzeg. Kalendarz polski 

i ruski. Krak. Cezary. 
Konstytucye sejmowe. Kalisz, S. J. 

— Toż. Warszawa, Sch. Pijar. 
Kubalewicz Kazim. Quaestio phisico-sta- 

tica de virtute magnetica ex Aristot. Crac. 
Fr. Cezary. 

— Kalendarz. Kraków. Cezary. 
Kurowski Mart. Quaestio metaphysica de 

cognitione animae. Cracov. Cezary. 
Lancicius X. N. Modele d'une retraite. Pa- 

ris, Delaulne. 
Łapczyński Ant. Chryz. Majestat Polski. 

w Summaryusz skomponowany. Toruń. 

— Solium Poloniae regum gloriae, ded. Georg. 
Bened. Ogielvi. (Toruń). 

La u terbach Sam. Fried. Das kluge Auge 
eines Haths Christ. Sachss Kaufm. d. Stadt 
Fraustadt. Leipzig, Chr. Fleischers Witwe. 

Lenartowicz Ezech. Panegyris gratula- 
toria. Alex. Mich. Łaszcz. Leopol. 

Łopuszyński Jan. Doctor in via aeterni- 
tatis. Jos. Wentowicz tumulatus. Crac. Acad. 

— Se#retum meritomm sub rosa Ludov. Szem- 
bek, dedic. Mich. Szembek. Cracov. 

— Nałęcz .herbowna Katarz. Nielepcowej łzy 
obciera. Kraków. 

— Trophaeum in teretro Josephi Nielepiec. 
i: Nałęcz herbowna. Crac. Uniw. 

Lux umbrae nescia a jurentute Colleg. Var- 

8av. J. J. theatr. 
Mathaei Georg et Joan. Ast. (Das wendi- 

sche Gesangbuch.) Memoires sur les dernieres róvolutions de 
la Pologne par un Gentilhomme. Rotter- 
dam. Fritsch et Bohra. ob. Prebendowski. 

Mundi expiationem in Gymn. Thorun. stu- 
diosi indicunt. Thor. Lud. Nicolai. 

Nachricht iiber die Revolutiones. ob. Pre- 
bendowski. 

Niestatek ludzki na 3tałej opoce Chrystu- 
sa od akademików wileńskich dnia wielko- 
piątkowego reprezentowany. 

Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1711. 

(Odrovansius Ceslaus) ob. Acta canoni- 
zationis. 

Officia sanctorutn propria. Brunsberg. S. J. 

Oloff Ephraim. Das bey griinenden Gebei- 
nen Andencken Chr. Ehrenfr. Holtzmiiller. 
Leipzig, Brandenburg. 

Opoka krwawe tocząca zdroje przez akad. 
wileń. reprezentowana. 

O r miń s ki Tom. Franc. Ostatnia kwadra 
księżyca Franc. Tarłowy na kondolencyą 
Kazim. Tarła. Krak. Cezary. 

— Kalendarz na r. 1711. Kraków, Cezary. 
Parnassus supplex Petri M. 

Patent publicirt, v. J. K. M. in Schweden. 

Pater Paul. De typis literarum dissert. Lip- 
siae, Gledisch. 

Patrioten (Eines treuen) Consideration. 
Mietau. 

Petri Alexandrowicz Leben. Frankf. u. Leip- 
zig, Buggel. 

Philippus Nerius F. Documenta ad adipi- 
scendum sanctitatis gradum. Częstochowa. 

Nauki zbawienne. Częstoch. 

Phylomela Rosariana ob. Dębiński J. 

(Piotrowska Kat.) Drzewo' Nieczuje na 
brzeg wieczności Kat. z Ginwiłów Piotrow- 
skiej dedyk. Stan. Wierzbowskiemu. 

Podgórski Sam. Jan. Rationale Archiprae- 
suleum in dignit. apparatu Stan. Szembek. 
Crac. Acad. 

Poniatowski St. Memoires sur les dernie- 
res ob. Memoires, Prebendowski. 

Poparcie Generalney Sendomir. konfeder. 
na zjeździe w Warszawie 4. Lutego. Zara- 
zem: Sancita W. X. Litew. na Radzie 14 
Lutego. 

— Toż. Kraków, Jan Domański. 
Prebendowski. Mćmoires sur les revolu- 

tions de Pologne. Rotterdam , Fr. et Bohm. 

— Historische Nachricht iiber revolutiones 
in Polen. 

Preiss Mel. Pieśni polskie. Gdańsk, Stoli. 

— Zabawy postne t. j. Rozmyślawanie. Gdańsk. 
Stoli. 

— Pieśń podczas morowego powietrza. Gdańsk. 
Stoli. 

Preussiscbe u. Brandenburgische Staatsbi- 

storie. Leipzig. 
Prokopowicz Theof. Epinicium albo pieśń 

o wiktoryi (pod Pułtawą około 1710). 
Przebendowski P. H. ob. Prebendowski. 
Pultavi8che Begebenheit, unparteischer 

Beri eh t. 
Radomicki A. Postawa (świetna) ob. Siar- 

kiewicz X. 38 1710-1711. Rechenberg Joh. Die Schónheit Barb. 

Theod. Bergmann. Thorn. 
Relation (unpartheiische) oder Bericht. 
Rubricella dioecesis cracoviensis. 
San ci ta W. X. Litewskiego 4. Lutego. 

— 4. Febr. (o pop. konf.) 
Schelguigius Gott. Programma. Gedani. 

— De eo quod contra prudentiam. Gedani. 
Schelguigius S. Supplementura sinopseos. 

Frankf. Mayerius. 
Scheller Dan. Der in Triibsal getróstete 

Knecht bey Begangniss Flor. Guntherin. 

Schlichtingsh. Wild. 
Schultz D. Greg. Anleitung zu d. Jurę pu- 

blico der teutscher Nation. Jena, Bailliar. 
Schiitz C. Christliche Erinnerung. Dantzig. 
Selektowski Prawdzie. Prosta ścieżka przy 

wesel, akcie Jaua Rychstyega i Zychma- 

nowej. Toruń. 
Siarkiewicz Ant. X. Smutna korony pol- 
skiej postawa, kazanie na rozp. Trybun. 

w Piotrkowie. Zamość, Acad. 
(Sie mi er ad z ki). Sign. justitiae pro Sie- 

mieradzki contra Jordan. Romae. 
(Śląsk). Schlesische Reimchronik. Nrbrg. 
Służba bładarstwennaja. Czernichów. 
Spin o la M. X. Oratio ad Angustum II. 

— Oratio ad utrosąue ordines. 

— Oratio ad Ser. Rempublicam Polon. 

— Oratio ad Augustum II. 

— Oratio ad Reipubl. Ordines. (Ostr. Suada). 
Sławiński D. De poena conatus. Regiom. 
Stredowski J. G. Sacra Moraviae historia 

seu vita Cyrilli et Methodii. Solislaci. 

Lehmann. 
Szaynowski Stan. Jos. Aura favens post 

pestem, dum Pet. Praczlewicz. Crac. 
Szczaniecki Stef. Fragmenta philosophiae 

universae ex praelect. Lublin, S. J. 
(Szembek Stan.) Arcanum principis purpu- 

rae St. Szembek. Częstochowa. 

— Memoriale alla congregatione consistor. 
(per abb. Tinecense). Roma, de Comitibus. 

— ob. Chełstowski. 

Szum liński Mart. Ksaw. Arbor immortalis 

gloriae Const. Dabski dedic. Alex. Dabski. 

Cracov. Univers. 
Tarło Mich. Bartlom. X. Epistoła pastoralis 

ad Clerum dioec. Posnan. 30. Novemb. Vars. 

Pijar. 

— Basilica honoris avita toporeorum ascia ad 
gloriae perennitatem erecta Bart. Tarło. 
Varsav. S. J. 

Tołstow. Except z listu do Cara. 
Thomas a Kempis. De imitatione Christi. 

Brunsberg, S. J. 
(Thorn). Das verpestete Thorn oder Aus- 

zug. ob. Zernecke. 
W a u en J. Kancyonał sorabski. 
Węgrzynowicz Ant. Alphabetum imma 

culatae conceptionis Virg. Mariae. Crac. 

Acad. 
V er philosoph. purpurea luce D. Angeli Mart. 

Carmelitae seu conclus. ex logica Bacconii. 

Cracov. Acad. Vidziemski. Signatura Justit. contra Mis- 
sionar. Romae. 

Wielewieyski Stef. X. Nauki duchowne 
życia. Toruń. 

Wilkowski M. J. Divina vocatione abbas. 
(Literae pastor). 

Volckmar N. Vierzig dialogi Dantzig. 

W 7 onszel And. Powrót do żrzódła Goraj- 
skich Barbarę Butlerową dedyk. Butlero- 
wi i Suchodolskim. Zamość. Acad. 

Wróbliński. Kalendarz Krak. Cezary. 

Załuski And. Chryz. Copia literarum in la- 
timim tr;iductarum ad Pet. Theoph. Bara- 
nowski confoeder. militiae marschalcum. 
Vars. Pijar. Hier. Rarog. 

— Epistolarum histor. familiarium T. I. pars 
II. Brunsberg. 

(Załuski Frań.) Fortuna regni aurei velle- 
ris Franc. Załuski, a Collegio S, J. Lublin, 
S. J. 

Zarzycki Joan. Ant. Laurus Cracii Apolli- 
nis primae laureae candidat. 

Zebranie z listów papieskich, które bullas 
zowią wyroków, z przed. Kaz. Brzostow- 
skiego. Wilno, Ś. J. 

Zernecke Jac. Heinr. Das verpestete Thorn 
oder Summar. Anzug der Pestilenz-Seuchen. 
Thorn. Laurer. 

Zuchowski Stef. Proces kryminalny o dzie- 
cię Krasnowskiego od żydów zamordo- 
wane. Sandomierz. 

1711. 

( A 1 e x i u s Petrowicz). Orbis geminus (connu 
bium Alexii P. cum Charlotta Christ So- 
phia) Thoruuii. 

(A n cu ta). Sidus sagittae in phosphorum 
Math. Jos. Ancuta. Vilnae. 

Anmerkungcn iiber das Manifest Yladisl. 
Poniński. 

Annotata ad maniiestum Caroli XII. Ireno- 
poli, Alithophilus. 

— Toż. B. w. m. 

Annuente supremo scholarcha et jubente 
senatu ad introducrionis actum novi pro- 
rectoris Georg. Pet. Schultzii orationes in- 
vitant. Thorun. J. Nicolai. 

A n tasz Kłem. Pax r.egnorum sub auspieiis 
.Theodori Wolff. Cracov. Cezary. 

Ap o logia pro Joannę Basilide łłl. Viennae. 

August II. Uniwersał nadający amnestyą. 
(Krak.) 

— Manifest bei Marsch in das schwedische 
Pommern im August. 

— Patent 8. Sierp, (usprawiedliwia w nim swe 
oddalenie) 

— Uniwersał wyznaczający dzień sejmiku 
(20. Czerw.) 

— Uniwersał naznaczający sejmiki 8. Stycz. 

— Uniwersał wzywający do pogotowia do 
wojny z Turkami. Lipsk, 30. Stycznia. 

— ostrzegający o imprezie króla szwedzkiego 
y Porty Ottomańskiej dat. w Styczniu z Lip- 
ska. 1711. 39 — aa die polnischen Senatoren wegen Swed. 
u. Turek. Eiubruchs. 

— Uniwersał in Febr. 

Augustyn X. Nauki chrześcijańskie przez 
Andrzeja Załuskiego dla pożytku dusz na- 
bożnych przetłumaczone. Kalisz. 

Axt Sam. Polon. Dissertatio altera de avi- 
bus. Vittebergae, Schwedter. 

Barański Franc. Corona yirtutis et erudi- 
tionis theologica Joan. HerculaDo Matusze- 
wic imposita. Cracov. 

— Nexus gratiae divinae retinens metaphysi- 
cam ded. Joan. Matuszewic. 

(Basilides II. Jan.) Apologia pro Joan. Bas. 

II. Magno. Viennae. 
Be hm Gottfr. Des Schlesischen Israels Kla- 

ge tiber den Tod Kaisers Josephs. 
B.oecler Joh. Henr. De acąuisito imperii 

romano-germ. in Livoniam jurę diatribe. 

Argentor. Rulsecker. 
Boehm Mar. Ara post pestem a civitate Tho- 

runensi erecta. Thorn. 
Bohomyślije. Czernichów. 
Bon figi i Onufro. De plica tractatus medico 

physicus, noviter elaudatus. Crac. Cezary. 
(Bronisz Piotr.) Protestacya przeciw P. 

Broniszowi, że porzucił króla Stanisława. 
(Carolus XII.) Annotata ad manifestum Ca- 

roli XII. Remarąues sur le manif. par un 

gentilh. polonais. Irenopole, ob. Manifest. 

— CuriÓse Eroffnung (Retirade). 

— Toż. (Blessuren.) 

— Toż. Schlacht v. der 27. Jul. 1709. 

— Toż. (Retirade in Tiirkey). 

— Toż. (iiber Rewange). 

— Nos Carolus. 28 Januar (manif. contra 
Aug. H. d. d. Bender.) 

C en ti folia regina florum principis Stan. 
Szembek. Varsov. Pijar. 

Chrościński Stan. Krótki zbiór zabaw Ja- 
nuszowi Wiśniowieckiemu. Częstochowa. 

Circus flaminius ob. Zgierski. 

C 1 o s i u s Chr. Math. Propositiones geogra- 
phicae praes. Jaenichio. Toruń, Joh. Nico- 
lai ded. Joan. Roesner. 

Corona Domini Salvatoris Jesu Christi. Cra- 
cov., Cezary. 

Crescimbeni G. M. Comment. alla sua isto- 
ria delia poesia. Vol. III. dedic. al. Princ. 
Alessandro di Polon. Roma. 

Croix (De la). The Wars of the Turks. Lon- 
don, Chaver. 

Czyżewski Christ. Xaw. Summa scientia- 
rum seu conclusiones Joan. Gałczyński. 
Calisii. 

De cisi o Rotae Rom. coram Petra. Pro 
Capit. Sandomir. contra Andr. Olzouski. 
Romae, de Comit. 

D e d u c t i o perspicua quae Charl. Sophia ur- 
gere habet. 

— (Perspicua) quod postulata Charlottae So- 
phiae fundara sint. 

Demonstratio ąuibus justis ex causis Au- 
gustus U. in Pomerania aggreditur menso 
Ą«fr Denhoff Stan. Uniwersał ogłaszający bullę 
Clemensa XI. przeciw Turkom. 30. Julii. 

Dewerdeck M. G. Silesia uumismatica oder 
Einleitung. 

Devotiones selectae ad s. Judam. Leopoli, 
S. J. 

Długosz J. Historiae polonicae 1. XII. 
Frankf. Gleditsch. 

Dziano ty J. Termin życia ostatni od An- 
ny Galeczyny. Krak. Cezary. 

Eccart Daniel. Dissertatio histor. 10 de Syn- 
cretismo. Thorun, Joan. Nicolai. 

Ewangelie polskie i litewskie. Wilno, S. J. 

Fama (Die blutige) aus Bender. 

Fastigium ob. Tarło. 

Ferdinand Herzog Manifest. Mittau. 

Flores ob. Szembek. 

Frons Senatus ob. Łubieński. 

Goszkowski A dalb. Joan. Phosphorus so- 
lem justitiae praecedens D. Joan. Cantius 
confessor. 

Gruszyński Kajet. Confessio scholastica 
ad lucrandam coeli indulgentiam seu the- 
ses de poenitentia. 

Gzowski Jan. Prześwietny do chwały in- 
gres Woj. Max. Hosiusza. Kalisz, S. J. 

Haraburda Ant. Nexus gratiae divinae ob. 
Barański. 

Heintz Fr. X. Zazdrosny o Piotra Przeben- 
dowskiego jabłko koncert. Gdańsk, S. J. 

Hełm J. A. Wahrhaftige Vorstellung der 
Belagerung Riga. 

Hoppe S. J. Proem. edit. Długosii ob. Dłu- 
gosz. 

Hrabecius Geo. Dissertatio II. de synere- 
tismo. Thorun. J. Nicolai. 

Huyssen ob. Długosz. 

Jaeger Ch. F. Infelicissimum solis Curlan- 
diae occasura. Erlangae. 

Jaroszewicz Szym. Echo ultra sacrum 
Auguftini Joan. Herk. Matuszewic. Crac. 
Cezary. 

Judiciis (In) causarum fisci palatinatus cra- 
coviensis. 

Jus culmense correctum ob. Kunigh. 

Kalendarz świąt rocznych przez filoastra 
Zamojs. Akad. Krak. Cezary. 

— Kochańskiego. Krak. 
Karnkowski St. (Ad) Epistolae familiarium 

a magnis viris. Lipsiae. 
Kaunitz. Pro ven. ecclesia Galuszoviensi 

(Gosławski) contra Tarło.) Romae, Cam. ap. 
Kinzel Jakob, Mesericensis Polonus. Ori* 

ginem et ritum salutationis vespertinae dis- 

put. Thorunii, J. Micolai. 
Cle mens XI. Breve apostoł, pro immunita- 

tibus. 

— List pasterski. 
Kochanowski J. Pieśni. Krak. 
Komeniusz J. A. Kirchenordnung. Kónigsb. 

— Wichtiger Tractat von falschen Propheten. 
Koniecpolski J. ob. Korzeniowski. 
Kordecki A. X. Nova gigantomachia. Czę- 

st .ch. X. Paulini. 
Korzeniowski A. Hercules sarmaticus 
J, Koniecpolski adoratus. Poenaniae, 40 1711. Kostomski Jerzy Grzeg. Parelia albo słoń- 
ce podwójne, które na małopols. horyz. 
w dzień Nowego lata było widziane. Krak. 

— Figura revolutionis Mich. Andr. Kochań- 
ski. Cracoviae, Univers. 

— Humanitas scholae poeseos cum tiinore Dei 
ex distichis Catonia. 

Kreyssel Mart. Das unfiirsichtige fleil. 

Schrift. Brunsb. S. J. 
KuDigk Jan J. Jus culmense. Brunsbergae. 

(theatr). 
Kuuk Joh. Paul. Honor a meritorum luce 

Alex. Mich. Łaszcz. Zamość. Uniw. 
Kwiatkiewicz J. Factorum triumphalium 

Joan. III. Brunsberg. 
La Croix M. P. F. The wars of the Turks. 

London, Cbaves. 
(Łaszcz A. M.) Sol in Leone coelum hono- 
ris Alex. M. Łaszcz, die ad palatin. ingres- 

sus. Zamość. 
Laurea ex avito ob. Rozwadowski. 
La u terb a eh Sam. Fryd. Fraustadtisches 

Zioń das ist Erzahlung in Kirchenwesen in 

Fraustadt. Leipzig, Gleditsch. 
Leszczyński Stan. Edictum a Stettin 18. 

d'Avril. Appel a la noblesse polonaise. 

— Edykt króla w Szczecinie 17. Kwiet. 

— Uniwersał 18. Avril. 

Lettre d'uu ministre de Pologne. Ratisbone. 

Lilie nthal Mich. Selecta historica. Regio- 
monti. (T. II. 1719.) 

Linde A. Ad V. C. Starodobrski ob. Li- 
piński. 

Lipiński Gracyan. Sewer. Ad Vinc. Cons. 

Starodobrski epistoła, in A. Chr. Załuski 

Epistolarum loca exhibens. 
List szlachcica polskiego do Confidenta, dis- 

cursus Kalendarza poznańs. 
Łopuszyński M. Joan. Mortalia Cracii 

Apollinis Petri Praczlewicz. Crac. Univ. 
(Łubieiiski Cas.) Ter tiaratum caput ad 

aras Cas. Łubieński. Częst. 

— Frons senatus caput tiara Casira. Łubień- 
ski. 

— Coronatae laudes regio nom i no. D. Casi- 
miri, Casimiro Łubieński. Crac. J. Domań. 

— Synodus dioecesiana 6. Octob. Crac. Cez. 

— Univer8o clero Literae pastorales. Cracov. 
26. April. 

— Super non usurpando doctoratu. 

— Praetiosus Unio ob. Sarinatiae. 
Ludus olympicus pro postgymnastico spe- 

ctatori a juvent. Vars. S. J. 

Manifest o wiarołomnym rozerwaniu po- 
koju 22. Febr. 

— J. Gross. Czaar Majestat. 

— Caroli XII. d. d. Bender mit Anmerkun- 
gen von einem poln. Adel aus dem latein. 
Im Juni. 

Mann i L. D. Beschreibung d. Schles. Massel. 

Vratislav. Brachvogel. 
Męki Jezusowej pamiątka. 
Nachrichten (sehr kuriose u. denkwiirdige). 
Neć de la Rochelle. Le Czar Demćtrius. 

Paris. N i d u s aąuilarum metropolis Gnesna ob. Szem- 

bek. 
Ni estoj emski M. X. Rozmyślania o męce 

Pańskiej. Supraśl. 
Niewieski Franc. Kalendarz na r. 1712. 

Kraków. 
Officia divina propria S. J. recitanda. Vil- 

nae, S. J. 
O 1 o f f Ephraim. Zu dem erlangten Preise der 

Wohlredenheit des Beniam. Fritschens er- 

halt. Magister Wtirde. Leipz. Brandenb. 
Orbis geminus immortalis connubii Alexii 

Petrowicz et Charl. Christ. Sophia. Toruń, 

Nicolai. 
Ormiński Tom. Kalendarz święt rocznych 

na r. 1712. Kraków Fr. Cezary, (w 12ce). 

— Polski i ruski Kalendarz na r. 1712. Krak. 
Fr. Cezary, (w 4ce). 

Osi i ński Mart. Quaestio de ecclesia haere- 
ticorum. Cracov. Univ. 

— Quae8tio theologica de origine haeres. 
Pamiątka pobożna męki Jezusowej. Leop. 

Pawłowsky Dan. X. Fnndamentnm vitae 

aeternae. Pragae, S. J. 
(Pest-) Einiger medicornmSchreiben. Breslau. 
Płaszczewski B. Quaestio de sacramento 

poenitentiae. Cracov. Cezary. 
Plucieński Fr. Hier. Felicitas urbis Bac- 

chiae ex praesidio Joan. Cantii. Cracov. 

Cezary. 
-- Honor theologicus maximus Joan. Hercul. 

Matusewicz. Cracov. Cezary. 

— Luctus insperatus Pet. Praczlewic. Crac. 
Fr. Cezary. 

Phoe nix in cineribus redivivus. Greg. Ocha- 
bowicz. Crac. Fr. Cezary. 

— Templum pacis J. Cantii. Posn. 
Podgórski Sara. Joan. Certamen votorum 

inter dioeceses dum Cas. Łubieński. Crac. 

Cezary. 
Pohl en. (Das verwirrte) in Gegeneinander- 

haltnng der Geschichte des Schwed. Krieg . 

Frankf. u. Leipzig. Riegel. 
(Poniatowska). Hóchstverwundersarae Of- 

fenbahrungen. 
P o n i ń s k i Wład. Manifest w Wrocławiu 26. 

Febr. (przeciw Piotr. Broniszowi.) 

— Anmerkungen tiber Manifest des Lad. Po- 
niński. 

Potocki Józef. Odezwa z obozu pod Rasz- 
kowem 15. Febr. (za Stan. Leszczyńskim). 

— Manifest 11. Febr. 

Protestacya s§du skarbowego pko nad- 
użyciom regrmentarzy. 

Praetorius M. Tuba pacis ad dissidentes. 
Coloniae, Noethen. 

Ra kie wic z Aug. Garści mirhowego snopka, 
t. j. męki pańskiej. Supraśl. Bazyli. 

— Zapach mirtowego snopka, t. j. modlitwy 
o męce Supraśl. Bazyli. 

Relatio coronationis thaurmturgae claro- 

montanae. Częst. 
Rhenius J. 'Donatus Latino-germanicus. 

Regiomonti, 1711-1712. 41 Rogal la J. Chr. Litera fidae relationis obi- 
tus A. Chr. Załuski. 

Rostkowski Ad. Relatio de obitu A. Za- 
łuski. Brunsberg. 

(Rozwadowski M.) Laurea ex avito nen- 
charum paesto in coronam Mich. Rozwa- 
dowski nec non Cathar. Nenchowna, in 
scenara data a juvent. Varezensi. Zamość, 
Uniw. 

R ubricella dioces. Posnaniensis. 

(Sąd skarbowy). Actum injudiciis cauaarum 
tisci. 

(Sandoroiriensia.) Sac. Congr. pro Capitu- 
lo. Romae. 

Sandrart Jakob. Des Konigr. Pohlen Be- 
schreibung. Nurnberg. 

Sarmatiae (Pretioaua) Unio Princeps Cas. 
Łubieński Episc. Częstochowa. 

Schli ef W. Beitrage zu Hoppii Script. Ge- 
dani. 

Schreiben eines Officiers aus Bender. 
Stettin. 

— (Zweytes) eines Officiers. Stettin. 
Schroder Rich. Annuente Rectore dissert. 

jurid. de action. bonae fidei. Regiom. 

Reusner. 
Schrotberg J. J. X. Summularz katechi- 
zmu Heydelbergskiego. Królewiec, Jan. Daw. 

Zancker. 
Sienkiewicz Pet. Triumphus Dioecesis 

Cracoviensis sub Casim. Łubieński. Crac. 

Cezary. 
S o mm er Casp. Die rechte Kunst des Eliae 

Nitschkes Physici. Schlichtingsh. Wild. 
(S t a n i s 1 a u s 1.) Manifest an die Poln. Stande. 
Stancowitz F. C. Die Preiss und Erhal- 

tung Gottes. Danzig, Reiniger. 
Sta tu ta provincialia gnesnens. (circa 1711.) 
Stieft Christ. Bey Funeration Mart. von 

Tenczyn Erbhern d. Pogiewice in Litthauen. 

Breslau, Jancke. 

StobaeusM. De studiis philologicis. Re- 
giomonti. 

S witał ski M. Trinum theologicum. Często- 
chowa. 

S y n o d u 8 Dioces. Cracoviensis 6. Nov. Crac. 

— Vladislaviensis (9. Junii 1641.) ab Math. 
Łubieński celebr. Warsz. Sch. Pijar. 

(Szczuka A.) Sława w imieniu złożona. 

Warsz. Pijar. Porównaj Wąsowicz. 
(Szembek Stan.) Flores circumdati Rosae 

Stan. Szembek. Calissii, S. J. 

— Nidus aquilarum Gnesna ex purpurato ter- 
nione compositus. Częstochowa, ob. Wit- 
kiewicz. 

(Tarło M. B.) Fastigium domus honori et 
virtuti Mich. Bartł. Tarło epiac. evectum. 

T e n d e C. (Hauteville) Relation de la Pologne 
Frankf. u. Leipzig. 

T h e o p h i 1 o (De) cui Lucas Evangelium in- 
scripsis. Gedani, Stoli. 

Thomasethi Thomas. Jus culmense. Bruns- 
berg. Tórtowski Sebas. Laetitia publica Casim. 
Łubieński explicata. Cracov. Univers. 

— Laurea theologica Christ. Szembek impo- 
sita. Crac. Univ. 

— Umbrae sepulchrales Frań. Lesnowic dis- 
cussae. Crac. Univ. 

(Toruń). Post sublatam pestem. ob.Bohm. M. 
Uniwersał ob. August II. 
W a rys ki. Kalendarz. 

Wąsowicz A. X. Wiersz na pogrzeb Si 
Szczuki. Warsz. 

Węgrzynowicz Ant. X. Kazań niedziel- 
nych ks. I. 

— Nuptiae agni. Gody Baranka, albo kaza- 
nia na święta Jezusowe. Krak. Cezary. 

Wiązkiewfcz Paulin a S. Andr. Paneg. 
Stan. Szembek. Vars. 

Wielewieyski Stef. X. Kazania o męce 
Pańskiey. dedic. Const. Szaniawski. Toruń, 
Nicolai. 

Willenberg Sam. Fr. Tractatua circa ex- 
cursiones maritimas. Gedani, J. Z. Stoli. 

Wiśniowiecki M. Ser. Quinque psalmi. 
Częstoch. 

Wolski Jakub X. Konsekracya kościoła du- 
chownego przy poświęć, kościołów w Wę- 
growie, ded. Jan. Bon. Kraaińskiemu. Warsz. 
Pijar. 

Wróbliński. Kalendarz. Krak. Domański. 

Xoteria Gymn. Thorun. nomine ob depul- 
sam peatilentiae plagam. Thor. Nicolai. 

Zakazanie woyaku czynienia uciążliwości. 

Załuski And. Chr. Epistolarum hist. fami- 
liar. Brunsberg. typ. acad. 

— Jua Culmenae. Brunsberg. 
Zernecke Jacob. Heinr. Historiae Thoru- 

nensia Naufragae tabulae oder Thorn. Chro- 
nicke. Thorn. Laurer. 

— Kern der Thorniachen Chronicke von 1231 
bia 1711. Thorn. 

(Zgierski J. M.) Circus Flaminius soleae 
Joan. Nic. Zgierski. Vilnae, S. J. 

Zrzódliński Stan. Quaestio physica de du- 
ratione ex libro Aristotelis sub auspic. Pet. 
Praczlewicz. Crac. Univ. 

1713. 

Acta canonizationis B. Ceslai Odrovansii ob. 

Bzowski. 
Apex Poloni nominis Caput Stephanus Le- 
szczyński. Calissii, S. J. 
Arndius Dantiscanus Joan. Specimen de 

Hugonę Grotio. Alma Rosarum. Schwieger. 
Audi tor virtutis et gloriae ill. Joannes Gry- 

mecki. Crac. 
August II. Uniweraał na aejmiki z d. 13. 

Sierpnia, na d. 13. Września. 
A ust en Paul. G. Disputatio de pace hosti 

denegata praeaide Geor. Petro Schultzen. 

Toruń, Nicolai. 
Bauer Joh. Gotf. Zduna Polonus. Ala Chr. 

Jer. Hancke von Zduny die Doctor Wurde 

erhielt. Leipzig, Tietze. 

6 42 1712. Behm Gotf. Englische3 Taufbild festo cir- 

cumcisionis. 
Bielicki Stan. X. Niedziele kaznodziejskie. 

to jest kazania. Częstochowa, Jasnogór. 
Boehin Marc. Conspectus uiagistratoruin 

Teutonici ordinis. Thorunii, Nicol. 
Bonfigli. De plica tractatus. Crac. Cezary. 

— Toż. Yratisl. et Lignitz. 

Bor lińskiej Matki Boskiej cuda czyli mo- 
rze łask. Supraśl. 

Brcve apoatolicura Clementis XI. pro im- 
munitatibus ecclesiae. 

Breynius Joan. Fil. Flora ąuasimodo ge- 
nita. ob. Helwing. 

Buchowski Benign. Cantus et luctus com- 
positus. Crac Cezar. 

— . Benedictini Tinecensis chorus- 

— Lyricornin Epigrainuaatum et rhythmoruin 
poemata. Crac. Cezary. 

Bzowski A. Acta canonizationis B. Ceslai 
Odrovansii. Romae. 

Capeci C. S. Applauso devoto al nome di 
Maria cantata nel palazzo delia Maria Ca- 
simira di Polonia. Konciglione, Toselli. 

Censura laudabilis vitae libri Sam. Podgór- 
ski. Crac. Franc. Cezary. 

(Chomentowska Anna). Lamenty przy po- 
grzebie Anny Chomentowskiej. 

Cboraentowski Stan. Sublimitas sanguiuis 
iii exequiis Annae Chomentowska exposita. 
Leopoli, S. J. 

Chróściński Stan. Krótki zbiór świętych 
zatrudnień czyli rymy duchowne. Częśt. 

Chwałkowski Mik. Pamiętnik albo kro 
nika pruskich mistrzów ded. Jan. Wiśnio- 
wieckieam. Poznań, J. Keller. 

— Historya turecka o Mahomecie i potom- 
kach jego. 

Cło generalne postanowione. 

Cl o che A. Uwiadomienie o indulgencyjach. 

Cochim Mart. Affectus sub missa contineu- 
tes instructlonem Missae. Cracov. Joan. 
Damascen. 

Cognatus purpuratus D. Pelagius in sce- 
nani propositus a Juv. Vilnae, S. J. 

Columbus. Schediasma academicuui. Re- 
giomonti, Reusner. 

Compendium juriuin dissidentibus in r. Po- 
loniae inservientium ex Grat. Lipiński epi- 
stoła. 

Constitutiones oder Satzungen des War- 
schauer Reichstages. 

Daszczyński S. Manipulus sacer. Cracov. 
Schedel. 

Decisio Rotae rom. coram Ciispo. Pro Ko- 
siński contra P;iczyński. Conclusio. Romae, 
Cam. apost. 

— • Rotae R. corara Ansaldo. Pro St. Zu- 
chowski c. Coli. S. Jes. Sandomirien. Ro- 
mae, de Comitibus. 

— Coraro Spada. Canonicatus pro Balt. Klo- 
nowski c. Alb. Garczyński. Romae, de Co- 
mitibus. 

Disputatio de reductione ad arbitriura. 
Gedąni. Długosz Joan. Historiae polonicae Lib. 

XII. Lipsiae, Frankf. 
Dobiński St. Posthuma memoria Franc. 

Szembek. Cracov. Univers. 
Dorigny. La vie du Pere Antoine Posse- 

vin. Paris, Ganeau. 

— Toż. (po włosku). Venezia. 
Dropczyński Mich. J. Pantheon devotis 

sapientiae Candidatis. Cracov. Cezary. 
Drużbic ki C. Paradoxa verbi incarnati. 
Pragae, Univ. 

— Toż. Ćalissii. S. J. 

Dunin P. X. Virtutis panegyris viris Regni 

Polon. Lub. S. J. 
Dyjakiewicz Marc. De Caurelis et schis- 

mate evangelicorum. ded. Dan. Jabłoński, 

Frankf. 
Echo Thoruneiisis. Thorunii, Nicolai. 
Elf fen. Sciutilla cordis. Bnmsberg, S. J. 
Erectio sanct. domin. Clementis XI. Ro- 
mae, Cam. Apost. 
Excessus divini in hominem amoris a ju- 

vent. Coli. Grodnensis. (p. A. Minkiewicz ?) 
Extract einiges Briefes aus Pohlen. 
Filipkowicz Baz. Compendium żywota 

Piusa V. Krak. Akad. 
Fortuna Campi A. A. Radomiński. Poznań. 

S. J. 
Freund Fryd. A. Dissertatio de insignibus. 

Lipsiae, Titius. 
F r i e d e r i c h Wilh. Schreiben Betreff. Schwed. 

Poln. Moscovit. Armee. b. w. m. 
Goszkowki Adalb. Joseph. Eąues Honor 

(Alex. Wielopolski). Crac. Cezary. 
Grabę S. M. Series libroruai bib. Radziwił. 

Regiomonti. Zancker. 
Grabski J. Kaz. Prawdy powszechne filo- 
zofii (wedł. J. Manni). Warsz. 
Grymecki J. Virtuti s et gloriae auditor. 

Crac. Dezary. 
Gzowski Jan X. Suuimum solis solstitium 

sub aeąuinoetio Gałczyniani astri. Ćalissii, 

S. J. 
Hacki F. M. A. Apollo lyricus Joannes III. 

01ivae. 
(Hancke Zduna Polon.) Summ. in philos. ho- 

nores Chr. J. Hanckio gratulantur. Lipsiae, 

Titius. 
Heere. Disputatio de feudis Prussorum. Re- 
giomonti. 
Helwing Ges. And. Flora ąuasimodo geni- 

ta in Prussia cum praef. Breynii. Gedani, 

Stoli. 
Heptalogum seu Vn verba in arca crucis 

lignea a Christj prolata oratures VII ex- 

plicabunt. Thorunii, Nicolai. 
Historya o Mahomecie, ob. Chwałkowski. 
(Ignatius S.) ob. Lojola. 
Ignis altaris et divini officii. dedic. Stan. 

Hosio. Crac. Cezary. 
Jaenichius Petr. Argumenta disputationum. 

Thor. Joan. Nicolai. 
(Jarmundowicz C) Candor obligatissimi 

cordis in persona Casim. Jarmundowicz, 

Cracov, 1712. 45 Jaroszyński Al. Cajus. Os anreum eecle- 

siae D. Thomas Aqu. Crac. Cezary. 
(Jędrychowski Szym. Colossus sapientiae 

coronatae Basilio Plaszczewski. Crac. Fr. 

Cezary. 
Instrukcya od Chrystusa Pana na Sejm. 
Instruktarz celny. 
Jodłowski Alb. Quaestio juridica de treuga 

et pace. Cracov. Cezary. 
Jozephowicz Jan T. X. Nauka Jezusowa 

w zakonie sw. Benedikta na konsekracyi 

Eleon. Potockiej. 
Ithika jeropolitika. Kiiów. 

Kadłubek. Historia polonica (Adlig. Dłu- 
gossii Histor.) Lipsiao, Gleditsch. 

Kalendarz polski i ruski przez astrophila 
akad. Zamojskiej. Kraków, Fr. Cezary. 

— Świąt rocznych. Zamość, Akad. 

Kalewski Franc. Gościniec w dom wie- 
czności ubity cnotami Ter. Myszkowskiej. 
Krak. Cez. 

— Harmonia virtutum Joan. Cantius dedic. 
Joan. M. Marurhowiez. Crac. Cez. 

Kaliński Jan. Dam. Majestas clavarum St. 
Potocki et Mar. Rzewuska. Varsav. 

— Złote pole Klawy St. Potock. i Mar. Rze- 
wuskiej. Warsz. 

Karnkowski St. ob. Długosz J. Hisror. 
Pol. 1. XIII. 

Karpiński Szym. Conceptus evangelici. 

Nissae, Schlógel. 
Katichisis. Kijów. 
Keler Paul. Lemmata ąuaedam de vineis Un- 

gariae. Toruń, Nicolai. 
Kempski Jak. Józef. Pondus virtutis Ca- 

sim. Dobrakowski. trać. Univ. 
Kiciński. Kalendarz polski i ruski. Czest. 

00. Paulini. 
Kidawski Jan N. Piotr Zobopólna miłość 

pieśnią ułóż. 

Kleczy ński Józ. X. Prawda Trybunału ko- 
ronnego hasło J. M. Pokrzyw nickiego, ka- 
zaniem. Toruń, J. Nicolai. 

— Sprawiedliwy rozum Tom. Działyńskiego. 
Toruń, Nicolai. 

Klemens XI. Erectio et institutio congre- 
gationis Benedif tino Polonao ad supplica- 
tionem Christini Stan. Mirecki. Romae, 
Cam. Apost. 

(Klonowski B.) Signatura Justitiae pro B. 
Klonowski. Romae, ob. Decisio. 

Konstytucye sejmu extraordynar. Warsz. 
Pijar. 

Kostka Stan. ob. Orleans. 

Kreyssel M. Improviilus devastans. Brunsb. 
S. J. 

K r z y k a w s k i. Kalendarz. Kraków. 
Krzywda nad wszystkie krzywdy hiberna 

w Polszczę. 
Ku balowicz K. Hoinerologijon albo ka- 

lenadarz. C/.ęstoch. 
Langliaus Kryst. Postille od Kr. Peska 

prelozonyoh. Żitawa. 
(Leszczyński Stef.) Apex poloni nominis 

Steph. Leszczyński, (aliesii, S. J. (Lilienthal Mich. De philotecis. Regiom. 

J. Zaencker. 
Linde Joh. Ern. pod pseud. Lipiński Grat. 

Sew. Compendium jurium dissidentibus. 

— Ad Vinc. Cons. Sarodobrski epistoła sici- 
liamenta ąuaedam in Andr. Chr. Załuski 
epistolarum exhibens. 

Loyola S. Ig. Scintillae Iguatianae. Brunsb. 
S. J. 

— Exercitia spiritualia. Brunsbergae. 
Lub lin o (de) Samuel. Summula. Coloniae. 
Lubomirski Hier. ob. Summaryusz. 
Lubomirski Stan De vanitate consiliorum. 

Vars. et Lipsiae. 

Lunig Joan. Chr. Literae procerum Europae. 
Lipsiae, Gleditsch. 

Majestas cbwarum ob. Kaliński, Potocki. 

Manuale pietatis. Edit. V. Częstochoviae. 

Marewicz J. J. Conspectus secundae or- 
diuis. Toruń, Nicolai. 

Markiewicz Stan. X. Musaeas inter urn- 
bras Sam. Joan. Podgurski. Crac. Univers. 

Mascovius C. Aufricht Beschreibung Schae- 
vius. Konigsberg. 

Medytacye święte przed aktem i po ko- 
mun i ej. 

Mirecki St. Sanctiss. Clementis XI. Erectio. 
Romae, Cam. Ap. ob. Klemens. 

M u r i n i u s. Pamiętnik albo kronika, ob. Chwał- 
ków ski. 

Myszkowska Ter. ob. Podkowa w życiu. 

Niest oj emski Marc. X. Snopek myrrhowy 
gorzk. męki. Supraśl. 

Niewiesk*i. Kalendarz na r. 1713. Lwów. 

b j a ś n i c n i e praw i przywilejów ducho- 
wnym służących. Warsz. Pijar. 

Odrovansii Cesi. Acta canonizationis. Romae. 

1 o f f Ephr. Das Grab der Yerliebten Mich. 
Sckróger und Anna Chr. Dmainerin Hoch- 
zeit. Thorn, Nicolai. 

— Nuptias Joh. Reinhol. Boemio cum Anna 
Concordia Ewald. Thorn, Nicolai. 

— Przy trumnie Jana Jakuba Jademrechta 
żal. Toruń, Jan Nicolai. 

— Wohlgemeinte Nachrieht an die sammtl. 
Studiosos dieses Gynmasii von dem Colle- 
gio welcłies Mart. Bertloff zu errófnen ver- 
sprochen. Thorn. Nicolai. 

Opatovius A. Vita servi Dei Joannis Can- 

tli. Cracov. Uniyers. 
Ordnung der Stadt Dantzig der Schiitzen 

Compagnie. Dantzig, Stoli. 
Orleans (d') P. J. La vie de B. Stanislai 

Kostka. Paris. 
O r mi ński Tom. Fr. Kalendarz na r. 1713. 

Kraków, Fr. Cezary. 
Parnassus illustratus sive nomina fabula- 

rum. Poznań, S. J. 
(Pat kul). A Short narrative of tlie life. 

London. 
Pawłowicz J. X. O św. Jędrzeju Awelinie. 
Pawłowski Dan. Sacrificium amoris. Crac. 
Pax romana Sieniavao Georg. Lubomirski. 
Pers eh kin s J. Conspectus magistrorum I. 

II. III. Toruń, Nicolai. 44 1712. Piotr I. Uniwersał względem prowiantów. 
(Pius V.) Compendinm albo zebranie. Krak. 

— Krótkie zebranie życia Piusa V. Warsz. 
Plausus sagotograti. Leopoli. 
Pluciński Fr. Hier. Non plus ultra coronae 

theologicae. Crac. Cezary. 

Podgurski Sam. Jan. Auditor virtutis et 
gloriae Joan. Grymecki. Cracov. Cezary. 

Podkowa w krótkiem życia terminie Te- 
resy Myszkowskiej. Krak. Fr. Cezary. 

Pole (złote) ob. Kaliński. 

Possevin A. X. ob. Dorigny. 

(Potocki Stan.) Majestas clavarum ob. Ka- 
liński. 

Praetorius Efr. Christliche Lebensregeln. 
Thorn. 

Prowizorowie i Admin. Szpitala Św. Sta- 
nisława w Rzymie proszę o jałmużnę. 
(Rzym). 

Pruski Mich. Purpureus rosarum pallor 
Francisci Szembek. Crac. Cezary. 

— Virtus et sapientia sub protectione Cas. 
Łubieński in Math. Brocki. 

Przebendowski J. J. Summaryusz rachun- 
ków skarb. 

Punkta z żywota B. Kunegnndy, wypisane- 
go od kronikarzów polskich przypomniane 
od 00. Franciszkanów powtórnie przedru- 
kowane. Kraków, Fr. Cezary. 

(Radomicki Andr. Alex.) Fortuna campi 
domina in campo A. A. Radomicki. (Posn. 
S. J.) 

Rakiewicz A. X. Snopek mirrhy męki. 
Supraśl. Bazyli. Porówn. Niestojemski. 

R a t i o (Summaria) perceptionum. (1709-1712.) 

Rembowski Joh. B. Perillus Joh. Steph. 
Bojanowscio. Schlichtingovii, Joan: Chr. 
Wild. 

— Justa Evae Bojanowsciae defunctae. Wra- 
tisl. Baumann. 

— Ais Frau Ewa Bojanowskin geb. Unruch 
beehrt wurde. Breslau, Joh. Jancke. 

Responsio ob. Rosenberg. 

Rosa sacra ob. Szembek. 

Rosenberg. Responsio civitatis Godauen 

sis, circa irruptionem militum sub J. S. 

Rybiński, (dwie edycye). 

— Toż. Vorstellung. 

— Antwort der Stadt Dantzig auf das Schrei- 
ben welches bey Einfall der polnischen 
Kron-Volckern ausgegangen. 

Rostkowski Bern. X. Salomon Borussia- 
cus Frider. Brandeb. Regiomonti. 

Rusiecki Jan. Aurens animorum nexus 
sub auspic. Mich. Stempkowski. Cracov. 
Cezary. 

(Rybiński Zygin. Jak.) Copia listu z oka- 
zyi uniwersału od Rybińskiego z Prus pi- 
sanego. 

— ob. Rosenberg. 

Rychalski Mich. Ignis altaris et officii Je- 
su Christi, ded. Stan. Hosio. Crac. Cezary. 

(Rzewuska Mar.) ob. Kaliński J. 

Sarnecki Jac. Adalb. Lucta fatorum a vir- 
tutis athleta Mart. Bielecki. Crac. Cezary. Sassadius Dam. (Zasadyusz). Nuptiis Joh. 
Koschny cum Barb. Zeb. Brigae, Griinder. 

— Viri Sam. Sasadii dolorem lenire voluerunt 
(Carm. Joh. Koschny M. Mentzel. C. F. 
Kierstein polon.) Brigae, Griinder. 

Schultz J. P. Oratio auspicatissima. Toruń. 

— Schediasma de snccino Marchico. Thorn. 
Scintilla ob. Lojola. 

Series lectionum publicarura. Toruń, Nicol. 
Sienkiewicz Bern. a S. Ant. Oratio de 

laudibus S. Thomae Aąuin. dedic. Vinc. 

Santino. Vars. 
S i m o n d u s Wł. Corvi albi eremitici nova 

musa honori Val. Górski- Częstoch. 
Sol in agno serenum in Borgia olympus ab 

Umbris Isabellae in Joannę Gałczyński. 
Stanu (Do) Szlacheckiego. 
Stanisława S. Kościół ob. Prowizorowie. 
Strachowski Kaz. Strumień zbawienny 

męki Jezusa. Krak. 
Sublimitas virilis animi in puero celso. 

(dyal.) Kalisz. 

— Sagittae. A. Chomentowska. Leopoli. 
Summaryusz powtórnych Rachunków Au- 
gustowi H. 31. Dec. za Hier. Lubomirskiego. 

Szaniawski Const. Fel. (Literae pastorales 

d. 28. Junii). 
(Szembek Fr.) Posthuma immortalis. Crac. 
(Szembek Krz. A.) Rosae sacrae a cruce 

Chris. Szembek. Crac. 

— Flores circumdati virtute, Vilnae, S. J. 
Temberski Andr. Via appia ad eloąuen- 

tiae lauream seu modus. Poznań, S. J. 
Thomas J. Fr. Disputatio de augustalitate. 

Thorn. Nicolai. 
T o r n e r N. De finibus polygamiae sub prae- 

sidio S. F. Willenberg, oppon. Frid. Rey- 

ger. Gedani, Stoli. 

— obacz r. 1715. Willenberg. 
Tortowski Sebas. Dolorum oneraria navis 

Stan. Luc. Opaleński. Crac. Cezary. 

— Triumphalia ornamenta triario laboribus 
Mart. Osliński. Crac. Univers. 

(Toruń). Series lectionum publicarum. Thorn, 
Nicolai. 

— Summarischer Entwurff ob. Zernecke. 
Trier J. W. Dissertatio de insignibus regiis. 

Lipsiae, Pitins. 
Tuater Cas. Quaestio medica de febrę, sub 

Andr. Krupecki. Crac. Cezary. 
Tylkow8kiA.X. Exercitia spiritualia. Ulmae. 
Ubi devastaveritis devastabimini nam lux in 

tenebris (Joan. Allutus et Elias Martin.) 
Waleszyński Mart. Eques honor in ingres- 

su Al. Wielopolski. Crac. Cezary. 
W a ryski. Kalendarz. Toruń, Laurer. 
Verbum aeternum in cruce pro salute in 

Novodvors. oratorio scenico appar. Crac. 
Vergniigung (Die begliickte) bei Nah- 

mens Lichtc S. K. Maj. von Polen. Danzig. 
Wienec w czest' Bohu. Czernichów. 
Willenberg Sam. Fr. De meta reverentiali 

Ebrfurcht. Gedani et Jjipsiae. 
Wilkoński Kaz. Bened. Concha virtutum 

Mar. Magd. de Pazzis, dedic. Stoinskio. 

Cracov. Fr. Cezary. 1712-1713. 45 Vi ta Joannis Cantii Alinae Acad. Profess. 

Cracov. Univers. 
Włoszkiewicz Rom. Val. Frondes virtu- 

tum Candidatorum. Cracov. Cezary. 
Wróbliński Simon. Jos. Aeąuilibrium ju- 

risprudentiae , in obitu Zach. Thesznaro- 

wic. Crac. Univ. 

— Qnaestio optica catoptrica. Crac. 

— Kalendarz. Częstochowa. 
Zagajowski Amb. Rosae tbeol. thomisticae 

coeli reginae. Crac. Domański. 
Zbiór praw kościelnych na dowód wolności 

od ciężarów wojenn. podatków. 
Zernecke Jac. Heinr. Summarischer Ent- 

wurff des gelehrten Thorns. Thorn. Nicol. 

— Das bey Schwed. Kriegen bekriegte Thorn 
oder Erzahlung. Thorn, Nicolai. 

Zrzodliński Stan. Pandectae jus divinum 
et humanum Adalb. Jos. Jodłowski. 

1713. 

Actus virtutum et orationes ad Deum. Po- 

snaniae, S. J. 
Ann i crescentiae Crescentii et Crescentiani 

a Coli. Vars. S. J. in scenam propos, (per 

G. Szostakowski ?). 
Anonymys theol.. Sam. Fried. Willenber- 

gii thesin poligamiae ostendit. Frankf. 
Arrha salutis humanae, Christus paticus in 

Scenam actus in Lycaeo Varsav. Schol. 

Pijar. 
Arsenius a Nomine Mariae. Lydiae aureae 

libertatis Michael Jordan. C/.ęstoch. 
August II. List do Dewlet Gereja hana ta- 
tar. (Warsz.) 

— Uniwersał przyrzek. wyprowadzić woj- 
ska saskie. 

— Uniwersał na sejmik Relationis. 

Aurum auro superaddito Illus Joannes Skar- 
bek in archipraesuleae cathedrae aditu po- 
pulorum gratulatione aestimatissimus. Leo- 
poli. S. J. 

Baszkovius Jan. Pieśni, (kancyonał kró- 
lewiecki). 

Błoński Nicef. Fr. Atlas fractium orbem 
Polonum sustentan8 Mich. Giedroyc ded. 
Christ. Ujejski. Krak. Univers. 

Boussu Gil. Jos. Hedvige reine de Pologne 
traduction. Mons. 

Brandt Ignacy. Deo ter optimo maximo. 
Theses praeside St. Witakowski. Brunsb. 

Brzostowski Konst. Kaz. Homilia albo ka- 
zanie na kanonizacyi Piusa V. Wilno, S. J. 

— Transakcya zgody miedzy Alex. Horai- 
nem a Lud. Pociejem. Wilno. 

Canisius Petrus. Institutiones christianae 

seu catechismus. Vilnae, S. J. 
Catalogus librorum catholicorum qui in 

diversis regionibus prodierunt. Gedani, 

Stoli. 
Censura civilis ob. Żuchowski. 
Chełstowski Dion. X. Colloąuia charitati- 

va D. Stanislai cum Regę Boleslao. Częst. — Epitaphia divi Martyris Stanislai episc. 
Crac. Częstoch. 

Compendium vitae. ob. Pius V. 

— Krótkie zebranie ob. Filipowicz B. 
Damascenus ob. Kaliński. 

Dęci sio Rotae R. coram Ansaldo. Pro Lud. 
Siemieradzki c. J. Jordanum. Romae, de 
Comit. 

— Pro Jos. Jordan c. Siemieradzki. Romae, 
de Comit. 

— coram de Abbatibus. Pro Kosiński c. Pa- 
czyński sup. Tyniec. Romae, de Comit. 

— coram Pallavicino. Pro S. Żuchowski c. 
Soc. Jes. Romae, de Comit. 

— coram Lancetta. eadem causa. Romae, de 
Comit. 

— coram Riccio. Canonicatus pro And. Rem- 
bowski c. C. Seb. Zerzyński. Romae, de 
Comit. 

— Coram Amadeo. Pro cur. episc. Vladislav. 
c. monachos Coronovieoses. Romae, de 
Comit. 

— coram Spada. Decimarum pro And. Mia- 
siński c. Nic. Michałowski. Romae, de 
Comit. 

Denhoff S. Erymanthus ob. Kaliński. 
Devotio ad divinam providentiara. Leop. 

S. J. 
Drews Jan. Apophtegmata personarum e 

Soc Jesu. Brunsberg, S. J. 
Drużbicki Gasp. Sublimitas perfectionis 

religiosae 79 discursibus. Praga, S. J. 

— Tractatus de effectibus S. Missae. Praga, 
S. J. 

Duch en bille F. D. Nowy sposób naucze- 
nia się jęz. franc. Warsz. 

Działyński Mich. N. K. A. W. Szala al- 
bo odgłos ojczyzny do jedności. Poznań. 

Ex ul fortunatus extra regnum in Japonia a 
juvent. Viln. S. J. 

Federowic Math. Conclusiones ex philoso- 
phia. Cracoviae, Cezary. 

— Lauretum Palladia. Cracoviae, Univers. 
Ferrmann Gottf. Peu de lignes de felicita- 

tion a D. Th. Seidel. Thorn, Nicolai. 

Filipowicz B. Compendium albo zebranie, 
żywot Piusa V. (dwie edycye). Krak. Ak. 

Fischer Ch. Gabr. Disputatio pro loco I. 
Lapidum in agro prussico contempl. 

Flemming. Sendschreiben an S. Kon. 
Pohln. Maj. Berlin 25 Julii. 

Florilegium piarum meditationum. Vilnae. 

Fortuna romanae gentis Thomae Działyń- 
ski inter theatr. plausus a coli. Petricovien- 
si. Częstochowa. 

— (De varia) et authoritate juris Romani in 
Reg. Prus. 

Gawłowicz Jan X. Liga wieczności S. 
And. Awelina dedyk. J. K. Jugowskiemu. 
Gedani, Stoli. 

— Siady chwalebne Skiwskiego. 01iva. Mo- 
naster. 

Gengell Georg. Defensio Aristotelis et phi- 
losophiae. Pragae, S. J. 

— Defensio thcologiae scholasticae. ded. Cons. 
Fel. Szianiawski. Leopoli, S. J. 46 1713. Głowczcński X. Stan. S. Judasz Tadeusz 
patron od Adama Koźmińskiego wprowa- 
dzony. Kalisz, S. J. 

Golejowicz St. Alb. Celsitudo eratiar. 
Ciem. XI. ac Au?nsti II. in Joan. Skarbek. 
Archiepi^e. Leopoli. 

Got twa Id Krzyszt. Description of the pla- 
gue &t Danzie: in 1709. 

Hesse. Dissertatio de varia forłuaa j. Ro- 
mani. (Reg-iomonti ) 

Homilia albo kazanie przy akcie kanoniza- 
cji Piusa V. Wilno. 

Jakielski Franc. Nic. Viridarium Cracii 
Apollinis candidatis. Crac. Cezary. 

Jędrychowski Szymon Ant. Splendor lau- 
Yeati sideris in Joannę Siwert, dum M. Wę- 
grzynowicz renuntiaretnr. Crac. Univ. 

— Plenilunium virtutis ad festa Jos. Gołu- 
chowski et Annae Stradomska. Crac. Fr. 
Cezary. 

(Ignacy S.) Iskierki nabożeństwa. Lublin, 

S. J. 
Imperium Reginae florum in purpura Chr. 

Szembek. 
Ines Alb. X. Lechias ducum elogia. Frankf. 
Injuria Domus Dei Poloniae proceribus. 

(Convent. Posnaniens.) 
Iskierki ob. Jguacy S. 
Juniewicz N. C. Augurium Solis Virg. Ma- 

riae a Clemente XI. ded. C. Lubomirski. 

Częstoch. 
Kalendarz na r. 1714. przez Astrofila Ak. 

Zamojs. Krak. Franc. Cez. ob. Niewieski. 
Kaliński Joan. Daniasc. Erynianthtis in 

Helicone sylva Stan. Denhoff seu libri IV. 

elegiarum. Yars. Piar. 
Kanold J. Bistorische Relation von Pesti- 

lentz. Bresslau. 

— Einiges medicorum Send-Schreiben. Bre- 
slau, Erben. 

Kęp 8 ki Jak. Josef. Flos medicinalis adnii- 
randa Stan. Casimiritanus. Cracov. Fr. Cez. 

K om en i u s z J. A. Utrnm necessarinm scire 
quid sit necessarium. Jenae. 

(Kos J.) Montis Culmensis cathedrae Jose- 
phi Kos Episc. accrescentes. Poznań, S. J. 

(Kosiński Cas. Joan.) Crispo Cracov. Ple- 
bauiae pro J. Kosiński. Romae. 

Kos to ws ki Jerzy Grzeg. Kalendarz polski 
i ruski, ded. August. II. Kraków, Heba- 
nowski. 

Lancie i us Nic. X. Aerarium piarum medit. 
Vilnae, Acad. 

— Florilegiuin piar. meditatiouum. Vilnae, 
S. J. 

Laskowski Mat. Idea principura in sapien- 

tia Math. Corvini. Tyrnaviae, Boden. 
Lengnich G. De patria S. Aurelii. Halle. 

— Nachrichten und Urtheile. Halae. 
Łosio wic M. X. Residencia Pana nad Pa- 

ny. Toruń, Nikolai. 

Lunig Joli. Chr. Orationes procerum Euro- 
pae. Pars I. IU Lip«iae, Haer. J, Grass. 

Lydius aureae libertatis Mich. Jordan. Czę- 
stoch. Mensis asceticus religiosi hominis. Cracov. 

Cezary. 
Mercator Bern. Nucleus Cathecheticus. 

(praef. ad Sieniński per Sam. Jansen Moel- 

ler). Coloniae. Molier. 
Miles christianus selectiss. exerciciis. Po- 
znań, S. J. 
Miłuński Math. Discureus de regia via S. 

Ignatii. Vilnae, S. J. 
Missae pro defunctis. Częstoch. 
Morawski Jan. Actus virtutum ob. Actus. 
Nachrichten (Glaubwiirdige) wegen Kriegs 

Riistung. 
Nadolski Vlad. Sigis. Septentrio Jagellonei 

Phoebi candidatis. Crac. Univ. 
Nałęcz senatorskiego Gęmbickich domu. 

Poznań. S. J. 
Natura lapsa cum suo Reparatore ab ju- 

ventute Univ. Cracovien. praesentata. 
Nieprski Al. Kopia notaryaln. wyrobu. 
Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1714. 
Officia propria sanctorum et sanctarum 

Crac. Fr. Cezary. 
Ogród S. Antoniego Padewskiego, na zba 

wienie posiany kwiatami. Kraków. 
Oloff Ephr. Das triumphirende Alter bei 

Beerdigung Cath. Finksian. Thorn, Joh 

Nicolai.l 

— Den Kaufmann Jacob Reilh vorstellen 
Thorn, Joh. Nicolai. 

— Was e. Menschen gliicklich mache bei 
Verbindung Heinr. Danckmeyer mit Anna 
Boldnik. Thorn. Joh. Nicolai. 

— Den gltiokl. Fund des Franz Ruttig und 
Cath. Hoffmann. Thorn, Nicolai. 

— Das beste Getmith Joh. Georg. Sauer und 
Elis. Behlhaar. Thorn, J. Nicolai. 

— Ein Hertz bei Joh. Badenkoth und Petro- 
nela Lindner. Thorn, J. Nicolai. 

O lor Carolus Casimirus Wąsowicz. 

O r miński Tom. Fr. Kalendarz na r. 1714. 

(Pancerz yński Car. Pet.) Luna in armis 

infulis coronata militanti eccles. ab. Acad. 

Viln. 
P a n i s i u s St. W. Capitolium gloriae L. Czer- 
miński. Crac. Cezary. 
Pantke A. Der evang. Kirch. Pastores. 

Brieg, G Ginther. 
Pius V. Compendium vitae Pii V. Vilno, 

S. J. 
P 1 u c i e ń s k i Fr. Hier. Vestigia virtutis St. 

Hosii. Crac. Fr. Cezary. 
P o n d u s ignis in statera doloris a Coli. Vars. 

Soc. J. (theatr) (per J. Rudomina S. J.?) 
Porządek sądzenia spraw w tryb. W. X. 

Lit. z konstytucyi Sejm. 
Praetorius Ephraim. Atenae gedanenses 

8ive commentarius Gymn. Dantiscani. Lip- 

siae, Gleditsch. 

— Dantziger Lehrer - Gedachtuiss. Danzig, 
Stoli. 

— Evangelische Gcdenck - Reimen. Thorn, 
Joh. Nicolai. 

— Wiirdiger Tisch Gast. Thorn. 

Pu neta die Neutralitat in Norden betreffend. 1713-1714. 47 Rembowski Bann. Bernh. Joanni Steph. 

Bojanowscio applaudere voluit. Schlichting- 

kovii, Wild. 
(Rembowski A.) Congregat. Sign. Justi- 

ciae. R. P. D. Riccio. Plocens canouicatus 

pro Andr. Rembowski contra Paul. Seb. 

Zerzycki. Faeti. Summarium. 
Reskrypt na manifest Kaz. Horbowskiego 

Zarań ka Starosty X. Żmudzkiego na rea- 

sumpcyi Sejmu podany. 
Rocheąuilhar (De la). Venda reine de 

Pologne histoire galanre. Haga. 
Rut t ich Michał. Kandor braters. afFektu 

na wesele Franc. Ruttkłia z Katarz. Hoff- 

manowna.. Królewiec, Jan Daw. Zenker. 
Rybiński Z. J. Cenzura ob. Żuchowski. 
Rz ezawski Fr. E. X. Złota liga po sejmie 

Warszawskim. Warsz. Pijar. 
Sartorius Joan. De Hypocrisi gentilium. 

Lipsiae. Gleditsch. 
(Schade.) Relation veritable de Tassassinat. 

Utrecht. 
Schlief W. Beitrage zu Praetorii Athenae. 
Schónknecht P. Duchowny pielgrzymski 

pastorał. Toruń. 
Sejdel Dan. Teof. Quaestionum an Deus 

irascatur. Toruń, J. Nicolai. 
Siermauto wski Sim. Joan. Cant. Atnphion 

ad petram canena Joannes Cautius. Poznań, 

Acad. 
— Foedua crucis cum gladio Franc. Woliń- 
ski. Posn. Acad. 

(Skarbek Joan.) Aurum auro ob. Aurum. 
Soarius Cyp. Ćompendium rhetoricae. Po- 
znań, S. J. 

Solitudo popularis sub Japoniae capite. 

(teatr). Vars. Sch. Pijar. 
Sommer Casp. Das in Gott Hertze an Hed. 

Hel. Sehweinitz geb. Stosch Leich-Begangn. 

Schlichtingsh. Wild. 
Stawiński D. De legitima. Regiomonti. 
Steinbock, Universale (pol. statious). 
Świtalski M. Articuli theologici. Cracov. 

Hebanowski. 
Szala ob. Działyński. 

Szczygielski St. Catechismus monasticus. 
Bamberg, W. Sudter. 

Szembek K. A. J. Flos purpurarum rosae. 
ob- Imperium. 

Szyruaa Ant. Drogi depozyt od Stef. Mik. 
iSrauickiego. Supraśl, Monaster. 

-•• Kazania abo exhorty postne o tajemni- 
cach męki, ded. Katarz. z Sapiehów Bra- 
nickiej. Supraśl, Bazyl. 

Szyrwid Cons. Dictionarium triuna lingua- 
rum. Yilnae, Acad. 

Tarło vi en sis Alb. In felicem adventum 

Pauli Wołucki. Cracov. 
Tarło Mich. Bartł. Epistoła pastoralis ad 

Clerum 30. Nov. Vars. Pijar. 
(Tarło Petrus). Honorum jus aeternum Tar- 

łorum domus devolutum. Posn. S. J. 
Thilen Joh. Frid. Beantwortung der Frage 

ob Krieg zwischen Polen. Preptzlan, To piński Woje. Elixir coeleste ex cursu 

theol. Radiminsciaui. Crac. Univers. 
Transakcya ugody między Brzostowskim 

Biskupom. Wilno. 
Trembecki Ant. Jos. Conclusiones ex phi- 

losophia rationali. (Jrac. Univ. 
Tribunal Alexandri Alexandro Ant. Fredro 

in scenam datum. Calissii. 
Tydzień święty przy uwagach. Warsz. 

Pijar. 

Tylkowski W. X. Soliloąuia Christiana. 

Nissae, Schlogel. 
Tym i nieć ki Woje. X. Fundament capito- 

lium. Bojaźń Buza przy zacz. Trybunału. 

Kalisz, S. J. 
Tyszka W. Den Dawid bey Leiche Konigs 

Fr. Kónigsb. 
Waryski St. Polski Kalendarz. Poznań, 

Keller. 
Wąsowicz Ambr. Meta po skończonym 

życia biegu Kar. Kaz. Wąsowicza. 

— ob. Olor. 

Wcisłowski Wal. Józef. Culmen rosis co- 
ronatum Chr. Szembek. Leopoli Trinit. 

Węgrzynowicz Ant. X. Kazań niedziel- 
nych ks. H. t. j. siedem kolumn. Częstoch. 

Weissius G. Eruditionem. Toruń, Nicolai. 

W ii ki u s Joh. Vertheidigung Copernicus. 
Leipzig. 

W r ó b 1 i u s k i. Kalendarz. Krak. Hebanowski. 

Wujek J. X. Ewangelie y epistoły przyda- 
ne modlitwy. Wilno, Akad. 

Zeisold Lieb. Ph. Extract aus Beschlusse 
einer Predigt in Czar Kronprinzessin. El- 
bing. 

Żuchowski Stef. Censura civilis famosi li- 
belli. Responsio Civ. Gedan. ad scriptum 
nomine Rybiński, (ob. r. 1712. Rosenberg). 

— Proces kryminalny o dziecię Jerz. Kra- 
snowskiego od żydów zamord. (dwie edy- 
cye). Sandomierz, ob. raczej pod r. 1773. 

1714. 

Albert us Magnus. O sekretach białogłow- 

skich mocy ziół, kamieni y zwierząt. Am- 

sterd. dr. pol. 
Apis attica religio Vinc. Florini a Univ. 

Viln. Soc. J. (theatr). 
Audlikiewicz Woje. Dumin. Insignia eru- 

ditae Palladis candidatorum , ded. Mart. 

Węgrzynowicz. Crac. Univers. 
August II. Edictum ad typographos ne Ca- 

lendaria sine approbatione imprimantur, die 

20. Decembr. 

— Rex Poloniae et M. D. Lith. et haeredi- 
tarius dux Saxoniae (o przywilejach akad. 
krakows). Manifust. 

Bajazetes et Tamerlanes a jiwent. Coli. 
Wierzbowiani (po pol. i łac.) Calissii, S.J. 

Behm Gottf. Mnemosynon divinae dilectio- 
nis. 

Bi lows ki Godefrid. Passio D. N. Jesu Chri- 
st!, p, II. Oppawa. 1714. — Pia ąuadragesima aeterna veneratione Je- 
su consecrata. p. I. Oppawa. 

(Bonaventura S.) Antę omne ob. Szuman- 

czowski. 
Bresler Daw. Delineatio locorum specia- 

lis politicae Poloniae. 
Brever J. Prograinma ad funer. exequias 

St. Chochlowsky. Rostock. 
Bruno nis Apostels Preuss. Lebeu. Halae. 
Brzegski Gotf. Polski Kalendarz na r. 

1714. Radisbona. 
(Brzostowski J.) Aureum vinculum Jos. 

Brzostowski cum Barb. Pociejowna. Vilnae, 

S. J. 

— Złota wolność strzały Pociejów na ślub 
J. Brzostowskiego z Barbara Pociejowna. 
Wilno, S. J. 

Brzyski Ant. Adam. Penu eruditae Palladis 

Candidatis ded. Chr. Szembek. Krak. Univ. 
Chan cel A. D. A new journey over Europę 

froin France, Muscovy, Poland. London. 
Oharisius Jan Balth. Divino adspirante nu- 

mine de ordine aąuilae eąuestri disputabit, 

respond. Carolo Godofredo Lau, Regiom. 

Reussner. 
Claudius a S. Ant. Angelus poenitens. 

Var8. Pijar. 
Córo na inter aras Petri Kczewski in thea- 

tro representata. Calissii. 
Cultus divinae Providentiae devotae expres- 

sus. Krak. Cezary. 
Czarownica powołana albo nauka z stro- 
ny czarownic (według Spee.) Gdańsk, Stoli. 
Damalewicz Stef. Vita s. Bogumili, ded. 

St. Szembek archiep. ed. jussu Bart. Tarło 

episc. Varsavia. 
Dawid. Xięgi Psalmów łacin, i pol. językiem 

ded. Hel. z Czart. Myszkowskiej. Krak. 

Fr. Cezary. 

— Psalmy (lat. et polon.) Lublin. 

De ci sio Rotae Kom. coram De Abbatibus. 
Pro Pacziński c. Kosiński. Romae, de Co- 
mit. 

— coram Lancetta. Pro St. Żuchowski c. 
Coli. S. J. Romae, de Comit. 

— coram Scotto. Pro Canon. S. Spiritus c. 
Canon. S. S. Corporis Casimiriae. Romae, 
de Comit. 

— pro Canon. Lateran. c. Canon, reguł. S. 
Spirit. Romae, de Comit. 

— coram Spada. Decimarum pro A. Miasiń- 
ski c. N. Michałowski. Responsio. Romae, 
de Comit. 

— coram Fr. Columna. Matrimonii Const. 
Kotowiczowna c. Greg. Kotowicz. Romae, 
de Comit. 

Devotiones (Selectae) ad providentiam. 

Poznań. 
Dialogi sm duchowny i. Kijów. 
Dowgiało A. Niebo sprawiedliwym, przez 

historię o cnotach, dedyk. Mac. Jos. An- 

cucie. Supraśl, Bazyl. 
Dropczyński M. Z. Conclusiones ex phi- 

losophia. Cracov. Univ. 
Drużbicki Casp. Malacia mentis. Cracow 

Domański. Duo orbis vastatores ob. Bajazet. 

Examen sumienia albo summaryusz. Kró- 
lewiec, Zoencker. 

(Faust el Aegid.) Die letzte Kindespflicht 
Aeg. Faustel. Schlichtingsh. Wild. 

Faustjus Georg. Fr. Danckzettel nach Ab- 
schiede d. Aeg. Faustel. Schlichtingsheim, 
Wild. 

Felicitas publica in Scanderbego principe 
in Andr. Olszowski. Częstochoviae. 

Fischer C. Gabr. Erste' Grundlegung znr 
Historia Preuesens. Kónigshg. 

Flemming. Exercitia und Handgriffe. El- 
bing. Preussen. 

Fortuna szlachetn. Toruńskiego miasta pod- 
czas elekcyi przez Senat miasta restauro- 
wana, przez P. S. J. K. M. S(ekr.) 

(Fredro Alex. Ant. Orbis Poloniarum in 
meta unicordis A. A. Fredro positus. Ca- 
lissii, S. J. 

— Pantheon lechiorum numinum Tribunal a 
petricov. Colleg. Sch. Piar. adoratnm. Var- 
sav. Piar. 

Fulmen orientis Joannes III. Varsav. Piar. 
Gengell Georgius. Tria admiranda, tribus 

exposita tractatibus. Pragae, Univers. Joan. 

Kamenicki. 
Gerhard Jan. Lekarstwi duse anebo kratko 

sebrani z pisma S. z polskeho. 

— Poteseni pluć sameho .Boha s dusi wer- 
nau, s polskeho prelożene. 

Głoskowski Mac. Zegarek albo pamiątka 
męki Jezusa, dedyk. Dor. Ottenhauzownie 
i Annie Maryi Radziwiłłównie. Królewiec, 
Jan. Daw. Zaenker. 

Gniński X. Jan Chryz. Bened. Ignacy Sw. 
fundator. 

Goszkowski Kaz. Fons in aesta Martis 
D. Simon de Lipnica. Crac. Fr. Cezary. 

Grosser Sam. Lausitische Merkwurdigkei- 
ten. Leipzig u. Budiszin, Richter. 

— Der beiden Marggraffthumer. Leipzig u. 
Budziszin, Richter. 

Grossmann Fried. Die unsterbliche Ster- 

blichkeit Aegid. Faustel. Schlichtingsh. 

Wild. 
Gueudeville. Atlas historiąue T. IV. Dan- 

nem. Suede, Pologne, Moscovie. Amsterdam, 

Chatelain. 
Hadmasch A. Curia Gedanensis extructa. 
(Hancke). Ais Chr. Jer. Hancke Zduna Po- 
lon. Leipzig yerliess. Leipzig, Tietz. 
(Hancke). Einen Pedanten Gelehrteu Woltę 

an Chr. J. Hancke dessen Bruder. Leipzig. 
Jabłonowski Jan Stan. Myśli i refleksyo 

podane do konsideracyey. Warsz. Pijar. 
Jabłoński D. E. Rechte und Freyheiten 

der Dissidenten. Stargart. 
Jaenichen Pet. Orationes duae in gymn. 

Thorun. Thorn, Joh. Nicolai. 
Indulgentiae et obligationes. Crac. Cezary. 
In str urn en tum (solenne pacis) nomine J. 

Ces. et Cathol.jMajestatis Budae signatum. 

Częstochowa. 
Jungschultz Alex. Joh. De obligatione 

hominis. Gedani, J. Z. Stoli. 1714 49 Kałowski Marc. Los fortuny polskiej w rę- 
kach boskich. B. Stan. Kostka. Stefanowi 
Jordanowi podany. Krak. Domańs. 

— Sługa dobry Bogu Jacek S. Odrowąż, 
dedyk. W. Gruszewiczowi. Kraków, Fr. 
Cezary. 

Kar wiek i ChristinO praesidente, et Sfc, Val. 

Chwalibóg duo vastatores obacz Bajaze- 

thus. 
Kczewski Petr. Honor orthodoxae fidei. 

Częstochowa. 
Keckerinann B. Delineatio politicae Po- 

loniae. 
Kempski J. Jos. Gradus aeternae felicita- 

ti.i Pauli Miskiewicz. Cracov. Univers. 
Kiszka L. X. Homiljo Pocieja (tł.) Supraśl. 

— Morzu łask o cudach N. P. Boruń. 

— List Melecyusza Patryarchy. Supraśl, Ba- 
zyli. 

Kleczyński Józ. Sprawiedliwość w konty- 
nuacyi pod protekcyą Trybunału deputa- 
tów do Lublina, kazaniem, ded. J. P. Kczew- 
skiemu. 

Klesel Dan. Ein Andencken des Aeg. Fau- 
stels. Schlichtingsh. Wild. 

Kna piński Grzeg. F. Tryumf miłości przy 
zaślub. Alex. Cellego z Barb. Meliorucian- 
ką. Krak. Akad. 

Kostowski Georg. Greg. Doctor absolu- 
tus Joan. Balicki. Cracov. Univers. 

— Kalendarz Polski y Ruski. Kraków, J. Do- 
mański. 

Kowalski Jan. Lilium omni die florens div. 

Casimirus, dedic. Casim. Łubieński. Crac. 

Univers. 
Kramski Malach. Marc. Kwiatki zebrane 

niebu o cnotach. Poznań, Akad. 
Lachryma doloris filia plangens Monica ad 

flumina Cas. Stadnicki. Vars. 
Łapczyński Adam Kazim. Kalendarz na 

r. 1715. Toruń, Jan Nicolai. 
Łapczyński Ant. Chr. Impet beztermi- 

ualnej sławy przy wjeździe Kar. Rybiń- 
skiego. Warsz. Pijar. 

— ob. Lubomirski. 

(Leszczyński Raf.) Ara auspicalis Leschiń- 
ski. Głogov, Funesianus. 

Lettre seconde d'un ami a Dantzig. 

Lilienthal M. Entwurf eines Collegii hi- 
storici. Kónigfiberg. 

Linde J. (Lipiński G. S.) Demonstratio ju- 
rium dissident. Stargardi. 

Lipski Jan Skarb. Mowa na pogrzebie Ja- 
na Stadnickiego Wojew. (Suada Ostrów.) 

Lubomirski Stan. Her. Adverbia moralne 
albo o cnocie przeform. p. A. Ch. Łapczyń- 
skiego. Vars. Pijar. 

Marienburgi 8. Febr. (0 pogłosce znale- 
zionych skarbów.) 

Markiewicz St. Ocellus eruditorum capi- 
tum. Crac. Cezary. 

Materski Fr. Stan. Corona justitiae astreae 
Ad. Styrkowski. Crac. Univers. 

Molitwoatowec powiednewnyi. Czernichów. 

Nagell Jan Fryd. Gramatica Germanica. 
(trzy edycye). Crac. Univers. Ni wiek i S. Sig. Hebdomada sancta ded. 
A. Brezie. Ratisbonae. 

Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1715. Kra- 
ków, An. Hebanowski. 

(Odrowonsius Ceslaus). Tutelerius Silesiae. 
Wrocław. 

(Oloff). Bey dem Hochzeitlichen Ehren-Ta- 
ge Ephr. Oloff mit Chris. Grassens. Thorn, 
Nicolai. 

— Nuptiis Eph. Oloffii cum Christ, i na 
Jac. Grassii filia. (Carmina Ephr. Praeto- 
rius Gotfr. Weiss. Mart. Oloff. Sam. Schon- 
waldt Chr. Radzki Dan. Kohler. Joh. R. 
Bóhm. God. Cholevius Joh. Heldt.) Thorun, 
Joh. Nicolai. 

— Viro Rev. Ephr. Oloffio cum Christ. Gras- 
sia 1. Mai nuptias Elbingae ineunti. Thor. 
Nicol. 

Orbis poloniarum ob. A. A. Fredro. 
Pantheon numinum ob. Fredro. 
Pawłowski Dan. Gottes Anspruch. Luzem. 
Pegenau Car. Ern. Jura quae statuto sta- 

. tui neąueunt. Gedani, J. Z. Stoli. 
Pieniążek Odr. J. Genealogia domus Odro- 
wązianae. Krak. Cezary. 

Pluci eń s ki Fr. Hier. Aąuila solem amans 
D. Joan. Cantius. Poznań, Acad. 

Pociej Hip. Kazania i homilie z listem Me- 
lecyusza, dedyk. Ludw. Konst. Pociejowi. 
Supraśl. Monaster. ob. Kiszka. 

Postanowienie Rady względem spraw 
duchown. Gdańsk. Stoli. 

Powinności życia domowego ob. Rostkow- 
ski. 

Praetorius Fphraim. Letzte Beforderung 
Dieners. Thorn. 

— Ein wohlgesch. Schrifft Gelehrter. Thorn, 
J. Nicolai. 

Pusch Abrah. Die einem Priester Unvergnii- 
gligkeit bei Fest Ephr. Oloff mit Christ. 
Brassen. Elbing, S. Preussen. 

Robertson Wilch. X. Kostka z niebem o 
lepszą, kazanie na Św. Stanisława Kostkę. 

— Woda na koło wieczności przy obłócz. 
Ursz. Lubomirskiej, ded. J. Bokumowi. 
Krak. Domański. 

Rostkowski Ad. X. Powinności życia do- 
mowego, z franc. Brunsberg. 

Rozmyślanie męki Jezusa Chrystusa z mo- 
dlitw, z Różanego wianka. Poznań, Akad. 

Rubricella dioecesis cracoviensis. 

Ruttich M. Examen sumienia. Królewiec, 
Zaenker. 

S. P. Sekr. J. Kr. M. ob. Fortuna. 

Sapecki C. X. Korona tiladelficznym affe- 
ktem zakonów uwita ded. Mart. Kałowski 
Krak. Domański. 

Sarmatiae (Publica) ob. Felicitas. 

Schrift (Ein wohlgeschickter). ob. Prae- 
torius. 

Schuller. Castis hymenaeis Geor. Desth et 
Reg. Kesslcr. Dantisci, Hunefeld. 

Skanderbeg ob. Felicitas. 

Solium regnantis a Japoniae Martyr. tragi- 
ca. Viln. 

7 50 1714—1715. SommerC. Einem Diener GottesMath.Hansii 
Gadachtn. Predigt. SchlichtiDgs. Wild. 

Spee Fr. X. (De) ob. Czarownica. 

Stawiński Daw. De exhaeredatione juris 
prutenica. Regiomonti. 

Strachocki Karol. X. Kazanie na konsekr. 
kość. Markowieckiego. Kalisz, S. J. 

Szembek Krz. Jan Jędr. List pasterski. 

— Edictum pro visitatione. 

— Imperium reginae florum Szembeciorum 
rosa. 

— Ob. Zebranie. 
Szumanczewski Andreas. Divus Bonaven- 

tura antę omne elogium celeberrimus, ded. 

Cas. Biernacki. Calissii, S. J. 
Theologicuui Varsavieuse schol. Pijar. 

D. Thomas Aq. Varsav. 
Titius Andr. Das danckb. Hertz e bey Be- 

giingn. Aeg. Faustels. Schlichtingsh. Wild. 
T r a i t e de Paix a Rastadt. 6. Mars. 
Tuykiewicz Paw. Jan. Arcanum prosapiae 

Alb. Męciński. Calissii, S. J. 

— Aureae cornucopiae Nic. Ern. Chmieliński. 
Calissii, S. J. 

Unrug B. Praeliininaria Rastadiensia. Ligni- 

cii, Waetzoldt. 
Wach ter Joh. Die Hochzeit-Freud ais Eph. 

Oloff mit Chr. Grass. Ehe Verbiindn. El- 

bing, Sam. Preussen. 
Węgrzynowicz Ant. X. Kazań niedziel. 

księga III. abo nauka. Warsz. Pijar. 
Wielewiejski Steph. Conciones aliąuae 

dedic. Paulo Karwosiecki. 
Wolność ob. Brzostowski. 
"Wolski Jan. Dni Pańskie wypogodzone to 

V"est kazania na niedziele. Częstochowa, 
r ó b 1 i ń s k i. Kalendarz. Krak. Hebanów. 
Zebranie (Krótkie) nauki chrześciańskiey 

ze zlecenia Ch. Szembeka. Krak. Akad. 
(Żuchowski Stef.) Ansaldo Crac. pro. - 
Romae. 

— ob. Decisio. 

Zycie chrześcijańskie abo akty uwagi. Czę- 
stochowa. 

1715. 

Adam (nowy) ob. Sraarzewski Al. 

Agenda ob. Auerbach. 

Althann. Decimarum pro V. Ecclesia Lego- 

nicensis, rectore Jos. Pozowski. Romae, de 

Comitibus. 

— Toż. ob. Decisio. 

(Arcemberski Walenty.) Meridies virtutis 
et scientiae carmen in ascensu eius ad ca- 
thedrara Posnanien. Poznań, S. J. 

Ascensus soleatae Alitis Christ. Adriani 
Skrzetuski prava Jansenianorum dogmata 
Crac. Cezary. 

Auerbach Chryst. Bog. Agenda t. j. po- 
rządek kościołów ewang. księstwa Oleśni- 
ckiego Ed. II. Brzeg. Gottf. Tramp. 

August II. Uniwersał przeciw uchwałom 
kongresu wileńskiego. 

— Uniwersał wzywający do zapłaty wojska. 
Dan w Warszawie. A ag ustalę coronatae Themidis (Dłużniew- 
ski). Zamość. 

Augustini Aur. B. Reguła S. Cracov. Fr. 
Cezary. 

Bartoli D. S. J. Vita del B. Stanislao Kost- 
ka. Milano, Bolzani. 

B e r i c h t (kurtzer) von der Rom.-cathol. Pfar- 
re in Dautzig. Gdańsk. 

Bielicki Stan. X. Niedziele kaznodziejskie 
to jest kazania. Ed. H. Poznań, S. J. 

Biernacki Józef. Clavis aurea scientiarum 
Aristotelico scotisticae philosophiae, dedic. 
J. Geor. Przebendowski. Calissii, S. J. 

Bizardiere. Histoire de Pologne. Amsterd. 

B 1 i z n i e w s k i W X. Ant. Strzała wybrana 
w stropy albo kazanie pogrz. Tom. Dzia- 
łyńskiemu ded. Ter. Działyńskiej. Pozn. 
Akad. 

Bock Jerzy. Agenda to jest porządek koś- 
ciołów ewang. Brzeg. Tramp. 

Brandis Car. Ger. De agentibus pro aliis. 
Gedani, J. Z. Stoli. 

Carnitz Joach. Conflictus I. de indole ethi- 
cae. Gedani, Stoli. 

Cas s ani Joz. Vida, virtudes Stan. Kostka. 
Madrid, Real. 

Charitius Andr. Commentatio historico-lit 
teraria de eruditis Gedan. Vitemberg. Lu- 
dovicius. 

C h e ł m i c k i Mac. X. Nowe sarmackiej ju- 
trzenki Stan. Kostki promienie ded. Stan. 
Szembekowi. Kalisz, S. J. 

Ciechanowski Adalb. Hyac. Athleta ca- 
tholicae fidei Thomas Aąuinas ded. Lud. 
Szołdrskiemu. Poznań, Acad. 

— Polski Kalendarz na r. 1715. Poznań. 

C o 1 u m n a Franc. Congregatione signaturae 
justitiae pro Constantia Kotowiczowna con- 
tra Gregor. Kotowicz. Romae. 

Compendium medicum to jest zebranie 
chorób. Częstoch. 

Crispo Giov. Battis. Poesie in morte di Si- 
gismundo H. Neapoli. 

Cultus duplex Franc. Xawerii. Leopoli, S. J. 

Curia Romana. Fragmenta controversiarum 
seu informationum, quae in curiae romanae 
tribunalibus agitabantur. Romae. 

Czermiński Ant. S. J. Stylita igneus D. 
Nicodemus in tragicum theatr. Vars. 

Damascen Jan. Oktoich sirecz Osmohłasnik. 
Lwów. 

Danąuart Balt. Lilia z ciernia śmierci albo 
kazanie na Mich. Kaz. Paca. Wilno, S. J. 

Dawid. Psałtir błażennaho proroka i caria 
o piesnmi. 

Decisio Rotae R. coram Scotto. Pro curia 
episc. c. Abbatem Tynecens. Romae, de 
Comit. 

— coram Riccio Decimarum. Pro eccl. Lego- 
nicensi Jos. Plac. Pozewski c. Adal. Zna- 
mierowski. Romae, de Comit. 

— coram Althann in ead. causa, Romae, de 
Comit. 

— coram Falconerio. Pro Chr. Karwicki c. 
Joan. Dłużewski, cuatodiae. Romae, de Co* 

mitibna, 1715. 51 — coram Frań. Columna. Matriinonii C. Ko- 
towiczowna c. G. Kotowicz. Romae, de 
Comit. 

— coram Scotto. Decimarum eccles. Vroci- 
szow c. Nic. Michałowski. Romae, de Co- 
mit. 

— coram Foscaro in eadera causa. Romae, 
Cam. Apost. 

— coram Falconerio. Matrimonii pro C. Ko- 
towiczowna c. Gr. Jos. Kotowicz. Romae, 
de Comit. 

Decretum ob. Willenberg. 

Drużbic ki Kasp. Przygotowania do śmier- 
ci. Kalisz, S. J. 

Duplex Cultus s. Francisci ob. Cultus. 

(Działyński T.) Kleynot pierścienia to jest 
Tomasz Dzi»łyński. Toruń, Jan Nicolai. 

Eichmann Car. Fr. De causis solvendi pa- 
triam potestatem. Gedani, Stoli. 

Elbing Lud. Hostia infuł, honoris Chr. Adr. 
Skrzetuski. Cracov. J. Domański. 

Elf en M. Iskierka serca bogomyślnego. Po- 
znań, S. J. 

Ex ul vates et orator ab juvent. Viln. S. J. 
repraes. 

Fabiański And. Accrementum honoris Jos. 
Skrocki. Zamość, Uniwers. 

Fischer C. G. Anderer Versuch f. d. Hi- 
storie. Kónigsberg. 

Flemming Jac. Reponse a M. Croissy Am- 
bassadeur. Varsov. 

— Reglement wie sich anxiliar Trouppen zu- 
vertraten haben. Warschau 18. August. 

— ob. Ordynacya. 

Foester Joh. Cas. Disputatio de ministris 

peccantibus. Gedani, Joh. Zach. Stoli. 
Fragmenta controversiarum in causis judi 

ciał. Regni Polon. Roma. 
Franciscus Xaw. Obacz: Pliilo Xavcrii. 
Frań cu s Jac. Hist. Beschreibung der Ge- 

schichten in Teutschl. Polon. Preussen 

1711. 12. 14. 15. Części 3 Frankf. 
Gawlikowski Petr." Paweł. Pustynia po- 
kuty bractwa S. Maryi Magdal. Kraków, 

Fr. Cezary. 
Gengell Georg. Admiranda Jansenianii. 

Brunsberjr, S. J. 
Gizbert Bogus. X. Maeror in mero effuso 

sanguine a Monarcho Aba dramate adumbr. 

Vilnae, S. J. 
Gostumiowski Jan. Cracauer Schreib. 

Calender. Wien. Ign. Com. Voigt. 
Grammatyka nowa trancuzka i polska. 

Częstochowa. 
Jabłonowski Sam. Lucnbrationes orato- 

riae. Varsov. 
Jabłoński. Jura et libertates dissidentium. 

Stargard, Ernest. 

— Ob. Lipiński. 

Idea bonorum pontificum Paul. Bern. Sapieha 
salutatus a Collegio Crosnensi. Soc. Jesu. 
Cracov. 

Imperium Romanoruiu Fr. Bieliński. Yars. 
Pijar. 

J oki s eh. Der herrliche Schlesier. Breslau. Jugowski Jan X. Mowa na pogrz. Tom. 
Dzialyńskiego, dziękując za koadolencya. 
Gdańsk. Stoli. 

— Mowa na pogrzebie Anny z Działynia Za- 
mojskiej dziękując za kondolencyę. Gedani, 
Stoli. ' * 

Kalendarz Melch. Jos. Kicińskiego na r. 

1716. Kraków. Akad Częstoch. 
Kaliński Jan Damascen. Zodiacus coeli 

Sarmatiae in palmari Solea Stan. Math. 

Rzewuski. Vars. Pijar. 
K a r w i c k i C. Contra Dłużewski. ob. Decisio. 
Knapski Grz. Synonyma seu dictionarium. 

Poznań, S. J. 
Kol cza w a Car. Epistolae familiares in usum 

juventutis. Trajecti ad Mosam. 
Kolendowicz Mich. J. Crystallus militan- 

tis ecclesiae D Thomas Aąuinas luce o- 

stensus, ded. Jos. Grodzicki. Cracoviae. 

Cezary. 
K o n f e d e r a c y a generalna stanów w Tarno- 
grodzie. 12. Noverab. 
(Kost ca e Stan. S.) Vita 100 -symbolis illu- 

strata. Viennae. 

— ob. Zetel. 

Kostowski Georg. Greg. Strategema Mar- 
tis et mortis in vitam Joan. B. Turski. 
Crac. Univer. 

(Kotowiczówna Const.) Congreg. Signat. 
Justicae. Facti. (L) Romae. 

— Ob. Decisio. 

Kramski Maluch. Sacramentum altaris Dei 

adversus haere3. Calissii, S. J. 
Krantz Gottl. Bey dem Grabę Maria Lede- 

rin Atig Miillers Sr. Kon. Mai. in Polen 

Factoris Frauen. Breslau, .lancke. 
Krauz Jos. Ant. Clypeus orbis Palladii Ca- 

sim. Łubieński. Cracov. (Jnivers. 
Królikowski Cas. X. Stator gloriae in 

Stan. DonhofF. Vars. Pijar. 
Ł a p c z y ń s k i Ant. Ciiryz. Zwycięzka serc 

korona przy weselnym akcie J. Meisnera 

z Ben ign a Thomas. Toruń. 
La Roch el 1 e (De). Le czar Demetrius. Paris. 
Leporini Mansuet. Exhorta w dzień Św. 

Jana Bonawentury. 
Lipiński G. S. Jura et libertates dissiden- 
tium. Stargard, ob. Jabłoński. 
Lu blin o Sam. (De) Summula casuum. Co- 

loniae. 
Maeror in ettero affuso inter hilaria propi- 

natus a juv. Viln. S. J. 
Mars ab arte conspicuus in Isada in auspic. 

Neoburg. Princ. ac D. Wychowski a słu- 

cens. Juvent. dramniate. 
Markiewicz Stan. Ocellus eruditorum ca- 

pitum Guil. Andr. Robertson. Cracov. Cezary. 

— Quaestio de ente sub regim. M. Osliński. 
Crac. Cezary. 

(Meisner Jak.) Zodyak ob. Schoenknecht. 
Messerschmidt D. Fr. Dissertatio inaug. 

med. Halae. 
(M i a s i ń s k i). Congreg. signaturae justic. pro 

Facti. Romae. 
M i s s a e propriae patronorum et fest. R. Po- 

loniae. Vars. 62 1715. Morawski Jan X. Palaestra pietatis. Calis- 
sii, S. J. 

Mroziński Joan. Kant. Andr. Arca trium- 
phantis sapientiae candidatis. Cracov. Do- 
mański. 

(Mycielski). Decretum tribunalis reg. Po- 
lon. 

Nad as i Joan. X. Vita et mores praedesti- 
natorum. Brunsberg, S. J. 

— Annus coelestis. Brunsborgae. 
Nadolski Wł. Zygm. Occasns lnnae genti- 

liciae Nic. Marchocki. Crac. Univers. 
Niebo z klejnotów ob. Szpilewski. 
Niemierzyc. Pieśni pobożne. Lwów. 
Niewieski Franc. Kalendarz na r. 1716. 

Zamość, Akad. 
Nikodemo w icz Jan Joz. Meta laureati 

honoris candidatorum. Crac. Cezary. 
Nowy Adam w raju serca ob. Sraarzewski. 
Odpusty. Powinności braci i sióstr.. Krak. 

Cezary. 
Oktoich. Czernichów. 
Ordynacya jako się woyska posiłkowe za- 
chować maja. (w Auguście. Graff. Fleming.) 
Oratioues VII in honorem D. Thom. 

Aąuino a Carm. Disc. Coli. Crac. habitae. 

Cracov. 
(Pac Krzysz. Kons.) Kandor liliowy w nie- 

zwiędłe laury kwitnącej bramy przyjaźni 

Konst. Paca oraz Barb. Ogińskiej. Wilno, 

S. J. 

— Roma in florę Chr. Const. Pac. connubii, 
B. Ogińska. Vilnae, S. J. 

Pani si u 8 Stan. Vinc. Punctum doctoralis 
honoris Mart. Ciszewski. Crac. Cezary. 

Pater P. Gospodarski kalendarz. Gdańsk. 

Pawołowicz Math. J. X. Laureae doctora- 
les Chr. Szembek per Val. Jos. Wcisłow- 
ski. Zamość, Acad. 

Peringskiold Joh Wilkina saga sive Hi- 
storia Wilkinensium ex manuscr. codici- 
bus ob. Wilkina. 

Peusk i Gotf. De furis delii.ouentium. Gedani, 
J. Z. Stoli. 

Philo-Xaverii, Pietas hebdomadaria. Vilnae, 
S. J. 

Philosophia sacra sive vita D. Stan. Kost- 
ka (dwojakie różne karty tytułowe). Dilin- 
gae, Korner. 

(Piotr S. z Alkantary ) Sposób nabożeństwa 
do Sw. Piotra. Pozuań, S. J. 

Piotrowski L. M. Grammaticarum instit. 
lib. IV. Cracoviae. 

Plucieński Franc. Hier. Sors avitae glo- 
riae 111. et Rdo. Val. Math. de Hertzberge 
Arcemberski dum Vars. conseeraretur. Po- 
znań, Acad. 

— Templum pacis D. Joan. Cantius. Posnaniae. 
Potocki Theodor. Eshortatio cleri. Yorm- 

ditti 18. Novemb. 
Pozewski J. P. Signat. justitiae contra 

Znamierowski. Roniąc. 
Pr a e da tartari laqueis peccati irretita seu 

Didacus de Vellades, tragico theatro. Ca- i 

lissii. Processus S. Rotae Romanae ob. Deci- 
siones. 

Prognostykon na r. 1714, który jest an- 
nus mirabilis. B. w. m. w druk. Wolnego 
Orła pols. 

Prospekt Curioser in Cabinet Caroli XII. 
errofnet. Gesprach zwischen Schweden, 
Tur. Polen. 

(Przebendowski Joan. Georg.) Saeculum 
aureum et jubileus honori J. G. Przeben- 
dowski. 

Przystalski M. Theses ex Philosophia. 
Leopoli S. J. 

Psałti r. Kijów. 

Pytania greko-ruskie ob. Szapiell J. 

Radliński J. P. Prawda chrześciańska. 
Lublin. 

Radomicki Jos. Hier. Creatio coeli et ter- 
rae in Virg. Maria. Crac. Univ. 

Rainold od S. Onufrego. Kazania postne. 
Warsz. 

Ratislaus aetatis portam inter naufragia 
Bacchi obtingens sub auspic. Jac. Rybiń- 
ski ad theatr. 

Rituale sacramentorum. Crac. Univ. 

Rodriguez. postępowaniu w doskonało- 
ści i cnotach. Wilnb, S. J. 

Rohaczewski Pet. Ant. Tomus primus 
coelo authore D. Thomas Aąuin. Posn. 
Acad. 

— Majus amoenissimus Stanislaus Casimiri- 
tanus. Crac. Cezary. 

— Legatus magnus Poloniae Joan. Cantius. 
Posn. Acad. 

Rohrmann Chr. X. Pierwiastki P. Bogu to 
jest pieśni. Wrocław. 

Roma in florę ob. Pac. 

Romanus Thom. Katalog abo snmmarinsz. 
Kraków. 

Rybiński Zyg. Jakob. Secunda honornm 
piscaria sen gentilitius murex. Toruń, Ni- 
colai. 

Rzączyński Gabr. Armamentarium regni 
Poloniae seu gentilicia. Poznań, S. J. 

Sab ba tum aąuinaticum a sole pectorali Dr. 
Thom. Aąuinas ded. Tarłom. Crac. Univ. 

Saeculum aureum et jubileus Joan. Geor. 
Prebendowski. 

Saltus citra motum e Rhodo insula ab ju- 
vent. trag. reprod. Viln. S. J. 

Sapecki Cypr. X. Fenix odrodzony B. Sta- 
nisław Każmierczyk ded. Matusewiczowi. 
Krak. Cezary. 

— Popis generał, zakonu premonstrateńskie- 
go dedyk. Mikołajowi Łukowskiemu ofia- 
ro w. Kraków, Fr. Cezary. 

— Prace jezuickie w winnicy Chrystusowej, 
ded. Gostkowskiemu. Kraków, Fr. Cezary. 

Sapieha ob. Idea. 

Sarnowski Arch. Kazanie na św. Franci- 
szka Ksaw. Kalisz, S. J. 

(Schelguigius). Ad pietatis officium Sa- 
mueli Schelguigio defuncto juventutem in- 
vitant. Gedani. 

Slief Benjam. Gotl. De jurisdictione. Gedani, 
J. Z. Stoli. 1715. m Schmidt Mich. De reverentia erga leges. 
Gedani, J. Z Stoli. 

Schoenknecht P. Zodyak J. Meisnerowi. 
Toruń, Nikolai. 

Schrader Chr. Tabulae chronologicae. Toruń. 

Schultz J. P. Schediasrua historica. 

Seligmagher Thom. S. J. Ilias oratoria 
cum suppetiis ded. Steph. Kuczyński et 
Steph. Kuszel. Vars. S. J. 

Siermantowski Szym. Floralia arooris di- 
vini in Philippo Nerio. Poznań, Acad. 

Skarb nowy łask Serca Jezus. Warsz. Pijar. 

Skarga P. X. Skarga wzbudzony wzywa- 
jący. Wilno, S. J. 

— Wzywanie do pokuty obywatelów. Wilno, 

(b. J. 

(Skrzetuski Chr. Adr.) Ascensus soleatae 
alitis e cineribus. ob. Ascensus. 

— Hostia infulati honoris Chr. A. Skrzetuski. 
Crac. Domańs. ob. Elbing. 

— Nidus gentilitiae alitis. Crac. Cezary. 
Słońce na dziesięciu liniach czyli nabożeń- 
stwo do S. Ignacego.*Lwów. 

Smarzewski Alex. X. Nowy Adam to jest 
Bóg człowiek przy narodzeniu swoim. Ka- 
lisz, S. J. 

Sposób krótkiego nabożeństwa. Poznań, 
S. J. 

(Stanislaus K.) Processus canonisationis 
Lublin, S. J. ob. Rohaczewski, Sapecki. 

Starowolski Sz. Dwór <esar. tureckiego. 
Krak. Cezary. 

Statio honoris in gentilitiae statione crucis 
supra domus Szymanowscianae. 

Styl i ta igneus a Juveut. Varsav. S. J. ob. 
Czermiński. 

Szapiell J. Pytania grecko-ruskie. Supraśl 

Szczaniecki Stefan X. Kazanie przy dzięk- 
czynieniu za dekret S. Stan. Kostki dedic. 
Chomentowski. Kalisz, S. J. 

— Sacer panegyricus Stan. Kostka. Calissii, 
S. J. 

— Professio circa puerorum institutionem. 
Calissii, S. J. 

Szczygielski St. Catechismus monasticns. 
Brunsberg, Endter. 

Szercer J. A. Krótka droga albo nauka. 
Wrocław, J. Janko. 

(Szpilowski i Ryszkowska). Niebo ob. Wy- 
szyński. 

Szubowicz St. Plenilunium gratiarum Joan. 
B. Ptolomaei Cardin. Theses theolog. 

Szmuliński Mart. Palmaria inter fatales 
cupressos Adalb. Wolski. Crac. Domański. 

— Sacer ambo in turribns D. Josephus pro^ 
mot. Cas. Łubieński. Crac. Joan. Domański. 

Tarcza przeciw strzałom gniewu Bożego, 

ded. K. Lubomirskiemu. Warszawa. 
Tarło Mich. Bartł. X. Kazanie przy konkln- 

zyi nabożeństwa w Koli. św. Jana. Warsz. 

Piar. 
Temberski Andr. X. Orator sacro civilis. 

Poznań, S. J. 
(Thomas Aąuino). Sabbatum Aąuinaticum, 

Angelicus D. Thomas ded. Joan. Tarło. 

Crac. Univera. Tom er Nicol. Decretum trib. Reg. Pol. ob. 
Willemberg. 

— Communionem bonorum aetate apostolica 
nsurpataro. Gedani, .1. Z. Stoli. 

To sc ar o Vars. Decimarum pro A. Miaśni- 
cki. Romae, Cam. Ap. 

Trać ta t welcher zw. Kón. Maj. in Pohlen u. 
Administr. zu Holstein wegen Schwed. Vor 
Pommerischen Seąuestri 20. Aug. 

Triodion. Kijów. 

Wadowski Aeg. Stef. Tomus tollendi tene- 
bris, traditus Thomas. 

Wcisławski Val. Jos. Gemma orbis Poloni 
Pauli Wojakowski. Zamość, Univ. 

Weickhmann Joach. Gedanensis De po- 
lygamia. Lipsiae, haer. Lamkissian. 

Weinreich Joh. Wilch. Disputatio philoso- 
phioa de pluralitate mundorum praeside 
Frid. Bormanno. Thom, Nicolai. 

Verus Lucius. Equus effrenis fallax ad salu- 
tem Sam. Fi id. Willenberg (Gedani). 

Wieczorkowski Mich. Słońce albo nabo- 
żeństwo ded. E. A. z Os"solińs. Geschawo- 
wej. Lwów. 

— Jasne promienie imienia Jezusowego. 
Lwów. 

W i elewi ej ski Stef. X. Kazania niektóre. 
Kalisz, S. J. 

W i e r n o w s k i Konst. Consideratio inculpata 
decreti Tribunalis Pefricov. ob defensam 
in gymn. gedanensi polygamiam. Varsaviae. 

— Ob. Willenberg. 

(Wierzbowski Stan.) Ruina eunomii ad 
fundatoriam soleam St. Wierzbowski (progr. 
dial.) Calissii, S. J. 

Wilki na Saga eller historien om Konung 
oh Hillers i Russland. Polen. Stockholm. 

(Willenberg Sam. Fr.) Decretum Tribu- 
nalis contra S. F. Willenberg auctorem li- 
bri de finibus polygamiae. 

— Obacz r. 1712 Torner. 
Wiśniowiecki Mich. Machisii secundi V. 

psalmi. Częstochowa. 
Witkis Joh'. Fr. Bey dem Grabę Mar. Mul- 

lerin Sr. Kón. in Pohlen Factoris Ehe- 

Frauen. Breslau, Jancke. 
Wolfie Andr. et J. J. Hilpert. Philosophia 

sacra seu vita Stan. Kostka positionibus 

moralibus. Dilingae. 
Woprosy Elleno-Rossyjskii. 
Wróbliński Sz. J. Kalendarz pols. i rus. 

Krak. J. Domański. 
Wyszyński Wal. Niebo z Ogóńczyka klej- 
notów Piotr. G. Szpilowskiemu i Hel. Rysz- 

kowskiej. Supraśl. Bazyli. 
Z a g aj s k i Franc. Palmae triumphales Almae 

Zamosc. Univers. Zamość, Univ. 
Zetel Paweł. Philosophia sacra sive vita D. 

Stan. Kostka. Dilingae, J. M. Kórner. 
Zrzódliński Stan. Quaestio meteorologica 

de mari ex Aristot. sub auspic. M. Osliu- 

ski. Crac. Cezary. 64 1716. 1716. 

A ci os ordinata Regio-Marianae Mus. Don- 

hoff. Varsav. S. J. 
Acta capituli prov. Poloniae. Crac. Acad. 
Adrychomi usz Seb. Jeruzalem jakie było 

za czasów Chrystusa. Warsz. 
Alexander super mensas debellatns in Ale- 

xandro Regę Scotiae in theatrum deductus 

Vilnae, S. J. 

A 1 1 h a n n. Pro V. Ecclesia Legonicen. ejus- 
que rectore Josepho Pozowski contra Adalb. 
Znamierowski Romae Camerae. Apost. 

— Toż. w tejże sprawie. Facti tamże. 

— Toż. Romae, camera apost. 

— Toż. typis de coraitibus. 

— Toż. Romae, camera apost. 

Arent Tob. Studium polemicum pro doctrina 
catholica. Vilnae, S. J. 

Arnd Job. Ungemeines Meteoron in Danzig 
geseben. Thorn, J. Nicolai. 

Arrest du Conseil d'Estat Bur les rentes de 
la Reine de Pologne. Paris, Royale. 

Articuli armisticii inter exercitum Saxoni- 
cum et Polonum. (Raviae). 

Articuli (XIV) ad stabiliendam concordiam. 

August II. Diploaia do województw koron- 
nych. Warsz. 

— List do X. prymasa Szombeka. 

— Uniwersał względem wojska. 

— naznaczający sejm walny sześcioniedzielny 
pacificationis. 

— w celu uspokojenia Litwy. 

— zwołujący sejm walny pacificationis. 

— Patent 16. Marca. 

A ul and er. Der nach Pultavischen Schlacht 
im Bender sich aufhaltende Carl XII. 

Baltrami Joan. Bapt. Vita delia B. Cune- 
gunde e Salomeą regina edit. Raph. Gra- 
bią. Roma. 

Barteczko Andreas. Castrum doloris Ru- 
dolpho de Gaschin. Nissae, Jos. Schloeger. 

Bassewicz. Abdruk der an S. Czarische 
Maj. gesehene Propositionen und darauf 
erfolgten Antwort. Gdańsk. 

Bennet Tom The case of Churches in Lon- 
don. Great Poland. London. 

Bernardns ob. Sienkiewicz. 

Beschreibung (geograph.) des Hertzog- 
thums Pommern und Furstenth. Riigen. 
Frankf. u. Leipzig. 

Bochhorn Sim. Lumen veritatis sive manu- 
ductio hominis. Brunsbergae, S. J. 

Bohdanowicz T. Dom. X. Trąba nowego 
testamentu słodko -brzmiącym dźwiękiem 
ogłoszona. Częstochowa, Jasnogóra. 

Bochwic Jan Stan. Disputatio theologica 
continens analysim Psalmi XI. snb praesi- 
dio Joannis a Marek. Lugduni, P. Ander. 

Bonet Ant. X. Vita B. Joannis Francisci 
Regis. ded. Innocentemu XII. Sandomiriae. 
(dwie edycye). 

Br a n dis Car. Ger. De homicidio. Gedani, 
J. Z. Stoli. — De commoricntium euccesione. Gedani, 
Stoli. 

— De immoderatis usuris. Ged. Stoli. 

— De relaxatione juramenti. Gedani, Stoli. 
Brasey J. M. de Lyon. Mćmoires politiąues 

amusans. Venise. 
B r o m i r s k i Bogusł St. Annibal Sarmaticus, 

Stan. Ca8imiritanu8 dedic. Szembek. Crac. 

Univ. 
Bucholtz Theod. Diaryusz tractatu raw- 
skiego. Diarium congressum, ded. Senat. 

Gedanensi. 
Castrum ob. Barteczko. 
Chełstowski Dyon. X. Dwór Kazimierza 

królewicza polsk. ded. Łubieńskiemu. Krak. 

Domański. 

— Kamień czeski to jest Jadwiga święta. 
Częstoch. 

Ciechanowski Jacek. Polski Kalendarz 

na r. 1716. Poznań, Akad. 
Conclusiones theologicae. Varsav. Schol. 

Piar. 
Confutatio manifesti a D. Ledóchowski. 
Copia ob. Szembek. 
Cor contritum et humiliatum Davidis. 
Co r on a animorum eloąuentia a Carolo V. 

in Joannę Polono approbata dramate pro- 

posita. 
Corsz Andr. Rituale sacramentorum aucto- 

rit. C. F. Szaniawski. Gedani. 
Crutius G. Monita CaMnistarum privata 

et publica. Cracoviae, Cezary. 
Damirski K. Lutnia kościoła złożona z hy- 
mnów Urbana VIII. Katol. 
Decisio Rotae Rom. coram Casino, Carme- 

litarum Memoriale. Romae, de Comitibus. 

— coram Tanara Pro ord. S. Pauli c. Steph. 
Sztariowski. Romae, de Comit. 

— Duninowa eon. M. Dzierżek nullitas ma- 
trim. Romae, Comit. 

— coram Pallavicino. Pro canon. Cons. S. 
Spiritus c. episc. Cracow Romae, de Com. 

— coram Ansaldo. Pro canon. Lateran. c. Ca- 
non. S. Spiritus. Romae, de Comit. 

— (Facti juris adv. Pitonius. Juris adv. Col- 
loreti secundi Facti.) 

— Toż. Conclu8io. Romae, Cam. apost. 

— Coram de Abdua. Pro conv. S. Dominici 
c. Conv. Premisl. Romae, de Comit. 

-- coram Althann. Decimarum Pozewski c. 
Znamierowski. Romae, Cam. Ap. 

— coram Falconerio. Karwicki c. Dłuźewski. 
Romae, de Comit. 

— coram Phil. Manni. Pro capit. Cracov. c. 
Episc. Luceorien. Joacb. Przebendowski. 
Cracov. de Comit. 

Diarium congressum confoederationis ob. 
Bucholtz. 

Doenhoff Stan. ob Acies. 

Dowgiałło Alex. Niebo sprawiedliwym, 
piekło grzesznikom, ded. Mac. Ancuta. Su- 
praśl. 

Dwór królewica polsk. Kazimierza powinsz. 
Łubieńskiemu. Krak. Domański. 

(Duninowna Anna). Sigńatura jnstitiae. 
Romae. ob. Decisio. 1716. 55 Einzug (Der Moscovitische) in Riga. 

Eleutheria post solutura naturae vinculura. 
Cracov. 

Erndtelius C. H. De flora japoniensi. 
Dresden. 

Ezop w wesołym humorze. Warsz. 

Farini Mar. Vita delia B. Cunegunda. Roma. 
De Martiis. 

Fenelon. Historia Telemaka. Sandomiriae. 

Filipowitz St. J. Kalendarz polski i ruski. 
Krak. Akad. 

Fischer Chri. G. Cogitationes de lapide. 

(Flemming). Libelius supplex Comiti a Fle- 
ming obiatus Ravae 6. J;tnuar. 

— Copia responsi ad cels. pr. Vars. 

— Litterae inter FI. et Primatem. Varsaviae. 

— Ob. Szeinbek. 

(Frań cis ci Xav.) Flores indici, seu docu- 
menta. Brunsberg. 

— Fragmenta epistolarum ob. Kuszowicz. 

G e n g e 1 1 Georg. Eversio atheismi. Brunsberg. 

S. J. 
Gerike Daw. Disputatio anatomica. Regio- 

monti. 
Głosy siedmiu trąb albo kazania. Krak. 
Góra różańca ob. Kraszewski. 
Górzyński Anioł Ignacy X. Niezwyczajny 

prodigalisti Benedykt Św. Teod. Zielona- 

ckiemu konferowany. Krak. Cezary. 
Goszkowski Tiotr Kaz. Fons in aestu Mar- 

tis Simon de Lipnica. Cracov. Cezary. 
Grabią Raf. ob. Baltram. 
Grymecki Hyac. Martius heros contra ho- 

stes ecclesiae virtutibus munitus Thomas 

Aąuinas, dcd. Drozdowskie Crac. Univers. 
Gusoviu8 Mich. Adam. Disputatio de aqua 

sanguinea. Toruń, Nicolai. 
Gzowski Jan. Multiplex corona sive con- 

clusio ad Joan. Fr. Regis inaugurationem. 

Sandom. S. J. 

— Wieloraka korona albo konkluzya przy 
Jana Franc. Regis inauguracyi. Sandom. 

o. J. 

Hocheiselt Dan. Frid. De emptione spei. 
Gedani, Stoli. 

— De personis constit. judicium. Gedani, 
J. Z. Stoli. 

— De apostolorum praerogativa. Gedani, J. 
Z. Stoli. 

— De criminum praescriptione. Gedani, J. Z. 
Stoli. 

(Horain A.) Signum ad placitum Deo in si- 
gnaculo honoris Alex. Horain. Vilnae, Acad. 

Jacob C. De febrę castrensi oder Krank- 
heit. Erfurt. 

(Joannes de Matha). Jupiter frigidus. Leop. 
Trinit. 

(Jan Nepomucen BI.) Forteca rękę. bosk§ 

wystawiona. Krak. 
Jarmundowicz C. Campana virtutibus D. 

Bonawentura. Poznań, Acad. 
Kafemann Christ. Lacrymae ad tumbam 

Frid. Gottl. Engelke de Bildenau. Gedani. 
Kalewski Fr. Stan. Quaestio de natura eoe- 

lorum, Crac, Acad, Karwie ki Chr. (Pro), contra Dłużewski. 
Romae. 

Kery J. Decreta S. S. Aposlolicae. Często- 
chowa. 

Kluziewicz Anast. Bylicki Hier. Campus 
fortunatU3 Szembeciornm prosapiae Joanni 
Szembek. Varsav. 

Kon fe dera cya Generalna W. X. Lit. (dwa 
wydania). Wilno. 

Komeniusz Jan. Janua linguarura reserata. 

Praga. 
Konstytucye sejmu waln.ordynaryj. w Gro- 
dnie. Kalisz, S. J. 
Kozubski Seb. Fab. Auspicata laureati 

ternionis in ecclesia Dei. Cracoviae, Cez. 
Kraszewski J. X. Prolloąuia domestica. 

Crac. Schedel. 
Kraszewski Tom. Góra różańca Sw. Lwów. 

w druk. Brackiej. 
Księga żywota bez censury wydanaMarya. 

ob. Sczaniecki. 
Kul pińsk i J. Navigium sive portorium du- 

plici oceano adoptatum. Sandomir. 

— Porównaj r. 1697. 

Kuszewicz Jan Kazim. X. Fragmenta epi- 
stolarum S. Francisci Xaverii collecta. Ca- 
lissii, S. J. 

— Apophtegmata Sacra S. Francisci Xaw. 
Calis. 

Łapczyński Ant. Chr. Solium Poloniae 
Regum gloriae, dedic. Geor. Ben. Ogiehri 
(Immort. Solii decora). Toruń. 

Lapis absąue lingua vocalis super fundato- 
res Semophitum et Euphemiain Moraviae 
duces. Varsoviae, Pijar. 

La Rochelle (De). Le Czar Demetrius. La 
Haye, Van Doleź. 

(Leduchowski D.) Confutatio Manifesti 
a D. Ledochowski vulgati. 

Leduchowski Stau. List od Marsz, kon- 
federacyi (Suada Ostrowskiego.) 

Libelius precum ąuotidianarum. Vars. Pi- 
jar. 

— supplex D. Feldmareschalci Fleming. Ra- 
vae. 

L i 1 i e n t h a 1. Histor. Beschreibung des Thums 
der Stadt Kónigsberg. 

List szlachcica polskiego do konfidenta o ma- 
nifeście Sulistrowskiego przeciw Lud. Po- 
ciejowi. (Wilno). 

Łubieński Cas. Psalterium secundum Rit. 
Rom. Crac. 

— ob. Dwór. 

Lubomirski Stan. Miro Bulii Tassalini Ad- 

verbiorum moralium seu de virtute libelius. 

Thorunii. 
Lukini J. Quaestio de dispensatione. 
Ł u ż e ń 8 k i Pet. Stan. Quaestio logica de re- 

latione sub. ausp. Seb. Piskorski. Cracov. 
Lysius H. Placida responsio ad Scripturam 

Bern. de Schack Canon. Frauenburgensis. 
Markiewicz Stan. Phostophorium rosis ad- 

ornatum Christ. Szembek. Crac. Univers. 
Ma z ar in i J, Instrukcya polityków. Toruń, 

Laurer, 66 1716. Mercurius Sarmitiae obacz Ossoliński G. 

Michałowski J. P. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Machowski Mac. X. Kazanie na Św. Nor- 
berta. Toruń, Nicolai. 

Muthman Jau. Wierność Bogu czasu po- 
wietrza. Brzeg, Tramp. 

Nadasi Joan. X. Annus coelestis Jesu Regi 
ąuotid. meditationibus. Bruusberg, S. J. 

Narolski J. X. Meta infulati honoris Szep- 
tycki. Leopol. Trinit. 

Neó de la Rochelle J. ob. Rochell. 

Nieprski Al. Żywot B. J. Franciszka Re- 
gis S. J. Krak. Cezary. 

Niewieski Fr. Kalendarz nar. 1717. Lwów, 
S. J. 

Odezwa komissaryatu do posess. dóbr du- 
chownych o wyd. tymfów dla wojska. Za- 
mość. 

Orbis novus ob. Sapieha. 

O s 8 o 1 i ii s k i Jerzy. Orationes apud Summum 
Pontificem. Vilnae. 

— Mercurius Sarmatiae extra fines patriae 
sive Orationes. Yilnae, S. J. 

Palatium Reginae coeli, in conclavia distri- 
bututu. Calissii, S. J. 

Pallavicinus A. N. Sig. Justitiae pro Lud. 
Anna Duninowna contra Mich. Dzierżek. 
Romae, de Comitibus. 

Pater Paul. Kurtze Beschreibung Wunder Er- 
scheinung des Nordlichtes. Danzig. 

Plebana (Do) przepisy ewangeliczne do- 
pełniającego. 

Plucie nski Fr. Hier. Jus ad diadema ho- 
noris legitimum in yirtute J. C. Kosiński, 
C. M. Swiatecki et P. Gawlikowski. Crac. 
Fr. Cezary. 

Pociej Lud. Kons. Manifest 19. Aug. w krzyw- 
dzie swojej osoby. 

— Manifestum 19. Aug. in publica oppreosione 
personae. 

— Uniwersał. 

Pocił lato r Apollinis conus Mathiae Cor- 
vino drammate a juvent. S. J. sub M. Swię 
cki (per Jos. Orszycki?). 

Postquam inter partes paciscentes de ar- 
misticio articuli conclusi. Lublini 4. Julii. 

Princeps (Majus) mensium in Nic. Chr. 
Aug. Erico Radziwiłł praesent. Vilnae, 
S. J. 

P r o m p t u a r i u m medicum empiricum, to jest 
opisanie chorób, z przydatkiem Apteki. 
Krak, Fr. Cezary. 

Psalterium secundum ritum off. Rom. Crac. 

Rarog Hier. Bib li opola. Komitywa życzliwo- 
ści Ign. H. Mathejowi z lzab. Matńejowną. 
Warsz. 

Reg i s (Francisci Jon.) Multiplex Corona. 
Sandomiriae, S. J. 

— Suplika podczas beatyfikacyi. Sandomierz, 
S. J. 

— Żywot Błog. Kraków, Cezary. 

Reise. Beschreibung S. K. M. Carl. XII. 
Stralsund. Renner Johann. De jurę Tcloniorum in Bo- 
russia, sub praes. Phil. R. Schróderi. Re- 
giom. Reusner. 

Rit u ale sacramentorum. Gedani. 

Ritus Baptizandi parvulos. (po niem.) 

R o che He de la. Le Czar Demetrius ob. de 
la Rochelle. 

Rubricella diocesis cracoviensis. 

Saeculum Floridum lilijs Christ. Gozdawa 
sub Joan. Godlewski (theatr). 
| (Sapieha Fr. J.) Noyus poloni lithuaniąue 
orbis Gratianus Joan. Frid. Sapieha. Vars. 
Pijar. 
; Sarnowski Archan. V* irydarzyk nabożeń- 
stwa z ogrodu S. Franciszka. Kali.-/., S. J. 

Schlieff Benj. G. De injuriis. Gedani, J. Z. 
Stoli. 
! — De obligatione. Gedani, J. Z. Stoli. 

— De libertate mutandi testainentum. Gedani, 
J. Z. Stoli. 

— De contractu locationis. Gedani, Stoli. 

— De jurisdictione. Ged. Stoli. 

S c h o 1 1 e n Conr. De filio farailias. Gedani, Stoli. 

— De ofliciio usu fructuarii. Gedani, J. L. Stoli. 

— De emphyteuta. Gedani, J. Z. Stoli. 
Schultz J. P. Disputatio de aqua sangui- 

nea. 
Scisłowski Rud. Sol aąuinaticus seu tra- 

ctatus ex theologia sub ausp. Joan Kristo- 

lewetz. Częstoch. 
Segneri P. X. Spiegel der nicht betriegt. 

Brunsberg, S. J. 
Senium vitae priyatae a quodam de Soc. 

Jesu. Lublin, S. J. 
Sienkiewicz Bern. X. Pharos navigantis 

ecclesiae D. Thomas Aąuinas, ded. Vlad. 

Grzegorzewski. Vars. Piar. 
Signum ad placitum Deo ecclesia Alex. Ho- 

rain. Yilnae, S. J. 
Słowakowicz Joan. Ant. Quaestio de scor- 

buto sub regim. M. Osliński. Crac. Cezary. 
Sł uszka J. Hebdomadana devotio ad S. 

Josephum. Vilnae, S. J. 
Smith T. Opuscula ex itinere. Rotterdam. 
Sol orientis divus Josaphat honori Gabr. 

Morgues in theatro exhib. Vars. S. P. 
Spiegel ob. Segneri. 
Sławiński D. De collatione bonorum. Re- 

giom. 
Stós8el J. Gedachtniiss der Diugen. Bruns- 
• berg, S. J. 
Sulistrowski ob. List. 

— Manifest i remanifest. 

Supplika podczas beatyfikacyi J. Franci- 
szka Regis. Sandomierz, S. J. 

Święto wolności przez Syna Boskiego usta- 
nowione pod figurą Polluxa deklamacyą 
odprawione. Kraków. 

Swirczyński Ant. X. Atrium sapientiae 
seu exposito in Libr. Sapientiae, ded. Cons. 
Mrozowicki. Leopoli, S. J. 

Szczaniecki Stef. X. Księga żywota przy 
niezmazanym poczęciu, bez* cenzury, Marya, 
ded. J. Dzieduszyćkiemu. Krak. Cezary. 

— Pierwsza zapowiedź beatytikacyi Franc. 
Regis. Krak. Cezary. 1716—1717. 57 (Szembek Krz. Ant.) Corona infularum. Po- 
znań, S. J. 

— Thronus reginae florum. Vars. 

— Vox salutationis in domo Joannis sub in- 
gressuin Ant. Chr. Szembek in Varsav. ba- 
silicain. (Posnan.) 

Szembek Stan. Copia listu Prymasa do 
Króla. 

— Copia literarum Primatis ad Flemming. 
Szyinakowski P. Eleutheria post solutum 

vinculam sub imagine Pollucis, ded. Thom. 
et Chr. Gołuchowski. Cracov. 

Tan ner M. Vita B. Joannis Fr. Regis S. 
J. Brunsberg, S. J. 

Tractatus Ravae inter exercitum Saxon. 
et confoeder. Palatinatus, 18. Januar. con- 
clusum. 

Tyszka W. Die Anziehung Christi. Konigsb. 

Uniwersał i plenip. ugody między wojew. 
M. Pols. a wojskami posiłkowemi. 

(Wańkowicz Th.) Dapifer in laudem Th. 
Wańkowicz oratio. Vilnae. S. J. 

Wieruszewski Kazim. Elogia heroica D. 
Stan. Kostka, dedic. Reinh. Gert. Poznań, 
S. J. 

Włoszkiewicz Franc. Mich. Bellona Pal- 
las Jagiellonica candidatis. Crac. Univers. 

(Wolski P.) Honor infulatus in laudem P. 
Wolski. Toruń. 

Vorstellung. (In facto gegrundete) gegen 
Information wegen Stettin. 

(Wysocki). Numina orbi polono propitia 
Hier. Wysocki. Częstochoviae. 

Xawery Franc. S. J. ob. Kuszewicz. 

(Zaleski Joan. a Cygiemberg). Libertas im- 
perfracto virtutis robore. Vars. Piar. 

Zawadzki B. X. Kazania na niedziele. 
Warsz. Pijar. 

Zawadzki Cas. Joan. III. repraesentans Spe- 
culum anomalium in capitibus Imperii Sar- 
matici. Lublini, S. J. 

Zegladowski Jos. Stephanoma philosophi- 
cum candidatis. Crac. Cezary. 

(Zieliński Jos) Triregnum rosarum in pur- 
pura sanguinis, virtutis pontif. Christ. Szem- 
bek sub episc. suum ascensum a Coli. Var- 
sav. S. J. 

Ziętkiewicz Mat. Qiiaestio phys. de forma 
substantiali ex Aristot. sub auspiciis Mart. 
Ośliński. Crac. Univ. 

1717. 

Ac tum w Grodnie na trybunale skarbowym. 
Argumentum Achileum mentis ad iormam 

draraaticam in Univ. Viln. S. J. 
Arndt Joh. Eilfertige Nachricht von dem 

fliegenden feurigen Drachen welcher iiber 

Thom gesehen worden. Thom, Nicolai. 
— Binae lectiones oder zwo Studenten-Pre- 

digten. Thorn, Joh. Nicolai. 
Arnold Christ. Send Schreiben von dem Zu- 

stande der Dissidenten in Pohlen. 
Atlas christianis orbis Joannis Franc. Regis. 

Leopoli, S. J. August II. Descriptio de inventione S. Crn- 
cis. 

— Manifest (german.) Dresden 23. Octob. 

Barszcz Jerzy S. J. Kazanie o błog. Joza- 
facie arcybiskupie połockim, wydane przez 
Jozetata Zyberka. Wilno, Akad. 

Bazyliusz Wielki. S w. Cedr mistyczny, (tł. 
Dem. Zankiewicz.) Supraśl, Bazyl. 

— Ustawy wkrótce zebrane. Supraśl. 

Bel lar i a super Vitoldi a juvent. Pinscensi 
S. J. exhibita. (per St. Chrzanowski?). 

Bielicki Stan. X. Święta kaznodziejskie to 
jest kazania doroczne na urocz. Świętych, 
ded. Jah. Gałczyńskiemu. Kalisz, S. J. 

Breynius Jan Fil. Disputatio de Alcyonio 
mira epistoła. Danzig. 

Brzeżański St. X. Owczarnia w dzikim po- 
lu, ded. Wiktoryi Potockiej. Lwów, S. J. 

Brzostowski Konst. Kaz. Decreta, san- 
ctiones et acra synodi Vilnensis. Vilnae, 
S. J. 

Cezary X. Józef, Uniwersał nominacyi N. 
Imię Marya. Częstochowa. 

Chełstowski Dionizy. Majestas sacrae Cla- 
romontanae imaginis, dedic. Cas. Łubień- 
ski. Częstoch. Jasnogór. 

— Splendor korony N. M. P. Częstochowa. 
C h r o ś c i ń s k i St. Woj. Clypeu3 serenis. Joan. 

HI. Jacobo Ludovico praesentatus. Brigae, 

Trampius. 
Cincio. Manutentionis pro Nicol. Romizow- 

ski responsiones. Romae, Monaldi. 
Claudius P. Thesaurus franciscanae pau- 

pertatis. Vars. Pijar. 
C 1 u v e r i u s P. Introductionis in univ. geo- 

graphiam. Patavii. 
Clypeus seren. Joannis HI. ob. Chrościń- 

ski. 
Columna Phil. Congr. sign. justiciae pro 

Andrea Korsz. 
Constitutiones, quae finitis Tarnogroden- 

si provincialibus confirmatae sunt. Leipzig. 
Convention zwischen J. Czaar Maj. und 

der Stadt Danzig. 
Corona coronarum orbis virgo Maria co- 

ronata Clari Montis. Varsav. Pijar. 

— honoris Ul. Rupniewski. Leopoli. Trynit. 

(Częstochowa). Splendor korony z dwu- 
nastu gwiazd w obrazie N. M. P. Często- 
chowskiej odkryty. 

Dalcke P. Brevis demonstratio cum quod 

ąuaestionum detur pluralitas mundorum ed. 

Wittemberg. 
Damascen ob. Kaliński. 
(Dantzig). Erlasse vom Biirgermeister der 

Stadt Dantzig. 
Dawid. Psałterz (Rybińskiego). Toruń. 
De ci sio R. Rom. Pro Lud. Siemieradzki 

c. J. Jordanum. Romae, de Comit. 

— coram Rovavlt de Gamaches. Pro episc. 
Crac. contra Hospitale S. Spiritus in Saxia. 
Romae, de Comit. 

— Toż. eadem causa pro Sinibaldo ab Curia 
contra Episc. Crac. Romae, de Comit. 

8 58 1717. — coram Cerro. Super regularitate villae 
Tyniec. Romae, Cam. Apost. 

— coram de Abb«tibus. Pro curia episc. Cra- 
cov. et Alex. Jaroszyński rat. poenitentia- 
riae. Romae, de Comit. 

— Toż. ead. caus. pro Jaroszyński c. Mart. 
Grndniewicz. Romae, de Comit. 

— Toż. Rotae Romanae coram PalIavicino pro 
Lud. Anna Duninowna contra Mich. Dzie- 
rzek. Romae. 

De er eta, sanctiones et universa acta Synodi 
dioec. ab Const. Cas. Brzostowski. Vilnae, 
S. J. 

Deklaracya o szkody województwom po- 
czynione. Radom. 

— prześwietnego trybun, radomsk. 

— komissarza W. X. Litewskiego. 
Denhoff Mik. Pokój w koronie polskiej. 

Kazanie ded. Kowalskiemu. Krak. 

Descriptio synoptica publicum plausum. 
die. Stan. Casimiritani exprimens. 

Devotiones selectae ad providentiam. Po- 
znań, S. J. 

Diligentia (Literis impensa) ad honores 
in Sinensis Reguli filio. 

Domaniewski Franc. Colossus ignibus re- 
fulgens D. Bonaventura. Cracov. 

Drews J. X. Fuga peccatorum 100 ration. 
exemplis. Brnnsberg, S. J. 

Drużbicki Gasp. Liturgicae observationes. 

— Paradoxa verbi iocarnati. Vratisl. Muller. 
Dyspozycya reparticiey lokacyey zimo- 

wey jako z hyberny. (podp. Ledochowski 
podkom.) Warsz. . 
Dziewulski Marc. X. Owoc cnoty dobrych 
rodziców N. M. P. ded. Alexandrze .Poto- 
ckiej. Krak. Franc. Cezary. 

— Pokój trojsiko rozumiany, kazanie Jak. 
Wład. Morstynowi. Krak. Cezary. 

— Tytuł za godnością Xiaże Michał Sw. ded. 
Mich. Stef. Jordanowi. Kraków, Cezary. 

Edict (Raths-) der Stadt Danzig. Danzig. 

— der Danziger Rathe w. Zigeiner. 

Fil i po wit z Stan. Jan. Kalendarz na r. 1718. 
Kraków. Akad. 

Flemming. Objaśnienie relacyi o komen- 
dzie. 

— Relacya prawdziwa. 

Flos purpurarum rosa ob. Tarnowski. 
Francolius Balt. X. Tirocinium theologi- 

cum, quo traditur notitia. Vilnae. 
Freher M. Rerum Germanicarum scriptores 

Argentorati. 
Friedens Tractat zwischen confoed. Stiin- 

den Kon. Polen und Chur. Sachs. Truppen. 

Leipzig. Anna Mar. Hessin. 

FrydrychowiczD. Koronacya Częstochow- 
ska. Częstochowa. 

Gedanken (Unvergreifliche) liber den neuen 
Frieden in Pohlen. Halle, Felix du Serre. 

Gengell Georg. Admiranda Zwinglii et Cal- 
vini, dedic. Sigism. Rybiński Palat. Pragae. 
Univ. 

Gradu s ad atheismnm ded Thom. Czapski. 
Brunsberg, S. J, Giżycki Grzeg. X. Żal serdeczny albo ser- 
ce Bonaw. Krasińskiego. Warsz. Pijar. 

Głuski X. Mik. Splendor księżyca w nowiu 
Ursz. z Tarnowskich Wierzbowskiej. San- 
domierz, S. J. 

Gorczyński J. Kazania na święta. Częst. 

Gorkowski Jakób Sym. Hyperion ab an- 
gulo D. Joan. Cantius, dedic. Andr. Gor- 
kowski. Poznań, S. J. 

Górzyński Anioł Ign. X. Nowy głos chwały 
SS. Boskich to jest kazania, ded. Krzysz. 
Szembekowi. Częstoch. Jasnogóra. 

Gostumiowski J. Cracauer Schreib-Kalen- 
der. Wien. 

Gradus ad atheismum ob. Gengell. 

Grammaticae methodus facilis. Cracoviae. 

Giinther Sam. Der Treu verdiente Priester 
Josua ais des Zachariae Herrmanns Exe- 
ąuien beehrt worden. Lissa, Mich. Lor. 
Presser. 

Hermelinus O. De origine Livonorum. 
Lipsiae, Gross. 

H o r o 1 1 Stan. Kazania niektóre panegyriczne 
ded. Kazim. i Teresie z Zawadzkich Ole- 
wińskim. Kalisz, S. J. 

Huhn J. Chr. Dissertatio ex historia patria 
de statua IV fratruum , submittit J. J. 
Rhode. Regiomonti, Reusner. 

Jacobi Joh. Chr. Ein Knecht bey Gedacht- 
ni8S Zach. Herrmanns. Lissa, Presser. 

Jaenichius Pet. Memoria decennalis sui re- 
giminis. Thorunii. 

— Stricturae ad libellum catecheticum. Thor. 
Nicolai. 

— Kurtzer Unterricht. Toruń, Nicolai. 
Joan ni Alberto. Dapes honorum. Supraśl, 

Bazylianie. 
Ignacy S. Ratio implorandi opem. Varsav. 

S J. 
Inauguratio B, Joannis Francisci Regis 

in basilica Cracov. dedic. Preclao Siemoń- 

ski. Crac. J. Domański. 
Instructiones tyronibus. Calis. S. J. 
Instrumentum pacia inter Status confoe- 

deratos R. Polon. Leipzig. 
Intimation des Raths Danzig. Danzig. 

Stoli. 
J o n t e k e Jac. Stricturarum specimen I. Tho- 

run. J. Nicolai. 
Joszczyński. Conclusiones theologicae. 

Crac. Cezary. 
(J o s a f a t Bł.) Kazanie o Błogosł. arcyb. po- 

łoc. męczenniku. Wilno. 
Kalendarz polski i ruski przez M. Zamoj. 

akad. astronla. Kraków, F. Cezary. 

— Swi§t rocznych. Toruń, Nicolai. 
Kaliński Jan Damascen. Viennis Turcarum 

obsidione, Joan. III. conseer. Vars. Pijar. 

Kałowski Marcin. Królowa kwiatów lilia 
przy obłóczynach Weron. i Eust. Dzierża- 
nowskiej, dedyk. Janowi i Ter. z Kona- 
rzewskich Działyńskim. Poznań, S J. 

(Kazimierz Sw.) Fenix ogniem miłości spa- 
lony. Sandom. S. J. 

— Wiersz. B. w. m. dr, 1717. 59 Ketzen Jan. Kalendarz polski i ruski. Su- 
praśl. Bazyl. 

Kiciński Melcb. Jos. Kalendarz na r. 1718. 
Kraków, Akad. 

Kiernicki A. Monarchini Polska Marya 
Częstoch. Częstochowa, dr. 00. Paulinów. 

Klepperbein J. G. De oeconomia sensuum. 
Witebergae. 

Kluziewicz X. Anast. Moc nierozerwana 
więzów w pasku Maryi, ded. Hel. Rybiń- 
skiej. Krak. 

Komeniusz J. A. Januae linguarum vesti- 
bulum. Leipzig, Martins. 

Konstytucy e sejmu pacificationis Warsz. 
(dwie edycye). Warsz. Pijar. 

— na zakończenie konfed. Tarnogrodzkiej 
i innych konfederacyi prowincyonalnych 
sub authorit. sejmu pacificationis. Lublin, 
S. J. 

— Toż. (dwie edycye). Warsz. Pijar. 
Kordecki August. Nova gigantomacbia con- 
tra sacram imaginem. Częstochoviae. 

Kościół nacyi polskiej pod tyt. Sw. Stani- 
sława (w Rzymie). 

Kostowski Jerzy. Grzeg. Kalendarz polski 
i ruski. Krak. Akad. 

Krzyżowski Józ. Jan. Fructus philosophi- 
cus candidatis. Crac. Acad. 

Kubalewitz Cas. Conclusiones theologicae 
de beatitudine. Crac. Cezary. 

Kul piński Józ. Zachaeus redivivus hono- 
ris Fabricii Paulucii. 

Kuszewicz V. Plausus magni nominis. 

Lapczyński A. Chr. Lechiadum diarium. 
Thorunii. 

Leo signum ob. Sosnowski. 

Łaski Jan. Catechismus of Kinderleere. 
Emden, H. Senden. 

Lipnyzacus Notianus. Diarium Lechiadum 
seu dies gestorum Poloniae. 

L e 1 i w a ob. Wierzbowska. 

Lokacya zimowa wojska J. K. M. ob. Dys- 
pozycya. 

Łorzewski Anioł. Portret K. Krasickiego. 
Zamość, Akad. 

Ł Osiewicz Chr. Plinius Palaemonicus Ma- 
gnus sub auspic. Cas. Ogiński. Vars. S. J. 

(Łubieński K.) Caput princeps Casimiri 
Łubieński Athenaei Sandomiriensis a Coli. 
S. J. 

(Lublin). Ordinatio trib. Lublinensis 17. 
April. 

Lubomirski Stan. Psalterium sive modus 
orandi ex libro: De remediis animi extra- 
ctus. Crac. Cezary. 

— De remediis animi humani. Crac. Cezary. 
Lureński Val. Joan. Pax secura post cer- 

tamen candidatis. Crac. Cezary. 
Maimburg Lud. X. Historya o herezyi 

obrazobójców tłum. Woje. And. Ustrzycki. 

Krak. Cezary. 
Malczewski Franc. X. Dług wieczysty za 

ewikeya. Boga Jadw. Gurowskiej. Poznań, 

o. J. 

Mann i Jan Chr. Prawdy wieczne. Warszawa. 
Sch. Pijar. (Marya). Corona coronarum orbis. Vars. 

— Splendor ob. Częstochowa. 
Markiewicz Stan. Inauguratio sceptris re- 

ctoral. Gabrieli Profecki. Crac. 
Mercatura spiritualls ex libellis. Częstoch. 
Metamorphosis monarchiae ac libertatis 

romanae, in applausum Gab. Bielecki. 

Lwów, Trynit. 
Miaskowski Adrian. Meditationes. 
Michałowski Ign. P. Kalendarz. Kraków, 

Akad. 
Moenia Spartana olim in caverna, ajuvent. 

poetica. Vars. S. J. 
Morawski Jan X. Duchowna theologia, 

albo kościół Ducha Sw. 
Morzkowski J. Swiatownik przymuszony 

do retyrady. Krak. Cezary. 
Miillenheim Joh. Ernest. Neu erorterte 

polnische Grammatica. Brieg. Tramp. 
Narrative (Askort) of the life ofJ. Patkul. 

London. 
Navarchus Ecclesiae Dei Thom. Aąuinas. 
N e e de la Rochelle J. Czar Demetrius. Paris. 
Niewieski Fr. Kalendarz z kluczem pro- 
gnostyk. 
No wyj Zawiet. Czernichów. 
Nikodemski Joan. Jos. Cervns post stadia 

virtutis, Valent. Mat. de Sternberg Arcem- 

berski. Poznań, S. J. 
Officia propria Patron, r. Sueciae ad inst. 

Sigism. IH. Coloniae, Balt. Egmond. 
Officium S. Ignatii. Vilnae, S. J. 
Ogłoś sprzyjających sobie życzliwie Ry- 

charda Frazera z Kat. Jadw. Szynklerową. 

Kraków. 
Okoniowski J. W. Ternio gratiarum ean- 

didat. Alex. Jaroszyński, ded. Joan. Skar- 
bek. Crac. Cezary. 
Orbis Europaeus ob. Przebendowski. 
Orda A. Leo signum ob. Sosnowski. 
Paduanus A. Thesaurus franciscanae pau- 

pertatis D. Bonaventura in manus Polon. 

provinciae depos. 
Pallavicinus A. N. Signat. justitiae ma- 

trimonii pro Anna Duninowna. Facti. Ro- 

mae, de Comitibus. 

— Toż. Summarium. 

Pamiątka szczęśliwej śmierci niektórych 

zakonników. Wilno, S. J. 
Panisius Stan. W. Ascensus ad gloriae 

collegium Dan. Gomołczyński. Crac. Cezary. 
Pastorius J. Institutiones aulicae. Jenae. 
Pater P. Kalendarz. Gdańsk, Patera. 
Pauli G. A. De calice eucharistico. Regiom. 
Pawłowski Dan. X. Locutio Dei ad cor. 

religiosi. Dilingae, Bencart. 

— Toż. Vratislaviae. S. J. 

— Vita ex morte consueto collecta. Pragae, 
Wólkhort. 

Piechowski Mich. De doctrina Christiana. 
Zamość, Univers. 

— Cornucopiae infulae Chełmensis sub tem- 
pus synodi quam Chr. Szembek celebravit. 
Zamość. 

Pieśni niektóre duchowne. Wrocław, Jankę. 60 1717. Piotrkowczyk Al. Uczta zbawienna albo 
sposób do spowiedzi. Krak. Akad. 

Plinius ob. Łosiewski. 

Pluciński Franc. Hier. Leo virtutis inter 
astra relatus Mart. Węgrzynowicz, ded. 
Domin. Lochman. Cracov. Cezary. 

— Medela ad perennem vitam M. Bas. Sa- 
wicki. Cracov. Cezary. 

— Powinność od syna matce albo kazanie 
przy konsekr. Jana Kons. Morzkowskiego, 
dedyk Kaz. Łubieńskiemu. Krak. Cezary. 

Pogrzeb ob. Wierzbowska. 
(Potocki Józ.)Fastigium coronarum. 

— Oceanus gloriae Potocciorum Josepho Po- 
tocki. Vars. Pijar. 

Powinności życia ob. Rostkowski. 
Praetorius Efr. Gotfliche Sendung bei In- 

troduction Joh. Rechenbergs. Thorn, Joh. 

Nicolai. 
Prokopowicz Teof. Słowo pochwalnoje o 

batalii połtawskiej. Petersburg. 
Proprietatibus (De) jurisnaturalis. Toruń. 
Pruski Mich. Quaestio logica de unitate. 

Crac. Domański. 
(Przebędowski Joach.) Orbis europaeus in 

unum domum contractus. Lublin, S. J. 

— Corona Przebendowsciorum in maximis ma- 
joribus. Varsav. 

— Aurenm prosapiae coronarium regum po- 
mum Przebendowsciorum. Vilnae, S. J. 

Radomicki Jozef A. H. Aąuila in laurea 
nidificans Joannes Cantius. Crac. Cezary. 

Raisonnement was fiir Ursachen. Petrus I. 

Razsużdienie kakie zakonnyje pricziny. 
Petersburg. 

Rechenberg Joh. Angelus in medió coeli 
oder Lutherus. Thorn, J. Nicolai. 

— Das Bild eines Predigers. Thorn. J. Nicol. 
(Regis Franc. J.) Arcus triumphalis J. F. 

Regis, dedic. Vinc. Kuczyński. Supraśl. 

— Atlas christianissimi orbis Joannes Regis. 
Leopoli, Trinit. 

— Inauguratio J. Fr. Regis ad coronam sive 
virtutes. Cracov. J. Domański. 

Relacya dyskretna żałos. sprawy Zyg. Un- 
ruga starościca. 

Relatio coronationis thaumaturgae Claro- 
mont. Częstoch. 

— de solennissimo actu coronationis Imagi- 
nis in Claro Monte. (Zarazem : Sermo Christ. 
Szembek.) 

Repartycya woyska koronnego. (Przytem: 
Lokacya zimowa wojska.) 

Respons na manifest X. Prymasa. 

Rewolucya monarchii rzym. Serwiusza 
teatralnym aktem, ob. Metamorphosis. 

Rh o de J. J. Dissertatio ex historia. Regiom. 

Rodriguez Alf. X. O postępowaniu w do- 
skonałości. Wilno. 

Rohaczewski Piotr Ant. Apollo divinior 
D. Philippus Nerius. Poznań, S. J. 

— Dies solis justitiae D. Thomas Aq. ded. 
Ad. Pawłowski. Posn. S. J. 

— Domina orbis ars D. Martini sub protect. 
Chr. Szembek. Posn. Acad. (Rosner). Viro fragr. ąuondam famae To- 
biae Rósnero. 

Rostkowski A- Powinności życia domo- 
wego, z francuzkiego. Warszawa, Hier. 
Rarog. 

Rozmarynowski A. J. Prezent z dwuna- 
stu kamieni przy koronacyi M. Boskiej, ob. 
Nowakowski A. r. 1718. Częstoch. 

Rubricella dioeeesis Cracoviensis. 

(Rupniewski Stef. X.) Corona honoris ill. 
Leopoli. 

— Instructio pastoralis. Leopoli, S. J. 
Ruttich Mich. Bogusł. X. Skuteczna chrze- 

ścian pociecha w życiu na pogrzebie Ad. 
Maciewskiego. Toruń, Jan Nicolai. 

Rybiński M. X. Psałterz Dawida. Toruń. 

Rzezawski Fr. Theatrum życia Chrystuso- 
wego. Oliwa. 

Sapecki Cypr. X. Sekretarz przenajśw. 
Trójcy św. Augustyn, ded. Stan. Stępkow- 
skiemu. Krak. Fr. Cezar} 7 . 

— Oratio gratiarum actoria in laudem merito- 
rorum, lectore Valent. Kuczewic. 

Sapieha Jan. Mowa dziękując za kasztela- 
nią trocką. B. w. m. 

— Fundatio infulatae praepositurae Codnensis 
ab Al. Wychowski approb. Zamość, Univ. 

Sartorius Jan. Marianischer Atlas. Praga, 
Beringerin. 

— Oratio saecularis a reformatione Lutheri 
saeculum ordiente. Gedani, Stoli. 

— De G. Arnoldo consilium. Gedani. 
Schafirow Petr. Raisonnement was fiir 

Ursachen Petrus I. gehabt, den Carol. XII. 

zu fangen. 
Schultz G. P. Disputatio de ritu Thoru- 

nensi. Thoruń. 
Scisławski Remig. Homagium Impera- 

trici Polon. Reginae Częstoch. dedic. Chr. 

Szembek. Częstoch. 
Segnerus Paul. X. Speculum non fallax, 

de cognitione sui ipsius. Vars. Piar. 
Seydel. Obseryationes practicae de juribus 

Vratislav. 
Sendschreibenv. d. Dissidenten. Freistadt. 
Siar kie w i cz Ant. X. Tryumf święta ka- 
zaniem przy ingressyi Zof. Cetnerówny. 

Lwów, Trynit. 
Soarius Cypr. X. Tabulae rhetoricae. Leo- 
poli, S. J. 
Sołdan N. X. Nowa koronacya w obrazie 

Częstoch. ob. Nowakowski Kaz. 
Sosnowski Ant. X. Leo signum coeleste 

in firmamento cum licentia Ant. Orda, ded. 

Joan. Cas. Biegański. Vilnae, S. J. 
Spada M. F. Signatura justitiae pro Jos. 

Zawadzki. 

— Pro Jos. Zawadzki Summarium. Romae, 
de Comitibus. 

Splendor korony N. M. P. przy koronacyi. 

Częstoch. 
Sposób (Seraficki) wychwalenia Trójcy św. 

Krak. Cezary. 
Sprawa o wieczność od szkol, młodzi S.J. 

Colleg. lwows. indukowana (teatr.) 1717-1718. 61 Staniewski Stef. od S. Woje. X. Corona 
saeculi, paneg. Geor. Franc. de Gaschin. 
Vars. Pijar. 

— Korona wiekująca nieśmiert. cnoty 00. 
Reformatom, ded. P. A. Tarłowi. Warsz. 

(Stanisław S.) Kościół ob. Supplika. 
Stefan od S. Woje. ob. Staniewski. 
Sulirairski. Mowa na kommissyi radoms. 
Suuimaryusz hybern w Wtwach W. X. 

Litew. 
Supplika do dobrodziejów o wspomożenie 

kościoła S. Stanisława w Rzymie. Rzym. 
Swirczyński Ant. Droga do zbawienia 

przez rozporz. życia, ded. Ter. Potockiej. 

Lwów, S. J. 
Synodus dioecesana Chełmensis, ab J. Chr. 

Szembek. Zamość, Univ. 
Szembek K. J. A. Sermo tradendo coronas. 

Czestoch. 

— Tóż. Rełatio. 

— ob Synodus Chełm. 

S z e p t y c k i M. Ustaw czynnaho ispra wlenia. 

Sztychowe ki Woje. Złote żniwo na pia- 
skach Maryey placu przez młodz. tarnow- 
ską wystawione. 

Tariffae variae seu resolutiones monetae. 
Poznań, S. J. 

(Tarnowski). Flos purpurarum rosa efflo- 
resceus Alex. Tarnowski in theatrales urn- 
bras. 

Thesaurus divini cordis Jesu. Vars. Pijar. 

(Th om.) Kern der gewóhnlichen Kirch-Ge- 
bete. 

— De proprietatibus. 

Tractatus pacis foederatus a rege Aracano 
in scenam a Palaestr. Acad. Viln. S. J. 

Triumphus Galliarum orbis Joan. Fr. Re- 
gis a juvent. Calisiens. S. J. exhibitus. 

Unrug. Relacya dyskretna sprawy Unruga. 

— Casus inauditus Unrugianus. 
Unterricht in der Religion. Kónigsberg. 
Ustrzycki A. Historya o herezyi. Krak. 

Cezary. 

Waleszyński Mart. Joan. Navarehus ec- 
cle&iae Dei gubernans D. Thomas Aq. Po- 
znań, Acad. 

Vanel. Histoire des troubles de Hongrie. 

Verordnung (Raths der St. Elbing) wie 
es auf dem Lande gehalten werden. Elbing, 
Sam. Preussen. 

Węgrzynowicz Ant. X. Syllabus Marianus 
in titulos B. V. Mariae. Leopoli, Trynit. 

Versch Dan. Got. Dissert. juris ecclesiastici 
Ged. J. Z. Stoli, 

Wieczerza Pańska albo nabożeństwo. San- 
domierz, S. J. 

Wiele wiek i S. Conciones aliąuae. B. w. m. 

Wieruszewski Kaz. X. Triumphus chari- 
tatis a Joan. Franc. Regis. Poznań, S. J. 

(Wierzbowska Ursz. z Tarnowskich). Le- 
liwa JW. Tarnowskich domu po fatalnym 
Zodyaku zachodzie. Kalisz, S. J. 

— Pogrzeb trzydniowy JWP. Wierzbowskiej. 

— Umbry wielkich żalów przy śmiert. za- 
ćmieniu Wierzbowskiej, dedyk. Stan. Wierz- 
bowskiemu. Kalisz. S. J. Wilhelm H. C. De mensuris Regni Borus- 

siae. Regiom. Stelter. 
Virgilii Publ. AeneidoslibriXII. Crac.Univ. 

— Opera Bucolica et Georgica. Crac. Univ. 
Witt Joh. Secrete Resolutien van de Staaten 

van Holland. La Hagę. 
Zankiewicz Demet. X. Cedr mistyczny S. 
Bazyliusz W. ded. Leon. Kiszce. Supraśl, 
Bazyl. 

— Wódz malutkich to jest nauka chrześciań- 
ska nie dla matutkich w lata, ded. Mich. 
Radziwiłłowi. Wilno. 

Żarty abo facecye. Toruń, Lamer. 
Zawisza Joan. Scutum Martis Joannis III. 

inter. plausus. Vars. S. J. 
Żebrowski Joan. Alex. Decreta, sanctiones 

Synodi dioecesanae ab Cons. Brzostowski. 

Yilnae, S. J. 
Zmiącki Andr. Vota ligati Apollinis ad 

aram nominis Joan. Szembek et Evae de 

Leszczyniis. Varsav. Pijar. 
Zorzewski Anioł X. Portret Karola Kra- 
sickiego przy exekwijach. Zamość, Akad. 
Żyznowski Adr. Jeleń deHertzberge przez 

fortunne szachownicy pola w Wal. Mac. 

Arcemberskim , ded. Janowi Arcembers. 

Poznań, S. J. 

ma 

Abelly Lud. Żyje Imię Jezus, Pochodnia ży- 
wota św. Franc. Salezego, dedyk. Stan. 
Szembekowi. Krak. Cezary. 

Affekty nabożne do Bogarod. P. Maryi (przez 
L. G. Soc. J.) Lwów, S. J. 

Alexiewicz P. Manifest w Moskwie 3. Febr. 

Ancajanus Congregation. Signatura Justi- 
tiae Josepho Zawadzki. Romae, Cam. Ap. 

— Toż. 

Ancuta J. K. Libellus supplex Augusto II. 

Ara ob. Madejski. 

Arakiełowicz Jakób X. Trzy kopie her- 
bowne na pogrzebie Marc. Leop. Zamoj- 
skiego, dedykow. Konst. z Podbereskich 
Zamojskiej. (Zamość). 

Archidyakona (Leodyjskiego) Post stary 
polski od S. Woje. zaczęty. Sandom. S. J. 

Areopagus diis terrestribus in Venceslao 
imper. drammate exhibitus. 

Arnd Jan. Schediasmata de auroris boreali- 
bus, quae annis proximis apparuerunt. Thor. 
Nicolai. 

August II. Antwort auf das Schreiben des 
Kónigs v. Preussen. 

— Libellus supplex, ob Ancuta. 

— Respons J. K. M. na instrukcyą, Jana Sa- 
piehy. 

Assertiones canonisticae in Coli. Carnco- 
viano. Calissii, S. J. 

B a z y 1 e w i c z S. J. Portus meritorum et glo- 
riae Lndovici Ogiński. Vilnae, S. J. 

Bernardus a S. Antonio ob. Sienkiewicz. 

Bibliotheca historico-philologico- theologi- 
ca. T. III. IV. VI. i VIII. (Epist. Joan. a 
Lasco. Libellus Aug. II. Observ. Jac. El- 
sner). Bremae. 62 1718 Bibliothek (Polnische) welche von Biichern 

Nachricht giebt Vol. I.— III. Tannenberg, 

1718-9. 
Bi rek en Sigm. Helden-Saal kón. Polnischer 

Chur und fiirstlieh Sachsischer. Nurnberg. 
Brama herbowna miasta Krakowa Maryi 

otworzona. 
Brzeski Ant. Applausus pro laurea docto- 

rali sub auspiciis Stan. Chomentowski per 

Franc. Seb. Zinnersberg donatus. Patavii. 
Brzostowski Const. Cas. Fons gratiarum 

a Clemente XI. ornatus. Vilnae, S. J. 

— ob. Butrymowicz. 

Buc han Jan Fryd. Hecatombe epigramma- 

tum super hymnos B. V. Mariae. Warsz. 
Buchowski Benignus. Ortus miraculosus, 

8ive imago Mariae Tucboviensis, ded. Al. 

Szembek. Crac. F. Cezary. 
Butrymowicz Simon. Regina regni Polo- 

niae et M. D. Lit. cum Jesu in icone ad pa- 

lat. Trocensis Basilicam per Const. Cas. 

Brzostowski coronata. Vilnae, Soc. Jes. 
Caesar ex utroąue marte in theatr. solio, a 

juvent. academica (per J. Naslnicz?). 
Canisius Pet. Catechismus. Calissii. 
Car pis (De) Aegidius. Decas decadum the- 

sium Joannis Duns Scoti. Parmae, Rosset. 
Catalogus personarum provinciae Poloniae. 

S. J. 

— Polonorum, seu regni Polon, status de- 
scriptio. 

Capi toli urn Polonorum seu Reg. Pol. sta- 
tus descriptio. 
Cauchon de Maupas. Żywot ś. Franc. Sale- 

zyusza. Krak. 
Cavea incauto bacchanali lusui Henr. Legni- 

censem theatr. a Juv. Varsav. S. Jesu. 

(per J. Szostakowski ?). 
Chełstowski Dan. Dystrybuta wakansów 

albo kazanie na koronacya. M. Boskiej. 

Częstochowa. 
Cholc^wski T. X. Kazanie przy introduk- 

cyi St. Piątkowskiego miane. Warsz. Pijar. 

— Przybytek fundacyi nowej od Jana Fry- 
deryka Sapiehy wyabrysowany. Warszawa, 
Pijar. 

Ciechanowski W. J. Polski kalendarz. 
Toruń, J. Nicolai. 

C o 1 u m n a Phil. Congregat. justitiae pro Te- 
odoro Machczyński contra Ign. Karnkow- 
kowski. Romae, de Comitibus. 

Cor imperii Romani Trajanus Pol. Ant. Ste- 
cki in scenam deductus. Leopoli, Trynit. 

Cretius Jan G. Worte zu seiner Zeit. Brieg. 

Cyrani Franc. X. Rzetelna relacya śmierci 
jego. Kraków. 

Czechowic Jak. Ant. Klucz do niebieskich 
pokojów to jest szczera spowiedź. Thoruń, 
Nikolai. 

(Częstochowa). Korona (nowa) chwały N. 
M. P. Częstoch. Jasnogóra. 

— ob. Pokorski, Doliński. 

D a n i e 1 od S. Stan. Pożegnanie ob. Szamowski. 

Dat ar (de) Henryk. Życie ś. Franciszka Sa- 
Jez. ded. Staniał. Szembekowi. Krak. Decisio Rotae Rom. coram Columna, pro 
Th. Machczyński c. Ign. Karnkowski cu- 
stod. catedr. Plocen. Romae, de Comit. 

— Immunitas ecclesiae R. Pol. Romae, Zing- 
hi et Monaldi 

— coram Phil. Columna, pro poenitentiar. 
Eccl. B. Mariae c. Alex. Jarosziński. Ko- 
mae, Zinghi et Monaldi. 

— Toż. Pro Jarosziński c. Mar. Grudniewicz. 
Romae, Zinghi. 

Deere tum Tribunalis Petricow Summus Pon- 

tifex romanus 
Deklaracya tryb. koron, radomskiego. 
Delineatio (Succinta) ob. Duncker. 

— jurium civitati regiae Marienburgensi re- 
spectu pontis Nogato fluvio irapositi. 

Di ario di progressi di guerra Ungheria. Fi- 

renze. 
Dissidentes ob. Jura. Jabłoński. 

— Libelhia supplex ob. Ancuta. 
Doliński Paw. X. Korona na głowie N. M. 

Panny. Częstoch. dr. Janwgarta. 

Drużbicki' K. Paradoxa verbi incarnati. 
Wratisl. Muller. 

Dutkiewitz Jos. Conclusio prima philos. 
honoris per Stan. Venc. Panisium, ded. N. 
Łukowski. Crac. Cezary. 

Duncker Dietr. Delineatio juris certi qua 
Regia Majest. Prussiae teloniorum per Ma- 
jorem Poloniam abrogationem postulat. 

Dziewulski Marc. X. Rekreacya przy Pią- 
tku bez smutku serca Jezus., dedyk. Anas. 
Jordanowej. Kraków, Cezary. 

— Urodzay na Piasku N. Maryi prezencyę. zda- 
rzony, ded. -Helenie z Potoka Rybińskiej. 
Krak. Cezary. 

Edict der Danziger Rathe w. Schrift. 

Epistoła pastoralis archiepisc. Mechlinensis 
jussu Chr. Szembek mandata. Vars. Scb. 
Pijar. 

(Faustus M. D. F.). Funeralia M. G. F. 
Fausti. 

Federowicz Mat. Stan. Eridanus sapien- 
tiae D. Thomas Aąuinas. Crac. Acad. 

Felix S. ob. Godziny. 

Ferronius J. Congr. Signat Just. pro A. 
Korsz contra Priorem Praedicatorum. Ro- 
mae, Monaldi. 

— Toż. Summarium. Romae, Zinghi et Mon. 
Filipowicz St. Jan. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

FI os laurearum in Szembek. Torunii, S. J. 

Fons gratiarum inter Palaemonio Trocenses 
fontes, Const. Casim. Brzostowski. Vilnae, 
S. J. 

Foscaro. Pro R. D. Andrea Korsz Memo- 
riale pro concordatione. Romae, de Comit. 

Franciszek S. ob. Abelly. 

Frankowie X. Marc. Ign. Wizerunek do- 
skonałości w Błog. Kunegundzie osobliwie 
z pism Stanisława Franciszkana i Jana Dłu- 
gosza, ded. Kaz. Łubieńskiemu. Krak. Fr. 
Cezary. 

Fredro S. Dr. Theses ex philosophia. Leo- 
poli, S. J, 1718. 63 Fiidericus Wilh. Litterae ad Połoninę re- 
gein iuteritum Poloniae reipub!. moliri. 8. 
Nov. Berolini, Christ. Siisuiilch. 

— Schreiben S. Kónigl. Maj. in Preussen. 
(dwie edycye). 

Gedanken (Zufallige) bey Gelegenheit der 

von Magno Mevio und Maria Landtin eheli- 

chen Verbindung. 
Godziny złote patrona S. Felixa w Srze- 

niawie Elźb. z Lubomirskich Sieniawskiej. 

Warsz. Sch. Pijar. 
Gorczyński Ant. Vesuvius flanimis ardens 

D. Simon Lipnicius, dedic, Car. Radivilio. 

Crac. Hebanowski. 
Gostumiow8ki J. Cracauer Schreib-Kalen- 

der. Wien, Voigt. 
(Gumo w 8 ki). Serce i oko sarmackiego orla, 

róża Gumowskich domu, Febronii Gumow- 
skich Jaroszewskiej prezentowane. 
Halicki ob. Marę. 
Hanki us M. Monumenta olim erecta. Vra- 

tisl. et Lipsiae, Blessing. 
Hep ner Jak. Dissertatio de ritu patrio chi- 

rothecas tradendi. Thorunii, Nicolai. 
Hercules ob. Wadowski. 
Her rera. Decimarum sup. Censuris pro Jos. 

Pczewski contra Val. Żółtowski. Facti. Ro- 

mae, Cam. Apost. 

— Toż. Sum. 20. Junii. Romae. Cam. Apost. 

— Super attentatis. Romae, de Comitibus. 

— Summarium. Romae, de Comitibu3. 
Horolt St. X. Wysokość w cnotach św. 

Franc. Ksaw. dedyk. B. Gniazdowskiej. 
Kalisz, S. J. 

(Hosius). Consortium honoris S. J. Hosio 
episc. Uticensi. B. w. m. 

H umieć ki Stef. Relacya koinissyi in a. 1G99 
circa evacuat. Kamieńca na sejmie grodzień- 
skim. (Edycye dwie). 

Jabłonowski Jan S. Nowa Decenna do ś. 
Franciszka. Poznań, S. J. 

— Jura et libertates dissidentiura in religio- 
ne. Królewiec. 

Jaenichius Pet. et Jac. Zableius. Oratio- 
nes dnae auspicales de praemiis literat. 
Toruń, J. Nicolai. 

— Ad benevole audiendam orationem, qua 
juvenis Jac. Frid. Bautngart patricius Thor- 
nen. valedicet, invitat. Toruń, Nicolai. 

Jaki i ńs ki Józef Ant. Cygnus puris aąuis 

S. Virg. Maria, ded. Ad. Lubowiecki, Crac. 

Cezary. 
Immunitas civitatum Prussiae a jurisdic- 

tione judiciorum tribunal. R. Poloniae. 

(dwie edycye). Gedani. 
Instruktarz celny W. X. L. za wola M. 

K. Kotła. 
Intencya dla tych którzy się do bractwa 

wpisują; (dwie edycye). Krak. 
Jodłowski J. Cas. Via in regionem verae 

ąuietis, ąuam Gabr. Profecki emensus. 

(Jracoviae, Cezary. 
Jonston J. Theatrum universale aniinalium. 

Amsterd. 
Jordan Klaud. Voyages historiąues de l'Eu 

ropę. Amsterd. Ittinger Math. Univcrsa theolugia ad uaen- 

tem D. Thomae. Cracoviae. 
Jura fundainentalia terrarum Piu&siae. Dant. 
Jura et libertates, ob. Jabłoński. 
Kalendarz na r. 1719. przez M. Zamojs. 

Akad. Astrofila. Kraków, F. Cezary. 

— Filipowicza. Kraków. 

— Ketzena J. Supraśl. 

— Kicińskiego. Częstochowa. 

— Kostowskiego. Kraków. 

— Michałowskiego. Kraków. 

— Niewieskiego. Lwów. 

Kaliński Joan. Damasc. a Matre Dei. Ato- 
mi minores in sydera eloąuentiae Severini 
Rzewuski. T. I. II. Varsav. Sch. Pijar. 

Karpiński Szym. X. Exhortacya do ś. Bar- 
bary w domu Profe8sów w Krakowie. San- 
domierz, S. J. 

Karśnicki And. Józef. Chleb duchowny na 
koronacyi na Jasnej Górze. Częstoch. 

— Patron od nieba przydany. Częstoch. 
Kazanie na koronacysj, obrazu Matki Bo- 
skiej. Częstoch. 

Ketzen Jan. Kalendarz polski i ruski. Su- 
praśl, Bazyl. 

Kiedrzyński Anast. Najjaśniej, nieba i 
król. Pols. Marya. Częstoch. 

Kiełkowski Maur. Hypomnema Francisca- 
num die introd. reliqv. dedic. Ant. Xięski. 
Crac. Cezary. 

— limbra poetica Antonianae reliąuiae Mar- 
tino Kałowski conseerata. Crac. Cezary. 

Kiersnicki Atan. Monarcbini polska Marya 
Częstoch. ob. Nowakowski Ant. 

Kleczyński J. X. Punkt honoru najpierw - 
szy (i skład trybun, kor. w Lublinie.) Lublin. 

Clementis Xl. Literae ad universos Chri- 
sti iideles. \*ars. Pijar. 

KI uzi e wic z Anast. X. Moc nierozerwana 
więzów w pasku rzemiennym Maryi, ded. 
Hel. Rybińskiej. Krak. 

Kongregacya albo konfraternia Maryi P. 
Częstochowskiej przez Kaz. Łubieńskiego 
wprowadzona. Częstoch. 00. Paulini. 

Constitucye sejmu wal. ordynar. w Gro- 
dnie d. 3. Paźdź. (dwie edycye). Vars. Piar. 

— W. Xięstwa Litewskiego (circa 1717 — 18). 

K o r o n a '(Nowa) chwały ob. Nowakowski. 

Kostowski Jerzy G. Kalendarz na r. 1719. 
Kraków, Akad. 

Kowali cki Franc. X. Post stary polski 9. 
niedzielny od Św. Woje. ded. Ter. z Mal- 
czewskich Stradomskiej. Sandomierz, S. J. 

Kowzan Tom. Mistyczny orzeł Antoni Pa- 
dewski, ded. Ant. Waldstein Sapieżynie. 
(Wilno?). 

Krasnodębski Claud. a S. Antonio. Trium- 
phatrix orbis Roma Annibalis marte sub 
noinine Burchardi Christ. Munich per ju- 
vent. in theatr. prod. (lat. germ. et polon.) 
Vars. Pijar. 

Kramski Malach. Mensis coelcstia vitae seu 
de vita Christi. Posn. S. J. 

Krassowski Mich. Kazanie podczas koro- 
nacyi N. M. Panny Częstochow. 64 1718. K r i e g s-Theatrum (Pol nisches) vorstellend die 
Residenzstadt Warschau. Frankfurt und 
Leipzig. 

Krobauowski Ant. Kazanie na Św. Anto- 
niego, dedyk. M. Radomickieoiu. Kraków, 

Kruger J. J3. Alma provincia reformata S. 
Antonii. 

Kuuk Piotr Jan. Cor aureum Chr. Szembek. 
Zamość, Univ. 

— Rachel plorans M. Zamojski. Zamość, Univ. 
Kwiatkiewicz J. X. Svada civilis. Pragae, 

S. J. 
Laurearum flos, ob. Szembek Jan. 
Laxdehu M. F. Schediasma Lilienthalianum. 

Regiom. Reusner. 

Len gn i eh G. Polnische Bibliothek. T. 2. 

Zeszyt. 10. Gdańsk. 
Li b e 1 1 u s supplex ob. Ancuta. 
Litterae ad Poloniae Regem de falso ru- 

more. Berolini, Siissmilch. 

— ob. Fridericus. 

Łubieński Kaz. X. ob. Kongregacya. 
(Lubomirski Ant. Bened.) Augusta Dru- 
sorum, ob. Rudolski. 

— Princeps purpura sanguine Ant. Bened. 
Cons. Lubomirski. Vars. Pijar. 

— Rozmowy Artaxerxessa i Ewandra. Ed. II. 
Częstoch. 

— De vanitate consiliorum. Vars. Pijar. 
Luchini Ant. Mar. Gl' odi deliusi dal san- 

gue, drama per comando d. Augusto II. 
Dresde, Riedel. 

Lu ci na ob. Rudolski. 

Madejski Idzi. Ara salutis in asylum pie- 
tati Fel. Const. Szaniawski. Varsov. Sch. 
Pijar. 

Magher Tom. Selig. Ilias oratoria. Varsov. 
S. J. 

Małecki Stan. Alb. Vox perorantis Joannes 
Cantius, ded. J. Zmucki. Crac. Fr. Cezary. 

Maniecki Franc. X. Wschód słońca spra- 
wiedliwości Franc. Kraszkowskiego (i skład 
Trybunału koronnego w Piotrkowie). Ka- 
lisz, S. J. 

Marę rubrum ex nigro rubescens Stan. Ha- 
licki theatr. lusu in Vars. J. (per Nic. Ko- 
ry zna*?). 

Markiewicz Stan. Sors in urna dolendo 
Math. Brocki. Crac. Acad. 

M e d e r Ilenr. Burchard. Grundfeste der Staats- 
yerfassung in Polen, ded. Flemingo. Halla. 

Miaskowski Andr. X. Expedita salutis via 
per exerciria a S. Ignatio. Sandora. S. J. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz polski 
i ruski. Krak. Akad. 

— Quaestio medica de ictero seu morbo re- 
gio. Crac. Hebanowski, 

— Quinta essentia extracta. Crac. Hebanów. 
Michalski Kar. Ign. Cursus avitae gloriae 

Chr. Szembek. Crac. 
Miles christianus. Poznań, S. J. 
Minkiewicz Ad. Solennitas coronationis 

Mariae Trocensis. Vilnae, S. J. 

— Panegyris de cultu M. Trocensis. Vilnae, 
S. J. — Regina Regni Poloniae in thaumatur. Jesu 
icone per Const. Brzostowski coronata. Vil- 
nae, S. J. 

Muszyńsk i Tom. Conclusione3 ex univer. 
philosophia. Crac. Acad. 

Nabożeństwo ku czci Trójcy przenajśw. 
Trinit. 

Nakwaski. Mowa na sejm. grodzieńskim. 
7. Now. 

Narmąc Kaz. X. Cythara Opatrzności Bo- 
skiej, z psałterzem Bonawentury Sw. otia- 
row. Kat. z Sapiehów Branickiej. Wilno, 
Akad. 

Niewiadomski Tymot. Panegyris Chrys. 
Załuski. Vars. Sch. Piar. 

Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1719. Lwów, 
Św. Trójcy. 

— Toż. Kraków, Fr. Cezary. 
Nikodębski Jan J. Atalanta jabłkiem uło- 

wionana theatrum rythmem wyprowadzona, 

dedyk. Mik. Skoraszewsk. Poznań, Akad. 
Nowakowski Ant. Nowa korona chwały 

Maryi Pannie na górze Częstoch. przez 

Krzyszt. Szembeka ukoronowana, dedyk. 

Jerzemu i Magdal. z Czekarzowa Lubomir- 

skim. Częstoch. 
Officia propria festivitatmn. Leopoli, Trinit. 

(około 1718.) 
Oloff Ephr. Die beobach. Gleichheit von 

dem Joh. Dunte und Benigna Mościcki 

Hochzeitfeste. Thorn, Joh. Nicolai. 
Opaleński Stan. M. Lilium candidissimum 

Martyr Catharina, dedic. Radzyńskia. 
(Ogiński Lud. Kar.) Portus meritorum et 

gloriae in avita porta, ab Univ. S. J. Vil- 

nae. 
Panisius Stan. Venc. Crux purpurea in 

virt»te Jacobi Radliński. Cracov. Cezary. 
Paprocki D. X. Kazanie podczas oktawy 

koronacji. Częstoch. 
Paradisus coelestis dulcissimura Jesu cor. 

Crac. Matyaszk. 
Patres Patriae ob. Sienkiewicz B. 
Piotr Alexowicz Manifest 3. Febr. 
Pluciński Fr. Hier. Ver perpetuum Joan. 

Dzidowski. Crac. Cezary. 
Pochodnia ob Abelly. 
Poczta królewiecka. (1718—20) Królewiec. 
Podstacki Rudolf. Vera et perfecta clari- 

tas montis Częstocboviensis. Olomucii, Joan. 

Ad. Avinger.' 
Pokorski Innoc. X. Facyata kościelna 

ozdobiona przy koronacyi obrazu Częstoch. 

dedyk Hel. z Potockich Rybińskiej. Czę- 
stochowa. 
Pontifex summus Romanus ab Ecclesia 

contra Sam. Schelvigium. Gedani, Rhet. 
Porreó Carol. Ludovici Magni laudatio. 

Sandomiriae. 
Porządek sądzenia spraw w trybunale W. 

X. L. 
Post stary ob. Archidyakon. 
Praetorius Efr. Worte geredet aus ei- 

ner Zeit. Leipzig. 
Princeps ob Lubomirski. 1718. 65 Programma de jubilaeo in gymnas. Tho- 

run. Thor. Joh. Nicolai. 
(Prussia). Immunitas civitatum ob. Rosen- 
berg. 
Przystalski Mat. Theses ex philosopbia 

Stan. Fredro dicatae. Leop. S. J. 
Puscbmann Sam. Laur. Ein Gerechter bey 

dem Leicheu-Begangn. G. F. Fausta. Lissa, 

Presser. 
Quaestiones cum responsis excęrptis ex 

Cicer. Caton. et Laelio. Varsav. 
Rachel ob. Kuuk. 
Radliński Jakób. Quaestio theologica de 

personis divinis. Cracov. Acad. 

— ob. Panisius. 

Ray niebieski naysłodsze serce Jezusa. 

R ho den. Schediasma Lilienthalianum. Re- 

giom. Reusner. 
Rohaczewski Pet. Ant. Legatus magnus 

Poloniae Joan. Cantius, ded. Joan. Radomi- 

cki. Poznań, Acad. 

— Tomus primus caelo authore T. Aąuinas. 
Posn. Acad. 

Roncaglia Const. Vita di Leopoldo Imp. 

(cose riguard. la Polonia). Lucca, Yenturini. 
Rosenbergius W. Immimitas civitatum 

Prussiae. Gedani. 

Rubricella dioecesis Cracoviensis. 

Rudolski. Augusta Drusorum Lucina Anto- 
nii Bened. Cons. Lubomirski. Cracov. vid. 
et succes. Hebanowski. 

(liychłowski Cas.) Insignes honorum vi- 
ctoriae nomini Cas. Rychłowski. Calissii, 
S. J. 

Sapecki Cypr. X. Essencya cnót w Janie 
Kantym, ded. Jak. Profeckiemu. Krak. Ak. 

— Kazanie podczas koronacyi obrazu Częst. 

— Oracya kaznodziejska na przywit. N. Ma- 
ryi Panny, ded. Mich. Szembekowi. Krak. 
Cezary. 

Sartorius J. De Servia Turcarum servitio 
subtrahenda. 

Schelwig J. Summus Pontifex Romanus. 

Gedani, Rhet. 
Schlesbie Eman. Specimen VII ad libellum 

Catecheticon. Thorn, Joh. Nicolai. 
Schmidts H. Einleitung zur Kirchen-llisto- 

rie. Beri. u. Leip. 
Schreiben ob. Fridericus. 
Schroeder P. R. Origines praeclp. materia- 

rum. Regiom. 
Schultz J. P. Dissert. de ritu Thorunensi. 

Thorn. 

Sczaniecki ob. Szczaniecki. 

Sendivogius Micb. Chymische Schrifften. 
Nurnberg, Tauber. 

Seligmacher Thom. Ilias oratoria, nunc 
suppetiis Steph. Kuczyński et Steph. Ku- 
szel dedicata. Varsaviae, S. J. 

Siarkiewicz Ant. Miecz sprawiedliwości 
boskiej, ded. Janowi Skarbkowi. Lwów, S. J. i 

Siekluski Mich. X. Ćwiczenia duchowne, i 
na 10 dni Kollekcyi dla zakonnych Pa- 
nien, ded. Annie z Lubomirskich Mysz- I 
kowskiej. Sandomierz, S. J. Kościół nacyi polskiej K. 

N. Sienkiewicz Bern. a S. Antonio. Patres 
patriae Poloniae principes Lechus, Visimi- 
rus, theatr. actu producti honori Joan. 
Romer. 

— Oratio de immmaculata conceptione. B. 
V. M. Vars. 

(Sieniński Dom.) Sanctum ad Crucem tri- 
bunal, praesid. Dom. Sieniński. 

Smołukowski Franc. Krótkie opisanie 
praw, przywilejów Krakowowi nadanych. 

Sobornik XII. Miesiocom syrycz Kalen- 
dar. 

Stanisława S. 
(w Rzymie). 

Stawrowiecki Cyr. Zercało bohosłowii. Po- 
czajów. 

Straszyński X. Nowa korona chwały Czę- 
stochowa ob. Nowakowski. 

Summaryusz liczby ex perceptis z ceł. 

Supplement praw i wolności Dysidentów. 
Królewiec. 

Suppliąue (Allerunterthanigste) an J. 
Maj. derer Dissidenten in Litauen. 

Świderski A. M. X. Kazanie na kor. 
M. P. Częstochowa, ob. Nowakowski. 

Szamowski Dan. Pożegnauie odchodzącej 
do nieba M. Boskiej, Janowi Sołłohubowi 
ofiarowane. Warsz. Sch. Piar. 

(Szaniawski C. F.) Ara salutis, ob. Ma- 
dejski Jan. 

Szczaniecki Stef. X. Kazanie na professyi 
Franc. Wielopolskiej w kościele Św. An- 
drzeja. Krak. Fr. Cezary. 

S z e 1 w i g i u s ob. Pontifex. 

(Szembek Jan.) Laurearum flos rosae seu 
Szembeciorum sanguis. Toruń, J. Nicolai. 

Szembek Krzyszt. Nowa korona chwały, 
ob. Nowakowski. 

(Szembek owa E.) Różowy laurów kwie- 
cień to jest serce zakwitające Ewie z Lesz- 
czyńskich Szembekowej. Toruń, Nicolai. 

Szrzebnicki T. X. Mowa od tronu N. 
P. M. ob. Nowakowski. 

Szub o wic St. Terminus cursus theologici. 
Leopoli. . 

Szyrma Ant. X. Głos kaznodziei już po 
śmierci Ohryz. Gołębiowskiego. Wars. Piar. 

S z y r w i d K. Dictionarium trium linguarum. 
Wilno. 

Theses ex universa philosopbia. Leopoli, 
S. J. 

(Toruń). Schediasma de auroris borealibus. 
Thorunii. 

(Tribunal) Sanctum ob. Sieniński. 

Tulibowski Andr. Deklaracya konfedera- 
cyey praw koronnych ,(dwie edycye). 

Turski Wiln. Specimen Historiae sacrae. 
Halae. 

Tylkowski Wojciech. X. Cura medica 
animae. 

— Zarzuty dissidentskie około wiary i od- 
powiedzi. Wilno, S. J. 

Wadowski Aegid. Stef. Beneficium ira- 
mortalitatis Andr. Aug. Czyrzyckowic. 
Cracoyiae, Acad. 

9 6G- 1718-1719. Wadowski Aegid. Stef. Hercules in fabuła 
verus Christus (dial.) Crac. Acad. 

— Tomus tollendis tenebris Thomas thauma- 
turgus. Crac. Acad. 

Valentinus Bas. Via veritatis. oder der 

einzige Weg zu den Sendivogianischen 

Schriften. Niirnberg. 
Wcisłowski Val. Jos. Hymen hastis arma- 

tus Thomae Zamojski cum Ant. Wołowi- 

czowa. Zamość, Univers. 
Victima Regni ob. Załuski. 
Victoria antę conflictum triumphantis Ma- 

riae declamata. Vars. Sch. Piar. 
Wientzlawski Georg. X. Theses juris ci- 

vilis et canon. sub Cas. Łubieński. Romae, 

Fr. Gonzaga. 
Wolicki Math. C. Flararaa triumpliis sacra 

Divi Augustini corde erumpens Mich. Ge- 

droyc. Crac. Acad. 
Wolski J. Proces Beatyfikacyi Bł. Jana 

Franciszka Regis. Wars/.. S. J. 
Voyages historiąues de 1'Europe par M. 

de B. F. (Vol. 7. et 8. Moscau, Pologne.) 

Amsterd. 
Z a b i t z Blas. Ant. Annulus IX. gemmis signa- 

tus candidatis. dedic. Paulo Wojcikiewicz. 

Crac. Acad. 
Zabler Jakob. De praemiis Torunii. ob. Jae- 

nichen. 

— Commentariolus de metalleutica Graeciae, 
variisque rebus. Thorun. Nicolai. 

Zachorski B. Theses ex theologia. Calissii, 

S. J. 
Zachorowski Hier. Les intrigues des Je- 

suites. Turin. 
Zadzik J. Ortus miraculosus. Crac. ob. Bu- 

chowski. 
Załuski Ch. H. Victima regni coronata. 

Vars. Piar. 

— Mowy na radach i sejmach rożnemi czasy 
miane. Kalisz, S. J. 

(Zamoyski M.) Rachel plorans obitum Mart. 

Leop. Zamoyski. Zamość, Acad. 
Żarn owita faw. Ray duszny albo zabawka. 

Gdańsk, J. 0. Stoli. 
Zastroszyński Waw. Assertiones canoni- 

sticae ex libr. HI. Decret. Calissii, S. J. 
Zeisold Lieb. Filip. Conatus poematum cu- 

riosi. Regiomonti, Stelter. 
Zirapelius Heinr. Die wahre Abbildung am 

Georg. Fr. Faust in Bojanowo, Leichen-Pre- 

digt. Lissa, M. L. Presser. 
Zinnenberg Franc. Seb. Applausus pro 

laurea in facult. medica sub auspic. Stan. 

Chomętowski. Patavii, Rasąuati. 

1719. 

Academia ob. Knuk. 

Acta eapituli ord. Praedicat. in conventu Cos- 

serocamenecensi. Crac. Cezary. 
Adelt Martin. Leichenpredigt Joh. Gottfr. 

Friedlers. 
Aegidius a S. Jos. Metropolis, ob. Madejski. 
(Ala Kok.) Zycie Maryi Małgorzaty Alacoąue. 

Krak. Ancuta Georg. Cas. Jus plenum religionis 
catholicae juri praetenso Dissidentium op- 
positum. Vilnae, Univers. 

A n n i b al Polonus Boleslaus Crivoustus. Vars. 

Anty pasty małżeńskie ob. Morsztyn. 

Antwort S. K. M. ob. August H. 

Apostoł. Lwów. 

Arcanum divinae providentiae decretum cir- 
ca Henricum H. Casim. Kucharski a Coli. 
S. Piar. explicatum. Petricoviae, S. Piar. 

Articuli foederis imperatorum inter Reg. 
Britanniae et Poloniae. 

Assig Jerzy Henr. Postilla domowa dla cho- 
rych wydana p. Sam. Hentschla. Wrocław. 

Atlas christianissimi orbis Joannes Franc. 
Regis. Leopoli, Trinit. 

August II. Litterae Reg. Pol. ad Regem 
Borussiae de Curlandiae negotio. 

— Copey des Kon. Maj. in Pohlen an d. Czaar 
den 16. Martii abgelasseneu Schreibens. 

— Antwort S. K. Maj. in Pohlen aut das 
Schreiben des Konigs in Preussen. 

— Copia des von J. K. Maj. jn Pohlen an 
J. Czaar. Majest. abgelas. Schreibens. 

Balffy X. Tom. Thesaurus scientiarura d. 
Thomas de Aąuino sub auspiciis Nic. Lach- 
niewicz luci consecratus. Varsaviae, Schol. 
hiar. 

Baronius C. Diejanija cerkownyja. Moskwa. 

Barszcz Jerzy S. J. Kazanio o S. Augu- 
stynie przy wotywie X. Macieja Ancuty 
miane. 

Barszczowski Jan. Annus ex certamine 
dum Melch. Kiciński renuntiaretur, ded. 
Aut. Bełchacki. Crac. Fr. Cezary. 

Barto lt Kar. ob. Kostromski. 

Batalia ob. Tomasz. 

Beschreibung (Accurate) des Einzugs Ko- 
nig v. Pohlen in Dresden. 1'resden. 

— der Einbejrleit. ob. Fleming-. 

— (Ausfuhrliche) des Feuer-Werks, das zu 
Dresden angeziindet worden. Dresden. 

— (Yollstandige) der Yermahlungs- Ceremo- 
nien Maria Josepha mit Fried. August. 
Wien. 

Bohr Elźb. Heilige Gedanken einer Christin 

in einigen poln. u. teutschen Liedern. Dan- 

tzig, Zach. Stollen. 
Bokum Jak. Kaz. ob. Lapis. Culmen. 
Bonawentura S. Wykład ofiary przez 

Strachockiego. Warsz. Pijar. 
Bor lach Jan G. Salisfodinae Cracovienses 

in tractu Vielicensi, ded. Henr. Briihl, J. 

E. Nilson sculp. 
Borussiae regis declaratio ob. Fridericus. 
Braun Dav. Meditationes de Deo, anima. 

Lipsiae. 
Bruschke Chr. Sonneren an Sam. Fr. Lau- 

terbach und Ros. Hofmannin geb. Kerge- 

rin. Schlichtingsh. J. H. Haase. 
Brzostowski Cons. Cas. Solennitas coro- 

nationis B. V. Mariae. Vilnae, S. J. 
Bud deus Jan Franc. Ecclesia romana cum 

ruthenica irreconciliabilis. Viennae, Bielski. 
Carolus XH. Ausfiihr. Beschreib. der Proce- 

8ion. Rostock, Weppeling. 1719. 67 — Epitaphium erectum. Carolo XII. 
Catalogus person, et officiorum Prov. Po- 
lon. S. Jesu. 

Chrystkiewicz An. Panegyris Mat. Soltyk 

Archid. Culmensi. Varsav. 
Chrystyan. Replika na supplikę Nowellow 

dyssydentskich na Sejmie grodzieńskim. 
Ci a pińsk i Jerzy. De laudibus D. Joan. Ca- 

lasantii, ded. Jos. St. Sapieha. Vilnae. 
Clementis XI. Damnatio, ob. Klemens. 
Compendium medicum ob. Pollacz. 
Concursus palatinorum purpurarum Potoc- 

ciani sanguinis. Leopoli, Trinit. 
Consideration eines treuen Patrioten in 

Curland. Mierau. 
Consistorium honoris infulati. 
Corona doloris Premislao II. theatr. a juv. 

Vilnae, S. J. (per Jos. Rudomina?). 
Cul men honoris et felicitatis fundamentum 

Joan. Cas. Bokum. Epis. Thorun. 
Curlandiae privilegia et jura. Varsaviae. 
Daniel ob. Szamowski. 
Darowski Jan Kaz. Wac. X. Pieśni nabo- 
żne kościoła katol. Kalisz, S. J. 
Darstellung (Aufrichtige) von Landereyen 

der Stadt Danzig. Danzig, Regiom. 
De cen na (Nowa) ob. Jabłonowski. 
Decisio rotae romanae in casu metropoli- 

tanae Gnesnens. Romae, Zinghi. 
Declaratio Borussiae regis, ob. Fridericus. 
Degórski Seb. Skarb łask Anny Św. albo 

kazanie, ded. Chr. A. Szembekowi. Krak. 

Akad. 
Deklaracya króla prusk. 
Descensus (Facilis) averni in Vitoldo, a ju- 

yentute. Leopoli. 
Dowgiałło Alex. Magnus dominus et lau- 

dabilis. Vilnae. 
Dunek er Dietr. Expositio gravaminuro quae 

mercatores Prussiae cum R. Poloniae habent. 
Dytryński Tad. Supplex libellus doctoris 

angelici sub auspic. Joan. Krystalowitz, 

disputationi sub Mart. Reszkowski. 
Dziewulski Marc. Powrót pasterza Stani- 
sława św. ded. Nicol. Łukowskiemu. Kra- 
ków, Fr. Cezary. 
Edikt des Danziger Rathes. 
Eichologion albo Molitwosłow. Lwów, 
Enguer H. Thom. Acta capituli provinc. 

Ord. Praedic. sub Thom. Enguer. Cracov. 
Epistoła pastoralis excell. Archiep. Varso- 

viae, Piar. 
E r a s m u s Roterod. Epistolae selectiores (non- 

nullae ad Polon.). Basileae. 
Expositio brevis gravaminum ob. Duncker. 

— sincera suscepta a exercit. Polon, copiis 
in civ. Gedan. Gedani, J. Z. Stoli. 

Faber S. Ansfuhrliche Lebens-Beschreibung 
Carls XII. Niirnbg. Frankf. Leipzig. 

Fes tum ecce primae classis imaginibus Re- 
gum Polon. Vilnae. 

Filipowicz St. J. Kalendarz polski i ru- 
ski. Poznań, Akad. 

(Flemming). Beschreibung der Einbeglei- 
tung zur Audienz d. Flemming am Kais. 
Hof in Wien. Foederis imperatorum inter Brit. et Polon' 

articuli. Viennae. 
Franciszek Sw. ob. Jabłonowski. 
Fredro And. Max. Monita politico-moralia. 

et leon ingeniorum. Frankf. Mathiae Andr. 
Fridericus Willi Copia literarum ad Reg. 

Poloniae Beiolini 21 Januar. et Copia liter. 

Regis Polon. 16. Martii. 

— Declaratio qua ejusdem erga Reg. Polon. 
Majest. et Rempub. amicitia asseritur. 

Gedanken ob. Bohr E. 

Georgius a S. B. De laudibus divi J. Ca- 

lasantii. 
Gesangbuch (Dantziger). Dantzig. 
Gesprache in dem Reiche der Todten. 
Gostumiowski J. Cracauer Schreib-Ka- 

lender. Wien, Voigt. 
Grimaldi H. Theses polem, scholast. theo- 

log. Leopoli. 
Grzymała Woje. Aedes laureati honoris 

candidatorum. Crac. Heban. 
Giinther Daw. Worte bey Verbindung des 

S. Fr. Lauterbachs mit Ros. Hofmannin. 

Schlichtingsh. Haase. 

— Das Ende des Carl Fr. Fritsches Juris 
Consulti. Lissa, Presser. 

H e i n Panc. et Mermuth Sam. Ais S. F. Lau- 
terbach mit R. Hofmannin Vermahlungs- 
Fest beging. Lissa, Presser. 

Heintz Franc. X. Grot śmiertelny na pier- 
ścieniu Stan. Działyńskiego i Anny Ter. 
Kczewskiej. Poznań, S. J. 

— Prześwietny Piotra Czapskiego Leliwa 
między pogrzeb, umbrami. Poznań, S. J. 

Hentschel S. Postilla domowa (dwie edy- 

cye). Wrocław, Straubel. 
Hodelhofern Franz. Die Seeligkeit bey d. 

Eheverbindung S. Fr. Lauterbachs mit R. 

Kergerin. Gross-Glogau, J. J. Hunoldt. 
Hoffmann Chr. God. Scriptores rerum Lu- 

saticarum T. I.— IV. Lipsiae et Budissae, 

And. Zeidler. 
Honoris oriens ob. Potocki. 
Horolt St. X. Uwagi chrześciańskie. Pozn. 
(Hosius St. Józ.). Consistorium honoris Ho- 

siorum domo a Ressov. Piar. 
Jabłonowski J. Stan. Nowa decenna do S. 

Franciszka. Kalisz, S. J. 

— Dziękowanie za pannę Łaszczównę. Lwów. 

— Modlitwy na Post wielki i na dni 47. 
Częstochowa. 

Jaki iń 8 ki Józef Ant. Academus gratiarum 
Joannes Cantius, dedic. W. Krakowski. 
Crac. succes. Hebanowski. 

Jan Kanty a B. M. Karm. Światło świat gaszące. 
Warsz. S. J. 

Inscriptiones ob. Szembek. 

(Iwon). Nabożeństwo do Św. Iwona z rozk. 

Ad. Sieniawskiego podane. Lwów, S. J. 
Kalendarz polski i ruski. Kraków, Cezary. 

— Ketzena. Supraśl. 

— Kicińskiego. Krak. 

— Michałowskiego. Krak. 

— Pater P. Gdańsk. 68 1719. Kaliński Jan Dam. Corona mon t i urn 
Szczuciniorura Joann. Stan. Katski connub. 
Vict. Szczucka. Vars. Piar. 

— Immortale scutum Chr. Szembek. Vars. 
Piar. 

Katolicki Chryst. Replika na suplikę dys- 
syd. podana na sejmie grodzińskim. 

Kazania panegiryczne podczas i ntrod. Lud. 
Gonzagi i St. Kostki, ded. Jędrz. Potoc- 
kiemu. Warsz. S. J. 

Ketzen Jan. Kalendarz pola. i rusk. Supraśl, 
Bazyl. 

Kiciński Melcb. Józ. Kalendarz nar. 1720. 
Kraków, Akad. 

Klemens XL Damnatio propositionuui ex 
libro gallico : Le nouveau testament. Vars. 
Piar. 

— Duae constitutiones. Varsav. Piar. 
Knapski Greg. Synonyma seu dictionarium. 

Calissii, S. J. 
Kojdanikowski Jan. Pallas academica Za- 

moscensis. Zamość. 
Kolendowic Mat. Józ. Olympia purpurati 

honoris, Stanis. Hosius. Crac. Fr. Cezary. 

— Ortus perenn. gloriae in occasu Greg. 
Kostowski. Cracov. 

Kongregacya boskiej Opatrzności w koś- 
ciele Sw. Stanisława. Lwów. 

Korona Łaszczowskiego domu. Warszawa, 
Pijar. 

— ob. Kaliński J. D. 

— miesięczna abo nauki chrześciańs. Kalisz, 
S. J. 

Kostromski Ant. Festum ecce primae cla- 
sis, imagin. principum Poloniae iinpensa 
Mart. Jos. Dambrowski, praes. Car. Bartołt. 
Vilnae, S. J. 

Kramski Mat. X. Miesiąc niebieski męce 
Zbawiciela poświęcony. Poznań, S. J. 

Kraus Jan. Quaestiones et responsa erudi- 
torum ad morałem doctrinam. Wilno, S. J. 

KuukPaw. Jan. Academus unicornis lauro- 
rum Alexandro Fredro. (Zamość). 

Lapis in montem ob. Madejski. 

Łaszcz A. ob. Laur. 

(ŁaBzczówna Mar.) Zodyak polski Pło- 
mieńczyka przy weselnym akcie Mar. Ła- 
szczownej Apollinowi przyświecający. 

— ob. Korona. 

Laur nieśmiertelnego imienia Ursz. z Kra- 
sickich Lipskiej podcięty, Alexandrowi Ła- 
szczowi. Lwów, dr. S 'Trójcy. 

Lauterbach Job. Die Eusebie iiber Bandę 
der S. F. Lauterbachs und R. Hoffmannin. 
Schlichtingsh. Haase. 

Leszczyński St. Erbiirmliche Khsge. 

Leyva Hier. Examen Episcoporum edid. J. 
J. Pałaszowski, dedic. St. J. Hosio. Poznań. 
Acad. 

Licentia effrenata praesid. Fr. Kraczkow- 
ski, Stan. Potocki in Colleg. Petricoviensi. 
(scen.) 

Liebes-Pflicht gegen ihren Nachsten in der 
Pfarrkirche vorgestellet. Dantzig, Izr. Muller. 

Lipska U. ob. Laur. 

Litterae ob. August n. Fridericus. Lojola J. S. Niemylna do zbawienia droga. 

Sandomierz. 
Luft ,Ioh. Conr. De Rebecca polona erudi- 

tarum in gente judaica foeminarum rariori 

exemplo. Altdorf, Jod. Guil. Kohlesius. 
Madejski J. (Aegidius). X. Metropolia scien- 

tiaruoi D. Thomas Aąuinas sub auspic. M. 

Kostrzewski. Vars. Piar. 

— Lapis in montem et fastigia honorum J. 
Casim. Bokum. Vars. Sch. Piar. 

— Ognie tryumfalne hymeneusza Wikt. Szczu- 
czanki z Janem St. Katskim przez Apollina 
warszawa. Warsz. Piar. 

Maj es t as bicollis Palladia ab juvent. Coli. 

Varsav. S. J. (theatr.) 
Malczowski Stan. Der Jugend deutach u. 

poln. Vocabularium, to jest potrzebny Wo- 

kabularz. Ryga, Sam. Lorentz Frólich. 
Mamczyński Stan. Seh. Ver ex virtutia et 

eruditionis candidatis. Crac. Acad. 
Maniecki Franc. X. Malacia mentis inter 

odia Gasp. Drużbicki. Crac. Domański. 

— Strażnik państw i królestw sprawiedli- 
wość pod imieniem St. Potockiego. Kalisz, 
S. J. 

Manifestationes contra invasiones ab exer- 
cit. Polon, contra Gedan. Gedani, J. Z. 
Stoli. 

Matthiae Joh. H. Palladium Wschovense 
S. F. Lauterbach. Schlichtingsh. Haase. 

— Ais eheliche Verbindung des S. F. Lauter- 
bachs vollzogen. Schlicht. Haase. 

Mavors coelestis Michael cum Scythico prae- 
lians Dracone, juvent. in Coli. Vars. S. J. 

Mencken Joh. Burch. Bey der Vermahlung 
Frid. Augusti mit Maria Josepha, Redę. 

Meridiea Lechici poli Stan. Potocki ac Mar. 
Łaszczówna. Leopoli, S. J. 

Metropolis sckntiarum ob. Madejski. 

Miaskowski Adr. Nieomylna do zbawienia 
droga w ćwiczeniach duchownych od Sw. 
Ign. Lojoli. Sandomierz, S. J. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz polski 
i ruski. Krak. Akad. 

Miciński Adalb. A. Apophoreta gratulato- 
ria ad diem D. Chrysostomi Joanni Chr. 
Pyzowic. Crac. Fr. Cezary. 

(Micuta Cas.) Hymettns Marianna avito sub 
auspicio Cas. Flor. Micuta. Supraśl. Bazyl. 

Mir żeński Bern. a S. Antonio. Thermae 
lustrales Joviniano prihcipi Ant Mycielski 
(theatr.) Częstochowa. 

Modlitwy na Post wielki ob. Jabłonowski. 

Morsztyn Hier. Antypaaty małżeńskie. Kra- 
ków, BY Cezary. 

Nie wie s ki S. Kalendarz. 

Nova publica latina. Regiomonti. 

Oegner Joh. J. Pax oder Ruhe ais S. F. 
Lauterbach mit R. Hofmannin gezeiget. 
Schlicht. Haase. 

Officia propria Sanctorum Ord. S. Benedicti. 

Ognie tryumfalne, ob. Madejski. 

Opatrzności (Boskiej) kongregacya w koś- 
ciele Sw. Stanisława. Lwów, S. J. 

Oratio de immaculata ob. Sienkiewicz. 

Oriens ob. Potocki St. 1719. 69 Ortiob Job. Fried. Ais Sam. F. Lauterbach 
mit R. Hoffmannia verheuratete. Gros-Glo- 
gau, Hunoldt. 

Ostroróg Anioł. Ogród liliowy i cedrowy 
albo żywot Sw. Kajetana, dedyk. Konstan- 
temu królewic. Krak. J. Domańs. 

Ostrowski Kazim. X. Singulariae rationa- 
Iis scientiae controversiae in tractat. phi- 
losophicis dedic, St. Ledochowski (Appro- 
bata jest z r. 1722.) Sandom. S. J. 

— Oratio pro immaculata concept. Mariae. 
Zamość. 

Pałaszowski J. J. Examen, ob. Leyva. 

Pater P. Kalendarz Świętych Bożych. To- 
ruń, Jan Fr. Havenstein. 

Philosophia universa juxta Thomae Aqui- 
natis Joanni Kristalowicz. Częstochowa. 

Pieśni nabożne ob. Darowski. 

Pluciński Franc. Hier. Architecta gloriae 
et honoris ascia, dum Joan. Tarło in eccle- 
sia B. V. Mariae consecraretur. Crac. Cezary. 

— Cogitationes publicae ex vnlnere capitis 
sui Casim. Łubieński. Crac. Fr. Cezary. 

Pollacz R. X. Compendium medicuin, to 
jest zebranie lekarstw. Częstochowa. 

Polonia in florę id est Szembek Chr. San- 
domir. S. J. 

Pomoc łacna i pewna przeciwko grzechom. 
Warsz. S. J. 

Poniński Stef. X. Olympus sanctitatis sta- 
dium religiosae. Poznań, S. J. 

Porządek sądzenia spraw w Trybunale, na- 
pisany w Wilnie w Kwietniu 27. 

(Potocki Stan.) Concursus palatinarum etc. 
Vars. Piar. 

— Trabeatus honoris oriens adoratus id est 
St. Potocki. Leopoli, S. J. 

— Zodyak polski Płomieńczyka zapalający 
pochodnie, ob. Meridies. 

Praetorius Efr. Bibliotheca homiletica. 
Leipzig. 

— Bewehrter Schlag Balsam. Predigt. Thorn. 
Privilegia et jura ducatus Curlandiae. 

(dwie edycye). Vars. 
Przyjaciel w potrzebie, ob. Sapecki. 
Przymierza między Ces. i Król. Angiels. 
Puschmann Sam. L. Eine Heldin bei d. Lei- 

chen-Begangn. Flor. Fritsch geb. Keylin. 

Lissa, Presser. 

Rembowski Jan B. An die Frau Hel. Catb. 

von Kalckreuth geb. Kotwitz nach der mit 

Joh. Steph. Bojanowski volzogenen Hoch- 

zeit. Breslau, Joh. Funcke. 
Respons Korony Polskiej i W. X. L. na 

pretensye Dyssydentów, podczas sejmu 

w Grodnie. Warszawa. 

Rhode Joan. Jac. Conradus III. a Wallen- 
rodt. Regiom. 

Rituale sacramentorum, juxta decretum Sy- 
nodi prov. Petricoviensis lotavice exposi- 
tum. Vilnae, S. J. 

Rozbrat i wojna duchowna grzesznika 
z światem. Poznań, Akad. Rubricella dioecesis Cracoviensis. Crac. 

Siarkowski. 
Rychłowski Fr. Summa gratiae Marianae. 

Vars. Piar. 
S ais on s (Les ąuatre), divert!ssement pour 

celeb. le mariage de S. Alt. Royal. Dresde, 

Stossel. 
Sapecki Cypr. Przyjaciel w ostatniej po- 
trzebie albo bractwo. (Księga I. ob. rok 

1669, właściwie 1673). Księga II. Kraków, 

Jan Domański. 
Schreiben (Curieuses) J. Czaar. Majestat. 
Schultz G. Rerum Prussicarum historia. 

Gedani. 
Selecta historica continuata. Regiomonti. 
Ser tum (Immortale) militantis ecclesiae, 

Christ. Szembek. Vars. Piar. 
Sienkiewicz Bern. a S. Ant. Consistorium 

honoris Stan. Jos. Hosio penna dioec. Pre- 

misl. 

— Oratio de immaculata conceptione. Vars. 
Piar. 

— Victoria antę conflictum triumphantis Ma- 
riae. Vars. Piar. 

Singulares universae rationalis scientiae 

controversiae. Sandomir. S. J. 
(Sługo cki). Votum hymenaei Jos. Slugocki 

et Cath. Radeckae. Leopoli. 
Soarius Cypr. S.J. Compendium rhetoricae. 

Poznań, S. J. 
Sobański Izydor. Raj nowy Najśw. Marya 

przez Zofię z Pociejów Wężykową założony. 

Częstochowa. 
Sokulski Stan. X. Jus plenum religionis 

catholicae (edidit Ancuta). Wilno, S. J. 

— ob. Ancuta. 

Solennitas coronationis B. V. Mariae Tro- 
censis a Const. Cas. Brzostowski. Vilnae, 
S. J. 

Staniewski Stefan od Sw. Wojciecha. Ró- 
ża rozkwitła Graffów de Gaechin Rosen- 
berg domu na pogrzeb, akcie J. N Franc. 
de Gaschin. Krak. Cezary. 

Strachowski K. Wykład tajemnic mszy 
Św. Warsz. Piar. 

Strunz Frid. Panegyricus in eonmib. inter 
Frid. Aug. Principem Polon. atque Mar. Jo- 
sepham. Vitembergae, Vid. Gerdes. 

Summa originalis gratiae super bonis Ma- 
riannę animae illustr. Fr. Rychłowski in- 
scripta. Varsav. Piar. 

Szamowski Daniel od Sw. Stanisława. Poże- 
gnanie bez rozstania Matki Boskiej Jano- 
wi Sołłohubowi ofiarowane. Warsz. Pijar. 

Szczaniecki Stef. X. Szczera prawda 
przeciw fałszowi na Kar. Drelinkurta* za- 
rzuty dyssydenckie, ded. Cas. B. Dambrow- 
skiemu. Poznań, S. J. 

Szczepański Adalb. X. Conclusiones ex 
theologia S. Scripturae conformes. Poznań, 
S. J. 

Szembek K. A. Sanctissimi Clementis XL 
Constit. Vars. Piar. 

— Epistoła pastoralis. Yars. Piar. 70 1719-1720. (Szembek K. J.) Inscriptiones die iraposi- 
tioni lapidis per Chris. Joan. Szembek et 
Joan. Szembek. 

(Szembek K. A. J.) Polonia in florę id 
est libert. ver, Chr. Szembek. Sandomiriae. 

— Immortale scitum. Varsaviae, Piar. 
Szyrma Ant. X. Dni skarbowe kazaniami 

rozgłoszone, oddane Mich. Kaz. Kotłowi 
Wilno, S. J. 

— Conciones in totius anni festa. Vilnae. 
Taryffy rozmaite monety. Vilnae, S. J. 
Teofane, drama per musica representato nel 

teat. di Dresda in occasione delie nozze di 

Fred. Aug. e Maria Gioseffa. Dresda, Corr. 

Stossel. 
Teucher C. F. Theophane, bey Vermahlung 

Fr. Augusti und Marien Josephinen auf 

d. Theatro ausgefuhrt, ins Deutsche iibersetzt. 

Dresden. 
T h e 8 e s polemico - scholastico - theologicae. 

Leopoli, Trinit. 
Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. 

Brunsbergae. 

— Batalia grzesznika pokutującego ze świa- 
tem albo droga krzyżowa. 

To mus tollendis, ob. Wadowski. 

Tractat przymierza między Cesarzem i kró- 
lami polsk. i angiel. w Wiedniu d. 5 Sty- 
cznia (dwie edycye). 

Tractatus foederis defensivi, Viennae, 5 
Januar. 

Trybut poddaństwa. Książka do modlenia 
się do Maryi Częstochows. Kraków. 

Trzy książki na cześć Sw. Anny Samotrze- 
ciej przez Bernardynów pod Przyrowem 
wydane, ded. Salomei Czernej kasztel. 
Częstochowa. 

Tullius Sarmata illustr. Pet. Dunin Palati- 
nus Crac. a Colleg. Uniechovsciano in sce- 
nam propos. Yilnae, S. J. 

Tum o Si^ism. De dissimulatione specimen 
academ. Lignitii, Waelzold. 

Tylkowski Adalb. X. Soliloąuia Christiana 
et praxes ąuaedam. Frankf. 

— Exercitia spiritualia decem dierum spatio. 
Constantiae. 

Tymieniecki Woje. X. Trybunał na wy- 
bór Parlamentu koronn. Alex. Mycielskiego. 
Kalisz, S. J. 

Tyszka Wilh. Jezusa narodzonego jako ró- 
ża wystawił w kazaniu. Królewiec, Rey- 
sner. 

Wadowski Aegidius Stef. Coelum in ter- 
ris mobile domus Lauretana B. V. Mariae, 
dedic. Albr. Dembiński. Crac. Acad. 

— Strena aeternae gloriae Greg. Knapiński. 
Crac. Cezary. 

— Tomus tollendis tenebris traditus Thomas, 
ded. Ant. Radomicki. Cracov. Acad. 

Waga miłości P. Jezusa ku ludzkiemu na- 
rodowi, to jest rozmyślania na święto serca 
jego. Warszawa, Piar. 

Yenero de Leyva ob. Leyva. Vi c tor i a antę conflictum trittmphantis Ma- 
riae per Bern. a Sanct. Ant. P. Sch. Piar. 

Wieruszewski Kaz. Illustres umbrae id 
est principes religionum patriarchae, ded. 
Pet. Tarło. Poznań, S. J. 

— Laurea poetica. Posnaniae, S. J. 
Vorstellnng (Aufrichtige) was in Dantzig 

mit Landereyen von Poln. Vólckern vorge- 
nommen. Danzig, Stoli. 

W u j ko w s ki Jan X. Żarliwa głosu apostol- 
skiego odmowa to jest kazanie na święta. 
Warsz. Pijar. 

Zabler Joan. Memoriam medicorum Thoru- 
nensium ex monumentis renovare. Thorun, 
Nicolai. 

— Specimen Thorunici evangelici celebranti. 
Thor. Nicolai. 

Zawadzki B. X. Kazania na niedziele. 
Warsz. 

Zawisza Krzyszt. (Marya B. Zawiszanka). 
Aryamen romans to jest historya. Warsz. 
S. J. 

Zebranie (Krótkie) nauki chrześcijańskiej. 
Krak. Cezary. 

Zodyak polski, ob. Potocki St. 

Żywot duchowny, albo sposób życia w za- 
konie Sw. Franciszka. Warsz. Pijar. 

1720. 

Acta Synodi Gnesnen. praesid. St. Szembek. 

S. 1. 
Adamovius Chr. X. Abecedarium vitae spi- 

rit. explicans naturam, gradus religiosae 

perfectionis. Częstoch. 
Aegidius a S Jos., ob. Madejski. 
Ammelung Joan. Jacob. Disputatio juris 

publici de Prussorum comitiis. Gedani, 

Stoli. 
(Anders) Indem man schaut in Zduny ce- 

lebriren ein Fest an Anders Hochzeit mit 

Schóniu. 

— Das Sandwerck der Liebe bey Anders u. 
Schonischeu Hochzeit in Zduny. 

— Bey dem Anders und Schónischen Hoch- 
zeit-Festin. Breslau, Straubel. 

A połogi a malitiose vexati honoris Primatis 

T. Potocki per literas Principis Eugenii 

ad Vesirium. 
Ar bor ob. Dabski. 

(August II.) Uniwersał na sejm 8. Lipca. 
(August III.) Hymenaeus inter Fridericum 

Augustum regium Polon. Principera et Ma- 

riam Josepham archiduc. Austriae. Dresdae, 

Stósselius. 
(Avellinus Andr. Felix. Acta canonizatio- 

nis SS. Pii V. et A. Avellini Felicis. Romae. 
Babilonowicz Paw. W. Metamorphosis ad 

gloriam per manus Mat. Jos. Kolendowicz, 

ded. Joan. Baranowicz. Crac. Univ. 
Bando przeciwko gorzałce y wszystkim 

jey naśladowcom. Supraśl. 
Bellaria belluae ori erepta seu Leo a juv. 

Vars. S. J. spectaculo exhibit. (per Theod. 

Ramułt?). 1720. 71 Beni uszko Kaz. Centuria chwały N. M. P. 
Bogucki Jos. Sanctiores trłarii diaboli vi- 

ctores Stan. Kostka, Joan. Franc. Reg. Rob. 

Bellarrainus, ded. Lud. Szołdrski. Poznań, 

S. J, 
Bonfigli Onuf. De abusu in cura putrida- 

rum febrium. Crac. Cezary. 

— Plica polonica explicata sub auspic. Ada- 
mi Sieniawski, ded. Godofrido Klaving. 
Crac. Cezary. 

— De peste ef contagio dissertatio. Cracov. 
Cezary. 

— Dissertationes de plica, de peste ac con- 
tagio. Cracov. Fr. Cezary. 

Brienne (De) Memóires du C-te de Brienne, 
ded. Ernesto Christ. Kielpiński. Amsterd. 

(Bronisz Piotr.) Wieczność starożytnej fa- 
milii Piotra Bronisza. Poznań, S. J. 

Bzonowski X. D. Niebo z pochodnią Ma- 
rya, kazanie ded. Czapskiemu. S. K.* 

Cal ix memoriae Swentoslai Ducis drainma- 
tico apparatn propinatus. Grodnae (per J. 
Rudomina). 

Canonisationis Acta, ob. Avellinus. 

Caroli XII. Ankunft im Reiche der Todten. 
Begebenh. zwischen Augusto U. Frankf. u. 
Berlin. 

C as i mir us Rex in scenam datus. Jngolstat. 

Catalogus librorum et operum in gymn. 
Thorunensi. Thorun. Nicolai. 

— personarum Prov. Pol. Soc. J. 
Ciechanowski Adalb. Hyac. Crudum fer- 

culum conviviorum sive Alex. Magnus. Tho- 
run. Nicolai. 

— Lilium virtutum Vincentius a Paulo. To- 
ruń. Nicolai. 

Cichovius Nic. Thomae Aąuinatis de Vir- 
ginis immaculata conceptione sententia, ded. 
Antonio Zeno. Pata vii, Consatti. 

Constitutiones synodales dioecesis Lu- 
ceoriensis et Epistoła Maciejoviana. Varsav. 

— Synodi archidioec. Gnesnensis sub Stan. 
Szembek. Vars. Piar. 

Cu.lt us hebdomadalis ter optimo numini 

datus. Częstochoviae. 
(Dąbski). *Arbor Dambsciorum Godziemba 

honori Andr. Dąbski. Thorunii. 
Daniel od Sw. Stanisł. ob. Szamowski. 
De ci sio Rotae R. coram Crescendo pro 

Alb. Ceypler c. Geor. Miglioruccium (de- 

canatus Crac.) Romae. 
Descriptio ob. Provinciarum. 
Dissertatio de abusu ob. Bonfigli. 
Documenta unterschiedliche zu Nord. Kriege. 
Domus immenso campo gloriae Joannis Ra- 

domicki et Dorot. Bronissiae. Poznań, S.J. 
Drews Jan. Distractiones itinerantium cum 

valido praesidio. Brunsberg. 

— Na większą. Pana Boga chwałę Konfede- 
racya apost. tłum. Mich. Ign.' Wieczor- 
kowski. Warsz. S. J. 

Drieschius Georg. Conr. Reverend. ill. 
Ladisl. Adam. Erdoedy in almam Polono- 
mm metropol. ingressns ad exemplar Var- 
»aviense. — Erdody Ladisl. Adam ad Regem Poloniae 
legatns caesareus. Vars. Piar. 

Dzianotti Jos. Joan. Corona triumphalis 
D. Thomas Aąuinas. Posnaniae. Acad. 

— Securitas ecclesiae et patriae Petri Tarło. 
Posnaniae. 

Dziewulski Marcelli. Prezerwatywa od po- 
wietrza morowego Krzyż. Św., dedyk. Ma- 
ryan. Mał. Rapsztyńskiej. Kraków, Matyaszk. 

— Dobre słowo które Nąjśw. Marya dała, 
dedyk. Jerz. i Magd. Lubomirskim. Krak. 
Fr. Cezary. 

— Nowy dar ducha Serce Jezusowe ofiaro- 
wane kazaniem Janowi Korneckiemu. Kra- 
ków, Cezary. 

— Złotnik chleba się dobijający Sw. Eli- 
giusz. Kraków, Fr. 'Cezary. 

Edikt des Dantziger Raths. 

Eichołogion iii Trebnik. Lwów. 

Elbing Ludov. Nidus gentilitiae alitis inter 
infulatos honores Chr. Adr. Skrzetuski 
metro paneg. concinnatus. Crac. 

Enchiridion ob. Moneta. 

Epistoła Nuntii Pontificii ad amicuin. 

— paatoralis Maciejoviana ex mandato Sta- 
nislai Szembek. 

Erdoedy Lud. ob. Drieschius. Festa. 

Erectio et fundatio Crosnensis 8. Septemb. 
per Theod. Potocki Episc. Varm. 

Euchologion albo Mołytwosłow. Lwów. 

Exercitus trabeatus, ob. Wielopolski. 

Extractus (Brevis) statutorum ordinis quid 
ob3ervandum. 

Fabryka duchowna. Lwów. 

Fax mentis honestae gloria Vladisl. Eler- 
manno extincta, a Karnkow. Plocensis Col- 
leg. S. J. jiwent. scenice reaccensa. S. loco. 

Ferculum (Crudum) convivioium. Thorunii, 
J. Nicolai. 

Festa Elisae sive narratio festivitatis ho- 
nori Elisabethae Imperat. dedic. L. A. Er- 
dody. Vars. 

Filipowicz. Kalendarz polski i ru3ki. Po- 
znań, Akad. 

Freyczakowski Adalb. Fortunatus Eurip- 
pi portua seu conclus. ex philosophia. 

Fridericus Augustua (Augustissimua). Dre- 
sdae, Stosselius. 

Gertruda św. Preces sive medulla precum SS. 
Gertrudae et Mechtildae, dedic. Ant. Łu- 
komski, edid. Jos. Wosiński. Pozn. Akad. 

Gesprache in dem Reiche derer Todten 
zwischen Patkul und Górtz. Leipzig. 

Gi dl oski P. Conclusiones theologicae. Leo- 
poli, Trinit. 

Giżycki G. Perillustr. V. Suchocki. Vars. 

— Kazanie na W. Czwartek. Waraz. 
Golański Stan. Spolia ex certamine erudito 

collecta per Mat. Fedorowicz. Crac. Univ. 

Goazkowski Petr. Cas. Gradus ultimus ad 

coronam Sigism. Lisowicz. Crac. Cezary. 

— Procella dolentium lacrymarum Mart. 
Osliiiski. Cracoviac, Acad. 

Gródecki J. Catechpsos illuminatorum, ia 
operibus S. Cyriili. Parisiis, Yincent, 72 1720. Gurowski Melch. Eurippus philosophicus. 

Calissii. 
Haeres aviti honoris, elogium Vinc. Franc. 

Trzciński. Vars. Piar. 
Hannenberg. Neu curieuses Cereinoniell. 

Brunsberg. 
Henry III Roi de France et de Pologne, 

ob. Journal. 
Hess Conr. Jos. Ign. Discursus hist. polit. 

de potiss. personarum eąnestris ordinis 

Teutouici historia. Herbipoli, Kleyer. 
Hieronim ob. Rudnicki. 
Hoffmann Balt. Der Herr Gawłowski wil 

aus unserem Breslau gehen. Breslau, J. T. 

Straubel. 
Honor e emeriti, ob. Regis. 
Hymenaeus de genu adoratus virtutum 

Franc. Mielżyński et Mar. Gembicka. Po- 

snaniae, S. J. 
Jabłoński D. £. Jura et libertates dissi- 

dentium. Regiom. 
Janowicz Mart. Palma gratiosis astris co- 

ronata Mich. Gedroyc. Crac. Cezary. 
Idea vitae sacerdotalis ad U3um cleri arch. 

Gnesn. Vars. Sch. Piar. 
Ignatius St. X. Gemmae. Vars. Piar. 
Informacya i. Krótka) o fundacyi Coli. Po- 

łockiego 8. J. (około 1720). 
Infuła (Triarii sacri honoris) Chr. Szembek. 
Journal des choses memorables durant le 

regne de Heury HI. Cologne, herit. P. 

Manteau. 
(Józefowicz Al.) Traktat, ob. Szezuciński. 

Sienkiewicz. 
Julius e principe sui coeli sidere ad soles 

exteros acced^us. (scen.) Sandom. 
(Kajetan Sw.) Ogród liliowy i cedrowy. 

Kraków, Domański. 
Kalendarz ob. Ketzen, Kiciński, Micha- 
łowski, Pater. P. 
Kalewski Franc. Quaestio physica de ani- 

ma ex libr. Aristotelis, sub regim. Bas. 

Płaszczewski. Crac. Univers. 
Kaliński Joan. Damascen. Auges siderum 

eloąuentiae Joanni Vlad. Cigiemberg Za- 
leski. Vars. Piar. 
Katechismus deutsch. lat. poln. u. lithau. 

Kónigsberg. 
Katarzyna I. Mćmoire de SaMaj. a S. Maj. 

Britanniąue avec la relation de ce qui 
, s'est passo dans les negotiations du Nord 

depuis 1715, pour reponse au dit memoire. 

La Haye, P. Jonson. 
Kazauie na wotywie, ob. Rudnicki. 
Ketzen Jan. Kalendarz polski i ruski. Su- 
praśl, Bazyl. 
Kiciński Melch. Józ. Kalendarz (oraz 

Chronol. o królach polsk.) Krak. Akad. 
Kolendowicz M. J. Quaestio metaphysica 

de anima. Cracov. 
(Koniec polska E. F.) Krzywda po przy- 
jacielu Elżbiecie Febr. z Rzewuskich Ko- 

niecpolskiej w Coli. Piotrk. S. J. 
(Koniecpolski J. A.) Vestigium (Ultimum 

soleae) a Collegio Petricov. S. J. 
Korona złota (Modlitew. z kalendarzem). Korona zj. W. Radomickich pola uwita 

Dorocie Broniszownie przy wesel, akcie. 

Poznań, S. J. 
Kos macki X. J. St. Okręt mistyczny przez 

Zofia; Pociejowne Wężykową zaprowadzony 

Częstochowa. 
(Kostka Stan.) Corona di dieci virtu. Roma. 
Kraus Joan. X. Quaestiones et responsa 

eruditorum. Brunsbergae, S. J. 
Krzywda po przyjacielu, ob^Koniecpolska. 
Kurowski M. A. Quaestio theologica de 

morte. Cracov. Univ. 
Kwiatkiewicz J. Suada civilis. Coloniae. 
Labor saeculorum P. Tarło. Posnaniae, S. J. 
Łapczyński Ant. Chr. Majestat polskich 

książąt i królów. B. w. m. 

— Pa'ssya bez kompassyi mąk. Krak. Ma- 
tyaszk. 

— Żywy niebieskich prezent owieczek Zba- 
wicielowi, ded. Mich. Wodzickiemu. 

— Skarb zakryty. Godzinki o S. Ewie, ded. 
Ewie Szembekowej. Kraków. 

Lapis ob. Prezent. 

Legucki J. Trybunał z Bogiem t. j. spra- 
wiedliwość Trybunału. Warsz. Pijar. 

Lengnich Gotf. Dissertatio de origine poe- 
nae adultorum. Hallae. 

— Dissertatio de Prussorum comitiis. Gedani. 
Lentner Tob. W. Den Collegen Woltę bey 

Lentnerischen und Schwerdtnerischen Hoch- 

zeit. Schlichtingsh. Haase. 
Linkner Joh. Nothw. Cathechismus-Uhr. 

(deutsch. und. poln.), Elbing, Sam. Preuss. 
Low Jan Chr. De ordinandis precum formu- 

lis. Torunii, Joan. Nicolai. 
Lungwitius Mich. Dissertatio epistolica 

de burgraviis de Dohna, ad God. Alb. Pauli. 

Elbingae, Sam. Preuss. 
Maciejowski B. Epistoła pastoralis. Vars. 

Piar. 
Madejski Aegid. a S. Josepho. Rex li- 

bertatis D. Thomas Aąnin. Petró Długo- 

szewski praesentatus. Vars. Piar. 
(Małachowski A. K.) Navis praetiosa vir- 

tutum D. Maria Magd. de Pazzis Adamo 

Małachowski demonstrat.i. Cracov. Acad. 
Malczewski Franc. X. Życie Anny z Dzia- 

łyńskich Zamojskiej. Toruń, Nicolai. 
Maniecki Franc. X. Emeriti honoris car- 
men Joanni Franc. Regis dedic. Zamość, 
, Univ. 
(Ma salska D.) Plenilunium Cynthiae. Vilu. 

Univ, 
Matuszewicz Joan. Herc. Canonicus regula- 

ris Lateranensis in Polonia. Crac. Fr. Cez. 
Mazarini Jul. Instrukcya polityków. Toruń, 

Laurer. 
Messis honorum avitis falcibus honoris J. 

Cas. Alexandrowicz praesentata. 
Mia akowski Andr. X. Expedita salntis via. 

— Introductio in Aristotelis philosophiam seu 
dialectica. Sandomiriae, S. J. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz. Krak. 

Akad. Hebanowski. 
Mirkowski Wacł. Cracauer Schreib-Ka- 

lender. Wien, Joh. Jac. Kupitz. 1720. 73 Moneta J. Enchiridion polonicum. Danzig. 

— według kurencyi wyrachowana. Warsz. 
Pijar. 

Morawski Jan X. Palaestra pietatis. Posn.- 

S. J. 
Munus (Deoruui) gentium votum Friderici 

Augusti et Mar. Josephae. Vars. Piar. 
(Myszkowski). Francisco Myszkowski de 

connubio cum Elisab. Bielińska gratulatio. 

S. a. (circa 1720). 
Nepueu Franc. X. Myśli albo refleksye 

chrześcijańs. tłum. T. Perkowicza. Lwów, 

S. J. 
Nieszporkowitz Ambr. X. Odrobiny stołu 

królewskiego królowej Nieba Najśw. Mar. 

obrazu Częstoch., ded. Ant. Ben. Lubomir- 

skiemu. Częstoch. 
Nie wieś ki T. Kalendarz. 
Oceanus geminis gratiarum cordis Jesu. 

Varsav. Sch. Piar. 
OloffEphr. Die blubende Aloe des Chr. 

Fried. Ramsey mit Gert. Elwa Horn. El- 

bing, Sam. Preuss. 
Omański Franc. Quaestio ethica de fine 

ultimo. Crac. Domański. 
Osiński Wężyk Val. Olympus sarmaticus 

(de Joan. Cantio). Cracov. 
Packisch de Festenberg J. H. S. La con- 

versation discours fait la jour de S. Hed- 

wig. Lignitz, Jean Waetzold. 
Palaestra devotionis erga S. Joannem, 

sumptibus Antonii Godlewski. Lublin, S.J. 
Pater Paw. Kalendarz. Gdańsk. 
Pawłowski Dan. Gottes Ansprach. Kolln, 

Natter. 
Pieśni nabożne według obrządku kość. ka- 

tol. Krak. 
Poniński Ant. Augustissimus Hymenaeus 

inter Frider. Aug. nec non Mar. Josepham. 

Dresdae, Stósselius. 

— Deorum munus Frid. Aug. et Mariae Jos. 
neonatus. 

P orre L. X. Ludovici Magni laudatio. Paris. 

et Posnan. 
Praeliminaer Punkte zum kiinftigen Frie- 

den. Warschau. 
Prawa i wolności Dyssydentom służące. 

Królewiec. 
Preces Gertrudianac, ob. Gertruda. 
Princeps Martyrum M. Canutus IV. 
Provinciarum Reg. Poloniae descriptio. 

Augsburg, Koppmayer. 
Pruski Mich. Quaestio physica de infinito. 

Crac. Univ. 
Przyjaciel w ostatniej potrzebie doznany. 

Krak. Domański. 
Radomi ński Jan X. Hojna zasług rekom- 

pensa kazaniem na Benedykta Św., dedyk. 

Jan. Ant. Rozdrażewskiemu. Poznań, S. J. 
(Radziwiłł Car. Stan. Justus). Signator su- 

premus dolor in funebribus justis C. S. J. 

Radziwiłł. Vilnae, S. J. 
(Radziwiłł Michał). De principibus celsis- 

simus Princeps adoratus. Leopoli, S. J. (Radziwiłłowa A. Kat.). Kancellarya ksią- 
żęca pryncypal. żalu kondolencyą Katarz. 
z Sanguszków Radzi wiłłowej. Wilno, S. J. 

— Żal z uwagą żałosnej Artemizij polskiej 
Anny Kat. z Sang. Radziwiłłowej, zapie- 
czętowany. 

Recit de ce qui s'est passo a Varsovie. 
(Regis J. F.). Emeriti honore Galliarum 

apostolo J. Fr. Regis, ded. S. Rzewuscio. 

Zamość, Acad. 
Reim- und Bibel Spruchlein. (lat. u. deut.) 

Lissa, Presser. 

(R o 1 1 e r). Ad nuptias Andr. Rolleri Scholae 
apud Zdunenses Conrectoris, nec non A. M. 
N. Scholtziae viduae Vogeliae (carm. J. C. 
Eberti, C. J. Hancke, C. A. Hermann, 
A. Langner, C. Matthaeus). Vratisl., Straubel. 

Rostkowski Jak. Fryd. Incomprehensibili- 
tas mysteriorum fidei. Thorun. Joh. Nicolai. 

Rozmarynowski Anf. Joz. X. Assysten- 
cya Jezusowemu sercu albo kazanie na 
Fruktuozego Św. Krak. Fr. Cezary. 

R u b r i c e 1 1 a dioecesis Cracoviensis. 

Rudnicki Dominik. Kazanie na wotywie 
w dzień św. Hieronyma. Warsz. S. J. 

Sammlung von 5 Karten Kon. Polen. Am- 
sterd. Schenk. 

Samuel Rabbi. Traktat błąd żydowski po- 
kazujący. Wilno. S. J. 

San ci ta siderum nunąuam violanda, ąuorum 
vigore Mich. Wiśniowiecki inauguratus. 
Varsav. S. J. 

Sapecki Cypr. X. Różaniec kaznodziejski 
między różami Jana Szembeka. Krak. Fr. 
Cezary. 

Sapieha J. Fr. Historya obrazu, ob. Wa- 
licki. 

Schelguigius S. Synopis contro versiarum. 
Gedani. 

Seyler Georg. Entwurf eines.zu edirenden 
Poln. und Preuss. Miinz-und Medaillen-Ka- 
binets. 

Sienkiewicz B. X. Plenilunium avitae 
Cynthiae Alex. Hlebicki Josephowicz. Vil- 
nae, Univ. 

— Panegyricus Franc. Wielopolski. Vars. 
Sierakowski Venc. Hier. Majus Szembe- 

cius in Stan. Szembek efflorescens. 
Si gil lat a w Metryce kor. administracyi Or- 

dyn. Ostrogskiej. 
Signator supremus, ob. Radziwiłł. 
Sobański J. X. Raj nowy Najśw. Marya. 

Częstoch. Paulini. 
Solecki Aąuil. Arrha theologica. Cracov. 

Cezary. 
S o m m m e r Frid. Wilh. Silesia antę Piastum, 

carmen. Vratisl. Hubert. 
Staniewski Stefan od Ś. Woje. Kondukt 

panegiryczny albo mowa na wypr. ciała 

Georg. Ad. Fr. de Gaschin in Rosenberg. 

Krak. Cezary. 
Statut a provincialia Ord. Minorum S. Fran- 

cisci. Leopoli, Trinit. 

— Synodi provinc. Gnesnensis. Vars. 
Stefan od S. Woje. ob. Staniewski. 

10 74 1720-1721. S w i e 1 1 i c k i Paweł Osterod. Astrologiam Per- 
sicam protrahit praeses Paul. Pater. Gedani. 

Synodus dioecesana Posnaniensis sub Chr. 
Ant. Szembek. Vars. Piar. 

Szamowski Dan. X. Tradycya dóbr Św. 
Franciszka Salez. podczas Sejmu publiko- 
wana, Alex. Proszewskiemu podana. Warsz. 
Pijar. 

— Traktat z Bogiem, albo kaznodz. dzięk- 
czynienie oddane Janowi Tarłowi. Warsz. 
Sch. Piar. 

Szaniawski K. F. Epistoła pastoralis ex 

mandato impressa. Crac. Fr. Cezary. 
Szczuciński Apollin. Traktat dożywotniej 

przyjaźni, przy ślubnych kontraktach Alex. 

Hlebickiego Józefowicza i Dominiki Ma- 

stalskiej. 
Szembek Chr. Ant. Epistoła pastoralis. 

Vars. Piar. 

— ob. Synodus. 

— Triarii sacri honoris Livoniae pro virtute 

Chr. Szembek. Poznań, S. J. 

Szembek St. Constitutione synodi archi- 
dioec. Gnes. Vars. Piar. 

Sztychowski Woje. Niezasypiajaey straż 
odprawujący Korwin albo raczej Chrystus, 
scenicznie od młodzi Tarnowskiej repre- 
zentowany. 

Szymakowski Kazim. Wschód złoto-różany, 
albo świetny z ogniów prognostyk Róży 
z Ogińskich Krasińskiej. Warsz. S. J. 

— Piotr Alex. Gemma doctorum Mart. Osliń- 
ski. Crac. Cezary. 

— Quaestio de universali proposita. Crac. 
Szynglarowicz And. Ant. Astraea in 

Mart. Szumliński, in eccles. Zamoscensi 

deducta. Zamość. 
Temeswary Woje. X. Pierwsza płomienna 

ofiara magnetyzmem Boga. Krak. F. Cezary. 
Thesauru s^ibsconditus inter publica Bacchi 

dispendia S. Marcellusa Juvent. Acad. Viln. 

S. J. praesen tatuś. 
Theses ex universa philosophia. Leopoli. 

— polemico-schol. theologia. Leopoli. 
Topieński Gasp. Quaestio juridica de lo- 

catione et conductione. Crac. Cezary. 
Tortowski Jos. Chryz. Dolor commilito, 

Albr. Dembiński. Crac. Matyasz. 
(Toruń). Epitome legum Gymnasii. Toruń, 

Nicolai. 
Trabeatus heroum, ob. Wielopolski. 
Tractatus asceticus. Posnaniae. 
Trzciński V. Fr. ob. Haeres. 
Tul li u s e principe accedens. Sandomiriae. 
Tylkowski Adalb. De mało malignae cau- 

sis. Frankf. 

— Jugum grave super filios Adam e SS. Pa- 
trum verbis. Augustae Vmd. 

Tyzenhauz J. Evictio Themidis et Miner- 

vae in capitali Mauritaniae capitis causa. 

Wilno, S. J. 
Wadowski Aeg. Sonus vocalis campanae 

famam Antonini Cloche promulgans. Crac. 

Univ. 

— Quaestio logica de substantia. Crac WaleszyńskiM. Quaestio theologica. Crac. 
Walicki Jakób. Historya obrazu Kodeńskie- 

go P. Maryi, Mik. Sapieże ofiarowanego, 

dedyk. Joach. Przebendowskiemu. Toruń, 

Laurer. 
Verordnung des Dantziger Magistrats. 
Vestigium ob. Koniecpolski. 
Wężyk Wal. Hier. Olympus Sarmaticus Joan. 

Ćantius, dedic. M. Szembekio. Crac. Ma- 

tyaszkiew. 
Wichrowski Walenty J. Iris seraphicis 

ignibus ardens S. Bonaventura, dedic. 

Steph. Przerembski. Crac. Cezary. 
Wieczność ob. Bronisz. 
(Wielopolski Franc). Trabeatus honorum 

exercitus Francisco Wielopolski in solemni 

ingressu. Calissii, S. J. 
Wieruszewski Kaz. X. Fama Polska sta- 
ny i młódź informująca. Poznań, S. J. 
Wille nberg Jan Fryd. De Prussorum Co- 

mitiis. 

— Selecta juris matrimonialis. Halae Magd. 
Wincentego a Paulo Zycie. Warsz. 
(Wiśniowiecki Mich.). Sancita siderum 

nunąuam violanda votis Regio- Marianae So- 

dalit. Colleg. Vars. Vars. S. J. 
Wojna J. K. Kleiner Lustgarten. Danzig, 

Stoli. 
Wolski W. Naenia in memoriam A. Wol- 
ski. Vratislav. Kupfer. 
Wołucki Józ. Tractatus asceticus. Poznań, 

Akad. 
Zabler Jacob. De claris gymnasii Thoru- 

nensis Hermathemis carmen. Thor., Nicolai. 
Zaleski Jan Wład. Auges siderum eloąuen- 

tiae panegyr. Varsaviae. 
Zawadzki B. Kazania na święta. Warsz. 

— Ignacy a S. Stan. Gemmae latinae. Vars. 
Piar. 

Zawisza star. miński. Mowa po sejmie. 

— Mowa przy pożegnaniu Izby, (ob. Suada). 
Ziętkiewicz Matthfas. Palma gloriae im- 

uiort. Alb. Jos. Jodłowski. Crac. Acad. 

— Quaestio metaphysica de ente. Cracov. 
Acad. 

1721. 

Abrys (Prawdziwy) Matki Boskiej na gó- 
rach Chełmińskich. . 
Actus virtutum, ob. Morawski Jan. 
Aegidius a S. Josepho, ob. Madejski. 

— a Jesu Mar. Cursus fortunae in principe 
orientis, Casimiri Dłużewski ex voto juvent. 
Chełmens. (próg. dyalogu po pols. i po ła- 
cinie). Zamość. 

Agnus in Zodiaco coeli Poloni, Const. Fel. 

Szaniawski. Vars. Piar. 
Akta publiczne do interesu Ordynacyi Ostrog- 

skiej. Warsz. Pijar. 
Ancuta Georg. C. Stadiodromus orthodoxns 

eratici heterodoxi. Vilnae, S. J. 

— Prodromus Poloniae ad servandam Dis- 
sidentibus fidem, contra G. Ancutae Jus 
plenum. Królewiec. 1721. 75 (Aąuino de Thom.). Triumphalisidąue Aqui- 

naticus rogus S. Thomas. Cracov. 
Ar ca nu iii cordis amoris D. Theophili Mart. 

scenica reprod. Vilnae, S. J. (per Br. Kos- 
sakowski ?) 
Aristotelicae doctrinae dies Solis Tho- 

mistica luraini Lubonursciorum exorta. Crac. 
Artykuł XV. traktatu Neusztadskiego. 
(Augustinus S.) Monumenta antiquitatum 

Marianarum in imagine Gregoriana. Varsov. 

ob. Sapieha. 
Bąkowski Frań. Józ. Conceptus ad ver- 

bum Dei Mariae, ded. Dominico Lochman. 

Cracoviae, Jac. Matyaszk. 
Balffy Tomasz. Panegyris Const. Szaniaw- 
ski in ejus in cathedram ingressu. Vars. 
Barto lt Car. Imagines Principum Poloniae. 

Brunsb. S. J. 
Bel li. Jac. Bonav. Amoenitas laurearum se- 

cundae laureae candidatis, dum ab Andr. 

Krupecki Doctoratus licentiam reciperent, 

dedic. J. Skarbek. Cracoviae, Univ. 
Bogucki Józef. Conceptus mirabilis votivis 

epigrammatibus insertus, ded. Stan. Gar- 

czyński. Poznań, S. J. 
Bonawentura S. Sexalae seraphicac, ded. 

Cypriano a S. Laurentio Machowski. Vars. 

Piar. 
Briesinger Dav. Dissertatio historica de 

Rudaviensi proelio. Regiomonti, Reusner. 
B r o e n Joh. Hier. Exercitatio Sabbathiana II. 

Gedani, Stoli. 
Bromirski Bog. St. Quaestio physica de 

materia prima. Cracov. Univ. 
Brun Jan Karol. Na ofiarę wielkopiątkową 

nagrobek Jezusowi. 
Brykner Dan. X. Theologia zakonna czło- 
wieka duchownego, powtór. przedr. Krak. 

Akad. 
Byszewski Franc. Hier. X. Kazanie na S. 

Stanisława Kostkę. Poznań, S. J. 
Campus victoriarum triumphis Alexandro 

Radomicki. Poznań, S. J. 
Catalogus personarum provinciae Polon. 

S. J. 
Ciechanowski Ad. Hyac. Fascia triumph. 

ecclesiae D. Thomas Aq. Thoruu. Nicol. 
Claudius Al. Arbor, ob. Krasnodębski. 
Constitution, vermittelst dereń unter Kauf- 

leuten vorkommende Streitigkeiten an Com- 

mercium Collegium verwiesen werden. Koe- 

nigsberg, Berlin. 
Consul et pontifex Deo sacrificans Pet. 

Tarło. Varsav. Piar., ob. Konarski. 
C o r docile in regio Davidis puero Salomone 

in juvent. Grodn. S. J. (theatr.). 
— contritum Davidis arcis Grodnen. ducis 

a juvent. Colleg. Grodnensis S. J. trag., 

ded. Franc. Dołmat Izaikovio. 
Córo na trium regnorum in capite tyranno- 

rum Michaeli Rzeczycki, nec non illustr. 

de domo Iskrarum Castell. Chełm, filiae ex 

theatrali adumbrat. tradita. Zamość. 
Corpus Constitutionum Prutenicarum. K6- 

nigsberg. 
C ursus fortunae ob. Aegidius. Cyboni Stan. X. Nieoszacowany Hymeneu- 
sza upominek na ślub Mich. Potockiego 
z Maryanną Kątską. 

Czartoryski Aug. Alex. Informacya o do- 
brach Ordynacyi przez Jan. Ostrogskiego 
oddanych. Warsz. Pijar. 

— Informacya przeciwna tej którą A. A. 
Czartoryski podał, ob. Sanguszko. 

Dąbrowski Alex. Regia purpurarum Tar- 
łovia domus, Joannes Tarło. Lublin, S. J. 

Daszczyriski Stan. Metatio castrorum Pal- 
ladis, quam Jos. Gonzaga Myszkowski in- 
staurat. Cracov. 

Dębski Jerzy. Trybunał niebieski w Domi- 
niku Sienińskim kazaniem przywitany. Ka- 
lisz, S. J. 

Dónhoff Mik. Niebo w herbownym Juno- 
szy Xiąż. Konst. Szaniawskiego. Krak. 
Fr. Cezary. 

(Denhoff Konst.) Tryumf zwycięzkich af- 
fektów Konst. Denhoffa. 

Dittmer Lud. X. Prześwietna Leliwa Konst. 
Czapskiej , albo kazanie na solen. obłóczy- 
nach, ded. Piotr. Czapskiemu. Toruń, Nicolai. 

Donadzki M A. Prawdziwy abrys M. Bo- 
skiej na Górach chełmińskich, ded. Franc. 
Józ. Wysockiemu. 

Drews Jan X. Dywertyment z wesoło uczo- 
nych dystrakcyj dyskursem opowiedziany 
przez Mikoł. Potockiego. Lwów, S. J. 

Druźbicki Gasp. De soliditate virtutis. 
Coloniae, Altenkirch. 

— In passionem Domini meditationes. Calisii, 
S. J. 

Dzianotty Jos. Securitas ecclesiae patriae 
Petri Tarło episcopi. Posnan. Acad. 

Dziewulski Marcelli. Dobry znak, w któ- 
rym słońce weszło, Najśw. Marya Panna 
kazaniem ogłosz., ded. Annie Konst. Ma- 
łachowskiej. Krak. Fr. Cezary. 

— Kazanie przy uroczystości Zwiastowania 
N. M. Panny. Krak. Cezary. 

Einbringen (Ein merkwurdiges) von jetzi- 
gen Unruhen in Dantzig. 

Epitome legum Gymnasii Thorunensis. 
Toruń, Nicolai. 

Expeditio in viam aeternitatis seu Modus 
assistendi. Cracoviae, Domański. 

F e d e r o w i c z M. St. Quaestio methaphysica 
Cracoviae, Univers. 

Felicitas, ob. Szaniawski. 

F erb er J. C. Dissertatio de muneris. Ge- 
dani, Stoli. 

— De ambitu jurisprudentiae. Gedani, Stoli. 
Filipowicz St. J. Kalendarz na r. 1722. 

Kraków, Akad. 

— Quaestio astronomica. Crac. Univers. 
Filius Frid. Wilh. Nomen immortale Petri 

Tarło episc. in ingressu. Posnan. Acad. 
Forbes Georg. Nilus septem ostiis Virgo 

Maria in basilica Culmens. Thorun. Joh. 

Nicolai. 
Frucht (Eine heilsame) des wahren Chri- 

stenthums. Dantzig, Stoli. 
Gajewski Laur. Ant. Palmetum autumnali 

tempore candidatorum. Cracoviae, Univers. 76 1721. Gesprache in den Reiche der Todten zw. 

Sigism. III und Joh. Casimiro. Leipzig, 

Córner Erben. 
Gierczyński Ern. Colligatio angelica sive 

ąuaestiones de angelis. Cracov. Matyaszk. 
Gorczyński Ant. Dolor ordinum academi- 

corum ex fato Alex. Jaroszyński. Cracov. 

Cezary. 
Goszkowski Piotr. Exercitium plausuum 

honori Mart. Waleszyński. Cracov. Cezary. 

— Alb. Jos. Remedium ad aeternam salutem 
Joanni Słowakowicz. Craeov. Univers. 

Gunther J. Philologumena adL. A. Florum. 
Toruń. 

Hannenberg Godefr. Facile et efficax me- 
dium (duellum inter V. Lóscher). 

— Deus maximus unus defensus a Mat. No- 
wacki, dedic. Car. Poniński. Poznań, S. J. 

Hastae fulgurantes, ob. Zamojski M. 
Heintz Franc. X. Prawdziwy dobrej śmierci 

portret w Mar. z Ludinghaussen Wolffów 

Kossowej. Thoruń, Nicolai. 
Hevenesi Gabr. X. Ars bonae mortis. 

Brunsb. S. J. 

— Allerzeit bluhender Blumen-Garten. Bruns- 
berg, S. J. 

— Flores ąuotidiani sive Sanctorum exempla. 
Brunsberg. S. J. 

Horolt Stan. Plausus minorum ad honoris 

episcopalis aditum illustr. P. Tarło. Ca- 

lissii, S. J. 
Idea vitae sacerdotalis ad usum cleri d. Crac. 

Crac. Cezary. 
Imagines Principum Poloniae. Brunsberg. 

S. J. ob- Bartolt. 
Imago salutis humanae, Josephi patriarchae 

praesentata (scen). Crac. Cezary, ob. Mitulski. 
Immortalitas divi Francisci in theatrum 

deducta. Calissii, S. J. 
In for macy a, ob. Ostrogski. 
Innocentius XIII. Vener. Fratri Hieronymo 

Archiepisc. Edessano in Regno Poloniae 

Nuntio. 
Instructio circa judicia sagarum. Vilnae, 

S. J. 
Jabłoński Joh. Theod. Lexicon der Kiin- 

ste. Leipzig, T. Fritsch. 
Jastrzębski Jos. a Jesu Mar. Cursus for- 

tunae in principe Casim. Dłuźewski ex Col- 

leg. Chełm. Schol. Piar. 
Kalendarz, ob. Kiciński, Michałowski. 
Kalewski Franc. St. Templum honoris Mart. 

Waleszyński. Cracov. Univers. 
Kaliński Dam. Kazania na uroczystości. 

Warsz. 
Kanold Joh. Kurtze Jahr-Historie von der 

Seuchen des Viehes. Budissin. 
Karnicki Andreas a S. Antonio. Dolor ro- 

sae principis in funere Stan. Szembek. 

Varsav. Schol. Piar. 
Katechizm z okazyi Tatarzyna Buczackiego. 

Poznań. 
Kazania trybunalskie. Sandomierz. 
Ketzen Jan. Kalendarz polski i ruski. Su- 
praśl, Bazylianie. 
Kiciński, Kalendarz. Kraków. Kiełkowski Maur. Sponsa dolens sponsum 
Stan. Szembek. Poznań, S. J. 

Klepperbein Joach. Gottl. aus Międzychód. 
De calculo renum dissert, Erphord. 

Kolendowicz Mat. G. Olympia purpurati 
honoris St. Hosius (et carm. Jos. Grodzi- 
cki). Cracov. Cezary. 

— Acumen doloris inter umbras Stan. Szem- 
bek. Cracov. Univ. 

Kornecki Franc. Józ. Insula in mari Ma- 

riano Maria Magd. de Pazzis. Cracov. Univ. 
Konarski Stan. Consul et pontifex Deo sa- 

crificans Petrus Tarło episcopus. Varsav. 

Sch. Piar. 
Kowalicki Fr. Kaznodzieja odświętny abo 

Kazania, ded. Pet. Sulimjrski. Sandom. S. J. 

— Post święty professor Świętych. Sandom. 

o. J. 

Kozielski Sever. a B. V. Agnus in Zodia- 
co coeli poloni princeps Cons. Fel. Szaniaw- 
ski. Var8. Piar. 

— Paneg. Stan. Szembek cum Tribunalis Ma- 
reschalcus electus esset. Vars. 

Kozłowski Bened. Favus distillans in labiis 
Edmundi Rzezawski lac et mel Div. Ber- 
nardi benevol. Sandomiriae, S. J. 

Krasnodębski Klaud. Autor triumphalis 
ecclesiae Thomas Aquin. in Petricoviensi 
basilica Feliciano Święcicki efflorescens. 
Częstochowa. 

Kutlinowski Stan. Apogeum theologici 
honoris Mart. Alex. Kurowski. Crac. Cezary. 

Labor, ob Tarło. 

Lachowicz Flor. Ant. Schola vitae huma- 
nae in eremo D. Esaias Boner, ded. Mar. Kemp- 
ski. CracoY. Fr. Cezary. 

Łapczyńki Ant. C. X. Popis trzody Chry- 
stusa, pod fest Sw. Wojciecha, ded. Piotr. 
Dembińskiemu. Krak. Matyaszk. 

(Łaszcz Jos.) Phosphorus cum gentilitio 
leone virtutum J. Łaszcz. S. a. (circa 1721) 
Leop. SS. Trinit. 

Legucki Jan X. Sprawiedliwość na Jezusa 
Trybunałowi koronn. prezent. Sandom. S. J. 

Lilia niebieska odór tamująca , na ochłodę 
duszom, ded. Kaz. Flor. Micucie. Supraśl, 
Bazyl. 

(L o s c h e r E. V.) Facile et efficax medium, 
id est duellium inter Val. Er. Loscher sce- 
nice lat. germ. et polon, propositum. 

L o tar i us hoc nomine primus. Warsz. Schol. 
Piar. 

L u k i n i Joan. A. Quaestio juridica de priyile- 
giis. Cracov. Univ. 

L u r e ń s k i Val. Spina Jos. doloris post deeerp- 
tas rosas Szembek. Posn. Acad. 

— Flos innocentiae J. Cantius. Posnan. Acad. 
Łzy ogień krzeszące, ob Naramowski. 
Madejski Aegid. Princeps in regno cordium 

dolor Stania. Szembek. Vars. Sch. P. 

— Agnus in Zodiaco coeli poloni Const. Fel. 
Szaniawski, Vars. Sch. Piar. 

— Meridies scientiaram occidens D. Thomas 
Aąuinaticus, Varsov. Sch. Piar. 

— (Porównaj r. 1719). 1721. 77 Marzec ki Ant. Oratio pro instaur. studio- 

rnm,' dedic. Sig. Karsnicki. Częstochoviae. 
Medium, ob. Loscher. 
Michałowski Iga. Paw. Kalendarz polski 

i ruski. (Kontyn. Opisanie części ciała), 

Krak. Akad. 
Miles cbristianus. Poznań, S. J. 
Miskę Ludw. X. Trojakie błogosławieństwo 

w Św. Benedykcie. Kalisz, S. J. 

— Ogień gorejący Św. Ignacy Lojola, de- 
dyk. Sczanieckiemu. Kalisz, S. J. 

Missae propriae Sanctorum Regni Sueciae. 

Cracov. 
M i 1 1 e 1 (Leicht und kraftiges) Geiniither zu 

stillen, das ist Feder-Streit zwischen Val. 

Ern. Loscher. 

— ob. Medium. Loscher. 

Mi tulski Fr. Imago salutis humanae, Jo- 
sephi patriarchae (dialog, lat. et polon.) de- 
dic. Ant. Lubomirski. Crac. Cezary. 

Monumenta antiąuitatum Marianarum in 
imaginę Deiparae de Guadelupe, a Joan.Fred. 
Luca Sapieha. Pars. I — II. Varsav. S. J. 

Morawski Jan. Actus virtutum et oratio- 
num. Lublin, S. J. 

Muratowicz Wacł. Nodi theologici, Apost. 
Petro et Paulo ded. Oacov. Joan. Domański. 

Naramowski Adam X. Łzy ogień krze- 
szące, albo Augustyn wskrzeszony. Warsz. 

— Splendor trojzakonnego cienia w Sw. Au- 
gustynie przy splendorach Elż. z Lubo- 
mirskich Sieniawskiej. Varsov. S. J. 

Nar di Isid. Relazione delia imagine d. Ma- 
donna del Pascolo, dedic. al Bened. Trule- 
wic/,. Roma, G. Placho. 

Narolski Józef X. Sława imienia Atan. 
Szeptyckiemu. Lwów, Trinit. 

Neander Jos. G. Die letzte Redę der Jos. 
Rechenberggeb. Falckenhayn. Schlichtingsh. 
Haase. 

Ni bu 8 Nicomed. de Varmia. Fides catholi- 
ca, dedic. Th. Potocki. Ferrariae, Pomatelli. 

Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1722. Lwów, 
-Sw. Trójc. 

Nikodębski Joan. Jos. Aetna triumphalis, 
D. Phil. Nerius, ded. Jos. Madaliński. Po- 
snan. Acad. 

Nogawski Joz. Mich. Marya przenajświęt. 
Boga Matka. Sandom. S. J. 

— Światło chwały Baranka, JO. X. J. X. 
Konst. Szaniawskiego. Krak. Cezary. 

Numerus septenarius in Carolo Henrico com. 

de Sobek. Nissae. 
Ofiarę (Na) ob. Brun. 
(Ogiński J.) Porta domus regiae signatoria. 

Słońce bramy tryumf. Józefa Ogińskiego. 

Vilnae, S. J. 
Oloff Ephraim. Den geliebten Paulum, Pre- 

digt. Thorn, Nicolai. 

— Der Prediger. Thorn, Nicolai. 
Olympia sacra seu Conclusiones theolog. S. 

Thomae. Crac. Cezary. 
(Ossoliński Franc. Maxym.). Acies heroi- 
bus, armis, ingeniis instructissima. Sando- 
mir. S. J. (Ostrogska Ord.), ob. Akta. Czartoryski. 

— Informacya o dobrach Ordynacyi podle- 
głych. Warsz. Sch. Piar. 

Pałaszowski Casim. Stan. Cathedra gloriae 
immortalis D. Aegid. Wadowski. Crac. 
Cezary. 

— Jus triplex ad doctoralem injure honorem 
Gasp. Topiński. Crac. Univers. 

Panisius Stan. Venc. Excell. honoris Petri 

Stan. Luzeński explicata. Crac. Cezary. 
Pater P. Kalendarz nar. Toruń, Ilanenstein. 
Pawłowski Dan. Vita Gasp. Drużbicki. 

Calissii. 
Piasecki A. Symbolum apostolico-theologi- 

cum. Leopol. Trinit. 
Pilszecki Alex. Franc. Auctoramentutn re- 

gium Palladia candidatis. Cracov. Univers. 
Pluciński F. Hier. Lucerna ecclesiae et 

patriae agnus Const. Fel. Szaniawski. Crac. 

Cezary. 
Pollacz R. X. Vade mecum medicum, to 

jest krótkie sposoby. Częstoch. 
Poniński Stef. Apocalypsis ascetica seu 

exercitia S. Ignatii. Poznań, S. J. 

— Królowa nieba Bogar. Marya, ded. Franc. 
z Czarnkowskich Radomickićj. Poznań, S.J. 

Praetorius Efr. Das Gottgeifallige Beicht- 
Kind. Wittem berg. 

— Ein tuchtiger Lehrer Ephr. Oloff. Thorn, 
Joh. Nicolai. 

Prawdzie seu inexcussa veritas, sub honor. 
Mich. Brochocki a juvent. Colleg. Rozra- 
zeviani S. J. (Gedani). 

Prodigium orbis, ob. Szaniawski. 

Prodromus Poloniae ad servandam dissi- 
dentibus fidem, contra Ancutae Jus plenum. 

Pruski Mich. Auctoramentum, ob. Pilsze- 
cki Al. 

— Summa honoris theologici in Stan. Da- 
szczyński. Crac. Univers. 

Quis putasset bonę Deus! Discurrit cum Polo- 
no cuius nomen Veridicus, de fidei rebus. 
Poznań, S. J. 

RadauM. X Orator extemporaneus. Coloniae. 

Radliński J. Paweł. Immortale trophaeum. 
Crac. Domański. 

— Flores primi veris filialis gratitudinis seu 
conclusiones theol. Crac. Domański. 

— Vita theologica seu conclusiones. Crac. 
Domański. 

(Radomicki Al.) Campus victoriarum trium- 

phis Alex. Radomicki. Posn. S. J. 
Ratyfikacya traktatu zawartego w Neu- 

stadt. 
(Rechenberg). Personalien der seeligen Ba- 

ronin Rechenberg. (Schlichtingsh.). 
Reissel Joh. Georg. Bey dem Sarge Jos. 

Rechenberg. Schlichtingsh. Haase. 
Robertson Gwilih. X. Memoryał życia 

Stan. Szembeka. Warsz. Pijar. 
Rogus triumphalis idque Aąuinaticus Thomae 

angelico, ded. Steph. Tarnowski. Crac. Fr. 

Cezary. 
Roma in florę floridus amor Joan. Scipionis 

(scenice). 73 1721. Romanowski Kaz. Żal nad żale przy de- 

gozycyi Teresy z Brzostowskich Ogińskiej, 
upraśl, Bazyl. 
Rosołecki Łuk. X. Panegyris in funere J. 

Szembek. Vars. Piar. 
Rost Sam. Bey d. Mord- u. Todes-Falle Jo- 

hann Anders in Zduny. Breslau, Straubel. 
Rotuły albo pieśni adwentowe. Wilno, S. J. 
Rzączyński Gabr. Historia naturalis Reg. 

Polon. Sandomir. S. J. 
Sanguszko Paweł. Informacya przeciwna 

tej, która. A. A. Czartoryski jako plenipo- 
tent zakonu maltańskiego, podał. 
Sapieha Jan Fryd. Łuk. Monumenta anti- 

ąuitatum Marianarum in imag. Codnensi. 

Pars I-JI, ded. Aug. II. Vars. S. J. 
Sarbiewski M. Cas. Horatius Sarmaticus 

sive Lyricorum , Epodon. Coloniae, Fro- 

mart. 
Sartorius J. De Juliano Imperatore. 
Schloss Dan. Stricturarum Specim. CIIII. 

de Christ, relig. Thor. Joh. Nicolai. 
Schóneck Sam. Bey der Neumann und 

Schóneckischen Verehelichung. Breslau, 
. Straubel. 
Scisłowski Remig. Colligatio angelica sive 

quae8t. de angelis. Crac. Matyaszk. 
Sienkiewicz Piotr. Agnus gentilitius in 

Vaveli monte Cons. Fel. Szaniawski. Crac. 
Skawiński P. X. Chwalebna Bogu ozdoba 

relikwii Piusa V., ded. St. Szembekowi. 

Sandomierz, S. J. 
Słońce pod wrotami (na ślub Ogińskiego 

z Wiszniowieckąj. 
Smotrzycki Melet. Grammatika sławian- 

skaja. Moskwa. 
Soarez Cypr. X. Compendium rhetoricae 

Sandomierz. 
Sokołowski Kasp. Kanty. Academia scien- 

tiarum S. Catharina. Crac. Univ. 
S o 1 i o biceps Otho III. actu methagymnastico 

in Athen. Vars. S. J. (p. Ign. Giertowicz). 
Sposób krótki a łacny głowy ukrócić, to 

jest pojedynek między Ern. Lóscherem Su- 

periutendentem. 
Stadiodromus orthodoxus. Vilnae. 
Stanihurst W. X. Boga cierpiącego histo- 

rya, tłum. Krz. Zawisza. Wilno, S. J. 
Staszewski Fel. Conclusiones pbysicae, 

juxta D. Thom. Aquin., Petricoviae hab. 

dedic. Georg. Sapieha. 
Swiradowski Jos. Jan Kanty. Decretum 

juridici honoris Joan. Lukini. Crac. Cezary. 
(Szaniawski Fel. Cons.). Constans Felici- 

tas Poloniarum Szaniawski episcopus, sub 

ingressum cathedrae. Cracov. Cezary. 

— Idea vitae sacerdotalis. Crac. Cezary. 

— Agnus in Zodiaco, ob. Kozielski Sew. 

— Thronus agno Szaniaviano Const. F. Sza- 
niawski erectus a Polona prov. Eremitar. 
Ord. S. Pauli. Częstochowa. 

— Prodigium orbis 'Poloniae C. F. Szaniaw- 
ski, penes ingressum. Crac. Domański. 

— Światło chwały. Krak. Cezary. 

— Ob. Sienkiewicz, Wadowski. (Szembek Stan. X. Arcyb.). Dolor augusti 
defectio rosae in funesto fato St. Szembek. 

— Relacya o chorobie Stan. Szembeka Ar- 
cybiskupa. 

(Szembek Stan. Marsz.). Honor florę do- 
mus Szembecianae in St. Szembek Pincer- 
na, Mareschalco adoratus. Częstochowa. 

— Justitia orthod. religionis vindex Stan. 
Szembek. Calisii. 

— Princeps in regno cordium dolor ad tri- 
ste feretrum Stan. Szembek, ab Apoll. Col- 
leg. Lovicensi. Vars. Piar. 

— ob. Lureński, Rosołecki, Robertson, Ko- 
zielski. 

(Szołdrski). Bey der Szołdrski und Bach- 
steinischen Vermahlung. 

(Tarło Jan). Regia purpurarum, ob. Dąbrow- 
ski Al., Horolt, Konarski. 

(Tarło Petrus). Ascia ad petram inipressu 
honoris Petro Tarło oblata. 

— Epistoła pastoralis ad clerum Posnan. Do 
Panien Zakonnych i Wszystkim. Vars. 
Sch. Piar. 

— Labor saeculorum ascia Petri Tarło. Po- 
znań, S. J. 

— ob. Konarski. 

Temeswary Woyc. X. Konwój duchowny 

w drogę wieczności, ded. S. Rupniewskie- 

mu. Krak. Cezary. 
Titius Chr. Nomen immortale P. Tarło. Po- 

snaniae. 
(Thomas Aquin.) ob. Rogus. 
Tylko w s ki Adalb. X. De arte sanctitatis 

sive virtutibus. Augustae Vindel. 

— Breviarium concionatorum Pars I —II. Con- 
stantiae, Joh. Chr. Bauerlein. 

— Mądrość doskonała w bojażni bożej. Wil- 
no, S. J. 

Ustawy, przywileje i nabożeństwa. Wil- 
no, S. J. 

Vade mecum, ob. Pollacz. 

Wadowski Aegid. Stephan. Liber votivus 
VII virtutum ac ineritorum Const. F. Sza- 
niawski, a juventute academ. porrectus. 
Cracov. 

Waleszyński Mart. Joan. Phosphorus ju- 
stitiae D. Joan. Cantius. Posn. Acad. 

Wer hatt es gemeint! per Theologum Po- 
lonum. 

Veftot. Historya rewolucyi królestw Szwedz. 
i Duńskiego. 

Wieczorkowski Mich Ign. X. Breve com- 
pendium fidei catholicae turcico textu. Po- 
znań, S. J. 

— Katechizm. Ibid. 

(Zamojski Mich.). Hastae fulgurantes in 
splendore Mich. Zamojski et Elis. Wisznio- 
wiecka. Vilnae, S. J. 

— Aspekt księżyca w pełni dziedzicznych 
splendorów Zamojskiego i Elżb. Wisznio- 
wieckiej. Wilno, S. J. 

Zawisza Krzysz. ob. Stanihurst. 
Ziętkiewicz Math. Monumentum gratitu- 
dinis Stan. Szembek. Crac. Univ. 1722. 79 1722. 

Acta capituli Cracoviensis sub tempus inaug. 

Vino. Pniewski. Crac. Cezary. 
(Agnieszka S.) Montepolicyańska jutrzenka 

albo Święta Agnieszka. Warszawa. 
Alexandrowicz Adrian X. Traktat mą- 
drości duchownej pod buławą Stanisł. Den- 

hoffa. Wilno, S. J. 
Amsel Jan. De singularibus juris mariti- 

mi. Regiom. 
Antyst Winc. Justyn. Traktat o niepokal. 

Poczęciu P. Maryi. Brunsberg. 
(Augustyn S.) 'Ihesaurusin agro magni Au- 

gustini inventus. Cracov. 
Barszcz Jerzy. Strzemię nieśmiert. sławy 

Kons. K. Brzostowskiego. Wilno, Akad. 
Bayer Teof. Sieg. Commentarius de nummis 

romanis in agro prussico. Lipsiae. 
Benedykt od Sw. J., ob. Zawadzki. 
Bergmann Israel. De deposito miserabili 

expositio. Gedani, Stoli. 
Berna rdus aS. Antonio. Angelus, ob. Sien- 
kiewicz. 
Bernatowicz Krzysztof Joz. Życie, cnoty 

i cuda S. Jędrzeja Awelina. Lwów. 
Biuck Jos. Gedachtniss Hedwigis Elis. Amal. 

Prinzessin in Pohlen. Breslau, C. R. Muller. 
Bogdański Gabr. Tuba vocalis. Stan. Łę- 

towski oblata. Lublini, S. J. 
Borek Bogus. Christ. De principe donante. 

Exercitatio Sabathiya XX. Gedani, Stoli. 

— De exemplari substitutione. Gedani, Stoli. 
Borek Casp. Wilh. De jurisdictionis usu- 

fructu. Gedani, Stoli. 

— De redintegrato post divortium matrimo- 
nio. Gedani, Stoli. 

Borek Philip Georg Wilh. De dotalitio, germ. 
Leib-Geding. Gedani, Stoli. 

— De legato sub conditione nuptiarum relicto. 
Gedani, Stoli. 

— De venatione privatis permissa. Gedani, 
Stoli. 

Braun Daw. Ausfuhr. histor. Bericht von 
Polnischen Miinzwes. Elbing, Bannehr. 

— De comitiis Regni Poloniae generalibus 
Colon. Brabei. 

— De electionibus Regum Poloniae. Colon. 
Brabei. 

— De juribus majestatis sive regalibus. Co- 
loniae, Braunius. 

— De jurium regnandi fundamentalium. Co- 
loniae, Theod. Brabei. 

Breynius J. Fil. Dantisc. Epistoła de melo- 

nibus petrefactis. Lipsiae. 
Br o en J. H. De supremo orphanorum tu- 

tore (Vom Obervormund.) Exercitatio Sabba- 

tiva XII. Gedani, Stoli. 

— De praescriptione bonorumecclesiasticorum. 
Gedani, Stoli. 

Bzonowski Dom. Umbra splendorów N. M. 
Panna w kościółku między Nowem Miastem. Cantus olorum Varnensis praelii tragic. 

Vars. S. J. (per Car. Morikoni?) 
Catalogus personar. Polon. S. J. Posnan. S.J. 
Cieszkowicz X. Tom. Jutrzenka albo S. 

Agnieszka. Warszawa. 
Claudius aS. Antonio, ob. Krasnodębski. 
Conclusioses theologicae de justificatione 

menti D. Thomae Aąuin. Cracov. Cezary. 
Contribution (Der Stadt Thorn.) wie selbe 

beschlossen worden. Thorn, J. Nicolai. 
Corona, ob. Rupniewski. 
Crusius Dan. Miscellanea Silesiaca, Praesid. 

adornata. Lignicii. 
Cybulski And. J. Reguła summi amoris, 

in Terentio Christo erga hoininem, dedic. 

Josepho Firlej de Konarski (progr. theatr.). 

Cracov. Univ. 
Czartoryski Aug. Al. Informacya o do- 
brach Ordynacyi podległych, przez Jan. 

Ostrogskiego oddanych (1721). 
Dambrowski Józ. Alimonia spiritualis, pa- 

scens animas hominum, ded. Cas. Bened. 

Dambrowski. 

— Wyprawa duchowna w drogę wieczności. 
Depozyt (Drogi) ciała i krwie Jezusowej. 

Poznań, Akad. 

Devotiones (Selectae) ad providentiam. Po- 
znań, S. J. 

Drużbicki Gasp. Novellus religiosus. In- 
golstadt, Haege. 

Echo Thorunensis ad buccinam Dantiscanam 
laudem virorum reipubl. Thor. et Gedan. in 
Polonia resonans. Thorn, Nicolai. 

Edict dass den Polnischen Juden verstattet 
nach Preussen z. kommeu. Berlin, Konigsbg. 

— dass d. frembde Saltz zur Unterhaltung 
der polnischen Commercii in Preussen nicht • 
verkauffet. Konigsberg. 

Elsner Jan Bog. Nowy zakon Pana naseho 

Ges. Chr. Cyrkwe. Halla. 
Emanuel a S. Joannę, ob. Wiśniewski. 
Epigramma Gemino Thorunensis et Geda- 

nensis inclyt. sideri inscriptum. 
Epulnm in libro liberali D. Josepho in 

theatrali mensa, sub auspiciis Joan. Vlad. 

a Cygiemberg Zaleski a juvent. Drogicinensi 

S. Jesu. 
F erb er Jan Const. De concursu sponsalio- 

rum. Gedani, Stoi. , 

— De honorario et notitiae causa tutore. Ge- 
dani, Stoli. 

— De tutamento. Gedani, Stoli. 

— Dissert. jur. de muneris thesaurarii in Prus- 
sia. Gedani, Stoli. 

Fiirsorge (Die liebreiche) Gottes der gant- 
zen Stadt Dantzig. Danz. Muller. 

Gautruche. Historia poetica. Calissii, S. J. 

G a v e 1 1 u s a Candelaria. Breviarum univ. the- 
ologiae. Cracoviae, haer. F. Cezary. 

Gertruda S. Modlitwy z przydatkiem. Czę- 
stochow. Jasnogóra. 

Gesprache in dem Reiche derer Todten. 
Leipzig. 

Gleissembergius Virg. Boleslaidos libri 
VI. Ratisbonae, Peezius, 80 19S& Gniazdowski Raph. Confessio scholastica 
peecatorum, sub ausp. Joan. K. Kozbiało- 
wicz, praeside Caj. Gruczyński. Crac. Ma- 
ty asz. 

Gnie w i sz B. P. Smutek codzienny życia, 
wierszem. Czestoch. 
— (Porówn. f. 1731). 

Goraj ews ki Maciej. Posag duchowny, S. 
Franc. Sal. naukami, ded. Kaz. Brzostow- 
skiemu Warsz. Pijar. 

Goszkowski Albert. Legatus sine regres- 
8us Joan. Paul. Fryznekier. Cracov. Univ. 

Goszkowski Petrus. Kaz. Zodiacus solis 
sapientiae S. Thomas Aąuinas, dedic. Th. 
Jakliński. Cracov. Univers. 

Grochowski Jan. Splendor chwały wie- 
cznej And. Bielińskiemu i Elżb. z Kowal- 
skich Bielińskiej. Poznań, Akad. 

Gruczyński Kaj. X., ob. Gniazdowski. 

Guarini Jan Bapt. Pastor Fido albo kon- 
terfekt miłości. Kawaler Polski (Walewski), 
tłum. St. H. Lubomirski, ded. J. Zyg. Ry- 
bińskiemu. Toruń, Laurer. 

Hamerski M. Janua scientiarum. Sandomir. 
Soc Jes. 

Hankiewicz Józ. Andr. Amazon diyinior 
Martyr Oatharina. Cracov. Univers. 

Hannenberg Gottf. Fiinfzehn Motiva. 

— Sama treść nauki chrześcijańs. Poznań, S. J. 

Hartwich Abrah. Geograf: hist. Landes Be- 
schreibung d. in Poln. Preus. liegenden Wer- 
dern. Konigsb. Joh. Daw. Zancker. 

(He d wig). Immortale vitae monimentum He- 
dwigi Elis. Amal. Principi Neoburgae se- 
reniss. Jacobo Ludov. Principi. Vratisl. Mul- 
ler, ob. Biuck. 

H ertz ig F. Propositiones Quesnelli. Brunsb. 
Soc. Jes. 

H e v e n e s i Gabr. Labirynt piekielnego De- 
dala, Tad. Landelina, tłum. Ad. Eysymont. 
Wilno, Akad. 

Hippodromus ad genuinam lauream Japo- 
nicae tyranidis (trag.) Vars. S. J. 

Ho siu s, ob. Passus. 

Jabłonowski J. Oddawanie księżniczki A. 
Korybutownej, (w Swada pola.) 

Jabłonowski J. S. Traktat, ob. Justynian. 

Jaroszewic Sz. Conclusiones theologicae. 
Crac. Matyaszk. 

Inferiae ad cruentas doli taedas, a Chri- 
stierno rege. (theatr.) 

Informacya o Bractwie Maryi P. w Lu- 
blinie. 

Innocencyusz XII. Bulla de celebratione 
missarum. Crac. Matyaszk. 

Inscriptiones celeberrimi montis S. Rosa- 
rii. Leopoli, Trinit. 

lnstitutio rhetorica IV. libris comprehensa. 
Crac. Univ. 

I n s u 1 a, ob. Bupniewski. 

Joann es Rex. Oratio. Varsav. 

Jonston J. Syntagma universae medicinae. 

Lipsiae. 
i ust i niań Winc. X. Traktat o Niepokala- 
nym Poczęciu, przez Jana Jabłonowskiego. 
Brunsberg*. Kalendarz na r. 1723, przez Astrofila Za- 

mojs. Akad. Kraków, Fr. Cezar. 
— ob. Ketzen. 
Kawaler polski, z franc. przetłom. Toruń, 

Laurer. 
Ketzen Jan. Kalendarz pols. Supraśl, Bazyl. 
Kielarowicz Franc. Flores ex viridario 

Palladis Candidatorutn. Crac. Univ. 
Kircbeiin Chr. Henr. Facies anatom, corpo- 

ris, to jest opisanie części ciała. Vars. Pijar. 
Kleist Joan. Vinc. et J. Schultz. De testa- 

mento prodigi. Gedani, Stoli. 
Klonowski Jos. Immunitas ecclesiastica. 

Poznań, S. J. 
Klucz prognostykarski kosztem Jerzego Kra- 

kiewicza. Supraśl, X. Bazylianie. 
Knap s ki G. X. Synonyma seu dictionarium. 

Poznań, S. J. 
Kojdanikowski Jan. Chloris Zephyritis 

vernosae candidatorum sub J. J. Michali- 

kiewicz, dedic. J, J. Skocki. Zamość. 
Komeniusz. Orbis sensualium pictus. Vars. 
Konarski Stan. Anima consiliorum Petrus 

Tarło. Vars. Piar. 
Koralewicz Alex. X. Additament do kro- 
nik braci mniej. Sw. Franciszka. Warsz. 

Pijar. 
Koronka Bractwa SS. Aniołów stróżów. 

Czestoch. 
Kotarski S. Conclusiones theologicae. Cra- 

cov. Matyaszk. 
Kotficki B. Juratus honor Potocciorum. 

(Xav. Potocki). Lublini. 
Koziorowski Seb. Jos. Sanctior Hercułes 

D. Joannes a Cruce. Cracov. Univers. 
Krakiewicz J. ob Klucz prognostykarski. 
Krasiński Stan. Caput bonae spei D. Ju- 

dae Thaddaei. Sandomierz, S. J. 
Krasnodębki Claud. a S. Antonio. Orator 

perfectus Christus patiens, ex oratorio de- 

clamatus, Paulo Ant. Cybulski dedic. Crac. 

Matyaszk. 
(Kretkowski F.) Societas jastitiae et sa- 

lutis Poloniae in Fel. Kretkowski a Colle- 

gio Petricov. S. J. 
Kul mus J. A. Anatomische Tabellen. Dan- 

zig, Beugham. 
Laurer J. C. Pastor Fido, ob. Guarini. 
L e n g n i c h Godof . Commentatio de norma re- 

giminis. Gedani, Stoli. 

— Dissertatio de mnnęre thesaurarii. Gedani. 
— . Geschichte der Preuss. Lande. I Band. 

Danzig, Stoli. 

— Acta publica Prussiae occidentalis. Ge- 
dani. 

L ex ikon siriecz Słowiesnik sławienskij; Su- 
praśl. 

Li bert as aurea Vladislai IV gratiis coro- 
nata. (scen.) Varsav. Sch. Piar. 

Łodziński Ant. Franc. Viridariutn sancti- 
tatis, D. Maria Magd. de Pazzis. Crac. Univ. 

Lubomirski Stan. H. Pastor Fido, ob. Gua- 
rini. 

Luder Bartł. Polskie niebo Stan. DenhofF. 

Lureński V. J. Gemma divinissimi Adal- 
berti. Poznań, Akad. 1722. 81 Maciej od Sw. Tadeusza, ob. Gcrajewski. i 
M a dej 8 ki Idzi X. Korona Kolumny i Gryfa 
Alex. Walewskiego z Petronellą Byków- j 
sk§, przez Muzy Piotrkows. Collegium świa- 
tu podana. 

— Oratio in laudem J. Małachowski. Varsav. 
Małecki Stan. Alb. Quacstio logi ca de ente 

rationis ex libr. Aristotelis, sub regim. M. 

Waleszyński. Crac. Univ. 
Manes convivae Leontio ad pemiciem ex 

improb . vitae (scen.) Vars. Piar. 
Marek z Ulisbony. Kroniki trzech Zakonów. 

Warsz. 

— ob Sannig. 

M eta św. affektów, przez pobożne akty ryt- 
mem z modlitwami. Lublin, S. J. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz na r. 1723. 
Kraków, Akad. 

Mikołaj X. Skarb nieprzebrany Marya. Czę- 
stochowa. 

Miskę Lud. X. Anioł z powołania S. Ma- 
teusz; kazanie dedyk. Pawłowi Gaworskie- 
mu. Kalisz, S. J. 

Młodzianowski T. X. Akty przygot. się 
na śmierć. Sandomierz, S. J. 

Moneta J. Enchiridien polonicum. Thorn. 

Morawski Jan X. Actus virtutum. Calissii. 

Mosantzki David. De coeptae usucaptionis 
continuatione. Gedani, Stoli. 

— De conjugio malitiosi desertoris. Gedani, 
Stoli. 

— De legatario. Gedani, Stoli. 
Mościcki Mikołaj. Akademia pobożności do 

zbawienia przygodna. Wyd.2-gie. Częstoch. 

— Elementarzyk ćwiczenia duchownego, po- 
wtór. przedruk. Częstochowa. 

Motraye (De la) A- Voyages en diverses 

provinces. Londres et Dublin. 
Muratowicz Wacł. Palmae immortales seu 

conclusiones theol. Cracov. Matyaszk. 
Muszyński Tomasz Ąnt. Fundamentum 

super abysso Atlantico 'robore firmans, D. 

Thom. Aquinas. Posnan., Acad. 

— Los fortunny o Damę w Polu Stan. Grab- 
skiego za konsensem Katarz. Radomickiej 
(rytmem). Poznań, Akad. 

Neudeck Joan. Henr. Der aus dieser Zeit- 
lichkeit bemerkte Ausgang Hedwigs Eli- 
sab. Amaliae, Gemahlin des Jacob Sobieski. 
Neysse, Schlógel. 

Niewieski Fr. Kalendarz Świat na r. 1729. 
Kraków. 

Norma (De) regiminis. Gedani. 

Nowowieyski Fel. Limpidissimae .Aąuina- 
tis undae diffusae seu Conclusiones. Craco- 
viae, Matyaszk. 

Oehmichen J. N. De peculio filiarum. Ge- 
dani, Stoli. 

— De maris occupatione. Gedani, Stoli. 

— De małe dispensata libertate. Gedani, Stoli. 
Orator perfectus, ob. Krasnodębski. 

r d n u n g (Revidirte Kleider - Verlobniss.) 

d. Stadt Thorn, Nicolai. 
Ostrowski Kaz. X. Singulares rationalis 

scientiae controversiae. Sandom. S. J. Palatium sive Pandochium Reginae coeli 
Cracov. J. Domański. 

Passus (Augustus) Hosiorum in Stan. Jos. 
Hosio. 

Petrus I. Totius Russiae imperatoris ad Re- 
gem Polon, scrip. litterae de juribus disu- 
nitorum. 

Plus ultra a Carolo Com. Flandriae opposi- 
tum, a Coli. Varsav. S. J. drammat. propo- 
tum. 

Popiołek Jos. Georg. Nova felicitatis re- 
volutio ecclesiae sub tempus Joan. Joach. 
Tarło. Posn. Acad. 

Popiołek Regin. Sacramentum Marę sanc- 
tum, Magdalena. Crac. Matyaszk. 

Portus tranąuillae Poloniae Steph. Bog. 
Rupniewski. Vars. S. J. 

Powsiński Frań. Depozyt, ciała i krwi Je- 
zusowej w hostyach od Żydów ukłótych, 
ded. Ant. Grudzińskiemu i Bog. Leszczyń- 
skiemu. Poznań. 

Praetorius Efr. Der verwirrte Maleficant 
in Dantzig, in einem Bericht was sich 1699 
zugetragen. Thorn, Nicolai. 

Prechac. Kawaler polski. Toruń, Laurer. 

Quesnel. Propositiones a Clemente XI. 
Brunsbergae, S. J. 

Radliński Jac. Thesaurus in fertilissimo M. 
Augustini agro, seu Conclusiones. Crac. Ma- 
tyaszk. 

Radwański Ant. Franc. Viridarium sancti- 
tatis D. Maria Magdal. de Pazzis. Crac, Uni- 
vers. 

Rauffseys en D. A. Da retentione pigno- 
ris. Gedani, Stoli. 

Reassumpcya ordynacyi Magistratu Toru- 
nia. Toruń. 

Reguła summi amoris, ob. Cybulski. 

Rembecki M. J. Kalendarz polski i ruski. 
Krak. Matyaszk. 

Reyger Gotfr. De praesumpto mutuo, exer- 
citatio. Gedani, Stoli. 

Rhetorica ob. Waleszyński. 

Rubricella dioecesis Cracoviensis. 

Rupniewski Stef. Bogusł. Litera pastora- 
lis alias instructio. Zamość. 

— Corona infularum Step. Rupniewski sub 
ingressum Cathedr. Lublini, S. J. 

— lnsula bonae spei in ascensu Steph. Ru- 
pniewski. Leopoli, Trinit. 

— Portus tranąuillatae Poloniae Steph. B. Ru- 
pniewski. Vars. S. J. 

Sannig Bern. Kroniki trzech Zakonów, tłum. 
Siin. Krotz., ded. Piotr. Tarłowi. Warsz. 
Piar. 

— Ob. Koralewicz Marek. 

Sapecki C. X. Kalendarz niebieski. Krak. 
Schliissel zu dem Nystadtischen Frieden, 

ingleichen eine Beschreibung von Finnland 

und Liefland. Nurnberg. 
S chimmelf ennig J. E. De exheredato re- 

conciliato. Gedani, Stoli. 
Schroder Ch. H. De concurrento succes- 

sione. Gedani, Stoli. 

— De custodiendo partu. Gedani, Stoli. 

U 82 1722- 1723 — De praerogativa legitimae. Gedani, Stoli. 

— De vehiculis obviis. Gedani, Stoli. 
Schultz J. S. De testamento. Gedani, Stoli. 

— De separatione. Gedani, Stoli. 
Schultz G. P. Inventutem in gymn. Tho- 

run. invitat. Toruń. 
Segnery P. Manna albo medytacye. Warsz. 

Soc. Jes. 
Sienkiewicz Bern. X. Angelus de Comi- 

tibus, innocentiae Doctor Vincentio Santino 

redditus (et panegyric. D. Thomae). Vars. 

Piar. 
Siewierski Flor. X. Cud świata i nieba, 

przy cerem, obłóczyn Doroty Rychłowskiej. 

Warsz. Pijar. 

— Przewodnik doskonały Jacek Św. Odrowąż, 
dedyk. K. Rychłowskiej. Warsz. Pijar. 

Smołukowski Joan J. Horoscopus laurea- 

tae gloriae Candidatorum. Crac. Univ. 
Soarius Cypr. X. Tabulae rhetoricae seu 

compeud. a Lud. Carbone selectum. Lublini, 

Soc. Jes. 
(S o b i e s k a Mar. Kłem.) Consort of the Preten • 

der, ob. Wogan. 
S o b r a n i j e prypadkow kratkoje. Supraśl, 

Monaster. 
Societas justitiae, ob. Kretkowski. 
S om mer Fried. Wilh. Regnum Vannianum 

antią. Silesiam complectens. Vmtisl. 
S p e c u 1 u m polonae reipublicae detrimentum 

seu lumen in tenebris (polonice). 
Sredziński W. Conclusiones theologicae. 

Crac. Cezary. 
Starachowski Kaz. Strumień zbawienny 

z morza męki P. Jezusa spływający przez 

exhorty. Kraków, Matyaszk. 
Stella e crucis firmamento ascendeną, thea- 

trali astrolabio demonstrat. per A- M. Wil- 
no, S. J. 
Synonima seu Dictionarinm. Leopoli, S. J. 
Szyrma Ant. Rok skarbowy dzieł pańskich 

w ręce M. Franc. Ossolińskiego. Wilno, S. . I. 
(Tarło P.). Anima consiliorem coelo recepta, 

Petrus Tarło comploratus. Vars. Seh. P. 

— Vulnus a mortis ascia in Petro Tarło 
Epis. Posn. deploratum, ob. Konarski St. 

Tarło Piotr X. Uniwersał Bisk. Poznańs. 
Tetzloff J. C. De existimatione et infamia. 
Dant. Stoli. 

— De rebus pro derelicto. Gedani, Stoli. 
Thesaurus in fertilissimo Augustini agro in- 

ventus. (Disput. defend. Flor. Buydecki). 
Crac. Matyaszk. 

Tomasz a Kempis. naśladowaniu Chry- 
stusa. Kalisz. 

(Toruń). Echo Thorunensis. Thorn, Nicolai, 
ob. Jaenichen. 

— Genuino Thorunensis reipubl. sideri. 

— Revidirte Kleider-Verlóbniss. Thorn , Ni- 
colai. 

— Reassumcya ordynacyi Magistratu. Toruń. 
Tylkowski Adalb. X. Soliloąuia Christiana 

et praxes. Frankf. Beuerlein. 
Tyrainiecki Woje. X. Klucz do bramy św. 
Jubileuszu (z przedm. Piotr. Tarła.) Poznań, 
Soc. Jes. Waleszyński Mart. Rhetorica institutio 
IV libris comprehensa. Crac. Univ. 

Walewski Al., ob. Korona. Labor. Wykow- 
ski. 

Wąsowicz Ambr. X. Poema in solemni ad 
Cathedr. ingressu Steph. Rupniewski. Vars. 

Wcisłowski Wal. Józ. Sanguis regum, Mich. 
Zamojski et Elisab. Korybuthowna. Zamość, 
Acad. 

Wedel M. A. De insinuatione testamenti. 
Gedani. Stoli. 

Werner Jerzy Fr. Nachricht v. d. evangel. 
Kirche. 

Wichrowski Wal. Jos. Portus felicitatis, 
Jac. Adalb. Sarnecki. Crac. Univ. 

Victor coronatus, Vladislau8 III. in publ. 
spectaculum Mart. Szczuka productus. Su- 
praśl, Bazylianie. 

Wieruszewski Kaź. Fama polska publi- 
czne stany informująca. Poznań, S. J. 

— Nawa Fr. Ponińskiego przez kanoników 
later. professyą w ręku Hier. Wysockiego 
utwierdzona. Poznań, S. J. 

Wietrowski Maxim. Metodus vivendi cum 
tranąuillitate. Pragae, Wolfg. Weckhart. 

Wiewiorski Seb. Lydius lapis auro coro- 
natorum ingenioruni, Stephanus Rupniewski. 
Zamość, Univ. 

Willenberg S. Do mnneris thesaurarii in Prus- 
sia antiq. Gedani. 

Wiśniewski Eman. a S. Joannę. Sanctua- 
rium sapientiae D. Thorn. Aąuinas. Leo- 
poli, Confrat. S. Trinit. 

Wogan Charles. Female fortitude exempli 
fy of the mariage Clementina Sobiecki con- 
sort of the old Pretender. London. 

— Sobiesky. London. 

Wygrana niebu szczęśliwa na szachownicy 
z Kowalskich Elżb. Bielińskiej. B. w. r. 
(około 1722). 

W y k o w s k i Seb. od św. Stan. Korona Ko- 
lumny Al. Walewskiego z Petron. Bykow- 
ską. 

— Labor Deorum columna A. Walewski ac 
P. Bykowska. Częstoehov. 

Zabawa zbawienna. 

Zaleski Jan Wład. ob. Epulum. 

Zawadzki Bened. od św. Józefa X. Kaza- 
nie na święta uroczyste. Warsz. Pijar. 

(Zawisza Stef.) Grot zwycięzki herbów, 
proporca Stef. Zawiszy Czarnego pod dy- 
rekcyą Joz. Sapiehy. Warsz. S. J. 

Złotnicki Michał X. Skarb nieprzebrany 
N. P. Marya we wsi Piekoszowie. Częstoch. 

1723. 

Abstract of the troubles in Poland in year 

1715. London, A. Morę. 
A delt Martin. Standrede aut Laur. Pnsch- 

mann. Lissa. 
(Alojzy Gonzaga). Zwierciadło prawdziwe 

niewinności t. j. życie Alojzego Gonzagi, 

Poznań. 1723. 83 Al tum lachrymarum dueissae Theoph. Lu- 
dov. Lubomirska. Cracov. Matyaszk. 

Ampli fi cator Polonae gloriae Casimirus 
Jagiellonides. Varsav. Piar. 

Analecta historica sacra in die natali Do- 
mini a Rom. pontif. tisitata. Varsav. 

Anathema (Sacrum) ad aram plenam gra- 
tiarum Joan. Frid. Sapieha. Sandomiriae, 
S. J. 

Angelus Posnaniensis ecclesiae Joannes se- 
cundus Joan. Tarło. Vars. Piar. 

Angelus in Valfrido divini honoris vindex, 
d. Adamo Szaniawski in scenam produ 
ctus. Lublini, S. J. 

Ankunft Caroli XII in den Reich der Tod- 
ten (Die ganz unvermuthete). Frankf. und 
Leipzig. 

Areopagus Poloniae in florę in Felice 
Kretkowski salutatus. 

Arnold D. Dissertatio de febribus, praeside 
Adolpho Wedelio. Jena, Bitter. 

Bachstrom J. Frid. Disputajio de plica po- 
lonica. Hafniae. 

Bergmann Israel. De suppliciorum genere, 
exercitatio sabbathiva LII Gedani, Stoli. 

— De operę conducto, exercitatio sabbathiva 
XLII. Gedani, Stoli. 

Berzański Mich. Flaminia inversae Ro- 

mae ad scenices ignes indigitata. -Vilnae, 

S. J. 
Beschreibung des Caspischen Meeres. 

Danzig. 
Beyer Theophil. De nummo Rhodioin agro 

Sambiensi reperto. Regiomont. Hallervord. 
Bonawentura ob. Capitolium. Erythreum, 

Miskę. 

— Sex alae seraphicae ed. Cypr. a S. Laur. 
Machowski. Vars. Piar. 

Boniatowitz Henr. Ernest. De cautione 
sanitatis in animali vendito. Gedani, Stoli. 

— De solvente debitore. Gedani, Stoli. 
Bornmann Reinh. Ad Petrum Jaenichium 

collegam et amicum gratulatio. Toruń, 

Nicolai. 
Braun Dav. Cathalogus et judicium (de 

script. Polon, in bibliotheca Brauniana) post 

evolutionem exactam sine odio. Coloniae 

(Elbing). 
Brun W. Delicye, ob. Wiązkiewicz. 
Buy deck i Flor. Capitolium virtute sublime, 

ded. Petro Borowski. Crac. Cezary. 

— Corona gratitudinis Jac. Radliński. Crac. 
Cezary. 

— Związek miłości Ant. Wiklińskiego i An- 
ny Mikotowiczownej. Krakó*', Cezary. 

Byszewski Franc. Hier, X. Gość w oj- 
czyźnie oczekiwany, S. Stanisław Kostka. 

Bzonowski Dom. Majestat ludzki w życiu 
kapłanów, ded. J. Ewertowskiemu. Toruń, 
Nicolai. 

— Pogończyk z ręką, szybkiej strzały, S. An- 
toni Padewski, ded. Zof. Zamojskiej. Toruń. 

Candidatus in florę D. Mammes juvenis 
a juvent. Coli. Vars. S. J. praesent. (theatr.). 

Capitolium (Triumphale) virtutis et sa- 
pientiae S. Bonayenturae erectum. Calissii. Catalogus alphabeticus personarum Soc. 
Jesu ab anno 1723. Posnaniae, S. J. 

Catalogus et judicium de scriptor. Polo- 
niae. Coloniae, ob. Braun. 

Chudzyński Franc. Laurea in sacro monte 
Carmeli sive oiatio de eligendo praelato 
provinciae. Cracov. Cezary. 

Congregatio sacra rituum in honorem Jo- 
annis Nepom. Romae, Cam. Apost. 

Corona domini salvatoris Jesu Christi juxta 
usum eremitarum eontexta. Cracov. Matyasz. 

— gratitudinis in fine cursus theologici Ja- 
cobo Radliński dedicata. Cracoviae. 

— votorum et desideriorum Vladislai Her- 
mani. 

— ex lapide D. Mammertis, ob. Ryeckur. 
Cretius Jan G. Roczne nabożeństwo. Mie- 

dziborz. 

Cul men infułat, honoris F. S. Kretkowski 
Episc. Culm. a Coli. Lovic. Sch. Piar. Var- 
saviae. 

Cyprianus ob. Machowski. 

Czarkowski Michał. Meridies infulatarum 
gratiarum inter definitas horas, Joanni Tar- 
ło propositus. Var8av. S. J. 

Czartoryski Th. De effusione Spiritus Scti 
oratio. 

— ob. Praecursor. 

D e c i s i o Rotae Rom. coram Petra. Pro curia 
episc. Crac. c. And. Xaw. Lissowiecki rat. 
Kłobucko. Romae, Zinghi et Monaldi. 

— Coram Barberino , in ead. causa. Romae, 
Zinghi et Monaldi. 

— Toż pro Lissowiecki. Romae, Zinghi et 
Monaldi. 

Delamars Adam. Phrases et cultiores mo- 

di. Varsov. S. J. 
Delicye ob. Wiązkiewicz. 
Demonstratio (Ultima) et finalisjuris Bo- 

russiae. 
(Denhoff Stan.) Plenilunium doloris Stan. 

Denhoff. Częstochowa. 
(Denhoffowa Konst.) Fnnebris actus Const. 

Denhoff. 

— Denhoffowa Konstancya z Warszawy, do 
kaplicy Częstoch. wyprowadzona. Warzsa- 
wa, Sch. Pt 

— Ob. Konarski St. 
Desideria, ob. Jabłoński. 

Di es parthenius sive ąuotidiana pietatis exer- 
citia. Lublini, S. J. 

Długołęcki Mart. Transfusio summae ange- 
licae in recogn. martyris Stanislai, praeside 
Rem. Ścisło wski. Crac. Matyaszk. 

Dokument wywieziony z cesarzów, ante- 
natów Lud. z Kunickich Rzewuskiej. 

Drews Joan. X. Fasti Societatis Jesu. Bruns- 
berg, S. J. 

Dux gallicanusRomanorum (diak). Częstocho- 
viae. 

Dziennik to jest sposób nabożeństwa. Po- 
znań, S. J. 

Dziewulski Marc. X. Hamulec gniewu Bo- 
żego, Maria de Gratiis kazaniem opow. 
Krak. Fr. Cezary. 84 1723. — Stróż owczarni Chrystusowej Dominik Św., 
dedic. Vinc. Pniewski. Krak. Matyaszk. 

(Elbląg). Brevis expositio relationum. 

Erdmann G. Ais Peter der Grosse mit Ca- 
tharina zuriickkehrte. Dantzig. 

Erndtelius C. M. Plantarum elenchus. No- 
rimbergae. 

Erythreum virtutum, ob. Florianus. 

Filipowicz Jan. Kazania na niedziele ca- 
łego roku. Lwów. 

— Kazania na święta. Lwów. 
Filipowicz Stan. Jan. Kalendarz na rok 

1724. Kraków, Akad. 

Flaminia inversae Romae Athletarum scen. 
ab pales. Viln. S. J., ob. Berzański. 

Florianus a S. Adriano. Erythreum virtu- 
tum D. Bonaventurae, ded. Vincentio Christ. 
Slegielski. Varsav. Piar. 

Foli ant Mich. X. Abrys zacności białogłow- 
skiej przy egzekwiach Mar. z Czarlińskich 
Potulickiej. Gdańsk, Stoli. 

Fortuna szwedzkiego państwa przez Chry- 
styerna Duńskiego króla umorzona, ded. Je- 
rzemu Wandalin. Mniszchowi (theatr.). Warsz. 

Franc de Frankenau G. De plica, ob. Bach- 
strom. 

Gałeski X. Stan. Nowy świat Bogu Marya 
Panna w prezencie Cec. Olewińskiej. Ka- 
lisz, S. J. 

Gallican us dux Romanorum honori Fr. Tar- 
ło Petricov. repraesent. Częstochowa. 

Gemma heroum, ob. Lubomirski. 

Gemma regum coronaria in Palladio theatr- 
ignibus. Vilnae, S. J. 

Głowczyński St. Pańska z Bogiem zaba- 
wa. Sandomierz, S. J. 

Goltruchis (Gautruche). Historia poetica. 
Calissii, S. J. 

Gołukowski Jos. Bar. Stipendia eruditae, 
militiae candidatis. Cracov. Acad. 

Górski Ant. Stan. Argumentum gratitudinis 
J. F. Szaniawski, ded. S. Z. Stetkiewicz. 
Zamość, Unlvers. (Zapewne właściwy rok 
1733). 

Gracy an Hier. Lampa, ob. Ricchi. 

Gradus e Parnasso ad metam Valeriano im- 
peratori, in nomine Valer. Kiciński. Vars. 

Gregorius J. A. Jus naturae et gentium. 
Regiom. Reusner. 

Hannenberg Godof. Demonstratio septi- 
collis, quod Ministri non sint presbyteri. Po- 
snaniae. 

— Theologia controversa, praef. ad Jac. Henr. 
Fleming. Poznań, S. J. 

Hartwich A. Geographisch historische Lan- 

der. Kónigsberg. 
Heimbach M. Prasis cathechetica. Brur.sb. 

Soc. Jes. 
(Hiacynthus). Summus orbis LechiciD. Hia- 

cynthus thesibus theolog. adornatus. Crac. 

Matyaszk. 
Hoffmann J. Dan. Comparatio discordan- 

tium opiriionum. Toruń, Nicolai. 

— Disputatio valedictoria. Toruń, Nicolai. 
Honor juratus , ob. Skórski J. Jabłoński D. E. Oppressorum in Polonia 
evangelicorum desideria. 

Jaenichius Pet. Notitia biblioth. Thorunen- 
sis. Jenae, Haas. 

Jan koski JanChrz. Discours sur l'óloquen- 
ce. Paris, Etienne. 

J a n od Sw. Józefa, ob. Włocki. 

Jastrzębski Jos. a Jesu M. Orbi par ve- 
stigium Rosiacae Creta Severini Rzewuski. 
Vare. Sch. Piar. 

Jermolohion. Lwów. 

Instrumentis (De) passionis Dominicae. 
Thorun. Joh. Nicolai. 

Josaphat aS. Francisco. Princeps inter 
minores maximus D. Bonaventura, Gabrieli 
Wykrotowicz praesentatus. Częstoch. Cl. 
Montis. 

Jungschultz Joh. De incrementis studio- 
ruin. Lipsiae, ob. Wójt. J. 

Kalendarz na rok 1724, przez Astrofila Za- 
mojs. Akad. Kraków, Fr. Cezar}*. 

K a 1 o w s k i Marc. Konst. Informacya o po- 
czątkach cudownego miejsca Łagiewnickie- 
go. Kalisz, S. J. 

Kancyonał to jest pieśni chrześciańskie, 
wydał Jan Moneta. Gdańsk, Szymmel. 

Kiełkowski Maur. Franc. Sława sługi Bo- 
żej Jolenty. Poznań, Akad. 

Kleist J. V. De jurę correorum. Gedani, 
Stoli. 

— De lucro sociorum. Gedani, Stoli. 
Klucz prognostykarski. Supraśl, Bazylianie. 
Kodeń ob. Sapieha. 

Kohlius J. P. Ecclesia graeca. Lubeciae, 
Beckmann. 

Kolendowicz And. Joan. Apollo Seraphi- 
cus Divus Bonaventura, dedic. St. Dębiń- 
ski. Cracov. Acad. 

Konarski Stan. a S. Laurentio. Kazanie na 
pogrzebie Konstancyi Słaszczanki hr. Den- 
hoffowej. Warsz. Sch. P. 

— Oratio de laudibus S. Thomae Aąuinatis. 
Varsoviae. 

— Angelus Posnanien. ecclesiae, Joan. Tarło 
paneg. cultu adoratus. Vars. S. P. 

— In numerum annorum B. V. Mariae ele- 
giarum. Vars. 

(Kon ty A.) Krótka relacya o mocy i wła- 
dzy nad ziemi duchami, które otrzymał An- 
drzej Konty, z włoskiego. (Kalisz.) 

Korrespondencya złotoustego mówcy, ob. 
Sienkiewicz. 

(Kozielski M.) Panegyris associati honoris 
Martiani Kozielski nec non Ther. Tyzen- 
hausowna. Vilnae. S. J. 

(Kretkowski Fel.) Alti soleae passus honoris 
per Fel. Kretkowski. (Dwie edycye). To- 
ruń, Nicolai. 

— Culmen infulati honoris Fel. Kretkowski. 
Var8. Piar. 

— ob. Areopagus. Paszyński. 

Kropski Stef Jos. Quaestio de constitutio- 

nibus. Cracov. Acad. . 

(Kuczyńska M.) Wiosna nieśmiertelna w pół 

zimy Mar. Kuczyńskiej wyprognostykowana. 

Warsz. S. J. 1723. 85 Kuuk Paw. Jan. Heraclitus Muais Val. Czul- 
ski. (Zamość.) 

— Statera gladiata, Mich. Pruski. Zamość. 

— Immortalis vita Jos. Skocki. Zamość, Univ. 
Łagowski Martinus. Dovotium animae. San- 

domir. 

Lamy. Histoire de Socinianisme. Paris. 

Lancycy Mik. X. Medytacye nowym spo- 
sobem na każdy dzień. Wilno. 

Lastrowicz Jan Ant. Prowent łask boskich 
upatrzony Annie z Fredrów Sapieżynie. 
Krak. Cezary. 

Legatio (Secunda) cordis ad cor peroran- 
tis Joanni Vlad. Zaleski et Markuczyńska. 
Vars. Piar. 

Legucki Jan X. Światło wieczne Oatrog- 
skich i Zasławskich księżyca po X. Lubo- 
mi raki ej zaćmieniu. Snndomierz, S. J. 

— Wieczność sławy Czarnieckich po zeszłej 
Zofii Potockiej. Lublin, S. J. 

Len gn ich Gotfr. Der Pilgrim S. Schróder. 

— Geschichte d. Preussischen Lande. II-ter 
Band. Danzig, Stoli. 

Lesco albus in Coli. Vielunensi (theatr.). 

Liga, ob Potocki. 

L i 1 i e t u m Marianum in viridario pietatis. Crac. 

Academ. 
Ło j e w s k i Fort. Prętsza i większa pociecha S. 

Stan. Kostka. Wafsz. S. J. 

— Zachód śmiertelny zodyaku luminarzów 
zapadających Teof. Lud. Lubomirskiej, od 
Soc. Jes. 

(Lubomirska Theot. L.) Altum lacrymaram 
pullente luna ex funere. Cracov. Matyaszk 

— Żale z nieodżałowanej śmierci T. L. Lubo- 
mirskiej. Krak. Matyaszk. 

(Lubomirski Alex. Dom.) Gemma heroum 
ex Lubomir, thesauro. Varsav. Sch. Piar. 

Lubomirski Stan. Jezus Nazareński w mę- 
ce reprezentowany. Toruń, Laurer. 

Ługowski Mart. Devotum animae otium 
per Quadragesimae tempus. Sandomir. S. J. 

— Monita, ob. Ponte. 
Łukaszkiewicz Mat. Mich. Archivum co- 

ronarum philosophicae Palladis candid. Crac. 
Acad. 

Manuale pietatis. Częstoch. 

Miaskowski Adrian'. Deus in essentia unus 
(praef. ad Theod. Potocki). Pragae, Univers. 

Michałowski J. P. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Miciński A. A. Augustale honori J. Tarło. 
Crac. Acad. 

Micraelius J. Antiquitates Pomeraniae. 
Leipzig, Kunckel. 

Miskę Ludów. Orator divus Bonaventura, 
dedic. Justo Georg. Machulik. Calissii, S. J. 

Mi tulski Norb. Franc. Candor religionis 
domesticus D. Josephi, Michaeli Jos. Wit- 
kowski. Crac. Cezary. 

— Fundament wysokiej doskonałości, albo 
kazanie na dzień św. Piotra i Pawła. Krak. 
Domański. 

Moc ki Georg. Regale immort. vitae monu 
' mentum Mariae Casimirae, ex german, idiom. 
excultum. — Senno parentalis Mariae Casimirae. 

— Thronus regius altissimis gradibus Mariae 
Casimirae Jacobi Ludov. Principia Polon, 
filiae manibus. 

— Koniglicher Ehrenthron. Dantzig, Koth. 
Modlitwy naboż. duszy. Gdańsk, (Kymmel). 
Modus humanae aalutia in Menaeceo indi- 

cativua, acenico apparatu. Cracov. Cezary. 
Morawa ki Jan. Actus virtutum et orationum. 

Lublini, S. J. 
Nachricht (Historische) von dem Ewigen 

Juden in Livland, Polen, Moscau. Frankf. 

u. Leipzig. 
Naramowski Adam J. X. Kazania czyli 

rozważanie. Wilno. 

— Sekret pobożności fundatorów zakonnych 
pod skolligow. Marc. Mich. Ogińskiego i 
Teresy z Tyzenhauzów wydany. (Wilno) 

Naufragium in sicco Sigerici, ob. Ryeckur. 
Nowenna do św. Kajetana. Krak. Cezary. 
Officia divina propria S. J. Vilnae, S. J. 
(Ogiński M.) Vestigium associati honoris, 

in fastigio ducali portae Mart. Ogiński nec 

non Ther. Tyzenhauzowna. Vilnae, S. J. 
Ogród mistyczny rozlicznego kwiecia. 
Orator D. Bonaventura maximus exhibitus, 

dedic. Juato Georg. Machulik. Calia. 
Oatroróg Fr. An. Dicenda concionatoria. 

Leopoli, S. J. 
Pacierzy (Siedm) brackie i koronka. Lu- 
blin, S. J. 
(Pancerzyńaki Kar.) Ad Mediolanum Pa- 

laemonium id eat Vilnam aalutatua Carol. 

Pancerzyński Episc. Vars. Sch. P. 
Paszyński Fr. Sacri honorum senatui Fel. 

Kretkowski Epiac. Conclusionea theolog. 

Poanan. 
Patron Bzczęśliwości ludzkiej, S. Felika 

Ed. II. Krak.' Cezary. 
Paulin od S. Jędrzeja, ob. Wiązkiewicz. 
Phrasea aeu cultiorea loąuendi modi. Vars. 

Soc. Je8. 
(Pociej L. K.). Septicollia Lithuaniae caput 

Lud. Pociej. Vilnae, S. J. 

— Król boleany Chryatua kazaniami wyała- 
wiany. Poznań, S. J. 

— Pokuta św. Maryi Magdaleny (kazania na 
Święto S. Maryi Mag. pokutującej wydane). 
Poznań, S. J. 

Ponte (De) Ludov. Monita apiritualia selecta 
a Mart. Ługowaki, ded. Joa. Radolińaki. 
Vars. S. J. 

Popiołek Józ. Grzeg. Kalendarz na r. 1724. 
Poznań, Akad. 

— Apogaeum virtutum Bonaventura, ded. 
Alex. Baykowski. Poznań, S. J. 

— Meridiea orbem illustrans D. Thomas Aqui- 
nas, ded. Jua. Goatkowaki. Posnan. Acad. 

(Potocki Ksaw.) Fortunna liga albo affektów 
obowiązek zkolligow. domów Xaw. Potockie- 
go i Elżb. Branickiej. Lublin, S. J. 

— Ob. Skórski J. 

Preusaen (Erleutertea) oder Anmerkungen. 

Kónigsberg. 
Pro memoria der bedrangten Evangeliachen 

in Polen. Gravamina. 86 1723. Pruski Mich. Regnnm ex floribus regnorum 
Thoinae Jos. Zamojski. Zamość, Univ. 

Radliński J. Universale arcanorum compen- 
dium. Crac. Cezary. 

— Ob. Bnydecki. 

Ray niebieski Najsłodsze Jezusa Serce 

(Kraków). 
Rauffseysen D. A. De rerum sublocatione. 

Gedani, Stoli. 

— De denuntiatione litis. Gedani, Stoli. 

— De abusu serti virginalis. Gedani, Stoli. 

— De poena coelibatus. Gedani, Stoli. 
Reforma życia światowego albo reguła 

Braci 3go zakonu Ojca Franc. Sw. Krak. 

Cezary. 
Relacya (Krótka), ob. Konty A. 
Rembecki Mich. Józ. Kalendarz, w którym 

święta. Kraków, Akad. 
Reyger Godef. De retractu gentilitio exer- 

citatio (dwie). Gedani, Stoli. 
Rhauieys Sam. Wohlgemeinter Vorschlag 

zur Genealogien in Curland. 
Rh ode J. J. De celebri spectro quod Weisse 

Frau vocant. Regiomonti. 
Ricchi Jan. Lampa zapalona dusze zakon- 
ne oświecająca, od Hier. Gracyana a Ma- 

tre Dei. Lwów, S. J. 
Rubricella dioecesis CracovienBis. 
(Rudnicki D. X.). Orationes in laudem. 

Varsaviae. 
Ryeckur Adalb. Corona ex lapide D. Mam- 

metis ad theatr. a juvent. Poloc. S. J. pro- 

posita. 

— Naufragium in sicco Sigerici tragic. a ju- 
vent. Poloc. S. J. propositum. 

(Rzewuski Sew.). Orbi par vestigium iin- 

pressum in ingressu Sew. Rzewuski. * Var- 

saviae, Piar. 
Santini Vinc. Reflexiones in negotio abba- 

tiarum. 
(Sapieha J. Frid.). Sacrum anathema, ad 

aram plenam gratiarum J. Fr. Sapieha. 

Sandomiriae, S. J. 
Sapieha Jan Fryd. Monumenta albo zebranie 

ozdób w obrazie Kodeńskim, za staraniem 

Albr. Stawskiego. Cz. I. i II. ded. Stef. Ru- 

pniewskiemu i Wład. Sapiezie. Sandomierz, 

S. J. 
Schimmelpfenning E. De fidejussore. 

Gedani, Stoli. 

— De incommodo. Gedani, Stoli. 
Schroeder Chr. Hartman. De tacita relo- 

catione, dissert. Gedani, Stoli. 

— De impunito homicidio. Gedani, Stoli. 
(Scultet). Ais die Scultet und Schuberlsche 

Familie nach Lissa kam, bewillkomte sie 
das Garvische Haus mit Musique. Lissa, 
Presser. 
Sczaniecki Stef. Nuda veritas de terra 

Suri verbi Dei contra falsit., ded. Stan. 
•enhoff. Posnaniae, S. J. 
Seiler Lud. Chris. Henotica orientis Guil. 
Bergero Caes. Maj. et Polon. Reg. Wit- 
tembergae. Sienkiewicz Bern. a S. Ant. Secunda le- 
gatio cordis J. VI. a Cygiemberg Zaleski 
cum Mar. Kuczyńska. Vars. Scb. Piar. 

— Bern. X. Korrespondencya Korwina pod- 
czas aktu weselnego Mar. Kuczyńskiej z J. 
Wład. Zaleskim. Warsz. Sch. Piar. 

Skocki J. X., ob. Kuuk P. 

Skorski Jan. Juratus honor purpur, cruci 

Xav. Potocki et Elis. Branicka. Lubi. S. J. 
Słuszczanka Konst, ob. Konarski. 
Soarez Cypr. Tahulae rhetoricae. Vilnae. 
Socolovius St. Officia Patronorum reg. 

Pol. Antverp. 
Stanislaus a S. Laurentio, ob. Konarski. 
Starzyński J. X. Królewska powaga. Kalisz. 
Stawski Albr. Monumenta albo zebranie 

ozdób Maryi. Warsz. 

— ob. Sapieha Jan. 

Strzałkowski El. Echo in St. Bronikow- 
ski. Crac. Matyaszk. 

Swirczyński Ant. X. Droga do zbawie- 
nia przez rozporządzenia życia. Wilno, S. J. 

Synodu s dioecesana, ob. Szembek K. J. 

Szembek K. J.Synodus dioec.Praemisliensis. 
Crac. Matyaszk. 

(Szołdrski Ł.). Fortuna Poloniarum L. 
Szołdrski salutatus. Calissii, S. J. 

Szuberski Marc. Franc. Croesus felicior 
sapientiae D. Esajas Boner. Crac. Univ. 

Tarło Joan. Angelus Posnaniensis , ob. 
Konarski. 

— Epistoła pastoralis Varsaviae 6. Augusti. 
Posnaniae. 

— Toż. "Varsaviae. 

— Meridies infulatarum gratiarum, ob. Czar- 
kowski. 

Taryffy rozmaite monety pols. i litewskiej. 
Kraków, Dom. Siarkowski. 

— Toż. Wilno, S. J. 

(Teresa S.). Lampa zapalona. Lwów. 

Theatr u m mumii in laudem Ch. Kondrato- 
wicz. Nesvisii, S. J. 

Tomaszkiewicz Jos. Wal. Arbor XIX 
Candidatis philosoph. honoris, dedic. Seb. 
Malinowicz. Cracov. Acad. 

Tortowski Joan. Chrys. Objectio fatalis 
yirtutis Frań. Pluciński. Crac. Acad. 

— Praedicatum eminentiae in Vinc. Pniew- 
ski. Crac. Acad. 

Tronu (Od) najjaśn. Augusty deklaracya 
przy urocz. Mariae de Gratiis Ludowice 
Bielińskiej doniesiona. Warsz. Sch. Piar. 

Tydzień święty Najświętszej Panny. Lu- 
blin, S. J. 

Tylkowski Woje. X. Suplement mądrości. 
Wilno, S. J. 

— Jugum grave super on,nes filios Adam. 
Augustae Vind., Ma*h. Wolff. 

Tyminiecki Woje. X. Poseł wielki z in- 

strukcyą do Trybunału podczas wotywy. 

Lublin, S. J. 
Uwaga prawdy katolickiej, dyssyd. błędów. 

Wilno, S. J. 
Wedel M. A. De vade Germanis. Gedani, 

Stoli. 
Weiss J. De anatocismo. Gedani, Stoli. 1723-1724. 87 — De caede furiosi. Gedani, Stoli. 

— De societate contracta. Gedani, Stoli. 
Vellus (Aureum) N. Krosnowski. Leopoli. 
Vendt J. M. De praesumpto mandato. Ge- 
dani, Stoli. 

Wiązkiewicz Paulin od ś w. Jędrzeja. De- 
licye nieba i ziemi, serc ludzkich serce Je- 
zus Chrys. przez reflexye (wedł. W. Brun), 
ded. Jerz. Lubomirskiemu. Warsz. Pijar. 

Wiosna, ob. Kuczyńska. 

Witt Job. Brieven tuscben den Heer ende 
Nederlanden Poolen. Haga. 

Włocki Jan od św. Józefa X. Łaskawa od 
tronu deklaracya, że Marya Boga matka 
pokazuje prognostyk , Ludw. Bielińskiej 
doniesiona. Warsz. Pijar. 

Woit J. De autoritate. Lipsiae, Breitkopf. 

Vox sanguinis fratris de terra Martyr In- 
diae, trag. dram. Varsav. # S. J. 

Wuykowski Jan Stan. X. Żarliwa głosu od- 
nowa, to jest kazania na wszystkie święta. 
Warsz. Pijar. 

Zabić z B. A. Cor principum. Crac. Acad. 

Zachód śmiertelny, ob. Lubomirska. 

Zaleski Fr. J. Quaestio physica de mate- 
ria. Cracov. 

(Zaleski J. Wł.). Legatio (Secunda) cordis 
ad cor Joanni Zaleski penes nuptialem 
actum cum Mar. Kuczyńska. Vars. Piar. 

— Korrespondencya Korwina, ob. Sienkie- 
wicz B. 

— Ver gratiarum perenne connubiali foedere 
Joan. Vlad. Zaleski et Mar. Kuczyńska. 

Zerneke et Concordia, Jacobus Henr. Zer- 
neke Praeconsul Thorunensis. Thor. 

Zgorski Just. od S. Mikoł. Orationes de 
mysteriis Ghristi. Varsav. 

1724. 

Abdruck zweener poet. Briefe an kón. Maj 
in Pohlen. 

— des Briefes, welchen d. Magistrat zu Dan- 
zig an Kónig von Polen ergehen lassen. 

— des Schreiben, welches S. K. M. in Preus- 
sen an Kón. Majest. in Pohlen ergehen 
lassen. (trojakie). 

— des Briefes, welchen der Magistrat zu 
Danzig vor die zu Thorn zum Tode Ver- 
urtheilte, inngleichen ein Supplicatum ha- 
ben abgehen lassen. 

Abschrift d. Schreiben a. d. Kónig von 

Polen. 
Acies iguea et facies leonis ignem spiran- 

tis in Vladimiro Roxolaniae Principe. . 
Actum in praetorio S. R. M. Thoruniensi. 
(A lak ok). Zycie wielebnej Małgorzaty Ala- 

kok. Wilno. 
Albinus Petr. Vita Georgii Sabini Bran- 
denburg. Lignicii. 
Almanzor Astrolabus Carmaniae rex, Jaco- 

bo Sigis. Rybiński. Varsav. Piar. 
Alvarez Emmanuel X. De institutione grani - 

matica libri tres. Gedani, Th. John. 
Anklage (Die griindliche und peinliche) 

der Thornischen Jesuiten. Kónigsberg. Atlas, ob. Tarło. 

August n. Dekret w sprawie Toruńskiej 
30 Octob. 

— Decretum inter Colleg. Soc. Jesu Thoru- 
nense atąue magistratum Thorunensem. 

— Copia responsoriarum pro fide catholico- 
rum. (Vars.). 

— Uniwersał przeciwko werbunkom postron- 
nym, 25 Marca. 

— Process- und Gerichts- Ordnung. Dresden. 

— Erlauterung und Verbess. der bisher. Pro- 
Cfiss-Ordn. Dresden. 

Bartolt Jacob. Corona decenuii explana- 

tioni theol. moralis. Varsaviae. 
Bellona, ob. Jaworski. 
Benedictus XIII. Copia literarum ad Joan. 

Szembek (in negotio Thorun. dissid.). 
Beschreibung (Ausfuhrliehe) von dem Ur- 

sprung des in Thorn en3tandenen Tumultes. 
Beylagen N. 1. Status causae des zu Thorn 

vorgefallenen Tumults. 
Bielatowski Adr. a Nat. B. Virg. Paestum 

agni Szaniaviani purpuris efflorescens Fa- 

biani Szaniawski ad capitaneatus solemnem 

ingressum Vars. Schol. Piar. Coli. rese- 

ratum. Vars. Sch. Piar. 
Bieliński Sew. Solenna introdukcya cnót 

Andrz. de Comitibus. Poznań, S. J. 
Bion Jean. Relatio exacte et sincere du su- 

jet de la ville de Thorn. Amsterdam. 
Boedicolamini Phil. Die papistische Mord- 

that die Lubomirski veriibet. Riga. 
Bogdański Gabr. Clava trinodis crux Theo- 

dori Potocki. Varsav. Sch. Piar. 
Bogucki Joseph. Festum innocentiae Maria- 

nae Conceptionis, dedic. Ant. Kiełczewski. 

Lublin, S. J. 
Bonaventura Divus maximus, Casimirb 

Zielonacki in perennitatem consecratua. Ca- 

lissii, Colleg. Karnkow. 
Brau-Articul d. płatten Landes lithuan. 

Aembter. Kónigsberg. 
Bromirski Bog. Stan. Argo aureo Juno- 

szae vellere oneraria in ingressu ad cathe- 

dram Andr. Załuski. Crac. Cezary. 
Bronikowski Stanisł. Olor in fluuiine Mol- 

davae Joannes Nepomucenus. Crac. Matyasz. 
Brzeg złoty, ob. Rybińska. 
Buchowski Benign. Colossus gloriae Theo- 

dori Potocki erectus. Cracov. Cezary. 
Buydecki Flor. Chwała najśw. grobu Chry- 
stus. Krak. Matyaszk. 

— Łaska z nieba zstępująca przy Wniebowst. 
N. Maryi, dedyk. Joan. Ant. Rozdrażewsk. 
Kraków, Matyaszk. 

Caput, ob. Denhoff. 

Catalogus personarum Soc. Jesu, ob. Dis- 

positio. 
Chodowiecki J. J. Predia grammaticae 

linguae latinae ex methodo Joh. Rhenii. 

Lesnae, Mich. Laur. Presser. 
Colossus immort. gloriae, ob. Buchowski. 
(Comes de Comitibus), ob. Bieliński. Jar- 

mundowicz. 
Commissio et executio in causa relig. 

(Actum Thorun. 5 Decemb.). 88 1724. Congregatione sacra. Rivera secretario. 
Varm. electionis. Pro capitulo Yarmiensi. 
Juris. Summarium. S. 1. 

Continuation der Thoraischen Affaire. 

Copia e. Briefes, welchen d. Magistrat Dan- 
zig a n Kon. von Polen abgesendet. Danzig. 

— konigl. Dennemarkisch. Schreibens an d. K. 
v. Pohlen wegen Thornischer Sache. 

— des Briefes, welchen der Mag. zu Danzig 
Intercessions-Weise von die zu Thorn Ver- 
urtheilte, abgeben lassen Danzig. 

— der Relation des zu Thorn in einer Pro- 
cession enst. Tumults, welche publiciret 
worden. 

C o r o n a aurea super mitram Ethelredi Re - 
gis, sub ausp. Mich. C. Radziwiłł a juvent. 
Nesvis. S. J. 

Corvin E. P. Praesbyterologia. Gedani. 

(Czartoryski Mich. Fryd.). Praecursor ho- 
noruni tortunato cursu heros M. F. Czar- 
toryski salutatus a Colleg. Grodnen. 

Darowski Jan Kaz. Officium codzienne. 
Kalisz, S. J. 

Decisio rotae romanae coram Barberino 
contra Albertum Ceypler. Romae. 

Decretum inter Coli. S. J. Thorunense at- 
que Magistratum. (Actum Vars. 30 Octob.). 

— illustr. S. R. Maj. commissariorum execu- 
toriale Thorunense. 

Deductio (Ulterior) quod S. R. Maj. Bo- 
russiae sal Hallense per Elbingam et lacum 
Drausen liberę transvehendi, fundamento 
absque turbetur. 

Demboviu8 Mich. Encoeniorum Brunsbergi 
(Prabuta) memoria. 

(Denhoff Stan.). Eoederata Marti Bellona, 
ob. Jaworski. 

— Campus electoralis sub clava St. Denhoff. 
Viłnae, S. J. 

— Caput gentis Dónhoffianae Stan. Denhoff 
palat. Cracov. Matyaszk. 

— Konstellacya pierwszych płanet w mary- 
ażu Stan. Denhoffa i Zofii Sieniawskiej. 
Krak. J. Matyaszk. 

— Konwokacya płanet na firmamencie sław§ 
Stan. Denhoffa przy prezencyi Zofii z Sie- 
niawskich Denhoffowej, rytmem. Wilno, 
S. J. 

— Polskie niebo przy himena ogniach Stan. 
Denhoffa z Zofia Sienią wsk§. Lwów, S. J. 

Dónhoffowa Konstancya, ob. Włocki. 

Di es non tam albo calculo quam gentilitiis 
adamantibus notanda, Vinc. Santini a Col- 
leg. Vars. Varsav. 

Descriptio solennitatis Stanislai Kostka. 
Cracov. 

Dispositio personarnm provinc. Lithua- 
niae anni 1724, in a. 1725. 

Dom złoty fortuny i pociech. Warszawa. 

Domaradzki Alex. Albr. Rekompensa spra- 
wiedliwości koronnej serce Jezusowe w ka- 
zaniu w kościele Piotrkows. Sch. Piar. 

Doński Atanazy. A Deo datus septentrio- 
ni hierarcha Theod. Potocki. Vars. Sch. Piar. 

Droga orla na niebie domów Radziwiłłów 
i Sanguszków. Wilno, S. J. Dziewulski Marc. Sukienka to jest Szka- 
plerz Św., ded. Joan. Lukini. Kraków, Ma- 
tyaszk. 

Edykt aby na potym żadne polskie żyto 
do Prus wprowadzane. Berlin. 

Elffen Nicol. Scintilla cordi S. Ignatii. 
Brunsberg. 

Execution in Thorn. Frankf. u. Leipzig. 

Fel ix nomine gratia. Lublini, S. J. 

Figura amoris Christus in Metello Quirino, 
scenico appar. , ded. Stan. Czartoryski. 
Cracov. Dniv. 

Fi lip o wit z St. J. Kalendarz na r. 1725. 
Kraków Akii cl. 

(FI eh en)! Wehmuthiges Flehen d. St. Thorn. 

Flos rosarum in diebus vernis. 

Fonklofen Jerzy. Opisanie chorób i ich 
leczenie. Lublin. 

Fortuna regni, oratio. Varsaviae. 

(Franciscus S). Reguła ordinis Minorum 
in capitulo Brezinensi accepta. Vratislav. 

Franciszek z Warszawy, ob. rok 1626. 

Fryderyk IV. Copia konigl. Dennemarkisch. 
Schreibens an d. K. von Pohlen wegen der 
Thornischer Sache und der Verfolgung 
evangelischer Kirchen, d. 23 Decemb. 1724. 

Fridericus Wilh. Abdruck des Schreibens 
an Konigl. Maj. in Pohlen inngleichen Gross- 
Britannien m. Dennemarck u. Schweden 
wegen Thornischer Sache. 

Gembicka z Ponińskich. Życie Sw. Jana 
Nepomucena, z niemieckiego. Poznań. 

Gengell Georg. Censura prophetiarum de 
romanis pontificibus, ded. Joan. Skarbek. 
Leopoli, S. J. 

— Gradus ad atheismum. Leopoli, S. J. 
Geret Franc. Chr. And. Concordia sacer- 

dotii in nuptiis Jacobi Meisneri cum Elis. 
Ephraim vidua. Thorunii. 
G i z i c k i Grzeg. Kazanie na S. Anton. Warsz. 
Pijar. 

— Kwiat spadający zerwany, to jest Róża 
z Ogińskich Krasińska. Warsz. Pijar. 

Goldonowski A. X. Bractwo S. Anioła. 

Częstochowa, Jasnogora. 
Grundriss der Grenzlinie auf d. West. 

Seite zwischen Oliwa. 
Hannenberg Gotfr. Antwort nicht! Spriich. 

Salomonis. Brunsberg, S. J. 

— Siles Silebis oder Antwort auf G. Fran- 
ken. Brunsberg, S. J. 

— T-itel ohne Mittel. Brunsberg. 

— Wer machtfs besser der Predikant. Posen. 
Hercules Ausonius, Div. Gallicanus martyr 

ad tragicas umbras. Vilnae, S. J. 
Heroina, ob. Nowakowski. 
Honor, ob. Potocki. 
Hosius Stan. Józ. Ordinationes et institu- 

tiones circa sponsae suae cathedralis in- 

gressum. Leopoli, Trinit. 
Jabłonowski Jan. Historya obrazu N. M. 

Panny w Sokalu. Lwów, S. J. 

— Historya życia sw. Jana Nepomucena, ob. 
Gembicka. 

Jabłoński E. P. Exercitatio histor. theo- 
logica. Berlin. 1724. 89 Jarmundowicz Kaziui. Campana virtuti- 
bus D. Bonaveutura, ded. Steph. et Vlad. 
Szołdrski. Pusnaniae, Acadein. 

— Pierwszy między pierwszeini w cnotach 
Comea de Comitibus Andrzej, dedyk. Zo- 
fii z Mycielskich Koźmińskiej. Poznań, 
Akad. 

— Lignum secus decursus D. .Thomas de 
Aquino, dedic. Joan Kurnatowski. Posnan. 
Academ. 

Jastrzębski Jos. a Jesu M. Thomisticae 
paradoxa sapientiae, dedic. Joan. VI. Zale- 
ski. Varsav. Sch. Piar. 

Jaworski Joan. Foederata Bellona Poloniae 
in nuptiis St. Denhoff et Soph. Sieniaw- 
ska. Leopoli, S. J. 

— Spongia dolentium post fata Nicol. Krosno w- 
ski palat. Leopoli, S. J. 

Inductio quasi juridica causae sen con- 
frontatio partium Magistratus Thorunensis. 

Informatio in causa filiorum Stan. Jabło- 
nowski. Supraśl. 

lnscriptiones S. Montis Rosarii prope ci- 
vitatem Podkamień (i Pieśń od Stan. Le- 
dochowskiego). Lwów, S. J. 

Instantia (Ultima supplex) do assesorskich 
sądów in assistentia sędziów przeciw kry- 
minałom toruńskim od*Soc. Jesu (dwa od- 
bicia). 

Instruktarz celny W. X. Lit. do druku 
r. 1724 podany za wol§ Stan. Poniatow- 
skiego. 

Joseph a Jesu Maria, ob. Jastrzębski. 

Josephowicz Jan Tom. Adoracya Jezusa 
i Maryi, obrazu Sokalskiego, ded. Mich. 
Potockiemu. Lwów, dr. S. Trójcy. 

Jura reverend. capituli Varmiensis circa elec- 
tion. episcopi. Romae, Zinghi. 

— Toż. B. w. miejsca, obacz Kurdwanowski. 
Juszczakiewicz J. Dyskurs na honor 

S. Ignacego. Lublin. 
Kalendarz na r. 1725 przez J. K. M.Akad. 

krak. Jatrologistę. Krak. Akad. 
Karkutkiewicz'G. Relacya życia bł. And. 

Kontego. Lublin, S. J. 
Katechizm zborów wielkopolskich. Leszno, 

Presser. 
Kieremowicz M. Głowa Matki Bożej. Lwów. 
Kiszka L. Synodus provinc. Ruthenorum. 

Romae, de Prop. Fide. 
KI oss Chr. Der Daniel Klesel am Tage d. 

Leich-Begungnu8s. Schlichtingsh. Haase. 
Kolendowicz Mat. J. Magnalia honoris 

Theod. Potocki. Cracoviae. 
Konarski Stan. Hier. a S. Laurentio. In 

numerum annorum Div. Mariae elegiarum 

lib. III. ded. Joan. Joach. Tarło. Varsav. 

Piar. 
Konstytucye sejmowe w Grodnie. 

— sejm. wal. ordynar. w Warsz. (dwie cdy- 
cye). Warsz. Pijar. 

(K o a t y And.). Relacya życia błog. A. Kon- 
tego, ded. Dom. i Ter. Stoińskim (dwie 
edycye). Lublin, S. J. Kopia des Briefes d. Magistrat zu Danzig 
vor die zu Thorn zum Tode verurtheilte 
an Kónigl. Maj. abgesendet. Danzig. 

— Kónigl. Dennemark. Schreibens wegen der 
Thornischen Sache. 

Kozielski Sew. Paneg. Stan. Dónhoff et 
Soph. Sieniawska. Vars. Piar. 

— Toż po polsku. Warsz. Sch. Piar. 
Kozłowski Melch. Feralis cupressus in 

laurum Cypr. Sapecki. Cracov. Domański. 

Krosnowski N , ob. Jaworski. 

Krzanowski Ant. Unio ex gemmis in no- 
bili alitis D. Salomeą Regina, tandem cur- 
sus juxta Joan. D. Scoti. Crac. Matyaszk. 

Kulmus Joan. Ad. Descriptio anat. physiol. 
foetus monstr. Gedani, Stoli. 

Kurdwanowski Jan Fr. Kazania nie- 
które, dedyk. Jan. KI. Branickiemu. Bruns- 
berg, S. J. 

— Jura capituli Varmiensis. Romae, Monaldi. 
Kuuk Paw. Lumen Themidis C. J. Osęcki. 

Zamość. 

Lancicius Nic. Opusculorum spiritualium 

T. I. i II. ąuibus virtutes illustrantur. Ingol- 

stadii, J. A. de la Haye. 
Lectiones 2 et 3 nocturni infra octavas 

S. St. Kostka. Cracoviae, Vid. et haer. Fr. 

Cezary. 
Ledochowski St. Pieśń o N.M. P. wPod- 

kamieniu. Lwów. 
Lengnich G. Geschichte des preuss. Land. 

Iller Band. Danzig. 
Lignum, ob. Jarmundowicz. 
(Lipski Jan). Major a fastigio et eminentia 

Tribunalis Regni sub Joannę Lipski ap- 

plausus, praesidente Jac. S. Rybiński. Ca- 

lissii, S. J. 
Łodziński Józef Ant. Trybunał Boski 

z krzyża Jezusowego, ded. Magd. z Jel- 
ców Rojowskiej. Lublin. 
Lob- und Ehrengedichte der blutdiirstigen 

Jesuiten der Stadt Thorn. Kónigsberg. 
Lóscher Wal. Ern. Wohlverdientes Schul- 

recht dem Theologo Polono (Gotfr. Han- 

nenbergio) auf seine Motive. 
Ludens in orbo terrarum providentia circa 

Henricum II (theatr.). 
Ługowski Marc. Appendix de indulgentia 

(około r. 1724). 

— Via ad salutem aeternam, ded. Joach. Po- 
tocki. Lublini, S. J. 

Lumen Themidis, ob. Kuuk P. 

Łuszczyński Fab. Bukiet i równianka 
słów Gabr. Archan., ob. r. 1726 Orłowski: 
Chwała. 

Macedoński Aug. X. Najjaśniejsza królo- 
wa nieba Marya Sokalskiego klasztoru, ob. 
r. 1726 Orłowski: Chwała. 

Mackius Stef. De plica polonica. 

Mamczyński Stan. S. Figura amoris Chri- 
stus scenico appar., ded. Stan. Czartoryski. 
Cracov. Univ. 

Maniecki Franc. X. Apollo do trenów przy- 
uczony, albo poezye ded. Annie z Krasz- 
kowskich Korneckiej. Sandomierz, S. J. 

12 90 1724. Mańkowski Józ. X. Dom złoty fortuny 
przy spoczynku Jana Św., a Janowi Ro- 
stworowskiemu dedykowany. Warsz. Pijar. 

Me mor i ani Phil. Rich Schroderi commen- 
dat Rector. Gedani, Ulr. Kross. 

Mensa solis a Bolealao Chrobry, Georg. V. 
Mniszech ad theatr. umbras exhib. Vars. 
S. J. 

Miciński A. Altum sapientiae Thomas 
Aquinas, ded. Zabrzeskiemu. Cracov. Acad. 

Miskę Lud w. X. Wzór i obraz przełożo- 
nego podczas kapituły. Kalisz, S. J. 

— Zwierciadło przykładuości to jest żywot 
S. Jadwigi, ded. Bened. Mar. Biernackiej. 
Kraków, Jan Domański. 

Misztołt Ant. Al. Historia illustr. domus 

Sapiehanae, dedic. Ant. Casim. Sapieha. 

Vilnae, S. J. 
Moneta Joh. Schrift und Vernunftmassige 

Gedanken. Danzig, Wittwe Stoli. 
Muller Dan. Leśna -Polon. Dissert.de the- 

rapeutis, defen. Lipsiae, Sched. 
Munus divinum, ob. Potocki. 
Musantius Joan. Fax chronologica ad hi- 

storiam. Sandomiriae. 
Nachricht (Fernerweite) von der in Thorn 

gehaltenen Execution. Regensburg. 
Nagawski J. M., ob. Nogawski. 
Naramowski Adam. X. Facies rerum Sar- 

maticarum in facie regni Polon. Vilnae, 

Univ. 
Narrative of the horrib. tragedy at Thorn. 

London. 
Nechrebecki And. Jos. Anchora prodro- 

ma honoris, dum Candidati renunt. Crac. 

Univers. 
N e x u s colligatorum domuum et dolomm fa- 

scia Franc. Radomicka. (Posnaniae). 
Niebo (Polskie) przy ogniach Stan. Den- 

hoffa z Zof. Sieniawska. Kraków (Lwów 

S. J.). 
Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1725. Kra- 
ków, Matyaszk. 
Nogawski Joseph. Michael. Festa Sancto- 

rum symbolice proposita, dedic. Jos. Poto- 
cki. Cracov. Matyaszk. 
Nowakowski A. Heroina chrześciańska. 

Częstochowa. 
Odsiecz, ob. Włocki. 
O f f i c i u m codzienne z nabożeństwami. Kalisz. 
Okolski J. Królowa Polska w Sokalskim 

obrazie, ob. r. 1726 Orłowski: Chwalą. 
Orłowski Ant. Augustus faustorum saecu- 

lorum Div. Bernardus sub rosa perillustr. 

Kozłowski Abbatis. Sandomiriae, S. J. 

— Ignacy X. Piar sus triumphalis Mich. Po- 
tocki. Zamość, Univ. 

— Mocna straż korony polskiej przy obra- 
zie Sokalskim, pod imieniem Zofii z Poto- 
ckich Puzyniny. Warszawa. 

— Summa cudów i łask przy obrazie So- 
kalskim Bogarodzicy. Warsz. S. J. 

— Wieczność nieustającej pamiątki w koro- 
nach złotych obrazu Maryi P., dedyk. Po- 
tockiej. Zamość, Akad. 

8 s 1 i ń s ka A. Złoty wiek, ob. Sienkiewicz B. Paestum agni, ob. Szaniawski. 
Palaemonia ad mensam morę Vitelii sce- 

nice, dedic. Nic. K oziełł. 
Pałaszowski Casim. Stan. Tripos aureus 

patriae D. Andr. Załuski. Cracov. Univ. 
Pamięć serc wdzięcznych po zeszłej Kons. 

Dónhoffowej. Warsz. Pijar. 

— ob. Jastrzębski. 

(Pancerzyński Kar.). Carolus ad Medio- 
lanum Palaemonium, id est Vilnam saluta- 
tus Car. Pancerzyński sub ingressum a Coli. 
Sch. Piar. Varsaviae, Sch. Piar. 

— Acies astrorum ad infularum splendorem 
inter pontif. ad cathedr. ingressum. Vilnae, 
Soc. Jesu. 

Paradoxa, ob. Jastrzębski. 
Pawłowski Dan. Gottes Ansprach. 
Pieśń duchowna do wieczności zachęcająca. 
Pilawa ad salutem, ob. Potocki. 
Pilszecki A. Fr. Quaestio de universali 

anima. Zamość, Univers. 
Piwoński Andr. D. Bonaventura in Caliss. 

ecclesia promulgatus. Calissii, S. J. 
Platina J. M. Dyskurs na honor S. Ign. Lo- 

yoli. Lublin, S.J. 
Popiołek J. G. Kalendarz polski i ruski. 

Poznań, Akad. 
Popławski M. Stół duchowny albo medy- 

tacye. Warsz. 
(Potocki Teodor). Altitudo gloriae Potoc. 
• domus. Poznań, S. J. 

— Colossus immortalis gloriae. Crac. Cezary. 

— Epistoła pastoralis. Vars. Piar. 

— Fortuna Regni a Regę Augusto II reper- 
ta. Vars. Piar.; ob. Sienkiewicz. 

— Hierarcha a Deo datus. Vars. Piar. 

— Honor et gloria Potocianae crucis, Theod. 
Potocki- in ingressu a Conv. Częstocho- 
viensi adoratus. 

— Munus divinum concessum Theod. Poto- 
cki a Colleg. S. J. Calissii, S. J. 

— Pilava ad salutem populorum exaltatus in 
T. Potocki. Vars. S. J. 

— Primas primusąue princeps a Coli. Lovi- 
censi S. P. salutatus. 

— Primum vivens Polonia. 
Praecursor honorum, heros Mich. Frid. 

Czartoryski salutatus. 
Preussen (Das Gelahrfce). Thorn, J. Nicolai; 

ob. Schulz. 
Prokopowicz Th. Das Recht des Monar- 

chen Petri I. Berlin. 

— Theoiogia universa Cathar. Alexiejownae 
dicata. 

Protekcya pewna i otucha Józef Sw. 

Kraków, Akad. 
Providentia (Ludons in orbe terraruińi 

sub auspic. Georgii Frid. Volmar theatrali 

actu per Coli. Varsav. Sch. Piar. 
Pruski Jędrzej X. Głowa nad infułą pod 

pasterska* ręka Krzysztofa Szembeka. Lwów, 

S. J. 
Przyłęcki Hier. Argumentum gratitudinis 

ex conclus. philosophicis Petro Borovio 

conseer. Cracov. Vid. et haer. Cezary. 1724. 91 Przywidzenie niejako prawne sprawy albo 

wyrozumienie Magistr. toruńskiego a 00. 

Jezuitów. 
Puzyna Stef. X. Kazanie podczas korona- 

cyi obrazu w Sokalu, ob. r. 1726. Orłowski : 

Chwała. 
(Radomicka Fr). Nexus colligatarum domu- 

uin Franc. Radomicka sub pompam fune- 

brem. Poznań, S. J. 
Refutatio libri: Curiosa demonstratio, quod 

Benedictus XIII ut bonus lutheranus. Ac- 

cessit appendix de negotio Thorunensi. 
Reglement (Geistliches) auf Befehl Petri I. 

gedruckt. Danzig. 
Reguła Ordinis Minorum, pro usu Reforma- 

torum Majoris Poloniae ; Statuta in capitulo 

Brzezinensi. Vratisl. 
Relatio (Germane sincera et Catholice vera) 

tumultus, ac Collegii Thoruniensis S. J. de- 

praedationis. 
Relatio vera ąuomodo Thorunenses cives 

ob crimina judicati. 
Relation (Griindliche) derinThorn Execu- 

tion. Konigsb. 

— (Umstandliche) von dem zu Thorn vorgang. 
Tumult. 

R h e n i u s Joan. Donatus lat. germ. per Chris. 
Liebenderum pastorem polonicum. Regiom. 
Reusn. 

— Sententiae sacrae. Regiom. Reusner. 
— Ob. Chodowiecki. 

R e u s c h C. F. De tumulis et urnis sepulchra- 
libus, respond. C. G. Lau. Regiom. Reusner. 

Robertson Guilh. X. Próba pióra w du- 
chownych dyskursach. Krak. Cezary. 

(Rostworowski J.) ob. Mańkowski. 

Rotuły (Hymni devoti de corpore Christi). 

Rozmowa katolika z dyssydentem. Krak. 
Cezary. 

Rudnicki Dom. X. Relacya o ukrzyżowa- 
nego Chrystusa obrazie. Warsz. 

Russo ck i Stan. Jos. Praecursor in Lechico 
campo, D. Joan. Cantius. Crac. Univ. 

Rybiński Jac. Sigis. wird Marschall des 
Tribunals. Calissii. 

(Rybińska H.) Brzeg złoty nad Srzeniawa, 
Heleny z Potockich Rybińskiej miły spo- 
czynek przynoszący. Warsz. Pijar. 

(Santinus Vinc.) Dies inter fortunat, notan- 
da, natali consecrata, purpuris efflorescens 
Vinc. Santini nuntii, a Coli. Vars. Sch. P. 
Vars. 

Sapieha Fr. Ant. X. Cud zakonności B. Sta- 
nisław Kostka przy konkluzyi nabożeństwa. 
Kalisz, S. J. 

(Sapieha Leo.) Sol in Leone Leo Sapieha 
ad meridianam augem provectus a juvent. 
Acad. Vilnensi (theatr.). 

Sartorius Joan. Actum oratorium de Sci- 
pione. Gedani, Stoli. 

Schmeizel Mart. Hist. Nachricht von dem 
zu Thorn passirten Tumult. Jena. 

Sch mi di us Jo. Andr. Programma de Ca- 
techesi Racoviensi. Helmstadii. 

Schoenemann. Endlicher Yortrag. Warsz. Schónfeldt Th. Questionum theol. Pragae, 
Straba. 

Schriften zwei zur Thornischen Affaire. 
Kónigsbg. 

Schroder S. Disputatio theologica. Gedani, 
Stoli. 

Schulz J. P. Das Gelabrte Preussen. Thorn, 
Nicolai. 

Sekret żydowskiej przewro tności. Warsz S. J. 

Seriewicz Adr. X. Comes . nieba serafickie- 
go Jędrzej de Comitibus na zaszczyt łask 
Zofii z Potoka Puzyninie. Warsz. S. J. 

Seufftzen und Discuriren von tragoedischen 
Affairen zu Thorn. 

Sienkiewicz Bern. Acies aetatis annuae 
sponsis Jos. Szaniawski et Annae Ossoliń- 
ska. Cracov. 

— Caput gentis Donhoffianae, Stan. DonhofF 
et Soph. Sieniawska. Crac. Matyaszk. 

— Fortuna regni a rege Augusto II reperta 
sub crucibus Theod. Potocki. Vars. Sch. P. 

— Konstellacya nieba planet po maryaźu St. 
Denhoflfa i Zofii Sieniawskiej. Kraków, Ma- 
tyaszk. 

— Złoty wiek za kluczem koronnym Anny 
Ossolińskiej z Józefatem Szaniawskim. 

Signacula, ob. Załuski. 
(Sokal.) Actus coronationis imaginis Socalien- 
sis. 

— Kazanie na koronacya. obrazu N. P. M. So- 
kalskiej. Lwów, dr. S. Trójcy. 

— Ob. Josephowicz. 

S o m m e r F. W. Tabulae genealogicae Ducum 

Silesiae. Vratisl. M. Hubert. 
Speculum veridicum seu errores Janseni- 

starum, Culmae. 
Spongia ob. Jaworski. 
S tabel Ger. Frid. et Mack Steph. Disserta- 

tio medica de plica. Halae. 
Stanislaus Hieronymus, ob. Konarski. 
Starzyński Jan X. Królewska trybunału 

powaga za laski Jak. Zygm. Rybińskiego. 

Calissii, S. J. 
Sprawiedliwość Areopagu polskiego za 

prezyd. Jana Tarnowskiego (i skład Trybn- 

nału piotrkowskiego). Calis. S. J. 
Stawski Alb. Memoryał ozdób Bogarodzicy 

obrazu Kodeńskiego, ded. Kryst. z Branickich 

Sapieżynie. Sandom. S. J. 

— Serdeczne do Boga westchnienia, ded. An- 
nie z Fredrów Sapieżynie. Sandomir. S. J. 

Straszewski Ant. Stan. Aurora Phoebus 
virtutum D. Mar. Magd. de Pazzis. Cracov. 
Univ. 

Straż mocna korony polskiej Marya. Lwów. 

Suenotto Horaldi Regis filius , paricida, 
Thomae Ign. Nagórski productus a Sch. 
Piar. aluinnis, Vars. Piar. 

Summarium complectens originem Eccle- 
siae Varmiensis. Romae, Monaldii. 

Summaryusz rachunków skarbowych Au- 
gustowi II. 2 Oct. na Sejm warszawski po- 
dany za podskarb. Jana J. Przebendow- 
skiego. 92 1724. Synod us provinciali8 Ruthenorum habita 
Zauio8ciae, dedic. Benedicto XIII. Romae, 
Prop. fid. 

Szafałkowicz A. Mowa do króla 31 Martii. 

(Szaniawski Jos.). Acies, ob. Sienkiewicz. 

(Szaniawski Jan Felix). Nomine gratia fe- 
lix Joan. F. Szaniawski salutatus. Lublin, 
Soc. Jes. 

(Szaniawski Konst. Felix). Hecatombe uno 
constans agno super aram Cons. F. Sza- 
niawski. Crac. Matyaszk. 

(Szaniawki Fab.) Paestum agni, ob. Biela- 
towski. 

(Szembek Kryst. J. J.) Epistoła pastoralis 
29 Decemb. 

— Toż. Brunsberg. 

— Rex sacrorum in campo Florae Chr. Szem- 
bek celebratus. Vars. Piar. 

— Ob. Pruski. 

Szpungiański J. X. Hercules Aonio verior 
Ausonius a Juliano cumulatus, ad tragicas 
umbras deductus. Vilnae, S. J. 

Szynglarowicz And. Ant. Honor infulae 
decanalis virtutibus Thom. Ormiński. Za- 
mość, Acad. 

(Tarło Joan.). Atlas succedaneus Atlanti 
Joan. Tarło adoratus. Posnan. S. J. 

— Epistoła II. pastoralis ad clerum 6 Januar. 
Vars. Sch. Piar. 

Temeswary Woje. Łaźnia duchowna albo 
nabożeństwo. Lwów. 

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Chry- 
stusa, przez X. Józ. Trzebieńskiego dedyk. 
Róży z Ogińskich Krasińskiej. Warsz. Sch. 
Piar. 

Titius Andr. Dawids Hoffnung bey Leich- 
Bestatt. Dan. Klesels. Schlichtingsh. Haase. 

(Toruń). Abdruck der Schreiben des Kón. 
von Preussen, wegen Thornischer Sache. 

— Anklage der Thom. Jesuiten an d. Asseso- 
rial-Gericht zu Warschau. Konigsb. 

— Bericht wider die zu Thom gefallete 
Sententz. 

— Copia Kon. Daenemark. Schreibens an den 
Kon. in Polen wegen der Verfolgung. 

— Copia des Briefes, welchen der Magistrat 
zu Danzig abgesendet. Danzig. 

— Das beklagenswurdi^e Thom, das ist ans- 
fiihrl. Beschreibung von dem Ursprung des 
in Thom entsrandenen Tumults, dessen Un- 
tersuchung, Urtheils und Volziehung. Frank- 
furt a M. Joh. Kóllner. 

— Historia Thoruniensis in Prussia regali 
Ser. Polon. Regis. 

— Inductio quasi juridica causae Magistratus 
Thorunensis et Jesuitarum. 

— Thorunium, informatio de concinnato tu- 
multu. 

— Hi8torische.Nachricht, ob. Schmeizel. 

— Historische Nachrichten von dera pass. Tu- 
multus wider die Jesuiten. 

— Umstandl. Verlauf wegen d.zuThoml8Sept. 
erregten Tumultes. Berlin. 

— Vortrag womit der Vorsprecher der Jesu- 
iten die Anklage beschlossen. Warschau. — Zwei zur thom. Affaire gehórige Schriften. 
Konigsb., Staller. 

— Endlicher Vortrag womit der Vorsprecher 
der Jesuiten von Thoren in dem kónigl. 
Assesorial Gericht zu Warschau Anklage 
beschlossen, aus dem Polnischen. Warsch. 

— Einweihungs-Predigt, ob. Wieruszewski. 

— Ob. Flehen. Beschreibung. Beilagen. 
Toiod cwietnaja. Kijów. 

Trybunał Boski z krzyża Jezusowego, 
podczas Podwyższenia Krzyża. Lublin. 

Tylkowski Woje. X. Exercitia spiritualia. 
Constantiae, sumpt. Joan. Chr. Bauerlein. 

Tyminiecki Woje. X. Wazystko w jednym 
t. j. sumraa przymiotów w Trybunale za 
laski Joz. Potockiego (i Skład Trybun, lu- 
belskiego). Lublin, S. J. 

Vade mecum medicum. Zamość, Acad. 

Wadowski Aeg. St. Tomus tollendis tene- 
bris, ded. Jos. Radomicki. Crac. Acad. 

— Porówn. r. 1714. 1719. 1718. 
(Warmia). Jura Capituli Varmiensis. Romae, 

Zinghi. 

— Summariura complectens. Romae, Zinghi. 
Verlauf (UmstandU ob. Toruń. 

W e s s e 1 Aug. X. Myśli pokutującego czło- 
wieka, ded. Krzyszt. Jan. Szembekowi. 
Krak. Cezary. 

Wieczność pamiątki obrazu N. Maryi P. 
Zamość, Akad. 

Wielewiejski Stef. Boże bądź miłościw 
grześnika, albo żale z intencyi K. L. Mi- 
enty. Supraśl, Bazyl. 

Wie nieć liliowy z żywota Jezusa Chrystusa 
zwity przewijany bractwami (z datą zara- 
zem i r. 1701). Krak. Akad. 

Wieruszewski Kaz. Azylum koronne ho- 
noru, przez Machabeusza potym Augusta 
II. komissią Toruński kościół odebrany. 

— Einweihungs-Predigt der St. Maria Kir- 
che in Thorn (dwojakie). Thom. 

— De Inwyings Predicatie van de S. Marien- 
kerche. Amsterd. 

Wieruszewski Pet. Die 3 Reichs-Stette 
der Ehren und Bescbirmung Augusti II. 

Winnica Chrystusa Pana , modlitwy. Kra- 
ków, Akad. 

Włocki Jan Fr. X. Odsiecz tryumfalna od 
niepamięci czasów Konst. z Słuszków Den- 
hoffowej. Warsz. Piar. 

— • Pamięć serc wdzięcznych po zeszłej Konst. 
Słuszczance Denhoffowej. Warszawa, Sch. 
Piar. 

Vortrag der Vorsprecher, ob. Toruń. 

Zabić z B. A. Legatus natus Joan. Cantius. 
Posnan. 

Zagajowski Ambr. Skarb wielki wojewódz- 
twa Sieradzkiego, jest obrazu Gidelskiego 
cuda. dedyk. Annie Konst. Małachowskiej. 
Krak. Fr. Cezary. 

(Zahorowska Ewa). Vilnensis nulliras prae- 
tensae profesfcionis. 

Zaleski Jos. a S.Stan Cornucopiae eloąuen- 
tiae. Varsav. 

Zaleski Joan. ob. Paradoxa. 1724-1725. 93 (Załuski And. Stan.) Cordium aries boni pu- 

blici victiina Andr. St. Załuski adoratus. 

Vars. Piar. 
— Signacula honoris pontificii in ingressum 

Andr. Stan. Załuski. Vars. S. J. 
Zawadzki Stan. Józ. Ant. Argo navis virtuti 

Candidatorum. Crac. Univ. 
Zickermann Christ. Ilistorische Nachricht 

von Pommern. Stettin. 1725. 

Abdruck d. Briefes welchen der Magistrat 
zu Dantzig haben ergehen lassen. 

— Toż. haben abgehen lassen. B. w. m. 

— Des Schreibens S. K. M. in Preussen an 
Russ. Kais. Maj. 

— eines Sebreibens wegen Thornschen Sache. 

— des Schreibens S. K. M. wegen Dissiden- 
ten. 

— an J. Russ. K. M. wegen Thornschen Sa- 
che. 

— zweier kónigl. preus. Schreiben Thornische 
Affaire betreffend. 

— vierer Schreiben wegen Thornschen Sache. 
Ab i eh t Joh. Georg. Theses theologicae de 

necessitate revelationis. Gedani, T. Joh. 
Schreiber. 
Account, An, of Livonia. London. 

— (A new) ofPoland and Lithuania. With hi- 
story of Thorn. London, John Pemberton. 

Acta Capituli provinciae Poloniae. Ord.Praed. 

Gedani, Kross. 
Actum coronationis imaginis Socaliensis. 

Zamość, Acad. 
Adrychomiusz Seb. Jeruzalem jakie było 

za Chrystusa. Warszawa, S. J. 

— Historya żywota Matki i Syna Maryi Je- 
zusa. Warsz. 

A fz en d i n g (De Derdę) van de, tuschen Joh. 

Got. Rosner Burgemaester der Stad Thorn 

en Mart. Lutherus. Amsterdam, J. Ruyter. 

ob. Wieruszewski. 
Ambrosius. Trophaeum Stanislao Leduchow- 

ski erectum. 

A n cu ta Jerzy Kazim. Allerunterthanigste 
Suppliąue an Majestat von Polen der Bis- 
sidenten. 

Anzelm od S. Franc. X. Koroua Polska 
w nadziei rozprzestrzenienia granic przy 
odebraniu katol. kościoła Toruńsk. Warsz. 
Pijar. 

Anzelm Bernardyn. Peregrynacya opisania 
ziemi Swiętey Betleem i Jerozolimy, prze- 
kład Rymszy, wydał Krakiewicz, Supraśl. 

Apologie des Gespraches im Reiche der 
Todten zwischen Roessner und Ignaz Loyola. 

Aąuila regnatris Radziwiłł. Varsav. 

Arcangelo da S. Nicola. 11 pellegrino Ma- 
riano (Zielenisia, Sieprc, Cestocovia, Orsa.) 
Milano, Gius. Malatesta. 

Arian o Socinismus, ob. Lauterbach. Arndt Jan. Wykład na 10-ro Boże przyka- 
zanie, przetłom. Sam. Lud. Zasadyusz. Dra 
Mar. Lutra. Prosty sposób do modlenia się. 
Brzeg, Gottfr. Tramp. 

Arrest de la court du Parlament au sujet 
du mariage du Roy. (Leszczyńska). Paris, 
P. Simon. 

Assermet Speculum veridicum, in cujus 
parte errores refelluntur (et Historia Tho 
runensis) ded. Theod. Potocki. 

Astraea redux magno Minoris Poloniae po- 
lo Joannes Lipski. 

Auditores. Bei dem gahtigen Hintritt des 
Joh. Sinapii. Legnitz, Watzoldt. 

(Augusta II). K. Pols. Postanowienie 27. 
Września 1693. (o karności w wojsku). 

— Copia Responsoriarum ad literas sereniss. 
Brandenburgici. 

— Redivivum septem Poloniae, septemdecim 
Saxoniae saeculorum Amphitheatrum, hos- 
pitibus Friderico Aug. nec non Mariae Jo- 
sephae. 

Balffy X. Tom. Corona augusti sanguińis 
Joannes Felix Szaniawski in ascensu ad pon- 
tificale solium. Cracoviae, J. Matyaszkiewicz. 

Barron. Actions de grace sur le mariage du 
Roi avec M. Leszczinski. Paris, Veuvo Vau- 
gon. 

Barry Ant. Icon exemplaris, seu libellus de 
vita Benedicti XIII. Cracoviae, Vid. F. Cae- 
zari. 

Barszcz Jerzy J. Nowe lato przy prymicy- 
onalney ofierze Piotra- Połubinsbiego, ka- 
zanie. Wilno, Akad. 

Barszczewski Jędrzej. Kazanie przy kon- 
kluzyi oktawy Wniebowzięcia N. M. P., ded. 
Hieron. Jełowickiemu. Lwów, Św. Trójcy. 

— Kazanie na zamknięcie koronacyi obrazu 
N. M. P. Sokalskiej. 'Lwów, dr. Sw. Trójcy. 

Bartolt Jak. X. Corona decennii explana- 
tioni seu ratio agendi confessarii cum poe- 
nitente. Sandomiriae, S. J. 

Bedencken iiberden zu Thorn im Rathause 
vernommenen Knall. 

Beleuchtung dereń Beantwortung ob Ur- 
theil dem 01ivischen Frieden widerstrebet. 

(Benedykt XIII.) Konterfekt serca Najśw. 
Past. Bened. XIII. Leopoli. 

Bericht von Moscan oder Russland. Dan- 
tzig u. Riga. 

Bericht von der im Polnischen Assessorial 
Gerichte wider Thorn gefalltenSentenz.Dan- 
zig ; ob. Jabłoński. 

Bernardus D. Gemma, ob. Boszkowic. 

Beschreibung der Stadt Thorn. 

Biblia sacra, to jest wszystkie księgi stare- 
go i nowego przymierza. Halla, Orbach. 

Bion Jean. Narre" exact et impartial de ce 
qui concerne la sanglante tragedie de Thorn. 
Amsterdam. 

Bossheit des thornischen Jesuiter-Hauffens. 
Calisz. 

Boszkowski Jan. Gemma doctornm D. Ber- 
nardus, sub praes. Samuelis Joan. Gniński. 
Crac. Matyaszk. 94 1725. Briefe and Schrifften, welche Repub. Po- 
len gegen Preussen ansgehen lassen. 

— worin die Beschwerden der Kepublic Po- 
len sieli enthalten. 

— verschiedene in der Thornischen Affaire. 
Brigita S. Orationes ąuindecim de passio- 

ne Domini. Supraśl, Bazylianie. 

Brzozowski Kaz. Legacya Jędrzeja de Co- 
mitibus i Salvatora de Horta S. J. 

Buddeus J. Fr. Commentatio historico the- 
ologica de origine Socinianismi. Jenae, Ritter. 

Buydecki Flor. Chwała najśw. grobu Chry- 
stusa w kościele Miechowskim, ded. Zofii 
z Stradoms. Szembekowej. Krak. Matyaszk. 

— Flos medicinalis magnus S. Jaeobiis Ju- 
stus, ded. Kaź. Kłoniowskiemu. Crac. Ma- 
tyaszk. 

— Officium S. Jacobi Justi apostoli. Cracov. 
By Md a Jan Antoni. Prodigium montis Car- 

meli Mar. Mag. de Pazzis. Cracov. Univ. 

(Bystrom Rem. Guil.) Casus honoris et for- 
tunae in eulogio in R. Bystrom reparatus 
pro operę theatrali. Posnan. S. J. 

Caesar, ob. Kossowski. 

Catalogns personarum Polon. Soc. Jes. Po- 
snan. S. J. 

Cellarius Krzysz. Ułacniona gramatyka ła- 
cińska. Królewiec, Zaenker. 

— Latinitatis liber memorialis. Regiomonti, 
Zaenker. 

Centrum publicae felicitatis. Cracov. 
(Ceypler A.) Contra Albertum Ceypler Re- 

strictus facti et juris. (Romae), Zinghi. 
Chrościński StI W. Clypeus Joannis EU.. 

Briguae. 
Chrostkiewicz Jac. Jan. Fortalitium vir- 

tutum inexpugnabile Joannes Cantius, ded. 

Ant. Jan. Wenton. Zamość, Univers. 
Cithara in luctum versa Montignio in dra- 

mate. Vilnae, S. J. 
Coelandro. Bethrante Klage der Stadt Thorn 

iiber unerhórte Grausamkeit. 

— Lacrymae Thorunienses, ąuibus Mortem 
Civium deflet. 

Compliment au Roy sur son mariage. (Le- 
szczyńska). Paris, Alexis. 

Compendium medicum to jest zebranie cho- 
rób. Częstochowa. 

Consilium, ob. Ziemecki. 

Continuation (Neu eingelaufene) zu der 
in dem Reiche gehaltenen Entrevue. 

Coństitution des zu Warschau angefange- 
nen Reichstages. 

Constitutiones religiosis S. Pauli eremi- 
tae. Edit. III. ded. Nic. Staszewski. Romae, 
Congreg. 

C o p i a Sein. Maj. zu Dennemark an Kónig von 
Pohlen. ergang. Schreibens. Regensburg. 

— eines Schreibens aus Wien (iiber Dissi- 
denten in Polen). 

— eines Schreibens von Maj. in Preussen. 
Copie zweier Bittschriften, ob. Roessner. 
Cor incorruptum Aąuilae Sarmaticae Paul. 

Casim. Jaroszewski. Varsav. S. J. 
Cor o na anni sancti, ob. Niewiadomski. Cretius Jan Gotfr. Kancyonał kościelny 

międzyborski. Brzeg, Tramp Gotfr. 
Dąbrówka Botvid. Scabellum scholasticum 

per sexeninm in rupella fabricatum, in di- 

sputatione praes. Rem. Scisłowski. Cracov. 

Matyaszk. 
(Darowski Jan Kaz.) Sertum gloriae dum 

theses physicas propugnaret. Calis. Gevel. 
Daudet. Journal du voyage de Melle Cler- 

mont (de nupt. Mar. Leszczyńska). Chalons. 
Dębski Jerzy. Trojaki pokłon kaznodziejski, 

albo kazanie Trójcy (egzempl. z odm. tytuł.) 

Kalisz, S. J. 
Demonstratio (Ultima et finalis) juris Bo- 

russiae. 
(Denh off Stan.) Konwokacya płanet na sar- 
mackim firmamencie. Wilno, Akad. 
Denkwiirdigkeiten (Thornische). 
Depeche (Dritte) von der in dem Reiche 

der Todten Entrevue zwischen Rossner. 

Leipzig. 
Dispositio personarum prov. Lithuan. S.J. 

Posnan. S. J. 
Dobiński Stan. Świt wierszów na Święta 

Maryi ded. Teod. Potockiemu. Krak. Akad. 
Domus principum astrorum lunae Mich. Sev. 

Korybuto. Leopoli, S. J. 
Duncker D. De jurę Regis Borussiae, sal Ha- 

lense per Elbingam transvehendi. Gravami- 

na Reipublicae polonae contra regem Prus- 

siae cum responsis. 

— Expositio juris S. R. M. Prussiae ad Lin- 
dam Marianam. 

Duńczewski A. Kalendarz polski, ded. Mich. 
Pruskiemu. Krak. Akad. 

Dydak S. ob. Żywot 

Dziewulski Marc. X. Syn przyrastający 
w cnotę Józef św. ukazany Annie z Lubo- 
mirskich Wielopolskiej. Krak. Matyaszk. 

(Elbląg). Ultima demonstratio juris Reg. Bo- 
russiae, sal Hallense per Elbingam trans- 
vehendi. 

(Eleonorę— Marie). Histoire de la vie d'— 
Nancy, Cusson ; ob. Frizon. 

Europa in Leszczyniorum, ob. Wieruszewski. 

Expositio (Brevis) juris S. R. Maj. Prus- 
siae circa Lindam Marianam. 

Facciolati Jacob. De arte rempubl. admi- 
nistrandi. Cracoviae. 

Fe de (La) ne traditamenti, drarama per mu- 
sica. Cracoviae. 

Filipowicz Stan. Jan. Kalendarz w którym 
święta roczne. Krak. Akad. 

Finch Edw. Vortrefliche Redę wegen der 
Thornschen Afcure. 

— Respons na mowę p. Fincha Ministra króla 
angiels. Warsz. 

(Flemming Jac.) Jacobus fulmen, ob. Kola 
Dym. Fleming. 

Florian a S. Adriano. Fructus in florę Vir- 
go Maria ad gratios. ver Joannis Tarnow- 
ski. 

Fortuński. Ul. et excel. in Criminalibus 
Posnaniensis seu Varsaviens. calumniarutn 
pro Fortuński, contra Joan. Humański re- 
eponsio. Romae, Zinghi. 1725. 95 (Fredro Ant. Alex.) X. Patryarchalny late- 
rański kościół w Rzymie, zaś w Przemy- 
skiej katedrze za staraniem Al. Ant. Fredra. 

— Princeps sacrorum Al. Fredro Antistes a 
Coli. Premisl. Leopoli, S. J. 

— Incolumitas ecclesiae. patriae et populi in 
Al. Fredro episc. Craćov. Matyaszk. 

Fridericus Rex. Suec. Literae ad Imperat. 
Roman, nec non Reg. Galliae, de laniena 
Thorunensi. Stockholm, J. H. Werner. 

Friedrich Wiln. Anderweitiges Schreiben 
an Ihro K. M. in Pohlen, in Danem., in 
Schweden, wegen der Thorenschen Sache, 
auch wegen Dissidenten in Pohlen. 

— Toż, an Kon. in Pohlen wegen der Tho- 
renschen Sache. 

— Toż, an Kon. in Dannemark wegen der 
Thorenschen Sache. 

— Abdruck des Schreibens an Russische Kay. 
Maj. wegen der Thorenschen Sache, auch 
wegen Dissidenteu. 

— an Kónigl. M. in Schweden wegen der 
Thorenschen Sache. 

Frizon Nicol. Histoire de la vie d' Eleonorę 
Marie Reine de Pologne. Nancy, Jean B. 
Cusson. 

Fusstapfen (Die) von unschuldig vergos- 
senenBlute. 

Gąska X. Lux orta justis negotia tribunali 
Radomiensi D. Antonius Paduanus Stepha- 
no Rupniewski et J. Rybiński. Varsaviae, 
Piar. 

G as pary Christ. Genuina ratiocinatio, circa 
decretum Thorunense. 

Gedanken, ob. Danzig. 

G e m b i c k a Barbara z Ponińskich. Jasne zwier- 
ciadło nabożeństwa do S. Jana Nep. Po- 
znań, S. J. 

Gengell Georg. De judicio particulari dis- 
sertatio. Leopoli, S. J. 

— Scrutinium unicae veritatis, de lapsu sanc- 
ti Papae Marcelimi. De S. Dionisio, de S. 
Gregorio, ded. Joan. Fel. Szaniawski. Le- 
opoli, S. J. 

— Vindiciae Marianae innocentiae. Leopoli, 
Soc. Jes. 

Gesangbuchlein (Danziger). (dwie edy- 

cyje). Danzig. 
Gesprach (Besonderes) im Reiche der Tod- 

ten zwischen Rosner nnd Joh. Weiland. 

— (Besonderes) zwischen zweierlei Religions. 
Verwandten von dem Thorn. Tumult. 

— (Extraordinaires) in dem Reiche d. Todten 
zwischen Roessner und Ign. Loyola. 

— in dem Reiche derer Todten 7-te Entre- 
vue zwichen J. R. Patkul. Leipzig. 

— (Unpartheisches) zwischen Joh. Diazio und 
Joh. Gottf. Rossner. Berlin, Frankf. Ham- 
burg. 

Glaserus J. Historischer BeweisdassUnions- 
Wesen des Thornschen Blut-Bades und Un- 
gliick der Protestanten in Pohlen Haupt 
Quelfe. 

Gliński Dan. Disąuisitio academica dejnre 
principis cii ca religionem. Hclmstad, Schnorr. Głowacki Ign. Gladius evaginatus pro de- 

fens. immunitatis eclesiast. in statutis Reg. 

Pol. adversus impugnatores. Calis. S. J. 
Gniński J. Gemma, ob. Boszkowski J. 
Gołodzinski Józ. Ant. Modlitwa najmilsza 

Bogu, kazanie Alex. Dan. Gołuchowskiemu 

dedykowane. Kalisz, S. J. 

— Jedność stanom albo kazanie Jak. Zygm. 
Rybińskiemu. Kalisz. 

Gorczycki Paul. Jos. Mercuriu3 seraphicus 
D. Simon de Lipnica. Cracov. Univers. 

Grabschrift des Stadtprasidenten. J. Ro- 
snera. 

Grot Adolph. Wahre Nachricht von der in 
Curland entstand. Controvers wegen Kir- 
chen-Seegens. Frankf. und Leipzig. 

(Guttenfels Mart. J.) Gemini heroes Jos. 
et Mart. Guttenfels. Posnan. S. J. 

Hannenberg Godof. Examen placidum the- 
olog. de ministris Joan. G. Abicht propo- 
suit. Posnan, S. J. 

— Loschers abgenutzte Fuchtel. Brunsberg. 
Soc. Jes. 

— Revantsch Teuffel heraus. Brunsberg, S. J. 
Harangue faite au Roi a Fontaine - bleau. 

Paris, P. Simon. 

— faite a la Reine (Leszczyńska). Paris, Si- 
mon. 

Henricus VI. duorum regnorum princeps, 

honori St. Krajewski in theatro Lovic. Sch. 

Piar. Vars. Sch. Piar. 
Herka Ign. Orpheus divinior D. Joan. aCru- 

ce, ded. Jos. Szembek. Cracov. Acad. 
Histoire abregóe, ob. Frizon. 
Historia thoruniensis in Prussia. 
Historya żywota Matki i Syna, Maryey i 

Jezusa. Warsz. 

— O Magiellonie królewnie Neapolit. 
Jabłoński D. E. Bericht v. d. im Assesso- 

rial-Gerichte. 

— Das betriibte Thorn. Berlin, Haude. 
Jacobus Carolu3 Augustus Jacobi Henr. 

Flemming primogenitus, a Coli. Schol. Piar. 

Varsav. Piar. 
Jaenichius Pet. Connubium Weissii cum 

Const. Jesmeria. Thorn, Nicolai. 
Jak liński Jos. Siren sarmatica id est epi- 

grammata de passione Christi lat. carm. 

expresa. Crac. 
(Jan Nepomucen). Jasne zwierciadło, ob. Gem- 

bicka. 
Jankowski Kajet. Sfera familii skolliga- 

conych domów Krasickich i Rzewuskich 

z duszę, Ignacego św. Lublin. 
(Jaroszewska). Serce i oko sarmackiego 

orła, róża Gumowskich domu przy applau- 

zach Febronii z Gumowskich Jaroszewskiej 

starościnie płockiej. 
Jastrzębski Jos. X. Triumphus purpura - 

rum penes ingressum Petri Miąezyński. 

Vars. Piar. 

— Flos patrum praesul roseus Fr. Ant. Ko- 
bielski. Vars. Sch. P. 

I eon exemplaris vitae Benedicti VIII. Crac 
Cezary. 96 1125. Incolumitas, ob. Fredro. 
Informatio (Authentica) de Thorunii conci- 
tato tumultu. 

— historico juridica de fundo ac terapio Virg. 
Mariae vulgo Lindeosi. 

Instructiones tyronibus pro Sodalitio B. 
Virg. Mariae. Lublini, S. J. 

Joann es a S. Anna. Propositiones. Vilnae. 

Józef Flawiusz Źydowin. Stawa dawney Je- 
rozolimy wystaw, kosztem Jerzego Krakie- 
wicza. Supraśl, Bazylian. 

I ter palatinis sub hymenaei solemnia Car. 
Wielopolski et Elis. Mniszchoviae. Varsav. 
Sch. Piar. 

Kalendarz polski i ruski przez J. M. K. 
Akad. Krak. Akad. Krak. 

Kalendarz, ob. Duńczewski. 

Karnicki Audr. a S. Andr. Panegyris judi- 
cibus ad tribuual in Petricoviam congre- 
gatis. Vars. Piar. 

Karwacki Matias X. Grammatyka grecka. 
Wilno, S. J. 

Katedra Kaznodzieja, ob. Kowalicki. 

Kiekebauschius J. D. Geographia mathe- 
matica. Gedani, Schreiber. 

Kiełkowski Maur. Altitudo gloriae Theod. 
Potocki. Posnan. Acad. 

K i e r s n i c k i Stan. Ludw. Klucze do skarbu 
serdecznego niedzielnych kazań, ded. Stan. 
Poniatowskiemu. Wilno, S. J. 

Kijankowski Kaj. X. Dusza cały świat in- 
formująca Ignacy Św., ded. Eleon. z Rze- 
wuskich Krasickiej. Lublin, S. J. 

— Sfera J. W. familii w hemisferium polskim 
Krasińskich i Rzewuskich. Lublin, S. J. 

Kłosowicz Adalb. Ascensus purpureus Fr. 

A. Kobielski. Vars. Piar. 
(Kobielski Fr.) Flos patrum in laudem Fr. 

Kobielski Episc. Vars. Sch. P. 
Kola Dym. Franc. Jacobus fulmen hostium 

Carolus imperator, Jacobi Henr. Fleming 

nec non Theclae de Radivilliis primogenitus. 

Vars. Sch. P. 

— Wesele stanów koronnych z kontraktów 
Elżb. Mniszchowny i Kar. Wielopolskiego. 
Warsz. Sch. Piar. 

— Panegyris Christ. Szembek Episc. dum ad 
cathedram solenniter ingrederetur. Varsav. 

Konarski Stan. Iter palatinis majorum pur- 

puris trabeatum Caroli Wielopolski ac Eli- 

sab. Mniszchovia. Vars. Sch. P. 
Kon s tell acy a, ob. Wiśniowiecki. 
Konstytucye Sejmu waln. ordynar. Wars. 
Kossowski Wład. Caesar ex utroąue divi- 

nus amor in Gemellorum Fratrum theatra- 

les ad umbras. Vilnae. 

— Cithara in luctum versa Montignio comiti, 
tragico eventu a Juvent Vilnae. S. J. 

Kościół patryarchalny Lateraneński w Rzy- 
mie, ojczyźnie naszej w Przemyskiej kate- 
drze, za staraniem X. Alex. Fredra deline- 
owany. (Porównaj r. 1731). 

Kowalicki Franc. X. Katedra kaznodzieja 
niedzielnego na rok cały, Teresy Stradom- 
skiej światłem oświecona. Sandomierz, S, J. — Kaznodzieja odświętny albo kazania do- 
roczne. Sandom. S. J. 

Kozierowski Seb. Sanctior Hercules trium- 
phans Joannes a Cruce. Cracoviae. 

Krecius Sam. Kancyonał kościelny między - 
borski. Brzeg Goff. Tramp. 

Krokowski Piotr Jacek. Armamentarium 
Palladis Jagellonicae Candidatis. Cracov. 
Univ. 

(Kunegunda Błog.). Godzinki dzienne. 
Kraków, Cezary. 

K u u k P. J. Tronus agni Szaniawski. Zamość, 
Univers. 

Lachowicz F. M. Modus humanae salutis. 
Cracov. Cezary. 

Łapczyński Ant. Chryz. Atlas świata, rze- 
czy ziemskie Józef Św. dedyk. Józ. Potoc- 
kiemu. Lublin, S. J. 

— Capitolium Senatus Thorunensis gloriae 
Consulibus T horunensibus. 

— Róża w zbawiennym ogrodzie albo kaza- 
nie Janowi Szembekowi konsekrowane. 

La u terb ach Sam. Fryd. Ariano-Socinismus 
olirn in Polonia. Leipzig, Frankt. Knoch. 

(Ledochowski Stan.) Honor ad immorta- 
lem famam Stan. Ledochowski. Leopoli. 

— Trophaeum ternae Ledochovsciorum crucis. 
Legucki J. X. Kopia herbownego Jelity 

przez Tom. Zamojskiego śmierć. Zamość, 

Akad. 
Lemodióe P. Steph. Panegyricus Ludovico 

XIII. Sandomir. S. J. 
Leo Joan. Historia Prussiae, sub auspiciis 

Chr. Szembek; Treter Th. De episcopatu 

Varmiensi. Brunsbergae, S. J. 
Leszczyniorum domo ob. Wieruszewski. 
Leszczyński Stan. Morale von dem Ko- 

nige Stanisiao an die Tochter in eiuer 

Abschieds-Rede. 
Leszczyńska M. Europa inclusa ob. Wi- 
śniewski. 
Lilia niewinności Kazimierz święty. (Lwów, 

S. J.) 
Lilienthal Michał M. Erlentertes Preussen 

oder Anmerkungen. Band H. Konigsberg. 

— De onwedersprekelijke rechten der Pro- 
testanten in Polen en Littauen. Amsterdam. 

Lipski J. oh. Astrea redux. 

Liter ae ab amico e civitare Torunensi. 

— et scripta in quibus gravanima contra Re- 
gem Borussiae. Thorn, Zernecke. 

Łodziński Jozef Ant. X. Nowy człowiek 
św. Franciszek, Helenie z Potockich Ry- 
bińskiej, dedykowany. Kalisz, S. J. 

— Jedność wszystkim stanom albo kazanie 
Jak. Zyg. Rybińskiemu dedyk. Kalisz, S. J. 

— Modlitwa najmilsza Bogu, albo kazanie 
Al. Dan. Gołuchowskiemu ded. Kalisz, 
S. J. 

— Skarb i życie azardowane alho kazanie 
na św. Jadwigę, Benedykeie Mar. Bierna- 
ckiej ded. Kalisz, S. J. 

Louis XV. Lettre ecrite a Cardin. Noailles 

pour le mariage. Paris, Delespine. 
Lubomirski Stan. Sircn ; ob. Jakliuski J, 1725. 97 (Lubomirski J. K.) Fortuna salutis publi- 
cae in connubiali nexu J. Cas. Lubo- 
mirski et Ur. Branicka. Crac. Matyaszk. 

— Tryumf zwycięzkich affektów, między Ja- 
nem Lubomirskim a Urszulę, Branicka. 
Krak. Matyaszk. 

Łukaszkiewicz Mat. Mich. Arcus virtu- 
tis Esaias Boner. Crac. Cezary. 

Lureński V. J. Quaestio juridica de jurę 
patronatus. Crac. Cezary. 

Lux orta ob. Gąska. 

Madejski Idzi. Niebo księżyca i Marsa 
splendorem honorów wypogodzone przy 
ślubnych kontraktach Mich. S. Wiśniowie- 
ckiego z Mag. Czartoryską. Lwów. dr. 
Bracka. 

Majkiewicz Stan. Olympus noctivagas 
transcedens nubes Mich. Cas. Radziwiłł 
doinus Franc. Wiśniowiecka. (Vilnae?). 

(Małachowski Joan.) Centrum felicitatis pu- 
blicae. Crac. Matyaszk. 

Marczewski Waw. Introductio quasi juri- 
dica causa Thorunensis. Tnorunii. 

Martineau de Soleine Jak. Stances sur la 
promotion du roi Stanislas et la princ. Ma- 
rie. Sens, Jannot. 

(Maryański Cons.) Constans nominis fama 
Coustantiuo Maryański. Toruń, Nicolai. 

Memoriale primatis Regni (Potocki T.) 
Senatorum et ministrorum Varsaviae 10. 
Septemb. 

(Miączyński). Triumphus ob. Jastrzębski. 

Miciński Adalb. Ant. Quaestio logića de 
differentia sub regim. Joan. Lukini. Crac. 
Univers. 

Miklaszewski Ign. Castallius Cracii par- 
nassi candidatis. Crac. Univ. 

Miskę Lud. X. Justa dolentis conventualium 
rever. Casiin. Biernacki, dedic. Jos. Mariae 
Baldrati. Posn. S. J. 

— Światło nowego świata S. Franc. Salezyu- 
sza, ded. Adalb. Waśniewiczowi. Poznań. 
S. J. 

(Mniszchówna E.) Wesele stanów ob. Kola 

Dym. 
Mulej Mahomet król Fezański dramma od 

młodzi szkół przemyskich S. J. podana. 
Nabożeństwo do umierającego P. Jezusa. 

Kraków, Jak. Matyaszk. 

— ku czci świętej Anny. Wilno. 
Nachricht (Ausfiihrliche wahrhaftige) von 

dem zu Thorn entst. Tumult u. Execution. 

— (Noch weitere und ausfuhrlichere) von 
dem thornischen Tumult. S. 1. 

— (Authentische) von der zu Thorn erregten 
und getroflf. Aufruhr. 

— (Historische) von dem 01ivischen Frieden 
und wie das polnische Preussen mit ein- 
geschlossen worden, zugleich Beschreibung 
dieses Landes. Hamburg. 

— (Wahrhaftige) von dem Thornischen 
den 16. Juli 1724. vorgef. Tumult. B. 
w. m. 

— Toż. Danzig. 

— I-te Fortsetz. der histor. Nachricht von 
dem zu Thorn passirten Tumult. D&uzig. — (Historische) Tumults u. Execution. 
Nachrichten (thornische) in sich haltend. 
Naramowski Adam X. Powitanie trybunału 

do nieśm. sławy J. Niemirowicza Szczyta. 

Wilno, S. J. 
Neugeborhen Fr. Fil. Zwierciadło nędznych 

Żydów z ich własnych skryptów. Lublin, 

S. J. 
N e u e s t e (Das) von der Thornischen Affaire 

nebst Bericht. Thorn. 
Nidus aąuilae Radziviliae ob. Radziwiłł M. 
Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1726. Kra- 
ków, Matyaszk. 
Niewiadomski Theod. Corona anni sancti 

pro avita gra tiar urn Aug. Ad. Wessel. 

Vilnae. 
O f f i c i u m codzienne. Kraków, Jak. Matyasz. 
Onufry obacz Taczalski. 
Oratio de morte Rósneri. 
(Orzelska A.) Poema in laudem Annae 

Orzelska. Vars. 
Pałaszowski Casim. Stan. Praescriptio fa- 

torum D. Andreae Krupecki. Crac. Cezary. 
Potestas themidis polonae in D. Kaznow- 

ski adorata. Crac. Acad. 
Pamoksłas krikszczioniszkas tmmpay. Wiln. 
Pater P. Kalendarz. Supraśl. 
Paulus Apostolus coram Neo Evangelicos 

perorans. Calissii. 
Petiot Szcz. X. Pan egy ricus Ludovico XIII. 

Poznali, S. J. 

— Toż. Sandomiriae, S. J. 

Pi Igr im (Jesuitischer) welcher ais Clerisey- 
Bothe von polnischen Magnaten wegen des 
zu Thorn vorgeg. Tumults nach Rom reiset. 

Pinamonti Joan. Petr. Vocatio victoriosa 
opusculum spirituale, a Max. Wiatrowski. 
Praga, C. J. Hraba. 

Pokorski J. X. Wzór doskonałości S. Pa- 
weł. Warsz. Pijar. 

Pollacz R. X. Compendium medicum. Częst. 

Poniński Stef. X. Król nieba i ziemi Chry- 
stus Zbawiciel kazaniami pod imieniem Ja- 
kuba i Ludwika krolewica pols. Poznań, 
S. J. 

— Królowa nieba i ziemi Marya, ded. Franc. 
Radomickiej. Poznań, S. J. 

Popiołek j. G. Kalendarz polski i ruski. 

Poznań, Akad. 
Porębski Math. Ephestion regum et prin- 

cipum intimus Frauc. Kowalski in disputa- 

tione de angelis praes. Stan. Bronikowski. 

Crac. Matyaszk. 
Poróe Carol. Carmina in Ludovici XV et 

Mariae nuptias. 
Postanowienie Rady m. Torunia 19. Febr. 
Potocki Teodor ob. Memoriale. 
Preussen (Erleutertes) oder auserlesene 

Anmerkungen Band III. Kónigsberg, Hal- 

lervord. 

— Continuirtes Gelehrtes Preussen oder Vier- 
telja.hr. Auszug herausgg. Schultz. Thorn, 
Nicolai. 

Princeps ob. Fredro. 

13 98 1725. Prokopowicz Theof. Leichen Redę Petri 
des Grossem 

Protest van het Christendom tegens het 
Misbiuik van het Thornsche Moort. Amst. 

Przanowski Mac. X. Dekret boski w sa- 
dach to jest sprawa kościoła toruńskiego 
M. Boskiej dedyk. Piotr. Czapskiemu. Ka- 
lisz, S. J. 

Quaestio nutn decretum ii! ud Varsaviae 
contra Thorunenses latuin pactis contra- 
venerit? 

Radliński Jakób X. Norma vitae aposto- 
licae, ded. Stan. Russocki. Crac. Matyaszk. 

Radomicki Fel. Jak. Gratiosa superum in- 
dulgentia D. Joan. Cantius. Crac. Univ. 

(Radziwiłł M.) Odgłos weselny przy za- 
ślubinach Mich. Radziwiłła i Franc. Wi- 
śniowieckiej. 

— Cynthia przy rodów, światła hymeneuszu 
Radziwiłła i Wiśniowieckiej. Warsz. 

— Nidus aąuilae Radzivillianae principes 
Mich. Radziwiłł Franc. Wiśniowiecka epi- 
thal. panegyri adorati. Odgłos weselny na 
dźwięk trąb Radziwiłłowskich przy zaślu- 
binach. Leopol. S. J. 

— Praesagium fortunae ex concursu siderum 
Mich. Radziwiłł. Vilnae, S. J. 

— Prognostyk publiczny fortuny Mich. Ra- 
dziwiłła. Wilno, S. J. 

— Złote wieki nowa cyrkulacyą. Wilno, 
S. J. 

Ratiocinatio ob. Toruń. 

Reflexiones liber das von Assesor. Ge- 
richte wider Thorn ausgesproch. Urtheil. 

Reglement (Geistliches) . auf Befehl Petri 
I. Danzig. 

Relation de la córómonie du mariage de 
Louis XV. avec princ. de Pologne. Dijon, 
Ar. Auge. 

Relatio vera ąuibus de causis Thorunenses 
ob crimina judicati. 

Relation des cerćmonies a 1'occas. du ma- 
riage du Roy. Paris. 

Rembecki Mich. Józ. Kalendarz polski i 
ruski. Krak. Akad. 

Respons na mowę J. P. Fincha ministra 
angiels. w Warsz.' 18. Aug. 

Rh ode Jan Jakób. Friedriechs v. Wallen- 
rod Leben und Ende (w Erlautert. Preussen). 

Rit u ale sacramentorum ded. F. Cons. Sza- 
niawski. Crac. Univ. 

(Roesner J. P.) De onschuldige Bloetdruy- 
pende Voertstappen van J. G. Rosner Pre- 
sident. Amsterdam. Ruyter. 

— Trost-Rede aus der Ewigkeit des am 7. 
decemb. 1724. zu Thorn executirten prae- 
sid. ROsners. 

Eosner'8 der Thornischen Tragódie. Ko- 
nigsberg. 

— ob. Sincero (Martyrum) Suspiria. Tod. 
Rosner und Zernicke. Copie zweier Bitt- 

schriften an Fiirst Lubomirski. Danzig. 
Rohan Card. Mandement pour la cćlebr. du 
mariage de Sa Majestć. Paris, Mazieres et 
Garnier. (Rouen). Redę die der Cardinal von Rouen 

an Prinz. Marie des Kon. Stanislai Tochter 

zu Strassburg gehalten aus dem Franzó- 

sischen. 
Rousset Jan de Missy. Memoires pour ser- 

vir a 1'histoire de Russie sous Pierre le 

Grand. Haga. 
Rozmowa katolika z Dyssydenten przez 

kanonika do druku podana. Krak. Cezary. 
Rubricella dioecesis cracoviensis. 
Rupniewski Stef. Lux orta justis Ant. 

Paduanus praeside Steph. Rupniewski, Jac. 

Rybiński, concio cujusdam presbyteri. Var- 

sav. Sch. P. 

Russel Paw. Skarb nigdy nieprzebrany, 

krzyż Pański, drzewo krzyża Chrystusów. 

w Lublinie. Księga I-II. Częstoch. 
Sam m lun g der 'bei Thornischen Execution 

Schrifften. Danzig. 
Samuel Rabbi. Prawda chrześcijańska. 

Lublin. 

— Tractatus indicans errorem judaeorum. 
Lublin, S. J. 

(Sapieha M. Jos.) Theatrum mutationis 
thaumaturgae Regum Nubiae Mich. J. Sa- 
pieha a Varsav. Schol. Piar. tragico-comice 
repraes. Vars. Piar. 

Sartorius Joan. De poena cogitationis. 

Sassadius Sam. Ludw. Nowy testament. 
Brzeg. 

Sawicki Kar. X. Prawdziwe zwierciadło 
niewinności to jest życie Alojz. Gonzagi 
ded. Jan. Sanguszce. Poznań, S. J. 

Schade Joh. Einige Perioden aus den Brie- 
fen Residenten. Kóu. v. Polen am Daeni- 
schen Hofe. Gravenhage, Van Dyck. 

Schmeitzel M. Histor. Nachricht v. dem 
zu Thorn passirten Tumult mit 26 Fort- 
setzungen. Jena. 

Schomer S. C. Collegium anti-socinianum. 
Rostochii. 

Schreiben Anderwiirtiges S. K. Maj. ob. 
Toruń. 

— eines Preussens ob. Toruń. 

Schultz P. G. Continuirtes Gelehrtes Preus- 
sen. Thorn, Nicolai. 

S e c h s Fortsetzungen der Nachricht von dem 
zu Thorn passirten Tumult. Dantzig. 

Sękowski Lud. X. Rada Boska o uspoko- 
jeniu pretensyi nieba albo kazania o męce 
Pańskiej ded. Ant. Seb. Patersonowi. Warsz. 
S. J. 

Serce i oko ob. Jaroszewska. 

Serie wic z Adr. X. Abrys śmierci Teofili 
Karsznickiej godnym Korony Polskiej klej- 
nocie. Warsz. S. J. 

Siemieńska Katarz. Dzienne godzinki 
o błog. Kunegundzie ded. Jan. Morzkow- 
skiemu. Krak. Cezary. 

Siewierski Floryan X. Beatyfikacya B. 
Andrzeja de Comitibus przy introdukcyi 
za laski Jak. Zyg. Rybińskiego kazaniem 
ogłoszona. Warsz. Sch. P. 

Sincero. Martyrum mors gloriosa felix Joan. 
God, Rosneri capite deminuti. Halae. 1725. 99 S łowicki Lucas. Heroica poesis. Posnaniae. 
Sinołukowski Jan Jacob. Cynosura virtu- 

tis D. Catharina. Crac. Acad. 
SoarezCypr. X. Compendiuin rhetoricae. 

Sandoiniriae. 
Socolovias Stan. Officia patronorum reg. 

Poloniae. Coloniae. 
Species facti (Wahrhaft. u. Griindl.) von 

d. tbornischen Tumult welche pras. RÓssner 

uberschrieben hat. 
Speculum veridicum in cujus 1 parte con- 

futatur libellus ąuesnelii ded. Thed. Po- 
tocki. 
Speech of the Rde Fater the advoc. for Je- 

suits of Thorn. London, J. Peele. 
Staatsgeschichte Europ. (Nachr. v. Thorn 

und Pohlen) Erffurth, Funck. 
Starzyński Jan. Dusza ojczyzny to jest 

sprawiedliwość parlamentu za prezyd. Hier. 

Wysockiego. Kalisz, S. J. 

— Surowy Trybunał przeciwko zatrzymują- 
cym duszom w czyścu suffragia za funkcyi 
J. Aloj. Humańskiego. Częstochowa. 

— Sprawiedliwość żadrjym * respektem nie- 
skorumpowana za laski St. Potockiego. 
Kalisz, S. J. 

S t a t o r christianus, in defensa Vienna. (theatr). 
S u p p 1 i q u e (Allerunterthan.) an d. Kónig 

der Dissidenten. 
Suspiria decollati anno nnper Rósneri. 
Swieradowski Jos. Cant. Comes rosarum 

honos Christ. Szembek. Crac. Univ. 
Świt wierszów ob. Dobiński. 
(Szaniawski Felix Jan). Corona praetiosa 

gemmis Augusti sanguinis in ascensu ad 

pontificiale solium. Crac. Matyaszk. 
Szaniawski Konst Fel. Edictum contra 

dissidentes. Kielciis 10. Januar. 
Szczepanovius Andrzej. Processionale, 

responsoria, antiphonas complectens dedic. 

Mart. Szyszkowski. Cracov. 

— obacz rok 1621. 

(Szczuka Marc.) Senat antenatów i najbliż- 
szych kolligacyi Marc. Szczuki i Elżbiety 
z Potockich. Warsz. Pijar. 

(Szembek Krz.) Via clarissima qua Chr. 
Joan. Szembek concitatur. Crac. Cezary. 

(Szembek Piotr). Rosa Umbriae in Petro 
Szembek olim exhibita, nunc inter theatr. 
umbras in rosis Christ. Szembek. Bruns- 
bergae. 

Taczalski Onufry X. Idea pamiętna wie- 
kom dzieł Józ. Karczewskiego. Lwów, 
Trynit. 

Tai fb out. Ordre du Prevót a cause du ma- 
riage du Roi. Paris, Le Mercier. 

Testament (Nowy). Brzeg, Tramp. 

Theatrum mutationis ob. Sapieha. 

Thesaurus sacratissimi cordis Jesu. Leo- 
poli, S. J. 

Th ran en des schlesischen Zions tiber Thor- 
nische Rahe). 

(Todt). Auf den gloreichen Todt d. Prasi- 
dentcn Rósneri. (Thorn ) 

Tortowski Joan. Chrys. Aeternus ignis 
gratitudinis Joan. Szembek, Crac. Acad. (Toruń). Aanspraak aan de Protest van 
hunne geloofsyen in Polen. Amsterd. 

— Abdruck des Briefs welchen der Magistrat 
zu Dantzig fur die Verurtheilten hingerich- 
teten 7. Burger. 

— Abdruck des Schreibens des Kónigs von 
Preussen am 7. Maj in Polen wegen Thorn- 
Sache. 

— Toż. im gleichen an Grossbritannien, Dan- 
nemark und Schweden. 

— Apologie der Gesprache zwischen dem 
Róssner und Ignac Lojola. 

— An Alarm to te protestant princes and 
people in the cruelties at Thorn. London, 
Mathews. 

— Beschreibung der Stadt Thorn nebst Nach- 
richt von bey einer cath. Procession entst. 
Tumults, daraus gefolgten Suiten. 

— Das betriibte Thorn oder die Geschichte 
so sich zu Thorn 11. Jul. 1724. zugetragen. 
Berlin, Haude. 

— Die Bosheit des Thornischen Jesuiten 
haufens. Calisz. 

— Verschiedene Briefe so in der Thornischen 
Affaire von hohen Potentaten geschrieben. 

— Das Dekret auf Anklage der Jesuiten ge- 
gen Thorn. Konigsberg. 

— Dekret boski ob. Przanowski. 

— Gesprach zwischen e. ewangelisch luther. 
und róm. Cathol. von dem Tumult. 

— Gesprache unpartheische zwischen Joh. 
Diazio und Gotfr. Róssner. 

— Extraord. Gesprach im Reiche der Thod- 
ten zwischen Róssner und Loyola. 

— Die Jesuiten en verdere Roomse geeste- 
lijken op het Toornse mordschavot. Am- 
sterd. 

— Authentica informatio de illo Thoruuii 
concitato ac castigato tumultu. 

— Bethrante Klage ob. Coelandrus. 

— Lacrymae ob. Coelandrus. 

— Lauwerkraus gevlogten om martelaren 
door de woede der Jesuiten binnen Thooru. 
Amsteid. 

— Wahrhatt-histor. Nachricht von dem am 
16. Juli 1724. zu Thorn passirten Tumults 
und Execution dem Publico mitgetheilt. 

— Wahrhaftigste Nachricht von dem Thor- 
nischen Tumult. 

— Noch weitere Nachricht von dem thorn. 
Tumult. 

— Vollstandige Nachricht von den 18. Sep- 
temb. 1724. vorgegang. Tumults zu Thoren 
und darauf erfolgten Anklage, Sentenz u. 
Execution, wie auch wegen Verfolgung der 
evang. Kirchen. Dantzig. 

— Die allerneusten Nachrichten von Thorn 
und Pohlen nebst allen dazu gehórigen 
Passagen welche Europ. Staats-Geschich- 
ten einverleibet. Erffurth, J. M. Funck. 

— A faithfull Narrative of the horrid tragedy 
lately acted at Thorn by the Jesuits. Lon- 
don, J. Roberts. (dwojaka edycya). 

— Ode lugubris in mortem J. G. Rósneri, 
Thorn, 100 1725. — Jesuitischer Pilgrim von den polnischen 
Magnaten wegen des Tumults. 

— Inwijdingspredicatie ob. Wieruszewski. 

— Genuina ratiocinatio circa decretum in ne- 
gotio thorunensi. Col. 

— Reflexion iiber Thornische Tragodie der 
Evangelischen an der Borse zu Dantzig. 

— Sammlung der vornehnisten wegen der 
Thorn. Execution Schriften. Danzig. 

— Anderweitiges Schreiben der Kod. Maj. 
in Preussen an Maj. Dannemarck. 

— Toż. an den Russischen Kaiser wegen 
Thorn. Sache. 

— Toż. an K. Maj. in Pohlen, Schweden u. 
Danemarck. 

— Schreiben eines Preussen worin Umstande 
von Thorn. Sache geineldet. 

— Omstandig verhaal van't plunderen der Je- 
suite Kerk de stad Thoorn. 

— Getrouw en naauwkeurig verhaal van 
Treuspel tot Thorn. Amsterd. 

— Tooneel van 't schrikkelyk treurspel mit- 
gevoert door de Jesuiten tot Thoorn. 
Utrecht. 

— Acht platen met Eng. onderschr. over 
Treurspel te Thoorn. 

— Uitgeleze aanm. over het Thornsche bloed- 
bad. Amsterd. 

— De onschuldige bloetdruypende voetstap- 
pen van J. G. Rosner met D. M. Luther. 
Amster. 

— Verv. en tweede verv. op het voorg. Amst. 

— Drie afb. vertonende het lijk van H. J. 
Hahn en de Grootte van het mes waarn 
Hahn. 

— Verlauf was wegen Tumults bisher vor- 
. gegangen nebst Sentenz. Berlin. 

— Vorstellen und Bitten an Russisch. Kaj. 
und Kon. in Engelland umb machtige 
Schutz der Stadt Thorn. Konigsberg. 

— Auf den Tod des Prasidenten in Thorn 
ais ein Martyrer auf Anstieften derer Je- 
suiten. 

— Trostrede aus der Ewigkeit. 

— Der Thornschen Tragoedie erster Actus 
darin nebst Beschreibung. 

— Thorn eine Nachricht von dem 17 Julii 
erregten Tumults. Konigsberg, Hallervoords 
Erben. 

— Toż. Zweiter Actus (in Warschau gefiilt. 
Decret). 

— Toż. Dritter Actus (blutige Massacre). 

— Das vorbedeutete Ungluck iiber die Stadt 
Thoren das ist kurzer Inhalt der Gedenck 
Predigt. 

Treter Thom. De episcopatu ob. Leo. 
Tursellinus Horatius X. Lauretanae do- 

mus historiae etiam de donis Yladisl. III. 

Henr. Valesii Sigismundi etc. Venetiis. 
Tylkowski Adalb. Jugum grave super 

filios Adam. Augustae Wolff. 

— Opusculum bipartitum pro suscipientibus 
sacros ordines. Ulmae. 

— Toż. Constantiae, Boenil. 
Wąsowicz Ambr. Paneg. Stanislao Ledo- 

cnowski. Vars. Wcisłowski Walenty. Korona złota ka- 
mieniami nasadzona Maryi Pannie w So- 
kalskim obrazie, ded. Franc. Sal. Potoc- 
kiemu. Zamość, Akad. 

Venceslao dramma per musica per ordine 
di Theod. Cons. Lubomirski. Crac. Matyaszk. 

Verhaal Getrowes van't Treuerspel tet 
Thorn doort der Jesuiten. Amsterd. Joan. 
Ruyter. 

— ob. Toruń. 

Wieki złote ob. Radziwiłł. 

Wiele wiejski Stef. X. Boże bądź miło- 
ściw albo żale za grzechy. Krak. 

(Wielopolski Cas.) Iter palatinis majorum 
Caroli Wielopolski et Elis. Muiszchoviae 
apertum. Vars. Piar. 

Wieruszewski Kaz. X. Europa in Leszczy - 
nioruin domo Ludovici XV et Mar. Leszczyń- 
ska. Frankf. 

— Niew Aangekomen en Noodig Pervolg 
tusschen Joh. Gott Rosner. Amsterdam. 
J. Ruyter. 

— Das klagliche Winseln der Marienkirche 
zu Thorn unter Cas. Wieruszewki. 

(Wiśniowiecki Mich. Serw.) Konkurs 
wielkich imion i honorów Mich. S. Wi- 
śniowieckiego i Magd. Czartoryskiej do 
apparencyi Apollina od kolleg. Krzemie- 
nieckiego Soc. Jes. 

— Domus principalium astrorum connubiali 
M. S. Wiśniowiecki et Magd. Czartoryska. 
Leop. S. J. 

— Konstellacya planet księżyca i marsa przy 
weselnym akcie M. Wiśniowieckiego i Czar- 
toryskiej. Wilno, S. J. 

— Niebo księżyca i marsa ob. Madejski. 

~ Status principalium siderum M. Wiśnio- 
wiecki et M. Czartoryska. Vilnae, S. J. 

Wiszniowski Gideon. Theologia universa. 

(Witt Jan). Lettres et negotions entre-et 
Messieurs les plenipotentiaires de France, 
Pologne depuis 1652—1669. Amsterd. 
Waesberg. 

W oh er kommt dass die Jesuitten so blut- 
gierig? 

Vorstellen (Unumbgangliches) an Russ. u. 
Evang. Maj. umb Schutz der Stadt Thorn. 
Konigsberg. 

Vortrag (Endlicher) der Jesuiten. Warsch. 

Wyżycki Wik. Gerald X. Konstantyn W. 
tryumfujący św. Stanisław F. K. Szaniaw- 
skiemu dedyk. Krak. Matyaszk. 

— Skarb zakryty święto Karmelu Anny 
Przenajśw. pod zaszczytem Jana Szembeka. 
Krak. Matyaszk. 

Zabicz M. Błaż. Coronamentum orbis Sar- 
matici Theod. A. Potocki. Poznań, Acad. 

— Primas Doctorum D. Joan. Cantius. Po- 
snaniae, Acad. 

Zaiffert Andreas Joseph. Splendor virtu- 
tum D. Bonawentura dedic. Laur. Czulski. 
Crac. Matyaszk. 

Załuski And. Stan. Wywód praw dla któ- 
rych żydzi w Mazowieckiem nie powinni 
być cierpiani. Warsz. S. J. 1725-1726. 101 Żelechowski Jan a Jesu. Wdzięczność 

serdeczna ku Jezusowi. Lwów. 
(Zamojski.) Relacya pogrzeb, apparencyi 

w kolleg. Zamojskiej (Joz. Zamojskiego). 
Ze no Apostolo. Venceslao drama per musica 

perord. Th. Lubomirski. Kraków, Matyaszk. 
Zernecke Joh. H. Der Thornschen Tragoe- 

die I Actus, darin Beschreibung. Kónigsb. 

Hallervords Erben. 
Zieleznicki Piotr. Krok ostatni Poboga na 

pogrzebie Alex. Koniecpolskiego. Lublin, 

o. J. 

Ziemiecki Mik. Consilium de recuperanda 

pace. 
Zwierciadło (Jasne) nabożeństwa do Sw. 
, Jana. Poznań, S. J. 
Żywot Sw. Dydaka zebrany przez jednego 

Franciszkana. 

1726. 

Actum orator, quo diem sepult. Christi ce- 
lebr, jiwentus. Thorun, J. Nicolai. 

Adrychomiusz Seb. Jeruzalem jakie było 
za czasów Chrystusa Pana dedyk. Niesio- 
łowskiemu. Warsz. S. J. 

Alvarez Eman. De institutione grammatica 
liber secundus. Leopol. S. J. 

A n hang zu d. a. 1722 in Elbing herausgeg. 
hist. Bericht von poln. und preuss. Miinz- 
Wesen. 

A n n u 1 u s aeternitatis pro meta gloriae Thom. 
Zamoyski, ded. Mich. Zamojski. Lubi. S. J. 

Antonius a S. Sacram. Lumen devotionum 
adornatum Joannes Nepomucen. Leopoli, 

o. J. 

Appolin. Flora ob. Witkiewicz. 

Ars artium, practica bene moriendi sub au- 

spic. Ant. Bern. Treter. Varsav. 
Associatio sive unio piarum mentium ad 

impetrandam felicera mortem. Vilnae, S. J. 
Assermet obacz Perspectiva perspiciliorum. 
Barry Ant. Icon exemplaris vitae pio affe- 

ctu in Virg. Deiparam, dedic. Vinc. San- 

tino. Vars. Piar. 

Barszczewski Andr. Walor trojaki koro- 
ny M. B. Sokalskiej. Lwów, S. J. 

Bartol t Jak. S. J. Corona decennii expla- 
nationi seu ratio agendi confessarii cum 
poenitente. Vars. S. J. 

Barzykowski Franc. Rosae gratae seu 
conclusiones theologicae. Cracoviae, Acad. 

(Behm Mich.) Delineacya kontrowersyi o suk- 
cessyą Behmową tudzież pretensya Retzy. 

Benedykt XIII. Breve ad congr. Benedict. 
Polon. Rzym. 

— Icon esemplaris vitae Benedicti XIII. 
Vars. 

Bericht (Kurzer) von der Briicke ueber Wei- 

chsel bey Mariaeburg. 
Berolinensis aulae responsionum refutatio. 
Bernatowicz Mich. X. Życie św. Kajetana. 

Warsz. S. J. 
Biblia Św. to jest wszystkie księgi star. 

i now. przymierza przez P. Paliurusa tłu- maczone cz. I— II, dedyk. Chryst. Radzi- 
wiłłowi. Magdeburg, Stef. Orban. 

(Bieliński Franc.) Sidus fortunatum lechici 
coeli. Toruń. Nicolai. 

Bogdański Gabr. Metaphora panegyrica 
przenosiny do nieśmiertelności Joz. Adama 
Lubowieckiego. Krak. Akad. 

— Trinum et unum Deo simile nempe Divina 
justitia in Hier. Wysocki et Potocki. 

Bolesławiusz Kłem. Przeraźliwe echo ob. 

Manni. 
Bonawentura. Caesar ex utroąue, obacz 

Skórski. 
Borzykowski Franc. Rosae gratae seu 

conclusiones theologicae Alex. Cas. Szem- 

bek dedicatae. Crac. Univ. 
Bouhours. Uwagi chrześciańskie na każdy 

dzień miesiąca. Sandom. S. J. 
Braun Daw. Anhang zu dem erstemals he- 

rausgegebenen Bericht von poln. Miinz- 

wesen. 
Breynius Jan Fel. Dissertation surTagneau 

vćgćtal de Tartarie. Danzig. 
Brouchoski. De diversis regulis juiis. Ro- 

stok. 
Brzeziński Stan. ob. Jastrzębski. 
Bucky Joan. Exercitatio physica de tellure 

sub praes. Adam. Kulm. Gedani, Schreiber. 
Buczyński Mik. Ign. Czoło fortuny Mar- 

sowey Xiążęciu Alex. Mężykowi przy we- 
selnym akcie Piotr. Sapiehy i Mar. Alex. 

Męźykowny. 
Biihlow Fr. Gotth. Synopsis actorum in ne- 

gotio Curlandiae. Varsav. 
Buy decki Flor. Kazanie na Błog. Wincen- 
tego Kadłubka. Krak. Matyaszk. 
Caesar ex utroąue ob. Skórski. 
Caput Palladis lunae in Gasp. Cieński. 

Vars. Piar. 
Catalogus personarum Soc Jesu. 
Charakter indelibilis marte et arte. Stan. 

Pachołowiecki, sub ausp. Jos. et Fr. Cie- 
cierski, (theatr.) 
Charitius Chr. Fr. Exercitatio phys. de 

vaporibus et nubibus. Gedani. 
Choroszewic Adam Kanty. Bellona laureis 

redinicta D. Catharina Virgo ded. Woje. 

Wiśniowskiemu. Crac. Univ. 
Chrostkiewicz Jac. Jan. Magister dolo- 

rum Christus patiens. Zamość, Univ. 
Chryskiewicz Aur. Flora polska codzienną 

wiosnę głosząca Barb. Szembekówna przy 

kontraktach z Sewer. Rzewuskim. Warsz. 

Sch. P. 

— Nexus honoris et virtutis Joan. Rostwo- 
rowski. Vars. 

Chwała koronna, koronacya cudownego 
obrazu Sokalskiego Michałowi Potockiemu 
zapisana. Lwów, S. J. 

Cieński ob. Caput. 

Cinis ob. Dąbrowski. 

Clodoardus ob. Monumenta. 

Conclusiones ex universa theologia sub 
auspiciis Jos. Wychowski. 102 1726. Constitutiones synod, dioec. Luceorien- 
sis et Brestensis ab Steph. Rupniewski pro- 
mulgatae. Vars. Sch. Piar. 

Comelio. Contra Archiepisc. Polocensem 
responsio juris. Romae, Zinghi et Monaldi. 

— Polocen bonorum Veneris 4 Octob. Ro- 
mae, Cain. Ap. 

— Pro Collegio Soc. Jesu Polociae, contra 
Archiep. Poloc. ritus graeci, responsio facti. 
Romae, Zinghi et Monaldi. 

— Pro Archiep. Polocensi contra S. J. Ro- 
mae, Zinghi. 

Corona beatae et immaculatae Virginis Ma- 
riae. Leopoli, Trynit. 

— divini amoris Virgo Maria. Cracov. Ma- 
ty aszk. 

Cretius Jan G. Ciasna forta albo nabożeń- 
stwo. Międzybórz. 
Czapko w*s ki Konst. Życia panieńskiego 

Bogu dedykacya. Lwów, Bracka. 
Dąbrowski Alex. Vastior orbe cinis in 

Achille Lechiae Adamo Nic. Sieniawski de- 

positus. Lęop. S. J. 
Dam a sc en Jan ob. Kaliński. 
Demetrius a Conceptione B. V. M. Ortho- 

doxum militantis ecclesiae armamentarium 

D. Thomas de Aquino, nunc Christ. Ga- 

spari Status Regni secret. praesentatus. 

Varsav. 
De ci sio Rotae R. coram Florellio. Hoinici- 

dii pro Rem. Mich. Ulenieckie c. Coli. Soc. 

Jes. J. Bogatko et St. Bobiatyński. Romae, 

Zinghi et Monaldi. 
Denisowicz Baz. Agrycultura na górze 

Helicon wyrobiona, Stanisł. Poniatowskiemu 

rytmami. 

— Ogłoś (Paneg. Mich. Wiśniowieckiemu.) 
Deutschliinder J. G. Polonus. Ais J. G. 

Mitschga seine Reise antrat. (Breslau?). 
Di es vitae religiosae. Crae. Matyaszk. 

— cinerum post bacchanalia D. Landelini 
Coli. Brunsb. S. J. 

Di 8 co u rs aux Granda de Pologne ob. Zie- 

mecki (czy Szczygielski?). 
Dispositio personarum provinciae Lithua- 

nae. 
Donhoff Mikoł. Chwała boska od św. Igna- 
cego i Towarz. Jezusowego. Lublin. S. J. 
Dohring Chr. G. Das Andenken vor Todte 

Urs. Hel. Schweinitz geb. Zedlitz. Schlicht. 

Haase. 
Duncker Diet. Enondatio scripti de fundo 

B. V. Mariae ad Filiam Lindensem. 
Dunczewski M. Stan. Erotema optico- 

astronom. de passionibus lunae sub Fel. 

Szaniawski. Zamość. 

— Trydent herbownych kopij domu Zamoj- 
skich przez śmierć wydarty, ded. Ant. z Za- 
horowskich Zamojskiej. Zamość, Akad. 

— Kalendarz (folio). Zamość, Akad. 

— Kalendarz (w 16-ce). Zamość. 

Dunin Piotr X. Virtutis honoratae panegy- 
ris viris illustr. sacra. Kalisz, S. J. 

Dux amor ob. Rzewuski. 

Dyskwyzycia instrumentu sadowego do 
inteno^atoryi od Jana Retzy Krystynie Wolffównie podanych. Gdańsk, J. T. 
Schreiber. 
Dziewulski Marc. X. Koncept mądrości 
dzieło Najśw. Maryi poczęcie, ded. Fr. 
i Teresie z Działyńskich Szembekom. Krak. 
Matyaszk. 

— Sekretarz wielkiej pieczęci B. Jan Nepo- 
mucen Janowi Tom. Morstinowi dedyk. 
Krak. Dziedz. Fr. Cezarego. 

Elias a S. Franc. Ideae ob. Idliński. 
E n o d a t i o ob. Duncker. 
Epistoła Nuntii apostolici ad amicum. 
Eurippus Aristotelis sub auspiciis .Nicolai 

Swinarski coronatus. Calissii. 
Examen actus judic. Joh. Retz ad Chr. 

Wolifin. Gedani, Schreiber. 

— ob. Dyzkwyzycia, Behm. 

Facies Martis et Minervae in capite Ogin- 

scianae prosapiae Vladimiro principe Ca- 

sim. Ogiński ad theatr. umbras. Vilnae, 

S. J. 
Fama vocalis ob. Miaczyński. 
Fas ces coronati in fasciis Sarmatiae in Ja- 

cobo Carolo Augusto primogenito Jacobi 

Henr. Flemming. Vars. 
Fenelon. Historya Telemaka syna Ulissesa 

tłum. J. S. Jabłonowski. Sandomierz, S. J. 
(Firlej o wna M.) Luceorien. Nullitatis ma- 

trimonii 'dubium de obitu Matris Mariae 

Firlejowna contra Carolum Sapieha. 
Fortsetzungen (Drei) zum Gesprach im 

Reiche der Todten zwischen priisid. Róssner. 
Fortuna in Lechiam ob. Poniński Aut. 
Fortuna Regni seu Theod. Potocki. 
Franciscus Sal. a S. Glycesio. Major in 

minorum ordine ventura religioni conclu- 

dens D. Bonaventura sub auspic. Casim. 

Szymakowski. 
Franciszek z Warszawy. Korona szczęśli- 
wości ludzkiej , kazanie obacz : Orłowski 

Chwała. 
Friderico Augusto. Redivivium septem se- 

culorum. 
Friede (Der olivische) worinnen enthtlten 

was selbigen reranlasset. Berlin, Amb. 

Haade. 
Frons ob. Jastrzębski. 
Fulmen tonantis "ćrystalli Yitelli Ducis Ve- 

net. sub theatr. aspectum reaccensum. 
Galluzzi Franc. Maria. Vita S. Stanislai 

Kostka cum actis canonizationis. Romae. 
G as par i Krzysz. Genuina ratiocinatio circa 

decretum Thorunen. Coloniae. 
Gengell Georg. De Constantino Magno dis- 

sertatio. Calissii, S. J. 
Gesprsiche zwischen Petro Magno. Frankt. 

u. Leipzig. 
Gostyńska Góra ob. Prospekt. 
(G oz liński F.) Fama immortalis gestoium 

Franc. Gozliński Canon, in primo ingressu. 

Cracov. Matyaszk. 
Grabski Stan. ob. Tecław. 
Gry s chow J. Henr. Biblia sa*ra to jest księgi 

starego i nowego przymierza przedruko- 
wane. Halla, Magd. Orban. 1726. 103 Hagiophilus angelicus instructus officio 

parvo. Sandomiriae, Soc. Jes. 
Hannenberg Godof. Die wahre Religion 

derer Dissidenten in Polen. 

— Theologische Schlussrede wegen protest. 
Controvers. Braunsberg. 

Hering J. S. Historische Nachricht von Alt- 
Stettin. Stett. u. Frankf. 

Hoefer Jan Cyriak. Rozszerzona droga do 
nieba od ks. Sam. Zasadyusza 3-ci raz wy- 
dana. Brzeg. Tramp. 

Jabłonowski J. S. Traktacik o Opatrzno- 
ści. Leopoli, S. J. 

— ob. Fenelon. 

Jabłoński Pet. Thornische Denkwurdig- 

keiten. Berlin, Hand. 
Jabłoński Daniel Ern. Thorn afflige on 

relations, traduit par Beausobre. Amsterd. 

Humbeit. 
Jaenichius Pet. Melethemata Thorunensia 

P. I-III. Thomn, Nicolai. 
(Jan Nepom.) Officium de beato Joannę Ne- 

pom. Yilnae, S. J. 
Jarmnndowicz Kaz. Franc. Emporiuui po- 

lonae felicitatis dum Car. Poniński conse- 

craretur. Poznań, Acad. 

— Fundament miłości Kaspra Modlibowskie- 
go i Zofii Radomickiej. Pozn. Akad. 

— Sors secunda honoris Math. Radomicki. 
Posn. Acad. 

Jastrzębski Józ. a Jesu M. Frons Sena- 
tus respublica heroum ad connub. Stan. 
Brzeziński et Barb. Kuczyńska. Vars. Sch. 
Piar. 

— Toż samo po polsku tamże, ob. Kleynot. 
Id liński Elias a S. Franc. Ideae theologiae 

difficiles de sacramentis, dedic. Th. Fr. 
Czapski. Vars. Piar. 
Jezierski Rajtn. X. Chwała koronna ob. 
Orłowski. 

— Szczęśliwa do wieczności defluitacya przy 
pogrzebie Jak. Rybińskiego. Lublin, S. J. 

Joann es de Matta ob. Matta. 

Journal (Ausfiihrlicher) was zu Mietau we- 
gen der Wahl eines Herzogen in Curland 
yorgegangen. 

Jus terrestre nobilitatis Prussiae. Dantisci. 

Jura fundamentalia terrarum Prussiae. Dan- 
tisci. 

Justitia coronata 111. Steph. Potocki in 
primo ingressu. Leopoli, S. J. 

Kalendar iii miesiacosłow. Kijów. 

Kalendarz ob. Krzanowski, Niewieski Fr. 

Kaliński Damascen Jan. Korona z dostoj- 
ności Matce Pannie Maryi uwita (dwie edy- 
cye). Warsz. Pijar. 

— Proces duszy niepokutującej albo kazania 
na adwent. Warsz. Pijar. 

Kantyczka świąt rocznych. Warsz. Tłucz- 

kiewicz. 
Klejnot z purpurowego krwi Elytru Barb. 

Kuczyńska na dokument oddana. 
Knapski G. Thesauri polon. - lat. - graeci 

I-II. Posn. S. J. 
Konstytucye sejmowe Kr. Pol. i W. X. 

L. (trzy edycye). B. w. m. Constitucie seymu waln. ordynar. w Grod- 
nie (trzy edycye). Kalisz, S. J. 

— seymu waln. ordyn. w Grodnie (trzy edy- 
cye). Vars. Piar. 

Korona dostojności z cnót nieskoń. godno- 
ści uwita. Warszawa. 

(Kostka Stan.) Compendium vitae virtutum 
nec non miraculorum St. Kostka. Romae, 
Cam. Ap. 

Krasowski Mich. Wytłumaczenie ołtarzo- 
wego w- zwyczajnych szatach apparatu. 
Warszawa. 

— Explicatio sacri apparatus ad Clar. mon- 
tem Częstochoviensem. 

Krzanowski A. A. M. Kalendarz polski 

i ruski. Krak. Akad. 
(Kur landy a). Synopis actorum in negotio. 

Vars. Pijar. 

— ob. Journal. Privilegia. 
Kwiatkowski Maryan a S. Venantio. 

Fons vitae christianae ex petra catholicae 

fidei, D. Thomae. Varsav. Sch. Piar. 
Łącki Tom. X. Iskierki ognia czyscowego 

w Eshorty zebrane ded. Dom. Winklerowi. 

Warsz. S. J. 
(Landowski). Soleata Majestas Landannia- 

ni honoris Georgio Landowski inter theatr. 

scenas. Crosnensi Athenaei. 
Łapczyński Ant. Chryz. Kazanie na pry- 

micyach dwóch Benedyktynek. Warsz. Piar. 

— Górny wylot Radziwiłłów orła przy re- 
kursie Św. Katarzyny. 

— Tyrannia zwyciężona albo żywot Św. Te- 
kli. Warsz. 

Lapis augularis ob. Thomas Aąuinas. 

Lectiones duae et tres noctumi infra octa- 
vas S. Cunegundis. 

Legations-Recht (Polnisches) auf dem 
Reichstag zu Grodno. Frankf. u. Leipzig. 

Legucki Jan. Kopia herbownego Jelity 
przez Tom. Joz. Zamojskiego śmierć za- 
tknięta. Zamość, Akad. 

— Porównaj r. 1725. 

— J. O. Leliwy Sieniawskich splendor in or- 
dine zasług Ad. Mik. Chrabi na Myszy ka- 
zaniem pokazany. Lwów, S. J. 

Lengnich G. Geschichte des Preuss. Lan- 
des IV. Band.. Danzig. 

Leo J. Historia Prussiae. Amstelod. Hauen- 
stein. 

Lgocki A. Fundus honoris in J. Radomi- 
cki. Posnaniae. 

Lilienthal Mich. Erleutertes Preussen oder 
Anmerkungen Band III. Konigsb. 

— Het Thoorn bloedbadt en treuer-troneel 
Leyden. 

Lipsius Joh. Fr. Bei dem seeligsten Ein- 
tritt Anna Ros. Isaac. Lissa, Presser. 

(Lipski Andr.) Eines Juriscons. grundliche 
Nachricht von dem Zustand der evangeli- 
schen Religion in Polen, auch A. Lipski 
dagegen Schein-Grunde gestossen werden. 

Ł o d z i ń s k i Jozef Ant. X. Kazanie podczas 
konwokacyi w kościele Smarzewskim Krzysz, 
Ant. Szembekowi ded. Kalisz, S. J, 104 1726. Łopacki Jac. Aug. Zabawy zbawienne przy 
modlitwach dedyk. Małachowskiej z Lubo- 
mirskich. Krak. Matyaszk. 

Ludus philosoph. ob. Tecław. 

Łukaszkiewicz Matt. Mich. Eventus ju- 
bilei D. Bonaventura, dedic. Franc. Ąnt. 
Kobielski. Krak. Matyaszk. 

Lumen in quinque syderibua Joannes Ne- 
pom. Leopoli, S. J. 

Macedoński Aug. X. Najjaśniej, królowa 
nieba Marya Sokalskiego klasztoru kazanie 
z r. 1724. (w Orłowsk. Chwała koronna.) 

Mann i Jan Bapt. Przeraźliwe echo trąby 
ostat. przez Bolesławiusza. Krak. Matyaszk. 

Marcel li Franciszkan. Sekretarz Ducha św. 
Błog. Jan Nepoui. Krak. Cezary. 

Mariane (La) Dramma per musica. Crac. 

Marianus a S. Venant. ob. Kwiatkowski. 

Marinius Franc. (Sachs J.) Eines poln. Pa- 
trioten Staat des Konigr. Pohlen, dass Herm 
Conring unrichtig ist. Dauzig. 

Matka przedziwna w Piekarach. Sandomi- 
riae, S. J. 

(Mat ta Jan). Lucina orti sub sole Lechico 
J. Matta et Fel. Yalesii honori Jos. Potocki. 

Matuszewic Joan. Herculan. Canonicus La- 
teranensis in Polonia, dedic. Fel. Szaniaw- 
ski. Cracov. Cezary. 

Mauritius Sax. Nos Curlandiae dux. Diplo- 
matłs exemplum 5 Julii. Mitawa. 

Meletemata Thoruniensia sive Dissertatio- 
nes. ob. Jaenicbius. 

Metaphora panegiryku życia ludzkiego, 
przy exordium wieczności i epilogu życia 
Adama Lubowieckiego przy asystencyi Jó- 
zefa i Stan. Potockich, Franc. Wodzickiego. 
Kraków, Akad. 

(Mężyk Al.) ob. Buczyński. 

(Mi%czyiiski A.) Vocalis fama tubae Ant. 
Miaczyńaki theatri cultu. Leopoli, S. J. 

Miciński Woje. Ant. Altum sapientiae e 
profundo dominicano gloriae evergens Thom. 
Aąuinas, dedic. Andr. Zabrzeski. Cracov. 
Acad. 

Moneta według kurencyj wyrachowana. 
Warsz. Pijar. 

Monumenta (Grrandia) religionis Clodoaldi 
Daniae Regis (dial. lat. et polon.) Lublin, 
S. J. 

Morawski Joan. Palaestra pietatis. Calissii. 

(Morsztyn J.) Luna in acerescente honoris 
Joan. Morsztyn. Cracov. Matyaszk. 

Miillenheim J. E. Neu erórte polnische 
grammatica. Brieg, Tramp. 

Muratowicz Wacł. Fructus sanorum con- 
siliorum, seu conclusiones theologicae. Cra- 
cov. Matyaszk. 

Nachricht eines vornehmen Icti ob. Lip- 
ski A. 

Naramowski Adam X. Elogia regibus Po- 
loniae Archiep. et Episc. (Facies Pars II.) 
Vilnae. 

— Facies rerum sarmaticarum Lib. II. Vilnae, 
S. J. Na vis (prima) in templo honoris D. Caro- 
lum Poniński Episc. provehens, votum 
appendit Coli. Posnan. Apollo devotissimus. 

Nechrebecki And. Joseph. Hortensius an- 
no jubilei D. Mich. Gedroyc. Crac. Cezary. 

Niewieski F. Stan. Kalendarz Pol. i Rusk. 
Krak. Matyaszk. 

Officia patronorum Regni Poloniae. Vars. 
Piar. 

— sanctorum propria. Vilnae. 
Officium de Beato Joannę Nepomuceno. 

Vilnae, S. J. 

— O św. Stan. Kostce. Kalisz, S. J. 
Oriens inter principes regnorum soles thau- 

mastus in Nic. Kuczyński. 

Orłowski Ignacy X. Chwała koronna szczę- 
śliwa koronacya Maryi w obrazie Sokal- 
skim Mich. Potockiemu. Lwów, S. J. 

Orologion siriecz czasosłow. Lwów. 

Paliurus P. Biblia święta. Halla, Magdeb. 

Paulusieński Ant. Józef. Memoria in IX 
Musis candidatis. Crac. Acad. 

Perspectiva perspiciliorum pro protestan- 
tibus Pars II Speculi Veridici contra Cal- 
vinistas, Historia Thorunensis ded. Theod. 
Potocki. 

Philopolites (Prawdzie z J. Góry). Di- 
scours aux Grands de Pologne sur Jesuites. 
Amsterd. Humbert. 

Podgórski Franc. Euripus Aristotelis sub 
ausp. Nic. Świniarski. Calissii, S. J. 

Poniński Ant. Fortuna in Lechiam ho- 
spes, principia Frider. Augusti adventus. 
Vars. Piar. 

— Ingens umbra in funere Ad. Sieniawski. 
Vars. Piar. 

Popiołek Józ. Grzeg. Campus honoris Joan. 
Ant. Radomicki. Poznań, Acad. 

— Kalendarz. Poznań, Akad. 
Porządek sadzenia spraw Trybunału gł. 

W. X. Lit. 
Potocki Stef. ob. Różycki. 
Powódź ob Zamoyska Ant. 
(Preussen) Continuirtes. Auszug. Thoru. 

Nicolai. 
Princeps Marty rum Daniae Canutus IV. 

Antonio Kietliński per juvent. productus. 

Varsav. Piar. 
Privilegia et jura ducatus Curlandiae. 

Vafs. Piar. 
Prokopowicz Theoph. Lacrymae Roxola- 

nae seu de obitu Petri M. Hamburg. 

— Russlands Thranen vom Tode Petri M. 
Hamburg. 

Prospekt wesołej miłosiernych oczu Maryi 
z Góry Gostyńskiej ded, Teof. z Leszczyń- 
skich Wiśniowieckiej. Poznań, Akad. 

Protector sublimaris mundi Christus sce- 
nicis repraes. ded. And. Myszkowski in 
Coli. Radom. Sch. P. 

Pruski Mich. Posessio pacifica ordinatoruin 
ab Th. Jos. Zamojski. Zamość, Univers. 

Rada u M. X. Assotiatio sive unio piarum 
nientium ad lei. mortem. Yilnae, S. J. 1726. 105 (Radomie ki J.) Fundus honoris campus in 
dignitatis vere ad Joan. Radomicki. Poznań, 
S. J. 

Ratiocinatio (Genuina) circa decretum in 
negot. Thorunensi. Examen ratiocinationis. 
Colon iae. 

(Re fu ta ti o). Solida et convincens ob. Re- 
sponsionum. 

Relacya pogrzebowej apparencyi ob.: Za- 
mojski. 

Relazione delie ceremonie nella canoniz. 
di Stan. Kostka. Roma. 

Responsionum (Solida et convincens) au- 
lae Berolinensis ad grav. Reipub. Polon, 
refutatio. 

(Ret z Jan). Retianae causae justitiae. 

— ob. Dyskwyzycya. Behm M. 

Rex Persarutn Sageor castigatus, veri cogni- 
tione Dei in solium reductus et Josepho 
Ostroróg a Lucov. Sch. Piar. scenice prae- 
sentatus. 

Ridolfo di S. Girolamo. Compendio delia 
vita et miracoli di St. Kostka. Roma. 

Rok święty Jubileuszu. Krak. Cezary. 

Różycki. Justitia coronata in Steph. Poto- 
cki. Leopoli, S. J. 

Rubricella dioecesis cracoviensis. 

Rudolfi H. Compendium vitae sancti Sta- 
nislai. Por. Ridolpho. 

Rupniewski St. B. X. Coastitutiones sy- 
nodales. Vars. Piar. 

(Rybiński J.) Teatrom ob. Wykowski Seb. 

(Rzewuski Sew.) Dux amor ob. Wykowski. 

Sachs Joan. ob. Marini Fr. 

Sawicki Kar. Piotr. Krzywda bez szkody, 
to jest podkowa przy imieninach Rzewu- 
skiemu. 

Schmeizel Mart. Historische Nachricht von 
dem zu Thorn passir. Tumult. Ed. III. 

Schmolcke Ben. Ueber Verluste der Urs. 
Hel. Schweinitz. Schlichtingsh. Haase. 

Schoenemann Dan. Die dem betriib. Thorn 
Wehmuths-voll Klage. Berlin, Haude. 

(Schweinitz.) Personalia der U. H. Schwei- 
nitz. Schlichtingsh. Haase. 

Sękowski Ludw. Oko chwalelebne Jak. 
Zyg. Rybińskiego Wojewody jednegoż celu 
Mich. Garbowickiemu albo kazanie na po- 
grzebie. Lublin, S. J. 

Sekret nabożeństwa ku św. Nepomucenowi 
Toruń. 

Septenna sacra to jest na 7 szród nabo- 
żeństwo. Wilno, S. J. 

Sery e wieź Adr. X. Xiężyc mistyczny Anna 
i Józef. św. na introd. Stan. Brześciań- 
skiego. Lwów, Coli. S. J. 

— Zgody i pokoju życia Zbawiciela naszego 
szczęśliwe korony. Lwów, S. J. 

— ob. Orłowski. Chwała. 
(Sieniawski A. M.) Vastior orbe cinis ob. 

Dąbrowski Alex. 

— Ostatni splendor Jelity przy fatalnym 
A. M. Sieniawskiego życia zachodzie ded 
Elżb. z Lubomirskich Sieniawskiej. Lwów, 
S. J. — Ingens umbra suo Lelirae seu lugubre 
carmen cineribus Sieniawski. Warsz. Piar. 

— Xiężyc JO. domu splendorem, purpur lu- 
strem pełny sławą, Ad. Mik. Sieniawskiego. 
Krak. Matyaszk. 

Sigismundus III gloriosissimus ad Chocim 
triumphator nomini Fr. Bieliński a juven- 
tute Collegii Gorensis Sch. Piar. ad scen. 
repraes. 

Sitański Franc. Zamoscensis. Poematum 
hbri IV. Zam. Acad. 

Skarbek Krzysztof. Pignus obaerati aino- 
ris. ad plantas Joannis Skarbek, applausus. 

— ob. Seriewicz Adr. (Zgody). 

Skór s ki Joan. X. Ex utroąue virtute Cae- 

sar, virtute eminent. Bonawentura doctor. 

Częstoch. 
Słowicki Stan. Łuk. Heroica poesis. Pra- 

gae, S. J. 
S o a r i u s Cypr. X. Compendium rhetoricae. 

Calissii, S. J. 
Spec ul urn veridicum ob. Perspectiva. (As- 

sermet). 
Speranti Joh. Erste Fortsetznng derer zwi- 

schen Luthero et Stryckio Gesprśiche wo- 

riunen Joh. Gottfr. R63sner. Frankf. und 

Leipz. 

Stanie w ski Stef. od św, Wojciecha. Kok 
na rok lata albo pozew do trąby pod ju- 
ryzd. Konst. Fel. Szaniawskiego. Krak. 
Matyaszk. 

Starzyński J. Surowy Trybunału bosk. 
dekret za funkcyi trybunals. Jana Al. IIu- 
mańskiego. Częstochowa. 

Status et expositio controversiarum occa- 
sione haered. Behmanae. Gedani. 

— principalium siderum. Vilnae. 
Stefan ob. Staniewski. 
Stetkiewicz G. X. Kazanie ob. Orłowski 

X. Chwała. 
Suchocki W. Senno ill. ob. Constitut. 

synodales. 
Swirczyński A. Dies vitae religiosae. 

Crac. 
Synod us dioecesana Varmiensis 14. Julii 

authoritate Christoph. Joan. Szembek. 

Brunsbergae, S. J. 
Synopis actorum ob. Biihlow. 
Szemhek K. J. J. ob. Synodus Varmiensia. 
Szembek Stan. X. Kazania na święta. Bruns- 

berg. 

— Zebranie kazań na Wielkanoc. Brunsberg, 
S. J. 

Szembekówna Barbara ob. Rzewuski Sew. 
Wykowski Seb. 

Tarło J. X. ob. Żniwo. 

Teatrum publicznych żalów po śmierci Jak. 
Rybińskiego. Warsz. Piar. 

Te cła w Mich. Ludus philosophicus sub au- 
spiciis Zabavae Stan. Grabski. Calissii, 
S. J. 

Teraezvari lgn. Joan. Anima poenitentis 
ad regulas decalogi, ded. Steph. Rupniew- 
ski. Supraśl, Bazylianie. 

Testament Nowy ob. Biblia. 

14 106 1726-1727. Thesaurus sacratissimi cordis Jesu. Leo- 
poli, S. J. 

Thomas Aąuinas. Lapis angularis domus 
sapientiae Thomas Aąuinas Cons. Szaniaw- 
ski consecr. Crac. Matyaszk. 

— Fons vitae ehristianae ex petra. Varsav. 
Tortowski Jan Chrj*z. Accessus lunae Mor- 

styniae ad honoris sidus Joanni Thom. 
Morstyn. Crac. Univ. 
(Toruń.) Bewehrter sehr ciarer Bericht von 
der zu Thom erweckter Aufruhr. Cólln. 

— Thornische Denckwiirdigkeiten worinnen 
die Stadt Thorn von e. unparth. Feder vor- 
gestellt wird. Berlin, Ambr. Haude. 

— Die triumphierende Warheit beim Ansgang 
des Thornschen Handel. 

— Ratiocinafio (Genuina) circa decietum in 
negotio Thorun. Acced. examen. Colon. 

— ob. Schoneinann. Jaenichius. Zernecke. 
Trinum et unura Deo simile seu justitia e 

statu reipub. Polonae orta in nom;n. Hier. 

Wysocki. 
TschepiusS. Modlitwy kościelne. Królewiec. 
Unrug. Proces rzymski. Rzym sprawiedliwy 

w sprawie unrugowskiej do uwagi podany. 
Wąż Kar. Ant. Concentus lyricus virtuti 

candidatorum per M. J. Rembecki, ded. M. 

Koryb. Wiśniowiecki. Cracov. 
Weber Fried. Bey dem Absterben U. H. 

Schweinitz. Schlichtingsh. Haase. 
Wcisłowski K. W. X. Chwała koronna 

ob. Orłowski. 
Wernsdorfius G. De Christianismo. Ge- 

dani, Gerdena. 
Wiazkiewicz P. Prawdy moralne. Wars. 

Pijar. 
Wiele wiejski St. Boże bądź miłościw 

albo żale. Wilno, Soc. J. 
Wieruszewski K. Europa in Leszczynio- 

rnm domo. Calissii, S. J. 

— Laurea poetica heroibus e S. J. sago et 
toga iuclytis. Calissii, S. J. 

Wilkoszewski Ant. Franc. Navigium class. 

Nowodworscianum Joan. Lipski. Cracov. 

Coli. Maj. 
Vnlpius Josef. Rocco. Vitae sanctornm (vita 

St. Kostka. )Romae, Ant. Rubeus. 
Wuykowski J. Rekollekcye duchowne. 

Warsz. 
Wybór osobliwych nabożeństw. Sandomierz , 

S. J. 
Wykowski Seb. a S. Stan. Dux amor in 

campo honoris Severino Rzewuski Barba- 

ram Szembekowiam desponsans. Vars. Sch. 

Piar. 

— Theatrum publ. żalów po śmierci Jakóba 
Rybińskiego. Warsz. Piar. 

— Theses theologicae, dedic. Gasp. Cieński. 
Vars. 

Wyprawa w drogę wieczności. Poznań, 

Akad. 
Xieżyc JO. domu lunacyi sławą Ad. Sie- 

niawskicgo. Krak. Matyaszk. 
Zabawy zbawienne przy modlitwach. Krak. 

Matyaszk. 
Załuski And. Chryz. Nuva Polonica. j — Epistolarum histor. famil. T. II. 
! (Zamoyska Ant.) Złota łez powódź An- 
toniny z Zachorowskich Zamojskiej, Toma- 
sza Józ. Zamojskiego. Lublin, S. J. 
i (Zamojski.) Relacya pogrzebowej apparen- 
cyi w kolleg. Zamojskiej Ordynata Zamoj- 
skiego. S. 1. 

(Zamoyski Tom.) Annulus aeternitatis glo- 
riae Thom. Zamojski. Lublin, S. J. 

Zasady u sz Ludw. Sam. Mleczna potrawa 
duchowna ssącym jagniątkom. Brzeg, G. 
Tramp. 

Z a t z k i e w i t z Jac. Jos. Amor captivorum 
Joannes de Mattha ded. Ant. Wiclhorski. 
Leopoli, Trinit. 

Zernecke Jak. Henr. Thornische Denck- 
wiirdigkeiten worinnen die im J. 1725 Zei- 
ten vort*estellt. Berlin, Ambr. Haude. 

Zieinecki Mik. Discours sur la necessitć 
de faire sortir les Jesnites. Amsterd. 
Humbeit 

Żniwo zbawienne jubileuszu od Bened. XIII. 
a z rozkazu Jana Joach. Tarła. Warsz. 
S. J. 

1721. 

A 1 b i z i u s A. Principum christianorum stem- 

mata. Argentor. Kendem. 
Aloysius Gonzaga et Stanislaus Kostka 

ad sanctorum Zodiacum translati. Vratislav. 

S. J. 

— Gonzaga und Stanislaus Kostka ein Hertz 
etc. Miinchen. 

— Gonzaga Princeus aąuila solis theologici 
sanctitatis radiis probata. Crac. Cezary. 

(Anders). Ais sich Herr Anders mit Rut- 

schin vertraut. Lissa. Presser. 
Andrzej owicz Józef Dissertatio de con- 

notatis et constitutivis denominatiouibus. 

Leopoli, S. J. 
Anmerkungen iiber das pabstliche Breve 

Friderico Augusto (15 April.) 
Anrede eines polnischen Edelmanns an die 

Grossen v. Polen. 
Apotheosis (Sacra) divornm confessorum 

Aloysii et Stanislai in caelitum fastos re- 

latorum. Leopol. Acad. 
Aąuila D. Joan. Cantius ob. Radomicki. 
Argument u m a pari gloria triuinphantis 

S. J. in St. Kostka et Al. Gonzaga dedic. 

Joan. Kurdwanowski. Crac. Acad. 
(Augustus Frid.) Planta telicitatis publi- 

cae. Vars. Piar. 
(August II). Reprezentacya męki Jezuso- 
wej z powodu wyzdrowienia Aug. II. Krak. 

Cezar. 

— Życie i zdrowie Aug. II. przez S. J. ka- 
płana za przywróceuie zdrowia królowi 
zalecone. Toruń, Nicolai. 

— ob. Poniński Ant. 

Auri flara ma ob. Kczewski. 

Babiski Szymon Jacenty. Ternio gratiarum 

gentilitia cruce Michael. Szczepanowski si- 

gnatus. Crac. Univ. r Dr. 1727. ^Bmnowski Bar ber ino. Provisiones pro Luca Glucko- 
wicz contra Anton. Gliński. Roinae, Zinghus. 

Barfkovius J. Pieśni niektóre z niemieck. 
przetłumaczone. Toruń. 

Barszczewski Jędrzej. Kazanie na zam- 
knięcie koronacyf obrazu N. M. w Podka- 
mieniu. Lwów, Trynit. 

Bartolt Carol. Imagines principum. Bruns- 
bergae, S. J. 

Beantwortung (Griindliche) ob. Nachricht. 

Będzieński Waw. Jan. Lutnia Myszkow- 
skiego parnassu przy akcie pogrzebowym 
Kosowny, ded. Mich. i Anast. Jordanom 
Krak. Matyaszk. 

Benedictus XIII. Constitutio, qua privile- 
gia ordini praedicator. indulta confirmantur. 
Romae, Cam. Apost. 

Bernatowicz Mik. Grzeg. Kazania pane- 
giryczne. Warszawa, S. J 

Bicki Jerzy. Przepiski dla polskiej szkoły 
wrocławskiej. 

Binaszewski Gabryel. Disputatio theolog. 
de Christi resurrectione. Lugduni, Van 
der Aa. 

Bodenehr Moritz. Augustus Rex Poloniae 
redux. 

Bogucki Józ. Stanisław Kostka patron ko- 
rony pols. Krak. Matyaszk. 

Bohatko Jan. In criminalibus Jaroslaviens. 
complicitatio, in homicidio pro St. Bohi- 
tyński contr. R. M. Uleniecki. 

Bohn Gottfr. Christ. Der wohlerfahrne Kauf- 
mann, oder Nachricht iiber die Handels- 
Pliitze in Pohlen. Hamburg. 

(BonaventuraD.) Colossus ignibus seraphi • 
cis refulgens D. Bonaventura. 

— Patron osobliwy matron ciężarnych albo 
nabożeństwo do Św. Bonaw. Kalisz, S. J. 

Boym Bened. Paw. Wóz do nieba o czte- 
rech kołach na przejażdżkę duchowną, spo- 
rządzony. Warsz. J. K. M. 

Breviarium Romanum ob. Fallcr. 

Brictius Jan X. Arcanum perfidiae judai- 
cae. Vilnae. 

— Toż. Varsov. 

B r i c c i u s Marcin. Quaestiones in S. Scriptu- 
ram veteris et novi testamenti. Brunsber- 
gae, S. J. 

Bruckmann F. Ern. Specimen botanico- 
medicum exhibens fructium kosodrzewina 
ejusąue kosodrzewinowy olej. Brunswigae. 

— Specimen posterius botanico-medicum ex- 
hibens limbowe drzewo. Brunswigae. 

Bruno a S. Franc. Dux militantis ecclesiae 

D. Bonaventura ab orator. exedris Ant. 

Ben. Cons. Lubomirski. Vars. Piar. 
Brzostowski kanonik warszaw. Kazanie. 

Warszawa. 
Bucky (Bukky) J. Clir. Exercitatio physica 

de aqua et maribus resp. sub praes. J. A. 

Kulmi. Gedani. 
Buk w ar jazyka sławianskaho. Supraśl. 
Bur mann Piotr. Syllogen. Epist. (Są tu 

i listy Polaków). Leida. 
Byszewski Franc. X. Hier. Błogosławiona 

ojczyzna ded. Jan. Joach. Tarło. Poznań. Caelestes geinini Stan. Kostka ob. Gemini. 

Campus gloriae ob. Sapieha. 

Carosy i Petrelli. Relacya o świątyni assy- 

ryjskiej. Kraków. 
Catalogus personarum Soc. Jes. 
Centrum vitHS encharisticus orbis id est 

Sacramenti cultus [ded. Paulo Sapieha. Ca- 

lissii, S. J. 
(Chomentowski Stan.) Gradivus sarma- 

ticus Chomentowski. Ob. Chry3zkiewicz. 
Christiana Eóerhardinen Kónigin Todes- 

fall. Witenbg. 
Chronicke (Polnische) ob. Lauterbach. 
Chryszkie wicz Aureli a S. S. Gradivus 

sarmaticus triumphorum Stanislaus Chomę- 

towski. Vars. Sch. Piar. 
Colloąuium passionale de persona Christi. 

Thorn. Nicolai. 
Compendium zbawienne duszy chrzęść. 

naukę zawierające. Częstochowa. 
C o r n e 1 i o. Pro archiepisc. Polocensi totoąue 

clero saeculari. Romae, Zinghi et Monaldi. 
Corona libertatis Oppianus a juvent. Vil- 

nensi, S. J. 
Corvin E. P. Presbyterologia perenn. mini- 

sterii Gedanensis. Gedani. 
Curlandiae ducatus ob. Declaratio. 

— Privilegia et jura Duc. Curlandiae et Se- 
migalliae. 

Daraascen Jan Kaliński. Dzielność tryum- 
fującego znaku w cnotach Theod. Potockie- 
go. Ob. Kaliński. 

Dębiński Jan. Różne mowy publiczne Cz. 
II, dedyk. Ant. Moszyńskiemu przez X. 
Ant. Nowakowskiego. (Rej Wł. Domina pa- 
latii regina libertas. — Mowa do Jana III. 
1693 r.) Częstochowa. 

Decisio Rotae Rom. coram Florellio. Ho- 
micidii pro Uleniecki c. S. J. Jaroslaviae, 
Romae. 

— coram A. C. in eadem causa. Summarium. 
Romae, Zinghi et Monaldi. 

— Fatto concordato da ambe le parti inter 
Bohatko et Uleniecki. Roma. 

— coram C. Florello, in eadem causa. Romae, 
Cam. Apost. 

— ob Bohatko. Instrumentum. 
Declaratio sponsio et obligatio consiliario- 

rum, ducatus Curlandiae. Mitaviae. 
Deliciae eucharisticae et cultus -vulnerum 

Christi. Vilnae, S. J. 
Demonstratio causae Retzianae. Gedani, 

S. J. Schreiber. 

— contra cujusdam Lutherani. Posnan. 

Denisowicz Baz. Górnolotność w ojczystym 

orła gnieździe Kaz. Sapiezie i Karolinie 

z Radziwiłłów, polskie rythmy. 
Descriptio solennitatis Stan. Kostka. Crac 
Deslions Ą. Punkt honoru Maryi ojczystą 

muzą przez F. Manieckiego. Sandomierz. 
(Deutschlander). Ais Jon. Got. Deutsch- 

lander Fraustadio Polonus Abschied nahua. 

Breslau, Straubel. 

— Da der J. G. Deutschlander seine Reise 
antrat. 108 1727. — Bey J. 6. Deutschlander nach Leipzig 
angestell. Eeise (et Carm. Joh. Cas. Pried- 
niann. Leśna Polon.) 

Dilger Am. Dissertatio juris pablici prute- 

nici de unionis qna Poloniae jungit indole. 
Dispositio person. provin. Litbuaniae in 

a. 1728. Gedani, Schreiber. 
Dissertatio philos. de connotatis denomi- 

nationum. Leopoli, S. J. 
Domaniewski Franc. Józ. Colossus igni- 

bus refulgens D. Bonawentura ded. Ad. 

Sig. Kreczyk. Cracov. F. Cezary. 

— Victrix fatorum virgo in funebrali pompa 
Francisci Dembiński. Cracov. Cezary. 

Donhoff Mik. Straż czuła król. pols. w St. 
Kostce i Aloj. Gonzadze, ded. F. Poto- 
ckiemu. Krak. Matyaszk. 

D r a g h e i m Jan Benj. De mundo meditationes. 
Gedani. 

Drews J. Flos regnorum. Varsaviae, S. J. 

Dziewatyński B. X. Wyborny królestwa 
honor. 

Elbing Lud. Relacya o wielkiej świątnicy 
albo bazylice Assyskiej ded. Ant. Bełcha- 
ckiemu. Krak. Matyaszk. 

Faller G. Breviarii Romani Urbani VIII. 
recognitio. Varsav. S. J. 

Foedus sacrum Minervae in Const. Ostrogio 
ex progenio Ign. Zawisza cum Marcibella 
Ogińska, a juvent. repraesent. 

(Firley Jac.) Dux yictoriarum Nicolaus Fir- 
lej de Czuczigeris triumphalis publice spe- 
ctatoris applausis repraes. honori Jac. Fir- 
lej. Sandomiriae. 

Forma krót. nabożeństwa do św. Jakóba 
Marchiana. Kraków, Akad. 

— divinitatis ob. Staszkiewicz Kaz. 
Frisch J. L. Origo characteris slavonici. 

Berlin. 

— Historia linguae slavonicae. Berlin. 
Fryderyk Aug. ob. Plantas. 
Gedroyć ob. Juraha. 

Gelarowski X. Bon. Kazania na niedziele 

całego roku. Toruń, Nicolai. 
Gem i ni ob. Kostka; 
Genealogia ob. Jaguzyński. 
Gengell Georg. De iminortalitate animae. 

Calissii, S. J. 

— De passione D. N. JeBU Christi. Calissii, 
S. J. 

— Tractatus theol. de judicio universali. Ca- 
lissii, S. J. 

— Vindiciae marianae. T. 2. Kalisz. 
Giżycki And. Coronis theologica in prin- 

cipe meritorum thesauro id e8t Theologia, 
universa Joanni Skarbek imposita. Leopoli, 
S. J. 
Głos ratunku proszący z apteczką. Gdańsk. 

— wołającego na puszczy albo rekollekcye 
do pustyni M. Magdaleny na Kalwaryi. 
Krak. Akad. 

Godziny ustawicznej adoracyi. Lwów. 

— do Najśw. Sakramentu. Lwów. 
(Gonzaga Al.) Princips Aąuila solis theo- 

logici A. Gonzaga cum S. Kostka. Crac. 
haer. Cezary. Gradivus ob. Chomętowski, Chryszkiewicz. 

Graeber J. J. Pieśni niektóre. Królewiec. 

Graramaticarum institutionum libri pro- 
usu Schol. Novodvors. Cracov. 

Griselda (La) Dramma per musica par or 
dine di Theod. Const. Lubomirski. Crac 
Matyaszk. 

Grodzki Mich. Kancyonał. Elbląg. 

Gut Jan X. (Gutkowski). Illustres soleae. 
passus tutelari de S. Stan. Kostka per Wie- 
lopolski. Sandomiriae. 

— Phosphorus Poloniae de St. Kostka. San- 
domiriae. 

Gzowski Jan X. Kanonizacya Św. Stan. 

Kostki przy św. Ludw. Gonzadze ded. J. i W. 

z Leszczyńskich Potockim. Krak. Matyaszk. 
Hannenberg Gotfr. X. Paulus Jesu Chr. 

apostolus, ded. Joan. Gałczyński. Calissii, 

S. J. 

— Syncretismus confidentialis. Calissii. 
Hieronymus S. Nomenclator biblicus ex 

S. Hieronymo, Aria Montano, collectus. 

Horologium regnorum solibus ob. Ra- 
dziwiłł. 

Hoym C. H. Mandat J. K. M. in Pohlen. 
Dresden. 

Jabłonowski J. St. Traktacik o opatrzno- 
ści. Leopoli, S. J. 

(Jagodzyński P.) Genealogia zacnego 
imieniem Pawła Jagodzyńskiego Gener. 
państwa Rossyjs. polaka dworskim stylem 
wywiedziona. 

(Jan św. od Kr?.yża). Krzyż nie bez łaski 
Jan św. przez kanonizacya pokazany ded. 
Janowi Tarle. Warsz. S. J. 

— Strumień łask nieprzerwanych św. Jan 
przez kanonizacya. Kraków, Dziedz. Fr. 
Cezarego. 

Jarmundowicz Kaz. Fr. Navigatio ex la- 
chrymarum valle in regione vivorum Car. 
Poniński. Posn. Acad. 

Jastrzębski Józef a Jesu Mar. Oratio in 
laudem s. Sebastiani Martyris dedic. Nota- 
rio decretorum Curiae Regni. Vars. Sch. 
Piar. 

Imago triumphantis in Cruce Dei in Thesei 
gloriosi8 facinoribus coloribus scenicis ad- 
umbrata, ded. Joan. And. Zamojski (lat. et 
pol.). Zamość, Univ. 

Immortalitas poloni lituaniąue nominis 
(dialog.). 

Incendium ardentis animi in Arselino tra- 
gico theatro a juvent. Collegii Sieniaviani. 
S. J. 

Instrumentum sententiae tribunalis inter 
R. M. Ulenicki et Joan. Bohatko. Romae, 
Cam. Apost. 

J o r d a n K. W. Den Danek dem J. G. Deutsch- 
lander Cantata abzustatten. 

(Juraha J.) Phoenix doctoruin D. Bonaven- 
tura orator celebr, panegyri sub auspiciis 
Jos. de Gedroyciis Juraha. Vilnae. 

Iwona (Do) św. nabożeństwo. Kalisz, S. J. 

Kalendarz polski i ruski. Krak. Akad. 

Kaliń'ski Jan Damascen. Dzielność znaku 
Pilawitów Theod. Potockiego. Warsz. Piar. 1727. 10$ — Kazania niedzielne. Warszawa. 
Kancyonał. Brzeg, Tramp. 
Kasprzycki Hilar. Thesaurus religiosae 

paupertatis D. Sira. de Lipnica, ded. T. 
Potockiemu. Crac. Matyaszk. 

Kazanowski Ant. Mik. S.Jan Chrzciciel 
kazaniem ogłoszony. Poznań, Akad. 

(Kczewski.) In Aurelio flamma enitescens, 
nomini Pet. Kczewski in Varsav. auditores 
Vars. S. J. 

Kierśnicki Atan. X. Ludw. Wolny glos mów 
niedzielnych na publikach Jana Fryd. Sa- 
piehy, polerownym splendorem windyko- 
wany. Warsza "S. J. 

Kochanowski Stan. Nieśmiertelna pamięć 
Mikoł. Wieszczyokiego na konsolacyą śmier- 
cią jego. Krak. Matyaszk. 

Kołudzki Aug. Thron oyczysty, albo pa- 
łac wieczności w zebraniu monarchów, ded. 
Jan Ant. Radomińskiemu. Poznań, Joz. 
Woluski, Akad. 

(Korybuth Janusz). Luna in senatus Lechi- 
ci polo Janussio Korybuth in Wisniowiec. 
Cracov. Matyaszk. 

Kosicki Paul Ant. Manipulus Jagellonicae 
Palladis Cons. Fel Szaniawski. Crac. Univ. 

Kośny Jan. Budowanie młodzi, to jest ob- 
jaśnienie katechizmu Marc. Lutera. Brzeg, 
Gotf. Tramp. 

Kostka St. Geminata laetitia in corona an- 
ni exorta C. Alojaius et Stanislaus S. J. 
confessores. Vetero Pragae, Univers. 

— Coelestes gemini amioa orbis sidera Stan. 
Kostka et Aloj. Gonzaga, dedic. Alex. Gra- 
nowski. Varsav. S. J. 

— Mowa podczas uroczystości obchodu ka- 
nonizacyi przez J. G. 

— Princeps aąuila solis theologici seu Aloy- 
sius Gonzaga cum Stan. Kostka inter coe- 
lestes principatus. Cracov. Cezary. 

— Argumentum gloriae, ob. Trębicki B. 

— Capitolium sanctioris triumphi non tar- 
peiae rupi S. Stan. Kostka. Crac. Jac. Ma- 
tyaszkiewicz. 

— Descriptio solennitatis St. Kostka et Al. 
Gonzagae neo canonizatorum a patribus S. 
J. in Polonia. Cracoviae. 

— Phosphorus Poloniae sive St. Kostka. San- 
domiriae, S. J. 

— Spiegel der Jugend das ist Lebensbegrift 
Stan. Kostka. Miinchen. 

— Vita S. St. Kostka iconibus illustrata. 
Dillingae, Joh. Ferd. Schwertlen. 

— Vita de S. St. Kostka descritta da un re- 
ligioso. Roma, Ant. Rossi. 

— Vie ob. Orleans. 

— Vita ob. Zettl. 

Kotficki Ben. Vox doloris publici. Cracov. 

Kozłowski Melch. X. Tarcza nieprzełama- 
na przy exekwiach Stan. Bidzińskiego, 
Krystynie z Szembeków oddana. Sando- 
mierz, S. J. 

Krusiński J. Tad. Relatio de mutafc. Per- 
sarum. Romae. 

Krzanowski Ant. Al. Kalendarz Polski 
i ruski. Krak. Akad. — Kawaler złotego runa S. Jan Chrzciciel 
Michałowi Stan. Dąrabrowskiemu. Poznań, 
Acad. 

— Tonus coelestis angelorum D. Thom. Aqui- 
nas, dedic. Rozrażewsciis. Poznań, Acad. 

Krzeczkowski Ign. X. Róża od sw. Ma- 
ryi zakwitająca albo nowenna do Św. Ró- 
ży Rimańskiej, dedyk. Mar. z Męcińskich 
Tarłowej. Warsz. Sch. Piar. 

Kulczyński Ignacy. Relationes authenti- 
cae de statu Ruthenorum, et persecutioni- 
bus a Moschis schismaticis. Romae, Cam. 
Apost. 

(Kunicki M.) Caput infuła in avito Patrici 
Monocerotis. Crac. Matyaszk. 

Kwasowski B. Kalendarz. 

Lachowicz Fr. Sensus verbi aeternus D. 
Thomas Aąuinas. Cracov. Univers. 

Lancy cy Mich. X. Koło rycerskie rocznego 
obrotu medytacyarai reasumowane pod krzy- 
żową chorągwią Kaz. Hier. Raesa. Wilno, 
S. J. 

— Medytacye nowym i dosk. sposobem na 
każdy dzień roku. Wilno, Akad. 

Łapczyński Ant. Chryz. Lustr polsk. nie- 
ba splendorów Elżb. z Lubomirskich Sie- 
niawskiej B. w. ni. 

— Kazanie na W. Czwartek u Wizytek na 
Kleparzu. Kraków. 

— Ogrodziec krzyżowym zaflancowany abre- 
sem abo kazanie w kościele Wizytek 
w wieczór wielkoczwartkowy dedyk. Stef. 
Potockiemu. Warsz. S. J. 

— Ziemski Olimp przy Chimenie Kaz. Sa- 
piehy z księżną na Nieświeżu. Supraśl, 
Bazyli. 

— Niveus astreae candor Jacobi Dunin. Vars. 
Sch. Piar. 

Laskiewicz Ant. Jan. Quaestio de poda- 
gra. Crac. Acad. 

— Fulcrum collabentis naturae medicina. Cra- 
cov. Acad. 

La u terbach Sam. Fryd. Polnische Chro- 
nicke oder Nachricht. Frankf. u. Leipzig, 
Knoch. 

Legations Recht ob. Załuski. 

Lengnich Gottf. Geschichte des preuss. 
Landes V-ter Band. Danzig. 

— Dissert. de unione Polon. Gedani, Porówn. 
Dilger. 

Lilie tum Alojsianum, rosetum Stanislaja- 

num. S. J. Tyrnaviae. 
Lobkowitz J. C. Medicina salutaris. Crac. 

Univers. 
Łochowski Stan. Regulae juris et loci fo- 

renses, dedic. Joan. Szembek. Crac. Cez. 
Loka Hier. X. Wielka expektacya S. Stan. 

Kostki ded. Rem. Guil. Bystram. Kraków, 

Matyaszk. 
Loski Alojzy. Mowy seymowe. Warsz. 

— Dźwięk na wdzięk opatrzności Boskiej. 
Warsz. Pijar. 

— Do głosów poetyckich, głosy oratorskie 
(i Lutnia rozstrojona). 110 1727. Lubezki Jos. Ce que c'e&t que la science 
la desire. Discours acaderaiąue fait le jour 
de St. Hedvige. Lignitz, Waetzold. 

(Lubomirski Georg.) Fons purpurarum 
Srzeniawa per omnes trabeati sanguinis 
vena8. Leopoli, S. J. 

Lubomirski Stan. Dyskurs z dzieła „Va- 
nitas" et „Veritas u przetłumaczony. 

Lubomirski Theod. K. ob. Griselda. 

— Josephus Theodori Lubomirski neonatus. 
Cracov. Jiiaryaszk. 

Luna in senatus siderum Janussio Korybuth 
in Wisniowiec. Cracov. 

Macedoński Aug. X Kazanie podczas okta- 
wy koronacyi N. P. Sokalskiej, ob. Orłow- 
ski. Słuszna sprawa. 

Madejski Idzi od sw. Józefa. Heroina mę- 
żna od Salomona zachwalona, Helena z Sza.- 
mowskich Sołłohubowa, dedyk. Jan. Sołło- 
hubowi Warsz Piar. 

Makulski Marek Ant. X. Sługa wierny 
Franc. Xawery w dom Fr. Prosciszewskie- 
go. Toruń. Joh. Nicolai. 

Mamczyński Stan. Meta honos cursu so- 
lis luminata in actu Ant. Laskiewicz. Crac. 
Acad. 

Maniecki ob. Deslions. 

Manuale pietatis ob. Pollacz. 

(Massalski Mich. Józ.) Typus gloriae in 
avita Massalsciorum litera, ab Grodnensi 
Coli. S. J. 

Mathe8ius J. B. Nachricht von Ableben 
Konig von Polen. Leipzig. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz na r. 
1728. Krak. Matyaszk. 

Miciński Woje. Ant. Fasces honoris Ad. 
Małachowski. Crac. Univers. 

— Srzeniawa żalów płynący oceanem na 
śmierć Anny z Lubomirskich Wielopolskiej 
2 do Małachowskiej Krak. Akad. 

M i r e c k i Fr. Don. Maurus. Serena dies orbi 

D. Benedictus, ded. Columbano Gniatkie- 

wicz. Crac. Matyaszk. 
Miskę Ludw. Odgłos żałosny nad Srzeniawa 

Lubomirs. domu, tj. Relacya o śmierci Jerz. 

Dom. Lubomirskiego, ded. Magdalenie Lu 

bomirskiej. S. 1. et a. 

— Największego towarzystwa Jez. ozdobom 
Stan. Kostce i Aloj. Gonzadze, ded. Krzyszt. 
Puzynie. "Warsz. S. J. 

Moneta Joan. Dissertatio de bono deo ad 
God de Diesseldorf, ob nuptiarum cum 
Soph. Amal. Baggiana. Gedani, Schreiber. 

MontanusA. Nomenclator biblicus. Vars. 
S. J. ob. Hieronym. 

Motraye (De la) A. Voyages en Europę, 
Asie et Afriąue. Vol. I— II. La Haye, T. 
Johnson et J. Van Dureau. 

Mysteres (Les) les plus secrets des Jesuites. 

Myszkowscy, ob. Ordinatio. 

Naramow8ki Adam. Aurorae solis sarma- 
tici Ministri status. Vilnae, S. J. 

— Signatores Regni signati cancellarii Regni. 
Vars. S. J. 

Nie wieś ki Fr. Kalendarz. 
Nomenclator ob. Hieronymus Montanus. Ode clariss. ac excell. Antonio Laskiewicz. 

Cnivers. Ciacov. 
Odpusty od Benedykta XIII. przy kano- 

niz. Jakóba z Marchii. 
Officia sanctorum propria recentius prae- 

cepta. Brunsberg, S. J. 
Olearius. Voyages tres curieux en Mosco- 

vie. Amsterd. 
Olof Efr. Pieśni niektóre z niemieckiego. 

Toruń. 

— Nowy testament. Lipsk. 
Ordinatio futuri regiminis ducatuum Cur- 

landiae. 

— illustr. domus Myszkovianae. Crac. 
Orle ans (D) Vie du bienheureux St. Kost- 
ka. Paris. 

Orłowski Ignacy X. Słuszna sprawa koron 
Jezusa i Maryi przez oktawę koronacyi 
Sokalskiego obrazu, Franc. Sal. Potuckiemu 
przysądzona, (dwie edycye). Lwów, S. J. 

O vi s perdita octidui labore in deserto per 
exercitia octiduana. Vratisl. S. J. 

Pałaszowski Cas. Stan. Anchora eineriti 
honoris theologica laurca in Hyac. Łopa- 
cki. Crac. Acad. 

Pamiątka (Pobożna) męki Jezusowej. Lwów, 
S. J. 

Perko wicz Tom. Godziny adoracyi N. Sa- 
kram. ded. Joan. Jabłonowskiej córce Lu- 
dowiec Lwów, S. J. 

Perriinezzi Jos. Maria. Polonae gentis re- 
ligio adversus poloni eąuitis epistolani, ded. 
ad Augustum II. Romae, Komarek. 

Petroselinus Corvinus Ephroim. Presby- 
terologia gedaneusis. Gedaui, Th. Joh. 
Schreiber. 

Phospborus ob. Kostka. 

Pieśń nowa o Najśw. Pannie Kaskiej. 

Pieśni niektóre ob. Oloff. 

Piotrowski Łuk M. Grannuati<*arum in- 
stitutionuin libri IV. Cracov. 

PI ant a felicitatis in sanato pede Frid. Au- 
guati. ob. Poniński. 

Pollacz Rudolf X. Vade mecum medicum. 
Zamość, Acad. 

— Manuale pietatis. Częstochowa. 
Polani (Imniortalis) Lithuanicjue nominis ae- 

ternaturis Połubinsciorum domus vindicata 
Mart. Połubiński scenico apparatu Collegii 
Szczuczynensis. 
Poniński Antoni. Planta felicitatis publicae 
in sanato pede Frider. Augusti R. pol. 
erecta. Vars. Sch. Piar. 

— Roślina powszechney szczęśliwości. Warsz. 
Portret żywy Pani J. 0. Anny Konst. Ma- 
łachowskiej. Krak. 

(Potocki Mich.) Praetium saeculorum sub 
crucibus Mich. Potocki. Leopoli, S. J. 

Preussen (Das gelahrte) aus neuen und 
alten Schriftcn. Thorn. 

Princeps aąuila solis theologici A. Gon- 
zaga cum Stan. Kostka. Crac. haer. Cezar. 

Pu neta do relacyi komisarzów 7. Lipca. 

(Puzyna). Brama perłowa J. W. Puzyny na 
ingres erygowana. Wilno. 1727. 111 Quandt J. J. Nowy testament. Królewiec. 

— obacz Testament. 

Radomie ki Ant. Hier. Aąuila in lauro ae- 

dificans D. Joan. Cantius, proclamatus. 

Crac. Fr. Cezary. 
(Radziwiłł). Horologium saeculorum coro- 

natis solibus forreo Sapieharum zelo ac 

Radivillorum. Vilnae, S. J. 
(Radziwiłł M. Krz.) Majus princeps nien- 

sium de ipso major Radiviliam Nicolao 

Christ. Radziwiłł. Yilnae, S. J. 

— Xiaźe Xieżyców J. O. Mik. Krz A. Ra- 
dziwiłł. Wilno, S. J. 

Radziwiłł Udalryk. Flos regnorum, obacz 
Drews. 

Rcfutatio solidissima contra libellum Soli- 
da demonstratio aesi jus eligendi ducem 
Curlandiae fuerit devolutuin. 

Regn i sacra fames olim inter venenata bel- 
laria in Edelpho Anglornm regis filio ex- 
satiata, in scenara data. Vilnae, S. J. 

Rej Wład. ob. Dębiński: Mowy. 

Relacya koronacyi obrazu Najświęt. Maryi 
P. na Górze Różańcowej przez Stef. Ru- 
pniewskiego odpraw. Lwów, Trynit. 

— o świątnicy ob. Elbing. 
Releżyński K. Candor ob. Sołtykiewicz. 
Rembecki M. J. Kalendarz. Krak. Akad. 
Reprezentacya pobożna męki J. Chry- 
stusa, ob. August. 

Ricaut ob. Rykot. 

Richter Andr. Ant. Duo seraphica Al. Gon- 
zaga et St. Kostka (!at. et germ.) Brieg, 
G. Tramp. 

Roderycyusz Alf. (Rodriguez). O postę- 
powaniu w doskonałości i cnotach chrze- 
ściań. tłum. Tom. Łącki. Wilno, S. J. 

Rorman Chrystyan. X. Kancyonał. Brzeg, 
G. Tramp. 

Rosweyde II. X. De imitatione Christi ob. 
Thomas a Kempis. 

Rotuły abo pieśni o Narodzeniu Bożym. 
Wilno, S. J. 

Rozdrażewski Pet. Erazm. Declamator 
verbi D. Joan. Cantius. Poznań, Lubran. 
Colleg. 

Rozmarynowski Ant. Józ. Kazanie pod- 
czas oktawy N. P. Sokalskiej. 

Rupniewski Stef. Bogusi, ob. Relacya ko- 
ronacyi obrazu na Górze Różańcowej Domi- 
nikanów. 

— Forma divinitatis in qua Virgo Maria in 
eccles. Podkamenecensi adorata D. M. Po- 
tocki collocata. Leop. S. J. 

Rykot. Monarchija turecka powtórzona za 
dogląd. Jak. Szmyta. Lipsk, Breitkopf. 

Sałtszewicz Waw. Kalendarz Polski 
i Ruski. Krak. Akad. 

Sapieha Jan Fryd. Wolny głos mów nie- 
dzielnych najdzielniejszym głosem z wię- 
zów prywatnego milczenia oswobodzony 
dokumentami Atan. Kiernickiego S. J. po- 
święcony. Warszawa S. J. 

(Sapieha Kaz ) Traktat przyjaźni orła z he- 
roiczna ręką Sapiehy i Radziwiłłówny. 
Wilno, S. J. • — Campus gloriae ampliatus C. Sapieha et 
C. Radziwiłłówna. Vilnae. 

— Umbra od orła w słońce zanurzonego na 
heroicznej ręce złote wieki skazująca przy 
skolligowanfu rąk Sapiehy i Karoliny Ra- 
dziwiłłownej. Wilno, S. J. 

— Horologium saeculorum coronatis regno- 
rum solibus Cas. Sapieha et Carol. Radzi- 
wiłłówna. Vilnae, S. J. 

Sartorius J. De indemnitate naufragorum. 
Schultz Jerzy Piotr. Polnisches Legations- 
Recht ob. Załuski And. Chr. 

— Preussisches Todes-Tempel worinnen ver- 
storbene Personen redend vorgeste!lt worden. 

Scubovius Jan. Pieśni w kancyonale El- 
blągskim, ob. Spekowiusz. 

Sczaniecki ob. Szczaniecki. 

Serie wicz Andr. Zapłata Adamowego dłu- 
gu tj. kazania o męce pańskiej pod tar- 
czą Florent. Rzeczyckiego. Lwów, S. J. 

Sienkiewicz B. X. Żywy portret A. Ma- 
łachowskiej. Krak. Cezary. 

Skór s ki Jan X. Vox doloris publici. Crac. 

Soarez Cypr. X. Compendiura rhetoricae. 
Poznań. 

Sołtykiewicz Anast. Candor animorura 
candidatis ab Casim. Releżyński ded. Cons. 
F. Szaniawski. Crac. Cezary. 

Spekowiusz Mich. Kancyonał (Nowowy- 
dany) to jest pieśni chrześciańskie. Elbląg, 
Preuss. 

Sprawa koron Jezusa i Maryi ob. Orłowski. 

Stadnicki Franc. Scintilla sole major D. 
Maria Magd. de Pazzis, ded. Petro Chr. 
Stadnicki. Crac. Col. Maj. 

Staniewski Stefan X. Kazanie na pogrze- 
bie Konst. z Lubomirskich Alałachowskiej. 
Krak. 

(Stanislaus) ob. Kostka. 

Starzyński Jan X. Pewna ojczyzny obro- 
na tj. sprawiedl. Trybunału za prezyd. Balt. 
Wilxyckiego. Sandomierz, S. J. 

Staszkiewicz Kazim. Forma divinitatis in 
qua imperialis Dei praerogativa Virgo Ma- 
ria in ecclesia Podkamenecensi adorata, ab 
St. Rupniewski coronata Mich. Potocki col- 
locata. Leopoli, S. J. 

Statuta Soc. Jesu. po r. 1727. 

Stawski Ant. X. Alea monasteri eirieensis 
manibus Alex. Ben. Gorewski. Crac. Ma- 
tyaszk. 

Strubijcz Math. Brevis Livoniae descrip- 
tio. ded. Stephano Regi edid. Laur. Justua 
Diez. Amstelod. Abr. Strander. 

Swinarski Wawrz. Ant. Tęcza koronna 
wielu cnót kolorami nieodmienna purpur 
splendorami illumin. St. Kostka i A. 
Gonzaga w Piotrkows. Bazylice S. J. 

Swirczyński Ant. Via coelestis sapientiae 
exercit. S. Ignatii. Sandomiriae. 

Szczaniecki Stef. X Rcmonstratio contra 
demonstrat. Lutherani de Benedicto XIII. 
dedic. Teod Potocki. Posn. S. J. 

— Nuda veritas de terra puri verbi contra 
falsitatera. Posnań, S. J, 112 1727-1728. Szczucki Bruno «*i S. Franc. Dux niaguus 
mili tan tis ecclesiae D. Bonawentura, Anto- 
nio Const. Lubomirski authoratus. Vars. 
Sch. P. 

Szembek Christ Ant. Bis. Monita pastora - 
lia adversus eos qui cognitiones de sagis 
instituunt (lat. et polon.) Vratisl. 

Szembek Krz. Jan. Ordinatio futuri regi- 
minis 5. Decemb. 

Szydłowie z. Numismata polonice descri- 
pta, collab. Jos. Siedlnieki. Paris, Pet. 
Hunt. 

Szyszczyński F. Fructus theologicus ex 
campo Joan. D. Scoti. Crac. Matyaszk. 

Temesvari J. Ign. Anima poenitens. 
Supraśl, Bazyl. 

Testament (Nowy) podług Gdańskiej edy- 
cyi. Lipsk. Breitkopf. 

— ob. Qnandt J. J. 

Testamentas (Naujas) musu pono Jrsaus. 
Das neue Testament. Konigsberg, Eckard. 

(Theophilander) Benedictus Papa. Das 
ist Beschreibung der Canonisat. der Jesui- 
ter Al. Gonzaga und Stan. Kostka. 

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. 
Poznań, S. J. 

Todes-Tempel ob. Schultz. 

Traktacik o Boskiej Opatrzności. S. J. 

Trębicki Bogusł. Argumentum a pari glo- 
riae Stan. Kostka et Aloj. Gonzaga, dedic. 
Joan. Kurdwanowski. Crac. Acad. 

Truchonowicz Piotr. Brama perłowa, są- 
dowa Krzyszt. Puzyny Marszałka. Wilno, 
S. J. 

Turoczi Ladis. S. Aloj. Gonzaga de Mar- 
chionibus S. Stan. Kostka. Tyrnaviae. Fr. 
Gall. 

Tylkowski Woje. X. Stół mądrości ku zba- 
wiennemu posiłkowi wystawiony. Wilno, 

o. J . 

Waleszyński M. J. Anchora emer. hono- 
ris theol. laurea in Hyac. Łopacki. Cracov. 
Acad. 

Węgleński Raf. Ornamentum pompae can- 
dmatorum. Crac. Matyaszk. 

Veiner F. X. Apotheosis S. Stanislai, car- 
mina et elogia. Vratisl. 

Veith J. A. Ziwot sw. Stan. Kostki. W Pra- 
żę u Sw. Klimenta. 

Wieczorkowski Mich. Ign. Katechizm 
z okazyi tatarzyna Budziackiego (po turec- 
ku i po pols.) Leopoli. S. J. 

Wielogłowski Stef. Punkta do relacyi 
Morsztyna, Bystrzonowskiego podana, Wo- 
jakowskiego do tego marszałka assesorów 
przydanych. Kraków. 

Wielopolski Hier. Illustres passus ob. 
Gutkowski. 

Wieruszewski Kaz. Illustres umbrae id 
est principes relig. Pragae, S. J. 

Willeuberg Sam. Fr. Dissertatio juris pru- 
tenici de unionis qua Poloniae jungitur 
Prussia. Gedani, Scureiber. 

(Wiśniowiecki J.) Luna in senatus le- 
chici polo princeps in Janus, in Wisnio- 
wiec. Crac. Matyaszk. Vi ta S. Stanislai Kostka ob. Kostka. 

Vormunder Ordnung. Biga. 

V ort rag (Endlicher) der Jesuiten. Warsch. 

Wykowski Seb. Wiersz na śmierć Hel. 
Rybińskiej. Warsz. Pijar. 

Xiążka do nabożeństwa. Lwów. 

Zahorowski H. Les mysteres des Jesui- 
tes. Cologne. 

Załuski Andr. Chr. Polnisches Legations- 
recht, welches der papst. und. gross. Ab- 
gesandten auf Reichstage genosseu haben 
mit Zusiitzen. Leipzig, ob. Schultz. 

— Epistolarum hist. famil. T. I. 
Załuski Józef Andrzej. Eminencia promulg. 

syna prawicy Lud. Gonzadze i Stan. Kost- 
ce Theod. Potockiemu prezentowana. B. 
w. r. Warsz. S. J. 

Zapłata Adamowego długu przez Jez. 
Chrystusa. Lwów. 

Ze no Apostolo. La Griselda, dranima. Crac. 
Matyaszk. 

Zernecke Jac. Henr. Thornische Chronica, 
in welchem die Geschichte von 1721. zu- 
sammengetragen. Berlin, Haude. 

Z elit Paul X. Vita sancti Stanislai Kostka 
iconismis, symbolis, doctrinis illustrata. 
Dilingae, Schwentler. 

Zinken J. Europaeische Friedens-Handlun- 
gen, Tractate. Coburg. 

Życie i zdrowie ob. August II. 

1728. 

Acta beatificationis V. And. Bobolae. Romae. 

— capituli provin. 11. Sept. sub tempus ele- 
ctionis Floriani Siewierski. Crac. Acad. 

Alexander męstwem i odwagę. Wielki, 
Weronice Firlejownie w teatrze produko- 
wany. Warsz. Pijar. 

Altum Eurippi et honoris Franc. Radzew- 
ski a Aristotele conclusum. 

Anders Joh. Chr. Den vollen Bach des 
Sam. Fr. Lauterbach. Lissa, Presser. 

Ankunft Fridrich August. Kónig v. Pohlen 
nach Wittenberg. 

Antiperistases humanae felicitatis inter 
desperata eventu prospero in Camprino 
juvene Corfensi per juvent. coli. varsavieusi 
Piar. appar. scenico. 

Aąuilae fulminatrix Joannis Tartarorum 
harpiis expeditae nominis Fr. Myszkowski 
conjunctae theatrali plausu. 

August I Friedrich. Anordnung wie mit 
Fasttage gehalten. Dresden, Rósseln. 

Augustyn S. Światło dróg niebieskich Au- 
gustyna S. Reguła i Konstytucya sw. Jana 
Bożego w splendorze imion Franc. Neu- 
man przez R. B. 

Awedyk Michał Jan Nep. Conchylium gem- 
mas Aristotelici Eurippi in praemium can- 
didator. in Univers. Cracov. per Stan. Ven. 
Panisium prof. Cracov. 

Balfty X. Tomasz. Panegyris Principi Mart. 
Nicol. Radziwiłł et Alexandrae Bcłchacka. 
Varsoviae. 1728. KI Barci a jus Jan. Argenida przekł. Waci. Po- 
tockiego wyd. Mieli. Abr. Troć. Bibl. po- 
lono-poet. Lipsk. Breitkopf. 

Bartolt Jak. Corona decennii exphinationi 
theologiae moralis seu ratio agendi con- 
fessarii cum poeniteate. Saadom. S. J. 

Becker Joh. Gottf. Von der computatione 
Graduum Unterricht nebst Erfolge nach 
Culinischen Adelichen-Lundrechte. Dantzig. 

Będziński Laur. Jan. Auxesis festivae lae- 
titiae Josepho de Wierzbica Reiner pro- 
ducta ded. Mich. Jordanowi. Crac. Acad. 

Benedictus XIII. Constitutio qua privile- 
gia ordini praedicatorum indulta confir- 
inantur. Vilnae. 

Bentkowski ob. Triumphatrix. 

Berlin (das frohlockende) bei Anwesenheit 
J. Kon. M. in Polen. Berlin. 

Bibliotheca polono poetica ob. Barclajus, 
Troć. 

Bielatowski Adryan X. Panegyris Jos. 
Ruduicki. Vars. 

Birkowski Szym. Dyonysii Halicarnasei 
de structura orationis liber. London, Kn.iplok. 

(Bobo la Andr.) Acta beatificationis. Positio. 
Romae. 

— obacz : Congregatio. Corradino. 
Bogusławski Jan. Marę aquinaticuin va- 

stitate inexhaustuin seu conclusiones phi- 

los. honori Stan. Rupniewaki praeside Da- 

maso Pezelski. Częstochowa. 
Bohn G. Chr. Der wohlerfahrene Kaufraann. 

Hamburg. 
Bonawentury CDo) Świętego. Kalisz, S. J. 
Bonawentura. Aureum opusculum de sex alis 

seraphicis. Crac. Matyaszk. 
Borzkowski Jan Fil. Paciferi Veredarii, 

Nova liberas electiones Abbatum concern. 

Auctori operis intitulati: Nova polonica 

ex comitiis Grodnensibus de legatis pon- 

tif. ob. Załuski. 
Bouschke Chr. Thranen iibor S. Fr. Lau- 

terbach. Schlichtingsh. Haase. 
Boy ni B. Paweł. Wóz do nieba o czterech 

kołach na przejażdżkę duchowna. Warsz. 

S. J. 
Braun Daw. Officia ąuotidiana christiano- 

rum. Colon. 
Br z ech ff a X. St. Skarb bogaty w klaszto- 
rze Benedyktynek przy przenieś. Magd. 

Mortęskiej i Zof. Tomickiej. Toruń, Nicol. 

— Wzory i wizerunki [świątobliwości Z. To- 
mickiej ded. Ewie Szembekowej. Toruń, 
Nicolai. 

Bugenhagius Joh. Pomerania divisa in 
ąuatuor libros. Griphiswaldae, Lofler. 

Bnnian Jan. Droga pielgrzymującego chrze- 
ścijanina. Królewiec, Hartung. 

Campi triumphalis immort. gloriae Jos. Sci- 
pionis ac Verenae Firlejowna. Vilnae. Univ. 

Catalogus personarum Polon. S. Jeau. 

Centrum vitae eucharisticus orbis id est 
devotus sacramenti cultus. Sandom. S. J. 

Certamen philosophicum Div. heroi Mi- 
chaeli in thes. pbilos. consecratum. Chaleeiorum Rhodus intra lares, Deme 
trio Chaleski, scenico apparatu. Vilnae, 

Chleb rozkoszny. Lwów, Trynit. 

Clypei turris Dawidicae, seu rationes asso- 
rentes Virginem Mariam. Leopoli. 

Clypeus cleri Poloni contra tela fori sae- 
cularis efformatus. Varsav. 

Conclusiones theologicae. B. w. m. 

Congregatio sacra rituum Card. Corradi- 
no seu .Ylartyrus Andreas Bobola. Romae, 
Cara. Ap. 

Corona Doraini salvatoris iuxta usum ere- 
mitarum contexta. Crac. Acad. 

Corradino. Sacra Rituum Congreg. beati- 
ficationis Andr. Bobola. Roma, Cara. Ap. 

Corvin E. P. Vivi diluculum et polit. juris 
oraculura. Gedani. 

Crescentio. Crac. Archid. pro Ludov. Rio- 
kur contra Seb. Molinowitz restrictus facti 
et juris. Romae, Mainardi. 

Cyprian us a S. Maria. Conclusiones theo- 
logicae de doctrina sacra juxta D. Thomae 
Aquin. Crac. 

Czartoryski Józ. X. Meditationes piae ad 
Hebdoraada. Crac. 

Czerniewski Ant. Strzały Jonathy słowa 
boskie za nianudukcyą Alex. Paw. Sapiehy. 
Wilno, Akad. 

Dam browski Sani. X. Kazania albo wy- 
kłady porządne Św. Ewangelii niedz. na 
cały rok. Lipsk, Chr. Bern. Breitkopf. 

Dawid. Psałtyr. Kijów. 

De cios Jos. Ant. Ara amoris divini Tho- 
mas Aquinas. Poznań, Acad. 

Decus infularum ob. Wilxycki. 

De c 1 a r a c y a sądu głównego trybunału skarb. 
Radomskiego. 

D e 1 a m a r s Adam. Phrases et loquendi modi. 
Varsav. 

Denisowicz Baz. Przelot ojczystego orła 
Mich. Radziwiłłowi rytmami. 

(Dónhoff Stan.) Strata pospolita w śmierci 
S. Dónhoffa nienagrodzona. Gdańsk. S. J. 

— Główne żale po zeszłym Stan. Donhoffie. 
Gdańsk. 

Dies sodalis Mariani. Poznań, S. J. 
Dionysius Halicarnassus. Simonis Bircovii 

exempla latina, graecis Dionysii responden- 

tia. Loudini. ob. Birkowski. 
Directorium diviui officii. Crac. Matyaszk. 
Discours aux Grands ob. Sczygielski. 
Dispositio personarum prov. Lithuan. S. 

J. in a. 1729. 
Dobiński Józef. Rosa ob. Lachowicz. 
Dom nieśmiertelnej sławy Radziwiłłowego 

orła. Warsz. 
Drews J. X. Fasti Soc. Jesu., Brunsberg. 
Duńczewski Stan. Erotema optico astro- 

nomicum de passionibus lunae sub auspi- 

ciis Fel. Joan. Szaniawski. Zamość. 

— Appia virtutis et gloriae Valent. Wróblow- 
ski. Zamość, Acad. 

— Kalendarz rzymski, grec. ormiań. przyp. 
Elżb. z Lubomirskich Sieniawskiej. Zamość. 

Dyaryusz uroczystości wprow. Szkaplerza 
S. do kościoła w Piłcy. Krak. Matyaszk. 

15 114 1728. Dyspozycya (Ostatnia) człowieka chrze- 
ściańskiego. Lwów, S. J. 

(Dytriński Tad.) Salve theologicum Ste- 
phano Deuisich Ord. S. Pauli a Paulina 
Palladę intonatum sub praesidentia Th. Dy- 
triński. Częstoch. 

Dziennik albo modlitwy codzienne, prze- 
drukowane. Królewiec, Jan D. Zancker. 

(Dziermo Jan.) ob. Kancyonał tj. pieśni 
chrześciańskie. 

Dziesięcinach (o) z Pisma św. Sandom. 
S. J. 

Echo nieśmiert żalów ob. Szczuka. 

Eickstet Valent. Genealogia ducum Porae- 
raniae. Gryfiswald, Lóffler. 

Eustachy od Przenajśw. Sakramentu Kar- 
melita. Legatus a latere, albo wielki legat 
od boku Chrystusa Eliasz św. kazanie Elia- 
szowi Komornickiemu dedyk. Warsz. Piar. 

Ewangelie i epistoły. Poznań, S. J. 

Fama in Joannę Nepomuceno vocalis in aula 
Działyńsciana. Toruń, J. Nicolai. 

Firlej o wn a i Scipio J. ob. Kamena. 

Friedrich Aug. ob. Aug. II. 

Gesprache zwischen dem kón. Karl. XII. 
Frankf. u. Leipzig. 

Gualmi Józef. Triumphalis virtutum pompa 
in Franc. Myszkowski. Crac. Matyaszk. 

Haliński Cas. Palinurus honor Jos. Poniń- 
ski (Conclusiones phil.) Poznań, S. J. 

Hannenberg God. X. Conclusio theologica 
quod Dissidentium verbi ministri. Calissii, 
S. J. 

— Defensio beatissimae virginis. Calissii, 
S. J. 

Hanoyius M. C. Philosophemata de sili- 
cernio. Gedani. 

Hebdomas sancta pii sacerdotis seu medi- 
tationes. Ed. 14. Sand. S. J. ob. Nadasi. 

Heraldius IV. Daniae rex sanguine Chri- 
sti Martyr a Łowić. Sch. Piar. in theatrum 
productus. (lat. et polon.) 

HerbestB. Za wiarą kościoła rzymskiego, 
dowody przeciw Grekom i Ormianom. Leo- 
poli. 

Her burt Sz. J. Consilium de recuper. pace 
edidit Nicol. Ziemecki (gallice). Amsterd. 

Hoffmann Jozafat. Nowy kalendarz (a zba- 
wienny) dedyk. Maciej. Malechowskiemu. 
Pozuań, Akad. 

Ho sty a wieczności Jan S. od krzyża refor- 
mowanego Karmelu przy kanonizacyi de- 
dyk. Felic. Gałęzowski. Kraków, Dziedz. 
Fr. Cezarego. 

Humański Jan Aloj. X. Wymiar wielkości 
św. Stan. Kostka i Aloj. Gonzaga, Warsz. 

o. J. 

(Joannes a Cruce). Stadiodromus coelestis 
Joan. a Cruce Carmeli dux, gentiliciis Za- 
mosciorum hastis., ded. Zamojskiemu. Za- 
mość, Univ. 

(Jan od Krzyża). Żywot. 

— Strumień łask nieprzebranych S. Jan od 
Krzyża przez kanonizacyą pokazany, de- 
dyk. Annie Wielopolskiej. Kraków, dziedz. 
Fr. Cezarego. B. w. r. — Nabożeństwo do św. Jana od Krzyża 
pierwszego Karmel, bosego. Leop. 24 Maii. 

— ob. Hostya. Mikołajski. 

J a n od św. Józefa ob. Włocki. 

Joannę s de Prado. Jan Porada albo kaza- 
nie na introdukcyi. Lwów, Trynit. 

Jan Nepomucen ob. Fama. 

Jarmundowicz Cas. Trajanus post Ner- 
vain id est: Joan. Georg. Przebendowski. 
Posnan. Acad. 

Jas on extra Colchos literariae argo in spe- 
ctaculo reprod. 

Ignatius a s. Stanislao ob. Zawadzki. 

J u n g i u s Joan. Annotationes sacrae ad va- 
ticinia Habaknki. Gedani, Th. Joh. Schreiber. 

Jura fund. terramm Prussiae. Dant. Kross. 

Jus terrestre nobilitatis Prussiae. Dant. Kross. 

Iwanicki P. Institutio politica. Ultrajecti. 

Kalendarz ob. Duńczewski, Krzanowski. 

Kamena korony polskiej imionom Werenie 
i Joz. Scipionowi. Wdno, S. J. 

Kancyonał to jest pieśni chrześciańskie 
(na końcu J. Dziermo). Lipsk, Breitkopf. 

Kepler Joh. Fr. Bei Leichen-Begangn. des 
S. Fr. Lauterbachs. Lissa, M. Lorentz 
Presser. 

Kłossowski Jan. Camillus cordium expu- 
gnator pacis nuntius in septicolli Roma 
Camillus Paulutius salutatns. Vars. S. J. 

Koettelhof Car. Abr. Polon. Ueber den 
Selen-Fang S. F. Lauterbachs. Gros-Glogau, 
Hunoldt. 

Koj ał o wic z Woje. Przykłady o różnych 
przypadkach, które się chrześcianom przy- 
trafiają, z księgi włos'kiej zebrane. Wilno, 
S. J. 

Kołtonowicz Mat. Ant. Theses ex univ. 
philosophia juxta mentem D. Thotnae sub 
tempus conseer. Jos. Olszański praesid. 
Val. Paczowski. Zimość, Univ. 

Komeniusz J. Orbis sensualinm pictus. 
Leutschoviae. 

Kongregacya 7 boleści N. Panny w polu 
Jarosławskim. Lwów, S. J. 

Koronka S. Trójcy. Lwów, S. J. 

— z innemi nabożeństwy. Lwów. S. J. 

(Korowicki A.) Skarb drogi krwi rycer- 
skiej ubogacony Alex. Korowickiego do 
kleynotu Martyny Krasnodębskiej przyda- 
ny. Warsz. Sch. Piar. 

Korybuth J. ob. Sposób. 

Kosicki Paul. Ant. Acies ad amoenam fra- 

tiarum pugnam .contra heroum crucibus 

Ant. Potocki. (Crac. Univ.) 
(Kostka Stan.) Relatio introductionis Stan. 

Kostka. Wilno. 

— Nuove considerationi S. Stan. Kostka. 
Roma. 

Kostrowski Ant. Clypeus cleri poloni 
contra tela fori saecularis efformatus. 

— ob. Rostkowski. 

K owali c ki Franc. X. Socyusz kaznodziei 
odświętnego przed twarzą Chrystusową 
imienibwi Fr. Tarłowy. Sandomierz, S. -J. 

Krusiński J. T. Histoire de revol. de Per- 
se. La Haye. 1728. 115 — The history of revol. of Persia. London, 
Robertom 

Krzanowski Ant. Mik. Kalendarz polski 
i ruski. Krak. Akad. 

— Philippica pneumatis pole partu procreata 
Philippus. Poznań, Akad. 

Krzywda ob. Rzewuski. 

Kuuk Paul. Joan. Arcus soleae intensus dum 

Jos. Olszański consecraretur. Zamość, Univ. 
Lachowicz F. Rosa in horto carmeli patens 

Maria Magd. de Pazzis, a Jos. Dobiński 

delineata. Cracov. Acad. 
(Lauterbach). Viri S. F. Lauterbach exe- 

quias. 

— Kindliche letzte Ehre gegen Lauterbach 
mit Predigt. (Carmina Sam. T. Heutschel 
polon. Daw. Chr. Gerlach Polon. Joh. G. 
Feuthe Polon. Sam. B. Rutsch Polon.) 
Lissa, Presser. 

— Dreyfaches Ehren-Mahl S. Lauterbach. 
Schlichtingsh. Haase. 

— Ehren-Gedachtniss S. Lauterbach. (J. Chr. 
Schultz. Gott. Trautmann). Schlichtingsh. 
Haase. 

Legatus a latere Christi albo wielki legat 
S. Eliasz, ob. Eustachy. 

Legi s S. Th. Alkuna, nordische Mythologie. 
Leipzig, Hartung. 

Lengnich Gotfr. Hodierna reipublicae pru- 
tenae sub Polon, imperio facies. Gedani, 
Schreiber. 

Leo Joan. Historia Prussiae sub auspic. 
Chr. Szembek. Amstelod. Hauenstein. 

Lewek Krzysz. Jan. List statysty zawiera- 
jący przyczyny dla których z teraz, żydów 
ledwie który nawracan bywa, za Dyrek. 
Mich. Ant. Radziwiłła do druku podany. 

Libanus Sophista Epistolae Cracoviae pri- 
mum editae. Amstelod. 

Li be ras. (Nova et vetera) electiones con- 
cernentia, obacz Veredarius. 

Lilienthal Mich. Erleutertes Preussen oder 
Anmerkungen. Band IV. Konigsberg. 

List statysty, ob. Lewek. 

Lojola Ig. S. Sposób zapobiegania pomocy 
Sw. Ignacego w powietrza chorobach. 
Wilno. 

Łosiewski For. X. Prętsza i większa po- 
ciecha św. Stan. Kostka, dedyk. Kczew- 
skiemu. Warsz. S. J. 

L ubecki Woje. Flor. Fama studii literarii 
candidatis per Joan. Chryz. Tortowaki, 
dedic. Joan. Przerębski. Crac. Acad. 

Lubomirski Stan. Herakl. Zbawiennych 
śrzodków książeczka święta nakładem Mich. 
Sliznia. Wilno, S. J. 

Łukasz ob. Rosołecki. 

Łukaszkiewicz Mat. Desiderium salutis 
in Christo per juvent. patefactum. Crac. 
Matyaszk. 

Madeyski Józ. Kazanie na święto S. Fran- 
ciszka Ser. Alexand. Walewskiemu. Warsz. 
Pijar. 

Manuductor animarum. Vilnae, S. J. Markiewicz J. Certamen philosophicum 

Michaeli Archan. in thesibus philosophicis. 

Sandom. S. J. 
Matthiae Joh. H. ans Fraustadt. Klage Lie- 

der bey des S. Lauterbach Ceremonien. 

Gross-Glognn, Hunold. 
(Miączyna ki Piotr.) Echo vocalis tubae 

ad palatini honoris ascensum P. Miączyń- 

ski in Collegio Vladimiriensi. Leopoli, 

Trinit. 
Miaskowski Adr. Deus Homo seu Incar- 

natio Verbis (Praef. ad Joan. Lipski.) Pra- 

gae, Univers. 

— Disputatio de Matre Dei Maria (przedm. 
do M. Panny Jarosławskiej.) Pragae, Univ. 

Michałowski J. P. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Mikołajski Józ. Jan. Astrum boni ominis 
Joan. a Cruce. Crac. Acad. 

Model usz nabożeństwa do B. Jana de 
Prado. Krak. Matyaszk. 

(Morsztyn A.) Eucharisticon seu gratitudi- 
nis monumentum intirao pectore sub diem 
D. Antonii, Antonio Morstin a O. D. L. 
dedicatum. 

(Myszkowski F.) Triumphus meritorum 
Myszkovianae soleae. Crac. Matyaszk. 

Nabożeństwo ku czci Trójcy Przenajśw. 
Krak. Matyaszk. 

— do św. Jana od Krzyża. 
Nachricht von der polnischen lutherischen 

Bibel mit kurtzen Auslegung. Leipzig. 

— v. d. Wahl des neuen Feldherrn der Ko- 
saken Daniel Apostel. Berlin. 

Nad as i Joh. Hebdomada meditandae aeter- 

nitatis. Wilno. 
Nar di Izydor. Relacya obrazu Maryi Zyro- 

wickiej pod zarządem Ben. Turlewicza 

przetł. przez Ign. Kulczyńskiego. Supraśl, 

Bazyli. 
Narzymski Józ. Ign. Początek polskiego 

szczęścia Stan. Kostki i Aloj. Gonzagi 

pod imieniem Krzysz. Szembeka. Warsz. 

S. J. 

— Skarb serca Jezusowego św. Stan. Kostka 
kazaniem przywitany w zaszczytu skarbie 
Ad. Rostkowskiego Bisk. Warsz. S. J. 

Necrologium domus Saxonicae oder Le- 

bens Geschichte Christ. Eberhardinen per 

M. M. R.(anft?), Leipzig. 
Neuman Franc. Światło dróg niebieskich 

Augustyna św. reguła i konstytucya św. 

Jana Bożego. Krak. 
Niesiecki Kasp. X. Korona polska przy zło - 

tej wolności. Lwów, S. J. 
Niewieski Fr. St. Kalendarz. Zam. Akad. 

— Gotowość rytmów polskich w każdej ma- 
teryi rezonujących i do dyskursu służą- 
cych. Zamość. 

Nova Polonica ob. Załuski. 

(Nowosielski Fr.) Salutare crucis tro- 
phaeum ex angelico Pelago alis erectum 
Franc. Nowosielski datum. Vars. Piar. 

Officium codzienne. Kalisz. 

Olszewski Ign. Vox doloris Cracoviae, 
ob. Wiśniowiecki. 116 1728. Olympus stirpis ob. Radziwiłł. 

Olympia ad honoris et gloriae metam ter- 
ininata (connub. Różycki et Załęska). Leo- 
poli. 

Ostroróg Fr. Angel. Dicenda concionatoria 
dedic. Georg. Dziedoszycki. Leopoli, S. J. 

Ottieri Fr. M. Istoria delie guerre awenute 
in Europa 1695—75 Giov. Sobieski. Roma, 
Bernabo. 

Paczoski W. J. Theses ob. Kołtunowicz. 

Pałaszowski Cas. Stan. Plus ultra ad ho- 
norem Franc. Myszkowski. Crac. Acad. 

— Stabilitas gloriae Pet. St. Łużeński. Crac. 
Acad. 

Pamiątka niektórych XX. Jezuitów. Lwów. 

Panisius W. Conchylium ob. Awedyk. 

Paulin X. od św. Andrzeja. Prawdy ob. 
Wiazkiewicz. 

Philippica pneumatis ob. Krzanowski. 

Pinamonte Jan Piotr X. Ulga w krzyżach 
albo pobudki do cierpienia przeł. And. Za- 
łuski. Sandomierz. 

Polonica ob. Veredarius, Załuski. 

Poniński Antoni. Fortuna in Lechiam hos- 
pes Friederici Augusti in Poloniam adven- 
tus ab eąuite polono. obaoz. Nova Polonica. 

— Gemini doles carmen in adventum Curiae 
Berolinensis Dresdam. Draesdae. 

(Poniński Jos.) Palinurus honor origine 
Josephi Poniński. Poznań, S. J. 

P o n t e Lud. X. Sposób krótki do zbawienia. 
Myśl dobra z franc. Janusz Wiśniowiecki, 
ded. Katarz. z Dolskich Wiśniowieckiej. 
Poznań, S. J. 

Popiołek Joan. Greg. Fóntes doloris Joan. 
Ant. Radomicki. Poznań, Acad. 

— Kalendarz. Poznań. 

Popkiewicz^ Alex. Viro Seraphico Christo 
cruci crucifixo venturi judicis praeconi. 
Vars. Piar. 

Potocki Wacł. ob. Barclajus. 

Prado (De) Joan. Jan z Porada albo kaza- 
nie na introdukcyi nowo-beatyfikowanego. 
Lwów, Trynit. 

Preussen (Erleutertes) oder auserlesene An- 
merkungen iiber verschiedene in Kirchen 
civil. und Gelehrten Historie gehór. Dinge 
Band IV. Kónigsberg. Hallervords Erben. 

(Pruski A.) Sol praesulei honoris in Julio 
Prussianura leonem ingrediens Andr. Pru- 
ski votivo applausu adoratus. Sandomir. 
S. J. 

(Przebendowski Joan. Greg.) Gemma 
thesauri regni polon. Joan. G. Przebendow- 
ski. Poznań, S. J. 
(Radzewski Franc.) ob. Winiarski 
(Radziwiłł M. Mik.) Dom nieśmiertelnej 
sławy przy wspan. Radziwiłłowskim orła 
gniażdzie X-ciu Marc. Mik. Radziwiłłowi 
i Alex. Bełchockiej przy dożyw, przyjaźni. 
Warsz. Pijar. 

— Olympus altissimae stirpis pro domestico 
nido Martini Nic. Radziwiłł ac Alex. Beł- 
chacka ad hymenei fasces inter publ. plau- 
su8. Vars. Piar. Re i eh ar d Teod. Frid. Philosophemata de 
silicernio maxime veterum Curonum. Ged. 
Schreiber. 

Relacya koronacyi obrazu N. M. Panny 
w Podkamieniu. Lwów. 

Relatio introductionis sanctorum Stanislai 
Kostka. Vilnae. 

R h o d u s intra lares 111. Demet. Chalecki sce- 
nico apparatu. Viluae, Acad. 

Rompalski Mich. Laur. Senaculum hono- 
ris caput dum Bog. Łubieński delin. Crac. 
Matyaszk. 

Ranft ob. Necrologium. 

Rosołecki Łukasz od św. Franc. Aąuila 
ad solem justitiae D. Thomas Aąuinas An- 
tonio Wojakowski conseeratus. Crac. Mat. 

Rostkowski Ad. Fr. Ksaw. Clypeus cleri 
Poloni confr. for. saecular. per Kostrowski. 
Vars. Piar. 

Rowedder Iwon. Cedrus immortalis ac prae- 
celsae gloriae ex Basilicis Francisci Nico- 
lai perrenni laude Fr. N. Zaleski abbatis. 
Crac. Univ. 

(RubinkOwska). Życie w krótkim wieku 
cnót Maryi Joz. Rubinkowskiej. Toruń, 
Jan Nikolai. 

(Rzewuski St. M) Krzywda Królestwa Pol- 
skiego przez śmierć Stan. Rzewuskiego. 
Lwów, Trynit. 

Schott Andr. Dissertatio de mandatario. 
Gedani, Schreiber. 

SchultzJ. P. Preusisches Todes-Tempel wo- 
rin verstorbene Personen in Preussen und 
Pohlen vorgestellt werden. Leipzig, Weid- 
mao. 

Schultz Joh. Chr. Auf den in Wien Hin- 
tritt Jac. H. Fleming. Stallmeister. 

(S ci pi o). Campi triumphalis scipionianae 
gloriae connubio Jos. Scipionis ac Yerenae 
Firlejownae a Szczucyn. Colleg Sch. Piar. 
Vars. S. J. 

Segneri Paweł. Medytacye nabożne wybra- 
ne z Pisma św. texty na każdy dzień prze- 
tłum. przez Mich. Wiśniowieckiego. Część 
I-IV. Warsz. S. J. 

Sekret żydowskiej przewrotności wyjawio- 
ny. Wilno. 

Sendelius N. Electrologiae per varia ten- 
tamina continuandae. (pars. I— III). Elbin- 
gae, Knoch. 

S e n d-Schreiben von der pracht. Ankunft S. 
K. M. in Pohlen in Berlin. 

Seneka. Historya albo tragedya Oktawii 
cesarzowej rzym. małżonki Nerona tłum. 
Joz. Jan Woliński dedyk. Maryi Wesse- 
lowej. 

Sierosławski Tom. Jos. Kanty. Constru- 
ctio concordantiae ex obliąuo orbis discor- 
dantis casu in Mercurio figurata in Christo 
ad regulas scenici apparatus dedic. Adalb. 
Wysocki. Crac. Univ. 

Sinapius J. Schlesische Curiositiiten. Leipz. 

— Stemmatographia silesiaca. Vratisl. 

Skarbek J. Epistoła pastoralis. 

SI i z en Michał. Zbawienne środki ob. Lubo- 
mirski. 1728. 117 Sraiglecki Marc. O dziesięcinach. Sando- 
mierz, S. J. 

S o c y u s ob. Kowalicki. 

Sokołowski And. Kanty X. Kazania na 
święta Bogarodzicy ded. Krzyszt. Ant. 
Szembekowi. Warsz. Pijar. 

Socolovius Stan. X. Officia patronorum 
reg. Polon. Augustae. Veith. 

— Toż. Kraków. 

S p o 8 ó b krótki, łacny do zbawienia z franc. 
ded. Kat. Korybut Wiśniowieckiej. Poznań, 
S. J. 

— zabiegania pomocy S. Ignacego Lojoli. 
Wilno, S. J. 

Stadiodromus ob. Joannes. 

Starzewski Jac. Ąliąuid breveiu notitiam 
juris canonici continens. Viinae, S. J. 

Sttęplowski Cas. Franc. Luctus fatalis in- 
fa lnxiis Baltasaris comico tragice. Toruń, 
Nicolai. 

Stoki ein Allerband Schriften und Reis-Be- 
schreibungen welche Missioniire S. J. an- 
gerangt sind 28 części w 5 wolumin. (Mie- 
ści także: Avril Reise nach Mos. und Po- 
len, Krasiński, China) od r. 1728 do 1740. 
Augsburg. 

Strata ob. Donhoff. 

Strena Calendarium exhibens et rnethodum 
bene vivendi et moriendi iliustratam, ded. 
Ludov. Juszyński. Vars. S. J. 

Światło dróg ob. Augustyna św. 

— Maryi Panny przy akcie professyi Fran- 
ciszki Olędzkiej przedrukowane honorowi 
Ter. Szemiothowny. Wilno, S. J. 

Szczucki Bruno X. Kamena wielkim ko- 
rony Polskiej, na ślub Joz. Scypiona i We- 
reny Firlejownej. Warsz. Piar. 

(Szczuka M.) Echo nieśmiertelnych żalów 
na Szczukowskich górach przy publicznym 
pogrzebie Marcina Szczuki, Elżbiecie z Po- 
tockich doniesione. Warsz. Pijar. 

Szczygielski St. Discours aux Grauds de 
Pologne. 

T es eh ner Melch. Mat. Den Jahrgang des 
S. F. Lauterbach. Schlichtingsh, Haase. 

Testament (Nowy) P. Jezusa. Lipsk, Breyt- 
kopf. 

Thiel Sam. Dem im Lebem wurdigen S. 
Lauterbachs. Schlichringsheim, Haase. 

Trmmphatrix fatorum Polonia scenicis 
repraesentationibus in honorem Franc. Bent- 
kowski et Const. Rybczyńscia. 

Trophaeum (Salutare crucis) ex angelico 
Pelago erectum. Vars. 

Trotz Mich. Abr. Bibliotheca Polono-poetica 
albo urzędów wielkim jaśniejących na Par- 
nassie słynących poetów wiekuiste prace, 
dedyk. Aug. II. Lipsk. Breitkopf ob. Bar- 
clajus 

— Annotationes ad vaticinia Habakuki. Ge- 
dani, Th. Joh. Schreiber. 

Tschepius Sam. Ern. Pierwiastki owoców 
poetycznych, to jest dziesiątek piosneczek 
duchownych. Królewiec. Ubermanowicz Seb. X. Pasterska Wojcie- 
cha św. funkeya kazaniem ogłoszona. Po- 
znań, S. J. 

Węgrzynowicz Ant Panoplia ecclesiae 
t)ei seu armamentorium , ded. Mich. Wo- 
dzicki. Crac. Acad. 

Veredarius Paciferus. Nova et vetera li- 
beras electiones regularium Abbatum Po- 
loniae authori operis : Nova polonica por- 
recta. S. 1. (01ivae). 

— ob. Załuski, Borzkowski. 

Wessel Aug. Adam. Droga do pobożności 
albo wprawa do takowego Ewangelii św. 
rozważania. Warszawa, S. J. 

Westchnienia strzeliste wiary, nadziei i 
miłości od Benedykta XIII. udarowane 
łaskami. 

V i a crucis et meditationis, qua animae prae- 
ficere conantur (polon, et lat ) Brunsberg. 

Wiązkiewicz Paulin od św. Andrz. Praw- 
dy moralne wywiedzione. Protekcyi Jana 
Krzysztofa Szembeka wydane. Warszawa, 
Pijar. 

(Wielopolski Fr.) Triumphus meritorum 
gentilitio palatinatus Cracoviensis vexillo 
Myszkovianae soleae Franc. Wielopolski a 
minimo Collegio. Crac. Matyaszk. 

(Wilxycki Batt.) Decas infnlarum fasciae 
Balt. Wilxycki episc. cum vittis praesuleis 
connexu annectentibus in primo ingressu. 
Posnaniae, S. J. 

Win ars ki Kar. Altum Eurippi et honoris 
Franc. Radzewski. (Posn. S. J.) 

Wiśniowiecki J. (Olszowski Ig.) Vox do- 
loris publici in funere Hel. de Zborów Łę- 
towska a marmore sepulchrali. Crac. Ma- 
tyaszk. 

Wiśniowiecki M.Ser. X. Medytacye ob. 
Segnery. 

Witkowski Jan X. Pole nad śmiercią otrzy- 
mane albo trophaeum nieśmiert. chwały Ja- 
na Radomickiego wojew. kazaniem pogrzeb, 
dedyk. Dorocie z Broniszów Radomickiej. 
Poznań, S. J. 

W ł o c k i Jan od św. Józefa. Światło na ob- 
jaśn. narodów przy professyi Franc. Olędz- 
kiej. Wilno. 

Wło s zkiewi oz Romuald. Synowie koron- 
ni niebieskiej korony S. Jakób Marchian 
Franc. Solański przy introdukcyi ogłoszeni. 
Warsz. Sch. Piar. 

Woliński J. J. Historya ob. Seneka. 

Wolski Jan. Dni wybranych sług Boskich 
albo kazania na święta. Lwów, S. J. 

Vorstellung des ansehnlichen Feuorwerks 
zu Ehren S. K. M. in Pohlen zu Charlot- 
tenburg. Berlin, Riidiger. 

Wróblewski Ildefons. Atlantes orbis uni- 
versi Petrus et Paulus, ded. Columb, Gniat- 
kowicz. Crac. Acad. 

Zachniewicz Mik. Mat. X. Szczęśliwa 
Kostki wygrana w oktawę introdukcyi S. 
Stan. Kostki i S. Alojz. Gonzagi. Warsz. 

, S. J. 

Żale ob. Denhoff. 118 1728—1729. Zaleski Jos. a S. Stan. Caput super capita 
D. Thomas de Aąuino, ded. Joan. Vlad. 
Zaleski. Vars. Piar. 

Załuski Andrzej. Ulga ob. Pinamouti. 

— Nova Polonica ex comitiis Grodnensibus, 
de legatis pontificis. Coloniae. 

— ob. Borzkowski Veredarius. 
Zawadzki Ign. a S. Stanislao. Gemmae la- 

tinae ex erudit. mari. Vars. Piar. 
Zawisza Krzyszt Stan. Odgłos słodkobrz. 
melodyi w nieśmiertelnej sławie żyjącego 
łabędzia Krz. Stan. Zawiszy sarmac. Cy- 
neasza, dedic. z Zawiszów Radzi wiłłowej. 
Warsz. S. J. 

Zernecke Heinr. Jac. Exercitatio juridica 
de indemnitate gestori praestanda. Gedani, 
Schreiber. 

— Thornische Chronica 2-te Aufl. Berlin, 
Haude. 1729. 

A beli i Lud. X. Medulla theologica ex sacr. 

scripturis. Cracov. Matyaszkiewicz. 
Abrege de la vie de Vincent de Paul. Vars. 

Pijar. 

Aegidius a S. Jo-s. ob. Madejski. 

Aldrovardus Pompejus. Instrumentum sen- 
tentiae contra archiepisc. Polocensem ritus 
graeci. Romae. 

Aąuila ob. Bielatowski. 

Arakiełowicz Symforyan X. Fabryki du- 
chowney materya albopunkta do meditacyi 
służące. Lwów, Trynit. 

Artykuły bractwa kupieckiego warszaw- 
skiego. Warsz. 

(Augustus U) Laudatio Aug. II. 

— List do Jana Sapiechy. (Warsz.) 

— Kon. v. Schweden. Schreiben 28. April 
und Fried. Aug. kón. v. Pol. Antwort- 
schreiben. (Suec. et germ.) Stockholm. 

— Pardon jeneralny zbiegłym wojskowym. 
(Warsz.) 

— Insignes Rixae contendentium de vultu 
principis gentium deorum providentia in 
favorem Poloniae decisae. Vars. Pijar. 

— Tryumf wieczności albo zwycięstwa Au- 
gusta II. ded. Janowi Tarłowi. Warsz. 

— Optimi memoriam. ob. Lengnich. 

— Uniwersał na sejm (3. Czerwca.) 

— toż o dezercyach 15. Maja. 

Aur um auro additnm per Boleslaum Krzy- 
wousty sub auspiciis Valeriani Mostowski 
inter scenicas retulgens umbras. Varsav. 
S. J. 

Awedyk Michał Jan. X. Epaminondas pro 
domo vitae bumanae S. Joannes Nepom. 
dum ad Canoniz. introducetur, dedic. Cons. 
Fel. Szaniawski. Cracov. Matyaszk. 

Bielatowski Andr. Aąuila imperio nata, 
domesticae gloriae haeres, orbe coronata 
in Camillo Paulutio a polon. Sch. Piar. 
Provincia. Vars. Sch. Piar. Bieliński Sew. Sprawiedliwość można Józefa 
Trzcińskiego. Calisz, S. J. 

Birkowski Fraz. Pius. Admodum rever. 
Petro Flor. Siewierski provinciali utriusąue 
ordin. praedie. Lublini. 

Bobiński Remig. Meditatio super Psalmum 
50. Leopoli. ob. Hieronymus. 

Bogucki Joz. X. Górny splendor zapada- 
jący przez śmierć Teresy Stradomskiej ded. 
Mar. Szołdrskiey. Poznań, S. J. 

Boileau X. Myśli wyborne w różnych ma- 
teryach do poprawy obyczajów ludzkich. 
Lwów, S. J. 

Borkowski Pius. Conclusiones theologicae 
ex tractatu de incarnatione juxta mentem 
angelici Dris. Lnblini, S. J. 

B r u d e c k i Zyg. ob. Rader. 

Brzozowski Joz. X. Ełekt koronny kano- 
nizowany S. Stan. Kostka i S. Aloyzy 
Gonzaga. Warsz. J. K. M. 

Bucky J. Chr. Exercitatio physica. Gedani, 
Schreiber. 

Capitolium wiecznego szacunku godnych 
imion Broniszów. 

Censura ob. Metternich. 

(Charitius Frid.) Spicilegium de viris eru- 
ditis Gedani praeside Mich. Christ. Hano- 
vio. Gedani. 

Chełmicki Mac. X. Błogosławiony Jan 
Kanty. ded. Chryz. Radojewskiemn. Poznań, 
Akad. 

(Chomentowski St.) Zacięty Starża o strzałę 
śmiertelną Stan. Chomentowskiego repre- 
zentowany ded. Dorocie Chomentowskiej. 
Lwów, S. J. 

— Facies plorantis ecclesiae in funere Stan. 
Chomentowsld adumbrata. 

— Sagitta virtutum in mortem Stan. Chomen- 
towski. Leopoli. 

Classis honoraria in Ludovico Szołdrski. 

adorata. Pozn. S. J. 
Compendio delia vita deli Vincezo Ferrerio, 

dedic. all Giacomo Lod. Sobyeski. Parma, 

Paolo Monti. 
Compendium vitae P. S. Francisci. Cracov. 

Univ. 
Conciones sex ąuadragesimales in templo 

Piaristarum habitae. Vilnae. 
C osa eh Georg. Fried. Annotationes ad vati- 

cihia Habakuki. Gedani, Th. Job. Schrei- 
ber. 
Dambrowski Sam. X. Kazania albo wy- 
kłady. Lipsk, Brejtkopf. 
Dębski Jerzy. Trojaki pokłon kaznodziejski 

ódświętuy. Sandomierz, S. J. 
Dec los Joz. Ant. Chelys ad mentem verbi 

Philip. Nerius. ded. Jos. Madaliuskiemn. 

Poznań, Acad. 
De er et zwischen Erben Joh. Rhetz. Danzig, 

Schreiber. 
Decretum inter Franc. Wielopolski, et 

Jordany conjuges et alios. Lublin. 

— parisiense beatificationia et canon. Vinz. 
a Paulo. 1729. 119 — regium inter success. Joan Rhetz. et 
magistratum gedanen3em. Gedani, Schrei- 
ber. 

Deklaracya sądu głów. Trybunału Radom- 
skiego. 

Denisewicz Baz. Fontanna na górze Heli- 
kon. drogiemi wód płynąca zdrojami Bo- 
gusi. Niezabytkowskiego. 

— Olimp ziemski opponujący się przez im- 
postur obłoki otoczony Jan Sapieha. 

Devotiones selectae auctiores. Sandomierz, 

S. J. 
D i s p o s i t i o personar. provinciae Lithuanae 

in a: 1730, 
Directorium divini officii. Sandomierz, S. 

t) . 
Do lor (Aeternus) supra mensuram ad tumu- 

lum Alex. Cas. Pociej. Lublin, S. J. 
Duńczewski Stan. Kalendarz ruski i polski 

ded. Fel. Wielhorskiemu. Zamość, Akad. 

— Triumphalis hastarum corona et patriciis 
floribus Tel. Wielhorski penes connub. festa 
cum Lud. Zamojska. Zamość, Acad. 

Dzięki za wynalez. ciało Św. Augustyna. 

Warsz. S. Piar. 
Edict d. Dantziger Rathe. 

— wegen Post (po pols. i niem.) 
Excubiae dolorum ad cineres Casim. Alcx. 

Pociej. Leopoli, S. J. 

Facies plorantis ob. Chomentowski. 

Falęcki Hilarion od N. Sakram. Pańskie 
życie, pańska śmierć, pańska w niebie ko- 
rona Maryan. z Lubomirskich Sanguszkowej 
przy generalnym żalów Kongressie. Lublin, 
S. J. 

Ferrariensis ob. Hieronym. 

(Fidelis święty). Xiężyc oświecający ewan- 
geliczną światłością osobliwy Patron Fide- 
lis św. przy feście beatynkacyi, dedyk. 
z Granowa Wodzickim. Kraków, Michał 
Cezary. 

— Krótkie zebranie żywota spraw i cudów 
Fidelisa z Sygmary Profesora Kapucynów. 
Kraków, Matyaszk. 

Filipowicz Jakob. X. Kazania na niedziele 
całego roku dedyk. Elżb. Potockiej. Poz- 
nań, S. J. 

— Kazania na święta całego roku. Poznań, 

o. J. 

Fontanna ob. Niezabitowski, Denisowicz. 

Forteca ob. Mostowska. 

Franciszek X. Sława Trybunału, ob. 

Włocki. 
Frederic Kóngl. af Swerige Skriftwelse 

til Konun. af Pohlen under 28. April. Stock- 

holm, Jon. Werner. 

— Kundgiórelse am Freden med Konung 
August af Pohlen. Stockholm, Kóngl. tryc- 
keriet. 

— Scbreiben von 28. April. Stockholm. 
Fredro A. M. Monita. Francoforti, Mulz. 
Frisch J. L. Historiae linguae Slavonicae 

continuatio. Berlin. 
F ii 1 d n e r Jos. Jac. Bio et Bibliographia 
Silesica. (Johannis Chroń. Anon. Chroń. Princ. Polon. Sigism. Rosicii Chronica. Laur. 

Corvini Silesia) Lissa, Lorentz. 
Fulmen belli, ob. Niezabitowski. 
Gengell P. De immortalitate animae. Cali- 

sii, S. J. 
Giedymin Ant. Theses ex philosophia. 

Leopoli. 
Gorzycki Paul Jos. Fama turbarum Mich. 

Steph. Jordan. Cracov. 
G rocki M. Kancyonał. Elbląg. 
Guglielmo R. P. D. Pro J. Lopunszyński 

(facti) contra Ant. F. Szembek. Roma, 

Maynardi. 
Gut Jan X. Themidis arae religionis Joach. 

Potocki sub primum ingressum. Leopoli, 

S. J. 
Hagen L. Een-kort Verhand wegen Patkul. 

Amsterd. 
Haltanscius C. G. Calendarius mcdii aevi 

dedic. J. Bornio juris Cons. R. Polon. 

Lipsiae. 
Hebdomas sancta pii sacerdotis. Pinsci, 

S. J. 
Hieronymus Ferrariensis. Meditatio pia 

super psalmum 50. dedic. Ant. Wielhorski. 

Leopol. Trinit. 
Hilarion od Najśw. Sakram. ob. Falęcki. 
Hoffmann Jozafat. Rada zdrowa albo Kaza- 
nie. Jan. Paw. Jeżewskiemu dedyk. Supraśl, 

Bazylianie. 
Hoheisel C. L. Observationes philol. exe- 

geticae. Gdańsk. 
Humański Jan Alojzy X. Infantka nieba 

Boga Matka przy powitaniu Kapituły 

płockiej. Warsz. S. J. 
Humiecki Stef. Relacya rozgraniczenia 

Polski z państwem tureckiem in anno 1703. 

Lwów. 
(Jabłonowski Stan. Winc.) Triumphus 

hymenei ad yictricem Jabłonoviorum crucem 

cum fortuna Lechiae Stan. Jabłonowski ac 

Dor. Radomicka. Posnań S. J. 

— Capitolium imion szacunku godnych Wie- 
niawy sferą określonym przy weselnym 
akcie S. Jabłonowskiego z D. Radomicka 
od Coli. Ostrowskiego. 

— Par orbi domus Jablonoviana ampliss. 
familiis colligata ad hymenaei nexus s. 
Jabłonowski . et Dor. Radomicka. Leopoli, 
S. J. 

Jan Kanty X. od Naj. Matki z Karmelu. 
, Kazanie. Warsz. 
Światło, świat, ciało i piekło gaszące. 

w Sw. Stan. Kostce i S. Alojzym Gon- 

zadze, ded. Stan. Naramowskiemu. Warsz. 

S. J, 
Jan Franciszek. Traktament, ob. Włocki. 
(Jan Nep) Krótkie nabożeństwo do św Jana 

Nepomucena. Warsz. Pijar. 

— Plausus sollennitatis memor. Joan. Nepom. 
Crac. Matyaszk. 

Jarmundowicz Cas. Navalis corona grati- 
tudinis Lud. Szołdrski. Poznań, Acad. 

— Liber tristium ad Euxinum ponrum Math. 
Radomicki. Pozn. Acad. 120 1729. — Rationale pontificium virtutum Franc. Kaz- 
nowski. Poznań, Acad. 

Jarocki F. X. Prowiant podróżny Męki 

Chrystus. Krak. Cezary. 
Insignes Rixae ob. August II. 
Instrumentuin sententiae ob.- ob. Aldro- 

va«dus. 

— Publicum actorum beatific. s. Vinoent. 
a Paulo. (Vars. Piar.) 

Josephus Joannes a S. Stanis. Latifundia 

ob. Zaleski Józef. 
Jupiter alite tectus Romuleae gentis assertor 

Tarąuinius Priscus, a juventute Nowogr. S. 

J. dedic. Cas. Radziwiłł. Vilnae, S. J. 
(Iwanowski) Corona Scientiarum in avitis 

decoribus connubii Jos. Iwanowski nec non 

Mar. Zyzemska. Vilnae. 
Kalendarz ob. Duńczewski, Krzanowski. 
Kaliński J. Danuscen. Auges siderum elo- 

ąuentiae. Warsz. 

— Obacz r. 1720. 

Kancyonał nowy wydany pomnożony. 

Elbląg, ob. Grocki. 
Kargolewski Marek Antoni Fama trium- 

phantis Joannis Nepomuceni. Cracoviae, 

Matyaszk. 

— Asyluin famae D. Joannes Nep. Cracov. 
Matyaszkiewicz. 

Kasprzycki Hil. Universitas scientiarum 

B. Mariae Virg. dedic. St. Sołtyk. Cracov. 

Cezary. 
Kazania na św. Ludwika. Warszawa. 
(Kaznowski Franc.) Magna Vestigia infu- 

lati honoris Fr. Kaznovscianae soleae. 

Poznań, S. J. 
Kielarów icz Fr. And. Species expxessa 

Thom. Aąuinas. Posnaniae, Acad. 
Kocieński Jozef. Jasne niebo w błogosł. 

Łucyi de Narnia ded. Mich. Zamojskiemu. 

— Exaltacya najwyższa Krzyża Jezusowego 
przy iutrod. Trybunału Eleonorze z Rze- 
wuskich Krasickiej. (Lublin). 

Kohlius J. P. Introductio in historiam. 

Konkluzya bez dokończenia, powitanie 
bez pożegnania exhortacye ku Matce Bo- 
żej, ded. Ledochowskiemu. Lwów, S. J. 

Korzeniewski M. Szczęśliwa droga do 
bramy Ogińskich domu scenicznym theatrem 
wtórowana, stymą Angeli z Ogińskich 
Parissowej reprezentowana. 

Kozielski Sew. Vindiciae quibus adversarii 
producto responsionum instrumento confu- 
tantur. Varsav. 

(Krasiński Blas.) Via honoris gloriosis 
Krasinscianae soleae vestigiis in gloriae 
fascia inter Blasium Krasiński et Mar. Ann. 
Czarnkowska. Posn. S. J. 

— Ob. Madejski. 

Krasowski Mich. Copia datae literaliąue 
rescripto indulgentiis. Częstochowa. 

Krasu ski Isidor. Revolutio fortunata vitae 

exigua D. Casimiri Confessoris. 

Krokowski Piotr Hyac. Hecatombe inter 
seraphicos ignes D. Bonaventura ded. Jos. 
Michałowski. Crac. Jac. Matyaszkiewicz. Krusiński J. T. Histoire do la derniere 
revol. de Perse. Paris. 

— Terdzamei Tarychi Sejjach. Stambuł. 
Krzanowski A. M. Kalendarz Polski i Ruski. 

Poznań, Akad. 
Krzesimowski Andrzej Aut. Viator Chri- 

stianus fh patriam tendens per motus ana- 

gogicos. Tyrnaviae. 
(Krzypaski Casim.) Sign. Justitiae. Rubeis. 

Gnesnensis pro congreg. S. Phil. Nerii 

Studziennensis contra Cas. Krzypaski Pa- 

rochum. Roma, Gian. Maynardi. 
Księżyc J. W. Leliwy. w Jan. Morsztynie 

bledniejący dedyk. Hel. z Kalinowskich 

Morsztynowej. Krak. Matyaszk. 

— oświecający Ewangel. światłością w ciem- 
nościach niedowiarstwa zostających. Krak. 
Mich. Cezary. 

Kuczyński V. ob. Zaleski Józef. 
Kuryer Polski (wyd. J. Naumański) Warsz. 

(S. J.) 
Lachowicz Flor. Ant. Perła Srzeniawy do 

niebies. Erydanu Mar. z Lubomirs. Sangusz- 

kowa. Krak. Cezary. 

— Latifundia obacz Zaleski Jozef Jan. 
Legucki Jan. X. Powołanie do adoracyi 

NN. Sakramentu panny Mar. Zamojskiej 
ogłoszone. Lwów, S. J. 
Lengnich G. Geschichte der Preuss. Lande. 
VIter B. Danzig. 

— Programma quo ad lectiones. Gedani. 
Libertas aurea praetextatae aetatis in Ed- 

garo Scotiae Principe in scoenam repro- 

ducta. Vilnae, S. J. (per Buczyński?). 
Lipski Jan. Incisor ad Dapes Agni imma- 

culati e medio virtutum vocatus Joannes 

Przebendowski dum tumuleretur. Posnan, 

Acad. 
Łochowski Stan. Regulae juris. Cracov. 

Porówn. r. 1727. 
Łosiewski Fort. X. Kazanie o tajemnicy 

Wieczerzy Pańskiej. Warsz. 

— Powtórna męka Chrystusa, kazaniami pod 
imieniem Damiana Kostrzewskiego. Warsz. 
Pijar. 

Lubomirski Theod. Sermo ad Ordines 
Grodnae 22. Aug. 

Madejski Aegidius X. Gemmae heroum et 
heroidum Principes, praesnles optimates, 
dedic. Blas. Krasiński. Varsav. Sch. Pijar. 

Mamczyński Stan. Sebas. Nowa honoris 
eminentia, Stanislaus Markiewicz. Crac. 
Acad. 

Manie ck i Franc. Apollo do załośn. trenów 
przyuczony, albo wiersz do Matki Jezu- 
sowej ded. Ign. Humieckiemu. Lwów, S. J. 

Manifest J. M. P. posłów kor. Pols. i W. 
X. Lit. 22. Augusta. 

Mauritius a S. Jos. Poeta pracricus seu 
artis poeticae principia. Crac. Cezary. 

Melchior Joan. Census annuus a tributo 
animi Andr. Załuski. 

Metternich Ern. Censura ccnsurae impo- 
siturae contra Ern. Metternich. Posn. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz na r. 1730 
Kraków, Matyaszkiewicz. 1729. 121 Mieczkowski Hyae. X. Chwała świętych 
Benedykta i Bernarda pod imieniem Jana 
Gnińskiego. Krak. Matyaszkiewicz. 

Miskę Ludw. X. Największego towarzystwa 
Jezus, ozdobom, od Benedykta XIII kano- 
nizowanym, Stan. Kostce i Aloj. Gonzadze 
męczeńskie korony, ded. Joz. Puzynie (dwie 
ecfycye). Warsz. S. J. 

— Pamięć śmiertelności albo kazanie o śmierci 
Piotr. Drogoszewskiego, i Sękowski L. Po- 
dziękowanie dedyk. Adalb. Ochabowicz. 
Warsz. S. J. 

Modlitwy nabożne każdey duszy. Elbląg. 
(Morsztyn Jakob.) Fatalis lunae pallor ad 
urnam Jac. Morsztyn. Crac. Matyaszk. 

— Księżyc J. W. Leliwy w Jakubie Morsz- 
tynie na wieczną łez niepogodę. Krak. 
Matyaszk. 

(M o s t o w s k a L.) Forteca sławy Kruszyńskich 
i nieporów. przymiotów Ludw. z Kruszyń- 
skich Mostowskiej herbownym murem opa- 
sana. 

Myszkowski ob. Decretum. 

Nachricht (Ziwerliissige) v. Holtz-Cabinet, 
welches in Ih. Maj. in Pohlen Naturalien 
Cabiuet geliefert worden. Dresd. u Leip- 
zig. 

Madasi Jan X. Portret nieskończonej wiecz- 
ności, tł. Piotr Wołłowicz. Wilno, S. J. 

(Narzymski J.) Signatura Justitiae D. 
Guglielmo. Spolii pro Jos. Narzymski et 
Val. Suchorski contra Seb. Kornecki decan. 
cathedr. Romae, Maynardi et Giannini. 

Nauka chrześcijańska katolicka rzymska. 
Wilno, S. J. 

Naumański Jan. ob. Kuryer. 

— Geografia novissima albo opisanie. Warsz. 
Pijar. 

Nean der Jos. G. Den in Hoffnung gewohnten 
Gust. Czisckwitz. Schlichtingsh. Hase. 

Nepueu Fr. X. Myśli albo reflexye tłum. T. 
Perkowicza. Ed. 2. Lwów, S. J. 

Nettelbladt Chr. Fasciculus rerum Cur- 

landicarum. Rostockii, Acad. 
Nerezyusz PMlip. Źródło cudów i łask 

Maryi P. z Studzienieckiego obrazu. Warsz. 

Pijar. 

— Toż. Warszawa, dr. J. Kr. M. 

Nie wie 8 ki Franc. Stan. Kalendarz na r. 
1730. Zamość, Acad. 

— Amor religionis et litterarum. Zamość, 
Acad. 

(Niezabitowski Bogus.) Fontanna na Górze 
Stelken nazwanej, drogiemi wód perłowych 
płynąca zdrojami na świat wytłoczona. 

— Ob. Denisowicz. 
(Niezabitowski Bog.) Thesaurus virtutum 

gemmeo refulgeus nitore Boguslao Nie- 
zabytowski ab Univ. Viln. Soc. J. —Skarb 
drogich cnot B. Niezabytowskiego i Mar. 
z Orzechowskich Niezabytowskiej prezen- 
towany. 
(Niezabitowski Jakob.) Fulmen belli hostes 
Patriae feriens, J. Niezabitowski debellator 
ad theatr. ignea exhib. Yilnae, Univers. Noiret G. Krótkie zebranie życia Bł. Win- 
centego a Paulo. Warsz. 

— Abrege de la vie. Warsz. Sch. Piar. 

Officia propria Sanctoruin. Leopoli, Trinit. 

Ordinatio, ob. Decretum. Myszkowski. 

Osiecki Paulin. X. Trophaeum z życia po- 
bożnego i śmierci Stan. Chomentowskiego. 
Częstochowa. 

Ossoliński Franc. Maxymil. Doniesienie 
o objęciu urzędu podskarbiego. 

— Uniwersał. Dat. Warszawa 11. Junii. 

— Toż, w Warszawie 15. Czerwca. 

— Obwieszczenie w Warszawie 10. Julii. 

— Rozporządzenie co do cła. 

Pałasz o w s ki Joannes Joseph. Quantitas 

meritorum in d. Franc. Materski. Crac. 

Acad. 
Pałaszowski Kazim. Stan. Nexus sceptri- 

geri ac emeriti honoris. Stan. Markiewicz. 

Crac. Acad. 
Pamięć (Żywa) ob. Sanguszkowa. 
Pardon janeralny zbiegłym wojskowym, ob. 

Aug. II. 
Pascha in die Cinerum Carolus V. 
Pauluccius Camil. Aąuila coronata. Vars. 

Piar. # 

P aułu t i o, ob. Bielatowski. 
Plausus solennitatis S. Joannis Nepomuceni, 

dedic. Const. Szaniawski. Crac. Matyaszk. 
Płayski Jan Nep. Walor wielkiego depozytu 

z estymacyi prosapiey, albo kazanie na 

Kaz. Pocieja. Krak. Matyaszk. 
Pociej 7 Kaz. Alex. Excubiae dolorum ad 

cineres Alex. Pociej. Leopoli, S. J. 

— Aeternus dolor supra mensuram, Pocie- 
janae librae plorantis Lithuaniae, ad tumu- 
lum Alex. C. Pociej a Soc. J. Lublini. 

— Żal bez miary Ojczyzny i W. X. Litt. 
przy feralnym Kaz. Pocieja katafalku. 

(Poniatowska Christina.) Histoire en formę 

de journal. (Arnheimi). 
Poniński Ant. Quatrins ou maximes. Lip- 

siae. 
Popiołek Jos. Greg. Serenum Lechicum 

exortura Vlad. Radomicki. Poznań, Acad. 
Popiołek Reginald. Scutum inconcussum, 

nomen Floriani in applaus. Flor. Siewierski. 

Crac. Acad. 
Potocki Joach. ob. Gut Jan. 
Processya bez przestanku y statyi albo 

diskurs o nieustających M. Bożej zabiegach 

przy uroczystości Elżbiety Św. dedyk. 

Karolowi Schmelingowi. Lwów, S. J. 
Pruszcz H. Żywot pobożnego kapłana, ob. 

Ubiszowski. 
Ptaszyński Stan. Józ. Festus dies Minervae 

candidatis. Crac. Acad. 
Pufendorf Sam. De rebus a Carolo Gusta vo 

gestis. Norimb. Bieling. 
(Raczyńsski K) Vinculum publicae felici- 

tatis Casim. Raczyński panegirico cultu 

a Collegio Calis. Soc. Jesu. 
Rad er Mat. i Jan Niesins. Cztery rzeczy 

ostateczne u człowieka to jest Noyissinia 

od Zygm. Brudeckiego wyrażone. Wilno, 

S. J. 

16 122 1729. Rafałkiewicz Ambr. Augustissimae V. 
Mariaeinannuntiationemysteriorumaeternae 
sapientiae speculatria, uuiversalis philoso 
phiae theoreraata studium convent. Zamo- 
scensis, defendente Joan. Kędzierzyński. 
Zamość' Acad. 

Reflexye ob. Nepueu. 

Rex ob. Wielhorski. 

Rhetz Jan ob. Decretum. 

(Roch Sw.) Pielgrzym niebieski Roch św. 
w Komitywie czterech towarzyszów z doś- 
wiadcz, od morowego powietrza prezerwa- 
tywa, albo nabożeństwo. War&z. Pijar. 

Ro gacki Jerzy. Astraeam Erigonen orszaki 
przy wesel, akcie Kar. Reymersa i Anny 
Elżb. Gut. Toruń, Jan Nicolai. 

Rostkowski Adam Clypeus cleri poloni 
contra tela fori saecularis, edidit Jos. A. 
Załuski (et Carm. D. Rudnicki). Varsav. 
Sch. P. — Por. rok 1728. 

— Żale ob. Wielewieyski X. 

R u a r u s M. Historia Crypto Socinismi. Lipsiae, 
Gledisch. 

(Rubinkowski J.) Acutus supra modum 
amisso unico solatio dolor, nempe Joan. 
Rubinkowski ereptns. Thorun. Nicolai. 

Rudnicki Dom. X. Relacya o cudownym 
obrazie Chrystusa w Kościele Jezuitów. 
Warsz. 

Rudzki Sz. Tad. Wężyk. Triumphus ani- 
morum ver laureatum Cons. F. Szaniawski. 
Crac. Univ. 

Sagitta ob. Chomentowski. 

Sałtszewicz W. J. Kalendarz. Krak. Akad. 

(Sanguszkowa Mar.) Żywa pamięć cnotę, 
honorem, imieniem księżny Maryanny z Lubo- 
mirskich Sanguszkowej przy pogrzeb, akcie, 
dedyk. Pawł. Kar. Sanguszce. Krak. Ma- 
tyaszk. 

— Pańskie życie, ob. Falęcki. 

— Obacz Lachowicz (Perła). 

Sapieha Joh. Fryd. Adnotat. historicae 
de origine Ordinis eąuitum aquilae albae. 
Colon. Ad. Cholinus. 

— Porów, rok 1730. 

(Sapiecha Jan X.) Olimp ziemski przy 
ojczystej domów strzale, ob. Denisewicz. 

Schlief Wal. Beitriige zu Charitii spicilegia 
de viris eruditis. Gedani. 

Schreiben lbrer Maj. von Schweden (Kon. 
Eleonorę). 

Sękowski Ludw X. ob. Miskę L. Podzię- 
kowanie za przysługę Piotr. Drogoszewskie- 
go. Warsz. S. J. 

Siemienowicz Kaz. Tbe great art of artil- 
lery, translated by George Shelvocke. Lon- 
don, J. Tomson. 

Signum ad placitum pacis Gust. Wołłowicz 
sub auspic. Christ. Wołłowicz, Mscisla- 
viensi in Atheneo jderivatum. (Dialog.). 
Yilnae, Univ. 

Sitkowski Christ. Die Wachsamkeit gegen 
e. Tod. (bei Beerdigg. Dan. Zugehor.) 
Lissa. Skrzetuski Krzysztof X. Popis cnót prze- 
ciwko śmierci Barb. z Chełstowskich Bag- 

niewskiej. Toruń, Nikolai. 
(Soł tyk Mat.) Aąnila pro Deo et patria 

regibus et legibus armata, in arena laureis 

insignis ad honoris solem Matbia Sołtyk. 

Varsav. Sch. P. 
Sommersberg. Fr. Wilh. Silesiacarum 

rerum scriptores T. I. Lipsiae, Hubert. 
Spekowiusz M. Kancyonał. Elbląg, Preuss. 
Starz a, ob. Chomentowski. 
(St radomska T.) Tarnawa na nowiu Zody- 

aku po życia Kwadrze Teresy Stradomskiej. 

Sandomiriae, S. J. 
(S z e m b e k.) Universitas linguarum Chr. Joan. 

Szembek epis. Varm. propos, ab Acad. 

Viln. S. J. Vilnae. 
(Szołdrski Lud.) Classis honoraria in una 

navi Ludovici Szołdrski eminens, inter pu- 

blicos plausus adoiara. Posn. S. J. 
(Szydłowski Woje. Ant. Tryumf wieczności 

zapisany albo raczej miecz zwycięstwa Rzplt. 

korony polskiej przez wielkość Augusta II. 

dedyk. Janowi Tarłowi. Warsz. 
Tarnawa, ob. Stradomska T. 
Theses ex universa philosophia. Leopoli. 
Tortowski Jan Chryz. Connexio Tbemidis 

cum Ravicia Geor. Mart. Ożarowski. Crac. 

Matyaszk. 

— Cursus poeticus per omnes circumstantias 
Montis Calvi expeditus, d. St. Mirecki. Crac. 
Acad. 

Truchanowicz Piotr. Exhorty postne o męce 
Pana. Wilno, S. J. 

Ubiszewski M. Żywot Błog. Swiętosława. 
Krak. Matyaszk. 

Wagner Mich. Kasp. Victrix gigantium si- 
ve D. Catharina. Crac. Univ. 

Wąnszewicz Cas. St. Arrha philosophica 
candidatórum. Crac. Univ. 

Via honoris, ob. Krasiński. 

Wiederlegung des evang. Ministerium in 
Dantzig, einer fanatischen Schrift. Leipzig, 
Lanckisch. 

W i elewi ej ski Stef. Żale za grzechy, kosz- 
tem Adama Franc. Ksaw. Rostkowskiego. 
Warsz. S. J. 

Wielhorski Fel. Ig. Pulcherya Polska, dzie- 
dzicznemi domu swego zaszczytami ozdo- 
biona Ludwina Zamojska, Fel. Ign. Wiel- 
horskiemu zaślubiona. Lwów, Trynit. 

— Rex non solum florum verum etiam cor- 
dium, Fel. Ign. Wielhorski in corde Lydvinae 
Zamojska. Lwów, Trinit. 

Willenberg Sam. Frid. Discursus juris in 
selectas eius materias. Gedani. 

(V i n c e n t de Paul.) Abrćge de la vie et des 
vertus du V. de Paul instituteur de la Con- 
greg. Vars. Piar. 

(Wincenty a Paulo.) Krótkie zebranie ży- 
wota i cnót Winc. a Paulo. Warsz. Pijar. 

Witkowski Jan. Scieszka do miłości Boga. 
Poznań. 

Włocki Jan Franc. od św. Józefa. Kazania 
o męce pańskiej. Wilno. 1729-1730. 123 — Sława sprawiedl. trybunału w imieniu św. 
Stanisława bisk. dyrekcyi Jana Fr. Sapie- 
hy przy powitaniu trybunału ogłoszona. 
Wilno. 

— Traktament feralny Zbawicielowi albo ka- 
zania postne na dyscyplinach niedzielnych 
w kościele warszaw. Wilno, S. J. 

Włoszkiewicz Romuald X. Jedność w roz- 
dzielności osób łęczyca SS. Stan. Kostkę i 
Alojz. Gonzagę, wystawiona pod imieniem 
Jana Szembeka. Warszawa, S. J. 

Wódka z elixierem proprietatis powtórnie 
na poczesne dana z przydaniem Alkierme- 
su. Warsz. 

— Toż. (inne wydanie ) B. w. m. 
Wodziński Mik. Szkoda bez krzywdy S. 

Stan. Kostki podczas kanonizacyi. Warsz. 
S. J. 

Volckmar Nic. Yierzig Dialogi oder niitz- 
liche Arten zu reden fiir die Jugend die 
poln. und. deutsch. Sprache gebr. Dantzig, 

Wołłowicz Wiuc. Piotr X. Kazanie na S. 
Ignacego de Lojola, Krzyszt. Kaz. Wołło- 
wiczowi bratu swemu ofiarowane. Wilno, 
S. J. 

Zaleski Józef Jan od S. Stanisława. Latifun- 
dia oratoria divorum laudibus Victorini Ku- 
czyński. Vars. Piar. 

— Oratio de sanctis et solemn. B. V. Mar. 
Vara. 

Załuski J. A. Sermon pour la veture de 
Madl. La Mothe. Vars. Piar. 

Z ani oj sk a L. ob. Wielhorski. 

Zeltner G. G. Historia Crypto-Socinismi, 
ob. Ruarus M. 

Zernecke H. Exercitatio juridica, ob. Wil- 
lenberg. 

Z g ó r s k i Just. a S. Nicolao. Via triumphau- 
tis patriae coronatae sanctis vestigiis, mi- 
steriis vitae Dei hominia illustrata et Adalb. 
Rucki recepta. 

Zieleński Marc. Passya Jezusa Chr. po- 
dług św. Jana, zborowi lutersk. przekłada- 
na. Królewiec. 

Zrzódło cudów y łask (dwa wydania), ob. 
Nerezyusz. 

1730. 

Acta Borussica ecclesiastica, civilia, litteraria 
ed. Lilienthal. Kónigsb. u. Leipz. Eckard. 

Adami Joh. Gotf. Bey Beerdigung des Casp. 
Sommers epicedia. Schlichtingsh. Haase. 

Agreda Marya. Mistyczne miasto boskie, 
bistorya i żywot Maryi, staraniem Stef. od 
św. Wojcieha Staniewskiego, dedyk. Ewie 
z Leszczyńskich Szembekowej. Krak. Fr. 
Cezary. 

Alvarez E. De institutione grammatica. 
Leopoli, Gołczewski. 

Angelus Consilii D. Thomas. Varsav. 

Annus trigesimns inter Poloniae saecula 
Stan. Potocki. Vars. Piar. 

Aąuila ob. Jętkiewicz T. 

Archipelagus titulorum Srzeniavae Georg. 
Lubomirski. Sandomierz. Arndt Jan. Cna modrość t.j. książeczka za- 
wierająca nauki o życiu chrześciańskim. 
Brzeg, Franciszek. 

(Arąuien.) Przywilej na cnotę domu Maryi 
d'Arquien, ob. Wielopolska. * 

Augustyn Sw. Nauki chrześciańskie przez 
Andrzeja Załuskiego przetłumaczone. Ka- 
lisz, S. J. 

A wędy k M. J. Pantheon veri numinis sub 
titulo SS. Theresiae et Joannis a Cruce fun- 
dati. Crac. Matyaszk. 

Bardili Jan W. Maximilians Eman. Reisen 
und Campagnen durch Polen und Lithauen. 
Stattgardt. 

Barszczewski And. Walna droga herbowna 
St. Mat. Rzewuskiego, ded. Ludwice z] Ku- 
nickich Rzewuskiej. Lwów, dr. S. Trójcy. 

B a s z k o Godzislaus. Silesiacarura rerum scri- 
ptores. Lipsiae. 

Bernard św. Słodycz z katedry kaznodz. 
do gustu podana. Poznań, S. J. 

Beschreibung (Kurtzgefaate) des kónigl. 
poln. Hof-Feldlagers bei Radowitz. 

Bienkiewicz R. J. X. Panegyris Nicolao 
Koszucki. Varsav. 

Bogdański Gabr. Eąuua animosus sacratio- 
ris Bellerophontis Georgio Alex. Lubomir- 
ski porrectns. Crac. Matyaszk. 

Bogucki Józ. X. Słodycz miodopłynnego 
Dra św. Bernarda, ded. Remig. Bystram. 
Poznań, S. J. 

Boguphali II. Chronicon Poloniae cum con- 
tinuatione Baczkonis. Lipsiae. 

Bogusławski J. et D. Perolski. Coelum in 
terris proprio D. Thomas Aąuinas St. Cas. 
Bronikowski praesentatum. Częstochowa. 

Brictius Jan. Arcanum perfidiae judaicae. 
Vilnae, Puzyna. 

Brzozowski. Remanifestatio Civit. Thoru- 
nensis contra Theodatum Haza Radlicz. 

Buchta. Gliickwunsch an Fried. Aug. Kon. 
in Polen zum Campament Juni in Form 
eine3" Carrće. Reim. 

Burzyński Stan. Apologia Acad. et Univ. 
Vilnensis. 

Bystrzonowski Woje. X. Polak sensat 
w liście szkolnej młodzi. Lublin, S. J. 

Camai Ant. Theatrum sanctitatis in beatifi- 
cat. Vincentii a Paulo. Thorunii, Nicolai. 

Ca m pis Novis (De) Piotr. Akty strzeliste 
tłum. And. Chr. Załuski, ob. Valliere. 

Capitolium felicioribus citra Romulum au- 
guriis positum. Calisaii, S. J. 

— non secundum a romano sed alternans in- 
ter victrices citra Romulum auguriis posi- 
tum aive scholarum inaugur. Calissii, S. J. 

C a p u t heroicarum mentium, ob. Swidziński. 

Catalogus peraonarum Soc. J. 

Cellarius. Descriptio Regni Poloniae edi- 
dit Aug. Gudicanus. Vilnae. 

Chełmie ki Mac. X. Publiczne żale przy 
depozycyi ciała Jana Kaz. Sapiehy, dedyk. 
Piotr. Franc. Paw. Sapiehom. 

Clottenius Annanias. Tbymiama devotinis 
sive preces et exercitia. Calisaii, S. J. 124 1730. Complomentuin Breviarii Franciseani. Ca- 

lissii, S. J. 
Confessio aut breves fidei articuli in Bo- 

russia. Danzig. 
Confessya (Nieodtnieniona) Auszpurska. 

Gdańsk, Schreiber. 

— Toż. Lipsk, Breitkopf. 
Confession (Die ungciinderte) augsburgi- 

sche. Dantzig, Schreiber. 
Cornelius ob. Nepos. 
Czerniecki Stan. Compendium ferculorum 

albo zebranie potraw. Krak. Matyaszk. 
Damascen Jan. Oktoich siriecz Osmohła- 

snik. Mohilew. 
Dębo li Adam. Pnpilla Poloniae cor parentis 

Ziemoinisli ad theatr. ignes trag.-comice 

inducta. Polociae. S. J. 
Decanus et facultas Parisiensium theologo- 

ruin studii Cracov. Univ. salutem. 
Do ni o n strat i o (Solida) facult. eligendi ad 

Ord. Curlandiae devolutam. S. 1. et a. (cir- 
ca 1730). 
(Denhoff Stan.) Dolor publicus et jactura 

saeculorutn St. Denhoff sub tempus publi- 

carum regni conferentiarum a Pol. Sch. 

Piar. Provinc. Vara. Sch. P. 

— Universorum in uno capite dolor jactura 
sua sensibilis memoria St. Denhoff ab equi- 
te Polono deploratum 6. Febr. Vars. Sch. 
Piar. 

— Sen fatalny śmiertelności letargiem uśpio- 
nej głowy w osobie St. Denhoffa, przy akcie 
pogrzeb. Zofii z Sieniawskich Denhoffowej 
reprezentowany. Warsz., dr. J. Kr. M. Rze- 
czyposp. 

(Denhoff Bog. Ern.) Mens Aristotelis in ca- 
pite alto gencre, honoribus, proccrum glo- 
ria, snblimi fama, Bogus. Ern. a DeRhuff. 
(Gedani), Schreiber. 

Denisewicz Bar. Hasło z tryumfalnej do- 
mów bramy Kaz. Ogińskiemu rythmami 
komunikuje się. "Wilno. 

— Utarczka świętej sprawiedliwości Jan. Soł- 
łohubowi komunikuje się. Wilno. 

Dispositio person. prov. Lithuaniae in 
a. 1731. 

Diszmiu (Katoliszka) gromota diwam wys- 
suwaryąain. Wilnie, Jezuitu. 

Dittmer Ludwik X. Prześwietny Jana Ko- 
nojadzkiego Prawdzie snem wieczności za- 
snąwszy żyjący. Toruń, Nikolai. 

Directorium divini officii. Saudom. S. J. 

Domaniewski Fr. Jos. Imperus Lubomir- 
scianae Srzeniawae Lechicum laetifieans 
orbem Georg. Alex. Lubomirski. Crac. Ma- 
tyaszk. 

Drelincurt Karol. Pociecha dusz wiernych 

przeciwko trwogom śmierci. Królewiec, 

Dawid Zenkier. 
Droga krzyżowa. 
Drużbicki Kasp. Dyscypliny duszne to jest 

rozmaite sposoby karania dusze. Edyc. 2. 

(wraz: De la Valiere i De Caropis Novis). 

Kalisz, S. J. 

— Ob. Yalliere. Duńczewski Stan. Kalendarz ruski i pol- 
ski na r. 1730. dedyk. Jos. Trzciriskiemu. 
Zamość, Akad. 

Dziennik Świętych albo rozmyśl auie. Lwów. 

E b e r t i Dan. Ern. Poloni Lutherani strictu- 
rae fideles ad historiam Jablonskianam Con- 
sensus Sandomiriensis exp. ab Erdm. Neu- 
meister. 

Edykt Stanów Holenderskich (Buys Wil- 
helm) w Hadze 2. Sept. przeciwko kato- 
likom. 

Eliseus a S. Joannę B. Recollectiones an- 
nuae omni statui spirituali accommodatae. 
Gedani, Ulr. Kross. 

E p i 8 1 o 1 a Parisiensis facultatis theologorum 
ad Cracoviensem Universitatem. 

Eąuus animosus sacratioris Bellerophontis 
Divi Georgii. Cracov. 

Ernatelius Chr. Henr. Varsavia physice 
illustrata, Yiridarium et cathal. plantarum. 
Dresdae, Zimmermann haer. et Gerlach. 

— Viridarium Varsaviense sive cathalogus 
plantarum. Dresden. 

Eugeni od S. Mat. Łaska Anny św. pro- 
tekcyonalna dyzgracyantów nieba na placu 
zguby, Eleonorze z Sleybenów Morstyno- 
wej prezentowana. 

Eysmont Cons. Novilunium caliginis logi- 
ces Aquinatici, binae Kiedrzyńscianae sub 
praes. Brunon. Choynacki. (Częstoch). 

Expeditio in viam aeternitatis'. Brunsber- 
gae. — Por. r. 1731. 

Feldlager (Kon. Poln.) oder Diarium was 
bey Radewitz vorgegangen. 

— Anhang zum Miihlberg. Lager. 

— Plans am Tage der Revue 1. Jan. 

F i 1 i p p i n Jos. Pamiątka pasters. affektu przy 

translacji na Warmińską katedrę Andrz. 

Załuskiego. Warszawa. 
Fontanna piącią strumieni płynąca. Czę- 
stoch. 
Fredro And. Max. Vir consilii monitis ethi- 

corum nec non prudentiae instructus. Leo- 

poli, S. J. 
Frisch J. L. Historiae linguae slavon. Con- 

tin. m. Berlin. 
Galliffet X. Józef. Serca Jezusowego cześć 

i chwała. Sandomierz, S. J. 
Genius ob. Jaworski. 
Geret A. ob. Hoffmann. 
Gesprache z wiseben Christian I. und Carl XI. 
Gielniów ob. Ladislaus. 
Gostumiowski J. Cracauer Schreib-Ka- 

lender. Wien, Yoigt. 
\ Grabią St. X. De beatissimi Benonis vita. 

Kalisz. 
 Granada Lud. X. Przewodnik grzeszników. 

Lublin. 
! Gruszecki Kaz. X. Jedynak w honorze 

w osobie Józ. Łaszczą. Kalisz, S. J. 
! — Trybunał z kredytem za laski St. Russoc- 

kiego. Kalisz, S. J. 
I — Zasługa honoru honor w Podkamienieckim 

obrazie, dedyk. Annie z Ledochowskich 

Ledochowskiej. Lwów, S. J. 1730. 125 Gut Jan (Gutkowski). Primum vivens et ul- 
timuni moriens Steph. Potocki. Leopoli, 

o J. 

H a a c k Pr. W. Voeabulariun lith.-gerinani- 
cum et germ. lithuan. Halle. 

Hacki Michał Ant. Rozkaz Chrystusów: 
Czyń dobrze, Annie z Ossolińskich Sza- 
niawskiej ofiarowany. Warsz. Pijar. 

Hanneuberg Godof. X. Miphiboseth spi- 
ritualis, id est religio sou fides aulica clau- 
dicantium. Calissii, S. J. 

— Syncretismus confidentialis nonnullorum 
debiliura catholicorum. Calissii, S. J. 

Hauenstein Joh. Henr. Repertorium juris 
Pruthenici municipalis Culmensis, ded. Pe- 
tro Prebendau Palat. Mariaeb. Gedani, 
Kross. 

— Landa statuum Prussiae. Graudentz. 
Haur J. P. J. Wybór oekonomii ziemiań- 
skiej. Warsz. S. J. 

Her bini lis z J. Auspurska konfessya. Lipsk, 
Breytkopf. 

— Krótka introdukcya do reformacyi Lutera 
Lipsk, Breitkopf. 

— Powszechne nauki wiary. Brzeg. 

— Symbola fidei christianae. Brzeg, Tramp. 
Herka Iga, Cant. Throphaeum militis Bene- 

dicti XI! I. dedic. Cand. Nadaliński. Poznań, 

Akad. 
Hippolit od św. Jana Chrzciciela, ob. Przy- 

byłecki. 
Historya o stworzeniu nieba. Krak. Mat. 
Hoffmann Joh. Dan. De originibus linguae 

polonicae commentatis ad And. Geret et 

Pet. Jaenichium. Thorunii. 
Honoris senium, ob. Ossoliński. 
Ilorolt Stan. Anatomia duchowna z przyd. 

refleksyi, ded. Franc. i Annie z Sieraków. 

Błeszyńskim. Poznań, Akad. 
Jabłonowski Jan Stan. Skrupuł bez skru 

pulu w Polsce (dwie edycye). Lwów, dr. S. 

Trójcy, 
.i ano w sk i Mik. ob. Rubeis. 
Jaworski Stef. Genius S. Jaworscii ex ejus 

operę devolatus. S. 1. 
(Jętkiewicz Teof.) Aquila grandis alaruoi 

in Żyrowiciana solitudine Maria, Hier. Flor. 

Radziwiłł obsequio. Supraśl, Bazyl. 
In gro 8 najjaś. nieba i ziemi królowej Najś. 

Matki Bos. dedyk. M. ze Złotnickich Ma- 
łachowskiej. Krak. Matyaszk. 
Intimation welche d. Rath der Stadt Dan- 

tzig wegen ewangelischen Jubilaci veror- 

dnet. Dantzig, Schreiber. 
Joppicb Melch. Hilaria Polonorum Silesio- 

rumąue iiber Miecishms Bekehrung in einem 

Actu drammatico. Liegnitz, J. Chr. Waetzold. 
Jordan K. Opisanie kampamentu Aug. II. 

Zamość. 
(Joseph u s Calas.) De vita, ob. Maggio. 
(Kanty Jan). Sacra rituum congregatione 

Cardinali, Pico Canonizationis B. Joannis 

Cantii super dubio, an constet asserta opera. 

Romae, (.'ani. Apost 
Kazanie podczas introdukcyi Bractwa Sw. 

Tekli. Kielarowicz Franc. Jus ad rem et in re 
super gloriam Joan. Ekart. Crac. Univers. 

Kijewski F. X. Kazanie o nawiedzeniu 
N. M. P. w Łucku. 

— Koncert kaznodziejski w domu palestyń- 
skim. Lwów, S. J. 

Kleyn J. Th. An Tithymaloides frutescens 
foliis Nerii. Gedani, Schreiber. 

Klimaszowski Józ. Klein. Palma triumphi 
philosophici candidatis. Crac Matyaszk. 

(Kobowicz L.) Signatura justitiae Caprara, 
Cracov. Pecuniariae pro Lazaro Kobowicz 
contra Mart. Waleszyński. Romae. 

Kochański Aug. O wzgardzie świata, ob. 
Stella D. 

Ko el i eh en Gottl. Powszechne nauki wiary 
chrześciańskiej a po nich Ccnfessia augs- 
purska albo wyznanie nauki nowo wydane 
przez Jana Herbiniusa. Brzeg, G. Tramp. 

Konfessya ausz x ob. Herbinius. 

Kongregacya N. Serca Jezus. Lwów, S. J. 

Korendowicz Ambr. Convivae augustiss. 
coelorum reginae ;B. V. Mariae, tbeses 
theol. ad mentem Joan. D. Scoti. Leop. 
S. J 

(Kostka Stan.) Processus Romanus. Romae. 

Krebs Joh. Casp. Ais Casper Soinmer riurch 
e. Tod, Leichen-Predigt. Schlichtingsh. Hase. 

Kriegsoperationen in dem Campament 
S. K. M. in Polen bey Miihlberg. Leipzig. 

Krok ostatni do honorów Stan. Mat. Rze- 
wuskiego Hetm. wojew. bełz. (Lwów) typ. 
Coli. S. J. 

Krusiński Juda. Historia revolutionis per- 
sicae (całe po persku około 1730). 

Krzanowski Ant. Mik. Obligatio orbis po- 
loni virtutum Mich. Cas. Raczyński. Po- 
znań, Acad. 

— Kalendnrz na r. 1731. Poznań, Akad. 
(Krzypaski Cas.) De Rubeis, Ćiacoviensis 

praepositurao contra Casim. Krzypaski. Ro- 
mae, Maynardi. 

Krzywda ob. Sawicki. 

Kulmiusz Jan Ad. Nowy i stary kalendarz. 
Wilno, Akad. 

Kury er polski, wyd. J. Naumański. Warsz. 
dr. S. J. 

Kwiatkiewicz Joan. Supplex libellus pro 
Deo ad animam. Brunsbergae, S. J. 

L. A. X. F. Soc. J. ob. Trzciński. 

(Ladislaus de Gielniów.) Sacr. rituum con- 
greg. Pico de Mirandola. Posnan. Beatifi- 
cationis Ladislai de Gielniów positio super 
dubio. Romae, Cam. Apost. 

Lal li D. Memorie del regno Caterine impe- 
rat. Yenezia. 

Lancycy M. X. Zacność stanu braci do po- 
sług. Lwów, S. J. 

Landor L. Ovis in medio luporum seu vin- 
dicta Christiana patientia Georg. Czepelleni. 
Varsav. Piar. 

(Łaszewski M. R.) Columna eicelsa eccle- 
siae Mich. Rem. Łaszewski. Brunsbcrg. 
S. J. 

Laur niezwiędły, ob. Trzciński. 126 1730. Lengnich Godof. Augusti II. indulgentiam 
oratione celebravit. Gedani, Schreiber. 

— De Pru8oorum in Augustanam confessio- 
nem meritis. Gedani, Schreiber. 

— Program ad audiend. orationem. Gedani. 
LisańskiHerakl. Signum magnum in par- 

vo licet Żyroviciano Mariannę iconis phae- 

nomeno esortum inauguratrice Athan. Szep- 

tycki. Vilnae, S. J. 
Li tan i ae de omnibus Sanctis et praeces. 

liomae 1729. Cracov. 
Ł ochocka K. ob. Nowina żałosna. 
Loka Józef Mich. Krzyż ciężki J. A. By- 

strama. Kalisz, S. J. 
(Lubomirski Jerzy.) Archipelagus titulo- 

rum Srzeniawa, ad omnia flumina secundo 

intrant alveo Georgio Lubomirski. Sandom. 

S. J. 

— Equus aniinosus sacratioris Belleropbon- 
tis eąuitis Georgii in Martiali campo inde- 
fessus Geor. Alex. Lubomirski. Crac. Ma- 
tyaszk. 

Ludwik z Grenady. Przewodnik, ob. Gra- 
nada. 

Łukaszkiewicz Mateusz. Sirius fatalis An- 
tonio Dzianotti. Crac. Matyaszk. 

Maggio Dom. Franc. Maria. De vita et ge- 
stis Jos. Calasantii a Matre Dei. Varsav. 
Piar. 

Mansi Józ. Pamiątka pasterskiego affektu 
w obrazie kapłana od And. Załuskiego 
przetłóm. Krzyszt. Jan. Szembekowi ofiar. 
Kalisz, S. J. 

(Mary a). Ingres podczas transportacyi. Kra- 
ków, Matyaszk. 

Maria od Jezusa. Mistyczne miasto, obącz 
Agreda M. 

Maximilian Emanuel, ob. Wiirtemberg. 
Meditationes (Brevissimae) ąuibus Chri- 

sti passio inspicitur, Chris. Joan. Szembek 

praesidio reimpressae. Brunsberg, S. J. 
Mens Aristotelis, ob. Donhoff. 
Miaskowski Adr. Oratio dedicatoria, tra- 

ctatus de incarnatione Verbi div. Joanni 

Lipski propos. Pcsnan. S. J. 

— Oratio dedicatoria tractatus theol. de an- 
gelis, Mich. Wodzicki proposita. Posnan. 
S. J. 

— Angeli theologice propugnati seu tracta- 
tus de angelis. Posnan. S. J. 

Miasto (mistyczne) ob. Agreda. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz na r. 
1731. Kraków, Akad. 

Miecz boleści utkwiony w sercu albo na- 
bożeństwo do P. Jezusa. Lwów, S. J. 

Missae defunctorum. Vilnae, S. J. 

M ni s z ech Georg. Aug. Marschalcus supr. 
regis regum S. Josephus, ded. Mniszcho. 
Var8. Piar. 

— Alta fortunae ąuies in avitis patritii plu- 
mis Georg, et Jos. Mniszech inter montan- 
na honoris meridiem. Sandomiriae, S. J. 

Morawski Jan. Devotissimi affectus et actus 
yirtutum. Crac. Matyaszk. Morski Alex. Nekanda. Zodyak kawalerski 
na horyzoncie domu Geschawów. Sandomierz, 
S. J. 

Morsztyn Paw. X. Summa theologiae Tho- 
mas, ded. St. Morsztyn. Sandom. S. J. 

Muchowski Maciej X. Kazanie na nie- 
dziele całego roku. Sandomierz, S. J. 

— Żniwo złote z wybranego ziarna, grabia- 
mi Wikt. z Szczurów Kątski zebrane. San- 
domierz, S. J. 

Nadasi Jan. Rok niebieski albo Przewodnik 
do szczęśliwej wieczności. Cz. I— IV. Po- 
znań, S.' J. 

Nepos Cornel. Dares Phrygius de bello Tro- 
jano. Leopoli, S. J. 

Neumeister Erdin. Poloni Lutherani stri- 
cturae fideles ad historiam Jablonskianam 
Consensus Sendomiriensis, ob. Eberti. 

Niewieski Fr. St. Kalendarz. Lwów, dr. 
Sw. Trójcy. 

Niszczycki Krzyszt. Prawo bartne bartni- 
kom należące, przedrukowane. 

Nowina żałosna, ob. Staniewski Stef. 

Obserwacye święte, ob. Witkowski Jan. 

Odgłos z cnót kardynalnych wiary, nadziei 
i miłości. Krak. Cezary. 

Odprawowanie (Zwyczajne) drogi krzy- 
żowej, z włosk. Lwów, dr. Sw. Trójcy. 

— Toż. Berdyczów, dr. Fortecy. 

O f f i c i a propria Sanctorum et Sanctarum et 
Officium desponsationis. Crac. Matyaszk. 

Officium de sepultura Christi. Lublini, 
S. J. 

(Ogińska El.) Konwój honoru senatorskie- 
go od Trockiej do Wileńskiej purpury bi- 
tym traktem Eleonory z Wojnów Ogiń- 
skiej przy trąb applauzie. (Należy do: Via 
Flaminia.) 

Ogiński C. Via Flaminia ab Ogińscianae 
domus porta ad palatini honoris fastigium 
Casimiri Ogiński in effusos populorum plau- 
sus. Vilnae, S. J. 

Oktoich. Mohilow, dr. Bracka. 

Onufry od Naj. Sakr. ob. Taczalski. 

Ossoliński Jerzy. Mercurius Sarmatiae ex- 
tra et intra flores patriae disertus seu ora- 
tiones habitae. Brunsberg, S. J. 

(Ossoliński Józef Stan.) Saeculorum pre- 
tium in animorum unione Jos. Ossoliński 
et Ther. Stadnicka inter hymenaei taedas. 
Leopol. Trinit. 

— Honoris senium antę canos meritis Jos. 
Ossoliński. Sandomir. S. J. 

Pafnucyusz św. Officium i summarinsz ży- 
wota św. Onufryusza, czwarty raz wycho- 
dzi. Lublin, S. J. 

Pałasz o wski Joan. Jos. Quaestio juridica 
de praesumptionibus. Crac. Acad. 

Pałaszowski Casim. Stan. Dies vitae ma- 
xima M. Stanislai Markiewicz. Crac. Univ. 

Paprotzkius enucleatus oder Kern mahri- 
scher Geschichte von Christ. Pfeifer. Bre- 
slau u. Leipzig, Brachvogel. 

Parna8sus illustratus. Varsav. Sch. Piar. 

Pfeifer Krzyszt. ob. Paprotzkius. 1730. 127 (Pico). Sacr. Rituum congreg. Cardinali Pico. 
Canonisationis Joan. Cantii. Informatio. Ro- 
mae, Cara. Apost. 

Pokorski Innoc. X. Series vitae SS. Pa- 
trura, quos eremus Paulina transmisit. Var- 
sav. Piar. 

Polonia inopinato abcessu in Galliam vir- 
tutibus Steph. Bathorei corouata sub au- 
spiciis Josephi Sapieha in theatro repro- 
ducta. (Vars. Piar.) 

Poniński Ant. Augustus dolor in fanere 
Stan. Denhoff. Vars. Piar. 

Popiołek Jos. Greg. Kalendarz na r. 1730. 
Poznań. Akad. 

— Lapis super ostium St. Daszczyński. Crac. 
Univers. 

— Quaestio astronomica de eclypsi solis. Cra- 
cov. Univ. 

— Quaestiones philosophicae. Cracov. 
Potocki Mik. Sukcessya Xia.żąt i Królów 

Polak, z łac. ded. Jakób. Lud. "X-ciu Pols. 
S. 1. 
(Potocki Stan.) Trophaeum triumph. reli- 
gionis, patriae libertatis sub iugressu a. 1720 
(tak, zam. 1730). 

— Annus trigesimus inter aurea Poloniae 
saecula. Vars. Piar. 

(Potocki Stef.) Primum vivens ultimum mo- 
riens Steph. Potocki meraoria. Leop. S. J. 

— Zprzysięgłe na krzyżu żale straty w Stef. 
Potockim' honorowi Ter. z Karskich Poto- 
ckiej. Leop. S. J. 

Princeps populi, Dux Bavariae sive Hen- 
ricus (dial.) 

Protestacya radców Torunia. Działo się 
w grodzie Kowalewskim wojew. Chełm, 
w Sobotę po św. Andrzeju. 

Przewod'nik grzeszników, ob. Granada. 

Przybyłecki Hip. od S. Jana Chryz. Pa- 
mięć sprawiedliwego imienia na exequiach 
Benedykta XIII. ded. Dom. Lewińskiemu. 
Krak. Piar. 

Przypkowski J. J. Kalendarz. Krak. 

Puzyna Stef. X. ob. Haur J. P. 

Quies Alta fortuna in avitis. Sandomir. 
S. J. 

Quod antę hos XII annos in Augustanis co- 
mitiis Carolo Caes. oratio. (Gedani?) 

— Ob. Lengnich. 

(Radlić z B.) Remanifestacya i protestacya 
Magistratu toruńskiego przeciwko Bogda- 
nowi Hazie Radliczowi względem obino- 
wisk w manifestacyi. 

— Manifestatio generosi Th. Radlicz contra 
magistr. Thorunensem ratione privilegio- 
rum Const. Maryański. 

— Ob. Brzozowski. 

Radliński Jakób X. Grób Wielkopiąt- 
kowy dedyk. Józ. i Wikt. z Leszczyńskich 
Potockim. Lublin, S. J. 

— Odgłos tryumfalny grobu Chryst. Lublin, 

o. J. 

Radomski Mich. Schola libera triutnphali- 
bus hastis Mich. Zamojski defensa Lnblini 
in Collegio Soc. Jesu. Disputab. publice. (Rad ze ws ki Fr.) Dives raeritorum hono- 

rumąue fascia Franc. Radzewski et Soph. 

Czarnkowska. (Posnan. S. J.) 
(Radziwiłł Hier. Flor.) Aquila grandis ma- 

gnarum alarura in Zyrowiciana solitudine, 

Hier. FI. Radziwiłł, dextera Athan. Szepty - 

cki coronata. Supraśl, Basil. 
Rationes (50) et motiva cur religio romana 

sit eligenda. Varsav. 
Reiffenstuel Anacletus. Theologia mora- 

lis brevi methodo comprehensa. Częstoch. 
Relatio de solennissimo actu coronationis 

B. Mariae in monte Częstochoviensi a Chr. 

Andr. Joan. Szembek (et oratio gratiarum 

Laur. Braun). Brunsberg, S. J. 
Rembecki Mich. Józef. Kalendarz. Krak. 

Akad. 
Rituale sacraraentorum. Brunsberg, S. J. 
Ritualis pars altera de caeremoniis eccles. 

ded. Chr. Szembek. Crac. Univ. 
Rok niebieski, ob. Nadasi. 
Rozkaz Chrystusów: „Czyń dobrze" to jest 

uwagi krótkie na czynienie dobrego, Armie 

z Ossolińskich Szaniawskiej ofiarowany od 

słngi X. M. H. K(an? / ) K. Warszawa, Pijar. 
Rubeis (De) Signatura justitiae pro Nic. 

Janowski. Summarium. Roinae, Gianini et 

Maynardi. 

— Sign. justitiae pro promotore curiae epi- 
scop. Crac. contra Matt. Stan. Richliński. 
Facti. 

— Praepositurae pro Nic. Janowski contra 
M. Rychliński. Romae, Gian. et Mayn. 

R u b r i c e 1 1 a dioecesis Cracoviensis. Cracov. 
Górecki. 

Rychliński M. St. ob. Rubeis. 

(Rzewuska A.) Krzywda ob Sawicki. 

(Rzewuski St. M.) Krok ostatni do hono- 
rów podkowy Stan. Mat. Rzewuskiego od 
żałosnego Apollina. Leopoli, S. J. 

— Relacya pogrzebu ś. p. Rzewuskiego woj. 
die 17. Julii w kościele Karmelitów. Lwów, 
Trynit. 

Sal mon Thora. Histoire modernę ou etat 
prósent des toutes les peuples du monde. 
Amsterdam. 

— Modern history or present state. Vol. 3. 
London. 

Sapieha Jan Fryd. Annotationes historicae 
de origine ordinis eąuitum, ded. Augusto 
II. Coloniae, Cholinus. 

— Annotacye histor. o ord. orła białego tł. 
Ad. Chodkiewicz. Warsz. S. J. 

(Sapieha Józ.) Gloria succedens patri in 
Alcida Josepho Sapieha proposita. 

Sawicki Kar. Piotr X. Krzywda po wzgar- 
dzonym dla Boga świecie i zdeptanej pod- 
kowie Annie Ludowice Rzewuski przy kon- 
sekracyi na applauz cnoty oddana. Lwów, 
S. J. 

Senium (Honoris) ob. Ossoliński. 

Series vitae SS. Patrutn quos eremus Pau- 
lina transmisit, ex annalibus sacri ordinis 
reimpressa op. Innoc. Pokorski. Vars. Piar. 

Sidus noctis, ob. Zbarazki Krzysztof, 128 1730. Signum ob. Zienkowicz. Lipiński. 

Skarb nowy niewiadomych łask Serca Je- 
zusowego. Wam. 

Sou r oz Cypr. Tabulae rhetoricae. Lublin. 

Sołłohub Jan Prawdzie, ob. Włocki. 

Sommersberg Theod. Wilh. Silesiacarum 
rerum script. T. II. Lipsiae, Mich. Hubert. 

Sposób nauczania przez katechizm wiary. 
Lwów. 

Staniewski Stef. od S. Woje. Nowina ża- 
łosna o śmierci Nowinianki cnotą, pamięcią, 
imieniem nieśmiertelnej Chr. z Czernych 
Łochockiej, ded. Jan. Łochockiemu. Krak. 
Akad. 

— Mistyczne miasto, ob. Agreda. 
Stanihurst Wilh. Odgłos słodkobrzmiącej 

melodyi w nieśmiertelnej sławie Krz. *St. 

Zawiszy niegdyś z sejmowych mów tegoż 

sarmackiego Cyneasza wydany. Warszaw. 

S. J. 
Stanisław S. Prawdzie, ob. Włocki. 
Stefan od S. Wojciecha, ob. Staniewski. 
Stefan S. Laur, ob. Trzciński. 
Stella J. X. Wzgarda prożnośei świata tł. 

Załuski A. Chr. Kalisz, S. J. 
Summa theologiae caput angelici abyssus 

Thomas. Sandomiriae. 
(Swidziński Stan.) Caput heroicarum men- 

tium frons dierum facies virorum Ant. St. 

Swidziński, cultu Colleg. Wąsowiciani. Var- 

sav. Sch. Piar. 
Szczaniecki Stef. Serce JW. Stef. Potoc- 
kiego z exequialną pompą złożone, Urszuli 

z Potockich Przebendowskiej oddane. Lwów, 

S. J. 
Szembek K. A. J. Brevissimae meditntiones. 

Brunsberg. S. J. 

— Rituale sacramentorum. Brunsberg, S. J. 
Szeptycki Athan. Aquila grandis in Żyro- 

wiciana solitudinc. Supraśl. 

Sz krup ul ob. Jabłonowski. 

Taczał s ki Onufry. Nowy Aaron Nazareń- 
ski Jezus. Wilno, S. J. 

Tarło J. J. X. Poleca składanie jałmużn. 
Warsz. 

Teresa S. Nauki zbawienne. Lwów. 

Testament Nowy. Królewiec, Hotter. 

Tithymaloides (An) frutescens foliis. Ge- 
dani, Schreiber. 

Trophaeum ob. Potocki. 

Trzciński Krzyszt. Laur niezwiędły nie- 
winności do męczeńskiej Szczepana S. ko- 
rony przydany t. j. Bractwo S. Urszuli, de- 
dyk. Barb. Ursz. Humieckiej przez X. F. 
A. L. Soc. J. (Zar. Naboź. X. Henr. En- 
gelgrave). Krak. Matyaszk. 

Walawski Konst. Jordan. Opisanie kainpa- 
mentu alias obozu w Saxonii odprawionego, 
Stan. Poniatowskiemu dedykowane. Zamość, 
Uniw. 

Valliere (De la). Rofleksye 24 o miłosier- 
dziu Boskiem. Akty strzeliste Piotra de 
Campis Novis. Dyscypliny duszne X. Kasp. 
Drużbickiego, tłum. A. Chr. Załuski. Kalisz. 

Warmski Greg. Jos. Amor sapientiae can- 
didatorum. Crac. Univ. Węgrzynowicz Józ. Bipennis in honoris 
ascia Josepho Ossoliński. Crac. Matyaszk. 

Weidmann Georg. Catalogue des livres 
francaises. (Varsovie). 

Wiadomości uprzywilejowane z cudzych 
krajów. W;irszawa, od i 730— 1760. 

(Wielopolska M.) Przy wiley na cnotę sła- 
wę i honor starożytnego domu P. Maryi 
Wielopolskiej; ob. Arąuien. 

Wieruszewski Kaz. X. Fama polska pu- 
bliczne stany informująca żadnej od za- 
wistnych fatów kassacyi nie podlegającej 
niebieskiej konsolacyi dyamentem. Kalisz, 
S. J. 

Vigilantiu8 Joan. Ern. Die iiber die Ver- 
ganglichkeit siegende Tugend bey Leichen 
Begangnisse Urs. Cath. Żychlińskin, des 
Andr. Żychliński Gemahlin. 

Witkowski Jan. Obserwacye święte albo 
dni honor. Jezusa to jest nabożeństwo. 
Poznań, S. J. 

Włocki Jan Franc. X Prawdzie za prawdą 
żeglujący, S. Stanisław biskup kazaniem 
ogłoszony Janowi Sołlohubowi w dzień 
imienin. Wilno, S. J. 

Wolski F. S. Peregrinatio Jerosoliinitana. 
Crac. 

V r olumina legam. Vars. Piar. 

Wurtemberg Mar. Eman. X. Reisen und 
Campagnen in Polen, Lith., Roth- u. Weiss 
Russl. Stuttgardt. 

Wykowski Seb. Kazanie podczas sollen- 
nizacyi Bł. Wincentego a Paulo. 

Załuski And. Chryz. Kazania które się na 
prętce zebrać mogły przedrukowane Konst. 
Fel. Szaniawskiemu od Józ. Załuskiego 
konsekrowane. 

— Księgi duchowne lub skoncypowane łub 
przetłumaczone, teraz powtórzone staraniem 
Jędrz. Załuskiego. Kalisz, S. J. 

— Mowy weselne i pogrzebowe. Kalisz, S. J. 

— Wzgarda próżności, ob. Stella. 
Załuski Józef And. (Mowa na pogrzebie 

Stan. Donhoffa, z mapą genealog. Warsz.) 
Zawisza Krzyszt. Stan. Odgłos melodyi 
w nieśmiert. sławie Łabędzia. Warsz. S. J.; 
Porównaj r. 1728. 

— Ob. Stanihurst. 

Zamojski Mich. Schola, ob. Radomicki. 
Zieleński Marc. Zygm. Krótka introdukeya 

do reformacyi Marc. Lutra osobl. auspur- 

skiej. Lipsk, Breitkopf. 

— Nieodmieniona auspurska konfessya po 
wtórym jubileuszu prostakom najbardziej 
wydał. Lipsk, Breitkopf. 

— Nowy Testament (z przedmową Quandta) 
i Psałterz Dawidów z paralellami. Króle- 
wiec, Jan Steller. 

(Zeithayn). Grund-Risse der Kriegs-Uebun- 

geu des Kon. in Polen im Lager bei 

Zeithayn. 
(Zienkowicz M. J.) Signum crucis sagittae 

sub ingressu Joan. Mich. Zienkowicz. Vil- 

nae, S. J. 1730—1731. 129 Żurakowski Błaż. Theses ex universa theo- 

logia selectae. Leopoli, Trynit. 
Życie Małgorzaty Alakok. Wilno, Akad. 

1731. 

Acta Borussica. Konigsberg u. Leipzig. 

— capi tu li prov. Poloniae praedicat. in con- 
ventu Luceoriensi. 

— synodi Miloslaviensi3 confess. Augustanae 
a 1607. celebr, (in : Sararalung von Theolog. 
Sachen). 

Actus virtutum et orationes ad Deum. Ca- 

lissii, S. J. 
Aestus lachrymarum super extincto Stef. 

Rupniewski episc. Luceoriens. Cracov. 
Agreda Mar. Miasto święte tajemnicami 

ubłogosławione, życie Maryi. Kalisz, S. J. 
Aąuilar Comte. Vers par le capitaine au 

rćgiment Royal-Pologne cavalerie. 
An chora spei publicae princeps Joannes 

filius Caroli Sanguszko. Cracov. Matyaszk. 
Antoni a conceptione X. ob. Marzęcki. 

— od Najświęt. Panny Maryi. Krzywda, ob. 
Marzęcki. 

Aąuila magnarum alarum Maria ab Rudzie- 

coviensium adorata. Toruń, J. Nicolai. 
Aurora ob. Koźmiński. 
Awedyk Konst. X. Kazanie gdy relikwie 

św. Jana do katedry wniesiono. Krak. 
Awedyk Mich. Jan Nepom. Praesidium uni- 

versi cracias inter turres Joannes Nepom. 

Crac. Matyaszk. 

— Aestimatissimo academicorum unioni D. 
Joanni Cantio. 

Bakanowski Alex. Quaestiones theolog. 
canonico-morales. Vilnae. 

Bartolt Jak. Corona decennii explanationi 
seu ratio agendi confessarii docti cum poe- 
nitente. Varsav. S. J. 

Bartolt Carol. Imagines principum Polo- 
niae. Vars. S. J. 

Beaty fi kacyja św. sługi Bożego Winc. 
a Paulo na górze Wawell Konst. Szaniaw- 
skiemu oddana. Kraków, Matyaszk. 

Beausobre St. Jatzko on a commentary, 
for the Jesuits at Thorn. London, Stett. 

Benedictus XIII. Breve continens consti- 
tutiones omnium provinciarum. Leopoli. 

— Breve pro bono regimine provinciae S. 
Joachimi in R. Pol. Leop. S. J. 

Biegaczewicz Alb. Jan Kanty. Leonides 
sub allegoria Christus Salvator ded. Ant. 
i Franc. Dembińskim. Crac. Univ. 

Bielatowski Adr. (Wiersz na ślub Sew. 
Rzewuskiego z A. Potocka.) Warsz. 

Bobiński Rem. X. Pani w pokoju Marya 
między oktawą, koronacyi w obrazie Pod- 
kamienieckim kazaniem wyznana, ded. Kar. 
Max. Kroczerowi. Lwów. 

Bogucki. Portentum naturae prodigium in 
carne angel. D. Thomas Aąuino. Częstoch. 

Bonawentura S. Żywot Pana naszego Je- 
zusa Chrystusa przez B. Opecia. Kraków, 
Akad. Breynius Jan Phil. Historia naturalis Coc- 

ci radicum tinctorii. Gedani, Beughem. 
Brykner Daniel. Theologia zakonna. Krak. 

— Porówn. r. 1721. 

Brygida S. Modlitwy o męce Chryst. Pana. 
C a b e 1 1 i n o. Congregatio signaturae justitiae 

contra R. rectorem domus probationis Soc. 

Jesu. Romae, Leon et Mainard. 
Cancellarius ob. Szembek. 
Catalogus personarum S. J. ob. Dispositio. 
Choroszowic Adam Kanty. Colossus im- 

mortalis gloriae Sigismunai Morski. Crac. 

Univ. 

— Quaestio logica de ente rationis. Crac. 
Univ. 

Ch ryszkiewicz Aur. X. Kolligacya hono- 
ru i fortuny herbowej związkiem Nałęczy 
Ję^d. Rychłowskiego i Bony Swidzińskiej. 
Warsz. S. J. 

Chybiński Ludw. X. Historia klasztoru 
Smarzewskiego. Warsz. 

Colonia (De). D. De arte rhetorica libri 
quinque. Lublini, S. J. 

Connotata autonomastica assertive propo- 
sita. Crac. 

Constitutiones fratrum canonicorum regu- 
larium sub reguła S. Augustini. Cracov. 
Matyaszk. 

— et exercitia spiritualia approbata a Inno- 
centio XI. Leopoli, Trynit. 

Corio Archidiac. Pro Lud. Riokur contra 
Stanisl. Kaczkowski. Romae, Mainardi. 

Corona Henrici Regis antę thronum agni 
Załusciani deposita Joseph. Załuski in thea- 
tro praesentata. 

(Czapski). Dies lunae meritis in ecclesiam 
in patriam beneficiis, gloriae Thom. Franc. 
Czapski in exemplar saeculorum. Posnan. 

Dajewski ob. Miaskowski. 

Damascenus J. ob. Kaliński. 

Dawid Joh. Dissertatio. Leopoli. 

De cisi o Rot. Rom. coram de Rubeis. Pro 
curia episc. crac. contra Mat. St. Rychlicki. 
Romae, Leone et Mainardi. 

Delamars Adam. Phrases seu cultiores mo- 
di. Varsav. S. J. 

Denhoffowna Konstancya ob. Sanguszko. 

Descriptiones tabularum marinorum in 
ąuorum censum relati lapides caudae mu- 
saei Kleiniani. ob. Klein. 

Deskrypcya wesela ob. Rzewuski. 

Devotiones selectae ad providentiam. Leo- 
poli. 

Dies lunae ob. Czapski. 

Dispositio personarum prov. Lithuaniae in 
a. 1732. 

Dobrosielski Chr. Theologia ascetica ad 
mentem S. Bonaventurae. Crac. Matyaszk. 

Domaradzki J. Zawód honorów śmierci 
Bazyl. Szeptyckiego. Lublini, S. J. 

Dominicus Carthusianus. Exhortatio ad 
poenitentiam. Thorunii. 

D r e w s Jan. Dy wertyment z wesoło uczonych 
dystrakcyi opow. przez. Mikoł. Potoc- 
kiego ded. Joan. z Sieniawskich Potockiej. 
Lwów, S. J r 

17 130 1731. Droga krzyżowa. Lwów. 

Duńczewski Stan. Orexis fatorum acerba 
inter orthodoxam ąuadragesimae continen- 
tiam avaritia Joan. Jos. Michalikiewicz. Za- 
mość, Univ. 

— Kalend, pols. i rus. niem. i sas. Zamość, 
Akad. 

Dux ob. Rzewuski. 

Dyaryusz apparencyi pogrzeb. Doroty 
z Grothow Gembickiej. B. w. m. 

Echo wdzięcznych panegiryczno kaznodz. 
głosów (w czasie koronacyi obrazu N. P. 
AL w Podkamieniu.) ob. Rostkowski. 

Edykt St. hollenderskich przeciw katolikom. 

Epistoła facult. theolog. parisiensis in cau- 
sa bullae Unigenitus. Vratisl. S. J. 

Ewangelie polskie i litewskie. Wilno, S. J. 

Expeditio in viam aeternitatis. Brunsberg, 
S. J. 

Filipowicz Aug. X. Popis ojczystej cho- 
rągwi Ant. Cetuera a doczesnego życia ru- 
szenie, ded. Annie z Krasickich wdowie. 
Lwów, Trynit. 

Fischingianus J. Thesaurus in Benedicti 
reguła. Cracov. Matyaszk. 

For mika Antoni. Cnoty i używanie proszku 
puryfikacyjnego. Warszawa. 

— Virtut.es et usus pulveris puriticantis. Var- 
eav. Pijar. 

Fullingesius J. Animadversiones in regu- 
lam S. Benedicti. Cracov. 

Gelarowski X. B. Kazanie na niedziele. 
Toruń, Nicolai. 

Gębicka Dor. ob. Dyaryusz. Waligórski. 

Gesprach zwischen d. Konige in Schwe- 
den Carl XII. Frankf. u. Leipz. 

Giżycki Grzeg. X. Kazanie w kość. 00. 
Dominikanów, ob. Rostkowski. Zbiór. 

Gniewicz B. Fr. Cement nieśmiert. sławy 
Stan. Lubomirskiego wierszem na powinszo- 
wanie. 

— Smutek codzienny życia Zofii Szembeko- 
wej prezentowany. Częstoch. 

Gośki Chr. Fr. Dissert.'de cognoscenda cor- 

poris natura. Halae Magd. 
Goszkowski Alb. J. Rosae snb sigillo 

Joanni Szembek. Crac. Univ. 
Gruszecki Kaz. Zasługa honoru to jest ko- 

ronacya w Podkamieniu obrazu królowej 

nieba ob. Rostkowski M. Zbiór. 
Hippolit od S. Jana Chrz. ob. Przybyłecki 

Hip. 

Jabłonowski Jan. Ezop nowy polski. Lipsk, 

Ceydler. 
Jabłoński Dan. Ern. Historia consensus 

Sandomiriensis. Berlin, Haude. 

— Epistoła apologetica qua historia consensus 
Sandomir. tuetur. Berlin. 

Jacoponus. De mundi vanitate threnodiae. 

Thorunii. 
Jaenichen Sam. Frid. Memoria secularis 

qua natalem Thorun. repetit. (lat. et germ.) 

Thor. Nicolai. 
Jan a Jesu ob. Żelechowski. Jarczewski Józef. Pańska cnota congreg. 

oratorii S. Filip Neriusz, pod protekcyą 

Opalińskich. Poznań, Akad. 
Jaworski J. Steph. Responsum antapolo- 

geticum. Viennae. 

— De poena haereticorum. Tubingae. 

Idliński Eliasz. Idea theol. moralis. Vars. 

Jendrzej a S. Agnete. Dokumenta do spra- 
wiedliwej inkoronacyi Najśw. Maryi Pod- 
kamienieckiej ob. Rostkowski M. Zbiór. 

Introdukcya adoracyi ob. Rosołecki. 

Joachimus Abbas. Thesaurus in Sacra D. 
Benedicti reguła dedic. Cons. F. Szaniaw- 
ski. Crac. Matyaszk. 

Juglaris Al. Christus Jesus seu elogia, ho- 
nori Mich. Kruszyński. Brunsberg, S. J. 

J unie wic z Mich. Kar. X. Dziewosłąb na 
ślub Zofii Sieniawskiej i Czartoryskiego 
ob. Reflexye. 

— Reflexye duchowne na mądry króla Salo- 
mona sentyment oraz na krótkość życia 
ludzkiego rytmem. (Na czele wiersz na 
ślub Zofiii z Sieniawskich Czartoryskiej.) 
Częstochowa. 

Kalendarz ob. Michałowski. Duńczewski. 

Kaliński Jan Damascen. Atomi minores 
eloąuentiae (et) Sidera eloąuentiae. Vars. 
Piar. 

Kancyonał. Pieśni adwentowe. Królewiec, 
Reusner 

Kanony Bohorodicy. Kijów. 

Kery Joan. Decreta S. Sedis Apostolicae ab 
regularibus observanda, mandato Mar. Pru- 
ski sub auspic. Maur. Rostkowski. Leopol. 
S. Trinit. 

Kircheim Chr. Henr. Facies anatomica cor- 
poris. to jest krótkie opis. ciała. Warsz. 
Pijar. 

Klein Jakób Teod. Descriptiones tabularum 
marinorum. Gedani, Knoch. 

Ciem en s XII. Breve ad uniforme regimon. 
Leopoli, S. J. 

Kobielski Fr. Ant. (Mowy na święta uro- 
czyste). 

K o j a ł o w i c z Woje. W. Przykłady o różnych 
przypadkach, które się chrześcianom w ży- 
ciu trafiają z drukowanej we Florencyi 
xięgi włoskiej zebrane. Warsz. S. J. 

Kojligacya honoru ob. Chryszkiewicz. 

Kongregacya Najśw. Serca Jezusa z od- 
pustami. Lwów, S. J. 

Kościesza Dom. Panegyricus Mart. Mich. 
Ogiński a Witebsc. S. J. Vilnae. 

— Porówn. Ogiński. 

Kościół (Patryarchalny Laterański w Rzy- 
mie) zaś w przemyskiej katedrze odnowio- 
ny, staraniem Alex. Ant. Fredra (1725). 

Kossowski Konst. X. Cynozura od prześw. 
Leliwy, Teresie z Czapskich Pawłowskiej. 
Toruń, Nicolai. 

(Kostka Stan.) Vita S. Stan. Kostka sym- 
bolis illustrata. Vratislav. S. J. 

Kozicki Jan Chryz. Acta capituli provinc. 
Ord. Praed. sub elect. proyincial. J. Chr. 
Kozicki in Conv. Luceor. ob. Acta. 1731. 131 (Koźmiński M.) Aurora purpurat, roseo 
splendida Inter Math. Koźmiński et Theres. 
Potockam. Vars. Piar. 

— Dzień do weselnych ogniów ob. Potocka. 

— Honor i fortuna ob. Potocka. 
Krokowski Piotr. Ant. Atlas sacris e collo 

D. Joan. Nepom. dedic. Ad. Tarło. (Crac.) 

— Porówn. r. 1682. 

Królowa korony polskiej Marya w kościele 
szkół poboż. Krak. Dyaszow. 

— Toż. Warsz. Piar. 

Krusiński J. (Clodius Joh. Chr.) Chroni- 

con peregrinan. seu hist. Persarum. Lipsiae, 

Gledit8ch. 
Krzanowski Ant. Mik. Primum mobile su- 

pra firmamen. Carmeli D. Elias proph. 

Posn. Acad. 

— Kalendarz na r. 1831. Poznań, Akad. 
Kury er polski. Warszawa. 
Kwiatkowski P. X. Miasto święte ob. 

Agreda. 

L. od św. Franc. Introdukcya ob. Rosołecki. 

Łącki Tom. X. Pochodnia przed oczy du- 
szne człowieka w cieniu śmierci zostające- 
go wystawiona. Wilno, Akad. 

(Łaszcz Jos.) Soles, principes regni Le- 
chiae vice regia tribunalis majestate in li- 
bro Themidis eminenti Josephi Łaszcz nec 
non St. Kussocki. 

Lauda statuum et ordinum Prussiae. Ge- 
dani, Kross. 

Łeb en ob. Ranft. 

Legatus a corde Sarmatiae Joannes, actus 
drammaticis vinculis productus. 

Legucki Jan X. Xiążece mitry Mar. z Lu- 
bomirskich i Ostrogs. Sanguszkowej. Lublin, 

o. J. 

Lekarstwo duchowne dla uzdrowienia cho- 
rych w ostatnim razie potrzebne. Lwów. 

Leonidas sub allegoria verus Christus Sal- 
vator scenico apparatu, ob. liiegaczewicz. 

Leszczyńska Mar. Modlitwy codzienne 
(po franc. i polsk.) Warsz. Pijar. 

Łosiewski Fortunat. Kazanie w wigilią S. 
Jana Chrzciciela. Kraków. 

Lubaszowski Łuk. Waw. Terminus inten- 
tionis sub Cons. F. Szaniawski, dum can- 
didati auspicar. dedic. Joan. Matuszewicz. 
Crac. Univ. 

Lubecki Flor. Arbor Porphyriana. (thes.) 
Zamość. 

Lubomirski Stan. Her. Ecclesiastes z Pi- 
sma św. przetłum. Toruń. 

— Tobiasz wyzwolony. Toruń. 
Lubomirski Theod. Vota sive sermones 

Grodnae habitae. Cassoviae, Frauenheim. 

Łukasz od św. Franciszka ob. Rosołecki. 

Łukaszkiewicz Mat. Comes sapientiae de 
Comitibus, dedic. Gas. Melch. Lubomirski. 
Crac. Matyaszk. 

Majestas in Theodosio Magno Augusto im- 
peratore theatrali actu praesentata. 

M a r z ę c k i A nt. Od Niep. Pocz. P. M. Krzyw- 
da na pierwszym oku i celu to jest kaza- nie przy powitaniu Trybunału z herbu 
krzywda Wacł. Rzewuskiego. Warsz. Pijar. 

Medicina spiritualis. Leopoli, Trinit. 

Meinreis Z. ob. Meyenreiss. 

(Memoryałz francuzkiego przetłumaczony.) 
L. Schaab i Woodword. Warsz. 

Meta soleae ub. Rzewuski. 

Meyenreiss S. Dissertatio juris publici. 
Elbing, Preuss. 

Miaskowski Adr. X. Tractatus de fine ul- 
timo (praef. ad Luc. Dajewski). Poznań, 

b. J. 

Miasto święte ob. Agreda. 

Michałoski J. P. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Mikołajski Jos. Jan. Lucina Herculis in- 
ter lares penatesąue Zamoscenos in Jose- 
pho Michaelia Korybuth et Theclae princi- 
pis Radiviliae (theatr). Zamość, Univ. 

(Mnisze eh Wand. Georg.) Saeculum hono- 
ris triplici cursu a coli. Vars. Vars. S. J. 

Mósheinius Joh. Laur. De poenis haereti- 
corum cum Steph. Jaworscio disputatio 
(dwie edycye). Helmstadii. 

Naramowski Adam X. Głowa i serce pu- 
blicz. dobra Jan Szembek. Warsz. S. J. 

Nicolarts Laur. (Vilnae). Compendiosa pra- 
xis beneficiaria. Romae. 

Noga w s ki Joseph. Michael. Seminarium 
spiritus et artis concionnatoriae. Vars. S. J. 

Niewieski Fr. Kalendarz. Supraśl, Bazyl. 

Odpusty kościoła Przemyskiego. Przemyśl. 

O f f i c i a sanctorum propria. Vilnae, S. J. 

(Ogiński Marc.) Dei penates ferrea aetate 
Mart. Ogiński. Vilnae. 

Ołobocki Józ. Geometra. Podkowa z krzy- 
żem po zeszłym Janie Korneckim. Krak. 
Matyaszk. 

(Opaliński). Majestas lechicorum numinum 
in Adamo Opaliński in coli. Sch. Piar. Czę- 
stoch. 

Ossoliński J. Ocean ob. Wietrzyński. 

Ostroróg H. A. Nowenna albo nabożeństwo. 
Zamość, Akad. 

O vis perdita octidui labore in deserto seu 
exercitia. Edit. III. Vars. S. J. 

Parnassus illustratus seu nomina et elucid. 
historiarum poet. Vars. 

Petiot Steph. X. Panegyrici duo, alter de 
rupella. Lublin, S. J. 

— Panegyricus Ludovico XIII. Vars. S. J. 
Podlesiecki Ąlex. X. Compendium philo- 

sophiae. Sandomir. S. J. 

— Connotata antonomastica ab philosophis. 
Sandomir. S. J. 

Porre Karol. Ludovici Franciae regis lau- 

datio funebris. Varsaviae. 
Porta ad germanam linguam seu grammati- 

ca access. proverbia. Sandomir. S. J. 
Potocka A. ob. Bielatowski. 
(Potocka T.) Dzień ob. Sobocki. 

— Honor i fortuna na krzyż Pilawy podczas 
himeneusza Teresy Potockiej, Macieja Koź- 
mińskiego poprzysiężone. 132 1731. Potocki Mik. B. Dywertyment ob. Drews. 

— Sukcessya xiążąt i królów polskich, ded. 
Jacobo Lud. principi. Lwów, S. J. 

Prasołowicz P. X. Kazanie w czasie ko- 

ronacyi N. M. P. Lwów. 
Processus judiciarii singularia primae in- 

stantiae ad praxim fori in gratiam juventu- 

tis. Poznań, Akad. 
Pruski Maryan. Decreta S. Sedis Apostoli- 

cae (Ciem. VIII.) de regularibus. Leopoli. 

— Gratulacya inkoronacyi dawno w niebie 
intronizowanej w Podkamienieckim obrazie 
Najśw. Maryi (w Echo paneg. głosów). 
Lwów. 

Przybyłecki Hip. X. Mówca w trybuna- 
łach S. Iwo, Jozefowi Kunickiemu. Czę- 
stochowa. 

Przypkowski Jan Józef. Kalendarz na r. 
1732. Krak. Akad. 

Putkowski Piotr Szym. Mowa podczas ko- 
ronacyi N. M. P. w Krakowie. 

Radau M. X. Orator extemporaneus. Calissii, 
S. J. 

Raderus Math. Melancholia żyjącego czło- 
wieka na świecie częścią łac. częścią pols. 
Lublin, S. J. 

Radliński Jak. Oktawa Bożego Ciała na 
cały rok rozporządzona. Lublin, S. J. 

Ram ba eh Joan. Dissertatio qua pellis soci- 
nianis detracta. Hailae. 

Ranft M. Leben und Thaten J. Heinrich 
Flemming. Naumburg, Griesbach. 

Regina regni Poloniae B. Maria Virgo. 
Crac. Univ. 

Regnard Jan Fr. Oeuvres (voyages de 
Flandre, de Pologne). Paris, Ribou. 

Regnum integrum in Mat. Sołtyk, praesi- 
dente Stan. Flor. Suffczyński. Calissii,* S. J. 

Relacya oddanego Homagium królowi. 

Remonstracya przyczyn dla których ce- 
sarz, imperatorowa i król pruski są oblig. 
wojska wprowadzić. 

Reszka St. X. Notae in articulum confoe- 
derationis (w; Załuski, Dwa miecze.) 

Rezonico R. P. Parochialis pro promot. 

i curiae Crac. contra domum. Soc. Jesu. Ro- 
mae, Maynardi. 

— Toż. Pro promotore fiscali, curiae episc. 
cracovien. contra rectorem doinus probat. 
Romae. 

— Toż. Responsio. Romae. 

Rhenius Joh. Donatus latino germanicus edi- 

dit. Liebruder Węgierski. Regiomonti. 
Rok niebieski albo przewodnik. Poznań, 

o. J. 

Rosicki Zygm. X. Chronica seu gęsta di- 

versa in Silesia et alibi. (In: Fuldner Bi- 

bliogr. Silesiaca 1731. I.) 
Rosołeski Łuk. od S. Franc. Introdukcya 

adoracyi Serca Jezusowego przez Jana Fel. 

Szaniawskiego. 

— Głos krwi Jezusowey, Janowi Wład. Za- 
łuskiemu awizujący. Warsz. Pijar. 

Rostkowski Maur. Zbiór na wybór pane- 
giryczno-kazn. pereł Józefowi Potockiemu 
ofiarowany. Lwów, Trynit. — Echo wdzięcznych panegir. kaznodzieja, 
głosów z Różańcowej góry rogala Józefy 
Siar. z Wesselów Sobieskiej rozrzucone za 
starań. Mar. Pruskiego. Lwów, S. Trójcy. 

— ob. Kery. 

Rozmarynowski Ant. Józef. X. Nowy 
zwycięzca Błog. Wincenty a Paulo. 

— Obacz Beatyfikacya. 

Rubricella dioecesis cracov. Cr. Górecki. 
(Rupniewski Steph.) Aestus lachrymarum 
super S. Rupniewski. Crac. Matyaszk. 

— Żrzódło z którego wypłynęła rzeka w Stef. 
Rupniewskim. Krak. Matyaszk. 

Russocki St. Principes regni ob. Łaszcz. 

Rychłowski J. Kolligacya ob. Chrysz- 
kiewicz. 

(Rzewuski Sew.) Krzywda krzyżami nagro- 
dzona przy weselnych okrzykach himeneu- 
sza Sew. Rzewuskiego i Antoniny Potoc- 
kiej na świata estymacyą podana. Lwów, 
S. J. 

— Porównaj: Bielatowski. 

— Meta soleae exoptata inter pompam Sew. 
Rzewuski cum Ant. Potocka. Leop. S. J. 

— Deskrypcya wesela S. Rzewuskiego z Ant. 
Potocką d. 2. Września odprawionego we 
Lwowie. 

— Dux amor in campo (Sew. Rzewuski et 
Ant. Potocka). Leopoli. 

— Porównaj r. 1726. 

Sałtszewicz W. J. Kalendarz. Kraków, 
Akad. 

Salvestrini Konst. Dissertatio epistolaris 
de epilepsia, Antonio Brzyski dicata. Crac. 
Univ. 

(Sanguszko J.) Tryumf affektów Janusza 
Sanguszka i Konst. Dónhoffowej przy we- 
selnych applauzach. Warsz. Pijar. 

— Publicum regni fortunae solatium Janus. 
Sanguszko. Vars. Piar. 

(Sanguszko J. F.) Anchora spei publicae 
Joannes filius unicus in parent. luctum. 
Crac. Matyaszk. 

Schott Andr. Dantiscanus. Axiomata philo- 
sophica. Lipsiae, Breitkopf. 

Schottgen Christ. De origioibus Russicis 
dissertatio. Draesdae et Lips. 

Schrift (Die Heilige). Danzig, Schreiber. 

Segneri Paweł X. Manna duszy albo ćwi- 
czenia duchowne. Cz. I i II. Sandom. S. J. 

Seminarium spiritus et artis concionatoriae. 
VBrs. S. J. 

Seyler J. D. De gubernatoris antiąuitate. 
Elbing. 

— De nuraero civitatum. Elbingae. 

— obacz Tolkemit. 

Signaculum supra cor Lithuaniae Stepha- 

no I. positum inter theatr. ignes. Vilnae. 
Singularia processus judiciarii ded. Joan. 

Joach. Tarło. Posn. Acad. 
(Skarbek Fr.) Thesaurus Sarmatiae caesa- 

rum fortunis Franc. Skarbek. Posn. S. J. 
Słońce sprawiedliwości Chrystus na górze 

Tabor. Warsz. Piar. 
Sobocki Balt. X. od S. Józefa. Dzień nie- 

zgasłych tytułów i honorów Pilawy z pro- 1731-1732. 133 gnostykiem Teresie Potockiej tudzież Mar. 
Koźmińskiemu do hymen, ogniów. Warsz. 
Sch. Piar. 

Sokołowski Bartł. X. Barwa przedniego 
gatunku Maryi albo kazanie Teod. Potoc- 
kiemu mową miane. Krak. Matyaszk. 

Sokołowski Jan Kaz. Otium negotiosum 
ąuies Candidatis, ded. Jos. Remer. Cracov. 
Univ. 

Sposób nabożeństwa droga krzyża. Wro- 
cław, Akad. 

Staniewski Stef. od S. Woje. Kazanie; 
(w zbiorze Beatyfikacya). 

Stella Dydak. Medytacye na texty Pisma 
św. od Jęd. Chr. Załuskiego przełożone. 
Kalisz, S. J. 

— Toż. Warsz. S. J. 

Stęplowski Kaz. Cursus ill. Kazano vianae 

sóleae ad immortal. gloriae consumatus dum 

parentalia Franc. Kazanowski episc. per- 

8olverentur. Posnaniae, Acad. 
Surowiecki Jac. Ant. Jos. X. Periodus 

aeterni verbi D. Thomas Aąuin. Posnan. 

Acad. 
Swietlicki Paweł. Ruhm-volles Leben der 

Joan. v. Sinclair iiber die Danziger Solda- 

tesque. 
Szaniawski J. ob Rosołecki. 
(Szembek J.) Cancellarius supremus Johan. 

Szembek. Vars. Piar. 

— Joannes antę portam mortis Joan. Szem- 
bek. Var8. S. J. 

— Głos ostatny albo modlitwa na marmurze 
grobowym. Vars. Piar. 

(Szysiecki Jan X.) Via non invia Tarno- 
viam viatorem post certamen sub auspic. 
J. Cap. Szysiecki demonstrans. Tarnoviae. 

Taryffy rozmaite względem monety. Po- 
znań, S. J. 

Thesaurus Sarmatiae, ob. Skarbek. 

Tolkemit Chr. Nicol. Dissertatio juris pu- 
blici pruthenici de numero et ordine civi- 
tatum in Prussia Majori, moder. Geor. Da- 
niele Seyler dedic. Israeli Hoppio. Elbing, 
Preuss. 

Toruń. Memoria ob. Jaenichius. 

Tschepius S. X. Modlitwy nabożne. Kró- 
lewiec, Reussner. 

Twarowski Waw. Korona sławy Kat. Ja- 
błonowska przy Katarzyny Sw. solenniza- 
cyi uwieńczona. 

Tylko wski Woje. X. Soliloąuia Christiana 
Frankf. 

Ustawy kościelne królestwa Polskiego. Kró- 
lewiec, Gabr. Drejer. 

Wadowski Stan. Promulsis literarii hono- 
ris laurea actis primae laureae Candidatis, 
dedic. St. Czartoryski. Crac. Univers. 

Waleszyński M. X. Beatyfikacya Winc. 
a Paulo, ob. Beatyfikacya. 

Waligórski Mich. Jan X. Wieczna pamięć 
Dorocie z Grothów Gembickiej. Sandom. 
S. J. 

W a z g i r d Kaz. Signaculum supra cor Lithua- 
niae. theatr. Vilnae. Weber Fried. Ais Aug. Const. Schlichting 
seinen Einzug in die Stadt Schlichtings- 
heim hielt mit Anna Just. Verwittibte 
Schlichting geb. Bachstein bey ihren gantz- 
lichen Abzuge aus Polen. Schlichtingsh. 
Hase. 

Węgrzynowicz J. B. Vestalis ignis D. 
Mar. Mag. de Pazzis, dedic. Szaniawskio. 
Crac. Univ. 

Via ob. Szysiecki. 

Wiadomości uprzywilejowane z cudzych 
krajów. Warszawa. 

Wieczorkowski Laur. Principes regni Le- 
chiae tribunalis majestate. (Lublin, S. J.) 

Wietrzyński Kaz. X. Nektarowy ocean 
affektu Ewy Ter. Stadnickiej i Joz. Osso- 
lińskiego. Lwów, Trynit. 

— Saeculorum pretium Jos. Ossoliński et T. 
Stadnicka. Leop. Trinit. 

Wilkonowitz Ign. Violentia vinolenta Bac- 
chi dramate proposita (a juv. Novogrodi- 
nens. S. J.) 

Wincenty a Paulo ob. Beatyfikacya. 

Wiśniowiecki Janusz. Mowa na wesel- 
nym akcie Sew. Rzewuskiego i Ant. Po- 
tockiej. Lublin, S. J. 

— Oddanie p. A Potockiej Rzewuskiemu, 
(w: Swada Danejkow.) 

Woycikiewicz Tom. X. Elekt wybrany 
pod zaszczytem Róży Kons. z Łosiów Po- 
tockiej. Krak. Matyaszk. 

Wolski Jak. X. Alphabetum dogmaticum 
collectum, dedic. Franc. Kaznowski. Posna- 
niae, Acad 

— Męka pańska trzema adumbrowana alle- 
goryami. Poznań, Akad. 

Zadorowski Anz. Tota pulchra virgo Ma- 
ria epigr. Nesvicii, S. J. 

Załuski Józef. Cephasi Zelosivy. Dwa mie- 
cze katolickiej odsieczy przeciw Dyssyden- 
tów zamachom. Warsz. Pijar. 

Załuski Marc. (Przywilej Augusta Marc. 
Załuskiemu na załóż, miasteczka Załuszczyna, 
po niemiecku.) 

Żelechowski Jan a Jesu. Tarcza przeciw- 
ko trudnościom dyssydenckim dedyk. St. 
Zielińskiemu. Lwów, Trynit. 

Zieliński J. H. De conjugibus incantatis. 
Von bezauberten Eheleuten und derselben 
Scheidung. Jena. 

Źrzódło drużynów ob. Rupniewski. 

1738. 

Acta canonizationis B. Joan. de Dukla. Ro- 
inae, Camp. Ap. 

Agreda M. Miasto święte, cud cudów, ży- 
cie Maryi podane przez Piotra Kwiatkow- 
skiego. Lublin, S. J. 

Altium infulati honoris ob. Trzciński. 

— honoris ob. Szołdrski. 

Amicus mensae bacchanalis oblatus Lean- 
dro principi productus. 

Amor sponsus gloriae (Rudziński et Jezier- 
ska). Warsz. 134 1732. Aquila (secuuda orbis Lechici) in Josepho 

Sołtyk. Lublin, S. J. 
Arlekin Jeanseniste ou critiąue delafemine. 

Cracov. 
August n. Muntz -Mandat de dato Warschau 

9 Juli. Dresden. 

— Mandat wie es mit Subhastationen Ritter 
Giither gebalten. Warschau. 

Bal de Jakób S. J. Sen żywota ludzkiego 
z łac. przez Zyg. Brudeckiego. Wilno. 

Bękanowski Alex. Quaestiones theologi- 
cae canonico-morales de septem sacramen- 
tis, ded. Cas. Gieczewicz. Vilnae, Akad. 

Bespriiche zwischen Wenceslas und Wla- 
dislao Jagiellono. Leipzig. 

— zwischen Christiano und Sigismund I. 
Leipz. 

— zwischen Casimiro IV. und Johan III. Ko- 
nig v. Schweden. Leipzig. 

Bielecki St. Ant. Naumachia triumphalis 
in Enripo philosophico per Adalb. Gosz- 
kowski. Cracov. Univ. 

Bogdański Gabr. Prezent od Boga dany 
Teodor Lubomirski Wojew. krak. Krak. 
Matyaszk. 

Bogucki Jos. X. Wzrost nieustający spra- 
wiedliwości za prezydencyi Hier. Wysoc- 
kiego i Wojciecha Męcińskiego. Kalisz, 

o. J. 

Borzykowski Franc. Centiloąuium seu 
centum sermones de sanctis. Crac. Matyaszk. 

Breynius Jan Phil. Dissertatio physica de 
politalamiis. Gedani, Beughem. 

— Schediasma de echinis. Danzig. 
Busenbaum Herm. X. Medulla theologiae 

moralis. Braunsbg. S. J. 
Bystrzonowski Woje. X. Polak sensat 
w liście, w komplemencie polityk, humani- 
sta w dyskursie. Lublin. S. J. 

— Toż.. Warszawa, S. J. 
Canonizatio B. Joannis de Dukla ob. 

Acta. 

Catalogus personarum. Soc. Jesu. 

Charles XII. et la guerre contrę la Russie. 
Amsterd. 

Chryszkiewicz Andr. X. Panegyris Joan- 
nis Lipski. Varsav. 

Conclusiones theologicae ex tractatu de 
Deo defendentur in coli. Lublin, S. J. 

Congregatio sacra card. Pico de Miran- 
dula canonisat. B. J. Cantii. Positio super 
dubio. Romae. 

Congregatione (Sacra) consistoriali P. de 
Montibus pro abbatibus monasterii Cister- 
ciensium regni Poloniae. Roma, Maynardi. 

Corio. Pro praepos. et canonicis Lateranen. 
Summarium. Roma, Maynardi. 

— Pro praedictis contra Benedictinos conven- 
tus Cosciolnensis. 

Cul tus (Sacer) hebdomadalis ter optimo no- 
mini Dei parenti conseeratus. Częstochowa. 

(Czartoryski Aug. Alex.) Trabeata Pogo- 
niae vestigia sub palatinae dignitatis in- 
gressuin in honorem A. A. Czartoryski. 
Leopoli, S. J. Czyrnicki Tom. Jan. Conclusio theologi- 
ens honor Matbias Ziętkiewicz. Crac. Univ. 

(D ą m b s k i Ant.) Planta in honorum trophaeo- 
rum inter Ant. Dąbski et Annam Lubo- 
mirska. 

— Honorów y fortun morze przy konjunkcyi 
Anny Karol. Lubomirskiej z Ant. Dąinb- 
skim. 

(Danzig). Der See und Handelsstadt Danzig. 

Dębski Jerzy. Trojaki pokłon kaznodziej- 
ski niedzielny z przydat. kazań o męce 
pańs. Sandom. S. J. 

Denisewicz Baz. Fulmen Marsa wojen- 
nego za instynktem gwiazdy Mich. Wiśnio- 
wieckiemu polskich rytmów volumina. 

— Forteca dla nieśmiert. pamięci Józefowi 
Potockiemu Wojew. rythmem.* 

Dispositio personarum prov. Lithuanae 
in a. 1733. 

— imperfecta ad optimum, seu rudimenta 
grammatices Lotavicae. Zarazem : Katechizm 
albo nauka o rzeczach do wiary św. nale- 
żących, (pol. et lettice). Wilno, S. J. 

Dolor patriae ob. Szaniawski. 

-- aeternus ob. Potocka. 

Drews Jan. Flos regńorum seu Poloniae 

descriptio. Varsaviae, S. J. 
Drużbicki Gasp. Considerationes de solid. 

virtutis. Ingolstadt. 

— Jesus passus p. centuriam. Ingolstadt. 

— Lapis Lydius boni spiritus seu considera- 
tiones. Ingolstadt. 

— Opera omnia ascetica 18 partis in 8 vo- 
lum. Ingolstadt. 

— Toż. inne wydanie 2 tom. Ingolstadt. 
Drzewiecki Adam. Primitiae Deo et agno 

Const. Fel. Szaniawski. Lublin, S. J. 

(Dukla J. L.) Acta canonisationis. 

Duńczewski Stan. Kalendarz. 

Dyaryusz sejmu warszaws. 18. Sept. 

(Eugenius). Apologia vexati honoris priina- 
tis pol. Regni per literas principis Eugenii 
ad Vesirum scriptas. 

Firmament urn honoris. Cracov. Univ. 

Fischingianus Joach. Thesaurus in sa- 
cra D. Benedicti reguła in latinum a Chr. 
Mirecki, dedic. Cons. Fel. Szaniawski. Cra- 
coviae, Matyaszkiewicz. 

— Toż. Romae, Joan. Zenipel. 
(Flemming). Leben u. Tbaten ob. Ranft. 

— Pompa (Solemnis) in primo aditu praefe- 
ctUrae Georg. Flemming adornata. Lublini, 
S. J. 

Formey Jan Henr. Sam. Recueil de pieces 
sur les aflfaires de 1'election du Roi de Po- 
logne. 

Forteca dla nieśmiertelnej pamięci o staro- 
żytnym ob. Puzyna. 

Fortuna ob. Lubomirski. 

Fortuny depozyt w Sercu Jezusowem tj. 
konfraternia Bernard, toruńs. 

Franci S. Relationes historicae. Histor. Be- 
schreibung der Geschichte in Deutsch., Poh- 
len, England. Frankf. 

Gautruche S. Historia poetica. Vilnae, 
S. J. 1732. 135 Gemmae theologicae ob. Gremberg. 
Głos wolny szlachcica jednego na sejmiku. 
Górski Ant. Laurea litteraria Sarianae Pal- 

ladis dum per Jac. Chrostkiewicz in capel- 

la Joan. Cantii pronunciaret sub nomine J. 

Kozierowski. Zamość. 
Gościecki Franc. Poselstwo Stan. Chomen- 

towskiego od Aug. II. do Achmeta IV. 

Lwów, S. J. 

G r a d u 8 ad Parnassum germanica, bohem. 

et polon, signific. Vratisl. S. J. 
(Gremberg Hyac.) Gemmae theologicae unio- 

nis hypostaticae ex mari Aąuinatico colle- 

ctae, H. Gremberg dedicatae. Vars. Sch. 

Piar. 
Hauckiu8 Bart. Die in aller Noth Iland 

Gottes in IV Predigten. Dantzig, G. M. 

Knoch. 
Herka Kłem. St. Liber passus appia virtu- 

tis Stan. Wadowski. Cracov. Univ. 

— Meteorum prodigium D. Elias, dedic. Ga- 
brieli a S. Cyryllo. Posn. Acad. 

H u m a ń s k i Jan. Przestroga przeciw nierząd- 
nym osobom płci białogłows. Warszawa, 
5. Marca. 

(Jan z Dukli). Congregatio sacrae Rotae 
Cardinali Pico de Mirandolo, canonisatiouis 
Joannis de Dukla. Romae, Cam. Apost. 

(Jan Kanty). Apollo divinior D. J. Cantius 
a Parnasso Sariano adoratus. Zamość, Univ. 

Jarmundowicz Cas. X. Agnus Szaniavius 
post obitum Cons. F. Szaniawski. Cracov. 
Univ. 

— Złoty wiek Dym. Jabłonowskiemu i Szem- 
bekownie. Krak. Akad. 

Informatio juris et praetensionum. Berolini. 

In i ula honoris ob. Trzciński. 

I ter trium dierum in solatium peregrinantis 

animae institutum. Vilnae, S. J. 
Junga Jan Woje. Thema niebieskie, które 

przy skonaniu obrała sobie Zuz. Elżb. 

Joungowa z domu Kazunowna. Toruń. 
(J urgielewski.) Mansio sapientiae corona- 

ta in Arnoldi principe erecta, Mich. Jurgie- 

lewski celebr, a juvent. Mohilov. (theatr.) 
Kalendarz ob. Niewieski, Fr. Duńczewski. 
Kamieński Wal. Stan. Mowa na pochwałę 

Tomasza z Akwinu, ded. Józ. Dobińskiemu. 
Kancyonał doskonały pruski. Królewiec. 
Kasztel Boskiej opatrzności kluczem apo- 

stols. Klemensa XI. otworzony przy intro- 

dukcyi archikonfraternii. Warsz. S. J. 
Knapski Georg. Idiotismi polonici seu vo- 

ces. Posnaniae, S. J. 
Kocieński Józef Ign. X. Złote bramy in- 

dulgencyj Fredrów splendorami objaśnione. 

Lwów, S. J. 
Kolendowicz M. Jos. Quaestio theologica 

de sacramentis. Cracov. 
Konarski Stan. Kazanie na pogrzebie Joz. 

Sapiehy, miane w kościele Missionarzów. 

Warsz. Pijar. 

— Obacz: Leges. 

Kongregacya Serca Jezusowego. Lublin, 

b. J. Konstytucye, statuta y przywileje, ob.Ko- 
żuchowski. 

— (prawa) i przywileje Król. Pol. Vars. Pijar. 
K^oronka o Szkaplerzu wyd. XX. Karmeli- 
tów. Kraków. 

Kowalicki Franc. X. Pustynia w raj deli- 
cyi zamieniona fruktem doskonałości za- 
konnej zaszczepiona. Sandom. S. J. 

Kożuchow8ki Stan. X. Volumen legum 
albo Konstytucye, statuta i przywileje. 
Mokrzek. 

Krauz Jan Józef. Melodya przy wschodzie 
honoru po brzegach Srzeniawy Elżbiecie 
Lubomirskiej aplauduj§ca. (Kraków.) 

— Phosphorus palatinae purpurae ex Erida- 
no Theod. Lubomirski. Vars. 

Krupski Baz. X. Niezwyciężony bohatyr 
Błog. Wincenty. Krak. Matyaszk. 

Krzanowski Ant. Nicol. Novus orbis, nnva 
columba sed a columba inventus D. Tho- 
mas Aąuinas ded. Joan. Cas. Behm. Poznań, 
Acad. 

Krzyż ciężki przy pogrzeb, apparencyi Kuu. 
Mar. Lud. Rubinkowskiej od narzekającego 
Apollina. Toruń, Nikolai. 

Kulczyński Ign. II Diaspro prodigioso 
Vergine Maria di Żyrowice. Roma, An- 
sillioni. 

— Signum magnum, serenissima coelorum 
Maria in icone Żyrovicensi adorata (praef. 
ad Joan. Lipski.) Romae, Ansillioni. 

Kulmus J. A. Tabulae anatomicae. Gedani, 
Cor. Beust. 

Kury er polski. Warsz. 

Kutlinowski Stan. Quaestio jurid. de te- 
stibus. 

Kwiatkowski Piotr, ob. Agreda. (Miasto). 

La Motraye Aubry, ob. Motraye. 

Leges, statuta, constitutiones regni polon. 
(Volum. legum I.) Vars. Sch. Piar. Konar- 
ski St. (edd.) 

Lengnich Got. Dissertatio de Polonorum, 
ob. Safft. 

— Trauerrede auf D. Schiillern. Danzig. 
Leo, ob. Potocka. 

(Lipski Joan.) Privilegium fortunae sarma- 
ticae Joan. Lipski. Vars. Piar. 

(Lipski Tom.) Niebo, ob. Wysocki Sam. 

Litania o SS. Patronach. Warsz. S. J. 

Lochinann Joz. Ign. Wieczność szczęśliwa 
w herbowego Łaszczów Prawdzica śmiercią 
Mar. z Łaszczów Potockiej otrzymana po- 
grzebowego kazania duktem, dedyk. Ant. 
i Annie Potockim. Lwów, S. J. 

— Wieniawa Leszczyńskich w zwycięzkim 
życiu Wiktoryi z Leszczyńskich Potockiej 
na akcie pogrzebowym, ded. Alex. Dzia- 
łyńskiemu. Lwów, S. J. 

Łosiewski Fort. X. Łaska i pieczęć na- 
dworna na fest Jana Krzci cielą i Jan. Ne- 
Nepom. ded. St. Dębińskiemu. Krak. Ma- 
tyaszk. 

— Promocya kanoniz.ncyi B. Jana Kantego, 
ded. Frauc. Kalewskiemu. Krak. Akad, 136 1732. (Lubo mira ka Anna.) Honorów i fortnn 
morze przy powinszowaniu A. Kar. Lubo- 
mirskiej z Antonim Dabskim. Toruń, S. J. 

(Lubomirska Elżb.) Melodya ob. Krauz. 

(Lubomirski Theod.) Firmamenta honoris 
in medio aąuarum ad ingressum. Cracoy. 

— Fons splendoris, ob. Pałaszowski. 

— Fortuna caesarum imperatorio sanguine 
Theod. Lubomirski. Crac. Matyaszk. 

— Mowa dziękując za województwo (w Sua- 
da Ostrowskiego). 

— Munus caeloruui maximum Theod. Lubo- 
mirski ab ofticio podolinens. salutatus. Cra- 
coy. Matyaszk. 

— Prezent od Boga, ob. Bogdański. 
Łukasz od Sw. Franciszka, ob. Rosołecki. 
Majestas et honor, ob. Wielopolski. 
Machnitzky Carl. Sigm. Ais Sam. Got. 

Rudolph. von Lissa sich nach Frankfurt 

begab. Jena, Ritter. 
Malczewski Franc. X. Differentia między 

pospol. i nieposp. śmiercią Chryz. Niemiry 

Gniazdowskiego. Kalisz, S. J. 
Mamczyński Stan. Seb. Quaestio de se- 

ąuestratione. Crac. Univ. 
Manna duszy cz. II., ob. Segnery. 
Manuale pietatis. Częstoch. 
Marchocki Fr. Józ. Navales coronae cer- 

tamen, candidatis. Crac. Univ. 
Marcinkowski Jos. Aug. Donum a Deo 

datum Theod. Lubomirski. Crac. Univ. 
Miaskowski Adrian. Angeli theologice 

propugnati, dedic. Mich. Wodzicki. Poznań, 

S. J. 
Michałowski J. P. Kalendarz. Kraków, 

Akad. 
Miecislaus fortunatissimus Poloniae Prin- 

ceps, poloni nominis exantlator nomini Fr. 

Bieliński per Colleg. Gorens. in theatrum 

productus. 
Mikołajski Joz. J. Apollo Joan. Cantius 

adoratus, dedic. Joan. Malczewski. Zamość, 

Acad. 
Mirecki C. Stan. Statuta congregationis Be- 

nedictino-polonae. Romae, Zempel. 

— Ob. Fischingius. 

Mitulski Norb. Franc. X. Kazanie serde- 
czne za okazanie depozycyi serca Dor. 
Gembbickiej, dedyk. Mat. Grothowi. Krak. 
Akad. 

Montes aurei, ob. Palkiewicz. 

Morze ob. Lubomirska. 

Motraye (De la) A. Voyages en divers 
proYinces de la Prusse Ducale, Russie, Po- 
logne, le tumulte de Thorn. La Haye, Ad. 
Moetjens. 

Munus, ob. Lubomirski. 

Myszkowski C. ob. Wielopolski. 

Nabożeństwo przy stopniach P. Jezusa, 
w kościele Sch. Piar. Krak. Matyaszk. 

— Krótkie, ob. Wincenty. 

— Tureckie, ob. Ricaut. 

Nachricht von dem Durchzuge Salzburgi- 
echen Emigranten. Dantzig, Knoch. NatalisAnt. Thesaurus copiosarum indul- 
gentiarum concessus Soc. Jesu. Vilnae, 
Univers. 

Naumański Jan. Historia politico-universa- 
lis przez pytania ułożona. Warsz. Piar. 

Neremberg J. Akty różne nabożne. Lu- 
blin, S. J. 

Neugebohrn Fr. Fil. Zwierciadło na wy- 
rzeczenie trabalnych makuł zanurzonym 
w błędach żydom. Wilno. 

Nicolai Laur. Compendiosa praxis benefi- 
ciaria. Romae, Bernabo. 

Niebo ob. Wysocki Sz. 

Niewiadomski Timot. a S. Christ. Pane- 
gyris Theod. Lubomirski dum metropolim 
sui palatinatus ingrederetur. Varsav. Sch. 
Piar. 

Niewieski Fr. Kalendarz. Lwów, S. J. 

Obrąpalski. Sacra fames inter profanas 
Dapes in scenico apparatu opposita. Yilnae. 

Officia sanctorum propria ad norm. Cister- 
ciens. Posn. Soc. Jes. 

— Sanctorum a Beuedicto XIII. concessa. 
Vilnae. 

Ołtarzyk duchowny albo ofiary wonne. 

Wilno, S. J. 
Orleans P. J. La vie de Stanislas Kostka. 

Paris, Bordelet. 
Osculum mortis in labio calicis, olim Soli- 

mano turcarum imper. drammatico actu, in 

Połocensi Athen. S. J. 
Pałaszowski Casim. Stan. Fons splendo- 
ris Theodori Lubomirski. Crac. Univ. Coli. 

Maj. 
(Palkiewicz Ang.) Montes aurei pleni vir- 

tutum aurifodinis in Carmeli vertice, patre 

A. Palkiewicz, Simone Lotowicz, J. Kali- 

towski reperti. Yilnae, S. J. 
Peżarski And. Annibal ad portas VIadi- 

mirus Monarcha Russiae ad portam Ign. 

Ogiński. Vars. S. J. 
Płaczkowski Alb. Regimen sub ausp. Fr. 

Kalewski et Mart. Waleszyński. Cracov. 

Univ. 
PI ant a a stirpe Dambsciana, ob. Dambski. 
Pogoń iae vestigia, ob. Czartoryski. 
Pokój przy ukrzyżowanym Chrystusie za 

protekcya. Piotra Paca i Eufr. z Ogińskich 

Pacowej przez młódź koli. Szczuczyńskie- 

go w teatr, zabawach. Wilno, Akad. 
(Poniatowski St.) Sol in lauro seu sidus 

justitiae Stan. Poniatowski. Lublin, S. J. 
Popiołek J. Georg. Observationes mathe- 

maticae. Crac. 

— Vavelli sublimitas gentiliciis Car. Mysz- 
kowski. Crac. Acad. 

(Potocka Mar.) Leo in coelesti sphaera ul- 
tra humanae sortis orbitam, post occasum 
Mar. de Lasuziis Potocka a Coli. S. J. 
Leopoli, S. J. 

— Wieczność szczęśliwa Łaszczów Prawdzi- 
ca, chwalebną śmiercią M. Potockiej otrzy- 
mana, ded. Ant. Potockiemu. Lwów, S. J. 

(Potocka V.) Capitis aeternus dolor, fatum 
Victoriae de Leszczyniis Potocka, dedic, 
Jos. Potocki. Leopoli, S. J. 1732. 137 Primitiae ob Szaniawski. 

P r i v i 1 e g i u m fortunae. Varsaviae, ob. Lipski. 

Propitio nuinine senatus Thorunensis ad 
inaugurationis actum professoruin celebran- 
dum. Thorun. Nicolai. 

Propositiones ex universa theologia. Cra- 
cov. Sem. Epis. 

(Puzyna). Forteca mocnej miłości Puzynów 
brama od fatów Krzysztofa Puzyny in ca- 
struui doloris Annie z Puzynów Bilewiczo- 
wej lawiniom obrócona. Warsz. S. J. 

— Portae pluviorum lachrymorum, inter pu- 
blieos luctus cum morte luctam Christ. Pu- 
zyna Palatini. Varsav. S. J. 

Radliński Jakób. Norma probationis seu 
vitae apostolicae (pars II.), dedic. Stan. 
Stępkowski. Lublin, S. J. 

— Prawda chrześcijańska to jest: Traktat 
rabina Samuela pokazująca błędy żydow- 
skie. Lublin, S. J. 

(Radziwiłł). Informatio juris in bona Ra- 

dzivillana. 
Ranft M. Leben und Thaten J. H. Fleni- 

ming. Neumburg 
Re eh te oder Willkiihr d. Stadt Danzig. 

Danzig, Seelmann. 
Reflexye nad stanem Rzeczpospolitej. 
Regnum, ob. Waligórski. 
Relacya krótka a prawdziwa y rzetelna o 

agitowaniu się w tym sejmie. 

— pogrzebu Hier. Mac. Jełowickiego we Lwo- 
wie 14. Marca. Pożegnanie starosty Hula- 
nickiego na pogrzebie stryja swego. 

Rembecki M. Kalendarz. Krak. Akad. 
Respons anonymi do pewnego przyjaciela 

po paszkwilu. (Poznań?) 
Ricaut P. Tureckie nabożeństwo zebrane. 

Warsz. Pijar. 
Rit u ale sacramentorum. Calissii, S. J. 
Rosa a peccati, ob. Tarnowski. 
Rosignoli Kar. Grz. Prawdy wieczne w nau- 
kach albo rekollekcye. Lublin, S. J. 
Rosołecki Łukasz X. Głos wolny krwi 

Jezusowey J ózefowi Sługockiemu ominujący. 
(Rubinkowski J.) Krzyż ciężki po trzeci 

raz od okrutnej śmierci do Jak. Rubinkow- 

skiego przy pogrzeb. Mar. Lud. Rubinkow- 

skiej od Apollina. Toruń, Nikolai. 
Rubricella dioecesis cracoviensis. Górecki. 
(Rykiert). Decretum inter Rykiert actorem 

atąue magistratum Vschovensem citatos. 

(lat. et germ.) 
Safft Mich. De Polonorum majoribus disser- 

tationem tuebitur, praesido G. Lengnich. 

Gedani, Schreiber. 
Sałtszewicz W. J. Kalendarz. 
Samuel ob. Wysocki. 
(Sapieha J. Fr.) Tabula genealogica domus 

Sapieha. 
(Sapieha Józ.) Kazanie na pogrzebie Józ. 

Sapiehy. Warsz. Pijar. 
Schott Andr. Monumentum pietatis post re- 

ditum in patriam. Gedani. 
Schwartz Joh. Frid. Viam regiam Lusatiae 

Superioris monstrat. Yiteb. Gerdes. Segnery Paw. X. Manna duszy albo ćwi- 
czenia się duchowne część II. (Zarazem o 
staroż. orthographii liter słów polskich in- 
formacya M. J. Wieczorkowskiego.) Sando- 
mierz. S. J. 

Signum magnum reg. Maria Virgo in thau- 
maturga icone Żyrovicensi clarissima. Ro- 
mae, Ansillion. 

Silvestre Alex. Grammatica gallica et lati- 
no-polonica. Vars. Piar. 

Słowakowicz Jos. X. Gigantomachia in 
perniciem Jovis Christi a Judaeis facta. 
dedic. Mac. Pawołowicz. Zamość, Univ. 

— Phoeaix ingeniorum Mich. Pruski. Zamość, 
Univ. 

Słucki Tom. Józef. Fortunny depozyt t. j. 

konfraternia do kościoła Bernardynów kość. 

toruńskiego, ded. Annie z D§mbskich Słuc- 

kiej. Toruń. 
Smołukowski Joan. Jac. Census virtutis 

Math. Kolendowic. Crac. Univ. 
So brani je prepadków imuszczych. Uniow. 
(Soł tyk J.) Secundo orbis lechici aquila re- 

gui fortunata Josepho Sołtyk. Lublin, S. J. 
(Soł tyk Mat) Regnum integrnm in Mat. 

Sołtyk ac Stan. Flav. SufFczyński. Calissii, 

S. J. 
SommersbergF. W. Silesiacarum rerum 

scriptores Tomus III. Lipsiae, Hubert. 

— Silesiorum rei historiae accessiones. Lip- 
siae, Hubert. 

Sta tu ta F. F. Minorum observantium S. P. 
N. Francisci. Modus reuovandae profess. 
Supraśl, Basilian. 

Stanisław a S. Laur X. Kazanie, ob. Ko- 
narski. 

(Szaniawski Cons. Fel. X.) Dolor patriae 
aeternus, ex obitu C. F. Szaniawski. Crac. 
Matyaszk. 

— Primitiae Deo et Agno seu theologia C. 
F. Szaniawski iniciata. Lublin, S. J. 

Szczerbie. Saxońskie i magdeburskie pra- 
wo, (po rosyjsku.) 

(Szembek Joan.) Luminare majus post eclip- 
ticatn Joan. Szembek. Brunsberg, S. J. 

Szeptycki St. Oratio de B. Virg. Maria. 
Romae, Ansillion. 

(Szołdrski Stef.) Altum honoris et gloriae 
gravem merilis ingentem (thesis theol.) 
Poznań, S. J. 

Taczalski Onufry od Najś. Sakram. Rószcz- 
ka Aaronowa zamknięta Marya Panna, 
ded. Ant. Sybilli de Waldstein Sapieźynej. 
Wilno, S. J. 

Tarnowski Dyon. X. Rosa a peccati sca- 
rabeo non rosa Maria roseo hortulo mani- 
bus Joan. Siennicki illata. Zamość, Akad. 

(Trzciński J.) Infuła honoris poloni sidus 
Jos. Prandotae Trzciński inter inauguratio- 
nis solemnia a Coli. Calissiensi S. Jesu. 

— Altum infulati honoris avitis Trzcinscio- 
rum Rawiez palmis comprehensum a Coli. 
Lovicensi Sch. P. Vars. Sch. Piar. 

18 138 1732-1733. Trzebicki Mikołaj X. Turbator Chori in 
theatralem circum a Coli. Pinscensi S. J. 
inductus. 

Tschepius S. Doskonały kancyonał. Kró- 
lewiec. 

Umbra magnae aąuilinae alae Joannis de 
Renard Apollinem recreana ad scenicos 
igues in Soe. J. Athenaeo protensa. Vars. 
S. J. 

Waligórski Jan. Regnum integrum in M. 
Sołtyk, Stan. Flav. Suffczyński tribunalis 
Mareschalco. Calissii, S. J. 

Wąnsowicz Cas. St. Bonum virtutis com- 
municativuin D. Esajas Boner. Crae. Univ. 

Węgliński Hier. X. £xaltacya przy drze- 
wie krzyża Jezusowego imieniem Tarłów 
osobliwie Adam. Tarłowi i z Mirzejewskich 
Tarłowej. Lublin, S. J. 

Weidmann M. Georg. Catalogus librorum. 
Vars. Weidmann. 

— Supplem. I. ad Cathalogum. Supplem II. 
ad Ca t hal. 

— Catalogue des livres Irancais et italiens. 
N. XI. 

W er da Jan. Justyfikacya dla czego od Con- 

fess. auszpurs. odstąpił. Gdańsk. 
Wessel Walery. Głowa konfraterniów, ar- 

chikonfraternia boskiej prowidencyi na 

Karmelu Płońskim. Warsz. Pijar. 
Wiadomości uprzywil. z cudzych krajów. 

Warsz. 
(Wielopolski Cas.) Majestas et honor Ca- 

roli Wielopól. Myszkowski. Crac. Matyaszk. 
(Wincenty a Paulo). Krótkie nabożeństwo 

do Błogos. Winc. a Paulo. Edyc. II. Krak. 

Matyaszk. 
Wiśniowski Pet. Thom. Fasciculus spina- 

rum, ded. J. Frid. Sapieha. Vars. S. J. 
Włoszkowicz Fr. X. Opatrzność Boska 

przy Pułtowskich dolinach, do kościoła 

w Pułtowsku wprowadzona. Warsz. S. J. 
Volumina legum T. I. (Leges, Statuta, 

Constit.) (dwie edycye). Vars. Piar. 

— Ob. Konarski. 

Wujkowski Jan X. Grot słowa Bożego, 
to jest kazania na niedziele. T. I. U. Ka- 
lisz, S. J. 

Wysocki Samuel a S. Flor. Alcides infra- 
ctus D. Joan. a Cruce. Yars. Piar. 

— Niebo herb. księżyca Zof. Granowskiej 
z Tom. Lipskim. Warsz. Sch. Piar. 

Z ach er la Mik. Kazania przy eksport, ciała 

wojew. Kijowskiego (St. Chmieleckiego) 

udane w Stanisławowie. 
Załuski J. Józef. Programma literarum. (po 

polsku). W arsz. 
Zietkiewicz Math. Quaestio de fide. Crac. 

Univ. 

U33. 

Abkiindigung d. Gediichtniss-Predigt-auf 

Kónig. Maj. v. Pohlen. 
Actum in curia Varsaviensi sub tempus in- 

terregni feria 2-da. 

— Oblata. Porządek na sejmie d. 25. Sierp. Alpha matheseos arithmetica in usum tyro- 

num. Vilnae. 
Analecta silesiaca oder Anmerkungen zur 

Historie Schlesien. Leipzig, Rohrbach. 
Anmerkungen iiber die Bewegungsgriinde 

des allerchristlichsten Konigs. Dresden, 

Harpeter. 
Anna Carowa. Manifestum. Petropoli 1. De- 

cember. 
Anweisung wornach Biirgere bey Canon 

exercieren wollen. Dantzig, T. J. Schreiber. 
Archikonfraternia S. Jana Nepomucena. 
Arithmemyka t. j. nauka rachunku. Krak. 
Ars lucia et umbrae Joan. Damasceni in sce- 

nam data. Yilnae, S. J. 
Articuli pactorum conventorum inter sta- 
tus Reipubl. Polonae et Aug. III. 

— Toż, między stanami Rzpltej i do niej na- 
leżącymi posłami J. K. M. Warsz. Pijar. 

Articles des Pacta Conventa dressez entre 

les etats de la Rep. de Pologne et Frid. 

Augustę, trąd. du polonais. 
A scen sus purpureus Hosianae plantae di- 

gnitate Stan. J. Hosii. Varsav. Pijar. 
Assecuratio Regis Galliae data Reipubli- 

cae Polonae. (Vars.) 

— Ser. Regis Galliarum per Marchionem de 
Monti data. 

Assemanni Jos. Sim. In funere Friderici 

II. oratio. Romae, Salvioni. 
(August n.) Friderici Augusti betriibte To- 

desfall nebst Beschreibung in Warschau 

Paradę Bettes. 
Augusti II. Reg. Pol. aeterna memoria in 

nummis. 

— Das durch den schmerzensvollen todtl. Hin- 
tritt des Allerdurch. Friedrich Aug. Kon. in 
Polen. 

— Intimation wegen Hintritt Aug. II. Dan- 
zig, Schreiber. 

— Reglement wornach wegen Absterben Aug. 
II. die Cavaliere und Dames mit der Trauer 
sich zu achten haben. Berlin. 

— Nigra penna aąuilae albae atro fatorum 
calore fusca brevi vitam et obitura ejusdem 
depingens. 

— Uebersetzung der wegen Absterbens Aug. 
II. von dem Primate ergangenen Universa- 
lien. Breslau. 

— Ob. Schulz. Fassman. (Leben). 
August III. Sereni8simo ac Potentissimo 

Aug. Id. applaudit Soc. Jesu Polona. 

— Gliickwiinsch. Gemuths-Erklarung an J. 
Ant. Salmours, Wolf H. Bandis und Mar- 
schalls Poniński, in drei Reden 14. Octob. 

— Copia literarum a Fr. Augusto ad Theod. 
Potocki Joseph, de Wachenbart Sahnour. 
(Dresdae). 

— Toż, cujusdam eąuitis poloni ad regem 
Aug. III. 

— De prospera electione Regis Polon, inter 
Vars. et Wołam peracta. 

— Uniwersał die 11. mensis Novemb. 

— Manifest pko Liberum veto i przeciw elek- 
cyi Stan. Leszczyńskiego. 

-— Toż, 14. Septemb. 1733. 139 — Oznajmienie króla na sejm electionis pod 
Kamienną (za Augustem przeciw Leszczyń- 
skiemu.) 

— Relacya elekcyi króla Augusta III. d. 5. 
Octobris. 

— Danek Gebeth welches gesprochen wor- 
den nachdem Frid. Aug. 5. Octob. erwehlet. 
Danzig, Schreiber. 

— Obacz: Articuli, Declarationes, Propozy- 
cye, Promulgatio. 

Ban dis (De) Henrici fama vocalis seu elo- 
gium ministri et plenipotentiarii Augusti 
III. Regis. 

Barszcz Jerzy. Nauka pp. Dissidentów znie- 
siona. Wilno. 

Berrattelse om Stanislai Leszczyński och 
Friederici Augusti Wahlen. Stockholm, 
Joh. L. Horrn. 

Bericht (Wahrhaft.) auf was fiir Art. Koni 
ge in Pohlen erwehlet worden St. Lesz- 
czyński und Fried. Aug. 

Berichten (Maandelijksche) Casimir IV. 

Bertram Joh. Frid. Historia Joannis a La- 
sko. Aurich. 

Beschreibung (Ausfiihr.) der Leichen-Pro- 
cession Augusti Kónigs in P. Bresslau. 

Betgen J. T. Plan der Stadt Gumbinnen. 

Betrachtungen (Historische) iiber gegen- 
wart. polnische Gelegenheiten T. I— II. 
Leipzig, Teibner. 

Bewegungs-Griinde der kónigl. Entschlies- 
sungen oder Verzfcichniss der Ursachen. 

Bielatowski Adr. Paw. Panegyris Stani- 
slao Hosio fasces dioecesanos capessenti. 

— Tutor universi S. Joseph, sponsus B. V. 
Mariae. Varsav. S. R. Maj. 

Bieliński Sew. X. Widok godny oka Bos- 
kiego pod słońcem Kaspra Cieńskiego. 

Bizardiere (La). Historie der poln. Wahl- 
tage von Sigis. August bis auf jetzige. 
Stockholm. 

Boehm Mar. Commentarius de interregnis. 
Thor. Nicol. 

Bonawentura. Żywot P. naszego Jezusa 
Chr. tł. Opeć. Krak. Akad. 

Bonohmine Alfons. Prawda chrześciańska 
to jest traktat Rabi Samuela tłum. Jak. 
Radliński (dwie edycye). Lublin, S. J. 

Bordings-Ordnung wornach die Zunfft 
sich zu richten haben. Danzig, Schreiber. 

Brat (życzliwy) a zaś sługa przy na reskrypt 
replice w odpowiedzi. — (Por. r. 1734). 

Brief eines Piasten in welchem: Respons 
anonymi na manifest X. Prymasa. 

Brzostowski Adam. Tutor universi S. Jo- 
seph, ob. Bielatowski. 

Brzozowski Mart. X. Lusus in feria desi- 
nens in scenam reassumptus. Vilnae, S. J. 

Buddaeus Jan Krzyszt. Das glorwiirdigste 
Leben Fried. August. Budissin. 

Bystrzonowski Wojciech X. Polak sen- 
sat w liście. Wilno, S. J. 

— Toż. Poznań, S J. 

Calender (kónigl. poln.) auf das Jahr. 
Leipzig. Cancyonał pieśni nabożnych. Vratislav, 
S. J. 

(Cantius Joan.) Sacra rituum congregatione. 
Positio an constet de virtutibus theologicis 
in casu de quo agitur. Romae, Cam. Ap. 

Catalogus personarum Soc. Jesu. 

Chleb duchowny, ob. Wujkowski. 

Chróścin ski Woje. Rozmowy listowne al- 
bo heroin greckich korrespondeneya z Owi- 
diusza, ob. Owidyusz. 

Confederation der Sandomirischen Wo- 
jewodschaft, welche zur Vertheidigung der 
polnischen Freiheit aufgerichtet ist. 

— der Cracaischen Woywodschaft die Kó- 
nigs-Wahl betreffend. 

— der Woywodschaft Wolhinien, von dereń 
Einsassengemacht. 

Copia literarum cujusdam eąuitis poloni ad 
Electorem Saxoniae ducem. 

Cybulski Andr. J. Quaestio metaphysica 
de existentia. Crac. Univ. 

Czapski Wojew. Pomorski. Manifest. (Czap- 
skiego, Morsztyna i Ossolińskiego.) 

Cześć codzienna na cały rok do każdego 
świętego na każdy dzień. Lwów. 

Danek Gebeth, ob. Leszczyński. Aug. III. 

Dantzig. Rath der Stadt Danzig Bording- 
Ordnung betreffend. — Por. r. 1735. 

— Capitulationes der Stadt Danzig. 
Declaratio nullitatis electionis Stanislai a 

Confoed. Pragensi 14. Sept. 
Declaration aux electeurs et princes. 

— wegen Wahl Stan. Leszczyński. Thorn, J. 
Nicolai. 

— de 1'imperatrice de Russie. 
Declarationis publicae a Statibus reipubl. 

pro tuitione Augusti III. promulgatio. 
Deductiones (Binae) S. Reg. Maj. Borus- 

siae episcopis Varmiensis et Culmensis. 
Deklaracya króla Francuzkiego. 
Deliberacya teraźniejsza kto z Polaków 

królem? 
Descrizione Breve del Governo e stato 

Pol. Venezia, Pitteri. 
Desroches de Parthenay. Histoire de Po- 

logne, ob. Parthenay. 
Devotiones selectae variis officiis. Lublini, 

S. J. 
Directorium divini officii congregationis 

sub reguła S. Benedicti. Sandomiriae, S. J. 

— officii divini pro dioec. Płocensi Joannes 
Wujkowski canon. Pultoviensis. 

Dis positio personarum prov. Lith. in a. 
1734. 

Dobiński Christ. Mens ecclesiae D. Tho- 
mas Aąuinas. Varsav. Piar. 

Dragheim Joann. Benj. Vita Jacobi Henr. 
Zerneckii praec. Thorunen. Francf. et Lips. 

Drew 8. Flos regnorum sive raritates orbis. 
Mokrzensis Villa. 

Duncker D. Binae deductiones. Regiomon. 

Duńczewski Stan. Kalendarz, dedyk. St. 
Potockiemu. 

— Restitutio vitae mortalis soluto fatis pi- 
gnore And. Ant. Szynglarowicz. Zamość. 140 1733. — Vulcanu8 flammas amoris inextincti spi- 
rans Stanislai Potocki ac Helenae Zamoy- 
ska. Zamość. 

Durry Effr. Prodromus ad historiam revolu • 
tionis persicae opera Judae Th. Krusiński, 
Leopoli. 

Dyaryusz sejmu extraordynar. w Warsza- 
wie 26. Januar. 

— electionis podczas interregnum 25. Aug. 

— convocationis 27. Aprilis zaczętego. 
Dzielowski Fr. Gościniec do nieba, życie 

Syna Bożego i jego SS. kochanków, po 

raz trzeci. Kraków. 
Dzismiu (katoliszka) gromota Diwam per 

un Łotwiszyn. Wilno. 
E d i c t das keine in preussischen und Litthaui- 

schen Landen gewonnene Wolle verfahren 

werden solle. Kónigsb. 
Elelectione (De prospera) Regis Poloniae 

eąuitis pol. epistoła. 
Entrevue od. Gesprache im Reiche der 

Todten. Frankf. 

— zwischen einem Pohlen und Sachsen. 
Breslau. 

E p i s t o 1 a e familiares, ob. Konarski 

Erklarung der rechtmassigen Ursachen der 
Entschliessung S. K. Maj. ihre Volker io 
Polen einriicken zu lassen. 

Erorterung wie die Belau und Kladau zu 
graben schuldig ist. Dantzig, Schreiber. 

Erzahlung (Aufrichtige) d. Wahl Leszczyński. 

Exercitus (titulorum) in gentilic. Zamoy- 
sciorum hastis Stan. Potocki et Hel. Za- 
mojska a Coli. Lublinen, S. J. 

Explicatio (Autonomastica) ąuarundam re- 
rum. Posnaniae. 

Expose sincere de 1'ćlection du roy Stani- 
slas. Rouen, N. Besogne. 

— sincere des elections a la couronne de 
Pologne faites en faveur du St. Leszczyń- 
ski et Fred. Aug. La Haye, Jean Dureń. 

Expositio votiva animorum congratul. ob. 

Wackerbart. 
Fama (Polnische) d. Zustand in Pohlen. 

Warschau. 
Fassmann D. Das Leben und Thaten Frid. 

Aug. Hamburg u. Frankfurt. 
Fi des indubitata omnium ordinum regni ad 

Kamionnam probata electionem Saxon. prin- 

cipis factam. (dwie edycye). 

— indubitata contra fidcm ad Kamionnam, 
scandalorum petra post Stanislai I procla- 
mationem. 

For mul ar der Intimation wegen Erwehlung 
Stan. Leszczyński. Dantzig, Schreiber. 

(Franciszek Sw.) Konstytucye braci mniej- 
szych S. Franc. Krak. Matyaszk. 

Francke Fel. Jacob. Der Kirchen Proces- 
sus der ewangel. Gemeinde zu Wilda wie 
dieselbe heimlich angefangen. 

Frań z Dr. Sigismund August nebst Erzah- 
lung von der Trennung welche 27. Juni 
1697 iiber die Wahl Aug. II. eutstanden. 

Freude (Die innigste) der Stadt Dantzig 
iiber Stanisl. I. Dantzig. Friedricha Augusti merkwiirdiges Leben 
(dwojaka edycya). Frankf. et Leipzig. 

— Kon. v. Pohlen Leben u. Thaten. Hamb. 
u. Frankf. 

— Ob. Fassmann. 

Friederici Augusti betriibter Todesfall. 

Fullborn Joh. Fried. Bey dem Absterben 
des Georg D. Ulrich. Schłichtingsh. Haase. 

Garczyński. Mowa przy powitaniu Mar- 
szałka (w Ostro ws. Suada.) 

Gebet (Allgemein.) nach J. K. Maj. in Polen. 
Dresden. 

— (Ein christlich.) nach tódtl. Abgang Aug. 
II. Danzig, Schreiber. 

Gedanken (Unvorgreifl.) v. d. Polnischen In- 

terregno wie auch poln. Kónigs-Wahl. Coli. 

Compagne. 
Gelhorn And. Jos. Academia virtufis eru- 

ditae candidatorum. Cracov. Univers. 
Gemuths Erklarung, ob. August, in. 
Gesprache im Reiche d. Todten zwischen 

Kónige von Pohlen Fr. Aug. und Kon v. 

Sardinien, ob. Entrevue od. Gesprache. 

— (Curieuse) zwischen Danzig und Thorn. 
S. 1. 

Głos wolny na wolną, Radę warszawską 
względem obierania regenta, ukoronowaną 
królowę Maryą. Kraków, Matyaszk. 

— wolny, ob. Leszczyński St. 
Gostumiowski J. Cracauer Schreib-Kalen- 

der. Wien, Voigt. 
Gottsched Joh. Chr. Ein wahrer Held und 

Regent nach dem Muster Fried. August. 

Dantzig, Schreiber. 
Gratulation bey der Lengnich und Hoh- 

eiselischen Hochzeit in Danzig. Jena. 
Grochinalicki Józ. X. Port zbawienny, 

przy obłucz. Anny Oraczewskiej. Krak. 

Akad. 
Giinther S. Das Glaubens Bekentniss. Dan- 
zig, Knoch. 
Halkiewicz Mich. X. Jasnego nieba ope- 

raryusz albo praca Stan. Kostki, dedyk. F. 

Groblewskiemu. Kalisz, S. J. 
Hanacius Chr. Die von Caroli Magni Ge- 

bliite Linie Friderici Aug. II. Wittenbg. 
Herka Jan Cant. Quaestio physica de toto 

composito. Cracov. Univers. 
Heroina chrześciańska świątobl. aktami. 

Częstochowa. 
Hewenesi Gabr. Labirynt zdradl. Dedala 

sztuką erygowany. Wilno, Akad. 
Históire de Pologne, ob. Parthenay. 

— des rois, ob. Massuet. 
Historya Aleksandra Wielkiego. 
Historie der polnischen Wahl-Tage von 

Sigismund an bis aut jetzige Wahl. 
Hochzeit Feste des Gottfr. Lengnich mit 

Euphr. Hoheiselin. Danzig. 
(Hosius Stan. Jos.) Planta gloriae pontifi- 

ciae Stan. Jos. Hosii. Brunsberg, S. J. 

— Liber passus quo suis honores snb ingres- 
sum Stan. Hosii in Posnan. Cathedr. Vars. 

— Templum virtutis et honoris Jos. Hosio. 
Poznań, S. J. 

— Denuncyacya 20. Octob. 1733. 141 — Uebersetzung des Instrumenti. Dresden. 

— ob. Ascensus, Resolutio. 

Hulewicz Alex. Gabr. Notae charaeteristi- 
cae conjugationum linguae sanctae cum 
laud. Alb. Schultens. Lugduni, Wishoff. 

Hylzen J. Mowa starosty Marienburgs. 
(w Suada Ostrows.) 

— Mowa na sejmiku w Dyneburku (w Sua- 
dzie Ostrów.) 

Jabłoński Dan. Em. Die letzten Worte 

Salomons. Berlin, Haude. 
Jan od Sw. Józefa, ob. Włocki. 
Jankiewicz Joan. Cant. Daphon laureatum 

virtuti candidatorum. Crac. Univ. 
In es Albert X. Lechias ducum Polon, elo- 

gia. Poznań, S. J. 
Innschrifft anf die neue Wahl eines Kó- 

niges v. Pohlen. Dresden. 
Instruktarz celny W. X. Litews. 
Interregna, ob. Boehm Mar. Konfederacya, 

Konarski. 
Intimation ob. August II. 

— wegen gliickl. ausgefall. Wahl des Stan. 
Leszczyński. Thorn, Nicolai. 

Inwentarz koustytucyi koronnych. Lipsk. 

J o 1 1 i et Massuet. Histoire ob. Massuet. 

(Józef z Kopertynu). Opisanie beatyfikacyi 
Józefa z Kopertynu. Krak. 

I sm a iłów Lew. Proclamation des General 
Majors gegeben zu Janiszek. 

Juniewicz Dom. X. Kazanie panegiryczne 
przy konsekracyi Konst. Moszyńskiego bisk. 
w kościele Paulinów. Warszaws. 

Juniewicz J. X. Gloire de la France. Sła- 
wa korony francuzkiej awantaż polskiej 
w osob.ich Ludwika XIV. Ludw. X., Ma- 
ryi z Leszczyńskich i syna Delfina, ded. 
Markwizowi de Monty. 

Juno (Sapiens) minor Jove (theatr.) 

Jura fundamentalia terrarum Prussiae. Ge- 
dani, Preuss. 

Jus terrestre nobilitatis Prussiae. Dantisci. 
Iwański Nic. Mich. Mercurius in fabuła ve- 

rus Christus scenico appar. Crac. Univ. 
Kazania dwa na S. Barbarę i Różę. Wars. 
Kielarowicz Franc. Andr/Decisio magni 

yaloris virtutis Steph. Krupski formata. 

(Crac.) 

— Quaestio physica de forma substantiali ex 
physicor. Aristotelis sub regim. Mart. Wa- 
leszyński. Cracov. Matyaszk. 

Klemens XII. Constitutio qua litem inter 
patres S. Jesu et pauperes a Schol. Piis 
Vilnae extinguit. Romae, Cam. Ap. 

— Toż. Varsaviae. 

— Copia literarum ad Stanislaum I. regem 
Polon. Varsaviae. 

Kłopocki Andr. Monumentam professorum 
Acad. Zamoscensis piis manibus erectum. 

Konarski Stan. X. Epistolae familiares sub 
tempus interregni. Pars I. II. 

— Contra spiritus germauici scripta sub tem- 
pus interregni. 

— Listy przyjacielskie (za Stan. Leszcz.) 
Warsz. — Rezolucya theologiczna na przysięgę kon- 
feder. gener. Warsz. 

— Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim 
sąsiadem o terażn. okolicznościach (de ori- 
gine zerwanych sejmów, o prawach). B. w. 
m. (dwie edycye, jedna in 4-to, druga in 
folio). 

— Porów. Lipski J. 

— Zebranie racyi i refieksyi że Stanisława 
królem obrać należy. 

Konfederacya. Desiderya i projekta W. 
X. Litews. 

— General, omnium ordinum 27. Kwiet. na 
konwok. warszaws. (trzy edycye). Warsz. 
Pijar. 

— Województwa Sandomirskiego na obronę 
wiary katol. i dostojeństwa Stanisł. I. czy- 
niona w Opatowie 3. Decemb. 

— Województwa Krak. Działo się w Pro- 
szowicach 24. Marca. (Ad officium et acta 
castr, cracoy. venient. J. Zaleski.) (dwie 
edycye). 

— prześwietna Województw Wielkopolskich. 

— Województw Wołhyńsk. Łuck. 
Confederation der Sandomirischen Woj- 

wodschaft. 

— der cracauischen Wojwod. 

— der Wojwodschaft Wolhynien. 
Konstytucye braci mniejszych Seraf. 0. 

Franciszka. Krak. Matyaszk. 

— koronne y sentymenta o elekcyi królów, 
rationes obrania Piasta (poseł Piasta na 
elekcyą, od Franc. Lewalta Powalskiego.) 

Kopia listu od konfidenta do konfidenta. 

— pewnego statysty do Bisk. Pozn. (Stan. 
Hozyusza) na Uniw. ogłaszający elekcyę. 

Kotficki Ben. X. Superior regularii qua 

pater qua judex seu synopticum compen- 

diuin eorum quae super regularibus desi- 

derantur. Berdiczów. 
Krofej S. Katechizmowe ćwiczenie według 

przetłumaczenia. 
Kron ob. Pohlen. 
Kropski Stef. Quaestio juridica de poenis. 

Cracov. 
Krusiński T. J. X. Prodromus ob. Durry. 
Krzanowski Ant. Nic. Quaestio geometri- 

ca de causa parallaxium. Crac. Univ. 
Kulczyński Ign. Specimen ecclesiae Ru- 

thenicae, Romae, Hkr. Mainardi. 
Kurlandia ob. Protestationes. 
Kury er Polski. Warszawa. 

— cudzoziemski. Warsz. 

Kwapiński Stan. Species laureati candida- 

tis M. Waleszyński. Crac. Univ. 
Kwiatkiewicz Joan. Fax ascetica peregri- 

no terrestri. Ingolstadt. 
La Bizardiere ob. Bizardiere. 
Lachowicz Flor. Ant. Gryphus Aliger, 

virtutes Jacobi Otfinowski ex umbris se- 

pnlchralibus. Crac. Univ. 

— Quaestio metaphysica de objecto metaphy- 
sicae. Crac. Univ. 

Łąck i Tom. X. Katechizm albo nauka o wie- 
rze, nadziei, miłości. Wilno, S. J. 142 1733. Ładów ski Mac. Mar. Inwentarz konstytu- 
cyj koronnych uzupeł. przez Załuskiego 
J. Jędrz. Lipsk, Weidniann. 

Lancycj' Mik. Xięga duchowna piętnasta o 
urzędach Koadjutorów przez Winc. Wołło- 
wicza przetłumaczona. Wilno, S. J 

Langell Ign. Scries Regum Poloniae hono- 
ribus Fr. Ks. Schwizen graeciis. Haered. 
Widmanstad. 

(Lascy). Manifeste que le gćnćral Lascy a 
fait publier a 1'occas. de son entrśe en Li- 
thuan. avec 1'armóe russienne. Manifest, 
wegen seines Einzugs. B. w. m. 

Leben iMerkwiirdiges) aller Konige in Po- 
len bis auf August II. 

— Ob. Friederich. 

Leiturhikon, si jest służebnik. Uchnow. 
Lengnich God. Augusti II. regis indulgen- 

tissimi memoriam celebrari jussit. Gedani, 

Schreiber. 

— Programma quo nuptias nunciat. Gedani. 

— Programma quo ad orationem invitat. 
Gedani. 

— Lobrede auf Kon. August den Andern ge- 
halten. Leipzig, Langenheim. 

— Toż. In Danzig nachgedrukt. Danzig, 
Schreiber. 

— Ob. Gratulation. Hochzeit. 
(Leszczyńska Maryal. Sława korony, ob. 

Juniewicz. 
Leszczyński Stan. Contra allegatam S. R. 
Stanislai proscriptionem refutacyi. — Prze- 
ciwko allegowanej. (po polsk. i łac.) 

— Omen in nomine auspicatis sensibus Sta 
nislai I. anagrammate expositnm. 

— Declaratio nullitatis electionis Stanislai 
facta a confoed. Pragensi 14. Sept. 

— Danck-Gebeth, welches nach Erwehlung 
Stanislai abgehaltet 4. October Danzig. 

— Danck-Gebeth welches gesprochen werden 
nachdem Stanislaus Leszczyński war er- 
wehlet. Danzig, T. .1. Schreiber. 

— Dzień dobry. Dzień 21. Octob. w urodze- 
niu Stanisława I. Gdańsk. Schreiber. 

— Formular der Intimation, ob. Formular. 

— Głos wolny wolność ubezpieczający B. w. m. 

— Lettera al Primate e Magnati. 

— Uniwersał do senatorów, urzędników i ry- 
cerstwa. Gdańsk, 15. Decemb.' 

— Przeciwko allegowanej Kr. Stanisława pro- 
skrypcyi w kilku punktach refutatio. 

— Prawdziwe racye cudzoziemców oponują- 
cych się Stanisławowi i nad niemi reflexye. 
Lipsk. 

— Expose sincere des elections. La Haye. 

— Universaux publićs au nom du Roi. Uni- 
versali publicati. 

— Narratio genuina electionis in regem St. 
Leszczyński 

— Relation (Kurze), ob. Relation. 

— Zebranie racyi y refleksyi. 

— Ob. Berattelse, Declaration, Formular, Re- 
lation, Exposition, Expos6, Intimation, Pa- 
cta, Racye, Zebranie. 

Lettre d'un gentilhomme polonais sur 1'ele- 
ction du roi de Pologne. La Haye, Dureń. Lipski Jan Alex. X. Biskup. Rozmowa pe- 
wnego ziemianina ze sąsiadem. — Porów. 
Konarski St. 

List ziemianina rozważając}' Respons anony- 
ma do pewnego przyjaciela w Gdańsku. 
(Poniatowskiego Stan.??) 

— drugi ziemianina. 
Lówenwarde. Declaration ąu Primat. 
Lubomirski Teodor A. B. K. Mowa na 

sejm konwok. (w Suadzie Ostrów.) 

— Kopia listu X-cia Wojw. Kraków. 

— Kopia listu 7. Octob. 

— kopie listów do Imperatorowej. Warsz. 

— Mowa na sejmie convocationis (w Suadzie 
Ostrów.) 

Lud er Bart. X. Olympus literatus sive li- 

terae oratoriae, ded. T. Zamojski. Leopoli, 

S. J. 
Ludwik XV. Racye które determinowały 

do podj. wojny. 
Łukaszkiewicz Mat. Mich. Quaestio lo- 

gica de substantia. Crac. Univ. 
Łu siec ki Paw. Praeceptum legis J. Can- 

tius. Zamość, Univers. 
Macki Jean. Mćmoires contenants les cara- 

ctćres de la cour d'Angleterre sous Guil- 

laume III. La Haye, Gosse. 
Manifest. Actum et datum Varsav. 1. Nov. 

— Enucleans motiva które adstringunt kró- 
la francuzkiego, aby wypowiedział wojnę 
Cesarzowi, mediis Octobris ogłoszony. 

— Stanów król. Polsk. In campo elect. mię- 
dzy Warszawą a Wolą 4. Sept. 

— Toż. Na Pradze 14. Septemb. (przeciw Le- 
szczyńskiemu). 

— Toż. Także instrument elekcyi Augusta 
II. i Pacta Conventa wniesione przez Jana 
Trezera. 

— Protestacya pko elekcyi Aug. III. 

— ze strony króla hiszpańskiego, którym 
oświadcza się z wielu racyi podjąć wojnę. 

— Sardyńskiego ratione wojny przeciw Ce- 
sarzowi. 

— von Seiten d. Kónigs v. Spanien, das er 
mit Wiener- Hof, weil sich in die Wahl 
der Rep. Polens gemischt, einen Krieg an- 
zufangen berechtigt sei. 

Manifestatio. (Dan w Gdańsku 10 Octob.) 
Manifeste de la repub. de P. Manifesto 

approvato 4. Settemb. 
Massalski M. Mowa przy złączeniu z Se- 
natem. 

— Zagajenie sejmu electionis (w Suadzie 
Ostrows.) 

Massuet P. X. Histoire des Rois de Po- 
logne, regne de Fr. Aug. T. I.— III. Am- 
sterdam, Honore. 

(Medailles). Medaille presentee aVersailles 
le 4. Octob. Paris 

— Retablissemcnt de Stanislas I. sur son 
throne le 12. Sept. 

— Dispositions militaires de Stanisl. I. con- 
trę les Russiens. 

Memoriale ad amplissimos Regni Polon. 
Status. 1733. 143 Michałowski Ig. Paw. Kalendarz polski i 

ruski. Krak. Akad. 
Mikołajski JOz. Stallum canonicum virtu- 

tibus Alex. Pilszecki in Alma Univ. Zam. 

Zamość, Univ. 

— Interreguuin orbis in Palaestina libera ele- 
ctione in basilica Zamoscensi Joanni Zelski. 
Zamość, Akad. 

— Tonus votivus ad sonum tonistrus in Par- 
nassi Sariani culmine Jacobi Arakiełowicz. 
Zamość, Akad. 

Mleko duchowne t. j. nauka chrześcijańska 
dziatkom i dorosłym. Lwów, S. J. 

Młodzianowski Tom. X. Akty przygotow. 
się na śmierć. Sandomierz, S. J. 

Mont i. Assecuratio Ser. Regis Galliarum, 
data Reipubl. Polonae. Vars. 4. Sept. (2. ed.) 

— zwei Briefe vor seiner Arretirung an den 
Feldmar. Miinnich abgelassen. 

— Assekuracya Naj. króla Francuzkiego. 
Morawski And. Justus dolor ad cineres 

Aug. II. Vars. S. J. 

Mosheim L. Dissertationes ad S. discipli- 
nas. (De poenis haereticorum in ecclesia 
ruthen. Steph. Javorskio.) Lipsiae. 

Motifs des resolutions du Roy Louis XV. 

Motivi delie resolutioni del Re. . 

Motiva do wolnej elekcyi. 

Mowa PP. Dissid. z nauką Star. Kościoła 
zniesiona. Wilno. 

Murczyński Bonaw. X. Reserator fawo- 
rów S. Stanisław Kostka, ded. Janowi Ma- 
jowi. Częstochowa. 

Nachricht von d. Russ. u. Sachsischen 
Belagerung. Dantzig. 

Na ram o ws ki A. X. Kazanie w dzień na- 
rodzenia N. Maryi Panny. Warsz. Pijar. 

Narratio ob. Leszczyński. 

Natalis Ant. Thesaurus copiosarum indul- 
geutiarum. Vilnae, S. J. 

Neues der Welt aus den Zeitungen. Zugleich 
Nachricht von preus. und poln. neuen Schrif- 
ten. Thorn, Nicolai. 

Nicolarts Laur. Compendiosa praxis bene- 

ficiaria ex concordatis nationis german. Po- 

loniae, Galliae. Coloniae. 
Nieszporkowicz Amb. Odrobiny stołu 

królewskiego obrazu Częstochowskiego. 

Częstoch. 
Niewiadomski Tymot. Panegyris Fel. J. 

Kretkowski. Vars. Schol. Piar. 
Niewieski Fr. Kalendarz. Lwów, dr. S. 

Trójcy. 
Nogawski Józef Wilh. X. Wolny głos na 

walną radę warszaws. względem obierania 

Regnanta, ded. Andr. Rozmarynowski. Krak. 

Matyaszk. 

— Skarb nieosz. bazyliki klimentowskiej, 
ostatnia światła pochodnia ded. Izab. i Fr. 
Ossolińskim i Morzynickim. Krak. Matyasz. 

Nowacki J. ob. Sol. 

(Ogińska Krystyna). Seym elekcyjny z or- 
dynacyi serc ludzkich rządzcy Krystyny 
z Abramowiczów Ogińskiej przy hyme- 
neusza applauzach. Wilno, S. J. (Ogiński Marcyan). Annibal ad portam du- 
calis domus, de amoris Roma triumphans 
Martianus Ogiński sub hymeneum cum Chr. 
de Abramoviciis Ogińska. Vilnae, S. J. 

Olechowski J. X. Ogłoszenie przeniesienia 
Wigilii. 

Omen in nomine, ob. Leszczyński. 

Opisanie istotne expozycyi Jana III. i Mar. 

Kazim. Warszawa. 
Ordinatio judiciorum vigore contederatio- 

nis dictae Kaptur. 

— Toż. Capturaliura. Crac. 
Ordynacye sądów kapturowych Wojew. 

Krak. Krak. (dwie edycye). 

Osservazioni circa 1'artic. de Pacta Con- 
venta nella elezione di Praga. 

(Ossolińska K.) Wielka pociecha szczęśli- 
wego Katarzyny z Jabłonowskich Ossoliń- 
skiej rozwiązania urodzeniem się podskar- 
bianki konsolacya. Gdańsk, Schreiber. 

Ossoliński Fr. Max. Manifestuje przeciw 
Uniwersałowi Jana Adolfa X-cia Saskiego 
wodza wojsk Augusta III. Gdańsk. 

Owidiusz. Rozmowy listowne albo heroin 
korrespondencye p. Woje. St. Chrościń- 
skiego. B. w. m. — Ob. Chrościński. 

Ożarowski J. Pożegnanie sejmu (w Sua- 
dzie Ostrów.) 

Pacta conventa zwischen Stan. I. u. Stiin- 
den iibersetzt v. P. G. S. Danzig, Schreiber. 

Parangone delia republ. di Pollonia la 
quale ha eletto Stanis. 1. 

Parthenay (De) Desroches. Histoire de Po- 
logne sous Aug. II. T. I — IV. La Haye, 
Jean van Dureń. 

Passus ob. Hosius. 

Pa ul u cci Camil. Copia di lettera. — Copia 
literarum Archiep. ad St. I. regera 3. Decemb. 
Lettera da Potoski Arcivescovo. 

Pexenfelder Mich. X. Antoaomastica re- 
rum explicatio ex historiis. Poznań, S. J. 

Pittoni Joh. Bapt. Universalia sacr. rituum 
Congregationis decieta ecclesiasticis necea- 
sariis. Poznań, S. J. 

(Pohl en). Das mit Cron und Scepter be- 
schaftigte Pohlen oder Nachricht. Cz. I— II. 
Breslau. 

(Polonia). Breve descrizione doi governo 
di Polonia. Venetia, Pitter. 

Polyinatiam passionalem die Jes. Chr. 
Thorun, J. Nicolai. 

Poniatowski St. ob. List. 

Poniński Ant. Declationis publicae pro 
tuitione Augusti III. Promulgatio. 

— Przestroga, w Warszaw, mieś. Pażdzier. 

— Uniwersał. Warsz. d. 7. Listop. 
Popiołek Joz. Grzeg. Via juris ad docto- 

ral. lauream Stan. Kulikowski. Crac. Univ. 
Porządek na sejmie elekcyi d. 25. Sierp. 

Warsz. Pijar. 
Poszakowski Jan X. Nauka pp. Dissy- 

dentów, ded. Tom. Wolanowi. Wilno, S. J. 
Potocki Józ. Uniwersał do powszechności 

podany. 144 1733. (Potocki Stan.) Skarb w Zamoyskich domu 
Helena Zamojska przy hymeneusza pochod- 
niach Stan. Potockiego. (Lublin, S. J.) 

— Vnlcanus amoris spiraus, paneg. S. Potoc- 
ki et H. Zamojska, Zamość, Univ. 

— Titulorum exercitus in Zamoysciorum ha- 
stis sub signa Potocianae crucis Stan. Po- 
tocki et Helenae Zamojska in faatos peren- 
nis famae a Coli. Lublin. S. J. 

Potocki Teod. Confirmatio privilegii ex a. 
1668. typographiae Schol. Piarum. Varsav. 
d. 5. Junii. 

— Apologia malitiose vexati honoris Prima- 
tis Kegni per literas Princ. Eugenii. 

— Manifest (Danzig 10. Octob.) Aus dem pol- 
nischen iibersetzt. Danzig, J. J. Preuss. 

— Manifestatio. Gedani, 17. Octob. Actum 
coram nobile judice. 

— Actum vor gehegten Dings Gerichts, Dan- 
zig, d. 17. Octob. 

— Manifeste de Archeveque. Manifesto in 
Dantzica ii di 10. Ottobr. 

— Respons na Manifest X-cia Prymasa. 

— Uebersetzung derer wegen Absterbens 
Ang. II. ergang. Universalien in Februar. 
Breslau. 

— Uebersetzung der Anrede welche nach 
Ableben Aug. II. Senatoribus gethan nebst 
einiger Nacbricht. 

— Universal wegen Absterbens Aug. II. 
Breslau. 

— Apologia honoris Primatis Reg. Pol. per 
literas ad Visirum. 

Powal ski Fr. Poseł Piasta na ele<;cyą ob. 

Konstytucye. 
Praetorius Ephr. Dantziger Lehrer-Ge- 

dachtuiss. Dantzig, Schreiber. 
Projekt komputu wojska 67,814 głów. 
Promulgatio declarationis Aug. III. 
Propositiones ex parte Ser. Frid. Aug. 
Propozycye ad deliberandum na sejmie 

Convocationis. 

— ze strony królewicza Pols. i Elektora sas- 
kiego Fryd. Augusta ofiarow. 

Protest ationes (Eventuales) et declara- 
tiones a rege Borussiae in negotio cur- 
landico. 

Przestroga braterska w zamieszaniu sta- 
nom rzeczposp. od szlachcica polsk. podana. 

— Ob. Reflexiones, Reflexye przyjaciela, Re- 
skrypt. 

Przypkowski Jan Józ. Kalendarz krakow- 
ski na r. 1734. Kraków, Akad. 

Przywilej na szczęśliwą wieczność bractwa 
Szkaplerza Maryi przez T. J. H. ogłoszony. 
Warsz. Pijar. 

Pufendorf Sam. De rebus gestis Fr. Wil- 
helmi Elect. Brandeb. Lipsiae et Berolini. 

Quesnel. Apologie de Cartouche. Cracov. 
(Avignon.) 

Racye które króla francuzk. determinowały 
do podjęcia wojny. 

— (Prawdziwe) zebrane cudzoziemców opo- 
nujących się Stanisławowi. — prawdziwe i konwinkujące które Rzpltej. 
Polsk. zkonfederowanej były okazyą do 
dysapprobowania ciegodz. elekcyi Staniał. 

Radliński Jak. X. Grób Wielkopiątkowy. 
Lublin, S. J. 

— Traktat rabina Samuela ob. Bonhomine. 
Ragguaglio delie solenni eseąuie in Roma 

alla August. Re di P. dal Cardin. A. Al- 
bani. Roma. 
Reflexye przyjaciela do przyjaciela nad 
Przestrogą braterską. 

— pewnego' konfidenta do konfidenta w woj- 
sku kor. z Krakowa podane. 

— nad terażn. stanem Rzpltej z okazyi wici 
Gdańskich. 

Reflexiones amici ad amicum super mo- 
nito fraterno. — Ob. Przestroga. 

Regle raent wornach auf J. K. Hoh. Fr. 
August unsere allergnad. Herm mit der 
Trauer zu achten haben. Berlin, Rtidiger. 

Relacya elekcyi króla Augusta III. die 5. 
Octobr. 

Relatio legationis, ob. Rzewuski. 

Relation (Kurze) von der Krohnung Sta- 
nislai I. am 4. Octob. 1705 gedruckt. 

— derer v. 29. Sept. bis 1. Octob. zu War- 
schau ausgeiibten Gewaltthatigkeiten. Wien, 
Gehl. 

— abregee de ce qui s'est passć dans les 
elections des rois de Pologne depuis Sigis. 
August. La Haye, Van Dureń. 

— Toż. B. w. m. i r. 

Relation de ce qui s'est passo au sujet des 
elections en faveur du Stan. Leszczyński. 
Paris, Char. Guillaume. 

— exacte de ce qui s'est passć au sujet des 
1'election. B. w. m. i r. 

Relazione sincera deli' elezioni alla Corona 
del St. Leszczyński e Feder. Augusto. Nar- 
ratio electionis in regem. 

Remarques sur les motifs des rćsolutions 
du Roy. Dresde. 

Rembecki M. Kalendarz. Kraków, Akad. 

Remonstracya fundamentalna przyczyn 
dla których Cesarz, Imperatorowa i król 
Pruski obligowani wojska do Polski wpro- 
wadzić. 

Reppnce a 1'ćcrit qui a pour titre: Para- 
lelie de 1'election a la couronne. Riposta 
allo scritto et : Declaratio nullitatis elect. 
.Stanislai) (dwa wydania). 

Rćponse a 1'ecrit: Motifs des resolutions 
du Roy. Dresde, Harpeter. 

— Toż. Yienne, Graber. 

— Ob. Remarques. 

Reskrypt od szlachcica na Przestrogę nie 

braterską. 
Resolutio Romana theologorum a Clemente 

XII. super juram. (edd. St. Hosius). Vars. 
Respons anonymi do pewnego przyjaciela 

cum refut. paszkwilu. Warsz. 
Rezolucya teologiczna na przysięgę kon- 

federacyi. 
Ristretto del' atto di confederazione 12. 

Maggio. 1733. 145 Rostkowski Andr. X. (0 ubieraniu króla 
Polsk. ze szlachty rozmowa). Warszawa. 

Różaniec Najśw. Panny Maryi. Krak. 

Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim 
sąsiadem, ob. Konarski. 

Rozmowy listowne, ob. Owidyusz. 

Rubricella provinciae Poloniae ord. S. Fr. 

— dioecesis cracoviensis. Crac. Matyaszk. 

— posnaniensis. 

Rzewuski Sew. Mową na sejm. convocat. 
Rzewuski Wacł. Żal publiczny po śmierci 
August. II. Warsz. 

— Relatio legationis ex terra chełmensi ad 
comitia convocationis. Lublin, S. J. 

SacerdotUm (Diurnus) cibus. Sandomierz, 

S. J. 
S ach sen (Weine) denn die Ceder ist gefal- 

len von Frid. Augustus gehalten. 
(Salmour). Dies fortunae in stelhs Jos. Ant. 

Gabeleon. Wackerbart Salmour ministri 

Aug. III. 
Samuel Rabbi. Prawda chrześcijańska ob. 

Bonhomine A. 
S c h u 1 1 z Georg. Pet. Aeternam memoriam 

Aug. II. in numis commendar. Thorunii, 

Nicolai. 

— Historia interregni novissimi et comitio- 
rum. Gedani, G. Al. Knoch. 

Schwizen Fr. Xaw. Series Regum Poloniae 

(dwie edycye). Giaecii, Haered-Widman- 

stadii. 
Sendschreiben eines Polnischen vom Adel 

an vertr. Freunde von Kónig. Poln. Wahl. 

(dwie edycye). 
Sentiment der polnischen Nation beson- 

ders der Sandomirischen Confoed. dem rus- 

sischen Geschlechte zur Ueberlegung. 
Series ob. Schwitzen. 
Seyler Georg. Dan. Hiatorische Nachricht 

von wahrsagenden Miintzen nebst Job. Jac. 

Brackenhausen Nachricht von Bilder-Siiu- 

len. Dantzig. 
Sieni eński Stan. Bened. Nepom. Dzieło 

na wyobrażenie Boga Seym korony, dedic. 

F. S. Potockiemu. Warsz. Piar, 

— Regnavit a ligno Deus albo kazanie na 
przywołanie miane. Gdańsk, Schreiber. 

— Obraz Boży biskupiego charakteru albo 
kazanie na konsekracyi Ad. St. Grabow- 
skiego miane. Warsz. Piar. 

— Słowo przedwieczne w Panny wnętrzno- 
ściach poczęte na konwokacyą po śmierci 
króla Augusta, dedyk. Teod. Potockiemu 
Arcyb. Warsz. Pijar. 

Sixtus V. Bulla Archiep. Gnesnen. Romae. 

Skarb w Zamojskich, ob. Zamojska. 

Skarbnica pańska łask i przywilejów, od- 
pustów Zak. Karmelitańskiemu. Wilno, S. J. 

Sława korony, ob. Juniewicz. 

Słońce sprawiedliwości Chrystus na górze 
Tabor. Krak. Matyaszk. 

Sobieski J. L. List do Województwa W. 
X. Litews. (w: Suada Ostrows.) 

Sol in libra avita in solea Ign. Laur. Nowa- 
cki adoratus a juvent. Goscievsciana Viteb- 
scensi Ąthenaei S. J. (theatr.) Vilnae, Univ. Spiritus (Contra) germanici scripta anony- 
ma polonus sub teinpus interregni. 

Sprawa nowa prawującego się, ob. Włocki. 

Stanisław król ob. Leszczyński. 

Starowolski Szym. Polonia nunc recogni- 
ta et aucta cum praef. Herm. Conringii. 
Vratisl. 

— Hecatontas (por. r. 1734.) 

— Tractatus tres. Polonia. Sann. beli. Scri- 
ptorum hecat. dedic. Joan. Eust. Tyszkie- 
wicz. Vratisl. Kom. 

Stella Dydak. X. Medytacye na texty Pi- 
sma św. Kalisz, Warsz. 

Stęplowski Cas. Franc. Quaestio physica 
de causa prima. Crac. Univ. 

Suffragia Województw na Stan. I. 

Synonyma seu diccionarium polono-lat. 
Calissii. 

Szaniawski Jan Fel. Kazanie na wotywie 
o Duchu Sw. 25. Aug. Warsz. Piar. 

Szczaniecki Stef. X. Kazanie przy pośw. 
Kościoła S. Antoniego 14. Stycznia. 

(Szembekowa Mar.) Żal główny od serca. 
Warsz. S. J. 

— Żale z niepowetowanej szkody Mar. z Ol- 
szowskich Szembekowej Aiex. Szembekowi 
oddane. 

Szeptycki Atan. X. Służebnik. 

Szyrma Franc. Skarb niebieskiej mądrości 

w wyrokach o naśladow. Chrystusowem 

przez Tom. a Kempis wierszem. Warsz. 

S. J. 
Tarło Jan. Mowa na sejmie convocationis. 

(w Suada Ostrów.) 

— Lettera di Palatino di Lublin o in riposta 
al conte Poniatowski. 

Templum virtutis, ob. Hosius. 
Thebesius Georg. Lignitziscbe Jahrbiicher 

Jauer, Jungmann. 
Thesaurus ob. Natali3. 
Thesznarowitz Zach. Quaestio polemo- 

mathematica. Crac. Univ. 
Titulorum exercitus, ob. Potocki. 
Tomasz a Kempis. Skarb, ob. Szyrma. 
Tomaszewski. Protestatio graphica oppres- 

sionum granicialium sub interregno inno- 

vatarum. 
(Thoruń). Zeitungslust oder Anmerkungen 

uber die Zeitungen welche in Thorn he- 

rausgekommen. 
Uebersetzung ob. Potocki T. 
Weidmann. Catalogus librorum in officina 

N. XI. 
Wackerbart J. A. u. W. H. Baudis. Ge- 

miiths-Erklarung Augusti II. und Antwort 

Puniński. 

— Animorum expositio qua congratulati sunt 
Augusti III. ministri. 

Wiadomości uprzywilejowane z cudzych 
krajów. 

Wieruszewski Kaz. X. Fama polska pu- 
bliczne stany informująca. Wilno, Akad. 

Wiśniowiecki Janusz. (Olszowski Ign.) 
Kazanie przy exequiach Augusta II. które 
Samuel Ozga odprawił. 

19 14G 1733-1734. — Odgłos żałości nad śmiercią Waleryana 
Michałowskiego od Ign. Olszowskiego wy- 
dany, (dwie edycye). Kraków i B. w. m. 

— Sermo quem habere voluit detensus ad- 
versa valetudine J. Olszowski in exequiis 
Augusti II. 

Witkowski Jan. Marnotrawny syn nawró- 
cony obraz duszy zakonnej. Sandom. S. J. 

Wizerunek doskonałości albo żywot błog. 
Szymona z Lipnice. Krak. Franc. Cezary. 

Włocki Jan od Sw. Józefa. Sprawa prawu- 
jącego się człowieka w której Bóg patro- 
nem pod protekcyą Wład. Rychłowskiego. 
Częstochowa. 

Woy Ciechowski Ant. St. Theseus divinior 
liberator, D. Joan. de Matta, ded. C. Dęb- 
ski. Crac Univ. 

Volumina legum T. II. (Prawa, Konstytu- 
cye, Przywil.) Vars. Piar. 

W o ł u ń s k i Adam. Regina polonae Iiberta- 
tis Maria Virgo coronata. ded. Franc. Wo- 
łuński. Var8av. 

Votiva animorum expositio Seren. Republ. 
(Oratio p. Poniński, Mowa X. Bisk. Krak.) 

— Ob. Wackerbart. 

Yotum seu resolutio theologorum curiae 
Romanae super nullitate juramenti tempore 
comitiorum convocationis. Varsav. 

Wuykowski J. Stan. Kostka. Chleb 
duchowny chrześcijanom na posiłek aibo 
katechizm, dedyk. Fr. Kaz. Wysockiemu 
(dwie edycye). Kalisz, S. J. 

— Przewodnik na drogę wieczności dla dusz 
ludzkich obmyślony. Kalisz. 

Yulcanus aiuoris, ob. Potocki St. 

Żale ob. Szembekowa. 

Załuski Józef Andr. Specimen historiae 
polonae criticae, animadv. in hiator. Ludo- 
vici ab Aug. Kołudzki descriptum, dedic. 
Stanislau I. Regi. B. w. m. 

— Inwentarz konstytucyj koronnych. Lipsk, 
Weidman. 

(Zamoyska H.) Skarb w Zamoyskich domu 
Helena Zamoyska przy hymeneusza po- 
chodniach w Pilawie St. Potockiego. (Lu- 
blin, S. J.) 

— Ob. Titulorum. 

Zdanie narodu polskiego osobl. Konfeder. 
Sandom. podane do uwagi narodowi ros- 
syjskiemu i kozackiemu. 

— (Prawdziwie szczere) patryoty, mającego 
interes dobra pospolitego czyniącego refle- 
xye nad wolną elekcyą. 

— (Wolne) woluego szlachcica na które ten 
chyba gniewać się będzie kto się gniewa 
na wolność. 

Zebranie racyi i reflexyi do zkonwinkowa- 
nia jako Stanisława obrać za króla do uwa- 
gi życzącym dobrze synom Ojczyzny podane. 

— racyi dla których St. Leszczyński nie mo- 
że bydż królem polskim. 

Żołędziu wski Ant. Jos. Transcendens 
sapientiae D. Thomas Aąuinas. Poznań, 
Akad. 1734. 

Acta capituli provin. Poloniae Ord. Praedic. 
in conv. Varsaviensi sub electione Alb. 
Ochabowicz. Vars. Piar. 

Actus virtutum et or^tiones ad Deum. Po- 
snaniae, S. J. 

Alvar E. De institutione grammatica. Ca- 
lissii. 

Anna Imperat. Manifest dla czego wojska 
rossyj. wkroczyły do Polski dla utrzymania 
Aug. III. na tronie. Petersb. Acad. 

Antwort auf das vom Schatz-Meister Osso- 
liński abgelassene Schreiben. Leipzig. 

— auf eines Senatoris Schreiben aus Kó- 
nigsberg. B. w. m. 

Apollo do żałosnych trenów przyuczony. 

Sandomierz. 
Articuli pactorum conventorum zwischen 

Kónig v. Pohleu u. der Republic Pohlen. 

Dresden. 
Ascensiones piae mentis ad Trinitatem 

per distinctos orationum gradus. Poanan. 

Acad. 
August II. (Friedrich) Leben u. Thaten. 

Hamburtr. 

— Des tilorwurd. Leben und Heldenthaten, 
ob. Frankf. u. Leipz. 

— Ob. Fassmann. 

— In mortem, ob. Herka. 

August III. Conclusum Najj. na radzie Sta- 
nów postanowione 30. Lipca. (Oliwa). 

— Conclusum Ser. Reg. in congressn ad la- 
tus regium. 01ivae 30. Julii. 

— Toż. in congressu ad latus regium consti- 
tuto. 01ivae 30. Julii. 

— Confirmatio generalis jurium 29. Januar. 

— Deskrypcya bramy tryumfalnej Aug. III. 
(Warsz.) 

— Die dem Kónige sich submittirende Stadt 
Dantzig. Breslau. 

— Erklarung des Kupfers welches bei Kró- 
nung Churf. v. Sachsen und dessen Gemah- 
lin verfertigt worden. (wiersz.) 

— Etat abrćge, ob. Póllnitz. 

— Formular der den 11. Jul. geschehenen 
Intimation. Dantzig, Schreiber. 

— Polniaches Freudengeschrei bei Einzuge 
Aug. III. zu Krakali. 

— Crónung8-Geschichte (Polnische) Aug. des 
III. und Maria Josepha den 17. Januar. 
Dresd. u Leipzig. 

— Von der Wahl Aug. III. und Nichtigkeit 
der Wahl Stan. Leszczyński. Dresden. 

— In advent. Aug. III. et Mariae Josephae, 
ob. Robertson. 

— Information de 1'ćtat de Pologne avec un 
manifeste pour 1'election Aug. III. 

— Literae regis de praestito per se juramen- 
to. Tarnomonti 6. Januar. 

— Literae prsestiti juramenti regii in actu 
Coronationis 17. Januar. 

— Relacya wjazdu solennego do Krakowa 
elektora saskiego 12, Septemb. 1734. 147 — _ Resultatum króla Aug. III. i przy boku 
jego rady w d. 22. Marca odprawionej. 
Wam. Piar. 

— Opis solennizacyi imienin Augusta III. 
króla polsk. 

— Oznajmienie koronacyi Aug. III. 19. Stycz. 

— Uniwersał na kongres Rady. Warsz. 

— Universaux du Roi pour indiąuer le termę 
du Conseil. Varsov. 16 Decemb. 

— Ob. Denunciatio, Jarmundowicz. 
Awedyk Bonaw. X. Akademia niebieska 

w seraficznej Pannie i Matce Sw. Teresie 
ded. Franc. Ant. Idkiewiczowi. Poznań, 
Akad. 

— Konsolacya w smutku przy expulsyi wszy- 
stkich strachów w życiu i po śmierci Józef 
Sw. ded. Jan. Franc. Barszczewski. Poznań, 
Akad. 

Barszczewski Andr. Transport złotego 
Abdanku w osobie Jana Skarbka arcybis. 
lwows. Lwów. Bracka S. Trójcy. 

(Benedykt XIII.) Żywot ob. Hoffman. 

Beri eh t (Kurzer) der Belagerung Dantzig. 

— wie Danzig belagert worden, endlich an 
Aug. III, ergeben. 

— dessen was bei Belagerung Danzig passl- 
ret und geiindiget. 

— (Kurtzer doch wahrhafter) wie die Stadt 
Dantzig belagert worden. 

— (Unpartheischer) von der Polnischen Wahl. 
Beschreibung (Ausfiihrliche) des kónigl. 

Einzugs Aug. III. in Cracau. Leipz. 
Betrachtungen (Ilistorische) iiber die ge- 

genwartigen poln. Begebenheiten. Leipzig, 

Joh. Teubner. 
Bircken Sigm. Sfichsisches Helden Saal. 

Niirnhg. 
Błoński Jan Stan. Portret .IW. Teresy 

z Kontskich Potockiej naturalnym deseniem, 

a poetycznym pęzlem po żałosnym jej 

z Warszawy przez Moskwę zabraniu. 
Bogdański G. Lutnia Orfeusza, ob. Wi- 

śniowiecki. 
Brat życzliwy a uniżony hługa albo reskrypt 

na reskrypt. 
Braun Fried. Wiln. Bey dem Anfange des 

Jahres dem Stanislaus I. Konige v. poln. 

Gluekwunsche. Danzip, Joh. Jac. Preus. 
Buddeus .Tan C. Gotholf. Das glorwiird. 

Leben Frid. Aug. I. Leipzig, Richter. 
Buy deck i Flor. Kazanie na" uroczystość 

S- Stanisława Kostki, ded. Andreae Bry- 

szewski. Kalisz, S. J. 
Capitulation derer bei Dantzig gelegenen 

franzosischen mit russisch Pohl. combinir- 

ten Generalitat Langfohr. 
Capitulationes der St. Dantzig und der 

dazu gehorigen Weichselmiinde Langfohr. 
Catalogus personarnm Soc. Jesu. 
Ceremoniel der Audientz der Stadt Dan- 
zig an Russisohen Hofe. Petersb. Acad. 
Charles XII. et la guerre contrę la Russie. 

Basie. 
Chojnacki 3. Kalendarz polski i ruski na 

r. 1734. Poznań, Akad. — Medium pacis D. Philippus Nerius. Posn. 
Akad. 

Chybiński L. Himny pobożne o Sw. Ant. 

Clemens ob. Klemens. 

Cochem Mart. Libellus benedict. et exorcis- 

morum adjec. rituale Bern. Sannig. Thor. 

B. J. O. Laurer. 

— Ob. Rituale. 

Commerce des lettres entre deux amis des 

sentimeiiS au suiet de Stan. Leszczyński et 

de 1'Electeur de Saxe. 
Confederacyja alias spisek Wileński, pri- 

mis Aprilis uczyniony scenice per glossara 

refutatur. 
Confirmatio jeneralis jurium. 
Confoederatio statuum regni Poloniae in 

conventu Dzikoviae constituta. 
Copia delia lettera d. Re di Polonia. 

— von denen praeliminair Conventions-Pun- 
kten der Vestung Weichsel-Miinde u. der 
Russ. Sachs. Capitulation. Danzig. 

Copie r\c la lettre du Primat (Theod. Poto- 
cki) a Feldmarech. Milnich. 

— de Załuski Wojw. de Płock a Feldm. Mii- 
nich. Danzig. 

— de rócognition a Augustę III. a Danzig. 

Czapski Piotr. Wiadoma niebu i światu do- 
znana w Rzeczypospolitej impreza manife- 
stem ogłoszona. Gdańsk. 

C z e n s k i Ps. Chronographa gloriae Reg. Po- 
lon. Frid. Augu8ti Tarnovicii aptata. 

Danckgebeth nachdein Friedericus Aug. 
zum Konige Polen erwehlet zu Cracau ge- 
kront. Dantzig, Schreibor. 

Dantiscanus Joan. Prophezeihung von 
der Stadt Dantzig. Breslau. 

(Danzig). Das belagerte Danzig wie sie von 
den Russen eingeschlossen. 

— Capitulation der franz. Truppen mit poln. 
und rnssichen Generalitat. 

— Capitulationes der Stadt Danzig. 

— Die d. Konige in Pol. Aug. III. submitti- 
rende Stadt, Danzig. Breslau. 

— Verordnung der Stadt Danzig. Danzig. 

— Die Stadt Danzig mit Gegenden. Berlin. 

— Die von Russen belajreite Stadt Danzig 
oder ausfiihrliche Nachridit. Franckfurt. 

Deductio ob. Duncker. 

Defension der Crone Polens. 

De L' Isle Guilauro. La Pologne, ob. Isle. 

Denunciatio Regis coronati. Augustus III. 

(Zaraz: Reassumpcya konfederacyi gener. 

po koronacyi w Krakowie.) 
Deskrypcya ob. Aug. III. 
Director animae quotidianu8. Yilnae, S. J. 
Dispositio personarinu prov. Lith in a. 

1735. 
Drukarnia. Do głosów, ob. Loski. 
Duncker Dietr. Deductio juris et facti qua 

Borusiae regi super })ontones in flum. Vi- 

stulae contra polonos asseritur. 
Dunin A. Mowa do J. K. M. (w Suadzie 

Ostrów.) 

— do królowej (tamże). 

— na senat, consilium (tamże). 148 1734. Duńczewski Stan. Metamorphosis vitae 
humanae in Cas Joan. Okęcki penes vitae 
expirium. Zamość, Univ. 

— Gladius Alexandri gordium resolvens nem- 
pe stylus panegyricus Alex. Fredro exhi- 
bitus. Zamość, Acad. 

— Aries in occasu penes acerba doloris ful- 
mina Joan. Fel. Szaniawski dedic. Chle- 
bowskio. 

— Toż z ded. Wawrz. J. Czulskiemu. Zam. 
Akad. 

— Kalendarz (trojaki). Zamość. 
D z wiek na wdzięk, ob. Loski. 

Eck. W.-H. Ali J. E. Gr. v. Miinich. (Lang- 

fohr.) 
Eckhardus M. Paul Jac. Duo monumenta 

agro Intrebocensi eruta, cum idolis Slavo- 

rum. Vitemb. et Lipsiae. 
Engelke Jac. Das aui Gotter Assemble aus- 

gesprochen Urtheil iiber Kauf und Handels 

Gesellen in Danzig bey Ihrer Paradę in 

der Belagerung. Danzig, Joh. J. Preuss. 
Enodatio (Succincta) scripti : De fundo ac 

templo B. V. Mariae Lindensi capitulo Var- 

miensi compet. 
Erzahlung (Aufrichtige') wie est mit der 

"Wahl des St. Leszczyński und Frid. Aug. 

zugegangen. 
Estratto de punti essenziali delia confede- 

razione degli stati di Pollonia per elezio- 

ne di Stan. I. (dwie edycye.) 
Etat abregć ob. Pollnitz. 
Ewangelie i epistoły. Kalisz, S. J. 
Extract zweier Briefe aus Dantzig. Breslau. 
Faussefe de l'exposć des elections de St. 

Leszczińsky et August III. et un paralelle 

de ces elections. 
F a s s m a n n Daw. Leben d. Fr. A ngr erlau- 

tert durch J. G H. Frankf. u. Leipz. 
Fides omnium ordinum Regni ad Kamio- 

nam probata. VarRaviae. 
F 1 e m m i n g J. G. Evangelische Predigt iiber 

die Krółiung Frid. Aug. III. Danzig. 
For mul ar d. d. 11 Jul. der Gemeine ge- 

schehenen Intimation. Danzig, T. J. Schreiber. 
Fortsetzung des doppelten polnischen 

Sack-Spiegels. Frankf. u. Leip. 
Franciszek Prowincyał. Informacya cud. 

miejsca Łagiewnickiego za przyczynę, Ant. 

Sw. przedruk, pod imien. Mat. Dam. Go- 

sławskiego prezyd. Warsz. Piar. 
(Fredro A.) Deskrypcya ceremonii pogrzebu 

X. Alex. Fredra biskupa (Mowy Arakieło- 

wicza i Zamojskiego). 

— Ob. Kocifiiski. 
Freuden-Geschrei (Polnisches) Ihr K. Maj. 

Aug. des III. Einzug zu Cracau durch ei- 

nen Sachs. Passagier. 
Fiillborn .J. Fr. Das Andeucken bey Ver- 

biudung Tob. Fr. Faust mit Sopb. Wiln. 

Hel dra. Sebliebtiagsheim, Ilase. 
Frid er i cb Aug. Leben ob. Fassmann. 
Gazety polskie. 
Gdańska (Z) die !•. Januar. Teraźniejsza 

poczta donosi się (Listy C. Pauluriusa i 

Sołtyka.) Gesprach (Curieuses) zwischen Stanislao 

Leszczyński und Pratendenten von Eng- 

land. Colln. Marteau. 
Gesprach (Curieuses) derer Konigreiche 

in Europa iiber die poln. Conjunkturen v. 

Krieg. 

— (Curieuse) zwischen denen zweien polni- 
schen Stadten Dantzig und Thorn iiber die 
itzigen Conjuncturen so Dantzig betreffen. 

Gesprache zwischen Stanislaus und dem 

Tode. (wiersz). Leipzig. 
Głosów (Do) poetyckich głosy, ob. Loski. 
Glossa ob. Lubomirski. 
Goło w kin. Reponse a une lettre du G. Vi- 

zir au sujet de Pologne. Varsov. 
Gruszecki H. X. De recta litterarum per- 

tractatione. Vars. Piar. 
Haur. Oekonomika. Krak. Siarkowski. 
Herka Ign. Cant. Memoria saeculorum in 

factis Aug. II. Cracov. Univ. 

— Liber passus appia virtutis Wadowski. 
Cracov. 

Hoffmann Josefat X. Żywot świat cały in- 
formujący albo życie Bened. XIII. przetł. 
przez Josefata Hoffmana, ded. Baltaz. Cie- 
cierskiemu. Warsz. Piar. 

— Żywot, męczeństwo, apoteoza S. Jana Nep. 
Warsz. 

Hoffmann Frider. Conspectus dissert. libr. 
scriptorum a 1681. ad a. 1734. Halae, Hil- 
linger. 

Hozyusz Stan. Joz. Edykt z Torunia 6. 
Lipca, (po pols. i łac.) 

Jabłonowski Jan Stan. Skarb nieskończo- 
nego waloru męka i śmierć Zbawiciela we 
Gdańsku podczas obsidii wojsk moskiew- 
skich, dedyk. Katarz. Ossolińskiej. Gdańsk, 
Preuss. 

Jacnichen Petr. Cłiristi Fiirsor^e fur seine 
Unterhirten aus dem Leiche Georg. Ro- 
gatzki. Thorn, Nicolai. 

Jarmundowicz Kaz. Panegiricus Seren. 
Augusto III. nec non Mariae Josephae. 
Crac. Univ. 

— Protocollon octorum meritorum Joan. Si- 
werth. Crac. Univ. 

Information de 1'ćtat des affaires en Po- 
logne. 

łoili et Massuet, ob. Massuet. 

Isle (De L') Guil. la Pologne dressee par. 
(mappa). Amsterd. Schenk. 

Ia-mayłoff. Uniwersał generała w. rossyj. 
w Wilnie w Lutym. 

Kaczorowski T. Wielki patryarcba Bene- 
dykt Sw. Sandomierz, S. J. 

Kalendarz ob. Michałowski, Duńczewski, 
Krzanowski. 

Kant z Nath. Fr. De religionis christianae 
in Polonia initiis dissert. praeside God. 
Lengnich. Gedani, Schreiber. 

Keyserling K. ob. Anna (Manifest). 

K i e 1 k o w i c z Bonaw. Paradisus coclcstis fru- 
ctus fratribus ac patribus prov. polon. ord. 
de Monte Caimelo. Cracov. Coli. Maj. 

K i r c h e n-Verordnung (Raths d. Stadt Elbing.) 
Elbing, Preusser. 1734. U9 — Gebet. (kathol.; umb HUlfe. 

Kittel Joh. Gottl. Denen hohpreislich Lan- 
des Standen welche auf Verlangen des K5- 
nigs von Pohlen in Dresden versammelt. 
Dresden, Harpeter. 

Klein Jac. Teod. Naturalis dispositio echi- 
nodermatum. Gedani, Schreiber. 

Klemens XII. Venerabili fratri Ep. Posna- 
niensi. Roinae 13. Martii. 

Klucz prognosty karski tj. objaśnienie słów. 
Supraśl, X. Bazyli. 

Kobielski Franc. X. Mowa na pogrzebie 
monarchów Aug. II, Jana III., Maryi Ka- 
zim. i Infanta wnuka miana w Krakowie 
15. Januar. 

— Panegyricus Augusto II. Regi Polon. 
Optimo Max. dictus. 

Kocieński J. J. X. Nieśmiertelna chwała 

Fredra Alex. Ant. Lublin, S. J. 
Koczorowski Franc. X. Katechizm albo 

nauka. Sandomierz, S. J. 
Koenig Joh. Mr. August des III. Huldigung 

nach bezwungener St. Dantzig. Dresden, 

Stósslein. 

— Denek und Ehren Wahl weylands Gr. 
Wackerbart poln und Sachs. General. Dre- 
sden, Stósslein. 

Konfederacya województw i powiatów 
W. X. L. Wilno, 5. April. 

— Stanów w Dzikowie 5. Listopada. 
Konstytucye ob. Przywileje. 
Kowalski Hieronim. Ceremoniale uicuasti- 

cum. 

Kriegs-Gespiiiche zwischen e. Franzozen u. 
Deutschen von den Kriegen auch von der 
Unruhe in Pohlen. 

Kroenungs Geschichte August des III. 
Leipzig u. Dresden, Hilscher. 

Kropski Steph. Jos. Quaestio juridica de 
constitutionibus proposita. Crac. Acad. 

Krusiński Judas. Prodromus ad belli per- 
sici historiam seu legationis relatio. Leop. 
S. J. 

Krzanowski A. M. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Kulczyński Ign. Appendix ad Speciinen 
Ecclesiae ruthenicae, Romae, Mainardi. 

Kury er polski. Warszawa. 

Labores (Eraeriti gentilitii) Joan. Alex. 
Lipski. Cracov. Matyaszk. 

(Łagiewnicki). Intormacya, ob. Franciszek. 

Lavnal Jean. Harangue lait VI. Mars au 
sujet du couronn. du Fred. Augustę. Wit- 
tenberg. 

Leben des Friedrich August, ob. Fassmann. 

— (Merkwiirdiges) aller Konige in Polen von 
Anfang bis auf Aug. III. Fraukf. 

Lengnich Gott. Dissertatio de religionis 
initiis, ob. Kautz. 

— Geschichte der preuss. Lande. Dantzig. 

— Gottf. Benemanns-Gedachtniss. Dantzig. 
Leszczyński Stan. Manifest du roy. Paris 

et Rouen, Nic. Besognc. 

— Unverffreifl. Gedanken von der polnisch. 
Wahl, ob der Kaiser der Wahl Stanislai 
widersetzen konne von J. G. F. R. C. M. — Lettre du roi de Pologne ou ii raconte 
la manierę dont ii est sorti de Dantzig. 
La Haye. 

— Lettre du roi. Schreiben des Kónigs an 
e. Freunde. (franc. i niem.) 

— Befehl zum allgem. Aufgeboth. 

— Beruft nach Danzig die erwahUen Dele- 
gatem 

— Copia delia lettera al Papa 21. Octobr. 

— Uniwersał w Kolnie 20. Sierp, in castro 
Sandomiriensi. (dwie edycye). 

— (Manifest przeciw nieprzyjaciołom swego 
wyboru 15. Julii.) (dwie edycye). 

— Gesprache zwischen Leszczyński und dem 
Tode. Leipzig. 

— Konung Stanislai skrifwelse om hans reti- 
rade utur Dantzig. Stockholm. 

— Phoebus (Post nubila), ob. Phoebus. 

— Pisanie pewnego w swojej imaginacyi kró- 
la Stanisława do jednego z przyjaciół. Lipsk. 

— The true and cogent reasons the preten- 
dent election ot Stanislaus. London. 

— Das wahre Gluck und Ungliicks-Spiegel 
des Kon. Stanislai, welcher cigenstandig 
verhasset. 

— Schreiben des in seiner Einbildung Kó- 
nigs Stanislai in deutsch. und franz. Sprache. 

Lettera diretta a S. Santita Signori Polac- 
chi i ąuali si sono di Danzica refugiate ap- 
presso re Stanislao (podp. P. Czapski, M. 
Ossoliński.) dwie edycye). 

Lettera 27. Octobr. 

Lettere scritte da un gentiluomo a due sne 
amici sopra la procedurę de moscoviti 
contrę Marchese Monti. 

— Ob. Commerce. 

Lettre sur les affaires presentes de Pologne 
La Haye, Jean Dureń. 

— d'un gentilhomme franeois a un juris con- 
sulte autrichien. 

— d'un ami a son ami. 

Lettres d'un gentilhomme polon, conten. 

des reflexions sur de Monti en prissonnier. 
Lgocki Adr. Paritas impar trophaeorum per 

Mart. Grzymała, dedic. Mich. Kunicki. Cra- 

cov. Univ. 
Lhermot du Caila Piotr. Uniwersał pułków. 

komend, poznań. W Poznaniu 16. Junii. 
Libellus precum quotidianarum. Vars. Piar. 
(Lipski Joan. Al. X.) Emeriti gentilitii ra- 

stri labores in aperto honorum campo in 

J. A. Lipski. Crac. Matyaszk. 
Lipski Joan. X. Sermo pro Cancell. Regni 

ad Aug. III. 

— Ob. Pałaszowski. 

List z Gdańska 9. Januarii. 

— pewnego posła do przyjaciela swego. Re- 
spons przyjaciela (po obraniu król. Stani- 
sława). 

Literae praestiti juramenti regii. 

Loski P. Franc. Aloj. X. Dźwięk na wdzięk 

opatrzności Boskiej przez głosy. Warsz. 

Piar. 

— Głosy oratorskie (Do głosów oratorskich 
przydaje). 150 1734. Łubaszowski Łuk. Laur. Ortus coelestium 
gratiarum Joan. Cantius dedic. Const. Mo- 
szyński. Posnan. Acad. 

Lubomirski Stan. Rozmowy Artaxerxesa. 
Częstoch. 

(Lubomirski Th.) Glossa z Repliką na 
pseudo U iwers.-ił Theod. Lubomirskiego 
19. Sept. 

M a n i f e s t pi zeciwko pseudokoronaoyi w Krak. 
17. Januar. 

— Konfederacyi S ndomiers. w Knlluiszowy. 

— Respons na Manifest X-cia Prymasa. 
Manifeste des snigneurs Polon ais qui se 

trouvent a Konigsberg. Manifosto dei Po- 
lacchi. 

— fait a Dantzig. La Haye, Dureń. 
Manifestatio pnblica. Manifest przeciw 

bezprawnemu od pruskiego spit-ku pro 17. 
Jan. w Krakowie aktowi w Warszawie wy 
druk. (podp. Ad. Tarło.) 
Manifesto fatto nel gran eonsiglio in Dan- 
zica 10. Febr. daiSenatori del Stanislao I. 

— dei signori Polacchii, ob. Manifeste. 
Manifestu m ordinum Regni, M. D. Lit. 

circa electionem Aug. III. 16. April. 

Marangoni Jan. Perły pasterzów dobrych 
wybrane pr/.ez Joz. Mich. Nogawskiego. 
Krak. Akad. 

Marąuardt Conr. Th. Elementa astrogno- 
siae. Rejciomonti. 

Mas co vi us J. J. De electione Aug. III. 
Lipsiae. 

Massuet Pierre. Histoire des Rois de Po- 
logne T. I— V. Amsterd. Honore. 

Mełdzyński von Allen Sebast. Uniwersał. 
(Betreff die Wahl Staiualai I.) Danzig. 

Memoriale ad amplissimos Reg. Polon. 
Status. 

Michałowski J. P. Kalendarz polski i ru 
ski. Krak. Akad. 

Mittag Joh. Gottf. Leben u. Thaten Frie- 
drich August II- Leipzig. 

Modlitwy które podczas supplikac3 r i odpraw. 

Mostowski Jan Ign. X. Kazanie od Tere- 
sy od Jezusa dedykowane Antoniemu Przeż- 
dzieckiemu. Wilno, S. J. 

Mowy exercytnjący się w szkołach młodzi 
na zwykłych akademijach w Akad. Wilen. 
Soc. Jes. miano (trojakie ) 

Muennich Burch. Chr. Manifest auf Ver- 
ordnung der Kaj. Anna Iwanowna, denen 
Standen der Republ. Pohlen und dem Ma- 
gistrat Dantzig. Dresden. 

Nachricht (Griindliche) von der Crónungs 
Geschichte Au^. III. und Maria Josepha. 
Cracau u. Dresd. Hilscher. 

— (Griindliche von d. reclitmassigon Wahl 
Augusti III. iu jrleichen Nichti^rkeit Stan. 
Leszinski. Dresden u. Leipzig, Hilscher. 

— (Unparfheyische) von der Belagerung Dan- 
zig. Frankf. an der Oder. 

— von d. Repoussirung derer aus Schiffen 
vor Dautzig dcbarquirter Frantzosen von 
denen Russen. Bresslau. Nepuen Fr. Myśli albo reflexye chrześciań- 
skie. Wilno. 

Neues der Welt aus d. Zeitungen und hi- 
stor. Biichern zugleich von Prenss. und 
Polni8chen Schriften. Thorn, J. Nicolai. 

Niewieski Fr. Kalendarz na r. 1735. Kra- 
ków, Akad. 

Ochab owicz Alb. Woje. Acta capituli prov. 
ob. Acta. 

Officia sanctorum propria. Brunsberg, S. J. 

— recentius praecepta. Calissii, S. J. 

— divina de Sanetiss. Eucharistiae sacramen- 
to. Crac. Matyaszk. 

Officium o niepokalanem poczęciu. Lwów. 

Ogiński Marcyan. Excerptum ex epistoła 
ad Ciem XII. Transunto delia lettera. Da- 
tum in eastris Bereslae. 

Ohra (Z) obozu rosyjskiego 7. Julii. 

Olszowski Ign. Łuk. O Najśw. Pannie Ja- 
sielskiej informacya. 

(Os ki er ko Stef. Mich) Die Fnsztapfen der 
Providentz in seinen Lebenslauf erkennot. 

Ossoliński Max. Lettera alla Corte di Ro- 
ma. (Seąue) Lettera di sua santita a Sta- 
nislao I. Re di Polon. 

— Lettera al C. Załuski inviato del Re. Kó- 
nigsberg, 17. Decemb. 

— Toż. Inna edyc. zarazem: Lettera diretta 
a sua Santita dalii Sig. Pollacchi la Dan- 
zica apprcsso Stanisl. I 

Ostrowski Spiridion. Aąuila S. Carmeli 
religio ad volandum pnllus provocans ora- 
tione panegyrica sub tempus comitiorum 
in coiiventu Gołoviensi. Crac. Univ. 

Owcyu Dan. Uniwersał kommondanta War- 
szaw, jeżeliby jakie kupy swy wolne na woj- 
sko rosyjsk. ściągać miały. Warsz. 

Oznajmienie koronacyi Aug. III. 9. Stycz. 

Pałaszowski Cas. Fastigium infulae et mi- 
trae Joan. Alex. Lipski. Crac. Col. Maj. 

Paolucius Camil. List nuneyusza z powin- 
szow. i błog. dla króla Stanisława. 

Papier Stempelung. ob. Stempelung. 

Parthenay X. Histoire de Pologne sous 
Aug. H. La Haye, Dureń. 

— The histoiy of Poland under August II. 
which Princes Conti and Sobieski translat. 
by John Stacie. London, W. Lewis. 

Paulucius Cam. ob. Paolucius. 

(Paweł Sw ; ) Wzór doskonałości. Częstoch. 

Phoebus (post nubila) albo dla uznanych 
w panowaniu lat St. Leszczyńskiego, poe- 
tyczna reflexya. Warsz. Pijar. 

Piotrowski PI. Józ. Oratio de laudibus S. 
Thomae. Vars. 

Piskorski Seb. Flores vitae B. Salomeae 
cura Steph. Dembiński. — Kwiecie żywota 
Bł. Salomei, ded. Teresie córce Jana III. 
Krak. Akad. 

(Plater Ferd.) Głos pański łamiący cedry 
na odgłos śmierci Ferd. Platera. Warsz. 
S. J. 

Póllnitz Charles Louis. Etat abrege de la 
Cour de Saxe. 1734. 151 — La Saxe galante or the amorous of Fred. 
Augus:us II. London, Westminster. 

— La Saxe galante. Amsterd. 
Poniński Ant. Kopia listu instygatora do 

Gdańszczan, (w Otia douiest. Niesiołowski). 

— Kopije manifestu, (tamże). 

— Uniwersał. Warszawa. Nowember. 

— Manifest Marszałka konfed. 4 Julii prze- 
ciw elekcyi St. Leszczyńskiego. 

Popiołek Jos. Greg. X. Scutum Sobiescia- 
num Joanni III. et Mariae Gasim. Cracov. 
Univ. 

Postanowienie kongressu seymikn relatio- 
nis wojew. nowogr. 6. Novembr. 

— Zgromadzonych na sejmik w Szrodzie 23. 
Sierp, dygnitarzy. 

Potocki 1'eod. Agosto 1734. Primate di Po- 
lonią. (Odezwa). 

— Copie de la lettre a Gener. Miinich. De M. 
Załuski a Miinicb. Copie de lettre de reco- 
gnition a Augustę III. par les seigneurs a 
Danzig 29. Juni. 

— Lettie du Primat de Pologne au Papę 
ecrite de Danzig. La Haye, Jean Dureń. 

— Manifest przeciw pseudo koronaeyi w Kra- 
kowie 17. Juni. w Gdańsku. (Resultatum 
praesentis ad latus J. Kr. M. comitis.) 

P rćchao. Le beau Polonois notwelle galante. 

Paris, (Prault). 
Przybór owski Gasp. Primitiae honoris 

laureati virtuti. Cracov. Univ. 
Przywileje i konstytucye za Augusta III. 
Pseudo-Criticum (In) qui Universale Augusti 

III. proscindere couatus est, annotationes. 

Varsav. Oglach-San-Aimu. 
Puncta Capitulationis zwischen B Chr. Mii- 
nich ingleichen Joh. Ad. Hertzog zu Sa- 

chsen. Danzig. 
Radliński Jak. Sepultura viventium in se- 

pulchro Christi seu considerationes. Lubhn, 

S. J. 
Rady duchowne i świeckie na sejmik do 

Srzody na 23. Sierp, zgromadzeni. 
Rationes (Quiuquaginta) et motiva cur sola 

religio catholica sit eligenda. Vars. S. J. 

— Verae et commoventes quae Reipub. con- 
foederatae dederunt motivum ad disappro- 
bandam electionem S. Leszczyński et sal- 
vandam libertatem. 

Reasumpcja konfederacyey warszawskiey 
po szczęśliwej koronaeyi Aug. III. w Kra- 
kowie 19. Stycznia, Kraków. 

Redę der Deputirten der Stadt Danzig 29. 
Sept. an Russis. Kaj. Danzig, Schreiber. 

Reflexye niektóre gwałtowną Elektora sa- 
skiego koronacyą określające ex sensu pe • 
wnego szlachcica. 

— pewnego konfidenta w wojsku koronnym 
do uwagi z Krakowa podane. 

Refiexion eines gewissen Edelmanns iiber 
die Gewalts Coronation des Churfursten. 

Refutatio memorialis ab patriae filiis ad 
Regni status. 

Reglement derer beym Kon. polnischen 
Post Ambte Warschau ordin. Posten, Relacya wjazdu do Krakowa X. Elektora 

Saskiego. 
Rembecki M. J. Kalendarz. Krak. Akad. 
Repliąue a la Keponse au paralelle de 

deux elections de Pologne. — Replica alla 

riposta fatte al Paralello. 
Resolutio theol. ad objectiones Secrerarii 

Regni ad conventicula Regiomontana. 
Respons na list partyzantowi pseudo-ele- 

kcyi Aug. III. 

— od prywatnie rezydującego w Gdańsku 
na list korespondenta z Warszawy. 

— na resultatum w Gdańsku Rady d. 10. 
Febr. (za Aug. III. przeciw Leszczyńs.) 

— Ob. Manifest. 

Resultatum praesentes ad latus J. K. M. 

consilii przez konstytucye sejmu electionis 

10. Lutego w Gdańsku. 
Rituale sacramentorum, ob. Szembek. 
Robertson Wilh. Sermo de ingressu ad 

Varsaviam Frid. Augusti III. Vars. S. J. 
Rubricella dioecesis Cracoviensis. 
Rzewuski Michał. Uniwersał w Radomsku. 
Rzewuski Wacław. Mowa przy odebraniu 

komendy fortec pogranicznych podolskich 

miana w Kamieńcu. 
Saccarelli Carlantonio. Vita delia Giov. 

Franc. Fremiot, dedic. alla Mar. Ciem. Su- 

bieski. Roma, Komarek. 
Sack-Spiegel (Polnisches) oder Vorbildung 

des ehemal und derm. Zustandes der Po- 

len. Frankf. u. Leipz. 

— Fortsetzung des gedoppelten polnischen 
Sachsspiegfcis. Frankf. und Leipz. 

Salmon Tom. Stiat. Tegenwoordige Staat 
van Polen en Lithauwen nit het Engl. ver- 
meerd door M. van Goch. Amsterd. 

Sałtszewicz W. J. Kalendarz polski i ru- 
ski. Supraśl, Bazyli. 

Sanning B. X. Libellus, ob. Cochem. 

Saxe (la) ob. Poellnitz. 

Schau Biihne (Historische Staats) d. Pohlen. 
Frankf. u. Leipz. 

S eh lag Georg. Neue Polnische Sprach-Leh- 
re. Breslau, Joh. Jak. Kom. 

Schluss (Hinmiithiger) welcher die konigl. 
Maj. aus d. Senatoren am 1U. Febr. in Dan- 
zig beliebet haben. 

Skarga Piotr X. Kazania na niedziele i 
święta po czwarty raz do druku podane. 
Pińsk, S. J. 

Słowakowicz Józef X. Quaestio logica de 
objecto sub patrocinio Mich. Zamojski. Za- 
mość, Univ. 

Soarez Cypr. De arte rhetorica libri tres. 
Calissii, S. •'. 

— Compendium rhetoricae seu tabulae ejus- 
dem. Calissii, S. J. 

Sobieszczański Alex. Fortuna nieba And. 
Skarbka, imieniu Jana Herk. Matuszewicza. 
Sandora. S. J. 

Sołłohub Joan. Copia litterarum ad Stanis. 
Poniatowski. 

Staats und Kriegs Schau-Biihne (Histori- 
sche) des Kónigreichs Pohlen nebst Bela- 
ger. DanzigB. Frankf, u, Leipz. 152 1734-l73f>. Stanu (Do) szlacheckiego i wojska kor. par- 
tis adversae, od dobra polskiego aversae. 

Starowolski Szym. Sarmatiae bellatores. 
Vratislaviae. Kom. 

— Scriptorum polon, hekatontas. Vratislav. 
Kom. 

— Polonia sive status regni. Vratisl. Kom. 

— Tractatus tres. Vratisl. Kom. 
Steigeinan Sam. Ein Prediger ais Sam. Giin- 

ther vorgestellet. Lissa, Presser. 

Stempel u ng- (Papier) von Ordnungen der 
Stadt Dantzig beliebet. Danzig, Schreiber. 

Sulistrowski Józef. Wyjście Stanisława 
I. z Gdańska do Kwidzyna wierszem, dru- 
kiem Baz. Kwasowskiego. (Królewiec.) 

Świniarski Waw. Fatalna ludzi utrata go- 
dnym imion sławy podczas pogrzebu Alex. 
Opaleńskiego, kazaniem wypróbowana. Po- 
znań, Akad. 

Synonyma seu diccion. polono-latinum. 
Sandom. S. J. 

Szaniawski J. F. X. Kazanie na wotywie 
elekcyi. Zamość, Univ. 

Szcza niecki Stef. X. Pierwsza msza na 
prymicyach Józ. Kierskiego. Poznań, S. J. 

Szembek K. J. J. Rituale Łacromentorum. 
Toruń, Laurer. 

Tarło Adam. Lettera al Conte Poniatowski. 

— Manifest przeciw bezprawnemu od pru- 
skiego spisku pro die 17. Januar. w Kra- 
kowie naznaczonemu aktowi i skryptom 
w Warszawie wydrukowanym. Kolbuszowa, 
7. Stycznia. 

— Excerptum literarum ad Clementem XII. 
Trasunto di lettera. 

— Epistoła ad Ciem. XII. Lettera alla Ciem. 
XII. 14. Sept. 

Tauf und Begrabniss Ordnung. Danzig. 

Tołłoczko B. Autumnus stagiriticus Sco- 
tisticae sapientiae philos. fructus Euzeb. 
Zielnicki. B. w. m. 

Traktaty między J. O. Ludw. de Hessen, 
' a z drugiej strony Oberst-lieutnantem de 
Hauscn Kommendantem fortecy Brodów 
16. Juui. 

Trediakoffski B. Sieges Ode auf Erobe- 
rnng Danzig. Petersburg. 

Uchwały zebranych Stanów Woj. Pozuańs. 

Uniwersał do Senatorów (wici na pospol. 
ruszenie.) 

War s c h a u (Das frohlockende) oder uiubstśind- 
liche Be8chreibung sowohl der wegen Cro- 
nungs Acte Aug. III. gemachten Illuraina- 
tion ais aus des Anherokunft von G. E. J. 
War8chau, S. J. 

W e i 8 b a c h Jan Bern. Manifest. Przytem : 
Deklaracyą Panów polskich w Gdańsku 
uznających* Kurfursta Sas. Kijów 18. Lip. 
cerkiewn. ruskie. 

Weissenfels. Extract z listu z obozu sa- 
skiego 4. Juni. 

Welczek Gotfr. Anpreissungs-Rede vermit- 
telst welcher auf Kajs. Befehl der Prinz 
von Pohlen Frid. Aug. deuen Senatoren 
zum Kónige vorgeschlagen worden. Ans 
dem Latein, Verordnung der Uanzig wornach Biirger- 
schaft. Dantzig, J. Schreiber. 

Wiadomości uprzywilejowane z cudzych 
krajów. Warszawa. 

(Wielopolska). Ostatni gwałt Polszczę i 
zguba zamieszania i opressyi, porwanie An- 
ny z Lubomirskich Wielopolskiej w Bilsku 
przez Sasów. 

Wierzbicki Kaz. Prolusio academica in 
univ. studiorum instauratione in academ. 
Vilnensi. 

Wilkowski Gasp. Desiderosus abo ściesz- 
ka do miłości Bożej z hiszpańskiego. Krak. 
Akad. 

Wiśniowiecki Janusz. O N. P. Jasielskiej 
statuy krótka informacya przez Ign. Ol- 
szewskiego. 

— Lutnia wesoła Orfeusza na powitanie Łuk. 
Ign. Olszowskiego przez G. Bogdańskiego. 
Lwów, Trynit. 

Wiśniowiecki Mich. Serwacy. Manifest 
z obozu pod Balbierzyskami. 

— Dux exercituum M. D. L/ M. S. Wiśnio- 
wiecki in ascensu per victrices palmas ad 
Viln. Palatinam salutatus. Viln. Sch. Piar. 

Wolski St. X. Carmina posthuma B. Bu- 

chowski. Crac. 
Vorschau oder Beschreib. Cronungs Aug. 

II. Warschau, S. J. 

Wujek Jak. Ewangelie i epistoły tak nie- 
dzielne jako i świąt. Kalisz, S. J. 

Załuski Andr. Chr. Mowy seymowc przy 
publ. obradach. Kalisz, S. J. 

Zawisza Ig. Informacya poselstwa do dwo- 
ru rosyjskiego. 

Zbiór osobliwego nabożeństwa. Supraśl. 

Zech Lud. Adolf. De legitima electione Aug. 

III. Lipsk, Breitkopf. 
Żołędziowski Ant. Józ. Naufragium do- 

lentium animorum Alex. Opaleński. Pozn. 
Akad. 

— Penniger sagittae Mycielscianae Josephi 
Mycielski. (Posn ? Acad.) 

— Primum principium regnlaris in stellato 
Carmelo motus D. Elias Propheta. Poznań, 
Akad. 

— Accrescens iminort. gloriae post decre- 
scentem Augusti Franc. Liboiitz. Poznań. 
Akad. 

1735. 

(Ancuta Maciej.) Kazanie na pogrzebie X. 
Mac. Józ. Anćuty bisk. wileń. 

A nu a Iwanówna, ob. Keyserliug. 

Antoni od imienia Maryi. Rozdział z ży- 
ciem Róży z Żebrowskich Karczewskiej. 
Lwów. Bracka S. Trójcy. 

Arithmetyka to jest nauka rachunku na 
trzy podzielona xięgi. Kraków. 

Aubory du Maurier.'Memoires de Hambourg, 
de Suede, de Pologne. Blois. 

August III. Deklaracyą J. K. M. ewakua- 
cyi wojsk saskich. (Warszawa) 

— List do Jana Sapiehy kaszt, trock. 1735. 153 — Uświadczenie się przed Rzpltą marszałka 
circa accesum do Najj. króla Augusta III. 
d. 26. Marca w Dukli. 

— Rezultat du conseil a Varsovie 24. Janv. 
par les ótats. 

— Manifestum. Actum Varsaviae 1. Martii. 
(Że M. Ossoliński i W. Sierakowski uwie- 
żli koronę do Oliwy). 

— Vrai portrait d'August III. presentć a l'a- 
doration public. 3. aout. 

Bacchi (Ludiera) facies theatro indacta. 

Thor. S. J. 
Bar di li Joh. W. Maximilians Einan. Reisen 

und Campagnen durch Polen und Lithauen. 

Francf. und Leipz. 
B a j e r Maciej. Widowisko młynobudownictwa. 
Barszcz Jerzy X. Kazanie na pogrzebie X. 

Macieja Ancuty. Wilno. 
Beausobre St. Jatzko ov a coramentary 

on the Jesuits at Thorn. London, Richard 

Stett. 
Beschreibung (Kurtze) des Lebens An- 

dreae Bobola. Wiirtzburg, Engeman. 
Biblia tai esti wissas Szwentas Rasztas. Ka- 

ralauczuie. 
Bieliński S. X. Dzielność cnót nieśmier- 
telnych Katarzyny Ossolińskiej. Krak. Ma- 

tyaszk. 

Biron Karol. Generał rossyjs. Uniwersał 
w Septemb. (Wilno). 

Bogdański Gab. Scena tragiczna Stanisła- 
wa Łętowskiego na widok światu pokaza- 
na. Krak. Matyaszk. 

Brasey Jan Mik. De Lyon. Memoires poli- 
tiques amusans et satiriques. Amsterd. 

(Brygitta). Affekt, ob. Kmiciauka. 

B u d a e u s Jan Christ. Gotfr. Vorleufiger Be- 
richt der Geschichte Fried. Aug. I. Górlitz, 
Richter. 

Bułhak Jerzy. Missa S. Joannis Chrysostomi. 
Leopoli. 

Bystrzonowski W. X. Thaumaturgae in 
aede prope oppidum Chodel virgini Lau- 
retanae. Lublin, S. J. 

— Thaumaturgus in icone lublinensis sacelli 
S. J. Stanislaus Kostka. Lublin, S. J. 

Catalogus personarum Soc. Jesu. 
Ceremoniel der Abschieds-Audienz welche 

Deputirten von Danzig an russischem Hofe 

gehabt. Petersb. Acad. 
Char te von Preussen und Lithauen und 

Gumbinnen. 
Chojnacki Józ. Rok astronomiczny sub au- 

spiciis kapituły poznań, wypisany. 
Choroszowic Ad. Kanty X. Korona sła- 
wy z róż Stan. Szembekowi, ded. Ludw. 

z Wyźyckich Szembekowej. Krak. Akad. 
Complimens a 1 'arrivće de la Reine. Paris, 

Beuve Josse. 
Conclusum (Abgefasstes) des Consilii der 

Kron Pohlen. 
Confessio fidei ob. Giinther S. 
Constitutiones ob. Załuski And. St. 
Continuatio des histor. Entwurtcs von d. 

Kriege. Frankf. a. M. Copie de la lettre du Priinat (Potocki Theod.) 
a Sa. Maj. Imp. de Russie. 

— Toż. Du Primat a l'eveque de Cracovie 
(J. Lipski) de Thorn. 

Crasset Jan X. Rozmowy między mistrzem 
a uczniem o sakramencie ciała pańskiego 
tłum. Alex. Lanckorońska. Warsz. Piar. 

Czarnek Ant. Stan. Foedus triumphi inter 
candidatos ded. St. Russocki. Crac. Univ. 

(Dantzig). Vergleich zwischen der zur See 
handelnden Kaufmannschaft. Dantzig. 

— Das in Nordf.n angeg. Kriegsfeuer. Warsz. 

— Accurate Nachricht von der Belagerung 
der Stadt Danzig. Coln. 

— Des Raths der Stadt Dantzig Bordings-Or- 
dnung betreffend. Danzig. 

De ci sio Rotae rom. coram Cavalchino. Pro 

Joan. Tęgoborski c. Ann. Żydowska rat. 

nuli. matrim. Romae, Leone et Mainardi. 
Declaration faite a S. M. J. de Russie. 

Thorn. 
Decreta et Constitutiones, ob. Załuski. 
Denkmahl d. Stadt Dantzig. 
Desfontaines. Histoire des róvolutions de 

Pologne par Georgeon et Poullin T. I— II. 

Amsterd. Fr. Honorć. 
Diarium des Reichstages, Sejm pacyfika- 

cyjny genannt. Warschau. 
Directorium officii div. Archid. Mohilo- 

viensis sub Val. Henr. Kamionko. Mohilov, 

Consistor. 
Dispositio personar. provin. Lithuan. ad 

a. 1736. 
Domini ca tertia post Pascha. Vilnae, S. J. 
Drews J. X. Distractioues itinerantium. Lu- 
blin, S. J. 
Dromler P. X. Constitutiones, ob. Załuski. 
Duńczewski Stan. Lanceae fatales Mich. 

Zdz. Zamojski letali vulnere, dolentia sta- 

tuum. Zamość, Akad. 

— Gemmae virtutum cardinalium ignis cha- 
risnentici scintillis ex infuła Jac. Arakie- 
łowicz. Zamość, Akad. 

— Honor ordinatus in pretexta sago, purpu- 
ra et trabea Thomae Zamojski ad ingres- 
sum actum. Zamość, Univ. 

— Kalendarz polski i ruski, (dwojaki). Zam. 
Du Piano Carpino J. Voyages. (ed. Ber- 

geron T. I.) 

Dziewulski Marc. X. Patron Wielki Nor- 
bert św. kazaniem inaugurowany, dedyk. 
Mik. Ign. Łukowskiemu. Poznań, Akad. 
F. Woliński. 

Epistoła ad Joan. Sapieha, ob. Aug. HI. 

Estratto die due lettere di Kónigsberg. 
Konigsb. 

— Ob. Ossoliński. 

E x u 1 fortunatus decrescentis fortunae patriae 
in scenain reprod. Brunsb. 

Fontaines ob. Desfontaines. 

Forster Joan. Car. Augusto HI. trifariam 
felici magno ad Mariam Josepham agentem. 

Fortuna exulum sapientia Danielem, Brunsb. 
in scenam producta. 

(Franciszek Sw.) Reforma życia świato- 
wego S. Franciszka. Kraków, Akad. 

20 154 1735. Francolinus X. Balt. Tirociniuin theolo- 

gicum. Vilna6, S. J. 
Freylinghausen J. A. Dawadnas Moks- 

las. Iszepautas Ałeje pas J. Gebauer. 
Gazety polskie. 
Geographie (Staats) von d. Konigr. Preus- 

s en, und einige poln. Lehnstiicke. T. I— n. 
Georgeon et Foullin Jean Jacąue. Histoire 

des revolutions, ob. Desfontaines. 
Glaubensbekentniss ob. Giinther. 
Głos synogardlicy to jest nabożne duszy 

rozmyślania przez kapł. Reformatów. Lwów, 

Paw. Golczewski. 
Golański St. Boleslaus II. Rex S. Stanislai 

occisor, dedic. Janussio Korybut Wisniow. 

Grac. Univ. 
Grochmalicki Józef X. Honor zakonu pre- 

monstratens. przy konfirmacyi Mar. Tymiń- 
skiej. Krak. Matyaszk. 
Guendville M. Nouvelle carte du R. de 

Pologne. Amsterd. 
Giinther Sam. Confessio fidei quam status 

in Polonia conf. august, addictae in collo- 

quio charit. Thoranii Georgio Ossoliński 

tradiderunt, denuo cura. Gedani, Knoch. 

— GlaubensBekentniss. Gedani, Knoch. 
Hoffmann Josafat. Krzywda znaczna przez 

fatalna tran3migracy§ Piot. Fr. Krasnodęb- 
skiego przy generał, żalów kongresie. Ka- 
lisz, S. J. 

Hommanieni haeredes. Friderico Wilh. Li- 
thuaniam Borussicam (mapa). Norimberga. 

Horain A. Lettere di vescovo di Samogitia. 

(Hozyusz St. Józ.) Process przeciwko spo- 
wiednikom, którzy skrupułami sumiemia 
turbuj§. Warsz. 

Hulsemann J. Contessio fidei. Gedani, 
Knoch. 

Hylzen. Mowa na sejm. antekomicyalnym. 
(w Suada Ostrów.) 

Jabłoński Hiac. X. Dies Benedicti a Do- 
mino in hebdomada sancta vitae monasti- 
cae sacrincandi dedicatae. Crac. Matyaszk. 

(Jabłoński Kaz) Relacya pogrzebu Kaz. 
Jabłońskiego i Jana Jabłońskiego w ko- 
ściele Połockim odprawionego. (Połock, 
S. J.) 

Jan Adolf X-że Saski. Względem ustaw sej- 
mu pacyficationis 28. Decem b. 

— Toż. Działo się w Warszawie 23. Czerw. 
(0 utrzymaniu wojsk posiłkowych Aug. III.) 

Jankiewicz J. Kanty. Metamorphosis eru- 

ditorum laborum candidatis. Crac. Uniw. 
Ignis altaris et divini officii. Varsaviae. 
Joachimus Abbas Tischinganus. Animad- 

versiones super regulam S. Benedicti. Crac. 

Matyaszk. 
Joann es Chryzos. Missa ex sclavonico 

translata. Leopoli. 
Jordan Tom. X. Frnkt w cnoty dojrzały 

Kunegunda Morska. Lwów, Trynit. 
Junker G. F. W. Ode an den Herm Aug. 

III. St. Petersb. 
Juvencius J. X. Novus cańdidatua rheto- 

ricae. Brunab. Kalendarz ob. Michałowski, Rembecki. 

Kautz Fr. Nathan. De relig. christ. in Po- 
lonia initiis, praes. G. Lenguich. Lips. 
Langenheim. 

Kettner Cant Era. De Polonorum confoe- 
derationibus dedic. Andr. Załuski. Gedani, 
Schreiber. 

Keyserling Herm. Kar. Uniwersał z woli 
Imp. Anny w Warszawie d. 15 Dec. posłem 
Keyserlingiem i generałem Bismarkiem. 

Kmicianka Marc. Nieostygły affekt w na- 
bożeństwie codziennym ku S. Brygitcie, 
Teofili z Leszczyńskich Wiśniowieckiej de- 
dykowany. Lwów, S. J. 

Kobielski Franc. Rosino X. Flores vitae 
obacz Piskorski S. 

Kochanowski St. Mowa od woyska (w Siu- 
dzie Ostrów.) 

Koczorowski F. X. Katechizm albo nau- 
ka (po pols. i franc.) Sandom. S. J. 

Kontynuacya konfed. Warsz. po koron. 
Aug. H. 9. Nov. (dwie edycye). Warszaw. 
Piar. 

Kopia listów do X-cia Teod. Potockiego. 

Krieges Feuer welches bey der freyen Stadt 
Danzig in Flammen gerathen. Warschau. 

Kriegs-Artikeln mit Anmerkungen. Thorn. 

Krzanowski Ant. Kalendarz na r. 1735. 
Pozn. Akad. 

Kuderski Mich. Insignia coronaria philos. 
I. laureae candidatorum, dum per Andr. 
Cybulski crearentur. Crac. Univers. 

Kury er polski. Warszawa. 

Kyau u. von Gundling. Die Elisaischen Fel- 
der und was sich zugetragen, ais der kon. 
Poln. Genen Kyau mit Gundling ange- 
troffen. 

Łuczyńska Teresa. Lilia, ob. Lezan. 

(Łaszcz J.) Leo Laszczowius Hercule fortior 
Josephi Łaszcz. Crac. Matyaszk. 

Latoszyński Piotr X. Mowa na publi- 
cznej inwestyturze Krystyny z Siewierskich 
Karsznickiej imieniem Anieli Ojrzanowskiej 
matki być miana. Częstochowa. 

Łegnaudern Leben u. Thaten Frid. Wilh. 
Cóln. 

Leiturgikon si jest służebnik. Poczajów. 

LengnichG. De Polonorum confederatio- 
nibus. Gedani, Schreiber. 

(Łętowski St.) Scena traiczna przez fatum 
. Stan. Łętowskiego na teatrum publ. żalu 
córce Konst. Jordanownej przy akcie po- 
grzeb, w Bieczu pokazana. 

Lettre d'un particulier rcsident a Dantzig 
a une lettre de Varsovie. 

Lettre d'un seigneur polonais ócrite de Ko- 
nigsberg a un seigneur a Varsovie. 

L e y v a Hier. Examen episcoporum et eorum 
qui approbandi sunt ad admin. sacrameuta. 
Poznań, Coli. Lubranscianum. 

Lezą na J. Ch. Lilia florencka albo małe go- 
dzinki o serafickiej Maryi Magd. de Pazzis 
grzedr. przez Teresę Łęczyńska. Lwów, 
. J. 

Lipnica Sz. ob. Wizerunek. 1735. 155 Łosi owaki Fortunat X. Rozmysł na zmysł 

to jest kazania Janowi Tom. Morsztynowi 

dedyk. Krak. Matyaszk. 
Lubaczowski L. W. Sphaera ignis consu- 

mentis D. Elias propheta oratorio stylo. 

Poznań, Acad. 
Lubomirski Teod. Votum Senatorium in 

consulatione 6. Junii. Vars. Piar. 

— Gutachten des Woywoden in der Raths- 
Versammlung. Warschau, 6. Junii 

— Protestatio die 2. Martii Varsaviae (Mani- 
festum Aug. III.) 

Ludovicus Landgr. Hessiae, ob. Orłowski. 

Małachowski J. Dziękuje za pieczęć ko- 
ron, (w Suadzie Ostrów.) 

Manifestatio confoederatae Reip. Polonae 
exhib. 30. Jul. Manifesto solenne. 

Manifest (AUgemeines) der konfoederirten 
Republik Pohlen 30. Juli. confoederatae rei- 
pub. manifestatio patriae suae insinuata 30. 
Julii. (germ. et lat.) Konigsberg. 

— Toż. Ausgegehen im August. Kónigsb. 
Manifeste des seigneurs polon. qui s'ćtant 

retire de Dantzig se trouveut a Koenigsb. 

— des etats confederes de la rep. d. Pologne 
10. Juillet. 

— solemnel de la republiąue de Pologne 30. 
Juillet. La Haye, J. Dureń. 

Manifesto solenne delia repub. confeder. 
di Polonia (lat. et ital.) 30. Juglio. 

Manifestatio illustriss. Lubomirski Jos. 
Ogiński, Max. Ossoliński, Venc. Sierakow- 
ski ratione transportutionis insigniorum ex 
thesauro regni. 

— (Solennissima) Reip. Polonae pro informa- 
tione praesentis status sui 30. Julii. 

— po łacinie i po włosku. 
Manifestacyą (Na) królewiecką przeciwko 

majestatowi Rzeczyposp. spisaną respons. 

Mary a Józefa. Odpowiedź królowej (w Sua- 
dzie Ostrów.) 

Massuet. Histoire de la guerre present en 
Italie et en Pologne. Amsterd. 

Maur i er ob. Auberg. 

Memoires pour servir a 1'histoiro de nos 
jours T. I. Pieces pour et contrę la de- 
tention du Marq. Monti par les russiens. 
Amsterd. 

Michałowski lgn. Paul. Kalendarz polski 
i ruski. Krak. Akad. 

— Sermo ad Ser. Augustum III. (Vars.) 
Miskiewicz Luc. Meta theologici certami- 

nis in sole honorum locata id est universa 
theologia ad mentem J. Duns-Scoti, anspi- 
ciis Faust. Bojarski. Leopol. Trinit. 

Missa Divina S. Joannis Chrysostomi, ob. 
Joannes, 

Mullendorf Joh. Eid. Vergniigte Gedan- 
ken bey Gelegenheit des Nahmenfestes der 
Kayserin Anna praesentiret. Warschau. 

Nachricht v. d. Russ. u Sachsisch. Bela- 
ger. ob. Schultz. 

M eben-Stunden (Hemstandisch) IV. Stiick. 
Dass man in Pohlen nicht ohne Ursache 
bey Konigs Wahlen von konigl. Hause ab- 
gegangen, Amsterd. N i e w i e s k i Fr. Kalendarz na r. 1736. Lwów, 

P. Golezewski. 
Odpowiedź na Manifest z Królewca. 
Officia propria Sanctorum Regni Sueciae 

ad instantiam Sigism. III. Polon. Reg. Vra- 

tisl. S. J. 

— Sanctorum patron, reg. Poloniae et Suae- 
ciae. Varsav. 

Orłowski M. Ludovicus Landgravius Hes- 
siae descriptus a S. J. Leopoli, S. J. 

Osiecki B. Prymicye pracy kaznodziejskiey. 
Częstochowa. 

Ossoliński Max. Estratto di una lettera 
al conte Załuski. Koenigsberg, 22. Marżo. 

— Estratto di due lettere al conte Załuski. 
Owaniszewski X. Głos synogarlicy albo 

rozmyślania. Lwów. 

Pałaszowski J. J. X. Examen episcopo- 
rum et eorum qui approbandi sunt. Poznań, 
Acad. 

Paoli Sebas. Solenni eseąuie di Maria Cle- 
mentina Sobieski celebrata dal Giacomo 
Ben i le 23. Maggio. Fano. 

Partheylichkeit (Die entlarvete) der so 
gcnannten Unpart. Nachricht von Belage- 
rung d. Dantzig. Franckfurt a. Mayn. 

Philippicae sacrae seu orationes. Varsav. 
S. J. 

Piskorski Seb. Flores vitae B. Salomeae 
principis Regiae Mariae Christ. Annae, Sa- 
lom. Theresiae Eulaliae, Xaveriae stitit a 
Franc. Rosino Kobielski oblati. — Kwiecie 
żywota B. Salomei (po pols. i po łac.) 
Warsz. Sch. Piar. 

Piaskowski Fab. Franc. Heroina przy her- 
bownej odwadze, odważnie w życiu swoim 
wojująca bram niebieskich domagająca się 
Teof. Bogum. z Konopackich Czapska ka- 
zaniem ogłoszona. 

Pociey Ant. Manifest przeciwko korrespon- 
dencyi z Stanisł. I. sfabrykowanej. Warsz. 

Poellnitz. La Saxe gal antę. Amsterd. 

Poniński A. Mowa miana 11. Czerw. War- 
szawa. 

— 24. Stycznia. Warsz. (w Otia domest. Nie- 
siołows.) 

— Responsum Josepho Wackerbert. (w Sua- 
dzie Ostrów.) 

— Sermo instigatoris Haffniae (w Ostrows. 
Suadzie.) 

Poniński Franc. X. Relatio captivationis 
et incarcerationis per Saxones factae. 

Porta ad germanam linguam. Sandomiriae, 
S. J. 

Potocki Józef. List do T. Potockiego Pry- 
masa (w Suadzie Ostrów.) i w Kopie listów 
do JO. X. Prymasa.) 

— List do Województw Regimentarza gene- 
ralnego (w Suadzie Ostrów.) 

— Przeciw uniwefsałowi 12. Januarii. w Kra- 
kowie wydrukowanemu. 

— Uniwersał (o popieranie Stan. I.) do po- 
wszechności podany. 

— Uniwersał przeciw zarzutom usprawiedl. 
W Jaśle 31. Stycznia. 156 17.55. Potocki Teodor. Copie de la lettre a Sa Maj. 
de Russie 3. Jeanv. Copie de la lettre a 
l'Eveque de Cracovie (J. Lipski) de Thorn. 

— Declaration faite a S. M. Imp. de Russie 
avant sa translation de Thorn a Pułtusk. 

— Kopie listów do JO. Teod. Potockiego 
Arcyb. Gniezn, i Prymasa (J.in Wiśniowie- 
cki, Józ. Potocki, Józ. Mniszoch, Mich. 
Wiśniowiecki.) Warsz. 

— Kopye listów do X. Lipskiego Bisk. krak. 
z Torunia 1. Maja. Kraków. 

— Toż. z Torunia 29. Maja. 

— List do Województw na Sejmiki antę co- 
micyalne (w Ostrów. Suadzie). 

— Manifestatio. Protest gegen den Einmarsch 
der Russen. 

— Manifest publiczny in stricta exercitus 
Moschovitici custodia uczyniony w Toru- 
niu 4. Febr. 

— Manifesto tradotto dal Polacco tenuto in 
stretta custodia dali' esercito russo da To- 
runio 4. Febr. 

Paul lin J. J. ob. Georgeon. Destontaines. 

Praecationes antę et post missam. Vilnae, 
S. J. 

Praesidium angelicae puritatis caput Jesu. 
Leopoli, S. J. 

Przypkowski J. Kalendarz polski i ruski. 
Krak. Akad. 

Quandt J. J. Nowy testament i psałterz. 

Radliński Jakób M. Tron królewski świę- 
tami królcws. wystawiony i chwały kapłań- 
stwa Chryst. podany. Lublin, S. J. 

Radzi wiłłowski Ant. Wieniec Chrystów 
z propowiedii niedelnych na nkraszenije 
prawosławnoj katoliczeskoj cerkwi. Grodno. 

Recueil de trois pieces anecdotes contenant 
1'ćtat present de la Pologne. (Poniatowski 
et Ossoliński.) 

— choisi des pieces politiąues a 1'occas. de 
la guerre prćsente. 

Reinhard M. H. De Polonia. 

Relacya chronologiczna, ob. Tłuczkiewicz. 

Rembecki Mich. Joz. Kalendarz polski i 
ruski. Krak. Akad. 

Replicatio ad scriptum ąuoddam Regio- 
monti sub die 30. Julii, emanatum quod 
manifestationis confoed. respublicae brevis 

"" explicatio. Breve e sincera riposta a un cer- 
to scritto. (po łac. i wlosk.) 

Reskrypt od prawdziwego szlachcica na 
przestrogę nie braterską, z heretyckiej dru- 
karnie na świat wydaną. 

Responsod prywatnie rezydującego w Gdań- 
sku na li.*t korresp. z Warszawy. 

Resultat du conseil tenu a Varsovie, unis 
par la Confed. generale. 

Resultat u m przytomnych skonfeder. Sta- 
nów 6. Czerwca. Warsz. Pijar. 

Rituale Sacramentorum. Vilnae, S. J. 

Robertson Wilh. Głos prawdy od głowy 
S. Jana Chrz. Warsz. Pijar. 

— Toż. Poznań, Akad. 

Rohan. Kede des Cardinals, an Princ. Ma- 
rya des Kónigs Stanislai Tochter zu Stras- 
burg. Rok astronomiczny. (Kalendarz.) 
Rubricella dioecesis cracoviensis. 

— dioecesis posnaniensis. 
Rudzieński Ant. Compendium juris eccle- 

siastici ordiui seraphico elaboratum. Vars. 
S. J. 
Rudzieński Kazim. Traduction d'une lettre 
a Mr. le Gener. Lacy 11. Avril. 

— Traduzzionę d'una lettera al Lacy de Sier- 
szem 11. April. 

Sachs Hans. Etwas Altes und Neues ans 
Pohlen und Dantzig auf der Leipziger Neu- 
jahr-Messe. 

Salomeae B. Flores, ob. Piskorski. 

Sancita Rady Warszawskiej 24. Stycznia. 
Warsz. Pijar 

Sartorius J. A. An d. Cronungs-Feste An- 
na Joannowna. Danzig. 

Schedeł Krzysz. Arithmetyka tj. nauka. 
Krak. Matyaszk. 

Schuer Jan Lodewyk. Beknopte Beschry- 
wing van Dantzig. Amsterd. Waesberge. 

Schultz Jerzy Piotr i Seyler G. D. Accu- 
rate NachricŁt von Belager. und Bombard. 
Dantzig. Cóln. Merian. 

Send-Schreiben eines Senatoria aus Konigs- 
berg 17. Martii. 

Seyler Georg D. Dan. i Schultz Georg. Ac- 
curate Nachricht, ob. Schultz. 

Skarga Piotr X. Kazania na niedziele i świę- 
ta teraz czwarty raz przedrukowane. Pińsk, 
S. J. 
j — Porównaj r. 1734. 

Skrzebowski Stef. Miles in toga D. Joan. 

Cantius dedic. Adalb. Wieczorkiewicz per 

Ant. Żołędziowski. B. w. m. (Crac ) Akad. 

1 (Sobieska M. Kłem.) Solenne eseąuie, ob. 

Paoli. 
, Socolovius Stan. Officia patronorum reg. 

Polon. Vratisl. Acad. 
i Sposób odprawiania passyi. Warsz. Pijar. 

(Stanisław Leszczyński król.) Ein Brief an: 
Kónigsberg. 

— Copia des Manifests. 

I — Schreiben des Primatis an: Kónigsberg. 
Sułkowski Aug. Primitiae literarum perpe- 

tuo dicatae thure ad aras rai parentis Jos. 

Alex. Sułkowski. Dresde, Stoessel. 
Summaryusz erygowaney Milicyi expen- 

syi i percepty in rem Województwa krak. 

— umiarkowania monety. Krak. Stachowicz. 
Surowiecki Jac. Ant. Jos. X. Praediratum 

Dei oculis Philippus Nerius. Poznań, Acad. 

Suzin Alex. X. Wzniesienia duszy do Trój- 
cy przez osobne modlitwy. Warsz Pijar, 

(Szaniawski Fab.) Ojczyzna zacr.cuiu sy- 
nowi na śmierć Fab. Szaniawska go kawał, 
złotego runa. 

— Żale publiczne po śmierci Fab. Szaniaw- 
skiego dla ulgi serca Eleon. z Potockich 
Szaniawskiej przez konwikt Łukowski Sch. 
P. Warsz. Pijar. 

Szembek. Mowa chorążego Sandom. nim 
recognitione J. K. M. (w Suadzie Ostrów.) 1735-1736. 157 Szembek Alex. Manifest Wojew. Sieradz. 
in actis confed. Ordinum uczyniony w Kra- 
kowie. 

Szembek Krzyszt. Ant. Epistoła episcopi 
Cujav. (w Suada Ostrów.) 

— Sermo nomine terrarnm Prussiae (w Sua- 
dzie Ostrów.) 

— Mowa do gen er. konfederacyi w Starej 
Częstochowie 9. Lut. 

Szembek Krzysztof Andr. Jan. Zebranie 
krótkie nauki chrześcijańskiej przez pyta- 
nia i odpowiedzi (Ed. III.) Brunsberg. 

Szymon z Lipnicy X. ob. Wizerunek. 

Szysiecki Joan. Cap. Recipit famatum Ja- 
cobum Sieczewski in Confraternitatem Or- 
dinis 10. Octob. 

Tarło Jan Marszał. Uniwersał w Krakowie 
25. Stycz. 

Tatułowicz Woje. X. Pokos śmiertelny 
Mar. z Olszowskich Szembekowej. Warsz. 
S. J. 

Tłuczkiewicz Jan. Relacya chronologi- 
czna o Sułtanach i expedyc. morskich. 
Warsz. Pijar. 

Unselt Joh. D. Die Griinde welche St. Dan- 
tzig bewegen Dsnck-Opfer nach iiberstand 
Belagerung zubrineen. Dantzig, Preuss. 

Warmund Friedlieb. Journal was vor, in u. 
nach Belagerung Dantzig vorgeerangen. 

Vergleich zwischen Kaufmanschaft der St. 
Dantzig und Boordings-Fuhrer-Zunft. Dan- 
tzig, Th. Scbreiber. 

Wessel Aug. X. Morze miłosierdzia i do- 
broci Bożej pokazane. Lwów, S. J. 

Weyher Ludw. Sposób odprawiania passyi 
w post wielki, Franc. Łukowskiemu ded. 
Warsz. Pijar. 

Wiadomości uprzywilejowane z cudzych 
krajów. Warszawa. 

Wielewiejski Stef. Nowe żywoty świętych 
dotąd nie wydane. Część I Kalisz. S.* J. 

Willer Dan. X. Exhorta na pogrzebie Mik. 
Zachniewicza. Warsz. S. J. 

— Zegar kaznodziejski z SS. Pańskich, ded. 
Głębockiemu. Vars. S. J. ' 

Wiśnio w iecki J. X-źe ob. Golański. 
Wizerunek doskonałości apostolskiej, albo 

żywot Szymona z Lipnice. Krak. Matyaszk. 
Volumina legum. Vars. Pijar. 
Załuski Andr. Stan. Constitutiones et de- 

creta synodi dioec. Plocensis sub Andr. S. 

Załuski. (Gratiarum actio a Paulo Dom. 

Dromler. Vars. S. J.) 
Załuski Jos. Andr. Specimen bistoriae po- 

lonae criticae. Vars. S. J. 
Załuski Mart. X. Manifeste de Monskur 

suivant la Copie de Koningsberg le comte 

impr. en Polon, et en Fr. La Hayo, J. 

Dureń. 

— Refutation dogmatiąue d'une rćsolution 
prćtendue theologiąue toute tirće des prin- 
cipes faux, dans leąuel ii est aceuse d'a- 
voir gardo la fidelire a son roi Stanisl. I. 

— Refutatio apologetico-theologica, ad iufa- 
mem resolutionem. Zawisza Ign. Podkomorzy W. X. Lit. Po- 
seł przy dworze Ross. Manifest. Petersburg 
7. Januar. 

— Ais des pohln. Cron-Schwerd-Tra»ers an 
dem russisch. Hofe die Academie der Wis- 
senschaften uberreicheten folgende Zeilen. 
Petersburg. 

Żeglic ki Arnulf Kaz. Adagia polonica. Var- 
sav. Sch. Piar. 

Zienkowicz Mich. Jan. Lettera di vescovo 
di Vilna al Papa Clemente XII. Episcopi 
Vilnensis epistoła. Tilsis 11. Januar. 

1736. 

Accessus confederatorum Statuum Reipubl. 

ad Aug. III. (Item: Diploma Aug. III. 

Warsz. 10. Kwiet.) 
Aegidius a S. J. ob. Madejski. 
(Aloysius Gonzaga). Die 21. Junii in festo 

Aloysii Gonz. in Polonia officium duplex. 

Var8av. 
Amadeus. Signatura justitiae Thomae Mu- 
szyński contra Math. Zientkowicz. Romae, 

Mainard. 
Anna Iwanowna ob. Apollo. 
Antypasty małżeńskie historyami zaprą - 

prawione. ob. Morsztyn. Krak. 
Apollo in tempo senerata in musica nel in- 

conoratione delia Anna Ivanovna Imperat. 

nel castello delia Sacr. Maesta Fred. Aug. 

III. Varsav. Pijar. 
Arakiełowicz Jak. Species triumphorum 

in cruce Christi primitiva in Portugalliae 

rege Alphonso contra incursiones Sarace- 

norum. Zamość. 
Arcanum amoris ob. Franciszek. 
Arena Palmoris Lubomirscii honoris Stan. 

Lubomirski. Crac. Matyaszk. 
Arnt Jan. Rayski ogródeczek pełen cnót 

chrzęść, wyd. Ludw. Zasadyusz. Brzeg. 
Au bery de Maurier. Mćmoires de Hambourg 

Suede, de Pologne Amsterdam. 
August III. Diploma 10. Kwietnia. Warsz. 

— Resultatum Naj. króla w Warszawie 22. 
Marca. 

— Uniwersał na komisyę prow. W. X. L. 
30. Julii. Warsz. 

— Uniwersał na sejmiki relationis w War- 
szawie w Lipcu. 

— Uwiadamia że urzędnikom solnym dyspo- 
zycyę wydawania soli suchedniowej wydał. 

Azon'(d') Filip. Parentalia in anniversario 
funere Mar. Clementinae Magnae Brit. Re- 
ginae. Romae, Congreg. de propag. Fide. 

Barszczewski And. Koncept nad konce- 
ptami t. j. niepokalane poczęcie Matki B. 
kazaniem pokazane ded. Jan. Wiśniowiec- 
kiemu. Lwów, S. Trójcy. 

Barszczewski Fr. Oratio ad Ser. Augu- 
stum III. Varsaviae. 

Bartolt Car. Imagines priucipum regumąue 
Poloniae. Vars. S. J. 

Bębnowski Rajm. Historya o SS. Męczen. 
Sandora, z inkwizycyi Piotr. P, Zarerab- 
skiego wyjęta, ob. Ochabowicz. 158 1736. Biegaczewicz Wojc.^ K. Applauz poety- 
czny na zakończ, chęci przyjacielskich Jak. 
Bartscha z Wikt. Awedykówną. Krak. Akad. 

Bielatowski Adr. a N. B. V. Ingressus 
ad curiam Gostinensem Jos. Lasocki in 
palmari crucis signo triumphalis panegyr. 
Colleg. Vars. Sch. P. cnltn. Vars. Sch. P. 

— (Panegyris Joannis Tarło dum Palatinatus 
Sandom. rennntiatus esset.) Varsav. 

— Por. Tarło (Fasces.) 

Bil li a rd Jałraużnik Kr. Polsk. Panegyriąue 
de St. Louis. Paris. 

Bogdański X. Żałosna valeta ob. Wiśnio- 
wiecki. 

Borzakowski Jan. Głos Pasterza Jezusa 
Chrystusa. Wilno. 

Budaeus Joh. Chr. Goth. Singularia hist. 
litt. Lusatica oder histor. Merkwiirdigkei- 
ten. Leipz. und Budissin. D Richter. 

Bystrzonowski Woje. Polak sensat. Ka- 
lisz, S. J. 

Calendarium exhibens method. bene mo- 
riendi. Vratisl. S. J. 

Catalogus personarum Soc. Jesu. 

Constitutiones comitiorurn pacificationis 
oder polnische Reichs Verfassungen ded. 
Maryi Józefie król. Pols. Dresdae, Hilscher, 
ob. Henselius. 

Constitutions arretóe ob. Siepmann. 
Corona vernans animorum Theod. Jac. Riess 
et Barb Rubinkowska. Tborun. 

— unionibus animorum in nuptias Jos. Po- 
tocki cum Pelag. Potocka. Leopoli, S. J. 

Coturius Jul. Caes. Heroum Christianorum 
speetacula denuo recasa. Poznań, S. J. 

Czapski Jan A. Uniwersale (gerraau. 9. 
Maj. Thorun.) 

Damasius S. ob. Posadowski. 

D e c i 8 i o Rotae R. coram Cavalchino pro me- 
trop. Leop. c. Sam. Głowiński. Romae, Mai- 
nardi. 

Decretum infamiae super Judaeis in terra 
Varsav. Aetum Petricoviae. 

Demonstratio ob. Korff. 

Denhoff Mik. Chwała Boska od Sw. Igna- 
cego wysławiona ded. Al. Aug. Czartory- 
skiemu. Lublin, S. J. 

Denisowicz Baz. Krzyżowa droga tryum- 
falnemi antenatów stopniami X. Mich. S. 
Wisniowieckiemu polskie rytmy adscripsit. 
Wilno. 

— Introitus patritiarum ensium binorum re- 
praesentatus Vladislao Jelski poematum 
opera communicat. 

Des Fontaines. The history of revol. of 
Poland to the Aug. II. London, T. Wood- 
ward. 

Deskrypcya prawdziwa łowów w Sidrań- 
skim boru wierszem polskim wyrażona dru- 
kowana w Sidrze. 

Diploma electionis ob. August III. 

— regium. Declaratio de non inferenda Cur- 
landia. Varsav. Sch. Piar. 

Directorium ordinis S. Pauli 

D i s p o s i t i o personarum prov. Litb. in a. 1737. Dom mądrości pobożnej w życiu Józefa Ka- 
lisaneyusza. Wilno. 

— żalów ob. Kulczyński. 
Domina palatii ob. Rey. 

Dresden (Das illnminirte) bey Ankunft Ge- 
mahlin des kón. v. Pohlen. Dresden. 

Drewa Joannes. Flos regnorum. Brunsberg, 
S. J. 

Drogoszewski Piotr. Tarcza wiary S. 
przeciwko nieprzyjaciół impetom albo theo- 
logia polska przez X. Woje. Ochabowicza 
dedyk. Rozalii z Zachorowskich Pociejo- 
wej. Lublin, S. J. 

Duńczewski St. Kalendarz. Zamość, Akad. 

Dux exercituum ob. Wiśniowiecki. 

Elias a S. Franc. Scrutinium, ob. Idliński. 

Enarratio jurium ob. Keyserling. 

Epistoła L. J. C. Syasoria, qua amicus ad 
amicum scribit, exponendo dissid. in comi- 
tiis et antę comitiolis. 

Ermlich (D. Ern.) Heilige Cyryllus u. Me- 
thodins. Wien. 

Eu gen i od S. Mateusza. Protekcya do Tro- 
nu łaski Anny św. za respektem Anny 
z Lubomirskich Myszkowskiej. Krak. Akad. 

Fasces ob. Tarło. 

Fasciculus devotionis ad Salyatorem mun- 
di sub auspiciis Adami Tarło. Varsaviae. 

Flos regnorum ob. Drews. 

Founthey ob. Desfontaines. 

Forteca ob. Joannes. 

(Francisem Xav.) Vita Fr. Xaverii. Ge- 
dani, Preuss. 

Franciscus Carmel. Scrutinium, ob. Idliński. 

Franciszek od S. Kazimierza Trynitarz. 
Arcanum amoris altissimi angelico astrola- 
bio Adaidis apertum D. Joan. Mattensis 
famae Ambr. Strutyński. Leopoli, Confr. 
SS. Trinit. 

— Lucina orti sub sole Lechico ordinis di- 
scalceat. Trinit. Joan. de Matta et Fel. 
Valesii, nunc dacali honori Jos. Potocki 
conseerata. Leop. Trinit. 

Frisch J. L. Historia linguae selavonicae 
contin. V. Berlin. 

Gazety cudzoziemskie. 

Gazety polskie. Warszawa. 

Gespriiche neun und fiinfzig, ob. Schlag. 

Giedroić Książe, ob. Strzeszewski. 

Granum sinapis ab incarnata sapientia ad 
yjtae coelestis premia. Brunsberg, S. J. 

Grzegorzewski Ant. Dies boni mentis, 
Joan. Łaski. Varsav. S. J. 

Heidenstein Reinh. et Nic. Niewieściń- 
ski. Jus terrestre ob. Patterson. 

Henselius Zach. Arnold. Constitutiones co- 
mitiorum pacificationis extraordinariorum 
per duas hebdomades Varsaviae habitorum 
ex polonico in latinum conversa ded. Aug. 
III. Regi, ob. Constitutiones. 

Heyking Bened. Heinr. Jus eligendi ducem 
statibus Curlandiae yindicatum. (lat. etgerm.) 
Vars. 

Hi ller Mart. Advents - Andachten. Schlich- 
tingsheim. 

Histeria o męczennikach, ob. Bębnowski. 1736. 159 Hoinannianus Atlas illustratus tomus II. 
(Polon. Lith. Carl.) 

Honor consignatus sanguini Joan. Fr. Sapie- 
ha applausus. Leopoli, S. J. 

Hylzen J. Mowa na sejmiku antekomicyal- 
nym. (w Siudzie Ostrowa.) 

Jabłoński Jacek X. Drzewo żywota z ra- 
ju naprzód na górze Kalwaryi potem na 
górze Łysieć przez ręce Sw. Emeryka 
przesadzone, ded. Konst. z Denhoffów San- 
guszkowej. Kraków, Matyaszk. 

— Officia propria sanctorum. Cracov. 

— Disertus orator ad superos D. Benedictus 
Crac. Matyaszk. 

Jabłoński P. E. Dissertationes academicae 
VIII. Frankf. 

Jan Franciszek od S. J. ob. Włocki. 

Joann es Casimirus. Litterae de jurę eligen- 
dorum abbatum et praeposit. Cisterciens. 

(J a n Nepomucen S.) Forteca ręką wystawio- 
na, to jest życie S. Jana Nep. powtórnie 
do druku podane. 

Idliński Elias a S. Franc. Scrutinium juris 
in re et ad rem theologico- juridicum pro 
utilitate actorum, clientum, advocatorum in 
VI. tomos dispositum. T. I. Varsav. Sch. 
Piar. 

Ingressus ad curiam Gostinensem J. La- 
socki. Varsov. 

Inter Asyla Israelitarum et vulnera Christi 
invitant proff. Thor. Toruń, Joh. Nicolai. 

Jupiter frigidus ignibus Joan. de Matta Jo- 
sepho Radecki sacratus. Leop. Trinit. 

Jus terrestre ob. Heidenstein. Paterson. 

Jus eligendi ducem, ob. Heyking. 

Kalendarz ob. Krzanowski, Michałowski, 
Przypkowski, Rembecki, Więckiewicz, Nie- 
wieski. 

Kazimierz od P. Jezusa zakonu Trójcy 
Przenajśw. Cel in coelo bogobojnego życia 
krzyż herbowy xiażęcego ex origine po 
uczynionych Kazim. Sakowiczowi światła 
wiekuistego apprekacyach. Wilno, S. J. 

Keyserling Herm. Car. Kurze Ausiuhrung 
derer Curl. u. Semgall. Rechte. Warschau. 

— Brevis enarratio jurium Curlandiae. Vars. 
(dwa odmienne wydania). 

Kiekebusch Joh. Dan. De sympsychia fi- 
delium in ecclesia apostolica (przeciw Swie- 
tlickiemn). Gedani. 

— Wid er Sr. Elirw. Paul Swiedelitzken hat 
folgendes zu erinnern. Gdańsk. 

Kułecki Dora. Eurippus philosophicus can- 
didatorum dedic. Theod. Lubomirski. Crac. 
Univ. 

Konstanty od Nawiedzenia Najśw. M. Pan- 
ny Trynitarz. Lucina orti sub sole Lechico 
Ordinis SS. Trinit. Leopoli. 

Konstytucye Sejmu pacificationis. Warsz. 

Kor fi' Jan Alb. Demonstratio solida faculta- 
tem eligendi ducis ad ordines Curlandiae 
devolutam. 

(Kriwesius). Das am Gedachtniss Tage des 
Gottf. Kriwessii eine Redę. Thorn. Joh. 
Nicolai. 

Kory out M. Serw. ob. Wiśniowiecki. Krosnowski Franc. Sol Podoliae in signo 
agui fatiscens Steph. Humieeki complora- 
tus. Leopoli. 

Krzanowski Ant. M. Kalendarz polski i 
ruski. Pozn. Akad. 

Kulczyński Kaz. Dom żalów serdecznych 
to jest bractwo S. Maryi Magdalen}'. Kra- 
ków, Akad. 

Kury er polski. Warsz:: wa. 

Kwasowski Baz. Kalendarz rzyui. i pol. 

Kwiatkowski P. Theatrum życia ludzk. 
na widok. publ. wystawione. Kalisz, S. J. 

Łapczyński And. Chr. Consiliarius candor 
avitis liliis Joan. Henrici consiliarii tello- 
neorum et provin. Masoviae superintenden- 
tis. — Plauz poetyczny (po łac. i pols.) 

— Trophaeum XIII. epigr. Joan. Capistr. 
Rybiński. Warsz. Sch. P. 

Lasocki J. ob. Bielatowski. 

Leben merkwurdiges ob. Ranft. 

Legat u s a latere principum Emerico prin- 
cipi Hieronymo Radziwiłł in scena propo- 
situs a juvent. Slucensi S. J. 

Lengnich Gotfr. Pacta conventa Augusti 
III. Lipsiae, Schreiber. 

Lettres Moscovites a Kónigsberg. 

Łosiewski Fortunat X. Kazanie o tajemni- 
cy wieczerzy Pańskiej. Krak. 

— Powtórna męka Chrystusa kazaniami re- 
prezentowana dedyk. Hel. z Czartoryskich 
Myszkowskiej. Warsz. Matyaszk. 

— Memoryał kaznodziejski rzeczy ostate- 
cznych ded. Flor. Straszewskiemu. Krak. 
Akad. 

(Lubomirski St. H.) Palmaris arena hono- 

ri St. Lubomirski. Crac. Matyaszk. 
Lubomirski Jerzy ob. Nogawski. 
Lucina ob. Franciszek. 
Luder Bart. Cithara Apollinis Dei hominis 

divorum honori instructa dedic. Kampen- 

hauzeno. Leopoli, S. J. 
Łukasz od S. Franciszka, ob. Rosołecki L. 
Machnitzky Joh. Benj. Dissertatio medica 

circa urin. Erfordiae, Hering. 
Madejski Aegidius a S. Joseph. J. X. Pri- 

vilegia seu constitutionea clericor. reguł. 

Scholar. Piar. Vars. Piar. 
Manifestationes contra contributionis pro 

exercitu Polon, regis repartitionem. Gedani, 

Schreiber. 
Mani fes to sollenne delia reipubl. de Polc- 

nia al tutte potenze di Europa (30. Julio. 

łac. i włos.) 
Maria Clementina, ob. Ązon. 
Mascarinus de Cantia. Domina Palatij, ob. 

Rey. 
Massuet P. Histoire de la derniere guer.e 

et des negotiations. Amsterd. Honore. 

— Histoire de la guerre presente en I tal. en 
Pologne. Amsterd. Honore. 

— Storia delia guerre incomiciata 1733. sia 
delie rivoluzioni succedute in Italia, al Re- 
no e in Polonia T. I— II. Amsterd. (Vene- 
zia). Onorć. 

Mattensis J. ob. Franciszek. (Arcanum, 
Lucina.) 160 173G. Meinoire pour jusiifier la conduite du Roy 

contrę les fausses iuiputations de la cour 

de Saxe. Berlin. 
Meniński F. Institiones linguae turcicae. 

Lipsiae, Bartl. 
Menon Alb. Vesprortennius. Primitiae ge- 

danenses. Gedani, G. M. Knoch. 
Mensa łn rnanes Hterarum ordine abjuvent. 

Vilu. S. J. 
M e s s i s ob. Morus. 

Michałoski J. Paw. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 
Miskę Ludw. Wzór troisty doskonałości 

trzech zakonów S. Francisz. Poznań, Akad. 
M nisz ech ob. Szeuibekowna. 
Morsztyn II. Antypasty małżeńskie. Krak. 
(Morus Thom.) Messis immortalium trophaeo- 
* rum ex triumphalibus pahnis Thomae Muri 

Cancell. Angliae, heroicis manipulis Wilh. 

Mier Gener. a juventute scenico apparatu. 

(lat. et polon.) Zamość, Acad. 
(Myszkowska). Protekcya, ob. Eugeni. 
Nagawski Józef M. X. ob. Nogawski. 
Nauka bez cenzury to jest przykładem Zba- 
wiciela approbowaua czyli kazania. 
Nepueu Franc. X. Considerationes christia- 

nae redditae a Andr. Leukart. Vratisl. S. J. 
Netteibladt Chr. Anecdota Curlandiae. 

Greifswald u. l.eipzig. 
Niewieski Fr. St. Kalendarz. Lwów, Gol- 

czewski. 
Nitsch Abr. Examen scripti goelicziani. 

Gedani, M. Knoch. 
Nogawski Jos. Mich. Historia vitae et in- 

signium Jm ecclesia meritorum Greg. Gar- 

czyński carmine elegiaco Crac. 

— Pożar miłości chrzęść, w ISrzeniawie albo 
gorąca chęć i łez impet w śmiertelności 
toni Jerz. *Alex. Lubomirskiego. Kraków, 
Matyaszk. 

Nowiny z Petersburga 29. Sept. 

Oblata diploinatis Frideiiei ducis Curlan- 
diae. Varsav. 23. Junii. 

Ochabowicz Albert. Historya o SS. Mę- 
czennikach Sandomirs. z inkwizycyi Piotr. 
Paw. Zarembskiego złożona, ded. Nic. Don 
hoff — (wiersz). Sandomierz, S. J. 

— Tarcza wiary ob. Drogoszewski. 
Officia sanctor. propria in supplementum 

Breviariorum. Sandomiriae, S. .). 

(Ogińska). Uinbra imienia przy zachodzie 
życia, splendorem cnót i Korybutów księ- 
życa Anny z Wiśuiowieckich Ogińskiej 
podczas fuuebralnych ogniów. Józefowi L. 
Ogińskiemu prezentowana. Warsz. Sch. 
Piar. 

Oloff Ephraim. Bibliotheca Ephraimi Olof- 
fii. Toruń, Nicolai. 

Olszewski Ant. J. Zdobycz fortunna w skar- 
bie karmelitańskim znaleziona. Krak. Akad. 
Kolleg. W. 

Opitz Marc. Laudatio funeb. Fabiani a Ge- 
ma. Thorun, Sehellboltz. 

Ordinatio futuii regiminis ducatus Curlan- 
diae. Warsz. 

Qr dnung-Feuer. Ossoliński Maks. Copie de la lettre a Au- 
gustę 111. en resignaut la charge. 

— Copia listu z zagranicy do And. Zału- 
skiego bisk. 

Ostermann. Lettre du Cte au Grand Vizir. 
La Haye. 

— List graifa i ministra Rossyjs. do Wezyra 
12. Kwiet. 

Oświadczenie się przed Najj. Rzpltą se- 
natorów, duchów. Prow. W. X. Lit. — Ac- 
cessus confederationum ad Aug. III. 

Pac ta conventa ob. Lengnich. 

Pantheon titulorum in Tarłorum domo 
omnibus inąuilinum honoribus Joanni Tarło 
inter applausus adoratum. 

Parentalia ob. Azon. 

Paszkiewicz Mich. Kazanie o potopie 
świata na pogrz. Mich. Tyzenhauza. Wilno, 

o. J. 

Patterson Dan. Jus terrestre nobilitatis 
Prussiae correctum. Gedani, Presser. 

Petersburg ob. Nov/iny. 

P h i 1 o n Aeneas. Domina ob. Rey. 

Piława pełen, ob. Potocki. 

Poellnitz Ch. L. La Saxe galante on hist. 
des amours d'Auguste I. Amsterd. 

Polska kongars saga och Skald, dedyk. 
Ulryce Eleon. 

Po ni ńs ki A. List Marszałka konf. d. 25. 
Kwiet. Warsz. (w Otia domest. Niesiołow.) 

Posadowski Kar. Damasus Fasciculus de- 
votionis ad Salvatorem mundi stylo ligato 
tempore communionis. Vars. Piar. 

Poszakowski Jan. Głos pasterza Jezusa 
Chr. wzywającego owieczki albo nauka 
katolicka pod bened. Mich. J. Zienkowicza 
T. I. Wilno, S. J. 

(Potocki Józ.) Corona unionibus armorum 
et nomiuum Jos. Potocki dcc non Pelagia 
Potocka hymeneo composita. Piława pełen 
adoracyi. Leop. S. J. 

— Lucina orti ob. Franciszek. 

— Piława pełen adoracyi honoru i sławy złą- 
czonym Piławy honorem dopełniony przy 
hymeneusza pochodniach. Lwów, S, J. 

— Ob. Corona unionibus. 

Potocki Theod. Literae pastm-ales 16. No- 
vemb. de festo S. Adalberti. Va:s. 

— Mowa z rekognicyą do króla, (w Ostrów. 
Suadzie). 

Pożar oD. Nogawski. 

Privi legia seu Constitutioncs, ob. Madej- 
ski Idzi. 

— et jura Ducatus Curlandiae et Semigalliae. 
Var8. Piar. 

Protekcya od tronu, ob. Eugeni. 
Przypkowski Jan Józ. Kalendarz polski 

i ruski. Krak. Akad. 
Radliński Jak. Paw. Sepulcrum parasceve8 

Regi dolorum Christo seu praxis visitandi 

sepulchrum Christi dedic. And. Bryszewski. 

Sandom. S. J. 
(Radziwiłł). Cels. princops dux in Ołyka 

Mich. Radziwiłł. Wilno. 
Ranft Mich. Merkwurdigstes Leben des Kó- 

nigs Sranislai. Frankf. u,. Leip. 1736. 161 Reflexioues contra anonyini scriptuin: Bre- 
vis enarratio jurium Curlandiae. Vars. 

Refutatio solidissima contra libellum: Soli- 
da demonstratio ac si jus eligendi ducem 
Curlandiae fuerit devolutum. 

Rej Wład. Domina palatii regina libertas seu 
familiare colloąuium de statu et juribus re- 
gni dedic. Adam. Thad. Chodkiewicz. Li- 
beropoli. 

Reich s- Verfas8iing (Polnische). Dresden. 

Rembecki Mich. Józ. Kalendarz polski i 
ruski. Krak. Akad. 

Resnltatum Najj. Augusta III. i przyto- 
mnej Rady d. 22. Marca odprawionej. War- 
szaw. Piar. 

Robinson ob. Witt. 

Rosołecki Łuk. od S. Franciszka. Dom 
mądrości pobożnej w życiu Joz. Kalasan- 
cyusza. Wilno, S. J. 

Rousset Jean de Missy. Interets presens 
des puissances de 1'Europe. Haga. 

Rubricella dioecesis cracoviensis. 

R ns s land (Das gliickselige) unter kays. 
Anna. Danzig. 

(Rybińska B.) Kazanie przy akcie profes- 
syi zakon. Barb. z Lubomirskich Rybiń- 
skiej u Wizytek. (Krak.) 

S a 1 m o n Thom. Heutige Historie oder ge- 
genw. Staat von allen Vólkern. Altona. 

Salthenius Dan. Introductio in omnes li- 
bros sacros. Regioinonti. 

Sapieha Jan Fryd. ob. Honor, Vertot. 

Saxe (La) ob. Póllnitz. 

Schlag Georg. 59 Polnisch-deutsche Han- 
dlungs Gesprache. Breslau, Korn. 

— Griindl. und vollst. polnische Sprachlehre. 
Breislau. 

Schóttgen Chr. Historische Nachricht von 
Illumination bei J. K. M. in Pohlen An- 
kunft. Dresd. u. Leipz. 

S c i p i o romanae libertatis defensor scenico 
apparatu. ob. Wojciechowski. 

Scrutinium ob. Idliński. 

Segnery Paweł X. Manna duszy albo ćwi- 
czenia sie. Część HI. tł. Mich. Ign. Wie- 
czorkowski. Lwów, S. J. 

Sekret (Jawny) nabożeństwa ku S. Nepo- 
mucenowi bractwa niedawno erygowanego. 
Toruń. 

Sellius Adam. Schediasma litterarium de 
scriptoribus qui historiam Rossiae illustra- 
runt. Rewal. 

Senny Wład. X. Examen ordinandorum qua- 
dripart. pro prima tonsura. Brunsberg, S, J. 

Seredy Igu. Gasp. Arena philosophica lau- 
rearum candidatis revirescens. Crac. Univ. 

Seyler Georg. Dan. De Bibliothecae Elbin- 
gensis publicae fatis dissert. Elbingae. 

— Triga orationum inauguralium, quarum 
prima de cura poateritatis et Bibliot. El- 
bingensis publicae diatyposis. Elbing, Preuss. 

Siepmann Alex. Henr. Constitutions a la 
dietę le 25. Junii, ded. Aug. Regi. Dresde. 
Stosseln. 

Skarb drogi darów niebieskich pełen, Kalisz. Specyfikacya Augustuwi III. recognitio- 

nera ziem i powiatów za uniwersałem na 

Sejm 25. Jun. naznaczony. 
Staniewski Stef. od S. Woje. Srzeniawa 

najwięk. rzekom równa w Jerzym Alex. 

Lubomirskim. Krak. Matyaszk. 
Stanisław I. król. Mowa circa abdicatio- 

nem. (w Suada Ostrów.) 
Stefan od S. Woje. ob. Staniewski. 
Stierner Cath. Mar. Polska kongar Saga 

oh Skald, ded. Ulryce Eleon. Szwedzkiej. 

Stockh. Werner. 
Storia ob. Massuet. 
Strutyński Amb. Arcanum ob. Franciszek. 

— Mowa przy wjeździe na starostwo, (w Sua- 
dzie Ostrów ) 

Strzeszewski Franc. X. Książę u Świata 
Mich. Gedroic książę W. X. L. kanonik 
regular. w Krakowie spoczywający. Krak. 
Matyaszk. 

Supplement do kontynuacyi dyaryuszu o 
procedurach Woysk Imperatorowej 15. Oct. 

Surowiecki Jac. Ant. Jos. X. Proprium 
de uno Deo praedicabile D. T. Aąninas ad 
annua solennia in angelica schola detini- 
tum. Posn. Akad. 

Świniarski Waw. Pańska z imienia bo- 
skiego Ofiara przy zagajeniu Sejmu pacifi- 
cationis dedic. Principibus Frid. Christ. 
Franc. et Xaverio. Warsz. S. J. 

Synonima seu Dictionarium. Leopoli. 

(Szembek Chr. And, Jan.) Seelen Starcken- 
der Rosen Seym von den Stamm Rosen 
des Chr. A. Szembek. Brunsberg, S. J. 

— Sermo nomine terrar. Prussiae. Brunsberg. 

Szembekowa Bilhilda. Gniazdo sławy wiel- 
kich domów Szembeków uwite ręką Jerz. 
Wan. Mniszcha i Bilhildy Szembekówny 
od Kollegium Łomżyńs. S. J. Warsz. S. J. 

— Nidus rosarum in sublimi familiarum ar- 
bore avitis Mniszchorum pennis vernatissi- 
mis Szembekorum rosis positus. Vars. Sch. 
Piar. 

(Tarło J.) Fasces palatini avitas Starzonum 
secures pares Joannis Tarło ad eundem 
palatinum ascensa. Cracov. Matyaszk. 

— Ob. Bielatowski. Pantheon. 

Taryffa omnium bonorura regalium seu lu- 

stratio proventuum. 
Terentius Pub. Comoediae dedyk. Aug. 

HI. Urbino. 
Testament (Nowy) P. Jezusa. Królewiec, 

Stetter. 
Toucement. Deutsch Fr. Friederic Ang. 

mit Frau Gemahlin Reiss aus Polen. Dresd. 
Uniatycki. Mowa do J. K. Mości, (w Sua- 

dzie Ostrów.) 
Vade mecum medicum. Częstochowa. 
Wanatowski Mich. Conclusiones academi- 

cae sub patrocinio Christ. Jonaszewicz in 

colegiata Sandom. detend. Sandom. S. J. 
Węgrzynowicz Jos. Bart. Maiestas crucis 

D. Joan. a Cruce. Crac. Univ. 
Verpoorten A. M. Primitiae Gedanenses, 

Gedani, Knoch. 

21 162 1736-1737. Vertot. Historya rewolucji w R/.eczposp. 

Rzymskiej przez Jana Fr. Sapiehę. Warsz. 

S. J. 
Wiadomości uprzj'wilcjowaue z cudzych 

krajów. Warsz. 
Wieczkiewicz Józ. Grzeg. Kalendarz na 

r. 1737. Krak. Akad. 
Wieczorkowski M. J. Manna ob. Segcer. 
Wielewiejski Stef. Nowe żywoty SS. Cz. 

n. Kalisz' S. J. 
Wietrzy ński K. X. Pierścienie doczesne- 
go honoru na pogrzeb. Mich. Kościelskicgo 

Lublin, S. J. 
W i 1 k o s z o w s k i Ant. Fr. Navigium classium 

Novodworscianaruiu ad metas rastro Joau. 

Lipski. Crac. Col. Maj. 
Ville#as y Pi nu tell i M. Historia di Mo- 

scovia. 
Willenberg S. F. De retorsione juris ad 

M. S tatutuiu Gedanense Cominentatio Gedani. 
(Wiszniowiecka Tekla.) Południe honoru 

na przyzwoite objectum źrenice Xiążęcego 

orła Tekli z Radziwiłłów Wiśniowieckiej 

przy trj'umf. zodyaku poetycką umbrą 

adumbrowane. Wilno, S. J. 
Wiśnio wieeki Janusz X-żę. Mowa na re- 

aąsumpcyi Rady Warsz. (w*Snada Ostrów.) 

— Żułobna Yaleta Łuk. Ign. Olszowskiemu 
probostwo Gorlickie rezygnującemu przez 
Gabr. Bogdańskiego. Lwów, Trynit. 

Wiśniowieeki M. Serw. Archangelus M. 
Ducatii8 Litt. qua princeps Michael custos 
legum Wiśniowieeki homagio salutatus. 
Vilnae. 

— Dnx exercituum. a Viln. Coli. salut. Vil- 
nae, S. .1. 

— Triumphus Wiśniowiecciaui nominis in Mich . 
Wiśniowieeki deductus. (Wilno). 

— Księżj r eowa droga na wjazd Wojów. Wi- 
leńskiego. 

— Wjazd J. 0. X-cia Mich. Wiśniowieckiego 
na Wojew. Wileńskie. 

Vi ta S. Fraucisci Xaverii. Lublin, S. J. 

v W i t o w s k i konwent;. Prawa wolności Opa- 
ctwa z konwentu Witowskiego naprzeciw 
pretendowanym robociznom, (po r. 1 736.) 

Witt. Robinson Poln Preuss. sein wurderb. 
Schicksal gefiihrt aus dem Holland. Frankf. 
u. Lem. 

Włocki Jan Fr. X. Nauka bez cenzury 
z cenzurą życia przykładem Z nawiciela 
przy faworach Józ. Utnnowskiego wydana. 
Kraków, Matyaszk. 

Woyciechow8ki Antoni. Scipio Romanac 
libertatis defensor verus Christus. Cracow 
Univ. 

Votnm jednego Senatora na komisyą woj- 
skowej aukcji przj r słane 3. Now. 

Wujkowski Jan Stan. X. Rekollekcye du- 
chowne ludziom wszelkiej kondycyi ded. 
Zofii Grabińskiej. Warsz S. .1. 

Wysocki S.wu. Or..tio in studiorum inauar. 
Vars. Sch. P. 

Waór Troisty ob. Miskę Lud, (Zamoyski Toin) Minerwa triumphalibus 
Sariorum hastis armata nioerore patrio Th. 
Zamojski et Mar. Łubieńska. Zamość, Acad. 

Żarem ski P. P. Historya o SS. Męczenni- 
kach. Sandora. S. J. 

Zasadyus. Rayski ogródeczek, ob. Arndt. 

Źeglicki A. R. Adagia polonica. Vars. P. 

Żołędziowski Ąnt. Jos. Aggregatum per- 
fectionnm Philippus Nerius. 1'oznań, Acad. 

— Debitum gratitudinis D. Joanni Cantio. 
Poznań, Acad. 

Żółkowski Ant. Słoneczna światłość w księ- 
życu korybutowskim z heroicz. cnot pod- 
czas wjazdu Mich. Serw. Wiśniowieckiego 
kaznodziejską adumbracyą ukazana. Wilno. 

Zrzelski Jan X. Meta honorów, cel oraz 
Pogończyków strzałj' prawda wiary katol. 
z łac. Warsz. S. J. 

1737. 

Academia funebre nel giorno anniversario 

delia morte di Maria Clemenfina Regina. 

ob. Fabri. Azon. 
Ac i es ob. Szembek. 
Acta capituli prov. Poloniae ordin. praedic. 

Climontoviae. Vars. Piar. 
Aelstermann Chr. Theod. Journal iiber 

Friedens Congress zwischen R5m. u. Tiirk. 

Kaiser und Rnss. Kaiserin angestellt. 
Agnus in omni campo honoris Andreas St. 

Załuski. Leop. S. J. 
J Anna Imperat, Manifest 30. Julii. druk. 2. 

Aug. Petersburg. 
Antoni od przenajśw. Sakr. X. Światło 

z pięciu gwiazd wj'nikające S. Jan Nepo- 
mucen. Lwów, S. J. 
, Antoni od Niepokal. Poczęcia ob. Marzęcki. 
 Apex ob. Skórski. 
Articuli conventionis inter S. R. M. Pol. 

Commissarios atąue Duc. Curlandiae. Ver- 

gleich Articul. (łac. i niem.) 
Aubery de Maur. Memoires do Hambourg 

et de Pologne. La Haye. 
August us III. ob. Concordatum. 

— W sprawie Stanisława Bur^jńskiego iu- 
styg. W. X. L. i XX. Błotniańskierai i Gie- 
ranańskiemi Pijarami. (Są to reskrypta Au- 
gusta. III) 

Auszug (Kurzer) Polnischer Rangsgeschi- 
chten. Thornische Begebenheit. Cólln. 

Awedyk Bonaw. X. Zodyak oyczystego 
Rogali przy pogrzebie Alex. Ferd. Krasi- 
ckiego na firmament przyniesiony. Lwów, 
Trynit. 

Azon Fil. Acaeemia funebre nel giorno an- 
nivers. delia morte di Maria Clementine 
Reg. transportata nell' italiano dal Fil. Or- 
tensio Fabri. Roma, Chraeas. 

Bartochowski Woje. S. J. Panegyres Re- 
giae olim Joanni III. post victoria8 ottho- 
manicas scriptae et dicatae. Poznań, S. J. 

Begebenheiten der Dantziger Belagerung 
an. 1733. u. 1734, Colln. Merian, 1737. 103 Beldowski Ant. Domin. Żywe obrazy na 
grnncie nieśmiertelnej sławy Józef i Fran- 
ciszek Stadniccy kazanie na ich pogrzebie 
ded. Zofii Stadnickiej. Krak. Akad. 

Beschreibung der Wasser-FIuth in Posen. 

Biblia S. z przydatkiem do Starego Testa- 
mentu Królewiec, Hartung. 

Biegaczewicz Albert. Jedność imion do- 
żywotnia, ligą przy wesel, akcie stwierdzo- 
na. I.wów, dr. Sw. Trójcy. 

— Sidus musis amicum Joannes Cantius. Leo- 
poli, dr. S. Trinit. 

Bieliński Franc. List kondolencyjny do 
Maryi de Bouillon z powodu śmierci kró- 
lewicza Jak. Ludw. Sobieskiego. 

Binae deductiones S. Reg. Maj. Borussiae. 

Bodurkiewicz Kaz. Złote runo przyja- 
znych chęci przy zaślubinach Józ. Ujej- 
skiego z Apolonię Siedlecką. Krak. Akad. 

Bodzański Alojzy X. Nowe pole wesel- 
szym gonitwom, przy zaślubinach Woje. 
Peretyatkowicza z Angela Kunicka. Zamość, 
Akad. 

Bo es. Połów śmierci ma Jan Alex. Trembe- 
cki. Gdańsk. 

Bogutzky C. Gl. Dissertasio de anatomes 
ad praxiu necessitate. Halae, Magd. 

Brewiarz modlitw. Gdańsk, J. Schreiber. 

Briefwechsel (Merkwiirdiger) zwischen S. 
K. M. von Preussen und S. K. M. von 
Polen. 

Brzeski Albert Stan. Controversia de ec- 
clesia verbo Dei ad disputandum proposita. 

Buy decki Flor. Vitae Sanctorum. Cracov. 
Siarkowski. 

Burzyński Stan. X. Dekret Augusta III. 
w sprawie Burzyńskiego przeciw jezuitom. 
Drezno. 

— Ob. August. 

Bystrzonowski W. X. Polak sensat ded. 

Adam. Kalinowskiemu. Lublin, S. J. 
Carrara Ubert. In victoriam de Scythis et 

Cosacis relatam ab Joannę Sobieski. Po- 

snaniae, S. J. 
Casseburg Gotf. Bern. Sammlung Preuss. 

und Poln. Medaillen wie auch Thaler von 

Heinr. Ltibeck collegiret. Kónigsberg und 

Leipzig. 
Catalogns personarum Soc. Jes. 
Choynacki J. Empyreum lumine splendens 

D. Elias propheta. Poznań, Akad. 
Chwała y Apologia ob. Kampenhausen. 
Compentlium titulorum ob. Czapski. 
Conclusum senatus consilii Vschoviae ce- 

lebrati. 
Concordatum inter elementem XII. et 

Aug. III. super monasteria Regni. S. 1. 
Cornegio Dam. X. Żywot Błog. Michaliny 

wdowy. Krak. Akad. 

Curlandiae privilegia et jura. 

(Czapski Ber. Val.) Sereuum in cathedrae 

Praemysliensis coelo exortnm Valent, Bern. 

Czapski. Leop. S. J. 
Czapski Antoni. Compeudium titulorum j u - 

dices deputati. Petricoviae. Czapski Jan Piotr. (Autobiografia przeciw 

X-cin Wiśniowieckiemu). Knyszyn, Jakob 

Schmidt. 
Dąbrowski Stan. Arcanum honoris in vir- 

tntem conjurati sub avłta rosa, inter ap- 

plausus ad ingressus Jos. Szeinbek. Vars. 

Sch. Piar. 
Dawid. Psalmy i pieśni. Gdańsk. Schreiber. 
Decisio Rot. Rom. Coram CavaIchino Ma- 

trimonii. Pro J. Tęgoborski c. A. Żydowska. 

Romae, Leone et Mainardi. 

— coram Antamoro. Censurarum. Pro Curia 
episc. Crac. c. Mat. Federowicz ob non re- 
stit. famulae. Romae, Mainardi. 

— Toż. Pro M. Federowicz. Romae, Mainardi. 

— coram Ghisio pro M. Federowicz. Romae, 
Mainardi. 

— coram Cavalchino. An. Żydowska c. J. 
Tęgoborski. Roma, Mainardi. 

— p*ro Gnesn. Abbatiae. Pio Jos. Rostkow- 
ski c. St. Bartoszewski. Romae. 

Delamars A. Phrases seu cultiores modi. 
Calissii, S. J. 

(Dembowski A. S.) Corona patriae a pri- 
mo ex polona patria nobilitate antistite A. 
Seb. Dembowski. Varsav. S. J. 

Denhoff Jan Kaz. Droga do życia pobo- 
żnego przez ś v Franc. Salezyusza opisana. 
Warsz. 

Des Fontaines. Storia delie revoluzioni 
delia Polonia sino St. Leszczyński. Vene- 
zia, Tabacco. 

Di es cinerum ob. Krupski. 

— parthenius s. ąuotidiana pietatis exercitia. 
Sandomir. S. J. 

Directorinm Romano-Luceoriense. 

Dispositio personarum prov. Lith. in an- 
no 1738. 

Droga (Szczęśliwa) * do świętej wieczności, 
ded. Ant. Krzycki. Toruń, Ńikolai. 

Duńczewski Stan. Kalendarz rzyms. gre- 
cki ormiańs. Zamość, Akad. 

Epistoła pastoralis ad cltrum dioec. Samo- 
gitiensis. Vilnae. 

Ernest J. Epistoła Curlandiae Ducis. Pe- 
tropoli. 

Eugeni od S. Mat. Ł;:ska Anny S. za ła- 
skawym respektem Józefa Otwinowskiego. 
Krak. Akad. 

Ewangelie i epistoły na niedziele, także 
święta. Kraków. 

Fabri Fil. Academia ob. Azou. 

Fas ces Franciae ob. Sikorski Mar. 

Fidalke Joh. Ad nuptias suas cum Anna 
Regina Erdmann invitat. Gedani, Schreiber. 

Filip Neryusz Sw. Zbawienne i pamięci go- 
dne nauki wszelkim osobom potrzebne. Po- 
znań, Akad. 

Filipowicz J. X. Kazania na święta. Po- 
znań, S. J. 

Fontaines ob. Desfoutaines. 

Fontanna mistyczna z obrazu Maryi. Wilno. 

Formica Ant. Epistoła ad aiuicum (de lue 
epideinica). V,;rsaviae, Piar. 

— Consilium medicum pro avertanda lue. 
Varsaviae, Piar. 164 1737. Franciszek Salezy. Droga do życia pobo- 
żnego. Warsz. S. J. 
Gelarowski Bonaw. Kazania na niedziele 

całego roku. Poznań. 
Górski. Olympia honoris praesulei virtutum 

Jos. Kierski. Posn. Soc. Jes. 
(Gosiewski). Gemma in rostris Gosieviani 

alitis avitum coronans nomen Bogus. Corv. 

Gosiewski. Yilnae. 
Grammatica (Lotaviea) in gratiam qui do- 

ctrinam christ. student. Vilnae, S. J. 
Halkiewicz Mich. X. Compendium życia Bł. 

Michaliny zakonnicy Trzeciego Zakonu S. 

Franc. ob. Waddyng. 
Han o w Mich. Christ. Erlauterte Merkwiir- 

digkeiten der Natur, (tygodnik). Dantzig. 
Harmonia serc katolickich w nabożnych 

piosnkach. Warsz. S. J. 
Herka Ciem. Stan. K. Flos honorum laurea 

theologica Josephi Pawłowski. Cracoviae, 

Univers. 
Hertzig Franz. Manuale parochi seu metho- 

dus munus obeui:di. Calissii, S. J. 
Hevenesi Gabr. Aucupium innocentiae ab 

eo qui circuit. Lublini, S. J. 

— Arbor vitae efflorescens innocentia cordis. 
Lublini, S. J. 

Hippolit od S. J. C. ob. Przybyłecki. 

Hozyusz Stan. J. List kondolencyjny do 
X. Maryi, (w Suada Ostrów.) 

Hoynowiusz. Kancyonał gdański, (współ- 
pracownik.) 

Hugo Herman. Pobożne pragnienia z łacińs. 
Al. T. Lackiego. Krak. 

(Humiecki.) Relacya pogrzebu Stef. Hu- 
mieckiego. Lwów, Trynit. 

— Sol Podoliae in signo agni Steph. Humie- 
cki. Leopoli, S. J. 

Jabłonowski J. ob. Sikorski. Fasces. 
Jachimowski Szym. Triumphus causae 

eruditae coram tribunalibus Regni judici- 

bus praesidente St. Krajewski mareschalco 

Sigis. Dabski, Const. Wapowski dedic. 

Lubi. S. J. 
(Jan z Dukli), Ozdoba całego świata Jan 

z Dukli. Lwów, S. J. 
Jarmuudowicz Cas. Paragraphus de prae- 

mio virtutum Joan. Krall. Crac. Univ. 
Jelska ob. Trakt. 
Jelski ob. Sidus. 

Informacya o kommisyi kurlandzkiej. 
Journal liber den zu Niemirów angestellten 

Friedens Cougressus in der Mitte des Jahres. 
Juch Herm. Paul. Dissertatio de trichomate 

seu plica Sarmatiae endemia domestica. 

Erfordiae. 
Iwański Nic. Mich. Propositio aeternae ve- 

ritatis D. Thomas Aąuinas, dedic. Bogusi. 

Petryczyn. Crac. Univ. 
Kalendarz polski i ruski. Krak. Akad. 

— Ob. Duńczewski, Reinbecki, Krzanowski, 
Michałowski, Niewieski,Poszakowski,Przyp- 
kowski, Sałtszewicz. 

Kalend er (SKchsischer Hof u. Staats.) Leipz. Kam pen ha usen. Chwała i Apologia kopii 
i pik. Kalisz, Soc. Jes. 

Kamuset J. A. Krótka informacya o go- 
rączce, febrze. Warsz. S. J. 

Kancyonał (Wybrany i zupełny) gdański 
w którym f>65 pieśni. Gdańsk, Schreiber. 

(Karp). Coelum siderum gloria stellarum Jo- 
saphati Karp ab Acad. Vilnensi. Vilnae. 

— Motus siderum sub ascensionem ad hono- 
res Josaphati Karp a Colleg. Crosnensi. 
Vilnae. 

Karp Michał Jozafat. Epistoła pastoralis. 
Vilnae, S. J. 

Kickelbusch Jan Dan. Hist. und apol. An- 
merkungen uber Raht d. Stadt Danzig he- 
rausgeg. Declarations Schriften. Stockholm. 

Kierski Jos. Olympia honoris, ob. Górski. 

Kiecki X. Wiktorya w polu ozdób. Anto- 
nilli z Krzyckich Grabowskiej. Posn. Akad. 

Knapski J Idiotismi polonici. Posnaniae. 

Kocieński Józ. Ign. z Bibersteinów. Ja- 
cek S. w Polscze, patron. Al. Aug. Czar- 
toryskiemu ofiarow. Lublin, S. J. 

Kontynuacya dyaryusza o operacyach 
przeciw tatarom z obozu rosyjs. pod Aco- 
bem. 

Krupski Adam. Dies cinerum olim in Bel- 
gio mortis memento inter Baccho hilaria a 
juventute ad theatralera lucern. 

Krzanowski Ant. Kalendarz. Krak. Akad. 

Kury er polski. Warszawa. 

Lacki A. S. Pobożne pragnienia, ob. Hugo. 

Łapczyński A C. ob. Lubomirski. 

Łaska Anny S. ob. Eugeni. 

Leben Stanislai I. kónig von Polen. Mag- 
deburg u. Leipzig. 

— Toż. Stockholm. 

Leven Verwonderens en aanmerkingswaar- 
dig van Jean Jaąues de Berville aan Won- 
der ozo in Moscovien, Polen. Leide. 

Lilienthal Chr. Dissert. sistens vitam B. 
Dorotheae Prussiae patronae respond. Lud. 
Reinh. Werner. Regiom. Harlung. 

Lipski Jan Alex. X. Dyspensa na ąuadra- 
gesimę. 

— Epistoła pastoralis ad clerum dioec. Crac. 
Cracov. Univ. 

— Proces dyspensy generalny na ąuadrage- 
simę wydany. 

LochnerJ. H. Samnilung merkw. Medail- 
len (auch poln. u. russ.) Niirnberg. 

Lodi Winc. D. Joan. Fr. Sapieha dicatum 
elogium a plurima observantia devincto. 
Dresdae. 

Louis XV. Ordonnance du Roi pour le re- 
giment de cavalerie du Roy Stanislas. Pa- 
ri8, Royale. 

Lubeck H. Sammlung Medaillen. Kónigsb. 

Lubomirski Stan. Salomon Polski w ad- 
verbiach przez Ant. Chryz. Łapczyńskiego, 
ded. XX. Czartoryskim. Warsz. Piar. 

Lu der Bart. Castalis flumenąue rhetoricum, 
seu Epigrammata et elogia Divorum dedic. 
Ad. Stan. Grabowski. Gedani, Prenss. 

Łukasz ob. Rosołecki. 1737. 165 Lumen in quinque syderibus S. Joan. Ne- 
pomucenus. Leop. S. J. 

Mamczyński Stan. X. Kazanie na zamku 
krak. na konkluzyi oktawy S. Antoniego. 
Poznań, Akad. 

(Maria). De costumi e delia morte di Maria 
Clementina. Roma e Bologna. Lelio Volpe. 

Markiewicz Jos. J. Fasciculus laureati ho- 
noris (candidatis). Cracov. Acad. 

Ma rzec ki Ant. od Niepok. Pocz. N. M. P. 
Róże dziedziczny Bobrownickich zaszczyt 
t. j. kazanie na egzekw. Konst. z Bobro- 
wnickicb Ożarowskiej ded. Ant. Ben. Lu- 
bomirskiemu. Warsz. Pijar. 

Massuet P. Histoire de la derniere guerre 
et des nógociations. Amsterd. Honoró. 

(Męciński Albert.) Rosa Męciniana purpu- 
rarum flos. Lublin, S. J. 

Michałowski Ign. Paw. Kalendarz polski 
i ruski. Krak. Akad. 

(Micuta). Hortus conclusus Marianus avitis 
domus Micutarum Thomae Micutae in Coli. 
Grodnensi. S. J. 

Mittag Joh. Gotf. Leben u. Thaten Friedrich 
Aug. II. Leipzig, Martini. 

Mors mensae bacbanalis immort. Mariae laesa 
majestas in caput Com. Albano intensa in 
tacie Palemoni a juvent. Nesviciens. Soc. 
Jesu. 

Muel. Compliment au Roy (St. Leszczyński.) 
prononcć en presence de Sa Maj. a Lune- 
ville. Nancy, Midon. 

Munnich. Excerpt z relacyi do dworu pe 
tersburskiego z Oczakowa 26. Julii. 

Nachricht (Accurate) von Belagerung und 
Bombard. d. Danzig. Coln. 

Ni emirów ob. Journal. 

Niewieski Fr. Stan. Kalendarz. Lwów, P. 
Golczewski. 

(Ochota Peretyatkowicz Woje.) Nowe pole 
Ochoty z Bończy gonitwom w dalsze for- 
tun progressy serca W. Ochoty i Angeli 
Kunickiej. Zamość, Akad. 

Officium hebdomadae sanctae. Vilnae, Joan. 
Paul. Kraus. 

(Ogiński Tad.) Regia Solis a Roxolanis 
ducibus inter festivos hymenaei splendens 
T. Ogiński et Isab. Radziwiłłówna. Vilnae, 
S. J. 

Olechnowicz A. Baz. X. Diarium Franci- 
scanum divini officii. Vilnae, S. J. 

Oloff Efr. Phaenomena solis. Vittenbergae, 
Hakianus. 

Olympia ob. Górski. 

Ordynacya względem akcydensów kościel- 
nych. (Krak.) 

Ordinatio quo ad accidentia ecclesiarum. 

Otfinowski Jerzy Mich. X. Bernard S. li- 
czny dzielnych cnót wielością Seb. Pawło- 
wi Wyżyckiemu. zapisany. Lublin, S. J. 

Ożarowska Konst. Pamięć nieśmiertelna 
Konst. z Bobrownickich Ożarowskiej w ża- 
łosnych sercach J. O. Xięstwa na akt po- 
grzebowy zgromadź, assystencyi imieniowi 
Lubomirskich ogłoszona. Krak. Akad. 

— Ob. Marzęcki Antoni. Passus honoris ob. Rzewuski. 

Paszkiewicz Mich. Xiężyc Xiąże planet 
w plankcie żałobnym ozdobnym splendo- 
rem wypogodzony na pogrzebie Anton. 
Oskierki. Wilno, S. J. 

Pedemontan Alexy. Medyka tajemnice 
obojej płci przez Seb. Sieczkowskiego. Su- 
praśl, Bazyli. 

Petiot Stef. X. Panegyrici duo Ludov. XIII. 
Poznań, S. J. 

Popiołek .1. Dimensuratio sylvarnm ad vil- 
lam Smerdynia. (plan?) 

Polak sensat w liście, ob. Bystrzonowski. 

Poree Cas. Ludovici Magni laudatio. Paris 
et Posen, ob. Petiot. 

Poszakowski Jan X. Firmament prawdy 
t. j. nauka katolicka munificeneya. Jozaf. 
Karpia przełóż. (Dzieł T. III. IV.) Vilnae, 
S. J. 

— Kalendarz polityczny na r. 1737. Wilno, 
Akad. 

— Nauka katolicka o wzywaniu świętych, o 
modlitwie i o czyścu za benedykcyą. Józ. 
Karpia. Wilno, S. J. 

— Nauka katolicka o Przenaj. Eucharystyi 
z nauką, protestantów Konf. Augsbnrs. ded. 
Mich. Kaz. Radziwiłłowi. (Dzieł T. II.) 
Wilno, S. J. 

— Rozdział światła od ciemności to jest nau- 
ka katolicka o Przen. Eucharystyi. T. II. 
(Dzieł T. U.) ded. Józ. Karpiowi. Wilno, 
S. J. 

Prawa konstytucye i przywileje Król. Pol. 
Warsz. 

Pruszcz P. Hyac. Forteca monarchów i ca- 
łego król. Pol8. duchowna z żywotów Sw. 
także z obrazów Chrystusa dedyk. Błog. 
Janowi Kantemu. Kraków, Akad. 

Przybyłecki Hippolit od S. Jana Chrz. 
Abrys złotego Geroldów iruktu trojakim 
charakteru żałob, aktu Jerzego Wyźyckie- 
go dedyk. Barb. z Węgorzewskich. Wilno, 
S. J. 

Przypkowski J. J. Kalendarz. Kraków, 
Akad. 

Psa Im i communes cum antiphonis. Supraśl. 

Puzyna Stef. X. Głosy wolne o wolnej od 
zmazy Maryi Pannie. Warsz. S. J. 

Radius ob. Radziwiłł. 

Radliński Jakób X. Grób Wielkopiątkowy 
albo sposób nawiedzania grobów. Lublin. 

(Radziejowski M. Cardin.) Leben des 
Card. Radziejowski. Stockholm. 

(Radziwiłł Hier.) Radius Illustrioris prin- 
cipis Hier. Radziwiłł. Leopoli, S. J. 

Radziwiłł Mich. List kondolencyjny do 
ks. de Bouillon (w Suada Ostrów.) 

(Radziwiłł Mich. Kaz.) Adventus Domini 
exercituum Mich. Cas. Radziwiłł inter do- 
minici adventus ferias palatinam metropolim 
ad Palaemoniae applausus. Vilnae, S. J. 

(Radziwiłłowa Frań.) Wschód tytułów 
w południu z Wiśniowieckich Fr. Radzi- 
wiłłowej złotemi luminarzami zapalony od 
akad. wileńs. S. J. Wilno, S. .1. 166 1735. Raphael de S. Joannę. De electione cano- 

nica praelatorum regularium. Leop. Trinit. 
Reche n ber/? Joh. Der gótliche Rath bey 

Begangn. Mich. Schade. Ihorn, J. Nieohn. 
Re cne ii des traitćs manifestes concermmt 

1'election au royaumćtć de Pologne. 
Reg i a solia ob. Ogiński. 
Reklewski Józef. Pewna zasłona gniewu 

Bosk. Szkaplerz ded. J. Jarockiemu. Krak. 

Akad. 
Relacya chronologiczna, ob. Tłunzkiewicz. 
-_■ operacyach w Krymie według rap. 

Lessego. 

— introdukcyi et plausus B. Joannis de Du- 
kla. (Leopoli.) 

Rembecki M. J. Kalendarz polski i ruski. 
Krak. Akad. 

Rex Franz. Parellia sanctitatis. Poznań. 

Rickelbusch Jan Dan. in Danzig Predi- 
ger. Historische Anmerkungen. Srockholm. 

Rosołecki Łukasz od S. Franc. Sława nie- 
śmiertelna J. 0. Trybunału Joz. Sołłohu- 
bowi konsekrowana. Wilno, S. J. 

— Staranie o nieśmiertelność imienia. Wilno. 

— Niewinność M. Boskiej przy jej poczęciu 
pod imien. Tom. Straszewicza promulgo- 
wana. Wilno, S. Piar. 

R u b r i c e 1 1 a dioecesis cracoviensis. 
Rudimenta historica sive notitia. P. I. II. 

Brunsbergae. 
Rugieri M. Fasciculus meditationum. Bru- 

nopoli, S. J. 
Rzewuski Wacł. Passus honoris avita solea 

praeinunitus per fastigia honorum panegy- 

rico Collegii Chełmens. Soli. Piar. Zamość, 

Univ. 

— Soleae cursus ad vota patriae prosperi- 
mus in Viam Palatinam per Venc. Rzewu- 
ski a Coli. Kamenecensi. S. J. Leopoli, 
S. J. 

Sałtszewicz W. J. Kalendarz. Krak. Akad. 
Samuel a S. Floriano, ob. Wysocki. 
(Sapieha J.) Honor praesuleus meritis vir- 

tutibus et prosapiae Jos. St. Sapieha Lith. 

Schol. Piar. Viluae. 

— Sermo ad Mich. Zienkowicz habita (w Sna- 
da Ostrów ) 

Sarbiewski M. C. Lyrica. Gedani. 

Scena post triste Deo spectaculum a acad. 
Yilnens. S. J. representata. Vilnae. ob. 
Wazgird. 

Schweinichen Jan Ludw. Amnsement in- 
nocent faits a leur M. le roy et la reine 
de Pologne. Dresde, Cruse. 

Scintillae asceticae ad excitandum spiritus 
incendium in singulos anni dies. Yilnae. 
S. J. 

Screnumin primum praesulei honoris esortu. 
ob. Czapski. 

Seriewicz Adr. X. Szczęśliwy ingres i in- 
tromissya zicmianów przy ingresie do gór- 
nej empiryady nieba i ziemie królowej aboli 
kazanie przy ingresie Mik. Wyżyckiego. 
Lwów, S. J. 

— Arcydobra inwencya owieczek abo kaza- 
nie na Grzegorza S. Lwów, S. J. Seyler Georg. Dan. Actus solem, euehari- 
sticus a studiosa juv. in Gymnasio. Elbing. 

— Lebon Stanislans d. I. Kónig v. Polen. 
Leben des Mich. Radziejowski. Stockholm, 
Groy. 

~ Toż. Niiruberg. 

— Toż. 2-te Auflage. Magdeburg u. Leipz. 
Sidus Martis reaccendens Vlad. Mich. Jelski. 

Yilnae. 

Sikorski Ant, Jan Portns post laborum 
tempestates candidatis. Zamość. Univ. 

Sikorski Fab. Seb. Praedicatum laureati 
honoris candidatis. Oac. Univ. 

Sikorski Maryan. Fasces Franciae floribus 
rloridi frondosis florati fraticibus floridiores 
Felicis Valesii pariter Joan. de Mattha, 
ded. Joan. Jabłonowski. Leopoli, Trinit. 

Skarga P. X. Kazania o siedmiu Sakramen- 
tach. Wilno, S. J. 

Skórski Jan X. Apex aurens infularum in 
montibus leonis Nicolai G. Wyżycki Ar- 
chiep. Leop. S. J. 

Słotwiński Joan. Orator e crucis peroraus 
Christus (po pols. i łac.) ded. Valentino a 
B. Cunegunda. Vars. Sch. Piar. 

Słowakowi c z Jos. Roseum purpurati ho- 
noris iter pulchris capellarum Jos. Szem- 
bek Episc. Leopoli, Trinit. 

Smiarowski Remigi X. Fontanna misty- 
czna z obrazu N. P. M. w kościele Łuki- 
skim duktem Bog. Gosiewskiego. Wilno, 
Akad. 

(Sobieska M. KI.) Academia funebre ob. 
Azon. 

Sowczyński Wal. Bractwo Maryi P. Bo- 
lesnej w kościele Nieporskim, dedyk. Mik. 
Świniarskiemu. Poznań, Akad. 

Storia moderna owero lo stato presente di 
popoli. Tomo VII. Turchia, Polonia, Cosachi 
Zaporowski. Venezia. 

Supplement do diaryns/a o powodzeniu 
wojska Ros. de die 15. Nov. 

— do gazet polskich. 

Światło z gwiazd wyuikaja.ee S. Jan Ne- 
pomucen ded. Theod. z Suchodolskich Ra- 
deckiej, ob. Antoni. 

Szembek J. Acies ordinata in principali 
astrorum agmine ad tiaratos splendores J. 
Szembek a Coli. Brunsberg. S. J. 

— Gratiae purpurarum terrae floridissimi 
stemmatis rosae Jos. Szembek in primo 
aseensu a Coli. Krasnostav. Lublin, S. J. 

— Ob. Dąbrowski Stan. 

Tag e Register (Ordentliches) von Unterneh- 

mungen bey Belagerung d. Dantzig. Colln. 
(Tarło Adam). Fasces senatorii aseiae Ad. 

Tarło sub iugressu a Colleg. Lublin. S. J. 

Lublin. 
Testament nowy. Królewiec, Hartnng. 
(Th om). Miihlordnung der Stadt Thorn. 
—  Ob. Wieruszewski (Yindiciae), 
T h o r u i s c h e Begebenheiten von unparth. 

Feder entworfen. (Seylera i Schiirza?). Cólln. 

Hans Paul Merian. 
Ti eden G. Disputatio juris ecclesiastici. 1737-1738. 167 Tłuczkiewicz Jan Bibiiopoia. Relacya 
chronologiczna o sułtanach, o całym zaś 
państwie tureckim rythmem polskim przez 
pewnego autora opisana. Warsz. Pijar. 

Trakt fortunney drogi, ingress Anny Jelskiej. 
Wilno, S. J. 

Universitas linguarum Lithuaniae ejusdem 
dialecto circumscripta. Vilnae, S. J. 

Wad dyn g. Compendium życia B.Michaliny 
albo Michaeliny i rocznych dziejów Wad- 
dynga i innych przetłum. przez Mich. Hal- 
kiewicza. Warsz. Pijar. 

Wazgird X. Kazira. Scena post triste spe- 
ctaculum, ad excitatos amoris divini ignes 
in adolescente Japone, inter theatrales lu- 
dos. Vilnae, S. J. 

Vergleichs-Articul ob. Articuli. 

(W e s s e 1 Mich.) Relacya apparencyi pogrzebu 
w kościele u Bernardynów Warszawa. 

Wiadomości uprzyw. z cudzych krajów. 
Warsz. 

Więczkiewicz Joz. Kalendarz. Kr. Ak. 

Wieruszewski P. Vindiciae thorunensium 
sive disąuisitio contra Thorun. a judicio 
Varsav. promulgati decreti. 

Wieruszewski Kaz. Illustres umbrae id 
est principes patriarchae. ded. Petro Tarło. 
Pragae, S. J. 

(Vigil Jos.) Acces. ordinata in astrorum 
agmine in cultum Josephi Vigil sub solen- 
nem inaug. Jos. Szembek a Coli. Bruns- 
berg. S- J. 

W i 1 g i e ń s k i Paul. Decretum adjudicatae in- 
fulae pro Ant. Seb. Dębowski ad cathedram 
suam ingressu applausus. Varsav. S. J. 

Willifranchi Giov. Cosirao. Raccolta di 
Opuscoli. (Panegirico al la Giovani III. Re 
di Pol.) Firenze, Manni. 

Wodzicki Mich. Ordinatio quo ad acciden- 
tia ecclesiarum. 5. Januar. (Crac.) 

W oy kowski (Wujkowski) Jan Kostka. Kon- 
tro wersye polskie albo prawda otwierająca 
dyss. oczy. niewiern. żydowskiej. Warsz. 
S. J. 

Wolski Tom. Stan. Illustris peregrinatio 
Jerosolimitana dedic. Fridcr. Augusto III. 
(dwie odmiauy tytułu). Leopoli, Trinit. 

— Theatium indulis non vac.intis tempore 
Martis pacem operantis Carolo VI. Annae 
Ru8siae Impcrat. Augusto III. praesulatum. 
Dresdae. 

Volumen legum T. IV. Vars. 

Wujkowski J. St. X. Kontrowersye ob. 
W oj kowski. 

Wysocki Samuel X. Anima regnorum in- 
ter mortes eruditio Cypriano a S. Lauren- 
tio. Vars. Piar. 

— Verbum mentis divinae pacem declarans 
D Thomas Aąuinas Joanni Alojsio Hu 
niański. Vars. Piar. 

— Orator e crucis V T alentino (Kamieński) a 
B. Cuneg. a Joan. Słotwiński. Vars. 8. P. 

Wyżyć ki Nic. Ger. X. Epistoła pastoralis. 
Leopoli, Trinit. 

— Deskrypcya wjazdu do Lwowa M. G. Wy- 
życkiego aroyb, ob. Zawadzki, Skórski. Zaborowski Raf. Gramolą wydana Justin. 
Grigoriewowi przez Arcyb. Prawosław. ki- 
jowsk. Galie, i Rusi 7. Listop. (cerkiewn.) 

Załuski Andr. S.) Agnus ob. Agnus. 

Załuski Józef. Dwa miecze obosieczne na 
dissidentów. Warsz. Piar. 

Zawadzki Adalb. Nic. G. Wyżycki archiep. 

in solenni ingressu adoratus. Leopoli, Gol- 

czewski. 
Żebrowski Alex. Dekret w sprawie 12. 

Aug. (german.) 
Zeltner Gus. Georg. Breviarura controver- 

siarum ecclesia graeca etiara ruthenica. 

Norimb. 
Zołędziowski Ant. Józ. Pulchri gressus 

soleae Kierscianae Josephus Kierski. Po- 
znań, Acad. 

1738. 

Academia Viln. S. J. privilegiis, constitut. 
decretis aucta, roborata, ob. Burzyński. 

Actus limitationis komissyi prowinc. W. X. 
Lit. vigore konstyt. Sejmu pacyf. Conclu- 
sum Senatu consilii Vschoviae. Aug. III. 
Zalecenie ekonomii. 

Anna Iwanowna. Copia responsu na list 
króla Polsk. 

Arent Tobiasz. Firmament prawdy tł. Ana- 
stazy Kiersnicki. Warsz. S. J. 

(August III.) Spes Poloniae Augusto HI. 
opera Joannis Alexandri Lipski erecta. 
Crac. Univ. 

— Navis reipublicae Polonae in amplissimo 
orbis Oceauo detenta. 

Auszug (Kurzer) Polnischer Kriegsgeschi- 
chte von russisch prenssischen Belagerung 
Danzlg. Colln. 

Babecki Paweł. Złote żniwo z krescencyi 
w cnotach Mac. Krzyckiego, Annie z Swi- 
n ans ki eh Krzycki oddane. Poznań, Acad. 

(Bar Matylda). Wonią, ob. Giry. 

Barszczewski Jan Franc. Mowa do Aug. 
III. Warszawa. 

Bernhardi S. F. Der gesegneten Eingang 
eines Hochweisen Raths der Stadt Thorn 
in tlas neue Rathaus 26. Septemb. Ode. 
Tborn, Joh. Nicolai. 

Byblia Sw. t. j. wszystko Pismo Sw. po- 
dług ed. gdańskiej. Królewiec, J. H. Har- 
tung. 

Boecyusz. La consolation. Konsolacya filo- 
zofiej tł. Wielopolski. Varsov. Pijar. 

Bouhours D. Uwagi Chrześcijańskie albo 
rozmyślania, tł. Andr. Chr. Załuski. Wilno. 

Borzymów sk i Jan Gabr. De futura Judaeo- 
rum conversione, praeside Paul. Ernesto 
Jabłoński. Francof. ad Viadrum typ. Sigis. 
Gabr. Alea. 

Burzyński Stan. Apologia Academicae 
Vilnensi8 adversus Scholas Piar. 

— Decisiones causarum inter Acad. Vilnens. 
et Scholas Pias a Augusto III. 

— Academia et Universitaa Yilnensis S. J, 
recognita, (Yilnae, S. J.) 168 1738. — Dekret Aug. Iii. ex actoratu St. Burzyń- 
skiego instygatora z XX. Soc. Jes. Coli. 
Wileńs. o XX. Schol. Piar. zawarcie Szkół. 
W Brześcia 23. Marc. 1730. i w Dreźnie 
23. Kwietnia 1737. 

— Toż. Otwarcia w Wilnie contra institutio- 
nea in praejudicium Akad. Wilens. w Brze- 
ściu 28. Marca, (dwojakie ) 

— Dekret Aug. III. 22. Octob. w sprawie 
przeciw Jezuitom i Pijarom. 

— Replika na kategory§ wydana przez XX. 
Soc. Jesu. 

Bystrzonowski Woj. X. Polak senaat. 
Poznań, S. J. 

— Toż. Wilno, S. J. 

Camus et Jac. Emil. Traite des tievres ma- 
lignes epidemique8 qui ont grasse a Var- 
sovie. Dresde, Gotlob. Hilscher. 

— Tractatus de febribus malignia epidemicis. 
Dreadae, Hilscher. 

Canonisatio B. Yincentii a Panlo funda - 
toris praesbyterorum. Cracov. Univ. 

— Toż. Vars. Pijar. 

Casabianca J. Franc. Epicedium pro fu- 
nere Mariae Clementinae reginae. Koma, 
J. B. Caporali. 

Catalogua personarum Polonaram S. J. 

(Chłusowicz Leon Cas.) Lachrymae dolo- 
ri8 gemmae L. C Chłusowicz inter gemi- 
tus collectae. Wilno, S. J. 

Chokier Jan Fortuna państw niegdyś pió- 
rem Andrzeja Rudominy wyniesiona, teraz 
w dom Antoniego Rudominy wniesiona. 
Wilno, S. J. 

Ciem e na XII. Universale 8. Octob. (Vars.) 

Compendium Vi tac canonisationis Joannis 
Cantii. Varsav. S. J. 

Constitutiones et decreta Synodi Posn. 
sub Stan. Hosio. Posnan. 

Cor Jesu actui theatrali Joanni et ex Ry- 
chłoviis Catharinae Maiis dedicatum. 

Crux Europae eccleaiae polonae in uiorte 
Theodori Potocki. Varsaviae, S. J. 

Czapski Jan Auzgary. Copia listu na sej- 
miki przedsejmowe 24. Juli. 

— Instruktarz celny za podskarbstwa wydany. 
Dec i sio Rotae R. coram Amadeo. Pro cu- 

ria episc. Crac. ac Petro Dropczyński c. 
Venc. Wadowski rat. Wożniki. Romae, 
Mainardi. 

— coram Caleagnino in ead. causa c. Monas. 
Clarae Tnmbae. Romae, Cam. Apost. 

— Toż. in ead. causa pro Claratomba. Romae, 
Mainardi. 

— Toż. coram Amadeo pro Claratumba. Ro- 
mae. Mainardi. 

— coram Cavalchino. Pro Chris. Bazanowski 
c. Archiep. Gnes. Romae, Mainardi. 

Dekret J. Kr. M. W. X. Litews. Brześć 

litews. 
Delamars Adam. Phrases sen cultiores modi 

loąnendi. Varsav. 
Delineatio praelim. jurium et praetensio- 

num quas r ridericus et Sorores in Ducatus 

Curlandiae habent. — literaiia et iiagiueuta Lusatica das ist 
Unternebinungen der Gelehrten. Lubben, 
Driemel. 

Dembowski A. S. Universo Clero et pro- 
ce8sus. 

— Ob. Piotrowski. 

Denisewicz Baz. Navis reipublicae polonae 
detenta Augusto II. poemata decantat. 

Directorium officii divini. Calissii, S. J. 

Dispositio Ser. Reg. in rem nobilium qui 
in academia Luneville exercentur. Nancei, 
Antoine. 

Dispoaitio peraonarum provinc. Lithuan. 
S. J. 

(Dobiński Chr.) Proventns infulati h(>noris 
Christ. Dobiński. Varsav, Pijar. 

Dochtorowicz Fab. X. Żywa pamięć ze- 
szłego Wiktoryna Kuczyńskiego. Warsz. 
S. J. 

Drużbicki G. Observationes liturgicae. Po- 
znań, S. J. 

Drzewo żywota wiecznego Najśw. Jezusa 
Serce w Instytucie Franc. de Sales pod tyt. 
Nawiedzenia Najśw. M. P. Wilno. 

Duńczewski St. Kalendarz. Lwów, Trynit. 

Dyaryusz zjazdu drezdeńskiego Aug. IB. 

Dymitr Franc. Kardynalna cnota podczaa 
wotywy o Duchu Sw. na zaczęcie trybu- 
nału Mac. Koźmińskiemu dedyk. Warsz. 
Piar. 

Dziębiński Lud. Elekcya w polu ojczy- 
stym pod wol§ Boską ogłoszona Wład. 
Radomickiego kazaniem. Poznań, Akad. 

Echo vocalis, ob. Miączyński. 

— Świątobliwego życia Bł. Michaliny. Krak. 
Akad. 

Elsner Georg. Joh. Hiatorische Anmerkun- 
gen von der biirgermeisterlichen Wiirde 
in Thorn. Thorn. Nicolai. 

Eminentia eccleaiae ob. Lipski. 

Epithalaminm Seren. Mariae Amaliae. 
Dresden. 

Erne8t J. . Epistoła Celsis. J. Curlandiae 
Duci8. Petropoli. 

Eugeni od S. Mateusza. Ingres do nieba 
Wincentego S. a Paulo w poczet SS. in- 
gressowany świata kongres?em Teod. Jfd. 
Potockiemu. Warsz. Pijar. 

Eysymont Adam. Labirynt ob. llewenesi. 

Exercitia officiosa pietatis. Lublin, S. J. 

Flores eruditi nexu ligatae orationis vincti, 
prosodiae supplementum. Poznań. 

(Franciszek S.) Seraficzne ognie S. Fran- 
ciszkowi. Lwów, S. J. 

Franciszek de Sal. Żyje Jezus, ob. Drzewo. 
I Fiildner J. J. Sammlung z. Schlesischer 

Historie. 0el8, Kora. 
| Gelarowski Bonaw. X. Kazania na nie- 
dziele całego roku. Sandomierz, S J. 

Geschichte (Elbingache) welche zu Dan- 
tziger Belagerung zugetragen. Coln. Merian. 

Giry W. X. Wonią naj wdzięczniejsza Wi- 
ktoryi Pańskiej relacya życia Kat. Mecłi- 
tyldy de Bar. (i wiersz do Kiełpińskiego, 
Krz. Ign. Fr. de Manteuffell.) 1738. 169 Grabowski Mansw. Illuminacye kazuodz. 
kazaniami Tom. Gołubskiemu zapalone. 

Grimm Gottl. Jak. Historia infanticidii He- 
rodis. Gedani, Schreiber. 

Grzegorzewski X. Mowa do Aug. III. 
(ob*. Suada Ostrów.) 

Hentschel Ch. Got. Ais Fried. Weber sein 
Nahmens-Fest. Schlichtingsh. Bórner. 

Hewenesi Gabr. Labirynt piekielnego De- 
dala w przykładzie Tezeusza Landeliusza 
przez Ad. Eysymonta dedyk. Ad. Tarkow- 
skiemu. Wilno, Akad. 

— Porów. r. 1722. 

Hillinger Jan Bogum. Proce3 usprawiedli- 
wienia wedłng którego grzesznik sprawo- 
wać się musi. Brzeg, Trautinann. 

Hi story e rozmaite rzymskie. Krak. 

Homo paulo minor ab angelis ardens. Leo- 
poli, S. J. 

H o s i u s Stan. Constitutiones et decreta. Po- 
snaniae. 

— Synodus dioecesana Posnaniensis. Vars. 
S. J. 

Jan Franciszek ob. Włocki. 
Jarmundowicz Cas. Fr. Rostra Lipsciana 

Joan. Alex. Lipski. Crac. Univ. 
Incrementum ob. Łaszcz, 
lnformatio (Succinta) de ponte Alariaebur- 

gensi. Unpartheiscbe Gutachten iiber die 

neu zu erbauende Briicke auf dem Nogat. 
Instruktarz celny z wyrażeniem taksy. 

Warsz. Pijar. 
(Judasz Tad.) Skarb dobry sławy Sw. apo- 
stoł Judasz nabożeństwem ozdobiony. 

Lwów, Golczewski. 
Juventus sancta Di vi J. Francisci Regis, 

edidit Mart. Łaściejewski. Poznań, S. J. 
(Iwon S.) Palestra różnego nabożeństwa do 

S. Iwona prawnych ludzi patrona albo kon- 

ternia. Warsz. Piar. 
Kalendarz polityczny r. 1738. Poznań, 

S. J. 

— polski i ruski przez Ordynaryusza w koli. 
Akad. Krak. Akad. 

— na r. 1739. przez Astrofila w Akad. Za- 
mojskiej. Lwów, P. J. Golczewski. 

— Ob. Duńczewski, Michałowski. 
Kancyonał albo pieśni duchowne. Króle 

wiec, Hartung. 

Kautz Nath. Fried. Praecipua religionis 
evangel. in Polonia fata sub Sigism. Aug. 
et Henr. Valesio. Hamburg, Koenig. 

(Kazimierz Sw.) Snopek liliowy ob. Łap- 
czyński. 

Kiełczewski St. Posiłek cudowny w Kar- 
melu Marya P. w kościele na Piasku re- 
monstrowany Woje. Męcińskiemu. (Kraków.) 

— Przyjście w ognistych językach Ducha 
Przenajśw. w życiu Jana Fr. Regis S. J. 
remonstr. Woje. Męcińskiemu. (Kraków.) 

Kierszkierski Jos. Tad. Episcopus Boli- 
nensis suffraganus Episcopatus Posnan. ad- 
minist. (Interdykt z powodu zabicia M. 
Krygera przez J. Wozaiewisza.) Koczorowski Franc. Katechizm albo nau- 
ka chrześcijańska, (po polsk. i franc.) San- 
domierz. 

— Słońce Aąuinatyczne Tomasz Sw. Kalisz, 
S. J. 

Kola Dym. Franc. Przywilej dożywotney 

przyjaźni Bilchildy Szembekownej z Jerzym 

Mniszchem. Warsz. Sch. Pijar. 
~ Kardyn. sprawiedliwości cnota modlitwy 

ludzkie na zaczęcie Trybunału pod eminen- 

cyjj, Jana Al. Lipskiego promulgow. Mac. 

Koźmińskiemu. Warsz. Pijar. 
Komisy i grodzieńskiej in a. 1738. deside- 

ratur moderatus successus. (0 podatkach.) 
Komorowski Ad. Jan. Kazanie na intro- 

dukcy§ Błog. Józefa z Leonu wyznawcy. 

Kraków. 
Konarski Stan. Sacrae purpurae gratulatio 

principi Joanni Lipski Episc. nomine po- 

lonae Sch. Piar. Prov. Vars. Sch. Piar. 

— Na skrypt wydany p. t. Academia Vil- 
nensis respons. Warsz. Pijar. 

Kongregacya Najśw. Serca Jezusowego 

w kościele Sandomirskim S. J. założona. 

Sandomierz. 
(Koźmiński Math.) Paneg. a Colleg. Calis- 

sien. S. J. M. Koźmiński de Iwanowice. 
Krzanowski Ant. Mik. Kalendarz na rok 

1739. Kraków, Kolleg. W. Akad. 
Kundmann J. C. Silesii in nummis. Breslau, 

Hubert. 
Lachrymae doloris ob. Chłusowicz Leon 

Casim. 
Łapczyński Ant. Chryz. Snopek liliowy 

cnót, zasług S. Kazimierza królewica, ded. 

Kaz. Leon. Schwerdtnerowi prezydentowi 

Torunia. 
(Łaszcz J.) Juramentum feltcitatis publicae 

Josephi Łaszcz a Sch. Piar. Colieg. Leop. 

Trinit. 
Leo pontifex Jos. Łaszcz a Colleg. Łaszczo- 

yiensi. 
Leszczyński Stan. Dispositio in rem no- 

bilium juvent. Nancii Sent. 
(Lipski J. A.) Eminentia Sacr. Rom. Ecc. 

Regni quae Polon, in meritis Joan. A. Lip- 
ski. Crac. 

— Gratulatio purpurae, ob. Konarski. 

— Orbis gratia purpuratus J. Lipski Euro- 
pae votum. Crac. Univ. 

— Processus ad univ. Clerum. 

— Spes Poloniae eventu coronatae J. A. 
Lipski. Crac. 

— Ob. Sydus Vaticanae. 

List (Na) króla. Copia responsu z Fełersb. 
Long (Le). Het aanmerkenswaardige leven 

en bedrijf van St. Leszinsky. Vol. I— II. 

Amsterd. 
Losiewski Fort. X. Ostatnia zapowiedź 

aktu weselnego z długo pożądanej kuno- 

nizacyi S. Jana Kantego, ded. Stan. Mam- 

czyńskiemu. Poznań, Akad. 
Louis XV. Edit du Roi que deles sujets du 

R. de Pologne serons reputez natures 

Francois. Paris, P. Simon. liro 1738. Lud er Bart. Epigrammata et elogia S. Jes. 
snmp. Knoch. Gedan. Colon. Cbolimis. 

Lnmen honoris sen primae magnitudinis si- 
dus olim in Artliaxerxe eleratum nunc 
Theod. Rudnicki illustratum, Leop. Trinit. 

Łusiecki Paw. X. Rawicza herbownego 
progress. przy iinien. Ter. Aug. z Michow- 
skich Zamojskiej. Zamość, Akad. 

Magio Dom. Fr. Maria. Vita et veritas ge- 
stomm Josephi a M. Dei olim Jos. Cala- 
santii, compendio collecta. Vars. 

Małyszko Thora. Iogressus ad capitolium 
candidatorum. Crac. Univ. 

Mamczyński Stan. X. Chwała Bogu w nie- 
których mowach kaznodz. ded. Alex. Mia- 
skowskiemu. Poznań, Akad. 

— Praxis coromissorialis fori spirit. ded. And. 
Myszkowski. Poznań, Acad. 

(Marya Amalia) Monarchia cordium in so- 
lis et cordis sub hymen Regis Siciliae ac 
Reginae Polon. Vars. S. J. 

— Triumphus Siciliae adventu opłato Mariae 
Amaliae sponsae Caroli Regis. Vars. 

— Ob. Poniński (Epithalamium). 

Merkuryusz historyczny i polityczny. War- 
szaw. Pijar. 

(Methilda). Wonią nay wdzięczniejsza albo 
najpierwsza relacya życia Kat. Methildy. 
Warsz. 

Meyżyński Walenty. Popis zbawiennych 
dzieł męki Pana Zastępów. Poznań, Akad. 

(Miączyna ki.) Echo vocalis tubae ad pa- 
latini honoris Petri Miaczyński. Leopoli, 
Trinit. 

Michałowski J. P. Kalendarz pols. i rns. 
Kraków, Golczewski. 

Missae pro defunctis juxta usum EccK rora. 
Częstoch. 

(Mniszech Georg J Ilonor virtutis ob. Wy- 
socki S. 

— Nidus rosarum in familiarum arborc G. V. 
Mniszech et B. Szembekowna. Vars. Soc. 
Jesu. 

— Gniazdo sławy domów Jerz. W. Mniszcha 
i Bilhildy Szembekowny od Kol. Łomżyńs. 
Warsz. S. J. 

— Ob. Szembekowna. 

(Mniszech Wand. Georg.) Honor virtutis. 
ob. Wysocki S. 

Monarchia cordium ob. Marya. 

Moneta J. Enchiridion polonicum oder poln. 
Handbuch II. Anfl. von C. A. Sehnitzen- 
banmar. Danzig. 

Morawski Leon X. Krzyż tryumfalny przy 
śmierci Teod. Potockiego, nieznośny Poto- 
ckich domowi przy wyprow. ciała. Warsz. 

o. J. 

— Pański na weselu upominek przez zgodne 
wota w obradach od Stanów złożony pod- 
czas wotywy o Duchu S., dedyk. Córkom 
Aug. DI. Warsz. S. J. 

Morze wysokich łask N. M. Mat. Boles. 
w obrazie Su! i sławskim. Lublin, S. J. 

Mowy sejmowe JO. Senatorów i Marszał- 
ków. Warsz. S. J, Nardy Izydor. Relacya o zjawieniu obrazu 
N. P. Żyrowickiej pod rządem Bened. Tur- 
lewicza przetł. przez Ign. Kulczyńskiego. 
Ed. n. Wilno, S. J. 

Narrative (A. Short.) of the life ofReinh. 
Patkul. 

Neugebohrn Fr. Fil. Zwierciadło na ujrze- 
nie trabalnych makuł żydom. Wilno. 

Niebo łask Maryi w 12 gwiazd ozdobione. 
Lublin. 

N i e w i e s k i Fr. Kalendarz. Lwów, Golczewski. 

Niklewicz Jacob. Arboretura in corona- 
mentura virtutis candidatorum. Crac. Univ. 

Nowenna do S Stanisława Kostki. Poznań. 

Obrona religii graeko - ruskiey z kościołem 
S. Rzymskim zjednoczonej na fundamencie 
praw. Lwów, S. J. 

Officia divina propria S. J. Vilnae. 

— propria SS. Patronorum Reg. Pol. Yratisl. 
Officyum codzienne. Kalisz, S. J. 
Ognie seraficzne podnieta miłości ob. Fran- 
ciszek S. 

Olechnowicz Ant. Bona w. X. Observatio- 

nes ritnales. Decreta sacr. Ritunm Congr. 

circa missas dedic. Jos. Sapieha. Yilnae, 

S. J. 
Opeydowicz Laur. Conclusiones Aristote- 

licae menti D. Thomae. Crac. Uuiv. 
Osiecki Bruno. Prymicye pracy kaznodziej- 

skiey dedyk. Maryi Joz. z Wesselów So- 

bieskiej. Częstochowa. 
Ozga Alex. P\anegyris Alex. Lipski. Varsav. 

Piar. 

— Por. Konarski. 

Palestra różnego nabożeństwa do S. Iwo- 
na albo konfraternia w kościele Piotrkows. 
Warsz. Pijar. 

Plan grantów szpitala miejskiego S. Ducha. 

P o e 11 n i t z K. L. Lettres Sasonnes. Berlin. 

Poniński Ant. Epithalamium Mariae Ama- 
liae infanti Poloniae dura a Carolo Siciliae 
rege in connubiuin peteretur. 

Popiołek J. Greg. Quaestio astronomie* 
de motu spherae. Crac. Uuiv. 

Poszakowski Jan. Kalendarz polityczny 
i historyczny ded. Jozef. Sapiesze. — Ephe- 
meris albo dzieje znaczniejsze które się 
tego dnia trafiły. Wilno, S. J. 

— Lilia między cierniami prawda między błę- 
dami to jest : Nauka katolicka o usprawie- 
dliwieniu z nauk§ protestantów zawartą znie- 
siona, za benedykeya Józ. Sapiehy. Wilno, 
S. J. 

(Potocki T.) Crux Europae ecclesiae polo- 
nae dolentissima mors Th. Potocki deplo- 
rata. Vars. S. J. 

Prawa, konstytucye i przywileje. Warsz. 

Przełożenie interesu o komissaryat cy- 
sterski. B. w. r. — Odpowiedź na to prze- 
łożenie. 

Przypkowski Jan Joz. Kalendarz. Krak. 
Akad. 

— Quaestio astronomica de planetarum orbi- 
bns, Crac. Col. Maj. 1788. 171 (Regis Jan Franc.) Sanctus J. F. Regis apo- 
theosi quam vitae sanctitate meruit, adora- 
tus. (Posnan. S. J.) 

— Sol Franciae zelo igneus S. Joan. Fr. Re- 
gis dedic. Joan. Pawłoski. (dial.) Posnan. 

Replika na dwojaką, kntogoryą przeciw 
skryptowi: Aeadetuia et univ. Vilnensis. 

Re s p on s na skrypt, ob. Skrypt. 

Rosołecki Łuk X. Rekognicya deputackiej 
obligacyi na fundament sprawiedliwości 
przy solennizacyi Stanisława I. Trybuna- 
łowi Głów. przyznana. Wilno, S. J. 

Rudnicki Lubieniecki Theod. ob. Lumen. 

Rud ominą And. Fortuna państwa i panu- 
jących. Wilno. 

Russyan Stan X. Niebo w koronie życiem 
S. Janowi Fr. Regisowi przyznane. Lwów, 
Trynit. 

Rzewuski W. Mowa przy odebraniu laski. 

Sałtszewicz W. J. Kalendarz pols. i ras. 
Krak. Akad. 

Sapieha Jan. List do króla Aug. III. Warsz. 

Schott Andr. Prussia Christiana sive de 
introd. religionis christianae. Gedani, Knoch. 

— Tractatio juris publici de indigenatu pol. 
ded. Joan. Wahl J. Dan. Schmitt, Henr. 
Zernecke, Nat. Th. Zuther. Dantisci, Koch. 

Schultz Georg. Pet. Historia interregni no- 
vissirai et comitiorum in Prussia polonica, 
ded. Andr. Stan. Załuski. Gedani, Knoch. 

S c h w e k f e 1 d. Historischer Yersuch der poln. 
Lieder, Dichter u. Gesangbiicher T. I— n. 
Danzig. 

Seryewicz Adr. Dyalog albo komedya mę- 
ki Jezusowej w siedmiu scenach lub ka- 
zaniach reprezentowana Najśw. P. Maryi 
w Sokalskim obrazie dedykowana. Lwów, 
S. J. 

— Skarbów i łask boskich plenipotent Sw. 
Jan z Dukli. Lwów, S. J. 

— Kazania postne. Lwów. 
Sewerynowicz Jan Chr. Gradicus pro in- 

tegritate coeli D. Elias proph. Poznań, 
Acad. 

— Pełnia publicznych konsolacyi Jana Gra- 
bowskiego z Antoniną Korybuthowną Wo- 
roniecką. Poznań, Akad. 

Sienieński Stan. X. Mater pulchrae dilec- 
tionis Sw. Wincenty a Paulo kazaniem na- 
zwany honorowi Mich. Sapiehy ofiarowany. 

— Vice-Bóg ludu Chrystusowego Piotr Sw. 
pod imieniem Piotra Sapiehy kazaniem ogło- 
szony. Warsz. S. J. 

Sierakowski Venc. Hieron. Perillustribus 
praelatis Literae pastorales. Vars. 27. Nov. 

Skarb ob. Judasz. 

S kar s a Piotr X. Kazania na niedziele i świę- 
ta. Warsz. S. J. 

— Kazania przygodne i inne prace Ed. IV. 
T. 3. (i Pro sacratissima Eucharistia). Wilno, 
S. J. 

Skrypt (Na) p. t. Academia Vilnensis re- 
spons. Warsz. Piar. 

— Ob. Burzyński. Sobieszczański Alex. X. Okrąg fortunny 
w Nałęczu Panów Moszyńskich to jest ka- 
zanie w niedzielę szóstą po Świątkach Opa- 
trzności w kościele Sandomirs. miane. 

— Szczęśliwość z S, tytułem Jana Franc. Re- 
gis przy introdukcyi do kościoła w San- 
domierzu ded. Janowi Kossowskiemu. 

Sokolnicki Dyaryusz. (Amelii Neapolit. 
królowej a królewny naszej akt weselny 
wierszem.) Kalisz. 

Sol Franciae ob. Regis. 

Spes Poloniae Seren. Augusti III. ac ingen- 
tium meritorum Joan. Al. Lipski. Cracov. 
Univ. 

Splendor z ciemnej pustyni patrona S. 
Onufrego pod protekcyą Konst. Skwarczyń- 
skiej kanclerzyny nuncyatorskicj. Warsz. 
Pijar. 

Sposób (Seraficki) wychwalania Trójcy Prze- 
najśw. Sandomierz. 

Sta tu ta fratrum minoram observan. Franci- 
sci ex ordinat. Ladis. de Gelniow et Raph. 
de Proszewice. Leopoli, S. J. 

Summarium privilegiorum documentorum 
Sch. Piar. 

Suplement do Gazet polskich t. j. Copia 
Responsu Imperatorowej na list króla pol- 
skiego 13. Sept. 

Sydus (Vaticanae) Adoreae Clementino me- 
ridie Joan. Alex. Lipski. Vars. S. J. 

Synod us Dioecesana Posnaniensis 7. Julii. 
Vars. S. J. 

Szembek Kaz. And. Joan. Literae pastora- 
les. Heilsbergae 10. Januar. 

(Szembekowna Bilh.) Przywilej przyjaźni 
przy ślubnych kontraktach Bilhildy Szem- 
bekowny z Jerzym Wand. Mniszkiem. Warsz. 
Sch. Piar. 

Taczalski Onufry od Najśw. Sakr. Homo 
panlo minor ab angelis ascetica perfectione 
vir. Leop. S. J. 

Taryffy rozmaite względem monety. Lublin, 
S. J. 

(Theses). Rycina na atłasie: Marya P. 
w świątyni poświęcona Wildze. Wilno, 
S. J. 

Tieden Diet. Georg. De scripturae sacrae 
auetoiitate dissert. Gedani. Schreiber. 

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Chry- 
stusa. Sandomierz. 

(Tyszkiewicz). Consecratio ad infulam Men- 
nitensem Ant. Tyszkiewicz a Clero Schol. 
Piar. Vilnae. 

Uwagi chrześcijańskie albo rozmyślania 
krótkie. Wilno, S. J. 

Weidmann Maur. Georg. Catalogue des 
livres franc. et italiens. 

Węgłowski W. Starozakonna Ruth Moa- 
bitka dedyk. Zofii Czartoryskiej. Lwów, 
Trynit. 

Wiadomości uprzywil. z cudzych krajów. 
Warsz. 

Widok żałobny albo relacya pogrzebu Wikt. 
Kuczyńskiego. Warsz S. J. 

Wieczkiewicz Józ. Grzeg. Kalendarz na 
r.*1739. Krak. Akad. 172 1788-1789. Wielopolski ob. Boecyusz. 
Wierzbicki K. Vita V. P. Ludovici de 

Bessny. Vilnae, S. J. 
(Vincenty a Paulo.) Canonisatio fundatoris 

congregationis (et Bullae Ciem. XII.) Vars. 

Piar. 

— Canonisatio B. Vincentii fundatoris praes- 
byt. saecular. Crac. Univ. 

— Canonisationis bulla. Vars. 

— Ingres do nieba w poczet SS. Teodorowi 
Jęd. Potockiemu w upominku prezentowa- 
ny. Warsz. Piar. 

Włocki Jan Franc. od S. Józefa. X. Opieka 
niezawiedziona S. Michała, Mich. Jordano- 
wi prezentowana. Krak. Akad. 

— Pasterz między dobremi najlepszy Sw. 
Wojciech, Wojciechowi Zimnickiemu ofia- 
rowany. Kraków. Akad. 

Wójcik Joan. Theses ex philosophia sub 
auspiciis senatus urbis Thorunensis expo- 
sitae. 

Wolski Stan. X. O najznakomitszych kla- 
sztorach S. Benedykta w Polsce założonych. 
Kraków. 

Volumina legum T. V. Vars. Piar. 

Wnykowski Stan. Jan X. (0 przygotowa- 
niu do śmierci człowieka chrześcijańskiego 
Przewodnik na drogę wieczności?). Kalisz. 

Wozsliedowanija prazdnikom. Uniejów. 
Monast. 

Wysocki Sam. a S. Floriano. Honor virtu- 
tis comes Geor. Mniszech nec non Bilch. 
de Szeinbeciis. Warsz. Pijar. 

— Plenilunium omniąue perfectionis S. Jo- 
seph Michaeli Nieborski. Castell. Vars. S. 
Piar, 

Zawisza Krzyszt. Stan. Mowy sejmowe. 

Warsz. S. J. 
Źołędziowski Antoni. Analogia sapien- 

tiae in Thoma Aquinati demonstrata. Po- 

snan. Acad. 
Żyje Jezus. Drzewo żywota, ob. Drzewo. 

1739. 

Adelt Mart. Ais Friedrich Weber selig eut- 
schlafen. (Schlichtingsh.) 

Akt w Jaworewie 6. Julii introdukcyi Błog. 
Benedykta XI. od Fary do Dominikanów. 

Aloizy od S. Ignacego. Kawaler doświad- 
czony kościoła Antoni Sw. 

Altes und neues Schatz in der Wander-vol- 
len Goldau. Brunsberg, S. J. 

Amand de la Chapelle. Memoires de Pologne 
depuis la mort Stanislaus II. Amsterd. 

— Toż. Paris. 

Amlercki J. Flores gratiae frontium Jose- 
phi Eu6t. Szerobek. Zamość, Univ. 

Annibal ob. Czartoryski. 

Applikacya polityczna J. P. Maciejowi Bo- 
rzęckiemu oddana. 

August III. Uniwersał przeciwko werbun- 
kom pogranicznym. Warsz. 5. Kwiet. 

(Augustę II.) Histoire ob. Parthenay. Awedyk Bonaw. X. Donaty wa bez aggra- 
wacyi kazaniem na śmierć Eleonory Krasi- 
cki demontowana. Lublin, 8. J. 

Axiomata christianae philosophiae. Vilnae, 
S. J. 

B a 1 d e Jakób. Sen żywota ludzkiego tłum. 
Kasp. Drużbicki. Wilno, S. I. 

Bardili Joh. Wendel. Des Prinzen Maxim. 
Emanuels in Wurtemberg Reisen in Polen. 
Frankf. u. Leipzig. Cotta J. G. 

Bęklewski Antoni. (Różaniec Sw.) dedyk. 
Teresie z Slizniów Abramowiczowej. 

(Benedykt XI.) Złote żniwo z życia Błog. 
Benedykta XI. Warsz. S. J. 

— Ob. Akt. 

Biblia tas irr ta swehta Grahmata. Kónigs- 
berg, Hartung Harl 

Biegaczewicz Alb. Jan Kanty. Non plus 
ultra gentilii alitis Jos. Mich. Jastrzemb- 
ski. Leopoli, S. Trinit. 

Bienkiewicz. Coelum justitiae id est tri- 
bnnal iudices deputatos comprehendens. 
Częstochowa, dr. Jasnogórska. 

Braun Daw. De scriptoribus Połoninę. Ca- 
talogus Bibl. Braunian. Gdańsk, M. Knoch. 

Breve apostolicum ob. Rzewuski. 

Breyn Jacobus. Prodromi rariarum planta- 
rum. Gedani, Schreiber. 

Brudecki Zyg. ob. Raderus. 

Burzyński St. X. (Dekreta w sprawie Bu- 
rzyńskiego przeciw Jezuitom V Dekret Ill-ci. 
Wilno. 

Bystrzonowski Woje. X. Polak sensat 
w koinplimencie polityk, hun;:tnista w dy- 
skursie. Kraków, Dom Siarkowski. 

— Toż. Warszawa. 

Canonisatio B. Vincentii a Paulo. Vilnae, 

Akad. 
Cantiones piae pro nativitate Domini. Alte 

u. neue catholische Kirehengesiinge. Braus- 

berg, S. J. 
(Cantius Joan.) Canonisationis responsio. 

Romae, Comitibus. 

— An constet de yaliditate. Romae. 
Catalogns librorum in typogr. Col. Soc. J. 

Posnanien. impressorum. Posnaniae. 
Catechesis Racoviensis seu liber Socinia- 

norum profligavit Ge. Lud. Oederus. Frankf. 

u. Leipzig. 
Chapelle Saint Amand, ob. La. Chapelle. 
Cruciata sarmaticis pnblicata in funere 

Theodori Potocki ded. Mich. Potocki. 
Czapski Jan Auzgary. Uniwersał z Torunia 

d. 9. Maja. 
Czarkowski Michał. Zodiacus infulatns 

duodecim pinscensium antistitum Georgio 

Bułhak. Episc. Pinscensi. Supraśl, Abbatia. 
(Czartoryski Kaz.) Collegium Schol. Piar.. 

celsis. Cas. D. Czartoryski Castel. Vilnen. 

Vars. Piar. 
(Czartoryski Casim. Teodor.) De paterni 

animi solatio Theodor Czartoryski. Varsav. 

Pijar. 

— Annibal ad portas urbis Cas. Czartoryski 
salutatns. Poznań, S. J. 1780. 178 — Epistoła pastoralis ad Clerum. Vars. Piar. 

— Ob. Ordo. 

Dąbrowski Stan. (Paneffyris judicibus ad 
tribunal regni congregatis.) Varsav. 

Decetndium perutilis devotionis ad Franc. 
Xay. Vars. S. J. 

Decisio Rotae Rom. coram Petruccio. Pro 
hospital. S. Spiritus Vars. c. Fr. Cas. Wy- 
socki. Romae, Mainard. 

— corain Calcagnino. Pro P. Dropczyński e. 
Claramturnbara. Roinae, Mainardi. 

— Toż. Pro Monast. Claraetumbae. Romae, 
Mainardi. 

— coram Amadorio. Pro Stepli. Dembiński 
c. And. Roskowski et Lud. Hulewicz rat. 
Colleg. Tarnów. Romae, Mainardi. 

De La Chapelle, ob. La Chapelle. 
Dembowski Ant. Seb. Recta dioeceseos 
Plocensis visitandae ratio. Vars. 

— Universo Clero pro inchoanda visitatione 
dioec. Plocens. B. w. m. 

D o s r o c h e 8 de Parthenay. Histoire ob. Par- 
thenay. 

Devotio ad S. Aloysium Gonzaga ad pro- 
mov. cultnm reimpressa. Poznań, S. J. 

Devotiones selectae auctioreB. Sandomir. 
S. J. 

Dictionarium latino polonicum. Crac. 

Dispositio personarum provinc. Lithuanae. 
S. J. 

Długayski Seb. Aut. Clypeus Palladis Ja- 
gellonicae. Crac Univ. 

Drużbicki Kasp. ob. Balde. 

Drzewo żywota wiecznego najśw. Jezusa 
serca przez Zbawiciela w instytucie Fran- 
ciszka de Sales zasadzone od Klemensa 
Xl. dedyk. Teof. Godebskieinu. Wilno, 
Akad. 

Dulewski Balt. Naeniae cjuaerulornm Mu 
sarura ex fato Jacobi Arakielowicz. Zamość. 
Akad. 

Duńczewski Mieli. Amor religionis et li- 
terarum in Matb. Pawołowicz, Zamość. 

Duńczewski Sf. Kalendarz. Lwów, Trynit. 

Euchologion si jest trebnik. Uniejów. 
Monast. 

Exercitia varia pietatis litaniis et precibus 
instructa, tertio recusa. Leopoli, S. J. 

Falecki. Woysko rekrutowanych affektów 
pod komendą Serw. Wiśniowieckiego. Po- 
czajów. (dwie edycye). 

Ferrari us J. C. X. Orationes. Wilno, S. J. 

Fincke Joan. Paul. Conspectus bibliot. chro- 
nol. diplomaticae dissert. ad Joan. Jac. Ma- 
scovium Regi polon, a consiliis. Hamburg, 
C. Kónig. 

Fortuna Lechiae Themidis munita gladio 
in Tribunali Regni utriusąue Collegii judi 
cibus suada Collegii Petricov. S. J. Calissii, 
S. J. 

Frań chi Walenty Kanty. Plausus Melico- 
nis laborum et meritorum rigido examine 
candidatorum ded. Igu. Herka. Crac. Univ. 

Franciszek Salezy. Reforma życia świato- 
wego albo reguła z zebraniem powinności. 
Kalisz. — Drzewo ob. Drzewo. 

(Franciscus Xav.) Decemdhim devotionis 
ad Fr. Xav. Varsaviae, S. J. 

— Lettres choisies traduction nouvelle. Yars. 
Weidmann. 

Franciszek od S. Kazimierza. Ergo niebu 
nayfortunniejsze z konkluzyi nowenny N. 
M. Panny w kościele Łuckim Janowi Chr. 
Kozickiemu dedyk. Lwów, Trynit. 

Genealogia lineae domus Saxonicae. Vars. 

Gorczycki Paul. Jos. Fama tubarum Mich. 
Steph. Jordan. Cracov. Univ. 

Goszkowski Adalb. Jos. Messis atireaglo- 
riae Mart. Waleszyński. Crac. Univ. 

Grabią Stan. Stef. O obrządkach ludów re- 
ligią katolicką wyznających i o ustano- 
wieniu dróg krzyżowych. 

Grabińska Józefa ob. Traktat, Tarło. 

Grabowski Man. X. Charakter pański SS. 
Pańskich reprezentujący herbowną literą 
Stef. Wychowskiego. Poznań, Akad. 

— Meta w terminie wieczności SS. Pańskim 
naznaczona ded. P. Mirowskiemu. Poznań. 

— Karapament zbioyney Marsa ręki. Toruń. 
Gradus ad Parnassum Poloniae. * 
Hedelhofer Fr. Das gnad. Andenken bey 

Leichen-Best. des Fried. Webtrs der Kir- 
chen iu Gros Pohlen Consenioris. Schlich- 
tingsh. G. BOrner. 

Hentschel Christian Gottl. Elegie worin 
das Ableben F. Webera beklaget. 

Hentschel Georg. Christoph. Ultimam tes- 
seratn Fr. Weberi nepos. 

Herka Igu. Cant. Donum Dei datuui et re- 
ceptura Theod. Potocki. Cracow Univ. 

— Siady wielkich cnót Anast. Ter. Jordano- 
wej. Krak. Akad. 

Hermann J. Frid. Gedan. Disquisitionera 
solemnem de immutabili naturae legę de- 
fendendam proponit. Helmstadt. Schnor. 

Heyn Casp. Ein duich J. Christi Hlnt bey 
Exequien F. Webers. (Schlichtingsli.) 

Hil arion (Falecki). Wojsko affektów ob. 
r. 1740. 

Histoire d' Augustę II. ob. Desroches. 

II i story a o Magielonie królewnie Neapolit. 
Krak. D. Siarkowski. 

Hoechster Dan. Godof. Gedanensis. Dispu- 
tatio jnridica de valore earum quae metus 
causa gęsta sunt ded. Senatui Gedanensi. 
Trajecti, Meger. 

Ho man Joh. Bap. Regni Pol. Lith. tabula 
ad mentem Starowolscii. Norimb. 

Jabłonowski Jan Stan. Nowa decenna do 
S. Franciszka. Kalisz. 

Jankiewicz Cant. Samson sub allegoria 
vems Deus. (scenie.) Crac. Univ. 

Jarmundowic Kaz. Fr. Quaestio de rebus, 
ecclesiae alienandis. Crac. 

I d e n Conrad Rud. Dissertatio de Christo le- 
gislatore a Socinianorum opinione secer- 
nens. Gottingae. 

Jędrzejowski Kaz. Majestat chwały Za- 
mojskiej Teressy Angeli z Michowskich 
Zamojskiej przy wprowadzeniu Bractwa do 
kościoła Ulanowskiego. Sandom. S. J. 174 1739. (Józef Sw.) Pierwszy między pierwszymi 

eminent. Warsz. 
Iter felix seu Itinśrarium christianis sacer- 

dotibus. Poznań. S. J. 
Jus terrestre nobilitatis Prussiae lat. pol. et 

german, a Dan. Pattersonio. Lublin, S. J. 
Jura ha J. Apologia pro univ. Viln. Yilnae. 
Kalendarz polityczny. Poznań. S. J. 

— polski i ruski przez astrofila zamojsk. 
Lwów, Joz. Golczewski. 

— polski i ruski przez Ordynaryusza Koli. 
Ak. Krak. Akad. 

— Obaez: Krzanowski, Poszakowski, Micha- 
łowski. 

Keltz Henr. Die billige Orgel-Freude. Dan- 

tzig, Schreiber. 
Knapski G. Thesaurus polono-latino-grae- 

cus. Poznań, S. J. 
Koczorowski T. Katechizm albo nauka 

z fr. Kalisz, S. J. 

Komeniusz J. Amos. Knrzgef. Kirchen Hi- 
storie der bfihniischen Brtider iibersetzt. 
Schwabacb, Jac. Endcres. 

Komorowski Ad. Ign. (Obrona duchowień- 
stwa przeciw zarzutom stanu świeckiego.) 

K onarsk i Stan. Summarinm privilegiorum 
oncernentinm fundationem Viln. Sch. Piar. 
Yilnae. 

Kondolencya ob. Królikowski. 

Kopia listu do króla i rzplt. pols. Aprilis 
z Petersburga. 

— od Najj. Sułtana Seraskiera i odpowiedź. 
Koszucki P. Privilegium cnitatuin Prnssiae 

óccidentalis. Dantisci. 

Kraus Jan. Quaestiones et responsa erudi- 
torum. Lublini, S. J. 

Królikiewicz J. M. ob. Poniński. 

Królikowski Rckt. Sch. Piar. Kondolen- 
cya przy depozycyi serca Anny z Lubo 
mirskich Wielopolskiej. (Kraków.) 

Krzanowski A. M. Kalendarz polski i ru- 
ski . Krak. Akad. 

Kury er polski. Warsz. 

Kwiatkiewicz J. X. Poeto ob. Rader. 

La Chapelle Saint Amand. Mćmoires de 
Pologne depuis la mort Ąug. II. London, 
Amsterd. Franc. 1'Honore. 

Łapczy ński Anton. Chr. Majestat polski 
w summaryusz skompendowany regestrem 
książąt i królów polskich ozdobiony cuda- 
mi w Polsce ublogosł&wiony. 

Lasocki Ant. Meta honorów. (Gratulatio 
succamoralis Constantino Wodziński.) Var- 
8av. Piar. 

(Leopold.) Histoire de Leopold Empereur 
contenant cc qui s'est passo dans 1'Allem. 
Hongr. la Pologne depuis 1618—1705. La 
Haye. 

Leutmanns J. G. Geometria repetita. 

Dantzig. 
Lipiewicz Mich. Stan. Conclusiones Tho- 

misticae ex tlieologia morali. Crac. 
Lippert P. D. Principes regii polon, et cle- 

ctorales Saxoniae. Dresdae. Lipski Joan. Alex. X. Dyspensa na quadra- 
gesimę 5. Decemb. (Radloviae.) 

— Epistoła pastoralis ad Clerum dioec. cra- 
cov. Crac. Siarkowski. 

— Condemnatio socict. des Francs. massons. 
Crac. 18. Januar. 

— Proclamatio ad univ. Clerum. 
Lubomirski. In dem d. 3. April 1739. zu 

War8chan gehaltenen senatus consilio ge- 
gebenes Votum im Deutsche iibersetzt. 

Lubomirski Stan . Próżność i prawda ra- 
dy z łacińs. polskim wyrażone przez Jak. 
Kaz. Rubinkowskiego. Poznań, S. J. 

Łukaszkiewicz Mat. Sonus aureae sapien- 
tiae Joan: Cantius ded. Adalb. Ziemnicki. 
Crac. Univ. 

Madejski Jan X. Rok święty albo święta 
roczne w różnych katedrach wysławione, 
ded. Chr. Ant. Szembekowi. Warsz. Piar. 

Małachowski J. Responsum a S. R. Maj. 
(w Suadzie Cstrow.) 

Mandement de Mr. L'Eveque Cte de Toul 
ponr l'ouverture des missions tondeós par 
le Roi de Pologne. Toul, Rolin. 

Manifestatio. Actutu in castro. Yissogrod. 
6. Aug. 

Manuale pietatis. Częstoch. 

Mary a. Najjaśniejsza między najjaśniejszemi 
Augusta pod zaszczytem Maryi Anny z Kol- 
lowratów X-twa Saskiego ogłoszona. War- 
szaw. S. J. 

Markiewicz Gabr. J. Genealogia ob. Nur- 
kiewicz. 

(M a s z k o w s k i Andr.) Genealogia And. Masz- 
kowskiego mieszczanina z Nowego Wiśni- 
cza z których Piotr zaczął używać tytułu 
szlachectwa. 

Maszkowski Piotr Józef. Salve philoso- 
phicnm candidatis in primo ad honoris phi- 
losophici ingressu dum per Jos. Popiołek 
renuntiarentur. Cracov. Univ. 

Maximilian Em. Reisen und Campagnen. 
ob. Bardili. 

Melange des pieces fugitivcs. Varsovie ri- 
dicule. 

Methodn8 orandi. Vars. 

M i c h a ł o w s k i J. P. Kaleudarz. Krak. Akad. 

Milon de Lavalle. Memoires de la Comtesse 
Lińska, histoire polonaiśe ded. a la Reine 
de Pologne duchesse de Lorraine T. I— II. 
Paris, Mesnier. 

Mory koni Domin, i Józ. Brzozowski. Ter- 
min szczęśliwy traktu śmiertelności podko- 
wą naznaczonego Krystyny z Abramowi- 
czów Ogińskiej przy pogrzeb, akcie. Wil- 
no. S. J. 

Moskorzewski Hier. Catechesis ecclesia- 
rum Polon, edidit Geo. Lud. Oeder. Fraucf. 
Lipsiae. Schmidt. 

Moszowski Pet. Jos. Salve Philosophicum 
X. candidatis dccantatum. Crac. Acad. 

Mowa na założeniu kościoła w Tykocinie 
miana 19. Aug. przez X. F. S, S. P. K. 
i Hetmana P. K. 1739. 17* Musophilus S. J. Palatium Regni Hunga- 
riao 2. Part. (Vita Steph. Bathori). Cas- 
soviae. 

Nadaziusz Jan. Tydzień rozmyślania o 
wieczności tłum. Jerz. Szpungiańskiego. 
Wilno. 

Nagawski J. M. X. Uroczystość solenna 
dzień Pokuty S Krak. Siarkowski. 

Neugeboren Franc. Fil. Zwierciadło upar- 
tych w błędach żydów w którym fałszywe 
ich rozumienia Mojżesza odkrywają się wy- 
dobyte przez Józ. Salom. Lewenbergen. 

Newerani Protazy X. Ozdoba kościoła ka- 
tol. to jest ceremonie ded. S. Janowi Nep. 
i S. Kazim. Lwów, Józ. Golczewski. 

Niewieski Fr. Kalendarz. Lwów, P. Gol- 
czewski. 

Nurkiewicz Gabr. Józ. Genealogia Augu- 
stae domns Saxoniae ded. Alberto Casim. 
Regni Poloniae filio regis. Vars. S. J. 

Ochabowioz Woje. Złote żniwo z obfitego 
w cnoty życia Benedykta XI. koroną łask 
Mich. Wyszyńskiego. Warsz. S. J. 

Oederus Ge. Lud. Cathechesis Racoviensis 
ob. Moskorzewski. 

Officia Sanctorum propria. Leopoli, Trinit. 

— Ob. Perowicz. 

— Toż. Vilnae, S. J. 

(Ogińska Kryst.) Termin szczęśliwy, ob. 
Morykoni. 

(Ogińska). Opisanie aktu pogrzeb. Kryst. 
z Abramowiczów Ogińskiej d. 9. Marca. 

(Ogińska T.) Wzór świętej konwersacyi 
w ojczystej bramie Teresie Ogińskiej dla 
przykładu serc. Supraśl, Bazyl. 

Oktoich siricz Osmohłasnik. Lwów. 

Ordo eąuitum et aąuilarura ex nido in Theod. 
Cas. Czartoryski. Varsav. 

Osmiohłasnik. Kijów. 

Oświadczenie się przed Najj. Rzpltą se- 
natorów, urzędników ziems. i grodź. W. 
X. Lit. Warsz. 

Ozga Alex. X. Celsiss. Theod. Czartoryscio 
episcopatum posnaniensium auspicanti ora- 
tionem et carmina alumui. Vars. 

— (Panegyr. Car. Tarło.) Vars. Sch. Piar. 
Por. Tarło. Traktat. 

Pałasz o w 8 ki Casim. Stan. Conclusiones 

Thomisticae ex theologia morali per Mich. 

St. Lipiewic defen?ae dedic. S. Casimiro. 

Crac. Col. Maj. 
Palatium reginae coeli coelitumąue in con- 

clavia distributura. Leopoli, Golczewski. 
Parthenay X. Desroches (de) Jan Chr. 

Histoire dl' Augustę II. par M. D. L. M. T. 

I— IV. Londres, Chastel. 
Paszkiewicz Mich. X. Siady bez zawady 

i bez żadnej tamy Kryst. z Abramowiczów 

Ogińskiej utorowane pogrzeb, kazaniem. 

W dno, S. J. 
Patterson Daniel ob. Jus. 
Pawłowski Dan. Locution do Dios. Coimbra. 
Pa wo łowicz M. J. Flores gratiae, ob. Ain- 

berski J. 

— Amor religionis ob. Duńczewski. Perowicz Laur. Officia santorum propria. 
Leopol. Trinit. 

Petrycy J. In noc. Powietrze zdrowe albo 
nauka. Krak. Akad. 

Pius V. Officium albo godziny P. Maryi. 
Sandom. S. J. 

Podgórski Ben. Laurea philosophica Fran- 
cisco Xav. S. J. pro corona studiorum de- 
dicata. 

Poeta ob. Rader. 

Połaniecki Joan. B. X. Candor Marianus 

deyotiones dodic. Pet. et Paul. Stadnicki. 

Cracov. Dyszowski. 
Poniński Ant. Opera heroica impensis J. 

Max. Królikiewicz. Vars. Piar. 
Porreó Car. Ludovici Magni laudatio. Viln. 

Acad. 

Posz akowski Jan X. Kalendarz histor. i 
polityczny. Wilno, Acad. 

— Kalendarz jezuicki większy. Wilno, S. J. 

— mniejszy jezuicki prow. Lit. na r. 1740. 
Wilno, S. J. 

(Potocki Th.) Cruciata sarmaticis in Regnis 
publicata sen dolorum exercitns votis Th. 
Potocki memoria funebri apparatn exped. 
ded Mich. Potocki. 

Prawo miasta Torunia. 

Privilegium civitatum Prussiae occident. 
coramentariolo illustr. Dantisci, Knoch. 

Przypkowski Jan J. Kalendarz. Kraków, 
Akad. 

Radau Mich. X. Orator extemporaneus cor- 
rect, per Ad. Motkowski. Calissii. 

— Toż. Praga. 

Raderus Mat. Heros animus regi regum. 
Pański umysł królowi nad królmi (po pol. 
i po łacin. Niesius i Brudecki, Gualter i 
Kwiatkiewicz.) Lublin, S. J. 

— Poeta christiano-catholicus. Poeta chrzęść, 
kat. rozważający cztery rzeczy ostateczne 
(Jan Niesius i Zyg. Brudecki, Gualter Paul. 
i Jan Kwafkiewiez). Lublin, S. J. 

Reglemeut iiber eiu Regiment zu Fuesc 
vorgeschrieben von Feld. Marschal. Regal, 
mit den bey denen konigl. poln. u. saehs. 
Tronppen eingefiihr. exercitio. Nurnbcrg. 

Reliquiae cogitationum Deo festum dies 
agentes seu praxes meditandi. Crac. Univ. 

Replika P. Chrystyana Katolickiego na su- 
plikę neowellów dyssyd. na Sejmie grodź. 
Edycya II. Poznań, S. J. 

Rok święty ob. Madejski J. 

Rosołecki Łuk. X. Kazanie przy depozy- 
cyi ciała Wereny z Firlejów Scypionowej 
fundatorskiemu imieniowi dedykow. Wilno, 
S. J. 

Rubinkowski Jan Kaz. Janina zwycię- 
skich tryumfów Jana III. Poznań, S. J. 

— Ob. Lubomirski Stan. 
Rubricella dioeces. crac. 

Rybicki Bart. Kostka. Fortuna pańska na 
inaug. dorocznych imienin Stef. Siestrzewi- 
towskiego, Lwów, Trynit. 176 1739. Rzewuski Vences. Cleraentis XII. epistoła 
ad Rzewuski, (in Konarski Stan. de emend. 
vitiis.) 

— Epistoła responsoria ad breve apostolicum 
(w Ostrów. Suadzie.) 

Saint Amand. ob. La Chapelle. 

Sal mon Tom. Lo statto presente di paesi 
del mondo. Volume VII. Turchia, Pologna 
e Cosacchi Zaporowski tradotto por Al- 
brizzi. Venezia. 

Sałtszewicz W. J. Kalendarz. Krak. Akad. 

Samnocki Elias. Corona gratitudinis Virg. 
Mariae in throno Arenensis basilicae, una 
cnm thesibus philosophicis asist. Gerar. 
Olszowicz. 

(Sawę 11). Dziwowisko łaski albo relacya o 
zejściu Troiła Sawella. Wilno, S. J. 

Scheiba Mich. De plica polonica polonice 
kołtun. Regiom. 

Scipion Jerome. Manderaent pour les mis- 
sions fondees par le Roi de Pologne. Toul. 

Segnery Paw. X. Manna duszy albo ćwi- 
czenia się Część IV. tłum. Mieli. Ign. Wie- 
czorkowski. Lwów, S. J. 

Serroni Jac. Rozmowy duszy z Bogiem na 
7 psalmów pokutnych. Krak. Akad. 

Sewerynowie z Jan Chr. Fur tectornm et 
domorum incendiarius ignis Jos. Thad. 
Kierski 5. Nov. penes cathedr. posnau. ere- 
ptus. Poznań, Acad. 

Sienkiewicz Joan. Aurora minoritici poli 
Bonaventura. Vars. S. J. 

Skarga S. X. Czytanie Bractwa miłosier- 
dzia. Poznań, S. J. 

— Pobudki ku cnocie. Poznań, S. J. 
Sobieszczański Al. Droga do wszelkiego 

dobra introdukcyą kongregacyi Maryi. 
Lublin. 

Sułtan. Kopia listu od Najj. Sułtana Sera- 
skiera do biskupa kamienieckiego. Odpo- 
wiedź tegoż. 

Światło najjaś. w sposobach nabożeństwa 
przy splendorach Radzimińskich, Frąckie- 
wiczów. Wilno. 

(Szembek K. A.) Columna excelsa, ecele- 
siao in ftilcrum in Christ. Szembek. Vars. 

»• Christ. Ant. Szembek archiep. Guesu. in 
ipso archicath. ascensu a polona Sch. Piar. 
proYineia salutatus. Varsav. 

Szpungiański J. X. Tydzień ob. Nadasi. 

Tablice chronogr«ficzne seriem Papieżów, 
monarchów. Poznań, S. J. 

(Tarło Jan). Domus fortunae et honoris in 
avita luminis decus Carolo Tarło ac Jose- 
pha Grabińska a Coli. Resov. Sch. Piar. 
Sandomir. S. J. 

— Ob. Traktat. 

Thomass Chr. Sigis. Die Barmhertzigkeit 
Gottes bey Beerdigung Fr. Weber. Schlich- 
tingsh. Gottfr. Bórner. 

Tomaszewski Alb. Manitestatio (contra 
Palat. Maso?.) 

Traite de paix le 18. Nov. (8t. Leszczyń- 
ski.) Paris, Imp. Roi. Traktat fortuny i honoru nieśmiertelny przy 
zaślubinach Józefy Grabińskiej z Karolem 
Tarłem potwierdzony przy obligowanego 
apollina Rzeszowskiego Sch. Piar. Sandom. 

Truchonowicz Franc. X. Uwaga czy za- 
łożenie Colleg. Nobilium w Wilnie Uniwer- 
sytetowi jest pomocne. 

T}'lkowski Woje. X. Soliloąuia Christiana 
Editio III. Frankf. Dam Wohier. 

— Stół mądrości ku zbawiennemu przy sto- 
łowych rozmowach posiłkowi, (dwie edyc.) 
Pozuań. 

(Tyszkie wic/..) Dies solis in charac. Cyn- 
thia affulgens honoris Ant. Tyszkiewicz in 
inauguratione propos, ab Acad. Viln S. J. 
Vilnae. 

Uroczystość solenna grzeszników patron- 
ki Pokuty S. Krak. Siarkowski. 

Waga Steph. De iis ąuibus jus belli com- 
petif. \itemberg, Schlomachius. 

(Weber). Memoriae Frid. Weberi Societas 
erudit. Siles. (Schlichtingsh.) 

— Ais Fr. Weber d. 14. Aug. sanfft. ent- 
schlief. 

Verpoorten Alb. Menon. Commentatio de. 
G. L. Seidenbecheri vita. Gedani. 

Wiadomości uprzywil. z cudzych krajów. 
Warsz. 

Więczkiewicz J. Kalendarz. Krak. Ali ad. 

W i e 1 e w i e j s k i Stef. Nowe żywoty Świę- 
tych. Cześć III -IV. Kalisz, S. J. 

Wielopolska. Kondolencya ob. Króli- 
kowski. 

Wieruszewski Kaz. X. Fama polska sta- 
ny informująca. Warsz. S. J. 

Wilkinowicz I^n. Tractatus theologicus 
de Deo uno, ded. Theod. Mostowski. Vil- 
nae, S. J. 

(Vincenty a Paulo S.) Canonisatio. ob. Ca- 
nonisatio. 

Wojciech X. Złoto żniwo ob. Ochabowicz. 

(Wodziński.) Ode ad Gabr. Wodziński no- 
mine Coli. S. P. Vilnae, S. Piar. 

Woysko affektów ob. Falęeki. 

Volumina legum T. VI. Vars. Pijar. 

Vox clamantis contra orgia Joan. Bap. de 
Fulginio a Juventute. Viln. S. J. 

Wróblewski G. Unicum primatialis emi- 
nentiae mysterium Chr. . Ant. Szembek re- 
valatum orat. suada. Vars. 

Wysocki Sam. a S. Floriano. Majestas re- 
ginae animorum eloąuentiae rhetorum. Vars. 

— Summa dignitatis et gloriae S. Joseph 
per Mich Brzostowski declamatus et Jos. 
Mniszech dedicatus. Vars. Sch. P. 

— Praedicata Thomisticae gloriae D. Thomae 
Aąuin. Joan. Sybilski destinata. Varsav. 
Sen. P. 

Wysokiński C. Alex. De rescriptione vi- 
scerum dissert. Frankt. 

Wzór z Bogiem konwersacyi ob. Ogińska. 

Zdroje (Kastylijskie) na weselny applauz 
Joh. Sierakowskiej i Jos. Mich. Jastrzęb- 
skiego. Lwów, Trynit. 1739-1740. 177 Żołędziowski Ant. Jos. Princeps cathe- 
drae Posnanien. Theod. Cas. Czartoryski. 
Poznań, Acad. 

— Sidus stellati Carmeli natura B. Elias pro- 
pheta. Posn. Acad. 

Zrzelski Jan X. Księga tajemnic boskich 
pełna w extatycznej Janowej wizyi męki 
Zbawicielowej pod tyt. Thom. Mich. Cze- 
chowicza, (dwie edyc.) Wilno, S. J. 

Zrzódło krwawo strumieniste albo Bractwo 
pięciu ran Jezusa w Wilnie na Antokolu 
po trzecie do druku podane. Wilno, S. J. 

1140. 

Acta et decreta Universitatis Parisiensis su- 
per reyocatione a constit. in Poloniam trans- 
missa. Crac. Col. Maj. 

Adlerfeld Gustav. Histoire militaire de 
Charles XII. roi de Suede. Amsterd. 

— An exact account of the Battle of Pol- 
tava. London. 

— The military history of Charles XII. 
London. 

Affectus ob. Unus. 

Affluencya wielkich honorów przez złą- 
czone parę, Ludwikę Honoratę Pociejownę 
ze Stan. Lubomirskim. Łuck, S. J. 

Alvarez Em. Grammaticarum institut. libri. 
Vratislav. 

Amor ob. (Radziwiłł H.) 

Andrzejkiewicz Jan X. Ziarno gorczy- 
czne męki Zbawiciela, nakł. Anny Zamoj- 
skiej. Zamość. 

A n h a n g des kurtzen Auszuges polnisch-rus- 
sischen Kriegs-Geschichten. Colln. 

A n n u s gratiae circa adventum ad judicium 
deputatorum. Częstoch. Clarom. 

— Marianus sive ekempla e gestis adolescen- 
tum, ded. Mariano Potocki. Sandomir. 

— sanctus sive exempla e gestis adolesoen- 
tum excerpta. Sandomiriae. 

Antoni Pijar, rektor. Życie zabawne, ob. 

Marzęcki. 
Arcus^triurophalis ob. Ogiński. 
August III. Dekret czwarty, ob. Burzyński. 

— Dekret piąty, ob. Burzyński. 

— Uniwersale (po niemiecku) Dresden 24. 
Octob. 

(Barbara S.) Książeczka braterska wprowa- 
dzonego bractwa, ob. Książeczka. 

Bartolt Car. Imagines priucipum regumąue 
Poloniae. Varsav. S. J. 

Bazyli Sw. Ustawy. Foczajów. 

Begnad i gungs- Manifest welches Curland 
zuwider Reichsgesetzen ergehen lassen. St. 
Petersbourg. 

Bendileta ob. Blemur. (Wizerunek.) 

(Benedykt). Relacya o introduk. Bł. Bene- 
dykta XII. Pap. tudzież konfraternii Pa- 
ska aniels. pod imieniem z Kątckich Poto- 
ckiej i Potockich. (Lwów.) 

Berruyer Izaak Józ. Historya ludu Bożego 
aż do Messyasza, tł. Mich. X-że Wiśniowie- 
cki. Warszawa, Piar. Bętkowski Józ. Jerzy. Spes in herba vir- 
tutum Palladi portendens per Anton. Wil- 
koszowski. Crac. Univ. 

Biblia to jest Księgi starego i nowego Te- 
stamentu według* przekładu J. Wujka. 
Wrocław, S. J. 

Bielatowski Adr. a N. B. V. Rosa avitum 
Poraitaruua decus stemmatibus domus Ko- 
bielscianae nos et purpur, ornamentum ad 
pontif. cathedram Fr. Kobielski ingressus 
nomine Schol. Piar. adorata. Leopoli. 

Bielicki Stan. Niedziele kaznodziejskie to 
jest: kazania niedzielne. Poznań, S. J. 

Blemur Jakobina Bovette. Wizerunek wi- 
ktymy to jest Relacya cnót Elżbiety de 
Bremę Bendilety, dedyk. Joz. Kurdwanow- 
skiemu przy obłóczynach Teof. i Wikt. 
z Mycielskich. Warsz. Piar. 

Bobiński Rem. X. Strumień z czystych 
serc płynący Teof. Wiśniowieckiej prezen- 
towany. Lwów, Golczewski. 

Bolesław albo król boleści, ob. Hincza. 

Bolesławiusz Klemens. Przeraźliwe echo 
trąby ostatecznej. Kraków, Dominik Siar- 
kowski. 

Boi es ta Piotr. Opisanie batalii pod Pułta- 
wą. Lublin. 

Bonhomine ob. Samuel Rabin. 

Bovette Jacąueline ob. Blemur. 

Boym Bened. Paw. Wóz do nieba o 4. ko- 
łach. Leopoli, S. J. 

Bremę ob. Blemur. 

Bruckmann F. Ern. Epistoła sistens mon- 
tes Carpatios in Hungaria. Wolffenbiitel. 

Brzozowski Joach. Imię dobre i sława 
Korzboków Niesiołowskich, Pawłowskich, 
Zyckich, Mokrowskich, Korycińskich, Mo- 
rawickich i innych. 

Buchowski Benig. Pro regia corona Chr. 
Ant. Szembek. Crac. Univ. 

(Burzyński St.) Dekret czwarty w sprawie 
Schol. Piar. Wilens. Januar. 11. 

— Dekret piąty 18. Decemb. (Wilno.) 

Bystrzonowski Woje. Kompendium histo- 
ryczne zakonu S. J. Kalisz, S. J. 

Bystrzycki X. ob. Haur. 

C. D. Histoire de Stanislas I. ob. Chevrieres. 

(Cantius Joan.) Positio super dubio. Ro- 
mae, Cam. Apost. 

Catalogus personarum provinciae Polonae 
S. J. ex a. 1739. in a. 1740. 

(Charles XII.) ob. Adlerfeld. 

Chevrieres J. G. Histoire de Stanislas I. 
R. de Pol. Frankf. 

(Chodkiewicz Atan.) Status causae JW. 
pko Johannie Zarankowej o roindukcyą 
dóbr Petrykowa. 

Chodykiewicz Kłem. X. Kazania na nie- 
dzielę 14. po Świątkach. Lwów. 

ChoynackiJ. Sanctior Aemilianus in trium- 
phante curru D. Elias propheta. Posnan. 
Akad. 

Chybiń ski Lud. X. Informacya o jubileu- 
szu od Benedykta XIV. dozwolonym. War- 
szaw. Pijar. 

23 178 1740. Coiivention eutre le lioy et le lioy de 

Pologne pour des deserteurs. Paris, P. 

Prault. 
(Czacki M.) Expectatio Poloniae, dignitas 

trabeata Michaelis Czacki, a Coli. Luceor. 

S. J. 
Czartoryski Theod. Quo ad exequias pro 

mortuo Clemente XII. celebrandas 2. Maii. 

(Vars.) 

— Uniyerso clero. Processus pro snffragiis 
pro anima Clementis XII. Varsav. 3. Maii. 

Czeczewicz Ant. Jan. Przestrogi światłem 
od Boga nadanym objaśnione. Warsz. S. J. 

D. C. Histoire de Stanislas I. ob. Chevrieres. 

Dama pokutująca przez nabożeństwa z Bo- 
giem rozmawiająca. Sandomierz, S. J. 

Dęci sio Rotae Kom. coram Antamoro. Pro 
Steph. Dambiski c. Lud. Hulewicz et Ro- 
skowski. Romae, de Comitibus. 

— Pro Alex. Trembiski c. Mar. Siarkiewicz 
rat. stalli. Lublin, Romae, de Comit. 

— Coram Antamoro. Pro Alb. Ceypler con- 
tra Mont. Argentini. rat. Przegorzały. Ro- 
mae, de Comit. 

Dembowski Antonius. Venerabilibus fra- 
tribus pro Clemente XII. 

— Mowa na Sejmie (w Danejkowicza: Svada.) 
Denhoff J. Kaz. Ragionamenti ogli ecclesia- 

stici a far loro comprendere la dignita de 

loro stato. Firenze. 
Devotio (Hebdoinadaria) ad S. Josephum. 

Vilnae, S. J. 
Dispositio Ser. Regis in rem nobilium ju- 

venum. Nancy, Antoine. 

— personarum prov. Litbuanae. S. J. 
Directorium vitae christianae. Leopoli. 
Dispositio Seren. Regis in rem nobilinm 

juvenum in acad. Lunevillae. (podp. de Ten- 
czyn Ossoliński.) Nanceii, Antoine. 

— Porów. r. 1738. 

Dogiel Matias. Arcus triumphalis Tad. Ogiń- 
ski. Vilnae, S. J. 

Doświadczenia (Ciekawe) gospodarskie. 
Lwów. 

Dowód jasny że duchowni i ich dobra po- 
ciągani być nie mają do okazywania. 

Drews J. X. Fasti Śoc. J. Praga S. J. 

Drexelius Hier. Słodkie pieszczoty z nie- 
mowlęciem Jezusa przy żłobie przeł. Piotr 
Puzyna. Wilno, S. J. 

Duńczewski Stan. Kalendarz. Lwów, Gol- 
czewski. 

— Gwiazdy Sarmackie nieba godne cnoty 
Konst. z Tarłów Mniszchowej. Zamość, 
Akad. 

Dyaryusz introdukcyi archikonfraternii Je- 
zusa Nazareńs. od Kłem. XII. uprzywilej. 
przez Mik. Wyżyckiego we Lwowie od- 
prawiony. 

Ebertus Ern. Ephr. Zdunensis Polonus. Do 
causis praecipuis hodierni polyporum pro- 
ventus. Francof. S. G. Alex. 

Elias a S. Franc. ob. Idliński. 

Erstlinge des Jubelfeyer wegen Buchdruc- 
kerey. Danzig, Schreiber. 

Exercitia (Officiosa) pietatis. Sandom. S. J. Expectatio ob. Czacki. 

E z o p. Fabuły albo przypowieści z greckiego 
(Przypowieści Gabryela Greka Laur. Ab- 
stemiusa). Kraków. 

Factum jus et status negotii Neapolitano- 
Polonici. Varsav. S. J. 

Falęcki (Hilarion a SS. Sacramento). Woj- 
sko serdecznych nowo-rekrutowanych affe- 
któw pod kommendą Mich. Serw. Wiśnio- 
wieckiego roku 1739. ded. Tekli z Radzi- 
wiłłów. Poczajów. (Edycye dwie). Bazyl. 
Unici. 

Favonius Caesar. Scala sancta seu modus 
devote absolvendi mysteria. Crac. Univ. 

Flores ob. Lubomirski. 

Fontanna perłowa łez powodzią N. Marya 
przy kongresie lubelskim. Warsz. S. Piar. 

Galiberto Casim. Lutero convinto opera di 
controversa, dedic. al Stanis. Re di Pol. 
Monaco di Baviera 5 Votter. 

Grabianka Joan. Oratio pro introduc. Ca- 
pucinorum in Olescensem fundationem, ho- 
nori Sever. Rzewuski. Leopoli, Trinit. 

Grabowski Adam Stan. Literae pastorales 
Kalend. Martii. Vars. 

Graduale Romanum de tempore. Cracov. 
Univ. 

Grammatica gallicae linguae ad usum Po- 
lonorum. V'ars. Sch. Piar. 

Gruber Johan. Dan. Origines Livoniae, ob. 
Letthland. 

Gruszecki Hier. X. Człowiek jak złoto S. 
Eligi złotnik dyskursem wypróbowane. 
Krak. Dyaszowski. 

— O pożytecznych i niepoźytecznych sporach 
wiary chrześcijańskiej. B. w. m. 

Griittner Sam. Franc. Dissertatio juris pu- 
blici prutenici de Prussia nunąuam tributa- 
ria. Augustae Aelveonum, Preuss. 

— Ob. Seyler. 

Grzybowski X. Ant. Skarb nieoszacowany 
Frauciszkanów, dedyk. And. Andruszkiewi- 
czowi. Wilno, S. J. 

Gudicanus Aug. Polonia sive Polon, de- 
scriptio et chronographia. Vilnae. 

Han o w M. Chr. Denkmahl der Danziger 
Buchdruckereien, ob. Schteiber. 

Halkiewicz M. Doctrinae sacrae in III. 
partes distrib. Vars. S. J. 

(Henr i III.) Les statuts de 1'ordre du St. 
Esprit. (Vars.) Imp. Royale. 

Heroina ob. Mniszchówna. 

Hilarion ob. Falęcki. 

Hincza Marc. Bolesław albo król bolesny 
Jezus Chrystus cierpiący, przedrukowany 
przez Jana Zrzelskiego. Wilno, S. J. 

Hi story a życia S. J. Nepomucena, ob. St. 
Jabłonowski. 

Hoffmann Jan Dan. De typographiis in Re- 
gno Polon. Dantisci, Knoch. 

Hołłownia L. X. Powitanie najj. Trybu- 
nału ded. Mich. Judyckiemu. Wilno, S. J. 

Honor najśw. Maryi wyrażony w opisaniu 
tajemnic. Przy tym kalendarz. Także Com- 
pendiura. Kalisz, S. J. 1740. 179 Hylzen J. Mowa na sejmiku w Bracławiu. 
(w Ostrów. Svada.) 

— Ob. Segnery. 

Jabłonowski St. Winc. Historya życia S. 

Jana Nepomucena dedyk. Jan. Lipskiemu. 

Częstoch. Jasnogór. 
Joannes Eusebius. Dictamiua seu scita va- 

riae doctrinae politicae. Calissii. 
Jan od Sw. Franciszka Trynitarz. Senator 

polski w prochach Józ. Radecki przy fu- 

nebr. akcie. Lwów. 
Jan Franciszek ob. Włocki. 
Idliński Elias. a S. Francisco. Sratera pec- 

catorum. Gedani, Preuss. 

— Idea theologiae moralis. Vars. Piar. 
Imagines principum regumąue Poloniae 

dogmatibus adumbratae. Vars. S. J. 

Imię dobre i sława chwalebna Korzboków, 
Niesiołowskich, ob. Brzozowski. 

Informacya wielce potrzebna chorym dys- 
ponującym się do wieczności. Kraków, D. 
Siarkowski. 

(Józef S.) Hebdomaria devotio ad S. Jose- 
phum. Vilnae. 

Iwan III. Manifest o regencyi Anny. (Pe- 
tersburg) przy Senacie 10. Novembr. 

Kalendarz historyczno-polityczny. (koncy- 
lia powsz.) Lublin, S. J. 

— polski i ruski. Kraków, Akad. 

— Ob. Krzanowski, Łuczyński, Poszakowski. 
Kamień polski francuzką ukoronowany lilią, 

S. Jacek Odrowąż podczas z Sandomierza 
processyi wysławiony, przy ojczystych gro- 
bach Stan. Lipskiego lokowany. (Kraków.) 

Kamieński Joan. Statuta Fratrum Minorum 
S. P. Francisci ex ordinationibus Lad. de 
Gielniów et Raph. de Proszowice. Schlich- 
tinkovii. 

Kar liński X. Izaak. Brama tryumfalna Al. 
i Róży z Siemiątkowskich. Poczajów, Ba- 
zylianie. 

Karpiński Hya. Compendium orth. theol. 
Lipsiae, Breitkopf. 

Kazania o sercu Jezusowem. Lwów. 

Klein Jac. Teodor. Sciagraphia lithologica 
curiosa. Gedani, Schreiber. 

— Historiae piscium naturalis a J. J. Scbeuch- 
zer. Gedani, Schreiber. 

Klimkiewicz Mart. Józ. Symposium Cracii 
Apollinis Candidatis per Ign. Herka pro- 
nunciat. applausus. Cracov. Univ. 

Klucz prognostykarski to jest objaśnienie 
słów. Supraśl, Bazyl. 

Knauthen Chr. Histor. Abris der Gelehrs. 
in Ober-Lausitz. Leipz. und Gorlitz. 

— Annales typogr. Lusatiae superioris. 
Lauban. 

Kniga Jasapa S. apey wisokias bractwas. 
(Kobielski Fr.) Majestas rosarum in nativa 

purpura reginae florum • Fr. A. Kobielski. 

Yilnae. 

— Decus arae pontificiae, flos Rosinorum 
purpur, stirpis Fr. Ant. Kobielski. Leopoli, 
S. J. 

— Rosa ob. Bielatowski. Kochański A. A. Opusculum ad Mathesim. 

Venetii. 
Kortum Renat. And. Historische Nachricht 

von Bischoffthum Lebus. Frankf. J. Conradi. 
Kostrzewski Chr. Nep. Dissertatio de fe- 

brium causis. Monsfallei, Rocher. 
Kowalewski Celest. Ad audiendam oratio- 

nem. Regiomonti. 
Krusiński Tad. X. Tragica vertentis belli 

Persici historia ab a. 1711. ded. St. Vinc. 

Jabłonowski. Leopoli, S. J. 

— Prodromus ad tragicam historiam II. im- 
pressio. Leopoli, S. J. 

— Diatribe ad tragicam belli Persici historiam. 
Krzanowski A. M. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Książeczka braterska w kościele Ruckim 
zakonu cysters, w Szlęsku Bractwa S. Bar- 
barki. Opawa, Jan Wacł. Szyndler. 

Kury er polski. Warszawa. 

Kwiatkowski Piotr X. Theatrum życia 
ludzkiego w histor. exhibicyach. Kalisz, 
S. J. 

Lagierkiewicz Andr, Grandę virtutis ve- 
stigium Stan. Kostka honor. Caj. Radoliń- 
ski. Calissii, S. J. 

La Valiere. Reflexye. Kalisz, S. J. 

Leben Stanislai I. Kónig von Polen. Mag- 
deburg u. Leipz. 

— Porów. Chevrieres. 
Leiturgikon si jest służebnik. Univ. 
Lengnich Gotf. Historia polona a Locho 

dedic. St. Poniatovio. Lipsiae, J. Schuster. 

— Dissert. de poena adultorum. Halle. 
Leszczyński Stan. Ordonance pour la Com- 

pagnie de Cadets. Nancy, Antoine. 

— Dispositio Ser. Regis in rem nob. juven. 
Nancy. 

— Ob. Chevrieres. Leben, Proyart. 
Letthland H. Origines Livoniae sacrae et 

civilis seu chronicon e codice recensuit 

J. D. Gruber. Francf. et Lips. 
Lilienthalische Bibliothek. Beschreibung 

der Bucher. Kónigsberg. 
Lilienthal Mik. Biblisch exegetische Bi- 
bliothek das ist richtiges Verzeichniss der 

Schrifften. T. I. Kónigsberg. 
Lipiewicz Mich. Jason sub allegoria verus 

Deus scenice. Cracov. Univers. 
Lipski Joan. Alex. X. Dyspensa na kwa- 

dragesimę 29. Febr. 

— Epistoła' pastoralis ad Clerum et populum 
reimpressa. (dwie edycye). Crac. D. Siar- 
kowski. 

— Zalecenie nabożeństwa. 
Lipski St. ob. Kamień. 

Loka Józef X. Krzyż ciężki w zaćmieuiu 
pełni zaszczytów na pogrzeb, akcie Jana 
Ant. Bystrama reprezentowany. Kalisz, 
S. J. 

Łubieński Wład. X. Świat we wszystkich 
częściach w Europie, Azyi, Afryce i Ame- 
ryce okryślony ded. Augusto III. Wrocław, 
S. J. 

Lubomirscy ob. Affluencya. 180 1740. (Lubomirski St.) Flores purpurei inter hy- 

menei solemnia St. Lubomirski ac Honor. 

Pociejowna. Leopoli, S. J. 
Łuczycki Józ. X. Droga ubita do nieba 

przez ubitego Chrystusa. Kalisz (ok. 1740.) 
Łuczyński Franc. Kanty. Kalendarz na r. 

1741. Krak. Akad. 
Luder Bartł. Noctes Atticae seu oratorum 

S. J. lucubr. Gedani, Preuss. 
Maczewski Joan. Jac. Dissertatio philolog. 

de stupendo linguarum miraculo in Ąpo- 

stolis. Lipsiae. 
Maj es t as rosarum, ob. Kobielski. 
Majewski Jac. X. Kamień polski francuzką 

ukoronowany lilią S. Jacek Odrowąż przy 

Grabiach St. Lipskiego. Sandomierz, S. J. 
Mann i Jan Chr. Axiomata filozofii chrze- 

ściańskiej. Kalisz, S. J. 

— Katownie więzienia piekieł, ob. Bolesła- 
wiusz. (Echo.) 

(Marya N. P.) Honor N. M. historycznie wy- 
rażony. Kalisz. 

Marzec ki Ant. od Niepok. Pocz. N. M. P. 
Życie zabawne śmierć rekreacya Jana Paw. 
Popławskiego żałobnem piórem. Warszaw. 
Piar. 

Matusewicz M. Mowa do J. K. M. (w Sva- 
dzie Ostrów.) 

Maxymilian Em. książę. Memoires de Char- 
les XII. Amsterd. et Le.pzig. 

Melange de pieces fngitives, Varsovie ridu- 
cule. Londres, Laurant. 

— Ob. Varsovie. 

Miciński Adalb. Ant. Quaestio de dignita- 
tibus ecclesiasticis. Crac. Univ. 

— Quaestio de dignitate cardinalitia dedic. 
Joan. Lipski. Crac. Univ. 

Missae pro defunctis ex miss. Romano. 
Crac. Univ. 

(Mniszech). Sarmacka heroina Konstancya 
z Tarłów Mniszchówna przez Definitora 
wsławiona. Lwów. 

Mniszech Józef Wand. List do J. K. Mo- 
ści na deliberacye przedsejmowe, (w Sva- 
dzie Ostrów.) 

Morawski Jan X. Palaestra pietatis, athle- 
tis Marianis. Calissii, S. J. 

Mosiewicz Elias Mich. Dies solis avitae 
sive devotio ad S. Eliam. Vilnae, S. J. 

Nagawski J. Mich. X. Honor głowie osta- 
tnia przysługa matce żywa ofiara, rażonego 
żubra na pogrzebie Zofii z Makowieckich 
Stadnickiej odprawiona. 

Nierembergiusz Joan. Euz. X. Dicfcunina 
seu scita variae doctrinae polit. Calissii, 
S. J. 

Niesiołowski Kazim. Imię dobre i sława 
chwalebna. Vars. S. J. 

— Ob. Imię. Brzozowski. 
Niewieski. Kalendarz lwowski. 
Nogawski ob. Nagawski. 
Nowenna do S. Kajetana. Lwów, S. J 
Odpusty Jezuitów kościołom nadane. Lwów, 

— nadane krzyżykom Karawaka z hiszpańs. Odstrzał przeciw śmierci zastrzałom mę- 
czeńską S. Sebastyana strzałą Seb. Ryb- 
czyńskiemu konsekrowany. 

(Ogiński Tad.) Arcus triumphalis penes in- 
gressum ad curiam Oszmianensem, ob. Dogiel. 

— Murus Spartanus Oginscianae porta,e sub 
susceptae Spartae aditum. Vilnae. 

Ohlius Jac. Henr. Prussiae in libertatem 

adsertae specimen. Halae, Magdeb. Saalfeld. 
(Onufry S.) Gość pożądany patron S. Onu- 

fryusz teraz powtóre ogłosz. Krak. Akad. 
Opisanie ceremonii któremi wydanie raty- 

fikacyi traktatu pod Belgradem odprawiło 

się. 
Opftz Gottf. aus Gross-Polen. Merkwurdige 

Nachrichten von seinen Leben u. 20. Jahr. 

Gefangenschaft in den russischen Dienst- 

barkeiten. Breslau. 
Ordonance ob. Leszczyński St. 
Origines Livoniae ob. Letthland. 
Parisiensis Universitatis acta et decreta. 

Crac. 
Paszkiewicz Mich. X. Dolina Józafatowa 

Jozafata Mich. Karpia Bisk. (Wilno.) 
(Pepłowski Jan.) Kazanie na pogrzeb. J. 

Pepłowskiego przez A. S. P. C. G. R. ded. 

Zofii Pepłowskiej. Warsz. Piar. 
P h o e n i x ex olore e cineribus ob. Wierzbicki. 
Philippicae sacrae seu orationes doctiss. 

Vars. S. J. 
Pi et as ąuotidiana erga redemptorem fidei. 

Sandomierz, S. J. 
Pietatis exercitia (Officiosa). Sandomir. 
(Plater Ferd.) Continuatio relacyi o pogrze- 
bie Ferd. Platera. Wilno, Mission. 
PociejownaiLubomirskiob. Affluencya. 
Porró Car. Lud w. Ludovici Magni lauda- 

tio. Paris et Posen. 
Porzecki Stan. Posiłek duszy albo rozmy- 
ślania o męce Pańskiej. Lwów. 
Poszakowski Jan X. Kalendarz Jezuicki 

większy na r. 1740. Wilno, S. J. 

— Kalendarz Jezuicki mniejszy. Wilno, Akad. 

— Prawda z orłem i strzałą to jest Nauka 
katolicka o kościele Chrystusowym z nau- 
ką Protestantów, pod zaszczytem Hier. FI. 
Radziwiłła i Ter. z Sapiehów Radziwiłło- 
wej. (Dzieł T. V.) Wilno, S. J. 

Princeps ob. Szembek. 

Promienie (Jasne) imienia Jezusowego to 

jest odpusty. Lwów, S. J. 
Propozycya od Najwyż. króla Jezusa. 

Krak. 

— od tronu 7. Octob. 

Proprium S. J. continens officia. Calissii. 
Pruszcz Piotr Hyac. Morze łaski Bożej przy 

obrazach Chryst. Pana. Krak. Akad. 
PrzypkowskiJ. J. Kalendarz. Krak. Akad. 
Pułaski Sz. Franc. Krótka annotacya sey- 

raów warszawskich także elekcyi ded. Ad. 

Czartoryskiemu. Lublin, S. J. 
Puzyna P. ob. Drexeliusz. 
(Radziwiłł Hier.) Fortuna sarmackiego 

świata w Sapieżyńskiego domu klejnotach 

przy sponsalnych kontraktach. Wilno, S. J. 1740. 181 — Amor sponsus H. Radziwiłł et T. Sapie- 
żanka. Vłlnae. 

— Skrzydlasta miłość w herbownym orle H. 
Radziwiłła z drogim skarbem w Ter. Sa- 
pieżance przy hymeneuszu pochodniach. 
Coli. Brzeskie, S. J. 

— Pnpilla Sarmatiae aquilae luce Sapiehanae 
sagittae sub hymen, solea. Vilnae, S. J. 

R e g u 1 a m e n zakonny albo konstytucyje 
panien S. Kazimierza. Supraśl. 

Richter Ohnef Joh. Gotfr. Histor. Nachricht 
von dem Ordens-Amt sowohl Gotzen Dienst 
d. alten Wenden. Frankf. Conradi. 

Rohn J. ob. Strzestowski. 

Rosa avitum ob. Bielatowski. 

Rosignoli K. Grz. X. Prawdy wieczne. 

Kalisz, S. J. 
Róża niebieskich pełna odorów z różanego 

Maryi ogrodu. Supraśl. 
Rousset Jan de Missy. Mćmoirea pour l'hi- 

stoire de 1'empire de Russie. Amsterd. 
Rubricella dioecesis Cracoviensis. 
Saeculum aureum ob. Sierakowski. 
S al i gu a c Franc. Piae et solidae reflexiones. 

Brunsberg. 
Samuel Rabin. Prawda chrześciańska od 

nieprzyjaciela poznana to jest traktat tł. 

p. Alf. Bonhomine przetł. przez Jak. Ra- 
dlińskiego. Lublin, S. J. 
Samuel X. Piar, ob. Wysocki. 

Sapieha Jan. List do króla Aug. IL (w Sva- 

dzie Ostrów.) 
SavonaroIa X. Psalm „Miserere" (tł. Poli- 

kowski). Lublin. 
Scala sancta seu modus absolvendi. Crac. 
Scheuchzer ob. Klein. 
Schlief Wal. Beitrage zn J. D. Hoffmann 

„De typographiis in Regno Poloniae". 

— Zu dem Denkmahl der Danziger Buch- 
druckereien. 

— Ob. Schreiber. 

Schoenwald S. T. Aatronomische Abhan- 
dlung. Toruń, Nicolai. 

Schreiber Jan Fryd. Observationes et co- 
gitata de peste in Ukraina grassata. Petro- 
poli. 

Schreiber Th. Joh. Denkmahl der Danzi- 
ger Buchdruckereien. Erstlinge der Jubel- 
feyer in Danzig wegen erfund. Buchdruc- 
kerei. Danzig, Schreiber. 

Seelen starckender Rusen, ob. Szemb^k. 

Segnery Piotr X. Nauka dla poczynającego 
słuchać spowiedzi przez Woje. Tylkow- 
skiego a powtórnie przez Jerz. Hylzena 
podana. Wilno, S. J. 

Serce Jezusowe zranione orator umawiający 
miłość. Lwów, S. J. 

Series kardynałów, senatorów, ministrów, 
urzędników. (Poznań, S. J.) 

Seryewicz Adryan X. Szczęśliwy Pomian, 
to jest Zofii z Makowieckich Stadnickiej 
głowa na jej pogrzebie. Lwów, S. J. 

Sewerynowicz Jan Chr. Flora kwitnących 
konsolacyi w ojczystym Doliwy ogrodzie 
Agn. Zof. Rozdrażewska. Poznań, Akad. Seyler Jerzy Dan. Acta Lyszczynskiana 
oder ausfuhr. Nachricht von dem Leben 
Casim. Łyszczyński gegen Gottfr. Arnold 
Ausfliichte. Kónigsberg. 

— Dissertatio juris publici de Prussia nun- 
quam tributaria sub auspiciis Augusti III. 
Elbingae. 

— Ob. Gruttner. 

— De Elbigensium clarorum memoria. Elbing. 

— Histoire de Stanislas I. ob. Chevrieres. 

— Leben Stanislai I. Leben des Mich. Ra- 
dziejowski. Magdeb. u. Leipzig. 

Sienieński St. Nep. Chwała Boga w Trójcy 

jedynego w S. Ignacym ogłoszona, imie- 

niowi Alex. Józ. Sułkowskiego dedykow. 

Leszno, Mich. Waw. Presser. 
(Sierakowski V. Hier.) Aureum orientis 

saeculum Venc. Hier. Sierakowski a dioe- 

ces. S. J. J. Leop. S. J. 
Słuszka Józ. X. Hebdomaria devotio. Vil- 

nae, S. J. 
(Sokołowski Stan.) Illustr. St. Sokołowski 

succamer. S, R. M. Collonell. panegyrico 

cultu a Radomiensi Sch. Piar. adoratus. 

Vars. Sch. Piar. 
Solignac. Histoire genćrale de Pologne. 

Paris, Herissaut. 
Sposób nabożny do odprawowania różańca. 

Warsz. 
(Stadnicka Zof.) ob. Nagawski. Seryewicz. 
Stanisław Kostka ob. Lagierkiewicz. 
Struvius Gotthelf. Bibliotheca historica se- 

lecta emend. Chr. G. Ruder. Jenae, Chr. 

G. Cuno. 
Strzeszewski (Strzestowski) Thoin. Ein 

Fiirst vor der Welt und vor Gott Mich. 

Gedrutius, deutsch von Joan. Rohu. Prag. 
(Szembek Kryst. Ant.) Pro regia corona 

principis Chr. Ant. Szembek a conventu 

Tynec. ord. S. Benedicti, ob. Buchowski. 

— Princeps dignitas in Republica Chr. Ant. 
Szembek. Posnan. S. J. 

Szembek Krz. Andrzej Jan. Relacya expor- 
tacyi ciała i pogrzebu ś. p. Krz. A. J. 
Szembeka ziem polskich prezydenta. 

— Róże tajemnic niebieskich pasterską pracą 
kwitnące albo kazania na 3 części rozło- 
żone. Brunsberg, S. J. 

— Seelen starckender Rosen-Seym von den 
Hoch Furstlichcn Stamm Roeen des Chr. 
A. J. Szembek gezogen das ist heilsames 
Wort. Brunsberg, S. J. 

Tariffae variae seu resolutiones et reduc- 

tiones monetae. Posnaniae. 
Tary f f y rozmaite względem monety. Poznań. 
Telakiewicz M. III. ~ St. Sokołowski, ob. 

Sokołowski. 
Testament (Nowy). Królewiec, Hartung. 

— Ob. Wujek. 

The8aurus Emanuel. Elogia patriarcharum. 
Vilnae, S. J. 

Tomaszewski Alb. Prezenta spolii. (con- 
trą Alb. Falęcki nomine Palat. Masov.) 182 1740-1741. Trembióski Jan Alex. Dom chwały wie- 
cznej dla Konst. z Tarłów Mniszchowej. 
Zamość. 

Tworkowski Rajm. Sarmacka heroina z an- 
tenatów Konst z Tarłów Mniszchowa. 
Lwów, S. J. 

Tylkowski W. Nauka dla słuchania spo- 
wiedzi. Wilno. 

(Tyszkiewicz Ant.) Panis benemerentium 
honor pontificius Ant. Tyszkiewicz allatus 
a Col. Crosnensi S. J. Vilnae, S. J. 

Tyszkowski Wenanty. Słońce w znaku 
Lwa ukoronowanego Jan z Dukli, dedyk. 
Kandydzie Cieszkowskiej. Lwów, S. J. 

Unus et idem nunquam dissolubilis affectus 
in Archidiacon. Pszczeviensi per novam li- 
belli recusionem ded. Theod. Czartoryski. 
Poznań, S. J. 

Varsovie ridicule et autres pieces par L. 
C. M. Londres. 

— Ob. Melange. 

Wysiewie z Bonaw. X. Modus recolendi 
mysteria passionis Christi. Vars. Piar. 

Wiadomości uprzywilejowane z cudzych 
krajów. 

W i ę e z k i e w i c z J. Kalendarz. Krak. Akad. 

Wieczorkowski Mich. X. Jasne promie- 
nie t. j. odpusty. Lwów, S. J. 

Wierzbicki Fel. X. Bazylika cnoty i ho- 
noru na pogrzebie Ign. Zawiszy, dedyk. M. 
z Ogińskich Zawiszynie. Wilno, S. J. 

Wierzbicki Kaz. S. J. Phoenix ex olore 
Ign. Rosini Zawisza. Wilno, S. J. 

Virgilins Maro. Bucolica. Vars. Piar. 

Wiśniowiecki M. Serw. X-żę. Historya, 
ob. Berrnyer. 

Wizerunek wiktymy, ob. Blemur. 

Włocki Jan Franc. od Sw. Józefa. Própo- 
zycyje od Najw. króla Jezusa po zmarłym 
Auguście U. Helenie z Czartoryskich Mysz- 
kowskiej prezentowane. B. w. m. 

— Kazania postne na passyach. T. UL przy 
faworach Helenie z Potockich Morsztyno- 
wej (edycya H.) Kraków, Akad. 

Wolski Tom. Stan. Potentissimo Friderico 
Augusto IH. orationes panegyricales et lit- 
teras sacratas vult. S. a. et 1. (circa 1740.) 

Wspaniałość cnót przy złożeniu ciała A. 
Amb. Berlicza, ogłoszona. Wilao. 

Wujek ob. Biblia. 

Wiirtemberg M. Em. X-żę. Memoires con- 
tenant particul. de la vie de Charles XII. 
1703—9. Amsterd. et Leipzig, Arkstreć. 

Wypis z ustaw PP. Kanoniczek. 

Wysocki Samuel a S. Flor. Orator polonus 
propositus sub Comit. Czapski. Vars. Piar. 

Wyżycki ob. Dyariusz. 

(Załuski And. Stan.) Ara honoris felicitati 
conseerata And. S. Załuski a Coli. S. J. 

(Zawiszy na M.) Odxłos żałobny łabędzia 
po całej Sarmacyi bolej acy Marcybelli 
z Ogińskich Zawiszyny podczas mausuleum 
przez Apollina cytrę. Wilno, S. J. 

Zaykiewicz Liwfw. "Lilietum Ant. Paduani 
dedic. Wiśniowiecki. Leopoli. Zehenden (Preussische) allerhand geistli- 
cher Gaben von Kirehen und Gelehrten 
Geschichte. Konigsberg, Dorn. 

Zgórski Fr. X. Amplissima Mariae pane- 
gyris verbum abbreviatuin. Poznań, S. J. 

— Theses ex universa theologia scholastica 
iu Colleg. Posnan. S. J. 

Zrzelski J. Bolesław ob. Hincza Marc. 

1741. 

A delt Mart. Historii de Arianismo Smiglam 
I infestante. oder histor. Nachricht von Aria- 

nismi Anfang. Danzig, Knoch. 
i Adlerfeld Gustaw. Histoire militaire de 

Charles XILroi de Suede. Paris. 
! Albertus Magnus. O sekretach białogłow- 
skich, mocy ziół. Amsterd. dr. Polska. 
Albrychowicz Fortunat. Gloria gentis Be- 
nedictiuo honori Zołtowsciorum prosapiae 
annulo subarrhata. Crac. Dyaszewski. 
; (Aloysius Gonzaga). Jnvenis angelicus in 
exemplnm recte vivendi propositus. Calis- 
sii, S. J. 
Alvarez Em. X. De institutione grammati- 
ca libri tres. Calissii, S. J. 
'Amor cordium, ob. Mniszech. 
Anioł w ciele apostoł S. Wincenty. Lwów, 
Filipowicz. 
i Arnt Jan. prawdziwem chrześcijaństwie 
tł. Tschepius. Królewiec. 
August III. ob. Numa. 
Augustyn Aur. S. Speculum vitae aposto- 

lico-canonicae. Vars. S. J. 
Aula coelestis devotiss. erga Virginem Ma- 
riam affectibus exuberans. Leop. Golczewski. 
Auszug (Kurzer) poln.-preussischer Kriegs- 
Gescbichte oder die Belagerung Dantzig. 
A wędy k Jan Nepom. Hospes in urbe Cra- 
cov. S. Onufrius circa reliąuiarum introd. 
Crac. Univ. 
Bachstrom J. Fryd. direct. des fabriąues 
de Radziwiłł. L'art de nager. Amsterdam, 
Z. Chatelain. 
Bartoszewski Laur. Custos Paradisi Che- 
rnbni divin. Elias, dedic. Bartol. Szołdrski. 
Posnan. Acad. 
Benedictus XIV. Breve ad archiep. Polon. 
11. April. (ratione matrimoniorum). Yarsa- 
viae vel Leopoli. 
| — Literae per quas canonici Ord. Hospita- 
larii a praeceptore eximuntur. Romae, Catn. 
Apóst. 
; — Oratio de urbe pontificia habita. Calissii. 
1 — Toż. Leopoli, Trinit. 

— Venerabilibus fratribus Archiepiscopis re- 
gni Poloniae. 

Bitkowski Jerzy. Manipulus philosophica- 
rum coronarum candidatis sub Josepho 
Cyankiewicz. Crac. Univ. 

Bolski Seb. Exemplar vitae spiritualis et 
perfectionis. Vilnae, S. J. 

— Pars II. actus internos virtutum complec- 
tens. Vilnae, S. J. 

Bref en Wans ifran Danzig til sin Wan. 
i i Konigsberg. Stockholm. 1741. 183 Bronikowski (i. Celsitudo virtutum Maria 
Magdalena de Pazzis. Crac. Univ. 

Bystrzonowski Woje. Honor Naj. Maryi 
historycznie wyrażony. Kalisz, S. J. 

C. D. Histoire, ob. Chevrieres. 

Cal en der Kónigl. Poln. Sachs, aut das Jahr. 
Leipz. 

Calendarium politicum in a. 1741. Posna- 
niae. 

Castillon Ph. Histoire de Stanislas I. 

Catalogus personarum Polon. Soc. Jes. 

Cfiitner Godof. Thorun. Viro amplisa. Andr. 
Mayero applaudit. Witemberg, Eichsfeld. 

Charite" (De la) envers les pauvres enfans 
trouvćs. Vars. Piar. 

Chevrieres (De) J. G. The kistory of Sta- 
nislas I. London, C. Davis. 

— Histoire de Stanislas I. Londres, Meyer. 
Chrystkiewicz Aur. X. Sprawiedliwość 

fortuna pańska pod laskę, Michała Józefa 

Massalskiego kwitnąca. Wilno, S. J. 
Chybi ński Lud w. Epitome sacrarum cere- 

moniaruin disposita, St. Grabowski dicata. 

Vars. Piar. 
Cnota miłosierdzia pobudkami serc chrze- 

ściaiiskich pobudzona. Poznań, S. J. 
C o 1 1 i n de Combie. Discours sur la croix au 

Calvarie erigće par le roi Stanis. I. dedic. 

a Załuski referendaire. Nancy, Veuve Bal- 

tazard. 
Compendium życia Mich. Giedroyca ka- 
nonika. Wilno. 
Conspectus praelect. in acad. eccles. Vil- 

nensis (Jos. Załuski.) Vilnae. 
Conventio zwischen J. K. M. in Pohlen 

und Churf. in Sachsen. 
Cr as set Jan X. Słodka i święta śmierć. 

Lwów, S. J. 
Cromer Mart. Beschreibung d. Konigreich 

Polen. Leipzig, Schuster. 

— Toż. Dantzig, Knoch. 

Czapski. List do Jana Sapiehy kanclerza. 

(w Ostrows. Svadzie). 
Dęci sio Rotae Kom. coram Antamoro. Pro 

Alb. Ceypler c. Montis argent. Camed. Ro- 

mae, de Comit. 

— Rotae Kom. coram Cavalchino. Pro Ange- 
lino Joan. Rokitnicki ratione professionis. 
Romae, de Comit. 

Declaratio Regni Borussiae contra varios 
rumores respectu Poloniae. 

— Ob. Respons senatorski na list senatom. 
De cl os Jos. Ant. Quaestio de anima, propo- 

sita. Crac. Univ. 
Delamars. Phrases seu cultiores modi lo- 

ąuendi. Calissii, S. J. 
Discursus S. R. C. pro prov. Polona S. 

Ord. Cisterciens. (scripta in processu Nic. 

Łukomski contra Ad. St. Leski 1741 — 2.) 

Romae, de Comit. 
Dispositio personarum S. J. prov. Lithuan. 
Drews J. Distractiones itinerantium. Bruns- 

berg. Drexeliusz Hier. O złączeniu się słowa 
przedwiecznego z nauką ludzką/ wiersz 
przeł. od Piotra Puzyny. Wilno. 

Drnźbicki G. Droga doskonałości chrzęść. 
Kalisz, Prymas. 

Dulewski Balt. Theoremata ex scientia de 
objecto desumpta sub nomine Ciem. Th. 
Zamojski. Zamość, Univ. 

Duńczewski Stan. Kalendarz (dwojaki). 
Lwów, Golczewski. 

Dzień krzyżowy sprawiedliwości przy krzyżu 
w lubels. kościele. Lublin, S. J. 

E i eh om Jan. De morę lugentis reficiendi. 
Gedani, Joh. Schreiber. 

Eli as od Sw. Józefa. Zwierciadło przezorno- 
ści w sumieniu życia zakonnego, ded. Marc. 
Kuncewiczowi (in 8-vo et in 4-to). Lwów, 
J. Golczewski. 

Exercitia (Officiosa) pietatis. Lublini, S. J. 

— Toż. Brunsbergae, S. J. 
Exhortatio ad nobil. Poloniae nationem. 
Flores ąuotidiani, ob. Hevenesi. 
Formey J. H. Memoires, ob. Lengnich. 

i 1 ' ran eh i Val. Joan. Cant. Neptunus divinior 
crucis tridente D. Joannes a Cruce ded. 
Mich. Wodzicki. Cracov. Univ. 

Franciszek Seraficki. Reforma życia świa- 
towego albo reguła. Warsz. Pijar. 

Franciszek Salezy. Philotea czyli droga 
do pobożności, wyd. Kłem. Stan. Herka, tł. 
Jan Kaz. Dónhoff. Krak. Akad. 

Friese Gottf. Schediasma de actibus impe- 
rii Germ. in Prussiam disserendum propo- 
nit Jac. H. Ohlius. Regiomonti, Reusner. 

Fu eh s Kar. Dan. Schreiben eines Curlan- 
ders an seinen Freund. Zamość. 

Gaj owaki Wal. Błaż. Quaestio physica de 
infinito. Cracoviae. 

Gerechtsame J. M. in Pohlen auf die Karl 
VI. Lander nebst Vorbericht. 

Gesprach ausserordentliches im Reiche der 
Todten. Berlin. 

Giedroyć M. ob. Compendium. 

Głos wolny ob. Rudnicki. 

Goleński Hiac. Archivum coronarum Pal- 
ladis candidatis. Crac. Univ. 

Gonzaga Aloysius juvenis angelicus. Ca- 
lissii, S. J. 

Grammatica latina ad usum juventutis. 
Var8. Piar. 

Griittner Sam. Fr. Tractatio juris publici 
de Prussia nulli tributaria. Dantisci, Knoch. 

Ha n o vi u s Mich. Chr. Meditamenta nova ar- 
gum. philosophici. Ged. J. Schreiber. 

Hebdomas Saeculorum inter continuatas 
yictorias a Carolo Magno inter Hymenaei 
thaedas Joan. Mniszech votivo drammate 
a Pinscens. S. J. 

Herka Ign. Cant. Honor honoris theologici 
Raph. Chybiński. Crac. Univ. 

— Philothea ob. Franciszek Sal. 

— Quaestio metaphysica de potentia. Cracov. 
Univ. 184 1741. Hevenesius Gabr. X. Ars bonae raortis. 
Brun8berg, S. J. 

— Flores ąuotidiani sive Sanctorum exempla. 
Sandom. S. J. 

Hot- Krieg- und Staats-Gespracbe I. Zusam- 
menkunft mit russ. General. Leipzig. 

— Zweite Zusammenkunft. Frankf. und Ru- 
dol8tadt. 

— Toż. Ill-te Zusammenkunft mit einem Kur- 
liinder. Uaroburg und Rudolstadt. 

Hoffman Josafat X. Nowalia w król. Pols. 

S. Jan Nepomucen. Warsz. Piar. 
Flollschuch J. De praestantia theologiae. 

Gedani. Schreiber. 
Honor Najśw. Maryi przytym Kalendarz. 

Kalisz, S. J. 
Uylzen J. ob. Scnpuli W. Walka. 
Jabłonowski Jan St. Skrupuł bez skru- 
pułu w Polsce albo oświecenie grzechów 

narodowi. 
Jabłonowski Józ. Alex. Ustawy i zdania 

przeciw wynikającym w sercu zarazom. 

Lwów. 

— Toż. Warsz. Piar. 

Jan a Jesu Maria. Instrukcya nowieyuszów. 
Lublin, S. J. 

Jan Franciszek od S. Józefa. Kazania świą- 
teczne, ob. Włocki. 

Jarosiewicz Alexy. Ogród duchowny ziół- 
kami różnego nabożeństwa to jest pamiątka 
o wieczności, zasadzony. Krak. Akad. 

Jasieński Sylw. X. Prędkie szczęście przy 
wizycie królowej nieba Maryi w kościele 
Szkalbmierskim, Ant. Juńskiemu dedyk. 
Kalisz, S. J. 

Jaśkiewicz Mik. Szkoła pobożności przez 
Sw. Ignacego założona, dedyk. Fr. Tarłó- 
wnie. Sandomierz, S. J. 

J o e c h e r Chr. Gotl. De Lu3atiae cum ar- 
chiepiscopatu Parthenopolitano nexu. Lip- 
siae, Breitkopf. 

Jubileum Samogitiensis ecclesiae. Vilnae, 
S. J. 

Justinus a S. Nicol. Orationes, ob. Zgórski. 

Jungach u ltz Jan Zyg. Leben des Cardin. 
Mich. Radziejowski. Stockholra, Adalbert 
Groy. 

Juvenis angelicus ob. Aloys. Gonzaga. 

Iwański Nic. Quaestio logi ca de natura 
logicae. Crac. Univ. 

Karki ob. Niewęgłowski. 

Kalendarz historyczno - połityczny na rok 
1742. zawierający rewolucye roczne monar- 
chów, króla, senat, ministrów. Lublin, S. J. 

— osobliwy (wyd. Woje. Bystrzonowski). 
Kalisz, S. J. 

— polski i ruski przez Ordynaryusza. Krak. 
Akad. 

— Ob. Łuszczyński. 

Kancyonał (Nowo-wydany) pruski. Króle- 
wiec, Hartung. 

Kazanie o Niepokalanem Poczęciu N. M. 
P. przez Mik. Knrdwanowskiegb do druku 

fodać rozkazano. Lwów, P. J. Golczewski. 
osowicz Woje. X. Zbawienna rada Mo- 
niki Ciecierskiej w obronie zakonnego ży- cia dla Balt. Ciecierskiego konsolacyi. 
Warsz. Piar. 

Knapski Grz. Thesaurus polono-lat.-graecus. 
T. II. Poznań, S. J. 

Kobielski Fr. Ant. Folga żalu ubolewają- 
cym nad śmiercią Anieli z Chądzyńskich 
Kuczyńskiej, (w Svadzie Ostrów.) 

Kochnowski M. J. Dos laureata ab Alma 
matre Univ. Zamoscensi favore Jos. Eust. 
Szembek nec non Math. Pawołowicz. Za- 
mość, Univ. 

Konarski St. X. Grammatica latina. Vars. 

— De emendandis eloąuentiae vitiis. Warsz. 
Piar. 

Królikiewicz Jan Max. Sarmatides, ob. 

Poniński. 
Krusiński J. T. Histoire de Thamas Kou- 

likan. Amsterdam. 
Krzanowski N. A. Sententia definitiva 

de doctorali honore Alb. Miciński. Univ. 
Kul mus Joan. Adam Gedan. Anatomische 

Tabellen. Leipzig, Fritsch. 
Kury er polski. Warsz. 
Kwiatkiewicz X. Jan. Fax ascetica. Di- 

lingae, Bencard. 
Kwiatkowski Piotr X. Collectanea asce- 
tica exercitii8 S. Ignatii accomodata. Au- 

gustae, Bartl. 

— Toż. Cracoviae. 

— Historia veteris et novi Testamenti. Au- 
gustae Vindelic. Bartl. 

Ł. M. Pochodni 12. to jest 12 błogosławio- 
nych zak. Norberta S. dedyk. Mat. Krze- 
mińskiemu. Warsz. Sch. P. 

Lebens-Geschichte Stanislai I. Frankf. 

(Lebodau J.) Pharos claris ardens virtuti- 
bus, venerabilis servus Dei Joan. Lebodau 
Theol. Doct. adoratus. Posnan. Acad. 

Lengnich Gotf. Polnische Geschichte. Dan- 
zig, Knoch. Leipzig, Schuster. 

— Memoires a 1'histoire et au droit public 
de Pologne, trąd. par. Formey. La Haye, 
Gosse. 

Leszczyński St. Lettres patentes. Nancy, 
Charles. 

— Ob. Chevrieres, Seyler. 

Lettre du Secretaire du cabinet du Roi de 
Pologne a M. le Baron De +a.. Londres. 

Lewek J. K. ob. List statysty. 

Liber passus capitis ad suprem, dignitates 
a juventnte expressus seu cbaracterist. Zie- 
linsciorum in folio Zbroskanae rosae. Vars. 
S. J. 

Lilienthal M. Preussische Bibliothek. K5- 
nigsberg. 

Lipski Joan. Alex. X. Literae ad Clerum 
dioec. Crac. 25. Aug. 

List pewnego statysty, zawierający przy- 
czyny dla których ledwie których z żydów 
nawracan. Warsz. 

Ł o s i e w a k i Fort. X. (O naukach w których 
człowiek religijny kształcić się winien.) 

Lubomirski Ant. Bened. Mowa na pogrze- 
bie Jerz. Ożarowskiego. Warsz. Sch. Piar. 

Lubomirski Stan. De yanitate. (po niem ) 
Leipzig. 1741. 185 Lubomski Nicol. Abbaa cister. 8e Lenda 
contra Adalb. St. Leski Abbat. Pelplinens. 
(Acta process.) Romae. 

Łuczyński Franc. Kanty. Kalendarz pol- 
ski i ruski. Krak. Akad. 

Madejski Idzi od S. Józefa. Rok kazno- 
dziejski. Krak. Siarkowski. 

Majewski Jacek X. Dzień krzyżowy, Try- 
bun, lubelskiemu. Lublin, S. J. 

— Prymicye pierwiastk. szczęścia ofiary 
w Nazareth przy prymicyach Woje. Bier- 
mańskiego na wiązanie Józ. Mat. Tarnow- 
skiemu. Sandomierz, S. J. 

Manifest worin der Kon. in Polen. Dresden. 

— darinne die Ursachen warum Kon. in Polen 
genotb. die Waffen zu ergreifen. Dresden. 

— Toż. Augsburg, B. Meyer. 
Maniteste contenant les raisons pour les- 

ąuelles le Roi de Pologne s'est trouve 
oblige de prendre des armes. Dresde. 

Masarski Andr. Monile Palladis Jagiello- 
nicae pro Candidatis. Crac. Univers. 

Massalski M. Mowa żegnająca trybunał. 
(w Suadzie Ostrows.) 

Metastasio P. L' Olimpiadę dramma. Vars. 

Michalski Ant. Franc. Quaestio physica 
de coelo. Crac. 

Miciński M. Luboszycianus. Pas wolny 
sławie na herbowej róży Pani z Zbrożkow 
Zielińskiej. Warszawa. 

(Mniszchowa Kat.) Prawo na sławę Za- 
mojskich prosapii herbownych kopii Kata- 
rzynie Mniszchowej prezentowane od Athen. 
pińskiego. 

(Mnisze eh J. Vandalin. Amor cordium im- 
perator penes festivos applausus Joan. Mni- 
szech nec non Cath. Zamoyska. Odgłos 
applauzów. 

— Złota wolność polska od żelaznych niena 
wiści fatów pod Zamojskich włócznią, Jana 
W. Mniszcha i Kat. Zamojskiej od Kolle- 
gium Pińskiego. 

— Ob. Hebdomas. 

Modrzewski Kons. Poloni admonitio ad 
Germanos. Nancy, Bassetton. 

— De praetensione bispanica. Nanceii. 
Molitwosłow iii Trebnik. Poczajów. 

M o r o ń s k i Jacob. Disputatio de spasmo in- 
testinorum. Erfordiae, Heringius. 

Morowisky Jan M. Cracauer Schreib-Ca- 
lender. 

Nabożeństwo do umierającego Jezusa Pa- 
na S. Krak. M. Dyaszews. 

Nachrichten und Documente den Zustand 
Schlesiens betreflfend. T. I— III. 

Niesiołowski Adam. Quadragezymalne 
contemplacye. Oliwet i Kalwarya z Parnas- 
sem lamętują Dominiki. 

Niewęgłowski Fr. Festum Crucis Poto- 
cianae cum solemni cervi Kątsciani connu- 
biali oblatione dum Eust. Potocki Marian- 
nam Kątska associesset. Zamość, Univ. 

— Gody herbownemu Jeleniowi Kątskich 
w solenne święto krzyża Potockich. Zamość. 

Numa dramma per musica. Dresdae. Odgłos ob. Zamojska. 

Officia de Sanctissimo Eucharistiae Sacra- 
mento. Sandomierz, S. J. 

O h 1 i u s Jacob Henricus. Schediasma de acti- 
bus imperii Germanici. Regiomont. Reusner. 

Orator (Novus.) sed admirabilis dolor Ma- 
rianus in figura perorans in ecclesia Obo- 
riensis virginis Alexandro Sąpołowski. To- 
ruń, Nicolai. 

(Oski erko R.) Centrum gloriae sub Oskier- 
kano lunae concavae repertum inter foe- 
dera Raph. Al. Oskierko ac Ter. St. Ogiń- 
ska. Vilnae, S. J. 

Ostrowski Ign. Nieśmiertelność imienia J. 
Radolińskiego. Poznań, S. J. 

Owaniszewski X. Głos synogarlicy na pu- 
styni świata jęczącej to jest rozmyślania. 
Lwów, Golczewski. 

Ozga Alex. (Panegyr. Hier. Wielopolski et 
Urs. Potocka nuptiarum). Vars. Sch. Piar. 

— Porów. Wielopolski. 

(Ożarowski J.) Relacya exekwialnej appa- 

rencyi J. Ożarowskiego. 
Papczyński Stan. a Jesu Maria. Templum 

Dei my8ticum quod in homine christiano 

demonstravit edid. Casim. Wyszyński ded. 

Ant. Ostrowski. Edit. II. Vars. Piar. 

— Por. r. 1747. 

Paprocki Bart. Compendieuser Schau-Platz 
des alten Adels in Mahren eruirt von Chr. 
Pfeiffer. Breslau und Leipzig. 

Pastor (Bonus) per apertum portae ostium 
in commissum ovile intrans Joseph Puzyna 
ad pontif. tiaras. Vilnae. 

Patent J. K. M. in Pohlen u. Sachsen den 
Einmarsch der Truppen betreffend.. 

Pawłowski Dan. X. Mowa Boska do serca 
Zakonnika albo ośm dni ćwiczenia ducho- 
wnego. Lwów, J. K. M. 

— Toż. przez tydzień exercytacyi duchownej 
przez Jerz. Szpungiańskiego przetłumaczo- 
na. Wilno, Akad. 

Piekarski Adam. Książka nabożna dla Do- 

minikanek za staraniem M. Jaroszewicza 

przedr. Krak. Akad. 
Pinamonte Jan Piotr X. Ulga w krzyżach 

albo pobudki do cierpienia. Sandom. S. J. 
Poniatowski Stan. X. Remarąues d'un 

Seigneur Polon, sur 1'hist. de Charles XH. 

par Voltaire. Ilaie, Moetiens. 

— Remarąues d'un gentilhomme. Amsterd. 
Poniński Ant. Sarmatides seu satyra equi- 

tis poloni Joanni Friderico Sapieha a J. M. 
Królikiewicz. 
Poszakowski J. X. Kalendarz prześwie- 
tnych dam. Wilno, S. J. 

— Kalendarz rzymski i historyczny. Wilno. 
(Potocka.) Honor ob. Wysocki S. Ozga. 
Primicye ob. Majewski. 
Przypkowski Jan Józef. Kalendarz polski 

i ruski. Krak. Akad. 
(Puzyna Józ.) Porta ducalis publici patriae 
honori erecta J. Puzyna in solem inaugu- 
rationem a Collegio Viln. Sapieh. Vilnae, 
Sch. Piar. 

24 186 1741. — Templum honoris ad portam Puzynaruui 
vicaria Petri dextera Jos. Puzyna a S. J. 
Vilnae. 

— Ob. Pastor bonus. 

— Ob. Drexeliusz. 

Radau M. X. Orator exteinporaneus. Praga. 
(Radziejowski M.) Leben des Cardinals 

M. Radziejowski Erzbischof. Stockholm u. 

Carlseron, Adalb. de Groy. 

— Ob. Seyler. 

Radziwiłł Udalryk. (O nędzy ludzkiego 

żywota.) Poczajów, Bazylianie. 
Ra i son s qui portent S. Maj. le Roi de Po- 

logne a entrer a la main armee. Dresde. 
Rationes quibus mota S. R. Maj. bellum 

Czaro Russiae indicit. Stockholm. 
Regulae Soc. Jes. Posnan. S. J. 
Relacya exportacyi ciała Janusza Wiśnio- 

wieckiego kaszt. krak. Lwów, P. Golczew. 
Religio (Catholica) in tuto vicinia in tuto 

Regni Poloniae adversus Austriacam vim. 

— das weder die kathol. Religion noch das 
Konigr. Polen an d. Schlesisch. Herzog 
thume Gewall zu besorgen. 

Reliąuiae manuscriptorum omnis aevi di- 
plomatum edid. Musaeo J. P. Ludev. 12. 
Vol. Francf. et Lipsiae. 

Remarąues de la Cour de Baviere 21. Nov. 

— Toż. 10. Decemb. ob. Poniatowski St. 
Reponse d'un ami de Konigsberg. 

Re spons senatorski na list senatora 7. Ju- 
nii. Declaratio sponsio et obligatio. 

Rodkiewicz Mich. Prawda staropolska in 
cineribus Najj. Panu wynaleziona. 

Rubinkowski Jan Karol. Awantura albo 
Historya świata rewolucyę i alternatę^ za- 
mykająca z franc dedyk. Barb. z Duninów 
Sanguszkowej. 

Rudnicki Dom. X. Głos wolny w wiązanej 
mowie trojaką sonatą wdzięczny. Warsz. 

— Lament prowincyi polskich nad umarłą 
ojczyzną polską. 

Sacken Chr. Fr. Schreiben eines Curlanders 

an seinen Freund. 
Sałtszewicz Wand. Jos. Kalendarz. Krak. 

Akad. 

— Quaestio astronomica de motibus coelo- 
rum. Crac. Coli. Maj. 

Salutatio celsiss. Tribunalis, ob. Stanislaus. 

Sarmatides ob. Poniński. 

S eh lag G. Korrespondencya polsko-niemie- 

cka. Wrocław. 
Schott J. ob. Cromer: Beschreibung. 
Schreiben (Drey). Die jetzige ConfOdera- 

tion in Polen betreffend. Warsz. 

— eines Curlanders ob. Sacken. 

— eines polnischen Edelmannes, das Recht 
der Polen auf Curland betreffend. Zamość. 

Schulgebethe (Geistreiche) in der evang. 

Schule. Lissa, Mich. Lor. Presser. 
Scupuli X. W. Woyna duchowna. Wilno. 
Sc u tum antiąuitatis ob. Trithemius. Sebastian P. Exemplar vitae spiritual. P. 
I-II. Vilnae, S. J. 

Septenna sacra t. j. nabożeństwo. Warsz. 
S. J. 

Seweryuowicz Jan Chr. Vicarius in spi- 
ritualinus et opificialibus generalis Coelo- 
ruin principis deductus et per Alb. Krzy- 
wosędzki promulgatus. Posnan. Akad. 

Seyler Georg. Dan. Histoire de Stauislai I. 
London, Meyer. 

— Leben Stanislai I. u. Leben des M. Ra- 
dziejowski. Stockholm, Groy. 

— Musa Elbigensis jubilans, actus euchari- 
sticus. Elbing. 

— Typographia jubilans sive actus euchari- 
sticus. Elbing. 

Sieni eńs ki Stan. Nep. X. Mędrzec pański 
Jan Kanty ded. Teod. Czartoryskiemu. Po- 
znań, Akad. 

(Sierakowski V. H. X.) Sublimitas sagittae 
princeps sanctitatis, felicitatis publicae Ven- 
ceslai H. Sierakowski demonstrata. Leopoli, 
S. J. 

Skarga P. X. Cnota miłosierdzia. Poznań, 
S. J. 

Skrupuł ob. Jabłouowski. 

Snopek mirry. Vars. S J. 

Soarius Cypr. X. Tatulae rhetoricae. Leo- 
poli, S. J. 

Sobieszczański Alex. X. Jubileusz Be- 
dykta XIV. nadany ded. M. Łosiowi. Lu- 
blin, S. J. 

Soli gnać Piotr Józ. de La Pimpie. Lettre 
a Mr le Baron XXX. a Londres 15. Janv. 

— Lettres sur 1'histoire du Roi de Pologne. 
Nancy. 

Specu luna hominis ecclesiastico curatori 
aniinorum ded. Joan. Ciem. Branicki. Su- 
praśl, Monast. 

— vitae apostolico-canonicae. Vars. S. J. 
Stanislaus a S. Alojsio. Salutatio celsiss. 

tribunalis in templo Petricoviensi. Częstoch. 

Szpungiański Jerzy. Mowa Boska, ob. 
Pawłowski. 

Taczał s ki Onufry. Aula coelestis. Leopoli. 

Tatułowicz Woje. ftowy konkurent o ko- 
ronę wieczności na pogrzebie Jana Kczew- 
skiego. Warsz. S. J. 

Tchorzewski Jakób J. X. Cuda sprawie- 
dliwego sędziego przy dokończeniu kano- 
nizacyi. Kalisz, S. J. 

-- Kanonizacya sędziego ża prezydencyi Ste- 
fana Dunina ogłoszona. Kalisz, S. J 

Temezwary W. X. Folga żalu ob. Ko- 
bielski. 

Tomaszowski kościół ob. Kazanie. 

Tritenius Joan. Scutum "antiąuitatis car- 
melitanae, dedic. Theod. Ogiński. Vilnae, 
S. J. 

Tylkowski Woje. X. Historye z rewolu- 
cyami p. t. Stół mądrości ded. Zof. z Roz- 
wadowskich Morsztynowej. Lublin, S. J. 

(Tyszkiewicz.) Jubileum Samogitiensis 
ecclesiae p. t. evolutum saeculum rursus a 
Tyszkiewiciana Cynthia apertum ad cathed. 
ingressu Ant. Tyszkiewicz. Vilnae, S. J. 1741-1742. 187 Ursachen welche J. K. Maj. zu Pohlen. 
Dresde. 

Ustawy i zdania przeciwko w sercu zara- 
zom ded. Wiśniowieckiemu. B. w. m. 

W e s s e 1 T. Uniwersał monet. Warsz. 

Waleryan od Sw. Wawrzyńca. Salutatio 
judicum commissariorum ad Tribunał Ra- 
dom. Sandom. 

Wiadomości uprzyw. z cudzych krajów. 
Warsz. 

Więckiewicz Józ. Grzeg. Kalendarz pol- 
ski i ruski. Krak. Akad. 

(Wielopolski Hier.) Epithalatnion Hier. 
Wielopolski nec non Urs Potocka a Coli. 
Sch. P. Vars. Sch. P. 

— Honor fortunie i cnocie, ob. Wysocki. 

— Gratulatio fascium in tribunali militari 
Hier. Wielopolski. Vars. 

Wieruszewski Kaz. Literae amici ad aut. 
libelli de emend. vitiis. Varsav. 

Witowski professor. M. Ł. Pochodni, ob. 
Ł. M. 

Wiwiałkowski P. Historia yeteris testa- 
menti. Vindob. 

Włocki Jan J. Franc. od S. Józefa. Kaza- 
nia na różnych publikach miane ded. Jan. 
Al. Lipski. Krak. Akad. 

— Kazania świąteczne. Kraków. 
Wozsliedo wanija prazdnikom tajni Eu- 

charistija. Poczajów. 

Wróblewski Gasp. Report publiczny ło- 
dzi ś. p. Franc. Poniński dedyk. Ludw. 
z Domiecbowskich Ponińskiej. l'oznań. 
Akad. 

Wuykowski Jan Stan. X. (Człowiek chrze- 
ścijański Przewodnik na drogę wieczności ?) 

Wybór serafickiey hierarchii albo honor 
osobliwszych SS. Pańskich zakonu serafic- 
kiego. Kraków. 

Wysocki Sam. X. Honor fortunie i cnocie 
zaślubiony przy akcie weselnym Urszuli 
Potockiej i Hier. Wielopolskiego. Warsz. 
Pijar. 

Zakrzewicz Szym. X. De cura animarum 
liber. Supraśl, Bazyli. 

Zalaszowski Nic. Jus Regni Poloniae ex 
statutis. Vars. S. J. 

Załuski And. Stan. Refutatio contra libel- 
lum cui titulus: Demonstratio ac si jus eli- 
gendi ducem Curlandiae fuerit devolutum. 
Thorun. 

— Literae pastorales. (publicatio Constit. Be- 
nedicti XIV.) 

.Zamoyska Kat.) Odgłos applauzów przy 
hymen, akcie Kat. Zamojskiej z Janem 
Mniszchem. 

— Ob. Mniszech. 

Zgórski Just. a S. Nic. Orationes panegy- 
ricae nomine Iguatii Vlad. a S. Stanislao. 
Vars. Sch. Piar. 

1742. 

Adami Ernst Dan. Zduny darff mich nicht 
fragen. Der Frau Lauterbachin Leib wird 
getragen. Zduny. Adlerfeld G. The genuine history of Ch. 

XH. London. 
(Agenda mniejsza). Część aktów to jest: 

Akt usługi chrztu. Akt H — IV. Królewiec, 

Hartung. 
Akafisty. Lwów. 
Akta tyczące się sprawy Łuk. Konopki 

z Toruniem. 
- Ob. Impugnatio. 
Albrychowicz Cas. Fort. X. Pancarpiae 

a pallade Jagieł, per Mich. Cant. Czyrnicki 

ded. Ant. W. Dobrzański. Crac. Univ. 

— Vivat aeternum sapientia meritis Benigno 
Buchowski. Kraków, Dyaszewski. 

Alexy. Officium albo godzinki do p. Maryi. 

Kraków. 
Applausus votivi quos nuptiis Fr. Rostko- 

vii cum Catharina Wewell conferebant 

amici. Mitawa. 
August III. Uniwersał d. 21. Maja w War- 
szawie. 
(.Augustinus S.) Explanatio regulae S. Au- 

gustini facta a Gregorio Coelio nunc per 

Andr. Gołdonowski correct. Cracov. Siar- 

kowski. 
Bando przeciwko gorzałce i wszystkim jej 

naśladowcom. 
Bartoszewski Laur. Prodigium naturae 

miraculum Joannes Cantius. Poznań, Acad. 
Benedictus XIV. Constitutio super clau- 

sura monasteriorum. Polociae, Jastrzembski. 

— Breve concedens Ad. Stan. Grabowski 
usum palii. Romae. 

— Sollicitudo pastoralis una cum nonnullis 
punctis adjectis ob. Czartoryski. 

— Constitutio de apellationibus et inhibitio- 
nibus. Vars. Sch. P. 

— Venerabilibus archiepiscopis et episcopis 
Poloniae. 

(Benedykt S.) Męczeństwo i żywot S. Be- 
nedykta i nabożeństwo. Lwów. 

Biegaczewicz Alb. Jan. Sagitta gentilitia 
illata Venc. Sierakowski dum ingrederetur. 
Craeov. Univ. 

Bielawski Fabian. Primus homo Thomisti- 
cus expositua in comitiis Petricoviensibus. 
Cracov. 

Bieliński Franc. Votum na Senatus consi- 
lium we Wschowie. 

Bilfinger Georg. Bern. ob. Jaworski (Dis- 
cursus.) 

Biron ob. Hempel. 

Boruń ob Morze. 

Brudecki Z. X. Cztery rzeczy człowieka 
ostateczne. Lublin, S. J. 

Brzechffa X. Stan. Pochodnia ludziom za- 
konnym to jest żywot panny Magd. Mor- 
tęskiej dedyk. Zofii Firlejownie. Poznań, 
S. J. 

Calender (Konigl.) Polnisch. Sachs ischer. 
Leipzig. 

Cantius a S. Juliano. Capitolium extra Ro- 
mana coronatum in Vladislao Wyczechow- 
ski ded. Wyezechowskiemu. 

Catalogus personarum provinciae Polonae. 
S. J. 188 1742. Charitć (De la) qu'on doit exercer envers 

les pauvres enfans trouvćs. Vars. Piar. 
Ciot z Michael Viln. Lithuanus. Disaertatio 

de indulgendo aegrorum appetitui. Holm- 

stadt. 
Coelius Greg. ob. Augustinus. 
Coelum Poloniae ob. Potocki. 
Commune sanctorum juxta breviarium Pii 

V. Poznań, S. J. 
Consilium ob. Ziemecki, 

Curlandiae statibus demonstratio, ob. De- 
mon stratio. 

Czartoryski Theod. Sollicitudo pastoralis 
Bened. XIV. una cum nonnullis punctis pro 
cura pastorali. Posnan. Acad. 

Czeczewicz Ant. Jan. Zbiory nauki du- 
chownej Anieli Zaleskiej clarygowane, wier- 
szem. Supraśl, Bazyli. 

Cześć codzienna Jezusowi ded. Teresie Be- 
kierskiej. Lwów, S. J. 

De cisi o Rotae Rom. coram de Gentilibus. 
Pro Cajet. Groth. c. PP. s. Pauli. Romae, 
de Comit. 

Demonstratio solida in actis publicis fun- 
data quod Curlandiae nullum jus electionis 
competat. (dwie edycye). 

— existentiae numinis nova ratione adornata. 
Vars. Sch. Piar. 

Dispositio personarum prov. Lithaanae. 

Długosz J. Historiae polonicae T. XH. Li- 
psiae, Gleditsch. 

Directorium divini officii. 

Doring Dion. Lesnensis. De crisibus infla- 
mationum. Helmstadt. 

Duńczewski St. Kalendarz. Zamość, Acad. 

Eggebert Aegid. Em. Analectorum ad au- 
gust, confessionem pars III. Gedani, Schreiber. 

Entheus sacer ąuatuor hominis somnium 
complectens. Vilnae. 

Ewangelie na niedziele. Supraśl, Bazyl. 

F u c h s C. Dan. Jus regni Poloniae ia Duca- 
tum Curlandiae demonstrat. 

Gamalski Seraf. X. Przestrogi duchowne 
sędziom inwestygatorom czarownic. Krzyszt. 
Szembekowi dedyk. Jan Pałaszowski. Po- 
znań, Akad. 

Głowczyński St. X. Pańska z Bogiem za- 
bawa albo sposób, żeby codzienne akcye 
przed Bogiem równe były. Warszawa. 

Gomolcke Dan. Die zu Pohlnisch Warten- 
berg heftige Feuerbrunst. Breslau, Staubel. 

Goszkowski Mat. Cant. Florentia virtutum 
Philippus Nerius. Poznań, Akad. 

Grabowski Ad. St. Podziękowanie za bi- 
skupstwa, (w Suadzie Ostrów.) 

— Sermo Celsis. ad capitulum ecclesiae snae 
8. Octob. ob. Wiśniewski Ant. 

Grabowski Jan Henr. Panegiricus Fride- 

rici felic. redeunti. Regiom. Reusner. 
Graduale pro exercitatione studentium. 

Vilnae. 
Gratulatio officii panegyrica Carolo Leop. 

Biberetein a Sch. Piar. 
Grzybowski Ant. X. Mowy kaznodziejskie 

albo kazania. Wilno, S. J. Gunther Jan. Chryz. Sammlung von aus 
Schlesien bis anhero herausgegeben Ge- 
dichten. Breslau u. Leipzig, Breitkopf. 

Heidenstein Reinold. Cancellarius sive de 
dignitate. (dwie edyc.) Dantisci, Knoch. 

Hempel Chr. F. Merkwiirdiges Leben des 
Grafen v. Biron. (dwie edyc.) Bremen. 

— Toż. Brunschw. u. Leipzig. 

— Leben, Thaten und Fali des Miinich. 
Bremen. 

— Toż. Braunschweig u. Leipz. 
Historia Joannis Casimiri a rebellione Ko- 

zatica turbati. Vars. 
Hoffmannn J. D. Specimen collectaneorum 

Thor. 
Hora Poczajewska stopoju i obrazom. Po- 

czajew. 
Hospes in aedibus, ob. Miskę. 
Jabłonowski Józ. Alex. Szachownica dla 

pojęcia nauki heraldycznej dedykow. Alex. 

i Mich. Sapiehom. Lwów, J. Labinger. 

— L'empire des Sarmates ded. Mich. Radzi- 
wiłłowi. Halle, Hendel. 

— Heraldica to jest osada klejnotów. Lwów, 
S. J. 

— Mowa na Senatus Consil. 16. Maja. 

Jan Kanty od Sw. Jul. X. Capitolium ob. 
Cantius. 

(Jan Sw. de Matta). Doświadczone lekar- 
stwo przeciw febrom. Wiedeń, Leop. Ka- 
liwoda. 

Jaworski Stef. Discursus de puena hereti- 
corum. Jena, Buchian. 

J e 1 e ń s k i G. Pożegnanie Trybunału 3. Mar- 
tii. (w Swadzie Ostrów.) 

Ignacy S. ob. Kwiatkowski P. 

Impugnatio a parte civitat. Thorunensis 
tradita (contra L. Konopka.) 

— Ob. Konopka. 

Instrukcya o mowach na seymikach i sej- 
mach dla elaboracyi ułożona. Wilno, S. J. 

Inwencya grobu Pańskiego w kościele 
S. J. (Warsz. S. J.) 

Jus regni Poloniae, ob. Fuchs. 

(Kątska M.) Wesele stanów koronnych 
z konjunkcyi domów Mar. z Szczuków Kar- 
skiej z Eustachim Potockim przez Apollina. 
Warsz. Pijar. 

Kalendarz historyczno-polityczny. Lublin, 
S. J. 

— Ob. Koczorowski. 

— polityczny. Kalisz, S. J. 

— Ob. Łuczyński, Przypkowski, Sałtszewicz 
M., Wiazkiewicz. (Kraków.) 

Kancyonał to jest księgi psalmów. Kró- 
lewiec, Hartung, ob. Agenda. 

Karwosiecki Tom. Ant. Reguła angelicae 
vitae M. Gedroyć. Crac. Univers. 

Kiesius Joan. Institutiones mathematicae 
ded. princ. Czartoryski. Vars. Pijar. 

K 1 i m a c k i X. Woje. Imieniny pańskie z ka- 
tedry kaznodz. pod imieniem Józ. Malczew- 
skiego. Poznań Akad. 

Kmita Stan. X. Niebo ziemskie w godnym 
nieba życiu i śmierci Mik. Wł. Bułharyna 1742. 189 na konsolacyą Konst. z Winklerów Ada- 
mowiczów Bułharynowej. Wilno, S. J. 

— Przywileje N. M. Pannie nadane pod klu- 
czem Jana Jabłońskiego złożone. Wilno, 
S. J. 

Knoch G. M. Catalogus aliąuot libroruin. 
Dantisci. 

Kobielski Fr. Ant. Literae pastorales in 
testim. Benedicti XIV. 

Koczorowski F. Kalendarz polityczny. 
Lublin, S. J. 

Kol Dymitr. Uwagi chrześcijańskie osobli- 
wie zakonnym Warsz. 

— Prawda katolicka to jest katechizm. War- 
szawa. 

Konarski Stan. Grammatica latina. Vars. 
Konitz Stan. Przywileje najosob. Maryi P. 

Wileńsk. Akad. 
Konopka Łuk. W sprawie miasta Torunia 

względem Grembocina. Toruń, ob. Replika, 

Impugnatio. 
Krassowski Mich. Wyznanie zborów kal- 

wińsk. 
Kries J. Alb. Thorunensis. De hymnis ve- 

terum maxime graecorum. Gótingae, Van- 

denhoek. 
KrusińskiJ T. Hist. de la revol. de Perse. 

Paris. 
Krzesinaowski A. A. Viator christianus 

in patriam tendens. Augustae, Vindelic. 

Bartol. 
Kury er polski. Warszawa. 
Kwiatkiewicz Jan. Supplex libellus pro 

Deo ad animam. Supplika wniesiona za Bo- 
giem do grzesznika. Vilnae, S. J. 

— Toż. Lublini. 

Kwiatkowski Petrus. Collectanea ascetica 
S. Ignatii. Augustae Vind. 

Łazniewski Ign. Kompas w życiu Jezu- 
sowym Ant. Grzegorzewskiemu. Warszaw. 
S. J. 

Lengnich Gotf. Jus publicum Reg. Polon. 
T. I. Gedani, Riidiger. 

Leperski J. Staatsverwisselinge van Russ- 
land tot Elisabeth I Haarlem. 

Lilienthal Mich. Preussische Zehenden 
allerhand geistlicher Gaben in Kirchen und 
Gelehrtengeschichte. B. I— II. Kónigsberg. 

— Ob. Werner, Tschepius. 

Lipie wic z Mich. Capitolium coelorum re- 

ginae dedic. Jos. Lipski. Crac. Univ. 
Lipski J. A. X. Dyspensa. 22. Januar. 

— Edictum super miseratione. 

(Ł o s o w s k i T.) Relacya pogrzebu Trojana 
de Łosa Łosowskiego Stolnika w kościele 
Połockim S. J. 5. 6. i 7. Novemb. 

(Lubomirski J.) Gratulatio collati mare- 
chalici Scipionis Jos. Lubomirski. Leopoli. 
Trinit 

— Ob. Ozga. 

Lubomirski Th. Mowa na Senat, consilium 
(w Svadzie Ostrów.) 

Łuczyński Franc. Kanty. Kalendarz Pol- 
ski i Ruski. (Senat, kasztelanowie). Krak. 
Akad. Ługowski Mart. Doctrina vitae ad acąui- 
rendam scientiam. Leopoli, S. J. 

— Nauka życia dla nabycia duchownej umie- 
jętności na rekollekcyach. Cz. I— II. ded. 
Magd. Kuropatnickiej. Lwów, S. J. 

(Łuk om s ki.) Discursus S. R. C. pro prov. 
polona Ord. Cisters. in causa Nic. Łukom- 
ski et Alb. Stan. Leski. Romae, de Comit. 

— Toż. Romae, de Comitibus et Camerae 
Apost. 

Luzarkiewicz Mat. Kaz. Insignia ex ar- 
chivo Palladia candidatorum. Cracov. Univ. 

M a j e a t a s ob. Pociey. 

Mary a Teresa. Dekret Commissionis de uni- 
wersał, kongressu imperii w Frankfurcie 
tyczący się powszechnego pokoju. 

Marzenado ob. Santa Cruz. 

Mazaryni J. Instrukcya polityków. Toruń, 
J. Janssen. 

Miaskowski Adr. X. Tractatus theologi- 
cus de actibus humanis. Sandom. S. J. 

(Miskę). Hospes in aedibus domesticis in 
cordibus Lud. Miskę salutatus. Vilnae, S. J. 

Missae propriae Sanctorum ex mandato. 
Leopoli. 

M itzler Laur. De natura syllogismi. Lipsiae, 
Langenhem. 

M nisz ech Józ. Wand. Instrukcya Jerzemu 
Mniszchowi wyjeżdżającemu do cudzych 
krajów z benedykcyą ojcowską dana. 

Modlitwy Chrześcijańskie. Królewiec, Har- 
tung. 

— publiczne każdemu czasowi służące. Kró- 
lewiec, Hartung. 

(Morsztynowa Zofia.) Opisanie żałobnej 

apparencyi Zofii z Rozwadowskich Morszty- 

nowej. Kraków. 
Morze łask t. j. cuda N. P. Boruńskiej. 

Supraśl. 
Narzymski J. List do J. Sapiehy, (w Sva- 

dzie Ostrowa.) 
Officia propria Sanctorum et Sanctarum. 

Cracov. 
Officium sepulchri Hierosolymitani. Crac. 

Univ. 
Opisanie ob. Morsztynowa. 
Ozga Alex. Panegyris Jos. Lubomirski. 

Varsav. Sch. Piar 
Orzechowski Stan. Annales ad vitam P. 

Kmita. Lipsiae. 

— Ob. Długosz. 

Palatium reginae coeli in conclavia distri- 
butum. Vilnae, S. J. 

Paszkiewicz Mich. X. Festum ecce albo 
na fest Benedykta Sw. kazanie Kaz. Mło- 
deckiemu ofiarowane. Wilno, S. J. 

Piorowski Ant. Jos. Felix omen ex volatu 
Stan. Krasiński Crac. Univ. 

(Pociey Al.) Arae Alexandri lucinae et vir- 
tuti Pociejanae dedic. sub fascibus Alex. 
Pociej ingressum a Coli. S. J. Vilnae, S. J. 

— Echo głośnym trąbom przy solennym 
wjeździe Alex. Pocieja i Teresy z Wojnów 
Pociejowej. Yilnae, S. J. 

— Majestas honoris Palatini virtute Al. Pociej 
sub prima ingressus auspicia. Yilnae, S. J. 190 1742. Podróż do wyspy miłości czyli list do przy- 
jaciela z franc. Supraśl. 

PodzioinkiewiczKl. K. X. Summuin prae- 
sulei honoris Venc. Hier. Sierakowski. Za- 
mość, Acad. 

Poszakowski Jan X. Kalendarz Rzymski 
histor. Warsz. 

— Konfessya albo wyznanie wiary za bened. 
Ant. Dembowskiego ded. Aug. III. Warsz. 
S. J. * 

Pot kański Stan. Salutatio Ant. Seb. Dę- 

bowski Episc. S. 1. 
(Potocki E.) Epithalamium Eust. Potocki 

et Mar. Karska. Wesele Panów koronnych. 

\ ars. Pijar. 

— Ob. Kącka. 

(.Potocki Fr.) Coelum Poloniae benedictio- 
nibus Pilavarum Franc. Potocki et Annae 
Potocka hymeneo adoratum. Leopoli, S. J. 

— Fortuna świata polskiego skolligowaniem 
Franc. Potockiego i Anny Potockiej. Lwów, 

o. J. 

(Preussen.) Beweis dass Preussen vormals 
ein Konigreich gewesen von G. J. S. Kó- 
nigsberg. 

Preussische (Der neue) Wahrsa.^er ob. 
Zoroaster. 

Przypkowski J. J. Kalendarz. Kraków, 
Akad. 

Rader. Poeta Christiaoo-catholicus. ^po pols. 
i łac.) Lublin. 

RadzieńskiA X. Compendium juris ec- 
clesiastici. Calissii. 

Reguła ob. Augustinus. 

Replika na skrypt Łuk. Konopki w Po- 
znaniu 2. Octob. 

— Ob. Akta. Konopka. 

Richter Daw. Herm. Analecta ad Augusta - 
nam confessionem. Gedani, Schreiber. 

Rit u ale sacrameutorum ac aliarum caere- 
moniarum. Vilnae, S. J. 

Romuald od S. Szczepana X. Waga i uwa- 
ga życia na pogrzeb. Kat. i .< o masła w s ki ej. 
Wilno, S. J. 

Rozrzedzenie f Dziwne) modrości Boskiej 
Kulikana albo Szah Nadira od oratorów 
lwows. S. J. reprezentowana. 

Rubinkowski Jak. Promienie cnót Augu- 
sta II. Poznań, S. J. 

Rubricella dioecesis cracoviensis. 

Rudimenta ^-eographica pro Gym. S. J. 
Vratislav, S. J. 

— historica sive inethod. juventutem imbuen- 
di. Brunsberg. 

Rudzieński Ant. X. Compendium juris 
ecclesiastici. Calissii. 

Russyan Henr. Mąż niezrównanej godności 
S. Józef, ded. Koszczyc. i Potock. Krak. 
Dyaszewski. 

R z ą c z y ń s k i Gabr. X. Auctuarium historiae 
naturalis Regni Polon. (Gedani.) 

S a 1 1 s z e w i c z W. J. Kalendarz polski i ni- 
ski. Krak. Akad. 

Santa Cruz de Marzenado. Reflesye woj- 
skowe i poiit. przez Ant. Zagórskiego T. 
I — III. Gdańsk, Jan Jak. Preuss. Schultz Georg. Petr. Commentarius de Can- 

cellariis Reg. Polon. Dantisci, Knoch. 
Schwantes Gotl. Gedanensis. Dissertatio- 

nem medicam de variolis Witembergae. 
Sewerynowicz Joan. ( hrys. Amor boni 

publici avita aagitta Martino Działyński. 

Posnan. Acad. 

— Imperator ingeniorum doctorum Thomas 
de Aąuino ded. And. Wyssogota Zakrzew- 
ski. Posn Acad. 

— Votum saeculorum Jos. Tbad. Kierski in- 
scriptum. Posnan. Acad. 

Seyler Jerzy Dan. Elbinga literata h. e. 
Elbingensiom fama. Elbing, Preuss. 

— Zuverlaessige Nachricht von der Verfas- 
sung des Gymnasii m Elbing Elbing, 
Preuss. 

Sieykowski Mich. Dni roczne świętych 
błogosławionych sług zakonu kaznodziej- 
skiego. Krak. Akad. 

Sienieński St. X. Firmament, bieg słońca 
w drogiej ręce Krz. Ant. Szerubeka. Po- 
znań, Akad. 

Sierakowski Vinc. Hier. Edicta et ordi- 
nationes. Leopoli, Trinit. 

— Illustr. Veuc. Sierakowski in primo aditu 
a Resov«ensi Sch Piar Collegio salutatus. 
Crac. D. Siarkowski. 

— Sagitta gtntilitiae tertio pontificii honoris 
illatł. Crac. Univ. 

Soarius Cypr. X. Compendium rhetoricae 
Vars. S. J. 

— Tabulae rhetoricae. Vilnae. 
Speculum priscorum SS. Patrum mouasti- 

cam repraesentans vitam Vilnae, S. J. 

Sprawie (W) m. Torunia Ł. Konopka. Toruń. 

Sta tu ta sacri et canonici Ordinis Albae 
crucis et Spiritus de Saxia Prov. Polonae. 

Straszewski Ant Stan. Aurora Phoebeos 
radios Maria Mag. de Pazzis. Crac. Univ. 

Supplementum missalis juxta rubr. Ordi- 
nis Reform. 

Supplika za Bogiem, ob. Kwiatkiewicz. 

(Szembek Krz. A.) Aetas senectutis vita in 
Chr. Ant Szembek. Vars. Piar. 

— Flos purpurarum rosae Christ. Szembek. 
Posnaniae. 

— Oratio ad Primatem Regni Chr. Szembek 
a Coli. Lovic. Sch. Piar. S. 1. 

Tannenberg C. J. Analectorum ad apolo- 
giam Aug. Confess. Gedani, Schreiber. 

Tarło Adam. Mowa na Senatus Consil. d. 
17. Maii. 

Theatrum eruditionis in tragoedia Aedypi 
exercitiae honori Ad. Progroszewski in au- 
la Ostrogiensis Collegii. Leopoli, S. J 

Tomasz a Kempis. Vier Biicher von Nach- 
folgung Christ!. Braunsberg. 

(Toruń.) Z Torunia 16. Sept ob. Kouopka 

— Postanowienie Rady 29. Stycz. (po niem.) 
Tschepius S. E. Preussische Zehenden. Kó- 

nigsberg. 

— Ob. Lilienthal. 

Tutaj sk i Marc. X. Meta sławy St. Łętow- 
skiego po życia locie. Krak. Akad. 1742-1748. 191 Walter A. B. Silesia diplomatica. Breslau, 
Koni. 

Varsovie vengee et son apologie. 

Wcisłowski Wal. Józef. Teologia polska, 
którą zowie, szkolna, wierszem polskim ze- 
brana, ded. Maur. Kurdwanowskiemu. Zara- 
zem: Stan i życie kapłanów świeckich. 
Lwów, P. J. Golczewski. 

Werner Lud. Rein. Dissertatio historica si- 
stens vitam B. Dorotheae defendet Th. 
Chr. Lilienthal. Regiom. Hartung. 

Via crucis tristissima in eccles, montis Obo- 
riensis sub auspic. Adalb. Gostomski. Tho- 
ruu. Joh. Nicolai. 

Wiadomości uprzyw. z cudzych krajów. 
Warsz. 

Wiśniewski Ant. Lucubrationes soluta ora- 
tione Ad. Stan. Grabowski a convictoribus 
Coli. Nob. Sch. Piar. Varsav r . 

Wujkowski Jan Stan. Norbert. Medytacye 
na każdy dzień roku T. I. Warsz. Piar. 

— Toż. T. II. Kalisz, S. J. 

Wypraw.* na tamten świat duszy. Lwów, 
Golczewski. 

Wysocki Sam. X. Kazania podczas Trybu- 
nału skarbowego w kościele Radomskim 
honorowi Waler. Kicińskiego. Warsz. Piar. 

— Trybunał skarbu koron z Duchem Sw. 
pokazany. Warsz. Piar. 

Żaba Stan. Pięć wybranych mów o ranach 

Jezusa. Wilno, Univ. 
Żeglicki A. Kaziu). X. Bibliotheca gnomi- 

co-histor-symbol-polytica sub auspiciis Al. 

Sanguszko. Pars I. Vars. Sch. Piar. 
Ziemecki Mik. Consilium de recuperanda 

pace. 
Zoroaster. Der neu vermehrte Wahrsager 

oder wundersahme Prophezeyhung von den 

Regenten. Engelland. 

1743. 

Affekt nabożny do Bł. Jozaphata. Supraśl. 

Affekta (Strzeliste) do P.Jezusa Nazareńs. 
Wilno, S. J. 

Aloysius ob. Devotio. 

Ani madYerSjiones ob. Pico. 

Ara maxima pietatis christianae. Lublin, 
S. J. 

Angielska (Historya) polit.-moral. ob. Aul- 
nuy Mar. 

Arnt Jan. Sześć ksiąg o prawdziwym chrze- 
ścijaństwie. Królewiec, Hartung. 

— Rayski ogródeczek pełen cnót ehrześciań- 
skich podług edycyi Sam. Lud. Zasadyu- 
sza. Królewiec, Hartung. 

Aulnoy Alarya Kat. Historya angielska po- 
litico-moralis Millorta z Duglas, z Julią cór- 
ką hrabi z Warwicku awantury przyjaźni 
opisująca tł. Joz. Jan N. Raczyński ded. 
Leon. Ant. Raczyńskiemu. Poznań, Akad. 

Barklajusz Jan. Argenida po zawartych 
z Poliarchem ślubnych kontraktach z przy- 
padków wybawiona z łac. Bugnacyusza na 
wiersz przez Wal. Wyszyńskiego ded. Ale- ksandrze z Czartoryskich Sapieżynej. Wil- 
no, dr. Franciszk. 

— Argenida którą po łacinie napisał Wacł. 
Potocki, wierszem polskim przetłómaczył i 
wydał Jan Józ. Pałaszowski ded. Mar. Ko- 
łaczki. wskiej. Poznań, Akad. 

Benedictus XIV. Forma brevis literae ad 
archiep. et episc. Poloniae. Koma, ( am. 
A post. 

— Literae ad Archiepiscopos Regni Poloniae. 
Roma. 

Beriąue Ign. Explanacya stanów cesarstwa 
chrzęść, albo rzymsk. imperium tł. Józ. 
Niemira dedic. Aug. Alex. Czartoryskiemu. 
Lublin, S. J. 

Biblia ruska ob. Bułhak. 

Błeszczyński Hier. Stan. Oecuueuicum 
ecclesiae concilium D. Thomas Aquinas. 
Cracov. 

Bobiński Rem. Meta nieodmiennej inten- 
cyi Mac. Mycielskiego. Lwów, Golczewski. 

Bonawentura Sw. Żywot Jez. Chiyst. 
przez Balt. Opecia. Lwów, S. Trójcy. 

Boryszowski Ant. Primae laureae in co- 
ronameutum virt. per Laur. Sałtszewicz, 
ded. Sig. Łubieński. Crac. Univ. 

Bractwo Najsłod. Serca Jezusowego. Po- 
znań, S. J. 

(Brzostowski Adam.) Planta felicitatis pu- 
blicae ad festivos Hymenaei ignes A. Brzo- 
stowski et G. Ogińska Supraśl. 

— Ingress Sarmackiej heroiny, (wiersz na 
ślub Brzostowskiego z Ogińską.) Supraśl. 

— Amplissimo nomini et honori Ad. Brzo- 
stowski et Genov. Ogniska epitalamicon. 
Vilnae, S. J. 

— Ob. Ogińska. 

Bugnocyusz Lud. Gabr. Argenida po za- 
wartych z Poliarchem ślubnych kontraktach 
wybawiona, ob. Barklajus. 

Buydecki Flor. Officium S. Jacobi. Crac. 

— Vitae Sanctorum et Sanctarum Ordin. Ca- 
nonic. Regular. ded. Nic. Debowski. Crac. 
Siarkowski. 

Bułhak Jerzy. Biblia ruska. (ułóż. Innoe. 
Charkiewicz. ) Supraśl, XX. Bazyl. 

By strzonowski W. X. Informacya mate- 
matyczna rozumnego Polaka, ded. Lipskie- 
mu. Lublin, S. J. 

— Toż. Lwów. 

(Cantius Joan.) Sacrae rituum congreg. an 
et de ąuibus miraculis. Romae, ob. Pico.  
Cathalogus personarum Soc. Jes. 

— Jehova ubi lectiones gymnasii Thorunen- 
sis propositi. Thorunii, Joh. Nicolai. 

Charkiewicz Innoc. i Lacewicz Teofil, ob. 
Bułhak. 

Cinis ultimus domus regiae Sobiesciorum 
in Jacobo Joannis III. filio ded. Mich. Ra- 
dziwiłłowi. 

Crescentius. Compendium lekarstw koń- 
skich. Krak Matyaszk. 

Cyprianus Ernest Salom. Tabularium ec- 
clesiae romanae saeculi XVI. (epistolae ad 
S. Hosium et Mart. Cromerum) Franc. et 
Lipsiae. 192 1743. Czapliński Stan. Trophaeum immortalis 

gloriae in Joannę Zamojski celebratum. 

Lublin, S. J. 
Czapska Cons. Carmina, ob. Podoski. 
Cześć codzienna Jezusowi dedyk. Ter. Be- 

kierskiej. Lwów, S. J. 
Danet. Nouveau Grand -Dictionaire. Nowy 

dykcyonarz franc. polski tłum. Fr. Dym. 

Kola T. I. Warsz. Sch. Piar. 
Dęci sio Rotae Rom. coram Giraud. Pro St. 

Rupniewski cum Cath. Fredro rat. nullit. 

matrim. Romae, de Comit. 
-- coram Lana. Pro cur. episc. Ploc. c. Joan. 

Przy tulski paroch. Dzierzgoviens. Romae, 

de Comit. 

— coram Furietto. Pro Barb. Szymanowska 
c. Ad. Szamocki rat. impot. Romae, de 
Comit. 

— coram Cavalchino. Pro Angelino Rokitni- 
cki cum Conv. Carmel. Summarium. Romae, 

Dembowski Ant. Seb. Officiuin passionis 
J. Chr. Godzinki. Dantisci. Knoch. 

Devotio ad S. Alojsium Gonzaga. Vilnae, 
S. J. 

Die XIX. Julii de festo Joan. de Dukla. (Of- 
ficium). Homae, Cam. Ap. 

Directorium divini officii. Lublin, S. J. 

— Mariani otficii. Cracov. 
Dispositio personarum prov. Lthuanae. 
Domaradzki Józ. Praefatio in philosophiae 

disputatione sereniss. Xaverio Regio prin- 
cipi dicta. Leopoli, S. J. 

Drews Joan. X. Fasti Societatis Jesu res et 
personas repraesentantes. Brunsberg, S. J. 

Dubin ski Gabr. Mich. Dissertatio de remi- 
niscentia vitali morborum. Halae, Magd. 

Dudith Andr. Orationes quinque in conci- 
lio tridentino. Halae, Reuger. 

Duńczewski St. Kalendarz; (dwojaki). 

(Erazm Sw.) Góra Libanu cedrami uczyn- 
ków w męczenniku Erazmie S. wystawiona. 
Zamość, Akad. 

Exercitia octiduana Spiritus. Posnaniae, 
S. J. 

(Feliks S.) Patron szczęśliwości ludzkiej. 
Warsz. Pijar. 

Francisco de S. Joseph. Historia de ima- 
ge de Senoro de Guadalupa. Verdadera co- 
pia sua en la Lechia proyicia del Lithua- 
nia. Madrid, Ant. Marin. 

Gabaleon Józef Comitis sarmatorii ad le- 
gem Juliana commentatio ded. Frider. Cbri- 
stiano principi polon. Lipsiae, Breitkopf. 

Gomoleński Dan. Das Polnische Warten- 
berg dessen Erbauung fuufmahlige Abbren- 
nung. 

Góra Libanu, ob. Erazm. 

Gottsched. Gedachtniss-Rede N. Koperni- 
kus. Leipzig. 

Grammatica germanica. Varsaviae. 

— gallica brevis et facilis. Varsav. 

— Ob. Dąbrowski. 

Hartley Daw. Sekret wielu experyencyarai 
doświadczony, do uleczenia chorujących na 
kamień od Joanny Stephens przetł. Joz. 
Załuski. Warszawa, Sch. Piar. Hauptspriiche. Sentencyje zacne Pisma 

Świętego. Brzeg, Tramp. 
Heroina ob. Pollacz. 
Historya angielska Hippolita, ob. A ulnoy . 

— piękna i ucieszua o Poncyanie Cesarzu, 
(circa 1743.) Krak. Dyaszews. 

Historye (Wybrane) z Pisma Świętego. 

Królewiec. 
Hołowka Cas. Aloj. Compendium geogra- 

phiae in versiculos dispositae. Vilnae, S. J. 
Jabłonowski Józef. Dziejopis starożytny, 

ob. Rollin. 
Jabłonowski Jan Alex. Tabulae Jablono- 

vianae; (dwojakie odbicia tablic.) Amsterd. 
(Jacobus). Ultimus cinis dooius Sobiescio- 

rum in Jacobo principe. Warsz. S. J. 
Impositione (Pro) primi lapidis Collegii 

privati nobilium facta ab Franc. Bieliński. 
(Jordan Ad.) Gratulatio in nuptiis Adami 

Jordan et Mar. Lubomirska. Leopoli, Trinit. 
(Jozafat Bł.) Affekt nabożny do Błog. Jo- 
zafata. Supraśl. 
Juridiction (Geistliche) im Kreyse Pilten. 
Juvencius J. X. Novus candidatus rheto- 

ricae. Poznań. 
Kalendarz polski i ruski przez Ordyna- 

ryusza. Krak. Akad. 

— polityczny na r. 1744. rewolucye wyraża- 
jący. Kalisz, S. J. 

Kijanowski Stan. X. Codzienne nabożeń- 
stwo do P. Jezusa z łac. Lwów, S. J. 

Klucz który otwiera pamięć to jest herby 
jako explanacya snów według Majola. Tak- 
że dnie fortunne. Lwów, P. J. Golczewski. 

Knapski Georg. Idiotismi polonici seu vo- 
ces. Calissii, S. J. 

Kochnowski Math. Jan. Regia tumba Ja- 
cobo Lud. Sobieski erecta. Zamość, Acad. 

— Pax alta inter Jovem et Gigantes media- 
tore Christo. Zamość, Acad. 

Koczorowski Franc. Kalendarz polityczny. 

Lublin, S. J. 
Konarski St. Grammatica latina. Vars. 

— Oratio ad proceres Reg. Pol. Varsav. 
Koszka Alan. Niebo domowe Leliwy Jó- 
zefa Tyszkiewicza. Wilno. 

Krzesimowski Ant. And. Viator christia- 

nus in patriam tendens. Augustae Vind. 

Christ. Bartl. 
Kurella Jak. Henr. Nachricht von Gerichten 

.Oestl. Preussens. Kónigsberg. 
Kury er polski. Warsz. 
Liber (Novus) tristium acutissimo doloris 

stylo ad aedes montis Oboriensis. Thorun. 
Lipiewicz A. Kalendarz polski i ruski. 

Krak. Akad. 
Lipski Joan. A. X. Dyspensa 20. Julii. 

— Edictum super denuntiationibus matrimo- 
niorum. Cracoviae. 

La Valiere. Uwaga duszy nawracającej się 
.do Boga. (rozmyśl, nad psal. 50. i 102.) 
tłum. Barb. z Duninów Sanguszkowa. Lu- 
blin, S. J. 

Lohner Tobias X. Ordo SS. Missae sacrifi- 
cii. Poznań, S. J. 1743. 139 Lotterya wtóra w Elbiagu sub direct. Ja- 
cob. Dirkzen ułóż. na 4. klasy rozdzielona. 
Elbi§g, Preuss. 

(Lubomirska M.) Himeneusz solenny Mar. 
Lubomirski z Adamem Jordanem przez 
Apollina. 

Łuczyński Jan K. Kalendarz polski i ru- 
ski. (0 wojew. Krakowskiem.) Krak. Akad. 

Ludwikowski Stef. Joz. Sty gar. Skarb 
in florę komora Blum pod imieniem Jana 
Bern. Bluma otwarta. (Kraków?) 

LuŁarkiewicz Mat. Kaz. Census bonoris 
candidatis. (dwojakie). Crac. Univ. 

Maciejowski Bern. Directorium Mariani 
officii. Crac. 

Manifestatio Ministri Regis Borussiae con- 
tra tractat. super bonis domus Radivilianae. 

Majol ob. Klucz. 

Marzenado Santa Cruz. Reflexye wojskowe 
t. 4. tł. A. Zagórski. Gdańsk, Preuss. 

Meta nieodmiennej intencyi Macieja Myciel- 
skiego kasztel. Lwów, Golczewski. 

Mieliesius Rotundus Aug. X. Epistoła ad 
Stan. Hosium in qua augustanam confes- 
sionem accusat. Francof. et Lipsiae. 

Młodzianowski Tom. Orthographia polo- 
nica in usum juvent. collecta. Posnaniae. 

(Mocki G.) Applausus 111. Georg. Mocki 
neo consecrati abbatis Collegiatae Żołkie- 
viensis. Ob. Siekierzyński. 

Mo ser Joh. Jac. Einige Anmerkungen liber 
Wahl eines Herzoges zu Curland. 

Murczyński And. X. Obraz godności Ka- 
tarz. Sołtykówny konwentu Sw. Benedykta 
Xieni. (dwie edycye). Lwów, S. J. 

Muszyński Jes. Trophaeum militantis Chri- 
sti sub imagine Danielis. Zamość, Univ. 

Myszkowski Car. Ordinatio judiciorum of- 
ficii castrensis Cracoviensis. 

Neifeld Ern. Jerem. An sine motu sangui- 
nis intestino secretio? Lipsiae. 

Niemierzycowa Ant. Krótkie zebranie 
konjektur odmienne alternaty przez pieśni 
świeckie wyrażające. Lwów. 

N i e s i e c k i Kasp. Korona polska T. 4ty Lwów. 

Niesiołowski Kazim. Otia publica vix do- 
me8tica. Próżnoty różne publiczne. Satirica 
miscellanea varia przydane do zabawy pod 
Najj. Augustem III. ded. Fryder. Krystya- 
nowi królewiczowi. 

Officium passionis Jesu Chr. Godzinki mę- 
ki Jeeusa Chryst. ob. Dembowski. 

Officia propria sanctorum. Crac. 

(Ogińska G.) Traktat dożywotniej przyja- 
źni między G. Ogińska a Ad. Brzostow- 
skim zawarty. Wilno, S. J. 

Ordinatio judiciorum, ob. Myszkowski. 

Ordinationes visitationis apostolicae pro 
prov. polona clericorum reguł. Pars IV. et V. 

— Por. r. 1753. 

Otia ob. Niesiołowski. 

Owczarski Franc. De immaculata conce- 
ptione B. M. Virg. liber. Crac. 

Procella in naufragium haereticae classis e 
stemmatico Ant. Bened. Cons. Lubomirski 
instituta. Palatium Reginae coeli in conclavia distri- 
butum. Crac. Dyaszewski. 

Pałaszowski M. J. X. Ob. Barclajus. 

Pappelbaum Georg. Chr. Tirschtiegelo Po- 
lonus. Dissertatio medica de febrę maligna. 
Góttingen, Acad. 

— Dissert. de fouticulo. Góttingen. 

Pawłowski Jos. Archid. Pscevens. Offic. 
gener. Posnan. (Circulare 19. Februar.) 

Peres (.?). De cometa sub rege Lesco exorta. 
Thorunii. 

Pico Card. Sacrae rituum congregatione, 
canonisationis Joannis Cantii animadver- 
siones. Romae. 

Piechowski Jos. Siedem łez, septem psal- 
mi, ad imitationem Davidis. Leopoli. 

PI ant a komissyi do wychędożenia bruków 
m. Warszawy. 

Plan ta felicitatis ob. Brzostowski. 

Podlesiecki Alex. X. Placita recentiorum 
in prov. Polona Soc. Jes. philosophorum. 
Lublini, S. J. 

Podoscy Gabriel Franc. Carmina gratula- 
toria orjomastica Const. Com. Czapskiae. 
Varsav. 

Podziomkiewicz Ciem. Cant. Panegyricus 
ill. Joan. Zamojski dum Lublini excipere- 
tur. Zamość, Univ. 

Poklatecki Franc. Kwestye,ob. Radzewski. 

Pollacz. Heroina chrześcijańska. Często- 
chowa. 

PoBzakowski J. X. Kalendarz Rzymski 
historyczny. 

Potkański Flor. X. Na applauz Ant. Za- 
mojskiej, ob. Załuski. 

Potocki Wacł. Argenida ob. Barklajus. 

Pr oj et de la commission pour netoyer le 
pavć et les egouts de Varsovie suivant la 
constitution. 

Prokopowicz Theoph. Lucubrationes, ora- 
tiones jam poemata. Vratisl. Korn. 

Przymioty (Dziwne) i skutki owocu katha- 
logańskiego. 

Przypkowski Jan Józ. Kalendarz polski 
i ruski. Krak. Akad. 

Psalm i communes. Brunsberg. 

Raczyński Joz. Jan Nepom. Historya an- 
gielska Hip. Duglas (tłum. dedyk. Wer. 
z Bnińskich Raczyńskiej.) Pozn. Akad. 

Radzewski Franc. Kwestye polityczne obo- 
jętne statum Rzeczypospolitej w niej zwy- 
czaje elekcyi, sejmów przez Fr. Poklate- 
ckiego ded. Aug. Działyńskiemu. (dwie edy- 
cye.) Poznań. 

(Radziwiłł). Fundator Cas. Mich. Radziwiłł 
a Conventu Żółkiew, denuntiatus. Leopoli. 

Relatyński Diofanes Kilian. Obserwacye, 
ob. Sapieha J. Fr. 

Rituale sacramentorum ac caeremoniarum. 
Crac. Univ. 

Roi lin. Dziejopis starożytny Egipcyanów 
od Józ. Jabłonowskiego wyłożony dedyk. 
Kons. z Radziwiłłów Sapieżynej lub Wie- 
lopolskiej i Lanckorońskiemu. Lublin, S. J. 

Różaniec anielski albo koronka. Kraków. 

25 194 1741. Rubricella archidioec. Leopoliensis. Leo- 
poli. 

Rudnicki Dom. X. Głos wolny w wiązanej 
mowie trojaka różnych kantów sonatą wdzię- 
czny w pieśniach moralnych w różnych ap- 
plauzach. Kalisz, S. J. 

— Toż. Poznań, S. J. 

— Por. r. 1741. 

Rychter Chr. Specyfikacya medykamentów. 
Supraśl. 

Sałtszewicz W. J. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Samuel a S. Floriano ob. Wysocki. 

Sanguszkowa Bar. ob. La Valiere. 

Santa Cruz de Marzenado. Refleksye woj- 
skowe tom IV. Gdańsk, Preussowa. 

Sapieha Jan Fryd. X. (Relatyński Diopha- 
nes). Obserwacye dowodzące iż przy wol- 
nych królów pols. elekcyach rzeczpospolita 
miała wzgląd krwi królewskiej. 

Schultz Georg. Pet. Commentarius de ma- 
reschalcis Reg. Pol. Dantisci, Knoch. 

— Summarische Nachricht von dem zu druc- 
kenden poln. lith. u. preuss. Wapen-Buche. 
Thorn, Hocker. 

— Ob. Załuski: Programma litter. 
Septenna albo nabożeństwo do S. Wincen. 

Ferreryusza. Krak. Akad. 
Sewerynowicz J. Chr. Wieczna wieczność 

Wacł. Potockiemu wiersz, ob. Barclajus. 
Siejkowski Mich. X. Dni roczne Świętych 

zakonu Dominika z Dyaryusza Markiezego 

Bzowiusza dedyk. Jan Paw. Jezierskiemu. 

Krak. Akad. 

— Swiątnica pańska to jest kościół Domini- 
kanów ded. Just. Jakielskierau. Krak. Akad. 

Siekierzyński Dom. X. Applausus .Geor- 
gii Mocki neo consecrati Abbatis Żółko- 
viensis. Leopoli, Golczewski. 

(Skarbek J.) Thesaurus orbis lechici in an- 
nulari orbita ad opes occid. imperii Joan. 
Skarbek, ad Henricum legatus sub ausp. 
Bened. Ważyński theatr. exhibitus. Vilnae, 

Skorulski Antoni. Trophaeum gloriae in 
in avitis hastis ad ornamentum honoris Ca- 
pitolio illatum in Joannę Zamojski Capita- 
neo Lublinensi. Lublin, S. J. 

Soarez Cypr. Compendium rhetoricae. Lu- 
blin, S. J. 

(Sobieski J. L.) Seren. Jac. Lud. Sobieski 
Poloniae princeps in divorum patria collo- 
catus. Leopoli, Golczewski. 

— Ultimus cinis Sobiescianorum in Jacobo 
principe in funebri pompa. S. 1. 

Sprawiedliwość nieba wyglądająca z ra- 

cyi introd. konfraternii Iwona Sw. Lublin, 

S. J. 
Stanislas I. Oeuvres du philosophe bien- 

faisant. Paris. 
Szembek Chr. Ant. Episc. Ordinatio de 

procuratoribus lampadis victricis seu revi- 

soribus ecclesiae. 

Temprowski Mat. Kalendarz polski i ru- 
ski.Krak. Acad. Themistocles tragoedia ab convictor. Col- 
legii Var8av. Clericorum reguł, acta feriis 
Bacchanal. Varsav. S. J. 

Thesaurus orbis Lechici ad 'theatr. ignes 
exhibitus. Ob. Skarbek. 

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Jez. 
Chrystusa. Wilno, S. J. 

(Toruń.) Cathalogus lectionum. Thorn, Ni- 
colai. 

Tractatus de epistolis, ob. Wysocki. 

Trophaeum militantis Christi sub imagine 
Danielis Prophetae per juventutem e^)an- 
tum. Zamość, Univ. 

— immortalis gloriae, ob. Skorulski. 
(Tyszkiewicz.) Vectigale carmen penes 

ingressnm Jos. Tyszkiewicz. Vilnae, Schol. 

Piar. 
Universale S. R. M. Borussiae residenti 

ministro. Vars. 20. Febr, 
Uwaga duszy, ob. La Valliere. 
Walter Aug. Frid. De nitroso plurium me- 

dic. fontium sole. Lipsiae, Langenheim. 
Wąsowski Gordijan X. Kazania moralne 

na niektóre święta ded. Bonaw. Ant. Tur- 

skiemu. (z dwojaką odmianą tytułu.) Krak. 

Akad. 
Wcisłowski. Teologia polska którą zowią 

szkolna. 

— Por. r. 1742. 

Weber Franciszek. Concio ex germanico in 
latinum, ex latino in polonicum idioma ex- 
posita. Posnan. S. J. 

Weidmanus J. Cer. Positiones theologicae 
de Deo. Gedani, Schreiber. 

Verpoortenius Alb. Menon. Analecta ad 
libros symbolicos ecclesiarum August, con- 
fessionis. Gedani, Schreiber. 

Wiadomości (Uprzywilejowane) z cudzych 
krajów. Warszawa. 

(Wincenty Ferreryusz.) .Nabożeństwo ku 
czci S. Wincentego. Warsz. Pijar. 

Wiśniewski Ant. Grammatica gallica bre- 
vis et facilis. (dwa odbicia). Vars. Piar. 

Wołłowicz Ant. X. Szczęśliwość oyczyzny 
przez wybranego Augusta III. dedyk. Lip- 
skiemu kard. Lublin, S. J. 

Wykład mszy S. Chryzostoma według zwy- 
czaju cerkwi wschodniej odprawiającej się. 
Supraśl, Bazyl. 

Wysocki Samuel a S. Floriano. Tractatus 
de formandis epistolis sub nom. Mich. Nie- 
borski conscriptus. Crac. Dyaszowski. 

— Oratio de laudibus Catharinae Virg. Vars. 
Sch. Piar. 

Wyżyć ki M. List pasterski. (Leopoli.) 

Z. A. — J. N. S. O. Pieśni, ob. Niemierzy- 

cowa. 
Zabawa duchowna. Warsz. Piar. 
Zagórski A. Reflexye, ob. Marzenado. 
Załuski Jos. And. Programma litterarium 

recuravit G. P. Schultz. Dantzig, Knoch. 
Załuski J. i Potkański FI. Na applauz 

Antoniny z Zachorowskich Zamojskiej przy 

żałoż. kamienia w Marywilu. Warszawa. 1743-1744. 195 Zebranie konjektur, ob. Niemierzycowa. 

Żeglicki Am. Cas. Bibliotheca gnomico- 
historico-symbolico-politica in quam tum 
SS. Patrum philos. oratorum sententiae 
apophtegm. collecta sub auspiciis Jos. Lu- 
bomirski. Pars II. Vars. Sch. P. 

Ziesemer Joan. Jac. De creatione; (disser- 
tatio). Gedani, Sehreiber. 

1744. 

A d e 1 1 Marcin. Bey den durch Gottes Gnade 
erneuertem Gedachtnisse erschienen Auf- 
ferbauung u. Einweihung des evang. Got- 
teshauses in Schmiegel. 

Aetas aurea regno Poloniae in hymenaeo 
St. Kossakowski nec non Cath. Potocka. 
Leopoli, S. J. 

Ailhaud Jan. Informacia o używaniu pro- 
szku laksujacego. 

(A 1 o i z y S. Gonzaga). Anioł w ciele w krót- 
kich uwagach z przydaniem modlitw wy- 
stawiony. Kalisz, S. J. 

Amelot de la Houssaye. Tacyt polski albo 
moralia nad podchlebstwem tł. St. Winc. 
Jabłonowski. Lwów, 8. J. 

Antasz Kłem. Honor debitus honori Jacob. 
Radliński. Crac. Dyaszewski. 

Argumentum (Grandę) virtutum in plausu 
oratorio propositum. Calissii, S. J. 

Aspekt orła ob. Sołłohub. 

Auditores. Admodum R. P. lgnatlo Vladi- 
slao a sancto Stanislao in Polonia praepo- 
sito ad comitia Varęzi. Vars. Piar. 

August III. Dekret szósty ob. Burzyński. 

Bacz ais ki Sew. Fortuna albo szczęście. 
Krak. Dyaszewski. 

— Ob. Gawiński. 

Benedykt XIV. Epistoła encyclica ad pa- 
triarchas, primates, metropolitan. Varsav. 

— De jurisdictione episcoporum. 

— Litterae Athanasio Szeptycki archiepisc. 
Prussiae. 

Bętkowski Józ. Thesaurus, ob. Goczał- 
kowski. 

Bona kardyn. Przewodnia do nieba prowa- 
dząca drogą nieomylną. Lublin, S. J. 

Brzozowski Józ. X. Dystrakcye podróżnych 
pobożne, uczone i ucieszne. Częstoch. dr. 
klasztor. 

— Nabożeństwo do S. J. Franciszka. Wilno, 
S. J. 

Buchowski And. St. Abrys teraźn. kościoła 
S. Anny. (w Pruszcza: Klejnoty). 

Burglewicz And. Medulla precum sive ora- 
tiones collectae. Posnan. Acad. 

Burzyński Stan. Dekret szósty w sprawie 
Schol. Piarum Wileńs. 28. Mar. 

— W sprawie z Wileńskimi Pijarami reskry- 
pta Aug. III. teraz po piątym otrzymanym 
dekrecie projekt, dawniejszych w tejże spra- 
wie świeżo zebrane. 

Bystrzycki Marc. Kazanie przy wniesieniu 
relikwii Sw. Stanisława. (Dochtorowicza : 
Gość domowy S. Stanisław.) 

— Ob. Haur. Cal en der (Konigl.) polnisch-sachsischer. 

Leipzig. 
Cantius a S. Juliano Karmel. Occasus solis 

circa auroram seu funestus Dei hominis 

parentante Deipara Maria annotatus dedic. 

Aug. Thad. Kliński. 
Catalogus personarum provinciae Polonae 

Soc. Jes. 
Cent ner. De meteoro philosophico liber. 

Dantisci, Knoch. 
Chevrieres. Historya życia najj. Stanisława 

I. z franc. i niem. zebrana. 

— Ob. Seiler. 

Chodykiewicz Kłem. X. Sol angelicae in- 

telligentiae D. Thomas insignatus. Leopoli, 

S. J. 
Chyliński B. Conclusiones ex scientia iu- 

xta textum Aristotelicum. Krak. 
Ciapiński J. Gratulatio. Paneg. Platero et 

Ogiński. Wilno. 
Clypei Turris Davidicae seu centum ratio- 

nes. Leopoli, Trynit. 
Cooeąuatio jurium cum ordine judiciorum 

tribuu. Wilno, S. J. 
Compendium historiae congregationis no- 

bilium sub titulo Assumptionis B. V. Ma- 

riae et S. Barbarae per Nic. Zebrzydowski 

fundatae. Crac. Univ. 
Conclusiones ex libris Aristotelis dogma- 

ticae. Crac. 
Conspectus legum ob. Załuski J. 
Corneille. Otto tragedya tł. St. Konarski. 

Warszaw. Sch. Piar. 
Cunegunda ob. Doński A. 
Czarnołuski X. Alex. Pierwszej w Polsce 

zrzenicy Stan. Jabłonowskiemu raj ziemski 

Lwów. 
Czenpiński J. Bapt. Ad nobiles Ambro- 

sium Czenpiński et Teresiam Czenpinska 

epigramma. Patavii, Penada. 
Czerniecki St. Stół obojętny i chudopa- 

cholski. Wilno, S. J. 
Dęci sio Rotae Rom. coram de Vais. Pro 

Jos. Sienieński o. Georg. Brunikowski. 

Romae de Comitibus. 

— coram Furietto. Matrimonii inter Hier. Ra- 
dziwiłł cum Th. Sapieha. Romae de Com. 

Directorium divini officii. Vilnae, S. J. 

Dispositio personarum prov. lithuanae. 

Dochtorowicz Fab. X. Gość domowy al- 
bo kazanie na S. St. Kostkę dedyk. Graf. 
Krasińskiemu. Warsz. S. J. 

— ob. Gość. 

Doński Atanazy (Petrykowski.) Vita Beatae 

Cunegundis ob. Frankowicz. 
D r e w s Jan X. Dystrakcya podróżnych przez 

J. Brzozowskiego ofiarow. Częstoch. Jasno- 

góra. 

— Flos regnorum seu brevis descriptio. 

— Toż. Calissii, S. J. 

Duńczewski Stan. Ciekawość o komecie. 
Zamość, Akad. 

— Kalendarz (trojaki) Zamość, Akad. 
E dictum ob. Fryderyk. 
Eichologion si jest Trebnik. Uniejów. 
Elegia r u m in materia sacra libri III. Vars. 196 1744. Elisabeth Petroynae imperatrici adventum. 

Kijów. 
Erath Aug. Tractatus theologico-canonicus 

in quo sacrae canon. reguł. vestes demon- 

etrantur edid. Seb. Moszauski. Calissii, S. J. 
Estko Piotr X. Axiomata ob. Manni. 
Estoile P. 1. Journal de Henri HI. roi de 

France et de Pologne. Halle et Paris. 
Eutropius Flav. Breviarium historiae Ro- 

manae. Yars. Piar. 
Fallitin (Die verschmitzte) ein Lustspiel aus 

dem Polnischen iibersetzt. Thorn. 
Firmanus (Annib. Adam.) Panegyris in fu- 

nere Franc. Belfortii ducis reimpressa. Vil- 

nae, S. J. 
Fortuna (Inconstans). Niestateczna fortuna 

w Swantokopiuszu Morawów królu traged. 

szkół Karnkows. i Łubieńskich, (po pols. 

i łac.) 
Frankowicz Mart. Vita B. Cunegundis in 

compendium redacta per Franc. Petrykow- 

ski ded. Mariae Theresiae. Tyrnaviae, S. J. 
Fryderyk n. Edictum notificationis de re- 

stituendo commercio inter Poloniam et No- 

vam Marchiam 22. Sept, Berolini, Chr. Alb. 

Gaebert. 

— Uniwersał o wkroczeniu wojsk pruskich 
do Saxonii. Berlin 26. Sierpnia. 

— Patent dla wszystkich stanów Szląska i 
Kłacka aby się przyłudom dworu wiedeń- 
skiego uwieść nie dawali 19. Decemb. Wro- 
cław, J. J. Kom. 

— Patent stanom i poddanym na Śląsku że- 
by od starszyzny wojska rakusko-węgier- 
skiego manifestów nie słuchać 19. Decemb. 
Wrocław, Korn. 

— Manifest J. K. Maj. v. Preussen an die 
Republik Polen. Berlin 16. August. 

Fuchs Kar. Dan. Jus regis Poloniae in du- 
catum Curlandiae demonstrat. Gedani. 

— Discours de la felicitć de Pologne sous 
les Augustes. Elbing, Gottlieb Preuss. 

— Matrimonium modo consueto celebratum 
yalidum demonstratur. Dantisci, Knoch. 

Gawiński J. Fortuna, ob. Bączalski. 

Goczałkowski Ant. Thesaurus yirtutum 
et sapientiae D. Joaunes Cantius in alma 
Univ. Crac. stylo oratorio Posnaniae. 

Gość domowy S. Stan. Kostka w progach 
Błaż. i Maryi Krasińskich przywitany przez 
kazania przy introdukcyi relikwij jego (Ka- 
zania Synhajewski, Potkański, Szczepkow- 
ski, Bystrzycki, Dochtorowicz). Warszawa, 
S. J. 

Grabowski A. Mowa Bisk. Warmińskiego, 
(w Svadzie Ostrów.) 

Grabowski M aciej. Summaryusz rachunków 
generalnych skarbowych na Sejm Grodzień- 
ski pro die 3. Octob. podany. 

— Toż. pro die 5. Octobr. z administracji 
dwuletniej podany. 

Grabowski Fr. Mansuet. Recipit Math. Heł- 
drzyński.in confraternitatem ordinis in con- 
ventu Grodnicensi. 

G r o s s e z Sz. J. Dziennik świętych albo roz- 
myślania. Lwów, Trynit. Grunt wiary chrześciańskiej. Królewiec, 

Hartung.' 
Hannenberg G. X. Sama treść nauki chrze- 

ściańs. Kalisz, S. J. 
Haur J. K. Ekonomika ziemiańska generalna 

wyd. Marc. Bystrzycki. Warsz. S. J. 

— Wybór ekonomii ziemiańskiej, politycznej, 
gospodars. Krak. Siarkowski. 

Hewelke Joh. Dan. Die Seligkeit bey Beer- 

dig. Anna Stanisch geb. Rosenaw Danzig, 

Schreiber. 
Hieronymi Christ. Bey dem Verbindungs- 

Feste Sam. Fiillborns mit Beata Chr. Hell- 

wig. Lissa, Presser. 
His tory a życia Naj. Stanisława I. ob. Seiler. 

Chevrieres. 

— o stworzeniu nieba. Krak. M. Dyaszowski. 

— życia Radziejowskiego, ob. Jungschultz. 
Hoffmann Jan Dan. Fasces pro-consulares 

capessenti. Thorunii. 

— Synopsis colloąuii charitivi Thorunensis. 
H'offmańn Dan. Franc. Viro magnif. Joan. 

Geor. Brackenhausen gratul. exhibito spe- 
cim. collectaneorum etyinol. Thorun. Senat. 

Hryncewicz Wiator A. Synodus dioece- 
sana Vilnensis a Mich. J. Zienkowicz. Wilno, 
S. J. 

Hugo Hermann. Pobożne żądania trzema księ- 
gami przez Jana Kość. Żabę. Supraśl, Bazyl. 

— Pobożne pragnienia trzema księgami zam- 
knione przez W. X. L. Ąlex. T. Łaskiego 
przetł. przez Jana Turczyna Ign. i Hel. 
Ogińskim dedyk. Wilno. 

Jabłonowski Stan. W. Tacyt polski albo 
moralia nad pochlebstwem. Ob. Amelot. 

Jaguściński Dyon. Firmament chrzęść, 
tajemnic wiary przy inaugur. Jak. Radliń- 
skiego. Krak. Akad. 

Jan od Sw. Józefa. Zapłata niepojęta S. Mał- 
gorzacie kazaniem Jan. Kaz. Orzechowskie- 
mu ofiarow. Kraków, Dyaszewski. 

Jan decki Sylw. X. Rezydencya przenajśw. 
ducha to jest kazanie. Krak. Akad. 

Janocki J. Dan. Litterarum in Polonia in- 
stauratores et epist. ad Andr. Załuski. Li- 
psiae, Langenhem. 

Janowski Florian Jan Nep. Floralia a Ja- 
giellonica Palladę in plausum candidatorum. 
Crac. Acad. 

Janowski Paulin X. Pewny znak przezna- 
czonych do nieba honor Maryi pod strażą 
orderu szkaplerzowego. Poznań. S. J. 

Idzi dd Sw. Józefa, ob. Madejski. 

Immunitas scotistico-theologica Joan. Scoti 
immaculati honori Mariae. Crac. Dyaszowski. 

Informacya o funduszu PP. Kanoniczek 
w Warszawie. 

(Józef Kalas.) Historya świątobl. życia bło- 
gosł. Józefa Kalasantego. Warsz. 

Iskierka nabożeństwa do pałającego ogniem 
S. Franciszka. Lwów. 

Jungschultz. Historya życia Mich. Stef. 
Radziejowskiego kardynała do druku po- 
dane przez Tom. Zagórskiego. 

Jur aha Kaz. Gedroyć X. Kazanie przy obłó- 
czynach Kaz. Radziwiłłowej. Warsz. 1744. 197 Iwański Nic. Argumentum a pari honoris 

Jos. Val. Paczowski. Crac. Univ. 
Kalendarz polski i ruski. Krak. Akad. 

— Ob. Duńczewski, Niewieski, Przypkowski. 
Kamieński Ludwik od S. Teresy. Kazanie 

na pogrzebie Krystyny z Długopolskich 
Karsznickiej Chorążyny ded. Pawłowi Kar- 
sznickiemu. Warsz. Piar. 
Kamieński Wal. Stan. Controversiae de 
jurę publice imprimendi illatae. (c. 1744.) 

— Historya ob. La Maitre. 
Katechizm albo nauka chrześciańska. Su- 
praśl, Bazyl. 

Kazanie na dzień konsekr. kościoła Prze- 
myskiego przez Wacł. Sierakowskiego od- 
prawionej. 

Knapski G. Dictionarium latino-pol. Calissii. 

— Idiotismi polonici seu voces. Posnaniae. 

— Synonyma seu dictionarium. Crac. Ob. Sy- 
nonyma. 

Ko bielski F. A. Litterae pastorales. Leop. 
Koczanowski Wawrz. Ant. Jan. Donarium 

Jagiellonicae Palladis ex selectioribus gem- 

mis. Crac. Univ. 
Koczorowski F. X. Katechizm albo nauka 

chrzęść, (po pols. i franc.) Kalisz, S J. 
Komeniusz. Janua linguarum reserata. Ge- 

nevae. 
Konarski Stan. X. Kollegium prywatnego 

postać. (Warszawa). 

— Otto ob. Corneille. 

— Desseins et plans du College. 
Koronka czyli korona chwały, ob. Poto- 
cka A. 

Korsak Jan. Dom słońca w domach Plate- 
rów oraz Brzostowskich upatrzony. Wilno. 

Kozłowski Jos. Ars militaris cum universa 
mathesi div. Alojsae Gonsagae dicata. 
Leopoli. 

Krause Chr. Zamoscio Polonus. De venae 
sectione. Francf. Alesius. 

Krzysztof od S. Kaz. Karmel. Środek zba- 
wienny do wieczności Sakrament Pokuty 
dedyk. Rom. Sierakowskiemu. Krak. Dya- 
szewski. 

(Kuczyński Casim.) Gloria connubialis foe- 
deris Cas. Kuczyński nec non Franc. Osso- 
lińska inter nuptiarum solemnia a Soc. J. 

Kury er polski. Warsz. 

Kwiatkiewicz Jan X. Morze łask i po- 
ciech Matka Boża Marya przy obrazie Ja- 
rosławskim ded. Annie z Rysin Potockiej 
Lwów, S. J. 

Kwiatkowski Piotr X. Theatrum życia 
ludzkiego w histor. exhibicyach ded. Ka- 
tarz. Ponińskiej. Kalisz, S. J. 

Ł§cki A. T. Pobożne pragnienia ob. Hugo. 

Laurentius Andreas a S. Rosalia ob. Szy- 
dłowski. 

Lekarstwa domowe dla poratowania zdro- 
wia ludzkiego. Krak. 

Le Maitre. Historya Starego i Nowego Te- 
stamentu tł. Wal. Stan. Kamieński. Warsz. 

Lepner Theod. Der preussische Lithauer 
oder Yorstellung der Nahmens Herleitung, Kind Tauffen, Hochzeit, Kleidung, Woh- 
nung der Littauer. Danzig, Rudiger. 

Leszczyński St. ob. Chevrieres. Seiler. 

Leszczyński Raf. Poselstwo wielkie ob. 
Radzewski. 

Lii i en t hal Teod. Christ. Historia B. Doro- 
theae Prussiae Patronae notis histor. illu- 
stravit. Dantisci, Knoch Georg M. 

Lipski J. A. X. Dyspensa 4. Septemb. 

— Edictum ad univ. clerum respectu cele- 
brandarum orationum pro successu comi- 
tiorum. 

Liturhikon si je służebnik. Poczajów. 

Łosiewski Fort. X. (0 obyczajach człowie- 
ka religijnego godnych.) Krak. 

Łuczyński Fr. Kanty. Kalendarz polski i 
ruski. Krak. Akad. 

Łukasz ob. Rosołecki. 

Madeyski Idzi od S. Józefa. Historya ży- 
cia Jozefa Kalasancyusza ded. Annie z Czap- 
skich Nieborskiej. Warszawa, Sch. Piar. 

Małachowski J. Votum na Senatus consil. 
w Grodnie, (w Svadzie Ostrów.) 

Mangard Pet. Disputatio de systeme Co- 
pernicano. Lugduni, B. Jongelyn. 

M a n n i Jan Bapt. Axiomata chrzęść, filozofii 
z rozważania czworakiej wieczności od 
Idziego Estrexa (Piotra Estka) przełożone. 
Lwów, S. J. 

Matuszewicz J. Mowa do króla Imci. 
(w Svadzie Ostrów.) 

— Mowa do królowej (w Svadzie Ostrowa) 
Mer ci er Piscianus. N. De officiis studioso- 

rum lib. III. edid. Mich. Wessel, dedic. 

Joau. et Car. Radziwiłł. Vilnae. 
Mis sale abbreviatum Carmelit. Vilnae, S. J. 
Mizler Laur. Dissertatio medica de balsami 

vulnerarii universalis usu. Erfurt. 

— Medicinische Abhandlung vom Nutzen u. 
Gebrauch des Windbalsams. 

Mocki Georg. Clypeus fortium Jacobus Lu- 
dovicus Joannis IIL filius in urnam muta- 
tus. Leopoli, S. J. 

Monach i. 0. Basili. Perillustri Cas. Dogil 
Cyryna. Propositiones. Zamość. 

Nabożeństwo doS. Jana Franciszka Re- 
gisa. Wilno, S. J. 

Nadzieja grzesznych w miłosierdziu przez 
godzinki do S. Małgorzaty. Krak. Akad. 

Nauka polsk. i niein. języka. Lwów, Paw. 
J. Golczewski. 

Neifeld E. J. Dissertatio de genesi caloris. 
Lipsiae, Langenhem. 

Nieberle Emil. Ośmiodziennik seraficki, du- 
chowne ćwiczenia przez X. Sew. Ryszkow- 
skiego przetł. Zamość, Akad. 

Niewieski Franc. St. Kalendarz nar. 1744. 
Lwów, P. Golczewski. 

Norses Ant. X. Ofiara z kolumby sakra- 
mentalnemu Bogu na adoracyą Małgorzaty 
w zakonie Kolumby Solskiej przez Mik. J. 
Wyżyckiego prezentowana przez Benedy- 
ktę Cetnerównę przyjęta, Janowi Solskiemu 
prezydentowi Lwowa dedykowana. 

Officia sanctorum propria. Calissii, S. J. 

— propria sanctorum et sanctarum. Crac. 198 1744. (Ogińska Aug) Applauz weselny Auguście 
Ogińskiej przy ślubnych kontraktach z Kons. 
Platerem od obligowanej prowinc. litew- 
skiej Sch. Piar. Wilno, S. J. 

— Południe publicznej szczęśliwości na pierw- 
szym przyjaźni wschodzie Augusty Ogiń- 
skiej tudzież Konst. Platera od cnót splen- 
doru lurainarzów. Wilno, Akad. 

Oloff Ephraim. Polnische Liedergeschichte. 
Danzig, Knoch. 

Olympiadis ob. Portalupi. 

Opisanie (Krótkie) komety na horyzoncie 
Poznańskim. 

rabin s ki Jan X Echo nabożne chwały 
wiecznemi czasy Trójcy Przenajśw. przez 
usta pobożnych ludzi, affekty i modlitwy 
Braci i Sióstr konfraternii. Kraków, Dya- 
szewski. 

Otto tragedya, ob. Konarski Stan. Corneille. 

Otto. Stylikon i Temistokles, trajedye. War- 
szawa. 

Pałac dusze chrześcijańskiej o wielkich sa- 
lach to jest modlitwy i westchnienia poda- 
ne od J. C. SS. B. ded. Bogusł. Kaz. Mar. 
Stef. Joz. Ottenhauzom. Królewiec, Hartung. 

Pallavicini Stef. Operę. Ode canzone e 
discorso dedic. Aug. III. R. d. Pol. Vene- 
zia, Pasąuali. 

Pardon (Generalny) dla od wojska króla 
pruskiego zbiegłych dezerterów że powra- 
cający sześć talerów wezmą. Berlin 31. De- 
Cemb. Wrocław, J. J. Korn. 

Paszkiewicz Mich. X. Sława bolesna albo 
bolesławne bo królewskie króla Bolesława 
Chrystusa Pana w 5-ciu Bolesławach kró- 
lach polskich promulgowane do Mich. Re- 
skiego referowane. Wilno, S. J. 

Pawłowski Dan. X. Mowa boska do serca 
zakonnika. Poznań, S. J. 

Pawłowski Jos. Aug. Echo sanctione mo- 
do fulminantis Periclis ad annuam cele- 
brantem diem Ant. Jos. Żółkowski gratu- 
lat. applausu. (Vilnae, S. J.) 

Petrykowski Franc. Vita beatae Cunegun- 
dis, ob. Doński A. Frankowicz. 

Pexenfelder Mich. Antonomastica explica- 
tio ex historiis. Leopoli, S. J. 

Pinamonti J. Piotr. (Dzieła ascetyczne tł. 
Al. Pilecki.) Sandomierz. 

Pi ścian u s Merc. De officiis studiosorum 
ob. Mercier. 

Plater Kons. ob. Ogińska. 

Pociecha przy drogich Matki pocieszenia 
konsolacyach albo sposób odprawiania pas- 
syi przy kościele S. Marcina. Warsz. 

Poklatecki Fr. Poselstwo, ob. Radzewski. 

Poniatowski Stan. List ziemianina do pe- 
wnego przyjaciela z inszego województwa. 

Poniński Ant. Dar bogów w narodach 
oczekiwanie Fryd. Augusta i Maryi Józefy 
nowonarodzony potomek przywitany przez 
Domin. Wołłowicza na wiersz polski oznaj- 
miony. Wilno, S. J. 

Port ob. Tarło. Złotnicki. 

Porta ad germanam linguam polonae juvent. 
atque portae Oginscianae dica'a. Portalupi Ant. Mar. Olympiadis tragoedia 

sub ausp. comit. Briibl. 
Posz akowski J. X. Kalendarzyk rzymski. 

Warsz. 

— Kolenda papieska. Warszawa. 
Potkański Florenty X. Kazania Ant. Lu- 

bomirskiemu w dzień Sw. Patrona ofiaro- 
wane. Warsz. Piar. 

Potkański Stan. Hier. X. Kazanie miane 
podczas summy przy introdukcyi relikwii 
S. Stan. Kostki, ob. Dochtorowicz (Gość 
domowy). 

(Potocka A). Koronka czyli Korona chwa- 
ły Trójcy przenajśw. ojczystym krzyżem 
Anny Potockiej przyozdobiona. Lwów, Col. 
S. J. 

(Potocka Kat.) Ozdoba świata polskiego 
w Potockich imieniu zasług koronę, Kat. 
Potockiej w herbownym Pilawie Stan. Kos- 
sakowskiego przy applauzach. (Lwów.) 

Potocki Franc. Mich. Odgłos pauegiryku 
S. Tomasza, (po r. 1744?) 

Praesidium (Facile certumąue) adversus 
omne peccatum et stimulus ad virtutem. 
Vars. 

Praktyka experymentalna o kometach, de- 
dyk. Małachowskim. (Krak.) 

Praxis de natura motoris et mediis magi- 
sterii grammatices. Vilnae, S. J. 

Prokopowicz Theof. Miscellanea saora ac- 
cess. epigrammata. Vratisl. Korn. 

Przypkowski J. J. Kalendarz. Krak. Akad 

PszczelińskiM. Kalendarz Świąt rocznych. 
Krak. Dyaszowski. 

Puzyna Jos. Dom. X. Epistoła pastoralis 
post felicem ingressum. Vilnae, S. J. 

Quinquaginta rationes, ob. Rationes. 

R. S. F. Bey Fiillborn u. Hellwigischen Ver- 
bindung uberweichte S. F. R. Lissa, Presser. 

Radliński Jakób Paweł. Wizyta codzienna 
najboleśn. Maryi Panny. Kraków. 

— Ob. Jaguściński. 

Radzewski Fr. Poselstwo Paw. Leszczyń- 
skiego do Mustafy II. przez Franc. Pokla- 
teckiego do druku podane dedyk. Piotrowi 
Sapiesze. Poznań, Akad. 

(Radziwiwiłł Jerzy.) Echo przy wolnych 
pienia odgłosach od xiążęcych trąb walor 
biorące przy prezencyi Jerzego Radziwiłła 
applaudujące. Wilno. 

(Radziwiłłówna Brygida.) Wieniec z kwi- 
tnącej cnoty i familij złożony przy marya- 
żu B. Radziwiłłówny z Ant. Józ. Sołłohu- 
bem applauzów kwiatem. Wilno, S. J. 

— Vota z applauzem Brygidzie Radziwiłłó- 
wnie z Antonim Sołłohubem prowincyi 
Schol. Piar. oddane. Wilno, S. J. 

Rationes (Quinquaginta) et motiva cur sola 

religio romano-cathol. praeferenda. Lublin, 

S. J. 
Rechenberg Joh. Die seeligste Genesung 

im Sterben Franz Ruttich. Thorn, Gotl. 

Ehrenfr. Waetzold. 
Reguła i konstytucye III. zakonu. Lwów. 
Relacya exportacyi ciała ś. p. X-żny de 

Bethun Jabłonowskiej. Lwów. 1744. 199 Remigius a S. Erazmo, ob. Klisowicz. 

Ringeltaube Sylvius Wilh. Griindliche 
Nachricht von poln. Bibeln. Danzig, Janas. 

Rit u ale sacramentorum. Calissii, S. J. 

Robertson Wilhelm. Charakter nowy ka- 
zań dawniejszej próby pióra addytamenta- 
mi kazań. Poznań, Akad. 

— Próba pióra w niektórych duchownych 
dyskursach z przydatkiem kazań. Poznań, 
Akad. 

Rosenberg Chr. G. Positiones theologicae. 
Gedani, Schreiber. 

Rosołecki Łukasz X. Kazanie przy wypr. 
ciała Mich. Serw. Wiśniowieckiego. Warsz. 
Piar. 

RubinkowskiJ. Kaz. Janina tryumfów Jana 
III. Poznań, S. J. 

Rubricella dioecesis cracoviensis. (dwoja- 
ka). Crac. 

Rudimenta historica sive methodus. Opusc. 
I— VI. Calissii, S. J. 

Rupellanus A. Paulin. Themis theologica 
sub imperio Eranc. Wysocki Praesid. An- 
tonii Morski Mareschalci in justitiae actis 
triumphans. Częstoch. 

Rychłowski Józef S. J. Grandę argumen- 
tum virtutum meritorum ab ipsa Viceregia 
potestate judicibus deputatis a Collegio Pe- 
tricov. S. J. Calissii, S. J. 

Rydulski Dom. Jan. Cidaris doctoralis ex 
archivo Palladis Sjuianae, Josephi Eust. 
Szembek episcopi secundae laureae candi- 
datis. Zamość, Univ. 

(Salomeą). Kazanie na fest błogosł Salo- 
mei. Kraków, Ziętkiewicz. 

Sałtszewicz W.'j. Kalendarz polski i ru- 
ski. Krak. Akad. 

Sarnowski Jan Józef. Korona Niepokala- 
nego Poczęcia N. P. Maryi na ręce Alex. 
Józ. Sułkowskiego. Poznań, Akad 

Schlag Georg. Polnische Sprach-Lehre. Bre- 
slau, Korn. 

Schleicherr Joan. Theod. Positiones theo- 
logicae de Deo. Gedani, Schreiber. 

Schlief W. Beitrage zu Kingeltaube Nach- 
richt von den Bibeln, ob. Ringeltaube. 

Scientia naturalis in thesibus a Leopol. 
Soc. Jes. ded. Ign. Sapieha. Leop. S. J. 

Sewer ynowicz Jan Chr. Jupiter in Olym- 
po D. Elias panegyr. cultu adoratus. Po- 
suan. Acad. 

Seyler Jerzy Dan. Historya życia Stanisła- 
wa I. B. w. m. _ 

S i e n i e ń s k i St. X. Nep. Admonieya paster- 
ska od Wojciecha arcyb. Gniezn, przy gro- 
bie swoim dana. Poznań, Akad. 

Sierakowski Wacław H. Kazanie w dzień 
konsekracyi ob. Kazanie. 

Signatura gratiae coram R. P. Ravizza 
Ord. S. Franc. prov. Min. Polon. Romae, 
Cam. Apost. 

(Sołłohub Ant.) Aspekt orła Radziwiłłów 
na dniejący luminarz we lwie herbownym 
Płomieńczyk przy hymen. Ant. Sołłohuba 
i Bryg. z Kadziwiłłów pokazany. Wilno. — Oratio epithalamica A. Dowoyna Sołłohub 
nec non Brig. Radivilia nomine Sch. Piar. 
Vilnae, S. J. 

— Sidus Julium avito Leone Antonii Sołło- 
hub sub hymeuaei soles virgini Brigidae 
Radziwiłł observatum. Vilnae, Acad. 

Sprengel J. Mich. Gedanensis. Disputatio 
juridica de judice eucharistico. Rostochi, 
Adler. 

Statut W. X. Litewskiego (dwie edycye), 
dedyk. Kaz. Jan. i Bened. Sapiehom. Wil- 
no, S. J. 

Summaryusz rachunków skarbowych Au- 
gustowi III. ob. Grabowski M. 

Synhajewski Woje. X. Kazanie, ob. Gość 
domowy. 

Synod zamojski (po rusińsku). (Z rozk. Al. 
Szeptyckiego wyd. Ant. Lewieński.) Lwów. 

Synodus dioecesana Vilnensis 10—13 Feb. 
a Mich. Joan. Zienkowicz celebr. Vilnae, 
S. J. 

Synonyma seu dictionariuin. Calissii, S. J. 

Szczepkowski Marc. X. Eshorta mówiona. 
Warsz. S. J. 

— Ob. Gość domowy. 

Szentivany Marc. X. Analecta singularia 
ex libro Flos regnorum. Calissii, S. J. 

Szydłowski Adr. Laur. a S. Rosalia. Sum- 
mariuin judicii regularis ex canonibus Gre- 
gorii IX. prius per Remigium a S. Erasmo 
concinnatum dedic. Ignatio Vladis. a S. Sta- 
nislao. Vars. Piar. 

Szyszkowski Józef. Elogiorum in varia ma- 
teria sacra et profana libri II. Georgio Po- 
tocki dedicati. Crac. Univ. 

Tabel la generalna na taxy chleba. Warsz. 

Tarło Adam Wojew. lubels. Manifest na wi- 
dok wydany w Warszawie 14. Martii. 

Tarło Adam Starosta Goszczyński. Port 
bezpieczny we łzach tonącej Ojczyzny ob. 
Złotnicki. 

Tarło Jan. Mowa powtórnie miana przy do- 
kończ. Sejmu 19. Octob. 
• — Mowa na Sejmie Walnym Grodzieńskim. 

Temprowski M. Kalendarz (dwojaki). Krak. 
Akad. 

Trotz Mich. Abr. Nouveau diccion. franc. 
allem. et polon. T. I. Leipzig, Gleditsch. 

Turczyn J. ob. Łę,cki. 

Ustawa dla państw dziedz. względem od- 
dać się mających łupieżców i rozbójników, 
na głowę w nagrodę 10 talarów twardych. 
Wrocław, J. J. Korn. 

Wąssowski Gordyan X. Nauka o pokucie. 
Krak. Akad. 

Weidmann Maur. Georg. Catalogue des 
livres franc. et ital. Varsov. 

Wernsdorf Th. Gedan. Dissertatio philo- 
log. critica qua sententia J. Clerici propo- 
nitur. 

— Oratio adicialis de cognatione Spartano- 
rum ac Judaeorura. Gedani. 

Wiadomości nprzyw. z cudzych krajów. 
(Kuryer polski). Warsz. 

Wieczerza Pańska albo nabożeństwo. Lu- 
blin, S. J. 200 1744-1745. Wilkoszowski Ant. Franc. Quaestio juri- 
dica de duellis. Crac. Univ. 

(Vladislaus). Admodum Rev. Pat Yladi- 
slao provinciali in Polonia. Vars. Ob. Szy- 
dłowski. 

Włocki Jan od S. Józefa X. Zapłata niepo- 
jęta Sw. Małgorzacie. Krak. Dyaszowski. 

W o ł o w i c z Domin. Dar bogów, ob. Poniński 
Anton. 

Wolski Chryst Cień śmierci Leliwy Mar. 
z Jelców Starzechowskiej dedyk. Janowi 
i Annie z Starzechowskich Krasickim. Za- 
mość, Akad. 

(Wolski J.) Applausus nominis et honoris 
Josepbo Wolski ad solenncm in curiam in- 
gressum eshibitus ab Radziejoviensi Scbol. 
Piar. 

Wróblewski Uasp. X. Pański orator czyli 
mówca ogłaszający Szczep. Swiderskiego 
herbownym klejnotem na parol biorący. 

W uj k o w s k i Jan X. Przewodnik na drogę 
wieczności. Krak. J. Siarkowski. 

Załnski And. Józ. Conspectus novae col- 
lectionis legnm ecclesiasticarum titulo sy- 
nodicon. Vars. Piar. 

Załuski Józ. And. Projet dassociation. Pro- 
jekt aasocyacyi uczonych. 

Zebrzydowski M. ob. Compendium. 

Zegar myśli tj. medytacye. Królewiec. 

Zehentner Paweł. Sumienie niespokojne 
albo sumienny mol grzesznika dręczący tł. 
Marc. Laskowski nakł. Mar. z Czarnkow- 
skich Krasińskiej. Lwów, S. J. 

Zienkowicz N. J. X. ob. Synodus. 

Złotnicki Mik. Port bezpieczny Najśw. 
Marya w Piękoszewskim obrazie albo cuda 
obrazu teraz powtórnie podane wyd. Ad. 
Tarło. Lwów, Golczewski. 

Znak (Pewny) przeznaczonych do nieba pod 
strażą orderu szkaplerznego honor ordy- 
natki, elektów boskich kommendantki Ma- 
ryi portujacych. Poznań, 

Zołędziowski Ant. J. Quaestio physica 
de concursu causae primae sub regimine 
Cas. Pałaszowski. Crac. Univ. 

(Żółkowski Ant. Józef.) Echo sanctiore 
modo fulminantis Periclis seu vi tonantis 
Antonii. Yilnae. 

— Ob. Synodus Vilnens. (Oratio.) 

— Kazanie na wotywie przedsejmowej w Gro- 
dnie na Sejmie 5. Octob. (w Svad. Ostrów,). 

Zwierciadło prawdziwej pokuty to jest 
nabożeństwo do Maryi Egypcyanki. Krak. 
Akad. 

— nowe przykładów rozmaitych stosujących 
się do nauk katechizmowych. Kalisz, S. J. 

1745. 

Adelt Mart. Evangelische Jubel-Freude iiber 

die Erbaung und Einweihung des evang. 

Gotteshauses zu Schmiegel in Groszpolen. 

Danzig, Knoch. 
Alvarez Eman. X. De institutione gram- 

matica libri tres. Brunsbergia, S. J. 
Aman ob. Lubomirski. Chrościński Stan. Annus tertius auctorum, ob. Auctorum. 

(Antoni Święty). Pocieszyciel strapionych 
serc ludzkich Antoni Ś. w kościele Chełm- 
skim Schol. Piar. patron z nabożeństwa 
zebraniem. 

Apoftegmata to jest kratkich rieczej knigi 
z polskaho (grażdanka,). Petersburg. 

Ars metrica sive ars condendorum versuum. 
Posnan. Soc. Jes. 

Artaxerxes tragoedia sub auspic. Szepty - 
cki Archiepisc. Varsav. Col. S. J. 

Ascens do wysokich Nieba preeminencyi 
Małgorzaty Maryi Alakok. (Suada Ostr.) 

August III. Plausus Ser. Aug. III et Mariae 
Josephae a magistratu populoąue Craco- 
viensi. Crac. Siarkowski. 

Augustinus Aureli Sanctus ob. Leszczyń- 
ski St. (Entretiens) Clement. 

Aureli Augustyn. Honor Trybunału przy 
dyrekcyi Alex. Pocieja. Wilno, S. J. 

Aucthorum praelegendorum in schola poe- 
seos, ąuorum syllabum seąuens pagella ex- 
hibet. Caliupi, S. J. 

— Toż in schola syntazeos per prov. polon. 
S. J., Calis. 

— Toż in schola rhetorices. Calis. 
Awedyk Kons. X. Kazanie na pogrzebie 

Mich. Czackiego. Lublin, S. J. 

(Barbara Św.) Droga bezpieczna do szczę- 
śliwej wieczności, nabożeństwo Sodalisów 
do Sw. Barbary. 

Barszczewski Franc. Oratio ad Aug. II 
(W. Suada Ostrows. T. J.) 

Bartoszewicz Józef. Aestas aurea ad hy- 
.menei soles Ant Mich. Pac cum Ter. Radi- 
wilia. Vilnae, S. J. 

Bel Math. Apparatus historiae Hungariae. 
(Histor. arcana Jar. Łaski). Posonii. 

Benedictus XIV. Epistoła encyclica ad 
Patriarchas (reimpr. Varsav. Sch. Piar.) 

Biega czewicz Adal. Jan K. Remigium 
absolutum dum Const Stadnicki exequiae 
persolyerentur, ded. Joz. i Ant Stadnickim. 
Cracov., Univ. 

Biejkowski Ant. Ostatnia usługa kazno- 
dziejska po S. Koryb. Wiśniowieckim. San- 
domierz. 

Bienkiewicz Józ. X. Kazania dwoiste 
postne, jedno o pokucie, drugie o dziesię- 
ciu przykazaniach. Warsz. Pijar. 

Bogdański Gabr. Grżeg. Pałac nieśmiert 
sławy Kaz. Jordanowi. Krak. Dyaszewski. 

Bonohomine Alfons, ob. Samuel. 

Bouillon ffl. List do Senatorów (W. Swada 
Ostrows.) 

Bractwo miłosierdzia ob. Kobielski. 

Budny Szymon ob. Apoftegmata. 

Burnowski Innoc. X. Inwestygacya Sapie - 
żyńskiej strzały, sp. Franc. Sapiehy. Warsz. 
S. J. 

Catalogus person. Polonae S. Jesu. 

Chiaberge Jos. Ign. Orationes, tertia editio. 
Posnaniae, S. J. 

Chmielowski Ben. X. Nowe Ateny albo 
akademia wszelkiey scyencyi ded. Szym. 
Łabęckiemu. Cz. I. Lwów, Golczewski. 1745. 201 Chrościński Stan. Aman od Asswerusa 
króla pers. nad wszystkie xiąźęta wywyż- 
szony, dziewięcią pieśni opisany. Porównaj 
Jabłonowski. 

— Józef do Egiptu przedany, trzynasto pieśni 
ogłoszony. 

Chryszkiewicz Ant. Honor Trybunału 
przy dyrekcyi laski Alex. Pocieja. Wilno, 
S. J. 

Cicero. Epistolarum selectarum libri III. 
(dwie edycye). Calisii, S. J. 

— XIII. Orationes selectae Isidoro Pepłowski 
oblatae per Stan. Dąbrowski. Varsav. Pijar. 

Clement Dyon. X. X. Rozmowy duszy z Bo- 
giem z słów św. Augustyna tłum. Stan. 
Leszczyński Król. Entretiens de 1' ame avec 
Dieu tires des paroles de Saint Augustin 
ses meditations (po pols. i franc.) Nancy. 

Compendium Biblicum in quo universae 
leges comprehenduntur. Poznań, S. J. 

— praw przywilejów konfraternij kupieckich. 
Warszawa. 

Computatio motivorum, ad servandam le- 
gem natur. Thorun. Theof. Ehr. Wetzold. 

Czaszyński Rajm. X. Obrót całego roku 
kazaniami niedzielnemi skierowany. War- 
szawa, Pijar. 

Dąbrowski Stan. X. Oratio de laudibus 
Divi Thomae. Varsav. ob. Cicero. 

Dąbski Stan. List na sejmiki relationis (W. 
Swada Ostrowskiego). 

— List do Xcia Prymasa. (W Swada Ostrów.) 
Danej ko wicz ob. Ostrowski. 

Danet X. Nouveau Grand Dictionnaire latin 

et polonais. Nowy wielki dykeyonarz. Tom 

II. Vars. Pijar. 
De ci sio Rotae R. coram Bussio. Pro A. 

Rostkowski c. Ap. Turkowski rat. eccles. 

Przybyszewo. Romae, de Comit. 

— coram Furietto. Matrimonii H. Radziwiłł 
c. Th. Sapieha. Romae. 

— Rotae. Rom. coram Giraud. Pro Mich. 
Waxman c. Univ. Crac. Romae, de Comit. 

Dembowski Ant. Seb. Wszystkim w ogóle 
Duchowieństwu. Proces na zachowanie po- 
stów. 

Dietmann Andr. Chr. Die zum Lobe Hoch- 
zeit Redę d. Andr. Schulz mit Chris. Lip- 
pertin. Thorn. Chr. Ehr. Watzold. 

— Die Vorziige des Alters bei Einseegnung 
des Andr. Schultz mit Christ. Lippertin. 
Thorn. Gottl. Ehren. Watzold. 

Diploma o zaleceniu sejmików do dygni- 
tarzów. (Swada Ostrowa.) 

— instrukcyja do J. K. M. na sejmiki. (Tamże). 
Directorium div. officii pro dioec. posna- 

niensi. 

— officii div. Cracov. Dyaszewski. 

— divini offic. usui provin. Major. Poloniae 
SS. Sacramenti de Monte Carmelo. Gedani, 
T. J. Schreiber. 

D i s p o s i t i o person. provinciae lithuanae. S. J. 

Długosz Fr. Ks. Dwór Pana nieba i ziemi 

z przyd. godzinek i modlitw. Lwów, Troje. Dobrakowski Stan. Hymettus dextera Pal- 
ladis jagellonicae flores varii generis, can- 
didatis. Crac. Uniw. 

Dochtorowicz Fab. Kazanie na pogrz. 
Maryi z Czarnkowskich Krasińskiej. 

— Kazanie na pogrz. Xcia Wiśniowieckiego, 
Wojew. Wileńs. 

Drews Jan. Dystrakcye podróżnych, tłum. 

Józef Brzozowski. Częstochowa. 
Droga bezpieczna do wieczności. Kraków, 

Dyaszews. 

— krzyżowa Pana i Zbawiciela. Częstochowa, 
obacz Hollacz. 

Drużbacki Mich. Maternitas Dei immacu- 

latae conceptionis Mariae oratione in scho- 

lis Leopol. Nicolao Joan. Cieszkowski di- 

cata. Leop. S. J. 
Duńczewski Mich., ob. Kochnowski. 
Duńczewski Stan. Kalendarz (dwojaki). 

Zamość, Akad. 
Dykeyonarz, ob. Danet. 
Endersch Jan Fryd. Erlauterung v. Ver- 

fassung des Modelles eines Systematis Co- 

pernicani. Elbing, Praus. 
Eutropius F. Breviarium historiae Roma- 

nae. Leopoli, Golczewski. 
Ferdynand Karol. List do Mik. Sapiehy 

z r. 1641. (W. Suada Ostrowsk.) 
Ferriere A. (de). Institutiones juris cano- 

nici. Vilnae, Bazyli. 
Feuerlin Jac. Guil. Dissertatio de religione 

Ruthenorum. Góttingae. 
Filipowski Piotr Paw. Quaestio logica de 

ąuantitate, sub regim. C. Pałaszowski. Crac. 

Univ. 
Flos mysticus sive lilium orbis poloni B. 

Salomeą. Cracov., Dyaszewski. 
Fryderyk II. Patent do Górnego Szląska 

części która dotychczas pod Rakuską wła- 
dzą była względem wprowadzenia wojska, 

9 Januar. Wrocław, J. J. Kom. ob. Manifest. 
Gawantus Bartł. Octavarium romanum. 

Brunsberg, S. J. 
Gentili Józef. Zycie Róży Maryi Serio. 

Lwów, Trynit. 
Girs A eg. Konung Johan den III Chrónika. 

Stockholm. 
Giżycki Paweł. Relacya apparencyi i aktu 

pogrzeb Wiśniowieckiego Mich. Serw. Po- 

czajów, Bazyl. 
Godzinki o pięciu ranach. Jezus. Lwów. 
Górny Honorat. Arka pociechy, albo go- 
dzinki o pocieszeniu. Lwów, Trynit. 
Górski (Gurski) Cas. Franc. Quaestio logica 

de substantia. Crac. Univ. 
Grammatica germanica brevis et artif. 

Varsav. 
Gratiani Ant. Mar. De scriptis invita Mi- 

nerva, ad Alojsium fratrem editi cum adnot. 

Hier. Lagomarsini. Florentia. 
Grodzicki Faust. X. Theatrum eloąuentiae, 

dedic. St. Vinc. Jabłonowski. Leopoli, S. J. 
Gruszecki Hier. X. Sposób dla ludzi na 

łatwe nieba dostanie na fest Stan. Kostki, 

dedyk. Łuk. Dajewskiemu. Poznań, S. J. 

26 202 1745. Havenstein J. H. Repertorium juris pru- 

thenici. Dantisci, Knocb. 
Hecatombe centenis celebratum victimis, 

in stemmatis ara Andr. Stan. Załuski ac iu 

theatrali mensa institutum. Cracov., Dya- 

szowski. 
Helwing Kr. Kalendarz uniwersalny. San- 

domirz, S. J. 
H e r k a Ciem. Stan. Questio methaphysica de 

distinctionibus. Cracov. Univers. 

— Nowy zaciąg, ob. Potocki. 
Herrmann Chr. Abr. i Henel Cas. Heinr. 

Bey der Bahre der Fried. Theod. Pitschen 

geb. Lauterbachin welche entschlief. (Schlich- 

tingsheim). 
Heubel Joh. Henr. i Nordberg Georg. Leben 

Karl des XII. Hamburg, «Ł G. Trausold. 
Historye (Wyborne) z pisma Sw. Króle- 
wiec, ob. Hybner. 
Ho 1 1 a c z Daw. Utorowana pielgrzymów droga 

do góry Syon, przetł. J. W. R. Brzeg, 

Trautman. 
Hordyna X. Kazanie na powitanie Tryb. 

Wilno, S. J. 
Hybner Jan. Dwakroćpięćdziesiąt pisma Św. 

historye. Królewiec, Hartung. 
Jabłonowski Stan. List do Sapiehy Wdy 

Trockiego. (W. Suada Ostrów.) 

— Respons kasztel, krakowskiego. (Suada. 
Ostrows.) 

— Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni 
Bukowińskiej. Zamość, Akad. 

Jabłoński D. E. Sammlung einiger Briefe 

Leipzig. 
Jan Kazimierz. List po abdykacyi. List do 

T. Sapiehy, (w Ostrows. Suada.) 
Janozki Jan Dan. Kritische Briefe an Ver- 

traute Freunde. Dresden, Hilscher. 
Jarmundowicz Kar. X. Fundacya kościoła 

Lendzkiego, kazaniem pod zaszczytem M. 

A. Łukomskiego. Poznań, Akad. 
Ignacy od S. Józ. Historya życia Józefa 

KalaBancyusża. Warsz. Pijar. 
Jordan Jan Christ. De originibus shwicis 

opus. Vindobonae, Kurtzbock. 
(Jordan Kaz.) Pałac, ob. Bogdański. 
Józef do Egiptu od braci przedany, pieśni. 
(Józef Kalas.) Historya. ob. Ignacy od S. Józ. 
Judicium extremum doloruin, oratio in fu- 

nere Servatii Korybuth in Wiśniowiec. Leo- 

poli, S. J. 
Jus culmense ex ultima revisione oder: Das 

Culmische Recht. Danzig, Schreiber. 
Izdebski Er. Elogiarum sacrarum lib. IH. 

Vilnae, S. J. 
Kajetana Sw. (Do.) Krótkie nabożeństwo. 
Kalendarz polski y ruski przez Ordyna- 

ryusza. ob. Sałtszewicz. 

— polityczny. Kalisz, S. J. 

— polityczny. Kraków. Obacz Duńczewski. 
Lipiewicz. Temprowski. 

Kazanie na poświęć, kość. kijowskiego 
w Żytomierzu, fundowanego, 1745 napisane. 

— na dzień Sw. Benedykta. 

Kery J. Decreta S. Sedis Apostolicae. Cze- 
stoch. ' Kicki. Mowa na walney radzie, (w Suada 

Ostrows.) 
Kiersnicki A. X. Kazanie na niedzielę 13. 

(w Suada Ostrows.) 
Kło sowie Woje. Luminara tróy-świetnym 

słońca splendorem Jan Fr. Regis, domu 

Sapiehy firmament, (w Suada Ostrows.) 

— Nałęcz Czarnkowskich na pogrzebie Maryi 
z Czarnk. Krasińskiej. Warsz. S. J. 

— Prowizya 00. Reformatom Borkowskim 
od Józ. Sapiehy, (w Suada Ostrows.) 

Kmita Stanisław X. Kazanie na dzień Sw. 
Benedykta na rekwizycyą Sybilli Reyta- 
nowny. Wilno, S. J. 

— Wielki luminarz Benedykt Sty cnotami 
jaśniejący, Bened. Tyzenhauzowi dedyko- 
wany. Wilno, S. J. 

Knapski Grz. Sinonyma seu dictionar. po- 

lono-lat. Leop. Trinit. 
K o b i e 1 s k i Franc. Bractwo miłosierdzia 

w Łucku zgasłe. Poczajów, Bazyl. 

— Mowa na pogrzebie Kuczyńskiej, (w Swada 
Ostrows.) 

— Odpowiedź PP. posłom, (w Suada.) 
Kochnowski Melchior. Cancellaria utrius- 

que juris Stan. Duńczewski recelata. Za- 
mość, Uniw. 

Koczorowski Franc. Katechizm albo nauka 
chrześciańs. (po pols. i franc.) Sandomierz, 
S. J. 

Kol Dym. Franc. Kazanie na akt pogrzeb. 
Teod. Lubomirskiego. Warsz. Sch. P. 

Kolęda papieska, ob. Poszakowski. 

Konarski Stan. Wiersz do Mar. z Godz- 
kich Pawłowskiej, siostry kochanej wdzięcz- 
ność za staranie o zdrowiu. 

Konstytueyje albo ustawy Kanoniczek. 

Kopeć. List winszując Sawickiemu. (W Sua- 
da Ostrows.) 

Koronka do pięciu ran P. Jezusa. Lwów, 
S. Troycy. 

Kostka Stan. w utikani witez na leseni wy- 
obrażeny. (dyal.) Praha. 

Kozaczyński Mich. Filozofia Arystotelesa 
Alexemu Razumowskiemu przypisana (po 
polsku, łacinie i starocerkiew.) Lwów, Stau- 
ropig. 

Krall Jan. Ray niebieski, z kwaterą szczę- 
śliwej wieczności Ad. Pawłowskiemu. Po- 
znań, Akad. 

(Krzucki S.) Relacya publicznego żalu z po- 
grzebu Stef. Krzuckiego. Lwów, Trynit. 

Kunicki. List do Koźmińskiego Wdy. (Sua- 
da Ostrów.) 

Kii n hołd G. De clypeo judicantium. Gedani, 
Schreiber. 

Kuryjer polski Warsz. 

Kurozwęcki K. X. Mowa pogrzeb. Fre- 
drowi. (Suada Ostrów.) 

Lagomarsini H. ob. Gratiani. 

Langhaus. Postylla dla dziatek, (tłum.) 
Gdańsk, Hartung. 

Łaski (Zbawiennej) ewangelicznej porządek, 
z niemieckiego. Brzeg, Trautmann. 

Laurenty X. Andrzej od Sw. Rozalii, ob. 
Szydłowski. 1745. 203 Leski Woje. Stan. Statutu ordinis cisterci- 
ensis, tam antiąua quam novissima. (Zara- 
zem). Resolutiones ad dubia proposita. 

Leszczyński B. Za laskę dziękuje. (W Suą- 
da Ostrów.) 

— Na sejmie Warszawskim. (Tamże.) 

— do J. M. P- Stef. Korycińskiego. (Tamże.) 

— do króla JMci Jana Kazimierza. (Tamże.) 
Leszczyński Stan. Entretiens ob. Clement. 

— Voix librę traduit du polon par Solignac. 
Amsterdam. 

Linda Andr. Adr. Vita M. B. Dorotheae. 

ob. Szembek Fryd. 
Lipiewicz Ant. Domin. Kalendarz polski 

i ruski, w którym święta roczne. Poznań. 
Lipiewicz Antoni. Kazania postne. Krak. 

— Prezent kaznodziejski z skarbu ubogiego 
Franciszka, Ant. Wacł. Dobrzańskiemu ofia- 
rowany. Krak. Dyaszowski. 

— Purpura zbawienna kaznodz. stylem uflo- 
ryzowana, ded. Mich. Gaździckiemu. Krak. 
Dyaszewski. 

Lipski Jan Alex. X. Dyspensa. Crac. 

— Dyspensa. Kielciis. 28 decemb. 

— Epistolae pastorales. 

— List kondolencyjny do X. M. Bouillon. 
(W Suada Ostrows.) 

— List albo respons do J. Sapiehy. (Tamże.) 
— Mandatum ad Clerum. 

— Responsum Jos. Wackerbart. Salmour, 14 
Octob. 1733. (W Ostrów. Suada). 

— Responsum a Throno. (W. Ostrów. Suada). 

— Responsum a Majestate ad sermonem chr. 
Szembek, (W. Suada Ostrów). 

Lubomirski Stan. Herak. Aman od Aswe- 
rusa na szubienicy obwieszony, ob. Chro- 
ściński Woje. Stan. 

— Rozmowy Artaxessa i Ewandra po 3cie 
przedruk. Częstoch. 

— Liber in quo Vanitas. Tyrnaviae. 
(Lubomirski K.) Relacya o depozycyi serca 

Theod. Lubomirskiego. 
(Lucy da Sty) Mowę światło tj. ciało Sw. 

Lucydy. Wilno, S. J. 
Łuczyński F. Kalendarz polski i ruski. 

Krak. Akad. 
(Ludwika). — List królowej Ludwiki do 

Sapiehy (W. Suada Ostrows.) 
Luetiens Guil. Frid. Dissertatio. histor. 

eccles. de religione ruthenorum hodierna. 

Goettingae, Hager. 
Luminarz ob. Kmita St. X. 
Madaj Daw Sam. ob. Richter. 
M a j e s t a s areopagi ob. Sanguszko. 
Malinowski Bazyli X. Potencyja Sapiehów 

strzały w dzielności Józ. Fr. Sapiehy ded. 

Kryst, z Branickich. Warsz. 
Mamczyń8ki Stan. X. Praxis Commisso- 

rialis fori spiritualis, Poznań, Acad. 
Manifest Naj. króla Pruskiego, Berlin. 
Manifestum S. R. Maj. Borusorum, Bero- 

lini T. Mandat, ob. Fryderyk H. 
Marya Kazimira List Najj. Królowej (W. 

Suada Ostrów.) 

— Epistoła ad Imperatricem. (Tamże.) 

— Elogia pareutalia M. Casimirae. (Tamże.) (Massalski) Panegyrica gratulatio nomini 
Mich. Józ. Massalski. Vilnae, Piar. 

— Nomen Fortuna e publicae in avitas do- 
mus Mich. Józ. Massalski in aditu, a colleg. 
et Univ. Viln. S. J. Vilnae. 

(Massalska Fr.) Honor domowy w ojczystej 
bramie przy zajaśnieniu Franc. z Ogińskich 
Massalskiej poetyckim stylem, Wilno. S. J. 

Metal na taxie opatrzności przeciw morowe- 
mu powietrzu. Wilno. 

Miączyński A. Respons na list Wykow- 
skiego, (W. Suada Ostrows.) 

Missae propriae patronorum R. Poloniae. 
Augustae Vindel. 

Mnisze eh. Listy do J. Sapiehy. (W. Suada 
Ostrows.) 

— List do prymasa Potockiego. (Tamże.) 

— Mowa na sejmie, (Tamże.) 

— Oddaje laskę nadworną Potockiemu. Tamź.) 

— „ „ Toż Bielińskiemu. (Tamże.) 

— Mowa na Senatus Consilium, (Tamże.) 

— Mowa votum daje, (Tamże.) 

— Oddawanie pieczęci Załuskiemu, (Tamże.) 

— „ Toż mniejszej Małachowskiemu 
(Tamże.) 

Modlibowski G. Mowa dziękując za sena- 
toryą (W. Suada Ostrows). 

— Votum na Sen. consil. 1742. (Tamże.) 

— Zagajenie Sejmiku w Srzedzie. (Tamże.) 

— List do J. Sapiehy 1744 Tamże. 
Modlitwy szkolne ala młodzi. Brzeg. Dam. 

Trautman. 
Morawski Jan X. Palestra pietatis, conti- 

nens documenta, Poznań. 
Morskowski Piotr. Politia ecclesiastica 

quam Agendam vocant. Frankf. et Lipsiae. 
Mowa in colloquio za króla Wład. IV. (W. 

Suada Ostrows). 

— dziękując za Wieniec. (Tamże.) 

— pewnego senatora za króla Jana III. Tamże. 

— druga tegoż senatora. (Tamże.) 

— posłów woyskowych W. X. L. do króla. 
(1681) (Tamże.) 

— przy oddawaniu gubernaculi Regni. Tamże. 
Mowy królewiczów IchMM. Polskich. (1632) 

(W. Suada Ostrows). 

— trzy przy wyprowadzeniu ciała Michała I. 
(Tamże.) 

(Mycielski J). Nieśmiertelny honoru zwią- 
zek w kolligowanych domach Józ. Myciel- 
skiej z Dym. Alex. Jabłonowskim przy we- 
sołych applauzach, Lwów, S. J. 

Mycielski Wł. Oddaw. JMP. K. Wolińska. 
(w Suada Ostrows). 

— Dziękuje za JP. Goleńską. Tamże. 
Neuber Gotlieb M. Positiorum theologicarum 

p. IH Gedani, Schreiber. 

Neverani Prot. Ozdoba kościoła katolickie- 
go. Lwów, Golczewski. 

Niesiołowski Kaz. Otia domestica per ve- 
locem aquilam, Mich. Radivilio, Mich. Czar- 
toryski et Georg. Fleming, dedic. 

Nieszczewski A. X. Mowa na pogrzebie 
Wysockiego, (w Suada Ostrów). 

Nomini et honori illmi Eujst. Potocki. Vars. 
Pijar. 204 1745. Octavarium Komanum. Brunsbergae, Soc. 
Jes. 

Odgłos pienia anielskiego Trójcy przenajś. 
przytem modlitwy. Lwów, Golczewski. 

Officia propria SS. Patronorum regni Polo- 
niae et Sueciae, Vratisl. S. J. 

(Ogiński) Honor ob. Massalska. 

Ogiński St. List winszujący świąt do Sa- 
piehy, (w Suada Ostrows). 

Ogiński Tad. Dyaryusz mów JW. (dwie 
edycye) Wilno, Akad. 

— Mowy (w Suada Ostrows). 
Olszowski A. Dziękuje za pannę Zamoy- 
ską. (W Suada Ostrows). 

— Do króla Imci. Tamże. 

— Toż w podobnych materyach. (Tamże.) 

— Oddawanie pieczęci koronnej. (Tamże.) 

— Propozycyą czyni na seymie Coronationis. 
(Tamże.) 

— Votum na seymie coronationis, (Tamże.) 

— Projekt Deklaracyey Abdicationis. (w Sua- 
da Ostr). 

— Żegna Rzpltą imieniem Króla IMci, (Tamże.) 

— Dziękuje za pieczęć. (Tamże). 

— Na witanie izby poselskiey, (Tamże.) 
Opaliński Ł. Oddaje pieczęć mniejszą. 

(Tamże.) 

— Toż Radziejowskiemu. (Tamże.) 
Opisanie jako P. Bóg Zygmunta III zacho- 
wał, (W Otia Domestica. Niesiołows.) 

Ossoliński F. M. Powitanie izby poselskiej 
(W Suada Ostrows.) 

— Pożegnanie tejże, (Tamże.) 

— Oddawanie laski seymowej. (Tamże.) 

— Mowa na pogrzebie Denhoffa, (Tamże.) 
Ossoliński J. Przy oddawaniu pieczęci 

Bisk. Krak. (Tamże.) 

— Za pieczęć małą dziękuje. 1628. (Tamże.) 

— Respons od tronu przy odbieraniu pieczę- 
ci. (Tamże.) 

Ostrowski Jan Danej kowicz. Suada polska 
i łacińska albo miscellanea oratorskie de- 
dyk. Joz. Sapiezie, Lublin S. J. 

Otia domestica ob. Niesiołowski. 

Ozga Al. Panegyris Joann. Zamojski. Vars. 
Sch. Piar. 

Pac Stef. Dziękowanie za pieczęć mniejszą, 
(w Suada Ostrowskiego). 

— Mowa na akcie pogrz. X. Wołowicza. (1680) 
Tamże. 

— Oddawanie Xej K. Radziwiłowny. Tamże. 

— Witanie króla Imci. Tamże. • 
Parzeliwski Jan X. (Kazanie na poświę- 
cenie kościoła w Mariawillu). Warsz. 

Pathin Cath. Charl. Mitra on la demone ma- 
riće dedić a la Reine de Pologne. Demo- 
nopolis. 

Pawłowski J. Institutio ob. Segneri. 
Pawłowski Dan. Locutio Dci ad cor. reli- 

giosi. Augustae et Dilingae. 
Per not Andr. Statuta ordinis cisterciensis 

pro polona congregatione sancita et defi- 

nita. 
Philippicae Sacrae seu orationes. Lublin. 

S. J. Piccolomini A. Syl. Oratio in obseąuiis 
Augusti II. (W Suada Ostrows.) 

— Oratio in laudem Aug. II. 1733. (Tamże.) 
Pieniążek J. Mowa witając króla 1666. 

(Tamże.) 

— Oratio salutatoria ad Aug. II. (Tamże.) 
Piotrowski M. Appiae gloriae in M. Łoś. 

Leopoli, S. J. 

Piaskowski Fabian X. Oratio (w Constit. 
Synodi dioeces. in Lóbau.) 

Plater. Oddawanie Panny Plater Hylzenowi. 
(W Suada Ostrows.) 

Plausus regnorum principibus in votis Au- 
gusto III. et Mariae Josephae per Choruin 
Capellae. Cracov. D. Sieczkow. 

Podhorce unter dem Sinnbilde von Canaan 
an Namenstage Anna Rzewuska gebor. Lu- 
bomira ka, Warsz. Pijar. 

Podziomkiewioz Cłem. Cant. Differentia 
viri sapientis penes essentialia virtutum 
Paulo Łosiecki. Zamość, Univers. 

Polaczek Paul. Joan. Jos. Quaestio meta- 
physica de ente sub. Cas. Pałaszowski, 
Cracov. Univ. 

Poniński A. List Marszałka Konfed. 1735. 
(W Suada Ostrows.) 

— Mowa. (Tamże.) 

— Mowa przy zagajeniu Sejmu. (Tamże.) 

— Mowa w izbie senatorskiej. (Tamże.) 

— Mowa circa accessum Wiśniowieckiego. 
(Tamże.) 

— Mowa na sejmie 1740. (Tamże.) 
PjOniński Fr. X. Śmierć kaznodzieja And. 

Bułakowskiego. (Tamże.) 
Porządek Królów Polskich. (Tamże.) 

— zbawienny łaski ewangelicznej. Brzeg. 
Porządku (o) sądzenia spraw Sejmowych, 

(w Ostrows. Suada). 
Porządek sejmowania według Konstyt. 

1644. (Tamże.) 
Poszakowski Jan X. Historya Luterska 

o początku tej sekty. Wilno, S. J. 

— Kolenda papieska. 

Potocki Ant. Mich. Mowa na pogrzebie T. 
Potockiego. (W. Suada Ostrows.) 

— Mowa przy reassumpcyi trybunału. Lnblin. 

— Mowa przy limicie trybunału i oddaniu 
laski w Lublinie 20 Grudnia. 

Potocki Józ. List do Województw. (W 0- 
strows. Suada). 

— List do X. Prymasa T. Potockiego (Tamże.) 

— Mowa od Wojska Koronnego. (Tamże.) 
Potocki Stefan. Mowa przy powitaniu JK. 

Mości. (Tamże.) 

— Podziękowanie za laskę marszałkowską 
(Tamże.) 

Potocki Teodor List do króla Augusta II. 
(Tamże.) 

— Toż do Ks. Sapiehy. (Tamże.) 

— Toż do Województw na sejmiki. (Tamże.) 

— Toż do X. M. de Bouillon. (Tamże.) 

— Toż do Augusta HI. (Tamże.) 

— Toż do JW. Hetmana W. Kor. (Tamże.) 

— Toż do X. Wiśniowieckiego K. W. K. L. 
(Tamże.) 

— Mowa na posejmowym consil. (Tamże.) 1745. 205 — Mowa na konferencyi (po śmierci Aug. II.) 
(Tamże.; 

— Mowa z rekognicyą do Króla. (Tamże.) 

— Mowa do Królowej Imci. (Tamże.) 
Potocki Wacław Nowy zaciąg pod stara 

chorągiew Jezusa. Krak. Akad. 
Pouczeń ije o światych tajnach. Uniejew. 
Powaga rząd i powinności J0X. Prymasa. 

(W Suada Ostrows.) 
Powiat Lidzki odpowiada na list Ks. Ja- 

kóba. (Tamże.) 

— Wilkomierski odpowiada. (Tamże.) 
Pożegnanie J. O. Trybunału W. X. Lit. 

(Tamże.) 
Praktyka experymentalna o kometach przez 

Ordynaryusza Akad, Krak. dedyk. Stanisł. 

Małachowskiemu. 
Praxes pietatis antę accessum et post re- 

cessum altaris. Poznań, Acad. 
Prażmowski M. Mowa żegnając króla (1668) 
(w Suada Ostrows.) 

— Oratio responsoria. (Tamże.) 

— Votum X. Prymasa. (Tamże.) 
Prokopowicz T. Apologia fidei in qua res- 

pondetur ad literas lutheranorum. Vratisl. 

— Miscęllanea sacra variis temporibus edita. 
Vratisl. Kom. 

Pruski król. Manifest pko dwór. Sax. Berlin. 

Toż po łacinie. Berolini. 
Pruszcz Piotr Hyac. Szczepanowski. Kley- 

noty stół. m. Krakowa albo kościoły, (dwie 

edycye) Krak. Akad. 
Przebendowski J. I. List do J. Sapiehy. 

(W Suada Ostrows). 
Przewodnia do nieba prowadząca, z franc. 

przez damę przetłóm. Lublin. S. J. 
Przyj emski. Oddawanie pieczęci mniejszej. 

(W Suada Ostrowsk.) 
Przypkowski Jan Joz. Kalendarz. Krak. 

Akad. 

— Quaestio experimentalis astron. de affect. 
stellarum. Crac. Uniw. 

Psarski Mowa na sejmie. 1785. (W Ostrów. 
Suada). 

Pu 8 ty ni a duchowna wydana francuzkim 
językiem, przełożona, ded. Lud w. Koźmiń- 
skiej. Kalisz, S. J. 

Putkowski P. X. Mowa przed ślubem Go- 
łuchows. (W. Suada Ostrows.) 
- Oddanie wieiica p. Sapieżance. (Tamże.) Dziękuje za pieczęć 
Epistoła Card. Prima- Radziejowski H. 

mniejszą. (Tamże.) 
Radziejowski M. 

tis. (Tamże.) 

— List do Województw. (TamżeJ 

— List do R. Szczuki. (Tamże.) 

— List albo respons do Wdy Chełms. (Tamże.) 

— Toż do X. Dąbskiego. (Tamże.) 

— Toż do J. Potockiego. (Tamże.) 

— Mowa. (Tamże.) 

— Mowa po zerwanym Sejmie 1688. (Tamże.) 

— Propozycya X. Kardynała. (Tamże.) 

— Responsum legato Caesareo. (Tamże.) 
Radziwiłł Al. Stan. List do J. Sapiehy. 

(Tamże.) 

— Oddawanie panny Ossolińskiey. (Tamże.) Radziwiłł Janusz. Odpowiedź JO. Ojcu. 

(Tamże.) 
Radziwiłł Krzysztof. Dziękowanie za p.Zie- 

nowiczównę, (Tamże.) 
(Radziwiłł Mich.) Ministra palatini honoris 

penes ingressum Mich. Casiin. Radziwiłł. 

Vilna, S. P. 
Radziwiłł Mich. Mowa przy oddawaniu 

pieczęci. (W Suada Ostrows). 

— Mowa dziękując za Wojewódz. (Tamże.) 

— Mowa przyznawając lata synowi. (Tamże.) 
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof. Peregrinacya 

albo pielgrzymowanie do Jeruzalem przez 
Tom. Tretera, a przez And. Wargockiego 
przełóż, (dwie edycye.) 

Rambach Joan. Jac. Histor. Einleitung in 
Streitigkeiten mit d. Socinianern. Cob. 

R e i n a 1 d Józef od Sw. Onufrego. Kazania, 
obacz Bienkiewicz. 

Reinhard L. Theologiae polemicae T. I. 
ruthenis T. II Socinianis oppositae. Viennae. 

Relacya pogrzebu ś. p. z Złotnickich Ma- 
łachowski kasztel. 

— apparencyi i aktu pogrzebowego Wiśnio- 
wieckiego Mich. Serwacego. Poczajów, dr. 
Bazylianów. 

— o progressie Króla JM. Pruskiego. 
Remarąues sur un ćcrit „Manifest de S. 

Maj. Dresden. 
Respons J. K. Mości na iustrukcyą posłom 
(W Ostrows. Suada). 

— urodzonemu Hr. Kotowiczowi. (Tamże.) 

— Na Instrukcyą posłów wojska. (Tamże.) 

— Kancelaryi W. X. L. na instrukcyą. (Tamż.) 

— Na instrukcyą posłom trybunału W. X. L. 
(Tamże.) 

Richter Chr. Zygm. Krótka specyfikacya 
medykamentów przez Daw. Sam. Madai. Su- 
praśl. Bazyli. 

Rozenkrantzlein (Geistliches). Warszaw. 
S. J. 

Rozmowa uczona pewnego statysty. (W 
Suada Ostrows.) 

Rozmowy Artaxessa. , ob. Lubomirski. 

Rubczyński Marc. Życie Róży Maryi Se- 
rio, z łacińs. Lwów, dr. Bracka. 

Rubricella dioecesis cracoviensis. 

— Toż posnaniensis. 

Rudimenta geographica. Calissii, S- J. 

— Historica sive methodus juventutem imbu- 
endi, Leopoli, S. J. 

— historica. Opusculum V. Histor. Eccles. 
Calisii. S. J. 

Rudnicki Teod. Lubieniecki. Vindicatio 
gemini sensus ecclesiae catholicae ruthenae. 
Leopoli. 

Ruhig Pan. Fryd. Betrachtung der litthani- 
schen Sprache in ihrem Ursprung. Konigsb. 
Hartung. 

Rusiecki B. X. Mowa na pogrzebie Sapie- 
hy. (W Suada Ostrows.) 

Rzączyński Piotr. X. Auctuarium histo- 
riae naturalis, Gedani. 

Rzewuski Stan. Mowa dziękując za Woje- 
wództwo. (W Suada Ostrows.) 

— Votum. (Tamże.) 206 1745. — Votum przy kombinacyi prowincyi. (Tauaż.) 
Rzewuski Wacław. Epistoła palatini Podo- 

liae. (Tamże.) 

— Mowa w Wiśniowcu. (Tamże.) 

S. A. Tentamen historicum de magnificis col- 

legii scholarchalis membris, Joanni Wahl 

proconsuli. Gedani, S. Schreiber. 
Sałtszewicz W. J. Kalendarz pols. i mski 

przez 0rdynaryu8za. Krak. Akad. 
Samuel Rabin. Prawda chrześciańska H. A. 

Bonohomine, przekł. J. Ralindliński. Lub. 
(Sanguszko Paw. ' Kar.) (Majestas areopag. 

Volhyniae sub aviti eąuitis praesidio in 

Paulo Sanguszko a 

S. J. 

— Oddawanie pieczęci 
Ostrowa.) 

Sapieha Wojewoda, 
nieć Chodkiewiczowi. Collegio Ostrogiensi 
W. X. L. (W Suada Dziękowanie za wie- 
(Suada Ostrows.) Sapieha Al. Marsz. Mowa oddając pieczęć. 

(Tamże.) 
Sapieha Alexander Bisk. Podziękowanie za 

biskupstwo Kazimierzowi. (Tamże.) 
Sapieha Antoni List kondolencyjny doXżny 

Bouillon, 1737. (Tamże.) 
Sapieha Bened. Do J.F.Sapiehy list. 1707 

(Tamże.) 

— Mowa na elekcyi Kr. Jana III. (Tamże.) 
i- Mowa dziękując za Podskarbstwo. (Tamże.) 

— Mowa gdy do szopy przychodził. (Tamże.) 
Sapieha Franc. X. Mowa witając Króla Ja- 
na IB. (Tamże.) 

— Mowa po sejmie żegnając króla. (Tamże.) 

— Mowa po przysiędze. (Tamże.) 
Sapieha Jan Fryd. List do Jana Kazimie- 
rza. (Tamże.) 

— Mowa do Augusta IŁ (Tamże.) 

— Mowa w trybunale Lubels. (Tamże.) - 

— Dziękuje za kasztelanię. (Tamże.) 

— Mowa względem ewakuacyi moskiewskiej 
(Tamże.) 

— Dziękuje za laskę trybun. (Tamże.) 

— Mowa na Radzie Warsz. 1735. (Tamże.) 

— Mowa będąc deput od J. K. Mości. (Tamże.) 

— Dziękuje za Pieczęć Wielka. (Tamże.) 

— Mowa na Radzie Warsz. po sejmie (Tamże.) 

— Mowa na Senatus consil. (Tamże.) 

— Toż w Wschowie. (Tamże.) 

— Mowa na sejmie w Warsz. (Tamże.) 

— Mowa na Senat. Consil. w Warszawie. 
(Tamże.) 

— Mowa mając oddawać laskę. (Tamże.) 

— Czyni propozycyą Sejmową. (Tamże.) 

— Mowa na Senat. Consil. po sejmie. (Tamże.) 

— Zagaja sessyą prowincyonalną. (Tamże.) 

— Żegna sessyą. (Tamże.) 

— Zagaja sessyą prow. W. X. Lit. (Tamże.) 

— Na tejże sessyi żegna ją. (Tamże.) 

— Odpowiada a Majestate Godzkiemu.(Tamże.) 

— Odpowiada posłom Wojew. (Tamże.) 

— Odpowiada delegatom Wilna. (Tamże.) 

— Toż posłom wojska. (Tamże.) 

— Toż posłom wojska W. X. Lit. (Tamże.) 

— Toż od Tronu posłom. (Tamże.) 

— Zagaja actum Combinationis. (Tamże.) 

— Odpowiada komissarzom wojsk. (Tamże.) — Zagaja sejmik Deputacki. (Tamże.) 

— Mowa na wjeździe ńa starostwo. (Tamże.) 

— Mowa na sejmiku. (Tamże.) 

— Odpowiedź posłom Trybunału. (Tamże.) 

— Odpowiada posłom W. X. Lit. (Tamże.) 

— Votum na sejmie w Grodnie. (Tamże.) 

— Odpowiedź panom delegatom. (Tamże.) 

— Votumna Senat. Censil. w Warsz. (Tamże.) 

— Odpowiedź od tronu. (Tamże} 

— Odpowiedź na powitanie Izby. Tamże. 
Sapieha Jan Stanisł. Mowa na sejmie 1635. 

(Tamże.) 

— Mowa na pogrz. brata. (Tamże.) 

— Dziękowanie przy wyprow. ciała. (Tamże.) 
Sapieha Józef Stan. Bis. Mowa przy powo- 
łaniu spraw. (Tamże.) 

— Mowa dziękując za referendarią. (Tamże.) 

— Sermo ad Mich. Zienkowicz. Vilnae. (Tamże.) 
(Sapieha Kaz. Wład. Epitaphium Casim. 

Vlad. Sapieha (W Suada Ostrows.) 

— List: zapraszający na akt weselny Ludw. 
Sapieżanki z Konst. Szujskim. (Tamże.) 

— Podziękowanie za Wojew. Trockie. (Tamże.) 
Sapieha Kaz. Jan. Epithaphium Pal. Vil- 

nensi Cas. Joan. Sapieha. (Tamże.) 

— List do Jana Sapiehy kanclerza prosząc 
za Karolem Chodkiewiczem. (Tamże.) 

— List do Jana Sapiehy prosząc za Zygmun- 
tem Choszowskim. (Tamże.) 

— Podziękowanie za województwo. (Tamże.) 
Sapieha Kaz. Lew. Dziękowanie za pieczęć. 

(Tamże.) 

— Elogium parentale. (Tamże.) 

— Epitaphium (ejus.) (Tamże.) 

— List zapraszający na pogrzeb. Małżonki. 
(Tamże.) 

— Zdawanie pieczęci. (Tamże.) 
Sapieha Lew. Dedicatio lihelli „Pompa Ca- 

simiriana". (Tamże.) 

— Oratio: habita Vlinae 1604. (Tamże.) 

— Przemowa: do króla Zyg. III. (Tamże.) 
Sapieha Mich. Mowa witająca Władys. rV. 

(Tamże.) 

— Mowa do królewicza Kazimierza. (Tamże.) 

— Mowa przy odjeździe Wład. IV. (Tamże.) 

— Epitaphium. (Tamże.) 

— Elogium : B. Radoszowski. (Tamże.) 

— List w którym winszuje bratu syna. (Tamże.) 

— Mowa dziękując za Województwo. (Tamże.) 

— Dziękowanie za pieczęć. (Tamże.) 

— Podziękowanie za Woj. Wileńs. (Tamże.) 
Sapieha Paw. X. Dziękuje za Bisk. Żmuj- 

dzkie. (Tamże.) 

— Mowy niektóre. (Tamże.) 
Sapieha Tom. Epitaphium. (Tamże.) 

— Mowa in campo electorali. 1648. (Tamże.) 
Sapieha Wład. Epistoła ad Com. Piper 

minis. Sueciae. (Tamże.) 

— List do Cecyl. Chodkiewiczowej. (Tamże.) 

— List do Trybunału kor. (Tamże.) 

— Mowa dziękując za Woj. Brzeskie. (Tamże.) 
Sarbiewski M. Kaz. X. Laska Marszał- 
kowska. (W Suada Ostrows). 

Sarbiewski Stan. Mowa na konwokacyi 
1648. (Tamże.) 1745. 
207 Sar.nowski Stef. Mowa do króla (r. 1666). 

(Tamże.) 
Sawicki Wł. — Mowa na sejmiku. 1653. 

(Tamże.) 

— Respons na list Kopcia. (Tamże.) 
Schleif W. Beitrage zu d. Historie desCul- 

mischen Rechts. 
Schott. And. Tentamen histor. de colleg. 

schoralch. membris. Gedani. 
Schwartz Albr. G. Kurtze Eiuleitung zur 

Geographie, der Nord-Teutschlandes slavi- 

scher Nation. Greifsw. 
Schwarzer Hip. Jos. Grammatica Germanica 

brevis et artificiosa. Vars. Piar. 
Scypion. J. Mowa na konwokacyi. (W Ost. 

Suada.) 

— Mowa dziękując za laskę nadworną 
(Tamże.) 

Segneri Paul. Instructio confessarii sive 
opusculum in quo traditur praxis. Poznań, 

o. J. 

— Instructio poenitentis sive opusculum rite 
peragendi confessionem, ex italico. Posnań. 
S. J. 

— Institutio parochi liber ex italico Max. Rus- 
sler, eddid. Jos. Pawłowski. Pars I. Posna- 
niae. 

Seneka. Korrespondencya z Pawłem Apo- 
stołem, (w Niesiołow. Otia.) 

— Singulares sententiae metaphrasi po- 
lonica p. Minasowicz (W Załuskiego Zbiór.) 

Sewerynowicz J. Chr. Dictator sententia- 
rum D. Thomas Aąuino. Poznań. 

— Lachrymae liliorura super fata Ad. Cas. Pa- 
włowski. Poznań. Akad. 

— Łzy liliowe na inkrement żalu nad śmier- 
cią Kaz. M. Pawłowskiego. Poznań. Akad. 

(Siegmund Sam.) Ais S. Siegmund Śmigla 
Polonus und Got. Sara. Schoneck auf Hohe 
Schulen begaben, Cantata. Breslau, Straubel. 

Siejkowski M. X. Kleynoty M. Krakowa, 
ob. Pruszcz. 

Sielicki Poseł Połocki. Mowa do JK. Mci. 
(W Ostrów. Suada.) 

Sieniawski. List ad latus Augusta II. 
(Tamże.) 

— do ziemi Chełmskiej 1710. (,Tamże.) 

— do Województw. (Tamże.) 

Siesicki Wojew. List winszujący świąt. 

(Tamże.) 
S'il est permi de faire arreter un ambassa- 

deur. S. 1. 

Skaszewski. Mowa na sejmik Chełmski. 

(w Ostrows. Suada.) 
Skoczyński Piotr. Kapitalista w ekonomii 

niebieskiej Jan Kanty. Poznań, Akad. 
Sk orski Joan. Lechus carmen heroicum re- 

gni aurei et liberi. Leop. S. J. 
Sławiński Teod. X. Aenigramma sacratis- 

simum patris resolutum summa mirabilium 

unio e maris gratiarum Mariae. 
Słuszka J. B. Dziękowanie od Konst. Szuj- ! 

skiego. (W Suada Ostrows.) 
Sobieski Jan. Dziękowanie po wiktoryi 

Chocimskiej. (Tamże). — Dziękuje na pogrzebie Żółkiewskiego. 
(Tamże). 

— Dziękuje na pogrz. Herburtowny. (Tamże). 

— Toż na pogrz. P. Sieniawskiego. (Tamże). 

— Toż na pogrz. Zbaraskiego. (Tamże). 

— Toż na pogrz. M. Sieniawskiego. (Tamże). 

— Toż na pogrz. K. Chodkiewicza. (Tamże). 

— Toż na pogrz. T. Zamojskiego. (Tamże). 

— Toż na pogrz. Boboli. (Tamże). 

— Toż na pogrz. B. Nowodworski ego. (Tamże). 

— Wita króla J. Mości. (Tamże). 

— Przy przysiędze Władysława. (Tamże). 

— Przy exorbitancyach. (Tamże). 

— Mowa in colloąuio do senatu. (Tamże). 

— Toż na sejmiku lubelskim mowa. (Tamże). 

— Toż do senatu idąc na zasiadanie. (Tamże). 

— Toż oddawając córkę Wodyńskiemu. (Tam.) 

— Do Wdy Ruskiego Lubomirskiego. (Tamże). 

— Do Kasztelana N. (Tamże). 

— Do JMP. krakowskiego. (Tamże). 

— Mowa przy ost. usłudze X. A. Ostrogskiej. 
(Tamże). 

— Oddawanie p. K. Herburtowney. (Tamże). 

— Oddawanie X. H. Wiśniowieckiey. (Tamże). 

— Oddawanie p. Gryz. Zamojskiej. (Tamże). 
- Oratio ad Marcum Filonardi. (Tamże). 

Sobieszczański Al. X. Apostoł Piński 

żarliwością pałający to jest życie Jędrz. 

Boboli od schyzmatyków zabitego, ded. 

Paw. Sanguszce. Sandomierz, S. J. 
Sol da di ni Paw. Columnae virtuti Candida- 

torum, Crac. Univ. 
Soli gnać. La voix librę. ob. Leszczyński. 
Sosnowski. Mowa kondolencyjna na pogrz. 

Mich. Kor. Wiśnio wieckiego. (także w Sua- 
da Ostrows.) 
Sowizrzał krotofilny. Krak. 
Sposób nauczania przez katechizm. Lwów. 
Stabenau Beniam. Positiones theologicae 

de Christo. Gedani, Schreiber. 
Stanislaus a S. Alojsio. Oratio in laudem 

D. Thomae Aquin. 
Stankiewicz J. Mowa do J. K. M. (W 0- 

strows. Suada). 
Sta tu ta ordinis cisterciensis. 
(Stenbock). Merooires concernant Stenbock 

Gener. Sued. Francfurt, Andreae. 
Szczerbacki Greg. Filozofia Arystotelesa. 

Kijów. 
S z e m b e k Fr. Mowa dziękując za Wojewódz- 

ctwo. (W Suada Ostrows.) 
Szembek Fryd. Vita Beat. Dorotheae ex 

libr. manuscriptis per Andr. Adalb. de Linda 

desumpta. Dantisci, G. Knoch. 
Szembek J. Mowa przy konferencyi. (W 0- 

strows. Suada). 
Szembek K. A. Mowa do konfederacyi 1735. 

(Tamże). 

— Mowa przy oddawaniu pieczęci 1735. (Tamż.) 
Sz em bek H. List do J. K. M! 1715. (Tamże). 
Szoldrski L. Mowa kasztel. Gnieżnieńs. 

(Tamże). 

— Toż Wojew. Inowrocławs. (Tamże). 
Szpillowski. List do Chorążego Czerskiego. 

(Tamże). 208 1745. Szydłowski Andrzej Wawrzyniec. Kazania 
niedzielne i odświętne na komissyi Radom- 
skiej imieniowi Woje. Siemieńskiego dedy- 
kow. Warszawa, Pijar. 

Szysiecki Jan Kapistr. Doskonałość chrze- 
ścijańska, item duchów. reflexyi objaśn., 
dedyk. Joan. Kozal. Malczewskiej. Poznań, 
Akad. 

Tacąuet Andr. Arithmetica practica. Calis- 
sii, S. J. 

Tarkowski Stef. Mowa na sejmie pacifica- 
tionis. (W Suada Ostrows.) 

— Mowy na tymże sejmie. (Tamże). 

— Podziękowanie za kasztelanią. (Tamże). 

— Pożegnanie trybunału główn. (Tamże). 
Tarło A. Mowa dziękując za Wojew. (Tamże). 
Tarło M. B. X. Kazanie przy konkluzyi. 

(Tamże). 

Temprowski M. Kalendarz. Krak. Akad. 

Tewenus (Terwenus). Traktat o szczęśli- 
wości kanoniczki, która pełni powinność, 
tłum. Zofia Gałecka. Warszawa, Piiar. 

Tomasz z Aąuinu. ob. Verbum. 

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Chry- 
stusa. Sandomierz, S. J. 

Tor i J. M. X. De sacratissimae Mariae lau- 
dibus. Vars. Piar. 

Traitć de paix de reconcilliation entre le 
R. de Prusse et R. de Pologne 25. Decemb. 
Dresde. 

T r y z n a M. Podziękowanie za pieczęć. (W Sua- 
da Ostrows.) 

Turczynowicz Suszy cki Stef. Septenna 
sacra, to jest siedmiorakie nabożeństwo, 
które Józefa Sw. konfraternia odprawuje, 
Tekli z Radziwiłłów Wiśniowieckiej ofia- 
rowana. Wilno, S. J. 

Tyszkiewicz. Dziękowanie za laskę na- 
dwor. (W Suada Ostrows.) 

— Mowa na sejmiku w Brześciu. (Tamże). 

— Oddawanie pieczęci 1640 r. (Tamże). 

— Mowa na żałobnym akcie Sapiehy. (Tamże). 
Tyzenhauz List winszujący do Siesickiego. 

(Tamże). 

— Mowa w senacie na konwokacyi. (Tamże). 
Udorowicz Woje. Nałęcz Czarnkowskich 

na pogrzebie Maryi z Czarnkowskich Kra- 
sińskiej. Warszawa. 

Uniwersał przeciw wywozowi saletry. 9 St. 

Uwagi nad pewnym skryptem pod tyt. Mani- 
festu króla Praskiego. Drezno. 

Walknowski Wład. Wódz wojsko chrze- 
ściańskie w boju doczesnego życia — pro- 
wadzący, Chrystus Jezus w Sakramencie 
utajony, kazaniem publikowany, dedykow. 
Jędr. Mielźyńskiemu. Poznań, Akad. 

Warg oc ki A. X. Peregrynacya. ob. Radzi- 
wiłł. 

W a ryski Adalb. Stan. Arcus triumphalis 
candidatis erectus. Crac Univ. 

Verbum divinae mentis D. Thomas Aquin. 
Josepho Andr. Załuski. Vars. S. J. # 

Werner L. R. Commentatio epistolica de 
anno Prussorum. Regiom. Hartung. 

Wernsdorf Theoph. Programma funebre 
post obitum Joan. Ad. Kul mii. | Wiadomości uprzywil. z cudzych krajów. 
Warsz. 
Wielopolski Cześnik. Oddawa laskę Ogiń- 
skiemu. (W Suada Ostrows.) 

— Zagajenie sejmu. (Tamże). 
Wiesiołowski Oddawanie Wołowiczownej 

Alex. Radziwiłłowi. (Tamże). 
Wieszczycki K. Mowa przy installacyi. 

(Tamże). 
Wilkowski. Mowa donosząc interregnum. 

(Tamże). 
I (Wiśniowiecka Tekla). Wdzięczność za 

fundatorskie łaski Tekli Wiśniowieckiej. 

Warszawa, Pijar. 
(Wiśniowiecki M. Serw. Xże). Princeps 

dolor. cineris Mich. Serw. Wiśniowiecki. 

Ob. Judicium. 
i — Dziękowanie za pieczęć Lit. (W Suada 

Ostrows.) 

— Do X. Prymasa Potockiego, (w Suada 
Ostrows.) 

i — List do Augusta HI. (Tamże). 

— Odpowiedź od tronu. (Tamże). 

— Mowa po seymie grodzieńskim. (Tamże). 

— Monumentum doloris post fata Mich. Wi- 
śniowiecki. Vilnae, S. J. 

— Monumentum gratiae memor. animi erga 
regnatricem domum in funere M. Ser. Wi- 
śniowiecki. Vars. Piiar. 

— Mowa na pogrzebie Denhoffa. (W Suada 
Ostrows.) 

— Wdzięczność za fundatorskie łaski Tekli 
z Radziwiłłów Wiśniowieckiej przy akcie 
pogrzebowego ceremoniale Mich. Wiśnio- 
wieckiego. Warsz. Pijar. 

— Żal z uwagą nad śmiercią X. J. M. Ser. 
Wiśniowieckiego. Wilno, S. J. 

— Żale publiczne nad nieopłakaną stratą 
Mich. Serw. Wiśniowieckiego. Lwów, Trynit. 

— Złożenie pieczęci Wielkiej. (W Ostrows. 
Suada). 

— Dziękowanie za Wojew. Wileńskie. (Tamże). 
ob. Dochtorowicz Fab., Jan Kanty. 

Władysław IV. List do M. Sapiehy. (W 0- 
strows. Suada). 

W ł o c k i Jan Fr. X. Sława trybunału w imie- 
niu i protekcyi Sw. Stanisława. (Tamże). 

Vortreflichkeiten des Frider. Aug. 

Woyciechowski Ant. Joz. Quaestio phy- 
sica de materia prima. Crac. Univers. 

Wort Jakob. Erlaterung von Verfassung 
des mit Kupter vorgest. Modelles e. System 
Copernikiani. Elbing, S. G. Preuss. 

Wujkowski Jan Stan. Chleb duchowny 
chrześcianom na posiłek, (dwie edycye). 
Kraków, dr. Bisk. 

Wydżga J. Stef. Złożenie przysięgi. (W 0- 
strows. Suada). 

Wychowski Al. List do J. Sapiehy. (Tamże). 

Wyszkowski Aug. X. Czas stary, który 
Mieczysława Starego pamięta odmłodzony 
księżycem Mik. Ant. Łukomskiego w Lendz- 
kiej Bazylice. Poznań, S. J. 

Wyżycki K, Mowa na radzie 1735. (W 0- 
strow. Suada). 1745-1746. 209 Załuski Andrzej Chr. Dziękowanie za Joan. 
Brzostowską, od J. Radziejowskiego 1681. 
(Tamże). 

— za Teresę Witowską dziękuje. (Tamże). 

— Dziękowanie za Elżb. Potocką od Wikt. 
Sobieskiego 1687. (Tamże). 

— Dziękowanie za Zof. Czarniecką od Mich. 
Potockiego. (Tamże). 

— Przemowa na obłóczynach Róży Gąsiew- 
skiej 1691. (Tamże). 

— Oddawanie Roz. Dzieduszyckiej Franc. Ga- 
łeckiemu 1683. (Tamże). 

— Mowa na podziękowanie za pieczęć. (Tamże). 

— Oddawanie Lud. Zelenckiej Kaz. Tarłowi 
1681. (Tamże). 

— Oddawanie Anny Potockiej Andrz. Rze- 
wuskiemu 1683. (Tamże). 

— Oddawanie Jadw. Jabłonowskiej Janowi 
Krasińskiemu 1680. (Tamże). 

— Oddawanie Lud. Rozrażewskiej Marc. Obor- 
skiemu 1685. (Tamże). 

— Oddaw. Kat. Grzymułtowskiej Jedrz. Gę- 
bickiemu 1680. (Tamże). 

— Oddaw. Joan. Graffownej de Sliven J. Za- 
wadzkiemu 1685. (Tamże). 

— Oddaw. T. Potockiej Jan. Gnińskiemu 1685- 
(Tamże). 

— Odd. J. Rzewuskiej St. Koniecpolskiemu 
1685. (Tamże). 

— Odd. E. Kruszelnickiej Ad. Jordanowi 1687. 
(Tamże . 

— Odd. A. Zalenckiej St. Małachowskiemu 
1690. (Tamże). 

— Odd. J. Szumowskiej J. Orzechowskiemu 
1690. (Tamże). 

— Odd. M. K. Bethune Stan. Rzewuskiemu 
1690. (Tamże). 

Załuski Józef Andrzej. Sekret do uleczenia 

chorując na kamień. Warsz. Pijar. 
Załuski L. B. Mowa na sejmie 1712. (W O- 

strows. Suada). 
Załuska Teresa. Mowa w trybunale koron. 

(Tamże). 
(Zamojski) In actu nuptiarum ad Ioannem 

Zamojski et Lud. Poniatowska. Vars. Piar. 
Zbój eń s ki. Mowa w Grodnie 1744. (W O- 

strows. Suada). 
Zebranie Województw, ziem. (Tamże). 
Żebrowski Ant. Kazanie na pogrzebie Ka- 

tarz. z Grabowskich Zawiszyny. 
Żebrowski Tom. Panegyricus de principe 

Mich. Cas. Radziwiłł. Vilnae. 
Z i en ko wic z. Listy do P. Sapiehy. (W 0- 

strows. Suada). 
Żołędziowski Ant. Józ. Majus in corona- 

mentum Virtutis Martini Kurowski. Crac. 

Univ. 
(Żółkowski) Messis aurea honoris pontificii 

meritis Ant. Jos. Żółkowski a S. J. prae- 

sentata. Vilnae, Acad. 

— Applausus A. J. Żółkowski sub diera con- 
secrationis ad infulam Alalejensem oblatus. 
Vilnae. 

Zrzelski Jan. Firmament praw i prawd 
wiecznych ewangelii światłem oświecony spleudorem Stanisł. Burzyńskiego i Mar. 
z Kopciów Burzyńskiej. Warsz. Soc. J. 

Zrzenczycki J. Nowiny Czeskie, ob. Nie- 
siołowski : Otia. 

Zwierciadło pokuty Św. t. j. Bractwo Sw. 
Maryi Magdaleny w kościele Brzeskim. 
Kraków. 

Zygmunt III. Forma decreti judiciorum. 
(W Suada Ostrowa.) 

(Żytomierz). Kazanie na poświęcenie ko- 
ścioła w Żytomierzu. 

1746. 

Actus virtutum et orationes ad Deum. Czę- 
stochowa, dr. klasztor. 
Toż. Sandomierz, S. J. 
Affekt nabożny do Bł. Jozephata męczen- 
nika. Supraśl, Bazyl. 
(Alojzy S. Gonzaga). Anioł w ludzkiem 

ciele na przykład życia dany S. Alojzy. 

Lwów, S. J. 
Alvarez. De institutione grammatica libri 

tres. Calissii, S. J. 
A Wari (Pro) institutione. ob. Bielski. 
Am ort Euseb. Principia critica honoribus 

J. Rakowski. Cossoviae. 
Andrz ej kiewicz Jan X. Ziarno gorczy- 

czne męki Zbawiciela Jezusa. Kalisz, S. J. 
Antoni 'od Św. Ducha. Źródło, ob. Wiel- 

horski. 
Arytmetyka. Warsz. Sch. Piar. 
Assertiones de scriptura sacra et traditio- 

nibus. Vilnae, S. J. 
Astrolog. Dramma giocoso in musica. (Var- 

savia). 
August III. Uniwersał zwołujący sejm na 

dzień 3. pażdz. 
Authorum praelegendorum in schola synta- 

xeos. Calissii. 
Toż in schola poeseos. Posnaniae. 
Toż in schola rhetorices. Calissii. 
Bajer Jan Nep. Fluvii auriflui eruditae vir- 

tutis sub A. Michalski dum baccalauri crea- 

rentur. Cracoviae, Univers. 
Barański St. David gentis Israeliticae libe- 

rator sub alegoria Christus Salvator. Cra- 

coviae, Univer. 
B a r 1 a a m Hieron. Institutiones linguae grae- 

cae in academia Kijov. Mochyło Zaborow- 

sciana primum ty pis evulgat. Vratislaviae, 

Jac. Korn. 
Belius Ma. Grammatica Slavo - Bohemica. 

Posnaniae. 
B e m b u s Mat. X. Trąba gniewu Bożego gro- 
miąca grzeszników, przez Załuskiego Bisk. 

Kijów, akkomodowana. 
Benedictus XIV. Litterae decret. super Ca- 

nonizatione B. Petri Regaleti. Cracoviae. 
— Papież. Odpusty nauczającym i uczącym 

się modlitwy. 
Bibliothecae sanctorum patrum. ob. Blan- 

chot. 
Biegaczewicz Alb. Jan. Eminentia rastro- 

rum Joan. Alex. Lipski adorata. Cracov. 

Univ. 

27 210 1746. Bieykowski Ant. X. Ostatnia usłupa ka- 
znodziejska ostatniemu z Xiążąt Mich. Wi- 
śniowieckiemu. Sandomierz, S. J. 

Bielski Jan X. Oratio pro institutione Eman. 
Alvari. Kalisz, S. J. 

Bienkiewicz Romnald Józ. X. Sędzia spra- 
wiedliwy to jest dwa kazania przy reasum- 
pcyi Trybnnału za prezydencyi Mik. Dę- 
bowskiego, za laski Prok. Niemojowskiego. 

— Wojna Jugurtyńska, tragedya; (pols. i łac ) 

— Prnssiasz, tragedya wierszem polskim. 
Blanchot Piotr. Bibliotbecae SS. Patruua 

collectae, ordinis Minorum synopsis. Pozna- 

niae, S. J. 
Breslau Joan. Frid. Positionum theologica- 

rum p. II. Gedani, Schreiber. 
Bnkky Jac. Gedan. Jurante Benedicto. De 

apparitionibus mortnorum. Virtembergia, 

Habian. 
Bussio. Posnaniens. parochialis 6. Decemb. 

supplicatio. Romae, Cam. apost. 

Caeremonialis ordo. ob. Makowski B. 

Caput infdlarum. ob. Załuski. 

Chmielowski Ben. Nowe Ateny albo Aka- 
demia. Część II. Lwów, Golczewski. 

Chodykiewicz KI. X. Monarchini Nieba 
w cudach malowana Marya w J. O. Potoc- 
kich domu. Lwów, S. J. 

Choyseul du Plessy. Pondns raciocinacio- 
num de potestate ecclesiastica. Calissii. 

Cinelli Catvoli. Biblioteca volante continu- 
ata dali Dott-Luigi Andrea Sań Cassani. 
Venetia. 

Constitutiones ob. Załuski. 

Controversiae nobilitatis Piltensis in actio- 
ne Nic. Popławski. 

Crescentyn Piotr. Kompendium lekarstw 
końskich na ichże choroby. 

Cyryli od Poślub. N. P. Konjektura z aspe- 
ktu konstelacyi Jana Strutyńskiego. Wilno, 
Soc. J. 

Dąbrowski Stan. Tom. Subsidium ad elo- 
ąuentiam deserviens Ignatio Swidziński de- 
dicatum, (i Przysłowia polskie zebrane). 
Varsavia, Pijar. 

De cisi o Rotae Rom. coram Correa. Pro Jos. 
Sienieński c. Geor. Bruuikowski. Romae, 
de Comit. 

— Toż coram Caprara. Pro Dom. Jos. Sie- 
nieński c. capit. catedr. Crac. Romae, de 
Comit. 

— coram Muto. Pro Fr. Domaniewicz c. Chr. 
Tomicki rat. decimae de Marcinkowice. 
Romae, de Comit. 

— coram Muto. Pro Adal. Kaszewicz in Jo- 
dłowa c. Sal. Siedlecka rat. decimae. Ro- 
mae, de Comit. 

— coram Furietto. Pro Bar. Szymanowska 
c. A. Szamocki, nuli. matrimonii. Romae, 
B. w. dr. 

— Toż. Romae, de Comitibus. 

— coram Bussio. Pro Apoll. Turkawski c. A. 
Rostkowski rat. Przybyszewo. Romae, Cam. 
Apost. — Coram Correa, Separationis thori, pro Cath- 
Nieżykowska c. Joan. Tworzyański. Romae. 
de Comitibus. 

— coram Millino. Pro monast.* S. Benedicti 
c monast. Trocense. Roinae, de Comit. 

D e d u c t i o (In facto) eorum quae ad con- 
ventum Ord. Curl. inserta sunt. 

Demophon tragoedia ab Convict. Collegii 
Varsav. acta. 

(Denhoffo w na). Głowa najpier. koron go- 
dna Ludwice Donhoffownie buławy cyrku- 
łem Franc. Ledóchowskiego. Lublin, S. J. 
Ob. Iinmortalitas. 

Dispositio pereonarum prov. lithuanae in an- 
num 1747. 

Dobrakowski Józef X. Meta boleści Jezu- 
sowych, serce Maryi w kościele Młodaw- 
skim. Kraków, Akad. 

Dromler P. D. X. Synodus Culmensis. 
Brunsbg. S. J. 

Drusus Franc. Biga commeatationum de jurę 
Prussor. circa electionem et pacta conv. 
regis. Dantisci, Knoch. 

Drużbacki Mich. Rozmowa o filozofii (pióra 
Jana Kowalskiego) Józ. Ponińskiemu ofia- 
row. Leopoli, S. J. 

Drużbicki Gasp. Przemysły zysku ducho- 
wnego albo nauki. Lwów. 

Dulewski Balt. Probatio philosophicae per- 
spicatiae in studiosis sarmaticae Aąuilae 
ad solem Georgio Comitis Lascaris Episc. 
Zamość, Uniw. 

Duńczewski Stan. Wiadomość o monecie, 
ob. Kalendarz. 

— Purpura senatoria laurenta in Thoma Ant. 
Zamojski. Zamość, Acad. 

— Kalendarz (dwojaki). Zamość. 
Duński Alojzy, ob. Lipiewicz. 
Dziewulski Jac. X. Meditationes sacrae 

singulis diei horis. Yilnae. 

— Kongres zbawienny, albo zegar sumienia 
' czas życia regulujący. Wilno, Akad. 

Espion (L.) de Thomas Kauli-Kan, traduit 
dn persan par R