Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


FOR USE IN 
READING R03M ONLY THE UNIYERSITY 

OF ILLINOIS 

LIBRARY 
015.4:58 

V. IS BitoWo^, 'Rdom • - ^'^ .%t>ft « BIBLIOGRAFIA POLSKA 140.000 DRUKÓW, CZKŚĆ III. TOM I. -#-- (Ogólnego zbioru tom XII.) PRZEZ f. Estreichera. -♦•♦ Wydanie Akademii Umiejętności. KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU J ACi lELLOŃSK lEG O 

pod zarządem A. M. Kosterkiewicza. 

1891. bibij()(;rafia polska. TOM XII. STÓLECIE XV— XVIII. -♦•♦- W UKŁADZIE ABECADLOWYM. 


KRAKÓW. 1 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERS YSETU JAGIELLOŃSKIEGO | 

pod zarządem A. M. Kosterkiewicza. 

1891. i POLNISCHE BIBLIOGRA 
(HI. Abtheilung. Band I.) JAHRHUNDERT XV BIS XVIII ALPHABETISCH GEORDNET VON ^ 

'R. ^ A R L » S T R E I C H E R -] 

•i 

UNIV. BIBLIOTHEKAR, ; 

I (Der ganzen Sammlung Band XII.) *s-"^iifei^-s* '«5^l KR AK AU, BUCHDRUCKEREI DER K. K. J A G B L L O N I S C H B N U N I V E R S I T A T. ^ 

Geschaftsleiter A. M. Kosterkiewicr.  

1891. !  ozpoczęty dwunasty tom bibliografii ogarnia nową dziedzinę i odmien- 
nego wymagał opracowania. 

Tom I. do VII. zawarty w 411 arkuszach druku, wypełnia 
całe piśmiennictwo polskie 19. wieku, ujęte w abecadłowym porządku 
po r. 1882. Dalsze dziesięciolecie przygotowane jest do do druku, ale zapewne 
nie rychło znajdzie księgarza nakładcę , dla którego jest najniezbędniejszą pomocą. — 
Mnie nie spieszy się, ogłaszać drukiem ostatnie czasy. — Dział ten nie wymagał 
badawczego kierunku. Dość było wyczerpać katalogi księgarskie i biblioteczne, ująć 
materyał w system i rozprowadzić po dziele odpowiednie odsyłacze. Trudu wiele, 
pilności więcej , ale zmysłu krytycznego mało co. — Przepisywacze płatni mieli 
^tu dużo zajęcia, a autor jeszcze więcej, skazany na poprawianie grzechów 
'kopisty, sprawdzanie tożsamości tytułów i obmyślanie odsyłaczy. Mechaniczna 
robota górowała, a o tyle jej zasługą, że była ścisłą, ostrożną, odrzucającą cudze 
pomyłki, porządkująca możliwie wszystko, co się ukazało drukiem. 

Tom Viii. do 'xi. ujęty w 177 arkuszy druku, ma już za podstawę ma- 
teryał badawczy, mianowicie tomy VIII. IX. i XI. zestawiające wieki XV. do 
XVIII, w układzie chronologicznym. Zanim bowiem przyszło do tego zesta- 
wienia, trzeba było cały rękopis przysposobić krytycznie, aby 'bałamutne tytuły 
i daty nie dostały się do chronologii. Mimo tej ostrożności, nie unikłem wielu 
pomyłek w tym kierunku. 

Sama robota chronologicznego wypisywania z rękopisu abeeadłowego, była 
zadaniem czynności mechanicznej , do czego użyć trzeba było pomocy płatnych 
przepisy waczy, lub też ochotników, o których wzmiankowałem z wdzięcznością 
w tomach poprzednich. 

* Robotę ich wypadło autorowi sprawdzać, tytuł za tytułem , nieraz z gruntu 
przerobić, często uzupełnić, bo od przepisy waczy nie można było spodziewać 
się ani wymagać świadomości zadań bibliograficznych. 

Byłoby zapewne lepiej, gdyby autor obejść się mógł bez kopistów, bo 
dzieło dawałoby większą rękojmię dokładności, atoH rozmiary dzieła, przecho- 
dziły siły jednej osoby. Dość uprzytomnić sobie, że wychodzące Tomu Xn. 
zeszyty I.— III. dochodzące zaledwie od htery A. do Ba. zawarte w 26. arku- 
szach druku, zajęły 800 kart folio rękopisu, a jest jeszcze gotowych do druku 
takich kart 20.000. — Oprócz tego, więcej niż drugie tyle materyału, pozostało 
w rękopiśmie przesortowanym i odrzuconym. Gdy bowiem z wielu bibliotek 684046 vra 

__ __ . — • I 

publicznych i prywatnych , od mężów dobrej woli i mnie życzliwych , napływały i 

iiairó/uorodiiiejsze maleryały i w^skazówki , wszystko to musiało być porówny- \ 
wane, sprzeczności sprowadzane do jednego mianownika — a co okazało się 

zbyUttzmm, trzeł)a ł)ył<> odrzucić. i 

7. tego chaosu źródeł, wyprowadzić wypadło trzecią całość bibliograficzną, j 

która rozpoł-z^ła sic z tomem XII. .lestto opis l)ibliograliczny w abecadłowym \ 
porządku liruków z W . do XVMII. stulecia. 

W ląj czi'ś<-i trzei;iej postęp umysłowej pracy jest ogronmy. — Tu bowiem ; 
nie szło o zwykłe spisanie druków dostępnyt^h autorowi, jak w tomach siedmiu 

c/»*ści pitTwszej, ale o opis druk<)w z których zaledwie małą cząstkę mógł ' 

autor oglądać, a resztę wypadało opisywać na wiarę katalogów i źródeł sprze- ; 

cznych, niepewnych i zamąconych. Hiblioteki polskie dochowały ledwie część I 

dzii^ł wyszłycli w 1'olsce do 18. wieku. Ztąd narosły tradycyą wiadomości i 

o drukach nie istniejących, źle opi.sanych , najgorzej datowanych i tytułowanych, j 

Aby wydać bibliogralią o ile możności prawdziwą, należało najdrobniejszy ^ 
szczeg<')ł podłożyć pod szkło krytyki, aby rozeznać prawdę od legendy. — 
Uważny pracownik, rozpatrując karty bibliografii w T. XII. łatwo spostrzeże, 

że wiele tam zawartych maleryi, są niejako monografiami ujętemi w lakoniczne | 

wyrazy. — Hamy są lak przystosowane, aby dalszy badacz, wykroić z nich ; 

mógł materyał do dalszyirh studyów. - Ku temu celowi zmierzają treściwe j 

wzmianki o ważniejszej osnowie dzieł, podania najważniejszych źródeł ze wska- j 

zaniem bił)liotek. ] 

W tym dziale, już znikają najemni przepisy wacze, najdrobniejszy szczegół ; 
musi być opracowany przez samego autora, a że tych szczegółów jest ogrom, 
więc też i potrzebny jest ogrom pracy krytycznej. Z tego to powodu, ani druk 
dzieła może iść pośpiesznie , ani leż dzieło samo może być tak dokładnem , jak 

było opracowanie XIX. stulecia. j 

Niedokładności jednak niechaj nikt nie kładzie na karb pośpiechu roboty, • 
tylko na rodzaj dokonywanej pracy, lima bowiem rzecz pisać przez rok lub lat 
kilka luźną monografią jakiego autora, a co innego myśleć o stu tysiącach 

pisarzy i mieć ich ciągle na oku. 1'rzegląd armii, której rozłożenia i lunetą nie I 

dosięże, jest czemś więcej , niż przegląd kompanii , którą okiem ogarnąć snadno, j 

Z tej wyżyny patrząc na legion lak niezwykłych rozmiarów, nie można i 

się dziwić, że tam brakuje guzika, a gdzieś dalej ładownica źle przypięta. Ina- j 

czej być nie może, ogrom całości przygniata drobiazgi. — Nie mogę więc \ 

zgodzić się na zarzut, uczyniony mi w N. 4. Bluszczu r. b. , że niedokładności j 

wynikły z powodu niezorganizowania pracy zbiorowej i z pośpiechu w rozpo- j 
czę<;iu druku. 

Niezorganizowanie zbiorowej pracy nie odemnie zależało. Teoretycznie 

biorąc, zbiorowa praca przedstawia się pięknie, ale do praktycznego jej zasto- ; 

sowania trzebaby wyszukać pracowników, którzyby całe życie chcieli poświęcić j 

temu jednemu zadaniu. W tem trudność, której rozwiązanie byłoby godnem j 

królewskiej nagrody. * ' 

o pośpiech wydawania winił mnie wcześniej Sowiński. Ale krytycy trak- i 

lujący mnie z wysokości erudycyi dziennikarskiej, nie zastanowili się nad tem, \ 

że praca w której wytrwałem przez lat czterdzieści, a której część mała dopiero 1 

wyszła a już zajęła dwadzieścia trzy lat druku, nie może być uznawana za ] 

d/.ieł(j pośpiechu. — Maleryaiu wyczerpać i wykończyć nie podobna, bo jest za j 

rozległy i zbyt dotąd nie obrobiony. Z tej zaś przyczyny odwlekanie jego ! 

ogłoszenia byłoby szkodliwem, jeżeli mozół całego życia, ma przynieść nowe ; 

owoce. Tylu było już przedemną głośnych a przecież bezpożytecznych biblio- ; IX 

grafów. Skarby ich zazdrośnie ukrywane przez nich za i:ycia, szły -pb 'śmlert-i 
ich do sklepików ;iy(iowskich. 

Toz samo rzecz się ma z doskonałością korrekly w dziełach podobnego 
zakroju. — Nigdy jej osiegnąć nie mo/na, bo Lo nie druk zwyczajnej- książki, 
mającej jedne toczącą się osnowę. 'J^u się ciągle ścierają ze sobą nowe tytuły, — 
tytuły różnojęzyczne, coraz odmienne daty, cyfry i nazwiska natłoczone gęsto 
bez Uterackiego związku, ztąd trudności korrekty są niesłychane i co więcej, nie 
przewalczone. — Mimo więc wytkniętych mi ptjdrzędnych błędów korrekty, 
mam to przelconanie , że korrekla w mem dziele jest możliwie najpoprawniejsza 
i właśnie na tę zaletę, już dawno szczególną zwrócił uwagę .1. Petzhold, naj- 
większa powaga bibliograficzna w świecie naukowym niemieckim. 

We wzmiankowanym artykule Hlusz(;zu znajduję jeszcze napomknienia, 
że do pracy nad katalogiem XIX. wieku, przychodziła mi / pomocą młodzież 
uniwersytecka Byłoby to niezgodnem z mem usposobieniem. Nie wyzyskiwanie 
pracy młodzieży, ale ułatwianie pracy, jest zadaniem bibliotekarza. Gały pierwotny 
katalog przygotowałem sam na kartkach do druku, a potem dałem go przepisać 
w 10. tomach folio jeszcze w roku 1861, ówczas, gdy urzędując przy sądzie 
we Lwowie, żadnej zgoła styczności z młodzieżą uniwersytecką nie miałem. — 
Tak ukończoną pracę przez dalsze ośm lat sam jeden (opłacając kopistów) roz- 
szerzałem. 

Dalej, nie rozumiem uczynionego mi zarzutu, iż drukując XIX. stulecie 
nie skorzystałem z olbrzymich zasobów St. Przyłęckiego, ten przecież nigdy nie 
zajmował się XIX. stuleciem. Materyały jego odnoszą się tylko do dawniejszej epoki, 
przezierałem je wszakże i przekonałem się , że sława ich ważności , jest nierównie 
głośniejszą . niż na to zasługuje ta niekrytyczna zbieranina. 

Również dowiaduję się w N. 5. Bluszczu, że pierwszy pomysł zużytkowania 
notat do XVI. stulecia wyszedł od śp. Jana S. Wcale nie. Śp. Jan S. złamany 
stosunkami przeszłości, nie zdolen był do jakiejkolwiek inicyatywy. W^yrwałem 
go z osamotnienia i zjednałem do podjęcia na nowo pracy umysłowej. Aby celu 
osiągnąć, oddałem mu bez zastrzeżeń moje obfite materyały systematycznie 
i abecadłowo ułożone. Powrócony społeczeństwu, gorliwie zrazu pomnażał, 
sprawdzał, przerabiał moje zbiory. Po roku odezwała się w nim dawna żyłka 
historyka. Dla Dogiela, ostygł w kierunku pracy przezemnie jemu wskazanej. 
Choroba oczu wstrzymała tę pracę zupełnie. Względy życzliwości stworzyły 
pracownika, ale tylko wytrwałość, mogła utworzyć skończoną pracę. 

Chciałem przysposobić obok siebie nową siłę roboczą. Ztąd to inicyatywa 
wyszła wyłącznie odemnie, i jam nad całą robotą czuwał, jako jej celów 
świadomszy. Mój zbiór i mój układ był podwaliną całej jego dalszej roboty. 
Już po jego śmierci, materyał do 16. wieku sam podwoiłem dalszemi studyami. 
Uczyniłem z mej strony dla tego pracownika to, czegoby może kto inny nie 
zrobił — ale z tego jeszcze nie wynika, by mi z tej racyi odmawiano tego, 
co mnie się należy. Cały fundament dzieła jest moją wyłączną własnością, 
dla tego nie mogę godzić się na wyrażenie dziennikarskiego orzeczenia, że »pra(ta 
samego Estreichera w tej książce jest mniejszą od pracy innych ludzi, jego 
własnem jest ostateczne zredagowanie mozolnie zapewne, ala nie systematycznie 
zbieranych wiadomości. « 

Sąd to zbyt doraźny. Wszystko co do tak wielkiego dzieła zbiera się, 
jest i musi być zbieranem systematycznie. Gdybym systemu nie zachowywał, 
urosłby chaos, a przecie praca moja nie jest chaotyczną. 

We wszystkiem łatwo wyręczycieli znaleść, tylko nie na lem polu, które 
nie nęci pracowników lecz ich odstrasza, a materyalnie rujnuje. Tymcza.sem 

U z \v'yraieii recenzenta zdawałoby się, że opracowanie bibliografii, to coś nieco 
ino/(> wifcej. jak napisanie na kolanie artykułu dziennikarskiego, że do wyko- 
nania robniy wyslan-za laldów przysiedzicć rok lub dwa, a już dzieło urośnie. 
A p^zei-ież na moje dzieło składały się lat dziesiątki całodziennych i codziennych 
trudów, a jeszcze daleko mu do dokładności i ścisłego opracowania. 

W pracy tego rodzaju zawsze trzeba odróżniać tego, który tworzy, od tych 
co dla niego zapasy gromadzą. Hez ostatnich obejść sie nie można , choć oni 
jako tacy. dzielą nie układają. Oczywiście, że gromadzenie przezemnie takiego 
ogromu materyału, nie mogło się obejść bez licznego udziału posiadaczy zbiorów. 
Z wdzięcznością każdą najmniejszą daną mi pomoc, ogłaszałem w przedmowach, 
czasem czyniłem to i dla samej zachęty. — Nawet takie nadsyłki uzyskały po- 
dziękowanie, z których nie mogłem korzystać, bo nie miały zna(;zenia naukowego. 

Sam materyał dostarczany, nie jest jeszcze opracowaniem bibliogi-aficznem. 
Jam rozpiął kanwę aby ją wypełnić haftem. Do haftu potrzeba było włóczki, 
tę zbierałem częściowo, zbierali ją dla mnie i inni i dostarczali mi ją obficie 
różnej barwy i wagi. Moją rzeczą było rozdzielić zbiory, dobierać cieni i wy- 
dzielać zbyteczny materyał. - Uczestnicy więc byli, lecz samo opracowanie 
materyału od początku do końca dokonanem zostało przezemnie. 

Nadużywam może cierpliwości czytającego, iż tyle sam osobie piszę. Ale 
to zdaje mi się było koniecznem. Bo jeżeli kto dowiedział się z recenzyi, że 
opracowanie XIX. wieku zawdzięczam udziałowi młodzieży uniwersyteckiej, że 
wiek XVi. układał .1 S. i spółka, pomyśli sobie, że pewnie i dwa inne stulecia 
zawdzięczam ukrytym pomocnikom. Owczas słusznie ten i ów mógłby zapytać : 
A cóż ten urojony autor sam przez czterdzieści lat porabiał? 

Ufam, że v\ którzy bywali świadkami codziennych trudów moich, ci dla 
których rękopis zawsze gotowym był na usługi . i ci, co wiedzą jakich wymaga 
się uzdolnień od Bibliografa, gdy uważnie zastanawia się nad tern dziełem, 
uwierzą mi, i zrozumią to łatwo, że w ten sposób wykonana robota, nie może 
być dziełem wielu spółpracowników, jak to bywa w wydawnictwach encyklope- 
dycznych i słownikarskich , bo tu całość ma jeden określony plan i każdy szcze- 
gół jest w związku z drugim. Mianowicie system odsyłaczy sprawia, że dla 
symetryi potrzebnym jest jeden organizm, i jeden też pracownik może wlać 
życie w ten organizm. Do podobnej budowy przyczyniają się murarze i cieśle, 
ale meciianiczną robotą kieruje praca myśli architekta. 

Architekt buduje według swego planu tak , jak wódz manewruje według 
wła.'?nej strategii. On wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, dla czego tak 
a nie inaczej szyki rozwija. — Co patrzącym na to, zda się niezrozumiałem, 
dla niego jest matematyczną konsekwencyą. 

Uczyniono mi dalej zarzuty,- które wypada usprawiedliwić. Za złe mi wzięto 
opuszczanie druków hebrejskich i spisywanie edycyi nie dochowanych w naszycth 
bibliotekach. 

Druki hebrejskie o tyle nas zajmować mogą, o ile związane są z historyą 
na.<!zą i o ile dedykowane są polakom. Tych jest ledwie kilkanaście. Te wymie- 
niam. Keszla, są to druki religijne, może bardzo ważne dla izraelitów, ale nie 
mające najmniejszego związku z naszą oświatą. Pozbierał jo jak najdokładniej 
Furst w .swej trzechtomowej bibliografii, kto ma apetyt na nie, niech je prze- 
żuwa z jego księgi. 

Co do mnie, niechętnie podaję zaledwie ich małą cząstkę i to o tyle o ile 
je w(;iągn:ił do .swej Bibliografii .locher, a to dla tego, że całego .lochera uwi- 
doczniam w mem dziele. (Jdyby nie to, żaden druk hebrejski nie ukazałby się 
w mej publikacyi. Xl 

— ^ , i I M r 

Ju^ nie tyle obcymi nam są druki szląskie, elblągskie, gdańskie, króle- 
wieckie przez niemców wydawane. Nie wszystkie podaję ale ich nie unikam 
dla tego tylko, że moi poprzednicy zaliczyli pisarzy tych do pocztu pisarzy 
polskich. — Wielu z nich niewątpliwie nie umiało po polsku, uważało się za 
niemców poddanych republiki nic więcej. Oni jednakowoż mieli przynajmniej 
związki z polskim ruchem piśmienniczym i nań oddziaływali, byłaby więc jakaś 
racya odległa oglądania się na nich. 

Dziennikarska krytyka zarzuciła mi przeładowanie materyału , podawaniem 
tytułów dzieł których nie znajdzie w żadnej polskiej bibliotece. Dano mi lekcyą, 
że to nie należy do zadań bibliografii. Wypowiedziano zdanie, iż stało się źle, 
»że pracy nad dawnemi stuleciami nie okiełzano surową zasadą: iż to tylko 
wejdzie do bibliografii, co się znajdzie w bibliotekach, a wszelkie wskazówki, 
doniesienia, wiadomości, noty, złożą osobną całość, dla historyka literatury 
szacowną , ale nie mającą prawa wejść do książki , która z istoty swej i z prze- 
znaczenia (?) inwentarzem tylko, ale koniecznie już inwentarzem być powinna (?!)« 

Tak osobliwie ciasnego pojęcia bibliografii, jeszcze mi się nie zdarzyło 
napotkać. Wprawdzie wyraz bibliografia, znaczy opisywanie dzieł, ale przez to 
nigdy bibliografia nie zacieśniała się w pojęcie katalogu bibliotecznego. — Czego 
krytyk chce, spełnia wyśmienicie T. Wierzbowski, ale jego i moje zadanie, są 
całkiem odmienne. 

Nasze biblioteki nie dochowały ani trzeciej części dzieł drukiem wyszłych. 
Na nich więc poprzestać nie można. Aby skatalogować je, nie wystarcza na to 
choćby stoletnie życie. Chcąc opisać dzieła, trzeba każde i w każdej bibliotece 
mieć samemu w ręce. Ile bowiem jest katalogów bibliotecznych, choćby na 
pozór najstaranniejszych, tyle jest gromad błędów i sprzeczności, tak dalece, 
że je liczyć można nie na setki ale na dziesiątki tysięcy. — Trzeba zresztą znać 
wszystkie biblioteki i objechać wszystkie, aby ich zawartość spisać, a tego już 
i pracowitszy od krytyka bibliograf, choćby był niezależnym i miał nieogra- 
niczony czas do rozporządzenia, nie dokaże. 

Gdyby ta robota fizycznie możliwą była, byłaby dla mnie o tyle wdzię- 
czniejszą, że nie wymagałaby nieustannego stosowania krytyki do przedmiotu. 
W obecnej sytuacyi, ani się kto domyśli, że nie jedna wydrukowana szpalta 
Tomu Xil-go wymagała tygodniowych poszukiwań i sprawdzań, zestawiań, 
docierania do źródeł, wy wnioskowań , aż się ustalił tekst kilkunastowierszowy. 
Idąc za radą^ krytyki, mógłbym poprzestać na mechanicznem przepisywaniu 
tytułów. — Żałuję, że miałem pojęcie szersze o tem, czego potrzeba do stwo- 
rzenia polskiej bibliografii. Dziś już za późno na poprawę, więc puszczam 
mimo uszu dawaną mi lekcyą, żem nie powinien stwarzać świątyni, bo nam 
wystarczać powinny baraki. 

Uczyniono mi ostry zarzut, że do bibliografii wcieliłem muzykalia. To 
właśnie zasługą jest moją. Dotąd je odtrącano , a przecie to odrębna gałązka 
całego drzewa. Nie zauważono w dziele mem, że wyłączam wszelkie nuty bez 
tekstowe, lecz wymieniam tylko te muzyczne produkcye, które zawierają tekst 
drukowany. Dla tego to, musiały być pomieszczone pieśni Mickiewicza, Zale- 
skiego, Bartelsa, Reja, Trzecieskiego , Gomółki psałterz, arye Albertego, bo ze 
stanowiska bibliograficznego, miano wzgląd na tekst a nie na melodyą. Dobrze 
wiedzieć, którzy poeci nasi, i z jakiemi pieśniami, dostali się do świata tonów. 
To daje miarę wartości ich utworów i ich wpływu na kraj. 

Żądano także odemnie (choć nie bezpośrednio) abym z wydanych tomów 
uformował systematykę bibliograficzną, dającą przegląd piśmiennictwa według 
działów naukowych. Dla czegóż koniecznie ja to mam uskuteczniać, skoro do XII 

ukoiK-zeniii rozpoczętej puMikacyi najmniej jeszcze lat trzydziestu potrzebuję. 
Tych pr/ccitł nii^ doizekam x\ie(h;^e się więc do systematyki ktoś młodszy za- 
przyjyt- N'f' nio/.na na j«>dnej,'o wkładać wszystkich c;ię/arów, bo z niemi nie 
postąpi, a kio roz[)()«zyna kilka rze(rzy na raz, żadnej nie ukończy. 

Sadze, ze wydrukowane zeszyty tego tomu, nie potrzebują objaśnień. — 
Slarałcrń się dziełu mo.jcuui nadać pewną łączność z innemi tego rodzaju |)uł)li- 
kacvami. Dhi tego to wszędzie oznaczam pod jakim numerem zapisane są dzieła 
u .lochcra. Tam często można bliższej zasięgnąć informacyi. 1'ak samo podaję 
numera z Ijardzo użylecznej pracy T. Wierzłmw.skiego, którego nie mogę naśla- 
dować w dokładności podawanych tytułów. Nio wyróżniam kreskami porządku 
wier.-zy w tyluładi, nie zaznaczam wielkich liter dawanych w tekście, bo ta 
chwalebna ścisłość w jego dziele, byłaby nie odpowiednią u mnie. — Każdy 
z nas inne sobie zaznaczył zadanie. 

Źródła wymieniam w skróceniu, ale w sposób że łatwo jest tytuły ich 
odgadnąć. Tak.suuo biblioteki. Te biblioteki główniej.sze w li(-zbie 81 są wy- 
mienione dokładniej w wydanej r. 1S7ó. Bibliografii XV.— XVI. stulecia na 
str. XV. przedmowy niemie<-kiei. 

Polującym na błędy korrektowe i nieuwago kopistów, mogę z przyjemnością 
udzielić wiadomości, że już do wydanych zeszytów, zebrałem dotąd tak sporą 
ilość błędów, że mógłbym sam na siebie napisać krytykę wcale dosadnią, za- 
rzucie' sol)ie pośpiech, nieuwagę i brak wyższych zdolności. Ktoby mnie 
pragnął w tem wyręczyć, chętnie mu udzielę materyału.do popisu tanią erudycyą. 
Oczywiście że już i' teraz nie braknie opuszczeń. Najpierw nie dostaje w wła- 
ściwem miejst-u dzieła Agryppy, świeżo wydanego i)rzez Akademię, bo zanim 
wydobyto je z ukryctia, figurowało pod nazwiskiem (ractzcj imieniem) Korneliusza. 

Nie dostają też druki wymienione w T. II. T. Wierzbowskiego N. 1.129, 
Arisloteles. ll.óO, Accorombini. 1291, Andrea. 1492, Amatheri. 1(118, Amatus. 
18H2, Abschrift der Missiven. — Dzieło to doszło za późno rąk moich, dla 
tego nie korzystałem początkowo z niego. Te braki świadczą tylko o trudności 
zgromadzenia wszystkiego, nawet, gdy poświęci się poszukiwaniom całe życie. 

D/ieła znajdujące się w Bibliotece .lagiellońskiej figurują w naturze podczas 
korrekty. — Sam je sprawdzam z drukiem i sprawdza drugi raz syn mój 
Sl;inisław. Druk formy trwa tydzień, a jej korrekta drugi tydzień. Wraca ona 
do naszych nik nieraz po cztery, po pięć razy — a jednak jeszcze wiele przy- 
padnie prostować. 

Oddaję dzieło moje do użytku tej garsteczce prenumeratorów którzy wy- 
trwali wraz zemną. — Liczymy więcej niż dwieście księgarń polskich i więcej 
niż sto bibliotek publicznycłi i prywatnych, mimo tego, smutna rzecz, jest pre- 
numeratorów na dzieło wydawane dla księgarzy i bibliotek okrągła liczba 72 
to je.st u (iebetnera w Warszawie 42, a u Friedleina HO. — Pokrywają oni 
zaledwie koszt papieru i introligatora. Za to drugie tyle egzemplarzy gratis się 
rozchodzi. Ohoć co roku zbiegowstwo coraz jest liczniejsze, druk picciu.set 
egzemplarzy wytrwale dalej posuwać się będzie. -rrr im Spis prenumeratorów. -^- 1. w księgarni Gebctncra i Wolffa w War.szaAvie. 2. 
8. 

j. 

O. 

6. 

7. 9. 
10. M. Arct k!>ięg-arz w Warszawie 
Dr. Baranowski, Warszawa 
Bersohn M., Warszawa . 12. 
18. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. Egz. 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 Bernstein Ignacy, Warszawa 

(przez księgarnie E. Wende). 
Boniecki Adam, Swidno . . 1 

(przez księgarnię E. Wende). 
Baudouin de Courtenay, Dorpat 1 

(przez księgarnię E. Wende). 

Biblioteka Hr. Krasińskich, War- 
szawa 1 

Biblioteka Hr. Zamoyskich, War- 
szawa 8 Bloch Jan , Warszawa 
Czetwertyński Ks. Włodzimierz, 
Warszawa . 1 1 . Dr. Dobrski K. , Warszawa Dobrzyjałowski , Warszawa 
Gebethner i WolfF, Warszawa 
Górski Konstanty, Warszawa . 
Hosick Ferd. księgarnia, Warsz. 
Idzikowski K. księg., Kijów 
Kempner, księgarnia, Płock 
Koreywo Boi, księg. Kijów 
Hr. Krasicki Ksaw. w Skurczu 
Kraszcw.ski Kajet, w Romanowie 
(przez księgarnię M. Orgelbranda). 

Kraushar Al., mecenas, Warsz. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 22. Lang, księgarnia, Moskwa. 

23. Małkowski Konst., senator, Pe- 
tersburg 

24. Morawska K., Warszawa . . 

25. Moszyński Antoni ks. prałat w 
Lubieszowie 

(przez księgarnie M. Orgoll)randa). 

26. Orgelbrand M. księgarnia, Warsz. 

27. Pawiński Ad. Warszawa 

28. Prószyński Konrad, Warszawa 

29. Hr. Potocka Augustowa, Warsz. 

80. PIr. Przezdziccki Gustaw, AVarsz. 

81. Hr. Przezdziccki Konst., Warsz. 

82. Red. Biblioteki Warszawskiej, 
Warszawa 

38. Dr. Rolle Józ. Kam. Podolski . 
34. Ksiaźe Sangiiszko Rom., Sławuta 

85. Spasowicz AYłodz., Petersburg . 

86. Swieżawski , Łykoszyn . 

37. Świętochowski Aleks., redaktor. 
Warszawa 

38. Szczepankiewicz B., księgarnia, 
Kalisz 

39. Tłuchowski Fr., Kruteńkoje . 

(przez księgarnię Sennewalda). 

40. Triibner et Comp., London . . 

41 . Wiślicki Adam, redaktor, Warsz. 

42. Wolański Adam , w Rudce . . Egz. 

2 IL w ksieffariii D. E. Friedleina w Krakowie. \to 1 1. Akademische Buchhandlung w 
Gottyndze 

2. Arnoldisehe Buchhandlung w 
Dreźnie 1 

3. Ascher et Comp. Buchhandlung, 

w Berlinie 3 

4. Bartynowski Wład. w Krakowie 1 

5. Biblioteka ks. Czartoryskich 
Kraków 1 6. Bibliot. hr. Bi*anickich, Sucha 

7. Clemm's Buchhandlung w Gent 

8. Friedlein D. E., Kraków . . 

9. Gerold et Comp. w Wiedniu . 

10. Gimnazyum Św. Anny w Kra- 
kowie 

11. Gimnazyum w Wadowicach 

12. Gubrynowicz i Schmidt, księ- 
garz, Lwów 8 XIV 14. 

15. 

1(>. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
o o Kgł. 
.Jabłoński, (lyrckttu- .scmiiiar. 

w Knikowił' 1 

.lakul)()wski .1. K., Nowy Sącz 
Jolowicz J. ksi*;^., Poznań . 
Koolilcr. ksi^g. sdrtyni. w Lij)sku 
LtMisrlmiT [.uhoiisky w (Jratzii 
Milikowrfki . kj<io,i^.. Lwów . 
Pawlikowski Mieczysł. Krakńw 
Polar .1. A., H/.c.sz()W 
Potocki lir. Artur, Kraków . 
Piisłowski hr. Zy^mint , Kra- 
ków 1 23. 1 


24 


H 


25 


2 


2«) 


1 
4 


27 


1 
1 


28 


1 


29 
m Kpa. 
Seyfartli ot Czajkowski, k.sio<^. 

Lwów .5 

Starzyk Pawoł, księg. Lwów . 1 
Straszewski M., prof,, Kraków 1 
Szlaclitowski Feliks dr., prezy- 
dent, Kraków 1 

Tarnowski hr. >5tanisław, prnf. 

prezes Akad., Kraków ... 1 

Twardowski H., księg., Poznań 1 

Vos.s Sortimcnt w Lijtsku . . 1 
Wyższa Szkoła Przemysłowa 

Kraków 1 Zestawienie wedłłuj miejscowości : Bvłn w r. 1S91 nronuineratorów I Szlasku 1. w Królestwie Polskieiu 108, 
w kraju: W Warszawie 2f), we Lwo- ' za granica (i. 

wio 18. Krakowie 18, Poznaniu 4, W ciągu więc lat dwudziestu przy- 

Kaliszu 1 , IJzcs/.owic 1 , Wadowicach | było za granicą dwie tr/,ecio pronumc- 
1. Płocku 1, Kamieńcu 1, Komano- ratorów, a za to blisko dwie trzecie wic 1. Skurczu 1, Rudce 1, Suchej 1, 
Nowym Sączu 1 . r^ubieszowie 1 , Sła- 
wucic 1, Lykoszynic 1, w Świdnic L 
Itjizom 75 egzemplarzy. 

Za granicą: W Kijowie 4. w Mo- 
skwie 2, Petersburgu 2, Dorpacie 1, 
Krutońkoje 1, Londynie 1. Gettyn- 
dzo 1. Drozniił 1. lierlinieH, Gont 1. 
Wiedniu I, w Lipsku 8, w Gratzu 1. 
Razem 22 egztniplarzy. 

Różnica z prenumeratą, w r. 1870 
(w T. I. Bibliogratii podaną) zachodzi 
ta . xe óucza.i pronunił-niwaiio eirzem- ubyło w kraju. 

Wykaz Gobctnera podaje 16 pre- 
numeratorów, którzy utrzymali sio od 
l)0czątku wydawnictwa, wykaz I). E. 
Friedleina podaje 13. Razem 29. Że 
zaś pierwotnie było 187 prenumera- 
torów na 200 egzemplarzy, ubyło za- 
tem })rz(łz czas prenumeraty 108 przod- 
płacicieli. 

Między prenumeratorami figuruje : 
szesnaście księgarń |)olskich , i trzy 
Redakcye czasopismów polskich, jakoto : 
lii hliof elki W<irsxairsh-irJ , l*i'<i- plarzy: W Krakowie 87 . w (lalicyi 85 j łtv/// i rt-zc{//qdtt tijtjoihiioweyo. 
(Lwów 25), w Poznańskiem 18, na| • ^^.^^Vf^^ 7^XaS^ 
er angefangene zw()lfte Band der Bibliographie umfassŁ ein neues 
Feld und ertorderte eine abweichende Bearbeitung. 

Die erslen sieben Bandę, welche 411 Druckbogen enlhalten, 
umfassen in alphabetischer Ordnung bis z. .1. 1882 alle polnischen 
schriftsŁellerischen Werke des XIX. Jahrh. Das folgeiide Jahrzehnt 
liegt bereils druckferlig da; indessen wird sich wohl kaum so bald ein Buch- 
hilndler bereit finden, es zu vcrlegen, obschon es gerade fur dicsen ein untent- 
behrliches Hilfsmittel sein dlirfle. — Ich selbst habe es nichL so eilig, die letzten 
Zeiten im Druck erscheinen zu lassen. — Bei diesem Theile war es nicht nolhig, 
Forschungen anzuslellen. Es genijgte, die Kataloge der Buehhilndler nnd Biblio- 
theken zu erschopfen, das Materiał systematisch zu ordnen und das Werk mit 
entsprechenden Yerweisungszeichen zu versehen. Eine Arbeit, die viel Muhe, nooh 
mehr Fieiss , aber sehr wenig kritischen Sinn erforderte. Bezahlle Abschreiber 
hatlen dabei viel zu thun, wilhrend der Yerfasser darauf angewiesen war, die 
Fehler des Copisten zu corrigieren . die Identitat der Titel zu yerificieren und fiir 
die entsprechende Yertheilung der Yerweisungszeichen Sorge zu tragen. 

Diese uberwiegend mechanische Arbeit hat das Yerdienst. dass sie mit 
Yerwerfung fremder Irrlhlimer correct und mit Umsicht durchgeflihrt und mog- 
lichst alles, was im Druck erschienen ist, geordnet wurde. 

Die folgenden vier Bandę (B. YIII — XI), vvelche 177 Druckbogen enlhalten, 
basieren bereits auf einem den Forscher fesselnden Materiał, besonders B. YIII, 
IX und XI, die das XV, XYI, XYII und XYI1I Jahrh. in chronologischer Ord- 
nung zusammenstellen. Bevor naturlich eine soiche Zusammenstelhmg moglich 
wurde, musste das ganze Manuscripl kritisch vorbereitet werden, um dem 
Einschleichen irrthumUcher Titel und Daten in die Chronologie vorzubeugen. 
Trotz dieser Yorsicht war es mir unmoglich, in dieser Hinsicht viele Irrthi\mer 
zu vermeiden. Schon das chronologische Abschreiben aus dem alphabetischen 
Manoscript war eine rein mechanische Arbeit, bei der abormals die Hilfe be- 
zahlter Abschreiber in Anspruch genommen werden musste. Dankbar erkenne 
ich an dieser Stelle das Yerdienst derjenigen Herrn an, die mir dabei von freien 
Stiicken geholfen haben. 

Diese eben erwilhnte Arbeit musste der Yerfasser eingehend priifen , stellen- 
weise ganz umandern, oft vervollstandigen , da er bei den Abschreibern eine 
Kenntnis der Aufgabe, welche der Bibliograph zu lo.sen hat, weder voraussetzen 
noch eine soiche von ihnen rerlangen konnie. XVI 

La wure gewiśs ijcśsor gcwcscii, wunii der Verfasser, um tur die (Jenauig- 
keil seines Werkes cine griissere (Jarantie lei.slen zu kimnen, oliiie CopisLeii 
gearbeitet hiille. iJer Unilang des Werkes jedocli uberstieg die Kriille einer 
einzelneii l*erson. Mau yergegeuwarlige aU-h nur, dass diese ersten drei Hefle 
de.-^ XII. Haiides, die kauui bis zu don Hudislaben Ha reidien und die 2(5 Druck- 
bogen eiilballeu. im Mauuscripl S(K) IMiiUcr in Iblio eingenommen haben, und 
dass nocli 2<).()(J() sulcher HiiUler drucklcrlig daliegen. - Abgeseben davuł), 
blieb noch niehr ais eininal so viel Materiał, weldics ausgescbieden werden musste, 
ini Manu6iTij)l zuiuc-k. Denn ais von vielen sowohl (illentiic-ben ais privaten 
Hiblii)llieken, von zuv(irkomniendon und mir geneigten M;innern das verscbie- 
denste iMateriai und diu mannigraltigslon Andeulungen gleichsam hcrbeistr()mten, 
da musste dies alles verglulicn, allo \Vidersprii<he bericbtigt, und was liberlliissig 
ersi-hien, ausgescbieden werden. 

So entstanden zwei Theilc der liibliograpbic. iJer zwoite Theil, der den 
chronologischon Aus/ug enlbidt, ensland vielleitłil zu triih. Systemalisch vorge- 
hend wilre es ricbtiger gewesen . nai:h der Herausgabe einer alpbabetiscben Bi- 
bliograpbio des XIX. .lalirb. vorerst den Druck eines alpliabelischen Kalaloges 
der Scbriltwerke andercr Jabiliunderte vorzunebmen, um erst nacb Yollendung 
des (Janzen ein einheitlicbes cłironologisdies (Janze zu sclialTen. 

Kinen solcben Plan liatte icb ur^prlinglicli gefasst, inde^sen fuhrte ich ihn 
nicht aus, da un.sere Ilistoriker, die in der polnisclien Literatur keine geordneten 
gescbichtlii-lien Ouellen liesitzen, die Fruchle meiner Arbeit m()giichst bald zu 
verwerlen wiinschten. Ais ich sah, mit welchem Yergnugen der verstorbene 
L'niversitiilsprofe.ssor und (leneralsecretilr der Academie der Wissenschaften 
.losepłi Szujski trotz seiner iangwierigen Krankheit aus meinem Manuscript, 
weiches die Scbritlwerke des XVI. .lahrh. umfasste, einen skizzenhalten clirono- 
logischen Auszug fur sich zusammensteilte, da nahm ich mir vor, ein systema- 
tisches chronologisches Yerzeichniss des XVI. .lahrh. zu verfassen und fuhrte 
den (ledanken aus. Dies hatte eine solche Anhiiulung des Materials zur Folgę, 
dass, wiihrend der Auszug Szujski's vielleicht zwei Druckbogen gefuUt hiitte, 
mein Werk zu 19 Hogcn anwuchs. Das Erscheinen dieses Verzeichnisses war, 
vom wissenschaftlichen Slandpunkte aus betrachtet ein iibereiltes , da das ganze 
Materiał nicht erschopit wurde. Es wuclis im Laufe der weiteren bibliographischen 
Arbeit so sehr an, dass 1882 eine zweite ergjinzte Auflage dieses chronolo- 
gischen Yerzeichnisses im VIII. Hande der Bibliographie erschien und 1890 
weitere Ergiinzungen im XI. Bandę tblgen mussten. Bei dem unauth()rlichen 
Anwachsen des Materials wird noch eine dritte Autlage erscheinen mii.ssen. 

Diese Ueboreilung hatte zur Folgę, dass die ausliindischen Anliquare, welche 
nur mit der 187ń zum ersten Mai erschienenen Ausgabe des XV. und XVI. 
Jahrh. ver.sehen sind, ihre ganze Kenntnis von der polnischen Literatur lediglich 
aus die.ser schbpfen. Aus dieser also, verilicieren sie ihr Materiał und sobald sie 
irgend ein Werk in der Chronologie vermissen, so setzen sie auf dasselbe einen 
ganz besonders liohen anticjuarischen Preis und berulen sich darauf, dass Estrei- 
clier dieses Werk nidil konne. Dieser Zusatz ist f^ist immer falsch , denn sollle 
dieses Werk auch in meiner Chronologie vom Jahre 1875 nicht zu linden .sein, 
so wird es von mir unbedingt im VIII. oder XI. Bandę erwahnt. 

Obwohl diese iibercilte Bekanntmacbung der Chronologie der yerflossenen 
.lahrhunderte nicht sehr entsprechend ist, so ist sie doch fur die Forscher der 
polni.Sfhon Literatur, die andonifalls noch 30 .lahre auf cino vollsl:indige alpha- 
betisdie Bibliographie warten miisslcn, hbchsl vortlieiliiałt. .lene abgeris.senen 
Andeutungen, die in der Chronologie des XV, XVI, XVn und XVIII Jahrh. XVII 

enthalten sind, durftpn trotz ihrer Unzuliinglichkeit jedein, der sich in dem lite- 
rarischen Leben des polnischen Volkes genau orientieren will, genligen. Dieser 
practisohe Yorlheil iiiOge ein Gruiid sein, mir jene forLwilhrenden Ergilnzuiigen 
und Anhilnge zur Chronologie zu verzeihen, da sie die Folgę einer iibereilten 
Anlage und Herausgabe dieses Theiles der Bibliographie waren. 

Nachdem ich also auf diese Weise den Wiinschen meiner Collegen , Freunde 
und Mitarbeiter nachgegebea und mir schmeichle, ihnen eine Gefiilligkeit erwiesen 
zu haben, kehre ich zu nieinem ursprtinglich unterbrochenen Piane zuriick und 
continuiere die alphabetische Bibliographie der verflossenen Jahrhunderte. Sie 
bildet den drilten Theil des Werkes. 

In diesem Theile ist die Arbeit iiberwiegend eine geistige; denn es handelte 
sich dabei nicht urn eine blosse Zusammenstellung der dem Yerfasser zugilngli- 
chen Schriftwerke . sondern um die Beschreibung derselben. Nur einen geringen 
Theil derselben konnte er in Augenschein nehmen, bei der Beschreibung des 
Restes musste er auf Katalogen und auf widersprechenden , unsicheren und ver- 
wirrten Quellen fussen. In den polnischen Bibliotheken hat sich kaum ein Theil 
der bis zum XVIII. .Ihrhd. in Polen erschienenen Werke erhalten. Kein Wunder, 
dass man von Schriftwerken fabelt, die nicht existieren, schlecht beschrieben 
und mit unrichtigen Daten und Titeln versehen sind. 

Um der Bibliographie einen moglichst getreuen Inhalt zu geben, war es 
unbedingt noŁhwendig, das geringste Detail einer scharfen Kritik zu unterwerfen, 
um das Wahre von dem Sagenhaften auszuscheiden. — Ein aufmerksamer Ar- 
beiter, der den XII. Band der Bibliographie durchblattert , wird leicht gewahr 
werden, dass der Yerfasser den Stoff sehr oft in laconisch abgefassten Mono- 
graphien vorfiihrt. Der Rahmen ist so angepasst, dass ein spaterer Forscher 
aus demselben mit Leichtigkeit das Materiał zu weiteren Studien entnehmen 
kann. — Letzteres bezwecken auch die inhaltreichen Anmerkungen iiber den 
Inhalt der Werke und die Angaben der wichtigsten Quellen mitsammt den 
Bibliotheken. 

Bei der Anfertigung dieses Theiles waren die Abschreiber bereits liber- 
ii iissig, das geringste Detail musste vom Yerfasser selbst bearbeitet werden und 
da diese Details ins Unendliche gehen, so war die Arbeit in kritischer Hinsicht 
eine ungeheure. Aus diesem Grunde kann das Werk weder so schnell im Druck 
erscheinen noch die Genauigkeit so weit getrieben werden wie bei der Bearbei- 
tung des XIX. Jahrh. 

Etwaige Ungenauigkeiten indessen mogę niemand einer Uebereilung meiner- 
seits zuschreiben, sondern der Eigenthiimlichkeit der fortschreitenden Arbeit. Es 
ist etwas Anderes, ein oder zwei Jahre hindurch die lose Monographie eines 
einzelnen Schriftstellers zu schreiben, ais stets an hunderttausende zu denken 
und sie im Auge zu behalten. Die Musterung einer Armee, die man kaum mit 
einem Fernglas libersehen kann, ist weit schwieriger ais die Musterung einer 
Compagnie, die man leicht mit dem Auge tiberfliegt. 

Wer von diesem erhabenen Standpunkte aus die ungewohnlichen Dimen- 
sionen iiberschaut, kann sich nicht wundern , dass hier ein Knopf fehlt und dort 
wieder eine Fatronentasche vorschriftswidrig angebracht ist. Anders kann es 
nicht sein, das ungeheure Ganze lasst die Details verschwinden. SoUte mir 
trotzdem jemand den Yorwurf machen, die Correctur sei nachliissig, so mogę 
mich mein Werk selbst entschuldigen , da die Art seiner Entstehung eine genaue 
Correctur erschwert. 

Ich fiihle mich verpflichtet , den Yorwurf zuriickzuweisen , dass ich die von 
unseren Bibliotheken iiberlieferten und in Polen erschienenen hebraischen Druck- 

III XVIII 

schrillen niclil beriu-k-siclitige, andererseils aber solcho Schriftwerke in ineine 
Bibliographie .luliiehme, die .sidi ni<-ht erhalten Iiaben. 

Dio liebiiii-sflien Schrillwerke sind llir uiis nur insofern von Intoresse, ais 
sie mit unserer (ie.scrhichte zusaminonh;ui;^en oder Poleii gewidinet sind. Ks gibt 
dereń nur sehr wonige und sie werden von mir angeruhrl. Der Rest besleht 
aus religiosen St-hrillen, die viellei(;ht fur Israeliten sehr wichlig sind, mit der 
pnlriischen r.iiitnr jedoch in keinem Zusammenhange slehen. Wer l^usL hal , sie 
k<'nnon zu lernen, lindet sie in der sehr ausfuhrlichen Sammlung von Fiirst 
^I^il.l. H. I-IIIi. 

Ii:h luhre seibst diese wenigen nur ungern an und thue es hauptsiichlich 
deswegen. weil .locłier, den ich in meincm Werkc iiberall citiere, sie in seiner 
Ribhngraphio beriicksicht. Sonsl hiUle i«-h mich schwerlich dazu verstanden. 

Weniger tremd erscheinen uns die von Deuts(;hen herausgegebenen schle- 
sischen, elbinger, danziger und konigsberger Schriften. Ich łuhre nicht alle an 
und berucksichlige sie nur, weil meine Yorgiinger ihre Yertasser unter die pol- 
nis«-hen Srhnfłsleller aufgonommen haben. Wahrscheinlich sprachen viele von 
ihnon nicht einmal poInis(;h und blieben ais Unterthanen der Republik im (ieisle 
Deutsche. Aber sie standen doch wenigstens mit der literarischen Bewegung in 
Polen in einer gewissen Yerbindung und iibten auf dieselbe einen gewissen Ein- 
fluss aus. So Wiire wenigstens ein allerdings schwacher Grund vorhanden, auf 
sie [{iicksiclil zu nchmen. 

Der Vorwurf dass ich in meine Bibiiographie Schriften aufnehme , die sich 
in den polnischen Bibliotheken nicht erhalten haben, ist mir unverstilndlich. 

Da unsere Bibliotheken kaum den dritten Theil der im Druck erschienenen 
Werke uberliefert haben , so ist es unmiiglich , es bei diesen bewenden zu lassen. 
Wollte man einen Katalog derselben abfa.ssen , so wiirde man dazu mindestens 
hundert .lahre brauchen. Um die Werke einzeln zu beschreiben, muss man jedes 
in jeder Bibliothek in der Hand gehabt haben. Denn in den zahlreichen Kalalo- 
gen der verschiedenen Bibliotheken findet man trotz aller (ienauigkeit tausend- 
fiiltige F^ehler und Widerspriiche. — Uebrigens miisste man alle Bibliotheken 
kennen und alle besuchen, um alles, was sie enthalten, zu verzeichnen; dies 
aber wUrde seibst der fleissigste Bibliograph, soUte er auch sein eigener Herr 
sein und sollte ihm auch noch so viel Zeit zur Yertugung stehen, nicht zu 
Stande bringen. 

Wiire ein solches Yorgehen fur den Korper nicht zu aufreibend , so wUrde 
die Arbeit um vieles dankbarer sein, da ich der Yerpdichtung enthoben wiire, 
unaufhi)rlich den kritischen Masstab an dieselbe anzulegen. Wie sehr sie aber 
durch das gegenwiirtige Yerlahren erschwert wird, diirfte wohl kaum jemand 
vermuthen. Ich musste olt wochenlang forschen, untersuchen, vergleichen, bis 
zu den Ouellen dringen und folgern, um eine einzige Spalte im Xn. Band drucken 
und wenigen Zeilen eine bestimmle Form geben zu konnen. Y^ielleicht wiire es 
hequemer gewesen . dem wohlgemeinten Rathe der Kritik zu folgen und bei einem 
mechanischen Abschreiben der Titel stehen zu bleiben. — Es thut mir wirklich 
sehr leid, dass ich von meiner Aufgabe, eine polnische Bibiiographie zu schaffen, 
einen allzuhohen BegritT hatte. Da es jetzt bereits zu spilt ist, den mir bezeich- 
ten Weg zu betreten, so muss ich die mir ertheilte Belehrung, ich diirfte dort 
keinen Tempel bauen, wo uns einfache Baraken geniigen krmnten, leider in den 
Wind sehlagen. 

Man hat mir einen scharfen Yorwurf daraus gcmacht, dass ich auch Mu- 
sicalia in meine Bibiiographie einverleibt habe. Darin besteht ja aber gerade mein 
Yerdienst. Man iiborgieng sie stets, obwohl sie trotz ihrer Unscheinbarkeit ein XIX 

besonderer Zweig des ganzen Baumes sind. Man beachtete nicht, dass ich aus- 
schliesslich nur diejenigen musikalischen Erzeugnisse anfiihre, denen ein ge- 
druckter Text zu Grunde liegt. Deswegeii musste ich sowohl den Liedern eines 
Mickiewicz, eines Zaleski, eines Bartels, eines Rej und eines Trzecieski ais auch 
dem Psalter Gomółka's und den Arien Albertis in meinem Werke eine Stelle 
anweisen ; denn vom bibiiographischen Standpunkte aus war jedenfalls der Text, 
keineswegs aber die Melodie zu beriicksichtigen. Es schadet doch wohl nicht zu 
erfahren, in welchen von ihren Liedern unsere Dichter auch im Reiehe der Time 
weiterleben. Dies ist massgebend fiir den Wert ihrer Werke und bestimmt ihren 
Einłkiss auf das Land. 

Die vorliegenden Hefte dieses Bandes brauche ich meiner Ansicht nach nicht 
zu erliiutern. — Ich liabe mich beflissen , mein Werk mit anderen iihnlichen 
Publicationen in einer gewissen Verbindung zu erhałten. Deswegen ciliere ich 
uberall die Nummern, unter denen die betreffenden Schriften in Adam .lochers 
Bibliographischem Bilde der Literatur in Polen, Wilno 1840, B. I — III autge- 
nommen sind. Man kann sich daselbst ofl genauer informieren. Ebenso citiere ich 
die Nummern aus der sehr niitzlichen Arbeit J. Wierzbowski's , Bibl. polon. 
Varsov. 1890 — 91 B. I — II; ich kann ihn mir, was Genauigkeit bei der Angabe 
der Titel anbetrift, nicht zum Yorbilde nehmen. Die Ordnung, in welcher die 
Zeilen eines Titels aufeinanderfolgen , markiere ich nicht durch Striche, grosse 
Anfangsbuchstaben , wenn sie im Text vorhanden sind , beriicksichtige ich nicht, 
da diese lobenswerte (jenauigkeit in seinem Werke mich nicht binden darf. Ich 
habe mir ein anderes Ziel gesteckt. 

Die Quellen fiihre ich in Abkiirzungen an, doch ist es leicht, stets den 
yollstiindigen Titel zu errathen. Ebenso die Bibliotheken. Die wichtigeren polni- 
schen Bibliotheken, 31 an der Zahl, sind in der deutschen Yorrede zu der 1875 
erschienenen Bibliographie des XV. Jahrh. auf Seite XV genauer aufgezilhlt. 

Die Werke, welche die Jagielonische Bibliothek enlhalt, stehen mir wah- 
rend der Correctur stets zur Yerfiigung. Ich vergleiche sie selbst mit dem 
Druck und es vergleicht sie ein zweites Mai mein Sohn Stanislaus. Der Abdruck 
einer F^orm dauert eine Woche, ebenso die Correctur derselben. Sie kehrt oft 
vier- ja flinfmal zu uns zuriick — und doch ist noch viel daran zu berichtigen. 

Ich iibergebe das Werk den wenigen Pranumeranten , die mir noch 
treu geblieben sind. — Obwohl liber zweihundert polnische Buchhandlungen 
und mehr ais hundert ofYentliche und private Bibliotheken existieren, so beliiult 
sich doch die Anzahl der Pranumeranten auf ein Werk, das eigens ftir Buch- 
hiindler und Bibliotheken herausgegeben wird, nur auf 72, von denen 42 bei 
Gebetner in Warschau und 30 bei Friedlein in Krakau pranumerieren. — Sie 
decken kaum die Ausgaben fur das Papier und den Buchbinder. Die laue Auf- 
nahme* indessen , die das Werk erfahrt, soli den weiteren Druck von 500 
Exemplaren nicht unterbrechen. 


-'©> A. 

A. ***** Zasady moralne i myśli 
różne, dla ludu do zrozumienia łatwe, 
z francuzkiego na polski ięzyk prze- 
tłumaczone , przez — . W Poznaniu, 
w drukarni Deckera i kompanii. Roku 
1799, w 16-ee, str. 184. Akad. 

A. D. S. I. ob. Phrases (1723). 

A. G. jezuita ob. Assoeiatio (1726) — 
Mors (1675). ' 

A. K. S. L. W. K. ob. Bielińska wo- 
jewodzina Chełmińska (1763). 

A. M. ob. Bogarodzica (1776). 

A. M. C. Viris tłieologis carmine ap- 
plaudit ob. Yiris (1870). 

A, B, C, ou instruction des Chre- 
tiens, francois et alleraand. Vars. chez 
Michel Groll. 1774. w 8ce. 

ABC (Neueingerichtetes) Buchstabir 
und Lesebiichlein zum Gebrauche be- 
sonders der Oberschlesischen Schulen 
Polnisch und Deutsch verfasset. — No- 
wo-zebrane Obiecadło do sylabizowania 
y czytania dla potrzeby osobliwie Gór- 
nego Slaska szkół po polsku y po nie- 
miecku wyprawione. — Sagan, im Ver- 
lage der katholischen Trivialschule. Mit 
allergnadigsten Privilegio. Gedruckt bey 
Johann Christoph Lauhen. B. r. (1775) 
w 8-ce, str. 95. 

A. B. C. oder Namenbiichlein zum 
Gebrauche der Stadtschulen in den 
kaiserlich konigl. Staaten — kostet un- 
gebunden 4 Kreutzer. Lemberg gedr. 
und zu haben im Yerlagsgewolbe bei 
Thomas Piller erzbischofl. Buchdrucker. 
1785. w 8ce, str. 64. Ossol. 

— zum Gebrauche der Stadtschulen 
in den kais. kongl. Staaten — kostet 
gebundeą 7 Kreutzer. Lemberg gedr. 
zu haben im Yerlagsgewolbe bei Thomas Piller Normalschulinstituts Buchdr. 1789. 
w 8ce, str. 64. Ossol. 

A. 0. ob. Compendium (b. r.) — 
Memorycił (1672) (1763) — Torzewski 
Józef (Rozmowa o sztukach 1785). 

A. S. C. R. L. F. ob. Augustinus 
Aurelius (1715). 

A. T. ob. Venda reine de Pologne 
(1705). 

A. V. ob. Oratio (1572). 

A. W. V. ob. Rozmowa (b. r.) — Ze- 
brzydowski (Gratulatio 1608). 

Aanspraak aan die protestansse Mo- 
gentheden tot bescherming van bunne 
onderdrukte Geloof. genotenin Polen. 
Amsterdam. 

Aantekeningen ob. Crelius J. (1688, 
1691) — Wolzogen J. L. (1668). 

AARON rabin z Kazimierza. Sephir 
hemissoth. (Talmud). Kraków, druk He- 
licza, 1541. 

Helicz przechrzta wydał Das Neue Testa- 
ment r. 1540. — Czacki II. 33. — Jocher 
8031. — Bandt. H. Dr. Krakowa 366—9. 

ABANO (Petrus de). Libellus de vene- 

nis mineralibus (uegetabilibus) animah- 

bus et quolibet ente sub solari globo cep- 

tis, per uenerabilem virum Wilhelmum 

de Haldenhoff de Thorn artium et me- 

dicinae doctorem magni magistri Pru- 

szie, divi ordinis Theutonicorum phisi- 

cum emendatum. In opido Liptzensi 1498. 

— Toż, tamże, 1500. 

Freytag Appar. II. p. 919. — Boerner Noct. 

Guelf. str. 191. — Tamże str. 1. Suppl. 

Tom I. 

ABARNEL. Kitsur Abarbanel al Pir- 
ke Avot. Compgndium Abarbanelis in 
capita Patrum, sive tcxtus Pirke Avot 
et in hunc commentarii D. Isaaei 
Abarnelis in compendium redacti a R. 
Jacob filio Eliakim Heilperon. (Po hebr.) 
Lublini 1604. w 4ce. 

Jocb. 8071. 

1 (Abauer Joh. Georgius). Intimatio 
fum-ris (juo {ijenorosus iio niaxime stre- 
nuus Dn. Johannes Georgius Abauer 

effertur. Regiomonti, Riichner. Ifi59. tbl. 

Czartor. 

Abbas ob. Borzkowski Jan Filip 
(Abbas Poloniae 172H) — Szczygielski 
(De Abb. 1664 i Ser. et. not. abb. 
trocons. 1668) — Yeredarius Paciferus 
(Nova et vet. liberas 1728). 

Abbatia ob. Santiuius Yincentius 
(Refl.'xione.s 1723). 

Abbałus <>b. Komorowski Cbristo- 
phorus ! 1() iS), 

Abbjldung (Eigendliche) der bicbey 
getiigtfn Ilaupt-Schlaclit in Kupfer ge- 
stochen , nebenst ciner ausfiihrlichen 
Beschreibung der Eroberung des Tiir- 
kischen Lagors boy Chocim , welches 
mit GottHcliem Beystand die Konigl. 
Polnische und Littauische Armeen wi- 
der den Erb-Feind des Christlichen Nah- 
men gliicklich am Tage Martini , war 
der 11 des Wintermonats im Jahr Chri- 
sti 1673. Bez m. d. 1671. w 4ce, k. 
nlb. 4. Krasińs. 

— (Eigentliche) dess Frucht- und 
Baum Ycrderblichen Unge-ZifFers welches 
hin und wiedor in dem Konigreich Po- 
len mit grossen und die Lufft ofFt 
gantz verduncklenden Hiiuffen gesehen 
wird. Sehet die Heuschrecken-Brut, mit 
bussYollem Schreeken an; Weil Gott, 
durch ein kleines Thior grosse Siinden 
straffon kann. 1690. Ćwiartka mała. 

Na tytule drzeworyt wyobraża szarańczę. 

Wrocławs. 

— der oflFenen Taffel, woran bey- 
derseits konigl. Majestiiten nebenst ei- 
nigen der Hohen Ministris bey der 
nach geschlossenem erwunsehten Frie- 
den erstcn Zusaninicnkunft Abends ge- 
speiset in dem konigl. Schwcdischen 
liaupt-Quartier. Alt-liamstiidt d. ^/^y De- 
cemb. 1706. fol. . 

— des Leibes ob. Karol XII (1706). 

— aller geistlichen u. weltlichen 
Orden nebst einer kurzeń Geschichte 
derselbcn. 32. Heft zawiera: Orden vom 
weisscn Adler in Polen z 1. miedzior. 
Mannh. 1787. 4to. Abbreviaturae ob. Tractatus precla- 
rus (b. r.) — Zaborowski Stanisław 
(Praeclarus b. r.). 

Abdalomin wieśniak, tragedya dram- 
matyczna grana przez szlachetna mło- 
dzież szkół kieleckich w dniach czerw- 
ca r. 1799. w 8ee. 

Porównaj Le lay (1754). 

Abdankungs Predigten ob. Gnos- 
pius J. (1()8()). 

Abdankungs-Rede ais Cath. RenfiFte- 
lin funeriret worden ob. Klepperbein 
(Yertraugott 1689). 

— bey Beisetzung des Gust. Helm- 
feld ob. Neunachbar Joh. (1674). 

Abdruck (WarhafFtiger) der Missi- 
ven, welche zwischen des Konigreichs 
Schweden und Polen , und des Gross- 
furstenthumbs Littowcn Rilthe, wie in- 
gleichem zwischen beyder Reiche Com- 
raissarien, so auflf die Friedshandlung 
yerordnet gewesen, im nechst verlauf- 
fenen Jahre MDCYIII gewechselt seyn, 
nebenst der schwcdischen Commissa- 
rien Protestation, wie dann auch K. 
Mayt. zu Schweden, den 18. Jul. An- 
no 1609. aussgegangenem Mandat, die 
Rigische Sigellation betrcfFende. Ge- 
druckt durch ChristofF Reusner. Anno 
1609. 4o sygn. Aij-Fiij. 

— Toż. Stockholm. And. Gutter- 
witz 1609. w 4ce, ark. sig. D4, 

Porówn. Karol IX (1608). Jagiell. 

— dess Craka\vischen Accordes. Im 
Jahre 1657. (Breslau). 4to. kart 8. 

Ossol. — Branic. — Czart. 

— d. Crak. Accords. Geschehen 
vor Crackau den ^Yjł Augusti 1657. 
Bresslaw, in dera Jonischen Buchladen 
anzutreflfen. 4to. Co- 

Między Melchiorem hr. Hatzfeld feldmarszał- 
kiem austr. a generał-majorem i guberna- 
torem m. Krakowa Pawłem Wurtz Szwe- 
dem Przeźdz. 

— 2 Schreiben der Kays. M. an 
den Fiirsten Lubomirssky u. Graf Kins- 
sky, damit denen Tartern der begehrte 
Durchzug durch Pohlen in Schlesien 
einzubrechen nicht verstattet werde. 
Bresslaw 1664. 4to. 

— der Briefen 1668. ob. Glago- 
vius Mich. — Ihrer Konigl. Mayest. in Po- 
len Universalien. Betreffende das AU- 
gemeine Auflfbot. Bret^zlau. B. w. r. 4to. 

— der Koniglichen an die Woye- 
wodschaften abgelassenen Universalien 
und dritten Auffbotts. Darinnen ihnen 
zugleich die Uebergabe der Yestung 
Kamieniec Podolski zu wissen gethan 
wird. Aus dem Latein ins deutsche 
iibersetzet. Gedruekt im J. 1672. Bez 
wyr. m. 4to, str. 4. 

— desjenigen Schreibens, welches 
der Litthauische Feldherr an den Schwe- 
discben Generalissimum in Lieffland 
abgehen lassen, den begelirten Durch- 
marsch der Scliwedischen Armee nach 
Preussen betreffende. Anno 1678, w 4ce. 
4 k. Wroct. 

— einiger glaubwlirdigen Schreiben 
von lioher Hand, aus dem Konigreicli 
Polen, von gliicklichen Sieg der Pol- 
nischen Waffen wider die Tiircken und 
Tartarn erlialten, im Monat October 
Ao 1686. Gedruekt im Monat Novem- 
ber An. 1686. w 4ce, A^. 

— zweener poet. Briefe an Ihro Kgl. 
Majestat in PoUen. 1724. 4to. 

— des Schreibens 1724, ob. Fry- 
deryk Wilhelm. 

— eines Schreibens wegen der 
Thornschen Sache. 1725. 4to. 

— des Schreibens Sr. Konig. Maj. 
in Preussen etc. an Ihro Russ. Kais. 
Maj. wie auch an Ihre Konig. Maj. in 
Dłinemark, ingleichen Kon. Maj. in 
Schweden u. Kon. Maj. in Pohlen we- 
gen der Thornischen Sache, auch we- 
gen der also genannten Dissidenten in 
Pohlen. A. 1725. B. w. m. w 4ce. K. 
niel. 8. Jagiell. 

— an Ihre Russ. Kays. Maj. we- 
gen der Thornschen Sache. 1725. 4to. 

— zweycr KiJniglich - Preussischer 
Schreiben von 1724. die Thornische 
AfFaire betreffend. B. w. m. 1725. 4to. 
4 karty. 

— des Briefes 1724- 1725. ob. 
Gdańsk. 

— des Schreibens, welches an Sr. 
Chur Fiirstl. Durchl. zu Brandenburg die Stande der Hertzogthumbs Preus- 
sen zu der Zeit iibergeben ais Ihre 
KiJnigl. Maytt. zu Schweden in das 
Hertzogthumb Preussen angelanget, und 
mit Dero, wie auch der Pohlnischen 
Quartianer Armee, umb die Stadt Ko- 
nigsberg sich gelegert. A. 1756. 4to. 

Abdulganus ob. Dauksza Wład. 

Abdykacya ob. Akt (1795). 

Abecadarium vitae spirit. ob. Ada- 
mowicz Chr. (1720) — Biernacki Eleut. 
(1648). 

Abecadło niemieckie. Wilno, druk. 
Akadem. 1773. 

— panieńskie dla kawalera chcą- 
cego się ożenić. B. r. im., w 8ce, 8 str. 

Na drugich 4 stronach jest: Abecadło ka- 
walerskie dla panny chcącej iść za mąż. 

— panieńskie i kawalerskie. Łowicz. 

— polskie. Gdańsk. Fr.Rhode 1528. 

Olof. poln. Lieder. 469. — Bandt. Historya 
d. kr. pol. I. 8Ł 

— ob. A. B. C. — Elementarz. — 
Jarzmo (1784) — Obiecadło (Nowo ze- 
brane 1775) — Wysocki Adam (Język 
1769). 

ABEILLARD Piotr (* 1080 r. f 1 142 r.) 
ob. Heloiza — Pope Alex. (1795) — 
Węgierski T. Kaj. (Listy Heloizy). 
Pawlicki S. w Bibl. Warsz. 1867 r. — Ra- 
szewski Kazimierz w Bibl. Warsz. 1867 r. 

Abel ob. Metastazy (1783). 

ABEL Kasper z Hindenburg w Mar- 
chii (1676 r., t 1763 r.). Fortgesetzte 
vermehrte und verbesserte preussische 
und brandenburgische Reichs- u. Staats- 
geographie, worinnen nebst vielen Zu- 
satzen, Anmerkungen und Erlauterun- 
gen, vornehmlich die Reiche und Lau- 
der Preussen und Schlesien ausfiihrli- 
cher und griindlicher beschrieben, anbey 
auch von den Bischoffen von Culm und 
Ermland im polnischen Preussen, inglei- 
chen von den Hertzogen von Mecklen- 
burg und Curland, und von vielen vor- 
nehmen graflichen, freyherrlichen und 
hochadelichenGeschlechtern inden preus- 
sischen Landen eine kurtze Nachricht 
gegeben, und zuletzt einige Schlesien 
betreffende Documenta und Friedens — 
Schliisse mit angehunget worden, Leip- zig und Gardelaben 1747. w 8ce, stron 
32 i 4-()2, na końcu 18 str. niel. 

Obacz : Adlinig. Fort-setzuiig zu J<»cher'B Allg. 

Loxici)n. — Meiisels Le.\ikon der vom 

J. 1750— 1S(X). verstorb. tent. Schrifts. T. 

I. str. G. — Recke u. Napiersky. Lexicon 

I. str. :i 

ABELLI Ludwik, Jiiskup de Ilhodes 
(ur. 1()()3 f 1(>91). Korona całego ro- 
ku cl) rzościań.s kiego albo medytacye o 
nayprz('dni»\vszych prawdach cwanicliey 
ClirystUHOwey, na wszystkie dni roku 
według porządku kościelnego ofłicyum 
podzielone, z francuskiego iczyka na 
polski przetłumaczone. Benedices coro- 
nae anni benignitatis tuae, et campi tui 
replebuntur ul)ertate. Psal. 04. W War- 
szawie w Kollegium Scholarum Piarum 
J. K. M. Drukarni. 1H94. 4to, k. 4. 
str. 879 i HH:x Dedyk. Elżbiecie Hra- 
biney na Wiśniczu y Jarosławiu Lu- 
boniirskiey, Państwa Rzymskiego Xię- 
żnie, Marszałkowey wielkiey Koronney, 
przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświct- 
szey Panny, Klasztoru Warszawskiego. 

J.ngiell. 

— Toż, o najprzedniejszych pra- 
wadch (tak) Ewangelii Chrystusowej, 
na wszystkie dni roku według porząd- 
ku kościelnego Officyum. Przez Jego 
Mości Xicdza Lud w. Abelli Piskupa 
(sic) de Rhodes podzielone, z francus- 
kiego języka na polski przetłumaczone 
za dozwoleniem starszych. W Krakowie, 
w druk. Semin. Biskup. Akadem. 17f)5. 
4to. Częśó pierwsza od niedzieli ad wen 
towej aż do niedzieli Troycy Świętey. 
Kart. niel. 3 i str. 325. Część druga 
od niedzieli świętej aż do niedzieli pierw- 
szej adwentowey. K. niel. 1. i str. 253. 

Jocher poprawia Kat. Friedleina z daty 18fi5 
na lfi65, lecz mylnie, bo to była data 1765; 
zatem edycya 1(J65 jest urojoną. 

Jocher 4^78. — Katal. Biels. 

Akadem. — Czarter. — Jagiell. — Ossol. — 
Wilno. — Polkows. 

— Toż, Z tćjże daty: Część I. k. 
nlb. 3. str. 379. 'Część II. str. 352. 

— Medulla theologica ex sacris 
sripturis conciliorum ])ontiticumque de- 
cretis et SS. patrum ac doctorum pla- 
citia. Authore Ludovico Abelly episcopo 
Ruttenensi expressa ordinatione et autho- ritate D. Casimiri a Lubna Łubieński 
episcopi Chełmensis, episcopatus Cra- 
cov. generalis et abbatiae Czerwenenz. 
perpetui acbninistratoris tum quoque 
reyerendissinii capituli Cracovien. in 
usum sui seminarii reinipressa. Pars I. 
Cracoviae in offic. Christoph. Domań- 
.ski. MDCCYI. (1706). 8vo, k. U i 
559 str. Pars II. complectens ea quae 
ad Sacraraenta et mores j)ertinent. Cra- 
coviae. 8vo. 1709. str. 720. 

Tytuł do T. I i n dwojaki, pierwszy z ry- 
ciną miedziorytową. 
Jocher 74rió a h ma mylnie, iż wyszło dziefo 
w latach 170() i 1709 w dwu edyTiyach, 
gdyż tylko t«m I roku 17UG, a tom ligi 
1709. 
Approbata edycyi tej dołączona: Paris 1651. 
Dzików — Bran. — Czartor. — Uniw. 
lwów. — Jag. — Czetwert. 

— Toż, expressa ordinatione et au- 
thoritate celsiss. illustriss. et reverend. 
D. D. Constantini Feliciani in Szania- 
wy Szaniawski episc. Cracov. , ducis 
Severiae ad usum suomini seminariorum 
reinipressa. Pars secunda complectens 
ea quae ad Sacraraenta et mores perti- 
nent. Cracoviae apud Jacobum Ma- 
tyaszkiewicz, suae Celsitudinis tyjiogra- 
phum 1729. 8vo. str. 8. 679. 

Tej edycjn ma być także T. Iszy, liczący 

k. 10 i 520 str. 
Joch. 7445. Ossol. 

— Jasna pochodnia albo żywot S. 
Franciszka Salezyusza biskupa y xią- 
żęcia Genewy przez jednego Schol. Pi- 
arum ka])łana polskim stylem darowa- 
ny. W Wai*szawie, w druk. Elert. 1667. 
w 8ce. str. 3 i 102. 

Porównaj Datar Henr. (1718). 

Warsz. Uniw. 

— Żywot sługi bożego Wincente- 
go a Paulo fundatora y ])ierwszego 
generała Congregationis Missionis przez 
X. Dominika Akamiego Congregratii 
Oratorii w ]\zymie z tego, co o nim 
Ludwik Abelly iezykiem francuzkim 
napisał, zebrany y do druku po włosku 
podany a teraz na polskie przez iedne- 
go kapłana teyże Kongregacyey Missio- 
nis Cracovicn. przetłumaczony. W Kra- 
kowie, w druk. Frań. Cezarego. R. P. 
1688. 4to, 408 str., 4 karty na przedzie 
i regestru str. VI. Z ryciną. Przypisane przez tfómacza Janowi Mała- 
chowskiemu Bisk. Kraków. 

Jocher'866ó. 

Zielińs. — Ossol. — Chreptowicz. — Wil- 
no, — Jagiell. 

— Toż, z tego co o nim Ludwik 
Abelly Biskup Rodyiski językiem frcan- 
cuzkim napisał zebrany i po Avłosku 
wydany a potym na 'polskie przez je- 
dnego kapłana tejże Kongregacyi mis- 
sionis przełożony i powtórnie do drulcu 
podany. W Warszawie w drulcarni XX. 
Missionarzy. 1782. 4to. str. 366. i rej. 

Jagiell. 

— Żywot S. Wincentego a Paulo 
fundatora i pierwszego generała Con- 
gregationis Mission. B. w. m. dr. i r. 
8vo. s. 104. . 

— ob. Gobillon (Życie 1776) — 
Lubieniecki Paweł (b. r.). 

Abfertigung der BeantAvortung der 
Abschrift eines Briefes des G. an ei- 
nen seiner guten Freunde. Warschau 
1799. 

— des Schmahstichtigen D. Abr. 
Caloven ob. Nixdorf Joli. (1679). 

Abhandiung von der vortrefflichen 
Natur, Eigenschftft und Wirkung des 
ungariscLen Weines. Dresden und War- 
schau bey Mich. Groll. 1761. w 8ce. 

— von den Cometen. Thorn 1769. 
w 8ce. 6^/2 arkuszy. 

— von livlandischen Geschichts- 
schreiberń. Riga bey Johan Friedrich 
Hartknoch. 1772. w 8ce, s. 270. 

Ossolius. 

— (Kurtze) voni Ablass insonder- 
heit von dem Grossen in Jahre 1775 
einfalenden Jubel-Feste zum Nutzen und 
ziu- Beąuemlichkeit der Dioces von Po- 
sen und Warschau. Warschau, w 12ce, 
str. liczb. 93. Krasińs. 

Abhandlungen (Vermischte) der phy- 
sisch-chymischen Warschauer Gesell- 
schaft, zur Befórderung der practischen 
Kenntnisse in der Naturkunde, Occo- 
nomie, Manufacturen und Fabriąuen, 
besonders in Absicht auf Polen. Erster 
Band, erstes Stuck. Warschau, Groll^ 
1768. w 8ce, str. 12 i 108. 

Ossolińs. — Jag. . — ob. Twardy Paweł (Różne uwagi 
1769) — Yersuche und Abhandlungen 
(b. r.). 

ABICHT Joh. Georg. Theses theolo- 
gicae de necessitate et utilitate revela- 

tionis divinae conscriptae a Gedani, 

typ. Tho. Joh. Schneiber. 1725. w 4ce. 
str. 6. Czart. — Jagiell. 

• — ob. Hannenberg Godofr. (1725). 

ABIRCRUMBEUS Patricius Scotus. 
Epithalaraium in nuptias nobilis et ex- 
cellent. viri D. Jacobi Arnotti Scoti rae- 
dicinae doct. peritissimi, nec non ho- 
nestissimae et pudicissimae virgini8 
Dianae Sienkiewiciae, Josephi Sienkie- 
wicii viri clarissimae pcrillustris civi- 
tatis Vilnensis civis primarii filiae, Vil- 
nae celebratas. A Patricio Abircrumbeo 
Scoto, ejusdem sponsi nepote grati animi 
testificationis erga scripta et oblata. 
Vilnae apud Joann. Karcanum. A. D. 
1605. w 4ce, k. 7 niel. (wiersz). 

Ossol. 

Abitum juvenis 1707. ob. Hancke 
Chr. 

Abjurata (Nowa) podatku czopowego 
i szelężnego z miast dziedzicznych, tu- 
dzież objaśnienie o czopowcm z miast 
królewskich i dziedzicznych. B. w. r. 
fol. Eaczyńs. 

Abkiindigung d. Gedachtnisspredigt 
auf Ihre Konigl. Maj. in Pohlen u. Kurf. 
in Sachsen, nebst Gedachtnisspred. 1733. 
w 4ce. 

— des auf Ihro Konigl. Majestat 
in Pohlen und Churfiirstl. Durehl. zu 
Sachsen allergnadigsten Befehl, auf den 
Ein und Zwanzigsten Miirtz 1763 ais 
den Montag nach deui Sonntage Judi- 
ca, zu feyerndeń Friedens-Dank-Festes. 
4to. k. 4 nlb. Czartor. 

ABLANCOURT (D) Mik. Perot. Wy- 
borne zdania 1787. ob. Perot. 

Ablehnung (Kurtze, jedoch wahr- 
hafte und wolilgegriindete) aller Beschul- 
digungen, damit in Sachen die Religion 
betreffend, der Durehl. Fiirst und Herr 
Sigmund, Markgraf zu Brandenburg 
hierher beschwerdt worden. Auf dereń 
Befehl gedruckt Anno 1617. 6 — (AbgenOtbigte) derer jenigen Be- 
schukligungon, mit wek-lien einige Mem- 
bra des Acadcniiscben iSenats zu Ko- 
nigsbcrg die Theologiscbe Facultat da- 
selbst bei dem Landtage zu belegcn 
bemiibot gcwesen. (Berlin). 4to. pag. 
26, 72. Ossol. 

ABOCOURT (Dabocourt) Franc. Ex- 

trait dune conłe.ssion spontanee , tiróe 
de Toriginal osten.sible en son tcms, 
ćcrit de la main propre du' (Nobilis 
Franciscus Dabocourt) cidevant dome- 
sticpio aux gages dc Monsieur Ic B(a- 
ron) Juiiua; etc. (Varsovic ebez P. Du- 
four 1779) fol. kart 2. 

„Ten 8kry]łt 8 martii 79 jest komonikowany 
od I*. Dufour i zakaz wyszedł aby onego 
wydać nie ważył sic i exonij)larze druko- 
wane spalił. Stan. Luboniirski M. W. K." 
(Notatka na egzenip. Bibl. Wjlanows.). 

— Sprawa szlacbctnego Franciszka 
Dabocoura w assystencyi UU. Instyga- 
torów koronnycb czyniącego delatora 
przeciwko Karolowi Baronowi Julius 
i innym obwinionym jego współeczni- 
kom pozwanym o wściaganie kar za 
werbowanie w kraju i wysyłanie za 
granicę ludzi różnej kondycyi , nawet 
i wojskowycb. Warszawa, u P. Dufour 
(1779). Folio, str. 4. 

— Accessorium I. 1 ark. 

— Odpowiedź z strony Barona Ju- 
lius na wniesioną Inkwizycyą. Stron 

— Obrona z strony Barona Julius 
od natarczywey delatora d'Abocourt 
sprawy w sądacb seymowycb pod dniem 
23 miesiąca Sierpnia 1779 roku wpro- 
wadzoney, na terminie z limity po ex- 
pedyowaney inkwizycyi sądownie do- 
niesiona. Stron 52. 

— Zbiór i)apierów z strony tegoż 
przeciwko Franciszkowi d'Abocourt w 
sądzie najwyższym sejmowym przy do- 
kończeniu sprawy o mniemany werbu- 
nek złożony cli. 1 karta. 

— Odpowiedź z strony szlacbctnego 
d'Abocour w assystencyi UU. Instyga- 
torów koronnycb czyniącego powoda na 
obronę z strony urodzonego Karola 
Julius o występek perduellionis obwi- 
nionego i pozwanego w sądacb sejmo- wych zaniesioną. (Decretum judicior. 
comitialium). Stron 38. 

— Summaryusz papierów znalezio- 
nych w stancyi Karola Barona Juliusa 
przy aresztowaniu osoby iegó, do sprawy 
przeciwko niemu względem występku 
perduellionis, w sądach seymowych to- 
czącey się spisany. Stron 3. sig. Biij. 

— Wyprowadzenie sprawy pryncy- 
palney y dowodów do niey zciągaia- 
cycb się z strony szlachetnego Fran- 
ciszka Dabocour w assystencyi UU. 
Instygatorów koronnych czyniącego na 
przeciwko U. Karolowi Juliusowi y je- 
go współecznikom, o występek perdu- 
ellionis obwinionym, na sadach seymow. 
Kok 1779. Stron 20. Warszawa, u P. 
Dufoura, 1778—79. folio. 

Branic. — Ossolińs. — WilanowB. 

Abortus ob. Kaldenbach Melchior 
Benj. 0()S4). 

ABRAHAM fil. Schbti. Chessed Abra- 
ham benognitas Abraham ; conplicatio 
octo capitum de doctrina morum, quae 
R. Moses Maiemonides praeposuit com- 
mentariis suis in capita patrum autore 
R. Abraham filio Schbti. (Po hebraj.). 
Lublini. 1577. fol. 
Jocher 8054. 

ABRAHAM filius Kattani. Haec sunt 
vcrba dei etc. Praecepta in monte Si- 
nai data Judaeis sunt 013, quorum 365 
negativa , et 248 affirmativa', collecta 
per Pharisacum magistrum Abraham um 
fihum Kattani , et impressa in bibliis 
bombergiensibus, anno a mundo creato 
5288 Venetiis, ab authore vox dei ap- 
pellata: translata in linguam latinam 
per Philipj)um Ferdinandum Polonum. 
His accesserunt nonnuUa quae seąuens 
pagina indicabit. (Następują godła: z 
psalmu 19. z Deut. 4. 12. i z Hiizoar.) 
Cum licentia omnium primariorum vi- 
rorura in inclyta et ccleberrima canta- 
brigiensi academia. Cantabrigiae, ex of- 
ficina Johannis Legat. 1597. 4to. k. ni. 

36. 

Przypis : Uczniom akad. Kembrj-dzkiej przez 

rhilipa Ferdynanda Pol. 
Encykl. Orgelb. T. I. 43. 

Jagiell. — Czartor. 
ABRAHAM-BEN-DAWID (żył w XVII 

wieku). Kur laza kab t. j. komentarz 
na parafrazy chaldejskie ksiąg Mojże- 
szowych. Hannower, 1614. fol. 

— Toż. Frankfurt n. O., 1681. fol. 

Enc. Pow. I. 

ABRAHAM (Jacob). Hereditas Jaco- 
bi. Amsterdam 1724. fol. 

Jest to komentarz in Legem et Rjisch. Wy- 
dał Samarja Solman. Abraham był rodem 
z Krakowa a żył w końcu 17go wieku. 

Jocher. Gel. Lexicon. 

ABRAHAM Seeu albo Zeeb (f 1698 r.). 

Kód Abrahama t. j. komentarz literalny 

nad księgami Mojżeszowemi. Solisbaci. 

1669. fol. 
Enc. Org. I. 

— Komentarz o 10-ciu koronach. B. 

m. dr. i r. 
Enc. Org. I. 

ABRAHAM Lewita (ur. w Krakowie). 
Komentarz do dzieła pod tyt. : Megil- 
lot Taanith czyli księga pokuty a postu. 
Amsterdam. 

— Toż samo dzieło z przydaniem 
rozprawy Jana Meyera: De temporibus 
sacris et festis diebus Hebraeorum. Am- 
sterdam. 1724, w 4ce. 

Enc. Org. I. — Bandt. H. Druk. krak. s. 
369. Mówi, iż księgi Megilloth r. 1530 
wyszły w Krakowie po hebrajsku. 

Abrahamowicz ob. Abramowicz. 

Abrahamowicz Jakób ob. Tyszka Wil- 
helm (Die Anziehung Christi 1716). 

Abrahas ob. Nissenius Didacus 
(1650). 

Abrakowa Teresa z Małyńskich ob. 
Rozmowy ciekawe (1782). 

Abram Bartłomiej ob. Pętkowski 
Gaspar (1609). 

ABRAMOWICZ Adam (ur. 23/3 1710). 
Kazania niedzielne. JW. w Bogu Naj- 
przywiel. Jmci X. hrab. na ZasłaAviu 
Bychowie, Dąbrównie Józefowi Sapieże 
biskupowi Dyocezareńskiemu , koadju- 
torowi biskupstwa Wileńskiego, refe- 
rend. Wielkiemu W. X. L. od autora 
ofiarowane. Wilno, w drukarni J. K. 
M. Akad. Soc. Jes. 1753. 8vo. Cz. I. 
k. 4. s. 606. Cz. U. str. 536, rejestr 
i portret biskupa. 

Joch. 4r525. Brown i Backer: Bibl. des ecriv. S. J. mają 
także edycya T. I — II z datą 1750 nie 
opisaną, więc zapewne mylną. 

Ossol. — Czart. — Wilno — Warsz. Uniw. 

— Kazanie II na niedzielę trzecia 
po Wielkiejnocy przy powitaniu Try- 
bunału W. X. L. pod laska JW. 
JMści F. Jana Augustyna Helżena (Hyl- 
zen) kasztel. Infl., starosty Bracławsk., 
Wielkiego koła marszałka miane przez 
X. Adama Abi-amowicza Soc. Jes. AA. 
LL. y fil. dokt. , kaznodz. ordynar. 
Świętojańsk. Ii. P. 1749. W Wilnie, w 
druk. I. K. M. Akad. S. J. 1748. 4to. 

k. 8. 

Joch. 9096. 

Ossol. — Warsz. Uniw. — Przeźdz. 

— Kazanie III na Niedzielę XXII 
po światkach przy powitaniu głównego 
Trybunału W. X. Litewskiego za laski 
J. W. Jegom. Pana Józefa kniazia Mas- 
salskiego, starosty Grodzieńskiego W. 
koła marszałka, miane przez X. Adama 
Abramowicza Soc. Jes. AA. LL. y 
filozofii doktora, kaznodzieję ordyna- 
ryjnego w Nowogródku R. P. 1748. 
W Wilnie, w druk. J. K. M. Akad. S. 
J. R. P. 1750. 4to. k. 10. 

Jocher 9097. 

Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Powitanie zaczętego chwalebnie 
Trybunału głównego W. X. Lit. pod 
laska i szczęśliwą dyrekcyą JO. X. 
Jmci Albrechta Radziwiła starosty Rze- 
czyckiego, Wielkiego koła marszałka 
na Niedz. III po Wielkiejnocy przypa- 
dająca kaznodziejskim stylem i rzetel- 
nością czynione przez X. Adama Abra- 
mowicza Soc. Jes. AA. LL. y filoz. 
dokt. w kościele farnym Święto Jań- 
skim ordynaryjnego kaznodzieję, y akad. 
prefekta. W Wilnie, w druk. J. K. M. 
Akad. Soc. Jes. R. P. 1750. 4to. k. 9. 

Brown Bibliot. str. 8 i 9. 

Ossol. — Przezdz. — Warsz. Uniw. 

— „ Sarbievii Odas polona metaphrasi douasse 
dicitur Adam Abramowicz S. J. a me non- 
dum Yisas." Załus. Bibl. 80. 

(Abramowicz A.). Daphnis, ecloga 
seu rev. p. Adamus Abramowicz Soc. 
Jes. Nesyisiensis Collegii rector in se- 
cundo suo ad capescendos rectoratus 
fasces adventu a convictu bursae et 8 tjpographia earmine bucolico celebratus. 
Anno 1770. Die .... Februarii. w 4ce. 
Y2 *irk. Raczyńs. 

— Patris sui optiiui adm. rev. 
p. Adami Abramowicz a 8oc. Jesu 
post Polocenses et Winncnses fasces 
secundo Nesrisienses Soc. Jesu socios 
fclicitor g^uboriiaiitis nataloin diom to- 
nui lyra ceK-brat CoUegii Ncsvisiensis 
typograpliia et bursa. Anno MUCCLXX 
(1770) Kai. Jan. w 4ce. 1/2 a^k. 

R;icz_\nis. 
ob. Janocki : Lexic. II. 72. — Brown : Bi- 
bliot. str. 8. 

ABRAMOWICZ Andrzej. Elegia fu- 
ncbris ii(il)ili et gi^ncroso Domino D. 
Młdchiori Pudłowski viro de patria op- 
time merito a magistro Andrca Abra- 
mowicz conscripta. Ci'acoviae, in typo- 
graphia Matthiae An(b-eovin. Anno D. 
1(U7. w 4ee, k. ni. 5. (druk kurs.) 
Na .itr. odwrót, k. tyt. herb Pudłowskich. 
Wspomniany tu jest stryj Melcliiora , jako 
Kawaler Hierozoliiii.ski u królów Stefana 
i Zygmunta III. wziętość mający. Z wier- 
szy tych widać, iż autor li^f czynnj^m w 
różnych wyprawach Zamojskiego. 

Ossoliń. 

— Duchowne lekarstwo na powie- 
trze, z 5 psalmów — p. Andrz. Abra- 
mowicza na polskie przełożone. W Kra- 
kowie, w druk. Andrzeja Piotrkowczy- 
ka 1025. w 12ce, 1 ark. Dedyk. Ka- 
tarzynie z Ostroga Zamoyskiey wdziney 
kijows. 

Jocher (i8<).5. 

ABRAMOWICZ Andrzej (um. w Paź- 
dziern. 17Ó3). Mowa JW. JP. Abra- 
mowicza pisarza przy odeljraniu przy- 
wileju na kasztelania Brzeską, pisarstwo 
ziemskie wileńskie rezygnująca. Przy- 
tem: Mowa Imci P. Bohusza Mieczu, 
i Rotm. wojów. Wileńskiego, regencya 
ziemska wileńską rezygnująca. B. w. m. 
i r. il7óS) w 4ce, str. niel. 4. 

Krasińs. — Jagiell. 

— Mowa J. W. Imci Pana kaszte- 
lana l)rzeski((go litewskiego na senatus 
consilium miana w Warszawie die 7 
martii roku 1703. fol. k. n. 2. 

Bran. — "Krasińsk. 

— Ob. Boreyko X. Józef (Kazanie 
w dzień pogrzebu 1704) — Kosecki (Mowa 1703) — Szystowski M. (Ex- 
horta 1704) — Wawrzecki (Mowa 1763). 

ABRAMOWICZ Antoni. Sprawa WW. 
JP1\ Maiora pierwszey straży woysk W. 
X. Litt. Antoniego komor, woiewodz. 
Wileń.sk. Abramowiczów przeciwko 
W W. JPP. Annie z Zabiełłów matce, 
Antoniemu Teodorowi y Albertowi sy- 
nom, y JW. JX. Jerzemu Patryarsze 
Jerozolimsk. Laskarysom , JW. JP. 
Tyszkiewiczowi , W. JP. Horainowi i 
JXX. Bazylianom Berezbeckim (r. 1781) 
fol, str. 2. Jagiell. 

ABRAMOWICZ Franc. Dowód rocz- 
nego postępku w tizyce, historyi natu- 
ralney, logice, algiebrze, geometryi, try- 
gonometryi teoryczney y praktycznej, 
rysunkach y początkach ięzyka niemiec- 
kiego — przez uczniów klass dwóch 
wyższych w szkołach i t. d. okazany 
pod dozorem Franciszka Abramowicza 
nauk wyzwól, i filoz. dokt., matematyki, 
fizyki i hist. natur, w tychże szkołach 
professora r. 1791 mieś. Lipca 28 
dnia. w 4ce. 

Jocher 1958. 

ABRAMOWICZ Jakób, komornik Osz- 
miański. Echo hymenu w czasie aktu 
weselnego Romualda Strutyńskiego cho- 
rążego powiatu Brasławskiego z Teresą 
Kappiówną starościanką Płungiańską 
nowo z sobą poszlubionych ogłoszone. 
B. m. 1707. folio, str. ni. 6. oprócz 
karty t\^t. Kra.sińs. 

ABRAMOWICZ Jan, W^ojewoda (f 19 
kwiet. 1002). Zdanie Litwina o kupczy 
taniej zboża a drogiej przedaży. 1595. 

Czacki. O lit. i pols. pr. U. — Roczn. Tow. 
Nauk krak. I. 221. 

(Abramowicz Jan). Oracya na ża- 
łosną śmierć y pogi'zeb W Pana Jana 
Abramowicza woiewody smoleń-skiego, 
starosty lidzkiego y wendeńskiego, wiel- 
kiego patrona zboru bożego y mądrego 
senatora W. X. Lit. pobożnością, spra- 
wiedUwością , roztropnością , męztwem, 
łaskawością wiele chwalebnego (1002). 
4to. ark. 2. 

— ob. Katechizm (Sudroyiusa 
1598) — Knogler Kwiryn (1002) — 
Radwan Jan (RadiviHas 1582) — Su- drowiusz (Katechizm 1598, Nauka 
1580) — Wega Emmanuel (Assertio- 
num de eucharistia 1586) — Wolan 

Andrzej (Justa funebria 1602). 

Baliński. Pisma III. 82. przj^pis. — Gade- 
busch ; Liyland. Jahrb. Th. II. Bd. U. 88. 
1.3G. — Archeogr. Sborn. Dokum. Wilno 
VI. 287. — Kraszewa. Wilno IV. 134. — 
Malinow. Przeźdz. Źródła do dziejów II. 
340. — Maciej. Pism. in. 175. — Siarcz. 
Obraz. I. 6. — Łukaszew. Wyzn. helw. 
w Litw. 1. 50, 104, 123, 135, 143. n. 
152. — Janoc. Nachr. poln. Blich. 1. 84. — 
Encykl. Orgelb. I. 44. — Wizerun. i roztoz. 
1837. T. XIV. 140. 

ABRAMOWICZ Jerzy, pastor (f 1763). 
Historia ecclesiae Neobruclidorffensis 
alias Slavatycensis. (Umieszcz. w dziele 
Scheidementela : Acta conventuum et 
synodorum. Wrocław 1776. w 8ce, kart 
12 nieliczb.). 

Abramowicz Mikołaj ob. Zaleski Sa- 
muel (Strzały 1636). 

Abramowicz Onufry ob. Lipnicki 
Leop. (Sprawa 1779). 

Abramowicz Stefan Jan ob. Prze- 
sti'Oga (1598). 

Abramowiczowa Dorota Wołowi- 

CZÓwna ob. Zaleski Samuel (Strzały 
1636). 

Abramowiczowa Ter. z Slizniów ob. 
Informacya o różańcu (1739). 

Abramowiczówna Maryna ob. Jare- 
wicz Jan (Na cześć P. Rudominy). 

ABRASSEWIN Klaud. Cypr. Wszyscy 
bładza czyli sprawa z obydwóch sti"on 
niesłuszna albo sad oboiętny iedney da- 
my filozofki w teraźnieyszych okolicz- 
nościach Jezuitów francuskich r. 1762 
wydany a z francuzkiego przetłuma- 
czony w polskim ięzyku do druku po- 
dany od N. P. Roku 1766. W Gdańsku 
w drukarni Jana Fryderyka Bartels. 
w 8ce, 119 str. 

Jocher 9.341. 

Krasińsk. — Czartor. — Przezdz. — Jag. — 
Bran. — Baczyńs. 

— Toż, z ta data, tamże str. 126. 

— Toż, z ta data, tamże str. 100. 

Twierdzą także, że autorem jest Cerubi. — 
Wolter autorką mienił Panią Belot, a in- 
ni P. Berthiera. 

ABRATOWICZ Antoni. Depozyt ciała 
W. Imci X. Krzysztofa Skarbka, ka- non, katedr, i kantora Iwowsk. kustosza 
Stanisławo wsk., czyli dyariusz pogrzebu 
jego w Wiszni Sadowej w kościele W. 
W. 00. Reformatów prowincyi ruskiej 
pod założeniem Wniebowzięcia Najśw. 
Panny i św. Jana Chrzc. odpraAvionego 
inwencya i opisem Imci P. Ant. Abra- 
towicza sekret. J. W. Imci P. kasztel, 
warszawsk. in luccm publicam podany. 
We Lwowie w druk. J. K. M. y Bra- 
ctwa S. Troycy. (1755) fol. kart. 8. 
Dedyk. Raf. Sołotwińskiemu i Aleks. Cie- 
chanowskiemu, braciom Skarbków. 

Ossol. 

— Justiores Heliades, pondere vo- 
cis ac lachrymarum geminis super mari 
mortuo parentales, potius super prófun- 
dae dignitatis plenissimarumąue virtu- 
tum Maria in ąuietem posita. Satis ex- 
uberes tot rationales populos praestan- 
tissimi doloris ergo de tanto informan- 
tes siye naeniae supra memorabilibus 
fatis serenissimae augustissimae Mariae 
Josephae Augustae III. Regni Poloniaę 
et Magni Ducatus Lithuaniae clemen- 
tissimae Dominae Dreznae 1757 anno 
defunctae, ad publicum totius patriae 
et colligatae Europae dolorem ab An- 
tonio Abratowicz corarail. Lor. Clav. 
camp. reg., latino et polonico idiomate 
expeditae. B. w. m. i r. dr. (1757) fol. 
6. k. nlb. Czart. 

— Łzy marmurów do złotego po- 
toku zpływajace czyli smutne nadgrob- 
ki zeszłych w Bogu ś. p. JWnych Eu- 
stachiego i Maryanny Potockich gene- 
rałów W. X. Lit. zkolligowanym żalom 
JW. Jeymości pani Katarzynie z Po- 
tockich na twierdzy Zabłotowie y Bo- 
horodczanach Kossakowskiej kasztela- 
nowej Kamińskiej poświęcone z przy- 
chylnej życzliwości prześwietnemu do- 
mowi i opisu przez — . W Warszawie 
8 Marca 1768 wyciśnione. Folio, 2 ar- 
kusze. 

Maryanna Potocka umarła d. 27 lutego 
1768 r. a jej mąż Eustachy 2 marca 1768 r. 
w Warszawie. Autor rozpoczyna wierszem 
pochwałę dla kasztelanowt-j Kossakow- 
skiej, — dalej umieszcza pochwały mał- 
żonków. Akad. 

— Pańska ofiara w biegu księżyca 
w Dodony lesie zapalona, czyli bal so- 

2 10 lenny 10. księżny Izabelli Czartorys- 
kie v, JW. Lnei Pana Jerzego hrabi 
Flennninga kaszt. /mudz. ojca swego 
imienin z tańcami etc. w poniedziałek 
d. ló Julii 17()ó w Łazienkach w zwie- 
rzyńcu obchodzony. B. m., folio, 
str. 4. 

Krasińs. 

— Smutna sława o wiekopomnym, 
z tego świata zeysciu Nayja.śnieyszey 
z Cesarzów Józefy Maryi Augustowey 
Ill-ciej królowey JeyMci Polskiej do 
publicz. oyczyzny, y zkolligowaney Eu- 
ropy, żalu. Polskim y łacińskim wier- 
szem od — Towarz. Pancer. Puł. buł. 
l)ol. koron, roku 1757 wyprawiona. B. 
w. m. i r. fol. kart 4. 

Dedyk. Graffowej IJruehlowej I-ej Ministro- 

wey Saskiej (wiersz). Warsz Uniw. 
Abrege de Thistoire de Pologne. 17G3 
ob. ISchmid Fr. A. 

— rais. de Thist. universelle. 1766 
ob. Wyrwicz Kar. 

— de toutes les sciences a l'usage 
des enfans de deux sexes pour servir 
de suitę au Livre des enfans. Krótkie 
zebranie wszystkich nauk ku pożytkowi 
młodzi oboiey płci, albo część cb-uga 
książki dla dzieci. (Po polsku i po 
francuzku). W Warszawie u Grola 1768. 
w 8ce, str. 157 i nici. 3. 

Jocher 1994 a. Jagiell. 

— Toż, pour servir de suitę au 
Livre des enfans, en Francois et en 
Polonois, seconde edition. Varsovie, 
Mich. (rroll, 1773. Krótkie zebranie 
wszystkich nauk ku pożytkowi młodzi 
oboiey płci. Edycya druga, w Warsza- 
wie, nakładem M. Grela. 1773. w 8ce, 
81 stron. 

Jocher 1994 b. 

— Toż. Edycya poprawiona i po- 
większona. Warszawa, 1781, w 8ce. 

Jocher 1994 <1. Dzików. 

— Toż. Krótkie zebranie wszystkich 
nauk ku pożytkowi młodzi obojej płci, 
albo część druga książki dla dzieci ; 
za przywilejem. W Warszawie, dru- 
kiem i nakładem Michała Grolla księ- 
garza nadwornego J. K. M. 1787. 
Bo. str. 165. 3. 

Jag. — Ossol. — ob. Zebranie — Inhalt (1796). 

— de la doctrine chretienne k Tu- 
sage de nouveaux convertis.... Reim- 
primć a Varsovie 1776. w 8ce. 

Wars/.. Uniw. 

— ob. Zebranie nauki chrześcijań- 
skiej (1776). 

— de Thistoire 6giptienne et de 
cartaginois. Trąd. du franc. en polon. 
Zbiór krótki historyi egipskiey y kar- 
tagińskicy. Z franc. na polski język 
przełożony (przez ks. Hi. Borzęckiego). 
W Grodnie w druk. J. K. M. R. 1776. 
ob. Borzęcki Hieronim. 

— de la vie et des vertu8. 1729. 
ob. Wincenty a Paulo. 

ABREK Andreas (f 19 lut. 1656). 
Apollo laurifer virtuti et eruditioni ve- 
nerabilium Dominorum Sebastian! Do- 
braszowski, Alexandri Zychowski , Ja- 
cobi Lang, cum in iuclyta Academia 
Zamoscensi dignissimo ejusdem procan- 
cellario auspice, illustri et admodum 
rndo Dno Benedicto Żelechowski u. j. 
d. et canonico, coUeg. praepos. Luków, 
etc. lauream in artibus et philosophiae 
secundam, per excellentiss. virum M. 
Andream Abrek Leopol. ordinar. eloqu. 
professorem ritu solenni susciperent an- 
no 1644. mensę Fcbruar. die 21. a no- 
bili juventute academica Scholae ana- 
logiae, e Parnasso in applausum publi- 
cum Yocatus. In officina typogr. Aca- 
demiae Zamoscen. w 4ce, 3 ark. 

Na odwr. str. herb Akad. Zam. i pod nim 4 w. 
łać. podpisał Jerzy Zeliński Cześnikowicz 
(pocillator) Bracławski; panegiryk wierszem 
dla trzech nowych doktorów napisał Pa- 
weł Borzęcki , dalej w iersz Jana Kacz- 
kowskiego. Prócz tego na pochwały Do- 
braszOwskiego pisali Mikołaj i Paweł Bo- 
rzęccy, dla Alexandra Żychowskiego To- 
masz Zawacki i Józef Podniesiński, dla 
Jakuba Langa Andrzej Abrek i Kazimierz 
Foltynowicz, akro.stych dla Benedyktii Że- 
lechowskiego Franciszek Zaj^jczkowski, — 
dla Hieronima Kosakowskiego Kektora na- 
I)isał wiersz Marcin Iłorzęcki, dla Andrzeja 
Abreka z podziękowaniem za udzielenie 
znaków doktorskich napisał Jan Komo- 
rowski, — wiersz j). t. Ludus poeticus 
skreślił Jan z Mirowa Myszkowski, nako- 
niec dla Wojciecha Novicampianusa na- 
pisał wiersz Kazimierz Staciwski, a ana- 
grammat Adam Komorowski. Na końcu 11 rycina Pegaza, pod nim 2 wiersze łacińs. 

podpisał Jan Rutowski. Za rektorostwa 

Hieronima Kołako^yskiego fil. i med. doct. 

i tejże prof. zwycz. w akad. Zamojs. 

Bibl. Jag. — Zamoj. 

— Applausus spectatissimae virtuti 

et eruditioni Sebastiani Dobraszowski, 

Martini Bielec, Andreae Szamocki, Mi- 

chaelis Grazilewicz, cum in alma Acade- 

mia Zamoscensi artium et philosophiae 

baccalaurei per excellentissininm virum 

M. Andream Abrek Leopol. ordinarium 

eloquentiae prof. publice renunciarentur, 

factus a nobili juventute Academiae 

Zamoscen. anno Dni 1638. Maij 11. 

Typis academicis, w 4ce, 5 kart. 

Pisali wiersze na cześć nowych doktorów 
studenci Akad. Zara. : Adam z Drzewicy 
Drzewicki, Mikołaj Sieniński ksnic Lubel- 
ski, Jakub Siestrzewitowski, Jan Wodziń- 
ski, Abraham Łysakowski, Jan Chocimir- 
ski, Jan Telephiy, Stefan Zamojski ka- 
sztelanie Lwowski, a na pochwałę promo- 
tora bakałarzy najnsał Maciej Załęcki 
Lwowianin. Za rektorstwa Andrzeja Kło- 
pockiego. 

— Civitas Dei manenti.s cum ho- 
minibus postridie dedicationis Basilicae 
Collegiatae Zamoscen. Xliii Kalend. 
Decemb. A. D. 1637. ab 111. piae me- 
moriae Thoma Zamoyski Supr. Regn. 
Pol. Cancell. Generali Cracov. Capitan. 
etc. religiosissime instauratae exłiibita 
per M. Andream Abrek Leop. ordin. 
eloq. in Aead. Zamosc. professorem. 
Zamosci, in off. typ. Aead. Zamoscen. 
A. D. 1638. fol, sig. H. 

Jocher 9128. 

— Clavis hónorum virtus et labor, 
quibus, sublimis in ecclesia collegiata 
et inclyta Academia Zamoscense scho- 
lastici rauneris dignitas anno 1644. Au- 
gust. 6. illustr. et admodum Rndo Dno 
D. Andreae Kłopocki S. Th. et U. J. 
Doct., protonot. apostoł, scholastico Za- 
moscensi et concionatori ord. capellae, 
illustriss. domus Zamoscensis et Tar- 
nogrodensis praeposito, S. R. M. secre- 
tario faustissimis bonorum omnium plau- 
sibus potuit reserata Andreas Abrek 
philopoeta Zamosc. affectus et obser- 
vantiae suae symbolon obtulit. Zamosci, 
typis Aead. exc. Paulus Radicius 1644. 
4to. kart nlb. 6, sign. Bg. Są egzemplarze, jeden na gorszym, drugi na 
lepszjTn papierze. Bib. Jag. 

— Echo charitum academicarum 
immortahs memoriae heroibus Joanni 
et Thomae Zamosciis ob singularia ergo 
Academiam Zamoscensem per eosdem 
fundatam et auctam beneficia, ad pri- 
marium lapidem, quem anno XXXIX. 
August. XXVII illustrissima Catharina 
Zamościa ducissa Ostrogii, comitissa in 
Tarnów, Regni cancellaria, Knyszyn, 
Sokal. etc. capitanea, una cum magnae 
spei filio Joannę, capitaneo Kalusiensi, 
aedibus academicis solenni ritu impo- 
nebat, excitata per M. Andream Abrek 
Leopol. philos. doctorem, in Aead. Za- 
mosc. ordin. eloquen. prof. In off. typ. 
Aead. Zamosc. impr. Alexander Pawło- 
wicz. (1639). Fol., 21 k. nlb. 

— Epicedion in obitura perillustr. 
et reverendiss. DD. Joann. Abrah. 
Sladkowski Dei et Apost. Sedis gra- 
tia Episcop. Citrensis, suffraganei et 
praepositi Chełmen., Bełzen., Rubieszó- 
vien., Krasnostavien., in eccles. cathe- 
drali Novembr. 26. A. 1643. tumulati 
a M. Andr. Abrek Leopol. Ord. eloqu. 
in alma Academiae Zamość, professore 
honoris et observantiae ergo concinna- 
tum. In typ. Academ. Zamoscen. B. w. 
r. (1643). 4to, k. niel. 4. Jag. — Ossol. 

— Epicrotesis illustri et admodum 
reverendo Dno D. Joanni Sasin cano- 
nico, vicario in spiritualibus et officiali 
generali Chełmensi, potilicenti Skierbie- 
szaviensi etc. praeposito S. R. M. se- 
cretario cum amplissima juris utriusque 
doctoris laurea in alma Academia Za- 
moscensi per elarissimum vii'um D. Be- 
nedictum Żelechowski Juris U. D. aca- 
demiae procancellarium et professorem 
publice insigniretur facta, ab Andrea 
Abrek Leop. ordinario eloqu. in Aead. 
Zamosc. professore anno Dni 1638 die 
26ApriUs. Exprimebat Andreas Jastrzęb- 
ski, 4to. sygn. Bg. (K. nlb. 7.). 

— Fasces nuptiales in augusto no- 
vorum conjugum hymeneo Illustr. Prin- 
cipis ac D. D. Hieremiae Michaelis Ko- 
rybutti Ducis in Wiśniowiec, et lectiss, 
yirginis Griseldis Constantiae, illustr. 12 oHni senatoris Thomae Zamojski aupre- 
mi Repn. Poloniae Canc'c'11. etc. tiliae 
clariss. ab Andrca Abrok Leop. Phi- 
los. doctore et in Ac-ad. Zamosc. ord. 
eloqu. proies. acconsae A. D. l(iH9. Febr. 
27. Fol. kart If). Ossol. 

— Laurea artium et philosophiae 
prima, quam in acadcmia Zamoscensi 
Simoni Tutkowski, Joanni Kuczewski 
•Andreas Abrek contulit. ob. Tutkowski 
Szymon (l(i53). 

— Laurea juris utriusąuc admodum 
Revcrondo et elarissimo viro Joanni 
Terszowski praepositu Brodensi, Topo- 
roviensi et in inclyta Academia Zamo- 
scensi per illustrem et admodum re- 
yerendum Dominum Benedictum Żele- 
chowski U. J. Doctorem , Canonicum 
Zamoscensem , Acadomiae procancclla- 
rium collata confluente publica virorum 
illustrium panegyri faustissimis nobilis 
juventutis academicac plausil)us huma- 
nissime excepta anno aere Cliristianae 
1614. ]\Iartii 10. In officina typographica 
academiae Zamoscensis, w 4ce. . 

— Luctus academiae Zamoscensis, 
ex obitu illustr. heroinae Catharinae Za- 
raosciae ducissae ab Ostróg, comitissae 
in Tarnów, Zamosciae , Regni Polon, 
cancellariae , Knyszyn. Sokal. Capita- 
neae conceptus per M. Andr. Abrek 
Leop. ordin. oloq. in Acad. Zamosc. 
profess. in anniversario obitus ejusdem 
Illmae j)atronae die Octobr. 6. A. 1643 
expositus. In ofF. typ. Acad. Zamosc. 
4to, sign. Bg. 

Dedyk. Stanisł. na Modliborzycach Wietel- 
skieiiiu i Walentemu z Pleszowic Fredrze. 
Branic. — Jagiell. 

— Lyra Apollinis virtuti, eruditioni 
honori venerabilium quatuor virorura 
Stanislai Tuszycki , Joannis Bitomski, 
Matthiae Proliniewicz, Michaelis Grazi- 
lewicz. 1640, w 4ce — ob. Prohnie- 
wicz Maciej. 

— Mulier sapiens , Illustr. Catha- 
rina Zamościa, ducissa ab Ostróg, co- 
mitissa in Tarnów et Jarosław, suprema 
Regni Poloniae cancellaria, Kniszynen. 
Sokalien. etc. capitanea, ad imitandum 
orbi exhibita, Zamosci in exequiis aca- demicis, anno domini 1642. Novemb. 7. 
Per M. Andream Abrek, Leop. or- 
dinarium elo(|U. in academia Zamoscen- 
si prołessorem. Cracoviae, in olficina 
Fi-ancisci Caesarii, Anno Dni 1642. 
folio, ark. E'^. 

Dedyk. Jeremiaszowi Michałowi Korylmt 
Wiśniowieckieniu i Janowi Zamojskiemu. 
Czartor. — Akad. — Jag. — Ossol. 

— Mulier yirtutis, Illustr. Catharina 
Zamościa, ducissa ab Ostróg, comitissa 
in Tarnów, suprema Regni Poloniae 
cancellaria, Kniszynen. Sokalien. etc. 
capitanea. Annirersario obitus eiusdera 
die octobr. 6 et anno Dom. MDCXLIII 
(1643) in exequiis academicis per M. 
Andream Abrek , Lcopol. ordin. elo- 
quen. in academia Zamoscen. professo- 
rem, ad imitandum orbi exhibita. In of- 
ficina typogr. academiae Zamoscen. fol. 
kart. niel. 2. ark. E-'. 

Prz)-]ji8anie Annie Aloyzyi Chodkiewiczowey. 

Akad. — Jagiell. 

— Navis Christi. Una, sancta, ca- 
tholica, apostolica ecclesia, quam in so- 
lenni tcmpli Turobinensis dedicatione 
anno a partu Yirginis Matris integerri- 
mae M. D. C. L. die s. Bartholomaei 
apost. publico almae Academiae Za- 
mosciensis applausu M. Andreas Abrek. 
Leop. U. I. D. ordinar. in eadem aca- 
demia profoss. exliibuit. Cum permissu 
et approbatione superiorum. Zamosci in 
offic. typ. Zamoscen. imprirnabat Andr. 
Jastrzębski (1650), fol. kart 10. (sign. 
ark. E.). 

Dedykacya do Benedykta Żelechowskiego O. 
P. D., kanonika Zamojskiego, proboszcza 
Turobińskiego. W dedykacyi wyraża , że 
z Żelechowskim razem z akademii krak. 
do zamojskiej ])rzez Tomasza Zamojskiego 
był powalany r. 1629; że Żelechowski zosta- 
wił potomności : Monmuenta Yigiliarum 
Cleantinarum, Cedro donata ApoUinari i że 
był ulubionym kaznodzieją. Na końcu : 
Mowy i 26 wierszy łac. Bazylegt) Rudo- 
micza. 

Jocher 9056. 

Czart. — Ossol. — Jagiell. 

— X Octobris Anni MDCXXI, seu 
Monumentum virtutis et gloriae polo- 
nae, dextera Dei Sabaoth fortissima, 
subsidio SS. Deiparae Yirginis praesen- 
tissirao, precibus Divorum regni Tutę- 13 larium efficacissimis , in Gxpeditione 
Chocimensi contra Osmanum Turcarura 
Imperatorem partae. Ad aeternam po- 
steritatis meraoriam imitationemque Le- 
chiaco sanguini a M. Ar dr. Abrek 
Leop. ordin. eloq. in Academia Za- 
moscensi profess. excitatum Calend. 
Januar. An. 1644. Ex offici. typogr, 
Acad. Zamoscen. fol. kart niel. 19. 
Przypis : Jakuba Sobieskiego synom Markowi 
i Janowi Sobieskim. 

Jag. — Ossol. — Czartor. 

— Palaestra intelligendi et agendi, 
in qua tuto majorum virtutis et gloriae 
caUc Illustr. Dom. Joan. in Zamoście 
Zamojski, comes in Tarnów, capitaneus 
Kałusz, etc. generosam juveniłium anno- 
rum indolem per triennalem exterarum 
gentium perlustrationem pro publico 
patriae bono candabiliter exercuit a M. 
Andrea Abrek Leopol. U. J. D. in 
inclyta Academia Zamoscen. ordinar. 
Philos. Morał, professore cum perpctuo 
gratitudinis et officii erga patronum 
singularem symbole in lucem edita. An- 
no a partu Yirginis et Matris castissi- 
mae 1646. Zamoscii, typ. Acad. expri- 
mebat Paulus Radicfus. fol. kart 28. 

Wiele do życia Jana i Tomasza Zamojskich. 

Ossol. 

— Panegyricus funebris aeternae 
memoriae 111. D. Thomae in Zamoście 
Zamoyski supr. Regni Polon, cancell. 
gener. Crac. Knyszyn. Rabstin. Sokal. 
Neofor. etc. capitanei ab Andrea Leo- 
pol. Philos. doctore ordin. in Acad. 
Zamoscen. eloąu. profess. dicatus die 
depositionis Febr. 9. An. 1638. Excude- 
bat Andreas Jastrzębski in typ. Acad. 
Zam. fol. sign. Kg. Bibl. Horodecka. 

— Phoebus in Lechico Trione post 
solstitium hiemale ascendens lauros vi- 
rentes in laureato inclytae Acad. Za- 
moscen. reproducens. 1647. ob. Cze- 
chowicz Jan Bapt. 

— Phoebus post nubila auspicatis- 
simo hymenaeo illustriss. D. Alexandri 
a Koniecpole Koniecpolski Regni Polo- 
niaevexiliferi, Pereasłavien.Korszun. etc. 
capitanei, et lectiss. sponsae Joannae 
Barb. ZamosciaeetCathariuaeducissae ab Ostróg filiae, excitatus in repotiis a M. 
Andr. Abrek Leop. Ord. eloqu. in aca- 
demia Zamosc. professore. Anno a 
partu Yirginis 1642. Decemb. 7. Cra- 
cov. in ofticina Andr. Petricovii S. R. 
M. typ. (1642). fol. k. 10 nielb. 

Dedyk. Stanisławowi KoniecpoLskiemu, ka- 
sztel, krak., w. hetm. kor. 

Jag. — Ossol. — Czart. 

— Pietas Academiae Zamosciensis, 
erga illustriss. Patronum Thomam Za- 
mojski, supremum Regni Poloniae can- 
cellar., generałem Cracov. Sokal. Kny- 
szyn. Rabsztyn. Neofor. etc. capitaneum, 
exliibita. In exequii8 academicis dic 10 
Febr. A. D. 1638. per. M. Andr. Abrek 
Leopol. philos. doctorera, eloqu. in Aca- 
demia Zamosc. ord. profess. In offi- 
cina typogr. Academ. Zamoscen. impri- 
mebat Andreas Jastrzębski (1638) fol. 

kart. niel. 17. 

Dedyk. Jakubowi Sobieskiemu, wojewodzie 
belzk. Ossol. — Czart. — Jag. 

— Pilawa familiae Potocciorum tes- 
sera — in Stanislao Potocki, Kijów. 
Palat. luci exposita a M. Andrea Abrek 
Leopol. U. J. D. Acad. Zamosc. prof. 
et h. t. rectore. 1655. fol. 

— Polymnia (na pochwałę Jana Za- 
mojskiego starosty). Zamość. 1646, w 4ce, 

— Quaestio de sponsalibus et ma- 
trimonio, ab 111. et adm. R. D. Bene- 
dicto Żelechowski J. U. doctore, eccle- 
siae coli. Zamosc. canonico, acad. procan- 
cellario, excellenti Dno M. Andreae Abrek 
Leopol. philos. doct. ordin. eloqu. prof. 
pro solenni inauguratione in doctorem 
J. U. publice ad disputandum proposita. 
Zamosci, in lectorioiuridico, mensę (Aprili) 
die (18) An. Aerae Christian. MDCXLIV. 
In ofF. typogr. Acad. Zamoscensis. Ex- 
cudeb. Paulus Radicius. 1644. w 4ce, 

kart 6. 

Dedykacya : Proconsuli , consulibus, scjibinis 
totiąue Univers. Leopoliensi. 

Jagieł. — Horodecka. 

— Ramus lauri eximiae indolis a- 
dolescentibus Joanni Grzybowski, Mat- 
thiae Zarębae, Gregorio Brzozowicki ad 
prima artium et philosophiac insignia 
in inclyta Academia Zamoscensi coliata 
per excellentissimum Dominum M. An- 14 tlream Abrek Leopol. |)liilos. doctorcm 
ordinariuin eloquentiae ]»rofessorcm, ad- 
jectns a nobili juventute acadeniiae Za- 
uioscensis. Anno a partu Mafj^nat' Ma- 
tris et Yir^iiiis 1()H9. Junii. Ex off. 
typopT. acad. Zamosc, w 4ce, 6 k. nlb. 

Pisali tu t.ikże wiersze : St. Koniecpolski, 
Alb. Chocimirski, St. I^ieczykowski, Paw. 
OttJirzewski, Franc. Chodorowski, Stefan 
Zamojski, Mich. Zawadzki, Stan. Karcz. 

Czart. 

— TciTijłlum laboris et honoris ve- 
nerabilibus D. Sebestiano Dobraszcwski, 
Alexandro Zychowski, Jacobo Lang, 
dum in inclyta Academia Zamoscensi, 
artiuni niajj^istri et jjliilo^^opliiae doctores 
per excellentiss. M. Aiidr. Abrck Leop., 
phil. doctorem, ordinar. eloqu. professo- 
rem ritu sok-nni renuneiarentur. a nobili 
Scholao poeseos juventute reseratum. 
In offieina typogr. acad. Zamosc. 1644, 
4to, kart nlb. 8. 

Na odwr. str. tytułu berła akademickie, pod 
niemi ])odpisaf hexastich Mikołaj Zamoj- 
ski. Inne wiersze napisali tu : Franciszek 
Myszkowski. Krzysztof Komorowski, Paweł 
Brodowski. Stanisław Jankowski. Samuel 
Opacki , Daniel Siestrzewitowski , Jerzy 
Jankowski, uczniowie akad. Zamoj. 

Ossol. — Jagiell. 

— Vir dolorum Christus annirersa- 
ria crudelissimac mortis suae die. In 
eeclesia collegiata Zamoscensi piissimis 
auditoribus a M. Andr. Abrek Leopol. in 
alma acad. Zamoscensi ord. philos. 
moralis professore, exhibitus. Imprcssit 
typis acad. Andr. Jastrzębski Anno a 
partu semper virginis matris 1649. fol. 
ark. 472- 

Na odwr. str. tytułu rycina, przedstawiająca Chrystusa. 
Jocher -i791. Ossol. — Virtuti et honori magnifici et 
excellentissimi domini D. Martini Fol- 
tinowicz, jibilosophiae doctoris et in in- 
clyta academia Zamoscensi ordinarii 
professoris, dum in eadem academia 
Rector renunciaretur anno restauratae 
salutis 1()39. Mnji 18. sacrum a M. 
Andrea Abrek Leopol. ordinario elo- 
ąuentiae professore. In ofticina typo- 
graphica Acaderaiae Zaraoscen. 1639. 
w 4ce, k. nlb. 4. Jagiell. ABREK Andrzej Stanisław (Habrek) 
Ojciec (ur. we Lwowie). 

Janociana III. 1 — 2. — Krasicki Dzieła T. 
XI. s. IH. — Jocher I. 76. II. UŁ III. 
2K9. — Bandt. H. dr. kr. p. U. 329— 
H32. — Okolski Szym. Dyaryusz. — Ma- 
ciej. Pism. pol. Dodat. s. H(K)— 2. — Przy- 
tęcki : Pamiętn. o Koniecp. s. 363. — 
Muczkowski:'statuta s. 292, 295. 

ABREK Andr. (młodszy, f 29 lipca 
170()). Epos genetbliacum. Dec una 
ctliomini quandovenitplenitudo temporis 
e castissima virgine matre nato in cu- 
nis Betleliemicitis vagienti. Ad exor- 
dium Anni 1646. rudi cum pastoribus 
rudibus pauperem Regem primum ado- 
rantibus calamo Andreae Abrek poese- 
os in Acad. Zamoscensi studiosi con- 
cinnatum. Zamosci, typ. Acad. exprime- 
bat Paul. Radicius 1646. 4to, k. ni. 11. 

Dedyk. Jerzemu Wozuczyńskieniu, łowczemu 
ziemi ])&łzk. Ossol. 

— Flores laurei virtuti ac eruditio- 
ni W. DD. secundac laureae candida- 
torum Michaelis Wielkowiez , Ignatii 
Greglitii, Joannis Budziński, dum ab 
illustri. et admodum reverendo D. D. 
Andr. Abrek s. th. doct., ecclesiae col- 
leg. scholastico, universitatis acaderai- 
cae Zamosciensis rectore rigilantissimo, 
praeposito Tarnogrodensi, S. R. M. Secr., 
in Ireąuentissima amplissiraorura viro- 
rum panegyri artium magistri et phi- 
losophiae doctoris renuntiarentur ex a- 
moenissimo Parnassi viridario a nobili 
juventute academica debito officiose gra- 
tulationis cultu delati. Anno a partu 
yirginis Matr. 1666. Die 4. mensis 
Mai. Zamosc. typ. academ. 1666. 4to 
kart niel. 10. 

Dedyk. Michałowi Kor. Wiśniowieckiemu pod- 
pisał Joan. Chr. Budziński. 
Jocher 1967. Ossol. 

— Lnuroum sertum artium et pbi- 
losopliiae primum, quod in academia Za- 
moscensi Antonio Betuski, Alberto Ra- 
cbalski Andreas Abrek extulit 1658. 
4to. (Ob.: Racbalski Alb.). 

Pisali tu wiersze: Ryszkowski A., Zamojski 
Stef., Jezierski Grzegorz, Zamiechowski, 
Wacławowicz Stan., Lendza Wiich., stu- 
denci akad. Zamojskiej. Bibl. Zamoj. 

— Manipulusramorum laurigerorum 
vener. D. Antonio Betuski elemento- 15 rum philosophiae et eloquentiae protes- 
sori, cum in inclyta academia Zamos- 
censi lauream in artibus et philosophia 
secundum susciperet, a nobili juventute 
academica scholae rhctorices , oblatus 
A. D. 1660. Ob. Betuski Antoni. 

— Sacra nuptialia auspicatissimo 
hymenaeo illustr. D. D. Joannis in Za- 
moście Zamoyski supremi regni pocil- 
latoris, terrarum Podoliae, copiarumąue 
exercitus Germanici, S. R. M. genera- 
lis Camenecen. Laticouien. Całussien. 
etc. capitanei, et lectissimae sponsae 
Mariae Casimirae Franciscae, illustrissi- 
morum parentum Henrici de la Grange 
marchionis d'Arquien et Franciscae co- 
mitissae de Chastre filiac clariss. Ab in- 
clyta universitate academica Zanioscen. 
inter festos ac faustos gi-atulantium ap- 
plausus, per M. Andr. Abrek philos. 
doct., ordinar. eloąuentiae profess., ca- 
nonicum Zamosc. instaurata. An. D. 
MDCLVni (1658) V. nonas Martii. Za- 
mosci, in off. typ. acad. Zam. impri- 
mebat Andr. Jastrzerabski. fol. k. niel. 
1. ark. F'^. 

Jagiell. — Kijows. — Krasińs. — Ossol. 

ABREK Andrzej ojciec i syn ob. 
Betuski Ant. (1660) — Bitomski Joan- 
nes(1644) — Budziński Joannes(Lycbnu8 
1666) — Ciesieński Pet. (Sagitta redux 
1700) — Cynerski Jan (Fascia 1650) — 
Czechowicz Jan B. (Phoebus 1647) — 
Czemiernicki And. (Honori 1641) — 
Czołhański Jan (1631) — Dobraszowski 
Sebast. (1644) — Druźbicki Jan (1645) — 
Foltynowicz Martinus (Symbolum amo- 
ris 1644, Tropheum Palladis 1644) — 
Grabowicz F. (1675) — Jaskrzewic 
Mich. (Arcus 1690) — Krobski Franc. 
Józef (Palmaris dies 1696) — Liznie- 
wicz A. F. (1652) — Morochowski Hel. 
(Włóczebne 1625) — Nucerinus Seb. 
(Flores 1651) — Okolski Szymon 
(1638) — Pawołowicz Maciej Jan (1695, 
Infuła 1696) — Podgórski Samuel Jan 
(Leo liliatus 1687) — Puzyna Stefan 
(1647) — Rudomicz Bazyli (1644) — 
Sixtus Thomas (Sertum academicum 
1629) — Spruszyński Georg. Bened. 
(Stromatae honori 1680) — Tabulae Jabłonoviapae — Tasso (Jerozolima 
1651) — Tutko wski Szymon (Yirtutis 
1654) — Ursinus (Grammat. 1648) — 
Wosniowski Albert (Quaestio 1649) — 
Zaleski Benedykt (Symbolum 1644) — 
Zamojski Jan (Musopaean 1646) — 
Zychowski Alexander (Fastigium 1644, 
Sep tern 1643). 

ABREK Benedykt. Perillustri et ma- 
gnifico Domino D. Kicolao a Przytyk 
Podlodowski, capitaneo Radomscensi, ve- 
xillifero Dobrzynensi, litterarum et lite- 
ratorum fautori benevolo Benedictus 
Abrek inclytae academiae Zamoscensis 
studiosus, auspicatum e voto bonorum 
omnium ad capitaneatum ingressum et 
jurisdictionem anno Domini 1655. ja- 
nuarii die undecima initam gratulabun- 
dus diuternam et prosperam ejusdem 
possessionem meduUitus precatur. Za- 
mosci, in off. typ. acad. impr. Andreas 
Jastrzembski. 4to. k. nlb. 11. 

Jest tu także 12 wierszy elegiackich Jana 
Abreka na herb Janinę Podlodowskich. 

— ob. Tutkowski Szymon (Laurea 
artium 1653). 

ABREK Jan Aleksander. Laurea theo- 

logica admodum Reverendi in Christo 

patris Fr. Antonii Zmiszowic ordinis 

Francisci Seraphici minorum convent. 

religiosi custodis Praemisliensis , dum 

vigore privilegiorum a SS. Apostolica ad 

inclytam academiam Zamosc. obtento- 

rum sacrae theologiae doctor, a perillustri 

et admodum Reverendo Domino Andrea 

Kłopocki S. theol. et U. I. doctore, 

protonotario Apostolico, scholastico Za- 

moscense, praeposito Tarnogrodense, S. 

R. M. secretario, academiae procancel- 

lario diguissimo, ritu solenni plaudente 

nuraerosa illustrium utriusąue ordinis 

virorum panegyri renunciaretur. Anno 

Christi 1654. Novembr. die 17. w 4ce, 

kart 10. 

Na odwrót, str. tytułu dedykacyę prozą i 
wierszem dla Zniiszowica podpisali jako 
dla swego krewnego Benedykt i Jan Abrek, 
studenci Akad. Zamojskiej — za rekto- 
rostwa Andrzeja Abreka. — Por. z Tut- 
kowskiego: Applausus sapientiae. 

— ob. Abrek Benedykt (1655) — 
Niewieski Stan. (Archetypus 16()8) — 
Tainer Ludwik Mikołaj (Virtus prae- 16 miata b. r,). — Tutkowski Szymon 
(Laurea lłio3). 

ABREK (Habrecius) Nicolaus. Nota- 
rius Lcop. ^f 17()1 1. Kuclniristicon ad 
auspicatissiimiiu hyincnaouin excellen- 
tissimi et doctissimi sponsi I). Yaleriani 
Alcmbck philosopłi. et niedieinae doct. 
scabini Leopolicn. et lectissimae sponsac 
Catharinae, optiini ])iae memoriac viri 
Joannis Habennani pliilosoph. et medi- 
cinae doct. consulis Leopol. filiae, con- 
cinnatum a Nicolao Abrck, abiiae acad. 
Zainoseon. philopnJHa. Anno quo seinel 
mater senipcr ininiaculata viro;o genuit 
doniinnm et deum nostrura 1653. Ex- 
ciidebat Andreas Jastrzębski acad. Za- 
mość, typographus. Ad dieni nuptialem 
XI Maij , anno Domini 1(553. 4to. 9 

k. nlb. fzartor, 

— Euphrosine. (Oda do Jana Za- 
mojskiego , starosty Kałuskiego , opie- 
wające tęskność nczonych, w piśmie 
Czarnockiego Jana: Deziozis. Zamość. 
1646). 

— ob. Canevesi Franc. (Gratitudo 
1649) — Rudomicz Bazyli (1646) — 
Tutkowski Szymon (Laurea artium 1653). 

Juszyński Dykcyon. I. — Muczkows. Sta- 
tuta 282. 

Abrekówna Maryanna ob. Głow- 
czyński Sam. Goklt (1672) — Tainer 
Mikołaj (Hymenaeus). 

Abrlss dess Standarts dess grossen 
Yizirs, welchen Ihro Kiinigl. Majest. in 
Polen, Johannes der Dritte vor Wien 
mit grosser Gefahr dess Lebens ge- 
wonnen, und Ihro Pźibstl. Heiligkeit 
Innocentio dem EilfFten zum Zeichen 
der Yictori dureh seinen Italianischen 
Secretarium auft' Rom iiberschickt hat. 
B. r. (I683j. fol. 1 ark. po 1 stronie 
druk. 

G6ra rycina sztandaru , a poniżej : Aussle- 
giing der Wilrter der Standarte. — O od- 
daniu sztandaru Paj)iei<)wi ob. Jac. Franci : 
Hi.storische Beschrcibung der deukwiirdig- 
sten Geschichten etc. Frankfurt KiHi. 
pag. 65. Bibliot. Monachijs. 

— (Curieuser) und Beschrcibung der 
Stadt Rign. 1709. w 4ce. 

Abrogatio et moderatio abusuum et 
sumptuum, quibus litigantes partes tam 
apud scabinaJe quam advocatiaIe ofH- cium nimio antea gravabantTir. Craco- 
viae, 1547. 1(519. 1629. — ob. Groicki 
Bartłom. 

Czarter. — Jagiell. — Branic. 

ABRY. Grammatyka francuska z pola. 
przez Abrego. Wilno 1781. w 8ce, 
Katal. Jabłońs. we Lwowie. 

Abrys doczesnej szczęśliwości ob. 
Witwicki Stan. (1(585). 

— kasztelu politycznego Jana Ka- 
mieńskiego ob. Maskowski Mich. (1648). 

— k(Jhiety z astronom. , uwagami 
ob. Ciekanowski Kasp. (1681). 

— koronaeyi Najśw. Nielja Królo- 
wej, 1757 ob. Celejowski. 

— mężnego bohatera w Pawle Ja- 
nie Sapiezie ob. Karnieki J. X. (1667). 

— miłości Kortyniego ob. Walisze- 
wski Mac. Jan (1(567). 

— panieński Anny Artemisówny 
ob. Romano wicz Jan (1675). 

— prawdziwej Matki Boskiej, 1721 
ob. Donadzki A. 

— serca X. J. Małachowskiego, 1700 
ob. Jagieliński Waleryan. 

— statecznej cierpliwości S. Kata- 
rzyny ob. Solarski Jan Waw, (1685. 
1688). 

— szlachcica polskiego ob. Kunicki 
Wład. 

— żywota Jana od Krzyża ob. Wy- 
socki S. (1676). 

Abryss ob. Abrys. 
AbsagbrJefF ob. Zamojski J. (1602). 
Abscheidt womit Kon. zu Polen Co- 
missarien gesegnet ob. Yolanus (1589), 

Abschieds-Gedancken (Letzte) eines 
Saehsischen Soldaten , weleher kurtze 
Zeit Yorher ehe seine Landes-Leute voii 
denen Schweden die grosse Nicderlage 
ohnferne Crakau erlitten, aus Pohlen 
eilet. 1702. B. w. m. dr. w 4ce, k. 2. 

Wierszem. Czartor. 

Abschieds-Worte des S. Schlichting 
ob. Schlichting (1701). 

Abschrift (Warhaftige) der colmi- 
schen Handfest, der sthad Colraen und 
Thorn anfenglich anno 1250. 1. Cal. 
octo. gegeben. Darnach sich alle dieje- 
nigen richten miissen, denen jrgent ihn 
den Landen zu Preusen gdttcre zu Gol- 17 mischen Recht gelihen sint, vnde wie 

man beinahe in allen steclen Richtere 

kisen sol, was vor busse inen eigent, 

vnde mit was vor eincm Rechte diesel- 

bigen sthedte zu cwigen zeiten nimmer 

zu Yorandren stadlich vorprivilegiret, 

zollfrey gemachet, vnde andren grossen 

fi-eiheiten begnadiget in diesen geferli- 

cben zeiten gantz nćitig zu wissen. B. 

r. i m. dr. 4to. k. ni. 8. dr. goc. 

Drukowane w Krakowie u Wietora, (r. 15..) 
jak z porówTiania czcionek tu i w dziele: 
Ein statlicher vnd feyerlicher Actus, dru- 
kowanem u Wietora, widać. 

Bran. — Czartor. 

— (Ein kiirtze) der Bekań ntniis des 

H. Christlicbenn Glaubcns, so aufF den 

Landtagk zu Peterkoif durch die Le- 

gaten des Konnigreichs Poln gescbeben 

ist, den Drietten May 1554. B. r. i m, 

dr. quarto wysokie a ważkie, k. ni. 4. 

dr. goc. 

Mały gruby krzyżyk równoramienny pod 
tytułem, a pod nim węzeł spleciony z li- 
nii grubych, znamionują driikarnię ki"óle- 
wiecka Daubmana. Czartor. 

— (Kurtze) und Verzeicbnuss des 
grossen und gewaltigen Feldzugs, so 
der Moscoviter fiir Polotzko in Litawen, 
den 31 Januar dieses LXIII (1563) 
Jars gebracbt bat. B. av. m. 1563. w 
4ce. 

Nowakowski F. Źródła do dziejów. 190 — 
198. 

— Scbreibens der scbwediscben 

Reichs-Ratbe an die poblniscbe Reicbs- 

riithe. Anno 1655 abgangen. B. r. i d. 

4to. 12 str. 

Ob. Exemplum litterarum (1655) — Mor.sztyn 
(Litterae 1655). 

— d. Scbreiben ais Z. Hermann 
Hocbzeits Fest. ob. K. I. von B. (1670). 

— einiger glaubenwiirdigen Briefe, 
wegen d. Gefechtes, so zwiscben denen 
Scbweden und Sacbsen unweit Posen 
d. 7i9 August 1704 Yorgefallen. Posen 
den 12/22 Aug. 1704. B. ra. dr. 4to, 
2 k. nlb. Jagiell. 

— einer ubralten Prophecey, so bey 
Erbawung eines Polwerkes zu Marien- 
burg in Preussen von dem scliwedischen 
Commendanten unter der Erdcn auf einer Messingen Taffel gefunden worden. 
w 4ce. 

Tyczy się Inflant. 

— eines Scbreibens an Georg. Ra- 
koci ob. Lubomirski Jerzy Seb. (1657). 

Abschriffte (Zwey) I. Von Jbrer 
romischen kilyserl. Mayst. Scbreiben de 
dato den 18. 28. Augusti Anno 1659. 
An Jhre Chur-Fiirstl. Gnaden zu Mayntz 
betreffent die pi-aelirainar-Tractaten zwi- 
scben Scbweden und Poblen wie aucb 
den Einfall in Pommern. II. Von des 
Konigl. Scbwediscben Legati , Herren 
Mattbiae Biorenklous Scbreiben an 
Hochstged. Jbi' Cburfiirstl. Gnaden zu 
Mayntz wegen obgedacbte praeliminar 
Handelung. Dat. ^g Sept. 1659. B. m. 
i r. w 4ce, 32 stron. 

Hoppe 93. 

AbschrifTten einiger Briefe ob. Gortz 
(1707) — Pa;tkul (1702). 

Absolutissimus de octo oration. H- 
bellus ob. Erasmus Roterd. (1535, 48) — 
Pyrser Mac. (1523). 

Abstemius Laurenty ob. Ezop (b. 
r., 1740, 1751). 

Abstract (An) of tbe troubles in Ro- 
land in tbe year 1715. witb political 
remarks and reflections. In wbicb are 
sbeown. 1. Tbe metbods used to set up 
a tyraunical government. 2. Tbe. va- 
rious causes of sedition; and 3. Tbe 
dreadful effects and fatal conseąuences 
tbereof. Occasion'd by a paper entitled, 
Tbe True Briton. London: printed for 
A. Morę near St. Pauls, and sold by 
tbe booksellers of London and West- 

minster. 1723. 8vo, 4 k. str. 36. 

Czart. 
Absurda Synodu toruńskiego ob. 
Śmiglecki M. (1596). 

— vera occasione contro versiarum 
ob. Sinapius Mich. Al. (Senfft) (1693, 
1697). 

Abweichung (Recbtmassige) der Lan- 
do Preussen von den Creutz-Herren, 
aucb endlicbe Wiederergebung unter 
Poblen. Cracau. 1578. w 4ce. 

Przyłęcki. 

Abyssus gratiae Tbom. Acjuinas ob. 
Josepbowicz Joan. Tb. (1687). 

3 18 — plena Deo ob. Rotkiewicz Kon. 

(1689). 

Academia Cnxcoviensi8 seu de illius 
łclicissiina atque auspicatissima erectio- 
ne comoedia. Cuius tre.s partes: Priraa 
aiitc ereetidiiem : barbaries ot idolatria 
in Polonia reguant. Religio Chri.stiana 
a Miecislao et Polonia suscipitur prinia- 
que Acadeniiao fundamenta iaciuntur. 
Secunda: circa erectionem tortunae po- 
tentia mon^^tratur. Acadoniia a rege 
Madisl. Jagcllune et Repub. crigitur, et 
dialogiis in honorem fundatoris ex ejus- 
dem armis gentilibus exliibetur. Tertia: 
post erectionem, dnm pietas et litcrarum 
studia in academia tlorent, barbaries 
ad eam evcrtendam tota nisu conten- 
dens, varia a variis emendicat subsidia. 
Academia interim sub manipuli (cui 
Olympia instituet) aliorumq. amicorum 
siderum protectione et clementia cum 
onmibus suis musis tuto requiescit, et 
universiun septemtrionem illustrat. Cy- 
nico judice, actore et pene ubique 
spectatore. Cracoviae (1637). w 4ce, 
4 k. nlb. 

Jocher 1297. Ossol. — Krasińsk. 

— nobilissimo Thomae Zamojski ob. 
Oratio dominica. 

Academia cracoviensis, leopol., vil- 
nen., zamoscensis i t. d. 

Wszystkie odsyłacze odnoszące sie do nich 
zebrane są jiod Akademia krakowska, 
lwowska, wileńska, zamojska i t. d. 

AcademJae Marianae illustrissimo 
Domino D. Adalberto Siemieński, refe- 
rendario regni, capitaneo Dcboveccnsi 
etc. ejusq. de Borzęckie Franciscae 
Siemieńska, consorti. Utriq. majorum 
ceris clarissimo, celsitudine dignitatum 
amplissimo, a deyinctissimis suo nomini 
et honori academicis Marianis, eorumq. 
professore grati animi studio dedicatae. 

Academia I. Pretiosissimam Dei pa- 
rentem Mariam sine originali labę con- 
ceptam, constitutioni S. Ecclesiae con- 
formibus argumentis declarans, in sa- 
cello coUegii Premisliensis Soc. Jesu, 
qua die perillustris admodum rcveren- 
dlis dominus Venceslaus Sierakowski, 
vexilliterides etjudicides castrensis cra- 
coviensis, praefectus congrcgationis sub ; titulo Immacidatae Coneeptionis Mariae 
ri'nuntiutu.s 11 Norembris 17Ó6, liabita. 
Academia II. Admirabil<'m Dei ma- 
trem Mariam a clarissimis mundo et 
coelis sui natalibus augustam infantem 
celebrans, eodem in sacello coUegii Pre- 
misliensis Societatis Jesu, qua die peril- 
lustris, magniiicus ac generosus dominus 
Franciscus Xaveriu8 Tagoborski, vexil- 
iiferides Czerniechoviensi8, de ordine 
oquitatus Leib-Compagnio, praefectus 
ejusdem congi-egationis declaratus 7 Ju- 
nii 1757, exliibita. B. m. 4to, k. 4 nlb. 

Jagiell. 
Siemieński Woje, referendarz koronny, umarł 
w r. 176.S. 

— ob. Drohojewski Iwon (Acad. z 
historyi 1756; — Sierakowski Wacł. 
(Academia 1756). 

Academia mortis ob. Schindler Atlr. 
(1658). 

Acad em lam nuper institutam Leopoli 
nullis regni legibus advorsari legitimae 
autoritatis permissu, probatur. Opuscu- 
lum ex polonica lingua in latinam con- 
versum ibidem a. 1760. fol. ark. H.,. 
Bez osobnego tytułu. Obejmuje urzędowe na- 
dania zacząwszy od Aug. II. 

Jagiell. — Ossol. 

— ob. Akademia Zamojska (Kontro- 
wersya lwowska 1759) — August III. 
(Confirmatio privilegii 1758). 

Academia Widawska ob. Kwiatkow- 
ski A. D. (1635) — Wężyk M. (1635). 

(Academia Zamoscensis). Ad sa- 
cram reg. majestatem D. N. C. et 
sacrum senatum regni Poloniae, Aca- 
demiarum cancellarios, totumque per- 
augustum Collegium episcoporum, pro- 
tectores natos, signantes, ad celsissi- 
mum principem primatemque regni ar- 
chicpiscopum Gnesnensem, tum illustris- 
simos, excellenti8simos et rererendissimos 
dominos archiepiscopum Leopoliensera 
et episcopum Premisliensem, defensores 
et conseryatores jurium academiae Za- 
moscensis specialiter et perpetuo a piae 
memoriae Paulo V. summo pontitice 
per bullam A. 1617 electos et consti- 
tutos pro academia Zamoscensi supplex 
libellus. Bez osobnego tytułu. B. ra. dr. 
(Zamość). 1759. 4to, k. nlb. 16. (Dg). 19 Jocher 1655. 

Ord. Zam. — Akad. — Kras. — Jag. — 

Dzików — Ossoliń. 

— Mariae Teresiae augustissimae, se- 
renissimae, potentissimae, aiiostolicae iin- 
peratrici, reginae etdominaesuaeclemen- 
tissimaeetiani post fata super.stiti ctimmor- 
tali Universitas Zamoscensis post perac- 
tum solenni ritii et apparatu totius collegii 
academici sacrum funeris obsequium inte- 
gerrima officioruni suorum et acerbissimi 
doloris signilicatione oftert carmen lu- 
gubre. B. w. m. w 4ce, kart 8 nlb. 

Cesarzowa umarła 29 listop. 1780. 

Ossolińs. 

— Academiae Samoscianae recens 
institutae intimatio ob. Hilchen D. (1594). 

— Academiae Zamoscensis per Jo- 
annera III. regem Pol. generalis jiirium 
confirmatio. 1676. 

Academica ob. Goliński Bar. (qua 
Szyszko wski 1607) — Steplianides (Ste- 
fanowski) A. (1611). 

— deifica trias Arianorum 1619. 
ob. Blosius Mat. 

Academici Sancti seu s. Joannes et 
s. Arcadius Berytum studiorum causa 
profecti et post eremitae facti, nunc in 
scenam dati Vilnae , anno 1684 a per- 
illustri ac nobili juventute academica 
almae universitatis Soc. Jesu. B. m. r. 
(1684). w 4ce, k. 2. Jagiell. 

— ob. Akademia — Akademicy — 
Gastaildi (Ac. Grac. 1676) — Inhibitio- 
nes (Ac. Grac. b. r.) — Sapieha L. 
(Vilnenses 1659). 

Academicum sertum ob. Łącki Ka- 
sper (1641j. 

— Yiridarium ob. Sienkiewicz I^e- 
trus (Viridarium 1684). 

Academie des sciences ob. Bullart 
Izaak (1682). 

Acathiste ou d6votion a la tres 
Sainte-Vicrge Merę de Dieu; culte tres 
ancien et tres cćlebre dans Póglise orien- 
tale. Vilna (1765). w 8ce. 

Accenta ob. Despauterius Joannes 
(1532) — Libanus G. (deratione 1539) — 
Noyicampianus Albert (1548). 

Acces warszawski około elekciej no- 
wey króla Jego Mości Zygmunta III. 
1587. fol, Branic. Accessions-Acte (Die bey der gegen- 
wiirtigcn allgemeinen Landesversam- 
mlung zu Mitau errichtete) zu den Gon- 
fódcrationcn der Dissidenten im Konig- 

reiclie Polilen. B. m. dr. 1767. w 4ce. 

Bibl. Petersb. 

— des Konigliclien Polnischen Krei- 
ses Pilten zu der zwischen I. K. M. 
aller Reussen und S. D. dem Herzoge 
und den Standen der Herzogtbiimer 
Kurland und Semgallen den 10. (21.) 
Maij 1783 in Riga geschlossenen Han- 
dlungs- und Grenz-Konvention. Mitau, 
(1784). w 4ce, Bibl. Petersb. 

Accessoria juris polonici seu mani- 
pulatio de formalitate. B. w. m. .i r. 
Notaty Haana. 

— ob. Słoński Michał (Accessoria, 
statut i konstytucye 1758). 

Accessorium obacz: Matuszewicze 
(1778) — Myszyński L. (1785). 

AcceSSUS ad juris cognitionem ob. 
Starowolski Szym. (1633, 34). 

— ad pantheum idolatriae. 8vo, 
str. 331. 

Przyłęcki, 

— publicus confoederatorum statuum 
Reipublicae ad Sereniss. regem Augu- 
stura tertium (data: Regiomonti d. 23. 
m. Mart. 1736). B. m. dr. folio. str. 
liczb. 8. Krasińs. 

— et recessus altaris seu piae pra- 
xes antę et post sacram communionem 
recitandae. Posnaniae. 1769. w 12ce. 

Przyłęcki. 

Accipiter Sarnovianus ad Gathedi-am 
ob. Ossowski Kaz. (1677). 

Acciza ob. Ordinans (1657). 

Acciamati Himenaei ob. Potocki M. 
Faces (1689). 

Acciamatio nuptiis Sim. Weiss ob. 
Bastermann Mel. (1633). 

— solennis Joan. Gasimiri ob. Byt- 
nerus A. (1649). 

— terrae coelorumąue splendori ]). 
Hyacintho ob. Kozielski Ambr. (1694). 

— Vlad. IV. ob. SchUchting J. J. 
(1633). 

— votiva in honorem nuptiar. ob. 
Baumgarten Dan. (1660). 

— ob. Gzartoryski Stan. (1753) — 
Notmann Er. (Stanislao I. 1707). 20 bourg Acciamationes Musarum Elbingen- 
siuni pro pace restaurata et patria con- 
seryata. B. m. dr. (163()). folio. 10 k. 
nlb. Czartor. 

— votivae ob. Blivernitz Aaron 
(1654). 

Accolitus Demetrius ob. Constitutio- 
nes {\liil). 

ACCOLTI Hieronim. Della vita, mi- 
racoli et caiionizatione di S. Hiacinto 
Polacco doir ordine di S. Donicnico. 
Quale si celei)ra Domcnica alli 17 
d'Aprile 1594. Breve discorso di Girola- 
nio Accolti. In Roma, et di niiovo in 
Macerata 1 594. Coii liceiiza de 8uj)eriori. 
w 12ce, k. nlb. 4. Bibl. War. 

Accort ot capitulation faiet cntre le 
roy de Navan-e et le duc de Cazimir 
pour la levćt' de Tarmee des Reistres 
ycnus en France en Tannće 1587. Stras- 
1587. w 8ce. 

Czy polskie? 
Accord foict entre le roy de Polo- 
gne et le roy Ferdinand enipereur de- 
signe, contrę tous les protestans d'Alle- 
magne. Ensemble ce qui s'est faict et 
passe par toute Testendue dc Tempire 
depiiis le 15 Juin iusąues au 15 Jiiil- 
let dernier. Le tout extraict des Me- 
moires iourualiers de Tordinaire d'Alle- 
magne. A Paris, en la rue sainct Jac- 
ques au Chesneverd pros Saiiict Bei- 
noisb. 1619. w 8ce, 15 str. 

Czartor. 

Acord: welche zwiscben den Hoch- 
wohlgebornen Herm, Hn. Andreas Trie- 
biczki BischofFen zu Przemislaw und 
Untercautzlern in Polilen; Joh. Grafen 
von Leszno, Woywoden zu Posen ; Ge- 
org Grafen in Wiśnicz Lubomirski, 
Crohnen Reichs - Marschaln ; Stephan 
Grafen von Pylezo Coryciuski, Crohnen 
Gross Cantzlern; Vincentius Gonziouski, 
Scbatzmeistern und Feldherrn in Litta- 
wen ; Nicolaus de Bnin Opaliński, Croh- 
nen Hoff-Marschalln ; — ais kijniglichen 
Deputirten eines; — und dera Hoch 
Wohlg. Grafen und Herm Herm Arffwed 
Wirtemberg von iJobern, Grafen zu Neu- 
burg und konigl. Schwedischen Feld- 
Marschall, etc. anderen Theils ; den ^/gi Julii A. 1656 wegen Uebergab der 
Stadt Warschaw abgehandelt und ge- 
schlossen worden. B. m. dr. (1656). 4to. 
2 k. nlb. Jag. 

— ob. Articulen (1656). 

Accord (Der) zwischen Casimir Ko- 
nig von Polen und dem Kaiser Leopold 
L wegen Ubergabeder Stadt und Schlos- 
ses Cracaw. 1657. 

Grabowski : Starożytnicze wiadomości o Kra- 
kowie, str. 128. 
Porównaj : Accords-Puncten. 

— welchen der durchlauchtigste 
FUrst und Heir Herr Johann Adolph, 
Płaltz-Gfen bei Rhein in Bayem , zu 
Julich, Cleve und Berg Hortzog, Graf 
zu Beldentz, Spannheimb, der Marek 
und Raversperg, Herr zu Ravenstein, 
der konigl. Majestilt zu Schweden Ge- 
neralissimus iiber dero Armeen und 
Ober Director der kiiuigl. Preussischen 
Palatinaten, dcm kunigl. Polnischen Cora- 
mendanten Sirschav Herrn Ober Leut. 
de Beauveau gnadigst eingewilligt. Ge- 
druckt in J. 1659. w 4ce, k. nici. 2. 

Ossol. 

Accoorts Puncta tusschen Zijne Con. 
Majest. Johan nen Casimirum, tot Polen 
ende Sweden ende.... Graef Wittenberg 
Velt-Maerschalck weghen het overgaen 
vande Stadt AYarschau. Anno 1656, 
Gedruckt in t'Iaer ons Heeren 1656. 
4t0. 4 str. Kr61. Bibl. Sztockh. 

Accords - Puncta zwischen Jhr. 
konigl. Maytt. von Pohlen Johannem 
Casimirum etc. vnd Jhr. Excell. Herrn 
GrafF Wittenberg Feld-Marsuhallen, we- 
gen Ybergang der Stadt Warschaw 1656. 
Den 1. Julii vollenzogen. B. m. 4to. 
4 str. 

Acords-Punckte der Stadt Danzig 
ob. Gdańsk. 

Accords-Punckten, welche zwischen 
Jhrer kijnigl. Majest. zue (sic) Pohlen 
(Titul) undt der zu Hungaren undt Bo- 
haimb. konigl. Maytt. geheimben u. 
Kriegsrath, General Feldmarschall und 
Obristen Herren Herrcn ]Melchior Graf- 
fen zu Hatzfeldt umlt Gleichen eines, 
dann der konigl. Maytt. zu Schweden 
bestallten General Major u. Gowerneur 
der Stadt unnd Schlosses Krakaw, 21 Herm Paul Wirtzen und dessen in der 
Guarnison Krackau bey sich habenden 
Offieieren, anderentheils, durch gcwise 
hier zun verordente undt zu Ictzt un- 
terschriebene Herren deputatos wegen 
eyacuirimg der Stadt und Schlosses Kra- 
ckaw, sambt den Caszimir nachfolgen- 
der weyse verglicł)cn, redlich und auf- 
richtig besclilossen und getroffen wor- 
den. (1657). w 4ce, kart 12. 

Na końcu podpisany M. Hatzfeld. 

— Toż. Accords Puncta, welche.... 
wegen evacuirung der Stadt und Schlos- 
ses Krakau sarabt den Caszimir nacli- 
folgender weise vergliehen, redlich und 
auffrichtig gesclilossen und getroffen 
worden. B. m. Dat. den 14. vnd 24. 
Augusti, Anno 1657, w 4ce, sir. 16. 

— Toż, inne wyd. Anno M. DC. 
LVII. w 4ce, str. 16. 

— Toż, inne Avyd. Bez tyt. B. m. 
i r. 4to. str. 8. 

— Toż, inne wyd. Accords Puncta 
zwischen dem Konige ausz Pohlen, .... 
vnd dem Konigl. Schwedischen Herrn 
Gener. Major Wiirtz, Gouvenieur der 
Stadt und Schlosses Crakow. Jm Jahr 
1657. Dat. den 24 Augusti Anno 1656 
(sic). B. m. 4to, 4 str. 

— Toż, inne wyd. Vergleich oder 
Accords Puncta. B. m, i r. fol. 1 k. 

— Toż. Wyd. po hollenders. Druk. 
w Graven-Hage. Anno 1657. w 4ce, 
12 stron. 

Ob. Abdruck des Accords. (1657). 
Jagiell. — Branic. — Czartoi-. — Ossol. 

— welche des Herrn Generalissimi 
Hochfiirstl. Durchl. mit denen in der 
Schantze bei Lissau in dera Grossen 
Werder gelegenen Polnischen Volckern 
den 11/21 Aprilis 1658. getroffen. B. w. 
m. i r. w 4ce, k. 2. Akadem. 

— zwischen den Herrn Herrn De- 
putirten der Cron Schweden und Poh- 
len, belangend die Ubergab Thoren. 
B. m. dr. Gedruckt im Jahr 1659. 
w 4ce, k. ni. 5. O.ssol. 

Accords-Puncterne slutne med Of- 
werts-Lieutenanten och Commendanten 
Herr Ernst Neresius, om Fastningen 
Birsen den 14. 24. Sept. 1704. B. m. 
dr. (Stockholm?) w 4ce, 4 str. Tytnł na stronie drugiej. Na str. pierwszej 
odezwa zacz.ynająca się: Min Ilerre! Na 
samym końcu pod warunkami kapitulacyi 
podpisani : Casimir Saphia (sic) i Ernst 
Neresius. Jagiell. 

Account of an inland sea, or la- 
kę, near Danzig yielding at a certain 
season of thc year a grcen substance, 
which causes certain death 1672. stron 
573. 

— (An) of Livonia ob. Blomberg 
Ch. Jean. 1701. 

— (A new) of Poland and Lithua- 
nia. To which is added, a neAv descrip- 
tion of Swedeland, Livonia and Cour- 
land. London, 1702. 12o. k. tyt., 5 k. 
nlb. i str. 130. 

Bibl. petersb. 

— Toż, tamże, 1725. 12o. k. t. 
5 k. nlb. i str. 151. Czart. 

— (An) of Poland ob. Tendc Kasp. 
(Hauteville) (1698). 

Accrementum nominis Jos. Wiśniow- 
ski ob. Podgórski X. Sam. (1703). 

Accusatio contra Elbingenses ob. 
Orzechowski S. (1569). 

Accusationum in Chr. Zborowium 
ob. Recicius Ant. (1585). 

— Sueticarum Stockholmiae a. 1609 

ty pis editarum eąuitis Poloni refutatio. 

Cracoyiae, ex officina Andr. Petricovii, 

1611. w 4ce. k. t. i str. 54. 

Ossol. — Czartor. — Królew. w Stokhol. 

Acernus Sebast. Fab. ob. Klonowicz. 
Acervus assertionum logicarum ob. 
Zielonacki L. (1643). 

— triticis ob. Cymmerman Marc. 
(1649). 

Achacius Tobiasz ob. Nowodworski 
Adam (1631). 

Acham Turuley ob. Prognostyk (b. r.). 

Achan ob. Grzech (b. r.). 

Achas HHata Joan. Ant. Chrapo- 
wicki ob. Białowież Wal. (1671). 

Achates abo kleynot podczas aktu 
And. Szumlańskiego ob. Sarnowie W. 
(1637). 

ACHBAUR FrancisCUS. Leichen-Rede 
tiber den hochst seeligen todt Ihro Ma- 
jestaet des allerdurchlauchtigsten gross- 
machtigsten Herrn, Herrn Friderich 
August des III. Konigs in Pohlen, 99 Chur-Fiirstens zu Sachsen, Hertzogens 
zu Jiilicli, Cleve, Bergen, Engern und 
Westphalen , des heil. ruiiiischen Reicha 
Ertz ^rarsclmllcn rte. in Anwcsenheit 
hochstcr uiul gniidigster ITerrschaften 
den z\vev-drev-vier und zwantziffsten 
Winter-Monat.s 17()H vorgetiagen von 
P. Francisco Achbaur, der Gesellschatt 
Jesu Ohur-Fiirstliclicn Hof-Predigern in 
Dressdcn. MitGene}imlialtungder()l)ern. 
Friedriehstadt, gedruckt bey Christian 
Heinrich Hagenniiiller. fol, str. 35. 

Jagiell. — Czartor. 
— Trauer-Rode bey dem fejcrli- 
chen Leichen-Begangniss Ihro Koenig- 
licben Holieit des durchlautigsten Fur- 
sten und łlerrn^ Herrn Friderich Chri- 
stian Leopold, Koeniglich Pohlnischen 
Printzen, Kurfiirsten zu Sachsen, Her- 
tzogen zu Jiilich, Cleve, Bergen, En- 
gern und Westphalen, des heil. romi- 
schen Ertz-Marschallen etc. den 6. 7. 
8. Hornungs-Tag 1704 in Anwesenheit 
hochster und gnaedigster Herrschaften 
Yorgetragen von P. Francisco Achbaur 
aus der Gesellschaft Jesu, Chur-Fiirst- 
lichen Hof-Predigern in Dresden. fol. 
str. H2. Czartor. — Jagiell. 

ACHENWALL Tom. jun. (nr. w El- 
blągu 0. Nov. 1702). Eine Standrede 
auf den polnischen Oberstlieutenant 
Herrn Ernst Boguslav von Flotow vor- 
stellend dio Ruhe in der Ehre. Aus 
Jes. 11. 10. Elbing 1744. fol. ark. 3. 
Tolokemit: Elbing. Lehrer. 1753. s. 107. 

ACHIENEF Wilhelm. Wety apollino- 
we na stół weselny nowych oblubień- 
ców Jegomości Pana Jakuba Hima, 
Jejmości Panny Zuzanny Gablowny, 
ukochanej siostrzenicy Jejmości Pani 
Elżbiety Ciamerowej 8ła^vnej kupczyny 
i mieszczki krakowskiej z powinszowa- 
niem i życzliwości oświadczeniem przez 
Wilhelma Achienefa st. A. K. wysta- 
wione roku pańsk. 1664. w 4ce. 2 ark. 

Na otlwr. str. tyt. herb miasta Krakowa i 
pod nim .sześciowiersz, dalej herb króla i 
j)od nim sześciowiersz polski. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

Achilles ob. Theatrum Martiae fdr- 
titudinis (1682) — Ustrzycki A. W. 
(Troista historya 1700). Achillesowa zbroja ob. Dębowski 

Andrzej (l(')(H)i. 

ACHILLES Alexander Borussus, auli- 
cus Yladislai IV. (ur. 1584 f 25 Decemb. 
1675). Tractatus de causis terrae ac 
raaris motus. 

Witte : Diar. Biogr. 1688. — Enc. Pcw. I. 83. 

ACHMET Sułtan. Lctter denoumingf?) 
warrc against the king of Poland. 1621. 
London, w 4ce. 

ACHMET III. Manifest des Tiircki- 
schen Gross-Sultans wider den Musco- 
vitischen Czaren aus dem Italiaenischem 
iibersetzt. Sarabt angehiingtem Abdruck 
eines unlilngst unter dem Nahmen Einer 
Antwort auif gewisse Fragen einer Pohl- 
nischen Damę wegen der AUiancen zwi- 
schen christlichen Potcntaten und der 
Ottomanischen Pforten, und dergleichen 
herau.sgegebencn Schreibens mit gleich- 
fals beygefiigter teutschen Ubersetzung 
desselben. Anno 1711. B. m. w 4ce, 
24 stron. 

List dat. Hamburg 6. Marca 1711. 

(Achmet). Manifest o wiarołomnym 
rozerwaniu pokoiu od Achmeta Soł- 
tana tureckiego przeciwko Jego Cars- 
kiemu Maicstatowi ex mandato tegoż 
Majestatu wydany 1711. Anno, 22. Febr. 
B. m. (1711). fol. Bibl. Petersb. 

Achmet IV. ob. Gosciecki Franciszek 
(1732). 

Acies fortitudinis et voluptatis, ia 
Julio oppugnato , Annibale expugnato, 
Hercule triumphato, producta in regio 
arcis Varsaviensi8 theatro a regiis Var- 
saviensibus Collcgii Vladislaviani scho- 
larum Piarum eloqueutiae auditoribus. 
Anno Domini 1696. Die 2 Martii. B. 
w. m. dr. fol. kart 2. 

Warsz. Uniw. 

-^ Palladis Jagellonicae 1693. ob. 
Potocki Stan. 

— ordinata Regio-Marianae Militiae 
111. D. Dćinhoff. 1716. Typ. Coli. Yars. 
ob. Denhoff Stanisław. 

— heroibus Max. Fr. Ossoliński ob. 
Ossoliński (1721). 

— ignea et facies leonis ignera 
spirantis in Yladimiro Roxolaniae Prin- 
cipe thaumaturgos inter ignes etc. ad- 
umbrata humauitate Athenaei Regio 23 Batoreano Polocensis S. J. sub sacram 

divi Ignatii Loiolae diem Anno 1724. 

fol. 1 ark. 
Teatralne. 

— ordinata in principalium ob. 

Szembek Jos. (1737). 

(Ackerbaum Georgius). Carmina gra- 
tulatoria in nuptias Georgi Ackerbaum 
et Reginae Havenburg. Thorunii, Andr. 
Cotenius, 1590. w 4ce. Czartor. 

Ackerbaum Mik. Ign. medyk J. K. M. 
ob. Beynous Eliasz (Samarytan 1695). 
Gąsiorów. Hist. medyc. H. 301. — Bentk. 
II. 453. 

Ackord ob. Kraków (1655). 

ACKORD Eliasz. Dissertatio inaugu- 

ralis medica de ruminatione humana 

singulari quodam casu illustrata, quara 

etc. pro gradu doctoi'is et summis pri- 

yilegiis in arte medica die XXX Julii 

1783 publice defendet auctor...., Mohi- 

loviensis in Russia Alba. Hallae, typis 

L. C. Fabri. w 8ce, str. 36 nlb. 

Bibl. Chreptowicza. 

— Die Juden oder die notliwendige 
Reformation der Juden in der Republik 
Polen; aus dem Poln. eines unbenanten 
Verfassers iibers. u. mit einigen Anmer- 
kungen vermehrt von Elias Ackord der 
ArzneygclahrheitDoctorundAccoucbeur. 
Warschau. 1786. gedruckt und verlegt 
von Michael Groll, konigl. Hof-Buch- 
handlern. w 8ce, 48 stron. 

Jestto tłomaczenie pisma wydauego beziinien- 
nie w Warszawie w r. 1785 p. t.; Żydzi 
czyli konieczna potrzeba reformowania Ży- 
dów w kraju Rzecz)q)ospolitej polskiej 
przez obywatela bezimiennego. Warsz. 1785. 
w 8ce, stron 40. (obacz). 
Akad. — Branic. — Kijów. — Zielińs. 

ACKORD Josephus Samuel. De pneii- 
monia putrida, dissertatio inauguralis 
medica. Quam ordinis medici consensu, 
praeside Chr. Frid. Elsner raedic. doc- 
tore et pi-of. ord. secund. regii collegii 
med. Edinburg. socio, doctoris medici- 
nae gradum et privilegio rite capescitu- 
rus die XI. Apr. D. 1791. publice de- 
fendet Wkiskii-cha-Polonus. Regiomonti 
typ. G. L. Hartungi 1791. w 8ce, str. 20. 

Dedic. Joanni a Boeckler Sacr. Reg. Maj. 
Poloniae Archiatro et Consil. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. ACOLUTHUS Jan Szlazak (ur. 1628, 
urn. d. 3 maja 1689 we Wrocławiu). 
Kancyonał doskonały etc. Cantionale 
perfectum, seu cantiones, liymni, psal- 
mi collecti ex Thorunensi, Gedanensi, 
Regiomontano cantionalibus cum addi- 
tamento, coUigentibus Jo. Acolutho, Jo. 
Harden, Car. Frid. Cussaus, Matthaeo 
Klippel et Adamo Regio. Bregae Siles., 
Christ. Tschorn, 1673. ob. Kancyónał 
doskonał'y. 

— Lux in tenebris. 

Bezimienne przeciwko Papieżom. 

Porównaj : Komenius. Lux in tenebris 1657, 
którego to dzieła zapewne Komenius jest 
tylko wydawcą. — Placcius (Theatr. Anon. 
133) _ 01off.'(Poln. Lieder 3) — Hanzi 
(Memoriae concionn. evang. 1710). — Wit- 
te: Diarium Biographicum part. 2. A. 
1689. 3 Mai, p. 163. przypisuje Janowi 
Acoluthowi Crunburgensi Silesio to dzieło. 

— ob. Apelius Georg (Gliick 1669). 

ACONID Sal. Warhaiftiger und er- 
schrecklicher Absag-Brieff, der romi- 
schen kayserlichen Maytt. so auch dem 
Konige von Pohlen, vom Tiirckiscben 
Kayser Salomo Aconid. Worauff folget 
eine Aussage eines Uberlauffers aus dem 
Tiirckischen Lager. 4to. 2 ćwiartki. 
(z XVII w.). Wrocław, miejs. 

Acontius Melchior ob. Sabinus Je- 
rzy (Erotica 1536). 

ACaUATICCI Giulio. Invito alle pen- 
ne poeticbe per le glorie de principi 
Cristiani in Yienna riscossa, et armata 
ottomanna disfatta. Oda. Macerata 1684. 

w 8ce. 

Dedyk. Opicio Pallavicini, Nuncyuszowi do 
króla polskiego. 

ACQUAVIVA Claudius Generał S. J. 
(um. 31 Stycz. 1615). Epistolae.ad Pa- 
tres et Fratres S. Jesu. Yilnae 1584. 

Ciampi Bibl. 5. — Backer Bibliotheąue I. 
258. 

Acro ob. Responsio (Schadius 1581). 

Acroama ad positionem lapidis ob. 
Modriński Gabr. (1637). 

— debitae observantiae Casim. Sta- 
szewski ob. Patyński Jan (1686). 

— gratulatoriura ad diem D. Sta- 
nislai ob. Sienkiewicz P. (1685). 

— gratulatorium Martino Behm ob. 
Behm Jan (1680). '24 — Lubransciani ApoUiiiis ob. Pc- 
cherzyński Adam (lOJJói. 

— inusarmii BI. Żmigrodzki ob. 
Slachtowic Al. (1628). 

— P. Paczoski ob. Machator Joan. 
(163t)). 

— panof^yricMiin iirbis Leopoliensis 
ob. Bieżanow.ski Stan. i, liiaOj. 

— pocticiim in ingressu ob. Przy- 
jemski Stan. (1024). 

— Ser. Joanni Alberto ob. Michoń- 
ski M. (1()HHi. 

Acroamata ob. Grabowicz Franc. 
Kaz. (.scientiae rationalis 1673). — Ines 
Alb. ( epigrammatica lł)H6, 1()55, 
lli79) — Łobżyński Jan Dyon. (glo- 
riae coraitum a Tarnów 1()47) — 
(Olszowski Andr. (Fausta votivi 167,")). 

Acrosis lieroiearum virtutum Chri- 
stinae ob. Rudzki Aleks. M. (1656). 

Acrostichls whisnego .wyobrażenia 
kniaza wielkiego moskiewskiego, y pra- 
wdziwe opisanie sposctbów, przyrodze- 
nia, obyezaiów, układności, a osobli- 
wych cnoth a spraw rycerskych, z któ- 
rych w obec każdy rozumny łathwie 
obaczyć może , ieśli słuszno allio nie, 
iż przeciw takowemu możnemu poten- 
tatowi, teraźnieysze y przyszłe nieprzy- 
jacielskie woyny były y sa podniesione 
y przed się wzięte. (1581). w 4ce, ar- 
kuszy 4. 

Wiersz .satyr3'czny z okoliczności wojny Ba- 
torego z Moskwa. 

Mac. Piśin. pol. III. 29 str. 

Wrocfaws. Uniwers. 

— Joan. Chr. Falęcki ob. Lang 
Jakob (1646). 

— M. Foltinowicz ob. Kupiński 
Alb. (1647). 

— votiva Andr. Kłopocki ob. Lang 
Jac. (1614). 

— votiva seren. Sigism. III. ob. 
liroscius J. (1628). 

Acta audientiae publicae a SS. D. 
N. Paul(j Papa V. pro regis Voxii Ja- 
ponici iegatis, Romae die 1 Novembris 
in palatio apostolieo apud S. Petrum 
M1)(.'XV. Cracoviae ex exemplari Ko- 
mę impresso apud Jacobum Muschar- 
dum. (I<il5). w 4ce, 2 ark. Dedykuje AnUmio Burchesio Sulmonae prin- 
cipi Fr. Angelus RivoltJł, ord. min. obsery. 
prov. Brixiae. swoją mowo imieniem Foxa 
krńla Jai>uiiczyńczyków niian.ą do 1'awfa V. 
d. 8 N()vembr. ICtló. Byli przyjęci dwaj 
posrowie Ludw. Sotelua i Filip Francisciis. 
Potem idzie mowa Gregorii Petrocbae Man- 
turiii, ord. min. observ. Potem odpowiedź 
Petri Strose (Strozio) secret. apost. do- 
mestici. 

Porównaj : Amatus Scipio (Śliwski, Posło- 
wie l(il6). 

Jocher 8161. 

.Jagieł. — Dzików — Czapski — Czar- 
tor. — Ossol. 

— beatiłicationia Lad. Gielnów ob. 
Rosznerski (1685). 

— Borussica ecclesiastica, civilia, li- 
teraria oder sorgfaltige Sauiralung aller- 
liand zur Gescbiclite des Landes Preus- 
sen gehoriger Nachrichten, Urkunden, 
Schriften und Documenten. I. Band, 
Konigsberg und Leipzig bei Christoph 
Gottfried Eckart. Anno 1730, w 8ce, 
z przodu 5 k. n. i 911 str., na końcu 
6 k. nlb. spisu i 6 portretów. — Tom 
II., tamże, 1731. w 8ce, z prz. 3 k. 
n. i 948 str. na końcu 2 k. nlb. spisu 
i 6 rycin. — Tom III. 1732, w 8ce, 
z prz. 2 k. n. i 937 str. na końcu 2 k. 
nlb. spisu i 6 rycin. 

Sześć ze.szytów składa jeden tom. 
Bentk. H. lit. I. 71. 

Jagieł). — Akad. — Dzików — Czetwert. — 
Przezdz. 

— Canonizationis SS. Pii V. P. M. 
Andreae Avellini Felicis a Cantalicio et 
Catharinae de Bononia; nec non Jo. 
Francisci Regis. Romae 1720. fol. Z ry- 
cinami. 

Jocher 8.383. 

— canonizationis B. Ceslai Odro- 
yansii ob. Bzowski A. (1710, 12). 

— CapituH provincialis Provinciae 
Poloniae, Petricoviae in conventu Stae 
Dorotlicae ord. praedicatorum celebrati 
die 5 Maji. A. 1618. sub A. R. P. F. Da- 
miano a Fonseca, S. Tlieol. prof., co- 
missario ac visitatore generali authori- 
tate apostolica conlirraato in provincia 
Ptdoniae, et comissario ac visitatore ge- 
nerali prov. Russiae ord. praed. A. R. 
P. Fr. Georgio Trebnic, S. Theol. lec- 
tore provinciali in eodem capitulo elec- 
to. Cracoviac. Ex ofHcina Andrae Pe- 25 tricoviae S. R. M. typ. 4to, pag. 2. 
21 i 1 niel. Ossol. 

— Toż, tamże, 6 Octob. a. 1619. 
celebrati Cracoviae, Petric. w 4ce, k. 
niel. 24. 

— Capituli provinciae S. Hyacintlii 
in Russia, Leopoli in conventu Sacratist^. 
Corporis Christi die 20 April. 1619. 
celebrati sub Daniiano Fonseca visil. 
gener. ord. praed. Javorovie apud J. 
Szeliga. 1619. w 4ce, ark. Dg. 

— Capituli Varsoviensi8 provinciae 
Poloniae. In conventu S. Hyacintbi ord. 
praedicat. celebrati 14 Januarii A. 1623. 
sub admodum R. P. F. Andrea Rada- 
wiecki S. Theol. magistro provinciali e- 
lecto et yicario ejusdem provinciae. 
Graco viae, in off. Andreae Petricovii S. 
R. M. typ. w 4ce, str. 2 i 14. 

Ob. Radawiecki A. 

Krasińs. — Ossol. 

— Capituli intermedii provincialis, 
provinciae Poloniae, ordinis praedicato- 
rum, Lublini in conventu S. Stanislai 
celebrati 3 mensis Maji Anno 1626. 
sub. adm. R. P. F. Andrea Radawiec- 
ki. S. T. M. et priore provinciali Polo- 
niae ord. praed. Cracoviae in off. An- 
dreae Petricovii S. R. M. typ. (1626) 
w 4ce, str. 2 i 18. Ossol. 

— Capituli provincialis provinciae 
Polonae ord. praed. celebrati A. 1627. 
d. 24 April sub adm. R. P. F. Thomfi 
Różański. B. w. m. i r. w 4ce, 23. 

Bibl. Krasińs. 

— Capituli Varsaviensi provinciao 
Poloniae in conventu S. Hyacintbi ord. 
praed. celebrati die 10 Maji a. 1631. 
Sub adm. R. P. F. Georgio Trebnic, 
magistro provinciali electo ejusdem pro- 
vinciae. Diffinientibus R. P. F. Andreae 
Radawiecki, magistro diffinitore primo; 
R. P. F. Samuele, mag. et regente dif- 
finitore secundo; R. P. F. Joannę Bap- 
tista Zamoyski bac. priore Crac. tertio; 
R. P. F. Nicolao Plocensi L. Priore 
Znenen. ąuarto. Cracoviae in oflF. typ. 

Francis. Cezary. 1631. 4to, k. nlb. 8. 

Ossol. 

— Capituli Cracoviensis provinciai; 
Poloniae in conventu S. Trinitatis ord. 
praed. celebrati 28 April 1635. sub adm. Rndo Yaleriano de Cracovia (1635). 
w 4ce, 14 k. nlb. 

— Capituli Flocensis in conventu 
S. Dominici die 29 Septembris Anno 
D. 1646. celebrati, praesidente admod. 
R. Patr. Martino Ostrovicio S. Tlieol. 
magistro, priore Łovicensi electo pro- 
vinciali; definientibus: A. R. P. Hya- 
cintbo Mijakowski magistro, priore 
Thuronensi, definitore primo; A. R. P. 
Hyacintho Baryezka S. T. m. vicario 
Mazoviae, definitore secundo; A. R. P. 
Constaiitino Morski S. T. m. definitore 
tertio ; A. R. Patre Thadaeo Slewicz 
S. T. m. priore Vratislaviensi , vicario 
Silesiae, definitox'e ąuarto. B. m. i r. 
(1647) 4to. k. 16 nlb. Ossol. 

— Capituli provincialis provinciae 
Polonae ord. praed. die 29 Septembris 
a. 1648. sub adm. R. P. F. Martino 
Ostrovicio. celebrati. Cracoviae in off. 
viduae Andr. Petrovicii. w 4ce, 2 ark. 

— Capituli provincialis provinciae 
Poloniae ord. praed. Posnaniae in con- 
ventu S. Patriarchae Dominici die 19 
mensis Martii Anno Dni 1650. cele- 
brati. (Sub Mart. Ostroyicio). B. r. i m., 

w 4ce, k. nlb. 14. 

Warsz. Uniw. 

— Capit. Varsavien. die 11 Julii 
Anno Dni 1655 celebrati sub tempus 
inaugurationis in provincialem P. Fran- 
cisci Grabiecki. Varsaviae, ap. viduam 
Petri Elert (1655) w 4ce, 14 k. nlb. 

— Capituli provincialis provinciae 
Poloniae ord. praedic. in conventu Lu- 
blinensi S. Stanislai^ die 3 Maji Anno 
1659. pro dominica Deus qui erranti- 
bus, celebrati sub adm. R. P. Fr. Cy- 
priano Stephanowski, Sacrae Theol. bac. 
prior. Sambor., in provincialem dictae 
provinciae comunibus suffragiis electo; 
diffinientibus adm. R. P. Fr. Alberto 
Grabiecki, mag. priore Varsaviensi et 
yicario contratae Masoviae , diffinitore 
Imo; adm. R. P. Fr. Ludovico Agnclio, 
mag. et generalis studii Crac. regente, 
diffin. 2o; adm. R. P. Fr. Ceslao Ba- 
jer, mag. diff. 3o; adm. R. P. Fr. Ca- 
rolo Kuropatwa, magist. diff. 4to. Lu- 

4 26 blini, apud yiduiim Annum Wieczorko- 
wiczowa. w 4ce, k. 14. 

Joch. 7750. — Band H. D. I. 

Warsz. Uniw. — Ossol. 

— Capituli j)rovincialis provinciae 
Poloniae ord. pracd. Preinysliae, in con- 
veutu Beatissiinae Virg. Mariae annun- 
tiatac d'n' decinia quinta Maji A. 166f). 
celebrati. 8ub tenipus electłonis in pro- 
yincialem adm. R. P. F. Gregorii Ba- 
dowicz, SacraeTheolog. praesentati, prio- 
ris Samboricnsis, in dieto capitulo com- 
munibus suffragiis electi. Diftinientibus 
A. R. P. F. Joannę Waxman , S. Th. 
raagist. et studii generalis Cracoyiens. 
regente diflf. lo. ; A. R. P. F. Cipriano 
Stephanowski, S. Th. mag. ; priore Geda- 
nensi etc, vicario eontratae Prussiae, 
diflF. 2o. ; A. R. P. F. Athanasio Głuski, 
S. Th. niagistro, priore Cracov. et vica- 
rio contratiic Minoris Poloniae diflp. 3o.; 
A. R. P. F. Hyacintho Szostakowski, 
S. Theol. baccalaureo, priore Luceoriensi, 
diftinitore quarto. w 4ce, kart 6. 

Ossol. 

— Capituli proyincialis provinciae 
Poloniae ord. praed. Clirauntoviae in 
conventu sancti Hyacinthi die 23 No- 
yembris A. D. 1669. celebrati, sub. ad- 
modura Rndo P. F. Gregorio Badowic, 
S. T. mag., provinciali Polon., Diffi- 
nientibus A. R. P. magistro F. Fran- 
cisco Grabiecki S. R. M. Theol. diffi- 
nitore primo; A. R. P. F. Alberto Bar- 
tochowski S. T. mag. diffnitore secun- 
do; A. R. P. F. Ce^lao Lenicie S. T. 
m. diftinitore tertio; A. R. P. F. Alano 
Chodowski S. T. ni. priore Cracoviensi 
et vicario Minoris Poloniae, difiinitore 
quarto. (1669). w 4ce, kart 8. 

Ossol. 

— Capituli proyincialis provinciae 
Poloniae ord. praedic. Lublini in conv. 
Sti Stanislai, die 26 Aprilis A. D. 1681. 
celebrati sub tempus inaugurationis in 
provincialera A. R. P. M. Fr. Thomae 
Schmith, priore Cracov. in dieto capi- 
tulo communibus suffragiis electi; diffi- 
nientibus A. R. P. M. Fr. Alberto Bar- 
tochowski, diftinitore lo. ; A. R. P. M. 
F. Ceslao Solicki pr. Lubi. diff. 2o. ; 
A. R. P. M. Fr. Vincentio Szaszkie- wicz, priore Oswietimensi ditf. Ho. ; A. 
R. P, praesent. Fr. Joan. Bapt. Kow- 
nacki priore Włodimiriens. diflF. 4to. 
w 4ce, kart 6. Ossol. 

— Capituli proyincialis provinciae 
Poloniae ord. jiraed. Siradiae in conventu 
S, Stanislai die 22 Aprilis 1684. cele- 
brati sub tempus inaugurationis adm. 
Rndi Francisci Czarnkowski. B. r. i 

m. dr. w 4ce, 6 kart ulb. 

Warsz. Uniw. 

— Capituli proyincialis proyinciae 
Poloniae ordinis praedicatorum in con- 
yentu Plocensi S. Dominici die 19 April. 
1687 celebrati sub tempus inauguratio- 
nis Antonii Korczewski. B. m. dr. w 
4cej 9 kart ulb. 

— proyincialis Capituli proyinciae 
Lituaniae S. Angeli custodis sacri ord. 
praed. Anno Dni 1 688. die 3 Julii ce- 
lebrati.... B. w. m. i dr. w 4ce. 

Wileńs. 

— Capituli ordinis praedicat. Anno 

1690 die 13 Maii celebrati sub tempus 

inaugurationis Floriani Straszyński. B. 

m. dr. i r. w 4ce, 7 kart nlb. 

Warsz. Uniw. 

— Capituli proyincialis proyinciae 
Polonae et utriusąue Silesiae sacri or- 
dinis praedicatorum Luceoriae in regali 
conyentu S. Virginis Mariae Assumptae 
die 19. Aprilis Anno D. 1698. celebrati 
sub tempus inaugurationis Vincentii 
Kulesza. B. m. dr. w 4ce, 3 arkusze. 

Warsz. Uniw. 

— Capituli proyincialis in conyentu 
regali S. Spiritus proyinciae Lithuaniae 
Angeli custodis ordinis praedicatorum 
Anno 1701. die 18 Junii.... celebrati.... 
B. w. m. dr. w 4ce. Bibl. Wileńs. 

— Capituli proyincialis proyinciae 
Polonae ordinis praedicatorum Dziko- 
viae in conyentu Rosariano d. 10 Sep- 
tem. 1701. celebrati sub tempus inau- 
gurationis Nicolai ( )bor8ki. Typis academ. 

posnaniensibus (1701). w 4ce, 2 ark. 

Warsz. Uniw. 

— Capituli ord. F. F. praedicato- 
rum proyinciae Polonae in conyentu SS. 
Apost. Petri et Pauli Łancuti celebrati 
die 20 Septembr. 1704 electo in prio- 
rem Joannę Daiuasceno Lubieniecki. 27 Varsaviae, typ. Coli. Scbol. piarum. 
(1704). w 4ce, 10 kart nlb. 

Z pieczęcią i podpisem X. Alana Bai-dziń- 
skiego. Warsz. Uniw. 

— Capituli proyincialis provinciae 
Polonae oi-dinis praedicatorum Gidlis in 
conyentu B. V. Mariae Assuraptae 10. 
Septembr. 1707 celebrati sub tempus 
electionis adm. Rndi Gundisalvi Brześ- 
ciański. Zamoscii, typisUniversit. (1707). 
w 4ce, 2 ark. Warsz. Uniw. 

— Capituli provincialis provinciae 
Polonae ordinis praedicatorum in villa 
Derło dicta, ad conventum Brestensem 
in Litbuania pertinent., 13 Septem. 1710. 
celebrati sub tempus electionis Hiero- 
nim! Miełoński. Varsaviae, typ. Schol. 
Piarum (1710). w 4ce, 6 kart nlb. 

Warsz. Uniw. 

— Toż, in conv. Płocensi die 12 
Septembr. 1716. celebrati sub tempus 
inaugurationis Ambrosii Szczepanowski. 
Cracoviae, typ. Academ. (1716). w 4ce, 
^ ark. Warsz. Uniw. 

— Capituli proYincialis provinciae 
Poloniae ordinis praedicatorum in con- 
yentu Cosserocamenensi S. Michaelis 
Archangeli, die 9 mensis Septembris 
Anno D. 1719. celebrati sub tempus 
feHcissimae inaugurationis in provincia- 
lem adm. R. P. magistri prioris Cra- 
coviens. Fr. Thoma Engver in dictu 
conventu unanimiter electi diffinientibus 
A. R. P. M. F. Hyacintho Gruszewicz, 
priore Thorun. diffinitore primo; A. R. 
P. M. F. Severino Oczko, regente stu- 
dii generalis, diffin. 2do; A. R. P. M. 
F. Joannę Paulo Jezierski, priore Beł- 
zensi, difflnit. 3tio; A. R. P. L. F. Sa- 
muel e Kerner priore, Cossero-Camennensi, 
diff. 4to. Cracoviae, typ. Francisci Ce- 
zarij S. R. M. celsissimi princip. illustr. 
et reverend. D. Episcop. Cracov. ord. 
typ. w 4ce, kart 8. Ossol. 

— capit. cracovien. d. 19 Septembr. 
1722 celebrati sub tempus inauguratio- 
nis Yincentii Pniewski. Cracoviae, in 
offic. Frań. Cezary (1722) w 4ce, 10 k. 

Warsz. Uniw. 

— Capituli pro^incialis provinciae 

Poloniae ordinis praedicatorum die 

15 Septembris 1725. celebrati sub tem- pus inaugurationis Hyacinthi Grusze- 
wicz. Gedani, typis Ulrici Kross. (1725). 
w 4ce, kart nlb. 6. Warsz. Uniw. 

— Capituli provincialis provinciae 
Poloniae ordinis prardicatorum Praemy- 
sliae in conyentu beatissimae Vii'ginis 
Mariae Annuntiatae die 11 Semptembr. 
1728 celebrati sub tempus electionis in 
proyincialem Floriani Siewierski. Craco- 
yiae, typ. academicis (1728) w4ce, 3 ark. 

Warsz. Uniw. 

— Capituli proyincialis proyinciae 
Poloniae ordinis praedicatorum in con- 
yentu Luceoriensi Assumptionis Beatae 
Mariae Virg. die 15 Septb. A. D. 1731. 
celebrati sub tempus felicissimae elec- 
tionis in proyincialem A. R. P. S. Th. 
praesentati prioris Luceoiiensis F. Joan- 
nis Chrysostomi Kozicki in dieto conv. 
Luceoriens. electi, diffinientibus A. R. 
P. M. F. Dominico LeAviński prior. 
Cracoy. ; A. R. P. M. F. Dyonysio Moz- 
dzianowski, priore Thorun.: A. R. P. M. 
F. Th. Marczewicz, priore Janów. Gra- 
tiarum: A. R. P. M. F. Stephano Skar- 
szewski. (1731). w 4ce, k. 12. 

Ossol. 

— Capituli proyincialis proyinciae 
Poloniae ordinis praedicatorum, in con- 
yento (sic) Varsayiensi S. Hiacinthi, con- 
fessoris, patroni regni Poloniae et plan- 
tatoris in eodem regno Fratrum Ordi- 
nis nostri, celebrati die 17 mensis Sep- 
tembris Anno D. 1734. sub tempus 
felicissimae electionis in proyincialem 
admodum reyerendi Patris, S. Th. ma- 
gistri , Fratris Alberti Ochabowicz , in 
dieto conyentu Varsav. unanimiter electi ; 
difinientibus A. R. P. M. F. Dominico 
Leżański, A. R. P. M. F. Ambrosio 
Glinkiewicz, A. R. P. F. praesentato 
Justino Jakielski, priore Cracoy., A. R. 
P. praesentato F. Alberto Funck, priore 
Varsay. Varsayiae. typis S. R. M. Rei- 
publ. Schol. Piar. 1735. w 4ce, 14 k. nlb. 

Ossol. 

— Capituli proyincialis proyinciae 
Polonae sacri ordinis praedicatorum in 
conyentu Luceoriensi Beatissimae Vir- 
ginis Mariae Assumptac celebrati die 
13 mensis Septembris Anno D. 1749. 28 Siib tempus felieissimae electionis in 
pruvineial<'ni admodum rererondi patris 
Sacrac Tlie'»l<if,'i:u; inaf]:istri Fr. Daiuiani 
Matuszewicz, prioris Culmensis in dieto 
conventu Liiceoriensi elccti. Definienti- 
bus: A. K. P. M. F. Justino Jakielski, 
A. R. P. M. F. Feliciano Nowonuejski, 
A. R. P. ^l. F. Micha.de Sieykowski, 
jn-ioro Crac. , A. R. P. M. F. Thoma 
Królikowski, priore Yarsar. Cracoviae, 
typis Micdiaelis Dyaszewski, S. R. M. 
Typographi (1749). 4to, k. sign. A — Dg. 

Bibl. Jag. 

— Capitiili proYincialis prnyinciae 
Poloniae ordinis praedicatonim Cliniun- 
toviae in fonrcntu S. Hiacyntbi cele- 
brati die 11 Soj)tonibris 1787 sub tem- 
pus electionis Apolinaris Bielowicz. 
Varsaviae, typis Scliol. Piarum (1737). 
w 4ee, 5 ark. \Var»z. Uniw. 

— Capituli provincialis ord. praed. 
Leopoli 1706. fol. 

Przylec.ki. 

— Capituli Yilnensis provinciae 
Litvaniae S. Angeli custodis Sacri or- 
dinis praedicat. B. w. m. i r. w 4ce. 

Bibl. Wileńs. 

— Capituli proYlncialis Fratrum 
discalceatorum ordinis B. V. Mariae de 
Monte Carmelo provinciae polonae S. 
S2)iritus , eelebrati in conventu nostro 
premisliensi sub titulo S. M. N. The- 
resiae die 14 m. Aprilis A. D. 1769. 
w 8ce mniej, kart 8. 

U góry karty tyt. : Je.sus , Maria , Joseph, 
Theresia. Kr;i.sińs. 

— Capituli nostri provincialis Fra- 
trum Discalccatorum ordinis B. V. Ma- 
riae de Monte Carmelo provinciae po- 
lonae Saneti Spirit. 1772. w 8ce, k. 
nlb. 8. 

U góry karty tyt. : Jesu.s , Maria , Joseph. 
Theresia. Krasińs. 

— Capituli provincialis provineiae 
polonae S. Spiritu.s Carmelitarum Di.s- 
caleeatorum ordinis B. V. Mariae de 
Monte Carmelo congri'j[,'ationi8 S. P. N. 
Eliae, eelebrati in eonventu nostro Vi- 
sniorecensi die 27 Apr. 1787. w 8ce, 
k. 4. Krasińs. 

— Capituli generalis Fratrum Dis- 
calceatonim ordinis Bmae Yirginis Ma- riae de Monte Carmelo congregationis 
S. Eliae, eelebrati Romae in Conventu 
nostro SS. Tlieresiae et Joannis a Cruee 
a d. 13 Maji uscjue ad d. 19 ejusdem 
mensis inclusive. 1791. w 8ce, ark. 16. 

— Congregationis Warsaviae in 
(•onventu S. Hyaeintbi celebratae sub 
A. R. P. F. Damiano a Fonseca, S. 
T. m. comissario ac vi.sitatore gene- 
rali et apostolico ord. praed. in festo 
Sacratissimi Rosarii die 6 Octobr. A. 
1619. Craeoviae in offieina Andr. Pe- 
tricovii. 1619. 4ce, k. 24. Ossol. 

— Toż. Crac. in offie. Andr. Pe- 
tricoviae A. D. MDCXXXVIII (1638?) 
w 4ce, kart nlb. 18. Ossol. (?) 

— Congregationis provinciae polon. 
Sandomiriae in convcntu S. Jacobi ce- 
lebratae sub admod. Rndo P. Fr. Va- 
hiriano Grocholski Sacrae Th. magistr. 
provinciali polon. ord. praedieatorum 
die 16 Junii A. D. 1630. definientibus 
infrascriptis Revcrendis. Patribus. Cra- 
coviae, in typ. Mathiae Andreoviens. 
A. 1630. w 4cc str. 37, i 3 nlb. 

Bibl Warsz. — Ossol. 

— Congregationis intermediae Lu- 
blinensis Anno Domini 1633. die 16 
Aprilis celebratae sub admodum R. P. 
Georgio Trebnic. Cracoviae, in offieina 
Andreae Petricovii 1633. w 4ce, 6 kart. 

— Congregationis intermediae Gi- 
dlensis Anno Domini 1637. die 29 Se- 
jjtembris celebratae sub adm. Rnd. P. 
F. Benedicto Klonowski. Cracoviae in 
nfticina Andr. Petricovii. 1637. w 4ce, 
10 kart nlb. 

— Congregationis Warsoriae in 

conventu S. Hyaeyntlii celebratae sub 

A. R. P. F. Damiano a Fonseca, S. 

T. m. commissario ac visitatore gene- 

rali et apostolico ord. praed. in festo 

Sacratissimi Rosarii die 6 ( )etobr. A. 

1619. Cum adjunctis quibusdam pro 

jiace provinciae in Capitulo electionis 

provincialis in Convent. Climuntoviensi 

Anno 1636. die Maji .statutis, iterum 

jussu superiorum typis mandata. Cra- 

eoviae in offieina Andreae Petricoviae 

A. D. 1638. w 4ce, k. nlb. 18. 

Ossol. 29 Elert. B. r., w 4ce, k — Congregationis Varsaviae... prae- 

sidente... Joannę dc Torres... Romano, 

archiep. Adrianopol. ad Yladislaum IV. 

nuntio, in festo SS. Pontecostes A. 1646. 

celebratae. Varsoviae in offieina Petri 

nlb. 4. 

Ossol. 

— Congregationis intermediae in 
conventu Sandomiriensi ord. praed. A. 
1652. 21 Aprilis sub Joan. Const. Mor- 
ski celebratae. Lublini in offieina Jo- 
annis Wieczorkowicz. B. r., w 4ce, k. 
nlb. 6. Os8ol. 

— colloquii a praesulibus Ruthe- 
nis, S. Sedi Apostolicae Romanae uni- 
tis cum iis, qui ab Unione dissident, 
A. MDCLXXX. die XXIV. Januarii 
in civitate Lublinensi instituti. (Ed. J. A. 
Zagielski). Vilnae 1752. typ. Acad. fol. 

Jocher 9496. — Janoc. Lexic. I. 180. 

— ob. Żoehowski Cypryan. CoUo- 
quium lubelskie 1680. 

— Comitiorum generalium ordinis 
fratrum Beatissimae Dei Genitricis de 
monte Carmelo celebratorum in alma 
urbe in conventu S. Mariae Transpon- 
tinae Anno 1680. Romae ty pis B, Ca- 
merae Apost. Iterum de mandato pa- 
tris generalis cura et diligentia A. R. 
P. Martini Charzewicz, S. Th. D. pro- 
yincialis electi ejusdem ordinis, Cra- 
coviae reimpressa typis Universitatis 
A. D. 1681. w 4ce, str. nlb. 3 i 88. 

Jocher 7697. Ossol. 

— et Conclusiones Synodi Gener. 
Torunensis. Sprawy y uchwały Syno- 
du General. Toruńskiego. A. D. 1595. 
Mensę Augusto. Na końcu: Torunii 
excud. Andreas Cotenius. A. MDXCVI. 
(1596) w 8ce, 6 ark. [tj. 48 k. nlb. po 
łacinie i po polsk.]. 

Jocher 9540. 

Branic. — Czartor — Dzików. 

— Consistorii Romani in causa Fe- 
bronii. Varsoviae 1780. 

Katal. Kaj. Jabfońs. 

— in eonsistorio I secreto habito a 
Pio VI. feriae 6 Decembris 1788. ob. 
Pius VI. 

— et constitutiones Synodi pro- 
vincialis Gneznensis provinciae A. D. 
1577 die 19 Mensis Maji habitae et celebratae. Cracoviae 1578. B. dr. w 
4ce, k. nlb. 24. Tytuł w ramce. 

Synod odbyty w Piotrkowie za arcyb. Uchań- 
skiego, pod przewodn. Al. Lipomana. 

Joch. 7493. 

Jagiell. — Czartor. — Czetwert. — Krasińs. — 
Przezdz. — Racz. — Czarn. — Włocł. — 
♦Dziedusz. — Pustow. — Szombeka. 

— et constitutiones synodi Gnesnen- 

sis provinciae. 1628. w 4ce. 

Branic. 

— et constitutiones Synodi provin- 

cialis Gnesnensis. 1634. w 4ce. 

Branic. 
Porównaj : Consilium (1609). — Constitutio- 
nes. — Decreta. — Synodus. 

— et constitutiones Synodi dioece- 

sanae Leopoliensis. Cr. Laz. 1854. 4. 

Dziedusz. 

— Toż. A. millesimo quingent. no- 
nagesimo tertio die decima quarta men- 
sis Februarii, quae fuit Dominica Septua- 
gesima, celebratae. Leopoli MDXCIII. 
Na końcu : Mathias Bernarth excudebat. 
w 4ce, k. 26 nlb. Tytuł w ramce. 

Tu się znajduje: Oratio a. R. D. Yalentino 
Vargoczki canonico Leopoliensi in ipsa 
coTicliisione Synodi eiusdem Leopolitanae 
habita. Obacz Solikowski. 

Jocher 7550. 

Czartor. — Bibl. Alessandr. w Rzymie. 

— et constitutiones Synodi Dioece- 
sanae Leopoliensis . . . (tytuł jak w wy- 
daniu Iwows. Bernata z r. 1593). Cra- 
coviae in offieina Andreae Petricovii 
1594. w 8ce, k. nlb. 44. 

Jocher 7550 b. 
Czartor. — Warsz. Uniw. — Dziedusz. 

— et constitutiones Synodi dioece- 
sanae Praemysliensis Anno 1641. sub 
Petro Gembicki. w 4ce. ob. Gembi- 
(ki P. 

— Toż. Synodi dioec. Vilnensis. 
1669. ob. Woronowicz Jan (Sapieha 
Alex.). 

— Toż. et decreta Synodi Yilnensis. 
1685. ob. Woronowicz Jan. 

— et constitutiones Synodi dioec. 
Vladislaviensis 1586. ob. Rozdrażew- 
ski H. 

— et constitutiones Synodi dioece- 

sanae A. 1580 Vratislaviae habitae. 

ob. Statuta synodalia antiqua cathedr. 

ecclesiae Wratislav. 1585. 

Jocher 7594. — Załuski : Conspect. s. 14. 30 — et constitutiones Synodi dioece- 
sanae, quae fuit celebrata Wratislaviae 
in insula S. Joannis A. 1592. mensi; 
Octobri. Praesidente illustrissimo et re- 
verendissimo Princ-ipe ac Domino An- 
drea, Episcopo Vratislavien8e coronac 
Regni Boeniiae principe ligio, Sfipe- 
rioris et Infbrioris Silesiae capitaneo 
supremo. Impressa Nissae per Andream 
Reinlieckel 1595. w 4ce syg. A — Z 3. 

Z herbem bisk. wroclaw. Andrz. Jerinusa 
(od 1585 t ó Novembr. 1596). 

Bibl. Uniw. warsz. 

— quae consultius visum fuit hic 
subneetere, qnam textui Dissertationi.s 
inserere. 1" Compositio Passvalica inter 
Arcbiep. Rigen. et Mag. ord. Livonici, 
facta per commissarios Imp. German. 
w 4ce, S. 48. Czartor. 

— contubernii braxatorii (1680). 
zob. Haderscblieffius Jak. 

— conventus Thoruniensis celebrati 
A. 1645 mens. Scptembr., Octobr., No- 
vembr., pro ineunda ratione componen- 
dorum dissidiorum in religione per re- 
gnum Poloniac. Impressa authoritate et 
mandate Sacrae Regiae Maiestatis ad 
exemplura et fidem regii protocoUi. Cum 
gratia et privilegio eiusdem S. R. M. spe- 
ciali. Varsaviae in officina Petri Elert 
S. R. M. tvpographi A. D. 1646. w 4ce, 
k. nlb. 183, kart 12 i syg. do Hh. 

— Toż samo, k. 133, kart 12 i 

syg. Gg. 

Jocher 9.595. — Braun pag. .^14. — Meibo- 
mius Fridericus zajmował sie wydaniem 
a parte catholica. Na czele uniwersał Wła- 
dysława IV. z r. 1046. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Krasińs. — Kijowa. — Ossol. — Raczyń.s. — 
Uniw. Warsz. — Wrocł. miejs. — Zielińs. 

— conventus Thoruniensis A. 1645 
in Septembri celebrati pro ineunda ra- 
tione componendorum dissidiorum in 
religione per regnum Poloniae — pro 
parte Evangelicorum. Accedit Georgii 
Calixti Consideratio et Epicrosis. Helm- 
stadii , 1645. w 4ce. 

Ob. Calixtu8 G. 

— Toż, pro parte Reformatorum 
scripta in convontu Thoruniensi Anno 
1645 in protocollum non admissa. Be- 
rolini, 1680, w 4ce. Dzików. — conventuum et synodorum in 
Majori Polonia a dissidentibus. 

Ob. Scheideniantel Jac. 

— coronationis Konung Sigismundi, 
Sweriges Gothes och Wendes Konungs, 
storfbrstes til Finland, Carelen, Waetz- 
ski Petin, och Ingormanland i Ryssland, 
och ofwer tho Ester i Lifland hertiges 
etc. Sa och Konungs til Paland, stor- 
fórstes til Littowen , Ryssen , Pryssen, 
Masuren, Samogitien, Kiowien, Wolhi- 
nien och Lifland etc. heres. Kroenungs 
handling i Upsala, then 19 Februarii 
Anno 1594. Tryckt i Stockholm, aff 
Andrea Gutterwitz, w 4ce, k. nlb. 10, 
syg- ^2- Jagiell. — Czartor. — Bibl. Szemb. 

— novissima Curlandica ad Annum 
1788, fol. 1 tytuł i str. 49. 

Bibl. Petersb. — Czartor. 

— et decreta commissionum S. R. 
M. Poloniae et Sveciae Regiomonti in 
annis 1609 et 1612 habitarura. Itemąue 
respon.sa, cautiones, transactiones et di- 
plomata circa feudum ducale prussicum 
a S. R. Mte illustr. electori brandebiir- 
gico Joanni Sigismundo moderno et in- 
clytis ordinibus ducatus Prussiae con- 
cessa , quam etiam ab eodem electore 
et ordinibus ducatus loco reuersalium 
S. R. Mti et regno data. Cum gratia et 
mandato S. R. M. Cracoviae in offic. 
Andreae Petricovii... A. D. MDCXIV. 
(1614), fol. s. nlb. 2 i 93. 

— Toż, tamże. 1614, fol. str. 78, 
k. nlb. 4. 

Branic. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — 
Ossol. — Raczyńs. — Wileńs. — Zielińs. 

— Toż, tamże, 1625. — Na końcu 
zaś nowa data: Cracoviae in offiicina 
A. Petricoviae S. R. M. typ. A. D. 
MDCXXVI (1626). fol. k. 1, str. 93. 
(Od s. 33 : De feudo ducatus Prussiae, 
od 8. 71: Recessus Com. Regiora.). 

Jagiell. 

— Toż, tamże, 1633, fol. kart 2, 

str. 93. Raczyń.sk. — Wileńsk. 

Ob. Herburt (Statata R. Pol). 

— et decreta Uniyersitatis Parisi- 
ensis super revocatione appellationis a 
constitutione Ungenitus Clementis XI. 
et super obsequio eidera constitutioni 
exhibendo iu Poloniam Universitati Cra- 31 coviensi źiiiae suae charissimae in te- 
stimonium praemissorum transmissa ac 
exinde commimis ei'go plausus atq. am- 
pHoris notificationis gratia reimpressa. 
Cracoviae MDCCXXXX typis Collegij 
Majoris, sumptibus Novodvorscianis. fol. 
k. 18, (syg. A-I). . 

Są to Dekreta rektora i dziekana Uniwer- 
sytetu oraz króla Francuskiego z powodu 
odwołania appellacyi od konstytucji Kle- 
mensa XI., wydanej w r. 1714. 

Jagiell. — Ossol. 

— delegationis ad Serenis. Reipu- 
blicae Polonae foederatos utriusque gen- 
tis Ordines, a statu equestri ducatuum 
Curlandiae et Semigalliae expeditae, ac 
in sessione publica generalis earundem 
reipublicae gentium confoederationis 
Grodnae d. 10 Dec. 1792 adimpletae. 
B. w. m. i r. folio, 1 ark. 

Obejmuje: Literae credentiales Eber. Chr. 
a Mirbach. Heyking: Oratio ad Ordines. 
Responsum Stan. Fel. Potocki. 

Bibl. petersb. — Czarter. — Jagiell. 

— disputationis habitae Rheinfelsae 
1652. ob. Magni Valer. 

— et gęsta celeb. conventus elector. 
apud Francofurtum 1562. ob. Strotsch. 

— interregni post obitum Stephani 
regis. Cracoviae. 1586. Bibl. Kern. 

— interregni post mortem Sigis- 
mundi III regis Poloniae, necnon Sue- 
ciae regis haereditarij , pie in Domino 
ultima Aprilis Warszaviae defuncti A. 
1632. Crac. Anno Domini MDCXXXII 
(1632). In officina Andreae Petricovii 
S. R. M. typographi. fol. ark. Bg. 

Same Acta mają kart .B. Obejmują: Uniwersał 
po polsku z d. 5 Maja 1632 z napisem: 
Joan Wężyk Archiep. Gnesn. — Zarazem 
oprawne : Confederacya Generalna omnium 
Ordinum Regni et Magni Ducatus Lith. 
na Convokacyey glowney warszawskiey 
uchwalona Roku P. 1G32 d. 16 Lipca. 

Katalog Kijows. podaje daty druku 1632 — 
16.3.3. 

Wileńs. — Uniw. lwowski. — Raczyńs. — 
Branic. — AVarsz. Uniw. — Dzików. — 
Ossol. — Jagiell. 

— Tenże tytuł. Graco viae in offic. 
A. Petricovii S. R. M. Typ. folio, k. 10. 

Same Acta kart 3, nadto jest tu: Laudum 
Proszowskie Województwa Krakowskiego 
na pierwszym Seymiku po śmierci Zy- 
gmunta III. die 4 Maja 1632. approbo- 
wane Confederacya Warszawską Gene- ralną, 2 karty nlb. — Zjazd Rad, Urzę- 
dników i Rycerstwa Województwa Kra- 
kowskiego pod Kaźmierz, 4. karty nlb. 
Czarter. — Warsz. Uniw. — Branic. 

— interregni post mortem seren. 
et glor. Sigismundi III. regis Poloniae 
nec non Sveciae regis haereditarii , pie 
in Domino ultima Aprilis Varsaviae de- 
functi. Varsaviae, apud Joannom Trel- 
piński S. R. M. Typ. A. D. 1640. fol. 

Obejmuje : List Prymasa Wężyka str. 4. 
Confoeder. generał, str. 20. Ossol. 

— interregni post mortem seren. 
et glor. olitn Vladislai IV. regis Polon, 
nec non Sveciae regis haereditarii, pie 
in Domino die 20 Maj i Mereciae defun- 
cti A. D. 1648. Varsaviae in officina 
Petri Elert S. R. M. Typ. fol. str. 12. 
32. 28. 40. 

Zawierają : I. Uniwersał konwokacyjny Ma- 
cieia Łubieńskiego , 26 Maia 1648. — 
n. Uniwersał Senatu o obronie kraju z 
d. 9 Czerwca 1648. — III. Porządek na 
seymie elekcyey R. P. 1648. dnia 6 Paź- 
dziernika. — IV. Suffragia Woiewództw 
i ziem na Jana Kazimierza 17 Listopada 
1648. Ossol. 

— interregni post mortem seren. 
et glor. olim Vladislai IV. regis Polon, 
nec non Sveciae Regis haereditarii, pie 
in Domino die 20 Maji Mereciae de- 
functi A. D. 1648. Cracoviae in offic. 
viduae et haeredum Andreae Petricovii 
S. R. M. Typ. 1648. folio, str. nlb. 6. 
4. 32. 28. 40. 

Confoed. generał, str. 32, (pomylona str. 14. 
wydrukowano 16). — Porząd. na seymie 
wal. str. 28. — Sufifragia Województw 
20 kart. Ossol. 

Zawierają : Okólnik Prymasa Łubieńskiego 
z d. 26 Maja, kart 2 (w innych egzempl. 
Uniw. Warsz. kart .3). 

— Toż, lecz Z innej edycyi odezwa 
Łubieńskiego z tegoż dnia. 

— Toż, lecz z odezwa Łubieńskiego 
'/j d. 9 Czerwca w 1 ark. 

— Toż, Cracoviae in offic. viduae 
et haeredum Andreae Petricovii S. R. 
M. Typ. in folio, kart nlb. 5, str. 2. 

Zarazem: Porządek na Seymie walnym Ele- 
kcyey między Warszawą a Wolą przez 
opisane Artykuły do samego tylko Aktu 
elekcyj należące uchwalony i postanowio- 
ny r. p. 1648 d. VI. Paźdz. fol. str. 28. 
bez osobnego tytułu. — Suffragia Woie- 
wództw y Ziem koronnych y W. X. Lit. 
zgodnie na Najjaśn. Jana Kaźmierza obr. 32 KrcSl.i Tol. etc. dan miedzy Warszawą a 
Wolą linia 17. roku Ifit-t. bez o.xohnegn 
tytiirii, folio nlb. ark. E,. W Krakowie 
w drukarni wdowy y dziedziców Andrzeia 
Piotrkowczyka Typ. J. K. Mci. 

Edycya inna. Zatem w jednym roku były 
i wydania. 

Uniw. W.-irsz. (ma 4 edycye). — Branic. — 
Jagiell. — Ossoi. — Krasińs. — Raczyńs. 

— intorrp_<^ni post abdicationom lo- 
annis Casimiri A. 1G()9. folio. Ob. Po- 
rządek. 

Obejmuje: Porz.-idek na sejmie walnym ele- 
ctiey . . . uchwalony y po.stanowiony Roku 
1(569 dnia 2 miesiąca Maia. 

— interregni post mortem loannis 
III. A. KJOB. folio. Ob. Konfcderacya. 

Obejmuje: Confederacya generalna Ordinuni 
Kefrni et M. D. Lituaniae po niedo.«złey 
konwokacycy glówney warszawskiey umó- 
wiona Roku P. 1691J dnia 29 miesiąca 
Sierjjnia. 

— jubilaoi secundi gymnasii geda- 
nensis a. 1758 d. 13 Junii solenniter 
celebrati publicis impensis prclo subje- 
cta [Gcdani. 1758]. folio, str. 40. 296. 
132. Kijows. 

— et literae ab VIII Maji a. 1624 
usq. ad VI Nov. a. 1625 inter utriiip- 
que Regni Sueciae et Poloniae Senato- 
res ac officialis commutatae ex mandato 
S. R. M. Sueciae. Holmiae, excudebat 
Ign. Meureus, R. typogr. 1625 w 4ce, 

kart 71. Kijows. 

— Toż (Edycya Il-ga). Ex man- 
dato S. R. M. Sueciae. Holraiae, excu- 
debat Ign. Meureus (1626) w 4ce, k. 
1. i ark. syg. A— R.^^. (kart 142). 

Krasińs. — Kijows. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. 

— literraria Regni Polon, et M. D. 
Lit. 1755—57. ob. Mitzlcr de KoloflF. 

— pacis Oliyensis inedita. Toraus 1. 
in quo loachimi Pastorii ab Hirtenberg 
Aurora Pacis, Diarium Pacificationis ex 
Bibliotheca Zalusciana nunc primuni 
prolatuni, 01iva pacis continentur, re- 
censuit, illustravit, tabulas publicas et 
observatione.s adiecit Johannes Gottlob 
Boheniius, historiographus reg. histor. 
prof. p. o. Lips. — Vratislaviae apud 
Guilelinuni Tbcoi)h. Kornium et Gam- 
pertum. Anno 1763. w 4ce, str. XVI. 
328., spisu 1 ark., 336. 12. — pacis OliYensis inedita. Tomus II. 
in quo diaria Suecicuin, Danicum, Cu- 
ronicum e tabulariis et Bibliothecis nunc 
prinium prolata continentur. Recensiiit, 
illustravit, ob.sorvationes adjocit Johan- 
nes Gottlob Boheniius, historiographus 
Sax. hist. prof. p. o. Lips. — Vrati- 
slaviae apud Guilelraum Th. Korniura. 
A. 1766. w4ce, str. XII. ()48. i nlb. 16. 

Tom I. ded. Augn.^towi III, Tom II. Adol- 
fowi kr. szwedzkiemu. — W I. tomie są: 
aj Aurora pacis seu oratio praesentibus 
legatis caesareis, polonicis, brandeburgicis 
Gedani circa initia tractatuum 01ivensium 
habita od str. 3— i5. — bj Diarium paci- 
ficationis , in quo omnia a legatis dicta 
factaąue in loco tract-ituum cum cura 
adnotata sunt, od str. 46 do .S06. Na 
końcu: finivit an. MDCLXV. mensę Se- 
ptembri Joachimus ab Hirtenberg Pasto- 
rius. — Cy 01iva pacis ad Sacr. Caesaream 
Majestatem reli<iuos4ue Serenissimos He- 
ges ac princip. Christianos septentrionis 
pacatores, od str. 3U7 do 828. — W dru- 
gim ciągu od str. 205 do 213 skreśla 
Bobmius pochwałę Pastoryusza w krótkim 
życiorysie. 

Uniw. lwów. — Jagiell. — Ossol. — Przezdz. 

— Societatis Jablonovianae. Josephi 
Alcxandri Jabłonowski, palatini No- 
Yogrodicnsis, Lechi et Czechi adversu8 
scriptorera recentissiraum Vindiciae. Li- 
psiae ex offic. Loeperia MUCCLXXI. 
(1771), w 4ce, tomów 2. T. I. (pars L 
et II.), kart 5, str. 238. 

Na końcu są 3 rozprawy, tworzące cześć Ul. 
tegoż tomu, p. t. : 

Avgvsti Lvdovici Schloezeri profes. 
Getting. Dissertatió de Lecho praemio 
Jablonowiano adfecta die XV. Maii 
MDCCLXX. Accessit: De auctoritate 
traditionis in historia commentatio ex- 
temporalis Caroli Andreae Belli D. con- 
sil. avl. Elcctor. et h. t. Acad. Lips. 
rector. Jtem Georgii Henrici Ayreri, 
M. Britann. reg. consil. avl. et prof. 
jvr. ord. Goetting., ad historiam Lechi 
animadversiones. Nec non Stanislai Na- 
łęcz Moszczeński in Dobneri de Lecho 
sententiam stricturae. Pars III. Lipsiae, 
ex officina Breitkoptia. w 4ce, stron 
liczb. 68. nlb. 4. 

Tom II ma tytuł: 

Acta Societatis Jablonovianae. De 
Slavis, Lecho Czechoqve item de veris 33 Zichis Anni clobCCLXXl. Tomus II. 
Lipsiae apud Engelh. Bcniani. Swiker- 
tum 1772. k. 4. str. 272 i k. 2. 

Kart 2. obejmuje wiersze łacińskie Kar. Stei- 

nera i Springsguta do Jabłonowskiego. 
W T. n. są następujące rozprawy do rzeczy 
polskich : 

1) str. 1 — 130. Animadversionum 
ad antiąuiores scriptores Rerura Polo- 
nicarum specimen. Illustratur et illa 
quaestio nupera de Czecho et Lecho, 
per Salomonem Semlerum prof. Acad. 
Halensis. 2) Apocrisis ad quaestiones 
propositas de Lecho per Venceslaum 
Duchowski, str. 182. 3) De Slayis et 
Lecho per Jo. Theophilum Segerum. 
4) Dissertatio de Lecho et Slavorum 
origine, do str. 202. 5) De Polonorum 
raajoribus sive quo tempore Slavi in 
Poioniam hodiernam ingressi sint, ad 
Jos. Alex. Jablonovium epistoła Joh. 
Danielis Ritteri , do str. 232. 6) Sche- 
diasma de Zichis ad Czechos designan- 
dos extorsis, tum de erroribus a Do- 
bnero in lingua graeca commissis per 
Eugenium Bulgari, Graecum natione 
et biblioth. in aula Petropolitana , do 
str. 272. 

Niektóre egzemplarze nie mają wydi'ukowa- 

nego: Tomus II. Tak samo i Tom III. 

bywa i bez nadpisu: Tomus Ul. Ten III. 

Tom ma tytuł: 

— Societatis Jablonovianae. De Sla- 
yis , Yenedis , Antis , Yilzis et Sorabis, 
aliquid de Vandalis et Henetis ; tum de 
variis distantias geometrice metiendi 
rationibus. Anni 1772. Tomus III. Li- 
psiae, ex officina Loeperia 1773. kart 
nlb. 3. str. nlb. 154 i 2 tabl. ryt. 

Tom III. obejmuje : 

1) Str. 1 — 52. Dissertatio de Yene- 
dis et Antis eorumque sedibus antiquis- 
simis per Franc. Pubitsckam , S. J. 
Pragensem. 2) Problema ex historia 
Slavica utrum Wilzi, Serbi aut Sorabi, 
slavonico dicti Srbi ab Albi et regio- 
nibus Germaniae profecti sint in Croa- 
tiam et Dalmatiam, an ex Illyrico ve- 
nerint in Germaniam per Leop. Jolian. 
Scherschnik , S. J. Pragensem , do str. 
93. 3) Quae fuit gens Adriam accolens 
nempe Yeneti, quam Polybius, Strabo, 
Liviu3 memorant nec latino, nec graeco, nec gallico serraone usam fuisse. Du- 
cimur opinionibus. Daniel Ehrenfried 
Springsguth. do str. 108. 

Kończy rozprawa matematyczna Helsenzrie- 
dera: „De distantia locorum." 

— Soc. Jablonovianae de Henetis, 
de Yandalis, de lacu Musiano, Chunis, 
Cunis, Slavanis. Anni 1773. Tomus lY. 
Lipsiae, ex officina Loeperia 1774. w 
4ce, k. 21, str. 296. 

Przedmowę podpisał Chr. Aug. Clodius, prof. 

philos. 
Poczem idzie nieliczbowaue : 

Jos. Alex. Jabłonowski . . . disserit 
de Henetis, Yandalis, de lacu Musiano, 
Chunis et Cunis Slavanisque kart 17. 
Dalej rozprawy: 

De Henetis et Yenetis seu Yenedis 
et Yindis. Pars I. — De Yindilis. Pars 
II. — De lacu Musiano. Pars III. — 

De Chunis. Pars lY. 

Pod tytułem części I. tego tomu podpisano : 
Dissertationes hae... praemio ornatae fue- 
runt, quod tanien Princeps Celsissimus 
prof. Schirach, qui proxinie accessisse ju- 
dicabatur, pro sua liberał itate vltro et lu- 
bens concessit. 

— Soc. Jablonovianae. De originibus 
ab aquilone venientium Slavorum anni 
MDCCLXXIY (1774). Tomus de rebus 
Slavicis ultimus. Lipsiae, ex offiic. Loe- 
peria (1775), w 4ce, k. 4, str. 416. 

Stanowi luźny tom nie numerowy. — Przed- 
mowę podpisał Chr. Aug. Clodius. Mieści: 

1) J. Al. Jablonovii de Saronie- 
dis graecis Sauromatis dissertatio str. 
1 — 99. (przy str. 40. tablica geneal). 
2) Madaeus seu Madajus vel Medus 
ultima ac genuina slavicae gentis origo 
comment. a Car. Jos. Michaeler, gymn. 
Prof. (do str. 216). 3) De amplitudine 
Scandinaviae sedibus et originibus Sla- 
vorum per Schlosserum Parochum (do 
str. 348). 4) Anonynii de Cosacorum 
et Bulgarorum origine (do str. 364). 
5) Comment. de priscis SIavorum po- 
pulis confecta a Sio... gk cum notis 
P. Y. 

— Soc. Jablonovianae varii argu- 
ment! ab anno MDCCLXXY. ad annum 
MDCCLXXIX. Tomus Y. Lip.siae, ex 
offic. Loeperia. 1780, w 4co, str. YI. 
XXIII. 296 i tabl. matem. 2. 34 a Puze- 
grodzieńskim zgro- Obejmnje: Oratio in memoriam Divi Jablo- 
novii recitata a Chr. A. Clodio (str. I — 
XXIII). — Rozpra>vy inne nie odnoszą eią 
do rzeczy pol.skicli. 

Bentkows. IT. 738. 

Dzików. — Branic. — Czartor. — Jaciell. — 
0.-<!?ol. — Warsz. Uniw. — Czetwert. — 
Raczyńs. — Uniw. Iwows. 

— iind Sfhlii.sse der geineinscbaftl. 
Synode der Provinz Kleinpolen. 

Obacz: Akta i uchwały. 

— Stanów Wielkiego Xię. Littew- 
skiego na pospolite ruszenie vigore Lau- 
duni Wileńskiego li. Augusti 1698. po 
stanowionego inii^^dzy Ławnem 
wieżami w powiecie 

madzonych, Anno Domini 1698. dnia 
21 Decembris. W Wilnie, w drukarni 
Oyców Franciszkanów, roku Pańskiego 
1699. — Zarazem : Wypis z ksiąg 
Grodzkich pow. Grodzieńsk 1698 r. 
w Grud. d. 30. — folio, ark. 15 nlb. 

Obacz: Akta. 

Branic. — O-ssol. — Warsz. Uniw. 

— circa submissionem fidemąue 
Suae Regiae Majestati Sveciae a mili- 
tia Quartianorum in Polonia praestitani. 
A. 1655. B. w. m. dr. w 4ce, 1 ark. 

Jagiell. 

— Sueco - polonica, seu Ex«gesis 
eommcmorans causas, quibus Ordines 
Regni Sueciae provocati Sigismundum 
III. Regem Poloniae ejuscpie progeniem 
Suecano diademate exuerunt. Stockhol- 
miae 1()20, w 4ce. 

Obacz: Messenius Jan (Exegesis). 

— Synodi dioecesanae Chełmensis, 
ab illustrissis. et reverendis. D. Mathia 
Łubieński, Dei et Apostolicae Sedis gra- 
tia episcopo Chełmensi, ordinis canoni- 
corum regularium cu.stodum sepiilchri 
Dni Hierosolymitani generali, pracpnsito 
Miechoviensi, Crasnostiiviae habitae, Ur- 
bano VIII. summo pontifice ecclesiae 
Dei feliciter pi-aesidente. Zamosci, in 
typogr. Academ. excudebat Simon Ni- 
zolius. Anno a Christo nato 162 1-. w 
4ce, k. nlb. 52. 

Czart. — Ossol. 

— in Synodo dioecesana Culmensi 
et Pomesanien.si habita a reverendissi- 
mo in Christo Patre Domino Laurentio Pomesanien. 
D. 1605 w dic XXI men. Junii A. 
4ce, kart nlb. 44. 

Dzików — Krasińs. 

— Synodi archidioecesis Gnesnen- 
.-^is A. D. 1620. indictione tertia, pon- 
tilicatus Sanctiss. in Christo Patris et 
Dom. N. I). Pauli divina providentia PP. 
V. anno ipsiu.s 16. diebus vero 13, 14, 
et 15 mensis 8bris Lovicii in ecclesia 
collegiatii tituli B. M. Yirginis celebra- 
tae. Praesidente illus. et rev. in Christo 
patre D. Laur. Gembicki Dei et Ap. 
Sed. gratia Archiep. Gnesn., legato nato 
reg. Pol. primate primoque principe. 
Cracoviae, ex offic. Andr. Petricovii typ. 
reg. 1621 w 4ce, ark. L2, (kart 42). 

Od ark. B. Acta synodi. — Kończą: Oratio 
iilustri.'5.simi — , Oratio per Thom. Cisso- 
vium canonicum. (Ark. I. i K.). Na ark. 
L. : Ode parenaetica Laurentii Śmieszkowie. 

Jocher 7498. Jagiell. 

— Synodi archidioecesis Gnesnen- 

sis praesidente Mathia Łubieński archi- 

episcopo Gnesn. Uniejovii A. D. 1643. 

die 7 Julii celebratae. Varsaviae in offic. 

Petri Elert. 1644. w 4ce. 

Warsz. Uniw. 

— Synodi Miloslariensis Fratrum 
confessionis Augustanae in Maiori Po- 
lonia, celebratae a. 1607. d. 12 Julii. 
(Wydane w Sammlung von alten und 
neuen theol. Sachen. An. 1731. str. 
179 — 202). — Puncta eines Synodi zu 
Boianow in Gross-Pohlen gehalten a. 
1651. d. 21 Novemb. ex Msto (Tamże. 
An. 1744. p. 226—229). 

Jocher 8009. T. IH s. 328. — Acta histo- 
rica eccles. Weimar. 1731. YHI. 271., XV. 
437. 

Obacz : Akta i uchwały synodu. 

— Synodi provinciae Varsav. Var- 

saviae, typis viduae Joan. Rossowski. 

1634. 

Synod odbył się za Mae. Łubieńskiego. — 

Mowę miał Jan Fox. 
Jocher 7508. — Band. H. dr. Kr. P. IV. 172. 

— Synodi dioecesis Yilnensis, prae- 
sidente illustrissimo ac rererendissirao 
Domino D. Alexandro in Macieiow Sa- 
pieha, Dei et ApostoUce sedis gratia 
episcopo Yilnensi , Yilnae, anno Dni 
millesimo sexcentesimo sexagesimo no- 
no, die 11. 12. et 13. mensis Martii ce- Gembicki, D. G. Episcopo Culmen. et j lebratae. Yilnae, typis academicis im- 35 pressuin Anno ut supra (1669). w 4ce, 
38 kart nlb. 

Tekst Synodu poprzedza przedmowa Jana 
Woronowicza (obacz). 

Jocher 7575. Czartor. 

— quaedam statum religionis dissi- 
dentium in capitaneatu Scepusiensi illu- 
strantia (1760) fol. 1 k. t. i 10 k. nlb. 

Obacz: Analecta (b. r.). — Wagner Karol 
(Analecta Scepussii 1773—78). 

Czartor. 

— ąuaedam tolerantiam religionis 
dissidentium in XIII. oppidis capitane- 
atus Scepusiensis illustrantia. Varsaviae, 
Anno 1760. mensę Augusto, fol. 6 ark. 

Jocher 9677. 

Ossol. — Czartor. — Krasińs. — Raczyń.s. 

— Universitatis Leopolitanae in Ga- 
licia. Anno 1784. Leopoli, literis Tho- 
mae Piller archiepiscopalis typographi. 
1786. w 4ce, str. 65. 

Obejmują: Orationes: Comitis de Brigido, 
Yenceslai Betański episcopi (trzy), Joan. 
Bap. Finsiger, decani theol. (od str. 26 — 
57). Sonetto di Gius. Rhedi teatino. Odeii 
liber die Einfdhrung der hohen Schule. 

Jocher 1667. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— ob. Barmiński Mieli, (in causa 
1765) — Caraerarius (Synodica 1605) — 
Chyliński Raf. (beatif. 1786) — Giel 
niow Wład. (Canonisat. 1730) — Jan 
Kanty (canonisationis 1676, 1767 — 9) — 
Kadłubek Winc. (Canonisat. 1764) — 
Lubomirski Jerzy (publ. polon. Lubo- 
mirscis 1666) — Meibomius (conventus 
Thoruniensis) — Mariotti (can. J. Cant. 
1769) — Odrowąż Cesi. (canonis. 1712) — 
Ostrogska Ordynacya — Pius V (cano- 
nisat. 1720) — Possewinus A. (in con- 
ventu 1620) — Pruski Math. (in cau- 
sa 1773) — Scheidemantel Jakób (con- 
ventuum 1776) — Tyniecki Jerzy (Acta 
principum XII palatinorura 1670) — 
Wężyk Widawski Piotr (Acta publica 
albo Ti-actat powinności chrzęść. 1612). 

Acte d'abdication de S. M. le Roi 
de Pologne. 1795, w 4ce. 

Obacz : Akt. Ossol. 

— de la confederation des nobles et 
citoyens du Grand Duche de Lituanie 
du rit grec et de deux confessions e- 
vangelique8, fait a Sluck Tan 1766 Ic 
20 de Mars. Przytem (oprawne razem) : Manifeste au nom de Dissidents dana 
le Grand Duchó de Lithuanie a. 1766 
le 3 mois Decembr. a Var80vie. folio, 
str. 3 nlb. 

Bibl. petersb. — Krasińs. — Raczyńs. 

— de Taccession h la confedóration 
des trois grandes villes de Thorn, El- 
bing et Dantzig du 10 Avi'il 1767. 

4o. 2 karty. 

Obacz : Akt akcessyi (1767). 

Ossol. — Horodecka. 

— (Premier) separó des Grecs Non- 
Unis et des Dissidents indigenes et qui 
vivent sous la domination de la Sere- 
nissime R6publique de Pologne et des 
provinces qui y sont annesees. 1768. 
w 4ce. Branic. 

— de la confederation genórale des 

deux nations traduit du Polonois en 

Francois. Du 23 Avril 1776. Varsovie, 

Dufour 1776. fol. 

Obacz: Akt konfederacyi geiier. 

Branic. 

— declaratoire et statuts du grand 
orient du Royaume de Pologne et du 
Gr. Duche de Lithuanie. B. w. m. 5784. 
(1784) w 8ce, str. Ul. Zarazem (oprawne): 
Reglemens pour une L. particuliere re- 
diges par ordre de la J. : et P. L. du 
bouclier du Nord. A Torient de Var- 
sovie 5784 (1784) w 8ce, str. 136. 

Inna edycya bez daty mająca stron 99 wy- 
szła w Warszawie około 1814. — ob. Akt 
ogłoszenia y ustawy wielkiego wschodu. 
Akad. — Jagiell. — Ossol. 

— des Wiederaufstehens der Ein- 
wohner und Buerger der Woywodschaft 
Krakau. (1794). folio, 3 karty. 

Obacz: Akt powstania obywatelstwa woje- 
wództwa Krak. Jagiell. — Ossol. 

— separe contenant tout, ce qui 
concerne le commerce entre les etats 
de Pologne et de Prusse, conclu et si- 
gne sous la mediation de sa Majestś 
rimperatrice de toutes les Russies. (Var- 
sovie le 9 avril 1794). B. m. r. i dr. 
folio, k. ni. 3. Ossol. 

— de demarcation des limites entre 
Tcmpire de toutes les Russies et le 
royaume de Prusse. Conclu a Grodno 
le 21 Juin (2 JuiUct) 1796. — Akt 
demarkacyi granic między Imperium 
wszech Rossyi i Królestwem Pruskim 36 zawarty w Grodnie \' ^;; 1796 r. B. 
m. (179()). fol. r)() kart. 

I'.il)I. Tetersb. — Akad. 
Acłeon ob. Zbylitowski Andr. (15H8). 
Actes autlien. des ćglises róformes 
ob. Blondel Daw. (1655). 

— dc la diette de Courlande de 
1780. B. in. fol. Hibl. Petersb. 

(Actio) Eqiiiti8 Poloni in Jesuitas 
Actio prima 1590. w 4ce, ark. 3. 

— Toż 1591, w 4ce, 10 k. nlb. 

Autor wedfii<» Bandtkiefjo i innych Albertus 
Calisius (Kaliszanin) nauczyciel .szkoły prot. 
w Luiilinie, wedłiij^ drugich Sebastyan 
Klonowicz. AVi.szn. VI. 9-4. n. 1)2. ma Stan. 
Zawadzkiego, Picus zwanego za autora. 

Hoc-k. I. S!1. — Chfed. Spis. 12. — Bandt. 
III. 195. 

ob. Calissius — Klonowicz — Zawadzki. 

— gratiarum ob. Charezowski Wład. 

— cruditi fori 1686 ob. Zebrzydo- 
wski Józ. 

— de rebus S. J. ob. Argentus J. 
X. (1620). 

— pro re.stituenda Societate Jesu 
ob. Argentus J. (1620). 

— in judaeos 1636. ob. Processus 
causa. 

— III. pro domo ad praelatos Po- 
snan. ob. Lilia P. (1596). 

— ob. Sieprski Łukasz (Quaestio 
1638). 

Actlones academicac duae ob. Nisz- 
czycki Chr. (1611). 

— duae secretarii pontificii ob. Ver- 
gerius Paul. (1557). 

— suae a puero ob. Herberstein 
Sig. (1558). 

Actlons de graces (Tres humbles) 
renduos aux trois puissances par les 
ppuples polonois, qui ont passś sous 
leur doraination. A Amsterdam, 1774. 
w 4ce, str. 14. Ossol. 

— Tenże tytuł. A la Haye, 
MDCCLXXV1I. w 8ce, str. 39. 

Pisane z okazyi Pansmousera: „Le partage 
de la Pologne." Przeciw możnowładztwu i 
szlachcie. Wystawia ucisk ludu polskiego. 
Branic. — Jagiell. 

Actores ob. pod odpowiedniemi na- 
zwiskami proccssujacyeh się. 

Actorum et gestorum sueco-poloni- 
corum semestrale: Das ist balb-jabrige Erzehl- vnd Darstellung aller im Jiing- 
sten von Jhr. Kon. Mayestat zu Schwc- 
den, etc. in das Konigreich Polen fiir- 
genommenen Feldzug, vom Herbst desz 
1655. bisz Ostem 1656. fiirgenommener 
vnd verrichteter Handlungen, gewech- 
selter Schrifften, vnd anderer Begeben- 
lieiten, etc. In Truek verfertigt Anno 
MDCLYI, w 4ce, str. 2(58. 

— et gestorum sueco polonicorum 
semestrale secundum: Das ist: halb-jiih- 
rige Erzehl- vnd Darstellung aller in 
dem von J. Kon. May. zu Sehweden, 
etc. in das Konigreich Pohlen fiirgenom- 
menen Feldzug, in dem nech8tverwi- 
chenen 1656. Jalir ftirgegangener Han- 
dlungen, gewechselter Schrifften pro et 
contra, vnd anderer Begebenheiten. Ge- 
truckt im Jahr Christi MDCLYII. B. 
m. w 4ce, 100 str. nlb. Dat. Febr. 1657. 

Obejmuje zbiór pism różnych owocześnie 
w Krakowie, Hamburgu i Toruniu druko- 
wanych. 

Akadem. — Branic. — Zielińs. — Dzi- 
ków — Ossol. 

— (Variorum)publicorum Appendix, 
in tres classes divisa etc. Francofurti 
Imp. Wilhelmi Serlini Bibl. 16(53. w 
4ce, str. 372 prócz tytułu i regestru, 
zajmujących kart 4. 

— synopsis in negotio Curlandiae et 
Semigalliae a. D. 1726. Varsaviae, typ. 
S. R. M. schol. Piar. w 4ce, s. 78. 

Katalog Hibl. petersb. podaje jako autora F. 

G. Biihlowa. 
Ossol. — Bran. — Jagiell. — Hibl. peters. 

Actum in curia regia varsaviensi feria 
secunda post Dominicam Letare in qua- 
dragesimo proximo A. D. 1587. (Za- 
pisanie do akt grodzkich konfederacyi 
generalnej po polsku). 1587, fol. 

Branicki. 

— Lublini in judiciis ordinariis, 
generał. Tribun. regni. Feria 2-da in 
erastino Festi Nativit. S. Joan. Bapt. 
1618. 

Do ordynacyi ostrogskiej. 

Katal. ksieg. Cypcera. 

— in curia regia Varsaviensi, feria 
secunda post festum Yisitationis beatis- 
simae virginis Mariae proxima, A. D. 
1669. Obacz: Porządek na Seymie wal- 
nym Elekcyey uchwalony y postano- 37 wiony R. P. 1669. dnia 2. miesiąca 
Maia, folio, str. 32. 

— in Piltin in Generali Commis- 
sione etc. B. w. m. (1686), fol. str. 15. 

Bibl. petersb. 

— Toź, inne wyd. (1686), fol. str. 11. 
Obacz: Piltyń. Bibl. petersb. 

— in curia regia Yarsayiensi sab- 
batho post festum Yisitationis beatissi- 
mae virginis Mariae proximo, anno Do- 
mini millesimo sexcentisimo nonagesimo 
septimo. Oznaymienie króla nowo obra- 
nego na seymie walnym Elekciey mię- 
dzy Warszawa a Wola dnia 27. lunii 
anno 1697, fol., 7 k. ńlb. 

— Toż, inna edycya, 5 kart. 

— Toż, inna edycya, 6 kart. 
Jagiell. — Zielińs. — Branic. — Czartor. — 

Warsz. Uniw. 

— in curia regia Varsaviensi, feria 
secunda post festum sanctae Margare- 
thae yirginis et martyris proxima anno 
Domini 1697. Ad officium et acta prae- 
sentia castrensia capitanealia Varsavien- 
sia personaliter veniens generosus Jo- 
annes Wladislaus Kunat in Wyrozemby 
Wyrozembski, dapifer et nuntius terrae 
mielnicensis , ad pacta conventa infra 
contenta de eadem terra mielnicensi pa- 
latinatus Podlachiae deputatus, ex con- 
sensis commissoque ordinum regni ac 
magni ducatus Lithyaniae, eidem officio 
praesenti ad ingrossandum in acta prae- 
sentia, castrensia, capitanealia Varsa- 
yiensia articulos pactorum conventorum 
infra scriptorum una cum praecedente 
super fidem conscribendorum juramenti 
rotha, obtulit, de tenore ejusmodi. 

Oblata: lurament Ich Mosciów tak 
ex senatorio jako y eąuestri ordine re- 
gni ac magni ducatus Littuaniae ad 
pacta conventa infra scripta Deputatów. 
1697. B. w. m. dr. folio, str. liczb. 26. Branic. 
Uniw. Zielińs. — Jagiell. — Warsz. - — in Castro Ravensi sub interregno 
feria quiuta post festum sanctae Mar- 
garethae yirginis et martyris proxinia. 
Anno Domini 1697. folio, kart 2. 

Oblata protestacyi: Krosnowski Wład. 
i Magnuski Alex. protestują przed Gro- 
dem Rawskim, przeciw Janowi Krasiń- skiemu wojew. Płockiemu, iż niechciał 
przyjąć manifestu przeciw elekcyi Au- 
gusta II. króla polsk. 

Ob. Krosnowski Wład. (Manifest wniesiony 

1697). 
Czartor. — Branic. — Jagiell. — Warsz. 
Uniw. 

— in castro Ravensi sub inteiTcgno 
feria quinta post festum s. Aegidii abba- 
tis proximo anno Dni millesimo sexcen- 
tesimo nonagesimo septimo. — Rokosz 
generalny ku obronie wiary świętey 
katolickiey y zaszczytu wolności uczy- 
niony na poparciu elekcyey w okopach 
elekcyalnych między Wola a Warszawa 
die 26 Augusti anno millesimo sexcen- 
tesimo nonagesimo 7-rao (1697), B. w. 
m. dr., folio, 6 k. nlb. (Syg. A — C2). 

Obacz: Manifest zur Unterst. (1697). — 
Obwieszczenie (1697). — Radziejowski M. 
(1697). — Rokosz gener. (1697). 

Branic. — Czartor. — Jagiell. 

— in curia regia Varsaviensi, feria 
quarta in vigilia festi S. Jacobi Apost. 

1697. Articuli pactorum conventorum 

inter status serenissimae Reipublicae Fo- 

lonae et serenissimum principem Fride- 

ricum Augustum (1697). folio. 

Ad officium venientes: gener. Joan. Gliński... 

Obacz: Articuli — August II — Pacta con- 

venta. Czartor. 

— Lublini in judiciis tribunalis. 

1698. Przezdz. 

— in castro Ravensi sabbatbo antę 
festum nativitatis sancti Joannis Bapti- 
stae proximo anno 1698. Ad officium 
et acta praesentia castrensia capitanealia 
Ravensia personaliter veniens nobilis 
Martinus Strzelecki ex palatinatu Lan- 
ciciensi obtulit officio praesenti et in 
acta praesentia ad ingrossandum porre- 
xit literas manifesti infra scripti, qua- 
rum est tenor, sequiturque talis. 

My Rady, dignitarze, urzędnicy y 
wszystko rycerstwo z województw, ziem 
y powiatów do Łowicza pro die quinta 
Maji ad tractatum solennem z Jaśnie 
Wielmożnemi Ichmościami pany komis- 
sarzami od nayjaśnieyszego króla Imci 
polskiego zesłanemi wiadomo czyniemy 
etc. px*o testujemy się in quo oi*e et con- 
sensu, wolno przeciwko pomienionym 
sędziom obu trybunałów, tak piotrków- 38 skiego jako y lubelskiego itd... Działo 
się w •Łowiczu na zioździe walnym ro- 
koszowym die quinta mensis Maii anno 
1698. Nast(,'puja podpisy; Micliał kurd. 
Riidziejow.ski primas ra. ]). itd. B. r. i 
m. dr., fol., kart 2. 

Obacz; Protcstacya. Branic. 

— in castro Ravensi sabbatho anto 
festum nativitatis sancti Joannis Bapti- 
stae proximo. Anno Dni 1698. 

Oblata : Traktat z rokoszem gene- 
ralnym zawarty w Łowiczu die 5 Maii 
A. D. 1698, folio, str. 12. (Zaniósł do 
akt Marcin Strzelecki). 

Obacz: Traktat. 

Czartor. — Jagiell. — Branic. — Zielińs. 

— in curia regia Varsaviensi feria 
secunda post dominicam Oculi quadra- 
gesimalera proxima anno Dni millesinio 
8excentesimo nonagcsimo octayo. 

My Rady dygnitarze, urzędnicy etc. 
Łowicz 27 Lutego 1698, fol., 2 kart. 
(Oblata rokoszu prow. Małopolskiey). 

Branic. — Czartor. 

— in castri Wschoyensi feria IV. 
die S. Petri in vinculis 1703. 

Akt konfederacyi : Datum w Srze- 
dzie od zaczęcia konfederacyi d. 9 Mca 
Lipca r. 1703. Ad offic. comparens 
Andr. Kozicrowski, Petri Jacobi Bro- 
nisz aulicus, (tekst polski), fol., k. 3. 

Jagiell. 

— in castro Sandoniiriensi sabatto 
antę festum sanctorum Viti et Modesti 
Martyrum proximo anno Dni millessimo 
septigentesimo quarto (1704). 

Konfederacya generalna stanów ko- 
ronnych i Wielk. Księstwa litewsk. na 
zjeździe walnym pod Sandomierzem po- 
stanowiona, folio, k. 17 nlb. 

Warsz. Uniw. — Czartor. 
— Toż , folio, 18 k. nlb. (odmienna 
edycya). 

Obacz : Konfederacya generalna. 

Czartor. — Krasiós. 

— in curia regiae Var8aviensi feria 
tertia post festum sanctorum Viti et 
Modesti martyrum proxima A. D. 1704. 

Manifest od Imci Osw. ksiażęcia 
Imości Michała Stefana kardynała hrabi 
na Kry łowię y Radziejowicach Radzie- 
jowskiego, prymasa korony polskiej y 
W. X. L. y pierwszego ksiażęcia, sta- nom Rzeczypospolitej y całemu 8>yiatu 

podany. 1704, fol. syg. A— E,,. (k. U). 

Wnosi go Laur. Szpillowski, sekr. Radzie- 

jow.«kit'go. 
Wizerunki i roz. Wilno 1837. Tom 19, str. 

1U9. — Obacz : Radziejowski Micb. 
Jagiell. — Branic. — Zielińs. — Czartor. — 
Ó.ssol. — Krasius. 

— in curia regia Yarsayiensi, feria 
6ta post domin. Jubilate proxima 1704, 
folio, ark. C,. (str. 12). 

Manifest Alex. królewicza de raptu 
królewiczów Jakuba i Konstantego. 
Obacz: Sobieski Alexander (Manifestum). 
Czartor. — Raczyńs. — Branic. — Zielińs. — 
Ossol. — Jagiell. — Kijów. 

— in curia regia Yarsayiensi sab- 
batho antę Dominicam Cantate proximo 
A. D. 1704. 

Wniesione do akt: Konfederacya 
generalna circa religionem orthodoxam 
et avitam libertatem województw, ziem 
y powiatów zkonfederowanych , 1704 
(21 Lutego), fol., syg. A— E. (5 ark.). 

— Toż, inna edycya, fol., 9 kart. 
Obacz: Konfederacya. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. — Czartor. 

— Toż samo, B. ra. w 4ce, str. 24. 
Tytuł po łać. tekst po niemiecku. 

— Toż, inne wydanie: Richtige Ver- 
zeichnisz dcrer Confocderations-Puncten, 
welche zu YoUenziehung derer mit der 
Krohn Schweden abgeredeten Tractaten 
wieder Aufrichtung derer bishero unter- 
druckten Rechte, von den Woywod- 
schaften , Herschaften und Ritterschaft 
zu Warschau einmachtig beschlossen. 
Geschehen auff der Konigl. Residence 
zu Warschau Sonnabends vor dem Sonn- 
tage Cantate dieses laufenden Jahres 
1704. Gedruckt im Jahr 1704. w 4ce 
str. 24. 

Branic. — Ossol. — Uniw. lwów. — Krasińs. 

— in curia regia Yarsayiensi sab- 
batho pridic festi sanctae Margaretae 
yirginis et martyris A. D. 1704. 

Oblata odpowiedzi na punkta kon- 
federacyi sandomierskiej. 

Ad ofłicium et acta . . . vStephanu8 
Urbanowski relationera illustrium et ma- 
gniticorum deputatorum ab ordinibus 
regni die 19 Junii ad reyisionem pun- 
ctorum confoederationis sandomiriensis 
contra confoederationem generałem Yar- 39 saviensem designatorum ad ingrossan- 
dum in Acta praesentia obtulit de te- 
nore tali: 

My rady duchowne i świeckie i t. d. folio. 
Czai"tor. egz. niekonipl. ma 12 kart nlb. 
(ark. F._,). Branic. — Czartor. 

— in curia regia Varsav. Sabbato 
in vigilia festi sancti Matthaei apostoli 
et evangelistae 1705. 

Deklaracya koronacyey Naj. Stani- 
sława pierwszego, elekta Korony Pol- 
ski ey y W. X. L. Dan w Zamku war- 
szawskim, na sessyey naszey general- 
ney, dnia 19 miesiąca Września R. P. 
1705. B. m. dr. fol. k. nlb. 3. 

Obacz : Deklaracya — Leszczyński Stan. 

Zielińs. — Jagiell. — Czartor. — Tow. P. 
N. — Warsz. Uniw. 

— in castro Posnaniensi feria se- 
cunda in vigilia festi sancti Andreae 
Apostoli anno Dni 1706. 

Ad officium et acta praesentia ca- 
strensia Posnaniensia personaliter ve- 
niens generosus Michael Bronikowski 
obtulit officio praesenti ad articandum 
et in acta praesentia ingrossandum co- 
pias infra scriptorum punctorura , ac 
paragi-aphorum et veniens Tractatus 
pacis, inter serenissiraos, Carolum XII, 
Svecorum , Gottorum , Vandalorumque 
et Stanislaum primum Poloniarum re- 
ges, nec non Fridericum Augustum 
itidem regem , ducera Saxoniae i t. d. 
B. m. dr. fol. k. nlb. 7. 

Obacz : Tractatus — Traktat. 

Tow. P. N. — Zielińs. 

— Cracoviae in judiciis vigore cou- 
foederationis dictae Captur Palatinatus 
CracoY. in conventu partie. Prossoviensi 
proxime praeterito, per consiliarios, or- 
dineSj proceres totamąue nobilitatem 
laudatis et institutis. Feria 5ta in cra- 
stino festo s. Laurentis Martyris anno 
Dni 1707. folio, k. 2. — (Podp. Franc. 
Dembiński). Jagiell. 

— eucharisticum quo Deo T. O. 
M. pro cleraentissime oblata pestifera 
lue decentes 'gratias persolvet studiosa 
iuventus gymnasii Thorun. et boni ma- 
lique in mundo perraistionem quibusdam 
orationibus d. XXV Aprilis 1709. hora 
VIII matutina in auditorio maximo con- siderabit; indicunt rector, professores ac 

visitat. folio, k. 2. Czartor. 

— w Grodnie na trybunale skar- 
bowym 1717, fol. Branic. 

— in praetorio sacrae regiae maie- 
statis Thorunensium . . . (Wyrok komi- 
sarski w sprawie między duchowień- 
stwem i mieszczanami), 1724. fol. str. 
nlb. 12. Zarazem : Delatio vera quo- 
modo et quibus causis Thorunenses Ci- 
ves ob commissa sua crimina... judicati 
ot condemnati sunt... str. nlb. 16. 

Obacz : August II (Decretum 1724) — De- 
cretum. Warsz. Uniw. 

— oratorium memoriae Jesu Christi 
sacrum die crucifixionis et sepulturae 
celebrandum ; sollenniter indicunt et mae- 
cenates, patronos et fautores litterarum 
omni observantiae cultu et mutui amoris 
testificatione invitaut rector et profes- 
sores gymn. Thorun. Thorun. impr. loh. 
Nicolai nob. senat, et gymn. typogr. 

(1717). folio, k. 2. Czartor. 

— oratorium , quo diem sepulturae 
Jesu Christi sacrum celebratura est 
studiosa juventus Thorunien die XIX 
Aprilis a. 1726 indicunt rector et pro- 
fessores. Thorunii apud Joh. Nicolai. 

Czartor. 
Oblata: Porządek na sejmie wal- 
nym elekcyi między Warszawa a Wola 
d. 25 Sierpnia R. P. 1733. postanowiony. 
Warszawa u XX. Sch. Piar. 1733. fol. 
Obacz : Porządek. Branic. — Ossol. 

— in civitate regia Kovaleviensi 
coram judicio civili scabinali feria quinta 
post dominicam Misericordiae proxima 
A. D. 1753. 

Manifest i provelacya magistratu 
toruńskiego, 1753. folio, str. 2. 
Obacz : Zieliński Albert (Protestatio). 

Branic. — Krasińs. 

— in civitate regia Kovaleviensi 
coram judicio civili scabinali feria quinta 
post festum Annunciationis Beatis. ac 
Gloriosis. Virg. Mariae proxima anno 
Dni 1755, folio, k. nlb. 1. Krasińs. 

— coram officio advocatiaIi civitatis 
sacrae regiae majestatis Graudentinensis 
die 16 ApriHs A. D. 1764. 

Do urzędu y ksiąg ninieyszych miey- 
skich osobiście przyszedł Jmść P. po- 1726, folio, kart 2. 40 rucznik de Saltza iuiieuieiu y ex com- 
raisso Imci P. generała majora de Cho- 
mutofF podał do ksiąg ninieyszych ma- 
nifest In pjirata copia tenoris de verbo 
ad verbuin .seqaentis. 1764, łoi. str. 3. 
Obacz : Chomutow. 

łkanie. — Kraflińs. — Kijowa. 

— in curia regla Yarsayiensi. Po- 
rządek na seymie walnym elekcyi mię- 
dzy Warszawa a Wola postanowiony 

K. 1704. B. w. m. dr. ' 
Obacz : ł'orządek. 

— in castro Grabovecensi . . . teria 
quarta in crastina festi nativitatis Bme 
Yirginis Mariae A. D. 1767. 

Oblata manifestu urzędników i oby- 
wateli województwa Bełzkicgo przeciw 
sprawom dyssydentów. 1767, fol. str. 4. 

Branic. 

— in curia regia Yarsa-riensi Anno 
Dni 1767. 

Oblata uchwał seymu pod konfe- 
deracya zebranesro co do stosunków 

z Rossyą (1767), fol., str. 5. Branic. 

— in curia Varsaviensi feria sexta 
post festum s. Lucae Evangelistae pro- 
xima A. D. 1767. 

Ad ofticium et acta castr, capit. 
Varsav. per.sonaliter veniens Mcus Mar- 
tinus Matuszewicz. (Constitutiones regni 
et M. D. L. comitior. extraord. Varsa- 
viae sub nexu confoed. gener. sancitae). 

lOllO. Branic. — Czartor. — Raczyńs. 

— in judieio extraordinario d. 12ma 
mensis Augiisti anno 1769. Universis 
et singulis praesentium notitiam habi- 
turis praemissa studiorum ac ofticiorura 
nostrorum diligenti commendatione, no- 
tum testatumque fticimus praeconsules 
atque consules ciyitatis thoruniensis, 
comparuisse coram nobis specUibiles et 
honoratos judicem et scabinos juratos 
veteris ciyitatis hujus thoruniensis ex- 
ponentes contincri in libińs eorundem 
judicialibus actum manifestationis infra 
scriptum de tenore sequenti... B. m. dr. 
folio, k. 4. 

Oliejmuje: Litterae mareschalci Mazowiecki 
et Fr. Mikorski (po pol.sku). Jagiell. 

— in curia regia Yarsayiensi foria 
tertia post dominicara conductus Paschae 
yidelicet die yigesima mensis Aprilis anno Domini septingentesimo septuage- 
simo tertio. 

Oblata przystąpienia niektórych se- 
natorów i ministrów do konfederacyi. 
1773. folio. 

Ob.: Konfederacya. Osscl. — Branic. 

— in curia regia Yarsayiensi die 

20 m. Aprilis A. D. 1773. 

Oblata konfederacyi generalnej stanu 
rycerskiego, 1773, folio, str. 8. 

Krasińs. — Branic. 

— in curia regia Yarsayiensi feria 
tertia post dominicam conductus Paschae 
yidelicet die yigesima mensis Aprilis, 
anno Domini millesimo septigentesimo 
septuagesimo tertio. 

Oblata konfederacyi posłów K. i W. 
X. Lit. 1773. folio. 
Obacz : Konfederacya. 

Os-sol. — Krasińs. — Branic. 

— in curia regia Yarsayiensi die 

21 m. Aprilis A. D. 1773. 

Oblata przystąpienia do konfedera- 
cyi generalnej niektórych posłów. 1773. 

folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yarsayiensi die 
24 ra. Aprilis A. D. 1773. 

Oblata przystąpienia do konfedera- 
cyi generalnej niektórych posłów. 1773. 
folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yarsayiensi die 
28 m. Aprilis A. D. 1773. 

Oblata przystąpienia do konfedera- 
cyi generalnej senatorów i ministrów 
korony i W. X. Lit. 1773, fol. str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Yarsayiensi, sab- 
batho antę festum sancti Aegidii abbatis 
yidelicet die yigesima octaya mensis 
Augusti A. D. 1773. 

Ad ofticium et acta praesentia ca- 
strensia eapitanealia Yarsayiensia per- 
sonaliter yeniens illustr. magnif. Jaco- 
bus Komorowski castellanus Santorensis, 
Noyosillensis , Podlissensis , capitaneus 
eidem officio et actis ejus manifestatio- 
nem suam, Polonico idiomate confectum 
tenoris talis... (w sprawie porwania Ger- 
trudy Komorowskiej). B. m. dr. folio, 
k. nlb. 2. 

Ob Komorowski : Manifest przeciw Franc. 
Pot<^ickiemu. Branic. — Zielińs. 41 — in curia regia Varsaviensi feria 
secunda antę festura sancti Mathaci 
apostoli et evangelistae, videlieet die 
20 mensis Septembris anno 1773. fol. 

1 ark. 

W sprawie o topienie Komorowskiej. Reitia- 
nifestacya Potockiego. Obncz : Potocki 
Fr. S. Branic. — Zielińs. 

— in curia regia Varsaviensi feria 
quinta postridie festi sancti Aegidii ab- 
batis videlicet die secunda mensis Se- 
ptembris anno Domini millesimo septin- 
gentesimo septuagesimo tertio. (1773). 

Oblata dekretu sejmowego przeciw 
królobójcom. 1773. fol. Branic. 

— in curia regia Varsaviensi die 
septima mensis Septembris anno Dni 
millesimo septingentesimo septuagesimo 
tertio. (1773). 

Oblata objaśnienia ustanowienia Ra- 
dy nieustającej. 1773. fol. Branic. 

— in curia regia Varsaviensi sabbatbo 
post festum sancti Michaelis Archangeli 
videlicet die secunda mensis Octobris 
A. D. 1773. — Ad officium et acta prae- 
sentia castrensia capitanealia Varsavien- 
sia personaliter veniens magnificus Flo- 
rianus Junosza Drewnowski pincerna 
terrae Łom. etc. eidem officio i-atifica- 
tionem tractatuum porrexit tenoris ta- 
lis (następuje ratyfikacja traktatów z 

dworami W. P. R. r. 1773). 1773. folio. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 28 m. 
Martii A. D. 1774. 

Oblata konstytucji : Rozporządzenie 
dobrami jezuickiemi. (1774). folio, str. 8. 
ob. Rozrządzenie. Branic. 

— in curia regia Vars. die 14 ra. 
Junii A. D. 1774. 

Oblata konstytucyi: Trybunał ko- 
ronny. 1774. fol. 2 karty, 
ob. Trybunał. 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 23 m. 
Septembris A. D. 1774. 

Oblata konstytucyi : UstanoAvienie 
komisyi nad ednkacya młodzi narodo- 
wej szlacheckiej dozór majacey. 1774. 
fol. k. 2. 

ob. Ustanowienie. Branic. 

— in curia regia Yars. die 14 m. 
Novembris A. D. 1774. Oblata konstytucyi: Utrzymanie pe- 
dis monetariae. 1774. fol. 

ob. Utrzymanie. Branic. 

— in curia Varsavicnsi etc. etc... 
die 13 April. 1775. fol. 2 karty. 

Rozporządzenie względem papieru 
stemplowanego. 

Podpisany Puchała, ob Kommissya skarbu — 
Konstytucye — Papier. 

Jagiell. — Ossol. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 13 m. 
Aprilis A. D. 1775. 

Oblata konstytucyi: Podymne gene- 
ralne. 1775. folio. 

ob. Podymne. 

Branic. — Ossol. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 13 m. 
Aprilis A. D. 1775. 

Oblata konstytucyi : Ustanowienie 
sadów sejmowych. 1775. folio, 3 str. 
ob. Ustanowienie. 

Branic. — Ossol. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 13 m. 
Aprihs A. D. 1775. 

Oblata nominacyi: Osoby do sadów 
sejmowych na funkcye sędziowskie tych- 
że sadów d. 11 Kwietnia 1775 porząd- 
kiem województw na sessyi sejmowej 
w izbie senatorskiej za zgoda stanów 
skonfederowanych wyznaczone z stanu 
rycerskiego. 1775. foho. 
ob. Osoby do sądów. 

Branic. — Ossol. 

— in curia regia Vars. die 13 m. 
Aprilis 1775. 

Oblata konstytucyi : Cło od soli za- 
granicznej. 1775. folio, str. 2. 

ob. Cło od soli. 

Bradic. — Krasińs. — Ossol. 

— in curia regia Vars. die 15 m. 
Aprilis A. D. 1775. 

Oblata manifestu posłów wdztwa 
Łęczyckiego, powiatu Orłowsldego i 
ziemi Łomżyńskiej. 1775. fol. str. 3. 

Branic. 

— in castro Lancicicnsi 28 Aprilis 
1775. Wniesienie manifestu. 

Oblata manifestu posłów wdztwa Łę- 
czyckiego przeciw uchwałom sejmu z 
r. '1775. 1775. folio, str. 2. Branic. 

— in curia reg. Vars. for. (i post 
dominicam conductus Paschac videlicet 
d. 28 Aprilis A. D. 1775. 

6 42 Manifest posła Bracławs. Anton. 
Stan. Xiccia Swiatopułk Czetwertyń- 
skiego. fol. 2 kart. 

— Toż. Manifest.... i Protest z oko- 
liczności sejmu, folio, str. 6. 

ob. Czetwertyński Ant. (Manifest, Protest). 
Czartor. — Hranic. — Krasiua. 

— in curia regia Varsaviensi die 
decima soptima m. Augusti A. D. 1776. 

(H)lata manifestu Stan. Krajewskie- 
go i Adama Górskiego , z powodu za- 
żalenia matki Ur. Zielińskiego. 1776. 
folio, str. 4. Branic. 

— in curia regia Varsav. die 27 m. 
Augusti A. D. 1776. 

Oblata manifestu i protestacyi po- 
słów ziemi Ciechanowskiej z powodu 
pisma: Zażalenia śmierci Ur. Kaź. Zie- 
leńskiego. 1776. folio, str. 4. Branic. 

— in curia regia Vars. d. 29 m. 
Augusti A. D. 1776. 

Oblata: Sposób wybierania sędziów 
sejmowych. 1776. f. str. 2. 
ob. Konstytucye — Sposób. 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Varsav. d. 31 m. 
Augusti A. D. 1776. 

Oblata norainacyi osób za sędziów 
sejmowych, obranych na sessyach pro- 
wincyonalnych. (1776). f. str. 3. 
ob. Konstytucye. 

Branic. — Krasińs. 

— in ciuria regia Vars. die 2 m. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Moc ratylikacyi 
konwencyi granicznej z dworem rossyj- 
skim. (1776). f. str. 4. 

ob. Moc. 

Branic. — Krasińs. — (^ssol. 

— in curia regia Yars. die 3 m, 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Deputacya do 
examinowania rady przy boku naszym 
nieustającej. 1776. 
ob. Deputacya. 

Branic. — Krasińs. — Czartor. — Warsz. 
Uniw. 

— in curia regia Vars. die 6 men. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Ordynacya sa- 
dów sejmowych. 1776. f. str. 6. 
ob. Ordynacya. 
Branic. — Krasińs. — Ossol. — Czartor. — in curia regia Vars. die 7 m. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Ol)jaśnienie u- 
stanowienia rady nieustającej przy bo- 
ku naszym. 1776. f. str. 3. 

ob. 01)jaśnienie. 

Branic. — Kra.sińs. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— in curia regia Yars. die 11 m. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Zbiór praw są- 
dowych. 1776. f. str. 2. 

Polecająca And. Zamojakienm ułożenie zbioru 
praw sądowych, ob. Zamojski A. — Zbiór 
praw. Czart. — Branic. 

— in curia regia Vars. die 12 m. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Moc ratyfikacyi 
konwencyi granicznej z dworem wie- 
deńskim. 1776. f. str. 2. 
ob. Moc. 

Branic. — Krasińs. — Ossol. 

— in curia regia Yars. die 25 m. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Ordynacya są- 
dów sejmowych. 1776. f. str. 7. 

ob. Ordynacya. Branic. — Kras. 

— in curia regia Yars. die 25 m. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Powinności i 
władza departamentów w radzie przy 
boku naszym nieustającej, oraz tłoma- 
czenie obojętności prawa 1775. Ustawy 
tejże rady. 1776. Warszawa, Dufour. 
7. 

Powinności. Branic. — Czartor. 

— in curia regia Yars. die 27 m. 
Septembris A. D. 1776. 

Oblata: Moc ratytikacyi konwencyi 
granicznej z dworem berlińskim. 1776. 
f. str. 2. 

ob. Moc. 

Branic. — Kras. — Czart. — Wolański. 

— in curia regia Yars. die 3 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Deklaracya o 
kommissyach i remissach z przeszłego 
sejmu wypadłych. 1776. f. str. 4. 
ob. Deklaracya. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 5 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Prorogacya sej- 
mu. 1776. f. 
ob. Prorogacya. 

Branic. — Krasińs. — Warsz. Uniw. folio, str 
ob 43 — in curia regia Vars. die 12 m. 
Octobr. A. D. 1776. 

Konstytucja: Dochody skarbu ko- 
ronnego. Papier stemplowy, f. k. 1. 
ob. Dochody. 

Branic. — Czartor. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 14 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Konstitucya: Wydatki koronne — 
Tabella generalna expensy skarbu ko- 
ronnego, fol. 1 ark. 
ob. Tabella. 

Bran. — Czartor. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 15 m. 
Octobris A. D. 176G. 

Oblata konstyt. : Wydatki koronne. 
1776. f. str. Ł 

ob. Wydatki. Branic. 

— in curia regia Vars. die 18 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Zakon maltań- 
ski "W Polszczę, fol. 2 str. 

ob. Konstytucye. Bran. — Czartor. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Zaświadczenie 
czynności rady przy boku naszym nie- 
ustającej. 1776. folio, 2 str. 
ob. Zaświadczenie 

Branic. — Krasińs. — Czartor. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Skład wszelkich 
towarów. 1776. fol., 1 k. 

Branic. — Czartor. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Edukacya na- 
rodowa. 1776. f. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi : Ubezpieczenie 
sum ziemskich i po jezuickich. 1776. f. 
ob. Ubezpieczenie. 

Branic. — Krasińs. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Octobris A. D. 1776. 

Oblata konstytucyi: Objaśnienie le- 
gis sumptuariae. 1776. f. str. 3. 

Branic. — Krasińs. — Czartor, — Warsz. 
Uniw. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Octobris A. D. 1776. Oblata konstytucyi : Ustawa podatku 
Xięstwu litewskiemu. 1776. f. 
ob. Ustawa podatku. 

Branic. — Czartor. 

— in curia regia Vars. die trigc- 
sima mensis Octobris A. D. 1776. fol. 

Text polski, łaciński i nieni. 

Bibl. petersb. 

— in curia regia Vars. die 17 m. 
Junii A. D. 1777. 

Manifest imieniem miasta Pragi prze- 
ciwko P. Janowi Słomińskiemu metry- 
kantowi koronnemu. 1777. f. 1 k. 

Czartor. 

— in curia Branscensi feria 2 ipso 
festo S. Mathaei apostoli et evang. sci- 
licet 21 Septembr. A. D. 1778. 

Remanifestacya urzędników i dygni- 
tarzy etc. ziemi Bielskiej przeciw P. 
Stanis. Karwowskiemu, fol. 3 k. 

Czartor. 

— in curia regia Vars. die 11 m. 
Decembris A. D. 1778. 

Oblata konstyt. : Wyznaczenie po- 
słów do dworów cudzoziemskich. 1778. 
folio, str. 2. Branic. 

— in castro Posnaniensi 22 Augu- 
st! 1782. Elias Prus Weropański obtu- 
lit officio praesenti ad acticandura et 
actis hisce in suo originali relinąuendum 
Laudum Sredense. fol. Raczyńs. 

— in curia reg. Vars. 2 Octobris. 
1782. Ludovicus Gołyński... extractum 
manifestationis per Ad. Czarnecki ad 
ingrossandum porrexit. fol. Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 18 m. 
Octob. A. D. 1782. 

Konstytucya: Osoby do Rady nie- 
ustaiacey wybrane pluralitate votorum. 
I. 2 k. Czartor. — Raczyńs. 

— Toż. Konstytucya: Osoby do 
komissyi skarbu koron, ex pluralitate 
wybrane, f. 1 k. Czartor. 

— Toż. Konstytucya: Osoby do 
kommissyi skarbu W. X. Lit. ex plu- 
ralitate wybrane, f. 2 k. Czartor. 

— Toż. Konstytucya: Wyznaczenie 
sędziów seymowych. f. 2 k. 

Pius Kiciński ad ingrossandum obtulit. 

Czartor. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 25 m. 
Octob. A. D. 1782. u Konaty tiicya : Zaświadczenie czyn- 
ności Rady przy boku naszym nieusta- 
jącey. f. I k. Czartor. 

— in castro Sandoni. Sab. post fes. 
S. Mar^'arethae d. 20 Julii 17H2. 

Manifest sukcessorów Jana Skuby 
l*ak().4awski('^o. fol. 1 k. Czartor. 

— in castro Sandomiriensi , feria 
quarta post festuin assuniptionis in coe- 
luni gloriosissimae Yirginis Mariae pro- 
xinia, vidclicet die 18 m. Augusti A. 

D. 1784. fol. Hranic. 

— in curia reg. Yars. 22 ( )ctobri3 
1 785. Protest deputowanych gmin ewang. 
przeciw Aug. Stan. Golczowi Gen. 
Lieut. że na synodzie zasiadał i woto- 

Wilł. fol. Riczyus. 

— Toż. Yars. 28 Oct. 1785. ' Pro- 
test deputow. stanu miejs. gmin ewang. 
Augsb. wyzn. przeciw stanom rycerskie- 
mu i duchownemu fol. Raczyńs. 

— in curia rcgia Yars. die 28 m. 
Octob. A. 1). 1785. 

Manifest deputowanych miejskich 
zgromadzenia ewangelickiego przeciwko 
deputowanym stanu rycerskiego i du- 
chownego tegoż zgromadzenia, f. 1 k. 
ob. List ol)y^vatela 1785. 

Czartor. 

— in curia regia Yars. die 17 m, 
Junii A. D. 1787. 

Oblata manifestu magistratu pras- 
kiego pospólstwa 1787. f. str. 2. 

Branie. 

— Petricoviac in iudiciis ordinariis 
generalibus tribunalis regni die 3 m. 
Septembris A. D. 1787. Ordinatio in 
reassnmptione. 1787. f. Branic 

— in castro lublinensi die 28 ra. 
Novembris A. D. 1787. 

Oblata manifestu przeciw X. Kaz. 
Sapieże. 1787. f. str. 5. 

ub. Sapieha (Manifest) Branic. 

— in curia reg. Luccoricnsi feria 
4a post festum S. Laurentii Mart. pro- 
xima videlicet die 13 Aug. A. D. 1788. 

Zażalenie Pawła Kaniewskiego ka- 
pitana przeciwko Stef Zambrzyckiemu 
i Ignacemu Cieciszewskiemu. fol. 2 k. 

Branic. — Czartor. 

— in curia regia Yars. die 9 m. 
Octobris A. D. 1788. Oblata: Akt konfederacyi general- 
nej w sejmujących stanach obojga na- 
rodów. l"788*. 'f.* str. 11. 
ob. Akt konfederacyi. 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 18 m. 
Octobris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Nakaz przysięgi. 
1788. f. str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 22 m. 
Octobris A. D. 1788. 

Oblatii konstyt. Materye wojskowe. 
1788. f. str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die O m. 
Noyembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Czyli ma być de- 
partament wojskowy — czyli ma być 
kommissya wojskowa. 1788. f. str. 1. 

Branic. 

— in curia regia Yars. die 11 m. 
Noyembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt.: Prorogacya sejmu. 
1788. f str. 1. Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Yars. die Hm. 
Noyembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt.: Kommissya woj- 
skow. 1788. f str. 1. Branic. 

— in curia regia Yars. die 26 m. 
Noyembris A. D. 1788. 

Oblata: Przepisy kommissyi wojs- 
kowej się tyczące. 1788. f. str. 4. 

Przezflz. — Branic. 

— in curia regia Yars. die 28 m. 
Noyembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Karność, ()osłuszeń- 
stwo, musztra, ubiór oszczędny — dla 
gemeynów i t. d. 1788. f. "str. 2. 

Branic. — Przezdz. 

— in curia regia Yars. die 28 m. 
Noyembris A. D. 1788. 

Oblata: Wszystkie osoby składa- 
jące kommissy.a wprzód nim miejsca 
swoje zasięda przytomne przed Nami.... 
przysięgę wypełnia i t. d. 1788. fol. 
str. 2. Branic. — Przezdz. 

— in curia regia Yars. die 28 ra. 
Noyembris A. D. 1788. 

Oblata: Co się tyczy sądów, kom- 
missya wojskowa urządzać będzie. 
1788. f. str. 2. Branic. — Przezdz. 

— in curia regia Yars. die 1 m. 
Decembris A. D. 1788. 45 Oblata konstyt. : O pomocy wojsko- 
wej przy zatradowaniu. 1788. f. str. 4. 

Branic — Przezdz. 

— in curia re^ia Vars. die 3 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt.: Płaca wojskowa 
obojga narodów. 1788. f. str. 2. 
ob. Konstytucye sejmowe. 

i '.ranie. — Przezdz. — Krasińs. 

— in cm-ia regia Vars. die 6 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Prorogacya sejmu. 
1788. f. str. 2. Branic, — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 9 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Konstytucya o zaczęciu rekruta. 
1788. f. Branic. 

— in curia regia Vars. die 15 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Kommissya wojsk, 
i osoby tęż kommissya składające w wy- 
konaniach odpowiedzieć powinny... na 
sadach sejmowych i t. d. 1788. fol. 
str. 4. Branic. 

— in curia regia Vars. die 17 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Kommissya wojs- 
kowa ma się odbywać w miastach sej- 
mom oznaczonych i t. d. 1788. fol. 
str. 2. , Branic. 

— in curia regia Vars. die 17 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Dobrowolna ofiara 
na naglące potrzeby ojczyzny. 1788. 
f. str. 2.' 

ob. Kommissya Rpltej skarbu. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 20 ra. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Pensyi kommissa- 
rzom po zł. pol. 8000 i t. d. 1788. fo- 
lio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 19 m- 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata: Deputacya do ułożenia in- 
strukcyi urodzonym posłom za granicę 
i dozoru negocyacyi z dworami zagra- 
nicznemi. 1788. folio, str. 4. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 20 m. 
Decembris A. D. 1788. Oblata konstyt.: Gwardya, konna i 
piesza i t. d. 1788. fol., str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 23 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Osoby za deputa- 
tów do ułożenia instrukcyi ur. posłom 
za granice i dozoru negocyacyi z dwo- 
rami zagranicznemi pluralitate votorum 
wybrane. 1788. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 27 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Zlecenie komraissyi 
skarbu koronnego. 1788. fol., str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 27 m. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Zlecenie kommissyi 
wojskowej obojga narodów. 1788. fol., 
str. 2. 

ob. Zlecenie. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 27 ra. 
Decembris A. D. 1788. 

Oblata konstyt. : Osoby do kommis- 
syi wojskowej obojga narodów wybra- 
ne plm'alitate votorum. 1788. folio, 
str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 9 ra. 
Januarii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zaczęcie rekruta. 
1789. folio, str. 2. 

ob. Akt konstytucyi. 

Branic. — Krasińs. — Czartor. 

— in castro Lublinen. Fei'ia 2a 
post festum sanctorum trium regum 
proxiraa, id est die 12 m. Januarii A. 
D. 1789. 

Uniwersał kommissyi rzeczypospoli- 
tey skarbu koi-onnego o dobrowolney 
ofierze na naglące potrzeby oyczyzny. 
folio, k. 2. 

ob. Kommissya Rzpl. skarbu koronnego — 
ofiara. Czartor. 

— in curia regia Vars. die 14 m. 
Januarii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Przysięga dla kom- 
missyi i wojska obojga narodów. 1789. 
folio, str. 2. 
ob. Prz3'siśga. 

Branic. — Raczyńs. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 21 m. 
Januarii A. D. 1789. 46 0])lata konstyt.: Uchylenie rady 
nieustającej. 17.S9. folio, str. 2. 

ob. Uchylenie. Branic. 

— in curia rcfj^ia Yars. die 2H ni. 
Januarii A. D. I7«9. 

(Jblata kon.styt. : Wariinok. 17H9. 
ioiio, str. 2. 

ob. Warunek. Branic. 

— in curia rof^ia Var.s. die 28 ni. 
Januarii A. D. 1789. 

( )l)latii kon.styt. : Pozwolenie zacią- 
gnienia sum dla wojska koronnego przez 
koninns.syę skarbu koronnego. 1789. 
folio, sir. 2. 

ob. Pozwolenie. Branic. — Czartor. 

— in curia regia Vars. die 23 m. 
Januarii A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Pozwolenie zacia- 
gnienia sum dla woj.ska W. X. Lii. 
przez koinmissyc skarbowa W. X. Lit. 
1789. folio, str. 2. 

ob. Pozwolenie. Branic. 

— in curia regia Vars. die 28 ra. 
Januarii A. D. 1789. 

( Hiara na ten raz uczyniona, fol. 
ob. Oriara. 

Kaczyńs. — Czartor. — Branic. 

— in curia regia Vars. die 29 m. 
Januarii A. D. 1789. 

(Jblata konstyt. : Ofiara na pierwsze 
potrzeby dla wojska W. X. Lit. 1789. 
fol., str. 2. 

ob. Akt konstyt. 

Branic. — Raczyiis. — Krasiós. 

— in curia regia Vars. die 5 ra. 
Februarii A. 1). 1789. 

Obiata konstyt. : Pomnożenie docho- 
du z papieru" stęplowego. 1789. folio, 
str. 4. 

ob. Akt konstyt. 

Branic. — Kras. — Czapski — Czart. 

— in curia regia Yars. die 5 m. 
Februarii A. D. 1789. 

( )blatu konstyt. : Ustanowienie opłaty 
od przywik-jów w W. X. Litewskiem. 
1789. fol., str. 4. 

ob. Akt konstyt. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 9 m. 
Februarii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zaciąg kawaleryi 
narodowej i pułków przedniej straży 
w Koronie. 1789. folio, str. 2. 

ob. Akt konstyt. — Zaciąg. 

Branic. — Krasińs. — Czartor. — in curia regia Vars. die 18 m. 
Februarii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zlecenie deputacyi 
do interesów zagranicznych. 1789. fol., 
str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 23 m. 
Februarii A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Opatrzenie bezpie- 
czeństwa województw ruskich. 1789. 
folio, str. 2. 

ob. Akt konstyt. 

Branic. — Raczyńs. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 25 m. 
Februarii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Approbacya kon- 
wencyi między kommissya skarbu ko- 
ronnego a urodzonym Piotrem Potockim 
orderów })olskich kawalerem , z Imć. 
Panem Piotrem Tepi>erem, Karolem 
Schultzem, Wilhelmem Arndtem zasz- 
łej. 1789. folio, str. 2. 

ob. Actum 13 Junii 1789. — Akt konsty- 
tucyi — Potocki Pr. — Tepper Pr. 

Branic. — Raczyńs. — Kras. — Czart. 

— in curia regia Yars. die 30 m. 
Martii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Ofiara od Nas króla. 
1789. folio, str. "2. 

ob. Akt konstyt. Branic- — Kras. 

— in curia regia Vars. die Im. 
Aprilis A. D, 1789. 

Oblata konstyt.. Zaciąg kawaleryi 
narodowej i pułków przedniej straży 
w W. X. L. 1789. folio, str. 2. 

ob. Zaciąg. Branic. 

— in curia regia Yars. die 6 m. 
Aprilis A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Ofiara wieczysta 
prowincyów obojga narodów na powię- 
kszenie sił krajowych. 1789. fol., str. 4. 

ob. Ofiara. 

Branic. — Raczyńs. — Dzików — Kras. 

— in curia regia Yars. die 20 m. 
Aprihs A. I). 1789. 

Oblata konstyt. : Zabezpieczenie spo- kojnosci publicznej. 1789. Yars. fol., str. 2. 
Branic, 
die 20 m. — in euna regia 
Aprihs A. I). 1789. 

Oblata konstyt. : Zalecenie koramis 
syi wojskowej obojga narodów. 1789 
folio, str. 2. ob. Zalecenie. Branic. Krasińs. 47 Lit. 1789. folio, str. 2. 
— in curia regia Vars. — in curia regia Vars. clie 24 m. 
Aprilis A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Sztab generalny 
wojska koronnego. 1789. folio, str. 4. 
ob. Sztab generalny. branie. 

— in curia regia Vars. die 25 ni. 
Aprilis A. D. 1789. 

Oblata: Zlecenie nu. marszałkom 
obojga narodów konfederacji general- 
nej. 1789. folio, str. 2. 

ob. Zlecenie. Branic. — Czartor. 

— in curia regia Vars. die 2 m. 
Maii A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Zlecenie kommissyi 
wojskowej obojga narodów. 1789. fol., 
sti-. 2. 

ob. Akt konstytucji — Zlecenie. 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 6 m. 
Maii A. D. 1789. 

Oblata : Przyspieszenie sprawiedli- 
wości kryminalnym sprawom w W. X. 

Branic, 
die 28 m. 
Maii A. D. 1789 ^ 

Oblata: Wyznaczenie examinatorów 
w sprawie o bunty oskarżonych. 1789. 
folio, str. 4. 

ob. Wyznaczenie. 

Branic. — Kaczyńs. 

— in curia regia Vars. die 30 m. 
Maii A. D. 1789. Ad officium ad ve- 
niens Paulus Łuszczewski... eidem of- 
ficio... constitutionem infra scriptam ob- 
tulit ad ingi'Ossanduni tenoris talis. 

Sposób wynalezienia ofiary z dóbr 
ziemskich i duchownych w Koronie i 
w W. X. L. 1789. fol., str. 29. 

ob. Akt konstytucji — Sposób wybierania. 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 6 m. 
Junii A. D. 1789. 

Oblata : Wymiar sprawiedliwości. 
1789. folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 10 m. 
Junii A. D. 1789. 

Oblata: Warunek do konstytucyi 
pod tytułem : Przyspieszenie sprawiedli- 
wości kryminalnym sprawom W. X. L. 
1789. folio, str. 2. Branic. — Kras. 

— in curia regia Vars. die 13 m. 
Junii A. D. 1789. Oblata konstyt.: Potwierdzenie u- 
kładu zaciagnienia summy dziesięciu 
millionów. 1789. foHo, str. 2. 

ob. Potwierdzenie konwencji. 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 15 m. 
Junii A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Opłata do skarbu 
Rzeczpltej z dóbr kawalerów maltań- 
skich. 1789. folio, str. 2. 

ob. Oplata. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 19 m. 
Junii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. względem oddania 
pod sad Ad. Ponińskiego i wyznaczenie 
osób do sadu wybranych. 1789. folio, 
str. 4. 

ob. Poniński Adam. 

Branic. — Raczyńs. — Zielińs. 

— in curia reg. Vai*s. d. 19 Junii 
1789. — Wyznaczenie W. Swieykow- 
skiego. 

ob. Akt konstytucyi. 

— in curia regia Vars. die 22 m. 
Junii A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Lustracya dymów 
i podanie ludności. 1789. fol., str. 2. 
ob. Akt konstytucyi' 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 22 m. 
Junii A. D. 1789. 

Ad officium et acta pi'aesentia ca- 
strensia capitanealia varsaviensia perso- 
naliter veniens Mficus Joannes Paulus 
Łuszczewski sacrae Reg. Mtis et corai- 
tiorum ordinariorum generalium, atque 
confoederationem generalis regni secre- 
tarius, eidem officio actisque lUius con- 
stitutionem infra scriptam obtulit et ad 
ingrossandum in acta praesentia porre- 
xit tenorio talis. Którzy to wybrani sę- 
dziowie seymowi przysięgę rota konsty- 
tucyi 1775 dla sędziów seyraowych 
przepisana z przydaniem tych słów: 
Jako pensy i zagranicznych niebrałem, 
nie biorę i brać nie będę etc. Podpisani: 
Stanisław Małachowski, referendarz W. 
K. marsz, konfeder. prowincyi koron- 
nych marszałek, Kaź. Xże Sapieha ge- 
nerał Art. Lit. marszałek konfoed. W. 
X. Lit. i inni. folio, k. 2. 
ob. Akt konstyt. 

Zielińs. — Raczyńs. — Krasińs. 48 — in curia regia Yars. die 22 m. 
Jiinii A. I). 1780. 

( Młlata konstyt. ; Bezpieczeństwo li- 
stów. 17S'.). fulio, 8tr. 2. 

ob. Akt konstyt. 

Raczyńs. — Branic. — Krasińs. 

— Toż, 22 Jiinii 17H9. Zniesienie 
art. 2. w konstyt. 177(). p. t. (jrdyna- 
cya sadów sejm o wy eh. fol. 

ob. Akt konstyt. 

Kacz^^ńs. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 22 m. 
Junii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Bezpieczeństwo po- 
datku z dóbr królewskich. 1789. fol., 

8tr. 2. 

ob. Akt konstyt. Krasińs. — Branic. 

— Toż, d. 22 Junii 1789. Zlecenie 
konimissyi wojsk, obojga narodów, fol. 

ol). Zlerenie. 

Raczyńs. — Krasińs. — Czartor. 

— Toż, d. 22 Junii 1789. Akt 

konstytucyi. Forteca Częstochowska. 

foHo. 

ob. Akt konstyt. 

Raczyńs. — Krasińs. — Zielińs. 

— in curia regia Vars. d. 23 ni. 
Julii A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Ułatwienie kom- 
missyom wyznaczonym do wynalezienia 
ofiary 10-go grosza. 1789. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. d. 25 m. 
Julii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zalecenie kommissyi 
wojskowej obojga narodów. 1789. fol., 
str. 2. 

ob. Zalecenie. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. d. 27 m. 
Jidii A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Ubezpieczenie czasu 
sejmowego. 1789. folio, str. 2. 

ob Ubezpieczenie. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. d. 27 m. 
Julii A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Fundusz dla woj- 
ska. 1789. folio, str. 4. 

ob. Fundusz. 

Czartor. — Krasińs. — Branic. 

— in curia regia Vars. d. 24 m. 
Augusti A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Sztab generalny 
wojsk W. X. Lit. 1789. folio, str. 2. 

Branic. Augusti — in curia regia Yars. d. 24 m. 
Augusti A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Sztab generalny 
wojska koronnego. 1789. folio, str. 4. 
ob. Sztab generelny. Branic. 

— in curia regia Yars. d. 24 ni. 
A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zrzeczenie się snmm 
u. Nestorowi Kazimierzowi Xięciu Sa- 
pieże generałowi artylleryi W. X. Lit. 
należących na rzecz skarbu Lit. 1789. 
folio, str. 2. 

ob. Sapieha Kaz. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. d. 20 ra. 
Augusti A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Ordynacya sądów 
sejmowych. 1789. folio, str. 4. 
ob. Ordynacya. 

Branic. — Krasińs. — Jagiell. 

— in curia regia Yarsaviensi die 
yigessiraa sexta mensis Augusti 1789. 
Ad officium et acta praesentia castrensia 
capitanealia Yarsariensia personaliter 
veniens rainisterialis regni generalis no- 
bilis Nicolaus Kriński authenticus et 
juratus officioque praesenti bene notus, 
pałam ac liberę recognovit. Quia ipse 
citationis istius die hodierna in actu 
contenta = Tenoris talis: St<^nisław Au- 
gust z Bożey łaski król Polski, Wielki 
Xże litewski itd. Waszmości Wielmo- 
żnemu Adamowi Łodzi Xięciu Poniń- 
skiemu podskarbiemu wielkiemu koron- 
nemu rozkazujemy, ażebyś przed nami 
y sądem seymowym od daty i położe- 
nia pozwu niniejszego w czasie dni trzech 
stawił się. B. m. dr. folio, k. nlb. 2. 

ob. Poniński Adam. 

Zielińs. — Czartor. — Branic. — Raczyńs. — 
Kra.sińs. — Jagiell. — Ossol. 

— Petricoviae in judiciis ordinariis 
generalibus tribunalis regni die 2 m. 
Septembris A. D. 1789. ludicium prae- 
sens, ordinarium generale tribunalis re- 
gni Petricoviense. 1789. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Yars. die 2 Se- 
ptembr. A. D. 1789. 

Citacya przed Sąd seymowy sukces- 
sorów niegdy Gabryela Junoszy Podo- 
skiego tudzież Antoniego Ostrowskiego 
etc. i exekutora testamentu, fol., k. 1. 

Czartor. 49 — Petricoviae in judiciis ordinariis 
generalibus tribunalibus regni fer. 4. in 
crasstino festi S. Aegidii ab die vide- 
licet 2 Septembr. A. D. 1789. folio, 
k. 1. 

Wyrok unieważniający elekcyę delegata Jó- 
zefa Tadeusza Fijałkowskiego i usuwa- 
jący go z trybunału jako nie posiadają- 
cego dóbr ziemskich. 

Czartor. — Branic. 

— in curia regia Vars. d. 3 Sept. 
A. D. 1789. 

Cytacya przed Sad sejmowy Woje. 
Turskiego, folio^ k. 1. 

ob. Turski W. Czartor. 

— in curia regia Vars. die 10 m. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Komput i płaca 
jednej brygady kawaleryi narodowej 
z dwunastu chorągwi a 150 koni zło- 
żonej. 1789. folio, str. 4. 

ob. Koraput. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 10 m. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata: Wyznaczenie osób do uło- 
żenia projektów do formy rządu. 1789. 
folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 17 ra. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Batalion skarbu 
koronnego. 1789. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 17 m. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Ofiara obywatelska 
(Jana Potockiego, posła poznańskiego). 
1789. foHo, str. 2. 

ob. Ofiara. Potocki Jan (Ofiara 1788). 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 23 m. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Powiększenie czo- 
powego od trunków zagi-anicznych. 1789. 
folio, str. 2. 

ob. Powiększenie. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 23 m. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Przedaż dóbr niżej 
wyrażonych. 1789. folio, str. 2. 

ob. Przedaż. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 26 m. 
Septembris A. D. 1789. Oblata konstyt. : Zapewnienie hypo- 
teki długu Rzpltej. 1789. folio, str. 2. 
Branic. — Krasińs. — Czartor. 

— in curia regia Yars. die 26 m. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zlecenie lustracyi 
dóbr i spisanie sum od najprzewiele- 
bniejszego ksiażęcia prymasa rozrzą- 
dzonych. 1789. folio, str. 2. 

ob. Zlecenie. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 26 m. 
Septembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zlecenie uur. mar- 
szałkom konfederacyi generalnej obojga 
narodów. 1788. folio, str. 2. 

ob. Zlecenie. 

Branic. — Czartor. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 2 m. 
Octobris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Urządzenie wzglę- 
dem generała lieutnanta, generałów ma- 
jorów i innych szarż w wojsku obojga 
narodów. 1789. folio, str. 2. 

Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 8 m. 
Octobris A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Etat wojska obojga 
narodów i tabella generalna komputu 
i płacy wojsk obojga narodów. 1789. 
folio, str. 33. 

ob. Etat wojska. Branic. 

— in curia regia Vars. die 2 m. 
Noyembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zlecenie deputacyi 
do roztrzaśnienia dochodów miasta War- 
szawy. 1789. folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 2 m. 
Noyembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Podatek z skór. 
1789. folio, str. 2. 

ob. Podatek. Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 5 m. 
Noyembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Zalecenie kommis- 
syi skarbu koronnego. 1789. fol., str. 2. 
ob. Zlecenie. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 9 m. 
Noyembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Zlecenie kommis- 
syom skarbowym obojga narodów. 1789. 
foHo, str. 2. 
ob. Zlecenie. 

Branic. — Krasińs. — Czartor. 50 — in curia re^ia Yars. die 14 m. 
Novembris A. D. 1789. 

Oblata knnstyt.: Zlecenie koinmis- 
syi wojskowej 17S9. folio, str. 2. 
ob. Zlecenie. Uranie. 

— in curia regia Yars. die 19 m. 
Noyembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Kommissye woje- 
wódzkie i powiatowe w W. X. Lit. 
1789. folio, 8tr. 10. 

ob. Konimi.sye. Branic. 

— Toż, die 7 Decembris 1789. 
Oblata konstyt. : Sposób dawania 

rekrutów, folio. 

ob. Akt konst. Raczyńs. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 14 m. 
Decembris A. D. 1789. 

Oblatii konstyt.: Zlecenie kommis- 
syi wojskowej. 1789. folio, str. 2. 
ob. Zlecenie. Branic. 

— in curia regia Yai*s. die 15 m. 
Decembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Kommissye porząd- 
kowe cywilno - wojskowe województw, 
ziem i ])0wiatów w Koronie 1789. fol. 

ob. Kommissye. Branic. 

— in curia regia Yars. die 19 m. 
Decembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Zalecenie kommis- 
syi skarbowej W. X. Lit. 1789. folio, 
str. 2. 

ob. Zalecenie. Branic. 

— in curia regia Yars. die 19 m. 
Decembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt. : Zalecenie WW. 
pieczętarzom koronnym y deputacyi do 
ułożenia projektu podatku na miasto 
nasze Warszawę wyznaczonej. 1789. 
folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 19 m. 
Decembris A. D. 1789. 

Oblata konstyt.: Wyznaczenie de- 
putacyi do miast naszych królewskich. 
1789. folio, str. 2. Branic. 

— - in curia regia Yars. die 19 m. 
Decembris A. D. 1789. 

Oblatti konstyt. : Ustawa tymczasem 
podatku czterech kroć sto ty.sięcy zło 
tych na m. Warszawę z jurydykami. 
1789. folio. str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 24 m. 
Decembris A. D. 1789. Oblata konstyt.: Zasady do popra- 
wy formy rządu. 1789. folio, str. 4. 

Branic. — Raczyus. 

— in curia regia Yars. die 11 m. 
Februarii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Awans w wojsku 
dla rodaków z służby obcej ])owraca- 
jących, ofticyerów korpusu kadetów, 
ober - officyerów, gwardyów konnej i 
pieszej obojga narodów i kadetów, tu- 
dzież umieszczenie paziów naszych kró- 
lewskich. 1790. folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 15 m. 
Februarii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Wyłączenie kom- 
missyi wojskowo - cywilnej dla ziemi 
Mielnickiej. 1790. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Yars. die 18 m. 
Februarii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Lokacya kommi.s- 
syi cywilno - wojskowej powiatu Rze- 
czy ckiego. 1790. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Yars. die 18 m. 
Februarii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Opisanie rang w 
kawaleryi narodowej i awansów. 1790. 
foHo, str. 4. Branic. 

— in curia regia Yars. die 27 m. 
Februarii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Przyłożenie się do 
potrzeb Rzpltej przez żydów w Koronie 
i W. X. Lit. 1790. foiio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Yars, die 3 m. 
Martii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Zlecenie kommis- 
syi wojskowej obojga narodów. 1790. 
folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 4 m. 
Martii A. D. 1790. 

(Jblata konstyt.: Miasta i miastecz- 
ka.... 1790. folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 8 m. 
Martii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Wyznaczenie de- 
putacyi do porównania ofiary i podat- 
ków.' 1790. folio, str. 4. 

ob. Deputacya do porównania. Branic. 

— in curia regia Yars. die 10 ra. 
Martii A. D. 1790. 51 Oblata konstyt. : Deputacya do kom- 
missyi wojskowej. 1 7!)0. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 17 m. 
Martii A. D. 1790. 

Oblata konstyt. : Ustanowienie kom- 
raissaryatii wojskowego. 1790. folio, 
str. 2. 

Branic. — Dzików. — Bibl. Czetwert. 

— in curia regia Vars. die 31 m. 
Martii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Wzgląd na ur. Ber- 
narda Zabłockiego. 1790. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 31 m. 
Martii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Wyznaczenie posła 
do stanów hollenderskich. 1790. folio. 

str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 31 m. 
Martii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Tłomacz do expe- 
dycyi ruskich. 1790. folio, str. 2. 
ob. Tłomacz. Branic. 

— in curia regia Yars. die 31 m. 
Martii A. D. 1790. 

Oblata konstyt. : Ofiara obywatelska. 
1790. folio, str. 2. 

ob. Ofiara. Branic. — Czartor. 

— in curia regia Vars. die 12 m. 
Aprilis A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Zalecenie kommis- 
syi wojskoAvej obojga narodów wzglę- 
dem generał - leytnantów. 1790. folio, 
str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 15 m. 
Aprilis A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Zlecenie konimis- 
syom cywilno- wojskowym. 1790. folio, 
str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 22 m. 
Aprilis A. D. 1790. 

Oblatii konstyt.: Dopełnienie lustra- 
cyi dymów. 1790. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 11 m. 
Maii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Sejmiki deputackic 
dla wdztwa witebskiego. 1790. folio, 
str. 2. Branic. 

— in curia regia Vars. die 20 ra. 
Maii A. D. 1790. Oblata konstyt.: Starostwo zaś Ko- 
walskie. 1790. folio, str. 4. Branic. 

— in curia regia Vars. die 11 m. 
Junii A. D. 1790. 

Oblata konstyt. : Duchowieństwo 
obojga obrządków w Koronie i w W. 
X. Lit. 179Ó. folio, str. 4. 

ob. Duchowieństwo. Branic. 

— in curia regia Yars. die 19 m. 
Junii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Zalecenie deputacyi 
interessów cudzoziemskich. 1790. folio, 
str. 2. Branic. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 18 m. 
Junii A. D. 1790. 

Oblata konstyt. : Zalecenie czasu sej- 
mikom poselskim i przyszłemu sejmowi. 
1790. folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 24 ra. 
Julii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Zalecenie kommis- 
syi wojskowej obojga narodów. 1790. 
folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 24 m. 
Julii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Wyznaczenie de- 
putacyi do ułożenia projektu względem 
ekonomii wewnętrznej krajowej. 1790. 
folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 31 m. 
Julii A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Zalecenie kommis- 
syi obojga narodów. 1790. folio, str. 2. 

IBranic. 

— in curia regia Yars. die Im. 
Septembris A. D. 1790. 

Dekret na Adama Łodzi Poniń- 
skiego. foHo, str. 36. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Zielińs. 

— in curia regia Yars. die 15 m. 
Septembris A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Deklaracya wzglę- 
dem szafunku krzeseł senatorskich i mi- 
nistrów. 1790. folio, str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 18 m. 
Septembris A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Warunek. 1790. 

folio, str. 2. 

ob. Warunek. Branic. 

^ — in curia regia Yars. die 27 m. 
ptembris A. D. 1790. 52 Oblata konstyt. : Czas sejmików. 
1790. folio, Str. 2. Branic. 

— in curia re^ia Yars. die 4 m. 
Octobris A. D. 1790. 

Oblata konstyt. : Wyznaczenie miej- 
sca sadora i sejmikom powiatu Rze- 
czyckiego. 1790. folio, str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Vars. die 28 m. 
Octobris A. 1). 1790. 

Wniósł Kamieniecki z polecenia 
Stan. Fel. Potockiego ad ingrossandura 
in acta praesentia : ( )dozwa obywatela 
y posła do narodu przed seymikami z 
determinacyi stanów IH Norembra 1790 
nastąpić majacemi, za bezpieczeństwem 
wolności Rzeczypospolitej. 

ob. Odezwa. — Potocki Stan. Szczęs. 

Zielińs. — Krasińs. — Branic. — Raczyńs. — 
Czartor. 

— in curia regia Vars. die 27 m. 
Octobris A. D. 1790. 

Oblata konstyt, : Rozrządzenie zsypki 
zbożowej w Koronie i w W. X. Lit. 
1790. folio, str. 4. Branic. 

— in curia regia Yars. die 9 m. 
Decembris A. D. 1790. 

Nobilitacya osób wojskowych, w 4ce. 

Przezdz. 

— in castro radomiensi die 10 m. 
Decembris A. D. 1790. 

Oblata: Głos W. Imć. pana Józefa 
Lipińskiego w materyi sukcessyi tronu. 

1790. folio, str. 4. Branic 

— in curia regia Yars. die 25 m. 
Decembris A. D. 1790. 

Oblata konstyt.: Zalecenie kommis- 
syi skarbu koronnego. 1790. fol., str. 4. 
ob. Zalecenie. Branic. — Jagiell. 

— Lublini in judic. ordin. gener. 
trib. reg. 1791. w 4ce. 

Katal. Jabfońs. 

— in curia regia Yarsaviae. 1791. 
Uchwały sejmu odnoszące się do miast. 

1791. folio. Branic. 

— Toż, die 5 Januar. 1791. Ant. 
Siarczyński, oblata: Uroczyste zaręcze- 
nie porządku w izbie na teraz sejmie, 
folio. RaczyuB. 

— Toż, die 5 Januar. 1791. De- 
klaracya: ktoby był przekonany o bra- 
nie od potencyi zagranicznych pienię- dzy, ten ma bydź śmiercią karany, 
folio. Kaczyńs. — Krasińs. 

— Toż, die 8 Januar. 1791. Prawa 

kardynalne niewzruszone, folio. 

Raczyńs, 

— in curia regia Yars. die 10 m. 
Januarii A. D. 1791. 

Oblata: Manifestatio (Henryka Ka- 
rola de Heyking od stanu rycerskiego 
X. kurlandzkiego i semigalskiego dele- 
gata) przeciw rescriptowi de die 29 
Octobris a. D. 1790 ad malam infor- 
mationem wyjednanego. 1791. folio. 

Czartor. — Branic. 

— in curia regia Yars. die 11 m. 
Januarii A. D. 1791. 

Oblata konstyt.: Deklaracya tym- 
czasowa względem sędziów ziemskich 
i kommisarzów granicznych. 1791. fol., 
str. 2. Branic. 

— in curia regia Yars. die 13 m. 
Januarii A. D. 1791. 

Oblata konst}^t. : Zlecenie uu. sej- 
mowemu i konfederacyi obojga naro- 
dów marszałkom , iżby deputacyom do 
examinu depart. wojskow. insynuowali. 
1791. folio, str. 1. 

ob. Zlecenie. Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Yars. die 13 m. 
Januarii A. D. 1791. 

Oblata konstyt.: Rozkład materyi 
i czasu na teraźniejszym sejmie. 1791. 
folio, str. 2. Branic. — Raczj-ńs. 

— Toż, d. 19 Januar. 1791. Ofiarę 
Jędrz. Zamojskiego 100,000 złp. uczy- 
niona przyjmując, folio. Raczyńs. 

— Toż, d. 21 Januar. 1791. De- 
klaracya względem porządnego odbycia 
sejmików na 14 lut. 1792. dla W. X. 
Lit. folio. Raczyńs. 

— Toż, d. 28 Januar. 1791. Wy- 
znaczenie assesorów do sadów zadwor- 
nych W. X. Lit. folio. 

ob. Akt konst. — Wyznaczenie. 

Raczyńs. — Krasińs. 

— Toż, d. 28 Januar. 1791. Przy- 
stąpienie do aktu gener. konfederacyi. 

folio. Raczyńs. 

— Toż, d. 3 Febr. 1791. Zalecenie 

komissyom skarbowym, folio. 

Raczyńs. 53 — Toż, d. 10 Febr. 1791. Zalecenie 
deputacyi do examinu komissyi skarbu 

kor. fol. Raczyńs. 

— Toż, d. 10 Febr. 1791. Rezo- 
lucja względem pałacu Rzeczypospol. 
Bryloski zwanego, fol. Raczyńs. 

— Toż, d. 26 Febr. 1791. Zlecenie 
kommissyi Rzeczp. skarbu kor. fol. 

Raczyńs. 

— Toż, d. 26 Febr. 1791. Przy- 
śpieszenie dzieła deputacyi koekwacyj- 
nej. fol. Raczyńs. 

— Toż, d. 26 Febr. 1791. Ochrona 
czasu sejmowego, fol. Raczyńs. 

— in curia i'egia Vars. die 26 m. 
Februarii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Uchylenie konsty- 
tucyi 1768. 1791. fol. 

Raczyńs. — Branic. 

— in curia regia Vars. die 5 m. 
Martii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Zlecenie urodzonym 
sejmowemu i konfederacyi obojga na- 
rodów marszałkom. 1791. fol. str. 2. 

Raczyńs. — Branic. 

— in curia regia Vars. die 5 m. 
Martii A. D. 1781. 

Oblata konstyt. : Wyznaczenie asse- 
sorów dyssydentskich do sadów asses- 

soryi koronnej. 1791. fol., str. 2. 

Raczyńs. — Branic. — Kras. 

— Toż, d. 5 Martii 1781. Zalecenie 
deputacyi examinujacej kommissy a skar- 
bu kor. Raczyńs. 

— Toż, d. 5 Martii 1791. Wyzna- 
czenie deputacyi dla Kurl. i Semigalii. 
fol., karta 1. 

ob. Wyznaczenie. 

Raczyńs. — Krasińs. — Dzików. 

— Toż, d. 5 Martii 1791. Ubez- 
pieczenie fabryk solnych, fol. 

Raczyńs. 

— Toż, d. 12 April. 1791. Odmia- 
na podatku skÓrowegO. fol. Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Aprilis A. D. 1791. 

Oblata konstyt.: Miasta nasze kró- 
lewskie Wolne w państwach Rzpltej. 
1791. folio, str. 4. 

ob. Akt konstyt. 

Branic. — Raczyńs. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 5 m. 
Maji A. D. 1791. Ad officium et acta personaliter yeniens Mgf. Ant. Siar- 
czyński. Eidem officio et actis ejus con- 
stitutionem infra exaratam obtulit teno- 
ris talis. 1791. 

Ustawa rządowa. Konstytucya 3 Ma- 
ja 1791. fol. Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 28 m. 
Maii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Sejmy 1791. Sejm 
konstytucyjny extraordynaryjny. folio, 
str. 31. Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 28 ra. 
Maii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Sądy sejmowe. Sę- 
dziowie sejmowi obrani. 1791. folio, 
str. 12. Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 28 m. 
Maii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Deklaracya tym- 
czasowa względem procesów i sądów. 
1791. folio, str. 4. Także: Względem 
komissyów cywilno - wojsk. Warunek 
tymczasowy dla kancellaryi sądowych 

w Xięs. Mazowieckiem. 

Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 28 m. 
Maii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Sejmiki. Xięga 
Ziemiańska. 1791. folio, str. 14. 

Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 31 m 
Maii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Jus aggratiand 
na śmierć wskazanych. 1791. folio 
str. 2. Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 6 m 
Junii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Straż praw czyli 
Rada królewska. 1791. folio, str. 7. 

Branic. — Raczyńs. 

— Toż, 15 Junii 1791. Zalecenie 

kom. skarbu W. X. Lit. fol. 

Raczyńs. 

— Toż, 15 Junii 1791. Warunek 
względem lenności W. X. Lit. fol. 

Raczyńs. 

— Toż, 24 Junii 1794. Limita Sej- 
mu, fol. Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 24 m. 
Junii A. D. 1791. 54 Oblata konstyt. : Komniissya policyi 

i skład kom. policyi. 1791. łblio. 

Hranic. 

— in curia regia Yars. die 24 m. 
Junii A. D. 1791. 

C)blati\ konstyt.: Komniissya policyi 
oblata 11(^111. osób do kom. policyi wy- 
branych. 1791. fol., str. 18. Hranic. 

— in curia regia Yars. die 24 m. 
Junii A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Kommissya policyi. 
1791. łoi., str. 16. Pranie. — RaczWis. 

— in curia regia Vars. die 80 ra. 
Junii A. D. 1791. 

Oblata konstyt.: Urządzenie wewnę- 
trzne miast wolnych Rzpitej w Koronie 
i w W. X. Lit. Ostrzeżenie względem 
exekucyi prawa o majątek. 1791. fol., 

str. 14. 

ob. Urządzenie. 

Branic. — Kaczyńs. — Krasińs. — Czar- 
ter. — Ossol. — Jagiell. — Wilno — Zte- 
lińs. — Dzików. 

— Toż, d. 30 Junii 1791. Ozna- 
czenie deputacyi do napisania codicis 
civilis et crimin. dla prowincyi, koron- 
nych, fol. Raczyńs. 

— Toż, d. 30 Junii 1791. Wyzna- 
czenie deput. do napisania codicis civi- 
lis et crimin. dla W. X. Lit. fol. 

ol). Wyznaczenie. Raczyńs. — Kras. 

— Toż, d. 30 Junii 1791. Osoby 
wyznaczone na komrais. do policyi d. 
28 Czerw. fol. Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 4 m. 
Julii A. D. 1791. 

Oblata osób wybranych do deputa- 
cyi napisania codicis civ. et crim. dla 

prowincyi W. X. Lit. 1791. fol., str. 2. 

Branic. 

— in curia regia Yars. die 28 m. 
Septembris A. I). 1791. 

Oblata konstyt.: iJeklaracya wzglę- 
dem uniwersałów kommissyi skarbu ko- 
ron, niżej wyrażonych. 1791. fol., str. 2. 
ob. Deklaracya. 

Hranic. — Raczyńs. — Kras. — Jag. 

— in curia regia Yars. die 6 m. 
Octobris A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Urządzenie sądów 
miejskich i assessoryi. 1791. fol., str. 19. 
ob. Akt. konstyt. 

Branic. — Raczyńs* — Krasińs. — in curia regia Yars. die 11 m. 
Octobris A. D. 1791. 

Oblata konstyt.: Porównanie gatun- 
ku podatków w koronie i w W. X. L. 
1791. fol., str. 2. 

ob. Porównanie. Branic. — IJacz. 

— in curia regia Yars. die 11 m. 
Octobris A. I). 1791. 

Oblata konstyt. : Deklaracya wzglę- 
dem wartości i kursu złota. 1781. fol., 

str. 2. 

Branic. — Raczms. — Jag. — Kras. 

— Toż, d. 23 Octob. 1791. Zarę- 
czenie wojenne ob. narodów, fol. 

Raczyńs. 

— in curia regia Yars. die 29 m. 
Octobris A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Kommissya skar- 
bowa Rzpitej obojga narodów. 1791* 
fol., str. 12. 
ob. Kommissya. 

Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Yars. die 2 m. 
Novembris A. D. 1791. 

Oblata konstyt.: Zapisywanie ksiąg 
ziemiań.skich prowincyi koronnych i W. 
X. L. 1791. fol., str. 4. 

Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Yars. die 2 m. 
NoYcmbris A. D. 1791. 

Oblata konstyt.: Rozkład wdztw, 
ziem i powiatów z oznaczeniem miast, 
a w nich miejsc konstytucyjnych dla 
sejmików w prowincyach koronnych i 
Y^. X. L. 1791. fol., str. 20. Kończy 
się na ark. Dg. (reszty brak). 

ob. Rozkład. 

Branic. — Raczyńs. 

— Toż, d. 8 Nov. 1791. Deklara- 
cya względem osób podających się do 
Magistratur rządowych, fol. 

ob. Deklaracya. 

Raczyńs. — Jagiell. — Krasińs. 

— in curia regia Yars. die 18 m. 
Norembris A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Dozwolenie uzyfi- 
kacyi dymów. 1791. fol. Branic- 

— in curia regia Yars. die 19 m. 
NoYcmbris A. D. 1792. 

Oblata konstyt. : Zalecenie kommis- 
syom skarbowym obojga narodów. 1791. 
fol., str. 2. Branic. 55 — in curia regia Vars. die 30 m. 
NoYembris A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Przyspieszenie o- 
Lrania konimisarzów skarbowych oboj- 
ga narodów. 1791. fol., str. 4. 

ob. Przyspieszenie. Branic. 

— Toż. 1791. fol., str. 2. 

Branic. — Raczyńs. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 30 m. 
Novcnibris A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Zalecenie kommis- 
syom skarbowym obojga narodów. 1791. 

fol., str. 2. 

Branic. — Raczyńs. — Jagiell. — Kras. 

— Toż, d. 30 Nov. 1791. Warunek 
względem Xięztwa Siewierskiego. fol. 

Raczyńs. — Krasińs. — Jagiell. 

— in curia regia Vars. die 3 m. 
Decembris A. D. 1791. 

Obiata konstyt.: Rozgi-aniczenie noi'- 
malne w W. X. L. 1791. ob. Rozgra- 
niczenie. 

— in curia regia Vars. die 5 m. 
Decembris A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Rozgraniczenie dóbr 
wszelkiej natury w prowincyach koron- 
nych. 1791. fol., str. 12. 

Zarazem: Oblata: Xięga ziemiańska, 
ob. Rozgraniczenie. 

— in curia regia Vars. die, 9 m. 
Decembris A. D. 1791. 

Oblata konstyt. : Deklaracya wzglę- 
dem manifestów. 1791. fol., str. 2. 
ob. Deklaracya. 
L-iranic. — RaczjTis. — Kras. — Ossol. 

— Toż. d. 23 Decemb; 1791. Za- 
sady do urządzenia na przedaż wieczy- 
sta królewszczyzn. fol. 

ob. Zasady. Raczyńs. — Kras. 

— in curia regia Vars. die 10 m. 
Januarii A. D. 1792. 

Oblata konstyt. : Deklaracya o sa- 
dach ziemiańskich w prowincyach ko- 
ronnych. 1792. fol., str. 2. 
ob. Deklaracya — Sąd. 

Branic. — Raczyńs. — Krasińs. 

— in curia regia Vars. die 10 m. 
Januarii A. D. 1792. 

Oblata konstyt. : Sad ziemiański. 
1792. fol., str. 8. 
ob. Sąd. 
Branic. — Raczyńs. — Kras. — W. Uniw. — Toż, d. 10 Januar. 1792. De- 
klaracya o sadach ziemiańskich w W. 
X. L. fol. 

ob. Deklaracya. 

Raczyńs. — Branic. — Jagiell. 

— in curia regia Vars. die 11 m. 
Januarii A. D. 1792. 

Oblata konstyt. : Deklaracya o kom- 
missyach cywilno wojskowych W. X. 
Lit. 1792. fol., str. 2. 

Branic. — Raczyńs. 

— in curia regia Vars. die 21 m. 
Januarii A. D. 1792. 

Oblata konstyt. : Sad trybunalski 
koronny. 1792. fol., str. 8. 

ob. Sad tryb. Raczyńs. — Branic. 

— toż, d. 21 Januar. 1792. Sad 
trybunalski w W. X. Lit. fol. 

ob. Sad tryb. Raczyńs. 

— toż, d. 28 Januar. 1792. De- 
putacya do redakcyi praw Sejmu te- 
raźn. fol. Raczyńs: 

— Toż, d. 28 Januar. 1792. Zale- 
cenie sadom ziemiańs. względem długów 
żydowskich, fol. Raczyńs. 

— Toż, d. 30 Januar. 1792. Obja- 
śnienie praw pod tyt. : Sad trybunalski 
W. X. Lit. fol. 

ob. Deklaracya — Sąd. Raczyńs. 

— Toż, d. 30 Januar. 1792. De- 
klaracya względem osób wojskowych i 
zniesienie buław polnych, fol. 

Raczyńs. 

— Toż, d. 31 Januar. 1792. Zale- 
cenie marszałkom : Wydanie dyaryusza 
Sejmu kosztem publ. fol. Raczyńs. 

— Toż, d. 31 Januar. 1792. Limita 

Sejmu. fol. 

ob. Limita. Raczyńs. 

• — Powtórzenie tych samych pozy- 
cyi według innych katalogów, jakoteż 
i dalsze inne obacz : Oblata, Manifest i 
pod odpowiedniemi materyami odnośnie 
do ich treści. 

(Actus) Q. F. F. F. S. ad M. D. 
O. M. G. - A. D. 1785 die 24 Novem- 
bris horis matutinis celebrabitur Actus 
academicus, in quo EE. DD. Josephus 
Longchamps, physicae et medicinae au- 
ditor, Hyacinthus Kosiński, Joannes 
Falkowski, Josephus Lipiński, Michael 
Zehak, status academici candidati, phy- 66 sicae et raathematicae auditores, An- 
dreas Matuszewicz, Antonius Ławryno- 
wicz, Joseplms Jasiński. Martinus Su- 
lima, Anaslasius Orłowski, aluiuni regii, 
physicae et medicinae auditores in al- 
ma universitate Yilnensi prima laurea 
decorabuntur. Promotore j)erillustri et 
adm. K. D. Andrea Strzecki, S. Theol. 
Dr. et astronomo rcgio, astronomiae 
prof. publ. atque collegii phisici praesi- 
de. (1785). Arkusz otwarty. 

— acoessionis ad vinculum confede- 
rationis per illustrissimos, inagniticos 
Senatores, dignitarios et officiales Magni 
ducatus Lituaniae. A. D. 1764. B. m. 
i dr. folio, k. nlb. 2. Ossol. 

— der Auflosung und Yerbrennung 
der Ycrbiiiidniss, so im Closter bei den 
PP. Bernhardinorn in Lemberg in Ge- 
gewart Ihrer Konigl. Majest. den 23 
Jul. lOfiH. gcschehen ist. Wie auch 
Ihrer Konigl. Maj. zu Polen etc. etc. 
dereń vormals uniirten , nunmehr aber 
dissolwirten Armee , erthcilte General- 
Amnistia und darauflf crtblgte univer- 
salia an alle Magistrat, darmit gesambte 
der Confoederirten iibcrgebene Schrif- 
ten, et actis publicis eliminiret und cas- 
siret werden sollen. 1663. w 4ce. 

Branic. 

— Confoederationis generalia , der 
bey der wabren rechtglaubigen Religion 
und allen Freyheit confoederirten Woy- 
wodschaften, Districte und Crayse Ge- 
neral-Confoederation. Warsebau. 1704. 
4to. sign. C4. 

Przyłęcki. 

— coronationis miraculosissimae 
imaginis socaliensis B. V. Mariae An- 
gelicae manu depictae, in regno Polo- 
niae, palatinatu Bełzensi anno Domini 
1724 die 8 m. Septembris expeditus et 
in relatione orbi declaratus. w 4ce. 

Akt ten po łacinie opisany zajmuje kart nie- 
liczbowanych 29. Potem na.Htopiija kazania 
podczas tej uroczystości w polskim języku | 
miane przez następujących kaznodziejów, 
jakoto: Jana Tomasza Josephowica, pro- 
tonotaryusza apostolskiego, kanonika lwow- 
skiego ; Grzejrorza Stetkiewicza , peniten- 
cyar}'U8za, kaznodzieię y wikarego kościoła 
arcliikatedralnego ormieńskiego lwowskie- 
go ; Adryana Sergewicza minorytę obser- wanta konwentu samborskiogo, filozoHi le- 
ktura; Raymunda Jezierskiego świętey theo- 
logii lektora , zakonu kaznodzieyskiego ; 
Pawła Niesiaczkiewicza prowincyi mało- 
polskiey refonnata ; Stefana PuzjTię Soc. 
Jesu prowincyi litewskiey, s. theologii y 
ss. kanonów professora ; Xiedza Franciszka 
z Warszawy B. M. Serafickiego zakonu 
kapucyna, gwardyana konwentu lwowskie- 
go y magistra nowicyuszów ; Augustyna 
Macedońskiego proboszcza kościoła Łasz- 
czowskiego ; Fabiana Łuszczyńskiego dyf- 
linitora aktualnego prowincyi ruskiey za- 
konu braci mnieyszych Óyca świętego 
Franciszka kaznodzieię, ordynaryusza kon- 
wentu leżayskiego ; Jana Kapistrana Okol- 
skiego, zakonu Franc. św. reg. oba. ka- 
znodzieję etc. ; Andrzeja Barszczewskiego, 
S. Th Magistra etc; Mikołaja Kieremowi- 
cza, S. J. lwowskiego kaznodzieję. 

Kazania te oddzielnie liczbowane zajmują 
str. 361. Przyłączone do tej księgi znaj- 
duje się kazanie X. Wal. Wcisłowskiego, 
kanonika etc, w rocznicę koronacii 8 
Września 1725 r. miane. Kazanie to zaj- 
muje kart nlb. 23. (Koronacyi dopełnił 
Jan Skarbek arcyb. lwów., koszta łożył 
Michał Pijtocki, pisarz W. koronny). — 
Obacz również pod nazwiskami kazno- 
dziejów (Józefowicz — Łuszczj-ński — 
Wcisłow,ski i t. d.). 

Jocher 9020. III. 504. Akad. — Ossol. 

— ad ecclesiam Metropolitanam Mo- 
hilcviensem aliasque catbolicas cathe- 
drales ecclesias latini ritus in imperio 
rossiaco spectantes ab ill. etc. Lauren- 
tio Litta, Archiep. etc. ad Seren. Pau- 
lum I. signati et ill. etc. Stan. Siestrzen- 
cewicz de Bohusz raetropolitano unico 
ecclesiae catholicae in Rossia etc. exhi- 
biti. Obacz: Litta Laur. (1798). 

— erectionem metropolitanae Mohi- 
leviensis catholicae ecclesiae concernen- 
tes ab Illus. Excell. et Rev. Dom. Jo- 
annę Andrea Archetti, archiep. Chalce- 
donensi, legato apostolico, ad Seren. ac 
Pot. Dom. Dom. Catliarinam II. Impe- 
ratricem et Autoc. totius Russiae sig- 
nati et in charta pergamena cum ap- 
pensis sigilHs Illus. Excell. ac Rev. D. 
Stanislao Siestrzencewicz a Bohusz, in- 
signium polonorum aąuilae albae et S. 
Stanislai equite, dictae ecclesiae primo 
archiepiscopo exhibiti. Petropoli a. 1784. 
w 4ce, str. 36. Obacz: Archetti. 

Stanowi; Diltheja : Statuta imperialia, pars 
lUtia. 

Jagiell. — Bibl. petersb. — Zielińs. 57 — (Ein statlicher vnd feyerlicher) 
der holdigund szo der allerdurchleuch- 
tigster hocbgeborner Fiirst, vnd grosz- 
niechtiger Herre, Herre Sigmundt voii 
Gottesgnaden Kiinigk zu Polen Grosz- 
furste yn Littawen, yn Reussen, vnd 
aller Landa Preussen etc. Herre vnd 
Erbeling, yn seiner kiiniglichen Stadt 
Dantzig, offentlich ofFen marckte in sey- 
ner Maiestet tzirlich sitzendt, gehalten, 
vnd den eydes pflicht von den eynwo- 
nern daselbst enthpfangen hat, sampt 
etzlichen Statuten vnnd Gedenunge da- 
selbigst aufgerichtet. (Pod tern drzewo- 
ryt: król na tronie siedzący z mieczem 
w prawej ręce ; u dołu po lewej stronie 
orzeł, po prawej pogoń, wszystko w 
czworoboku). Na końcu : Gedruckt zu 
Crackaw durch Hieronymum Vietorem. 
Pod tem orzeł na tarczy ukoronowanej 
w czworoboku, w 4ce, k. ni. 4. dr. goc. 

Na końcu manifestu Zygmunta: Ge- 
schehen zu Dantzig montages vor Jo- 
annis des tauffers. Am iore noch Christ 
geburt MDXXVI. 

Zapewne i diiik będzie z tegoż roku. 
Bandt. Hist. druk. k. p. I. 161. podaje z re- 
kop. Hoflftnana, ale mniej dokładnie. 

Kornic. — Czarter. — Branic. 

— centenarii ob. Schola Mariana 
(1.600). 

— (Der Erste abgesonderte), worin- 
nen die Freyheiten und Yorrechte de- 
rer nicht-unirten Griechen und Dissi- 
denten, welche ais Mitglieder des Staats 
und ais Einwobner ira Gebiete der 
durchlauchtigsten Republik Polen und 
derer dazu gehorigen Lauder sich be- 
finden, enthalten sind. 

Premier acte separe, contenant les 
immunites et les pr6rogatives des Grecs 
Non-Unis, et des dissidents indigenes et 
qui vivent sous la domination de la só- 
renissime Republiąue de Pologne et 
des provinces qui y sont annexees. 
MDCCLXVIIL (1768) w 4ce, str. 56 
(druk w dwie kolumny po niemiecku 
i po francuzku). 
ob. Acte. 

Warsz. Uniw. — Raczyńs. — Branic. 

— gratulatoriusYladislao I V.ob. Agri- 
cola Krzy. (1633) — EinhornPaul. (1633). — lector. ecclipsium lunae ob. Bros- 
cius J. (1616). 

— Leonis ob. Żyznowski Stan. 
(1647). 

— limitationis Koramissyi prowin- 
cyalney W. X. Lit. vigore konstytu- 
cyi seymu pacificationis roku 1736 za 
uniwei-sałem J. K. M. w 1737 m. Ma- 
ja 22 d. w Grodnie zaczętey a do r. 
1738. ejusdem mensis diei zalimitowaney. 
B. m. i r., folio, kart 5 niel. 

Sa tu także : Conclusum senatus 
consilii Vschoviae 1737. — Augusta III. : 
Zalecenie ekonomii 1736. o komnumi- 
kowaniu zażaleń i)rzeciw bezpi-awłom. 

Warsz. Uniw, 

— litterarius in quo alumni Scho 
lae Rethorices universitatis Zamoscen- 
sis ex eloquendi arte publicum profec- 
tus sui specimen per exhibitam varia- 
rum in materia sacra ac profana poli- 
tica orationum item a se confectarum 
declamationem, illarum formae et elo- 
cutionis modos explanantes coram eru- 
ditissima magnorum virorum frequentia 
sub assistentia sui professoris, anno 
Servatoris 1778. diebus Augusti com- 
monstrarunt. Zamosci, typis academicis. 
w 4ce, 14 kart nlb. syg. C2. 

Ded. Alexandrowi i Stanisławowi Zamojskim, 
synom Andrzeja kanclerza. Jestto program- 
mat z retoryki, zawierający przykłady 
wymowy po polsku. 

Na samym końcu lista uczniów egzaminowa- 
nych. 

— manifestationis 1769. ob. Actum. 

— memorabilis solennitatis abdica- 
tionis J. Casimiri ob. Schroeder Elias 
(1668). 

— oratorius sive de laudibiis lingu- 
arum ebreae, graecae et latinae a Ge- 
danensi juventute studiosa. Gedani 1689. 
w 12ce. 

Jocher 600. 

— passionalis de tristitia aniinae 
Christi, in gymnasio Thoruniensi feria 
VI. Hebdomadis magnae post sacra po- 
meridiana exhibendus, cui ut benevoli 
intersint, ea, qua par est reverentia et 
humanitate mecaenates, patronos, singu- 
losque bonae mentis favitores, piosque 
passionis dominicae aestimatores invitant 
professores, et visitatores. Thorunii, ck- 

8 58 cudebiłt Johannes Conradus Riigerus, 

nobiliss. senatus et j;vninasii typogra- 

phus. A. 1). 17(H). tof.. 2 kart. 

Czartor. 

— publici per clarissimos DD. Do- 
ctores ('t exeelientes professores alinae 
univerj»itatia Zanioseensis snb praosiden- 
tia piTillustriiini elari-^simonun DI). ]\IM. 
Baltliasarifi Dulewski sacrae theologiae 
et juris utrinscpie doctoris et professo- 
ris, ecele.siaruin cathedralis Chołmensis 
et insignis eollegiatae Zanioseensis ea- 
noniei, paroehialis Goraiensis et sanctae 
Catharinae ad Zamoscium praepositi, 
łaeultatis theologieac, M. Stanislai Dun- 
czewski iuris utrius(|ne doctoris, niatlic- 
seos protessoris, siipn-mi tribunalis regni 
sreonietrae jurati, iacultatis jiiridicae, M. 
Andreae Wątrobski theologiae specula- 
tivae professoris, sehohirum provisoris, 
canonici Zamoscensis, łaeultatis philo- 
sophice decanoruni absolvendi. 1757. 
folio, 1 arkusz. 

— publicae promotionis in univ. 
Zani. 1782. ob. Karasiewicz Ant. 

— publieus ob. Arnold Samuel. 
(1706). 

— virtutuni ob. jMorawski Jan (1674). 

Acutum ob. Sarbiewski Matthias. 

ACXTELMEIER Stan. Reinh. Das 

Museoritsche Prognosticon oder der 
glorwiirdige Czaar Peter Alexowiz, v. 
d. russ. Macht, v. d. Tyrann Iwan 
Wasilowiz etc. Augspurg 1698. w 4ce. 
Odnosi się tiikże do stosunków polsko-mo- 
skiewskicli. Bibl petersb. 

ACZEWICZ Albert Alex. Yictrices 
eruditi eertaininis laureae dcproinjjtis 
ex veteri sapiontia honorariis insignitae 
et W. DD. X. primae laureae candi- 
datis, dura in alma universitate craco- 
viensi per elarissinnim et excellentissi- 
muni DD. M. Sebastianuni Taralicz colle- 
gam minorem , ordinai'ium eloąuentiae 
protess. ac interea philosophiae faculta- 
tis decanum, in nobillissima illustrium 
hospitum corona artium et philosophiae 
baccalaurei ritu solenni renuntiarentur, 
amoris et gratulationis ergo ab Alberto 
Alexandro Aczewicz ejusdem laureae 
candidato oblatae luoique publicae con- secratae. Anno saluti e łaseiis verbi 
1672. men. Octobr. die 19. Craeoviae, ex 
ołtic. Sc-hedeliana S. R. M. typ. ir)72. 
folio, kart 6. 

Na odwrotnej karcie tytułowej herb. — De" 
dykacya Stan. Lipskiemu kanon. krak. 
płock. 
Następuje uda do Aw. Jana Kantefro. — Pa- 
negiryki do egzaminatorów Sebastiana Ta- 
ralicz, Mieli. Hro.-łciusa, Samuela Kowalew- 
skiego i do laureatów, którymi byli: Fr. 
Koliński, Jan Wolski, Fr. 'Kene, Karol 
Dziedziczkowic, Marcin Nowakowie, Marc. 
Zacbowic, Józ. Ig. Szaskiewicz, Adam 
Stirkowski, Kasp. Ciekanowski. — Acze- 
wiczowi dziękuje Kene Fr. Jan. — Na 
ostatniej stronie: Sub ausińciis S. M. Ma- 
kowski. 
Juszyń. Dykcyon. I. 

Jagiell. — Krasius. — Ossol. 
Adaequatio eximiis heroicae virtutis 
meritis Petri Praezlewicz ob. Bellina 
Mich. (1698). 

Adactum gymnasticum ob. Stefanius 
Jan ( 1()79). 

Adagia ob. Hagendorphinus Christ. 
(153.0) — Knap.ski Grz. (Adag. polon. 
(1687) — Langius Jos. (sive sententiae 
1.596) — Ż.'glicki P. Arnolf (17.ol). 

(Adalbertus). Pro commemoratione 
S. Adalberti episcopi martyris. B. w. 

m. i r. w 16ce, k. 1. 

Jagiell. 

Adalbertus Sanct. Martyr. ob. An- 
dacht (^Wahlfalirls 1759) — Bogusław- 
ski (1694) — Crugerius R. P. G-. 
,1669) — Diiring (1693) — Gunde- 
Hus Philippus (1.526) — Helwich 
Christianus fl693) — Hymnus (b. r.) — 
Jabłonowski Josephus Alexander (1761) 
Kieliński Martinus (16.50) — Legendę 
(1517) _ Lureński Val. Jós. (1722) — 
Minasowiez Jos. Epiph. (1784) — Ru- 
cieński Jan Chr. (1685) — Seyler Jerz. 
Dan. (Warscheinl. Gedank. h. r.) — 
Stiidtlender Fryd. (Exercitatio 1693) — 
i Sylrester II. Papa (Vita 1629) — Tre- 
[ ter Thomas (Vita S. Ad. b. r.) — 
' Wojciech Św. 

Adalbertus Dci gratia Marchio Bran- 

dcnburgensis Prussiae, Stetinensium, Po- 

meraniae, Cassubiorum et Vandalorum 

, dux, burggravius norimbergensis ac re- 

: giae princeps, omnibus ad quoscumque 59 peryenerint hae litterae S. P. D. Re- 
giomonti d. 20 Julii 1544. fol., k. 1. 
ob. Albrecht. Ćzartor. 

Adalbertus a S. Teresia. Phoenix 
rcdivivus ob. Siewierkiewicz (1671). 

(Adam Św.). Officium albo Godzinki 
o Św. Adamie. B. w. m. i r. w 8ce, 
sign. ark. Bg. Warsz. Uniw. 

Adam w pobożnych wychwalony go- 
dzinkach, albo officium o św. Adamie 
in gratiam ludzi tym zaszczyconych i- 
mieniem nowo zło-^one, i do druku cum 
licentia superioruin podane R. P. 1723. 
W Krakowie, w dr. Franc. Cezarego 
J. K; M. i J. O. X. J. M. bisk. krak. 
Xcia Siewier. ordyn. typogr. w 8ce, 
kart niel. 8. 

Na odwrocie tytułu herb i wiersz na Sienia- 
skich Leliwe. Jagiell. 

— ob. Bankiet (1650) - His- 
torya — Loredan Franc. (z włoskiego 
wytłomaczony 1651) — Pikulski Gau- 
denty ks. (1763) — Smarzewski A. 
(Nowy Bóg człowiek 1715). 

ADAM. Stances de maistre Adam, 
au parć de Nevers. Sur le depart de 
la Serenissime Reyne de Pologne. A 
Paris, chez Toussainct Quinet, au Pa- 
lais, souz la montee de la Cour des 
Ayde. Avec permission. 1645. w 4ce, 
k. t. i 12 str. Czartor. 

Adam z Bochni ob. Aretinus Leo- 
nardus (1515) — Bochyń Adam. 

(Adam Daniel). Betriibter Hertzen 
beruhigung iiber den fruhzeitigen Ver- 
lust... ihres Tochterleins Maria!... dem 
Ebregeachteten... Daniel Adam Yorneh- 
mcn Burger der Konigl. Stadt Thorn... 
zu einiger Liederung... von einem treu- 
Yorbundenen Freunde. 1664. Thorn, 
gedruckt durch Michael Karnall. (1664). 
w 4ce, str. 4. 
Wierszem. 

ADAM Jacob. Examen und Próba 
oder die von Jacob Adam in l^anzig 
Spital Predigern , aff des Herren Mi- 
chaelis christliche Warnungs und Ver- 
mahnungs Schrifft, ungereimbte, iiber- 
formirte, nothdiirftige gegebene Antwort. 
Mit welcher er seinen Sacramentschwarm 
bey hohes und niedriges Standes Per- 
sonen_, zu verthedigcn, und den Eintfel- tigen bey znbringen nicht wenig wic- 
wol kindisch und sehr ungeschickt sich 
bemilhet hat. Gedruckt zu Rostock durch 
loachim Fuess. A. D. 1615. w 4ce, k. 
108 jednostronnie liczbowanych , prócz 
dedykacył i przedmowy, które zajmują 
k. nlb. 19. Cssol. — Warsz. Uniw. 

Adam Jakób ob. Knauz Thomas 
(Chirurgia 1795). 

ADAM John A. M. Viev of universal 
history etc. including an account of the 
celebrated revolutions in France, Ro- 
land, Sueden, Geneve etc. Tomów 3. 
London 1795. w 8ce. 

Adam Stanislaus ob. Grabowski A. 

S. (1764). 

Adam od Najśw. Trójcy, ob. Orłow- 
ski (Zebranie redempcyi 1783). 

Adamantinus sapientiae. ob. Arnold 

Georg. (1644). 

Adami ob. Gosky G. (1682). 

ADAMI Ernst Daniel, Ministcrii Can- 
didatus (urodź. 1716). Zduny darffmich 
heute nicht allererst um Ursach fragen 
warum man durch Glocken-Schlag ein 
so vieles Auffsehen macht? Der Frau 
Lauterbachin Leib wird in Ihre grufft 
getragen. Leser sey all Augenblick auf 
dein End und Grab bedacht. Zduny, 
1742. den 4 Januarii. 

Wrocł. miej. 

(Adami Joach.). Hochzeithches Eh- 
ren- und Freuden-Fest, dess edlen, gross- 
achtbahren , hochgechrten Herrn Joa- 
chimi Adami , philosoph. et medicinae 
doct. und vornehraen practici in Ra- 
witz. Wie auch der wol-ehrbarcn, 
hoch-ehr- und tugendreichen Jungfr. 
Rosina , dess edlen , vesten und hoch- 
benambten Herrn Joliann Nikisches, 
der Hoch- Graflichen Giitter Rawitz, 
Sierakowo, Schimnowo, PolnischenDam, 
etc. bestandes Inhabern , hertzgelieb- 
ten Jungfer Tochter. So am 4 Novembr! 
dess 1670 Jahres in hochsten Freuden 
vollzogen mit nachfolgonden Ehren-Ge- 
dichten. beehret von gutten Anver\vandten. Bivslau 
Erb. Druck. druckt 
Factor. fol. k. 6. Frcunden 
, in d. Bauman, 
joh. Ch. Jacob no Wiersze łac. i niem. : Gotliof. Hemianus, — 
Melch. Walther, Diac. zu K<iwicz. — Mart. 
HlaehiuH. Zaih. Hermann in Lissa i t. d. 

Wrucł'. miej. 

ADAMI lohann Gottfried ITaner in 

Sandewjiklau. Eiu von Uott reclit wohl- 
rersorgter Seelen-Sorger... Bey Beerdi- 
gung des M. Caspar Soinmers trcu- 
Yordicntcsten Pastoris in Geisclien. Pa- 
rcntation. Epicedia. Schliclitingsheim 
Gedruckt bey lobann Gottfried Hasen. 

folio. Wroot miej. 

ADAMI Math. Encomium genealogi- 
cuin taniiliae Kirlt-ianae. lieićlelbergae 

1602. 4to. 

Katiii. bililiot. elekt. Sask. 

ADAMI Reinhold kaznodz. Jana Ra- 
dziwiłła. (Regulaniiii scholao). Lubcza 
nad Niemnem (nie znane dzi.ś). 

Węgierski. Hist. eccl. 1652 s. 149. — Łu- 
kaszewicz, Wyzn. helw. w Lit. II. 162. 

ADAMIDES Samuel. Scarbimiriensis. 
Exeellentissiino Dominu Paulo Hercio 
Curzeloviensi licentiam petendi doctora- 
tum in pbilosophia sumenti a magnifico 
atq. admodum Kndo 1)1). Jacobo Janidło- 
vio I. U. D. et professoi*e Univ. Cracov. 
Procancellario dignissimo, Canonico San- 
decensi, Protonotario apostolico etc. Sa- 
muel Adamides Scarbimiriensis offert. 
CracoY. in offic. typ. Fracisci Cesarii 
a. D. 161H. w 4ce, 1 ark. (wierszem). 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Uniw. 
lwów. — Ossul. 

ADAMIUS Teodor (Adami). Oratio 
funebris memoriae et honuri Hedvigis 
(Uxori8 ducis Julii Brunsvic.). Hehn- 
stadt 1602. w 4ce. 

Jadwiga Brandeburska była córką Zygmunta 

I. kr. j)ols. 
Adelung. Gelehrt. Lex. I. 200. 

Adamowicz Alex. (pseudonym) ob. 
Woyda Kar. (1794). 

Adamowicz Hiac. ob. Sidus Hiac. 

(Sym])ohim amoris 1()H2\ 

ADAMOYIUS Chrisost. Paulin. Abe- 
cedarium vitae spiritualis, explicans na- 
turam, causas, gradus, media, impedi- 
menta et instrumenta practica religiosae 
perfectionis, omnibus vitae asceticae cul- 
toribus scitu necessariuin. Opera olim 
Rever. in Christo Patris Chrysost. Ada- 
movij ord. s. Pauli primi Eremitae de- finitoria provinciae polonae et magistri 
noviciorum ex variia authoribus eol- 
lectum. A. D. 1648. ab Eleutherio Bier- 
nacki, nunc vero in usum commodiorem 
religiosae juyentutis praelo datum a. 
1720. typis Clari Montis Częstocho- 
yiensis. w 4ce, z przodu 1 ark. i 160 
stron. 

Jocher 6099. Dzików. 

— Toi, bez wyrażenia roku (nowy 
tytuł oddrukowany). w 4ce, kart 2, 
str. 160. 

— Abecedarium vitae spiritualis, ex- 
plicans naturam, causas, gradus, media, 
impedimenta et instrumenta practica re- 
ligiosae perfectionis olim a R. P. Chry- 
sostomo Adamoyio provinciae Paulino- 
Polonae dofinitore et magistro novitior. 
ex yariis authoribus collectum. Nunc 
vero honori et venerationi Stae Theclae 
V. et Mart. dedicatum. Una cum con- 
elusionibus philosojjhicis menti D. Tho- 
mae Anhelici Ecclae Doctoris confor- 
mibus, quas in celeber. Clari Montis 
Częstochoy. monasterio a. 1772 dieb. 
mens. Junii publice defendendas susce- 
pit Fr. Fortun. Opełczyński ord. Mo- 
nachor S. P. p. E. professus et philo- 
sophus consummatus praesidente R. P. 
Laur. Schultz ejusd. ordin. AA. LL. 
et phil. doctore ac professore actuali. 
Częstochowa, typis Clari Montis (1772). 
w 4ce, str. 160. 

Jabłonowski Musaeum s. 20. — Przyłęcki 
S. Rkps. 

— Abecedarium perfectionis religio- 
sae. Divinissimus presbyter et Martyr 
Yalentinus per assertiones theologicas 
studii Varsaviensis ord. S. Pauli p. Etae. 
A R. P. Clemente Żukowski... proposi- 
tum sub ascetico opusculo abecedarii. 
Opera R. P. olim a. 1648. compilati 
nunc vero 1767. in conventu Varsavi- 
cnsi explicatum. w 4ce, k. 4, 160. 
(tylko tytuł dodrukowany de edycyi 

pierwszej). Uniw. Warsz. 

— Toż, Siennicki Stan. przytacza edycyę 
Częstochow-ską z r. 164H, ale to jest bałamutne 
źródło, nie zasługujące na wiaro. 

— Pabulum animae christianae, seu 
meditationes triplici perfectionis via€ ser- 
vientes, a R. P. Chrysostomo Adamovio 61 S. ordinis S. Pauli primi Etae Ascetae con- 
scriptae. aiictae vero et in singulos totius 
anni dies dispositae a F. Bartholomaeo 
Sotarevio eiusdem S. ord. pi-esbytero, 
atque ab eodem in gratiam omnium, 
sive per lectionem sacrara , ac medita- 
tionem, sive per exhortationem et prae- 
dicationem, sive per conferentias et dis- 
cursus spirituales perfectionem Chri- 
stianam, tum sibi tum aliis procuran- 
tium. publicae luci datae. A. D. 1706. 
Impressae in privil. S. R. M. Clari 
Montis typographia. w 8ce, k. 3, str. 
756 i index k. 13. 

Dedyk. Const. Moszyński provinciali. 
Jocher 5627. ma może przez omyłkę druku 
datę 1700 r. Jagiell, — Óssol. 

(Adamski Adalb.). In Nomine Do- 
mini Amen. Decisiones juridico cano- 
nicae ad V. libros decretalium Gregorii 
IX. Pont. Max. ^x 4ce. ob. Humań (a) 
loannes. 1771. 

Adamus ob. Crelius Sam. (1700). — 
Dangovius Puul (1605). — Pobiedzi- 
scensis. 

Adamus Polonus ob. Bochyń Ad. 
(Dialogus 1508). 

Adaukt męczennik ob. Rymaszewski 
Damascen (Kazanie 1781). 

Addenda ad Expositionem jurium 
eorum qui Dissidentium nomine veniunt 
summarumąue potestatum, ąuarura par- 
tes illorum tueri interest. Petropoli mensę 
Decembri 1766. B. w. dr. w 400, 2 ark. 
(str. 15). 

Jocher 9687. 

— Toż, Editio altera. Petropoli. 
1766. 

ob. Expo8itio jurium. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Bran. — 
Raczyńs. 

Additamenta ad statum causae 1666. 
ob. Biron Ern. Jan. 

Additamentum Missarum ad Missale 
Romanum. In typ. Loyiciensi 1788. fol. 

Additiones resolutionis regulae D. 
Fracisci obacz: Antonius Cordubensis 
(1626). 

Addytament do artykułu pierwszego 
ułożenia Rady nieustającej, folio, 1 k. 

Czartor. 

— do gazet. Krótko zebrany aktu 
koronacyi obrazu Nays. Maryi Panny w kościele Białynickim WW. 00. Kar- 
melitów dawney obserwancyi prowincyi 
s. Jerzego męczennika roku 1761 dnia 
20 Septembra na uroczystość Imienia 
Maryi, na ten dzień w dyecezyi wileń- 
skiey przypadaiąca ; dla długości dya- 
ryusza zupełnego (z którym ma być 
złączony) a łatwości prętszego wydru- 
kowania iest rozdzielony, oraz na obli- 
gacya wielu ciekaAvych, w wiadomości 
o koronacyi lubo zpóźnionym czasem 
do druku iest podany. B. m. i r. w 4ce, 
kart 4. Jagiell. 

— do gazet. B. w. m. dr. i r. w 4ce, 
(1753 — 1759) obacz: Kuryer cudzo- 
ziemski. Jagiell. 

— do gazet in 4to, str. n. 4. 

Krasińs. 

— do gazet warszawskich d. 29 
Marca r. 1775. Warszawa 1775. folio, 
str. 4. Branic. 

— do gazety warszawskiej ; z War- 
szawy dnia 1 Maja r. 1790. Zawiera 
list króla pruskiego do Xcia Wirtem- 
berskiego Ludwika, przechodzącego w 
służbę Rzeczypospolitej, w 4ce, 1 k. 

Zielińs. 

— do gazety warszawskiej z War- 
szawy 8 Maja 1790, w 4ce, k. 2. Za- 
wiera korrespondencya między Stani- 
sławem Augustem a królem pruskiem 
względem traktatu handloAvego. 

Dzików. — Zielińs. 

— do gazety warszawskiej 1 Sier- 
pnia 1792. 

Odpowiedź exrektora exklerykowi. 

Zielińs. 

— albo opisanie krótkie koronacyi 
cudowney statuy Matki Boskiey Maryi 
na lewey ręce piastującey Jezusa, a 
w prawey berło od lat 250 cudami 
sławney w kościele Rzeszowskim WW. 
00. Bernardynów proA\'incyi ruskiey 
roku pańs. 1763 dnia 8 Września od- 
prawioney. w 4ce, k. 2. Czartor. 

Adele i Teodor czyli listy. ob. Genlis 

(1782). 

Adelfotes. Grammatika dobroglago- 
lewaho ellenoslowienskaho jazyka. So- 
werszennaho iskustwa ósmi czastici 
słowa ob. Grammatika 1591. 62 Adeismans (E.n Polsk) bref om Ro- 
merske Patwcns Macht ocli M^nidig- 
het sanit des Boslut eniot Cardin. Pri- 
niat. och Iiisk(i|)|)arno Polniska Rikcts 
Rad. Stokliolin (>1». IkTinclimis Olaus 
(17051 

Adelson i Salvini ob. Łopuski A. 

ADELT Martin. Past. et Insp. Eccl. 
Sinij;!. I l()S() f 1742). Ais Sr. Hoch- 
Wohl- Elirw iirden , Friedrich Weber... 
Dieses ietzlauffeiuleii 17H9. Jalires den 
14 Augusti... seh'g entschlafen, und den 
19 daraut".... liestattet ward, woltę... 
seine Liebe und Hochachtung... in etwas 
zu crkennen geben... B. m. dr. (druk. 
w Schlichtyngowie). tblio, 2 k. 

— Bey den durch Gottes gnade 
erneuertcm Gedaehtni.sze de.s crschiene- 
nen hunderten Jahres nach Aufferbou- 
ung und daraut' erfolgten Kinweyhung 
des schon dritten evangelischen Gottes- 
Hauses in Schraigel, an dem auch drit- 
ten Orte (wo es noch itzo stehet) wel- 
che a. 1644 d. 12 Junii von unsern 
Yorfahren feyerlichst geschehen. woltę 
und solte seine liebe Gemeinc zum 
hcrzlichen Lobe, Danek und Gebethe 
den 2 Sonntag nach Triu. a. 1744 d. 
14 Junii, unter andern auch durch nach- 
gesetzte gebundene Zeiten, zu einem 
kiinfltigen Andeneken ermuntem und 
erwecken, Ihr in dem 26 Jahre seines 
Lehr-Ambtes veroi'dneter treuer Lehrer 
Martin Adelt. Gedruekt mit Hunoldi- 
schen Schrifften. 8vo. 

— Evangclische Jubel-Freude iiber 
ein Haus Gottes nach hundert Jahren 
dasz solches durch Gottes Hiilfe noch 
bis auf diesen Tag stehet, wurde bey 
erneuertcm Gedachtnisse des eingetreten 
hunderten Jahres nach Erbaung und 
Einweihung des eyangelischen dritten 
Gottes-Hauses zum Schmiegel in Grosz- 
polen a. 1744 d. 14 Junii var Dom. II. 
post Trinitatis aus den Worten 2 B. 
der Chroń. VII. 27. einer volkreich 
versamineleten evangelischen gemeine 
daselbst vorgestellt, und zu einem kiinf- 
tigen Andenkcn sammt beygefiigten hi- 
storischen Anmerkungen und Freuden- 
Gesjingen zum Drucke iiberlassen von Martin Adelt Pastore prim. et Inspectore 
ministerii XXVI. Danzig, bei George 
Marcus Knoch, 1745. Hvo, str. 48. 

Czarter. 

— Historia de Arianismo olim Smi- 
glani infestante, oder historische Nach- 
richt von des ehmaligen Schmieglischen 
ArianisMii Anfang und Ende. Nebwt ei- 
ner Kirch(!-Ilistorie bis auf gegenwar- 
tige Zeit der Stadt Schmiegel, in Gros- 
Pohlen. Miihsam verfasset und zusam- 
mengetragen von Martin Adelt, Past. 
prim. und Insp. der Evang. Gemeine 
daselb.st. Dantzig 1741. Zu rinden bey 
George Marcus Knoch. w 8ce, 6 kart 
na przód zie i 84 str. 

Z ryciną widoku Szmigla i starożytności 

łamżc wygrzebanych. 
Joclier 9870. — Encyk. Orgelb. I. 119. 
Czartor. — Uniw. lwów. — Akad. — Birgel. — 

Ossol. — Raczyńs. 

— Leichen Predigt H. Joh. Gott- 
fricd Fiedlers Eheliebsten gehalten 1719. 
folio. 

Acta hist eccl. nostr. temp. 1 Band p. 124. 

— Lob- und Gedachtniss Redę ge- 
halten auf das Ableben Frau Anna Con- 
stantia von Bojanowski gebohren von 
Wisnewski. Lissa. folio. 

Acta hist eccl. nostr. temp. 1 Band p. 124. 

— Standrede auf H. M. Sam. Laur. 
Puschmann Oberdiakonus in Lissa 1723. 

Acta hist. eccl. nostr. temp. 1 Band p. 124. 

— ob. Faustus M. G. F. (Funera- 
ha 1718) — Hancke (Abitum jurenis 
1707). — Laengner (Gliickwiinsche). 

Adelung ob. Mrongovius Krzyszt. 
(1794). 

Adeps elegantiarium Vallae obacz 
Acursius (1511). 

Adhortatio ad concordiam amplec- 
tandam ob. Wereszczyński (1587). 

— ad Theodosium Judaeum obacz 
Phillippus (1537). 

Adieu a la Pologne ob. Desportes 
F. (1574). 

Adjunctum testamentum ob. Krzysz- 
tanowicz (1603) — Sisinus M. (1603) — 
Solikow^ki Jan Dj^m. (1606). 

Adler Blitz <>b. Francisci Erasmus 
(Finx) Erzehl. der Kriegs Eraporungen 
(1684). 63 ADLER Salyjus J. Caussae ob quas 
Gustavus Adolphus coactus est cum 
exercitu in Grorinaniam inovere. Stral- 
sundii 1030. w 4ce. 

ADLERFELD Gustaw (ur. 1071 w 
Stockbolmie f 1708). Histoire militaire 
de Charles XII. roi de Suede depuis 
Tan 1700 jusqu' a la bataille de Poul- 
tawa en 1709, ecrite par ordre expres 
de Sa Maj. On y a joint une rólation 
exacte de la bataille de Pultowa, avec 
un Journal de la retraite du roi a Ben- 
der, p. Grust.ave Adlerfeld chambellan 
du roy, Vol. I — IV. Amsterdam 1740. 
w 12ce, T. I. str. XXIX, 434, II. str. 
627 (powinno być 525), III. str. 547, 
IV. str. 240. z planem bitw i portr. 
Karola XII. 

Akad. — Krasińs. — Bibl. pe^ersb. 

• — Toy, Paris 1741. w 8ce. 

Bibl. petersb. 

— Toź, po niemiecku. B. I — III. 
1740—42. 

— The military history of Charles 
XII. king- ot" Sweden, to which is added 
an exact account of the battle of Pul- 
towa. Translated in to Eng-lish. Lon- 
don, 1740. 8vo. Bibl. petersb. 

— The genuine history of Charles 
XII. with a morę particular account 
of the battle of Pultawa. Translated by 
Jam. Ford. London, 1742. w 8ce. 

Bibl. petersb. 

— Warhaffter Entwurff der Krie- 
gesthaten Carls XII. bis an den Alt- 
Ranstadtischen Frieden. (Ubersetzt von 
A. K. Adlerfelt geb. Steb). Wismar, 
1707. 4to. 

— An exact account of the battle 
of Pultowa with a Journal of the king's 
retreat to Bender illustrated with plans 
of the battles and sieges. London 1740. 
w 8ce. 

ADLERHOLT Germanus. Hochstge- 
priesenes Preussen oder umstandliche 
Beschreibung und Verzeichnuss der 
herriichen Landes Preussen nach des- 
sen reichen Natur - Gutem , Fruchtbar- 
keit, Fliissen, Scen, Inseln und Halb- 
Inseln, al ten Einwohnern und Heyden- 
thum, anch Bekehrung zum Christen- | thum etc. wie auch von dessen Be- 
herrschung unter dem Marianisch- Teut- 
schen Ritter-Orden, und folglich unter 
(lenen Konigen in Polen und Pretiss. 
Hertzogen etc. etc. Ferner von Erhohung 
des Preuss. Herzogt. zur konigl. Wiirde 
iind Uebersohwemmung des konigl. Poln. 
Preussens durch die Schwedische Kriegs- 
Flut; nebst einer Verzeichniss aller fiir- 
uehmsten Stad te, Vestungen und Platze, 
samt dereń Merckwiirdikeitcn ausgefer- 
tigt durch.... Franckfurth und Leipzig, 
/u iinden bey Joh. Leonb. Buggel. 1704. 
w 12ce, kart nlb. 10, str. 789, z 22. 
widokami rytów, i 1 mapka. 

Jagiell. 

ADLERHOLD Mart. Sieg - gekronter 
Feld-Zug dess Adlers und Leuen.s im 
1687. Jahr Christi;... dazu das Jenige, 
was in diesem obbenannten Jahr, von 
den Polnischen und Moscowitischen 
Kriegs-Verrichtungen wider den Erb- 
feind das Geriicht angesagt. Niirnberg, 
1687. w 4ce. Petersb. bibl. 

Adlernest polnisches obacz Troster 
Johannes (Polnisches Adler-Nest 1666). 

Adlerskraft oder Heldenkern, ob. 

Feigius (1685). 

ADLERSTEEN Joran. Najaśnieyszego 
maiestatu króla J. M. szwedzkiego obra- 
ny generalny woyskowy commissarz Jo- 
ran Adlersteen. (Uniwersał o kontry- 
bucyi wojennej w obozie pod Krako- 
wem). B. m. i r. (Krakau j^ Augusti 
1702). folio, 1 karta. Jagiell. 

Administracya dochodów publicz- 
nych. Ogłoszenie wartości monety ros- 
syjskiej stosownie do monety polskiej. 
1795. folio, str. 2. Branic. 

— dóbr ord3macyi Ostrogskiej. 1 753. 
ob. Ostrogska Ordyn. 

— duchowna dyecezyi Wileńskiey 
całemu duchowieństwu świeckiemu i 
i zakonnemu obój ej płci zdrowie i bło- 
gosławieństwo. (Wilno 1789. Grudnia 
19). folio, ark. tablicowy. 

Jest to pierwszy list rządu dyecezyi, co do 
podatku Subsidii Charitativi. Podpisy: X. 
Piotr Toczyłowski, biskup. — X. Antoni 
Kruszewski , kanonik. 

Jocher 7651. 64 — duchowna Wileńska wszystkim 
wiern}'iii dyecezyi Wileńskicy zdrowia 
y błogosiławieustwa od lioga. (Wilno 
12 Maja r. 179U). folio, ark. rozłóż. 

Jocher 7652. 

— dyecezyi Wileuskiey wszystkim 
wiernym i całemu duchowieństwu zdro- 
wia i błogosławifństwa od Boga. ^2 '^^^• 

Z j)o\vo(lu ustawy rządowey, z naznaczeniem 

nabożeństwa w Wilnie 8 Lipca. 
Jocher 7605. 

— duchowna Wileńska żąda od W W. 
JJ. XX. proboszczów, })lebanów y ca- 
łego duchowieństwa świeckiego jak za- 
konnego płci obojej, aby o funduszach 
sejmików wszelkich ich dozorowi ])ora- 
czonych, wiadomość jak najdokładniey- 
sza z dołaezonemi w autentykach lub 
extraktach funduszami, kommi.syom cy- 
wilno- wojskowym uczynili. Działo się 
na sessyi administracyjnej 181-ej dnia 
22 Augusta 1790. B. m. d. fol. "l ark. 

— duchowna dyecezyi Wilcńskiey 
wszystkim wiernym Chrystusowym zdro- 
wia w Panu. 1 ai-k. rozłóż. 

Z powodu zponii Toinasza Zienkowicza , bi- 
skupa Aryopolitauskiego 9 Grudnia 1790. 
Między podpisami podpis X. Dawida Pil- 
chowBkiego. 

Jocher 7653. 

— skarbu publicznego wyznacza 
officyalistów z oznaczeniem pensyj dla  
nich na różnych komorach w kraiu. 
Warszawa 1795. folio, k. 2. 

Warsz. Uniw. 
Administratio diocecesana iiniverso 
clero tiim seculari quam regulari sa- 
lutem. 1 ark. 

O ubiorze duchownych. Dat;i lU Lutego 
1791. Sekretarz podpisany Mikotaj Toma- 
szewski. 
Jocher 7654. 

Administration des Finances obacz 

Esprit il7(iH). 

AdmonitiO atque hortatio legatorum 
Bcdis Apostolieae ad patres in Concilio 
Tridentino, lecta in prima sessione. Cra- 
coviae, apud vid. Floriani j\rDXLVI 
(1540). w 8ce, k. 8. Jagiell. 

Admiranda de vacuo obacz Magni 
(Strasnitz?) Waler. (1647). 

— philosophia obacz Zapolski B. 

(1602). Admonitio de rationis humanae de- 
ceptione in spiritualibus fugienda. Re- 
giomonti, 1()46. w 12ee, str. 70. 

— ad fratres polonos ob. Kalwin 
(1563). 

— ad lectorem in acadcmiis Polo- 
nicis ob. Laudismann Casp. (1617). 

— de irenieo irenic^orum e Socini 
secta ob. Komeniusz J. (16G0). — Zwi- 
cker (1658). 

— III. ad Zwickerum ob. Kome- 
niusz J. A. (1662). 

Admonitiones quinquc circa Sacr. 
administr. ol). Karnkowski St. (1572). 

Adnotationes historiae de antiqui- 
tate equitum Aquillae Albae ob. Sa- 
pieha. 

— summopere necessariae Clero tam 
saeculari quam regulari ad ritus eccle- 
siasticos orthodoxos observandos et abu- 
sus si qui vigent eliminandus, partim ex 
decretis Summorum Pontiticum, partim 
ex decretis S. R. C et rubricis Missalis 
et Breviarii, partim ex synodis provin- 
cialibus et ex edictis loci ordinarii de- 
sumptae. A. D. 1782. Lublini ex typ. 
S. R. M. Collegii PP. ord. SSS. Tri- 
nitatis. 

— ad libellum Patronorum regni 
Poloniae et Sueciae breviario ordinis 
praedicatorum adjunctum. Juxta inten- 
tum decretorum sacrae rituum congre- 
gationis ex ipsis genuinis decretis et 
rubricis generalibus breviarii ordinis 
praedicatorum collectae et adjectae. 
Disponentibus et approbantibus supe- 
rioribus. Impressae a. D. 1798. San- 
domiriae. w 8ce, str. 118 i 9 k. nlb. 
Kalendarium provinciae s. Hyacinthi. 

Wileńs. — Czartor. — Czetwert. 
Adoiescentis ( Prima) commendatio 
profieiscitur a pictatc in parentes. Ci- 
cero. Ojcze! boć wyraz ten właśniej 
przystoi. B. w. m. i r. w 8ce, k. 2. 
Jestto wiersz polski ojcu na imieniny, druk 
Warszawski około 1790. Jagiell. 

Adolescentum (Infausta parum con- 
sultae) amicitiae consilia in Jagiellone 
Mag. ducis Lit. filio thcatrali coli. Lu- 
blinen. Soc. J. prolusione demonstrata. 
1695. w 4ce, str. nlb. 4. (bez osobnego 
tytułu). Wolański A. w Rudce. 65 Adolphe G. ob Gottfried (1632). 
Adolf Pfalzgraf Briidcr des Konigs 
ans Schweden ob. Copie (1656). 

— król sjiwedzki ob. Acta pacis 
olivcnsis (1766). 

— a S. Maria Visit. Carmel. ob. 
Fulgor iiiter iimbras (1696). 

— od S. Kazimierza obacz Cbra- 
czyński A. (1692). 

Adolph obacz Bracliellius Ad. Joh. 
(Historiariim 1 655, •1659). 

Adolpłius ob. Jesus (1696). 

Adolphi Christ, ob. Wende G. (Ais 
Herzog 1682). 

Adolphi Georgius Joh. ob. Fechner 
Joli. (Arae exsequiales 1686). 

AdonibczeC ob. Wieczerza wielka 
króla nad królami (1689). 

Adonis, ccloga ob. Schoneus And. 

(1581). 

Adorator (Pierwszy) anielskiego cble- 
ba, pierwszy Xiążę anielskiej hierarchii 
w kościele tryumfującym, pierwszy het- 
man i strażnik w kościele wojującym 
Św. Michał Archanioł przez prawdziwą 
pokorę nad wszystkiemi chórami aniel- 
skiemi przełożony i podwyższony czyli 
kazanie na honor św. Michała Archa- 
nioła przy konkluzyi czterdziestogodzin- 
nego nabożeństwa w kościele WW. 00. 
BernardynÓAY zakonu śav. Franciszka 
Minorum de observantiae we LwoAvie 
r. 1757 miane. We Lwowie r. 1757. 
folio, k. 10. Ossol. 

Adorea ferlarum Antonii Paduen. 
ob. Pogorzelski Petr. (1639). 

— illus. A. Lipski ob. Starowolski 
Szym. (1617). 

— immortalis gloriae Sig. Grego- 
rowic ob. Korzeniowski And. (1648). 

— lauretae virtutis Ant. Cloche ob. 
Laskow.ski Dom. (1689). 

— Mariae virginis ob. Starowolski 
Szym. (1637). 

— Mariana ob. Szczygielski Stan. 
(1676, 77). 

Adoreae poeticae spiclleglum obacz 
Zamelius Frid. (1647). 

— sapientium Yirgini Mariae obacz 
Witwicki Alex. (1683). Adrastea sarmatas obumbrans seu 
prosphoneniata syncharmatica ob. Mie- 
rowski Alb. (1611). 

Adres zgromadzenia narodowego 
francuzkiego do obywatclów tegoż na- 
rodu ob. Mirabeau (1791). 

Adresse des habitans. Tłomaczenie 
odezwy obywatclów. 1790. ob. G. ob. Radniewski (Rela- 

Albinus. (Musarum 

zakonu św. Fran- 
a Kempis (O na- Adrianopel 

tion 1667). 

Adrianus obacz 
1534). 

Adryan , ojciec 
ciszka ob. Tomasz 
śladowaniu 1545). 

Adrian a Nativilate B. M. V. Schol. 
Piar. ob. Bielatowski Adryan X. (1733). 

ADRIANUS kardynał "^(Adrianus VI. 
papa) (1467 j 1523). Adriani Cardinalis 
Venatio una cum scholiis non ineruditis 
Leonardi Coxi Britanni. Cracoviae in 
aedibus Hiei-onymi Vietoris typogr. dili- 
gentissimi mensę Junio 1524. w 8ce, 
k. nlb. 43. 

Dystych iu scholiarum commendationem na- 
pisał M. Pyrserins. — Dedykacja : Jodoco 
Ludovica Decio, podpisana przez L. Coxa 
Cassoviae, 1524?. 
Zedler: Umversal Lexic. 1732. I. 573. 

Włocław. — Ossol. 
Adryan ii. ob. Odpusty (b. r.). 
Adryanov/icz Wal. ob. Andrzejowicz 
(Kazanie 1630) — (Ogród 1646). 

ADRYCHOlVliUSZ Christyan (Crucius) 
(t 20 Czerw. 1585). Jeruzalem jakie 
było za czasów Chrystusa Pana, przed- 
mieścia y co przednieysze mieysca opi- 
sane, przez Christiana Adrychomiusza, 
a teraz świeżo dla pożytku większego 
zbawiennego na polski język przełożone 
przez jtdn ego z duchownych, Jeruzalem 
Nowego pod Czerskiem, roku 1671 d. 
1 Stycznia. Drukowano w Warszawie, 
w 8ce^ k. 13, str. 206. (ostatnia strona 
mylnie s. 109. liczbowana). 

W kartach przednich zdania z Pisma św. i 

herb Królestwa Polskiego z herbem Wi- 

śniowiockich. Przypisanie do Michała króla 

i przedmowa do czytelnika. 

Jabłonows. Musaeum s. 20. daje datę 1661 

i zwie go Adrifonius. 
Do tego należą : 

Historya żywota Matki y Syna Ma- 
rieyy Jezusa, Przcnaśwl,ęŁszey(bic)Boga- 

9 fi6 rodzice, z proroctw, taicmnic, tigur, Pi- 
sma świętego, y od c/.asu iey sczęśli- 
wego Narodzenia, zi'brana. Jezusa Pana 
z świętych Ewangelistów, cudów, dzieł, 
uwki y śmierci iego zkompendiowana. 
Obiedwii' tu dla nabożnych, Jezusa y 
Marya kochaiacych pociechy jiołożone 
y na])isane przez tegoż co y pierwsza 
książeczka. W Warszawie r. p. 1()71. 
w 8ce, 149 str. i 6 kart na })rzodzie. 
Przypisanie : Eleonorze Mariey Jozephie pol- 
skiey krolowey. Na tejże herb na odwro- 
cie tyt. wysztyehowany, 6 wierszy. Kończą : 
Pieśni dwie z Ewangelii Św. 
Jeruzalem Newe we wsi z dawna 
nazwaney Góra obiawione przez cudo- 
wne widzenie na niebie Krzyża świę- 
tego na górze teraz Kalwaryey w roku 
16()7. Dnia 2(i miesiąca Grudnia w nocy 
po nabożeństwie Narodzenia Pańskiego, 
godzin dwie trwaiącego. Przez Andrzeia 
Jana Frankiewica, Philos. Bak. z ka- 
plicami męki Pańskiey wierszem opi- 
sane. W Warszawie r. p. 1B80. w 8ce, 
str. 180. 

Data druku pierwotnie była wybita 1670, 
a później 16(S0. ztad cyfra jest zamazana. 
Przypisanie wierszem : do Stephana Wierz- 
bowskiego biskupa poznańskiogo. Mieści 
zarazem modlitwy prozą. We wszystkich 
tizech k.siażkach druk antiqua. 
Porównaj : Franko wicz A. J. 
Jocher 8147. 8832. 8852. Jagiell. 

— Jeruzalem jakie było za czasów 
Chrystusa Pana , przedmieścia y prze- 
dnieysze mieysca spisane przez Seba- 
styana Adrychomiusza , a teraz świeżo 
dla pożytku większego zbawiennego na 
polski j"ezyk prze-łożone przez jednego 
z duchownych dodruku podane. W War- 
szawie w drukarni koli. J. kr. M. Soc. 
Jesu r. p. 1725. w 4ce, k. 4, str. 110. — 
Część II. stanowi, tak jak popreednio 
było : Historya żywota Matki i syna 
Mariey, w'^ Hce^ str. 76. 

W pierwszej części strona 109 pomylona, 
wydrukowano str. 190. Kończą pieśni z 
Ewangeliey św. 

Załuski Progr. 50. 

Chreptow. — Czartor. 

— Toż, Warsz. koli. J. kr. M. Soc. 
Jesu r. 1726. w 4ce, k. 4, str. 110. 

Kok 1726. tak wytłoczony, ie wygląda na 
r. 1710. Trzyłocki notuje dedykacyą koli. 
Warsz. Soc. do Niesiołowskiego starosty Cyryńskiego. Nie ma jej w egzempl. Bibl. 
Jagiell. lecz jest przemowa do czytelnika. 
Zresztą jestto istotnie edycya z r. 1725, 
tylko karta tytułowa przebita, a imię wy- 
drukowano: Sebastyana. 
Jajjiell. — Ossol. — Uniw. lwów. — Uniw. ■o" 
warsz. — Historya żywota Matki i syna 
Maryi i Jezusa przenajświętszej Boga- 
rodzice przez Sebast. Adrychomiusza. 
W Warszawie 1725. w 4ce, 1 k. nlb. 
i 76 stron. 

Inne podano mylnie zam. Chrystyan. 

Chreptowicz. 

Adsertio S. Testam. c. Calv, ob. 

lleshusius ('1574). 

Adstites gratiae connubialibus Mart. 
Anczowski ob. Kraus Jac. (1679). 

Adulła fascia ob. Małachowski Jan 
(1676). 

Adwent Chrystusów przez ośmio- 
dniowe Rekolekcye otrzymane. Lublin, 
1788. w 8ce. 

— ob. Avrillon (1777), (1776) — 
Goliński Bazyli (1588) — Murczyński 
And. (Kazania 1753) — Wysocki Sa- 
muel od Św. Floryana (1749). 

Adwents- Betrachtungen 1687. ob. 
Quand Joh. 

Adventu (In) principum obacz Xa- 
werius. 

Adventus exoptatissimus 1787. ob. 
Stanisław August. 

— in Evangelia ob. Bartsch Fryd. 
(1601?). 

Adverbia moralne ob. Lubomirski 
Stanisław (1701) — Tilmanus a Ca- 
meron (Adverbiorum moralium 1691). 

Adversaria abo terminata ob. Zbi- 
gniewski Prok. (1621). 

Advertissemens reyues de Yienne en 
Autriche toucliant Telection de monsei- 
gneur le duc d'Anjou pour estre roy 
de Polongne. A Lyon par Bcnoist Ri- 
gaud avec permission 1573. w 8ce, 

kart nlb 4. Czartor. 

Advys uyt Koninckx- bergen belan- 
gende het Tractaet van Sweeden ende 
Brandenburgb. Gouda, 1656. w 4ce, 
str. 4. 

ob. Aitzema edyc. w ■ice, pars VIII. s. 490. 

— van Gecommitteerde Raaden op 
de Requeste van Pye Rich en W^ilkison, 67 om bepaling dor Impost van Ukrainsclie 
Tabak en rcstitut. ran te veel g:econsi- 
gneerde penningen. 15 Maart 1771. fol., 
Str. 12. Bibl. petersb. 

AdV0Catus mundi ob. Zimorowicz 
B. (1642). 

Advocati ob. Toryani Joa. Cant. 
(Decisiones 1777). 

Adwokat polski za cnota. Tum ar- 
biti-amur cognoscere unumąuodąue cum 
causas prinias et prima principia co- 
gnoscimus. Arist. Plii.s. L. 1. W War- 
szawie w druk. Wolnej 1791. w 8ce, 
str. 2. i 148. 

Od str. 101. o adwokatach w Polsce. Na 
str. 71. Nota następująca: Tę satysfakcją 
(wydawania posagów córkom patronów od 
klientów) w Polsce miał ojciec tego dzieła 
autora, że JW. Gajewski kasztelan Na- 
kielski za wierne utrzymywanie interesów 
dwom jego córkom dal posagi, gdy jedne 
do klasztoru, drugą za mąż wyprawił. 

— Toż, inna edycya 1791. w 12ce 
mniej. str. 150. i nlb. 4. 

Akad. — Bran. — Bibl. Jag. — Czetwert. — 
Ossol. — Uniw. lwów. — Zielińs. 

— (Dokładny) krajowy w którym 
się wszystkie w życiu ludzkiem potrze- 
bne pisma sprawunkowe jakoto noty 
czyli prośby, memoryały, kontrakty, 
rcwersa czyli zapisy długowe, zapisy 
ręczne, obligacye, zaświadczenia, pleni- 
potencye czyli pełnomocnictwa, kwity 
etc. podług teraźniejszych cesarsko kró- 
lewskich praw znajdują i bez pomocy 
adwokata ułożone być mogą. W Kra- 
kowie kosztem Franciszka Gartnera 
1798. w 8ce, str. 85 i 5. 

Warsz. Uniw. — Akad. — Jagiell. — Os- 
sol. — Uniw. lwów. 

— ob. Dzwon staropolski (1792) — 
Postylion (1791). 

Aebeii Elias obacz Gryphius Andr. 
(Folter 1648). 

Aedes Palatinae domus Plater ob. 
Plater Jan Andr. (1695). 

Aediloquium ob. Torinus (1539). 

Aedypus ob. Theatrum umbratilis 
eruditionis (1742). 

Aegidius Romanus Cardin. ob. Egi- 
dius (Bophilaria 1515. — In theoremata 
1513. — Rcgimiento 1494). 

— Polunus ob. Idzi (Vaticinia 1600). — ad. losepho ob. Madejski Aeg. 
(Gemmae 1728, Privilegia 1736). 

— M. ob. Egidius (De urinarum 
1525). 

Aegis Palladia ob. Pastoryusz Jo- 
ach. (1676). 

Aegyptica servitus obacz : Heberer 
(1610). 

Aegyptus Pontificio monastica ob. 
Zadzik Jan (1651). 

Aelinopean ob. Szymonowicz Szy- 
mon. 

AELSTERMANN Christoph Teodor. 

Journal ilber den zwischen der Romi- 

schen imd Turckischen Kaysere wie 

auch Kayserin von Russland zu Nie- 

mirow in der Ukrainę angestellten Frie- 

dens-Congressus in der Mitte des 1737. 

Jabres. B. m. (1737). w 4ce, str. 32. 

Dedyk. : los. Georg. v. Flemming, der Kron 

Armee General - Maior — dat. Niemirow 

6 Octob. 1737. Christoph Theod. Aelster- 

mann auditeur bey der Koniginn Ci-onin- 

fanterie Regim. 

Dzików. — Ossol. ^- Bibl. petersb. 

Aemilianus ob. Choynacki losephus 

(1740). 

AEMILIUS Georg. Elegia de natura 
et viribus cerevisiarum et mulsarum. 
Jest na k. 66 — 67 w dziele Eobani Hessii: 
De tuenda valetudine. Poczem idzie roz- 
prawa : De Cerevisia. 

Aeneas Sylvius ob. Sylvius. 
Aeneasz ob. Vegius Maphaeus (O 
Aeneaszu trojańskim 1589). 

AENETIUS Teofil prorektor gymn. 
Toruńsk. (f 1631 r.). Oratio de S. Scri- 
pturae auctoritate et praecellentia. Tho- 
runii. 1610. 

Praetor. Athenae 207. — Zernecke: Summa- 
rischer Entwurf des Geherten u. Gelehrten 
Thorns. str. ?>Ł 

Aenigma Simsonis ob. Schmiedt D. 

(1681). 

Aentekeningh en vei'klaringh obacz 
Szlichtyng Jan (1649). 

Aequilibrium justitiae ob. Costenus 
Mar. (1641). 

— jurisprudentiae ob. Wróblińsld 
Sz. (1712). 

Aeguipolentes dc J. Chr. phrascs 
ob. Blandrata (1565). 

Aeqi!US judex ob. Herbest B. (1562). 68 Aer ob. GlogoYiensis loannes (1514-). 
Aerarium sanitatis ob. Gazius Ant. 
(1549). 

— ]>ianun ineditatioimni 17 IH. ob. 
Lam*ieiiis Nic. 

Aesopus ob. Ezop — .Jabłonowski 
Jan (^Nowy i)ol.ski 1781). 

Aestetik <>)>. Graf Friedrich (b. r.). 

Aesłicampianus obacz: Somraerłeld 
(^locbis cpistolandi 1515). 

Aestus i»hilosophici ardoris ob. Bohui 
Mart. (^11)77). 

Aetas aurca reiiasccntis KUlS. ob. 
August 11. 

— aurca Rogno Poloniac 1744. ob. 
Kossakowski Stan. 

— laclirynuiruni 17H1. obacz: Ru- 
pnicwski Stef. 

Aeternitas o1)mcz : Czyrzyczkowicz 
Andr. .Vu2;u.-^tyn (KiHH). 

— 8tirj)is Jagellonicae ob. Porzecki 
(1()39). 

Aeternum foedus yirtutum .1. Jabło- 
no\v>ki ob. Słowicki łjuk. (1693). 

Aether ob. Tylkowski Maciej (Dis- 
sertatio 1777). 

Aethiopica hist. intcrpr. St. War- 
szewicki ob. Heliodnr (1534, 51, 52, 
56, 96, 1001, 06, 19, 31, 51). 

Af-beeldinghe van eencn seer won- 
derlijckcii ende vrecsschclijckcn Visch, 
die int yoorleden Jaer wirt gevangcn 
indc Rivicre Istola, die welcke altijdts 
troubel loopt by de verniacrde Stadt 
van \'arsovien. T'Hantwerpen (1624). 
folio. Petersh. Bibl. 

Afbild (En) of lyckones obacz Pat- 
kul (1701). 

Afer Dionisius Dc situ orbis 1504. 
ob. Dionisius. 

AFFAITA Izydor. Obsidio Torunien- 
sis, arniis et auspiciis Joannis Casimiri 
Polon, ac Svec. regis 1658. (plan wys. 
39 ccntini., szcr. 52 centini.). 

AfTecten (Unterschiedliclic) zu der 
allerhcyligsten Dreyfaltigkeit, zu dem 
allersiiss. Heyland und zu scinen allcr- 
selig. Mutter, auch zu den IIH. Engeln 
und anderen lieiligen. Braunsb. Coli. 
S. J. 1722. w 12cc, .str. ;5;.7. (Affectus). Unus et idou) nunquam 
dissolubilia inio ctiam post fata super- 
stes triuni dccanatum Affectus in cele- 
berrinio Archidiaconatu P.-<zczevonsi, fra- 
tribus olini sociiscpio suis, statim ac 
vivis valedixerint: trino suffragandi sa- 
criHcio iain j)ridem initus et hactenus 
inriolabitor consorvatus, imo denuo per 
novani libelli rccusiontm, post multo- 
rum decessum alioruinque in locum eo- 
rum accossum renovatu8 et luci publi- 
cae anno uniti cum carne humana Dei 
17 U), i-emonstratus. Posnaniae, typis 
clari collegii Soc. Jesu. Anno 1740. 

w 8ce, ark. Dj^. 

Dedyk. : Tliood. Cz.irtnryski Episc. et .los. 
do Werbiio Pawłdw.ski, ercl. eath. praelato. 
Zaczyna wiorsz: Kontes Cast.illi. Potem: 
Ordo Decaiiatua in Archid Pszczcyeusi. 
(Sjiis duchowieńatwa na 12 kartkaih). 

Jagiell. 

— parodii onus tremendum curato 
animnrum incumbens perpondentis et 
ad au.<::ustissimum missac sacriłicium cc- 
Icbrandum se disponontis. Typis B. Jo- 
annis Cantii. Zamosci 1750. w 12ce, 
10 kart nlb. 

Na odwr. sti'. tytułu impriinatur podpisał 
Józef (Szembek) biskup Chełmski w Skier- 
bieszowie 19 Czerwca 1750 r. — Jestto 
modlitwa, któr.a ksiądz ma mówić przed 
Ms/ą Św. 

— (Pii) ad 8. Franciscum r. 166... 
ob. Fraiiciszek Xawcry. 

— in lectum gonialem Alb. Segeri 
ob. Seger Alb. (1667). 

— in virginem ob. Heidenstein J. 
(1634). 

— lugubris ob. Buczkowski Mat. 
(1617). 

— politici, sou lucubrationes civile8 
ob. Zebrzydowski Jos. (1675). 

— reciprocus 1701. ob. Zieliński 
Konst. 

— sub missa contin. 1712. ob. Co- 
chius Mart. 

AfFekt braterski abo pieśń nabożna 
w przewielebnym Jemelnickim Jezusa, 
]\[aryi, Józefa S. Bractwie Zakonu Ci- 
sterc. 1689. w 8ce, syg. Bo. z nutami 
muzyczn. dr. goc. 

Porównai : Pieśń naboina. 
Przyłccki. 69 1 

— Fr. Lodzińskiemu obacz Żarski 
Piotr (1651). 

— nabożny do błoj;*. Jozafata 1672. 
1743. 1746. ob. Kimcewicz ,1. 

— radosny obacz: Otrebosz Dan. 
(1631). 

— serdeczny duszy pobożnej do 
Pana Jezusa pod krzyżem idącego, a 
osobliwie ranę Najśw. ramienia Jego 
różnemi aktaini i modlitwami przy roz- 
myślaniu drogi krzyżowej wielbiący, 
jakoteż i za dusze w mękach czyśco- 
wych zostające, serca ludzkie do ino- 
dlitwy wzbiidzajacy r. p. 1762. w Ber- 
dyczowie w druk. WW. 00. Karme- 
\\tMv bosych, w 8cc, 3 k. nlb. i 66 str. 

Na oflwnitnej stronie tytułowej drzeworyt 
przedstawia P. Jezusa upadającego pod 
krzyżem. Warsz. Uniw. 

— Życzliwy Joach. Erazm ob. Gol- 
laski Jan (1648). 

AfFekta Strzeliste do P. Jezusa w 
Antokolskim obrazie. Lwów, 17.... 

— Toż, (edycya 2ga). Lwów. 17.... 

— Strzeliste do P. Jezusa Nazarań- 
skiego w Antokolskim obrazie łaskami 
słynącego — przedtym we Lwowie po 
dwakroć, a teraz potrzecie — do druku 
podane r. 1743. av Wilnie w drukarni 
Akad. S. J. w 8ce. 

Jocher 6910. 

Atfekty ob. Skarb bogactw (1699). 

AfFhandlingS - Beslut (Almennelige) 
af alle Sveriges rijkes stilnder. Stock- 
holm 1600. ob. Beslut. 

Affluencya wielkich honorów 1740. 
ob. Pociejówna Lud. H. 

Affter- und Nebel-Konig. (Der un- 
zeitig erwehlte und bereits fliichtige) in 
Grosz- Pohlen, mit seinem treu-verges- 
scnen Anhange, aach was Franckreich 
und SchAveden unter solcher Polnischen 
Unruhe und neuen Wahl zeithero in- 
tendiret und gesucht haben. 1704. av 
4ce, k. 1, str. 70. Jagiell. — Ossol. 

— Toż samo. 1705. w 4ce, str. 70. 
Nova liter. German. 1704. str. 446. 

Bibl. król. w Stockh. 

Afhandiing om Engellands och Po- 
lens borgerliga torsattningar. — Nn 
końcu : Stockholni , tryckt hos Carl 
Stolpe. 1771. w 4ce, 1 ark. dr. — sattnmgar Zarazem: Bihang till Afliandlingen om 
Angelands och Pillens borgerliga for- 
kart 2. Jagiell. 

Afkondinge mitsgad. Coninck in 
Poolen ob. Solo Mahomet (1640). 

Aforismi Politici e Militari obacz: 
Baccelini M. (1610). 

Africa (L') supplicante, balletto giii- 
elato dalia Maesta delia regina di Po- 
lonia e Suezia. La domenica del car- 
nevale deli' anno 1638. B. m. r. w 4ee, 

4 k. nil). Czartor. 

Afryka ob. I3ohomolec Franciszek 
(1756) — Brysson (Historya 1790) — 
Juniewicz S. J. (Listy 1756) — Lu- 
bieński Wład. (1740)'— Mis^yonarze 
S. J. (1756). 

Afskrifft af nagre trowai-dige bref, 
om dhet iachtande som forelupit emcl- 
lan dhe swanske och sachserne dhcn 
^/i9 Aug. ey langt ifran staden Posen 
i Hog- Pohlen. — Posen, den 1722 ^.ug. 
1704. — B. ra. dr. w 4ce, 2 k. nlb. 
ob. AbRclirifiFt. 1704. — Poznań (Relation 
1704). Jagiell. 

Afskrifft ob. Karol XII. (Warschaw 
1702). — Warschaw (1702). 

Agalliasis tou Apollonos ob. Bur- 
ko wski A. (1629). 

Agalmata epigrammatica ob. Schoes- 
ser (1641). 

Agama in peregrinationem Thom. 
Zamojski ob. Zamojski Al. (1617). 

AGAPIT diakon. Izłoźenije hławizu 
pouczitelnych , napisannoje od Agapita 
diakona, w 4ce, k. 6, str. 22. 

Tytułu brak. Na przedostatniej stronnicy po- 
wiedziano: iż je.st drukowana w roku od 
stworzenia świata 7186, zatem w roku 
naszej ery 1628. — Karatajew powiada, 
iż broszura ta drukowana w Kijowie w 
Ławrze 1'eczerskiej. Krasińs. 

AGAPITUS męczennik. Trajedia wy- 
prawiona w sali publicznej od młodzi 
ćwiczącej się w naukach w szkołach 
Collegium Warszawskiego Societ. Jesu 

r. p.^1760. w 12ce, k. nlb. 12. 

Warsz. Uniw. 
— Toż. Tenże tytuł, w 8ce (sign. 

A— B4). k. nlb. 14. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

AGATHANGELUS a S. Theressa. Na 

świecie noszący imię Aleksander Pino- 70 cipius (?), karmelita bosy, rodem Polak, 
pisał po roku l(i72: 1) Mcditationcs dc 
Bcatissinia Vlri,'ine et Sancto Joseph. — 
2) Kes)>onsio ad fjuemdain Keligiosum 
(Jrdinis S. Franeisci, in suis cditis Con- 
eionil)iiscontendcntcm Monita Spiritualia 
S. TljLTCsiae, non suis Cannelitis, sed 
Relbnnatis S. Franeisci fuisse tradita. — 
Te nuoszcza się w : l^ibliotheca Carme- 
litanim Excalceatornm per R. P. Mar- 
tialeni a S. Joannę Baptista, Burdit^a- 
lao. odita a. 1780. in 4to p. 1. 

Encyklopedy.i ])ow8zechna Orgelbr. Tom I. 
8tr. 185. — Jocher. Nota N. 2216. 

Ageisson Georgius ob. Szenrath Ma- 
teusz Jau i^Conelusiones 1652). 

Agenda soeundum Rubricam Eccle- 
siac Cathcdralis Crac-orionsis. Cracoviae 
in ołtieina proridi viri Joannis Haller. 
B. r. ( około 1520) w 4co, k. nlb. 1, 
29 liczb. G. druk gocki. 

Ossol. — Dziedusz 

— sive exequialc divinonnn sacra- 
mentoruin per vcnera])ilem viruni do- 
niinuni Martinum Canonicuni Vilnensis 
Dyecesis edita, Impressuin in Gdano 
per me Conradum bomghartem. Anno 
Dni milesiino rpiadringentesinio nona- 
gesinio nono. Et iinitum est secunda 
feria antę festum barnabe. 

Jocher 6359. — Bandtke I. 82—88. 

liibl. Ossol. — Dzików. 

— secundura Rubricam Ecclcsiae 
Metropol. Gnej?n. Cracoviae 1503. — 

Frie.se T?eytr. II. Th. I. I5d. p. 3-i. 

„Z Agendy tej Friese przytacza 2 modlitwy, 
jedne jtodczas chrztu dziecka, drugą do 
iiniierającyrh." Tak pisze Jucher N. 6.S60. 
Tymczasem rzecz się ma inaczej. Friese 
bierze z Regenwolsciusa i przeistacza miej- 
."ce Lyjjsiae na Kraków i nie wymienia druka- 
rza, więc edycya : Cracoviae prawdopodo- 
bnie urojona. Kównież i edycya Lipsiae, 
Melchior Lotter 1508. nie opisana i nie 
ma jej w Pancra : Annales T. VII. str. 
148 — 5. — Nie wierzy w te edycya Wi- 
slocki (Wisła 1878. s. 856).' 

Jocher 6860. 6.861. 

— dioecesis cracoviensis. 1504. 
Na pergaminie. Petersb. 

— latino et vulgari sermone j)olo- 
nico ridelicet et alemanico. Imp. Cra- 
coviac artc Dom. lohannis Haller. A. 
1505. w 12ce. Tak Wiszn. III. 89. lecz zapewne myflia 

w dacie zamiast lólt r. 
— sive ob.scfjuialo secundura rubri- 
cam ecclesiae metrop. Gnesnensis, Cra- 

Kómic. 
sermone Polo- coviae, Haller. 1512. 
— latino et vulfrari nico videlicet et Alemanito illuminata 
incipit ffliciter. (Te słowa bujnym goc- 
kira drukiem na tytule. Na końcu ru- 
bro): Impressum Cracoviae arte et ira- 
pensis Spectabilis viri doniini loannis 
Haller. Anno missionis verbi divini in 
carnem milessimo ąuingentessimo deci- 
mo quarto (1514). 8. fol. KCIIH. kart, 
oprócz karty tytułowej i 9 nlb. kart 
na końcu. Druk gocki. 

Na końcu powieść o papieżu Urbanie po 
polsku i po niemiecku , ale jej nie ma 
w egzempl. Bihl. Jagiell. 
Jocher 6862. — Janocki Nachr. str. 159 — 
160. — Beutkows. O n.ijdawn. ksinż. str. 
65 — 6. — Maciejowski, Dodat. — Gra- 
bowski A. Starożytności 1840. 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Kornic. — 
Szembeka. 

Ageda scd'm cursum et rubrica Elc- 
clie cathcdralis Posnanien. Ad ritu me- 
tropolitane Gnesn. qni potuit vicini' re- 
ducta. Anno dni M.D.xxxiij, (1533). 

Na końcu : Lypsie ex Prelo Melchi- 
oris Lottbcri. Anno dni. M.D.xxxiij. w 
4ce, k, liczb. 146 i niel. 2. 

W^-d. Jana Latalskiego arcyb. gniozn. — 
Pod tytułem drzewoiyt SS. Piotra i Pawła 
i herb Praw<lzic. 

Czartor. — Uphagen w Gdańsku. — Kórn. 

Agenda sive obseąuiale secundum 
rubricam ecclesiae metropolitane Gne- 
snensis. (Herb Mikołaja Dzierzgowskie- 
go arcyb. Gniezn, który tę agendę wy- 
dać kazał. Na końcu czer. lit.): Craco- 
viae impressum per Hieronymum 
ScharfFenbergum civem ac bibliopolam 
ibidem. Anno Dni 15 j 9. 
CXLIII i na końcu 2 niel 
Jocher N. (i.86.8. 

Krasińs. — Haczyńs. — Ossol. — Kornic. — 

Dziedusz. — Kijów. — Katedr, lwów. — 

Gdańs. kapit. 

— ecclesiae cathcdralis Plocensis 

cum dubiorum 7 casuum rosolutionibus 

cura reveren. in Christo patris D. An- 

drceepiscopi Plocensis impressaMDLIUI. 

lu stemma ejusdem rcyerendi.ssimi I), epi- 

scopi Plocen. < rycina herbu i distich.). Na W -łce, kart 71 odwrotnej rycina Zwiastowania z datą ntku 
1536. Na końcu Iu{lexu wydrukowano: 
Agenda insignis ecclesiae cathcdralis 
et dioecesis Ploceiisis impressa Anno Dni 
1554 Cracoviae opera ac industria fa- 
niatorum fratrum Nicol. ac Stan. Scharf- 
fenberger calchographor. et civłum Cra- 
coriensium irapensa revercndissirai in 
Christo patris D. Andreae Noskowski 
episc. Plocensi eongesta vero et confe- 
cta, per venerabilem Laur. Zanibrzuski 
praepositum S. Cathcrinae, venerabilis 
capituli Plocensis secretar., politioris li- 
teraturae, iurisque pontiticis scientia, 
usuqvie rerum magnarum illustrcm et 
amabili morum suavitate humanitatcque 
perpolitum. w 4ce, kart 229. nlb. 8 
i indexu k. 3. 

Jest herb Zambrzuskiego i nań 8 wierszy. 
Jocher 63Gi. 6365. za Lelewelem ma przez 

omyłkę datę r. 1550. — Lelewel. Bibl. 

k.sięgi'Dod.'L 103. 
Warsz. Uniw. — Kras. — Ossol. — Bran. 

— sacrainentalia ad usuui dioecesis 
Varniicnsis accommodata. Cum adjun- 
ctis verbis et admonitionibus polonicis 
et germanicis. Opus cuiuslibet dioecesis 
parochis et sacerdotibus perutile. — 
(Poczem w drzeworj^cie herb Warmii 
i Kromera z literami C. M. C. V.). 
Coloniae, apud Maternum Cholinum 
MDLXXIIII. Cum gratia et privil. 
Caes. Majest. folio małe, k. 2. str. 119. 
Na odwrocie tytułu: Contenta in hoc volu- 
mine Agendorum sacramentalium. — Na 
k. 2. nlb. Okólnik Kromera, dat. Heilsber- 
gae Februar. a. 1572. — Każdy arkusz ma 
kart 4 a signat. idzie od A — P. (ark. 15). — 
S. 1 — 2. Exorcisatio sali. s. 2 — 29. Formuła 
baptizandi. s. 29. Infirmi pueri brevior 
baptismus. s. 30. Cautelae circa ba])tismum. 
s. 31. Informatio. s. 32. De iis qui in liae- 
resi baptizati. s. 32 — 5 Formuła reconci- 
liandi s. 36 — 9. Modus copulandi matri- 
monia. s. 39. Modus introducendi spon- 
sam post nuptias. s. 40. Modus introdu- 
cendi mulieres post partum. s. 41. Ad in- 
troducendam muiierem in partu niortuam. 
s. 42 — 51. De absolutione sacramentałi 
poenitentium. s. 51 — 53. Ordo communi- 
candi populum in ecclesia, tam in Pas- 
chate quam in aliis diebus. s. 54 — 56. 
(>rdo communicandi infirmum. s. 57 — 96. 
Modus admini.strandi sacram unitionem ex- 
tremam infirmo. s. 97^ — 119. Catecbeses 
sire institutiones latinae et polonicae, cui- 
libet sacramento et actioui accommodatae per illmos dnos D. Stanislaum Carnkow- 
ski epum Wladisłaviensem et Martinum 
Cromerum, coadiutorem Warmiensem con- 
seriptae. (Tekst tylko łaciński dano. Do- 
prawiono zato przekład niemiecki bez ty- 
tułu ark. 3. (kart 12) nieliczb. Zaczyna 
sie : Christliche Uuderweisung von der 
Tauffe). 
Bibliot. kapitulna w Frauenburgu (trzy e- 
gzemplarze). 

— sacramen talia ad usum dioecesis 
Cracoviensis. Coloniae, 1574. folio. 

— seu ritus sacramentorum (1575). 

Bibl. Moszyńsk. w Krak. 
-— caeremonialia, ad usum dioece- 
sis Varmiensis accommodata. Opus a- 
liarum quoque dioeceseon parochis et 
sacerdotibus perutule. ludicem omnium 
pagina post praefationem continet. 

(Poczem drzeworyt: herb Hozyusza 
z podpisem : Stanisl. Hosii cardinalis 
Yarmiensis). Coloniae apud Maternum 
Cholinum MDLXXVII1. Cum gratia et 
privilegio Caes. Maiest. (1578). foHo 
małe, str. 216 (ark. 27 po k. 4). 

Na odwrocie tytułu drzeworyt herbu Krome- 
ra, ten sam co w edycyi z r. 1574. 
To tytule idzie 6 kart nllj. : Przemowa Cro- 
mera do Hosiusa dat. ex arce Heiłsber- 
gensi calend. Junli. A. D. MDLXXV. karta 
2. Contenta in vołumine etc. karta 3. Ad- 
monitio ad sacerdotes 3. Sermo de officio, 
excellentique dignitate ac sanctimonia sa- 
cerdotum k. 4. Precatio sacerdotis audituri 
aliquorum confessiones. k. 5. Sacerdotes, 
quae scire debent, ex D. Augustino: et 
habeutur. Dist. XXXVII. Cap. Quae ipsis. 
k. 6. Ex decreto concilii Tridentini sessio- 
nis sextae canon. 1. — Potem od str. 1. 
Agenda. — Część muzyczna ma nuty w 
czerwonych liniach. 
Do tego dołączono : 

Passio Domini Nostri Jesu Christi, 
quae, uti ab unoqaoque Evangelista 
seorsim conscripta, sic etiam notis quae- 
que suis seorsim distincta, atque deli- 
neata est : et usui dioecesis Varmiensis 
accommodata. Studio vero atque opera 
Reverendi D. Thomae de Glaza, S. 
Stephani Cracoviae plebani etc. aedita. 
Coloniae apud Maternum Cholinum. 
MDLXXVIII. cum gratia et privilegio 
Caes. Maiest. folio małe, str. 115. 

W tyt. drzeworyt : Chrystus na krzyżu. Two- 
rzy całość z Agendą, 1)0 sygnat. arkuszy 
w Agendzie idzie od a. do ee. Tu zaś idą 
arkusze od tf. do tt. 

Bibl. kapit. w Frauenb. 72 — sen modus adiuinistrandi sacra- 
meiita seciuuhim ritum catliodralis ec- 
clesiac Olomuc-ensis : ad usnm cjiisdcin 
diooccsis. 1. Cor. 4. Sic nos existiniet 
homo, ut miuistros Christi et dispeiisa- 
tores mystcriorum Dei. (Tytuł z drze- 
worytem .1. Clirystusa). B. w. m. i r. 
Na końcu: Cracoviac in ofHe. tyjiogr. 
Lazari. A. D. 1585. folio małe, k. 5. 

str. 15B. 

Na odwrocie tytułu herb Pawłowskiego i 
wierszu łacińskio na herb. Puczciii idzie 
przemowa l'awtnw9kiogo z daty Aug. 1584. 
Po indexie idą wiersze Jana Gergora ka- 
non, a |io nich duża rycina 6w. Wacława 
męczennika. 

Jocher i'i'M\7 (oznacza w 4ce). 

Te agendę ale z mylną datą r. I;)8I. ma 
Graesse Tresur I. 42. z katalogów Trossa 
i A.shera w cenach 20 i -iO franków. Wy- 
chwala drzeworyt .Św. Wacława z.ijnuijący 
całą stronnicę, jako istotne arcydzieło. 

Jagiell. — Ossol. — llaczyós. — Towarz. 
Nauk. Poznań. 

Część II. p. t. 

— caerimonialia sccundum ritum 
cathedralis ccclesiae Olomnccnsis: ad 
usum eiusdcm dioecesis. Exodi 18. Ostcn- 
daa populo caerimonias et ritum colendi 
viamq. per quam ingrcdi debeant, et 
opus, cpiod laccro dcbcant. Na końcu : 
Cracoviae in ofiicina tvpograpliica La- 
zari A. D. MDLXXXVl. w 4ce, k. 3. 
8tr. 348. 

Na odwrocie tyt. czworowiersz pod herbem 
biskupa. Dalej odezwa 8tan. Pawłowskiego 
14 lut. 1586 a na końcu tejże duża rycina 
Św. Wacława. Czartor. — Jaglcll. 

— seu ritus caercmoniarum eccle- 
sia.sticaruni, ad uniformem ecclesiarum 
per universas provincias regni Poloniae 
usum, ofticio romano conformati. Ex 
decreto synodi provincialis petricovien- 
sis denuo conscripti et editi , studio et 
opera reverendi D. Hieronymi Powodo- 
wij, archipresbyteri et canoniei craco- 
viensis (P. I — II). Cracoviae, in archi- 
ty pogra phia regia et ecclcsiastica La- 
zari A. 1). MUXCI (1591). Pars. IL 
A. D. MDXCII (1592). folio, k. 4. 
str. 290 i Index s. 6. 

Cd 8tr. 19.3 do 231. 

Catecheses albo napominania y nauki 
wysszey opisane (po polsku, druk got.). 
Od str. 231 do 286. Catecheses oder Unterweisung und 
Unterrichtung von den heiligen Sacra- 
meuteu wie vorher puluisch und latei- 
nisch beschrieben. 

Na atr. 108 — 111. dwa śpiewy na cztery 

głosy. 
Joch.r 6868. 6.%9 — ^\ i.Kzn. IX. 200. — 

Maciej II. 490. 
Krasiń.«. — Czart<łr. — Ossol. — Uniw. 
lwów. — Uniw. Warsz. — Kijowa. 

— Toż sauio z datii 1593 roku. 

— seu ritus sacramenlorum ecclc- 
siasticorum, ad uniformem ecclesiarum 
per universas provincias Regni Pnloniae 
usum, officio Romano conformati. Ex 
decreto synodi provincialis Petricovien- 
sis, denuo consoripti et editi, studio et 
opera R. D. Uiero. Povodovij , archi- 
presbyicri et canoniei cracoy. Praeraissa 
est siiigulis sacramentis summaria illo- 
rum doctrina utilis et necessaria. Crac. 
Lazar 1596. fol. str. 267. (wła.ściwie 
276 i k. 4). 

Od str. 193. 

Catecheses : albo napominania y nauki 
wysszey opisane (przez M. Kromera). 
Od str. 231. 

Catecheses (po niemiecku). 
Snb epistem. : Joach. Bielski i list Jerzego 
kardyn. Radziwiłła do duchowieństwa dye- 
cezyi krak. dat. Crac. Nonis Febr. 1596. 
Przyłęcki. 

— seu modus administrandi sacra- 
mentonmi cum gratia et privil. S. R. 
M. Cracoviae, in ofKcina architypogr. 
regia et ecclcsiastica Lazari. A. 1596. 
Pars IL fol., str. 252. Ossol. 

— seu ritus sacramentorum ecclesia- 
sticorujn, ad uniformem ecclesiarum per 
universas provincias Regni Poloniae u- 
sum. Ex decreto s}Tiodi proYincialis 
Petricoviensis, denuo conscripfa et t(>r- 
tio editi, studio et opera D. Hieronymi 
Povodovij. T. I — II. Cracoviae in ar- 
chityp. Lazari. 1605. fol. Tom I. kart 
4. stron 208 i 2 k. — Tom II. k. 2. 
str. 240 i 1 k. 

Wansz. Uniw. 
Jocher 6369. podaje mylnie za Siarczyu.skim 
przedruk z datą r. 1603. 

— seu ritus caeremoniarum eccle- 
siasticarum studio et opera R. D. Hie- 
ronymi Povodovii. Cracoviae in officina 73 Lazari Matthias Andreoviensis excussit. 
A. 1617. fol. k. 2. str. 240 ind. 100. 

Warsz. Uniw. 

— Jerzego Radziwiła bisk. krak. 
1598. 

Mać. III. 848. — Mohii^a Piotr (Pimin Euz.) 

Litos. 8. 185. 
Ob. wyżej Agenda Powodowskiego z r. 1596. 

— Pcirva. In comraodiorem usum 
sacerdotum provinciae Poloniae con- 
scripta. Vilnae cum permissii sviperio- 
rum. A. 1616. w 8ce, 121 str. i k. 1. 

Schnaa.S6 : Zur pol. Lit. s. 42. pisze iż forniii- 
larze sa : po polsku, łacinie i niemiecku. 
Pomija że i po litewsku, co istotnie jest 
(str. 24—29 i nast.). — Jocher 6870. 

Edycye 168.S i 1715 są pod tytułem Eituale. 
Czartor. — Branic. — Ossol. 

— sacramentalia ecclesiae Varmien- 
sis. Bez m. A. Christi MDCXVI. (1616). 
str. 122. 

Rozpoczyna sie słowy Bisk. Rudnickiego: 
Introductis , deo auspice , missali et bre- 
viario romanis, in hanc nostram dioecesin : 
restare videbatur, ut nianus pro debito 
officii nostri adnioveremus librls ecclesia- 
sticis, qui agenda vulgo vocantur. 

— caeremonialia ecclesiae Varm. 
B. w. m. A. Chr. MDCXVII. str. 202. 

— parva in comniodiorem usum 
sacerdotum provinciae Poloniae con- 
scripta. Superiorum permissu. Vilnae, 
typis academiae Soc. Jesu. Anno Dni 
MDCXXX(1630). wBce, 142 str. oprócz 
regestru. 

Jocher 6371. 

— z r. 1634. wydana pod imieniem 
Jana Wężyka arcyb. Gniezn, (o czem 
Mohiła Piotr: Litos. str. 185). 

— albo forma porządku usługi świę- 
tej, w zborach ewangelickich koronnych 
i W. X. Lit. na wieczna cześć i chwałę 
Ojcu, Synowi i Duchu Ś. Bogu w Trój- 
cy jedynemu, za zgodna zborów wszyst- 
kich uchwała, teraz nowo przejrzana i 
wydana w Gdańsku, drukował Andrzej 
Hiinefeldt Roku P. MDCXXXVIT. 
(1637) w 4ce, z przodu 1 k. nlb. i 
468 stron, spisu 2 karty nlb. 

W przedmowie do pobożnych mówi: że na 
dwóch jeneralnych konwokacyach t. j. Or- 
lańskiej 1638 r. i Włodawskiej 1684 r. 
jednozgodnie postanowiono, aby z agend 
zborowych trzech prowincyi t. j. Wielko 
i Małopolski i Litwy utworzyć jedną zgo- 
dną agendę dla wszystkich zborów. l)otad trzymano się najwięcej agendy X. K rżysz" 
tofa Kraińskiego; teraz ułożono nową, 
która drukiem ogłoszoną zostaje. 

Opisana u Jochera 7125. Jestto ostatnia e- 
dycya. Nowszej nie było tak, że ta jest 
dotąd używaną we wszystkich zborach 
ewangelicko reformowanych na Litwie. 
Przed każdym aktem pomieszczone są pra- 
wa odnośne kanoniczne. — Pierwszą a- 
, gendę ewangel. wydał X. Krz. Kraiński 
1599 r. p. t. : „Porządek nabożeństwa..." 

Branic. — Czar. — Raczyńs. — Zielińs. 

— to jest porządek kościołów ewan- 
gelickich księztwa Oleśnickiego. Brzeg 
(lub Oleśnica?) 1664. w 4ce, wydał 
Chr. Bogusz Auerbach. 

— to jest porządek kościołów ewan- 
gelickich księstwa Oleśnickiego i innych 
do niego należących powiatów, naprzód 
na miłościwe rozkazanie ksiaźęcia Jmci 
Karola z Mynsterberku Wtorego w 
niem. języku spisana i wieleb. ducho- 
wieństwu w r. 1593 oddana. Potym za 
miłościwym zrządzeniem J. książęcey 
mości Sylwiusza ksiaźęcia na Wyrtem- 
bergu i Telcu, w Szląsku na Oliśnicy 
przeyrzana y do druku roku 1664 po- 
dana a teraz kwoli kościołom polskim 
w przemienionym księstwie na pospolite 
księżey używanie z niemieckiego na 
polski język przetłomaczona. Wtóra e- 
dycya. W Brzegu, Gottfried Tramp, 
1715. w 4ce, str. 112. 

Do czytelnika wiersz podpisał J(erzy) B(ock) 
A(rchid.) O(leśnicki). — Na str. 15—18 
jest Ojcze nasz z nutami. — Na str. 110 
Przydatek żeby miejsce próżne nie zostało. 

Jocher 7129. — Sembrzycki Przegląd 1887 
s. 29. 

Birgel — Ossol. — Bibl. J. K. Sembrzyc- 
kiego. — Czartor. — Jagiell. 

— (mniejsza). Sześć aktów, to jest: 
Akt I. Usługi chrztu św. Porównaj 
Aktów sześć. — Wysocki Mikołaj (1643). 

— ob. Dambrowski J. (Alimonia 
1748) — Kraiński Krz. (Forma 1602, 
1614) - Małecki H. (Ustawa 1571) — 
Morscovius Petrus (Politia ecclesiastica 
1745) ~ Peterson Jan (1695). 

(Agendę). Lettische Kirchen- Agendę. 
Konigsberg. 1754. 8o. 

Przyłceki. 

Agendorum ecclesiasticorum liber in 
usum provinciae Gnesnensis conscriptus. 
Coloniae, apud Mat. Choliuum. Cum 

10 74 gratia et priv. S. R. M. 1579. fol. To- 

mus I. k. nlb. 6 i liczb. 119 z ryc. 
Podp. Stan. Carncovski episc. Vladislav. et 
Pomeraniae Rererendis. etc. Praelatis etc. 
Yolborii. 1577. Zarazem: Cateche.ses lati- 
nae et polon. p. Stan, Carnc. et Mart. 
Cromer coadj. Yarm. conscriptae. 
Tomus secundus: Agendorum Cae- 
remonialium. folio, k. 6. str. 246. 
Tomus III. fol. str 115. 
Jocher 6366. przytacza wydanie bez drukarza 
i format w 4ce. 
Krasińs. — Warsz. Uniw. — Ossol. — 
SanguHZ. 

Agger triumph. Jesu Christi ob. 
Cranier Job. (1625). 

Aglaia nuptialis St. Witkowski ob. 
Łukow.ski Vlad. (1635). 

Agnell od ofiarowania Maryi ob. 
Nowicki iKazania 1725, 1790. Kazanie 
1791, 1795). 

AGNELIUS Ludwik ze szkół Zamoj- 
skich. Theatrum mundi sive decisiones 
praecipuarum difficultatum in theologia 
et philosophia occurentium ex doctrina 
theologorum principis ecclesiaeque doc- 
toris S. Thomae Aquinatis desuniptae 
publico certamini in congregatione ge- 
nerali Warszowiensi ad aedes divo Hya- 
cintho sacras per Fr. Ludovicum Ag- 
nelium ordinis praedicatorum expositae 
A. D. 1619. m. Octobri. Zamosci in 
typographia academiae. MDCXIX. 
(1619) w 4ce, 8 k. nlb. 

Przypis. Franciszkowi Diotallevionuncyuszowi 

papieskiemu w Polsce. Na końcu : praesi- 

debit pater F. Samuel Wierzchowicz res- 

pondente ad oljecta F. Ludovico Agnelio. 

Ord. Zamojs. — Warsz. Uniw. 

— ob. Acta (1659). 

Agnensis. Oraculum ob. Bicżanow- 
ski (1682). 

Agnieszka św. ob. Awedyk Konst. 
(1748) — Cieszkowicz Tomasz X. (Ju- 
trzenka 1722j — Surowiecki Br. Hip- 
polit (Zwierciadło 1637) — Zieliński 
Daniel (Ogród 1661). 

AGNOSTUS Francus. Prodromus Fr. 
R. C. das ist: ein Yorgeschmack und 
beyglauffige Anzeig der grossen ausfiihr- 
lichen Apologi, welche bald folgen soli, 
gegen und wider den Zanbrecber, und 
Fabelprediger Hisajam sub Cruce sampt 
zweien Missiyen, eine an die spanische Nation, die ander an alle romisch-ca- 
tholischen in Italia , Gallia et Polonia 
etc. publiciret durch.... Anno 1620. 
w 8co. ark. 7. 

Agnulphus to jest historia miłostek 
ob. Zawisza Krzyszt. (1680). 

Agnus ob. Grochowski Stan. (ter 
magnus 1634) — Julianus a S. Jacobo 
(purpuratus seu orationes 1703) — Ra- 
dziejowski Kard. (Cardinalitia purpura 
1690) — Szaniawski Konst. Fel. (in 
Zodiaco coeli 1704, 1716, 1721) - To- 
masz Aquino (purpuratus 1701) — Za- 
łuski And. Stan. (in omni campo hono- 
ris 1737). 

Agonistica fidelium verba ob. Sar- 
torius Joan. (1793). 

Agonium philosophicum ob. Celejo- 
wicz Mat. (1692j. 

Agonizantes ob. Powodowski Hie- 
ronim (b. r.). 

Agra ob. Bumomissa Jerzy (1596). 

AGREDA Marya a Jesu (1602 f 1665). 
Miasto święte niedościgłemi taiemnicami 
ubłogosławione, cud cudów — przepaść 
łask. — Wszechmocności, mądrości, mi- 
łości Boskiey — życie przedziwney 
Matki wcielonego Boga Maryi, królowy 
naszey, na oświecenie świata, kościoła 
Bożego pociechę, i całego narodu ludz- 
kiego zbawienie, Wielebney Maryi a 
Jesu zakonu Franciszka S. de Obser- 
vantia xieni w mieście Agreda objawio- 
ne, a teraz wyraźna krótkością do dru- 
ku podane przez X. Piotra Kwiatkow- 
skiego. Z pozwoleniem starszych. W Ka- 
liszu, w druk. J. Kr. M. CoUeg. S. Je- 
su r. p. 1731. w 8ce. Częśó I. str. 224. 
Część II. str. 240. Część III. str. 279 

List poświęcający przekJad dzieła (oryginal- 
nie w hiszp. języku napisanego, z tego 
zaś na wiele innych przełożonego) pisany 
przez kollegium kaliskie S. J. do Anny 
z Grzymułtowskich hrabiny na Czarnko- 
wie Uzarnkowskiey, zajmuje kart nie- 
Hczbowanych cztery. — Karta następują- 
ca (piąt.ij zawiera przywilej króla Au- 
gusta ligo dla drukarni kaliskiej Zgro- 
madzenia Jezusowego fund/icyi Kamkow- 
skich. Podpisany na tym przywileju : 
Maximilian z Tęczyna Ossoliński, w Kra- 
kowie 19 Listopada 1697 roku. — Na 
czterech kartach dalej, znajdują się wysz- 75 czególnione approbacye tej książki w ró- 
żnych krajach cudzoziemskich wydane — 
przy końcu ^vymieniona approbacya księ- 
dza Franciszka Karnowskiego biskupa 
Domicyopolitańskiego w Poznaniu, dnia 
24 Stycznia 1730 wydana, tudzież księdza 
Alexandra Gorzeńskiego, archidyakona Ka- 
liskiego w roku 1731 w Kaliszu. Dalej, 
na 31 kartkach znajduje się prolog, w 
którym się zamyka obrona i pochwała hi- 
storyi życia Nayświętszey Matki , krótko 
zebrana. — Dalej idzie introdukcya do 
hi.stor}'i życia Najśw. Matki, która zajmuje 
jedne i pół karty równie jak i poprzedza- 
jące nieliczbowanych. — W środku stro- 
ny następującej po introdukcyi odbity jest 
drzeworyt: wizerunek Matki Boskiej. Po 
czem następuje : Zycie Nayświętszey Boga- 
Rodzicy. Na końcu dzieła na stronie na- 
stępującej 280, liczbą atoli nieoznaczonej, 
umieszczony jest w łacińskim języku de- 
kret Benedykta XIII , pozwalający posia- 
dania i czytania ksiąg niniejszych 21 
marca 1729 roku wydany. Pod tym zaś: 
Roma, typis Rev. Cam. Apost. 1729. Ten 
podpis odnosi się do samego dekretu. 
Jocher 8191. — Brown. 250—1. 

Ossol. 

— Toż, tenże tytuł, w Lublinie, 
w drukarni S. J. 1732. w 4ce. Appro- 
bacye i prolog Ximeniusa Samiengo 
Generała zak. S. Franc. maja stron 44. 
Cześć I. ks. I. i II. str. 124. i Index 
k. 2. Cześć II. księga III— IV. str. 120. 
Cześć II. ks. V— VI. str. 128. i Index 
kart 3. Część IH. księga VII— VIII. 
str. 154. i Index k. 2. 

Jocher 8191 b. 

Wileńs. — Polkows. — Dzików — Jag. 

— Miasto Święte niedościgłemi ta- 
jemnicami ubłogosławione cud duchów, 
przepaśćłask. Wszechmocności, mądrości, 
miłości Boskiey — życie przedziwney 
matki wcielonego Boga Maryi, Wielebney 
Maryi de Jesu zakonu Franc. świętego 
w mieście Agreda objawione a teraz do 
druku podane p. X. Piotra Kwiatkow- 
skiego S. J. w Kaliszu w drukarni S. 
J. 1759. w 4ce. Cz. I. ks. 1. i 2. str. 
124 i rej. k. 2. Cz. II. ks. 3. i 4. s. 
128. Cz. II. ks. 5. i 6. s. 128. Cz. HI. 
str, 159. i index k. 2. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Toż, w Kaliszu, S. J. T. I— IV. 
1767. w 4ce, str. 124, 128, 128 i 159. 

Katalog księg. Jabłońskiego we Lwowie po- 
daje edycyą w 2 tomach. Kalisz 1750. 
w ■śce, cena 2 złr. — Mistyczne miasto boskie, cud 
jego wszechmocności, y przepaść łaski. 
Historya boska y ż}nvot Przenajświęt- 
szey Maryi Panny, matki Jezusa Chry- 
stusa, królowy y pani naszey, napra- 
wujacej winę Ewy i jednającej łaskę, 
objawiona w tych ostatnich wiekach od 
teyźe Pani , służebnicy swoiey, wiele- 
bney Maryi od Jezusa, xięni konwentu 
Niepokalanego Poczęcia w mieście A- 
gredańskim, pro win cy i Burgeńskiey, re- 
gularney obserwancyi Seraficznego oy- 
ca Franciszka świętego , dla nowego 
światła świata kościoła katolickiego we- 
sela i ludzi ufności pierwey z języków 
hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego 
na łaciński przeniesiona, teraz na pol- 
ski przetłumaczona y do druku poda- 
na, praca y staraniem X. Stefana od 
S. Woyciecha (Staniewski) Scholarum 
piarum, rektora kollegium krakowskiego. 
Z dozwoleniem y approbacya zwierzch- 
ności dodaje się życie teyże wielebney 
Xieni i protestacya publiczna wszelkie 
rozumie swoje, całemu światu do roz- 
sadzenia podającej. (Części trzy). W Kra- 
kowie w drukarni Michała Cezarego J. 
K. M. y J. Os. Jmc. X. bisk. krak. 
Xiaż. Siew. także szkół Nowodw. or- 
dyn. typog. r. p. 1730. fol. — 1 k. tyt. 
Dedykacya Ewie z hr. Leszczyńskich 
Szembekowej kancl. Kor. zajmuje kart 3. 
Approb. kart 2. Wprowadzenie do ży- 
cia Najśw. Maryi str. 7. — Cz. I. ks. 
1. i 2. str. 205. — Cz. II. z osobnym 
tytułem. Tytuł i rej. kart 5., ks. 3 i 4. 
str. 262. — Cz. II. ks. 5. i 6. str. 
355. — Cz. in. z osobnym tytułem, 
księga 7 — 8. str. 286. — Żywot wie- 
lebnej matki Maryi od Jezusa str. 101. 
Żywot ten napisany był najprzód po hiszp. 

1655 w Madrycie. 
Encykl. Org. I. 188. — Jocher HI. 410. 
N. 8190. — Załuski: Bibliot. 82. pisze: 
„Miasto mistyczne allegatur in Suppl. Jablo- 
nov. ut perperam; nam hoc opus continet 
rersionem prosaicam civitatis mysticae Vir- 
ginis exstaticae Mariae de Agreda." 
Wilno — Dzików — Warsz. Uniw. — Ja- 
giell. — Ossol. — Uniw. lwów. — X. Polk. 

Agricola ob. Krasicki Ign. (Fabu- 
lae) — Marąuart J. (Regis benef. 
1791) — Tarnowski Z. (floridus 1677). 76 AGRICOLA Adamus Christianus. 

Zioiis gros3es Bekiiinmerniss von Gott 
dcm Herm selbst, mit dreyen lieblichen 
und trijbtlicben gleichnissen beantwor- 
tet und abgelehnet. Beym Propbeten 
Esaia cap. 49. vers. 14. 18. Und in 
einer Gastpredigt zu S. Elisabeth in 
der Konigliehen Stadt Dantzigk ausge- 
legt. Im Jahr 1628. den 6. Julii. Von 
M. Adamo-Cbristiano Agricola. Dan- 
tzigk, gedruckt diircb Andreara Hiine- 
feldt, Buchbandler. w 4ce, 20 k. nlb. 

Czarter. 

AGRICOLA Georg. Oratio de bello 
adrersus Turciam suscipiendo. Basileae, 
1538. 

oh. Sadoleti fDe bello 15.S8). Kornic. 

AGRICOLA Jan. Disputatio de He- 

loti seu plica polonica. Basileae 1615. 

Umieszczone w Decad. IV Disput. Basilien- 

sium. — Mastallir: Uber den TTeichsel- 

zopf. Wien 1790. str. 21. 

Agricola Julius ob. Cjnerski Joan. 
(1643). 

AGRICOLA Krzysztof rur. 1596. 
t 1641). Actus gratulatorius ob impo- 
sitam Yladislao Regi Poloniac coronam, 
nec non traditam .Jacobo^ Curlandiae 
et Semigalliae Duci. in imperio sueces- 
sionem : institutus a pastoribus ecclesiae, 
inspectore, rectore et iurentute schola- 
stica scholae Mitaviensis. Riga 1633. 
w 4ce, 26 k. nlb. 

ob. Einhorn Paul (163,3, 43). 

Recke u. Napier.-skr I. str. 17, 486—490. 

AGRICOLA Rudolf młodszy z Grau- 
biinden. Illustrissimae Reginae Bonae 
Paraceleusis ad R. Epum Plocensem 
p. Agricolam (herb Polski i Sforza, pod 
niemi wiersz) : Adiwat hec agla serpens 
et devorat hoste Hoc Bona stema tulit, 
qmala ferre negt. w 8ce, kart 4. (W 
Krakowie 1518, drukiem tym samym 
co i Krzyckiego Epitbalamia). 

Na odwr. tjtutu ded. Carolo Anto Moncine- 
reo Bononiensi E. D. dni Erasmi episc. 
Plocensis secretario, canonico plocensi et 
poltaviensi, Rndolfus Agricola junior poe- 
ta a Caesare laureatus salutem. 
Janecki (Janoc. III. 2.) podaje z Decyusza 
Diarii etc, że R. Agricola napisał poemat 
na zaślubiny Zyg^nunta I. z Boną. — In- 
ny jednak wiersz o Bonie nie dochował" 
Ossol. — Jagieil. Sie. — De diuo Casimiro, regio Polonie 
et Lituauie principe, signis ac miracu- 
lis clarissimo. Rudolfi Agricole Uasser- 
burgcn. carmen elegiacum. Ycnerando 
praeceptori suo Paulo Crosnensi florent. 
studii Grac. College oblatum. Impres- 
8um Cracoviae per Florianum Ungle- 
rium 1511. w 4ce. 

Janoc. I. 7. 

— Salutifera Domini passionis con- 
templatio ex 4. Erangelistis caeterisąue 
ecclesiae doctoribus mira diligentia hinc 
inde congesta. 

Rudolphus Agricola junior hexa8tichon. 
Obacz : Contemplatio. 

— Hymnus dc diuo presule et mar- 
tyre Stanislao, tutelari Foloniae patrono, 
per Rudolfura x\gricolara poełara a cae- 
sare laureatum aeditus. (Pod tem drze- 
woryt zajmujący ~l^ karty tytułowej, 
wyobrażający S. Stanisława wskrzesza- 
jącego Piotrowina. Na k. ost. s. g. po 
tekście): Hieronymus Vietor impraessit 
Craccoviae. Anno domini 1519. w 4ce, 
k. ni. 6. str. ost. biała (tylko 3 pierwsze 
wiersze tytułu dr. goc). 

Na odwr. tyt. Rudolfus Agricola Christophoro 
Schydlowiecz. palat. et capit. crac. supr. 
Regni cancellario. 

Są egzemplarze tejże samej edycyi, ale z 
przedrukowaniem ostatnich dwóch kart, 
których strony mylnie idą w niektórych 
exemplarzach, oraz podpisem na końcu w 
dwóch wierszach: Hieronymus Yietor im- 
praessit Craccoviae. Anno domini 1519- 

AYiszn. VI. .315. podał podobnej treści ksią- 
żkę bez autora: Hymuus de diuo Stani- 
slao. Crac. H. Yietor. 1520. 

Uniw. lwów. — Czartor. — Ossol. — 
Dziedusz. 

— Ad JoachimumVadianum epistoła 
de locorum nonnidlorum apud autores 
veteres obscuritate: cum Joachimi Va- 
diani epistoła responsoria. Viennae, per 
Hieron. Vietorem, 1515. w 4ce. 

Toż w Nigri Domin. Marii Geographia. Ba- 
sil. 1557. fol. zamieszczone. 

Adelung I. .337. — JScher. Lexic. I. 153. 
(zna edycyą bez wyr. miejsca). — Jano- 
ciana I. 10—11, III. 3. (Janozki przec^iy 
istnieniu tego dziełka, zna tylko list Va- 
diana do Agrykoli . — Janozki Nachricht 
IV. Th. str. 1.3.3 (podaje miejsce druku: 
Viennae, Johannes Singrenius). — W każ- 
dym razie edycya wątpliwa. Mayer (Wiens 
Kuchdruckergeschichte) jej nie zna. Poró- 
wnaj : Vadianu8. 77 — Joanni (Łaski) archiep. Gnes- 
nensi et patrono colendi^simo Ruclol- 
phus Agricola iunior, poeta a Caesare 
laureatus felicitatem — dedicatio. Cra- 
cov. 1518. Zawarte w: Statuta provin- 
cialia prov. Gnesnensis. (ob. Łaski Jan). 

— In iurispnidentiae landem : Rud. 
Yasserb. elegia. Dołączona do: Proces- 
sus iudiciarius Joannis de Urbach. Crac. 
Unglcr. 1514. w 4ce. ob. Urbach. 

Janoc. I. 9. 

— Ad Rev. in Christo patrem et 
dorainum d. Joa. Lubrański episc. Po- 
snan. carmen sapliicum. (W przedmo- 
wie do dzieła : Joa. Stobniccnsis Intro- 
ductio in Ptolomei Cosmographiam, 
Graco viae, Ungler. 1512. w 4oe). 

— Oratio ad reverendissimum in 
Christo patrem, domin um Petrum To- 
mitium diuina gratia episeopum premi- 
sliensem, et regni Poloniae vicecancel- 
larium per Rudolfura Agricolam iunio- 
rem Rhetum, die XVIII Jul. Anno d. 
MDXV Yiennensis universitatis noraine 
habita. Cum ejusdem Carmine sapphico 
ad Rev. D. Michaełem Vratislaviensem, 
liberalium artium ac sacraruin litter. 
doctorem in alma Univ. Crac, divique 
Floriani canonicum, praeceptorem suum 
maxime colenduni et observandura. Im- 
pressum Yiennae Austriae per Joannem 
Singrenium. B. r. (1515). w 4ce. 

Toż w dziele: Orationes Yieiinae Austr. ad 
D. Maxijiiilianum p. Joach. Yadianum. 
Viennae 1516. ark. 22. 

Janoc. I. 10. 

— Passio dominica per septem ho- 
ras canonicas distributa, elegantissimis- 
que uario carminum genere conflatis 
hymnis, autiphonis , et sacra deuotione 
plenis orationibus conscripta , adiectis 
quibusdam in margine scholiis, et car- 
minum appelationibus per Rudolphum 
Agricolam iuniorem poetam et oratorem ' 
a Caesai^e laureatum. Adjectis de con- 
ceptione intemeratae Mariae Virginis 
duobus hjTnnis per eundem Rudol. (Xa 
końcu) : Impraessum Cracoviae per Hie- 
ronyraum Vietorem Anno domini Mil- 
lesimo Quingentesimo Yigesimo. (1520). 
Die decimo Martii. w 4ce, 12 kart nlb. 
Druk rzymski. Tytuł w obwódce drukarskiej ; u dołu cyfra 
drukarza. Na odwr. tytułu : Generoso Do- 
mino Joan. Bethman Cracoviensi, Rudol- 
fus Agricola iunior salutem propitiam optat. 

Po hymnach i modlitwach następują : 

Hymnus de beatissimae virginis con- 
ceptu passiuo. Oraz: Ode dicolos dis- 
ti-ophos (Metrum Hexametrum dactyli- 
cum et dimetrum Jambicum acatbalec- 
ticum) de dive virginis conceptione. 

Z następującą krótką dedykacyą: 

Excellentissimo viro, dno Joanni Salomoni 
scholastico Gnesnens. canonico Cracov. 
fautori unice colendo Kudolfus Agricola 
post commendationero felicitatem optat. — 
Na zakończenie ośmiowiersz z napisem : 
Ludovicus Boyillus Schafhusanus lectori- 
bus. 

"Wydawca oświadcza, że hymny są autora 
niewiadomego. On je tylko wygładził. 

Wiszniew. VI. 315. — Jocher 7U21. — Ja- 
nocki Nach. 1.S2. — Janociana I. 6 — 14. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Ad pubem litterariam. 1512. ob. 
Prociu s Diadochus. 

— Ad magnif. D. Sig. de Herber- 
stein equitem auratum Rudolph. Agri- 
colae iunioris poetae a Caesare laureato 
congratulatio. Obacz : Joan ni s Dantisei 
Soteria. Cracov. Haller. 1518. w 4ce. 
Janoc. I. 11. 

Agricola Rudolphus ob. Aesticam- 
pianus (Sommerfeld : Modus epist. A. 
1515 — 22) — Anzelm arcyb. (Elucidar. 
dialog. 1515. 1544. 1549. 1555) — 
Aphtoniiis (Progyranasmata 1636) — 
Aretinus Leonardus (1515) — Aristo- 
teles (De aniraa 1512—19) — Bartho- 
Hnus Riccardus (1515) — Beroaldus 
Phil. (Declamatio 1514. Modus epistoł. 
1512) — Błonie Nicol. (Tractat. de sa- 
cram. 1512—1519) — Boetius (De con- 
solat. 1516) — Bonayentura S. (Bre- 
viloquium) — Cato (Praecepta moralia 
1516) — Cebes (1522) — Cicero (Pro 
Dejotaro 1518) — Cleophilus Octa- 
vius. — Coxus Leonard (De laudibus 
1518) — Crates Thebanus (Epistolae 
1518) — Daniel (Interpretatio 1533) — 
Dantiscus loannes (1518) — Diadochos 
ob. Proclus. — Decius Jod. L. (1518) — 
Eccliius Yalent. '1519) — Egidius Rom. 
(Bophilaria 1515) — Erasmus Rotero- 
damus (De rat. studii 1518) — Esti- 78 campianns loan ob. Sommerteld > 1515) — 
Euromotila de i Rob. ( Inst. Vitae 1529) — 
Faber Hiild. EpieeJion sire naenia 
1521 1 — Głogowczyk Jan tPlijsiono- 
mia 151S) — Gerdes Daniel łScrinium 
antiąuarium 1752) — Herberstein Si- 
gismundus n558, 1560) — Hieronj- 
raus Eusebius lEpistolae 1519) — Ho- 
ra tiiis 1 152 Ił — Hymnus. — Isocrates 
(Paraenesis 1518") — Lapide (a) Ich. 
(Resolutorium dabior. 1519) — Łaski 
J. '1518' — Linaerus Thomas * 1512't — 
Mancinellus Ant. 'De comuon. rersibus 
1513; — Marsns loan. Harm. iComoe- 
dia 1515) — Nova domo 'de) loannes 
(1518) — Orationes (1613) — Proclus 
Diadochus (Opuse. de sphaera 1512 — 
Ad pubem literariam 1512) — Pru- 
dentius Aureliiis iCathemerinon 1515) — 
Sacranu.s Jan (Modus epistolandi 1520) — 
i?hadek ob. Szadek. — Seneca L. lOpe. 
ra 1529) — Sommerfeld J. Aesticampia- 
nus 'Modus epistoł. 1515) — Statnta 
provincialia 1 1518 i — Szadek Mikołaj 
(ludicinm astronomicum 1521) — To- 
liszkow (de) Mikołaj dudicium univers. 
1518) — Urbacli loannes fProcessus 
iudieiarius) — Ursyn Gaspar > Yariorum 
carminum liber 1517, (Epigrammatum 
de variis rebus bez r). — Yadianus loa- 
chimus 'Epistoła 1515) — Yergerius 
Petrus Paulus (Hic habentur haec 
1511/ — Vratislaviensis Michael (Epi- 
toma 1518i. 

Jankowski, Rys logiki 1822. s. 180—1. — 

Sołtykowicz. Akadem. 239. — Tossins. 

De historicis lat. .066. — Janoz. Nachr. 

IV. i.so. 

AGRYKOLA Stefan. Christliche ge- 
trewf Ermanuriij fiirnemlich der alten 
christliehen Religion halber, an Konig. 
Maicj^tat in Polen etc. verteutschet durch 
Stephan Agrikolam. Dilingen 1560. w 
12ce. Obacz: Kromer Martin (1560). 

Agricultura ob. Gautier de Salgaes 
Pierre .1777:. — Huet (1788). 

Agrippa Andrzej obacz: Schoenflisius i 
Jodrzei Ufność 1642\ ' 

AGRIPPA Henryk Cornel. t około | 
1535). Contra pestera antidota securia- j 
sima Cracoviae. Ungler, (1534). (S. 1. ! ac typogr. indicatione sed certo certius 
Cracov. a. 1534). 

Notatka Haana we Lwowie... 

Porównaj: Eenschias J. (1539). 

Dnedim. 

— Krótka nauka rządzenia ku u- 
strzeżeniu od zarażenia powietrzni , a 
gdyby kto iuź zachwycił, iako zasię 
ratować z boża pomocą . przez znamie- 
nitego człowieka Henryka Korneliusza 
Agryppę doctora cesarskiego sprawiona. 
(Na końcu): W Krakowie przez Macieia 
Scharffenberga. Lata 1543. w 8ce, k. 
nlb. 7. druk gocki. 

Na odwr. tyt. drzeworyt SS. Kosray i Da- 
miana, jak w Miechowity: C'onserv-atio 
sanitatis, nad obrazkiem napis: Naywys- 
szy stworzył lekarstwo w ziemie, a mąż 
mądry nie będzie się nim brzydził. Eccle- 
siastici XXX^'I^. Na str. 1-ej k. nasi. 
przedmowa „ku wsselkiemu Czcicielowi." 

Adelung Gelehrt Lexic. I. .3.^. nie zna tych 
dzieł. — Żebrawski T. O pieczęciach da- 
wnej Polski i Litwy. :-iO. 

Krasińs. — Szembeka bibl. 

Agryppa Jan ob. Schosserus Chri- 
stiana- Theod. Sirenum 1611). 

AGRIPPA Venceslau8. Oratio fune- 
bris de illustrissimi principia et domini, 
domini lohannis Radzirili Oliciae et Ne»- 
nisii tak) dueis, uita et morte, scripta a 
Wenceslao Agrippa Lithuano. Epicedion 
scriptum a PhiUppo Melanchthone. — 
Addita est narratio. scripta a iide digno 
de Yualachomm tyrannis, quae osten- 
dit, turcicos tyrannos non solum cnide- 
iitate, sed etiam astutia magna et fran- 
dibus grassari. (W środku k. tyt. wi- 
nieta drukarska, na tarczy waż wijący 
się po słupie i rok koło tego:) 1553. 
B. m. i dr. w 8ce. k. nlb. 20. Druk 
ant. i kurs. 

Na odwr. tyt. w medalionie okrąg^łym orzeł 

z herbami Radziwiłłów na piersi. 
Wiszn. Vin. 69. EX. 401. — Janociana HI. 
Bi — Encyk. Orgerlb. I. 203. 

Czarter. 

— ob. Brentius Jan Kazania 1588). 
— .Któryś Agryppa za czasów Zygmunta 

Augusta pisał przeciwko Lippomanowi i wiele 
innych ksiąg do druku podał." 
Niesiec. L 11. — Prżyłecki. 

Agrippinensis Julianus oh. Riviua 
loannes 1.041,. 

Agru dobywanie obacz Burzomissa 
Jerzy. 79 Agudda i. e. fasciculus s. collecta- 
nea talmudica in quibus per compen- 
dium exhibeatur instituta et ritus qui 
in universo talmudis corpore exstant, 
cum indice in calce adiuncto. Cracov. 
1531. folio. 

Widekind pag. 30. 49. — Notatka Haana 

(Liber rarissimus). 
Agugda (to iest krótki zbiór talmu- 
du). W Krakowie, w drukarni Izaaka 
Aaronowicza 1571. 
Jocher 8033. 

AGUILAR (d'). Vers par M. le comte 
d'Aguilar, capitaine au regiment Kojal- 
Pologne caralerie. 1731. w 16ce. 
Ahasverus ob Relation (1614). 
Ahndung (Rechtmassige) ob. Patkul 
I. R. (1701). 

Ahynhliff Jan obacz Tewendel Jan 
(Łani pod rozkwitłem drzewem 1677). 
Aiax ob. Spectaculum (1624 i. 
AICHLER Glandinus Stanisław (Żo- 
łądek, Stan. Dąbek I. 1) Ad Dantisci 
Musam epigramma, 2) ad lectorcra, 3) 
hexastichonj 4; tetrastichon Aichleri. 
(Mieszczą się w: Joa. Dantisci Carmen 
paraeneticum. Cracoriae Yietor. 1539. 
w 4ce). 

Janociana. I. 15. — Jusz. II. 382 — 3. — 
Encyk. Orgerlb. T. 8. s. 76. T. 1. s. 
225. — Wiszn. W. 317. 
— Epithalamium Isabellae, floren- 
tissimae filiae serenissimi regis Poloniae 
Sigismundi, ad serenissimum maritum 
loanuem Hungariae regem proficiscen- 
tis , per Stanislaum Aichlerum , U. I. 
doct. (Pod tern w czworoboku na tar- 
czy ukoronowanej herb królestwa orzeł. 
Na karcie ost. herb węg. króla Jana, 
a na końcu u dołu:) Cracoviae per 
Hiero. Yieto. Anno 1539. w 4ce, kart 
nlb. 4. 

Przydana tu jest: Nuptialis elegia i epi- 
gramma do tejże Izabelli. Na odwrocie 
tytiiłu jest epigramma : ad Rererendum D. 
Samuelem Macieiowski, decaniim Cracov. 
Regni Pol. Secret. 
Porównaj : Stanislaus Clericas (Pieśń o Iza- 
belli). 
JuszjTiski U. 382 — 3. zwie go Stan. Żołąd- 
kiem inaczej Glandinu.s. — Czacki zwał 
go Dąbkiem. — Niesiecki II. t. pod her- 
bem Dąb, mieści herbowych Achler i Żo- 
łądź. — Janociana I. 14- — 16. 

Akad. — Czarter. — Jagiell. Deeii Senioris 
dr. i r. w 4ce, — obacz Herberótein Sig. (1558, 
1560) — Laetus Pomponius (De Roman, 
raagistr. 1544V 

AiCHLER (Aychier) Stephan. Cata- 

grapbe nuptiarum Caroli archiducis Au- 

striae etc. et Mariae filiae Alberti Ba- 

rariae principis etc. Yiennae celebrata- 

tarum a. D. 1571, edita a St. Aychlero 

Stanisl. F. Justi Lud. 

e filia nepote. B. w. m. 

ari^. ^111' 

Dedykacya Stan. Aychlero, castri Cracor. 
advocato, patri suo. — Następuje opis 
uroczystości ślubnych na 5. kartach. Po- 
czem od ark. C. Epithalamion in nuptias, 
zawarty na trzech kartach. Jagiell. 

— ob. Groicki: Tytuły prawa Ma- 
gdebur.skiego 1575 r. w Krakowie u 
Łazarza, w 4ce. (Pod herbem Rokos- 
sowskich jest jego wiersz polski). 

AIDIUS Jędrzej rodem Szkot, pro- 
fesor filozofii w gimnazyum gdańskiem. 

— Disp. de magnanimitate et mo- 
destia respond. Thoma Adamo Rugen- 
waldeusi die 5 Xovembris a. 1611. 

— Disput. ethica de verecundia et 
continentia. Gedani 1612. 

— Disputatio theologica de subjecto 
et accidente respond. Thoma Serojeno 
Anglo. Gedani 1612. 

— Epithalamium nuptiis secundis Col- 
legae Andreae Dasii 1609. Gedani. w 4ce. 

ob. Martini Greg. Silesii: De Fossilium me- 
taUorum 1610. — Praetorius Athenae Ged. 
s. 59. 

AiGNER Piotr. Budownictwo wiey- 
skie z cegły glino-suszone}', z plantami 
chałup wieyskich, stosownie do gospo- 
darstwa narodowego przez Piotra Ai- 
gnera. W Warszawie w drukarni Piotra 
Zawadzkiego, r. 1791. w 8ce, str. 19. 
z rycina i YIII. tabhcami. 

Na końcu położona taka uwaga; NB. Ciąg 
dzieła tego będzie o nowey cegielni eko- 
nomiczney poprawioney. — Rycinę przed 
tytułem rytował J. Ł(ęski?), Tablice 1—8 
Aigner. 
Akad. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Zielińs. — Czarter. 

— Nowa cegielnia wynalazku Luci 
Pana Aignera architekta warszawskiego. 
W Łowiczu w drukarni JO. Xcia pry- 
masa arcybiskupa Gniezn. 1788. w 8ee, 
31 str. i 1 tabl. figur. Ossol. 80 — Toż, ^r^etiruk, w iiowiczu 17^8. 
w druk. JO. Xcia pniiiasa, w 8ce. -iO 
str. i 1 tabl. tigur z podpisem J. Perl 
sculp. < )rany. Ossol. — Jagiell. 

— Toż, przedruk w Łowiczu 1788. 

w druk. J( >. Xcia pr^inasa w 8ce, 46 

str. i 1 tabl. tigrur r}-ta z podpisem C. 

C. Klopsch sculp. Varsaviae, Aigner 

archit. inveiiit et delinearit. 

Branic. — Jag. — Ossol. — Uniw. lwów. — 
Wileńsk. 

— Nowa cegielnia wynalazku przez... 
W Połocku Przedrukowana w uprzywil. 
od jej Imperat. Mości drukami Colleg. 
Soc. Jesu. 1791. w 8ce, str. 4-6, k. 3, 
tabl. 2. (Z dodatkiem : O sposobie ro- 
bienia pantboli i ellipseosi. Jagiell. 

— Toż. przedruk we Wrocławiu. 
B. w. r. 

— Krótka nauka o pikach i kosach 
przez... obywatela. W Warszawie, druk 
P. 2^iwadzkiego. 1794. w 8ce, kart 5 
i od str. 10 do 38 i 2 tabl. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Krasińs. — Zielińs. — Bibl. petersb. 

— Projekt do urządzenia budowni- 
czych policyi z umieszczeniem sposobów 
zagradzających upadkowi miast a wzrost 
im nadać zapewniających. Podany prze- 
świetney konimissyi policyi oboyga na- 
rodów przez budowniczego wojsk Rze- 
czypospolitej Ir. 179...\ foHo. k. 4. 

'Karver warsz. 182.Ó. N. 123., r. 1827. N. 
239., r. 1&41. N. 215. — Bentk. U. 431. — 
Roczniki T. p. Nauk. T. IX. 424. 
Branic. — Czartor. — Uniw. lwów. — Bibl. 
Jagiell. — Uniw. warsz — Zielińs. 

AILHAUD Jan (1674 f w Ais 1756). 
Informacya o używaniu i whisnościach 
proszku laksującego JP. Ailhaud med. 
dr. w Aix 10 Ust. 1744. w 8ce, str. 8. 

— Medicina universaUs, to jest: 
Lekarstwo powszechne na wszelkie cho- 
roby cz^li traktacik o źródle chorób. 
a używaniu proszku ścierającego JM. 
Pana Jana Ailhaud, konsyUarza J. K. 
M. i Pana de Castelet, Yitrolles y Mon- 
tinstin , doktora w lekarskiej sztuce w 
mieście Ais w Prowancyi. W Warsza- 
wie w drukami Grollowski J. K. Mci 
y Rzeczypospohtej 1778. w 8ce, str. 80. 

Erasińs. — Uniw. lwów. — JagielL — 
Ossol. Ailies Piotr ob. Alliaco Peuus. 

Aitzema (Aetsema. Aysma) Leo 
(Lieuwe). Historie ot' Yerhael van Sa- 
ken vau Staet en Oorlogh 1021 — 1668. 
Graven-Hage, 1657 — 1671. 14 części 
w 15 tomach, w 4ce. 
Obejmuje po holenderska : 

1621. Kerowsky, Legat de Pologne, 
arrive ;i la Haye. — 1626. Gustave 
Adolphe en Pologne. — 1626. Nov., 
1627, Mai, Depart de Honert, Bicker 
et Beaumont comme ambassadeurs-mó- 
diateurs en Pologne. — 1627. Leur 
Toyage. — 1629. Commerce de grains 
avec la Russie. Projet d'une ambassa- 
de. — 1629. Traite entre la Pologne et 
la Suede (en Lat. et en Holland.). — 

1630. Traite entre la Suede et Dan- 
tzick. — 1630. Ambassade d' A. C. 
Burgh et Yeltdriel en Moscovie. — 

1631. Continuation de lambassade d' 
A. C. Burgh et Yeltdriel en Russie. — 
1631. OUiybien et Lanonowitz, ambas- 
sadeurs Russes a la Haye. — 1631. 
Peage śtabli en Prusse par les Sue- 
dois. — 1632. Les ambassadeurs Rus- 
ses recus une seconde tbis en audien- 
ce. — 1633. Radzi^^^l'^ ambassadeur de 
Pologne en Hollande. — 1633. Sassa- 
sky, envoye de Pologne en Hollande. 
(Affaires de Suede). — 1635. Ambas- 
sade d' Honert et d'Andre Bicker en 
Pologne. — 1635. Traite entre la Po- 
logne et la Suede. — 1636. La Polo- 
gne 8'oflTe comme mediatrice entre les 
Hollandais et l'Espagne. — 1638. De 
Bye, ambassadeur de Pologne, arrive 
a la Haye. Sa mission. — 1639. Boom, 
ambassadeur Neerl. en Pologne. — 1640. 
Ambassade Polonaise en Hollande et en 
France. (Affaire du prince Jean Casi- 
mir). — 1646. Roncaillo, Anibass. Po- 
lonais a la Have. — 1646. Ambassade 
Russe a la Haye. — 1647. Depart des 
ambassadeurs Russes. — 1647. A. C. 
Burgh, enyoye comme ambassadeur en 
Mo3covie, meurt a Reval. — 1648. C. 
Burgh, fils d' A. C. Burgh, remplace 
son pere. Ambassade, voyage, retour. — 
1650. De Bye, Ambassadeur de Polo- 
gne, arrive a la Haye. — 1651. Les 81 1665. Continuation du voyage Etats-Gen. ecrirent au duc de Cour- 
lande. — 1654. Minutes d'un traite 
entre la Pologne et la Republ. Neer- 
landaise. — 1658. Ysbrantz va en Po- 
logne comme ambas.sadeur. — 1658. 
Avi5 des Etats de Hollande sur les 
affaires du Nord. — 1659. Honert va 
en Pologne eomrae ambassadeur. — 
1661. Nourelles de Dantzick. — 1663. 
Ambassadeur Russe en Holi. — 1664. 
Vasili Jocoflowitz et Dimitri Joanno- 
witz . ambass. Russ. . passent par la 
Haye en aliant en Angleterre. — 1 664. 
Boreel va en Russie comme ambassa- 
deur Neerlandais. — 166.5. Wicquefort. 
Ambassadeur de Pologne. arrive a la 
Haye. 
de Boreel 

Katal. F. Mullera w Amsterdamie. 
— Saken van Staet en Oorlogh, 
enz. met het rerrolg door L. Svlviu5. 
's Hagę. 1669—1699. 11 wol. folio. 
Obejmuje ważniejsze : 

Kerowsky, Legat de Pologne arrive 
a la Haye. — Gustave-Adolphe en Po- 
logne. — Not.. 1627. Mai. Depart de 
Honert , Bicker et Beaumont comme 
ambassadeurs-mediateurs en Pologne. — 
Leur Toyage. — Traite entre la Polo- 
gne et la Suede. en Latin et en Hol- 
landaisi. i t. d. iak w edvcvi in 4to. 
Z katalogu F. Mullera w Amsterdamie. 
Adelung. Gelehr. Lex. I. .S67. 
AizOOntinum Monumentum Jacobi 
Pi otro wieki obacz : Papużvński J. K. 
(1642, 43 1. 

Akademia dziecinna, albo zbiór krótki 
nauk różnych na świecie zwTczavnvch 
każdemu do wiadomości potrzebnych 
i wielce pożytecznych na osobne szkoły 
podzielony, dla ^\-ygody młodzieży bądź 
szkolney. badż domowey osobliwie pa- 
rafialney krótko po polsku zebrany, na 
żądanie zaś wielu za pozwoleniem oraz 
zwierzchności duchowney do druku po- 
dany. W Wilnie w druk. J. K. Mci 
i Rżpltej Sch. riar. r. p. 1761. w 8ce. 
k. 4, sti-. 208. jagiell. 

— w Heidelbergu ob. Firlej Jan 
(Yaledictio ad Heidelbergam 1604). 

— z historp kościelney ku czci 
Matki Boskiey y Maryi na cztery epo- chy, albo wydziały czasów, na wieki, 
przed Narodzeniem Jey: za życia: przez 
pierwsze pięć wieków od Wniebowzię- 
cia, y póżnieysze lata podzielona. Na 
applauz Królowy nieba y ziemi, przez 
J\V. JMci X. Wacława Hieronyma Sie- 
rakowskiego bisk. Przemys. prezydenta 
trybunału skarbowego koronnego, w cu- 
downym obrazie Jarosławskiego kościoła 
Soc. Jesu. koronowaney odprawiona. 
(>d szlachetney młodzi szkół Przemys- 
kich Soc. Jezu Przeświet. Imciów du- 
chem y odzieniem do stanu duchownego 
sposobiących się: Iwona Drohojewskiego, 
Wacława Sierakowskiego. Franc. Ła- 
szowskiego, Kaj. Tęgoborskiego poetów, 
każdego na wszelką ąuestią odpowie- 
dzieć gotowego. Z pozwoleniem starszych. 
W Przemyślu w druk. Ad. Kleina J. 
K. Mci i JW. J. X. biskupa Przem. 
ordyn. typogr. a. 1756. w 4cej k. 3. 
nlb! str. '48. Spis k. 1. 

Dedyk. Ignacemu Rogali Lewickiemn Łow- 
czemu Podlask. Pawłowi Przeczkowskiemu 
Cześnikowi Wiskiemu i Stefanowi z Tar- 
nowa Dwernickiemu pisarzowi Grodzkiemu 
Przemrsk. — Ob. : Academiae Marianae. 

Jocher 8151. 8224. 

JagieU. — Czartor. — Dzików. — OssoL 

— z historyi polskiey podzielona na 
dwie części t. j. od panowania Lecha 
do przyjęcia wiary św. a od przyjęcia 
wiary do Unii z Litwa odprawiona od 
ćwiczącey się w naukach średnicy gram- 
matyki i historyi prześw. młodzi szkół 
Przemyskich S<)C. Jesu. Roku od na- 
rodzenia Pańskiego 1756. d. 16 Lipca. 
B. w. m. i dr. w 4ce. OssoL 

Akademia krakowska. Folio. Zbiór 
obejmuje: a Summaryusz całey sprawy 
względem otwarcia Akademii jezuickiey 
we Lwowie, na seymiki przedseymowe 
prześwietnych wojewódzw, ziem. xięstw 
y powiatów koronnych y W. X. Lit 
od Akademii krakowskiey roku 17ł3<J. 
dla informacyi podany. 2 kartki: — 
b I Propugnatio jurium. priyile^orum et 
praerogatiyarum generalis Regni scho- 
lae Uniyersitatis Cracoyiensis. adyersus 
praetensam erectionem Acadeniiae in 
Collegio LeopoUensi RR. Patrum Soc. 
Jesu. A. D. 1759. 54 kartek. — ci Co- 
li 82 pia Epistolae Dccretalis, nomine parti- 
cularis Congregationis Canlinaliuin, ad 
eognoseondam oaiisani erfctioiiis Aca- 
demiae Jcsuitieao Leopoli, deputatorum, 
ex niente sanctissimi tel. rec. Alcxan- 
dri VII. l*apae, per lllmum olini Pro- 
sperum Fagnamnn, ad lllmum Nuntiiun 
Apostolicuin Rcgni Poloniae in Anno 
lf)()H. dircctae. Komae in Archivio Do- 
mus Fagnanae reperta. 1 karta. — d) 
Attentata per Patres Soc. Jesu Collegii 
Leopoliensis , post finitum, ut supra, 
opusculum commissa rationc quorum 
secjuuntur 1'rotostationes et l^Ianifcsta- 
tiones bujusmodi... 9 kartek. — e) List 
przyjacielski do nauczyć, szkół lwow- 
skich. 17<)0. k. 21. — t") List powtórny 
do Jezuit. Colleg. Lwów. z reflexyami 
na skrypt o erckcyi pretcnd. we Lwo- 
wie akademii 1761. kart 19. z planem 
okolic Zamościa p. Siarczyńskiego. (Oso- 
bno tłoczone lecz razem zbroszurowane). 
ob. Sunimaryusz — Propugnatio — Fagna- 
niis — List. 

Jagiell. — Zielińs. 

— obacz: Academia Cracoyiensis 
(1637) — Acta et decreta (1740) — 
Acta literaria ^lizleri (zawiera: Enarra- 
tiones de Acad. Cracov. 1756) — Am- 
broźewicz J. J. (1766) — Andosillus D. 
(Informatio iuris 1630) — Apijellatio 
ad Urbanum VIII. (1630, 1632) — 
August II. (Manifest 1714) — Bielski 
loannes (b. r.) — Bogucicki loan. (Ora- 
tio 1780) — Broscius Jan (Studiosae 
juventuti 1626) — Catalogus (acade- 
miarum orbis 1554) — Coxus Leon 
(De laudibus 1518) — Cynerski Jan 
(Eyktikon 1629) — Decisio (1629) — 
Deklaratia (1632) — Drużbicki Kasper 
(Deklaratia 1()32) — Dyaryusz (1765) — 
Epistoła parisiensis (1730) — Exanien 
(1632) — Figureoa (Decimarura 1756) — 
Garwacki Stan. (Bursa 1637) — Ga- 
staldi (Academici 1676) — Gedefroy J. 
(adv. Jesuitas 1630, 31) — Goliński 
B. (Dwie fundacye Nowodw. 1622) — 
Górski Jac. (Apologia 1581) — Grocki 
Jan (Pochwała 16(X)). — Huyssen (De 
statu 1709) — Informacya (Kamienice 
b. r.) — Informatio (in causa cum Ney- 
mann 1616) — Informatio (1774) — Inhibitiones (b. r.) — Instancya (do Naj. 
Stanów 175ir) — In.>*titutum (1774) — 
Kochiiowski Melchior (Mowa 1761) — 
Lacki Kasper (Sertum acad. 1(')41) — 
Lafontaint! F. L. (Chirurgisch- med. 
Abhandlungen 1792) — Lettre (a l'au- 
tcure anonyme 1781) — Leges scholis 
occl. jurisd. Grac. (1793) — Lipiewicz 
And. Dom. (Manifest 1764) — Memo- 
riale (1674) — ^lemoriale (ob Kajma- 
nów icz 1632) — Memoryał do X. pry- 
masa (1764) — Memory ały (1774) — 
Middendorpius J. (acad. orbis 1572) — 
Mu ret (do króla Stefana w „Zaba- 
wach") — Nayman Krzyszt. (1646) — 
Naymanowicz J. (Dowód memoryału 
1732, Memoriale exorbitancyey 1732) — 
Nidecki Dom. (Protestatio 1759) — Ob- 
żałowanie przeciwko Oj. jez. Sos. Jezu. 
(1623) — Oculus speculator seu Ani- 
madv. (1672) — Ordinatio studiorum, 
lectionum (1765, 1774, 1776) — Pa- 
pcncovius Jak. (Encomium excel8i No- 
vodvors. animi 1619) — Paraccianus 
(Decimarum restrictus 1761) — Pa- 
telski Stanisł. (Pia gratitudo 1767) — 
Piskorski Sebast. (Leges 1695) — Pro- 
cess Akademii (1761) — Projekt usta- 
wy (1781) — Prophasis ad Ser. Regeni 
Polon. (b. r.) — Propugnatio jurium 
(1759) — Protestatio (b. r., 1759) — 
Protestationes (1671— 74) — Przedbor- 
ski Piotr (Wywód sprawy dóbr Będko- 
wa b. r.) — Przetocki Hier. (Manifes- 
tatio 1634) — Przeworski Franc. (Mu- 
nificentia Andr. Olszowski 1671) — 
Putanowicz Józef Aloyzy (Stan 1774) — 
Riidymiński Mart. (Rationes quod non 
exp. b. r.) — Riitiones pro Univ. Leop. 
(1759) — Relatio intimatae citationis 
(1646) — Remanifestatio Almae Univ. 
(1634 ob. Naymanowicz, Przetocki) — 
Respons na statutum (1627) — Responsio 
ad libellum (1622) — Responsum Ano- 
nyrai ad libellum (1621) — Rogowski 
Franc. (Ad oflicium castrense b. r.) — 
Rozłożenie nauk (1781) — Ruszkowski 
Wal. (Reprotestatio 1622) — Scholae 
piae (1646) — Sententiae sacrae Rotae 
(1629) — Series et ordo disputationum 
(1765) — Sieykowski Michał (Chroni- 83 eon 1 733, Elogia 1747, Orationes 1748) — 
Skoczy ński Piotr (Kapitalista 1745) — 
Sołtyk Kaj, Ign. (Dyaryusz 1745, In- 
formacia 1766) — Sowiński Tlioni. loan. 
(NoYuni post. rnem. monument. 1696) — 
Sprawa o szkodliwe otwarcie (1764) — 
Stan wewnętrzny i zewnętrz. (1774) — 
Staro wolski Szym. (Laudatio 1639) — 
Status causae między Akad. (1627) — 
Stcfanowski Adam vel Stephanides (Aca- 
demica 1611) — Stęplowski Kaz. (Me- 
thodus 1764) — Strzegocki Wacł. (Vera 
justificatio 1646) — ^ Summaryusz całej 
sprawy (1760) — Świątkowski Andrz. 
Mich. (An chora bonae spei 1684) — 
Szabel J. (Wzór lekcyi 1790) — Sze- 
psius Gregor. (Laurus 1557) — Typus 
fundationis (b. r.) — Unctorius Mathias 
(Unio philadclphica 1760) — Univer- 
sitas CracoY. (1613 — 1669) (Tractatus 
1785) — Urbanus VIII. (Ad perpetuam 
rei memoriam 1634) — Widmann Christ. 
(Literac 1646) -— Wilmerding W. A. 
(Verzeiehnuss der Akademien 1795) — 
Wzór lekcyi Akadem. (1790) ob. Sza- 
bel) — Zbiór prawa szkolnego (b. r.) — 
/ołedziowski Ks. (Mowa od Akadem. 

b. r;). 

Porównaj również: Akademię lwowską, za- 
mojską etc. 

Akademia w Królewcu (regiomon- 

tana, zu Kónigsberg) ob. Middendorpiiis 
J. (Orbis 1572) — Priyilegia (1614) — 
Stobbe S. (1644). 

Akademia w Lignicy. O Akademii 

rycerskiej J. K. Mci pruskiej w Lignicy 
w Szlasku , tudzież o nowo ułożonem 
postanowieniu i niniejszym onejże stanie 
uwiadomienie. W Lignicy 1775. w Sce, 
str. 16. 

— Por. Notyfikacya (1749). 

Akademia w Luneville ob. Dispordtio 

(1740). 

Akademia lwowska ob. Acta Univ. 
Leopol. (1786) — Alexander VIII. (Co- 
pia epist. Acad. jesuitic. 1663) — Au- 
gust III. (1758) — Argumentum rei 

(1759) — Betański A. M. (1785) — 
Descensus faeilis averni (1719) — Dys- 
kurs dwóch ziemianów (1760) — Erckcya 

(1760) — Exccrptum (b. r.) — Fagna- nus Prosper (Academ. jesuit. 1663) — 
Informacya (Academ. Leop. 1662, pre- 
tensyj b. r.) — List (1760, powtórny 
1761) — Lwów (Praelectiones) — Obja- 
śnienie (ob. Potocki 1760) — Oświad- 
czenie (1760) — Potocki Piotr (Obja- 
śnienie 1760) — Propugnatio jurium 
(1759) — Rationes (1661) — Refutatio 
(ob. Sikorski) — Respons (1760) — 
Sikorski Jan (Refutatio rationum 1661) — 
Sprawa o szkodliwe otwarcie (1764) — 
Summarium rationum (1761) — Sum- 
maryusz całej sprawy (1760) — Uwaga 
na napis albo tytuł (1759). 

Akademia pobożności ob. Mościcki 
Mikołaj (1628, 1722). 

Akademia poznańska ob. Lipiewicz 
And. (Manifest 1764) — Middendorpius 
J. (Orbis 1572) — Młodziejowski Stan. 
(Gratulatio 1768) — Statuta Academ. 
Pósn. (b. r.). 

Akademia w Warszawie ob. Ustawy 
Akademii szlacheckiej (1753). 

Akademia wileńska ob. Apologia 
Acad. Viln. 1738 (ob. Burzyński) — 
Białozór J. Cas. (1615) -— Burzyński 
Stan. Ant. (Acad. et Univ. 1738) — 
Dekret (1753) — Juraha Jan (1739) — 
Konarski Stan. (1738) — Lafontaine 
F. (Chir. Abhandl. 1792) — Łopaciński 
Mik. (1753) — Memoryał (1764) — 
Messis aurea (1648) — Mowy (1754) — 
Olszewski J. (1634) — Preuschhoff Jan 
Ant. (1707) — Regestrura (b. r.) — 
Replika (1738) — Respons (1738) — 
Sapieha L. (Acad. Vilnensis 1689) — 
Skrypt (Na wydany 1738) — Supplika 
(1767) — Unirersitas et Acad. Viln. 
(1781, 1783) -- Universitas (Lingua- 
rum Lith. Grammatices 1737) — Wil- 
no — Zienkowicz Jan (1762). 

Akademia Załuskich obacz Załuscy 

(Wiersze 1776). 

(Akademia Zamojska). Kontrower- 
sya lwowska. Jaka poAvaga Jan Za- 
moyski fortecę, albo akademia publiczna 
w mieście naszym Zamościu założył? — 
Manifesta za prawa akademickie Anno 
Domini millesimo septigentesimo quin- 
quagesimo nono, die lunae decima men- 
sis Scptombris. — Wypis z xiag grodź- 84 kich zaniku Włodziiniorskiogo roku ty- 
siąc siedmset pięćdziesiąt dziewiątego 
miesiąca Septonibris . dziesiątego dnia. 
Series originis et priyilegioruin Acade- 
miac zamoscensis. B. m. (1759), folio, 
sign. A — B.,. (2 ark.) 

Jocher 1%1. Jagiell. 

— Status akademii zamojskiej z erek- 
cji i dekretu retbrmatJDnis ostatniej wi- 
zyty apostolskiej i królewskiej w Za- 
mościu zebrany najłaskawszym wzglę- 
dom króla Imei P. N. M. Najjaśniej- 
szego 8tanisłaAva Aiigusta szczęśliwie 
nam panującego i prześwietnym stanom 
najjaśniejszej Rzeczypospolitej w War- 
szawie roku pańskiego 1768. podany. 
(1708). w 4ce, Str. 6. Branic 

— Ustawy akademii zamoyskiey z 
opisaniem różny cli nauk ku pożytkowi 
polskiey młodzi ściągaiących się zebrane 
a teraz przy otwarciu nowego konwiktu 
na perswazyą wielu godnych osób do 
publiczney wiadomości podane. B. r. 
i m. dr. (w Zamościu), folio, 3 ark. 
(sign. Co). 

Wiadomo, że konwikt zaprowadzono 1754 r. 
w Zamościu za staraniem X. Józefa Si- 
korskiego. 

— Toż, W 4ce, ma ark. B.,. 
Jocher 1690. 

Branic. — Dzików. — Ossol. — Jagiell. 

— ob. Abrek And. (Acad. Zamosc. 
1048) — Academia zamoscensis — 
Actus literarius (1778) — Actus pu- 
blici (1757) — Betuski Ant. (Manipulus 
1060) — Bielski loannes (b. r.) — By- 
tomski loan. (Monumentum 1639) — 
Decisiones (177 l)—HilchenD. (1594) — 
Karwowski Tom. Ant. (1755) — Kło- 
pocki And. (b. r., 1753) — Kochnowski 
J. M. (Mowa 1761) — Lipiewicz And. 
(Manifest 1764) — Łuskina Stefon (b. 
r.) — Memoryał (1764) — Nidecki Dom. 
(1759) — Process Akad. Zam. (1761) — 
Riviu8 Jan (Acad. Zamosc. 1595) — 
Uwagi Akad. zamojskiej (b. r.). 

Akademicki memoryał ob. Koszucki 
Sebastyan il632). 

Akademickie kamienice ob. Infor- 
macya. 

Akademicy ob. Academici. — Ko- 
szutski Sebast. (Infonnaeya o sweywoli studentów 1632) — Status causae mię- 
dzy etc. (Ak. krak. 1627) — Summa- 
rvusz sprawy (b. r.) — Stęplowski Kaz. 

(Methodus 1765). 

Akademien ob. Wilmerding w. A. 

(Yerzeichniss 1795). 

(Akadia). Roztrząśnienie krótkie da- 
wnych granic Akadyi y obowiązków 
traktatu Utrechtskiego z strony onychże. 
W A\'arszawie w drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey in Collegio schola- 
rum Piarum r. 1755. Discussion som- 
maire sur les anciennes limites de TAca- 
die et sur les stipulations du traitć 
d'Utrecht qui y sont relatives. A Basie, 
chez Samuel Thourneisan, 1755. w 8ce, 
1 k., str. 74. 

Mitzler. Acta lit. 1756. 2.S5. 

Ossol. — Branic. — Czartor. — Jagiell. 

Akafist albo pochwały Nayświę. Ma- 
ryi Panny po wyswobodzonym Caro- 
grodzie w r. 625. widomą Jeyże mocą 
od oblężenia pogańskiego, językiem grec- 
kim nabożnie ułożone, przedrukowane 
w Wilnie w drukarni XX. Bazylianów, 
w 12ce, k. niel. 24. 

— sive laudes quas beatissimae Vir- 
gini Dei genitrici Mariae Auxiliatrici 
Christianorum orientalis ecclesia pro ac- 
ceptis beneficiis quotannis sabbatho 
post dominicam 5 m. Quadrag. stando 
devote persolvit. A quodam Praelato 
religionis sancti Benedicti inchoatae, 
et a conventualibus Berzuecensibus in 
ordinem redactae ac in lucem editae. 
Posthuma proles. Cum licentia superio- 
rum. Vilnae. apud Basilianos SS. Tri- 
nitatis. A. D. 1650. w 4ce, k. nlb. 16. 

Ded. Georgio Tyszkiewicz, episc. viln. 

Czartor. — Jagiell. — Zamojs. 

— swiatoj, sławnej i wsechwalnoj 
wełykomuczenicy Warwarie w Boho- 
spasajemom gradie Kijewie wo draho 
netljennych jeja moszczy strażą, Swia- 
teho Archistratiga Michaiła, monastyra 
Zołotowerhogo, mnohaja Isciełenija s 
wieroju pritiekajuszczym podawajusz- 
czcj, soczynenyi. (Kijew) w swiatoj, 
wełykoj, czudotwornoj Peczersko-Kije- 
wskoj Ławrie. W lieto od Rożdestwa 
Chrystowa 1698. w 4ce, k. nlb. 49. 85 Tołstoj N. 190. — Carsk N. 225. — Ka- 
rat. N. 1131. 

Bibliot. publicz. Petersb. — Akad. Nauk 
Petersb. — Bibl. Karatajewa — Petersb. 
Towai'z.^ historycz. — Jajjiell. 

— i Źitie sw. Avielikomuezenicy 
Warwary, napiecz, w Kijewie w 1716, 
w 4ee, k. 5 i 48 z drzeworytami. 

Sopikow Cz. 1. N. U. — Karat. N. 1385. 
Bibliot. Nowogroclo-Soiijskiego Soboru. — 
Bibl. Karatajewa. 

— ŚW. wielikomnczenicy Wnrwary, 
napiecz, w Kijewie w 1728. w 4ce. 

Karat. N. 1556. 

Bibliot. Moskiew. druk. dworu. 

— swiatej Warwary. Kiew 1758. 
Undolski N." 2079. Czapski. 

— swiatoy wełykomuczennycy War- 
wary. Poczajów 1783. w 4ce. 

Przyłęcki. 

— Zitie i służba sw. Nikołaju czu- 

dotworcu, napiecz, w Kijewie w 1638. 

w 4ce. 

Sacharow N. 361 — Karat. N. 415. 
Bibliot. publicz. petersb. 

— służba i żitie sw. Nikołaja mir- 
tikijskawo, napiecz, w Kijewie w 1694. 
w 4ce. 

Sopikow Cz. 1. N. 18. — Karat. N. 1054. 
Bibliot. Nowogrodzko- Sofij.skiego Soboru. 

— służba i zitie sw. Nikołaja mir- 
tikijskawo, napiecz, w Kijewie w 1696. 
w 4ce. 

Sopikow Cz. 1. N. 19. — Karat. N. 1090. 

— służba i żitie sw. Nikołaja mi- 
likijskawo, napiecz, w Kijewie w 1698. 
w 4ce. 

Karat. N. 1127. 

Bibliot. Moskiew. druk. dworu. 

— i moleben. Poczajów 1767. 

— y moleben dwa sławne kościoła 
wschodniego do Matki Boskiey nabo- 
żeństwa etc. Wilno, w druk. XX. Ba- 
zylianów 1763. w 12ce, k. niel. 18. 
Str. liczb. 109. Krasińs. 

— ob. Akaphist — Filipowicz H. 
Ignacy Bazylian (1793) — Skoryna 
Franc. (1525). 

Akafisty, napiecz, w Kijewie w ti- 
pogr. kijewo-pieczerskoj Ławry, na iz- 
diwenii Namiestnika pieczerskawo Fi- 
łofieja Kizarewicza w 1625. w 4ce, 
str. 16 i 205. 

Sacharow N. 220. — Karat. N. 253. 
Bibliot. publicz. petersb. — Bibl. Karatajewa. — napiecz. av Kijewie w tipogr. 
kijewo-pieczerskoj Ławry w 1629. w 4cc. 

Carsk. N. 90. — " Sacharow N. 264. — Ka- 
rat. N. 299. 

Bibliot. publicz. petersb. — liibl. moskiew- 
skiej druk. dworu. 

— napiecz, w Kijewie w tipogr. 
kijewo-pieczerskoj Ławry w 1634. w 
4ce, k. 4 i 234. 

Tołstoj N. 117. — Sacharow N. 570. — 

Karat. N. 648. 
Bibliot. publicz. petersb. — Bibl. Karataj. 

— (brak karty tytułowej). Z dru- 
giego tytułu znajdującego się między 
str. 218 a 221, okazuje się, iż książka 
drukowana: w welikoj kinowii Ławry 
czudotwornyja Peczer.skija Kijewskija 
awhusta 3 leta liospodnia 1636. Tytuł 
ten drugi, w obwódce z ozdóli drukar- 
skich, zaczyna się od słów: „Wieczes- 
tnyj Paraklis, cze jest utieszytelnaja 
molba k Bohorodice Marii." Dalej 
„Treteje opasnieje (poprawne) izdanie" 

w 4ce, str. 1. u góry 360. 

Krasińs. 

— napiecz, w Kijewie w tipogr. 
kijewo-pieczerskoj ławry w 1663. w 
4ce, k. 2 i 244. Drzeworyty. 

Tołstoj N. 1.32. — Karat. Ń. 723. 
Bibliot. petersb. — Bibl. jtetersb. Akad. nauk. 

— i kanony, napiecz, w Kijewie, 

w 1667. w 4ce. 
Karat. N. 757. 

Bibliot publicz. petersb. 

— • i kanony, napiecz, w Kijewie, 

w 1640. w 16ce. 
Karat. N. 781. 

Bibliot. moskiews. druk. dworu. 

— napiecz, w Kijewie, w 1674. w 

4ce, k. 2 i 246. 
Tołstoj N. 153. 

Bibliot. publicz. petersb. — Bibl. peter-sb. 
Akad. nauk — Bibl. Karatajewa 

— napiecz, w Kijewie w tipogr. 

kijewo-pieczerskoj ławry w 1677. w 

4ce, k. 328 i 22. 

Sopikow Cz. 1. N 27. — Karat. 734. 
Bibliot. Akad. nauk. — Bibl. Karatajewa. — 
Tow. hist. i innych. 

— i kanony, napiecz, w Mogilcwie 
w 1693. w 8ce, k. 2. 226 i 22. Z ry- 
cinami na miedzi. 

Sopikow Cz. 1. N. 31 i Cz. 5 N. 12806. — 

Karat. 1035. 
Bibliot. publiczn. i)etersb. — Bibl. petersb. 

Akad. nauk. 8fi — i kanony Jis. Christu i Bogo- 
matcri napite/., w Kijewie w 1693. 
w 4ce. 

Soj.ikow Cz 1. N. HH. — Karat. N. lOHO. 
Uihliot. niDskiews. druk. dwom. 

— so stieliiry, kanony i proeziinii 
nmlcnijanii. W swiatoj. wclikoj cziulo- 
twornoj reczorskoj kijcwskoj Ławro pri 
wseczestiioni hospodynio otcy Molctii 
Wujachowiczi archiniandrytic toja świa- 
ta iawi-y Pt' c zer.-' kij a lypom obnowlcn- 
nyi. W leto ot sozdania mira 7201, ot 
rożdcstwa Christowa. w 4ce, k. n. 2. 
1. 272 i 1 nlb. 

Karatajew 10H9. 

Hibl. jietorsh. Akad. N. — Krasius. 

— i kanony, napiecz, w Kijewie, 
w 1(H)5. w 12ce, k. 2 i 281. 

Dopełnienia N. 124. — Karat N. 100(5. 
Hihliot. publ. j)etor8b. 

— wsicdmicznyje, napiecz, w Kije- 
wie w 1697. w 4ce. 

Si.pikow Cz. 1. N. SO. — Karat. N. 1092. 
Hihliot. Nowogrodo-sofijskiego soboru. 

— drukowane w Mohylewie 1698 r. 
jak świadczy wzmianka na końcu : ko- 
sztom i nakładom ^Maksima Woszczan- 
ki w drukarni Stawpropiegija Bohoja- 
wlenija Hospoda Boha i spasa naszeho 
Jisusa Christa. W bohospasajomom hra- 
die Moliylewie w leto ot wopłoszczenija 
Boha JSłowa 1()98 miesiąca Januarija. 
w 4ce, k. n. 2. 1. 293 i na końcu 
n. 14. 

Sopikow Cz. 1. N. :-il. — Karat. N. 1130. 
Bibliot. pulilicz. peter.^b. — Mibl. Nowo- 
grodo-sotij.skiego soboru. — Krasiń. 

— i kanony, napiecz, w Kijewie, 
w 1702. w 16ce, k. 2 i 282 z drze- 
worytann'. 

Karat N. 1198. 

Bililiot. publicz. petersb. — Bibl. mosk. druk. 
dworu. 

— napiecz, wo Lwowie, w 1699. 
w 4ce. 

Karat N. 114^9. — Maksimowicz Wremien- 
nik kn. 4. ot, .S. str. 4. 

Bibliot. petersb publicz. 

— drukowane w Kijowie w ławrze 
peczcrskicj 1706 r. (Na przedmowie 
podpisał się „Joasaf Krokowskij archi- 
mandryt sw. welikija czudotw. Ławry 
Pcczcrskija kijew.skija z bratiju) w 4ce, 
k. nlb. 4. liczi). 364, nlb. na końcu 14. 

Tołstoj N. 212. — Karat. L. 1254. Bibliot. publicz. petersb. — Bibl. petersb. 
Akad. nauk. — Krasińs. 

 — i kanony, napiecz, w Kijewie, 
w 1707. w 12cc, k. 2. 2()4 i 32. 

Sopikow Cz. 1. N. 29. — Karat. N. 1282. 
Bibliot. Akad. nauk. 

— napiecz, w Kijewie w 1709. w 
4ce, k. 4. 280 i 1. z drz(!worytami. 

Karat. N. 1105. 

Bibliot. i)ublicz. petersb. — Bibl. Karatnjewa. 

— i kanony i proczija spasitelnyja 
molby, napiecz, w Kijewie w 1717. w 
8ce, k. 2. 275 i 33. 

Sopikow Cz. 1. N. 29. — Karat. N. 1397. 
Bibliot. Akad. nauk. 

— i kanony, napiecz, w Mogilewie 
w 1728. w 12ce, k. 2. 226 i 23 z mie- 
dziorytami. 

Karat. N. 1559. 

Bibl. publ. petersb. — Bibl. Akad. nauk. 

— wsesiedmicznii błalioizbrannii, 
tszczanijeii! bratstwa pri chramie Us- 
pienija Pres w. Bohorodicy tipom izdan- 
nyje w Lwowie roku bożija 1742. w 
8ce, k. nlb. 2. i liczb. 157. (ale egzem- 
plarz bez końca). Krasińs. 

— razlicznyi s procziim dusze po- 
leznym moleniim, perwieje tipom izdany 
w tipogratiii jeho korolewskoj miłosti 
sw. czudotwornyja obiteli Poczajew.skija 
czina sw. Wasilija welikoho. Roku ho- 
spodnia 175() miesiąca martii dnia 18. 
w 8ce, k. nlb. 3 i str. liczb. 1067 

Krasińs. 

Akami Dom. ob Abelly L. (Winc. 
a Paulo). 

Akaphist panu naszemu Jezusowi 
Chrystusowi przez zakonn. sw. ducha 
Bazylianów. Wilno w Monasterze sw. 
Ducha. 1632. 9 Febr. Przczdz. 

— do najsw. Bogarodz. pięćdziesic- 
ciodniowemi etc. Poczajów 1756. w 8ce. 

Un^w. Iwows. 

Akatergaston ob. Kmita J. A. (U- 
tracenic 8. Faliboga 1()22). 

AkceSS województwa Riiwskiego do 
konfedcracyi Targowickiej. 1792. fol. 

Branic. 

— obywatclów i mieszkańców księ- 
stwa mazowieckiego do aktu powstania 
narodowego pod naczelnictwem Tadeu- 
sza Kościuszki, naczelnika siły zbrojnej 87 narodowej uczyniony w Warszawie d. 
19 kwietnia 1794 r. (1794). fol. str. 2. 

Branic. — Ossol. 

Akcyza ob. Instruktarz (1673) — 
Kraków (b. r.) — Ustanowienie. 

A' keresztyenseg fundamentomdról 
való rovid Tanusag ob. Szekely Istvan 
(1588, 44, 46). 

AKIBA. Otiot sel Ribbi Akiba. Lit- 
terae Rabbi Akibae 8ivc intcrpretatio- 
nes raystieae quaedam litterarum alpha- 
beticarum ad reconditani doetrinani per- 
tinentes, quae R. Akibae tribuuntur. 
(po hebr.). Cracoviae 1579. w 4ce. 
Jocher 8055. 

AkienhiÓW Jan ob. Prętkiewicz Szy- 
mon (1677) — Wesołowski W. Fr. 
(Gło.s dyktynny 1677). 

Akiermonowska ob. Szyler Franc. 
(Racye 1782). 

A' KriztutrÓZ es azo Ekklesiaról ob. 
Ozerai Emer. (1546). 

Aksak ob. Axak Gabr. i Stefan. 

Aksiomnemoneutos encomium Const. 
Ferberi ob. Ferber Constant. (1654). 

Akt abdykacyi lub wyrzeczenia się 
królestwa Jego Mości króla Polskiego, 
w Grodnie 14/25 listopada 1795. fol. 
ob. Acte. 

— akcessyi do konfederacyi koron- 
ney trzech miast większych pruskich, 
Torunia, Elbląga, Gdańska, d. 10 kwiet- 
nia. 1767. B. m. i r. w 4ce. k. ni. 2. 

ob. Acte. Ossol. — Raczyńs. 

— demarkacyi granic między Im- 
perium wszech Rossyi i Królestwem 
Pruskim ob. Acte 1796. 

— elekcyi roku 1764. miesiąca Sier- 
pnia, dnia 27 (tu tenże drzeworyt co 
na Konf. gener. t. r.). W Warszawie, 
w drukarni JKM. y Rzpltej u XX. 
Schol. Piarum 1764. fol. str. 113. 

Akad. — Wilno — Ossol. — Czartor. — Zie- 
lińs. — Branic. — Jagiell. 

— elekcyi roku 1764 miesiąca Sier- 
pnia dnia 27 (ten drzeworyt co na 
Konfed. gener. z t. r.). W Warszawie 
w drukarni JKM. y Rzpltej w XX. 
Schol. Piar. fol. str. nlb. 70. 

Wydanie odmienne, ściślej drukowane. 

Ossol. — Czartor. 

— elekcyi. Porządek na Seymie 
walnym elekcyj między Warszawą a Wolą postanowiony d. 27 Sierp, w War- 
szawie 1764. w dr. JKM. y Rp. u XX. 
Sch. Piarum. fol. str. 80. (z herbem). 

Warsz. Uniw. 

— w Jaworowie 1739. ob. Bene- 
dykt XI, 

— Commissyey myniczney, odpra- 
wiony w Warszawie die XVI. Maij 
1650. B. w. m. i r. fol. k. 3. 

— Toż, odmienna cdycya (podpis. 
Bogus, na Lesznie podskarbi. Jerzy 
Ossoliński kanc. W. kor.). 

Zarazem dołączono folio tablicowe : Bogu- 
sław na Leśnie Leszczyń.ski pod.skarbi W. 
kor. (Uniwersał o commis.'»iey datuw. .3 
Czerwca 1620). Jagiell. — Wilno. 

— kommissyi odprawionej we Lwo- 
wie etc. Lwów 1766. fol. 

Katal. Batows. 

— konfederacyi w Srzedzie 1703. 
ob. Actum. 

— konfederacyj przeŚAvietnych Wo- 
jewództw Wielkopolskich Poznańskiego 
i Kaliskiego. Działo sic w Krotoszynie 
dnia 27 (?) Maja Roku 1767. folio, 
ark. 4. 

Podpisał Marszałek Michał Drogosław Skó- 
rzewski podkomorzy Poznańs. d. .SO Ma- 
ia. — W końcu dodano wierszem : Kon- 
federacyj Wojewódzkich Wielkopolskich 
w Krotoszynie die 1 Junii hasło. 1767. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Warsz. 
Uniw. 

— konfederacyi zawiązaney w War- 
szawie d. 16 kwietnia. 1773. sign. A2. 

— konfederacyi. (Actum etc. d. 20 
April 1773). ob. Actum. 

— konfederacyi generalnej. (Actum 
etc. d. 20 ApriHs 1773). folio, str. n. 
4. ob. Actum. Krasińs. 

— konfederacyi generalnej obojga 

narodów. (1776). fol., str. 3. 

Ossol. — Krasińs. 

— ob. Acte de la confed. generale. 

— konfederacyi generalnej w sej- 
mujących stanach O. N. (Datow. w 
Wai^z. d. 7 Paździor. 1788 r.). B. w. 
m. d. fol., str. nlb. 4. ob. Actum. 

Krasińs. 

— konfederacyi (Actum etc, d. 15 
Dec.embris 1788). fol. , str. n. 4. ob. 
Actuai. Krasińs. 

— konfederacyi Targowickiej 19 ma- 
ja 1792. fol. 88 — konłederacyi goneralnej wolney 
W. X. Lit. Wypis z ksiąg konfcdera- 
i-yjnycli Województwa Wileńskiego U. 
1792. ni. Junii 20 dnia. fol. H ark. Tod- 
pis : liTiiacY 8zwvko\vski marszałek 
konłederacyi Wdztwa Wileńs. — Wst(;]) 
do aktu konłederacyi Wojew. Wileń- 
skiegt*. folio, 1 ark. Data w Wilnie. 
K. i 792. Mca Czerwca 27 dnia. 

Krasius. 

— konfederacyi Wojew. Poznańs- 
kiego i Kalis. pod prezydencyą mar- 
szałka Jakóba z Paradysa Bronisza (na 
końcu data: Srzoda d. 9 Lipca 1703). 
B. w. m. i r. folio, k. n. H. 

Krasiiis. 

— konfederacyi Seymu skonfedero- 
wanego Gi^odzieńskiego pod laską JW. 
Stanisława Bielińskiego marszałka sey- 
mu tegoż w zamku JKM. Grodzieńskim 
na dniu 15 m. Września 1793 Roku, 
podpisami Nayjaś. Króla Imci i niżey 
wyrażonych stwierdzony. Grodno 1793. 
15 Września, fol., k. 4. 

Akad. — Branic. — Jagiell. — Ossol. 

— konłederacyi generał, oboyga na- 
rodów, folio, str. 3. B. w. m. i r. 

Ossol. — Czartor. — Branic. 

— tenże, fol., str. 3. fpor. 1775). 

Ossol. 

— konstytucyi: Dalsza kontynua- 
cya artykułów nowo ustanowionej ko- 
niissyi wojskowej na sessyach seymo- 
wych częściami decydowanych. (Actum 
etc. d. 26 Novembris 1778). fol., str. 
n. 4 i 2. 

Krasińs. 

— konstytucyi pod tytułem: Zaczę- 
cie rekrutu. (d. 9 Stycznia 1789 r.). 
folio, str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi: O podatku. (Actum 
d. 28 Januani 1789). fol., str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi : Ofiara na pierwsze 
l)Otrzeby dla wojska W. X. L. (Actum 
d. 29 Januarii 1789). fol., str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi: Pomnożenie docho- 
du z papieru stcm})lowego. (Actum d. 
5 Februar. 1789). fol, str. ni. 4. 

Krasińs. — konstytucyi : Ustanowienie opła- 
ty od przywilejów w W. X. L. (Ac- 
tum d. 5 Februar. 1789). fol., st. n. 4. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi : Zaciąg kawaleryi 
naród, i pułków przedniej straży w Ko- 
ronie. (Actum d. 9 Februarii 1789). 
fol., str, niel. 2. 

ob. Actum. Kra.sińs. 

— konstytucyi : Opatrzenie bezpie- 
czeństwa województw ruskich. (Actum 
d. 23 Febr. 1789). fol., str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi: Approbacya kon- 
wencyi między komissyą Skar. Koron. 
a urodź. Protem Potockim ord. pol. 
kawał, z Imci Panem Piotrem Teppe- 
rem , Karolem Szulcem , Wilhelmem 
Arndtem zaszłey. (Actum d. 25 Febru- 
arii 1789. fol., str. niel. 2). 

Krasińs. 

Zlecenie komissyi 
(Actum d. 2 Maii 
2. 

Krasińs. 

Ofiara od Króla: 
(Zrzeczenie się docłiodu czopowego 
z miast Grodna i Brześcia na potrzeby 
woyska W. X. L.). Actum d. 30 Mar- 
tii 1789. fol., str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi: Sposób wynalezie- 
nia ofiary z dóbr ziemskich i duchow- 
nych w Koronie i w W. X. L. (Ac- 
tum d. 30 Maii 1789). fol., k. ni. 15. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi : Wyznaczenie W. 
Swieykow-skiego kasztelana kamienieck. 
do ułatwienia wywozu magazynów ros- 
syjskich. (Actum d, 19 Junii 1789), 

folio, str. n. 2. Krasińs. 

— konstytucyi : Bezpieczeństwo li- 
stów. (Actuiii d. 20 Junii 1789). fol, 
str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi: Opłata do skarbu 
Rzpltej z dóbr kościołom dyssydentskim 
i greko nie unickim applikowanych. 
(Actum d. 22 Junii 1789). fol., str. 
niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. ob. Actum. 

— konstytucyi 
wojskowej O. N. 
1789). foi., str. n. 

— konstytucyi 89 — koDstytucyi: JBezpieczeiistwo po- 
datku z dóbr królewskich. (Actura d. 

22 Junii 1789). fol., str. n. 2. 

ob. Actum. Krasiń*. 

— konstytucyi : Lustracya dymów 
i podanie ludności. (Actum d. 22 Junii 
1789). fol., str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi : W sprawie mody- 

fikacyi roty przysięgi dla sędziów sey- 

mowych. (Actum d. 22 Junii 1789). 

fol., str. n. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi : Approbacya fundu- 
szu przez wielebnego opata Klaustral- 
nego Trzemczyńskiego uczynionego, z 
uwolnieniem od podatków duchownych. 
(Actum d. 22 Junii 1789). fol, st. n. 2. 

Krasińs. 

— konstytucyi: Ostrzeżenie wzglę- 
dem importaucyi podatków. (Actum d. 
22 Junii 1789). fol., str. n. 2. 

Razem z tym: Zniesienie artykułu 
drugiego w konstytucyi 1776 pod ty- 
tułem : Ordynacya sadów seymowych. 
(Actum d. 22 Junii 1789)- str. n. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi: Warunek dla ko- 

missarzów powiatowych. (Actum d. 22 

Junii 1789). fol., str. niel. 2. 

Krasińs. 

— konstytucyi : O wylikwidowaniu 
intraty ze starostw przeznaczonej na 
utrzymanie garnisonu w fortecy Częs- 
tochowskiej. (Actum d. 22 Junii 1789). 
fol., str. niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. — Raczyńs. 

— - konstytucyi : Pozew I. Łodzi Po- 
nińskiego. (Actum d. 26 Aug. 1789). 
fol., str. niel. 4. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi : Sposób dawania re- 
krutów w Koronie i w W. X. L. (Ac- 
tum d. 7 Decembris 1789). fol., str. 

niel. 4. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi : Wyznaczenie asses- 
sorów do sadów zadwornych W. X. L. 
(Actum d. 28 Januar. 1791). fol., str. 
niel. 2. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi seyrau : Uznanie 
wszystkich miast królewskich w kra- jach Rzeczypospolitej za wolne. (Actum 
d. 21 Aprilis 1791). fol, str. n. 4. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi: Urządzenie sadów 
miejskich i assessoryi. (Actum in etc. 
d. 6 Octobr. 1791). fol., k. niel. 10. 

ob. Actum. Krasińs. 

— konstytucyi sejmu: (Actum etc. 
d. 5 Decembr. 1791). Różne postano- 
wienia sejmu in 8vo, str. liczb. 38. 

Krasińs. 

— konstytucyi pod tytułem: Ca- 
łość funduszów Kommissyi edukacyjnej, 
d. 10 Paździer. 1793. fol. 

— konwencyi, między nayiaś. Kró- 
lem Imcia y Rzplta z iedney strony, 
a między nayiaś. Królem Imcia Prus- 
kim z drugiey strony. Dla ułożenia 
granic wzajemnych krajów. Działo się 
w Warszawie 22 Augusta 1776. fol., 

kart. 2. 

Branic. — Krasińs. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. 

— najwyżej utwierdzony w dniu 
świątobliwej koronacyi Jego Imperator- 
skiej Mości i dla chowania złożony na 
ołtarzu w katedrze Uspienskiej w S. 
Petersburgu d. 4 Stycznia 1788. fol., 
str. niel. 4. Krasińs. 

— koronatiey Najj. Michała ob. 
Janicki J. A. (1670). 

— limity podany od J. K. Mci. w 

Branic. 

— limity (Projekt), fol., str. 2. 

Branic. — Uniw. warsz. 

— Hmity (1767). folio, str. 2. — 
(Stany koronne zjednocz, konfederacya 
wysłały poselstwo do Imperatorowej 
upraszając o kontynuacya posiłków i 
o gwarancya praw. Bez daty). 

Branic. — Jagiell. 

— limity (sejmu extraord. Warsz. 
r. 1773. i wykaz delegatów z Senatu, 
Ministeryum i stanu rycerskiego, w m. 

Maju), fol. sign. A^. Uniw. warsz. 

— Hmity podany od J. K. Mości, 
następnie i od laski Sejmowej (pro- 
jekt). B. m. dr. i r. (Warszawa 1773) 
w 4ce, 1 ark. — (Z powodu żądań 
trzech mocarstw z m. 7-bri8 w roku 
przeszłym). 

Warsz. Uniw. 
Jagiell. 

12 4ce, str. 4. Akad. — Branic. — 90 — limity. Deklaracye jednosłowne 
dnia 2 Lutego w roku terażnieyszym 
1778. folio, kartii 1. Ossol. 

— limity zawity y ostatnim nie- 
bezpieczeństwem grożące okoliczności, 
folio, karta 1. 

— Toż, folio, str. 2. Ossol. 

— limity (Actum d. 19 Maii 1773). 
folio, str. nlb. 7. Krasińs. 

— limity podany do laski seymo- 
wey (Warsz. 1792). w 4ce, sign. Ao. 

Por. Koiistytucya. — Liinita. 

— manifestu (Actum etc. d. 30 Sep- 

tembris 1773). folio, str. nlb. 4. 

Krasińs. 

— ogłoszenia y ustawy Wielkiego 
wschodu Król. polskiego y W. X. Lit. 
r. p. 1784. (Warszawa 1785). w 8ce, 
k. 2, str. 86 i rejestr, k. 1. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Toż, R. P. 5789 (1789). 

ob. Acte declaratoire. 

— plenipotencyi (Actum d. 19 Maii 

1773). folio, str. nlb. 4. Krasińs. 

— powstania narodowego dnia 24 

Marca 1794 r. w Krakowie. B. m. i r. 

w 12ce, str. 16. 

ob. Acte des Wiederaufstehens. 

Ossoll. 

— powstania obywatelów mieszkań- 
ców województwa krakowskiego. Działo 
się na zgi-oraadzeniu obywatelów miesz- 
kańców województwa krakowskiego w 
Krakowie d. 24 Marca 1794. (na końcu:) 
Przysięga wykonana przez Tadeusza 
Kościuszkę najwyższego naczelnika siły 
zbrojnej narodowej. B. m. i dr. folio, 
k. nlb. 2. 

— Toż, tamże, i Organizacya rady 
naywyższey narodowcy doczesney dla 
Polski i Litwy, w 12ce. 

Czetwert. — Branic. — Jagiell. — Ossol. — 
Krasińs. 

— Toż samo, 1794 r. Marca 23 dnia w 
nlb. 2. Krakowie w zamku, folio, kart Ossol. Branic. — Toż, folio, Str. 4 Warsz. Uniw. 
Ossol. — powstania obywatelów Xięstwa 
Źmudzkiego ziemi Sza wolskiej. Wypis 
z ksiąg ziems. ptu Szawelskiego roku 1794. d. 5 Maja. folio, str. nlb. 4. 

Krasińs. — powstania obywatelów Xięstwa 
Kurlandzkiogo przystępujących do aktu 
powstania narodowego. Datow. w Li- 
pawie 27 Junii. — Aufstandsakte der 
Burger - Einwohner des Herzogthums 
Kurland. Beitritt zum Aufstandsakte der 
polnischen u. lithuanischen Nation 1794. 
folio, str. 2. 

Czetwert. — Branic. — Krasińs. 

— protestacyi 1775. fol., str. nlb. 4. 

Krasińs. 

— O przyłączeniu się do cesarstwa 
Rossyjskiego Xięstw Kurlandyi i Semi- 
gaiii 1795 r. d. 18 Marca, folio, str. 
nlb. 7. (tekst niemiecki obok rossyj- 
skiego). Krasińs. 

— przystąpienia szlachty Xięstwa 
Oświęcimskiego i Zatorskiego do kon- 
federacyi generał, warszawskiey, pod 
laską Xięcia Augusta Czartoryskiego, 
wojewody i generała ziem ruskich, re- 
gimentarza glnego wojsk koronnych i 
marszałka konfederacyi , podpisany w 

i Zatorze 23 Lipca 1764. (Warszawa 
1764). folio, str. 7. Ossol. 

— razgraniczenija mieżdu noworos- 
syjskoju gubernieju i polskóju ukrai- 
noju etc. zakluczonnyj w 5 dień gen- 
wara 1781 goda (w języku rossyjskim). 
B. m. dr. folio, str. liczb. 23. 

Krasińs. 

— rządu i stanu rycerskiego okrę- 
gu Pilteńskiego o przyłączeniu ich pod 
panowanie Jej cesarskiej M. folio, str. 
nlb. 4. (tekt niemiecki obok rossyjskiego) 
(1795). Krasińs. 

— osobny traktatów między kraja- 
mi Rzeczypospolitej polskiey i krajami 
państwa rossyjskiego zawierający wszyst- 
ko co stosuje się do handlu obydwóch 
państw kontraktujących, w Warszawie 
15 Marca 1775. fol., sign. Ag. 

— Toż, między krajami Rzpltej 
polsk. i krajami państwa Austryackie- 
go, w Warszawie 16 Marca 1775. fol., 
sign. Ag. 

— Toż , między krajami Rzpltej 
polsk. i krajami państwa Pruskiego, 
w Warszawie 18 Marca 1775. foho, 
sign. Ag. 

Razem zbroszurowane. — Ob. Acte separ^. 

Krasińs. — Zielińs. 91 — triumphalny albo triumph zakonu 
Soc. Jezu z Europy i Nowego świata 
najświętszemu imieniowi Jezus zhołdo- 
wanego, Najwyższemu Monarsze Bogu 
w Kaliszu wystawiony. Na uroczystość 
jubileuszowa Soc. Jezu 6 Aug. 1640. 
folio. 

Brown. Bibl. I. 2i. Eaczyńs. 

— unii kościołów protestanckich 
oboyga wyznania w Xięstwie mazowie- 
ckim będących, z kościołami prowincyi 
małopolskiey. W Dreźnie y w Lipsku. 

(Drugi tytuł:) Unions-Acte derer in 
dem Herzogthum Masuren sich befin- 
denden protestantischen Gemeinden bey- 
der Confessionen, m. denen Gemeinden 
der Provinz Klein -Polen. (po polsku i 
niem.). B. w. r. (1777). w 8ce, str. 
44 i 4. 

Jocher 9747. zna tylko edycye : Drezno i 
Lipsk 1781. Lipsk 1791. w 8ce, ostatnie 
tylko z katalogu Gr. — Chłędowski. Spis 
s. 72. ma datę r. 1781. Obacz niżej : i 
uchwały. 
Akad. — Czartor. — Branic. — Kijów. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Zielińs. 

— usługi chrztu 1644. obacz Wy- 
socki jVIik. 

— weselny Teresy Anny Piotrkow- 
czykowny ob. Piotrkowczyk Stanisław 
(1648). 

— wydany w pałacu Rpltej Kra- 
sińskich, z protok. ekonom. Warszawa 
1791. folio. 

Katal. Kaj. JaWońs. 

— zjednoczenia mieszczan Korony 
polskiej y W. X. Lit. (oblata pełno- 
mocników miast co do praw mieyskich). 
Działo się na ratuszu m. Warszawy d. 
24 m. Listopada r. 1789. foho. 

Warsz. Uniw. 

— związku generalney konfederacyi 
Sevmu r. 1788. foho, k. 1. 

Branic. — Czartor. — Krasińs. — Uniw. warsz. — der Entsagung Sr. Durchł. des 
Herzogs v. Curland und Semgallen von 
den ihm daselbst zustandigen Rechten. 
Petersburg 1795. foho. (po francusku 
i niemiecku). Bibl. petersb. 

Akta przystąpienia stanów W. X. L. 
do pospolitego ruszenia 1698. w Wilnie. 
W Wilnie w druk. Oyców Franciszka- 1699. dnia 10 Marca, folio. Ossol. 
Śmierć. nów r. p 
19 ark. 
ob. Acta. 

— przygotowania się na 
N. 1. ob. Młodzianowski T. 

— publiczne do ordynacyi Ostrog- 
skiej 1721. 1754 i 1780. 

ob. Ostrogska ordynacya. 

— rokoszu generalnego d. 26 Au- 
gust! 4697. Rokosz generalny ku obro- 
nie wiary iw. katolickicy y zaszczytu 
wolności uczyniony na poparcie elekcyey 
w okopach elekcyjnych die 26 Augusti 
Anno 1697. foho. 

Obacz : Actum in castro Ravensi. Anno 1698. 

— sprawy Jędrzejowskiego klasz- 
toru toczącej się w Rzymie, drukowane 
tamże po łacinie r. 1676 — 1678. folio. 

Bibl. Uniw. warsz. 

— sprawy zakonu Cystersów w Ka-ó- 
lestwie polskim przeciwko instygatorowi 
i innym ministrom Królestwa odbytej 
w RzjTnie i tamże drukowane po łaci- 
nie 1685. foho. Bibl. Uniw. warsz. 

— tho jest sprawy Zboru wileńsk. 
1559. ob. Zacyusz z Proszowic Szy- 
mon. 

w Koźminku 1561. B — synodalne 
w. m. dr. i r. 
Bandt. H. D. K. P. I. (z Arnolda). — Jo- 
cher 8015. 

— i uchwały synodu wspólnego 
prowincyi mało - polskiey z Xięstwem 
mazowieckim oboiey konfessyi, w Sielcu 
d. 14, 15, 16, 17, 18 Junii 1781. 
W drukarni unii oboyga wyznania ewan- 
gelickiego w Małey-Polszcze i Xięstwie 
mazowieckim. — Acta u. ^chlusse der 
gemeinschaftl. Synode der Provinz Klein- 
Polen u. des Herzogthums Masuren de- 
rer evangehschen Stande beyder Kon- 
fessionen , gehalten zu Sielec den 14, 
15, 16, 17, 18 Junii. In der Buchdru- 
ckerey der Union beyder evangelischen 
Konfessionen in Klein - Polen u. dem 
Herzogthum Masuren. w 8ce, str. 48. 

Chłęd. Spis. — Jocher 8018. 8009. 
Krasińs. — Kijows. — Akad. — Czartor. — 
Branic. — Jagiell. — Ossol. — RaczjTas. 

— Toż samo w Acta historica eccl. 
Weimar 1731. w tomie YIIL str. 271. 

— (Akty) ob. Aktów. — Campis Novis 
Piotr (Akta strzehste 1730) — Młodzią- 92 nowski T. (nabożne 1706) — Nayraa- 
nowicz Krzyszt. (Sprawy 1656) — Nie- 
reniberg Jan (nabożne 1732) — Porzą- 
dek (b. r.) — Spiżarnia (rozmaite 1638). 

Aktem komicznym hołduje Gymna- 
zyum Leszczyńskie. Lesnae imprim. 
Mich. Buk. 1(539, folio, s. n. 5. 

Krasińs. 

Akteon obacz Zbylitowski Andrzej 

(Historya 1588). 

Aktorowie ob. MajesUis (1696) — 
Yisimiris (1686). 

Aktów spiżarnia ob. Filipowski M. 
Spiżarnia (1640. 1655). 

— (Sto) miłości boskiey, w 4ce, str. 
XII. 102. 

Jocher 6740. Ossol. 

— (sześć), to jest: Akt I. Usługi 
chrztu świętego. Akt II. Przygotowania 
publicznego przystępujących do ś. wie- 
czerzy Pańskiej. Akt III. Usługowania 
ś. wieczerzą Pańską. Akt IV. Usługo- 
wania s. wieczerzą Pańską przy cho- 
rych. Akt V. Dawania ślubu w stan 
Św. małżeński wstępującym. Akt VI. 
Nawiedzenia chorych. Dla prędszego i 
wygodniejszego używania z Agendy 
Zborów ewangelickich koronnych i W. 
X. Lit. wyjętych. B. m. i r. (Królewiec 
Hartung 1742.) w 4ce str. 64. — Akt 
poświęcenia domu prywatnego str. 12. 
Proroctwa o przyjściu na ten świat 
prawdziwego Messyasza Jezusa str. 14. 
(got.). 

ob. Agenda mniejsza. 

Jagiell. — Birgel — Czartor. — Zbór wi- 
leński. 

Akty i affekty cnót, setnik o miłości 
ob. Rho Jan Ign. (1646). 

— codzienne z nabożeństwem do 
ran w nogach Zbawiciela ukrzyżowa- 
nego w Krakowie, przez kapłana Soc. 
Jezu. 1686. w 8ce. 

— Tenże tytuł, w Krakowie w dr. 
Franc. Cezarego MDCXCCI. (?) (1691) 
w 12ce, 4 ark. 

Katal. Kaj. Jabtońs. 

— Tenże tytuł, w Lublinie w dr. 
Coli. Soc. Jezu r. p. 1691. w 16ce, 
ark. nlb. Di.,. Jagiell. — nabożne do ran uki*zyżowanego 
Jezusa etc. KaUsz w druk. Soc. Jezu 
1754. w 12ce. 

— Tenże tytuł. Kalisz w druk. Soc. 
Jezu 1761. w 12ce. 

— i pieśni których XX. ISIissyona- 
rze Soc. Jezu podczas zwyczajnych 
Missyi używają razem zebrane i dla 

! pomnożenia wickszey chwały Boski('y 

I w j)rawowiprnych Chrześcianach do druku 

podane. W Wilnie w drukarni J. K. 

Mci przy Akademii r. p. 1786. w 8ce, 

str. 48. 

Jest stron 62 lecz kartki 41 i 48 oznaczone 

mylnie. 
Jocher 6701. — Brown 78 i Backer Biblio- 
theąue I. str. 217. maj^ zapewne mylnie 
rok 1746. Jagiell. — Wilno. 

— które plebani przed komunia ś. 
odprawiać powinni z ludźmi do konnmii 
ś. przystępującemi , także y po komunii 
ś. tak w kościołach jako też kiedy cho- 
rym wiatyk przenajświętszy administro- 
wać będą. B. w. m. i r. folio, str. 1. 

Ossol. 

— Toż. B. m. i r. w 8ce. 2 karty. 

Przyłęcki. 

— nabożne zebrane ob. Młodzia- 
nowski T. (1680. 1706). 

— z przydaniem różnego nabożeń- 
stwa do ran ukrzyżowanego Pana Je- 
zusa. Warszawa 1778. w 12ce. 

— przygotowania się na śmierć ob. 
Młodzianowski T. (1685, 94, 1700). 

— przygotowania się na dobrą 
śmierć. Warszawa 1786. w 12ce. 

Katal. Kaj. Jabłońs. 

— strzeliste służące do zabaw ca- 
łego dnia, przez kapłana Soc. Jezu. 
W Krakowie w druk. F. Cezara 1696. 
w 12ce. 

Katal. Kaj. Jabłońs. 

— ob. Akta. 

Akuszerya ob. Nauka położna (1790). 

Akwisgrański pokój obacz . Skrypt 
(1785). 

Akwitania ob. Opisanie (1798). 

Alae Sex 1703. obacz Machowski 
Cypr. 

Alacoque (Alakok) Małgorz. Marya 
(1647 — 1690). Ascens do wysokich nie- 
ba preemincncyi najświętsze Jezusa serce 
wszechmocną Boga ręką na gruntownym 93 fundamencie św. Franciszka Salezyusza 
fundatora zakonu pod tytułem: Nawie- 
dzenia Najświętszej Maryi Panny, sto- 
pniami doskonałości świątobliwej Mał- 
gorzaty Maryi Alakok tegoż zakonu 
erygowany z wielkiemi odpustami od 
Ojców ŚS. Klemensa XII. temu Bra- 
ctwu nadanemi, pomienionym zakonni- 
com konferowany. Teraz zaś dla po- 
stępujących z cnoty w cnotę wiernych 
Chrystusowych przez też zakonnice do 
druku podany. Roku którego się Bóg 
i człowiek poniżył aby naród ludzki 
podwyższył. W Wilnie w drukarni J. 
K. M. Soc. Jezu. (Rok aprobaty 1745). 
Av 8ce, z rycina herbu. Dedykacya Mi- 
chałowi Kazim. Radziwiłłowi hetman, 
i wojew. Wileńskiemu. 

— Opisanie nabożeństwa do serca 
Jezusowego objaAvionego siostrze Maryi 
Małgorzacie Alakok, zakonnicy Nawie- 
dzenia Nayśw. Panny Maryi z żywota 
jej Avyjęte i z francuzkiego na polskie 
przetłumaczone. B. w. m. i dr. w 4ce, 
kart 6. Warsz. Uniw. 

— Zycie Maryi Małgorzaty A-la-Kok 
z francuzkiego przez zakonnice Nawie- 
dzenia N. M. P. . tłómaczone. W Kra- 
kowie 1719. w 8ce. 

Jocher 8549 a) 

— Zycie wielebney Małgorzaty Ala- 
kok zakonu od Nawiedzenia N. M. P. 
zwanego, które z rozkazu swego spowie- 
dnika własna ręka napisała. W Wilnie 
1724. w 8ce. 

Jocher 8549. b) 

— ob. Galliffet (de) Józef (1791). 

Alamus Hieronymus ob. Wszołkow- 
ski Mathias (Epos gratulat. 1613). 

ALANDUS Joan. S. J. (ur. we Lwowie 
1590 t w Nieświeżu 1641) Devotio beb- 
domadaria ad S. Michaelom. Nabożeń- 
stwo tygodniowe do ś. Michała. Wilno 
1630. (po łacinie i po polsku). 

Jocher 6809. — Miiczkow.?. Rozmait. histor. 
1,90. — Brown Bibl. 9. 

— O cudach ŚŚ. Aniołów Bożych 
w kościele ś. Michała Archanioła blisko 
Nieświeża w Litwie dzieiacych sie. Wilno 
1630. w 8ce. Kraszewski Wilno IV. podaje (z Rostowskie- 
go 443). tytuł ten po łacinie i z data r. 
1G50. 

— De miraculis in aede S. Michaelis 
Archangeli prope Niesvisium in Lithua- 
nia patratis, ex operę polonico. Vilnae 
typ. Acad. 1630. w 8ce. 

— Toż. Vilnae typ. Acad. 1639. 

„Opus raritatis inmen.sae" (Załuski). — Ba- 
cker I. 49. — Polski i łaciński tytuł nie 
są pewne. 

— Pamiątka JO. slawney pamięci 
Panu JEgom. P. Mikołajowi Chrzysz- 
tofowi Radziwiłłowi Xięciu na Ołyce 
y Nieświeżu , Hrabi na Szydłowcu i 
Miru, Wojewodzie Wileńskiemu, Ka- 
walerowi Bożego grobu etc. czyniona 
przy exequiach rocznych w Nieświeżu 
dnia 28 Lutego r. 1617. przez X. Jana 
Alanda Soc. Jezu. W Wilnie w druk. 
Leona Mamonicza. 1617. w 4ce, kart 
21 niel. (druk gocki). 

Dedyk.: Zygm. Karol. Radziwiłłowi. 

Maciej. Piśniienn. 

Uniw. lwów. — Branic. — Ossol. — Dzików. 

— Soliloquia obacz Augustyn św. 
(Rozmyślanie) 1620. 1788. 

Ob. : Rostowski Hist. Soc. Jezu str. 443. — 
Backer Bibl. I. 46. — Jocher T. H. 178. 

ALAND Jerzy Dawid (ur. w Jiiter- 
bock 1712 t 4 Czerw. 1762). De im- 
perii romano-germanici_, regnante stirpe 
salica, habitu et praesertim erga Polo- 
niam, documentorum auetoritate disserit 
Georgius David Aland PP. Lipsiae 
apud haeredes Lanckisios MDCCLII. 
(1752). (Na końcu:) Literis Stapfeliis. 
w 4ce, str. 102. 

Przyp. Christiano Gottlieb ab Holzendorf. 
Akad. — Czartor. — Ossol. — Jagiell. 

— Res regum et imperatorum ro- 
mano-germanicorum , stirpis saxonicae, 
cum Polonis, ex idoneis raonumentis 
coUectae, Lipsiae, Langenheimius, 1749. 
w 4ee, str. 23. Kljows. — Raczyńs. 

Aiantsee Ambrosius ob. Lindenesi 
Wolfgang (1532) — Mymerus Francis- 
cus (1532). 

Aiantsee Joannes ob. Contemplatio 
(salutifera 1520). 

Alantsowna Anna ob. Cieniewiczo- 
wa (Threny 1651). 

Alanus ob. Lucyanus (1680). 94 Alarm (An) to protestant princes 
and people, wlio are all strucle at in 
the popish cnielties at Thorn and other 
barbarous executions abroad. London, 
printed for Eman. Matthuws at the 
Bibie in Paer-noster row, 1725. w Hce, 
str. HO. Czartor. — Jagiell. 

ALBANI Annibal. Rai;.c^na^lio delie 
solenne eseipiie tattc eelebrare in Roma 
nella Basilica di S. Clemente alla sa- 
grae Real Maesto di Federico Augtisto 
re di Polonia dali. Emo e Rmo Signor 
Cardinale Annibale Albani protettore 
diquel regno. Roma. Appresso Giov. Mar. 
Salvioni stampator Yaticano (1733). fol., 
str. XXXV. z 5 rycin, i wielu winiet. 
% portretem króla: P. Bianchi inv. H. 
Rossi delin. 

Branic. — Czartor. — Przeźdz. 

— ob. Borghi G. (Orazione 1751). 

ALBANI Franciscus. Sacra rituum 
congrcgatione Emo et Rmo domino cardi- 
nali J(.). Franc. Albani episcopo Sabi- 
nen. Polona concessionis, officii et mis- 
sae propriae in honorem sanctissimi 
Cordis domini nostri Jesu Christi. Po- 
sitio. Romae, typ. reverendae Camerae 
apostolicae 1765. fol. k. t. str. 28, 71, 
8, 21 i 3. Czartor. 

— obacz: Jan Kanty (1764, 1767). 
Albanus obacz: Kazania (1780) — 

Misellius Josephus (1772). 

(Albedyl i Kanitz). Accord. Welcher 
bey Abtretiing der Ve.stung Neumiinde 
zwisehen Ihro Kijnigl. Majestat von 
Schweden bestalten Obersten und Com- 
mandeur bey der vermeldten Vestung 
stehenden Trouppen Herr Gustav Ernst 
Albedyl und Ihrer Konigl. Majest. von 
Pohlen bestalten Obersten und Com- 
niendanten der obgemeldten Yestung 
Herr Christoph Henrich von Kanitz 
den 11 Deeemb. (Pernau). Anno 1701. 
auffgcrichtet und rerfasset worden. w 
4ce, str. 8. 

— Toż, w 4ce, druk. w Rydze. 

— Toż, w 4ce, druk. w Revalu. 
Albert nowy czyli teraźnieyszy albo 

sekreta nowe, doświadczone i approbo- 
wane. Zebrane z wynahizków naypóź- 
nieyszych, iedne maiac za cel zaradze- nia wielkiey liczbie przypadków tyczą- 
cych się zdrowia ; drugie wiele rzeczy 
potrzebnych do wiadomości względem 
różnych potrzeb życia; trzecie nakoniec 
to wszystko co się ściąga do wdzięków 
i przyjemności tak na wsi , iako i w 
mieście. Podane do druku roku 1770. 
w Paryżu a teraz świeżo na polski ję- 
zyk przetłumaczone r. 1790. W Wil- 
nie, w drukarni J. K. Mci i Rzpltej 
u XX. Piarów 1790. w 8ce, str. 250. 

Ossol. 

— Tenże tytuł, także roku 1790. 
Wilno, Piar. w Sce, str. 240. 

Kraszewski. Wilno. 

— Toż, tamże, 1793. w 8ce. 

— Toż. Edycya nowa. Warszawa, 
w druk. Tomasza Le Brun sukcess. P. 
Dufour. 1799. w Sce, str. 292. i rejestr 
k. 10. Krasińs. — Drohob. 

— Toż , W Krakowie , Ant. Ign. 
Grebla, 1799. w 12ce, str. 411. i re- 
jestr. ObsoI. 

(Albert). Albrecht, Markgraf von 
Brandenburg, der sich wider den Chur- 
fursten zu Sachsen ais ein Feind ein- 
gelassen und bey Rochlitz erlegt und 
gefangen worden. 1517. ob. Albrecht. 

Albert i. obacz Adalbertus — Al- 
brecht — Łaski St. (Innocentia 1548). 

Albert ŚW. Reguła pierwotna, dana 
od ś. Alberta zakonnikom N. P. Ma- 
ryey z Góry Karmelu, w 8ce, ark. H5. 

Czartor. 

ALBERT Henryk. Arien theils gei- 
stlicher theils weltlicher Reime aussge- 
geben von Heinrich Alberten. Cum pri- 
vilegio 1648. Części 8 po 14 kart z 
osobnemi tytułami. 
Część IV. nosi tytut: 

Viertel Theil (jak wyżej) Denen 
Gross - Achtbaren , Hoch- und Wolwei- 
sen, auch Hoch- imd Wolgelalirten Biir- 
germeister und Riiht d. loblichen Alten- 
Stadt Konigsberg Dienstlichen zuge- 
schrieben von Heinrich Alberten. In 
Verlegung des Autoris, zum drittenmahl 
auflFgelegt. Zu Konigsberg bey Paschen 
Mensę. 1651. 

Tu na str. 2. i w przedmowie, dowiadujemy 
się, że w 4. częściach zl)ioru, umieszczo- 
no 9. obcych nielodyj, jakoto: Aria Polo- 95 nica, Aria Gallica, Air de Mont'. Moulinne, 
Goudimel Psalm i t. d. 

Część V. ma tytuł ; 

Ftinffter Theil. In Yerlegung des 
Autoris. Zum drittenmal geclruckt zu 
KOnigsberg... 1651. 

Na str. 2. dedyk. kompozytora: an Sigis- 
mund Scharffen, Konigl. Mayt. zu Pohlen 
und Schweden etc. wolbestalten Secreta- 
rio. — Kurzes Vorvvort an den giinstigen 
Leser. — Nr. 17 u. 21 Aria incerti Au- 
toris. — Nr. 20 Aria Polonica : 1. Indem 
jetzt meine Seele schawt. 

ALBERTI Dominik Stan. X. z Paler- 
mo (ur. 1655). Corona di Gemmę, cioe 
di varie divozioni da offrirsi in onore 
di S. Stanislao Kostka delia Comp. di 
Gesu. Roma pel Rossi 1756. av 12ce. 

Ciampi. 14 

— Miesiąc Lipiec poświęcony chwale 
8. Ignacego z włoskiego na polski język 
przetłumaczony. W Lublinie w druk. 
kollegium S. J. 1771. w 12ce. 

X. Brown, Bibl. S. J. str. 455. 

ALBERTI Jan Krzysztof. J. A. Li- 

neamenta Sarraatica, sub praesidio Con- 
radi Samuelis Sctiurzfleisch publice asse- 
renda , a Johanne Christoph. Alberti, 
habita in auditor. publ. anno 1670. die 
1 Octobris hora autem. Wittenbergae, 
formis Wendianis, excud. Daniel Schmatz 
Acad. typ. Anno 1672. w 4ce, k. 12. 
Dzików. — Zielińs. — Akad. — Ossol. 

— Toż, tenże tytuł. Wittenbergae, 
typis Christiani Schrodteri , Acad. typ. 
Anno 1683 (cIoIoCXXCIII). w 4ce, 12 

k. nlb. Jagiell. — Czartor. 

— Tenże tytuł. Cum privilegio Se- 
ren. Elect. Saxon. Lipsiae, apud Nico- 
laum Scipionum 1698. w 4ce, str. 25. 

Ossol. — Raczyńs. 

ALBERTI Valentin Szlazak (urodź, 
w Lehna f 19 Września 1697). Prae- 
lium lignicense a D. Henrico Pio cum 
Tartaris Yictoribus A. MCCXLI. IX 
April. fortiter commissum, oratio, dixit 
publice in illustri Lipsiensi IX April 
ipso scilicet anniyersario die Vigiliaq-, 
Paschatis auspicatiori utinam ominę! 
Evigilante Victore Nostro lesu Christo 
M. Val. Alberti Lehnensis Silesius, Dial. 
et metaph. PP. Collegiiq. B. M. Virg. cellegiatus. Lipsiae, literis lohannis Lrici 
Hahnii. Anno 1664. w 4ce, 16 k. nlb. 

Jagiell. — Czartor. 

— ob. Scholze Dawid (Ais.... Da- 
vid Scholzens... Tochter 1696). 

ALBERTINUS Aegidius (ur. 1560 f 

5 Marca 1620). Dess Teutschen Lust- 

hauses 4 Tbl. Munchen 1613. w 4ce. 

Obejmuje: str. 304. Joh. Basilides, GrossfUrst 

in d. Mosskau. — str. .307. Stephan Bat- 

tori. — str. 317. Demetrius, GrossfUrst. 

ALBERTINUS Franc. (ur. 1562 f 15 
Czerwca 1619). De S. Angelo Custode 
liber autore R. P. Francisco Albertino 
S. J. Theologo. Accessere nonnuUae de 
Angelis piae commentationes ac preca- 
tiones, ac demum officium canonicum 
et officium parvum de S. Angelo Cu- 
stode. Omnia alibi antehac iinpressa, 
nunc recusa (per M. A. P. Soc. Jesu). 
Cracoviae in offic. vid. et haered. Fr. 
Cezary 1663. w 12ce, 316 str. 4 kart 
nlb. oraz 130 str. i 1 ark. na przedzie. 

Nakładem Stan. Skarszewskiego kasztelana 
Małogostskiego- 

Jocher 5871. -- Wierzbows. (Konot. 136— 
7) — Ciampi Bibl. 

Czartor. — Jagiell. — Zielińs. 

ALBERTRANDY Antoni. Bieg teore- 
tyczny malarstwa. Warszawa 1787. fol. 

Branic. 

— Wiersz o malarstwie. Pieśni V. 
Sed vos si fert ita corde voluntas — 
Hoc superate jugum et facili jam tra- 
mite sistam. Yirgili. W Warszawie w 
druk. uprzywil. Michała Grolla, księ- 
garza nadworn. J. K. M. 1790. w 8ce, 
k. 4 przedmowy i str. 8 — 136. 

Dedyk. Stan. Aug. królowi. 

Do wiersza tego dołączony jest: 
Krótki wykład osteologii, myologii 
tudzież i proporcyi ciała ludzkiego wraz 
z przydatkiem powierzchownych odmian 
twarzy w kaźdey namiętności samym 
tylko malarzom i snycerzom służący (na 
str. 99—136). 

Pieśni tych są napisy : Rysunek. Proporcya 
czyli rozmiar człowieczy. Wymysł. Kro- 
matyka czyli Farbowanie. Wyraz. 

Rastaw. Słownik I. — Wójcicki Cment III. 
.36. — Gąsiorows. Hist. med. IV. 209. 

Akad. — Dzików. — Jagiell. — Kijows. — 
Ossol. — Zielińs. 

— ob. Arnay (Życie 1768). 96 ALBERTRANDY Jan (ur. 1731 f 10 
Sierp. 1808). Z Bożej i ś. Stoi. Aiwst. 
łaski biskup zenopolitański, wikary usz 
i ołHcyał f^oneralny warszawski. Pro 
cess zaleciijacy ogłoszcnio listu Ojca ś. 
Dan w Warszawie HI marca 1796 r. 
folio, 1 ark. Zielińs. 

— Bi-<kup zenopolitański, wikaryusz 
V officyał generalny warszawski. List 
z obwieszczeniem \V. AV. Icbm. XX. 
rządów kościołów paraf, i zakonnych 
warszawskich o nastąpić mianym admi- 
nistrowaniu sakramentu s. bierzmowa- 
nia. Dan w Warszawie 4- maja 1796. 
folio, 1 ark. Zielińs. 

— List pasterski z powodu śmierci 
Szembeka biskupa płockiego. 1797. fol. 
kart 1 . Branic. 

— Ad celsissimum principem Sta- 
nislaum Lubomirium, magnum Regni 
Poloniae mareschalcum recens inaugura- 
tum , Collegium Varsoviense Soc. Jesu. 
B. ra. i r. (1766—7). w 4ce, 1 ark. 

Lubomirski został marsz. W. Kor. po Bie- 
liń.sikim w roku 1766, w tym wiec czasie 
wiersz drukowany. Kollegium składa mu 
swoje Ayczenia wierszem faciuskim , fran- 
cuzkim i polskim. Autora wierszy wymie- 
nia Kat. Bibl. Raczyńs. (III. 329). Poró- 
wnaj również: Janocki. Musarum sarmat, 
specimen novum Vratislav. 1771. w 8ce 
(Elegia nomine Collegii Yarsar. Soc. Jesu 
ad Stiuisl. Princ. Lubomirski, cum renun- 
tiatus esset supremus Reg. Polon. Mare- 
schalcus). Kaczyńs. 

— Felix, faustu.s, fortunatusąue ut 
dies hic cveniat natalis Illmo Excell. 
Dno Jos. Andr. Comiti iu Załuskie Za- 
łuski Kioviensium atque Czerniechov. 
praesule etc. votis omnibus regium Col- 
legium Yarsariense adprecatur etc. 17()2. 
w 4ce, kart 4. 

Wydanie bezimienne. 

Akad. — Raczyńs. 

— Musaei Numraorura ex remotiore 
antiąuitate superstitum quod renale pro- 
stat Varsaviae, compendiaria deseriptio 
iinde in eius notitiam empturi deyeniant. 
Addita est Mantissa nummorum re- 
centioris aevi. Varsaviae 1799. w Sce, 
245 str. i karta tyt. 

Jocher 890. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Dzików. — De potestate Episcoporum circa 
verbi dirini praedicationem commenta- 
tio. Joannę Baptista Albertrandio S. 
Theol. et SS. Canon um doctore, canon. 
metrop. Gnesn. et Vars. S. R. M. Po- 
loniae l^ibliothecae praeside aiithore. B. 
w. m. dr. i r. (1749). w 4ce, 22 str. 

Jocher 7328. 

Czartor. — Jagiell. 

— Refertissimara beatitatis diem 
qua — Celsiss. S. R. J. Princeps Jo- 
sephus Jabłonowski Palatinus Novogro- 
densis — celeberrimae Parisiensis aca- 
deraiae socius — datus est atque pri- 
mum in lucem editus, Collegium Var- 
sav. celebrat. S. J. 1762. w 4ce, 1 ark. 

Bezimiennie. Ossol. 

— Uwagi nad wolnością drukowa- 
nia i przedaży ksiąg publicznej. B. w. 
m. i r. (około 1790). fol., k. ni. 2. 

Jagiell, — Czartor. — Branic. 

— Varsavia cum circumjacentibus 

regionibus in clientelam Smi et Pot-mi 

regis Friderici Wilhelmi concedentibus 

et sacramenti religione sese obstringenti- 

bus ordinis ecclesiastici universi raentem 

sequentibus, expre3sit. 1796. fol., str. 3. 

Branic. 

— Wybór ekonomicznych wiado- 
mości z ksiąg najprzedniejszych zagra- 
nicznych. W Warszawie, w druk. J. 
K. M. i Rzpltey Coli. S. J. 1770. w 
4ce, XXVIII, i' 432 str. 

ob. Wybór. 

— i Naruszewicz (Wydawcy): Za- 
bawy przyjemne i pożyteczne z sław- 
nych wieku tego autorów zebrane. War- 
szawa, Groll. 1769—1777. 

ob. Zabawy. 

— Zbiór wiadomości gospodarskich. 
Tom I. w Warszawie, w druk. Jez. 
1770. 

ob. Zbiór. 

(Albertrandy Jan). Ode illustrissimo 
et revercndissimo domino Joanni Bap- 
tistae Albertrandi ecelesiarura metropo- 
litanae Gnesnensis canonico, insignis 
coUegiatae Varsaviensis praeposito, vica- 
rio et officiali generali per archidiacona- 
tum Varsaviensem dioecesis posnaniensis, 
ordinis S. Stanislai equiti, dum solemni 
ecclesiae ritu in episcopum Zenopolitanum 
consecraretur anno domini 1796. a scho- 97 lis piis Varsaviensibu8 strenuo et con- 
stanti fautori suo ac vindici, in grati a- 
nimi monumentum oblata, w 4ce, 2 k. 
nlb. Jagiell. — Branic. 

— Illustrissimo ac reverendissimo 
domino Joanni Albertrandi Dei et apo- 
stolicae sedis gratia episcopo Zenopoli- 
tano, ecclesiarum metropolitanae Griie- 
snensis canonico, regio insignis colle- 
giatae Varsaviensis praeposito^ yicario 
et officiali generali per archidiaconatum 
Varsaviensem dioecesis posnaniensis, 
ordinis S. Stanislai equiti etc. Collegium 
academicura scliolarum Varsaviensium 
suo protectori amplissimo, die ipsius 
ccnsecrationis 2 Januarii 1796 gratu- 

latur. w 4ce, 1 ark. 
Wierszem. 

— ob. Bukowski Tad. (1796) — 
Lengnich G. (1765) — Macquer (Dzieje 
Rzymskie 1768) — Monitor (1764) — 
Sarbiewski K. (Do Łubieńskich. Opera 
postb. 1769) — Schmidt Fryderyk Au- 
gust (Dzieje król. polsk. 1763 — 1766). 

Dzienn. Wileńs. 1817. VI. 633. — Janoc. 
Excerp. 111. — Roczniki T. P. N. I. 99. 
VIII. 76. — Gołęb. Dziejop. 229. — Ku- 
rowski. O kościele św. Jana 163 — Ł — 
Przyjaciel ludii, rok VII. s. 289—290. — 
Wójcicki Cment. II. 162 — 4. — Brown. 
Bibl. S. J. 9—13. — Piłat str. 94. — 
Backer Biblioth. des ecrivains T. I. 51 — 
2. — Księga świata 1859. II. T. I. s. 
143_9. _' Tygod. iUustr. 1863. T. 8. s. 
485. — Chodynicki. Dykcyonarz. 

Albertus, episcopus yilnensis (Woje. 
Tabor) ob. Sacranus Joannes (Elucida- 
rius około 1500). 

Albertus de Brudzewo ob. Brudzew- 
ski (Comment. 1495) — Sierpcz (de) 
Albert (Ephemerides 1536). 

Albertus Casimirus Princeps Polon, 
et Saxon. ob. Nurkiewicz Gabr. Jos. 
(1739). 

Albertus Costhensis ob. Costen Alb 
(Pandectae succesionum 1524). 

Albertus de Crayna ob. Crayna Alb. 
(Judicium 1522). 

Albertus Divus ob. Wojciech św. 

Albertus Joannes ob. Jan Albert. 

ALBERTUS Leander. Vita S. Hya- 
cinthi, conf. ordin. praedicat. in Polo- 
nia auetore Leandro Alberto, ob. Su- rius Vitae Sanctorum d. 16. Aug. p. 
170. 

Toż, cum comraentario praevio et 
notis Guil. Cuperi ob. Acta Sanctorum, 
T. III. p. 339—344. 

Jocher 8409. 

ALBERTUS Magnus (Grotus, Teuto- 
nicus, hr. Bollstadt) arcyb. Ratyzbońs. 
(ur. 1193 t 1280). De intellectu et in- 
telligibili (Pod tem w czworoboku u 
góry herby : Litwy pod jednorożcem z 
rogiem poziomym, Polski pod lwem, a 
pod niemi herb Krakowa; drzeworyt 
drukarni Hallera). U dołu: Impressum 
Cracouie. MDIIII. B. dr. (ale zapewne 
u Hallera 1504). w 4ce, k. ni. 28. di\ 
goc. ostat. str. biała. 

Bez kustoszów. Na inicyały zostawiane pró- 
żne miejsca wysokości 3 wierszy, tylko 
na s. pierwszej wysokości 5 wierszy. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 
Dzików. 

— Liber Alberti Magni de duabus 
sapientiis et de recapitulatione omnium 
librorum Astronomiae. B. r. i m. dr. 
(Kraków, z pocz. w. XVI.) w 4ce, k. 
nlb. 12. dr. goc. 

Zebrawski Bibliogr. matemat. str. 74 — 76. 

Ossol. 

— Habes in hac pagina arnice lec- 
tor Alberti magni Germani principia 
philosoph. De natura iocorum librum 
mira eruditione et singulari fruge re- 
fertum et jam primura summa diligentia 
recusum in lucem editum, quae legis 
diligentius si vel Cosmographia vel Phi- 
sica fecisse te volueris. Excussum Vien- 
nae Austriae Mensę Nov. 1514. Opera 
Hieronymi Yietoris et Joanuis Singrenii. 
w 4ce, k. 52. Ossol. 

— Philosophie naturalis isagoge, si- 
ve introductiones emendate nuper et 
impresse summa diligentia. In libros 
phisicorum , de celo et mundo , de ge- 
neratione, metheororum, de anima Ari- 
stotelis. Cum annotatiuncuHs marginali- 
bus. (Po bokach słupy, w górze orzeł 
polski litera S opleciony). Na końcu: 
Cracov. irapensis Johannis Haller 1515. 

Wiszn. IV. 128 bez bliższ. opisu. Wydanie 
skąd inąd nieznane. Pytanie, czy przepi- 
sujący dla Wiszniewskiego nie napisał 

13 98 1515 za 1516, chociaż Wiszniewski przy- 
wodzi wydanie z r. 1516. 
Tego tytułu jest edycya w 4ce, k. LXXVI. 
Na końcu: Yienne Pannonie per Joan. Sin- 
greniuni. E.Kpensis vero Leonii. Alantsee ci- 
vis Yiennensis Idibus Decembribus a. 
MDXIV. Wydał Laur. Armbruster Libi- 
niensis. Na końcu tarcza księgarza z pod- 
pisem: Leon. Alantsee. Nic tu polskiego 
niema. 

— Pliilosopbie naturalis isagoge, si- 
ve introductiones emcndate nuper et 
irapressc summa diligentia. In libros: 
— Pliisicorum, De celo et mundo, De 
generatione, Metheororum, De anima — 
Aristotelis. Cum annotatiuueuli.s margi- 
nalibus. (Rycina : Po bokacli siupy, a 
w górze orzeł polski litera S. objęty). 
Na końcu: Finit pbilosopbia Alberti 
Magni: in traetatus et capita solerter 
distincta : necnon cum annotationibus 
in margine annotatis nunc denuo regia 
in civitate Cracovien. Impressa impensis 
spectabilis viri domini Joannis Haller 
civis Cracovien. 29. April. Anno missi- 
onis verbi divini in carnem 1516. w 4ce, 
kart LXViiij (ark. sign. a — m.). 

Drnk gocki, są jednak ustępy antykwą. 

Na odwrocie karty tytułowej po krótkiej o- 
dezwie nienazwanego wydawcy lub też 
drukarza położony wiersz na pochwałę 
autora: Joachimi Yadiani poetae lau. in 
autoris laudem carmen. 16 wier. łać. Na 
ostatniej stronie: Laurent. Armbruster ci- 
bineusis Ad lectorem (carm. 4 w.). 

Jocher 145. — Janocki Nachr. IV. 163. 

Jagiell. — Branic. — Czartor. — Ossol. — 
Raczyńs. — Kóm. — Kijów. — Dzi- 
ków — Dziedusz. — Pawlik. — Szenib. 

— Philo.sophantium ducis aestima- 
tissimi, })bilosophiae naturalis Isagoge, 
siue introductiones in libros Aristote- 
lis Physicorum, De coelo et mundo, De 
gene. et corr., Meteororum, De anima. 
(Na końcowej karcie s. o. 4 wiersze łać. 
a pod temi): Graccbouię, Matthias Scbarf- 
fenbergius, summa cum diligentia, ope- 
raque non vulgari impressit. Duetu suo 
proprio. Anno MDXLI. II, die Junii. 
(1541). w 8ce, syg. a— s^. (k. ni. 120). 

Tytuł w ramce ozdobnej ; w słupach bocz- 
nych, stoją po prawej stronie Adam, po lewej 
Ewa. Na odwr. k. tyt. 16 wier. łao. Joa- 
chimi Yadiani. 

Jocher 145 h. podaje kart. 122. 

Bibl. koso. P. Maryi w Krak. — Czartor. — 
Krasińs. — Os.sol. — Dzików. I — Philosopbantium ducis aestiraa- 
! tissimi Philosophiae naturalis Isagoge 
; sire introductiones in libros Aristotelis 

Pliisicorum, De coelo et mundo De gene. 

et corr., Meteororum, De anima. Craco- 
I viae in officina Hieronymi ScharfFen- 

bergeri MDXLVIII. (1548). w 8ce, k. 
I 108. syg. A — Qs, druk kursywa. 
I Na przodzie : Joachimi Yadiani poetie lau- 
1 reati in landem authori.s carmen. 16 w. łać. 

I Jocher 145 c. 

I Akad. Umiej. — Czartor. — Jagiell. — 
I OsBol. — XX. Augustynów w Krakowie. — 

1 Kijów. — Dzików — Szembeka. 

I — Toż, Cracoviae, Hicron. Scharf- 

fenberg, b. r. Dziedusz. 

— Episcopi Riitisbonensis Praeco 
Divini verbi per Simonem Okolski am- 
pliatu.'^. ob. Okolski S. (1649). 

Jocher 4755. 

— Prohemiura pbilosopbiae natura- 
lis. Cracoviae, Haller, 1508. w 4ce. 

Zamojsk. 

— Albertus Magnus o sekretach 
białogłowskich , mocy ziół, kamieni i 
zwierząt osobliwych przetłomaczony. 
W Amsztordamie w drukarni polskiej 
pod znakiem Orła białego. 1695. w 12ce, 
str. 564 i rejestr. 

Dalej od str. .%5 do końca: Michała Skot- 
ta : O sekretach przyrodzenia. . 

^Varsz. Uniw. — Jagiell. 

— Toż, tenże tytuł. W drukarni 
polskiej pod znakiem orła białego. Se- 
cunda editio correetior. Amstelodam 
1698. w 16ce, str. 365. 

Michała Skotta Sekretów przyrodzonych dwie 
części, od str. .S66— 564. Krasińs. 

— Toż, w Amstelodamie w druk. pol- 
skiej pod znakiem orła białego. 1714. (?) 
w 12ce. 

Notatka M. Wiszniewskiego. 

— Toż. tenże tytuł w Amsteloda- 
mie w drukarni polskiej pod znakiem 
orła białego. 1741. w 12ce, 6 k. nlb. 
str. 564. Jagiell. 

— Toż, tamże, 1742. w 16ce. 

Ossol. 

— Summa philo.-^ophie naturalis 
Alberti magni per traetatus: capitula 
et particulas pulcherrime distincta: ita 
quod cuilibet legenti facile appareat quid 
quodque capitulura : queque etiam parti- 
cula in clFcctu sibi velit. Primus, sccun- 99 dus, tercius, ąuartus, quintustractatus cor- 
respondet libris Phisicoruni, De celo et 
mundo, De generatione, Metheorornm. 
De anima. w 4ce, kart przeszło 70 (brak 
końca), druk gocki. 

Herb Polski, Litwy i m. Krakowa, ti dołu 
C3'fra Hallera. Na odwrocie karty tytniowej : 
Epitaphium yenerabilis Alberti praedica- 
toriim ordinis patris religiosissirai ac sa- 
crae tbeologiae professoris profundissimi 
olimąue ratisponensis ecclesiae episcopi 
dignissimi. Fenix doctorum — fons expers 
philosopbonim — princeps verborum — vas 
fundens dogiua sacroriim. Hic jacet Albertus 
praeclarus in orbe dissertus, major Plato- 
ne, vix inferior Salomone etc. 
Na tejże stronie i przedmowa do Czytelnika. 
Joch. 144 a. 

— Arcliiepiscopi ratisponensis Sum- 
ma philosophiae naturalis in quinque 
tractatus distributa. Cracoviae. Anno 
MDLXXXVII (1587). B. dr. w 8ce, 
k. ni. 102 kursywa (ark. 6). 

Na odwTOcie tytr.łu stoi : Series tractatuum. 
(Wymienione 1 do 5. tak jak w poprze- 
dniej edycyi na samym t^-tule). 
Andreas Schoneus , położył na przodzie de- 
dykacyę (kart 6) do Andrzeja Gerina bisk. 
wrocł. Wspomina tu jako swego dobro- 
cz}TQcę Stanisł. Sokołowskiego i datuje ją 
z jegoż domu (ex aedibus St. Sokolovii) 
d. 6 Nonas Julii 1587. 
Jocher 144 b. — Chłedow. Spis 162. 
Ossol. — Akad. — Bibl. Jag. — Czart. — 
Warsz. Uniw. — Krasińs. — Kórnick. — 
Szembeka. 

Albertus Marchio ob. Albrecht. 

Albertus palatinus Rheni ob. Czarn- 
kowski Piotr (Oratio 1579). 

Albertus a Pereg ob. Pannonia 

(1544). 

Albertus Senior ob. Melanchton Phil. 
(Epistolarum 1642). 

Albertus Stephan ob. Musonius Sim. 

(Epicedia 1570). 

Albertus z Woyny. w Ej-akowie, 
z drukarnie Łazarzowey. Roku Pań- 
skiego 1596. w 4ce, s. 36. dr. goc. 

Będzie to edycya pierwsza, bo na początku 
wspomniana wojna Wołoska, która toczy- 
ła się od Sierpnia 1595 roku. Arkusz C. 
zaczyna się od wyrazów Cóżci się tam, 
jak w edycyi z r. 1697. ale sygnat. ar- 
kusza prz37)ada pod O — C. gdy w edycyi 
1697 pod tij. 

Bandt. H. d. krak. 403. — Jusz. II. 463. 
Dzików — Czarnecki — Jagiell. — Toż, teraz znowu wydrukowany. 
W Krakowie , w druk. dziedzi. Jak. 
Sybeneichera r. p. 1613. w 4ce, kart 
15 nlb. Warsz Uniw. — Branic. 

— Toź, 1614. w 4ce. sign. D^. 

Przyłecki. 

— Tenże tytuł. Albertus z woyny. 
(Po czem idzie ośmiowiersz) teraz świe- 
żo wydrukowany. W Krakowie r. p. 
1649. w 4ce, str. 32. 

Tekst zaczyna sic zaraz na odwr. tytułu. — 
Tę edycyę od lej rozpoznaje się, że roz- 
mowy osób w pierwszej oznaczone są X. 
Alb. — gdy w następnych X. Al. — Ar- 
kusz B. zaczyna się od wiersza: Jeszcze 
dobrze. Jagiell. — Ossol. 

Albertus powracający z woyny. 
1696. w 4ce, str. 36. ' 

— Toż, tenże tytuł, w Krakowie, 

r. p. 1697. w 4ce, 36 str. 

Drzeworyt w środku tytułowej karty: Alber- 
tus zsiada z konia, a u bramy wita go 
niewiasta. 

Na odwrocie tytułu ośmiowiei-sz kończący 
się : że w Przemyślu koniowi, w targ ogon 
urzniono. Arkusz B. zaczyna się od wier- 
sza : Jeżeli nie. 
Jagiell. — Ossol. — Krasińs. — Akad. 

Wiszniewski H. lit VII. 150. mieni autorem 
Brosciusza, bo się do tego przyznaje w 
Gratisie (1612?). Frankę w życiu Bros- 
ciusza dowodzi, że nie może być autorem 
(s. 292). Brożek urodził się 1585 r. więc 
nie mógł być autorem , chyba tylko wy- 
dawcą edycyi z r. 161.3. 

(Albertus). Wyprawa Plebańska. 

W Krakowie w drukarni Łazarzowej 

r. p. 1590. w 4ce, k. ni, 12. dr. goc. 

Na lej karcie nad pis : Wyprawa Plebańska. 

Pleban. Wendefarz. Albertus. Rostucharz. 

W ark. B. kustosz przypada pod literj' dz. 

.Jusz. II. 462. — Bandt.' H. d. krak. 403. 

Dzików — Warsz. Uniw. — Jagiell. — 

Krasińs. 

— Toż, teraz znowu wydrukowana 

w Krakowie, w druk. dziedziców Jak. 

Siebeneichera. 1613, w 4ce, 3 ark. 

Ossol. 

— Tenże tytuł. B. w. m. dr. dru- 
kowano r. 1614, w 4ce. k. 12. 

Akad. — Dzików — Czarter. 

— Wyprawa plebańska Albertusa 
na wojnę. — Chudy pleban na wojnę 
z wacka i z stodoły — Swej własnej 
Albertusa wyprawia ze szkoły. — Na 
wendecie o konia, mając mało myta : — 
I o rynsztunek stary Wendetarza py- 100 ta. — Ażeby głodu niemarł, obmyśla 
żywnością: — Zatem mu błogosławi i 
czeka z radością. — Co się z nim po- 
tyiii działo, w ten czas niespokojny. — 
Kup drugą część, gdzie tytuł Ąlbertusa 
z wojny. 
Teraz świeżo wydrukowana r. p. 1649. 

w 4ce, str. 23. 

Tytuł' w ozdobach drzeworytowych. 
Liczbowanie mylne, z.-iiniast str. 12 jest 21. 

zaś str. 5, 7, 9, 11, l.S, 15, 17, 19 nie 

są znaczone. 
Krasińs. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 

Ossol. — Akad. 

— Wyprawa plebańska Albert usa 
na woynę. (Po czem rycina: Albertus 
konno przy bramie, a oknem z piatra 
wygląda niewiasta). W Krakowie , w 
4ce, str. 23. 

Na odwrocie tytufu ten sam ośraiowiersz, 
który jest na tj-tule w edycyi z r. 1649. 
Edycya podobna do \vydania z r. 1.Ó96. 
Różnica ta, że na ark. B. kustosz przy- 
pada pod O a wiersz od góry kończy 
kropka, gdy w innych przecinek. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. 

— Toż. 1697. 

Wiszniewski YII. 150. ma widocznie przez 
omyłkę druku rok 1677. Ossol. 

— Toż. 1699. 

M. Wiszn. VII. 150. 

— ob. Fidler Feliks (b. r.) — Gi- 
sius T. (1580) — Wyprawa ministra 
(1601). 

Wiszn. H. lit. Vn. s. 150—1. — Kmita 
Jan Ach. Spitamegeranomachia. — Przyj. 
Ludu I. s. mS. 

Alberus Erasmus (z Weteran f 5 Maja 
1583 r.) ob. Lasco Joannes (1559) — 
Seklucyan Jan (Pieśni chrześciańskie 
1559). 

Alberyk de Archinto ob. Archinto. 

Al bery k van der Kerchove ob. Ker- 
eliove. 

(Albiczowa). Prośba urodź. Katarzy- 
ny z Siemaszków Albiczowy pułkowni- 
kowy woysk rossyjskich do przeświet- 
nych Rzpltey seymuiacych Stanów, fol, 
1/2 ark. 

Albicz zginął' od konfederatów na Podgórzu. 

Przyfpcki. 

Albigenses ob. Camerarius Joach. 
(Historico 1625). 

Albimontan Szymon (Białogórski) ob. 
Januszewski Jan (Praepar. devotae 1596) — Pruszcz Hyacint (Żywot po- 
boż. kapłana) — Steinhelen C. V, Adam 
(Praoparationo.s 1615'i. 

Albina Maria Elisabeth ob. Heer- 
mann Jan (1651). 

Albinowskl And. archidiak. ob. Kru- 
szewski A. D. (Hercules 1687). 

ALBINUS Adrianus (Weiss) 'Lusa- 

tus (urodź, w Laul)au 1513. f 4 Lipca 
1590). Musarum nutrix Sarmatia. Cra- 
coviae , apud Hieronymum Yietorem. 
Anno MDXXXIV. (1534). w 4ce. 

— ob. Mymerus Franci8cus(1532) — 
Seneka Lucius Anneus (Formuła 1541). 

Janocki III. s. XXII. — Juszyń. Dykcyon. 
I. — Neander Chri.^łt. De vita et obitu 
Adr. Albini. Frankf. 1612. w 4ce. — Kii- 
ster Biblioth. March. str. 80.S. 

ALBIN Krzysztof, dyakon kościoła 
ewangelickiego - luterskiego w Lesznie. 
Kazanie na poświecenie kościoła w Gó- 
rze na Szląsku niedaleko Leszna. Lesz- 
no 1635 r. 

Zapewne po niemiecku. 

Encyklop. powszech. Orgelbr. I. str. .3.36. 

— Christlicbe Leich-Predigt bey an- 
sehnlieher Sepultur des weyland ebrwiir- 
digen , achtbaren und hochgelahrten 
Herren Magistri Melchioris Maronii der 
ewangel. augsporg. Confession zugetha- 
nen Gemeine zur Lissa, wolverdienten 
Pfarrers und Seelsorgers, welcher den 
27 Maij anno 1640 sanfft und selig ira 
Herm entschlaffen, und denn darauss 
folgenden 4 Junii in der Kirchen da- 
selbst mit Christlichen Leich-Ceremo- 
nien zur Erden bestattet worden. In 
sehr Yolkreicher Versandung aus des 
Propheten Esaiae Worten cap. 56. v. 
13. gehalten von Christophoro Albino 
gemeldeter Kirchen Diacono. Gedr. 
durch Wigand Funck 1642. w 4ce, 
ark. niel. D4. 

Dedykacya Annie z Reinholdów wdowie. 

Jagiell. 

— Memoria quam pientissimae omni- 
busque virtutibus decoratissimae Ma- 
tronae Elisabethae Clapiae conjugi desi- 
deratissimae vir reverendus clarissimus 
atque doctissimus dominus Christopho- 
ru8 Albinus ecclesiae Lesnensis Augus- 
tanae confessionis diaconus yigilantissi- 101 mus lachiymabundus P. E. S. ipsis ad- 
scensionis dominicae solemnibus anno 
tou logou MDCXLII. Lesnae Polonor. 
typis Wigandi Funcci. (1642). w 4ce, 
sygn. Aij— Ciij. 

Wiersze niemieckie i łacińskie. 

Wrocł. miej. 

Albinus Christophorus ob. Wanckius 
Dam. (SerYus 1651). 

ALBINUS Georgius Cosminensis 

(f 10 maja 1570). Decasticba novem 
musarum, natali Cbristi congratulantium. 
Cracoviae, apud Hieronymum Yietorem. 
MDXXXI. (1531). w 4ce. 

Przj-pis. Łukaszowi Górce, kasztel, poznańs. 

Notatka Haana we Lwowie, podaje wyjście 
tej broszury bez wyrażenia miejsca dr. i 
roku. Przyłęcki ma w tytule: congratula- 
tiones diverso genere carminum conscripta. 
Cracov. Math. Scharffenb. 15,S2. w 4ce. 

— ob. Cervus (1533, 1535) — Ci- 
cero (Oratio pro Archia 1537) — De- 
spauterius (De accentibus 1532) — Ło- 
wicz Simon (1532) — Lukanus (1533) — 
Publicius Jacob. (Epistolae 1830). 

Wiszn. VI. ,S1.3. — Muczkowski Statuta. 
183. — Łukaszewicz Hist. szkół. I. 89. 
zwie go Wojciechem Kaźmierczykiem. — 
Jocher I. VIII. — Janociana III. XXII. — 
Wizerunek i roztrząs. 1841. T. 58. s. 59 
—60. — Encykl. Orgelb. I. 3.S9— 40. 

ALBINUS Georgius (ligi), episcop. Me- 
thonensis. Piae meditatione.s. Stichologia. 
Ad lectorem. Quisquis amas Christum 
precibus tibi flectere puris, Sacrum de- 
uotus hinc paradigma cape. — Cui ma- 
gis aethereas placuit conscendere ad 
aedes, — Hinc mundi discat sedulo ille 
fugam Jo. Greg. Macer. — Cracov. Ex 
calcographia ^latrhaei Siebeneycher. 
Anno Salutis Christianae 1560. w 4ce, 
k. ni. 42. str. ost. biała. 

Ded. Joanni de Ocziessino, cancellario reg. 

Pol. capit. gen. cracov. 
Na odwr. tyt. herb Ocieskiego i dwa wiersze 
łac. — Na k. przedost. wiersze łac. ad 
Andream Patricium (Nidecium). — Na 
k. ost. herb i nań dwa wier. łać. 

Ossol. — Czarnecki. 

— ob. Mosellanus (Rhetor. 1530). 

Albinus M. Jo. ob. Memoria (1754). 

ALBINUS Petrus Nivemontanus 
(Weiss ze Schneeberg w Miśnii). Quae- 
stio de vera ac nativa sentcntia dicti 
Paulini: Nonne panis quem frangimus communicatio est corporis Cliristi. Res- 
pondente Paulo Crellio. Witebergae. 
1576. w 4ce. 

— Seriptores varii de Russorum re- 
ligione. Speyer 1582. 

— Vita Georgii Sabini. Wittenber- 
gae 1588. w 8ce. 

— Vita Georgii Sabini , Branden- 
burgensis, J. C. Theodorus Crusius de- 
nuo edidit. Lignicii. 1724. w 8ce. 

— Epistoła ad Joannem de Craco- 
via (w Scliamelii : Numburgus littc^ra- 
tus). 

Jocher Lexicon I. 216. — Adelung Lexicon 
I. 480. — Encykl. Orgelb. I. 340. 

— ob. Crellius Paweł (1576). 
Albinus a S. Casimiro ob. Oczykow- 

ski (Officium 1768). 

ALBINUS Stanisl. z Nowego Miasta, 
kanon, krakows. Exordia epistolarura 
Stanislai Albini, recollecta ad modum 
epistolandi Joannis Sacrani, per Stani- 
slaum a Łowicz. Cracoviae apud Flori- 

anum. 1521. w 4ce. 

Stanisław Albinus jest zdaje się tylko wy- 
dawcą. — Obacz : Łowicz Stanisl. — Sa- 
cramus Joh. Dzików. 

Jusz. II. 154. — Wiszn. VI. 134. — En- 
cyklop. powsz. Orgelbr. I. str. 336 — 
Łętowski Katalog II. 2 str. 

Albinus Stanisław ob. Despauterius 

Joannes ('1532). 

ALBIZIUS (Albici) Antonius (urodź. 
1547 t 17 Lipca 1626). Principum 
Christianorum stemmata et cum brevi- 
bus ejusdem notationibus ex arcbiviis 
principum descripta nunc adjecto stem- 
mate othomanico, consentiente Dn. Au- 
tore, ex optimis autoribus locupletata 
et emendatiora reddita. Argentorati, 
aere et typi.s haeredum Christophori 
ab Heyden. 1627. folio większe. 

Wydawca Izaak Troheinseraius. Są tu na str. 
XIX. królowie polscy od Piasta do Z3'g- 
munta III. (tego wizerunek), widok Grod- 
na, i jazda ruska i polska po bokach, 

Inne edycye : 

— Toż, Au?:sburg, przed r. 1608 
folio, (ta może nie istniała). 

— Toż, tamże, 1608. 

— Toż, editio Uda. Augsb. 1610. 

— Toż, Kempten 1609 (także z da- 
tami 1610, 1612). 

Toż, Kempten. 1617. folio. 102 — Toż, Kompten. 1019. (wątpliwa). 

— Toż, Strasburg. 1«27. fol. duże. 

— Toż, Florencyu. 1627. (wątpi.). 
E<lvcve niemieckie : 

— Toż, Strasburg 1012 i 1627. 
folio. 

Adclimpf. Geli-lir. Lex. I. 8. -1^8. 

ALBO Josephus (Aibo) żyd hiszpań- 
ski. K. .losephi Albonis R. l)avidis 
Kiiiicbi et alius cujusdam Hebraei ano- 
nymi argnuienta, qiiibus noiinuUos fidei 
christianao articulo.s oppugnant. G. Ge- 
nebrardo Ba. Th. interprete. Ad eorum 
singulos disputationes ejusdem interpre- 
tis responsa , in ąuibus multa de Deo, 
de tribus dirinitatis hypostatibus, de 
Christo, eucliaristia, lego, erangelio, et 
mysteriis similibus, quorum nomoncla- 
turam extrema pagina oxhibet, pertrac- 
tantur. Liber vel illo solo utilis , quod 
multa, adversus recens trinitariorum 
dognia, hoc iufelici anno in Lithuania 
et Polonia de tribus divinis essentiis 
atque diis excitatum, declaret. Parisiis 
apud Mart. Juvenpra sub insij^ni D. 
Christophori e regione gyninasii Came- 
racensium 1566. w 8ce, str. 123. Pe- 
riocha hipote-^eon trium partium huius 
opusculi k. 2. 

Dedykacja Antonio Du Prat Abbati. 
W przedmowie wymienił thiniacz Grzeg. 
Paulcgo, Kazanowskicgo, Homaimsa, Pac- 
lesiosa i Stan. Lntomierskiego, jako biorą- 
cych udziat w sporach religijnych w Polsce. 

Jagiell. 

— To;^. Genebrardus. Opuscula e 
Rabbinis translata. Paris 1575 i 1585.* 

Porisch H. F. Conspectus theologiae judiciae 
R Joh. Albo. Jena 1720. — Adelung. I. 

4H7. 

ALBRECHT (Albertus) Marchio 
(ur. 1490 t 1568). Recessus IllustriB- 
simi principis ac Domini, Domini Al- 
berti senioris , marchionis Brandenbur- 
gensis, Prussiae etc. diicis etc. cui si- 
ne recusatione, omnes et singuli ditionis 
ipsius parochi obediant. Pronmlgatus 
Konigspcrgae XXIIII Septembris Anno 
MDLIII!. (1554). Excusum Regiomonte 
(tak) Prussiae, in officina Joaiinis Daub- 
mani. w 4ce, z tyt. k. ni. 4. str. odwr. 
tytułu i karty ostatn. biała, druk an- 
tykwa. Bibl. Stan. Krzyżanów. — Des durchleuchtigen Hochgebor- 
nen Fursten unnd Herrn Herrn Albrech- 
ten Marggraffen zu Brandenburg des 
jUngern, zu Stetin, Pomern, der Cassu- 
ben und Wenden inn Preussen auch 
inn Schlesien zu Oppeln und Ratibarn 
Hertzogen. Burggrate zu Niirnberg, und 
Fiirst zu Rugen etc. gomcin Au^schroi- 
ben und ursachen dieser fiirgenommen 
Expedition. Anno 1552. w 4ce, 10 k. 
nlb. ostatnia biała. 

Bibl. miejska Gdańska. 

— Von Gottes Gnadcn Unser Al- 
brechten des Eltern , Marggrafon zu 
Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, 
Pomern , der Cassuben und Wenden 
Hertzogen, Burggrafen zu Norenberg 
und Fursten zu Rugen etc. Ausschrei- 
ben an unsere alle liebe getrewen und 
LandschafFten, wes wirden Standes und 
Aestiination ein jeder ist, vornemlich 
auch Theologen, Pfarherrn, Predicanten 
und Kirchendiencr etc. etc. Konigsberg 
in Preussen. Na końcu: Gedruckt zu 
Konigsberg in Preussen, durch Hans Anno 1553. w 
A-Hij. Lufft, den 25 Martii. 

4ce, sygn. Aij — Ziij + 

ob. Adalbertus. 

Kra.sińs. — Wroeł. miejska. 

Albrechtus (Marchio Brandeburg., 
princeps) ob. Adalbertus — Albertus — 
Bock Fr. (Grundris 1745) — Brentius 
Jan (1554) — Cassius (1562) — Falck 
Mich. (Oratio in laudem 1644) — Fer- 
rerius Zach. (1520) — Gnapheus (Mo- 
rosophus 1541 ) — Hosius Stanis. 
(1559) — Krzycki Andrzej (1525) — 
Łaski Stan. (Innocentia 1544) — Lu- 
ter Marc. (1574) — Maczyński Jan 
(1563/4) — Mąjestas (1554) — Me- 
lanchton Fil. (1566) — Ossiander (von 
den P^inigen 1554) — Phoeylides 
(1536) — Runau Dion. (Hist. des 13. 
jahr. Kriegs 1582) — Sabinus J. (De 
nuptiis 1550) — Satyra (1520) — 
Schneebcrgcr Ant. (Catalogus 1562, 
Książki 1569) — Schreckius Wal. 
(1568) — Seklucyan Jan (Catech. 
1568) — Siccius Piotr (Oratio 1572) — 
Weigand (Andere warh. Verant. 1553) — 
Venetu8 G. (Von der Rechtfortigung 103 1552) — Vergerius (Dialogi auattuor 
1559). 

ALBRECHT Joh. Heinr. Contramani- 
fest Johan Heinrich Albrecht Staabs- 
fourir des loblichen Gardę Infanterie 
Regiments, reąuiTirter Actuarius des Se- 
niorats Gerichts, und Mit- Bevollmach- 
tigter des loblichen protestirenden Tlieils 
der evangelischen Confession aiif An- 
sucgen der Gemeinde. — Ob. Kauf- 
mann Hen. 1783. 

— Der Raub des Koniges Stanislaus 
Augustus seines Herrn. Ein Heldenge- 
dicht in vier Gesangen. Gesungen von 
einem Grenadier der Litthauisclian Gar- 
dę zu Fuss. Warscbau, bey Mich. Groll 
Hofbuchhłindler. (Na końcu): Leipzig, 
gedr. bey Bern. Clu\ Breitkopf und 
Sohn. 1772. w 4ce małej, str, 14. 

Dedyk. Ad. Czartoryskiemu swemu szefowi. 
Kończy Oda : Das Geburtsfest des Kon. in 
Pohl. Stan. Augusti. 

Autorem anonimu podług Thorn. wbchentl. 
Nachrichten jest J. H. Albrecht, pierwot- 
nie czeladnik rymarski, później grenadyer 
gwardyi litewskiej. 

Branic. — Jagiell. 

— Dera allerdurchlauchtigsten Koe- 
nig und Herrn Stanislaus Augustus, 
Koenig in Polen, Gros-Herzog in Lit- 
thauen, Reussen, Preu.ssen, Mazuren, 
Samogitien, Kiovien, Yolhynien, Podo- 
lien , Podlachien , Liefland , Smoleńsk, 
Severien und Czernichovien, dera Vater 
seines Volks, dem Wiederhersteller der 
Ruhe in der evangelischen Geineinde 
unyerlinderter Augsburgiscber Confes- 
sion zum Zeichen allerunterthaenigsten 
Gehorsams und reiner Dankbarkeit de- 
miitigst gewidmet von dem Kirchen- 
CoUegio und der ganzen Gemeinde 
Evang. Unv. Augsb. Conf. Warschau, 
den 22ten des Monats Junii. 1783. fol. 

^ *^- Czartor. 

Albrizzi ob. Salmon (Lo statto prae- 
sente 1739). 

ALBRYCHOWICZ Don. 
Fortunatus. Corona aurea 
mum color optimus, ab invidi8 fatis 
mutatus, perillustris et reverendissiraus 
dorainus D. M. Hilarius Kasprzycki 
sacri ordinis benedictinorum, regalis Ar- 
chi-caenobii tynecensis professus, in al- Casimirus 

aurum pri- ma ac celeberr. Univers. crac. AA. LL. 
etc. philosoph. doctor et professor, du- 
calis Monasterij Kościelnensis praeposi- 
tus meritissimuSj canonicus natus cali- 
siensis, congregationis polono-benedicti- 
nae visitator. Seu caenotaphium ad 
imraortalera Magni Patroni amantissimiq'. 
in ordine Benedictino literarum litera- 
torumą'; Maecenatis raemoriam conser- 
vandam in conthema elogij officioso 
currenti calamo expressuiń. A Don. Cas. 
Fort. Albrychowicz, O. S. B. regalis 
Archi-Caenobij Tynecensis professo, bi- 
bliothecario et arcbivario. Cracoviae, 
typis Michaelis Dyaszewski, S. R. M. 
Typographi (b. r. około 1742). fol, 
kart 4. 

Ded. M. Val. Żółtowski Abati plocensi, Cas. 
Mołodecki, Vinc. Cedrowicz. Jagiell. 

— Gloria gentis benedictino honori 
avito Illustrissimae Żóltowsciorum pro- 
sapiae annulo subarrhata Pallas philo- 
sophica seu institutio studij philosophici 
provincialis in regali Archi -caenobio 
Tynecensi per illustrissimum reveren- 
dissiraum ac araplissimuni dominum D. 
Valentinum Żółtowski, divina misera- 
tione abbatem Plocensem, cpngregatio- 
nis Polono Benedictinae prae.^^identem 
generałem facta. Inter cuius institiitio- 
nis solemnes applausus faventissimis 
studij proraotoribus debitae gratitudinis 
argumentum conpbilosophis gratulato- 
rium ergo officioso calamo inscripsit, 
Don. Fortunatus Albrychowicz, Bene- 
dictinus Tynecensis A. D. MDCCXXXXI 
(1741). Die (13) men.sis Novembris. 
Cracoviae, typis Michaelis Dyaszewski, 
Sacrae Regiae Maiestatis typogr. folio, 
ark. Bg. 

W panegiryku tym autor oprócz Żółtowskie- 
go obsyj)UJe pochwałami Kazimierza Mo- 
łodeckiego, Hilarego Kasprzyckiego, Syl- 
wana Trzcińskiego i Franciszka Starzyń- 
skiego. Jagiell. 

— Mater pulchrae dilectionis sanc- 
tissima Virgo Thaumaturga Tuchovien- 
sis Maria in Monte Sancto excellentissima, 
Benedicta Benedictorum protectrix sem- 
per ampli.ssima, Yotorum frequentia, 
concursu assiduo solatiis continuis cele- 
bris, augusta gratiosa semper admirabi- 10^ lis, novo preconia a Don. Casiniiro For- 
tunato Albrychowicz Sacri Ordinis Be- 
nedictorum Profess. in Alma ac cele- 
berrinia universitite Cracov. AA. LL. et 
philosopiiiae doctore, notario apostolieo 
Maria-Caellensi, ad Tuclioviam priore et 
abbatiali archicoenobii Tynecensis secre- 
tario adorata. Anno q;io aeterno Patri 
Mater pulchrae dilectionis tilios irae re- 
coneiliavit. 1749. Cracov. typ. colleg. 
major. univer. 1749. fol., k. 9. 

Ded, Stanislao Ben. Boucza Bartoszewski, 
coen. tynec. abbati. 

Czartor. — Ossol. 

— Pancarpiae a pallade jagellonica 
in coronamentum eruditiae virtutis W. 
DD. primae laureae candidatorum con- 
textae. Dum in alma uniyersitate Craco- 
viensi per Illustrem, clarissimum et ad- 
raodum reverend. Dom. D. M. Michaelom 
Cantium Czyrnieki pliilos. doct. et profess. 
foU. minorem, ecclesiae parochialis in 
Pobiedr curatum, in amplissima dignis- 
simorum hospitum corona AA. LL. et 
))bilos. baccallaurei ritii solenni pronun- 
tiarentur; in rim fraterni et gratulato- 
rii applausus a V. Don. Casimiro For- 
tunato Albrychowicz sacri ordinis Be- 
nedictorum regalis archi-eoenobij Tyne- 
censis prolesso, ejusdem laureae candidato 
distributae. Anno quo in Terris Flos 
Nazaraenus ai)paruit 1742. d. 31 mens. 
Octobris. Cracoviae, typ. univ. 1742. 
fol. kart 9 nlb. 

Dedykowane Antoniemu Wacław. Dobrzań- 
skiemu zastępcy opata i kustosza klasztoru 
Benedyktynów w Tyńcu. Następuje Oda 
do Św. Jana Kantego, dalej panegyrik 
do egzaminatorów: Michała Czyrnickiego 
i Ig. Kant. Horka i Józ. De Cios, a dalej 
do laureatów t. j. Jana FI. Falęckiego, 
Paw. Matuszewskiego, Alb. Ant. Wawry- 
kiewicza, Mich. Mrugaczewskiego. Kazira. 
Albrychowiczowi dziękuje Falęcki. 

Jocher 1553. — Juszyńs. Dykcyon. I. 

Jagiell. — Dzików — Ossol. 

— Vivat aeternum pro virtutibus, 
sapientia et meritis admodim Rndo olim 
Patri Don. Benigno Buchowski ordinis 
sancti Benedicti regalis archi-coonobij 
Tynecensis professo et cancellario. In 
alma universitate cracov. AA. LL. et 
philosophiae baccallaureo, ohm in prae- 
fato archi-coenobio sacrae theolog. lec- tori, poetae laureato, operum musica- 
lium compositori, multarum linguarum 
peritissimo a Petra Tynecensi reper- 
cussum, et in perennem tanti viri etiara 
post tunera magni mcmoriam a Don. 
Casimiro Fortunato Albrychowicz, Be- 
nedictino Tynecensi, ejusdemq'.archi-coe- 
nobii bibliothecario et archivario , in 
sepulchrali lapido lugubri calamo ira- 
pressum. Anno Dom. 1742. die (16) 
mensis (Septembr.). Cracov., typis Mich. 
Dyaszewski S. R. M. typographi. 1742. 
fol. k. niel. 4. Jagiell. — Ossol. 

— Stylus aureus ab avitis Starzen- 
sciorum armis subtilis et sublimis aes- 
timandis vu-tuti et eruditioni ; Perill. et 
R. Domini Lucae Fi-ancisci Starzeń- 
ski inclyti Lubinensis Monasterii prioris 
congregationis Benedictino Polonae vi- 
sitatoris accomodatus dumque in alma 
Uniyersitate Cracoviensi per perillustrem 
reverendissimum Dominum D. M. Ca- 
simirum Pałaszowski sacrae theologiae 
doctorem et professorem, coUegam ma- 
jorem , ecclesiarum , cathedralis craco- 
yiensis canonicum, collegiatae 00. SS. 
crac. praepositum, parochialis in Czer- 
niechów curatum, scholarum Novodvor- 
scianarum et Contubernii Hierosolimy- 
tani provisorem. Canonizationis B. Jo- 
annis Cantii procuratorem, librorum per 
diaecesim Cracoviensem ordinarium 
censorem. Sacrae theologiae doctor in 
amphssima illustrissimorum hospitum 
corona ritu solenni renunciaretur. Ap- 
plausus ergo gentilitiae sagittae calamo 
in petra Tynecensi exaratus. Anno, 
quo digitus Altissimi saeculis aeternis 
aureo stylo verbi compendia scripsit. 
MDCCIL Die 9 Novembris. Cracoviae, 
typis Michaelis Josephi Antonii Dy- 
aszewski, S. R. M. typographi. fol., 
kart niel. 10. 

Na odwr. stronie karty tytułowej herb Lis i 
sześciowier.sz Amanda Janowskiego. Dalej 
])(> ded' k.icyi prozą Kr. ł.,ik. Starzeńskiemu, 
wierszowane panegiryki dla tegoż i rodzi- 
ny, odezwa poetycka do professorów Be- 
nedyktynów: Aug. Sierakowskiego, Hier. 
Szymańskiego , Falęckiego , Melit. Toma- 
szewskiego, Benedykta Falęckiego, Aman- 
dusa Janowskiego i Benign. Chyleńskiego. 
Kończy wiersz do Kantego Jakubskiego, 105 opata trockiego, do St. Bartoszewskiego, 
opata tynieckiego, oraz do K. Pałaszow- 
skiego, prof. Jag. — Dzików. 

Albutius Paulus ob. Francken Chri- 
stian (1610). 

ALCANTARA Petrus (ur. 1499 f 18 
Paźdz. 1562). Aureus libellus viri illu- 
minatissimi Petri Alcantarae Hispani 
ord. min. regular. obsery. recoUecto- 
rum De Meditatione et Oratione ab ipso 
primura hispanice eonscriptus , postea 
latine redditus a P. Antonio Dulcken 
Carthusiano. Nunc vero de Passione 
Domini incipiendo a domo Caiphae 
usque ad caput Sextum opera unius 
Patris conventu8 Posnaniensis PP. Ber- 
nardinorum iussu superiorum auctus. 
Accessit in fine praxis meditandae Pas- 
sionis Dominicae et modus dilatandi 
affectus triplicis viae. Posnaniae in offie. 
Joan. Wolrabi A. D. 1627. w 12ce, 
str. 409, k. 2, (tytuł i dedyk.), k. 6 
(vita) i 4 (Index). 

Dedyk.: Maciejowi Łubieńskiemu biskupowi 
Poznańs. 

Jocher 5546. 

Czartor. — Jagiell. — Warsz. U niw. 

— Rozmyślania codzienne świętego 
Piotra z Alkantary zakonu św. Oyca 
Franciszka reformata z hiszpańskiego 
na łaciński, teraz na polski język z 
przydatkiem zebranych aflFektów W. To- 
masza a Kempis przez jednego z za- 
konników Św. O. Franciszka reformata 
kustodyi ruskiej , przetłumaczone, za 
pozwoleniem zwierzchności zakonney, 
nakładem pewnej J. W. tegoż zakonu 
dobrodziejki, (a teraz pobożnym zaleca 
się westchnieniom) do druku podane. 
W Zamościu w drukarni B. Jana Kan- 
tego r. p. 1750. w 8ce, str. 606. i k. 

3 rejestru. 

Na dnigiej stronie approb. dat. Zamosci in 

residentia Academiae A. D. 1750. die 5. 

Januarii , podpisany : Paulus Łosiecki S. 

Th. D. et Prof., Protonotar. Apost., Scho- 

lasticus Zamoscensis, librorum consor. 
Katal. Kaj. Jabłońs. 

— Toż. Zamość, druk błog. Jana 
Kantego. 1759. w Sce, str. 606. 

w obudwu edycyach pod przedmową podpi- 
sany X. S. K. R(eformat.) 
Katal. Kaj. Jabtońs. we Lwowie. — Odpusty które papież św. Cle- 
mens dziewiąty poświęcając koroniki, 
różańce, obrazki, krzyżyki, metaliki, 
nadał ludziom przy kanonizacyi świę- 
tego Piotra z Alkantary zakonu Fran- 
ciszka S. Obserwantów r. p. 1669. w 
4ce, k. 4, z tych ostatnia czysta. Bez 

osób. tytułu, druk gocki. 

Podpisani : Jan Seph. Ledzki . prowincyał 
ord. Observ., Fr. Yicarius Kalmerski, Alex. 
Sapieha Episc. 1670. d. 17 Martii. 

Jagiell. 

— Sposób krótkiego nabożeństwa 
do Św. Piotra z Alkantary zakonu Braci 
Mnieyszey św. Franciszka, ściśleyszey 
obserwancyey reformatów prowincyi 
hiszpańskich y indyjskich Oyca y fun- 
datora. Za dozwoleniem starszych. Kra- 
ków, Franc. Cezary. B. w. r. (około 
1680), w 16ce, str. '34. 

Na odwr. tyt. miedzioryt św. Piotra. — Na 
końcu imprimatur podpisał Franc. Prze- 
wowski. Jagiell. 

— Toż, tenże tytuł. Za dozwole- 
niem starszych. W Warszawie, w druk. 
00. Schol. Piar. A. D. 1698. w 4ce. 

— Tenże tytuł. Za dozwoleniem 

starszych. W Poznaniu w druk. kolleg. 

Soc. Jesu r. 1715. w 12ce, str. 46. 

Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł, .... ściślejszej obser- 
wacyey reformatora pewnego w każdych 
przygodach i potrzebach zbawiennych 
patrona. Za dozwoleniem starszych. W 
Krakowie roku pańsk. 1756. w 16ce, ark. A 12- Jagiell. — Sposób krótkiego nabożeństwa 
do Św. Piotra z Alkantary zakonu braci 
mniejszej św. Franciszka ściślejszej ob- 
serwancyi reformatów prowincyi hisz- 
pańskich i indyjskich Ojca i fundatora. 
Za pozwoleniem zwierzchności przedru- 
kowany r. p. 1779. W Łowiczu w dru- 
karni JO. Xcia prymasa arcyb. Gniezn, 
w 12ce, k. nlb. 25. Warsz. Uniw. 

— żywot Św. Piotra z Alkantary. 
B. m. i r. folio. 

Katal. Kaj. Jabłońs. 

— ob. Broudinus Ant. (Hibernus 
1670) — Paprocki Jan Alex. (Obraz 
prawdziwy 1671) — Teresia Sancta 
(Vita 1627). 

U 106 Alchemia w Raju ob. Giżycki X. 

Stefan Jimiardyn (1()37). 

Alchemlckie fałsze ob. Poklatecki 

Stiiiu>ław I \:)iii)). 

Alchimik ob. Sędziwej M. 

ALCIATUS Joann. Paulus Aryanin 
(f w Udańsku loOa). Epistolae ad Greg. 
Pauli a. 15()4 — 5. Ilusterlitzii datae. 

— 20. Tbeses de trino et uno. 

— Epistoła ad Abrach. Calovium. 
Gedani 1640. 

Ciampi Bibliogr. I. 5. — Encyk. Orgelbr. I. 
860. — Sandius Bibl. antitrinit. 27—8. 
(Są tu: Daae epi.stolae ad Gregor. l\iuli 
1564 i 1565). — Rock Hist. antitrin. Cz. 
I. T. I. 8. 7. — Zeltner Hist. Socinismi. 

Alcides, Thcbarum Coluraen, Mon- 
steonim Domitor soipsum suo nomine et 
fama universali cKciens atąue Serenis- 
simo Principi Jacobo, Serenie.simi ac In- 
yictiss. Joannis III. Poloniae Kegis filio, 
per scholasticain Juventutera. Regii Vla- 
dislai IV. Scholar. Piarum Varsaviens. 
CoUegii inter teatralem apparatum do- 
nans et donatus dedicans, et dedica- 
tu8. Anno auctoritate divinitate Hominis 
1683. die 21 Februarii. Varsaviae 1688. 
folio, k. 2. Ossol. 

Alcides Rossiyski Jan Mazepa ob. 
Orlik Filip (1695). 

— saxonicus Augustus II. ob. Mar- 
gowski And. Rud. (1697). 

Alco sive in obitum ob. Rakwic 
Joan. (1.59H). 

Aldobrandlnl Cynthius poeta florent- 
ski ob. Orzechowski Stanisł. (1594) — 
Zamojski Jan (De transitu 1594). 

Aldobrandinus Hipolit Nuncius apost. 
(Klemensa VIII.) ol). Schoneus Andr. 
(De pace sarmat. 1589). 

Aldobrandinus Piotr kardymił(1571 
t 10 Lut. 1()21; ob. Bellarminus Rob. 
(1616) — Mala.spina German. (1596) — 
Orzechowski Stanisław (1594) — Pe- 
regrinus Lelius (1594) — Varseviciu8 
Chriśtophorus (Paradoxa 1601). 

ALDROVANDI Pompejus. Instrumen- 
tum publicum .sententiae latae jjer Re- 
yerendiss. O. D. Pompejum Aldrovan- 
dum , Patriarcham Hierosoliniitanum 
Sacr. Rotae Romanae Decanum de voto 
omniura cjusdem Sac. Rotac RR. PP. I DD. Coadjutorum. Pro vener. Colle- 
gio Soc. Jesu civitati8 Polociae contra 
Rvmum ArcliiopiscDpum Poloct-n.Hem to- 
tuuKiue clerum Ritus Graeci uniti.... 
Datum Romae hac die 3 Augusti 1729. 
Romae, typ. Rev. Camerae Apostoł. 
1729. folio, str. 1. 

Jocber 7975. Ossol.' 

— Sacra RituumCongregatione Emo 
et Rmo Dno Gard. Aldrovando. Polon a, 
seu Luceorien. beatiticationis et canoni- 
zationis seu declarationis martyrii ven. 
servi Dei Andreae Bobola, siicerdotis 
professi Soc. Jesu. Responsio facti et 
juris ad novissimas animadversiones R. 
P. Fidei Promotoris super dubio, an 
constet de martyrio et causa martyrii, 
nec non de sighis, seu miraculis in c^su 
et ad effectum , de quo agitur. Romae 
1749. Ex typ. Rev. Camerae Aposto- 
licae. folio, str. 4, 13, 94, 48. 

Jocher 7929. 

— Sacra Rituum Congregatione Emo 
et Rmo Dno Gard. Aldrovando Polona 
seu Luceorien. beatificationis seu decla- 
rationis martyrii ven. servi Dei Au- 

j dreae Bobola sacerd. professi Soc. Jesu. 
j Positio super dubio an constet de mar- 
; tyrio et causa martyrii nec non de si- 
I gnis seu miraculis in casu et ad effec- 
j tum de quo agitur. Romae MDCCLI. 
i (1751) ex typogr. Gamerae Apostoł. 
! folio, str. 71, 56, 10, 24 i 13. 

1 Jocher 7980. 

Aldus Manutius ob, Manutius. 

Ale Jakób królewicz Aragoński ob. 
Sława kwitnącej młodości (1682). 

Alea mundi ob. Pastorius Joach. 
(16801. 

ALEGAMBE Filip Bruxellensi8 S. J. 
(1592 t 1652). Bibliotheca scriptorum 
S. J. post occasum a. M DC VIII. Ca- 
talognin R. P. Pctri Ribadeneire S. 
ejusdem theologi, nunc hoc novo appa- 
ratu librorum ad a. reparatae salutis 
1642 editorum continuata, et illustrium 
' virorum elogiis ad<jrnata. Accedit cata- 
logus religiosorum Soc. Jesu, qui hac- 
tenus pro catholica fide et pietate in 
variis mundi plagis interempti sunt. 
Antwerp. apud J. Meursium. 1643. fol, 
k. nlb. 12, str, 586, Jagiell. 
107 ALEGRETTI et J. T. Lorbach. Lite- 
rae una cum protocoUo comniissario- 
rum plenipotentium Regis Poloniae su- 
per tractatu, qui niediatoribus Sac. 
Caes. Majest. Ferdinandi III. legatis 
Alegretti ab Alegrettis et Johannis Theo- 
dor! de Lorbach, cum Moschorum Czari 
commissariis plenipotentiariis, habitus 
et conclusus est Yihiae in Magno Du- 
catu Lithuaniae d. 3 Norembris, Anno 
1656. interceptae a miiite Suecico, et 
e Polonico in Latiuum idiouia transla- 
tae. B. w. m. i r. w 4ce, ark. 2. 

Polskich komraissarzy list dat. 8 Jan. 1657. 

Czartor. — Jagiell. 

Aleksiewicz ob. Aloxiewicz, Alexii. 

ALEMBEK (Alempech, Alnpech) Au- 
reiius Jan ze Lwowa. Syncharma gra- 
tulatorium in felicem e nationibus ex- 
teris adventum lUustrissimo el Reve- 
rendissinio DD. Georgio Tyszkiewic, 
Dei et Apostolicae Sedis gratia Epis- 
copo Saraogitiae ab Aurelio Joannę 
Alembek Leopolień. Philosoph. et Juris 
in ahna Acad. Cracovień. stud. exhibi- 
tum. Cracoviae, Anno ab ortu Magni 
Pastoris 164L (na końcu:) typ. Vale- 
riani Piątkowski, w 4ce, kart 14. 

Uniw. lwów. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Slachetka Ignacy Stanisław 
(Ancylia 1641, Stephanoma 1641). 

Muczkow. Statuta .812. 

ALEMBEK Fridericus Leopoliensis 
(Alempech, Alnpech, Alnpek, Alembeg, 
t 1673). In landem Joannis Leopolitae 
carmen ob. Joa. Leopolitae Quaestio de 
poenitentia 1619. 

— Dissertatio de cometa, contra 
Hunterura de Argola 1652. (czy dru- 
kowana ?) 

— Quaestio de authoritate infallibili 
ecclesiae catholicae a perillustri ac ad- 
modum Rev. Dno D. Martino Olimpio 
Vadovio S. th. Doctore et professore, 
praeposito S. Floriani, M. Friderico 
Alembek philosophiae Doctori, S. theo- 
logiae licentiato, pro solenni inaugura- 
tione in Doctorem S. theologiae ad dis- 
putanda proponenda. Cracoviae in le- 

ctorio DD. theologorum die Julii 

hora .... Anno MDCXXXIV. (1634). in offic. typogr. Mathiae Andreoviensis. 
w 4ce, ark. B^. 

Na odwr. str. tyt. herb Lewart, pod nim 6 
wierszy łać. podpisał Walerian Alembek 
bakalarz nn. ww. i filozofii. — Poczem de- 
dykacya prozą łac. Henrykowi z Dąbro- 
wicy Firlejowi biskupowi Przemyskiemu. 
W końcu ida konkluzye teologiczne. 
Jocher 3848. 

Akad. — Jagiell. — Ospol. 

— Xeniolum inclytae Civitati Leo- 
poliensi, bonarum artium singulari pro- 
pagatrici, patriae suae charissimae bono 
ominę a Friderico Alnpechio, Leopoli- 
tauo, in alma Academia Cracov. Phil. 
studioso, oblatum Cal. Jan. Anno Dni 
1619. Cracoviae Chalcographo BasiUo 
Skalski 1619. w 4ce, ark. Cg. (k. 11). 

Przedmowa z daty 1618 r. 

Bibl. Jagiell. — Ossol. — Czartor. 

— ob. Fatowicz Nicolaus (1634) — 
Leopolita Joannes (1619) — Petrycy J. 
J. (1620) - Radziechowski Jan (16H4) — 
Vadovius Martinus Campius (Quaestio 
1634). 

Bandt. Hist. di-. Krak. 450 — Torosiewicz. 
Die Brom zu Iwonicz 18.38. — Krzyża- 
nowski S. (Ognisko. Kraków 1862. N. 16 
str. 5). — Józefowicz: Kronika Lwowa 
1854. s. 158. — Enc. Orgelbr. I. 373. — 
Siarczyńs. I. 8. — Zacharyasiewicz Vitae 
Praes. IV— YH. 

ALEMBEK Joannes (Alnpeck) (t 1636) 

Carmen gratulatorium ad Georgium Ra- 
divilium Cardinalem, cum ex Italia ad 
administrandum episcopatum Cracovien- 
sem reyocaretur a Joannę Alnpeck Leo- 
poliensi Rutheno. Patavii, 1591. w 4ce. 

Krasińs. 

— ob. Rudomicz Baz. (Leo leopo- 
liens. 1651 s. 27). — Starowolski Szy- 
mon (Penu historicum 1620, 1653) — 
Szolc Caspar (Hymen nuptial. 1624). 

Wiszn. VII. 538. VIII. 100. — Lipsius Just. 
Opera. Antverp. 16.37. II. s. 358—9. — 
Bruin Georg. Civitates orbis. Colon. 1595 — 

 1618. Tom VI. 49. (Leopol.) — Chodyn. 
Hist. Lwowa 4.36 — 7. — Siarczyńs. Obraz. 
I 8. — Pamięt. Iwows. (Jan Bakowski) 
1816. — Encykl. Orgelbr. L 54L — Ło- 
ziński Wład. Lwów staroż. II. 1890. — 
Baracz w Przeglądzie bibliogr. 1881. N. 
8. I 369. 

ALEMBEK Lud. Valer. Pantheon vir- 
tutis et sapientiae eruditis prisci saeculi 
monumentis insignitum, laureato ho- 
nori W. DD. XX. primae laureae can- 108 didatorum, dum in alma Univers. Crac. 
per Clarisg. et Admodum Reverendum 
Dominuni D. M. Andreain Augustmum 
Czyrzyczkowic, Philos. Dr. et Profess. 
CoUeg. minorem , ecclesiae cellegiatae 
SS. omniiim Canonicum, in nobilissima 
magnoruni hospitum corona artium et 
philo.soj)liiae baccallanrei ritu solemni 
renuntiarentur, honoritiee apertum. A- 
moris et gratulationis ergo a Ludovico 
Valeriano Alembek ejusdem laureae can- 
didato paneg}Tico applausu coronatum. 
Anno restauratae salutis 1682. mens. 
April. d. 18. CracoY. in offic. Alberti 
Górecki ir)82. folio, kart 12. 

Na oilwr. str. tyt. karty herb z wierszem 
Jak. Franc. Ożgiewicza. Następuje dedy- 
kacja prozą Konst. Lipskiemu arcybisk. 
lwowskiemu. Oda do św. Jana Kante^o. 
Egzaminatorowie : Baz. Olszyński , Franc. 
Kaczorowicz, An. Aug. Czyrzyczkowicz. 
Laureaci : Karlom. Myśliński, Dom. Rusz- 
kiewicz, St. Barcz, Marc. Jak. Kozłowski, 
Alb. Olszewski, Ant. Yentoni, St. Remai, 
Alb. Dobranowski , Jak. Nowalski , Xavv. 
Rotkiewicz, Pawef Młodecki, Laur. Gay- 
kiewicz, Melch. Gogulski, Jan Pyzowicz, 
Jak. Duninowicz, Jak. Kwaśnicki, Kazim. 
Jan Cyranowicz , J6z. Poczełkowski , Mat. 
Jagielski , St. Konracki. — Alembekowi 
dziękuje za panegiryki Gogolski. (sic; nie 
Gogulski, jak pierwej). — Za rektorstwa 
SzjTuona Makowskiego. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Margowski Andr. Rud, (Co- 
ronamentum 1684). 

Juszyńs. Dykcyon. I. 

ALEMBEK (Alnpek) Waleryan prof. 
matem, w Zamościu, (f 1676). Dona 
gratiarum venerabili Domino D. Mar- 
tino Stanislao Wolfowic die 'quo ritu 
solemni in magistrum artium et philos. 
doctorem in Aula D. Jagellonis renun- 
ciaretur, exhibita per Yalerianum Aln- 
pek Leop. artium et philos. magistrum. 
CracoY. in oftic. typ. Martini Philipow- 
ski. A. D. 1638. w 4ee, str. 12. 

Dedic. Andreae Wolfowic medic. doct. 

Ossol. — Czartor. 

— Eucharisticon ad auspicatissimum 
hymenaeum Yaleriani Alembek, philo- 
sophiae et medicinae doctoris, scabini 
Leopoliensis et Catharinae Habermann. 
Excudebat Andreas Jastrzębski Acad. 
Zam. typogr. 1653. w 4ce, syg. C. — Ode illustrissimo Domino D. Jo- 
anni in Zamoście Zamoyski comiti in 
Tarnów capitaneo Kałusiensi, etc. etc. 
ab exteris nationibus feliciter redeunti 
a M. Yaleriano Alembek phil. D. in 
Acad. Zamosc. math. profess. oblata. 
Anno Dni 1646. Zamoscii ty pis acad. 
exprim. Paulus Radicius, w 4ce, sygn. 
C. (k. nlb. 10). 

Dedyk. Stan. Zamojskiemu, staroście kałus- 
kiemu. Jagiell. 

— ob. Anczewski M. (Salutationes 
1671) — Fatowicz Nicol. (Virtus non 
expectans 1634 — Icon yirtutis 1638) — 
Mościcki Jakób (Salutationes 1671) — 
Nowakowski A. (Minerwa 1638). 

Muczkow.ski (Statuta .307). — Zubrzycki 
(Kronika s. 3.S.5, 445). 

Alembek (Alnpek) Zuzanna ob. Schulz 
Gaspar (Hymen 1624). 

Alen F. ob. Schmieden J. Ern. (Hy- 
maeneus 1655), 

(Alenbrok Jan). Lacrymae in exces- 
sum luctuoss. nobilis et consultiss. Do- 
mini Joan. von Alenbrok secretarii Ri- 
gae meriti.ssimi. Rigae. 1640. w 4ce. 

Alerac ob. AUayrac. 

Ales Palatinus 1706. ob. Kocieł 
M. K. 

Ales Krasinius 1700. ob. Krasiński. 

Alessandro nell Indie ob. Metasta- 
zy (1792). 

Alessandro di Polonia ob. Crescim- 
beni G. M. (Comment. 1711). 

ALETHOPHILIS Germanus. Epistoła 
ad Sincerum Polonum de novi, quae 
sub manibus est, Regis electione et in 
serenissimum ducem Neoburgo-Palati- 
num procerum nobiliumąue Poloniae 
inclinatione, maxime approbanda. Ex- 
cusum anno Christi Ml )CLXXIV (1674). 
w 4ce, 6 kart. 

O wyborze księcia Neobiuskiego na króla 

polskiego. 
Autor zdaje się, że Jan Lyser (ur. 16.31 
f 1684) głośny z broszur o polygamii. 
Adelung Gelelu-. Lex. I. B. s. .559. odsła- 
nia pseudonyra i odsyła do Lysera J., lecz 
tam ani o pseudonymie, ani o tem dziele 
nie wzmiankuje. 

Alexander ad Indos, dramma 1747. 
ob. Metastazy. 109 Alexander męstwem y odwaga Wiel- 
ki z ukroconey Azyi w Daryuszu królu 
Perskim tryumfujący. Jaśnie Wielmożny 
Jey Mci Pannie P. Werenie z Dą- 
browice Firlejownie kasztelance kamień- 
skiey, wielkich antenatów rowney he- 
roinie, między teatralnemi umbrami od 
Łukowskiego schol. Piarum Merkuryu- 
sza produkowany. Roku tryumfującego 
z śmierci Chrystusa 1728. dnia (14 do- 
pisane) miesiąca Lipca. W Warszawie, 
w drukarni W W. 00. schol. Piarum. 
fol. 4 kartki. 

Dedyk. JW. Pannie kasztelance kamieńskiej. 

Na odwrotnej stronie tytułu herb Firlejów 

„Lewart. " 
Treść dyalogu w 3 a. na 2 kartkach. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

ALEXANDER ab Alexandro. luris pe- 
riti Neapolitani. Genialium dierum libri 
sex. Illustrati et locupletati, semestri- 
bus eruditissimis et piane jucundis An- 
dreae Tiraquelli, in curia olim Parisiensi 
senatoris amplissimi. Cui accessit Auc- 
tarium variarum notarura atq. observa- 
tionum et pensiculata recognitio. Chri- 
stophori Coleri Franci, etc. Francoforti, 
ex offic. typog. Nic. Bassaei. 1594. 
fol. k. niel. 6. str. 1011. i Index. 

Dedyk. ad Vences. et Raphaeleni Lescinios 
dominos in Leśno et Gołuchów Christo- 
phori Coleri Franci praefatio. 1 k. Z tej 
dedykacyi nic nie dowiadujemy się o Lesz- 
czyńskich. 

Warsz. Uniw. — Jagiell. 

ALEXANDER ab immacul. Virg. Cas- 
stris et Astris Marsowi y Jezusowi 
hołdujący kawaler JMPan Władysław 
z Lubrania Dąmbski towarzysz R. P. 
JW. J. P. Józefa Bogusława Słuszki 
marszał'ka nadwor. W. X. Lit. kaza- 
niem pogrzebowym w kościele krakow- 
skim Michała S. ogłoszony. Przez W. 
O. Alexandra ab immaculata concep- 
tione B. M. V. karmelitę bosego dnia 
23 Marca Roku P. 1684. uczyniona 
przytym staroźytney Godziemby alti- 
metria, z przydaniem pewnych w alti- 
metryey na pożytek pospolity przed 
prasą drukarską dygressyi. Za dozwo- 
leniem zwierzchności duchowney. W 
Krakowie, w drukarni Mikołaja Schedla J. K. M. Typographi. s. a. (1684—5?). 
folio, str. 4 i ark. H. druk gocki. 

Na odwrotnej stronie tytułu herb Dębskiego 
i sześciowiersz polski. — Przedmowa do 
bisk. Dąbskiego. — Przeplatane zdaniami 
łać. 

Akad. — Bibl. Jag. — Ossol. — Krasińs. — 
Branic. — Zbór ewang. wil. 

— Castris et Astris Marsowi y Je- 
zusowi hołdujący kawaler JMPan Wła- 
dysław z Lubrania Dąmbski, towarzysz 
R. P. JW. JmPana Józefa Bogusława 
Słuszki, kasztelana Wileńskiego y het- 
mana polnego W. X. L. kazaniem 
pogrzebowym w kościele krakowskim 
S. Michała ogłoszony przez W. Oyca 
Alexandra ab immaculata conceptione 
B. V. M. karmelitę bosego dnia 23 
Marca R. P. 1684. Przy czym wywie- 
dziona starożytncy Godziemby altimetria 
z przydaniem pewnych w altimetryey 
na pożytek pospolity przed prasą dru- 
karską dygressyi, a na afFektacyą ludzi 
wielkich , powtórnym drukiem światu 
wsławiony z przydatkiem regestru rze- 
czy osobliwych. Za dozwoleniem zwierz- 
chności duchowney. W Krakowie, nakł. 
Mikołaja Alex. Schedla J. K. M. typ. 
roku p. 1688. folio, k. 17. 

Przypis Stan. Dąmbskiemu bisk. płock. Są 
tu sk.ape szczegóły o rodzinach h. Go- 
dziemba. Polszczyzna mieszana z łaciną. 

Akad. — Bibl. Jag. — Dzików — Ossol. — 
Uniw. lwów. 

Jocher II. 70. — Cosmas de Yilliers. Bi- 
blioth. carroelitana 1752. fol. T. I. str. 28. 
(Edidit patrio idiomate orationes fiinebres). 

ALEXANDER a Conceptione B. M. 
Virg. Trynitarz. Diurnum spiritualium 
exercitationum in ordine SS. Trinitatis 
redemptionis captivorum longo usu re- 
ceptorum novis quibusdam reflexionibus 
auctura. Religiosis ejusdem ordinis in 
provincia S. Joachimi oblatum. Varsa- 
viae, typ. S. R. Majestatis. 1776. w 
8ce, 4 k. nlb. str. 245 i I. errat. 
Ded. Religiosis provinciae filiis. 

Bibl. Jag. — Drohob. 

— Summa doctrinae Christianae et 
moralis pro examine ecclesiastico a S. 
Concilio Tridentino et a multis summis 
Pontificibus requisita in gratiara ordi- 
nandorum, confessariorum succincto me- 110 thodo confecta. Varsaviae, typis S. R. 
Mtis. 1776. w 8ce, str. 119." 

Ossol. 

ALEX ANDRE. ćvcque-comte de Va- 
lence. Mandement de Monseigneur Tć- 
veque-comtc de Valence, Cjui ordnnne 
qu'il sora fait un service solomnel dans 
son ('-^lise catluHlrale pour le rcpos de 
Tanie dli roi Staniałaś de Pologne, et 
des prióres pour la conseryation de la 
Reine et le rćtal)lis8einent de sa santó. 
Paris H Mars 171)6. De riinjirimerie de 
G. Desprez , iniprimcur du Roi et du 
clergó de France, w 4ce, str. 6. 

O Leszczyńskim Stanisławie. Czartor. 

Alexander a Jesu karmelita (1648 
— 1652) oł). Kochanowski Andrzej (Ex- 
pedicya Gniazdo, Jednorożec, Metaphy- 
sica, . Planety, Plastr, S. Potocki, Rze- 
ka, Snuerć, Topor, Wizerunek). 

Joclier T. II. .s. 70. 

(Alexander Princeps). P^pltaphium 
quod principi Alexandro in Livonia, 
Curlandiae et Semigalliae duci posuit 
O. G. S. C. et S. D. C. S. I. 1686. 

fol. Bibl. petersb. 

— ob. Frisen Henr. (1686) — 
Weier L. (Naenia). 

Alexander Carolus Poloniae princeps, 
Sigi.sni. III. tilius, episc. saniogit. ob. 
Bogusz G. B. (In obitum oratio 1635) — 
Geysz Heliaszewicz Stan. (Sereniss. 
felicitatem) — Landi S. (II. S. Alessio 

1634) — Lipski Jan (Elogiura funebre 
163.5) — Mascardi V. (Festa 1635) - 
Olszewski Jakób (1632) — Ostrowski 
X. Jakób (Kazanie na pogrz. 1635) — 
Pohibiński K. H. ' (Labarus funebr. 

1635) — Przyłuski Baltaz. Stan. (Co- 
rona 1635) — Twardowski Samuel 
(Pamięć śmierci 1634). 

Alexander Casimirus princeps ob. 
Starowol.-^ki Szymon (Lachrymae in o- 
bituni 1634). 

Alexander Benedykt princeps (ur. 
1677 t 1714) ob. Sobieski Aleksander. 

(Alexander I.). Na wspaniały festyn 
z okoliczności urodzenia Aloxandra Pa- 
włowicza, pożądanego syna Nayiaśniey- 
szych Wielkich Xiaźąt i następców 
tronu całey Rossyi w Warszawie, R. 
1778. d. 24 maja uroczyście sprawiony wiersz od obowiązanego Imperatorskie- 
mu Maiestatowi zgromadzenia XX. JJ. 
kraju zakordonowanego. W Warszawie, 
drukiem Michała Grolla, księgarza na- 
dwornego J. K. Mci (1778). w 4ce, 
str. 7. Czartor. 

Alexander VI. ob. Vitellius Erasmus. 

ALEXANDER VII. Papież, (f 1667 r.). 
Breve dcclarationis juramcnti praestan- 
di ab alumnis collegiorum pontiticiorum 
Alexander Papa VII. ad futuram rei 
memoriam. w 4ce, k. nlb. 4. (druk z 
XVIII wieku). Waraz. Uniw. 

— Copia epistolae decretalis 1663. 
ob. Fagnanus. 

— Responsa sac. congregationis u- 
niversalis inquisitionis a SS. D. N. Ale- 
xandro VII. approbata; ad quaesita 
Misionariorum Soc. Jesu apud Sinas. 
Anno Dom. 1656. Superiorum permis- 
su. Romae, ex typog. rev. córa. apostoł. 
1656. fol. str. 14. Ossol. 

— Venerabil. Fratribus archiepiscop. 
Poloniae et Lituaniae. Romae, ex typ. 
reverend. Camerae apostoł. 1657. w 4ce, 
kart 3. Ossol. — Czartor. 

— ob. Biskup (1786) — Informa- 
tio (1661) — Nirembergius Joannes 
Euzeb. (1666) — Rudzki Alex. M. 
(1655) — Susza Jakób (Cursus vita 
1665) — Tomislawski Franciszek Do- 
minik (Auri Ycritas 1655). 

Alexander VIII. ob. Lekarstwo (1749). 

(Alexander Rex). Alexander super 
mensas debellatus in Alexandro Regę 
Scotiae inter solennes regiarum mensa- 
rum epulas et hilares choreas, horrore 
e tristi mortis .saltu, prostrato, orbi 
quondam cxhibitus, nunc denuo ab 111. 
perill. praenob. ac magnifica oratoriae 
facult. juYcntute in acad. Vilu. Soc. 
Jesu ludis antecineralibus iu theatrum 
deductus. Et a principe pacis nato 
1716. die 22 Febr. fol. k. 2. 

Kraszew. Wilno IV. 2.32. 

Alexander, Valachiae princeps ob. 
Laski Woje. i Oratio 1561). 

ALEXANDER de Villa Dei Dolensis. 
Prima pars doctrinalis Alexandri cum 
sententiis notabiUbus et vocabulorum 
lucida expositione nonnullisque annexis 111 arguraentis cum eorundem replicis, ter- 
minationuin quoque finalium , declina- 
tionum sic ac conjugationum in foHo- 
rum marginibus noviter ad novellorLim 
in graminatica incipientium profectum 
adjunctis: cum ąuibusdam aliis additis 
pro scientiis aliąualiter profectis. Prae- 
terea omnium vocabulorum indicem, 
que in prima parte continent tbeutonice 
et polonice exposita secundum ordinem 
alpbabeti antea nunąuam impressum. 
Impressum Lyptzk (1525?). w 4ce, 

kart CXX. 

Bandt. H. dr. kiak. 71. — Jocher 903. 
— Glosa notabilis secunde partis 
Alexandri etc. kart CV. Tertia et 
quarta partes doctrinaHs(?) magistri Ale- 
xandri cum commento(?) valde utiH tex- 
tus dante inteUigentiam summariam, 
quarum tertia docet de quantitate syl- 
labarum, quarta de accentuatione cum 
novis quibusdam sententiarum addi- 
tionibus. kart XXXII, a na ostatku 
na karcie bez liczby rzymskiej : Im- 
pressum Lipsie. Anno Domini millesi- 
mo quingentesimo vigesimo quinto. 

Bandt. Hist. druk. krak. 72. 

Alexander Gallus ob. Głogowczyk 

J. (Exercitium II. partis 1504, 1510, 
1517. — Secunda pars doctrinalis 
1500). 

Alexander dux ob. Hartmann Phil. 
Jak. (1686). 

Alexander episcopus vilnensi8(?) ob. 
Mazowiecki S. I. 1644). 

Alexander Hertzog ob. Chwałkowski 
Mik. (168(i). 

Alexander Hieronymus ob. Introduc- 
torium (1535). 

Alexander od N. M. Panny ob. Ma- 
gnuszewski. 

Alexander Magnus genere, meritis 
1704; ob. Wyhowski. 

Alexander Wielki (Magnus) ob. Ales- 
sandro — Ciechanowski A. H. (1720) — 
Curtius Quintus (1618) — Czerwiński 
Kaz. Ant. (1753) — Historia (1550) — 
Historya o żywocie (1611) — Hoffman 
Jan Daniel (1763) — Kaliński Jan Da- 
mascen (1689) — Kolberg Godefred 
(1701) — Łochowski Stanislaus (sive exempla 1646) — Morsztyn Piotr (Puer 
1675) — Plutarch (b. r.) — Retorowie 
(1728). 

Alexander król polski ob. Yitellius 
Er. (Obedientia 1505). 

Alexander królewicz. Manifest 1704. 
ob. Sobieski Alcx. 

Alexander Sanctus ob. Seweryno- 
wicz Jan Chryzost. (Yincula 1747). 

Alexander Slucensis dux ob. Stur- 
mius Joannes (Epistoła 1581). 

Alexander Vitoldus ob. Bellaria 
(1717). 

Alexandrinus Codex ob. Woidius 
Carolus Godofredus (Notitia 1788). 

Alexandrinus D. obacz: Memoriale 
(1627). 

Aiexandrowicz ob. Młodecki Józef 
(żądania 1776) — Tyzenhaus (Replika 
1790). 

ALEXANDROWICZ Adrian X. Trak- 
tat mądrości duchowney albo experi- 
ment nabożny duszy, z trzema główne- 
rai nieprzyjaciołami, to iest, z światem, 
czartem y ciałem, na cztyry części roz- 
dzielony, na polu krwawey męki Jezu- 
sowey odprawiony, nowym nabożeństwa 
orężem uzbrojony, krótkim rythmem 
opisany, pod buława i komenda JW. 
Jego Mości Pana Stanisława Denhoiffa 
wwdy Połock. hetmana poln. W. X. 
Lit. miecznika koron, grodowógo No- 
womieyskiego y Mozyrsk., Kałusk., 
Latowick. , Lucyńsk. , Zydekańs. , etc. 
starosty. Do używania wiernym duszom 
podany przez.... zak. braci mniej sz. S. 
Franc. de Observ. kaznodz. generaln. 
na ten czas kustosza y gward. konwentu 
wileńsk. Wilno, w dr. akad. S. J. Ro- 
ku traktującego z ludźmi Boga 1722. 
w 4ce, str. 341, Dedyk. i przedmowy 
k. 14. 

Alexandrowicz Dominik marszałek 
tryb. litew. ob. Macedoniusz (1770) — 
Modrzewski Andrzej Fryd. (O popra- 
wie 1770). 

Encykl. pow. I. 448. 

ALEXANDROWICZ Fabian. Głos J. 
W. Pana generała adjutanta B. W. 
Lit. majora kawaleryi narodowej, 112 posła z województwa smoleńskiego na 
sejmie grodzieńskim roku 1790 Junii 
24 dnia raiany. 1793. fol. 

Branic. — Krasińs. 

— Głos J. W. generała adju- 
tanta B. W. Lit. majora kawaleryi 
narodowej, posła z województwa smo- 
leńskiego na sejmie grodzieńskim 1793. 
Junii 2() miany. fol. Branic. 

— Głos Jaśnie Wielmożnego.... 
posła smoleńskiego na sejmie grodzień- 
skim 1793 Junii 28 miany. fol. 1 str. 

Jagiell. — Krasińs. 

— Głos J. W. posła smoleńskiego 
na sejmie grodzieńskim 1793 Julii 3 
dnia miany. 1793. fol. Branic. 

— Głos J. W. generała adjutanta 
B. W. L. majora kawaleryi narodowej, 
posła smoleńskiego na sejmie grodzień- 
skim roku 1793 Julii 12 dnia miany. 
1793. fol. Branic.' 

— Głos J. w. generała adjutanta 
B. W. L. majora kawaleryi narodo- 
wej, posła z województwa smoleńskie- 
go 1793. Julii 17 miany. 1793. fol. 

Branic. 

— Głos J. W.... generała adjutanta 
B. W. L. majora kaw. naród, posła 
z wojew. smoleńs. na seymie grodzieńs. 
1793. Julii 26 miany. B. w. m. d. fo- 
lio, str. niel. 2. Krasińs. 

— Głos Jaśnie Wielmożnego Imci 
Pana.... generała adjutanta B. W. Lit. 
majora kawaleryi narodowey, posła z 
województwa smoleńskiego r. 1793. m. 
Sierpnia 8 dnia miany. fol. str. 3. 

Krasińs. — Jagiell. 

— Przyraówienie się... Vice bryga- 
dyera kawał, naród, in turno na sessyi 
seymowey d. 23 Novembris 1793 r. 
folio, str. niel. 1. Krasińs. 

— ob. Grodno (Głosy 1793). 
(Alexandrowicz Hier.). Produkt w 

sprawie W. I. P. Hieronima Alexandro- 
wicza z ekonomia I. K. Mci Grodzień- 
ska. B. m. (1784). fol. sygn. A— B.,. 

Jagiell. 

ALEXANDROWICZ Jan Aloj. Witold. 

Bisk. Chełm, [ilia t lU/9 1781). Ec- 
clesiarum metropolit. Leopol. canonicus 
cathedr. Premisliensis decanus, camene- 
censis praepositus, vicarius in spiritua- libus et ofticialis Yarsay. ac per duca- 
tum Masoviae generalia. Dat. Yarsay. 
die (19) Febr. A. D. 177(4). Facult. 
yescen. carn. etc. temp. Quadrage8imae. 

— Etpies ordinis sanc. Stanislai u- 
niverso dioecesis nostrae clero intra re- 
gnum Galiciae constituto, salutem. Skur- 

I binoviae, octava Augus. Anno 1781. 
fol. k. 1. Ossol. 

— Toż. Crasno8taviae , 20 August. 
j 1781. fol. ark. Ossol. 

— Communicatio binarum literarum 
gubernii clero suo. 1781. fol. k. 2. 

Jocher 7941. 

— Mowa JW. JXdza Jana Aloy- 
zego de WitolfAlexandrowicza, kanon, 
i deput. z arcliikai)it. Iwowskiey, pro- 
boszcza kamienieckiego, skaliskiego etc. 
przy limicie trybunału miana dnia 30 

Grudnia 1756. 

Mie.ści sie w : Mowy wyborne. Lublin 1759. 
str. 87Ó— 371. 

— Mowa żałobna przy exportacyi 
(ś. p. Andrzeja Stan. Młodziej o wskiego, 
Bisk. Pozn. i Warsz.) w kościele sw. 
Jana kollegiaty warszaws. r. 1780 mia- 
na. B. w. m. i dr. fol. kart 4. 

Jagiell. 

— Proces biskupa Chełmskiego (o 
śmierci Maryi Teresy), folio, (w Kra- 
snostawie). 

Katal. Batows. 

Świecki Pamiat. I. 27.3. — Encyk. Orgelb. 
I.' 417— 8. ' 

Alexandrowicz Joannes Casimirus 

ob. Messis (1720). 

ALEXANDROWICZ Jędrzej h. Srzenia- 
wa, filozofii doktor i profesor w uniw. 
krakowskim. Monopodii de tripode rui- 
na seu columnae < )ssolinianae iam ex 
tribus fratribus ultimae fortissimis illu- 
strissimae asciae atlantibus, clarissimis 
patriae in orbe Sarmatico toga nestori- 
bus, sago aiacibus , piissimis religionis 
catholicae porapiliis, nunc violentis in- 
evitabilis necessitatis manibus fractae. 
lUustrissimi ac magnifici domini D. Ma- 
ximiliani comitis de Tęczyn, in Ossolin 
Ossoliński castellani Czerń ensis depicta 
effigies a M. Andrea Alcxandrowic 
philosoph. doct. eju8que in academia 
Cracovien. professore frequentissimis 113 hospitibus luctuosa inter monodia in 

Klimuntów proposita anno a partu vir- 

ginis 1655. die 28 Jan. Cracoviae, apud 

Lucam Kupisz S. R. M. typ. folio, k. 

15 niel. 

Na odwr. str. tyt. herb Topór i pod nim n.a 
pochwałę 6 wierszy łać. napisał Remigi 
Konstanty z Glewa Lasocki, student wy- 
mowy. — Przypisane prozą łac. Janowi ko- 
mandorowi maltańskiemu poznańskiemu, 
Zbigniewowi opatowi koprzywnickiemu, 
Władysławowi kanonikowi krak. i płoc- 
kiemu, Alexandrowi Masymilianowi, Fran- 
ciszkowi Sieciechowi na Tęczynie i Osso- 
linie Ossolińskim kasztelanicom Czerskim, 
synom zmarłego, przez autora panegiryku. 
Trudno uchwycić jakiś watek do żywota 
Ossolińskiego. 
Krasińs. — Akad. — Jagiell. — Ossol. 

— Job i Tobiasz, wierszem polskim. 
Jabłonow. Ostafi 1751. — Jabłonowski in 

Musaeo Pol. str. 20. 

— De raissae sacrificio. 
Jabłonowski in Musaeo Pol. str. 20. 

— De secta Turcarum. 
Jabłonowski in Musaeo Pol. str. 20. 

Alexandrowicz Józef Witołd ob. Ja- 
worski Stan. II. (Pierwszy 1779). 

Alexandrowicz Krzyszi ob. Rasius 
Ad. 

ALEXANDROWICZ Stanisław. Spra- 
wa WJP. Stanisława Alexandrowicza, 
starosty w^asiliskiego, pana a staroza- 
konnego Nochima Kopelowicza kupca 
z JPP. Antonim Domańskim y Pioti-em 
Teplerem. (r. 1785). fol. str. 8. 

Jagiell. 

Alexandrowicz Stanisław ob. Gaj- 
dziński Marcin (Kazanie 1.788). 

Alexandrowicz Tadeusz ob. Cho- 
mińscy (Sprawa) — Kadłubowski Mi- 
chał (1787). 

ALEXANDROWICZ Tomasz (f 1799). 
Głos J. W. Imci Pana Alexandrowicza 
kasztelana podlaskiego in turno miany 
dnia 3 Listop. 1788 r. Warszawa, Du- 

four. fol. k. 1. Czartor. 

ALEXANDROWICZ Tomasz Witołd 

(t 28 Wrześn. 1794). Kleomira albo 
igrzysko fortuny na cudownych szczęś- 
cia i nieszczęścia granicach fundowane, 
nayprzód francuzkim, potyra angelskim 
językiem do druku przez pew^na damę 
w r. 1449 podane, a na polski tłoma- 
 czone przez rzetelnego i praAvdziwego poczciwych polaków syna w r. 1754. 
W Warszawie, w druk. J. K. Mci i 
Rpti kolleg. Soc. Jes. 1754. w 4ce, 
str. 346. 

Na odwr: str. herb Aug. III. 

Dedyk. Augustowi III. i Maryi .Józefie. 

Jest tu od str. 314 — 346 Arselin i Kleomira 
tragedya wierszem w .3 a. 

— Toż, tamże. 1754. (Jedyna ró- 
żnica od poprzedzającego jest sygnatura 
pierwszej kartki, zresztą wszystko zu- 
pełnie toż samo). 

Bandt. Hist. druk. II. 196. — Świecki Pa- 

miąt. 1858. I. 273. 
Czart. — DzikÓAY — Ossol. — Polkows. — 

Jagiell. 

— ob. Corneille (Kornel) (Herakliusz 
1749). 

Alexandrowiczowie ob. Protokół. 

Alexandrum omnium clariss. ob. 
Liitzow B. C. (1664). 

Alexiejewicz Jan (f 1696) ob. Ga- 
latowski Joanicyusz (1683). 

Alexiewicz Piotr ob. Piotr W. 

Alexiewicz Fiedor (Teodor) (f 1682) 
ob. Baranowicz Łaz. (1670) — Gizel 
Innocenty (1674, 1678, 1680) — Tan- 
ner Bernard Leopold Franciszek (Le- 
gatio 1689). 

Alexiewna Natalia ob. Iliński Mi- 
chał (b. r.). 

Alexis Ecloga ob. Samboritanus 
(1566). 

Alexius a S. Bernardo, Lubelczyk 
ob. Brzechffa Jędrzej (Opisanie 1610). 

Alexy Michałowicz Car (f 1676) 
ob. Alexy (Czełowiek Bożij, diałog 
1674) — Galatowski (Messyasz 1672) — 
Muller Ernest (1662). 

(Alexy Petrowicz Carewicz) (t 7 
Lipca 1718). Orbis geminus immor- 
talis connubii foedere ad christiani no- 
minis conjunctionem, ad integritatem 
universi colligatus, in Seren. a Poten. 
S. Careae (tak) Maj. filio unico Alexio 
Petrowicz Imperii Russiae Principe hae- 
rede; et Ser. Principe ac D. Dom. 
Charlotta Christina Sophia Duce Brun- 
svic. et Luneburgensi auspicatissiniae 
fortunae sponsis inter publica Regno- 
rum vota epithalamico plausu adoratus 
devotissimo suae Careae Serenitati col- 
legio Torunensi Soc. Jesu. Anno 

15 114 MDCCX1. die VI. iJecembr. Thorunii, 
impressit Johannes Nicolai nob. Senat, 
et (jryinn. typographus. 1711. iol. kart 

11. 

Jezuici opiewajij wierszem chwałę Alexego, 
Di^horiikiego, Mężykowa, Szeremetę, Gal- 
liczyua. Jagiell. Krasińs. 

— 8upplex i*urna.s8U8 Petri M. Riis- 
sorinn Caesarir^ tilio Serenissinio Prin- 
eipi Alexio, dum liospes ex Polonia iter 
adornaret prono vortiee advolutu8. Cra- 
coviae, tyjńs Uniyersitatis. 1710. w 4ce, 
28 str. 

Elegie, flytyraniliy i ody. 

Czartor. — Bihl. peterst). 

— ob. Alexy Ś\v. (1710) — Jam- 
borski Matthias(Gazopbylaciuni 1710) — 
Staehlin (Anegdoty 1789) — Zawiet 
1 1703. 

(Alexy Św.) (Rzymianin , Spowie- 
dnik). Compendium vitae S. Alexii Ro- 
mani confessoris ot ^fticium ejusdcm 
in gratiam studiosae juventutis editum. 
Lublini, tyj). Coli. Soc. Jesu. A. 1699. 
w 16ce, k. 6. 

Tytuł w obramowaniu. JagiflU. 

— To^. Lublini. Typ. Coli. Soc. 
Jesu. 1700. w 12ce, k. nlb. 6. 

Tytuł i całe dziełko odmiennym drukiem od 
edycyi /. r. I(i99. Jagiell. 

— Zycie krótko zebrane S. Ale- 
xego Rzymianina, wyznawcy tegoż of- 
licium abo godzinki na przychęeenic 
do nabożeństwa ku niemu, nabywaią- 
cey w szkołach młodzi wydano roku 
utainnogo w ciole ludzkim Boga \~()(). 
Z dozwoleniem przełożonych. W Kra- 
kowie, z druku Mikołaja Alexandra 
Schedla, J. K. M. ordy. typo. (1700). 

24. Jagiell. 

Ziwctt błogt)sławenego Alexego 
spowednika. Drugi żiwoth Eustachiueza 
Męczennika. Ku czy telnikowi szostowier- 
szik: Chceszli dostępitz niebieske ra- 
dości — Zgardziż rozkoszi, ucz se cir- 
pliwosci — Nie mnimay iechatz z god 
potim na gody - Pomni bogacza hoy- 
nego przigody. — Zgardzitz rozkoszi 
żywot Alexego — A cierpliwości uczi 
Eustachego. — Jan. S. czinil. (Na końcu) : 
Prassowano w Krakowie przez Macieia 
SzayfFenberka. Lata Bożego 1529. w w IHce, str 8ce, 3 półarku.sze. Syg. A — C druk 
gocki. 

Pisownia <io czeskiej zbliżona u. p. spowe- 
dnika. Jest także c i r z kropką w miej- 
sce cz i rz, a z niemiecka tz za c. 
Handt. H. d. k. p. I. 441. Jagiell. 

(Alexy Św. Metropol. Kijowski). 
Niesłychany przedtem nowej świątobli- 
wości przykład. Alexy święty w klej- 
nota,ch herbowych niezwyciężonego ru- 
skiej monarchii Czara ob. Frydrycho- 
wicz Dominik (1710). 

(Alexy). Aleksij czołowiek Bożij, 
aceniczoskij diałog w czest' Caria i Wie- 
likawo kniazia Alcksia Michajłowicza 
przed.stawlennyj i wznamenie wiernawo 
poddaństwa czrez szlachetnuju mołod' 
studentskuju w koUegium kijewo-mohile- 
wskom na publicznom dialiogu y>' ho- 
dot sotworenija swieta 7182, a ot roż- 
dcstwa Christowa 1B74 paki miru jest 
jawlennyi. (Na końcu) : Sie dieło po że- 
łaniu Jewo Carskawo Preswietławo 
Wieliczestwa , Boliarina i Namiestnika 
Niżegorodzkawo i wojewody kijewska- 
wo, błagorodnawo kniazia Gieorgija 
Pietrowicza Trubeckawo, napieczatasia 
w światoj, wielkoj, czudotwornoj ławrie 
kijewo-pieczerskoj ot Rożdiest. Ch. 1674 
mieś. liewralia, dnia 22. w 4ce, kart 
niel. 6. 

Jestto treść dyalogu, w języku cerkiewno 

ruskim. 
Karatajew. N. 807. Krasińs. 

— Alexy drama abo więc Pasterka 
Jaśnie Wielmożnemu Panu a Panu Micha- 
łowi Kazimierzowi kniaziowi z Kozielska 
Ogińskiemu hetmanowi wielkiemu W. X. 
Lit., staroście kalwaryjskiemu^ uszpol- 
skiemu etc. etc. kwoli uszanowaniu 
wielkiey uroczystości Imienin , a życz- 
liwych prawdziwie chęci oświadczenia 
od szkół Słonimskich Societatis Jesu 
wyprawiona i przypisana r. 1769. 4 
niarca. w 4ce, 13 kart nlb. 

Dyalog grany w Słonimie. 

Wizerunki nauk. Wilno. 1841. T. 65. str. 98. 

— Alexy, prawdziwe okupu naszego 
wyrażenie. Tragedya w dzień uroczysty 
wprowadzenia bractwa Serca Jezuso- 
wego do Krośnieńskiego kościoła Soc. 
Jesu wyprawiona , a przez kawalerów 
konwiktu na publiczney szkół sali pu- 115 blicznemii widokowi podana. Roku od- 
kupienia Narodzoncf^o 1770. w 4ce, k. 
nlb. 7. Ossol. 

— Biała Lilia na trzech S. Ale- 
xego sto))niacli wyrosła, kwitnacey 
niegmiertelna Gozdawa herbownego 
domu sławie Jego Mości Pana P. la- 
na Gizickiego, choniżego owrvckiego, 
rotmistrza Jego królewskiej Mści, zu- 
pełnym kandorem, od szlacbetney poe- 
tyckiey młodzi Collegium Górskiego, 
Piarum Scholarum na publicznym the- 
atruin ■w'y sadzona. I za należyty pre- 
sent ofiarowana. Roku z Liliey naro- 
dzonego w ciele kwiatu 1683. W War- 
szawie w druk. Piar. Schol. w 4ce, str. 
nlb. 4. Bibliot. A. Wolańsk. w Rudce. 

— ob. Chróściński Stan. (Zbiór za- 
trudnień 1712) — Frydrychowicz Do- 
minik (1710) — Henschenius (Vita) — 
Landi Stef. (dramma 1634). 

ALEXY ksiądz. Officium albo godzin- 
ki do Panny Maryi przez Oyca Ale- 
xego. W Krakowie, M. Dyaszewski. 
1742. w 8ce, str. 206. 
Jocher 6909. 

Alexy od Najsw. Panny. Kazanie 
1692. ob. Magnuszewski Alexy. 

ALEXSWANG Marcin. Gratulatio de 
foelici e Polonia adventu in regiara ter- 
rarum Prussiae munitissimam arcem 
Marienburgensem nobilis Michaelis Fri- 
dewaldi, officij regij contra rebelles sub- 
ditos instigatoris strenui. Scripta hortatu 
bonorum Prutenorum civium per nobi- 
lem Martinum Alexsuangium , indige- 
nam Elbingensem, Anno Dni 1572. 
Cracoviae in officina Matthaei Sieben- 
eyeher. A. D. 1574. w 4ce, 12 kart 
nie), na końcu herb polski z Hliami 
Francyi na piersiach. 

Po tytule na lej karcie jest portret Fride 
walda w 53 roku życia w sukni hono- 
rowej i z ti-zema na piersiach medalami. 
Na odwrocie jest herb jego (Frydewald) — 
poczem powinszowanie na szczęśliwy jego 
przyjazd de Malborgu. — Autor mieni 
go mężem tak w publicznem jak i pry- 
wa.tnem życiu bez skazy, którego wy- 
sokie cnoty gasiły wszelkie potwarze prze- 
ciw niemu przez nienawistnych wymierzane. 
Juszyńs. I. 4. mylnie ma r. 1572. 
Czartor. — Jagiell. — Krasińe. — Ossol. — 
Gdańska Kapit. — ob. Kurowicz Jan (1650). 

Alfa i omega, to jest naczatok i ko- 
niec, izbrannyja ot boźestwiennych pi- 
sanii, ewangelskoj propowiedi, Apostol- 
skich uczenii i ot prawit sw. Otec, i 
prócz, perewod s greczeskawo. Wilno, 
1786. w 4ce. 

— Toż w Snpraslie. 1788. fol. 
Jocher 2438. 

Alfabet ob. Gadebusch Jak. (Vesti- 
bulura 1621). 

Alfaraclus Gusmanus ob. Ens Gasp. 
(1652). 

Ałfawit ritmami słożennyj, soczine- 
nije archiepiskopa Joanna Maksimowi- 
cza, napiecz, w Czernigowie, druk. 
Klasztorna. 1705. folio, kart 9, 140, 1. 
Nadto anagramma ryte na miedzi. 
Tołstoj N. 208. — karat. N. 1248. 
Bibliot. publicz. Petersb. — Bibl. petersb. 
Akad. nauk — Bibl. Kara taj ewa — Bibl. 
Towarzyst. histor. — Krasińs. 

— ob. Maksymowicz Jan. 

— duchownyj w polzu inokom i 
mirskim socz. sw. Dimitrija mitrop. 
Rostowskawo napiecz, w Kijewie 1710 
fiewrala 2. w 8ce, kart 4 i 192. 

Sopikow Cz. 1. N. 42. — Karat. N. 1310. 
Bibliot. publicz. Petersb. — Bibl. Akad. Nauk 
petersb. 

— duchownyj, w polzu inokom i 
mirskim, socz. św. Dimitrija mitrop. 
Rostowskawo , napiecz, w Kijewie w 
1713. w 8ce, kart 4 i 197. 

Sopikow Cz. 1. N. 43. — Karat. N. 1352. 
Bibliot. publicz. Peter.sb. — Bibl. petersb. 
Akad. nauk. 

ALFELD Detleff. Einige Schreiben 
von 9, 12, 16, 19 Januarii, 14, 17, 
24 Febr. 1658 an den Konig von Da- 
nemark die Polnischen Angelegenheiten 
betreffend. w 4ce. 

ALFONSI ducis Ferrariae Stanislao 
Karnkovio episcopo Vladislaviensi epi- 
stoła, qua viros nobiles equitem Guari- 
num, Alexandruni Baransovium, et As- 
canium Giraldinum ;id eum salutandum 
mittit. Datum Ferrariae annis 1575. 
Octobris. 

ob. Literae Clar. Viroruiii w Histor. polon. 
Dlugosii. Lipsiae 1712. T. II. str. 1733. 

Alfons ob. Znak zwycięski (1702). 

Alfurkan tatarski ob. Czyżewski 
Piotr (1616, 1617, 1618, 1640). 116 ALGAROTTI. Seym walny Cyterski ! 
P. hrabifpi Alpirotti z włoskiego prze- 
tłumaczony przez Marynnnę Maliszew- 
ska S. M. — B. ni. tir. i r. (około r. 
1790). w I2ce, str. 143. 

Zielińs. — Jagiell. — Ossol. 

Algebra ob. Czochron Seb. J. Kan- 
ty (A1-. Wiadom. 1780) — Ilell X. 
]\Iaxvmilian (1760) — La Caillc 
(1773) — L'Huiller (dla szkół naród. 
1782) — Scherffer C. (1773) — Us- 
trzyeki Andrzej Scbastyan (1773) — 
Węgleński Jozatat (Algebra początkowa 
1775). 

AlgeOS Mnemejon in funerc Pauli 
Hereii ol». .Tnxan Stan. (11)48). 

Algorismus, Algorithmus, Algoritmus 

ob. Algorithm — Joannes dc Sacrobusto 
(ob. Sacrobusto) — Kłos J. (Algorithmus 
tj. nauka liczby 1537) — Łańcut Jo- 
annes (integrorum 1504, linealis 1510, 
1515, 1517, 1519, 1534, 1538, 1548, 
1556, 1558, 1562) — Peuerbach (1515, 
1530. 1537) — Sacrobusto Joannes 
(b. r., 1504, 1509, 1511, 1517, 1518, 
1521. 1522, 1524, 1533, 1537) - 
Seriptoris H. (proportionum 1514) — 
Stroraer Henr. (linealis 1524, 1526, 
1536). 

Algorithm ol). Algorismus — Dessera- 
nus (to jest nauka liczby 1602). — 
Kłos (Nauka 1537) - Wojewódka (to 
jest nauka liczb 1553, 1574). 

Algorithmus nouus de integris com- 
pendiose sine figurarum (morę Italoruni) 
deletione : compilatus artem numerandi 
omnemque viam calculandi enuncleatim 
brcYissime edocens. B. r. m. i dr. w 
8ce, k. 4. (brak końca). 

Czy z r. 1491 V Porównaj edycyę z r. 1526. 

Czartor. 

— novu8 de integris, compendiose 
sine figurarum fmore Italoruni) deletio- 
ne compilatus: artem numerandi, om- 
nemque viam calculandi enucleatim bre- 
yissime edocens. Na końcu : Impressum 
Cracoviae per Hieronymum Vietorem. 
1526. w 8ce, k. ni. 8. dr. goc. 

Pisany był zapewne 14'91 bo w tekście zwie 
ten rok annns currens. Być więc może, 
że to jest oddruk pojirzedniej edycyi. 

Zebrawski : Bibl. mat. 354. 

Czartor. — Jagiell. — proportionum una cum mono- 
chordi generis duatonici compositione. 
Na końcu : Impressum Cracoviae per 
V'^oHganguni de Argentina Anno domini 
1514. die 29 Julii, w 4ce, 8 k. nlb. typ. 
lat. (Na tytule w ozdobach drukarskich 
Yalentinus Eckius Philyripolitanus po- 
łożył 6 wierszy): Tetrica frugalis cu- 
jiiens documenta Mathesis — Adsis, 
nam reterant totius artis opes. — Eu- 
clides quidquid celebris, Boetius asper- 
Scripsere, exiguus continet iste liber. — 
Hinc tibi quadruuij (sic) si clausa est 
ianua opimi. — Non es prudentum dignus 
adire chorum. — (Niżej zdanie): Si dii 
volunt biga venena non vocebunt. 

Na odwrocie tytułu dedykacya z napisem : 
Ma^ifico ac Generoso Domino Domino 
Chri.itophoro de Nigromonte ac Bo.^kowytz, 
domino in tribouia Henricus Seriptoris Er- 
phordensis liberalium artium baccalaureus. 
S. P. D. — Datowana z Krakowa 1514. 
Oświadcza w niej o wydaniu innego 
dziełka : Quod si tua mag. hec (ut non 
diffido) hilari vultu , obriisąue manibus 
suscipiet, propediem tractatulum cjuendam 
de cor])orum mensuratione quem continuo 
absolyam in lucern dabo. — Na końcu 
rycina wyobraża króla w pancensu z ber- 
dyszem (Bolesława Śmiałego?), Św. Stani- 
sława oraz herb Sulima. 
Zebrawski. Bit>l matem. str. 87. Ossol. 

ALHAZENUS Mazanus Arabs (Abu 
Aly Al Hasan Ben Alhasanj. (Ipticae 
thesaurus Alhazeni Arabis libri VII. 
nunc primuni editi. Ejusdem liber de 
crepusculis et nubium asconsionibus. 
Item Vitellionis Thuringopoloni libri X. ( )mnes instaurati łiguris ilhistrati et aucti, adiectis etiam in Alhazenum com- 

mentariis a Federico Risnero. Basileae, 

1572. fol. str. 288 i 472. 

Chreptowicz — Czartor. — Jag. — Warsz. 
Uniw . 

— ob. Yitellio. 

ALIBANI Andreas. Discorso di — 
per la Cometa conspicua al meridiano 
di Bologna la notte delii 17 Decembro 
1664. dedicato all lUustr. et Eccellen- 
tiss. sig. Abbate Girolanio Lubomirshy. 
In Bologna , per gli heredi di cvange- 
lista Dozza 1664. Con licenza di Supe- 
riori. w 4ce, str. 12. Jagiell. 

Alidora ob. Skromność (1782). 

AlienatJO ob. Górski Jacob (1629). li: Alimonia spiritualis ob. Dambrowski 
Josephus (1722, 1748, 1755, 1762, 
1772). 

Aliphius Ludovicus sekr. Bony ob. 
Cicero (Pro Arehia 1518) — Franco- 
nius Mathias (1534). 

Aliqui() juris brevera notitiam juris 
canonici continens, modum simul alle- 
gandi ex utroque jurę, breviaturas le- 
gendi juris canonici regulasąue ejusdem 
iuris ordine alphabetico exhibens. In 
gratiam studiosorum iuris a quodam 
Soc. Jesu Theologo luci datum cum 
facultate superioruni. Iraprimatur. Ca- 
rolus episcopus m. p. Vilnae, typis aca- 
demicis Societatis Jesu. A. D. 1728. 

w 4ce, sign. A — C3. 

Jagiell. — Wilno. 

ALISCHER Sebas. z Buntzel (ur. 
1602 14 Marca 1674). Piastus octo 
seculorum princeps serenissimus, versi- 
bus elegiacis celebratus a Sebastiano 
Alischero P. L. C. Min. Lign. Petro- 
Paulino. Lignici, typis Sartorianis. A. 
D. MDCLIII. (1653). w 8ce. Na po- 
czątku wraz z tytułowa karta 4 karty 
nieliczbowane. Następnie idzie sygnat. 
A-B5. 

Katal. Batowsk. 

Czartor. — Wrocł. miejska. 

— Piastus e cive oppidano princeps 
Poloniae creatus, ex bistoriarum monu- 
mentis actu scenico repraesentatus. 
1626. w 12ce. 

Dyalog sceniczny. — Później pisali o Piaście 
dyalogi Bitiscus (1655) i Stief (1772). 

ALITOPHILUS Calliander Sarmata. 

In senatulum loviceusera : cui praefuit 
Aloisius Luppomanuus^ legatus anty- 
christi romani (carmen) Alitbophili Cal- 
liandri, Sarmatae. A. D. 1556. w 4ce. 
Tego pseudonymu używali także Morisot KI. 
B. (1624) Fludd Rob. (f 1624) i inni. Po- 
równaj : Alethophilus. 

Alkober Jan ob. Nowowiejski Feli- 
cyan (1753). 

Alkoran ob. Galatowski Jan (ma- 
chomet. 1683) — Guadagnolo Filip 
(na wywrócenie wiary 1699) — Nau 
X. Michał (Wiara 1692, 1697) — Rut- 
ka T. (ob. Guadagnolo) — Skarga Piotr 
(Messyasz 1612j. ALLAINYAL Leonore Christ, (f 2 
Maja 1753). Kłopot z bogactwy. Ko- 
medya we 3 aktach z francuskiego 
przetłomaczona y na teatrze warszaw- 
skim reprezentowana. Warszawa, w 
drukarni Piotra Dufour. 1784. w 8ce, 
str. 150. 

Ostatnia strona oznaczona mylnie 139. 

Jagiell. — Czartor. 

Allandus X. ob. Augustyn Aureliusz 
(1617, 1620, 1788). 

Allart Hugo ob. Atlas (1660—67). 

ALLART Lud. Mikołaj. Schreiben 
eines vornebmen Generals an Ih. Kon. 
Maj. von Pohlen abgefertiget aus der 
Gefangcnschafft in Narva. (Aus dem 
Frantzosischen iibersetzt). w 4ce, str. 4. 
Podpisane: 6 Dec. 1700. Ludvig Nicolas 
von Allart. Drukowane w Rewalu. 

— Desz bey der Russischen Arraee 
gewesencn General Lieutnants und 
Ober-Ingenieursi in der gliicklichen Vi- 
ctorie bey Narva gefangenen Ludwig 
Nicolai von Allart Schreiben und aufF- 
richtige Relation, von der russischen 
Verwirrung an den Konig von Pohlen 
aus seinem Arrest in Narva (d. 6 De- 
cemb. 1700). Stockholm , gedruckt in 
der konigl. Buchdruckerey, bey Sel. 
Wankifs Wittibe. w 4ce, str. 8. 

— Toż. B. w. r. (1700). w 4ce, k. 4. 

Jagiell. — Czartor, — Bibl. petersb. 

— General Lieutnantes och Ofwer- 
Ingenieurens Ludwig Nicola von Allart 
som wid Stadens Narva lyckeliga 
Undsattning, blifwet fangen, uprickti- 
ge Relation och sannfiii-dige Berattelsc 
om Ryssiskes Czaren och hans Iblks 
grufweliga Forskrackelse och FćJrbist- 
ring til Konungen i Pohlen. (Stock- 
holm, Kongl. Tryckeriet). Dat. 1 Fe- 
bruari 1701. w 4ce, 8 str. Czartor. 

— Toż som wid stadens Narva 

lyckeliga Undsattning bUfvit fangen, 
upricktige Relation och sanntardige Be- 
rattelsc om Ryssikes Czaren och hans 
tblks grufweliga Forskrackelse och For- 
bistring til Konungen i Pohlen. (Dat. 
Narwa 6 Dec. 1701). B. w. m. w 4ce, 

k. 4. 

Jagiell. — Czartor. — Bibl. petersb. 118 Allatus Jan ob. Ubi deva8taveritis 
deva.stiibiinini 1712). 

Allayrac (D') ob. D'Allayrac (Dale- 
racV (Am'C.l..t<-s KiSJ-, 1699). 

Alleaume Gilles S. J. ob. Tonuisz 
0(1 Pana Jezusa. (Boleści Pana naszego 
Jezusa Chrystusa 1761). 

Allegoria <> łabeciu herbie ob. Płot- 
ków ski .It-rzy (1581-). 

Allegoriae albo kwiecia ob. Chalecki 
Krz. (1618). 

— 8ive synthemata ob. Chalecki 
Krz. fl6l8\ 

Allegrezze et solennita 1574. ob. 
Henryk Walezy. 

ALLEGRINI AMerani. De laudibus 
S. Stiinislai Kostkae e Soc. Jes. oratio 
latino sermone conscripta ab Alderano 
Allegrini ac doinde ab eodeni in ver- 
naculani linguani conver8a, et dicata 
Emin. ac Rev. S. R. E. Cardinali 
Aloysio Torrigiaui Sanct. Dom. N. Cle- 
nientis Papae Xin. secretario Status. 
Romae MDCCLXVII. (1767) apud Paul 
Junciii haer. Francisci Bizzarini Ko- 
niarek Bibl. Vatic. provisorein libro- 
runi. In typohrapheo S. Michaelis ad 
ripani. Praesidibus adprobantibus. fol. 
małe, str. XIII. 232. (po włosku i po 
łacinie). 

Ciampi Bibliogi-. I. 6. Jagiell. 

Alleluya. B. r. m. i dr. (druk Ła- 
zarza w Krakowie) w 12ce, k. ni. 2. 
Syg. A,i— Ain. 

z nutami, na końcu których V. S. (Wacław 
Szamotulski?). 

Sygnatura A,, na karcie pierwszej dowodzi, 
iż to jest ułomek broszury, i że poprze- 
dzała karta tytułowa. — Pier\v8za strofa 
zaczyna się: „O chwalcie Pana Boga wszech- 
mocnego." — Ostatni wyraz jest ,,Dokoń- 
czenye." — Na lej .-^tr. Alt, na 2ej Tenor, 
na .8ej Bass. 

Wiszniews. VI. 454. twierdzi, że autorem 
jest M. Kej (obacz). Bibl. Zielińsk. 

Allemagne ob. Montigny (1773). 

Allen F. rytownik ob. Courv6 
(1650) — Radziwiłł (1655). 

Allenstein Joannes ob. Brede Geor- 
gius de Konicz (Textus philos. 1517, 
1531j. 

Allenstein Gasp. ob. SanthofF (La- 
crymae 1613;. ALLETZ Pons Augustę ur. w Mont- 
pellier 1703 t 1785 w Paryżu). Lea 
faates de la Pologne et de la Russie. 
Vol. I— II. Paris 1770. w 8ce. 

ALLIACO Petrus (Aillcs) (ur. 1350 
t 1419 lub 1429). Tractatus Petri de 
Eliaco cpiscopi Canieracensis super li- 
bros Motheororuni. De impressionibua 
aoris de hijs quae in prima, secunda: 
atque tercia regionibus aeri.s fiunt. Si- 
cut sunt Sydera cadentia. Stelle. Corae- 
te. Pluvia. Ros. Pruina. Nix. Grando. 
VentU8. Terre motus. Dequc generatis 
infra terrana. (Herby Litwy, Polski i 
Krakowa). Na końcii: Petri de Eliaoo 
Episc. Canieracensis tractatus super li- 
bros Mctheororum finit impreasus Cra- 
coviae in donio Joannis Haller. Anno 
dni 1506. In octava sancti Floriani w 
4ce, k. XXI. druk goc. 

Na odwrocie tyt. wiadomość o autorz«. 

Jocher 141. — Janoc. Nachr. IV. 152. — 
Łukaszew. Hłst. szk. I. 105. — Zebraw. 
Bibliogr. 71—2. 

Dzików — Bibl. Czameck. — KijowB. — 
Ossol. 

— Tractatus Petri de Eliaco epis- 
copi Cameracensis super libros methe- 
urorum de impressionibus aeris et de his 
que in prima secunda atque tercia re- 
gionibus aeris fiunt. Sicut sunt sidera 
cadentia. stelle comate, pluuia, ros, pru- 
ina, nix, grando, ventus, terraemotus. 
Deque generatis infra terram. (Poniżej : 
herby Litwy, Polski i Krakowa). Na 
końcu: Petri de Eliaco epi Cameracen- 
sis tractatus super libros metheororum 
linit impressus Cracoviae arte et ira- 
pensis spectabilis viri dni Joannis Hal- 
ler ciuis cracoviensis Anno dni 1515. 
post dominicam Letare. w 4ce, 1 k. 
tyt. k. liczb. 20 i Inventatoriura k. 1. 

Na odwr. tytułu Petri de Eliaco vita (w 5 

wierszach). 
Jocher 14.S. 
Ossol. — Czartwr. - Jagiell. — Bfbliot. 

Czameck. 

— Tractatus Petri de Eliaco epis- 
copi Cameracensis, .'^uper libros methe- 
ororum de impressionibus aeris. Ac de 
hiis quae in prima, secunda, atque ter- 
cia regionibus aeris fiunt, sicut sunt 
Sydera cadentia, stellae comatae, plu- 119 uia, ro8 , pruina, nix, grando, veiitucj, 
terraemotus, deque generatis infra ter- 
rara. Na końcu: Craeoviae in aedibus 
Hieronyrai Vietoris inipressum, summa 
cum diligentia. Anno Dni MDXXIII1. 
(1524). Nona Decembris. w 4ce, kart 
XIX. i 1 k. ni. Inventanum kursywa. 
Tytuł wśród oedoby drukarskiej , wyobraża- 
jącej bramę z łukiem u góry. Na dole 
związany monogram rytownika A. T. 
Jocher 142. — Encykl. Orgelbr. I. 219. — 

Bandt. Hist. dr. krak. 222. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. - Dziedusz. 

— Bywa przytaczaną u nas i edycya: Yiennae, 
per Hier. Vietorem et Singrenium. lól^. 
w 4ce, k. XXV. ale ta do polskich edy- 
cyi nie należy. — Tę edycya poprawioną 
preez Amb. Saltzera wydał Filip Gundelius. 

Jagiell. 

Alliance und YerbUndniss zwischen 
Ihr. Churf. Durchl. zu Brandenburg ais 
Hertzogen in Preussen und den Stiinden 
der konigl. Lande Preussen zu beyder 
Parten Defension geschlossen im Jahre 
1655. den 15 Xov. B. m. dr. w 4ce, 
A— Bg. (kart 6j. 

Są dwa różne wydania z tegoż samego roku. 

Jagiell. — Branic. — Dzików. - Ossol. 

- ob. Traite (1793). 

ALLIOT Piotr (f 1779). Compte ge- 
nerale de la depense des edifices et 
batimens que le Roi de Pologne a fait 
construire dans Nancy. Nancy 1762. 
folio. 

Encykl. Orgelbr. I. 494. 

— Recueil des fondations et etablisse- 
mens faits par S. M. le Roi de Pologne, 
duc de Lorraine et de Bar, qui com- 
prend la constriiction d'une place, ou 
est erigee la statuę equestre de Louis 
XV. etc. Nancy. Antoine, 1758. w 4ce. 

Querard (La France litt. I. 41) ma Precis 
zamiast: Recueil. 

— Toż. Wydanie 2-gie. Luneville, 
1762. folio. 

Allocutio ob. Benedykt XIV. (1756). 

— gratulatoria ad Georg. Lubomir- 
ski ob. Peschwitz Gotfr. (1659). 

Allocutiones ob. Radziwiłł Georg J. 
(1611). 

Alloquia Osiecensiaob. Sawicki Kasp. 
(1615). 

Alloguium Gedano ob. Mochinger 
Joh. (1652). Aiiuviones ob. bieuiuski Pawei {Ue 
alluvionibu8 1571). 

Almanach ad annum incarnationis 
domini 1511. ob. Cracoviensis St. 

— ftir das Jahr 1528. Druk kra- 
kowski zapewne z r. 1527. w 8ce. 

Jest to tylko ułamek kalendarza niemieckie- 
go, z którego zachowało się kart nlb. 8. 
ostatnia ma syg. B,,, było więc V/., lub 
2 arkusze. Z tytułowej karty została tylko 
część dolna, na której widoczna jest także 
dolna część herbu Krakowa, z resztą za- 
chowana tylko cała karta na której jest 
drzeworyt, mający wyobrażać Marsa sie- 
dzącego z mieczem nad głową wzniesio- 
nym , z podpisem : Saturnus vnd Mars 
mithelrer, a na str. odwr. drzeworyt, wyo- 
brażający króla w koronie siedzącego, który 
trzyma lewą ręką na łonie wór z pieniądzmi 
z napisem : Avaritia , prawą ręką upuszcza 
na ziemię pieniądze. U spodu napis : Ad 
annum 1528. Juppiter eyn herr disz Jar. 
Druk gocki. Jagiell. 

— (auf das Jahr 1548). (Na końcu:) 
Gedruckt tzu Krokaw durch Hierony- 
mum Vietorem. wl6ce. Ułamek mający 
kartek 8. z których jedna biała. Druk 
gocki drobny. 

Tytuł ten daję ułamkowi kalendarza nie- 
mieckiego dlatego, iź pod tym tytułem 
znany jest niemiecki kalendarz Piotra Pro- 
boszczowicza na rok 1546. drukowany w 
Krakowie przez Macieja Scharffenberga. 

Kartki niniejsze obejmują półarkusz C. Na 
odwr. kar. pierwszej, jest wzmianka: Im 
Hornung anno 1548. toż i na k. czwartej 
s. o., co dowodzi , iż to jest kalendarz na 
r. 1548. Druk AVietora. Wietor dmkował 
to może jeszcze w końcu r. 1547.' lub 
z początku r. 1548. w którym jak Bandtke 
w Historyi drukarni krak. z aktów podał 
(s. 249), wdowa po Wietorze stawała przed 
sądem biskupim. Być może, iż ten kalen- 
darz ułożył także Piotr Proboszczowicz. 

Jagiell. 

— royal de la cour du Roi de 
Pologne pour a. 1764. Luneville 1764. 
w 16ce, kart 67. Czapski. 

— politique do Pologne pour Tan- 
nee 1771. Varsovie, Mich. GroU et a 
Dresde dans la meme librairie 1771. 
w 16ce. Zielius. 

— politique du Royaume de Polo- 
gne et du Grand -Duche de Lithuanie 
Tannee bissextile 1772. selon le meri- 
dien de Var80vie. Var80vie chez Mich. 
Groil. w 16ce. Kraslńs. 120 — Tenj.e tytuł, pour iHiinee 177H. 
w 16ce. Kra.<łiQfl. 

— Toż, pour Tannre 1774. w Ifice. 

KraHińs. 

— Almanac poHtique du Royaunic 
de Pologno pour I'annćc 1775. avec la 
carte itinćraire et gónćrale, dessineo 
par M. la capitaine de Perthóes et les 
tablcttes. A Var.sovie. w IHco. 

Krasińs. 

— Alnianac de Pologne pour Tan- 
nće 1766. a Varsovie, chez Mich. Groll 
libr. et a Dresde chez le meme. w 16ce. 
ark. 15. 

— pour lannóe bisscKtile 1776. 
Var90vie, chez Jean Augusto Poser 
libraire rue Trompetete, hotel de Reis- 
sen. w 16ce, str. 198. Ossol. 

— Royal de Gallizie et de Lodo- 
nierie pour l'annće 1776. II se trouvo 
au Bureau dc la Direction generale dc 
Gazettes des aiin. publique des chaises 
a porteur etc. sur la place de la niaison 
de Ville vis a vis le Hotel des doraai- 
nes Imperiales. Leopol, chez Antoinc 
Pillcr inipr. du Gouvernement. w 8ce^ 
str. 204, k. 2. Ossol. 

— de Gotha pour Tannee 1793. 
avec des estampes de M. Chodowiecki. 

— historiąue et genealogique pour 
Tannóe bissextile 1791. Histoire de Po- 
logne avec 2 cartcs, 7 portraits et 6 
estampes enlmninóes, rćpresentant des 
costumes polonais et 7 sujets histori- 
ques gravćes par D. Chodowiecki. Ber- 
lin, chez Joan Frideric Unger. 1796. 
w 24ch, str 294. 

0(1 str. 50 — 186 zamieszczona: Histoire de 
Pologne. doprowadzona do r. 1572. Jej 
autor (bezimienny) Biester (Przekład z Hi- 
stor. genealog. Kalender aut' d. J. 1796. 
Berlin). Obacz: Biester. 

Jagiell. — Ossol. — Czartor. 

— Toż, pour Tannee commune 
1797. Obejmuje: Histoire de Pologno 
avec 6 estampes enluminees rópresen- 
tant des costumes polonois et 7 sujets 
historiques, gravćes par D. Chodowiecki. 
12ce, str. 24 i 2—306. 

Histoire de Pologne str. 160. 

Krasińs. — Os-sol. — Toż. Berlin, Unger r. 1798. w 
32ce, k. 10, str. 130 i k. 79. 

Zycie Katarzyny II., 7 jiortretów i 12 sztych. 
Chodowieckiego. Czapski. 

— patri()tique, contenant le nouveau 
calendrier francais adapte au calendrier 
grćgorien, la declaration des droits de 
rhoninu! et du citoyen, la noavelle con- 
stitution de la r6publique trancaise et 
la diviaion do la France en dćparte- 
mens, districts, cantons etc. Pour la 
troisiemc annće de la republ. adoptć 
an calendrier grćgorien annćs 1794. et 
1795. Se trouve a Var80vie au mag. 
de librai. de Gay et Gide. w 8ce. 

Krasińs. 

— auf das Jahr nach der gnaden- 
reichen Geburt unseres Heilandes und 
Seligmachers Jesu-Christi 1779. welches 
ein gewesenes Jahr von 365 Tagen ist. 
Auf den Lemberger Mittags-Kreis be- 
rechnet, und also eingerichtet, das der 
Kalender auch nach vollendeten Jahren 

zu Gebrauche dienen konne. 

Lemberg, gedr. und zu finden bei An- 
ton Piller, kais. kon. Gubernial Buch- 
drucker. w 4ce, kart 10. Ossoł. 

— Toż, za r. 1780. 

— Toż, za r. 1781. 

— oder allgemeiner Lemberger Ka- 
lender auf den Lemberger Mittags-Kreis 
berechnet. Lemberg gedr. und zu finden 
bei Witw. Josepha Pillerin k. k. Gu- 
bern. Buchdruck. 1782. w 4ce, str. 52. 

Ossol. 

— Toż, z r. 1783. 
z r. 1784. w 4ce, str. 32. — Toż, 

— Toż, 

— Toż, 

— Toż, 

— Toż, Ossol. 

Z r. 1785. str. 32. 

Ossol. 
Z r. 1786. 
z r. 1787. 
z r. 1788. 

— Toż, z r. 1790. 

— Także za lata od 1791—1798. 

— Toż, z r. 1799. Lemberg, Witw. 
J. Pillerin , w 4ce, str. 3(). Ossol. 

— ob. Cracoviensi8 Stanisl. (ad a. 
1511) — Dantiscus J. (1511) — Fon- 
tanus (auf 1590, 1591) — Kracker 
Bern. (1592, 1593, 1601, 1602, 1603, 
1604, 1605, 1606. 1607. 1608, 1609, 121 IblU, Ibll, 1618, 1614) — Frobosz- 
czowicz Piotr (1546, 1553, 1558) — 
Slowacyusz P. (1583, 1584, 1585, 1586, 
1587, 1588) — Stryjewicz Seb. (abo 
Kalendarz świat 1656) — Szyeprtz Jac. 
(anni 1517) — Usus (seu Ephemerides 
1532) — Wiśniowsld J. (abo Kalendarz 
1680, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688). 

Almanzor Astrolabus Carmaniae Rex 
in igne naufragiis fortunarum splen- 
doribus per undas auctior, nomini ac 
honori Illustriss. Excellentiss. DD. Ja- 
cobi Sigismundi in Rybna Rybiński, 
palatini Culmensis, generalis praefecti 
artileriae Regni, Kovaliens. Yislicens. 
Lipiensis, Lipuscensis etc. etc. capitanei 
authoratus, sub urabris theatralibus ad 
lucern product. 1724. die 15 Julii in 
Colleg. Varsaviensi Scholarum Piarum. 
Varsaviae, typ. S. R. M. Schol. Piar. 
1724. folio, k. 6. Ossoi. 

Almeida Jan obacz: Modzelewski Z. 
(Chwalebne sług 1703). 

Almenar Joannes ob. Tectander lo- 
sephus (Morbi gallici 1536). 

Almenelige Affh. Beslut ob. Beslut 
(1600). 

Almeri Franc. ob. Grochowski Stan. 

Almpek Vaierianus ob. Alembek. 

Alnpechius Frider. ob. Alembeck. 

ALNPEKE Ditleb. v. Livlandische 
Reimchronik (1296). in das Hochdeutsche 
tibertragen u. mit Anmerkungen ver- 
sehen v. E. Meyer. Reval 174S. w 8ce. 

Przyłęcki. 

Tej edycyi pisarza z XIII. w. nie przytacza 
Kecke w Lexicon d. Liefl. tylko edycyę 
Bergmanna w Rydze 1817. w 4ce, str. 
220. 

(Aloisia Maria). Oratio ad Polono- 
rum et Suecorura Reginam Aloysiam 
Mariana Mantuanam de reditu in regnuiu 
suum. B. w. m. i r. w 4ce (po łacinie 
i francusku). 

Odnosi sie prawdopodobnie do Maryi Lu- 
dwiki Gonzagi. 
Catal. des livres impr. de la Bibl. du Roi. 
Paris 1750. T. I. X. N. 2470. 

(Aloisius Sanctus) (Św. Aloizy Gon- 
zaga). De Aloysio Gonzaga et Stanislao 
Kostka in sanctorum numerura relatis. 
Monachii 1727. w 12ce. — SSanctiores geniini : Aloysius Gon- 
zaga et Stanislaus Kostka virtute, ae- 
tatc et vitae instituto prope gemelli 
et beatorum nuniero ad fulgidissimum 
Sanctorum Zodiacum translati a SS. 
Domino nostro Benedicto XIII. in ho- 
noris et applausus comici argumentum 
pro theatro assurapti. (Także tytuł po 
niemiecku). Vratislaviae, Typis Acad. 
Soc. Jesu. 1727. w 4ce, ark. Bg. 

Warsz. Uniw. 

— Die Heiligen Aloysius Gonzaga, 
und Stanislaus Kostka ein Hertz und 
ein Seel, nach feyerlicher dero Heilig- 
sprechung in einem, ihrer Ehr zuge- 
eigneten Schauspiel vorgestellt von der 
Jugend des Churfurstl. Gymnasii der 
Soc. Jesu in Mitnchen. Miinchen 1727. 
w 4ce. 

— Anioł w ciele S. Aloizy Gonzaga 
w krótkich uwagach z przydaniem mo- 
dlitw, nauk i przykładnych cnót dla 
Aviększego pożytku odprawujacych sześć 
niedziel czci tegoż ŚAviętego poświęco- 
nych, naprzód włoskim od jednego ka- 
płana S. J. potym łacińskim, teraz dla 
powszechnego zażywania, polskim lęzy- 
kiem wysławiony w Kaliszu w drukarni 
J. K. M. Colleg. S. Jesu r. p. 1744. 
w 8ce, z przodu 6 k. nlb. i 136 stron, 
(druk łaciński). 

Kollegium jezuickie Kaliskie przypisało Ma- 
ryannie z Zakrzewskich Kierskiej, kaszte- 
lanicowej Rogozińskiej. — Obacz niżej: 
Juvenis augelicus S. Aloysius (1741). 

— Anioł w ludzkim ciele S. Aloyzy 
Gonzaga na przykład doskonałego ży- 
cia dany. Przez niektóre uwagi, usta- 
wy, y przykłady cnót wybornych, dla 
obchodzenia z większym pożytkiem nie- 
dzielney Sexenny na honor tegoż świę- 
tego. Naprzód włoskim, przez iednego 
kapłana S. J. potym łacińskim, a teraźc 
polskim językiem. Z pozwoleniem star- 
szych. W drukarni Iwowskiey S. J. 
r. p. 1746. w 16ce, str. 168. 

Jagiell. 

— Toż, tenże tytuł. We Lwowie, 
w drukarni Bractwa SŚ. Tróycy r. p. 
1776. w 12ce, str. 6, 171. Ossol. 

— Sacra Apotheosis divorum con- 
fessorum Aloysii et Stanislai Soc. Jesu 

16 122 a Sanctiss. DD. Benedieto XIII. in 
Sanctorum caelitum fastos relatonim, 
hum.iniore Camoena celel)rata et doc- 
tisaiiuis DD. Neo-Magistris in Univcr- 
sitate Leopold ina Wratislaviac, pronio- 
tore reverendo ac doctissimo Patre P. 
Francisco Weiner, o Soc. Jesu AALL. 
et. Pliilos. doctore, Metaph. et Ethicae 
prof. publ. et ordin. suprema laurei do- 
natis, dicata a Rhetorica Vratislaviensi. 
A. 1727. Wratislaviae, typis Aoad. Coli. 
S. J. w 8ce, str. 78. i nlb. 2. Jajnell. 

— Cultiis angelici juvenis sancti 
Aloysii Gonzagae. B. m. (Yilnae) 1753. 

w 8ce. Wileńs. 

— Devotio ad S. Aloysiinn Gonzaga 
S. J. scholarum ejusdeni S. J. in toto 
orbe et studiosae juventuti.s patronuni 
a Benedieto XIII. Pontiłice Maximo 
declaratuin , ad promovendum cultum 
ejusdem Sancti reimpressa. Posnaniae, 
typ. Clari Coli. S. J. 1739. w 12ce, 
k. 1. str. 66 i k. 2. Jagiell. 

— I)evotio breyis ad St. Aloysium. 
Brunsb. 1741. 

— Devotio ad S. Aloysium Gonza- 
gam S. J. Yilnae, b. r. 

Jocber 6999. 

— Devotio ad S. Aloysium Gon- 
zaga Soc. Jesu scholarum ejusdem Soc. 
in toto orbe et studiosae juyentutis pa- 
tronuni a Benedieto XIII. Pontifice 
maximo declaratum : ad promovendum 
cultum ejusdem Sancti reimpressa. Yil- 
nae. typis Academicis S. R. M. Soc. 
Jesu A. D. 1743. w 12ce, str. 88. 

Zycie św. Aloizego, str. 1 — 5. — Ofłicium, 
str. 5—15. — Oultus, str. 16— .Só. — Mo- 
tiva , str. 35 — 84. To wszystko wzięto 
z ksi.-iżki drukowanej w Wiedniu 1714 r. 
l)od tytułem : Manuductio animae ad coe- 
lum. — Na końcu jeszcze (str. 84 — 88) 
o łasce powołania. 

Jocher 6911. 6999. Krasińs. 

— Tenże tytuł. Sandomiriae, typis 
Clari Collegii Soc. Jesu Anno Domini 
175(). w 16ce, karta 1, str. 94 (brak 

końca). Jagiell. 

— Die XXI Junii in tcsto S. Aloysii 
Gonzaga Confessoris Soc. Jesu in Po- 
lonia ofiicium duplex etc. Romae ex 
typogr. Koraarek 1736. w 12ce. 

Bez osobnego tytułu. Ossol. — Juvenis angelicus S. Aloysius 
Gonzaga in exemplum recte vivendi 
propnsitus, per aliquas considerationes, 
preeationes regulasque et exenipla vir- 
tutem. Ad celebrandas majore cum 
fructu 8ex Domini cas in honorem ejus- 
dem Sancti consecratas. Opcrc ]»rinium 
in italica lingua edito, a cpiodam reli- 
gioso ex Societate Jesu, nunc vero in 
latinum idioma translato. Typ. Colleg. 
Caliss. Soc. Jesu. 1741. w 16ce, k; 8, 

str. 72. 

Jocher 8309. Jagiell. — Krasińs. 

— Toż, tamże, 1748. w 12ce. 

OssoL 

— Kazania panegiryczne miane pod- 
czas solenney introdukcyi do Warszawa. 
Soc. Jesu kościoła, nowo kanonizowa- 
nych Świętych Ludwika (sic) Gonzagi 
y StanisławJi Kostki. W Warszawie, 
typogr. Coli. S. J., r. p. 1729. folio, 
3 k. i 14 ark. 

Dedyk. : Teodor. Jcdrz. Potockiemu, archi- 
metropolicie Gniezn. — Sa tu kazania : Jana 
Aloiz. Humańskiego, kanonika Płock.; X. 
Romual. Wło.><zkiewicza, kanonika War- 
szaws. ; Mikołaja Mateu.sza Zacliniewicza, 
kanonika Warszaws. ; Mikołaja Wodziń- 
skiego, Augustyanina ; Ludwika Miskę, 
Zakon. S. Franc. ; Fortun. Łosie wskiego, 
Franciszkana; Jana Kantego a B. V. M. 
de Monte Carraelo. — Obacz również 
luźne kazania pod nazwiskami kaznoclzie- 
jów. 

Jocher 9069. podaje mylnie datę wyjścia 
dzieła na r. 17l9. 

— Lilietum Aloysianum , rosetum 

Stanislaianum, olim ad divi Ignatii So- 

cietatis Jesu conditoris, mauresam plan- 

tatum ac enatum, anno C. MDCCXXYI. 

prid. Kai. Jan. a SS. D. N. Benedieto 

XIII. Sum. PP. Romae ad divi Petri 

apost. principis magnis religionibus con- 

secratura, hodie ad divi Joannis Bapt. 

Tyrnaviae adumbratura , dum divinis 

beneficiis gratiara referret, et S. Aloysio 

Gonzagae ac S. Stanislao Kostkae So- 

cietatis Jesu in Diros relatis primis 

sanctorum honoribus litaret academicum 

ejusdem Societatis Jesu Collegium. Tyr- 

naviae, typis academicis per Fridericum 

Gall. Anno 1727. Prid. Kai. Sept. fol. 

ark. Gj. Jagiell. 

Por. : Richter Andreas Anton (Duo Seraphini, 
Zwey Liebstammende Seraph.) 1727. 123 — Lob- und Lohn-wiirdige Andacht 
zii dem H. Jiingling Aloysio. Braunsb. 
in der Druckerey Colleg. S. J. Anno 
1752. w 12ce. 

Ob. Stanisław Kostka (Andacht 1728). 

— Oflicium B. Aloysii Gonzagae 
Soc. Jesu. Bez osób. tyt. B. w. m. i r. 
(z XVIII w.), w 16ce, kart nlb. 6. 

Jagiell. 

— Opisanie cudownego uzdrowienia 
przez przyczynę św. Alojzego Gonzagi 
S. J. d. 1 Marca 1765 r. w Hiszpanii 
w powiecie Tolossańskim w Guipuscon 
appi'obowane y publikowane z rozkazu 
J. W. w Bogu najprzew. JMci X. 
Gaspara de Miranda y Agaję biskupa 
Panipeluńs, konsyliarza króla JM. Hiszp. 
Z hiszp. na włoski język w Rzymie, 
a z włoskiego na polski przetłómaczone 
przez pewnego nabożnego do tego świę- 
tego. (Na końcu :) W Warszawie w dru- 
karni Soc. Jesu 1765. w 4ce, kart 2. 
Bez osób. tyt. 

Podpisany sekretarz Ign. Fr. Altolaguirre. 

Jagiell. 

— Princeps aquila solis theologici 
novis sanctitatis radiis probata seu S. 
Aloysius Gonzaga cum D. Stanislaó 
Kostka inter caelestes principatus a 
sanctissimo Benedicto XIII. relatus. In 
principe Divorum Apostolorum Petri et 
Pauli basilica Cracoviensi Soc. Jesu a 
quodam ejusdem Societatis humili Pa- 
negyri adoratus. Anno quo Aquila ma- 
gnarum alarum lucem aspexit morta- 
lem 1727. Cracoviae, ty pis haeredum 
Francisci Cezary, folio, k. 3 (dedyk.), 
k. nlb. 13, (sig. G— i). 

Dedyk. Franc. Wielopolski , Gonzagae Mysz- 
kowski, palat. Siradiensi. Jagiell. 

— Sexenna abo sześcioniedzielne 
nabożeństwo do anjelskiego młodzie- 
niaszka, wcielonego anjoła, anleiskiej 
niewinności stróża , osobliwszego stu- 
denckiey młodzi patrona S. Aloyzego 
Gonzagi Societatis Jesu, z łacińskiego 
ięzyka na polski wyłożone Jaśnie Wiel- 
raożney Jeymć Pani Elżbiecie z Ogiń- 
skich Puzyninie kasztelanowey Mści- 
sławskiey starościnie Tryskiey etc. etc. 
ofiarowane. W drukarni" J. K. M. Aka- 
demickiey Wileńskiey Soc. Jesu roku 1752. w 12ce, na karcie tyt. herb 
z Ogińskich Puzyniny, 5 kart nlb. sig. 
A-D,o. 

Dedyk. Elżbiecie z Ogińskich Puzyninie. 

Jagiell. 

— Pobożny sposób nabożeństwa, 
ku czci świętego Aloizego Gonzagi . . . 
przypisany. Połock 1790. w 8ce. 

Wileńs. 

— Cudowne uzdrowienie w Rzy- 
mie przez przyczynę sw. Aloizego Gon- 
zagi S. J. świeżo uczynione. Rzym, 
przez Józefa y Mikołaia Grossi, 1765. 
w 4ce, kart 4. Jagiell. — Ossol. 

— Cudowne uzdrowienie za przy- 
czyna Św. Aloizego Gonzagi Soc. Jesu. 
W Rzymie 31 Grudnia 1765. (Na koń- 
cu:) W Rzymie 1766. za pozwoleniem 
starszych. Przedrukowano w Warszawie 
za pozwoleniem zwierzchności ducho- 
wnej. B. r. i dr. k. nlb. 2. 

— Wzór niewinności patron we 
wszystkich potrzebach doświadczony 
święty Alojzy Gonzaga, wyznawca Soc. 
Jesu dla przykładu życia i zjednania 
różnych łask od Pana Boga nabożnym 
duszom w szczupłej życia sw. i nabo- 
żeństwa do cudownego patrona konno- 
tacyi reprezentowany. Z dozwoleniem 
starszych. W Warszawie w drukarni 
J. K. M. Coli. Soc. Jesu r. p. 1752. 

w 16ce, k. nlb. 12. Warsz. Uniw. 

— Prawdziwe zwierciadło niewin- 
ności, to jest życie czyste niewinne 
anielskie Alojzego Gonzagi. Obacz Sa- 
wicki Karol (1723, 25, 28). 

— Zycie bł. Aloizego z reflexyami. 
Katalog Pijar. Bibl. pod N. 297. 

— ob. Argumentum (1727. ob. Trę- 
bicki) — Brzozowski Józef X. (1729) — 
Byszewski Fr. (Błogosławiona 1727) — 
Ceparin V. (Żywot 1609) — Chulewicz 
(Hulewicz) Philon (Laudatio 1606) — 
Denhoff Mik. (1727) — Gzowski Jan 
(Kanonizacya 1727) — Hulewicz ob. 
Chulewicz — Humański Jan Aloizy 
(Wymiar 1727) — Jan Kanty od N. 
M. z Karmelu (Światło 1729) — Klau- 
ber (Images) — Kostka Stanislaus (Cae- 
lestes gemini 1727, Descriptio 1727, 
Andacht 1728, Encomia 1606, Gemi- 
nata laetitia 1727, Relatio 1728) — 124 Kozłowski Josephus (Ars 1744) — Ło- 
jewski Fortunat (1723) — Loka X. 
Hieronim [1121) — Łosiewski Fortu- 
nat (1728) — Mociński Woje. (Regulus 
1753) — Michalski D. (Angelico 1706) — 
Miskę Ludwik (1727) — Narzyinski 
Józef Ign. (1728) — Possevinus Anto- 
nius (1(504) — Proprium (1740) — Pto- 
lonieus (Drama 1754) — Richter A. A. 
(1727) — Sacchinus (Vita 1630) — 
Sawicki Karol (Prawdziwe zwierciadło 
1725) — Stryjewicz Sebast. (Sentontia 
1 676) — Swinarski Wawrzyniec (Tęcza 
koronna 1727) — Trębicki (Argum. 
1727) — Turoczi Ladisl. (1727) — Wę- 
grzynowicz Jan (Arcus 1666) — Włosz- 
kiewicz Rom. (Jedność 1729) — Wo- 
dziński (Szkoda 1729) — Zachniewicz 
M. M. (Szczęśliwa 1728) — Załuski 
Józef And. (Eminencya 1727). 

ALOISIUS a Matre Dei prof. Rhet. 
Colleg. Varsoviensis. Novum sidus occi- 
dentem oriente septemtrionem , meridie, 
orbem universura occasu reaccedens : 
Divus Cajetanus in coelo virtutis et 
honoris perillustris Rererendissimi DD. 
Justianiani Bernard. Zaruski, sacri ord. 
Cistertiensis abbatis Suleioviensis, S. R. 
M. secretarii, erutilans et primo orato- 
riae facultatis cultu e rostris Clericorum 
Regularium Theatinorum salutatum per 
P. Aloysium a Matre Dci prof. Rhet. 
Coli. Vars. Schol. Piarum. A. D. 1705. 
die 9 Aug. Varsav. typ. ejusdem Coli. 
lolio, k. 11 (proza Oratio). Jagiell. 

Aloisius a S. Casimiro ob. Oczy- 
kowski Ign. (1768). 

ALOIZY X. od sw. Ignacego, pijar. 
Kawaler doświadczony wojującego ko- 
ścioła Antoni św. w Goniadzkim ko- 
Ściele kaznodziejską perorą ogłoszony, 
a pod wielkiem imieniem przewielebne- 
go w Bogu JM. księdza Mateusza Mę- 
żyka Perkowskiego proboszcza kalnow- 
skiego publicznem światłem objaśniony 
przez X. Aloizego od św. Ignacego 
Schol. Piar. ordyn. kaznodzieję Szczu- 
czyuskiego r. 1739. cum facultate Su- 
periorum, w 4ce, k. 18. 

Na odwr. str. tyt. herb Lubicz i pod nim 
4. w. pol. — Autor przypisał to kazanie 
ks. Perkowskiemu. Alojzy od ŚW. Józefa, pijar ob. Bo- 
dzański. 

Alojzy Marzec obacz: Bom C. Hr. 
(Dzieła Jai\a Naturalisty). 

ALON Aleksander Przyjaźń fortuny 
Panią przy małżeńskim fescie Jego M. 
Pana Andrzeia Celego i Jey M. Paniey 
Reginy Dubaszowicowey w sławnym 
Lubelskiego miasta horyzoncie przez 
Alexandra Alona poetyki w akademicy 
ZamoYskiey studenta ogłoszone r. j). 
1683.' d. 14 Lutego, w 4ce, k. nlb. 4. 
syg. A;,, (wierszem). 

Alpha matheseos arithmetica et prac- 
tica in usum et captum tyronum ma- 
theseos academiae Yilnensis Soc. Jesu, 
recens proposita ab ejusdem Societ. et 
Univers. in Math. PP. cum permissu 
superiorum. An. Dom. linea quem mon- 
strat, vel crux, vel juncta columna. 
(Następuje kwadrat podzielony na 9 pól, 
na nich odpowiedne cyfry). .Yilnae, ty- 
pis academicis Soc. Jesu (1733). w 8ce, 
str. 196, k. 2. na końcu 9 tablic liczb. 

Żebraws. Bibl. Nr. 1.^7. 

Kijows. — Krasińs. — Wileńs. — Zielińs. 

Alphabetum ob. Węgrzynowicz An- 
toni (immac. conceptionis 1710) — Wol- 
ski Jakób (1731). 

— rozmaitym heretykom ob. Ga- 
latowski Jan X. (1681). 

— theologicum ob. Dionisius Areop. 
(1511). 

ALPHANUS. Signatura Justitiae R. P. 
D. Alphano Cracov. Pecuniaria. Pro 
Illmo D. Adalberto Bonazkowski pro- 
motore fiscali Cracoviae contra Rev. 
D. Adalbert um OlkuYuski. Facti cum 
summario. Proponam die Jovis 16 Dec. 
1756. H. Alphanus. Typis Bernabo 
1756. w 4ce, k. 6. Jagiell. 

— Responsio cum Summario, druk 
tamże^ w ^ce, kart 4. 

W tejże sprawie co poprzednie i razem o- 
. prawne. Jiigiell. 

— Signatura Justitiae R. P. D. 
Alphano Cracovien. Decimarum. Pro 
Rmo D. Josepho Grodzicki Canonico 
Ecclesiae Cathed. Fundi Rzemiedzicka 
contra Rev. D. Antonium Kosiński cu- 
ratum in Gdovu. Facti. Typis Bernabo 
1756. w 4ce, k. 4. Jagiell. 125 — Signatura Justitiae R. P. D. 
Alphano Cracovien. praeteiisarum De- 
cimarum. Pro Rev. D. Antonio Kosiń- 
ski contra Rcv. D. Josephnm Grodzicki 
Responsio. Typis Bernabo 1756. w 4ce, 
kart 4. Jagiell. 

— Congreg. Signaturae Justitiae R. 
P. D. Alphano Camenecen. decimarum 
pro Rev. D. Maxiniiano Matuszewski 
praeposito ecclesiae parochialis in Czer- 
ce contra RR. PP. Societatis Jesu Col- 
legii Baren. L. Facti 10. Romao typis 
Bernabo 1756. fol. mniej. str. 12. 

Kapituła Kamieniecka wyznaczyła na utrzy- 
manie proboszczów parafii w Czercu dzie- 
sięciny z przynależnej do niej wioski Za- 
łucza, która dostała sio jezuitom kollegium 
Barskiego, a ci mając do czynienia z bie- 
dnym proboszczem Jasińskim, a potem 
Matuszewskim , nie chcieli płacić dziesię- 
ciny. Stąd proces proboszcza Czerczeń- 
skiego z jezuitami Barskimi. 

Warsz. Uniw. 

— Congr. Signaturae Justitiae R. 
P. D. Alphano Camenecen. Decimarum 
super utroq. pro Rev. D. Maximiliano 
Matuszewski praeposito ecclesiae paro- 
chialis in Czerce contra RR. PP. Soc. 
Jesu Collegii Baren. Responsio. Ro- 
mae, typ. Bernabo 1756. folio mniej, 
str. 4. Warsz. Uniw. 

— Signatura Justitiae R. P. D. 
Alphano Vladislavien. parochialis pro 
Rev. D. Matthia Zdonowski contra 
Rmum P. abbatem monastarii Cracov. 
et R. P. Antonium Leski praetensum 
Commendatarium ecclesiae parochialis 
Utelnen. Facti. Typis Bernabo 1757. 
w 4ce, kart 4. Jagiell. 

— Pro Rev, D. Matthia Zdonowski 
contra Rmum P. abbatem monasterii 
Cracovien. et R. P. Antonium Leski 
praetensum Commendatarium ecclesiae 
parochialis Utelnen. Responsio. Typis 
Bernabo 1757. w 4ce, 2 kartki. 

Jagiell. 

Alphes (R. Js. fil. R. Jac.) Sopher 
Rabb. S. commentar. in Talmud. Sa- 
bioneta. Tomów 3. Cracov. 1597. fol. 

Alpruni Joannes Baptista ob. Do- 

brzeńsky de Nigro Ponte Jacob J. 
Wenc. (1680). AIsen ob. Verhael van het gene 
gepassert (1658). 

AIsinois (D') Ser. ob. Utcnhovek 
(Epitaphium 1560). 

AIstedius Henricus Joannes ob. Go- 
łuchowriki Abrahamus (1618). — Res- 
publica (1627)— Różycki Jan (1622). 

Alt und Neues Preussen ob. Hart- 
knoeh Chr. (1684). 

Alt Ranstadt ob. Friedens - schluss 
(1706, 1707). — Instrumentum (1706). 

Alt- Stettinsche Geschichten ob. He- 
ring J. S. (1605). 

Altamorow Stefan ob. Słowiński 
Stanisław (Historya 1754). 

Altare ob. Oratio (1681). 

— Dei privilegiatum ob. Kurski 
Mac. (1677). 

— Gideonis ob. CzeHński Car. 
(1687). 

— incensi sive methodus ob. Opa- 
cki Mikołaj (1630). 

ALTEN - BOCKUM Jerzy Fryderyk 

(14 Czerwca 1734 f 1780). Yorlaufige 
Gedanken, wozu die Yerbesserung der 
Gesetze des koniglich piltenschen Krei- 
ses Anlass gegeben, eutworfen von ei- 
nem Einsassen des Kreises. Mitau 1777. 
w 8ce. 

Recke u. Napiersky I. 200 str. 

Alter Gotts Ende ob. Lebusch Dan. 
(1672). 

Alterthiimer ob. Borger Joh. Ludw. 
(Yersuch 1778) — Rhode Jan Jakób. 

Altes und Neues aus dem theur- 
werthen Gnaden Schatz in der Wunder- 
Yollen Gold - Au zu Glottau so wohl 
durch das von Alters per in Ehren ge- 
haltene hochheilige Sacrament des Altars 
wie auch durch ein lobliche mit Zulas- 
sung Gutheissen und gegen Ihro B . . . 
Heiligkeit Clementis XII neu-auffgerich- 
tete BruderschafFt zum andren Mahl 
aufFgelegt . . . Gedruckt in Braunsberg. 
Typis Collegii Soc. Jesu 1739. w 12ce, 

str. 189. Warsz. Uniw. 

— Toż. Gedr. in Braunsberg typis 
Coli. Soc. Jesu. A. 1747. w 12ce. 

ALTHANN Mich. Fridericus (1678. 

urodź.). R. P. 1). Althann Gnesnen. 
Decimarum pro V. ecclesia parochiali 126 Legonicen. ejusąue moderno Rectore R. 
D. Josepho Pozewski contra Rmum 
P. Adalbertuin Znamierowski abbatem 
Ploccn. et litis etc. Responsio. Ty pis 
du Comitibus 1715. w 4ce. kart 4. 

.Tagiell. 

— W toy/e sprawie : Facti. Tamże 
druk. w 4ce, kart 4. Jagiell. 

— Toż. Romae ex Typogr. Rev. 
Cara. Apostolicae, w 4ce, kart 4. 

Jagieł I . 

— Toż. Fat-ti. Typis de Comitibus, 
,w 4ee, kart 4. Jagiell. 

— Toż. Romae ex Typogr. Rev. 
Camerae Apostolicae 1716. w 4ce, k. 2. 

Jagiell. 

— ob. Pozewski Józef ''1715). 
AIthan Michael Adolphus (1574 f 

IfiHS) ob. Dębołęcki Andreas (1626). 
Altimetria Godziemby ob. Aleksan- 
der ad i ni 111. Yirg. fCastris). 

Altipolita Leonard (Słonczewski L.) 
ob. Łowicz Stan. (Maria) — Modrzewski 
(Ad regein oratio 1546). 

Altitudo domus oli. Rotkiewicz Con. 
Sylw. (165(ii. 

Altolaguirre Ign. Fr. ob. Aloisius 
Gonzaga (^Opisanie 1765). 

Alton Rychard ob. Surowiecki Ka- 
rol (Podróż 1790). 

Altonaischen - Brandes (Des) Ursa- 
chen, nebst eint-m auszfiihrlichen Be- 
richt, was bey Absendung des Turcki- 
schen Aga nach Pohlen, dessen AnkunfFt 
daselbst, und Zuriickkunft zu Constan- 
tinopel, sich Merckwiirdiges zugetragen, 
auch endlich der Krieg wieder Moscau 
von neuen declariret. Wismar, gedruckt 
bey Matthias Martini. (Dat. 8 Jan. 1713 
i 5 Dec. 1712). B. r. w 4ce, str. 8. 

Ałtorius duchaunas kwepancia smil- 
kima prisz Majestota Diewa, tay ira: 
Madlitwas roznas kures dwase karszta 
Ponuy Diewuy afierawot - gał , naujey 
pardrukawota Metnsy 1778. Wilniuy, 
drukarioy Karaliszko pri Akademios. 
w 12ce, k. nlb. 9. str. 444 i 5 nlb. 

Jocher 6752. Czartor. 

Altum obacz : Lubomirska Teof. L. 
(Lacryraarum 1723) — Opaleński Piotr 
(Opaleniae navis 1684) — Szołdrski 
Stef. (honoris 1733) — Trzciński Józ. (infulati honoris 1732) — Winarski Kar. 
(Eurippi et honoris 1728). 

Altus honor Nic. Trzebiński obacz: 
Bieżanowski fi 659) 

Altwasserskie wody obacz: Ncifeld 
P>ne8t (Krótkie 1752) — Uwiadomienie 
zdrojów (1777). 

Alumnatus obacz : Grodzicki Józef 
Benedykt (17(V1). 

ALWAREZ Emanuel ' ur. 1526 f 1582). 
Gramraaticarum institutionum liber ter- 
tius. De syllabariim dimensione. Pos- 
naniae, Melchior Nering. 1577. w 8ce, 
ark. H5. 

Drzeworyt z floresów i aniołów, u d&fu sta- 
rożytna gtowa w wieńcu. 
Wiszniews. VI. 131. Kornic. 

— De constructionc octo partium 
orationis liboUus. Posnan. excudeb. Joan. 
Wolrab. 1578. w 8ce, sign. Hg. 

— De institutione grammatica (libri 
tres). Liber secundus: de constructione 
octo partium orationis. Cum gratia et 
privilegio S. R. M. MDLXXXVI. (Na 
końcu:) Posnaniae ex officina typogra- 
phica Joannis Wolrabi. 1586. w 8ce, 
str. 381. — Liber tertius: de syllabarum 
dimensione. Posnan., Wolrab. 1586. w 

8ce, 192 str. 

Łukaszewicz Hist. szkół I. 275 str. — Wisz- 
niew.-^ki VI. 131. — Katal. Racz. U. 21 
(podaje tytuł: Grammaticanim institutio- 
num liber II et III). 

Raczjnńs. — Kómic. 

— De institutione grammatica. Li- 
ber L Scholiis auctoris praetermissis. 
Yilnae Anno 1592. B. w. dr. (zapewne 
Akad. S. J.) w 8ce, str. 50. Ossol. 

— De institutione grammatica libri 
primi pars prior. De partium orationis 
declinabilium inflexione. Scholiis autho- 
ris oraissis. Yilnae Anno 1592. B. dr. 
(zapewne Akad. Soc. Jesu) w 8ce, k. 
ni. 68. Ossol. 

— De institutione grammatica libri 
tres. Ed. YIL Cracoviae, in officina 
Andr. Petricovii. Anno D. 1627. (Li- 
ber 1. i IL). w 8ce, str. 204 i 203. 

Zdaje się, że to u Piotrkowczyka wyszły: 
Edycya I. do VI. dziś nie znane. 

Ossol. (?) Brak tyt. 

— Toż. Cracoviae. 1631. w 8ce. 
Że ta edycya istniała, widno z pozwolenia 

J. Argentusa danego Piotrków czy kowi. 127 — De institutione grammatica edi- 
tio nova correctior. Cum licentia supe- 
riorum et privil. S. R. M. Cracoviae, 
in offic. viduae et haer. And. Petr. S. 
R. M. Typ. Anno D. 1662. w 8ce, 

k. niel. 8. str. 413. 

Jest tu w texcie i polszczyzna. — Na odwr. 
tyt. Approbata Jana Argentiisa w Krakowie 
15 Febr. 1631. juxta privileginm a Sigism. 
m. a. 1619. Daua Andr. Petricoviensi. 
Przjnvilej Zygmunta III. dany w War.szawie 
25 Marca 1619. na drukowane dzieła przez 
Jezuitów, by ich księgarze nie przebijali, 
jest ogólnej treści, nie odnosi się zatem 
do Alwara. 
Po str. 202. Liber II. ma osobny tytuł z 
datą 1662. Od str. 399. liber III. 

Jagiell. 

— De institutione grammatica, lat. 
pol. et germ. Calissii. 1682. w 8ce. 

Jocher 672 a. 

— De institutione grammatica libri 
tres. Editio nova correctior. Posnaniae, 
typ. Soc. Jesu. A. D. 1697. w 8ce, 
k. 10. str. 261. Ossol. 

— Toż. Editio nova correctior. Ca- 
lissii, S. J. 1700. w 8ce. 

Przyłecki. 

— Grammatica lat. polonica. Dan- 
tisci 1705. w 8ce. 

Lawatz H. W. I. Nachtr. zum IV. B. (r. 
1792). str. 3.33. 

— De institutione gramraatices li- 
bri III. nunc denuo revisi et a mendis 
accurate expurgati. Braunsberg. 1711. 
w 8ce. 

— De institutione grammatica de- 
nuo correcta et a mendis. expurgata. 
Libri tres. Gedani, typis Thomae John. 
1724. w 8ce, str. 480. 

Warsz. Uniw. 

— De institutione grammatica liber 
secundus. Leopoli. S. J. 1726. w 8ce. 

Zarazem : Petri Canissii Catechismus. 

— Grammatica. Calisii 1731. 
Katal. Friesego. 

— De institutione grammaticae lat. 
pol. et german. Calisii. 1734. w 8ce, 
str. 452. 

Jocher 672 b. 

— Toż. Libri III. Nunc denuo re- 
yisi et a . mendis accurate expurgati. 
Brunsbergae, typ. Soc. J. 1734. w 8ce, 
str. 452. Jaffiell. — Toż. Libri tres. Editio nova cor- 
rectior. Cum privil. S. R. M. Leopol., 
typis Pauli Josephi Golczewski >S. R. 
M. Typogr. Anno Domini 173... w 8ce, 
str. 11. 397. 7. 

Golczewski drukował w latach 1739 — 48. 

Ossol. 

— Toż. Editio novo correctior. Cum 
privilegio Sac. Reg. Majest. (Augusta 
II.) Calissii, typis Colleg. Soc. Jesu. 
1741. w 8ce, str. 437. Ossol. 

— Toż. Libri tres. Nunc denuo re- 
visi, et a mendis accurate expurgati. 
Brunsbergae, typis Coli. Soc. Jesu. An- 
no 1745. w 8ce. 

— Toż. Libri tres. Editio nova cor- 
i'ectior. CaHss. S. J. 1746. w 8ce. 

— Toź. Libri tres. Editio nova cor- 
rectior. Cum licentia superiorum. Leo- 
poli, typis confraternitatis Sanctissimae 
Trinitatis cum Privilegio Sacrae Regiae 
Majestatis 1749. w 8ce, str. 372. 

Przydany : Canisii R. P. (Petri) Societatis 
Jesu theologi Cathechismus, str. 15, kart 
nlb. 2. Warsz. Uniw. 

— Toż. Libri tres, editio nova cor- 
rectior. Et cum ad fontes ipsos studiose 
exacta, tum e recentissimis, italicis, 
germanicis, aliisąue optimis editionibus, 
ac aliunde etiam illustrata. Prodit no- 
viter. Cum privil. S. R. M. Caliss. typ. 
Collegii S. J. 1749. w 8ce, str. 468. 

Obejmuje; Liber I. do str. 225 (właściwie 
226). Liber II. od str. 226—250. Liber 
III. od str. 250—468. 

Poczem Tabella Calendarum. k. 1. Zarazem 
Petri Canisii Catechismus kart 16. 

Jagiell. 

— De institutione grammatica lati- 
ne, polon, et german. Calissii, 1754. 

w 8ce. 

Backer Bibliot. s. 114. 
— ' Toż. Libri tres, editio nova cor- 
rectior. Caliss., S. J. 1755. w 8ce. 

— Toż. Libri III. nunc denuo re- 
visi et a mendis accurate expurgati. 
Brunsb. S. J. 1757. w 8ce, str. 432. 

— Grammaticae institutiones. Ca- 
lissi et Leopoli et Sandomiriae 1757. 

Notatka Haana. 

— Grammatica. Libri tres. Editio 
nova correctior. Prodit noviter. Sando- 
miriae. 1757. w 8ce. 

Warsz. Uniw. 128 — Toż. Libri tres. Editio nova cor- 
rectior et cum ad fontes ipBos studiose 
exacta: tum e recenti^simis , italicis, 
germanicis. aliisqiu' optiinis editi(»nibus, 
ac aliunde eliam illustrata. Viliiae 1758. 
w 8ce. Drohobycz 

— Tenże tytuł: ... illustrata prodit 
noviter. Calissi 17(iU. w 8ce, Liber 1. 
str. 278. Liber 11. .str. 186. Lib. 111. 

Str Bibl Jn;riell. 

— De institutione gramniatiea libri 
tres. Yilnae 1701. w 8ce. Wileń-s. 

— Toż. Yilnae 17B2. w 8ce. 

Wileńs. 

— Toż. Libri trcs. Editio nova cor- 
rectior et cum ad lontes ipsos studiose 
exacta; tum e recentissimis italicis, ger- 
manicis aliisąue optimis editionibus ac 
aliunde etiain illusfratii. Prodit noviter. 
Calissii, 1762. w 8ce, str. 263 i 210. 

Zarazem : R. P. P. Canisii 8. J. theologi 
Catechisnma, ark. (?,. Branic. 

— Toż. Libri tres lat. polon, et 

germ. Yilnae S. J. 1764- w 8ce. 

Wileńs. 

— Toż. Calisii 1764. w 8ce. 
Backer Bibliot. .s. 114 

— Toż. Libri tres. Nunc denuo re- 
visi, et a mendis accurate expui-gati. 
Brunsb. typis C. S. J. A. MDCCLXY1. 
w 8ce, str. 555. 

Odmienne od poniższej erlycyi: iniiy druk, 
tylko arkiisy, pierwszy |)0(lobny. 

— Toż. Libri tres. Nunc deimo 
revisi, et a mendis accurate expurgati. 
Brunsborgae, typis Col. Soc. Jcsu. An- 
no MDCCLKYl. (1766). w 8ce, str. 432. 

Jocher 672 d. Branic. 

— Toż. Libri tres. Editio nova cor- 
rectior, et cum ad fontes ipsos studio.se 
exacta, tum e recentissimis italicis, ger- 
manicis aliisą. optimis editionibus ac 
aliunde etiam illustrata. Prodit noviter. 
Cum Privileg. S. R. M. Sandomiriae, 
typ. Coli. Soc. Jesu. Anno Dom. 1766. 
w 8ce, str. 336 i 22. 

Jocher 672. 

Krasińs. — Uniw. lwów. — Jag. — Ossol. 

— Toż. Libri tres. Nunc denuo re- 
yisi, et a mendis accurate expurgati. 
Calisii, typ. Coli. S. J. 1767. w 8ce. 

Jocher 662 e. — Katal. Batows. — Toż. Yilnae. S. J. 1767. w 8ce, 
str. 273 (finis libri 1). 

Jocher 672 f. 

— Toż. Libri tres. Editio nova cor- 
rectior et cum ad tontos ipsos studiose 
exacta tum e recentissimis, italicis, ger- 
manicis, aliisque optimis editionibus ac 
aliunde etiam illustrata. Prodit noviter. 
Cum Privilegio S. K. M. Calisii, typ. 
Colleg. Soc. Jes. Anno Dom. 17ł)8. 
w 8ce. str. 336 i 22. 

Zarazem : Catech. Cani.<<ii. (Jssol. 

— Toż. Libri tres. Nunc denuo re- 
yisi. Calissii, typis Coli. S. J. 1770. w 
8ce, str. 463 i 32. 

Zarazem: Catech. Cani.'<ii. 
Jocher 672 g. Branic. 

— Toż. B. w. m. 1772. 

Backer Bibl. .s. 114. 

— Toż. Editio nova correctior. Yil- 
nae, typis Acad. S. J. A. 1773. w 8ce, 
str. 233 i 199. 

Jocher 672 h. Wileńs. 

— Toż. Editio nova correctior, et 
cum ad fontes ipsos studiose exacta tura 
e recentissimis italicis, germanicis, aliis- 
que optimis editionibus ac aliunde etiam 
illustrata. Prodit novitor. Cum Privile- 
gio S. R. M. Calissii, typ. Coli. Soc. 
Jesu A. D. 1773. w 8ce, str. 463. 
tablica kalendarza str. 1. 

Zarazem : Keverendi Patri.s Petri Canisii So- 
cietatis Jesu Theologi Catechi.smus. B. m. 
dr. i r. w 8ce, kart nlb. 16. 
Akad. — Zieliński — Jag. — Ossol. 

— Toż. Yilnae. 1775. w 8ce. 

Wileńs. Bibl. 

— Toż. Editio nova correctior. Et 
cum ad fontes ipsos studiose exacta, 
tum e recentissimis italicis, germanicis, 
aliisąue optimis editionibus, ac aliunde 
etiam illustrata. Prodit noriter. Cum 
privileg. S. R. M. Calissii. A. D. 1777. 
w 8ce, str. 675 i Petri Canisii Cate- 
chismus kart 15 niel. 

Lib. I. idzie do str. 254. Lib. II. do 407. 
Lii). lU. od 407—675. 

A że po str. i09 mylnie idzie 500. zaś po 
509 mylnie 600, zatem liczba stron właś- 
ciwie powinna być o 180 nmiejsza. 

Jag. — Ossol. — Uniw. lwów. — Wileńs. 

— Tenże tytuł. Calissii, typ. Coli. 

Soc. Jesu 1777. str. 473. Catechismus 

14 nlb. kart. 

Odmienna od edycyi poprzedniej. Ossol. 129 — Teuże tytuł. Calissii. lieimpressa 
Lublini, typ. Com. Educat. 1777. w 
8ce, str. 306 i 284. Ossol. 

— De institutione grammatica. Vil- 
nae, typ. Acad. 1777. w Sce. 

Przyłecki. 

— toż. Yilnae. 1778. 

Backer. Bibliot. 

— Toż. Yilnae. 1780. w Sce. 

Wileńs. Bibl. 

— Toż. Editio nova coi-rectior. Cum 
licentia superiorum et privileg. S. R. 
M. Yilnae, typis S. R. M. Acad. Anno 
1782. w 8ce. Lib. I. str. 205. Lib. II. 
str. 176. Ossol. 

— Toż. Editio nova. Yilnae 1783. 
w Sce. 

Jocher 672 k. Wileńska Bibl. 

— Toż. Editio nova coirectior. Cum 
licent. Superiorum et privil. S. R. M. 
Yilnae 1784. w Sce. 

Jocher 672. 1. 

— Toż. Polociae, typ. S. J. 1784. 
w Sce, str. 272. 

Backer Bibl. 

— De mstitutione grammatica libri 
tres. Editio nova correctior cum licentia 
superiorum et privilegio Sacrae R. M. 
Yilnae 1786. w Sce, str. 276. 

Uniw. warsz. — Wileńs. — Jagiell. 

— Toż. Yilnae 1787. w Sce. 

Wileńs. Bibl. 

— Toż. Yilnae 1788. w Sce, str. 
348. 

Katal. Bielskiego pod N. 27. — Kraszews. 
Wilno IV. 

Wileńs. — Chreptowicz. 

— Toż. Polociae typ. S. J. 1790. 
w Sce. 

Jocher 672. m. Wileńs. 

— Toż. Editio nova coi-rectior. Yil- 
nae. Cum licen. super, et privil. 1790. 
w 8ce, str. 205 i 176. 

Wileńs. — Krasińs. 

— Toż. Editio nova correctior. Yil- 
nae 1793. w Sce, k. 1, str. 205 i 215. 

Jagiell. — Wileńs. 

— De institutione grammatica lin- 
guae latinae, libri tres. Polocciae, 1794. 
w Sce, k. 4, str. 272. 

Wileńs. — Krasińs. 

— Toż. Libri primi pars prior. De 
nominum substantiorum declinatione. str. 188. — Liber Secundus. De ucto 

partium orationis constructione od str. 

189—310. — Liber Tertius. De sylla- 

barum dimensione, od str. 311 — 368. 

w Sce. 

W egz. Ossol. brak karty tytułowej. 

Ossol. 

— (Grammatyka łacińska ad usum 
scholarum Piar.?) w Sce, str. 348. (brak 
tytułu, druk z drugiej połowy XVIII. 
Avieku). 

Przedmowa k. 2. wyjaśnia, że jest to stary 
Alwar częścią po polsku, częścią łaciną 
prostą i snadną przetłumaczony. — 0(1 
str. 1 — 249. Grammatyka. (Etymologia od 
str. 142) — od str. 251. Tłumaczenie nie- 
których imion do str. 284. — od str. 285 
do 362 Syntaxis — od str. .363. Katechizm 
z rozkazu Klemensa VIII. przez Rob. Bel- 
larmina do str. 348. 

Może to Pół Alwaryk (obacz niżej Alwaryk). 
U Jochera N. 678. 

Jagiell. 

— Auxilia tyronum latine discen- 
tium, ex Emm. Alvaro S. J. decerpta. 
Premisliae, typis Coli. S. J. 1769. w 
Sce. 

Jocher 673. 

—  ob. Alwaryk — Bielski Jan (Pro 
institutione 1746) — Jaworski Stan. 
(1767). 

ALWAREZ Paz (de) Jakób z Toledo 
(t w Styczniu 1720). De vita religiosc 
instituenda. Sive de quotidiana virtu- 
tum exercitatione libellus. Auctore Ja- 
cobo Toletano a Societate Jesu. Nunc 
primum in lucem edita. Brunsbergae 
apud Greorgium Schenfeld. Cum gratia 
et priv. S. R. M. 1615. w 4ce, k. 12, 

str. 600. Warsz. Uniw. 

— Wielebnego Oyca Jakuba Alwa- 
rez de Paz theologa S. Jezu O wyko- 
rzenieniu złego i pomnożeniu dobrego, 
ksiąg pięcioro abo nauk duchownych 
tom wtóry z łacińskiego na polski ję- 
zyk przetłumaczony z pilnością 1618. 
(przez Woje. Pakosta). W Poznaniu w 
drukarni Jana Wolraba 1618. w 4ce, 
k. 2, str. 650. (Gockim drukiem). 

Dedyk. Pannie Zophiey Sieniawski przez X. 

Woyc. Pakosta. 
Jocher 4160. podaje str. 590. 

Warsz. Uniw. — Branic. 

— O Żywocie zakonnym , iako ma 
bydź swiętobliwie prowadzon, abo o 

17 130 kaźdodziennym w cnotach świętych ćwi- 
czeniu kiążka przez X. .Fakuba Alva- 
reza S. J. złożona, a na polski przez 
X. Symona Wysockiego tegoż zakonu 
przełożona. Z dozwoleniem starszych. 
W Krakowie w drukarni Mikoł. Loba 
r. 1613. 12, k. 1, 8tr. 752 i k. 4 rej. 

Stronnicowanie zmylone. Po str. 6H8 idzie 
8tr. 715. po str. biH idzie 094, zaniiast 
str. 51(i wydruków. 15(). str. 257 mylnie 
zamiast 279, strona 380 zam. 308, 317 
zam. 371 , 459 zam. •495, po 497 mylnie 
idą 489, 477, 500. - Nadpis nad .><tron- 
nicami : Każdodzienne ćwiczenie. Dzieło 
podzielone na 6 części. 

Podobneffo tytutu dzieto wydane r. lf»13. 
w Krakowie pióra Pawła Kcynensis, jest 
catkiem odmienne. 

Jocher ()lfi4. .Ja^ell. 

(Alwaryk). Puł Alwaryk czyli Gram- 
niatyka łaciń.ska z polskim, w 8ce. 

Joeher (i78. 

Alveare novi examinis ob. Marczew- 
ski Tom. Józ. (1682, 1688). 

ALVERA (von ) Johann Baptista. Tri- 
umph der Tugend in dem wittiblichen 
Stande, Eleonorae Mariae, der durch- 
leuchtigsten Konigin in Pohlen, Gross- 
Hertzogin in der Littau , zu Reussen, 
Preussen, Massovien, Samogitien Her- 
tzogin , geborne Ertzshertzogin zu Oe- 
sterreich, Hertzogin zu Lothringen und 
Baar etc, An dero Exequien - Tiigen, 
zur ewigen Gedachniss vorgestellet, und 
theils mit politischen, theils geistlichen, 
80 wohl poetischen ais oratorischen Con- 
cepten kurtz verfasset, durch Johann 
Baptista von Alvera der heiligen Schrift 
Doktorn Priestern. Gedruck zu Wienn 
in Oesterreich, bey Matthias Sischowitz, 
der ićiblichen Universitat Buclidrucker, 
1698. w 4ce, 2 k. tyt., 8vgn, A 
(k. nlb. 12). 

Dedyk. : Eleonorae Mag«lalenae, Theresiae, 
Rom. kayserin. Jagiell. 

Alveum nuptiale ob. Szymonowicz 
Szymon (1599). 
' Alzyra ob. Yoltaire (1778). 

AMADEUS F. (Decisio Rotae Roma- 
nae). Signatura Justitiae R. P. D. Amadeo 
Cracovien. pro Clarissimo et adm. R. 
D. Magistro Thoma Muszyński, facul- 
tatis philo-^iophicac in alma Universi- 
tite .sen Accademia civitati8 Cracoviae -v^2* contra Clarissimum et adm. R. D, Ma- 
gistrum Mathiam Zientkiewicz eiusdem 
Universitatis Rectorem, et litis etc. Facti 
cum Summario. Proponam c\'w Jouis 8 
Martii 1736. F. F. Amadeus. Typis 
Mainardi 1736. w 4ce, k. 8. 

Jagiell. 

Amadoris (de) Antonius ob. Mala- 
goneUi Antonina (Paneg. Johanni III. 
1684). 

AMADUTIUS Johannes Christophorus. 
Characterum ethicorum Theophrasti E- 
resii capita duo hactenus anecdota, quae 
ex cod. Rlss. Vaticano saeeuli XI. graece 
edidit, latine vertit, praefatione et anno- 
tationibus illustravit... Parmae, ex regis 
typographia, 1786. w 4ce. 

Dedyk. Xciu Ad. Czartoryskiemu Gł. austr. 

Amalia obacz: Fielding (Awantura 

1787—88). 

(Amalia królewna). Dyaryusz Marya- 
żu Drezdeńskiego Najjaśniej, królewny 
polskiej Amalii córy Najjaśniej. Augu- 
sta III. króla polskiego, elektora saskie- 
go, z Maryi Józefy Anny xiężniczki 
austryackiej małżonków, za Najjaśniej- 
szego Karola obudwu Sycylii króla, 
syna Najjaśniej. Filipa V. króla hisz- 
pańskiego wydanej r. 1738. w Dreźnie 
przez jednego na tym akcie będącego 
z W. spektatorów polskich dla ciekawy 
wiadomości do druku podany. (1738). 
w 12ce, ark. niel. A — B. Ossol. 

Aman, od Asswerusa króla perskiego 
y medyiskiego, nad wszystkie inne xią- 
żęta wywyższony, dla pychy y złości 
swoiey gdy ród cały żydowski na zem- 
stę wygubić usiłuje, z pierwszey go- 
dności wyzuty y na szubienicy obwie- 
szony. Dziewiacia pieśni ośmiorakiego 
rythmu z xiąg Estery królowey opisany. 
W r. p. 1745. B. m. (Kraków) w 8ce, 
str. 124. 

Załus. Bibl poet. przypisuje to dziefo W. 
Stan. Chrościńskiemu, później wydano jo 
w zbiorze : Stan. Ilerakl. Lubomirskiego 
Wiersze zebrane, które wyszły w Warsz. 
r. p. 1782. w 8ce. 

Ossol.  — Uniw. lwów. — Kijów. 

— obacz : Chrościński Woje. Stan. 
(1745) — Lubomirski Sta,n. Herakliusz 

(1745). 131 Amanda Dorota obacz: Praetorius 
Geor. (Carmen nuptialc 1596). 

Amandówna Katarz. ob. Wizemberg 
M. (Epithalamium 1614). • 

Amandus ob. Toryani Felix (Meta 
theologici cursiis 1768). 

Amandus und Sonolettens Hochzei- 
tlich Ehren-Fest begliickwiintschte ein 
wohlmeinender Freund. Den 11. des 
Winter - Monats im Jabr 1670. Zur 
Lissa, druckts Michael Buck. folio, 
2 karty. Wrocł. miejs. 

Amandus Floryan ob. Propositiones 
(1777). 

Amandus Jan ob. Jovius J. T. (La- 
chrymae parentales in funere P. Tylicki 
1616). 

Amanda Stanisław ob. Amenda — 
Wisemberg (Epithalamium 1614). 

Amant doktor, komedya w iednym 
akcie. W Warszawie, w drukarni P. 
Dufour, drukarza J. K. M. y Rzpltej 
1780. w 8ce, str. 47. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — 
Ossol. — Zielińs. 

— świegotliwy, komedya w dwóch 
aktach z powieści francuskiey 1791. 
w Sce. 

— wilkołak ob. Shakespeare (Sa- 
mochwał 1782). 

Amante (L') di tutte. Dramma gio- 
coso per musica da representarsi neł 
teatro di Varssavia. Varssavia, nella 
stamparia reale, Fanno 1776. w Sce, 
str. 84. Czartor. 

Amarant wonny Maryi Radominianki 
ob. Szczawiński J. (1632). 

Amaranth albo wieniec Kasp. Scholca 
ob. Kuczkowski if. (1636). 

AMASAEUS Romulus. De pace ora- 
tio habita Bononiae Calendis Januarii 
an. MDXXX (1530). (Na odAvr. karty 
ost. :) Apud regiam Graco viam Math. 
Scharffenbergius excudebat a. MDXXX 
w 4ee, k. nlb. 13. 

Tytuł w ramce z kolumn i łuków. — Na 
karcie tytułowej dziesieciowiersz łaciński: 
In commendationera Romuli decassichon 
Aniani Burfonii. 
Ciampi Bibliogr. crit. I. str. 6. 

Jagiell. — Kornic. — Czarnec. Amasides obacz: Skorulski Andrzej 
(Problemata 1620). 

Amaski Basilius obacz: Scholarius 
Gennadius (Interrogationes 1681). 

Amator (Verus) duae patriae Cur- 
tius Romanus et Bogvslavs Jaxa Po- 
lonvs vterqve pro patriae integritate 
vitam impendens, aeqvalis fortitudine 
auspicante palatini Inowłocłaviensis ho- 
norem illvstrissimo Domino D. Sta- 
nislao Bykowski capitaneo Predecensi. 
Inter publica gratulantium vota, in 
scenam prodvctvs ac perillustri et ma- 
gnifico Domino D. Andreae Bykowski 
capitaneo Kłodariensi , ejusdem illus- 
trissimi fiho, per scholasticam Collegii 
Lovicien. Scholarum Piarum iuventu- 
tem imminentibus Augusti ferijs con- 
secratvs. Anno veri amatoris generis 
humani 1688. die 16 JuHi. (Ozdobna 
linia poprzeczna). Varsaviae, typis Coli. 
Schol. Piarum 1688. folio, str. nlb. 4. 
(z tytułem). 

Ustępy polskie drukowane gockim drukiem. 
Tekst łaciński i polski. 

Wolański w Rudce. 

AMATUS Sylvius Joannes Siculus, 
juris utriusque doctor Christophoro Si- 
dlovecio: viro clarissimo, castellano San- 
domiriensi et vicecancellario regni Po- 
loniae meritissimo felicitatem. 

Dedykacya należąca do broszury: In augu- 
stiss. Sigism. Regis connubium Andr. Cricii 
Carmen. 1512. (obacz). 

— ob. Cicero (1531) — Franconius 

Mathias (Epitome 1531) — Krzycki An- 

dreas (Ad divum Sigismundum 1515) — 

Seklucyan Jan (Modlitwy 1559). 

Ciampi 34 I. 6. — Tomiciana II. 28—30, 
III. 195, 254. 

AMATUS Scipio. Posłowie japońscy 
do Pawła V. biskupa rzymskiego, na- 
ród i droga ich, z włoskiego w polski 
ięzyk przełożona przez X. Jakuba Śliw- 
skiego J. V. D. kapellana Jaśnie Oswie- 
coney Xiężny Ostrogskiey W. W. B. O. 
roku 1615. w Rzymie. W Krakowie 
w druk. Franciska Cezarego r. p. 1616. 
w 4ce, 2 ark. na przodzie i str. 112. 

Na odwr. tytułu wiersz herbowy Mathiasa 
Śliwskiego wnuka tłomacza. 132 Dedykacja Annie z Steniberga Ostrog^kiej 
wojew. Worvńs. obejmuje kart 6. 

Jocher 8162. — Maciej. Pińm. III. 604—6. 

Czartor. — Ossol. — Uuiw. lwów. — Giej- 
pztor. 

Amazon Dembińsciana ob. Pilarski 
G. Casim. (1701). 

— Przyjemsciana ob. Bicżanowski 
St. (1677). 

(Ambassadeur). S'il est pemiis, de 
faire arreter un ambassadeur qui passe 
sans passeport par les etats de- celni, 
avec qui son raaitre est en gucrre. B. 
w. m. 1715. w 4ee, str. liczb. 32. 

(Czy pol.''kie?) Krasińs. 

AMBAYSE Franciszek (d ). La Po- 
logne de Francois d'Amboy8e Parisien. 
Au tres — victorieux roy Henry sur les 
occurrences de Telection et observa- 
tions des choses plus dignos de memoire 
veues par Tautheur en son voyage. 
En diyerses langues. A Paris par Denis 
du Prć imprimeur en la rue des Aman- 
diers a Tenseigne de la Verite 1573. 
w 8ce, k. nlb. 15. 

Ossol. 

(Amberle Mart.) Hochzeit-Gedichte, 
dem odlen , ehrenvesten , wohlgeachten 
Hr. Martino Amberle von Newweselli, 
Biirgern in Bresslaw ais Brautigam, 
und der viel - ebren - tugend - rełchen 
Fr. Annae, geborenen Butschkyn (Ti- 
tul), Hm. Matthiae Scydels, gewesenen 
Burger-Meistei*8 zu Obław, sel. nachge- 
liebenen Wittib, seinor vertrawten, und 
Herz-vielgeliebten Bnyit zu Ehren, auf 
dero bocbzeitliches Ełirenfest, so in 
Bresslaw den 9. Tag Aprilis , dieses 
1641. Jahres celebriret wird , gestellt. 
Zu Breslaw druckts Georg Baumann. 
w 5ce, kart 8. 

Na drugim miejscu znajduje się wiersz w ję- 
zyku polskim. 

Wrocław miejs. 

Ambitio e Regno arroganter aflFectato 
pvlsa et perillustri ac raagnifico Do- 
mino D. Martino Rostocki , Lelouiensi, 
Capinosensi etc. capitaneo pro debito 
submissionis honorario ab ilhistribus et 
magnificis Regii Yladislai IV. Collegii 
Varsavicnsis Schólarum Pinrum rhoto- 
ribus scenica declamatione in theatrum prodvcta. Anno ablegati ^ Caelo in 
terras Dei Hominis 1684. Die 22 No- 

yembris. (Na końcu:) Varsaviae typis 
Collegii •Schólarum Piariun, w 4ce, str. 
nlb. 4. z tytułem. 

Teatralne. Wolańs. w Rudce. 

Ambitionem turbarum, carmine ob. 
Rennor B. (1668). 

AMBLET (D'). Programma publiczne- 
go popi.su J. W. JM. "Panów Ignacego 
y Mariana Załuskich kuchmistrzowiczów 
W. X. Lit. synowców J. O. Xiażęcia 
Imci biskupa krakowskiego pod dyrek- 
cya Imci Pana d'Amblet ich guwernera. 
Miane w Krakowie 1 Novembris 1749. 
W Krakowie w drukarni J. O. X. 
biskupa krakowskiego 1749. w 4ce, 
kart 6. 

Grłównie popis z historyi. 

Jagieł 1. 

Ambona ob. Morawski Jan (Ducha 
sw. 1700). 

AMBROGI Ant Marla (ur. we Fic-. 
rencyi 1713 j w Rzymie 1788). A S. 
E. monsignor conte Gius. Załuski ńell' 
avere consegnata alla cura de P. P. 
delia Comp. di Gesu la nobile Libreria 
Załuskiana versi sciolti. B. w. m. i r. 
folio. Bibl. publ. Petersb. 

AMBROSCIUS, (Ambroski) Mathias 

Ostrogiensis, pastor w Żychlinie (ur. 
1600 t 14 Sierp. 1646). Psalmi XV. 
analysis exegetica, didactica ex mode- 
ratione Rev. Clanss. Viri D. Georgii 
Vechneri S. Teol. Doct. proposita a 
Mathia Ambroscio Polono responsuro. 
Adiuncta ab eodem Paraphrasis poetica 
tum graeca tum latina. Bethaniae (By- 
tom), typ. Dorferianis. Anno 1622. 
w 4ce. 

Dedyk. : starszym kościelnym Tarnowskiemu 
Spytkowi, Janowi i Tomasz. Wpgierskim. 

Jocher 2491. — Jusz. Dyk. I. str." 5. 

Dzików. 

— Trenodia. Cupressus exequiaH8 
(na smicró Symeona Gracyana, syna 
Marcina Gracyana, superintendenta zbo- 
rów wielkopolskich). Toruń, Fr. Schel- 
both. 1624. 

— Ternio votorum. Bethaniae 1621. 
Patrz: Ascheborn. 138 jTiszyńs. Dykcyon. I. 4. — Siarcz. Obraz 
I. 8. — Wiszniews. VI. 187, 219. VII. 
52B. — Łukaszews. Brać. Czesk. 335. — 
Węgierski A. Syst. hist. 1642. .s. 403. — 
Encykl. Orgelhr. I. 586. 

AMBROSIO Fr. Vita Xpti Cartuxano 
romanzado por Fr. Ambrosio. Alcala 
de Henares, Stanislao de Polonia 1.502. 

Ambrosia ob. Oratio (1681). 

— praeambulata ob. Klimecki Krz. 
(1696). 

— theologica Stan. Jurkowski ob. 
Bieżanowski Stan. (1649). 

Ambrosius Episc. Mediol. ob. Am- 
broży Św. — Araelri Fr. 

AMBROSIUS Marcus. Arma sive in- 
signia regni Poloniae eiusąue praeci- 
pnanim faniiliarum. B. m. i r. dr. (Pa- 
ryż, 1573/4). w 8ce, k. 76. syg. A— K. 

Przypisane Henrykowi Walezemu. Jest to 
dziełko liche, składające się z samych her- 
bów bez wykładu ich lub jakiego tekstu. 
Załuski J. J. długo szukał tego dzieła, aż 
je znalazł w bibl. Oratoryanów w Paryżu 
od których je nabył. Jest ono również i w 
bibl. oxfordzkiej. (Hyde T. Uatal. bibl. 
Bodl. 1, 25). 

Porównaj Schrot Mart. 

Przerys ogłosił W. Bartynowski r. 1882. 

Janociana I. 17 — 18. — Hoppius Schediasma. 
Branic. — Krasińs. — Czartor. 

Ambrosius. Trophaeum Stanislao Le- 
ducliowski ob. Wąsowicz. 

AMBROSIUS a Woynicz. Theotheli- 
raemiinia seu divinae Yoluntatis, divini 
interpretis, divina interpretatio, ad Illu- 
strem et Magnificum D. Lucam Sapie- 
hara per fratrem Ambrosium a Woynicz 
ord. Praed. subdiaconum, et in con- 
ventu S. M. Magd. S. Th. Stud. in 
comitiis provincialibus Provinciae Russ. 
in conventu Leopoliens. Sanctis. Cor- 
poris Christi celebratis, publicae dispu- 
tationi exposita. Anno Salutis 1626. 
mensę Januar. die... hora... Jaroslaviae 
A. D. 1626. w 4ce, kart nlb. 7. 

Z przedmową do Łukasza Sapiehy. 
Jocher .3458. Ossol. — Dzików. 

Ambrożewicz Dawid Stanisław ob. 
Janowicz Wawrz. (1662). 

AMBROŻEWICZ Joannes Josephus. 

In noniine l^oniini. Amen. Nihil obiter 
quum in omni vitae honestioris condi- tione Augusto Aureliani effato agendum. 

Tum maxime in professione academica 

sub felicissimo regimine Magnifici Per- 

illustris et Reverendissimi Domini D. 

M. Jacobi Marciszowski U. J. Docto- 

ris... etc. etc. per M. Joannom Josephum 

Ambrożewicz Philosophiae Doctorem, 

ejusdem cursus Vladislavsciani profes- 

sorcm , collegam minorem , alumnorum 

seminarii academico - dioecesani direc- 

torem circa actum promotionis XVI. 

W. DD. ad primam in AA. LL. et 

Philosophia lauream adspirantium co- 

ram niaxima dignissiniorum et distin- 

etissimorum hospitum freąuentia die 

22 mensis Decembris A. D. 1766. ora- 

tione suasoria demonstratum. B. m. dr. 

(Cracov. typ. Uniwers. 1766). w 4ce, 

syg. A— B., (kart 6). 

Jocher 1585. 

Ossol. — Jagiell. — Uniw. lwów. 

— Palmetum Cracii academici, ad 
coronamentum eruditae virtutis lau- 
reas in authumno fructiferas, proferens. 
Et dum VI. W. DD. primae laureae 
candidati per clarissimum et admodum 
revendum Dominum M. Sebastianum 
Anton ium Długayski Philosoph. Doct. 
et Professoris collegae minoris eccle- 
siae parochialis in Lubień curatum 
praesente florentissime magnorum hos- 
pitum corona Artium LL. et Philosph. 
Baccalaurei ritu solenni crearentur, a Jo- 
annę Ambrożewicz ejusdem primae lau- 
reae candidato stylo et cultura poetica 
delineatum. Anno quo fLos CaeLI 
praestans, et paLMes, proDIt In orbe 
die 29 mensis Novembris. Cracoviae, 
typis Univers. Colleg. Majoris (1753). 
folio, kart nlb. 10. 

Na odwrotnej stronie karty tytułowej herb 
pod kapeluszem kardyn. — Dedykowane 
Janowi Kant. Sałackiemu Dr. obojga praw 
kanonik, krak. — Następuje Oda do św. 
JanaKantego. Egzaminatorzy: Sebast. Ant. 
Długayski, Józ. Antoni Declos, Tom. Aleks. 
Małyszko. — Laureaci: Jan K. Toriani 
Waw. Jan Bularni, C\i)r. Miller, Szym. 
Swiętoński, Stan. Potulski. — Ambroże- 
wiczowi dziękuje Toreani. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— In nomine Domini. Amen. Quc- 
stio physica de toto composito substan- 134 tiali , ex libro I-mo Phys. Cap. 7 Tex. 
31 et 8oquontibu.s desunipta ac sub fe- 
licissimo rc^iniino ina<^nifici. pfrillustris. 
clarissinii et adinodum revereiuli Do- 
mini L). M. Adalberti Biegaczewicz Sa- 
crae Tlieologiae Doctoris et Prefessoris, 
collegąe majoris , ecclesiarum : coUe- 
giatae S. Annae Cracoviae decani, pa- 
roehialiuin in Premeków pracpositi , in 
Zielonki eiirati , contnbornii Regio — 
Jagielloniani provisoris, librorum por 
Diaeccsiin Cracoriensem censoris, or- 
dinandoniin et approbandorum exanii- 
natoris, Studii generalis Alniae Univer- 
sitatis Craeoyiensis vigilantissimi ree- 
toris per M. Joannera Ambrożewicz 
Philosophiae Doetoreni, in classibus No- 
vodvorscianis Rhetorices Professorem. 
Pro loco in Collegio minori obtinendo, 
publice ad disputanduin in peraugusto 
CC. DD. theologorum lectorio propo- 
sita. B. Ul. i dr. (Cracov. r. 1764). 
folio, kart 2. 

Rok druku wyrażony przez anagrarainat. 

Jagiell. 

— ob. Kapuściński Casim. (1765) — 
Patelski Stanisław (1765) — Płecki Tom. 
Kanty (1768). 

AMBROŻY Sw. Wyznanie wiary pra- 
wowierney św. Ambrożego, za pozwo- 
leń. Barlama archimandryty Szeptyckie- 
go. W Kijowie w dr. Monast. Pieczarsk. 
1698. w 8ce. 

Jestto Hymn Te deuin laudnmus, z kommen- 
tarzein na słowiańskie przełożony. Obacz 
Augustyn Św. (Pieśń). 

-^ Ambrosii episc. mediolanensis 
Opera, Joanni a Lasco dedicatae. Basi- 
leae, 1567. 

— Canticum Sanctorum Ambrosii 
et Augustini. Magnificis, nobili.ssimis, 
clarissimis, omni virtutum ac doctrina- 
rum genere perpolitis, rerumque multa- 
rum U.SU praestantissimis yiris ac domi- 
nis, I)n. consulibus, totique senatorio 
ordini inclytae. celeberrimaeąue reipub. 
Yratislayiensis, domini.s suis perpetuo 
honore perseąuondis, dedicatum vocibus- 
que quivis confoctum a Joannę Polono 
illust. Electoris Brandenburgici Musico. Magdeburgi, excudebat Salomon Rich- 
tzenhan. Anno 1(K)6. folio 12 kart. 
Ob. Augustyn św. (Psałterz). 

Wrocł. miejs. 

Ambroży św. ob. Amclri Fr. (Deli- 
ciar. 1608) — Bembus Mathias (1688) — 
Grochowski Stanisław 1 1607). — Pa- 
storius Joachimus(l()56j — Pieśń — War- 
szewicki Chr. (De vita 1601). 

AMBROŻY X. Dominikan. Konwentu 
Krakowskiego. Wianek Najświętszej 
Panny Maryi (brak tytułu), w 12-ce, 
ark. niel. D^. 

Na karcie 6-tej nadpis: 

Sposób mówienia Różanego Wianka 

P. Maryey. I Część Wesoła. 

Obejmuje czości 3. — Od ark. C,., : Litania 
o Naj. P. Maryi. — Kończą książkę od- 
pusty. — Wspomina, że teraz świeżo od 
Klemensa X. bracka msza odpustami jest 
uprzywilejowana (zatem druk przypadałby 
między rokiem l(i()7 a 1676 lub nieco po 
śmierci tego papieża. Drugą część książki 
tworzy z nowym tvtutem (od arkusza D^ 
do H<): 

Nabożny sposób odprawowania Ró- 
żanego Wianka Najsłod. Imienia Jezus : 
Bez w. m. i r. 

W przednriowie powiedziano, że „Sposób R<5- 
żańca Sw. od W. O. Michała Bonella kar- 
dynała obmyślony, ś. p. nasz O. Waleryan 
S. Pis. Dokt. wjirowadził zdawna dla kon- 
wentu Krak. Sw. Trójcy." — Część III. 
pod tyt. : 

Nabożny sposób y bardzo pożyteczny 
ratowania konających, przez odprawo- 
wanie Różanego Wianka Naświętszey 
Panny Maryey ustawicznego, z nauka- 
mi, przykładami, y modlitwamy, do te- 
go świętego bractwa służacemi : przez 
wzwysz pomienionego ,Oyca — w kon- 
wencie Krakowskim S. Trójcy Promo- 
tora. Za dozwoleniem Starszych poda- 
ny. (Imprimatnr Fr. Martinus Boroviu8 
S. T. D. Prior. Provincialis Poloniae 
m. p. Anno 1681). w 12ce kart nie 
licz. 30. 

Egzemp. Bibl. Jag. bez daty i miejsca. W 
egzemp. tym nie rna approbaty. Liczy on 
.30 kart niel. ale brak mu końca. — Marc. 
Borowski był przeorem od roku 1678 w 
krak. — Kto to był X. Ambroży, trudno 
dociec. Barącz o nim nic nie mówi. — 
Prawdopodobnie będzie to Ambroży Zaga- 
jewski, który w latacli 1681 — 1724 wyda- 135 wał różne religijne pisma. W tekście książ- 
ki są liczne, ale liche drzeworyty. 

Jagiellon. — Wars/.. Uniwers. 

Ambroży X. od S. Laurentego, ob. 
Klisiewicz Amb. (Zebranie 1753). 

Ambroży X. kameduła ob. Climaeus 
Jan (Scala 1601). 

Ambrozya turecka obacz Krusiński 
Tadeusz (1769). 

Amelia, księżna Oranii obacz Orze- 
chowski Paw. (Manuale 1647). 

Amelia, królowa neapolitańska ob. 
Sokolnicki (1738). 

AMELOT Abrah. Nicol. (de la Hous- 
saye). (1634 f 1706). Tacyt Polski albo 
raczey Moralia Tacyta nad podchleb- 
stwera przez J. O. X. Stanisława Ja- 
błonowsldego, Woiewodę Grenerała ziem 
Rawskich, Starostę Białocerk. Między- 
rzeck. Świeckiego, do druku podany. 
Typis Coli. Leopol. S. J. 1744. w 4ce k. 
3. stron 248. 

Dedykacya Rzeczypospolitej polskiej, Braci 
Szlachcie, Aeąualitati. Jabłonowski mówi 
w niej, że to opusculum już lat kilkana- 
ście temu napisał, za młodu i wcale nie 
przyznaje się iż to jest tłomaczenie z Ame- 
lota. 

Jocher 471. Bibl. Jag. — Krasińs. 

AMELRI Franc. Deliciarum spiritua- 

lium libellus. Sive de amante anima de- 

YOtissimus dialogus. E flandrico idio- 

mate, iam pridem in latinum conversus 

nunc vero in gratiam piorum hominum 

ex suo archetypo fideliter recussus et 

a mendis ąuibusdam repurgatus. (Edi- 

dit Stan. Grochowski). Cracoviae in of- 

ficina Nicolaj Lobij, Anno Dni 1608. 

w 8ce, 7 kart na przedzie i 103 str. 

Dedyk. : Math. Pstrokoński Epis. per Stan. 
Grochowski Cust. Cracov. — Dziełko do- 
chodzi do str. 76 ; od str. 76 do 81 umie- 
szczone przez tłómacza Henierciusa: Pa- 
raenesis ad animam Christi sponsam ; od 
str. 81 do 98: Dialogus inter aeternam sa- 
pientiam Christum et suum cultorem ; od 
str. 98 do 101 umieszczona przez wydaw- 
cę Grochowskiego: Oratio Sancti Ambro- 
sii de singulis articulis passionis Domini. 
Na str. 102 i 10.3: Testamentum hominis 
Christiani quolibet die coram Deo dicen- 
dum translatum ex libello polonico cui 
titulus est, Oeconomia spiritualis. — Tłó- 
maczem tej książeczki na język łaciński jest X. Antoni Hemertius kanonik regu- 
larny. 
Jocher 5809. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Amendus Georgius ob. Talco Mi- 
chael (1596). 

Amenda (Amanda) Stanisław (1549 
t 3 lipca 1627) ob. Chodowicz Gbr. 
(1632). — Makowski Adam x. (1628). — 
Wisemberg M. (Epithalam. 1614). 

Siarcz. Obr. I. 9. — Łabęcki Górnic. I. 2.34. 
i w l-;ibl. Warsz 1852' T. 48. str. 860. — 
Encyk. Orgel. I. 611 595. — Świecki, 
Hist. Pam. I. .3. 

Amendowna Jadwiga ob. Jezierski 

Stefan (1625). — Jurkowski Stanisław 
(Nuptialis 1624). 

Amendowna Zuzanna ob. Makowski 
X. Adam (Wesele 1628). 

Amendzina Katarzyna ob. Amandó- 
wna — Historya (1615). 

Americus Polonus Astrolog obacz 
Torąuatus A. (De eyersione 1540). 

Amerpachius Vitus (Amerbach) ob. 
Chrysostomus Joannes (1552). 

Amerstyn ob. Koniecpolski Stanisł. 
(1627). 

Ameryk Mateusz obacz Węgierski 
Andr. (Politicus Christianus. Lesnae, 
1632). 

Jusz. Dyk. I. 5. 

Ameryka ob. Bohomolec Franciszek 
(1756) — Jezierski (b. r.) — Junie- 
wicz S. J. (1756) — Łubieński Wład. 
(1740) — Missyonarze S. J. (1756) — 
Kollacz Paw. (Rewolucya 1778) — 
Raynal (Rewolucya 1783) — Rewolu- 
cya (b. r.) — Robertson (1789) — 
Rozmowa (1760) — Voyage (Ameri- 
que). 

Amerykanin (Dziki) do Europy z Le- 
liuszem przybyły. Komedya we trzech 
aktach. Warsz. 1778. w 8-ce. str. 102. 

Jagiell. — Kijows, 

Amerykanki ob. Beaumont (1784— 
1786). 

AMES Wilhelm. Deklaracia, obja- 
śnienia abo pokazanie o świadku Bo- 
żym, w człowieczych wzwnętrznych 
częściach po angielsku napisane przez 
Wilelma Amesa, a teraz na polski ję- 
zyk przełoiione. W Amsterdamie, dru- 136 kowano u Chrzysztota Kun rada roku 
pańskiego 1679, w 4ce, 11 stron. 

Druk faciński czysty i piękny. 

Jagiell. — Akad. 

— ob. Miko S. (1638). — Rywocki 
Jan (Arma 1636). 

Amethysłus ob. Schnebergerus Ant. 
(Gemma 1565). 

Amica ampllcatio ob. Yorstius Conr. 
(1617;. 

— disputatio adv. Judaeo.s ob. Bre- 
nius D. fl644). 

— et sponsula Anna Mar. Hockin 
ob. Scboltz Fried. (1655). 

AMICINUS Stanisław. Carmen gra- 
tidatorium in solennem electionera, ad- 
ventumque in Poloniara felicissimura 
uec non ingressum totiu^ Sarmatiae me- 
tropolira Cracoviam magniHcentissimum, 
serenissimi ac potentissimi principis D. 
Dni Henrici Yalasy Dei gra. Regis Po- 
loniae, Magni Ducis Lithuaniae. Rus- 
siae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Li- 
yoniae etc. nec non Andium, Borbonio- 
rum, Alvernorumque Ducis etc, Dni 
nostri clementissimi, scriptum a Magistro 
Stanislao Amicino Craeoviensi. 8. Re- 
gum X. Capite: Sit Dominus Deus tuus 
benedietus cui complacuisti, et posuit 
te super thronum Israel et constituit te 
Regem, ut faceres judicium et justitiam. 
Cracoviae in ofticiua Stanislai Scharf- 
fenbergi. Anno 1574, w 4ce, 7 ark. 
Na odwrotnej stronie tytuhi Orzef polski a 
na pierwszej herb litews. Pod nim 10 
wierszy fac. przypisał Amicinus prozą łac. 
X. Stanisławowi Kamkowskiemu , bisku- 
powi kujawskiemu. Całe powinszowanie 
wierszem łacińskim. Na końcu: 8 wier- 
szy łac. Szymona Goryckiego do autora 
oraz 16 wierszy łacińs. Pawła Liconiusa, 
kanonika regularnego do autora i do Zoi- 
la.  — Przydane jest do tego ; 
In celeberrimam coronationem ejus- 
dem serenissimi principis Domini ac 
Dni Henrici Yalesii Dei gratia Regis 
Poloniae. Parodia Yergiliana in novem 
musas distributa, ejusdem authoris. w 
4ce, 1 arkusz. 
Juszyńs. I. 5. 

Czartor. — Jagiell. — Chreptow. — Akad. — 
Warsz. Uniw. — Raczyńs. — Czarnecki — 
Dzików — Szembek — Mosz^TÓski. — Fax nuptialis etc. dac. 1578. 
b. dr. w 4ce. 

Dziewosłab ślubny Janowi Chwalibogowskie- 
niu, przedstawiający go pierwszjTU poetą. 
O innym poecie Krzysztofie Chwalibogow- 
skim wspomina w Herbach Paprocki. 

Jusz II. 418 — Wiszn. VI. 320. 

— Gratulatio IMusarum scripta in 
gratiam novem egregiorum adolescen- 
tum ingenuarum artium baccalaureo- 
rum de virtute et literis bene merito- 
rum jam vero magisterii gradura assu- 
mentium in celeberrima Academia Cra- 
coviensi a Stanislao Amicino Cracoviensi 
uno ex promovendis. Cracoviae, in of- 
ficina Nicolai Scharffenbergii. An. 1572 
w 4ce, k. nlb. 10. 

Jocher 1846. — Muczk. Statuta 211. 

Dzików. — Ossol. 

Amlcitia (Felix) sive Polyeuctus 
tragoedia ab oratoria j u ventute athenais 
Vars. S. J. ludis bacchanalibus anno 
1747. Varsaviae in typ. Coli. reg. S. J. 
w 4ce, str. n. 46. 

Teatralne. Krasińs. 

Amicorum certamen ob. Arnold S. 
(1706;. 

Amicum salve w Warszawie i Lwo- 
wie naturze ludzkiey dla Konserwy od- 
dane a teraz nowym drukiem w Kra- 
kowie na wesoła z włoskich krajów 
Salve z applauzem wielkiego Imienia 
Jaśnie Wielmożnego JMci Xiędza Ję- 
drzeja Ankwicza Kanonika Katedralne- 
go Krakowskiego od życzliwego y 
wiadomego sługi z winna apprekacya 
obiaśnione y ofiarowane roku pańskie- 
go 1747. Dnia 29 Listopada. (Kraków) 
w drukarni Michała Józefa Antoniego 
Dyaszewskiego J. K. M. typografa. 
w 8ce. dwa arkusze. 

Ob. Ankwicz Jędrzej. 

AmIcum (Ad) Var8aviae in coraitiis 
generalibus ibidem celebrandis degen- 
tera (2 Maii 1701). Yilnae 1701. w 4ce 
większej, kart. 2. 

Jagiell. — Czart. ' 

— Ob. Litterae — Freund (An ei- 
nen auflf denHj allgemeinen Reichstage 
in Warschau befindlichen Freund). 

Amicus mensae Bacchanalis malus 
genius Leandro Principi adolescenti ad 
Cytharas et CyathoSj primum serriliter 137 famiHaris, dein cum in cor non posset, 
in caput hostiliter infensus , a perillu- 
stri rethorica juventute Aethaenei Var- 
saYiensis Societatis Jesu in ludum ante- 
cineralem productus. Anno 1732, Die 
23 Februarii. Fol. 2 kart. nlb. (Objaśn. 
po pols. i łac). 

Jagiell. — Krasińs. 

— ad amicum pro arte disputandi 
Peripateticorum. Crac. 1755. w 4ce, s. 24. 

Jagiell. 

— fidelis ob. Servius Filip (1664). 
AM I ET H. Catalogue des desseins, 

tableaux, miniatures, estampes, marbres 
porcelaines, instrument (sic) de pliisique 
et de mathematique et autres curiosites 
contenues dans le cabinet de S. E. Mr 
le comte Vincent Potocki etc. Varsovie, 
1780, w 8ce. 

AMLERSKI Jakub, Prof. Akad. Za- 
mojs. Flores gratiae eruditarum fron- 
tium coronae secimdae laureae, dum eas 
plurimum patrocinantibus rósis illustris- 
simi excellentissinii et reyerendissirai 
Domini D. Josephi Eustachii in Słu- 
pów Szembek, Dei et Apostolicae Sedis 
gratia episcopi Chełmensis, abbatis 
Węgroyecensis, Universitatis Zamoscen- 
sis cancellarii faventissimi, praevio exa- 
minę perillustris et admodum reveren- 
dus Dominus D. M. Mathias Pawoło- 
wicz, Sacrae Theologiae doctor, Colle- 
giatae Zamoscensis scholasticus , prae- 
positus Tarnogrodensis, curatus Radzie- 
cinensis, Studii Greneralis Universitatis 
Zamoscensis procancellarius ad actum 
licentiaturae couferret, in terra acade- 
mica apparentes penes doctoralis lau- 
reae coUationem per me Jacobum Amler- 
ski canonicum Zamoscensem, curatura 
Lukoviensem, ejusdem laureae candi- 
datum in folium panegyricum pro ado- 
rea gratiarum explicatae. Anno quo lior- 
tus conclusus florem gratiarum dedit 

uniyerso 1739, die vero. ... Mensis 

Typis Universitatis, folio, 3 arkusze. 
Na odwr. stronie tytułu herb Łaszczów, pod 
nim 6 wierszy łać. — Przypis proza Jó- 
zefowi Antoniemu na Łaszczowie Łaszczo- 
wi, biskupowi Antypatreńskiemu , suffra- 
ganowi i officyałowi Chełmskiemu, opa- 
towi Witowskiemu. Można tu niektóre 
szczegóły do jego życia napotkać. — Dalej oda na cześć św. Jana Kantego. — Potem 
podziękowanie wierszem hexametrowym 
professorom egzaminatorom w Akad. Zam.: 
Maciejowi Pawołowiczowi, Józefowi Nowa- 
kowiczowi, Aleksandrowi Pilszeckiemu i 
Antoniemu Górskiemu. — Dalej wiersz ele- 
gijny na cześć Józefa Węgra wraz z jego 
herbem i napisem : Utraque texit adore- 
as. — Kończy wiersz elegijny przez Wę- 
gra na cześć swego spółpromowanego Ara- 
lerskiego, gdzie także jest herb Amler- 
skiego z napisem: „Te scribunt variis in 
floribus horae." — Za rektorstwa Pawła 
Łusieckiego. — Pawołowicz Maciej ogłosił 
obudwóch t. j. Amlerskiego i Węgra do 
ktoranii NN. WW. i filozofii. — Herb jego 
tu umieszczony wyobraża skrzydło rozsze- 
rzone i strzałą przebite. 

Zaroojs. — Jagiell. 

(Amman Erasmus). Ain hiipscher 
spruch von der Kays. May. (Maximi- 
lian I), wie er zu Wienn ist eingeriten 
mit sambt den kunigen fiirsten vnd 
andern, herren. Bez wyrażenia m. i ro- 
ku (1515). w 4ce, kart 4. 

Wierszem. — Odnosi się do wjazdu Maxy- 
miljana I. wraz z Władysławem II, Zy- 
gmuntem Starym i Ludwikiem. 
Kertbeny Bibliogr. 

AMMELUNG Jan Jakób, Dantiscanus. 
Disputatio juris pub lici de Prussorum 
comitiis, quara sub praesidio viri nobi- 
lissimi, consultissimi, excellentissimi Dni 
Samuelis Friderici Willenberg, J. U. D. 
ejus ac historiar. prof. publ. nec non 
Athenaei inspectoris, fautoris sui omni 
qua par est pietate colendi in auditorio 
maximo Anno MDCCXX. ad diem 30 
Maii publico eruditorum examini sub- 
mittit Johann. Jacobus Aramelung, Ged. 
valedicturus. Gedani. typis Johannis Da- 
nielis StoUii, Senatus et Athenaei Typog. 
Anno 1720, w 4ce, kart 8. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— ob. Schultz : Historia interregni. 
AMMIANUS Marceiinus. Rerum ge- 
starum ex recensione Val. Gronoviana, 
cum indice nec non glossar. latin. Aug. 
Gvil. Ernesti. Lipsiae 1773, w 8ce. 
Przypisane Xciu Józefowi Alex. Jabłonow- 
skiemu. 

Amnestya ob. Lubomirski Jerzy Seb. 

Amoenitatum musicalium hortulus 
plantulis amoenissimis^ flosculisque non 
tam odoratu, quam auditu suavissimis, 
iisque quasi centum : Fantas. Canz. 

18 1B8 Padovan. Intrad. Galliard. Courant. Bal- 
let. Volt. Alinand. Bransl. Gallicarum, 
Anglicarum vt Bt.'lj;;icaruin, inferti.s etiain 
choreis, inclitae ł*oli)nicae nationi hoc 
tempore usitatissimis, ab authoribus va- 
riorum ąuidem varijs plantatus, in łmnc 
vero ordinem quam. acuratissinu' reda- 
ctu9 omnibus nobilis<. niusicae seientiae 
cultoribus et łautoribus dedicatus inque 
lucern editus, studiosa philomusi cuius- 
dam opera. Tenor. Anno MDCXXn. 'J-łl ^y Ą,CQ Obejmuje 41 tańców, poczem : Seąuiintur 
cantiones incertonuii autorum, ąuibus vo- 
ces interniediae ab authore huiua operis 
atliectae sunt. (J Lourant. IC) Ballet. 6 
Volt. 4 Almaude. H Bransle. 30 Choreae 
Polon icae. — Kompozytorzy : C. Antegnati (2), 
Mart. Berger, Dav. Emnenis (4'), M. Christ. 
Greventhal, I. L. Hassler, Paul Peurl ('A). 
Philippus, l9;'ac Posch, M. P. C. (Michael 
Praetorius CreutzbergensiB?) (2), I. H. 
Schein, (iottfr. Scholtz (ó), loh. Scholtz, 
Ich. Staden, Er. Wideman, Lib. Zangius 
i bezimienni (74) Wrocławs. miejsk. 
Amolitio Brevis ob. Jan Zygmunt 
Marchio Brandeb. (1(U7). 

AMOR Caroiine. Dankrede beym 
Schluss des Jahres 1781. Warschau, 
(1781) w 8-ce. 

Amor dolorum triumphator, in Cbri- 
8to passo activi8simu8, generis humani 
e captivitate peecati vindicator, sub 
auspiciis ilhistriura et magniticorum Do- 
minorum, D. Mathiae Pr ze rado w ski, ea- 
pitaneidae Rozanensis, D. Joannis Wil- 
czewski, vexillifcridae Visnensis, Dni 
Martini Zaklika, dapiferidae Laticze- 
yiensis, D. Stanislai Zębrzuski. judici- 
dae Sochaczovicnsis, lectissimorum poe- 
seos auditoruin, per illustrissimam, illu- 
strem et magniticam ejusdem scholae 
juventutem , sceuica repraesentatione 
decertans. In Regio Yladislai IV. Var- 
saviensi Scholarum Piarum CoUegio. 
Anno 1727. Die 17, Mensę Aprili. tbl. 
8tr. nlb. 10 i Dedicatio. 

Teatralne. A. Wolański. 

Amor ob. Bieżanowski Stan. (in igne 
1646) — Cyboni Chr. J. (Nalecius per- 
fectus 1680) - Koohinger Joli. (Amo- 
ris testimonia 1652) — Maksymilian 
Palat. Rheni. (in cordis 1694) — Mni- 
szech Jan Wand. (Cordium 1741) — Rudziński (Sponsus 1732) — Stefanius 
Jan (})atriae 1680) — Suslyga Laur. 
lAmoris symbola 16(>o) — Treter Kaz. 
(distaiitia jungens 1677). 

Amore (L') Artigiano, dramma gio- 
coso per rausica da rappresentarsi nel 
nuovo teatro nel Palazzo di S. A. 11 
j)rineipe Radziwiłł. Sotto la direzzioue 
del Giuseppe de Kurz. Varsavia, 1' anno 
1774. w 8-ee, kart 44. 

W trzech aktich. .\kad. — Krasius. 

AMORT Eusebius Kanon, w PoUingen 
(f 5 Lut. 1775 r.; Principia critica bo- 
noribus perillustris. J. Rakovski, dum in 
alma universitatc cassoyiensi prima aa. 
11, et- philosopbiae laurea ornaretur, a 
neo-bacalaureis condiscipulis dicata, Cas- 
80viae. 1746, w 12ce. 

Kijows. 

— Reflexiones et principia raeliora 
de jurisdictione eccle-^iastica opposita 
principiis Poloni Nobilis. Francot". et 
Lipsiae, ap. J. Fr. Gaum. 1757. w 4ce 
122 str. 

Jocher 7425a. 

— Tenże tytuł. Ulniae 1757. w 4ce. 
Jocher 7425 b. 

Amorum libri. Obacz Celtes Conrad 
(1501, 02). 

Amours (Les) et histoires galantes 
du prince Charles et de 1' imperatrice 
douairiere et aussi les intrigues agrśa- 
bles des Marquis de Bolaucon de Ve- 
rembon et Pont de Vaux, avec mesde- 
moisselles de Tournon et d'Orbigny con- 
tenant les delites et galanteries arrivees 
en France. A Paris, chez Daniel Jos- 
secourt. 1699. w 12ee. 

Są tu szczegóły o Michale Korybucie i jego 
żonie. 

— de B. Sforza ob. Sforza (1682). 
Amphion noyus (1646—7). ob. Łob- 

/yński J. 

— ad petram canens ob. Sierman- 
towski Sim. (1713). 

— logodaedalus Petri Tylicki ob. 
Maczowski Seb. Lud. (1645). 

Amphiteatrum honoris ob. Bonar- 
scius Cl. i^Scribunius 1605) — Jambi- 
cki Tomasz (Breza palatini 1692). 

— magniticentiae sub Andr. Trze- 
bicki ob. Sierzycki Szym. (1674). 139 — worinnen alle Nationen nacli 
ihreni Habit rejn-cpant. u. d. Lander. 
Situation, Religion, vornelimsten Stad- 
ten, Ritterordeii etc. aiigeliihret sind. 
(Części cztery w I tomie). Erffurth 
1723. folio, ze 165 drzewor. 

Część I obejmuje Euioiię: No. 28 Biihintn umi 
Mahren, 31 Croation. 81avonien. Dalma- 
tien, Bosnien u. Servien, 37 Tartarey. SS 
Pohlen, 4() V. d. Cosacken, 43 Finnland. 
46 Moskau, 47 Cur Lieff- und Ingerniann 
land, 48 Moscow, Tartarey. 

Amphitheatrum infraetae fortitudinis 
ex quo 8iekierzynscianii3 Leo in pi;- 
bliea scena spectatus et inagnifico Do- 
mino D. Joanni Siekierzynski, ensift- 
ridae Bełsensi honorifica repraesenta- 
tione demonstratus. Vvr magniticam 
Collegij Varesensis iuventutem rhetori- 
cam, Scholarum Piaruni. Anno, quo 
vicit Leo de tribu luda, 1698. Die 2 
Februarii. 1698, folio, str. nlb. 4 (z ty- 
tułem). 

Tekst łaciński i polski. Dedykacya: Prae- 
fatio ad magnificum domiuum Ensiferidam. 
Wolański w Rudce. 

Amphitruo ob. Plautus (1530). 
AMPLIAS Joannes Ostrorogensis. 

Oratio qua Christi duae naturae in una 
hypostasi, item vita^ et virtutes eius 
breviter enarrantur, ad eiusdem gene- 
thliacon exornanduni conscripta et re- 
citata in celeberrima Noricorum Altor- 
phiana Acaderaia. Joannę Amplia Ostro- 
rogense Polono, divinarum et humana- 
rum artium studioso. Altorphi, typis 
Gerlachianis. Anno 1584, w 8ce, kart 
24 nlb. 

Z przedm. Ad Albertum Witoslayium. 

Czartor. 

AMPLIAS Joann. Soschinensis. Pa- 

negyricus ad ill. Joan. Jacobum comi- 
tem de Ostroróg. Lugduni 1598. 

— Obacz Soszyński. 
Amplificator polonae gloriae augus- 

stissimus, conjurantium contra Daciani 
hostiuin gloriosis.'iimus augustiator, Casi 
rairus Jagiellon ides, rex Poloniae feli- 
cissimus; angusto noraini et honori il- 
lustr. D. yiadislai Kretkowski S. R. 
M. caraerarii ex Palatinatu Mariebur- 
giensi ad Tribunal Radomiense tbe- 
sauri Regni judicis commissarii, in the- atro Radomiensis Rhetoricae Scholarum 
Piaruni militans anno d. 1723, raense 
i unio, die 15. Varsaviae, typis S. R. M. 
Scholarum Piaruni. fol. kart nlb. 4. 

Uniw. warsz. 

AMPZING S. Toneel van Europa met 
hare personagien afgebeelt. Yertonende 
de bysonderste deugden, raedslagen, 
enz. der Koninghen, Prinzen en Repu- 
blijcken, mitsgaders den tegenwoord, 
ende toekomst, toestand van geheel Eu- 
ropa. Hardcrw. 1631. w 4ce, str. 76. 
Wierszem. Obejmuje: str. 10 Sigismond de 
Pologne, str. 20 Yladislaus prince de Po- 
logne. 

AMSEL Jan w Królewcu 1664 f 13 
Październ. 1732. De successione coUa- 
taraliuni secundum lus Culraense Regio- 
mouti 1706, w 4ce. 

Lilienthal Erleut. Pr. V. 54 str. 

— De singularibus juris maritimi. 
Regiomonti 1722. w 4ce. 

Tamże. V, 59 str. 

Ob. Lilienthal : Erl. Pr. V. 290 str. — Acta 
Borussica Th. III. (biogr.) 

Am U rat III. obacz Beschreibung 
(1576) —  Stryjkowski Maciej (O wol- 
ności korony 1587). 

(Amurat IV). Copia listu cesarza 
Tureckiego do Króla J. M. w 4-ce, 3 
karty (dosłowne tłómaczenie). (Data 
1032 roku Hegiry tj. 1623). 

Bibl. Horodecka. 

— Obacz: Gratiae (1634) — Kuhn 
Paweł (Arcus 1635, 1667) — Manipu- 
lus (1639) — Starowolski Szymon (Wy- 
prawa i wyjazd 1634) — Władysław IV. 
(Responsio). 

Amuretka ob. Memoires (1782) — 
Przypadki i pochwały (1786). 

Amyntas in mentem ob. Herbest B. — 
Samboritanus Georg. (1560). 

Anabaptismus obacz: Liformatio (de 
anabapt. secta b. r.) — Vigandus Joannes 
(De anabaptismo 1582) — Wolan (1586). 

Anacephaleosis flosculos complectens 
ob. Szamotulski Grzeg. (1535) 

— animastica ob. Ressius Gotofr. 
(1647). 

Anagrammata obacz : Bieżanowski 
(Agnensis 1682) — Brilliades Urban 
(Diadema 1608) -- Bujwidowicz M. 1-k) (na wesele Łubom. 1602) — Chiliadis 
Liber anagramat. 1696 — Hadnusch 
And. (Ciiria godan. 1714) — Hcerman 
Abr. — Horst J. Tl. fin electionem 
(1669, 1676j - Klimecki Krz. (1696) — 
Konstanty (Sobieseianides 1697) — Loe- 
acbius Andr. (1608) (ad F. Sitanium 
1626) — Loka H. (Sidus 1716) — 
Łękowski Mar. (Triunipb. 1667) — Ma- 
kowski Piotr (Wódz Kaz. Sw.) — Ma- 
licki B. (Centuria 1688) — Nieszpor- 
kowitz Ambr. (1699) — Piekutowski 
(Zbiór eligizacyi) — Rudoniicz Cas. 
Basil. (e nominibus 1671) — Twar- 
dowski Paw. ( 163()) — Tylkowski Woje. 
Anagrammatischer Hochzeit-Schertz 
ob. Hancke (1687). 

ANAKREON Poeta Grecki. — Nec si 
quid olim lusit Anacn^on Delevit aetas. 
Horat. — W Warszawie, nakład. Mich. 
GrOla 1774. w 4ce, kart nlb. 5 i od 
str. 5 — 82, i 1 k. erraty. 

Tłómaczenie Adama Naniszewicza z łaciny. 
Jest tutaj Pieśni LVIII, z tych tłómacze- 
nia Naruszewicza 53, a 5 Janji Kocha- 
nowskiego i nadto trzy Pieśni tłómaczenia 
tegoż, te same, które i Naruszewicz prze- 
łożył. 

Dedyk. : Franc. Ksaw. Branickiemu , hetm. 
poln. koron, w dzień jego ślubu z Dorotą 
Jabłonowską 

Jocher 82. 

Uniw. lwów. — Przeźdź. — Ossol. — 
Jagiell. — Clireptow. 

— Anakreonta pieśni tłómaczenie 
polskie : Ode L Na swoja lutnię. — Ode 
in. Kupido przed deszczem schroniony 
w dom Anakreonta. — Ode V. Na 
różę. — Ode XL. Kupido od pszczoły 
ukąszony. — Ode XLVL Przeciw złym 
skutkom złota. — Ode LIL Wino- 
branie. 

Tłómaczenie J. E. Minasowicza w Zb. rytm. 

pols. J. Ep. Min. Warsz. 1756. w 4ce, 

str. 55. 

Analecta ąuaedam hist. ])hilologica, 

ex hist. passioni.s Jesu Chri.sti. Tho- 

runii , apud Theoph. Ehrenfried Wae- 

tzoldt. 1745. fol. ark. Et2. Czarter. 

— silesiaca oder zufallige Anmer- 
kungen zur Erlauterung der Historie 
des Hertzogthums KSchlosien und an- 
grantzender Lander zusammengetragen. 
Erste Abtheilung. Leipzig bey Michael Rohrlach 1733. w Sce, kart nlb. 5, 
str. 100. Ossol. 

(Analecta). Supplementum Analecto- 
rum ItTrae Scepusiensis, pars prima, 
sacculum XIII. Bez m. i r. w 4ee, 
str. 296. 

ob. Wagner Karol (Analecta 1773—1776). 

— ob. Kochański Adam (Mathe- 
matica 1661, 74, 77) — Łobżyński 
Jan (Elegiorum 1644) — Załuski Józef 
Andreas (Historiae de sacra). 

Analecticorum libri 1510, 1518 ob. 
Aristotele-s. 

Analemmata doctoratus ob. Puzyna 
Stef. fl647). 

Analisis Ari.stotelis ob. Aristoteles 
(1510. 1518) — Keckermann B. (1614). 

Analogia Disput. ob. Zagajewski 
Amb. (1681). 

— X. SmoszeAvskiego ob. Sanner 
Stan. (1686). 

Analogismus Omnipotentiae ob. Cha- 
mocki A. (1639). 

Analyse d'une brochure 1773. ob. 
Pologne. 

Analysin Aphorysmi Apostolici ob. 
Prochnau H. (1706). 

Analysis physio — scientifica seu Phi- 

losophia naturalis juxta profundam Ari- 

stotelis vereque angelicam Doctoris ange- 

lici mentem, in sua principia communia 

scientifice refusa et F. F. Carmelitis 

Discalceatis in Couv. Cracov. SS. Mich. 

et loseph philosophiae studiosis publi- 

cae eruditorum censurae exposita. An. 

1660. mensę.... die.... hora.... Cracoviae 

1660. vidua Lucae Kupisz S. R. M. 

typogr. w 8ce, str. 112, kart nlb. 2. 

Dedyk. : Perillustri et adraodum reverendo 

DD. Lucae Dąbski canon. Crac. carme- 

litae discalc. Jagiell. 

— theologica obacz: Podborski J. 
(1622). 

— theolog. difficultatum ob. Mac- 
kiewicz Kar. (1683) — Pollacz Rud. 
(1684). 

— aąuarum mineralium ob. Kozin. 
(1760). 

Anamartitos sive oratio ob. Barszcz 
Petr. (I6.ÓO1. 

ANANIA Jan Lorenzo. Luniversale 
fabrica del mondo, overo Cosmographia Ul di M . . . , divisa in quattro trattati , ne 
i quali distintamente si misura ii cielo 
e la terra et si discrivono particular- 
mente le provincie, citta, castella, monti, 
mari, laghi, fiumi et fonti, et si tratta 
delie leggi et costumi di niolti popoli : 
de gli alberi et sell' herbe, e d' attre 
cose pretiose, et medicinali, et de gl' 
inventori di tutte le cose. Di nuovo 
posta in luce. Con privilegio. In Ve- 
netia, ad instantia di Aniello San Vito 
di Neapoli 1576. (Na końcu:) In Ve- 
netia, apresso lacomo Vidali 1576. ad 
instantia di Anielo San Vito. w 4ee, 
k. 11 k. nlb. str. 336 i 16 k. nlb. 

Dedyk. : Alla Seren. Caterina Jaggellone 
Sforza d' Aragonia , principessa di Polonia 
e Reina di Suetia. 

Czartor. — Warez. Uniw. 

Anapestiches Danek- und Gliick 
Getichte ob. Heermann Ephr. (1655). 

Anastasius Sanctus ob. Athanazy 
(Dialogoi 1570). 

Anastazy od Najsw. Trójcy, karme- 
lita. Directorium. Nucleus sacer San- 
ctorum venerationi in annum 1749. ex- 
positus nec non A. R. P. N. O. R. P. 
Anastasio a Sanctissima Trinitate Car- 
melitarum Discalceatorum etc. Leopoli, 
ty pis Confr. SS. Trinitat. w 12ce, kart 
nlb. 24. Krasińs. 

— Lilium ad influxum pectoralis 
Phoebi D. Thoraae Aquinatis niirabili- 
ter reflorescens seu candor philosophiae 
naturalis octo libros physicorum, libros 
de generatione et corruptione, de anima 
ac compendiura inetheorum complectens. 
Per RP. F. Anastasium a SSma Trini- 
tate, Carmelit. Discalceatorum , provin- 
ciae S. Spiritus definitorem candidae ju- 
ventuti carraelitanae demonstratus. Leo- 
poli. A. D. 1751. folio, str. 220, 101, 
46 i 42. Index. Ossol. 

Anatidj Joannes ob. Tainer Lud. 
Mik. (Praemium 1666). 

Anathema ob. Jan Kanty (Spei pu- 
blicae 1698) — Sapieha Jan Fr. (ad 
aram 1723). 

Anatome virtutis S. Słowakowicz 
1701. ob. Podgórski Sim. 

Anatomes ob. Bauchinus Caspar 
(1597). Anatomia abo stosowanie człowieka 
łakomego z wieprzem karmnym. w 4ce, 
(brak tyt.). Ossol. 

— ambarum literarum universalium 
Suecicarum ad Polon, et Littua., Mariae- 
burgi 1 et 8 Maii 1656. emissarum. 
1656. w 4ce. 

Toż po niemiecku : Nothwendiga Anmerkun- 
gen iiber das Kon. schwedische Manifest 
1655. w 4ce. Obacz Anmerkungen. 

Hoppe 87. 

— binorum Sueciae Regis universa- 
lium , die prima et octava Maji hujus 
anni Mariaeburgi publicatorum, peracta 
anno 1656. B. w. m. w 4ce, ark. 3. 
sign. A — Cg. (Dwie edycye w roku). 

Czartor. — Dzików — Jagiell. 

— binorum Sueciae Regis univer- 
salium, das ist eine einfaltige Auszle- 
gung, aus dem Lateyn ins Deutsche 
itbergesetzet. Gedruckt 1657 Jahr. B. 
m. w 4ce, str. nlb. 20. 

ob. Nicoyniiiis. 

— oder Untersuchung dero beyden 
des Konigs in Schweden Universalien 
oder Auszschreiben so er den 1 und 8 
May dieses Jahres zu Marienburg ausz- 
gelassen. Geschehen und aussm Latei- 
nischen ins Deutsche libersetzt. Anno 
1656. w 4ce. 

— ob. Bisio Stefan (1781) — Ce- 
lestinus (des Papsthums 1569) — Ci- 
chocki (edicti de pace 1615) — Gar- 
czyński Stef (Rzeczypospolitej 1751) — 
Guido (1498) — Horolt Stan. (Anat. 
duchowna 1730) — Janowski (Anat. 
consilii) — Jurgiewicz (libelli famosi 
1591) — Kirchheim Chr. H. (Anato- 
mica facies 1722) — Łabęcki Balt. 
(Anat. conscientiae 1638) — Licinius 
.1. (et Oekonomia 1593) — Mori Jacob 
(ridotta ad uso 1679) — Perzyna L. 
(Krótko zebrana 1790) — Roterodam- 
czyk Erazm (Mar. Lutra 1546, 1579) — 
Sawicki K. (Anat. consilii 1611) — 
Schleissing Jerzy (Russiae reformatae 
1668) — Schultz Laur. (medic. lect. 
1589) — Skrzetuski Jan (moralis 
1698) — Weichardt Teodor (1786) 

Anatomicus ob. Willichius lodocus 
(Commentarius 1544). U2 Anbindung Reimen Fried. Scholtzen 
ob. Hantsch Christ. (1651). 

Anbringen tUrkischer Lcgation E- 
brahini Strotschi ob. Strotski (Straszai 
Ebrah. (15621 

ANCAJANUS. iDecisiones Kotae Ko- 
manae). Congregatione Signatura lusti- 
tiae R. P. D. Ani-ajano Plocen. Pro Rnio 
D. Canonico loscpho Zawadski. Contra 
D, D. oppidanos Stauislauienses, et sul)- 
ditos villae rogalis Ciszowka et litis. 
Facti. (Romae), Tvpis de Comitibus. 
1718. w 4ce. 3 kartki. 

— Pro Rrao D. canonioo loaepho 
Zawadski Suniniarium. Romae, de Co- 
mitibus. w 4ce, 2 kartki. Jagiell. 

Anchora spei obacz: Sanguszko E. 
(17311 - Świątkowski And. fi 684). 

ANCHUSCIUS Jan (Non.inat na Bi- 
skupstwo Kijowskie, żył w połowie XVI 
wieku). Wiersze łacińskie na cześć 14tu 
Franciszkanów umęczonych 1333 roku 
w Wilnie. 

X. Grzybowski Antoni przełożył je na język 
polski i umieścił w dziełku: Skarb nie- 
oszacowany 00. Franciszkanów Litew- 
skich, w 8ce. 
Dziennik Wil. 1825. II. 209 str. 

Ancile caelo delapsum quondam Ro- 
niain in IScipionibus nunc Poloniam iii 
serenissimis Janiniis defendens in gen- 
tilitia columna illustris ac magnifici 
Domini D. Lucao Cieciszewski Pincer- 
nae tcrrae Livensis a magnifica juven- 
tute rhetorica coUegii Wierzbowiani 
Scholarum Piarum Gorae pro exerci- 
tio mensis Julii repraesentatum. A. D. 
1684. Varsaviae, ty pis Collegii Schol. 
Piar. (1684). w 4ce, k. 2. Jagiell. 

— libertatis polonae ob. Piotrowski 
Józef (1696). 

Ancourt ob. Dancourt F. (Mieszczki 
1780). 

Ancuta Franc. Thad. ob. Chisius 
(1761) — Joannes a S. Vladislao (Tri- 
folium canonico -juridicum 1754). 

ANCUTA Jerzy Kazim. (f 16 Maja 
1737). Jus plenum religionis catholicae, 
in Regno Poloniae et M. I). L. iuri 
praetenso dissidentium in supplici libello 
et supplemento privilegiorum ac consti- 
tutionum ad comitia generalia congre- ! gatis ordinibus praesentato Grodnae, 
anno 1718. opj)ositum , demonstrans: 
nullain dissidentes habere capacitatem 
activae et passirae vocis in Regno Po- 
; loniae et M. D. L. a Georgio Casimiro 
j Ancuta, U. J. I), canonico catliedrali 
et officiali gcnerali Yilnensi concinna- 
tum. Niliiac. ty|»is Univcrsitatis 1719. 
w 8ce, str. 3(J6, 21 kart na przodzie 
i 16 na końcu. 

Derlykacya do Stanintawa Szembeka Arcyb. 
Gniezn. Poczem Epigramma na pochwałę 
dzieła (14 wier. łac.) — W przedmowie 
cytuje autor: Epistoła ad confidentem 
dissideutis Poloni , contra Calendarium a 
Domino Waryski edituni pro an. 1711. — 
W katalogu bibliot. h. Uniw. Wileńs. do- 
pisant): „auclor huju.s operis P. Staiiislaus 
Sekulski S. T. Dr. praefectus inferiorum 
scholarum .\cad. Yiln." — Ob. Sokulski. 
Jocher OG-tl . - Janociana I. 20. ^ Brown. 

356. 
Chreptow. — Czetwert. — Uniw. lwów. — 
Zielińs. — Dzików — Branic. — Akad. — 
Kijows. — Ossol. — Jagiell. — Raczyńs. 
(ma z datą 1715). — Wilno. 

— Prawo zupełne wiary katolickiey 
w Koronie i W. X. L. przeciw prawu 
uprzatnionemu dyssydentów in supplici 
libello i w .suplemencie przywileiów i 
ustaw ; na Seym jwwszechny zgroma- 
dzonym Stanom prezentowanemu w Gro- 
dnie roku 1718. w łacińskim ięzyku 
wystawione : ukazuiace : iż nuUam ca- 

' pacitatem dyssydenci maią vocis acti- 
vae et passivae w Koronie i w W. X. 
L. A teraz toż samo na oyczysty prze- 
tłumaczone. Przez Leona Pruszanow- 
skiego Stoln. Rzeczyckiego r. p. 1767. 
w 8ce, str. 360, 15 kart na przodzie 

i 19 kart na końcu. 

Przypis tłumacza Patronom Królestwa Pol- 
."kiego. — W przedmowie mówi tłumacz, 
że dzieło X. Ancuty : Jus plenum Religio- 
nis Catholicae, którego to jest tłumacze- 
nie, przez dyssydentów wykupione i wy- 
tracone zostało. 
Jocher 9643. — Janoc. I. 20. 

Czartor. — Jagiell — Polko w. 

— Stadiodromus orthodoxus, Erra- 
tici Heterodoxi , vestigator Prodromi, 

i seu manifesta deprehensio errorum, ine- 
! ptiarum , contradictionura anonymi dis- 
sidentis, sub titulo: Prodromus Polo- 
' niae, carillantis jus plenum religionis ca- 
\ tholicae, ab authore Juris Pleni Geor- 143 gio (jasimiro Ancuta etc. ad oculos 
posita. Vilnae, typis Academicis Soc. 
Jesu. A. D. 1721. w 8ce, str. 68. 
Jocher 9645. 

(Ancuta Jerzy Kazim.) Prodromus 
Poloniae pleiiissimo juri' ad servandam 
dissidentibus datam fiilem publicam ad- 
strictae contra G. C. Ancutae Jus ple- 
num religionis catliolicae sic dictae 1721. 
w 4ce, str. 42. 

Druk Królewiecki. 

Jocher 9642. 

Birgel — Branic. — Czartor. — Dzików — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— ob. Jabłoński D. E. (Libellus 
Supplex 1718) — Sokulski Stan. (Jus 

plenum 1719) — Suppliąue (1725). 
Świecki Histor. Pam. 1858. I 274. — Łii- 
kaszew. Br. Czescy .str. 24. 

(Ancuta X. Mac. Józef). Sidus sagit- 
tae inter phosphorum et lunam... Math. 
los. Ancuta.... conspectum. Vilnae, 1771. 
folio. Wileńs. 

— ob. August II. (1718) — Barszcz 
X. Jerzy (Kazanie na pogrzeb 1735) — 
Dcwgiaio Aleks. (Niebo 1714). 

Janociana I. 21. — Encykl. Orgelb. I. 738. 
Rzepnickł Vitae Pr. II. 200—1. 

ANCUTA Tadeusz. Kazanie pierw- 
szego dnia raiane na pogrzebie Xcia 
Jerzego Radziwiłła Wojewody Nowo- 
grodzkiego przez X. Tadeusza Ancutę. 
Nieśwież, w drukarni Radzi wiłłowskiej 
S. J. 1757. folio. 

Przytęcki. 

Ancylia Palladis ob. Slachetka Ign. 
(1641). 

Anczewska Anna ob. Castelli Joan. 
(Applausus 1670) — Złotorowicz Mich. 
(Ominą 1670). 

ANCZOWSKI Marcin Nikanor (f 
1682). Campus iutra et supra Campum 
seu ex praesagio armorum Janina intra 
dictam a Carnpo Poloniam ad regalem 
inauguratus Coronam , civis, et Pater 
Patriae sereniss. ac potentiss. D. D. Jo- 
annes III. Dei Gr. rex Poloniarum, 
M. D. Lithuan., Russ., Pruss., Maso- 
viae, Samogit., Kijoviae, Yoihyniae, Po- 
doliae, Podlachiae, Livoniae, Sraolen- 
sciae, Severiae, Czernieclioviae, in cuius 
avitum Campum Leo rossus Devinctis- 
simi honoristj et oandoris paasibus anno egressi in Campum naturae nostrae et 
prognati Lea virgine Leonis Dei ho- 
ininis MDCLXXVI. progressus per no- 
bilem et excellentissinium Martinum 
Anczowski S. R. M. secretarium et 
medicum actualern , consulem urbis 
Leopolis, metropolis Russiae. Typ. Coli. 
Sieniaviani Soc. Jesu 1676. folio, ark. 
G. (kart 38). 

Są tu miedzy innymi krótkie wiersze Bartł. 

Zimorowicza , Tomickiego, Andrz. Szymo- 

nowicza etc. 
Ossol. — Chreptow. — Czartor. — Krasińs. 

— Salutatioiies Michaelis I. et Leo- 
norae Austriacae nec non episcopi Cul- 
mensis. Leopoli , typis Jacobi Mościcki 
1671. w 4ce. Obacz: Wiśniowiecki Mi- 
chał (Salutationes Sacrarum Regiarum). 

— Salutatio Sereniss. Joannis III. 
Poloniae Regis post felicem reditum 
ex castris Żoraviensibus et conclusam 
cum Turcis et Tartaris pacem , cum 
dedicatione operis elogiorum S. R. M. 
per nobilem et excellentum Martinum 
Anczowski S. R M. secretar. et me- 
dicum die 15 Decembris, anno Domini 
1676. w 4ce, kart 2. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Salutatio Sereniss. Joannis III. 
Regis Poloniar. inuredientis Leopolim 
(lie 12 Junii 1678. per nobilem et excel- 
lentem Martinum Anczowski S. R. M. 
secretarium et medicum, consulem Leo- 
poliensem. 1678. w 4ce, kart 2. 

Ossol. 

— Salutatio Nicolai de Granów Sie- 
niawski, raarescbalci curiae regni, gene- 
ralis Leopoliens., Rohatin. gubernatoris 
in ingressu Leopolim die 2 Januarii 
1680. w 4ce, kart 2. 

— ob. Bieżanowski Stan. (1679) — 
Kraus Jacobus (1679) — Wiśniowiecki 
Michał (Salutationes 1671). 

Łoziński Wład. Lwów 1890. II. 179. 

Andacht (Die) Jakobs (po hebr.). 
Lemberg, 1778. w 4ce. Ossol. 

— (Die) Jacobs mit dem hebrai- 
schen Texte. Lemberg, gedr. mit Pille- 
rischen Schriften. 1789. w 4ce, str. 23. 

Jocher 7236. Jagiell. — Ossol. 

— Siebentagige zu dem Josepho, 
Pfleg-Vatter Cliristi Jean. Brannuberg, 144 widerumb gcdruckt ira CoUegio der | 
Soc. Jesu. Anno Domini 1704. w 12ce, ' 

8tr. 213. I 

Jocher 7011. "I 

— Toż, tamże, 1727. 

— (Hertznche") zu dom heil. Jo.sepho. 
Zweyte Aufflage. Braunsberg, 1749. 
w 12ce. 

— (Kurtze) welche zu Ehren der | 
schmertzhafton Miitter Mariae in der 
DorfF-Kirchen Plauten alle Freytag ge- j 
halten wird. Eingericbtet im J. 1739. 
Cum He. Sup. Braunsberg, im C. der 
Ges. J. w 12ce. 

— zum allcrheiligsten Herzen Je.su, 
welcbe in der Kircbe der PP. Scbo- 
larurn Piaruni in Warscbau zu sondcr- 
baren Nutzen aller Christglaubigen vcr- 
richtet werden kann. Warschau, 1759. 

w 8ce, kart 126. Waraz. Uniw. 

— (Kurze) zu Verehrung 1779. ob. 
Jan Nepom. 

— (Wahllarts) wie solcbe am Fest 
der heiligen Pfingsten zu Ehren des 
bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi 
auf dem Kalwari-Berg von der deutschen 
Geraeinde in Krakau, boi St. Adalbert 
ausgehend, ge])flegt vevrichtet zu wer- 
den. In Ordnung gebraclit und in Druck 
gegeben. Breslau, 1759. w 8ce, str. 169. 
k. 2 i Anhang str. 44. 

Czartor. — Jagiell. - Warsz. Uniw. 

— ob. Alojzy Św. — Kostka Stan. 

Andachten kurz und gut, das ist 
kurze und schone Andachten den Tag 
iiber nutzlich zu (iben. Wilna, druk 
Seiner konigl. Maiestet, 1784. w 12ce, 
str. 3H7 i rejestr. Warsz. Uniw. 

— (Kurze und schone) in verschie- 

denen Gelegenheiten zu verrichten. 

Sammt beygefugtem Amte der Abge- 

storbenen. Warschau, druck Coli. Sch. 

Piar. 1785. w 8ce, str. 349. k. 2. 

Jagiell. 

Andachts- Uebungen ob. P. T. Soc. 
Jesu. 

Andenken (Zum) des dritten Novem- 
bers 1771. folio. 

ob. Bericht. Warsz. Uniw. 

— Mathei Beckera obacz: Sohner 
Frid. (1659). (Anders). Bey dem Anders und 

Sclioni.schen Hochzeit - Festin , so in 

Zduny den 3 Sept. 1720. celobriret 

wurde.... Bresslau , in der Baumanni- 

schen Erben Buchdruckcrey, druckts 

Johann TlieophiUis Straubel , Factor. 

(1720j. folio, k. 2. 

Wrooławs. miejska. 

— Das eilende Sandwerck der Lie- 

be, bey dem Anders und SchOnischen 

Hochzeit-Fcste, welehes d. 3 Sept. An. 

1720. in Zduny celebriret wurde. Bez 

w. m. dr. (1720). folio, k. 2. 

WrocławB. 

— Indem man heute schaut in 
Zduny celebriren cin Freuden-Fest, an 
dem Herr Anders Hochzeit hat mit 
Jungfer Schónin.... Anno 1720. den 3 
Sept. B. m. dr. (1720). folio, k. 2. 

Wrocławs. 

— Ais sich Herr Anders... mit... 

Rutschin hat, in Lieb und Treu ver- 

traut.... Carmen von dreyen |Brudern. 

Schmiegol, anno 1727. den 18 Junii. 

Lissa, gedruckt bey Michael Lorentz 

Pressem (\121\ folio, k. 2. 

Wrocławs. 

Anders Daniel obacz: Rost Samuel 

(Bev der Ungl. Bogebengoit 1721). 

ANDERS Johann Christoph. Den von 

der Triibsaal vollen Bach zum lautem 
Strohm des lebendigen Wassors ge- 
fiihrten Samuel Friedrich Lauterbach 
woUte bey volckreicher Beerdigung in 
einige Betrachtung ziehen... Lissa, ge- 
druckt bey Michael Lorentz Pressem 
(1728). folio, k. 2. Wroctaws. 

Andeschow Jacobus ob. Hierocles 

(1524) — Plinius (1529). 

ANDLIKIEWICZ Wojciech Dominik. 
Insignia eruditae Palladis in palmare 
decus docto certamine victoribus W. 
DD. primae laureae candidatis post oru- 
ditum agonem, dum per clarissimum 
et excellentissiraum DD. ill. Jacobum 
Sarnecki philos. doctorem ejusdemąue 
regium professorem, collegam majorem, 
S. R. M. secretarium, artium liberalium 
et philosophiae bacalaurei ritu solenni 
crearentur, ornante nobilissimorum hos- 
pitum et ordinum academicarum co- 
rona; in generali regni palaestra, in 145 vim applaiisiis coiigratiilatorii concentu 
nietrico ab ejusdcm laureae candidato 
Adalberto Dominico Andlikiewicz, Cra- 
covien. dispartita. Anno quo increata 
sapientia in terris victrix triumphavit 
MDCCXIV. dic 14 Martii. Cracoviae. 
typ. Univers. 1714. folio, str. 22. 

Dedyk. : M. Węgrzynowiczowi , teologii i O. 
P. drowi, rektorowi. — Na odwr. tytułu 
jego herb. — Rozpoczyna wiersz: Ad D. 
Joannem Cantium. — Następuje wiersz do 
Kaz. Chochmańskiego prezbytera. — Lau- 
reaci : Piotr Rohaczewski , Stan. Jan Kanty 
Ziółkowski, Szymon Skowroński , Kaz. Ju- 
giewicz, Franciszek Antoni Jeżowski, Józ. 
Fr. Jastrzębski, Jan Stan. Rypiński, Fran- 
ciszek Adainowski, Adalb. Kaz. Wieczor- 
kiewicz, Józef de Gondrecourt, Adalbert 
Tyburcy. — Andlikiewiczowi dziękuje za 
panegiryki Wieczorkiewicz. 

Jocher 150.S. 

Jagiell. — Czart. — Dzików — Krasińs. — 
Ossol. 

— obacz: Krauz J. (Clypeus Orbis 
1715). 

Andomarus obacz: Martinus Jan 
(1669) — Taleus (Rbetorica). 

ANOOSILLA A. Signatura sanctiss. 
R. P. D. Andosilla Cracovien. juris 
legendi, pro alma universitate generalis 
stiidii cracoviens. contra RR. PP. Soc. 
Jesu Cracoyiae, facti et juris. Romae, 
ex typographia Reverendae Camerae 
Apostolicae. Superiorum permissu. 1630. 
folio, kart nlb. 6. 

Tytuł na str. ostatniej. — Na str. pierwszej 
wydrukowano tylko: Cracov. juris legen- 
di. — Porównaj : Decisio quinta S. Rotae 
roraanae (1629) — Senteńtiae S. Rotae 
rom. (1629) itp. Jagiell. 

— SS. DD. N. Urbano VIII. Cra- 
covien. juris legendi, pro sereniss. olim 
DD. Vladislai Jagellonis regis Polon, 
et Hedyigis reginae, Universitate gene- 
ralis studii Cracovien. contra PP. So- 
cietatis Jesu Cracoviae. Referente in 
Signatura SS. R. P. D. Andosilla infor- 
matio juris et facti. Venetiis, ex typogr. 
Nicolai Misserini. Superiorum perinissu 
(1630) folio, str. 28. 

Jest tu opis powstania, historya i organizacya 
Uniwersytetu. Między innymi zawiera to 
pismo list Wawrz. Goślickiego do papieża 
Urbana VIII. (str. 18), i protestacyo sej- 
miku proszowsk. przeciw Jezuitom. Na str. 14 — 17. memoryał z podpisem Jakóba 
Uścickiego, któremu Sołtykowicz autorstwo 
całego pisma przyznaje. 
Jocher 1291. — O.ssul. Wiadom. U. 97. — 
Sołtykowicz s. 570. 

Ossol. — Jagiell. 

ANDOSILLAE Rudesindi, prcsbiteri 
Benedictini: Praefactio in dissertationem 
inaeditam Juliani Cacsarini cardinalis 
Legati Eugenii Papae IV. ad Ladislaum 
regein Poloniae et Hungariac. Floren- 
tiae 17l)2. (czy to nie rękopis?) 

Tu podano rzecz o bitwie pod Warną. 

Ciampi Bibliogr I. N. 38. 

ANOREA Bartolomeus. Pentas the- 
sium theologicoruiu : I. De Propbetis 
in genere, II. Malachias Propheta, III. 
De Propheta Cygni, IV. Igne Johanneo, 
V. De Achillis argumento contra com- 
municationem idiomatum humanae Chri- 
sti naturae factam quam ferente Divina 
Gratia rectore niagniticentissimo sere- 
niss. atque excellent. principe ac Dno 
Dno Friderico Wilcbelmo regni Prus- 
siae et elector. Brandenburg, haerede 
etc. etc. consensu venerandae facultatis 
theolog. praeside viro maxime rever. 
excellentiss. atq. amplissimo D. Paulo 
Pomian Pesarovio SS. Theol. D. ejus- 
demq. profess. extraord. etc. sub omni 
observantiae cultu prosequendo publico 
eruditoruin exainini H. Lq. solitis Bar- 
tholomeus Andrea Philos. et Theolog, 
studens Johannis Pruss auctor et res- 
pondens, A. 1702. die Octobr. Regio- 
monti, typis Reusnerianis (1702). w 4ce, 
str. 134. Ossol. 

ANDREANUS (Andriani) Jan Chrzci- 
ciel, przełóż, domu professów w War- 
szawie (urodź. 1604 t 6 Sierp. 1678). 
Orationes binae de Spiritus S. adventu 
habitae ad Urbanuni VIII. a Seniinarii 
Romani convictoribus. Romae, typis Cor- 
beletti 1641 i 1645. w 4ce. 

Brown Bibl. Soc. Jesu str. 13, 14 i 476. 
— Paradisus voluptatis eversus sive 
de Christi Domini cruciatibus oratio 
Jo. Babt. Andriani S. J. habita in sa- 
cello pontilicum Vaticano ad SS. D. N. 
Urbanura VIII. ipso parasceyes die. Su- 
periorum perniissu. Romae, typis hae- 
redum Francisci Corbeletti 1653. Var- 

19 146 8aviae in otticina Hetri Elert S. R. M. 
typ. 1647. w 4ce, ark. 2. 

Dnikarz 1'iotr Elert przypisał tę mowę X. 
Janowi de Torres AB. Adrianojjolitnńskie- 
niu i iiuncyiLszowi Stolicy Apost. <lo Wła- 
dysława IV'. króla. Jagiell. 
Brown Bibl. 14. i Backer przytaczają różne 
jego dzieła, lecz one (tak jak i Oratio- 
nes), nie nale:>,ą do Bibliografii iiol.'<kiej. 
Andreas ob. Pilawski Ignacy (1791). 
ANDREAS Bambc'rgen8is(von StaflFel- 
Stein) Yita S. Uttonis apostoli Pouiera- 
noruin etc. cum iiotis Yalerii Jaschii. 
Colberg. 1681, w 4ce. 

Inne wydania : Jacobi Gretseri w „Diyis 
Baniberg." i w tegoż Opp. Część 10. — 
Surii Acta SlS. (poJ ilnieni 2 Jul.) — Ln- 
dewifr; Seript. Baiiiherg. Cz. I. — również 
ttóinaczenie włoskie. 

Andreas Boclmensis. Bellum obacz: 
Lubelczyk. 

Andreas Cardinal ob. Treter Thomas 
(Pontiłician roiiianorum eftigies 1580). 

Andreas Clemens ob. Diadochus Pro- 
clus (Ad pubem 1512). 

Andreas de Comitibus ob. Bieliński 
Sewrryii (1724) — Kazanie (b. r.). 

ANDREAS Ernest Braunfelsio Solmen- 
sis pastor Ecclesiae reformatae Dantisci. 
Bella Jełiovae seu meditationes sacrae 
contra Yitia. 

Dzieło to przyznaje mu syn jego Samuel, 
naówczas teolof;^ Marburgski, w przedmowie 
do dzieła : Fracturae Joaephi 1(582. Mar- 
burg w 12ce. 

Placcius Theatr. Anonym. str. 82. 

— Fracturae Josephi sire pia sus- 
piria pro stiitu et incolumitate ecclesiae 
cathoHeae, nominatim per Germaniam, 
Helvetiam etc. et Litbuaniam reforma- 
tae... luci data a filio Samuele Andreae. 
Marpurgi^ Cat. Kiirsnerus. 1681. w 12ce. 

Czartor. 

— Lux seniitae. Brem. 1646. w 8ce. 
ANDREAS FulYius Sabinas M. Isa- 

gogicon artis ver.siticatorie . . . Simonis 

Prossoviani duo libri ad artem versifica- 

toriam ut necessarii ita perutiles. (Cra- 

coviae) Venundatur a Floriano Ungle- 

rio. 15H2. w 8ce, półarkuszy nlb. K4. 

W tytule czterowiersz Szyni. Pros.sovianusa i 

ośmiowiersz Petri a Tarczyn ad lectorem. — 

Dedykowane: Nic. Bidlicio canon. Cracov. 

yicario Petri Tomicii Episc. Cracov. przez 

Prossowiannsa. — Od C.,. zaczynają się: 

Libri duo ad artem ver.sif. necessarii. — Kończy wiersz: in arma Nicolai scbola- 
stici Cracoy. Bidlicii. 
Jocher 69fi. Jagiell. 

ANDREAS Hispanus Mogarensis. Con- 
tentii hoc libello. Modus confitendi com- 
positiis jM-r reverendum Episcopum An- 
dream Hispanum sancte Komane Eccle- 
sie Penitentionarium. Interrogationes et 
doctrine quibus quilibet sacerdos debet 
interrogare suum confitentem. Canones 
penitentionales per episcopum Civitaten- 
sem. compositi. Casus Papales et Fpis- 
copales. (Na końcu :) Impressura Cra- 
coviae per Math. ScharfFenberg A. D. 
1535. w 8ce, k. nlb. 24. (syg. ark. E,,). 

Jocber 4343 b. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Kornic. 

— Tenże tytuł. Impressum Cracouie 
per Matbiam ScharfFenberg A. D. 1.540. 

Spis inkunal). do T. III. Bibl. ksiąg dwojga. 
Jocher 4343 c. Zamojs. 

— Tenże tytuł. Na końcu : Impres- 
sum (Jracovic per Hieronymura Yieto- 
rem A. D. MDXLI. w 8ce, kart 26, 
(ark. syg. A — Ciiii). druk goc. 

Jocher 4.343 d. 

Jagiell. — Ossol. — Włocław. — Branic. 

— Canones poenitentiales per episco- 
pum Ciyitatensem etc. (w końcu :) Crac. 
per Math. ScharfFenberg 1534. 

Przyłęcki. 

Obacz powyżej Contenta 1.Ó35. Tutaj są Ca- 
nones do ark. Eiij. Zapewne osobno w r. 
1534. nie wyszły. 

Jocher pod 4343 a. mylnie z terai drukami 
łączy Modus c. bodący wyci.-jgiem z Cel- 
siusza Mapheusa. 

Obacz Cervus J. (Methodus sacr. 1537). 

ANDREAS Jacob (ur. 1528 f 1590). 

Refutatio |)ia et persj>icua criminatio- 
num, calumniarum et mendatiorum, qui- 
bus Stanislaus Hosius non solum Pro- 
legomena Joannis Brentii, verum etiam 
universam verc piani Doctrinam conta- 
minare conatus est. Autore Jacobo An- 
dreae theologo et pastore ecclesia Gop- 
pingensis. Una cum praefatione Joan. 
Brentii. Francofurti in oFficina Petri 
Brubachij. An. MDLX (1560). mensę 
Martio w 4ce, str. 455 i kart 25 na 
przodzie. 

Dedic. : Alberto Seniori Marchioni Brandeb. 
et Christoph. duci Wirtenbergonsi. 

Jocher 29U2. - Eucykl. po w. I. 74(j, 774. 
Ossol. — Akad. — Warsz. Uniw. U7 Andreas a Jesu obacz : Brzechffa 
Andr. 

Andreas Posthumus a Grafembergk 
ob. Posthumus. 

Andreas Sanctus ob. Andrzej św. — 
Ferro Paulus (b. r.) — Gośki Paul 
(1641) — Grodzicki Stan. (1607) — 
Szurowski Stan. Michał (Propugnaculum 
1688) — Żarski Balt. Bened. (Corona 
1690). 

ANDREAS a Spirito S-to (Trynitarz, 
definitor prowincyi polskiej). De bello 
in Europa grayissimo ab potentissimis 
imperatoribus et regibus gęsto epitome 
historiae duobus brevissiniis libris com- 
prehensae. Auctore P. F. Andrea a Spi- 
ritu S-to Ordis Discalceator. SSniae Tri- 
nitatis Reclempti. Capti. delinitore Pro- 
vinciae. Varsoviae^ ty pis S. R. M. An. 
Dni 1776. w 8ce, kart 3, str. 47 i 1. 

Rzecz o wojnie siedmioletniej. 
Wilno — Krasińs. — Jagiell. — Ossol. 

— Casus conscientiae pro Regno Po- 
loniae ex declarationibus Summorum 
Pontificum , Consiliorum Provincialium 
eiusdeni Regni decretis, nec non ex 
auctoribus theologis istius gentis coUecti 
universim 100. Auctore P. Andrea a 
Spiritu Sancto Ord. Discalceatorum SS. 
Trinitatis Red. Capti. sacerdote professo 
et definitore provinciae Polonae. Varsa- 
viae typis Sacrae Regiae Magestatis (sic). 
An. 1776. w 8ce, str. 110 i regestru 

kart 7. 

Jocher 4339. 

Ossol. — Jagieil. — Akad. 

ANDREASOWICZ Christop. (f 1716). 
Applausus Apollinis yenerabilibus DD. 
primae laui-eae candidatis R. et V. Dom. 
Stephano Krukowski presbytero, V. D. 
Petro Leszczyński, V. D. Mathiae Mi- 
kołayski, dum in alraa Universitate Za- 
moscicnsi a clarissimo et excellentissimo 
Dom. M. Francisco Casimiro Grabo wicz, 
Phiae doctore, logices ac metyphysices 
in eodem Universitate ordinario profcs- 
sore, prima in artibus et philosophiae 
laureue ritu solenni insignirentur per 
Christop. Andreasowicz , Phiae et Elo- 
qaentiae auditorem, observatus et offi- 
cioso ac gratulabundo calamo expressus. An. Dni MDCLXXXII. die 7 mensis 
Febr. Zamosci, typis academicis. 1682. 
w 4ce, str. nlb. 8. 

Na herb akad. podpisał wiersze Piotr Gru- 
szecki. 
Jocher 1968. — Juszyńs. Dyk. I. 

Ossol. 

— ob. Zędzianowski Tom. (Manu- 
biae 1684). 

Andree Joannes obacz: Szamotulski 
Grzeg. (Processus 1531, 1534, 1537). 

ANDREJ Archiep. Swiatoho Otca na- 
szeho Andreja archiepiskopa kesarija 
kappodokijskija — Tołkowanie na A- 
pokalipsiu Swiatoho Apostoła i Ewan- 
gelista Christowa Joanna Bohosłowa. 
Z woli , starania i błogosławieństwa 
archimandryty Ławry Peczerskiej Za- 
charjasza Kopysteńskiego. W Ławrze 
poraź pierwszy wydane roku od stwo- 
rzenia świata 7133, od Chrystusa 1625. 
folio, kai't nlb. 8, str. 156 i w końcu 
tekstu p. 1. 

Tytuł w drzeworycie z figurami świętych. 
Na odwrotnej stronie obrazek Wniebo- 
wzięcia P. M. i herb Leliwa z głoskami 
polskiemi Z. K. A. K. (Kopystyńskich, co 
widać z wiersza). Przedmowa do czytel- 
nika przez mnicha Tarasa Lewonicza Zi- 
czuhę. 

Krasińs. — Bibliot. publ. petersb. — Akad. 
Nauk petersb. — Muz. Rumiancowa. — 
Karatajew (N. 255). 

ANDREIDES Simon. Epos mehcum 
illmo ac rmo domino D. Petro Ti- 
licki , Dei gratia episcopo Cracoviensi, 
duci Severiensi , dum ac sacram inaugu- 
rationem urbem foeliciter ingrederetur, 
mansuetorum Musarum maecenati, opti- 
mo largo pioque D. D. A Simone An- 
dreide Crac. art. bac. devotissimo cli- 
ente. Cracoviae, Anno Domini 1607. 

w 4ce, k. nlb. 6. Czartor. 

ANDREJEWICZ Dawid. Lament po 
świątobliwie zeszłom welebnom hospo- 
dynu Otcu Joannie Wasilewiczu pre- 
zwiterie, inienem cerkwi Prawosławija 
wostocznaho bratstwa Łuckaho wozd- 
wyżenija czcstnaho i żywotworiaszczaho 
Kresta hospodnia, napisannyj przez mno- 
hohrisznaho Jerodiakona .. inoka czyna 
swiatoho Wcłykaho WasyUja. W Łucku, 
roku 1628. miesiacia fcbruarija 11 dnia. im W driikarui Puw^a Jeroinonacha, (1028) 
w 4ce, kart nlb. 11. 

Wierszem , druk kirylii-ą. 

Sopikow I. SI. Hir^jel. — Oetwert. 

ANDRELINUS Piiblius Faustus. Pu- 

blii Fausti Andrelini, Foroliuiensis, poe- 
tae laun-ati atriur oratoris elarissimi: 
Ejiistolae itroucrbiales et nioralos loiige 
Icpidissiniae nec minus sententiosae. Cra- 
ooiiiae Anno MI)XXVII. (Na końcu:) 
Finis noveni epistolaruni adagialium P. 
Fausti Andrelini iuxta musarum vide- 
licet nunuTuni et triuni (quot charites 
sunt) cpigraniniatuni. ('racoviae per Ma- 
thiam Schartłrnborger. Inipensis vero 
domini Marci civis ac bibliopolae Cra- 
coviensis. A. MI)XXVII. duodccima die 
Sept. w 8ee, str. 32. (druk kursywa). 

Dedyk. : Joanni de Ganay Francio cancel- 
lario. 

Ciampi Bibliogr. I. 7. 

Czartor. — Jagieł I . — Krasińs. — Kornic. 

Andreothesia genetbalica ob. Bucz- 
kow.ski Mac. (1619). 

ANDREOVIA (de) Maur. Frid. Pres- 
byter, Jurisprud. Baccal. (f 16H1) Quae- 
stio de Sanctoruni lionore. (Brak tytułu). 
Cracoviae 1604. w 4ce, k. 4. 

Dedyk. : Math Spinek de Bętkow, ałibati 
yitiiyiensi. — Obejmuje: Conclusiones. 

Por. Jędrzejowczyk. Jagiell. 

AndreOYiensIs ecciesia ob. Chrza- 
nowski Tomasz (1791) — Damalewicz 
Stefan (1()50) — Kazanie (Klasztor b. 
r.) — Rudzki Alex. Mac. (1655) — 
Zajączkowski J^mer. (Sol et lux 1656). 

Andreozzi ob 
(1794). 

ANDRIAN Karol z Tisens (ur. 1680 
t 1745). Series reguni Poloniae (Inser. 
Dr. phil. 8ub P. Ign. Langetl a Metaph. 
Graec). Graecii 17.S3. w 12ce. 
Backer s. lG(i. 

— ob. Scłiwitzen. 

Andriani Jan Ch. ob. Andreanus. 

ANDRIES Jodocus S. J. (Josse) (ur. 
15HH f 16óSi. Modulla Crucis perpetuae 

ex cruce |)erpetua, Rey. P exeerpta. 

01ivae , tyj). Georg. Franc. Fritsch 
1681. w 12ce, k. .5, str. 102 i index. 

Catal. Janss. pod rokiem lfi82. — Jocher 
5900. (podaje również r. 1682 , opierając 
sie na tymże katalogu). Songs in Lodoiska I ANDROCY FulYius (Androtio) (1523 
t 1575). Nauka lako stan wdowiey 
przystoynie i chwalebnie może bydź 
[)rowadzony. Każdey personie, nabycia 
prawdziwego nabożeństwa pragnącł^y, 
, l)ardzo potrzebna i pożyteczna. Z roz- 
licznych ksiąg Wielebnego X. Fulwiusza 
Androcego Societatis Jesu wyicta, a teraz 
z włoskiego na polskie przez iednego 
kapłana tegoż zakonu iest przełożona. 
W Kaliszu, w drukarni Woyciecha Ge- 
deliusza r. p. 1606. w 8ce, str. 208. 
Przypis, tłómacza SzyniDna Wysockiego: Elż- 
biecie Sieuiawskiey z Lezienio, niarszal- 
kowej nadwornej. 
W końcii dodano: 

Kształt pobożności , to jest : Żywot 
świątobliwy i śmierć chwalebna jej M. 
Pannie i P. Katarzynie z Maciejowic 
Wapowskiej, kasztelanki przemyskiej, 
etc. Z kilku exemplarzów przez ks. 
Szymona Wysockiego S. J. krótko ze- 
brany. W Kaliszu, w druk. Wojciecha 
Gedeliusza r. p. 1606. 
Jocher 4222. 

Ossol. — Warsz Uniw. 

— Rozmyślanie o drogiey męce 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez 
X. Fulwiusza Androcego Soe. Jesu zło- 
żone a przez X, Symona Wysockiego 
tegoż zakonu z włoskiego na polskie 
przełożone. W Krakowie w druk. Jana 
Szarffenbergera r. p. 1611. w 8ce, str. 
92 i k. 2 regestru. Druk gocki. 

Na rycinie ostatniej stronnicy wybity rok 

15.S8. 
Jocher 5811. .Jagiell. — Ossol. 

— Scieszka pobożnego ehrześcianina 
to jest Nauki y przestrogi co potrze- 
bnieysze na poratowanie wszystkich zba- 
wienia pragnących. Z włoskich scriptow 
kapłana iednego Soc. Jesu. Przekłada- 
nia X. Stanisława Grochowskiego. Psalm 
118: NaM-iedź mię Panie na ścieszkę 
mandatów twoich. W Krakowie w dru- 
karni Jakuba Sicbeneychera Roku Pań- 
skiego 1600. w 4ce, k. nlb. z tyt. 8, 
k. liczb. 40. 

Tytuł otoczony linią jiodwńjną. Druk gocki, 
pr/icz wyrazAw głównych w tytule i de- 
dykacyi. 

Przypis. Janowi Dymitrowi Solikowskiemu 
arcybiskupowi lwowskiemu, z Cerska 28 
Octobra roku 1599. — Na str. odwr. tyt. 149 Jednorożec (Bończa) herb Solikowskłego. 
Dedykacja zajmuje następnych kart S i 
połowę 4-tej. Na jej odwrocie znajduje 
się przedmowa : Do czytelnika , z której 
widać, iż Grochowski tłómaczył to dziełko 
z włoskiego Fulviusa Androtiusa Socie- 
tatis Jesii. Następne ••} karty zajmuje re- 
gestr, a odtąd n;i kartach liczbowanych sa- 
mo dzieło. Na ostatniej karcie jest odezwa 
typografa do czytelnika, iż jeszcze roku 
przeszłego oddano mu książkę do officyny, 
ale plaga pańska (zapewnfe powietrze mo- 
rowe) „rozprószyło nas z miasta tego y 
domów naszych , zaczym y drukarnia va- 
kować musiała." Kartę 38 i 39. zajmuje: 
Sposób pożytecznego mówienia pacierza. 

V,'iszn. IX 214. wspomniał, lecz nie opisał 
dokładnie. — Jocher R045 a. (tak samo). 

Exemplarz znajdujący się w bibl. PP. Kla- 
rysek w Krakowie, ma dopis własnoręczny 
na tytule: Illustri et adm. rev. D. Mich. 
Maliszew.<?ki , divina providentia abbati 
Calvi Montis S. Crucis Dno et benefactori 
suo S. Grochowski. 

Czartor. — Jagiell. 

— Toż. Tenże tytuł , .... powtóre 
wydana y na wielu mieyscach popra- 
wiona. W Krakowie, w drukarni Ja- 
kóba Sibeneychera r. p. 1601. w 4ce, 
kart 8 nlb., a 40 kart liczbow. Druk 
gocki. 

Dedyk. : Janowi Dymitrowi Solikowskiemu 
(prozą). Na końcu : Sposób pożytecznego 
mówienia pacierza (wiersz). 

Obejmuje rzecz o grzechach, spowiedzi, skru- 
pułach, lekarstwach przeciw grzechom i 
o frasunkach. Jagiell. 

— Tenże tytuł. W KrakoAvie w dru- 
karni Mikołaia Loba r. p. 1608. w 4ce, 
k. 3, str. 77. 

Dedykacya na odwrocie tytułu wierszem do 
Jana Zamojskiego arcybisk. lwowskiego. 
Tu się tłumacz podpisał jako Kustosz 
kniświcki. 

Jocher 6045 a. 

Ossol., — Czartor. — Jagiell. 

— Tenże tytuł, .... powtóre wydana 
y na wielu mieyscach poprawiona. Z po- 
zwoleniem starszych. W Poznaniu u Woy- 
ciecha Regulusa r. p. 1647. w 4ce, k. 

37 i 1^2 ^^1^- iia przodzie. 

Dedykacya drukarza do Piotra Bardzkiego 

dziedzica na Brudzewie. 
Jocher 6045 d. Ossol. 

— Toż, tamże, 1648. w 4ce. 

Warsz. Uniw. — Raczyńs. 

— Skarbnica duchowna, rozmaite 
książeczki nabożne z drogimi naukami 
w sobie zamykaiaca przez S. J. po w-łosku wydana, a teraz przez X. 
Szymona Wysockiego tegoż zakonu na 
polskie przełożona 1660. w 12ce, kart 
12, str. 192, 170 i 71, ze 6 drzewo- 
rytami. 

Dedyk. : Annie z Kurlandyi Radziwiłłowej, 

Marsz. W. X. Lit. 
Obejmuje: O częstem przyjmowaniu Najśw. 
Sakramentu. O Najśw. Ofierze którą zowią 
Mszą Św. 
Bibl. Eiuer. Czapskiego. — Warsz. Uniw. 

Andromacha ob. Morsztyn Andrzej 
(1689, 1697). 

Andromachus Senior (Dr. medye. z 
Krety) ob. Tidicaeus Fr. (De theriaca 
1607). 

ANDROMAK. Alla Speciaria delia 
Madonna in Yenezia. Zwyczaj , cnota 
i miara. Dryakwie Andromaka starego 
komponowana w aptece delia Madonna 
na placu S. Bartłomieja w Wenecyi. 
1 kartka. Warsz. Uniw. 

Andromeda, dramma serio per mu- 
sica in due atti da rappresentarsi per 
la pi-ima volta avanti di sua Maesta ii 
Re di Polonia nel Theatro nazionale in 
Vai'savia presso di P. Dufour cousiliare 
aulico di S. M. et Direttore delia Stam- 
peria del R. Corpo de Cadetti. MDCCXC 
(1790). w 8ce, str. 54 (wierszem). 

La Musica h del Sigr. Piętro Persichini 
Maestro di Cappella Romano. 

Akad. — Jagiell. — Dzików. 

— Favola obacz: Puccitelli (1664). 
ANDRONICUS Tranquillus Parthenius 

Dalmata. Diałogus : philosophandumue 
sit ? (Na końcu :) Cracouię ex offici- 
na Hieronymi Vietoris, Anno Domini 
MDXLV (1545). w 4ce, kart nlb. 21. 
(sygn. A— E). 

Przypisane Sewerynowi Bonerowi, kasztela- 
nowi Bieckiemu. 

Janocki I. 22. — Jankowski, Rys logiki 
185. — Encykl. powsz. I. 781. 

Jagiell. 

— Ad optimates polonos admonitio. 
Cracoviae apud Hier. Viet. MDXLV 
(1545). w 4ce, k. nlb. 19. 

Dedykacya do Andrzeja Górki kaszt. pozn. 
Wydaniem zajmował się X. Toma.sz Płaza. 
Wiszniews. IX. 343. 

Czartor. — Ossol. — Kornic. 

— Toż , cum praefatioue Jacobi 
Gorscij ad illustrissimum et magnificum 150 Doniinum Stanislauni comiteni de Gorca 
palatinum Posnanien. Cracoviae, in offi- 
cina Lazai-i, Anno Dni 1584. w 4ce, 
str. 53. 

NajprztWl list Górskiego do CJórki prozą łac, 
w kt(Sryni chwaląc zasfiigi GńrkAw, wy- 
iiiieiiia powody dlaczego wydał powtór- 
nie ten list Andronika, (głównie dlatego, 
ii najMininienia Andronika znalazł godne 
powtórzenia zwłaszcza w chwili zagraca- 
jącej na nowo wojny tureckiej). Andronika 
list rozpoczyna się od str. 20. Pisany jest 
do Andrzeja Górki ka.^^zt. poznańskiego i 
generała Wielkopolskiego, datowany zaś 
w Krakowie d. 2 maja lói5 roku. Pisze 
w nim Andronicus . iż bawiąc jirzez czas 
niejaki w mieście Wiewiórce u Jana Tar- 
nowskiego, kaszt. krak. w godzinach wol- 
nych zajmował się napisaniem napomnie- 
nia do senatorów polskich. 

Pamięt. Warsz. 1819. T. XIV. s, 49—58. 

Jagieł 1. — Czartor. — Warsz. Uniw. — 
Dzików. — Przezdz. — Ossol. — Kómic. — 
Czarnecki — Mo.-^z^niski — Kijowa. — 
Dziedusz. — Pawlików. — Szembeka — 
Branic. 

Andruszkiewicz Mathias prowincyał 
ob. Grzybow.ski Ant. (Skarb 1740). 

(Andruszow). Puncta ap})robatae pa- 
cificationis Andnisoviensis inter Polon, 
et MoschoY. (1667). 

W Chwalcovii lus publ. 7, 384. 

— ob. Relatione (1684). 

(Andrychiewicz Franc. Xav.). Nota 
od konnnisyi skarbowey koronney do 
Nayjaśnieyszych .skonfederowanych Sta- 
nów wnoszaea, ażeby Franciszek Andry- 
chiewicz sekretarz kommissyi skarbo- 
wey przypuszczony do Stanu szlache- 
ckiego od Scarta bellatu był uwolniony. 

folio, ^2 ark. Warsz. Uniw. 

— ob. Kommissya Rzpltej skarbu 
(1790). 

ANDRYCHIEWICZ Serafin. Series re- 

yerendoruTii patruni et łratrum ere- 
mitarum Camedulensium congrcgationis 
Montis Coronae tam eremi Montis Ar- 
gentini supra Cracoviam in T^olonia 
qiiam eremi ]\Iontis Pacis supra Coro- 
nam in Lithuania Professorum vivorum 
et vita dfłunctonim conscripta. Yiennae 
Austriae ex typ. Gheleniana. B. w. r. 
w 8ce, ark. J). 

Wydał Don Serapliinus prior Montis Argen- 
tini około r. 1760. 

Czartor. — Warsz. Uniw. Andrychowicz Jan Tomasz ob. Oka- 
zanie 1 1778). 

ANDRYSIEWICZ. ( ► leczeniu i zacho- 
waniu zdrowia 1564. 

Bentk. Histor. Lit II. str. 441. — Czacki 
O litew.skich i polskich prawach Tora II. 
str. H9. fw spisie autorów). — Wizerunki 
Nauk. \m9. XI. 1.S5. 
.lestto omyłka Czackiego. — /adnego Andry- 
siewicza lekarza nie było, dzieło wzmian- 
kowane jest Siennika, a było tylko dru- 
kowane w Krakowie u Łazarza Andryso- 
wicza. 

Andrysowicz Lazar ob. Artykuły 
prawa ]\Iagdebur8kiego (1560). 

Andrzej Arcybiskup ob. Andrej 
Archiep. 

Andrzej Hr. z Gaczyna ob. Paprocki 
Bartłomiej (1578). 

Andrzej Kazimierz Skarbnik W. X. 
Lit. ob. Jezierski Stefan (1624) — Jur- 
kowski S. (1626) — Sraieszkowicz 
Laurentius (Ode 1622) — Wojniłowicz 
Michał (Drzewo 1622). 

Andrzej Laurenty od św. Rozalii ob. 
Szydłowski Laur. Sch. Piar. 

Andrzej S. (Jędrzej) ob. Andreas — 
Gaworski Jan Nep. Ignacy (1769), 

Andrzejewicz ob. Andrzejowicz Jó- 
zef — Dissertatio i^hilosophica (1727). 

Andrzejewski Wincenty ob. Sprawa 
XX. Piarów (około r. 1795). 

ANDRZEJKIEWiCZ Jan Andrz. Gin- 
towt (1609 t w Tykocinie 1674). Me- 
moryał niesmiertelney pamięci godnym 
Panom JW. W W. Pawłowi Janowi na 
Czerci y Bychawie woiewodzie Wileń- 
skiemu, Wielkiemu W. X. Lit. het- 
manowi itd. oraz JW. WW. Kazimie- 
rzowi Leonowi, podkanclerzemu W. X. 
Lit. Sapiehom pogrzebnym kazaniem 
przez X. Jana Andrzeykiewicza na ten 
czas domu warszawskiego S. J. pro- 
boszcza na sercach życzliwych słucha- 
czów, w ko.ściele świętego krzyża kar- 
tuzyey Bereckiey r. p. MDCLXVI d. 
9 czerwca napisany. W Wilnie 1667. 
w druk. S. J. w 4ce, 3^/^ ark. 

Z j)ortretami i z tabliwimi herbowemi Sapie- 
hów. Willatz w Wilnie sztychował. Druk 
gocki. — Przypis. Alexandrowi Nanisze- 
wiczowi , podkanclerzemu W. X. Lit. 

Paweł Sapieha miał za żonę Annę Kopciówuę 
siostrę Jana Karola Kopcia, wojewodzianke 151 i^ołockij, Kazimierz iniai synów Kas^iiuie- 
rza Jana, Benedykta Pawła, Franciszka 
Stefana i Leona. Jest tu wiadomość o ży- 
ciu Kazimierza Leona Sapiehy. 
Niesiecki I. 55. — Brown. Bibl. s. 14. — 
Backer s. 1G9. 

Czartor. — Ossol. 

— Senffkorlcin dos bittoren Leiden 
Christi Jesu. Regenspurg 1719. w 8ce. 

— Ziarno gorczyczne gorzkiey męki 
Nasłodszego Zbawiciela Chrystusa Je- 
zusa nabożnemi rozmyślaniami roztarte, 
octem y źołcia tegoż Pana zaprawione, 
a na posiłek nabożnym ludziom podane, 
przez X. Jana Andrzeykiewieza S. J. 
kapłana natenczas Collegium Nieświe- 
skiego Rektora r. p. MDCLXXIII. W 
Wilnie w druk. Akad. S. J. (1673). 
w 4ce, k. 4, str. 262. 

Przypis. Alexandrowi Hilar. Połubińskiemu 

W: X. L. marszałkowi. 
Obejmuje Rozmyślań XL. 
Kraszewski Wilno T. IV. — Joch. 5882 a. — 

Juszyńs. (zwie go Gintowski). 
Czart. — Czetw. — Jagiell. — Wileńs. — 

Ossol. 

— Tenże tytuł. W Wilnie w druk. 
Akad. S. J. r. 1688. w 4ce, kart 6 
i 267. 

Krasz. Wilno IV. — Jocher 5882 b. 

Kijows. — Ossol.  — Wileńs. 

— Tenże tytuł. ... r. p. 1673. a teraz 
dla pożytku dusz krwią Chrystusowa 
odkupionych z woli i sumptu JWJP. 
Anny na Zamościu Zamoyskiey pod- 
skarb. WK. r. p. 1701. przedrukowane. 
W Zamościu w drukarni Akad. 1701. 
w 4ce, str. 2 i 264. 

Czartor. — Ossol. 

— Tenże tytuł. ... w Wilnie w dru- 
karni Akad. Soc. Jesu. Dla szczegól- 
nego zalecenia tey książki y smaku w 
niej duchownego przy nabożnych uwa- 
gach, postnych exortach z nowym przy- 
datkiem znowu przedrukowane z do- 
zwoleniem zwierzehn. duch. W Kaliszu 
w druk. JKM. Coli. Soc. Jesu 1746. 
w 4ce, k. 1, str. 245 i rejestr. 

Jocher 5882 c. 
Ossol. — Jagiell. — Wilno — Kijows. 

— Tenże tytuł. W Kaliszu w dru- 
karni S. J. 1756. w 4ce, kart 2, str. 
245 i rejestr. 

Jocher 5582 d. — Tenże tytuŁ W lino 1757. w 4ce. 

Wileńs. 
W rękopismie S. Przyłcckiego jest też data : 
Zamość 174(J. w 4ce, lecz nie poparta. — 
Także edyc; Wilno 1707. ob. Dowgiałło. 

Andrzejkowicz Tadeusz ob. Sprawa 

skarbu Rzeczypospolitej (b. r.) 

(Andrzejkowicz W.) E wazy a W. An- 
drzejkowicza Pisarza grodź. Pińsk, od 
zarzutów JW. Instygatora Litt. prosta 
odpowiedź na produkt w sprawie skar- 
bowej podany zawierająca (ok. 1778). 
folio, sign. Do. 

ANDRZEJOWICZ Józef. Dissertatio 
philosophica de connotatis et constitu- 
tivis denominationum tribus disputatio- 
nibus comprehensa, authore quodam e 
S. J. theologo Polono. Leopoli. 1727. 

— ob. Dissertatio philosophica. 

ANDRZEJOWICZ Waleryan (Adrya- 
nowic), Dominikan (Lithuanides) (1574 
f 24 Paźdz. 1635). Kazanie na pogrze- 
bie wysoce urodzonego wielkiey na- 
dziełe młodzieniaszka jegomości P. Da- 
dziboga Władysława Słuszki kasztella- 
nica Zmudzkiego, starościca Rzeczyc- 
kiego, pacholęcia pokoiowego, królewica 
Jego Mci Naiaśnieyszego Władysława 
Zygmunta obranego cara moskiewskie- 
go. Przez kaznodzieję Stołpeckiego 

Dominikana. Miane w kościele kazno- 
dzieyskim die 3 lipca r. p. 1631. Dru- 
kowano we Lwowie, w 4ce, dedykacya 
i kart 18 nlb,, sign. Eg. 

Na odwrocie karty tytułowej : Herb : tarcza 
przedzielona na 4 pola; w 1 herb Ostoja 
czy Przegonią , w 2 Ślepowron, w 3 Jelita, 
w 4 Bogorya. Nad herbem litery D. W. S. 
nieco niżej K^ — Z., jeszcze niżej S — R. Pod 
herbem P.P. — K.W. na samym dole CM. 
Na następnej karcie: dedyk. Alexandrowi 
Słuszce, kasztelanowi Zmudzkieiuu, Rze- 
czy ckiemii etc. staroście i Zoj)hiey Constan- 
ciey Zienowiczownie kasztelanowey Zmudz- 
kiey etc. na końcu dedykacyi: w Stołp- 
cacli 8 Novenibr. r. p. 16.30. Podpis: X. 
Waleryan dominikan. 
Birgel — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Krasińs. — Akad. 

— Toż .... Miane w kościele kowa- 
IcAYskira przez X. Walery ana Adriano- 
wica, dominikana, kaznodzieię Stołpe- 
ckiego 3 dnia Lipca r. p. 1630. w 4ce, 
ark. 5. 102 Jestto wydanie inne, jtoprawniejsze powyż- 
szego kazania. Że tytuł pierwszego wy- 
dania jest |ielen btędów . okazuje się 
z dedykacyi . kt«'ira w (»1)U wydaniach 
ma datt; S Novenibra KlHO. oraz z po- 
prawy wszystkich omyłek, które się znaj- 
dują w exein)darzu edycyi pierwszej, lube 
mylnie datę IGHl noszącej. Przy drugiej 
edycyi jest list Władysława Zygmunta, 
któr}- oprócz zwyczajnego tytułu krolewica 
polsk. i szwedz. obranego W. Cara nio- 
skiewskieg(ł, pisze sic jeszcze administra- 
torem Xię8tw Siewierskiego i Czernichow- 
skiego. W liście tym pisanym do Alexan- 
dra Słuszki, ojca zmarłego dontisi mu o 
śmierci syna, z Warszawy d. 8 rajya. 

Maciej. Pism HI. 743. — Siarcz. I. 285. 

— Ogród Różanny abo opisanie po- 
rządno dwu szczepów wonnej Róży Hie- 
rychuntskitg, t. j. o dwu świętych Ró- 
yańeach dwojga bractw błogosław(ionej) 
Panny Maryey Naświęt. Imienia Pana 
Jezusowego w zakonie kaznodziejskim 
wszczepionych. Kwoli braciey y promo- 
torom oboyga Bractw świętych. Przez 
W(.). Br. VValeryana Lith. presidenta 
Bractw pomienionych tegoż zakonu. 
W Krakowie, w druk. Franc. Cezarego 
1627. w 4ce ark. Hhhhs. — Cz. I. 12. 
Cz. II. 50. Cz. 111. 76. Cz. IV. 100. 
Cz. V. 40. Cz. VI. 81. Cz. VII. 128. 
Cz. VIII. 46. Cz. IX. 64. i Summa- 
ryusz 3 k. 

Dedyk. : Zophii Xżnie z Drucka Horskiey 
Chodkiewiczowey woiewodziney wileńsk., 
bobruysk., krewsk. etc. starościny. 

Jocher (J6U9 a. 

Krasińs. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł bractw błogosła- 

wioney Panny Maryey i Nayśw. Imie- 
nia Jezusowego.... Przez VVU. Br. Wale- 
ryana Lithuanidesa wydany a w Con- 
gregacyey Litewskiey Anyoła Stróża 
przez brata Hilarego Mackiewicza pro- 
motora Wileń.s. Różańca św. przedru- 
kowany. W Wilnie w drukarni Oyców 
Jezuitów a. Ki i 6. w 4ce, k. liczb. 42, 
43, 80, 97, 42, 40, 128, 50, 64. 

Jocher 6009 b. mniema za Kraszew.-^kim , że 
autor z\\ał się Kamiński od Litos , i-o myl- 
ne. — Maciej. Pism. s. 71.Ó. — Kraszews. 
Wilno IV. — Siarcz. I. 28. 

.lagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Pius modus recitandi publice per 
choros SS. Rosarium B. V. Mariae Ro- 
raae sub Paulo V. Pontifice, per illustr. P. llieronymum Xavierium 8. R. E. 
Cardinalem apud Minorvam introductus, 
jwstnioduin in ecciesii.s FF. Praedicato- 
rum j»er totam Christiani.statem propa- 
gatus nunc primum in gratiam Congre- 
gationis oratorii acadeniici Sacra tissirai 
Rosarii impressns, authore F. Valeriano 
S. T. I). Oni. Praed. cui adjuncta sunt 
alia duo Rosaria SS. Nomini.s Jesu et 
B. M. V. privatim rccitanda. Cracoviae, 
typ. Antonii Wosiński 1629. w 12ce, 
ark. nib. D,.,. 

Stronnice w ramkach. Liihe drzeworyty w 
tekAcie. Jagiell. 

— Commcntarius super Mattheum. 
„Fr. Yalerianus Litvanides ord. praed. astro- 

mus , relirjuit (juaedam scripta in scientia 
mathematices, typis praeiiarata.** 

Ru.szel p 103. 

Ob. Encykl. Orgelbr. T. 17. a. 164. — Pro- 
gram Dominikiuis. 1828. s. 41. — Siar- 
czyński. Obraz I. 285 — Jocher II. 50 
i GO. — Sękowski Albert (Modus publice 
1629). — Muczkows. Kozmaitości 138. — 
Maciejów. Piśmienn. III. 714. — Wisz- 
niews. Hist. lit. IX. 223. — Bar.ącz. Dzieje 
Zak. kazn. II. 272. — Quetif. Script. Ord. 
praedic. II. 484. 

ANDRZEJOWSKI Karol X. Duch Św. 
(,)yca naszego y Patrvarchy Benedykta. 
W Wilnie w druk. XX. Schol. Piar. 
1765. w 4ce, str. Cz. I. 783. Cz. II. 

Str. (562. X. Polkowski — Wileńs. 

— Góra Tabor dla bawiących się 
przez dni X. bogomyślnościa praca pe- 
wnego l^enedykta R. C. 168. w Ein- 
sieldzie dla łatwicyszego widzenia Boga 
usypana a teraz pokskira ięzykiem z ła- 
cińskiego przeniesiona od X. Karola 
Andrzeiowskiego professa Lubińskiego, 
WW. Panien Benedyktynek Wileńs. 
spowiednika ordyn. r. p. 1764. W Wil- 
nie, w druk. XX. Schol. Piar. w 4ce, 
str. 330 i regestr. 

Jocher 570n. Czetwert. — Wileńs. 

— Kalendarz Benedyktyński na każ- 
dy dzień całego roku życiem świętych 
pańskich zakonu św. Oyca y Patryar- 
chy Wielkiego na zachodzie Ben(!dykta 
na chwałę Boga w Troycy św. jedy- 
nego na wystawienie licznego pułku 
tychże świętych y ku zbudowaniu y na- 
śladowaniu czytających zapisany, a zaś 
najprzewielebniej. w Bogu JM Pannie 153 r. p. 1768. Mo, sti-. 10, Franciszce Annie Wołłowiczowuie Xieni 
klasztoru Wileńsk. tegoż zakonu na do- 
Avód szacunku y wdzięczney pamięci 
przez X. Karola Andrzejow-skiego. Be- 
nedyktyna Lubińskiego, spowiednika or- 
dynar. swego, ofiarowany y za dozwo- 
leniem zwierzchności do druku podany. 
W Wilnie, w druk. JKM. XX. Bazy- 
lianów w druk. JKM. y Rzpltey XX 
Schol. Piar 
638 i 12, 554. 

Przypis. JPaniiie Franciszce Annie Wołowi- 

czównie Xieni klasztoru Wileus. zakonu 

iS. Benedykta. 
Jocher 6595, 8276. — Kraszews. Wilno. — 

Bieliński Stan. nauk. 109. 
X. Polkows. — Ossol. — Jagiell. — Wilno — 

Czetwert. 

— Zwierciadło dla ustanowienia do- 
brych obyczaiów według ustaw pow- 
szechnych, godnym prześwietnych imion 
Palemonu damom dawno z gotowością 
obrządków jak na gotowalni codziennie 
dla nabycia chwalebnych cnot a popra- 
wy menkamentów światowych wysta- 
wione, teraz dla większey w czytaniu 
ciekawości wierszem polskim otwarte. 
W Wilnie 1762. w 4ce, str. 97 i k. 8. 

Wiersze te dzielą się na 6 artykułów pod 
następnymi tytułami; Jako się ma spra- 
wować panna misti-zyni z temi które tylko 
dla ćwiczenia w klasztorze mieszkaia ; czesTO 
ich ma uczyć panna mistrzyni, co należy 
do zbawienia; porządek godzin i zabaw 
na każdy dzień pannom świeckim itd. 

Wileńs. Bibl. 

— ob. Joachim X. (Uwagi nad re- 
guła 1755). 

Encyklóp. Orgelbr. I. 763. 

ANDRZEJOWSKI X. Rafał. Kopiec 
śmiertelny z duktu żadnym terminem 
nieograniczonego Boga przy rozgranicze- 
niu w Ukrainie ostatnim przez JO. X. 
JMci Michała Swatopełka na Czetwertni 
Czetwertyńskiego, podkomorzego Bra- 
cławskiego, rotmistrza wojsk J. K. Mci 
y Rzplej znaku pancernego usypany, a 
na utulenie z konfederowanych żalów 
JO. X. JMci z hr. Koreckich z domu 
Żurakowskich Heleny Swatopełkowej 
Czetwertyńskiej podkanc. Bracł. z ca- 
łey skoligowanej JO. familii przy po- 
chowaniu ciała w kościele WW. 00. 
Dominikanów Łuckich rozrzucony przez X. Rafała Andrzejowskiego, predykatora 
generalnego, natenczas przeora Niewir- 
skowskiego , Dominikanina prowincyi 
polskiej r. p. 1763. d. Stycznia. Lwów, 
w druk. Jana Filipowicza J. K. Mci 
sekr. i uprzyw. typographa. folio, kart 
nlb. 17. 

Przypis. Helenie Czetwertyńskiej. 

Ossol. — Krasińs. 

Andrzejowski kościół ob. Andreo- 
viensis ecclesia — Chrzanowski Tomasz 
X. (1791) — Kazanie (Klasztor b. r.). 

Anecdota Jabłonoviana ob. Załuski 
J. A. (1752). 

Anecdotes ob. Dallerac (de Pologne, 
Sobieski 1699) — Laplace (du Nord 
1770) — Recueil (1734) — Patkul J. 
R. (1761) — Pombal (du ministere 

1784). 

Anekdota żydowskie pod różnemi 
imionami wydane y przedrukowane. B. 
w. m. i r. w 8ce, str. 117. 

Jocher 3584. Ossol. 

Anegdoty ob. Fryderyk II. (czyli 
znamiona 1787) — Magazyn (b. r.) — 
Piotr W. (orygin. 1789) — Samuel 
Rabbi. — Szembek Fryderyk (Zbiór 
różnych). 

Anfang der Mineralischen Dingen 
ob. Sędziwej (1656). 

Anfołogion, napiecz, w Jewiu w 
1613 g. w 16ce, kart 3, 240 i 2. 

Tołstoj N. 58. — Sacharow N. 152. — Ka- 
rat. N. 177. Bibl. publ. petersb. 

— 8 Bohom sderżaj cerkownuju 
służbu izbrannych swiatych na weś hod. 
Napeczatano w obiteU obszczezitelnoj 
monastyra Peczerskoho w Kijewie, w 
leto bytija Adamla 7126, ot Christowa 
że wopłoszczenija 1619, henwara 16 
dnie. folio, k. nlb. łącznie z tytułem 5 
i liczb. 1048. 

Tołstoj N. 63. — Carsk N. 64. — Sacha- 
row N. 178. — Karat. 207. 

Krasińs. — Bibl. petersb. Akad. Nauk. — 
Muzeum Rumiancowa. — Bibl. publ. pe- 
tersb. 

— napiecz, we Lwowie w tipograf. 
Stawripigialnawo bratstwa pri Chramie 
Uśpienia 1632. folio, kart 3 i 521. 

Sacharow N. 285. — Karat. N. .381. 
Bibl. publ. petersb. — Bibl. Akad. Nauk. 
petersb. 

20 154 — napiecz, w Kijewie w typogr. 
Kijewo Pieezerskoj Ławry w 1636. w 
16ce, kart 12 i 418. ToTstoj N. 8H. 

rat. N. 384. 
Bibl. publ. petersb 

Nauk. Sacharow N. .S3.4. Ka- Bibl. petersb. Akad. — sirecz Cwietosłow iii Trifołog, 
sostawlennyj ot swiatych Otec izobra- 
żenny.ch zde (to jest tutaj : w wizerun- 
kach rytowanych dokoła tytułu). We 
Lwowie roku od stworzenia świata 7146, 
a od Narodź. Clir. 1638. W tipograf. 
Stawropigialnawo pri Chramie Uspienija 
w druk. loan. Kunotowicz w 1638. fol., 
kart 7 i 537. 

Sacharow N. .S59. — Karat. N. 413. 
Krasińs. — Bibl. publ. petersb. — Bibl. ross. 
Tow. histor. — Bibl. Karat. 

— sirecz Cwietosłow iii Trifołog 
sostawlennyj ot swiatych Otec izobra- 
żennych zde (to jest tutaj : w wizerun- 
kach na około tytułu). Tszczanijera i 
iżdiwenijem bratstwa pri Chramie Uspe- 
nija Preczistyja Bohoraatere w tipografii 
ich wsesowerszenie tretieje nźe izdade- 
sia. W Lwowie w leto bytija mira 7151, 
ot woptoszczenija że Hospodnia 1643. 
folio, k. nlb. 8, liczb, u góry 713. 

Na ostatniej karcie jedna str. obejmuje po- 
prawki, druga herb bractwa wielkiego 
formatu. 

Tołstoj N. 100. — Sacharow N. 432. — 
Karat. N. 497. 

Krasińs. — Bibl. publ. petersb. — Bibl, 
petersb. Akad. Nauk. 

— sirecz Cwietosłow iii Trifołog 
sostawlennyj od swiatych Otec, tszcza- 
nijem że i iżdiwenijem bratetstwa pri 
Chramie Uspenija Preswiatyje Bahoma- 
tere, w tipografii ich wserowerszenie 
czetwertojc (po raz czwarty) uże izda- 
desia. W Lwowie w leto bytija mira 
7159, ot wopłoszczenija że hospodnia 
1651. folio, kart nlb. łącznie z tytu- 
łem 8^ liczb. 672. Druk we dwie kolu- 
mny z licznemi rysunkami. 

Sacharow N. 535. — Karat. N. 611. 

Krasińs. — Bibl. publ. petersb. 

— napiecz, w Nowgorodie Siewaer- 
skom w 1678. foHo, kart 7, 699 i 70. 

Bibl publ. petersb. — Bibl. petersb. Akad. 
Nauk. — Bibl. Karat. — napiecz, w Czemigowie w 1678. 
folio. 

Sopikow Cz. I. N. 60. — Karat. N. 847. 

— napiecz, we Lwowie w 1694. 
folio, kart 8, 671 i 1. 

Sopikow Cz. I. N. 62. — Karat. N. 1057. 
Bibl. publ. petersb. — Bibl. petersb. Akad. 
Nauk. 

ANFOROWICZE. Sprawa.... Justyna 
i Giertrudy z Chlewińskich Anforowi- 
czów wojskich pow. Oniksz, sędziów 
Starodubów z J. W... Tadeuszem Żabą 
wojew. Połock. syndykiem , X. Kres- 
centym Daleckim kustoszem i z wszyst- 
kiemi 00. Bernardynami Wileńs. Bez 
w. m. i r., folio, kart 4. 

Jagiell. — Wileńs. 

— Krótka odpowiedź.... XX. Ber- 
Wileńs. przeciwko Anforowiczom. Bez 
w. m. i r., folio. Wileńs. 

— ob. Białobłocki Bog. (Sprawa 
1799, Odpowiedź 1799) — MikuHcz 
Winc. (Sprawa 1799). 

Angelicus Doctor (Thomas Aquinas) 
ob. Cichowski Mik. (Angelici doct. de 
virg. conc. 1651, 1660) — Rutka Theop. 
(contra J. Galat. 1694). 

Angelin X. ob. Mazzinghi (1761). 

Angelegenheiten (Ueber die) obacz 

Gdańsk (1784). 

ANGELO (ab) Frater, rytownik. Ta- 

bula chronographica provinciae Russiae 

in inclyto Regni Poloniae, sub titulo 

B. V. Mariae immaculatae conceptae or- 

dinis minorum regularis observantiae. 

Fr. ab. Angelo delineavit StanisIavoviae. 

Ta mappa wyobraża wszystkie klasztory 00. 

Bernardynów na Rusi od r. 1452 do 1753. 

Płytę miedzianą do odciskania tej mappy 

posiada klasztor 00. Bernardynów we 

Lwowie. 

X. Barącz Pamiątki Stanisławowa str. 172. 

Angelographia (Ex) ob. Weber An- 
drzej (1()H8). 

ANGELLOWICZ ANDREAS, Baliński 
Antonius, Berezowski Paulus. Tenta- 
men ex physica quod die... m. Julii 
MDCCLXXXIV. subiverunt Rev. ac 
Erud. Andreas Angełłowic, Sem. Gen. 
ritus Graeci Cath. alumnus , — Erud. 
D. Antonius Baliński, — Erud. D. Pau- 
lus Berezowski. Leopoli, typis viduae 155 Josephi Piller Caes. Reg. Guber. typogr. 
1784. w 4ce, k. 7. Ossol. 

Angełowicz Josephus Andreas ob. 

Positiones (1796). 

Angełowicz Antoni ob. Idzelewicz 
Michał X. (Przemowa przy konsekr. 
1796). 

Angełowicz Simeon ob. Matheseos 

(1784). 

ANGELUS Krzysztof (Engel) (f 1639) 
Encbiridion de Statu religionis russicae 
Christophori Angeli. Gedani 1595. 

— Status et ritus Ecclesiae grae- 
cae , graece descripti a Christophoro 
Angelo Graeco, latine autem conversi 
a Georgio TheIovio (Feblavii) Eccle- 
siaste Dantiscano in tempie parocbiali. 

Cum eiusdem amiotatis Franco- 

furti sumpt. J. Beyer. MDCLV (1655). 
w 12ce, str. 195 i 2 ark. na przodzie. 

Dedykacya Senatowi miasta Gdańska, gdzie 
tłómacz powiada, iż jest rodem z tego 
miasta, a tłómaczył z polecenia Jana Mo- 
chingera. 
Jocher 3060. 7098. 

— Enebeiridion peri tes katastaseos 
ton semeron beuriskomenon Hellenon. — 
Enebiridium de statu bodiernorum Grae- 
corum. Opera Cbr. AngeH Graeci, graece 
conscriptum; jam cum versione latina 
e regione posita, et adnotationibus, multo 
quam antebac locupletioribus, cura Ge- 
orgii Feblavii, Ecclesiastae Dantiscani 
adornatum. Lipsiae, impensis J. Grossii 
et socii. Literis Job. Coleri. (Epist. ded. 
Gedani 1668). w 4ce, sti-. 898. Index 
kart 8. 

Na początku : Epistoła dedicatoria Urbis Ge- 
dani Buigrabio et Senatui Ged. kart 16. 
Epistolae Joh. Mochingeri; G. Dorschei; 
J. Conr. Dannhaueri; Dan. Lagi; Nicolai 
Zorabii alias Jurawski med. doct. (Żuraw- 
ski), Varsavia graece exarata; Eliae Ve- 
jelii; Thom. Stegeri; kart 6. — Annotata 
ad praefationem, ark. nlb. A — Rj- 

Jagiell. 

— De statu bodiernorum Graeco- 
rum Euchiridion cum latina interpreta- 
tione Georgii Felavii. Franeąuerae, ex 
officina Joannis Gyselaes, illustrium Fri- 
siae ordinum et eorumdem academiae 
typograpbi ordinarii. Anno 1678. w 4ce, 
str. 123 i kart 2. Jagiell. — Toż. Przekład polski kaszt. Wo- 
sińskiego z edycyi z r. 1655. (czy dru- 
kowany ?). 

Juszyńs. II. 341. — świecki Hist. pam. II. 
327. — Siarczyński Obraz I. 9. 

ANGELUS Dn. Catalogus medica- 
mentorum spagyricorum pbarmacopoea 
(sic) spagyricae Illustr. D. D. Comitis 
Odoardi de PepuHs, in quo de eorum 
virtute, usu et dosi agitur, cui adjuncta 
est appendix de compositione medica- 
mentorum generis cujuscunąue ad mor- 
bos diversos. Autbore .... Dantisci. Typ. 
Simeon. Reeuigeri. Sumpt. Gasp. Vaecb- 
teri, Bibbop. Francoforti 1667. w 8ce, 
k. 5, str. 129, 65. 

Uniw. Warsz. — Kijows. 

Angelus de Comitibus ob. Comitibus 
Andreas — Sienkiewicz Bernard (Inno- 
centiae doctor 1722). 

Angelus Constantius ob. Zolcinius 
(In funere 1576). 

Angelus magni consilii in principe 
ob. Radziejowski Micb. Stef. (1680). 

Angelus Maria Quirinus ob. Qum- 
nus — Załuski Józef Andrzej (Episto- 
lae 1749). 

Angelus a S. Maria ob. Bernard św. 
(Disciplina virtutura 1668). 

Angelus a S. Theresia Polonus ob. 
Anioł od Św. Teresy. 
Jocher Obraz T. II. s. 71. 

Angelus (Angeli) ob. Anioł — Al- 
bertinus Fr. (De S. Custode 1664) — 
Biedrzycbowski K. (Officia 1628) — 
Claudius A. S. (poenitens 1714) — 
Gierczyński Ern. (1721) — Joacbimus 
a S. Francisco (1760) — Młodzianowski 
Tomasz (1667) — Perowic Joannes 
(1632) — Peuscber Gottfr. (1638) — 
Porębski Matb. (1728) — Radziwiłł Mi- 
kołaj Krzysztof (De sanctis 1609) — 
Radzki Joannes 1679) — Scboneus An- 
dreas (Quaestio 1602) — Scbonwald 
Samuel (Meditatio (1687) — Ścisłowski 
Remigian (Colligatio 1721) — Tarło 
Joan. (posnanien. ecclesiae 1723) — To- 
masz Św. (consiHi 1730) — Weber An- 
dreas (Ex Angelograpbia 1628). 

Angelus in Valfrido principi divini 
bonoris vindex illustrissimo ac excellen- 
tissimo Domino Dno Adarao in Szaniawy 156 Szaniawski castellano Lublinensi etc. 
fortunatus ab illustribus collegii Luco- 
yiensis Scholarum Piariim rhetoribus 
in piiblicara theatri scenam introductus. 
Anno (jiio Angohis Incarnatae Sapien- 
tiae nuntiiun in terris egit 1723. mensę 
Julio. Lublini, typis Coli. Soe. Jesu. 
folio, kart 8. Warsz. Uniw. 

ANGERMUND Joan. Berlin. Lex Va- 

lexia, sive an perduellionis delatus inau- 
dita causa interlici possit; enucleataj et 
ex probatissimis quibusq. historicis, va- 
riis rerum eventibusj monitis politicis, 
aliis juris Caesaraei capitibus denique 
authoritatibus breviter illnstrata , per 
Joan. Berlin Angermund marseh. Curiae 
provincialis Ducat. Glogov. Advoc. Anno 
1634. Lesnae Polonorum excus8a 1634. 
w 4ce, kart 10, 

Jocher 914. Jagiell. — Ossol. 

Angielski Joannes ob. Cwierzowicz 
Franc. Ant. (Arbitrajurisprudentia 1763). 

Angina ob. Chmielnik Jan Łukasz 
(1621) — Toński Jan (Quaestio 1648). 

ANGIOLINi Franc. z Plaeencyi (1750 
t w Połocku 1788). Traduzione deli' 
operę di Giuseppe Flavio eon notę, 
Yerona 1779. w 4ce, 4 tomy. 

Byto przedrukowane w Rzymie i Medyolanie. ! 

— Tradutione del gi-eco in italiano 
delie Tragedie di Sofocle intitolate 
TElectra, TEdippo, TAntigone stampate 
in Roma Tanno 1782. w 8ce. 

Autograf tego dzieła znajdował się w biblio- 
tece Uniw. Wileńs. 

— Komedya w języku polskim. 
Ciampi Bibliogr. crit. T. I. str. 8. — X. 

Brown. Biblioteka Jezuitów str 15. 

(Anglia). Uwagi nad rządem Angiel- 
skim i inne dla wolnego narodu uży- 
teczne. B. w. m. 1791. w 8ce, 3 k. 
nlb., 132 str. 

Branic. — Czetwert. — Jagiell. 
Anglia ob. Antonowicz Jul. (Język 

1788) — Jezierski Jacek (Angiclczyk 
1791) — Jodłowski X. (Historya 1789) 

— Loaechius Andreas (1603) — Millot 
(Historya 1789) — Okrucieństwo (1582) 

— Olizar L. (Co uważać ma Polska? 

1789) — Opisanie (1651) — Orzechow- 
ski Kłem. (Królestwo ang. b. r.) — Pa- 
czjTiPki Mac. (Anglica historia 1626) — Paprocki (Dzieje pretendentów ang. ko- 
rony 1758) — Rzut (b. r.) — Utenho- 
vius Joannes (1560) — Wolter (Listy, 
Angielczycy 1793). 

Anglicanum edictum ob. Cristanovic 
(1607). 

Anglikański kościół ob. Poszakowski 
Jan (1748). 

Anglus Gulielmus Soteronus ob. So- 

teronus. 

ANGOULESME Le Duc) Charles de 
Valois (t 1650). Mćmoires trśs parti- 
culieres pour servir a Thistoire d'Henry 
III., roy de France et de Pologne, et 
d' Henry IV., roy de France et de Na- 
varre. Paris 1667. w 12ce. 

— Toż. Paris 1662. w 12ce. 

Adelung. Gelehr. Lex. I. 880. 

— Toż. Paris 1706. w 12ce. 

— Toż (w Memoires de d'E8trees 
et Deagent). Paris 1756. w 12ce. 

— Toż w dAubais : Pieces fugiti- 
ves. Paris 1759. w 4ce. Wydawca Jacob 
Binnau. 

Anguł centralny ob. Fiydrychowicz 
Dom. (1703). 

Angrocki Jac. Joz. ob. Kwapiński 
Stan. (Species 1733). 

Angustura ob, Simmons (O korze 
drzewa angustury 1791). 

Anhalt ob. Venda, reine de Pologne 
(1705). 

Anhang des kurtzen Auszuges alter 
und neuer polnisch- preuss. Kriegs-Ge- 
schichten von unpartheyischer Feder ge- 
sammelt. Collń bey Hans Paul Merian. 
1740. w 4ce, kart 2, str. od 1105— 
1424 i kart 18 nlb. 

ob. Auszug. Jagiell. 

— zu dem A. 1722. in Elbing durch 
den Druck herausgegebenen historischen 
Bericht vom preusischen MUnz-Wesen. 
1726. B. w. m. w 4ce. 

— obacz : Gdańsk (der Declaration 
1577) (Eines Ministerii geg. Calovium 
u. Joh. Caesarem 1646). 

Anielska dobroczynność ob. Tłu- 

czyński Ign. (1677). 

Anielski doktor Tomasz Św. obacz: 
Koczorkowski Franc. (1738) — Tomasz 
f^wicty. 157 Anielskie pozdrowienie ob. Grymosz 
Marc. (1698, 1699). 

Anima obacz : Anastasius (Lilium 
1751) — Aristoteles (Libri 1519) — 
Arundinensis J. (Libellus 1554) — As- 
sertiones (1578) — Brocki Mathias 
(1684) — Chrysostomus Joan. (1541) — 
Declos Jos. Ant. (Quaestio 1791) — 
Gomułczyński Daniel Tonv. (1685) — 
Feliński Sebastianus (1698) — Jurge- 
wicz Stan. (1596) — Kalewski Fran- 
ciscus (1720) — Kleinfeldius Nicolaus 
(1598) — Kolendowicz Matheus Józef 
(1720) — Łańcucki (Quaestió 1646) — 
Micanus Stephanus (1578) — Ośliński 
M. (1686) — Profecki Gabr. (1687) — 
Quaestio (ob. Łańcucki 1646) — Ro- 
galicz Jan (1621) — Rydulski Piotr 
(1771) — Sagittarius (Quincunx deca- 
dum 1636) — Sandius Christophorus 
(Tractatus 1671) — Słonkowicz Marti- 
nus (Questio 1661) — Stupanus Ema- 
nuel (Animae humanae essentia 1627) — 
Temesvari Ign. (poenit. 1707) — Tyl- 
koAvski A. (Pars IV. physicae 1680) — 
Włyński Sigismundus Alexander (Dis- 
sertatio 1776). 

— consiliorum coelo ob. Konarski 
Stan. 

Animadversia na Abryz komety astro- 
nomiczney w roku 1681. dnia 9 marca 
inconsultis Superioribus et sine appro- 
batione M. D. Rectoris wydaney, w 
4ce, str. 10. 

Ob. Ciekanowski. Ossol. 

— na książkę która pod tytułem : 
Granica między władzami sadowem i 
duchowna y świecka w obserwacyi około 
kompozycyi inter status wyznaczona; 
absque approbatione officii z pod prassy 
mytslerawskiey iest wydana. B: m. r. 
i dr. (po r. 1755). w 4ce, k. nlb. 10. 

Jocher 7269. Ossol. 

Ob. La Borde (1753) — Odpowiedź (1756). 

(Animadversio). Brevis et extempo- 
ranea fidelis cuiusdam patriotae ani- 
madversio ad Equitis Poloni antę co- 
mitia electionis discursura. Bez osobn. 
tytułu. B. w. m. i r. (1697). w 4ce, 
kart 6. 

Przeciw propozycji 18-letniego Leopolda Xcia 
Lotaryngii na króla. Jagiell. — (Consona et conscientiosa) circa 
eligendi Regis Pol. ob. Konarski Stan. 

— justa in deductionem 1701. ob. 
Patkul J. R. 

— in Joan. Hiilsemanum ob. Hie- 
ronymus X. a S. Hyacintho (Cyrus 
Andreas) (1646). 

— contra theol. Vitenberg. ob. Gor- 
scius Jac. (1586). 

Animadversion obacz: Patkul J. R. 
(1701). 

AnimadversionesinM. Cromeri 1560. 
ob. Statorius Piotr. 

— circa lectionem martyrologii. Cra- 
coviae 1649. ob. Haskowski Andr. 

— subitaneae in epist. Regis Polo- 
niae 1701. ob. Hermelinus Olaus. 

— ad Dissertationem quandam, li- 

ceatne dissidentibus Thorunensibus Fa- 

num vulgo Zbór pi-o exercitio suae au- 

gustanae confessionis erigere Thorunii ? 

(1753—4). folio. 

Toż samo w Acta Histor. Eccl. An. 1753. 

p. 687. i nast. i 1754 p. 194 i nast. 
ob. Leski Wojciech St. (Dissertatio 1753). 
Jocher 9672. Czartor. 

— Rev. Fidei Promotoris super du- 
bio, an sententia D. Episcopi Laod. 
Suffr. 111. Episcopi Cracov. super imme- 
morabili etc. sit confirmanda. (Brunsber- 
gae 1730?). str. 7. 

Jocher 8806. 

Ta data według Jochera. Lecz raczej 1676. 

Ob. Bernardini J. (Canoniz. Joan. Cantii). 

(Responsio juris). — Eesponsio ad Ani- 

madyers. 

— medici practici. Varsaviae 1786. 

w 8ce. 

Katal. Kaj. Jabłońs. 

— ob. Wolan A. (1681). 

— et scholia obacz : Jansenius N. 
(1622). 

— in assertiones de trino ob. Soci- 
nus Faust. (1583, 1618). 

— in confessionem Thoruneńsem 
ob. Calixtus Georg. (1645). 

— ad liist. Lechi ob. Ayrer. 
Animadversionum ad Scriptores re- 
rum Poloniae ob. Semler J. S. (1771). 

Animae human.-ic essentia ob. Stupa- 
nus M. (1627). 158 Animastica seu corpus animatum. 
Calisii 1637. 

Eatal. po Prusinowskim 1872. str. 4. 

Animi grati M. Działyński ob. Pra- 
cki A. (10891 

Animorum in Europa motus obacz: 
Friscbnian Joan. (1656). 

— votiva ob. Wackerbart (1733). 

Animus ob. Loaechius A. (Constan- 
tiae reginae 1608), 

Animusz Jadama ob Nicboraczkow- 
ski (16...). 

ANIOŁ Marcin z Jarosławia. Rzym 
stary przez Marcina Anioła wykonter- 
fektowauy roku pańskiego 1630. Nov. 
11. S. Augustinus ti-ia liaec yidisse 
unice desideravit : Cbristum in carne 
convci*santem — Romam in florę et 
pristino imperii splendore triumphan- 
tem — Paulum in sede et cathedra ful- 
minantem — Ita Ravisius Lipsius etc. 
We Lwowie w 4ce, kart nlb. 7. 

Na odwr. str. tyt. herb Róża. 

Przypisał wierszem Maciejowi Hajderowi raj- 
cy lwowskiemu Marcin Anyoł; w wierszu 
tym opisuje Rzym, jego początek, położe- 
nie, osadę, budynki, kościoły, zamki, rynki, 
łaźnie, sale i lud. 

Siarczyńs. Obraz I. 9. — Wiszniews. Hist. 
lit. "vn. 569. — Maciej. Pism. III. 741. 

ANIOŁ X. od Św. Ducha, Karmelita 
bosy. Kazanie między oktawa uroczy- 
stej koronacyi Niepokalanie poczętej 
Najśw. Maryi P. w Przemyślu cudami 
słynącej w kościele Franciszkańskim 
miane, a pod imieniem sławy nieśmier- 
telnej godnem JW. z Ankwiczów Anny 
Borzęckiej podstoliny kor. z obowiązku 
wdzięczności na powszechny widok wy- 
dane przez X. Anioła od Ducha Św. 
Karmelitów bosych konwentu przemys- 
kiego r. p. 1778 d. 14 Czerwca. Z po- 
zwoleniem zwierzchności. We Lwowie, 
w drukarni Antoniego Pillera J. C. K. 
M. gubem. typogr. w 4ce, str. 30. 
Jocher 8957 i 9011. (podaje str. 102). 

Ossol. — Czartor. 

ANIOŁ od Ofiarowania N. Maryi P., 

Karmelita bo.sy, kaznodzieja ordyn. Ka- 
zanie o życiu miękkiem i rozkosznem, 
w piątki marcowe miane w kollegiacie Warsz. W Berdyczowie 1785. we for- 
tecy N. M. P. w 8ce, str. 157. 
Jocher 4270. 

— Kazanie w dzień 28 Kwietnia 
1791. miane. Kraków, w druk. szkoły 
głównej, w 8ce. 

Jocher 5117. 

— W ludzkim ciele. Lwów 1776. 
ob. Aloisius Gonzaga. 

— w ciele apostoł ob. Wincenty 
Ferreryusz (1741). 

— z ludzka twarzą ob. Wincenty 
Ferreryusz (1761). 

ANIOŁ od Św. Teresy. Jastrzębiec 
gniazda szlacheckiego w osobie Jego- 
mości Pana Alexandra z Mirowa Mysz- 
kowskiego, Tyszowieckiego etc. Staro- 
sty pogrzebnem kazaniem zalecony, w 
kościele lubelskim W. Ojców Karmeli- 
tów bosych d. 12 Lipca r. p. 1650. 
przez W. O. Anioła od Św. Teresy 
tegoż zakonu, a przez JM. X. Jakuba 
Rostkowskiego kanonika Chełmskiego, 
Tyszowieckiego, Dubińskiego plebana, 
do druku podane. Z dozwoleniem star- 
szych. W Lublinie w drukami Jana 
Wieczorkowicza , w 4ce, ark. 3. 

Tytuł w ramach drzeworytowych. Przypisał 
Władysławowi margrabi Myszkowskiemu 
panu na Pińczowie i Xiąźęciu wojewodzie, 
Sandomierskiemu, Gródeckiemu itd. staro- 
ście, X. Jakub Rostkowski. Samo kazanie 
mało znaczące. 
Akad. — Uniw. Warsz. — Dzik6w — Czar- 
tor. — Ossol. — Jagiell. 

— Podskarbi według statutu Evan- 
gielii postępuiacy w JW. JEgom. Panu 
P. Janie Mikołaju z Zubowa Daniło- 
wiczu, podskarbim W. koronnym. Prze- 
myskim, Samborskim, Dolińskim, Dro- 
hobyckim, Rotyńskim etc. etc. staroście, 
kazaniem przy cxequiach w Lublinie, 
w kościele WW. 00. Karmelitów bo- 
sych , przez W. Oyca Anioła od Sw. 
Teresy tegoż zakonu r. p. 1650. d. 11 
Kwietnia pokazany, a do druku w Po- 
znaniu 1651. podany, z dozwoleniem 
starszych. W drukarni Wojciecha Re- 
gulusa 1651. w 4ce, kart 13. 

Przyp. Zofii z Tenczyna Daniłowiczowej. — 
Na odwr. str. tyt. herb Dani łowiczów. 

Uniw. lwów. — Akad. — Ossol. — Zamojs. — 
Krasińs. — Jagiell. 159 — Strzała od śmierci z ziemie ze- 
brana, JMci Paniey Anny z Kościelca 
Grudzińskiej,^ a Bogu z katedry ka- 
znodzieyskiey w kościele Poznańskim 
Św. Józefa WW. 00. Karmelitów bo- 
sych przy pogrzebie d. XVI Września 
roku MDCLII, oddana przez O. Anioła 
od Św. Teresy tegoż zakonu kapłana, 
y do druku na żądanie godnych osób 
podana, z dozwoleniem starszych. W Po- 
znaniu , w drukarni wdowy, y dziedzi- 
ców Woyciecha Regulusa, drukował 
Woyciech Młodniewicz 1652. w 4ce, 
kart nlb. 14. 

Prayp.- Stan. Działyuskiemu. — Druk gocki. 
Czartor. — Branic. — Ki-asińs. — Ossol. — 
Dzików. 

— Zbrojny mocarz śmiercią od mo- 
cniejszego Boga zwyciężony, abo kaza- 
nie na pogrzebie JMci Pana P. Stephana 
z Grudny na Ryczywole Grudzińskiego 
przez W. Ojca Anioła od św. Teresy 
Karmelity bosego w kościele Poznań- 
skim swego zakonu miane r. p. 1651. 
13 Lutego, z dozwoleniem starszych do 
druku podane. W Poznaniu, w drukarni 
Wojciecha Regulusa, w 4ce, k. nlb. 14. 

Na odwr. str. tyt. herb Grzymała, przypisał 
prozą Jędrzejowi Karolowi z Grudny Gru- 
dzińskiemu , kasztelanowi Nakielskiemu, 
staroście Rogozińskiemu i pułkownikowi 
wojska Wielkopolskiego, autor. 

Krasińs. — Akad. — Ossol. — Czartor. — 
Jagiell. 

— Kazanie. 

„Kazanie to mogło być miane po Stanisławie 
Działyńskim Wojewodzie Mąlborskim, ze- 
szłym roku 1677. Miał on za sobą Ma- 
ryanne z Tomic Grudzińską, pozostałą 
wdowę po Grudzińskim kasztelanie Na- 
kielskim." 

Notatka Sobolewskiego bez bliższego opisu. 
Łukaszewicz Obr. M. Pozn. II. 40. 

Anioł Stróż obacz: Mickiewicz Jan 
(1772) — Officium (1614) — Segnery 
Paweł (Przyjaciel 1772). 

Anioła z obronna ręka to iest Prze- 
świetnego Województwa Kiiowskiego 
wprowadzaiacego korony od Oyca św. 
Benedykta XIV. własnym sumptem 
konfederowane, na ukoronowanie obrazu 
Nayśw. Panny Maryi do kościoła 00. 
Karmelitów bosych konwentu Berdy- 
czowskiego, relacya. Roku, którego anioł pokoiu Bóg y człowiek oddał naturze 
ludzkiey koronę łaski MDCCLIII. fol. 
10 ark. 

Zawiera w sobie : Opis relacyi. — Przemowa 
X. Kajetana Ignacego Sołtyka , biskupa, 
koadjutora Kijowskiego na wyprowadzenie 
koron z katedry do Berdyczowa. — Mowa 
Kazimierza na Chojecznie Chojeckiego, 
wojskiego i sędziego pogranicznego woje- 
wództwa Bracławskiego, pisarza Grodzkie- 
go, generała wdztwa Kijowskiego itd. — 
Kazanie X. Kajetana Ignacego Sołtyka itd. 
miane w Berdyczowie przy introdukcyi ko- 
ron. — Mowa JO. księcia Antoniego Lu- 
bomirskiego Wdy Lubelskiego. — Oratio 
habita a R. P. Josaphat a S. Casirairo 
conventus Berdiczoviensis Carmelitarum 
discal. ordinario concionatore. — Kazanie 
podczas introdukcyi koron przysłanych od 
Ojca S.^ Benedykta XIV. miane w święto 
WW. ŚŚ. w konwencie Berdyczowskim 
00. Karmelitów bosych a R. P. Eugenio 
a S. Mathaeo Carm. disc. concionatore 
ordinario. 

Jocher 8759. 

Katalog. Kijowa. 40681. ma mylnie : Ręka 
anioła obronna Benedykta XVI. 

Uniw. Warsz. — Krasińs. — Ossol. — Kijows. 

Aniołowie ob. Chęć (1755) — Ko- 
ronka (1722) — Tłuczyński Ignacy 
Maciej (Anielska dobroczynność 1677). 

AnjOU (d') Duc ob. Advertisseraens 
(1573) — Pavillon (1573). 

Anius Symon ob. Dormann Tomasz 
(Nova Tyberis 1591). 

ANKIEWICZ IVIarcin. Kazanie na dzień 
św. Antoniego z Padwy o łaskach, 
które Bóg świadczy przez niego i na- 
bożeństwie ku temu Świętemu w ko- 
ściele Franciszkanów w Nowym mieście 
przez Marcina Ankiewicza komendarza 
i prebendarza Otfinowskiego r. p. 1779, 
dnia 13 Czerwca miane. W Krakowie, 
w drukarni akademickiej, w 8ce, kart 
3 i syg. A — B. 

Dedyk. : Xiędzu Antoniemu Zwanowi. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

Anidage (Die grtindliche) ob. To- 
ruń (1724). 

Anitunft ob. August III. (1728) — • 
Brtihl (des Herrn 1774) — Fryderyk 
August (begliickte 1765). 

Ankwicz ob. Tragedya nieboszczy- 
ków (1794). 

(Anl<wicz Alojzy). Sposób do Mszy 
Św. służenia dla JMci Aloizego Andrzeja 160 hrabi Ankwicza syna kasztelana 8an- 
cleckiego ułożony. W Krakowie w dru- 
karni Ignacego Grrebla typ. JKM. 1788. 
w lOce, str. 75. 

Warsz. Uniw. 

ANKWICZ Andrzej Alojzy X. z Po- 

sławic, kanon. kat. Krak. (f 17 marca 
r. 17<S4). Kazanie na konsekracyi JO. 
Xia7.ccia JE. Adama Ignacego hrabi 
na Liptowie y Orawie z Komorowa 
Komorowskiego z łaski Boskioy y Sto- 
licy apostolskiey arcybiskupa Gnieźnień- 
skiego legati nati , Korony Polskiey y 
W. X. L. prymasa i pierwszego Xia- 
żęcia, Tynieckiego y Jędrzyiewskiego 
opatii, kawalera Orła białego, w ko- 
ściele Nayśw. Panny Maryi w rynku 
Krakow^skim solennie odprawioney, mia- 
ne przez X. Andrzeja z Posła wńc An- 
kwicza , kanonika katedralnego Kra- 
kowskiego r. p. 1749. d. 28 Paździer- 
nika. W Krakowie, w drukarni Michała 
Józefa Antoniego Dyaszew^skiego JKM. 
typografa 1749. folio, kart nlb. 22. 

Jagiell. — Ossol. 

— Mowa kaznodziejska przy instal- 
lacyi Andr. Stan. Załuskiego na bi- 
skup8tAvo KrakoAYskie (1747). folio. 

— ob. Amicum (1747) — Cwierzo- 
wicz X. Franciszek Ant. (Prawa ręka 
1763) — Podzyński Val. Joan. (1767). 

Łetowski Katalog II. 6 — 6. 

ANKWICZ Józef. Discours de S. E. 
Mr. le comte Joseph de Pos ławice An- 
kwicz castellan de Sandecz , chevalier 
des ordres de Pologne, prononce a la 
sóance du 27 Octobre 1788. Varsovie, 
Groll libraire de la Cour. folio, 2 kartki. 

Jagiell. 

— Discours du 22 Novembr. 1788. 

— Głos JW. Józefa hr. Ankwicza 
kasztel. Sandeckiego na sessyi dnia 12 
Października r. 1782. miany. Warsza- 
wa, druk P. Dufour 1782. folio, str. 4. 

Ossol. — Krasińs. — Czarter. — Branic. — 
Jagiell. 

— Głos JW. Józefa hr. Ankwicza 
kasztelana Sandeckiego na sessyi dnia 
22 Października r. 1782. miany. War- 

drukarnia Dufour r. 1782. folio, szawa str. 4. 

Czartor. Branic. — Krasińs. — O.ssol. — Głos JW. Józefa hr. Ankwicza 
kasztelana Sandeckiego ex turno na 
sessyi dnia HO Października r. 1782. 
miany. Warszawa , drukarnia Dufour 
r. 1782. foHo, k. 1. 

Ossol. — Czartor. — Branic. — Jagiell. 

— Głos JW. Józefa hr. z Posła wic 
Ankwicza, kasztelana Sandeckiego na 
sessyi sejmowe) dnia 18 Maja 1790. 
przy wprowadzeniu relacyi od deputacyi 
do interesów duchowieństwa wyznaczo- 
nej miany. 1790. w 4ce. Branic. 

— Głos posła Woje w. Krak. 

przy podniesieniu starej laski sejmowej 
na dniu 17 Czerwca 1793. w Grodnie, 
foliio, str. 2. 

Na odwr. str. Głos tegoż starej laski mar- 
szałka po Elekcyi nowego. 
Uniw. warsz. — Akad. — Branic. — Krasińs. 

— Głos na sessyi sejmowey dnia 
21 Sept. 1793 roku miany. folio, str. 
nlb. 2. Krasińs. 

— Głos JW. Imci P. hrabi 

posła Wojew. Krakowskiego na sessy 
(tak) d. 17 Julii miany. folio, str. 1. 

Przeciw rozbiorowi Polski. Jagiell. 

— Kopia listu JW. Imci P. Józefa 
hrabiego Ankwicza, kasztelana Sande- 
ckiego, do JX. Bogucickiego Rektora 
szkół wydziału Kraków, w 4ce, ^/o ark. 

Jestto list pi-sany d. 12 Lipca 1781 r. przy 
którym Ankwicz posyła pierścionek z wyo- 
brażeniem króla uczniowi klassy V. Ła- 
bajewskiemu, który na examinie dał do- 

. wody naj celniej szego postępu. 

Ossol. — Jagieł. 

— Mowa JW. Józefa hr. Ankwicza 
kasztelana Sandeckiego na sessyi dnia 
26 Października 1776 r. miana, folio, 
kart 2. Warsz. Uniw. 

— Mowa JW kasztelana San- 
deckiego na sessyi seymowey d. 2 Paź- 
dziernika 1783. w 4ce, kart 4. 

Zieliński. 

— Mowa JW. hr kasztelana 

Sandeckiego na sessyi d. 26 Paździer- 
nika 1786. miana, folio, kart nlb. 2. 

Branic. — Krasińs. — Uniw. Warsz. — 
Czartor. — Jagiell. 

— Mowa na sessyi sejmowey 

dnia 27 Października 1788. w 4ce, k. 2. 

W materju władzy nad wojskiem. 
Warsz. Uniw. — Jagiell. — Dzików — 
Branic. — Raczyńs. i6l — Mowa JW. hr. z Posławic 

kasztelana Sandeckiego na .sessyi sej- 
mowej dnia 22 Maja r. 1789. w 4ce, 

Str. 4. Branic. — Raczyńs. 

— Mowa JW. Józefa hr. Ankwicza 
kasztelana Sandeckiego na sessyi sej- 
mowej dnia 2 Października 1789 roku 
miana, w 4ce, kart 4. 

— Mowa przy zagajeniu sejmiku 
Wojew. Krak. w Proszowicach 8 Lut. 
1790. miana. Warszawa, u XX. Sch. 
Piar. 1790. w 4ce. Raczyńs. 

— Relacya kasztelana Sandeckiego, 
jako delegowanego do examinowania 
Rady nieustającej na d. 20 Paździer- 
nika 1784 r, folio, str. 3. Branic. 

— Zabezpieczenie rządu krajoAvego 
(Projekt na sejmie czteroletnim) 1790? 
folio, 1 ark. Branic. 

— Zdanie względem propozy- 

cyi od tronu podanych na sessyi d. 22 
Ocbris 1784. w Grodnie, folio, str. 4. 

Jagiell. — Ossol. 

— Zdanie na sessyi z d. 11 Li- 
stopada 1788 r. Przy rozpoczynaiącym 
się urządzeniu kommisyi wojskowej. B. 
osób. tyt. w 4ce, kart nlb. 2. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Zdanie .... na sessyi z d. 22 Li- 
stopada 1788 r. względem propozycyj, 
czy komisarze wojskowi maią bydź za- 
raz na początku seyrau obierani , czyli 
aż po elekcyi kommissarzów skarbo- 
wych. W Warszawie w drukarni Mi- 
chała Grolla. folio, kart nlb. 2. 

Warsz. Uniw. — Czartor. 

— Zdanie kasztelana Sandeckie- 
go na sessyi d. 24 Kwietnia 1789 roku. 
W zachodzącej kwestyi: czyli koramis>;a- 
rze do examinowania intrat obywatel- 
skich maią być na sejmie wyznaczeni, 
czyli po województwach na sejmikach 
obrani. Warsz. druk. XX. Sch. Piar. 
(1789). w 4ee, str. 8. Branic. 

— obacz: Ankwiczowa z Biberstei- 
nów - Starowieyskich. 

Ankwicz Kajetan ob. Sołtyk Maciej 
(Oddana 1779). 

ANKWICZ Stanisław. List przed kon- 
traktami JW. Kapitalickiego do J. P. 
Doświadczyńskiego i respons. R. 1786. 
ob. List przed kontraktami. — ob. Drohojewski Józef (Kazanie 
na pogrzeb 1785) — Lipski Jan (Pro- 
gramma 1636). — Wilkoszowski Ant. 
Fr. (Navigium 1736). 

(Ankwicz Wal.). Dyaryusz pogrze- 
bowy ś. p. JW. JMC. P. Walentego 
z Posławic Ankwicza kasztelana Ko- 
narskiego, Sieradzkiego r. p. 1766. opi- 
sany. B. w. m. dr. 1766. w 4ce, kart 
4. (Bez osób. tyt.). Jagiell. 

— obacz : Bętkowski Franc. Ant. 
(Wielkość chwalebna 1766). 

Ankwicz Wawrzyniec hr. ob. Unicki 

Wincenty (1780?). 

(Ankwiczowa z Małachowskich). 

Portret JW. hrabiny z Małachowskich 
Ankwiczowy zostawiony w zakład wdzię- 
czności od odieżdżaiących z iey domu 
po miłey w ostatki zabawie d. 22 Lu- 
tego 1792. folio, ^/g ark. (wiersz). 

Ankwiczowa z Bibersteinów-Staro- 
Wiejskich, kasztel. Sandecka (żona Jó- 
zefa) ob. Prokopowicz Maksym. (Przy- 
padki 1786, 1792). 

Ankwiczówna Anna ob. Warszycka 

Barbara (Sprawa sukcessorów 1789). 

Anieitung zur Schreibart in Briefen 
und einigen anderen Aufsatzen zum 
Gebrauche fiir Schiller der Deutschen 
Schulen in den kaiser. konigl. Erblan- 
den. Kostet gebunden 10 Kreuzer. Mit 
S-er romisch. kaiser. konigl. Apostoł. 
Majestat allergnadigsten Druckfreiheit. 
Lemberg, gedruckt mit Pillerischen 
Schriften. Bez w, r. w 8ce, kart 2, 
str. 91. Ossol. 

— Tenże tytuł. Lemberg, gedruckt 
mit Schriften der Gebriider Piller. Bez 
w. r. w 8ce, k. 1, str. 96. Ossol. 

— den Kindern das deutsche Recht- 
sprechen und Rechtschreiben am fass- 
lichsten beizubringen. Krakau, bei Jos. 
Georg. Trassler. B. w. r. w 8ce. 

— obacz : Ojtis (zur Vorbeugung 
1784) — Schultz D. Greg. (zu dem 
Jurę publ. 1710) — Wohlfeil Kaz. (zu 
d. Einsicht 1797). 

Anmerkungen (Nothwendige) iiber 
das konigl. schwedische Manifest auff- 
gesetzet von ci nem un partej^ schcn Dcu- 

21 162 tschen. Gedruckt zii Augspurg im Jahr 
1655. w 4ce, k. 5. (A— B,). 

Czartor. — Jagiell. 

— iiber das den 15 Aprii 1726. 
an den kOnigl. und churfiirstl. Sachs. 
Printzen abgelassene pabstliche Breve. 
Dilecto in Chr. tilio nostro Frid. Aug. 
1727. B. w. m. w 4ce. Ossol. 

— iiber die Bewegunsgriinde der 
Entschliessung des Allerchristlichcn Ko- 
niges. Mit hoher Bewilligung in das 
deutsche iibcrsetzt, und zu drucken er- 
laubet. Dresden bey Joh. Wilh. Har- 
petern 1733. w 4cc, str. 20. 

Wjdane z okazyi wyboru Stan. Leszczyń- 
skiego na króla. — W jednej połowie są 
drukowane Beweggriinde, w drugiej An- 
merkungen. Jagiell. 

— und historische Erliiuterungen 
iiber die konigl. schwed. Erkliirung d. 
d. Helsingfors den 21 Julii 1788. nebst 
Beilagen (1788). w 4ce. 

Istnieją 2 mało się różniące edycye z tego 
samego roku. 

Branic. — Bibl. petersb. 

— obacz : Gdańsk (Unpartheyische 
1783) — Heyking (Ueber die zu Mi- 
tau) — Liischner Ern. (der Ursachen 
1700) — Poniński Wład. (uber Mani- 
fest 1711). 

(Anna Jagiellonka) (ur. 18 Paździer- 
nika 1522 t 9 Września 1596). Kró- 
lewny polskiej Anny po śmierci Zygm. 
Augusta króla pols. etc. a brata swego 
na swe przypadki źałobliwe utyskowa- 
nie albo Lament. Na kształt pieśni owej : 
Zal mi kiedy zgrzeszył i t. d. Roku 
MDLXXH1. Łazarz Andrysowicz dru- 
kował (1573). w 4ce, k. 4. (wiersz). 

Na 1 str. nuty discant i tenor. 

— obacz: August (1576) — Batory 
(Litterae 1575) — Bielski Joachim 
(1576) — Birkowski X. Fab. (Lacry- 
mae 1596) — Chwałkowski Z. (Deli- 
beratio 1587) — Gusta Hil. — Dawid 
(1564) — Górski Jac. (Praelect. Plocens. 
1582) — Grodzicki St. (O jednej osobie 
1589) — Gyseus Joannes (Charites in 
ingres. 1588) — Kłodziński Maciej (Sirin) 
(Wizerunk łaski 1587) — Kłodziński 
Bartł. (1570) — Michael (1584) — Mo- 
dlitwy nabożne (158..) — Piscoreyius 
M. (funeb. laud. 1597) — Posseyinus Ant. (1586) — Siebeneycherowa (1594) 
— Sirin (Wizerunk 1587) — Skarga 
Piotr (Kazania 1597) — Skarżyński X. 
Szcz. (Kazanie na pogrzebie Katarzyny 
Jagiell. 1584) — Stephanus rex Pol. 
(Litterae 1575) — Testament (Nowy) 
polski (1577) — Wereszczyński Józef 
(List 1584) — Wilkowski (Dziesięć do- 
wód. 1584) — Wujek J. (Postylla Część L 
1584, Maluczki Katechizm 1570). 

Niemcewicz Zbiór pamiętn. T. II. 108— 1.S8. 

(Anna Austryjacka) żona Zygm. IIL 
(1573 t 31 Stycz. 1598). Eigentliche 
Beschreibung desz Einzugs oder Ein- 
belaittung, auch der Krónung vnd Co- 
pulation, sampt den Presenten vnd Thur- 
nierens AufFzug. Desz Durchleiichtig- 
sten , Groszmilchtigsten , Hochgebornen 
Fursten vnd Herm, Herm Sigismunden 
dem Dritten dieses Namens, Konig in 
Poln, auch gebornen Konig in Schwe- 
den etc. Grosz Fursten in der Littaw, 
Hertzogen in Roussen vnd Preussen etc. 
Mit der auch Durchleuchtigsten Hoch- 
gebornen Fiirstin vnd Frawlein, Fraw- 
lein , Anna , geborne Ertzherzogin zu 
Oesterreich , Hertzogin zu Burgund, 
Steyr, Karndten, Crain vnd Wirten- 
berg, Grauin zu Tyrol vnd Gorz etc. 
seiner geliebsten Braut vnd Gemahel 
etc. Gehalten vnd beschehen zu Cra- 
caw, den 26 vnd 31 May dieses 92 
Jars. Amor Distantia Jungit Post Ani- 
mos Sociasse Juvabit. Zu Wienn in 
Esterreich , Druckts Leonh. Nassinger 
A. 1592. w 4ce, k. 10. (Syg. A— Cg). 

Jagiell. 
— Toż, tenże tytuł. Niirnberg, Nic. 
Knorr 1592. w 4ce. 

Obejmuje dokładny opis pochodu, ubioru 
luźnych grup. Razem było 4900 osób 
konno a 6700 pieszo, zaś 262 w karocach. 
Na ark. B, ,. jest: Auss Cracaw den .S Ju- 
nii : opisanie ślubu i koronacyi z Niedzieli 
•Si Maja. Obiad l)ył na 152 mężczyzn, 
drugi stół na 120 kobiet. Z dziczyzny da- 
wano niedźwiedzie i lwy. Dalej idzie jedna 
karta spisu podarunków danych królowej 
d. 2 Czerwca. Dwie ostatnie karty obej- 
muje opis pieszego turnieju wyprawionego 
w sali balowej , w nim brał udział żywy 
rosły lew. Wreszcie opis maskarady na 
placu wyprawionej. Były przytera ognie 
sztuczne, muzyka i chór śpiewaków. 

Raczyńs. 163 — Grtindliche und kurtze Beschrei- 
bung des Einzugs welchen der Diirch- 
lauchtig, Grossmacbtig Hochgeborenc 
Fiirst und Herr, Herr Sigismund der 
Dritte dieses Namens Konig in Poln, ge- 
borner Konig in Schweden et Gross- 
first in der Littua Hertzog in Reussen 
und Preussen etc. mit seiner bebstem 
Braut und Gemabel der Dvircbleucbtig- 
sten Hocbgeborenen Fiirstinn und Frau- 
lein Fraulein Anna, geboren Ertzber- 
zogin zu Oesterrich, Hei-tzogin zu Bur- 
gund, Steyr, Kai-ntben, Crain und Wir- 
tenberg, Grafin zu Tirol u. Gortz etc. 
den 26 Monats dieses 92 Jabres zu 
Cracav gehalten und wie ibre Konig. 
May. et Hocbstbeamte Braut, boch und 
erwirdigbch empfangen. Psalm 45 (cy- 
tata niemiecka). Gedruckt za Wien in 
Oesterreich. Leonb. Nassinger, wobnbaft 
in der Weissenburg an. 1592. w 4ce, 
k. nlb. 8. Czartor. — Ossol. 

— Heimfilbrung (Konigbcbe) in Po- 
len, darinen ordentbcher weise, bescbrie- 
ben wirdt, Ayelcber massen Freulein 
Anna Ert^iberzog CaroH in Oesterreicb 
etc. Cbristmelter gedacbtnuss Tocbter, 
am Sonntag Trinitatis, novo stylo, die- 
ses lauffenden 1594. Jars, in Polen an- 
kommeUj vnd mit grossem Pracht vnd 
Frewden, von Ibrem Gemabl Sigismun- 
do, Konig in Polen ist empfangen, gen 
Crakaw gebracbt, vnd die konigliche 
Kronung, Hocbzeyt vnd Beylager, nacb 
koniglicbem Braucb gebalten worden. 
Alles in einera ktinstlicben Kupfferstiick 
fiirgebildet, vnd durcb ZifFern erklaret. 
Gedruckt nacb dem polnischen Original 
1592. B. m. i dr. w 4ce, k. nlb. 5. 

Pod tem mały drzeworyt wyobrażający wjazd 
królowej i króla konno naprzeciw siebie. 

Czartor. 

— Eigentlicbe Verzeicbniss der Ver- 
mablung oder Copulation des durch- 
laucbtigsten , grossmacbtigsten Fiirsten 
und Herm Herrn Sigismunden dem 
Dritten dieses Nabmens und Konig in 
Poln aucb geborenen Konig in Scbwe- 
den und Grossfiirsten in den Litbauen 
und Hertzogen in Reussen und Preus- 
sen etc. Mit der aucb durcblaucbtig- ' sten, bocbgebornen Fiirstin, Fraulein 

I Freulein Anna, geborene Erzberzoginn 

; zu Oesterreich, Burgund, Steyer, Karn- 

ten, Crain und Wirtenberg, Grawin zu 

Tirol und Gortz etc. (Spracb 26: Wie 

die Sonne, wenn sie aufgegangen ist 

an dem boben Himmel des Herrn, eine 

Zierde ist, also ist.... etc). Bescheben 

und gebalten auf dem konigl. Scbloss 

Crackau, Sontag den 31 May dieses 

92 Jabres. Gedruckt zu Wien in oster- 

reicb bei Leonbard Nassinjier, er wohnt 

in der Weyschenburg. 1592. w 4ce^ 

i kart 4. Ossol. 

Zaślubiny te opisuje również Heberer w : 

Aegyptiaca 1610. i Piasecki w swej Kro- mce. — Zprawa kterak Anna arcikneźna 
rakuska do Krakowa pfiwezena jest. 
W Praze u Bur. Waldy 1592, w 4ce, 

Jungmann 390. 

— ob. Beckman Martinus (Exbor- 
tatio 1598) — Bielski Joacb, (Epitbala- 
mium 1592) — Codurus Flaminius (In 
funere 1599) — Grochowski St. (Po- 
grzebowe plankty 1599, Trenopis 1.599, 
Zal pogrzebowy 1609) — Koryciński 
Andrzej (In obitum 1600) — Peinius J. 
(Gratulatio 1 592) — Pontanus von Brei- 
tenberg G. B. (Oratio funebris 1600) — 
Porembius J. (Prosfonesis in advent. 
1592) — Quadrantinus Fab. (Speculum 
pietatis 1 605) — Siebeneycberowa (Roz- 
myślania męki Jezusa Cbryst. 1594) — 
Skarga Piotr -^ Sokołowski Stan. (E- 
pitbalamion 1592) — Stargardus Fabian 
(Speculum pietatis 1605) — Szymono- 
wiczSzym. (Epitalamium 1592) — Szysz- 
ko wsk i Marc. (De ob i tu 1598, In funere 
1599, In obitum 1599) — Typotius Ja- 
cob (Oratio 1594, Threnus 1598) — 
Warszewicki Krzysztof (In mortem 1598, 
O śmierci 1599, Panegyricus Sigism. 
1595). 

(Anna) królewna Polska i Szwedzka, 
siostra Zygm. III, (urodź. 1568 f 6 lut. 
1625). In obitum Annae princip. Sve- 
ciae, professores gymnasii Tborunensis 
1636, fobo. 

Przyłęcki. 

— Relatio de augustis exequiis Se- 
renissimae Dominae Annae principis If5i Sveciae, felicis menioriae, Thoruni Bo- 
russoruni die 10 iiiensis Julii aniio Do- 
mini IfiBi) celebratis. Tlioruni Borusso- 
ruin apiid Franciscum Sehnellbotz 1636. 
w 4ce, kart (>, (sign. B4). Ossol. 

— ob. Borawski X. Jan (1613) — 
Cerazyn X. J. (Przyćzvn kilkadziesiąt 

1612) — Chlebowski Wawrz. (1618) — 
Danibrowski X. Sam. (Kazania 1(521) — 
Loacfliius (Tiroc-iniuni paticntiae 1(505) 

— Moulins P. (Heraklit 1298) — Opi- 
tius Mart. (1636) — Rybiński Jan (Po- 
witanie (1591) — Skarżyński Szczęsny 
(Kazanie 1584) — Syronius (Zielnik 

1613) — Turnowski Jan (Pugr/ebne 
słowa 1(512) — Typotius Jac. (Threnus 
1598) — Wiśniowski Walenty (Pieśń 
radosna Zygm. III.) — Zbylitowski A. 
(Pisanie satyrów 1589). 

Anna, :^ona kr. Ferdynanda (f 1547). 
ob. Royziusz (Inelyto 1517). 

Anna Katarzyna Konstancya, króle- 
wna polska i szwedzka, zamężna (1642). 
za Filipem Wilhelmem synom palat. 
(ur. 1620 t 1651) obacz: Bellaria aca- 
demica (1642) — Drexelliusz Jerem. 
(Słonecznik 1630) — Filip Wilehelm 
(Penu 1642) — Hospes grati animi (1632) 

— Olszewski Jak. (Snopek 1635) — 
Sarbiewski Mac. (Screnissinia 1636) — 
Wassenberg E. (Panegyricus 1(542) — 
Wiśniowski Walenty (Pieśń). 

ANNA IWANOWNA (ur. 1694 f 1740). 
Copia responsu Imperatorowy na list 
króla Jmci polskiego z Petersburga 3 
Sept. 1738. w 4ce, ark. 1. (Supplement 
do gazet). 

— Manifest, w którym wyjaśnia dla 
czego wojska rossyjskie wkroczyły do 
Polski, aby utr/.ymae na tronie Augu- 
sta HI. i wszelkie nieporządki wewnę- 
trzne uspokoić. Dan w P<'tersburgu d. 
16 Novembr. 1734. W Sankt Petersb. 
typogr. acaderaiae scientiarum 2(J Nov. 
1734. wielkie folio, 1 ark. 

Akad. — Jagiell. 

— Manifest Anny Imperatorowy i 
samodzierżycy całcy Rossyi etc. (dat. 
w PeterhoHe d. 30 Julii 1737 r.) Tło- 
maczenie z rossyjskiego. Druków, w Pe- tersburgu przy Imper. Nauk. Akad. D. 
2 August. 1737 r. w 4ce, str. nlb. 3. 

Krasińs. 

— Uniwersał carowey Imci asseku- 
ruiacy, że handlom żadnym przeszka- 
dzać nie będzie. W Petersburgu d. De- 
cembris 1733. folio. 

— Uniwersał carowey Imci strony 
l»rowiantów według taryffy 1661. anno 
1733. 

— Uniwersał carowey ImCi w War- 
szawie d. 7 Decembr. 1734. („Jako 
zawsze za "). 

— (Manifestum Petropoli 1 Decemb. 
1733). folio, 1 ark. rozłożony. 

KraHius. 
(Anna). Apollo in tem})o, sorenata in 
musica nel gloriosissimo giorno deli' 
incoronatione, delia Sacra Maesta Im- 
periale Anna Ivanovna clementissima 
e potentissima amabile Imperatrice di 
tutela Russia etc. etc. di cellebra la 
gran festa nel castello reale delia Sa- 
cra Maesta inritissimo Federico Augu- 
sto III. sapientissimo Re di Polonia, e 
clementissimo Elettore di Sassonia, eon 
gran pompa d'P>oi, magniłica illumina- 
tione, famosa musica, e canti pretiosi, 
eon artificiosi fuochi , a cannoni , ta- 
burri traversi , e trombette che battino, 
e non cupi v. v. v. In Varsovia ai 8 
di Febraro 1736. nella stamperia de 
RR. delie Scole Pic. folio. 

Bibl. petersb. 

— ob. Kanony (1731) — Mullen- 
dorff Joh. Erdm. (Gedanken 1735). 

Anna Święta w Chełmie ob. Wax- 
mański Wacł. (Nowa Jerozolima 17(57). 

(Anna Św.) Legenda S. Matronae 
Annae, genitricis V. M. matris et Jesu 
Christi aviae. Lipsiae, Lotter, 1477, 
1505. 1512. ob. Stobnicensis. 

— Nabożeństwo do S. Anny Matki 
Bogarodzicy Maryi. (Kraków 1549?) 

— Nowenna albo dziewieddniowe 
Nabożeństwo do Sw. Anny Królowey 
nieba i ziemie N. P. Maryey Matki a 
Boga wcielonego babki, na pamiątkę 
dziewięć miesięcy przez które córkę 
swoje N. P. w żywocie swoim nosiła, 
spisane y świeżo dla większego honoru 165 j czci tey świętey Patronki do druku 
podane. Lublin , w druk. Coli. S. J. 
1747. w 8ce, k. nlb. 5, str. lic/b. 72. 

Krasińs. 

— Societas Sanctae Annae per Po- 
loniam, Lithuaniam, Russiam et alias 
S. Regis Poloniae ditiones instituta. 
Fructus charitatis salus. Sperate in Do- 
mino omnis etc. Cracoviae in officina 
Lazari. Anno 1590. folio, str. 18. 

Na tytule drzeworyt św. Anny i N. Panny. 
Na odwr. str. herb Dyni. Solikowskiego 
(Bończa) i wiersz na ten herb. Na końcu 
dodano po polsku (od str. 11): Artykuły 
bractwa św. Anny y historya tego bractwa, 
które poczęło się po przywróceniu Połocka 
z rąk moskiewskich w rok. — Na wstępie 
odezwa Jana Dymitra Solikowskiego arcyb. 
lwowskiego, twórcy tego bractwa, wydana 
2 lutego 1589. Potwierdzenie tego bractwa 
przez legata apostolskiego jest z r. 1581. 
Warsz. Uniw. — .Jagiell. 

— Societas S. Annę (Visliciae) fun- 
data et instituta. 1590. folio, k. 2. 

Wyraz : Visliciae dopisany. — Jestto okólnik 
arcybiskupa Solikowskiego z dopisaną data : 
ultima Martii 1590. Jagiell. 

— Societas S. Annae aviae mater- 
nae Christ!, SerN^atoris nostri, in Polo- 
nia sub rege Stepbano et Anna Jagel- 
lonia regina, instituta 1578. Symbolum 
primum : Fructus charitatis salus. Sa- 
mosci, in typogr. acad. An. Dom. 1598. 
w 4ce, str. 50. 

Autorem tekstu polskiego według Janockiego 
(Nachr. I. 51) jest Symon Hagenau kano- 
nik wolborski, tłumaczył go zaś na język 
łac. Jan Mislanius. bernardyn. Podług Ma- 
ciejowskiego zaś (Piśmiennictwo III. H67 — 
8). tekst napisał Jan Mysław (a nie Mi- 
slanius) z Koś.-iana; Simonis Hagenovii 
z Heilsberga kustosza wolborskiego, są 
tylko 4 dwuwierszowe modlitwy łacińskie 
na str. 12. — Mislan pisze w dedykacyi 
(do Jana Zamojskiego str 8), że Solikowski 
kazał mu przetłumaczyć na łacińskie: li- 
bellum permissu superiorum meorum po- 
lonice conscriptum. Podlega więc wątpli- 
wości, kto dziełka tego po polsku napisa- 
nego jest autorem. — W przedmowie do czy- 
telnika tłumaczy się Mislan dlaczego wy- 
daje ten przekład łaciński po tylu edycyach 
w języku pospolitym. Było zatem kilka 
edycyi polskich poprzednio (ob. Bractwo). 

Jocher 9126 a. — Freitag. Analecta 875 — 
6. — Sienkiewicz, Dod do Bentkows. — 
Muczkowski: Kozmaitości histor. str. 122 
i 123. Ossol. — Tenże tytuł. MDLXXVIII. Sym- 
bolum primum : Fructus charitatis sa- 
lus. Samosci. In typographia Academiae. 
Anno Domini MbXCIX (1599). w 4ce, 
str. 86. Sign. Liij. 

Wewnątrz są wiersze łać. (na cześć N. M. P.) 
• z literami J. D. S. (zapewne Solikow- 
ski). — Dedyk. : Jan. Zamojskiemu Jan 
Mislanius, Bernardyn. 
Janoc. Nachr. I. 52. — Jocher 9125, 9126 h. 
Czartor. — Dzików. 

— Żywot Świętey Anny, naczyst- 
szey Panny Mariey matki boźey y Pana 
Jezusa Chrysta starey matki iego. (Pod 
tern drzeworyt : N. Panna z dzieciąt- 
kiem Jezus i Św. Anna). B. r. m. i dr. 
(około 1532. z drukarni Wietora lub 
Mac. Scharffenberga). w 8ce, sygnatura 
niejednostajna A. B. C. D. półarkuszki, 
E. cały ark., F. pół ark., Gr. cały ark., 
H. I. półark., wszystkiego k. nlb. 43, 
druk gocki. 

Rycina tytułowa powtarza się później w książ- 
ce do nabożeństwa, drukowanej u Piotr- 
kowczyka r. 16S6. — Na odwrocie tytułu 
Przemowa ku św. Annie (wierszem, wier- 
szy 10). Poczem idzie: Przemowa przed po- 
czątkiem pisania ży^Yota św. Aniiy. — Roz- 
dzyelenye syodmenaste kończy Żywot, po- 
tem idzie: Przyclad o naswyetssey Annie. 

Bandt. H. d. k. "p. I. 443. — Siarcz. Obraz 
II. 208. Jagiell. 

— obacz: Bonaczkowski Szymon 
(1769) — Bractwo (1594, 1617, 1618, 
1626, 1630, 1634, 1642, 1654) — Bu- 
chowski Andr. (Gloria 1703, Abrys kol- 
legiaty 1744) — Chełmicki Jan (1761) — 
Costenus Jan — Cultus (1691) — Czap- 
ski Mich. (1768) — Degorski Sebastyan 
(1719) — Eugeni od św. Mateusza 
(1736, 1739) — Głuchowski Wacł. 
(Nabożeństwo 1692) — Goritius Sim. 
(1568) — HagenoYius Sim. (1599, 1612, 
1643) — Karpowicz Michał (1775) — 
Koi-czyński Kassyan (1760) — Korsak 
Jan (1750) — Lodziń.-^ki X. Józef An- 
toni (1796) — Łuszczewski Paweł Ignacy 
(1688) — Mislanius, Mysław (1598) — 
Modlitwa (1766) — Montanus Jacobus 
(1522) — Myszkowska Anna (1736) — 
Ormiński Stan. (1689) — Otwinowski 
Józef (1737) — Pickoszowczyk Jakób 
(1610) — Sacranus Joannes (Modus epi- 
stolandi 1520) — Seriewicz X. Adryan 166 (Xięźyc mistyczny 1726) — Skarb 
(1773) — Sobotkowicz Andr. (Hyraae- 
neus 1604) — Solikowski Jan Dymitr 
(Societas 1590) — Sowiński Tomasz Jan 
(Nosum 1696) — Stobnicensis Joan. 
(Legenda) — Tomasz z Akwinu (1755 
i b. r.) — Wadowski Aeg. Stephanus 
(Coelum 1719) — Wilkowiecka (z) Mi- 
kołaj (Historya 1577) — Wlekliuski 
Konrad (Kazanie 1771) — Włyński 
Zygmunt Alexander (Portret niebieski 
1676) — Żydowski Alexander (Apo- 
pempticon l(ł4-8). 

Anna Samotrzecia Św. obacz : Trzy 
książki (1719) — Rycliter X. Bona- 
wentura (Honor 1754). 

Anna Ungaria ob. Brassicanus Joa. 
Alex. (1528). 

Annaberga ob. Barth Michał (1557). 

Annales de le petite Russie 1788. 
ob. Scherer. 

— Poloniae ob. Kochowski We- 
spasian (1683, 88, 98) — Orzechowski 
Stan. 1611, 43, 96) — Sarnicki Stan. 
(1587). 

— ecclesiae, annales ecclesiastici ob. 
Baronius (1609, 1613, 1624, 1687) — 
Bzowski A. (1616, 17, 21, 30). 

Annahme der poln. Krone ob. An- 
nehmung (1791) — Beleuchtung der 
Griinde — Etwas gegen (1792) — 
Erinnerungen (1792) — Warum soli 
(1792). 

ANNANIA (di) Lorenzo. L'universalc 
fabrica del mondo, overo Cosmografia. 
Venetia appresso Jacomo Vidali 1576. 
w 4ce. 

Dedykacja Katarzynie Jagiellonce, królowej 
szwedzkiej. — Jest tu Nicolai Secovii: 
Epigramma ad Vates. 

Annaty obacz: Grabowski X. Piotr 
(1595). 

Annę Bell powieść obacz: Arnaud 
F. T. Czartor. 

Annemung (Ueber die) der polni- 
schen Krone An Sr. kurfiirstl. Durch- 
lauchtigkeit Friedrich August den Drit- i 
ten, den Vater der Sachsen. Von einem 
Patriotę. Teutschland. 1791. w 8ce 
str. 43. Na to posypały się odpowiedzi w r. 1792. 
p. t. : VVarum Soli — Beleuchtung — 
Etwas gegen — Erinnerungen. — ob. An- 
nahme. 
O.-^Hol. — Jagiell. — KijowB. — Branic. 

Annetła, e Lubino, Opera comica, 
tradotta dal francese dali awocato 
Giuseppe Badini. La musica e del si- 
gnor Gaetano Pugnani , Soprainten- 
dente generale delia musica, e Capella 
da Sua Maesta ii Re di Sardegna. 
Rappresentato nell' inclito teatro di 
Varsavia. In Yarsayia Dal P. Dułbur, 
Stampatore privilegiato di S. M. Reale. 
1780. w 8ce, str. 72. Jagiell. 

Annex Nr. 2. do protokołu deputa- 
cyi do listy cywilnej , 1794. folio, str. 
nlb. 2. Krasińs. 

Annexa do Części pierwszej relacyi 
w materyi o buntach na sejmie 1790. 
roku uczynionej. W Warszawie w dru- 
karni nowey JK. Mci Piotra Zawadz- 
kiego 1790. ob. Tański Ignacy. 

Anni eaelestis ob. Nadasius J. (1706). 

— Crescentiae ob. Szostakowski J. 
(1713). 

Annibal Polonus Boleslaus Crivou- 
stus, magnus Poloniae princeps, in to- 
nera noYeni annorum aetate de Moravis 
et Pomeranis felicissimus triumphator, 
heroico theatrali actu in scenam repro- 
ductus, illustrissimo Domino D. Carolo 
Josepho Hyacintho Pieniążek Sedlnicki, 
magnorum parentum illustrissimi et ex- 
cellentissimi Domini D. Caroli Julij de 
Choltitz Sedlnicki S. R. I. comitis, hae- 
reditarii Domini in GeppersdorfF, Schon- 
wiese, Nossidl , Klemstein etc. Sacrae 
Caesareae regiaeąue Mąjestatis conci- 
liarij actualis et intimi , trium duca- 
tuum in Silesia Brigensis, Lignicensis 
et Vohlaviensis plenipotentarij admini- 
stratoris etc. etc. nec non illustrissimae 
ac et excellentis8imae Dominae D. Ma- 
riae Casimirae de dorao Pieniaźkorum 
Sedlnicka S. R. I. comitissae, palati- 
nidis Siradionsis etc. raaximo filio, per 
magnificam rhethoricam iuventutera Re- 
gij Yladislai IV. Varsoviensi8 scholarum 
Piar. CoUegij ad gloriam et honorem 
militans. Anno 1719. mensę Februario. 
Yarsayiae, typis S. R. M. Scholarum 167 Piar. folio, kart 4. (Argumentum na 
2 k.). 

Na odwrotnej stronie herb Odrowążów Pie- 
niążków. Jagiell. 

— ob. Acies fortitudinis et volupta- 
tis (1696) — Czartoryski Theod. (ad 
portas 1739) — Mylius Michał (1644) — 
Plutarch (1593) — Triumpbatrix orbis 
Roma perfida (1718). 

AnnoSanctus (Arcybisku"p koloński). 
ob. Opitius Martinus (1639). 

Annotacye do etatu stu-tysięcznego 
woyska w Koronie i W. X. Lit. przez 
Kommissya woyskowa oboyga narodów 
pod prezydencya JW. W. Hetmanów 
ułożonego za zleceniem Nayiaśn, Rzpltey 
skonfederowanych stanów. B. roku (18 
w.), folio, kart 3. Branic. 

— N. Testamentu ob. Wołodkowicz 
M. (1601). 

Annotata ad manifestum ob. Karol 
XII. (1711). 

— ad res Prussorum ob. Schurtz- 
fleisch Konr. (1674, 1698). 

— in aliąuot locos obacz: Osterod. 
(1598). 

— in Ciceronem ob. Górski Jakób 
(1575, 85) — Sierpski Wojciech (1585). 

Annotationes (Breves) quibus justi- 
tia et authrritas Decisionum Commisso- 
rialium de anno 1717 exponitur. B. m. 
i r. (Varsaviae, 1766). w 4ce. 

Katal. Batowsk. podaje w tytule datę 1716 
zamiast 1717. — Broszura ta odnosi się 
do spraw kurlandzkich. 

Bibl. petersb. 

(Annotationes). In regiae Maj. Prus- 
siae adversus aulam saxonicam electo- 
ralem Berolini 1745. ty pis editum Ma- 
nifestum, annotationes, cum argumen- 
torum tum factorum veritate confirma- 
tae. Dresdae 1745. folio, k. 1, str. 66. 

ob. Fryderyk II. (Manifest). Jagiell. 

— summopere necessariae 1772, 
1782. ob. Martynowicz Seb. 

— Thorunia in colloquio ob. Calixt 
Georg. (1685). 

— ob. Sierpski Wojciech (1575). 
Annua doloris (1681). ob. Trzebicki 

Andr. 

Annuli nuptiales 1651. ob. Kanon 
Andr. (Sam. Korecki et S. Koniecpolska). Annulus ob. Lubomirski St. (Poly- 
cratis 1676) — Zamojski Tom. (aeter- 
nitatis 1726). 

— charitatis Joanni Cynerski ob. 
Bieżanowski St. (1653). 

— desperati honoris ob. Tomaszew- 
ski Alb. (1698). 

— gentilitius Andr. Zborowski ob. 
Cynerski Jan (1642). 

— honoris Joan. Węgrzynowic ob. 
Straszyć Stef. (1668). 

— in flumen Lubomirscianura ob. 
Potocki Fel. (1661). 

— quo Vinc. Morze desponsebatur 
ob. Jacobus, frater min. conv. (1663). 

— spirituahs obacz : Ka Walczewski 
Greg. (1687). 

Annuntiatio triumphalis ad sacerdot. 
ascensus Joan. Ant. Skalski ob. Ody- 
malski Stan. (1700). 

Annus tertius Auctorum praelegen- 
dorum in Schola syntaxeos per prov. 
Polonam Soc. Jesu. Calissii, typ. S. J. 
1745. ob. Authores. 

— 1760. 28 Aprilis Vars. pro ad- 
modum Rev. ac religiosis patribus S. 
theol. ex protocollo actorum sacrae nun- 
ciaturae Apos. D. Nicol. Serra. folio, 
sign. L 2- Czartor. — Krasińs. 

— gratiae circa gratiosissimum a- 
duentum illustrissimorum reverendissi- 
morum excellentissimorum Dominorum 
ad supremum Regni tribunal judicum 
deputatorum salutantibus elogiis ab elo- 
quentia Scholarum Piarum Collegii Pe- 
tricoviensis publicatus. Anno Regis sae- 
culorum immortalis qui tempora et mo- 
menta rerum hominumq. disponit 1740. 
Ty pis Clari Montis Częstochoyiensis. 

Zielińs. 

— Marianus sive exempla brevia 

e gestis et vitis adolescentum sodalium 

in singulos anni dies digesta, studiosae 

juventuti proposita. Primum Coloniae 

Agrippinae impressa, nunc Sandomiriae, 

in typographia Societatis Jesu 1740. 

reimpressa. w 16ce, k. 4, str. 267. 
Dedyk. : D. Mariano a Potok Potocki capi- 
taneo Dubinensi et c. illustrissimi capi- 
tanei Grabovecensis etc. magnae spei filio. 

Jagiell. 168 — sanctus siye exempla bn;via e 
gestis et viti8 adolescentum CKccrpta. 
In singulo-s anni dies digosta, studiosae 
juvcntiiti proposita. Typis Coli. Sando- 
mir. JSoc. Jesu, an. D. 1740. w 16ce, 
str. 2B4. 

Treść i dnik tenże co poprzednio, tylko tytuł 

zmieniony. 
Jocher 5(i77. 
Uniw. lwów. — Jagiell. — Ossol. — Wilno — 

X. Polkows. 

— puerilis tot floribus sententiarum 
yeniistus, quot dics integer numerat 
annus. B. w. m. 1774. w 16ce. 

Wileńs. 

— ob. Stan. August (priniuui re- 
gni) — Werner Lud. Rein. (Coramentatio 
1745). 

— elimaetericus ob. Hevelius Jan 
(1685). 

— coelestis Jesu Regi ob. Nadasi 
Jan (1694, 1696). 

— gratiae ob. Bieźanowski St. (J. 
Cynerski 1653) — Janowski Hipolit 
(1701). 

— jubilei ob. Czarnkowski Fr. J. 
(1625). 

— heroicus ob. Szymanowski Mi- 
chał (1687). 

— regalis sacerdotis Nic. Oborski 
ob. Bieźanowski St. (1686). 

— scholasticus ob. Piasecki Wacł. 
(1696). 

ANNUTINI Joachim. Matylda, trage- 
dya przez Joacliima Annutiniego wło- 
skim językiem napisana, a polskim 
wierszem wyłożona przez X. Samuela 
Chrościkowskicgo Scliol. Piar. We Lwo- 
wie, drukiem Pillerowskiui 1783. w 8ce, 
str. 78 i 6. Ossol. 

Annuty Franciszek Tadeusz ob. Ra- 
dziwiłł Jerzy (Kazania 1757). 

Annuum melos Joan. Cantio ob. Tai- 
ner Lud. (^1665). 

— yectigal amoris ob. Skórkowski 
El. (1669). 

Anofromera Genesion ob. Gładysz 
Mac. (1()()4;. 

ANONIM. List anonima do króla pru- 
skiego pisany w interesach Francyi i 
Polski z francuzkiego na polski ięzyk 
wyłożony. 1792. ob. List anonima. Anonyma listy do Stan. Małachow- 
skiego ob. Kołłątaj. 

Anonymi dissertatio obacz: Socyn 
(1630). 

I ANONYMI Rerum ab a. 1330—1424. 

gestaruui historia. 

ob. Mitzler Script T. 3. str. 76. 

— archidiaconi Gnesnonsis brevior 
Chroń ica Cracoviae ad a. 1395. 

ob. Mitzler Script. T. .3. str. 163. — Som- 
mersberg Siies. Script. II. Lipsiae 17.30. 

— chronica Polonorum, 
ob. Mitzler str. 259. 

— Chronica Princijjura Poloniae, 
; cum eorum gestis sub finem saec. XIV. 

ob. Mit/.ler str. 274. — Sommersberg Siles. 
rerum T. I. 

ANONYMUS Theoiogus Gedanensis. 

Sam. Friderici Willenbergii praesidis 
juris diyini, quibus tuetur thesim in 
schcdiasmate suo de iinibus poligamiae 
licitae contra imbolles conatus. 1713. 
ob. Willenberg Sam. Fryderyk. 

ANONYMUS. Singularia processus 
judiciarii jirimae instantiae ad praxim 
utriusque fori in gratiam studiosae le- 
gum juyentutis cum summario et re- 
pertorio ad finem posito. Posnaniae, 
1729. ob. Singularia. 

Anordnung E. E, Raths ob. Gdańsk 

(1626). 

Anotable exemple ot God's Venge- 
ance ob. Kromer. 

Anrede an die zu Pohlen ob. Jan 
Kazimierz (1656). 

— an neu erwahlt. Konig 1697, 
ob. August IL 

— des Raths d. Stadt Danzig ob. 
Fabricius Winc. (1656). 

— eines polnischen Edolmanns an 
die Grossen von Polen. Die Ruhe und 
Einigkeit des Konigreiches durch Weg- 
schafFung derer Jesuiten zu befordern 
betreffend. Anno 1727. ob. Philopolites. 

Anreitung (Keiscrlicher Maiestat) zu 
Wien , m. d. Kiinig von Vugarn vnd 
Kiinig von Polcn , mit sami)t den Kii- 
niginen, vast kostlich in guldinen wś.- 
gen vnd vii ander getzierdcn, ais hor- 169 nach stat. B. m. i r. (Wien 1515). w 
4ce, kart 10, ostatnia biała. 

Drzewoiji; na tytule i na końcu. 

Kertbeny Bibliog^r. 111. 

Biblioteka Monachij. — Bibl. w Ulm. — Bibl. 
prof. Gasslera. 

Ansaldus ob. Zielopolski Andr. (con- 
tra S. Orłowski 1700). — Żiicłiowski 
Stef. 

ANSEAUME (f w lip. 1784). Dwóch 
strzelców i mleczarka, opera w 1 akcie 
z francuskiego na teatrze warszawskim 
przez aktorów JK. Mci reprezentowana 
(tłum. Jan Boduen). Warszawa, w druk. 
P. Dufour JK. Mci i Rzpltej jedynie 
uprzywilejowanego na muzykę, 1781. 
w 8ce, Str. 52. Czarter. 

ANSELMUS a SS. Martyribus. De- 

sertum disertum clamantis et amantis 
voce B. loannis a Cruce primi Carme- 
litae discalceati : et sanctae matris Te- 
resiae in reformatione coadjutoris in- 
fracti ; post excultum Carmeli siluescen- 
tis verticem , et in fructus nouos reno- 
vatum sanctissimo domino nostro Cle- 
mente X. inter beatos adscripti: iudis 
literariis in publica suae beatificationis 
celebritate opera et penna Anselmi a 
SS. Martyribvs Scliol. Piar. Coli. Vars. 
rhetorices professoris, illustratum. Var- 
sauiae anno 1676. die 22 martii. w 4ce, 
kart 8. 

Na odwrotnej stronie dedykacja św. Janowi 
a Cruce, 2 str. ; potem na 13 str. rzecz 
właściwa. Ustępy prozaiczne prze2łlatane 
wierszami p. t. „Affectus poetici." 

Branic. — Drohob. 
Anselmus, archiepisc. ob. Anzelm. 

— Polonus ob. Anzelm. 

Anserin Benedykt ob. Rożniatowski 
(1609j. 

Anserjnus Stanislaus ob. Szczerbicz 
Paweł (Speculum 8axonum 1581). 

Anstricłi ob. Antwort (1666). 

Antamoebe amoris philosophici ob. 
Freitag Ad. (1619). 

ANTASZ Klemens. Honor debitus 
honori infulato pretiosissimi virtutum et 
meritorum cimeliis radianti Dni Jacobi 
Radliński exhibitus. Cracoviae, typ, 
Dyaszewski, 1744. folio. Dzików. 

— Pax regnorum Concordia princi- 
pum in vim et applausum concordiae voti optime sibi consulentis peraugusti 
generalia Capituli Miechoyiensis : sub 
felicissimis auspiciis et praesidentia il- 
lustriss. et reverend. DD. Theodori de 
Ludinghauzen Wolff Dei et S. Sedis 
Apostoł, gratia Episcopi Chełmensis, 
Coadjutoris Livoniae et Curoniae, ordi- 
nis canonicorum regularium sanctissimi 
Sepulchri Domini Hierosolymithani ge- 
neralia praepositi, celebrati in praesentia 
perillustriss. et admodura reverendorum 
patrum et fratrum a P. Clemente An- 
tasz, ejusdem sacri ordinis professo, FF. 
juniorum directore et novitiorum ma- 
gistro ; brevi peroratione denuntiata anno 
restauratae pacis aeternae 1711. die 15 
Kalend. Junij. Cracoviae, typ. Fr. Ce- 
sarii S. R. M. illustr. et rev, D. Epi- 
scopi Cracovien., Ducis Seueriae nec 
non Schol. Novodvorsc. ordinar. typogr. 
1711. folio, kart 9. Ossol. 

Antecollo ob. Conclusiones (1786). 

Anteienchus to jest odpis ob. Sie- 
lawa Anast. (1622). 

ANTHING Fryderyk Jan (f 1805). 
Geschiedenis der Voldtogten van den 
Graave Al. Suworow - Rymnikski. In 
den Hagę, 1799. w 8ce, 2 tomy. 

Bibl. petersb. 

— Essai d'une histoire des campa- 
gnes du comte Alex. Suworow- Rymnik- 
ski. Gotha. 1796. w 8ce. Tora I. 

Bibl. petersb. 

— Les campagnes du Feldraarechal 
comte de Suworow-Rymniksky, traduit 
de Talleman, par M. de Scrionne mem- 
bre des plusieurs academies. Avec des 
planches. Gotha, 1799. w 8ce, 3 tomy. 

Zawiera: Tom II. str. 184 i plany N. IX— 
Xin. z 1 ryc. — Tom IH. str. Vni. i 
176. z ryciną wejścia do Warszawy oraz 
4t plany i ,3 ryciny. Jagiell. 

— Toż, Paris, 1799. w 8ce, 2 v. 

Bibl. petersb. 

— Toż, Londres, 1799. w 8ce, 2 v. 

Bibl. petersb. 

— History of the campaigns of 
Count Al. Suworow-Rymniksky. Lon- 
don, 1799. w 8ce, 2 v, 

Bibl. petersb. 

— Versuch einer Kriegsgeschichte 
des Grafen Alexander Suwarow - Ry- 
mnikski, Russ. kaiserl, General Feld- 

22 170 marscbal. Mit Kuptern. T. 1. 11. 111. 
Gotha, 1795—9. w 8ce. 

Zawiera: I. Theil sir. XVIII. 1%. z rjci- 
nunii: Sieg. liber Ogiński 177U. Kinnalime 
Krakau. — II. Theil str. VI. i od 8— 
170. -^III. Theil str. VIII. i 174. z ry- 
ciuami w -ice, między temi : Einzug in 
Wjirschau, Schlacht bey Brześć, Kobyłka, 
Prag. Jagiell. — Bibl. petersb. 

Anthologia ob. Antologia. 

Anti ob. Acta societatis Jabłono- 
yianae (1772, 1773). 

Anti - Babilon ob. Orzechowski St. 
(15H5). 

Antichristomachia ob. Odszczepień- 
stwo (1608). 

Antichristus Rigensis ob. Cyrinus 
(Hermes 1641, 44). 

Anłlcyrae ob. Clagius Th. (1640). 

Antidiatribe albo odprawa gońca po- 
dolskiego ob. liaab Justus (1610). 

Antidot soczinienyi słuckawo i ko- 
pysenskawo protopopa Andrzeja Muzi- 
łowskawo, napiecz w 1629. w 4ce. ob. 
Mużyłowski. 

Sopikow Cz. 1. N. 53. — Sacharow N, 259. — 
Karat. N. 293. 

Antidota contra pestem ob. Agrippa 
Henryk (1534). 

Antidotareus per Struthium ob. Ga- 
lenus (1536, 37). 

Antidotum abo lekarstwo duszne ob. 
Węgierski Woje. (1646). 

— adversus pestilentiam ob. Hegen- 
dorphinus Chr. (presentiss. 1539) — 
Reuschius J. (1539). 

— albo lekarstwo na odtręt K. Wil- 
kowskiego (1583) ob. Żaruowec Grzeg. 

Jocher 9834. Tom U. b. 488. 

— circa artic. fidei Sarnicii ob. 
Pauli Greg. (1563, 1579). 

— narodowi ruskiemu ob. Muzy- 
łowski And. (1629). 

— seu brevis cura pestis ob. Hen- 
ning Sim. (1651). 

— spirituale contra amaruni gras- 
santis pestilentiae languorem ex san- 
ctissimis derotionum et patrociniorum 

speciebus (^onfectum Typis Clari 

Montis Częstochoyiensis, Anno Domini 
1707. w 12ce, ark D. Warsz. Uniw. 

— spirituale ob. Scliiinfels Jędrzej 
(1638). — ob. Kampianus Edmund (Kal- 
wińskie 1584) — Poszakowski J. (contra 
Antidotum 1754) — Sichardus J. (con- 
tra} haen^ses 1 528). 

Antiechon coeli plaudentis ob. Ce- 
lejowicz Mat. (1694). 

Antigeiargosis ob. Kuszewicz Sam. 
(1641). 

Antigone ob. Jakubowski Walenty 
(1574). 

Antigrafe albo odpowiedź (1608) ob. 
Kopystyński M. 

Antihobbesius (Neuer) Recht und 
Klugheit im Kirchen Wesen fiir die 
burgcrliche Gleichheit der Dissidenten 
an allen Orten. Warschau u. Krakau, 
1767. w 8ce. Warsz. Uniw. 

Antihrafn albo odpowiedź 1608. ob. 
Kopisteński Mich. (Kopystyński). 

Antijesuita sive discussio ob. Sam- 
sonius Herm. (1615). 

Antilogiae et absurda ob. Clemen- 
tinus Dan. (1623). 

— seu contradictiones Sacrae Scri- 
pturac ob. Magrius Dora. (1645, 1670). 

Antimare Balticum ob. Pfenning J. 
(1639). 

Antimisocapnus (Hymnus tabaci). 
Warszawa, Soc. Jesu. 1618. 

Wydane przeciw dzi&łu króla Jakuba: Miso- 
capnus. Tak podaje A. liukowski w Wia- 
dom. farmaceut. 1887. N. 1., zaś Meyer 
w Encyklop. pisze, że pseudon. Charius 
wydał 1628. Hymnus tabaci. Jest zatem 
jakaś niedokładność w przytoczeniu Bu- 
kowskiego. 

Antimemoryał nad interessami tera- 
żniejszemi polskiemi w narodowym ję- 
zyku wydany r. 1791. w 4ce, str. 74. 
Po jednej stronie jest memoryał Hailesa 
posła angielskiego, a po drugiej odpowiedź 
na niego. Obacz Hailes. 
Piłat K. O literat, str. 118. 

Anti-Monachomachia ob. Krasicki 
Ignacy. 

Antimonitor Monitora albo reflexye 
na półarkuszyk Monitora tegorocznego 
nakształt logika nowomodnego 1766. 
pod liczbą XIII. d. 11 lutego pisany. 

B. m. i dr. w 4ce, k. nlb. 4. 

Pisemko przeciw artykułowi Monitora za 
dyssydentami. Autor zbija wszystkie skargi 
Monitora. W przydatku mówiąc , że za 171 nieszczęśliwych czasów Zygmunta Augu- 
sta, oprócz biskupów, pięciu tylko czy 
sześciu było prawdziwych religii Senato- 
rów, opiera się na świadectwie listu pa- 
sterskiego biskupa Kujawskiego, temi dnia- 
mi drukowanego. Wreszcie powiada: Byle 
dyssydenci nie mieli zborów ani publicz- 
nych budynków nikt im nie zabroni upra- 
wić kunszty i rzemiosła. Na dowód czego 
przywodzi sukienników w Lesznie, żupni- 
ków w Bochni i w Wieliczce etc. 

Jocher 2020. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Uniw. 
lwów. — Ossol. 

Anti - Ostorodus seu Refutatio ob. 
Feuerbornius J. (1628, 1631). 

Antipasty małżeńskie (Historya o Ba- 
nialuce) obacz : Morsztyn Hier. (1650, 
1703, 1719, 1736). 

Antiperaspistes in S. Hosium ob. 
Bredebachius (1568). 

Antiperistases humanae felicitatis, 
inter desperata eventu prospero, inter 
raortes, vitae praeraio, inter supreraas 
gratias, summis odiis, inter fayores, in- 
vidia; yiolentae sibiąue conterniinae, 
in Lamprino juvene Corfensi semper 
extremae. Ad terminalem anni scbola- 
stici exituiii per illustrissimam illustrem, 
magnificam rbetoriees juventutem Col- 
legii Varsaviensis Seholarum Piarum, 
apparatu scenico adumbratae. Anno Do- 
mini 1728. folio, ark. 1. 

Treść dyalogu po łacinie. — Łukaszewicz 
Hist. szkół IV. str. 257. 

Antiphona z Modlitewnika, o Niepo- 
kalanym Poczęciu Naswiętszey Panny 
etc. B. w. m. i r. (wiek XVII), folio, 
1 kartka. 

Katalog Aehera. 

Antiphonarium iuxta ritum Breviarii 
Romani, ex decreto sacrosancti concilij 
Tridentini restituti et Pij V. Pontilicis 
raaximi iussu editi : ad uniformem eccle- 
siarum , pei' universas Regni Poloniae 
provincias, usum congestum, accommo- 
datum ; auctoritate et consensu Illustriss. 
et Reverendissimorum DD. archiepiscopi 
Gnesnensis et provincialium Regni Po- 
loniae episcoporum editum. 2-da editio 
correctior et auctior. Cum suppleraento 
de Sanctis noTiter Breviario Romano 
per S. Sedem apostolicam insertis. Cra- coviae, in offic. haered. et viduae Andr. 

Petricovii 1645. folio, str. 435 i 125. 

Na odwrocie tytułu sześciowiersz Stan. Pe- 

tricovii Stud. Poes. — Dedyk. : Petro Gem- 

bicki, Episc. Crac. 24- Octobr. 1645. 

Czartor. — Wileńs. 

Antiphonarium de tempore et San- 
ctis, iuxta ritum sacri ordinis praedica- 
torum. Pars hyemalis. Cracoviae, Apud 
Lucam Kupisz. MDCLV. (1655). folio, 

kart 2, str. 289, cxxxvii i 82. 

Bibl. Uphagena w Gdańsku. 

Antipodes ob. Domkonius Johannes 

(1685). 

Antipolita Leonardus ob. Modrzew- 
ski Frycz Andrzej (1546). 

Antiquae urbis splendor ob. Lauro 
Giac. (1612). 

Antiqilitas ob. Hankius Martinus 
(1702) — Kamieński (praedicatorum 
1642) — Lilienthal (Die Antiquitaten 
1714) — Micraelius Job. (Ant. Pome- 
raniae 1723) — Sponholz (CoUection 
d'antiquitós b. r.) — Stella Erazm Lib. 
(Antiąuitates Borussiae 1518) — Tyl- 
kowski Woje. (amorura kierłovianae 
domus 1652). 

Antirresis (Antirrhisis) ob. Arcudius 
Piotr (albo apolog. przeciw Philaletowi 
1600). 

Antisari, Vienna Iłberata. Ronciglio- 
ne 1693. w 8ce. 

Obejmuje pochwałę Sobieskiego. 
Ciampi Bibl. Nr. 52. 

Anti-Socinus b. e. confutatio erro- 
rum 1612. ob. Socinus. 

Antistegmannus gegen der Warnung 
J. Stegmanni ob. Botsacus Joh. (1635). 

Antistes carmeliticus ob. Wierzbicki 
Alt. (1651). 

— Cuhnensis ob. Kuszewicz Sam. 
(1640). 

— raagnus A. Sapieha ob. Wołło- 
wicz J. (1668). 

Antitheses natalitiae ob. Smoliński 
J. (1609). 

Antithesis doctr. Christi ob. Johan- 
nes Erasm (1585, 86). 

Anti-trinitarii ob. Sandius Christo- 
phorns (Bibliotheca 1684) — Schegkius 
(Schekius) Jakób (1564). 172 Antiyalerianus ob. Haberkorn Petr. 
(1652). 

ANTOINE Paulus Gabriel S. J. (ur. 
w Luneville lti69 f 1743j. Theologia 
moralLs universa, complectens oinnia 
raorum praecepta et principia dccisionis 
oranium con.scientiae casuuin suis quae- 
que momentis stabilita ad usura paro- 
choruni et confessariorum authore RP. 
Paulo Gabryele Antoine 8oc. Jesu pre- 
sbytero, Sacr. Theol. Dr. et ex profes- 
8ore Juxta edit. Yenetam Cracoviae 
suniptibus Christophori Bartl et Consorti 
Bibliopol. Univ. Cracov. 1747. w Ice, 
Pars I. str. 6, 996 i 31. Pars 11. str. 
512 et index. 

Os-sol. — Czartor. — Dzików — Wileńs. 

— Theologia unirersa, speculati- 
va , dogmatica et moralis ; complectens 
omnia dogmata et singulas ąuaestiones 
theologicas, quae in scholis tractari so- 
lent, ad usura theologiae candidatorum 
accoramodata. Authore RP. ... Soc. Jesu 
presbytero, SS. Theologiae doctore et 
exprołessore. Tomus I — III. Juxta edi- 
tionem Yenetam. Cum privilegio Cae- 
sareo. Augustae Yindelicorum et Cra- 
coviae 1755. sumptibus Christophori 
Bartl et Consarti , Bibliopolarum Uni- 
vers. CracoY. w 4ce. — T. I. str. 983 
i k. nlb. 9. — T. II. str, 752 i k. nlb. 
25. — T. III. str. 714 i k. nlb. 12. 
(brak końca). 

Bandtke H. (Ir. III. 

Uniw. lwów. — Warsz. Uniw. 

— Sententiae dogmaticae ex uni- 
versa theologia speculativa et dogma- 
tica Reverendi Patris Pauli Gabrielis 
Antoine Soc. Jesu ad usum candidato- 
rum Theolog excerptae. Cum facultate 
superiorum. Praemisliae typ. Adami Klein 
SRM. et Illustr. Excell. et Rndi Episc. 
Premisliens. ordinar. typ. An. 1756. — 
Pars prior continens tractatus de fide 
divina, de SS. Trinitate et de angelis. 
Adjiciuntur: Canones conciliorum, pro- 
positiones proscriptae, catalogus conci- 
liorum, pontificum. w 8ce, kart 5, str. 
463. (str. 317 dwa razy liczbowana). 

Pars posterior. Continens tractatus 
de Tncamatione. de actibus hnraanis, de Grratia, de Sacramento in genere et in 

specie. Adiciuntur Canones Conc. Trid. 

et Propositiones damnatae. Premi.sliae, 

typ. Ad. Klein 1756. w Kcc, str. 10 

i 441. 

Wydał X. Jan Kowalski S. .1. — Dedyk.: 
Andreae Pruski, episcopo Tanensi. 

Jocher 2592. przytacza za Janockim edycyą 
z r. 17W. lecz moAe to my tka co do daty, 
bo Jjinocki pisze tylko; prodiit nunc, ale 
daty nie podaje, a Jocher prawdopodobnie 
na tej podstawie ł)ierze mylnie datę I7&i. 
z daty wyjścia dzieła Janockiego. 

Jocher 260fi. (podaje w tytule nazwisko wy- 
dawcy : Sententiae . . . excerptae per Joan- 
nom Jakowski. W rzeczywistości nazwiska 
w tytule podanego nie ma , a wydawcą 
jest Kowalski nie Jakowski). — Chłe- 
dowski. Spis. 

Ossol. — Czartor. — Wileńs. — Jagiell. — 
Uniw. lwów. 

— Theologia universa speculativa 
et moralis, complectens omnia dogmata 
et singulas quaestione.'5 theologicas, quae 
in scholis tractari solent, ad usum Theo- 
logiae candidatorum accoramodata, tri- 
bus tomis comprehensa. Cracoviae, 1760. 
w 4ce. 

Przyłęcki. 

— Theologia uniyersa, speculativa, 

dogmatica et moralis, complectens omnia 

dogmata etc. tribus tomis comprehensa. 

Augustae Yindehcorum. Sumptibus Chr. 

Bartl et Consarti Bibliopolarum Univers. 

Cracov. 1762. w 4ce. 

Approbata X. Piotra Sliwickiego, proboszcza 
S. Krzyża w Warsz. d. 3 Nov. 1754. 

Backer Bibliot. I. str. 2.S1. — Jocher 2591. 

— Theologia moralis universa com- 
plectens omnia morum praecepta et 
principia decisionis oranium conscicntiae 
casuum, suis quaeque momentis stabilita 
ad usum parochorum et confessariorum, 
Authore RP. Paulo Gabryele Antoine 
Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae 
doctore et exproffesore. Augustae Yin- 
delicorum et Cracoviae sumptibus Chri- 
stophori Bartl et Haered. Bibliopol. 
Universitatis Craco^iensis 1764. w 4ce. 

Pars prior. In nova hac editione 
praeter ea quae opcri adjecta fuere An. 
1754. Tractatus de actibus humanis 
di^putrtio de antiqua et nova Ecclesiae 173 disciplina circa proscriptionem librorum 
et notae nonullae accedunt, quas addi- 
dit P. Fr, Philippus de Carboneano or- 
dini Minorum Rcgul. Observantiae. Kart 
nlb. 12, str. liczb. 560. 

Pars altera. De Sacramentis et cen- 
suris. Accedunt in hac parte: tractatiis 
de sacris Christianorum ritibus, eorun- 
dem in Ecclesia orientali varietate, de- 
que orientalis Ecciesiae circa Sacra- 
raenta disciplina atque appendix de 
daranata ab Apostolica Sede doetrina 
et notae, seu additiones, quamplurime 
quas adjecit P. Fr. Philipus de Carbo- 
neano ordinis Minoruin Reguł. Obser- 
vantiae. Cum privilegio. str. VIII, 451. 
Czartor. — Ossol. — Bibl. kościelna katol. 
w Libawie. 

— Tenże tytuł. Pars prima in nova 
hac editione praeter ea quae operi 
adjecta fuere anno 1754. Tractatus de 
actibus huraanis, disputatio de antiqua 
et nova Ecciesiae disciplina circa pro- 
scriptionem librorum et notae nonnullae 
accedunt, quas addidit P. Fr. Philippus 
de Carboneano ordinis Minorum Reguł. 
Observantiae. — Pars altera. De sacra- 
mentis et censuris. Accedunt in hac 
parte : tractatus de sacris Christianorum 
ritibus, eorumdem in ecclesia orientali 
yarietate, deque orientalis Ecciesiae circa 
Sacramenta disciplina , atque appendix 
de damnata ab Apostolica Sede doetrina 
et notae seu additiones quamplurimae, 
quas adjecit P. Fr. Philippus Carbo- 
neano, ordinis Minorum Reguł. Obser- 
yantiae. Cum privilegio caesareo. Au- 
gustae Vindelicorum et Cracoviae. Sum- 
ptibus Christophori Bartl et haered. Bi- 
bliopol. Universitatis Cracoviensis. 1768. 
Część I. w 4ce, k. nlb. 12, str. 560. 
Część II. w 4ce, str. VIII i 451. Obie 
części w 1 Yoluminie. 

Jocher 4108. podaje według katalogu Grebla : 
Cracoviae 1765. Prawdopodobnie będzie to 
taż sama edycya. 

Jagiell. 

— Toż. Aug. Vindelic. et Cracoviae 
1774. w 4ce. 

Uniw. lwów. 

— Compendium theologiae moralis 
uniyersae. Tomus I. II. Reirapr. Vilnne, typis Schol. Piar. Anno 1784. w Bee. 
T. I. str. 313. T. n. str. 394. 
Jocher 4111. 

Wileńs. — Dzików. 

— Toż. Cracoviae, 1787. av 4ce, 
str. 702 i 747. 

Notaty Haana. 

— Bohosłowije prawouczitelnoje, iż 
bohosłowija Antoine, Tourneh i Reiffen- 
stucl prostranno rimskim dialektom o 
tajnach i censurach , sirecz kazniech 
libo nadziranijech cei-kownych napisan- 
naho, na ruski] dialekt wkratce po bła- 
howoleniju i błahosłoweniju jeho preo- 
swiaszczenstwa kir Kiprijana Steckaho 
perewedenoje, tipom po poweleniju to- 
hore izdanoje. W sw. i czudotw. Obi- 
teli Poczajewskoj 1779 hoda. w 4ce, 
kart. nlb. 2, liczb. 227. Krasińs. 

— obacz : Avis (b. r.) — Kulczycki 
Pantaleon (1787, 1792). 

Brown. Bibl S. J. s. 476. 

(Antokol). Opisanie publicznego prze- 
niesienia statuy P. Jezusa Nazareńskiego 
niezliczonemi cudami wsławioney etc. 
z Rzymu do kościoła XX. Trynitarzów 
na Antokolu ob. Opisanie (1766). 

Jagiell. — Krasińs. 

— Opisanie solenney konsekracyi 
kościoła Antokolskiego , Wileńskiego 
WW. XX. Trynitarzów r. 1756 dnia 
12 Septembra odprawiony, w 4ce, 1 ark. 

Jocher 9100. 

— ob. Affekta (1743) — Obrona 
(1775) — Sapieha Alexander (Mowa 
1789) — Żrzodło (1739). 

Antologia (Anthologia) sirecz moły- 
twy i pouczenija dusze połeznaja, w du- 
szewnuju połzu Spudeow i wsiech bła- 
hoczestywych, lubo mołytwennik w krat- 
cie sobranaja i błahoezynnie raspołoże- 
naja. Tszczaniem Jasne Prewełebneho 
Jeho Myiosti hospodyna otca Pctra Mo- 
hyły mytropołyta kijów. Roku 1636. 
Maja 24. w 16ce, kart 416. 

Jagiell. 

Antologion sirecz : Cwietostow iii 
trifołog, sostawlennyj ot stych otec 
izobrażennych zdie. Wsesilnago Boga 
wo Trojci błgdtii , błgwlcniem czetwe- 
roprestolnych Wostocznych sti ej szych 174 patriarch. Tszczaniem, ic i iżdiweniem 
Bratstwa, pri chramie Uspenia pYtyja 
Bgomatere, w tipograłiii ich wsesower- 
szennic czetwertoje uże izdadesia. W 
Lwowie w Heto bytia mira 7189. ot 
wopłoszczenia że Gania 1651. (w 3 to- 
mach), folio, 8 k. i 669 k. liczb. 

Czartor. — Uniw. lwów. 

Antologia hebraica Tomów 2. Lwów 
1787. ob. Fessler. 

ANTON Karl Gołtlob lur. 1761 um. 
1818). Er.ste Linien eines Versuches, 
liber der alten Slaven Ursprung, Sitten, 
Gebriiuche, Meinungen und Kenntnisse. 
Mit 2 Kupfern. Yerlegts Adam Friedr. 
Bohme. Leipz. 1783. w 8ce, 7 k. nlb., 
162 str., 6 k. nlb. spisu. 

— Toż. Zweiter Theil, Leipz. 1789. 

w 8ce, 6 k. nlb., 116 str., 2 k. nlb. 

spisu i 2 tabl. 

Akad. — Bibl. petersb. — Branic. 

ANTON ELLO. Sacra Congregatione 
Consistoriali RPD. Antonelli secretario 
Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo 
D. Potkański suflFraganeo Cracov. cum 
Celsissimo Illmo et Rmo D. Andrea 
Stanislao Kostka Załuski episcopo Cra- 
covien. Restrictus facti et juris. 28. 
Romae, typis Bernabo, folio mniejsze, 
str. 24. 

Badana kwestya o dochodach i pensyi suflfra- 
ganów. Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł. Restrictus respon- 
sionis facti et juris. Romae, typ. Ber- 
nabo 1758. folio mniejsze, str. 12. 

Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł. Replicatio facti. 9. 
Romae, typ. Bernabo 1758. folio mniej- 
sze, str. 8. Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł cum Celsissimo, 

JUmo ac Rmo episcopo Graco viae nec 
non Illmis DD. Exequutoribus testa- 
raentariiis bonae memoriae episcopi Za- 
łuski. Restrictus facti et juris. Romae, 
typis Bernabo 1760. folio mniejsze, 
str. 24. Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł cum Celsissimo 

Illmo, et Rmo Dno Cajetano Sołtyk 
episcopo Cracoviae nec non Illmis DD. 
exequutoribus testament, episcopi Za- 
łuski. Restrictus responsionis facti et juris. Romae, typ. Bernabo 1760. folio, 
str. 16. Warsz. Uniw. 

— (Decisio Rotae Roraanae). Sacra 
congregatione consistoriali RPD. Anto- 
nello secretario Cracov. Suffraganatus et 
praetensae congruae. Pro celsissimo et 
Rmo I). Cajetano Sołtyk episcopo Crac. 
ac Illmis DD. haeredibus cl. mem. Sta- 
nislai Kostka Załuski. Cum RPD. Fran- 
cisco Potkański suflfraganeo ipsius cel- 
sissimi episcopi. Restrictus facti et juris. 
Romae, typis Bernabo 1760. w 4ce, 
kart 13. Jagiell. 

(Antoni Św. Padewski). Droga na 

niebie y na ziemi szczęśliwa cudotwórca 
Antoni Padewski jasnemi cnót życia 
gwiazdami y łask świadczeniem etc. 
W drukarni Poczajowskiej 1754. w 
8ce, kart nlb. 28. Krasińs. 

— Cudotwórcy w kościele famym 
Kraśniańskim w diecezyi Łuckiej św. 
Antoniego Padewskiego dzieła do wia- 
domości ludzkiej podane. Lwów, w dru- 
kami Bractwa św. Trójcy 1755. w 4ce, 
str. nlb. 80. Kra.siń8. 

— Contra demones fulmen. B. m. 
m. i r. folio, 1 kartka. Jagiell. 

— Hortulus Anton ianus odoriferis 
ad recreandum devotam animam variis- 
que consitus floribus. Quem in solenni 
ejusdem sancti Antonii confraternita- 
tis introductione, pusillus grex fratrum 
minorum reguł. observant. in ecclesia 
conventus Kobylinensis ad M. D. G. et 
Patroni honorem cum permissu superior. 
fundavit et excoluit. Calissii 1682. w 
12ce, k. 2, str. 213. 

Dedyk. Divo Ant. Paduano (modlitewnik). 

Jagiell. 

— Brevis instructio exercendi de- 
Yotionem novennae, novem feriis tertiis 
ad honorem S. Antonii de Padua quae 
practicatur in ecclesiis, duodecim Apo- 
stolorum Romae, Paduae, Mediolani, 
Neapoli, Bononiae, Florentiae, Craco- 
viae, Posnaniae et in tota religione 
Fratrum Min. S. Francisci Convent. ad 
excitandam plurium devotionem onmi- 
bus sancto huic Thaumaturgo deyotis 
oblata minoribus conventualibus. Cracov. 175 ap. Nic. Schedel (1695). w 12ce, liczy 
str. 143. na końcu brak kilku kart. 
Na odwrocie tytułu rycina św. 'Antoniego. 

Jagiell. 

— Kazanie na sw. Antoniego, w 4ce. 

Przypisane Domin. Mikoł. Radziwiłłowi. — 
Approbata z r. 1685. Dzików. 

— Kazanie na uroczystość sw. An- 
toniego z Padwy. W Lublinie 1791. 
w 4ue. 

Notatka Haana we Lwowie. 

— Leben , Tag - Zeiten , Litaney, 
Neun-Dienstagige Andacht und andere 
Gebetlein zu Ehren dess h. Antonii von 
Padua. Gedr. zu Braunsberg im Coli, 
der Soc. Jesu 1707. w 12ce. 

— Tenże tytuł. Braunsb. gedr. im 
Coli. der S. J. 1742. 

— Nowenna czyli nabożeństwo dzie- 
więciowtorkowe na honor ś. Antoniego 
z Padwy. Warszawa, 1786. w 12ce. 

ob. Synakiewicz Felix. 

— Ogród świętego Antoniego Pa- 
dewskiego na zbawienie dusz rozmai- 
tymi wonieiacymi posiany kwiatami, 
duszę nabożna cieszącymi na większa 
Boska chwałę a św. Patrona cześć, z 
dozwoleniem starszych roku p. 1697. 
W drukarni koUegium Kaliskiego S. J. 
w 12ce, str. 195. 

ob. wyżej : Hortulus. Jagiell. 

— Ogród Św. Antoniego. W Kra- 
kowie 1700. w 16ce. 

Jocher 6858. 

— Ogród Św. Antoniego Padew- 
skiego na zbawienie dusz, rozmaitemi 
woniejacemi posiany kwiatami. Kraków 
1713. w 12ce. 

Katal. Kaj. Jabłońskiego we Lwowie. 

— Pocieszyciel strapionych serc 
ludzkich Antoni święty z Padwy ła- 
skami niezliczonemi w farnym kościele 
Chełmskim niegdyś katedralnym Xięży 
Schol. Piar. z dawna wsławiony w ca- 
łey prześwietney Ziemi Chełmskiey z 
Boskiey Opatrzności w wszelakich fra- 
sunkach i przygodach patron doświad- 
czony, a teraz z króciuchnyra nabożeń- 
stwa zebraniem teyże całey prześwie- 
tney Ziemi Chełmskiey od koli. Xięży 
Chełmskich Schol. Piar. ofiarowany roku 
którego Bóg człowiek cudami światu pociechę uczynił 1745. w 12ce, kart 
nlb. 20. 

Dedykacya : Całey prześwietney Ziemi Chełm- 
skiey y powiatowi Krasnostawskiemu. 

Warsz. Uniw. 

— Sacrum Manuale. Officia S. An- 
tonii Patayini Thaumaturgi nec non 
Deiparae Virginis Compassae^ ac S. Pa- 
tris Francisci, cum variis selectis et 
deyotissirais orationibus, continens. Stu- 
dio religioso PP. Franciscanorum Po- 
snaniensium erga patronum. Editum 
Anno Domini MDCLXXIV. Lesnae ex- 
cussum, per Mich. Buck. (1674). w 12ce, 
stron przeszło 130. 

Dedykacya: Christoforo de Grzymułtowice 

Grzymułtowski , Castell. Posnan. 
Jocher 6628. 6827. Ossol. 

— Manuale Antonianum. Officia 
parva ejusdem sancti Compassae Dei- 
parae Yirginis et S. Francisci Conti- 
nens. Opera PP. Franciscanorum Posna- 
niensium. Superiorum permissu. Sump- 
tibus Joannis Tobiae Keller Sac. Reg. 
Maj. Bibliopolae. Ty pis Academiae Po- 
snan. Anno Domini 1692. w 24ce, str. 
322. Warsz. Uniw. 

— Serdeczne westchnienie w potrze- 
bach grzesznika do cudotwor. św. An- 
toniego Padewsk. goracościa miłości du- 
cha Św. zapalone. Bez osób. tyt. B. w. 
m. i r. (z XVIII wieku), kart nlb. 2. 

— obacz: Alojzy od św. Ign. (Ka- 
waler 1739) — Ankiewicz Marcin (Ka- 
zanie 1779) — Bzonowski Dom. (Po- 
gończyk 1723) — Ceremoniarz (1797) — 
Chybiński Lud. (Himny 1734) — Cy- 
pryan od św. Alexego (Lucyfer 1681) — 
Czarnecki Andr. (Vita 1640) — Daszkie- 
wicz Joh. (Wiersze 1776) — FiHpecki 
And. (Kazanie 1779) — Fogilewicz Ber- 
nardyn (Róża 1687) — Franciszek pro- 
wincyał (Informacya 1734) — Gąska 
G. G. (Lux orta 1725) — Giżycki 
Grzegorz (Kazanie 1724) — Gruber 
Teodor (Kazanie 1786, 1787) — Gost- 
kowski Ignatius (Oratio 1767) — Gro- 
malski M. (1757) — Gruszecki Hier. 
(Kopia 1747) — Jaszczułt Placyd (Splen- 
dido lumini 1768) — Joannes Neopol. 
Convent (Officium 1673, 1705) — Jor- 
dan Andr. (Argumentum 1766) — Ka- 176 lowski Marc. (Informacya 1723) — Kieł- 
kowski Mauritius (Hipomnema 1718) — 
Kocieński Józeł" Ign. (Wielka chwała 
175i)- Korczyński Kas. (1764—67) — 
Korzon Tora. (Mistyczny 1718) — Kro- 
banowski Ant. (Kazanie 1718) — Lipie- 
wicz Ant. (Korona 1766, 1745) — Ma- 
łachowski Adam (Wielki kanclerz 1683) 

— Maraczyński Stan. (^1737) — Miast- 
kowski L. (Wszechniocność 1695) — 
Misiewicz Ludwik (1775) — Naramowski 
Ad. (1721) — Nowicki ob. Jaszczułt — 
Obrępalski X. (1732) — Pogorzelski 
Piotr (Adorea 1639) — Rodrasem (Roz- 
drażewski) Franciscus (Vita 1645, 1646) 

— Rupniewski Stefan (ob. Gąska G. 
1725) — Schindler Adr. (Miraculuin 
1693) — Stephanowicz Ant. (Soliura 
1667) — Synakiewicz Fel. (Nowenna) — 
Szulc Ant. (Lilie polne 1679) — Votura 
in clientela (1769) — Zajkiewicz Lud. 
(Żywot 1754). 

Antoni od Św. Ducha ob. Wielhor- 
ski (Pragnienie serdeczne duszy 1746, 
Źródło 1746). 

Antoni z Gledzianowa ob. Carosy 
i Petrelli (1727). 

ANTONI od Imienia Maryi Trynitarz. 

Rozdział z życiem w Bogu zeszłej i już 
samemu żyjącej Bogu W JM. Pani Róży 
z Zebrowskich Karczewskiej i Starości- 
ny Zytomirskiej , Sokolnickiej etc. etc. 
dla nierozdzielnej w jej życiu z wola 
Boska konjunkcyi w rozdziale Xięgi 
żywota zapisany, a przy skoligowanym 
publicznych żalów kongresie pogrzebo- 
wym kazaniem w kościele Beresteckim 
Ordinis SS. Trinit. RC. fundatorskim 
wiekopomnie Karczewskich zaszczytem 
erygowanym promulgowany przez X. 
Antoniego od Imienia Maryi św. theolog. 
lektora tegoż zakonu r. p. 1735. dnia 
5 Października. We Lwowie, w druk. 
Brackiej św. Trójcy z przywil. JKM. 
1735. folio, kart 13. 

Przypis. Zebrowskiemu, staroóc. Stryjskiemu. 

Katal. Batowskiego. 

Ossol. — Czartor. 

Antoni X. z Kobylina ob. X. Antoni 
z Kobylina (Napachania 1523j. ANTONI X. od Nawiedzenia N. M. P. 

Kazanie w srzodę między oktawa prze- 
niesienia obrazu Nayświętszey Maryi 
Panny z kaplicy do ołtiirza wielkiego, 
w kościele archikatedralnym lwowskim 

na uroczystych nieszporach przez 

kaznodzieje ordynaryusza trynitarza 
lniane (15 Maja 1767). Transibo in lo- 
cum tabernaculi usqu' ad domum Dei. 
Paulus 41. folio (ułamek z dzieła od 
str. 136 do 151. tj. Tf. do lig). 

Porówn. Ostrowski G., Strykowski W., Szy- 
laraki W. Czartor. — Krasińs. 

Antoni od Św. Nepomucena obacz: 

Chojnacki Ant. (Kazanie 1747). 

Antoni od Niepokal. poczęcia Maryi 
Pijar. ob. Marzęcki Ant. (Zycie zaba- 
wne 1740 — Krzywda na oku y celu 
1731). 

ANTONI, od Przenajśw. Sakramentu, 
Trynitarz. Światło z pięciu gwiazd wy- 
nikające różnemi pobożności dewocya- 
mi przyozdobione Święty Jan Nepomu- 
cen, patron dobrej sławy, przez X. 
Antoniego od przenajśw. Sakramentu 
exprowincyała i definitora prowinc. św. 
Joachima zakonu Tróycy przenajśw. 
Lwów, druk Colleg. Soc. Jesu. 1737. 
w 12ce, ark. 7V2- 

— Lumen in quinque syderibus 
resplendens rariis devotionum exercitii8 
adornalum. Beatus Joannes Nepomuce- 
nus tutor bonae famae. LeopoH, typ. 
CoU. Soc. Jesu. A. D. 1726. w 12ce, 
k. 6 i str. 236, k. 2. Ossol. 

— Toż. Tenże tytuł z odmiana: 
Sanctus J. Nepom. Leopoli, typ. Coli. 
Soc. Jesu. A. D. 1737. w 12ce, k. 9, 
str. 231 i index k. 2. 

Dedyk. : Alex. Silicki pincernae Czenvono- 
grodensi. Jagiell. — Wileńa. 

— Toż, resplendens variis devotio- 
nibus cum adjuncta Hebdomada Sancta 
adorandum , S. Joannes Nepomucenus 
tutor bonae famae. An. Dni 1763. Ac- 
cedit: Appendix ad hebdomadam etc. 
Berdiczoviae, typis Fortal. B. V. Ma- 
riae. w 12ce, str. liczb. 279. Appendix 
str. liczb. 63. 

Wileńs. — Krasińs. — Ossol. 

— ob. Raphael de S. Joannę (De 
lectione canonica 1737). m ANTONIJ. Ziercało ot pisanija Boze- 

stwiennawo, socz. jeromonacha Antonija 

napiecz, w Czernigowie w 1705. folio, 

kart 9 i 61. 

Rysunek rossyjskiego orła i herbu Mazepy 

na miedzi ryte. 
Tołstoj N. 209. — Karat. N. 1249. 

Bibl. publ. petersb. — Bibl. Karataj. 

Antonia Walpurga królowa obacz: 
Walpurga (Nawrócenie 1751). 

Antonida Jan obacz: Jonston Jan 
(1660). 

ANTONIN z Przemyśla, Dominikan 
(t 1 Stycz. 1619). Rosarium seu libel- 
lus in quo S. Rosarii fraternitatis B. 
Mariae Virg. nuncupatae rationes, pro- 
gressus, mysteria et commoda breviter 
explicantur. Accessit etiam de ritu con- 
secrandi Agnus Dei. F. Antonino Pre- 
mislien. Dominicano collectore B. m. 
(Leopoli), 1591. w 16ce, dedykacyi kart 
3 nlb. i kart po jednej str. liczb. 164. 
Dedyk. J. D. Solikowskiemu. 

Uniw, lwów. 

— Sprawa, dobra o zakonney pro- 
winciey Jacka Świętego w kościele u Do- 
minicanow stanowioney, albo racźey do- 
zwoloney naprzeciw świetskim niepotrze- 
bnym rozruchom , z ocżyśćieniem po- 
stępku y rządu Zakonnego do ludzi 
podana. We Lwowie, drukował Maciey 
Bernat r. p. 1599. w 4ce, 36 k. nlb. 

00. Dominikanie przypisali Zygmuntowi III. 

Druga dedykacya do Jana Zamojskiego. 
Jocher 9225. 
Autora wykrywa Barącz : Rys dziejów II. 

78. — Okólski. Russia florida p. 143. 

(„Scripsit aliąuas conciones"). 

Czartor. 

— ob. Ludwik z Granaty (Róża- 
niec 1583). 

Antonin Teoll ob. Teoli (Życie św. 
Wincentego 1750). 

Antoninus Genuensis ob. Genuensis 
(Art. logie. 1771). 

ANTONIN X. Kapucyn. Siedm kazań 
pokutnych, które też zamiast rozmy- 
ślania na siedm dni tygodniowych przy- 
datne byó mogą przez ks. Antoniego 
kapucyna za pozwoleniem starszych do 
druku podane. Poczajów, 1759. w dru- karni JKM. 00. Bazylianów, w 4ce, 
sign. A — Tg. 

Dedyk. Pannie i Matce Bogarodzicy. 

Warsz. Uniw. — Jagiell. 

ANTONINUS Joannes, Cassoviensis, 
Dr. raed. Elegia in mortem Petri To- 
micii episc. Grac. Cracoviae ex officina 
Hieronymi Yietoris. 1535. 

Jusz. I. 7. — Janoc. I. 25. 

^ — Elegia in mortem Erasmi Rot- 
terodami. Cracoyiae, ex officina Floriani 
Ynglerii. 1536. 

Jusz. I. 7. — Janoc. I. 25. 

— Sejm zwierząt 1521. 

Cytuje Stan. Potocki w Pochwale Szymanow- 
skiego. Może to Dubraviusa Consilium. 

— De tuenda bona valetudine. Cra- 
coyiae ex officina Hieronymi Yietoris 
regiae cancellariae calcographi XI. cal. 
novemb. an. a Christo nato MDXXXV. 
w 4ce. 

Przypis. Piotrowi Tomickiemu , kanclerzowi 

koronnemu. 
Jusz. I. 6. — Janoc. I. 25. 

— ob. Coxus Leonardus (Libellus 

1526) — Dubravius J. (Consilium 1521) 

— Erasmus Roterodamus (1525, Epis- 

tolarum 1538) — Janicki Klemens (1542, 

43) — Luctus Pannoniae (1544) — Schne- 

berger A. (Xiażki 1569) — Sedulius (In 

libros 1528). ' 

Osiński (Czacki str. 212). — Maciej. Pism. 
III. — Ossol. Wiad. hist. II. 239, 244. — 
Rocznik Towarz. Warsz. Przyj. N. VII. 
177—9. — Jusz. Dykcon. I. 5. II. Ml. — 
Janociana I. 24 — 6. — Potocki Pochwała 
Szymanows. (Sejm zwierząt 1521). 

Antonius Cardinal ob. Saracinus Pe- 
trus (Testamentum 1646). 

Antonius Marcus de Dominis ob. 
Dominis. 

ANTONIUS Marek, Archiepiskop Spa- 
latenskoj. Priczini ujechanija jego ze 
Włoch. Druków, w Frankffortie u Nepu. 
1616. w 4ce, str. 19. Ossol. 

Antonius a B. Cunigunde ob. Wy- 
socki Samuel. 

ANTONIUS a S. Francisco. Propo- 
sitiones ex universa philosophia com- 
muniori eruditorum calculo in scholis 
receptae quas Religiosiss. in Christo Pa- 
tri Ignatio a Sanctis per complura in 

ordine magna cum laude Provincia 

S. Joachimi Ministro Provinciali , Phi- 

23 178 losophieum antę collem ad \ilnara stu- 
dium Ord. Disc. SS. Trinitatis R. C. 
in publici3 disputationibus exponit. w 

4ce. 

W przyp. podpis: F. Antonius a S. Fran- 
cisco philos. lector. 

Antonius a SS. Sacramento obacz: 
Antoni od Najśw. J?aki-:uu. .Kaphaei de 
S. Joannę 1737*. 

Antonius a S. Samuele ob. Wiśniew- 
ski Antoni > Propositiones 1746). 

ANTONIUS a Spiritu Sancto. Direc- 
torium mysticuni, in quo tres difficilli- 
mae viae, scilicet purgativa, illumina- 
tiva et unitiva und:que illucidantur et 
sanctorum patrum, praecipue angelici 
doctoris D. Thomae ac seraphicae M. 
N. S. Tlieresiae splendoribus illustran- 
tur. Opus sanę cunclis ambulantibus in 
harum trium Tiarum tenebris apprime 
utile et necessarium. Nunc primum in 
Gallia prodit. Lugduni. 1677. folio. 

Przjłęcki zalicza między polskie druki, lecz 
nie objaśnia dlaczego? 

Antonius Fr. de Zaciszowice obacz : 
Abrek Jan 16541. 

Antonius de Camelin ob. Camelin 
(1766). 

Antonius de Fauntis ob. Fauntis 
(1517). 

Antonius Sancta Crutius ob. Sancta 
Crutius \&2><). 

Antonius Sylvius ob. Sylvius 1 1594j. 

Antonius Vicecome8 ob. Vicecomes 
(1768).. 

ANTONOWICZ Julian, naucz, w Wło- 
dzimierzu. Grammatyka dla Polaków 
chcących się uczyć angielskiego ięzyka 

krótko zebrana przez Bazyhana 

prowincyi litewskiey za pozwoleniem 
zwierzchności pierwszy raz pod prassę 
oddana. 'Na końcu :i „Yarious letters". 
Warszawa, w drukami nadwomey J. 
K. Mci i P. K. Edu. Roku 1788. w 
12ce, k. nlb. 6, str. 144 i 6 k. nlb. 
(z 2 drzewor. w texcie). 

Dedyk. : Karolowi Whithworth pełnom. mi- 
nistrowi W. Brytanii na dworze polskim. 
Zielińs. — Akad. — Jagiell. — Kijowa. 
— Mowa z okoliczności uroczystego 
obchodu stoletniej pamiątki zwycięztwa 
Jana Sobieskiego króla Polskiego nad Turkami pod Wiedniem, miana przez 

Z. S. B. W. Prow. Lit. nauczyciela 
wymowy w szkołach Włodzimierskich 
r. 17H3. d. 12 Pażdz. w 4ce, sign. B^. 

Chodyniecki I. 143. — Łukaszew. Histor. 
szkM II. 471. Dzików. 

— Starzec pobożny, wiersz naśla- 
dowany z prozy. B. m. i r. (r. 17....) 

w 4ce. Dzików. 

— obacz : Stanisław August (Powi- 
tanie 1787). 

Antonowicz Michał, kanon. Warsz. 
ob. Marevalis Marek Waleryusz (Wi- 
dowiska 1759) — Persius Aulus Flaccus 
(Satyrae 1751). 

Jauoc I. 5. — Bentk. I. .^95. — Jocher I. 
s. XVIII. N. 324 328. 

Antonowicz Mikołaj ob. Muratowicz 
Franc. Alojzy (1759). 

Antopologia abo Apologiey zniesie- 
nie ob. Kisiel Ostali (1632). 

— t. j. odpowiedź ob. Clementinus 
D. 1 16301. 

Antoszewski Wojciech ob. Wytysz- 
kiewicz Adalbert (^Orationes 1776). 

Antrag an die Polen ob. Gustaw 
Adolf a 632). 

Antvoort van Burgemeesters ob. 
Gdańsk 1656j. 

Antwort an Chris. Grasseus ob. Fel- 
binger Jerem. (1655). 

— an einem Churfiirstl. Rath ob. 
Tranquillus (1656). 

— auf die honischen Gedichte un- 
term Nahmen der Stadt Thoren und 
Elbing, auflF die gute Stadt Danzig 
auszgesprenget. Anno qao CertanDVM 
pro LIbertate. (1656). obacz Toruń. 

— auf das Expo3e der Rechte Sr. 
Majestat des Konigs von Preussen auf 
das Herzogthum Pomerellen ob. Łoj- 
ko F. 

— auf d. Buch Bened. Herbest ob. 
Niemojewski Jak. (1589). 

— auf die praehminar. Erzehlung 
ob. Nicoymius Nicef. (1656). 

— auf die RepUcam Joh. Waltheri 
ob. Lefinus (1650j. 

— auf die von Car. Gust. ange- 
zogene Ursachen ob. Karol Gustaw 
(1659). 179 — auf Fragen von der heil. Schrifft 
ob. Botsacus Joan. (1662). 

— der Hochmogenden Herren Staa- 
ten Generalen auff die Proposition des 
Herm Coyets. 1660. ob. Ruytsch. 

— der Gemein zum Schmigel ob. 
Schlichting Wolfg. (1593). 

— eines freyen Polnischen Edel- 
manus, aufs Manifest oder Universal- 
BriefF, so nach zerrissenen Reichs-Tage 
dieses 1666 Jahres den 4 Maji aus der 
grossen Canzelley zum Anstrich und 
Besehonigung des Hofs ausgesprenget 
worden. 1666. w 4ee, Bg — C4. 

Branic. 

— ob. August II. (auf K. v. Preus- 
sen 1718) — Dohni (1789) — Gdańsk 
K. (van Burgeraeesters 1656, Eines 
Schweden 1757) — Heyking (zur Recht- 
fertigung 1792) — Kurlandya (auf Pa- 
trioten 1763) — Ossoliński (e. Sena- 
tors 1734, auf das von Schatz Mei- 
ster 1734) — Rosenberg (der St. Danzig 
1712) — Sobieski Jan III. (1658) — 
Toruń (der Rathe 1615). 

(Antwort). Aus dera Perfertischen 
Buchladen zu Breslau verdeutsch erho- 
bene unterthanigste Antwort so an Ihr. 
Koenigl. May. in Polen und dann auch 
Ihr Ertz-bischofflichen Gn. zu Gniesen 
auff Dero, zu dem in Thoren den 10 
Octobris hujus anni angestalten Reli- 
gions - Colloquio jiingstes Beruff- und 
Ausschrieben, die zu Orlau versamlete, 
Evangelisehe Stande gethan, und mensę 
Septembri, dieses 1644 Jahres schrift- 
lich insinuiret. Gedruckt im Jahr Chri- 
sti 1644. w 4ee. sign. Aij — C. 

Warsz. Uniw. — Wrocł. miej. 

Antwort-Schreiben ob. Schreiben. 

Antychryst ob. Brzeziński Pafnu- 
cyusz (1783) — Cyryli S. (b. r.) — 
Huniusz Aeg. (O rzymskim 1613) — 
Opisanie (1791) — Serwet (Okazanie 
b. r.). 

Antycypacya w biletach skarbowych 
(Projekt do prawa na 4-letn. sejmie), 
folio, 1/2 ark. (1791 ?). Branic. 

Antyhym wzgardzonych sług. 1568. 
ob. Pauli G. 

Antymemoryał ob. Memoryał (1791). Antyochia ob. Erazm Roterodam- 
czyk (1792). 

Antypasty małżeńskie zaprawione 
cukrem ob. Morsztyn Hier. (1650, 89). 

ANTYST Justynian Wincenty (Anti- 
stius Hispanus) Dominikan. Traktat 
o Niepokolanym poczęciu Nayświętszey 
Panny Maryi zkomponowany po hiszpań- 
sku przez X. Wincentego Justyniana 
Antysta Zak. kaznodz. Przełożony na- 
koniec po polsku (z francuskiego Ant. 
Thomas) przez przysiężonego niewolnika 
Maryey, Jana Jabłonowskiego Woiewodę 
Ruskiego, w Koenigsteynie roku 1716. 
W Brunsbergu, 1722. w 8ce, kart 8, 
str. 134. 

Jocher 3731. Wileńs. — Zielińs. 

— obacz: Jansenius Nicol. (1622). 

Antythesis albo rozmowa kościoła 
chrześciańskiego z odszczepieństwem ob. 
Czerniowski Jan (Chuchrecki Wal.). 

(1624). 

ANUSZEWIC Piotr, Fescenninus. De 
luco Streniae corona martialis D. O. M. 
Doctore Sigismundo III. Regę Polon. 
invictissimo Rectore, Vladislao Regis Po- 
lon, filio felicissimo ductore. Augustissi- 
mae Polon, martis e pectore dedicata filiis 
illustriss. bellatoribus in Turcam Nico- 
lao et Procopio Sieniavsciis. Floret fru- 
ctuosa 1624. Authore Petro Anuszewic 
Maas Artium et Philosoph. bacal. (wiersz 
pols. i łac). Zamości, Anno 1624. w 
4ce, kart 7 (sign. B^). Ossol. 

— Ovis sponsis nobilibus virtute, 
industria spectabihbus, Paulo Celari et 
Annae Pipanovnae. Exhortor moneoq. te 
libelle — Ut sponsis placeas novis vide- 
bis — Si te pectore, si manu, tene- 
bunt — Versum non fieri rudem puta- 
bunt. Per Petrum Anuszevic Art. hb. 
et Phil. bac. Cracoviae, Anno Domini 
1616. w 4ce, karta 1. Ossol. 

Anweisung, wornach diejenigen Biir- 
gere welche bey dem Canon exerciren 
wollen, sich werden zu richten haben. 
Dantzig, gedruckt bey Thomas Johann 
Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Rahts 
und des lobl. Gymnasii Buchdrucker. 
1733. w 4ce, kart nlb. 6. Czaiior. 180 Anvila (D') J. X. ob. Compaing I 
(1782). 

Anville ob. l)'Aiiville. 

Anzeige (AusfUhrliche) der Rechte 
der Dissidenten , wie auch die Rechte 
derjenigen Machte derer Interesse es er- 
fordert, dieselben autreebt zu erhalten. 
Warsebau, 1767. w 4ce. Raczyńs. 

. — (Kurze) wider den auf den 22 
Jun. h. a. ausgeschriebenen Huldigungs- 
Actuni. (1763?) fol., 1 ark. 

Mizler. 

Anzeigen (Lemberger wochentliche). 
Jabr 1796. Lemberg , Piller. w 4ce. 

Czasopismo polityczne, wychodziło dwa razy 
na tydzień : w Niedzielo i we Czwartek 
po pól^arkuszu , obejmującym wiadomości 
polityczne. Co Niedziela wydawany był j 
jirócz tego dodatek obejmujący obwiesz- : 
czenia rządowe, spis zmarłych, ceny tar- '' 
gowe. W Bibl. Wronowskiego we Lwowie ! 
byr Nr. 40 do 75. od Czwartku 19 Maja 
do 18 Września w Niedzielę 1796. 

Notaty Haana. 

— (Wochendiche Danziger) und 
dienUche Nacbricbten von den Jabren 
1771 — 1789. 

Katal. Lissnera. 

Anzeiger d. denek w. Kriegs- und 
anderer 'Handel zu unsem Zeiten im 
rom. Reicbe u. dessen angrenz. Lan- 
dem V. 1618 bis Sept. 1660. Im Ko- 
nigreiche Pohlen aucb dessen angren- 
tzenden Landern v. 1655 bis Sept. 
1660 etc. beschehen. Unpartbeyisch 
ausgeg. V. G. Gr. C. N. B. w. m. i r. 
(1660). 

Katal. księg. Schmidta. 

Anzeigung (Grundtliche u. wahrbaffte) 
und Erzelung eines newen wunderbar- 
lichen Mirackels unnd geschicbt, so sicb 
aus yerhengknus Gott des Allmachtigen, 
in dem hochwirdigsten Sacrament des 
Altars dises Tausendt fiinfFliundert sechs 
und fiinfFczigisten Jars , im Land und 
Konigreicb Poln erzaigt und zugetragen 
bat. 1556. w 4ce, kart nlb. 5- (podp. 
A. Lippomanus). 

Pod tera drzeworyt : ksi.ndz daje komraunią 
kobiecie klęczącej przed ołtarzem. 

Czartor. — Kómic. 

— (Gruntliclicj was die Theologen 
des Churfurstentbumbs der Marek zu 
Brandenburgk von der Cbristlicben Ewangebscben Lehr halten, lerben und 
bekennen. Aucb warinne Andreas Osi- 
ander wider solche Lehr unrecht lerhet, 
welchs auch in dieseni Buch, aus Hei- 
liger Schrifft nottUrfFtiglich gestrafft und 
widerleget wird. Gedruckt zu Franck- 
fordt an der Oder, durcb Johannem 
Eichhorn im Jar 1554. w 4ce, sign. 
A;^ — r.j. Wrocł. miejs. 

ANZELM Święty, Arcyb. Canterbury 
(Cantuariensis) z Piemontu (1083 f 21 
kwiet. 1 109), Elucidarius dyalogicus theo- 
logiae tripertitus: infinitarum quacstio- 
nuni resolutionis. Vade mecum. (Rudol- 
phus Agricola junior położył na tytule 
18 wierszy). Na końcu: Impressura Vien- 
ne per Hieronyraum Vietorem. Impensis 
vero Leonardi et Luce Alantsee fratrum. 
Ann. vero Christi 1515. men. Jun. w 
4ce, kart XXVI i 3 karty regestru. 

Na odwrocie cyfra nakładców dniku. Dzieło 
Anzelma arcybiskupa kanterburskiego, wy- 
dane przez Rudolfa Agrykolę. 

Jocher 2584 a. — Janoc. Nachr. IV. 131. 

— Elucidarius dialogicus omnibus 
Sacrae Theologiae studiosis perutilis et 
necessarius, tum infinitarum et ąuidera 
antiąuarum ąuestionum nodos accurate 
explicans. (Na końcu:) Cracoviae in 
officina typographica Hieronymi Vie- 
toris Anno salutis 1544 die 11 mensis 
Junii. w 8ce, 51 k. liczb, i 4 regestru 
na końcu. Druk kursywa. 

Jocher 2584 b. — Fabricius J. A. Bibliol. 
latin. I. 11.3. 

Ossol. — Jagiell. — Czartor. 

— Tenże tytuł explicans. Novi- 

ter ab authore recognitus. Cracoviae, in 
officina typogi-aphica Hieronymi Schar- 
ffenbergi XLIX (1549). w 8ce, 51 k. 
liczb, (rzeczywiście tylko 50). 

Zgodne karta w kartę z wyd. r. 1544. 
Jocher 2584 c. 

Ossol. — Jagiell. — Czartor. 

— Tenże tytuł. Noviter ab authore 
recognitus. Cracoviae in officina Hiero- 
nymi ScharfFenbergi. Anno a Christo 
nato 1555. w Sce, k. 51. Druk kurs. 

Jocher 2584 d. i 704 b. — Bandt. H. d. 

K. p. I. 279. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Rrasińs. 

— Tenże tytuł. Hac postrema edi- 
tione sumptib. et industria Dni Joannis 181 Wolski, Superintendentis generalis the- 
loneor. Regni et quarti grossi, ex ulti- 
mo incogniti authoris exemplari illustra- 
tus et auctus. Posnaniae, in officiua Joa. 
Wolrabi 1625. w 8ce, k. 112. 

Dedyk. : Joa. Trach Gniński episc. Ennensi, 
suffragan. et archidiac. Posnanien. Joa. 
Wolski, (sign. A^). 

Według Adelunga I. 909, przyznają także 
autorstwo Lanfrancowi i Coventry, wresz- 
cie Honoriuszowi z Autun oraz Giuber- 
towi NoYigentinowi. 

Branic. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Obiaśnienie trudności teologicz- 
nych zebrane z doctorów św. od An- 
zelma świętego a teraz znowu z przy- 
datkiem większey części językiem pol- 
skim do druku podane, ku większey 
czci Boźey, ku pożytkowi prawowier- 
nych, osobliwie około dusz pracuiacych. 
Za staraniem W. X. Woyciecha Wa- 
śniowskiego plebana Brzeskiego. Za do- 
zAvoleniem starszych. W Krakowie, w 
druk. Łukasza Kupisza, J. K. M. typ. 
r. p. 1651. w 4ce, str. 8, 96. (Druk 
gocki). 

Dedyk. Aleks. Liibomirskiemu , koniuszemu 

koronnemu. 
Jocher 2951. 
Ossol. — Jagiell. — Raczyńs. — Dzików — 

Uniw. lwów. 

— ob. Piekarski Krzysztof (1665). 

ANZELM Polak, Bernardyn. Fratris 
Ansbelmi ordinis rainorum de observan- 
tia, lucidior terrę sanctę desci-iptio ob. 
Stobnicensis Johannes (Introductio in 
Ptolomei Cosmographiam 1512, 1517 
i 1519). 

— Chorographia albo topographia, to 
iest osobliwe a okólne opisanie Ziemie 
świętey: Z wypisania oney, ludzi pe- 
wnych, tam bywałych. Teraz niedawno 
z łacińskiego ięzyka na polski przetłó- 
maczona. Przez Andrzeja Rymszę Li- 
twina, sługę Jego X. Mości Pana, Pana 
Krzysztofa Radziwiła , woiewody Wi- 
leńskiego, hetmana naywyższego Wielk. 
X. Litew. etc. etc. A natenczas z ros- 
kazania Jego X. Miłości, praetora mia- 
sta Jego X. Mości uprzywilejowanego, 
Birż. Coelum non animum mutant, qui 
trans marę currunt. Napatrzyłem się 
tego, gdy kto jeździł do Włoch, Jak ztad dureń wyjachał, tak się i zwrócił 

płoch. W Wilnie, w drukarni Jana 

Karcana roku 1595. w 8ce, str. 85 i 

kart 4. 

Dedyk.: Elźb. Ostroskiej Paniey Krzysztofo- 
wej Kadziwiłłowej wojew. Wileńs. 

Na odwrocie tytułu wierszy sześć na herb 
Ostroskich podpis R. L(itwin.). Dedykacya: 
Pisań w Birżach w mieszkaniczku moim 
r. 159.3. mieś. Paźdz. 4 dnia. Mówi, że 
po chorobie która go kilkanaście niedziel 
ciężko trzymała, znalazłszy łacińską książ- 
kę drukowaną , tę przełożył. — Kończy 
dziełko czworowierszem : Póki łaciny zstało, 
Poty się też pisało, Miej ciesz dosyć na tym, 
Ja wam czołem zatym. 

Bibl. Moszyńsk. — Jagiell. — Dzików — 
Kijows. 

— Chorographia to jest opisanie 

Ziemie świętey, w którey Pan Jezus 

przebywał y nauczają, będąc tu na tym 

świecie. W Lubczu, w drukarni Piotra 

Blastusa 1617. w 8ce, k. 3, str. 81. 

Stanowi część drugą dzieła. Józef Flavius. 
Historya. Krasińs. 

— Peregrinacia prawdziwego opi- 
sania Ziemi świętey, Betleem y Jerozo- 
Kmy, gdzie Pan nasz Jezus Chrystus: 
żyiac nauczał, tam sie narodził, i za 
nas grzesznych w teyże ziemi umarł 
i pogrzebion. Naprzód przez ludzi go- 
dnych duchownych y świeckich pere- 
grynuiacych w r. 1509 łacińskim ięzy- 
kiem wydana, a polskim w r. 1595 do 
druku podana. Y teraz pozyskawszy 
extra regnum , ponowiona w r. 1696. 
W Warszawie, 00. Schol. Piar. w dru- 
karni J. K. M. roku 1696. w 8ce, k. 
nlb. 6, str. 100 i k. nlb. 3. 

Kraszewski. Wilno IV. str. 216. (podaje stron 
116 i miejsce druku Wilno, a wydawcę 
zowie Bychowski). 

Edycyą tę wydał X. Ant. Bykowski prowin- 
cyał W. X. Lit zak. Bernard. — Dedykacya 
z Pragi Warszaws. d. 8 Mai 1696. Przy- 
pisane Maryi Kazimierze królowej polsk. 
W przedmowie do cz3'telnika , mówi o od- 
kryciu Ameryki , dalej o peregrynacyach 
przez Włochy do Ziemi św. Napomyka, 
że dziełko to jest rekuperowane extra Re- 
gnum przez Józefa Ładzińskiego, piwni- 
cznego i sędziego pograniczn. W. X. Lit. 
który po wiele razy od Korony polsk. do 
państwa moskiewskiego posłując, in lucem 
podał. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 182 — Tenże tytuł i teraz pozy- 
skawszy extrarcgTium ponowiona w roku 
1698. w 8ee. 

Przypis Maryey Kazimierze królowej pol- 
skiej, u którego podpis: X. Antoni By- 
kowski prowincyał W X. Lit. ze wszystką 
bracią zakonu Hernardyńs. 

Dzień. Wileńs. 1825. II. 207—8. — Jocl.er 
8120. (mylnie wydawco zowie Rybiński) — 
Toż samo powtarza i Łukaszewicz Bibl. 
Warsz. 18(il. T. III. s. 408—4. 

Krasińs. 

— Tenże tytuł łacińsk. języ- 
kiem, wydana. A na polski język w 
r. 1595. przetłumaczona. Teraz znowu 
kosztem Jerzego Krakiewicza, obywa- 
tela Wileńs., do druku podana. W Su- 
praślu, w druk. W W. 00. Zakonu S. 
Bazyl. Wielkiego. Roku 1725. w 8ce, 
str. KiO i k. nlb. 4. 

Stanowi część drugą dzieła Flaviusa : Sława 
dawnej Jerozolimy. Supraśl 1725. (obacz). 

Jocher 8120 b. 

Pierwotnie był inny tytuł wydrukowany, ten 
wycięto, a w jego miejsce wydrukowano 
obecny, na o.sobnej kartce. 

Jagiell. — Ossol. — Czartor. 

Janocki Janocia. I. 2.3. — Panzer VI. 467. — 
Canisius Henr. Antiquae lectiones Jngols. 
.Ifi04. T. VI. str. 1287—1880. — Cani- 
sius II. et Jacob Basnagius Thesaur. Mo- 
num. eccles. et histor. T. IV. Antverp. 
1725. s. 786—794. — CoronelH Bibliot. 
Universalis T. III. N. 2774. — Jocher 
<.)br. II. (i4. — Wiszniews. Hist. lit. IV. 
100. — Zedler Univ. Lexic. II. 17.82. s. 
459. „Er mag wohl aus Pohlen und zwar 
von Cracau gewesen sein , wie aus einem 
Orte seiner Reise Bescbreihung schlusst." 
Vos8iu.9 de Hist. lit. III. 10. — Jocher 
Gelehr. Lexic. 1750. I. 431. (ein Fran- 
ciscaner aus Pohlen wie Vos8ius muth- 
inasset.). Kwartnl. hist. Lwów, 1891. I. 225. 

ANZELM X. od Sw. Franciszka, Pijar. 
Korona polsku w pewnej nadziei roz- 
przestrzenienia granic, rekuperacyi avul- 
sorum, zupełnych fortun i pokoju ufun- 
dowana, przy odebraniu do rak kato- 
lickich kościoła Toruńskiego Matki Bożej 
tituli Anuntiatae przez JO. J. K. Mość 
Augusta II. koramissya avitae religioni 
romanae przywróconego; kazaniem przy 
konkluzyi oktawy i Niepokal. poczęcia 
Maryi P. i aktu chwalebnej tradycyi 
tegoż kościoła die 15 Decembris A. D. 
1724. assekurowana JO. Xicciu na Wi- 
śniczu i Jarosławiu hr. Jerzemu Domi- nikowi Lubomir.skiemu podkomorzemu 
koron., Kazimirskiemu , Olsztyńskiemu 
staroście, generałowi lejtnantowi wojsk 
J. K. M. i Kzpitej fundatorowi Scholar. 
Piarum i dobrodziejowi reprezentowana 
przez X. Anzelma od św. Franciszka 
Schol. Piar. kapelana i teologa JW. 
wojewody Chełmińskiego r. p. 1725. 
W Warszawie, w drukami J. K. M. 
Schol. Piar. folio, 14 kart nlb. 

Na odwr. str. tytułu herb Srzeniawa i j)od 
nim i-TO wiersz pols. 

Dedykacya podkomorzemu koron. 

Jocher 9019. 

Bibl. Warsz. — Ossol. — Zielińs. — Kra- 
sińs. — Dzików. 

Anzelm a Matre Dei. Kazania obacz: 
Pachowski (1754, 1759). 

Jocher 4529. 

Aonides in armis contra infamem 
alienac famae praedonem anonymum. 
B. m. i r. dr. (17...). w 8ce, k. nlb. 12. 
Satyra. W przedmowie wymieniony Carapi 
Dux Lithuan. Con. Denhoff (Stan. hetman 
od 1709—1728) mówi antor, że Poloniae 
Pasąuinus schedam integrae filurae typis 
ut asserebat Gedani impressam e sinu pro- 
ferre. Broni napaści na broszurę „Pisces 
in culraine", przeciw której ktoś w War- 
szawie wystąpił. Czartor. 

Apafi Michał ob. Grondski Samuel 
(Hist. belli 1789). 

Apel Joh. Wolfgang. De vita et fatis 
Julii Caesarei Yanini ob. Deutsche Ja- 
cobus Apellus. 

APELIUS Georg. Gluck - Wunsch, 
welchen denen Hoch - Wol - Edlen , Ge- 
strengen, Hoch- und Wol- benamten 
Herren Herren Praesldii und Rath- 
Mannen der Kayser- und koniglichen 
Stadt Bresslau, Seinen Hoch-Geehrter- 
ten Herren und Patronen in einer Mu- 
sicalischen Harmoni mit 17 und 22 
Vocal- und Instrumental-Stiramen sammt 
dem Basso Continuo verfa.sset, und da- 
mala, ais der Wol - Ehrwiirdige, Gross- 
Achtbare und Hochgelehrte Herr Jó- 
hann Acoluthus, SS. Theol. Doctor, 
dan 20 Augusti dess 1669 Jahres bey 
der Haupt - Kirchen zu St. Elisabeth 
allhier, ais Pastor und Inspector der 
siimmtlichen Kirchen uud Schulen augsb. 
Confession ofeutlich installierct worden, 183 zu moglichster Bezeugung seiner Schul- 
digkeit demiithigst iiberreichen wollen 
Georgius Apelius p. t. Cantor u. Organ. 
Zu Sclilichtingstein in der Cron Gros- 
pólen gelegen. Zu Breslau, in der bau- 
maniscben Erben-druckerey, verfertigts 
Jobann Cbristopb Jacob, Factor. fobo, 
2 karty. Wrocławs. 

Apellacya ob. Przyczyny (b. r.). 

— konfed. warsz. ob. Gliczner Fr. 
(1598). 

Apelles symbobcus ob. Ketten Job. 
(1699). 

ApelliliCUS ceramubolcus ob. Bora- 
vius Joan. (1621). 

APELLUS Johannes (1486 f 1536). 
Methodica dialectices ratio ad iurispru- 
dentiam accommodata. Norimbergae, 
1535. w 4ce, sign. od A.^— P^. (k. 61). 

Dedyk. R. P. Joanni a Choien(ski), Episcopo 

Praemisliensi etc. 
Ob. Apel. Jagiell. 

Apeonktikon Nicolao Dombrowski ob. 
Cynerski Joan. (1632). 

Apertio portae sanctae ob. Podgur- 
ski Jan (1700). 

Apex theologicae sapientiae, sacrae 
eruditionis culmine sucrescens ob. Kra- 
Zenob. (1681). 

— aureus infularum ob. Wyźycki 
Nic. (1737). 

— poloni nominis ob. Leszczyński 
Stef. (1712). 

Apherdianus ob. Pomej F. (1782). 
Aphorismi. Zbiór 1793. ob. Hipo- 
krates. 

Jocher 207. 

— obacz: Bentik Franz (1521) — 
Strauch Aeg. (Astrologici 1675). 

— de Scriptura Sac. ob. Herdenius 
Job. (1679). 

— oder Gesundbeits Regeln ob. Ge- 
bema J. (1696). 

— tbeologici ob. Frantzius Petrus 
(1669) — Schelguigius Gotl. (1702). 

Aphorismorum obacz : Hippocrates 
(1532) — Scbolz L. (1589). 

— metoposcopicorum lib. I. ob. Ha- 
gecius ab Hagek Tbad. (1584). 

APHTONIUS, Sophista z Antiocbii. 
Żył w II wieku. Progyranasmata par- 
tim a Rudolpbo Agricolą, partim a Jo- annę Maria Oatanaco latinitate douata. 
Cum luculentis et utiHbus in eadem 
scholiis. Dantisci apiid And. Hiinefeldt. 
1636. w 8ce, str. 406 i kart 12. 

Za granica przedrukowywane z tym tytułem 
bardzo często, jakoto: Francofurti, Ege- 
nolphus 1565. w 8ce — Coloniae, IJirk- 
mannus 1566. w 8ce — Tamże, 157-i. w 
8ce — Francofurti, Egenolph. 1578. w 
8ce — Tamże, 1594. w 8ce — Tamże, 
1598. w 8ce — Lugduni, Butgenius 1602. 
w Sce — Francofurti , Saurius 1603. w 
8ce — Francofurti, Steinmeyer 1619. w 
8ce — Genevae, Chover 1619. w 12ce — 
Francofurti , Weh 1660. w 8ce — Vesa- 
liae, Hoogenłiuysen 1670. w 8ce. 

Jagiell. 
— ob. Juvenciu.s Józef (1753). 
Apiophorus lanus ob. Gratiani Ant. 
Maria (De J. Heraclide 1759). 

Apis attica religio roi-em et florera 
sanguinis e florida colligens aetate Mi- 
norennis Vincentii Florini Attici Dyna- 
stae filii ob Cbristi fidera apura, vespa- 
rum et scorpionum aculeis expositi ad 
lacbrymosas patientis Salvatoris ferias 
ab illustrissima, perillustri, praenobili 
ac Magnifica bumanitatis palaestra alniae 
Academiae et Universitatis Vilnensis Soc. 
Jesu, poetico descripta acumine. i^nno 
potati felle et aceto Nurainis 1714. Martii 
(26). folio, 2 kart nlb. Jagiell. 

Apocalypsis ob. Johannes S. (rese- 
rata d. i. Offenbarung) — Jan święty 
Ewangelista (1694) — Orzechowski Sta- 
nislaus (1626, 1630) — Rej Mikołaj (to 
jest dziwna sprawa 1565) — Schosser 
Christ. Theod. (Agalmata 1641) — Tyl- 
kowski Wojciech (ob. Jan Święty). 

ApOCrisiS ob. Duchowski W. (ad 
ąuaest. de Lecho 1771) — Philalet Chry- 
stofor (b. r. 1597?), 

Apodictica Palladis Jagiell. ob. Pod- 
gurski Jan Sam. (1698). 

Apoftegmata ob. Budny Sz. (1745). 
Apogaeum virtutum ei meritorum 
Franc. Kaczorowic ob. Ormiński Tom. 
(1689). 

Apographum virtutum Pet. Gembicki 
ob. Stokowski Jan (1643). 

Apokalipsis w Sicach , riezan na 
dierewie jerejem Prokopijem (w Kije- 
wie) w 1646 — 1662. w 4ce, kart 24. 

Bibl. Karatajewa. — Ces. publ. petersb. 184 — t. j. dziwna sprawa tajemnic ob. 
Rey Mik. (1565). ob. Apocalypsis. 

Apokatasesls, hoc est defensio arti- 
culi obaez: Żarnowca (z) Grzeg. (1598, 
161S\ 

Apokris, izd. na litowsko - ruskom 

narieczii. Bez oznacz, miejsca i druku 

lecz prawdopodobnie wydane w r. 1597 

lub 159S w Ostrogu, w 4ce, kart 222. 

Bibl. pnbl. petersb. — Akad. Nauk. — Kara- 

tajewa. — Tołstoj N. 88. — Sacharow 

N. 105. — Karat. N. 124. 

Apokrizis abo odpowied na kniszki. 
Apokr. albo odp. na książki ob. Smo- 
trycki M. iPhilalet 1597). 

Apoiinaris Laurea ob. Cottunius Jo- 
annę*; 1^1 095 1 — .Kwiatkowski Andrzej 
Michai (Laurea 1683). 

Apoilsls das ist Widerlegung der 
Dialiseos ob. Simonis Joach. 

Apolleja Apołogii, kniżki dialektom 
ruskim napisanej zsumowanaja. 1628. 
ob. Smotrycki Melecyusz. 

Apollo acerbo dulcis ob. Bergen 
Rottger (1651). 

— brzmiący lutnia ob. Krzeczkie- 
wicz Paw. (1675). 

— głośno brzmiący (wiersz). 1747. 
w 4ce. 

Juszyński Dykcyon. pols. T. II. str. 890. 

— chrześciański obacz: Baranowicz 
Łaz. (1670j. 

— chrześciański oyczysta arfę prze- 
bierający. W Krakowie, 1692. w 4ce. 

— chrześciański nabożna uwaga 
ojczysta arfę przebierający na odgłos 
ewangelicznej historyi niewinnej męki 
Syna Bożego a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa od wjazdu Jerozolimskiego 
aż na stolicę krzyżową przez jednego 
zakonnika ex Conventu Crac. S. Marci 
Evangelistae Can. Reg. de Poenitentia 
BB. MM., częścią czasowi częścią na- 
bożnemu umysłowi akkomodowany: Cna 
Falkonia twa lutnia Wirgili, Króla bo- 
leści rzewne żale kwili , Jakoż się ten 
plankt zmieścił w Eneadzie? Ponieważ 
nie był u poety w radzie. Tobieć to 
córko Syońska przystoi Nieco się z wie- 
ści Trojańskich wykroi Wiedzieć o tru- 
dach Greków dla Heleny Ale serdeczne 
w rząd sprzągłszy kameny, Na Kalwa- ryjskie zapuścić się niwy Z słodkiemi 
treny, gdzie zbawienia dziwy. Roku 
Xiążęcia pokoju z Nazareth królem 
ogłoszonego 1697. z dozwoleniem star- 
szych, w 4ce, z przodu 8 karty nlb. 
i H8 str. 

Na odwr. str. tytułu przypis w 14 wierszach 
pols. : Jezusowi Chry.stusowi — dalej przy- 
pis prozą łac. Konztantemu Kazimierzowi 
Brzustowskienui , t)iskupowi wileńskiemu 
od autora. 
Obejmuje : Decas Yotorum, Centuria epigram- 
niatum. Orator godny do Urbana VIII. 
Wiele tu przeciw żydom, w jednym epigra- 
macie wspomina : Krakowie, miasto ówięte, 
drugim zwane Rzymem . w którym żyd, 
każdodzicnnym za bramy pielgrzymem, 
Kroniki twój akt sławią, ieś wywiódł 
bożnicę, a Baptyście z Lewitą dał wzgląd 
na ulicę, Niechby ten naró<l gdy chcąc, 
z mia.«ta wygnał Pana, z Twardow.skini 
przv Krzemionkach targował z Cygana. — 
Na" końcu stoi A(d) M(aj) D. G(l.) B. M(ar.) 
V(isg.) H(on.) SS.forum; 0(mn.) V. P. Może 
dwie ostatnie litery ukrywają nazwisko 
autora. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— do żałosnych trenów przyuczony. 
Sandomierz, 1734. ob. Moniecki. 

— gratulatorius Adalb. Koryciński 
ob. Bełza Franc. (1664). 

— laudi et honoris Joan. Alberti 
principis ob. Blosius M. (1684). 

— laurifer Seb. Dobraszowski ob. 
Abrek And. (1644). 

— lyricus ob. Hacki F. M. (1712). 

— Musas vitovianas ob. Władysław 
IV. (1648). 

— pamaski Mich Stefanowiczowi 
ob. Krzyżanowski Jan (1671). 

— sauromacki ob. Ornowski Jan 
(1703). 

— Sieradzki na fest obrazu Boga- 
rodzice ob. Kroczewski Hyac. (1650). 

— słodkobrzmiacy przy akcie Ad. 
Gerz. Rajskiego ob. Krzeczkowski Jan 
Franc. (1666). 

— słowiański ob. Rożniatowski A. 
(1617). 

— Togatus ad hymen. Ad. Hier. 
Sieniawski ob. Tomiecki A. (1643). 

— vindemiarum autumnalium ob. 
Lewicki G. (1()43). 

— z muzami Al. Fabrycemu ob. 
Kośnikiel J. (1630). ł«5 — ob. Abrek Andr. (laurifer virtuti 
1644) — Anna Joanowna (in tempe 
1736) — Arquian (jubilans 1696) — 
Burszowicz Mathias Thadeus (1625) — 
Goiiński B. (musae 1617) — Hacki 
Franc. Mich. Ant. (heroicus 1692) — 
Moschus (1524?) — Lubomirski Stan. 
(ojczysty 1705) — Ornowski Jan (sau- 
romacki 1703) — Potocki Mich. (okrzyki 
lp89) — Radzewski Franc. (1730) - 
Rupniewski Stef. (1722) — Wielopolski 
Hieronim (Honor 1741) — Wiazkiewicz 
Paulin (Korona z Sapieźyuskich 1740) 
— Yladislaus IV. (Epicrotesis 1637, 
9) — Zaleski Jan Wł. (Korrespondencya 
1723). 

Apollogia ob. Apologia (Mejer P. : 
ApoUogia, że Rusi 1771—2). 

Apolloniusz rycerz ob. Bieiski Jan 
(1755). 

Apolog na związek I. Różyckiego 
ob. Życzewski W. '(1639). 

Apologetica exege8i8 ob. Yorstius 
Conr. (1611). 

Apologeticon adversus satyram Dan. 
Heinsii ob. Przypkowski Sam. (1644). 

— honestatis episcoporum titulari- 
um ob. Paprocki Wacł. (1642). 

Apologeticorum veritates fidei pars I. 
ob. Hacki Jan (1690). 

Apologeticus contra panegyricum C. 
Gustawo ob. Dziedzic Jan (1655, 1657). 

— pro Gard. Bellarmin ob. Roge- 
riusz Lud w. (1600). 

— pro S. J. ob. Argentus J. (1616). 
Apologia der Augspurgischen Con- 

fession. Dantzig, 1700. w 12ce. 
Jocher .3088. 

— pro Episcopis Regni Poloniae. 
Obrona biskupów Królestwa polskiego [ 
1755. B. m. w 8ce, kart 31. (w łacin- [ 
skim i polskim). 

Jestto wyjątek z komentarzem z X. Lud. Mu- 
ratoriego (Lamindy Prytaniusa) : O pomiar- 
kowaniu rozumu w materjT wiary, pisma wy- j 
danego w Rzymie. — Wydane na obronę 
przeciwko Bulli świeżo ogłoszonej a potę- 
piającej książkę: Nauki o istnosci, różnicy 
i granicach dwóch władz , duchownej i 
świeckiej. Bulla pomawiała biskupów pol- ! 
skich o niedbalstwo. Przetłumaczono roz- 
dział V. a od ark. C^ idą odsyłacze. Z tych 
widno, że książkę Nauki o gran. władz, [ potępiła inkwizycya r. 1753. — Autorem 
jej był La Hordę. 
Warsz. — Jagiell. — Branic. — Krasińs. 

— pro fortissima polonorum gente 
extraneis regibus, non sine summo con- 
servandae libertatis arcano haetenus fe- 
liciter usu. Authore equite polono pa- 
triae quam coronae amantiore qua literae 
per manus sparsae honesto Piasti no- 
mine ambitionem velantes expendiun- 
tur. Anno 1669. B. w. m. i dr. w 4ce, 
kart nlb. 30. Akad. 

— ad calumnias pestiferae ob. Vo- 
lanus A. (1587). 

— ad decret. ordin. (Apologia ofte 
Yerantwordinghe) obacz : Osterod Chr. 
(1600). 

— ad diluendas Stancari calumnias 
ob. Statorius S. (1559). 

— eon. Defensionem Brzozów, ob. 
Czechowicz Stan. (1561). 

— contra Terrore ob. Polacco Gior- 
gio (1650). 

 — contra imposturas jesuitarum ob. 
Magni Yaler. (1653, 58, 61). 

— c. obtrectationes obacz: Kromer 
(1556) 

— d. ist Yerantwortung ob. Kro- 
wicki Marcin (1602). 

— diluens nugas Erasmi ob. Car- 
valtu8 (1540). 

— griindl. gegen Bericht ob. Mor- 
genstern B. (1567). 

— libri sui de inroeatione Sanctor. 
ob. Faunteus L. (1589). 

— peregrinatii do krajów wscho- 
dnich ob. Smotrzycki Mel. (1628). 

— perfectionis vitae ob. Opacki Mik. 
(1626, 27, 28, 29, 31, 38, 53). 

— kalendarza obacz : Broscius J. 
(1641). 

— pontificum romau. ob. Mayer Job. 
(1705). 

— praw Rzpltej ob. Lisiecki A. 
(1625). 

— pro Acad. Grac. ob. Górski Jak. 
(1581). 

— pro Aristotele et Euclide obacz : 
Broscius J. (1652, 99). 

— pro cath. fide ob. Nowopolski 
Alb. (Novicampianus 1559). 

24 186 — pro Coli. Jes. ob. Sadecius Gab. 
(1583). 

— Joan. Basilide ob. Iwan Basili- 
des (1711). 

— pro quondam Palatino Yilnensi 
ob. Radziwiłł Janusz (1056). 

— pro sexu foemineo ob. Ireneiis 
Joan. (1544). 

— pro Scoto obacz: Caselli Hugo 
(1623). 

— pro S. J. ob. Mon tan U8 Franc. 
(1597). 

— pro veritate accusata ob. Schlich- 
ting Jon. (1654). 

— przeciwko Luteranom ob. War- 
gocki N. (1605). 

— tho jest dowód y obrona con- 
fessyi ob. Niemojewski Jak. (1572). 

— t. j. obrona Postylli ob. Wujek 
(1582). 

— t. j. obronienie wiary św. ob. 
Lwowianin Stiin. (1554). 

— Triplici modo ob. Bellarminus 
(1610). 

— und Yertheidigung ob. Huber J. 
(1606). 

— wider Yerliiurader ob. Geliema 
J. Abr. (1691). 

— wietsza t. j. Obrona ob. Kro- 
wicki M. '(1584, 1604). 

Apollogia źe Rusi Unitom nie godzi 
się odst(^»pować od swojego obrządku 
(1771—1772) ob. Mejer Paweł. 

— ob. Ausa (1598) — Burzyński 
Stan. (Acad. Yilnens. 1738) — Basili- 
des Jan (pro duce 1711) — Bellarrain 
R. (pro responsione 1610) — Bzowski 
Abr. (pro Scoto vindicando 1620) — 
Faunteus Art. (assertionum adv. Sa- 
deel) — Juraha Jan (pro Univ. Yilnensi 
1739) — Leutschomnutz Cyriak (1602) 
— Marienburg der SUidt (1627) — Mejer 
Paw. (pro ritu gr. ruth. 1771) — Po- 
tocki Teod. (vexati honoris 1720) — 
Radziwiłł Janusz (pro principe) — Ro- 
sner (d. Gesprache 1725) — Socinus 
(1581) — Wnrszewicki Krz. (1584). 

Apołoglja Florentijskawo Sobora, na- 
piecz. W Wilnie w 1604 g. w 4ce. 

Sacharow N. 122. — Karat. N. U3. — W utolienie pieczali, Socz. Mi- 
tropolitaRostowskawo Diraitrija, napiecz, 
w Czernigowie w 1700. w 4ce, str. 40. 

Bibl. publ. petersb. — Akad. Nauk. — Karat. 
N. 1163. 

— W utolienie pieczali czełowieka, 
.su.szczawo w biedie, Socz. sw. Demi- 
trija , Mitr. Rostowskawo, napiecz, w 
Czernigowie 1716 g. Jjunia. w 4ce, 
kart 20. 

Bibl. publ. peterHb. — Akad. Nauk. — Kara- 
tajewa. — Karat. N. 1382. 

— w utolienie pieczali czełowieka, 
i prócz, napiecz, w Mogilewie 1716 g. 
Diekabria 11. w 4ce, kart 20. 

Bibl. publ. petersb. — Akad. Nauk. — Kara- 
tajewa — Sopikow Cz. I. N. 71 — Toł- 
stoj N. 229. — Karat. N. 1.383. 
ob. Apolleja. 

Apolski Antoni ob. Fleury (Podział 
historyi 17H2j. 

Aponiaxis albo zniesyenie ob. Żar- 
nowca (z) Grzegorz (1600). 

Apopemptlcon SS. Joachimi ob. Ży- 
dowski Alex. (1648). 

Apophoreta parnassia, in charmosy- 
nis egregiorum quatuordecim juvenum, 
prima in alma universitate cracovien. 
Laurea decoratorum a Palaestra Golin- 
scianae agonistis oblata a. MDCXXVII 
d. VII Octob. Cracoviae, apud Matthiam 
Andreovienseni 1627. w 4ce, str. 16. 
Są tu podpisani uczniowie : Theodor Cielecki 
do Stef. Sianow.skiego, Yenceslaus Wąso- 
wie Jacobo Smarczkowic, Adam Sułow- 
ski cast. żarnov. Petro Żarski, Jan Ora- 
czowski Joaiini Kruzelowicz , Ludowic 
Cielecki Alberto Jaxowic, Georg. Pipan 
Joachimo Sperniowic, Hyac. Gi.sz, Alberto 
Sułoszowic, Jac. Gisz Andreae Kucharski, 
Petr. Bogusławski Mat. Wojaszo*ricz, Petr. 
Lubowiecki Nicol. Sigelio, Kom. Kory- 
ciński Alb. Żywiecki, Stef. Oraczewski 
Valent. Fąfrecki , Vlad. Urbański Alb. 
Pawłowic. 
Jusz. Dykcyon. 

Uniw. lwów. — Dzików — Jag. — Ossol. — 
Raczyńs. — Zielińs. 

— ed. Arbiter. 1518. Martialis (Ke- 
nia). 

— Elis. Botgerinae ob. Pancratius 
Balt. (1597). 

— virtuti obacz : Kramkowski N. 
(1656). 

Apophoretum gratulatorium Joan. 
Scrobero ob. Fornerus And. (1617). 187 Apophtegmata (Apoflegmata) obacz: 
Budny Bień. (1614) — Camers Yarinus 
(1522, 29, 30, 38, 39) — Drews J. 
(l7l3) — Kołęcki Jerzy — Plutarcli 
(1508, 30) — Rej Mikołaj (1567) — 
Witkowski Ston. (1615) — Zinegraf 
Juljan (oder Klug Weisheit (1640). 

Apophtegmatum flores ob. Grotow- 
ski J. (1574). 

Apoplexia ob. Koliński M. Fran- 
ciscus (1642) — Zająckowic Jan (Opti- 
mum 1695). 

Apopompeus ob. Raynaud Teofil 
(1669). 

Aposmasion operis hodeporici ob. 
Porsius Henr. (1592). 

Apostasia ob. Hagenski Sebastyan 
(1672) — Tirellus Carol (De apostasia 
1641). 

Apostatę. Oratio lingua Slavonica 
ob. Strotzki (1562). 

Apostoł. Wilno. 1525. ob. Skoryna 
Franciszek. 

APOSTOŁ, (na początku) karta z her- 
bem Chodkiewiczów i napisem: ;,Grri- 
gorej Alexandrowicz Chodkiewicza'" 
Dalej 14 kart nlb. i 264 k. liczb, (na 
końcu:) A naczasia sija kniga druko- 
wati rekomyj Apł w bgospsaemom gra- 
die Lwowie, w nej że dniejania aplskaja 
i posłania sbornaja, i posłania stago 
apła Pawła. Po wopłoszczenii ga bga 
i spsa naszego. Is cha w lieto 1575. 
Februaria, w 25 dn. i swerszisia w 
lieto 74. e tego że mc"a, w 15 dn. fo- 
lio, kart nlb. 15, liczb. 264. 

Na ostatniej stronie herb miasta Lwowa i 
drukarza, taki jak w Biblii Ostrogskiej, 
ale większy. U dołu: Iwan Teodorowicz 
drukarz moskwityn. Lwów, Hryhorei Ale- 
ksandro wiczi Chodkiewicza. Herb Chod- 
kiewicza na całej karcie z literami anty- 
kwą G. A. C. — do koła kolumny i łuk. 
Druk kiry li ca. 
Zubrzyc. Badania o druk. 

Krasińs. — Czarter. 
 — Wtorym Tysneniem napeczatany 
Diakonom Iwanom Teodoro wy m. W 
Lwowi 1574. folio, k. 14 i 264. Roz- 
poczęty druk roku 1573. Fewralia 25. 
ukończony 1574. 

Na początku wizerunek Św. Łukasza Ewan- 
gelisty. Na odwrocie karty ostatniej figura i herb miasta Lwowa , a niżej : Iwan Teo- 
dorowicz drukarz moskwityn. 

Jocher 2352. 

Sopikow Cz. I. N. 7Ł — Tołstoj N. 18. — 
Sacharow N. 55. Karat. N. 67. — Strojew 
N. 18. 

Bibl. publ. petersb. — Akad. Nauk. — Karat. 

— in folio, bez miejsca, mający na 
końcu przywilej królewski, drukowany 
około 1576 w Wilnie (?). 

Bibt. Karat. Motropolity Eugeniusza: Słów. 
istor. o pesat. duchown. Czen. W3'd. 2. 
1827. Cz. I. s. 267, — Karat. N. 71. 

— W Wilnie w tipogr. Mamoniczej 
po błagosłoweniju Konstantynopol, patr. 
leremii i Kiews. mitr. Michaiła Rachozy 
1591. folio, k. 3, 14 i 259 i^ k. 1. 

Na początku drzeworyt wyobr. Św. Łukasza 
Ewangelistę. 

Jocher 2355. 

Sacharow N. 86. — Strojew N. 38. — Ka- 
rat. N. 103. — Keppen Bibl. hist. N. 275. 

Bibl. publ. petersb. — Muzeum Rumian- 
cowa. 

— tetr, siriecz diejanija i posłania 
Chwych Sty eh bżestwewnych Apł., wsią 
po czynu i ustawu styja sobornyja wo- 
stocznyja crkwe, woobszczuju, na wsia- 
ko godiszcznago wi-emene deń prawd- 
nuju poti-ebu, czinoAvne i z obrażenna: 
wo gradie Kiewie, kosztom i nakła- 
dom J. M. Pana Bogdana Stetkiewicza, 
podkomorogo Mstislawskogo , w tipo- 
grafii Spiridona Sobola r. 1630. folio, 
kart nlb. 242. Brak końca. 

Tytuł wśród figur śmętych rzeźbionych na 
drzewie. Na odwr. str. herb Wielmożnych 
ich miłostej panów Stetkiewiczów i wiersz 
na pochwałę herbu. Na tarczy Kościesza, 
herb Ogińskich, Bogorya oraz czwai-ty 
miecz między dwoma sercami. Dalej idzie 
poświęcenie książki Stetkiewiczowi z datą 
1630 w Kijowie, podpisane przez Spiry- 
dona Sobola. Następnie zalecenie dzieła, 
spis rzeczy i sam tekst. 

Tołstoj N. 79. — Sacharow N. 267. — Ka- 
rat. N. 302. 

Krasińs. — Czartor. — Bibl. publ. petersb. — 
Akad. Nauk. — Karat. 

— si jest kniha Nowaho Zawieta 
soderżaszczaja w sebie Diejanija i Po- 
słanija swiatych Apostołów, soczinienaja 
i raspołożenaja za priwilejem Jeho ko- 
rolewskoje Miłosti, a za błahosłowe- 
nijem swiatiejszich patriarchów im Pe- 
tra Mohiły mitropolita kijewsk. halick. 
i prócz. We Lwowie w tipografii Mi- 188 chaiła Slioski roku 1639. miesiąca Ju- 
nia H dnia. folio. k. 20 i 244. 

Tytuł z wizerunkami świętych na około. Na 
drugiej stronie lierli Mohiły z epigramatem. 

(Katalog Krasińs. poflajo kart 24 i liczbow. 
kart 2U). 

Jocłier 28(i8. — Tołstoj N. 92. — Sacharow 
N. .S77. — Karat. Ń. 437. 

Bibl ]iubl. petersb. — Akad. Nauk. — Mu- 
zeum liumianeowa. — Krasińs. 

— si jest kniga nowago zawieta so- 
derżaszczaja w sebie Diejanija i posła- 
nia stych Apostołów. Po drewnemu 
stój prawo.sławnoj Wostocznoj crkwe 
ustawu, w upotreblenie cztenij na pra- 
wilech crkownych soczinenaja i raspo- 
łożenaja. Za priwilejem Jego Króle. 
Młti a za błweniem stiej.^zich patriar- 
chów i prooszczenago mitropolita Kiew- 
skago i bgolubiwago eptepa Lwowskago 
i pro. Wtoroje typom izdadesia. We 
Lwowie w typografii Michajła Sloski 
r. 1()54. Mca Nowria 15 dnia. folio, 
kart 10 i 245. 

Sacharow N. 569. — Karat. N. 647. 

Bibl. publ. petersb. — Czartor. 

— napiecz, we Lwowie w tipogr. 

Bratskoj w 1666. folio, kart 14 i 242. 

Tołstoj N. lUO. — Karat. 740. 
Bibl. publ. petersb. — Karatajewa — Tow. 
bistor. 

— napiecz, w Kijewie 1694. folio. 
Karat. N. 1048. 

Bibl. Troicko-Siergiewskoj ławry. 

— si jest knilia Diejanij i Posłanij 
Apostołów. W Ławrę Peczerskoj Ki- 
jewskoj tszczauijeni Meletija Bujache- 
wicza arcliimandi-yta — perwoje tipom 
w leto ot sozdanija mira 7203, ot wo- 
płoszczenija ze Słowa Boźija 1695. iz- 
dadesia. folio, kart nlb. 16, liczb, u 
dołu 295. 

Na ostatniej stronnicy u dołu powiedziano, 

iż druk ukończono w lutym 1695. 
Soj.ikow Cz. I N. 92. — Karat N. 1065. 
Krasińs. — BibL publ. petersb. 

— napiecz, we Lwowie 1696. folio. 
Makwmowicz Wremreniiik Obsz. I«wr. Kn. — 

Karat. N. 1081. 

Bibl. publ. petersb. 

— si jest koiga nowago zawieta 
soderżaszczaja w sębic diejanija i po- 
słania stycli apostołów. Po ustawu crko- 
wnomu k upotreblenii cztenii na pra- wilecL crkownych soczinenaja i raspo- 
łożenaja. Pszczaniem i izdiweniem: Bra- 
stwa pri chramie Uspenija Pre. Bgo 
Mtere. w ti|)0grafii ich sowcrszennie 
izdadesia. W Lwowie w lieto bytija 
mira 7227. ot wopłoszczenia że gdnia 

1719. folio, kart 11, 246 i kart nlb. 5. 

Czartor 

— napiecz, w Kijewie 1722 g. Jjula 
10. folio, kart 12 i 292 (?). 

Karat. N. 1474. 

Bibl. publ. jietersb. 

— si jest kniha diejanij i posłanij 
sw-tych Apostoł, za dcrżawy welikaho 
korola Stanisława Awhusta, błahosło- 
wenijem Kiprijana Steckaho egzarcha 
wsicija Rossii , tszczanijeni i iżdiwenijem 
monarchów cz. Sw. Was. Wel. Swia- 
tyja czudotwor. Ławry Poczajewskija 
tipom izdan , roku Hospodnia 1783. 
folio, kart nlb. 6, liczb. 232. 

Krasińs. 

— s tołkowanieni razlicznych Sw. 
Otec perewod s greczeskago. W Po- 
czajewie, 1784. folio. 

Drukowano przez Staroobradcow z dawnego 

rekopismu. 
Jocher 2.S71. 

— obacz : Skoryna Franciszek (Po- 
czynajet sia knyha 1525) — Tabłyca 
ne wydemnia serdca człowszczeskaho 
(1666). 

Apostolicus instructus ob. Castellana 
(de) A. (1644). 

Apostoły i Ewangelie, czrez wsie nie- 
dielie i prazduiki i izbranim swiatyra 
na weś god, perwoe izobrazisia w Ugor- 
cach roku (sic) 1620. w tipogr. jero- 
monacha Pawła Domżiwa Liutkowicza, 

w 8ce, kart 2 i 135. 

Zubrickij Zurnał Minist. Naród, proswiasz- 
czenia r. 1838. N. 9, str. 583. — Karat. 
N. 218. 

Bibl. I. Ja. Łukaszewicza. 

— i Ewanglelia, napiecz, w tipogr. 

Łiickawo Monastyrija w 1640. w 8ce, 

kart 8 i 282. 

Sacharow N. 388. (liczba stron fałszywie po- 
dana). — Karat. N. 450. 

Bił)l. Karat. — Łukaszewicza. 

— i Ewanhełyja nedelam wsieho 
lita i, na prazdnyki Hospodskija i na 
pamiati Svyiatycb. Tszczaniem Bratstwa 189 Uspenia Preczyst. Bohomntore z typogr. 
izdannyi. Wo Lwowie, 170(i. w 12cc, 
kart 2, kart liczb. 120 i nlb. 11. 

Karat. N. 1263. 

Bibl. publ. petersb. — Karat. — Ossol. — 
Jagiell. 

Apostropha gymnasii Dantiscani ob. 
Hojerus L. Andr. (1523). 

Apostrophe ad Serenissimos Polo- 
niae Candidatos. Treu und ofFenhertzige 
Instruction u. Unterricht an die sam- 
btliclie Durchl. Fiłrsten, welche zu dem 
Konigreich Pohlen zu gelangeu, bemlihet 
sind. Alles ohne Heucbelei nacb Pobl- 
niscben Aufrichtigkeit erofFnet u. zum 
offentlichen Drack gegeben. Im J. 1674. 
w 4ce, kart 4 (pi'0za). 

Podaje to T. Wierzbowski w 8ce, kart 8. 
lecz z datą 1572—3. prawdopodobnie po- 
myłka o lat sto. Branic. 

 — do czuły cb y zacnych osób. 
(Wiersz z końca 18-go w.). „O wy co 
czułe serce w sobie macie," w 4ce, 
str. 1. Ossol. 

Apotheosis familiey Szydłowskiego 
ob. Kmita J. A. (1617). 

— philosophiae ob. Sieprawski J. 
(1646). 

— Sopb. Sztemberk ob. Molanus 
Joan. (1639). 

— Sacra diyorum ob. Alojzy Sw. 
(1727). 

Apparat na gody Wład. IV. ob. 
Szubski M. (1637). 

— na ślub Bayera ob. Lubiecki S. 
(1663). 

Apparato fatto de Rep. di Ven. ob. 
Manzini (1574). 

Apparatus actus ob. Sokal (coro- 
natio). 

— ad pbilosophiam ob. Possevinus 

A. (1604). 

— nuptiarum Sig. Augusti ob. Cer- 
nota Christ. (1543). 

— nupiahs suadae Paulinae ob. Ko- 
rybut Michael (1670). 

— sacer distinctus ob. Posseyinus 
A. (1606, 8). 

— sacerdotum ob. Wasowski BariŁ 
(1685, 87). 

— sive idea ob. Kekermannus B. 
(1609). APPEL Franciscus, Prof. Acad. Za- 
mojs. Primula veris munera in floren- 
tissimae academiae Cracoviensis enco- 
mia decerpta. Et perillustri et admodum 
rndo dno D. Jacobo Skwarski, decano 
infulato Zamoscensi praeposito Sczebre- 
sinensi etc. per Franciscum Appel pri- 
mae laureae candidatum in alma eadem 
acaderaia officij ergo et debitę obser- 
vantię pręsentata atq; oblata. Cracoviae, 
apud Valerianum Piątkowski. (1648) 
w 4ce, kart nlb. 8. (ark. BJ. 

Dedyk. : Jacobo Skwarski , decano infulato 

Zamoscensi, praeposito Szczebres. 
Oda jambiczna do Akad. krak., oktostych 
dla Skawarskiego — na końcu berła Akad. 
krak. — proza. Podp. Ncpos ex sorore. 
Juszjniski I. 7. przytacza go tylko z notat 
Przybylskiego. — Muczk. Stat. 322. — 
Liśniewicz Fr. (Aąuila acad. 1652). 

Czartor. — Ossol. — Jagiell. 

APPELBOOM. Propositie van den 

Heer Appelboom , Resid. vande Croon 

V. Sweden, aen de Stat. Gen. d. Ve- 

reen. Nederl. Aug. 1655. Delft. 1655. 

w 4ce, str. 8. 

Wydane z okazyi umów HoUandyi z Polską 
o gotowości wojennej na morzu w r. 1654. 
w skutek czego HoUendrzy uzbroili 20 
okrętów, a tjonczasem Gdańsk nie uczynił 
żadnych przygotowań. Wyjaśnień żądał 
pełnomocnik szwedzki. 

Appellatio ad SS. D. D. N. Urba- 
num VIII. In causa juris legendi inter 
Almam Jageloniam Universitateni sive 
academiam studii Cracoviensis scholam 
Regni polon, generałem ac Religiosos 
Presbyteros Societatis Jesu Cracoviae, 
a certa sententia R. D. Francisci Ma- 
ria Ghisilerii, S. Rotae auditoris, istius 
causae Judicis Commissarii, per dictam 
Almam Universitatera, illiusąue Magni- 
ficum D. Rectorem interposita cum pro- 
testatione. (Na końcu:) Crac. typ. Math. 
AndreoY. 1630. folio, kart 5. 

Protestacyą wniósł Adam Opatovius rektor. 
Ob. Ghisilerius. 

Jocher 1292 a. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ad SS. D. D. N. Urbanum VIII. 

in causa juris legendi Cracoviae 

Cracoviae, 1632. folio, kart 8. 

(Tytuł ten sam co edycyi z r. 1630, rzecz 
caJkiem odmienna). Te protestacyą zaniósł 190 Zachar. Starnigielius procurator Univer8. 
Crae. Świadkowie byli : Koraaaiński , Seb. 
Koszucki i Jak. Grocky. Jagiell. 

— ob. Żukowski Joan. (Dissertatio 
1768). 

Appendix ad tyrocinium s. Artis ob. 
Mościcki Mik. (1626). 

— addendorum, confirmandorum et 

eniendandorum ad Nucleum Historiae 

Eccelesiasticae in qua sub linem addun- 

tur III. Epistolae. Coloniae, 1675. w 

4ce. 

Jocher 9865. — obacz: Sandius. 

— albo zawieszenie wyznania nie- 
których Aryanów, bluźnierskiego zboru 
Rakowskiego na sentencjach z Pisma 
budowane. Autor Nurkom ofiaruje, aż 
potyni więct^ zbuduje Naprzód Rakow- 
skim oddaje. Bodaj zabit, kto nałaje. 
Drukowano o złej farze — tego roku 
co w Nawarze. To jest własna pokora 
nurców krakowskich nowego Babilonu 
w Polsce. W końcu stoi: A toż macie 
nurki Wola zostać turki Niż w trójcy 
jednego Boga znać pierwszego. B. w. 
m. i r. w 4cc, kart 6. druk gocki. 

Jestto prozą anegdotyczny paszkwil przeciw 
Aryanom. Opowiada autor krótkie bajki 
o Aryanach. Wzmiankowane osoby te: Je- 
rzy minister i xi.*łdz Laternia (nieboszczyk 
f 1598 r.) Szuman minister, Buccella, Na- 
borowski , Testament Bekieszów (na króla 
Stefana, umierający), Budny (przy zgonie), 
Jaszek z Kazimierza, Smalcyusz Walentj' 
teraźniejszy, Moskorzowski , Lubieniecki 
poluje po Podgórzu, nie bardzo jeszcze 
utył na nowokrzczeńskiej wierze , Kaź- 
mierski, Radec Walenty (czyli Radek dni- 
karczyk — wysyłali go Siedmiogr. ziemie 
na ministerium), Statoryuszek nauczyciel 
Rakowski jest tak mądry jak Kozłowski. 
Zakończa : Pokora Aryańska. 

Maciejows. Pism, III. 16.S. — Jocher 3.388. 
9839. Warsz. Uniw. 

— de Russorum erroribus ob. Pi- 
storius. Skarga P. (1582). 

— des Schwedischen Spiegels ob. 
Duglas (1658). 

— der Wochentlichen Zeitung 1656. 
von Numero 16. w 4ce, str. nlb. 4. 

— Toż, von Numei'0 17. w 4ce, 
str. nlb. 4. 

— Europaeischer Zeitungen, von 
Num. 2. Alt. Stettin vom 12 Januarii 
Anno 1656. B. m. w 4ce, str. 4. — Toż, von Num. 4. Alt. Stettin 
vom 26 Januarii Anno 1656. B. m. 
w 4ce, str. 4. 

— Toż, von Num. 38. Alt Stettin 
vom 10 Septembr. Anno 1656. B. m. 
w 4ce, str. 3. 

— Toż, von Num. 41. Alt. Stettin 
vom 11 Octobr. Anno 1656. w 4ce, 
str. 4. 

— Toż, von Num. 43. Alt. Stettin 
vom 25 Octobr. Anno 1656. w 4ce^ 
str. 4. 

— Toż, von Num. 44. Alt. Stettin 
vom 1 Novembr. Anno 1656. w 4ce, 
str. 4. 

— Toż, von Num. 47. Alt. Stettin 
vom 22 Novembr. Anno 1656. w 4ce, 
str. 4. 

— Toż, von Num. 48. Alt. Stettin 
vom 29 Novembr. Anno 1656. w 4ce, 
str. 4. 

— Toż, von Num. 52. Alt. Stettin 
vom 27 Decemb. Anno 1656. w 4ce, 
str. 4. 

— Toż, von Num. 2. Alt. Stettin 
vom 10 Januarii Anno 1657. B. m. 
w 4ce, str. 4. 

— Toż, von Num. 7. Alt. Stettin 
vora 14 Februarii Anno 1657. w 4ce, 
str. 4. 

— Toż, von Num. 8. Alt. Stettin 
vom 21 Februarii Anno 1657. Bez 
osób. tyt. w 4ce, str. 4. 

— Toż, von Num. 11. Alt. Stettin 
vom 14 Martii Anno 1657. w 4ce, 
str. 4. 

— Toż, von Num. 12. Alt. Stettin 
vom 21 Martii Anno 1657. B. m. w 
4ce, str. 4. 

— Toż, von Num. 13. Alt. Stettin 
vom 28 Martii Anno 1657. Bez osób. 
tyt. w 4ce, str. 4. 

Obacz: Zeitung europ. 

— scoparum ob. Simonius (1589). 

— t. j. przypadek do dyskursu ob. 
Gdacius Ad. (1680). 

— ob. Actorura (1663) — Deme- 
trius (the Amour 1677) — Gdańsk. (De- 
clarationis 1577) — Lambertinus (ad 
casus conscientiae) — Ługowski Mar. 
(Via ad salutem 1724) — Tylkowski 191 Alb. (ad Opusculum) — Wyżycki G. 
(infularum 1737). 

Appia obacz: Łoś WŁ (Triumpha- 
lis 1685) — Radomicki Mat. (honoris 
1703). 

Appianus Petrus ob. Vitellionis ma- 
tberaatici Perioptikes (1535). 

Applauso devoto obacz: Capeci C. 
(1712). 

Applaus prześwietnemu hymeneu- 
szowi J W. JEgom Pana Chorążego z 
JW. JMć Panna Woiewodzianka Wo- 
łyńska (czy Stadnicka ?) z Pragi 30 Jamiarii 1698. w 4ce, str. 12 OsRol. — do stoHcy Konst. Brzostowskie- 
mu ob. Żochowski Cypr. 1688). 

Applausus academici Doctori Ange- 
lico (Tomasz z Aquinu) a rhetoribus 
regii Varsaviensis CoUegij schol. Piar. 

folio. Dzików. 

— hieroglyphici sedecim nobilibus 
ingenuis ac eruditis artium Hberalium 
et philosophiae licentiatis cum anno 
MDXCVII. 10 Julii in alma acad. Olo- 
mucensi Soc. Jesu suprema philosophiae 
laurea sive doctoratus gradu decoraren- 
tur: Amoris et benevolentiae ergo de- 
cantati ab ejusdem academiae poeseos 
studiosis. Olomutii, ex oficina typogr. 
Georg. Haedehi an. MDXCVII (1697). 
w 4ce, ark. D^. 

Pisali wiersze J. Stephetius, Ign. Sirakowski 
Moravus. Pet. Skydzieński Nob. polonus. 
Nicolaus Lubomierski, Frjd. Brandt Nob. 
Silesius , Stan. Riemer Nob. polonus , Si- 
mon Scultetus Silesius. 

Bibl. Z. Pusłows. 

— VIII. venerabilibus Dominis Can- 
didatis dum eisdem sub fehcissimo re- 
gimine Magn. perill. et rever. D. M. 
Antonii Żołędziowski utriusque J. et S. 
Th. D. et Pr. eclesiarum Cath. Cra- 
cov. canon., CoUegiatae Vislic. Scholast. 
Facult. theolog. medic. et philos. pro- 
canc, studii gener. Univ. Crac. amplis. 
rectoris primae in artibus liberalibus et 
philosophiae laureae in publica hospitum 
et Senat. Acad. £requentia ritu solenni 
conferentur, An. Dni 1778. 11 mensis 
Decembr. exhibitu8. Typis Coli. majoris Uniyersitatis Cracoyiensis, 1778. w 4ce, 

kart 4. 

Nazwiska kandydatów wymieniono, poczem : 
Ode. Ossol. — Jagiell. 

— VIII. Candidatis prima Philoso- 
phiae laurea decoratis exhibitus. Cra- 
coviae, typ. Univers. Coli. maj. 1788. 

w 4ce. 

Jocher 1592. 

— academ. Christ. Grzymułtowski 
ob. Sałecki And. (1660). 

— acromaticus Szyszkowski obacz: 
Buczkowski M. (1612). 

— ad festa Felicis Potocki ob. Że- 
lazowski Stan. (1641). 

— Adam. Hier. Sieniawski obacz: 
Wojtowicki (1640). 

— ApolUnis ob. Andriasowicz Chr. 
(1682). 

— bellicae yirtutis ob. Spławski 
Alex. (1638). 

— Charitum Joan. Bapt. Zamojski 
ob. Czechowicz Jan Bapt. (1650). 

— coronationi Vlad. IV. ob. Grimza 
Daw. (1633). 

— dominicus ob. Silski J. (1620). 

— de pace auspiciis ob. Władysław 
IV. (1636). 

— XII. adolesc. ob. Maczowski Se- 
bast. (1645). 

— epithalamicus Maxim. Vogel ob. 
Ekart Jan (1679). 

— festiyitatis Sig. Tarło ob. Kal- 
nicki J. C. (1636). 

— G. Kirnicki ob. Laskowski T 
F. (1641). 

— gratulatorius Andr. Kucharski 
ob. Slachetka Stan. (1658). 

— gratulatorius in ingres. Petri 
Gembicki epis. ob. Wojakowski Thom 
(1643). 

— gratulatorius Joan. Casimiro ob 
Thilo Valent. (1619). 

— gratulatorius Seb. Piskorski ob 
Ośliński Mart. (1683). 

— gratulatorius Th. Aquinatis ob 
Zagrebski A. (1638). 

— ill. in Coli. S. J. Brunsberg ob 
Szyszkowski Marc. (1608). 

— in Vlad. Sigismundum ob. Suli- 
kowski Mik. (1633). 192 — in reditum ob. Zamojski Tom. 
(1617). 

— Joanni Car. Kopeć ob. Kopeć 
(1669). 

— laetitiae in adven. St. Grochowski 
ob. Zajączkowski Zachar. (1635). 

— Slercurii ob. Czartoryski Kaz. 
Flor. (1651). 

— meritorum Przyłęcki ob. Paczyń- 
ski St. (1640). ; 

— Mich. Górski ob. Dunin Piotr 
(1679). i 

— musarum, Yladislao IV. ob. Spe- ' 
ronowic Joach. (1633). i 

— musarum Martini Paczoszka ob. ; 
K Waszkiewicz J. B. (1641). ' 

— natalibus ob. Radziechowski Jan 
(1634). 

— nuptialis Georg. Segeri ob. Tha- 
nmitius And. (1664). 

— obąervantiae Alex. Janussio in 
Ostróg, ob. Brzeziński Franc. (1()71). 

— parnassidum obacz : Ciszkiewicz j 
Kasp. (1619). 

— P. Gembicki ob. Kuszewicz Sam. 
(1643). 

— Pieridum ob. Wilski Krz. (1639). 

— quo nuptias Ant. Baumgarten 
proseąuntur amici ob. Baumgarten A. 
(1664). 

— quo3 in Andr. Szymonowicz effu- 
dit ob. Castelli J. (1670;. 

— quosin desiderat. Pol. princip. 
Ladislaum Sigm. ob. Władysław IV. 
(1617). 

— salutarius ob. Lubomirski Józef 
(1675). 

— sapientiae ob. Tutkowski Sz. 
(1654). 

— Sarmatiae ob. Praetorius Mat. 
(1691, 65). 

— Saxoniae in Polonia triumphantia. 
Dess in Pohlen triumphirenden und sich 
selbst Gratulirenden Sachsens Freundige 
Bezfugung. (Na końcu :) Breslau , zu 
finden bey George Saydeln. B. w. r. 
(1697 j. w 4ce, str. 8. (po niem. i łac). 

— solennitati nuptiarum ob. Clese- 
lius Got. (1658). 

— triumphalis ob. Czechucki Fr. 

(1683). — yirtati ob. Lichań.ski J. (1610). 

— virtuti S. Dobraszewski ob. A- 
brek And. (1638). 

— virtutum viri8 XXI. ob. Grimza 
Daw. (1()12). 

— vocale obacz: Tuszowaki Wal. 
(1701). 

— votivi God. Thilo obacz: Thilo 
God. (1689). 

— votivus Alb. Krasiński ob. Ro- 
ling M. (1675). 

— votivns obacz: Bnmsenius Ant. 
(1673). 

— obacz: Apex. (publici 1712) — 
Augustus II. (Applaudere 1697) — Bart- 
kowski M. (in principem 1617) — Go- 
stumiowski Joan. (M. Mroskowski 1666) 
— Jodłowski Alb. (helicopus 1676) — 
Jan Kazimierz (inter nuptias 1649) — 
Lubomirski Jos. (votivu8 1755) — Lu- 
reński Val. J. (panegyricus 1717) — 
Mocki Georg. (1743) — Osicki Cons. 
Fr. (in Coli. Posnan. 1679) — Podoski 
Jan G. (geminatus 1768) — Rostko- 
vius J. F. (votivi nuptiis 1742) — Ro- 
stocki Teod. (illustr. 1784) — Świąt- 
kowski A. M. (Anchora 1684) — Sze- 
pty cki Atan. (1763) — Władysław IV. 
(in principem 1617) — Władysław 
Zygm. (cum ingreder. 1617), (in inau- 
gurat. 1633) — Wodzicki Mich. (ingres- 
sus 1761) — Zamojski Kilem, (sponsis 
1763 1. 

Applauz hymeneuszowi ob. Krasiń- 
ski Stan. (1698). 

— od całego muz parnasu obacz: 
Reszczyński Jan J. (1696). 

— uczonej Pallady etc. (wiersze) 
w 4ce, 2V2 ark. (brak tytułu. Druk 
łaciński). 

Przyłęcki. 

— wielki w Koronie z chwalebnych 
cney pogoni gonitw, gdzie brzmiący w 
trzech trąbach orzeł wylatując ku słońcu 
w pierwszej honorów osiada porze. War- 
szawa, 1762. w 4ce, str. 3. 

Krasińs. 

— obacz : Jabłonowski Joz. (wdzię- 
czności) — Małachowscy (domowi) — 
Potocki Teod. (tryumfalny) — R. J. 
(Mar. Walewski 1775) — Radziwiłł 193 folio, 1 karta Jerzy (Applaudnjace echo 1744) — 
Radziwiłłowa Kat. (weselne 1758) — 
Stanisław Aug. (na dzień 1766) — 
Szeptycki Atan. (Sławy) — Załuski J. 
A. (A. Zamojskiej 1743). 

Applauzy wesołe ob. Soter Teod. 

Applikacya polityczna na przykład 
młodzi retoryczney Collegium Piotrkow- 
skiego scholarum Piarum produkowana 
Jaśnie Wielmożnemu Imci Panu P. Ma- 
cieiowi z Kozarzowa Borzęckiemu z wo- 
iewodztwa Poznańskiego na trybunał 
koronny, deputatowi, podwoiewodzemu 
Kaliskiemu, przy powinszowaniu imie- 
nin na wiązanie do poważnych rak od- 
dana. Roku p. 1739. w 4ce, ark. nlb. 
sign. D. Warsz. Uniw. 

Approbacya obrazu N. P. Maryi ob. 
Szczygielski Stan. (1670). 

transakcyi o wieś Murzynów. 

Branic. 

— transakcyi graniczney między 
dobrami Dupinom w Polszczę a dobra- 
mi Gogolewice, Grzybielin y Stabocin 
w Szlonsku pruskim, folio, 1 karta. 

Branic. 

— i ratyfikacya dzieła delegacyi 
naszej jakoteż Actorum generalnej kon- 
federacyi obojga narodów i jej rozwią- 
zanie. (Projekt do prawa na sejmie 1775. 

Warsz.) foHo, 1/2 ark. pag. fr. 

Raczyńs. 

— obacz: Actum 25 Febr. 1789. 
(Konwencyi Potock. i Teppera) — Rem- 
bieliński St. (ordynacyi 1766) — Tepper 
P. i Prot. Potocki (konwencyi 1789). 

APRAXIN Stef. Fedorowicz (1702 
f 1760j. Manifest Nayiaśnieyszey impe- 
ratorowy ley Mci samodzierżycy wszyst- 
kiey Rossyi generał - feldmarszałek etc. 
przy wkroczeniu woysk rossyjskich w 
granice Królestwa polskiego w Maju 
r. 1757. folio. Kijows. 

APRONIUS Lucianus (pseud.). Obser- 
yationes magnatum Europae. „Inventa 
quae novitate constant, sectatores lau- 
datoresque facile inveniunt." (Tacit II. 
Annal, 4). B. w. m. 1656. w 4ce, sign. 
A — C4. Jagiell. — Denckspriiche iziger Potentaten. 
1656. 

Weller (str. 169). nie odkrył tego pseudo- 
nymu. 

Apsis summa eruditae yirtutis ob. 
Ormiński Tom. (1691). 

Apteczka wonno zbawiennych olej- 
ków. 

Duńczewski II. 347, .850 (1757), książkę tę 
„Dominikańską" nazywa. Przytacza ją ra- 
zem z dedykacyą konkluzyi Ochabowicza: 
Złote żniwo, Canonicor. regular. Cracov. 
Jest tu wiadomość o faralii Wyszyńskich 
herbu Roch. 
Jocher 5735. 

— domowa, która w niedostatku 
medyka snadno zdrowie człowieka po- 
ratować może. Editio quinta prioribus 
sanctior Anno Dni 1693. av 12ce, kart 
nlb. 85. (defekt.). 

Warsz. Uniw. — Wilno. 

— Toż. Edycya 1, 2, 3, 4, w la- 
tach 

— lekarstw domowych które każdy 
raajac, w niebytności medyka snadno 
zdrowie człowieka poratować można tak 
z ziół jakoteż zwierząt bardzo doświad- 
czone, tak dla ludzi jako i dla bydła, 
zebrana i przedrukowana. We Lwowie, 
r: p. 1756. w 8, str. nlb. 116. 

Ossol. 

— Toż , które każdy człoAviek maiac 
w niebytności medyka snadno zdrowia 
poratować może. W Lublinie, 1766. 
w 8ce. 

Katal. Kaj. Jabłońskiego. 

— domowa, zawierająca zbiór le- 
karstw po większej części prostych etc. 
etc. przez jednego z księży Schol. Piar. 
ob. Tukałło Mac. (1793). 

— ob. Buchoz (Końska Supplement 
1785) — Głos (1727) — La Guśri- 
niere Fr. (Końska, nowa 1796, 97) — 
Nauki (Podróżna 1686) — Pietraszkie- 
wicz Ant. X. (Końska 1780, 1782, 
1783), (Przydatek 1786, 1796) — Twa- 
ter (podróżna. Kalend, polski 1700). 

Apteka domowa dla poratowania zdro- 
wia potrzebna z autorów różnych zebra- 
na, tak też lekarstwa dla koni, bydła 
i innego drobiu. Z przydatkiem cieka- 
wych-wiadomości za pozwoleniem zwierz- 
chności do druku podana. W Poczajowie, 

25 191 W drakami XX. Bazylianów 1788, w 
Sce, str. 16, 270 i 32. rejestru kart 9. 
Przydatku str. 13. 

— obacz: Launay Dr. (domowa. B. 
w. r.) — Lubelczyk Jak. (Ducha św. 
1558) ^ Mathiopliil (uhogioh 1()89) — 
Proniptuarium (1716) — Szkoła saler- 
nitańska (1631) — Vade niecum medi- 
cura (domowa 1721) — Załuski Józef 
Andrzej (Apteka dla tych co ani leka- 
rza 1750). 

APULEJUS L Madaurensis. Philoso- 
phi Platonici Opera, quae quidem ex- 
tant, omnia et inprirais de Asino aureo 
libri XI. cum eruditissimis Philippi Be- 
roaldi conicntarii.s ab iniiunK-ris (piibus 
scatebaut niendi.s mmc dcmuni vindi- 
cati etc. Ba.sileae, per Henricum Petri. 
(1560). w 8ce, 14, k. 1 i str. 816. 
Dedyk. : Stonislao et Joanni Pieniążek , fra- 
tribiis germania Polonis przez Marka Hop- 
pera, data 15G0. .lagiełl. 

— Toż samo. Lugduni sumptibus 
Seb. a Porta 1587. w Sce. 

Prz3i)isal \vyda\> ca Marcus Hopperus : Sta- 
nislao et Joauni Pieniaszek (Pieniążkom). 

Czartor. 

— ob. Morsztyn Andrzej (1689, 
1697). 

AQUA (Dell) Andr. z Wenecyi (ur. 
1584). Della congregatione, et scola di 
bombardieri regii novamente fondata 
nella citta di Varsavia dal seren. et 
inritiss. Sigismondo III. re di Polonia 
l'anno MDCXXII. Autore Andrea deli' 
Aqua yenctiano ingegniere milit. deli' 
Illust. Sign. Toraaso Zamoschi Palat. 
di Chiovia etc. etc. eon 1' Lizenza dei 
Superiori stampata in lingua italiana 
et polacca, nella stampcria di Zamo.ścia 
Simon Nis(»lio stam})atore. 1622. folio, 
kart nlb. 27. z rycinami i portretem 
autora. (Dedyk. : Zygmuntowi III. i Se- 
natowi). O zgromadzeniu i szkole pusz- 
karzów króla Jego Mości — teraz nowo 
od Naiasnieyszego y niezwyciężonego 
Zygmunta III. króla polsk. w Warsza- 
wie r. p. MDCXXIII (1623). postano- 
wionej jirzoz autora spraw wojennych 
iadzieniera JWP. Tom. Zamojskiego 
wojewody Kijowskiego, starosty Kny- 
szyńskiego, Goniądz, etc. za dozwole- niem starszych włoskim językiem i pol- 
skim wydane; W Zamościu w drukarni 
Akademii drukował Symon Nizolius w 
4ce wielkiej, kart nlb. 22. 

Na odwrotnej stronif tytufn herb państwa. 

Przyjiis Zyj^miintowi 111. ten sam co po wfo- 
skii — i drupi przypis Senatowi polskie- 
mu. W pierwszym przypisie wiele znaj- 
duje sie szczegf^l/iw do życia autora , po- 
czeiu jest ten sam portret aiitora. Cała 
raecz składa sio z jedenastu rozdziałów : 
w I. mówi jako się majj; rządzić w bra- 
ctwie i szkole puszkarskiej krc^lewskiej pod 
nabożeństwem św. I'>arbary P. i meczen- 
niezki. — II. Jako maja nawiedzać cho- 
rych w bractwie puszkarskiem królew- 
skiem. — III. Chorzy jeśliby mofrli stłiwić 
inszego na swe miojsce póki nie ozdro- 
wieją. — IV. Umarfycli z bractwa pusz- 
karskiego i szkoły św. Barł)ary, jakim 
zwyczajem icli chować maja. — V. Forma 
i reguła szkoły puszkarskiej królewskiej 
i uczniów, gdzie się mają uczyć professyi 
puszkarskiej. — VI. Forma i reguła miej- 
sca gdzie mają puszkarze strzelać z musz- 
kietów do celu. — VII. Forma i reguła 
gdzie mają strzelać do góry sypanej z działa 
każdego miesiąca dnia pierwszego. — VIII. 
Sposób i reguła rozdawania z skrzynki 
braterskiej pieniędzy między chorych bra- 
ciej puszkarskiej. — IX. Sposób jako mają 
być rozdane pieniądze na umarłych z skrzyn- 
ki , albo jeśliby w skrzynce niedostało. — 
X. Sposób iako się ma odmieniać ława na 
dzień Św. Barbary. — XI. Deklaracya, co 
za kondycye i pożytki ma mieć to bractwo 
jtuszkarskie od króla JMci, tak gdy będą 
na wojnie jako i grdy doma siedzieć i od 
kogo mają być sądzeni, oprócz ich szkoły. 
Zakończa : Jaki koszt ma nałożyć Rzplta 
na te szkołę puszkarska królewska. Druk 
gocki. Spisu rzeczy nie ma wcale. 

Zebrawski Bibl. matem. 253. — Ciampi Bi- 
bliogr. I. 1. Krasińs. 

Aqua Martia Alberto Papenkowicz 
ob. Taralicz Seb. (1666). 

— ob. Dwernicki Bernard de Tar- 
nów (Lubinensis b. r.) — Magni Va- 
lerianus (1648) — Turrecremata Joan- 
nes de (Tract. de a. benedicta 1533). 

AQUAVIVA Claudius (f 31 Stycznia 
1615). Epistoła admod. R. P. N. Claudii 
Aquavivae, Praepositi Generalis Soc. 
Jesu, ad Patres et Fratres ejusdem So- 
cietatis. Vilnae, anno 1605. Superiorum 
permissu. w 16ce, k. 1, str. 70. Dato- 
wane: Romae 24 Junii 1604. 

Jagiell. 195 (Aquaviva) Opisanie chwalebnego mę- 
czeństwa dziewięć! chrzescian Japońskich 
podjętego dla wiary chrzcściańskiej w 
królestwach tamecznych, w Fingu, Sus- 
samie i Firandzie, przesłane od Wieleb. 
Ojca prowincyała Soc. Jesu w Japonii 
miesiąca Marca av r. 1609 i 1610. prze- 
wielebnemu Ojcu Claudiusowi Aquaviva 
generałowi tegoż zakonu. W Rzymie, 
językiem włoskim wydane, a teraz na 
polski przetłumaczone. W Krakowie, 
w drukarni Mikoł. Loba r. p. 1612. 
w 4ce, kart nlb. 24. (ark. F^). Druk 
gocki. 

Autor bezimienny jezuita przypisał Elżbiecie 
z Leżenie Sieniawskiej, marszałkowej W. 
Kor. 

Maciejows. Pism. III. 79. 

Czartor. — Warsz. Uniw. — Ossol. 

— ob. Trigawt X. Mikołaj (Nowiny 
abo dzieje chineńskie 1616). 

Aquila academica ob. Lizniewicz A. 
(1652). 

— aąuilonis ob. Widawski Wężyk 
P. (1601). 

— aąuilonis deplorandam reipubl. 
Polon, conditionem ob. Sobotkiewicz 
And. '(1608). 

— e rogo evolans ob. Józefowicz 
Joan. (1685). 

— grandis portans medullam cedri 
ob. Oborski Mart. (1692). 

— in funere Joan. Fugaszowic ob. 
Piskorski Seb. (1660). 

— in petram obacz : Podgórski S. 
(1709). 

— Jovi ob. Jeleński Mik. (A. Wy- 
howski 1703) — Sczucki Jac. (1652). 

— Magnarum Alarum Maria lumi- 
nis aeterni haeres soli sapientiae amica 
in steramatico signo Illustrissimorum Pa- 
latinatuum Brestensis Cujaviae et luni- 
yladislayiensis insignis ex utroque eru- 
ditae Palladis arenae gratiarum ministra 
ab exedris Scholarum Piarum Radzie- 
joviensium humili cultu adorata anno 
1731. Thorunii, impressit Joh. Nicolai 
Nob. Senat, et Gymn. typographus. 
folio. ark. G. Czartor. 

— occurcns polona ob. Poturski 
Ma-. M634). — Poloniae armata ob. Behr Chr. 

(1698). 

— Poloniae redux ob. Zetzke Jak. 
(1657). 

— Polono - Benedictina ob. Szczy- 
gielski Stan. (1668). 

— ]'olubiniana sagittatis crucibus 
munita ob. Dziedzic Jan (1652). 

— Polubiniana horas Christ. Połu- 
biński a juventutc ob. Połubiński Krz. 
(1684). 

— pro Deo et Patria regibus et le- 
gibus armata. Varsaviae. 

— Radiriliana elegia ob. Rynt Hyac. 
(1663). 

— Regni Poloniae ob. Konstancya 
(1 605). 

— sarmatica super nuptiis Joan. 
Casim. ob. Pastorius Joach. (1652). 

— suprem i Jo vis ob. Paczygiewski 
Alb. (1687). 

— ob. Aloysius Gonzaga (Princeps 
1727) — Jętkiewicz Teofil (grandis Ży- 
ro wiciana 1730) — Paulutio Gam. (co- 
ronata 1729) — Radziwiłł (Regnatrix 
1725) — Sołtyk Joz. (Secunda orbis 
1732) — Sołtyk Kaj. (in montibus 
1763) — Wychowski A. (Jovis 1703) 
— Żabicki Mik. (polona cum alarum 
pennis (1646) — Załuski And. Stan. 
(Aąuilarum 1747). 

Aquilae veriori Jovi Poloniae nido 
ob. Kuuk Paw. Jan (1696). 

— fulminatrix Joannis, Serenissimi 
Poloniarum Tonantis armigerae, olim 
luctantibus, cum infestis Tartarorum 
Harpyis, Militaribus Polonorum Aquilis, 
in avitis, victricibusque Divorum Pa- 
tronorum alitibus, coelitus in suppetias 
expeditae. Nunc vero in solemni Divi- 
nissimorum Stanislai Kostka, et Aloysii 
Gonzaga S. J. Sacro- Sanctae Apotheo- 
seos promulgatione, triumphalibus lau- 
reis adornatae. CoUigato Diyis nomini, 
ac numini Illustrissimi , ac Excellentis- 
słmi D. D. Francisci Marchionis Gon- 
zaga, in MiroYO ex Wielopolscijs, Mysz- 
kowski , comitis in Żywiec, Palatini 
CracoYiensis etc. etc. Maecenatis Muni- 
ficentissiini totiusque Gonzaganis Aqui- 
hs conjunctae Domus honori, ac glo- 19B riae immortali consecratae: atque a per- 
illustri, Magnitica ac Geuerosa, in Almo 
ejusdem Serenissimi Joannis Casimiri, 
fundatoris gratiosissirai , Resseliensi Soc. 
Jesu CoUegio juventute, tlieatrali ])lansu 
adoratae. Anno Aquilae inagnaruni ala- 
rura , humano generi in subsidium de 
coelo yenientis, et ad volanduni provo- 
cantis pullos suos, supra raillesimuui se- 
ptingentesimum vigesirao octavo. Mensis 
Junij die... (1720). folio, kart 5. (Teatr). 
Treść o Janie Kazimierzu i Stan. Kostce. 

Jagiell. 

Aquilonia sen vitae sanctorura ob. 
Yastonius Jan (1708). 

Aquilonius Eubulus ob. Hermelin 
(Epistoła 1701). 

Aguinaticum marę seu Oratio obacz: 
Winkler M. (1658). 

AGUINO (de) Karol S. J. z Neapolu 
(1654 t 1737). Oratio in funere Jo- 
hannis III. Poloniae Regis M. Lithuan. 
Ducis habita in sacello Pontificio Qui- 
rinali, ad Innoeentium XII. Pontificera 
Max. a Soc. Jesu die 5 Decemb. anni 1696. Romae, typ. Barberinis , excu- debat Dom. Ant. Hercules anno 1697. 
folio, kart 5, z portretem, (sign. C._,). 

— Oratio in funere Eleónorae Au- 
striacae Poloniae Reg. Lotharingii, Bar- 
rique Ducis. Habita a — S. J. dura ei- 
dem Eleónorae inclyta natio Lotharingica 
justa persolveret. Romae, 1698. Ex typ. 
Ant. de Rubeis. folio, str. 11. 

— Orationum tomus I. complectens 
funebres. Romae, MDCCIV. ex typo- 
graphia Antonie de Rubis in Platea 
Cerensi. w 8ce, k. t. 1 k. aprob. 2 k. 
ind. str. 192. — Tomus II. 1704. str. 
270. 8 k. nlb. ind. i 1 s. errata. 

Między innemi są tu mowy pogrzebowe : 
1) In fiinere Joannis III. Poloniae regis, 
habita in sacello pontificio ad Innoeentium 
XII. P. M. — 2) In funere ejusdem Jo- 
annis III. Poloniae regis, habita a nobili 
Polono in inclytae nationis Polenae tera- 
pio S. Stani.slai inter sacra exequialia 
eidem celebrata ab eminentissimo et reve- 
rendis. principe Carolo S. R E. card. Bar- 
berino Poloniae Protectore. Descriptio exe- 
quialis ponipae, in templo S. Stanislai 
inclyte nationis Polonae exhibitae in fu- 
nere Joannis HI. Poloniae regis ab emi- 
nentis. et reyerendis. principe Carolo S. R. E. card. Barberino Pol. protectore. — 
.3) In funere Eleónorae Austriac-ie Poloniae 
reginae, Lotharingiae Barriipie ducis ha- 
bita in aula inaxima collegii romani. 
Backer. Bibl. des ecriv. I. 259. 

Czartor. 

Aquino Tomasz ob. Tomasz. 

Ar Anti krisztu sról obacz: Ozorai 
Iraro (1585). 

Aragno immolando ob. Markowicz 
Sim. (1701). 

— grati animi ob. Boelim M. (1709). 
Ara gratitudinis saecularis, Eminent. 

III. Rev. perill. Adm. Rev. Magnificis, 
etc. Dominis D. Fundatoribus et Be- 
nefactoribus erecta a Coli. Brunsberg. 
S. J. Anno saeculari eiusdem Collegii 
Christi 1665. Sexto nonas Maias. Brunsb. 
typ. Henrici Schultz. folio, ark. A — F. 

— gratitudinis S. Góralski ob. Or- 
liński Mat. J. (1651). 

— gratitudinis Deo optimo ob. Ar- 
nold Sam. (1705). 

— Lubomirsciana ad urnam ob. Bie- 
żanowski Stan. (1649). 

— manalis honori J. Scharschmidiae 
erecta ob. Scharschmid Judith (1640). 

— maxima pietatis christianae. Var- 
8aviae, 1743. w 12ce 

Katal. Kaj. Jabłońs. 

— maxima pietatis christianae 

publica illustrata. Lublini S. J. 1743. 
w 12ce, str. 552. Warsz. Uniw. 

— nuptialis Sim. Bohm ob. Bohm 
Sim. (1659). 

— Palladis in capitolio philosophici 
honoris ob. Sawicki Bas. (1696). 

— perennaturae gloriae Franc. Prze- 
woski ob. Osliński Marc. (1684). 

— pietatis manibus G. Schrammi 
ob. Schramm Georg. (1674). 

— post pestem ob. Boehm M. (171 1). 

— publici doloris in funere obacz: 
Oborski Th. (1645). 

— puris ignibus ardens ob. Skrze- 
tuski Jakób (1706). 

— Themidis Stan. Bedleński ob. 
Wesołowski Alb. (1676). 

— triplex Sig. Cas. Vlad. ob. Doen- 
hoff J. A. (1643). 

— salutis Crux sacratissima in Tri- 
bunalitia urbe, Lublini, Regni Poloniae, 197 quantitate magnitudinis et miraculorum 
pondere innumero toto Christiano Eiiro- 
paeo orbe percelebris etc. votivis plau- 
sibus a Studio Thoinistico Conventu8 
Regii Lublinensis in Universae Philo- 
sophiae Thesibus adornata etc. folio, 

101/2 ark. 

Dedykacja do członków trybunału 37-2 ark. 
Wiadomości o drzewie krzyża Lubelskiego 
3 ark. gdzie sa: Thesea. Na końcu: Dis- 
putabuntm- publice in studio Lublinensi 
Ord. Praedic. etc. A. D. 1754!. 
Arabia ob. Breidenbach B. Bykow- 
ski A. Czarnocki S. J. Rymsza. War- 
gocki And. 

Arabica peregrinatio ob. Czarnocki 
Wojciech (Explicatio b. r.). 

Arae exequiales in funere Johan. 
Fechneri ob. Fechner (1686). 

— gratitudinis , elógia episc. Var- 
miensium ob. Tylkowski Woje. (1653). 

— Ołycenses Andr. Const. Łącki 
ob. Konradzki Paw. (1688). 

— perennes laureato honori obacz : 
Przecławski Jan (1667). 

— votivae Corn. Winhold ob. Win- 
hold C. (1622). 

— Themidis sub protect. Joan. Ma- 
łachowski ob. Arteński Raf. (1681). 

ARAKIELOWICZ Grzegorz (ur. 1732 
t 1798). De mundi systeraate disserta- 
tio cosraologica, in qua de Coperniciani 
systematis cum philosophiae sacrisque 
praesertim litteris congruentia, quaestio 
discutitur. Auctore P. Gregorio Ai-akie- 
łowicz e S. J. Praemisliae, typis Coli. 
S. J. (1768). w 4ce, kart nlb. 9. 

Ossol. 

— Propositiones selectae ex univer- 
sa philosophia adnotationibus illustratae 
quas indiscriminatim defendendas susce- 
pit mensę Januario M. D. Ignatius Wi- 
toszyński ob. Witoszyński J. (1768). 

Brown. str. 105. — JBarącz. Żyw. Ormian 
32. — Żebrawski Bibl. matem. 425. — 
Hacker I. 261. 

Wileńs. — Ossol. 

ARAKIELOWICZ Jakób Paschalis, Dr. 

teol. prof., kanonik Zamojski (pocho- 
wany 17 Września 1739), Trzy kopiie 
herbowne, z których nieśmiertelność 
pierwsza, prawowierney kościoła bożego 
usłudze, druga ojczyzny, nieustannej obronie, trzecia przezacnym kolligacyi 
domów zaszczytom dedykowała. Na po- 
grzebie JW. J. M. P. Marcina Leopolda 
z Zamościa Zamojskiego Bolemowsk. 
Rostockiego etc. starosty z ambony kol- 
legiaty Zamojskiej, przez X. M. Jakóba 
Arakiełowicza S. theol. Dr. prof. kanon. 
Zamojsk. plebana Wilkołazkiego i akad. 
Zamojskiej rektora, żałosnym stylem 
demonstrowane. Roku 1718. dnia po- 
grzebowego 28 Marca. W Zamościu, 
w drukarni akad. folio, kart 14. 

Pisali tu: Carolus Jos. Comes de Biberstein 
Krasicki Castellanid. Halic. alumn. acad. 
Zamosc, Joa Węgleński supdapiferides 
Mielnic, alumn. poes. — Dedyk. : Kon- 
stancyi z Podbereskich Zamojskiej Bole- 
mowskiej Rostockiej starościnie. (2 karty) 
z herbem Gozdawa. 
Jagiell. — Ossol. — Czartor. — Branic. — 
Krasińs. — Zielińs. 
— Species triumphorum in Cruce 
Christi primitiva in Portugalliae Regę 
Alphonso contra incursiones saraceno- 
rum derivativa in tuo tiarato capite, 
decorum Corapendium, sponsae eccle- 
siae delicium, Christe Domini, Luci 
Academici phaebe, Comes Cleantis Cla- 
rissime, Yirtutum omnium Pantheon, 
vitae Apostolice exemplar, Sapientiae 
Majestas, perillustris et Reverendissime 
Domine M. Jacobe Arakiełowicz sacrae 
theologiae doctor, protonotarie Aposto- 
lice, ecclesiarum Cathedralis Praemisli- 
ensis Canonice, insignis Collegiatae Za- 
moscensis, Decane Infulate Szczebrze- 
sinensis et Crosnensis praeposite, Wil- 
kołazensis Curate etc. Summa pro spe- 
cimiue debitae submissionis et submissae 
absq. cerusla venerationis scenicis colo- 
ribus impressa in praelato aestimatissi- 
mo Reipublicae literariae patre emeri- 
tissimo, Litteratorum Corculo, principum 
amore, consiliis publiciis peride, gravi- 
tate Catone, judiciis Aristide, pietate 
Metello, divina scientia Hieronimo, sua- 
vitate nectarei oris Ambrosio, Aureo 
yerborum pondere Chryzostomo. Aere 
templa, homines exemplo aedificanti 
Gregorio, mitris Ecclesiasticis Augusti- 
no, ex utroq. Caesari imperio digno, 
quam uti coram sole umbram , coram 
Tnllio verba, coram Platone favos mel- 1»H lis coram Hortensio rosa.s, coi-ani Ilo- 

scio sconas, pracsentat juventus analo- 

gica studii generalis Univ. Zamoac. cum 

voto: Qiiot imindus spocies, ajiecies 

quot sydera coeli Sor.s tibi tot speeies, 

tot forat oninis honor. Anno speciein 

lunnanam induti Verbi 1736. die 27 

Martii. folio, 8 karty. 

Dialog' przez uczniów z Zam. wyjirawiany, 
w 'A aktach z' prologiem. Kzecz dzieje sie 
w Portugalii za czasów Heiir3'ka , który 
s\-na osadza na tronie i wyprawia przeciw 
Saracenom. Treść dyalogu jest po ]>olsku. 

— ob. Dulewski Baltazar (Nacniae 
1789) — Duńczewski Stan. (Gladius 
1785, 1784) — Fredro Alex. (Juskryp- 
cya 1734) — Mikołajski Josephus (Tre- 
nus votivu3 1783) — Piskorski Seb. 
(Regia solis 1702) — Sokołowski Ka- 
sper (Acadeniia 1721) — Szynglarowicz 
Jęd. (honor infulare 1724) — Weisłow- 
ski Wal. fLaiiroae doct. 1715). 

ARAKIELOWICZ Symforyan, Refor- 
mat. Fabryki dnchowney materya albo 
punkta do meditacyi według staroda- 
wnego zwyczaju prowincyi nasżey słu- 
żące. We Lwowie, av druk. brackiey 
8W. Troycy 1729. w 12ce, 1 ark. i 
343 str. 

Dedyk. : Jerzemu Rzeczyckiemu , pułkown. 

woysk JKMci. 
X. Barącz, Żywoty Ormian. 30 i 1 str. 

Ossol. 

Aram mcmoriae posthumane Christ. 
Hyllero ob. Hyller Chr. (1669). 

ARAMUS Daniel et NEMORECKI Jo- 
hannes. Orationes. Problenia politicum 
de praecipuo civitatum requisito seu fine 
ex ])arte excutientes ac in Eneaeniis 
gymnasii Elbingensis publice inter alias 
habitae. Juxtii et orationes Christi pa- 
tientis tyjnim et resurgentis triumphum 
explicantes ibidem ab iisdem dictae ac 
editae. Elbingae, 1646. w 4ce. 

Oratio I. Propter securitatem cłvitatis esse 
conditas, contendens, munitiones praecipue 
in iis spectandas statuet D. Aramus. 

Oratio II. Christi patientis typum explican8. 
D. Aramus. 

Drugie dwie orationes ob. pod Neniorecki. 

Branic. 

Aranda Hisp. Legatus ob. Konarski 
Stan. ((Me 1762). \ ARANT Odon X. Cysters, profess 

, Koronowski. FoeIix caj)turae perenna- 

i turae gloriae in publico disputantium 

ex univcrsa philosophia aetu magno 

cum plausu a studio landensi expo8ita. 

W początku XVIII wieku wydane. Są to 

konkluzye z loiki, fizyki, animastyki i 

ractatizyki bronione w kla.sztorze Lęilzkim 

Cystersów przez Odona Aranta Cystersa. 

Łukaszewicz Hist. szkół I. str. 317. 

ARATUS Z Soli all)o Pompcjopolis 
w Cylicyi (żył około 270 roku przed 
Chrystusem), obacz: Cicero. Kochanow- 
ski Jan : Aratus ad graecum exemplar 
expcn8us et locis mancis restitutus. Cra- 
coviac, 1579 i 1612. 

Arbiter aeąuitatis ob. Mokrski J. 
(1619). 

Arbitra myśli. B. m. i r. (Warszawa 
1790). w 4ce, kart 2. 

O sądach sejmowych. Ze ojjrawne razem 
z pi.smami i mowami Mich. Zaleskiego — 
czy wiec nie jego? 
Porównaj Głos patryoty, List do obywateli 
(1788) — Rozmowa (1791). 

.Tagiell. 

— Ostrzeżenie od Arbitra do Oby- 
watelow ob. Ostrzeżenie. 

— List przytomnego na seymie 
Arbitra do pozostałych w domach Oby- 
watelow z Warszawy dn. 4 Listopada 
1788 pisany, folio, k. 2. 

Porównaj : Szczawiński J. (1792). 

Czartor. 

— (stary), do nowego posła. B. m. 
r. i dr. w 4ce, kart nlb. 2. (około r. 
1790). Ossol. 

Arbiter Joannes ob. Martialis (1518). 

Arbitrium liberum ob. Lagus Jaco- 
bus (1648) — Przeworski M. Franc. 
Józ. (1684) — Uberus Joannes (De libe- 
ro arbitrio 1611) — Ustiensis Jacobus 
(Quaestio de liberi humani 1639). 

ARBM Georg. Copia oder warhaffte 
Absehrifft des grossen Treffens, welches 
zwischen dem Kiinig in Pollen unnd 
Schweden , den 17 Junii, dess 1729 
Jahrs geschehen , von Herm Georgen 
von Arbm, an ihr Fiirstl. Gnaden Her- 
tzog von Friedlandt uad Sagan Abgan- 
gen. Gedruckt zu Priinn in Miihrn, bey 
Christoff Hagenhoffer, im Jahr Anno 
1629. w 4ce, kart 2. 199 W tytule drzeworyt wyobrjiżający dwóch 
rycerzy poniżej pasa z zamierzonyini na 
siebie mieczami. Wrocław. 

Arbogensium peractionum (Univer- 
salis) conclusiOj ab omnibus regni Sue- 
ciae ordinibus qui ibidem congregati 
fuerunt unanimiter affirmata 5 Mai'tii 
Anno 1597. Allmeneliget Aflfhandlings 
Beslut aff tbe Stander, som vtbi Ar- 
boga baffne forsamlade warit then 5 
Martii Anno 1597. Stockholmiae, apud 
Andr. Gutterwitz, 1597. w 4ce. ark. 
sign. Ai — Ei. Jagiell. 

Arbor myrrhae de cujus cortice 
inconciso i-ubeae stillant guttae, seu 
meditationes ; de praecipuis sanguinis 
efFusionibus et vulneribus Cbristi, in 
septem dies hebdomadae distinctae ex 
operibus spiritualibus, cujusdem devo- 
tissimi ad passionem Cbristi ascetae de- 
sumptae, litaniis de passione Domini, 
et aliis piis orationibus corda, duras ho- 
minum raentes eraollientibus audaciae. 
Cracoviae, typ. Academicis reimpress. 
B. w. r. w 16ce, k. 1, str. 104. 

Dnik z początku 18 wieku. Jagiell. 

— scienciae boni et mali ob. Kali- 
nowski Stan. (1689). 

— scientiae Th. Aąuinas ob. Ma- 
licki Bartł. (1692). 

— in tertili ob. Szumowicz Mich. 
(1700). 

— vitae ob. Piskorski S. (1700). 

— vitae virgo Deipara Maria ob. 
Arteński Raf. (1684). 

Arbores consanguineitatis ob. Cusa- 
nu8 Joannes (Textus lecture quatuor 
1529). 

Arcadius Imperator ob. Synesii epis- 
copi Cyrenes. (1563). 

Arcae exequiales. Bytomi 1624. 

Arcana philosophiae rationalis ob. 
Sławek Ant. (1670). 

— profunda ob. Bardziński Alan. 
(1681). 

— Sideris obacz: Tomasz Aquino 
(1681). 

— theologica a D. August, selecta 
ob. Polinus Jak. Filip (1663). 

— Trinitatis 1650—1659. ob. To- 
masz Aquino. ARCANGELO Yalerius. Legationis 

Polonicae olim Auditoris. Ad Polonos 

pacis persuasio. Serenissirao Sigismun- 

do III. regnante. Cracoviae, 1608. w 

4ce, ark. D2. 

Wiszniews. Hist. lit. VIII. 58. 

Petersb. — Jagiell. 

ARCANGELO da S. Nicola. 111 pelle- 
grino Mariano, cive ii devoto di Maria 
yergine instradato, nella yisita estidiana 
delie di lei rairacolose imagini, e chiese 
sparse per tutto ii mondo : dove se ne 
proponc da visitare, almeno mental- 
mente, una per ogni giorno di tutto 
Tanno. Autore Fra Arcangelo da S. 
Nicola erem. Agostiniano Scalzo Serae- 
stre secondo eon doppio indice. In Mi- 
lano, nella stamperia di Giuseppe Ma- 
latesta 1725. w 12ce, str. 527. 

Z polskich są tu : La Madonna di Zelenisia 
Luogo nella Polonia, La Madonna di Sie- 
pre citta del regno di • Polonia , La Ma- 
donna di Cestacoyia luogo del regno di 
Polonia, La Madonna deli' Orsa citta di 
Lituania in Poloniae, La Madonna di 
Esimonte Borgo nella Lituania. 

Czarter. 

Arcano (de) obacz: Congregatio 
(1676) — Gastaldi (1676). 

Arcanum amoris altissimi, Angelico 
Astrolabio Adajdis apertum , divinissi- 
mus Joannes Mattensis fundator Ordi- 
nis S. Trinitatis de redemptione capti- 
Yorum i t. d. An. Dni 1736. Leopoli, 
typis Confraternitatis S. Trinitatis. folio, 
ark. 7. 

r 

Mowa ta wydana przez Bractwo Troycy S. 
przypisana Ambr. Strutyńskiemu pisarzowi 
Kor. składa się ze słów zaczynających się 
od litery „A"! Ossol. 

— diyinae providentiae decretum 
circa Henricum secundum Romanorum 
imperatorem manifestatum illustrissimo 
ac excellentissimo domino D. Casimiro 
Kucharski, notario castrensi Siradiensi, 
et ad tribunal regni ejusdem palatina- 
tus Siradiensis judici deputato ab illus- 
trissima et magnifica scholae pocseos 
iuYjentute Collegij Pctricoviensis scho- 
larum Piarum per scenas explicatum, 
anno 1719. die... mensis Martis. Varsa- 
viae, typis S. R. M. in Coliegio scho- 
larum Piarum. folio, k. 4. 200 Argument <iyHl')gu na tlwóch kmtkaub. — 
Na odwrotnej stronie tytułu herb Kuchar- 
skich. Jagiell. 

— cordis obacz: Kossakowski Br. 
(1721). 

— principis obacz : Szembek Stan. 
(1710). 

Arcas Pastor ob. Merito(al) Grandę 
(b. r.). 

ARCE Don Pedro. La Comedia de 
el Sitio de Viena, Tiesta qve se repre- 
sentó a los felires annos de la Reyna 
Mądre Nvestra Sennora Donna Mariana 
de Av8tria, el diaveinte y dos de Di- 
ziembre de MDCLXXXIII. en el Real 
Salon de Palaeio. Con privilegio En 
Madrid: For Francisco Saur, Inipressor 
del Reyno, y Portero de Camara de su 
Magestad , anno 1684. Vendese en su 
Imprenta en la Placuela de la Calle de 
la Par. w 4ce, str. 61. 

. Bibl. naród, w Madrycie. 

— La Comedia, Segvnda parte del 
Sitio de Viena, y Conqvista de Estri- 
gonia, Fiesta qve se representó a sus 
Magestades. Anno de 1684. Con licen- 
cia, En Madrid: Por Francisco Saur, 
Impressor del Reino, y Portero de Ca- 
mara de su Magestad. Vendese en su 
Imprenta, en la Plazuella de la Calle 
de la Par. w 4ce, str. 36. 

Bibl. naród, w Madrycie. 

Arcemberski Jan de Herzberge ob. 

Żyznowski And. (Kaz. pogrzeb. 1717). 

ARCEMBERSKI Valent. Mathias de 

Hertzberge (f 1717). Panegyricus cel- 

sissimo Severiae, etc. S. R. Iraperii Prin- 

cipi, Illustr. et Rcver. Cracov. antistiti, 

D., D. Georgio Albrachto DenhofF, in 

solenni cathedrae ascensu, et publico 

omnium regni ordinum concentu, a Va- 

lent. Mathia Arcemberski , Cantore San- 

domir., Canon. Vars. S. R. M. intimo 

Secr., dedicatus. Anno coelestis militiae 

nato sacrorum pontifici primum acci- 

nentis 1701. folio, signatura A — J^. 

(ark. 101/2). 

Janociana III. 6 — 7. (mówi, że panegiryk 

ten jest bardzo rzadki. 
Krasińs. — Jagiell. — Ossol. — Dzików. 

— Meridies virtutis et scientiae 
septemtrionem iUustrans scilicet honore 
et infulis illustrissimus scientiae et eru- ditioue excellentissimus religione et pie- 
tate reyerendissimus Dominus Domi- 
nus Valentinus Arcemberski Dei et 
Apostolicae Sedis gratia Episcopus Ki- 
joviensis, Abbas Sieciechoyicnsis Prae- 
positus Cathedralis Posnaniensis etc. 
Septemtrionalem Cathedram felici ascen- 
dens passu. a fatidico Poctarum Apol- 
line demonstratus. In obligatissimo Illus- 
trissimo Noraini CoUegio Posnan. Soc. 
Jesu. Anno Qu6. CLaret praesYLels 
raDIans septeMtrIo YIttIs. Posnaniae, 
ty pis Clari Societatis Jesu (1715). folio, 
knl. 18. (wiersze). Jagiell. 

— obacz: Nikodemski Joan. Jos. 
(1717) — Plucieński Fr. (Sors gloriae 
1715) — Żyznowski Adr. (Jeleń 1717) — 
Orłowski Jan N. (Kronika wojew. Ki- 
jows. str. 102) — Rzepnicki Franc. 
(Vitae praes. III. 158) — Niesiecki I. 
23. (wyd. lipskie) — Encykl. Orgelbr, 
II. 78—9. — Friese Chr. J. (de episc. 
Kijów. 93). 

Archan Michael ob. Markiewicz Jan 

(Certamcn. 1728). 

ARCHOEKIN (Arsdekin, Archdeacon) 
Ryszard S. J. (1619 f 1693). Sidła zba- 
wienne na szczęśliwy dusz połów do 
prawowiernej religii katolickiej z xiag 
X. Archidekina zebrane i do druku po- 
dane przez J. Z(ałuskiego) R. K. Kra- 
ków, w druk. JO. X. Załuskiego bisk. 
krakows. 1758. w 16ce, kart 15. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

Archelia to jest nauka ob. Uffan 
(1643). 

ARCHENHOLTZ Joh. Wllh. z Gdańska 
(1745 t 1812). England und Italien 

von Yormals Hauptmann in Kon. 

Preuss. Diensten. Warscbau, bey Joh. 
Thom. Edlen von Trattner kais. kon. 
Hofbuchdrucker und Buchhandlern. 
1786. w 8ce. — T. I. Cz. I. str. XVI 
i 382. — T. I. Cz. II. k. tyt. i str. 
od 329—691. — T. II. Leipzig, 1786. 
str. 300. 

Czartor. — Zielińs. 

ARCKENHOTZ Jean. Memoires con- 
cernaut Christine Reine de Suede pour 
servir d' eclaircissement a 1' histoire de 
son regne et principalement de sa vie 201 privće, et aux evenemens de Thistoire 
de son tems civiie et litteraire : suivis 
des deux ouyragea de cette savante 
princesse etc. etc. T. I — IV. Amster- 
dam et Leipzig, chez Pierre Mortier 
libraire. 1751 do 1760. w 4ce. T. I. 
str. XXVIII. 560 i k. 1. T. II. k. 8, 
str. 348. Appendice str. 202. Ouvrage 
str. 118. Panegyrique do str. 144. Li- 
stę des auteurs str. 34. TaLle des Ma- 
tieres ark. nlb. 10. T. III. (narration 
de ce qiu s'est passee depiiis la morte 
de Gustave Adolphe). R. 1759. w 4ce, 
k. 7, str. XVII. 523. 

Approbata na druk dana przez Fryd. Augu- 
sta króla polskiego. 

^Krystyna córka króla Gustawa Adolfa, która 
abdykowała była tron w Szwecyi , po ple- 
 miennika swego Jana Kazimierza abdy- 
kacyi, chciała w Polsce panować. Znaj- 
dziesz to, jako i wiele innych rzeczy ty- 
czących się Polski w tych pamiętnikach." 
(Załuski). Jagiell. 

ARCHETTI Jan Andrzej. Actus erec- 
tionem metropol. Mohilev. cathol. eccl. 

concerneutes ab illustr. etc archi- 

episcopo cbalcedonensi ad Ser. etc. Ca- 
tbarinam II. signati et in charta per- 
gamena cum appensis sigilłis 111. Exc. 
ac Rev. Stan. Siestrzencewicz a Bohusz 
exhibiti. Petropoli anno 1784. w 4ce, 
str. 36. 

obacz : Actus. 

Zielius. — Jagiell. — Bibl. petersb. 

— Epistoła Illustriss. Excellent. et 
Reverend. Dni Nuntii Apostoli, ad su- 
periores Provinciorum, Congregationum, 
Monasteriorum et Conventuum ordinum 
regularium in Regno Poloniae et Magno 
Ducatu Lithuaniae existentium. 1776. 

Ossol. 
Litterae Illustrissimi Excellen- 
tissimi Reverendissimi Domini Joannis 
Andreae Archetti ex Marchionibus For- 
migariae Archiepiscopi Chalcedonensis, 
in Regno Poloniae Nuntii apostolici. 
Ad V. Capitulum datae Scholarum Pia- 
rum provinciae Polonae die 31 Julii 
A. D. 1777. folio, k. 1. Jagiell. 

— Mowa JW. IMci Xiędza nun- 
cjusza Archetti , posła od oyca świę- 
tego do N. Imperatorowy całey Rossy i, 
miana w Petersburgu w kościele kato- w 4ce, k. 1. lickim przy włożeniu Palliusza na JW. 
IMC. X. Stanisława Bohusza Siestrzeń- 
cewicza arcybiskupa mohilewskiego d. 
18 Stycznia 1784 r. Oratio habita Pe- 
tropoli in ecclesia catholica d. 18 Januar. 
1784. ab excell. et reverend. Nuntio 
Archetti legato S. Pontif. propter impo- 
sitionem palii rev. St. Bohusz Siestrzen- 
cewicz Archiep. Mohilev. (z tłumacze- 
niem polsk. obok). Warszawa, w druk. 
Schol. Piar. foho, k. 1. 
Encykl. powsz. II. 91, 

Dzików — Ossol. — Branic. 

— Mowa tłum. po rossyjs. (paliusz 
Siestrzencewicza). Peterburg, 1784. w 
4ce, str. 12. Czapski. 

— Sub prosperum adventum Vil- 
nam Metropolim Lituaniae Illustr. Exc. 
ac Reverend. D. D. Joannis Andreae 
Archetti ex marchionibus Formigariae 
Archiepiscopi Chalcedonensis S. D. n. 
Pii Papae VI. cum facultatibus Legati 
a latere in Regno Poloniae et M. D. 
Lit. Nuntii cum legatione Rossiaca ab 
eodem SS. Pontilice fungeretur. Anno 
Chr. (B. m.) 1783. w 4ce, ark. 1. (wier- 
sze łacińskie i włoskie Józ. Narolskiego 
i X. Knieżyńskiego). Wileńs. 

— ob. Ustanowienie bractwa miło- 
sierdzia (1777). 

Ciampi Bibl. II. 109. 

Archetyp albo perspektywa żało- 
bnego rozwodu ob. W leszczy cki Adryan 
z Wieszczyć (1650). 

— cnót Stef. Grudzińskiego obacz: 
Lipczyński Hier. (1640). 

Archetypus animorum ob. Niewieski 
Stan. (1668). 

Archiconfraternia obacz: Dyaryusz 
(1740) — Konstytucye (1632) — Mi- 
chał S. (1755) — Muszyński Adam 
(1668) — Olchawski Jan (1632). 

Archiconfraternitas sacrosan. Hie- 
rosolymitani sepulchri Domini Nostri 
Jesu Christi, per Julium Pontilicem 
Max. restaurata et instituta. An. Dni 
1554. ty pis impressa. Cura autem et 
studio M. Jacobi Pauli Radliński Po- 
loni, S. Theol. doct, ordin, canonic. 
Regular. Praepositi generalis infulati, 
reirapressa adiunctis in fine aliąuot 
Summorum Pontificum Bullis et diplo- 

26 aoa raatibus patriarchalibus ad honorem S. 
Sepulchri spectantibus. An. Dni 1758. 
Cracoviae, typis typogr. S. C. A. S. K. 
Załuski episc. Cracov, Praefocto Rev. 
D. Petro Antonio Frola. w -1 ce, k. 4 
i str. 86. (z mieilzior. ryt. Żukowskiego). 
Jocher 7787. Ossol. 

— literatoruni obacz : Awedyk K. 
(Hospes 174-11 

ArchidOXe ob. Tbcopbrastus Para- 
celsns (1569). 

Archidux ob. Ecchius Yalent. 

Archidyakon Leodyiski. Post stary 
Polski ol). Kowalicki Fi*. 

•Archlepiscopałus ob. Chodykiewicz 
Klemens (Kijoviensis et Haliciensis 
1770) — Legatio (Gnesnensis 1677) — 
Olszowski Andr. (Gnesn. b. r.) — Za- 
łuski And. Cl). (Gnesn. 1710). 

Archiepiscopus ob. Bużeński X. St. 
(Gnesn. 1754) — Catalogus (Katalog) 
(Gnesn. b. r.) — Damalewicz St. (Gnesn. 
1649) — p]ueaedius Aug.. (Rigenses 
1794) — Janitius Ciem. (Gnesn. 1574) 

— Kacki Krzyszt. (Cracov. 1593) — 
Spinela Nic. (Óratio 1710). 

ARCHINTO Giuseppe (1657 f w kwiet. 
1712). ob. Wojeuski St. (Oomp. rela- 
zione 1685). 

ARCHINTO Alberyk Nuncyusz (1698 
t 1758j. ob. Mignonius Ubaldus (1751) 

— Rosetti Ign. (1753). 

Łptowski Katal. IV. 285. — Orgelbr. Encykl. 
'n. 108. 

ARCHINTUS Filip (ur. 15(X)t 18 lip. 
1558). Christiana de tide et Sacramcntis 
contra haereticorum id teraporis errores 
explanatio. Accessit praeterea cdictum 
Caroli V. Caesaris cum articulis quib«s 
docetiir fidei et religionis christianae 
vera observantia, Apud Hieronymum 
Yietorem. Anno MDXLV (1545). W 8ce, 
158 str. liczb., 10 kart na przodzie i 
11 kart na końcu nlb. Druk łac. Na 
końcu powtórzono: Irapressum Cracoviae 
per Hieronymum Yietorem Anno Do- 
mini MDXXXXV (1545). 

Dzieło to najprzód wyszfo w Rzymie 1545. 
w 4ce. Ed. .S-cia Romae 1578. Jan Dan- 
tyszek bisk. Warmiński, kazał je przedru- 
kować, co Stanisław Hozyusz wykonał. 
Z przedmową Jana Dautyszka. Jocher ŚiiU. — Frej-tag Anal. b. 242—3. — 
Ciampi Hibliog^. I. 10, II. 25. — Janecki 
Nachr. I. 2.3. — Clemcnt. Bibl. Curieuse 
T. IX. str. .318. 

Czartor. — Dzik/jw — Krasińs. — Ossol. 

ArchJpedla cursus scientiae ob. Fa- 
lęcki J. 1 16 ii). 

Archlpelagus titulorum ob. Lubo- 
mirski Jerzy (1730). 

Architecła gloriae ob. Jeliński Seb. 
(16851 

Architektura kościoła Kruszyńskiego 
ob. Małecki Stan. (1694). 

— railitaris ob. Freitag, (Freytag 
1631, 35, 42, 54, 63, 65, 66). 

Architekt wieyski (z figurami). B. 
m. 1798. w 8ce, k. 9, str. 271, 1 k. 
erratów i tabl. ryt. 2 — 4. 

Ossol. — Czarter. 

— polski obacz: Solski Stanisław 
(1690). 

(Architektura). Pytania z Architek- 
tury wojennej w koli. Nobil. Lwowsk. 
S. J. przez kogożkohviek z gości po- 
dane. 

ob. Pytania. 

Architektura (Architectura) ob. Ba- 
rozi (1791) — Bystrzonowski W. (Infor- 
macya 1743) — Callitectonicorum liber 
unicus (arch. sacra 1678) — Cointe- 
reaux Fr. (Arcliitecture 1790 — 91) — 
Grodzicki Faust. (1747) — Haur Ja- 
kób (Architektonika 1679) — Hubę 
Mich. (Archi tecture 1765) — Orłowski 
Jan (1777) — Sierakowski W. (1796; — 
Strawiński FI. (Exercice sur Tarch. 
1767) — Szmid Henr. (sztuki 1662) — 
Sztuce (O) budown. (1764) — Wąso- 
wicz B. Nat. (1678) — Zdański Kaj. 
(Elementa 1749). 

Archltypus solarium Astrolabium ob. 
Regiomontanus J. (1531). 

ArchJY (Neues patriot.) ob. Wurtem- 
berg Christ. 

Archiwa ob. Sposób urządzenia ar- 
chiwów (1790). 

ArchJYum Jagiellonici ApoUinei ob. 
Kaczorkowic Udalr. (1685). 

— Regni ob. Nowńcki (1767). 

ARCIECHOWSKI Daniel. Strzała Sar- 
mackiej Dyany JO. Xiężny Katarzyny 
Dolskiej Korybutowej Wiśniowieckiej 208 we wtorej honorów kwadrze JO. Xię- 
życa fortunne aspekty publicznym na- 
dziejom skazująca przy szczęśliwym 
wjeździe na Starostwo Pińskie JO. Xię- 
cia Michała Serwacyusza Korybuta na 
Zbarażu Wiśniowieckiego , marszałka 
głównego trybunału W. X. Lit., gene- 
ralnego wojsk W. X. Lit. pułkownika, 
starosty Gliniańskiego etc. Tejże JO. 
Xiężnie z uniżona submissya reprezen- 
towana od Pińskiego koUegium Soc. 
Jesu r. p, 1701. foho, ark. 2. (wiersz). 

Ossol. 

Arciszewski Ad. ob. Szyszkowski 
Mart. (Applaus 1608). 

Arciszewski Antoni ob. Bohon Jean 
Lambert. „A TheureuK jour de Tuni- 
on....« (1776). 

Arciszewski Christianus ob. Cnoeffel 
Andr. (1643). 

Arciszewski Eliasz ojciec ob. Api- 
tius Mart. (1636) — Socinus Faustus 
(De Jesu Christo servatore 1594). 

Encykl. Orgelbr. II. 276, 114. — Łukaszews, 
kościół. Poznańs. II. 250. — Siarczyńs. 
Obraz I. 10. — Sandius Bibl. Antitrinit. 
95. 

(Arcissevius Eliasz) syn Eliasza, 
kapitan duński, później dworzanin króla 
polsk. Scriptum cujusdam eąuitis Po- 
loni, quo regi ipsi rationem reddit eon- 
scientiae suae, quod relictis aliis religio- 
nibus uni, quam vocant Arianicae se 
addixerit. B. w. m. 1649. w 8ce. 

Jocher 3414. Dzików. 

— ob. Ominą (1612). 
Pisał list do Kazanowskiego marszałka kor. 

o swojem przystąpieniu do Aryanów. List 

ten pozostał w rękopiśmie. 
Sandius Bibl. Antitrinit. 141. — Wiszn. IX. 

144—5. — Przyjaciel ludu 18.3* Rok I. 

s. 119. — Kwiatkows. Panów. Wład. IV. 

66, 128, 156. 203—4. — Świecki Histor. 

pam. 1858. I. 4. — Siarcz. Obraz I. 10. 

Arciszewski Jacobus kanonik (1470 
t 1533). ob. Antoninus Joa. (1521). 

Janoc. II. 7. — Encykl. Orgelbr. II. 113—4, 
276. — Łętowski Katal. II. II. 6—7. 

ARCISZEWSKI Krzystof (ur. 1592 
t 1656). Epistoła de podagra curata 
per Doctorem Andream CnoefFelium. 
Amsterdami , apud Johannem Blaen, 
1643. w 12ce, str. 118. — Tenże tytuł, primo Amstelreda- 
mi excusa, secundo Gorlicii. 1644. w 
12ce. Kljows. 

— obacz: Barlaeus Casp. (1660) — 

Kczewski Piotr (Corona 1714). 

Siarczyńs. Obraz I. 10. — Zbiór Pamiętn. 
Niemcew. IV. 269. — Przyj, ludu 1834. 
R. I. 119. R. VI. 99—102. R. X. 189. — 
Encykl. Orgelbr. II. 277—8, 114—117. — 
Plater Mała encykl. I. 11. — Milewski 
w Bibl. Warsz. 1842. IV. 132—142. — 
Sobieszczański Życie 1850. — Raczyński 
Wsporan. Wielkop. I. 229—31, 279. — 
Życiorysy Znakom, ludzi 1851. II. 71 — 
111. — Mrówka Poznańs. II. 105—117. — 
Dziennik Wileńs. 1827. IV. 332— .346. — 
Pamiętnik Warsz. 1809. III. 94—103. — 
Lech 'dzień. pols. 1823. II. 192. — Thea- 
trum Europaeum. Frankf. — Tyg. illustr. 
1869. I. 16—18. — Bibl. Ossol. 1848. I. 
181—6. 

ARCOV (Arconatus) Hier. Na karcie 
formatu dużego ai-kusza u góry nastę- 
pująca dedykacya: „Sereniss. Electo 
Poloniae Regi, Archiduci Austriae, Dn. 
Maximiliano etc. etc. Illustri Adolpho 
Baroni Schwartzenbergio etc. post De- 
um Opt. Max. victoribus, et de Jayri- 
no triumphatoribus. " — Poniżej wiersz 
w dwu kolumnach z podpisem: „Hieron. 
Arcov. L. F." — Idący potem wiersz 
drugi opatrzony jest w dedykacya na- 
stępująca : „Nobili et clariss. viro, Do- 
mino Hieronyrao Arconato, L. Secre- 
tario aulae bellico." Jako autor drugie- 
go wiersza podpisał się: „M. Andreas 
Calagius, Yratisl. P. Caes. L." U dołu: 
Vratislaviae , in officina typ. Georgii 
Bauinatm. Anno MDXCVIII (1598). 

Wrocł. miejs. 

Arcticae horulae successivae obacz: 
Bohorizh Ad. (1581). 

Arctoae Breve Chronicon partis Ger- 
maniae et vicinarum gentium (Poloniae, 
Russiae, Belgii etc.) ab An. 1581. usq. 
ad 1587. B. w. m. 1587. w 4ce. 

Przyłęcki. 

ArctOS sarmatica epist. Alb. Baricz- 
ka ob. Samborski Albert (1638). 

ARCUCIUS Joa. Bapt Neapolit. Oda- 
rum libri II. ad Sigismundum Augu- 
stum Poloniae regem. Na końcu : Excu- 
debat Joannes Boyus Neapolit. Anno 204 MDLXVIII. w 8ce, k. nlb. 64. (sign. 
A-Ha). 

Przypis Zygmuntowi Augiistowi , Joannes 
Franciscus Brancaleo utriusąue academiae 
Sirenorura et Enbuloruin. Polskę obchodzą 
tylko; oda 1-sza do Zygmunta Augusta i 
2-ga i 12-ta ad Paulum Stamposcbum reg. 
Pol. a secretis, i na k. przedostat. ad D. 
Constantiiim Sebastianum monachum oli- 
vetanum (zdaje się klasztoni Oliwskiego) 
epistoła V. — Także jest tu wiersz : Jani 
Pelusii Crotoniatae ad Sigism. Aug. 

Ciampi Bibl. I. 10. 

Jagiell. — Czartor. 

— obacz: Zolcinius J. (In funere 
1576). 

ARCUDIUS (Arkadyusz) Piotr gre- 
czyn, dziekan Piński (f 1635). Antirre- 
sis, abo apologia przeciwko Krzyszto- 
fowi Philaletowi, który niedawno wydał 
książki imieniem starożytnej Rusi, re- 
ligii greckiej, przeciw książkom o sy- 
nodzie Brzeskim, napisanym w roku p. 
1597. etc. Sirach 13. Jeśli kiedy wilk 
się z owca zgodzi, tedy grzesznik z 
sprawiedliwym. Wilno, p. Daniela Lan- 

czyckiego, 1600. w 4ce, str. 230. 

Dedyk. : Leoni Sapieha Cancellario M. D. L. 
Capitaneo Słonimensi. Dalej jest list Za- 
mojskiego do bisk. Włodzimirs. Hipacego 
Pocieja. — Tłumacz Hipacy Pociej — 
Dzieło przeciw Krzyszt. Brońskiemu Arya- 
no\vi. 

Maciej. Piśmien. III. 422. twierdzi, że auto- 
rem jest HipacY Pociej. 

Jocher 9452. — Wiśniews. VIII. 303—8. — 
Dzieduszyc. M Skarga II. 519. — Kra- 
szews. Wilno IV. 

Czartor. — Krasińs. — Bibl. Pawlików. — 
Bibl. petersb. 

— Libri VII. de Concordia ecclesiae 
occidentalis et orientalis in septem sa- 
cramentorum administratione. Lutetiae 
Parisiorum, apud Sebastianum Cramoisy, 
via Jacoboea, sub Ciconiis. 1626. folio, 
kart 10, str. 617 i kart nlb. 18. 

Dedyk. : Sigismundo HI. Poloniae et Sue- 

ciae regi. 
Wiszniews. Histor. lit. Vin. 303—8. może 

omyłkę ma z data 1616. Czartor. 

— Toż. Parisiiś. 1619. folio. 

— Tenże tytuł. Paris Joh. Dupuis. 
1672. w 4ce. (graece et latine). 

Dedyk.: Zygm. III. 

— Toż. Hamburg. 1739. 

— Opuscula aurea theologorum quo- 
' runda in clarisissimorura virorum grae- corum circa praessionem spiritus Sancti. 
Romae, 1630. w 4ce. 

Przypisał to dzieło Urbanowi VIII. i jego 
synowcowi kardynałowi Franciszkowi Bar- 
beriniemu. 

— Toż. Romae, 1670. w 4ce. 

Encykl. Orgelbr. II 180—1. 

— obacz: Beccius J. (Inscriptiones 
1603) — Bessarion Card. Arcyb. (opus- 
culum 1602, o pochodzeniu 1605). 

Arcus pacis in adventura Aug. II. 
ob. liacki Mich. (1698). 

— pacis non sine sanguine Vladi- 
slao IV. obacz: Kuhn Paulus (1635, 
39, 67). 

— sublimis honoris Stan. Ant. Ło- 
packi ob. Burski Seb, Ant. (1691). 

— triumphalis ob. Ogiński (1740). 

— triumphalis Adalb. Bogusławski 
ob. Eynarowicz Christ. (1698). 

— triumphalis Adamo Biskupski ob. 
Węgrzynowicz Jan (1666). 

— triumphalis Joanni Casimiro ob. 
Bieżanowski Stan. (1647). 

— triumphalis 2-dae laureae candi- 
datorum ob. Jaskrzewicz Mich. (1690). 

Arcybiskup obacz: Naramowski Ad. 
(1724) — Paprocki Bartł. (Gnieźnieńs. 
1608). 

Arcybiskupów (Od) y Biskupów, 
Rady Korony polskiey snadź przedniey- 
szey, odpowiedź niektórym heretykom : 
Stanisławowi Sarnickiemu , Jakubowi 
Sylwiusowi , Andrzeiowi Prasznikowi, 
Krysztophowi Treckicmu y inszym im 
równym obłędliwym kacerzom. B. m. 
r. i dr. (około 1565—1567). w 8ce, 

kart nlb. 32. (sign. G3). 

Jocher 9763. 

Lelewel I. 147. domyśla się, iż dnik Szarf- 
fenbergerów. — Maciejows. Piśmien. Tom 
dodat. 401. Czartor. — Ossol. 

Arcybiskupstwa obacz: Temprowski 
Mateusz (Kalendarz 1744). 

Arcybractwo obacz: Geszka Piotr 
(1766) — Odpusty (Paska arcybr. 1599). 

ARDALESIUS Leon. Próba na obie- 
ranie wiary do zbawienia koniecznie po- 
trzebney, z łacińskiego na polskie przez 
Baltazara j\Iiaskowskiego przełożona. 
Kraków, w druk. Fr. Cezarego. 1616. 
w 4ce. 205 Ardens irae diy. igiiis ob. Gdacius 
Adam (1643, 46). 

Ardeschow Jacobus ob. Moschus 
(1524?). 

Area academica ob. Lochman Jan 
M. 1666). 

— triplex ob. Madaliński Bonaw. 
(1674).' 

Arena palmaris ob. Lubomirski 'St. 
(1736). 

Areola Epigrammatum ob. Łobżyń- 
ski (1647). 

Areopagiticus Hegendorfini ob. Iso- 
crates (1534). 

Areopagus t. j. wykład ob. Skarga 
Piotr (1609). 

AREND Chr. L. Antropos oligobios 
das ist eine Trost Schrift an dehn.... 
Henrich Brilckmann.... Ais demselbcn 
sein... Sohnlein... 1665... rerschieden... 
Yon ChristianoLudovico Arendes. Thorn, 
gedruckt durch Mich. Karnall. w 4ce, 
str. 8. 

ARENDS. Essai d'un examen soutenu 
par des jeiines demoiselles sous la di- 
rection du Arends. Leopol. 1779. w 
4ce. 

ARENDTS Johann. Christliche Erin- 
nerungs Puncten zum Denckmahl in 
Eingang des Bibels zu schreiben. Dan- 
tzig. 1695. w 12ce. 
Jocher 2237. 

ARENDT Karol X. Kazanie na po- 
święcenie kościoła przez J. X. Karola 
Arendta, kanonika kollegiaty, profes- 
sora seminaryum Pułtuskiego, probosz- 
cza Audrzejowskiego w kościele WW. 
00. Kapucynów Łomżyńskich dnia 2 
Września 1798 r. miane. W Łowiczu. 
B. r. w 8ce, str. 32. Jagiell. 

Arendy obacz: Smiglecki Marcin 
(O lichwie 1607). 

ARENT Tobiasz X. S. Jesu (1646 
f 6 kwiet. 1724). Firmament prawdy 
według Apostoła 1 , 3. Timoth. v. 14. 
gruntownej prawdy szukającym ofiaro- 
wany przez a przez X. Anasta- 
zego Kierśnickiego Soc. Jesu, królew- 
skiego kaznodzieję na ojczysty język 
z łacińskiego przctłoraaczony. Teraz 
pod zaszczytem wielkiego Imienia Imci X. Pawła Dominika Dromlera v. J. D. 
Ai'chidyakona Pułtuskiego etc. etc. do 
druku r. 1738 podany. W Warszawie, 
w drukarni Collegium J. K. M. Soc. 

Jesu. w 4ce, str. 532. Warsz. Uniw. 

— Studium polemicum pro Doctrina 
Catholica susceptum in gratiam studio- 
sae JuYcntutis Catholicae ex zelo apo- 
stolico ad parochias et missiones acatho- 
licis yicinas aspirantis per interrogatio- 
nes et responsiones digcstum a R. P. 
Tobia Arent Soc. Jesu S. Th. doctore. 
Vilnae, typis Acad. S. J. 1716. w 8ce. 
Cz. I. k. 10, str. 197. Cz. II. str. 325. 
Cz. III. str. 247. Appen(lix pro graecis 
catholicis str. 104, a regestrów k. 5. 

Przj^pisanie Konstantemu Brzostowskiemu 

bisk. Wileńs. i Przedmowa. 
Jocher 2802. 
W Biels. Katalogu mylnie: Studiiun polo- 

nicum. ^ Jagiell. 

— Joannis Żelechowski SS. Trinit. 
Scutum fidei orthodoxae. Leopoli, typis 
Confr. SS. Trinit. 1749. folio. 

Jest to prawie słowo w słowo przepisane 
dzieło Arenta jezuity : Studium Polemi- 
cum, bez wymienienia autora tego. Wy- 
danie kosztem Pawła Benoego, W. insty- 
gatora, kasztelana Warszaws. 

Jocher 2791. — Janoc. Excerpt. 27—8. — 
Kraszews. Wilno II. 459 — 60. — Brown. 
Bibl. S. J. 106. 

Areopag ob. Skarga Piotr (Areopag 
1609). 

Areopagus Dijs terrestribus severia- 
nus terrestri uimirum in Solio Lycaeo 
Venceslao Imperatori nec non Tetris 
Larvatorum ejus in solo saliis Severus, 
a principibus olim Imperii in principura 
reformationem formatus. Nunc a prin- 
cipe scientiarum Tulliano Eloąuentiae et 
ejus in Collegio Grodnensi Soc. Jesu, 
Auditoribus autecinerali Dramate ex- 
hibitus Anno a praeside lustitiae Deo 
nato: Item Thesauro-Tribunalitios Con- 
gressus succedaneo et proximis praece- 
daneo. 1718 die 26 Febr. folio, ark. 1. 
(program dyalogu). 

Wizerunki Naukowe 184;!. Wilno. T. 55. 
str. 94 i 5. 

— Poloniae 1723. obacz: Kretkow- 
ski Fel. 

ARESTI PIERUGOLłNO da Camerino. 
L'Asia supplicante prostrata al piede 206 d'Innocentio XL raentrc fu libcrata 
Yienna dali' assedio del Turco eon 
Testerminio deli' armata ottomana, Oda. 
In Camerino, 1B83. w 4ce, str. 8. 
Ciaiii])! 15il)lio{rr. N. 6ó. 

ARETINO Piotr. Lettere a Messer 

Alessandro Pescnte di Verona ministro 

di Bona Sforza nioglie di Sigismondo I. 

Re di Polonia, (w T. II. Lettere. Pa- 

risii, 1609. str. 60). 

Ciampi Bibliogr. I. str. 13. — Encykl. powsz. 
Orpelhr. 1. str. 15S i 9. 

Aretinus Leonardus Brauns. obacz: 
Bruni. 

Aretius (Marti), Bened., Bernens. 
(t 22 kwiet. 1574). Yalcntini Gentilis 
(1566). justo capitis supplicio Bernae 
affecti brevis historia et contra ejusd. 
blasphcmias orthodoxa defonsio de san- 
eta trinitate. Censura propositionum, 
quibus nituntur Catabaptistae in Polo- 
nia probare baptismum non successisse 
circumcisioni. Genevae, 1567. w 4cej 

str. 67. 

element. Bibl curiosa. 

Arfa dziesięciostrunna 1 598. obacz : 
Laterna. 

Arfforeningen som aff menige Rij- 

kens Radli , Ridderskap, Biskoper, Pre- 

later, Stander, StJidher Krijgsfolck, och 

tben menighe Man, ar blefwen fórnyet 

och eendrachteligen stadfast och be- 

krafftiget vthi Norkopings Herredagh. 

Then 22 Martii ahr 1604. Stockholm, 

tr^^ckt aff Ignatio Meurer, och fins hoos 

til kiops. w 4ce. (sign. A — C2). 

Jagiell. 

ARGELLES Jakób z Fleuranie, Major 
gwardyi w Toruniu. 

— Expositio criminum Jacobi d'Ar- 
gelles. 1731. 

— Libellus apologeticus Jacobi d' Ar- 
gelles. 1731. 

— ob. Brodowski Sam. (Corpus j. 
milit. 1753). 

Argenida ob. Barclajas Jan (po za- 
wartych kontraktach 1697) — Bugno- 
cyusz Gabr. (1756) — Trotz Abraham 
(Bibliotheea polono-poetica 1728). 

ARGENS J. B. de Boyer (ur. 1704 
fil stycz. 1771). Niestałość w miłości 
czyli awantury Markiza de Vandreville napisane po francuzku przez Markiza 
d'Argens a teraz nowo przełożone na 
polski język przez Franc. Jaxyc Ma- 
kulskiego. W War.szavvie, u Dufoura, 
1793. w 8ce, &tr. 244- i 6 kart na 
przodzie. 

Dedyk. wierszem do Wacława i Katarzyny 
Zakrzewskich kasztel. Nakielskich, podpi- 
sana: Franciszek Jaxydc Makulski T. K. 
N. ł)ywszy S. D. R. — W odezwie do czy- 
telnika oświadcza: Tłumaczenie to moje 
nie jest co do słowa. Wiele w nim znaj- 
duje się nowo dodanych i odmiennych my- 
śli , a wiele też i wyrzuconych, które były 
przeciwne skromności. 

ARGENTRE Car. Du Plessis de (1663 
t 27 paźdz. 1740). Collectio judiciorum 
de nóvis crroribus, qui ab initio XII. 
seculi usque ad a. 1713 in ecclesia pro- 
scripti sunt; censoria etiam judicia insi- 
gnium acad., et collegior. theolog. apud 
Germanos, Italos, Hispanos, Polonos, 
Hungaros, Lottharos etc. 3 voll. Lutet. 
Paris., L. Coffin, 1724—26. Mo. 

Brunet VI. col. 78. 

ARGENTUS Jan Soc. Jesu. (1561 
t 26 list. 1626). Actio pro restituenda 
Societate Jesu in Transylvania habita 
a Joannę Argento ejusdem Societatis 
in Transylvania Vice Provinciali apud 
Transylvanorum Ordinis Claudiopoli Co- 
mitijs generalibus congregatos, die 15 
Junij an. 1607. B. w. m. i r. w 8ce, 
str. 38. Branic. — Chreptow. 

— Toż. B. W. m. i r. W 4ce. 

— Toż. Coloniae Agrip. B. w. r. 

w 12ce. 

ob. niżej : De rebus Soc. Jesu. 

— Copia d'une lettera — al molto 
Rev. D. Claud. Aquaviva prcp. Gener. 
delia medes. compagnia. Delie insolenze 
dclii lierctici arriani, fatte nella chiesa 
et coUegio di detti padri in ClaudiopoU 
di Transilvania etc. etc. Breścia, per li 
ligliuoli di Vinz. Sabbio 1603. w 8ce, 

str. 14. 

Data di Cracovia 160.S. ii ciomo deli' As- 
sontione al Cielo delia Beatiss. V. Maria. 
Backer Bibl. I. 278. 

— Defensio Societ. Jesu adversus 
Mathaei Turoscai Arrianorura et Mi- 
chaelis Tasnadi Calyinistorum Superin- 
tendetium, accu^ationes , habita a Jo- 
anne Argento ejusdem Soc. in Tran- 
sy lvania Vice Proyinciali, apud ipsos 
transylvanorum ordines Medgiesini Co- 
mitiis generalibus congregatos, die 14 
Septembr. Anni 1605. dum Stephanus 
Botskai rerum politus Societatem pu- 
blice e Transylvania decreto proscribere 
adniteretur. 

Eatal. Bibl. Ossolińskich ma r* 1695. w 8ce. 
str. 46. leez jestto część składowa dzieła 
z r. 1620 p. t. : De rebus Soc. Jesu. 

— Ad Sigismundura III. Poloniae 
et Sueciae Regem potentiss. Mag. Lith. 
Ducem etc. etc. Joannis Argenti e S. 
J. Yisitatoris provinciarum Poloniae et 
Lithuaniae Epistoła de statu ejusdem 
Societatis in iisdera provinciis. (Na 
końcu:) Cracoviae, in offic. Andr. Pe- 
tricovii S. R. M. typogr. A. D. 1615. 
w 4ce, kart 3 i str. 150. 

Jocher 9272 a. — Bentkows. I. 4. 

Kijows. — Ossol. — War.sz. Uniw. — Wi- 

leus. — Jagieł. — Branic. — Krasińs. — 

Dzików — Czarter. 

— Tenże tytuł. Editio altera, priore 
longe completior. Ingolstadij, per Eli- 
sabetham Angermorium. Anno 1616. 
w 4ce, kart 3, str. 244. 

Ossol. — Dzików — Przeżdz. 

— Apologeticus pro Societate Jesu 
R. P. Joannis Argenti eiusdem Socie- 
tatis Jesu. In quo pleraque omnes ca- 
lumniae, quae in hanc societatem a va- 
riis, in causa Venetorum_, regni Galli- 
cani, Angliae, Boemiae, Transylvaniae 
et aliarum provinciarum conijci solent 
breviter ac dilucide refelluntur. Ad se- 
renissimum, Sigismundum Pol. et Suec. 
regem potentissimum, magnum Lithua- 
niae ducem etc. Permissu superiorum. 
Coloniae Agripinae, apud Joannem Kin- 
ckium sub Monocerote. Anno 1616. 
w 4ce, str. 134. Jagiell. — Czarter. 

— De rebus Societatis Jesu in Re- 
gno Poloniae. Ad Serenissiraum Sigis- 
mundum tertium Poloniae et Sueciae 
Regem Potentissimum Magni Ducatus 
Lituaniae Ducem etc. etc. Auctore Jo- 
annę Argento eiusdem Societatis in pro- 
vincia Poloniae Praeposito prouinciali. 
Editio tertia, aucta recenti eiusdem So- 
cietatis ex regno Boómiae, Moraviae, 
Silesiae et Vugariae proscriptione. Dua- bus item actionibus ab eodem auctore 
in Transyluania, in ipso generali omni- 
um Ordinum Conuentu habitis. Supe- 
riorum permissu. Cracoviae, in officina 
Francisci Caesarij. Anno 1620. w 8ce, 
k. nlb. 4 i str. 415. indexu str. VIII. 
Do dzieła tego dołączono : 
Indcx virorum illustrium Polonorum 
quorum hic mentio ahqua fit. k. nlb. 4. 
Defensio Soc. Jesu adversus Mat. 
Turoscai Arrianorum et Michaelis Ta- 
snadii Calv^inistarum Superiendentiura 
accusationem. (Bez osób. tyt.) w 8ce, 
ark. nlb. Cg. (kart 24). 

Actio pro restituenda Soc. Jesu in 

Transylvania habita die 15 Junii an. 

1607. (Bez osób. tyt.) str. hczb. 38. 

Backer I. 278. jeszcze ma jaką.ś edycją. 

Cracoviae, 1625. w 12ce, widocznie mylną. 

Jocher 9278 c. 

Głównie z powodu zarzutów w piśmie. Zeu- 
gniss (Wahrhaffte) damit Patres Soc. Jesu 
zu Crakau nach Nilo gefiihrt. Meyntz 
1586. — Por. wyżej : Defensio. 
Akad. — Chreptow. — Branic. — Czarter. — 
Dzików — Jagiell. — Kra.sińs. — Kijów. — 
Ossol. — Kaczyńs. — Waisz. Uniw. 

— Pie docendi pieque studendi ra- 

tio. Cum R. P. Joannis Argenti S. J. 

sermone de septem B. V. Excellentiis 

habitus ad Parthenios Sodales Vilnae, 

quorum leges et indulgentiae subjiciun- 

tur. Brunsb. per G. Schonfels MDCXIIII. 

w 12ce, ark. A — O. 

W przywileju z r. 1612. przedmowa zaczy- 
na się : 111. et Generosis Parthenicae So- 
dalitatis iuvenibus CoUegii Brunsberg. To- 
bias Bretnerus Bibliopola Salutem. 

— Septem Excellentiae Beatissimae 
Virginis et Modus quotidie eandem sa- 
lutandi, ejusque coronam et Officium 
devote recitandi, in gratiam Sodahtatis 
B. V. Annunciatae in Academia Vil- 
nensi Societatis Jesu. Vilnae, in offic. 
Josephi Karcani A. 1614. w 4ce, ai-k. 4. 

Przypis Alberta Surowskiego Abramowi Woj- 
nie, bisk. Wileńs. 
Jocher 6792. Dzików — Czartor. 

— obacz: Bałazy Albert (Narratio 
1622). 

Kraszewa. Wilno II. 427, 453. — Wiszn. 
Vni. 2.32. — Bentk. Hist. lit. I. 3—4. — 
Siarcz. I. — Encykl. Orgelbr. II. 296. — 
Brown. Bibl. 106. — Ciampi Bibl. I. 13. — 
Wolf Gesch. der Jesuit. IV. 359. — Bibl. 
Bunav. T. HI. Vol. I. s. 562 b. 208 Argo coronatii ob. Czarnecki Stef. 
(1659;. 

— Jasonis ob. Rzeszowski F. (1640). 

— illus. Andr. Szołdrski ob. Jak- 
szan (Jaxan) J. P. (1650). 

— (.)palenia ex antiquo ob. Opaliń- 
ski Piotr (1673). 

— sarmatica ob. Piskorski (1664). 

— Szreniawa na wesele St. Lubo- 
mirskiego ob. Iladziewicz K. (1676). 

— theologica Cynerski ob. Zawadzki 
Simon (1647). 

— triumphalis patritia ob. Pienią- 
żek Henr. (1697). 

Argonauticon Americanorum ob. Bis- 
selius J. ^1698). 

— nuptiale Joan. Opaleński ob. Po- 
niatowski Stef. (1682). 

Argonavis Opalenia ob. Opaleński 
Kaz. (1682). 

Argument Opery włoskiej w dwóch 
aktach pod tytułem: II curioso burlato 
czyli ciekawy wyśmiany. (Scena jest 
w Genui). B. w. m. i r. w 4ce, k. 2. 
(po polsku i po włosku). 

Warsz. Uniw. 

— Światowej mądrości ob. Jarosze- 
wicz Hen. (1775). 

— opery włoskiey pod tytułem : 
Credulo czyli łatwowierny. B. m. i r. 
w 4ce, karta 1. (w drugiej połowie 
18 wieku). Jagiell. 

Argumenta ob. Albo J. (1566) — 
Jaenicliius l'etrus (1712). 

Argumentandi ratio ob. Valla Geor- 
gius (de expedita 1520). 

Argumentatus ad hominem ob. Gru- 
dziński Jakób (1664). 

Argumentum Rei. Rcverendi Patres 
Soc. Jesu ab Aula commendatitias Li- 
teras subroptitie obtinuerunt, a Summo 
vero Pontilice A. 1759 Apr. 1 literas, 
quibus Collegium eorum Leopoliense in 
Universitatem sou Academiam erigere- 
tur ; idque totum fundarunt, super pri- 
yilcgio Joannis Casimiri Regis, quod 
Anno 1661 subreptitie illis fuit coUa- 
tum, quodque a tota Republ. in Comi- 
tiis sequentibus reiectum , ac protesta- 
tionibus iteratis Cracoyiensis et pluri- 
raorum Palatinatuum labefactatum mox fuit, pruinde toto fere saeculo exoletum, 
et oblivione sepultura. — Jam praesenti 
scriptura et rationes RR. Patrum Soc. 
Jesu, ut eorum verbis vulgatae sunt 
exponuntur, et responsis eaedem dilu- 
centur, ac in Su[)plemento, Yeteres Pro- 
testationes Equestris Ordinis contra pri- 
vilegium Anni 1661 ac Rescripta Regia 
adiunguntur. folio, 7 ark. 

Joclier 1661. Ossol. 

— Theologiam ex praemissis. Var- 8aviac, 1708. — Achileum juratae suo Chironi 
mentis in Grato discipido candido Sar- 
maticae Aquilae pullo Lescone Albo 
invictum Achillem evincens, contra in- 
gi-ata suis Chironibus capita militans; 
nunc vero ad formam dramaticam re- 
ductum et pro conclusione scholastica 
actu metagymnastico in alma Academia 
et Universitate Yilnensi Soc. Jesu ab 
lUustrissima , perillustri, praenobili ac 
Magnifica Sarmatico — Palaemonia ju- 
yentute orbi erudito propositum anno 
divinioris Achillis sub suo Chirone pro- 
ficientis sapientia et aetate, et gi*atia 
apud Deum et hominis 1717. Kalendis 
Augusti. B. m. (1717). folio, k. nlb. 2. 

Porówn. Lesco. Jagiell. 

— (Grandę) virtutum meritorum et 
clarissiraorum natalium ab ipsa Vice- 
Regia potestate, celsissimis.... judicibus 
deputatis sub auspicatissimo in areopa- 
gum Majoris Poloniae ingressu plausu 
oratorio propositum a Collegio Petrico- 
viensi Soc. Jesu. Anno 1744. Calissii, 
typis in Collegio Soc. Jesu. folio. 

— triennii philosophici Divarum Tri- 
nitati, nempe Doctori erainenti S. V. 
Joanni de Mata et lectissimo Regum 
Sangyini S. V. Felici Yalesio vitae asce- 
ticae in schola humilitatis Magistro ex- 
cellenti necnon Doctor: meUifluo divo 
Bernardo amoris gratitudinis et venera- 
tionis ergo dicatum atque in Aula lite- 
raria Collegii Sapiehano - Antecollensis 
Ord. SS. Trinitatis a Religiosis ejus- 
dem Ord. publicae disputationi propo- 
nitur. Anno Dni MDCCL. mensibus 
Junio et Julio (1750). w 4ce, k. 5. 209 — felicitatis iii N. Scliedel oLacz: 
Schedel Nic (1687). 

— in libr. Porphyrii ob. Glogovi- 
onsis J. (1504, 1516). 

— ob. Canaeus A. (de fabricat. con- 
cord. 1567) — Kostka St. (1727) — 
Samnocki Elj. (gratit. 1701) — Wy- 
szyński W. (tbeologicuin 1708). 

Argus (Centocuhis) ne ad unum qui- 
dem instans sopitus, sed ad orania, prae- 
terita, praesentia, futura, simplicissimo 
intnitu , perpetuas agens excubias, seu 
actissima diviiiae scientiae arcana, omnem 
in orani signo infinito lumine attingen- 
tia entitatem; nunc praeeunte solis aqui- 
natici luce hici publieae patefacta, a 
Ffr. Carmclitis Discalceatis Coli. Cra- 
cov. S. Th. Stud. Anno Domini 1668. 
mensę Octob. die.... hora.... Craeoviae, 
apud liaeredes Christopliori Schedel S. 
R. M. typogr. w 4ce, k. 6. 

Dedyk. : Re.verend. Joseph a Cruce, visitatori 
generali Carni. Discalc. 

Obejmuje kart 4. Conclusiones theolog. 

Jagiell. 

Argyropylus Joannes (1416 f 1476) 
ob. Aristoteles (1519). 

Aria zum Ehren-Tag des Bieners 
ob. Roesner Joach. (1666). 

— ob. Toruń (1703). 

Ariadnę oratoria ob. Juglaris Al. 
(1702). 

Arianismus ob. Adelt M. (Historia 
1741) — Arcissevius E. (Scriptum 1649) 
— Argentus J. (Copia 1603) — Arya- 
nie — Lau terbach S. (socinian. 1725). 

Arias Antoni (1548 f w Wilnie d. 
2 Marca 1591) ob. Constitutiones et 
decreta (1590 od str. 108—117). 

Rzepnicki Vitae praes. II. 183 — 4. — Encykl. 
powsz. Orgelbr. II. 303. — Kraszewski 
Wilno n. 442. IV. 34—5. — Jocher T. 
II. str. 178. 

ARIAS Franc. z Hispali (ur. 1533 
f 23 Maja 1605). Gwiazda zai-anna na 
horyzoncie polskim nowo wschodząca, 
naybezpiecznieysza droga prawowierne- 
go chrześcianina do pożądanego portu 
sczęsliwey wieczności prowadząca , to 
iest ksiąszka naśladowania życia Maryi 
Panny; — w dziesiaciu cnotach ewan- 
gelicznych iey upodobanych, przyzwoi- cie różney kondycyi stanom , tak du- 
chownym iako i świeckim służąca. Od 
W. X. Franciszka Arias zakonu So- 
ciet. Jesu wydana, nay przód językami 
hiszpańskim, włoskim, francuskim i ła- 
cińskim, teraz zaś świeżo przez pewne- 
go kapłana zakonu Niepokalanego Po- 
częcia Nayświętszóy Panny kongregacyi 
poLskiey Maryana^ na język polski prze- 
tłumaczona i do druku podana. W War- 
szaAvie, w drukarni J. K. Mci i Rzeczy 
Pospohtey CoU. Soc. Jesu roku 1749. 
w 4ce, k. nlb. 10, str. 317. i rej. k. 2. 
(z ryciną Jędrzejowskiego). 

Kazimierz Wyszyński, proboszcz gener. zako- 
nu, dedykuje .Jerzemu Matu.Sizewiczowi, sta- 
roście Stokli.skiemu. Tu przytacza ród Matu- 
szewiczów według Stryj ko wskiego i Okol- 
skiego, a dalej genealogię sam wiedzie. 
Mówi , że tłumaczył dlatego, że jedno- 
cześnie wydane Agredy Miasto mistyczne, 
jest za obszerne. — Opowiada w przed- 
mowie o Zgromadzeniu Marj^anów fundo- 
wanem przez Stanisława od Jezusa i Ma- 
ryi Papczyńskiego i bisk. Stef. Wierzbow- 
skiego. 
Jocher 5962. Dzików — Jagiell. 

— O naszladowaniu Paniey naszey, 
Panny przeczy stey Bogarodzice Maryey, 
książkA. W ktorey się wyraźny opis, 
poiedynkowych teyże Panny cnót za- 
myka; których chrześcianin każdy ku 
niey nabożny, ma naśladować. Przez 
W. O. Franciszka Ariasza Soc. Jesu 
napisAna, a pi*zez X. Symona Wyso- 
ckiego tegoż zakonu na polskie przeło- 
żona. W Krakowie, w drukarniey Mi- 
kołaia Loba r. p. 1613. w 12ce, 569 
str. 9 kart na pi-zodzie i regestr. 

Jocher 5816 i 8202. 

Ossol. — Zielińs. — Raczyńs. 

— Traktat abo nauka o Różanym 
Wianku Naś^^'iętszey Panny Maryey, 
w którym się tego Różańca odprawo- 
wania osobne sposoby podaią i dziwne 
jego pożytki opisują. Przez X. Franc. 
Ariasa Soc. Jesu theologa po hiszpań- 
sku wydany y w rozmaite iezyki prze- 
łożony. A teraz częścią skrócony, czę- 
ścią też rozszerzony y obiaśniony, y na 
polskie przez X. Simona Wysockiego 
tegoż zakonu przetłumaczony. W Kra- 
kowie, w drukarni Jana Szarffenbergera 
R. 1611. w 8ce, k. tyt., 3 k. i 284 str. 

27 210 Od 8tr. 153. Wieniec Najśw. Panny. Od str. 

207. Kóżnńców kilka z ksiąg Jana Justa 

Lant9|iergiusa. Od str. 247. PHałterz Najś. 

P. Maryi. 
Jodier 6789. — Unndt. Hist. dnik. Kr. p. 

I. 2H1. 
.lagiell. — Kra.sińs. — Ossol. — Uniw. 

lwów. 

— Wieleljiiep) ( )yca Franci-szka 
Arya.^^a Soc. Jesu tlieologa Trzy Traetati 
])iK'howne: 1) O Duchownym postępku. 
2) O prawdziwej nieufności sobie same- 
mu. 8) O umartwieniu samego .soLie. 
Wprzód z wło.skiogo na łacińskie a te- 
raz z łacińskiego na polskie nowo prze- 
łożone. W Poznaniu, w drukarni Jana 
Wolraba Ki 10. w 4ce, 2 k., str. 4()8 
i 2 karty. 

Imio thunacza: X. Wojciech Mesochenius 
Paco.st (Półgęskowicz), jest jtod przomowjj 
ilo Panien zakonuycli zakonu ś\v. Bene- 
dykta. 

Jocher 6054. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 
Uniw. lwów. 

— Zdroy wody żywey abo ćwicze- 
nia wielce świętobliwe o przytomności 
Bożey które X. Franciszek Arias S. J. 
po hiszpańsku napisał: a teraz onoż 
X. Simon Wysocki na polskie przeło- 
żył. W Krakowie, w drukarni Jana 
SzarfFenbergera r. Kill. w 8ce, 63 str. 

i ^2 ^''^- 'i'^ przodzie. 

Jocher 5812. — Maciejów. Piśmiennictwo. 

Ossol. 

Arien etlicher theils geistlicher tłieils 
weltlicher Reime in sechstheile autge- 
gebcn von Heinrich Alberten. Cum pri- 
yilegio. Tytuł mifidziorytowy. B. w. m. 
i r. folio. Każda część ma osobny tytuł 
obszerny. I. Theil. Konigsberg in Preus- 
sen zum drittenmal gedruckt bey Pas- 
chen Menscn im Jahr unsers Heyls. 
1646. str. 25. Dedykacya Louisen- 
Charlotten und Hedewig Sophien Mar- 
griifiinen zu Brandenburg anno 1642. 
Mit kunigl. ]\Iayt. zu Pohlen u. Schwe- 
den priyilegiis. — Ander Theil 1643, ; 
dem Heinr. Schiitzen kijnigl. Capellmei- 
ster, seinem Hr. Oheim a. 1640. zu- 
geschrioben. str. 20 i k. nlb. 3. między 
str. 12 a 13 jedna str. nieliczbowana. — 
III. Theil 1643. kart nlb. 14. — IV. 
Theil 1645. str. 24. — V. Theil 1645. Dedyk. Sigism. Scharffen, kart 14. — 
VI. Theil 1645. Dedyk. dem Conr. 
Buckstorft" Brandeb. Ober-Canmierherrn, 
kart 14. — VII. Theil 1648. Konigs- 
berg, bei deni Autor. B. w. dr. k. 14. 

Nuty z tekstem . którj' pisali : Simon Dach, 
Kohert Kol)ertin, Heinr. Albert, .1. S., Ch.is- 
mindo, C. V. M. Sichamond (Sim. Dach), 
Cłiristoph Wilkaw, M. (Jeorg. Mylius, P. 
S., Andr. Adersbach, M(ich.) B(ehm.), Ber- 
rintho, Martin Opitz. Barcbeda.s, Celadon, 
Joh. Peter Titz , Clirist. Kaldenbach, Joh. 
Sand., C. W., Jonas Dan. Koschwitz. 
Gfównie zasilit ten zbiór poezya Simon 
Dach. 

Z nielodyj dotyczących rzeczy polskich, są te: 
I. 24. Laxas juveiitus. Aria polonica j)odp. 
Sichamond (S. Dach). II. IH. Proportin nach 
Ahrt der Poiden. III. 22 i 2H. Multa gau- 
dia. Tantz nach Art der Pohlen, podp. (S. 
Dach). V. 9. Bey Actu oratorio v. Churf. 
zu Crandenb. nach Belehnnng von Kim. 
in Pohlen. 30 Nov. 1641. V. 19. Tantz 
nach Art der Pohlen. V. 20. Aria polonicA 
podp. Celadon. VI. 12. Hm. Conr. von 
Burckstortf vor seiner Abreise zu kijn. May 
in Polen. VII. Letztes Ehren-Gedachtniss 
Chr. Joach. v. Packmohr K5n. May. zu 
Pohlen Cammerherrn , jiodp. S. Dach. — 
Inni których tu pieśniami uczczono są : 
Hel. Hartmannin, Joh. Er. Adersbach, Ma- 
gdal. Albertin , Martin Opitz von Bober- 
feld, Christ. Maraun, Elis. Starckin, Ern. 
Kappe, Hier. Weinbeer, Cath. Pantzerin, 
Sigism. Scharłf, Anna Schlieben, Bernh. 
Schon, Rein. Mauwerck, Barb. Witpohlin, 
Mart. Newman. Helenę Prohken , Cather. 
Kittlitz , Kottge Tieftenbrock , Ahasveru3 
von Brandt, Euphr. Mislente, Cath. Har- 
derin, Dietr. Schwartz, Georg Blum. Greg. 
Schubert, Mich. Friese, Reinh. Michael. — 
Dzieto zalecili wierszami łacińskiemi Alb. 
Linemann prof., Valent. Thilo prof. 

Przywilej króla Władysł'. IV. z Warszawy 
21 Ang. 1645. zabrania przedruku pod 
karą 200 złp. Jagiell. 

Inna edycya jedną osobną całość tworząca 
jest: 

— Poetisch musicalischesLust Wald- 
lein das ist Aj'ien oder Melodeyen etli- 
cher theils geistlicher, theils weltlicher, 
zur Andacht, guten Sitten, keuscher 
Liebe und Ehren-Lust dienenden Lie- 
der. In ein Positiv, Clavicimbel Theor- 
be oder anders roUstimmiges Instrument 
zu singen gesetzt von Heinr. Alberten. 
Erstlich gedruckt zu Konigsberg in 
Preussen. B. w. r. (1645). folio, ark. 
nlb. sign. Ng. 211 Tytuł pierwszy w rycinie miedziorytowej. Na 
odwrocie tytułu wiersze podpisali : Alb. 
Linemann i Val. Thilo. Całość obejmuje 
144 pieśni, których autorami: S. Dacb, 
J. P. Titz i inni. Do polskich odnoszą 
się: N. 24. Aria polonica. Laxat sibi. N. 
38. Utere laetitiae. Proportio nach Art 
der Pohlen. N. 67. Auf C. Maraun Hoch- 
zeit. Tantz nach Art der Pohlen. N. 68. 
Multa gaudia. Tantz nach Art der Pohlen. 
N. 83. Ais die hochlobl. Kronen Pohlen 
und iSchweden zum Krieg riisteten 1635. 
N. 8I-. Da Stillstand geschlossen 12 Sept. 
N. 109. Bey Actu Oratorio von Churf. 
Brandeb. nach empfangener Belehnung 
von Kiin. in Pohlen 30 Novenib. 1641. — 
Do całości zbioru tego należy : Musicali- 
sche Kiirbs - Hiitte welche uns erinnert 
menschlicher Hinsalligkeit, geschrieben 
und in 3 Stimmen gesetzt. (Aryi 12). 
folio, dwie edycye. każda po 5 kart. — 
Na końcu jednej wyrażono: Gedruckt zu 
Konigsberg bey Paschę Mensen, im Jahr 
1645. Jagiell. 

— obacz : Albert Heinr. 

ARIOSTO Ludwik (1474 f 1533). 
Poema Orland szalony, z włosk. Lu- 
dwika Aryosto przekładania Piotra Ko- 
clianowskiego w Ki-akowie, 12 Marca 
1798. Jan May. w 8ce, 4 k, (Uwiado- 
mienie). 

— Orland szalony, wiersz Ludwika 
Aryosto w pieśniach XLVI. niegdyś 
kardynałowi Hippolitowi z Esty ofiaro- 
wany z ai-gumentami Ludwika Dolce. 
Przekładania Piotra Kochanowskiego, 
dzieło pośmiertne, aż do końca pieśni 
25 doprowadzone, w Bibliotece akade- 
mii krakowskiej odkryte, pierwszy raz 
we II. tomach wydane (przez X. Jac. 
Przybylskiego). Kraków, w drukarni 
J. Maja 1799. w 8ce. Tom I. str. 432 
i 10. Tom II. str. 444 i 4. 

Krasińs. — Jagiell. — Zielińs. — Chreptow. — 
Ossol. — Czartor. — Uniw. lwów. 

Arista logicae obacz: Axak Gabr. 
(1645). 

Aristarchus ad academicos ob. Cla- 
gius (Klage) Tom. (1643). 

Ariste ob. Leszczyński Stanisław 
(1750). 

Aristides justus obacz: Titius Joh. 
(1650). 

Aristobule ob. Dialogue (1763). 

Aristogenes ob. Uwaga polityczna 
na skrypt (1697). Aristomenes ob. Lafontaine H. Jul. 
A. (1799). 

Aristonous obacz: Dernatowicz S. 

(1775). 

ARISTOPHANOUS, cutrapclotiitouko- 

mikou Ploutos. Aristophanis facetissimi 
comici Plutus. Ad lectorem (19 wierszy). 
Nonmbergae apud Jo. Petreium Anno 
MDXXXI. cum privilegio (1531). w 
4ce, kart nlb. 52. Tekst grecki i ła- 
ciński. 

Dedyk. : Sewerynowi Bonerowi burgrab. i żu- 
pnikowi krak. przez Thom. Yenatoriusa. 
(kart 2). Na ark. n.,. Eobanus Hessus 
Anselmo Ej)horino, amico suavi88. suo 
(wiersz). — Wspomina tu Yenatorius, że 
Boiier wysłał syna na nauki najpierw do 
Niemiec, potem do Włoch. 

Czartor. — Jagiell. 

ARISTOTELES. Aristotclis de arte 
rhetorica libri tres, Carolo Sigonio in- 
terprete (pod tem drzeworyt pół kozła 
z rogami). Cracoviae, ex offiic. Stani- 
slai Scharffenbergii Anno Dni 1577. 
w 8ce, k. nlb. 12 i str. 231. 

Na odwrotnej stronie tytułu herb Junosza 
i pod nim 6 wierszy łacińskich, podpisał 
M. J: U. — Dalej dedykacya Łukaszowi 
Podoskiemu proboszczowi Gnieźnieńskie- 
mu, kanonikowi i administratorowi biskup- 
stwa krakowskiego, którą podpisał Marcin 
Ujazdowski. Poczem są umieszczone świa- 
dectwa autorów o dziełach wymowy Ary- 
stotelesa, spis omyłek a na ostatniej stro- 
nie jest drzeworyt, który przedstawia roz- 
prawiającego nauczyciela. 
Jocher N.' 113. -^ Wiszniew. Hist. lit. VI. 

143, 172. — Ciąmpi I. 14. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 
Kornic. — Kijów. — Dzików — Zielińs. — 
Moszyńs. 

— Argumentum in librum Porphirij 
in kathegorias Arestotiles ob. Grłogovi- 
ensis J. i Versor Joan. (1516). 

— Auctoritates Aristotelis et alio- 
rum philosophorum per modum alpha- 
beti ob. Beda. 

— Descriptio Universae naturae ob. 
Carpentarius Jacob (1576). 

— Dialectica graece ex Aristotele 

compendiose coUecta per Joannem Ur- 

sinum. 

Juszyńs. II. 291. — Ursinus Grammat. 1619. 
edit. G. Trądkowski. 

— Aristotelous peri tes katha hypnon 
mantikcs. Aristotelis de dirinatione per JJ2 somnuni. Joscphus Struthius Posnani- 
ensis ad Loctorera. Quam sit Aristote- 
les f^racco sermone venustus — Lector si 
(liibitas experiare rogo. — Hic ille est, 
iiicrito r|ueni flixeris alpha Soplioruni. — 
Sumnuis enim verc est verus Aristote- 
les. — Hunc lege, cognosces graecae 
quam pluriina linguae — Commotta, quae 
Ytilicus iu'sc'ia tiirba negat. Cracoviae, 
I\I1)XXIX. (Na końcu:) Cracoviac per 
Math. Szarff(nibcrgk I\IDXXIX (1529). 
w 8ce, k. nlb. 8. druk grecki drobny. 

Na oslntnifh 2 kartkach .sa : Sententie Ari- 
stotelis philosopliantibus apitrinie utiles. 
(Po grecku z tłumaczeniem obok). 

Pr/,yi>is do Stan. Biela kanon. krak. 

Jociier 122, 125. Czartor. — Ossol. 

— Epitome figuraruni in libros plii- 
sicorum 1519. ob. Vratislaviensis. 

— Ethicorum Nicomachiorum libri 

X. Ex Dion. Lambini intcrpretatione 

graccolatiui Tlicod. Zwingeri argumen- 

tis atąiie sclioliis, tabulis quinetiam no- 

vi8 methodice illustrati etc. Basileae, 

Eusebii Episcopii opera ac irnpensa. 

1582. folio, str. 36, 726, 15. (Ex offie. 

Ilenricpetriana). 

Dedic. : Alex. duci Slucensi et Copeliensi, 
Tlieod. Zwingerus. — W dedykacyi mówi 
Zwinger, że Alex. Radziwiłł odbywając 
podróż naukową po Niemczech i Francyi 
wraz z Janem Dzierzeciusem sekret, kró- 
lews. odwiedził go w r. z. Chwali ród 
Radziwiłłów i Aiek.saiidra, matkę Kata- 
rzynę z Tonczyńskich wdowę. — Ob. niżej : 
Piditicorum libri (1582). Jagiell. 

— Eticas traduddas al castellano. 
Hispali (Seyilla) per Meinardum Uiigut 
c Lancalao (1493). w 4ce. 

— Ethyki Arystotelesowej to iest 
iako się każdy ma na świecie rządzić 
z dokładeni ksiąg dziewięciorga. Pierw- 
sza cześć w którey pięcioro ksiąg. Po- 
żyteczno każdemu nie tylko do poczci- 
wego na świecie życia, ale też aby 
człowiek każdy wiedział, którym spo- 
sobem ma przychodzić do nawiętszego 
na świecie błogosławieństwa i szczęścia. 
Przydane sa do każdego rozdziału prze- 
strogi, które trudniejsze i'zeczy krótko 
wykładają. Przydatki też sa położone 
na końcu ksiąg każdych, dla grunto- 
wnieyszego rzeczy w księgach tknio- 
nych wyrozumienia, częścią dla zaostrze- nia dowcipów buynieyszych potrzebne, 
])rzez doktora Seb. Petricego medyka. 
W Krakowie, w drukarni Macieia Jc- 
drzeiowczyka 1618. folio, str. 408 i Po- 
rządne spisanie kart 10. 

Księga I. ma dedykacją do Wawrzyńca Oem- 
bickiego arcybiskajta Gniezn., oraz dwa 
regestra. — Księga II. przypi.sana Janowi 
.lodrzejowi Próclmickiemu arcybiskupowi 
Ziem ruskich. — Księga III. Henrykowi 
Firlejowi z Dąmbrowice biskujKiwi Płoc- 
kiemu, podkancl. koron. — Ksioga IV. 
Piotrowi Firlejowi z Dąmbrowice wojew. 
Lubelsk. — Księga V. Mikołajowi Firle- 
jowi kasztelanowi Bieckii-mu. — Wipcej 
ksiąg nie wyszło. Każda księga ma osobny 
tytuł. Na odwrocie każdej są na herby 
wiersze M. Waw. Śmieszko wicza. 

Jocher 152. miał widocznie inny tytuł dzieła, 
krótszy i jak pisze w notach, i)ez wymie- 
nienia tłumacza. 

Warsz. Uniw. — Ossol. — Branic. — Kra- 
sińs. — Jagiell. — Raczyńs. 

— Aristotelis de juventa et senec- 
tute, vita et morte libellus, cum scholiis 
Michaelis Ephesii, Mart. Cromero inter- 
prete. w 8ce, kart nlb. 22. (ark. P^,;). 
Na końcu imię drukarza: Hie. Vie. (Hie- 
ronymus Vietor). 

Przypisanie do Jana Chojeń.skiego biskujja 
Przemyskiego, datowane z Krakowa 1582 
roku. Dalej : Ode dicolos distrophos, Gli- 
conico et Asclepiadeo Choriambico con- 
stans (24: wiersze). Oprócz scholiuw Efe- 
ziusza, są tu i noty Kromera na brzegach ; 
text i scholia są jego tłumaczenia. Na 
karcie ostiitniej herb Habdank pod infułą. 

Jocher 123. Czartor. (brak tytułu). 

— Libri de anima Aristotelis phi- 
losophoruin peripatetice familie princi- 
pis sub geniina translationc. Ad lecto- 
rem Rudolfus (Agricula) Yasscrburgensis 
(wierszy 8). Florianus Unglerius Civis 
Cracouien. impressit. Anno Dni 1512. 
w 4ce, kart nlb. 84. (ark. od A — X4). 
druk gocki. 

Wydanie Rudolfa Agricoli młodszego. Tytuł 
w ozdobach drukarskich białych na tle 
czarnem , mających w górze orla jiolsk. 
w dole herb Krakowa. — W ark. 1. są 
dwie duże ozdobne litery początkowe, drze- 
worytowe, dalej idą mniejsze do ark. K. 
Poczera zostawione miejsca próżne i za- 
stąpione zwykłemi literami. — Wierzbow- 
ski T. (Bibl. Polon.) znaczy liczbę kart 
1. 88. 

Jagiell — Os.sol. — Warsz. Uniw. — Dzi- 
ków — Włocławs. — Bibl. Pawlikows. 2IH — Trium librorum de anima Ari- 
stotelis farailiaris expositio cum ordina- 
tissima ąiiestionum per difficultates seu 
dubia dissolutionc ad intentionem do- 
ctoris subtilis pro honore Dei et utili- 
tatc conimuni in ftinmasio Cracouiensi 
congesta. (Na końcu :) Impressum Cra- 
couie curriculo virginei partus 1513. 
per Florianum Unglerium. w 4ce, kart 
XCII. (właściwie 82, pomyłka jest w 
b*czbowaniu) i 6 k. nlb. druk gocki. 

Karty są liczbą rzymską znaczone , lecz 
błędnie i nie wszędzie. Tytnt wśród kwia- 
towych (we wazonach) ozdób drukarskich, 
na których wierzchu orzeł polski, u spodu 
zaś herb Krakowa. Dzieło niniejsze, różne 
jest zupełnie od dzieła pod podobnym ty- 
tułem przez J. Głogowczyka wydanego. 

Jocher 139. 

Krasińs. — Ossol. — Jagiell. — Czartor. — 
Włocławs. — Dziedusz. — Pawlikows. 

— Libri de anima Aristotelis philo- 
sopborum peripateticę familię principis 
sub gemina translatione. Ad Lectorera 
Rudolphus Yasserburgensis (junioi-). Si 
tibi cuncta placet phisicos archana la- 
tentis — Noscere philosoj^hi quae do- 
cuere senes — Consule Aristotelis prae- 
clara volumina magni — Quo vix in 
terris doctior alter erat. — Et quamvis 
lacer antę fuit, mendosus et asper, — 
Jam tam en hic plioebi clarior orbe ni- 
tet. — Hunc legę sub gemino procus- 
sum interprete nuper. — Hic ubi Croca 
suos tendit ad astra lai'es. (Na końcu:) 
wierszy 14 na cześć Jana (Argyropula) 
i Wolfganga (Mosnauera?) — poczem : 
Impressum Cracouię, in edibus domini 
Joannis Haller. Anno post virgineum 
partum 1519. w 4ce, kart nlb. 75. druk 
łaciński , tytuł w obwódce drukarskiej 
z cyfra w górze Jana Hallei'a. 

Liber II. zaczyna się od ark. D-,. Liber 

III. od Kij. Inicyały w literach dużych 
ozdobnych. 

Jocher 121. — Wiszniewski III. 215, .323. 
VI. 324. — Janoc. I. 8. Nach. v. Biich. 

IV. 130. 

Ossol. — Jagiell. — Czetwert. — Akad. — 
Czartor. — Krasińs. — Dzików — Kornic. 

— Priorum analeticorum Aristotelis 
philosophorura principis libri duo castigate 
iuipressi sccundum cxcmplar Jacobi Sta- 
puleusis. (Herb Polski, Litwy i Krako- wa oraz cyfra Halera). Na końcu : Ex- 
pliciunt Priorum analeticorum libri duo 
Aristotelis emendate impressi Cracouic 
impensis domini lohannis Haller. Anno 
salutis millesimo quingentcsimo decimo 
(1510). Dic octavo supra decimum Apri- 
lis, w 4ce, k. nlb. 60. druk gocki. 

Jocher 92. 

Czartor. — Czetwert. — Jagiell. — Ossol. — 
Branic. — Krasińs. — Włocławs. 

— Tenże tytuł. (Tytuł ten wśród 
drzeworytu , który w górze ma orła 
polsk. z litera S. na piersiach , w dole 
zaś herb Krakowa). Na końcu : Irapi-es- 
sum Cracovie in edibus dni Joannis 
Haller. Anno 1518. w 4ce, kart nlb. 
66. (ark. sign. liiii). tylko pierwszy 
wiersz tyt. druk gocki. 

Liber II. zaczyna się na odwrocie karty Fj. 
Inicyały rozdziałów z liter ozdobnych. 

Jocher 93. 

Jagiell. — Ossol. — Zyg. Pusłows. — Kor- 
nic. — Dzików — Dziedusz. 

— Liber posteriorum analeticorum 
1499. ob. Glogoviensis Joannes. 

— Summi philosophorum principis 
Aristotelis libri octo de phisico auditu, 
phisicorum appellati jam denuo vigili 
cura et diligenti studio castigati corre- 
cti et bene emendati. Quibus vniversa- 
liter et in genere totum negociura phi- 
sicum et vniversalia philosophie princi- 
pia per que propter quid aliorum osten- 
ditur, continentur. Ad lectorem. Semina 
si iuuerit vel causas noscere rerum —  
Entia naturę quidue gerant pi'oprij — 
Hue age i-eflectas aciem studiosa iuuen- 
tus — Consule Aristotelis dogmata rara 
vafri. Impressum Cracoviae. B. r. i dr. 
folio, kart nlb. 83. Druk piękny gocki, 
bez kustoszów, na inicyały miejsca zo- 
stawione. 

Jocher 114. — Zebrawski Bibl. str. 97. 
Czartor. — Ossol. — Jagiell. — Bibl. Pa- 
wlikows. 

— Libri octo physicorum Aristotilis 
per Joannom Argyropylum e graeco in 
latinum traducti. Joannis Camertis ordi- 
nis minorum , theologorum minimi , in 
novam Aristotilis translationem cpigram- 
ma (12 wierszy). Na końcyi: Phisicorum 
Aristotelis Hber octauus et ultinius Unit 
per Joannem Argiropylum accuratissime 214 e gręco in latinum traiislatum. Inipres- 
suin Craecouic in edibus famati viri dni 
Joannis Haller ciuis Cracorion. Anno 
saluatoris Josn Cliristi 1519. w 4ce, 
kart nil). 121. 

Na oilwr. str. tytuhi : Bolfgangus Mosnauer 
liberaliuin artiuiu Magister theologo et ppi- 
losopho (sic) (loctissimo Joanui (sic) Ca- 
morti. S. D. 
Jochei- 115. — Zelirawski Hil)l. matem. 97. 
Ossol. — Jagiell. — Czetwert. — Krasińs. — 
Czartor. — Warsz. Uuiw. — Kornic. — 
Dzików — Moszyński. 

— Anstoteli.s Stag-iritc pliilo.sopho- 
rnm maximi Econoniicorum Libri duo 
sub geniina translatione. B. m. r. i dr. 
w 4ee, k. nlb. 14. 

Dftik tenże co Textus Elenchorum (bez r.). 
Na karcie tytułowej recto: 12 wier. lac. Ad 

Lectwrem, verso: Prologus Leonchardi Are- 

tini. In libros Economicorum. 
Jocher 153. Czartor. 

— Oeconomicorum Aristotelis libri 
graecis et latinis annotationibus suis 
locis illustrati. In qnibus pia, grauia, 
et Christiana doeunienta sunt omnia. 
Hos aere modico, si coemes et. leges, 
aliis quoque ut emant et legant author 
eris, et ipse iteruni atque iterum emere 
non grauaberis. (Na końcu:) Cracouiae 
per Matbiam ScbarfFenberg iij die Mar- 
cij Anno MDXXXVII (1537). w 4ce, 
kart nlb. 18. 

Dedyk. Ad generosum et spectabilem Dniim 
Fraiici.scum Bonenim insiguis urbis Cra- 
coviensis consiilarera virum prudeiitem 
munificuiii , literis et oruditione praestan- 
tem , singularem stiidiosorum I\fecaeiiatem 
M. Georgins Libimus Ligiiicensis Presbyter 
ex aedibus ncstris Cracoviae. An. 1587. — 
Ad eundem epigramma (po grecku). — 
Leonardi Aretini in librcs Oeconomicorum 
Aristotelis prologus ad Cosmam Medicen. 
(kursywą). 

Janoc. I. 168. III. 195. Nachr. IV. 188. — 
Jocher 154'. — Jocher i Wiszniewski VI. 
181. mają rok druku mylnie 1532. 
Czartor. — Czetwert. — Szem))eka. 

— Oekonomika Aristotelesowa albo 
raczej nauka domowego gospodarstwa. 
Kraków, druk Łazarza, 1()01. fol.,s. 107. 

Arystoteles idzie do str. 52, a dalej ])rzyda- 
tek tłumacza i rejestru str. 7. Tłumaczył 
Seb. Petrycy. — Dedykacya do Mikołaja 
Oleśnickiego. 

Maciej. Pism. II. 984. 

Warsz. Uniw. — Branic. — Czetwert. — 
Krnsińs. — Oekonomiki Arystotelesowey to 
iest rządu domowego z dokładem księgi 
dwoić. W których się może nauczyć 
każdy gospodarz , iako się obchodzie 
z żoną, z dziećmi, z czeladzią, z nia- 
iętnością. Na końcu ksiąg iest ])rzy da- 
tek , w którym się szerzey i łacniey 
dokłada, co do teyże materyey należy. 
Powtóre wydane, poprawione y w wielu 
rzeczach potrzebnych przyczyniono na 
]iożytek y zaostrzenie umysłu z pracey 
Dra Seb. Petricego, medyka. W Kra- 
kowie, w drukarni Maeieia Jedrzejow- 
czyka IfilS. folio, str. 135, przedmowy 
i regestrów kart 4. 

Na odwrocie tytułu wiersz na herb z pod- 
pisem D. S. P. M. (Seb. Petrycy). Od str. 
44 do 135. są przydatki Petrycego, po- 
czątkowe zaś 43 str. są tłumaczeniem z 
Aristotelesa, z objaśnieniami tłumacza po 
każdym rozdziale. Nadto na przodzie 2 
ark., na których dedykacya do Mikołaja 
Oleśnickiego, kasztelana Radomskiego. 

Jocher 155. 

Krasińs. — Branic. — Jagiell. — Ossol. — 
Raczyńs. — Warsz. Uniw. 

— Aristotelica philosophia quaestio- 
nibus ac notis illustratii cum notis illustr. 
Rudzki. Lublini, 1750. w 12ce. 

Jocher 160. 

— Polityki Aristotelesowey to iest 
rządu Rzeczypospolitey z dokładem 
ksiąg ośmioro. Część pierwsza. Poży- 
teczne nie tylko pospohtemu człowie- 
kowi, który stąd może wiedzieć, iako 
się ma w Rzeczypospolitey sprawować, 
iako ma swoim przełożonym poddaność 
oddawać, iako się ma z swemi własnemi 
sprawunkami do pospolitego pożytku 
przychylać; ale też więcej ludziom prze- 
łożonym , iako się maia z podwładnemi 
obchodzić, iako buntów y niezgody ucho- 
dzić, iako niedostatkom y zbytkom za- 
biegać, iako dostatnią spokoyną Rzecz- 
pospolitą czynić. Przydane są do każ- 
dego rozdziału przestrogi, które krótko 
rzeczy trudnieysze ułacniaia. Przydatki 
też są położone na końcu ksiąg, częścią 
dla dokładnieyszego wyrozumienia rze- 
czy w księgach zamknionych , częścią 
dla zaostrzenia dowcipów ludzkich po- 
trzebne przez doktora Sebastyaua Pe- 
trycego modikii. W Krakowie, w dru- 215 karni Symona Kęmpiniego, 1605. folio, 
kart 13. regestru 6 i str. 472. 

— Toż, Część wtóra: Księgi piąte, 
w których o przyczynach skazy Rzeczy- 
pospolitey uczy str. 128. Księgi szóste, 
w których o złych RzeczachpospoHtych 
y o ich z khiby swoiey wykrotach uczy 
str. od 129 — 200. Księgi siódme, w któ- 
rych nalepsza ile na tym świecie może 
byó Rzplta opisuje str. 201 — 308. Księgi 
ósme, które w sobie zawierają urzędo- 
we ćwiczenie młodzi y krótka naukę 
o sprawach woiennych str. 309 — 421. 

Rejestru k. 5. 

Dedyk. : Ks. I. Zygm. III. królowi polsk. 
Janowi Zamoyskiemu kancl. i Bernatowi 
Maciejowskiemu bisk. kart 12. Ks. II. 
Benedyktowi Woynie bisk. wileńs. Ks. III. 
Marc. Szyszkowskiemu bisk. 1'uck. Ks. IV. 
Mikołajowi Zebrzydowskiemu wojew. krak. 
Ks. V. Mikoł. Chr. Eadziwiłłowi, wojew. 
wileńsk. Ks. YI. Stan. Mińskiemu wojew. 
łęczyc. Ks. VII. Januszowi z Ostroga na 
Zasławiu wojew. wołyńs. Ks. VIII. Mik. 
Oleśnickiemu kaszt, małogosk. — Poi tret 
Zygm. III. roboty Łuk. Kiliana w Augs- 
burgu. Wiersze przy dedykacyach wszyst- 
kie pióra Petrycego. — W niektórych 
egzemplarzach jest przydatek do piątych 
ksiąg po .str. 128. jeszcze str. CXXIX. — 
CXXXIIII. pod napisem: Jeśli żydowie 
więcey podeyrzani y gorszy są Rzpltey 
niźli Ormianie. (Tutaj dość zajmujące 
szczegóły przeciw Ormianom we Lwowie, 
jak zagarniali handel i wykupywali domy). 

Jocher 156. 

Chreptow. — Czartor. — Jagiell. — Warsz. 
Uniw. — Krasińs. — Ossol. — Branic. — 
Uniw. lwów. — Raczyńs. 

— Aristotelis politicorum libri tres 
latine versi per Carolum Sigonium. Cra- 
coviae, 1557—1577. 

Ciampi 69. T. I. s. 14. nie opisuje bliżej. Edy- 
cya skądinąd nie znana, być więc może, 
iż Ciampi się omylił. 

— Politicorum libri 8. Ex Dion. 
Lambini et P. Yictorii interpretationib. 
puriss. graecolatini Theod. Zvingeri ar- 
gumentis atque scholiis, tabulis quine- 
tiam in tres priores libros illustrati : 
Yictorii commentariis perpetuis decla- 
rati. Pythagoreorum veterum fragmenta 
politica a Jo. Spondano conversa et 
eraendata. Index rerum et verborum 
pleniss. Cum grat. et privil. Caes. Maj. 
ad decennium. Basileae, Eus. Episcopi opera ac impensa. 1582. w 8ce, str. 20, 
623 i 13. 

Dedyk. : Alex. Duci Słucensi et Copeliensi 
(Radziwiłł) a T. Zwingero. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Problemata Aristotelis. Gadki z 
pisma wielkiego philozopha Arystotela 
y tesz inszych mędrczów tak przyrodzo- 
ney iako y lekarskiey nauki z jjilno- 
ścia wybrane; pytanie rozmaite o skład- 
ności człowieczich członków rozwięzu- 
iace; ku biegłości rozmowy ludzskiey 
tak roskoszne iako y pożyteczne. (Ry- 
cina pod tym tytułem wyobraża filo- 
zofa). Na końcu: Prassowano w Kra- 
kowie przez Floriana Unglera roku od 
narodzenia Bożego 1535. w 8ce, ark. 
przeszło 15. 

Druk takiż jak w Herbarzu Falimierza r. 
1534. u Unglera drukowanym. 

Janoe. wymienia drukarnią Szarffenberga. — 
Tłómaczem (choć na tytule nie wymienio- 
ny), jest Andrzej Glaber z Kobylina. Na 
odwr. karty tyt. zacz^-na się dedykacya : 
Wielmoźney Paniey y dobrze zaczney, Pa- 
niey Hedwidze z Kościelcza, kasztelance 
Zarnowskiey, Zuppuiczce, Wielkiey rząd- 
ciney, Burgrabiney Krakowskiej , Oświę- 
cimskiej , Zatorskiej , Bieczskiej , Rapstin- 
skiej , Czechowskiej etc. Starościney Pa- 
niey łaskawey, M. Andrzej Glaber z Ko- 
bylina służbę swą wskazuje. W Krakowie, 
w dzień czwartkowy 1 lipca 15.35. — Ob. 
Glaber. — Były trzy edycye z jednej daty. 

Jocher 149. — Janocki I. 89. 

Czartor. — Ossol. — Szembek. — Krasińs. 

— Problemata abo pytania o przy- 
rodzeniu człowieczym z łacińskiego na 

polski język przełożone przez Do 

których przydane sa y przedmowy, 
aktom weselnym i pogrzebnym służące, 
przez Kalixtego Sakowicza. W Krako- 
wie, roku AXK (1620). w 8ce, kart 6, 
str. 249 i kart nlb. 24. 

Miejsce druku i rok podano literami grec- 
kiemi (^j y.nay.ofjti ro/.on AXKJ. Rzeczy- 
wiście jestto druk Kijowski. 

Na odwrotnej stronie tytułu herb Drewiń- 
skich, pod nim hexastych polski. — Przy- 
pisał Laiu"entemu Drewińskiemu , cześni- 
kowi Wołyńskiemu , podpisany w Krako- 
wie 1620. Kalixty Sakowicz (obacz pod 
Sakowicz). 

Obejmuje rozdziałów 26. pierwszy : o twarzy 
człowieczej. 

Juszyński II. 150 i Jocher I. N. 150, uznają 
to za przekład Problematów Aiystotelesa. — 
Maciejowski Piśmien. IH. 671. twierdzi, że 216 1517, 
1512, nie tyle tu Aiystulelos ^rudfein ile Albcr- 
tiia M.Hgiius. — Cułe dzieTo, to przclriik 
Glabra z Kobylina z r. 1ÓH5. z zamilcze- 
niem źróilła. Dla zatajenia wydawca zmienił 
iiktad, przeistoczył tytiify rozdziałów, nie- 
które opuścił, inne upstrzył swenii do- 
datkami. — 01). Sobieszczań.ski w Bibl. 
Wsirsz. IMd. Tom 2 (515— 52i str.). 
• Dzików — Uniw. Wansz. 

— Problematii Aristotelis determi- 
nantia multas ąuestiones de yariis cor- 
porimi limnaiionun di.spositionil)us valde 
audiciilibus suaves. (Na końcu :) Im- 
pressuni Oracovie per Matliiani Scliarf- 
lenbergor, Itiipen.sis vero Marci Scharf- 
fenberger, civis ac bibliopole Cracouien. 
Anno Domini MCCCCCXXV1II (1528). 
uigcbima sexta dic Februarii. w 8ce, 
kart nlb. 32. to jest sign. Evi. Druk 
goeki drobny. 

Jocher 148. — Wiszniewski Hist. Lit. IV. 
128. znaczy datę 1527. 

Akad. — Czartor. 

— Textus parvuli philos. moralis 
1581. ob. IJredc de Konitz. 
Textus pervuli philos. naturalis 
1513. ob. Brede — Stobnica Jan. 

Textu.s elenchorum Aristotelis. 
Improssum Cracouiac. B. r. i dr. w 4eej 
kart nlb. 36. Druk goeki. 

Na pierwszej karcie: Liber primus sophisti- 
corum elencborum , id est sylloj,''ismorum 
apparenter redargutiuorum : łeliciter inci- 
pit. Na karcie dziewiętnastej verso : Liber 
secundus sophisticorum elenchorum felici- 
ter incipit. 
Jocher 94. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Dziedusz. — 
Bibl. Totock. w Hrzeżanach. 

— Textus elenchorum Aristotelis. 
(Tytuł w ozdobach druk, z cyfni J. 
Hallera w górze). Na końcu : Apud in- 
elytam Poloniae Cracoviam , MDXXI. 
w 4ce, k. nlb. 36. (ark. sign. Giiij). 
tylko tytuł dr. goc. 

Na odwrocie tytułu dedykacya : Magnifico 
ac eximio artium et juris pontificij doctori, 
dno Jacobo Erdziessuow, inclite Acadeniio 
Cracouien. rectori , ac ecclesie collegiato 
canonico Christophorus Stratander Stey- 
nen.sis se commendatum reddit. Z datą : 
Cracuie ex diue Marie Pedagogio. Anno 
MDXXI. 

Jocher 95. 

Jagiell. — Czartor. — 08.sol. — Kornic. 

(Aristoteles) Asserta de physico au- 
ditu, ad mcntem Angel. et ecclesiae Docturis D. Thomae Aquinatis. Ex 
doctrina Aristotelis decerpta. Ac pu- 
blice certanńni a F. F. Carmel. Discal- 
c»>at. philos. atudiosis oxpositii. Anno 
.sanctis.s. jubilaei men.se... die... hora 2. 
post meridicm. Cracoviae, in ofHcina 
Val. Piątkow.ski An. Dni 1650. w 4ce, 
kart 8.' 

Dedyk. : Joanni Henii8zew.ski (popr. piórem 
na liomiflzowski) praepo.s. Łjiscensi, Scho- 
last. Cracov. Lancie. Canonico. 

Jagiell. 

— Aristoteles in Alma Acaderaia et 
Universitate Yilnensi per Su})rema AA. 
LL. et philoso})hiae laur<^'a decertans. 
Yilnae, 1749. w 4ce, ob. llylsen Józef. 

^ Euri])pus Aristotelis sub auspic. 

Swinarski. Calissii, typ. Coli. Soc. J. 

1726. ob. Swinarski. 

Porównaj: Awedyk Conchylium Euryppi. 
1728. 

— Exercitium physicorum excrcitari 
solitum per Facultatis Artium Decanum 
studii CracoY. pro bacalauriandorum et 
magistrandorum in Artibus completione. 
ob. Głogoviensis J. 

— Flores Aristotelici radio Aqui- 
natici solis perfusi a F. F. Carmel. 
discalceatis. 1660. ob. Flores. 

— Utihssima introductio in libros 
de anima Aristotelis ob. Joa. Faber 
Stapulensis (1510, 1518). 

— Logica .... juxta mentem D. Tho- 
mae Angehci doctoris in sua principia 
scientifice resoluta et a FF. Carmohtis 
Discalceatis in Conventu Cracoviens. S8. 
Michaelis et Josephi philosophiae stu- 
diosis publicae eruditorum censurae ex- 
posita. Anno a Partu Yirginis 1650. 
mens. (Octob.) die (9) hora (2 post me- 
rid.) CracoY. apud Lucam Kupisz SRM. 
typ. 1650. w 4ce, kart 8. Ossol. 

— Nova et antiąua methodus sciendi 
authorc Aristotele. Lubhni, 1749. folio, 
ob. Toczyski. 

— Philosophiae rationahs assertiones 
ex dialectica AristoteHs a Ordin. B. Ma- 
riae de Monte Carraelo FF. Carmelitis 
Disc. sub tempus adv. praepositi gene- 
ralis disp. propos. 1666. Cracov. apud 
Cezar w 4ce, ark. C^. ob. Assertione.''. Jagiell. 217 — Quaestione8 librorum de aniraa 
ob. Yersor (1514). 

— Qaestiones in libros posteriorum 
analeticorum et topicoruni Aristotelis 
ob. Parisiensis. 

— Quaestiones in libros priorum 
analeticorum et elenchorum Aristotelis 
ob. Głogoviensis J. 

— Tiieses philosophicae ex tribus 
libris Aristotelis de anima per FF. Car- 
melit. Discalceat. Graco viae, 1646. w4ce. 

Ossol. 

— ob. Agricola Rudolphus (1519) — 
Albertus Magnus (Philosophiae isagoge 
1516, 1548) — Altum (1728) — Ana- 
lysis scientifica (1660) — Anastasius 
(Candor 1751) — Aretiniis Leonardus 
(1515) — Arteński R. Cas. (1682), 
(Quaestio phys. 1652) — Asserta (1650) 

— Assertiones (1634) — Auctoritates 
(ob. Beda) — Awedyk (Euripus 1728) — 
Barański Stanisl:. (1750) — Barbay Pe- 
trus (1709) — Barwińkiewicz Stefan 
(Lucubrationes 1681) — Basilicus Da- 
niel (1599) — Beda (1533) — Bobo- 
viensis Casimirus (1634) — I3rocki Ma- 
thias (1684, 1690) — Broscius Joannes 
(1652) — Bursius Adam (b. r.) — Car- 
pentarius (1576) — Cechowic Gwałb. 
(1666) — Chrzanowski Szym. Joan. 
(1635) — ChyHński B. (Textus 1744) 

— Clicbtoveus Jodocus (1524) — Con- 
clusiones (1651, 1744) — Crellius Joh. 
(Ethica 1681) — Crosniewicius Balth. 
(1603) — Czapliński Samuel (1603) — 
Czerniewicz T. (Philos. 1753) — Czol- 
nerus Bazyli (1648) — Daszyński St. 
(1701) — Daugovius Paulus (1605) — 
Dawid Jud. (Auctor Causarum) — Dzi- 
do wski Jan Stan. (Meta cursus 1681) — 
Dzielski A. J. (Philos. 1686, 1694), — 
Ens (1667) — Faber Jacobus (1510, 
Utilissiraa introductio 1522) — Fanti- 
nus Albertus (b. r.) — Faustel Aegi- 
dius (1710) — Federowic Mattbias 
(1713) — Floiyan od św. Hieronima 
(1703) — Foltański Alb. (Animus 1746) 

— Fużowicz Mat. Jan Kanty (1669) — 
Gajowski Walenty Błażej (1741) — 
Gengel Georgius (1713) — Gidzielski 
Wal. A. (1687) — Glaber Andrzej z Kobylina (1535) — Glogoriensis Joan- 
nes (1516, 1511) — Gołerabiowski A- 
nast. (Philos. 1751) — Górski Adam 
(1625) — Graniewski Matthias Ant. 
(1667) — Gregorowic Zygmunt (1626) 
— Grzymecki Jan (1688) — Herka 
(1741) — Hispanus (1521) — Hoppius 
Christ. (Doctrina 1661) — Jarzęcki A. 
Fr. J. C. (1768) — Jaworski Stanisław 
(1767) — Jezierski Karol (Phil. 1749) — 
Jiingling Christ. Tom. (1762) — Ka- 
lewski Franciscus (1720) — Kecker- 
mann Barthol. (1607) — Kojałowicz 
Woje. (Ethica 1645) — Kozaczyński M. 
(Phil. 1745) — Krasnodębski Adamus 
Quirinus (1678) — Kułacki Adam Mel- 
chior (1687) — Łaszcz (1731) — Ła- 
szewski M. R. (Nomen 1702) — Lectura 
(1703) — Lublinus Samuel (1627) — 
Magni Yalerianus (Logi ca 1648) — Ma- 
kowski Sim. Stan. (1681) — Małyszko 
X. Tora. Alex. (1751) — Masiorski 
Franc. Bruno (1758) — Miaskowski 
Adrianus (1720) — Michael Parisiensis 
(1504) — Michałkowski Ant. Stefan 
(1700) — Molerus Jacobus n606) — 
Moskalski A. (Conclus. 1696) — Mur- 
melius (1539) — Muszyński Józ. (Meta 
1747) — Niegoszewski Stan. (1584) — 
Nucerinus Alb. (Philos. 1 651) — Obręb- 
ski Adalb. (1747) — Olszowski Kazi- 
mierz (1681) — Omański Franciszek 
(1720) — Ośhński M. (1686) — Ostaw- 
ski (Aenigmata 1681) — Paprocki Bar- 
tłomiej (1683) — Philosophia (1753) — 
Piotro wieki Jacob (1626) — Piotrowski 
N. (1628) — Podgórski' Fr. (1726) — 
Podorecki (1613) — Poniatowski An- 
di-eas (Decreta 1621) — Porphirius 
(1510) — Principia (b. r.) — Prospe- 
rus Grac. (Doctrina 1586) — Puteanus 
Ericus (Civilis doctr. lineae 1646) — 
Roselli Petrus (Quaestiones in libros 
anal. 1511) — Ruvius Antoni (Com- 
mentariolum 1608) — Samuel de Lu- 
blino (In octo libros. In tres Hbr. 
1627) — Simonius Simon (Commenta- 
riorum 1567) — Sowiński Pet. (Quae- 
stiones 1600) — Stobnicensis Joannes 
(Pai-vulus philos. 1507) — Surius Au- 
gustyn (Conclusioncs philos. 1684) — 

28 218 Szamocki Andr. (Disputatio l()3o) — 
Szyiuonowicz Szymon (In univcrsara 
Aristotclis philo80j)liiain 1). r.) — To- 
czyski Casimirus (Nova et antiqua me- 
thoJus 171-9) — Tomicki licni. (15ł)2) — 
Trembecki Antoni Józef (Concliisiones 
1713) — Trzciński Andr. (Theses 1771) 
— Tvater Casimirus (Triquertium })bi- 
losophicum ir)93) — Ursinus Joannes 
(Kelaliomos Aristotelis b. r.) — Wie- 
czorkowski Laur. (Principes 1731) — 
Wielogórski Jan (Descriptionis univer- 
sae naturae 1576) — Wildenbergius 
Hieronymus (Totius rationabs pbiloso- 
pbiae e})itome 1547) — Wolski Jan 
Franc. (Cursus ])biloso})bici 1635) — 
Wolski Mathias Augustinus (Manipuli 
Aristotelis 1654) — Vratislavia (de) 
Micbael (E])itboma b. r.). 

Arithmetices introductio ex variis 
autboribus eoneinnata. Denuo diUgenter 
rcuisa. Cracouiae cxcudebat Hieronymus 
Scharffenberg, anno MDXLIX (1549). 
w 8ce, kart nlb. 20. (ark. C4). Druk 
kursywa. 

N.'i odwr. k. tyt. 12 wierszy łac. nad któ- 
renii litery: H. V. R. pod tein winieta 
<lrukarska Scharftonberga : skały, na nich 
kozioł; u dołu dwa kozły mocują się ro- 
gami, a pod niemi litery: H. S. na małej 
tarczy. Branic. — Jagiell. 

— Toż. Cracoviae, H. Scbarffen- 
berg. 1552. w 8ce. Dzików. 

— Tenże tytuł. Nunc denuo revi- 

sa. Cracoviae, apud viduam Hieronymi 

Scbar. Anno ab orbe redempto MDL VI 

(1556). w 8ce, kart nlb. 19. kursywji. 

Na odwrocie tytułu 12 wierszy łac. na po- 
chwałę arytmetyki , oznaczonych na po- 
cz:)tku literami H. V. R. Ossol. 

— Toż samo. Cracouiae, apud Mat- 
tbaeuni Siebeneycber. Anno salutia bu- 
manae MDLXV (1565). w Sce, kart 
nlb. 20. kursywa. 

Lelew. Bihl. ks. Y 101. 
Bibl. Tow. Przyj. Nauk. Pozn. — Ossol. — 
Komie. 

Arithmetica practica in usum Scbo- 
larum Societatis Jesu opera PP. eius- 
dem Societatis conscriptii. Superiorum 
permissu cum gratia et priuilegio S. R. 
M. Cracoviae, in ofłicina Nicolai Lobii, Anno Domini MDCIX (1609). w 8ce, 
str. 95 i errata kart 2. 

Warsz. Uniw. — Jagiell. — Krasińs. 

— brevis et facilis ad usum stu- 
diose juY-entutis per rpiestiones collccta. 
Var.saviae, ex olHc. Mitzleriana, 1761. 
w Sce, k. 3, str. 253, k. 4. 

Jagiell. — Ossol. — Wileńs. 

— pro suprema graminatices classe 
e germanico in lalinum trunslata. Cra- 
coviae, bteris Jos. Georg. Trassler. B. 
w. r. (z końca 18 w.) w 8ce, str. 39. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— ob. Algorytm — Algorismus. — 
Alpha (1733) — Broscius Joannes (in- 
tegrorum 1620) — Dobszewicz Ben. 
(1756) — Formankowicz Joannes Stan. 
(practica 1669) — Glareanus Henricus 
(1549, 1551) — Herbestus Benedictus 
(Hnealis 1561, 63, 64, 68, 69, 74, 77) — 
HollMax. (1768) — Janicius (Joannicius) 
— Kaczwiński Mich. (1757) — Kry- 
ger Oswald (1635) — Laurenbergius P. 
(Institutiones 1646) — S. K. ob. Sche- 
del. — Schedel Krzysztof (t. j. nauka 
rachunku 1692, 1735) — Sikorski Ka- 
zimierz X. (1761) — Tacąuet Andreas 
(practica 1745) — Toński Jan (vulgaris 
1640, 42, 45, 54) — Tylko wski Adal- 
bert (curiosa 1668) — Willichius J. 
(Argent. 1540). 

ARITHMAEUS Walenty z Lignicy. 
Pcriculum (Pericolumyj poeticum, tum 
editionc iterata innovatum , tum locu- 
pletata melioratum. Francof., Frider. 
Hartmann, 1618. w 12ce, Ossol. 

Arius ob. Sarnicki Stanisław (Col- 
latio). 

Arka pociechy albo godzinki obacz : 
Górny Honorat X. (1695, 1702, 45, 
61, 82, 93, 96?, 97). 

— testamentu ob. Starowolski Szym. 
(1648, 49). 

Arkadya (18 w.) folio, str. 2. 

Branic. 

Arkadyusz. Antirresis albo apologia 
przeciwko Krzysztofowi Philaletowi ob. 
Arcudius. 

Arlekin ob. Bohomolec. 

Arlequin Janseniste on Critique de 
la femme doctcur, comedie. A Cracovie, 219 cłiez Jean le Sincere, imprim. perpetuel. 
1782. w 8ce. 

Oczywiście ch-uk to obcy a miejsce zmy- 
ślone. 

Arma catholica obacz: Miko F. X. 
(Ostendetur 1638) — Rywocki J. X. 
(contra Anti- Bellarminuni 1636). 

— emerita obacz: Cwiekalski Jan 
(1655). 

— heroes, duces ob. Jabłonowski 
Stanisław (1685, 95). 

— lucis contra opera tencbrarum 
seu modi expugnandae liixuriae ac pro- 
pagandae castitatis. Varsaviae, in offic. 
Petri Elert 1647. w 12ce, str. 166. 

Warsz. Uniw. 

— sive insignia regni Poloniae. B. 
m. i r. dr. (Paryż, 1573—4) ob. Am- 
brosius Marcus. 

— sapientiae ob. Majkowski Stan. 
(1613). 

— spiritualia contra Turcos ob. Ln- 
belczyk A. (1544). 

— ob. Czapski Krzysztof (1684) — 
Gabriis Luca (1657). 

Armamenta gloriae ob. Sobieski Jan 
m. (1676). 

Armamentarium catholicum confes- 

siones seu professiones fidei doctrinasque 

de Deo aliąuot Ortliodoxorum , eorum- 

que yetustissimorum Patrum non minus 

Catliolicas ac pias quam eruditas, liisque 

temporibus accomodatissimas (niaxime 

vero Concionatoribus et aliis Catbolicae 

fidei propugnatoribus non infrugiferas) 

compcndiose continens. Ex variis mo- 

numentis et Bibliothecis excerptum, ac 

ob communem Catholicorum utilitatem et 

Ecclesiae puritatem unitatemque indi- 

candam , in unura congestum publica- 

tumque, quod instar locorum commu- 

nium esse poterit. Cracoviae, in officina 

Stanislai Siradiensis. Anno 1572. w 8ce, 

ark. A — M-^n- 

Na odwrotnej stronie dedykacya Wojciechowi 
Łaskiemu i herb jego, rytowany przez F. 
G. C. 
Wiszniews. IX. 169. 

Warsz. Uniw. — Kornic. 

— ob. Drews Aloisius (1677) — 
Rzaczy liski G. (Regni polon. 1725). Armata obacz: Aurimontan Eliseus 

(1649). 

— florentiss. scholae ob. Tomasz 
Aquino (1672). 

Armatae laudes ob. Jabłonowski 
Stan. (in sago 1685). 

Armatura fortium seu rosaria san- 
ctissimi nominis Jesu. Vilnae, 1684. 
w 12ce. Wileńs. 

Armbruster Laur. ob. Albertus Ma- 
gnus (Pliilosoph. 1516). 

Armee ob. Etat (1781) — Griesbeim 
Karol (1789) — Reflexions (1789) — 
Vorstellung (z rycin, mundurów 1775). 

Armenia obacz: Baptismus (Armeni 
1544) — Galanus (Armena eccles. 1650, 
58, 61, 90) — Głuszkiewicz (Exculta 
Arm. 1754) — Gutkowski (Arra. Reli- 
gio b. r.) — i;asicki Joan. (1615) — 
Lubelczyk Jędrz. (1544) — Ormianie. 

Armes (Les) du Roy justifiees con- 
trę TApologie de la Cour de Yienne. 
B. w. m. 1733. w 4ce, kart 12. 

Treść dotyczy Polski ; wydane z okazyi bro- 
szury: Reponse a Tecrits Motifs de reso- 
lut. du Roi 1733. 

Armen-Wesen ob. Kowalewski Celest. 
(1729). 

ARMI Fra NicCOlO. Presagio delia 
imminente rovina e caduta deli' Imp. 
ottomanno. Padova, 1684. w 4ce. 

Autor przepowiada, że Sobieski zgładzi Otto- 
maństwo, a to z dopuszczenia Bożego. 

Armida abandonata ob. Puccitelli E. 
(1641). 

Armilla sarmaticae Palladis adoles- 
centum ob. Wosniowski A. (1642). 

Armilustrium Sarmaticum ob. Przy- 
byłowski Cas. (1696). 

ArminiO, dramma obacz: Metastazy 
(1761). 

Arminius ob. Makowski Jan (Macco- 
vius Redivivus 1654). 

Armistitium oder getroifener Ver- 

gleicb der Waffen, so auff Interposition 

Rom. Kays. May. Commissarien zwi- 

schen Ihr Konigl. May. in Pollen und 

dem Gross-Fiirsten in Moscaw erfolget. 

B. w. m. 1656. w 4ce. 

Bibl. petersb. publ. 

ARMSDORF Nicol. Auff Osianders 
Bekentnis ein Unterricht und Zeugnis, 220 das die Gerechtigkeit der Menschheit 
Christi , darinnen sic entpfangen und ge 
boren ist, allon Gleubigen Sundern ge- 
schanekt und zugercclinot wird , und 
fur ihr Person bie auff Erden ninnncr- 
mehr Gereebt und heilig werden. Ni- 
colaus von Armsdorff. Exul. Anno 1552. 
w 4ce, sign. AiJ — Biij. (Na końcu:) 
Gedruckt zu Magdeburg bei Christian 
Rodinger. Wrocławs. 

ARNAUD Franc. Tom. Marya de Bau- 
clard (1718 t 1H05). Adelson y Salvini. 
Ilistorya angielska z francuzkiego. Wiel- 
możny Antoni Łopuski, gcnerał-adjutant 
buławy polney koronney tłoniaczył. W 
Warszawie, nakładem i drukiem Mi- 
chała Grolla. 1794. w 4ce, str. 78. 

Czartor. 

— Anna Bell , powieść angielska 
z francuzkiego przełożona. Warszawa, 
druk P. Dutbur, 1780. w 8ce, str. 114. 

Czartor. 

— Lorezzo i Nina, powieść sycy- 
liyska z francuzkiego z dzieł pana Ar- 
naud, tłumaczył Jan Nowicki Tomów 2. 
W Krakowie,' w druk. Grobl. 1796. 
w 12ce. 

— Lamentations de Jerómie. Odes 
dediees a la Reine de Pologne, electrice 
de Saxe. Par M. d'Arnaud conseiller 
de Ićgation du Roi de Pologne, electeur 
de Saxe des Acadćmies Imperiale etc. 
Royales des seiences et belles- lettres 
du Russie, Pnisse, Danemarc etc. Nou- 
velle edition. B. m. dr. 1757. w 8ce, 

str. XXIV i 109. Czartor. 

— La mort du marechal de Saxe, 
poeme. 1750. w 4ce. 

— Toż, 1752. w 12ce. 

— Toź, 1759. w 8ce. 

— Nancy albo nieszczęścia z nie- 
roztropności i zawiści j>ocbodzace. Prze- 
kład E. K. C. L. E. (). B. G.' W War- 
szawie, w drukarni P. Dufour, 1778. 
w 8ce, str. 110. 

— Nieszczęśliwi w kochaniu to iest 
hrabia de Cominge i margrabianka de 
Lussan , na świecie tak zwani , w za- 
konie zaś Brat Arseni i Brat Eutym. 
A kto bodzie serce — Pokazuie czucie. 
Ekkl. Roz. 22. wier. 24. B. w. m. dr. i r. (Z końca 18 wieku), w 8ce, kart 
nlb. 27. 

Dedyk. : Zofii Szumańczowskiej. 

— Odpoczynki człowieka czułego 

wyjęte z dzieł francuzkich przez Jana 

Nowickiego tłumaczone. W Krakowie, 

w druk. uprzyw. A. J. Grebla. B. w. r. 

w 8ce, Tom I. k. 4, str. 300, Tom II. 

r. 1798. k. 4, str. 342. 

Dedyk. : do Janowy Śląskiej kasztelanki Cze- 
choYrskiej. Akad. — Ossol. 

— Sydney y Wolsan, powieść an- 
gielska. W Warszawie, nakładem Fr. 
Chr. Netto na Krak. Przedmieściu we- 
dle Zamku, 1792. w 8ce, str. 102 i 
i 6 kart na przodzie. 

Tłómaczem jest: Ignacy Bykowski, jak wi- 
dać ze spisu dzieJ jego na końcu poematu: 
pt. Kościół sławy, (tegoż autora). 

W dedykacyi do Hilarego Wicherta Stolnika 
Mścisławskiego , podpisanej na końcu : 
Przyjaciel m. p., narzeka tłómacz, iż od 
przyjaciół i krewnych, dla któr}'ch wszyst- 
ko poświęcał , był zdradzony i jtrześlado- 
wany. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Sydney y Wolsan, powieść an- 
gielska przez Ignacego Bykowskiego 
porucznika wojsk rossyjskich. W Wil- 
nie, w drukarni XX. Pijarów. 1799. 
w 8ce, str. 80. Krasińs. 

— - Xźna Szatellon, powieść wyjęta 
z wiadomości historycznych z francuz- 
kiego wytłómaczona. W Kaliszu, w dru- 
karni JO. Xiażęcia Jmci prymasa arcy- 
biskupa Gnieźnieńskiego. 1785. w 8ce, 

str. 102. Warsz. Uniw. 

ARNAULDUS Antoni (Arnaidi) (f 

1618j. Oratio M. Antonii Arnaidi Advo- 
cati in Parlamento Parisiensi, et antea 
Consiliarii ac Procuratoris generalis de- 
functae Reginae Matris Regum. Pro Uni- 
versitate Parisiensi actrice contra Jesui- 
tas reos. Habita IIII et III Idus Ju- 
has cloloXCIV. Nunc primum latina 
facta, et missa ad Senatum Populumque 
Yilnensem. Lugduni Batavoi*um, ex ofŚc. 
Joannis Paetsii et Ludovici Elzeuirii. 
Anno c1o1dXC1V (1594). w 4ce, str. 84. 

Dedyk. : Senatui populoą. Vilnensi in M. 
D. Lit. 

Jocher 9294 

Bibl. Słuc. — Jagiell. — Czartor. 221 — Oratio pro Unirersitate Parisiensi 
actrice contra Jesuita/6 reos, habita IV 
et III Idus Julias. Arrestum contra Jo- 
annem Castellum scholasticum, ob par- 
ricidium ab ipso tentatum in regem et 
Jesuitas omnes pronunciatiim IV Kai. 
Januar. 1594. Latina facta et missa ad 
S. P. Q. Vilnensem ab Cl. V. F. J. 
Accesserunt Jo. Passeratii praefatiun- 
cula, in dispiitationem de ridiculis, quae 
apud Cic. II de orat. Et, quae buc fa- 
ciunt, alia. Lugd. Batav., ex officina El zevirn. 1595. Joann. Paetsii et Lud, 
w 4ce, str. 84. 

Wiszniews. YIH. 2.37. — Encykl. Orgelbr. 
II. 197. Kijows. 

— ob. Montanus Franc. (1597). 
ARNAY (D). Zwyczaie starożytnych 

Rzymian tak w sprawowaniu Rzeczy- 
pospolitey iako też w potocznych spra- 
wach y w obrządkach baiwochwalskich 
używane. W Wilnie, w druk. Schol. 
Piar. 1762. w 8ce, k. 4, str. 99 i k. 2. 

w dedykacji do Józefa Szczytta kasztela- 
nica Smoleńs. y Hieronima Mohla oboźnica 
Xiestwa iuflantskiego, podpisano: X. B. 
M.' S. S. P. (X. Bernard Maciey Siruć 
Schol. Piar.). 

Całkiem odmienne od dzieła Arnay'a: Zycie 
Rzymian. Jednakże zdaje się, że jest także 
tłómaczone z Arnay'a, a mianowicie z jego 
dzieła: Habitudes et moenrs privees. 

Zielińs. — Ossol. — Czartor. 

— Tenże tytuł. Powtórnie do druku 
podane. W W^ilnie, w druk. J. K. M. 
y Rzeczypospolitey Schol. Piar. 1772. 
w 8ce, kart nib. 4 i str. 108. Spisu 
kart nlb. 2. 

Przypisane Antoniemu i Stanisławowi Rey- 

tanom podkomorzycom Nowogrodzkim. 
Kraszewski ma to pod r. 1771. 

Czartor. 

— Tenże tytuł. Powtórnie do druku 
podane za nayłaskawszym pozwoleniem 
c. k. Gubernium. W Lwowie, w druk. 
Schlichtynowskiey, 1774. w 8ce, str. 
147 i l". 

Jocher 779 b. 

Uniw. lwów. — Czartor. — Ossol. — Ja- 
giell. 

— Toż w sprawowaniu Rzeczy- 
pospolitey ako (sic) też potocznych czy- 
nach i obrządkach bałwochwalskich uży- 
wane. Powtórnie do druku podane za 
nayłaskawszym dozwoleniem c. k. Gu- bernium. W LAYOwie, w druk. Schlich- 

tenowskiey, 1779. w 8ce, str. 147, 5. 

Ossol. 

— Zycie prywatne Rzymian wy- 
dane przez P. d'Arnay, a dla przysłu- 
żenia się Publico, na oyczysty ięzyk 
przełożone (przez X. L. Sokołowskiego). 
W Warszawie, nakładem Mich. Grela 
J. K. M. Komisarza i Bibliopolc, 1768. 
w 8ce, k. 5, str. 347 i katalogu k. 2. 

Dedyk. : ks. Ad. Czartoryskiemu generałowi 
Ziem Podolskich. — Tłómacz podpisał się 
literami S. L. — Rycinę nad dedykacy^ 
rysował Albertrandi (inv. et del. Hiblio- 
pola) rytował M. Keyl. W Przestrodze za- 
powiada co od dwóch lat drukuje. Zaleca 
Biiscbinga Geografią. 

Jocher 892 a. 

Wilno — Zielińs. — Uniw. lwów. — Akad. — 
Jagiell. — Ossol. — Czartor. 

— Tenże tytuł. Warszawa. 1776. 
w 8ce. 

Ta data nie pewna, bo ją Jocher (892 b.) 
tylko z katalogu Grolla czerpie. 

ARND Joannes. Binae lectiones sa- 
crae oder zwo Studenten Predigten ge- 
halten und herausgegeben voe... Thorn, 
gedr. bey Job. Nicolai, 1717. w 4ce, 
ark. Eg. Czartor. 

— Meteoron oder himhsches Wun- 
der-Licht welches Anno 1716. in der 
Nacht von 17 bis 18 Mont. in Dantzig 
selbst gesehen, nachmahls eigentlich 
beschrieben, auch mit phisicalischen 
Reflexionibus erlautert, und demselben 
einen Entwurf dereń Pareliorum oder 
Neben-Sonne die abermahl selbst in 
Thorn den 10 April dieses Jahres umb 
4 Uhr nachmittags gesehen, beygefiiget. 
M. Johann Arndt. Am Thorn. Gymnas. 
philos. profes. ord. Thorn. Gedruck (sic) 
bei Johann Nicolai, E. E. Raths und 
des Gymnasii Buchdrucker. (1716). w 
4ce, str. 20. Ossol. — Czartor. 

— Eilfertige Nachricht von dem 
fliegenden , feurigen Drachen , wełcher 
Anno 1717. den 10 Augusti bey an- 
gehendem Abend liber Thorn gesehen 
worden entworfen von Johann Arnd, 
Frof. Gymn. Thor. Thorn, Druckts Jo- 
hann Nicolai , E. E. Raths und des 
Gymnasii Buchdrucker, 1717. w 4ce, 
kart 2. Czartor. 222 — Scliediasma dc Auroris boreali- 
bus quae annis proximis ]MDCCXV, 
MDCCXVII, MDCCXVIII. apparue- 
runt. Quo earundem observationes, con- 
firinationes, explicationos et significatio- 
nes distinctis eapitibus exłiibet Jo. Arnd 
Gymn. Thorun. prof. publ. ord. Anno 
MDCCXV1II (1718). Thorunii impressit 
Joli. Nicolai, w 4ce, k. nlb. 4, str. 30 
i 1 tablica figur na blasze rytych 
Gdańsku. 

Zebrawski Bibliogr. matem. str. w 361. 
Jagiell. 
matheniatica. Sub 
Gedani, 1707 w — Miscellanea 
praesidio P. Patris. 
4ce, kart 8. 

— Specimen de Hugono Grotio, a 
commentatoribus Juris belli et pacis aliis- 
que immei-ito vapulante. Alma Resatum, 
Schwiegerovius, 1712. w 4ce. 

— obacz: Proprietas (1717). 
ARNDT Joh. Gottfr. z Halli, konrektor 

w Rydze, (1713 f 1767). Der Liflan- 
discben Cbronik I. Theil: Von Lieflland 
unter seinen ersten Biscboffen, oder die 
Origines Livoniae Sacrae et Civilis, wie 
solehe Job. Dan. Gruber aus einem 
alten Manuscript Lateinisch berausge- 
geben numbero aus andern Handschrif- 
ten ergenzet und ins Deutsche uber- 
setzet. Anderer Theil von Liefland un- 
ter seinen Herren Meistern nebst ange- 
hangten Tabellcn , worinne die Sigille, 
die Wappen beschrieben worden von 
Joh. Gottfried Arndt. Halle gedr. bey 
Gebauer im Magdeburg. I. Theil, 1747. 
folio, str. 220 i nlb. 44. — H. Theil. 
1753, foho, str. 364 i nlb. 18. 

Encykl. Orgelbr. II. 200, 342—3. — Ga- 

debusch Abhandl. v. Liefl. 186—201. — 

Recke u. Napierski I. 42. 

Ossol. — Warsz. Uniw. 

— obacz: Gruber J. D. (1747) — 
Pisański J. K. (1768). 

Arndt Johannes obacz : Gleichius J. 
A. (Trifolium 1726). 

Arndt Wilhelm August ob. Actum 
(1789) — Potwierdzenie konwcncyi (18 
wiek) — Punkta zaciągu (B. w. r.). 

Wifcej ribacz pod: Amt. 

ARNHOLD Daw. Gotfr. Im Namen 
Jesu! Christhcher Lebrer Ampts-Cron und Prophcten-Lohn, nach Yeranlassung 
der Histori von Henoch, aus 1 B. Mos. 
V. 22 , 24. Bey ansehlicher und sehr 
voh'kreicher Beerdigung, dess Wol- 
Ehrwiirdigeii , Gross - Achtbaren , und 
Wolgelahrten Herren Gottfried Hoff- 
manns, der Christliehen Evangeli8chen 
Kirchen und Gemeine zu Rawitz in 
Gross - Pohlen , treugewesenen Pastoris 
Priniarii, und Scholae Inspectoris. Im 
Jahr Christi 1673. den 20 Novembris, 
in einer Christliehen Abdanckungs-Rede 
entworffen, und hernach, aufF begehren 
zuni Druck aussgefertiget durch M. Da- 
yidem Gottofredum Arnholdum Pfarrem 
zu Neu-Bojanova. Gednickt zur Lissa 
durch Miehael Bucken. 1674. w 4ce, 
sign. Ai] — D. Wrocławs. miejska. 

— ob. Neukirch Joh. Frideric (Klag- 
und Trostgedanken 1700) — Weber An- 
dreas (Ex Angelographia 1638) — Zer- 
nau Sim. (1674). 

(Arnhold Math.) Bey hochzeitlichem 
Ehren- und Freuden-Feste des Johan n 
Maijers, der aufwachsenden Schul-Ju- 
gend in Bojanowa treu - fleissigen Con- 
Rectoris, Avie auch der Justinil ge- 
bobrner Arnholdin. So den 21 Octo- 
bris lauffenden 1681 Jahres gliickscHg 
angestellet wurde, woUe hiennit seine 
gebiihrende Schuldigkeit bezeugen Mat- 
tłiaeus Arnhold, Liberalium Artium in 
Gymnasio Magdalenaeo Studiosus. Bre- 
slau, in der Baumannischen Erben Dru- 
ckerey, druckts Joh. Giinther Rorer, 
Factor. (1681). folio, 2 karty. 

Wrocławs. 

— Guttulae consolatoriae, das ist, 
funff wolkriifftige Trost - tropflein auss 
dem Lehr - Becher des Koniglichen 
Propheten Davids, Psal. 4. v. 9. Bey 
Christlicher Sepultur Weyland der Ehr- 
baren, viel P^hrenreichen, Wol Tugend- 
samen Frawen Elisabeth gebornen Kla- 
pin, des Ehrwiirdigen, Achtbaren und 
Wolgelahrten Herm Christophori Al- 
bini, der Christliehen Evangelischen 
Gemeine Augspurgischer Confession in 
Lissa wolverordnetcn Diaconi, Hertz- 
Trewgewesenen Ehegenossin gezeiget 
und abgehandelt den 29 Maij Anno 223 1642. durch Matthaeum Arnholdum 
Pfarr in Gross - Tschirna. Gedi'uckt 
durch Wigandum Funck. w 4ce, sign. 
Aij — H3. Wrocławs. 

— ob. Wende G. (1682). 
Arnold Antoni ob. Arnauld. 
Arnold od Św. Floryana ob. Rost- 

kowski Makary (1731). 

Arnold , zak. Bencd. Chronica Sla- 
yoriiin ob. Helmold. 

ARNOLD a Jesu Maria Ord. Cann. 
Excal. Manuale devotionis erga S. Jo- 
seph. 1682. w 8ce. 

Jocher 6885. pod.ał tytuł według łacińskiego 
źródła Bibl. Carmel. I., mogło zatem to 
dzieło wyjść i po polsku. Tego rodzaju 
znany jest modlitewnik kaimelitański p. t. : 
Protekcya pewna Józef Sw. — ale tylko 
w edycyi z r. 1724. 

— Septenna sacra seu cultus et de- 
Yotio pro septem feriis quartis in hono- 
rem septem gaudiorum et dolorum S. 
Joseph nutritii Jesu Mariaeque sponsi 
ac omnium suorum clientum, patris, 
patroni et protectoris. Adduntur ad haec 
et aha exercitia spiritualia, vafiae ora- 
tiones, pro sacrament. confessione et 
communione et pro irapertranda felici 
morte et pro aliis quibuscunque necessi- 
tatibus cum officio S. V. Theresiae et 
litaniis, ultimo aliquae orationes de S. 
Patre Joannę a Cruce in afflctione di- 
cendae. Cracoviae, ex oflic. Nic. Alex. 
Schedel. 1686. w 12ce, k. 6, str. 154. 
(strona 57 drukowana dwa razy). 

Na czele tytułu nad pis : Jesus , Maria , Jo- 
seph, Theresia. 

Approbata w Krakowie 26 Jiinii 1686. 

Jocher 6841. ma z datą 1687 r., i pisze, że 
jest po polsku i łacinie, co wcale nie 
oznacza by razem był tekst podwójny, 
lecz że dwa dzieła wyszły. 

Drohob. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Septenna sacra, to jest na siedm 
srzód o siedmiu radościach, y boleściach 
nabożeństwo do mniemanego oyca sło- 
wa przedwiecznego, syna bożego Chry- 
stusa Jezusa i matki jego p. przenayśw. 
Maryi, a sprawiedHwego męża y oblu- 
bieńca Józefa Św. y wszystkich nas ra- 
tunku wszelakiego szukających oyca 
patrona y opiekuna : któi-e to siedm 
radości y boleści, przy odkupieniu y 
zbawieniu naszym z Jezusem y Marya tenże Józef święty ponosił. W Wilnie, 
w druk. akad. Soc. Jesu, r. p. 1726. 
w 8ce, karta tyt., kart nlb. 12, str. 
166 i 2 karty nlb. rejestru. 

Na czele nadpis: Jezus, Marya, Józef. 
Prawdopodobnie była pierwej edycya z roku 
1687. o której Jocher (6841) wzmiankuje. 

Czartor. 

— Tenże tytuł i oblubieńca Jó- 
zefa Św. i wszystkich nas ratunku wszela- 
kiego szukających ojca, patrona i opie- 
kuna. W Warszawie, w druk. JKM. 
Coli. Soc. Jesu ;r. p. 1741. dnia 22 
Septembra. w 8ce, kart 5, str. 219 i 

kart 3. 

Dedykacya Karmelitów bosych do jednego 

z Szembeków. 
Jocher 6906. Ossol. 

— Septenna Jezus, Marya, Józef 
czyli siedmiorakie nabożeństwo, które 
Św. Józefa Konfraternia w kościele Kar- 
mehtów bosych odprawuje. Lublin, 1761. 

w 8ce, kart 4, str. 226 i 4. 

Bibl. Czapskiego. 
ARNOLD Jerzy. Adamantinus sapien- 
tiae clypeus ad sagittam proponitur a 
Georgio Arnold Partheniae Academiae 
Consiliario, in Collegio Sieniav. Leopol. 
Soc. Jesu. Leopoli, ty pis Coli. S. J. 
apud Sebast. Nowógorski. 1644. w 4ce, 

2 ark. 

Dedyk. : Jakubowi z Sobieszyna Sobieskie- 

mu, wojewodzie ziem Ruskich, staroście 

Krasnostawskiemu. 
Są to : Conclusiones universae naturalis Theo- 

logiae. 
Jocher 2648. Ossol. 

ARNOLD Georg Christian (1747 t 

19 Listop. 1827). Denkmahl dem urn 
die ewangelische Geraeinde zu Warschau 
wohlverdienten Herrn Joh. Sam. Gie- 
rings von seinen kirchlichen Mitgefahr- 
ten der kirchlichen Laufbahn gesetzt. 
Warschau, bei Mich. GroU. 1790. w 
8ce, str. 32. 

— Dissertatio de motu fluidi nervei 
per fibras medullares nervorum. Lipsiae, 
Breitkopf, 1768. w 4ce, 1 ark. (Zara- 
zem Programraa cum vita auctoris). 

Raczyńs. 

— Gedanken von der Zulassigkeit 
der Meynung, die Mutter wirke in die 
Bildung ihrer Frucht durch die Einbil- 
dung nebst einigen dahin gehorigen 22-i Beobachtung:en I. Yersuch. Leipzig, 
typ. Hilschor Joachim, 1775. w 8ce. 

— Toż. II. YiTsuch. Leipzifi^, 1775. 

— Deutsche Lieder eines Polen an 
seine Freunde. Warschau, Marieiuille 
bei Gruli, 1780. w 8ce. Krasińs. 

— Observatio anatomico-physiologiea 
de foctu bieipite ad anteriora connato 
trimostri abortu excluso. (Acta phys. 
mcdica Academiae Imperialis Naturac 
Curiosorum Socii , T. VI. str. 159 do 
200. C)bservantionuni Pliysico Mcdica- 
ruiii Annus 1772). Yratislayiae, 1777. 
w 8ce, str. 92. Warsz. Uniw. 

— Tractatus de partu serotino 824 
dierum ex oedcmate uterino cum sin- 
^ailari grariditate et pucrperio. Lipsiae, 
1775. w 8ce. Warsz. Uniw. 

— Vita Ernesti Jeremiae Ncifeld 
(w Acta phy.s. medica Acad. Nat. Cur. 
1795). 

— ob. L. A. (wiersz 1792). 

Czajkowski (Koczn. T. N. Krak. T. XIV. 
str. 121'). — Gąsiorowski Hist. med. III. 
160—4. — Wójcie. Cmentarz III. 283— 
4. — Bentkows. Hist. lit. II. 459. — Rocz- 
niki Tow. Warsz. P. N. XX. 100—109. 
XI. 127. XVI. 15. — Kuryor War.^sz. 1827. 
.'łlH. — Encykl. Orjrelhr. II. H45— 6. 

ARNOLD Daniel Henryk z Królewca 
(1776 t 1775). Kurtzgetasste Historie 
der Konigsbergischen Academie, 1716. 
Umieścił Lilienthal Erleutertes Preussen IV. 
157—185 str. Ciąg 2-gi tamże 31.3-854 
str. Ciąg 3-ci tamże 577—608 str. Ciąg 
4rty tamże (569—685 str. Ciąg 5 ty tamże 
711 — 780 str. Dokończenie tamże 767 — 
809 str. i 813—828 str. Dodatki i popra- 
wy do historyi Akademii w Królewcu są 
umieszczone tamże V. 269 — 325 str. t. 
1756. Akadem. 

— Kurzgefasste Nachrichten von 
allen in Ost-Preussen gestandenen Pre- 
digern. Herausgeg. von Fried. Wilcb. 
Bcnefeld. Konigsb. 1777. w 4ce. 

Adelung Lexic. I. 1121. 

ARNOLD Jan Daniel fizyk miasta 
Leszna (1671 f 13 Pażdz. 1709). Prae- 
side Car. Drelincourt de acido peccante 
et corrigente humores. Lugduni Batav. 
1694. w 4ce. 

Arnold Physiker zu Lissa s. 15 — 18. 

ARNOLD Krzysztof. Send-Schreiben 
von dera Zustandc und Drangsalen dc- rer Dissidenten oder Protestanten' in 
Pohlen und Littauen etc. An einen 
guten Freund. Darinne insonderheit 
Berieht gethan wird , von der betriib- 
ten Begebenheit und Bedruckung, des 
Herm Siegmund von Unruh, etc. etc. 
Wie auch von dem gefilhrlichen Reli- 
gions-Artickel, welcher bey letzterem 
Fricdens - Tractat in Pohlen errichtet 
worden, und Seiner Koniglichen Maje- 
stat in Pohlen dariibor ertheiletem Gna- 
den-Briefe. Frey-Stadt Anno 1717. w 
4ce, str. 92. 

Bezimienne pismo nader rzadkie, daje wia- 
domość o wypadku Zygmunta Unruga (ob. 
pod Unrug), niemniej o najnowszych uci- 
skach jakich luteranie doświadczyli. 
Jocher 9(535. — Łukaszewicz Kość. br. Czesk. 
w W. Polsce, str. 2'tO. Czartor. 

— Similitudinem in dissimiUtudiue 
et dissimilitudinem in similitudine i. e. 
nuptias in exequii8. Nuptias magniłicae 
et generosissimae virgini.s Mariae Annae 
Unruzanka et illustris et raagnifici do- 
mini Dni Petri de Zychlino Zychliński 
Subcamerarii Calisiensis in exequiis 
illustris illustris atq. magnifici Domini 
Johannis Christophori de Międzychód 
Unrug Capit. Gnesnen.s. condolens et 
gratulabundus Christophorus Arnoldus, 

Pastor Lesnae, impr. Mich. Buk. 

(1671—86). folio, str. 4. 

Piotr Zychliński podkom. Kaliski miał drugą 
żonę Unrużankę, jej ojciec Władysław 
ożeniony z Golczówną (1676—1688). — 
Piotr Zychliński w roku 1697. już miał 
trzecią żonę Bobrownicką. 

Zychliński Ztota k.siega I. s. 840. 

ARNOLDI Filip (ur. 1582 f 1642). 
Caeremoniae Lutheranae, das ist ein 
Christlicher griindlicher Unterricht von 
allen turnembstcn Caeremonien etc. von 
M. Philippo Arnoldi. Kcinigsberg, 1616. 
w 4ce, kart nlb. 10, str. 290. 

Krasińs. 

— Confessio vera et Lutherana, 
oder Warhaftige Glaubens Bekentnisz 
von den vier Haupt Artickeln unsers 
Christlichen Glaubens etc. von M. Phi- 
lippo Arnoldi, Pfarreni. Konigsberg, 
1614. w 4ce, kart nlb. 5, str. 163. 

Krasińs. 

— Excommunicatio Apologiae Fus- 
selianae, oder Griindlicher Berieht, und 226 Antwort auff die vermeinte Apologiam 
Martini Fusselii etc. durch M. Philip- 
pura Arnoldi. KSnigsberg 1615. w 4ce, 
kart nlb. 6, liczb. 28. Krasińs. 

— Schola Pastoralis, oder einfelti- 
ge, jedocb griindliche Entwerfung vom 
ordentlichen Beruff, boben Ambt, lieben 
Creutz, sampt entgegengesetztem kreff- 
tigen Trost, recbter CbristHcber Lebrer 
und Prediger etc. von M. PbiHppo Ar- 
noldi. Konigsberg, gedruckt durch Job. 
Scbmidt. B. w. r. i dr. (1616). w 4ce, 
kart nlb. 48. Krasińs. 

ARNOLDI Jan. Cbristbcbe Gedacb- 
tniss - Predigt , dera weyl. Hocb- Wol- 
Edel-Gebobrnen Ritter und Hex'rn Herrn 
George Osswald von Czettritz und Neu- 
hauss, Herrn auff ScbAvartzwaldaw, 
Cunradswaldaw, Gablaw, Yogelgesang 
und Kanticben, zu wolverdienten Ebren 
und Andenken, ara XXVI. Sonn-Tage 
nacb Trinitatis MDCXCIII. im KI. 
Gafronischen Gottes-Hause gebalten von 
Jobanne Arnoldi, Pfarrern daselbst. Ge- 
druckt zur Lissa durcb Micbael Buk- 
ken. 1694. folio, str. 16. 

Wrocławs. 

Arnoldus Martin (Leśna Polonus) ob. 
Beuck L. (Viro Clariss. sponso 1661) — 
Jonston J. (Lessus bonori exequiarura 
1675). 

ARNOLDUS Nicolaus (Leśna Polonus) 
(ur. 17 Grud. 1618 f 15 Paźdz. 1680). 
Atbeismus Socin. Joannis Bidellii refu- 
tatus. Franekerae, 1659. w 4ce. 
Jocher 3421. 

— Discursus tbeologicus contra Jo. 
Amos Coraenii praetensam lucern in te- 
nebris, seu propbetias Cotteri, Poniato- 
viae et Drabitii vulgatas et nupero scri- 
pto virulento commendatas. Franekerae, 
offic. J. Arcerii 1660. w 4ce, kart 2, 
str. 102 i 6. 

Jocher 34.88. Czartor. — Czapski. 

— Ecbardi Henrici Lutberani Sco- 
pae dissolutae, seu fasciculus eius con- 
tro versiarum succincte refutatus, et qua- 
draginta publicis disputationibus in A- 
cademia Franeąueriana dissolutus a Ni- 
colae Arnoldo tbeol. professore. Frane- 
kere excudit Idzardus Bakk. 1654. w 8ce, str. 640 oprócz dedykacji i przed- 
mowy. 

Jocher 3249. 

— Toż. Editio II. Franekerae, 1676. 
w 12ce. 

Adelung. Lexic. I. 1123. 

— Lux e tenebris visiones et reve- 
lationes Cbristopb. Kotteri, Christianae 
Poniatoviae et Nic. Drabitii. Amsterd. 
1663. w Ące, z rycina. 

Notatki Haana we Lwowie. 

— Lux in tenebris seu brevis et 
succincta vindicatio etc. Editio altera 
parte auctior, ac completior. Franeke- 
rae sumpt. loan. Wellens acad. typogr. 
1665. w 4ce, str. 12 i 531. Locorum 
novi Testamenti controversorum vindi- 
ciae str. 500. Index. 

Wydane przeciw J. Coraenii (Joan. Acoluti). 

Lux in tenebris 1657. 
Jocher 2478. 

— Toż. Franekerae, 1667. w 12ce. 

— Toż. Franekei'ae, 1660. 
Według Adelunga Lexic. 

— Lux in tenebris, seu brevis et 
succincta vindicatio simul et conciliatio 
locorum vet. et novi Testamenti, qui- 
bus omnium sectarum adversarii ad 
stabiliendos errores suos abutuntur. E- 
ditio quarta, magna parte auctior, ac 
utiH sub calcem indice locupletior. 
Francofurti et Lipsiae, sumptibus Mar- 
tini Tbeodori Heybey, imprimebat Ira- 
raanuel Titius. MDCXCV1II (1698). w 
4ce, str. 637 i 558, kart 7 na przodzie 
i 17 rejestru na końcu, z wizerunkiem 

autora. 

Jocher 2478 b. Ossol. 

— J. Maccovius redivivus seu ma- 
nuscripta ejus typis expressa. Frane- 
kerae, 1654. w 4ce. 

Jocher II. 183. N. 2617. Tamże II. s. 474. 

— Toż. Editio III. Amstelodami 

1659. 

Jocher Gelehr. Lexic. I. 563. 

— ob. Makowski J. 

— J. Maccovii. Loci communes tbeo- 
logici cum praefatione Nic. Arnoldi ob. 
Makowski. 

Jocher Lexic. I. 563. 

— Refutatio compendii raanualis 
Martini Becani, Jezuitae, quinquaginta 
disputationibus, sub praesidio reverendi, 

29 2S6 clarissimi et doctissimi viri, D. Johan. 
Cocceji, ss. theol. doct. cjusdemąue ut 
et Linguao Sanctiie prołessoris in acad. 
Franeq. celeberrirai, adornata a Nicolao 
Arnoldo Pulono. Franekerae, ex ofHc. 
Balckii, academiae typographi ordinarii. 
Anno 1046. w 8ce, kartek 12 i ark. 
Eeeg. 

Dedyk.: Nic. Latalski de Łabiszyn. Sewer. 
Gołuchowski, Petro de Hoczew Bal. Paulo 
Bogj. Orzechowski, Paulo de Seczkowo Ro- 
żyuski, Stan. et Joan. Wyliam. — W przed- 
mowie chwali Jana Kraińskiego. Wspomina 
Leszczyńskich, Górnickich, Potockich. — 
Dalej idzie : Carmen Joannis Kraiński i 
Joh. Audziejewicii Lithuani. Jagiell. 

— Religio Sociniana seu catechesis 
Racoviana maior refutata cum ipsius 
Catecheseos contextu, authore.... Amste- 
lod. 1654. w 4ce. 

Jocher 3420 a. 

— Tenże tytuł seu catechesis 

Racoviana major, publicis disputationi- 
bus (inserto ubique formali ipsius cate- 
cheseos contextu) refutata. Nicolao Ar- 
noldo 8S. theol. doct. et Professore in 
academia Franekerano-ordinaria. Fra- 
neąuerae, typ. et imp. Idecardi Alberti 
et Joan. Faussiani. 1654. w 4ce, kart 
nlb. 12, str. 742. Index kart 12. 

Dedykował to dzieło: Ilhno Cellmo heroi ac 
domino Janussio Radziwiłł S. R. J. prin- 
cipi Birżanim etc. Nicolaus Amoldus Lesn. 
Polonus etc. 

W tej książce jest wzmianka, że Grzegorz 
Żarnowiec pisał w języku polskim: apo- 
cata8ta.><in siye defensionem articuli de sa- 
tisfactione contra Socinum, quae postea la- 
tine versa est a Conrado Nubero ecclesiaste 
gedanensi et recusa Franekerae A. 1618. 
Jacobus Zaborovius scripsit tractatum po- 
lon, cui titulus: Ignis et aqua id est tra- 
ctatus de unione, cur ille cum Socinianis 
iniri neąueat A. 1619. 

Jocher 3420 b. Czartor. — Krasińs. 

— Theologia philosophiae domina. 
Franekerae, 1667. w 12ce. 

— ob. Echardus Henricus (1654) — 
Komenius J. Am. (Vindicatio (1659) — - 
Krokoczyński Władysław (1669) — Ma- 
kowski Joan. (Loci 1658, Cursus theo- 
logicus 1627, Distinctio 1656). 

Encykl. powsz. Orgelbr. II. 206. 

ARNOLDUS Samuel. Amicum certa- 
men artium liberalium in castris Palla- 
dis scilicet stadio literario illustris Qy- mnasii Lesnensis a generosis ejus civi- 
bus , acmulo conatu in actu publice 
oratorio repraesentatum, ad quod spec- 
tandum et audiendum illustres generosos 
nobilissimos DI). Patronos, plurimum 
reverendo8, excellenti8simo8, clarissimos 
Theologos, Ictos, Medicos, Philosophos, 
amplissimos, consultissimos, spectatissi- 
mos Reip. Lesnensis praesides, consules, 
judices, cive8, nobilissimam etiam Gy- 
mnasii juventara, et onines artium lib. 
amatores ac fautores ad d. 13 Julii 
cloDCCYI. horara VIII. antem. in au- 
ditorium raajus qua par est obseryantia 
invitat Samuel Arnold V. D. M. ap. 
Coetum Ref. et Gymnasii R. Lesnae, 
imprimebat Benjamin Friedericus Hel- 
dius (1706), folio, 1 ark. (Programmat 
szkolny). Akad. 

— Ara gratitudinis ad ofiFerendum 
sacrificium laudis Deo optimo maximo 
erecta in 111. Gymnasio Lesnensi : ad 
quam , dum post exactum 8esqui - secu- 
lum, gymnasium vota sua reddit Deo: 
ad ea audienda illustres, generosos, nobi- 
lissimos DD. Patronos, plurimum Re- 
yerendos, Excellentissimos, Clarissimos, 
Theologos, Ictos, Medicos, Philosophos, 
amplissimos, consultissimos, spectatissi- 
mos, Reip. Lesnensis praesides, consu- 
les, judices, cives, nobilissimam etiam 
Lycaei Lesnensis juventam et omnes 
hterarum fautores ad d. 28 Decembr. 
CloDCCV. horam VIII. antem. in au- 
ditorium majus, qua par est obsersran- 
tia, invitat Samuel Arnold, V. D. M. 
ap. Caetum Ref. et Gymnasii R. Lesnae, 
imprimebat Benjamin Friedericus Hel- 
dius (1705). folio, 1 ark. Akad. 

— Q. D. B. V. Dissertatio inaugu- 
ralis medica de febribus quam rectore 
magnifico Sereniss. Principe ac Dno 
Guiliclmo Henrico Duce Saxoniae, Ju- 
liaci, Angoriae, Westphaliae et reliqua, 
praeside Joh. Adolpho Wedelio philos. 
et medic. dre, theoretices prof. publ. 
ord., comit. et archiatro Duc. Saxon., 
patrono praecept. ac promotore colendis. 
hospite per quam gratiosa pro licentia 
summor. in arte medica honor, et privil. 
doctoralia morę majorum rite conse- 227 ąiiendi publico eruclitornm disquisitioni 
subjecit Samuel Arnold. Lis. Pol. Ad. 
d. Mart. 1723. lioris antę et post. mo- 
ridiem. Statis. Lc. Jenae, litteris Ritte- 
rianis 1723. w 4ce, str. 24. Ossol. 

ARNOLDUS Valent. (I). Judicii astro- 
logici summarium in annu Clii-isti 1555. 
auctore ValC tino Arnoldo Philoniate Prac- 
torij Cracouien. Praefecto diligentcr et 
suctin (ctira liicubrati.) (tak). EcHpsis 
Lunae notabilis ad quinta die Junij sub 
ortu solis futura. Qua. Cracouieses tntis- 
per yidebunt donec Lfia suo lumine pe- 
nitus priuata sub horisonte mcrgetur. 
Cracouiae, in officina Hęredu Marci 
Scharffcnbergij. Anno Dni 1555. av 8c-e, 

kart 8 antykAva. 

Lei. I. 103. — "Zebraws. Bibliogr. 186. 
— Prognosticon astrononiicum. Gra- coviae, Vietor. 1525. w 4ce. And. Świdz. 
(Epigram. — ob. Trzecieski 
lib. II. 1565). 

ARNOLDUS Yaleni (II). Sin to Theo. 

Collegii Theologici disputatio XXI. de 

Magistratu Politico. w 4ce, p. 149 — 156. 

Ńa brzegu pierwszej karty: Resp. Yalentino 

Arnoldo Polono. 

Sin to Theo. Collegii Theologici 
Disputatio XXIL de Coniugio 157 — 
164. 

Na brzegu: Resp. M. Benjam. Gerlachio Po- 
lono. Sa to urywki ze zbioru dyssertacyi 
jakiegoś zagranicznego , niekatolickiego 
Kollegium. Wyszło przed r. 166U. bo po 
tym roku Gerlach prace swe w Toruniu 
wydawał. 
Jocher 2645. 

ARNOLD Zygmunt. Wirydarze cztery 
j)ięknie roskwitłego ogrodu poznańskie- 
go, na wesołym w stan małżeński wstę- 
pie zacnie urodzonych p. Alexandra 
IJngra J. U. L! z panna Jadwiga Smi- 
dlowna wystawione pi-zez w kolle- 
gium poznańskim Soc. J. eloąuentiey 
słuchacza. W Poznaniu, w drukarni 
Jana Wolraba Roku P. 1624. av 4ee, 

k. nlb. 14. 

Wierszem wychwaleni Jan i Aleks. Ungie- 
rowie, Anna Grodzicka Ungrowa, .^nna 
Ungrowa Cliruści&wska , Barbara Goltsmi- 
downa, Jan, Jakób i Stanisław Grodziccy, 
Katarzyna Żabińska, Jan, Stefan i P^lżb. 
Wltiklerowie, Rodzina Smidlów. 

Jagiell. Arnoiph Casimir. Corde Jesu obacz: 
Żeglicki (Adagia). 

Arnotti Jakób obacz : Abircrumbeus 
Patricius (Epithalamium 1605). 

ARNT (Arndt) Jan syn Jakóba i 
Anny Schotingownej (ur. 27 Grudnia 
1555 r. w Balienstet w Xtwie Anhalt 
fil Maja 1621). Cna mądrość to iest 
książeczka ręczna zawieraiąca w sobie 
piękne nauki o życiu i obcowaniu chrze- 
sciańskim w niektórych regułach słu- 
żące, z chrześciaństwa męża nabożnego 
Jana Arndta , teraz na polskie przeło- 
żona przez Jana Koschnego, rektora 
Byczyńskiego. W Brzegu, drukował 
Gottfred Tramp, (około 1730 roku), w 

24ce. 

Olof Beytrage I. .SU, 104. 

— Jana Arnta, ś. p. Generalnego 
Księstwa Luneburskiego Superintenden- 
ta Sześć Ksiąg: o prawdziwym chrze- 
ściaństwie, o zbawienney pokucie, ser- 
deczney skrusze i żalu za grzech, pra- 
wev wierze, świątobliwym żywocie i 
przystoynym prawdziwych chrześcianow 
obcowaniu: oraz Informatorium iego Bi- 
blicum i dziewięć listów tu należących, 
które w niniejszych najdoskonalszych 
edycyach niemieckich tak wydane, że 
do każdego rozdziału modlitwa przyło- 
żona, albo w Ogródeczku Rajskim po- 
kazana, a miejsca trudniejsze do wyro- 
zumienia , krociuehno wyłożone : z re- 
iesti"em pozy teczn3nn , tak na wyroki 
Biblii świętej i wszystkie pamięci go- 
dne rzeczy av tey księdze iako i na 
ewanielle i lekcye niedzielne i świąte- 
czne, i na katechizm cały; teraz ale 
z niemieckiego na polski ięzyk, na roz- 
mnożenie chwały BOżej w krajach pol- 
skich przy asystencyi BOskiej przetłu- 
maczone przez X. Samuela Tschepiusa, 
archipresbytora i proboszcza Działdow- 
skiego, Nidborskiego i Dąbrowieńskiego. 
Na końcu też przydana ksiąszka mo- 
dlitew Ducha świętego pełnych, Rayski 
Ogródeczek nazwana. W Królewcu Pru- 
skim , drukowano nakładem i literami 
Jana Henryka Hartunga, roku 1743. 
w 8ce większej, k. 12, str. 970 i 26 
kart regestru. 228 Jest tu nadto: Rayski Ogródeczek podług 
edycyi polskiej od X. Samuela Ludowika 
Zasadyusa Farar/a Strasfiirtskit-go w Brze- 
gu Śląskim, r. 17HC5 wydanej, z |)oprawa 
rejestrów i omytek drukarskich i z przy- 
datkiem nowj-ch dziejów cudownych, które 
się z tym Kayskim Ogródeczkiem i z księ- 
gą , Trawdziwe Clir/eściaństwo nazwaną, 
przydały. Królewiec, Hartung, 17-i8, w 
8ce, 8 "k., 247 str. i 4 k. rej. 

Dedykacya : Niezwyciężonemu królowi Pru- 
skiemu Fryderykowi. 

Autor mówi w dedykacyi z 15 Stycz. 17i3, 
że księgi te teraz pierwszym razem na 
polskie są przełożone. W poetycznej uwa- 
dze powiedziano, że J. Arnt wpa<lł hył 
w rzekę do Renu, a tonącego uratował 
szlachcic polski. Mówi , że przekład ruski 
tego dzieła wyszedł jeszcze r. 17HÓ (Wer- 
sya Ru.ska) w Halli , w druk. Jana Ge- 
bauera. Niemiecki wydawca D. Rambach 
twierdził, że Polacy mają przekład od r. 
1717, lecz Tschejnus przeczy temu sta- 
nowczo. 

W tłiunaczeniu pomagali Tschepinsowi Sam. 
Gallasius, X. Krzysztof Link, katecheta i 
rektor Jan Fryd. Gross. Na początku wiersz 
Tschejłiusa. 

Tytuł dzieła drukowany w 4ce, czerwono 
i czarno. 

Jocher 3291 a. 

Birgel — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Wiieńs. — Zielińs. 

— Tenże tytuł Teraz ale z nie- 
mieckiego na polski iozyk na rozmno- 
żenie chwały Bożey w kraiach polskich 
przy assysteneyi Boskiey przetłumaczona 
przez X. Samuela Tschopiusa i t. d. 
W Królewcu Pruskim drukowano nakł. 
i literami Jana Henryka Hartunga r. 
1748. w 8ce, tyleż str. co i w poprze- 
dzającem wydaniu. 

Przypis, tłumacza Fryderykowi II. królowi 
prusk. dat. w Działdowie 15 Stycznia r. 
1743. Oprócz tego 247 str. gdzie z od- 
dzielnym tytułem: Ogródeczek Rayski z 
poprawą rejestrów i omyłek drukarskich 
i t. d. W Królewcu , drukiem i nakł. Har- 
tungowskim r. 1743. 

Jocher .3291 b. Wiieńs. 

— Toż. W Brzegu, nakł i druk. 
Jana Ernesta Trampa r. 1775. w 8ce, 
7 kart nlb., 960 .str. i 4 k. nlb. 

Ossol. — Raczyńs. — Czartor. — Wiieńs. 

— Rajski Ogródeczek. Kraków, 
1594. w 8cc. 

— Rajski Ogródeczek pełen cnót 
chrześciańskich , aby przez nabożne i 
pocieszne modlitwy były w duszę wszcze- pione, chrzesciaństwu otworzony z przy- 
datkiem nowo drukowanym. W Brzegu, 
nakł. Sam. Traupmanna, 178t). w 8ce, 
str. 247. 

Wydawca niemieckiej księgi Arnta o chrze- 
sciaustwie Dor Rambach, twienlzi, że 
Rajski Ogródeczek w jirzekładzie polskim 
wyszedł w Krakowie 1594 r. w 8ce z ry- 
cinami. Księga ta za czasów Rambacha 
była w Kr<)lewcu w bil)liotece Wailenrod- 
skiej, zapisana w katjilogn pod: Class. G. 
g— g. N. 1, a w r. 1681. wydaną została 
jednemu z Wallenrodów. Tschejiius nie 
umie wyjaśnić, czy istotnie Ui książka 
była przekładem z Arnta. 

Dzików — Ossol. 

— Tenże tytuł chrzesciaństwu 

otworzony, a teraz podług edycyi pol- 
skiej od X. Samuela Ludowika Zasa- 
dyusa Fararza Strasfurtskiego w Brzegu 
Szląskim r. 173(). wydaney. z poprawa 
reiestrów i omyłek drukarskich i z przy- 
datkiem nowych dziejów cudownych, 
które się z tym Rayskim Ogródeczkiem 
i z księga Prawdziwe chrzesciaństwo 
nazwaną przydały, a w przeszłey edy- 
cyi polskiey i w wielu z niemieckich 
nie są opisane subtelnieyszemi i wię- 
kszemi literami nowo drukowany. W 
Królewcu, dr. i nakł. Hartungowskim, 
A. D. 1743. w 8ce, str. 15, 247 nlb. 

Jocher 7159. Ossol. — Zielińs. 

— Toż. Brzeg, J. E. Tramp, 1775. 

w 8ce. Raczyńs. 

— Toż. (Brak tytułu), w 8ce wy- 
dłużonej. Przedmowy Arnta kart 7. 
Dzieje z Raj.^kim Ogród, (cuda) kart 9. 
Modlitw Część I. od str. 1—122. Część 
II. od 123—202. Część III. od 203— 
281. Duchowne duszo lekarstwo od str. 
282—358. Część IV i V. od 359 idzie 
do str. 394. (mylnie wydruk, str. 594). 
Rejestr kart 13. — Inny egzemplarz 
całkiem podobny. Przedmowy kart 7. 
Dzieje kart 1 1 . Ostatnia strona ma do- 
brze wydrukowaną liczbę 394. 

W przedmowie podano szereg cudów, jakie 
ta książka od r. 1621. .sprawiała w Niem- 
czech. Było tych cudów 13 do r. 1717. 
Od str. 385 do końca idą Pieśni. 

Jagiell. — Wiieńs. 

— Wykład na dziesięcioro Boże 
przikazanie i wiarę świętą krześciau- 
ska w kazaniach ku zbudowaniu w nie- 229 mieckim ięzykii podany od Ks. Jana 
Arnda, Superintendenta Lnneburskiego, 
a na polski ięzyk przetłumaczony przez 
Ks. Samuela Ludowika Zasadyusa, słu- 
gę Słowa Bożego przed Cieszynym. 
W Brzegu , drukował Goffred Tramp 
roku 1725. w 12ce, 5 ark. Przy tym : 
Doktora Marcina Luthera, prosty a do- 
bry sposób do modlenia się , dobremu 
prziiacielowi podany. 3 ark. Razem 
8 ark. 

Joclier 3124'. Czartor. — Ossol. 

ARNU Mikołaj (ur. 1629 f 1692). 
League between the Emperor an tlie 
king of Poland against the grand Sei- 
gnior. Padua , 1684. 

(Arquian Henr. Cardin.) Apollo ju- 
bilans et auspicatissimae Cardinalitii by- 
reti , ex benignitate et gratia Sanctis- 
simi Domini Innocentii Papae XII, per 
manus Serenissimi Joannis III. Polonia- 
rum Regis invictissimi factae, applau- 
dens : ac eminentissimo principi Dno 
Henrico divina raiseratione S. R. E. 
Diacono Cardinali Arquiano, recenter 
creato, Christianissimi S. Spiritus ordi- 
nis Commendatori, Serenissimae Mariae 
Casimirae Poloniarum Reginae patri im- 
raeditatum et extemporaneum carmen, 
ad solennem pompam a Regio Yladislai 
IV. scholarum Piarum Varsaviensi Col- 
legio dedicans. Vai'saviae, in CoUegio 
Scholarum Piarum typis S. R. M. Anno 
Dni 1696 die 26 Febr. folio, 3 ark. 

W panegiryku tym wierszem łac. skreślonym 
składają swe życzenia Pijarzy nowo mia- 
nowanemu kardynałowi d'Arquian ojcu 
Maryi Kazimiery. Warsz. Uniw. 

— ob. Sobieski J. (Majestas hono- 
ris 1696). 

Arquian (de) Anna ob. Bieżanowski 
Stan. (1678). 

Arqulen (d') Maria Casimira de la 
Grange ob. Abrek Andreas (1658) — 
Marya Kazimira — Wacławowicz Stan. 
(Melpomen 1658) — Wielopolska (1730). 

Arragonia (de) Isabelia ob. Ostroróg 

Stanisław (Oratio). 

Arrest du conseil d'estat du roy, sa 
majestó y estant. Qui fait mainleree 
des saisies faites sur les rentes appar- 
tenantcs a la succcssion de la Reine dc Pologne. Du 16 Aoust 1716. Extrait 
des Registres du Conseil d'Estat. A Pa- 
ris, de Timprimerie Royal MDCCXVI 
(1716). w 4ce, Str. 3. Czartor. 

— de la cour, 1646. obacz : Molo 
Math. 

— de la cour souyeraine de Lor- raine et Barrois, qui l'occasion de la mort de la Reine, ordonne de sonner 
dans toutes les paroisses et óglises de 
son ressort, et dófend les fetes, danses 
et jeux publics. Du 2 Juillet 1768. A 
Nancy, chez Nicolas Charlot, imprimeur 
de la cour souveraine etc. \f 4ce, str. 4. 

Czartor. 

— de la cour de parlement, qui 
ordonne qu'il sera sonne dans toutes 
les eglises du ressort pendant quarante 
jours, a Toccasion de la mort da la 
Reine. Du 23 Juillet 1768. A Metz, 
chez Joseph Collignon, imprimeur ordi- 
naire du Roi et de Nosseigneurs de 
Parlement, a la Bibie d'or. w 4ce, 
str. 2. 

Odnosi się do Maryi Leszczyńskiej. 

Czartor. 

Arrha dotalis gloriae Andreas Trze- 
bicki ob. Kanon And. (1658). 

— salutis humanae, sponsus san- 
guineus suavitatis illicio dilectus, amo- 
ris documento candidus , redemptionis 
profusione rubicundus, Christus patiens, 
defensae peccatoriae conscientiae foede- 
ratus, a paranympha religione ad thea- 
trales taedas in scenam actus in Ly- 
caeo poetico Varsaviensis Schol. Piar. 
Anno procedentis in mundum tamquam 
de thalamo sponsi 1713. die 8 Aprilis 
post Dominicana Passione. folio, k. 4. 

Warsz. Uniw. 

Arriienius Klaud. Oernhielm obacz: 
Oernhielm (Vita 1690). 

Arrigo III. ob. Bracciolł (1576) — 
Henryk IH.. Walezy (1574). 

Arrivee du Roi 1574. ob. Henryk 
Walezy. 

Ars artium practica, methodus bene 
moriendi exempli3 sanctorum in singu- 
los dies illustrata; atq' sub felicissimis 
auspiciis perillustris reverendissimi Do- 
mini Antoni Bernardi a Lubomierz 230 Treter caiionici Łascensis, praepositi 
Minsconsis, pnhllcao luci data cum fa- 
cultate supcrioru. Anno 172(i. dic 1 
Junii. Varsaviae, typis Collofjii Soc. J. 
w IGcc, kart nlb.' 8, str. 261. (brak 
końca). Jngioll. 

— ob. Cracoria (de) Math. 

— confic. cpist. ob. Publicius Jac. 
(1530, 1588). 

— de cpistolis ob. Niger Fr. (1660). 

— demonstrationis ob. Sleszkowski 
Alb. (1621). 

— et ]^-axis musicae ob. Lauxmin 
Zyg. (1667, 69, 93). 

— lucis et umbrae, truncata ]iro 
imaginibus nianu D. Joannis Daniasceni 
in regno Clarissimi Scnatoris in erem o 
prołundissimi aseetae utrobique divini 
poetae olini per vitac snae lineanienta 
expressa nunc pro Idea Acadcni. Ju- 
ventiiti aestivo jiostgyninasmate. in see- 
nam data, ab illus. perillus. ac Magnif. 
D. poeticae facnltatis auditoribus in 
Acad. Viln. Soc. Jesu. An. 1733. Ka- 
lend. Aug. folio, kart 2. 

— magna per parva ob. Drużbicki 
Kasp. X. (1699). 

— metrica Sive Ars condendorum 
elegantes versuum, ab uno e Soc. Jesu. 
Primo Pragae edita , dein reimpressa. 
Posnaniae, typis R. P. Cleri CoUeg. S. 
Jesu. An. Dni 1745. w 12ce, str. 192. 

Ossol. 

— Toż. Sandomiriae, typis S. R. 
M. Coli. S. J. An. Dni 1754. w 12ce, 

str. 192. Jagiell. — Ossol. 

— Toż. Lublini. typis S. R. M. 
Coli. Soc. Jesu. An. Dni 1758. w 12ce, str. Akad. 180. 

— Toż. Leopoli , typis Academicis 
Coli. Soc. J. An. Dni 1769. w 12ce, 
wraz z przedmową str. 192. 

— sphvgmiea ob. Galenus (1555) — 
Struś (Struthius) Józ. (1540, 1573, 
1602). 

— vivendi in sacerdotio ob. Ry- 
chalski ]\Iich. (1682). 

— vivendi spiritualiter ob. Joanncs 
a J. Maria (1622). Ars (Artes) ol). Andreas Fulviu8 
(yersitic. 1532) — Arte — Dobrzycensis 
Joannes (raemorativa 1504) — Ecchius 
Valent. (versiłieandi 1515) — Estko 
Piotr (rlietorica 1799) — Khewenhiiller 
(Brodowski) (niilitaris 1750) — Kozłow- 
ski J. (niilitaris 1744) Krzyżkiewicz 
Ign. (poetica 1674) — Mościcki Mikoł. 
(bene vivendi 1627) — Opusculum de 
arte memorativa (1504) — Otn^^bosz 
Daniel (Quaestio de arte 1624) — Ra- 
dunszyc Antoni (ob. Opusculum) — 
Siemienowicz Kaz. (1650). 

Arsacyusz. Pierwsza część Postille 
1557. ob. Corvin Ant, 

— Wtóra część Postille 1557. ob. 
Arzac)'^sz. 

Arsenał ob. Potocki Stan. Szczęsny 
(b. r.) — Wojsznarowicz (Dom mądrości 
1668). 

ARSENIUS (Grek, Metropolita de- 
monicki i hclasiński). Grammatika EUi- 
no slowenskaho jazyka. Lwów. 1691, 
ob. Adelfotes Grammatica — Smotrzy- 
cki Melec. 

Arsenius a S. Hyacintho, karmelita 
ob. Zhitiiicki Arscni. 

ARSENIUS a nomine Mariae, Schol. 
Piar. Lydius aureae libertatis, sapientia 
yirtutum pretio, meritorum gloria, hono- 
rum majestatc Ulustrissimi et Excellen- 
tissimi Domini D. ]\Iichaelis in Zakliczyn 
Jordan, palatini Bracłaviensis. ad Tribu- 
nal regni Palatinatus Crac. iudicis depu- 
tati, Dobczyccnsis, Jodłoriensis, Barci- 
censis etc. etc. capitanei, illustrissimus. 
Celsissimo tribunalis Regni Areopago ab 
exedra Petricoriensis Tullii Scliolarum 
Pijarum oratoriis argumentis demonstra- 
tus. Typis Clari-Montis Częstochoyiensis. 
Anno angularis lapidis 1713. die 15 
Octobris. folio, karta tytułowa. 4 karty 
nlb. przedmowy, ark. L i k. 1. 

Jagieł 1. 

Arsenius Sophianua ob. Wiszowaty 
A. (Arsenii Sophiani Religion 1703). 

ARTAUD dc Montor, Clievalier Ale- 
xis Francois (urodź. 1772). llistoirc de 
Fassasinat de Gustaw III. roi de Suede 
par un officier polonais, temoin oculaire, 
Paris, A. Forge*^ 1797. w 8ce, str. 1H2. 231 Z portr. Gustawa, rys. Defraina i portr. 
Ankarstroema. 

Wyniszczył egzemplarze Xże Siidermanii. — 
Autorem ma być Potocki Jerzy Michał. 

Artaserse drama per musica in Var- 
savia, 1761. w 8ce. 

Catal. Bibl. Schol. Piar. 1822. str. 416. 

Artaxar ob. Kuszel (1765). 

Artaxerxes tragedya. Natrent ko- 
medya od szlachetnej młodzi pobożnych 
szkół Szczuczyńskich prezentowane r. 
1768. d. 23 Maja. w 4ce, kart 4. 

Są to programata afiszowe. 

Warsz. Uniw. 

— Ein Singspiel, welches auf dera 
K. Churf. Theater an dem glorreich 
Namensfeste Sr. K. M. Augusti UL Ko- 
nig von Polen, Churf. zu Sachsen auf- 
gefuhret worden. Warschau, d. 3 Aug. 
1760. w 8ce. (po franc. i niera.). 

— ob. Lubomirski St. H. (Rozmo- 
wy 1683, 1694) — Lumen honoris 
(1755) — Metastazy (1782) — Porta- 
lupi Ant. M. (tragoed. 1745). 

Artaxes (rex persicus) ob. Lubomir- 
ski Stan. (Rozmowy 1683, 1694). 

Arte (De) poetica libri tres ad usum 
et institutionem studiosae juventutis ro- 
xolanae, dictati Kijoviae in orthodoxa 
academia Mohyleviana. Mohyloviae 1786. 
w 8ce, str. 4 i 22. 

— (De) rhetorica veterum libri. Lu- 
blini, 1783. 

Notatki Haana. 

— rhetorica libri quinque ob. De 
Colonia. 

(Artecki Hieronym). Hieronymo Ar- 
tecki... cum nominałem suam diem ce- 
lebraret, devota sibi totius monasterii 
communitas in grati animi ac debitae 
obseryantiae documentum hoc obtulit 
encomiasticon. B. w. m. 1779. w 4ce. 

Wileńs. 

ARTEMEDES Seb. De Sigismundo 
III. epigramma. Bez w. m. dr. 1581. 

w 4cej i£. 1. Świdzińs. 

Artemis komedya wyprawiona przez 
Ichmościów Panów akademików Wileń- 
skich na sali publicznej Soc. Jesu r. p. 
1760. w 4ce. 

Jestto program dramatu w 5 aktach. 
Trębicki Bibl. Warsz. 1843. T. 12. str. 343. ARTEMONIDES A. Memorie van A. 
Artemonides Ambassadeur plenipotent, 
zijner Czaarsche Majesteyt by hare H. 
M. de Stat. Gen. Bez m. 1709. w 4ce, 
str. 26. 

Jestto Relacya batalii Połtawskiej i Perewo- 
łocznej w lipcu 1709 r. 

Arten zu Reden ob. Volckmar Mi- 
kołaj (Fiertzig Dialogi 1688). 

ARTEŃSKI Rafał Kazimierz, (f 1699). 
Ai-ae Themidis incenso virtutura, erudi- 
tionis meritorumq ; refulgentes. Dum sub 
eximia protectione illustrissimi et reve- 
rendissimi Domini Dni Joannis Mała- 
chowski, Dei et Apostolicae sedis gratia 
episcopi Cracoviensis , ducis Severiae, 
almae Universitatis Cracoviensis cancel- 
larij faventissimi sub felicissimis vero 
auspiciis magnifici, periUustris et admo- 
dum reverendi Domini D. M. Simonis 
Stanislai Makowski, S. Theol. doctoris 
et professoris, collegae majoris, eccle- 
siae coUegiatae S. Floriani custodis, 
curati Nasiechoyicensis, contubernii hie- 
rosolymitani provisoris, S. R. M. secre- 
tarii, almae Universitatis Cracoviensis 
generalis et vigilantissimi rectoris a per- 
illustri, clarissimo et admodum reveren- 
do Domino D. M. Samuele Formanko- 
wicz U. J. doctore et professore, proto- 
notario apostolico, ecclesiae collegiatae 
SS. Omnium custode, curato premyko- 
viensi, contubernii Jagelloniani proviso- 
re, perillustres, excellentissimi et admo- 
dum reverendi Domini D. M. Joannes 
Stanczewic, protonotarius apostolicus, 
ecclesiae cathedralis premislien. et Bo- 
bovien. canonicus, illustrissimi loci ordi- 
narij Praemislien. causarum auditor et 
D. M. Jacobus Żelazowski , protonotarius 
apostolicus, scholasticus Tarnoyiensis, 
canonicus Boboviensis, ad ecclesiam 
archipraesby terałem B. M. V. in circulo 
Grac. Poenrtentiariorum Domus senior 
pater, philosophiae doctores et U. J. 
licentiati laurea doctorali juris utriusą ; 
in florentissima illustrium hospitum co- 
rona ritu solenni et magno omnium 
applausu in lectorio collegij DD. iure 
consultorum insignirentur, honori tanto- 
rum yirorum erectae et a M. Raphaelc 232 Casimiro Artenski philosophiae doctore, 
colloga minorc, ordinario eloąuentiae 
prołessore, amoris et benevolcntiae crfifo 
gratulatorio calamo, serae posteritati de- 
dicatac Anno Domini 1681 die 11 De- 
cembris. Cracoviae, typis Francisci Ce- 
zary S. R. M. nec non illustrissimi et 
reverendissinii Episcopi Crac. Ducis Se- 
veriae, typogr. (1681). folio, ark. 2. 

Stylem nakamiennyni cliwali Jana Stancze- 
wicza, Jakóba Żelazowskiego, których Sa- 
muel Fonnankowicz ogłosił jako dokto- 
rów filozofii i licencyatów obojpa prawa, 
doktorami obojga prawa. Obyilwaj dokto- 
ryzowali sio niegdyś z filozofii w Akad. 
kruk. i byli nawet professorami. Żadnych 
ciekawych szczegółów nie dostarcza. 

Branic. — Krasińs. — Jagiell. — Ossol. — 
Zaniojs. 

— Arbor vitae coelestibus gratissi- 
ma germinibus sanctissima immaculate 
concepta virgo Deipara Maria unica 
triiini filiorum mater, iinum ])riiTjogeni- 
tum naturalein , supernaturaliter conci- 
piens et pariens Jesum Christum Sal- 
vatorem aetemi Dei patris filium; alte- 
rum conseeratum in utero Elizabeth, 
fonte sacro gratiarum levans a peccato 
originali Joannem Baptistam praecurso- 
rem ; tertiura sub eruce commendatum 
suseipiens et adoptans Joannem Evan- 
gelistam Apostolum; magnifico Domino, 
perillustribus, elarissimis et adm. reve- 
rend. Dominis praelatis D. M. Jacobo 
Baltazarovic Collegii majoris seniori pa- 
tri, ecclesiarum Cathedralis Crac. ca- 
nonico, Collegiatae SS. Omnium prae- 
posito, curato Prosoviensi, Contubernij 
Staringeliani provisori, Studij Univer- 
sitatis Cracoviensis generali Rectori; D. 
M. Joanni Michalski ecclesiarura Colle- 
giatarum S. Floriaui praeposito, S. Ge- 
orgii in arce Cracoviensi Custodi, Cu- 
rato in Odrowąż, Collegii Vladislaviani 
proyisori , Unirersitatis procancellario ; 
D. M. Francisco Josepho Przeworski, 
ecclesiarum CoUegiatarura Cracov. S. 
Annae decano, Cureloviensi scholastico, 
Contubernii hierosolymitani provisori, 
Curato Zielonecen. Universitatis procu- 
ratori, S. Theologiae licentiatis et pro- 
fessoribus dignissimis ac meritissimis, 
dum ejusdem S. theologicae facultatis doctoratum cum insignibus in Ecclesia 
collegiata S. Annae a perillustri et ad- 
modum reverendo Domino D. M. Mar- 
tino Winkler S. Theol. doctore et pro- 
fessore, Collega majore, praeposito San- 
dominen. ad S. Florianum Decano, Can- 
cellario posnaniensi, Contubernij Smiesz- 
koviani provisore, S. R. M. Secretario, 
ritu solenni magno cum applausu et 
frequcntia magnorum hospitum prensa- 
rent per M. Raphaelera Casimirum Ar- 
tenski, philosophiae doctorem, ejusdemą; 
Regium ac Tyhcianum eloąuentiae pro- 
fessorem, Collegara majorem S, Annae 
Canonicuni in vira officiosissimi cultus 
et gratulationis ergo ipso die Solenni- 
tatis actus, mensę primo denunciante 
orbi arboris caelestis florem ac fructum 
vitae die 27 Jan. An. Dni 1684. oblata 
ac dedicata. Cracoviae, typis Universi- 
tatis. folio, 3 ark. 

Na odwrotnej stronie tytułu berła Akademii 

i wykład ich symboliczny wierszem. Dalej 

przypis prozą nowym doktorom teologii; 

sam zaś panegiryk stylem nakamiennym. 

Jocher 1450. 

Dzików — Zamojs. — Jagiell. 
— Clypeus Sarmatiae sereni-ssimi et 
potentissimi Frincipis ac Domini Joan- 
nis III. Dei gratia Regis Poloniae, Ma- 
gni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, 
Mazoviae, Samogitae, Livoniae, Smolen- 
sciae, Kijóviae, Volhyniae, PodoUae, 
Podlachiae , Severiae , Czerniechoviae, 
etc. etc. yirtutum , meritorum atq'; tri- 
umphorum, anagrammaticis et epigram- 
maticis gemmis consignatus et ad so- 
lennem augustissimae regalis inaugura- 
tionis actum, a M. Raphaele Casimiro 
Artenski, Łovicien. Philosophiae doctore, 
Rhetoricae professore in Vladislaviano 
CoUegio Universitatatis Crac: Contub: 
Philosophorum seniore cum officiosissimo 
cultu, luci publicae praesentatus, Anno 
cuM Dignum CuLmen Tibi ReX stru- 
Xere triVmphI, atq' ; secundarunt id 
mensę dieq'; secundo. Cracoviae, ex 
ofticina Fr. Cezary S. R. M. tvpog. 
1676. folio, ark. F. (kart 12). Ż ry- 
cina: orzeł polski i Janina. 

Dedyk.: Andreae Olszowski , arcli. Gnesn. Pod 
herbem wiersz podp. : Andreas Olszowski 
snbdapiforides regni, Yielunen. Mszczono- 233 vieii. Bogucen. Capitaneides , lihetoiicao 
Auditor. — Autor wywodzi Sobieskich od 
Leszka III. 
Ossol. — Jagiell. — Czarter. — Krasińs. — 
Dzików — Branic. 

— Divae Themidis insignia emble- 
matice adum brata, perillustri et adnio- 
diim rcverendo Domino D. M. Seba- 
stiano Piskorski U. J. doctori et prof., 
eeclesiar, coUeg. Sanct. Omnium Crac. 
archidiacono , Velunensi canonico etc. 
S. R. M. secretario, dum pro loco inter 
U. J. doctores et professores Almae Uni- 
versitatis Cracov. in magnorum hospi- 
tum florentissima corona responderet, 
per M. llaphaelem Casimirum Arten- 
ski philos. doctorem, ejusdemą. regium 
et Tylicianum eloquentiae professorem, 
collegara majorem, ecclesiae colleg. S. 
Annae canonicum, applausu gratula- 
torio dedicata. Anno Dni 1683. die 4 
raensis Novembris. Cracoviae, typis Uni- 
versitatis, 1683. folio, kart 3. 

Juszyńs. Dykcyon. I. 

Ossol. — Krasińs. — Dzików — Czartor. 

— Emerita togatae Palladis munera, 
X. nobilibus et egregijs adolescentibus, 
primam in artibus et philosophia lau- 
ream prensantibus per clarissimum et 
admodum reuerendum Dominum M. Jo- 
annem Michalski philos. doctorem et 
profess. collegam maiorem, in ft'equen- 
tissimo nobilissimorum hospitum con- 
sessu, collata atq. luci publicae a Ra- 
phaele Casimiro Artenski ejusdem lau- 
reae candidato in vim fraternae obser- 
yantiae concentu lyrico prąesentata An- 
no Domini 1667. die 15 Octob. hora 
13. Cracoviae, in officina Schedeliana, 
S. R. M. typograph. An. 1667. w 4'ce, 

kart 8. 

Jocher 1440. 

Jagieł. — Ossol. — Dzików. 

— Encyclopedia theologica, sphae- 
ramm emblematibus expressa perillustri, 
clarissimo, et admodum reuerendo Do- 
mino M. Martino Winkler, S. Th. doc- 
tori et professori , praeposito Sandomi- 
rien. decano S. Floriani, prouisori con- 
tubernij Szmieszkouiani, S. R. secre- 
tario, dum pro loco inter S. theologiae 
doctores et professores almae Universi- 
tatis studij generahs Cracovien. in flo- rcutisóima magnorum hospitum corona, 
magno cum omnium applausu et laeti- 
tia in lectorio DD. Theologorum respon- 
derct; a M. Raphaelo Casimiro Arten- 
ski, philos. doctore, ejusdemą'; regio 
et Tyliciano eloąuentiae professore, col- 
lega maiore , ecclesiae coli : S. Annae 
canonico, in vim debiti cultus et applau- 
sus gratulatorij , consecrata. Anno . Dni 
1683. die 9 Nouembris. Cracoviae. Ex 
officina Francisci Cezary, S. R. M. 
illustriss. ac reuerenJiss. Dńi episcopi 
Cracouien. ducis Seueriae, necnon scho- 
larum Nouoduorscianarum typogr. folio, 

ark. Bg. 

Przedmowa prozą , rzecz wierszem. 
Juszyńs. Dykcyon. I. 

Jagiell. — Ossol. — Czartor. 

— Fastigium Senatus poloni in il- 
lustrissimo olim et excellentissimo Dno 
D. Stanislao a Warszyce Warsżycki, co- 
mite in Pilca et Ogrodzieniec, castel- 
lano Cracoviensi, dum cum officiosae 
pietatis ergo, generale studium almae 
universitatis Cracouiensis in ecclesia 
collegiata S. Annae, funeralium honore 
prosequeretur; a M. Raphaele Artenski 
philosophiae doctore, collega minore, 
ordinario eloquentiae professore, lugubri 
carmine adumbratum. Anno salutis 1681. 
die 25 Februarii. Cracoviae, typis Uni- 
versitatis. folio, ark. C2. 

Na odwr. stronie tytułu herb Warszyckich 
„Habdank". Dedyk. prozą Janowi Kazim. 
Warszyckiemu, kasztelanowi Ojcowskiemu, 
synowi zmarłego. Rzecz cała wierszem. 

Niesiecki IV. 446. — Batów. 4502. 

Jagiell. — Ossol. — Czartor. 

— Pretiosus lapis e corona capitis 
almae Universitatis Crac. avulsus aeter- 
no yirtutum et meritorum perillustris 
olim et admodum reuerendi Domini D. 
M. Joannis Radzki S. Th. doctoris et 
professoris, ecclesiae cathedralis Craco- 
uiensis canonici,»protonotarij Apostolici, 
collegiatae SS. Omnium praepositi, Cu- 
rzelouiensis scholastici, librorum ordi- 
narij per dioecesim Cracoviensem cen- 
soris, S. R. M. secretarii, scholarum 
Yladislauia Novodvorscianarum et con- 
tubernii Sisiniani proyisoris, in ecclesia 
collegiata S. Annae Crac: magno om- 
nium cum dolorc et apparatu funebri 

30 284 sepulti, liunine coruscans, et a M. Rii- 
phaelo Ca.siiniro Artenski philosophiae 
doctore, coUega niajore, regio profcs- 
sore, S. Annae eanonico, lugubri cannine 
serae posteritati dedicatus. Anno salutis 
1682 die 16 Novembris. Cracoviae, ty 
pis Univers. (1682 

Jagiell. — 
• — Lumen vitae folio, kart 4. Ossol. — Czartor. 

yirtutum nierito- 
rumq ; splendore, in aeterna telicitate 
refulgcns ad jiista funebria pcrillustris 
olim et adnioduin reuorondi Douiiiii D. 
Adami iSztaraeth U. J. doctoris, praepo- 
siti ecclesiae Neo-Wisnicensis, decani 
Lipnicensis, S. R. M. seci-etarij : dum 
vltimo pictatis Christianac obsequio, 
exuuiae mortalitatis eius tumularentur; 
a M. Raphaele Casimiro Artenski phi- 
losophiae doctore, collcgij Vladislavia- 
Novodvorsciani , in Universitate Craco- 
uiensi, dialecticae professore, contu- 
bernij philosopborum seniore, serae po- 
steritati expositum. Anno exorientis in 
terras, justitiae solis 1680. die 8 Ja- 
nuarij. Craeoviae, in officina Francisci 
Cezary S. K. M. typogr. (1680j. foUo, 

kart 5. 

Dedyk.: Prof. Samuelowi Formankowiczowi, 
prof. Janowi Sułkowskiemu , plebanowi 
Pawłowi Dudzickiemu, prób. Fiyd. Waytt- 
manowi, wójtowi krak., egzekutorom te- 
stamentu. 
Ossol. — Akad. — Uniw. lwów. — Jagiell. — 

Czartor. — Krasińs. 
— Paradisus terrestris, Wielopol- 
sciano sonipedi, in porta Oginsciana, 
reseratus. Nuptialibus festis, illustrissimi 
et excelentissimi Domini D. Martiani 
de Kozielsko Ogiński, Cancellarii M. D. 
Litvaniae, Radoszkieuicensis, Mscibori- 
ensis, Dorsunensis etc. etc. capitanei ; 
ac illustrissimae et lectissimae virginis 
D. Constantiae Christinae Wielopolsciae 
illustrissimi et excellenti3simi DD. Jo- 
annie comitis in Żywiec et Pieskowa 
SkałA Wielopolski, supremi Regni Po- 
loniae cancellarii, Minoris Poloniae ge- 
neralia, Cracovien. Neoforen. Bochnen. 
Dolinen. Premikovien. etc. etc. prae- 
fecti, unicae ac dilectissimae filiae, offi- 
ciosissimi cultus et auspicatissimi ominis 
ergo, a M. Raphaele Casimiro Artenski, 
in alma Uniyersitate Cracouiensi coUega maiore, Tyliciano eloąuentiae professore, 
S. Floriani eanonico consecratus. Anno 
reseratiie per nuptias agni caelestis, por- 
tae Paradisi 1685, mensis Martii, quo 
Paradisus creatus est, die 4. Cracoviae, 
ty pis Uniyersitatis, anuo 1685. folio, k. 

nlb. 10. (sign. D). 

Panegiryk ten opiewa wierszem pochwały 
Marcina Ogińskiego, kanclerza litews. i 
Konstancyi Krystyny Wielopolskiej , jedy- 
nej córki kanclerza koron., z powodu ich 
zaślubin. 

Juszyńs. Dy^cyon. I. 

Jagiell. — Ossol. — Czartor. — Krasińs. 

— In nomine Domini, Amen. Quae- 
stio pbysica de Coelo, quam sub felicis- 
simis auspiciis et permissu magniliei, 
pcrillustris et adm. reverendi Domini 
D. M. Alberti Papenkowicz Ustien. S. 
Th. doctoris et professoris, protonota- 
rij Apostolici , ecclesiae collegiatae S. 
Floriani ad Cracouiam praepositi, con- 
tubernij Staringeliani prouisoris, studij 
almae Uniuersitatis Cracoyiensis, gene- 
ralis et vigilantissimi Rectoris; M. Ra- 
phael Casimirus Artenski Ph. doctor, 
Nouoduorscianus Dialecticae professor, 
Contub. philosophorum senior, pro Col- 
legio minori, in lectorio DD. Theologo- 
rum publice ad disputandum proposuit. 
Salutis anno, qui exprimitur Primo 
aenigmatice, Latinorum morę, qui per 
duodecimam literam, in Alphabeto, per 
tertiam, quartam, undecimam et vige- 
simam primam, numerant. Secundo ca- 
balistice, morę Graecorum , exprimen- 
tiura numeros literis, quarum ordo, nu- 
merorum ordini respondet. Ab undeci- 
ma, quae viginti denotat, iam conse- 
quenter decades dcsignantur, U8q'. ad 
decimam nouam , quae Centum signifi- 
cat: vigesima ducentos, yigesima prima 
trecentos etc. Taliter numeri literis ex- 
pressi et computati, Annum indicant, 
siue in primo versu, siue in secundo, 
siue in tertio ex his: Bis Sex, Ter, 
Quater, Undecim hac legit si, — Qua 
Crux ter, Serie, est Dea alphabeti, — 
E re, tertia lux erat tum Aprilis. — Cra- 
coviae, in officina Francisci Cezari, S. 
R. M. typogi-. (1680). foUo, 2 karty. 
Obejmuje: Konkluzye z fizyki. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. 235 — In nomine Domini, Amen. Quae- 
stio physica, de intellectu, ex libro ter- 
tio Aristotelis de anima, sub felicissimis 
auspiciis et permissu magnifici, perillus- 
tris et admodura reverendi Domini 
D. M. Simonis Stanislai Makowski S. 
Theol. doctoris et professoris collegae 
maioris , ecclesiae collegiatae S. Flo- 
riani custodis, curati Nasiechovicen. con- 
tubernij Hierosolymitani provisoris, S. 
R. M. secretarii , almae Universitatis 
Cracoviensis generalis et vigilantissimi 
Rectoris. A M. Raphaele Casimiro Ar- 
tenski phil. doctore, coUegij minoris ordi- 
nario Eloąuentiae professore, pro loco 
in CoUegio maiori obtinendo publice ad 
disputandiim proposita, in lectorio DD. 
theologorum. Anno Domini 1682. die 
14 Aprilis, (dopis. hora 12). Cracoviae, 
tjpis Francisci Cezary^ S. R. M. nec 
non illustriss. et reverend. episc. Crac, 
ducis Severiae, typographi. (1682). folio, 
kart 2. Jagiell. — Ossol. 

— Quaestio theologica de Sacramen- 
tis in genere ex cursu sacramentaK juxta 
mentem D. TLomae et comentatorum 
ejus publicae disputationi praesidente 
M. Raphaele Casimiro Artenski S. T. 
bacal. exposita (1694). Obacz : Celejo- 
wicz Paweł Maciej. 

— Quaestio theologica de yisione 
Dei, ex M. sententiariim L. IV. Dist. 
49. et ex D. Thomae doct. AngeUci, 
I. p. q. 12. et 1, 2. q. 5. collecta: et 
pro doctoratu in sacra theologica facul- 
tate, almae Uniuersitatis stiidii generalis 
Cracoviensis, obtinendo; a M. Raphaele 
Casimiro Artenski, S. Theologiae licen- 
tiato et professore, collega maiore, eccle- 
siarum, collegiatae S. Floriani, Floren- 
tiae ad Cracoviam, canonico, parochialis 
Pajęcznen. curato, contubernij Gelanij 
prouisore, pubhcae disputationi, in lec- 
torio DD. Theologorum, proposita. Anno 
Domini 1698. mensę Juho, die 11. horis 
vespertinis. Cracoviae, typis Universi- 
tatis. (1698). foHo, kart nlb. 2. 

Nad tytułem nadpis: f J. N. R. J. In no- 
mine Domini , Amen. — Na końcu str. 4 : 
Sub auspiciis Sebastiani Piskorski, rectoris. 

Jagiell. — Quaestio theologica de voluntate 
Dei, ex 1. Sentent. dist. 45 et ex 1. 
p. q. 19. doct. Angel. collecta et pro 
licentia doctoratus in sacra Theologia 
obtinenda, per M. Raphaelem Casimi- 
rum Artenski, collegam majorem, sa- 
crae Theologiae baccalaureum et cur- 
sus theologici sacramentalis professorem 
Radyminscianum, ecclesiaru collegiatae 
S. Floriani, Florentiae ad Cracoviam ca- 
nonicu, parochialis Pajęcznensis cura- 
tu , contubernii Gelanij provisorem, pu- 
blicae disputationi proposita, in lectorio 
DD. Theologorum, Anno Domini 1698. 
die 12. Martij , horis antemeridianis. 
Cracoviae, typis Francisci Cezary, S. R. 
M. ac illustr. et rererend. Dni episc. 
Crac. ducis Severiae; necnon scholarum 
Novodvorsc. typogr. (1698). folio, kart 
nlb. 2. 

Na początku tytułu nadpis: f J. N; R. J. 
In nomine Domini , Amen. — Na końcu 
str. 4. : Sub auspiciis Christophori Fran- 
cisci Sowiński, rectoris. Jagiell. 

— Sceptra Regni praenuntia, vir- 
tutis et merita magnifici olim perillustris 
et admodum reyerendi Domini D. M. 
Alberti Papenkowicz Ustien. S. Th. 
doctoris et professoris protonotarij Apo- 
stolici ecclesiae collegiatae S. Floriani 
ad Cracouiam praepositi, contubernij 
Staringeliani provisoris, studii almae 
Universitatis Cracoviensis generalis et 
yigilantissimi Rectoris dum in eadem 
ecclesia collegiata S. Floriani , Clepar- 
diae ad Crac. mortaUtatis ejus exuuiae 
magno cum omnium dolore tumularen- 
tur a M. Raphaele Artenski , philoso- 
phiae doctore, CoUegii minoris ordinario 
eloquentiae professore, ad seram poste- 
ritatem transmissa. Anno Dni 1681. die 
15 Januarii. Cracoviae, typis Universi- 
tatis (1681). foHo, kart 4. 

Krasińs. — C»artor. — Ossol. — Jagiell. 

— Triumphans herculea virtus 
XXXVI. V. V. DD. secundae laureae 
candidatorum dum sub felicibus auspi- 
cijs, illustrissimi et reuerendissimi prin- 
cipis ac Domini D. Andreae Trzebicki, 
Dei et Apostolicae sedis gratia episcopi 
Cracouiensis, dvcis Severiae, almae Vni- 
uersitatis Cracouiensis cancellarii fauen- 236 tissiiui, a perillustri et admodiuu re- 
uerendo Domino 1). M. Andrea Kv- 
charski, 8. Theol. doctore et professore, 
ecclesiarmn Crac. cathedralis canonico, 
et coUegiatac SS. Omniuin praeposito, 
curato Prosouien. scholarum Yladisla- 
uia-Nouodnorsciananim , et contubornij 
Hiero.solymitani prouisore, canonizationis 
B. Joannis Caiitii procuratore, maioris 
eollegij seniore patre, Academiae Crac. 
procancellario dignissimo, post ccrtanii- 
nis philosophici, examinisque rigidi su- 
peratos plusquani herculeos labores, nia- 
gisterij in artibus et in philosophia do- 
ctoratus licentiam conseąueretur, sym- 
bolis yarijs expre3sa: berculeisque tri- 
imipbis, pro uniiisfj cuiiisq' candidatorum 
nieritis et virtutibus, adornata et a 
Rapbaele Casimiro Artenski , Lovicieii. 
scbolae Beutissimae Mariac Virginis in 
circulo Crac. seniore, eiusdem secun- 
dae laureae candidato, amoris fraterni 
et gratulationis ergo, concentu lyrico ce- 
lebrata luciq' publicae conseerata. Anno 
triumpbantis diuini verbi incamati 1672 
mensę... (dopis. Junio) die... (dopis. 14). 
Cracoviae, typis Stanislai Piotrkowczyk 
S. R. M. typograpbi. folio, 10 ark. 
(sign. K.). 

Na odwrocie tytułu miedzioryt (podznaczony 
B. W.) przedstawiający symbolicznie try- 
umf herkulesowskiej cnoty. U giny mie- 
dziorytu herb Praźnu)wskie<ro i dwuwiersz 
łac. z podpisem : Nicolaus Alb. Wayttman, 
stud. poes. 

Dedyk.: Mikołajowi na Prażmowie Prażmow- 
skiemu arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu. — 
Dalej wiersz do Jędrzeja Kucharskiego S. 
teol. doct. i profesura, oraz wiersz do egza- 
minatorów : Franci.'<zka Przewoskiego, Wa- 
lentego Mazurkowicza i Mikołaja Brosciu- 
8za. — Doktorami filozofii i magistrami 
nauk wyzw. byli: Jan Rochowicz, Kazi- 
mierz Olszowski, Marcin Ignacy Franko- 
wicz, Wojciech Szkomarowic, Floryan Ma- 
chowicz , Wojciech Gawlikowicz , Piotr 
Praczlewic, Jan Franciszek GomułezWiski, 
Franciszek Antoni Tokarski, Dominik Pa- 
weł Cynis, Jędrzej Moskiewicz (Lwowianin), 
Antoni Franciszek Sławek , Wawrzyniec 
Józtf Głodkowski, Franciszek Komer, Ję- 
drzej Stanisław Sochański, Wojciech Ale- 
ksander Ciechanowski, Bazyli Plasczewski, 
Sebastyan Muszewic senior szkoły u WW. 
SS., Stefan Franc. Szymankiewic, Jędrzej 
Amadei (Krakowianin), Karol Aleksander Cj^ranowic, Jakób Głowacki, Daniel Gó- 
rnu łczyński, Jerzy Iłystrowski, Stefan Ćwi- 
kliński, Jan Wosczyna, Walenty Franc. 
Lurinowicz, Wojciech Stachowski , Kazi- 
mierz Wolfdwic (Krakowianin), Maciej Abra- 
mowie, -Meksander Bętkowski, Stanisław 
Dobrzycki, Jan Balicki, Jan G^siorkowic 
(curatus in Stare Brzesko), Zachariasz The- 
snarowic. — Na wywdzirczonie się z;iś 
Arteńskiemu, pisali na cześć jego wiorsze : 
Jan Floryan Machowicz, Wojciech Franc. 
Gawlikowicz i Antoni Franc. Tokarski. — 
Odbyło się to za rektorstwa Szymona Ma- 
kowskiego. 

Juszyńs. Dykcyon. I. 

Dzik/iw — Jagiell. — Ossol. — Czarter. 

— Tbronus Regni Poloniae; diversis 
imperatorum regium et Saxonum j)rin- 
cipura sanguinis heroieanim virtutuni et 
augustae magnificcntiae decoribus, orbi 
cbristiano affulgena: serenissimo, poten- 
tissimo, invictissimo et clementissimo Au- 
gusto II. Dei gratia regi Poloniae or- 
tbodoxo, Magno Duci Litbuaniae, Rus- 
siae, Prussiae, Masoviae, Samogitae, Ki- 
]oviae, Yołbyniae, Podoliae, Podlachiae, 
Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czer- 
niecboviaeque, duci Saxoniae haeredi- 
tario, Juliae, Cliviae Montium, Angriae 
et Yestyaliac, S. R. I. archi-mareschalco 
et electori, landgravio Thuringiae, 
marchioni Misniae necnon superioris et 
inferioris Lusatiae, burgrabio Magde- 
burgensi, coiniti Marcae, principi Hen- 
nebergensi, comiti Rayensbergae et 
Barti, domini in Ravensztein. Ad pri- 
mam , felicissimae suae coronationis, 
fasciumque imperij possesionis diem : e 
voto publicae orbis Christiani letitiae 
emblcmaticis et epigramaticis panegiri- 
bus a M. Raphaele Casimiro Artenski 
in alma Universitate studij generalis 
Cracovien. coUega majore, Sacrae Th. 
sententiario et professore, S. Floriani 
Florentiae ad Cracovia canonico, dedi- 
catus. Anno et die, expres80 in carmi- 
nibus rari artificii; quorura sensus et 
arcana literarum significatio cum expli- 
cante clave, in iine operis, cst apposita. 
Cracoviae, ex offic. Fr. Cezary, S. R. 
M. illustrissimi et reverendissimi Dńi 
episc. Crac, ducis Severiae, necnon 
scholarum Novodvorscianarum typogra- 
pbi. (KJyTj. folio, kart ulb. 9. 237 Na odwrocie tyt. cytata z „Cycerona polsk." 
Stan. Orzechowskiego ; — na końcu ów 
„carmen rarae constructionis" wyrażający 
w sztuczny sposób rok druku 1697. — Na 
ostatniej stronie objaśnienie tego wiersza. 

Krasińs. — Czartor. — Dzików — Akad. — 
Jagieł 1. — Ossol. 

— Unio theologicus pretio, viribus 
splendoreą'; carus: magnifico, perillustri 
et adnioclum rndo Domino D. M. Si- 
moni Stanislao Makowski S. Theologiae 
doctori et professori collegae majori, 
ecclesiae collegiatae S. Floriani custodi, 
eurato Nasiechovicensi, contubernii Hie- 
rosolymithani provisori, S. R. M. secre- 
tario, almae tJniversitatis Cracoviensis 
generali et yigilantissimo Rectori, dura 
Sacrae Theologiae doctoratus insignia 
a perillustri et admodum rever. PD. 
Alberto Dąbrowski S. Theologiae doc- 
tore et professore, ecclesiae collegiatae 
S. Floriani decano, patre seniore col- 
legij maioris etc. etc. in ecclesia colle- 
giata S. Annae magno applausu et 
laetitia omnium Universitatis ordinum 
et illustrium hospitum, solenni ritu in 
peruigilio translatae festivitatis B. Joan- 
nis Cantii, prensaret. Per M. Raphaelem 
Casimirura Artenski, Ph. doctorem col- 
legam minorem, ordinarium eloquentiae 
professorem in vira debiti et officiosis- 
simi cultus gi'atulatorio affectu oblatus. 
Anno salutis 1681. Graco viae, typis Fran- 
cisci Cezary S. R. M. necnon dlustriss. 
et reuerendiss. episc. Grac. typ. folio, 

kart 7. 

Na odwr. str. tyt. lysunek przedstawiający 
słońce wschodzące nad oceanem, z które- 
go wynurza się kobieta, trzymająca w ręku 
muszle. Nadto w texcie 3 ryciny. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Branic. — 
Krasińs. 

— Vindcx elegus piissimis manibus 
clarissimi olira et excellentissimi Domini 
D. M. Francisci Roliński philosophiae 
et medicinae doctoris ac professoris, con- 
sulis Cracoviensis , virtute, prudentia, 
eruditione, summe conspicui viri, dum 
in ecclesia collegiata SS. Omnium justa 
ei funebri apparatu, magno cum dolore 
omnium persolverentur ad conservandam 
nominis et meritorum ejus memoriam 
a M. Raphaele Casimiro Artenski Lo- vicien. Novodvorsciano rhetorices pro- 
fessore, contubernij pliilosophorum se- 
niore, luci publieae consecratus. Anno 
Domini 1674. die 17 Julij. Cracoviae, 
typis Universitatis (1674). folio, kart 

nlb. 3. (wiersz). 

Dedyk. : Frańc. Rolińskiemu, synowi zmar- 
łego. 
Juszyńs. Dykcyon. I. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

Artenski Raphaei ob. Bellina Mich. 
(Gensus merit. 1698) — Daszczyński St. 
(Meridies 1698) — Dzielski Wojciech 
(Auspicium 1688) — Dziurkiewicz Kaz. 
Ant. (1680) — Fidetowicz Martinus 
(Gratiae 1698) — Jacobi Ign. Stan. 
(1681) — Jeliński Seb. (1681) — Ło- 
puszyński Joan. Alb. (Praemiatrix 1 698) 
— Lukini J. A. (Fatalis aretoi 1699, 
Fastigium honoris 1698) — Piskorski 
Seb. (1698) — Podgórski Samuel Jan 
(Definitio viri 1698) — Wosiński Sim. 
(Gelsitudo triumph. 1698). 

Muczkowski Statuta 336, 341. 

Artes et imposturae ob. Junga Ad. 
(1589) — Parcovius Melchior (1589, 
1594). 

— novi evang. ministrorum ob. Jun- 
ga Ad. (1583). 

— reconditae ob. Grescentius D. 
(1685). 

— ob. Ars — Artis — Herburt Jan 
(dobromilienses 1613) — Sierakowski 
Zygm. (liberales 1755) — Skarga (duo- 
decim sacramentorum 1582). 

Arthiereuthica ob. Nowowiejski Łuk. 
(1601). 

Arthritis obacz: Dzidowski J. S. 
(1692) — Sulcius Joannes (Theses me- 
dicae 1619). 

ARTHUS Gothard Dantiscanus (Nau- 
czyciel w Gdjjńsku, ur. 1570). Gom- 
mentariorum de rebus in amplissimo 
Antichristi regno. Auctore Gotardo Ar- 
thusio Dantiscano. Francofurti, typ. J. 
Spiessii. MDGIX (1609). w 8ce. 

— Gometa orientalis. Beschreibung 
dess Gometen dess 1618. Jahrs durch 
Goth. Arthusium Dantiscanum. Frank- 
furt am Mayn, b. Sig. Latomo. MDGXIX 
(1619). w 4ce, str. 21. 238 — Nicodemi Frischlinii Nomcnclator 
triHn<2:uis ^aeco-latino-germanicus. Opus 
auctuiu studio et opera Gotardi Arthiis 
Dantiscani. (1608, 1612). Ob. Frisch- 
linius. 

— Historia chronologica Pannoniae, 
res per Hungariam et Transylvaniani 
gestas , a Joannę Jac. Boissardo Ve- 
nintino, delineatas, continens. Conti- 
nunta studio et opera Gotardi Artluis 
Dantiscani. Francofurti, An. MDCVUI 
(1608). w 4ce, str. 290. 

Na 8tr. 139. Acta Polonica. 

— Historia Indiae orientalis ex va- 
riis auctoribus collect*a et iuxta seriera 
topographicam regnoruni, provinciarum 
et insularum per Africae, Asiacąue littora, 
ad extremos usq. Japonios deducta, qua 
regionum et insularum situs et conimo- 
ditas, regum et populorum mores et ha- 
bitus, religionum et superstitionum ab- 
surda Yarietas, Lusitanoriim item Hispa- 
norum et Batavorum res gestae atq. cora- 
mereia varia, cum rebus administratione 
et memoratu dignissimis aliis, iucunda 
brevitate percensentur atq. describuntur. 
Coloniae Agripp. 1608. w 8ce, str. 616. 

— Sechster Theil der orientalischen 
Indien. Historische Beschreibung des 
Konigreichs Guinea. Frankf. am M. bey 
Wolfg. Richtern MDCHI (1603). foUo, 
str. 157. 

— Mercurii Gallobelgici succentu- 
riati, 8ive rerum in Gallia et Belgio po- 
tissimum; Hispania quoque, Italia, An- 
glia, Germania, Ungaria, Transylvania, 
vicinisque locis, a nundinis Francofor- 
diensibus anni 1603. vernalibus iisque 
ad ejusdem anni auturanales potissimum 
gestarum , historicae narrationis conti- 
nuatae. — Tomi quinti liber primus, 
vere et fideliter conscriptus a M. Go- 
tardo Arthus Dantiscano. Francofurti, 
sumptibus Sigis. Latomi an. 1612. w 
8ce, p. 183 (V). cum una tabula. — 
Liber secundus (YHI). 164 (IV). cum 
una tabula. — Liber tertius an. 1611. 
(XVI). 248. (Dedicatio M. G. D. Joanni 
et Andreae Firleiis Baronibus a Dam- 
bro Wica). — Liber quartu8 an. 1612. 
(Vin). 184. Jagiell. — Toż. Tomus VI 1605. Liber pri- 
mus (VIII). 208 (V). — Liber secundus 
1605. (VIII). 184. — Liber tertius 1612. 
str. 228. — Liber quartus 1606. str. 
VII, 115. Jagiell. 

— Toż. Renmi in Gallia et Belgio 
potissimum, Hispania quoque, Italia, 
Anglia, Germania, Ungaria, Transilra- 
nia, vicini8que locis, ab a. 1603. usque 
ad a. 1607. gestarum, hi.storicae nan'a- 
tionis continuatae Tomus V., Quatuor 
libris absolutus. Francofurti, sumpt. 
Sigism. Latomi a. '1613. w 8ce, k. 4, 
str. 87 i k. 8. Jagiell. 

— Toż. Tomi IX. liber U. a. 1612. 
Francofurti. 

— Mercurii Gallobelgici seu Rerum 
in Gallia et Belgia 1614. gestarum, 
histor. narratio. Tomi X. liber secund. 
auct. M. Gothardo Arthus Dantiscano. 
Francofurti, 1614. w 8ce. — Tomi XI. 
Lib. III. an. 1617. w 8ce, k. 4, str. 
170. — T. XII. Lib. n. an. 1620. k. 
4, str. 172 i mapp 2. Lib. III i IV. 
k. 4, str. 152 i 1 plan. k. 4, str. 154 
i plan. 4. — T. XIV. Lib. I— II. an. 
1622. k. 4, str. 152 i 5 planów, k. 4, 
str. 120 i 2 plany. Jagiell. 

— Toż. Tomi XV. liber I. Fran- 
coforti, 1626. w 8ce. 

Tom XVI. wydał Georg Beatus. Tom XVII, 
XVin i XIX. Job. Phil. AbeUn. 

— Mercurii Gallobelgici Sleidano 
succenturiati, sive Rerum in Gallia et 
Belgio potissimum historicae narratio- 
nis continuatae Tomus I — VII. Fran- 
cofurti sumptibus Godofr. Tampachij. 
Anno 1620. w 8ce. 

— Ramo-Philippus, hoc est in Rami 
et Philippi Melanchtonis dialetica libros 
commentarius. Francofurti, 1604. 

— Reidanus redivivus, 1628. 
Siarczyńs. Obraz I. str. 12. 

— ob. Neugebauer Sal. (1611) — 
Spielbergen Georg (SchiflFarth 1605). 

Artickel dees Sechs Jjihrigen Still- 
und Frieden-Standes, zwischen der Ko- 
niglichen Majestat in Polen und Schwe- 
den, Gross Fiirsten in Litthawen etc. 
und dem Konigreich Polen und Gross 
Fiirstenthunib Litthawen, an ciłUMu: 239 Und dann der KOniglichen Majestat imd 
Konigreich Schweden, andern Thcils. 
AufFs trewlicliste auss dem Lateinischen 
ins Deutsche versetzt. Gedruckt im Jahr 
Christi MDCXXIX (1629). w 4ce, k. 4. 

Są dwie z tego samego roku odmienne edycye. 

Przeździec. — Jjigiell. — Czartor. — Wro- 
cławs. miejska. 

— der Stumsdorffischen Vereinigung. 
Darin von beyder Konigreiche, des Pol- 
nischen und Schwedischen Commissa- 
rien durch fleissige Unterhandlung etli- 
cher Konige, Fiirsten und Stiinde Ge- 
sandten und Mittelpersonen ein Still- 
stand der Waffen zwischen obgemelten 
Kdnigreichen bestimmet ist, und die 
Theile Preussen, welche im vorigem 
Kriege eingenommen, ihren rechtraessi- 
gen Herm und Besitzeren wieder zu- 
gestellet sind. Welches geschehen im 
Monat Septembr. im Jahr 1635. B. w. 
m. i r. di\ w 4ce, kart 2. 

Czartor. 

Articles des Pacta Conventa dressez 
et conclus. Entre les Etats de la Sere- 
nissime Republiąue de Pologne, tant de 
rOrdre des Senateui's, que de TOrdi^e- 
Equestre du Royaume et du Grand 
Duchó de Lithuanie, et de toutes les 
Provinces annćxós, d'une part. Et le 
Serenissime Prince Royal de Pologne 
et Grand Duc de Lithuanie Frideric 
Augustę, Duc de Saxe, de Juliers, de 
Cleves, de Mons, d'Angrie et de West- 
phalie, Archi - Marechal et Electeur du 
S. Empire Romain, Landgrave de Thu- 
ringe, Marquis de Miśnie et de la haute 
et Basse Lusace, Burgrave de Magde- 
bourg, Comte Souveraine de Henneberg, 
la Marek Ravenensberg et Barbi, Sei- 
gneur de Ravenstein etc. a present Elu 
par la gi-ace de Dieu Roi de Pologne 
et Grand Duc de Lithuanie; de Russie, 
de Pnisse, de Masovie, de Samogitie, 
de Kijovie, de Yolhynie, de PodoHe, 
de Podlachie, de Livonie, de Severie, 
de Smoleńsko, de Czernichów, de Fau- 
tre — Ratifiez et approrez par les Trós 
Illustres et tres Excellents Seigneurs Jo- 
seph Antoine Gabaleon comte de Wa- 
ckerbarth Salmour, conseiller privć 
d'Etat , Grand - Maitre de la Cour du Prince Royal et Electoral, Chevalier 
des Ordres de S. Maurice et de S. La- 
zare, et Guelphe Henri de Baudissin, 
generał de la Cavalerie et de Mousąue- 
taires, Chevaliers de TOrdre de TAigle 
Blanche, Ministres du Gabinet, et Ple- 
nipotentiaires deputez pour le present 
acte d'election, qui ont^ eux memes re- 
pondu et jurę en personne. Traduit du 
Polonois sur la Version latine. (Na 
końcu:) Fait et donnć a Varsovie le I. 
de Novembre, Tan du Seigneur 1733. 
w 4ce, str. 36. 
ob. Articuli (17.33). 
Czartor. — Ossol. — Akad. — Jagiell. 

Artickul dess Yertrags: Zwischen 
den Keyserischen vnd Polnischen Com- 
missarien: Sampt griindlichem vnnd 
warhafftigem bericht, was in dem Pol- 
nischen Zustand, seit Konig Stephani 
Bathorei todthchen Abgang, mit der 
newen Wahl, vnnd darauss erfolgen- 
des Blutyergiessen, biss auflf diese frie- 
dliche Tractation, sich zugetragen hat. 
Darinnen klarlich, ais inn einem Spie- 
gel, die gantz feindliche vnnd friedli- 
che Handlung, zwischen Ertzhertzogen 
Maximiliano, den Polnischen und Her- 
tzog Sigismunden, jetzigen polnischen 
Konig ergangen, zusehen: Welches al- 
les von Anfang biss zum Ende, vom 
grosten biss zum kleiusten, fleissig an- 
gedeutet, vnd hierinn eygentlich erklart 
wii'dt. Ersthch : Gedruckt z u Schlesin- 
gen, durch Martinum Galsnebloc, im 
Jahr 1589. w 4ce, kart nlb. 7. 

Akad. — Czartor. — Pawlikowski. 

— Toż. Gedruckt zu Niirnberg 
durch Leonhardt Heussler, 1589. w 
4ce, kart nlb. 6. Ossol. 

Articoli alH delia Pace e Lego offen- 
siua, e diffens^va tra la Maesta del Re 
di Polonia el le Maesta de' Czari di 
Moscouia etc. 25 april 1686. Modena, 

1686. Katal. Aschera. 

Articul des sechss- und zwanzigjalui- 
gen Still- und Friedensstandes zwischen 
der Konigl. Mtt. und Konigreich Schwe- 
den etc. etc. etc. an einem: und dann 
der Konigl. Mtt. und Krohne Polen etc. 
etc. etc. am anderen tlieill beschlossen 240 zum Stnnissdortt" den 2 Septbr. snlo 
ret. Anno lti35. Aus8 dem Lateinischen 
aiitts trevrlichste Ins Deustche ver?etzet. 
Gednickt zii Elbing, bey Wendel Bo- | 
denhausen. B. w. r. (1635). w 4ce, 
(sign. A— B^). kart 8. | 

Czarter. — Jagiell. ] 

— obacz: Formuła — Pacta indu- 
ciarum. 

Articulen der Stumsdorpsche Ve- ! 
reeninge daerin ran de Poolsche en j 
Sweedtsche Commisarien , door onder- ; 
handelinghe van ettelijcke Coninghen, 
enz. een stilstant der wapenen bestem- 
met is, ende de deelen van Pniyssen 
inde voorgaende Oorlogh inghenomen, 
haeren rechten Heer wederom overge- ! 

i 

levert zijn. Amsterdam. 1635. w 4ce, ; 
str. 8. 

— tiissehen de K. M. ran Sweeden 
en den Keur-Furst van Brandenburch ; 
nu jongst getracteert ende ondertey- 
ekent. Gouda. 1656. w 4ce, str. 4. 

— tusschen den Grav ende Palatins 
van Posnanien ob. Wittenberg {16bo). 

— tusschen S. M. van Polen ob. 
Wiirtz Paweł (1657i. 

— ran Accoord gemaeckt den 1 
lulr tusschen de Hoogh - welgeboren , 
Heeren Heer Andreas Triebiezki, Jo- 
annes Graef ran Lezno. Georgius Graef 
Van Wisniez Lubomirski , Stephanns 
Graef ran Prlczo Corrcinski, Yincen- 
tius Gonziewski. Nicolaua de Bnin 
Op Alenski (sic), ais Gredeputeerden ran- 
den Koningh aen d'eene zrde. Ende Den 
H<X)chwel - geboren Graef ende Heere 
Arfwed Wirtemberg ran Dębem, Graef 
ran Neubur^f, aen dander zrde. We- i 
gen het orergeren der Stadt Warsaw. 
Anno MDCL VI ( 1656> w 4ce, str. 4 ; 

ob. Acord (1656). [ 

— ran rrede Tractaet ; Gesloten 
tusschen de Staeten ran Groot Polen 
ende de Staeten ran het Keurfurschap 
Brandenb. op den 12 Decerabr. 1656. i 
In sGraren - Hagę, gedruckt roor den 
Auther: by Christianus Calaminus, ende 
men rercoopse roor den Auther, by Hendricus Hondius etc. 1657. w 4ce, 
str. 8. 

Zbiom Calaminusa Nr. 10. folio, .od str. 7.3 

do 80. Ciartor. 

Arłiculi orth(xloxam religionem, sau- 
ctamque tidem uostram respicientes. A 
sacrae theologię professoribus Loranien- 
sis Unirersitatis aediti, per sacratissi- 
mam Caesaream Majestatem merito con- 
tirmati : qui ab omnibus recte et reli- 
giose rirere cupientibus et sjTicere de 
eadem orthodoxa tide sentientibus, ser- 
randi et firraiter credendi reniunt. (Na 
końcu : I Impressum Crac. per Hieron. 
Wietorem. Anno Domini MDXXXXV 
1 1545). w 8ce, kart nlb. 11. 

Jocher 2760. 

Czarter. — Branic. — Wroclaws. 

— derer Confoederirten in Pohlen, 
ueber bewiUigte Krieges Disciplin. Gre- 
druckt im Jahr 1659. folio, str. 3. 

W artykule ostatnim 26. powiedziano, ie 
depatowani powinni z końcem kwietnia 
jechać do Lwowa celem narady. W arty- 
kułach tych zabroniono pojedynków, za- 
trzymywania poczt i bryk knpieckich, za- 
bierania z domów drzewa, przechowywania 
kobiet podejrzanych, znieważania szlachty 
i niewiast. 

Branic. — Jagiell. — OssoL 

— Pactonim Conrentorum. B. m. 
i r. (1669). folio. str. 20. 

Zaprzysiężone przez króla Michała Korybnta 
r. 1669. JagieU. — Ossol. 

— pacis turcico polonicae in campo 
Bassae 1676. initio octobris conclusae. 

Po łacinie i niemiecku. 

— foederis de pace perpetua ser- 
randa. belloque contra Tiircas gerendo 
a Reg. Maj. Regnoąue Poloniae cum 
Moscoriae Magnis Ducibus 4 Maji an. 
1686. initi. — Articul und Puncten, 
des zwischen S. K. M. und der Gron 
Pohlen, mit den Moscowitischen Czaa- 
ren. getroflfenen enngen Friedens und 
Alliantz >rider die Tiircken, den 4 Maji 
1686. B. w. m. (1686). w 4ce. 

Bibl. pnbl. peterab. 

— pactorum Conrentorum inter sta- 
tus sereniss. Reipublicae Polonae etc. 
et sereniss. principem Fridericum Au- 
gustum Ducem Saxon. etc. Electum 
Dei grac. Poloniae Reg. M. D. Lith. 
etc. ronsoripti et eonclusi atfjue per Ul Jac. Henr. Baronem de Fleming rati- 

ficati et comprobati. folio, str. 26. ^Bez 

osobn. tj^tułuj. 

Obacz toż samo pod: Actum in cnria Vars. 
post festtim S. Jlarcarethae. 1697. 

OssoL — Czartor. 

— pactorum Conrentorum Stanów 
tey Rzeczypospolitej j W. X. Lit. y | 
Państw do nich należących. Z posłami 
J. K. M. Ich Mcie Pany Franciszkiem 
z Windyków Grzybowskim kasztela- 
nem Inowrocławskim y Stanisławem 
Kożuchowskim, cześnikiem Wieluńskim, 
rothmistrzem J. K. M. foHo. str. 24. 

Jurament króla Jmci obranego Stanisława I. 

super Pacia Conrenta w kość. św. Jana 

w Warszawie, uczynionr 3 Paźdz. 1705. 

(podp. Stanisław 1. 1. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 

Zielińs. 

— pacis inter Aug. EL. et Carolum 
XII. (1706?). fohoj kart 6. 

PrzyłęckL 

— In nomine Sanctissimae Trinita- 

tis Articuli armisticii inter exercitum 

auxiliarem Saxonicum et Polonum. Ka- 

vae, A. D. 1716. foHo, kart 10. 

Ossol. 

— Po5tquam inter partes paciscen- 
tes ab utriusq. Conventum sit de Ar- 
misticio geuerali , Articnh seąuentes 
sunt conclusi, ac subsrcipti. Lublini, d. 
4 mensę Julio An. 1716. folio, kart 3. 

Artykułów 13. o ustąpieniu Sasów z Zamo- 
ścia i Lwowa. Podpisał Xżę Grzeg. Doł- 
horuki. Konst. Szaniawski, J. H. Fleming, 
Józef Potocki, Franc. Eudzewski, Kazim. 
Ogiński i innL JagielL 

— XIV. ad stabihendam concor- 
diam inter exercitum Polonum et Sa- 
xonum. 1716. foHo. 

— Foederis Imperatorem inter Re- 
gesque Magnae Britaniae et Poloniae 
Yiennae in Austina sanciti, articuli 
quindecim 1719. w 4ce, kart 7. 

Czartor. — Ossol. 

— pactorum Conventorum inter sta- 
tus serenissimae Reipublicae Poloniae. 
tam Senatorij quam Equestris ordinis 
Regni et Magni Ducatus Lithvamae 
omniumq. ad eadem Dominia annexa- 
nim Provinciarum ab una; et serenissi- 
mum Principem Regium Poloniae et M. 
D. Lithvaniae; Dominum D. Frideri- cura Augustum Ducem Saxoniae. Ju- 
liaci Cliviae, Montium Angriae et West- 
phaliae. Sacri Romani Iraperij Archi- 
Mareschalcum, et Electorem, Landgra- 
vium Thuringiae ]iIarchionem Misniae, 
necnon Superioris ac Inferioris Lusatiae, 
Bugravium Magdeburgen^em, Comitem 
principem Hennebergensem , Marcae, 
Rarensbergae et Barbij, Dn in Raven- 
stein etc. nunc vero Ełectum Dei gratia 
Poloniae Regem et M. D. Lithvaniae. 
Russiae, Prussiae. Masoviae. Samogitiae, 
Kijoviae, Volbiniae, Podoliae. Podla- 
chiae, Lironiae, Sereriae. Smolensciae, 
Czemichoviaeque : parte ab altera con- 
scripti et conclusi . atque per illustris- 
simos et excellentissimos D. D. Jose- 
phum Antonium Gabaleonem comitem 
de Wackerbart Salmour, consiHarium 
Status Intinnim, Aulae principis regii 
et Electoralis Praefectum necnon SS. 
Mauritij et Lazari equestrem mtlitem 
atque Guelphum Henricum a Baudissin. 
ducem generałem Copiarum equestrium 
necnon Equitum Sclopetariorum. vulgo 
Carabiniorum ad Custodiam Corporis 
Serenissimi Regis destinatorum. praefe- 
ctum, Aquilae albae polonicae equites 
conclaTisq. Regii secretioris ministros, 
ad praesentem electionis actum ablega- 
tos ministros plenipotentiarios. praesen- 
tanea sponsione ac personali Juramento 
1 ratificati et comprobati. Ex polonico 
idiomate in latinam linguam translati. 
, (Xa końcu -.I Actum et datum Yar50viae 
die XoTembr. Anno Dni 1738. folio, 
kart nlb. 34. 

Na odwrocie tytułu, drugi tytuł po nie- 
miecku. Tekst lacińsko-niem. 

OssoL — Jagiell. 

— Toż, tenże tytuł łaciński z ma- 
łemi zmianami w pisowni i z opuszcze- 
niem wyrazów: Ex polonico... translati. 
folio, od str. 33 do 62. (od ark. lo 
do Qi). 

Obejmuje sam tekst pclski. 

W egzempL łacińsko-niemieckim tytuł obej- 
muje całą kartkę. W egzempl. polskim 
stronice. * Jagiell. — Ossol. 

— Toż. B. w. m. dr. i r. il733i. 
foho, str. 26. Warsz. Uniw. 

31 242 — Laudetur Jesus Christus. folio, 
str. 20. Następuje: Articuli paetorura 
Conventoriim Stanów Rzpltej Korony 
polskiej y W. X. Lit. do niey należą- 
cych z poshimi JKM. etc. W Warsza- 
wie, w drukarni JKM. y Rzpltej Coli. 
XX. Schol. Piar. r. p. 1738. folio, od 
str. 23—66. Ossol. 

— j)actorum Conventorum zwischen 
Ihr. kun. Maj. von Pohlen u. der Re- 
public Pohlen. Dresden, 1734. w 4ce. 

Katalog Bibl. Kras. notuje wydanie łacińsko- 
niein. z ilatą: Drezno, 1751., ale to data 
prawdopodobnie mylna. 

— conventionis inter S. R. M. et 
Reip. Poloniae Coramissarios, atque Du- 
cis Curlandiae Plenipotentiarium initae. 
Yerglciclis-Articul, welchc zwischen S. 
K. M. und der Rospublic von Pohlen 
Commissarios , und des Hertzogs von 
Cuhrland Gevollmaciitigten geschlossen 
sind. B. w. m. 1737. w 4ce, str. 20. 

Dzików — Krasińs. — Raczyńs. — Bibl. 
l)etersb. 

— juxta quo8 perfici debet ab A. A. 
R. R. Parochis, aliisque beneficiatis sta- 
tus Ecclesiae cujusque, ac beneficiii 
descriptio. Obacz: Lipiński Augustyn 
(1791). 

— de Deo ob. Calixtus Mart. (Ana- 
lysis 1693) — Glosius Joan. (1693). 

— de notitia Dei ob. Baystrup Pet. 
(1679). 

— theologici obacz: Switalski M. 
(1713). 

Articuły woienne hetmańskie, auto- 
ritate Seymu aprobowane. 1649. ob. 
Artykuły. 

Artikuły wiary krzesc. ob. Arty- 
kuły — Radomski Jan (1561). 

Artilieria ob. Braun Ernest (Novis- 
simum 1682) — Siemienowicz Kazim. 
(1659). 

ArtJs magnae Artilleriae pars I. ob. 
Siemienowicz Kaz. (1659). 

— grammaticae ob8ervationes ob. 
Cingularius Hier. (1515). 

— poenitentiariae tirocinium ob. 
Mościcki Mik. (1625, 1631). 

— sphygmicae lib. V. ob. Struś Józ. 
(1573). ARTOMEDES Seb. W. Sammlung von 
22 Leichenpredigten. Danzig, 1615. 
w 4ce. 

Jocher 5223. 

ARTOMIUS Christoph. (z Torunia). 
Disputatio inaug. de gravissimo renum 
affectu calculo. Quam defendet Chris- 
tophorus Artomius Thoruniensis Borus- 
sus. MDCXVin. Basileae, Jo. Jacobi 
Genathj. 1618. w 4ce, str. 24. 

— ob. Schoenfels Jędrzej (Medyk 
chrześciański 1638). 

Adelunp: Gelehr. L. I. 1150. 

ARTOMIUSZ Piotr (Krzesichleb) (ur. 

w Grodzisku 1552 f 2 Sierp. 1609). 

Diaeta duszna potraw i zabawek chrze- 

ściańskich. W Toruniu. 1601. w 12ce. 

Jest to odpowiedź na Panaciusa: Recepta 

na Thanatoniachią. 
Jocher 6280. — Adelung Gei. Lex. I. 1151. 

— Homilia albo kazanie pogrzebne 
nad szlachetnym ciałem senatora Ko- 
rony polskiej niepośledniego 25 Januarii 
r. 1592. w Kurniku czvnione. W To- 
runm, z drukarniej And. Koteniusa r. 
p. 1593. w 4ce, kart 20 nlb. 

Przedmowa do Jana ze Zborowa , kasztelana 
Gnieźnieńskiego. Czartor. 

— Cantional to jest pieśni chrze- 
ściańskie. Toruń 1578. 

— Toruń 1587. 

— Toruń 1596. (Przedmowę pod- 
pisał r. 1595. P. A. G.). 

— Toruń 1601. (Ta edycya ma do- 
piero w przedmowie podpis Artomiusza 
Grodic). 

— Toruń 1620. 

— Toruń 1638. 

— Gdańsk 1640. 

— Gdańsk 1646. 

— Toruń 1648. 

— Toruń 1672. 

— Toruń 1697. (dwie edycye). 

— Lipsk 1728. 

Obacz te wszystkie edycye pod : Kancyonał. 

— Kazanie pogrzebowe Jana Grabi 
z Ostroroga y Katarzyny z Olchowca. 
Bez w. m. i dr. 1582. w 4ce (brak 
końca). 

Tak zanotował Swidziński w katalogri swoim. 
W innej notatce stoi: Kazanie nad ciały 
Jana Osfromg.T i TT.-ils/ki Swierczownej. 2iS — Kazanie na synodzie w Tonmiu 
1595. miane. 

Jocher 5220. 

Wyd. r. 1599. w 4ce przez Tarnowskiego 

przy jego kazaniu synodalnem. — Obacz: 

Kazania synodów e. 

— Kazanie o weselu w Kanie Ga- 
lileyskiey miane w Toruniu r. 1601. 
w 4ce, 2 ark. 

Jocher 5216. — Maciej. III. 374. według 
Siarczyńskiego podaje rok w^-jścia 1604. 

Chreptow. 

— Kazania o personie Syna Boże- 
go. W Toruniu, 1588. w 8ce. 

Joclier 5195. mylnie ma: prawie zam. per- 
sonie. 

— Kazanie o ziawieniu Króla w ży- 
dowstwie narodzonego. W Toruniu, 
1604. 

Jocher 5217. 

— O sadzie pańskim przyszłym i 
skończeniu świata, kazanie adwentowe. 
W Toruniu, A. Cotenius. 1604. w 4ce. 

Jocher 4022. 

— Sermon to jest Kazanie na dzień 
wniebowzięcia Panny czystey, który się 
co rok 15 Augusti wraca. Epiphan. 
Lib. 3. tomo V. Haeresi 79. „Etsi pul- 
chrum est lignum, sed tamen non ad 
cibum, etsi pulcbra est Maria, et sancta 
et honorata, sed non ad adorationem 
data. W Toruniu drukował Andr. Ko- 
tenius, roku 1595. w 4co, kart 14. 

Dedyk. : Wielmożnemu Panu, Panu Sędzi- 
wuiowi hrabi z Ostroroga etc. etc. kart 
nlb. 3. Pod dedykacyą : w Toruniu 20 Au- 
gusti 1595. X. Piotr Artomius. 

Birgel. 

— Nomenclator, selectissimas rerum 
appellationes tribus linguis, latina, ger- 
manica, polonica, explicatas indicans. 
In usum Scholarum Borussicarum et 
Polonicarum. Cum Serenissimi Regis 
Poloniae gratia et privilegio ad. decen- 
nium. Anno MDXCI (1591). Na końcu: 
Torunii Borussorum ex officina typo- 
graphica Andreae Cotenii, mensę Au- 
gusto, w Sce, sign. u dołu Ag— Oo. 

Wyrazy polskie wyłożył Artomiusz. 

Włocławs. 

— Toż. Toruń 1597. w 8ce. 

— Toż. Torunii Boruss., And. Ko- 
tenius. 1603. w 8ce. 

Ewangel. Wileńs. 

— Toż. Editio IV. w 16ce. — Tenże tytuł. Quinta editio quar- 
tae conformis. In usum Scholarum bo- 
russicarum et polonicarum maximc vero 
gymnasii Thoruniensis. Thorunii, typis 
Francisci Schnelboltz, sumptibus An- 
dreae Hiinefeldii bibliopolae, Anno 
MDCXXXVIII (1638). 

Łukaszewicz Hist. szkół I. 404. str. w przyp. 

— Tenże tytuł. Sexta editio quintae 
conformis. In usum Scholarum borusi- 
carum et polonicarum : maxime vero 
gymnasii Thoruniensis. Dantisci , typis 
et sumptibus Andreae Httnefeldi biblio- 
polae. 1643. w 8ce, kart nlb. 120. 

Wiersz: „Ad Lectorem" podp. Petrus Arto- 
mius. Krasińs. 

— Toż. Toruń, 1684. w Sce. 

— Piosnka nabożna niegdy pobo- 
żnego męża X. Piotra Artomiusza, za- 
wołanego kaznodzieię Thoruńskiego pol- 
skiego, która wedle imienia y nazwiska 
swego złożył i zażywać się może, pod- 
czas publicznych plag y kaźni od Boga 
na ludzie zesłanych. Anno 1574. 

Umieszczona w dziele Jędrzeja Schonflissiu- 
sza p. t. : Wirydarz duszny męski i t. d. 
W Lubeczu 1648. w Sce, na str. 677. 

Jocher III. 262. 

— Thanatomachia , to iest boy z 
śmiercią. Traktacik każdemu, kto się 
iedno śmiertelnym czuie, zawsze przy- 
godny. W Toruniu, w druk. Andrzeia 
Koteniusza r. 1600. w 8ce, karta tyt., 
przemowy do Mik. Koteniusza 10 kart 
nlb., str. 142 i 1 k. nlb. 

Przypis Mik. hr. z Ostroroga. — Na to od- 
pisał Panaetius Eecepta. 

Jocher 6279. — Maciej. Pism. III. 373. — 
Wiszn. IX. 73. Czartor. 

Artomius Petrus obacz: Czechowicz 
Marc. (Rozsądek 1581) — Graserus 
Konrad (Manes famosi 1609) — Kaza- 
nia (1599) — Locks Kihan (Circinus 
1609) — Panaetius Bartłom. (Recepta 

1600) — Radliński Paweł (Święcenie 

1601) — Thamnicius Jan (Kancyonał 
1624) — Thysenus Cas. (Justa 1610) — 
Trisner Marcin (Leichenpredigt 1609). 

Ju.szyńs. Dykc. I. 7—8. — Bentk. Hist. lit. 
I. 234—5. — Siarcz. Obraz I. 12. — 
Wiszniews. VI. 514—19, IX. 72—3. — 
Woronicz Pisma IV. 101. — Encykl. Or- 
gelbr. II. 367, 231—2. — Załuski Bibl. 
poet. s. 14. — Olof Poln. Lieder 9—26, 2M 22*.», i-12— 419, 420—7. — Maciej. Pifim. 
III. 878 — 4 — Lukaszews. Kośiiofy hr. 
Cześ. 148, 157. — Starowol.ski Monuin. 
891. — Lelewel Bibliot. ks. II. 211. — 
Sclmaase Ziir poln. Literat. 1862. 8. 29— 
30. — Wengier.''ki Hiat. eccles. Slav. 8. 
422. — Woronicz Kocznik Tow. prayjac. 
Nauk. II. 384. — Witte Diar. biogpraph. 
(pisze, iż umarł 2 Aw^r. 1609. aetatia 57.) — 
.Senibrzycki Przef;!. lit. 1887. s. 10—11. — 
Rhe.sa Lud. Nachr. von Predifjern 188-i. — 
Diłring G. 80 slayon. Melodien. Leipz. 
1868. — Kuehna.^t Deutsche Kirchenlie- 
der. Rastenb. 1887. 

Artur Laurent. Faunteus ob. De la 

Koehe (^1592) — Faunteus (De contro- 
versiis). 

Artykuł I, ułożenia Rady nieustiija- 
cej i addytanient do artyl^ułu pierwsze- 
go ułożi-nia Rady nieustającej. Excerpta 
z kon.stytucyi anni 1775, ściągające się 
do obierania Iconsyliarzów i marszałka 
Rady nieustającej, tudzież koraniissarzy 
skarbowych (na sejmie 1776 w Paźdz.) 
folio, sign. Ag. (str. 6). 

Branic. — Czartor. — Krasińs. 
Artykuł XV. traktatu Neusztadskiego 
między carem Jegomościa y koroną 
szwedzką. B. w. m. d. (r. 1721) folio, 
1 pół arkusz. Krasińs. 

Artykułu (Do) gwardyów w etacie 
wojskowym. Warszawa, Groll, (18 w.) 
folio, str. 4. Branic. 

Artykułów (Siedemdziesiąt sicdm) 
arystokrackicb. w 8ce, (z końca 18 
wieku). 

Artykuły bractwa kupieckiego War- 
szawskiego z dawnych przywilejów ze- 
brano i nowo przyczynione rękami Ich- 
mościów Panów kommissarzów i asses- 
sorów sądu Jego królewskiej Mości dnia 
4 Maja roku pańskiego 1729. podpi- 
sane. Drukowane w Warszawie 1729 r. 
folio, ark. 4. 

— chwal, bractwa św. Anny. Bez 
w. r. folio. 

ob. Bractwo św. Anny. Raczyńs. 

— bractwa wianka różanego Panny 
Maryi postanowione w Wilnie przy ko- 
ściele Św. Ducha lo87. w 12cc. 

Notaty Haana we Lwowie. 
Porównaj Ilerbest iJened. (1568). 

— które do wizyty generalney przy- 
gotowane być mają w języku polskim. Datow. w Warszawie d. 31 Stycznia 
I78(j r. folio, str. nlb. 8. Kraaińs. 

— w których zgadzaią się Ewa- 
nielicy z ludźmi greckiego nabożeństwa 
y 8 kościoły oryentalnemi w nauce zba- 
wienney. Bez r. i ra. dr. w 4ce, kart 
nlb. 2. 

Maciej. Piśni. pol. III. str. 167. 

Ossol. 

— nowo ustanowionej kommissyi 
wojskowej na sessyach .sejmowych częś- 
ciami decydowane. folio. 

Porównaj : Kominissya. — Przywrócenie. 

liaczyńs. 

— prawa raagdeb. ob. Groicki B. 
(1558, 59, 60, 62, 68, 73, 1616, 18, 
29). 

— przeciw Jezuitom ob. Niemojew- 
ski X. (b. r.). 

— sądów marszjiłkowskich w Kra- 
kowie, na szczęśliwcy koronacyey króla 
Jmci Jana III. W Krakowie, w dru- 
karni Akademickiey Roku pańskiego 
1676. folio, kart nlb. 17. 

Maciej. Pism. III. 159. 

Branic. — Warsz. Uniw. — Ossol. 

— Toż, tamże. 1676. folio, k. 4. 
Obejmuje artykułów 20. Podpisany Alex. 

Hil. Pohibiński, marszałek W. X. Lit. 

Jagiell. 

— sądów marszałkowskich na Sey- 
mie walnym W. X. Lit. w Grodnie 
1678. An. 15 Decembris. folio, kart 
nlb. 6. Warsz. Uniw. 

— securitatis przy boku J. K. M. 
1646. ob. Szczerbicz Paweł. 

— seymu w Preszporku węgierskie- 
go, z których każdy pozna y domyślić 
się może, iako węgiersldey ziemie osta- 
tek ginie. Z własnego exemplarza ła- 
cińskiego przełożone. Providentia est 
virtus, per quam sagaci subtilitate fu- 
turoruiii eventu8 coiligitur adversaque 
praevidet solerte aniinus praemunitus. 
B. ra. r. i dr. w 4ce, k. 8, druk goc. 
i antykwą. Branic. — Ossol. 

— według których ma być uczy- 
nione jak naydokładnieysze opisanie ca- 
łey Dyccezyi na uskutecznienie nuippy 
czyli karty geograficzney. B. m. (Wil- 

j no?) i r. (z 18 wieku?), folio, kart 4. 

Na stronie 4. : Przykład do opisania stoso- 

I wnie do punktów dziewięciu na ten ko- 245 nieć wydanych. Parafia Podbrzeska. — 
(Na końcu :) „Takowe opisanie mojey pod- 
pisem ręki własney stwierdzam. X. Piotr 
Puciłowski, obóyga prawa doktor, sądów 
zadwornych pisarz, pleban Podbrzeski." — 
Parafia Podbrzeska leży w dekanacie wi- 
leńskim. Jagiell. 

— wiary ob. Herbest B. (1565) — 
Radomski Jan. 

— wojenne hetmańskie totius Rei- 
publicae na seymie Auni 1609. appro- 
bowane. B. m. folio, kart 4. 

Jest tych artykułów 70. 

Jagiell. — Zielińs. 

— wojenne hetmańskie authoritate 

seyrau approbowane 1609 r. B. m. dr. 

(Lwów), foHo, str. 23. 

Chodkiewicz Grzegorz napisał po łacinie 
artykuły wojenne, które są zamieszczone 
w zbiorze Gwagnina, Pistoryusza i Elze- 
wirskim. 
Maciej. Piśmien. III., 75. — Batows. Katal. 
892. daje datę: Żółkiew 1609, zaś pod 
N. 895. bez wym. miejsca. 

Branic. — Ossol. 

— Tenże tytuł: approbowane 

Anni 1609. folio, str. 18. 

Jestto inna edycya od poprzedzającej. 

Warsz. Uniw. — Ossol. 

— Toż, kart 5. druk gocki. 
ob. Konstytucye Sejmu (1609). 

Ossol. 

— Toż samo. Warszawa , w druk. 
Jana Rossowskiego. 1633. folio. 

— Toż. W Lublinie, w druk. Wie- 
czorkiewicza 164-9. folio, kart 5. 

Zamojs. 

— Toż. 1733. folio. 

— wojenne powaga Rzpltey, królów 
polskich y hetmanów W. X, Lit. ró- 
żnymi czasy ustanowione, teraz zaś z 
rozkazu JO. Xiążęcia Jegomości Michała 
V. Kazimierza Radziwiłła wojewody Wi- 
leńskiego, hetmana W. X. Lit. przedru- 
kowane w Nieświeżu , w drukarni Ra- 
dziwiłłowskiey in Collegio Societ. Jesu 
r. p. 1754. w 8ce, 1 k. tyt., k. nlb. 3 
(dedyk.), str. 250, k. nlb. 40. (Excerpt 
ex Yolumine legum titulo militarcs et 
nobiles). 

Dedyk. : Mich. Kaz. Radziwiłłowi przez X. 

A. Z.(adorowski?) Soc. Jesu, prefekta ty- 

pogr. Ducatus Rad. 
Z herbem sztych. Radziwiłła. 

Zielińs. — Jagiell. — Tenże tytuł ustanowione z 

rozkazu JO. Xiażęcia Jmości Michała V. 
Kazimierza Radziwiłła wojewody Wi- 
leńskiego i t. d. przedrukowane w Nie- 
świeżu, w drukarni X. Radziwiłłow- 
skiey, a teraz po uczynioney ścisłey 
rewizyi y argumentacyi drukiem po- 
wtórzone. W Elblągu w drukarni Jana 
Teofila Nohrmana'r. 1755 w 8ce, str. 
208, (od str. 193 rejestr alfabetyczny) 
i 80 str. 

Na tych 80 str. mieści się: Excerpt ex Volu- 
mine legum de authoritate Buławy Korony 
y W. X. Lit. — Oprócz tego przypisanie 
Xciu Michałowi Radziwiłłowi, u którego 
podpis: S. Brodowski K. R. P. B..P. i re- 
gestr, (razem 5 kart nieliczb). W dedykacyi 
w;yTaża wydawca, że Compendium to z roz- 
kazu Xiążęcia było zrobione; ustawy zaś 
i prawa w' nim zawarte, z manuskryptów 
biblioteki Nieświeskiej wypisane, w dru- 
karni Radziwiłłowskiej pierwej już druko- 
wane były. Również wspomina Brodowski, 
że ma polecenie od Xięcia ułożyć Corpus 
juris miUtaris Lithuanici. 
Zawiera się tu między innemi: Art. Wojsk. 
Hrehora Chodkiewicza, hetmana W. X. L.; 
X. Janusza Radziwiłła het. W. X. L. (de 
a. 1648); Mich. Kaz. Paca het. W. X. L. 
(de a. 1673); Regulamen X. Mich. Kaz. 
Radziwiłła het. W. X. L. (de a. 1746); 
Artykuły artylleryi ułożone za panowania 
Wład. IV. przez Jana Platera Obersztera, 
których text niem. podpisał w Warszawie 
dnia 30 Aug. 1664 r. Fromhold de Lu- 
dinghaus Wolfif, generał artylleryi koron. 
Żebraws. Bibliogr. matem. 396. 
ob. Brodowski S. Chreptow. 

— wojskowe za królów polskich i 
hetmanów W. X. L. wojsku ustanowio- 
ne, a teraz, aby tem snadniej do wszyst- 
kich wiadomości dojść mogły i ściślej 
były zachowane z rozkazania JW. 
JP. Michała Kazimierza Paca woje w. 
Wileńsk. hetmana W. X. L. do druku 
podane. Wilno, w drukarni S. J. 1673. 

folio, k. 2, str. 32, druk gocki. 

Branic. 

— wojskowe z konstytucyi wyjęte. 

Warszawa, 1769. w 8ce, str. 55. 

Wydane na skutek zjednoczenia ziem po- 
znańs. i kalisk. celem donoszenia się do 
konfederacyi Barskiej , a to pod marszał- 
kiem Ign. Malczewskim. Jagiell. 

— woyskowe. Kriegs artikel [pod 
tem : Orzeł w koronie]. W Warszawie, 246 1775. w 8ce, str. 53, (po polsku i po 
niemiecku). 

Zarazem; Proceder prawny woyskowy x r. 

1775. (obacz). 
Akadem. - Warsz. Uniw. — Raczyńs. — 
Zielińs. 

— Tenże tvtnł. WWarszawie, 1790. 
w drukarni ujirzywileiowaney M. Grolla, 
księgarza nadwornego J. K. M. w 8ce. 
str. 55. (po jiolsku i po niemiecku). 

Wydane jako czość II. przy dziele : Proce- 
der prawny woyskowy 1790. r. (obacz). 

Branic. — Krasińs. — Warsz. Uniw. — 
Jagiell. — Dzików — Czartor. — Ossol 

— ob. Konstytucje (hetm. 1609) — 
Pac Michał Kaz'. (wojskowe 1673) — 
Proceder (wojsk. 1790) — Radomski 
(sznialk. 1569). 

Artylerya ob. Artilleria — Artykuły 
wojenne (1755) — Bezout P. (1781 — 
83) — Braun Ernest (1682, 1710) — 
Briihl Alojzy Franc. (1774) — Gro- 
dzicki Faustinus (1747) — Jakubowski 
Józef (1781, 1783) — Potocki Stani- 
sław Szczęsny (b. r.) — Powinności 
(1775) — Siemienowicz Kazimierz (Ar- 
tis 1650) — Stan korpusu artylleryi 
(b. r.) — Uffan Diego (Archelia 1643). 

ARUMAEUS Dominik Leovardiensis 
(1575 t 1637). Disputationes ad Pan- 
dectarum leges (mieści: Kakrzowsky, 
Pol. eq. exercit. Justin.). Jena, 1620. 
w 4ce. 

Katal. Schmidta N. 499. r. 1886. 

Arundlnensls Joannes obacz: Jan 
z Trzciany Arundinensis. (De natura 
1551, De religione 1563. Vita B. Mi- 
chaelis Giedroyć 1546. 1605). 

Arvay (D') ob. Czartoryski Adam 
Xiażę (1776). 

Arvidus Gustay ob. Zygmunt III. 
(Mandata 15y()}. 

Arya patryotyczna. W Warszawie, 
w druk. P. Zawadzkiego. 
Koresp. Warsz, 1792. 

Aryamen obacz: Zawiszanka Marya 
Beata. 

Aryanle (Ariani) ob. Adclt Mar. (Hi 
storia 1741) — AppcndiK (b. r.) — Arci- 
szewski El. (religio 1649) — Argentus J. 
(Assymbolum 1630) — Arianismus — 
Augustinus S. (Minus jacula) — Baldui- 
nus Frid. (catechismi 1620) — Blosius Maciej (1619) — Censura Refut. (b. r.) — 
Cichocki Mik. (1641) — Clementinus 
Daniel (1630) — Czartoryski Jerzy 
(1617) — Exomplum (1681) — Glicz- 
ner (Societas 1565) — Górski Jan 
(1608) — Grabiccki W. (Aryański błąd 
1660) — Jasz-Berenyi (1662) — Lau- 
terbach Sam. (Ariano-Socinian. 1725) — 
Lubicniecki Andrzej (b. r.) — Maim- 
burg Luigi (1686) — Morscoyius Pe- 
trus (1632) — Moskorzewski H. (Nie- 
wstyd 1617) — Namowa (1654) — 
Nawara (b. r.) — Niemojcwski J. (Błędy 
1566) — Odpis (1619) — Pac Mikołaj 
(1566) — Pawłowski Krzysztof (1607) — 
Paxilhis F. Bern. (1616) — Petrycy- 
usz J. (Niewstydliwosć 1600) — Pikie- 
lius Sebast. (1643) — Powodowski H. 
(1582) — Przedmowa (b. r.) — Przy- 
sługa ariańska (1657) — Sandiusz Chri- 
stophorus (Nucleus 1669) — Schreiter 
J. (1613) — Scriptum (1649) — Skarga 
P. (1604) — Smalciusz P. (1619) — 
Smiglecius Martinus (De erroribus 1615, 
Nova monstra 1612) — Stoiński Piotr 
(Okazanie 1600) — Tretzy K. (Błędy 
1566) — Ursinus Zachar. (Judicium 
1563) — Wigandus Joanne.s (De Dec 
1566) — Wietrowski Max. (Historia 
1723) — Yirorum ominą (1642) — 
Zdrady aryańskie (1657) — Z wicher 
Dan. (1672—5). 

Arye obacz: Alberti. — Arien. — 
Rozrywka. 

Aryetka do I. Krasickiego ob. Kra- 
sicki Ign. 

Arys i Galatea, balet heroi-panto- 
miczny. Treść baletu wyjęta z raeta- 
morf. Owidiusza ks. XIII. Bez w. ra. 
dr. i r. w 4ce, str. 8. Krasińs. 

Aryst obacz: Saint Brison, Segnier 
(1792). 

ARYSTEAS (Aristeas). KronikA sta- 
rodawna y ktemu pobożna, o poważ- 
nych rozmowach Ptolomea FilAdelfń, 
mon Archi Egiptskiego, które miał z 
Ycżonemi Hebreycżyki, których pospo- 
licie śiedmdźiesiat wykł/id/icżow kho 
tłumńcżow zakonu Bożego zowia, o po- 
rządnym y sprawow/iniu y zAchowAniu 
królestw A swoiego. Przez Aryatekak se- U7 kretarza iego, przed 1^28. lat po (jrrecku 
nApis4na. A teraz nowo, (zd szczęsnego 
panowania Jego Krolewskiey Miłości Ste- 
fana pierwszego Krol4 Polskiego. Roku 
po narodzeniu Christusa P4na 1578). 
praca Woyćiecha Rzymskiego z War- 
szawy nó polskie przełożona. Drukował 
Alex4nder Turobincżyk. Roku od na- 
rodzenia Jezus4 Christusa syna Bożego. 
1578. B. m. dr. (Kraków?), w 4ce, 
kart nlb. 30 i k. tyt. druk gocki. 

Na odwrocie kartki tytułowej herb Łodzią 
z epigrammatem, dalej 2 kartki przedmo- 
wy (dedykacyi) : Jaśnie Wielmożnym hra- 
biom z Gorki Andrzejowi i Stanisławowi. — 
Na karcie 4- tej argument tej kroniki, dalej 
kartka imion 70 tłumaczów. Samego pi- 
sma nieliczbowanych kart 26- 
Jocher 8737. — Lelewel Ks. bibl. I. 232. — 
Sob. w Encykl. powsz. T. 22. s. 743. 

Arystobul ob. Vattel Emer, (Roz- 
mowa 17 62). 

Arystokracya ob. Punkt (b. r.). 

Arystoteles ob. Aristoteles. 

Arystoneus ob. DernałłoAvicz. 

Arytmetyczne reguły ob. Kownacki 
Józ. (Uwagi 1772). 

Arytmetyka o rachunkach z tabel- 
lami do układania regestrów. Warsza- wa, 1776. w Sce. — praktyczna z tablicami do ukła- 
dania regestrów. Warszawa, 1780. w 8ce. 

Por. Bielski Szymon. 

— praktyczna kieszonkowa. Poryw- 
czo codziennie traiiaiace sie rachunki, 
przy redukcyach monet, przy kupi y 
przedaży, z wielka łatwością odprawu- 
iaca, przez taryfFę, o ktorey na samym 
czele kładzie się informacya. W War- 
szawie, w druk. J. K. M. y Rzpltey 
u XX. Schol. Piar. 1773. w 32ce, str. 
38 i 100. 

Krasińs. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Aritmetica — Behmen Ka- 
sper (Rechnenkunst 1768) — Bielski X. 
Szymon (praktyczna, krótkim i łatwym 
1775, 1793) — Czarnocki Aloizy X. 
(czyli nauka o rachunkach 1775, 1744) 
— Grorczyn Jan Alex. (1644) — He- 
derichs Benjamin (podług reguł 1774) — 
L'Huillier Sim. (dla szkół naród. 1778, 
1785, 1787, 1788 i t. d.) — Lenczew- 
ski Ant. (1757) — Marquart Józef (Nauka matem. 1772) — Obermeier 
Fulgenty (1760) — Siekierzyński To- 
masz (t. j. rachmistrz, nauka 1766) — 
Siruć Barnard Maciej (Arytmetyka pro- 
stacka 1767) — Skaradkiewicz Patrycy 
(czyli nauka 1766, 1769, 1771) — 
Sławiński A. Bernardyn (Institutiones 
1782). 

ARZACYUSZ (Arsacius). Wtóra częśó 
Postille przedtem z Arsacyuszowey Po- 
stille wziętey, uczynioney y przełożoney 
[p. Ostaph. Trepkę]. (Na końcu:) Dru- 
kowano w Królewcu Pruskim przez 
Jana Daubmanna, Anni 1557. folio, 
k. 3—293. druk gocki. 

Ossol. — Warsz. Uniw. — Kornic. 
Część 1-sza obacz: Corvin Antoni. 

AS ARIEL. Haereditas Israelis. Fran- 
cofurti ad Oder. 1691. folio. 

Asariel był rabinem w Tarnogrodzie. 
Jocher Gel. Lexic. 

ASARICUS Daniel , bibliotekarz i kan- 
tor w Gdańsku, (f 24 Stycznia 1606). 
Commonefactio de miserrimo calamitoso 
horum extremorum temporum cursu. 
1591. w 4ce. (wierszem). 

Ascanio obacz : Ordel (Don) Aso. 
(L'applauso 1637). 

Ascens do nieba preeminencyi 1795. 
ob. Alakok. 

Ascenslones piae mentis ad San- 
ctissimam Trinitatem per distinctos ora- 
tionuni gradus. Reimpressa 1734 anni. 
Posnaniae, typis Academicis, w 8ce, 

172 ark. 

Rok wyrażony w logogryfie. 

Warsz. Uniw. 

— Toż. Warszawa, 1755. 

Ascensus obacz: Hosius (purpureus 
1733) — Nowacki Mateusz (triumphalis 
1689) — Strzetuski Chr. Adr. (Solea- 
tae 1715) — Tomasz a Kempis (piae 
cogit. 1761) — Zawadzki Dom. (pur- 
pureus ad ferculum 1687). 

Ascesis spiritualis pro confraterni- 
tate S. Joseph, sponsi Beatae Yirginis 
Mariae ac pro omnibus ad eundem de- 
votis , generoso ac magnifico Dno D. 
Josepho de Goray Gorayski, a confra- 
tribus dictae confraternitatis in ecclesia 
Yarsayiensi Carraelitarum Discalceato- 248 rum coiigreyatis , dedicata. Anno Do- 
mini 10łi9. Varsaviae, typis Elertianis. 

w 12ce, str. 145. 

Na odwrotnej stronie tytułu herb Gorajskicli 
(Korczak) i pod nim 4-ro wiersz. — Przy- 
pisana JiSzefowi Gorjijskiemu. Książka ta 
zawiera w sobie statut dla l)ractwa ńw. 
Jit/.efa, świeżo wówczas do Polski wpro 
wadzonego i nabożeństwo do tego świę- 
tego. 
Dziennik warszawski 18.Ó2. N. Ifi. 

ASCEVOLJNUS F. Gong. Signaturae 
JubtitiaL! R. P. D. A.sc'evolino Cracouien. 
praetensarum Deciniarum pro Mag. Ci- 
vibus et Oppidanis Zarnovt'cen. Contra 
Ven. Monasterium et R. R. Moniales 
Inibramowecen. Ord. Praemostraten. 
Facti. Proponani die Jovis 19 Soptenib. 
1754. F. Ascevolinu3 (Roniae), typis 
Bernabo 1754. w 4ce, 4 kartki. 

Jagiell. 

— Signaturae Justitiae R. P. I). 
Ascevoh'no Cracovien. pro Rev. D. Mi- 
chaele Severino Bierziński praeposito 
parocliialis eeclesiae Pacanovicn. Con- 
tra RR. DD. Martinuni Matlakovuski, 
ac instigatorem tiscaleni niensae epis- 
copalis Cracovien. Facti. Proponam die 
Jovis w 4ce, kartek 4. 

Na l-9zej karcie CracovJen. Deciniarum sn- 
per Attentatis. Jagiell. 

— W tejże sprawie: Pro R. D. Mi- 
chaele Sev. Bierziński etc. Summarium. 

Typis Bernabo, 1756. kart 4. 

Jagiell. 

— Cracovien. Decimarum super At- 
tentatis. w 4ee, kart 2. Jagiell. 

— Signaturae Justitiae R. P. D. 
Ascerolino Cracovien. Pertinentiae Cau- 
sae. Pro perillustr. et Adm. Rev. D. 
Marti no Matlakovuski parocho Zborov- 
vecen. Contra perillustr. et Adm. Rev. 
D. Michaelem Severinum Bierziński, 
parochum Pacanoyiens. Facti. Typis 

Bernabo, 1756. w 4ce, 6 kartek. 

Jagiell. 

— w tejże sprawie. Pro Rev. Mart. 
MatlakoTuski Summarium. Typis Ber- 
nabo, 1756. w 4ce, 6 kartek. 

.lagiell. 

— Responsio. w 4ce, 2 kartki. 

Jagiell. 
ASCH. Sposób leczenia w czasie po- 
wietrza zaraźliwego praktykowany w Jassach, opisany niemieckim językiem 
])rzez Imci P. barona de Asch. Teraz 
przełożony na oyczysty język ku wy- 
godzie powszechney. R. 1770. We 
Lwowie, w druk. J. K. M. y bractwa 
S. S. S. Troycy. Anno 1770. w 8ce, 
kart nlb. 8. Wilno — Ossol. 

— Sjwsób leczenia chorujących na 
zarazę powietrzna czyli czumę, w Jas- 
sach praktykowany przez l)arona von 
Asch, który przy okazującym się w tym 
roku 1797. powietrzu dla obywatelów 
powiatu Uszyckiego końcem ratowania 
siebie .<amych i swoich poddanych, sta- 
raniem obywatela tegoż powiatu Uszy- 
ckiego do druku podany. Mińkowce, 
1797. w Sce. str. 1H. Dzik.W. 

ASCHENBERG Rutger. Extract Schrei- 
bens an Ihre kiJnigliche Maytt. zu Schwe- 
den von Hn. Obr. Aschenberg. Ans Slo- 
chaw de dato 25 Decemb. stylo veteri. 
Anno 1656. B. m. dr. w 4ce, str. 4. 

— ob. Copia (16.56). 

ASCHENBORN Daniel L S. (z Byto- 
mia, rektor w Lesznie). Ludovicae Ma- 
riae Gonzagae ingrcssum Gedanum et 
portae arcuumque triumphalium deli- 
neatio carmine heroico. Dantisci, 1646. 
folio. 

Hoppe 41. 

— Pentas epigrammatica in ingrcs- 
sum Joannis Casimiri. Dantisci , 1656. 
folio. 

ASCHENBORN Michael (f 1627). 
Monumentum exequiale Samueli Gra- 
tiano optimae indolis adolescenti Ostro- 
rogi 26 Sept. 1621. denato et Octob. 
ibidem humato ab amicis erectum. Be- 
thaniae, typ. Joan. DorfFeri, w 4ce. 

Dzików. 

— In obitura antiąuissima et nobili 

prosapia oriundi, propnaque virtute ex- 

cellentissimi, magnifici et generosi he- 

rois D. Johannis Potocki de Potok ca- 

pitanei Tlumaccnsis et ductoris turma- 

rum regis Poloniae felicissimi etc. qui 

A. D. 1627. die 16 Julii pie placideque 

in Domino obdormivit, Lessus exequia- 

le.s. Bethaniae, lit. viduae DorfFerianae, 

w 4ce, kart nlb. 8. 

Są to wiersze zbiorowe. Prócz Aschenboma 
są także wiersze łacińskie: Jerzego Vech- 249 nera, Dawida Yechnera, Jana Sculteta, 
Michała Henrici, Wojciecha Węgierskiego, 
Jana Musoniusa, Stanisława i Władysława 
Trzcińskich ; — francuskie Wacława Teo- 
dora de Budowa, ucznia szkoły w Lesznie ; — 
na końcu są wiersze greckie Eustachego 
Gizeliusza. Akad. 

— Lacrymae super luctuoso obitu 
Sendivogii coraitis ab Ostroróg, castell. 
Międzyrzecensis etc. Bethaniae, impr. 
Mart. Briixer. 1625. w 4ce. 

Wspomina tu razem zgon wielu innych osób, 
w tymże czasie zmarłych, jako to: Opaliń- 
skiego woiewody poznańskiego, Górzyń- 
skiego i Jana Zakrzewskiego, przełożone- 
go zborów. — Piotr Opaliński wojewoda 
poznańs. umarł 1624 r. Dzików. 

— In solemnera nuptiarum festivi- 
tatem. Bethaniae, in offic. haered. Joan. 
Dorfer. 1623. 

Wiersz na zaślubienie Jana a Brause, dzie- 
dzica Klostawy z Barbarą córką Kaspra 
Szlichtynga Bukowieckiego. Dzikows. 

Juszyńs. Dykcyon. I. 9. — Siarcz. Obraz I. 
1,3. — Wiszn. VI. 331. — Łukaszewicz 
Kość. Br. C. 357. — Węgierski And. Hist. 
eccles. 1652. 402. 

Ascia obacz : Tarło Pet. (ad petram 
1687). 

— Charmesciana ob. Sieciński Step. 
(1650). 

— domus Smoszeviorum ob. Ste- 
czewicz Jan Cas. (1653). 

— gentilitiae Car. Tarło ob. Krzy- 
żański Fr. (1683). 

— immortalis gloriae Step. Księski 
ob. Turoniecki Sz. (1676). 

— Paczeniana ob. Bieżano wski Stan. 
(1664). 

— Radoszeviana ob. Radoszewski 
Bog. (1634). 

— sacris capituli ob. Tarczewski 
Jan (1697). 

— sanctuarium aedificans ob. Ra- 
dzimiński Wal. (1657). 

— sub arma clavis ob. Rudzki Jan 
S. (1660). 

— Tarłoviana ob. Ormiński Thom. 
(1690). 

— Tarłoviani decoris ob. Nowalski 
Jak. (1685). 

— triplici aere fusa ob. Szumowie 
Mich. (1697). 

Asciepias ob. Mercurius Trismegis- 
tus (Roselli Hannib. 1590). Ascoli (Askoli) de Alfons ob. Przy- 
padki (1778). 

ASCONIUS Pedianus. Commentatio- 
nes in aliąuot M. Tulii Ciceronis, cum 
accuratissimis editionibus collatae. Lugd. 
Bat., ex officina Arnoldi Doude, 1675. 
w 12ce. 

Na końcu są : Selectae variorum notae, a 

miedzy niemi i Andr. Patricii (Nidecki). 
Joche'r .398. 

Asculo Tomasz (Cianaveni de Ascu- 
lo) ob. Godzirairski G. (Historya 1618). 

ASHWELL Georgius, S. Th. baccal. 
et eccles. Anglicanae presbyter (1612 
t 8 Lut. 1692). Do Socino et Socia- 
nismo dissertatio. Autore Georg. Ash- 
wello. Oxoniae. Excudebat H. Hall, 
1680 anni. w 8ce, k. 7, str. 315. 
Jocher II. str. 556. Warsz. Uniw. 

Asiana diaeta ob. Odrowąż Stan- 
(1535). 

Asinus aureus ob. Apulejus. 

Asketomoria ob. Juszyński Hieron. 
(1795). 

Asmation ob. Piaseczyński Aleks. 
(1604). 

Aspasmos A. Szołdrski ob. Woyto- 
wicki Alb. (1641). 

Aspazya ob. K. W. (Cnota 1787). 

Aspectus fayentis orbi polono coeli. 
Varsaviae, 1703. 

— felicitatis Sarmatiae ob. Sieniaw- 
ski A. N. (1686). 

— Oginsciorum ob. Chochłowski 
Stan. (1690). 

— sapientiae ob. Sucharzewski Kan- 

ty (1758). 

Aspekt generalny na rok p. 1707. 

w 4ce, kart 10. (A— Eg). 

Obejmuje wiersze na każdy miesiąc przeciw 
Moskalom. Ossol. — Jagiell. 

— ob. Sołłohub Ant. (Orła 1744) — 
Zamojski M. (Księżyca, Hastae 1721). 

Aspes (de) Martinus ob. Kalnicki J. 
Carolus (b. r.). 

Asphyxia ob. Regnier Mikołaj (1789). 

Aspice ergo calumniator ob. Fride- 
waldus Mich. (1579). 

Aspriglio Sigismundi III. polon. ob. 
PaceUo (1608). 

Assecuratio ob. Monti (Regis Gal- 
Hae 1733). 

32 250 Assekuracya o1). Monti (1733). 

ASSEMANUS Jos. Simon (f po r. 
1770). Uibliolliecae Yaticanae praefecti 
et canonici. Kalendaria ecclesiae uni- 
yersae in quibus tum ex vetustis mar- 
moribus , tum ex eondicibus , tabulis, 
parietinis pictis etc. sanctorum nomina, 
imagines et festi per annum dies Eccle- 
siarum Orientis et Occidentis recensen- 
tur, desoribuntur, notisque illustrantur. 
Tom I— YI. Romae, 1755. w 4ee. 

Znajdują się tu wiadomości o początkach ko- 
ćciota clirześciańskiego u wszystkich lu- 
dów sławiańskich, a zatem i w Polsce. 
Jocher 7907. 

— Oratio in funere Friderici II. 
regis Poloniae etc. habita ad eminen- 
tiss. Cardinales in Basilica S. Clementis 
die XII Maii anno 1733. Romae, apud 
Joannem Mariam Salvioni. folio. 

Ohacz : Ragjj^uaglio delie solenni esequie di 

Federigo Augusto Ke di Polonia. 
Ciampi Bibl. I. 14. 

ASSEMANUS Stephanus Evodius. 

Laudatio in tunere Friderici Augusti 
III. Regis poloniae, Ducis Saxoniae S. 
R. J. principis Electoris, habita coram 
eminentissimis ac reyerendissimis S. R. 
E. Cardinalibus in aede Sanctissimi Sal- 
yatoris in lauro VIII kal. Jun. 1764. 
Romae, 1764, ex typogr. Franc. Bizza- 
rini Komarek proyisoris libror. S. R. E. 
in bibliotheca Yaticana. folio, str. 14. 
(z rycinami Carapanelliego). 

Dedyk. : Mariae Josephae Saxonicae, Gallia- 
rum Delphinae. 

Dwa wydania z tego roku zupełnie jednakie. 

Ciampi Bibl. I. 14. Czartor. 

ASSERMET Franc. Maria, Francisz- 
kan. Speculum yeridicum, in cujus 
prima parte sincere repraesentantur er- 
rores, refellunturrjue prava Jansenia- 
norum , et aliorum Novaugustinianorum 
dogmata. Yindicatur constitutio Santis- 
simi (sic) Patris p. m. Clementis XI. 
Pont. Max. quae incipit: Unigenitus 
Dei filius etc. Deinde confutatur libel- 
lus Planctuum Paschasii Quesnelli Jan- 
senistae, contra dictam Bullam expli- 
canturąue genuine juxta mentem S. Rom. 
Ecclesiae 101 propositiones damnatae 
ejusdem auctori.s. In secunde parte Cal- 
yinistarum et Lutheran. Theologia pro- ! ponitur ac eorura prava doctrina anti- 
 logiarum demon.stratur et solyitur Catho- 
lice. Jussu illustrissimi et reverendis.simi 
(3fficii consistorialis Culmensis a quodam 
presbytero Romano Catholico, theologo, 
Polono, Janseniani erroris hoste capitali 
in multis auctum. Reimpressum An. Dn. 
1725. — Tytuł części II. : Perspicilio- 
rum pro nasutis Protestantibus , P. II. 
Speculi yeridici contra Calyinistaa et 
Lutherano.s. Jussu illustrissimi et reye- 
rendissimi Officii consistorialis Culmen- 
sis ab eodem (a. quo I. pars contra Jan- 
senistas) Polono presbytero Romano Ca- 
tholico. Reimpressa anno Domini 1726. 
w 4ce. Część I. obejmuje k. 6. (przed- 
mowy) i str. 352. Część II. str. 336, 
1 k. (regestrów i omyłek). 

Na końcu 4 karty : Historia Thoruniensis in 
Prussia Regali. Sereniss. Poloniae liegis, 
zawierająca opisanie zaburzeń w tern mie- 
ście r. 1724. mieś. Lipca. — Jest to prze- 
drukowanie dzieła Assermeta de Divina 
Gratia, wydanego w Paryżu r. 1715. — 
Przypis, wydawcy Teodorowi Potockiemu 
arcybisk. Gniezn. 

Katalog pijars. pod N. 6.3. podaje : Culmae 

1724. — Jocher .S285. 
Wileńs. — Czetwert. — Jagiell. — Ossol. 

Asserta concordia S. Thomae ob. 
Mehtho Grat. (1669). 

— de physico ob. Aristoteles (1650). 

(Assertio). Breyis augustissimi ac 
summe yenerandi Sacrosanctae Missae 
Sacrificii ex Sanctis Patribus contra 
impium Francisci Stancari Mantuani 
scriptum assertio. Jussu et autoritate 
Rey. D. Jacobi Ychanski, Gnesnensis 
Archiep. nunc primum edita. Quid hic 
libellus continet, yersa pagella docet. 
August, in Epist. 23 ad Bonifacium. 
Nonne semel immolatus est Christus in 
se ipso? et tamen in Sacramento non 
solum per oranes Paschae solemnitates 
sed omni die populis immolatur. Colo- 
niae Agrippinae, apud haeredes Arnoldi 
Birkmanni. An. 1577. w 8ce, k. nlb. 
6, Hczb. 65. 

Na początku Uchańskiego Jak. Epistoła ad 

lectorem. 
Jocher 6428. 
Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 

Warsz. Uniw. — Uniw. lwów. 251 Assertio charitatem non esse praest. 
fide ob. Novicampianus A. (1555, 57). 

— orthodoxae doctrinae de persona 
filii Dei ob. Praetorius Petr. (1581). 

— orthodoxae doctrinae de sophis- 
raatibus Sim. Budnei ob. Simler Jos. 
(1576). 

Assertiones canonicae ob. Kosztowt 
Kaz. (de regularibua 1686) — Paszkie- 
wicz St. (canonico - legałeś 1699) — Ro- 
galla J. (de constitutionibiis 1691). 

— canonisticae. Ex libr. III. De- 
eretal. Titulo XLIX. De iramunitate 
ecclesiarum coemeterii et rerum ad eas 
pertinentiura. Quas in Collegio Karn- 
koviano, Soc. Jesu tum ex Jurę Cano- 
nico.... etc. Calissii, 1718. mensę De- 

cerabri die 17. w 4ce, str. nlb. 7. 

Krasińs. 

— de Controversiis ob. Chlebicius. 

— de existentia Dei ob. Ciranus 
Math. (1596). 

— de juris canonici articulis ob. 
Sławieński Stan. (1618). 

— de ordinatione ministrorum Lu- 
ther. ob. Sierakowski Stef. (1590). 

— de satisfactione Christi ob. Ra- 
doszycensis Ambr. (1643). 

— dogmaticae ob. Korona Mar. 
(1620). 

— ex jurę de emptione ob. Kaszyc 
J. (1605, 1606). 

— ex juris prudentia ob. Bułkiewicz 
Józ. (1647). 

— juris pontificii ob. Wacławowicz 
J. O. (1602). 

— logicae ex universa Aristotelis 
dialectica. Ad mentem Angelici ac Eccle- 
siae doctoris D. Thomae de Aquino de- 
ccrptae et a FF. Carmelitis Discalceatis 
prouinciae Polonae Philosophiae studio- 
sis publico certamini expositae. Cracov., 
in officina typ. Matthiae Andreouiensis. 
Anno 1634. w 4ce, k. 8. Ossol. 

— logicae a Carmelit. Prov. Polon, 
publ. def. Crac, Andreoviensis. 1654. 
w 4ce, sign. B^. 

Dedyk. : Stanisł. Lubomirskiemu wojewodzie 

niskiemu. 
Przyłecki. 

— ex logica ob. Cnogler Kwiryn 
(1597) — Tański M. S. (1630). — metheorolog. ob. Siculus Math. 
(1598). 

— philosophicae menstruae ex sexto, 
septimo, et octavo libro physicorum 
Aristotelis discutiendae in Collegio Vil- 
nensi Soc. Jesu, Julii .... hora 17 An. 
Dni 1577. Ex typogr. Radivili. w 4ce. 

Kornic. 

— philosophicae menstruae ex po- 
steriori De ortu et interitu, et primo De 
anima , libris Aristotelis, defendendae in 
Collegio Yilnensi Soc. Jesu 17 die De- 
cembris, hora 21. Yilnae, typis Nic. 
Chr. Radivili. Excudebat Daniel Lan- 
cicius. 1577. w 4ce. Komie. 

— philosophicae menstruae ex se- 
cundo libro Aristotelis De anima, de 
iis quae ad sensus exteriore8 spectant, 
et ex primo libro Metaphysicae, defen- 
dendae in Collegio Yilnensi Soc. Jesu 
28 Februarii, hora 21. Yilnae, typis 
ill. N. Chr. Radzivil per Danielem 

Laciciu. 1578. w 4ce. Kornic. 

— philosophicae ex praecipuis totius 
philosophiae Aristotelis difficultatibus de- 
fendendae in Collegio Yilnensi Soc. Jesu 
Maii 16, hora 17. Yilnae, typis illustr, 
N. Chr. Radziuil per Danielem Laci- 
ciu. 1578. w 4ce. 

Na odwr. str. drzeworyt, hei-b Leliwa: Va- 
leriani (Protaszewicz) Episcopi Yilnensi i 
na niego 6 wierszy łacińs. Kornic. 

— philosophicae ex octo phisicorum 
libris, defendendae in Collegio Soc. Jesu 
Yilnensi, sub autumnalem studiorum 
renovationem An. Dni 1579. Yilnae, 
an. a Chr. nato 1579. typ. ill. DD. 
Nic. Chr. Radivili ducis etc. Joann. 
Slecki excudebat. w 4ce, k. nlb. 4. 

Jagiell. 

— ex universa philosophia. Pars I. 
in Collegio Posnan. Soc. Jesu. Posnan., 

1591. folio. ^ Świdzińs. 

— de philosophiae revat. div. indice 
ob. Gładyszowski Kaz. (1707). 

— ex philosophia, logica nimirum, 
physica et metaphysica a religiosis ord. 
Excalceatorum S. S. S. Trinitatis in Col- 
legio Antecollensio ad Yilnam propugna- 
tae An. MDCCLYI (1756j. w 4ce. 

— ex unirersa philosophia et me- 
taphysica. (Na końcu :) Propugnabuntur 252 publice in Colle^'o Regio Yarsayiensi 
Societatis Jesu praeside R. P. Joannę 
Bohomolec A. A. L. L. et Philos