Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


FOR lio. ,. 
fffADlNG ROOM u; THE UNIYERSITY 
OF ILLINOIS 
LIBRARY ^ 

ETsab 
v.i3 
Bibho^. looro BIBLIOGRAFIA POLS 140,000 DRUKÓW. CZEŚĆ III. TOM II. --#- (Ogólnego zMoru tom XIII). j(. Estreichera. Wydanie Akademii Umiejętności. -•••^►•4I^<*>M«^ KRAKÓW. CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem A. M. Kosterkiewicza. 

1894. BIBLIOGRAFIA POLSKA TOM XIII. STÓLECIE XV — XVIIL W^ UKŁADZIE ABECADLOWYM. • ■> 4-<"» < " KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem A. M. Kosterkiewicza. 

1894. v^ POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE 

(lir. Abtheilung. Band II.) 

JAHRHUNDERT XV BIS XVIII. 

ALPHABETISCH GEORDNET VON Mr. *i€:ARL ¥]STREICHER UNIV. BIBLIOTHEKAą. — ^<$^ — (Der ganzen Sammlung Band XIII.) 


'^^^9^ KRAK AU, BUCHDRUCKKRBl DER K. K. J AGELLONISCHEN UNIYBRSITAT. 
Geschaftsleiter A. M. Kosterkiewicz. 

1894. 0\5 .^"^^ 
V. \3 
o r( ku czytam z przyjemnością ogłaszany we Lwowie urzędownie 
konkurs z fundacyi Franc. Kochmana, podpisany przez dwóch pro- 
fesorów polskiej literatury i jedenastu światłych członków komisyi 
konkursowej. Wolno mi wyrazić o nim zdanie bezstronne, bo stoję i po za 
i po nad konkursem. W nim światu hterackiemu bywa obwieszczonem, że do 
konkursu literackiego stawać mogą wydawnictwa materyałów historycznych 
lub innych, bibhograficzne i t. p. tylko wtedy, jeżeli im towarzyszy (inne) 
samodzielne oryginalne dzieło autora. 

Oryginalnem istotnie jest to pragnienie oryginalnego towarzysza pracy 
samodzielnej, oryginalnem zaprawdę pojęcie trudów bibliograficznych. 

Tak, jak ci poważni mężowie, ogół pojmuje trud bibliograficzny, nie za 
studyum samodzielne, nie za krytyczne rozpatrywanie, lecz za mechaniczne 
zestawienie katalogu, któremu przewodniczy — bezmyślność. 

Takie staroświeckie pojęcia krzewić się mogą nawet u mężów mających 
naukowe zasługi — a to z racyi, że nikt nie zadaje sobie trudu, by zastanowić 
się, na czem polegają dzisiejsze badania bibliograficzne. 

Stawają one nieraz wyżej od mniemanych oryginalnych, samodzielnych dzieł, 
które rozpatrując bibliograf, dostrzega nici, któremi są szyte i klajster, którym 
są lepione. 

Materyały bibliograficzne , są tak samo naukowem , źródłowem badaniem, 
jak każde inne w innych działach umiejętności. Załuski, Lelewel, Jocher, czy Bent- 
kowski stoją na równi z najpoważniejszymi badaczami. 

Studya ich nie są katalogami księgarskimi lub bibliotecznymi, choćby 
wychodziły w postaci katalogów — są, w całem znaczeniu tego wyrazu, studyami 
krytycznemi. Za takie, uznaje one maleńka garstka tych uczonyt;h, którzy 
codziennie poufalą się ze źródłami tego rodzaju. Dla mnie wystarcza to uznanie. 

Może to samochwalstwem zda się, może reklamą dla ł^ibliografii, nadmie- 
nienie, że w tym duchu uznania, wydał życzliwą dla mnie broszurę pan Zdzisław 
Hordyński p. t.: Obraz piśmiennictwa polskiego XV — XIX wieku (Odbitka z Kwar- 
talnika historycznego), Lwów, 1893, w której omówił pierwsze siedem tomów, 
ogarniające stulecie XIX. Ostatnie dwa tomy, inne wieki ogarniające, oczekują 
jeszcze krytycznego rozpatrzenia. 684047 vni 

Na te (lwa tomy już zwrócił uwagę uczony prof. Briickuer, a jego zdanie, 
jako specyalisty, ma decydujące znaczenie. Pisał on już dwukrotnie o Bibliografii 
w ArcłiiY fiir slaviscłie Płiilologie (1889. T. XII. s. 493—4. i 1893. T. XV. 
s. 582 — 3.). Ostatnim razem wyraża się w te słowa: 

»AUe Yerkleinerer seiner Leistungen werden vor der jetzt von ihm unter- 
nommenen Arbeit verstummen miissen. Es ist dies ein Denkmal stupender 
Arbeit und enthalt eine Fiille von Belehrung fiir den Litterarhistoriker. 
Die blosse Titeiangabe ofters zu einer formlichen Ahhandlung erweitert wird. 
Dass Versehen, namentlich in der Correctur, vorkommen konnen, daran wird 
sich bei den Schwierigkeiten der Ausfiihrung des grossen Werkes niemand stossen: 
dass wir zum ersten Małe die Culturarbeit des alten Polens, wie sie in der 
gedruckten Litteratur zum Ausdrucke kommt, werden vollstandiger iiberscłiauen 
konnen, danken wir dem unermiindlichen Fleisse und der bewunderungwerthen 
Ausdauer Estreicher s.« 

Pozwoliłem sobie te wyrażenia uczonego badacza naszej literatury, jako 
reklamy dla mej książki przytoczyć. Próżność to niewinna, a hamująca zapędy 
domorosłych Zoilów, prostująca nieco pojęcia naszych statystów ostracyzmowych, 
o naukowem znaczeniu źródeł bibUograficznych. 

Byłyby te pojęcia dostępniej szemi do umysłów ogółu wykształconego, gdyby 
popęd do bibliograficznych poszukiwań nie zamierał tak zastraszająco u nas 
z roku na rok. Coraz mniej napotykam zamiłowania w przeszłości naszej 
literackiej, w gromadzeniu skarbów po naddziadach. 

Za tem poszło, że i wymiana dzieł coraz trudniejsza. Stare książki gdzieś 
poginęły — miłośnicy pochowali się. Wielka różnica między tem, co było lat 
temu trzydzieści, a obecnie. Dla tego tem serdeczniej szy stosunek utrzymywać 
wypada z tymi, którzy jeszcze dzisiaj dotrzymują kroku — którzy zbierają 
i zbiory swe udzielają do użytku badaczy. 

Mam już nie wielu życzliwych mej publikacyi. W tej życzliwości nie ustaje 
prof. J. Przyborowski , którego uzupełnienia zamieszczam w dodatkach. Zajęty 
swemi sprawami, hr. Włodzimierz Plater w Petersburgu, ma jeszcze czas na 
niespodzianki listowe, któremi mnie obdarzając, nie tylko podaje tytuły druków 
nieznanych mi, ale i pamięta o tem; że zbieram wieści o stuletnich starcach. 

Mógłbym się pochwalić życzUwością p. Al. Kraushaara, hr. Konstantego 
Przezdzieckiego, p. Lubicza-Łopacińskiego w Lublinie i J. Trzemeskiego w Bel- 
moncie pod Bracławiem, pilnych zbieraczy rzadkich dzieł; ale chwaląc się, radbym, 
aby częściej dorzucaU grosze swe do wspólnej skarbnicy. 

Taką tylko drogą pospólnego poparcia, możemy doczekać się zdrowych 
i pożywnych owoców. Przy końcu tomu tego domieszczam dodatki i poprawki, które rozcinane, 
mogą być wlepiane w odpowiednie miejsca. Ostatnie szpalty są przerobionem 
powtórzeniem tych miejsc, dla egzemplarzy, które nie do wszystkich prenumerato- 
rów doszły. Ktokolwiek dostrzeże więcej braków, zechce mnie o nich zawiadomić. 

Kraków, 24 Stycznia 1894. filAŁA CERKIEW. BiAŁkOWSKi. B. Biała Cerkiew ob. Biało-Cerkiew. 
Biała góra ob. Relacya (1620). 
Białecka Helena z Komamickich ob. 
Kłodnicki Leon (Mowa 1789). 

BIAŁECKI X. Andrzej. Niebieskiego 
dźwięku y monarchiey w ludzkiey na- 
tury z boztwem złaczoney ciele, Zegar 
zbawienny, który na krzyźowey wieży, 
siedm słów z ust swoich przenaświęt- 
szych, iako godzin wybiiał, kończąc 
odkupienia narodu ludzkiego fundament. 
Tu taiemnice miłości, y miłosierdzia Bo- 
skiego nieoszacowane. Tu Zaboy okru- 
tny anielskiego Pana y Króla. Uważ kto- 
kolwiek niekamienne wnętrzności w so- 
bie czuiesz; Krwie przenayświętszey, 
z Makuł grzechowych, na duszy przy- 
szłych omyty kroplami. Dobrodziey- 
stwo niewypłacone, lub z niegodna, 
spokoyna jednak wdzięcznością eluci- 
duje X. Andrzej Białecki, w 4ce, str. 5 
i po jednej str. liczbowanych kart 22. 

Ded. Andrzejowi Rostockiemu. 

Jocher 828. Ossol. 

Białecki Paulus Martinnus ob. Go- 

stomski J. 

BIAŁECKI Piotr Jan z Białocina. 
Coloss cnot znamienitych Jegomości 
Pana P. Krzysztopha z Mieroszowie 
Mieroszowskiego Pisarza Grodzkiego Sie- 
wierskiego żałobnym rythmem przez 
Piotra Jan4 z Białoćinś, Białeckiego, 
Pisarzś, Grodzkiego Siewierskiego. Na 
pociechę bolesnych rodziców y żdłosnych 
przyjaciół wystawiony. Roku pańskiego 
1674. Mieśiacd Lipcd, dnia 12. B. w. 
m. dr. w 4ce, k. 7. 

Tom 13. Dedykacya Krzysz. I Woje. Mieroszowsklm. 
Na karcie 6tej wierszem łacińskim : In- 
scriptio tumuli, zakoiiczone : Obijt a. d. 
1674. die — mensis Aprilis. 

^ Jagiell. 

Obacz: Klonowicz Seb. (Pamiętnik Xiążąt 
1666. 167.S. Monosticłia in vitas Re- 
gum) — Maciejowski W. A. Piśmienn. I. 
524. — Juszyński Dykcyon. I, 20. 

Białecki Wojciech (Weiss A.) Kan- 
tor w Królewcu f 1726). ob. Oloff. 
Poln. Lieder. 194. — Kancyonał kró- 
lewiecki wyd. Grabera. — Weiss Alb. 

(1726). 

Porówn. Biallecki Alb. 

Bialikowicz Stan. ob. Żelechowski 
Stan. (Botri 1646). 

BIAŁKOWSKI Andrzej. Qvae8tio me- 
taphysica de principio indiuiduationis, 
a M. Andrea Białkowski , in Alma 
Acad:§ Crac: pubHce ad disputan- 
dum proposita. Anno Dni millesimo 
sexcentesimo ąuadragesimo tertio, Mensę 
(Julio) die (23). Permissv Magnifici 
Domini, Rectoris. Cracoviae, in offi- 
cina Christophori Schedelij, S. R. M. 
typogr. (1643). w 4ce, kart 8. 

Na odwrocie tytułu pod herbem sześciowiersz. 

Dedykacya Martino Kalinowski de Hu- 

siatyn Palat. Czerniechouiensi. Wielbi go 

za sprawność pod Chocimem. — Na końcu 

broszury: Sub auspiciis D. Jac. Ustiensis 

Rectoris. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Przeździec. 

— Ob. Bieżanowski Stan. (Debita 

virtuti 1646) — Sienkowicz Adam 

(Autumnus yindemians 1644) — Stra- 

chocki Joannes Albertus (Decumanus 

1645) — Tomicki Benedykt Adam 

1 BIAŁKOWSKI. BIAŁOBŁOCKI. (LauriiB academicus 1638) — Wieczor- 
koAvski Stanisfew (Qiiaestio 1G36). 

BIAŁKOWSKI X. Jan (ur. r. 1597). 
Kazanie pod szopa obozowa rozbita we 
wsi Biedziach mi;iue w wieczór przy 
stanowieniu się z ciałem JO. Xcia X. 
P. Chrzysztofa Radziwiłła S. P. R. na 
Birzacli y Dubinkach Xiażęcia, Wo- 
iewody wileńskiego, Hetm. w W. X. 
Lit., adrninislrat. mohilews. Bystrzyc- 
kiego stai-osty. Przez X. Jana Biał- 
kowskiego, Kaznodz. Zboru Węgrows- 
kiego. Dnia 22 stycznia w r. 1641. 
z upoważnieniem starszych w di'uk po- 
dane .w LubeczLi, w drukarni Jana 
Kmity, sługi JO. Xcia JMC. Pana Pod- 
komorz. W.X. Lit. 1641. w 4ce, ark. D. 
(kart 14). 

Łukasz. Kość. Br. C. 346. — Maciej Pism. III. 
8.S2. — Wegiers. Syst. histor. Slav. 448. 
Akadem. — Birgel — Czetwer. — Dzików — 
Ossol. 

-- ob. Kmita Jan (Pogrzeb Ra- 
dziwiła 1641). 

BIAŁKOWSKI Mikołaj Kazimierz. 
Theorocentrica sive mathematicae de 
punctis et centris considerationes in 
alraa academia Yilnesi Societatis Jesu, 
a Nicolao Casimiro Białkowski equite 
Litłiuano, philosophiae auditore editae. 
Yilnae, typis acadeniicis Societatis Jesu 
Anno MDCXLIV (1644). w 12ce, 217 
stron i 1 tablica. 

Dedyk. Franc. Ossolińskiemu, synowi ka^ii- 

clerza. Z drzeworytami. 
Od str. 211 numerowanie fałszywe, zamiast 
211 jest 111, zamiast 212 jest 112, dwie 
strony mają po 216. — Ostatnia strona 
powinna właściwie być naznaczona 218. 
Ossol. — Uniw. lwów. — Wileus. 
— Toż. Wilno, 1690 w 12ce. 
Krasz. Wilno IV. str. 191, 218. — Brown 
Bibl. pis. 118. — Jabłonowski Musaeum 
s. 24. — Żebraws. Bibliogr. 275. 

BIAŁKOWSKI Mikołaj (II.) Na rocznicę 
ocalenia drogiego zdrowia i życia nay- 
iasnieyszcgo Pana Stanisława Augusta, 
króla Polskiego, W. X. Lit. roku 1784. 
w Grodnie dnia 4 listopada. B. w. m. 
dr., w 4ce, 2 k. Czartor. 

BIALLECKI Albert Ostroróg. Ana- 
gramma epitlialamium , in honorom 
nuptiarum, Generosi ac Nobilissinii, ve- 
raeque yirtutis insignibus splendidissimi Paris, Dn. Sigismundi Keckrycii a Fried- 
land in Fe^tenberg sponsi ; et Mariae 
Saurmann a Jeltsch Generosi et Nobi- 
lissinii Dn. Conradi a Saurmann piae 
memoriae, Dn. in Jelitach, Huichwitz 
StertzendorfFetc.relictaefiliae,sponsae ; in 
Castro Jelltscliio celebra tar u m_, XV. Cal. 
NoYomb. Anno Christi En VIrtVte 
DVCe et fata VLaM tenent (1622). De- 
bitae obseryantiae, boni ominis et sin- 
ceri amoris ergo; scriptum^ ab Alberto 
Bialletzki Ostroróg, Pol. Breslae, typ. 
Baumannianis, w 4ce, 4 k. (na drugiej 
karcie u dołu znak Ag). 

Bibl. Wrocławs. 

— ob. Białecki Woje. 
Białłozor ob. Białozor. 
Białobieźe ob. Zbylitowski Andrzej 

(Pisanie 1589). 

BIAŁOBŁOCKI Bogusław. Krótka 
odpowiedź od JXX. Bernai-dynów Wi- 
leńskich przeciwko WW. JPP. AnfFo- 
rowiczoni i ich wrażeniom. B. w. m. 
(Wilno, około 1799) fol. 2 k. nlb. 

Zanotowano autora na egzemplarzu : Bogu- 
sław Białoblocki, Kegent Granicz. Bra- 
sław. Adw. Sądu Głł. Jagiell. 

— Pety ta ze strony JW. Karola 
Morawskiego Generała Woysk Litews- 
kich przeciwko WW. Kredytorom i Pre- 
tensorom Jego. B. w. m. (Wilno około 
1799). fol. 3 k. nlb. 

Zanotowano na egzemplarzu obrońcę : Bogu- 
sław Białobłocki, Kegent. 

Jagiell. 
' — Spiawa W. Jeymó Pani Maryi 
z Borodziczow Sorokewey Mieczney Pttu 
Oszmiań. z dokładem opiekunów proce- 
duiącey z Wm. JPui. Krzysztofem Ko- 
ziełłem Prezydentem Grodzkim Wileńs- 
kim. B. w. m. (Wilno około 1799). fol. 
5 k. nlb. 

Na egzemplarzu zanotowano : Bogusław Bia- 
łobłocki Regent Graniczn.Brasław. Adwok. 
Sądu Gł. Lit. Jagiell. 

— Sprawa w Bogu Wielebnego 
JX. Kassyana Diibrawskiego, Przeora, 
i wszystkich JXX. Karmelitów Bosych 
Wileńskich przy Ostrey Bramie mie- 
szkaiacych z W W. JPP. Anna z Ze- 
nowiczów Matka, Franciszkiem Podwo- 
iewodzim Smoleńskim i Tadeuszem Pod- 
komorzym Smoleńskim Synami Wisso- BIAŁOBOCKI. BIAŁOBOCKI. gierdami, oraz W. JP. Kunegunda z 
Przyałgowskich Szemiotowa, Starościna 
Polebska z dok^Wein Opiekunów Jeynici. 
Bez wyr. m. i r. (Wilno, oko^o 1799). 
fol. 2 k. nlb. 

Zanotowano na egzempl. : Bogusław Bialo- 
btocki, Kegent Grodzici'i. Adwok. indu- 
kował. Jagiell. 

— Sprawa W. J. Xiedzia Kassj^ana 
Dubrawskiego Przeora i wszystkich 
J. XX. Karmelitów Bo^sych przy Ostrey 
Bramie rezyduiacycli przeciwko JPP. 
Jerzemu i Ewie Żukowskim, Rotm: 
Pińskim. Bez wyr. m. i r. (Wilno około 
1799), fol. 4 k. nlb. 

Na egzemplarzu zanotowano: Białobłocki. 

— Sprawa JW. JP. Tadeusza Żaby 
aktualnego Sówietnika Taynego W^dy 
Potockiego i Kawalera iako Syndyka, 
w rzeczy Wielebnego JX. Krescentego 
Daleckiego Kustorza i wszystkich JXX. 
Bernardynów Klasztoru Wilen. z W''W. 
JPP. Justynem i Giertruda z Chlewiń- 
skich Anfforowiczami Sendziami byw- 
wszemi Grodzkiomi Pttu Prenskiego. 
Po dekrecie oczewistym Ziem. Wileń. 
R. 1795. 8bra 17. V. S. ferowanym. 
Bez w. m. i r. (Wilno, około 1796). 
fol. 1 k. nlb. 

Na egzempl. Łapisano: Bogusław Białoboeki 
Regent Granicz. Grodzień. adwok. Sadu 
Głł. Litt. Jagielf 

Białoboeki Alexander ob. Czarnocki 

Joannes (Dfixiosis l(j46)). 

Białoboci(i Franciszek ob. Tutkow- 
ski Szymon (Laurea artium 1653). 

BIAŁOBOCKI Jan. Brat Tatar abo 
liga wilcza z psem, na gospodarza. Do 
czasów terazniey szych stosuiaca, w Roku 

1651. w miesiącu Listopadzie wydana. 
Przez urodzonego Jana Białobockiego, 
Sekretarza J. K. M. Za dozwoleniem 
star. urzędu duchownego. W Krako- 
wie, w drukarni wdowy y dziedziców 
Franciszka Cezarego, J. K. M. typ. 

1652. w 4ce, kart 9. 

Dzików — Krasiński — Ossol. 

— Hymny o Najświętszej Pannie 
z jej godzin (de ofticiis) wyjęte, nu 
polski język przestawione. Kraków 1646. 

Dedykował żonie swe najpierwsze dzieło, co 
w przedmowie do Hymnów z r. 1048 opo- 
wiada : „Napisałem nieco Hymnów i pie- śni w tamtyna przed lat dwiema wyda- 
niu, które w domu, jako jiierwsza i mała 
Ijróbe nieumiejętności swojej oddać mi 
przyszło." (str. 59). Porównaj niżej : Wie- 
niec ozdobny. 

— Hymny y prozy polskie, w zwy- 
cz^ynym vżywaniu y nabożeństwie ko- 
ścioła św^iętego kńtholickiego, z Bre- 
wiarzd Rzymskiego w iędnę kśiaszkę 
zebrdne; z łacińskich hymnów nA pol- 
skie wedle poprawy Naywyższego Pa- 
sterz4 Vrbana VIII. przez vrodzonego 
Jana Białobockiego, K. J. M. sckr. 
przełożone. Superiorura permissu. W Kra- 
kowie, w drukarni Franciszka Ceza- 
rego. J. K. M. typog. Roku Pańskiego, 
1648. w 8ce, str. 283. k 6.' 

Na odwrocie tytułu sześciowiersz na drze- 
woryt Baranka. Oddanie Hymnów spo- 
łecznicom Matki Bożey, pannom zakon- 
nym. Do str. 62 idzie przemowa, w któ- 
rej opowiada, którzy monarchowie i pa- 
nowie, i jakie stawiali klasztory i ko- 
ścioły. Potem idzie wierszem data prze- 
łożenia Hymnów R p. 1646. dnia 9. wrze- 
śnia. Na stronie 65. tytuł dzieła się po- 
wtarza znacznie rozszerzony. Hymnów 
jest CXLV. i te kończą się na str. 242. 
Od str. 244. idą wierszem Prozy staro- 
dawne kościelne, porządkiem świąt, (po 
łacinie i po polsku obok). Kończy XI 
proza pogrzebowa. Poczem idzie Index 
hymnów. 

Jocher 7044. Jagiell. — Ossol. 

— Klar męstwa, n<5 obiaśnienie po- 
chodni w dalsza drogę ku nieugAsłey sła- 
wie Jaśnie Oświeconego Xiążęćia IMći, 
Jeremia Michała Korybvtan4 Wiśni o wcu, 
y Lubniach Wisniowieckiego, wojewody 
ryskiego. Kaniowskiego, etc. starosty. 
Aż do wyprdwy woiennoy pod Zbo- 
rów samego Naiaśnieyszego MonArchy 
króla Jego Mości Jana Kazimierza, nam 
szczęśliwie pAnuiacego. We czterech 
także częściach wydany przez tegoż 
authoni, w miesiącu Nrrześniu Roku Pań- 
skiego 1649. B. m. (Krakówj druk Fr. 
Cezarego), w 4ce, ark niel. F4. (kart 24). 

Stanowi część drugą dzieła : Pochodnia sławy. 
Tutaj jest opisane oblężenie Zbaraża i prze- 
darcie się Skrzetuskiego przez obóz. Pi- 
sane potoczystym wierszem. 
Branic. — Chreptow. — Czarter. — Dzi- 
ków — Jagiell. — Kijows. — Krasińs. — 
Ossol. 

— Odmiana postanowienia sfery 
niestateczney Kozackiey z wzruszeniem BIAŁOBOCKI. BIAŁOBOCKI. pokoju od miesiąca stycznia 1650, aż 
do wrzes. 1651. widziana, y z dokoń- 
czeniem wieku nieodmienney pamięci 
JO. niegdy ksiaźęcia JMci Jeremiego 
Michała Korybuta Wisniowieckiego wo- 
jewody Ruskiego, Przemyskiego, Prza- 
snyckiego, Kaniowskiego, itd. Starosty. 
Przez urodzonego Jana Białobockiego, 
Sekretarza Króla JMci wydana. W Kra- 
kowie, u wdowy i dziedziców Franci- 
szka Cezarego J. K. M. typogr. 1653. 
w 4ce, str. 64. dr. goc. 

Dedykow. Janowi Zamojskiemu Hrabi na 
Tarnowie krajczemu koronn. 

Branic. — Chreptow. — Dzików — Kra- 
sińs. ■:— Ossolińs. 

— Pochodnia woienney sławy Ja- 
śnie Oświeconego XiaźęóiA Jego Mości, 
Jeremia Michała Korybuta na Wiśniowcu 
y Łubniśch Wisniowieckiego, woiewody 
Ruskiego, H. W. K. Starosty Kaniow- 
skiego, etc. etc. ze czterech części zło- 
żona, y w Roku 1648. wystawiona. 
Przez Vrodzonego... J. K. M. Sekreta- 
rzk. W Krakowie, w drukarni Fran- 
ciszka Cezdrego. J. K. M. Typogr. Roku 
1649. w 4ce, k. ni. 16. 

Akadem. 

— Pochodnia woienney sławy Ja- 
mie Oświeconego Kśiażęcia J. M. Je- 
śemia Michała Korybvta ni Wiśniowcu 
y Łubnidch Wisniowieckiego, woiewody 
u skiego Kaniowskiego etc. starosty. -Ze 
czterech części w roku 1648 złożona, 
y przez vrodzonego Jana Białobockie- 
go, J. K. M. sekretarza wyddna. A te- 
raz nowo klarem męstwś, tegoż Jdsnie 
Oświeconego Xiaźęćia J. M. Wisnio- 
wieckiego obiAśniona, y pod zacnym imie- 
niem Wielmożnego Jeg° Mości P. P. Jana 
nk Zamościu Zamoyskiego, starosty Ka- 
łvskiego etc. wyprawiona y wydruko- 
wani. W Krakowie, w drukdmi Frś.n- 
ćiszkś Cezarego J. K. M. typogr. roku 
1649. w 4ce, kart. 14. 

Na odwr. tytułu czworowiersz na herb Za- 
mojskich. Dedykacją Janowi Zamojskiemu 
podpisał Franc. Cezary. Poczem zaczyna 
się tekst. Pierwsza częsc Pochodnie wo- 
jennej sławy. 

Osobny tytuł ma dodany, i wyżej przyto- 
czony Klar męstwa. 

Branic. — Chreptow. — Jagiell. — Erasińs. — Pogoda iasna Oyczyzny, w która 
okazały się y nadgrodę biorą wysokie 
zasługi, a niezaćmiona sława J. O. Klę- 
cia JMści Jeremia Michała Korybuta 
na Wiśniowcu y Lubniach Wisniowiec- 
kiego, woiewody Generała Ruskiego, 
Hetmana W. Koronnego, Przemyskie- 
go, Przosnioskiego, Kaniowskiego etc. 
starosty panegirykiem przywitana przez 
urodzonego Jana Białobockiego, Króla 
J. M. Sekretarza, po Seymie walnym 
Koronnym Warszawskim w roku 1650. 
zaraz na początku skończonym, który 
panegiryk na cztery części rozdzielony 
i na świat roku tegoż wydany. W Kra- 
kowie w druk. Franciszka Cezarego, 
Króla JM. typ. 1650. w 4ce, k. 6. 

Chreptows. — Czarter. — Ossol. 

— Wieniec ozdobny przedziwnej 
czystości Najświętszej Matki Bożej 
z kwiatków rozlicznych Pisma św. uwi- 
ty, a na pohamowanie bluźnierców iey 
w modlitwę abo pieśń oddany. Ne 
timeas Maria invenisti enim gratiam 
apud Deum. Lucae. Bez w. miej. 1644. 
w 4ce, kart nielb. 4. 

Na końcu podpis: J: B: S. (ekr.) J. (ego) 
K. (ról.) M. (ości). — Por, wyżej : Hymny 
(1646). . Ossol. 

— Zegar w krótkim zebraniu cz4- 
sow Królestwa Polskiego wiekami Kró- 
lów idący, imiona Królów, królowych, 
y potomstwa ich Królewskiego, wski- 
zuiacy. Przez Jana Białobockiego, Se- 
kretarzd K. J. M. Roku Pańskiego 1661. 
zformowany. — A drukowany, zk do- 
zwoleniem starszych. W Krakowie, 
w drukarni wdowy y dziedziców Fran- 
ciszka Cezarego. J. K. M. Typogr. (1661.) 
w 4ce, kart 38 niel. (ark. A — Kg). 

Dedykacya do Jerzego Lubomirskiego Mar- 
szałka Wielk. i Het. Pol. Koron. €tc. 
w której wyraża, że w młodości swoiej 
był sługą w domu XX. Ostrogskich. oraz 
u Oyca tegoż Lubomirskiego Stanisła- 
wa, woiewody Krak. i że w jego rejmen- 
cie wojskowo pod Chocimem służył. — 
Datowana z Krak. ultima Septemb. 1661 — 
po dedykacyi następnie „Zegar czasów 
Królestwa Polskiego," gdzie w rubrykach 
zamieścił wszystkich Xiążąt i Królów 
Pol. od Lecha aż do Jana Kazimierza, 
z wyrażeniem ich małżeństw, potomstwa, 
lat życia i panowania (372 ark.). — Dalej BIAŁOBOKI. BIAŁOBRZESKI. zaś wierszem „Zegar czasów starożytnych 
i t. d." Jest to pochwała Polaków, roz- 
łożona na te punkta : Wrodzona ku Bogu 
skłonność y Candor w życiu. Wrodzona 
ku Panom miłość y Powaga Maiestatu. 
Wrodzona wolność a Praw Powaga. Wro- 
dzone Męstwo y Ludzkość. Na końcu : 
Panegirik Narodowi Polskiemu ku po- 
chwale i wiersze do Zoylvsa, albo raczey 
Ozvwce(l. karta). Do tegoż (1. strona). Część 
wierszowana zaczyna się od arkusza F. 
Branic. — Czartor. — Drohobycz — Dzi- 
ków — Jagiell. — Krasiiis. — Ossol. — 
Przeźdz. — Uniw. Iwows. 

— ob. Tijtkowski Szymon (Laurea 
artium 1653). 

Juszyński I. 20. — Siarcz. Obraz I. 28. — 
Wiszniew. VI. 694 — Załuski Bibl. poet. 
pols. s. 29.^ Woronicz Pisma IV. 101. — 
Encykl. Orgelb. III. 391—2.— Bentkow. 
I. 295. — Maciej. Pism. III. 860—1. — 
Jabłonowski Musaeum s. 24 — 5, — Pol- 
kowski Ign. Zapiski 1870. s. 12. 
Białoboki ob. Bonaventura X. od S. 
Stanisława (1672). 

Białobrzeski Hieronim ob. Biało- 
brzeski Zygmunt (1629). 

BIAŁOBRZESKI Marcin (ur. 1522 
f 1586) Censura de raptu in coelum 
cum corpore cuiusdam puellae Craco- 
viae conficto. A. 1577. w 8ce. 

Właściwy tytuł broszury nie wiadomy. — 
Będzie to albo Censura wydana przy 
dziełku Teof. Prawdzickiego : Brevis refu- 
tatio impudentis cujusdam fabulae, 1577. 
albo może Censura Academiae Utopiensis, 
której autor podznaczył się literami G. S. 
Ksiądz kanonik kat. krak. Scypio, znawca 
literatury, katalogując zbiór w Dzikowie, 
broszurę Brevis refutatio fabulae zazna- 
czył w katalogu, jako pracę Białobrze- 
skiego. 
Do polemiki o porwaniu dziewczęcia do nie- 
ba, należą pisma: Elegia de Virgine 
assumpta 1577. Thraso. De raptu virgi- 
neo. — Morosophus adversus Aretium Leu- 
coschtanum. — Te dwie broszury dziś nie 
znane. — Hyperaspites De raptu virgineo. 
Jocher 7251. 
Porównaj. Hyperaspites. — Prawdzicki. — 

— Dyalog Job. — Dyalog Tobiasz 
(wierszem). 

O czem Trzecieski A. mówi: „rhytmis con- 
scripta poemata desunt, ut Tobiae et 
Jobi drammata sacra docent. 

— Orthodoxa Confessio de vno Deo, 
qvem Christiani Catłiołici credvnt, ado- 
rant, et invocant, ex S. Literis descripta. 
Aduersus omnes Samosateni, Arrij, Eu- 
nomij Nestorij, et similium haereses et blasphemias, hoc extremo infoelici 
saeculo ab inferis reuocatas. Adiecta 
est sub finem libelli, eorum confutatio, 
qui animas cum corporibus extingui 
commonti sunt. Per Reverendiss: in 
Christo Patrera Martinum Bialobrzeski, 
D. G. Laodicensem et Camenecensem 
designatum Episeopum, necnon Abba- 
tem Clarae Tumbae. [Na końcu :] Cra- 
coviae Irapressum per Andream Petri- 
covium Anno Domini: 1577. w 8ce, 
kart 4. i sign. ark. Tg. 

Dedykacya do Jana Zamojskiego, naówczas 
podkacl. kor. datow. 11. Calend. Junii 
1577. Pod jego herbem na odwr. tyt. 
8 wier. łacin. Andrzeja Trzecieskiego. 
Jocher 2913. a. — Wierzb. I. 348. 
Akad. — Branic — Czamec. — Czartor. — 
Dzików — Ossol. — Zyg. Pusłows. — 
Uniw. Iwows. — Wileńs. Ewangł Zboru — 
Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł. Coloniae apud Ma- 
ternum Cholinum 1579. w 8ce, 226 str. 

Autor nazwany tu : Bialobrzki. 
Jocher 2913. h. 

— Katechizm albo Wizerunk prA- 
wóy wiary chrześdianskiey, wedle nauki 
Pdnś Jezusa Chrystusa, Apostołów iego, 
y Kościoła iego Świętego, przeciwko 
wszystkim obłędliwosćiam tych czśsów, 
bdrzo pożyteczny. Przez Jego Miłosó 
Księdza Marcina Białobrzeskiego, Bi- 
skupś, Laodyckiego, Sufragana Kra- 
kowskiego, y Opata Mogilskiego, etcet. 
napisany. Roku M.D.LZYII. (1567). 
Bez wyr. m. dr. i drukarni, w 4ce^ 
k. 16. na przodzie, str. 386, i 2 k. 

Na odwrocie karty tytułowej herb Fil. Pa- 
dniewskiego Bisk. Krak. a pod nim Epi- 
gramma (14 wier. łac.) podp. V. Gre. Sambo- 
ritauus. Katechizm w kształcie rozmów 
między mistrzem a uczniem, po większej 
części polemiczny. Drukowany u Mik. 
Szarfenbergera, chociaż to niewyrażono. 

Przedmowa do chrześciańskiego czytelnika 
obejmuje kart 12. W niej zapowiada, iż 
wyda Wizerunek. — Krótkie okazanie 
pisma Starego Zakonu o Bogu, obejmuje 
kart 2. 

Potem : Pisarz czytelnikowi, gdzie usprawie- 
dliwia pomjłki druku, bo sam przez tru- 
dności nie małe nie mógł być dla corre- 
ctury przy officynie, a inszy choć doglą- 
dał, odjeżdżał często precz, nie bywało 
go długo, przychodziło ną drukarza i kor- 
rektorem i impressorem być, a ten nie- 
świadom, szwankował". BIAŁOBRZESKI. BIAŁOBRZGSKI. Kastępnie na 1. stronie herb Habd;mk i pod 
nim 24i. wierszy o Skarbku. 

Dalej ida karty liczbowane tekstu z nad- 
pisem : Katechizm albo wizerunk prawey 
wiary, etc. Wtóra część idzie od k. 67. 
(Credo). Cześć lllcia (o modlitwie) od k. 193. 
Na k. 125. chwalił Orzechowskiego Chi- 
merę i Quincunx. Kończą kart 2. niel. : 
Esplicacia, albo wykład osobliwych miejsc. 

Edycya istotnie jest r. M.DLXVI. Jednakże 
sa egzemplarze u Czartoryskich i w reku 
Igła (w r. 1883) z datą M.DLXVII 'co 
wynika ztąd, że w miejscu, gdzie wypada 
punkt, dobito inną grubszą czcionką I. 
zkąd powstała podwójna data jednej 
książki. 

Wierzbowski II. 1435. — Jocher 2775. 

Akad — Czapski— Czarnecki — Czartor. — 
Czetwert. — Dzików — Jagiell. — Kor- 
nic. — Krasińs. — Ossol. — Pusłows. — 
Pawlikows. — Eaczyńs. — Semin. Warsz. — 
Tow. Prz. N. pozn. — Wilanows. — Za- 
mojs. 

— Księdza Marcina Bialobrzeskiego, 
z lasky bożey by^kupa Laodyckiego, 
opata mogielskiego, suffraganś, y ca- 
nonica crakowskiego etc. Kazanie na 
pogrzebie swiętey pamięci zacnego Si- 
gnmnta Augusta, z domu Jagiełow 
ostatniego Krolia Polskiego, y wielkiego 
Kxiażęćia Lytewskiego etc. [U dołu 
mały orzeł z cyfrą S. — Na końcu :] 
W Krńkowie, v Stanisława Szarffen- 
berk^: Roku 1574. w 8ce,k. ni. 49. dr. 
goc. (A — N). 

Na k. ost. V. wpośród wieńca Habdank 

pod infuła i pod tem 6 wiersz, pol. 
Wierzb. II. 1493.— Maciej. Pism. in.>252. 
Czartor. — Dzików — Semin. warszaw. 

— Kazanie X. Białobrzeskiego bi- 
skupa Kamieniec, o przyimowaniu Ciała 
i Krwie P. Jezusa Chrystusa pod iędną 
osobą. W Krakowie u Andrzeja Piotr- 
kowczyka. 1579. w 8ce. 

Przedmowa Piotrkowczyka. 

Jocher .3924. Dzików. 

— Postilla orthodoxa, to iest: wy- 
kład swientyeh Ewanieliy niedzielnych, 
y świat yroczystych przez cAły rok, 
z Pisma Świętego, y z DOktorów KO- 
ścioła Powszechnego, z wielką pracą 
zebrany, y ku nauce wiernych CHrze- 
ścjanskich ludzi z pilnością napisany: 
przez Jego Mości księdza Marcina 
Białobrzeskiego, Biskupa Kamieniec- 
kiego, y Opata Mogilskiego etc. Część 
pierwsza, od Adwentu do Wielkiey- nocy. W Krakowie, w drukarniey La- 
zdrzowćy: roku pńńskiógo, M.D.Lxxxj. 
Tytuł w obwódce drzeworytowej o szerokim 
ornamencie. — Ten jest tytuł egzempla- 
rza w Bibl. Jagiell. — Jocher 4441. i inne 
źródła podają tytuł odmiennie ; widać, że 
odbijano go dwa razy. Tytuł ten jest : 
Postilla OrThodoxa : to iest : wy- 
kład Swientyeh Ewanieliy niedzielnych, 
y Świąt Yroczystych na cały rok. Przez 
Jego M: Księdza Marcina Białobrze- 
skiego Biskupa Kamienieckiego y Opata 
Mogilskiego etc. z pisma świętego y 
z Doktorów Kościoła powszechnego 
z wielką pracą zebrana y ku nauce 
wiernych ludzi Chrześćińńskich z pil- 
nością napisana. Część pierwsza od Ad- 
wentu do Wielkióynocy. W Krakowie 
w Drukarniey LazarzoweyM.D.LXXXI. 
(1581). folio, kart 3. 514 str. i 1. k. 
Na odwrocie tytułu portret Stefana Bato- 
rego i Andrae Tricesii epigramma. — De- 
dykacya autora królowi na trzech kart- 
kach, po łacinie, pisana w Mogile d. 11. 
Sierp. 1581. Kazania na ewanielie idą do 
str. 449. Kończy kazanie w dzień wie- 
czerzy Pańskiej (str. 428). Od str. 450: 
Historya, to iest, prawdziwa powieść męki 
Pana Jezu Christa... (Passya). Zakończa 
wiersz: Do łaskawego czytelnika, wier- 
szy 20. 

Postille albo wykłady Swientyeh 
Ewanyeliy, od Wielkieynocy do Adwen- 
tu^ Częsc wtóra przez J" Mosc księdza 
Marcina Białobrzeskiego, biskupA ka- 
mienieckiego, y opata mogilskiego etc. 
z Pisma świętego y z doktorów Kościoła 
powszechnego, z wielką pracą zebrana 
y ku nauce wiernych ludzi Chrześciań- 
skich z pilnością napisana. W Krako- 
wie, w drukarniey Lazarzowóy: Roku 
pańskiego MDLxxxj. folio, str. 4, 
816 i 2. 

z herbem Jerz Radziwiłła Bisk. Wil. i po- 
piersiem Białobrzeskiego. • 

Na odwrocie tytułu epigramma (sześć wier- 
szy) in stemma G. Radivilii. — Na karcie 
 następnej pod portretem epigianuna A dr. 
Tricesii in effigiem M. Białobrzeski (czwo- 
rowiersz). Na następnej stronie: Aliud 
de operibus ejusdem in lucem editis. Tu 
wymienia dziewięć prac jego: De Turca- 
rum religione. Missae canonis assertio. 
Catechesis. Confessio. Quod Pater et na- 
tus cum Flamine sint Deus unus. Censrmi 
de raptu puellae. Postilla. Tobias. Job. 
(dramata, rjtmis conscripta poemata). — BIAŁOBRZESKI. 
BIAŁOGŁOWA, Kazania na Ewanielie idą do str. 768. 
Poczem: Kazanie przez avtora teyże Po- 
stylle uczynione na pogrzebie śp. Zyg 
Au^ista z domu Jagiełłów ostatniego 
króla... (do str. 795). Kończy : Kazanie 
w dzień poświęcenia kościoła. — Postilla 
datowana w klasztorze Mogilskim 1581. 
d. 6. lipca. Kończy: Dziękczynienie au- 
tora za skończoną Postyllę Panu Bogu, 
(wierszy 26. rymów.). Na ostatniej stron- 
nicy Errata. — Poczem: Drukowano w dru- 
karniey Łaźarowniej, cum gr. et priv. 
S. R. M. r. p. 1581. 

Całe dzieło wypełnione drzeworytami. W czę- 
ści II. na str. 1. drzeworyt ma datę 1532 r. 
(zmartwychwstanie). 

Notują także w Postylli Mandat Prymasa 
Karnkowskiego. List łaciński króla Ste- 
fana do autora datowany z Wilna 1582. 
List polski królowej Anny do tegoż. Tego 
wszystkiego w ^zemplarzu Bibl. Jag. 
nie ma, choć egzemplarz jest kompletny. 

Jocher 4441. — Wierzb. I. 392. — Maciej. 
Piśmienn. III. 253. 

Akad. — Branic. — Czetwert. — Dziedn.sz. — 
Dzikows. — Jagiell. — Kornic. — Kra- 
sińs. -r- Moszyńs. — Ossol. — Puławski — 
Pusłows. — Uniw.lwows. — Uniw. Warsz. — 
Wileńs. — Zielińs. 

— Sacrosancti sacrificii missae asser- 
tio: ex sacris iiteris sanctorumąue et 
Yetustissiniorum patrum scriptis bre- 
uiter collćcta. Contra eos qui temera- 
ria praesuiTiptione eriminantur ipsura 
sacrae missae sacrificium. Per reve- 
rendiss, in Christo patrem Martinum 
Białobrzeski, episcopura camenectnsem, 
nec non abbatem Clarae Turabae. Cra- 
coviae in officina Lazari MLLXXX 
(mylnie za MDLXXX). Na stronie 
przedostatniej : Cracoviae. Cum gratia 
et privilegio Sacrae R. M. w 8ce, k. ni. 
46. Syg. A — L (6) półarkuszami. Druk 
przeważnie kursywa. 

Odmienne od bezimiennego dzieła, wydanego 
w r. 1577. p. t. Brevis sacro sanctae mis- 
sae sacrificii assertio, które datowane jest 
Lovicii 3. Junij 1577. przez Uchańskiego, 
a wydanem było przeciw pismu Stankara 
z r. 1571. — Białobrzeskiego ma 6. roz- 
działów. Caput II. quod Christi corpus 
verum adsit. Cap. III. quis fiierit autlior 
erroris. C. IV. quod sacrif. corporis apud 
veteres missa vocabatur. Cap. V. a qui- 
bus ordo sacrif. missae constitutus. C. VI. 
Adorare in sacrif. missae panis corpus. 

Wierzbowski Bibl. I. 380. 5 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniwers. — O tureckiej religii i jej postępie. 
Tak stoi w Postylli. Wspomina to dziełko 

Niesiecki. 

— .Obacz: Guritius S. (Moecenates 
1563) — Grotowski Jan (Sokrates) — 
Samboritanus Vigilant. Gregor. (Elegiae 
1567) — Wingler Andreas (Propheta 
Sophonias 1568) — Sanutus Alex. (Re- 
verendissimo 1570). 

Juszyń. 22. T. II. 62. — Starowolski Scriptor. 
1627 s. 36. — Chodynicki 16. — Bentk. 
Hist. lit. II. 359. — Załuski Bibl. i)oetar. 
s. 28 — 9. — Łukaszewicz Piśmiennictwo 40. 
(o dyalogu wierszem) — Wiszniews. VII. 
2U. VIU. 148. IX. 242—3. VI. 492. — 
Encykl. Orgelb. IlL • .353. — F^ocki 
Herby 164—6.— Oloff Liedergesch. 28—30. 
Okolski Herbarz I. 10. — Kzepnicki Vi- 
tae praes. III. 173 — Pamiętn. relig. 
mor. VI. 201 — 3 (o kazaniacli) — Łę- 
towski Katalog II. 23 — 28. (przytacza 
And. Trzecieskiego : Breve elogium Mart. 
Białobrzeski) — Świecki Histor. pamiąt. 
I. 12. — Przyj, ludu w Lesznie R. III. 
s. 196—8 i r. 1846. Kok XIII. 177—8. — 
Maciej, piśmienn. III. 178. 252 — 6. — 
Monogi'. Opat. w Mogile I. 164. 99. — 
Tygod. illustr. 1864. T. X. 333—4. — 
Mecherz. Hist. wymowy II. 71 — -89. — 
Węgierski Hist. reform. — Jabłonowski 
Musaeum 25 — Bock Hist. Antitr. T. I. 
p. II. s. 81 (contra Budnaeum) — Kie- 
siecki ed. I. T. I s. 80. („Napisał xiąże- 
czkę niektórą ojczystym rythmem o Jobie 
i Tobijaszu"). 

Białobrzeski Nicodem ob. Białobrze- 
ski Zygmunt (1629). 

BIAŁOBRZESKI Zygmunt. Kolenda 
abo winsjcow^anie Jch Mościom Panom 
a Dobrodzieiom na Rok P. MDCXXIX 
(1629). wydane przez . . . studenta sła- 
wney akademiey krakowskiey. W Kra- 
kowie w drukarni Macieja Andrzejow- 
czyka, w 4ce, kart 4. 

Dedykacya Hieronimowi i Nikodemowi Bia- 

lobrzeskiemu wojsk, radomskiemu. 
Maciej. Pism. III. 735. 

Warsz. Uniw. 

Biało Cerkiew obacz Explikacya — 
Heneńko Michał (1669) — Projekt (Bia- 
łocerkiewskie starostwo 1776) — Puncta 
(1651) — Roszyński Stan. (1632) — 
Wywód historyczny (1776). 

Białochowski Kleofas ob. Dormann 
Tomasz (In Nova Tyberis 1591). 

Białogłowa ob. Albertus M. (O se- 
kretach 1695) — Boczyło wicz J. (cztery d BlAŁOBRZESKt BIAŁOWICZ. części świata 1694) — Bodzenta Jan 
(mężna w bogobojn. Barb. Przyłęckiej 
1650)— Bougeaiid W. X. (Białogłowa do- 
ktor 1781)— Cziachowski Piotr(1624)— 
Jakubowski Wojciecli (1760) — Przy- 
jaciel (bez r.). 

Białogrodki wieś ob. Załuski Teof. 
(Powodowie). 

BIAŁOPIOTROWICZ. Zdanie J. W. 
Imci pana Białopiotrowicza, łowczego 
lidzkiego, konsyliarza rady nieustającej 
na sessyi rady d. 1. marca, roku 1782. 
dane. (1782.) fol.' str. Ł 

Brauic. 
(Białopiotrowicz Jerzy). Głos Gro- 
dzieńskich Brygitek, przeciwko Jerzemu 

Białopiotrowiczowi. (1788). folio kart 5. 

Czapski. 

— Odpowiedź z strony W. Biało- 
piotrowicza Ex-Pisarza Woyskow. W. 
X. Lit. przeciwko WW. PP. Brygid- 
kom Klasztoru Grodzieńskiego. B. m. 
dr. i r. (Wilno, po r. 1788). fol. ark. sig. 
A— C. Jagiell. 

— Uwagi do Memory ałó w po obu- 
stronney komniunikacyi od PP. Brygi- 
dek Grodzieńskich, y JW. Białopiotro- 
wicza Pisarza Woysk Lit. podanych 
do rezolucyi J. K. Mci y Prześw. Rady 
względem przywileiu otrzymanego Ju- 
ris caduci post extinctam lineam ad 
octavum gradum Wolskich dziedziców 
maiętności Szydłowiec podawaney y 
konstytucyami utwierdzony na fundusz 
PP. Brygidek w Grodnie, fol. 1 ark. 

Porównaj : Brygidki. 

Biatopłocki Jan Kazimierz ob. Że- 

gocki Mikołaj (Ślad 1690). 

Białość szaty Mikoł. Szczyrskiemu 
ofiarowana (1659). ob. Schultz Stan. 

BIALOWiCYUS Augustyn, karmelita. 

Rzeka od śmierci rozbita, przez pia- 
skowy gościniec, do pokoiu nieśmier- 
telności przechodząca, to iest: kazanie 
nk pogrzebie ś. pamięci Jego Mości 
P. Syxta z Lvbomirza Lvbomirskiego, 
Woyskiego Krakowskiego, odprawione 
w kościele Oycow Karmelitów w Krako- 
wie na Piasku. Przez X. Avgvstyna 
Białowicyvsa Pisma S. Mistrza, y Re- 
genta w pomienionym Konwencie Roku Pańskiego, 1651. dnia 27 Miesiąca Kwie- 
tnia. Z Dozwoleniem Starszych. W Kra- 
kowie, u Walery an4 Piątkowskiego (1651) 
w 4ce, 13 kart niel. (ark. od B — D3). 

Na odwr. str. tyt. herb Szreniawa. Przy- 
pisał Dezyderyuszowi Aleksandrowi z Lu- 
bomirza Lubomirskiemu, pokojowemu JK. 
Mci, synowi zmarłego autor. 
Akad. — Branic. — Dzików — Czartor. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Laus triumphantis Carmeli - — 
seu oratio in laudem Carmeli per... 
dicta a F. N. Słoiński 1649. cum li- 
centia superiorum, anno 1649. w 4ce, 
k. 8. Krasińs. 

— Sermones de passione Domini. 
Jablonows. Musaeum 25. 

— ob. Charzewski Marc. (1650). 
BIAŁOWICZ Walenty S. J. (f 13. 

Czerwca 1673). Agni Junossiani aureum 
vellus. Vilnae. 1670. fol. 

Sotwełl Bibl. Jes. s. 773. — Placcius Theatr. 
Anonym. 391 str. 

— Aetas liliata vemo, aestivo, au- 
tumnali, hybemoąue anni decursu sem- 
per florida, liliato Chrapowiciorum equiti 
lUustrmo Dno Joanni Antonio Chra- 
powicki palatino Yitebscensi etc, inter 
publica privatoque omnium vota pala- 
tinales fasces auspicanti repraesentata 
a Collegio Yitebscensi Soc. Jesu. Yilnae 
typis Acad. ejusdem Soc. Jesu. Anno 
Dni 1671. folio 13. kart nieliczb. 

Na drugiej karcie herb Bończa, na blasze 
ryty, z rozmaitemi ozdobami, bez nazwy 
rylca, składa koUegium swe powinszowa- 
nie nowemu Wojewodzie, w wierszach, 
gdzie każda pora roku wypowiada ży- 
czenia. 

Warszaw. Uniwers. — Wilno. 

— Cynthiae Hlebovicianae decora, 
inter publica privataq: omnium vota. 
Illus. Domino D. Georg, Car. Hlebo- 
wicz Palatino Yilnensi, Radoscoviensi, 
Oni^stensi, Msciboviensi, Jaloviensi, La- 
yariscensi, Rakancinensi, Capitaneo etc. 
etc. A collegio et academia yilnensi 
carmine gratulatorio sacrata. Yilnae, 
typ. acad. Soc. Jesu. Anno Dni 1668.fol. 
kart 10. niel. 

— Epinicion dum sacrum corpus 
I B. Josaphat Arcbiep. et Martyris Vii- BIAŁOWIC2. BIAŁOZOR. nam ab exilio inveheretur. Yilnae, typ. 
academicis. 1667. 

Kraszewski Wilno IV. 

— Lilivm D. Casimiri Regni Po- 
loniae ac M. D, Litvaniae Patroni, Na- 
tali Carmine Celebratum : atq'; Illvstris- 
simo ac Reverendissimo D. D. Casimiro 
Pac Episcopo Samogitiae Vilnensique 
praeposito etc. etc. Natalem D. Tvte- 
laris Diera Celebranti, a ąuodam e S. I. 
łiumili suae Celsitudinis cultore dicatum. 
Yilnae die 4 Mart. Anno 1669. (Ode 
I— VIII), fol. tyt. 3 kart nlb. sig. 
A-D,. 

Dedyk. Kazimierzowi Pacowi e Societ. Jesu. 

Wyszło bezimiennie. 
Kraszewski Wilno IV. 

Jagiell. 

— Ode longiuscula de B. Stanislao 
Kostka. Yilnae 1667. 

— Genialis parodia de B. Yirginis 
Mariae imraaculata conceptione. Yilnae, 
typis Acad. S. J., 1666. 

Krasz. Wilno IV. • 

— Problemata regla, Ex Auspicato 
In electione Serenissimi ac Potentissimi 
Principis Michaelis Poloniarum Regis In- 
victissimiM. Dus. Litvanie, Rusaiae, Prvs- 
siae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smo- 
lensciaeCzemihoviae, etc.etc. Magni Dv- 
cis apvm ostento, coUecta. atque eidem 
Serenissimae Maiestati Intra Solennia 
Avgvstae Coronationis Ab Alma Universi- 
tate et Academia Yilnensi Hvmili Cum 
Subiectione Dicata. Yilnae Typis Acade- 
micis Societ: Jesv. Anno 1669. fol. ark. 
M^. (Kart. 24). 

Ida problema'1. do X. prozą po 1. karcie, 
a po każdem dodana : Ode (wierszem) 
także po 1. kartce. Kozbiera po kolei 
kwesty e o zadaniach panującego. — Koń- 
czy: Peroratio. 

Backer ed. II. 1890. s. 14.35. umieszcza to 
pod W. Białowiczem. W pierwszej edycyi 
Backera stoi odmiennie : Odae variae in 
coronatione Seren. Regis. Michaelis, adjuu- 
ctae Problematibus p. Casim. Kojałowicz. 
Vilnae 1669. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Soli polique Decus sagittae Woł- 
łowicianae, Bogoriae nuncupatae in fu- 
nere Illus. D. D. Yladislai Wołłowicz 
palatini Yitepscensis, et M. Duc. Lith. 
exercituum Campiducis, driznensis etc. Capitanei celebratae, et 111. D. D. Mich. 
Cas. Pac castelłano yilnensi, supremo 
exercituum M. Duc. Lith. Duci , du- 
naburgensi etc. Capitaneo, oeconomiae 
mohiloyiensis administratori etc. dedi- 
catae a collegio et alraa Universitate 
yilnensi S, J. Yilnae, typ. acad. 1669. 
fol. str. 58. 

Wyszło bezimiennie. Brown umieszcza to 
raz pod Białowiczem, raz pod Kojafowi- 
czem. Zaś Backer ed. 1890. s. 1435. 
umieszcza pod Białowiczem. 

Ossol. 

Juszyńsk. Dykcyon. I. 23 (pisze go : Bia- 

towicz). — Encykl. Orgelb. III. 397 — 

Brown. Bibl. 118 — Placcius I. 412 — 

Sotwell. 773.— Encyklop. Kościel. II. 271. 

Białozorowa Anna Kolendzianka ob. 

Żochowski Cypry an (Kasztel 1668). 

Białozorówna Anna ob. Zabiełło 
Ignacy (Wiersz 1774). 

Białozorówna Halszka Montygaiło- 
wa, ob. Żochowski Cypryan (Kasztel 
1668). 

Białozorowa Helena ob. Chochłow- 
ski St. (Aspectus 1690) — Odyniec 
Mich. (Porta 1690) — Ogiński (Hila- 
ritas). 

BIAŁOZOR Franciszek. Wesoły od- 
głos trąb Woyninskich przy triumfainey 
bramie Kaz. Ogińskiego na weselny 
tryumf Eleon. Woynianki przez Frań. 
Białozora podkomorzyca Wiłkomirskie- 
go. 1692. folio, k. 9. 

Czapski. 
— Yoces fayentium animorum hy- 
menaeo portam ducalem Cas. de Ko- 
zielsk Ogiński palatinidae polocensi 
ingredienti ad plausum gentiliarura tu- 
barura D. Eleon. Woynianka per Fr. 
Białozor. Yilnae 1692. fol. kart 9. 

Czapski. 

BIAŁOZOR Gabryel. Epicedium na 
pogrzeb Anny Dorohostayskiey Woy- 
nianki, WojewodzineyPotockiey. W Wil- 
nie 1596. Bez wyr. drukarni. 

Dedykacya wujowi swemu X. Benedyktowi 
Woynie Admin. bisk. Krak. 

Warsz. Uniwers. 
Dzieje dobroczynn. 1820. s. 257 — Kossa- 
kows. Monogr, I. 6 — 8 — Metr. koronn. 
ks. 150, karta 227. — Mać. Pism. III. 
.383. 

BIAŁOZOR Jerzy (f 17 maja 1665). 
Imago diyorum praesulum magnorumq, 

2 10 BIAŁOZOR. BIAŁŁOZOR. ecclesiae heroum post fata superstes, 
sive illustriss. et Rev. D, D. Georgius 
Białozor, Smolenscensis primum episco- 
pus, dein raagni ducatus Litvaniae pri- 
mus princeps et antistes, nec non almae 
universitatis academiaeą. vilnensis can- 
cellarius, parentali encomio inter supre- 
mo3 antistitis et eaneellarii sui honores 
ab ead. universitate vilnensi, observan- 
tiae et perpetuae gratidunis ergo, ce- 
lebratus, atqae illustriss. familiae Biało 
zorianae parentali animo oblatus. Vilnae, 
typ. Acad. S. J. A. D. 1671. fol. kart 10. 

Na przedzie rycina z herbem Białozora, 
niżej budowle, z napisem „Et facis," z któ- 
rych jedna zdaje się jest to zamek, a druga 
kościół katedralny Wileński. 
Kraszewski Wilno IV. 204. 

Kijows. — Alfr. Romera — Wileńs. 
— Modlitwy pobudzające do roz- 
myślania przy drogach krzyżowych. 
Umieszczone w dziełku : Przewodnik obche- 
dzącym pamiątkę Zbawiciela naszego Je- 
zusa Pana, dróg Jerozolimskich, w dye- 
cezyi Wileńskiej zaraz pod stolecznem 
miastem W. Ks. L. Wilnem, na górach 
Werkowskich alias płaczu, zaJożonych. 
Pam. religijno-mor. T. 32., str. 256, 260 do 2. 
— Dilger Sim. (Epigramm. 1659) 
Imago (1671) — Sulikowski Mikołaj 
(Laetitia 1637). 

Rzepnicki Vitae praes. II. 194 — Encykl. 
Orgelb. III. 403 — 5. — Kossakows. 
Monogr. I. 6. 

BIAŁOZOR Jan Karol, proboszcz 
Wileń. (1596 f 1631 d. 10 lutego). 
Honor Academicvs in exequiis Illustris 
ac Magnifici Domini D. Gabrielis Woyna 
M.L.D. Vicecancellarii, Capitanei Me- 
recensis etc. etc. exhibitus ac Moestissimis 
e duleissimi Parentis sui morte filijs 
illustribvs Dominis D. Joanni Capita- 
neo Opescen. etc. D. Michaeli Cap. 
Pienian. etc. D. Stephano Woynis a 
Joannę Carolo Białozor Philosophiae in 
alma Academia Viln: S. I. Auditore 
oblatus. Vilnae Apud losephum Karcan 
1615. w 4ce, 5 arkuszy, (sygn. A — E3). 
Na odwrocie tytułu herb Wojnów i pod 
nim 6. w. łać. na pochwałę — przypis 
proz.a łać. tymże Wojnom przez autora. 
Z początku sam autor opłakuje śmierć 
Wojny, dalej są różne wiersze studentów 
akademickich a na ostatnich trzech kart- 
kach są żale wierszem polskini pzez 
tychże studentów opiewane. Wiersze pisali : Stan. Swiech, Math. Komle- 
wicz, Melch. Siesicki, loan. Rvkiewicz, 
Christ. Włoszek, Joan. Davbor, Daniel 
Holstein, Stan. Werecki, Alex. Svlaticki, 
Christ. Siesicki, Stan. Rarak, Sim. laro- 
sławski, Ad. Stankiewicz, Petr. Svlaticki 
Cons. Snai'ski, Mieli. Zaleski, loan. Klecz- 
kowski, loan. Podwipięta, Sam. Towian- 
ski, Pavl. Lewicki, Bart. Oleszkiewicz. 
loan. Dybowski, Gasp. Sieprc, Favst. 
Oranski, Sim. Kotecki, Stan. Radwański, 
loaii. Milczewski, Melch. Zarzecki, loan. 
Sipowicz, loan. Grzegorzowicz , Christ. 
Kochan, loan. Mogielnicki, loan. Bvrł)icz, 
Luca Łvkoski, Chris. Mogielnicki, Franc. 
Noven. Kończą „Nagrobki Herbowe" po 
polsku pisali: lak. Wiergieta, Mik. Pv- 
hacz, Stan. Drvzblcz, Mich. Tyszka, Ad. 
Swiderski, Thom. Talerka, Gasp. Karwacki, 
And. Isaykowski, Jan Gołębiewski. 

Jagiell. 

— Justorura lUustri ac Magnifico 
D. Gabrieli Woyna M. L. D. yicecan- 
cellario, capitaneo Merecen. Pienianen. 
Opescen. etc. etc. ab Academia Yilnen. 
Soc. Jesu persolutorum Theatrum iUu- 
strissimo ac reverendissimo domino D. 
Benedicto Woyna Episcopo Yilnensi, 
fraternis manibus pie parentati exhibi- 
tum, studio Johannis Caroli Białozor, 
nepotis ofticiosissimi. Vilnae, apud Jo- 
sephuni Karcanum Anno 1615. w 4ce, 
6 k. nlb. 

Ded. Benedicto Woyna, episc. viln. arun- 
culo. 

Kossakows. Monogr. I. 45. — Encykl. Or- 
gelb. III. 403. — Starowols. Monum. 225.—- 
Olszewski Jak. Kazanie. 

Czartor. 

Białłozor Jan ob. Giełgud Mich 
(Sprawa 1790). 

BIAŁŁOZOR Józef. Głos na sessyi 
seymowey d. 23. lipca 1793 r. do De- 
putacyi wraz z Józefem Billewiczem 
w Grodnie 1793. d. 8. 9-bra. B. w. m. 
i r. fol. Akad. 

— _Mowa... Yicebrygadyera , posła 
z X. Źmudzkiego miana na sessyi Sey- 
mowey, 1793 r. 8-bris, d. 9. w Gro- 
dnie, folio, str. niel. 2. 

Krasińs. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Imci 
Pana... vice-brygadyera W. W. X. Lit. 
i posła z Xięstwa Zmudz, na sessyi 
seymowey r. 1793^ mieś. Juiiij, 26. dnia 
miana. fol. 1. str. BIAŁOZOR. BIAŁUSKI. 11 Żąda by noty Rossyjską i Pruską Jtommu- 
nikowano tu przytomnym od dworów za- 
granicznych. 

Jagiell. — Krasińs. 

— Mowa JW. JP... vice-brygadyera 
WW. X. Lit. i posła Xtwa Zmudz- 
kiego, na sessyi seymoAvey r. 1793, 
miesiąca Julii 1. dnia miana, fol. 1 str. 

Ubolewa nad krzeseł i ław sejmowych osie- 
roceniem, nad uciskiem kraju. Domaga 
sie powiększenia Koła sejmowego. 

Jagiell. 

— ob. Jahołkowski Jan Dominik 
(1776). 

BiałOZOr Karol ob. Olszewski Jakób 
(Kazanie 1631, 1615). 

Białozor Krzysztof. Upominki (pa- 
negiryk). 

Niesiecki T. I. s. 126. mówiąc o herbie Bo- 
goria. 

BIAŁLOZORStanisław.LudiEqvestres 

Ad Nuptialem solennitatem In Gentilitio 
Wielopolseiorum, et cum ipsis sangyine 
junctorum Szafraneciorum Eq vo Adornati 
et Illystrissimo Domino Ludovico Co- 
miti In Pieskowa Skała Wielopolski, 
Pocillatori Regni, Generali Minoris Po- 
loniae, Cracoviensi Gubernatori. Atqve 
Illustrissimae Dominae Catharinae de 
Potok Potocka Castellanidi Cracoviensi 
Dum festum Hymenaeum celebrarent 
diem A Regio Vladisl. IV. Schol : Piarum 
Varsavień. Collegio in panegyrim Per 
Stanislaum Białłozor , succamerarid : 
Lidzen : Philosoph : Auditorem Instrv- 
cti Anno Ludentis in Orbe terrarum Sa- 
pientiae 1688. Varsaviae, typis Collegij 
Scbolarum Piarum. fol. kart. niel. 2. 
ark. E2. 

Na odwr. str. herb Wielopolskiego, pod nim 
wiersz łac. Na k. 2-giej ded. Wielopol- 
skiemu, od ark. A, panegiryk prozą. 
Panegiryk ten ogarnia trzy części z osobnemi 
nadpisami : Agmen I. Zaprzańsciorum sive 
Szafraneciorum , Agmen II. Wielopol- 
seiorum (ark. C). Agmen III. Komorowscio- 
rnm (ark. E.). . 
Pomiędzy Agmen I. a Agmen II. przypada 
Panegyricus, który także wyszedł pod 
osobnym tytułem: Theatrum gloriae. 

Czartor. — Jagiell. — Os.sol. 

— Theatnim Gloriae In Crucem Ad 
normam Gentilitij Potociorum Pilava 
Dispositum Et lUustr : Dominae D Ca- 
tbarina de Potok Potocka, lUustr: D. Andreae Potocki Castellani Cracoviensis 
Lectissimae Filiae Atqve Illustr: Domino 
D. Lvdovico Comiti in Pieskowa Skała 
Wielopolski Pocillat: Regni, Generali 
minoris Poloniae, Gubernatori Craco- 
viensi in fosto Nuptiarum eorundem 
Illustr : Neósponsorum die Inter Eqvestres 
Wielopolsciorvra Ludos Per Stanislaum 
Białłozor Succam : Lidzen : Pliilosopb : In 
Collegio Vars4vien: Scbolarum Piarum 
Auditorem Apertvm. B. m. dr. i r. 
(Vars. 1688). fol. kart niel. 9. 

Na odwr. str. herb Potockich, pod nim wiersz 
łac. Na karcie 2giej ded. nowozaślubio- 
nej. Arkiasze dalsze są sygnowane H. I. 
a początkowe wcale nie. Znamionują, iż 
broszura tworzyła całość z poprzednią. 
Jagiell. — Ossol. 

Białozor Stanisław (II). kasztelan' 
Mścisławski (f 1666). ob. Dubowicz X. 
Alexy (Pióro lekkie 1637) — Poselstwo do 
Zygm. III. (1588) — Tyszkiewicz Teod. 
(Monumentum virtuti 1618) — Żo- 
chowski Cypryan (Kasztel 1668). 

Białozorowie ob. Grzegorz od Ś. 
Ducba — Ozdoba Ukraińs. krajów 
(1767) ~ Skorulski Antoni (Commen- 
tariolum 1755). 

Bialska Muza ob. Massalski Ksaw. 
(1780). 

BIAŁUSKI Jan Józef. Lvpieże Martwe, 
Scryptu Marćimi Gratiana Ministra, te- 
ras świeżo nazwanego Protestacya, gdzie 
szczypie Dysputdcyą wydana X. M4r- 
ćina Smigleckiego D. Tbeologa Socie- 
tatis Jesv. Gwoli Ministrowi y tyra 
którzy Ministr4 zn4ć cbca. Pokazane. 
Przez lana Bialrskiego Auditora Tbeo- 
logiey w Academiey Wileńskiey Socie- 
tatis Jesu. ludas Apost. in Epist: Catb: 
ver. 16. Hi sunt murmuratores queru- 
łosi, secundum desideria sua ambulan- 
tes, et os eorum loquitur superbiam. 
V. 17. Hi svmt qui segregant semetipsos, 
animales , Spiritum non babentes. 
Drukował Daniel Łęcycki. W Wilnie, 
Roku 1599. w 4ce^ k. 2. i sign. od 
A— Fg) (kart 25. niel). 

Na odwr. 2. epigrammata łacińskie prze- 
ciw Marc. Gratianowi (Gertichowi), na 
końcu pięć anagrammatów po łacinie. 12 BIAŁUCENSIS ECCLESIA. BIBERSTEIN. W części I. Plotki z przedmowy, opowiada 
o komorniku Gabr. Luboszczyńskim, który 
n p. Szumskiego nagle zmarł z rscyi, że 
bronił sprawy protestantów. Autor broni 
na ark. C. polskiego przekładu Wujka 
Nowego Testamentu. 

Jocher 4049. — Mać. Pism. III. 441. — 
Brown. Bibliot. 118. — Bandt. H. druk. 
K. p. II. 284.— Kraszews. Wilno 145.— 
Wizerunki i roztrz. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Toruńs. 

(Białucensis Ecciesia parochialis). 

Arfa polska. (Śpiewy, psalmy, hymny, 
różańce, które zwykły się śpiewać w ko- 
ściele paraf. Białuckim). Warszawa, 
druk. Soc. J. 1737. w 8ce, str. 202. 

Załuski Bibl. str. 13. 

Biały i czarny z francuzkiego ob. 
Makulski F. 

Biały Kamień ob. Relation (1690). 

Biały Onufry ob. Sprawa XX. Pia- 
rów (około r. 1795). 

(Białynicze). Informacya krótka de 
origine obrazu Matki Najświętszej Bia- 
łynickiej, wielkiemi cudami słynącego, 
którego za wyszła już bulla i dekre- 
tem najwyższej stolicy Apostolskiej, 
w krótkim czasie ma nastąpić koro- 
nacya. Bez roku i m. druku. (Wil-no 
około 1761). w 4ce, k. 2. 

Wymienione są tu lata 1623—1660. 

Warsz. Uniw. 

— Informacya krótka, de origine 
obrazu Matki Najświętszej Białynickiej, 
wielkiemi cudami słynącego, którym ko- 
ronowany jest przez ks. Jerzego Hilze- 
na, biskupa Smoleńsk, r. 1761. Bez 
wyrażenia miejsca druku, w 4ce, kart 
4. niel. 

Krasińs. 

— ob. Addytament do Gazet. 
(1761) — Kochański Dominik (Kaza- 
nia 1770) — Majestas super omnes co- 
ronas (1761). 

BIANCHI Joh. Ani (1686 f d. 18. 
Stycz. 1758). II Demetrio tragedia (in 
prosa). Bologna 1721. w 8ce. 

— Toż, Bologna 1730. w 8ce. 

— Toż, Lucca, 1738. w 12ce. 

— Toż, Roma, 1734. w 8ce. 
Bianki HyacintllUS ob. Gawiński Jan 

(1668). 

Biantes ob. Cato (1674). Biasion Jan Bapt. ob. Obrazki Świę- 
tych (1773). 

Bibbonus Franciscus ob. Camoyale 

Antonio (1655). 

Bibel ob. Huber Jan (1604)— Rin- 
geltaube S. W. (1744)— Tetsch Karl 
Ludwig (M. Carl Ludwig 1767 — 1770). 

Bibei (Targowitzer) ob. Potocki Fe- 
lix (Szczęsny) Bruchstilck oder Hist. 
von Schopfung durch F. Potocki (1793). 

Bibeilius Joannes ob. Amoldus Ni- 
colaus (1659). 

BIBER Krzysztof. Applauz powinny 
dorocznych imienin przeszlachetnemu 
JMci Panu Szymonowi Weysowi, vice- 
prezydentowi y radzcy miasta Torunia 
przy wszelkich fortunnych sukcessach 
ogłoszony przez nayniższego sługę Chry- 
sztofa Bybra w Toruniu dnia 28. listo- 
pada 1735. (Toruń). Drukował Jan 
Mikolay typographus. fol. 2 k. 

Czartor. 

— Wielmożny Mości Ferber, prze- 
slachetny panie, przymniyze to łaska- 
wie żałosne śpiewanie, z którym przy 
rozwiazaney z twa jeymościa lidze ucie- 
stnik twego żalu z Lipska Biber idzie. 
W Lipsku, drukowano u Breytkopfa. 
1740. fol. Czartor. 

Biber, predykant luterski ob. No- 
winy z Rakus (1590). 

(Biberstein Caroius Leonardus). Gra- 

tulatio Officij Panegyrica Per Regnum 
Poloniae et M. D. L. Tabellionum Ge- 
neralis. Jllustrissimo ac Excellentissimo 
Domino D. Carolo Leonardo Mareschalco 
de Biberstein, Serenissirai Poloniaru Re- 
gis, Electoris Saxoniae Friderici Augu- 
sti III. Succamerario et sub Absentia 
in Regno S. R. Majestatis, Aulae Ejus, 
Supremo Directori. A Deyinctissimo 
Studio Varsaviensi Philosophico Scho- 
larum Piarum. Dedicata. Anno Domini 
1742. B. w. m. dr. fol. kart 17. 

Paneg. prozą. Na odwrocie tyt. pod herbem 

sześciowiersz. Wywodzi Bibersteinów od r. 

1198. Jagiell. 

— ob. Mysłowski Waw. (Panegyris 

1748). 

Biberstein Piotr Kazimierz ob. Li- 
cinius Joan. (1599). BIBERUS. BIBLIA. 13 BIBERUS Joannes. Nomenclatura re- 
rum conimunium in usum tyronum 
Scholae Gorlicensis studio lohannis Bi- 
beri edita. Nunc recognita, et locis vo- 
cabulisque aliquod aucta per Martinum 
• Mylium Goslicensem. Dantisci, in offi- 
cina Andreae Hiinefeldi 1623. w 8ce, 
str. 89. Ossol. 

Bibet Jakób ob. Kwaszkiewicz Jan 
(1638). 

Bibie (La) enfin expliquóe ob. Vol- 
taire. 

Biblia sacra acri studio et diligen- 
tia eraendata atąue verborum permul- 
tis et perąuam dignis indicibus aucta. 
Yenetiis apud Jolilos 1588. 4ce, z 244 
drzewor. 

Dedykowana Zygmuntowi III. król. pols. 

— sacra latino- polonica vnlgatae 
editionis auctoritate Sixti V. et Cle- 
mentis VIII. Pont. Max. recognita sum- 
mariis et notis theologicis, historicis, et 
chronologicis illustrata secundum exeni- 
plar latinum R. P. Thomae Aqu. Er- 
bardi, Ord. S. Benedicti. Polonicura 
vero R. P. Jacobi Wuykii S. J. Theo- 
logi reimpressa. Cum facultate Ordi- 
narii. Vratislaviae, typis Academicis An- 
no 1771. w 4c6. 2 tomy. Stary Te- 
stament kart 18, str. 1386 i k. 2 Erra- 
tów oraz 558 str. i k. 2 Erratów. Nowy 
Testament 524 str. 

w aprobacji do druku powiedziano, źe text 
polski zgodny jest z wydaniem Biblii pol- 
skiej Wrocławskiej r. 1740. Dla Wędów 
licznych mniejsza ma powagę od wyd. 

' r. 1740. 

Jocber 2263. — - Miscellan. Cracov. 1814. I. 
s. 98. 

Czartor. — Romuald Erzepki — Jagiell. — 
Ossol. — Przeźdz. 

— sacra carminibus mnemonicis 
comprehensa, cum brevi adjecta no- 
titia de scriptoribus sacris, sub aus- 
piciis Magnifici Domini Domini Joan- 
nis Baptistae Hussarzewski Dapiferi 
Smolenscensis , dum publicum studio- 
rum suorum facerent periculum sacrae 
Theologiae candidati, in seminarip Var- 
saviensi Congregationis Missionis prae- 
sentata. Anno 1778. Bez wyraź, m. dr. 
w 8ce. 2 k. nlb. i sign. A. — Dg. Na końcu dedykacyi podpisany J. C. C. 
M. Na czterech kartach ostatnich są : Po- 
sitiones cum quaestionibus ad theologiam 
expositae in seminario Var8av. Congreg. 
Mission. anno 1778. 

Jagiell. — Raczyńs. — Ossol. — Warszaw. 
Uniw. — Zielińs. 

— Biblja to iest. Xięgi Stbarego 
y Nowego Zakonu, n4 polski ięzyk, 
z pilnością według Ł4ćińskiey Bibliey 
od Kośćiotó KrześćiAńskiego powssech- 
nego przyięthey, nowo wyłożona. Cum 
gratia et Priuilegio. S. R. M. W Kra- 
kowie W DrukArni Sz4rffenbergerow 
1561. folio. Star. Testamentu ark. 231; 
Nowego Testamentu ark. wiel. 63. Re- 
jestru ark. 8. Sygnowano: A — Z. AA — 
ZZ. AAa — ZZz. — AAaa — ZZzziiiij. 
W Nowym Testam.: AA — YYij — 
i Rejestr: YYiij — BBBiiij. (Stary T. 
kart. 458. Nowy T. kart 126). 

Na ostat stronie N. Test. sygn. YYii; 
przed rejestrem : Roku P. thysiącnego 
pięćsetnego sześćdźiesiątnego y pierwssego 
nazaiutrz po Nowym lecie. Na przód ku 
ćći a ku chwale Panu Bogu w Troyci 
iedinemu, potym ku poćiessnemu y zba- 
wiennemu TŹywaniu wszysthkim wiernym 
zacnego narodu y ięzyka polskiego, te 
Kxięgi Stbarego y Nowego Zakonu, przed 
thym nigdy Polskim ięzykiem nie druko- 
wane, ani widziane, theraz wykonane są 
w glonym (sic) mieście Polskim Krakowie, 
w Drukarni Mikołaia y Stanisława Schar- 
fFenbergerow, ichże własnym nakładem. 
Z czego bądź Panu Bogu wssechmogące- 
mu cześć, y chwała, y dziękczynienie na 
wieki wieczne. Amen. U spodu znak domu 
Szarfenbergierów : kozioł z trzema gwia- 
zdami. Nad hełmem także kozioł wśród 
dwóch rozpostartych skrzydeł, na każdem 
z nieb trzy gwiazdy. Po bokach insygniów 
Szarfenbergierów z rokiem 1554 (na nie- 
których egzemplarzach roku tego nie ma 
i miejsce próżne zostawione), wybity rok 
MDLXI (1561). 

Na str. odwr. tyt. portret drzeworyt. Zy- 
gmunta Augusta wśród otaczających go 
herbów prowincyonalnych , nad portretem 
korona, a u dołu podpis: Sigismundus 
Augustus Dei Gratia Rex Poloniae... Anno 
Do MDLXI. Aetatis XXXXI. — Na k. 1 
dedykacya do Zygmunta Augusta, pod- 
pisana przez Mikołaja Scharffenbergera 
mieszczanina krakowskiego (k. jedna). 
W niej on mówi: „A iż ten który Biblią 
przetłómaczył był prawie przeciwny onemu 
który kościół Ephesiae Dianae spalił, bo 
imienia swego przy Biblii nie zostawił, 
przeto zatłumione być musi... Tak mnie u BIBLIA. BIBLIA. gdy do reku przyszła, starałem się o to 
abym jey komu poprawić dal a starając 
się nalazłem Kx. Jana Leopolitę który 
wziąwszy te prace na się tak iey zdo- 
łał..-" W obec tego oświadczenia, Leo- 
polita za głównego twórcę drukowanego 
przekładu uważany być może. 

Po dedykacyi idzie : Ku czytelnikowi... przed- 
mowa J. K. L(eopolity) i Napominanie (k. 
2). Summa wszystkiego pisma Św. (k. 1.) 
List S. Hieronyma do Paulina kapłana 
i tegoż przedmowa (k. 3). — Spis ksiąg 
star. Zak. z ryciną Stworzyciela na odwr. 
(k. 1). — Na k. przedost. Star. Test.: Do- 
kończone w Srzodę po świętym Janie 
krzćićielu szczego bądź chwała Panu Bo- 
gu wssechmocnemu w Troycy iedynemu. 
Na ostatn. k. Star. Test. str. gł. obraz 
Chrystusa ukrzyżowanego, Btr. odwr. biała- 
Nowy Test. ma tytuł osobny: Nowy Te- 
sthament Tolski. To iest. Święta Pana Je- 
zusa Christusa Ewangelia , od Ewangeli. 
stów y od inych Apostołów napisana. Masz 
przy tym na końcu Kegestr dosthatecżny 
ku naydowaniu Ewńngeliey y Epistoł 
które w niedzielne dni y w insze święta 
bywaią czytane 1561. — Tytuł wśród 
ryciny, str. odwr. spis ksiąg nowego te- 
stamentu , a na k. następnej : Przemowa 
Świętego Hieronima na cźterzy Ewangeli- 
sty. — Kycina tytułu N. T. ma znak ry- 
townika S. E. i datę 1528. Ostatnie dwie 
liczby słabo odbite. Tenże znak rytow- 
nika powtarza się i w Nowym Test. Szar- 
fienbergera z r. 1577. 

Ryciny w drzewie ryte; mniejsze, są jak 
w pierwszej biblii niemieckiej wittember- 
skiej z r. 1524; większe, piękniejsze, te 
same co w bibliach niemieckich ma Hans 
Luft w latach 15.S5 i 1545. Na rycinie: 
Dalila ucina włosy Samsonowi jest r. 1532 ; 
na rycinie przedstawiającej Zuzannę, r. 
1533 ; inne mają rok 1534. n. p. Jere- 
miasz. Kocioł lany ma rok 1544. Pod ryciną 
Piotra Apost. (ark. TT.) podpis rytownika 
H. B. 

Z zakończenia przemowy Leopolity widno 
że doznawał trudności w druku. Przy- 
puszcza, że są ryciny niejednostajne: 
A żebym tego przyczynę opisać miał , snąć 
by się tym obraźliwie zdało być, którzy 
tego przyczyńcą są, Poruezam to sum- 
nieniu ich, którego mało mają, co mi to 
czynili ku utracie więczssey y nakładu 
mnie przywodząc. Też jeśliby nieiakie 
omylności w drukowaniu się stały... na- 
więcey z tey przyczyny, że Niemcy którzy 
ięzyka polskiego nie umieli, około thego 
robili, bo mi polaków nie staiało, za od- 
mówieniem tych , którz3'by nie radzi byli 
widzieli, abym to com przedsięwziął, do- 
kończyć miał. 

Widać z tego, że duchowieństwo polskie, 
zazdrosne o powszechne użytkowanie z bi- blii, nie chciało dopuścić, aby jej i)rze- 
kJad pojawił się w ojczystym języku. 

W bibliografiach nie tradno o daty błędne 
z winy korrekty. — Nie winić o to auto- 
rów. Tak nie trzeba kłaść na karb nie- 
wiadomości pomylone daty wydań Leopo- 
lity r. 1578 (Band. Hist. dr. I 172). 
i 1675 (Osiński Skarga s. 68). 

Jocher 2257 i Noty — Ringeltaube str. 175— 
183. — Bandt. H. dr. Krak. 301— 2. — Kucz- 
kowski J. O Leopolitach, Kraków 1845. — 
Wierzbowski. Bibliogr. I. 212. — Wisz- 
niews. H. lit. VI. 558. 561. — Sixtus 
Senensis. Bibl. Sancta. s. 300 wymienia 
Hieronima Leopolitę zamiast Jana, za nim 
C. G. Jocher w Gelehr. Lex. 

Akadem. — Branic. — Czartor. — Czar- 
nec. — Czetwert. — Dzików. — Dzie- 
dusz. — Jagiell. — Kórnick. — Kra- 
sińs. — Ostrowski. — Ossol. — Pawli- 
ków. — Raczjnas. — Sangusz. — Synodu 
Wileń. — Szembek. — Warszaw. Uniw. — 
Wileńs. 

— Biblia to iest: Księgi Starego j No- 
wego Zakonu na polski ięzyk według 
Ł4ćinskiey bibliey od kościoł4 krze- 
śćiańskiego powszechnego przjiętey : 
na wielu mieyscach z pilnością popra- 
wiona y figurami ozdobiona. Cum gra- 
fie et priuilegio S. R. M. W Krakowie, 
w drukśmi Mikołaia Szarffenberga. 1575. 
fol. Z przodu k. ni. 8. Stary testament 
ma k. 602, tytuł osobny. Nowy test. 
fol. tyt. w ozdób, drzewor od k. 603 — 
700. Regestru k. ni. 10. 

Dedyk. Henrykowi królowi, dat. 31 grud- 
nia 1574 po polsku. 

Ta edycya wyszła d. 1 Stycznia 1575. Jo- 
cher ma ją z datą 1574. 

Jocher 2258. — Osiński Skarga 68. — 
Wierzb. I. .338. 

Akadem. — Branic. — Czartor. — War- 
szaw. Uniw. 

— Biblia to iest: kxięgi starego 
y nowego zakonu, nś, polski ięzyk we- 
dług ł4cińskiey Bibliey, od kościoła 
chrześćiańskiego powszechnego przyię- 
tey nk wielu mieyscach z pilnością po- 
prawiona, y figurami ozdobiona. Cum 
gratia et priuilegio S. R. M. W Kra- 
kowie, w drukarni Mikołaia Szarfen- 
bergera 1577, fol. kart. 10,760 i 12. 

Po karcie 603 : 
Nowy Testament polski. To iest : 
Święta Pana Jezusa Chrystusa Ewan- 
gelia, od Ewangelistów, y od inych (sic) 
Apostołów nApisana. Masz przytym na BIBLIA. BIBLIA. 16 końcu regestr dostateczny ku naydo- 
waniu Ewangeliy y Epistoł' które w nie- 
dzielne dni y w insze święta bywaia 
czytane. 1577. folio. St-Test. liczy kart 
9, i 1—603. Nowy Test. kart 4 i 603— 
760. Regestr Dd. 

Stary Testam. dedyk. Serenissimo Stephano 
eius nominis primo, Poloniae Eegi, M. 
Duci Lithuaniae, Russ. Pruss. etc. Cra- 
coviae 1-a Maji A. 1577. Nicol. Scharff. 
W niej powiada : Jam vero quia et exem- 
plaria mihi deerant: et multi a me id 
postulabant tercio Biblia magno labore 
magno que sumptu meo imprimenda cu- 
ravi... Dalej idzie: Summa Pisma, Przed- 
mowa X. Doktora Jana Leopolity ku 
Czytelnikowi, Przedmowa S. Hieronffua. 
Na odwrocie tytułu Biblii herby polskie 
i Batorego z ośmiowierszem podpisanym 
Joan. VVielo : (Górski). 
Nowy Testament jest ded. Najaśn. król pol- 
skiey Annie, W. X. Litew., rusk. pruskiej , po- 
mors., mazow., żmudź., kijów., wolhińsk., 
podlask., inflants., y siedmiogr. Xiężuie 
R. 1577 przez Mikołaja Scharffenbergera. — 
Na odwrocie tytułu herb państwa i Ja- 
• gielloński , pod nim 14 wierszy z podpi- 
sem Andr. Trzy (cieski). Dedykacya da- 
towana w dniu Ś. Filipa Jakuba, w któiy 
był szczęśliwy fest roku przeszłego ko- 
ronaciey W. Kr. Mci R. 1577. 
Tytuł Now. Test. w ramce na drzewie ry- 
tej. U dołu jej Jesse leży, nad nim Da- 
wid, i tak przeprowadzony rodowód Chry- 
stusa, którego wizerunek u góry, nad nim 
Duch ś., obok Józef i Marya. U dołu 
postacie dwóch proroków, jeden z nich 
trzyma kartę z napisem: Egredietur virga 
de radice Jesse et flos de radice eius as- 
cendet, et reąuiescet super eum spiritus 
domini. Monogram rytownika: S przecho- 
dzące przez E i rok 1528. Tenże rytow- 
nik figuruje w Biblii z r. 1561. 
Muczkowski (str. 25) dowodzi, że Biblią 
Leopolity tłumaczył według Budnego mnich; 
według innych Dominikan Leonard (Sta- 
rogrodzki?). Dowodzenia jego i innych nie 
wyjaśniły zagadki. Nawet nie rozpatrzono 
językowo Szarfenbergerow.skiej edycyi No- 
wego testamentu z r. 1556 i jego sto- 
sunku do edycyi z r. 1561. Możeby się 
dała wytłumaczyć niechęć duchowieństwa 
polskiego i przeszkadzanie drukowi tak 
jednomyślne, że aż .trzeba było niemców 
którzyby dopilnowali polskiej korrekty. 
Słusznie wszakże Leopolita sobie przy- 
znaje lwią część pracy. Mówi on: z wielką 
pracą i nie małą pilnością i przez nie 
mały czas przekładane. W dziele tem 
Psałterz Dawidów idzie od str. SM. Przy- 
powieści Salomona od str. 384. Eckle- 
zyastyk Jezusa Syna Syrachowego str. 413. Ryciny brane były z Biblii Czeskiej (w ob- 
jawieniu S. Jana) i z Biblii luterskiej 
Lufta (w Starym Testamencie). Edycya 
z r. 1577 nie istniała. Jest tylko nowy 
tytuł z odmienioną datą, i odmienną de- 
dykacya dorobiona. Także jest różnica 
w rejestrze. Ryciny dokładnie ąjpisał J. 
Muczkowski. 

Osiński Skarga 68. — Wierzbowski I 349. — 
Hoffmann De typogr. 1740 s. 11. — Tsche- 
pius Preuss. Zehenden III 843. — Cle- 
ment IV 188. — Ringeltaube Nachr. 

175. — Chomiński w Dzienn. wileńs. 
1806. Paźdz. 59. — Kosicki L. Miscell. 
Crac. I. 93. — Lelewel Bibl. księgi I. 

176. — Siarczyn. Czasop. Ossol. 1828. 
Z. IV. 44 — 6. — Wiadom. o staroż. jęz. 
pols. Pamiet. Warsz. 1817. I. 321. Jo- 
cher 2259. '— Tygod. Wileńs. T. I. str. 
399. Zycie Modrzewskiego. — Działyński. 
Zabytek mowy. s. 80. 

Czetwert. — Borkowski Jerzy — Branic. — 

Czartor. — Dzików. — Gdańs. — Jagiell. 

— Kijows. — Krasińs. — Kórnicka. — 

Ossol. — Pawlik. — Przezdziec. — San- 

gusz. — Szemb. — Uphagen w Gd. 

Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— święta. W Krakowie. W Druk : 

Łśzurzowey Roku Pańskiego M.D.XCIX 

(Tytuł w dużej rycinie miedziorytowej). 

Na drugiej karcie tytuł: 
Biblia to iest Księgi Starego y.Nowego 
Testamenty, wedłvg łacińskiego przekła- 
du stAregOjW kościele powszechnym przy- 
iętego, na Polski ięzyk z no wu z pilnością 
przełożone, z dokładaniem textv żydow- 
skiego y greckiego, y z wykładem Ka- 
tłiolickim trudnicyszych mieysc, do 
obrony wiary swiętey powszecliney prze- 
ciw kacerztwóm tych czasów należą- 
cych : Przez D. Jakvba Wvyka z Wą- 
growca, Theołoga Societatis Jesv. Z doz- 
woleniem Stolice Apostolskiey, k na- 
kładem Jep M. Księdza Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego, etc. wydane. W Kra- 
kowie, w drykarni Łazarzowey, Roku 
Pańskiógo. M.D.XC.IX (1599). folio, k. 
niel. 19, str. 1479^ i Rejestru ark. 
niel. od bb — hh^ i kart 2. Druk gocki 
we 2 kolumny. 

Na odwrocie karty tytułowej : Orzeł polski 
otoczony herbami i chorągwiami prowin- 
cyi i woiewództw. Po karcie tytułowej idzie 
dedyk. Zygmuntowi III król. Pols. ySzwedz. 
W. X. Litews., w Krakowie w domu Soc. 
Jesn u S. Barbary, 25 Aug. 1599. Ka- 
płani zakonu Soc, Jesu. 16 •BIBLIA. BIBLIA. Dalej idzie : 

Stanisława Karnkowskiego Arcybisk. Gniezn. 
Czytelnikowi łaski Bożej. Tu przestrzega 
by nie używano Biblii przekładu Nowo- 
wierców w Nieświeżu i Brześciu (kart 4). 
Apparatus Sacer, to iest przygotowanie do 
pożytecznego czytania Tisma S., datowany 
w Krakowie u Sw. Barbary 24 Aug. 
1599 r. (kart 11) ; Znaków rozmaitych, 
które są w tych Księgach, wyłożenie ; Po- 
rządek ksiąg Starego i Nowego Testa- 
mentu. Nowego Testamentu karta pierw- 
sza wśród ozdób drukarskich. Po bokach 
kart są krótkie przypiski, po skończeniu 
zaś rozdziałów obszerne objaśnienia, mia- 
nowicie w Nowym Testamencie. — Nowy 
Testament idzie od str. 1101. Dzieje 
apostols. od str. 1268. Objawienie od 
str. 1457. 
Na końcu: W Krakowie w drvkarni Łaza- 

rzowey. Rokv Pańskiego, M.D.XC.IX. 
Jocher 2260 i Noty. — Wierzb. II. 1901 
(podaje 35 bibliotek w których to dzieło 
znalazł). — Clement IV 194 (typografa 
wymienia mylnie Andreas Petricovius). — 
Kingeltaube 187 — 197 (str. 194 Jo- 
annis Janussovii Judicium de J. Wuieci 
versione polonica Bibliorum in praefa- 
tione statutis Regni praefixa 1600; str. 
198 — 207 Leben u. Schriften J. Wu- 
yek). — Starowolski Hecaton. str. 85. — 
białuski (przeciw Gracianowi Gertichowi). 
Akadem. — Branicki. — Czapski. — Czar- 
nec.» — Czartor. — Czetwert. — Dzie- 
dusz. — Dzików. — Z. Glogera. — Jagiell. 
— Kijows. — Kornic. — Krasińs. — 
Moszyńs. — Ossol. — Pawlikows. — Po- 
piel — St. Potocki w Brzeźan. — Pu- 
ławski. — Pusłows. — Raczyńs. '^ San- 
guszko — Szembek. — To warz. przyj, 
n. pozn. — Toruńsk. — Warsz Unrw. — 
Wileńs. — Włocławs. semin. — Wolań- 
ski. — - Zamojs. — Zielińs. 
— to iest Księgi Starego y Nowego 
Testamentu według łacińskiego prze- 
kładu starego w Kościele Powszech- 
nym przyiętego, na polski ięzyk znowu 
z pilnością przełożone, z wykładem ka- 
tholickim trudnieyszych mieysc do obro- 
ny Wiary Swiętey powszecbney prze- 
ciw kdcerztwóm tych czdsów należą- 
cych, przedtym przez D. Jakuba Wuyka 
z Wągrowca Theologa Societatis Jesu 
z dozwoleniem Stolice Apostolskióy 
& nakładem Je. M. Księdza Arcybis- 
kupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane 
w Krakowie 1599 teraz cum Licentia 
Ordinarii przedrukowane W Wrocławiu 
w drukarni Akadem. Coli. Soc. Jesu. 
R. P. M.DCC.XL (1740) w 8ce Star. Testam. liczy k. 6, str. 2218 Now. Tesst. 
440 str. i k 35 regestru. 

Poprzedza miedzioryt Fil. And. Kiliana wy- 
stawiający Stolice Apostolską w postaci 
Niewiasty, której przysięgę wykonywa klę- 
czący Polak. Napis w rycinie: Biblia 
Rzirasko-katolickie. 
Liczbowania mylne bo po 1009 idzie 10010 
do 10024, potem 1025 ; znów mylnie 10038. 
10039 ; po 1089 idzie 2000 i tak do koń- 
ca. Wiec właściwie jest stron 1318 a nie 
2218. 
Osobny tytuł ma: Nowy Testament Pana 
naszego Jezusa Christusa. W Wrocławiu, 
w drukarni Akademyckiey Coli. Societ. 
Jesu. Bez wyr. roku. w 8ce, str. 440. Tu 
są Dzieje apostolskie od str. 192. Listy 
od str. 254. Objawienie od str. 415. 
Wydanie cenione, bo zgodne z edycyą z r. 1599. 
Branic. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. — Wileńs. 
Jocher 2262, 2297. 
Obacz wyżej: Biblia sacra (1771). 
— święta, tho iest, Księgi St4rego 
y Njowego Zakonu, właśnie z Żydow- 
skiego, Greckiego y L4ćinskiego, nowo 
na Polski ięzyk z pilnością y wiernie 
wyłożone. 

(Na odwrocie karty ostatniej :) 
Ty nayprzednieysze y nayzacniey- 
sze Księgi, dla ćwiczenia w zakoniech 
Bożych, które zowa po Grecku y po 
LAćinie, Biblia, drukowano w Brześciu 
Litewskim z roskaz4nia h naklddem 
Oświeconego Pś,nś., PAna* Mikoldid Ra- 
dźiwila, Kśiażęćia nk Olyce y na Nie- 
świeżu, woiewody Wileńskiego, w Wiel- 
kim Księstwie Litliewskim nawyzszego 
marsz41ka y kanclerza, etcet. Roku Pań- 
skiego, tyśiacnego, pięćsetnego, sześó- 
dźieśiathego trzeciego (1563), Miesiąca 
Września dnik czwartego. (Druk Ber- 
narda Wojewódki). folio wielkie. Sthary 
Thestaraent k. 579, ark. Eeeeeij. Nowy 
k. 143 i ark. Aaiiij , prócz 3^/2 ark. 
dedyk. i regestru na końcu. Spis ma 
kart 7, dochodzi do ark. Bbiij. 

Dedyk. Zygm. Augustowi przez Mik. Ra- 
dziwiłła. 
Są egzemplarze w których do koła tytułu 
jest ramka poczwórna, a na odwrocie 
herb Radziwiłłów i wiersze. Inne egzem- 
plarze kończą ostatnią kartę wierszami 
ułożonemi w klin i mają tytuł ozdobiony 
drzewoiytanii. Karty tytułowe dwojakiego 
rodzaju co do otoczenia ryciny. Zwykły 
tytuł ma w rycinie po jednej stronie BIBLIA. BIBLIA. 17 Adama z Ewą pod jabłonią, po drugiej 
Chrystusa na krzyżu. Dołem trzy inne ry- 
ciny. Odmienny tytuł ma w przerysie Bibl. 
Jagiell. Górą widać chrzest, bokami Chry- 
stus ukrzyżowany i dwie niewiasty — po 
drugiej stronie Ewa podaje jabłko Ada- 
mowi. W obud\vu odmianach tytułów, 
tenże herb i pod nim 24 rymowanych 
wierszy na cześć Radziwiłła. 

Radziwiłł w dedykacyi mówi, że rozkazał 
ten upominek wydrukować: „i miłość 
Panu do libraryey danije, którą wiem 
wielką być." — Z przedmowy (obejmuje 
k. 3), wyjmuje szczegół, ze niejaką część 
pracy kilku cudzoziemców podjęło, jednak 
z tej przyczyny żaden słusznie zacności 
jej szczypać nie może. Bo acz sami nie 
do końca w jeżyk polski byli wprawnemi, 
wszakże się im na tyra dosyć zdało, iż 
słów łacińskich , żydowskich , greckich 
mocy i własności tym podawali, którzy 
w języku swym przyrodzonym pierwsze 
miejsce między niemi trzymali. Co więc 
od cudzoziemców wyprawiono być nie mo- 
gło, to oni z pilnością za podaniem ich 
przekładali. — Praca około przekładu tej 
biblii zabrała tłumaczom około lat sześciu. 

W przedmowie wyrażają się tłumacze: A 
osobliwie pilni czytelnicy za ty przydatki 
i wykłady francuskiej Bibliej powinni 
będą, z których tu zniesUśmy je do tych 
ksiąg naszych i wiele innych które nam 
ku pomocy były. 

Ringeltaube zestawia domniemanych tłuma- 
czy Biblii brzeskiej według wskazówek 
Węgierskiego (87, 142, 430, 439), Lubie- 
nieckiego (33, 170), Sandiusa (Bibl. s. 48). 
Mieli to być Jan Łaski (ten jednak umarł 
1560 r.), Simon Zacius, Georg. Orsatius, 
Franc. Stankarus, Piotr Statorius, Andr. 
Tincesius, Jakób Lublinius, Hutemovites, 
Franc. Lismaninus, Bem. Ochinus, Georg. 
Blandrata, Jo. Paul, Alciatus, Mart. Cro- 
yicius, Thenandus, Yitrelinus, Brelius, M. 
Greg. Pauli, Brzesineus, Georg. Schoman- 
nus. Być mogli także i inni tłumacze 
w Brześciu, jak to widno z wydanych 
ułomków Biblii z komentarzami przez 
Tom. Falconiusza: Sprawy y słowa Je- 
zusa Krystusa. Brześć litews. 1566. folio. 
Wthore księgi Łukasza S. Dzieje apostol- 
skie. Brześć litews. folio. Tu spotykamy 
biorących udział w tej^ pracy Cypryana 
Bazylika i Stanisława Ziika. 

Bock F. S. Histor. s. 921. (Statorius trans- 
lationi operam suam praestiterit) — Jo- 
cher 2266. — Wierzbowski I. 235. — 
Ringeltaube Beytr. 83—114. 
Akad. — Jerzy Borkowski. — Branic. — 
Czarnec. — Czarter. — Czetwert. — 
Dziedusz. — Jagiell. — Kijows. — Kra- 
sińs. — Moszyńs. — Ossol. — Pawli- 
kows. — Dzików. — Gdańska micjs. — 
Pusłows. — Raczyńs. — Sanguszko — Synod. Wileńs. — Szembek — Upha- 
gena — Uruskiego — Warsz. Uniw. — 
Wileńs. — Zielińs. 
— To iest, księgi starego j nowe- 
go przymierza, znowu z ięzyka Ebrey- 
skiego, Grecskiego y Łacińskiego, na 
polski przeł'ożone. 

(Tytuł ozdobiony do okoła lichemi drzewo- 
rytami. Osobny tytuł i liczbowanie kart 
mają idące po testamencie starym:) 
Księgi które po grecku zowa Apo- 
kryfa, to iest kryiome księgi. 

(Osobny tytuł i liczbowanie kart mają na- 
stępujące po tem :) 
Księgi nowego przymierza, które 
pospolicie Nowym testamentem zowa, 
teraz znowu z wielką pracą, y z pilnym 
poprawieniem , z grecskiego na polski 
ięzyk przetłumaczone, których porzą- 
dek na drugiey stronie tey karty masz 
położony. 5 Moszech: 18. Dziei: 3. 5. 7. 
Prorokś. wzbudzę iym (mówi Jełiow4) 
z pośrzodku i t. d. (wierszy 6 cytaty), 

(Porządek jest istotnie na odwrocie. LI spodu 

ostatniej strony omyłek stoi:) 
Drukowano w druk4rni y nakładem 
godney pdmięći, Pana Macieia Kawie- 
cżyńskiego starosty Nieświskiego. A 
skończono za pilnym staraniem po 
śmierci ie° y nakładów dołożeniem, 
brAciey ie", Pana Hektor4 y Panś. Al- 
brycht4 Kawieeżyńskich, przez Daniela 
drukarza z Łęczyce, Roku od narodze- 
nia Syna Boźe° 1572. miesiąca Czerw- 
ca. 15. dnia. Bez wyr. miejsca druku 
(w Nieświeżu), w 4ce. Raz-ein prócz 
tytułu głó '. nego k. nlb. 11. test. stary 
k. 468. Apokryfa 122 k. (liczbowanie 
kart od k. 86 pomylone i współcześnie 
piórem przerabiane). Nowy test. prócz 
tytułu k. 143 i k. nlb. 6. Tu liczbo- 
wanie kart w druku zmylone i od k. 
91. piórem współcześnie poprawiane. 
W Starym test. karty 211, 212, 2l3, 
214 mylnie sa poznaczone 20JL1, 2012, 
2013, 2014. ' 

Po tytule głównym następuje dedykacya do 
Mikołaja Radziwiłła ksiąźęcia na Dubin- 
gach (sic) i Bierzach etc (kart nlb. 3.) 
podpisana: Pisań na Uździe roku od na- 
rodzenia Syna Bożego 1572. miesiąca 
Czerwca .30. dnia — Waszey K : wiel- 
możności Pana naszego Miłościwego po- 
wolni na wszem słudzy, Hektor y Al- 
brecht Kawieczyńscy. Dalej przedmowa 

3 18 BIBLIA. BIBLIA. tłumacza do czytelnika (kart nlb. 7) pod- 
pisana: Pisano w ZesJawiu (sic) miesiąca 
Maja 7 dnia roku od narodzenia Syna 
Bożego 1572. Następuje jeszcze 1 k. 
nlb. na której str. gl. : Do tegoż czytel- 
nika o przypiskach y o omyłkach obmo- 
wa; na str. odwr. : Porządek ksiąg sta- 
rego przymierza i t. d. Tłumacz Szymon 
Budny. 
W dedykacyi Radziwiłłowi piszą Kawie- 
czyńscy : „gdy te święte księgi z drukar- 
nie nieboszcz3'ka brata naszego Mac. Ka- 
wieczyńskiego Namiestnika Nieświżskiego 
wyszły, umyśliliśmy te księgi z drukarnie 
nieboszczyka brata naszego wychodzące 
Waszej K. M. uffiarować." Budny w przed- 
mowie pisze o powodach nowej edycyi. 
Najpierw, że wydana przed dziewięciu 
laty Bibli^i Brzeska była za wielka i za 
ciężka do użycia, dlatego to Kawieczyń- 
ski wydał na nowo Biblią, dlaczego też 
i drukarnię przyczynił i papiernią zbudo- 
wał. A gdy na synodzie Skrzynieuskim 
(1567) wytknięto niektóre omyłki w Bi- 
blii Brzeskiej, zlecili Budnemu by ją po- 
prawił. Sprawdzając, przekonał się, że 
przekład był z łaciny i z ftincuskiego 
tylko, a nie znali dobrze greckiego i ebrej- 
skiego. Wolał zatem nowy przekład usku- 
tecznić. Poganił Budny i przekład kra- 
kowski robiony z dawnego łacińskiego. 
Którykolwiek jest tłomaczem (bo na Je- 
ronima niesłusznie to złożyli), tedy nie 

• ze źródła języka ebrejskiego, ale z prze- 
kładu greckiego, księgi starego przymierza 
przetłumaczył. Co do polszczyzny, mówi : 
Polacy pospolicie onej krainy mowy uży- 
wają w pisaniu , z której kto rodem. On 
nie brakował żadnenii własnościami mów. 
Znajdziesz Krakowskie, Mazowieckie, Pod- 
laskie, Sendoniierskie, a bez mała" i Ru- 
skie. Głupstwo to jest mową jednej krainy 
gardzić, a drugiej słówka pod niebiosa 
wynosić. Zamiast wyrazu kapituła, wpro- 
wadza Rozdział. Tłumacząc baczył na 
przestrogi Erazma, Lutera, Kalwina, Ka- 
staliona i Bezy. Apokryfa tłumaczył z 
greckiego według wydania Melanchtona. 
W przekładzie pomagał Budnemu Ka- 
wieczyński , jako w języku niemieckim 
biegły. 

Druk gocki, drobny lecz czysty i czytelny, 
tekst w dwie kolumny, każda stronnica 
podwójną linijką otoczona. Papier trochę 
żółtawy, ale cienki i gładki. Że dzieło to 
było drukowane w Nieświeżu, okazuje uła- 
mek biblii tłum. Budnego druk. r. 1570. 
wyraźnie w Nieświeżu, temi samemi czcion- 
kami i przypisek współczesny w dziele 
Budnego: O urzędzie miecza, gdzie wy- 
raźnie zanotowano, iż biblia z 1572 była 
drukowana w Nieświeżu. 

W Starym Test. na karcie 291 idą: Księgi 
chwał Bożych , które z greckiego psałte- rzem zowiemy. Od k. 326 odwr. Przypo" 
wieści Salomonowe. W Apokryfach : Księ' 
gi mądrości Jezusa Syna Syrachowego, 
od k. 52. W Nowym Test.: Dzieje apo- 
stols. od k. 67, Listy od k. 86. Nowy 
Test. kończy się wyrazami: Ob-iawieniu 
8 : lohana y wszem ksicgam nowego przy- 
mierza koniec. 
Budny choć na siedmiu kartach rozwiódł 
historyą swego przekładu, nie wspomina 
by kto brał udział w przekładzie. W rę- 
kopiśmiennym liście dołączonym do egzem- 
plarza Bibl. Czarter, z d. 20 Apr. 1572. 
z Zasławia, mówi , że kończy dzieło i że 
jes^fcze ma pisać list dedykacyjny do króla. 
Wspomina tylko, że ma młodzieńca co do- 
brze czyta hebrajskie, a on słuchając (pod- 
czas choroby tygodniowej oczu) przekładał. 
Mimo tego twierdzi Olof (Lieder Gesch. 
170),^ że pomagał Budnemu Tum. Sokoło- 
wicz (Falconius). Tę Biblią wydaną przez 
Nowochrzczeńców, wzmiankuje Wujek 1599 
w Przygotowaniu do czytania Pisma św. 
folio. Rozdział VIII. o bibliach polskich. 
Także Karnkowski w Przedmowie do tej 
Biblii wspomina, zakazując jej czytania. 
W zakończeniu dzieła jest pięć kart spisu 
omyłek. Budny tłumaczy je tern : Stało 
się to na więcej z tej przyczyny, żeśmy 
pewnego a ustawicznego poprawcę abo 
korrektora dostać przy pracy nie mogli. 
Jocher 2268 i Noty. — Kijows. katal. N. 
4806. daje mylnie biblii tej datę 1672. 
dwa razy, aż dopiero trzeci raz jest wła- 
ściwa data 1572. — Bandtke Hist. dru- 
karń II. 11. — Bock. Hist. Antitrin. P. I. 
s. 82. — Wolff Bibl. hebr. I. 641. — 
Ringeltaube Beytr. 142—150. — Macie- 
jows. Pism. lii. 28.S. — Łukasz. Dzieje 
kość. wyzn. helw. II. 50. 
Czartor. — Czetwert. — Dziedusz. — Dzi- 
ków — Jagiell. — Kórnik. — Kijows. — 
Krasińs. 
— swieta to iest Księgi Starego 
y Nowego przymierza. 

Na karcie 2-giej tytuł w rycinie miedzio- 
rytowej : 
Biblia święta: to jest, Księgi Starego 
y Kowego przymierza z żydowskiego 
y greckiego ięzyka na polski pilnie y 
wiernie przetłumaczone. Cum gratia et 
priyilegio S. R. M. We Gdańsku w 
drukńrniey Andrzejd Hunefelda roku 
MDCXXXII. Dedykacye i porządek 
ksiąg 5 kart, Stary testament str. 898. 
Apokryfa str. 219. Nowy testament 
str. 286. Passya str. 10. 

W tytule piękny miedzioryt wyobraża sceny 
biblijne z podpisem : Cornelius Claessen 
Duysend scuipsit. Po karcie napisowej 
dedykacya: (2 k.) Naiasn. Panu a Panu BIBLIA. BIBLIA. 19 Władysławowi Zygmuntowi z łaski Boźey 
obranemu królowi Polskiemu... a Szwedz- 
kiemu, Gottskiemn , Wandalskiemu dzie- 
dzicznemu królowi , obranemu carowi mo- 
skiewskiemu. Pud nią podpisany: wiemy 
poddany Chryszti.ff Radziwiłł książę... 
hetman polny W. X. Lit., Mówi, źe biblia 
ta wydana przed 69 laty (zatem r. 1563) 
pod imieniem króla Zygmunta Augusta, dla 
niedostatku pierwszych Brzeskich esempla- 
rzy, znowu z druku wychodzi. Druga de- 
dykacya (str. 3): Oświeconemu Książ, a 
Panu... Chryszthi>fowi Radziwilowi... Pod- 
pisani pod nią: Superattendentowie y pa- 
sterze zborów Ewangelickich w Wielkiey 
Polszczę. Porządek ksiąg oraz Objaśnienie 
liter i znaków str. 3. Przydatek do sta- 
rego testamentu, w ttorjm się zamykają 
księgi, które po.^jjolicie zowią Apokrj^fa, 
tym porządkiem; Tobiasz, Modlitwa Ma- 
nassessa, ludyt, Baruch, List Jeremia- 
szów, Przydatki do Daniela, III Ezdra- 
szowe, IV Ezdraszowe, Przydatki do Este- 
ry, I Machabejskie, II Machabejskie, III 
Machabejskie, Mądrość Salomonowa, Je- 
zus Syrach. Przydatku tego str. 219. No- 
wego testamentu str. 286. Potem idzie : 
Passya albo histoiya o męce, śmierci y 
pogrzebie Pana naszego Jesusa Christusa 
ze wszystkich czteiech Ewangelistów po- 
rządnie zebrana (str. 10). Druk gocki bar- 
dzo piękny. Właściwością tej biblii jest, 
źe pisownia zalecana u nas przez Feliń- 
skiego co do „j" wszędzie prawie w tej 
biblii jest zachowana. 

Biblja Gdańska z r. 1632 mylnie Paliura 
zwaną, nie jest jego przekładu ale prze- 
robieniem biblii Brzeskiej przez Daniela 
Mikołajewskiego i Jana Turnowskiego. 
Wyrazy Andr. Węgierskiego: „versionem 
ac editionem bibliorum polon. curavit", 
zwiodły Ringeltaubego i innych. Znaczą 
tylko to: „o tłumaczenie i wydanie pisma 
Św. postarał się". Przerobienie to Biblii 
Brzeskiej, już oddawna wygotował był 
Mikołajewski, chodziło t3'lko o nakład na 
druk ; do tego Tomasz Węgierski i Paliu- 
rus, którzy według podań And. Węgier- 
skiego i Ringeltaubego za s{)ółtłómaczów 
tej biblii uchodzą, mogli się przyłożyć i 
przyłożyli się zapewne przez kwerendy po 
zborach, nad któremi byli seniorami, ale 
biblii tej nie przerabiali. 

Łukaszewicz świadczy, iż czytał listy i inne 
' własnoręczne pisma Paliura, z których 
widno, że nawet dobrze nie umiał po pol- 
sku. Paliurus bowiem urodził się w Ty- 
szniowie na Morawii (1571 czy 1569) 
zmarł 27 listop. 1632 i choć uczył się 
w szkołach kaliskich, pozostał cudzoziem- 
cem. Do współpracy około tego wydania 
przyznaje się S. T. Turnowski w liście 
do Mikołajewskiego w r. 1605, mówiąc że 
pracuje ze swoim wnukiem J. Turnow- skim. O czem Łukaszewicz Hist. kość. 
braci Czeskich w W. Pols. s. 373—5. 
i Węgierski Hist. eccles. sIavon. s. 391. 
Niszczono egzemplarze Biblii i palono z roz- 
kazu Arcyb. Gnieźnieńskiego Jana Węży- 
ka. O czem Synodus Provinc. celebrata 
Varsaviae 1634. XIII. Nov Gorszył tu 
błąd korekty Matth. IV. 1. „aby był ku- 
szony do diabła" zamiast „od diabła". 
Takie to błachostki wzburzały umysły re- 
ligijne w kraju. 
Całość wj'dawnictwa niejako tworzą opra- 
wiane i wydane współcześnie Psalmy Da- 
widowe przekładania Mac. Rybińskiego. 
(Rybiński, Psalmen des Lobwassers, pisze 
Ringeltaube). 
Ringeltaube Poln. Bibel. 221, 226, 294, 313. 
— Jocher 2269. T. II. s. 96—100. — 
Wiszn. H. lit. T. VI. 613. przyp. — Za- 
łuski. Epistolae tamiliar. ark. E. — Bentk. 
Hist. lit. II, 525 — 8. — Siarcz. Obraz. 
II. 59. —Ebert 2343. 
Akad. — Birgel. — Branic. — Czartor. — 
Czetwert. — Drohob — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. 
— święta: to iest, Księgi Pisma 
Świętego starego y nowego przymierza 
z żydowskiego y greckiego Języka n4 
polski pilnie y wiernie przetłumaczone, 
a teraz podług Gdańskiego exempla- 
rza przedrukowane, w Amsterodamie, 
w drukarni Clirysztoffa CunrAda. Roku 
MDCLX (1660). w 8ce, kart na przo- 
dzie 8. Stary testament str. 898, Apo- 
kryfa str. 319, Nowy testament str. 
286, Passya albo historya o śmierci 
Jezusa Chr. str. 10. 

Druga karta tytułowa ma napis : Biblia 
swieta to jest księgi pisma świętego sta- 
rego y nowego przymierza. 
Poczem druga dedykacya : 
Ded. Władysławowi Zygmuntowi obranemu 
Królowi Polsk. etc. z Orla 4 Dec. 16,32. 
Chrysztoff Riv?lziwił, książę na Bierzach y 
Dubinkach, Hetman polny W. X. L., 6). 
Chr. Radziwilowi z Torunia 18 Novemb. 
1632. Superattendi-ntowie Zborów Ewan- 
gelick. w Wielkiey Polszczę. 
Tytuł w otoczeniu trzech rysunków miedzio- 
rytowych: Raj, Chrystus i Mojżesz, Sąd o- 
stateczny. Tu podpisany rytownik S. S. 
Ch. Drugi tytuł jest skrócony bez ryciny. 
Radziwiłł dedykując, powiada że edycya 
pierwsza wyszła przed 69 laty. Drugi raz 
z powodu wyczerpania egzemplarzów Brze- 
skiej biblii miała wyjść podczas elekcyi 
Władysława Zygmunta. 
Księgi Mojżeszowe idą do str. 22.3 i na tej 
str. idzie Druga część Bibliey. Na str. 
348. Księgi królewskie; str. 551. Księgi 
Psalmów; str. 625. Przypowieści Salomo- 20 BIBLIA. BIBLIA. nowych; str. 714;. Proroctwo Jeremiaszowe. 
Przydatek do starego Testamentu od str. 
1 — 219. Nowy Testament: Ewang. S. Ma- 
theusza str. i — .%. Dzieje śś. Apostołów 
od str. 128. List św. Pawła od str. 159. 
Objawienie św. Jana od str. 264. — Po 
Rejestrze Passya. 
W tej edycyi odtworzono strona za strona 
wydanie Gdańskie z r. 1632, dla tego 
trudno je rozróżnić. W edycyi 1632 nad- 
pisy stronnic sa drukiem łacińskim, zaś 
w edycyi 1660 gockim. 
Jocher 2270. — Kingeltaube s. 226. 
Akad. — Jerzy Bork. — Branic. — Czar- 
tor. — Czetwert. — Jagiell. — Krasińs. — 
Ossolińs. — Raczyńs. — Uniw. lwów. — 
Zielińs. 
— Sacra , to iest : wszystkie Księgi 
Starego i Nowego przymierza; z ży- 
dowskiego i greckiego języka n4 polsld 
pilnie i wiernie przetłumaczone, a te- 
raz podług edycyi Gdańskiey Roku 
1632. przedrukowane W Hali Magde- 
burskiey, w drukarni Stefana Orbana 
Roku pańskiego MDCCXXVI (1726). 
w 8ce większej. Przedmów i regestrów 
k. 9, Stary testament str. 1023, Apo- 
kryfa, str. 225 , Nowy testament str. 
332 i str. 20 i 2 miedzior. 

Kończy na str. 20. Passya albo historya o 

męce, śmierci i pogrzebie Pana naszego 

Jezusa Chr. Histoiya o źaJoś. zburzeniu 

Jeruzalem. 

Ten dodatek we wszystkich egzemplarzach 

oprawiano. 
Tytuł poprzedza duża rycina miedzioryt 
Chrystusa każącego ; u góry nadpis Biblia 
Święta. Rozpoczynają przedrukowane de 
dykacye Władysławowi Zygmuntowi 1632. 
Chryst. Radziwiłłowi 1632. Dalej idzie: 
Informacja hystoryczna o tey nowey edy- 
cyi Biblii Swiętey; podpisał Jan Henr. 
Gryschow Theol. Cand. w Hali 25 marca 
1726 roku. Powiada,* iż pewien Jaśnie 
Wielmożny Graf (Henkel) dał r. 1722 
pieniądze na druk czeskiego przekładu 
Biblii. To dało pochop zborom polskim do 
proszenia o zasiłek. Graf ten dał na druk 
w tejże Hali, w której wyszedł i czeski 
przekład. Po zakupieniu liter i papieru, 
wydano d. 1 marca 1725 Informacyą o 
przedrukowaniu Biblii, do której przydano 
Specimen teraźniejszej edycyi. Obiecano 
trzymać się ściśle wydania z r. 1632. 
W wygubieniu omyłek i pilnym doglądaniu, 
pilności zażywali studiosi theologiae Ja- 
kub Szmyt i Jan Prync (Printz) toruńcza- 
nie. Ortografia Gdańskiej biblii odmieniła 
się niecokolwiek, kiedy się z dzisiejszym 
postanowieniem ortograficznym nie zga- 
dza. Gdyby zaś ta odmiana nie miała się komu podobać, ten niech uważy, że się 
dotąd nauczeni, względem zachowania or- 
tografii nie zgodzili. Biblia ta przedaje się 
za 35 trojaków (groszy czeskich abo ce- 
sarskich) a przedtem płaciła się 12 złoty 
pruskich i więcej. W prenumeracie ko- 
sztowała 24 trojaków z dołożeniem nieco 
na porto. 

Pierwsza część Biblii dochodzi do str. 248. 
Druga część (od ksiąg Jozuego) od str. 
249. Trzecia część (Job) str. 583. Czwar- 
ta część (Izaiasz) str. 751. 

Z osobnym tytułem : Przydatek do Starego 
Testamentu w którym się zamykaii^ księgi 
które pospolicie zowią Apokryfa. Podług 
edycyi Gdańskiej przedrukowane, Roku 
MDCCXXVI. 

Wydanie to nie miało powodzenia z powo- 
du ortografii, że spójnik i drukowano przez 
i, a nie po staremu przez y. To jednak 
już r. 1708 wprowadził Breskot do No- 
wego Testamentu. 

Sembrzycki Przegląd. 1887 s. 54. — Rin- 
geltaube s. 226-^7. — Jocher 2271. 

Akad — Branic. — Czarter. — Czetwert. — 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Kijów. . — 
Sembrzycki. — Uniw. Iwows. 

— Nowy testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, z greckiego ięzyka 
na polski pilnie i wiernie przetłuma- 
czony, a teraz podług Gdańskiey edy- 
cyi przedrukowany. Roku MDCCXXVI. 
w 8ce większej , str. 332, nadto Pas- 
sya i historya o zburzeniu Jerozolimy 
str. 20. 

Tworzy on całość z poprzednio opisaną bi- 
blia. 
Jocher 2309. Kijows. 

— Byblia święta, to iest : wszystko 
Pismo Święte, Starego i Nowego przy- 
mierza z żydowskiego i greckiego języka 
na polski pilnie i wiernie przetłumaczone : 
dopiero ale od rożnych omyłkow dru- 
karskich iest oczyśćione. Każdy Roz- 
dział Summaryami naznaczony i podzie- 
lony, obśieruieyszymi i naypotrzebniey- 
szymi Parallelami dołożony i popra- 
wiony. A teraz podług edycyi Gdań- 
skiey, Roku 1632. świeżo, na Zbudowa- 
nie w nayświętszey i prawdziwey wie- 
rze Zborom Bożym polskim, po długim 
zadaniu wystawione. [W rycinie napis: 
Dayćież wielmożność Bogu naszemu 5. 
M. 32.] Roku 1738. w Królewcu dru- 
kował nakładem i kosztem swoim Jan 
Henryk Hartung. w 8ce. kart 6; Sta- 
ry test. str. 968. Przydatek (Apokryfa) BIBLIA. BIBLIA. 21 str. 240. Nowy test. str. 307. i rege- 
stru str. 3. 

Przydatek ma osobny tytuł: 

Przydatek do Starego Testamentu, 
w którym śię zamykała Księgi, które 
pospolicie zowia Apokryfa (str. 240.) 
Poczem z osobnym tytułem : 

Nowy testament Pana naszego Je- 
zusa Chrystusa, z greckiego języka na 
polski pilnie i wiernie przetłumaczony, 
a teraz podług Gdańskiey edycyi prze- 
drukowany. W Królewcu, drukował na- 
kładem swoim Jan Henryk Hartung, 
Roku 1737. (str. 307). 

Wydał Franc. Albert Schultz D. w Kró- 
lewcu 1737. dnia 1. grudnia datując przed- 
mowę. 
Dedykacya niemiecka do Fryd. Wilcli. I. d. 
14 kwietnia 1738 r., nie we wszystkich 
egzemplarzacłi. Zamiast y używa i. Po- 
wiada wydawca, że co się tyczy ortografii 
tej podług teraźniejszego zAvyczaju prze- 
strzegano, bo tego żądali ci, którzy pre- 
numeracye złożyli. Starano się i o taniość, 
bo gdy dotychczas Nowy Testament z psal- 
mami Dawida kosztował 15 gr. czeskich, 
teraz Biblia oddana jest po 1 złoty 22 i 
pół gr. czes., prócz tego do każdego sta 
egzemplarzy dodawano dziesięć gratis. — 
W przedruku brano za fundament edy- 
cyą Gdańską a w niektórych okoliczno- 
ściach Nowy Testament edycyi Lipskiej 
1728, f)oniewaź wielu kaznodziejów tego 
żądało i tenże w wielu rękach znajduje 
się. — Przekład nazywany bywa Paliu- 
ra. — Cześć II Star. testam. jest od str. 
241. Cz. III od str. 560 (Job) Cz. IV od 
str. 713 (Izajasz). W Nowym T. Dzieje 
apostolskie od str. 138. List św. Pawła 
str. 178. Objawienie św. Jana str. 289. 
Jocher 2272. — ; Ringelt. Beitr. s. 227 — 
230. — Miscell. Cracov. 1814, I, 106. — 
Sembrzycki J. K. Przegląd. 1887 s. 55. — 
Yerbesserte Sammluugen zur Bau des Rei- 
ches Gottes II, 111 (przedr. dedykacyi). 
Czartor. — Jagiell. — Iłaczyńsk. — Bibl. 
Polkows. — Ossol. — Wlieńs. 
— Byblia święta, to iest: wszystko 
Pismo święte Starego i Nowego przy- 
mierza ; z żydowskiego i greckiego ięzyka 
na polski pilnie i wiernie przetłumaczone ; 
dopiero ale od rożnych omyłek dru- 
karskich oczyśćione. Każdy rozdział 
summaryami naznaczony i podzielony, 
obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony i poprawiony ; A 
teraz podług edycyi Gdańskiey, roku 
1632. świeżo, na Zbudowanie w nay- 
świętszey i prawd źiwey wierze, zborom 
bożym polskim, po długim zadaniu, po 
wtóry raz iest wystawione. Roku 1779. 
W Królewcu, drukował nakładem i Ico- 
sztem swoim Bogumił Lebrecht Har- 
tung. w 8ce, kart 8, str. 968. 
Poczem idzie: 
Przydatek do starego Testamentu, 
w którym się zamykaia Księgi , które 
pospolicie zowia Apokryfa. stron 240. 
Poczem następuje: 
Nowy testament Pana naszego Je- 
zusa Chrystusa, z greckiego ięzyka na 
polski pilnie i wiernie przetłumaczony, 
a teraz podług Gdańskiey edycyi prze- 
drukowany. W Królewcu, drukował na- 
kładem swoim Bogumił Lebrecht Har- 
tung 1779. w 8ce, k. 1, str. 307. Nadto 
3 strony Reiestru. *) Jagiellon. 

— święta , to iest : Księgi Starego 
i Nowego przymierza. 
Na karcie drugiej : 
Biblia sacra, to iest: wszystkie Księ- 
gi Starego i Nowego przymierza ; z ży- 
dowskiego i greckiego języka na polski 
pilnie i wiernie przetłumaczone, a teraz 
podług edycyi Halskiey roku 1726 
przedrukowane. W Brzegu Śląskim, w 
drukarni Jana Ernesta Trampa Roku 
Pańskiego MDCCLKYIII (1768). w 8ce, 
kart 7, str. 1023. Apokryfa str. 255. No- 
wy test. str. 332. Passya str. 20. Księgi 
psalmów str. 145. (wydrukowano niyl- 
nie 115). 

Zaczyna się odezwa : Czytelniku łaskawy. 
Dat. w Wrocławiu .30 marca 1768. X. Pa- 
weł Twardy, pleban i eklesiast. u S. Chry- 
sztofa. — Potem idzie : Krótka nauka o Pi- 
śmie Św. jako ie człowiek ku dobremu 
dusze swey czytać ma. — Przed tytułem 
jest 1 k. rycina miedzioryt: Chrystus każą- 
cy: przei'obiona z edycyi Halskiej, z pod- 
pisem J. B. Strachowski Sc. Vrat. W przed- 
mowie X. Paweł Twardy ekklesiasta we 
Wrocławiu mówi, że juź przed czterema 
laty publicznie zapowiedziano przedruk tej 
Biblii, do którego zmarły X. Burg, kon- 
syliarz duchowny królewski i pierwszy *) Na tej stronnicy są pewne braki, bo drukarnia zagubiła kartkę rękopisu, a tekstu nie- 
podobna odtworzyć z pamięci. 22 BIBLIA. BIBLIA. pasterz w plasku, zamysły podpierał i o 
drukarza postarał się. Powodem zwłoki by- 
ło, źe drukarz w mieście Jauer swoie zamy- 
sły drukowania Bibii, w r. 1764 ogłoszone, 
odmienił. Wiec do tej roboty namówił 
Burg drukarza Trampa. O czem wydano 
uwiadomienie w r. 1765. Wlókł s'ę druk, 
bo drukarzowi zbywało na nowych wyra- 
źnych literach i musiał je sprowadzać z 
daleka. Także korektor Twardy mieszkał 
daleko, wiec każdy arkusz odsyłano tylko 
za podaną okazyą. Wydanie to tak się 
zgadza z Halską edycyą, że nawet strony 
ułożone są co do ich liczby jednakowo. 
Ortografia także taż sama , pomimo, że 
między Polakami nieco się od ostatniej 
edycyi odmieniło. Nie chciał korektor zmie- 
niać, bo nowa ortografia u wielu polaków 
w Śląsku jeszcze nie znajoma i ponieważ 
sami polacy względem zachowania orto- 
grafii jeszcze nic nie zgodzili. Zachowano 
więc i znaczenie litery a, chociaż u pola- 
ków nie jest więcej to w zwyczaju. Je- 
dynie zamiast łacińskiej liczby, która nie 
jest między pospolitym ludem wiadoma, 
zwyczajną arabską położył. 
Dalej idzie: 

Przydatek do Starego Testamentu 
w którym się zamykdia Księgi , które 
pospolicie zowia Apokryfa. Podług edy- 
cyi Halskiey przedrukowane. Roku 
M DCC LXVIII. 

Nowy testament ma osobny tytuł: 
Nowy testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, z greckiego ięzykó, 
na polski pilnie i wiernie przetłuma- 
czony, a teraz podług Halskiey edycyi 
przedrukowany. Roku M DCC LKYIII 
(1768). 

Dalej idzie: 

— Passya albo historya o męce, 
śmierci i pogrzebie Pan4 naszego Je- 
zusa Chrystusa ze wszystkich czterech 
ewAngielistow porządnie zebrand. 

Dalej : 

— Księgi psalmów, które po żydo- 
wsku zowią Sepher Tehillim: to iest, 
Księga chwał. 

Od strony 92: 

Księgi Jezusa, syna Syrachowego 
które t(!Ż nazywaia Ekklesyastykus. 
Wydanie Halskie nie ma tego ostatniego 
dodatku. W ogóle wydanie Halskie jest 
większe, bujniejszym i czystszym drukiem 
na jjapierze znacznie lepszym. Wydawca 
Paweł Twardy. 
Sembrzycki Przegląd 1887. s. 56. — Jocher 
2273. — Miscelh Cracov. s. 106. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, z greckiego ięzyka 
na polski pilnie i wiernie przetłuma- 
czony, k teraz podług Halskiey edycyi 
przedrukowany. W Brzegu, nakładem 
i typem Jana Ernesta Trampa. 1796. 
w 8ce, str. 332. — Passya str. 20. 

Są dwa odbicia z tego roku. Jedno czcion- 
kami gockiemi, drugie łacińskiemi. Prze- 
kład M. Lutra służył za podstawę. 

Edycya Nowego Testamentu bez wyr. m. 
i dr. z r. 1768 zupełnie wygląda jak wy- 
danie w Brzegu r. 1796. Bóżnica jest 
w winiecie nad str. 8. W edyc. roku 
1768 trzy gruppy osobne, środkowa z gło- 
wą aniołka a na bokach infuły, zaś 
r. 1796 wazon i liście kwiatów. Roz- 
mieszczenie niektórych kustoszów odmien- 
ne. I tak litera ark. D przypada pod za 
(1768) A (1796). Ark. F pod J (1768) 
15 (1796) Art. H pod ai (1768) zd. 10. 
(1796). Według tych wskazówek można 
rozpoznawać edycye pozbawione tytułu. 

Czartor. — Czetwert. — Jagiell. — Ossol. 
— Zielińs. 

— Nowy Testament polskim ię- 
zykiem wyłożony , według doswiad • 
ssonego Łacińskiego textu, od Kosciołś, 
Krześcianskiego prżyiętego. Ktemu przy- 
łożono Lekcie y Proroctwa z starego 
zakonu wzięte, które przy Ewangeliach 
bywaią czytane. Regestr dostateczny 
ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł, 
które w dni niedzielne, y inssych świat 
przez c4ły rok bywaia czytane, thak 
tesz n4 powssednie dni postne y ad- 
uentowe. Cum gratia et Privilegio S. 
R. M. B. m. i r. (1556). w 4ce, k. 8 
i liczb. 392 oraz rej. kart niel. 20. 

Na odwr. tytułu: Orzeł Polski z cyfrą Zy- 
gmunta Augusta. Następuje jednokartko 
wa dedykacya (zatytułowana Epistoła) 
„Nayiasnieyssemu Królowi y panu. Panu 
Zigmuntowi Augustowi z Bożey łaski Kró- 
lowi Polskiemu, Kxiążeciu wielkiumu Li- 
tewskiemu, Ruskiemu, Pruskiemu, Mazo- 
wieckiemu, Zmockiemu etc," Podpisany 
pod nią Mikołai Szarfi'anberger drukarz 
< który się przyznaje do tego przekładu z 
tekstu łacińskiego. Potem Przedmowa do 
Czytelnika, stron 5. Poczem idzie : Ad sa- 
cranim literarum studium exhortatio ex 
sacris literis. 

Dalej : Przemowa S. Hieronyma (kart 2), 
oraz : Argument albo przedsię wzięcie 
świętego Matheussa (1 strona), z drzewo- 
rytem, przedstawiającym św. Mateusza 
i anioła, na odwrotnej stronie. Następnie 
tekst, którego karty liczb, są 1 — 34:8. BIBLIA BIBLIA. 2B Lekcye y proroctwa od k. 349 — 392. Re- 
gestr ark. 5. Całe dzieło ark. 105. 

Na karcie 348 stoi : 

Dokończone sa Ewangelie y Epistoły, na 
cześć y na chwałę panu bogu wssech- 
mogącemu, y wssystkim wienaym krześćia- 
nom ku pożytku i zbawieniu. Lata od 
narodzenia Bożego tysiacnego pięćsetnego 
pięćdziesiątego ssostego, w poniedziałek 
po nowym liecie. 

Dalej na końcu Regestrów ; Wybiano w Kra- 
kowie V dziedziców Markusa Szarffenber- 
gera miessczczanina y bibliopole krakow- 
skiego roku od nar. Pańskiego. 1556. 

„Druk piękny Gotycki. Obrazki ryciną drew- 
niana bite iedne mnieysze, drugie większe. 
Mnieysze podobne do tych, co są w Biblii 
Szarffenbergierowskiey r. 1577. i w N. 
T. r. i 564, a nawet i do tych , które są 
w Edycyi r. 1561 tylko że nie maią ob- 
wódek. Większe daleko pięknieysze, że 
możnaby rozumieć, iż miedzią albo żela- 
zem są wybiiane, znaydują się tylko 
w edycyi N. T. 1564. Są tam Ewanie- 
liści przed każdą Ewanielią, iak Ringel- 
taube opisał : S. Mateusz w Koronie Pa- 
l)iezkiey z Aniołem , S. Marek w kapelu- 
szu Kardynalskim ze lwem, S. Łukasz 
z skrzydlatym wołem, S. Jan Ewanieli- 
sta w mitrze Biskupiey z orłem, podobny 
do obrazka wybitego w Grammatyce Ale- 
xandra Galla, edycyi Lipskiey r. 1525." 
(Bandtke H. dr. Kr. 294—300). 

Drukarz w dodykacyi mówi, że jakkolwiek 
przedtym mało mieliśmy pisma językiem 
swym opisanego, teraz możemy się w tym 
inszym narodom porównać. Przekład zro- 
biono z wulgaty dyalektem mazurskim 
jak twierdzi Ringeltaube. Bielski Marcin 
w komedyi o Justynie 1557, natracą ubo- 
cznie o jakimś swoim przekładzie Nowego 
Zakonu, który posyła do Prus Seklucya- 
iiowi. Czyżby to nie było w jakim zwią- 
zku z tym przekładem? 

Jocher II. 12. Nr. 2289. II. 78 i 111. — 
Wiszn. H. 1. p. VI. 562 — 4. — Bandf. 
H. dr. krak. 294 — 300 — Ringeltaube 
s. 170 — 5. — Wierzbows. Bibl. T. I. 
N. 161. 

Branic. — Czarnec. — Czartor. — Czet- 
wert. — Dzików. — Jagiell. — Kornic. — 
Os.sol. — Kaczyńs. — VVarszaw. Uniwers. 

• — Nowy Testament polskim ię- 
zykiem wyłożony, według doświad- 
czonego łacińskiego textu od kościoła 
krześciańskiego przyiętego, ktemu przy- 
łożono lekcye i proroctwa z Starego 
Zakonu wzięte. Wybiiano w Krako- 
wie u dziedziców Markusa Scharffen- 
bergera mieszczanina i bibliopole kra- 
kowskiego. Roku pańskiego 1564. Cum gratia et pririlegio S. R. M. w 8ce^ k. 
562. Rejestru k nlb. przeszło 6. 

W Egzempl. Czartoryskich brak początku 
aż do ark. Cii. 

Apokalipsa kończy się na str. 505. Lekcye 
i ewangelie na str. 563. — Ryciny też 
co w N. T. z r. 1656 i Biblii z r. 1577. 

Jocher 2290. Czartor. 

— Nowy Testament polskim ięzy- 
kiem wyłożony według doświadczonego 
łacińskiego tcxtu, od kościoła krześći- 
ańskiego przyiętego, ktemu przyłożono 
Lekcie y Proroctwa z starego zakonu 
wzięte które przy ewangeliach bywają 
czytane. Regestr dostateczny, ku nay- 
dowaniu Ewangeliy y epistoł, które w 
dnie niedzielne y przez cały rok bywają 
czytane, tliac na powssednie dni postne 
y adwentowe. Cum gratia et privilegio 
S. R. M. B. m. i r. (Kraków, 1566). 
w 4ce, k. liczb. 392, nlb, 16 z ryci- 
nami. 

Dedykowany królowi Zygmuntowi Augusto- 
wi kr. Polskiemu przez Mikołaja Szarflen- 
bergera mieszczanina. Druk gocki. 

Wierzbowski w Bibl. polon, edycyi tej nie- 
podaje. 

Uniw. Lwów. — Warsz, Uniw. 

— Nowy Testament To iest Święta 
Pana Jezusa Cliristusa Ewangelia , od 
Ewangelistów y od innych Apostołów 
napisana. - (W linjach dziewięciu wśród 
ryciny). — [Na k. ost. następującej po 
syg. Dddiij herb Scharffenbergera :] 
Cum gratia et Priuilegio S. R. M. 
W Krakowie, W Drukarni Stanisławo 
Scharffenbergś,. Roku Pańskiego, 1568. 
w 8ce, k. ni. 3. dalej syg. A — Z, 
a — z, Aa— Zz i Aaa— Dddiij. 

Od syg. A zaczyna się liczb, listów 1 — 563 
aż do syg. Bbbiij. następuje na k. nlb. 
rejestr, a po nim na karcie syg. Dddij: 
Łaskawemu Czytelnikowi Napominania 
(wierszem); na odwr. syg. Dddiij anty- 
kwa : Cautum est Priuilegio SERenissimi 
REGIS, POLonię... 

Druk gocki po 27 linii na stronie. W Ewan- 
geliach i Dziejach rycinki dwojakiej wiel- 
kości. — Większe, np. k. 216. Chrystus 
obmywający nogi; k, 243. odwr. Ananiasz 
skazany; k. 252. Chrystusa chrzest. Nie- 
które na całej stronie np k. 70. S. Ma- 
rek; k. 111. Sw. Łukasz; k. 192. S, Jan; 
k. 298. S. Paweł; k. 441. Sw. Jakob; k. 
461. Sw. Jan z kielichem ; k. 472. Sw. 
Juda. Na karcie 476 : Poczyna się Obja- 
wienie Jana, na k. 506 : Poczynają się Lek- u BIBLIA. BIBLIA. cye i Proroctwa. — Na odwrocie tytułu 
herb X. Szym. Ługowskiego i 10 wierszy. 
Na dwu kartach dalszych przypisanie te- 
muż z Krakowa, 2 Stycznia 15G8 i Prze- 
mowa S. Hieronima. 
Lelewel Bibl. Ks. I. 105—106. 
Czartor. — Dziedusz. — Branic. — Dzi- 
ków. — Jagiellon. — Krasiiis. — Kor- 
nic. — Moszyńs. — Ossolius. — Warsz. 
Uuiw. 
— Nowy Testament Pana ndszego 
Jesvsa Christv.sa. Znowu z łacińskiego 
y z greckiego nś, polskie wiernie 
4 s^czyrze przełożony : y argumen- 
tami śbo suramariuszdmi każdych 
ksiąg, y rozdziałów, y annotacyami 
po brzegacli obi4śniony. Przydine sa 
nś,aki y przestrogi mdło nie za ka- 
żdy rozdziałem; Porównanie Ewan- 
gelistów SS. Dżieie y drogi rozmaite 
Piotrś, y Pawła S. y regestr rzeczy 
głownieyszycłi na końcu. Przez D. Ja- 
kvba Wvyka tłieologś, Soeietatis Jesr. 
Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsadek 
kościoła S : powszechnego Rzymskiego 
wszytko niech podlęże. Bez w. m. i r. 
[Na końcu, po: Omyłki szkodliwsze, — 
8toi:J W Krakowie, cum gratia et 
priuilegio S. R. M. W druidami An- 
drzeia PiotrlcowczykA. Roku pańskiego. 
1593. w 4ce, k. nlb. 1. i stron 41, str. 
liczb. 890, k. nlb. 28. — (Dr. gocki). 

Od nr. Hdi. Dzieje apostolskie. — Od str. 510. 
Summa dziejów Piotra S. Apostoła. — Od 
str. 577. List pierwszy Pawła Sw. — Od 
str. 83G. Summa objawienia S. Jana. 

Przedmowa ogarnia str. 29. Datowana w 
Krakowie u Sw. Barbaiy 20 Kwietnia 
1563 r. Tłumaczy, dla czego podjął się prze- 
kładu: Lutrowie mają Seklucyanów r. 
1555 w Królewcu wydany, Kalwinistowie 
Brzeski , Nowokrzczeńcy drugie dwa 
prócz Nieświeskiego, Nowy T. Budnego 
srodze sfałszowany a Czechowiczów dru- 
gi bluźnierstwa pełny. A mimo te wszyst- 
kie wspomina jeszcze Budny jakiś inszy 
przekład Stan. Murzynowskiego w Kró- 
lewcu wydany. Katolicy nie mieli iedno 
sam N. T. krakowski, którego niestało 
exemplarzów już dawno a i ten bez żad- 
nych wykładów i z samego języka łaciń- 
skiego a k'temu nie gładko po polsku. — 
Polemizuje dużo z Budnym. Przekładu do- 
kona! z łacińskiego, ale różnice z greckim 
tekstem podaje po brzegach. Grecki tekst 
brał z najlepszego wydania Biblii w Antorfie 
u Plantina r. 1572 , zaś co do łacińskiego 
tekstu trzymał się edycyi teologów Lowań- 
skich Biblii wyszłej r. 1574 u Plautina w Antorfie. Przy tłumaczeniu miał pod 
ręką i przekłady drukowane polskie Bud- 
nego, Czechowicza, nawet czeską, które 
mu pomogły do obierania najwłaściwszych 
słów. I 'o brzegach dał Zaczata czyli Roz- 
działy Słowieńskie i ruskie a to przez to, 
aby się ten testament i rusinom i Słowa- 
kom przygodzie mógł. Annotacye brał 
częścią z pisma świętego, z dawnych wy- 
kładów i z Bellarmina. Także z angiel- 
skiego przekładu N. T. od katolików wy- 
danego w Kemsie we Francy i r. 1582. 
Wiele w przedmowie pomieścił uwag 
o tłumaczeniu i właściwem znaczeniu wy- 
razów, rzecz dla badaczów języka zajmu- 
jąca. W końcu życzy: chrześciański bracie 
pomóż że mi p. Boga prosić , abyś mógł 
mieć w rychle, nie tylko Psałterz Dawi- 
dów, który już jest mało nie gotowy, ale 
i w.szystkie księgi zakonu starego przeło- 
żone. — Od str. 1 — 41 Summy. 

Jocher 2292. — Wierzb. Bibliogr. T. I. N. 
594. — Ringeltaube Beytr. s. 183—7. 

Akad. — Branic. — Czai"tor. — Dzików. — 
Jagiell. — Kórnik. — Ossolińs. — Ra- 
czyńs. — Sanguszki. — Warsz. Uniw. — 
Wilno. — Wrocławs. Semin. 

— Nowy Testament Pś,n4 naszego 
Jesvsa Christusa znowu z łacińskiego 
y z graeckiego na polskie wiernie a 
szczyrze przeło/Jony. Przez D. Jakuba 
Wvyka theołoga Soeietatis Jesu. Z do- 
zwoleniem starszych. Pod rozsadek Icos- 
ćioła S. Powszechnego Rzymskiego 
wszytko niech podlęże. W KrAkowie, 
w Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka 
MDXCini. (1594). w 8ce, 10 k. nlb., 
str. 883 , k. 5 Regestru. [Na końcu 
regestru]. W Krakowie cum gratia et 
privilegio S. R. M. w drukarni An- 
drzeia Piotrkowczyka Roku Pańskiego 
1594. 

Od str. 393 idą Dzieje apostolskie. Od str. 
510 Summa dziejów Od str. 839. Ob- 
iawienie. — Od edycyi z r. 1605 typo- 
graficznie całkiem podobnej , tylko rozróż- 
nić można rozmieszczeniem kustoszów pod 
ostatniemi wierszami. Tak przypada 1605 
B pod tli, zaś w edycyi 1594 pod wh. 

. E pod szy, zaś 1594 pod esz. S pod e a, 
zaś 1594 pod ie i Xx stoi w edycyi 1605 
pod tizi/c, zaś 1594 pod ie uz. 

Przedmowa tłumacza do Czytelnika datowa- 
na w Poznaniu w dzień nalezienia Krzy- 
ża S. 1594. 

Jocher 2293. 2294. (ma mylnie w Poznaniu 
1594. 

Benedyktynki w Nieświeżu. — Czartor. — 
Dzików. — Pawlików. — Popiel. — Tow. 
Przyj. N. w Pozn. — Warsz. Uniwers. BIBLIA. BIBLIA. 25 — Nowy Testament Pan4 naszego 
Jesvs4 Christvs4. Znowu z łacińskiego 
y z graeckiego nd polskie wiernie a 
szczyrze przełożony. Przez D. Jakvba 
Wvika theologa Societatis Jesu. Z do- 
zwoleniem starszych. Pod rozsadek ko- 
ścioła S. powszechnego rzymskiego wszy- 
tko niech podlęże. W Krakowie, w dru- 
karni Andrzeia Piotrkowczykd Roku 
P4ńsk: 1605. w 8ce, k. nlb. 10, str. 
893 i 10 k. nlb. rej. 

Tłumacz w przedmowie z Poznania 1594 r. 
mówi, że po wydaniu Nowego Testamen- 
mentu, przeszłego roku (1598) z przyda- 
niem Annotacyi, umyślił zaraz wydać 
tenże text bez annotacyi na mniejsze mo- 
dum. — Dzieje apostolskie idą od str. 393. 
Summa dziejów Piotra Sw. od str. 510. 
Objawienie Sw. Jana od str. 839. 

Edycya 1605 pozornie całkiem podobna do 
edycyi z lat 1617 i 1621. Odróżnić je 
można po rozmieszczeniu kustoszów. Ze- 
stawiam z edycya 1617 : Przedmowa z r. 
1605 drukiem gockim; z r. 1617 łaciń- 
skim. Kustosz Aiij pi-zypada pod: powi 
(1605) i pod: co p. (1617). B pod ni 
(1605) i pod w (1617). K pod y (1605) 
i pod te (1617). Xb pod Szy (1605) i pod se 
(1617). Ss. pod a kr. (1605) ipod aro 
(1617). 

Czarter. — Jagiell. — Ossol. — Warsz, 
Uniw. 

— .... — starszych. Teraz znowu 
przedrukowany. Pod rozsadek .... (jak 
wyżej). W Krakowie w druk: Andrz: 
Piotrk. Typogr. K. J. M. roku p. 1617. 
w 8ce, k. 8, str. 893, i Rejestr abo 
Tablica kart 4. [Na końcu rejestru:] 
W Krakowie, cum gratia et priuilegio, 
S. R. M. W drukarni Andrzeia Piotr- 
kowczyka, K. J. M. typogr: Roku 
Pańsk: 1617. w 8ce. 

Przemowa do czytelnika datowana w Pozna- 
niu 1594. Tę edycya odróżnić można od 
wydania r. l621 , że kustosze mają licz- 
bowanie rzymskie , zaś w edycyi z r. 
1621 arabskie. Z resztą na pozór obie- 
dwie edycye jednakowe wiersz w wiersz. 
Ewangelie idą do str. 392. Dzieje apo- 
stolskie do str. 509. Listy do str. 338. 

Jocher. 2295. 

Czarter. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— ... Pana naszego Jesusa Christusa. 
Znowu z łacińskiego y z graeckiego na 
polskie wiernie a szczyrze przełożony. 
Przez D. Jakuba Wuyka theologa So- 
cietatis Jesu Z dozwoleniem starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod roz- 
sadek Kościoła S. Powszechnego Rzym- 
skiego wszytko niech podlęże. W Kra- 
kowie w druk Andrzeia Piotrkowczy- 
ka K. J. M. typogr. RokuP. 1621. w 8ce 
k. 8, str. 895, na koiicu k. 5. 

Tak samo wygląda jak edycya z r. 1617 
tylko liczby kustoszów arabskie. Na koń- 
cu rejestru stoi: w Krakowie, cum gratia 
et priuilegio S. E. M. W drukarni An- 
drzeia Piotrkowczyka K. J. M. typogr: 
R. Pańsk: 1622. — Na ostatniej stronnicy: 
Facultas A. R. P. Prouinciis Soc. J. Da- 
towana Crac. 15 Febr. 1621. Tu Joan. 
Argentus powołuje się na przywilej Zygm. 
III. z 15 Marca 1619 r. wzbraniający 
przedruku. 
Jocher 2261 według Katol. Friedleina po- 
daje to jako Biblią z r. 1622. . 
 Jagiell. — Krasińsk. — Warsz. Uniw. 

— ... Pand naszego Jezvsa Chrystysa. 
Znowu z łacińskiego y z graeckiego nś, 
polskie wiernie k szczyrze przełożony. 
Przez D. Jakvba Wvyka Theolog4 So- 
cietatis Jesv. Z dozwoleniem starszych. 
Teraz znowu przedrukowany. Pod roz- 
sadek kościoła S. Powszechnego Rzym- 
skiego wszytko niech podlęże. W Kra- 
kowie: w druk. wdowy y dziedziców 
Andrz: Piotrk. Typogr: K. J. M. Ro- 
ku Pańsk: 1647. w 8ce, kart 7, str. 
893 i Regestru kart. 5. 

Przedmowa pisana r. 1594 w Poznaniu kart 
.3. Summa ewangelii k. 4. Dzieje apost. 
od str. .393. Summa dziejów Piotra S. 
od str. 510. Objaw. Jana Sw. str. 839. 
Tytuł ozdobiony drzeworytem. Na końcu: 
W Krakowie .... w druk. wdowy i dziedz. 
And. Piotrkowczyka 1647 — Strona osta- 
tnia : Approbata i przywilej r r. 1621. 

Ta edycya do wydania z r. 1621. zupełnie 
podobna. Kustoszów litery oznaczone są 
liczbami arabskiemi. Obiedwie fedycye mo- 
żna tylko rozróżnić po rozmieszczeniu ku- 
stoszów pod literami ostatniego wiersza. 
I tak: kustosz D. stoi pod ma (1621) 
i pod om (1647) ; kustosz L. pod ak. 
(1621) i pod go (1647); Aa pod zko 
(1621) i pod wie (1647) ; Aaa pod yatem 
literami gockiemi (1621) i pod yste lit. 
dużemi łacińskiemi (1657). Te wskazówki 
wystarczą do rozpoznania wydań defekto- 
wych , któi-ym niedostaje i tytułu i końca. 

Jocher 2296. — Bentk. II. 505. 

Jerzy Borkowski. — Czarter. — Czetwert. — 
Drohob. — Jagiell. — Kijows. — Osso- 
lińs. 

— Biblia Nowego Testamentu. [Na 
drugiej karcie tytuł:] Nowy Pana na- 

4 26 BiBŁtA. BIBLIA. szego Jezusa Chrystusa Testament przez 
X. Jakuba Wuyka na polski język 
przełożony, cztery Ewangelie Matteusza, 
Marka, Łukasza y Jana zawieraiacy, 
za pozwoleniem zwierzchności przedru- 
kowany. W Chełmnie 1772. w 8ce. 
Cz. II. p. t.: 

— Nowy Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa testament przez X. Jak. Wuyka 
na polski język przełożony, Dzieie apo- 
stolskie, Listy świętych Pawła, laku- 
ba, Piotra, Jana, Judy y Obiawienie 
8. Jana zawieraiacy, za pozwoleniem 
zwierzchności przedrukowany. WChełm- 
nie. 1772. w 8ce Część. I. kart. nlb. 
2, str. liczb 396. Część II. str. Hczb. 
483. Regestr kart 5. 

Akadem. — Czartor. — Jagiell. (Cz. I). — 
Kijows. — Krasińs. — Przeźdz. 

— Evangełia swieta Pana Jesvsa 
Christusa vedle Matthaeusza svietego, 
z greckiego jeżyka na polski przełożo- 
na. I wykładem krótkim a ku inszem 
Euangelistom potrzebnem, na wielu 
niiescach obiaśniona. W czym wszyst- 
kiem dokładAno się łacińskiego y na 
kilka inszych ięzyków przełożeni^, i 
k temu starych y nowych Pisma Świę- 
tego doctorow. Przy tern iest przydana 
nauka czytania i pisania ięzyka pol- 
skiego ku tym kśięgam i inszem po- 
żyteczni. I Regestr pilny a potrzebny. 
W Królewcu Pruskim u Alex. Boema 
Augezda. 1551. w 4ce ark. nlb. od A 
do KK. 

Dedykacja Albertowi X-ciu Pruskiemu. — Bi- 
bliot. Uniw. Warszaws. ma egzemplarz 
z korrekta, dokonane, ręka tłumacza Jana 
Seklticyana. 

Egzemplarz tego przekładu znajduje się w 
Bibliotece królewieckiej , jak mówi Friese 
Beitrage zur Eeformationsgesch I 163. 

Jocher N. 2407. — Ringeltaube 1. 34—5. — 
Wierzbowsk. Bibl. I. 135; — Lelewel II. 
fióŁ 

Krasińs. — Warsz. Uniwers. 

— Testamenty nowego czesc Pier- 
wsza Czterzei Euangelistowie świeci, Mat- 
thevsz , Marek , Lvkasz i Jan. Z gre- 
ckiego iozyka na polski przełożeni, 
i wykładem krotkiem obiasnieni. W czym 
wszystkiem dokładano się łacińskiego, 
i na kilka inszych ięzyków przełożenia, 
i ktemu starych i nowych pisma świę- tego doctorow. Przytem przydana iest 
nauka czytanid y pisani jI ięzyka pol- 
skiego, ku tym kśięgam i inszem po- 
żyteczna, I regestr na wykład, który 
przy S. Mattheuszu , i na Ewangełje 
niedzielne i dniow świętych. W Kró- 
lewcu pruskiem MDLI. mensę Octob: 
I. Timo: II. Vnus est mediator Dei et 
hominum Jesus Cłiristus. (1551). w 4ce, 
k. nlb. 16., karty liczb. l~CCL. i nlb. 
6. ostatnia biała, druk gocki, prócz 
w łacinie. 

Na 1-ej po tytule, Syg. Aii, jest dedykacya 
do Zygm. Augusta drukowana miejscami 
czerwono. Na k. •4-ej arkusza następuje: 
Ku czytelnikowi chrześciauskiemu przemo- 
wa. Karta Bj , B2 i B3 s. g. zajmuje: 
Orthogiaphia polska. Na odwr. karty 3 
i na k. 4. znajdują się: Omylności druku 
i t. d. Po omyłkach druku na s. o. 4-ej 
karty następuje : De autoritate verbi Dei 
etc. Następuje nowa sygnatura. Od Aj do 
do B^ s. g. jest : Kegestr potrzebnieiszych 
rzeczy które się krotce zamykała przy 
texcie i t. d. Na s. o. 4-ej k. syg. B. sa 
wiersze łacińskie z tytułem : Ad latuiam 
polonici scripti lectorem. Tekst zaczyna 
się znowu od Sygn. Aj i odtąd ida karty 
liczbowane: karta I. — CCL. Sygn. Aj — Z; 
aj — z ; aaj — zz; aaaj — zzz (4). Karta 136 
mylnie ma liczbę CXXXV. która 2 razy 
przychodzi. — Sygn. hh. ma tylko 2 kar- 
ty. — Eegestr nalezienia ewangeliiei ma 
osobna sygnaturę : A — Av i 1 kai"tę nie 
sygnowaną, na s. odwr. białą, na s. g. 
w środku; Koniec pierwszyi części Nowe- 
go Testamentu. Pod tem dwie winiety czwo- 
roboczne obok siebie. Jedna przedstawia 
narodzenie Chrystusa, druga zmartwych- 
wstanie. 

W przemowie do czytelnika powiada Seklu- 
cyan: „Przedtem za łaską -pańską, wzią- 
łeś odemnie Mattheusza św. czytelniku 
miły. — W ortografii w ustępie 3-cim 
mówi Seklucyan: Gdzie też ta ninieisza 
orthogi'aphja, od tyi, która iest przedtem 
wydana , nie iest niczem rożna , iedno tym 
iż iest dostatecznieisza i t. d. — Była 
więc ta ortografia raz już wydana. Wisz- 
niewski sądzi, iż przy Kancyonale. 

Wierzbows. Bibliogr. II. N. 1288. 

Czartor. — Czetwert. — Kórnik. — Osso- 
lińs.. — Zamojs. 

— Testament Nowy zupełny. Z gre- 
ckiego ięzyka na polski przełożony, 
i wykładem krotkiem obiaśniony. W 
czym wszystkiem dokładano się łaciń- 
skiego, i natilka inszych ięzyków prze- 
łożenia, i ktęmu starych i nowych pi- BIBLIA. BIBLIA. 27 sraa świętego doctorów. Przytem przy- 
dana iest nauka czytania i pisania ię- 
zyka polskiógo, ku tym k sięgam i in- 
szem pożyteczni. J Regestr nalezięnia 
Ewangeljići i Epistoły na niedzielę i 
święta insze przes rok, i na wykład 
Mattheusza święte". W Królewcu Pru- 
skiem MDLIII. (1553). I. Timo IL 
Vnus est mediator Dei e. horainum Je- 
sus Christus. 

Stronę odwr. zajmuje : Privilegium Alberti 
March. Brandeb. Xni. April. MDLII. Str. 
gł. karty sygn. A.: Ku czytelnikowi Chrze- 
ściańskierau przemowa (k. 1.) podpisał J. 
S(eklucyan.). Signat. Aij — Aiij. dedykacya 
Zygm. Augustowi przez Seklucyana. — 
Od ark. B. Orthographia polska, (kart 3). 
Dalej idą : Omylności druku i De autho- 
ritate . verbi Dei et scripturarum ac* con- 
suetudinum humanarum. — Poczem no- 
we sygnowanie idzie. Sygn. Aj. mieści: 
Regestr potrzebnieyszych rzeczy. Na od- 
wrocie k. ,S. ark. B. jest: Wykład znaków 
które się między textem abo na stronach 
przy texcie naidują. Na odwr. k. 4 ark. 
B. wierszy 20. iac. : Ad latinum polonici 
scripti lectorem. — Poczem zaczyna się 
tekst od nowej sygnatury a karty są prócz 
tego rzymskiemi cyframi liczbowane. Syg. 
A, — Z, aa, — kk,,,: Ewangelia ś. Mate- 
usza karta I — CXXXI (4: ta karta syg. 
kk, 8. gł. nie liczbowana). — (W egz. 
Czart, jest karta CXXXII i ma na odwr. 
drzeworyt). Od sygn. U., karta CXXXIII, 
zaczyna się EVAngelia VEDLE MAR- 
KA S. : i zajmuje: Syg. U.^sSi, karty 
CXXXiri— CLXII (str. odwr. tej k. bia- 
ła.). EVAngelia YEDLE ŁYKASZA zaj- 
muje syg. ss,,, — zz, aaa — hhhj, a karty 
CLXin— CCXIV. — Sygnatury hhh. dwie 
karty wypuszczone i zaraz po hhhj, idzie 
na k. CCXV syg. iii (EYANGELIA YE- 
DLE JANA) i zajmuje syg. iii — rrr,,; i 4tą 
kartę tego arkusza to jest karty CCXV — 
CCL (karta 2-iO omyłką oznaczona CCLX ; 
tej omyłki niema egz. Czart). — Nastę- 
puje: Regestr nalezięnia Ewangeliiei, zaj- 
mujący karty: S, S,i, S„i , Sim, Sv. 
(w egz. Czart. A — Av i 1 nie sygn.). — 
Karty te nie są liczbowane. Na ostatniej 
w środku str. gł. : Koniec jiierwszyi czę- 
ści Nowego Testamentu. Drukował w Kró- 
lewcu Pruskiem Aleksander Czech, na- 
kładem Jana Secluciana 1552. Str. odwr. 
biała. — (W egz. Czart, zamiast drukarza 
są t\'lko.dwie winiety czworoboczne). 

Testamenty nowego czesc wtóra 
a ostateczna. Dzieie i pisma aposztol- 
skie z Greckiego ięzyka na Polski prze- 
łożone. W Królewcu Pruskim Miessiaca Września. loa. III. Amen dico tibi, nisi 
quis renatus fuerit, ex aqua e Spiritu 
Sancto, non potest introire regnum Dei. 

Str. odwr. biała. — Na syg. Aj, znowu dedy- 
kacya do Zygmunta Augusta, (druk anty- 
kwa i kolor czerwony przeplatany czar- 
nym i gockim), które zajmuje Syg. A,,. A,,,. 
i k. .S-ej, nie sygn. str. główną do połowy. Na 
str. odwr. tej k. : Ku Chrześciańskierau 
czytelnikowi przedmowa, zajmująca tę 
str. i kartę następną, sygnowaną * (gwia- 
zdką). — Na Sygn. *,, zaczyna się. Regestr 
yyynalazienia Epistoły ... i zajmuje cały 
ten ai-kusz . i sygn. ** kart 2 '/g* Na kar- 
ty H-ej stronie odwr. : Soli Yerbo Dei in re- 
bus Diyinis et nostrae salutis attenten- 

. dum ; te wyjątki lac. z pisma ś. starego 
zakonu, zajmują stronnicę tę i str. gł. 
karty następnej. Następuje nowe liczbo- 
wanie i sygnowanie od karty I i sygn. 
B. : Dzieie Apostolskie. Te zajmują syg. 
B — Z, aa — zz, — aaa — SSS,,,, to jest: kar- 
ty L— CCIII. Na tej k, s. gł.: Koniec. 
Bądź chfała panu a zbawicielowi nasze- 
mu Jezusowi Christusowi z oicem i du- 
chom iego świętem na wiek wiekuw 
Amen. Stronę odwr. tej karty i całą nastę- 
pną nie liczbowana ani sygnowaną zaj- 
mują: Omylności diuku. —A na końcu: 
Drukowano w Królewcu Pruskiem przes 
Alexandra Impresora, nakładem i pracą 
Jana Secluciana, Roku pańskiego. 1552. 

Druk gocki bardzo nie jednakowy, bo nie- 
które karty drobniejszym stłuczonym, in- 
ne nierównie większym, lepszym i czyś- 
ciejszym drukowane. 

Pierwsza część Nowego Testamentu jest prze- 
drukiem wydania tejże części z r. 1551. 

Jocher NN. 2301, 2302, 2.303' i t. II. s. 13, 
118. — Ringeltaube Beytr. 49—69. — 
Trębicki Bibl. Warsz. 1841, III. 568—9.- 
Friese Beytrage zur Reform. I. 16.3. 

Czarter. 

— Testamentu Nowego częśó I i II. 
Przekład Seklucyana. W Królewcu. Edy- 
cya 2-ga 1554. r. w 4ce. 

— Toż. Edycya 3-ia. W Królewcu 
1555 w 4ce. 

Te edycye podaje przedmowa do Nowego 
Testamentu polsk. wydanego 1728 w Lip- 
sku. Lecz pewnie. mylnie. 

Bentk. H. 1. pols. II. 503—5. — Bandt. H. 
druk. II. 11. 

— Nowy Testament z przełożenia 
Erasma RoterodAmskiego w yęzik pol- 
ski prawie a wldsnemi słowy s wielka 
pilnościa przełożony. Ut petit aerijs Jo- 
yis ad ęthera pennis, sic Alberte Dei pro- 
veliis omne decus. Lyccae , (bez wyr. 
di'ukarni) MDLII (1552.) w 4cej k. 4. 28 BIBLIA. BIBLIA. Wydany na próbę, tłomaczenia Jana Małe- 
ckiego, które jednak nie przyszło do sku- 
tku. Była to Ewangelia według S. Mate- 
usza. 

Lelewel U. 354. — Wierzb. Bibliogr. I. N. 
N. 137. — Mać. Pism. m. 228. — 
Tyg. lit. 1843 N. 29, 225. 

Warsz. Uniw. 

— Nowy Thestóment z greckiego 
nk polski ięzjk z pilnością przełożon. 
Drukowano w Nieświżu przez D^nielś, 
Drukarza Roku 1563. w 8ce, ark. 61. 
(sygn. A — Z, a — z i AA — PPvni). 

Opis u Lelewela Bibl. księgi I 198. — 
Egzemplarz Bibl. Jagiell. opisał Bandtkie 
w H. dr. kr. p. II. 301 — 4. ale omylony 
notatką Amb. Grabowskiego mniemał, że 
to edycja Wileńska u Karcana 1580 lub 
roku 1585, jak twierdził Ossoliński, lubo 
obudwóch edycyi wileńskich dotąd nie 
nie wykryto i być może, iż nie istnieją. 

Rozpoczyna: Do Krześciańskiego czytelnika 
Przedmowa: Pilnie za pomocą miłego Bo- 
ga... Na ark. B.: Ewanielia Słdęta Jezusa 
Krystusa którą Mateusz święty napisał. 
(Zaczyna się) : Księga narodu Jezusa Krj'- 
stusa... Na odwrocie karty Cv : Dzieje apo- 
stolskie Wyprawiłem pierwsze księgi Teo- 
file... Na ark. Oij. List Pawła Apostola do 
Rzymianów : Paweł sługa Jezusa Kry- 
stusa powołaniem Apostoł... wykusz Mmij : 
Zjawienie Jana świethego Theologa. Zja- 
wienie Jezu Krystha które mu dał Bóg, 
aby okazał rfugom swoim rzeczy... 

Jocher 2315. 

Jagiell. — Kórnik. — Moszyński ~ Warsz. 
Uniwers. — Czarter. 

— Tenże tytuł. Tamże 1568. w 8ce, 
ark. A— O, a— z, AA — PP. czyli 61 
ark. 

W tytule w drzeworycie są litery S. Z. n 
dołu, tudzież i7bka. Zapewne obłedwie 
edycye tylko datą się różnią, to jest kar- 
tą tytułową. 

Jocher 2317.' i przyp. str. 119—120. — 
Bandt. H. dr. kr. p. n. 11. 

Dzików. — Krasińs. — Ossolińs. 

— Sprawy y słowa Jezusd Krystu- 
s& Syna Bożego, kn wieczney pociesze 
wybranym Bożym napisane, przez świad- 
ki y pisśrze na tho od Bogś zrządzone, 
A tu wykłśdy krotkiemi sa obiśsnione. 
Math. 17. Tenci iest moy Syn m^y, 
na kthoryra przesta wam, iego słuchay- 
cie. W Brześciu Litewskim drukowano 
roku. 1566. ostatniego dnia Stycznia. 
fol., k. nlb. 4 i 362 listów. Druk. goc. 

Nad tytułem między szerszemi liniami, w 
kształcie szczytu śmątyni, ozdoby z liści i esów ; nad tern w węższej przedziałce, 
także między 2-ma liniami, w rzędzie trzy 
rozmaitego kształtu ozdóbki, pod tern do- 
piero tytuł, a pod nim mały herbik. Pod 
godłem, prawie 4 cale długości i na 1 cal 
szerokości szlaczek z liści, rozet, a na 
końcach z obu stron aniołek siedzący 
podniesioną ręką trzj-ma jakby te ozdoby. 
Na odwr. str. herb Kadziwiłów, pod nim 
26 rym. wierszy , podpisanych : Cyp : 
Baz.(ylik). (pod tem znowu takiejże długości 
i szerokości szlak jak uprzedni, tylko od- 
miennego rysunku). Na następ. karcie : 
„Oświeconem Księżnam Pannie Helżbie- 
cie Zofiiey, Annie , Krystynie, Radzi- 
wiłowuam Księżnam Ołyckim y Nieświe- 
skim Woiewodziankam Wileńskim etc. etc. 
Pannam mnie miłościwem" ; zajmuje k. 
nlb. 2 Podpisany: „Namnieyszy sługa. To- 
mssz Falconius. Jezusa Krystusa vkrzyżo- 
^ wanego świadek" ; na nast. str. „Tomas 
Falconius sługa Krystusow Krześćiańskiemu 
Czytelnikowi" ; — pod tem floresy, dalej 
krótka przedmowa, w 14 wierszach, trzy- 
listek i na koniec węzeł. Następna str. 
biała. Wszystkich str. wstępu nlb. z tytułem 
jest Ł Dalej następuje już sam text z ta- 
kim tytułem: 
Historya ze trzech Ewangelisthow z-łożona, 
Matheusza, Marka y Łukasza, z wykła- 
dem ^viemie a pilnie uczynionym ; — pod 
tem mała róża , a dalej : Łuk. kap. 1 . 
Druk wszędzie gocki , i liczby kapituł 
także gockie. — W tej Hist. ze 3 Ewange- 
listów jest kart 255. — Kończy się ona na 
początku stronicy; — pod tem herbik jak 
na tyt. karcie, a pośrodku str. węzeł 
i następ. str. biała. Na karcie 266 zaczy- 
na się wykład Ewang. Jana Sw. z takim 
tytułem: Święta Ewangelia Jezusa Kry- 
stusa napisana przez Jana świętego. 
Nad nią między dwiema liniami takie 3 
gałązki jak na tyt. karcie, pod nagłów- 
kiem 2 szlaczki ważkie i dosyć krótkie 
(na cali 2) Avierzchnią częścią zwrócone ku 
sobie. Kończy się ona na liście 362. Jak 
tyt. karta i wstępne . tak też i w texcie 
wszystkie stronice obwiedzione naokoło 
liniami, od grzbietu i u dołu pojedyncze- 
mi , od góry i z boków podwójnemi: — u 
góry przedział , między lin. wazki , z bo- 
ków szerszy. U góry na tym przedziale 
z lewe) str. stoi dużemi łac. literami: 
Historia ; — z prawej gotykiem naprzód : 
ze trzech Ewangelistów złożona; a po- 
tem : Ewangeliiey Jana Świętego, a w ro- 
gu: List (Nr.) (liczby arabskie). Na margi- 
 nesach z boku tytuliki , objaśnienia cytat 
z pisma św. i odsyłacze. Z lewej stro- 
ny liczba oznaczająca .wiersz objaśniany 
stoi przed linią obok textu. Początkowe 
litery dość duże i niektóre ozdobne. Text 
ewangelii większemi literami a wykład dro- 
bniejszemi. Sygnatura na wstępnych kar- BIBLIA. BIBLIA. 29 tach dwiema gwiazdkami, a w tekście 
A — Z, Aa — Zz, Aaa — Ooo. -- Wszystkie 
arkusze złożone z ternionów, z wyjątkiem 
ostatniego, który jest quaternionem. 
Wierzbowski II. 1429. 

Ossol. — Czartor. — Synod. Wileń. 

— Wthore księgi Łukasza święte- 
go, których napis iest. Dzieie 4bo Spra- 
wy Apostolskie, krotkietni wykłady ob- 
iaśnione. (Godło): Będziecie mi świad- 
kami w Jerozolimie, w Judzie, w Sa- 
mariiey y po wszech granicach ziemie. 
W Bi-ześćiu Litewskiem drukowano, 
Roku. 1566. dnia dwudziestego trzecie- 
go Czerwca, fol. kart 4 i 97. 

Pod tytułem maJy, na ^/., cala herbik ; na 
następnej karcie dedykacya Xciu Mikoła- 
jowi Radziwiłowi , podpisana : „Tomasz 
Falconius z bracią swą", zajmująca str. 
3. ; na 4-tej str. 52 wierszy pols. do tegoż Xcia 
Radziwiła przez Cypryana Bazylika; w po- 
łowic następnej str. wiersze „Do Ich Mi- 
łości Książąt, Pana Mikołaia y Krzysz- 
tofa Kadzi wiłow, Woiewodzicow Wileńs." 
(wier. 18.) a na odwr. str. „Do łaskawe- 
go czytelnika Stanisława Zuka wierszy 
16. — Od karty tyt. aż do koóca każda 
stronica oprowadzona ze wszystkich stron 
liniami , z zewnętrznej strony i w górze 
podwójnemi, u góry wazki przedział mię- 
dzy nimi, z boku szeroki. — W górze 
między temi liniami znajduje się : z lewej 
strony „Wykład' — z prawej zaś — 
„Spraw Apostolskich" ; z boku na margi- 
nesie między liniami : cytaty, glossy i no- 
ty. Drak wszędzie gocki — w samem 
dziele tetxt biblijny większemi literami, 
objaśnienia drobniejszemi. Sygn. **. A — Q 
włącznie terniony. Na końcu pod textem 
„Dokończenie" , a pod tern misternie uło- 
żony z arabesków węzeł , tworzący w gór- 
nej części koronę. 

Bentk. (T. I. 252.) cytuje tego Falconiusa 
pod nazwiskiem Sokołowicza, i przytacza 
o nim z Olofa Poln. Liedergesch. , że po- 
magał Budnemu do tłomaczenia Biblji. 
Powiada tamże, że on jest autorem Har- 
monii Evangelistów, która, jak to z opisu 
Bandtkiego wynika, jest właśnie dziełem 
tu omawianem. Mówi bowiem Bandtkie (I. 
58) o tern piśmie : ..jest to rodzay Ilannonii 
Ewangeliczney z Brzeskiey Biblii". Text 
zaś cały, omawianego dzieła jest przedni- 
kowany z Biblii Bizeskiej, a nawet prze- 
drukowane są wykłady pokrajne (tak w 
Biblii Radziwiłows. zowią się glossy mar- 
ginesowe). 

Jocher 2316, 8172. — Lelewel Bibl. księgi 
I. 196. — Lubienicius St. Hist. reform, 
str. 20— 4S. — Sobór Skrzyński 1567. Tu 
Falconius nazwany jest Jan Sokołowski. — Sammlungea von Alten und Neuen. Leip- 
zig. 17.38, 8. 468—474 — Wierzbowski 
II. 1428. 

Czartor. — Synodal. Wileńs. 

— Summariusz. wszytkyego nowego 
testamentu ob. Czechowicz Marcin 
(1570). 

— Księgi które po Grecku zowa 
Apokryfa, to iest kryiome księgi, w 4ce, 
k. 121. — Nowy Testament z Greckie- 
go na polski ięzyk s pilnością przeło- 
żony. [Na końcu na odwr. str. karty 
nlb.:] Drukowano w Nieświeżu nakła- 
dem Pana Macieja Kawieczyńskiego 
Starosty Nieswieskiego. Przez Daniela 
Drukarza z Łęczyce Roku Pańskiego 
1570. w 4ce, kart 1. 144 i 1 nlb. 

Drukgoc. drobny, drukowane w dwie kolumny 
tekst drukowany otoczony podwójną li- 
nijką. 

Tłumaczenie zgodne z wydaniem r. 1572. 
Tylko w Testamencie Nowym nie ma 
przypisków ale tylko konkordancye. 

Jocher 2267 i Noty. — Bandt H. kr. p. II 
12 — 17. podaje dokładnie różnice od edy- 
cyi Biblii z r. 1572. 

Ossol. — St. Potocl^ — W Brzeżanach. — 
Szembek. 

— Nowy Testament znowu przeło- 
żony, a na wielu mieyscach za pewne- 
mi dowodami od przysad przez Simoaa 
Budnego oczysciony i krotkiemi przy- 
piskaini ,po kraioch obiasniony. Przy- 
dane tez sa na końcu tegoż dostatecz- 
nieysze przypiski, które każdey jak- 
miarz odmiany przyczyny ukaźuia. — 
[Na końcu:] Dokonane sa te święte 
nowego przymierza księgi na zamku 
Loskim Wielm. Pana JMP. Jana Ki- 
szki kray czego w W. X. Litewskiem. 
Roku od narodzenia Syna Bożego 1574, 
miesiąca Kwietnia, w 8ce, k. 20 .... 
i 80.' 

Tytuł w w drzeworycie. Na str. odwr. tyt. 
herb Kiszków i pod nim wiersze łac. Bu-' 
dnego. 

Na 2-ej karcie: Ku wszom wiernym tych 
książek czytelnikom Budnego przedmowa, 
obejmuje kart 20 nlb. — Poczem idzie 
Nowy testament kart... Na końcu Objawie- 
nia Jana poczynają się : „Na niektóre 
miejsca w księgach nowego przymierza 
przypiski", 30 kart nlb. — w których 
Budny powstając na chrzest podkopywał 
zasady religii katolickiej. — Obszerny 
wyAvód jego , co go skłoniło do nowego 30 BIBLIA. BIBLIA. przekładu — przedrukował Wiszniewski 
H. Lit. Pols. T. 6-y str. 593 do 589. 
Jocher 2.818. — Kingeltaube Bevtr. s. 37. 
151—159. — Bandt. Hist. druk' I. 4.30. — 
Bentk. II. 517. — Miscell. Cracov. 1814. 
I. 96. — Sandius s. 55. — Rescius. De 
Atheismis s. 8. 27. i 311. 

Kórnik. 

— Nowy Testament. To iest wszy- 
tkie pisma nowego przymierza, z Gre- 
ckiego ięzyka na rzecz Polska wiernie 
y szczerze przełożone. Przydane iest 
rożne czytanie na brzegach, które się 
w inszych księgach nayduie: y Reiestr 
na końcu. Drukował Alexius Rodecki 
roku od narodzenia Syna Bożego 1577. 
[W Rakowie], w 4ce kart. 13. i ark. 
A — O, a — z, aa — zz, AA — ZZ i AAa. 

Na odwrocie tytułu cytata z Jerem, wierszy 

' 12. 

Przedmowa: Christiańskiemn czytelnikowi Mar- 
cin Czechowic Zboru małego Christusowe- 
go w Lublinie zgromadzonego minister, 
datowana z Lublina 27 lipca 1577 (z o- 
kazaniem przyczyn przekładu) obejmuje 
kart 12. Tu mówi że nie sam z gre- 
ckiego przekładał, lecz od innych prze- 
kład poprawiony Było już kilka przekła- 
dów drukowanych nie wolnych od wiel- 
kich i szkodliwych omyłek. Wypiera 
się, iżby się trzymał przekładów luter- 
skich i nowokrzczeńskich. Xie trzymał 
się Wulgaty, bo z nią żaden egzemplarz 
grecki w całości się nie trzyma. Popra- 
Aviał według Eobertowego w Paryżu typis 
Eegiis 1549 wydania i Kolineuszowego 
Paryzkiego z r. 15.37. Odmiany tych wy- 
dań i Kryspinowego zaznaczył na boku, 
celem porównania różnic. Usprawiedliwia 
zmianę tenninów jak np. Ponurzyciel, Po- 
nurzenie, zamiast chrzest i Krzyciel. Wie- 
le tu uwag o przekładaniu z greckiego 
i o istotnem znaczeniu wyrazów. — Dzieje 
abo sprawy apostolskie idą od ark. Piij. 
List Pawła apostoła od ark. bbij (na odwro- 
cie). Obiawienie Jana Theologa od ark. 
Llij. Reiestr od Rriij. Omyłki drukarskie 
od AAaiij. 

Jocher 2319 i Noty. — Ringeltaube str. 
159 — 160. — Sandius Bibl. Antitr. s. 
51, 201. — Bock Hist. antitrin. I. 226. 

Birgel. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — 
Kijows. — Kórnik. — Ossolińs. — Warsz. 
Uniw. — Wileńs. 

— Nowy Testament. To iest wszy- 
tkie pisma nowego przymierza, z gre- 
ckiego ięzyka nk rzecz polska wiernie 
y szcżyrze przełożone. Pan Christus 
mówi Rozbierayćie pisma, gdyż się 
wam zda że w nich żywot wieczny mdcie : a onyó sa które świadczy o mnie. 
Jan 5. V. 39. Bez wyr. miejsca (Kra- 
ków). Drukował Alexius Rodecki. 1594 
w 8ce Sygn. A — Zg , a — Zg, Aa — Bbg. 

Na odwr. tyt. do czytelnika podpisał M- 
(arcin) C (zechowicz). 

Dzieli się na kapituły. Karty nie są liczbo- 
wane. List Pawła Apostoła idzie od ark. 
f. Obiawienie Jana Theologa na ark. y,. 
Kapituły są w tekście znaczone licz- 
bami rzymskiemi, a od góry stronnic arab- 
skiemi. 

Jocher 2323. — Maciej. Pismienn. HI. 280.— 
Lukaszew. Dzieje kość. wyzn. helw. U. 
147. 

Czartor. — Jagiell. 

— P. N. J. C. Nowego Testamentu 
Części dwoie. Novi Testaraenti Pars 
Prima. W Torvniv. W drukómiey Mel- 
chiora Neringa. 1585. w4ce. k. 4, str. 
144 i kart 257. [Na końcu:] W Torvniv, 
w drukarniey Melchiorś NeringA. 1585. 

D. N. J." C. Novi Testament! Pars 
altera P. N. J. C. Nowego Testa- 
mentu cżęsć wtóra. [Na końcu:] W 
Torvniv., w drukarniey Melchiora Ne- 
ringa 1585. w 4ce, k. 220. (ark. A — Z, 
AA— ZZ, AAA— JJJ). 

Cz. I. obejmuje Ewangelie i Dzieje apostoł" 
skie od ark. Tj. — Część II. Listy Pa- 
wła i inne. Zjawienie Jana Sw. od ark. 
ZZ (w odwrocie). 

W esemplarzu Czartoryskich Rejestr lekcyi 
zaczyna się od HHH^ (na odwrocie) ; dalej 
brak. Tytuł u Jochera nieco odmienniej 
podany. 

To wydanie jest przedrukiem Biblii Radzi- 
wiłłowskiej. (Bentk. H. lit. II 520). A 
znowu przedrukiem z tej edycyi jest wy- 
danie z r. 1593. w Wilnie. 

Jocher 2322. — Ringeltaube str. 160 — 3. — 
Maciejows. Pismienn. — Wierzbowski 
Bibliogr. T. II. N. 1637. 

Czartor. — Czetwertyńs. — Kómic. — Kra- 

sińs. — OssoUńs. — Przyborów. — Za- 
mojsk. 

— Nowy Testament, przekład Stan. 
Murzynowskiego w Królewcu 15... 

Budny, a za nim Wujek r. 1593 w Przed- 
mowie do Nowego Testamentu, o tem wy- 
daniu wspominają. -~- Także wspominają 
współcześni jako tłmnacza Now. T. , ja- 
kiegoś Swobodę. 

Jocher 3798. — Ringeltaube Beytrage s. 
169. — Rescius str. 31.3. 

— Nowy Testament albo Księgi 
Przymierza nowego: Pana Jezusa Kry- 
stusa Syna Bożego, Zbawiciela świata. BIBLIA. BIBLIA. 31 Teraz z wielka pilnością y praca przej- 
rzane j wydane. W Wilnie , u Jana 
Karcana Roku 1563 (raczej 1593), w 
4ce, k. nlb. 8, liczb. k. 447 i regestru 
kart 2. (sion. OOOg.). 

Na odwrocie tytułu herb Krzysztofa Zeno- 
wicza i pod nim 8 wierszy. 

Tytuł i data , podane tu są z egzemplarza 
Jgla, który miał r. 1886 na przedaż 
Data jest mistyfikacyją — gdyż na tytule 
powinno być 1593 — albowiem Narusze- 
wicz i Zenowicz zostali kaszt, i wojewo- 
dą dopiero r. 1588, — a zatem rok 1563 
przerobiony jest z roku 1593. 

Na pierwszej karcie: „Czytelnikowi pobożne- 
mu Drukarz S. (alutem)" ; kończy się na 
odwr. str. ; pod tem trójkąt z arabesków ; 
na nast. str. u góry : Na starożytny Kley- 
notb, nazwiskiem Despot, J** M. Pana Mi- 
kolaia Zenowicza, pod tem herb dość du- 
ży w 4roboku obwiedzionym podwójnemi 
liniami, a z obu stron pióropusza liteiy M. 
Z. Pod herbem wierszy rym. 10. Na odwr. 
str. „Do Je" Mści mego M. Pana Miko- 
łaia Zenowicza" wierszy rym. 22, podp. 
Jan Kozakowicz ; pod tem : W Wilnie, 
nakładem Jego M. Pana Mikolaia Zeno- 
wicza, dnikowano Roku Pańskiego 1593. 
Na nast. k. „Na zacny kleynot Wadwicz 
Jego M. Pana Mikołaia Naruszewicza 
kast: Zmoydz. etc." Pod tem herb w ta- 
kim kształcie , jak poprzedni z literami 
po obu stronach pióropuszu: M. N. Pod 
herbem wiersze , na tej str. 4, a na odwr. 
16 ; podp. Jan Kozakowicz. Na nast. k. 
dedykacya Krzysztofowi Zenowiczowi, Wo- 
iewodzie Brześcieńskiemu i Mikołaiowi 
Naruszewiczowi kaszt. Ziemi Zmoydżkiey; 
podpisana : „W. M. mych M. I'ana szcży- 
ry sługa y życzliwy powinny Mikołay Ju- 
riewicz Zenowicz". — Wszystkich kart 
początkowych nlb. 5. Dalej idzie już sam 
■text N. T. k. liczb. 477. — Jak na wstę- 
pie , tak w texcie każda stronica obwie- 
dziona jest liniami: u góry i z zewnętrz- 
nej strony podwójnemi a od grzbietu i u 
dołu pojedynczą linią. U góry na prze- 
dziale węższym między liniami znajdują 
się we wstępie po trzy lub po dwie gwiazdki. 
W tekście na lewo nazwisko ewangelisty lub 
autora listu ; na prawo zaś : Świętego, (albo 
Koryntów) kapituła NN. a dalej w tejże 
linii liczba karty. Na szerszym przedziale 
między liniami z brzegu cytaty, odsyłacze, 
albo oznaczenie lekcyi niedzieli lub świę- 
ta. Druk gocki , w texcie dość bujny. 
Nad rozdziałami treść ich w skróceniu 
drukiem drobniejszym. — Na stronnicy 
po 26 wierszy. Nie ma sygnat. na pier- 
wszej karcie. Dalej sygnatury A — Z, 
Aa — Zz, AAa — OOo. quatern. NN. duem. 
Pomiędzy księgą Dziejów Apost. a Li- stem do Ezymian, jest tablica chronologicz- 
na Ap. Pawła. 

Dzieło ma części dwie. — Część I. mieści 
ewanielie Marka, Mateusza, Łukasza i Ja- 
na, tudzież Dzieje Apostolskie. Część 11. 
zaczyna się od k. 281. (List Pawła Apo- 
stoła). Po listach idzie od k. 449: .Zia- 
wienie Jana Sw. 

Bentkow. H. lit. II. 520 mówi, że jestto 
przednik Nowego Testamentu, wydanego 
w Toruniu u Nehringa 1585. w 4ce. 
Ten zaś przedrukował z Biblii Eadzi- 
wiłłowskiej. Zaś M. Zenowicz dedyku- 
jąc Krzyszt. Zenowiczowi ze fSkrasnego 
dworu, 6 kwietnia 1593. mówi, że idąc 
za wzorem nakładców litewskich Radziwił- 
łów, Hlebowiczów i Wołowiczów łoży na- 
kład na Stary Testament, który z prze- 
kładem Bibliey brzeskiey we wszystkiem 
zgodny jest. 

Bandt. H. dr. II. 301. na wiarę podania 
Działyńskiego z Kórnika podaje : Nowy 
Testament w Wilnie u Karcana 1585. 
w 8ce. Za nim idzie Kraszewski, Wilno 
IV. 125 i Jocher 2321 , ale egzemplarza 
żaden nie opisał. Będzie to więc toż samo, 
tylko z myłką co do daty i fonnatu. 

Ringeltaube Beytr. 163—4. 

Jagiellon. — Ossolińs. — Synodu ewang. 
Wileńs. 

— NoYuin Testamentum DNJ : NRJ: 
Jesv. Cliristi. syriace , ebraice , graecó, 
latine, germanice. boheraice, — italice, 
hispanice, gallice, anglice, danice, po- 
lonice. Studio et labore Eliae Hvtteri. 
Germani. Noribergae Cum gratia et 
priyilegio Sac : Caes : Mtis : ad quin- 
decim annos. MDXCIX (1599). folio. 

Poczem drugi tytuł; 

Novi Testamenti primvs tomvs ; con- 
tinens evangelivm Domini nostri Jesv 
Chris^i, secvndvm S. Matthevm, S. 
Marcvm , S. Lvcam , S. Johannem et 
Acta Apostolorym. 

Novi Testamenti secundvs tomfs; 

continens epistolas S. Pavli. XV. S. 

Petri, II, S. Jacobi, I. S. Johannis, III. 

S. Jvdae. I. et Apocalypsin Johannis. 

T. I. Tytuł w miedziorycie : H. Ullrich fe- 

cit. W drugim egzemp. tytułowa rycina 

odmiennej treści, rytownik nie podany. 

Przedmowa (3 kart Lectori) datowana Norim- 

bergae 10. Augusti 1599. 
Dalej D. Hieronymus in Epistolam ad Pau- 
linum 1 str. Następnie osobny tytuł: S. 
Mattaeus ex dispos. et adornat. El. Hut- 
teri Ger-mani stron 303. S. Marcus (także 
z osobnym tytułem) str. 195. S. Lucas s. 32 BIBLIA. BIBLIA. 835. S. Johannes str. 259 (mylnie wydr. 
sti-one 265). Acta Apostolorum str. 385. 
T. II. Ad lectorem. A. 1600 1. Julii Norim- 
bergae, kart 8. An den Leser kart 10. 
Poczem tytuł osobny: Epistoła Pauli ad 
Romanos. — Każdy list z osobnym tytu- 

— łam, lecz stronnice w bieżącej liczbie. 
Ad Hebraeos kończy się na str. 769. — 
Epistoła S. Jacobi od s.' 771— 805. Petri 
do 871. Johannis do 925. Judae do 937. 
Apocalypsis S. Johannis do s. 1091. 

Wierzb. Bibliogr. II. N. 1899. — Kingel- 
taube. -Beytragell. 39. 
Branic. — Czarnecki. — Dzików. — Jagiell. 

— Evangelium S. Matthaei et S. 
Marci duodecim linguis : Syriace , Ebra- 
ice, Graece, Latinae, Germanice, ]3ohe- 
mice, Italice, Hispanice, Gallice, An- 
glice, Dąnice , Polonice, — Noriber- 
gae, 1599. w 4ce, 6 k. nlb. przed- 
mowy, str. 543 i 349 dołem liczbowa- 
nych. 

Ewangelie mają osobne tytuły : Sanctvs Ma- 
thaevs Syriace, Hebraice . . . Polonice. Ex 
dispositione et adornatione Eliae Hvtteri 
Gemiani. Noribergae MDXCIX (1599). — 
Sanctvs Marcvs , syriace, ebraice .... po- 
lonice. Ex dispositione et adornatione Eliae 
Hutteri Gennani. Noribergae M. D. C. 
(1600). 

Łacina brana z Wulgaty, 'polski text z Bi- 
blii Radziwiłowskiej. — Przedmowa pod- 
pisana Norimbergae. 10 Augusti 1599. 

element. T. IV s. 184. 

Jagiell. 

— Nowy Testament : to iest Wszy- 
tkie pisma Nowego Przymierza, z Gre- 
ckiego ięzyka na Polski , znowu wier- 
nie przełożone przez niektóre sługi sło- 
wa bożeąo, taiemnic niebieskich y ię- 
zyków do takiey pracy potrzebnych, 
wiadome , y starsze tych zborów, które 
wyznawaia, że nikt inszy, iedno Ociec 
Pana naszego Jezusa Christusa, iest 
cnym iedynym Bogiem Iz-raelskim, k że 
on człowiek Jesus NAzareński który 
się z Panny narodził , 4 i,aden inszy 
oprócz niego abo przed nim , iest iedno- 
rodzonym Synem Bo7,ym. Johan: I 
17. Zakon przez Moyżesza iest, dan 
ona łaska y ona prawda przez Jezusa 
Christusś, stała się. W Rakowie, dru- 
kował Seb. Sternacki roku 1606. w 
4ce, ark. 83 (signat. 0000^ i 1 ark. 
na przodzie. Dzieje apostols. od ark. 
Ojj. Listy (z osobn. tyt.) od ark. Bb^. — Obiawienie od ark. liii^ (na odwrocie). — 
Kończą: Omyłki niektóre. 

Ta edycya i poniższa 1620, są wydaniami 
Socyniano — unitaryuszów. — Sandius 
s. 104 mieni tłumaczem Wal. Smalcyusza. 
Także Bock Hist. Antitrin. I. 436. wy- 
raźnie pisze : J. Licinium in adornando 
versione N. T. quaeque Smalcio tribuitur, 
familiae Socinianae operam praestitisse, 
ex actis MSSCC. observabamus. Mówi to 
o obydwu edycyach w Rakowie r. 1606 
i 1620. Tamże str. 883. powołuje Sraal- 
ciusa Diarium vitae i jego tamże słowa : 
D. 19. Febr. convenimus ad correctionem 
N. T. polonici Moscororius , Licinius et 
ego, eamąue post aliąuod septimanas, ab- 
solvimus. — Nie oni więc tłumaczyli, lecz 
poprawiali tłumaczenie. 

Jocher 2i324. 

Warsz. Uniw. — Czartor. — Ossolińs. 

— Nowy Testament : to iest wszy- 
tkie pisma novveg'o przymierza, z gre- 
ckiego ięzyka na polski znowu wier- 
nie przełożone. Przez niektóre sługi 
słowa bożego, taiemnic niebieskich y 
ięzyków do takiey prace potrzebnych 
wiadome , y starsze tych zborów, które 
wyznawaia, że nikt inszy, iedno Ociec 
Pana naszego Jezusa Christusa , iest 
onym iedynym Bogiem Izraelskim , a 
żaden człowiek Jezus Nazareński, któ- 
ry się z Panny narodził, a żaden 
inszy oprócz niego, kho przed nim iest 
iednorodzonym S3mem Bożym. Johann 
I. 17. Zakon przez Moyżesza iest dan, 
ona łaskś, y onk prawda przez Jezusa 
Christusa sstała się. w Rakowie dru- 
kował Sebastyan Sternacki Roku 1620. 
w 12ce, k. 2. str. 674. 

Wydawca Walenty Smalcyusz. — Obejmu- 
je: Od str. 304. Dzieje. — Od str. .393. Li- 
sty. — Od str. 633. Obiawienie. 

Ringeltaube naznacza Socyniańskiemu N. T. 
edycye 1606, 1620 i 1686. Z wydania r. 
1602. domyślać się można że Unitaryusze 
przekładali ten testament według greckiego 
wydania Courcellaeusa , bo z niego biorą 
wykłady marginesowe i ponad tekstem 
umieszczone , czego nie ma w innych prze- 
kładach. 

Jocher Nr. 2325. — Ringelt. s. 40. 164—6. 

Czartor. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezvsa Chrystvsa z greckiego na pol- 
ski język z pilnością przełożony: A te- 
raz znowu przeizrzś.ny y z dozwoleniem 
Starszych wydany. We Gdańskv dru- BIBLIA. BIBLIA. 33 kowano v Wdowy Guilhelma Guilmo- 
thana Roku Pańskiego 1606 w 8ce, 68 
arkuszy. 

Rozpoczyna przemowa do czytelnika z d. 6 
marca 1606 r. i Summa historiey Now. 
Test. — Birgiel notuje swój egzemplarz z za- 
pytaniem jako Smalcyusza, także Jocher 
jako Smalcyusza oznacza, jednakże tekst 
ten jest odmienny od Amsterdamskiego 
z roku 1686, także mianego za Salmacy- 
usza. 

Tytuł w rycinie lichej drzeworytowej. Ry- 
townik podznaczony C. S. V. W przed- 
mowie tJumacz mówi, iż porównał edy- 
cyą Brzeską z tekstem greckim. Nie za- 
niechał porównywać przekłady Wujka, 
Budnego i Czechowicza. Wskazuje o ile 
tłumacz łaciński a za nim Wujek odstą- 
pili od oryginału greckiego. Przemowa 
do Czytelnika, pisana 6 marca 1606 r. 
ma kart 13. Polemizuje z przeciwnikami, 
których nazywa: Jezuitowie. Przyznaje, iż 
były „defekty słów niektórych w pier- 
wszej editiey. Co jednak w pośledniej- 
szych drukacł^ poprawiono i przydano w 
edyciey Toruńskiey y inszych, przedtym 
dobrze niż X. Grodzicki w prawidle swo- 
im o te y insze nie umyślne omyłki in- 
yectiwy wielkie czynił y fałszowanie Pisma 
S. nam przypisował". Te myłki i poprawki 
wylicza. Toczem dodaje: „Tym podobnych 
odmian , poczęści się w pierwszey editiey 
naydzie. W którey pracey trzymaliśmy 
się greckiego textu , od zwyczajnego prze- 
kładu tłumaczów naszych pierwszych nie 
odstępowali... Słowa zwyczajne i od tłoma- 
czów naszych przyjęte (które jednak No- 
wowiernicy Ariańscy i Ebiouscy odmienili) 
umyślnieśmy zachowali. I przekładaliśmy 
ecclesiam kościół, Baptismum krzest, Sa- 
cerdotes kapłany". — Summa historycy 
•a kart 5. Dzieje apostolskie idą od lig. 
Objawienie Swięt. Apostoła Jana jest na 
ark Tttg. Zakończenie przypada na ark. 
ZzZg i kart 3 nie sygnowanych. Na osta- 
tniej stronie : Omyłki tak poprawione. 
Omyłki powstały z powodu Correctorów 
języka polskiego niewiadomych. 

Jocher 2304. — Ringeltaube Beytr. s. 211— 
221. 

Czarter. — Jagiell. — Ossolińs. — Ra- 
czyńs. — Warsz. Uniw. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa y Psalmy króla y 
Proroka Dawida. W Gdańsku, w druk. 
And. Hiinefelda 1632. w 12ce. 

Wydanie to różni sie od edycyi Gdańskiej 
dr. u Guilmotana 1606. luźnymi tylko wy- 
rażeniami. Podług francuskiego przekładu 
Teod. Bezy wydane. 

Jocher 2305. — Ringeltaube Nachr. 225. — Nowy Testament Pkak naszego 
JEzusa Chrystusa, z greckiego jeżyka 
na polski wiernie pi-zetłuraaczony. Cum 
gratia et privilegio S. R. M. Pol. et Swet. 
We Gdańsku drukował Andrzey Hiine- 
feld Roku 1633. w 16ce, k. 3. str. 801 
i rej. k. 4. 

Na ostat. stronie po Rejestrze : We Gdań- 
sku drukował Jendrzy Hiinefeldt roku 
MDCXXXIII. — Tytuł w rycinie miedzio- 
rytowej. Przed tytułem na całej stron- 
nicy miedzioryt Chrystusa idącego pomię- 
dzy dwoma uczniami pod drzewem. Rycinę 
podpisał Corn. Cl. Duysend sculp. — Dzieje 
Apostolskie od str. 364. List Sw. Pawła 
od str. 470. Obławienie Sw. Jana od str. 
752. 

Czar tor. — Jagiell. — Krasińs. — Warsz. 
Uniw. • 

— Nowy Testament. (Na drugiej kar- 
cie tytuł:) Nowy Testament, to iest wszy- 
tkie Pisma nowego Przymierza, z gre- 
ckiego ięayka na Polski znowu wier- 
nie przełożone, pi'zez niektóre sługi 
Słowa Bożego, ięzykow do takięy pra- 
ce potrzebnych wiadome, y Starsze 
tych Zborów, które wyznaw4ia, że 
nikt inszy, iedno Ociec Pand naszego 
Jezusa Christusa, iest onym iedynym 
Bogiem Izraelskim, a że on człowiek 
Jezus Nazśrański, który się z Pśnny 
nArodźił, 4 żaden inszy oprócz niego, 
abo przed nim, iest iednorodzonym Sy- 
nem Bożym. Johann: I. 17. Zakon przez 
Moyzeszd iest dan, ona łaska y ona pra- 
wda przez Jezusd Christusa stałś się. 
Edicianowa. WAmsterodamie, drukował 
Jan Krelliusz Roku MDCLXXXVI. 
(1686). w 8ce, kart 8 i str. 727. 

W przedmowie do czytelnika (tej jest k. 4) 
wydawcy podają przykłady jak jeszcze 
nie wiernie pewne ustępy Pisma S. tłu- 
maczono dotąd. Teraz więc na nowo po- 
prawiono przekład. W tej edycyi przyto- 
czono z Pisma Sw. na brzegach więcej 
miejsc, niż w poprzedniej. Te są z gre- 
ckiego testamentu przez Stefana de Cour- 
celles wydanego wybrane. „Nie wszystko 
jednak na brzegu wyrażono tak , jakby 
potrzeba, a to częścią dla małości miej- 
sca, częścią też, że drobnego druku pol- 
skich liter nie było. Z tąd między insze- 
mi, pagina 101, miasto: twać, rwać. p. 
448 y 455. miasto : Boża, Boża — czytay 
a miey się dobrze". — Od str. 327 idą 
Sprawy apostolskie, st. 424 List Pawła 
Apostoła do Rzymianów. str. 683. Obia- 

5 34 BIBLIA. BIBLIA. wienie Jana Theologa. — Jest to Arianów 
Biblia przekładu Sraalcyusza. — O czem 
Jocher II. s. 17. Tekst jest inny niż edy- 
cyi Gdańskiej z r. 1606, która także Jo- 
cher podaje za przekład Smalcyusza. To 
zaś, co ogólnikowo za Sandiuszem po- 
wtarza, odnosi się do edycyi r. 1606. 
Ringeltaube twierdzi, że edycya 1686 jest 
przedrukiem wydania z r. 1606. Z nieja- 
snego wyrażenia się Bocka F. S. Hist. 
Antitr. II. 352 : Versio polonica socinia- 
norura quae prodiit 1686, ex liac versio. 
ne (gennanica) Felbingeriana (ex a. 1660) 
hand pauca nuitata ridetur — wnosićby 
można, że edycyą z r. 1606 poprawiono 
podług przekładu niemieckiego arasterdam 
skiego z r. 1660. Ringeltaube przywodzi 
jeszcze edycya z r. 1696, podług katalo- 
gu Jabłońskiego, lecz to widocznie pow- 
stało przez omyłkę druku w tym Kata- 
logu. 
Jocher 2326. — Bentk. H. lit. II. 321. — 

Siarcz. Obraz. II. 199. 
Czartor. — Jagiell. — Przeździec. — Ra- 
czyńs, — Warsz. Uaiw. 
— Nowy Testament Fknk nószego 
Jeznsś, Chrystusa , podług edycyi Gdań- 
skiey Roku 1632. Z przydatkiem rao- 
dlitew nabożnych, i pieśni duchownych, 
aż też , pierwszych początków Nauki 
Chrześćiańskiego nabożeństwa katechi- 
zmowych. Cum privilegio Sacrae Regiae 
Majestatis Prussiae. — W Brzegu Ślą- 
skim, Drukował Godfryd Grynder, 
Roku 1708. W Wrocławiu u Chry- 
styana l'aucha. w 12ce podłużnej, k. 
10 nlb., str. 982. 

Przedmowa w którey się daie Nauka o zba- 
wiennym wyrozumieniu i używaniu Słowa 
Bożego: przy tym potrzebna wiadomość 
o tym druku Nowego Testamentu (k&rt 8) ; 
podpisano: w Hochkirchu a. 1707. d. 14 
Grudnia. — X. Efraim Breskott Pasterz i 
 Senior Hochkirski a teraz Trzebnicki. 
Mówi, że we zborach od lat 74 żadnego 
Nowego Testamentu nie wydrukowano a 
od lat 47 żadnej więcej polskiej biblii 
nie wydano, a Gdańska i Amsterdamska 
są już rzadkie , drogie i dmk ich za dro- 
bny. Ta więc edycya idzie nowo odlane- 
mi czcionkami i na trojakim papierze 
odbita w dużej liczbie eksemplarzy. Wy- 
danie jest według egzemplarza gdańskie- 
go z r. 1632 , w którym tylko jedno miej- 
sce odmieniono według słownika Cnapiu- 
sza. W ortographiey tu owdzie drukarz 
pobłądził, lubo ku temu umyślnych kor- 
rektorów w drukami trzymano. Wyraz ła- 
ciński et lepiej przez i zamiast przez y 
wyrażono. Sama pronuncyacya języka to 
z sob^ niesie, i po dziś dzień uczeńsi w Polszczę gdy piszą tego się trzymają zwy- 
czaju dając miejsce racyom, który przy- 
wodzi Młodzianowski Homil. Tom I. fol. 
ult. Siunmaria wzięto z niemieckiej Lune- 
bnrskiej Biblii wydania D. Sandhage- 
na. Nową rzeczą są wielkie litery na po- 
czątku rozdziałów. Godzi się wspomnieć 
Antoniego Bibera we Wrocławiu , który 
w rysowaniu tych liter umiejętność zacną 
pokazał i pracy swej nie lutował. Dzieje 
Świętych apostołów idą od str. 430. List 
Sw. Pawła Apostoła i insze ód str. 552. 
Objawienie S. Jana theologa od str. 914. 
Rejestr ewa igelyy i lekcyy od str. 973. 

Jocher 2307. — Ringeltaube s. 69—75. 

Jagiell. — Ossolińs. — Warsz. Uniw. — 
Zielińs. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa roku 1726. 

Jocher 2309. 

Ob. wyżej Biblia sacra. W Hali MDCCXXVI. 

— Nowy Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa Testament z krociuchnemi każde- 
go rozdziału sumowaniami. W Brzegu, 
Godfr. Tramp. 1725. w 8ce podłużnej. 

Wydał Ludw. Sassadyusz, predykant z pod 
Cieszyna. 

Jestto przedruk edycyi w Brzegu 1708 wy- 
danej, wraz z mniejszym Katechizmem Lu- 
tra. 
• Jocher 2308. - Ringeltaube s. 41. 75 - 6.— 

Sembrycki J. K. Przegląd s. 56. przytacza 
datę roku 1727, i mówi że tej edycyi jest 
przeszło 33 ark., w podługow. 8ce. 

Warsz. Uniw. . 

— Nowy Pana naszego Jezusa Kry- 
stusa Testament z krociuchnemi każde- 
go rozdziału summowAniami i na list S. 
Pawła Apostoła do Rzimianow jj^zed- 
mowa D. M. L (utra). Tikże też z przy- 
datkiem kateizmu małego te'goż męża 
Bożego D. M. L.(utra). W. Brzegu, 
drukowała wdowa nieboszczyka Gof- 
freda Trampa, w 12ce. 

Jestto wydanie r. 1751 księdza Zasadyusza. 
Sembrzycki J. K. Przegląd' 1887 s. 56. 56. 

— Nowy, Pdnd naszego JEzusa 
Krystusa Testament z krociuchnemi 
każdego rozdziału sumowanidmi i na Lst 
S. Pdwłd Apostoła do Rzimianow przed- 
moyva D. M. L (utra) także też i z przy- 
datkiem Kdteizmu mdłego, tegoż mę- 
ża bożego D. M. L.(utra). W Brzegu, 
drukowała wdowd nieboszczyka Gofire- 
da Trampa. Bez wyr. roku (1753). w 
12ce wydłużonej, k. 1, atr. 766. BIBLIA BIBLIA. 35 Na odwr. tytułu przemowa Sam. Lud. Za- 
sady usza. Dzieje apostolskie od str. 324. 
Od str. 422 M. Lutra przedmowa na list 
S. Pawła do rziuiianow. Od sti'. 446 Li- 
sty. Od str. 713. Objawienie. Od str. 759. 
Eejestr. — Druga część ma tytuł: 

Enchiridion D. Marcina Luthenl Mały Kji- 
teizm dla pospolitey Księży i Kazno- 
dziei, z przedmowami i książeczkami iego 
do ślubów i krztu S. odprawowania słu- 
żącymi, z niemieckiego języka na polski 
przetłumaczony roku 1753. kart 26 (ark. 
A-ą.3). 

Czartor. 

Edycya r. 1768, bez wyr. miejsca (lecz w 
Brzegu), ob. Biblia. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa , z greckiego ięzyka 
na polski pilnie i wiernie przetłuma- 
czony, a teraz ])odług Gdańskiey edy- 
cyi przedrukowany. Lipssk, w druk 
Breytkopfowej r. p. 1727. w 8ce karta 
tyt., str. 632 i 3 k. rej. 

Kóżni się ta edycya od zamieszczonej poniżej 
tem, że w jednej jest wersya według Se- 
klucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. 
w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego. 
Dzieje SS. Apostołów od str. 278. Listy 
od str. 361. Obiawieuie od 595. 

Joclier 2310 — Eingeltaube s. 42. 

Czartor. — Ossol. — Polkows. — Warsz. 
Uniw. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, z greek, ięzyka na 
Polski pilnie a wiernie przetłumaczony, 
od omyłek oczyszczony i z dozwoleniem 
starszych wydany przez X. A. K. N. P. 
W Lipsku , 'Breiłkopf 1727. w 8ce. 

Xięźa Auszpurscy konfessyi nieodmiennej 
polscy wydali staraniem Efr. Olofa po- 
dług Biblii Gdańskiej z r. 1632. — Ein- 
geltaube Beytr. s. ,-547 — 8, wspomina je- 
dnocześnie o rękopiśmiennym pi'zekładzie 
Salom Hermsona w Marienburgu, obejmu- 
jącym pięć ksiąg Mojżeszowych — Thorn. 
Nachr. 1762 s. .375 piszą, że wydał Ja- 
kob Schmidt z Grudziądza z summaryu- 
szami Seb. Schmidta a glossami Marc. 
Lutra. Jedno i drugie tłumaczył Jan Dzier- 
mo. — Schmidt jednocześnie wydał kancyo- 
nał luterski. 

Jocher 2311. — Eingeltaube s. 76—80. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa , który z naystarszy- 
mi i ninieyszyrai wersyami polskiemi 
zniozszy i summarya Seb. Szmyda przy- 
dawszy z glossami D. Marcina Lutra 
wystawili Księża Augspurskiey konfes- 
syi Polscy. W Lipsku, w Drukami Breyt- kopfowey r. p. 1728. w 8ee, str. 691 
i 41 k. nlb 

Dzieje apost. od str. .381 poprzedzone 
Przedmową M. Lutra (.380 — 397). — 
Od str. 650. Apocalipsis. — Od str. 691. 
Eeiestr ewanielij (k. 3) — Od ark. Xx.. Pas- 
sya albo hystorya o męce , śmierci, i po- 
grzebie 1^. n. J. Chr. — Od ark. Bbbj. Hy- 
storya o żałosnym zburzenia miasta Je- 
ruzalem (kart 7). 

Główny wydawca Efraim Oloff. W przed- 
mowie mówi że pierwszy był Jan Seklu- 
cyan który r. 1554 Nowy T. w języku 
polskim wydał. Obecnie porównano Seklu- 
cyana i Gdańską edycya r. 1632 i wzięto 
glossy Lutra, a Summarya Seb Szmyta. 

Jocher 2312. — Eingeltaube edycya 1727 i 
1728 za jedną uważa, tylko tytuły dano 
odmienne. (Beytrage s. 42, 227). 
Birgel. — Czartor. — Warsz. Uniwers. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chr. i psałterz Dawidów, z świe- 
żymi rozdziałów napi.^ami, napotrze- 
bnieyszemi parallelami i krótkimi mieysc 
trudnych wykładami; Doktora Marcina 
Lutra i innych kościołów Luterskiego 
nauczycielów czystych. Na końcu, przy- 
dane nowe barżo pożyteczne Rejestra 
Psalmów na niedziele i święta przez 
cały rok , iako też i każdego czasu dla 
ludzi w każdym stanie żyiacych. Przed- 
mowa naucza co o tych księgach ka- 
żdemu chrześćianinowi wiedzieć i iak 
ich zbawiennie zażywać potrzeba , roku 
1730, wtórego jubileuszu luterskiego. — 
W Królewcu Pruskim, drukował Jan 
Stelter, u Filipa Chrj-stofa Kantera 
kśiażnika. w ]6ce. 

Przedmowę pisał D. Quandt, wydawca. Psał- 
terz dołączył Marcin Zygm. Zieliński. 
Eingeltaube s. 81 — 83 Zielińskiego zwie 
także Selin.ski. Za podstawę wydania słu- 
żył tekst edycyi Lipskiej z r. 1728 a psał- 
terz według edycyi Gdańskiej z r. 1632. 

Jocher 2313. 

Bibl. Zielińskiego. 

— Nowy Testament P. N. J. Chr., 
który z naystarszemi i ninieyszymi wer- 
syami polskiemi porównany, a z psał- 
terzem Dawidowym do poręcznieyszego 
używania iest wystawiony.... — W Kró- 
lewcu drukował nakładem swoim Jan 
Henr. Hartung (1736 — 7). w 12ce. 

Tylko nowy tytuł przedrukowany z edycyi 

w Królewcu 1730. 
Jocher 2314. — Miscellanea Cracov. — 

Eingeltaube s. 83. 36 BIBLIA. BIBLIA. — Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który z naystarszymi 
i ninieyszymi wersyami polskiemi po- 
rowniany, a z psaltei-zem Dawidowym 
do poręcznieyszego używania iest wy- 
stawiony , Każdy rozdżał krotkiemi 
sumraaryami nnznaczony y podzielony, 
obśiernieyszymi i naypotrzebnieyszymi 
parallelami dołożony, Przy tym leszcze 
na końcu te Lekcye ze starego Testa- 
mentu, które iak tu, tak i na innych 
mieyscach w kościele Bożym zwyczay- 
nie czytane bywaią z Historya o żało- 
snym zburzeniu miasta Jeruzalem , są 
przydane. Cum gratia et privilegio 
S. R. M. W Królewcu, literami i na- 
kładem Hartungowskim. 1740 w 12ce. 

Warsz. Uniw. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który z naystarsze- 
mi i ninieyszymi wersyami polskiemi 
porowniany, a z Psałterzem Dawido- 
wym i z kśiąszką Jezusa Syracha, do 
poręcznieyszego używania na zbudowa- 
nie dźiateczkom wystawiony. Każdy 
rozdźał krotkiemi sumraaryami nazna- 
czony i podzielony, obszernieyszymi i 
naypotrzebnieyszymi Parallelami doło- 
żony; przytym ieszcze na końcu te 
Lekcye ze Starego Testamentu , które 
iak tu , tak i na innych mieyscach w 
kościele BOżym zwyczaynie czytane by- 
waią, z Hystoryą o żałosnym zburze- 
niu miasta Jeruzalem , są przydane. 
Cum gratia et privilegio S. R. M. W 
Królewcu, 1750. Literami i nakładem 
Hartungowskim. w 8ce podłużnej, k 
2, str. 880 i Rejestru k. 2. 

Po tytule, przywilej Fryd. Wilchelma z dnia 
17 maja 1788, dany Janowi Henr. Har- 
tungowi na wydanie polskiej Biblii, No- 
wego Testamentu i na wydany kancyonał 
praca radcy konsystoryalnego Rogalli. 
Wolno mil je drukować privative i same- 
mu debitowaó. — Kto inny nie waży się 
przedruku pod karą gi-zywiiy na rzecz Mons 
Pietiitis 100 species dukatów. Nawet 
przedruków nie wolno sprowadzać z zagra- 
nicy. Akt ten ogłoszono po niemiecku. 

Dzieje apostolskie idą od str. 273. Listy od 
str. 352. Obiawienie od str. 571. Księgi 
psalmów albo psałterz Dawidów od str. 
608. Księga Jezusa syna Syrachowego od 
str. 767. Przydatek do N. Testam. Lekcye od str. 868: (Powtore) Hystoryą o żało- 
snym zburzeniu miasta Jeruzalem od str. 
868. — W tekście powołuje się literą B 
na Biblią Brzeską. 

Jagieł 1. 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który naystarszymi 
i ninieyszymi wersyami polskiemi po- 
rowniany, a z Psałterzem Dawidowym 
i z Książką Jezusa Syracha , do po- 
ręcznieyszego używania na zbudowanie 
dźiateczkom wystawiony, każdy roz- 
dźał krótkimi summaryuszami nowymi 
naznaczony i podzielony, obszerniey- 
szymi i naypotrzebnieyszymi parallela- 
mi dołożony; przytym ieszcze na koń- 
cu te Lekcye ze Starego Testamentu, 
które iak tu , tak i na innych miey- 
scach w kościele Bożym zwyczaynie 
czytane bywaią, z Hystoryą o żałosnym 
zburzeniu miasta Jeruzalem, są przy- 
dane. W Królewcu, 1767. Czcionkami 
i nakładem Hartungowskim. w 12ce 
(format podłużny), 2 k. str. 880. 

Na czele przywilej Fryd. Wilchelma z r. 
1738. — Od str. 273. Dzieje. Od str. 352 
Listy. Od str. 571. Objawienie. Od str. 
608. Psalmy Dawida. Od str. 767. Księgi 
Jezusa "Syrachow. Od str 868. (Po wtóre) 
Hystoryą o żałosnym zburzeniu miasta 
Jeruzalem. 

Czartor. 

Edycyą w Królewcu z roku 1779. ob. pod 
Biblia (u Jochera 2274). 

— Nowy Testament Pana naszego 
Jezusa Chiystusa, który z naystarszy- 
mi i ninieyszymi wersyami « polskiemi 

i t. d (jak wyżej) W Królewcu, 

drukował kosztem swoim Bogumił Leb- 
recht Hartung r. 1789. w 12ce, str. n. 
4. liczb. 880. Rejestr str. 4. 

Krasiiis. 

— Biblija ruska wyłożena Dokto- 
rom w lekarskich naukach Franciszkom 
synom Skoryninym , iż sławnawo grada 
Połocka , Bogu ka czti i liudom pospo- 
litym k dobromu nauczeniju w starom 
Miestie Prażskom. (1517 — 19). w 4ce. 

•Wydana w 22 osobnych częściach z 42 ryc. 
i portretem Skoryny za staraniem wileń- 
skiego radnego Bogdana Onkowa. — Obej- 
muje te części: 

Kniga Joba k. 51. r. 2 (r. 1517). — 2. Prit- 
czi Caria Salomona kart 48, ryc. 2. (r. 
1519). — 3. Kniga mudrostv Jsusa sina BIBLIA. BIBLIA. 37 Siracha k. 81. r. 1. (r. 1517). — Ł Kni- 
ga Rut k. 8. i 1. r. (1518 r.). — 5. Kni- 
ga Piesn Piesnei k. 11, ryc. 1 (1518). — 
6. Kniga Ekklesiast. Caria Salomona 18 
k. i 1 r. (r. 1518). — 7. Kniga premu- 
drostł Boziei 32 k. 1 r. (r. 1518). — 8. 
(1, 2, 3, 4). Czetire Knigi carstw. 241 k. 
11 r. (r. 1518). — 9. Kniga Jisusa Na- 
winą 48 k. 1 r. (r. 1518). — 10. Kniga 
Bytia 94 k. 4 r. (r. 1519). — li. Kniga 
Ishod 76 k. 6 r. (1519). — 12. Kniga 
Czisl 74 k. 1 r. (r. 1519). — 13. Kniga 
Lewit. 54 k. 3 r. (1519). — 13. Kniga 
Wtorozakonije 66 k. 1 r. (1519). — 15. 
Kniga Ludej izraelewych 48 k. 1. r. 
(1518). — 16. Kniga Judit 26 k. 1 r. (r. 
1519). — 17. Kniga Ester 26 k. 2 r. (r. 
1519). — 18. Plącz Proroka Jeremii 12 
k. *1. r. (r. 1519) — 19. Kniga proroka 
Daniiła 40 k. 1 r. (r. 1519). 

Licząc 4 części luźno wyszle pod N. 8. 
mamy razem 22 osobnych części. — In- 
ne części wyszłe później : Diejania apo- 
stolskie (1521), Psałtir (1551) Nie na- 
leżą do tego zbioru. 

Wiszniewski a za nim Wachnianin wymie- 
niają Pentateuch Mojżesza wydany 1519, 
jako jedne całość i razem wyszła, mają- 
cy kart 364, rycin 14. Tymczasem wy- 
szły one luźno jako osobne księgi : Bytia. 
Ishod. Czisł. Lewit. Wtorozakonije. 

Skoryna tłumaczył według Wulgaty. Język 
u niego białoruski , czyli jak wyraża się Sa- 
charow: litewsko ruskie narzecze. 

Jocher N. 2279. — Wiszniew. H. lit. YIH, 
466. — Koppen Bibl. 1825. s. 79. — Du- 
browski. Reise nach Russland und Schwe- 
den str. 103. — Dubrowski Slawianka 
I.s. 153,Sławiańsk. Gramm. przedm. str. 
4, Staroż. czeskie str. .324. — Backmei- 
ster Opyt o bibliot. akad. nauk str. 67. 
— Sztritter Opyt trudom woln. Ros. so- 
branija Cz. VI. str. 177 — 194. (opis bi- 
bliogr. dokładny). — Sopikow Bibliogr. 
Czast I , str. 25—44. 281. — P. M. Stro- 
jew Katal.- grafa Tołstowa. — Tenże: 
Opisanij staropiecz. knig sławiańs. str. 6 — 
19. — M. Karamzin Istorija wyd. IV. T. 
I. 329. — Metrop. Eugeni w Syn. Ot- 
czestwa 1821. N. ,30.— Tenże: Slow. pi- 
sat. Cz. II. s. 269—271. — Sobolewski 
w Famiętn. Warszaws. 1815. — Bandt. 
Ilist. dr.' kr. 125. — Głowacki Jak. Nic- 
kolko o Bib. Skoriny. (z Halic. Rus. Mat. 
1865). — Or. Nowicki). O perwonaczel- 
nom perewodie św. pisanija na sław. ja- 
zyk. Kijów 1827. s. 56—7. — Wachnia- 
nin Anat. O doktorie F. Skorinie. Lwów 
1879. — Sacharon Obozrienije. 1849, N. 
10. 

Moskiews. Arch. min. inostr. dieł (Części 1, 
4, 8, 10 do 14, 16, 17, 19). — Pogodin. 
(2, 6, 7, 8 Cz.). — Kiryłło Biełozerskiego 
Monast. (3, Cz.), — Bibl. Bisk. w Mun- kaczu (4, 9, 15, 16, 17 Część). — 
Karatajewa (6, 10 do 14 Cz.) — War- 
szaws. Uniwers. (8, 9, 17. Część). — 
Mosk. typogr. dwora (8 Cz.). — Łowko- 
wa. (10, 11 Cz.). — Troickoj duchown. 
Akad. (10 do 14 Cz.). — Spaso- Ewtimie- 
wa Monast. (10, 11 do 14 Cz.). — Mu- 
zeum Rumiancowa — Cesars. bibliot. w 
Petersb. (wszystkie 22 części). — Bibl. 
Akademii Nauk w Petersb. 

— Kniha Nowaho Zawieta, w nej- 
źe napredi psalmy błażennaho Dawida 
proroka i caria. [Na końcu alfabetyczny 
ukaziciel zrobiony przez Tymofeia Mi- 
chajłowicza, na którego osobnym tytu- 
le :] Kniżka , sobranie wcszczei nużniej- 
szych w kratcie, skoraho radi obriete- 
nija w knizie Nowawo zawieta, po sło- 
wiesem azbuki; wsiem błahoczestno 
wierujuszczym w Sw. Ziwonaczalnuju 
Troicu otca i syna i swiataho ducha 
zieło jest polezna. Napeczatana w bo- 
gospajemom gradie Ostrozie Joannom 
Teodorowiczem. [Przed Alfawitnym uka- 
zatelem nadpis:] Sobranie weszczej nu- 
źniejszych skoraho radi obrietenija w 
knizie tej Nowaho Zawieta, po slo- 
wam azbuki , murhoriesznym Timo- 
feom Mihaiłowiczem , lieta ot sozdanija 
miru 7089 a ot naro^.denija spasitelia 
naszeho Isusa Christa 1580. w 8ce, k. 
4 i 490, dr. kirylica. Ukaziciela alfa- 
betycznego kart 53. 

Na początku herb księcia Ostrogskiego i znak 
drukarza a na ukazicielu alfabetycznym 
również herb księcia. 

Jocher 23.30. — Karątajew N. 80. — Sa- 
charow Obozr. N. 64. — Wiszn. Hist. 
lit. VIII. s. 454. 

Bibl. Pogodina. — Bibl. Czertkowa. — 
Bibl. publ. petersb. — Muzeum Rumian- 
cowa. — Akad. Nauk. w Petersb. — 
Btbl. historicz. Obszestwa. — Bibl. Kara- 
tajewa. 

— Psałtir i Nowyj Zawiet. w 8ce, 
kart 1, 96 i 377. 

Wyszedł bez w. m. i r. (Wilno około 1600). 
Karat. N. 1.34. 

Bibl. Karatajewa. 

— Biblija sireez Knihi Swiaszczen- 
naho Pi^anija Wetchaho i Nowaho Za- 
wieta. Napeezatasia w Poczajewie pier- 
weje w leto ot sozdanija mira 7306, 
ot wopłoszczenija Boha Słowa 1798 
miesiąca ijunija dnia 26, indikta 1 , w 
tipografii czudotwomyja Ławry Pocza- 38 BIBLIA. BIBLIA. jewskija cz. Sw, W. W. po poweleni- 
ju donnom w Sanktpeterburhie hoda 
1797 miesiąca Septemwrija dnia 14. fol. 
Tytuf skrócony. Ryty na miedzi. Całkowity 
zajmuje dwie strony druku. Całość obej- 
muje pięć części : 
Część pierwsza kart nieliczbowanych 3, licz- 
bowanych 157; — Część druga, nielicz- 
bowanych 1, liczbowanych 151 ; — Cześć 
trzecia , nieliczbowanych 1 , liczbowanych 
126 ; — Część czwarta, nieliczbowanych 1, 
liczb. 204; — Cześć piata, nieliczb. 1, 
liczb. 188. 
Jocher 2282. — Wiszn. H. lit. VIII. 459. 

Czarter. — Krasińs. — Czetwert. 
— Biblia sirjecz Knihy Wetchaho i 
Nowaho Zawjeta, po jazyku słowensku, 
ot ewrejska w ellińskij jazyk sedmi 
desiat i d"waema bohomudrymi prewo- 
dniki, preide wopJ^oszczenija. Hospoda 
Boha i Spasa naszeho Is. Cha. 350 
Ijeta , na żełajemoje powelenie Ptolo- 
meja Fiładelfa carja egypetska, pre- 
wedenaho zwodu s tszczaniem i pryle- 
żaniem jfiłyko moszczno pomoszcziju 
bożijeju posledowasia i sprawy sia, w 
leto, po wopłoszenii Hospoda Boha i 
Spasa uaszeho Is. Cha. 1581. (Na koń- 
cu:) Iz\voleniera otca i sposzeniem sy- 
na , i swerszeniem swjataho ducha, po- 
weleniem błahoczestywaho kniazja Wa- 
sila Konstantynowicza Ostrozkaho, wo- 
jewody kiewskaho, marszałka zemli 
wołynskija, starosty władymirskaho, i 
proczyja. Ńapeczetana byst sija knyha 
blahoiemaja biblija, eźe jest Wetehiy, 
i Nowiy zawiet, w bohospaseiemom 
hradie jeho otczyźnomie Ostrozie jnno- 
hohresznyra, i niedostojnym rabom Iwa- 
nom Theodorowym synom Moskwyty- 
nom w leto ot sosdanija myra 7088, 
a ot wopłoszczenija hospoda boha y 
spasa naszeho is Cha 1580 miesjaca iju- 
lija 1 2 deń. fol. kart 8, 276, 180, 30, 
56 i 78. 

w egzemplarzu Cesars. Bibliot. w Peters- 
burgu od str. 16.S do 180 i od str. 133 
do 145 (księga Ezechiela), tekst druko- 
wany odmiennemi typami prawdopodobnie 
Mamonicza w Wilnie. 

Sacharow N. 65. — Karatajew N. 81. — 
Kałajdowicz Wiestnik Ewropy 1813. N. 
18. str. 123. 

Jagiellońska. — Akad. Nauk. w Petersb. — 
Cznrtorys. — Karatajewa. — St. Potock. 
w Brzeżan. — SoZowiecki Monast. — Toż. Ostróg 1581. fol. k. nlb. 
8, 276, 180, 30, 56 i 78. 

Zakończenie tej edycyi jest inne niż w po- 
przedniej , a mianowicie : 

Suszczija że bohopryjatnyja i du- 
szeprawitelnyja Knihy, Wetehago i 
Nowaho Zawjeta napeczataszasia rano- 
ju, mnohohriesznym Joannom Theodo- 
rowym synom z Moskwy, w bohohra- 
nimom hradie Ostrozie , w leto ot soz- 
danija mira 7089 , ot wopłoszczenija 
że Hospoda Boha i Spasa naszeho Is. 
Christa 1581 , miesiąca Awhusta 12 
dnia. 

W tem wydaniu karta 276 przedrukowana. 
Dwie sa przedmowy. Jedna Xcia Konst. 
Ostrogskiego. druga Herasima Danilewi- 
cza Smotryekiego a w końcu Iwana Teo- 
dorowicza. Arkusze pierwotne rozpoczę- 
tego druku tej Biblii i zaniechanego, (z po- 
wodu uzyskania innego rękopisu do dru- 
ku), były zachowane niegdyś w bibliote- 
ce kanonika Ławrowskiego we Lwowie. 
Jocher 2280 i Noty. — Zubrzycki w Zurn. 
narodn. proswieszcz. 1838 , N. IX. str. 
564. — Tołstoj N. 22. — Sacharow N. 
67. — Karatajew N. 82. — Bandt. H. 
dr. kr. P. II. 27. — Karamzin Istor. go- 
snd. ros. T. IX. str. 92. — Metrop. Eu- 
geni w Słów. duchów, pisat. Cz. I. s. 268. — 
Orest Nowickij. O perwonaczalnom pere- 
wodie sw. pisanija na sławiańs. jazyk. — 
Nikol. Berg. De statu eccles. et relig. 
moscov. — Kolb Akadem. Introd. in 
histor. et rem liter. Slavorum. — Dobro- 
wski w Sław. gi-am. przedm. str. LV. — 
Keppen Bibliogr. List. N. 258. — Wi- 
szniewski Hist. lit. ^^II. 452 — 460. 
Trębicki przywodzi przedruki Biblii ostrog- 
skiej : w Kijowie 1779, w Peszcie 1788, 
w Poczajowie 1797. (Bibl. Warsz. 1841, 
III. 371). Także wspomina mimochodem 
o przekładzie ruskim ' Biblii Bizańskiej 
przez Dam. Nalewajkę w Ostrogu 1607. 
ale takiego druku nikt nie widział. 
Akad. Nank. w Petersb. — Akad. Umieję- 
tności Krak. — Barberini w Rzymie. — 
Bodlejańska. — Cesarska w Wiedniu. — 
Czarnec. — Czertkowa. — Dziedusz. — 
Kapituły krakows. — Kijewsko - Sofijs. 
Zbora. — Kijows. Uniwersytet. — Kór- 
nik. — Krasińskich. — Lorda Spence- 
ra. — Nowogrodz. Sofijs. Zboru. — Obo- 
leńskiego. — Ossolińs. — Ozerskijego. — 
• Pawlikows. — Pogodina — Sangusz. — 
Stuttgardska. — Uniw. Iwows. — Warsz. 
Uniwers. 

— Biblia napeczat. po perewodu 
biblii ostroKkijatypograiii. Moskwa 1663, 
fol. k. 3, 9 i 516 z drzeworytami. BIBLIA. BIBLIA. 39 Zmieniono tu ortografią i jedno miejsce z 

N. Test. 
Karatajew N. 516. — Wiszniews. YIII, 

459. 

— Biblia ruska. W Supraślu 1743. 
fol. mniej. 

Wyszła kosztem Jerzego Bułhaka Biskupa 
Pińskiego. Wydawcy Zakonnicy : Innocen- 
ty Chanhiewicz (?) i Teofil Lacewicz. Jestto 
przedruk Biblii Ostrogskiej. 

Jocher 2281. — Janocki Lexicon I. 15. 

— Kniha Nowoho Zawieta w nej że 
napredi Psałtir błaźenalio proroka i ca- 
ra Dawyda. Wydana jest kosztom i na- 
kładom Wielmożnoho Pana Jeho Miło- 
sti Fana Bohdana kniazia Okhinskoho 
[Ogińskiego] podkomoroho trocskoho i 
proczja. Praceju i pilnym staranjem 
inokow cerkwi bratskoje SwiatoHo Du- 
cha obszczelubnoho żitija , w majetno- 
sti Jeho Miłosti w Jewju. Roku 1511 
miesiąca awhusta dnia 17. w 4ce, kart 
10, 118, 204, 60, 185 i 25. 

Na odwrotnej stronicy herb Ogińskiego skła- 
dany z czterech herbów. iSa następnej 
karcie epigramat wierszowany. Na dal- 
szych 8 '/a kartach przedmowa do Bohda- 
na z Kozielska Ogińskiego , podpisana 
„Inocy obszczeho żitija monastyra cerkwi 
Swiatoho Ducha bratstwa cerkownoho wi- 
lonskoho prawosławija greczeskoho". Dru- 
kowali więc mnisi z Wilna (k. nlb. 11). 
Psałterz ma karty liczbowane u dołu od 
2 do 110. Od lii do 118 idzie pieśń Moj- 
żesza i parę innych. Następnie Ewangeli- 
liści ze spisami rozdziałów i przedmowa- 
mi mają osobną paginacyę od karty 1 do 
203. Następnie idą wyjątki z Ojców koś- 
cioła wschodniego o apostołach i same 
Dzieje Apostolskie. Listy apostolskie mają 
znów osobną paginacyę od 1 do 160. Od 
161 do 184 znajduje się Apokalipsis. Da- 
lej idzie kalendarz cerkiewny i niektóre 
modlitwy, razem na 27 kartach. Kończy 
„Słowo ko czitatelom" zajmujące stronni- 
cę na osobnej karcie, z proźbą o wyba- 
czenie omyłek. 

Jocher 23.31. — Karatajew N. 170. — Toł- 
stoj N. 56. — Sacharow N. 147. — 
Strojew^ N. 56. — Wiszniews. Hist. lit. 
VIII. 434. 

Akad. Nauk w Petersb. — Bbl. publ. w 
Petersb. — Krasińs. — Karatajew. 

— Toż W Jewiu. 1635. w 4ce. 

— Toż w Jewiu. 1638. w 8ce. 

— Nowyi Zawiet gospoda naszego 
Is. Christa , w niem że i psałtir ; nowo 
izdasia w połzu wsim , naipacze że pra- 
wosławnym, trudolubiem inokow obszczc- zitelnyja obiteli soczestwija preswiataho 
i ziwotworiaszczawo ducha , w Wewiu 
roku 1641. w 8ce, kart 8, 450 i 28? 
z ryciną 4ch ewangiehstów i herbem 
Ogińskich. 

Sacharow N. 404. podaje liczbę kart 589. 
Porównaj niżej ten sam tytuł z taż ilością 
kartek także z r. 1641, lecz druk w Wil- 
nie oznaczony. 
Karatajew N. 468. — Sacharow N. 404. 
Bibliot. publicz. Petersb. — Akad. Nauk, 
Petersb. — Moskows. Obszczest. istoricz. 
Carska. 

— No woj zawiet s psałtirom wnow 
perewiedennyi i izdannyi bratskora wi- 
lenskago obssczestwiennawo monastyria 
pri chramie soszczestwija Sw. i ziwo- 
tworiaszczewo Ducha, prawisławia gre- 
czeskoho. -Wilno 1623. w 8ce, kart 5, 
112, 461 i 32 

Przypis. Fiedor. Sapiezie, podkomorz. Wi- 
tebs. 

Sopikow N. 1713. — Bandt. H. D. K. P. 
II. 259. — Jocher 2333. — Kraszews. 
Wilno IV. — Tołstoj N. 69. - Sacha- 
row N. 204. — Karataj. N. 236. 

Bibl. 23ub. Petersb. — Karatajew. — Mu- 
zeum Eumian. — Pogodina. — Czer- 
skiego. 

— Nowyi Zawiet gospoda naszego 
Isa Christa , w niemże i Psałtir ; nowo 
izdasia w połzu wsim , naipacze że pra- 
wosławnym , trudoliubiera inokow ob- 
szczeźitelnnyja obiteli soszcestwija pre- 
swiatawo i ziwotworiaszczawo Ducha. 
W Wilnie, roku 1641. w 8ce, k. 4, 
104, 4, 450 i 27 kart, z rycina czte- 
rech ewangelistów. 

Na odwrocie tytułu herb Alex. Ogińskiego 
i przedmowa do niego zakonników wileń- 
skich. Zupełnie taje samo jak druk z ozna- 
czeniem miejsca wydania: w Jewiu 1641. 

Jocher 2332. — Tołstoi N. 95. — Sacha- 
row N, 403. — Karataj. N. 467. 

Bibl. publ. Petersb. — Karatajewa. 

— Psałtir i No wyj Zawiet , napiecz, 
w Kutieinskom Monastyrie w 1632; w 
4ce. 

Bakmejster: Opyt o bibl. i Kabinet, rud- 
kost. St. Peters. 1779 str. 74. — Sopikow 
N. 707. — Karatajew N. 3.36. 

— Psałtir i nowyj Zawiet, napiecz, 
w Kuteinskom Monastyrie w 1652. 
w 4ce, kart 6, 126 i 500. 

Sacharow N. 550. — Karat. 627. 
Bibl. Akad. Nauk. w Petersb. — Karata- 
jewa. ^ Czetwertyńs. 4f) BIBLIA. BIBLIA. — Nowaho Zawieta W niejżePsałtyr 
błażennaho Proroka i Caria Dawida. 
Per woje tipoin izdadesia w leto ot roż- 
destwa Christowa 1658 miesiąca De- 
kambrija dnia 20. [W Ławrze Kije- 
wo- Peczersk oj], w 8ce, k. 7, 550 i 20 
orazPsałterz kart 4 i 144 liczb, z drzew. 

Hopikow Cz. 1, N. 711 ł 947. — Karata- 

jew N. 677. 
Krasińs. — Bibliot. publicz. Petersb. — 

Akad. Nauk. Pet. — Karatajewa — Czert- 

kowa. 

— Nowyj Zawiet Gospoda Boga i 
Spasa naszego Isusa Christa i pri niem 
Psałtyr peczatnym izobraźeniem obno- 
wisia. W swiatoj wełykoj czudotw^or- 
noj Peczerskoj Kiewskoj stawropigial- 
noj patriarszeskoj ławrie. Błagosłowe- 
niem archiraandrita tojaż S. Ławry 
wseczestnago Gospodyna Otca Meletia 
Bujachowicza. W lieto ot sozdanija 
mira 7200 ot wopłoszezeniaże Słowa 
Bożija 1692. Mca Iulia3. (Kijów), w 4ce, 
8 k., 116 k. liczb., 2 k. i 438 k. liczb. 

Tolstoi N. 178. — Karatajew J?. 1021. 
Akad. Nauk Petersb. — Bibl. Publ. Pe- 
ters. — Czartor. — Karatajewa. 

— Nowyj Zawiet Hospoda Bolia i 
Spasa naszeho Jisusa Christa , w swia- 
toj welikoj czudotwornoj Peczerskoj Ki- 
je wskoj stawropigijalnoj patriarszej Ła- 
wrę obnowisia, pri archimandrytu Joa- 
safu Krokowskom. W leto ot wopłosz- 
czenija Boha Słowa 1703 miesiąca Ja- 
nuarija 3 dnia. w 8ce , kart nieliczbo- 
wanych 18, liczbowanych 438. 

— Toż. Kijów, 1703. w 8ce. {Edy- 
cya inna]. 

Jest to odmienne odbicie od poprzedniego, 
lubo druk tenże sam, ale z daleko pięk- 
niej szemi rycinami , w stylu nie bizan- 
tyńskim. Prawdopodobnie książkę z de- 
dykacya do carewicza Aleksego i z brzyd- 
kiemi, ale bizantyńskiemi rysunkami, dru- 
kowano dla prawosławnych , bez dedyka- 
cyi zaś i z rysunkami w stylu włoskim 
drukowano dla unitów. 

Karatajew N. 1213. 

Krasińs. (dwojakie). — Akad. Nauk. Pe- 
tersb. — Muz. Rumiancowa. — Bibl. 
Karatajewa. 

— Nowyj Zawiet si jest Ewanhelie 
błahowiestwowanije Hospoda Boha i 
Spasa naszeho Jisusa Christa. Błahosło- 
wenijem Jaśnie w Bohu preoswiaszczćn- naho archiepiskopa czernih. nowohr. 
i pr. Antonija Stachowskoho, tszczani- 
jem źe wseczestnaho archimandryta 
Hermana Kononowicza, w tipografii 
Sło-Troickoj Ilinskoj Czerniehowskoj 
pierweje tipom izdannyj roku 1717. w 
4ee, kart nieliczbowanych 9 , liczbowa- 
nych 497, nieliczbowana 1 i liczbowa- 
nych 40. 

Krasińs. 
Nowyj Zawiet, napiecz, w Ki- 
jewie w. 1727 w 4ce, kart 1, 9 i 511 
z miedziorytami. 

Bibliot. publicz. Petersb. — Karatajewa. — 

Moskiew. Drukami Dworu. 
Sopikow Cz. 5. N. 12986. — Karat. N. 
1344. 

— Nowyj Zawiet. Kijów, 1741. 

— Nowyj Zawiet. 1759. 

Te dwie edycye wspomina Trebicki Bibl. 
Warsz. 1841. VII. 

— Nowyj Zawiet. Czernichów. 1748. 

— Nowyi Zawiet. Poczajów, 1768. 
Bibl. War. 1841. ni. 572. 

— Biblia po litewsku (źmudzku). 
Wyd J. Kaz. Kraiński i Mik. Min- 
wid. Londyn 1663. w 8co, do str. 416, 
to jest do psalmu XL. (reszty brak). 
Więcej nie wyszło. 

Korrektor tejże Sam. Bogusław Chyliński 
(f 1668). Wyszła nakładem ewangieli- 
stów reformow. w Kownie , Wilnie, Kiej- 
danach, za rozkazem Stanisł. Xcia Ra- 
dziwiłła kanclerza W. X. L. 

Dziennik Wileńs. z egzemplarza będącego 
w Bibl. Uniwers. Wileńskiego podaje da- 
tę r. 166J. Za podstawę pifeekładu słu- 
żył litewski rękopis Jana Bretkuna z r. 
1590 p. t. Biblia tatai esti wissas szwen- 
tas rasztas , któiy Bogusław Radziwiłł 
na ten cel pożyczył. Rękopis ten jest w 
Bibl. Królewieckiej. Obejmuje 8 tomów. 
Przerabiali go na żmudzkie Jerzy Skrodz- 
ki i Jan BorojTUOwski. Zaś Sam. Chyliń- 
ski był korrektorem. 

Jocher 2283 (z data 1660). — Dziennik 
wil. 1828, Hist. i lit. V. 430 str. — Stan- 
kiewicz Maur. Wiadomość o* bibl. litews. 
druków, r. 1663. Kraków 1886. — Ten- 
że Bibliogr. litews. 1889.' s. 55 — 7. -- 
Crovaeus G. Eleneh. scriptorum. LondinI 

• 1672. s. 22. Kortholtus Christ. De scriptu- 
rae edit. Kiloni 1686 s. 371. — Witte 
H. Diarium biogr. Gedani 1688. pod r. 
1688. — Lelong J. Bibliot. 1723. — Jan 
Jak. Quandt Królewiec. 1735. — Ludw. 
Rhesa Gesch. der Lithuan. Bibel. Konigsb. 
1816 s. 23 — 4. — Niezabitowski Kaj. BIBLIA. BIBLIA. 41 Surinkimas. Wilno 1824. — Wiadomość 
o liter, litews. źinudz. w Dzienn. Wileń. 
1824 I. 385 — 8, 513 — 6. — Mikucki 
Stan. Otczety. Petersb. 1855, I. s. 5. — 
Encykl. Orgelbr. 1860. III. 428. — Kar- 
łowicz. O jęz. litews. Krak. 1875. s. 350. 
— Bezzenberger Adalb. Zur lithauisch. 
Bibliogr. 1H83. I. 28—35. 
Bibliot. Akad. duch. kat. w Petersb. 

— Biblia, tai esti : Wissas Szweutas 
Rasztas, Seno ir Naujo Testamento, 
pagal Wo kiszka Perguldimą D. Mer- 
tino Luteraus, su kiekwieuo perskyrimo 
trumpu praneszimmu, ir reikalingu pa- 
żenklinnirau tu paezu Zodzu, kurrie 
kittose perskyrim ose randomi, nu kel- 
lu Mokytoju Lietuwoj' Lietuwiszkay 
perguldytas. Karalauczuje, 1735. Rasz- 
tais isspaustas pas Jona Endriki Artun- 
ga, o pardudamas pas Pilippa Kristu- 
pa Kanteri. w 8ce, k. nlb. 10, str. 
1420. 

Od str. 889 idzie tytuł osobny : Prarakai, 
su tomis knrygomis kurros waddinamos 
Apokrypa, Lieutowiszkay, su kiekwieno 
perskyrimo trumpu praneszimmu , ir rei- 
kalingu paźenklinimu tu paczu zodzu kit- 
tose perskyrimose randamuju. Karalau- 
szuje, mette 1734. 
Kończy dzieło : 
Naujas Testamentas , musu pono 
bey iszgannytojo Jezaus Kristaus, Lie- 
tuwiszkay, su kiekwieno perskyrimo 
trumpu praneszimmu, ir reikalingu pa- 
żenklinnimu tu paczu zodzu, kittose 
perskyrimose randamuju. Karglauczuje, 
mette 1735. w 8ce, k. 1. str. 364 i 
k. 1. 

Dedykacyą niemiecka królowi prusk. pod- 
pisał Jan Jakób Quandt w Królewcu 18. 
Octob. 1735 r. Wielbi go, że na Litwie 
pozakładał miasta i budynki. W przed- 
mowie zaczyna od bożków litewskich; po- 
tem wspomina te druki: Catechismus 
in preussischer Sprache, edycye dwie w 
r. 1545. — Mosvidiusa Kat. litewski r. 
1547. Przekład Nowego Testamentu przez 
J. Bretkiusa zaczęty 9 Octob. 1579 r. i 
zostawiony w rękopisie. Z czego psalmy 
Dawida poprawione wydał Jan Rhesa 
1629 r. z przedmową Jana Behma. — Przed- 
mowę litewską podpisał Joh. Behrendt 
Archi-Presb. Insterb. w Istrutije 18 Octob. 
1735. 
Jocher 2284. — Rhesa L. J. Philol. Krit. 
Anmerkungen. II. Th. 1824. 

Jagiell. — Biblia, tai csti: Wissas Szwentas 
Rdsztas, Seno ir .Naujo Testamento 
Pagal Wokiszka Perstattima D. Merti- 
no Luteraus , Su kiekwieno Perskyri- 
mo trumpu Praneszimmu, ir reikalingu 
Pazenklinnimmu tu paczu Zodzu, kur- 
rie kittose Perskyrimose randomi , Nu 
kellu Mokytoju Lietuwoj' Lietuwiszkay 
pńrstattytas, Ir antra Karta iszspaustas. 
Karalauczuje, 1755. Randamas pas Pi. 
lippa Kristuppa Kanteri. w 8ce, kart 
nlb.' 12, Stary Testament str. 1416, 
Nowy Testam. str. 364. 

Od str. 889 jest nowy tytuł tak jak w po 
przedniej edycyi : i'rarakai su tomis kny- 
gomis... z datą r. 1754. Druga cześć z tym- 
że co i w pierwszej edycyi tytułem : Nau- 
jas Testamentas..., z datą 1755 r. Na po- 
zór edycye obiedwie całkiem do siebie 
podobne. Rozpoznawać je trzeba po ku- 
stoszach. Np. w edycyi 1735. Kustosz B 
przypada pod literami ni, gdy w drugiej 
pod ke; kustosz vi wypada w edycyi 1735 
pod oiz, zaś w edycyi 1755 pod su. W No- 
wym testamencie przypada w edycyi 17.35 
kustosz A pod kolumną pierwszą, gdy w 
drugiej pod drugą. 
Dedykacja do Króla Pruskiego Fryderyka II, 
z podp. Johann Jacob Quandt. Przedmo- 
wa do Czytelnika , tegoż 5 po niemiecku, 
przedmowa po litewsku z podpisem A. F. 
S. P. P, (Schjjnmelpfennig). 
Z przedmowy Quandta czerpię wiadomość, 
że nad przekładem Nowego Testamentu 
w edycyi pierwszej pracowali Reinhold, 
Rosenberg z Tylży, Krzy.«ztijf Rebentisch 
z Gumbinnen, Hiob Naunyu z Ragnit 
i Filip Ruhig z Walterkemen , z których 
dwaj pierwsi wkrótce pomarli. — W opra- 
cowaniu Starego Testamentu oprócz dwóch 
ostatnich , brali udział Christian Stimehr, 
Abr. Dawid Liineburg, Adam Fryderyk 
Schimmelptennig, Fabian Kalau, Johann 
Behrend i Piotr Gotlieb Mielcke, jako 
korrektor całej biblii. Wszyscy już po- 
marli. — Podczas drugiej edycyi główną 
zasługę mieli A. F. Schimmelpfennig i 
Adam Henr. Pilgrim jako korrektorzy. 
Trębicki w Bibl. Warsz. 1841. III. 581. myl- 
nie pisze że edycya pierwsza tej Biblii 
wyszła roku 1535. Powtarza tę pomyłkę 
za Dzień. Wileńs. 1824 I. 384." 
Biblia ta wydaną została na podstawie rę- 
kopisu Bretkuna z r. 1590. Trzecia po- 
prawna edycya wyszła w r. 1816 w 3000 
egzemplarzach , a Nowy Testament w 6000 
egz. i te rozeszły się w ciągu ośmiu lat, 
a czwarta wyszła 1824 r. w 5000 egzem- 
plarzach. Zapewne omyłką w druku jest 
wiadomość w Gazecie liter. Wileńs. r. 1806 

6 42 BIBLIA. BIBLIA. s. 117. że Akademia Wileńska otrzymała 
od l'.Mstora Moczulskiego biblia żmudzką 
wyszfa w Królewcu r. 1785. 

Jocher 228fi i Noty. — Stankiewicz Bibl. 
litews. 1889 s. 14. — L. J. Rhesa: Ge- 
schichte der Litauischen Bibel. KiJnigsb. 
1816 str. 40. — Kur.schat w Ewangel. 
Gemeindeblatt 1864 str. 85. — Dziennik 
Wileńs. 1824 I. H85. 

Czartorysk. — Jagiellon. 

— Biblia tas irr ta swebta Grah- 
mata Rensberga p. Jobna Hartunga 
1739. 8. (Po łotewsku). 

Jocher 2285. Ossol. 

— Naujas Tcstamentas wieazpaties 
musu Jezaiis Kristaus , pirma karta 
Ant Swieto Lietuwiszkoj Kałboj, Ant 
Isakirao Małnningiauso Karalaus Prussu 
etc. etc. etc. Su didźiu dabojimu per- 
guldstas, o Ant Garbes diewui traicej' 
szwentoj' wienatijam, lietuwos żmonems 
dnt iszganitingos naudos Iszpaustas. 
Drukawójo arbę iszspAude Spaustiiwoj 
Reusnóro. Karalanćiuj', Mętu MDCCI 
(1701). w 4ce, str. nlb. 12, k. 445 i 2. 

Dedykowane królowi Fryderykowi przez 
Bern. Sandena. Przedmowę do Czytelnika 
podpisał Krid. Sigism. Schustherus M. Cand. 
Ci dwaj byli Sam. Bythnerowi pomocą 
w tłumaczeniu N. T. Dla Litwy polskiej 
egzemplarze wydane, nie miały przedmo- 
wy Saudena i Sclmstera. Zaś w egzempla- 
rzach dla i^ruskiej Litwy opuszczano ode- 
zwę Bythnera. Z t^ dwojakość pozorna 
wydań. 

Dziennik Wileńs. 1824. I. 384 oraz 1828. 
Hist. i lit. I. 353 — 431. — Kursihat 
w Ewang. Gemeindeblatt 1864 N. 34. 
— Rhesa. Geschichte 1816. s. 26. — 
Łukaszew. Wyzn. helw. w Lit. I. 297 — 9 
i nastep. — Stankiewicz Bibliogr. litew. 
1889 ś. 67—9. 

Czarter. — Bibl. Królewiecka. — Warsz. 
Uniw. (z autogr. Bythnera). 

— Naujas Tcstamentas musu pono 
Jezaus Kristaus Lictuwiszkas ir Woki- 
szkas isz naujo perwerstas ir ant ma- 
łoningiausojo Prusu Karalaus isakimo 
iszłaisitasnug D. Jano Jakubo Kwandt. 
Karalauczuje mętu 1727. 

Das neue Testament unsers Herm Jc- 
su Cbristi Deutsch und Littbauiscb von 
neuen iibersetzet , und auf hohen aller- 
gnadigtiten Betebl Ihro Konigl. Maje- 
stUt in Preussen ausgefertiget von Jo- hann Jacob Quandt , D. koniglicben 
Preussiscben Ober - HofF- Prediger und 
Consistorial-Ratb. Konigsberg , verlegts 
Chri.stoph Gottfried Eckard. 1727. w 
8ce, 2 k. tyt, 4 k. nlb. ded. oraz str. 
1046 i 5 k. nlb. 

Dedyk. Fryderykowi Wilhelmowi królowi 

prusk. 
Jocher N. 23.35, przypis. — Dzień. Wileńs. 

1824, I. 885. 

Czartor. 

— Nauja Tcstamentas musu pono 
bey Jszganuytojo Jezaus Kristaus. Lie- 
tuwiszkay, su kiekwieno Perskyrinio 
trunipu pranosziinmu, ir reikalingu pa- 
zenklinnimu tu paczu żod/u , kittose 
perskirymose raudamuju. Karalauczuje 
niett(3 1740. w 8ce, str. 364, k. nlb. 2, 
93 i 1. 

A. Wolański. 

— Biblia Wandalica. Biblia te je 

use suetu pismu Bibel das ist die 

ganze heilige Schrifft. Wiudiscb. Wit- 
tenberg diirch Hans Kraffs Erber. 
1584. fol. z rycina. 

— Neues Testament unsers Herm 
Jesu Christi durcb Gottlieb Fabricium 
in die Wendiche Spracbe iibersetzt. 
1709. (po niemiec. i wendyjsku). 

— Das Newe Testament, das ist 
alle Biicher des newen Bundes, wel- 
chen Gott durch Christum mit dem 
Menschen gemacbt hat, Trewlich aus 
dem Griecbischen ins Teutscbe versetzt. 
(W tytule cytat z Timotli. *I. 9 i 10. 
wierszy 6). Gedruckt im Jabre Cbristi 
1630 (Racoviae). w 8ce, k. t, U k. 
nlb. str. 914 (mylnie wydruków. 614) 
i kart 2 omyłek. 

Tłumacze nie wymienieni. W przekładzie 
brali udział: Wal. Smalcyusz pospólnie 
z Joach. Stegmannem i J. Celliuszem, 
socynianami. — Geschichte od str. 415. 
Dzieje od 541. Offenbarung od str. 859. 

Bock Histor. Antitrinitr. I. s. 349 — 51, 
783, 962. 

Czartor. — Warsz. Uniw. 

— Das Neue Testament treulich 
aus dem Griecbischen ins Deutsche 
ubersetzt. Eine neue Ausfertigung in 
welchem fleissiger ais jemals zuvor in 
irgend einer Dolmetschung die man- 
cherley Lesungen sowol aus geschrie- BIBLIA. BIBLIA. 43 benen ais gedruckten Blichern vorge- 
stellet, und die iibereintrefFcnden Oer- 
ter der Sclirift angemerket sind. Am- 
sterdam , gedruckt , bey Christoff Cun- 
raden , Buchdrnkkern im Jabr 1660. 
w 8ee, str. 714 i praef. 14. 

Wydał Socynianin Jerem. Felbinger, pod- 
pisując przedmowę Emdae. ztąd mylnie 
Heinsius (Hist. eccles. II 4162) bierze to 
za miejsce drukvi. — O tyle nas zajmuje 
to wydanie, że Felbinger przeważnie trzy- 
ma się niemieckiego przekładu w Rako- 
wie drukoAvanego — I że na nim opiera się 
przekład polski socyniański wydany w 
Amsterdamie 1686. 

Bock Fr. S. Histoiia antitrin. I. 349 — 52. 

— (Nowy Testament). 1 ytuł w czte- 
recb wierszach po łiebrejsku. Gedrukt 
zu krokau , durcb l^aul helic im Jar 
M.D.XXXX (1540). foL ark. A— Z i 
aa do nn— b. 

Tytuł w ozdobnych ramacli kolumnowych 
i z królewskiemi tarczami. — Na końcu 
herb arcyb. gnieźnieńskiego i pod nim 
wiersz hebrejski i grecki. — Przed tern 
na dwóch stronach -dedykacy a : Reverend. 
Patri Pefro a Gamratis Gnesn. Archipre- 
suli Paulus Haliciensis Neochri.stian. Cal- 
cographus Craccou. salutem. Datowane 
Craccouie ex officina mea a, d. 1541. — 
Tłumaczył Jan Herzuge. 

Jocher 2?>K1. — Bandt. Hist. druk. krak. — 
Janoc. I. 108. 

Jagiellon. 

— (Biblia Hebrejska z wykładem 
Raschi). W Krakowie, 1610. 

Ban. H. D. K. P. I. 248. — Jocher 2287. 

— Yetus Testamentnm germanico 
idiomate literis hebraicis explicatum. 
Amsterdami 1677. fol. 

Przywilej na to dzieło dany przez Jana- III 
Króla Polsk. w Gdańsku 1677. 

Warsz. Uniw. 

— Pięć ksiąg Mojżeszowych (po 
hebrejsku). Kraków, 1530. 

Jocher 2.3.38. 

— Pięć ksiąg Mojżeszowych (po 
hebrejsku). Kraków, 1587, fol. 

Jocher 23.39. 

— Novum Jesu Christi Testanien- 
tura Yulgatae e-litionis. Sixti V. Pontif. 
M. jussu recognitum atque editum. 
Culmae 1771. w 12ce. 

Ossolińs. — X. Polkows. 

— Novum Testamentum graecum 
I 6 codice Ms. Alexandrino, qui Loiidini in Bibliotheca Musei Britanici asserva- 
tur, descriptum a Carolo Godofredo 
Woide, S. Th. D., Soc. Reg. et Antiqu. 
Lond., Reg. Gotting. et Phys. Gcd. So- 
cio, Eccles. Unit. Conf. Bohem, in Pol. 
Maj. Seniore, Sacelli Regii Belg., et 
Prot. Ref. Germanici Ministro, Musei 
Britannici Bibliothecario. Londini, ex 
prelo Joannis Nichołs, typis Jacksoni- 
anis. MDCC. LXXXVI. (1786). folio 
wielkie, str. X i XXXII. Tekst grecki 
facsimiliowany arkuszy od A. — Uuu2 i 
Varietas Codicis Alexandrini str. 89. 

Wydanie wspaniałe na wytwornym papierze. 
Dedykacya Joanni Archiepiscopo Cantua- 
riensi. Między prenumeratorami wymienio- 
ny: Król Stanisław August, Bibliotheca Uni- 
vers. Vilnensis , Bibliot. Gyinnasii Lesnae 
Polon , Bibl. Zaluskiana Varsaviae — 
Wydawca przesyłając egzemplarz Uniwer. 
Bibliotece w Krakowie podpisał się Po- 
lonus. Jagiell. 

Biblia zobacz Bibel — Bibliotheca 
fratrum polon. (Novum testam.) — 
Bohdanowicz Tom. (Trąba Nowego te- 
stam. 1715) — Boius Conradus (Mne- 
mosinon bibhorum 1542) — Broscius 
Vencesl. Gerson (1674) — Fabricius 
Laurent. (Partitiones codicis hebraei 
1610) — Gurowski Raf. (Dzieje pisma 
Sw. 1782) — Historya biblijna — Hu- 
temovites (Bibl. Brzeska) — C. I. (sa- 
cra carminibus eornprehensa 1788) — 
Jabłoński Dan. Er. (Biblie polskie 1731, 
Biblia hebraica 1699) — Kurzeniecki 
Marc. (Wykład Pisma s. 1769) — 
Leszczyński St. (Historya Star. i Now. 
Testam. 1761) — Lismaninus (brze- 
ska) — Lublinius Jac. (brzeska ) — 
Mikołajewski Dan. (współtłumaczenie 
gdańskie 1632) — Mosvidius Marcin 
(wyd. Biblii htews. 1755) — Nachricht 
(1728) — Ochinus Bernard, (brzeska) 

— Orsacius Grzeg. (brzeska) — Po- 
wodowski Hier. (Skarbnica Bibhi S. 
1577) — Ringehaube (1744) - Schlich- 
tingius Jonas (ApoL, polska 1654) — 
Schi-eckius Wal. (Bibl. Spriiche 1667). 

— Thenandus (brzeska). 

Zestawienie Biblii chronologiczne, ze wska- 
zaniem pod jakim numerem każda z nich 
jest opi.sana w T. II Jochera (Obraz Bi- 
bliograficzny) : u BIBLIA. BIBLIA. Wiek XVI. — 1517 — 1519. Biblja Ruska 
wedle wulgaty łacińskiej, przekładu Sko- 
ryny, w Pradze. N. 2279. — 1540. No- 
wy Testament hebrajski, w Krakowie. N. 
2H37. — 1551. Ewangelie podług Mateu- 
sza Ś. wydal Seklucyan Jan w Królew- 
cu. — 1551 — 2. Nowy Testament Ewan- 
gelicki j)olski })rzekładu Seklucjana, Cześć 
1. w Królewcu. N. 2301. — 1552. Nowy 
Testament Seklucjana. Dzieje apostolskie 
1552. Królewiec. — 1552. Ewangelie we- 
dług Mateusza Świętego dr. w Ełku wyd. 
p. Maletiusa. — 1554. Nowy Testament, 
Seklucyann Królewiec, N. 2802. — 1555. 
Nowy Testament , Seklucyana, Królewiec 
N. 2803. — 1556. Nowy testament Ka- 
tolicki polski , przekładu niewiadomego 
w Krakowie. N. 2289. — 1561. Bil' ja 
Katolicka polska, przekładu niewiadomego, 
zwana Biblja Leopolity, w Krakowie. N. 

2257. — 1563. Biblja Sociniań.ska polska, 
zwana Biblja Radziwiłłowska, przekładu 
wielu , w Brześciu Litew. N. 2266. — 
1563. Nowy Testament Sociniański pol- 
ski, w Nieświeżu. N. 2315. — 1564. No- 
wy Testament Katolicki polski, w Kra- 
kowie. N. 2290. — 1556. Nowy Testa 
ment Sociniański polski, w Brześciu Li- 
tew. N. 2316, — 1566. Nowy Testament 
Katolicki, w Krakowie. — 1568. Nowy 
Testament Sociniań-ski polski, w Nieświeżu . 
N. 2817. — 1568. Nowy Testament Ka- 
tolicki polski, przekładu niewiadomego, 
w Krakowie. N. 2291. — 1568/9 Ewan- 
gelie uczytelnoje, Zabłudów. — • 1570. Bi- 
blja Sociniańska polska, przekładu Bu- 
dnego, w Nieświeżu. N. 2267. — 1572. 
Biblja Sociniańska, Budnego, Nieśwież N. 
2268. — 1575. Biblja Katolicka polska, 
zwana Biblja Leopolity, w Krakowie N. 

2258. — 1575. Nowy Testament Soci- 
niański polski, Budnego w Łosku. N 
2318. — 1575. Czteiy Ewangelie (ruskie) 
Wilno. — 1577. Biblja Katolicka polska, 
Leopolity, w Krakowie. N. 2258. — 1577. 
Nowy Testament Sociniański polski prze- 
kładu Czechowicza, w Rakowie. N. 2819. 
;— 1580. Nowy Testament Sławiański, 
w Ostrogu. N. 2330. — 1581. Biblja Ru- 
ska Prawosławna, tłómaczenia niewiado- 
mego, w Ostrogu. N. 2280. — 1585. No- 
wy Testament Sociniański polski , w To- 
runiu, Nering. N. 2322. — 1593. Nowy 
Testament Katolicki polski, przekładu 
Wuyka, w Krakowie. N. 2292. — 1598. 
Nowy Testament. Nakład Zenowicza. 
Wilno. — 1594. Nowy Testament Kato- 
licki polski, Wuyka, w Krakowie. N. 
2293. — 1594. Nowy Testament Soci- 
niański polski , Czechowicza, w Rakowie. 
N. 2328. - 1599. Biblja Katolicka pol- 
ska, przekładu Wuyka, w Krakowie. N. 
2260. — 1599. Biblia sacra ebreice, hałd. grae. lat. ger. slavon. El. Hutteri. Norim- 
bergae. 
Wiek XVII. — 1606. Nowy testament. Wuyka 
Kraków. — 1606. Nowy Testament E- 
wangelicki polski , przekładu Walent.. 
Schmalza, w Gdańsku. N. 2804 — 1606. 
Nowy Testament Sociniański polski, w Ra- 
kowie. N. 2324. — 1610 Biblja Hebrajska, 
w Krakowie. N. 2287. — 16U. Nowy 
Testament Sławiaiiski, w Jewiu. N. 2331. 

— 1617. — Nowy Testament Katolicki 
polski, przekładu Wuyka, w Krakowie. 
N. 2295. — 1620. — Nowy Testament 
Sociniański poLski, przekładu Schmalza, 
w Rakowie. N. 2325. — 1621—22. No- 
wy Testament , Wuyka, w Krakowie N. 
2261. — 1623. Nowy Testament Sła- 
wiański, w Wilnie. N. 2333. — 1530. 
Nowy Testament Socinjański niemiecki, 
w Rakowie. N. 2329. — 1632. Biblja E- 
wangelicka Polska, przekładu Pawła Pal- 
jura, w Gdańsku. N. 2269. — 1632. No- 
wy Testament Ewangelicki polski , prze- 
kładu Paljura, w Gdańsku. N. 2805. — 
1633. Nowy Testament Ewangelicki pol- 
ski, tamże N. 2306. — 1635. Nowy Te- 
stament Sławiański, w Jewiu. N. 2384. — 
1638. N. Test. ruski w Jewiu. — 1641. 
Nowy Testament Sławiański, w Wilnie. 
N. 2332. — 1642. Nowy Test. sławiańs. 
w Jewiu. — 1647. Nowy Testament Ka- 
tolicki polski, przekładu Wuyka, w Kra- 
kowie. N. 2296. - 1650. Biblja Ewan- 
gelicka polska, wydanie Paljura, w Am- 
sterdamie. N. 2270. — 1660. Das Neue 
Testament. Amsterdam. — 1663. Biblja 
Ewangelicka Litewska, korrekty Chyliń- 
skiego , edyc. Kraińskiego w Londynie. 
N. 2283. ~ 1586. Nowy Testament So- 
cinjański polski, przekładu Schmalza, 
w Amsterdamie. N. 2326. — 1692. Nowy 
Testam. sławiańs. Kijów. 

Wiek XVIII. — 1701. Nowy Testament E- 
wangelicki litewski, w Królewcu. N. 2835. 

— 1709. Nowy Testament Ewangelicki 
polski, przekładu Paljura . wyd. Breskot, 
w Brzegu Szlązkim. N. 2307. — 1717. 
Nowy Test. sławiań. w Czernichowie. — 
1724. Nowy Testament Ewangelicki pol- 
ski, wyd. L. Zasadyusz, w Brzegu Szląz- 
kim. Ń. 2H08. — 1726. Biblja Ewange- 
licka polska, przekładu Paljura, w Hali 
Magdeb. N" 2271. — 1727. Nowy Testa- 
ment Ewangelicki polski, w Lipsku. N. 
2810. — 1727. Nowy Testament Ewan- 
gelicki polski, w Lipsku. N. 2811. — 
1727 Nowy Testament sławiańs. w Kijo- 

• wie. — 1727. Naujas tcstamentas. Kar.a- 
launuje. — 1728. Nowy Testament E- 
wangelicki polski, w Lipf?ku N. 2312. — 
1730. Nowy Testament Ewangelicki pol- 
ski, przekładu Paljura, w Królewcu. N. 
2813. — 1731. Biblja Ewangelicka nie- 
miecka, w Gdańsku. N. 2277. — 1735. BIBLIADOS. BIBLIOTHECA. 45 Biblja Ewangelicka litewska, w Królew- 
cu. N. 2284. — 1735. Nowy Testament 
Ewangelicki polski, przekładu Paljura, 
w Królewcu. N. 2314. — 1737. Nowy 
Testament, ewang. Ki-ólewiec. N. 2314. 
w przyp. — 1738. Biblja Ewangelicka 
polska , przekł. Paljura , w Królewcu. N. 

2272. — 1739. Biblja Ewangelicka litew- 
ska, w Królewcu. N. 2285. — 1740. Bi- 
blja Kat<jlicka polska, przekładu Jakuba 
Wuyka, w Wrocławiu. N. 2262. — 1740. 
Nowy Testament ewangel. Królewiec. — 
1713. Biblja Euska, w Supraślu. N. 2281. 

— 1749. Biblja Ewangelicka niemiecka, 
w Gdańsku. N. 2278. — 1750. Nowy 
testament w Królewcu. — 1751. Nowy 
Testament, w Brzegu. — 1755. Biblja 
Ewangelicka litewska, w Królewcu. N. 
2286. — 1761. Kurzeniecki. Wykład Pi- 
sma S. — 1761. Historya Star. i Nowy 
Testamentu wierszem St. Le.szczyńskiego, 
Nancy, — 1767. Nowy Testament w Kró- 
lewcu. — 1768. Testam. N. Bez wyr. 
miej . i drukarni . (Brzeg, u Trampa). — 
1768. Biblja Ewangelicka polska, prze- 
kładu Paljura, w Brzegu Szlazkim. N. 

2273. — 1769. Wykład Pisma 'Sw. Star. 
i Now. Testam. przez M. Kurzenieckiego. 

— 1771. Biblja Katolicka polska, prze- 
kładu Wuyka, w Wrocławiu. N. 2263. — 
1772. Nowy Testament Kjitolicki polski, 
przekładu N^uyka, w Chełmie. N. 2290. 

— 1778. Biblia sacra carminibus com- 
prehensa. a I. C. C. M. Varsav. — 1779. 
Biblja Ewangelicka polska , przekładu 
Paljura, w Królewcu. N. 2274. — 1780. 
Testament N. w Królewcu. — 1796. No- 
wy testament (dwa odbicia gockim i łac. 
dr.) Brzeg. — 1798. Biblia sirecz Knihi. 
Poczajów. 

Bibliados ob. Samboritamis Vigilan- 
tius Gregorius (1566). 

Bibliae ob. Buchholtzer A. (Isago- 
ge 1580). 

Bibliografia ob. Dylagowski Bartł. 
(medica 1635) — Fiildner (Silesiaea 
1731)- — Jabłonowski (Musaeum) — 
Janocki — Makowski Bonaw. (bibliogr. 
wiadomość 1759) — Załuski. (1'ibliot. 
poetarum. Programma litterarura. 1743. 
Conspectus collectionis 1744) — Braun, 
Charitius, Goldbeck, Jaenicbius, Praeto- 
rius. 

Bibliopolowie ob. Informacja. 

Bibliotei<a fizyko ekonomiczna prze- 
łożona przez X. J. M. (1788). ob. Me- 
yer (Mejer) Józef. 

— dziecinna dzieło dla rozrywki 
ob. Karniewski Kaj. (1783, 1796). — Warszawska literatury zagrani- 
czney i narodowey, zawieraiaca w so- 
bie : Materye statystyczne, wypisy i wia- 
domości dzieł gruntownie lub przyie- 
mnie od sławnych autorów cudzoziem- 
skich napisanych ; uwiadomienia wzglę- 
dem pism oryginalnych, lub tłómaczeń 
w Polszczę wyszłych, lub wyniść ma- 
iacych, iako też doniesienia o ustawach 
rządów zagranicznych, tudzież o wzro- 
ście przemysłu kraiowego i innych na- 
rodów &c. Część II i III. W Warsza- 
wie 1788. Nakładem i drukiem Michała 
Grolla, Księgarza Nadwornego J. Kr. 
Mci. w 8ce, [Cz. I. str. 112]. Cz. II. 
str 100. Cz. III. str. 111. 

Część I wyszła pod tytułem : Dziennik War- 
szawski, w Warszawie u Grela 1788. Że 
zaś przeciw temu wystąpił Dziennik Han- 
dlowy, sobie przywilej do tytułu Dzien- 
nika przyznaj ąc, przeto Grel zmienił tytuł 
swego wydawnictwa, co usprawiedliwia 
uwiadomieniem z 29 Marca. Głównie ma 
przekłady ze Steinera Polnische Biblio- 
thek, (nawet recenzye o rzeczaeh polskich) 
i z innych niemieckich czasopism. Wy- 
dawca księgarz GroU uwiadamia w Do- 
niesieniu, że Część I wyszła pod jego byt- 
ność w Dubnie, dla tego nie dopilnował 
korrekty i sprostowania błędów języko- 
wych, tchnących niemczyzną, które wy- 
nikły podczas choroby Literata dozór dru- 
karni mającego. Dla tego to, część arty- 
kułów musiał przedrukować na nowo. Pi- 
smo to obejmuje te nas obchodzące artyku- 
ły : Naruszewicza Historya (recen. z niem.) 
Skrzetuskiego Prawo polityczne (recen.), 
Miłość oskarżona z Wielanda wolne tłu- 
maczenie pieśni prozą. Ostrowskiego Pra- 
wo cywilne (recenzya), Uwagi nad życiem 
J. Zamojskiego (recenz. od str. 78 — 100). 
O rewolucyach w domu Romanowskim 
(z Bu.schinga), O Fryderyku W., Historya 
Abellarda i Heloizy, Drozdowskiego: U- 
mizgi dla przysługi kom. (recenzya HI 
str. 96—111). 
Jocher 2029. 

Akad. — Jagiellon." — Warsz. Uniw. 
Bibliotheca fratmm polonorum qui 
unitarii appellantur continens opera o- 
rania, Johannis Crelii Franci, Ludovi- 
ci Wolsogenii, Fausti Socini Senensis 
et Exegetica Jonae Schlichtingii a Bu- 
cowiec. Contenta singulis voluminibns 
sunt praefixa. Irenopoli [Amsterdam] 
post annum Domini 1656. 

Tytuł powyższy tworzy kartę dmgą. 
Na pierwszej karcie tytuł: 46 BIBLIOTHECA, BIBLIOTHECA. 1) Fausti Socini Senensis Opera 
omnia in duos tonios distincta. Quorum 
prior continet ejus epera exegetica et 
didactica posterior opera ejusdem pole- 
raica comprehendit accesserunt quae- 
dam hactenus inedita. Quorum catalo- 
gum versa pagina exliibet. Irenopoli 
post annuin Domini 1656. folio, k. 12 
nlb. str. 814. 

Na k. .8ej jest: 

Catalogua hac Bibliotheca conten- 
torum. 

Według tego zbiór obejmuje materye w tym 
porządku: Fausti Socini T. I et II-, Joh. 
Crelii T. 1 — IV., J. Schlichłingii T. I., 
J. Ludovici Wolfogenii (tak) T. I— II. 

Po : Dissertatio super hisce operibus (przez 
Przypkowskiego), zajmującej k; 4, idzie; 

Vita autboris conscripta ab Eąuite polono 
(Przyj)kowski) kart 4; poczem nowy ty- 
tuł: Concionis Christi quae habetur capi- 
te "V. VI. et VIII. apud Mathaeiim Evang. 
expHcatio dictata a F. Socino S. opus ad 
finem non perductum. Irenopoli post a. 
d. 1656. 

Dalej każda rozprawa ma osobny tu tul: 

Explicatio. De loco Pauli. Defensio. Expli- 
catio. Commentarius. De S. Scripturae. 
Lectiones. Tractatus. Ad Amicos (et Du- 
dicii epistolae). Praelectiones. " Tractatus. 
Elenchi. Christ, religionis. Quod regni 
Poloniae. De baptismo. De coena. 

2) Fausti Socini Senensis Tomns 
alter continens ejusdem scripta polemi- 
ca. Quorum catalogum versa pagina ex- 
hibet. Irenopoli post annum Domini 
1656. fol. k. 2. str. 812 i Index k. 5. 

Tutaj także każda rozprawa ma osobny ty- 
tuł z datą r. 1656. Pierwszy zaczyna się: 
Ad. Jac Palaeloogi librum... responsio. 

3) Joh. Crellii Franci et Jonae 
Sliclitingii a Bukowiek Eąuitis poloni 
Opera oinnia exegetica, duobus volu- 
minibus comprehensa. Bez wyr. m. i r. 

Na drugiej karcie : 

Johannis Stoinski Coetus Racoyiensis mini- 
stri epistoła liminaris, zajmująca kart .8. 
(Racoviae XVI. Maji 1636). 
Dalej Portret Jana Crelliusa. Następnie Vi- 
ta Joan. Crelii a J. P. M. D. antę plu- 
res annos descripta (kart 4). Poczem wła- 
ściwy tytuł idzie : 
Johannis CrelH Franci Opera omnia 
exegetica. Sive ejus in plerosąue Novi 
Testamenti libros commentarii. Maxi- 
raam partem hactenus inediti. In duos 
tomos distincti quorum catalogum versa pagina exhibet. Additi sunt duo indices 

copiosissimi , quorum prior est rerum 

et verborum, phrasorumąue Sacrae 

Scripturae memorabilium. Alter loco- 

rum Sacrae Scripturae in hoc operę 

explicatorum , vel cursim tantum illu- 

stratorum. Eleutheropoli, sumptibus Ire- 

nici Philalethii. Post annum Domini 

1656. fol. str. 621 i 1. k. Erratów. 

Tu także każda rozprawa ma osobną kartę 

tytułową. Rozpoczyna : Comment. in partem 

euangelii Mathaei. 

4) Joannis Crellii Franci Operum 
exegeticoruni Tomus secundus. Bez wyr. 
m. i roku. fol. k. 2. str. 327 i Indexu 
kart 25. nlb. 

5) Joannis Crellii Franci operum 
exegeticorum Tomus tertius. Contenta 
seąuens pagina exhibet. Omnia hacte- 
nus inedita. Irenopoli, post annum Do- 
mini 1656. fol. k. 2. str. 416. i Elen- 
chus locorum, rerum k. 8. Index k. 
1. Elenchus k. 2. Index k. 2. Elen- 
chus k. 8. Argunientum k. 2. 

Kartę drugą tworzy nowy tytuł: 
J. Crelii Fr. explicatio variorum locorum 
in Euangelii Mathaei, Marci, Lucae, et 
in magnjim partem euangelii Johannis. 
Irenopoli, post a. d. 1563. 

6) J. Crellii Franci Operum Tomus 
ąuartus scripta ejusdem didactica et 
poleniica complectens. Accesserunt nón- 
nulla antehac inedita, nempe 1. Pro- 
bleraata N. cum solutionibus Crellii. 2. 
Solutio trium ąuaestionum ^a Stoinio 
propositarum. 3. Excerpta ex episto- 
lis. 4. Responsio ad quaestionem Git- 
tichii , an Christus in caelis sublatusj 
idem sit numero qui in terrłs degens 
fuerat. 5. Discursus de pietate. 9. Dis- 
cursus de felicitate. Irenopoli (Amster- 
dam) post annum domini 1 656. fol. kart. 
nlb. 6. str. 234. (kończy epis. Hugonis 
Grotii) 34. 110. i 552. 

Każda rozprawa ma osobną kartę tytułową. 
Praefatio datowana Racoviae 1623 r. ; po 
niej osobny tytuł: Ad libiTun Hugonis 
Grotii responsio... 

7) Jonae SHchtingii de Bukowiec com- 
mentaria posthuma, in plerosque Novi 
Testamenti libros. Cuncta hactenus in- 
edita. In duos tomos distincta, quorum 
catalogum versa pagina exhibet. Qui- BIBLIOTHECA, BIBLIOTHECA. 47 bus additi sunt tres indices copiosissi- 
nii, quoruin priraus est locoruiii S. 
Scripturae , in hoc operę vel breviter 
vel prolixius explicatorum. Secundus 
est rerum memorabilium. Tertius płira- 
sium in hoc operę ex Vetere, praeser- 
tim vero ex Nuvo Testainento indica- 
tarum. Irenopoli, sumptibus Irenici Fhi- 
laietJiii, post annum Domini (]\[) {[) 
CLVL fol. kart 10. str. 325 i Tomus 
alter k. 2. str. 428. i kart nlb. 27. 
Tytuł pierwszy jest ogólny: 
Jonae Slichtingenii a Bukowlek Commenta- 
ria posthuma in plerosque Novi Testamenti 
libros. B. w. m. i r. 
Po: ad lectorem, idzie portret Slłchtinga, a 
potem Kxemphim epistolae Stan. Lubie- 
niecki de Lubienietz (w której podaje ży- 
cie Sliębtinga) i Epitaphium (kart 5). 

8) Johannis Ludovici Wolzogenii, ba- 
ronis austriaci, opera omnia, exegetica, 
didactica et polemica. Quorura seriem 
versa pagina exbibet.... etc. Irenopoli. 
Post. an. Domini 1656. str. 1038 z por- 
tretem. 

9). D. N. Jesu Christi Novum Testa- 
mentum diliicida et succineta explica- 
tione illustratum, partira per Job. Crel- 
lium Francura. partim per Jonam Slich- 
tingium a Bucowiec. partim per Ludovi- 
cum Woltzogeniura. In qua quid quis- 
que horum praestiterit, una cum cata- 
logo reliquorum Johannis Crellii et Lu- 
doviei Woltzogenii operum , siraul ad- 
jectorum , titulus singulis voluminibus 
praeiixus, et hunc sequens pagina , ex- 
hibet. Eleutheropoli sumptibus Irenaei 
Philalethii. Pos^t a. D. 1656. 

Drugi tytuł jest (widocznie do jednego z to- 
mów poprzednich odnoszący się) : 

Job. Crellii Franci Opera omnia exe- 
getica, didactica et polemica. Magnam 
partem hactenus inedita. Adjecti sunt 
indices 1. Locorum S. Scripturae ex- 
plicatorum. 2. Rerum memorabilium et 
phrasium S. Scripturae. Eleutheropoli 
sumtibus Irenaei Philalethii post a. D. 
1656. 

Trzeci tytuł: 

Johannis Ludovici Wolzogenii, ba- 
ronis austriaci , operum tomus alter. 
commentarium in Acta apostolorum et 
reliqua ejus scripta didactica et pole- mica comprehendens. (In qnatuor Evan- 
gelia) Irenopoli. Post an. Domini 1656. 

Czwarty tytuł : 

A. w. (is^;o\vaty) Commentarius in 
Acta Apostolorum. Irenopoli post a. D. 
1656. fol. stron 356. i str. 132. 

Te zaś mieszczą: Compendium religionia 
Christianae do str. li. Declaratio Sęnten- 
tiarum de uno Deo patre do str. 40. Tres 
conciones do str. 63. Annotationes ad 
ąuaestiones J. Schlichtingii do str. 78. 
Annotationes in medit. nietaph. Renati 
Des Cartes do str. 89. lndex rerum me- 
morabilium kart nlb. 4. Eesponsio ad J. 
Slichtingii annotationem od str. 93 — 132. 

Na odwrocie tego tytułu zanotowano, że 
wydawca rękopis rozprawy tej dostał już po 
wydrukowaniu dzieła. 

Cało dzieło zapewne tłoczone było przez 
lat kilka a to już po roku 1656. Serya 
tomów nieoznaczona, aniteż nie zazna- 
czono przy każdym tomie, że to zbioro- 
we wydanie. Bo tylko przy jednym doda- 
no tytuł główny : Bibliotheca fratruni po- 
lonorum. Ten główny tytuł brzmi nieco 
odmiennicj u Jochera 2618 jakoto : 

Bibliotheca Fratrum Polonorum quos Uni- 
tarios vocant, instructa operibus Fausti 
Socini. Joh. Crelii, Jonae Schlichtingii a 
Bucowietz.... 

Zaś w Katalogu Kijowskim 4856. tytuł ten 
brzmi tak : 

Bibliotheca trium fratrum Polonorum, quos 
Unitarios yocant etc. Irenopoli, post an. 
Domini 1656. fol. 

Zdaje się więc, że główny tytuł zmienia- 
no kilka razy. 

Do zbioru tego zaliczają druk znacznie pó- 
źniejszy : 

10). Samuelis Przipcovii equitis Po- 
loni et consiliarii ełectoris Brandeburgici 
Cogitationes sacrae ad initium euange- 
lii Matthaei et omnes epistoła s aposto- 
licas. Nec non tractatus varii argument! 
praecipue de jurę christiani niagistratus. 
Quorum catalogus post praefationem ex- 
hibetur. Eleutheropoli, anno salutis 1692. 
fol. k. 8 nlb. str. 880, i Index k. 10. 
Obejmuje ważniejsze: Cogitationes ad initium 
Evangelii Matthaei, i inne Cogitationes. 
Varii tractatus theologici. Apologia pro 
Janussio Radivilio ąuondam Palat. Vil- 
nensi (s. 402 — 410). Panegyricus Yladisl. 
IV. ab Eąuite polono 1633. Vita Fausti 
Socini. ludicium de libello Ordinibus Po- 
lon, a Nicolao Cicliovio obiato. — Apo- 
logia ad elect. Bandeb. Defensio apologiae 
ab afflictis nuper in Polonia ecclesiis et 
in Prussia Friderico Wilh. et Prussia Ord. 
oblatae 1666. Animadversiones in aculea- 48 BIBLIOTHECA. BIBLIOTHEĆA. tum Joan. Amosi Comenii adversus eccle- 
sias Christi in Polonia afflictas libellura. 
Kesponsio ad scriptum Georgii Nemericii 
succasnerarii Kijov. quo cum ipse ad 
graecam ecclesiam transisset, cunctos in 
Polonia dissidentes hortatur, ut eccles. 
Orient, recipiant. e Polonica lingua lat. 
facta. Tractatus de magistratu contra Dan. 
Zwickerum. 

Cale wydawnictwo Biblioteki podejmował 
Andrzej Wiszowaty z Szumska Arianin, 
który rękopisma zebrał i w druku korre- 
kte prowadził. Miał też udział w tem i 
Franc. Kuyper z Rotterdamu. 

Akadem. — Czetwert. — Dzików. — Kra- 
sińs. — Jagiell. — Kijows. — Ossolińs. — 
Pusłows. — Uniw. Iwows. — Raczyń. — 
Bibl. Polska w Paryżu. 

Całe wydawnictwo Bibl. Fratrum omówił 
nader starannie Xaw, Godebski w dodat. 
tygod. do Gaz. Lwows. i w osobnej od- 
bitce: Lwów 1868 str. 1—18 

Bock F. Hist. Antitrinit. 1774. T. I. s. 46— 
54. T. I. p. II. s. 46, 1037. — Feyerlin. 
II. 408. 

Do tego zbioru zaliczają także dzieło socy- 
niańskie : 

11). Danielis Brenii Harlemo-Batavi, 
opera theologica. Quorum Catalogum ver- 
sa pagina post commonitionem , de trac- 
tatu D. Brenii , operuni Episcopii se- 
cuudae parti inserto, exhibet. Amstelo- 
dami, sumptibus Fr. Cuperi Bibliopo- 
lae, prope portam Harlemensem , in 
vico vulgo dicta de Braak. Anno 1666 
fol. kart nlb. 7, str. 284. Notae in pri- 
orem Noui Testamenti partem str. 127. 
Notae in secundam N. T. partem str. 
169. Tractatus de regno ecclesiae str. 
116. Indexa kart nlb. 40. 

Jednakże tak z przedmowy Fr. Cupera jak 
i samego Breniusa, nie wykazuje się ża- 
den związek bezpośredni z publikacyą 
Biblioteki braci polskich. 

Jagiell. 

— Bibliotheca Historico-Philologico- 
theologica. Bremae, sumpt. Joh. Andr. 
Grimmii , typ. Herm. Braueri Juu. An- 
no 1718 — 1725. Tomów osiem, w 8ce. 

Obejmuje : 

Clas-sis III. Bremae 1719. Fasciculus pri- 
mus , str. 183 — 188. Epistoła Johan- 
uis a Lasco od Conr. Pellicanum, da- 
towana; Aembdae Phrisiorum, ultima Au- 
gusti An. 1544. Argumentum. Lascius Pel- 
licanum, quem Praeceptorem suum agno- 
scit, diu vivere desiisse putat. Dolet tan- 
to tempore studia Theologica intermisisse. 
Laudat BuUingeruni. Erasmi de coena Domini sententia et fluctuatio. Ejus fluctu- 
ationis causa. Libertas in caeremoniis ex- 
ternis retinenda est. 

Classis tertiae Fasciculus ąuartus. str. 678 — 
706. Libellus supplex serenissimo Prin- 
cipi Augusto II. Regi Poloniae, ut et 
congregatis in Comitis a. 1718. Reip. 
ordinibus a dissidentibus in Religione, ob- 
latus. — Ważny do historyi kościołów re- 
formowanych w Polsce. — Tamże, str 
753 — 758. Jacobi Elsner Borussi, Obser- 
vatio in locum Gol. 1, 24. — Fasiculus 
ąuintus. Str. 938. Ejusdem observatio ad 
Luc. XV. 22. — Classis IV (1720). str. 
181 — 186 recensitur: Jacobi Elsneri 
Observationes sacrae in Novi Foederis Li- 
bros, quibus plura illorum librorum loca 
ex auctoribus potissijnum Graecis et An- 
tiquitate opponuntur et illustrantur To- 
mus I libros historicos complexus. Traie- 
cti ad Rhenum. apud Jacobum von Pool- 
snra MDCCXX. w 8ce, 506 str. i indeksu. 
Od str. 186—193. Jacobi Elsneri Obser- 
vatio in Matth. 111, 9. 

Classis VI (1722). str. 110—168. Johannis 
a Lasco ad Albertum Hardenbergium Epis- 
stolarum ineditarum fasciculus. Jest tu 
15 listów, w latach 1540 — 1544 pisanych, 
ważnych do biografii Łaskiego. — Str. 
1169—1171. List Elżbiety Królowej An- 
giel. do Zygmunta III. 16 April. 1591. 
pisany, z wstawieniem się za exulantami 
Belgijskimi, aby mogli religią swoją spra- 
wować w Gdańsku i w innych miastach 
Pruskich. 

Classis VIII (1725). str. 205—275. Jura et 
Libertates Dissidentium in Regno Poloniae 
et M. D. Lithuaniae — (podane razem 
cum Libello supplice na Sejm r. 1718). — 
Str. 275 — 278. Conspectus ecclesiarum Re- 
formatarum, quae sunt in Regno Poloniae 
et magno Ducatu Lithuaniae. 

Jagiell. 

— Bibliotheca varii generis et in 
copia polonica, in aedibus nunc Ke- 
yertianis a 1758 publica auctionis legę 
venalis. Thorunii, typ. Jungman. w 8ce. 

— Bibliotheca polono-poetica , albo 
urzędów wielkich splendorem jaśnieia- 
cych , a oyczysta wena na polskim Far- 
nassie słynących poetów wiekuiste pra- 
ce, dla głosney rezonancyi zebrane, i z 
regiestrami opatrzone przez Michała 
Abrahama Troca. T. I — II. W Lipsku 
w drukarni B. Gh. Bratkopfa. 1728 — 
31. w 8ce. 

T. I: J. Barklaiusza Argienida, którą Wa- 
cł.aw Potocki polskim wierszem przetłu- 
maczył. — T. II: Ezop nowy polski, 
przez J. Jabłonowskiego. BIBLIOTHECA. BIBLIOTHEK. 49 Obacz Barclai (Argienida) — Jabłonowski 

(Ezop). 
Jagiell. — Kijows. — Ossol. — Raczyńs. 

Bibliothecae Sanctorum Patrum sy- 
nopsis, Posnaniae 1746. Ob. Blanchot P. 

BibliotheC (Polnische), welche voii 
Biichern und anderen zur polnischen 
und preussischen Historie dienenden 
Sachen ausfurliche Nachricht giebt. 
Mentiri nescio: librura si malus est, 
'nequeo laudare. Erstes Stiick [wszyst- 
kich zeszytów X. w dwóch tomach]. 
Tannenberg , wo Vladislaus Jagyello 
die Creutz-Herren schlug. Bez wyr. 
roku. (1718). w 8ce. 

Tom Iszy : Erstes Stuk k. 8, stron. 80.— St. 
II. s. 81—175. — St. III. od str. 176— 
295. — St. IV. str. 298—382. — St. V. 
od s. 383 — 515. — Tom 2gi ma tytuł: 
Der Polnischen Bibliothec Zweyter Band, 
Poczem dedyk. Radzie M. Gdańska, kart 
7. — St. VI. kart 8 , str. 63. — St. VII. 
od 65—142. — ftt. VIII. od s. 143—238.— 
St. IX. od s. 239—316. — St. X. od s. 
317—378. 
Wydawca Gottfr. Lengnich. Pierwszy zeszyt 
podpisany 1 Juni. 1718, szósty z dedyka- 
cyą Radzie Miasta Gdańska d. 1. Kwiet. 
1719 r. Wychodziło miesięcznie. Obejm, 
artykuły : Bedancken vom Lecho. — Ko- 
chowski Annales Clim. I. II. III. Leben 
And. Chr. Załuski. Nachricht vom Bole- 
slao I. Ob Polen bis auf Jagiełło erblich 
gewesen ? Ankunft der Creutz - Herren in 
Preussen. Manifestum innocentiae G, S. 
Lubomirski. Leben Andr. Olszowsky Ab- 
ris seiner Polnischen Reichs Historie. Ab- 
fall der Preussen von Kreutz-Herm, Vor- 
stellung was mit den in Landereyen der 
S. Danzig im 1719 von Poln. Kron-Vol- 
kern vorgenom. Execution vorgefallen ist. 
(Z processu kasztel. Jabłonowskiego). 1 
Erlauterung des preuss. canonis : De nobis 
et in nos nil sine nobis. 
Czartor. — Jagiell. — Ossoliń. — Uniw. 

Iwows. 
— BibHothek (Polnische). Warschau, 
1787—1788, Druck und Yerlag Micha- 
el Grolls, konigl. Hof-Buchhandles und 
Buchdrukker. w 8ce. I — IX Heft. I 
Heft 1787. str. VI. 110 i k, 1. — II, 
H, str, 87- — III H, s, 88. — IV. 
H, 1788, str. 80, — V, H. str. 85, — 
VI, H. str, 92 i k. 1, — VII. H. str, 
95, — VIII. H, str, 95. — IX H. str, 
95. [Wydawca Steiner]. 

Główniejsze artykuły : Skrzetuski, Kazimierz 
Mnich. Ludność Warszawy 1787. Handel z Galicya. Kanał Muchawicki. Nowy Te- 
stament Czechowicza. Poezye Kniaźnina. 
Krasickiego Myszeis. Świętopełk. Narusze- 
wicza Satyra. Wyrwicz. Auf Aug. Moszyński. 
Rzeki Horyń i Słucz, Wykaz Szkół. Stan 
Połocka. Związek Filantr. w Krakowie. 
Bajki Krasickiego. Z Maliniec o kopalni. 
Szpital dzieci w Warszawie. Nawrócenie 
Litwy 1387. Belizar. trag. Wicherta. Fa- 
bryka w Łowiczu. Wywóz produktów Bu- 
giem. Podróż z Torunia. Umowa o sól z 
Prusami. Miasto Fastów. Kupców spis w 
Warszawie. Fabryka mebli w Warszawie. 
Pochód Bolesława HI do Danii. Wrati- 
slaw. 100 let. pamiąt. Jana III. Krasicki 
Jg. o Niesieckim. Uwagi nad życiem J, 
Zamojskiego. Buffona Epoki. Krasicki o 
Janie Kochanowskim. Nauczyciel Stan, 
Dzierwiński w Pułtusku. Dityramb na- 
uzdrowienie Króla. O historyi Naruszewi- 
cza. Ostrowskiego Prawo cywilne. Golań- 
skiego O wymowie. O fabrykach żelaza. 
Z Osińskiego. Wywóz zboża do Galicyi. 
Krajewskiego Historya S. Czarneckiego. 
Dziennik podróży Stan. Augusta. Upo- 
rządkowanie miast. Komisya Skarbu. Dro- 
zdowskiego kom. Umizgi. 

Na końcu dodano: Verzeichnis einiger Pol- 
nischen Biicher, welche bey dem Verl. 
dieser Bibl. zu haben sind (przy zeszycie 
ósmym) str, 1 — 8, i: Erste Fortsetzung 
str. 8 — 16 oraz Katalog niektórych ksią- 
żek k. nlb. 2 (przy zeszycie dziewiątym), 

Bentk. H. lit. I. 130. — Wiszniews. H. lit. 
I. 134. 
Jagiellon. — Warsz. Uniw. — Zielińs. 

• — D, Lorenz Mizlers Konigl. Poln. 
Hofraths und Hofmedici etc. Warschau- 
er BibHothek oder grundliche Nachrich- 
ten von yerschiedenen Biichern und 
Schrifften, sowohl alten ais neuen, so 
in Pohlen herausgekommen. Worinnen 
zugleich von dem dermaligen Zustand 
der Gelehrsamkeit in Pohlen zuverlas- 
sige Nachricht gegeben wird. Bestehet 
aus vier Theilen nebst denen darzu 
gehorigen Registern. Auf das Jahr 
1754, — Warschau und Leipzig, im 
Mizlerischen Biicherverlag. 1755. w 8ce. 
(Po 1 k. Vorrede idzie osobny nieco odmien- 
ny tytuł części I. i dalszych, to jest:) 

W"arschauer Bibliothek oder grun- 
dliche Nachrichten nebst unpartheyi- 
schen Urtheil von allen Biichern und 
Schrifften, sowohl alten ais neuen, so 
iemals in Pohlen herausgekommen, oder 
von auswartigen Gełehrten in Pohlen 
geschrieben worden. Worinnen zugleich 

7 50 BIBLIOTHEQUE. BICHIO. von dem dermaligen Zustand der Ue- 
lebrsamkeit in Pohlen zuyerlassige Nach- 
richt gegeben wird. Warschau und Leip- 
zig, im Mizlerischen Bucherverlag. I. 
Th. 1753. Theil II r. 1754. w 8ce, k. 
nlb. 6 i od str. 7—332. Rejestru, kart 
6, tiiblic 2. 

Wydawane w Lipsku kosztem Józefa An- 
drzeia Załuskiego 

W Yorrede, zapowiadając ustanie tego pi- 
sma, donosi, że jako kontynuacją rozpo- 
czyna wydawać : Acta litteraria , rocznie 
cztery części. Dedykowane wydawnictwo 
And, Stan. Kostce Załuskiemu, Biskupowi 
Kraków. 

Obejmuje rozbiory: Janocki Specimen. Koja- 
lowicz Fasti. Rzączyński Hist. nat. Ru- 
dawski L. Hist. pol. Mitzler de Balsamo. 
Leben und Thaten Joan Zamoscii. Zału- 
ski Programma. Hermann G. E. i Nei- 
feld Jer. Primitiae physico-medicae. Jano- 
cki Nachricht. Mitzler Vom Fieberpulver. 
Hercyk Ant. Demonstr. mathematicae. O 
wykopalisku grobowca^ z napisem opodal 
Gdańska. Bużeński Żywoty Biskupów 
Gniezn. Załuski Conspectus coli. legum 
eccles. Buchowski And. Gloria domi- 
ni. Nachricht von Mizlerischen Stahl- 
pillen. Radliński Trophaea. — Włocki 
Grzesznik. Jabłonowski Heraldica. — 
Skop. Podchorecensia. Jabłonowski Mu- 
seum. Załuski J Satyry. Skoczyński Ka- 
pitalista Jan Kanty. Załuski Zebranie 
rytmów. — Kończy się podaniem tytułu 
dzieła Hylzena : Intlanty z oświadczeniem^ 
że w następnych częściach tego czasopi- 
sma, dzieło będzie obszernie roztrzaśniete. 

Jocher 1051. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. — Zielińs. 

Bibliotheque generale des 6crivains 
de Tordre de Saint Benoit. Par un Re- 
ligieux Benódictin de la congregation 
de St. Vauries, raembre de plusieurs 
Acadćmies. A Bouillon. 1777—78. To- 
mów 4. w 4ce. 

Co obejmuje obacz Jocher Obraz II. 76 — 8. 

Biblioteka (Bibliotheca) ob. Alegam- 
be Filip Brunellensis (scriptorum S. J. 
1643, 1676). — Barthels J. G. (Andr. 
Schotti 1764). — Blanchot P. (patrum 
concinnatoria 1746). — Drużbacki Mi- 
chał (1746). — Durich Fortunat (Sla- 
vica 1795). — Eggers (militaire.1771). 
— Fundacya (1791). — Geret (libris 
instr. 1798). — Hylzen Jan August 
(Zalusciana 1750). — Jabłonowski (poe- 
tarum b. r.). * — Jaenichius Petrus (to- runensis 1723). — Jankowski Grzegorz 
(B. po Szafrańcach b. r.). — Janocki 
Joli. Dan. Andr. (Zalusciana 1752). — 
Incitamenta (X. X. Radziwiłłów 1734). 

— Informacja (1761). — Kamiewski 
Kajetan (dziecinna 1783). — Kewert 
(varii generis 1758). — Kopczyński O- 
nufry (Zalusciana 1791). — Koźmiński 
Georgius (1792). — Lengnich Kar. 
Ben. (Lengnichiana 1796). — Lihen- 
thal Michał (Preussische 1741). — Ma- 
jer J. X; (fizyka ekonomiczna 1788). — 
MinasowiczJ.Epifani(Varsaviensi3l773). 

— Muratowicz Franc. Alojzy (1759). — 
Nachricht (Warschauer B. 1761). — 
Nagroda (Załuscy 1782). — Naldus 
Naldius (Bibliotheca Augusta, De lau- 
dibus 1594). — Olszowski Andrzej (Pa- 
latium, Bibliot. acad. crac. 1617). — 
Penzel Abr. Jacob. (Uniwersytetu krak. 
1784). — Possevinus A. (selecta 1605). 

— Powiększenie (Zalusciana 1780). — 
Praetorius Efr. (homiletica 1691, 98). — 
Przeworski Franc. (Cracoviensis 1671). 

— Sandius C. C. (Antitrinitatorum 
1684). — Schelguig (Gedanensis 1677), 
(publica 1674). — Sędziwój (chemica 
1683). — Seger Georg. (Elenchus 1629). 

— Seyler J. D. (Elblagska 1736). — 
Speisser (Ossoliniana). — Wdzięczność 
sukcessorom (1780). — Weidmann (se- 
lecta 1749). — Wirgiliusz Publ. Maro 
(poetarum 1754). — Witzleben Fryd. 
Zyg. (Cathalogus b. Jablonovianae 1755). 

— Załuscy (Nagroda). — Załuski Jó- 
zef Andreas (Bibl. poetarum polon. 
1754, Informacya 1761). — Żeglicki 
Arnolphus Casim (Gnom. - hist. - symb. 
politica 1742 — 4, coelestis Dei 1759, 
Mariana 1759, Sacro-moraHs 1757, 
communis 1759, Sanctorum 1759). 

Biblische Spruche 1667. zob. Schrec- 
kius Walenty. 

Bibpzycici (sic) Stan. Józ. ob. Kwa- 
piński Stan. (Species 1733). 

Biceps Janus in artibus zob. Gę- 
dzicki Tom. (1655). 

BICHIO Coelius. R. P. D. Bichio Cra- 
coviens. praepositurae s. Floriani. Lu- 
nae 28 Noyembris 1650. Romae ex ty- 
pographia Rev. Gam. Apost. 1651. fol. BICINA. BIDGOSTINUS. BI 2 kartki nlb. (Decisio in causa vacan- 
tis praepositure per mortem Jacobi 
Ustiensis., ad favorem Stanislai Jur- 
kowski, et juris patronatus Academiae 
CracoY.). Jagiell. 

— R. P. D. Bichio Cracoriensis 
praepositurae s; f^loriani. Lunae 12 De- 
cem bris 1650. Romae ex typogr. Rev. 
Cam. Apost, 1651. fol., 2 kartki nlb. 

Decisio contra Sigism. Grigorowicz in favo- 
rem Stanislai Jurkowski. 

Jagiell. 

— R. P. D. Bichio Cracovien, juris 
respondendi. Lunae 23 Januarii 1651. 
Romae ex typogr. Rev. Cam. Apost. 
1651. fol., 2 kartki nlb. 

Decisio in causa Stan. Jurkowski, Gabr. O- 
chocki medic. Dr. contra Episcopum Cra- 
cov. Acad. Cracov. cancellarium. 

Jagiell. 

— Decisio s. Rotae Romanae coram 
R. P. D. Bichio in causa Cracoviens. 
juris respondendi. Mercurii 28 Junii 
1651. Romae ex typ. R. Cam. Apost. 
1651. fol. k. 2. 

in causa Stan. Jurkowski, Gabr. Ochocki. 

JagieU. 

— Decisio s. Rotae Romanae co- 
ram R. P. D. Bichio in causa craco- 
viens. juris respondendi. Lunae 11 De- 
cerabris 1651. Romae ex typogr. Rev. 
Cam. Apost. 1652. fol. kart 2. 

In causa Jurkowski et Acad. Cracov. et 
Gabr. Ochocki. 

Jagiell. 

Bicina ob. Bilscius (1588). 

BIĆKI Jerzy. Przepiski dla polskiey 
szkoły wrocławskiej sporządzone przez 
Jerzego Bićkiego. A" 1727. w 4ce po- 
dłuż. k. 6. (wzory pisania). 

Jagiell. 

BIDELLIUS (Biddellus, Bidde) Jan, 

Anglik, Socyanin. 

Pisa? The apostolical opinion. 1653. Należy 

do obcych. Polemizował z nim Nic. Ar- 

noldi i inni. 
Bock Hist. Antitr. I. 55. 348. 965. 1074 

BIDERMANN Jakób, Soc. J. (1578 
t 20 Sierp. 1639). Świętorymy do za- 
baw nabożnych służące, do druku po- 
dane. W Wilnie, w drukarni Societatis 
Jesu r. 1636. w 4ce. 

Wyjęte z wierszów łacińskich Jpzuity Bi- 
dermanna. Maciej. Pism. pol. HI. 147. str. — Brown. 
Bibl. pis. 459. Kórnik. 

— Utopia Didaka Bemardina czyli: 
Jakuba Bidermana Societatis Jesu żarty 
uczone^ w których rzeczy śmieszne y 
poważne dowcipnie y uciesznie opisane. 
A z łacińskiego na polskie przetłuma- 
czone. W Lublinie w drukarni J, K. M, 
Coli. Soc. Jesu. Roku Pańskiego MDCCYI 
(1756). w 8ce, str. 383 i nlb. 7. 

Są to opowiadania i bajki dla młodzieży w 
VI księgach, prozą, przeplatane wierszami. 
Bandtkie H. dr. k. III. 58. 

Chreptowicz. — Czarter. — Jagiell. 

BIDERMANN Joannes. EYERGE- 

TES nobilissimis nouis coniugibus D. 
Francisco Zalasowski , cvm virgine 
lectissima Anna Wisemberkovia nobilis 
ac generosi Domini, D. Nicolai Wisem- 
berk S. R. M. Secretarii filia. A Joan- 
nę Biderman ab Aegipto , sarmaticas 
in oras deductus, et officiosae obseruan- 
tiae ergo nuptiali festo dedicatus, C. q. 
Cracoviae, in officina typogr: Valeriani 
Piątkowski. Anno D. 1640. w 4ce, 
kart 8. 

Wiersz łaciński. Na końcu : ... ex graeco de 
Cupidine casto. [Poczem :] Simon Simonides 
w Sielance wtórey tak przełożył, (ośm 
wierszy po polsku). 
Juszyń: Dykc. I. 24. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Bidermann Jerzy (Georgius) ob. Sam- 
borski Albertus (Pean 1622). — Wi- 
semberk Nicolaus (Param ythia 1639). 

BIDGOSTINUS Bernardinus. Asser- 
tiones theologiae : ex toto qvarto libro 
sententiarvm, F. Joan. Dyns Scoti, do- 
ctoris subti. in ecclesia S. Bernardini 
Conventus Cracouiensis Fratrum Mino- 
rum de Obseruantia publice ad dispu- 
tandum propositae. • — Disputabuntur 
M. Februario, die [24.] Hora [19] ob- 
iectis satisfaciente F. Bernardino Bid- 
gostino sub auspicijs R. P. F. Petri 
Posnaniensis, lectoris generalis , S. T. 
Cracoviae ex officina Nicolai Lobij An- 
no Dni 1608. w 4ce, k. 2. str. 40. 

Dedyk. Math. Pstrokoński Episc. praemisl- 
iensi. Na ai"k. A : Assertiones theol. de 
Sacramentis. Jagiellon. 

— Duns Joannes (1617). — Mla- 
ven Andreas (1612—20). 52 BIDLICIUS. BIEBBR. Bidlicius Nicol. ob. Andreas FuMos 
(Isagogicon 1532). 

Bidulph Sydnej ob. Sheridan [Prevot 
TAbbe] (Pamiątki). 

Bidzińska Krystyna z Szembeków 

ob. Kozłowski Melchior (1727). 

Bidzinski Jan Kaz. ob. Grabowicz 
Franc. (Ternc 1674). 

Bidzinski Krzysztof ob. Brilliades 
(Diadema palladis 1608). — Sniadecki 
Andr. B. (Lacrymae 1604). — Zamoj- 
ski Jan (Epikeidion 1606). 

Juszyń. Dykcyon. I. 24. — Siarcz. Obraz 
I. 20. 

Bidzinski Jan Krzysztof II. kantor 
katedralny (f 1720 r.) ob. Roszowski 
Kaz. (Signatura iustitiae) Decisio 1700) — 
Tortowski Sebas. (Mens 1707). 

„Mamy trzy listy rzymskie w archiwum na- 
szem (Decisiones ?) : super prorisione Can- 
toriae eeclesiae Cracoyiensis in personam 
Christophori Bidzinski z lat 1696. 1699 
i 1700". — Łętowski. Katalog U. 28. 

Bidzinski Stanisław ob. Kozłowski 
Melchior (1727). 

BIDZINSKI Stefan. Oratio dapiferi 
Sandomir. ad Joannem Casimirum, qua 
debita exercitii ąuatnor annorum sti- 
pendia poscit et solutione diutius pro- 
tracta, militarem executionem 1658. 
Liinig Oratt. 2. 1.%. 

— Literae ad authorera et ejus res- 
sponsum. 

Jabłoń. Musaenm pol. 25. Będzie to zape- 
wne manuskrypt. Porówn. Załuski Pro- 
gramma 31. 

— Centrvm honoris in meditvUio 
Poloniae, ac in campo, intra campvm 
Janina. Illvstrissimo Domino, D. Ste- 
phano in Bidzin Bidzinski in castris 
bellatricis Sarmatiae, strenvissimo bella- 
tori in limitibus amplissimae Lechiae, 
olim yigilantissimo excvbitori Regni in 
Senatu trabeatae Poloniae, Castellano 
nuper, hodie palatino Sandomiriensi : 
capitaneo Zarnovecensi , Scalensi etc. 
etc. in solenni provinciae suae ingressu, 
demonstratvm ac dedicatvm a devin- 
ctissimo Gostomiano GoUegio Soc: Jesv 
Anno Domini 1698, Mensę Martio. Lu- 
blini, typis CoUegii Societatis Jesv. fol. 
6 arkuszy. Na marginesie tytułu jest: Meditullium Po- 
. loniae Sandomirensis Satrapia. Cromerus 

in Corp. Hist. Pol. T. I. f. 79. 
Na odwr. str. 6 wierszy łać. na herb Jani- 
na. Przypis proza nowo obranemu Wdzie 
Sandomierskiemu podpisało Gostomianum 
Collegium Societatis Jesu. Jestto panegi- 
ryk stylem nakamiennym wysławiający 
cz}'ny wojenne i przj-mioty nowo obranego 
Wdy Sandomirskiego Stefana Bidzińskiego : 
sa tu niektóre szczegóły do życia tegoż 
Stefana. 

Jagiell. — Zamojs. 

— Fvndacya n4 wykupno więźniów 
z niewoli pogAńskiey przez Jaśnie Wiel- 
możnego Jegomości Pana Stefana z Bidzin 
Bidzińskiego, Woiewodę Sandomierskiego 
Żarnowieckiego, Skalskiego etc: Sta- 
rostę postanowiona y Konstytucyą Sey- 
mu Walnego Warszawskiego a. D. 1699 
approbowana. folio, kart 3. (Bez oso- 
bnego tytułu). Jagiell. ' 

— Fundacya summy stotysięcy na 
wykupno niewolników przez JW. JM. 
Pana Stefana z Bidzin Bidzińskiego 
Woiewodę Sandomirskiego. fol. str. 4. 

Ossoliń. 
Volum. legum. VI. 64. — Piasecki w Pa- 
miet. relig. mor. YII. 401. — Świecki 
Pamiętniki I. 13. — Encykl. Orgelb.*II. 
486. ' 

— Informacya o funduszu niegdy 
W. Bidzińskiego, wojew. Sandom. fol. 

Ossoliń. 

— Ob. Kochowski Wesp. 
BIEBER Paulus. Auff Schrifftlichen 

Befel und begehren der Ober Herr- 
schafft, Einfeltiger, doch Griintilicher 
und Warhafftiger Bericht Des Ehrwiir- 
digen H. Pfarrers zu Rudaw, in Her- 
tzogthumb Preussen, zwo Meilwegs von 
Konigsberg gelegen, was sich daselbst 
in der Kirchen beym Altar, mit dem 
gesegneten Weine im Kelch mitten un- 
ter der Comraunion zugetragen und be- 
geben hat: Wie sich von unten ein 
Aderlein recht klar und Roth Blut er- 
reget und sehen lassen , sich uber den 
halben Kelch zertheilet, eine gutte weil 
also verbHeben, das auch der Pfarrer 
ein Zeichen darvon an einen Tiichlein 
genommen, und endlich gemahlich sich 
wider in klaren Wein verwandelt, und 
folgend den andern Communianten , so 
noch verhanden gewesen, ist anssge- BIECZ. BIEG. m theilet worden. [Pod tym nagłówkiem 
text w 2 kolumnach. Pod textem] Pau- 
lus Bieber, Pfarrherr zu Rudaw. Erst- 
lich gedruckt zu Konigsberg in Preus- 
sen, durch Joliann Schmidt, folio, „ar- 
kusz rozłożony. Wrocławs. 

BIECZ Ignatius. Porządek przyimo- 
wania żywota zakonnego Franciszka S. 
Reguły trzeciey reformowaney. Za do- 
zwoleniem starszych. Roku Pańskiego 
1614, (Na końcu): W Krakowie, w dru- 
karni Symona Kempiniego, roku Pań- 
skiego, 1614. w 4ce, k. t., 5 kart nlb. 
i 12 k. nlb. 

Pod „Krotką nauką Pannom Zakonnym" pod- 
pisany: Fr. Ignatius Biecz, Panien klaszto- 
ra S. Agnieszki na ten czas spowiednik 
niegodny. Czartor. 

BIECENSIS (Bieczanin) Wincenty. 

Gratulatio Stanislao Łubieński abb. Ty- 
nec. in primo Abbatiae suae ingressu a 
Fr. Vincentio Biecensi Ph. Bace. Be- 
ned. Tynec. subdiac. nomine Conven- 
tus. Cracoviae, Baz. Skalski, 1618. w 
4ce, ark. Cz. 

Dzików. — Ossol. — Uniw. lwów. 

Biecz ob. Banaszewicz Ad. K. (Bel- 
lerophon 1691). — Bielecki Mart. (Do- 
minium 1695) — Sącz (1618). 

BIEDA Teofanes. Ecclipsis Solis et 
Lunae publica praelectione in Collegio 
S. J. Brunsbergensi explanata a Theo- 
phane Bieda religioso Sancti Basilii M. 
alumno Sanctissimi Dr. ete. Brunsber- 
gae, Weingartner, 1649. w 4ce, 12 kart 
nlb. 

BIEDRZYCHOWSKI Gaspar. Conclv 
siones ex prima parte D. Thomae. Svb 
arspiciis illustrissimi et reuerendissimi 
domini, D. Henrici Firley, episcopi plo- 
censis pvblice propvgnandae a F. Ga- 
sparo Biedrzychowski F F. Eremita- 
rum Ordinis S. Pauli Primi Eremitae 
professo, S. Theologiae auditore. Cra- 
coviae, ex typographia. Matthię Andre- 
ouiensis , Anno Domini 1621. w 4ce, 
kart nib. 10. 

Po 1. k. dedykacyi idą: Concl. theol. de vi- 
sione Dei. (I — XX). Jagiell. 

— Jubileusz walny roku świętego 
na istancya J. K. M. Pana naszego mi- 
łościwego wszystkiey Koronie Polski ey pozwolony. . . . WKrakowie, Piotrkow- 
czyk, 1628, w 4 --e, str. 26, 138. 

Zamojsk. 

— Jubileusz wielki roku świętego 
od Oyca S. Klemensa z opatrzności Bo- 
żej papieża XI na instancyą J. K. M. Pana 
naszego Miłościwego wszytkiey Koronie 
polskiey pozwolony dla informacyj wier- 
nych Chrystusowych ten traktat o .lu- 
bileusie wydany roku 1626. na rozka- 
zanie J. M. X. Marcina Szyszkowskie- 
go z łaski Bożey Biskupa Krakowskie- 
go y Xia^ęcia Siewierskiego natenczas 

pasterza tego Biskupstwa przez Zakonu 

S. Pawła, pierwszego pustelnika P. S. 
D. opisany a teraz przedrukowany z do- 
zwoleniem starszych. W Krakowie, druk. 
Krzyszt. Domańskiego, 1701 r. w 8ce, 
k. nlb. 3. str. 133. 

Aprobata I. w r. 1626 w Krakowie. 

Warsz. Uniw. 

— Officia angelorum erga homines 
et hominum erga angelos in gratiam 
Sodalitii Angelici cuius propagationem 
S. D. N. Urbanus VIII. ad instantiam 
Sereniss. et Clementiss. D. Sigismundi 
III. Poloniae et Sueciae Regis Or- 
dini Fratrum S. Pauli delegavit et 
Synodus Provin. Petric. admisit et ap- 
probavit conscripta a W. P. F. Ga- 
sparo Biedrzychowski Ord. S. Pauli, S. 
T. D Cracoviae in Offic. Andr. Petri- 
covii A. MDCXXVIII. (1628). w 8ce, 
k. 13, str. 278. 

Przypis Antoniemu Sancta Crucio Arcybisk. 
Seleuc. Nuncjuszowi Papież, do Króla Zy- 
gmunta III. Jest tu i Breve Papieskie na 
założenie tego Bractwa, a na końcu na- 
zwiska członków bractwa. 

Przedmowa podpisana in coenobio Claromon- 
tano 20 Dec. 1627. 

Jocher 58.S2. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińsk. — Ossol. 
Wileńs. 

— Kłodawski Paulin (1626). 

Biedrzycl(i Jan. ob. Górski Jakób 
— Mylius Joan. (In conjunct. fidclium 
1561) — Orzechowski Stanisław (1561). 

Juszyń. Eykcyon. I. 28. 

Biedzie Wieś. ob. Białkowski' J. 
(Kazanie 1641). 

Bieg. ... Poznań. Akad. 1755(?) 
„Od książki Bieg ark. Ł zapłacono drukar- 
ni 20 złotych". 54 BIEG. BIEGACZE WICZ. Bieg roku przez codzienny obrót 
łask Maryi Berdyczowskiey Polaków u- 
szczęśliwiajacy 1780. B. w. m. w 16ee, 
ark. Gg i kart 15 spisu Senatu Pols. 
urzędników i dygnitarzy. 

Na tytule wizerunek M. Boskiej. TytuJ mie- 
dziorytowy. Opisuje obchody solenne świat 
w kościele. I tak rozpoczyna Arień 1. Sty- 
cznia Sobota : Po wydaniu z armat i po- 
budce, pieśni na trombach, obcugi solenne 
i partye na dwóch gankach na kościel- 
nych górnych i na wieży itp. 

Jagiellon. — Krasińs. 

— koła fortuny ob. Dolska Ostro- 
rożanka E. (1676). 

— życia ludzkiego ob. Baszkowski 
Sam. (1673). 

— życia Pogoni ob. Giżycki P. — San- 
guszko Paw. Kar. (1751). 

— księżyca do pełni (1679) zob. Kor- 
palewski. 

— roku całego ob. Chmielowski 
Joach. Bened. (1777. 1786. 1795). 

— serdecznych afektów (1694) zob. 
Bogusławski J, Kanty. 

BIEGACZEWICZ Wojciech Jan Kanty 

(um. 6 marca 1767). Applauz poetyczny, i 
na zakończone chęci przyiacielskich tra- i 
ktaty, szlachetnego J: Mci Pana Jakuba 
Bartscha ławnika stołecznego miasta | 
Krakowa; y szlachetney Jey Mci Pan- i 
ny Wiktoryi Awedykowny radczanki | 
krakowskiey. Przy weselnym akcie przez 
M. Woyciecha, Kantego, Biegaczewicza 
w przesławney Akademij Krakowskiey 
filozofij doktora, y professorś, szkoły S. 
Anny seniora. Wierszem polskim uczy- 
niony. Roku Pańskiego 1736. D: 15 
Wrze: W Krakowie, w drukami Aka- 
demickiey. fol. 12 k. nlb. 

To co podano kursywą, wydrukowane w egz. 
odmiennym niezgrabnym drukiem. 

Jagiell. — Ossol. — Czart. 

— Aseensus gentilitiorum lluminum. 
Primatialis ad culmen honoris: in Cel- 
sissimo, Illustrissimo et Reyerendissimo 
Domino Domino Adamo Ignatio Comite 
a Liptów et Orawa, de Komorów Ko- 
morowski, Dei et Apostolicae Sedis gra- 
tia, Archiepiscopo Gnesnensi, Legato 
nato, Regni Poloniae & M. D, Lithv: 
Primatc, Primoq; Principe, Abbate Ty- 
necensi; Aquilae Albae Ek[uite. Circa solennem ejus, in Aedibus B, V. Ma- 
riae in Circulo Cracoviensi consecrationis 
diem; a voto Universit. Cracoriensis. 
A M. Alberto, Joannę Cantio Biega- 
czewiez, Phil. Doctore ejusdemq; Regio 
et Tylicianae eloąuentiae Professore, Col- 
lega Majore , S. Annae Canonico , in 
Chrzanów Praeposito ac interea Facul- 
tatis Artisticae Decano. Adoratus. Cra- 
coviae, typ. CoUegii Majoris. Anno Dom. 
1749. die 26. mensis Octobris. folio, k. 23. 

Nadpis utworu : Panegyricus. Osnowa doty- 
czy genealogii Komorowskich. 

Akad. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — 
OsssoL — Przezdziec. — Uniw. lwów. 

— Auspicia Sandomiriensis Palati- 
nae Curulis Secunda, a meritissimo ad 
eam ascensu, Illustrissimi et Exellen- 
tissimi Domini D. Joannis Comitis in 
Żywiec et Pieskowa Skała de Wielopole 
Wielopolski , Palatini Sandomiriensis , 
Lanckoron: Capitanei, Eąuitis Aquilae 
Albae. Deducta, e voto et plausu Cra- 
coyiensis Universitatis, officiosissimo ca- 
lamo per M. Albertum Biegaczewic, 
Philosophiae Doctorem ejusdemq; Re- 
gium et Tylicianum Eloquentiae Profe- 
ssorem , Collegam Majorem , Ecclesia- 
rum Collegiatae S. Annae Cracov: Can- 
cellarium , in Chrzanów Praepositum. 
Descripta. Anno Domini 1752. Die 21. 
Augusti. Cracoviae , typis CoUegii Ma- 
ioris Universitatis. fol. k. 21. 

Na odwrocie tyt. herb Wielopolskich. Cale 
Auspicia wierszem nakamiennym. 

Akad. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Dolores publici, Comites fatorum ; 
Celsissimi Principis Illustrissimi et Ex- 
celentissimi D. Josephi Ducis in Kle- 
wan, Korzec et 01exieniec Czartoryski, 
Magni Ducatus Lithuaniae Vexillifeń, 
dum Ei justa parentalia in Archipres- 
by terali B. V. Mariae ecclesia, Craco- 
viae in Circulo sita, exsolverentur ; no- 
mine obhgatae celsissimae Domui Uni- 
versitatis Cracoviensis, per M. Albertum, 
Joannem Cantium Biegaczewic Philo- 
sophiae Doctorem ejusdemq; Regium 
ac Tylicianum Eloquentiae Professorem, 
Collegam Majorem, Ecclesiae Collegia- 
tae S. Annae Cancellarium, lugubri ca- 
lamo, ad perennem tanti Principis me- BIEGACZEWIC2. BIEGACZE WICZ. 66 moriam pallentem in paginam effusi 
Anno Domini 1750. Die 23. Novembris. 
Cracoviae typ. Universitatis. folio, kart 
13. 

Dedyk. Stan. Kostka Czartoryski, M. D. L. 
Yenatori. Całe wierszem nakaraiennym. 
Dzikows. — Jagriell. — Ossol. 

— Eminentia rastrorum fatis supe- 
rior, immortalibus in patriam ac Eccle- 
siam meritis, eminentissimi olim Prin- 
cipis, Illustrissimi ac Reverendissimi 
Domini D. Joannis Alexandri in Lipę 
Lipski, S. R. E. Cardinalis Presbyteri, 
Episcopi Cracoviensis , Ducis Severiae, 
Universitatis Crac : Cancellarii faventis- 
simi. e montibus gentilitis et Cracio 
Vavello inter Astra relata ; ac dum ; 
mortales desideratissimi Principis exu- 
viae, in Cathedrali Cracoviensi ecclesia 
solenni tumularentur cum pompa, do- 
lente obitura sui cancellarii Universi- 
tate, lugubri calamó M. Alberti, Joan- 
nis Cantii Biegaczewicz philosophiae do- 
ctoris ejusdemą. Tylicianae eloquentiae 
professoris , collegae minoris , ecclesiae 
parochialis in Chrzanów praepositi, a- 
dorata Anno Donjini MDCCXVLI (1746). 
die 30. Martii Cracovia6 typis Vniver- 
sitatis. folio, ark. 16. 

Na odwr. str. tyt. herb Grabie, i jjod nim 
sześć w. łac. Autor przypisał proza egzeku- 
torom ostatniej woli zmarłego kardynała. 
W kazaniu samem prawie żadnych niema 
szczegółów do życiorysu zmarłego , lecz 
są genealogiczne wskazówki. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

— Honor Theologicvs a Sceptris 
rectoralibus magnificvs; a virtutibus & 
meritis lifteraria in republica svblimis; 
sub gratiosa protectione celsissimi princi- 
pis, illvstrissimi et reverendissimi Do- 
mini, D. Andreae Stanislai Kostka co- 
mitis in Załuskie Załuski, Dei, & Apo- 
stolicae Sedis gratia episcopi cracovien- 
sis, ducis Severiae, equitis aquilae albae, 
studii generalis uniyersitatis cracovien- 
sis cancellarii fayęntissimi. In magnifi- 
co Domino , D. M, Stanisłao Joannę 
Philippowic, Sacrae Theologiae iicen- 
tiato et professore , coUega jnajore, ec- 
clesiarum collegiatarum ; S. Floriani ad 
Cracoviam decano, cureloviensis scho- lastico, parochialis premycoviensis prae- 
posito, alumnatus roszczeviani & contu- 
bernii Starnigeliani provisore, studii ge- 
neralis Uniyersitatis Cracoviensis recto- 
re. Ferilłustri clarissimo et admodum 
reverendo Domino D. M. Petro Ale- 
xandro Szymakowski, S. Th. licentiato 
et professore, ecclesiarum; coUegiatae 
S. Floriani praeposito, parochialis in 
Nasiechowice cvrato, contubernii Hiero- 
solymitani provisore, Perillustri claris- 
simo et admodum reverendo Domino, 
D. M. Casimiro Stanisłao Pałaszowski, 
S. Th. licentiato et professore, collega 
majore, ecclesiarum collegiatarum; S. 
Floriani custode, cureloviensis decano, 
parochialis Czernichoviensis curato, scho- 
laru noYodworscianaru provisore. Peril- 
lustri clarissimo et admodum reverendo 
Domino, D. M. Adalberto Antonio Grzy- 
mała , S. Th. licentiato et professore, 
collega majore , ecclesiarum collegiata- 
ru S. Annae decano^ S. Georgii in ar- 
ce custodi, Zielonecesis curato. Dum a 
perillustri et reyerendissimo domino D. M. 
Mathia Ziętkiewicz, Sacrae Theologiae do- 
ctore et Professore, ejusdemą; facultatis 
decano, collegii majoris seniore patre, 
ecclesiarum; Cathedralis crac : canonico, 
coUegiatae S S. 00. et parochialis in 
Żarnowiec praeposito, librorum per dioe- 
cesim crac: ordinario censore , canoni- 
zationis B. Joannis Cantii procuratore, 
Vniversitatis procancellario. Sacrae The- 
ologiae Doctores, in illustrissiraa mag- 
norum hospitum frequentia , in aedibus 
coUegiatae Sanctae Annae ; ritu solenni 
renuntiarentur ; plaudente calamo, M. 
Adalberti Biegaczewicz , Philosophiae 
doctoris, ejusdem et Tiliciani eloquen- 
tiae professoris, collegae maioris, ec- 
clesiae coUegiatae S. Annae canonici, 
demonstratus. Anno Domini 1748. Die 
22. .Mensis Januarii. Typis collegii Ma- 
joris. fol. k. nlb. 12. 

Tytułu cała kartka. Wiersz nakamienny. 
Jagiellońs. — Ossoliń. 

— Jactura orbis literarii, a purpu- 
ra insignior, a sceptris gravior, ex lu- 
gubri obitu, Magnifici Perillustris & ad- 
modum Reverendi Domini D. M. Jo- 56 BIEGACZEWIC2. BIEGACZE WIC2. sephi Popiołek, Sacrae Theologie Doc- 
toris et Protessoris , Ejusdemq ; Facul- 
tatis Decani, Ecclesiae Collegiatae San- 
cti Floriani Clepardiae ad Cracoviam 
Praepositi, Scliolarum Novodvorsciana- 
rum Provisoris, Studii Generalis Uni- 
Yersitatis Cracoyiensis vigilantissimi im- 
mediate Rectoris. Dum ei in CoUegiata 
Sancti Floriani Ecclesia, justa funebria, 
communi omnium Ordinum Academi- 
corum persolverentur dolore, moerenti 
calamo, M. Adalberti Joannis Cantii 
Biegaczewic, Sacrae Theologtae, ejus- 
demq ; Cursus Sacramentalis Professoris, 
CoUegae Majoris, Ecclesiae Collegiatae 
D. Annae Cracoviae Decani , Parochia- 
li.s in Chrzanów Praepositi in Zielonki 
Cnrati. Posthumae temporum memoriae 
transraissa. Anno Domini 1758, die 17. 
Mensis Julii. Cracoviae Typis CoUegii 
Maioris (1758). folio, sign. ark. Dg (8 
k. nlb.). 

Pisane wierszem nakamiennym. 

Jagiell. — Ossol. 
— Janua immortalis gloriae, mag- 
nisvirtutibus et sapientiaeperillustris olim 
et reverendissimi domini D. M. Casi- 
miri Pałaszowski, Sacrae Thelogiae doc- 
toris et professoris, coUegae majoris, 
ecclasiarum; cathedralis cracoviensis ca- 
nonici, collegiatae SS. 00. praepositi, 
parochialium in Czernichów curati, con- 
tubernii Hierosolymitani et scholarum 
novodvorscianarum provisoris , canoni- 
zationis B. Joannis Cantii procuratoris, 
librorura per dioecesim cracoviensem 
ordinarii censoris. Dum Ei; in collegia- 
ta Divae Annae ecclesia, iusta funebria 
communi omnium ordinum academico- 
rum persolverentur dolore, propter po- 
sthumam summi viri memoriam, dolen- 
tissimo aeque ac obsequentissimo cala- 
mo M. Adalberti Joannis Cantii Bie- 
gaczewic, Sacrae Theologiae ejusdemq; 
cursus sacramentalis professoris ,c *oll. 
majoris Ecclesiae collegiatae Divae An- 
nae crac: decani, parochialium; in 
Chrzanów praepositi, in Zielonki curati. 
Anno Domini 1758. Die 7ma Janua - 
rii. Adaperta. Cracoviae, typis acade- 
micis Collegii majoris. fol. k. nlb. 8. 
Jagiell. — Ossol. — Jedność imion dożywotnia chęci 
przyjaznych liga w jaśnie wielmożnym 
jegomości Panu P. Romanie z Bogu- 
sławie Sierakowskim , staroście Olszow- 
skim, pisarzu grodzkim Krakowskim, 
y jaśnie wielmoźney jeymości pannie 
P. Teresie na Źabcu Sierakowskiey, 
strażnikównie wielkiey koronney, przz 
weselnym akcie ztwierdzona, a przy- 
M. Woyciecha Biegaczewicza w prze- 
sławney Akademii Krakowskiey, filozo- 
fii doktora • y professora , szkoły przy 
kollegium św. Anny w Krakowie zo- 
staiacey seniora, z applauzem Jagiel- 
lońskiego ApoUina poetyckim wierszem 
roku 1787. opisana. We Lwowie, w 
drukami Brackiey SSS. Troycy. fol. 
18 k. nlb. 

Czartor. 

— Leonidas sub allegoria verus 
Christus Salvator pro generis hmnani 
salute Montem Crucis subiens, scenico 
apparatu per illustrissimam et nobilissi- 
mam scholae gramatices Uniwersit. Crac. 
iuventutem in oratorio Class. Novodvor- 
scian. praesentatus An. D. 1731. die 
20 Martii. Typ. Universit. Crac. 1731. 
w 4ce, kart 6. 

Na odwrocie tytułu wiersze pod herbem 
Dembińskich. W dedykacji do Antoniego 
i Franciszka Dembińskich podpisany M. 
Albertus Biegaczewic Phil. D. Gram. Prof. 
Scholae S. Annae Senior. 

Ossoliń. 

— Nexus felicitatis publicae triplex 
gentilitia ex fascia, illustrissimi Domini, 
D. Stanislai in Małachowice Małachow- 
ski, Capitanei Sandecensis deductus; 
dumq; primiim ad praefecturam suam 
circa numerosissimam nobiltatis et pro-i 
cerum frequentiam ingrederetur, e voto 
et plausu Studii Generalis Universita- 
tis Cracoviensis officiosissiraó calamo 
per M. Adalbertum Joannem Cantium 
Biegaczewicz , Sacrae Theologiae Pro- 
fessorem, Collegam majorem , Ecclesi- 
arum , Collegiatae D. Annae Cracoviae 
Decanura , Parochialium in Chrzanów 
praepositum, in Zielonki curatum,descrip- 
tus. Anno Domini 1755. die ź6. Augu- 
sti. Cracoyiae. typis collegii Maioris. 
(1755). fol. 9 ark. 

Akadem. — Jagiell. — Dzików. — Ossoliń. BIEGAĆZEWICZ. BIEGACZEWICZ. 57 — Maesta Niobae mater uniyersi- 
tas; dolendo super obitu, senioris sui 
patris , perillustris olim cłarissimi & ad- 
modum reverendi Domini, D. M. Pe- 
tri , Alexandri , Szy makowski , Sacra e 
Theologiae doctoris et professoris , ec- 
clesiarum eollegiatae S. Fioriani Ciepar- 
diae ad Cracoviam praepositi , parochi- 
alis in Naśiechowice curati , viri de ec- 
clesia et republica literaria meritissimi ; 
dum in cołlegiata S. Fioriani ecelesia, 
magno ordinum academicorum dolore, 
justa ei funebria persolverentur ; ad po- 
sthuraam prirai sacra, in facultate doc- 
toris memoriam , lugubri calamo a M. 
Adalberto, Joannę Cantio, Biegaczewic, 
Sacrae Theologiae professore , Collega 
majore, ecclesiae eollegiatae D. Annae 
Cracoviae decano, parochialis in Chrza- 
nów praeposito, in Zielonki curato, 
praesentata. Anno Domini 1754. Die 
31. Octobris. Cracoviae typis Universi- 
tatis Fol. k. nlb. 8. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Non plvs vltra gentilitij alitis et 
soleae. Illustris ot magnifici Domini D. 
Josephi Michaelis in Podhorki Jastrzęb- 
ski capitanei Kozinensis, etc. Dum il- 
lustrissimae et excellentissimae Domi- 
nae. D. Johannae in Żabce Sierakow- 
ska suprema excubiarum regni praefe- 
ctidi, connubialibus sociaretur votis. 
Per M. Albertum, Joannom Cantium 
Biegaczewicz , in Alma Universitate 
Cracoyiensi artium liberalium^ et phi- 
losophiae doctorem, ac professorem 
colłegam minorem yocatum ac inte- 
rim Scholae Divae Annae Seniorem, 
officiosissimo calamo. Demonstratvm. An- 
no Domini 1739. Leópoli. Typis Con- 
fraternitatis SSSmae Trinitatis. folio, 
kart nlb. 8. 

Jagiell. — Ossol. 

— t In nomine Domini Amen. Quae- 
stio physica, de anima in communi. 
Ex libris Animasticae textu 6to, 7mo, et 
8vo Aristotelis. Sub felicissimo regimine, 
magnifici perillustris et reverendissimi 
domini, D. M. Joannis Lukini, U J. 
doctoris et professoris, coUegłj juridici 
et uniyersitatis senioris patris , ecclesia- rum; cathedraUs cracoviensis canonici, 
coUegiatarum; yisHciensis primicerii, SS. 
00. cracov: cancellarii, sławkoviensis 
praepositi , contubernij regio-jageloniani 
proyisoris, studij generalis uniyersitatis 
cracoyiensis yigilantissimi rectoris , per 
M. Adalbertum Cantium Biegaczewicz, 
philosophiae doctorem ejusdemq •, ac 
tylicianae eloquentiae professorem, col- 
łegam minorem, ećclesiarum ; eollegiatae 
S. Annae crac: canonicym; parochialis 
in Chrzanów praepositym , Pro loco in 
collegio majori obtinendo. publice ad 
disputandum. in peraugusto CC. DD. 
Theologorum lectorio proposita. Anno Do- 
mini 1747. Die 28. Mensis Januarij. 
Cracoyiae Typis Uniyersitatis. fol. 2 
kart nlb. Jagiell. 

— In Nomine Diyae Annae. Quaestio 
theologica debeatitudine.... prodoctoratu 
in S. Theo logia obtinendo publicae dis- 
putationi proposita. Cracoyiae Typis Uni- 
yersitatis A. D. 1762. fol. 1 ark. Jocher 3834. Ossol. — Remigium per plenum yirtuti- 
bus et meritis gentilitium Srzeniayam. 
Ad beatas immortalitatis inf ulas abso- 
lutum. Dum lUustrissimo olim et ex- 
cellentissimo Domino D, Petro Constan- 
tino in Stadniki Stadnicki , Castellano 
Woynicensi. In Cołlegiata Diyae An- 
nae Ecclesia ab omnibus dolentium 
Academicorum Ordinibus solennes per- 
solyerentur exequiae lugubri penna a 
M. Adalberto Joannę Cantio Biegacze- 
wicz, Philosophiae Doctore et Profes- 
sore , Collega Minore , Ecclesiae paro- 
chialis in Chrzanów praeposito demon- 
stratum. Anno Domini 1745. Die 4. Ju- 
nij Cracoyiae Typis Uniyersitatis. (1745). 
folio, ark. 7. 

Dedyk. Józefowi i Anton., miecznikom Czer- 
nichowa, i Franciszkowi podczaszycowi 
braclaws. Stadnickim. 

Dzików. — Jagiell. — Ossoliń. — Uniw. 
lwów. 

^ Sagitta gentilitia, tertio Pontifi- 
cij Honoris Caelo illata; Summis Vir- 
tutibus et meritis Illustrissimi, Excel- 
łentissimi et Reyerendissimi Domini, 58 BIEGACZEWICZ. BIEGACZE WICZ. D. Yenccslai, Hieronymi de Bogusła- 
wice Sierakowski , Episcopi Premislien- 
sis, altiora Sacri Honoris fastigia desi- 
gnans. Ad sollennem in suam Cathedram 
Ingressum, e voto et applausu Almae 
Uniyersitatis Cracoyiensis per M. Al- 
bertyni, Cantivm Biegaczewic, Philoso- 
phiae Doctorera, Collegara Minorem, 
officiosissimó calamo adorata. Anno Do- 
mini 1742. die 30. Mensis Septembris. 
Cracoviae Typis Unirersitatis. folio, ark, 
sygn. A— P,. 

Na odwrocie tytuZu miedzioryt herbu. Ca- 
łość genealogiczna. 

Dzikows. — Jagiell. — Krasińs. — Osso- 
lińs. 

— Senium vitae, virtutum et meri- 
toru rarissimum; in nobili ac specta- 
bili viro D. Lazaro Deriakvbowicz, 
Urbis Metropolitanae Regni Consule, et 
nobilissirai Magistratus Cracoyiensis Se- 
niore Patre, dum ei justa parentalia in 
ecclesia B, Mariae Virginis Archipres- 
byterali in Circnlo Cracoviensi: Magno 
totius urbis dolore exhiberentur. Post- 
humae tanti viri memoriae brevi La- 
cone per M. Albertum Joannem Can- 
tium Biegaczewicz. Philosophiae Docto- 
rem, ejusderaq;. Regium et Tylicianum 
eloąuentiae professorem, CoUegam Ma- 
jorem. Commendatvm. Anno Domini 
1748. die 16. Decembris. Cracoviae 
Typis CoUegii Majoris. (1748.) fol. k. 6. 

Jagiell. — Krasińs. 

— Sermo ad serenissimum ac po- 
tentissimum principera Stanislaum Au- 
gnstum Poloniarum regem Magnum 
Ducera Lithuaniae &c. &c. &c. Domi- 
num Dominum clementissimum M. Adal- 
berti Biegaczewicz. Sacrae Theologiae 
doctor: & professoris. cracovien: scien- 
tiarum universitatis rectoris. Yarsayiae 
Anno 1764. die 9 decembris. — Mowa 
do nayjaśnieyszego y naypotęznieyszego 
monarchy Stanisława Augusta króla 
polskiego Wielkiego Xiażęcia litewskie- 
go &c. &c. &c. Pana k Pana Miłości- 
wego, X. M. Woyciecha Biegaczewi- 
cza, pisma świętego doktora y profes- 
sora, Krakowskiey nauk Akademii re- 
ktora. W Warszawie 1764. dnia 9. 
grudnia, folio, k. 4. Po łacinie i po polsku. 
Akadem. — Jagiell. — Kijows. — Kra- 
sińs. — Ossoliń. 

— Sidus Musis amicum loannes 
Cantius recurrente annua suae iestivi- 
tatis die in Leopoliensi archicathedra, 
ex oratoriis rostris observatus. Leopoli, 
typis SS. Trinit. 1737. folio. 

Jocher 6456. Ossol. 

— Sors immortalis vitae,, mortali 
in urna, perillustris olim et reveren- 
dissimi Domini D. M. Mathiae Zięt- 
kiewicz , S. Theologiae Doctoris et Pro- 
fessoris, ecclesiarum; cathedralis Cra- 
coviensis canonici , collegiatae Sancto- 
rum Omnium et Zarnovecensis praepo- 
siti, contubernii Geloniani proyisoris, 
universitatis procancellarii , ejusdemą ; 
et collegii majoris senioris patris. Viri 
de ecclesia et republica literaria me- 
ritissimi clausa. Dum in ecclesia col- 
legiata Divae Annae, magno omnium 
dolore justa ei funebria persolvoren- 
tur, lugubri calamo a M. Adalberto 
Joannę Cantio Biegaczewic, philoso- 
phiae doctore, ejusdemą; regio et 
Tyliciano eloąuentiae professore, col- 
lega majore, ecclesiarum collegiatae 
Divae Annae Cracoviae canonico, in 
Chrzanów praeposito. Posthumae me- 
moriae intimata. Anno Domini 1750. 
Die 18. Aprilis, folio , 1 k. nlb. ark. 
Dj. Jagiell. — E^rasińs. — Ossol. 

— Thronus praesvlei honoris coro- 
natis Vavelli culminibus eminentior, 
gentilitio Agno, Celsissimi principis, il- 
lustrissimi et reverendissimi Domini, D. 
Andreae, Stanislai Kostka, Haeredis in 
Załuskie, Okęcie, Kozietuły, Załuski, 
Dei et Apostolicae Sedis gratia, Epi- 
scopi Cracoviensis , Ducis Severiae, 
Equitis Aquilae albae , Studii Generalis 
Universitatis Cracoviensis Cancellarii 
fayentissimi, ad solennem in Cathedram 
suam ingressum , e voto ejusdem studii 
generalis Universitatis Cracoviensis, pu- 
blico applausui opera et officiosissimó 
cultu, a M. Alberto, Joannę Cantio 
Biegaczewicz , Philosophiae doctore, Ejus- 
demą ; Regio, et Tylicianae Eloąuentiae BIEGACZE WIC2. BIEGACZEWICZ. 59 Professore, Collega Majore, Ecclesianim; 
Collegiatae Sanctae Annae Cracoviae 
Canonico, Parochialis in Chrzanów Prae- 
posito. Consecratus. Anno Domini 1747. 
Die 7. Mensis Maii. Cracoviae, Typis 
Collegii Majoris Universitatis. fol. k. 
nlb. 2 ark. Z,. 

Na odwr. str. tyt. herb Załuskich , rytowany 
przez Jana Surmackiego. Na karcie 2-ej 
dedykacya bisk. Załuskiemu. 
Akad. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 

Petersb. 
^ — Vertices laureis laureae vertici- 
bus pares: Dum, sub gratiosa protec- 
tione; Celsissimi principis, lUmietRdmi 
Dni Andreae, Stanislai Kostka, Comitis 
in Załuskie Załuski, Dei et apostolicae 
Sedis gratia, Eppi Cracovien. Ducis 
Severiae, eąuitis aąuilae albae, studii 
generalis Univer. Cracov. cancellarii 
faventissimi , sub feKcissimo regimine, 
Magnifiei, perillustris et Rndmi Dni M. 
Adalberti Micinski U. J. Dris, et pro- 
fessoris, collegii juridici Senioris patris, 
ejusdemq; facultatis deeani, ecclesiarum: 
cathedralis Cracov. Canonici, Collegia- 
tae SS. Omniu Grac. custodis, paro- 
chialis in Koniusza curati, contubernii 
jurisperitorum et philosophorum provi- 
soris, Studii generalis Univ. Cracov: 
yigilantissimi rectoris, — Perillustris cla- 
rissimus et admodum Rndus Dnus D. M. 
Adalbertus Goszkowski sacrae theol. li- 
centiatus et professor, collega major, ec- 
clesiarum collegiatarum ; S. Floriani ad 
Cracoviam custos, Visliciensis decanus, 
parochialis in Proszowice praepositus, 
contubernii regio-jageloniani et scho- 
larum pinczoviensium provisor. & per- 
illustris clarissimus et admodum Rndus 
Dnus D. M. Josephus Popiołek, S. Th. li- 
centiatus et professor, collega major, 
ecclesiarum; collegiatae S. Floriani ad 
Cracoviam Canonicus, parochialis vete- 
ro-Corcinensis praepositus, Scholarum 
Vladislavianarum vice-provisor, a peril- 
lustri et admodum Rndo Dno D. M. Petro 
Szymakowski, S. Th. Dre et Professore, 
ejusdemq; facultatis Decano, Univ. Se- 
niora, patre ecclesiaru collegiatae S. 
Floriani ad Cracoviam praeposito, pa- 
rochialis in NAśiechowice curato, sacrae theologiae doctores, in illustrissima ma- 
gnorum hospitum corona, in aedibus Col- 
legiatae S. Annae ritu solenni renun- 
tiarentur; aggratulante calamo, M. Adal- 
berti Biegaczewic, S. Theol. professoris, 
collegae majoris, ecclesiarum Collegiatae 
D. Annae Crac: deeani, parochialium 
in Chrzanów praepositi, in Zielonki 
curati. demonstrati. Anno Dni 1752. die 
20. mensis Novembris. Cracoviae typis 
Uniyersitatis. folio, 9 kart nlb. 

Stylem nakamiennym kreśli dla obudwóch 
pochwały, i w nich mieszczą się niektóre 
szczegóły do ich życiorysów. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. 

— Via Aąuilae , super coronatos 
Vavelli montes ; multifariam regia. dum 
celsissimvs Princeps Illustrissimus Ex- 
cellentissimus & Rererendissimus Do- 
minus D. Cajetanus Sołtyk, Episcopus 
CracoYiensis , Dux Severiae, Eques 
Aquilae Albae , Uniyersitatis Cracovien- 
sis , Cancellarius fayentissimus suam ca- 
thedram summa omnium laetitia ingre- 
deretur; e voto et plausu Uniyersitatis 
Cracoviensis , officiosissimo calamo M. 
Adalberti Joannis Cantii, Biegaszewic, 
Sacrae Theologiae Professoris, Collegae 
Majoris, Ecclesiae Collegiatae S. Annae 
Cracoviae Deeani, parochialium in Chrza- 
nów praepositi, in Zielonki curati. De- 
monstrata. Cracoviae typis Collegii Ma- 
joris Uniyersitatis Cracoyiensiz. Bez ro- 
ku (1758 lub 59). folio, ark. T,. (k. 
nlb. 38). 

z osobną ryciną herbu na całej stronie ; mie- 
dzioryt podp. M. Żukowski sc. Cracoviae. 

Akad. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. -- 
Ossoliń. 

— Ob : Jan de Matta — Miklaszew- 
ski Ign. (Castellus Cracii 1725) — Ordi- 
natio studiorum (1764) (1765) — Sie- 
kierski Jan Franc. (Statuae yirtuti 1748) 
— Sieczkowski Andreas Cantius (Summa 
1763) — Stęplowski Kazim. (Metho- 
dus 1763) — Szabel Joseph Thomas 
(Lenimentum 1767). 

Janocki Excerp. 296 — 800, .364. — Janocki 
Lexicon I. 9. II. 61. — Muczkow. Kę- 
kop. Kadzimiń. 76 i nast. — Łukaszewicz 
Hist. Szkół ni. 398. 60 BIEGANOWSKA. BIEJKOWSKI. Bieganowska Marya ob. Chełmski 
(1688) — Nagrodzki Paw. (Panegyris 
1688). 

Bieganowska Urszula ob. Przysta- 
ło wski Konstanty X. (1674). 

Bieganowski Mikołaj ob. Broudinus 
Antoni (1670) — Hincza Marcin (1665) 
Przystałowski Konstantyn (Herkules 
polski 1674) — Rychło wski Franci- 
szek (1672). 

Kwiatkowa. Wlad. IV. s. 288, .398, 401. — 
Ziemomysł 1830. II. 125. — Świecki. 
Pamiat. I. 13. — Encykl. Org. III. 496. 

BIEGAŃSKI. Mowa JMci Pana Bie- 
gańskiego starosty Starodubowskiego do 
króla Jmci Augusta II imieniem pro- 
wincyi litewskiej. 

Umieszczone w: Swada polska Ostrows. 
Danejk. I, 1. 163—165. 

Biegański Alexy ob. Kazania na 
m'0czyste święta (1776). 

Biegański Hieronim ob. Chodkiewicz 
Georgius (Parentalia 1596) — Threni 
in obitum N. Szymanowski (1596). 

Biegański Jan ob. Borkowski Mi- 
chał (Memoriae 1622). 

Biegański Jan Kazimierz ob. So- 
snowski Antoni (Leo signum coeleste 
1717). 

Biegański Piotr ob. Borkowski M. 
(Memoriae 1622). 

BIEJKOWSKI X. Antoni (169711763). 

Kazania na uroczystość S. Barbary, 
doznaney na dobra śmierć Patronki, w 
kościele Krakowskim Domu Professów 
Soc. Jesu na honor Jey, y słuchaia- 
cych zbudowanie przez lat trzy miane 
od X. Antoniego Bieykowskiego Soc: 
Jesu, a do druku podane Roku Pańs. 
1760. W Krakowie, w Drukarni Se- 
bastyana Fabiana Hebanowskiego J. K. 
M. typogr. Bibliop. Kraków, y War- 
szaws. 1760. w 4ce, kart 39. 

Jocher 4607. Bran. — Ossoliń. 

— Kazanie nk pogrzebie Jaśnie 
Oświeconego Xiazęcia JMci Pawła Ka- 
rola Lubartowicza Sanguszka, Marszał- 
ka wielkiego W. X. Lit : miane w Lu- 
blinie Dnia 26. Maja, Roku Pańskiego 
1751. Przez Wielebnego w Bogu JMći 
Xicdza Antoniego Bieykowskiego Soc : Jesu , przedtym w kilku Kollegidch 
Prowincyi polskiey Rektora, fol. kart 
22 nib. 

Toż samo jest w wydaniu Giżyckiego P. 
Bieg życia pogoni. Lublin 1751. arkusz 
K— Uj (kart 22). 

Jagiell. — Ossoliń. — Przeździec. 

— Marya przy królewskim honorze 
lwim sercem utrzymana w Lwowie, 
albo Kazanie podczas koronacyi obrazu 
Najświętszej Panny Maryi u WW. 00. 
Dominikanów miane r. 1751 dnia 6 
Lipca, a dla rozkazu przełożonych i 
słuchającej rekwizycyi do druku poda- 
ne od X. Antoniego Bieykowskiego 
Soc. Jesu. W Lublinie, w Drukar. J. 
K. M. Kolleg. Soc. Jesu.1751. lol. 11 
kart. 

Dedykow. Michałowi z Mińska Eudzieńskie- 

mu Staroście Chęcińs. 
Jocher 8934. Czartor. — Ossolińs. 

— Święto S. Scholastyki złączone 
z uroczystym odnowieniem ślubów za- 
konnych^ w lat 50. po pierwszey pro- 
fessyi, nayprzewielebnieyszey w Bogu 
JMC Panny Franciszki Tarłowney, 
Xieni Klasztoru Sandomirskiego S. Oy- 
ca Benedykta Kazaniem na chwalebne 
y dwoiste w iednym dniu Święto usza- 
nowane od Xiędza Antoniego Bieykow- 
skiego Soc. Jesu w Sandomirskim Ko- 
ściele tychże WW. PP. Benedyktynek 
Roku 1755. W drukarni J. K. M. 
CoUegii Soc. Jesu 1755. fol. k. 13. 

ChZedowski Spis. Ossolińs. 

— Ostatnia usługa kaznodzieyska 
pełnym wdzięczności sercem , y usty 
ostatniemu z domu Xiaźat Wiśniowiec- 
kich, Jaśnie Oświeconemu Xiazęciu 
JMci Michałowi Serwacemu Korybu- 
thowi Wiśniowi eckiemu , Na Dolsku, 
Dąbrowicy, Brahiniu, y Komamie etc. 
Hrabi Woiewodzie Wileńskiemu, Het- 
manowi Wielkiemu W. X. Litewskie. 
Grliniańskiemu , Tucholskiemu, Wołko- 
wskiemu, Wilkiskierau , Wilkowiskie- 
mu , Kirśnieńskiemu , Simnieńskiemu, 
Metelskiemu, Mereckiemu, etc. Staro- 
ście fnndatorowi swoiemu pogrzebowym 
kazanifem oświadczona. Przez X. An- 
toniego Bieykowskiego, Societatis Jesu. BIEKIERSKA. BlELATOWSKl 61 W Wiśniowcu w Kościele 00. Karme- 
litów Bossych Roku 1745. Dnia 7. Pa- 
ździernika, w Sandomierzu w Drukarni 
J. K. M. Kollegium Soc : Jesu. Roku 
Pańskiego 1756. fol. k. nlb. 2 i ark. P,. 
Na odwr. str. herby Wiśniowieckich i Ra- 
dziwiłłów, pod nim wiersz; na k. 2-giej 
ded. prozą żonie zmarłego ; od ark. Aj 
mowa. Cała mowa przeplatana łaciną, 
anegdotyczna i z humorem pisana, i przy- 
słowiami naszpikowana. Wymienia tu je- 
go ośm prac drukowanych 1) Segnery, 
2) Historya ludu bożego, 3) Jozef Wyzwo- 
lony, 4) Forteca, 5) Zycie S. Nepomiice- 
na, 6) Rozumne Zabawy, 7) Pięć Psal- 
mów. — Ósmej pracy nie wymienił. Mó- 
wi , że zostawił śliczną bibliotekę w Wi- 
śniowcu. 
Czartor. — Jagiell. — Ossolińs. — Przezdz. 

— Ob. Giżycki Paweł (1751) — 
Hasło (1754). 

Brown. Bibl. S. J. 122. 

Siekierska Teresa ob. Cześć codzien- 
na (1742). 

Biela (Byiei) Stanisław kanonik 
krak. (1438 f 1542) obacz Aristoteles 
(Perites 1529). 

Starowolski. — Łętowski Katal. II. 29. — 
Albertrandy (Szmid) Dzieje Król. Pols. 
s. 97. — Janociana III. 15. 
Porówn. Byliński Stan. 

BIELAŃSKI Piotr biskup Lwowski, 
Halicki i Kamieniecki (f 1797). List 
okólny zalecający dyecezanom kamie- 
nieckim proszenie Boga o łaskę dla 
seymujacych Stanów Rzpltej. (Dan we 
Lwowie 16. April 1789). fol. 

— List pasterski. Lwów 1788. w 4ce. 

— List okólny zalecaiacy Ducho- 
wieństwu Dyecezii Kamienieckiey pilne 
nauczanie ludu. 1790. fol. 

Jocher 7656. 

— Posłanije pastyrskoe do duchb- 
weństwa i ludu Diecezyi Lwowskoi i 
peremyskoi. — List pastoralny do du- 
chowieństwa i ludu Diecezyi Lwowsk. 
i przemysk. (po rusku i po polsku). Ze 
Lwowa d. 15 Kwietnia 1795. Lwów, 
druk. Pillera (1795). w 4ce, kart 17. 

(Bielański) Ritus et ceremoniae in 
consecratione L et R. D. Petri Bielań- 
ski Episc. Leop. obacz Ritus (1781). 

— Obowiązki Parochów z rozporzą- 
dzenia Jaśnie Wielm. JMsci Xiedza Piotra Bielańskiego archidjakona kate- 
dry Wileńskiey, Kustosza y Admini- 
stratora Generalnego w Dyecezyi Lwow- 
skiey, Nominata Biskupa Lwowskiego, 
Halickiego, Kamienieckiego. Do stanu 
duchownego dążącym przy naukach in- 
nych podane, w Barze w Roku od N. 
Chr. P. 1871. d. 23 Czerwca., We Lwo- 
wie w drukami Bractwa S. Trójcy, 
w 8ce, k. nlb. 68. Warsz. Uniw, 

— Opisanie publicznego święcenia 
wody w stołecznym mieście Gralicyi 
Lwowie przez JW. IMci Xiędza. Piotra 
Bielańskiego Biskupa Lwowskiego, Ha- 
lickiego i Kamienieckiego odprawio- 
nego w dzień uroczystości Zjawienia 
Bożego podług nowego 17, podług sta- 
rego kalendarza 6 stycznia przypada- 
jący za staraniem JJ. PP. uprzywilejo- 
wanych nadwornym Dekretem Cesarsk. 
nacyi Ruskiej seniorów a razem Kol- 
latorów i Prowizorów Cerkwi parafial- 
nej Lwowskiej miejskiej. W Lwowie 
w druk. Pillerowskiej, w 4ce, kart 10. 

Ossol. 

— Ustawy dyecezyalne podczas ge- 
neralney kongregacyi dziekańskiey r. 
1789. d. 7. miesiąca lipca w Kamień- 
cu podolskim uchwalone...., a z ros- 

kazu Piotra Bielańskiego Lwowskiego, 
Halickiego i Kamienieckiego, Podol- 
skiego Biskupa do druku podane. W Ber- 
dyczowie, w drukarni WW. 00. Kar- 
melitów bosych, w 8ce, SYg ^rk. 

Jocher 7568. Czartor. 

— Ob. Erazm X. od Sw. Józefa 
(Kazanie. 1789). — Filipowicz H. Igna- 
cy. (1791). — Janiszewski A. (1781). — 
Mogilnicki Michał (1796). 

Encykl. Orgelb. III. 506—8. 

BIELATQWSKI Adryan. Sch. Piar. 

(1702 t 1770). Aquila Imperio Nata, 
magnorum domesticae gloriae regnorum 
haeres, nidi sui , orbe majoris, decori- 
bus coronata. In illustriss. excellent. 
et reverendiss. D.D. Camillo Paulutio 
Dei et apostolicae Sedis gratia archi- 
episcopo Iconiensi, Sanctiss. Domini 
Nostri Papae Benedicti XITI. ad scre- 
nissimum Regem, et Rempublicam Polo- 
niae Legato extraordinario , in eodem- 62 BIELATOWSKI. BIELATOWSKI. que Regno, et M. D. L. Nuntio Apo- 
stolico cordium felicissimo regnatore, 
Sannaticorum alitem coronans a de- 
vinctis'. tanto nomini Polona Schola- 
rum Piarum provincia devotissimi calami 
obsequio adorata. A. D. 1729. Varsa- 
viae, typ. S. R. M. et Reipubl. in col- 
leg. Schol. Piar. fol. k. 32. Ossol. 

— Ascensus purpureus Hosianae 
plantae, gradibus virtutum, honorura, 
meritorum yetustissimae Domvs, orbem 
transcendens. Altiore titulis omnibus 
Dignitate lUustrissimi Exeellentissimi 
et Reverendissimi Domini, D. Stanislai 
Josephi, de Bezdan Hosii, Dei, et Apo- 
stolicae Sedis Gratiaa Episcopi Posna- 
niensis, Abbatis perpetui Comendatarii 
Czenrenensis, ultra laudum culraina 
sublimatns. Auspicatissimo Cathódrae 
suae accessu spes ac expectationes pu- 
blicas in solatia et plausum erigens. 
Inter ściemnia Magni Tutelaris sui 
D. Stanislai, pediseąuo cultu Dioecesa- 
ni Varsavie: Regii Scholarum Piarum 
Collegii adoratus. Anno Christi, M.DCC. 
XXX.m. Varsaviae, Ty^is S. R. M. 
et Reipublicae in Collegio Scholarum 
Piarum. (1733.) fol. ark. A— Q. 

Jest tu genealogia Hozyuszów z Hiszpanii 
wywiedziona. Na ark. M, wspomniano o 
St. Hozyuszu Biskupie i Kardynale. 

Bielski Vitae s. 75. 

Jagiellon. — Krasińsk. — Zielińsk. 

— Ingressus ad curiara Gostinensem 
illustris magnifici Dni Josephi in Brze- 
ziny et Brochów Lasocki capitanei Go- 
stinensis in palmari crucis signo trium- 
phalis in avitae vestigio soleae fortuna- 
tus, ipso suae inaugurationis die pane- 
g3rrico Collegii Varsaviensis Scholarum 
Piarum cultu et voto celebratus A. D. 
1736. Yai-saYiae ty pis S. R. M. Scho- 
larum Piarum. foHo, kart 18. 

Na odwr. str. herb Pobóg i pod nim 8 w. 
lac. Przypis proza nowomianowanemu sta- 
roście przez KoUegiimi Warszawskie. W 
panegiryku samym sa niektóre szczegóły 
do rodziny Lasockich. 

— Paestum agni Szaniaviani prin- 
cipibus, ducalibus, praesuleis, senatori- 
is purpureis efflorescens hodie vero ca- 
pitanealibus fascibus Illustriss. et Ex- cellent. D. D. Fabiani Szaniawski ca- 
pitanei Sochaczoviensis Radzicens. etc. 
auctum et ad ejusdem Capitaneatus so- 
lemnem ingressum panegyjuco Varsa- 
vien. Schol. Piar. Coli. ministerio re- 
seratum. Anno Dom. 1724. Varsaviae 
typ. S. R. M. Schol. Piar. (1724.) fol. 
kart 17. 

Bielski (Vitae) przez omyłkę podaje rok 1725. 
Krasińs. — Ossol. 

— (Panegyris in funere Josephi Ru- 
dnicki vexillifer. Bidgostensis , praefec- 
ti Bolimoviensis.) Varsaviae, 1728. fol.. 

— (Panegyris Joanni Tarło dum 
palatinatus Sandomiriensis renuntiatus.) 
Varsaviae, 1736. fol. 

— Droga krzyżowa. (Poema pol- 
skie na ślub Seweryna Rzewuskiego 
podczaszego koronnego z Antoniną Po- 
tocką). Lwów, 1731. fol. 

Horanyi Script. I. 252. — Janoc. Lexicon 
II 150. — Bielski Yitae. 75—6. 

Przeździec. 

— Rosa, avitum Poraitarum decus, 
stemmaticus domus Kobielscianae flos, 
triregnorum infularum et purpurarum 
omamentum, odorem immortalis famae 
fragrantium magni nominis, suavitatem 
meritorum in ecclesiam, reges et regna 
spirans, penes triumphalem ascensum 
a praesuleo Cameneci Stalło ad ponti- 
ficiam cathedram illustriss. Dni Fran- 
cisci Antonii in Dmenin et Kobiele Ko- 
bielski episcopi Luceoriensis et Bresten- 
sis , plaudentium solenni ingressus pu- 
blico sensu observata, a devinctissimo 
vero tanto nomini Schol. Piarum dioe- 
cesano interamnensi collegio obsequioso 
cultu adorata anno Dni 1740. mensę 
Junio. Leopoli, folio. 

— Tutor universi, S. Joseph, spon- 
sus B. V. Mariae, pęnes pubUca Re- 
gni orbitate, anua sua solenia, ab 
oratoriis exedris per Adamum Brzo- 
stowski castelłanidam Mśćislaviensem, 
DaugOYensem capitaneum, promulgatus. 
Et in votivum ligamen colendłssimo 
patruo suo et tutori, illustrissimo ac 
excellentis8 : Domino , D. Josepho 
Brzostowski , notario M. D, L. , Mia- 
dziołłensi, Bysti'zycensi &c. capitaneo, 
filiali affectu sacratus. Suflfragante pen- BIELAWSCY. BIELAWSKI. 6.B ua, R. P. Adriaiii k Nativitate B. M. 
V. [Bielatowski] Schol. Piar, in Regio 
Varsaviensi coUegio rhetorices professo- 
rls. Anno servati orbis 1733. Varsaviae, 
typis S. R. M. et Reipublicae in Col- 
legio Schol. Piar. folio, 9 k. nlb. 

Dedykacyą podpisał Adamus Brzostowski 
Castellanides. Jagiell. 

BIELAWSCY. Replika Wielmożnych 
JPP. Franciszka i Wiktoryna Braci, 
Konstancyi, Zuzanny, Krystyny, Anto- 
niny i Katarzyny Sióstr Bielawskich, 
Podkomorzyców i Podkomorzanek Po- 
wiatu Wołków : małoletnich w assysten- 
cyi Opiekunów Przeciwko Wielmożne- 
mu JP. Antoniemu Strażnikowi Polne- 
mu W. X. Lit. WW. JPP. Onufremu 
Sędziemu Grodzkiemu i Józefowi Skarb- 
nikowi Wołkowysk. Dziekońskim Po- 
sessorom dóbr Rudziewicz i wszystkim 
zeszłego WJP. Kazimierza i źyjącey 
z Orzeszków Bielawskich Podkomorzych 
Wołkowyskich Wierzycielom do poło- 
wy wszystkich dóbr przykupnych , to 
jest Rudziewicz z Lichosielcami , Pac- 
kowa, Cichlewicz i Cłwińszczyzny illi- 
citate pretensye swe stosującym. Tu- 
dzież przeciwko WJP. Teresie z Orze- 
szków Bielawskiej Podkomorzyney Woł- 
kowys. Matce. B. m. dr. (1776). foUo, 
sign. Dj. 

BIELAWSKI Fabian. Primus homo 
Thomisticus e paradyso Angelici Docto- 
ris expositus in comitiis provincialibus 
Petricoyiensibus, Graco viae, 1642. w 
4ce. 

Bielawski Gregorius ob. Decisiones 
(1771). 

BIELAWSKI Józef; Generał adjut. 
buławy W. X. Lit. (1739 f 1809). 
Bukiet na imieniny JW. Grabo wskiey 
Generałowey Jnspektorowey, Starości- 
ny Dąbskiey i t. d. ofiarowany. War- 
szawa, bez roku. w 4ce, k. nlb. 2. 

Akad. 

— Na Dzień szósty Grudnia. R. 
1791. w 4ce, 1 str. 

Dwunastu wierszami broni króla, iż zwo- 
lenników Moskwy nie karze jako zdraj- 
ców. Jagiell. 

— Dzień trzeci maja 1792. r. 
Berdyczów, w 4ce. Branic. — Dzień siedemnasty stycznia 1792. 
(wiersz). B. w. m. w 4ce, k. 2. 

z powodu zniesienia Starostw i jwawa o 
przedaźy dóbr ziemiańskich. 

Akadem. — Jagiell. 

— Dziwak, komedya we trzech 
aktach na dzień trzeci Augusta przez 
Jozefa Bielawskiego FHgel - Adjutanta 
Buławy Wielkiey W. Xięstwa Littew- 
skiego. Napisana y na Theatrum J. K. 
Mci grana. R. P. 1766. w Warszawie, 
w drukami Mitzlerowskiey. w 8ce, 6. k. 
nlb. str. 179. 

Ded. J. O. Augustowi Aleksandrowi Xiąźę- 
ciu Czartoryskiemu Wojewodzie. Rozpo- 
czyna Prolog : Apollo czeka na Merkury- 
usza , którego Jupiter wysiał szukać Tha- 
lyi , Muzy komedyi ; wierszem na cześć 
króla. — Powiada w dedykacyi, że jeżeli 
Molier mógł Ludwikowi XIV. dedykować 
. Natrętów, to on tem bardziej może Cz-.ir- 
toryskiemu Dziwaka, bo jemu wmien 
fortunę i talent. Strona 169. jest dwa 
razy wydrukowana. 

Chodynicki Dykcyon. ma mylna datę wyj- 
ścia 1760. 

Jagiellon. — Ossolińs. 

— Hymn do J. O. księżny Barba- 
ry z Duninów Sanguszkowej marszał- 
kowy W. litewskiej świeżo zmarłej. 
(1791.) w 4ce, k. 3. 

Branic. — Chreptov^cz. 

— Natręci komedya z rozkazu Nay- 
iasnieyszego Stanisława Augusta króla 
Polskiego Wielkiego Xiążęcia Litew- 
skiego &c. Przez Jozefa Bielawskiego 
Fligel- Adjutanta Buławy Wielkiey W. 
X. Litewskiego napisana y na widok 
dnia 19. listopada roku 1765. w War- 
szawie wystawiona. Bez wyr. m. dr. 
i r. w 8ce, k. 4. str. 123. 

Dedykacya wierszem Stan. Augustowi. Po 
czem: Prolog z okoliczności otworzenia 
pierwszej komedyi polskiej. 

W dedykacyi powiada, że sztukę tę pisał 
z rozkazu króla. Franc. Kowalski twier- 
dzi lecz bezzasadnie, że jest to tłuma- 
czeniem Moliera Les Facheux. Inni toż 
samo powiadają mylnie o komedyi Dzi- 
wak. — Cala osnowa pisana językiem 
arcy prostackim, znamionującym, jak ów- 
czas mało było ogłady towarzyskiej. 

Akadem. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— Okrucieństwo paryskie. B. w. 
m. i r. w 4ce, k. 2. (wiersz). 

Wydane na ścięcie Ludwika króla franc. 
(1793 r.). ' Akad. — Jagiell. 64 BIELAWSKI. BIELAWSKI. — Pienie radości na ocalenie zdro- 
wia JW. Pani Ludwiki z Rzewuskich 
hr. CliOdkiewiczowej Starościny X-twa 
Żmudzkiego. Warszawa, b. w. r. w 4ce, 
2 k. nlb. Akad. 

— Pienie weselne na zaślubiny Ja- 
śnie Wielmożnego Jmci Pana Tadeu- 
sza Czackiego Starosty Nowogrodzkie- 
go , Kommisarza Rzpltej Skarbu Ko- 
ronnego, Kawalera orderów polskich z 
Jaśnie Wielmożną Jmci Panną Barba- 
ra Dębińską Starościanka Olbroraską, 
dnia 24 Maja 1792 roku. (Warszawa 
1792.) w 4ce, k. nlb. 2. 

Akadem. — Dzików. 

— Portret Xcia Czartoryskiego. 
Umieszczone w Zabaw, przyjemn. i pożyt. 

T. 13., 21. 

— Na powrót X. Czartoryskiego 
Gen. Ziem. Podoi. Warszawa, 1791. 
w 4ce, kart 2. Ossol. 

— Na powrót Xiężny Czartoryskiej. 
Warszawa, 1791. w 4ce. Ossol. 

— Tres-bónignes remonstrances aux 
auteurs du Journal de Paris. Par M. 
de Bielawski gentilhomme polonais. A 
Paris 1787. w 4ce, kart 3. 

Krasińs. — Ossolińs. 

—5 Rzeź Humańska poema. War- 
szawa, druk GroUa. 17.... 

Czy istnieje istotnie? — Miało spowodować 
wystąpienie satyryczne Węgierskiego prze- 
ciw niemu. 

— Spustoszenie Polski od MoskaU. 
Poema poświęcone sławie Stanów sej- 
mujących pod laska JW. Stanisława 
Nałęcz Małachowskiego Marsz. Seymu 
i Kons. Kor. Bez wyr. m. dr. 1791. 
w 406, str. 24. 

Branic. — Krasińs. — Petersb. 

— Satyra przeciw paskwilom (wier- 
szem), w 4ce. 

— Tryumf Warszawy pod naczel- 
nictwem Tadeusza Kościuszki w d. 17. 
i 18, kwietnia r. 1794. w 4ce, 2 k. 
(Wierszem). Zieliński. 

— Wiersz na dzień wielkich imienin 
Jego Krolewskiey Mości przez Jozefa 
Bielawskiego. Bez w. m. i r. w 4ce, 
2 kartki. 

Pisane po wyzwoleniu miast (zatem koto 
1791 r.). 

Akadem. — Jagiell. — Eraaińs. — Wiersz na śmierć Gustawa III, 
króla szwedzkiego. Berdyczów (1792). 
w 4ce. 

Gustaw III. zamordowany był 16 Marca 
1792 r. Branic. 

— Wiersz różę oddając 25. Sierp- 
nia JW. Jmci Pani Ludwice Zyberko- 
wy, Wojewodzinie Brzeski Litewskiej, 
powiedziany. Do tej tak małej ofiary 
pozwoliłem sobie przyłączyć pieśń: ty 
śpisz Ludwisiu. Bez wyr. m. dr. i ro- 
ku, w 4ce, 2 k. nlb. 

Na końcu podpisał sie Józef Bielawski. 

Akad. 

— Wiersz przez Józefa Bielawskie- 
go, w Warszawie. Bez roku. w 4ce, k 2. 

Wzywa Trembeckiego, aby uwiecznił pa- 
mięć mężów z sejmu czteroletniego. 

Akad. 

— Wiersz w 4ce, 2 k. nlb. 

Akad. — Zieliński. 

— Toź. Warszawa, bez r. w 4ce. 

Branic. 

— Toż. Warszawa, bez r. w 4ce, 
k. 2. Branic. 

— Zachwycenie J. B. pięknym oczom 
ofiarowane. Bez w. m. i r. w 4ce, 
k. 2. Akadem. 

(Bielawski Józef.) Do Szanownego 
poety Bielawskiego Zgoda. Obacz : Niem- 
cewicz J. U. (1791). 

— Bielawski do nieboszczyków, z 
których jednego już zabił, a drugi 
jeszcze trochę ziewa. Warszawa, b. w. 
r. w 4ce, k. nlb. 2. 

Por. Trembecki S. Akad. 

— Ob. Hulewicz Bened. (Ode ad 
Niemcewicz 1789) — Status causae 
(w spr. porwanie króla 1778). 

Wójcicki. Cmentarz powązk. III. s. 17 — 
19. — Bentk. Hist: lit. I. 526—7. — 
Czartoryski Dantiscus. Myśli 1812. s. 71. — 
Encyk. Orgelbr. Ul. 396. art. Wójcickie- 
go. — Chodynicki s. 18. — Obraz życia Józ. 
Bielawskiego (parodya z r. 1808). 

BIELAWSKI Maciej. Kalendarz świat 
rocznych z wyborem czasów y z aspe- 
ktami. Na rok pański przestępny y przy- 
byszowy 1604. Przez Macieia Bielaw- 
skiego nauk wyzwolonych mistrza y 
philozofiey doktora z pilnością napisa- 
ny w Krakowie w drukarni Jakuba 

Siebeneychera. w 12ce (Druk gocki). 
Żebrawski Bibliogr. Nr. 751. BIELAWSKI. BIELAWSKI. 65 — Kalendarz świat rocznych z wy- 
borem czasów y z aspekty na rok pań- 
ski 1606 przybytni po przestępnym wtó- 
ry od stworzenia świata 5568 od po- 
topu 8912. przez M. Macieia Bielaw- 
skiego w naukach y philosophiey w 
sławney akademicy krakowskiey dokto- 
ra y professora z pilnością napisany. 
Zaćmienia tego roku nieobaczymy żad- 
nego. W Krakowie, w druk. u wdowy 
Jakuba Siebeneychera (1606). w 16ee, 
6 półarkuszy (kart 48). 

Pod Każdym miesiącem •i wiersze pol. nie- 
osobliwe. — Prognostyki dla każdej pro- 
wincyi. Ord. Zamojs. 

— Rozsądek y przestroga z gwiazd 
y biegów niebieskich, na rok pański 
1 605. po przestępnym pierwszy. Od 
stworzenia świata 5567. od potopu 391 1. 
Przez M. Macieia Bielawskiego w nś, 
ukach y philosophiey w sławney aka- 
demicy krakowskiey doktor-, z pihio- 
śćią napisAny. Jowisz panem dorocznym., 
Mars i Wenus pomocnicy, w 16ce, 5 
kart. 

Przypis Samuelowi Łaskiemu , herbu Korab 
sekr. J. Kr. M. Na odwrocie tytułu ośmio- 
wiersz pod herbem Łaskich. Dedykacya 
ma kart A.^ i C3 — Cg. Obejmuje pochwały 
astrologii i czynów Łaskiego za Henryka 
króla i Stefana, o jego legacyach w Szwecyi, 
Danii i w Rzeszy; o odzyskaniu przezeń 
miast i zamków: pomimo, źe burza roz- 
proszyła okręty. Powiada, że mu się ani 
Warchahn ani Stockholm oprzeć uie zdo- 
łały. — Z samego tekstu ocalała tyUto 
jedna kartka obejmująca Kwiecień i Maj. 

Zebrawski Bibliogr. matemat. str. 229. 

Jagiellon, (defekt) 

— Praktyka na r. 1617. 

W piśmie pod tytułem: Wielkie a podzi- 
wienia godne niebieskiey przestrogi Cudo 
etc. (Jana Zrzenczyckiego) str. 13H taką 
o nim znajduię wzmiankę : „A któż za- 
pomni onych troyga słońca, y po niebie 
na obłokach woyska y słupów krwawych, 
które się widziały 1617. O czym celeber- 
rimus vir, omnique laude diuturna dignus, 
cui par hac in arte nondum inventus est, 
post illos Miechovios, Jacubcios, Vaysios, 
Fontanos, Mathias Bielawski opisał y prze- 
strzegał w Praktyce na ten rok, że ża- 
łosny y krwawy koniec Rokosz miał mieć 
przed Guzowem. y tak się stało". 

Wisznie ws. Hist. lit. IX. 50Ó. 

BIELAWSKI Mathias, Thomas Jabłoń- 
ski Joannes Scheliha de Rzuchau, Lau- rentius Matthacides Lesnicensis. Quae- 
stio ad c. vlt. de transact. 1. 3. et 4. 

C. ex quib. caus. infam : irr. a M. Mat- 
thia Bielawski Phil: Doct: et Profes- 
sore. Thoma Jabłoński Art : Phil : 
Bace. Joannę Scheliha de Rzuchau. Lau- 
rentio Matthaeidae Lesnicensi. Publice 
ad disputań. pro assequenda prima in 
ivridica facultate laurea , in Coli : DD. 
Jurisc. proposita. Praesidente Clarissimo 

D. M. Thoma Eustachio a Piątek, J. 
U. Doctore et Professore. Disputabitur 
die 27 Martii, Hora 13. Graco vi ae, A pud 
viduam Jacobi Sibeneycher, 1608. w 
4ce, kart 4. 

Dedykow. Stan. Sieciński Cracov. Praepo- 
sito. Obejmuje : Condusiones. 

Branic. — Jagiell. 

Bielawski Prokop ob. Kurzeniecki 
Marcin i Jerzy (1596). 

Bielawski Stephanus ob. Kurzenie- 
cki Marcin i Jerzy (1596). 

BIELAWSKI Tomasz. Myśhwiec Om- 
nia subiecisti sub pedibus ejus etc. 
Wszystkoś deptać pozwolił w nisko- 
ziemnym wieku, — owoce, woły y w po- 
lach błędny zwierz , człowieku : — Pod 
iegosz moc wietrzny ptak wpada lo- 
togory, — y ryby co przechodzą w głębi 
morskie nory. W Krakowie, Roku 1595. 
w 4ce, k. nlb. 24, druk gocki. 

Na odwr. tyt. herb Sokołowsktego i nań 8 
wierszy. Ded. Janowi Sokołowskiemu w 
Bystrcu, z Krakowa w poniedziałek po 
nawiedzeniu P. Mariey r. p, 1595. Tomas 
Bielawski. 
Jusz. I 25. bez. bliż. opisu. — Wiszniew. 
VII. 210. — Maciej. Polska IV. 223. 
Komik. — Ossolińs. 

— Processya Wielkanocna. Z nie- 
którym śpiewaniem kościelnym tegoż 
Święta, właśnie przełożona. B. r. m. i 
dr. (Drzeworyt: Chrystus zmartwych- 
wstający, pod tym 2 wiersze łac, wszy- 
stko w ramce arabeskowej), w 8ce, k. 
nlb. 15 i 3 strony nut z tekstem. 

Przypis. Elżbiecie Kostkownie z Sztemberka 
Zalinskiej kasztelance gdańskiej , ścibor- 
skiej , przedborskiej , tucholskiej starości- 
nie. Dan ze Żnina w Niedzielę kwietnia 
roku pańskiego 1591. Po przypisie są wier- 
sze łac. Krzysztofa Kordeckiego i Alexe- 
go Placentina, obydwóch ze Żnina. 

Wiszn. VI. 449. — Maciej. Pism III. 340. 

9 66 BIELEC. BIELECKI. (bez ozn. formatu, druku i objętości) — 
Zebrawski Bibl. 21-i. 
Juszyiiski I. 25. — Bentk. I. 335. — Siarcz. 
Obraz I. 30. Kórnik. 

BIELEC (BIELECZ) Martinus. Flos 
candidus veris novi admodum reveren- 
do & magnifico domino Valeriano Wil- 
czogórski , canonico Luceoriensi , prae- 
posito Paczanovicnsi , &c. patrono ob- 
servandissimo. Per Martinum Bielecz 
laureae in artibus et philosophia primae 
candidatum alumnura almao acaderaiae 
Zamosc. oblatus.aniio regis regura quo 
Magnus DuCum duX feliX reX Vltla 
dispullt. Zamoscii (1638). w 4ce , k. 
nlb. 4. Czarter, 

— Ob, Abrek A, (Applausus vir- 
tutibus, Zamość. 1 638, — Bielecki Mar- 
cin. — Siestrze Witowski Jak. (Epigr. 
1638). 

Bielecki ob. Protestatio nomine Uni- 
vers. Cracov, (1761). 

BIELECKI Andrzej. Positiones selec- 
tae ex universis disciplinis theologicis 
quas, pro laurea doctorali consequen- 
da publice propugnandas suscepit Rev. 
Andreas Bielecki Theol. Baccal. lorma- 
tus, Seminarii Generalis Rit. Graeci 
Cath. alumnus. Leopoli Anno M. DCC. 
LXXXIX. (1789.) :rypis Pillerianis. 
w 4ce. 

Jocher 2721. Ossol. 

Bielecki Jan ob. Radziwiłłowa Re- 
gina (1637.) — Zamojski Jan (Muso- 
paean 1646). 

Bielecki Krzysztof, Vice-Capitaneus 
Kremecens. ob. Canevesi Franciszek 
(Gratitudo erga Joannem Zamoyski 1649). 
— Czarnocki (Dexiosisj epigr. Aglaia 
1646). 

BIELECKI Martinus. Bene et felici- 
ter principale, ac praesuleum; celsiss: 
illustr. et reverendissimo Domino, S, R. 
J. principi D. Georgio Albrachto Denhoff, 
Episc Cracovien: duciSeveriae, supremo 
Regni et desideratissimo Academiae cra- 
cov, cancellario: inter auspicata solen- 
nia splendidissimi ingressus ad inclitam 
Regni Metropolim, sedemq; suam Epi- 
scopalem Cracoviam ; publicae letitiae 
et officiosi cultus gratia consecratum. 
A. M. Martino Bielecki, Collega Ma- iore, Regio et Tyliciano P]loquentiae 
professore, S, Annae Cracovien : Cano- 
nico. Anno Domini bene et feliciter ve- 
nientis, in solutem humani generis 1701, 
die nona Octobris, Craooviai5, typis Uni- 
versitatis. folio, kart nlb. 25, 

Na odwr. tyt. napisał wiersz p. t. Scazon 
Woiciech z Kurozwęk Meciński sta ojco- 
wski. — I anegiryk sam prozą pisany 
stylem naciętym, po nader długim wstępie 
nadmienia cośkolwiek o rodzinie Denhof- 
fów. 
Czartor. — Krasińs. — Jagiell. — Ordyn. 

Zamojs. 
— Cordolium geraentium cum pul- 
lato Apolline musarum , post nupera 
aliquot, in pamasso Jagelonico claris- 
simorura .virorum acerba tunera, in ex- 
tincto recenter omnium politioruin lite- 
rarum eorculo, praecellentium ingenio- 
rum miraculo, innumerabilium varii ge- 
neris scriptorum , dictatore perpetuo, 
clarissimo olim, et excellentissiino Do- 
mino, M. Stanisiao Josepho Biezanow- 
ski, in Alma Universitate Cracoviensi, 
philosophiae Doctore , Collegij minoris 
seniore patre, ordinario poeseos profes- 
sore ac historiographo, acerbissirae re- 
novatum , et dum meritissimo eius no- 
mini , in amarissimo universorum aca- 
demiae Cracoviensis ordinum luctu, com- 
plorantibus bonis omnibus , ad aedes 
divae Annae, justa parentalia, lugu- 
bribus cerimoniis persolverentur, ad ae- 
yiternam Tanti Viri omnium saeculorum, 
omniumq; literarum veneratione dignis- 
simi memoriam , honorandae magnae et 
inusitatae virtutis et leniendi doloris 
causa, pietate magistra, a M, Martino 
Bielecki phil. doct. et prof. , collega 
minore, contubernij Jagell. seniore, ca- 
nonico Tarnoyiensi, dolenti calamo ex- 
pressum, Anno mortui pro salute hu- 
mani generis Regis dolorum, et secu- 
lorum immortalis, 1693. die 16. No- 
vembris. Cracoviae, typis Universitatis,. 
folio, 4 ark. 

Według tego panegiryku, Bieźanowski uro- 
* dzil się we Lwowie, tara pierwiastkowe 
nauki w Szkołach Akademickich odbył, 
na dalsze do Akademii krakowskiej z sy- 
nem Marcina Kalinowskiego, Wojewody 
Czernichowskiego posłany, szczególniej 
przez swoje zdolności zjednał sobie wzglę- BIELECKI. BIELECKI. 67 dy Jana Cynerskiego Eachtamowczyka, 
naoTjczas Professora Wymowy z fundacyi 
Biskupa Tylickiego, Uczniem będąc już 
dał próby swego talentu wydaniem pism 
drobniejszych; później, wziąwszy stopnie 
uczone , gdy coraz bardziej się wsławiał, 
ze zbytecznej pracy zupełnie wzrok utra- 
cił. Gdy Szwedzi Kraków opanowali, 
przedniej si z nich, zdjęci podziwieniem je- 
go nauki i talentu wabili go do Szwecyi, 
pod korzystnemi warunkami: lecz Bieeża- 
nowski nie dał się do tego nakłonić. — 
Podług Bieleckiego Oraculum Partheuium 
szczególniej ■go Klemensowi IX. i Wło- 
chom a Orieps Byzantiiius (panegiryk wier- 
szem heroicznym dla Jana III.) Innocen- 
temu XI. zaleciły. Zaszczycali go przy- 
chylnością swój ą Biskupi : Piotr (Krakow- 
ski), Jan (Chełmiński) i Andrzej Łucki, 
Gembiccy i Prymas Andrzej Olszowski, 
Kardynał Kadziejowski, Jan Małachowski 
biskup Krakowski. — Obrządek pogrze- 
bowy odbywał w kościele S. Anny Stani- 
sław Szembek, Biskup Dionyzyjski. Osta- 
tniem jego pismem , gdy długą chorobą 
dręczony iuź pasował się ze śmiercią, 
był panegiryk Stanisławowi Janowi Ja- 
błonowskiemu kaszt. Krak. Het. W. Kor. 
Umarł r. 1693. w październ. za Rektor- 
stwa Sebastyana Piskorskiego O. P. D. 
i Prof. Kanonika Krak. — Exekutorami 
ostatniej woli mianował Piotra Praczle- 
wica, Theol. Prof. i Macieja Brockiego, 
KoUegów większych. Tyle można się do- 
wiedzieć z deklamacyi Bieleckiego. . 

Branic. — Jagiell. — Ossolińs. — Czar- 
ter. — Krasińs. 

— Dominium jurisprudentiae, cun- 
cta mortalium rite gubernatis; a per- 
illustri^ clarissimo, et admodum reve- 
rendo. Domino, D. M. Żacharia Tlie- 
sznarowic, luris utriusq; Doctore et 
Professore, protonotario Apostolico, Ec- 
clesiae S. Nicolai extra Urbera Cra- 
cov: Praeposito, publica, inter clarissi- 
mos ac cońsultissimos viros, inclytae 
facultatis juridicae, in alma Vniversi- 
tate cracoviensi doctores ac professores, 
pro loco responsione, & doctissimą Quae- 
stionis juridicae de Dominio discussio- 
ne, in lectorio Collegii Clarissimoru 
DD. lureconsultoru assertvm; et a M. 
Martino Bieleckie pliilosophiae Doctore, 
CoUega Majore , Regio professore, Ca- 
nonico Tarnoviensi, in vim benevolen- 
tissimi et officiosi affectiis, brevi elo- 
gio , celebratvni. Anno Domini 1695. die 17. Martii. Cracoviae, typis Univer- 

sitatis. folio, ark. 2. 

W wierszu tym wymienia uczonych ludzi 
w Bieczu urodzonych t. j. M. Kromer, 
Piotro wieki teolog, Czaplicki prawnik, 
Jodłowski matematyk, Stalicki filozof i Te- 
sznarowicz. Jagiell. — Ossol. 

— Hilaritas Universa, cum B. Chri- 
sti Martyre Felicissimo, via universalis 
felicitatis triumphali, per apertam cae- 
lestis gratiae portam triumphalem , ex 
Ecclesia Conventuali extra muros Tar- 
noviae sita, religiosorum PP. Ordinis 
Minorum Observantium S. Francisci, 
ad Ecclesiam CoUegiatam Infulatam 
Tarnoviensera , Monumentis Coraitum 
in Tarnów, ac Ducum in Ostróg et Za- 
sław Basilicis visendam, procedens: 
splendidissimo apparatu, solennem sacra- 
rum reliqviarum introductionem , ador- 
nante , perillustri , et reverendissimo 
Domino, D. Petro Stanislao Orłowski, 
J. U. D. Protonotario Apostolico, Ca- 
nonico Cathedrali Cracoviensi, Praepo- 
sito Infulato, et Officiali perpetuo Tar- 
noyiensi , etc. etc. tam rarae et augu- 
stae celebritati , applaudente , M. Mar- 
tino Bielecki, pliilosophiae Doctore, in 
Collegio Majori Almae Academiae Cra- 
coviensis, Regio et Tylicianae eloąuen- 
tiae professore, S. Annae Grac: et Tar- 
noyiensi Canonico. Anno exliilaratae per 
Incarnati Verbi mysterium humanae 
naturae MDCC (170Ó.) [Dopis: Die XII. 
7 bris]. Cracoviae , typis Universitatis. 
folio, 11 kart nlb. 

Przypisał Piotrowi Stan. Orłowskiemu na 
odwrocie tytułu. Panegiryk poprzedzają 
dokumenta o Sw, Felicissimusie. 

Jocher 90-40. 

Jagiell. — Czart. — Ord. Zamojs. 

— Inferiae laureatae, piis manibus, 
perillustris olim et Reverendissimi Do- 
mini, D. Alberti Włodek, U. J. D- 
protonotarii apostolici , cauonici eccle- 
siae cathedralis Premysliensis , praepo 
siti Mosciscensis , Słocinensis , S. R. M. 
secretarii , ob eximiam liberalitatem, 
procurandae apud Sacram Sedem Va- 
ticanam , Divi, Patriarchae nostri Jo- 
annis Cantii , apotheosi , yltimae volun- 
tatis tabulis consignatam ; ab uniuersis 
academiae ordinibus, ad aedes Divae 68 BIELECKI. BIELECKI. Annae, piissiini affectus cordolio, per- 
solvtae : et ad aeuiternam tanti Mecae- 
natis et acaderaicae gratitudinis niemo- 
riara: a M. Martino Bielecki, philoso- 
phiae, in alina universitate, Craeoviensi 
doctore, inter collegas minores profes- 
sore, contubernij Jagelloniani seniore, 
canonico Tamouiensi. Victurae peren- 
nitati servatae. Anno restitutae salutis, 
1691. Die 22. Junij. Cracoviae, typis 
universitatis. fol. ark. B,. 

Na ost. str. Ode votiva w strofie safickiej. 
Jag. — Ossol. 

— Jvno pronvba, altis incljta ti- 
tulis, domestica virtv3, illustrissimarum 
familiarum, Tamovianae et Przerębscia- 
nae , conjunetis splendoribus , geniales 
accendens ignes, ad festa nyptialia, il- 
lustrissimorum responsorvm, D. Joan- 
nis Gratv8 Comitis in Tarnów Tarnow- 
ski, castellanide Sandomir. et lectissi- 
mae virginis Antoninae Przerębska il- 
lustrium et magnif. parentum Stanislai 
de Przyrab Przerębski, Vicepincernae 
mielnicensis, et Catherinae de Tęczyn, 
carissimae filiae, inter solennes Craco- 
viae hymenaeos, auspicatissimi ominis 
ergo, a Martino Bielecki in alraa Univ. 
Crac. philos. Dre et Professore, CoUega 
Minore, contubernii Jagelloniani Seniore. 
Panegyrici applausus obsequio. Hono- 
rata Anno salutis 1689. die 20 Fe- 
bruarij Cracoviae, et officina Francisci 
Cezary, S. R. M. Illustriss. ac Reve- 
rendiss. Dńi Episcopi Crac: Ducis Se- 
ueriae, Necnon Schol. Novodvors. Ty- 
pogr. folio, ark. Gr^ (kart 14). 

Na odwr. str. tyt. hesby nowozailubionych, 
pod temi dwa wiersze Zac. — Panegiryk 
proza pisany. — Gdzieniegdzie napotyka 
się małoznaczące szczegóły do rodziny Tar- 
nowskich. Na ark. Tg jest wiersz polski : 
Wandalskie nimfy pięknej Nowiniance for- 
tunnej małżeńskiej ligi winszują. 

Czartor. -^ Jagiell. — Krasińs. — Ord. 
Zamojs. 

— Majestas Regni Sarmatici. In 
Serenissinio et inTictissimo, Augusto II. 
Regę Poloniae, Magno Duce Lithvaniae, 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogi- 
tiae , Liyoniae , Kiioviae , Vołhyniae, 
Podoliae, Podlachiae, Smolensciae, Se- 
yeriae, Czemichoviaeq ; Duce Saxoniae haereditario, Juliae, Ciiviae, Montium, 
Angriae et Yestphaliae, S. R.' Irape- 
rii Archimareschallo , atq; Eiectore; 
Landgravio Thuringiae, Marchione Mi- 
sniae, et utriusque Lusatiae, Burgra- 
vio Magdeburgeuse 5 Principe Comite 
Hennebergense ; Comite Marcae, Ra- 
yensbergae et Barbii; Domino in Ra- 
venstein etc. etc. invicta: ad solennem 
festuniq ; diem , auspicatae inauguratio- 
nis Regiae, e voto yenerationis acade- 
micae , votivis acclamationibus , a M. 
Martino Bielecki philos. doctore, ejus- 
demq; in CoUegio Majori Studii Uni- 
yersitatis Cracoviensis Regio Professore, 
Ecclesiarum Collegiatarum S, Annae et 
Sanctorum Omnium Cracovien: et Tamo- 
vien : Canonico, adorata. Anno Domini, 
1697. die 15 Septembris. Cracoviae typ. 
Universitatis. folio, 7 arkuszy. 

Toż w Liinig. Orationes III. 6U7. 

Po przemowie prozą idzie stylem nakamien- 
nym Acclamatio I — III. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — 
Ossol. 

— Meridies felicitatis et laetitiae 
publicae Serennissimus , aeternis augu- 
gusti connubij ignibus serenissimorum, 
et potentissimorum principum sponso- 
rum , Maxirailiani Emanuelis utriusq ; 
Bavariae, nec non Superioris Palati- 
natus ducis, comitis Palatini Rheni^ 
S. R. J. Archidapferi et Electoris, Land- 
gravii Leuchtenbergensis , Belgii guber- 
natoris, etc. et Mariae Teresiae Polo- 
niarum principis, Magnae Ducis Li- 
thvaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, 
Saraogitiae, Kiioviae, Yołhyniae, Po- 
doliae , Podlachiae , Liyoniae , Smolen- 
sciae, Seyeriae, Czerniechoyiaeque, er- 
bem irradians, splendidissima festorum 
nuptialiuni magniticentia , Varsayiae in 
meditullio Regni Poloniae adornatus, et 
a Martino Bielecki , in Alma Uniy. 
Crac. Phil. Dre, et Prof. , Collega ma- 
jore, Canon. Tarnoviensi Panegyri epi- 
thalamica expressus. Anno justitiae so- 
lis, in carne humana orientis 1694. 
die 15. Augusti. folio, kart 15. (sign. G,.) 

Panegiryk prozą. — Bandt. II. 464. zowie ją 

Kunegundą Teresą. 
Akad. — Jagiell. — Ossol. — Zbór ewang. 

Wileńs. BIELECKI. BIELECKI. 69 — Oraculum Themidis Polonae, au- 
reo cognatarum astreae Charitum tri- 
pode, in perillustribus , clarissimis et 
admodum Reuerendis Uominis , in am- 
plissimo DT>. Jure-Consultorum coUegio, 
Juris utrmsque licentiatis, D. M. An- 
drea Krvpec'ki , Ecclesiae Collegiatae 
Sanctorum Omnium Cancellario ; D. M. 
Joannę Ekart , eiusdem Ecclesiae pri- 
micerio, et in Cathedrali Ecclesia cra- 
couiensi , poenitentiario Foxiano ; D. M. 
Adamo Styrkowski, protonotario apo- 
stolico, Primicerio Tarnouiesi , Casirai- 
riae ad S. Jacobum praeposito, Consi- 
storii cracouiensis actuario; dum in Al- 
ma Uniuersitate Cracouiensi, ad aedesCol- 
leg : Omnium Sanctorum, sub eximia pro- 
tectione Cels. ac Rev. praesułis, ac prin- 
cipis D. Joannis de Małachowice Mała- 
chowski , episcopi Cracoviensis , Ducis 
Severiae, Almae Universitatis Craco- 
viensis , Cancellarii faventissimi ; Sub 
felicissimis veró auspiciis, Magnifici, 
perillustris et admodum Reuerendi Do- 
mini, D. M. Francisci Josepłii Przewo- 
ski , S. Th : Doctoris et Professoris, 
CoUegae Maioris, Ecclesiarum Collegia- 
tarum , SS. Omniu Crac. Praepositi, 
Scholastici Curelouień: ad S. Florianum 
Canonici, Korczynen: Curati librorum 
per Diaecesim Crac: Ordinarij Censo- 
ris,. Canonizationis Beati Joannis Can- 
tii Procuratoris , Contubernii Hierosoly- 
mitani Provisoris, S. R. M. Secretarij 
Almae Uniuersitatis Cracouiensis, Ge- 
neralis et Vigilantissimi Rectoris. A per- 
illustri et admodum Reuerendo Domino 
D. M. Sebastiano Sikorski , juris utri- 
usq ; Doctore et Professore , Ecclesiar ; 
Colłegiat: SS. Omnium Archidiacono, Ca- 
nonieo Yielunensi , Curato Luboricensi, 
Inclytae facultatis juridicae Procancel- 
lario. In nobilissima illustrium Hospi- 
tum corona, et Senatus academici con- 
sessu , juris utriusque Ductores, ritu 
solenni renvntiarentur, coronatum, et 
officiosissimi cultus, gratulatorijąue ap- 
plausus ergo, rarae solennitati actus 
istius , lucique publicac , per M. Mar- 
tinum Bielecki in eadem Alma Univer- 
sitate Cracou : Pliil : Doctor : et Profes : CoUegii Minor: Canonicum Tarnouien: 
Contubernij Jagelloniani Seniorem. Con- 
secratvm. Anno Salutis 1692. Die 27 
Mensis Martij. Cracoviae, ex officina 
Francisci Cezary, S. R. M. illustriss. 
ac Reverendiss. D. Episcopi Crac. Du- 
cis Sever. nec non Schol. Nouod. ty- 
pogr. folio, k. 7. 

Czartor. — Jagiell. — Ossoliń. 

— Oratio Martini Bielecki Profes. 
in Acad. Cracov. publici, ad Augustum 
II. Poloniarum Regem. 1697. 

Suada lat. Ostrows. 1747. II. tom. p. 104— 

105. 
Porównaj wyżej : Majestas. 

— Panegyricus funebris , aeternae 
memoriae Celsissimi principis illustrissi- 
rai et rndissimi Domini Joannis de 
Małachowice Małachowski , Dei et S. 
Sedis apostolicae gratia, Episcopi Cra- 
coviensiS; Ducis Severiae, Studii Almae 
Uniyersitatis Cracoviensis Cancellarij et 
Benefactoris munilicentissimi ; Dum in Ba- 
silica Cathedrali Cracoviensi, magno om- 
nium dolore , et solenni funeris pompa, 
mortales ejus exuviae, tumul aren tur : 
Dicatus , a M. Martino Bielecki , Ec- 
clesiarum Collegiatarum S. Annae Cra- 
covien: et Taniovien: Canonico, Regio 
et Tyliciano Eloquentiae Professore, An- 
no salutis 1699. die 22. Semptembris. 
Cracoviae, ty pis Universitatis (1699). 
fol. k. 13. 

Jagiell. — Krasiński. — Ossoliń. 

— Panegyricus celsissimo nomini et 
amplissimo honori , illustrissimi et re- 
verendissimi Domini D. Stanislai de 
Lubraniec Dabski Dei et Apostolicae 
Sedis gratia, Episcopi Vladislaviensis, 
et Pomeraniae, inter festiyos exultantis 
Poloniae , et gratulantis Cuiaviae plau- 
sus , in aditu Cathedrae Vladislaviensis 
auspicatissimo, solenni et ofticiosa cele- 
britate, nomine Academiae Cracovien- 
sis, a M. Martino Bielecki, in eadem 
Alma Universitate Cracoyiensi, Philoso- 
phiae Doctore et Professore, Collega 
Minore, Canonico Tarnoviensi, conse- 
cratYS. Anno consecratae per verbum 
incarnatum humanae naturae 1693. Cra- 
coyiaej typis Uniyersitatis. folio, k. 10: 70 BIELECKI. BIELECKI. Na odwr. str. herb Dębickich w drzeworycie; 

pod nim 8. wierszy łac. Ca2y panegiryk 

prozą. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossoliń. 

— Panegyricus celsissimo principi, 
illustrissimo et reyerendissimo domino, 
D. Stanislao in Lubraniec Dąmbski, 
Dei et S. Sedis Apostolicae gratia, epi- 
scopo Cracoviensi , duci Severiae, almae 
Universitatis studii generalis Cracovien- 
sis, cancellario faventissimo , in primo 
cathedrae episcopalis aditu, dedicandvs. 
Nunc, praeveniente solennem ingressum 
morte, aeterne tanti principis memoriae, 
inter tristis pompae, feralia dona, post- 
humo academieae pietatis obsequio, con- 
secratYs , a M. Martino Bielecki , in 
coUegio Majori , eiusdem Universitatis 
regio et Tylicianae eloquentiae profes- 
sore, S. Annae Craeov: et Tarnov: Ca- 
nonico. Anno verbi aeterni mortalita- 
tem induti M. DCC. (1700). raensis 
Decembris die XVI. Cracoviae, typis 
Universitatis. fol. 22 k. nlb. 

Akad. — Czart. — Dzików. — Jagiell. — 
Ossoliń. 

— Pvrpvra Sreniavia ex auitis 
purpurati sanguinis decoribus in togara 
collecta yirilem virtute magistra et eu- 
ris in praetexta virilibus lUustrissimi et 
Excelentissimi Domini , Georgii Lvbo- 
mirski, Comitis in Wiśnicz et Jaro- 
sław Sacri Rom ; Imp : Principis Capi- 
tanei Sandecensis. Et dvm inter festas 
acclamationes ac publica vota , Magni- 
ficentissime ingressus publici apparatu, 
Capitaneatus sui auspicia Sandeciae 
faustissime auspicaretur ; Cultu officio- 
sissimo: a M. Martino Bielecki, in al- 
ma Uniuersitate Crac : Philosophiae Doc- 
toreetProfessore, CoUega Minore, Contu- 
bernij Jagelloniani Seniore. Luci publi- 
cae consignata. Anno salutis 1688. die 31. 
Maij. Cracoviae, ex officina P>ancisci 
Cezary, S. R. M. lUustriss. ac Rńdiss. 
D. Epi.scopi Crac: Ducis Seueriae. Nec- 
non Scliol. Nouodvorsc. Typogr. (1688.) 
fol. kart 7. 

Akadem. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— f In nomine Domini Amen. Quae- 
stio logica , de termino. Sub felicissirais 
auspiciis Magnifici Perillustris ac Reue- rendissimi Domini, D. M. Samuelis For- 
mankowic, J. U. Doctoris et Professo- 
ris, Prothonotarij Apostolici: Ecclesia- 
rum Cathedralis Cracou : Canonici, 
Collegiatae SS. Omnium Custodis, Con- 
iusiensis Curati , Contubernionim Ju- 
ridici & Jagelloniani Proyisoris. Studij 
Almae Uniuersitatis Cracoviensis gene- 
ralis et yigijantissimi Rectoris. A, M. 
Martino Bielecki, Philosophiae Doctore 
et Professore, Contubemii Jagelloniani 
Seniore. Pro Collegio Minori publice 
ad disputandum proposita. In peraugu- 
sto DD. Theologorum Lectorio anno 
quo FInlerat noXaM DeXtro CrVX 
Laeta Tonante, (1687.) Mensis Maji Die 
17. Hora II. Permissu Magnifici D. 
Rectoris. Cracoviae, ex officina Franci- 
sci Cezary, S. R. M. lUustriss. ac Rńdiss, 
Dńi Episcopi Crac: Ducis Seueriae, 
necnon Schol. Nouodworsc. typogr. fol. 
2 k. nlb. Jagiellon. 

— Regia solis justitiae augusta. Ec- 
clesia religiosarum Beatae Mariae Vir- 
ginis Yisitantis Sanctimonialium , Ma- 
gnificentissimo praesuleae munificentiae 
impendio in fundo episcopali ad Cra- 
coviam recens constructa: et ad solen- 
nia nativitatis , D. Joannis Baptistae, 
Celsissimo, et Reverendissimo Praesule 
ac principe , D. Joannę de Małacho- 
wice Małachowski, Dei, et Sanctae Se- 
dis Apostolicae gratia , Episcopo Cra- 
coyiensi. Duce Severiae, Almae Uni- 
yersitatis Cracoviensis Cancellario fa- 
yentissimo, ejusdem Ecclesiae et Ilklona- 
sterii fundatore, sub titulo S. Francisci 
Salesii, earumdem Sanctimonialium Pa- 
triarchiae, et S. Augustini Ecclesiae 
Doctoris, solenni ritu consecrata: Ad 
perpetuam vero tam splendidissirai ac- 
tus memoriam , festivo laetitiae publi- 
cae plausu, a M. Martino Bielecki , Phi- 
losophiae Doctore , ejusdemq ; in Alma 
Universitate Cracoviensi, CoUegij Majo- 
ris , Professore RegiO; Canonico Tarno- 
yiensij celebrata. Anno Salutis 1695. die 
24. mensis Junij. Cracoviae, typis Lni- 
versitatis. (1695). Fol. k. nlb. 5. (wier- 
szem nakamiennym). 

Jocher 8893. Jagiell. — Ossol. BIELECKI. BIELECKI. 71 — Salve aeternumqve Vale , magno 
rerum acadernicarum colurnini , suramo- 
rum virorum delicio, eruditorura orna- 
mento, Perillustri olim et admodum 
rńdo Domino, D. M. Christophoro So- 
wiński, S. Theologiae Doctori et Pro- 
fessori, Collegae majori, Ecclesiarum 
CoUegiatarum, ad S. Florianum Decano, 
SS. Omnium praeposito, Cancellario Po- 
snaniensi , Curato Prosovicensi , S. R. 
M. Secretario: Contubernij Philosopho- 
rum Provisori: Urgentibus fatis, viain Uni- 
versae Carnis ingresso, dolentibus om- 
nium bonorum animis exoptatum: et 
dum pijs eius manibus, justa funebria 
ad aedes D. Annae persolverentur, ad 
aeternam tanti Viri raemoriam pietatis 
et gratitudinis ergo a M. Martino Bie- 
lecki Collega Majore, Regio Professore, 
S. Annae et SS. Omnium Cracovien : et 
Tarnoyien: Canonico, gementibus fibris 
expressiim. Anno salutis 1699. die 10. 
Martij. Cracoviae , typis Universitatis. 
1699. fol. k. nlb. 6. 

Na odwr. tyt. ded. Tiotrowi Praczlewic Th. 

D. et Prof. i M. Mart. Ośliński, Phil. D., 

exekutorom testamentu. 
Dzików. — Krasiń. — Jagiell. — Ossol. 

— Trigemina celsitvdinis theologi- 
* cae porta: Perillustri Clarissimo et adra: 

rnd. -Dno, D. M. Matthiae Stanislao 
Psoiecki , Sacrae Theologiae , et utri- 
usq; Juris Doctori, Protonotario Apo- 
stolico, Collegae Majori, Canonico ad S. 
Florianum , ^Alinae Universitatis Craco- 
yicnsis Procuratori , Contubernij Jagel- 
loniani Provisori, curato in Osiek, S.R. M. 
Secretario ; pro loco inter Perillustres et 
Adra: RR. DD. Sacrae Theologiae Doc- 
tores in peraugusta Divi Jagellonis 
Aula , et in amplissima Illlustrium ho- 
spitum , ordinumq ; Academiae corona 
respondenti, in arcura trivmphalem, 
gratijs auspicibus erecta : comitante ra- 
rae raagnificentiae pompam , officiosis 
plausibus , debitae observantiae ergo, 
M. Martino Bielecki, Phllosophiae Doc- 
tore , inter Collegas minores Professore, 
Canonico Tarnoviensi, Contubernii Ja- 
gelloniani Seniore, Anno restitutae sa- 
lutis 1691. die 6. Sept. Cracoyiae, Ex ofńcina Francisci Cezary S. R. M. ty- 
pogr. A. D. 1691. fol. k. nlb. 5. 

Czart. — Jagiell. — Ossol. 

— Tuba mirvm spargens sonym? 
ad festivam Universalis Jubilei celebri- 
tatem funesto mortis Classico, post mil- 
le superata vitae mortalis discrimina, 
post tot parta immortalibus gestis in 
regno sapientiae decora; Perillustri et 
admodum reverendo Domino D. M. Fran- 
cisco Przeworski S. Th. Doctori , et 
Professori, S. Floriani ad Crac : Floren- 
tiae Praeposito, canonizationis B. Joan- 
nis Canti) Procuratori. S. R. M. Secre- 
tario, etc. Die martis XXIV. Maij. 
Olim Syracusanis propter victoriam au- 
ro notari solita : hora X. antę meridi- 
em , tanąuam decumanorum malorum, 
edecumato victori; perennis gloriae oc- 
cinuit, triumphum. quem ad justa pa- 
rentalia , Cracoviae, in Basilica SS. Tri- 
nitatis PP : Or: praed. pijs ejusdera 
manibus, sepulchrali apparatu persoluta 
dolentis eloquentiae gemitu, non Lydijs 
Phrygijsq ; tibiarum- modulis expressum, 
memori aevo, trasmisit (sic), spectandum. 
M. Martinus Bielecki , in Collegio ma- 
jori studii generalis Almae Universita- 
tis Cracoviensis Regius et Tylicianus 
eloquentiae professor, etc. Anno Incarnati 
Dei, humanae salutis vindicis et iudi- 
cis, M. DCC. I. Die XXVIII. Maij. 
Cracoviae , typis Univ. (1701.) folio, 
k. nlb. 5. 

Czartor. — Jagiell. — Ossolińs. 

— Unio Coronarum pretiosissimys, 
vi fatorum terris ablatys , ingentium 
meritorum vigore coelo redditus. Peril- 
lustris olim et Reverendissimus Dominus, 
D. Remigius Suszycki , utriusq ; juris 
Doctor, Ecclesiae Cathedralis Cracovi- 
ensis Archidiaconus , CoUegiatae Lan- 
ciciensis Scholasticus Kielcensis Custos 
S. R. M. Secretarius. Cujus inaestima- 
bile damnum, ad iusta funebralia, in 
Ecclesia Cathedrali Cracoviensi , eidem 
persoluta, memori aevo legendum, li- 
teris lugubribus transmisit ad posteros, 
M. Martinus Bielecki, Sacrae Th: Bac- 
calaureus, Collega Major. Tylicianus Pro- 
fessor, Scholasticus ad Sanctam Annam 72 BIELECKI. BIELEWICZ. Cracoviae etc. Auno Salutis 1705. die 
18. Julij. Cracoviae, typis academicis 
fol. nib. 7. 

Ded. Andrzejowi Olszowskiemu, kanonikowi 
katedr, krak, i sandom. 

Jagiell. — Ossoliń. 

— Via Aąnilae in caelo. Palmari- 
bus Yirtutum , meritorum , et sapien- 
tiae yestigiis, Perillustris olim, et Reve-. 
rendissimi Domini, D. Matthaei Casimiri 
Orłowski, J. U. Doctoris, Pi*otonotarii 
Apostolici , Ecclesiae Metropolitanae 
Gnesnen: Canonici. Praepositi infulati Ca- 
menensis, Scholastici Yislicen: Ecclesia- 
rum Collegiatarum Łovicien: et Tamo- 
vien. Canonici, Praepositi Małogostensis, 
etc. Eininentissirai et Reverendissimi 
Principis D. Michaelis Stepliani Coraitis 
in Radziejowice et Kryłow Radziejowski, 
S. R. E. tituli S. Mariae de Pace Presby- 
teri Cardinalłs, Archiepiscopi Gneznen : 
Legati Nati, Regni Poloniae et M. D. Li- 
thvaniae Primatis Primiąue Principis, Ge- 
neralis Auditoris, expressa ; et dum pijs 
ejus manibus , justa parentalia , Łovi- 
cij , in Basilica monumentis Archiepi- 
scoporum Gnesnen: augusta, ritu so- 
lenni pcrsolverentur, ad perennem tanti 
viri de ecclesia optime meriti memo- 
riam ; officiosae pietatis ergo a M. Marti 
no Bielecki, Philosophiae Doctore ejus- 
demq; in Collegio Majori studii Uni- 
vers cracoviensis regio professore, eccle- 
siarura collegiatarum, SS. Omnium et S. 
Annae Cracovien: et Tarnovien: Canoni- 
00, funebri Elogio, luci publicae consigna- 
ta. Anno Salutis 1697. die 22. mensis 
Martij. Cracoviae, typis Uniyersitatis 
(1697). fol. ark. sygn. E. 2. (wierszem 
nakamiennym). 

Poprzedza przedmowa do P. S. Orłowskiego 
i Jana Małachowskiego. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Ob. Balicki Franc. (Trophaeum 
triumphis 1681) — Brykner Stan. Hier. 
(1702) — Ceypler C. J. (1696) — Re- 
roński Mich. Stan. (1692) — Sarnecki 
Jacobus Adalbertus (Lucta atrocium 
1712) — Schultz Jan Chr3'^zostoin (Fe- 
lix seculum 1700) — Szaszkiewicz Do- 
minik Lauren. (Fasciculus 1690) — 
Thesznarowicz Zachariasz (Dominium iuris prudentiae 1695) — Zawisza Krzy- 
sztof Stan. (Propositiones 1695). 

BIELECKI Stanisław Antoni. Nau- 
machia triumphalis in Eurippo philoso- 
phico ab XI. W. DD. primae laureae 
candidatis secundis auspicijs expedita, 
et dura per illustrem clarissimum et 
admodura reverendum Dominum , D. 
M. Adalbertura Goszkowski, philoso- 
phiae doc torem et professore ui , colle- 
gam majorem, eccl: coUegiatae S. An- 
nae canonicum , in freąuentitsima illu- 
strium hospitum corona artivm libera- 
livm et philosophiae baccalaurei ritu 
solenni renuntiarentur, affectus et gra- 
titudinis ergo a Stanislao Antonio Bie- 
lecki, ejusdem laureae candidato laeto 
celeusmate decantata. Anno qu6 8tIX 
DeYICta refert tlbl lYstos Christa 
trIYMphos. Die veró 2-da mensis Maij. 
Cracoviae, typis universitatis (1732.) fol. 
k. nlb. 10. 

Na odwrotnej stronie karty tytułowej mie- 
dzioryt herbu. — Dedicatio: D. M. Casi- 
miro Chochmański Phil. Doc. etc. — Na- 
stępuje oda do Sw. Jana Kantego. — 
Egzaminatorzy : Wal. Wichrowski , Woj- 
ciech Goszkowski. Jan Chr. Tortowski. 
Laureaci: Józ. Aug. Jaxa Marcinkowski, 
Józ. Węgrzynowicz, Stan. Zncherla, Józ. 
Kuchorski, Mich. Molęcki, Józ. Wieczkie- 
wicz , Grzegorz Adamski, Mich. Franc. 
Lodecki , Jan Ciołkiewicz , Stan. Bibrzy- 
cki. — Autorowi za Panegiryki dziękują 
Kucharski i Wieczkiewicz. Jagiell. 

BIELEJOWSKI Jeremiasz. Obrona ty- 
tułów Xiążęcych .od RzeezypospoHtey 
uchwała seymowa pozwolonych. R. p. 
1641. B. w. m. dr. w 4ce, 16 kart. 

Dedyk. Xciu Hieremiemu Michałowi Koro- 
butowi na Wiśniowcu Wiśniowieckiemu. 

Jest to pismo przeciw Ad. Grodzieckiemu : 
Przestroga, występuj .-icemu przeciw tytu- 
łowi książęcemu Ossolińskich, a to za Ra- 
dziwiłłami. 

Siarcz. Obraz I. 164. (zwie go Hieron. Bie- 
lorowski). — Czacki O lit. pr. II. 77. — 
Wiszniew. Hist. lit. IV. 389. 

Branic. — Czartor. — Dzików. — Os- 
solińs. — Warsz. Uniw. 

Bielenewski Ignacy ob. Tomasz z 

Kenipis (O podrażaniu 1764). 

Bleleński Jakób ob. Sokołowski 
Stan. (Pro cultu 1582). 

Bielewicz Jan ob. Makowski Jan 
(Distinctiones 1656). BIELEWICZ. BIELICKI. n Bielewicz Jerzy ob. Makowski Jan 

(Distinctiones 1656). 

Bielewiczowa Hel. z Grużewskich 
ob. Examen (1714). 

BIELICKI Jakób. Fausta gratulatio 
in celeberrimas nuptias lUustr. ac Ma- 
gnif. coniugum. Domini D. Joannis Po- 
tvlicki a Potylice et Dn. D. Zophiae 
Witosławska a Sielec. A Jacobo Bieli- 
cki D. Posnaniae, in oflicina Joannis 
Wolrabj, 1615. w 4ce, kart 8 nlb. 
Wierszem i prozą. Są także przemowy do 
Stan. Potulickiego, Janusza Witosławskie- 
go, Do p. Zofiey Witosławskiey oblubie- 
nice (po polsku). Winczowanie (sic) Pana 
Andrzeia Witosławskiego Oblubienicy sio 
strze swej. Jagiell. 

BIELICKI z Bielczewa (Kusząba) Leon 
Tyburcy. Propozycia podana do Stanów 
oboyga Narodów skonfederowanych przez 
urodzonego Chorążego Kawaleryi Na- 
rodowcy w Dywizyi Wielkopolskiey, 
Deputata na Trybunał koronny Woje- 
wództw Brzeskiego, Kujawskiego y Ino- 
wrocławskiego, chcącego pułk przed- 
niey straży nowy wystawić, w formo- 
waney Aukcyj Wojska w hczbie 100000 
przez RzeczpospoUta uchwalonego, y w 
sposobie kondycyj niżey wyrażonych. 
Bez w. m. i r. (1791). fol. k. nlb. 2. 

Warsz. Unfw. 

BIELICKI Stanisław (1654. um. 17 

stycz. 1718. r. w Kaliszu). Celko me- 
lancholii (kazanie adwentowe). 

Wymienia C. Biernacki w Enc. Powsz. Or- 

gelbr. Iii. 514. lecz nie jest znane. 
— Ervditi fori actio coram lUu- 
strissimis Reverendissimis Tribunalis 
Regni ivdicibvs. Sub solenni studiorum 
instauratione morę institvtq; S. Jezu: 
in Avla pyblica Collegii Lrblinensis 
oratoria prophasi indvcta sub avspiciis 
Illustrissimi ac Reyerendissimi Domini 
D. Josephi Comitis Zebrzydowski S. 
Stephani ad Tibiscum praepositi Infu- 
lati Cracoviensis etc. Canonici ad Tri- 
bunal Regni Deputati judicis mecaena- 
tis amplissimi. Kalendis Septembribus 
1686. Lublini. Ty pis Collegij Societatis 
Jesu. (1686). w 4ce, kart 10. 

W dedykacyi, liczącej kart 3. jest genea- 
logia Zebrzydowskich. 

Backer Bibl. ed. 1890. I. 1458. raa datę 
1688. Jagiellon. — Kazanie na pogrzebie Jana Ka- 
zimierza kniazia Dulskiego. 

Przytacza Przyłęski Kkps powołując się na 
Niesieckiego T. I. ale w Niesieckim nie 
znalazłem. 

— Matka publicznych żalów i łez 
nigdy nie otartych Naiasnieyszego Do- 
mu Sobieskich Jaśnie Oświeconego Ra- 
dziwiłowskich i Ostrowskich domu 
Naiasnieysza Majestatu Polskiego Sio- 
stra Katarzyna z Sobieszyna Radzi- 
wiłowa wprzód x\k Zasławiu i Ostrogu 
Woiewodźina Krakowska a potym na 
Ołyce i Nieświeżu, Kłecku, Xieżna na 
Szydłowcu , Bidły, Krozach , etc. Hra- 
bina Podkanclerzyna i Hetmanowa W. 
X. L. pogrzebowym kazaniem opłaka- 
ni przez X. Stanisława Bielickiego Soc: 
Jesv w Nieświeży 1695. Za dozwole- 
niem starszych. Niezwyciężonym Maie- 
statem Naiaśnieyszym Królewiczom Ja- 
śnie Oświeconemu Xięstwu Jch Mos- 
ćiom potomkom Jaśnie Wielmożnym 
krewnym Xiężny Jey Mości Jaśnie Wiel- 
możnym Nayprzewielebnieyszym przy- 
iaćiołom , przyiaciołkom i konfidentkom 
Jch Mośćiom P. P. Assistentom, klien- 
tom i sługom. Poddanym i pozosta- 
łym bez opieki sierotom i wszelkiego 
stanu i kondicij ludziom po matce 
i dobrodzieyce swey żałosnym i żało- 
bnym auctor oddaie. (Na końcu :) W 
Warszawie , u 00. Schol. Piaru : w 
drukarni J. K. M. (1695). w 4ce, 14 
ark. (=k. 55.) sign. O3. 

Dzików. — Jagiell. — Lwows. — Ossol. 

— Niedziele Kaznodzieyskie to iest, 
Kazania na niedziele całego roku od 
Xiedza Stanisława Bielickiego Soc : J. 
wypracowane. Zś,ś po skończonych pra- 
cach Chrystusowych dla zbawienia nasze- 
go Roku 1712. wyprasowane. Za po- 
zwoleniem Starszych. W Drukarni Ja- 
sney-Gory Częstochowskiey. w 4ce, k. 
2 str. 664. i Index k. 4. 

Kazania po polsku, a index do nich po 
łacinie. Kazania rozdzielają się na punkta. 
Zaczynają kazania na niedziele adwento- 
wą, a kończą na poświęcanie kościoła. 

Jocher 4489 a. — Siennicki St. Dawna Dru- 
karnia. 8. 21. 

Czartor. — .Tagiell. — Ossoliń. — Wileńs. 
O 7i BIELICKI. BIELIŃSKI. — .... (tenże tytuł) — a powtórnie w 
Poznaniu wyprasowane 1715. w dru- 
karni Coli. S. J. fol. 292. str. i 2 k. 
rejestru. 

Jocher 44S9 b. Ossol. — Wilno. 

— Tenże tytuł. Poznań roku 1740. 
Druk. Coli. Soc. Jesu. w 4ce, str. 574. 

Jocher 4489 c. Wileńs. 

— Sprawiedliwość niesraiertelney 
sławy korrupcyi i zarazie niepodległa, 
Albo kazanie przy inauguracyi główne- 
go trybvnałv koronnego, w kościele 
WW : 00 : preraonstrdtensow, pod czas 
zarażonego powietrzem Piotrkowa, w 
Witowie przywitana. Od X. Stanisława 
Bielickiego Soc: Jesu. Roku Pańskie- 
go 1710. z pozwoleniem Starszych. W 
DrukArni JAsney Góry Częstochowskiey. 
(1710). w 4ce, ark. G, (kart 26). 

Dedyk. Januszowi Korybutowi Wiśniowiec- 
kiemu Wdzie krak. marszał. trybun. Po 
dedykacyi o 9 kartkach, idzie spis depu- 
tatów na trybunaZ koronny. Są tu aneg- 
doty o przekupstwaoh , o siłaczu Dołędze 
i inne. 

Siemnicki S. Dawna drukarnia. 1886 s. 20. 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Święta Kaznodzieyskie , to iest, 
Kazania doroczne na uroczystości Świę- 
tych Bożych od X. Stanisława Bielic- 
kiego Soc. Jesu wypracowane, a po- 
tym Roku 1717. wyprasowane. W Ka- 
liszu w druk. S. J. w 4ce, kart nlb. 
4, str. 634. i rejestru k. 4. 

Przypis. Jan. Gałczyńskiemu Kanon. Kra- 
ków, od KoUegium Kaliskiego S. J. Za- 
czyna się od Kazania na Nowy rok, a 
kończy się na poświęcanie kościoła.' Ka- 
żde kazanie podzielone na punkty. Od 
str. 154 — 167. jest : na uroczystość S. Sta- 
nisława Bisk. 

Jocher 4490. 

Akadem. — Czartor. — Dzików. — Ja- 
giell. — Ossol. — Uniw. lwów. — Wi- 
leńs. — Zieliński. 

— Trybunał pański. Swiętey spra- 
wiedliwości , y fortun oyczystych wiel- 
możny bez interessu piastvn. w Wil- 
nie przy inauguracyi trybunału głów- 
nego W. X. Lit. na solenney wotywie 
reprezentowany w kościele Kazimierza 
Świętego Domu Professow Soc: Jesu. Od 
X. Stanisława Bielickiego, Soc: Jesu 
X. J. Mci Podkanclerzego W. X. Lit. 
n& ten cz^ Kaznodźieie. Roku 1694. z dozwoleniem Starczych. Varsaviae, 
Coli. Schol. Piar. Typis S. R. M. (1694). 
w 4ce, kart 23. 

Dedykacya Karol. Stan. Radziwiłłowi Marsz. 

Tyb. 
Jabłonowski. Musaeum 25 — 6. 
Chrept. — Czartor. — Jagiell. — Kijows. 
Ossolińs. 

Bielińscy ob. Lapczyński A. M. 
(Wyskok górny) — Jezierski Jan (Em- 
phiteusis; Reflexye na projekt). 

Bielińska (za Kossowskim) ob Kos- 
sowski (Epithalam. 1781). 

Bielińska (za Wielopolskim) ob. Wie- 
lopolski (Stances a Tamour 1780) — 
Kempski Ad. (Do — na rok nowy 
1763). 

Bielińska Dorota ob. Krasicki Ant. 
Hrabia (1755). 

(BIELIŃSKA Elżbieta). Wygrana 
niebv szczęśliwa. Na herbowney sza- 
chownicy W. M. W. MCi Pani z Ko- 
walskich Elżbiety Bielinskiey, cytrą 
oy czystego Apollina, światu polskiemu 
ogłoszona B. w. m. dr. i r. fol. kart 5. 
Pisane po r. 1722. bo w wierszu mówi: 
Już opłakawszy śmiertelne popioły Jędrze- 
ja... Ona zaś była żona Andrzeja, który 
umarł r. 1722. Jagiellon. 

— Ob. Grochowski Jan (Splendor 
chwały And. Bielińskiemu 1722). 

Bielińska Elżbieta II. (Myszkowska) 
ob. Elberger M. (Przymierze przyjaźni 
1761). Wielopolski Franciszek (Grratu- 
latio, Powinszowanie). 

Bielińska Ludovica ob. Deklaracya 
(1723) — Włocki Jan od S. Józefa 
(Łaskawa od tronu 1723). 

Bielińska Tekla z Pepłowskich, Wo- 
jew. -Chełmińs. ob. Kempski Ad. (Na 
nowy rok 1763) — Stobiecki Jan (As- 
ti-aea 1752). 

Bielińska Teresa z Działyńskich ob. 
Boetius S. (Sposób 1694). 

BIELIŃSKI Adam. Sortilegium Lu- 
branscianae Palladis ipso annuae solen- 
nitatis die, Perillustińs Clarissimi et ad- 
raodum Reverendi Domini M. Clementis 
Stanislai Kostka Herka, in Alma Uni- 
y^rsitate Crac: U. J. Professoris, Col- 
legae Majoris Juridici, Ecclesiarum, 
CoUegiataram, Boboviensis Custodis, SS. 
00. Cracoviae Canonici, Parochialis BIELIŃSKI. BIELIŃSKI. 75 Droginensis Praepositi, publici, sacra 
authoritate Apostolica Notarii, judicio- 
ru Consistorii Greneralis Posnaniensis 
Assessoris, ordinandorum, et approban- 
doru Examinatoris, Libroru per dioece- 
sim Posnaniensem, Ordinarii et Syno- 
dalis censoris, Studii inclytae Acade- 
raiae Posnaniesis Rectoris. Officiosi 
plausus ergo , peractum , et ex voto, 
Scholarum Academiae Posnaniensis, in 
vim aeviternae obligationis , ab Adamo 
de Bielin Bieliński, Castellanida Lan- 
densi, totaq; lUustrissima et nobilissima 
juventute , ad calculos votorum , prae- 
sentatura. Anno Domini MDCCLl. die 
veró 15. Novembris, Posnaniae, typis 
Academicis (1751.) fol. k. 15. nlb. 

Na odwrocie tytułu czterowiersz pod herbem 
podpisał Casim. Raczyński author sui ope- 
ris. Pod głównym wierszem nakamiennym 
podpisani Adamus Bieliński , Franc. Mia- 
skowski, Ant. Grabski, Cbrist. Rogowski, 
Cajet. Grabski, Jos. Koszutski. — Od 
ark. G. idzie : Applausus, carmen leonino- 
Saphicum, który podpisał: Casiminis Ra- 
czyński , Palat. Posn. , Athleta poeseos. 
Dalsze wiersze podpisali: Lucas Zale- 
ski (cann. Anacrostichon), Ant. Paradow- 
ski , Stan. Mierzewski , Aug. Miaskowski, 
Joannes et Franc Swiccicci, Jacob. Chle- 
bowski, Jgn. Urbanowski, Mich. Przy- 
łuski, LudoY. Urbanowski, Joannes Ko- 
nopka. Jagiell. — Ossolińs. 

Bieliński Albert (Wojciech) ob. Kwa- 
piński Stan. (Species 1733) Mar- 
chocki Franc. Józef (Nayales coronae 
1732). 

Bieliński Andrzej ob. Grochowski 
Jan (1722). 

BIELIŃSKI Franciszek. (16831 1766). 
List kondolencyjny do Xny Maryi de 
Bouillon z powodu śmierci królewicza 
Jakuba Ludwika Sobieskiego, rodzica 
iey. 1737. 

Umieszczony w Swadzie Polsk. Ostrows. 
Danejk. I, Ł 47—48. 

— List J. W. JMC. Pana Marszał- 
ka W. K. na Seymiki przedseyraowe 
w roku teraźnieyszym 1762. zaszłe. 
Bez osobn. tyt. B. m. r. i dr. (1762). 
w 4ce , str. 8. 

Na końcu podpisano : F. Bieliński Marsza- 
łek W. Kor. Powołuje się na swe listy 
poselskie przed dwoma laty (1760). wy- 
dane. Powiada , że w usługach Rzeczy- posp. jest od lat 32 ministrem. Domaga 
się skutecznego sposobu radzenia na na- 
stępującym Sejmie, aby niedopuścić zry- 
wania Sejmów. O co on w Responsie na 
Circulares J. K. M. in Ordine Sejmu r. 
1761. Majestatowi jego suplikował. Opo- 
wiada, co stracił kraj przez zrywanie Sej- 
mów. Wysławię zasługi Konarskiego za 
jego dzieło : O skutecznym ład sposobie. 
Akad. — Bran^ — Jagiell. — Krasińak. 

— Mowa JW. Jmci Pana Bieliń- 
skiego marszałka nadwornego koron, 
oddaiac JW. Jmci Panu Scypionowi 
Staroście Lidzkiemu laskę nadworna 
W. X. Lit. 

Umieszczone w : Swada Polska Ostrows. 

Danejk. I. 1. 92. 
Jozef Scipio został marszałkiem w r. 1738. 

— Mowa Franc. Bielińskiego Mar- 
szałka Wgo Koron. 1762. d. 30 paźdz. 
na Senatus Consilium miana. (Warsza- 
wa), fol., kart 4. 

— Mowa miana na sessyi sejmo- 
wej dnia 8. października 1763. folio. 

Krasiński. 

— Mowa JW. Jmci Pana Franc. 
Biehńskiego Marszałka Wgo koron, na 
Senatus Consilium. W Warszawie d. 
7. Martijj Anno 1763. miana, folio, 2 
ark. Branic. — Krasiński. 

— Oddawanie laski nadwornej ko- 
ronnej JW. Jmści Panu Mniszehowi Pod- 
komorzemu W. X. Lit(;wskiego przez 
JW. Jmści Pana Bielińskiego Marszał- 
ka Wgo koron. 

Zamieszczone "w : Swada Pols. Ostrows. Da- 
nejk. I. 40H. 

— Odezwa do Województw i ziem 
w czasie Sejmików polskich. Warszawa 
1752. w 8ce. 

— Na propozycye od J. O. Xiażę- 
cia JMci prymasa do Rady przytom- 
nego senatu podane. Zdanie J. W. JMci 
Pana Franciszka Bielińskiego Marszałka 
Wielkiego Koronnego Dnia 8. Paździer- 
nika Roku 1763. [Bez osobn. tytułu] 
fol. kart 2. 

Doprasza o zarządzenie bezpieczeństwa gra- 
nic podczas Interregnum ; o wzmocnienie 
straży ; o pomnożenie chorągwi Marszał- 
kowskiej , bo ta miała w Warszawie tylko 
stu gemeynów ; o opatrzenie ze skarbu, 
szczególniej Litewskiego ; o wysłanie kon- 
dolencyi do królewicza ; o naznaczenie sej- 76 BIELIŃSKI. BIELIŃSKI. mików. Kończy : Lepieyby nam na ostatek 
raz zginąć, niżeli ustawicznie konać. 
Akadem. — Bran. — Jagiell. — Kijows. — 
Ossol. — Wilno. — Uuiw. Iwows. 

— Punkta propozycji przysłane przy 
liście JW. Jmci Pana Marszałka Wiel. 
Kor. sub datum 15. Maii z Otwocka 
do J. O. Xiażęcia J. Mci Prymasa 
(Adam Komorowski), oraz annotacye 
na też punkta pro explanatione negotii 
et informatione. (1753). folio, kart nlb. 6. 

Krasińs. 

— Rozporządzenie Fr. Bielińskiego 
M. W. Kor. mocą którego nie wolno 
topić i fajnować srebrnej monety (Dat. 
Warszawa d. 8. Czerwca 1765). folio, 

I Str. nlb. Krasińs. 

— Sposób Edukacyi w XV. listach 
opisany, które do Kommissyi Edukacyi 
narodowey od bezimiennego autora by- 
ły przesyłane. — Tu pro sapientia, 
optare debes optima cogitare difficilli- 
raa, ferre quaecunque erunt. Cic. ad 
Papirium. R. P. 1775. B. w. m. [Warsz. 
druk. Mitzlera] w 8ce, k. 4. str. 244. 

Przedrukował S. Siedlecki w r. 1888. w Kra- 
kowie. 

Jocher 1165. — Gazeta Warsz. 1775. Nr. 13. 

Akad. — Czarter. — Czetwert. — Jagiell. — 
Wileńs. 

— Taksa dla mularżów, cieśli, tra- 
czy i brukarzy, folio, 1 ark. składany. 

Krasińs. 

— Votum J. W. Jmści Pana Fran- 
ciszka Bielińskiego Marsz, Wgo Kor. 
miane na Senatus Consilium w Wscho- 
wie. 1742. 

Umieszczone w: Swada Pols. Ostrows. Da- 
nejk. I. 392. 

— Votum J. W. Jmć Pana Fran- 
ciszka Bielińskiego Marszałka Wielkie- 
go Koronnego na Senatus Consilium 
dnia 7. 9 bra Roku 1758. Bez wyr. ra. 
i dr. fol. ark. 3. (Bez osób. tyt.). 

Domaga sie Sejmu extraordynaryjnego. Za- 
łatwienia spraw Ord. Ostrogskiej. Upo- 
rządkowania obrad sejmowych. Załatwie- 
nia Kwestyi Kurlandzkiej. O sadach po- 
granicznych. O subsydya dla Krakowa 
i Elbląga, Wilna i Torunia. Oporządzenie 
artylleryi. Bruki Warszawskie i Kanały. 

Akadem. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Ossol. 

— Votura J. W. Jmci Pana Fran- 
ciszka Bielińskiego marszałka wielkie- go koronnego na senatus consilium die 
30. 8 bris 1762. an. miane. B. w. m. 
i r. (Warszawka, 1762.) fol. 2 ark. 

Bez osób. tyt. — Do króla względem punk- 
tów propozycyi : jeżeli ma być sejm extra- 
ordynaryjny; względem poselstwa do Ros- 
syi o satysfakcyą za krzywdy na miliony 
wynoszące; aby miano własną mennice, 
nie przez miasta pruskie. O Hiibszu re- 
zydencie u porty Ottomańskiej. O reko- 
gnicyi dla Stan. Konarskiego. O podnie- 
sieniu Krakowa O ochędostwie i brukach 
Warszawy. Akad. — Jagiell. 

— Loterya od Jaśnie Wielmożnego 
Jegomości Pana Franciszka Bielińskiego 
Marszałka Wielkiego Koronnego postano- 
wiona a od Nayiasnieyszego Króla JMCi 
Augusta III. szczęśliwie nam panuia- 
cego uprzywileiowana w Warszawie dnia 
siódmego Czerwca Roku pańskiego 
MDCCLXI. w drukarni Jego Krolew- 
skiey Mości Mitzlerowskiey (1761). w 
4ce, 6 k. nlb.* 

Loteryą Bieliński obmyślił na ochędostwo 
m. Warszawy i jej przyległości. 

Jagiell. 
(Bieliński) Fortunatum Lechici caeli 
sidus trabeatus aries lUustrissimi Excel- 
lentissimi Domini Domini Francisciin Bie- 
lino et Sokołowo Bieliński Palatini Cul- 
mensis Terrarum Prus. Thesaurarii Kova- 
leviensis, Brodnicensis, Mariaeburgensis, 
Garvoliensis , Osiecensis etc. etc. Capi- 
tanei sub primum senatoriae curulis ex- 
ortum inter publicos Prussiae plausus 
a devuictissimis palatino honori CoUe- 
giis Societis Jesu Thorunensi et Grau- 
dentino panegyrico cultu celebratus an- 
no, qu6 sol justitiae orbi illuxit, M. 
DCC. XXVI. Thorunii impressit Joh. 
Nicolai nobil. Senat, et Gymn. Ty- 
pograph. (1726.) fol. kart nlb. 25. 

Na czele rycina miedziorytowa przedstawia- 
jąca miasta Chełm, Brodnicę, Toruń, Ko- 
walewo, licha robota. 

Czartor. — Jagiell. — Ossoliń. 

— Ob. August III. (17Ć3) — Bo- 
homolec Fr. (1758) — Dulski Józef 
(17..) — Górnicki Łukasz (1754) — 
Hauenstein Jan Henryk (1730) — 
Jmperium (1715) — Łapczyński A. 
M. — Miecislaus (1732) — Mniszek 
J. W. (1745) — Osieck (1781) — Rous- 
sel (1736) — Rousset (Pretensye 1751) BIELIŃSKI. BIELIŃSKI. 77 — Schulz Georgius Petrus (Coramen- 
tarius 1742) — Sigisraundus III. (Grlo- 
riosissimus 1726) — Tirregaille (Plan 
de la vitle de Varsoviae 1762) — 
Zakrzewski Jan (Propositiones 1755) — 
Zawisza Jan (Do — Ojczyzna). 

Świecki Histor. Pam I. 278. 297. — Ja- 
necki Lexic. I. 10. — Tygodn. Illustr. 
1863, T. 7. — Łukaszew. Hist. szkól II. 
402, 282. — Adelung Jocher I. 847. — 
Czacki O litew. praw. 812. — Eecke und 
Napierski. I. 169. — Gadebusch Livl. 
Bibl. I. 69—71. — Bentk. H. lit. H. 59. 
— Góra Kalwarya 1854. s. 31. — Nowa- 
kowski Fr Źródła. II. 299—316. 360, 
371. — Wiadomości Warsz. 1766. — Vo- 
lum. legum. VI. 670. 

Bieliński Jan Franciszek Wojew. 
Malborski (f 1 083) ob. Bernicz Jan T. 
(Mars 1681). 

(Bieliński Jan). Humanitas, altissima 
infantis Dei in laudem Joannis Bieliński 
Capit. osiecensis ab obligata Poesi Col- 
legii Varsav. Schol. Piar. Varsaviae 
1703. folio. 

BIELIŃSKI Józef. Powinszowanie No- 
wego Roku od JP. Jozefa Bielińskiego 
pisarzewicza W. Koron : Jaśnie oświeco- 
nej Xiężney Jraości Sanguszkowey Mar- 
szałkowey W. W. X. Litewskiego, w 
4ce, 2 karty nlb. (1792?) 

Bez osób. tyt. Wiersz dla rodzonej babki. 
Pisane o Marszałku Sejmowym zdaje się 
po ogłoszeniu Konstytucyi 3 Maja. Koń- 
czy' wiersz: Przysięgam na tę krew co we 
mnie płynie. Na tę ojczyzny miłość w czu- 
łym synie, Ze z tym narodem co Polskę 
znieważył, Zgwałcił swobody, tron z ozdób 
obnażył, Nie wnijdę w przyiaźii, aż da- 
wne mogiły, Gdzie się Batorych zwycię- 
stwa kończyły. Nie będą znowu ścianą 
miedzy nami... — i t. d. Jagiell. 

BIELIŃSKI Kazimierz. (1661. um. d. 
23 marca 1713 r.). Coaequatio lurium 
una cum ordinatione judiciorum tribu- 
nalitiorum et repartitione locationeque 
exercituum raagni Ducatus Lituaniae. 
folio, k. 5. 

Na odwr. str. tytułu Pogoń herb Litwy. 
Wydane przez Kazimierza Ludwika Bie- 
lińskiego, Podkomorzego Kor., Marszałka 
Koła Rycerskiego (1697). 

Kurowski Wiad. o kościele 160 — 2. 

Akadem. — Bran. — Jagiell. — Ordyn. 
Zamojs. 

— ob. Grzybowski Jan (Nuptiae agni 
1682) — Laskowski Jerzy Franciszek (Hymn 1682) — Zawadzki Ign. (La- 
mina hymen. 1682). 

BIELIŃSKI X. Seweryn (ur. 1689 r. 
um. d. 2 maja 1740). Dzielność cnot 
nieśmiertelnych , Jaśnie Wielmoiney 
Jmci Pani Katarzyny z Zaboklickich, 
Ossoliński, Kasztelanowy Zawichostkiey, 
w nachyloney ku ruinie; śmiertelnym 
przypadkiem JAśnie Wielmożnych Za- 
boklickich kolvmnie, w-zystkich zkolli- 
gow^nych prześwietnych domów, sta- 
łość ytwierdzaiaca , a nk wzruszonego 
gwałtownym żalem synowskiego serca, 
Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Jana 
Tomasza z Raciborska, Morstina, Sta- 
rosty Sieradzkiego, etc. etc. nieod- 
mienna pociechę pogrzebowym kazaniem 
w kościele krakowskim SS. Apostołów 
Piotra y Pawła. Przez X. Seweryna 
Bielińskiego, Soc : Jesu Ordyn4ryusza 
tegoż kościoła, wysławiona. Roku, któ- 
rego potwierdzone Zbawienie narodu 
ludzkiego niemowlęca Zbawiciela sła- 
bością 1735. Z dozwoleniem zwierzch- 
ności duchowney. W Krakowie w dru- 
karni Jakuba Matyaszkiewiczś,, J. K. 
M. y J. O. X. Biskupś, Krakowskiego, 
Xiażęćia Siewierskiego ordynaryinego 
typografA. folio, kart 16. 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu Mor- 
sztynów z podpisem ; Seul. M. R. S. J. 
Od ark. D2 jest: Opisanie pogrzebu J. W. 
Katarzyny z Zaboklickich Ossoliński, (z 
inskrypc. wierszem). 
Akad. — Czetwert. — Dzików. — Jagiell. — 
Ossoliń. 

— Kazanie na dzień Świętego Ber- 
narda Opata. (Brakuje karty tytułowej), 
folio, ark. 2 i stron 9. 

Brown. Bibl. Pis. 119. — Encykl. Orgelb. 
III. 515. — Backer. s. 1461. ma: Kaza- 
nia na uroczystość Sw. Bernarda. 

Warsz. Uniw. 

— Solenna do serc ludzkich intro- 
dukcya tryumphalnych cnót Błogosła- 
wionego Andrzeja de Comitibus, z Prze- 
swietney famihi Kumassów Signiae idą- 
cego. Kapłana y Professa zakonu św. 
Franciszka , przy uroczystym ogłosze- 
niu Beatyfikacyi y processyonalnym 
w Assystencyi Peraugusti et Rndiss. 
Capituli Kathedry Poznańskiey obrazu 
tegoż błogosławionego patrona do ko- 78 BIELIŃSKI. BIELSKI. scioła Poznańsk. W W. 00. Reforma- I 
tów wniesieniu z Ambony kaznodziey- ! 
skiey perswadowana. Przez X. Sewe- 
ryna Bielińskiego S. Jesu. Roku 1724. 
Dnia 9 Czerwca. W Poznaniu w druk. 
Coli. Soc. Jesu 1724. fol. k. 10. 

U Backera s. 14:09. tytuł nieco inny. 
Jocher •4917. Czartor. — Ossoliń. 

— Sprawiedliwość można y mężna 
za prezydencyi Jaśnie Wielmożnego 
y Nayprzewielebnieyszego Jego Mości 
Xiędza Jozefa Trzcińskiego Archidya- 
kona Gnieźnińskiego Jaśnie Oświeco- 
nego Trybunału koronnego Prezyden- 
ta nk solenney 'Wotywie w kościele 
farnym Piotrkowskim z Ambony ka- 
znodzieyskiey powitana przez X. Se- 
weryna Bielińskiego Soc: Jesu tegoż 
kościoła Kaznodżieię. Roku od powi- 
tania naymęźnieyszey w ludzkim ciele 
sprawiedliwości 1729. Typis Collegii 
Calissiensis Soc: Jesu (1729) fol. k. 10. 

Ded. X Józefowi Trzcińskiemu, arch. gnieźń., 
piezyd. Trybunału. Na początku spis człon- 
ków Trybunału. 

Jocber 4253. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol — Przeździec. 

— Widok godny oka Boskiego, Sę- 
dzia sprawiedliwy w J. W. pod inter- 
regnum prześwietnego Województwa Sie- 
radzkiego Powiatu Piotrkowskiego y 
Radomskiego Sędziach, do iawnieysze- 
go uznania in publicam lucern pod słoń- 
cem Prześwietn. imienia J. W. Jrac P. 
Kaspra na Cieni Cieńskiego Łowczego 
Nadwor. Koron. , tychże Sadów kaptil- 
rowych Primi Subselii Deputata , po- 
dany y na solenney w Kościele farnym 
Piotrkowskim wotywie z Ambony ka- 
znodziey skiey reprezentowany przez X. 
Seweryna Bielińskiego Soc : Jesu Or- 
d^^naryusza tegoż kościoła roku wyja- 
wioney w Ciele ludzkim sprawiedliwo- 
ści 1733. die 27. Aprilis, fol. k. 9. 

Jesttu spis Sadu kppturowego Sieradzkiego. 
Jocher 4241. Ossoliń. 

BIELIŃSKI Stanisław. Akt konfede- 
racyi seymu skonfederowanego grodzień- 
skiego pod laska JW. Bielińskiego Mar- 
szałka seymu tegoż. Ob. Akt. Wvciag 

(1793). Bieliński Stanisław i Tekla z Pe- 
płowskich ob. Stobiecki J. (Astraea tho- 
mistica 1752). 

Bielizna ob. Chaptel. 

Bieike Turon ob. Sententia (1605, 
1610) — Sentens. 

Bielewicz Apolinariu8ob.Acta( 1669). 

Bielsk, miasto w Podlasiu ob. Bo- 
gusz. — Ordynacya (1780). 

Bielska Ziemia ob. Olendski Franc. 
(1649). 

Bielska Elżbieta (Kasztelanka ha- 
Hcka) ob. Ks. Marchoski Ki^zysztof 
(Mowa 1781). 

Bielska z Bekierskich Konst. ob 
Brzeziński Pafnucy (Zaszczyt 1783) — 
Filipecki A. (Podczas aktu 1777) — 
Opolski Antoni (1782). 

Bielska Magdalena ob. Krasicki Ig- 
nacy. 

Bielska Tekla z Kalinowskich ob. 
Filipecki Jędrzej (1773). 

Bielska Teresa ob. Moczydłowski J. 
(Przypowieść 1614). 

Bielski Adam ob. Rue (De la) Ka- 
rol (Kazania 1759). 

(Bielski Antoni). In pignua peren- 
nis gratitudinis illustrissimo et excel- 
lentissimo domino in Zborów etc. etc. 
Antonio Bielski venatori regni, mecae- 
nati amplissimo Conclusiones theologi- 
cae dogmatico speculativae oblatae , a 
studio theologico generali Leopoliensi 
Ordinis Minorum S P. N. Francisci 
Reg. Observ. sub tempus Capituli pro- 
vincialis in conventu Zasłaviensi ad S. 
Michaelem Arcbangelum defensae. An- 
no Domini 1769. Leopoli Typis S. R. 
M. et Confratr. SSS. Trinitatis. folio^ 

kart U. 

Na drugiej stronnicy tytułu herb Bielskich 
i wiersz łaciński na tenże herb. Następ- 
nie 4 stronnice przedmowy. 

Ossolińs. 
— Ob. Filipecki Jędrzej (1773) -- 
Józef Kalasancyusz (1750) — Kotficki 
Benedykt (1747) — Początek (1750) — 
Rue (de la) Karol (Kazania 1759). 

Bielski Gabryel ob. Metamorphosis 
1 (1717). 

! BIELSKI Jan X. (ur. 8 marca 1714. 
i w W. Polsce , urn. 10 grudnia 1768. BIELSKI. BIELSKI. ^9 w Poznaniu). Alexy Cesarz wschodni, 
tragedya, czyli miłości przedziwney i 
wierności śliczny dowód na dniu ślub- 
nego związku z drukarni na światło 
publiczne wydana przez X. Jana Biel- 
skiego Soc. Jesu P. P. 1764. w Pozna- 
niu w Druk. J. K. M. Coli. Soc. Jesu. 
w 4cej kart nlb. 34 z rycina herbu 
(wierszem białym). 

Ded. Teodorowi Hr. z Janowic na Swarzę- 
dzu, Dubinie, Wronkach, Jutrosinie — i Jo- 
annie Nepomucynie z Dziafyńskich Koź- 
mińskim (także rody Działyuskich i Po- 
tockich wymienione). Brown ma datę 1774 , 
lecz Bielski już w r. 1768. nie żył, więc 
data owa zdaje się jest mylna. 

Warsz Uniw. 

— Apolloniusz Chrystusów rycerz 
tragedya prześwietnym Jaśnie Wielmo- 
żnego J. M. Pana Teodora hrś,bi z Iwa- 
nowic Koźmińskiego woiewodzica Kali- 
skiego na Swarzędzu, Dubinie, Jutrosinie 
etc. Pana imieniem zaszczycona, od prze- 
świetney krasomowskiey młodzi na pu- 
bliczney Sali Szkół Poznańskich Socie- 
tatis Jesu na widok d4na Roku 1755. 
dnid 8. lutego Za dozwoleniem star- 
szych. W Poznaniu w dinikarni J. K. 
M. Collegium Societatis Jesu. (1755). 
w 4ce, k. 4. i str. 54. 

Na odwrocie tytułu czterowiersz na herb 
Koźmińskich. W dedykacyi pochwały Ko- 
źmińskich i Potockich, że dźwigają ko- 
ścioły i Kollegia jezuickie, czego świad- 
kiem jest już rok dziesiąty. — Tragedya 
pisana wierszem białym ; bez kobiet. 

Janoc. Polon, liter. s. 7. i Zusatze zu d. I. 
Th. d. Lexicon str. 172. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Raczyńs. 

— Ćwiczenia krasomowsko- praw- 
nego przez prześwietna Młódź kraso- 
mowską Collegium Poznańskiego So- 
cietatis Jesu wyprawionego Xięga I. 
Staraniem X. Jana Bielskiego Societa- 
tis Jesu. W Poznaniu, w drukarni J. 
K. M. Collegium Soc: Jesu Roku Pań- 
skiego 1757. w 8ce, str. nlb. 6. i 309. 

Branic. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Toż. W Poznaniu w druk. J. K. 
M. Collegium Soc : Jesu. 1 757. w 8ce, 
str. 6 i 228. 

Wyszły dwie odmiennym drukiem edycye 
w ciągu roku. Obejmuje: Kapłan Arysto- 
bul. Melamp ateński lekarz. Deraarat Wy- 
znaczenie summy. Testament. Kościoła Ce- 
rery niecześć. Poświęć, kościoła w Ate- nach itp. Pisane w formie dyalogowej. 
Ostatnie : Najnieszczęśliwszy uszczęśliwio- 
ny, jest wzięty „z wielkiego francuzkiego 
krasomówcy*. 

Brown zaznacza za Przyłęckim wyjście księ- 
gi II. w Poznaniu 1758. co wcale jest 
wątpliwe. 

Akadem. — Branic. — Dzików — Ja- 
giell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Gratulatio lUustrissimo ac Re- 
yerendissimo Domino Domino Andreae 
Stanislao Kostka Młodzieiowski Posna- 
niensi ac Varsaviensi Antistiti, supremo 
Majoris Regni Sigilli praefecto, aąuilae 
albae et S. Stanislai Ep: et M equiti 
Cum ecclesiae suae fasces solemni ritu 
capesseret , reddita k Collegio Posna 
niensi Societatis Jesu. Typis S. R. M 
et Reipublicae CoUegii Societatis Jesu 
Anno Domini MDCCLXV11I. (1768) 
w 4ce, 52 stron. 

Całe powinszowanie prozą ułożone mieści 
w sobie wiele pochwał dla nowo miano- 
wanego biskupa. 

Backer edyc. 1890. I. 1464. ma mylnie Mło- 
dzianowski. Jagiell. — Ossol. 

— Kazanie na pogrzebie W. JMC. 
P. Józefa hr. Lipskiego kasztel, łęczyck. 
miane w Lublinie d. 30. czerwca 1753 r. 

Porównaj Lipski Tad. (Mowa 1753). 

— Mowa na pochwałę zmarłey Ma- 
ryi Józefy królowey polskiey miana 
w Poznaniu. Poznań 1757. w 4ce. 

— Pochwała pogrzebna niesmier- 
telney pamięci Jaśnie Wielmożnego Pa- 
na Jego Mci Pana Jakuba z Kościelca 
na Działyniu Działyńskiego Woiewody 
Malborskiego, Kawalera Orderu Orłd 
białego, Kiszborskiego, Murzynowskie- 
go Starosty. Która w Archikatedralnym 
Gnieźnieńskim kościele Miał X. Jan 
Bielski Soc: Jesu. Roku 1757. Dniś 
15 Lutego a zk dozwoleniem urzędu 
duchownego y Starszych do druku po- 
dał. W Poznaniu w drukarni J. K. 
M. Collegium Soc: Jesu. Roku Piń- 
skiego 1757. w 8ce, kart nlb. 37. 

Przedmowa do Konst. z Cieleckich Działyń- 
skiej Wojew. Malbors. kart .3. 

Jagiell. — Ossol. 

— Divus Stanislaus Kostka parvus 
juvenis raagnus Sanctus. Obacz Osso- 
liński Stan. Joc. (1756). 80 BIELSKI. BIELSKI. — Powitanie Franciszka Lancko- 
rońskiego na Starostwo Rawskie wjeż- 
dżającego. 

Załuski przypisuje to X. Bielskiemu. 

— Pro institutione Gramraatica Em- 
manuelis Alvari Oratio, in recurrente 
post ferias Augusti studiorum instau- 
ratione, habita Calissii, per P. Joannem 
Bielski S. J. in Scholis Primitialibus 
Publicum Artis Rhetoricae Professoreni. 
Calissii, typogr. Soc. Jesu MDCCXLVI. 
(1746). w 4ce, 26 stron i 3. 

Jocher 645 (Janocki). 

Krasińs. — Ossolińs. 

— Pro scholis publicis studiorurną ; 
in illis ratione oratio, in recurrente post 
ferias Augusti studiorum instauratione, 
habita Posnaniae per P. Joannem Biel- 
ski , Soeietatis Jesu ibidem in scholis 
Konarscianis publicum artis rhetoricae 
professorera. Anno Domini MDCCXLVIL 
(1747). Posnaniae typis S. R. M. clari 
Collegii Soeietatis Jesu. w 8ce, k. 4, 
str. 60. 

Dedyk. Josepho Comiti de Werbno Pawłow- 
ski Tlieol. Doct. Archidiac. Pszczevensi. 

Jocher 1224. 

Chreptowicz. — Jagiell. — Ossol. — Ra- 
czyńsk. — Wileńs. 

— Stanislai I. Poloniae Regis Ma- 
gni Ducis Lithvaniae etc. etc. Lotha- 
ringiae et Barri Principis Benefici Lau- 
datio funebris habita Posnaniae in templo 
PP. Soeietatis Jesu inter justa exequialia 
eidem persoluta k P. Joannę Bielski 
ejusdem Soeietatis Sacerdote Anno 1766. 
Posnaniae , typis Collegii Soeietatis Je- 
su. Superiorum permissu. 

Stanisława I. Polskiego Króla Wiel- 
kiego Xiazecia Litewskiego etc. etc. Lo- 
tarynskiegoy Barskiego Xiazęcia Dobro- 
czynnego Pogrzebowa pochwała miana 
w Poznaniu w kościele XX. Jezuitów, 
przy obchodzie pogrzebowym za tegoż 
króla JMCi. Przez X. Jana Bielskiego 
tegoż Zakonu kapłana roku 1766. W 
Poznaniu w drukarni tychże XX. Je- 
zuitów z dozwoleniem starszych. (1766). 
w 4ce, ark. sign. O3 (k. nlb. 59). 

Ded. Zofii z Czarnkowskich Radzewski, 
Podkom. Pozn. Całe dzieło wydane po 
polsku i po łacinie obok. W końcu re- 
jestr wssystkich dobroczynnych dotacyi króla. Suma wydana na nie wyuo.sI 

7,046,305 liwrów. 
Toż samo jest w Mowy wyborne. Wilno 

1784. II. 342—423. 
Czart. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Tytus Japończyk tragedia. 
Prześwietnym Wielmożnych Jmciow 
Państwa Jędrzeia y Maryanny Wysso- 
gotów Zakrzewskich, Podczaszych y 
Surrogatorow Poznańskich imieniem za- 
szczycona. Od prześwietney krasomow- 
skiey młodzi nś, publłczney sali szkół 
Poznańskich Soeietatis Jezu na widok 
dana Roku 1748. dni4 24. Lutego za 
dozwoleniem Starszych, w Poznaniu w 
drukarni J. K. M. Collegium Soeietatis 
Jesu. w 4ee, k. 4. str. 56. 

Dedykacya Jędrzejowi i Mar. Zakrzewskim, 
podpisana: X. Jan Bielski S. J. zajmuje 
kart 2. 

Jagiellon. — Warsz. Uniw. 

— Toż , Lublin. S. J. 1750. w 4ce, 
str. 98. 

Załuski Bibl. poet. 16 Kaasińs. 

— Widok Królestwa polskiego ze 
wszystkiemi woiewodztwami , xięstwy 
y ziemiami, monarchami y monarchi- 
niami, iako też monarchów tychże, y 
monarchin prawami , rzecs^ypospolitey 
stanami y tychże stanów urzędami, y 
uroczystemi, seymikow, seyraow, senatu 
rad , związków, okazy wań , pospolitego 
ruszenia, sadów, skarbu, wojsk, w po- 
koiu y w woynie zabawami. W krótkim 
zgoła , d rzeczywistym duchownego y 
świeckiego rządu opisie , rodowitym ię- 
zykiem polskim szkolney polskiey szla- 
chetney młodzi wystawiony. Przez X. 
Jana Bielskiego S. J. T. I. Ks. 1—2. 
T. II. Ks. 3 — 4. (Poznań) w drukarni 
J. K. Mci Collegium poznańskiego Soeie- 
tatis" Jesu. Roku od narodzenia Chry- 
stusa Pana 1763. w 8ce , T. L ks. I. 
str. 305. i nlb. 19. Ks. II. str. 355. 
i nlb. 15. T. II. Ks. III. str. 130. 
i nlb. k. 10. T II. Ks. IV. str. 224. 
nlb. k. 16. 

Dedykacya dzieła Józefowi z Brudzewa Miel- 
żyńskiemu, Kasztel. Poznań. Dziełko z do- 
brych czerpane źródeł. Pierwsza księga 
ma rzecz o początku Polski, nazwisku, 
herbie , podziale , rozszerzeniu ziem , za- 
wojowaniu nowych krain , lub utracie da- 
wnych, rządzie Polski i tego rządu try- BIELSKI. BIELSKI. 81 bie i odtnianacłi. Druga o Królach Pol- 
skich i o przedniej szych pod niemiż dzie- 
jach, jakoteź o prawach i władzy króla 
i ieg:o rodziny. Trzecia o Stanach Rzeczy- 
pospolitej. Czwarta o seymikach, seymach, 
skarbie, trybunale i innych sądownictwach, 
o pokoju i wojnie, o padatkach, pienią- 
dzach, sądach, trybunałach, wojsku, re- 
ligii , sektach. 

Porównaj Lipiewicz And. (Manifest 1763, 
(Manifestatio 1764) oraz Wyrwicz (Objaś- 
nienie Widoku 1764). 

Akad. — Branic. — Czartor. — Dzikows. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossoliń. — Ra- 
czyńs. — Przeźdz. — Zboru Wileńs. — 
Warsz. Uniw. 

— Zeyfaden, król Ormuzu trage- 
dya gdy Jaśnie Wielmożnego JMści 
Pana Władysława ż Szołdr Szołdrskiego 
generała Wielkopolskiego, pierwszy raz 
po obięciu generalskiego urzędu szkoły 
kaliskie witały, na widok dan4, od prze- 
świetney młodzi ćwiczącej się w nauce 
krasomowskiey y historyczney, na publi- 
czney sali szkolney Collegium kaliskie- 
go Societatis Jesu Roku 1747. dnia 24. 
lipca. Za dozwoleniem starszych. W Ka- 
liszu, w drukarni J, K. M. Col. S. J. 
(1747). w4ce, k. 10. str. 56. 

Na odwrocie tytułu umieścili łacińskie wier- 
sze na herb Antonius Goliński notarides 
Fosnaniensis i Jacobus Godlewski vena- 
torides Inovladislaviensis, zapewne akto- 
rowie w, tej sztuce. 

Tragedya ta wierszem nierymowym, wysta" 
wioną była na powitanie Szołdrskiego. 
Gdy autor te swoją tragedya do druku 
dawał, wpadła mu w ręce ti-agedya Kor- 
nela pod napisem Otto, po części wier- 
szem polskim tłumaczona , po części od- 
odmieniona, której tłumacz (Stanisław Ko- 
narski) powiedział w Przedmowie : „Że ko- 
medye, Tragedye, nigdy ieszcze bez in- 
terweniencyi osób białogłowskich od ro- 
zumnych y na swym się znaiących rze- 
mieśle pisane nie były". Przymówka ta pi- 
sarzom dramatycznym zakonnym, którzy 
pospolicie kobiety ze sceny wyłączają, da- 
ła pochop X. Bielskiemu, który w swoim 
Zeyfadynie żadnej kobiety nie umieścił, 
że w przedmowie wystąpił przeciw owe- 
mu tłumaczowi Ottona. Przytacza wpraw- 
dzie Bielski przykłady z niektórych dra- 
matycznych pisarzy, na poparcie swojego 
zdania, ale nikogo nie przekonał. 

Dzików. — Jagiell. — Kijows. 

— Toż. Lublin, druk. Coli. Soc. 
Jesu 1750. w 4ce, str. 68. — Żywot Stanisława Karnkowskie- 
go Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. 

Backer ed. 1890. I. s. 1464. 

Ob. Gembarth Alexander (1746) 
— Jiingling Christianus (1774) — Li- 
piewicz Andrzej (1764) — Ossoliński 
Stanisław Józef (Mowa 1756) — Wyr- 
wicz (Objaśn. Widoku). 

Wójcicki Teatr Staroż. II. ,S01. — Golę- 
biows. O dziejop. 224 — Janocki Pol. 
liter. 1. 7, 8. — Janoc. Lexic. I. 11. — 
Encykl. orgelb. III. 528. — Brown. Bibl. 
pis. 120. — Trommler — Bentkowski H. 
lit. — Jabłonows. Musaeum, 26. — Trę- 
bicki w Bibl. W^rsz. 1843. str. 347—8. — 
Estreicher K. w Dzienn. literac. 1853. 
N. 39. 

BIELSKI Joachim [Wolski] (ur. 1540. 
f 8 Stycz. 1599. w Krakowie). Carmen 
gratulatorium in ingressum Plocensem. 
Reverendis3. In Christo Patri Domino 
Dom. Petro Yolscio Dei Gratia Episcopo 
Piocensi , scriptum a Joachinio Yolscio 
Bilscio ejusdem Reuerendissimo familiari. 
Cracoviae, in officina Nicolai Scharffen- 
berger. Anno Domini 1578. w 4ce, k. 
nlb. 4. 

Jusz. I. 26. — Ossol. I 458. 

Ossołińs. 

— Carmen in inaugurationem Se- 
renissimi Sigismundi III. anno 1587. 

Przytaczają Staro wolski (Hecatontas Vene- 
tiis 1627. str. 185) i Nłesiecki Herbarz I. 
str. 98. 

— Carrainym Joach : Bilscii liber 
I. Cracoyiae, in officina Jacobi Siebe- 
neycher: Anno Dnj , 1588. w 4ce, k. 
nlb. 19 (razem z tytułowa) (Sygn. Aij 
— Eiij) Na końcu: Carminvm libri I. 
finis. 

Mieszczą się tu : 

Ode I. Ad illustrem ac magnificum Joan- 
nem a Zamoście , supremum exercituum 
ducera et cancellarium regni. — Ode II. 
De electione serennissimi Sigiemundi III. 
Poloniae regis. — Ode III. Ad eundem 
in Syecia m^rantem. — Ode IV. De foe- 
lici navigatione in Sueciam magnifici Mar- 
tini Lesniovolscij , Polachiae castellani. — 
Ode V. In regis foelicem adventum. — 
Ode VI. (bez nagłówka). - Ode VII. 
Ad illustrem ac magnificum Stan. comi- 
tem a Tarnów, castellanura Sandomirien- 
sem etc. — Ode VIII. Ad illustrem ac 
magnificum Albertum a Lasco, palatinum 
Siradien. etc. — Ode IX. Ad illustrem ac 
magnificum Andream Opaliński, marsal- 

11 82 BIELSKI. BI£LSia cum regni . supremumąue capitaneum Ma- 
joris Poloniae. — Ode X. Ad magnificum 
Nicolauin Zebridoviuni. — Ode XI. Ad 
magn. And. Zebridovium Palatlnidem 
Brest. — Ode XII. Ad. Stan. Carsnicium 
judicem Siradiensem. — Ode XIII. Ad ill. 
ac magn. Stanislaum Com. a Gorca Palat. 
Posn. — Ode XIV. De clade Archid. Ma- 
xiiniliani ad Bicinam. — Ode XV. Ad 
rev. in Christo patrem Alb. Baranovium 
Episc. Premisl. — Ode XVI. Ad Joan : 
Conecpolium. 

W egzemplarzu Bibl. Jag. własnoręcznie pi- 
sana dedykacja Bazylemu Golińskiemu. 

Wierzbow. II. 1676. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasius. — 
Ossol. — Frzeźdz. 

— Epithalamion Serenissirao Sigis- 
mundo III. Regis Polonorum inclyto; 
et Serenissimae Annae Reginae, Caroli 
Archiducis Austriae f. a Joachimo Bil- 
scio Secretario Reg. scriptum. Craco- 
viae, in officina Jacobi Siebeneycher. 
A. D. 1592. Av 4ce, k. nlb. 4. 

Ossol. I, 459. Ossol. 

— Istvlae convfvivm (to w czworo- 
bocznej ramce podłużnej). In nvptiis 
solennibvs serenissimi principis ac do- 
mini Stephani Primi dei gratia Polo- 
niae rdgis et magni dveis Litwaniae 
etc, et serenissimae principis Annae re- 
ginae Poloniae etc. a Joacłi : Volsc : 
Bilscio eqv. polono recens conscriptvm. 
(Pod tern w ramce czworogrannej na 
tarczy orzełek ukoronowany). [U dołu :] 
Cracoviae , in officina Stanislai SZar- 
fienbergij, anno domini, M. D. LXXVI. 
(1576). w 4ce, k. nlb. 12. 

Na odwr. tyt. w ramce herb podkanclerzego 
Piotra Wolskiego i nań 8 wier. lac. u do- 
łu. Na syg. Aij ded ykacya temuż Wolskiemu 
wierszem /ac. Na k. przedost. wiersze 
And : (reas) Tri. (cesius) na pochwałę Ste- 
phana, na s. odwr. tegoż 11 wierszy do 
czytelnika; pod tem na tarczy okrągłej 
herb Prawdzie z napisem do koła: Frze- 
ciwprawdzie . rozumu-nie. Koło tarczy A i 
B, a u dołu: Omen autori ab Andrea 
Tricesio: Perge et coepisti, magno Joa- 
chime parente, Postmodo sic docto car- 
mine maior eiis. Na k. ost. na tarczy ca- 
pek ze skały wpół wystający, nad nim 3 
gwiazdy, do koła ramka czworograniasta 
(godło Scharffenbergerów). Strona ost. biała. 

Wiszu. VI. 303. — Jusz. I. 26. 

Akad. — Dzików. — Jagiell. — Kórnik. 

— Monodia na pogrzeb swietey pa- 
mięci Stephana I. niezwyciężonego Kró- la polskiego. Joachima Bielskiego. W 
Krakowie w druk. Jakuba Siebeney- 
chera roku pańskiego 1588. w 4ce, k. 
nlb, 4. 

Na str. odwr. tyt. herb państwa i 4 wier- 
sze. Przypis królowej Annie Jagiellonce. 
Mać Pism. III. 3H6. — Ossul, I. 459. 

Ordyn. Zamojs. 

— Naeniae Joach: Bilscii Secr: R. 
in funere Divi Stephani I. Polonorvm 
Regis. Cracoviae, in officina Jacobi 
Siebeneycher: Anno Dnj 1588. w 4ce, 
k. 6. 

Obejmuje : I. Naenia ad Andr. Batoreum . — 
II. ad Joannem a Zamoscio. — III. ad Bal- 
tazarem Batoraeum. — IV. ad Griseldam 
Batoraeam. — Divo Stepbano regi Polonorum 
invictissimo. — Ara eidem a Musis sacra — 
Na odwrocie tytułu herb królewski. 

Wiszniew. \^. .303. — Ossolińs. Wiad. I. 
459. Jagiell. Ossol. 

— In obitym illrstris ac magnifici 
Domini; D. Joannis Balassi liberi Baro- 
nis, de Giarmat, sacrae Caesareae, Re- 
giaeque Maiestatis in Re::no Hvngariae 
Consilarij etc. Scriptum in gratiam il- 
lustrivm, ac magnificorum Dominorura 
D. Andreae nepotis ex fratre, et Va- 
lentini, ac Francisei Balassi filiorum 
illustris ac magnifici D. Joannis Ba- 
lassi a Joachimae Volscio Bilscio equite 
polono. Norimbergae excudebat Nico- 
lao Knorr. Anno Domini M. D. LXXVII. 
(1577). w 4ce, k. 4. 

Wierzbowski. II. N. 1527. ł'etersb. 

— Pamiątka Panu Jakubowi Stra- 
sowi Staroście Chmielnickiemu od Jo- 
ach. Bielskiego, nie bez żalu, napisana, 
w Krak. w druk. Jakuba Siebeneyche- 
ra. R. P. MDLXXXIX. (1589j. w 4ce, 
z tyt. k. nlb. 4. (wiersz). 

Przypis Mikoł. Zebrzydowskiemu wojew. lu- 
bels. staroś krak. hetmanowi nadwor- 
nemu. 

Wiszn. Hist. lit. VII. 536. — Sobieszczań- 
ski (J. Bielski), s. LXIX— LXX. — Mać. 
Pism. ni. 337. Ossol. 

— Satyra in qvendam maledicum 
Dantiscanvra qvi levibvs ac ineptis sv- 
is qvibvsdam germanicis rythmis mvlta 
nefaria de rege et regno Poloniae scri- 
bere, et per Germaniam vbique spar- 
gere impvdenter avsvs est. Ad lecto- 
rem : CERcopum soboles Achmon & 
Passalus olim, — Per scelera offensos BIELSKI. BIELSKI. 83 sustinuere Deos, — Fauor, an haec 
ipsa est Dantiscae insania plebis , — 
Q.uae fert CERcopas Dijs odiosa suos? — 
Sed bene quód geminos reperere Me- 
lampygas : illos — Hic stringit calamo: 
proruet ille mann. Mathias Dambrov- 
Yski. Bez wyr. m. i r. (1577), w 4ce, 
k. 4. (po 35 wierszy na stronie). 

Na jprzedostatniej stronie Stanislaus Ponę- 
to wski ad lectorem: 

REVERA ingenio foelice Styloq; 
polito, — BIELSCIVS exuperat mul- 
tos HELIconis alumnos: — Acri dum 
Satyra studet exarinare seelestos, — 
Atq ; animos , patri^e osorum cobibere 
furentes: — Cuius tu studium Lector, 
quando haec legis , aequi — Consubto, 
atq; Theonino cane rodere dente. 

Są też egzemplarze z opuszczeniem w tytule 
wyrazu: maledicum. 

Toż jest: Francoforti, apud Yechelium. 1578. 
w 8ce (w Lasitii Clades Dantisc.)- 

Toż w Pistoriuszu. III. 112. 

Toż przy Gore cii Ivonia. 

Wierzbows. II 1924. — Sobieszczański (J. 
Bielski) s. LXVI. 

Czetwert. — Czartor. — Dziedusz. — Dzi- 
ków. — Krasińsk. 

Bielski Joachim i Hoynoviensis Casp. 
LudOY. Eikomiastikon , id est , laudes 
illustrissimi principis ac domini dom. 
Georgii pii ducis in Silesia, Lignicij, 
Brigae etc. fundatoris novae scholae 
Brigensis , priorumque hominum et doc- 
torum singularis patroni et maecenatis. 
Seriptae a M. Caspare Ludovico Hay- 
noviensi Elysio et Joachimo Yolscente 
Bilscio equite Sarmatico, illustris scholae 
Brigen. superiorib. annis praeceptore ac 
discipulo, pietatis, honoris, gratitudinis- 
que ergo. Gorlicii, excud. Ambr. Fritsch. 
1579. w 8ce, ark. K,. 

Na ark. D^ — I^ : Georgii Ducis Silesiae en- 
comiorum lib. I— IIII. (Joachima Bielskie- 
go, poemat). 

— Ob. Agenda (1596) — Bielski 
Marc. (Kronika 1597) — Sprawa ryc. 
(1569) — Lasicius Joan. (Clades 1578)— 
Latoś Joan. (1594) — Paprocki Bar- 
tłomiej (1588) — Pistoryusz Jan (1582 
T. III. 112—113). 

Ossoliński. Wiad. I. 4.86—64. — Janocki 

Catal. — Załuski. Bibliot. histor. 60. — 

. Chodynic. 22. — Gołeb. O dziejop. 104. — 

Siarcz. Obraz I. 31. — Wiszniews. VI. 303. Vn. 62. 436-9, VIII 64. — Zbiór 
pisarz. Gałezows. T. XI. przedm — Dzienn. 
Wileńs. 1820. II. 194—209. — Maciej. 
Pism. p. III. 334—7. — Nehring Wład. 
1860. — Starowols. Hecatont. 1627. s. 
185. — Niesiec. Herb. I. 98. — Encykl. 
Org. III. 526. 

BIELSKI Józef Saryusz. X. .Obrona 
pewna w potrzebach wszelakich nay- 
swiętsza Marya Panna w cudownym 
Obrazie w mieście Myślenicach, do 
kńsztelAnii krakowskiey należącym przez 
autentyczne historye wielom doznana, 
dla większey czci y chwały Maryi , y 
wzbudzenid w sercach katolickich nk- 
bożeństwś,, powtórnie za pozwoleniem 
zwierzchności duchowney do druku przez 
X. Jozefa Saryusza z Olbrachcie Biel- 
skiego, kanonika Kollegiaty krakow- 
skiey Wszystkich Świętych , proboszcza 
Myślemickiego (sic) podana. Roku, któ- 
rego Słowo stało się ciałem w żywocie Ma- 
ryi dla obrony natury ludzkiey 1752. 
W Krakowie, w drukśrni Adams. Klei- 
n4, Typogrdfś, Krakowskiego. (1752) w 
4ce, k. 6. i str. 147. 

Ded. Stanisławowi Poniatowskiemu Kaszt. 
Krak. Na odwrocie tytułu miedzioryt her- 
bu kasztelana, pod nim ośmiowiersz. W 
dedykacyi o rodzinie Poniatowskich k. 4. 

Edycya pierwsza wyszła zebrana przez Woje. 
Offiarowicza w r. 1642. Cudów 222. dopro- 
wadzone do Octobra 1641 r. Od str. 98 
ida: Sposoby uszanowania Najśw. Maryi 
Panny (LXXII). Na str. 131. Godziny 
przez cały dzień Najśw. Maryi P. poświę- 
cone. Od str. 141. podał wydawca ^^eriem 
Kasztelanów Krakowskich, zaczynając od 
Varsiusa r. 1281. a kończąc na Stan. Ponia- 
towskim. Cuda przedrukowane są z edy- 
cyi Offiarowicza Woje. : Historya o cudo- 
wnym obrazie (od ark. H — 13), tylko język 
nieco przeistoczony. Początek dzieła i ko- 
niec są odmienne. 

Łepk. EÓczniki T. N. kr. T. 28. str. 277. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Cwierzowicz Fr. Ant. (1764) 
— Matawowski Franciszek (1777). 

Bielski Kazimierz X. S. Jesu (ur. 
2 marca 1651. na Białej Rusi, um. d. 
9 marca 1709. r. w Połocku). Inlor- 
matio de erectione fundatione ac libe- 
ralitate Stephani regis Poloniae in Col- 
legium Plocense Soc. Jesu. Vilnae, ty- 
pis Academ S. Jesu, 1698. w 4ce, . 

Brown. Bibl. 120. 84 BikLSKI. BIELSKI. — Officium de S. Lazaro. Vilnae, 
1705. 

— Vita P. Lazari a Christo resu- 
scitati, adjectis de eo elegantibus hym- 
nis et Litaniis. 

Backer Bibliot. ed. 1890. s. 1461. 

BIELSKI Kazimierz, LOSIEWSKI 
Christ i SZPOT Jgn. Imago posthuma 
Perillustris ac admodurn Reverendi Do- 
mini D. Casimiri Woynarowicz S. Th. 
D. Canonici Yilnensis, Regentis Can- 
cellariae M. D. L. yirtutis, sapientiae 
et honoris coloribus expre8sa , ab acad. 
Vilnensi , Soc. Jesu ejusdem funere ex- 
posita: et lUustriss. . ac Reverend. Dom. 
D. Nicolao Stephano Pac Dei et apo- 
stolicae sedis gratia Episcopo Vihiensi 
amphssiino maecenati suo ab eadem 
dedieata. Vilnae, typis Acad. Soc. Je- 
su. Anno 1677. fol. k. 10. 

Wydane bezimiennie. Autorów odsłania Ch. 
Backer ed. 18U0. I. s. 1461. 

Ossol. — Zielińs. 
Bielski, Łowczy koronny (Nadworny) 
obacz Biskupa obraz (1786) — Skór- 
ski Jan (Kotticki Lech polski 1751). 

Bielski Maciej (Albinus) ob. Sobór 
skrzyński (1567). 

BIELSKI Marcin. (1500 ? f 18 
Grud. 1575) Komedia Justina y Kon- 
stanciey, brata s siostra , iaka im Ociec 
naukę po sobie zostawiał, dając miey- 
sce napirwey uczciwey Starości, y iey 
Mistrzowi Mądrości. Też o nieprzespye- 
czności świata i aflfekciech przyrodzo- 
nych człowieku, s strony ciała y du- 
sze. Potym o słabey radzye żenskiey 
płci. Na przykład w?zem którzy swe 
dzyatki rostropnie chować żadaia. [Pod 
tem herb Prawdzie z napisem do koła :j 
Przeciw prawdzie rozumu nic. Teraz 
nowo uczjmiona. [Na końcu :] w Krako- 
wie drukował Matys Wirzbięta roku 
pańskiego 1557. w 8ce małej, ark. 
7. sygn. A— G-,. (kart 55). 

Na odwr. str. tyt. zdania z pisma Sw. Na 
następnej karcie : wszem Polakom dobrym 
Krześćianom Marcin Bielski S. P. V. pro- 
za; potem idzie: przełożenie rzeczy pirw- 
sze tey to komediey (wierszem polsliim.) — 
Dalej : Ku czytelnikowi (także wierszem) 
poczem; Osoby rozmawiaiące w tey ko- 
mediey. Komedyę te dzieli Bielski na trzy sprawy. 
W sprawę pierwsza wchodzą : Ojciec, sta- 
rość, mądrość, niemoc, pokusa, anioł itd. 
Potem następuje: Mistrz ku swoim książ- 
kom mówi. Rozmowa ta Bielskiego z ksią- 
żką swoją rzuca nie małe światło na ży- 
wot naszego historyka poety, przytaczając 
szczegóły, o któiych Ossoliński nie wie- 
dział. 

W wierszu w którym mistrz nakłania księ- 
gi do podróży, czytamy, że bawił u żup- 
nika w Wieliczce, potem na Rusi w zie- 
mi przemyskiej , gdzie chował się z mło- 
dych lat , dalej na PodoPu , u Bełzanów, 
Mazowszanów, u stryjów Prawdziców tak- 
że po żonie Okszyców, na Litwie: „Potem 
też do Prus pójdziecie , Nowy Zakon swój 
weźmiecie". — Z tego by domyślać się 
można że brał jakiś udział w tłumaczeniu 
Nowego Testamentu. A jeżeli tak. jaki? 
i kiedy ? W tym wierszu powiada : Już 
się postarzał piórem płużąc, pisał wszem 
polskie rzeczy rad, on się na to pierwej 
obrał, drogę impresorom podał, pisma 
polskie imprymował. — Poleca on książ- 
kom, aby Nowy zakon ukazały w Pru- 
siech Seklucyanowi kaznodziejowi, by mu 
powiedziały: „nie pisz bystrze, boś przyszedł 
na pirwsze mistrze. Nowy Zakon ten twój 
mdleje, ścisnęły go przywileje, któreś pod 
winą wyprawił. Ma być pismo święte spoi- 
nę, ku pisaniu wszystkim wolne." — Zda- 
wałoby się więc że on tłumaczył Nowy 
Testament przed Seklucyanem. Wyszedł 
nieznanego tłumacza Nowy Testament w 
Krakowie 1556, — czyżby to był Bielskie- 
go? Jakiś Bielski Maciej (Albiuus) brał 
udział w Soborze Skrzyńskim. Czy to nie 
pomyłka w imieniu? 
Druk ten opisano dokładnie w Bibliotece 
Warszaw. 1860. II. 513 — 5. Być może iż 
były dwa odbicia tytułu, bo pisownia tego 
różni się od pisowni, w jakiej tytuł ten 
podał Wł. Wisłocki w Przewodniku Biblio- 
graf. 1884. str. 185—6 i 227-8. 

Zygm. Czarnecki. 

— Kronika wszytkyego swyata, na 
ssesc wyekow, Monarchie czterzy roz- 
dzielona, s Kozmographia nowa y z roz- 
mditemi Krolestwy tak pogańskimi Zy- 
dowskyemi yako y krzesćiańskyemi , s 
Sybillami y proroctwy ich po polsku 
pisana s figurdmi. — W ktorey też 
żywoty Cesarskye, Papyeskye, y thych 
krolow z ich Krolestwy, Asyryskich, 
Egipskich, Żydowskich, Greckich, Per- 
skich , Tureckich , Węgyerskich , Cze- 
skich, y inych rozmaitych thak Krolow, 
Kxyaźat, yako inych przełożonych od 
początku swydtś, dż do thego roku kto- BIELSKI. BIELSKI. 85 ry sie pisze 1551. są nś pisane. — Myę- 
dzy ktorómi też n&szk Polska na ostat- 
ku zosobna yest wypisana. 

Tu następuje herb Bielskiego z literami M. 
(arcin) VV.(olski) i napisem: Przeciw pra- 
wdzie rozvmv nie. Naokoło herbu wydru- 
kowano: Famam extende-re facti.s est vir- 
tvti8 opv8. Brzeg udarty .. Znać tylko 2 
słowa... Krakowye... wdowy... Na odwro- 
cie k. tyt. Orzeł polski z koroną. 
Zaczyna się regestrem, którego jest kart 
nieliczbowanych 6. z napisem na czele ; 
Regestr Kroniki wszytkyego swyata Mo- 
narchowie, Królowie, Kxiążęta, Senaći, 
Sytille, tak Żydowscy, Tureccy y Jerozo- 
limscy, Krzesciansci , yako Pogańscy na 
swych mieyscoch stoią, thylko z osobna 
są spisani , Papieżowie , Cesarzowie , Kró- 
lowie , z Węgier , s Czech , y s Polskiey 
w osobnych rzędzyech. 

Dalej dedykacya : Nayasneyszemu 
a miłościwemu Panu Sygmuntowi Au- 
gustowi... . Dan z Białey wsi dzyedzi- 
cżnej w zyemi SirAckyey, lAik... 1551. 
— Dedykacya ta zajmuje kart 5. 

Następuje karta I2ta po stronie głównej czy- 
sta z napisem tylko u góry: Tu koniec 
Regestru. Na odwrotnej zaś stronie tej 
karty następuje wierszowana przemowa 
do czytelnika: Do tego co ccye. 
Dalej 1 kartka wierszem : Lectori candido 
Andreas Tricesius. — Tegoż : Alivd, i wiersz 
przez Vences. Samotulinus. Wszystkie trzy 
na cześć Volsciusa. 
Następnie mappa 1 k. p. t. Vniversalis co- 
smographia. — Poczem idzie , zaimujaca 
kart 22. nlB. od Ark. A do Fu. 

Kosmographia : tho iest rozmyerze- 
nye zyemye według stopnyow y inych 
znamyon w okręgoch niebyeskich. 

Dalej 1 rycina Parku murem ogrodzonego 
z Pałacem i z nadpisem: Ray zyemskich 
roskoszy. 

Następna karta ma osobny tytuł : 
Poczyna sye Kronika wszytkyego 
swyata na szesc wieków rozdzyelona 
y na czterzy monarchie s proroctwy 
Sybillinemi , z rozmaitych kronik wy- 
brana, Nauklera, Bergomensa, Silwi- 
usa, Kariona, Czeskyey, Wegyerskyey, 
Duńskyey, Polskyey, Nyemyeckyey : 
Takyeź historyków Xenof onta , Oroziu- 
sa, Jozefusa, Justina, SabelHka, Pro- 
kopa Cesarza, Justyniana, Ablaniusa, 
y z inych tak greckich yako łaciń- 
skich do tego roku który sye pisze 
1550. [Na odwrocie:] Lata albo wyeki od początku swyata do thego czasu 
kthory sye pisse 1550. według pisma 
swyętego y Filona żyda Krzczonego. 
Kart nlb. 31, liczb. 295. i 1 nlb. 

w dalszym ciągu chronologiczne daty, od- 
noszące się do różnych epok. Tu orygi- 
nalne zauotowanie, iż państwo rzymskie 
lat 2303. istnieje. „Żadna Monarchia tak 
długo na świecie nie stała , podobieństwo, 
że i jej koniec rychło będzie". Ktoś w egz. 
Jag. Bibl. piórem dopisał: Zkłamałeś — 
Według Kariona naznacza koniec świata 
na dwa tysiące lat po narodzeniu Chry- 
stusa. 

Następna karta ma nadpis : Pierwssy wiek 
świata poczyna sie od Adama do Noego 
itd. do tego roku który się pisze 1550. 

Sygnowanie arkuszy rozpoczyna się od A — 
i stale idzie do Eeee. a liczbowanie listów 
czyli kart rozpoczyna się od ark. B. czyli 
listem 5. (pierwsze kart 4 nieliczbowane). 
Listów jest 295. i jedna k. nlb. Pobłą- 
dzeń. 

Kronika kończy się na pogrzebie króla Zyg- 
munta lb4S. Lipca 28. W egzemplarzu 
Bibl. Jagiell. jest karta 69. dwojaka, co 
do druku taż sama, tylko że na jednej 
wydrukowano mylnie list 58. na drugiej 
właściwie 59. List 264 mylnie wydruko- 
wano : 254. List 283. wydrukowano myl- 
nie 282. — Od listu 154. idzie: O wy- 
wodzie narodu polskiego (kart 4). 

Na karcie 158. : Poczyna sie Kronika Polska 
Bernata Wapowskiego niegdy Kantora kra- 
kowskiego kościoła. — Jak daleko idzie Kro- 
nika Wapowskiego (zmarłego 1535. r.) a 
zkąd zaczyna sie dopełnienie tejże przez 
Bielskiego, nigdzie nie ma śladu. 

Tekst ozdabiają liczne drzeworyty. Kronika 
polska ma wizerunki królów polskich. 
Kończą sie na Zygm. Auguście. (List 
289). 

„Wpadłem na tór i podobno dostanę Histo- 
ryę fe wiata Jana Hejdena, tłumaczenia 
Joach. Bielskiego, arcy wielka rzadkość 
bibliogr. Pierwsze dzieło rozciągłe, w jęz. 
pols. drukowane" (Narbut Teod. Kronika 
rodź. 1888. N. 11.). Widocznie Narbuta 
wzmianka odnosi sią do Marcina Bielskie- 
go. Jana Heydena znane jest : Biblisch 
Nahmen und Chronik Buch 1569. (jako 
dodatek do Biblii niemieckiej). Zatem dzie- 
ło datą późniejsze od pracy Bielskiego. 
Innego Heydena J. nie było w 16. wieku. 

Ossoliński Wiad. I. 401—2, 423. ~ Bent- 
kowski. II. 725. (wspomina edycyą r. 
1534). — Załuski Bibl Histor. s. 59^ — 
Braun Catal. Scrip. Pol. et Pr. s. 55. — 
Wierzbow. I. 132. — Jabłonowski Mu- 
saeum. 26. — Wiszniew. VI. 422. (pier- 
wsze wydanie według niego jest z r. 86 BIELSKI. BIELSKI. 1554). — Sobieszczański M. (Kronika Jo- 
ach. Bielskiego XXV.— XXXI.). 
Akad. — Czarnec. — Czartor. — Jagiell. — 
Moszyńs. — Ossol. — Prekier w Kow- 
nie. — Szembek. — Warsz. Uniw. — ' 
Uniw. Iwows. — Zamojs. 

— Kronika Wssythyego swyata na 
ssesc wieków k na cżwory księgi ta- 
kież Monarchie rozdzielona , rozmaitych 
historij , tak w swyętym piśmye yako 
w prostym , s Kosmografia nową y roz- 
mditemi krolestwy, tak pogańskimi ży- 
dowskimi, y^ko krzesciyinskimi: w kto- 
rey tóż żywoty Papyeskye, Ceserskye, 
y krolow inych tś,kyeż Ksyażat, od 
początku swyś,ta aż do tego roku któ- 
ry sye pisse 1554. Myedzy ktoremi 
też nassś Polska yest z osobna poło- 
żona, y swyata nowego wypisAnye. 
Dostatecznyey niż pirwssa s pisana y 
pilny ey figurdmi ochędożnemi. Cum 
gratia et priuilegio. Drukowano w Kra- 
kowye przez Hieronima ScharfFenber- 
ga. Roku Pńńskiego 1554. folio, kart 
6, 333, 7. 

Dedykacja Zygmuntowi Augustowi, którą 
pisał: Marcin Byelski, wierny poddany, 
zajmuje kart 3. — Poczem następuje 12 
wierszy polskich i drzeworyt przedstawiają- 
cy Marcina Bielskiego w całej postawie, 
siedzącego i piszącego; pocj wizerunkiem 
napis gocki: Przeciw prawdzie rozumu 
nye. Na str. odwr. drzeworyt przedstawia- 
jący kule nieba i ziemi. 

Na pierwszych kartach u góry nadpis po je- 
dnej stronie: Ksyęgi pirwsse. — Po dru- 
giej stronie: Wyek pirwssy, wtóry, trzeci... 
itd. Ostatni rozdział wieku 3. zaczyna się 
na odwr. fol. 55. : Eozdzyał 13ty. O Ka- 
płanyech żydowskich, do fol. 61. — Wyek 
czwarty, kończy się fol. 101. — Py^ty 
wyek poczytayą być od znyewolenya ży- 
dów, kończy się fol. 125. odwr. z nim 
księga I. Rozdziałów ma 43. Od karty 
120—125: Rozdział 41. o Sybillach, jest 
przeplatany wierszami. — 

Od fol. 126. Ksyęgi wtóre, wyek szósty a 
ostateczny od narodzenya Pana Krystusa. 
Księga wtóra kończy się fol. 181. Ma 
rozdziałów 20. Ostatni: o królach turec- 
kich. 

Trzecye ksyęgi Kroniki syata o Kozmogra- 
phiyey. — Na stronnicy odwrotnej tejże 
karty jest rycina nader niezgrabna wyra- 
żająca niby cztery części świata. U góry 
tej ryciny widać Jowisza z jego attrybu- 
tami i Zygmunta króla. Na karcie nastę- 
pnej (fol. 182) zaczyna się kosmografia; 
Trzecye ksyęgi, Rozdzyał pirwssy. Ko- zmographia : to yest rozmyerzenye zyemye 
według stopnyow y ynych znamyon w 
okręgoch nyebyeskich. — W tej trzeciej 
księdze jest geografia i historya , pomie- 
szane ze sobą bez żadnego ładu. Ziemia 
jest podzielona na trzy części, Azyę, A- 
frykę i Europę. — Rozciąga sie ta księga 
od fol. 182. dó fol. 305. — Historya Pol- 
ska zajmuje większą część tej księgi. Za- 
czyna się fol. 228 — 305. i ma taki tytuł : 
Rozdzyał dzyesyąty trzecich ksyąg. O Poł- 
skyey Kronice. Wssemu Ricerstwu Polsky- 
emu Marcin Byelski S. S. P. z winsso- 
wanim wsego dobra. Początek tej odezwy 
do rycerstwa jest taki: Rad bym temu, pa- 
nowye moi a bracya mili, aby z was ka- 
żdi wiedział o początku a wywodzie przot- 
kow swoich , w tych krainach z Boskiey 
Obietnicy nyegdi osyadłych, etc. Na koń- 
cu : Dan z Białey w ziemi Siradzkiey, la- 
ta pańskiego 1553. — O dfol. 230—232 : 
O wywodzye narodu Polskyego. Od fol. 232. 
Poczyna sye Kronika Polska Bernata Wa- 
powskyego nyegdy Kantora Prełata Kra- 
kowskyego .Koscyoła. — Kronika Polska 
kończy się na śmierci Zygmunta I. 

Od fol. 305. zaczynają się Ksyęgi czwarte 
Kroniki wssyego swyata. O żeglowany u 
Kristofa Kolumbusa. Rozdział 10. na kar- 
cie 323. O wypisanyu morza. 

Dalej następuje Rejestr na 7 kartach. Na 
ostatniey : Drukowano w Krakowye przez 
yeronima Scharffenberga , Roku od na- 
rodzenia Pańskiego 1554. 

Miejsce które Ossoliński (p. 401.) przytacza 
ze swojej edycyi w 4ce, o filozofach, znaj- 
duje się w tej edycyi na fol. 111. w rozdziale 
34. ks. 1. : Tych wssytkich y inych wiele 
Mędrców Zywoti wyłożyłem po polsku 
dawno, i są drukowane. Karta 289. jest 
dwa razy wybita, zaś karta 288. opusz- 
czona, ale tylko w niektórych egzempla- 
rzach. 

Liczne drzeworyty rozsiane w dziele są zbie- 
raniną różnej wartości. Nie ma znaku ry- 
townika. Tylko List 124. Narodzenie Ma- 
ryi, ma znak C. S. (Cryspin Scharffen- 
berger). 

W Kronice tej zwraca uwagę dawność i nie- 
stałość ortografii , odmienna od edycyi r. 
1564. — Wyrzuca Kronikarzom duchow- 
nym, IŻ Kronikę przepełniają, dziesięci- 
nami , kanonizacyami , które raczej należą 
do legend niż do historyi. Ten zarzut spo- 
wodował, że go podejrzywano o lutera- 
nizm. — Widać , że wypis z Kroniki Wa- 
powskiego wyszedł pierwej , niż sam ory- 
ginał, i że Kronika ta ogarniała dzieje 
całe aż do Zygmunta I. a nie wyłącznie 
Zygmunta jak twierdzi Bentkowski. W edy- 
cyi z r. 1564. prócz odmiany w rozkła- 
dzie kroniki i dodatków, jest różnica w 
ortografii. Zamiast wyele jest wiele : zam. BIELSKI. BIELSKI. 8? Dzyeye jest dzieje , zamiast ss , wprowa- 
dził sz. 
Przytaczam tu jedno miejsce ze Stryjkow- 
skiego , str. 245. (edycyi naj pierwszej 
Królewieckiej) gdzie on wytyka wady 
Miechowity: „Tu też opisuie (Miechowita) 
r. 1205 pierwsze objaśnieaiś y usłyszenie 
imienia litewskiego, cap. 29. fol. 114;, a 
wyźszey zaś sam przeciw sobie cap. 15. 
fol. 83, roku 1103. tak mówi: Eodem ta- 
men anno Pruteni et Lituani terras Rus- 
siae yastarunt etc. Wszakże tegoż roku 
Prussowie i Litwa ziemie Ruskie burzyli 
od lat 477, nie od 372. Czego też Vapo- 
vius i Bielscius z niego in libro Chroni- 
corum secundae editionis f. 245. dowo- 
dzą". Nie masz wątpliwości, że Stryjkow- 
ski cytuje tu Kronikę Świata , w której 
Bielski umieścił wyciąg z Wapowskiego 
przez siebie zrobiony, lecz nie wiadomo, 
którą edycyą poczytywał za drugą. W e- 
dyeyi bowiem r. 1554. na karcie 245, 
którą cytuje Stryjkowski, miejsce to nie 
znajduje się. Jest tylko na tej karcie 
verso w ostatnim wierszu i pierwszym na- 
stępnej karty 246. taka wzmianka : „Ja- 
czwingowye z Prusy y z Litwą, którzy 
też z Połowcy iednego narodu woyowali 
z drugyey strony Ruskie Państwa...." Ale 
to wspomina Bielski pod rokiem 1121. nie 
pod rokiem 1103. jak chce Stryjkowski. 
Sobieszczau. w Wyd. Kroniki Joach. Biels. 
XXXII — XXXIX, (z Bibl. Swidziiiskiego). 
— Pamiętnik Wilmski 1820. 2. s. 186. — 
Wierzbowski I. 144. 
Akad. — Chrept. w Szczorsach. — Czar- 
tor. — Dzieduszyc. Włodz. — Glo- 
gier. — Jagiell. — Kórnik. — Krasińs. — 
Warsz. Uniw. 

— Kronika, tho iesth, Historya 
świata na sześć wieków, a cżterzy Mo- 
narchie, rozdzielona z rozmaitych Hi- 
storyków, tak w świętym piśmie krze- 
8Ćij4ńskim, żydowskim, iako y Pogań- 
skim, wybierana y nd Polski ięzyk wy- 
pisana dosthathecźniey niż pierwey, s 
przydanim- wiele rzeczy nowych: (3d 
początku świata, dż do tego roku, któ- 
ry się pisze 1564. s figurńmi ochędoż- 
nymi y własnymi. [Na końcu:] Druko- 
wano w Krdkowie v MAttheusza Sie- 
beneychera. Roku od njirodzenia pań- 
skiego 1564. folio k. 6. Listów 467. 
Regestr kart 8. Obsadzenie słów k. 1. 
Wiersze k. 1. 

Tytuł dzieła ujęty jest w otoczenie drzewo- 
rytowe scen z Historyi świętej. Na od- 
wrocie tytułu orzeł polski z herbami na 
skrzydłach. — Dedykacya do Zygmunta 
Augusta po łacinie ma kart 3. — Dalej 1 karta wizerunek M. Bielskiego siedzą- 
cego przy stole , obok lutnia. Powyżej 
wiersze, i godło jego : Przeciw prawdzie 
rozumu nie. Na odwrocie drzeworyt przed- 
stawiający wizerunek Raja. Dalej idzie 
1. k. nlb. : Poczyna się kronika wszyth- 
kiego świata. Dalej idzie tekst z temiż 
rycinami co w edycyi z r. 1554. — Od 
Listu 193 — 239. idą księgi 3 cie : Jana 
Szleydana o stanowieniu kościoła krześci- 
ańskiego za Cesarza Karla. A że autor 
był różnowiercą, więc i dzieło Bielskiego 
za takie było mianem. Na liście 241 wi- 
zerunek Skanderberga ma datę 1563 i 
podpis rytownika J. B. Rzecz o Skanderber- 
gu (z Barlecyusza) idzie od k. 242 — 258. — 
Od k. 262. księgi V o Kozmographiey, 
z mapą świata obok. Księgi VII. (List 
317) : O czeskim Królestwie. Po karcie 
332. na której opisano Poselstwo Cesarza 
tureckiego w Frankfurcie 1462. r. idą 
dwie karty nieliczbowane : Thamże theż 
we Frankforcie przy koronaciyey na rzym 
skie krolesthwo było wotowanie Kurfier- 
stow przeciw Królestwu polskiemu o szpi- 
tal albo klasztor pruski aby był ku Rze- 
szy zwrócon a wyswobodzon z ręku kró- 
lów polskich. — Od listu 333. księgi VIII. 
kroniki : O polskim Królestwie kronika, 
Tu od listu 338. idzie kronika B. Wa- 
powskiego. Na k. 421. Sigism. Augustus, 
rycina jego w całej postaci z r. 1563. 
odpowiednia do ryciny Zygm. I. na kar- 
cie 404. w ramach z herbów. — List 
426. ma księgi IX. z Herberstein.i o na- 
rodzie moskiewskim, aż do Iwana 1563, 
którego portret w całej postaci na od- 
wrocie .listu. Na liście 440. jest rycina: 
Stroje moskiewskie. — List 440. odwrotnie 
są księgi X : O wyspach morskich. Od 
listu 462 odw. O szaleństwie żydowskim. 
List 466. o Raju, Lucyperze, Antychryście, 
O sądnym dniu. — Po dwóch rejestrach, 
na ark. Mmmm2 jest: Marcin Bielski ła- 
skawemu czytelnikowi. Tu się usprawie- 
dliwia, jeżeliby co komu nie pomyśli było, 
„toć thu sam z siebie nic nie pisze jedno 
co w łacińskim napisane". — Powiada, 
iż mógłby jeszcze coś o Wołoskiej ziemi 
napisać, bo ta przez ten rok pięć prze- 
łożonych miała, lecz to porucza komu 
młodszemu, bo moje lata z kluby wycho- 
dzą , tak iż muszę się już przenieść s ko- 
nia na wóz a z rogożey na materac. Na 
odwrocie tej karty jest wiersz : Lectori 
A. Tricesius gdzie mówi: „gloria Volsci 
perennis." — Następnie karta ma wiersz: 
Andrzey Ciesielski łaskawemu czytelni- 
kowi. Na odwrocie wiersza podano miej- 
sce i rok drukn (jak wyżej). Ostatnią 
kartę tworzy godło księgarni z cytrą MS. 
Regestra należą tylko do kroniki ogólnej 
i polskiej, przy Węgierskiej, Czeskiej, Mo- 
skiewskiej i także na Nowy świat nie ma BIELSKI. BIELSKI. ich zgoła. Tylko w końcu rejestrów do- 
daje: Napisz je sobie. Wydanie z r. 1564. 
tem różni się zewnętrznie od poprzedniej 
edycyi , że każda stronnica ujęta jest w 
ramę podwójna, gdy wydanie z r. 1554. 
nie jest obramowane. 

Wierzbows. Bibliogr. I. N. 246. — Ossol. 
I. 424 — Za/uski Bibl. Histor. 18.36. s. 
60. „ChwytAJ jeśli dostaniesz, a pamiętaj 
że autor i syn jego Luter, Latet anguis 
in herba, ostrożnie Ja waruj". — Sobiesz- 
czański (J. Bielski) 's. XXXIX- XLIX. 

Akad. — Chi-eptow. — Czartor. — Czar- 
nec. — Dzieduaz. W. — Dzików. — Ja- 
giell. — Kórnik (1563). — Krasińsk. — 
Ossol. — Pawlikows. — Raczyńs. — San- 
guszko. — Jerzy Szembek. — Warsz. Uniw. 

— Kronika polska, Marcina Biel- 
skiego. Nowo przez Joach. Bielskiego 
syna iego wydana. Cum gratia et pri- 
uilegio S. R. M. W Krakowie, w Dru- 
kśrni Jakuba Sibeneychera ^ Roku 
Pańskiego 1597. [Tytuł wokoło ozdo- 
biony drzeworytem.] (Na końcu:) Cum 
gratia et priuilegio S. R. M. W Kra- 
kowie , w drukarni Jakuba Sibeney- 
cherń. Roku pdńsk. 1597. fol. , k. 6, 
tekstu str. 804. rejestru k, nlb. 5. Dr. 
gocki. 

Dedykacya Zygmuntowi III. przez Joachima 
Bielskiego zajmuje 3V2 kart nlb. Na od- 
wrocie tytułu orzeł polski , na którego 
piersiach herby województw. Poprzedza 
przywilej królewski w którym te słowa: 
Chionicorum liber per G. Joach. Bielski 
secretarium nostrum sub titulo patris ejus- 
dem editus. — W przedmowie J. Bielski 
mówi o dniu śmierci swego ojca (d. 18 
gi-udnia). Śmierć tę Bohomolec w edycyi Biel- 
skiego na r. 1576. oznacza ale mylnie 
jak i Niesiecki na r. 1595. — Bo J. Biel- 
ski swoje opowiadanie kroniki zaczyna od 
r. 1576. mówiąc, że ojciec kończył kro- 
nikę aż do swej śmierci. Więc Joach. 
Bielski, jeżeli nie on sam całą Kronikę 
polską ułożył, (co dowodzi Sobieszczań- 
ski) to przynajmniej materyały po ojcu 
pozostałe na wskroś przerobił — a na- 
stępnie samodzielnie piórem swem objął 
lata 1576. aż do zgonu Stefana w r. 1586. — 
W tekst wdrukowano drzeworyty królów 
i herby szlacheckie , wcale udatne. Język 
w tej Kronice więcej wykształcony niż w 
Kronice Świata Marcina B. Zdaje się więc, 
co i ze Starowolskiego Script. Pol. N. 
LXXX. wypływa, że pracę ojca Joachim 
językowo wygładził. (Ossolińs. Wiad. I. 
442). 
Wierzbow. T. 638. - Sobieszczański (J. 
Bielski) s. LXX— LXXIII. Akad. — Branic. — Borkowski (2 egzem- 
plarze). — Chreptow. — Czarnecki. — 
Cieński. — Czartor. — Czetwert. — Dzie- 
dusz. — Dzików. — Gdańs. miej — Ja- 
giell. — Kórnik. — Karmel. Iwows. — 
Krasińsk. — Kijows. — Moszj^s. — Os- 
sol. — St. Potocki, w Brzeż. — Pawli- 
kows. — Przeźdz. — Pusłows. — San- 
guszko. — Szembek. — Toruńska. — 
Tow. Poznańs. P, N. — Uniw. Iwows. — 
Warsz. Uniw. 

— Zbiór dzieiopisow polskich we 
czterech tomach zawarty. Tom pierwszy 
Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w 
Krakowie drukowana , teraz z no w u z 
doprowadzeniem aż do Augusta III. 
przedrukowana (pod tem znak drukar- 
ski z dewizą: conjunctis yiribus) W 
Warszawie^ w drukarni J. K. Mci y Rze- 
czy pospolitey u XX. Societatis Jesu 
roku pańskiego 1764. folio, 7. kart nlb. 
856. stron, spisu k. 5. 

Na odwr. str. tyt. na blasze ryty herb Cio- 
łek przyozdobiony herbami Korony i Li- 
twy. Jezuici prowincyi Mazowieckiej przy- 
pisali Stanisławowi Augustowi w dzień 
jego koronacyi: potem następuje przed- 
mowa X. Franciszka Bohomolca S. Jesu, 
w której pokrótce skreśla żywot Bielskie- 
go. Dalej są: Słowa Staropolskie znajdu- 
jące się w tej Kronice , które chciał 
tłomaczyć Bohomolec , lecz nie zgrabnie 
mu to szło. Na następnych trzech kartach 
jest przypisanie Joachima Bielskiego Zyg- 
muntowi III. królowi polskiemu i W. X. 
Lit. 

Kronika idzie od str 1 — 743. Zaś od 
str. 744. poczyna się : Kroniki polskiej 
Marcina Bielskiego dokończenie. — Kro- 
nika Bielskiego kończy się ze śmiercią 
Stefana Batorego, dalszy zaś ciąg jej uło- 
żył X. Bohomolec podług historyi Len- 
gnicha po łacinie napisanej i doprowadził 
do śmierci Augusta II. króla polskiego. 
W uzupełnieniu dzieła według Lengnicha, 
byli pomocą Bohomolcowi X. Karol Wyr- 
wiez i Kniaziewicz S. J. O c/.em Załuski 
w Bibliot. histor. s 60. — Na nakład 
dzieła łożyła Anna z Sapiechów Xięźna Ja- 
błonowska. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Kijows. — Krasińs. — Kórnik. — Os- 
sol. — Frzeździec. — Raczyńs. — Szem- 
bek. — Uniw. Iwows. — Warszaw. Uuiw. — 
.Zbór Wileńs. 

— Rozmowa nowych proroków, dwu 
baranów o iedney głowie , starych oby- 
watelow krakowskich; o p-zeniiennośó 
ninieyszego wieku naprzeciw staremu 
w porządkach , w obyczaidch , y w BIELSKI. BIELSKI. 89 spr^wźch ludzkich. Książki przez Mar- 
cina Bielskiego niegdy napisane: a te- 
raz przez Jodehima Bielskiego, synś, 
iego, wydane. (Pod tem drzeworyt przed- 
stawiający kamienicę pod baranami w 
Krakowie i sześć osób obok niej). [W 
końcu:] w Krakowie, w drukarni JA- 
kubd Siebeneychera Roku pańskiego 
1587. w 4ce małej , str. 34. wraz z tyt. 
sjgnat. Aij — E, 

Przedrukował Wlad. Wislocki 1889 r. w Bi- 
bliotece pis. pola Akad. Um. (Marcina 
Bielskiego satyry str. 19 — 53). 
Wiszn. VII. 150. (z bibl. Cieńskiego). — 
Wierzb. II. 1651. — Lelewel Bibl. ks. 
I. 180. — Muzeum domowe. 1836. str. 
134. 
Przytaczana edycya z r. 1590. nie istnieje. 

Cień. 

— Sen inaiowy, pod gaiem zielonym 
iednego Pustelnika. Przez Marcind Biel- 
skiego napisany y teraz nowo przez 
Joachima Bielskiego, syna iego, wydany. 
[Pod tytułem drzeworyt wyobraź, star- 
ca pod drzewem śpiącego]. [Na końcu]: 
W Krakowie, w drukarni Jakuba Sie- 
beneychera, roku pańskiego 1586. w 
4ce , str. 19. (wierszem). 

Na odwr. tyt. herb Stary koń i 6. wierszy 
Joachima Bielskiego. Przypis. Stanisławo- 
wi Szafrańcowi z Pieskowey Skały wo- 
jew. sandomirs. ' 

Wiszn. VII. 61. — Ossol. I. 434. — Wi- 
słocki Wład. (w Przewodu. Nauk. Lwów, 
187.3). — Wierzb. II. 1641. — Sobiesz- 
czański (J. Bielski s. LV— LVII.). 

Przedrukowane przez Wisłockiego w Bibl. 
pis. polsk. (Satyry 1 — 18) w Krakowie, 
1589. Cieńsk. w Oknie. 

— Syem Niewieści Marcina Biel- 
skiego. Teraz nowo przez Jo4chymś. 
Bielskiego, syna iego wydany. (Pod tem 
drzeworyt przedstawiający dziesięć nie- 
wiast zgromadzonych w około stołu). 
[Na końcu:] W Krakowie, w drukarni 
Jakuba Siebeneychera Roku Pańskiego 
1586. w 4ce, 19 k. nlb. 

Wierzbowski II. 1642. — Przedruk, przez 
Wisłockiego w Bibl. pis. pols. (Satyry str. 
55—95) w Krakowie, 1889. 

Cieński w Oknie w Kołomyj s. 

— Syem niewieści Marcina Biel- 
skiego. Teraz nowo przez Joachyma 
Bielskiego, synś, iego wydany. [Pod ty- 
tułem drzeworyt wyobraża dziesięć nie- 
wiast przy dużym stole siedzących i stojących w dawnych ubiorach , pod 
tem':] roku pdńsk. MDXCV. [Na koń- 
cu]. W Krakowie, w drukarni JAkuba 
SiebeneycherA roku pańskiego 1595. 
w 4ce, str. 39. (Ark. A — Eij) 

Wierzb. II. 1796. — Sobie.szczauski (J. Biel- 
ski) s. LVI1~LVI11. — Ottman Beitnigc. 
1884. str. 19. Joz. Przyborowski. 

— Consultacya przezacnych rnatron 
koronnych przez Stan. Wład. Jeżow- 
skiego. Kraków, w druk. Filipowskiego, 
1639. 

Przypis Eugeniey Katarzynie Tyszkiewiczo- 
wnie Korybutowej na Zbarażu Xżnie Wi- 
szniowieckiej. 

Plagiat z Bielskiego. — Maciejowski W. A. 
Piśmienn. III. 811. 

— Sprawa rycerska według postęp- 
ku y zachowania starego obyczaiu Rzym- 
skiego, Greckiego, Macedońskiego y in- 
nych narodów pierwszego y ninieysze- 
go wieku , tak Pogańska iako y Krze- 
ściańska, z rozmaitych ksiąg wypisana 
ku czytaniu y nauce ludziom rycer- 
skim pożyteczna. Książki na ośm czę- 
ści rozdzielone. Cum gratis et privilegio 
S. R. M. W Krakowie. Drukowano u 
Mattheusza Siebeneychera. Roku Pań- 
skiego 1569. w 4ce, kart nlb. 4 1. 76. 
(Dr. goc). 

Na odwr. tyt. herb Łaskiego i 6 wierszy łac. 
oznaczone literami : Ga , Pa. Przypisane 
po łac. Alberto a Lasko Palatino Terrae 
Syrad., libero Baroni in Ke.smark, in La- 
sko, Rytwiany, Dunaiecz alias Niedzicza 
etc. M. B(iel8ki) S. Dat. Crac. 1. Decemb. — 
po tej następuje odezwa polskim wier- 
szem: Wszemu ricerstwu polskiemu, a 
zwłaszcza tym, które młodość na stronę 
uwodzi Marcin B. Dalej : Argument na ty 
książki, wiersz do czytelnika po polsku i 
drugi łaciński z podpisem Ga. Pap. Nako- 
niec text, któiy w pierwszych 4ch księ- 
gach mieści w sobie wiadomości o sztuce 
wojskowej u starożytnych z Frontyna i in- 
nych autorów tłumaczone. — Część V. o 
sprawie i zachowaniu Tureckim w rze- 
czach rycerskich, tu dołączony drzeworyt 
okazuje rozłożenie obozu Tureckiego. — 
Cz. VI. o sprawach rycerskich czasów. — 
Cz. VII. o sprawie y obyczajach ludzi 
postronnych w rzeczach rycerskich. Tu 
mówi o Niemcach, Węgrzech, Moskwie, 
Tatarzech, o Wałaskiey sprawie rycerskiej, 
na koniec opisuje : „Obyczaj i zachowa- 
nie w Rzeczach rycerskich naszych Po- 
laków." Jestto najciekawszy ustęp w ca- 
łem dziele z drzeworytami ordynkńw czyli 
12 90 BIELSKI. BIELSKI. szyków bojowych. — Cz. VIII. O spra- 
wie pu.szkarskiej. 
Wiszn. Hist. pols. IX. 528-9 str. — We- 
gecyusz. O sprawie rycers. 1778. I. 121 — 
135. — Sobieszczauski (J. Bielski str. 
LII— LIV). — Bentk. II. 358. — Ossol 

I. 428. — Żebraws. Bibl. matem 198. — 
Siarezyńs. I. 62. 

Dzików. — Krasińs. — Ossol. 
— Zywothy Philozophow, to iest 
niędrczow nauK przyrodzonych. Y też 
inszycli mężów cnotami ozdobionych ku 
obyczaynemu nauczaniu człowieka ka- 
żdego wybrane. (Drzeworyt wyobraża 
starca, a pod tern :) Prassowano w Kra- 
kowie przez Floryana 15.35. w 8cc, k. nlb. 
3 , str. 171, signat. A — Mvi. Na ostat- 
niej stronicy cyfra Unglera z temi wier- 
szami:] Masz mądrości napisane — Od 
mądrych ludzi wybrane — U Floriana 
prasowane — Czytay wdzięcznie tobie 
oddane. — Dokończono w dzień ś. Bar- 
bary lata 1535. 

Przypisanie Marcina Bielskiego Piotrowi Kmi- 
cie Grabi z Wiśnicza , Casztelanowi Sen- 
domir. Po przedmowie : Marcin Wolski z 
Wielkiey Polski do czciciela rymuie 26. 
wierszy. — Sa to opisy, przy nich ryciny 
czterdziestu siedmiu mędrców, greckicb i 
łacińskich. Czerpał o nich wiadomość z 
Gualtera Burleya. Przyłączona rozprawa 
(na stronach 9) Andrzeja z Kobylina wy- 
kładająca to apoftegma: Żyjmy jak nasi 
przodkowie. 
Jocher. 830. — Wiszniew. VIII. 154. — 
Ossolińs. L 400, 418, 421. — Sobiesz- 
czańs. (J. Bielski) s. XIII— XXIV. — A- 
theneum. 1877. II. 326. — Wislocki : 
Gwalter Burley. 1878. 

Kórnik. — Ossol — Szembeką. 
— Ob. Bohomolec PYanciszęk (1764) 
— Breidenbach Mich. — Brykner Stan. 
Hier. (1702) — Flawiusz Wegecyusz 
(Sprawa 1776) — Kobilieński Krzysz- 
tof (Epigrainm 1588) — Kraiewski Jan 
(Naenia 1607) — Jladziwiłł II. Mich. 
Krz. (Threnodiae 16 i 5) — Theodorus 
(Dieterich Vitus: Kommentharz albo 
wykład na proroctwo Hozeasza , prze- 
kład 1559). 

Bandłkie H. dr. kr. p. I. 272. Hist. druk. 
krak. 334. — Lelewel Bibl. ksiąg I. 180. 

II. 209. — Załuski J. Specimen hist. 
Crit. 17.35. — Tenże Bibl. historyków 15, 
59, 145. — Osiński , Zycie Skargi. — Ju- 
szyński 26. — Chodynicki 18. — Ossol. 
Wiad. I. — Tygod. literac. poznań. 1840. 
T. III. N. 45—6. (ISIaciejows.). — Prze- gląd Warszawski 1841. I. 17—31. — 
Bentkow. H. lit. I. 408 — 9. II. 723 — 5. 

— Paprocki. Herby. 500 — Staro wolski 
Scriptor. elogia 1627. s. 184. — Braun 
Script. Polon. 1723. s. .35. (Kronika 1597). 

— Wiszniews. H. lit. VI1L 8. 154. VII. 
150, 306 — 10. 420 — 436. VI. 380. IX. 
528 — 9. — Pamietn. Warsz. 1821. T. 
XXI. s. 466—9. — Gołębiowski Ł. O dzie- 
jop. s. 104. (Zbiór dzlejop. 1825. T. I.).— 
Janociana II. 297. III. 375—6. — Siar- 
ezyńs. Obraz. I. 31. — Zbiór pis. pols. 
wyd. Gałęzowskiego. 1829. T. XI. — 
Czartoryska. Poczet pamiątek 127. — Wen- 
gierski. Hist. eccles. slavon. 1679. s. 454. 

— Dzienn. Wileńs. 1820. T. II. s. 177— 
194. 1825. III. 332-3. — Wójcicki (So- 
bieszczańs.) Album literac. T. II. s. 382. 

— Wójcicki. Życiorysy zn. lud. 1850. I. 
497 — 501. — Wójcicki. Muzeum Domowe. 
18.36. N. 17. — Tomiciana. T. XVIII.— 
Maciejows. Piśmienn pols. I. 39.3 — 413. — 
Encykl. Orgelb. III. 524—6. — Bibliot. 
Warszaw. 1860. IV. 245—6. — Gawa- 
recki w Gaz. Porań. 1840. i w Gaz. W. 
X. Pozn. 1840. N. 160. — Tygodn. illustr. 
1861. T. IV. 8. 245 — 6. — Tyszyński 
Alex. Wizerunki Pols. 1875. — Czacki 
O lit. pr. I. 214, 216, 2.32, 241. — Pa- 
wiński Ad. w Bibl. Warsz. 1872. — Pa- 
wiński A. Tygodn. illustr. 1880. N. 216, 
222. — Tyszyński w Wieku. 1880. N. 
105. 

Biei(ski) Mat. ob. Wargocki Andrzej 
(Peregrynacya 1610). 

Bielski Stanislaus ob. Lucas de No- 
va civitate (1522) — Marxen Karol 
(1767) — Schlichting Anna (Sertura 
(1647). 

BIELSKI Szymon. (1745 f 1826). 
Arytmetjka praktyczna krótkim i ła- 
twym sposobem przez pytania dla wy- 
gody y używania szkolno j młodzi ze- 
brana, w Warszawie 1775. w drukar- 
ni J. K. Mci i Rzpltej u XX. Schol. Pia- 
rum. w 8ce, 207. stron i 3. tablice 
wzorów rejestrowych. Akad. 

— Toż, . . . . y używanie gospodar- 
skiego zebrana. W Warszawie 1775. 
w drukarni Schol. Piarum. w 8ce. 

Wileńs. 

— Toż, .... dla wygody y używania 
gospodarskiego, zebrana. W Warszawie 
1798. w drukarni J. K. Mci i Rzeczy- 
pospolitey u XX. Scholarum Piarum. 
w 8ce, k. 3. i 207. stron i 3. tablice 
folio rejestrów domowych. BIELSKI. BIENIĘDA. 91 Wydana bezimiennie. Porównaj Aiytmetyka, 
edycja z r. 1780. Jagiell. 

— Catalogus librorum Bibliothecae 
coUegii Kegii Varsaviensis clericorum 
regularium Scholarura Piarum. Varsa- 
viae, 1796. w 8ce. 

— Hiśtorya Święta Nowego Testa- 
mentu. Cz. I. Zycie Jezusa i Aposto- 
łów 1794. ob. Tourneau. — Część II. 
Aź do zburzenia Jerozolimy 1793. ob. 
Fleury. - 

Jocher 8199. 
— Ob. Fleury (Obyczaje 1794), 
Zbiór hist. ludu izraels. 1793) — Kant 
Emmannel (Projekt pokoju 1797). . 
Bentk. Hist. lit. I. 59—62. II. .840. — Biel- 
ski S. Yitae piar. 1812. str. 182 — 4. — 
Kuryer warsz. 1826. N. 5. 8. — Lelewel 
Bibliogr. ks. II. 157. — Roczniki Tow. 
P. Nauk. X. s. 110. XX. 19. ~ Encykl. 
powsz. III. 405. — Lech Dziennik Pols. 
1823. II. 126—8. — Hoianyi Scrip. Piar. 
I. 256—7. 

Bielski Tranquillin ob. Kuczborski 
Walenty (Katechizm 1789). 

BIELSKI Winc. Marcin, (ur. 3 Li 
stop. 1715. t 30 Marca 1784). De lau- 
dibus Josephi Calasantii , Cleric. Reg. 
Scholarum Piar. Auctoris a Benedicto 
XIV. Pont. Opt. Max. in Beatorum nu- 
merum relati, Oratio Vincentii Bielski, 
e Clericis eiusdem Instituti , in Collegio 
Złoczoviensi Eloąuentiae Professoris. 
Leopoli typ. Contr. SS. Trinit. 1750. 
w 4ce, kart 21. 

Janoc. Lexic. II. 141. — Horanyi Script. 
1. 257. — Jocher 5474. 

Bienciosky Stanislaus Casimirus ob. 

Puncta des Yergleichs (1659). 

(BIENER Ad.) Bellaria pofctica. Con- 
vivio nuptiali Viri.... Adami Biener et 
Juditae... Roesner... anno M. DC. LXVI. 
exhibita a fautoribus... Thorunii, excu- 
debat Michael Karnall (1666). w 4ce, 
str. 8. 

— Reim-Geticht auff den Hochzei- 
tlichen Ehren-Tag des... Adam Bie- 
ners... und Judith Rossnerin... 1666. 
Tliórn , gedruekt durch Michael Kar- 
nall, 1666. w 4ce, str. 4. 

BIENER Chr. Gottl. Jci et Antę 
cessoris Lipsiensis, Disquisitio de ori- 
gine et indole feudorum polonicorum legibusque feudalibus in Polonia recep- 
tis 1778. (hucusąue nondum edita). 
Jest w. Zepernicka K. Fryd. Miscellaneen 
zun Lehnrechtc. Halle 1794. tom IV. str. 
494—516. 
Bentk. H. lit. II. 268. Jagiell. 

Bienfalsant Philosoph Stanislas oh. 

Bressey le Comte de (b. r.) — Lesz- 
czyński Stan. (1764). 

Bieniawski Stanisław Kazimierz ob. 
Lacki (1667). 

Bieniecki Albert ob. Firlej Henryk 
(Leopardus. 1624). 

Bieniecki Alexander ob. Krobski 
Franc. Józef (1694). 

Bieniecki Andrzej. Obacz Synodus 
Ruthenoruin provincialis (1753). 
Janocki Lexicon. I. 222 — 3. 

Bieniecki Antoni ob. Brzyski Anto- 
ni (1701) — Gniński Chryzost. (tetra- 
stych 1686) — ■- Leszczyński Seb. (Por- 
ta hon. 1688) — Mikołajski Maciej (Ża- 
łobna Naenia na klejnot Gnińskim 
1689). 

Bieniecki Franc. Floryan ob. Krob- 
ski Franc. (Vindex libertatis 1698 Marę 
1700). 

BIENIĘDA X. Jacek. Nowo.iedliny 
przenaswiętszey Bogarodzice matki oraz 
y panny Mariy nionarchiiiiy nieba, kró- 
lowy świata, triumfatorki piekła. W 
chwale niewysłaAvioney, w łajkach nie- 
przebraney, w tryumfach nieporówna- 
ney w obrazie swoim cudownym Prze- 
dziwnymi dziełami wsławionym , przy- 
tomnością Boża uraczonym, od zwierz- 
chności kościelney potwierdzonym. R. 
P. 1670. do kościoła nowego przenie- 
sionym. Na Podzamczu w Poznaniu w 
kościele ochotnego gospodarza sławne- 
go cudami z Padwi Antoniego świętego 
u WW. 00. Franciszkanów ufundo- 
wane. Przez W. X. Jacka Bieniędę S. 
th. bace. na ten czas Gnieźnieńskiego 
kustosza, a w pomienionym kościele 
kaznodzieię ordynaryusza , ogłoszone y 
audytorowi nabożnemu w niedzielę do- 
roczną introdukciy po Wielkiey nocy 
szósta prezentowane: Roku Pańskiego 
1672. W Poznaniu, w drukarni wdo- 
wy y dziedziców Woyciecha Regulusa. 
w 4ce, 8 k. i 90 k.'nlb. (A-YJ. 92 BIENENKORB. SIENKIEWICZ. Dedyk. Janowi hrabi ua Lesznie Leszczyń- 
skiemu, wielkiemu kanclerzowi koronnemu, 
woiewództw Wielkopolskich generałowi. 
Czartor. — Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— Prezent dvchowny. W rożnych 
chwAlebney mądrości i świątobliwego 
życia Lewity Jerozolimskiego pierwsze- 
go męczennika Chrystusowego Szcze- 
pana Świętego obrazach, z apostolskich 
dzieiow wyięty. W dzień uroczystości 
lego y w insze potym ndstępuiace, po- 
bożnemu rożnego stanu auditorowi, przez 
X. Jacka Bieniędę kaznodźieię Ordi- 
nariusz^ pyzdrkiego, Świętego Franci- 
szka Minorum Conuentualium pokoltdzie, 
roku pańskiego 1()63. offiarowany, a 
teras z pozwoleniem Starszych drukiem 
świdtu pokazany. W Poznaniu, w dru- 
karni dziedziców Woyćiccha Regulusd 
roku pańskiego 1665. drukował Woj- 
ciech Młoduiewicz. w 4ce , 14. arkuszy 
(druk gocki). 

Na odwr. tytułu herb Suchorzewskich i pod 
nim 10. w. pol. na pochwałę. Autor przy- 
pisał proza Stanisławowi Zarębie Sucho- 
rzewskiemu Staroście pyzdrskiemu. Kaza- 
nie samo bez wartości przepełnione cyta- 
tami łacińskiemi. Anegdot zbieranych ze- 
wsząd nie mało. Część kazania poświęco- 
na dowodom, iż panny powinny siedzieć 
w domu , co przeprowadza przytoczenia- 
mi z historyi starożytnej. Mówiąc o zie- 
mianach oświadcza : Sw. Paweł isz szla- 
chcicem był, jasne dokumenta tego zo- 
stawił. 

Branic. — Dzików. — Jagiełl. 

— Szata cudowna Nayiasnieyszey 
Nieba i Ziemi Monarchini, bez zmazy 
grzechu pierworodnego poczętey Panny 
oraz i Matki Przenayswiętszey Boga Ro- 
dzice, Maryi cudami przedziwnemi 
wsławiona. Przez Hiacintha Bieniędę 
Kaznod. Ordynar. Kaliskiego &. &. r. 
1767 pokazana. W Kaliszu, w Kolleg. 
Soc. Jesu. (1667.) w 4ce, kart nlb. 
34. ^Druk gocki). 

Dzienn. Warszaws. 1829. T. 16. str. 173. 
Krasińs. — Ossol. 

Bienenkorb ob. Klonowicz Seb. 
(Schwarm 1592). 

BIENIEWSKI Innocenty, Pijar. Kaza- 
nie na sollenney Wotywie w Kościele 
Katedralnym Wileńskim przy zaczęciu 
Trybunału Głł. W. X. Lit miane , te- 
muż JO. Trybunałowi pod dyrekcyą Marszałkowską JW. JMP. Konst. de 
Broel Platera Pisarza WW. X, L. In- 
flant. Dynabursk. etc Star. Marszałka. 
Koła W. przypisane przez X. Innocent. 
Bieniewskiego S. P. 0:dyuar. Kat. Wi- 
leńs. Kazn. W Wilnie w druk. Akad. 
1654. fol. kart 6. (sign. BJ. 

Są tu na kilku kartach wyliczone imiona 
i herby deputowanych z Województw na 
trybunał. Kzecz jest o sprawiedliwości 
i obowiązkach sędziów. 

Jocher 9099. — Horanyi Script. I. 258.— 
Brown. Bibl. 122. mylnie go Jezuitą mie- 
ni. — Janocki Lexic. II. 158. — Backer 
ed. 1890. I. 1464. wymienia go także ja- 
ko jezuitę. Krasińs. — Frzezdz. 

BIENIEWSKI Stanisław Kazim. wo- 

jew. Czernichowski. Oratio Bienievii 
Deputati Polonici ad Cosacos, ut ex- 
cusso Moscorum iugo, ad pristinum et 
legitimum redire vehnt dominum 1658. 

W Liiuiga Oratt. II. 125. 

Ob. Łaski Kasp. (Winnica 1667). 

BIENKIEWICZ Reginald Jozef od S. 

Onufrego, Schol. Piar. (1711 f 1755). 
Caelum justitiae vice-regia numinum Po-; 
loniae majestate excelsum id est tribu- 
nal celsissimum 111. Excell. D. D. ju- 
dices deputatos comprehendens circa 
publicum ad urbem congressum a de- 
vinctissima ełoąuentia CoUegii Petrico- 
viensis Schol. Piar. adoratum anno a 
quo Judex vivorum et mortuorum de- 
scendit de caelo. 1739. Typis Clari 
Montis Częstochoviensis. folio, ark. 14. 
 Warsz. Uniw. 

— Kazania dwoiste postne jedne 
o pokucie, drugie o dziesięciu przyka- 
zaniach Boskich, y niektóre odświętne. 
Pod łaskawa protekcyą Jaśnie Wiel- 
możnego JMci Pana Antoniego Michała 
na Potoku Potockiego woiewody Beł- 
zkiego, starosty Guzowskiego Nayjas- 
nieyszey krolowey Jeymości P. M. y J. 
O. Trybunału Koronnego marszałka 
światu publicznemu podane przez X.... 
teraznieyszego w kościele katedralnym 
krakowskim kaznodzieję ordynaryusza, 
w Warszawie y w Piotrkowie, przy 
prezencyi J. O. Trybunału mówione. 
R. P. 1745. w Warszawie w drukarni 
J. K. Mci y Rzeczypospolitey X. X. BIENKIEWICZ. BIENKIEWICZ. 93 Schol. !l^iar. w 4ce , dedykacji k. 7, 
str. 284, 2. k. rej. i 1. errata. 

Na odwrocie tyt. herb Pilawa. — Przedmowa 

do Potockiego. 
Jocher 4:7iS. (ma mylnie datę 1755). — Ja- 

nocki Polon, liter. s. 67. 

Czartor. — Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— Kazania przy powitaniu y byt- 
ności J. O. Trybunału Skarbowego w 
Radomiu mówione na łaskawe y po- 
ważne ręce Jaśnie Wielmożnego Jmći 
Pana Adama Małacliowskiego Starosty 
Oświęcimskiego, Regimentarza partyi 
Mało-polskiey woysk Koronnych &c. &c. 
tegoż J. O. Trybunału Marszałka y 
wszystkich utriusq; ordinis Jaśnie Wiel- 
możnych Komissarzow Sędziów P4now 
y Dobrodźieiow przez X. Jozefa Rei- 
nalda Scholara Fiaru Ordynaryusza Ka- 
znodzieię Korami ssarskiego oddane. Ro- 
ku pańskiego 1748. w Warszawie w 
drukarni K. J. M. y Rzpltey Collegium 
Scholarum Piarum. folio, 9. arkuszy. 

Na odwr. str. herby (w drzeworycie) Poraj 
i Nałęcz, a pod nim 4 w. pols. Dalej : Spis 
Kommisarzy na Trybunał Skarbowy Ea- 
domski 1748 r. z Subselliami. Przypis 
prozą Małachowskiemu Staroście. Są tutaj 
dwa Kazania po polsku niiane : 1) Kaza- 
nie przy zaczęciu Trybunału Skarb, w 
Eadomiu miane na wotywie w kościele 
farnym Radomskim r. 1748. 2) Kazanie 
na Wniebowstępienie Pańskie. 

Jagiell. 

— Grodny patron sprawiedliwy sę- 
dzia y przytym dobry sługa Boski S. 
Iwo; Sędziów, patronów, sierot, wdów, 
y ubogich , patron ; Kazaniem na swo- 
ie święto, w niedzielę czwarta OktobrA 
przypadaiacę w kościele XX. Scholarum 
Piarum Piotrkowskim, przy prezencyi 
całego J. O. Trybunału, przeświętney 
palestry, y wielu godnych słuchaczów, 
przez X. JozefA Reinalda dopiero im- 
mediate kaznodźieię KAtedrdlnego Kra- 
kowskiego, teraz ordynaryusza Piotrkow- 
skiego Scholarum Piarum ogłoszony. 
NA poważne ręce Jaśnie Wielmożnego 
JMCi Pana Michała Ludwika nś, Grod- 
kowie Łosia, Kasztelana Kamieniec- 
kiego Podolskiego, Rotmistrza, J. K. 
M. y Rzeczy pospolitey, J. O. Trybunału 
Koronnego Marszałka oddany. Roku od ndrodzenia Sędziego Chrystus4 1747. 
w drukarni Jasney Góry Częstochow- 
skiey. (1747) fol. k. 9. 

Dedykacya Łosiowi. Obejmuje Genealogią 

Łosiów i Skład całego Trybunału. 
Jocher 5007. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— Godny polak y Św. Jezuita Pan 
z panów Stanisław Kostka pod zaszczy- 
tem godnych imion J. W. Jana Ciesz- 
kowskiego Kasztellanica Liwskiego Ka- 
pitana Gwardii J. K. M. y Rzpltey 
z Xstwa Mazowieckiego na Trybunał 
główny koronny Deputata, Jana No- 
wosielskiego Starosty Łukawskiego na 
Trybunał główny koronny z Wojewó- 
dztwa Podlaskiego Deputata Panów i Do- 
brodźieiow w Kazaniu na swoje Święto 
w Kościele W. W. X. Jezuitów Piotr- 
ko-sYskich roku 1747. ogłoszony przez 
X. J. Reinalda Scholar. Piar. Kazno- 
dźieię. W Lublinie, w drukarni J. K. 
M. Ćoll. Soc. Jesu 1747. fol. str. 20. 

Przypis. Jan. Cieszkowskiemu Kasztelan. 
Liwskiemu i Jan. Nowosielskiemu Staro- 
ście Łukowskiemu. 

Jocher 5005. Czartor. — Ossol. 

— [Panegyris l^iicolao Koszu cki dura 
Supremi Tribunalis Regni Mareschalis 
electus esset]. (po polsku?) Varsaviae, 
1738. fol 

— Sędzia sprawiedliwy jedney o 
trzech własnościach prawdy od prze- 
nayświętszege Ducha prawdy nauczony, 
także dies rogationum albo dni modli- 
twy i nabożeństwa sprawiedliwemu sę- 
dziemu każdego dnia potrzebne, to iest, 
dwa kazania przy reassumpcyi J. O. 
Trybunału Skarbowego w kościele far- 
nym Radomskim mówione, a za pre- 
zydencyi J. W. Jmci X. Mikołaja Dę- 
bowskiego biskupa Kamienieckiego, za 
laski JW. Prokopa Niemojowskiego pod- 
czaszego Ostrzeszowskiego , pod zasz- 
czytem całego J. O. Trybunału Skarb, 
do druku podane r. 1746. fol. 9. k. nlb. 

Warsz. Uniw. 

— Wojna Jugurtynska tragedya 
(wierszem polskim i łacińsk. na prze- 
mian). 1746. 

— Prussyasz, tragedya wierszem, 
rzecz z Justyna. 1746. 94 BIEŃKOWSKI. BIERNACKI. Jabłonowski Musaeum str. 26. (zwie go myl- 
nie Bieńkowski). — Janocki Lexic. I. 138. 
II. 187. — Horanyi Scriptores piar. I. 258. 
II. 561. — Bielski S. Vitae. Sch. l\ 84. — 
Gacki Progr. szkol, pijar. 1830. s. 49. 

Bieńkowska Wiktorya ob. Starzeń- 
ski Jan (Zbiór 1788). 

BIEŃKOWSKI Franc. Jezuita (ur. 3. 
Grud. 1730). Umieścił w Zabawach 
przyiemnych i poźyt. t. III.: str. 108. 
Historya z angiels. tłumacz. Str. 129. 
przypadek ciekawy w Anglii, str. 159. 
Uwagi nad życiem długiem — S. 177. 
Prawdziwy filozof.— Str. 289—264. My- 
śli rozmaite. — Str. 303. O deistach — 
T. 4. str. 145. Myśli o grzeczności, 
o dowcipie. 

Encykl. Orp. III. óM. 
BIEŃKOWSKI Joseph. Decretum in 
conventu regni generali in causa crimi- 
nis laesae sacrae regiae majestatis 2. 
sept. 1773. Ob. Decretum. 

BIEŃKUŃSKI Felicyan. Głos akces- 
soryiny ze strony J W. J P. Bień- 
kuńskiego Szamb: i Deputata Sadu Głł: 
Litt: przeciwko JWW. Wereszczakom 
podkomorstwu Nowogrodzkim. (Bez osób. 
tyt.) Bez w. m. i r. fol. k. 2. 

Spór o zabór puszczy Boltupskiej. Process 
z roku 1799. bo wzmianka , że Podko- 
morzy naznaczył termin na dzień 1 Ja- 
niiaryi 1800 Inne daty sporu sa z lat 
1798. i 1799. Jagiell. 

— Sprawa.,.. Fel. Bieńkuńskiego 
z JózeflFa z Butlerów.... Matka, Józefem .. 
synem Szczytami, Stefanem i Anna z 
Jabłońskich Wereszczakami.,.. B. w. 
m. i r. fol. Wiłens. 

BIEŃKUŃSKI Seweryn. Głos w Gro- 
dnie na Sessyi Sejnnowey d. 10. Lip- 
ca 1793. r. raiany. [Zarazem :] Głos Kar- 
skiego d. 10. Lipca miany. folio, str. 
nlb. 4. Krasińs. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmc 

Pana strukczaszego y posła z 

pttu oszmiańs. na sessyi seymowey d. 
21. czerwca roku 1793. r. miana. fol. 
1. k. 

Radzi odwołać sie do mocarstw zagranicz- 
nych; jest przeciw Kontederacyi Targo- 
wickiej. Jagiell. — Krasińs. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmci 

Pana stnikczaszego i posła pttu 

Oszmiańskiego , w Grodnie na sessyi seymowey d. 16. lipca r. 1793- miana 
fol. kart 3. ' 

Przeciw pretensyom zaborczym, ale tak za- 
wiła mowa, że trudno wyrozumieć, o co 
mu idzie. Branic. — Jagiell. 

— Projekt JW. Bieńkuńskiego Po- 
sła Oszmiańskiego. (Warunek czyli za- 
strzeżenie dla Konfederacyi Generalney 
O. N.) B. m. i r. fol. 1. str. 

Wnosi, by Targo wieka Konfederacya trzy- 
mała sie deklaracyi z 14. Grudnia 1792. 
co do granic swojej sadowniczej czyn- 
ności. Jagiell. — Wileńs. 

— Strażnik i poseł ptu Oszmiańskie- 
go. Przymówienie się na sessyi Seymo- 
wey w Grodnie 1793. r. d. 20. Lipca 
oświadczone, folio, str. nlb. 3. 

Krasińs. 

— Przypomnienie się przez J. W. 
Jmci Pana strażnika i posła po- 
wiatu Oszmiańskiego na sessyi sejmo- 
wej w Grodnie R. 1793. dnia 20. lip- 
ca oświadczone. 1693. fol., kart 3. 

Branic. — Krasińs. 

— Ob. Grodno (Głosy 1793). 
Biennis philosophia explicata obacz 

Bieżanowski J. (1638). 

Bierecki Kazimierz ob. Brocki M. 
(Sacer 1681). 

Blerkowski kościół ob Staracbow- 
ski Kazimierz (Strumień 1722). 

Biermański Wojciech ob. Majewski 
Jacek (Prymicye ofiary 1741). 

Biernacka Benedykta Marya ob. Ło- 

dziński X. J. Ant. (Skarb 1725) — 
Miskę Ludw. (Zwierciadło 1724). 

I BIERNACKA z Małachowskich Kon- 
I stancya. Historya polska z wizerunka- 
j mi Królów, wodzów z widokami miast 
znaczniejszych do zwrócenia uwagi dzie- 
ci. Warszawa. 1790. 

Książka ta dzisiaj jest zupełnie nie znaną. 

BIERNACKI. Głos JW. Jmci Pana 
Biernackiego, Posła W. Sieradzkiego na 
Seymie dnia 15. 8bra 1776. Roku mia- 
ny. fol. knrt nlb. 2. 

Branic. — Krasińs. — Ossol. — Wilno. 

— Głos J. W. Jmci Pana chorą- 
żego piotrkowskiego kommissarza skar- 
bu koronnego delegowanego w Izbie 
poselskiej d. 31. paźdz. r. 1786 miany. 
1786. fol. str. 2. Branic. BIERNACKI. BIERZWIECKI. 95 Biernacki Alexander ob. Firlej Henr. 

(Leopardus 1624). 

Biernacki Eleuthery Paulin X. Abe- 
cedariura vitae spiritualis 1648 (?). 

Jabłonowski in Musaeo fol. str. 25. — Po- 
równ. Adamovius Chryz. (Abecedarium 
1720). 
BIERNACKI Józef, Minorita Conven 
tuali.s. Clavis aurea omnium pandens 
sacraria scientiarum , seu snrama prae- 
ceptorum universae praeliminaris Ari- 
stotelico-Scotisticae Philosophiae. Calis- 
sii, 1715. w 4ce, k. 4. 89. str. i 
k. 3. 

Dedykował Joan. Georg. Przebendowskiemu, 
Podskarb. Kor. Na ark. A. zaczyna się : 
In universam Praeliminarem Aristotelico- 
scotisticam philosophiam proemium. Appro- 
batę dał Kazimierz Biernacki. 

Jagiell. 

BIERNACKI Jan Kazimierz, (ur. 1629 
1 1 Czerwca 1725). Propvgnacvlvm an- 
tiqvitati8 Ordinis antonoraastiee Mino- 
ruin et eorum , contra quae recens no- 
vitas per extorsionem sensus figmenti- 
ciam. Per elusionem veri adscititiam. 
Per elationem falsi proiectitiam. Lecto- 
rem afFectato fastu et sophistice ludifi- 
care contendit praestigiosa iacula , re- 
timdens, retorquens, atq; confringens. 
Erectvm auetore F. Casimiro Biernacki, 
S. T. D. Prouinciae Poloniae Patre cu- 
stode Gncsnensi, ac chronologo generali, 
ordinis Minorum conuentualiura Anno 
Domini, 1692. Cracoviae, ty pis Univer- 
sitatis (1692.) w 4ce, str. 30. 270. i 22. 

Rozpoczyna: Genealogia antiquitatis Ordinis 
autonomastice Minorum sig. a — c 

Na odwrocie tyt. herb. Dedykacya Josepho 
Maria Bottari de Yenetiis Seraph. Ord. 
Min. Conv. Ministro septuagesimo sexto. 

Jocher 9264. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Spec vi vm Minorvm in qvo pri- 
migenia religio Ordinis Minorum Con- 
uentualiura Omnium primi Ordinis Min : 
tam immodiate quam mediate emergen- 
tium , ab obseruantia positiua tum com- 
parativa: seu aliunde nuncupatorum 
relormatorum inatrix fons et origo in- 
spicitur. Materna primitiua aetas, eius 
progressus , ministrorum gen : directus 
recensus. Filialium propaginum exortuSj 
occasus, reditus, deliquia , discriraina. interitus. Deinceps rediuiua Trinciana 
Ord: Obser: filialis propago: eius in- 
fantia, progressus, variatio. Status. Pro- 
uinciae Sarmaciae et Yicariae Russiae 
originalis descriptio : Successus , pro- 
fectus , vnio, diuisio et duratio. Cogno- 
minis conuentualium fons, ratio, sensus 
et vsus : atq", contra eorum statum my- 
thistoriarum somnorinanim apologetica 
refutatio. Bullarum Leoninarum vigor 
et finis. Tandem minorum conuentua- 
lium, et omnium ab eis descendentium 
reformatorum discrimen, et realis dif- 
ferentia veritate non minus historica 
quam canonica exprimitur. Pupillae in- 
tuitiuae uniuersi orbis ad sensum prae- 
sentatum. Auetore F: Casimiro Bier- 
nacki S. T. D. Prouinciae Poloniae Patre, 
et custode Gnesnensi Ord: Min: Con: 
S. F. Cracoviae, Typis Yniyersitatis. 
(1688.) w 4ce, k. 5. str. 617. i Index. 

Na końcu: Cracoviae, typ. Univer.sitatis a. 
Ifi88. Dedyk. Laurentio Brancato de Lau- 
raea Cardinali ex Ord. Min. Conv. Dzieli 
się na Articul. L. Od Artic. XVII— XXIII : 
Religio Franciscana in Polon. Pruss. Li- 
thuan. (str. 2l:-i — 293). Tu podaje wiado- 
mość o 67. prowincyalach kolejno rządzą- 
cych. 

Jocher 9263. — Chłędow. Dodat. 93. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. 

— Toż. Calissii 1701. 

Przypis, do Wawrzyńca Brankatego de Lau- 

raea Kardynała. 
Edycyą z r. 1701. przytacza Niesiecki (ed. 

II. T. II. s. 154). lecz dzisiaj nie jest 

ona znana. 
Jocher 8263. 

— Ob. Victoria triumph. Mariae 
(1719). 

— Obacz Miskę Ludovicus (Juste 
dolentis 1724) — Piwoński A. (Divus 
Bonaventura 1714) — Trend el Jerzy 
(Kazanie o obowiązku 1774). 

Bandt. H. Dr. k. p. I. 206—7. — ChZęd. 
Spis. 93. — Piasecki w Pamięt. relig. 
1843. IV. 351— .358. — Jabłonowski Mu- 
saeum. 25. 

Biernacki Władysław (Paweł) Ka- 
sztel. Sieradzki ob. Suchecki Gabr. (De- 
cretum 1786). 

Bierzwiecki Zacharyasz ob. Włady- 
sław IV. (Apollo 1649). % BIERZYNSKI. BIESSIEKIERSKI. BIERZYNSKI Onufry. Mowa J. W. 
Bierzyńskiego kasztelana :^ytomirskiego 
na sessyi sejmowej dnia 2 października 
1776 r. miana. Warszawa, 1776. fol. 

Branic. 

— Mowa na sessyi sojmowej d. 9. 
Października. Warszawa Dufour, 1776. 
fol. Str. 4. Krasińsk. 

— Mowa J. W pisarza ziemskiego 

posła z Wwdztwa kijowskiego dnia 12 
paźdz. 1776. r. na sejmie warszawskim 
pod konfederacya agitowanym miana. 
Warszawa, Dufour, 1776. fol. str. 4. 

Branic. — Czartor. — Krasińs. — Wileńs. 

Mowa J. W kasztelana żytomir- 

skiego na sessyi sejmowej d. 23. paźdz. 
1776. r. z okoliczności przydanej przez 
J. W. Rzewuskiego marszałka nadwor- 
nego koronnego już po zaczętym tur- 
nie na projekt kwitu Kommisyi rozda- 
wniczej klauzuły ex turno miana. War- 
szaAva, Dufour, 1776. fol. str. 7. 

Branic. — Krasińs. 

— Odpór z strony J. J. W. W. 
Bierzyńskiego Kasztelana żytomirskiego, 
kwileckiego, kasztelenica lędzkiego i 
steckiego, starosty owruckiego przeciw- 
ko usilności od niektórych sukcessorów 
Jckowskich. (18 w) fol, str. 4. 

Branic. 

— ob Ponińska Ludw. 
Bierzyński Seweryn obacz Caprara 

(1756). 

Biesiada ob. Bartoszewski Walenty 
S. J. (O biesiadzie 1619). 

Biesiady i karczemny żywot. Eoku 
1638. w 4ce (wiersz makaroniczny). 
Juszyński Dykcyon T. II. str. ,394. 

— rozkoszne Baltyzera obacz Bal- 
tyzer. 

Biesiedy parochialnija. Perwije pol- 
skim dialektom w hradie Wilnie pe- 
czatannija. Dnies że sobstwennym po- 
welenijem i błahosłowenijem preos. ar- 
chipastyra kir Theodosija Rostockaho, 
mitropolita Wsieją Rossii , na sławien- 
sko-ruskij jazyk udobniejszaho radi pa- 
rocbom ruskim upotreblenija pretołko- 
wannija , izdannija w Sw. Czudotw. 
Ławrę Poczajowskoj 1789. hoda. w 8ce, 
kart nieliczbowanych 8, i stronnic licz- 
bowanych 589. Krasińs. — Ob. Jan Złotousty Chryzostom 
(na Apostoła 1624. Kopistyńskich) — 
Makaryj Jegipietskij (1627, 1634). 

BIESIEKIERSKI Antoni. Mowa Ja- 
śnie Wielmożnego Antoniego Biesiekier- 
skiego Po.sła Woiewodztwa Inowrocław- 
skiego na Seymie dnia 5. Kwietnia R. 
1775. miana. Bez osób. tyt. Bez wyr. 
ra. i r. fol. k. 2. 

Wyłuszcza powody, dla których odmówił 
podpisu Traktatów podanych od Sprzy- 
mierzonych Potencyi; żąda zwrotu zabra- 
nego Województwa Inowrocławskiego i 
części Brzesko-Kujawskiego. 
Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Raczyńs. 
— Warsz. Uniw. — Zielińs. 

BIESSIEKIERSKI X. Jan, Jezuita (ur. 
1567. r. w Wielkopolsce). Kościół no- 
wotny prawdziwym kościołem bydź nie- 
może. Kazanie na S. Jendrzey w ko- 
ściele S. MAriey Magdaleny, w Pozna- 
niu , od Xsiędża Jana Biessiekierskiego 
Societatis Jesv miane. A od Xiedza Jana 
z Bodzewa tegoż kościoła, kanonika wy. 
dane. Roku Pańskiego. 1615. Super hanc 
petram aedificabo Ecclesiam meam , et 
portae inferi non praeualebunt adver- 
sus eam. Mat. 16. v. 18. Na tey opo- 
ce zbuduie moy kościół, A bramy pie- 
kielne nieprzemoga przeciwko niemu, 
W Poznaniy, w DrukArniey Jana Wol- 
raba. Roku P. 1615. w 4ce, kart 9. 

Maciej; Piśmien. III. 608. — Brown. Bibl. 
122. — Jocher .3.391. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — .Ossol. 

BIESIEKIERSKI Jan Augustyn, z za- 
konu Kanoników Lateraneńskich. Krót- 
ka nauka o czci i poszanowaniu 
obrazów SAviętych , przydane opisanie 
obrazu Nąjśw. P. Maryi w kaplicy 
kościoła Ciała Bożego Wielebnych 
Ojców Kanoników laterańskich Augu- 
styna S. na Kazimierzu przy Krako- 
wie. Deus creavit de terra hominem, 
et secundum imaginem suam fecit il- 
lum. Eccl. 17. V. 1. przez W. X. Jana 
Augustyna Biesiekierskiego Kanonika 
laterańskiego S. Augustyna Zakonu. 
Za dozwoleniem Starszych. W Krako- 
wie w Drukarni Macieja Andrzejow- 
czyka r. p. 1 624. w 4ce , 26 kart nlb. 
druk gocki, tytuł w obramkach drze- 
worytowych BIESSIEKIERSKI. BIEŹANOWSKI. 97 Przypis prozą Annie z Ruśca Lubomirskiej 
kasztelance Wojnickiej. CaJe dziefko dzieli 
się na 16 rozdziałów, a na końcu przy- 
dana krótka wiadomość o Kanonikach la 
tfti'ańskich S. Augustyna. 

Maciej. Polska I. 326—7. — Chłed. Spis. — 
Siarcz. Obraz I. 32. — Wiszn. ix. 186 — 
Jocher 3987. 

Dzików. — Krasińs. — Raczyńs. — Warsz. 
Uniw. 

— Szlachcic polski starożytny, na 
pogrzebie sławney pamięci J. Mci Pa- 
na Woy ciacha Wybranowskiego, z Wy- 
branowa, kleynotu Poray, wystawiony 
w kościele Kraśnickim farnym. Od X. 
Jana Augustyna Biessiekierskiego Ka- 
nonika Zakonu Swięt<^go Augustina 
Congregationis Lateranensis. Cum licen- 
tia Superiorum. W Lublinie , u Pawła 
Konrada. Roku Pańs. 1632. w 4ce, 
str. 40 (Druk gocki). 

CMędows. Spis 23. 

Akad. — Czarter. — Krasińs. — Ossol. 

Biessiekierski lan stolnik Inowroc- 
ławski ob. Roszkowski Benedykt X. 
(Kazanie 1770). 

BIESTER Jan Erich. (ur. 1749. w 
Lubece, um. 1816). Geschichte von Po- 
len. T. I— IL w 16ce, str. 142. i od 
145-314. 

Zamieszczone w Histor. Genealog. Kalender 
auf d. J. 1796. i 1797. Berlin, bei Joh. 
Fried. Unger. Obejmuje 1). Portrety: Stan. 
August. M. Kopernik. Wład. IV Jan III. 
Aug. II. St. Leszczyński, Kościuszko, Ant. 
Madaliński. 2). Ryciny: Bolesław II. i nie- 
wiasty. Mistrz Krzyżacki. Sobieski gi-omi 
Tatarów. Sobieski i Leopold. Raf. Lesz- 
czyński. Kazimierz W Konrad Mazowiecki 
i Albrecht w pojedynku. Luter i Mistrz 
Krzyżacki. Szlachta rąbiąca się. Collo- 
quium Toruńskie. Stan. Leszczyński pod 
Gdańskiem. General Adjutant (kolorów.) 
Ułani (kolorowane). 3). Plan Warszawy. 
Mappy i tabl. genealog. Ryciny sztycho- 
wał Chodowiecki. 

Encykl. Orgel III. 643. Jagiell. 

— Ob. Almanach historiąue — Mor- 
terini (Abentheuer 1784). 

BIETKOWICZ Andrzej X. Bractwo 
zstarodawna fundowane Najśw. P. Ma- 
ryi. Lwów, 1620. w 4ce. 

, Uniw. Lwows. 

BIEZANOWSKI Jan X. S Jezuita 
(ur. 1 paźdz. 1620. r. na Rusi, um. 30 
lipca 1658 r. w Smarze wie). Biennis 
philosophiae quinquaginta philosophicis assertionibus explicata et a Joannę Bie- 
żanowski academico parthenio publice 
defensa Lublini in Collegio Soc. Jesu 
anno 1638. mensę Julio die 22. w 4ce, 
7 k. nlb. z herbem Piaseczyńskich. 
Brown. Bibliot. 122—3. 

— Vita R. P. Petri Skarga Poloni 
e Societate Jesu. B. m. dr. i r. w 8ce, 
str. 45. 

Dedyk. Stanislao Skarze\vski Samboriensi, 
et Drohobicensi Capitaneo. 

Na ostatnich dwu kartach wiersz łaciński 
pod nap. : Verus Jesu Socius Auctore R. P. 
Gaspare Drużbicki Soc. Jesu. 

Na egzemplarza Bibliot. Uniw. Warszaw- 
skiego zanotowano : Ejusdem Bieżanowski. 

Czarter. — Czetwert. — Jagiell — Ossol. — 
Raczyńs. — Wroclaws. 

— Vita Petri Skarga S. J. concio- 
natoris Regum Poloniae. Cracovie, '1669. 
w 12ce. 

— Toż. Cracoviae, 1672. w 12ce. 
Backer ed. 1890. I. 1469—70. — Załuski, 

Cospectus 70. 

— Vita et mors gloriose suscepta 
R. P. Adalberti Męciński Poloni S. J. 
in odium fidei catholicae apud Japones 
una cum sociis ex eadem S. J. inte- 
remti A. D. 1643. die 13. Martli. Cra- 
coviae , 1672. (bezimiennie). 

Porównaj Drużbicki K (Vita Męciński). — 
Wątpliwość zachodzi, czy to pióra Bieża- 
nowskiego. Brown przyznaje autorstwo 
jednemu i drugiemu. Ja idąc za Raf. 
Skrzyneckim (1781) i na zasadzie powo- 
łania źródeł w rzeczonym druku, oświad- 
czam się za Druźbickim, — co dokładniej 
tamże upo woduję. 

BIEŻANOWSKr Stan Józef. (1628 
t 10 listop. 1693). Acroauia panegy- 
ricvm, honori, et immortalitati florentis- 
simae , literatissimae , clarissimae , for- 
tissimae ; Urbis Leopoliensis , patriae 
suae charissimae , dvm Excellentissimus, 
atq; Doctissimus Dominus, D. M. Ja- 
cobvs Mościcki, Philosophiae in Alma 
Uniuersitate Cracouiensi Doctor^ ac Pro- 
fessor, nobilissimi Athenaei , Scholae 
Metro politanae Leopoliensis , Director 
dignissimus, felicissima eiusdem inclyti 
Lycaei auspicai'etur primordia, amoris, 
et gratulationis ergo, et in argumen- 
tum debitae in patriam pietatis, et gra- 
titudinis a M. Stanislao Josepho Bieża- 
nów ki (tak) Leopol. philosophiae in Al- 

13 98 BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKl, ma Uniuersitate Cracouiensi Doctore, 
officiosissimo affectu dicatvm C. Q;. 
Anno Salutis M. DC. LIX. die (23) 
mensę (Jan.) Cracoviae, in olficina Vi- 
duae Lucae Kupisz, S. R. M. Typogr. 
(1659). folio, kart 6. 

Na przedostatniej karcie znajduje się poe- 
tyczne przemówienie do Jakuba Mości- 
ckiego (Yestigal amoris) Doktora filoz. 
i Dyrektora Szkoły Metropolitalnej we 
Lwowie. 
Opiewa tu Lwowianinów: Szymonov^icza, Zi- 
morowicza, Syxta, Gelazyna, Ursyna i in- 
nych. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Aeternvs lucidae virtvtis splen- 
dor, e lucido Luceoriensis cathedrae 
candelabro, in lucidissimvni gloriae fasti- 
givm translatvs , et ad feralem vrnam 
illustrissimi olim ac Reuerendissimi Do- 
mini Dńi, Andreae Gembicki, episcopi 
lyceoriensis, et Brestensis , abbatis Trze- 
mesnensis, magno omnium dolore extin- 
eti. Dura Cracouiae ad aedes S. Micha- 
ólis Archangeli PP. FF. Carmelita- 
rum Discalceatorum , in freąuentissima 
nobłlissimorum hospitum corona, ingenti 
lUustrissimae Gembiciorvm Domus, om- 
niuraq: ordinura maerore honorifiee tu- 
mularetur. A Stanislao Biezanowski 
Leopol : Art : et Philosoph : in Alma 
Uniuersitate Grac : Baccalaureo, officio- 
sissimo dolentis suadae obsequio, serae 
posteritati monstratvs. Anno a partu 
Yirginis, M. DC. LIV. die 6. Maij. Per- 
missY Magnifici D. Rectoris. Cracoviae, 
apud Lucam Kupisz S. R. M. typ. 
(1654.) fol. kart 9. 

Ded. Petro Cracoviensi, Joanni Culmensi 
episcopis Gembiciis, germanis fratribus. 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Altvs honos perillustris ^ et adm. 
mdi. dni D. Nicolai Grjcebinski, almae 
eeclesiae iiietropolitanae gnesnensis et 
coUegiatae Łouiciensis canonici archi- 
diaconi Curzelouiensis etc. etc. dum in 
florentissiraa Vniuersitate Cracouiensi 
per clarissimum et admodum reueren- 
dum dominum D. M. Adaibertym Łan- 
evcki, J, V. doctorem et professorem 
eiusdemą; inclitae facultatis decanum, 
eeclesiae collegiatae SS. omnium can- 
cellariura, et S. Miehaelis in arce cra- couiensi canouicum , parochum Lubori- 
censem etc. etc. J. V. Doctor ritu so- 
lenni renunciaretur a M. Stanislao Jo- 
sepho Biezanowski Leop : phil : D. gra- 
tulationis et obseruantiae ergo luci pu- 
blicae consecratvs. Anno verbi incarnati 
1659. die 15 Octobris. Cracoviae iń 
officina Yiduae Lvcae Kvpisz S. R. M. 
Typ. folio, kart nlb. 4. Ossol. 

— Toż, tamże, 1659. folio, k. 4. 
(odmienna edycya). 

Wierszem. Jagiell. 

— Amazon Przyiem ściana, nouo 
amoris eoronamento triumphans , ad fe- 
sta nuptialia, Illystrissimorym ueospon- 
sorvm, D. Alexandri a Przyima Przy- 
iemski, Vexilliferid : Calissiensis, et lec- 
tissimae Yirginis, Sophiae Corvinae Gą- 
siowska , lUustrissimorum et Excellen- 
tissimorum parcntvm , Vincentii Corvi- 
ni Gąsiowski, M. D. L. Thesaurarij, 
et Exercituum Campi Ducis, et Mag- 
dalenae a Konopat , carissimae filiae, 
inter solennes Varsauiae hymenaeos, 
auspicatissimi ominis ergo, a M. Sta- 
nislao Josepho Biezanowski Leopol. in 
Alma Vniuersitate Cracouień. Philoso- 
pbiae Doctore , Collega Minore , Or Ji- 
nario poeseos professore , panegyrico 
applausu, celebrata. Anno Salutis 1677. 
die, [13] Mensis Januarij. Varsaviae, 
ty pis Universitatis. fol. kart 13. (ark. 
A— G.). 

Rozpoczynają wiersze pod herbami , poczem 
Ditliyrambus nuptialis (wierszem). Cały 
panegiryk prozą pisany. Alexander Przy- 
jeraski był synem Jędrzeja chorążego Ka- 
liskiego, który był synem Stanisława, Mar- 
sza!, nadwor. koron, i Anny Opalińskiej. 
Ciekawe zawiera w sobie szczegóły do 
rodziny Przyjemskich i Gąsiewskich. Z tej 
samej okoliczności wydał także Maciej 
Treter^ panegiryk łaciński. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Przezdziec. 

— Ambrosia theologica e perenni 
coelestium mysteriorum fonte proma- 
nans , Clarissimo et admodum Reveren- 
dissinio Domino D. M. Stanislao Jur- 
kowski , S. T. doctori , et professori, 
S. Floriani, Opatouien: et S. Georgij 
in arce Crac. Cystodi, ipso die qui 
magno eeclesiae Catbolicae doctori, fc- BIEZANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 99 licissinio divinae sapientiae interpreti, 
coelestis Ambrosiao flumini , D. Am- 
brosio Archiep : Mediol : Sacer est ; 
locum inter S. T. Doctores , in al- 
ma Vniuersitate Crac. feliciter capes- 
senti a Stanislao Biezanowski Leopol. 
Art. et philosopli. baccalau. inter vota 
et omnium academiae ordinum applau- 
sus, exultante barbito, ofHciosi cultus. 
et gratu lationis ergo, dicata. Anno Dń. 
1649. mensę Decembr. die 7. w 4ce, 
k. 6. 

Są to dwie ody z okazyi prymicyi Stanisła- 
wa Jurkowskiego na doktora teologii ; na 
końcu berła Akad. i pozwolenie Rektora 
Krak. Stanisława Kożyckiego ob. pr. dokto- 
ra i prof. Nic ciekawego do życia Jurkow- 
skiego nie znajduje się. 
Jagiell. — Ord. Zamojs. — Uniw. Iwows. 
— Amor in igne trivmphans, sive 
D. Lavrentivs Martyr, gente Hispanvs, 
dignitate Arcbidiaconvs Romanvs , in- 
ter grauissima tormenta laetissinms, pro 
solenni natalitiorum die clarissimi et 
magnifici Domini , D. M. Lavre"ntii 
Śmieszkowie philosophiae et medieinae 
Doctoris , Ąhnae Yniuersitatis Craco- 
uiensis Procancellarii , ac interea gene- 
ralis reetoris vigilantissimi , literarum 
et literatorum maecenatis et patroni mv- 
nificentissimi , subraisso et officioso cul- 
tu, gratulationis ergo a Stanislao Bie- 
zanowski , Leopol : Artium et philoso- 
phiae Baecalaureo poetico modulamine 
exhibitvs. Anno Domini 1646. Die 10. 
mensis Augusti. (1646). w 4ee, k. 6. 
Obejmuje dwa wierszowane utwory. 

Ossol. — Jagiell. 
— Annvlvs perfeetae eharitatis , trl- 
pHci gemma insignis, perill : et adm. 
Rndo Dno D. M. Joani Cynerski Rachta- 
movio, Collegae Maiori S. Th. Senten- 
tiario, Ecclesiae Cathedralis Cracouiensis 
Canonieo, Sanctorum omnium praeposito, 
Domino et patrono fauentissimo, cum in 
celeberrima academici Senatus corona, 
quaestionem de charitate ex distinct: 8. 
Libri 3. Magistri Sententiarum publicae 
disputationi proponeret , honoris et gra- 
tulationis ergo , et ad declarandum 
pro tanta inter fortunae angustias pro- 
tectione , gratissimi animi symbolum, 
a Stanislao Biezanowski Leopol. Art: et Philos. in Alma Yniuersitate Crac. 
Baccal oblatus d. cq ; Anno h partu 

Yirginis , 1653. mensę die ... . 

Cracoviae, in officina viduae et haere- 
dum Francisci Caesari, S. R. M. typ. 
A. D. 1653. w 4ce, kart 12. (wier- 
szem). 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Annvs gratiae magni jvbilei, in 
eremo divinae castigationis decantatus, 
et Perill: ac adm. Rndo Dno, D. M. 
Joanni Cynerski Rachtamovio, S. Th. 
Sententiario, Eccl: Cath: Crac. Cano- 
nieo, et ad SS. Omnium praeposito, 
Domino et Patrono suo fauentissimo, 
dum publicae luci de poenitentia ad 
disputandum porigeret quaestionem, ob- 
latus a Stanislao Biezanowski Leopol. 
Art : et Philos : Baecalaureo Anno Domi- 
ni, 1653. Mensę Maio Die 1653. 

Cracoviae, in officina vid. et haered. 
Fr. Cezary 1653. w 4ce, k. 3. (wiersz). 

Sa tu także wiersze na cześć Jana Kazimie- 
rza, Piotra Gembickiego, zresztą na chwa- 
łę różnych ołtarzy p. n. Templatria. 
Jagiell: — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Annus regalis sacerdotii quin- 
qvagesimv8, carmine seculari, et de- 
ductis ex Oborsciana Columna Liliis, 
inter secundas sacrosancti altaris sacri- 
ficii primitias, ab Illustrissimo et Reue- 
rćndissimo Domino, D. Nicolao Oborski, 
Dei , et Apostolicae sedis gratia Episco- 
po Laodicensi, SufFraganeo, Scholastico, 
Vicario in spiritualibus , et officiali 
Generali Cracouiensi , cum maximo pu- 
blicae laetitiae applausu, in Cathedrali 
Basilica Cracouiensi, solenni ritu cele- 
brata-^ , officiosissimi cultus , et victu- 
rae menioriae ergo, a M. Stanislao Jo- 
sepho Biezanowsld , Leo{)ol : in Alma 
Vniuersitate Cracoviensi; Philosophiae 
Doctore, Collega minore, Ordin. Póese- 
os Professore , operę panegyrico, coro- 
natus. Anno salutis , 1686. die 27 Ja- 
nuarij. Cracoviae, typis Universitatis. 
folio, k. nlb. 12. 

Branic. — Czartor. — Dzików. — Kra- 
sińs. — Jagiell. — Ossol. 

— Ara Lvbomirsciana, pretiosis he- 
roicarum virtutum insignijs , et Otho- 
mannicis spolijs, adornata, atq', ad Fe- 100 BIEŻANÓW SKI. BIEŹANOWSKI. ralem vmani, illvstrissimi olim ac Ma- 
gnifici Domini, D. Stanislai Lvbomir- 
ski Comitis in Wiśnicz, Palatini Cra- 
coyiensis, Scepusien. &c. &c. Capitanei, 
viri de republica polona meritissimi 
summo cum omnium dolore extincti, 
dedvcta ; ad exeniplumq ; sorae posteri- 
tatis et aeternum tanti herois memoriam, 
per Stanislaym Biezanowski Leopol: Art: 
et pliilos: in Alma Vniuersitate Crac : 
Baccalaureum, immortalifati consecrata. 
Anno a partu Yirginis 1649. die 14. 
Julij. Cracoviae, apud Lvcam Kvpisz 
S. R. M. Typograph. folio, 5 arkuszy. 

Na odwr. str. tytułu herb Srzeniawa, pod 
nim 8 wierszy lac. podpisał Franciszek 
l'etricius, wymowy i filozof, stud nt Przy- 
pis prozą Aleksandrowi, koniuszemu W. 
kor. staroście Sandomirskiemu , Niepoło- 
mickiemu i Zatorskiemu, Jerzemu staro- 
ście Krakowskiemu , spiskiemu i Chmiel- 
nickiemu oraz Konstantemu star. Sądec- 
kiemu i Białoc, Lubomirskim. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Zam. 
Ordyn. 

— ArcYS trivmphalis, serennissimo 
et inuictissimo principi, Joa,nni Casimiro 
Dei gratia Regi Poloniae Magno Duci 
Lithuaniae, Ru.^^siae, Prussiae, Maso- 
uiae, Liuoniae, Samogitiae, Czernicho- 
uiaeq; nec non Suecorum , Gotthorum, 
Vanda!orLimque haereditario regi , dum 
in summo omnium Regni Poloniae or- 
dinum applausu, regali diademate co- 
ronaretur e paupere censu póetico, in 
signum ingentis laetitiae , ofticioso mu- 
sarum conatu erectv8, et a Stanislao 
Biezanowski Leopolien. artium et plii- 
losophiae baccal. suae Serennissimae 
Maiestati humillime dedicatvs. Anno a 
partu Yirginis M. DC. XLIX. 17. mensis 
JanuariJ. Cracoiiiae, apud Franeiscum 
Caesarium, S. R. M. typographum (1649). 
folio, 4 arkusze. 

Na odwr str. tyt. herb Nałęcz i pod nim 6 
w. łac. Przypisał prozą X. Janowi Gem- 
bickieniu dziekanowi krakow. , probosz- 
czowi Miechowskiemu, kustoszowi Gnie- 
źnieńskiemu, Sekretarzowi W. K., Kan- 
clerzowi królowej i protektorowi Uniw. 
Krak. Poczem autor wierszem składa swe 
powinszowanie królowi w dzień jego ko- 
ronacyi. 
Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. — Ascia Paczeniana , nobilissimo 
philosophicae laurus honore coronata, 
et ad solennem magisterij in artibus 
et in philosophia doktora tus , illustris 
ac reuerendissiiui ao.iuai D. Absolon 
Y^enceslai Paczennki, de Maiori Paczen, 
domini in Halbendorff, et Bierkowic, 
cathedralis ecclesiae Yratislauiensis, ibi- 
demq-, collegiatae S. Crucis canonici, 
per clarissiinum et excellentissinium vi- 
rum D. M. Martinum Radiminski, phi- 
losophiae doctorem, collegam maiorem, 
professorem Tratnouianum , in Alma" 
Vniuersitate Cracouiensi, renuntiationem, 
honoris, et gratulationis ergo a M. Sta- 
nislao Josepho Biezanowski Leopol : Płii- 
lospphiae in eadem alma Vuiversitate doc- 
tore. Celebrata. Cracoviae, anno salutis 
1664. die 19 Februarij fol. k. 2. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Astraea sarmatica, novo illustri- 
um siderum ternione, in clarissimis, et 
admodiim Reverendis Dominis, in amplis- 
simo DD. Jurę Consultorum CoUegio, 
Juris Vtriusq ; Professoribus , D. M. 
Andrea Krrpecki, Ecclesiae collegiatae 
Sanctorum Omnium cancellario; D. M. 
Joannę Ekart, ejusdem ecclesiae pri- 
micerio, et in Cathedrali Ecclesia Cra- 
coviensi, Poenitentiario Foxiano; D. M. 
Adamo Styrkowski, Protonotario Apo- 
stolico, Primicerio Tarnoviensi, Casimi- 
riae ad S. Jacobum Praeposito, Consi- 
storij Cracoviensis Actuario; dvm in 
Alma Universitate Cracoviensi, sub exi- 
mia protectione , Celsissimi ac Reveren- 
dissimi Praesulis, ac Principis; D. Jo- 
annis de Malachowice Małachowski, Epi- 
scopi Cracovien.sis , dueis Severiae, Al- 
mae Universitatis Cracoviensis Cancella- 
rii faventissimi, svb felicis.simis veróavspi- 
ciis MagniHci Periłlustris , et adaiodiim 
Rńdi Domini, D. M. Francisci Josephi 
Przewoski, S. Th: Doctoris, & Proles- 
soris, CoUegae Majoris , Ecclesiarum 
coUegiatarum , SS. Omnium Crac : Prae- 
positi j Scholastici Cureloviensis, ad S. 
Florianvm Canonici, Korczynen: Cu- 
rati , Librorum per dioecesim Crac : or- 
dinarij Censoris, Canonizationis Beati 
Joannis Cantii Procuratoris , Contuber- BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 101 nij Hierosolymitani Provisoris, S. R. M. 
Secretarii , Almae Vniver3itatis Craco- 
yiensis, Greneralis, et Vigilantissimi Re- 
ctoris. A Perillustri, et admodum Reve- 
rendo Domino , D. M. Sebastiano Pis- 
korski, Juris Utriusq; Doctore et Pro- 
fessore, Ecclesiae Collogiatae Sanctoruin 
Omnium Archidiacono, Canonico Vielu- 
nensi, Curato Luboricensi , in florentis- 
sima Illustriu hospitum corona , Juris 
vtriusq ; Lieentiati, ritu solenni renuntia- 
rentur, splendidissime adavcta, & offi- 
ciosissimi cidtus, gratiilatoriiq ; applau- 
sus ergo, per M. Stanislavm Josephvm 
Biezanowski Lcopol. in eadera Alma 
Universitate Cracoviensi, Philosophiae 
Doctorem , Collegam Minorem , Ordi- 
narium Poeseos Professorem, celebrata. 
Anno Salutis 1692. Die 17. Mensis Ja- 
nuarij. Cracoviae, Typis Vniversitatis 
fol. 8 k. nlb. 

Czartor. — Dzików, — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. 

— Avgvsta solii reginalis maiestas, ad, 
auspicatissimara coronationem , sereni- 
ssimae ac potentissimae principis Eleo- 
norae , Dei gratia Polon iarvm Reginae 
Magnae Ducis Lithuaniae, Russiae, Prus- 
siae , Masouiae , Samogitiae, Liuoniae, 
Seueriae, Czernichouiaeą ; etc. etc. Prin- 
cipis Hungariae , et Bohemiae , Archi- 
ducis Austriae, Stiriae, Carinthiae etc. 
etc. Ducis Mantuae, et Montisferrati, 
Varsaviae, in magno omnium Regni 
Ordinum concursu, applaususq ; sub 
tempus Generalium Regni Comitiorum. 
Regali magnificentia celebratani, A. M. 
Stanislao Josepho Biezanowski Leopol: 
in Alma Yniuersitate Crac: philosophiae 
Doctore, Collega Minore, Ordinario Poe- 
seos Professore , Panegyrico cultu , et 
obsequio, in orbis faciem cledvcta. Cra- 
coviae^ Ex officina Schedeliana S. R. 
M. Typogr: A. D. 1670. fol. k. 14. 

Na odwrotnej stronie herb Olszowskich z 8 
wierszowym Epitaphium. Dedykacja An- 
drzejowi Olszowskiemu. Od ark Eo. na- 
kamiennym wierszem : Pretiosus virtutum 
reginalium ebur et geramae. 

Branic. — Chreptow. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. 

— Augustale Korybutheum purpu- 
rati sanguinis maiestate, gestis, trophae- is , manubiisque triumphalibus , etiam 
in funere coronatum , Illustrissimo olim 
et Excellentissimo principi , Demetrio 
Korybuth, Duci in Wisniowiec, et Zba- 
raż , Castellano Cracoyiensi , Supremo 
Regni Poloniae exercituum Duci, Bia- 
łocerkwen: Drohimen: Lubomlen: So- 
leccn: Camenecen: etc. Gubernatori; 
dum Craconie in basilica SS. Trinitatis, 
PP. Ord. Praes. in avito Ducum in 
Zbaraż Mausoleo, sepulchrali appafatu, 
et dolore reipublicae maximo, mortales 
eius exaviae tumularentur; operę pa- 
rentali, a M. Stanislao Josepho Biezanow- 
ski, Leopol. Philosopliiae doctore, collega 
minore, ordinario poeseos profess. ad 
immortalem memoriam erectum, luci- 
que publicae consecratum. Anno salutis, 
1682. Die 20. Mensis Octobris. Craco- 
viae, typis Unirersitatis. fol. kart 16. 

Dedyk. Teofili Ludwice, księżniczce ua Ostro- 
gu, Znsławiu, Wiśniowcu i Zbarażu, Ka- 
sztelanowej Krak. , żonie zmarłego Dy- 
mitra. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 
Ordyn. Zam. — Przeździec. 

— Augustum immortalis gloriae, 
mausoleum , asciae Korycinianae , vir- 
tute, et meritis elaboratum, et in funere 
lUustrissimi et Excellentissitni Domini, 
D, Stephani, Comitis de Pilca, Kory- 
ciński, Supremi Regni Poloniae Can- 
eellarii , Varsaviensis, Oycoviensis, Ko- 
yaliensis^ Rabstinensis , Volbramensis 
etc. etc. Capitanei , magno omnium do- 
lore, et desiderio extincti, dum Craco- 
viae ad ecclesiam S. Stephani, in avi- 
to maiorum suorum monument© , lUu- 
strissimae domus Koryciniae, et nobi- 
lissimorum hospitum uberes inter lachry- 
mas minima sui parte conderetur, ad 
conseryandam virtutum , et meritorum, 
maximi, et amantissirai patriae herois 
perenuem memoriam , a M. Stanislao 
Josepho, Biezanowski Leopol. philoso- 
phiae in Alma Uniyersitate Cracou. 
doctore, praesentatum. Anno Domini 
M. DC. LVIII, die 12. Septembris. Cra- 
coviae, in officina vidiiae Lucae Ku- 
pisz S. R. M. typ. (1658) folio, k. 12. 

Przypisał Annie Petronelli z Gembickich 
Korycińskiej, pozostałej po kanclerzu kor. 102 bieźanowski. BIEŹANOWSKI. wdowie , Piotrowi Mikołajowi i Stefanowi 

Koryciuskim. 

Czartor — Jagiell. — Ossol. 
— Augustum svadae sacrarium, 
Excellentis8 : atque Doctiss : Dno, M. 
Andreae Lipnicio, coUegae raaiori, Ty- 
lieiano eloquentiae professori , piimum 
nobilissimae huius professionis , in fre- 
quenti doctissimorum yirorum corona, 
initium aunpicanti , honoris et gratulatio- 
nis ergo oblatum, a Stanislao Bieźanow- 
ski Leopol. Artium et Philosophiae Bac- 
cal. Anno Domini, 1648. die 22. Octo- 
bris. Cracoviae , in officina Francisci 
Caesarij S. R. M. typograplii (1643). 
w 4ce, 1 ark. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Aurifodina sapientiae in Bibłio- 
theca Almae Universitatis Cracoviensis, 
nouo immortalis beneficij genere, ab 
Illvstri.-siiiio et Reuerendissimo Domino 
D. Andrea de Olszowa Olszowski, Dei, 
et Sedis Apostoli cae gratia Episcopo 
Culmensi, et Pomesaniae, Regni Polo- 
niae Proeancellario, literarum , et lite- 
rarorura Maecenate amplissimo , usui 
publico munificentissime aperta, et in 
solenni sua apertione, perennis memo- 
riae, et gratitudinis ergo, a M. Stani- 
slao Joseplio Bieźanowski, Philosophiae 
Doctore , Collega Minore , Ordinario 
poeseos Professore , rei literariae publi- 
co noniine celebrata. Anno Sapientiae 
Incarnatae, 1671. die 13. Maij. Craco- 
viae, In officina Schedeliana S. R. M. 
Typograph. fol. kart 6. 

Casim. de Tęczyn Tarło Palatinides Sandom. 
Phil and. oraz Sigism. Comes a Den- 
hoff Capitaneldes Yielunen. Philos. Audi 
tor podpisali wiersze na odwrocie tytułu. 

Jocher 1065. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Auspicatus coronamenti doctora- 
lis nexus , virtuti et honori , perillustris 
et admodum reverendi Domini, D. 
Martini Poddęmski, eeclesiae Cathe- 
dralis Posnaniensis Canonici, praepositi 
Costensis, bonorum Episcopatus Posna- 
niensis generalis ooconomi , dum in al- 
ma Universitate Cracouiensi , per Ma- 
gnificum, perillustrcm, et adm. Rńdum 
Dńum D. M. Albertum Łańcucki , iu- 
ris utriusąue Doctorem, et Professo- rem, eeclesiae Gol legi atae Sanctorura 
omnium Cancellarium , archidiaconum 
Pilecensem, etc. ac interea almae uni- 
yersitatis Cracoviensis generałem Re- 
ctorem , iuris utriusąue Doctor, in am- 
plis.-<imo magnorum hospitum conscssu, 
ritu solenni renuntiaretur, a M. Stani- 
slao Josepho Bieźanowski Leopol: phi- 
losophiae Doctore , collega minore , or- 
dinario po6seos professore, applausu gra- 
tulatorio dedicatus. Anno Saluti«. 1668. 
die (6.) mensis Octobr. Cracoviae, apud 
haeredes Christophori Schedel, S. R. M. 
Typ. folio, 5 k. nlb. 

Stylem nakamiennym głosi pochwały nowo 
ogłoszonego doktora ob. prawa Marcina 
Poręmbskiego, który uczył sie w Krako- 
wie i stopnie filoz. tamże otrzymał. 

Akad. — Dzików. — Jagiell. — Ord. Za- 
mojs. 

— Carmen votivum, in solenni gra- 
tiarum actione, Deo ter Optimo Maxi- 
mo, ob sacros nuper honores , Missae, 
Officij , et festi sub ritu duplici , per 
totum Regnum Poloniae celebrandi, exi- 
mio Servo Dei B. Joanni Cantio, Regni 
Poloniae et Uniyers: Grac: patrono, a 
Sanctiss: Domino Nostro, Innocentio 
XI. Pontifice Maximo, ad intereessio- 
nem Serennissimi, et Inuictissimi Prin- 
cipis, Joannis III, Poloniae regis con- 
cessos , a generali Studio Uniuersitatis 
Grac: in ecclesia coUegiata Diuae An- 
nae instituta, per M. fetanislaum Jose- 
phum Bieźanowski Leopol: in eadem 
Alma Universitate , Philosoph : Doct : 
Collegam Minorem , Ordinarium Poese- 
os Professorem , deuotae laetitiae ap- 
plausu luci publicae consecratum. Anno 
Salutis 1680. die 14. Mensis Novembris. 
Gracoviae, Typis Universitatis. folio, 2 
k. nlb. 

Czartor. — Branic. — Dzików. — Jagiell 
— Ossol. 

— Gathedra doctoralis , perillustri 
et adm. Rndo Domino D. M. Joanni 
Radzki, S. Th. Doctori Romano, Ec 
clesiae Gathedr: Gracovie: Ganonico 
Gollegiatae SS. Omnium praeposito 
et S. Georgii in arce Grac: Gustod 
Scholarum Yladislauianarura , et Gon- 
tubernii Ziziniani provisori, dum pro BIEŹANOWSKl. BIEiANOWSKl. 103 loco iuter S. Tbeol : doccores , in al- 
ma Universitate Cracou : obtinendo, ritu 
solenni responderet , magno omnium 
applausu collata; et a M. Stanislao Bie- 
ząnowski Leopol. philosophiae Doctore, 
Collega Mi norę , ordinario poeseos pro- 
fessore, cultu, et affectu panegyrico co- 
rońata. Anno Salutis , 1679. die 13. 
Mensis Octobris. Cracoviae, ty pis Uni- 
versitatis. folio, 1 arkusz. 

Stylem nakamiennym wysławia przymioty 
i zasługi Radzkiego, który zostawszy po- 
przednio doktorem teologii w Rzymie, ten 
stopień potwierdzał w Uniwersytecie Kra- 
kowskim. 
Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Zamojs. 
Ordyn. 

— Celsitudo liliatae Oborsciorura 
coluranae, aeternae memoriae, lUustris- 
sirai olim et Reverendiss: Domini, D. 
Nicolai Oborski , Dei , et Apostolicae 
Sedis gratia, Episcopi Laodicensis, Suf- 
fraganei, Scholastici, Vicarij in Spiri- 
tualibus et Officialis Generalis Craco- 
uiensis, Magni, et desideratissimi prae- 
sulis; dum justa ei funebria, in eccle- 
sia cathedrali Cracouiensi, Summo om- 
nium dolore persoluerentur, a. M. Sta- 
nislao Joseplio Bieżanowski , Leop. in 
alma Uniyersitate Cracoviensi philoso- 
phiae doctore , Collega minore , ordina- 
rio póśseos professore , jambis dolenti- 
bus posita , et luci publicae consecrata. 
Anno Salutis 1689. die 6. Mensis Maij. 
Cracoviae, typis Universitatis folio, 7 
k. nlb. 

Umarł X. Oborski d. 16. Kwietnia roku 

1689 w Krakowie. 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. 

— Charites Roxolanae, illustri, et 
admodum reuerendo domino ; D. Jaco- 
bo Stanislao Dłygosz, ecclesiae colle- 
giatae Źołkieuiensis concionatori , dum 
in alma uniuersitate Cracouiensi , a per- 
illustri et admodum reuerendo domino, 
D. M. Sebastiano Stryiewicz^ S. Th: 
doctore, et professore, eiusderaque fa- 
cultatis decano, ecclesiae collegiatae S. 
Floriani custode, contubernii Jagello- 
niani prouisore, in nobilissima magno- 
rum hospitum corona, sacrae theologiae 
doctor^ ritu solenni renunciaretur ; in argumentum gratulatorij applausus^ a 
M. Stanislao Josepho Bieżanowski Leo- 
pol. philosophiae doctore , collega mino- 
re, ordinario póóseos professore, pane- 
gyri officiosa prodvctae. Anno salutis 
1680. die 23. mensis septembris. Cra- 
coviae, typis Vniuersitatis. folio, kart 2. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Cine^i'es avgv8ti Serenissimi olim, 
et potentissimi principis ac domini, Jo- 
annis Casimiri , PoloniaC; et Sveciae Re- 
gis , Magni Dvcis Lithuaniae , Russiae, 
Prussiae, Masouiae, Saraogitiae, Linomae^ 
etc. etc. auito Regum Poloniae Mauso- 
leo, in Basilica Cathedrali Cracouiensi, 
justorura sepulchralium regali magnifi- 
centia illati, et gratao in Serenissimam 
Domum Jagelonicam, Regiae Univer- 
sitatis Cracouiensis nomine, a M, Sta-. 
nislao Josepho Biezanoveski , Leopolien. 
in eadem alma Uniyersitate, philoso- 
-phiae Doctore, Collega Minore, ordinario 

poeseos professore funebris encomij pa- 
rentali cultu excepti. Anno Domini, 
MDCLXXVI. Die 30. mensis Januarij. 
Cracoyiae, typis Uniuersitatis , impensis 
Nouoduorscianis (1676). fol. ark. 7. (k. 
14 nlb.). 

Panegiryk proza na uwiecznienie p.amięci 
króla Jana Kazimierza. Jest to mo- 
wa miana na solennych egzekwiach ob- 
chodzonych w katedrze krakowskiej po 
śmierci Jana Kazimierza. Chociaż to mo- 
wa pogrzebowa jednak napotykają się 
gdzie niegdzie dosyć ciekawe szczegóły 
i historyę mocno zajmujące. 

Na odwrocie tytułu herb królewski a pod 
nim ośmiowierszi 

Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Clava Martis Sarmatici , bellis, 
yictoriis, triumphis, gloriosa, tergemino 
crucis, falcis et soleae moniti insignita, 
et ad suramam in Senatu Polono, Ca- 
stellanatus Cracoyiensis celsitudinem, 
eyecta, illustrissimo et excellentissimo 
Domino D. Stanislao Joanni in Jabło- 
now Jabłonowski, Castellano Cracoyien- 
si, exercituum Regni Supremo Duci, 
etc. inter triumphales orbis poloni ac- 
clamationes, profundissimi cultus e't gra- 
tulatorij applausus ergo, Universitatis 
Cracoyiensis nomine, a M. Stanislao Jo- 104 BIEŹANOWSKI. BmiANOWSKl. seplio Biezanovvski Leopol. in eadem 
alma Universitate Cracoriensi, pbiloso- 
phiae doctore, Collega Minore, ordina- 
rio poeseos profe.-:=sore , panegyrice de- 
dicata. Anno Salutis, MDCXCilI. Cra- 
coviae, typis Uniyersitatis. (1693). folio, 
25. k. 

Ka odwT. str. tyt. herb Jabłonowskich na 
blasze robiony; pod nim 8 wierszy łac. 
Pane<?iryk proza imieniem Uniw. Krakow- 
skiego napisany, kiedy Jabłonowski zo- 
stał Kaszt. Krakowskim. Ciekawe zawiera 
szczegóły do życia Stanisława Jabłonow- 
skiego. 

Branic. — Czartor. — Jagioll. — Krasińs. 
Ossol. — Ord. Zamojs. 

— Colossus solis, sed non Rhodius 
quia Sacer, perennis gloriae inextincto 
splendor! Perillustris olin) , et Reveren- 
dissimi Domini , D. M. Sarauelis For- 
mankowic , Juris Utr, Doctoris et Pro- 
fessoris , protonotarii Apostolici , ecele- 
siae Cathedralis Craeoviensis Canonici, 
Collegiatae SS. Omnium custodis . cu-* 
rati Koniusensis, dum ei in ecclesia 
Cathedrali Cracoviensi, iusta funebria, 
dolenti omnium affectu persolverentur, 
posthumae memoriae, et claritudinis er- 
go, a M. Stanislao Josepho Biezanow- 
ski Leopol. in alma Universitate Cra- 
coviensi , philosophiae doctore , collega 
minore, ordinario poeseos professore, in 
orbis literati facie , lugubri calamo ere- 
ctvs. Anno salutis 1692. die 10. Octo- 
bris. Cracoviae , typis Universitatis. fo- 
lio, 3 karty. 

Stylem nakamiennym opiewa śmierć For- 
mankowicza, zasłużonego Profesora w Ak. 
Krak. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ord. 
Zamojs. 

— Columen academicum, ingenti- 
bus meritis fractum; sed in columnam 
aeternae gloriae, perillustri olim, et Re- 
verendissimo Domino, D. M. Simoni 
Stanislao Makowski , sacr. th : doctori, 
et professori, ecclesiae cathedralis Crac: 
canonico, collegiatae SS. omnium prae- 
posito, curato Nasiechouicensi, contuber- 
nij hierosolymitani prorisori, S. R. M. 
Secretario, almae uniuersitatis cracoui- 
ensis procancellario , dum in ecclesia 
collegiata S. Annae , iusta ei funebria, 
maximo omnium dolore persolverentur ; a M. Stanislao Josepho Biezanowski 
Leopol: in eadem alma uniuersitatn, 
philosophiae doctore , Collega minore, 
ordinario poeseos professore, monumcn- 
to sepulchrali erectum. Anno Salutis 
1683. d. 12. Januarij. Cracoviae, typis 
uniuersitatis fol. k. nlb. 7 i str. tyt. 
Czarter. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Corona seprlchralis perenni mo- 
numento, clarissimi olim , et admodum 
Reverendi Domini, D. M. Floriani Le- 
piecki, Collegae Majoris, S. The. Pro- 
fessoris ecclesiae collegiatae S. Floriani 
Canonici, Contubernij Jagelloniani Pro- 
yisoris, viri de re literaria optinie meriti, 
ex eiusdem virtutum et meritorum pul- 
cherrimo nexu, castis Musarum manibus 
superimposita , et a M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski, Leopol. Collega minor 
Ord; Poeseos Professore, ad iusta fune- 
ralia, victurae clarissimi viri meinoriae 
pio lugnbrią: aflfectu conservata. Anno 
Salutis M. DC. LXVL die 3. mens: 
Decem. Cracoviae, apud haeredes et 
successores Lucae Kypisz, S. R. M. 
(1666). fol. k. 2. 

Jagiell. — Ossol. 

— Coronae doctorales, Perillustri- 
bus, et adm, Rndis Dnis D. Joanni Stan- 
czewicz Phil : Doctori, Juris Vtriusq ; Li- 
centiato, ecclesiae cathedralis Premysli- 
ensis et Collegiatae Boboviensis Cano- 
nico, Illustrissimi et Reverendissimi D. 
D. Joannis de Sbaszyn Sbąski Dei et 
Apostolicae sedis gratia episcopi Preniy- 
sliensis, praepositi generalis Miechouien- 
sis, abbatiae Sulejouiensis perpetui ad- 
ministratoris, generali causarum audi- 
tori; et D. Jacobo Żelazowski philoso- 
phiae Doctori Juris Utriusą ; licentiato, 
Scholastico Tarnoviensi , Boboviensi 
Canonico, Archi presbyteralis Ecclesiae 
B. M. V. in Circulo Crac: Domus 
Poenitentiariorum Seniori ; dum in al- 
ma Uniuersitate Cracouien.si , sub fe- 
licibus auspiciis Magnifici, Perillustris, 
& admodum Reuerendi Domini D. M. 
Simonis Stanislai Makowski , S. Th : 
Doctoris et Professoris, Ecclesiae Col- 
legiatae S. Floriani custodis , Con- 
tubemii Hierosolymitani Proviśoris, Cu- BIEZANOWSKI. BIEZANOWSKI. i05 rati Nasiechovicensis , S. R. M. Secre- 
tarii , Studij Almae Uniuersitatis Cra- 
couiensis, Generalis et Vigilantissimi 
Rectoris a Perillustri et admoduia lle- 
yerendo Domino, D. M. Samuele Fur- 
mankowicz J. U. Doctore & Professore, 
eiusdemq ; inclytae Facultatis Decano, 
Protonot: Apostolico, Ecclesiae Collegia- 
tae SS. Omnium Custode, Contubernij 
Jagelloniani Provisore, Curato Premy- 
koyiensi, in Nobilissimo Illustrium Ho- 
spitum Consessu. Juris utriusą; Doc- 
tores, ritu solenni renuntiarcntur, liono- 
rifice eollatae; et a M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski , Leopol. in eadem Al- 
ma Uniuersitate Philosophiae Doctore, 
Colleg-a Minore , Ordinario Poeseos Pro- 
fessore , panegyri gratulatoria celebra- 
tae. Anno salutis 1681. Die 11. Men- 
sis Decembris. (Cracoviae). fol. k. 3. 
Branic. — Jagiell. — Kiasińs. — Ossol. 

— Coronae epithalamicae , ad fes- 
tnm nuptiale , elarissimi et excellentis- 
simi viri , D. M. Stanislai Słowakovic 
Philosophiae et Medicinae Doctoris, 
Astrol. in Alma Uniuersitate Grac: inter 
coUegas Min. Ord : Profess. et lectissi- 
mae Yirginis, Elisabethae Domzałoviae, 
meritissiini et eximia virtate spectatis- 
simi civis Crac: D. Joannis Dorazał, et 
Sophiae coniugum, dilectae filiae, sacris 
musarum manibus nexae, ac in vim 
gratulatorij applausus, a M. Stanislao 
Josepho Biezanowski, P. D. C. M. Ord. 
Póes. Prof araico carmine, et affcctu, 
luci publicae consecratae. Anno salutis 
1674. Die 4. Februarij. w 4ce, k. 4. 

Dwie kart ostatnich, pisane „lectissimae spon- 
sae", wierszem naprzemian polskiemi i ła- 
ciiiskiemi sześciowierszanii. 

Czartor. -- Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— Uniw. Iwows. 

— Coronamentvm doctorale. Cla- 
rissimo, et Excellentissimo Domino, D. 
M. Stanislao Wosinski, philosophiae, et 
medicinae doctori, consuli Cracoviensi, 
dum in alma universitate Cracouiensi, 
sub fehcibus auspieiis, Perillustris, Ma- 
gnifici , et admodura Rńdi Domini , D. 
M. Simonis Makowski , sacrae theolo- 
giae professoris , collegae maioris, ec- 
clesiae colleffiatae sancti Floriani cano- nici , S. R. M. secretarij , almae uni- 
yersitatis academiae Cracoviensis gene- 
ralis, et yigilantissimi rectoris, in nobi- 
lissima illustrium hospitum corona, prae- 
missa disputatione de febri maligna, in- 
ter clarissimos medicae facultatis docto- 
res , et professores , cooptaretvr, hono- 
rifice delatum ; et a M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski , Leopolien : Philoso- 
phiae doctore, coUega minore, ordina- 
rio poeseos professore, officiosi cultus 
applausu celebratum. Anno Salutis, 
1676. Die 9. mensis Januarij. Cracoviae, 
Typis Uniyersitatis. fol. ark. B^. 

Na odwr. str. tyt. ded. Franciszkowi Cyru- 
sowi , prokonsulowi krakowskiemu i 2.3 
konsulom, prozą. Od ark. B, Coronamen- 
tum doctorale wierszem. — Niektóre na- 
zwiska konsulów: Paw. Fryznekier. Hia 
centy Łopacki Med. Dr. Alb. Sleszkowski 
Med. Dr. Jan Róźyc. Alb. Sztameth. Andr, 
Belli. Jan Pernus. Jak. Reynekier Med 
Dr. Bonaw. Bryganti. Jan Komanowicz 
Ant. Lukini. Gabr. Ochocki Med. Dr 
Stan. Wosinski Med. Dr. Kaz. Cantelli 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Culmen theologici honoris, Per- 
illustri , et admodum Reuerendo Domi- 
no, D. M. Sebastiano Stryewicz, Colle- 
gae Maioris , S. Th : Doctori Rno, Ec- 
clesiae Collegiatae S. Floriani custodi, 
contubernij Jagielloniani Prouisori, cu- 
rato Nasiechoyicensi, dum pro loco in- 
ter sacrae theologiae doctores in alma 
Universitate Cracovie. obtinendo, respon- 
deret honorifice delatum , et a M. Sta- 
nislao Josepho Biezanowski , Leopol. 
Philosophiae Doctore Collega minore, 
ordinario poeseos professore , applausu 
gratulatorio celebratum, Anno Salutis, 
1679. die 12. Mensę Octobris. Craco- 
viae, typis '• universitatis. foho, k. nlb. 
2. (wiersz). 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Cygnvs academicYs , inter sua- 
vissiraum verbi incarnati concentum, ad 
aeternam felicitatem translatus, et ad 
feralem vrnam elarissimi olim et adm, 
Rńdi Domini, M. Mathiae Brvzynski 
Blosii, Coli: Maioris. S. Th. D. Deca- 
ni S. Flor. Cancellarii Posnaniensis dig- 
nissimi. Lugubri elego a Stanislao Bie- 
zanowski Leopol. Art : et philosojshiae 

U 106 BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. baccalaurco in palaestra Cynersciana 
advmbratus. Anno domini, 1646. Die 
17. Decemb. w 4ce, k. 4. 

Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Uniw. Iwows. 

— Dębi ta virtvti praemia V. V. 
XV. adolescentibv3 , artium et philoso- 
phiae candidatis. Dum, ab excellentiss : 
et doctissinio Dno, M. Andrea Białkow- 
skie collega minera, publice ritu solenni 
artium et philosopbiae baccalaurei renun- 
ciarentur, luci publicae a Stąnislao Bie- 
zanowski Leopolień : eiusdem Laureae 
candidato, ofHciosae gratulationis ergo 
exhibita. Anno Domini, 1646. Die 24. 
Martij . Crac : in officina typog : Martini 
Filipowski, w 4ce, k. 14. 

Wiersz na herb podpisał Alb. Sosnowski. 
Bieżanowski umiesizcza Epos Joanni Cy- 
nerski. Potem Ody na cześć tych kandy- 
datów : Stan. Gawronkowic. Joan. Man- 
kiewicz. Mart. Malinowski. Jak. Pękow- 
ski. And. Kubalewic Adalb. Migietowic. Jo- 
an. Iskrzycki. Matt. Stożyński Joan. Bac- 
kowski. Mart. Kieleński. Alb. Górski. Alb. 
Latoszewic. Alb. Bernacki. Joan. Zecho- 
wlc. Alb. Sekuliński. — Na cześć Bieżanow- 
skiego pisze wiersz Tom. Szydłowski. 

Ded. Joanni Opaleński, Petri Opaleński, Snb- 
dapiferi Regni filio. 

Jagiell. — Dzików. — Krasińs. — Ossol. — 
Uniw. Iwows. 

— Decus eruditum, clarissimi, spe- 
ctabilis, et excellentissimi domini D. M. 
Mattliiae Casimiri Treteri, Philosopbiae 
Doctoris, Consulis Casimiriensis , dum 
in alma Uniuersitate Craeoviensi , per 
clarissimum , et admodum Reverendum 
Douiinum , D. M. Adalbcrtum Łańcu- 
cki J. U. Doctorem, et Professorera 
eiusdemq; inclytae facultatis Decanu, 
Ecclesiae Collegiatae SS. Omnium Can- 
cellarium, et ad Sancti Michaelis in Ar- 
ce Cracouiensi Canonicu, Praepositum 
Luboricensem , etc. etc. nobilissima J. 
U. Doctoratus Laurea, post praemissam, 
de Sententia Arbitrorum feliciterą; dis- 
putatam quaestionem, ritu solenni in- 
signiretur, honoris et gratulationis ergo, 
a M. Stąnislao Josepho Bieżanowski 
Leop. P. D. apoUinea panegyri cele- 
bratum. Anno restauratae Salutis 1659 
Die 16. raensis Decembris. (Cracoviae) Apud vid«am Lucae Kupisz, S. R. M. 
Typ. (1659.) folio, 2 k. nlb. 

Jagieł). 
— Deliciae octidyanae, ex suauis- 
sirao amoris diuini Cantico Canticorvm, 
solenni octiduo, celeberrimi festi imma- 
cvlatae conceptionis, Augustissimae coe- 
lorum Reginae, Deiparae Virginis Ma- 
riae, ad propagandum, eiusdem SS. 
Yirginis, sine macula originali concep- 
tae honorem , allusionibus epigramma- 
ticis, a M. Stąnislao Josepho Bieżanow- 
ski, Leopol: in alma uniuersitate cra- 
couien : philosopbiae doctore , Collega 
minore , ordinario póóseos professore, 
accommodatae , lucique publicae anno 
ab orbitate visus XXXV consecratae. 
Accessere his, et anagrammata , ex 
istis salutationis angeUcae verbis, Ave 
Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
pie, et ingeniose eruta, et epigramma- 
tice illustrata , in honorem SS. Yirginis 
sine macula conceptae, iam antea edita, 
nunc tertio recusa. Anno Dei Hominis 
ex immaculata Virgine nati, 1684. Per- 
missu superiorura. Cracoviae, typis Uni- 
yersitatis. w 4ce, kart 151. nlb. (k. 6. 
i ark. A — Nnn oraz 1. str. erraty). 

Autor przypisał prozą X. Piotrowi Stanisła- 
wowi Orłowskiemu protonot. Apost. ka- 
nonikowi Katedr. Krakows. proboszczowi 
i officyalowi Tarnowskiemu. Sam akt Nie- 
pokal. poczęcia N. M, P. wysławia au- 
tor wierszem. Poczem z osobnym tytułem 
jest od ark. X^ : 

Oraculum parthenium , augustissi- 
mae coelorum reginae, Virginis Dei- 
parae , absq ; macula originali concep- . 
tae, honori,... revelatum et a M. Stan. Jos. 

Bieżanowski visu ab annis 18. or- 

bato, totidem epigrammatum centuria 
illustratum a. 1668. et nunc tertio, a. 
D. 1684. recusum. w 4ce , 8 arkuszy. 

Ta cześć poświęcona Clementi IX. Pontif. 

Dalej idzie od ark. Eog verso; 

Immaculatum Virginis Deiparae li- 
lietum, honori immaculatae ejus Con- 
ceptionis 155. anagrammatis, .... elabora- 
tum; et a M. Stan. Jos. Bieżanowski .... 
ab annis 25. visu orbato^ totidem epi- 
grammatis, in quinque areolas, disposi- 
tuni. Anno 1675. w 4ce, 33 k. nlb. BIEŹANOWSKl. 
BIEŹANOWSKI. 107 Ta część dedykowana Andreae Olszowski Ar- 

chiep. guesn. 
Porównaj niżej : Immaculatum. Oraculum. 
Czarter. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 

Wileńs. 

— Deliciae Veris , Calendae Maii, 
deliciae Carmeli, auspicatissima, in pri- 
orem celeberrimi Conventus Arenensis, 
a Reverendissimo in Christo Patre, P. 
M. Mathaeo de Orlando, totius Sacri 
Ordinis Carmelitarum, Priore Generali, 
longe meritissimo, coramissario, ac Vi- 
sitatore Apostolico, Admodum Reveren- 
di in Christo Patris, P. Martini Cha- 
rzewicz , S. Th : Doctoris , PP. Car- 
melitarum Conventus Crac: B. M. V. 
Arenensis Prioris dignissimi , post ex- 
actum honorifice prioratus- sui triennium, 
pro altero itemm triennio, confirmatio, 
eiusdemq; fehcissima, ipsis Calendis Maij, 
institutio, boni ominis et gratulationis 
ergo, a M. Stanislao Josepho Biezanow- 
ski , in alma Uniuersitate Crac : Phil: 
Doctore , Collega Minore, Ord: Poes: 
Professore, publice sincerissimae laeti- 
tiae applausu, officiosissimoą ; cultu, et 
afFectu, excepta. Anno Salutis 1673. 
l)ie IV. Maij, Ipsa nimirum S. Flori- 
ani Martyris , et Regni Poloniae Patro- 
ni , floridissima die. Crac : ex officina 
Schedeiiana, S. R. M Typ: fol. 4. k. 
nlb. . (wiersz). Jagiell. 

— Diana z orszakiem panien nado- 
bnych nowym oblubieńcom szczęśliwe- 
go powodzenia winszujących na wesele 
J. M. Jakuba Laniera i J. M. Panny 
Anny Cezarownej szlachetnego Pana J. 
M. P. Franciszka Cezarego mieszczani- 
na i typographa Krak. córki, przez 
Stan. Bieżanowskiego wystawiona, 1647. 
d. 13. Stycznia. (B. m.). w 4ce, kart 
nlb. 8. (wierszem). 

Chreptowicz. — Ossol. 

— Divi Thomae de Villa Nova, 
Eleemosynarij, Archiepiscopi Valentiae, 
a Sanctissimo Domino Nostro, Alexan- 
dro P. VII. Anno Christi , M. DC. 
LIK. in Sanctorum numerum rclati, 
vita sanctissima, septem elogiis in ba- 
silica PP. Eremitarum Augustianoru 
Casimiriae ad Cracoviam, inter festos 
applausus , gloriosissimae Apotheoseos suae, celeberimae solennitati dedicatos, 
appensis, a M. Stanislao, Josepho Bie- 
żanowski, Leopol: Philosophiae in alma 
Uniuersitate Crac: Doctore celebrata, 
luciq ; publicae ad propagandum , viri 
sanctissimi cultum , et honorem conse- 
crata. Anno Salutis M. DC. LXIII. Cra- 
coviae, in ofticina apud haeredes Stani- 
slai Lenczewski Bertvt. Anno Dńi, 1663. 
folio, k. 10. 

Ded. Ursulae Teresae. Korybutowae, in Wi- 

śniowiec Ducissae. 
Jocher 8652. — Chląd. str. 41. 
Czartor. — 'Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Doctoralis apex, Virtuti, et Me- 
ritis Clarissimi, et Excellentissimi Dni, 
M. Andreae Grabianowski , J. U. Doc- 
toris, et in collegio Clarissimorura DD. 

"jureconsultorum Professoris , Prothono- 
tarii Apostolici, ecclesiae colległatae om- 
nium S. S. Scholastici , etc , etc. dum 
inter J. U. doctores , in Alma Univer- 
sitate Cracouien. in floretissima Nobi- 
lissimoru. hospitu: corona, cooptaretur, 
honorificentissime delatus, et a M. Sta- 
nislao Josepho Bieżanowski Leopol. P. 
D. honoris et gratulationis ergo, et ad 
perenne , pro amplissimis beneficiis gra- 
titudinis mneniosyno festiuo Cytharae 
applausu celebratus. Anno restauratae 
salutis M DC LVIII. Die [9] Mensis 
Aprilis. Cracoviae. in officia Viduae 
Lucae Kupisz S. R. M. Typ. (1658.) 
w 4ce, k. 6. nlb. 

Na odwr. tytułu sześciowiersz Andr. Fran- 
kowicza. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Dolor lugentis Minervae, ad 
magnos heroici sangvinis cineres , im- 
mortalitati eonsecrandos, in funere Illmi 
olim Dni D. Isidori Janussii ducis in 
Ostróg et Zaslaw, Magnorum Moscoviae, 
Russiae et Lithuaniae ducum nepotis, 
pronepotis , abnepotis , yictricis et for- 
tunatae Ducum in Ostróg et Zaslaw 
stirpis nobilissimi surculi, immatura mor- 
te cum summo omnium dolore praere- 
pti per Stanislavm Josephvm Bieżanowski 
Leopol: artium et philosophiae Baccalau- 
reum, lacrymante ad feralera urnam elo- 
ąuentia, expressu8. Anno a partu Virginis 
M. DC. XLIX. die XV. Martij. Graco- 1U8 BIEZANOWSKI. BIEŹANOWSKI. viae, apud Lucara Kupisz S. R. M. 
Typographum (1649). folio k. 8. (ark. 
D,). 

Ded. Yladislao Dominico Duci in Ostróg, 

Palatino Sandomir. 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Przezdz. — 
Warsz. Uniw. 

— Echo e Polonia Romam tendens, 
in qua centum anagraramatis , super 
salutiitione angelica, per clarissiiuum 
viruin Joannem Baptistam Agnensem 
formatis, et ab eKcellentissinio viro, M. 
Stanislao Josepho Biezanq\vski, in Al- 
ma Uniyersitate Cracoriensi , philoso- 
phiae doct : CoUega Miuore , carniine 
epigramniatico , illustratis, centam iti- 
dem anagramatis super salutatione 
Elisabeth , qua salutauit . bejitissjmam 
rirginem M^riam, ab illustri, et admo- 
dimi Rndo Joannę Janoszkowie, cu- 
stode, et officiali Tarnoviensi, concic- 
natis, versibus ab eadem super haec 
Anagraramata additis^ respoudetur. An- 
no a partu Yirginis, Millesimo sexcen- 
tesimo septuagesimo. Cracoviae , apud 
baeredes Cbristophori Schedel S. R. M. 
typogr: fol. k nib. 29. 

Jan Januszkowicz dedyk. Grizeldzie Konst. 
Korybuthowej z Wisniuwca, Matce Króla. 
Zfabrykował 100 anagiammatów ze słowa 
Elżbieta. Czartor. — Jagiell. 

— Effigies sapientis animi veneran- 
da 5 magnae virtuti , et gloriae . peril- 
lustris olim , et Reverendissimi Domini, 
D. M. Jacobi Baltazarowic, S. Th. Doc- 
toris, et Professoris, Ecelesiae Cathe- 
dralis Cracoviensis Canoniei, CoUegia- 
tae SS. Omniura praepositi , Curati Pro- 
sovien. CoUegij Maioris Patris Senioris, 
Contubernii Staringeliani provisoris; 
dum in ecclesia Collegiata S. Annae, 
magno oninium dolore, justa ei fune- 
bria persolvereutur ; a M. Stanislao Jo- 
sepho Bieźanowski Leopol. in alma 
Universitate Craeoviensi , philosophiae 
Doctore , Collega Minore , ordinario, 
poeseos professore , in capitolio immor- 
talitatis posita , Iucique publicae conse- 
crata. Anno Salutis 1687. die 9. mensis 
Maij. Cracovie, typis Universitatis. fol. 
k. 4. 

Jagiell. — Krasińs. — Elogium funebre illustris olim et 
admodum Reuerendi Domini, D. Nicolai 
Sreniavii de Trzebinice Trzebiński, Prae- 
positi Krzcęcinens's Ec-losiae Collegiatae 
SS. Omnium Canoi)icivJiacuvMensis, Cura- 
ti Gaioviensis, Decani Andreoriensis ; 
dum Cracoviae, in Ecclesia Collegiata SS. 
Omnium iusta ei funebria magno om- 
nium dolore, et desiderio persolveren- 
tur; a M. Stanislao Josepho Bieżanow- 
ski Leopolień Philos: Doctore, Collega 
Minore, Ordin. Poeseos Professore. Se- 
pulchrulis obsequii aflPectu luci publicae 
consecratum. Anno Dńi, 1669. die 19. 
Septembris. Casimiriae ad Cracouiaui, 
in officina typographica Balthasari Smie- 
szkowicz , S. R. M. typ. fol k. 2. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. 

— Epicitharisma excelleń: et adm. 
Rudo Dńo, M. Joanni Cynerski Rachta- 
movio, Collegae Majori, S. Th. Bacca- 
laureo, ad S. Flor. Canonico, solenni 
apparatu primam theologicę professio- 
nis Cathedram ingredienti, debitae ob- 
seruantiae nomine, a Stanislao Bieza- 
nowski Leopol. Artium et Philosophiae 
Baecalaureo, tanquam Patrono et Maece- 
nati suo amplissimo decantatum. Anno 
Domini, 1647. Die 5. Februarij. Cra- 
coviae, in ofticina typographica Fran- 
cisci Caesarij. (1647). w 4ce, ark. 2. 

Jagiell. — Ossol. 

— Epithalamivm na przezacny akt 
weselny, Jego -Mości Pand, Andrzeia 
Węgrzynowicza, Raycy stołecznego mia- 
sta Krakowa , y Jey Mości Panny, El- 
żbiety Kravzowny, Jego -Mości Pan4,^ 
Stanisława Kravza, Burmistrza y Ray- 
cy Krakowskiego , córy vkochaney, 
z wesołym poAYin-zowaniem , y pane- 
gyrycznym applauzem , przez M. Sta- 
nisława Jozepha Bieżano w sk i ego P. D. 
C M. rythmem oyczystym do wieczney 
pśmięci podane. Roku Pańskiego 1680. 
dnia 28. miesiąca Lipc4. w Krakowie, 
w drukami akademickiey. fol., ark. 4. 
(Wiersz). 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 
Przezdz. 

— Epithalamivm na przezacny akt 
weselny^ nowych oblubieńców, Jego Mo- BIEŹANOWSKI. BIEŻANO WSKI 109 ści Pana Macieia Kvczankowica, Filozofi- 
ey, y Prawa oboygA DoktorA, pisarza, 
syndikA, y sekretarza generalnego^ prze- 
sławnego miasta Lwowskiego, y jey 
Mosći Panny, Agnieszki Attelmaierowny, 
na starożytnym Parnśssie Krakusowym 
Ysłyt^zane, a na powinszowanie wesoło- 
fortunnych sukcessow, przez M. Stani- 
sława Jozefa Biezanowskiego, w sław- 
ney Akademiey Krakowskiey FilozjSoy 
Doktorś,, wieszczym życzliwego affektu 
piórom ogłoszone. Roku Pańskiego, 

1662. dnia.... miesiąca — W Krak. 

w drukarni, v wdowy Łukasza KupiszA, 
J. K. M. typogr. w 4ce, k. 8. 

Przyp. Janowi Bapt. Attelmajerowi rajcy 
lwowskiemu. Jagiell. — Ossol, 

- — Fama posthuma, Magnifici olim, 
ac generosi Domini, D. Joannis Vi- 
semberk, haeredis in Czaiowice et Cze- 
chowice, Burgrabi, arcis Cracoyiensis, 
Seren. Poloniae Regum, Sigisinundi III, 
Vladislai IV., Joannis Casimiri , Secre- 
tarii , S. Caes. M. Consiliarij , viri ob 
amplitudinem virtntum . ut in vita amo- 
res omnium; ita a morte dolores, et 
desideria promeriti, dum ad nobiiissi- 
mam B. M. V. in circulo Cracovien. 
aedem , in augusto Visemberscianae 
pietatis sacello, mortales eius exuviae, 
magno omnium dolore, deponerentur, 
ad conservandam amplissimarum virtu- 
tum et meritorum eius perennem recor- 
dationem, a M. Stanislao Josepho Bie- 
zanowski Leop. Philosophiae in alnia 
Yniuersitate Cracou. Doctore lugubri 
calamo, adumbrata. Anno reparatae Sa- 
lutis 1661. Die 4. mensis April. Cra- 
coviae, in officina apud Yiduam Lucae 
Kupisz, S. R. M. typ. folio, arkusz F,. 
(kart 12). 

Dedykacya z herbem: Magno U. Joanni Wi- 
semberg haeredi in Czaiov. et Masł., burg. 
arcis Crac. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 
Przezdz. — Warsz. Uniw. 

— Fasces academici , summo viro 
orbati, quos in funere Perillustris olim, 
jMagnifici, et admodum Rndi : Dni M. 
Andreae Kucharski, S. Theologiae Doc- 
toris, et Professoris, Ecclesiae Cathe- 
dralis Cracouiensis Canonici, Collegia- tae S. S. Omnium Praepositi, Curati 
Prosouiensis , Scholarum Nouoduorscia- 
narum , et Contubernij Hierosolymitani 
Prouisoris, CoUegij Maioris Patris Senio- 
ris, Studij Almae Yniuersitatis Cracouien- 
sis generalis Rectoris, magno omnium do- 
lore extincti, iustis lachrymis M. Stanisla- 
us Josephus Biezanowski Leopol: Philoso- 
phiae Doctor, CoUega Minor, Ordinari- 
us Poeseos Professor, prosecutus, aeter- 
nae memoriae consecravit. Anno Domi- 
ni 1679. die 15. Mensis Maij. Craco- 
viae, Typis Universitatis. fol., kart 2. 
Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Fascia lachrymarum. In funere 
Illustrissimi oHm et Reverendissimi Do- 
mini, D. Petri Geuibicki, Episcopi Craco- 
uien. ducis Severiae, Almae Academiae 
Cracov. cancellarii longe dignissirai, ex 
rorantibus ubertim omnium ordinum ocu- 
lis, ob sublatuiu e vivis ecclesiae, patriae 
illustriss!miq ; Gembiciorum sangyinis, 
decus amphssimum officiosissimo dolen- 
tis svadae obseąiiio. Collecta , et ad im- 
mortalem. magni praesulis, optimią; et 
amantissimi patriae civis memoriam, cum 
virtutum et meritorum suorum posthu- 
ma pauegyri, luci publicae consecrata, 
per Stanislauin Josephum Biezanowski 
Leop. in al ma Universitate Cracoviensi 
Phiae Doctorem. Anno Salutis M. DC. 
LVIII. XV. Calendas Novembris, Per- 
missu Magnifici Domini Rectoris. Cra- 
coviae , in officina viduae Lucae Kupisz 
S. R. M. typ. (16.58). folio, 13 k. nlb. 

Przypis X. Janowi Gerabickiemu biskupowi 
Płockiemu i bratu jego Krzysztofowi Kaszt. 
Gnieźnieńskiemu 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Fasciculus myrrhae, ex maximi 
doloris amaritudine coUectus, et in thy- 
miana suauitatis, aeternae memoriae, 
Perillustris olim et admodum Rńdi Dńi 
D. Gabrielis Węgrzynowic, J. U. Doc- 
toris, Pronotarii apostolici, Ecclesiarum 
Collegiatarum Tarnoviensis Custodis, et 
Sanctorum Omnium Cracou: Canonici, 
Praepositi, et Officiali Pilznensis , viri 
de Ecclesia Dei meritissimi ; dum Cra- 
coviae ad aedes S. Casimiri, PP. Mi- 
norum S. Francisci Strictoris Observan- 
tiae , mortales eius exuviae , magno 110 BIEZANOWSKI. BIEZANOWSKI. omniura dolore turaularentur; in San- 
ctuario Domini a M. Stanislao Josepho 
Biezanowski Leopol. in Alma Univer- 
sitate Cracovień: Philosophiae Doctore, 
Collega Minore, Ordinario Poeseos Pro- 
fessore , funebri obseąuio consignatus. 
Anno Śalutis 1684. die 25. Mensis Au- 
gusti. Cracoviae, typis Uniyersitatis, 
folio, 3. k. nlb. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Easciculus Myrrhae ex acerbis- 
simi doloris messę coUectus et ut sig- 
naculum super cor dilectionis positus ae- 
ternaeque memoriae reb"giosissimi olim 
et admodum reverendi in Christo Pa- 
tris F. Martini Charzewic a M. Stani- 
slao Josepho Biezanowski consecratus, 
Cracoviae Anno Domini 1687. Craeoviae 
typ. Univcrs. (1687). fol. Ossol. 

— Fastigium panegyrici operis, su- 
pra trium montium gentilitiam eminen- 
tis gloriae molem, magno, et meritissi- 
mo honori , lUustrissimi et Magnifici 
Domini , D. Stanislai Szczuka , Regen- 
tis Cancellariae Regni, praefecti Lubli- 
nensis, et Vilkisiensis, dum inter fes- 
tas aeclamationes , et sołennes applau- 
sus^ splendidissimo ingressus publici ap- 
paratu, praefecturae suae auspicia, Lu- 
blini felicissime ordiretur, otliciosissimo 
cultu, et affectu a M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski Leopol. in alma Uni- 
versitate Cracoviensi, Philosophiae Doc- 
tore , Collega Minore , ordinario poese- 
os professore, erectum, luciq; publicae, 
conseeratum. Anno Śalutis 1688. 'die 
5. Januarij. Cracoviae, typis Uniyersi- 
tatis. folio, 10. arkuszy. 

Data jest nalepiona : pod nią stoi wydruko- 
wane, Calendis Decembris. 

Na odwr. str tyt. herb Szczuków, pod nim 
6 wierszy lac. Panegiryk prozą dla Sta- 
nisława Szczuki , kiedy tenże na Staro- 
stwo Lubelskie z całą okazałością wjeż- 
dżał. Kończy go autor wierszami, w któ- 
rych wychwala cnoty i zasługi nowego 
Starosty. Sam panegiryk dostarczyć może 
dosyć wiadomości , lecz tylko ogólnych do 
rodziny Szczuków. 

Czartor. — Jagiell. — Ord. Zamojs. 

— Fausta acclamatio, virtuti, et ho- 
nori, perillustris, et admodum Reveren- 
di Dni D. M. Mathiae Gładysz, Phiae Doctoris, CoUegae Minoris, Ecclesiae 
Cathedralis Praemislien. et CoUegiatae 
SS. Omnium Crac: CaTlonici, dum per 
clarissimum et adiim: Rndum: Dnura, 
D. M. Albertum Łańcucki, J. U. Doc- 
torem, et Professorem, Ecclesiae Colleg: 
SS. Omnium Cancellarium, et ad S. Mi- 
chaelis in Arce Canonicum, J. U. Doctor, 
in Collegio D. D. Jurę Consultorum cele- 
berrima Uniyersitatis Crac: ritu solenni 
renunciaretur, honor is et gratulationis er- 
iro, a M. Stanislao Josepho Biezanowski 
Leopolień: in eadem alma Uniuersitate 
Crac: phiae: Doctore, solenni yotorum 
applausu, dedicata. Anno verbi incar- 
nati 1664. die 7. Aprilis. Cracoviae, 
apud haeredes Stanislai Bertutowic. fol., 
1 ark. 

Napisał odę tric : tetrastrop. na cześć Ma- 
cieja Gladysza, kiedy tenże został ogło- 
szony doktorem ob. prawa w Ak. Krak.. 
przez Wojciecha Łańcuckiego. 
Jagiell. — Ordyn. Zamojs. — Krasińs. 

— Faystym omen ex geminis Ma- 
uortij cordis alitibus, sacro connubialis 
yinculi faedere, aetemiim sociatis, de- 
ductym, et ad fostum nuptiale, Illustris- 
simorum Neosponsorum, lUustrissimi et 
Excellentissimi Comitis , D. Francisci 
Esterhazi de Galantha, Perpetui de 
Frak , S. C. Regiaeq ; Maiest. Praesi- 
dij Pap. Supr. Capitanei, et Illustrissi- 
mae ac Lectissimae Yirginis. Helenae 
llleshazye, lUustrissimi et Excellenti3- 
simi Comitis. D. Georgii lUeshazy. De 
lUeshaza, Haeredis in Trechin, Comi- 
tatus eiusdem perpetui et Liptouien: 
Supremi ac Haereditarij Comitis, Equi- 
tis aurati, S. Caes: ac Regiae Maiest. 
Consiliarij et Camerarij, nec non Prin- 
cipum Hungariae Dapiferorum Regalium 
Magistri, etc. etc. etc. ynicae , ac dul- 
cissimae filiae, inter fostos Congratu- 
lantium applausus, yotorumq; solennia, 
gratulationis et obseruantiae ergo, a M. 
Stanislao Frankowicz Dłygowski, Phil. 
Doctore, Parocho Lancko: et Izdebni- 
cen: Officiosissimo affectu, praesentatym. 
Anno restauratae śalutis 1661 Idibus 
Febraarij. [Na końcu:] In officina yiduae 
et haerodum Francisci Czesarij , S. R. 
M. et illustr. ac Reuerendiss. episo- BIEZANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 111 crac. typograph, Anno D. 1661. folio, 
sign. B^^{b k. nlb.). 

Na egzemplarzu Bibl. Jag. zanotowano współ- 
cześnie : Stylus M. St. Bieżanowski sub 
alieno nomine ut vides. — Dwa piękne 
miedzioryty herbów rżnięte przez Jana Al. 
Gorczyna (wedJug egzemp. Bibl. Warsz.) 
lecz w egzemp. Bibl. Uniw. Krak. podpi- 
su jego nie ma. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 
— Favus theologicus benignitatis 
et misericordiae diuinae nectar dulcissi- 
raum , ex ineffabili Dominicae Incarna- 
tionis mysterio distillans^ quem in ore 
disertissirno, clarissimi , et adraodum 
Reuerendi Domini, M. Nicolai Sulikow- 
ski , collegae maioris , sacrae theologiae 
sententiarij , ecclesiae collegiatae S. Flo- 
riani canonici, contubernij Zizyniani 
prouisoris , dum sub felicissimis ausspi- 
cijs , magnifici , clarissimi , et excellen- 
tissimi Domini, D. M. Francisci Koliń- 
ski, philosopbiae et raedicinae doctoris, 
et professoris, eiusdemą; clarissimae fa- 
cultatis Decani , consulis crac: Almae 
Universitatis Crac: studij generalia, rec- 
toris vigilantissimi , auspicatissimo omi- 
nę , magistri sententiarum tractatum de 
incarnatione agressurus , quaestionem 
theologicam, de merito effectu gratiae 
cooperantis publicae disputationi propo- 
neret, applaudens Musa, M. Stanislai, 
Josepho Bieżanowski Leopol, pbilosopbiae 
in alma academia eracouiensi doctoris 
coiispexit et cum volivo applausu, de- 
bitiąue cultus contestatione luci publi- 
cae consecravit Anno Domini MDCLYIII. 
die 17. mensis Junij. Cracoviae , apud 
Yiduara Lucae Kupisz, S. R M. typogr. 
(1658). fol. 2 k. nlb. 

Jagiell. — Ossol. 
— Felix augurium ex auspicatissi- 
mo Cygni Trzebiciani symbolo, sacris 
pońtificij senatus comitijs, caelitus de- 
dtictum^ Illustrissirao et Reverendissimo 
Domino D. Andreae Trzebicki, Dei et 
Apostolicę Sedis gratia Episeopo Cra- 
cou. Duci Seueriae , Almae Academiae 
Crac. Cancellario longe dignissimo etc. 
etc. dum felici ingressu Cracouiam, 
Regni Poloniae, et Episcopatus Craco- 
uiensis Sedem primariam , inter festos 
ap))lausus, et votiuas acclamationes, De- sideratissimus Antistes ingrederetur in 
argumentum debiti cultus, et literatae 
obseryantiae , a M. Stanislao Josepho 
Bieżanowski Leopolien. Philosopbiae, in 
Alma Universitate Cracoviensi Doctore, 
Pamassi Academici nomine dicatum. 
Anno Salutis M. DC. LVIII. III. No- 
nas Novembris. Cracoviae, in officina 
Yiduae Lucae Kupisz, S. R. M. Ty- 
pogr. folio, 2. k. i sygn. A — E^. 

Dedyk. Andr. Trzebicki. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Felix de Marinis in patriae con- 
I tinentem transitus, reverendissimi olim 

patris, F. Joannis Baptistae de Marinis 
totius celeberrimi ordinis praedicatorum, 
quinquagesimi septimi magistri genera- 
lis, viri, ob admirabilem integritatem, 
perpetbum innocentis vitae candorem, 
insignem eruditionis, priidentiae, pater- 
niq; regiminis praestantiam , longe de- 
sideratissimi , dum ei, florentissimus P. 
P. Praedicatorum , conuentus cracouien- 
sis , ad aedem Sanctissimae Trinitatis, 
lugubri exequiaruin ritu , communibusq ; 
lacrymis parentaret; a M, Stanislao Jo- 
sepho Bieżanowski, Leopol: in Alma 
Uniuersitate Cracouiensi , philosopbiae 
doctore, collega minore, ordinario poe- 
seos professore , dolenti calamo et ob- 
S8quio, advmbratus. Anno Salutis 1669 
die 19. Junij. Cracoviae, apud haere- 
des Christophori Schedel, S. R. M. Ty- 
pogr. folio, k. nlb. 4. 

Akad. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — 
Ossol. — Przezdz. 

— Festa Nałęciana Illustrissimorum 
Neosponsorum, lilustrissimi Domini, D. 
Andreae Comitis in Łabiszyn , Gem- 
bicki, Praefecti Tygienhofensis , S. R. 
M. Aulici Cubicularij et lUustrissimae, 
ac lectissiraae Virginis Catharinae de 
Czarnków, Czarnkowska , lilustrissimi 
olim et Magnifici Domini, D. Francisci Ca- 
simiri, Sandivogii, de Czarnków, Czarn- 
kowski, Casteilani poznaniensis , prae- 
fecti Medireeensis , &c. &c. unicae ac 
dulcissimae filiae, Thorunii inter splen- 
didissimos pompae nuptialis apparatus, 
festasq; votorum solennium acclamatio- 
nes, officiosissimi cultus, et gratulatio- 
nis ergo, a M. Stanislao Jozepho Bieza- 112 BIEŹANOWSKI. BIEZANOWSKI. nowski, Leo pol: pbilosophiae in al ma 
Uniyersitate Grac : Doctore , paneg yrico 
applausu celebrata. Anno Salutis 1663. 
die 25. Nonembris. Ci"acoviae, apud 
haeredes Stanislai Lenczewski Bertut : 
folio, 7. arkuszy. 

Na odwr. tytułu herb Gembickich, pod nim 
8 wierszy lac. , dalej herb Czamkowskich 
i pod nim 8 wierszy łac. — Krótki przy- 
pis prozą l'anu mtodemu. Panegiryk wier- 
szem gtosi zasługi i pochwały domów 
Gembickich i Czamkowskich. Następnie 
stylem uakamiennym Avychwala przymioty 
nowożeńców. Zakończa wiersz polski pt. 
Szczęśliwe starożytnego Nałęczu, w wiel- 
kich familiach złączenie, oyczysta muza 
opiewa ; jest I-i strof po 8 wierszy. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ord. Za- 
mojs. 

— Filiv8 decreseens Joseph nouo 
deuoti cultus incremento adauctiis ; sive \ 
inclyta Confraternitas S. Joseph, cum 
primum Cracoviae ad aedes SS. Mi- '[ 
chaelis et Joseph , Patrum Carmelita- i 
rum Discalceatorum ritu solenni mag- ; 
naq; celebritate introduceretur: in ar- , 
gumentinn publicae laetitiae, debiteeq; ' 
pietatis. A M. Stanislao Josepho Bieżą- \ 
nowski, Leopol. P. D. C. M. Obuio devo- | 
tae gratulationis affectu , excepta. Anno \ 
Salutis 1669. Die 18. Martij. Graco viae, \ 
in officina Stanislai Piotrkowczyk, S. 
R. M. typ. fol. k. 2. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. 

— Florida svadae Tylicianae coro- 
na, duodecim venustissimis floribus. hoc 
est, Glarissimis Gathcdrae Tylicianae 
professoribus, inter yeris dehcias revire- j 
scens. Glarissimo et Excellentissimo Dno i 
D. Joanni Radzki, Gollegae majori, re- j 
gio pbilosophiae et Tyliciano eloquentiae i 
Professori , etc. etc. dum sub felicissi- 
mis auspiciis Magniłici , clarissimi . et ! 
excellemi Dni D. Franeisci Roliuski, i 
Pbilosophiae, et Medicinae Doctoris, ac 
Professoris , consulis Gracouiensis , Al- | 
mae Univ. Gracou. Rectoris rigilantis- ', 
simi, felicissimum Tylicianae professio- 
nis facundo eloąuio auspicaretur exor- 
dium , debiti cultus , et gratulationis i 
erffo , a M. Stanislao Josepho Bieżą- i 'OV ? nowski, Leop. Pbilosophiae in Alma 
Uniuersit. Grac. doctore , oblata. Anno redemptionis humanae M. DC. LVIII, 
die 23. Mensis Maij. Cracoviae , apud 
yiduam Lucae Kupisz, S. R. M. Typ. 
fol. k. 2. 

Opiewa sześciowierszami chwałę dwunastu 
professorów. Jagiell. — Ossol. 

— Flos rosarum purpureus, inter 
ayita magni sanguinis decora, publico 
erudite rirtutis honore, in perillustri, 
et admodum Reyerendo Domino, D. 
Andrea de Lubieniec Niemoiewski, ec- 
clesiae Cathedralis Piocensis Ganonico, 
dum in alma Universitate Gracoyiensi, 
sub felicissimis auspiciis , perillustris, 
Magniłici, et admodum Reyerendi Do- 
mini, D. M. Franeisci Przewoski, S. 
Tb : Doctoris , et Protossoris , Gollegae 
Majoris, Ecclesiae Gollegiatae S. Annae 
decani , Scholastici Gurzelouien. contu- 
bernii hierosolymitani proyisoris , studii 
almae uniuersitatis craeouiensis, genera- 
lis, et vigilantissimi rectoris, per Gla- 
rissimum et excellentissiuium Dominum, 
M. Martinvm Ośliński, Philosophiae Doc- 
torem et Professorem , Golłegam Mino- 
rem, contubernii jagelloniani seniorem, 
ac interea Philosophiae facultatis deca- 
num, doctorali lauru philosophica in am- 
plissimo illustrium hospitum consessu, 
ritu solenni insigniretur coronatus; et a 
M. Stanislao Josepho Biezanowski, Leo- 
pol. Philosophiae Doctore, Gollega mi- 
nore, ordinario poeseos professore, ap- 
plausu panegyrico celebratus. Anno Sa- 
lutis, 1685. die 5 Mensis Junii. Gra- 
coyiae, typis Vniuersitatis. fol. ark. 2. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

' — Fons signatus, in altissinio Sa- 
crosanctae Trinitatis mysterio existens, 
a Glarissimo et admodum Rererendo 
Domino, D. M. Alberto Papenkowicz 
Ystiense Gollega Maiore, S. Theologiae 
Sententiario, ecclesiae Gollegiatae S. Flo- 
riani canonico, cancellario Siradiensi, 
contubernij Staringehani provisore etc. 
etc. dum in primo suo ad S. Theologiae 
Sentehtiariatum accessu, librfl primu 
magistri Sententiarum de Sanctissima 
Trinitate inchoaturus, arduam de pro- 
cessione divinaru personaru ąuaestio- 
nem , in frequentissima nobilissimoru BIEiANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 113 hospitura corona , publice in Arcbily- 
ceo THeologico yelitandam exponeret, 
reseratus, et a M. Stanislao, Josepho 
Biezanowski Leopol. Philosophiae in Al- 
ma Uniuersitate Crac. Doctore, honoris, 
et gratulationis ergo, officiosissimo plau- 
dentis cytharae obseąuio, celebratus. An- 
no Domini MDCL VIII. die 6. mensis 
Junij. Cracoviae, apud vidiiam Lucae 
Kupisz, S. R. M. typogr. fol. k. 2. 
Horodec. — Jagiell. 

— Fundamentum Civitatis Dei, om- 
ni lapide pretioso ornatum , et ad sacros 
D. Joannis Cantii cineres, circa felicem 
primi lapidis jactum, a Celsissimo et Reve- 
rendissirao Praesule, ac Principe, D. Jo- 
annę de Małachowice Małachowski, Dei, 
et Apostolicae sedis gratia, Episcopo Cra- 
coyiensi, Duce Severiae, almae Univer- 
sitatis CracoviensiS; Cancellario faven- 
tissimo , inter auspicia novi operis , Ec- 
clesiae Collegiatae S. Annae, actu so- 
lenni institutura , faestiuo laetitiae pu- 
blicae applausu , a M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski , Leopol. in alma Uni- 
yersitate Cracoviensi Philosophiae Docto- 
re^ CoUega Minore, Ordinario Póóseos pro- 
fessore, celebratum. Anno Salutis: 1689. 
Die 22. mensis Maij. Cracovie, typis 
Universitatis. foHo, kart 5. nlb. 

Na obchód pamiątki położenia kamienia wę- 
gielnego pod budowę KoUegiaty S. Anny 
przez Jana Małachowskiego biskupa, d. 22. 
Maja 1689 r. za zezwoleniem Innocen- 
tego III. 

Jocher 8892. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Przezdz. 

— Gremitus amici cordis, in gem- 
ma Hyacinthina , justis lachrymis ex- 
pressus, perenni memoriae, perillustris 
olim, et admodum reyerendi Domini, D. 
Hyacinthi Thomaszewicz, Jvris Vtrivsq; 
Doctoris, protonotarii Apostohci, Eccle- 
siae Collegiatae Sanctorum Omnium Ar- 
chidiaconi, et S. MichaeKs in Arce Cra- 
covien : Custodis, Curati Koniuszensis ; 
dum Cracoviae in Ecclesia Collegiata 
SS. Omnium, mortales eius exuuiae, iu- 
stis funebribus tumularentur; a M. Sta- 
nislao Josepho Biezanowski Leopol. in 
alma Universitate Cracoviensi, Philo- 
sophiae Doctore, CoUega Minore, or- dinario poe-seos professore, alto dolore 

consignatus. Anno Domini 1682. die 3. 

Mensis Decembris..Cracoviae, typis Uni- 

versitatis. folio, ark. 8. 

Na odwrotnej str. tytułu są : AUusiones sac- 

rae , , aurum , argentum , purpura 

hyacinthus. — Na każdą z tych alluzyj 
z osobna umieścił 8 wierszy lac. Przy- 
pisał prozą protektorom : Mikołajowi Obor- 
skiemu Suffr. Krak. , Jędrzejowi Gra- 
bianowskiemu, i egzekutorom testamentu: 
Piotrowi Orłowskiemu, scholastykowi Kie- 
leckiemu i Jakubowi Żelazowskiemu scho- 
lastykowi Tarnowskiemu. Dalej stylem na- 
kamiennym pochwała Tomasze wicza. W niej 
wylicza znakomitszych proboszczów, któ- 
rzy byli przed nim w Koniuchach : Bernard 
Wapowski Kantor Krakowski i Sekretarz 
W. Kor., Bartłomiej Gątkowski Archidy- 
akon i Officyał Krak. , Piotr Gorczyński 
Kanonik i Officyał Krak., Jakub Nayman, 
Jakub Górski, Stanisław Różycki, Waw- 
rzyniec Karyński i Stanisław Osędowski. 
W końcu opisuje wierszem ośm ozdób du- 
chownych : decus superhumerale, baltheus, 
rationale , vitta hyacinthina , tunica , ma- 
ła punica, cingulus , laminae sacrae vit- 
ta. Każdą z osobna w ośmiowierszu skre- 
śla, tylko ostatnia także stylem naka- 
miennym. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
Ord. Zamojs. 

— Gratiae decumanae, post decen- 
nium in cathedra eloąuentiae Tyliciana, 
ex dignitate tanti muneris , feliciter 
exactum , Clarissimo, et admodum Rńdo 
Domino, M, Martino Yinkler, Col- 
legae Maiori , S. Theol : Professori, 
ecclesiae collegiatae S. Floriani canoni- 
co, prima theologicae professionis au- 
spicia , solenni ritu inchoanti , nomine 
humaniorum literarum, a M. Stanislao 
Josepho Biezanowski Leopol: Phil. Doc- 
tore, CoUega Minore, Ordinario Poe- 
seos Professore, iambis plaudentibus 
habitae. Anno Domini 1676. Die 12. 
Nouembris. Crac : , in officina Schede- 
liana S. R. M. typis. folio, kart 2. 
(Wiersz). 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— Hecatombaea scuto regali sacra, 
ad augustiss. coronationem sereniss. et 
potent. Principis, ac Domini Joannis III. 
Dei gratia Poloniar. regis, M. D. Lit., 
Russiae, Prussiae, Masoyiae, Samogitiae, 
Livoniae, Sraolensciae, Kijoviae, Volhy- 
niae, Podoliae, Podlachiae, Czernicho- 

15 114 BIEŹANOWSKl. BIEŻANÓW SKl. viaeq ; etc. etc. Domini Domini clementiss. 
ex immortalium gestonim et Tictoriamm 
eius incomparabili gloria, inter trium- 
phales orbis poloni applausus, publicae 
laetitiae et auspicatissimi ominis ergo 
a M. Stanislao Josepho Bieźanowski 
Leopol; in alma Vniversitate Craco- 
uiensi, philosophiae doctore, collega mi- 
nore, Ordinario póeseos professore, pa- 
negyrico applausu deducta. Anno sa- 
lutis 1676. d. 2. mensis Februarij. 
Cracoviae, typis Unłversitatis, impensis 
Novodvorsciani8. fol. ark. 12'/, (sig. 
A— N). 

Prozą. Od ark I2 idzie poema wierszem : 
Augustorum ab electione regia operom, 
Panegyris II. 

Chłęd. Spis. 78. 

Akad. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — 
Krasińs. — Ossol. 

— Hyacinth podobnego perła i kwiat 
imienia przy solennym akcie weselnym 
nowych oblubieńców JMci Pana Hya- 
cintha Gołeckiego i Jej Mości Panny 
Anny Kłosowiczowny sw. pamięci Jmci 
P. Sebastyana Kłosowicza Rayce i kup- 
ca Krakowskiego ukochanej córki, za 
wesołą wróżbę błogosławieństwa pań- 
skiego i przyszłych szczęśliwości z wi- 
ridarza i skarbnice uczonej Pallady 
przy melodyjnej lutni przez M. Stani- 
sława Józefa Bieżanowskiego Leop. M. 
D. ofiarowany- roku p. 1658. dnia 24. 
lutego. W Krakowie w drukami wdowy 
Łukasza Kupisza J. Kr. Mci typogr. 
w 4ce , 3 arkusze. 

Na odwr. str. tyt. jest dytyramb łaciński 
odnoszący się do kwiatu hyacintu, podpi- 
sany : Jan Nagot dlacbacz Filozofii w 
Akad. Krak. Poczem idzie przemowa pro 
za pols. do nowoźeniących się i cały pa- 
negiryk wierszem polskim skreślony. 
Krasińs. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Hymenaeusz wesoły, przy szczę- 
śliwym Orł4 lotnego z roszczką liliową 
prognostyku, nd przezacnym akcie nup- 
cydlnym. Jego Mości Pana Mikołaia Kró- 
lika, Raycy stołecznego Miasta Kra- 
kowa , i. Jey Mości Panny Christiny At- 
telmaierowney , pobozney niegdy pa- 
mięci Jego Mości Pana Jana Baptisty 
Attełmaiera, Raycy Lwowskiego, córy 
ukochaney, z uprzeymym błogosłdwień- stw4 Boskiego, y fortunnych sukcessow 
powinszowaniem przez M. Stanisława 
Jozefa Bieżanowskiego, Leopol: w prze- 
sławney Akademicy Krakowskiey Fi- 
lozofij Doktora , y w kollegium mniey- 
szym Póóte Ordinaryusza , melodią pA- 
negyryczną ogłoszony. Roku Pańskiego 
1686. dni4 20. miesiąca Styczniś,. W 
Krakowie, w drukarni AkAdemickiey 
w 4ce, k. 1. i ark. A — B^. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. 

— Jambi lugubres in obitnm lUu- 
stris olini , et admodum Reverendi Do- 
mini, D. M. Dionysii Pohtowicz Ju- 
ris Utriusą; Professoris, Ecclesiae Col- 
legiatae Sanctae Annae Praeposid, S. 
S. Omnium Canonici , Curati Michoei- 
nensis, dum ei ad aedes D. Annae 
publice Omnium Academiae Ordinum 
dolora et obsequio, justa funebria per- 
soluerentur, a M. Stanislao Josepho Bie- 
źanowski Leopol : Philosophiae Doct. 
Collega Minore, Ordinario Poeseos Pro- 
fessore, dolenti, affectu effusi; et immor- 
tali eiusdem memoriae consecrati. Anno 
a partu Yirginis 1671. Die 16. Mensis 
Martii. Cracoviae, ex officina Schede- 
hana S. R. M. typogr. foHo, kart nlb. 2. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz, Uniw. 

— Immaculatum Virginis Deipare 
lilietum, honori immaculatae eius con- 
ceptionis centum quinquaginta quinq; 
anagramatis, a clarissimo viro Joannę 
Baptista Agnensi, ex his Salutionis An- 
gelicae verbis, Aue Maria, gratia ple- 
na , Dominus tecum , nouo, post multa 
alia, deuotissimi cultus operę, sola vi 
mentis , ob defectum visus, elaboratura ; 
et ad honorem eiusdem Sanctissimae 
Yirginis , absque macula originali con- 
ceptae, a M. Stanislao Josepho Bieźa- 
nowski Leopol : in Alma Universitate 
Grac: PhU: Doct: CoU: Min: Ordin: Poe- 
seos professore ab annis 25. Visu or- 
bato, totidem epigrammatis , in quinq; 
areoias dispositum; quod Illustrissimo, 
Celsissimo ac Reverendissimo Principi, 
D. Andrea de Olszowo Olszowski, Dei 
et Apostolicae Sedis gratia, Archiepi- 
scopo Gnesnensi, Legato nato, Regni BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 115 Poloniae primati , primoq ; principi , ad 
solennem Metropolita nae sedis ingressum, 
inter festiuas Orbis Poloni acclamatio- 
nes, auspicatissimi ominis, et honorifi- 
centissimi applausus ergo, idem officio- 
sissimo cultu, dicat, dedicat, consecrat- 
que. Anno a partu Yirginis immacula- 
te conceptae MDCLXXV. Cracoviae, 
typis Universitatis, impensis Nouoduor- 
scianis. folio, 25. kart nlb. 

Przypis prozą Jędrzejowi Olszowskiemu Ar- 
cybiskupowi Gnieźnieńskiemu. Jesttu 155 
anagrammatów na cześć Najświętszej Ma- 
ryi Panny napisanych. 

Ob. wyżej Deliciae (1684), oraz niżej Ora- 
culum Parthen. 

Jagiell. — Ossol. — Przezdz. — Zamojs. 

— Insigne theologicum, admodum 
Rererendis patribus, ordinis sancti spi- 
ritus de Saxia, Lamberto Płeszczyński, 
Provinciae Polonae Definitoria et Secre- 
tario P. Martino Hanuszewic, Provinciae 
Polonae Definitori , et Conu : Crac : Co- 
cion: Ord: dum ab Illustri, et admodum 
Reverendo Domino, D. M. Nicolao Suli- 
kowski Sac : Th : doct : et Profess : Col- 
lega Maiore, eccl : Collegiatae S. Floriani 
Canonico, Contubernij Ziziniani prouiso- 
re. Sacra theologici doctoratus laurea, in 
peraugusto DD. Theologorum lectorio, in 
frequentissima nobilissimorum hospitum 
corona honorifice coUata, insignerentur, 
per M. Stanislaum Josephum Biezanow- 
ski Leopolien: Philosophiae Doctorem, 
Collegam Minorem , Ordinarium Poe- 
seos Professorem publico solennią. ap- 
plausu celebratum. Anno verbi incar- 
nati 1668. die 18. Mensis Octobris. 
Cracoviae, apud haeredes Christophori 
Schedel, S. R. M. typogr. folio, kart 6. 

Ded. Francisco Maria Phoebeo archiep. Tar- 
sensi, Generali Magistro Ord. S. Spiritus 
de Saxia. 

Branic. — Czarter. — Jagiell. — Ossol. 

— Jubar yirtutis perenne, mortalis 
aeąuinoctis, ad lucem aecrescente felici 
translatione , in Zodiaco vitae immorta- 
lis coruscans , aeternum victurae glo- 
riae , perillustris olim , et adm. Rńdi 
Domini , D. M. Joannis Kopeiowic, 
juris utriusą ; doctoris romani , pro- 
tonotarii Apostolici , ecclesiae Colle- 
giatae Neo Sandecensis, et S. Nicolai ad Cracoviam praepositi, magno orani- 
um dolore extincti ; dum illi , iustorum 
funebrium obseąuium parentale in ec- 
clesia Sancti Nicolai, dolenti omnium 
affectu persolueretur ; a M. Stanislao 
Josepho Biezanowski Leopol. philoso- 
phiae doctore , Collega Minore , ordi- 
nario poeseos professore, eloguio sepul- 
chrali consecratum. Anno Salutis, 1684. 
die 27. Martii. Cracoviae, typis Uni- 
yersitatis. folio, 3. karty nlb. 

Panegiryk stylem nakamiennym. Mało obej- 
muje szczegółów do żywota Kopciowica. 

Branic. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Jv8ta parentalia, Illustrissimo 
olim , et Excellentissimo Dvci, Michae- 
li Gasimiro Radziwił, S. R. J. Principi, 
duci in Ołyka, et Nieswiesz, Procan- 
cellario M. D. Lithvaniae , et exercitv- 
vm canipidvctori , Premislien: Slucho- 
uien: Rabsztynen: etc. etc. Gvbernatori 
Ad SS. D. N. Innocentivm XI. Ponti- 
ficem MaximTim, Oratori Extraordina- 
rio, post splendidissimae legationis mu- 
nus, summo honore, et applausu expe- 
ditum, maximo omnium dolore, Bono- 
niae in Italia vita functo, debitae pie- 
tatis , et posthumae gratitudinis affectu, 
a Generali studio Almae Uniuersitatis 
Cracouiensis , in ecclesia coUegiata S. 
Annae persolvta ; et A M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski, Leopol: in eadem Al- 
ma Uniuersitate Cracoviensi philosophiae 
doctore, Collega minore, ordinario poe- 
seos professore, aeternae tanti nominis 
memoriae, lugubri elogio consecrata. 
Anno salutis 1681. Die 30. Mensis Ja- 
nuarij. Cracoviae, typis Universitatis. 
fol. ark. 6. 

Ded. Janowi III. królowi polsk. Jesttu opis 
wierszem poselstwa Eadziwilła do Rzymu: 
Legatio Eomana aeternae memoriae ser- 
vata, który zaczyna się od ark. Cg i obej- 
muje pięć kart. 

Akad. — Branic. — Czarter. — Jagiell. — 
Krasińs. — Ossol. — Przezdz. — Warsz. 
Uniw. 

— Justus dolor gravissimis damnis, 
quae per commendatarios , Sacri Reli- 
giosorum caetus, patiuntur, expressus; 
et doctissirao opusculo de Commenda- 
tariis perillustris et reyerendissimi do- 
mini Dni Stanislai Szczygielski abbatis 116 BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. Tinecensis ord. S. Benedicti, scriptoris 
eximii a Magistro Stan. Biezanovio 
Phil. doct. coli. min. adjunctus. 

Jest to 70 wierszy w dziele Szczygielskiego : 
Liber Penthicus. 1681. 

— Lachrymae Aesculapii, in obi- 
tum Clarissimi olim, et Excellentissimi 
Domini M. Joannis Tonski, Philosophiae, 
Juris vtrivsque, & Medicinae Doctoris, 
ac eiusdem in Alma Uniuersitate Cra- 
couien. Professoris, raathematicis disci- 
plinis loug^ clarissimi, dum mortalitatis 
eius exuviae magno omnium Aeademiae 
ordinum dolore, ad aedes Ecclesiae Col- 
legiatae, D. Annae apparatu funebri, 
tumularentur; a M. Stanislao Josepho 
Biezanowski Leopol. Philosophiae in Al- 
ma Yniuersitate Cracouień. doctore ob- 
seruatae, et ad aeuiternae tanti viri 
memoriae decus immortale, dolentis Ci- 
tharae affectu, aeternitate dicatae. Anno 
aerae Christianae 1664. die 5. raensis 
Septembris. Cracoviae, apud haeredes et 
successores Lucae Kupisz, fol. kart 4. 
(wiersz). Jagiell. — Ossól. 

— Lampades Seraphicae magno in- 
clytae I^eopoleos antemurali , servo Dei 
Joanni Duclano Sacr. Ord. Seraph. FF. 
Min. de Observ. in Conventu Leopo- 
liensi votivo cultu accensae. Leopoli, 
in typographia Jacobi Mościcki 1672. 
w 4ce, od str. 120 do 145. 

Stanowi część dzieła : Damirski Ciprianus : 

Thaumaturgus Rossiae B. Joannes de Du- 

chla suapte in historia vitae effigiatus. 

Leopoli, in typ. Jac. Mościcki 1672. w 4ce. 

Ossol. — Raczyńs. — Uniw. IwowS. 

— Lampas sepulchralis , aeternae 
claritudini, et memoriae, Perillustris 
olim , et admodum Reverendi Domini 
D. M. Pauli Joannis Woiewodzki, sa- 
crae theołogiae doctoris, et professoris, 
collegae maioris, ecclesiarura coUegia- 
tarum , S. Floriani cnstodis , Pilecensis 
canonici . Łenczyciensis cancellarij , in 
cathedrali ecclesia Cracoviensi , pro so- 
lennitatibus Christi Domini, et Beatis- 
simae Virginis Mariae concionatoris, 
curati Minogensis, magno omniu aea- 
demiae ordinum dolore extincti , lugu- 
bri obseąuio erecta; et diim ei Craeo- 
viae, in basilica SS. Trinitatis ordinis PP. Praedicatorum iusta funebria per^ 
solverentur ; a M. Stanislao Josepho 
Biezanowski , Lęopol. in al ma universi- 
tate Cracoriensi , philosophiae doctore, 
coUega minore, ordinario poeseos pro- 
fessore, in capitulio sapientis gloriae 
appensa. Anno Domini 1693. die 28. 
mensis Martij. Graco viae, ty pis univer- 
sitatis. fol. kart nlb. 2. 

Czartor. — Jagiell. — Ossoł. 

— Laureatus Carmeli decor, in lau- 
rea doctorali "relłgiosissimi et admodum 
Reverendi Patris Fr. Martini Charze- 
wicz sacri Theołogiae magistri prioris, 
et regentis studii formalis conventus 
cracoviensis Ordinis Carmelitarum in 
Arenis B. M. Yirginis, dum in alma 
universitate cracoviensi, per clarissimum 
et admodum reverendum dominum, D. 
M. Nicolaum Sulikowski sacrae theo- 
łogiae doctorem et professorem coUegam 
maiorem ecclesiae collegiatae S. Flori- 
ani canonic. cancel. siradien. in cele- 
berrima nobUissimorum hospitum coro- 
na, Sacrae Theołogiae dpctor. ritu so- 
lenni renunciaretur, honoris et gratula- 
tionis ergo, a M. Stanislao Josepho 
Biezanowski, Leopol. philosophiae in 
alma Universitate cracoviensi doctore, 
collega minore, ordinario poeseos pro- 
fessore. Officioso gratulatorij affectus 
symbolo, exhibitus. Anno sulutis M. DC. 
LXVI. die 12. mensis Octobris. Cra- 
coviae, apud haeredes et successores 
Lucae Kupisz, S. R. M. typogr. (1666). 
foUo, kart 6. 

Na końcu : Sub felicibus anspicijs M. Stan. 
Jurkowski Rectoris. Jest tu i pochwaJa 
Aug. Bialoriciusa i Jana Lezany. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. 

— Lessus pubhci doloris, aeternae 
memoriae , magnifici olim , perillustris, 
et adm : Rńdi Domini, D. M. Al- 
berti Papenkowicz Ustiensis, S. Th. 
doctoris, et professoris, protonotarii apo- 
stolici, ecclesiae collegiatae S. Floriani 
praepósiti , contubernij Staryngeliani 
provisoris, studij almae uniyersitatis Cra- 
covien : generalis rectoris ; dum in ec- 
clesia collegiata S. Floriani, funebri ap- 
paratu, et moerentibus omnium animis, BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. il1 mortales eius exuuiae conderentur; a 
M. Stanislao Josepho Bieżanowski , Leo- 
pol : in eadem alnia universitate Craco- 
vien : philosophiae doctore, collega mino- 
re, ordinario poeseos professore, sepul- 
chrali obseąuio dedicatus. Anno salutis 
1681. die 15. mensis Januarij. Craco- 
viae, typis Universitatis. fol. kart 2. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Lew przyiemny choćiasz ogni- 
sty, liliowym , do wieczney pamiędi 
związkiem zniewolony. Przy wesołych 
applaus4ch aktu nuptialnego, przezac- 
nych oblvbieńcow Jego Mości Pana Ja- 
kvba Chambersa barona de Cultis, J. 
K. M. obersztera leytnanta i Jey Mości 
Paniey Zopbiey Mansi świętey pamięci 
Jego Mości Pana Franciszka Delpacego 
J. K. M. obersztera leytnanta^ starszey 
cery. Przez M. Stanisława Josepha Bie- 
zanowskiego, P. D. C. M. rythmera oy- 
czystyra wystawiony. Roku pańskiego 
1676. dni4 13. miesiąc^ Sierpnia, w 4ce, 
k. 7. 

Na odwr. str. tyt. herby nowo zaślubionycli 
i pod nimi 4; w. pol. Cały panegiryk w 
.82 ośmiowierszach wygłasza życzenia dla 
młodych oblubieńców. Wspomina jego czy- 
ny wojenne pod Kałusza i Chocimem, 
oddany mu indygienat za króla Michała 
i powiada, że po trudach wojennych że- 
niąc się : „O jako piękna tej pary jest ce- 
ra! Oberszter bierze córę obersztera, 
Jagiell. — Ossol. — Uniw." Iwows. 

— Lilium aestatis delicium , e cul- 
tissimo Parnassi viridario decerptum, 
atque clarissimo et admodum Reveren- 
do Domino, D. M. Joanni Cynerski 
Rachtamoyio, Collegae Maiori, S. Th : 
Sententiario, apud aedes SS. Omnium 
praeposito, et ad S. Florianum Decano, 
dum post exactum triennale veris theo- 
logici curriculum , ąuaestionem de fide 
et operibus, publico certaraini propo- 
neret, simulque dignissimam sententia- 
rii professionem , in numerosissima om- 
nium Academiae ordinum frequentia 
auspicaretur, a Stanislao Bieżanowski, 
Leopol : Artium et Philosophiae in Al- 
ma Universitate Cracoviensi Baccalau- 
reo, honoris et submissae observantiae 
nomine, donatum, D. Cą, Cyclo Solis 
7. Cyclo Lunae 17. Indictione Romana 3. ipsis Nonis Quinctilibus. (Na przed- 
ostatniej karcie :) Cracoviae, in officina 
Stanislai Lenczewski Bertutowicz, (A. D. 
1650). w 4ce, ark. 2. (wierszem). 

Na końcu: Śub felic. auspiciis St. Różycki 

Rectoris. 
Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Zielińs. 

— Lucerna splendoris inextincti, 
posthumae gloriae, perillustris olim, et 
Reverendissimi Domini M. Joannis Radz- 
ki, S. Th: doctoris, et professoris, ecele- 
siae cathedralis Cracoyiensis Canonici, 
et coUegiatae SS. Omnium praepositi, 
scholastici Curzeloviensis , scholaru No- 
vodvorscianaru et Contubernii Sisiniani 
proyisoris , librorum per Dioecesim Cra- 
coviensem ordinarii censoris, viri ae- 
terna -memoria dignissimi; dum iusta 
ei funebria, in ecclesia Collegiata S. 
Annae, magno omnium dolore persol- 
verentur; a M. Stanislao Josepho Bie- 
żanowski Leop: philosophiae doctore, 
collega minore, ordinario poeseos pro- 
fessore , in Capitolio immortalitatis ap- 
pensa , eloguioque sepulchrali coronata. 
Anno Salutis 1682. die 16. novembris. 
Cracoviae , typis Universitatis. folio, 
ark. 2. 

Na odwr. str. tyt. przypisał prozą łac. X. 
Wojciechowi Łańcuckiemu ob. praw Dr. 
i professorowi , Kanonikowi katedr. ; oraz 
Kanclerzowi Kolleg. WW. SS., archidya- 
konowi pileckiemu i rektorowi Uniw. Krak. 
X. Janowi Michalskiemu św. Teol. Prof., 
proboszczowi Kolleg. S. Floryana, kusto- 
szowi kościoła S. Jerzego na zamku ; jako eg- 
zekutorom testamentu Radzkiego. Jan był 
synem Stanisława Radzkiego kustosza Mie- 
chowskiego. Parę tylko drobnych gzczegó- 
łów ^0 życia Radzkiego zawiera ten pa- 
negiryk. 

Branic. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. 
— Krasińs. — Ossol. 

— Manus tornatiles aureae, plenae 
rosis , hyacinthis , et gemmis , Perillu- 
stris olim, et Reyerendissimi Domini, 
D. Stanislai Buzenski , Decani , et Of- 
ficialis G-enerahs Varmiensis, Gnesnen- 
sis , Cracoviensis etc. Canonici , viri 
aeterna memoria dignissimi, in sacram 
theologicam faeultatem , Collegium DD. 
Jurę Consultorum , Collegiumque Mi- 
nus , Almae Universitatis Craeoviensis, 
insigni liberalitate beneficae^ inter lu- 118 BIEZANOWSKL BIEŹANOWSKI. gubres exequias, ad aedes D. Annae, 
ab omnibus Academiae Ordinibus, ei- 
dem persolutas, debitae gratitudinis, et 
immortalis gloriae ergo, a M. Stanislao 
Biezanowski Leopol. in eadem Alma 
Universitate Cracoviensi , Pbilosophiae 
Doctore, CoUega Minore, Ordinario Poe- 
seos Prolessore , posthumo elogio coro- 
natae. Anno Salutis, 1693. Die 14. Ja- 
nuari). CracoYiae, typis Univarsitatis. 
fol., 6. k. nlb. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Uniw. lwowa. 

— Marraor sepulcbrale , perenni me- 
moriae, clarissirai olim, et excellentis- 
simi viri , D. M. Francisci Koliński, 
pbilosophiae, et medicinae Doctoris ac 
Professoris, consulis cracoviensis, dignis- 
simi , et meritissimi , dum in ecclesia 
collegiata S. S. Omnium Crac: yltimo 
cbristianae pietatis obseąuio, exuviae 
mortalitatis ejus, tumularentur ; virtu- 
tum et raeritorum eius, lugubri elogio, 
a M. Stanislao Josepho Biezanowski, 
pbilosophiae Doctore, Collega Minore, 
ordinario poeseos professore, dicatum. 
Anno Salutis 1674. die 17. mensis Julij. 
Cracoviae , ex officina Schedeliana S. 
R. M. typ. fol, k. 4. 

Na odwrocie tyt. dedyk. Alberto Sztamet, 

CracoY. consuli. 
Branic. — Dzików. — Jagiell. — Erasińs. 

— Ossol. 

— Mausoleum reginale, augustissi- 
mo nomini, aetemumą ; victurae memo- 
riae, Serenissimae olim, et Potentissi- 
mae Principis , ac Dominae Ludovicae 
Maria© Gonzagae, Poloniarum et Sue- 
ciae Reginae, Magnae Ducis Lituaniae, 
Russiae , Prussiae , Masoviae , Samogi- 
tiae, Livoniae, Czemichoviae, etc. etc. 
Cliviae Niverniaeque Ducis, Principis 
Mantuae, et Montisferrati , ad augusti 
funeris, in Urbe Regni Primaria, post- 
humum moeroris publici obseąuium, per 
M. Stanislaum Josephum Biezanowski, 
Leop. in Alma Academia Cracoviensi 
Collegara Minorem Ordinarium Poeseos 
Professorem, dolenti aflfectu, erectum. 
Anno Salutis, 1667. die 22. Septembris. 
Cracoviae, typis Stanislai Piotrkowczyk, 
S. R M. Typograpbi. folio, k. nlb. 17. Na odwr. tytuhi: In gentilitium insigne 
illustr. Praesulls. — Dedykacja: Ulus. et 
Rev. D. Andr. Olszow^ski Episcopo Culm. 
et Pomer. — Na końcu : Sumptibus et fun- 
datione perpetua Magn D. D. Bart. No- 
wodworski Eq. Melit. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. — Przezdz. 

— Medulla animi elegantis, ad sum- 
mum eruditae gloriae culmen , in cor- 
culo musarum , et atticae suadae fla- 
mine primo, Perillustri , et adraodum 
Reuerendo Domino, D. M. Martino Win- 
kler S. Th : Doctore, et Professore, col- 
lega maiore, praeposito Sandomiriensi, 
Custode S. Floriani, cancellario Lanci- 
ciensi; dum in alma Vniuersitate Cra- 
couiensi, pro loco inter Perillustres S. 
Theologiae Doctores , in peraugusta fre- 
quentiae illustrissimo conspectu, et in- 
ter festivos publicae laetitiae consentes, 
ritu solenni responderet, sacro theologici 
doctoratus honore evecta; et a M. Sta- 
nislaoJosepho Biezanowski, Leopol: in 
eadem alma universitate- Crac: Pbiloso- 
phiae Doctore; Collega Minore, ordi- 
nario poeseos professore , panegyrico 
applausu, ofificiosissime celebrata. Anno 
Salutis 1683. Die 9. Mensis Nouembris. 
Cracoviae, typis Vniuersitatis. fol., ark. 
B, (k. 4). 

Branic. — JagieU. — Krasińs. — Ossol. 

— Sepulchralis memoria Perillustris 
olim et admodum Reuerendi Domini, 
D. M. Stanislai Jurkowski S. Th. Doc- 
toris et Professoris, Protonotarij Apo- 
stolici , Ecclesiae S. Floriani Praepositi, 
Opatouiensis , et S. Georgij in Arce 
Cracouien : Custodis , etc. Almae Vni- 
uersitatis Cracouiensis ProcanceUarij di- 
gnissimi , dum Magno omnium dolore, 
postbumoque obseąuio, ad aedes S. Flo- 
riani, iusta ei funebria, persoluerentur; 
a M. Stanislao Josepho Biezanowski, 
Leopol : Pbilosophiae Doctore , Collega 
Minore , Ordinario poeseos professore, 
victurae perenni tati consecrata. Anno 
aerae • Cbristianae 1669. die 13. Junij. 
Craeoviae, apud baeredes Cbristopbori 
Scbedel S. R. M. typ: folio, 5 k. nlb. 

Na odwr. str. tytułu przypisał prozą egze- 
kutorom testamentu : X. Jędrzejowi Ku- 
charskiemu S. Teol. Dr. i Professorowi, BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 119 rektorowi TJniw. Krak. , X. Jędrzejowi 
Grabianowskiemu ob. prawa Dr. i profes- 
sorowi, i X. Mikołajowi Zalasowskiemu 
ob. prawa professorowi i kanonikowi Koli. 
WW. SS. Sam panegiryk stylem naka- 
miennym. 
Akad. — Branic. — Czar tor. — Jagiell. — 
Ksasińs. — Ossol. 

— Messis liliorum qumaria, ex bor- 
to Mariano salutationis angelicae, falce 
anagrammatiea , collecta , ac in fasces, 
et acervos dein sertutn plexa, capiti ma- 
gnae Dei Matris, caput venenosi ser- 
pentis, in sua immaculata conceptione, 
gloriosissimo triumpho conterentis, no- 
vo devoti Messoris invento dicata; et 
ad honorem eiusdem SS. Virginis , absq ; 
macula originali conceptae, a M. Stanislao 
Josepho Biezanowski Leopol. in alma Uni- 
versitate Craoviensi Philosophiae Docto- 
re, Collega Minore, ordin. poeseos prof. 
ApoUineis epigraramatum Corymbis, et 
panegyrico applausu coronata. Anno a 
partu Virginis iraraaculatae conceptae 
1668. Superiorum perraissu. Cracoviae, 
typis Uniyersitatis w 4ce, ark. nlb. 
L. C. 5. 

Na ark. Hh. jest Emblema centum anagram- 
matum Andreae Żydowski vexillifero Cra- 
coviensi dicatum. Od ark. S^ ida: Acervi 
liliorum Mariae post Messes et Fasces ac- 
rostichice dispositi Joanni Cantio dedic. 
Cały tom 135. kart mający wierszowany 
kunsztownie elaborat, rozpoczął autor w 
Maju a ukończył w Październiku. Zaiste 
żal tej pracy ciężkiej cechującej niedołę- 
ztwo umysłów Uniwersyteckich. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Mnemosynon panegyricum , im- 
mortalitati nominis, perillustris olim, et 
admodum Reverendi Dńi D. Alber- 
ti Nowieyski^ philosopbiae et J. U. 
Doctoris, Ecclesiae Catbedralis Var- 
miensis Canonici et Cancellarii, viri 
aeterna raemoria dignissimi , ob eximiam 
ejus in viros literatos munificentiara, 
ac praecipue, ob insignem fundationem, 
collegii minoris in alma universitate 
Cracovie professoribus , perpetuo cen- 
su inscriptam, donatamą; in argumen- 
tum debitae gratitudinis , posthumaą; 
memoriae , a M. Stanislao Josepho Bie- 
zanowski Leopol. philosopbiae in alma 
Uniyersitate Cracovien. Doctore, Col- 
lega Minore, officiosissimo aiFectn con- secratura. Anno Domini 1665. Craco- 

viae, apud haeredes et Succes. Lucae 

Kupisz, S. R. M. Typogr. foUo, ark. 5. 

Na odwr. str. tytułu herb Kapituły Wanniń- 

skiej w miedziorytowej rycinie N. P. M. 

i J Chr. pod nim 12 wierszy łacińskich. 

Przypisał prozą prałatom i kanonikom 

Katedry Warmińskiej. Na końcu: Sumpti- 

bus Nowodworscianis. (wierszem). 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Monile Habdank pretiosum lau- 
rea jurisprudentiae doctorali in D. Fe- 
liciano in Raduny Raduński ecclesiae 
catbedralis Vladislaviensis Canonico, 
Praeposito feławnensi, dum in Univer- 
sitate Cracoviensi Juris Utriusąue Doc- 
tor ritu solenni renuntiaretur, bonorifi- 
ce coronatum et a Stanislao Josepho 
Biezanowski gratulatorio applausu cele- 
bratum 1682. d. 3. Augusti. Cracoviae 
typis Universitatis. fol. kart 2. (stylem 
lapidarnym). Ossol 

— Monumentu m aurea bipenni ex- 
asciatum , aeternae memoriae , illustris- 
simi olim , et Reverendissimi Domini 
D. Alberti de Pilca Koriciński, Archi- 
ep. Leopol., Praepositi generalis Mie- 
chov., dum in Ecclesia Cathedrali Cra- 
coyiensi, magno sepulchralium honorum 
apparatu, iusta ei funebria persolveren- 
tur; a M. Stanislao Josepho Biezanow- 
ski Leopol. in alma Univ. Crac. Phil, 
Dre, collega Minore. ordinario poeseos 
professore, panegyri funebri consecra- 
tum. Anno Salutis 1677. die 25. raen- 
sis Februarii. Cracoviae, 1677. Typis 
Uniyersitatis. fol. E^ (5 ark.) proza. 

Dedyk. Piotrowi Korycińskiemu Przełożone- 
mu miechowskiemu. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Monvmentvm yicturae gloriae, 
Perillystri olim, et admodum Reveren- 
do Domino D. Stanislao Cezari, J. U. 
D. Prothonotario Apostolico, Posnanien- 
si, et Ecclesiarum CoUegiatarum , SS. 
Omnium Graco uien: et S. Crucis Vra- 
tislavien: Canonico, S. R. M. Secreta- 
rio, dum ei^ posthumo pietatis Christi- 
anae obsequio, Cracoviae ad aedes D. 
Annae, Communis lUustrium hospitum, 
et amicorum dolor, funebribus exequiis 
parentaret ; a M. Stanislao Josepho Bie- 
zanowski, in alma Yniuersitate Craco- 120 BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. uiensi pbilosophiae Doctore , CoUega 
Minore, Ordinario Póeseos Professore, 
dolenti calamo et affectu erectum. An- 
no Salutis 1671. Die 3. Decembris. 
Cracoviae , ex officina Schedeliana S. 
R. M. Typogr. folio, k. b. 

Na odwrocie dedyk. Martino Winkler Scho- 

last. S. Annae. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Zielińs. 

— Now4 zakwit4iacego karmelu w 
Xię8twie Siewierskiem ozdoba, bractwo 
szk4plerz4 Świętego, przenMostoyniey- 
szey Mdtki Bożey Naświętszey Pśnny 
Maryey, przy kościele farnym Siewier- 
skim , ku większey chwale Boskiey y 
na pomnożenie gorętszego ku Przena- 
świętszey Pannie nabożeństwo,, przez 
W. X. Szymona Stankiewicza, pleba- 
ni Saczowskiego, fundowane; a przy 
uroczystym iego wprowadzeniu, ku wie- 
czney pamięci przez M. Stanisława Jó- 
zefa Bieźanowskiego w przesławney 
Akademicy Krakowskiey P. D. K. M. 
rythmem nabożnym ogłoszone. Roku 
pańskiego 1681. dnia (20.) miesiąca Czer- 
wca. W Krakowie w drukarni akade- 
mickiej, w 4ce, 2 arkusze, (druk ła- 
ciński). 

Na odwr. str. tyt. herb liii ja Oborskich i 
pod nim 8. w. pol., na pochwałę. Przypi- 
sał prozą pol. X. Mikołajowi Oborskiemu 
biskupowi Laodyckiemu , Suffraganowi 
Scholastykowi Krakowskiemu i natenczas 
administratorowi biskupstwa Krak. autor, 
wierszem pol. opisuje ustanowienie brac- 
twa Szkaplerza Św. 

Jocher 9023. Jagiell. — Ossol. 

— Olympias academica sub eximia 
protectione, lUustr. et Reverendissimi D. 
D. Petri Gembicki D. et Apost. Sedis Gra- 
tia Eppi CracoY., Ducis, Severiae, Al- 
mae Univ. Grac. Cancellarii faventissi- 
mi, a. V. V. XVIII. viris Secundae 
laureae in Artibus et Phil. candidatis. 
Dum a Perillustri , Clarissimo et Ex- 
cellentissimo Domino, D. M. Joannę 
Tonski J. U. et Medic. Doct. ac prof. 
contubernij Philos. provisore, Archia- 
tro Illustr. Almae Univ. Graco v. Procan- 
cell. longe dignissimo, post diuturnos 
rigidi examinis, strenue exantlatos la- 
boreS; philosophiciq ; certaminis plus- 
quam Olympicum felicissime confectum Curriculum, in celeberrimo totius Uni- 
yersitatis Gonventu, nobiłissimorumq; 
hospitum florentissima corona, Magiste- 
rij in Artibus et in Philosophia Docto- 
ratus licentiam conseąuerentur, celebra- 
ta, et a Stanislao Josepho Biezanowski 
Leop. eiusdem Laureae Candidato, amo- 
ris et gratulationis ergo, solenni applau- 
su ad Cytharam Apollinis decantata. 
Anno a partu Gastissimae Yirginia. M. 
DC. LV. die 17. Mensis Martij. Gracoviae, 
Ap. Lucara Kupisz, S. R. M. Typogr. 
fol. k. nlb. 14. (G»). 

Na odwrotnej stronie karty tytułowej herb 
pod nim wiersz Jana Morikoniego nastę- 
pnie dedykacya Piotrowi Gembickiemu 
Bisk. Krak. wiersz do Dra Med. Jana 
Tońskiego. Przemówienia wierszowane do 
egzaminatorów któremi byli Kacki, Slon- 
kovius i Suscius. Laureaci: Jan Koliński, 
Mar. Leszczynowicz , Alex. Mikoszewski, 
Alb. Kotulecki, Alb. Maieranowski , Stef. 
Dotkiewicz , Sebast. Wilkoszewic , Sebast. 
Malegowski, Rafał Rościcki, Andrzej Lat- 
kowski , Adam Brykner, Stanisław Pa- 
procki, Mik. Jabłoński, Jan Ruczki, Szy- 
mon Kawalczewski , Jan Rakowski, Jan 
Buglewicz. Kończy panegiryk dla Bieźa- 
nowskiego. Za rektorstwa Gabryela Ochoc- 
kiego. 18. herbów umieszczonych przy na- 
zwiskach. 
Jocher 1422. — Bandt. H. dr. Krak. 4t3Ł 
Czartor. — Horodecka. — Jagiell. — Ossol. 

— Oraculum parthenium augustis- 
simae caelorum reginae Virginis Dei- 
parae absq; macula originali conceptae,' 
honori. ex his salutationis angelicae 
verbis , Ave Maria , gratia plena , Do- 
minus tecum , ab eximio viro J. Bap- 
tista Agnensi, sola vi mentis, ob de- 
fectum visu8 , centum puris anagrani- 
matis , ex priori editione selectis , de- 
ro te pariter ac ingeniose revełatum. Et 
a Stanislao Josepho Biezanowski Leo- 
pol. in Alma Unirersitate Gracoviensi 
Pbilosophiae Doctore, Collega Minore, 
Poetaq ; Ordinario, visu ab annis octo- 
decim orbato, totidera Epigrammatura 
centuria , illustratum. Anno a partu 
Virginis Immaculatae, 1668. Craeo- 
viae , apud heredes Christophori Sche- 
del S. R. M. ty pis. folio, kart 21 nlb. 

Ded. Klemensowi IX. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Uniw. lwowa. — Warsz. Uniw. BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 121 — Tenże tytuł. Reirapressura Cra- 
coviae, typis Universitatis. 1682. w 12ee, 
kart nlb. 58. 

Czapski Eraer. — Czartor. — Ossol. — 
Raczyńs. — Warsz. Uniw. 

— Toż, et nunc tertio recusum. 
Cracoviae, typis Universitatis ob. wy- 
żej : Deliciae 1684. 

— Oraculum panegyrici applausus 
triumphale, magno Themidis Polonae 
oraculo; Perillustri et Reverendissimo 
Domino, D. Petro Stanislao Orłowski, 
Protonotario Apostolico, Ecclesiae Cathe- 
dralis Cracoyiensis Canonico, Praeposi- 
to Infulato, ac Officiali Perpetuo Tar- 
noviensi, S. R. M. Secretario; ad San- 
ctissimum D. N. Alexandrum VIII. 
Pontificera Maxiraum, ab Illustrissimo 
et Reverendissimo Principe , D. Joannę 
Małachowski , Episcopo Cracoviensi, 
Duce Severiae, pro reddenda obedien- 
tia Romani misso, Oratori , dum in Per- 
augusta Sapientia Romana, Doctoralem 
Juris Utriusq; Lauream solenni ritu con- 
seąueretur, honoris et gratulationis ergo 
a M. Stanislao Josepho Biezanowski 
Leopol: in Alma Universitate Craco- 
viensi, Philosophiae Doctore, Colłega 
Minore, Ordinario Poeseos Professore, 
dedicatum. Anno Salutis M. DC. XC. 
die 18. Martii. Romae. Ex Typogra- 
phia Jo. Francisci de Buagnis. Superio- 
rum permissu. (1690.) folio, sign. E^ 
(10 k. nlb.) 

Ded. Carolo Barberino Cardinali Regni Po- 
lon. Protectori. 

Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Przezdz. 

— Oraculum Themidis, ad solenne 
novi honoris auspicium, clarissimi et 
excellentissimi Domini, D. M. Matthiae 
Kuczankowicz , Phiae Doctoris, publici 
S. authoritate apostolica notarij , civita- 
tis Leopoliensis notarij et syndici , ac 
secretarij generalis, dum a magnifico, 
clarissimo, et admodum Reverendo Do- 
mino, D. M. Alberto Łańcucki, Juris 
U. doctore et professore, ecclesiae col- 
legiatae SS : O : cancellario , et S. Mi- 
chaelis in arce cracoviensi canonico, 
ac interea studii generalis alraae uni- 
yersitatis cracoyiensis rectore yigilan- tissirao, in peraugusto D. D. Jurecon- 
sultorum coUegio, juris utriusque doc- 
tor ritu solenni renuntiaretur, officiosis- 
simi applausus , et gratulationis ergo a 
M. Stanislao Josepho Biezanowski Leo- 
pol. Phil. Doctore luci publicae conse- 
cratum. A. D. 1661. die 19 decembris. 
Cracoyiae , typis viduae Lucae Kupisz 
S. R. M. typogr. (1661). fol. kart 4. 
Na odwrocie tytułu wiersz : Principi animan- 
tium Leoni Roxolano. Dedykacya Procon- 
suli, consulibus. senatui urbis Leopoliensis. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Przez- 
dziec. 

— Oriens Byzantinus in Austria, 
et Pannonia triumphatus, serenissimo 
et inyictissimo principi , Joanni III. dei 
gratia , regi Poloniarum , magno duci 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, 
Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Ki- 
ioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, 
Czernichoviaeq; etc. etc. Pannonico, 
Scythico, Otthomanico, victori, et trium- 
phatori , ob res , pro orbe christiano, 
fortiter et feliciter gestas augustissimi 
magnificentia triumphi , in trophoeum 
immortale, a M. Stanislao Josepho Bie- 
zanowski Leopol: in alma universitate 
Cracoviensi, philosophiae doctore, cól- 
lega minore , ordinario poeseos profes- 
sore, operę panegyrico erectus. Anno 
salutis M. DC. LXXXIII. Cracoviae, 
typis universitatis. (1683). folio , 26. 
k. nlb. 

Branic. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Orpheus sarmaticus , piis Musa- 
rum lacrymis deploratus, et in funere 
clarissimi et magnifici Domini, D. Lau- 
rentii Smieszkowicz , Philosophiae et 
Medicinae Doctoris Universit. Crac. 
Procancellarii et generalis Rectoris Vi- 
gilantissimi , Patris Patriae academicae 
desideratissimi, a Stanislao Josepho Bie- 
zanowski, Artium et Philosophiae Bac- 
calaureo debito cum dolore posthumae 
memoriae d. cq ; Anno Domini 1 646. 
die 26. Septembris. w 4ce, 8 k. nlb. 
(wierszem). 

Dedykowane Adam. Opatowiuszowi. 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
lwów. 

— Wieczna pamięć cnót i zasług 
nieśmiertelnych Jaśnie Wielmożney nie- 

16 122 BIEŹANOWSKI. BIEŻANÓW SKI. gdy Pani Jej Mci P. Maryanny z Zmi- 
groda Zebrzydowskiey Wojewodziny 
Krakowskiey, Lanekorońskiey etc. Sta- 
rościny, przy akcie pogrzebowym, osta- 
tnia pobożności Chrześciańskiey usługa, 
w kościele 00. Bernardynów, konwen- 
tu Kalwaryiskiego odprawionym przez 
M. Stanisława Józefa Biezanowskiego 
w przesławney Akademicy Krakow- 
skiey P. D. C. M. rytmem źał'osnym 
ogłoszona. Roku pańskiego 1671. dnia 
26. Listopada. W Krakowie w drukar- 
ni Dziedziców Krzysztofa Schedla J. 
K. M. typografa w 4ce, 1 arkusz. 
W 23 ośmiowierszach skreśla pochwałę dla 
zmarłej. 

Ossol. — Erasińs. — Uniw. Iwows. 

— Wieczna pamięć Jaśnie Wielmo- 
żnego Pana Jegomości Pana Stefana 
z Piłce Korycińskiego Wielkiego Kan- 
clerza koronnego, warszawskiego, oy- 
cowskiego, Kowalskiego, rabsztyńskie- 
go etc. Starosty. B. r. m. i dr. folio, 
k. 1. (dr. goc). (wiersz). 

Koryciński Stefan umarł r. 1658. 
Treter. Varm. k. 150. — Hoszowski K. O 
zasługach, s. 68. Ossol. 

. — Panegyris epithalamica , nobilis- 
simis sponsis , nobilissimo, et excellen- 
tissimo viro, D. Martino Anczowsld, 
medicinae doctori, consuli Leopoliensi, 
medico, et secretario regio; et nobilis- 
simae, ac lectissimae virgini, et spon- 
sae , Mariannae Tauseniae, inter solen- 
nes nuptialium festorum, in regia Żoł- 
kieviensi applausus, a M. Stanislao Jo- 
sepho Biezanowski Leopol. in alma Uni- 
versitate Grac: philosophiae doctore, 
collega minore , ordinario poeseos pro- 
fessore, ofticiesissimae gratulationis af- 
fectu dedicata. Anno salutis 1679. die 
29. mensis Octobris. Cracoviae, ex of- 
ficina Alberti Górecki S. R. M. ty- 
pogr. w 4ce, 7 k. nlb. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Uniw. Iwows. 

— Panegyris gratulatoria , Clarissi- 
mo et Excellentissimo Domino, D. M. 
Joanni Jarczynski, Philosopliiae, et Me- 
dicinae doctori, lllustrissirai , et Reve- 
rendissimi Domini, D. Andreae Trze- 
bicki, Dei et Apostolicae Sedis gratia, Episcopi Cracoviensis , Ducis Severiae, 
Almae Academiae Cracoviensis , Can- 
cellarii longe dignissimi , Medico or- 
dinario, dum pro loco inter clarissimos 
medicae facultatis doctores , et profes- 
sores, in alma Universitate Cracoviensi 
obtinendo, snb felicibus auspiciis, per- 
illustris, Magnifici, et admodum Reve- 
rendi Domini , D. M. Simonis Makow- 
ski, Saorae Teologiae professoris, Col- 
legae Majoris, Ecclesiae Collegiatae S. 
Floriani Canonici, S. R. M. Secretarij, 
Almae Universitatis Academiae Craco- 
yiensis, Generalis, et vigilantissimi Rec- 
toris, in nobilissima illustriura hospitura 
corona, honorifice responderet; a M. 
Stanislao Josepho Biezanowski, Leopo- 
lień. Philosopliiae Doctore, Collega Mi- 
nore, Ordinario Poeseos Professore, fe- 
stivo applausu , dedicata. Anno salutis 
1676. die 16 Martij. Cracoviae , typis 
Universitatis folio, 3 karty. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
Ord. Zamojs. — Ossol. 

— Panegyris ly-rica , Perillustri, et 
adm. Rńdo Domino, Simoni Starowol- 
ski, Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis 
Canonico, Cantori Tarnoviensi, Viro no- 
biłitate generis, doctrinae multiplici va- 
rietate, Scriptorum incomparabili faeli- 
citate, virtutum praestantia Clarissimo, 
Scriptores Sarmatiae iterato, exactissi- 
moque labore, aeternae posterorum me- 
moriae consecranti. Olim , dum in vi- 
yis felicissime ageret praepareta nunc 
ad feralem urnara , cum profusissimis 
lachrymis , ad perpetuam tanti literarum 
et literatorum patroni memoriam , offi- 
ciosissimo afiectu dedicata a M. Stani- 
slao Josepho Biezanowski Leopol. in 
Alma Universitate Grac. Philos. Doc- 
tore. Anno Domini 16.56. die 6. Aprilis 
[Na końcu:] In officina viduae et hae- 
redum Franeisci Caesarii S. R. M. typ. 
Anno Domini 1656. foliO; k. 6. 

Są dwie edycye z tego roku. Tytuł druko- 
wany odmienniej. 
Akad". — Jagiell. — Ossol. — Przezdz. 

— Parnassus sacer mons Koniusza, 
ad fe«ta Hyacinthina, Perillustris olim, 
& admodum Reverendi Domini, D. 
Hyacinthi Thomaszewic, J. Uą-, Doc- BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 123 toris, Protonotarii Apostolici, ecclesiae 
coUegiatae S. S. Omnium Archidiaconi, 
et S. Michaelis in Arce Cracoviensi 
Custodis , Curati Koniuszensis , iustis 
Musarura gratiis, a M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski , Leopol : in Alma 
Universitate Crac. Philosophiae Docto- 
re, Collega Minore, Ordin. Poeseos 
Professore, coronatus; nunc vero post- 
humo parentali obsequio, ad perennem 
tanti viri memoriam , luce publica do- 
natus. Anno Domini 1683. Cracoviae, 
Typis Universitatis. fol. 15. k. nlb, 
(wierszem). 

Ded : Petro Stanislao Orłowski Protonotario 
ApostoHco Offic TarnoY. Jacobo Żelazow- 
ski Canonico Boboviensi. Opiewane są gó- 
ry: S. Crucis. Częstochowa, Wawel, Ru- 
pellae, D. Stanislai I. Tyniec, Kalwarya, 
Bielany, Wiśnicz, Czerna, Alwernia. 
Poema drugiej części ma tytnł: Gloria sa- 
crorum montium, in gratiam Pamassi Ko- 
niuszensis, adjuncta. Sacri montes Polo- 
niae. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. — Przezdz. 

— Pegasus Wielopolscianus, ad gen- 
tilitia Komoro viorum flumina laeto con- 
iugii passu decurrens , et ad festa nup- 
tialia lUustrissimi , ac Magnifici Domi- 
ni D. Joannis de Pieskowa Skała 
Wielopolski, Regni Poloniae Dapiferi, 
Becensis , Bochnensis etc. Praefecti, 
et illustrissimae ac lectissimae virginis 
D. Christinae Constantiae de Komo- 
rów, Comitissae in Liptów, et Ora- 
wa Komoroviae, officiosissimi cultus, et 
auspicatissimi ominis ergo, per M. Sta- 
nislaum Joseph um Biezanowski Leopol. 
Philosophiae in Alma Universitate Crac. 
Doctorera epithalamico Musarura ap- 
plausu celebratus. Anno a partu Virgi- 
nis 166.5. die 4 Januarii. Cracoviae, 
apud viduam et haeredes Francisci Ce- 
sarii S. S. M. typis. folio, k. 8. (E). 

Czartor. — Horodecka. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. 

— Pericles Sarmaticus illrmus et 
excellentissimu3 Dnus, D. Georgius dux 
in Os>olin, comes in Tęczyn, S. R. 
J. princeps, supremus regni Poloniae 
cancellarius , Lublińcu: Lubaczovien: 
Lubomlen: Rieen: Adzelen: Bohusla- 
vień: Brodniceń: praefectus, dum Kli- mutov : in eo que sibi viv6s struxerat 
mausolaeo, coderetur, pompa funebrali, 
ab illmo D. Sigismundo comite a Don- 
hoff, Biedgostie: Sokahen: Poguslavien: 
Bolesłav. praefecto et illustrissima An- 
na Theressia a Tęczyn, consorte lectis- 
sima, vota pientissimi parentls, ad ae- 
des divae Yirginis Claro-Montanae Czę- 
stochoviae exolventibus , in praesentia 
illustrissimorum , illustrium , magnifico- 
rum , totiusque palatinatus Siradien : 
freąuentia, deductus, breviq; panegyri, 
a Stanislao Josepho Biezanowski Leo- 
polien : art. et Ph. B. celebratus. Anno 
jubilaci MDCL. die 30. Octobris. [Na 
końcu:] Cracoviae , typis Christ. Sche- 
delii, S. R M. typ. anno 1650. fol. 
10. k. nlb. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Pharuś immortahs gloriae , lu- 
cido yirtutum, et sapientiae fulgore ae- 
ternum coruscans, supra tumulum cla- 
rissimi olim et excellentissimi Dni D. 
M. Lucae Piotrowski, collegae majoris, 
regii professoris, scholarum Novodvor- 
scianaru proyisoris , Almae Universita- 
tis Cracoviensis generaUs oeconomi, dum 
ad aedes D. Annae, justa illi funebria, 
persolverentur, posthumo meritorum tan- 
ti viri praeconio, dolorisque publici af- 
fectu , a M. Stanislao Josepho Bieza- 
nowski, Leopol. Philosophiae doctore, 
collega minore, ordinario Poeseos pro- 
fessore, erecta, luciq; publicae con- 
secrata. Anno salutis 1679. die 28 nien- 
sis Junii. Cracoviae , typis Universita- 
tis. fol. k. 2. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Pharus Benedictina, vitam S. P. 
Benedicti et ordinis ab eo instituti, il- 
lustrera tota orbe.gloriam complectens, 
votivo Jambici applausus honoi*e a M. 
Stanislao Josepho Biezanowski Leopol. 
in alma Universitate Cracoyiensi , col- 
lega minore , ordinario poeseos profes- 
sore cxcipitur. Cracoviae, typis Univer- 
hitatis. Anno Domini 1669. w 4ce. 

Jest to pochwała dzielą napisanego przez 
X. Stan. Szczygielskiego p. t. Pharus Be- 
nedictina , umieszczona na samym końcu 
tegoż dzieła i obejmuje 24: wiersze łaciń- 
skie. 124 BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. — Phiala aurea divinis plena my- 
sterijs, clarissimo et adm. Rndo Domi- 
no M. Paulo Hercioj collegae raajori, 
S. T. Professori, decano Opatovien. S. 
Flor: Canonico, Quaestionem theolo- 
gicam de visione Dei publico certamine 
exponenti , per Stanislaum Josephum 
Biezanowski Leopol : Artium et Phil : 
Baccal: magno suo et raęcenati et pa- 
trono , e paupere poetamm thesauro, 
oblata. Anno Domini 1647. die 18. 
Martij. Cracoviae, ty pis Valeriani Piąt- 
kowski, w 4ce, k. 6. (wierszem). 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. 

— Posthuma inextinctae virtutis 
claritas clarissimi olira et escellentissimi 
viri D. Martini Radyminski , Philoso- 
phiae doctoris , Collegae maioris , Tra- 
dnoviani professoris , Pro*tonotarij apo- 
stolici, m.-jgno omnium dolore extincti, 
ex eiusdem virtutum, et eniditionis lu- 
ce clarissima, ad perennera immortalis 
gloriae memoriara , deducta ; et inter 
luctuosas iustorum funebrium exeqma8, 
ab uniyersis aeademiae ordinibus, ad 
aedes D. Michaelis Arehangeli, PP. Car- 
melitarum Discalceatorum conventus 
cracoviensJs , eidem persolutas , a M. 
Stanislao Josepho Biezanowski Leopol. 
Philosophiae in alma Universitate Craco- 
viensi doctore. Debitae gratitudinis , et 
moestissimi cordis affeetu victurae pe- 
rennitati serrata. Anno restauratae sa- 
lutis 1664. die (23) Septembris. Craco- 
viae, apud haeredes et successores 'Lu- 
cae Kupisz, S. R. M. typog. (1664). 
folio, k. 5. 

Dzików. — Jagiell. — Kijows. — Ossol. 

— Prezent liliowy z herbownego 
klejnotu J, M. Panów Delpacych na 
przezacny akt weselny nowych oblu- 
bieńców P. Augustina Manziego kupca 
i obywatela Ki"akowskiego i J. M. Pan- 
ny Zophiey Delpacowny sławnej pa- 
mięci J. M. P. Franciszka Delpacego 
J. K. M. Obersterloytnanta ukochanej 
córki przez M. Jozepha Bieżanowskie- 
go przy melodyjnty wesołego Apollina 
cy tarze ofiarowany 1666. d. 10. Stycz- 
nia. W Krakowie, w druk. dziedz. Łukasza Kupisza J. K. M. Typogr. w 
4ce, kart nlb. 10. (wierszem). 

Delpacy z Florencyi osiadł w Krakowie. 

Ossol. 

— Primitiae solennes, magnae, et 
desideratissimae festivitatis S. Joannis 
Cantii Confessoris, Regni Poloniae et 
Aeademiae Crac: Patroni, a Sacra Ri- 
tuum Congregatione, in diem 19 men- 
sis Octobris nuper translatae, & in ec- 
clesia Collegiata S. Annae, maximo pu- 
blicae laetitiae, et devotissimi cultus 
triumpho, primum celebratae, ae in 
perpetuara tantorum gaudionim memo- 
riam, ad maiorem eiusdem S. Patriar- 
chae propagandum honorem, devoti car- 
minis panegyri, a M. Stanislao Jose- 
pho Biezanowski , Leopol : in eadem 
alma Universitate Craeovien. Philoso- 
phiae Doctore, Collega Minore, Ordi- 
nario Poeseos Professore, decantatae. 
Anno Salutis 1681. Die 19. mensis 
Octobris. Cracoviae, typis Universitatis. 
fol. 2. k. nlb (wiersz). 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Purpura senatoria, Illustrissimi 
olim, et excellentissimi Dni, D. Sta- 
nislai a Warszyce Warszycki, Comi- 
tis in Pilca , et Ogrodzieniec , Castel- 
lani Cracoviensis , Magni, et immortali 
memoria dignissimi Senatoris, luctuoso 
mortis syrmate involuta; sed ad peren- 
nem nominis eius claritudinem , dum 
magno olim patrono suo, generale stu- 
dium universitatis Cracoviensis , in ec- 
clesia collegiata S. Annae, funebribus 
exequijs parentaret; a M. Stanislao Jo- 
sepho Biezanowski , Leopol : in eadem 
Alma Universitate Graco viensi Philoso- 
phiae Doctore , Collega Minore, ordi- 
nario poeseos professore, ex umbris se- 
pulchralibus , in orbis faciem producta. 
Anno Salutis 1681. Die 25. mensis Fe- 
br uarij. Cracoviae , . typis Universitatis. 
fol. ark a,. Eg. (kart 12). 

Na odwr. str. tyt. herb Warszyckich Hab- 
.dank, ded. prozą Michałowi Warszyckie- 
mu, miecznikowi łęczyckiemu. 

Branic — Czartor. — Jagiell. — Rrasińs. 
— Ossol. 

— Pyramis coronatae gloriae, lUu- 
stri, et admodum Reuerendo Domino, BIEŹANOWSKL BIEZANOWSKI. 125 D. M. Saraueli Formankowicz , Juris 
Utriusą. Doctori , et Professori , Proto- 
notario Apostolico, ecclesiae collegiatae 
S. S, Omnium Custodi, Curato Prae- 
mykoviensi , dum in alma Universitate 
Cracoyiensi, pro loco inter clarissimos 
Juris Utriusq : Doctores obtinendo , in 
nobilissima magnorum hospitum, et aca- 
deraiei Senatus corona, ritu solenni re- 
sponderet ; honoris , et gratulationis er- 
go, a M. Stanislao Josepho Bieżano w- 
ski Leopol: in eadem Alma Universi- 
tate Craeoviensi, Philosophiae Doctore, 
Collega Minore, Ordinario Poeseos Profes- 
sore, panegyrico operę erecta. Anno Sa- 
lutis 1880. die 12. Mensis Decembris. Cra- 
coviae, Typis Uniyersitatis. fol. 2. k. nlb. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. 

i — Rosae tiaratae, nova sacri ho- 

noris purpura rubentes, ad coronamen- 
tum virtutis, et gloriae, lUustrissimi, et 
Reverendissimi Domini, D. Stanislai a 
Słupów Szembek, Dei et Apostolicae 
Sedis gratia, Episcopi Dionysiae, Suf- 
fraganei, Canonici, vicarii in spiritua- 
libus , et officialis generaHs Cracovien- 
sis; dum Varsaviae , in Ecclesia San- 
ctimonialium a Yisitatione B. M. V. in 

I augusta Maiestatum Regiarum, Senatus 
Poloni, et Ordinum Regni praesentia, 
a celsissimo et reverendissimo Praesule, 
ac principe, D. Joannę de Małacho wi- 
ce Małachowski, Episcopo Cracoviensi, 
Duce Severiae, ritu solenni in Episco- 
pum consecraretur, debiti cultus, et 
gratulatorij applausus ergo, per M. Sta- 
nislaum Josephum Biezanowski Leopol. 
in alma Universitate Cracoyiensi , phi- 

I losophiae Doctorem, Collegam Minorem, 
Ordinarium poeseos professorem, in or- 
bis faciem productae. Anno Salutis 1690. 
die 5. Mensis Martij. Cracoviae, typis 
Uniyersitatis folio, 13. kart nlb. 

Na odwr. str. tytułu herb Szembeków, pod 
nim 8 wierszy isiC^ Przypis proza nowo 
obranemu Biskupowi Dionyzyjskiemu. — 
Dosyć ciekawy panegiryk do życia Stani- 
sława Szembeka, pisał hegzametrem po- 
chwały J9go przodków, samego zaś Sta- 
nisława stylem nakamiennym. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ord. Zamojs. — Ossol. — Roskoszny związek małżeński, 
niebieska trzech przednieyszych bogiń 
inwencya w szczyrozłotych ypominku 
m^nelli wyrażony, a przy przezacnym 
akcie weselnym nowych oblubieńców, 
Jego Mci FAnk Woyciecha Szleszkow- 
skiego, Filozofiey y Medycyny dokto- 
ra y iey Mói Panny Anny Muchar- 
skiey, ukoch^ney córki Jego Mdi Pdnś, 
Piotra Mucharskiego, Filozofiey y Me- 
dycyny doktorA, w przezacney Akdde- 
miey krJikowskiey professord z wesoła 
krzykliwey lutnie melodyą, przez Sta- 
nisława Biezanowskiego, Leopol: N4uk 
wyzwolonych y filozoph. w przezacney 
AkAdemiey Krakowskiey Bakałarza 
ofiarowany. Roku pańskiego M. DC. 
LIV. dnia 15. listopada. Permissu ma- 
gnifici Dni rectoris. W Krakowie w 
druk. Łukasza Kupisza , (1654). w 4ce, 
k. 10. 

W poemacie tym Amor przybiega do We- 
nery i opowiada w jaki sposób strzałami 
przebić serca dwojga młodych. Zwołała 
Wenus, Junonę i Palladę do pałacu Cy- 
prydy i te dwie kolejno ośmiowierszami 
wysławiają miłość oblubieńców. 

Juszyń. I. 27. Dzików. — Jagiell. 

— Sacrae os aureum eloqventiae, 
doctorali theologicae laurus adorea co- 
ronatvm, dvm religiosus, et adm. Rndus 
in Christo pater F. Martinus Mroszkow- 
ski; Ordinis Carmelitarum Sacrae Th. 
Magister, Conuentus Cracou: in arenis 
B. M. Yirginisj concionator ordinarius, 
longeq ; meritissiraus , in alma Univer- 
sitate Crac: per Clarissimum et admo- 
dum Rdum Dominum, M. Nicolavm 
Svlikowski, Sacrae Th: Doctorem, et 
Professorem , Collegam Maiorem , ec- 
clesiae collegiatae S. Floriani Canoni- 
cuin , Cancellarium siradiensem. emeri- 
to in signi doclrina, praeclarisq; virtu- 
tibus, Doctoratus in Sacra Theołogia 
honore, in nobilissimo magnorvm hospi- 
tum concvrsv, et inter votiuos gratu- 
lantium applausus, insigniretur, a M. 
Stanislao Josepho Biezanowski, Leopol: 
Ph: Doctore, Coli: Min: Ordinario 
Poeseos Professore, in argumentum 
propensissimi aflfectus, debito tot meri- 
tis, et yirtutibus encomio celebratum. 126 BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. Anno verbi incamati 1666. die 12. 
Mensis Octobris, Cracoviae, apud he- 
redes et successores Lucae Kupisz, S. 
R. M. Typogr. fol. k. 3. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Sacrum fasciae Gembicianae vin- 
culum, mitrae pontificiae, et senatoriae 
purpurae, ornaraenta coraplexuni, can- 
dido virtutum, et purpureo honorum ne- 
xu, in immortalem gloriam coalescens, 
Illustrissimo et Rndissimo Dno, D. Jo- 
anni Gembicki, Dei et Apostolicae Sedis 
gratia, Episcopo Cvlmensi, et Pomesaniae, 
ad solennem actum consecrationis debiti 
cultus et observantiae ergo a Stanislao 
Biezanowski Leopol. artium et philos. 
in alma Universitate Craeovień. bacca- 
laureo, officiosissime dedicatuni. Anno 

a partu Yirginis 1653. mensę 

Die..,. Cracoviae, in officina viduae et 
haeredum Francisci Caesarij. S. R, M. 
typog. (1653). fol. k. 12. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Przezdz. 

— Sacrum theologiei honoris fasti- 
gium, Jllustris et admodum Reverendi 
Domini , D. Alberti Papenkowicz , Vsti- 
ensis, Sac. Theologiae Doctoris et Pro- 
fessoris, Collegae Majoris Ecclesiae Col- 
legiatae S. Floriani custodis, Prothonota- 
rii Apostolici, Cancellarii Lanciciensis 
Contubernij Staringelliani proyisoris, 
dum pro loco inter Sacrae Theol. Doe- 
tores, in celeberriiua Universitate Cra- 
coviensi obtinendo, ritu solenni respon- 
deret, debiti cultus et gratulationis er- 
go, a M. Stanislao Josepho Biezanow- 
ski, Leopol. Philosophiae Doctore, Collega 
Minore , votivo applausu, luci publicae 
exhibitum. Anno Salutis 1666. die 22. 
Mensis Februarij. Cracoviae, apud hae- 
redes et success. Lucae Kupisz S. R. 
M. typogr. fol. kart 5. 

Horodecka. — Jagiell. — Ossol. 

— Sapiens magni aninii umbra, 
consęrvandae immortali memoriae, cla- 
rissimi olim et excellentissimi Domini, 
D. M. Gabrielis Ochocki philosophiae 
et medicinae doct. ac profess. con- 
sulis cracoyiensis , summa virtute, eru- 
ditione , authoritate prudentia, de alma 
Universitate cracoviensi, et de omnibus, viri longe meritissimi ; dum , in eccle- 
sia B. M. V. in circulo Cracoviensi, 
sepulchrales eius exuviae funebri appa- 
ratu, magnoq; omnium dolore, tumu- 
larentur; a M. Stanislao Josepho Bie- 
zanowski, philos. doct , collega minore, 
ord. poeseos professore, jambis lugubri- 
bus, expressa. Anno salutis 1673. die 
29. Martij. Cracoviae, ox offiicina Sche- 
deliana S. R. M. typogr. fol. 2. ark. 

Na herb Ochockich napisat wiersz student 
Jan Spinek. Dedykacya Hieron. i Piotr. 
Ochockim braciom zmarłego. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Scazon amicus virtuti, et hono- 
ri , clarissimi , et excellentissimi Domi- 
ni , D. M. Stanislai Slowakowicz, Phi- 
losophiae, et Medicinae doctoris ac pro- 
fessoris, dum pro loco inter clarissimos 
Medicinae Doctores, ac professores, in 
Alma Universitate CracoYiensi obtinen- 
do, sub felicibus auspiciis, magnifici, 
perillustris, et A. R. D. D. M. Simonis 
Makowski, Sacrae Theologiae Professo- 
ris , Collegae Majoris , ecclesiae colle- 
giatae S. Floriani canonici , S. R. M. 
secretarij, Almae Universitatis Acade- 
miae Grac. generalis et yigilantissimi 
rectoris, in florentissimo illustrium ho- 
spitum consessu, disputatione publica. 
responderet; a M. Stanislao Josepho 
Biazanowski Leopol Philosophiae docto- 
re, collega minore, ordinario poeseos 
professore, gratulatorio applausu, dica- 
tus. Anno Salutis 1675. die 5. Septem- 
bris Cracoviae, 1675. Typis Universi- 
tatis fol. k. 2. Jagiell. — Ossol. 

— Sceptra rectoralia, Magnifico, 
perillustri , et admodum Reverendo Do- 
mino, D. M. Alberto Papenkowicz, S. 
Th. Doctori et professori , Ecclesiae 
Collegiatae S. Floriani praeposito, Con- 
tubernij Staryngeliani Provisori , Studij 
almae Universitatis Cracoviensis Gene- 
rali Rectori; dum a perillustri, et ad- 
modum Reverendo Domino, D. M. Jo- 
annę Radzki S. Th. Doctore , et pro- 
fessore, Ecclesiae Cathedralis Cracovien- 
sis Canonico, Collegiatae SS. Omnium 
praeposito, Scholarum Vladislavianarii. 
et Contubernij Sisiniani provisore, pro- 
tonot, Apost. S. R. M. Secretario, in BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI. 127 Rectorera Universitatis ritu solenni in- 
auguraretui'; honorifice collata, et a M. 
Stanislao Joseplio Biezanowski Leopol. 
philosophiae Doctore, Collega Minore, 
ordin: poeseos professore, applausu gra- 
tulatorio celebrata. Anno Salutifł 1679. 
die 25. Mensis Octobr. Cracoviae, tj- 
pis Universitatis. folio 1 arkusz. 

Stylem nakamiennym napisał pochwalę dla 
Wojciecha Papenkowicza kiedy tenże zo- 
stał Rektorem Ak. Krak. 

Jagiell. — Krasińs. — Ord. Zamojs. 

— Senatus musarum, iu Achate 
mirabili gemma, naturao prodigio ex- 
pressus, Magno Themidis, et Apollinis 
Mystae, Perillustri, et admodum Reve- 
rendo Domino, D. M. Stanislao Piskor- 
ski, juris uq; Doctori, et professori, Ec- 
clesiae Collegia tae SS. Ornnium Archi- 
diacono, Canonico Yelunensi , dum in 
alma Universitate Crac: pro loco inter 
perillustrea juridicae facultatis Doctores, 
in nobilissima illustrium hospitum co- 
rona , magno applausu responderet ; no- 
mine Parnassi Academici a M. Stani- 
slao Josepho Biezanowski Leopol : in 
eadera Alma Universitate Crac: Philo- 
soph. Doctore , Collega Minore , Ordi- 
nario poeseos professore, in symbolum 
gratulatorii affectus dedicatus Anno 
salutis 1683. die (4. dopis) Mensis No- 
vembris. Cracoviae, typis Universitatis. 
folio 1 arkusz. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Ord. Zamojs. 

— Septizonium triumphale , ad au- 
gustam inaugurationem , Serenissimi et 
Potentissimi Principis , Michaelis Kory- 
buth Dei gratia Regis Poloniae, Mag- 
ni Ducis Lithuaniae, Russiae. Prussiae, 
Masoviae , Samogitiae , Livoniae , Smo- 
lensciae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, 
Podlachiae, Czerniechoviaeque 6tc. Dni 
Dni Clementissimi ; inter maximos publi- 
corum operum apparatus, communemą, 
orbis Sarmatici laetitiam, auspicatissimi 
ominis, et immortalis gloriae, ergo: a 
M. Stanislao Josepho Biezanowski Leo- 
pol: in alma universitate Crac. phil. 
doctore, collega minore, ordinario poe- 
seos professore: operę literato erectum. 
Anno restauratae salutis, M. DC. LXIX. (1669). Die 29 Septemb. Cracovlae, in 

off. typogr. Stanislai Piotrkowczyk , S. 

R. M. typogr. fol. k. nlb. 3 i ark. H^ 

(=16 k.). 

Na odwr. str. herb Wiśniowieckich pod nim 
wiersze łac. Ded. Janowi Gembickiemu 
biskupowi płockiemu. Na końcu : Impres- 
sum sumptibus Novodvorscianis. 
Akad. — Branic. — Czartor — Dzików. — 
Jagiell. — Ossol. 

— Sidus aureum, in triumphali 
Cynthiae sinu, fulgentissimis Sieniavia- 
nae gloriae radiis , et in ore aureo, il- 
lustrissimi et magnifici domini, D. Adami 
Nicolai a Granów Sieniawski, comitis 
in Szkłow et Mysz, Palatinidae Terra- 
rum Yołhyniae , Capitanei Rohatinensis, 
ad auspicatissimam studiorura, in colle- 
gio Vladislaviano almae academiae cra- 
coviensis, innovationera , in peraugusta 
illustris^imorum hospitum corona peroran- 
tis, lucidissirae coruscans; et in argu- 
mentum publici applausus, a M. Sta- 
nislao Josepho Biezanowski, Leopol. in 
eadem alma Universitate Cracoviensi 
Philosophiae Doctore, Collega Minore, 
ordinario poeseos profess. panegyrico 
acroaraate coronatum. Anno salutis 1683. 
d. 29. mensis aprilis. Cracovice, typis 
Univers fol. kart. 9. 

Czartor. — Jagiell. — Kijows. — Krasińs. 
— Ossol. 

— Splendor et magnificentia, sena- 
culi theołogici, novo trium Coronarum 
doctoralium augmento, decorata; dura 
in alma XJniversitate Cracoviensi, Ma- 
gnificus, Perillustris , et Reverendissimus 
Domin lis, D. M. Jacobus Baltazarowic, 
Sacrae Thoologiae licentiatus, CoUegii 
Majoris Senior pater, Ecclesiae Cathe- 
dralis Cracoviensis Canonicus, Colle- 
giatae SS. Omnium et Prosoviensis prae- 
positus, Contubernii Staringeliani pro- 
visor. Stu dii Almae Universitatis Cra- 
coviensis Generalis, et vigilantissimus 
Rector; Perillustris, et admodum Reve- 
rendus Dominus, D. M. Joannes Mi- 
chalski , Sacrae Theologiae licentiatus, 
Ecclesiae CoUegiafae S. Floriani prae- 
positus, S. Georgii in arce Cracoviensi 
Custos, CoUegii Vladislaviani provisor, 
almae Universitatis Cracoviensis procan- 128 BIEŻANOWSKI. BIEŹANOWSKI. cellarius; perillustris et admoduin Reve- 
rendus Dominus , D. M. Franciscus Prze- 
woski Sacrae Theologiae licentiatus, Col- 
lega Major, Ecclesiae S. Annae Deca- 
nus, Scholasticus Curzeloviensis , Con- 
tubernii Hierosolymitani provisor, pro- 
curator Umyersitatis ; a perillustri et 
adraodum Reverendo Domino D. M. 
Martino Winkler, S. Th : Doctore et 
profess. , Collega Majore , Ecclesiae 
CoUegiatae Sandomiriensis praeposito, et 
S. Floriani Decano, Cancellario Posna- 
niensi , Gontu bemii Smieszkoviani pro- 
yisore, Sacrae TheologiaeDoctores, in flo- 
ren tissim o illustrium hospitum consessu, 
in Ecclesia CoUegiata S. Annae, ritu 
solenni renuntiarentur; debiti cultus, et 
gratulatorii applausus ergo, a M, Sta- 
nislao Josepho Bieżano wski Leop: in 
eadem alma Universitate Cracoviensi, 
philosophiae Doctore , Collega Minore, 
ordinario poeseos profess., triplici pa- 
negyri celebrata. Anno Salutis 1684. 
die 27. mensis Januarii. Cracoviae, ty- 
pis Uniyersitatis. folio, kart 7. 

Panegiryk stylem nakamiennym napisany 
dla Jakuba Baltazarowica . J ana Michal- 
skiego i Franciszka Przewoskiego, kiedy 
zostali ogłoszeni doktorami teologii w Ak. 
Krak — Dzieli się na trzy części i w 
każdej jednego z nich opiewa zasługi. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasins. — 
Ord. Zamojs. 

— Szczęśliwy kres, lotney ku nie- 
śmiertelney chwale strzały, chwalebnym 
zawodem dopędzony, a przy żałosnym 
akcie pogrzebowym, wielkich cnot y. 
zasług , godnego niegdy męża , Jego 
Mości Pana Stanisława Kłosowicza, zło- 
tego klucza kawalera. Jego Królewski 
Mości Sekretarza, Raycy Krakowskie- 
go, na utulenie żalu, pozostałych zacnych 
potomkÓAV, y przyiaciół, threnem ża- 
łosnym, przaz M. Stanisława Jozefa 
Bieżanowskiego, P. D. C. M. ku wie- 
czney pAmięći, wystawiony. Roku Pań- 
skiego 1673. dnia .... Października 
w 4ce, k. 8. 

Przyp. H. Pawłowi KZosowiczowi Prawa O. 
Dr. Stolicy Apost. Protonotaryuszowi Płoc. 
Pułtusk. Warszawsk. Kleckiemu Kanoni- 
kowi J. K. Mci Sekretarzowi. Chwaląc 
Emartego, chwali i Hyacynta Łopackiego i Szymona Swierskiego, zmarły bywał 
burmistrzem miasta. 
Jagiell. — Kj-asius. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. — Uniw. Warsz. 

— Trabea purpurata, eminentissimi 
et reverendissimi principis, D. Michae- 
lis Stephani comitis in Radzieiowice, et 
Kryłów, Radzieiowski , S. R. E. Pre- 
sbyteri cardinalis , archiepiscopi Gne- 
snensis , legati nati , Regni Poloniae 
Primatis, primiq ; principis , Romae in 
deliciis Vaticanae Sedis , purpuratiq ; 
senatus ecclesiae habita, et summis ubiq; 
honoribus excepta; ac tandem in pa- 
triam feliciter redux, ex mente orbis 
poloni , et Palladis Jagellonicae vene- 
rabundo cultu, in argumentum publi- 
cae laetitiae, a M. Stanislao Josepho 
Biezanowski Leopol. in Alma Universi- 
tate Cracoviensi Philosophiae Doctore, 
Collega Minore, ordinario Poeseos Pro- 
fessore, applausu panegyrico celebrata. 
Anno Salutis 1690. Cracoviae, Ty pis 
Uniyersitatis. fol. kart. 25. 

Są tu szczegóły do Hieron. i Mich. Radzie- 
jowskich. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Trabea sapientiae coronata recto- 
ralibus Academiae sceptris, feliciter con- 
juncta; perillustri magnifico et admodiim 
reveren. Domino, D. M. Simoni Makowski 
S. Th : licentiato et professori , Eccle- 
siae CoUegiatae S. Floriani Custodi, 
Curato Nasiechovicensi, Contubernij Hie- 
rosolymitani provisorij S. R. M. Secre- 
tario, Almae Univer8itatis Cracoriensis, 
Generali et vigilantissimo Rectori , dum 
ad aedes S. Annae, in maxiraa illu- 
strium hospitum , et academici Senatus 
corona, ritu solenni Sacrae Theologiae 
Doctor, renuntiaretur, cum insigni ap- 
plausu, et laetitiae publicae acclama- 
tione collata; et in argumentum dębi- 
tae venerationis , votiq; gratulatorij, a 
M. Stanislao Josepho Biezanowski, Leo- 
pol: in eadem alma Universitate Crac: 
philosophiae Doctore, Collega Minore, 
ordinario poeseos professore , cultu pa- 
negyrico celebrata. Anno Salutis 1681. 
die 18. Mensis Octobris. Cracoviae, ty- 
pis Uniyersitatis. folio, 1 arkusz. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ord. Zamojs. BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKl. 129 — Tres panes coronati Perillustri 
et admodum Reverendo Domino D. M. 
Joanni Cynerski Rachtamovio Collegae 
Maiori sacrae theologiae Sententionario 
ecclesiae cath. Cracov. canonico, et ad 
SS. 00. praeposito, cum amplissima 
canonicatus cracoyiensis dignitate con- 
cordibus oranium Academiae Ordinum 
suffragiis delati. A Stanislao Josepho 
Biezanowski Leopolien : etc. celebrati. 
Anno 1653. folio. Ossol. 

— Tripos diva6 Themidis aureus, 
quatuor doctoralibus gemmis coronatus, 
virtuti et honori Perillustrium et ad- 
mod : Reverendorum Dominorum , D. 
Joannis Michtarowski Ecclesiae Cathe- 
dralis Yladislayiensis Canonici , Arehi- 
diaconi Crusyicensis; D. Christophori 
Stanislai Dembicki , Canonici et Offi- 
cialis Sandomiriensis , Praepositi Stob- 
nieensis S. R. M. Secretarij ; D. Chri- 
stophori Myszczynski , Pronotarij Apo- 
stolici , Cantoris Vislicensis , Sandomi- 
rien: Kielcen: Canonici, Actorum Cu- 
riae Episcopalis Cracoviensis Notarij ; 
D. Joannis Floriani Machowicz, Phi- 
losophiae Doctoris, Archidiaconi Pile- 
censis, Ecclesiae Collegiatae SS. Om- 
nium canonici, Praepositi Zamovecensis 
dum in Alma Uniyersitate Cracoviensi, 
a perillustri , et admodum reverendo 
domino, D. M. Sebastiano Piskorski 
J. U. Doctore, et Professore, ecclesiae 
collegiatae SS. Omnium Archidiacono, 
Canonico Vielunensi , Curato Lubori- 
censi , in florentissima lUustrium Ho- 
spitum corona, Juris Utriusą; Docto- 
res, ritu solenni renuntiarentur; per M. 
Stanislaum Josephum Biezanowski, Leo- 
pol. ia eadem Alma Uniyersitate Cra- 
coviensi, Philosophiae Doctorem, Colle- 
gam Minorem , Ordinarium Poeseos 
Professorem, gratulatorio applausu, de- 
dicatus. Anno Salutis 1690. Die 6. 
Mensis Martii. Cracoviae, Typis Uni- 
versitatis. folio, 6. k. nlb. 

Dzików. — Jagiell. — Kijows. — Krasińs. 
— Ossol. 

— Triuraphus animorum, sub victri- 
ci fascia, sacrum Vaveli fastigium co- 
ronante, lUustrissimo et Reverendissimo Domino D. Joanni Małachowski, Dei, 
et apostolicae Sedis gratia, episcopo 
cracoviensi, duci Severiae, almae Uni- 
yersitatis cracoviensis cancellario faven- 
tissimo, dum inter solennes publicae 
laetitiae apparatus^ sedem suam epis- 
copalem, auspicato primum ingredere- 
tur, maximo gratulantium afFectu exhi- 
bitus ; et a M. Stanislao Josepho Bie- 
zanowski^ Leopol: in eadem Alma Uni- 
yersitate Cracoyiensi Philosophiae Doc- 
tore, Collega Minore, Ordinario Poeseos 
Professore , panegyrico applausu luci 
publicae consecratus. Anno salutis 1681. 
Die 27. Mensis Septembris. Cracoyiae, 
Typ. Uniy. fol. kart nlb. 16. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Trophaeum martiale Serenissimo 
ac Potentissimo Principi , Joanni Casi- 
miro, Poloniae et Sueciae Regi, Magno 
Duci Lithuaniae, Russiae, Prussiae, 
Masoyiae, Samogitiae, Livoniae, Czer- 
nichoyiae, etc. etc. etc. Domino, Dno 
Clementissimo. Post triplicis pro Deo, 
et patria, adyersus immanem rebellium, 
et Scytharum potentiam , expeditionis, 
fortissime exantlatos labores, ad peren- 
nem Suae Serenissimae Majestatis glo- 
riam , opera Stanislai Biezanowski Leo- 
pol. inclytae Uniyersitatis Cracoyiensis 
Academici, in Sacrario immortalitatis 
erectum. Anno aerae christianae M. DC. 
LIV. (1654) Die Mensę .... Cra- 
coyiae, apud Lucam Kupisz, S. R. M. 
Typog. fol. 12 k. nlb. 

Jagiell. — Krasińs. 

— Trophaeum yictoriosae crucis, 
gentilitia de stemmate Prus , falce , et 
solea armatura , nunc yero sacra docto- 
ratus theologici laurea, in perillustri et 
reyerendissimo domino, D. Vladislao de 
Mińsko Opacki, J. Uq; Doctore, Ec- 
clesiae cathedralis archidiacono, prae- 
posito Kościelecensi, S. R. M. Secreta- 
rio, dum in alma uniyersitate cracoyien- 
si , a perillustri et reyerendissimo Do- 
mino, D. M. Martino Winkler S. Th: 
Doctore et Proffessore, Collegii Majoris 
patre seniore , canonico crac. , praepo- 
sito Sandomiriensi, scholastico Kielcensi, 
etc. in florentissima illustrium hospitum 

17 130 BIEZANOWSKI. BIEŹANOWSKI. corona, sacrae theologiae doctor, ritu 
solenni ren un tiarę tur, niagno oranium 
applausu, coronatum; a M. Stanislao 
Biezanowski Leopol. in eadem alma 
Universitate Cracoviensi , Philosophiae 
Doctore, Collega rainore, Ordinario 
poeseos professore, officiosissimo cultu 
celebratum. Anno salutis 1689. die 26. 
septembris. Cracoviae , typis Unirersi- 
tatis. [1689]. folio kart 6. nlb. 

Czartor. -- JagielL — Kijows. — Krasius. 
— Ossol. 

— Uberes lachrymae, ad feralem 
urnam, excellentissirai olim, ac Doctis- 
simi Domini , D. M. Joannis Dziedzic, 
Philosophiae Doctoris, Collegae minoris 
Ordinarij eloquentiae Professoris, imma- 
turo obitu, magnoque omnium dolore 
extincti, a nobilissima Academici Sena- 
tns, totiusque Reipublicae literariae, et 
atrata maerentium amicorum corona, 
ob desideratissimi viri obitum profusae, 
et a M. Stanislao Josepho Biezanowski 
Leopol. Phil. Dre ad lugentem cytha- 
ram aeternitati servatae. Anno sal. 1660. 
pridie idus Maij. Cracoviae, in ofF. ty- 
pogr. yiduae et haeredum Frań. Ceza- 
ry S. R M. typogr. foL 1 ark. (wier- 
szem). 

Na marginesie poezyi wymienia dzieła od- 
noszące się do Dziedziców. Albertus Dzie- 
dzic defuncti Patruus vitam S. Hilde- 
gard. in Polon, transtulit. Joannes Dzie- 
dzic. 1) Aąuila Połubinia edita Yilnae. 
2) Panegyris nuptialis Leopardo, Firleja- 
no. 3) Rosae Broscianae. 4) Fascia thia- 
rata. 5) Theatrum virtutum. 6) Olor Ti:ze- 
bicianus. 7) Antipanegyricus Gu8tavo Sue- 
ciae. 8) Starowolski Elogia. 

Jagiell. — Ossol. 

— Unica maximi doloris gutta. yic- 
turae memoriae, clarissimi olim et ex- 
cellentissimi Domini, D. M. Joannis 
Rezner, Phiae, et Medicinae doctoris, 
S. R. M. medici, viri de re medica, 
mathematica, chymica, longe meritissi- 
mi, magno omnium dolore extincti, ex 
publico maerentium luctu, a M. Sta- 
nislao Josepho Biezanowski , Leop : P. 
D. pio, dolentią , affectu , servata. An- 
no Domini 1660. die 15. mensis Apri- 
lis. Cracoviae, in off. viduae Lucae Kupisz S. R. M. typographi. (1660). 
fol. 1 ark. 

Wierszem. Bezner umart 13. Kwiet. 1660 r. 
Jagiell. — Ossol. 

— Utraq; cives, lUustres et Gene- 
rosi Domini, Michael, et Joannes de 
Hoczew Bal, lUustris et Magnifici Do- 
mini, Stephani de Hoczew Bal, Vexil- 
liferi terrarum Praemisliae , Sago, to- 
gaq; inclyti herois, et suavissimi Ne- 
storis, charissimi filii, viuaeq; imagines, 
Ambo Cygni, Arcades Ambo, in ar- 
chigymnasio Jagielloniano, pro railitari 
et literata pubis Sarmaticae disciplina, 
pari animoru feruore , nec dissimili elo- 
quentiae gloria, decertantes, fausta ac- 
clamatione ex voto nobilissiraae magno- 
rum hospitum coronae , a M. Stanislao 
Josepho Biezanowski Phil. D. excepti. 
Anno Domini 1660. Die 29. Mensis 
Februarij. Crac: apud viduam Lucae 
Kupisz S. R. M. typog. (1660). w 4ce, 

k. 6. Jagiell. — Ossol. 

— Vectigal gratitudinis , serenissi- 
mo ac Potentissimo Principi Joanni 
Casimiro IV. Regi Poloniae, Magno 
Duci Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Ma- 
soviae, Livoniae, Samogitiae, Czernie- 
choviac, etc. etc. efc. nec non Sueco- 
rum , Gothorum , Vandalorumque hae- 
reditario Regi , Patri Patriae atque Vin- 
dici fortissimo Dom. Domino Clemen- 
tissimo Diyae Palladis Jagellonicae ope- 
ra , ad gerainam immortalis gloriae mo- 
lem , ab penis cum Sueco et victoriaru 
ex Moscho amplissima promerita appen- 
sum , et in gratiam fortunatissimi ad 
urbem Crac: Serenissimae suae Ma- 
jestis aduentus, a M. Stanislao Josepho 
Biezanowski , Leopol. Philos. in Alma 
Universitate Cracoviensi Doctore, Luci 
publicae consecratum. Anno restauratae 
salutis 1660. Die 29. Octobris. Craco- 
viae, in offic. viduae Lucae Kupisz, 
S. R. M. Typ. fol. k. 5. 

Na końcn: Siunptibus ex fundatione perpe- 
tua Bart. Nowodworski. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Vexillum immortalis gloriae, ad 
perennem sepulchralium honorum aram, 
illusti-issimi olim, et Magnifici Domini, D. 
Michaelis de Zebrzydovice, Zebrzydow- BIEŹANOWSKI. BIEŹANOWSKI, 131 ski , palatini Crac : , generalis Minoris 
Poloniae, Cracouiensis, Lanckoron: ca- 
pitanei , dum in auito, Zebrzydouianae 
pietatis monumento, in ecclesia F. F. 
Minor: de Obseruantia, celeberrirai 
Montis Caluariae, piis eiusdem mani- 
bus, iusta funeralia, naagno omniura 
dolore , posthumoq ; obsequio persolue- 
rentur; debito, in amplissimum Mecae- 
natem , pietatis afFectu , a M. Stanislao 
Josepho Biezanowski, Leopol: in alma 
uniuersitate Cracouiensi, eollega mino- 
re , ordinario póeseos professore , inter 
gentilitia, vexilli Zebrzydoviani , deco- 
ra, appensum. Anno Verbi incamati 
1667. Die 12. Maij. Cracoviae, in of- 
ficina haeredum Francisci Cezarij S. 
R. M. typogr. fol. kart U. (ark. E3). 
(wiersz). 

Na odwr. str. tyt. herb Zebrzydowskich 
Kadwan , pod nim wiersz łac. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Przezdz. 

— Wieczno trwała staroźytney Oz- 
doby roźa, albo nieśmiertelna pamięć, 
wielkich cnot, y zasług. Wielmożnego 
niegdy Pana Jego Mości Pana, Woycie- 
cha Kazimierza z Korozwęk Męczy n- 
skiego. Podkomorzego Wieluńskiego, 
Ldyskiego, etc. Starosty, pod hierogli- 
fikiem Rozy herbowney, potomnym 
czdsom. Przez M. Stanisława Jozefa 
Bieźanowskiego, Leopol. w Przesławney 
Akademicy Krakowskiey filozofiey Dok- 
tora, C M. za-łosnym threnem podana. 
Rokn Pańskiego, 1670. Dnia 26. Mar- 
ca. W Krakowie, u Dziedziców Krzy- 
sztofa Schedla, J. K. M. typograpbś,. 
fol. k. 8. 

Jagiell. — Ossol. — Przezdz. 

— Yinculum augusti sangvinis, ad 
festa nuptialia, illustriss. et excellentis8. 
sponsi , Joannis comitis de Pieskowa 
Skała Wielopolski, regni Poloniae pro- 
cancellarii, Generalis Minoris Poloniae, 
Cracovien. Neoforen. etc. etc. Praefecti; 
et Illustr. ac Exeellentiss. Virginis ac 
Sponsae, Mariae Annae Marchionissae 
de Arqvian ; Leopoli inter maximo8 
splendidissimi Hymenaei applausu, a M. 
Stanislao Josepho Biezanowski Leopol. 
in Alma Univers. Cracou. Philos. Doctore, Coli. Minore, Ordinario Póeseos Pro- 
fessore, panegyri epithalamica celebra- 
tum. Anno salutis 1678. die 12. men- 
sis Junii. Cracoriae, typis Universitatis, 
impensis Novodvorscianis. foHo, 5 ar- 
kuszy. 

Na odwr. tytułu jest dytyramb weselny wier- 
szem łacińskim do nowo zaślubionych. — 
Sam zaś panegiryk prozą pisany, lecz nie 
podający żadnej wiadomości, prócz tego 
tylko, że ojcem Podkanclerzego był Jan 
Wielopolski Wda Krak. a Marya siostrą 
królowej Kazimiery. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ord. Zamojs, 

— Zabawa Duchowna, na solenna 
oktawę, niepokalanego poczęcia, krolo- 
wey Niebieskiey^ Bogarodzice Maryey 
Panny, y Jey pomnożenie czci z pie- 
śni Salomonowych, z ich wykładem 
wzięta, y rythmem łacińskiem temuż 
niepokalanemu Mdryey Panny, poczę- 
ciu, służącym. Od M. Jozefa Stanisława 
Bieźanowskiego Filozofiey Doktora, Kol- 
legi Mnieyszego, Ordinsiryinego Poetyki 
Professora, w Przesł4wney Akademicy 
Krakowskiey, przysposobiona: a teraz dla 
zahkwy pobożnych, przez M. Andrzeia 
Brzezińskiego, nauk wyzwolonych y Fi- 
lozofiey doktor-, plebanś, Zborowskiego, 
n4 polski ięzyk przełożona : Roku Pań- 
skiego 1693. Za pozwoleniem starszych. 
W Krakowie, w drukarni akddemic- 
kiey. (1693). w 8ce, kart. nlb. 8. str. 
130. 

Na odwrocie tytułu wiersz na herb Firlejów. 
Dedykacya Zofii Barbarze Piaseczyńskiej, 
Wojew. Smoleńskiej, z Dąbrowice Firle- 
jownie. W przedmowie kart 5. jest krót- 
ka genealogia Firlejów. Cała książka w 
strofach ośmio wierszo wy eh a nad stron- 
nicami nadpis : Delicye ośmiodniowe. Na 
odwrocie aprobaty jest drzeworyt M. Bo- 
skiej z dziecięciem. 

Katal. Pijar, n! 123. — Juszyński I. 37. 
mylnie ma rok 1695. 

Jagiell. — Ossol. 

— Zelus heroicae contra haereses 
virtutis et sapientiae, in Illustri, et ad- 
modum Reuerendo D. Domino Martino 
Joannę Pathun, ecclesiae collegiatae 
Vielenensis Praeposito , dura in Alma 
Universitate Cracoviensi, a Perillustri et 
admodum Reuerendo Domino D. M. Joan- 
nę Radzki, S. Theologiae Doctore, et 132 BIEŹANOWSKI. BIGOSZEWSKI. Professore, Protonotario Apost : Ecclesiae 
Cathedr : Crac : Canonico, et Collegiatae 
SS. Omnium Praeposito, Scholarum Vla- 
dislauianarum, et Contubernij Sisiniani 
Provisore, S. R. M. Secretario, Sacra Doc- 
toratus theologiei laurea ritu solenni in- 
signiretur, meritissirao honore corona- 
tus; et a M. Stanislao Josepho Bieza- 
nowski Leopol. Philos. Doctore , Collega 
Minore, Ordinario Poeseos Professore 
applausu gratulatorio celebratus. Anno 
Domini 1680. Die 29 mensis Februarij, 
Cracoviae, typis Universitatis. (1680). 
fol. k. 3. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Zrzodło obfitey zalosci piadia stru- 
mieni płynące, na oświadczenie nie- 
08z4cowaney vtr4ty, kosztownego kley- 
notu przez śmierć nieuchronna rozbój- 
niczkę wydartego, na pogrzebie Wiel- 
możney P4niey, Jey Mości Paniey Leo- 
nory Konstanciey z Stanisławie Belzec- 
kiey, Starosciney Belskiey, vkochdney 
małżonki Wielmożnego Pana Jego Mo- 
ści Pana Alexandra Belzeckiego, Staro- 
sty Bełskiego, Dworzanina pokoiowego 
J. K. Mci przy ostdtniey posłudze, tak 
rozkoszney gałązki , przed czdsem nk 
wielki żal przezacnego domu odćiętey, 
wielkim śffektem płaczacey Kdmaeny 
przez Stanisława Biezanowskiego Nduk 
wyzwolonych Philozophiey Bś,kałarz4. 
oświadczone. Roku Pańskiego 1649. 
22. dnia Marca, W Krakowie , w dru- 
karni Łukasza Kupisza J. K. M. ty- 
pographa. (wierszem) fol. k. 2. str. ^13. 

Poema jest podzielone na pięć Strumieni, 
każdy drukowany odmiennym drukiem. 
Ostatni strumień płynie z pięciu po kolei 
córek Bełzeckiej. 

Jagiell. — Ossol. 

— Ob. Bielecki Marcin (cordolium ge- 
mentium 1693) — Cizemski Andr. Re- 
mig. (Laurus 1660) — Damascen J. 
(Królewic 1688) — Damirski Cypr. 
(Thaumaturgus 1672. od str. 118) — 
Frydrychowicz Dominik •(Hyacinthus 
1688) — Klimecki Krzysztof (Liber 
anagramm. 1690) — Kochowski Wesp. 
(Hypomena 1672) — Nakielski (Mie- 
chovia 1634) — Odymalski Walenty 
(Świata naprawionego 1670) — Piskor- ski Sebast. (Astraea Sarmat. 1692) — 
Podgórski Samuel Jan (Sacra cordium 
1693) — Putanowicz Józef (Zycie i cu- 
da 1780) — Starowolski Szymon (Mu- 
sices practicae 1650, VItae antistitum 
1655, 1658) — Szczygielski Stanisław 
(Aquila 1663, Liber penthicus 1684, 
Pharus Benedictina 1669) — Tłuczyński 
Maciej Ignacy (Żywot 1673) — Treter 
Kazim. Maciej (Heroicum Martis 1675). 
Przyjaciel ludu. Leszno R. VII. s. 105 — 
110. — Sottykow. O stanie Akad. 496. 
507—14 — Łętowski Katalog. II. 31— 
5. — Chłędow. Spis. 78. — Weteran 
Poznańs. 1825. 42.S— 4. — Juszyńs. 26— 
E. Kierski* w Tygod. illustr. 1864. 
T. 10. s. 445. — Chodynic. 25. — Ba- 
towski Nktre rekop. w Ks. Ossol. 1 — 10. 
— Encykl. Orgel. III. 408. 544—5. — 
Muczkows. Eękop. Radym. 66. 84 — 98. — 
Jablonow. Mus. Polon. 1782. s. 25. mó- 
wi że 150 panegiryków wydrukował. Jam 
zebrał ledwie 146. lecz być może, iż uro- 
niłem kilka, z powodu że w r. 1866. 
pożyczyłem bibliografowi w pobliżu War- 
szawy ówczas żyjącemu, cały mój zbiór 
pism Biezanowskiego, i ten u niego prze- 
padł. Trzeba było po raz wtóry w Kra- 
kowie zbiór ten formować. — Nie pierw- 
szy to i nie ostatni , rezultat koleżeńskiej 
uczynności. 

Bigae sponsorum Joan. Napsii 
(1660) ob. Napsius Joh. 

BIGNICaURT (De) Szymon (1709 
f 1775). Poesies latines et francoises. 
A Londres, 1756 w 12ce, str. 95. 

Są tu wiersze do ś. Stanisł. Kostki, do Ma- 
ryi Leszczyńskiej, do króla Stanisława. 

Czartor. 

Bignon Jerome (1589 f 7 Kwiet. 
1656) ob. Mole Math. (Arrest 1646). 

BIGOSZEWSKI Adalbert. Monumenta 
laureati honoris philosophica insignia. 
Adjutrice gratia et protectione : Celsissi- 
mi Illustrissimi et Reyerendissirai Domi- 
ni, D. Andreae Stanislai Kostka, Co- 
mitis in Załuskie Załuski, Episcopi 
Cracoviensis , Ducis Severiae , equitis 
aąuilae albae almae universitatis cra- 
coviensis. Cancellarii faventissimi. In 
fundamento virtutis ac eruditionis ad 
Decus et gloriam XVL W. DD. Se- 
cundae laureae Candidatorum erecta. 
ac dum a Perillustri Clarissimo et ad- 
modum Reverendo Domino D. Stanislao 
Philippowic, S. Theol. Doctore et Pro- BIGOSZEWSKI. BILANSKI. 133 fessore, ecclesiarum collegiat: S. Flo- 
riani Clepardiae ad Cracoviam Decano, 
etc. etc. CoUegii Majoris, ac totius Uni- 
yersitatis Cracov : Seniore Patre et pro- 
eancellario magisterii in AA. LL. et in 
Philosophiadoctoratus licentiam peractum 
rigidi examinis certamen in publica 
magnorum hospituin praesentia ritu so- 
lenni conseąuerentur. Per Adalbertum 
Bigoszewski , ejusdem Laureae Candi- 
datnm, authenticis fraternae propensio- 
nis documentis consignata. Anno Car- 
Mlne ChronostlCo, CabaLIstlCo feLI- 
Clter elato 

Spes e Mente DeCet praeCLaras 
345. 5. 180. 117. 341. 
pastVs honoris. 
545. 327. 
Die 16. mensis Junii, Cracoviae, 
typ. Collegii Majoris (1756). folio, k. 
nlb. 19. 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu a po 
nim 10 wierszy : Ex paneg. in obitum 
Joan. Waxman. — Dedykacya Michaeli 
de Korabniki Waxman Oswieeimensis et 
Zathoriensis Ducatum Pincernae. Mieści 
się następnie: Oda do Błog. Jana Kante- 
go, wiersz heroiczny do Stanisława Phi- 
lippowica. Spis egzaminatorów. 
Wreszcie Monnmenta dla tych laureatów 
z ich herbami : Ant. Firlecki. Jan Kru- 
szyński. Paw. Lamkowski. Mik. Jurkie- 
wicz. Kanty Toriani. Jan Ambrożewicz. 
Laur. Bulami. Cypr. Miller. Stan. Petul- 
ski. Jan Jordan. Roch Cybulski. Jak. Ga- 
jewski. Jozef Jrlici. Tom. Adamaszczyń- 
ski. Laur. Ficzkiewicz. Autorowi wiersz 
pisze Mik. Jurkiewicz. 
W dedykacyi (kart 8) jest genealogia Wax- 

manów skojarzonych z Rusockiemi. 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Przezdz. 

Bigoszewski Michał obacz Fidecki 
Ant. (Yiretnm 1753). 

Bihang til Afhandllngen om Ange- 
lands och Paleń s Borgerliga Forfattnin- 
gar. Stockholm. Tryckt hos Carl Stol- 
pe. 1771. w 4ce, 2. kart nlb. 

Jagiell. 

— Ob. Afhandling. 

Biharovsi(y Samuel ob. Thules A. 
(Das im Herbst gefundene Liebes Con- 
fect 1792). 

Bij Gustawa, kto dobry ob. Twar- 
dowski K. (1629). Bikewicz Mateusz ob. Łopaciński 
J. D. (Kazania 1778). 

BIKI Bernard. Osobliwe pańskie da- 
ry abo raczej Boskie w osobie godney 
pamięci Jaśnie Wielmożnego Pana Je" M. 
P. Karola na Dąbrównie y Zasławiy Hle- 
bowicza Woiewody Wileńskiego: Oni- 
ksztynskiego Radoszkowskiego Jałow- 
skiego Rakanczy skiego Lawary skiego etc. 
etc. Starosty przy akcie pogrzebowym. 
Z ambony Wilenskiey 00. Bernardynów 
okazane dnia 11. lutego roku piskie- 
go 1670. przez X. Bernardyna Bikiego 
reguły Franciszka Świętego braci mniey- 
szych de obseruantia Kaznodźieie gene- 
ralnego prowincyi Małopolskiey y Li- 
te wskiey definitora habitualnego. Z do- 
zwoleniem starszych. W Wilnie typis 
academicis roku 1670. dnia 8. Junij. w 
4ce , 5. arkuszy. 

Autor przypisał żonie zmarłego Katarzynie 
na Birzach i Dubnikach Radziwiłownie 
Hlebowiczowy Wdzinie Wileńskiej ; M arcy- 
cybelle Annie Hlebowiczownie Oginskiey; 
i Krystynie Hlebowiczownie. Na odwrocie 
tytułu w niektórych egzemplarzach jest 
herb Hlebowiczów. 
Są niejakie szczegóły do życia zmarłego. 
„Wiedeńscy Philosophowie przyznawali 
drukiem, że jest Decus Sarmatiae, a Aka- 
demia Krakowska witała go za powrotem 
do kraju jako Gloria Lituaniae". 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 

Iwows. 
Bilans (1 arkusz składany), folio. 
Obacz Billans. Krasińs. 

Bilański Piotr ob. Idzellowicz Mi- 
chał X. ^(1796). 

BILAŃSKI Walenty Jan. Cithaeron 
academicYs maturos autumnali tempore 
producens fructus. Ingenuis IX. primae 
Laureae Candidatis, dum per Excellen- 
tissimum ac Doctissimum Dominum, M. 
Yalentinum Joannem Mazurkowic, Philo- 
sophiaeDoctorem; et Collegii MinorisPro- 
fessorem, in celeberrimo Almae Aca- 
demiae Cracov: athenaeO; prima in ar- 
tibus et philosophia Laurea ritu solen- 
ni insignirentur, amoris et gratulationis 
ergo a Valentino Joannę Bilański, eius- 
dem laureae candidato, festiuo Cilharae 
applausu dedicatvs, Anno Domini, 1666. 
Die 23. Mensis Octobris. Cracoviae, 
apud haeredes et Sue: Lucae Kupisz, 134 BILANX. BILIŃSKI. S. K. M. typogr. (1666). w 4ce, kart 
10. 

Na odwrocie tytułu pod herbem pisze wiersz 
Christ. Mysczyński. — Dedykacya Stan. 
Wojeński Canonico. Dalej Ode Joanni 
Cantio ; oraz wiersze : Val. Joanni Mazur- 
kowic. Joan. Kudzki. Jac. Kogowski. Cas. 
Jean. Bryszkowski. Chrys. Mysczyński. 
Franc. Szeligowski. Mart. Strykiewicz. 
Mart. Bochenkowski. Alb. Krzemiński. 
Mart. Frankowicz. Dla autora piszą wier- 
sze Mysczyński i Szeligowski. 
Jocher 1437. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 
Bilanx theologica Stan. Ruppe. 1676. 
zob. Kortyni Alex. 

Bilanzo dereń in voriger Campagne 
yorgeg. Kriegs - Operationen zwischen 
Kays. Majestat, wie auch Spanien und 
England, den Niederlanden, Polen, Ve- 
nedig, dem Tiirk. Kayser und dem Kć)- 
nige in Frankreich. Mit einer Erzah- 
lung der grossen Conferentz im Haag. 
(Bez wyr. ra.) 1692. w 4ce, str. 56. 

Bilaw Stanisław. Ein Bekentnuss 
wider Osiander 1552. 

Tak zanotował Swidziński w swoim katalogu. 
Bildniissen ob. Neugebauer a Ca- 
dan (1626, 1644). 

Bildschriftliche Namenserklarung Pe- 
ter I. (1698.) zob. Wendel M. Wolf. 
Bilducki Adam ob. Chodkiewicz G. 
(Epithalamia 1594) — Threni (Parthe- 
nicae sodalitatis 1594) — Threni in 
obitum (1596). 

Bilducius Joannes ob. Threni in obi- 
tum (1596). 

BILDZIUKIEWICZ Hieronymus. Divi 
tutelaris patrii Casimiri insigne virtu- 
tum hieroglyphicis emblematum figuris 
adumbratum serenissimae Poloniarum 
reginae Constantiae ab Hieronymo Bil- 
dziukiewicz philosophiae in alma Aca- 
demia Yilnensi auditore devota obser- 
vantia humiliter oblatum. Anno salutis 
M. D. C. X. (1610). w 4ce, k. t. i 
2-ga karta sztych., 2. k. nlb. dedyk., 
24 k. nlb. ze sztychami w texcie i 2. 
k. nlb. 

Przy końcu data w chronostychu : TVta 

faVore preCor CresCant VIrtVteq* VetV- 

ta, HaeC CasIMIre tVo Xenla flxa thoLo. 

(an. 1610.). 

Kraszews. w artyk. Pożar Wileńs. Zamku. 

Czartor. — Horodecka. — Zamojs. Bildzinkiewiczowna Klara ob. Mit- 
hau Stan. Jan (Tryumf na wesele 
1629). 

BIELEFELD Christian (f 1695:) J. N. 
J. Fides ueterum et imprimis fidelium 
mundi antę diluviani in Christum ve- 
rum Deum et hominem ejusąue passio- 
nera meritoriam adversus pestilentem 
novatorum raaxime D. Georgii Calixti 
haeresin .... quam a disputatione so- 
lenni etc praeside Abrahamo Calovio 

tuebitur.... M. Christianus Bielefeld 

Wittenbergae. Literis exscribebat Jo- 
annes Rohnern. Anno 1655. w 4ce, 
str. 100. Warsz. Uniw. 

Blleński Adalbert ob. Franciscus To- 
mecki (Corona dignitatis 1762). 

Bilewicz Janusz (Jan) ob. Krapiń- 
ski Jan X. (Epoka 1653) — Stubski 
I. J. (Magnae molis). 

Bilewicz Jerzy ob. Stubski J. J. 
(Magnae molis magna ruina 1644). 

Bilewicz Jaroslaus ob. Stubski Ja- 
kób Jan (Magna molis magna ruina). 

Bilfinger Bernard ob. Jaworski St. 
(Discursus 1742). 

Biłgoraj ob. Ki-asicki Ignacy (1782) 
— Pieśń. 

Bilibra yeritatis et rationis de ver- 
bo Dei zob. Yorstius Henr. (17(X)). 

Bilina Jan ob. Pietraszkiewicz Mat- 
thias (Immat. occasus 1650). 

Bilina Michał H. ob. List o dziesię- 
cinach ruskich 1788. w 4ce. 

(Biling J.). Wiersze przy weselnym 
akcie JMci Pana Jana Bilinga z Jejm. 
Panna Urszula Turnerowna dnia 13. 
lut. 1753. fol.' 2 kart. ' Ossol. 

BILIŃSKI Felix Marcin. Trzy Kaza- 
nia ks. Felixa Bilińskiego kaznodziei 
ordyn. drohobyc: 1) O przewrotnej 
wolności i szkodliwej równości w dzień 
Św. Trójcy. — 2) O dawaniu dzieci 
do szkói publicznych podług najwyż- 
szych rozkazów, przy zaczęciu roku 
szkolnego. 3) O uszanowaniu i ozdobie 
kościołów na uroczystość poświęcenia 
kościoła. Przemyśl, 1793. w 8ce. 

Drohobycz. 

— Kazanie w dzień objawienia pań- 
skiego, które Grecy Feofania zowia BILIŃSKI. BILLICANUS. 135 przy uroczystem wody święceniu w Dro- 
hobyczy roku pańskiego 1796. dnia 6. 
Stycznia według starego kalendarza 
miane przez X. Felixa Marcina Bi- 
lińskiego Kaznodzieję ordinariusza Dro- 
hobyckiego. W Lwowie, drukiem Fil- 
iera, w 8ce, 20 stron. 

Przypisał Księdzu Glyceremu Dubickiemu 
rektorowi szkół i klasztoru zakonu S. Ba- 
zylego W. i proboszczowi Drohobyckiemu. 

Akad. 
(Biliński Hipacy). Światło myśli po- 
bożnych z których uwag niby świerk 
wzniecone przez mgły doczesne do wiecz- 
nej jasności dążącym dla łatwego przej- 
ścia w ręce podane, jasnemi cnotami 
jawnemi nieba, i zakonowi Wielmoż- 
nego , najprzewielebniejszego w Bogu 
Jmci X. Hypacego Bilińskiego Zakonu 
S. Bazylego W. Kongregacyi Ruskiej 
Proto-Archimandryty Opata Ławrow- 
skiego pomnożone, roku od potłumie- 
nia grubych ciemności piekła 1771. W 
drukarni J. K. M. Poczajowskiej (1771). 
w 12ce, str. 96. 

Biliński Jan ob. Tarzymięski Jerzy 
(Certamen Pułtoviae 1616). 

BILIŃSKI Mathias. Carmen nvptiale. 
Magnifico ac generoso Domino, D. Ma- 
thiae Olszewski Thesaurario terrae Wi- 
znensis etc, etc. Domino, et Fautori 
dignissimo. A nobili Matthia Biliński, 
Artium et Philosophiae Baccalaureo, in 
argumentum debiti honoris et obser- 
uantiae dedicatum. Anno Domini, M. 
DC. XXXIX, mensę februario, die 
XVI. [Na końcu:] Cracoviae, in offici- 
na Martini Philipowski, anno D. M. 
DC. XXXIX, w 4ce, ark. 3. 

Pod herbami piszą wiersze Matthias i Lu- 
dwik Stan. Raduńscy uczniowie. Nowo 
zaślubiona zwała sie : Starscia Dorota. 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

Billans, V2 arkusza in folio, (z wie- 
ku 18) 

Ob. Bilans. Branic. 

BILLAUT Adam, menuisier de Ne- 
vers. Le villebrequin. (Poesies galantes) 
Dedie a Monseigneur le prince. Paris, 
de Luyne, 1663. w 8ce, 23 kart, 528 
str. i 3 karty. 

Od str. 87 — 95 : Stances sur le depart de la 
Prłncesse Marie , reine de Pologne. (Billewicz). Pasterka z Billewicz. w 

8ce, pół ark. [Na końcu:] W Wilnie 

w druk. XX. SchoL Piar. R. 1770. 

Wiersz na ślub Billewicza Ciwuna Twer- 

skiego z (Anną) Łopacińską córką Pisarza 

Litewskiego w Wilnie. 

— Ob. Siemaszko Julian (Propositio- 
nes 1760). 

Billewiczowa Anna z Lopacińskich 

ob. Kausinus Mikołaj (1786) — Puzy- 
no wie (1732). 

Billewiczowna Helena ob. Moryko- 
ni (Na akt 1781). 

BILLEWICZ Józef Benedykt. Do J. 
W. J. X. Jerzego na Lubnie Połubień- 
skiego Sekretarza W. W. X. Ih. Pra- 
łata Archidiakona Wileńs. w dzień imie- 
nin jego r. 1793. w 4ce, kart 2. 

Na końsu podpis : Jozef Benedykt Billewicz 
Podkomorzy Nadw. J. K. M. Kapitan Ar- 
tylleryi Woyska W. X. L. 

BILLEWICZ Tadeusz. (Kaszt. Troc- 
cki t 1790). Mowa JWP. Billewicza 
Starosty Rossieńskiego Ciwuna r. 1782. 
w 4ce, k. 1. 

Do króla o wyznaczenie Seimików na elek- 
cyą nowego Starosty Xstwa Zmudzkiego. 

Ossol. 

— Prośba Billewicza do króla i skon- 
federow. Rzpltej Stanów, folio, kart 2. 

Krasińs. 

BILLEWICZ Theodorus. Triplex Phi- 
losophia rationalis, naturalis et moralis. 
Sub auspiciis D. Joannis Baptistae pu- 
blicae disputationi proposita in Alma 
Universitate Yilnensi Societatis Jesu a 
Magnifico DominoD. .... Dapiferide Duc. 
Samog. Praeside R. P. Joan. Sadkow- 
ski S. J. A. A. L. L. et Phil. Doctore 
eiusdem ordinario professore. folio, ar- 
kuszy nlb. Gg. 

Tytuł w drzeworycie. Na rycinie podpisany 
Al. Tarasowicz. Ten był rytownikiem w 
latach 1680 do 1690. 

Warsz. Uniw. 

Billewiczowie ob. Radziwiłł (Proźby 
1788). 

BILLIARD, jałmużnik zwyczajny kró- 
la Polskiego. Panegyrique de St Louis. 
Paris 1736. w 4ce. 

BILLICANUS Theobaldus Gerlacher. 
(Pillicanus. Diepolt. Dicholt. f 8 Sierp. 
1554). Epitome dialectices , Theobaldo 
BilHcano avtore. M. J. En quod longa 136 BILLINSKI. BION. tibi uix ćomctaria praestat, — Istc (sic) li- 
ber mira cum breuitate docet. — Hue bre- 
uitas si grata placet studiosa iuuetus — 

Assidua semper sedulitate legas. R. 

S. Tradere uis logice pueris argute Magi- 
ster — Feceris auspicium non nieliore 
libro. — Est breuis et tersus , docet 
isuper oia clare^ — Q.uae pueros pri- 
mo Bcire elemeta decet. B. m. i r. w 
8ce, sign. A — B,= 15 k. nlb. (Zape- 
wne karta i 6 ma datę :) Cracoviae, in 
officina typographica Hieronymi Scharf- 
fenbergi. Anno Domini MDXLVIII. 

Tej w egz. Bibl. Jag. nie ma. 

Ded. Hieronymo Riccio w r. 1530. w Nor- 
dli«gen. 

Branic. — Czetwert. — Czartor. — Jagiell. 

— De partium orationis inflexioni- 
bus, aliisque accidentibus ac syn taxi 
earundem , compendium Theobaldi Bil- 
licani noviter recognitum. Item de ac- 
centibus et ąuaflfitate syllabarum libel- 
lus, ejusdem Carmina scribere incipien- 
tibus perąuam utilis. Impress. Cracoviae, 
per Hier. Vietorem. Anno Dom. 1538. 
w Sce, k. nlb. 64. Ossol 

— (Tenże tytuł:) Cracoviae, per 

Hieronymum Yietorem. Anno 1543. w 
Sce, k. nlb. 64. 

JScher. Gelehrt Lexic. U. 955. 

Czartor. — Ossol. 
Billiński M. ob. Biliński M. 
Billius Jakób obacz Jan Damascen 
(1688). 

Billy (de) Jean (f 22 Listop. 1580) 
ob. Hozyusz Stanislaus (1568), 

BILONiUS Bartholomeus. Libelltis 
metricus, de uocum difticiliarum quan- 
titate. Elbing. 1609. w 8ce. 
Katal. Janss. 1686. 

Bilscius Andreas obacz Jurgiewicz 
Andrzej (1588). 

Bilski Nicolaus ob. Figureoa (1755) 
— Stadion gnesn. (1757). 

Porównaj Bielski. 

Bina gratulatio in ingressu Andr. 
Szołdrski zob. Gowarczewski G. (1636). 

Binarius Chalecianus, sive duo ma- 
nipuli 1642. zob. Chalecki Chr. 

Binae deduetiones sacrae Reg. Ma- 
jestatis Borussiae obacz Deduetiones 
(1733). BINASZEWSKI Gabryel. Disputatio 
theologica de Christi resurrectione pu- 
blice defendet... Lituano-Polonus. Lug- 
duni Batavorum, Petr. Van der Aa 
1727. w 4ce. Bibl. Zboru Wileus. 

BINET Cl. L'adieu de France au 
serenissime Roi de Pologne. Paris, Ga- 

douleau, 1573. w 4C6. Dzików. 

BINET Stefan S. J. (Ić69 f 4 lipca 
1639). Vie de Saint Stanislas Kostka. 
Paris, Chapellet 1622. w 12ce. 

Jest także w jego Opera Spiritualia w 2 t. 
Botomagi 1620. w 4ce. 

— Yita. di S. Stanislao Kostka tra- 
dotta dal Francese. Yenezia 1683. w 
4ce. 

Ciampi Bibl. I 23. — Załuski Conspectus 
74. 

BINNIGER L. E. Dissertatio de plica 
polonica. Basileae 1702. w 4ce. 

Mastaller Weichselzopf 1790. Wien. str. 29. 

BINSFELD X. Józef. Mowa żałobna 
już po złożeniu do grobu ciała Jaśnie 
Wielmożnego Jmci Pana Jozefa Kotwić 
z Krzycka Krzyckiego Kasztelana Bie- 
chowskiego. Orderu S. Stanisława Kawa- 
lera, którą miał na publicznych exekwi- 
ach w kościele Poznańskim W W. 00. Ber- 
nardynów. X. Jozef Binsfeld. Pleban 
Niepruszewski Roku Pańskiego 1783. 
Dnia 22. Września. B. w. m. (Poznań), 
w 8ce, ark. A~D^ (kart 28). 

Dedyk. Pani Maryannie z Piotrowskich Krzy- 
ckiej , kasztelanowej. 

Jagiell. — Przezdziec. 

Bintzke ob. Extract (1658). 
BION Smyrnaeus. Lamentatio Ve- 
neris super Adonin ex graeco. Tran- 
quillo Fabro interprete. Biona Sniyr- 
nenczyka Lament Wenery nad Adoni- 
sem. Przełożony wierszem polskim nie- 
rythmowym. W Warszawie, w Druk. 
Mitzlerowskiey, 1770. w 8ce. 

Po łacinie i po pols. Umieszczone w wyda- 
wnictwie Siei. Pols. 1770. od str. 414 — 
■422. Przekład J. E. Minasowicza. 
Jocher 51. 

Tenże przekład Minasowicza jest w Zału- 
'skiego : Zebranie rytmów tom V. Warsza- 
wa 1756. w ■ice, od str. 277 — 280. 

— Epitaphium Bionis, idyllium Mo- 
schi ob. lUicinus (Epigr. in Samuel, 
Maciejowski 1548). BION. BIORENKLOU. 137 BION Jean. Narrć exact et impartial 
de ce qui concerne la Sanglante Tra- 
gedie de Thorn, traduit de TAnglais, 
avec huit tailles et un journal de tout 
ce qui 8'est passe jusq'a ce jour de- 
puis rexecution barbare de la sentence 
de Varsovie ; par Jean Bion , ministre 
de leglise anglicane. Imprime pour 
Tauteur. A Amsterdam MDCCXXV. 
(1725). w 8ce, str. 75. 

— Relation exacte et sincere du 
sujet qui a excite le funeste tumulte 
de la ville de Thorn avec une copie 
de la cruelle sentence prononcee con- 
trę łes protestans de la dite ville, et 
le recit de rexecution barbare de cet- 
te sentence et de tout ce qui s'en est 
suivi jusqu'a ce jour; le tout fondó sur 
des preuves les plus autlientiques qui 
font voir que la sanglante catastrophe 
du 7-me Decembre 1724. est arrivóe 
pour cause de Religion et non pas pour 
cause de Rebellion par Jean Bion Mi- 
nistre de TEglise Anglicane. A Amster- 
dam, w 8ce, 55 stron. Horodec. 

BIONDI Pasquale. II volo del aquile 
generose contro ii velenoso dragone del- 
ia Tracia, et in progressi delia cristia- 
na religione col melo del valore delie 
lueentissime sable Germane e Polacche 
nella presente campagna del 1684. dal 
dottor Pasquale Biondi , dedicati all'il- 
lustriss. et ecc. sig. ii sig. Silvestro 
Valier kau. proc. di S. Marco e rifor. 
del nobilissimo studio di Padovia. In 
Yenetia. Presso Domenico Milocco. 1 684. 
w 12ce, 5. k. str. 198. i 1. k. 

Czartor. 

BIORENKLOU Wlathias. Wahrhafter 
Bericht was nacb angefangenen Krieg 
wieder der Cron Polen v. J. K. M. in 
Schweden bei der Ottom. Porta.... ver- 
ordneten Abgesandten.... Frankfurt am 
Mayn 1658. Przezdziec. 

— Copia aif secret : ' Her Matthiae 
Biorneklows Breeff til Vice Cantzeleren 
i Pohlen Her Hieronymura Radziew- 
sky. [Na końcu:] Af Warschow den 
6. Aprilis, Anno 1656. Bez osób. tyt. 
(1356. Stockholm? Keyser?) w 4ce, 
1. ark. Jagiell. — Copia literarum Dni Matthiae 
J^iorenklou S. R. Mtis Sveciae secreta- 
rii status et consiliarii aulici ad Polo- 
niae vice cancellarium illustrissimum 
Dn. Hieronymum Radzievsky Warsavia 
Elbingen nuper abeuntem. (Datowana: 
Varsaviae die 6. Aprilis 1656). w 4ce, 
4 k. nlb. 

— Copie Van Een Brief Van de 
Heere Matthias Biorenklou Aend e He- 
rę Hieronymus Radzieusky. In Latyn 
geschreven ende in Neerduyts overge- 
set. M. DC. L. VI. (1656). w 4ce, 12. 
str. nlb. (po łac. i hollend.). 

Hoppe 100. 

— Newe Errinnerungs-Schrift den 
Frieden betreffende so im Na men Ihr. 
Kon. Maj. zu Schweden den rierdten 
Tag Mayen 1658. ubergeben worden 
dess H. Rom. Reichs Churfiirst. Col- 
legio. 1658. w 4ce, 1 ark. 

— Nochmalige Errinnerungs-Schrift 
den Frieden betreflfend , so im Nam en 
Dero Kon. Maj. zu Schweden beh()rig 
ubergeben wird dess H. Rom. Reichs 
Churfiirst. Collegio. 1658. w 4ce. 

Pusłows. 

— Memoriał, worinnen Jhro Ko- 
nigl. Mayst. zu Schweden, zu Erhal- 
tung desz Teutschen Friedes und gii- 
tlicher Hinlegung desz Krieges in Po- 
len, angewandte sorgfaltige Bemiihung; 
Sampt, durch welcher Getrieb nunmehr 
der Krieg aus Polen in Teutschland 
geschoben werde , klahr vor Augen 
gestellet wird. Desz Heil. Romischen 
Reichs Chur - Fiirsten und Stande zu 
Franckfurt am Mayn versamleter Or- 
dinar-Deputation , den 4. 14. Julij An- 
no 1659. Von Jhro Konigl. Majest. zu 
Schweden Rahte, Praesidenten in den 
Horzogtuhmbern Bremen und Verden, 
und anjetzo an die Stande desz Heiligen 
Romischen Reichs Gesandten und Ge- 
Yolmachtigten , Mattias Biorenklouen, 
Erbgesessen auff Elmenhoff, Wanne- 
statt und Tiszlingen; ubergeben. Im Jahr 
M. DC. LIX. w 4ce, str. 112. 

Jagiell. 

— Memoriał in Puncto der Hiilfe 
und Assistenz wieder die Injurien und 

18 138 BIORENKLOU. BIORENKLOU. Waffen so wol anderer ais auch des 
DurchlSuchtigsten Churf iirsten von Bran- I 
deburg an des Heiligen Romischen 
Reichs Churfiirstliches Collegium diri- 
giret von J. K. M. zu Schweden Es- 
tats Hoffrath.... Extraordinar Abgesand- 
ten Matthias Biorenklou (1658). w 4ee. 

— Memoriale ad Eminentissimos et 
Serenissimos Sac. Romani Imperij Elec- 
tores directum et unacum prioribus bi- 
nis die 22. Februarii. Anno 1658. ex- 
hibitum , a Sacrae Regiae Majestatis 
Sueciae ad Sac. Rom. Iraperii Electores, 
Principes et Status Extraordinario Able- 
gato, Matthia Biorenklou, ejusdem Suae 
Maiestatis Consiliario Status Aulico, et 
Ducatuum Bremensis et Yerdensis prae- 
side, Haereditorio in Elmenhoff, Wan- 
nestadt et Tislinge. MDCLVIIL (1658). 
w 4ce, str. 32. Jagiell. — Ossol. 

— Memoriale in pvncto avxilii et 
adsistentiae contra injurias et arma cum 
aliorum, tum Serenissimi electoris Bran- 
deburgici directum ad Sac. Rom. Im- 
perii Collegium electorale a Sacrae Regiae 
Majestatis Sveciae Consil. Status-Auli- 
co et Ducatuum Brem. et Verd. prae- 
side, ut et ejusdem ablegato extraor- 
dinario Matthia Biorenklov Haeredita- 
rio in Elmenhoff, Wannestadt et Tis- 
lingen. B. w. m. dr. i r. (Przedmowa 
datowana : Francofurti ad M. 1658) 
w 4ce, str. 20 i 60. 

Dziełko składa się z dwóch części, z któ- 
rych druga zaczyna się od Korrespon- 
dencyi oznaczonej : Lit. A. Nos Carojus 
Gustavu8. Notum facimus. Z daty 28. 
Maja. 

Akad. — Ossol. — Jagiell. 

— Tenże tytuł [z małemi zmiana- 
mi : puncto auxihi iniurias. . . . 

Imperij .... a .... Sueciae .... Bio- 
renklou ] i tenże rok wydania w 

4ce, k. tyt., str. 18 — 104. i 58. str. 
Beylagen. 

Różnica między temi wydaniami jest ta, że 
pierwsze , ściślejszym drukiem tłoczone, 
ma w części swej pierwszej dokumenta 
N. I. i II. pisma Fryder. Wilchelma z r. 
1656. W wydaniu drugiem te dokumenta 
idą od str. 21 — 37. Poczem w jednym ciągu 
są drukowane pisma Karola Gustawa od 
r. 1658 i odpowiedzi Fryd. Wilchelma. 
Ostatnie pismo 24. Maja 1658 r. (do str. 104). Też same dokumenta obacz pod 
Brahe. Jagiell. 

— Memoriale Novum in puncto 
pacis & securitatis publicae ; Quod no- 
mine Sacrae Regiae Majestatis Sueciae 
die 4. May, An. 1658. exhibitum est 
S. Rom. Imperii CoUegio Electorali, ab 
ejusdem Regiae suae Majestatis Sueciae 
Consiliario Status Aulico, Ducatuum 
Bremensis et Yerdensis Praeside , et p. 
t. ad S. R. Imperii Electores, Princi- 
pes et Status Extraordinario Ablega- 
to Matthia Biorenklou Haereditario in 
Elmenhoff, Wannestadt et Tislingen. 
MDCLYHI. (1658). w 4ce, str. 7. 

Jagiell. — Ossol. 

— Memoriale iteratum in puncto pa- 
cis et securitatis publicae; quod nomi- 
ne Sacrae Regiae Majestatis Sveciae de- 
center exhibetur S. Rom. Imperii CoUegio 
Electorali, ab ejusdem Regiae suae Maje- 
statis Sueciae consiliario status Aulico, Du- 
catuum Bremensis et Yerdensis praeside, 
et p. t. ad S. R. Imperij Electores, 
Principes et Status extraordinario ab- 
legato Matthia Biorenklou haereditario 
in Elmenhoff, Wannestadt et Tislingen. 
B. m. dr. M. DC. LVIII. (1658). w 4ce, 
S. 12. Jagiell. 

— Memoriale; In quo exponitur 
ąuantopere Sac. Reg. Maj. Sveciae pa- 
cem per Germaniam conservare et Po- 
lonicum bellum restinguere allaborave- 
rit; quorumque moUminibus et facibus 
belli Polonici flamma Germaniae nunc 
admoveatur; Exhibitum Sac. Rom. Im- 
perii Electorum , principum et statuum 
Ordinariae Deputationi, Francofurti ad 
Moenum congregatae , d. 4. 14. Julii 
Anno 1659. a S. R. M. Sveciae consi- 
liario, praeside ducatuum Bremensis et 
Yerdensis et p. t. ad S. R. Imperii ordi- 
nes legato et plenipotentiario, Matthia 
Biorenklou, haereditario in Elmenhoff, 
Wannestadt et Tislingen. A. MDCLIX. 
(1659). w 4ce, str. 68. 

Akad. — Jagiell. 
— ^' Moraoriale quod post Caesarei 
exercitus irruptionem in Pomeraniam, 
et apertam hanc pacis Imperii ruptu- 
ram, exhibitum est S. R. Imperii or- 
dinariae Deputationi , die 30. Augusti BIOSET. BIRETOWSKI. 139 st. vet. Anno 1659. a S. R. M. Sueciae 
Consiliario Matthia Biorenklou. w 4ce. 

— Memorialia bina sacrae regiae 
Maiestatis Sveciae nomine , prius ad 
eminentissimura Dn. Electorem Mogvn- 
tinvm , posterius veró ad imperii ordi- 
nariam depytationem directa et exhibi- 
ta a Regiae Svae Maiestatis eonsil. 
aul. et ducatuum Brem. et Verd. prae- 
•side , ut et ejusdem ablegato extraor- 
dinario Matthia Biorenklou . haereditario 
in ElmenhoflF, Wannestadt et Tislinge. 
Bez w. m. i r. (1657), w 4ce, str. 32. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Toż. Stetini , apud Joh. Val. 
Rhetium , S. R. M. Sveciae typogr. et 
bibliop. 1657. w 4ce, 22 k. nlb. 

Czartor. 

— Zwey Memoriał im Nahmen Ihrer 
konigl: Mayst: in Schweden. Das erste 
an den Hochwtirdigsten Herrn Chur- 
fiirsten zu Mayntz : Das Ander aber, 
an desz Reichs ordentliche Deputation 
gerichtet iind iibergeben von Seiner 
Konigl: Mayst: Hoffrath und Praesi- 
denten der Hertzogthurab Brehmens 
vnd Verden ; Auch Hochstgedachter 
Mayestatt extraordinari Abgesanten Mat- 
thia Biorenklou, Erb-Herrn in Elmen- 
hoff, Wannestadt und Tiszlingen. Ge- 
druckt im Jahr 1657. w 4ee, str. 38. 

Jagiell. 

— Ob. Zwei Abschriften von Ihro 
Kais. Maj. (1659) — Brahe Nic. (Me- 
moriale in quo exponitur 1658). 

BIOSET Carl, der Arzneykunst Doc- 
tor. Versueh tiber die Medizinische Con- 
stitution von Grrossbritanien , nebst Be- 
merkungen iiber das Wetter und Krank- 
heiten , welche sich vom Anfange des 
Jahrs 1758 bis zur Mitte des J. 1760. 
geaussert haben , und einer Nachricht 
von der Halskrankheit und dem Frie- 
selfieber, die in dem Herrzogtum Cle- 
veland im J. 1768. epidemisch waren; 
wie auch Bemerkungen iiber die Wir- 
kungen einiger Wurmmittel, besonders 
der grossen machtigen schwarzen Hal- 
leborus oder Barenklaun, aus dem En- 
glischen ubersetzt vom Johann Wilhelm 
Molier. Warschau^ in der GroUischen Hofbuchhandlung. 1779. w 8ce , kart 
4. str. 296. Ossol. 

Biragus ob. Mediobarba (1687). 

BIRETOWSKI Paweł Jan, od błog. 
Kunegundy, Sch. Piar. (9 Czerw. 1705. 
f 13. Września 1781). Wiadomość cie- 
kawa każdemu wielce pożyteczna. O 
skutkach y mocy zbóż wszelkich , ja- 
rzyn i ziół rożnych, tak ogrodowych 
jako y polnych , iakie skutki y pożyt- 
ki przynoszą człowiekowi w różnych 
okolicznościach na poratowanie zdrowia 
służąca z poważnych autorów dla wy- 
gody ludzkiey krotko zebrana y z przy- 
datkiem osobliwszych ciekawości do 
Druku podana (sic) w Łowiczu, a za 
(sic) pozwoleniem Zwierzchności prze- 
drukowana. W Lwowie, w jukami 
WW. 00. Franciszkanów. B. w. r. 
w 8ce, k. 2. str. 290. i Rejestr chorób 
kart 7. 

Od str. 204. idzie Addytament. Sekreta J. 
Mci Pana Hirneysa wielce sławnego ce- 
sarskiego doktora dla poratowania w róż- 
nych paroxyzmach zdrowia ludzkiego bar- 
dzo pożyteczne, a wielkiemu jego przy- 
jacielowi komunikowane. Na str. 241. Ad- 
dytament. Kżetelnie opisanie ziela, gieni- 
sta spinosa nazwanego. — Potem idą spo- 
soby robienia wódek, sekreta lekarskie etc. 

Jagiell. 

— Wiadomości ciekawe każdemu 
wielce pożyteczne o skutkach i mocy 
zbóż wszelkich, jarzyn i ziół różnych... 
na poratowanie zdrowia z poważnych 
autorów zebrane i J. M. P. Janowi 
Ernestowi Hamiltonowi dokt. i aptek, 
m. Wilna ofiarowane. Do druku poda- 
ne 1768. B. w. m. w 8ce, str. 114. k. 2. Krasińs. — Wiadomość ciekawa, każdemu 
wielce pożyteczna, o skutkach y mocy 
zbóż wszelkich, jarzyn y ziół różnych, 
tak ogrodowych jako y polnych. Jakie 
skutki y pożytki przynoszą człowieko- 
wi w różnych okolicznościach osobliwie 
na poratowanie zdrowia służące, z po- 
ważnych autorów dla wygody ludzkiey 
krótko zebrana , y z przydatkiem na 
końcu niektórych ciekawości do druku 
podana R. P. 1769. W Łowiczu w dru- 
karni J. O. Xcia prymasa Arcybisku- 140 BIRETOWSKI. BIRETOWSKI. pa Gnieźnieńskiego, w 8ce, 184 stron, 
spisu 3. k. nlb. 

Bentk. Hist II. 4:b8 Dzików. 

— Wiadomość każdemu wielce po- 
trzebna o skutkach y mocy zbóż wszel- 
kich , iarzyn y ziół różnych tak ogro- 
dowych iako y polnych. Jakie skutki 
y pożytki przynoszą człowiekowi w 
różnych okolicznościach , osobliwie na 
poratowanie zdrowia ludzkiego służąca 
z poważnych autorów dla wygody ludz- 
kiey krótko zebrana naprzód roku pań- 
skiego 1769. w Łowiczu wydrukowana, 
a teraz z rozkazu Jaśnie Wielmożnego 
JMci Pana Jana Ordynata Zamoyskie- 
go Woiewody Podolskiego, Starosty Lu- 
belskiego, Rostockiego, Kawalera orde- 
rów orła białego i S. Stanisława przedru- 
kowaiM^ Roku pańskiego 1772. W Za- 
mościu w drukarni akademickiey. w 8ce, 
217 stron i Rejestr. 

W przedmowie zapewnia, że błędy wydania 
pieiwszego są poprawione a w wielu miej- 
scach nastąpiły dodatki pożyteczniejszych 
rzeczy. Na końcu przydane są „przepisy 
dla zachowania zdrowia znaczniejsze". Spis 
rzeczy i roślin jest po polsku i po łacinie, 
lecz nie we wszystkich wydaniach porzą- 
dnie ułożony. Polszczyzna wszędzie czysta, 

Ossol. 

— Toż samo, także r. 1772. w 8ce, 
8tr. 256. 

— Wiadomość ciekawa każdemu 
wielce pożyteczna. O skutkach y mocy 
zbóż wszelkich, jarzyn y ziół rożnych, 
tak ogrodowych iako y polnych, iakie 
skutki y pożytki przynoszą Człowieko- 
wi w rożnych okohcsfnościach , osobli- 
wie na poratowanie zdrowia służąca. 
Z poważnych autorów dla wygody ludz- 
kiey krotko zebrana. Y z przydatkiem 
oso bli wszy eh ciekawości do druku po- 
dana w Łowiczu. & za pozwoleniem 
Zwierzchności przedrukowana. W Prze- 
myślu, w drukami J. K. Mći Coli: 
Societatis Jesu. Roku Pańskiego 1772. 
w 8ce, str. 233. k. nlb. 7. rejestru. 

Odstr. 169. idzie Addytament. Sekreta Jmści 
Pana Hymeyssa, wielce sławnego cesar. 
doktora dla poratowania w różnych paro- 
xyzmach. Na str. 195. Addytament drugi. 
Rzetelne opisanie ziela genista spinosa. 
Dalej wyrabianie wódek i kucharskie prze- 
pisy tudzież gospodarskie. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. — Tenże tytuł. W Przemyślu w 
drukami J. K. M. Coli. Soc. Jesu. R. 
Pańs. 1772. w 8ce, str. 249. 

Drohob. — Dzików. — Ossol. 

— Tenże tytuł: .... w Przemyślu 
w drukarni Antoniego Matyaszkiewicza, 
przyw. Bisk. Typ. O. Ob. w 8ce, stron 
159. rejestru 9. Ossol. 

— Tenże tytuł: .... W Przemyślu, w 
drukarni J. K. M. Coli. Soc. Jesu. 
Roku Pańs. 1773. w 8ce, k. 6. str. 
233. i rejestru k. 7. 

— Wiadomość o skutkach i mocy 
ziół W Wilnie w druk. Akade- 
mickiey. 1777. w 8ee, str. 301. 

— Wiadomość ciekawa czyli sku- 
tek zbórz, jarzyn, y ziół ku zdrowiu 
ludzkiemu wielu służąca przedrukowa- 
na. W Supraślu, w druk. WW. XX. 
Bazyhanów R. 1779. w 8ce, k. 1. 
str. 237. rejestru kart 8. 

— Wiadomość ciekawa Każdemu 
wielce pożyteczna o skutkach y mocy 
zbóż wszelkich, jarzyn y ziół różnych, 
tak ogrodowych, iako y polnych. Ja- 
kie skutki y pożytki przynoszą Czło- 
wiekowi w różnych okolicznościach, 
osobliwie na poratowanie zdrowia. Słu- 
żąca. Z poważnych autorów dla wygody 
ludzkiey krótko zebrana, y z przydat- 
kiem na końcu niektórych ciekawości 
do druku podana Roku Pańskiego 1787. 
w Łowiczu, w drukami J. O. Xcia 
Prymasa Arcy-Biskupa gnieźnieńskiego, 
w 8ce, str. 184. i spisu k. 3. 

Na stronie 133. osobny tytuł: Addytament 
pierwszy sekretów Jmci Pana Hirneyssa 
wielce sławnego cesars. doktora, dla po- 
ratowania w różnych parozyzmach zdro- 
wia ludzkiego bardzo pożyteczny, a wiel- 
kiemu jego przyjacielowi kommunikowany. 
Na str. 166. Addytament drugi osobliw- 
szych a bardzo pożytecznych ciekawości 
do domowych potrzeb y wygód należą- 
cych. Na str. 18.3. Rzetelne opisanie ziela 
gienista spinosa... Kończy je: NB. Takie 
nasienie y płoty znaydziesz w Puławach. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. 
-T- Tenże tytuł. Łowicz w druk. 

J. O. X. Prymasa arcyb. gnieźn. 1791. 

w 8ce, str. 1. 184. 6. 

Krasińs. — Uniw. Iwows. 

— Wiadomość ciekawa czyli sku- 
tek zbóż, jarzyn i ziół ku zdrowiu BIRGES. BIRKOWSKI. 141 ludzkiemu wielce służąca. Za wiado- 
mością Prześwietnej Kamery J, K. M. 
Białostockiej przedrukowana. W Supra- 
ślu, w drukarni XX. Bazylianów 1797. 
w 8ce, 1. k. str. 237. 

Warsz. Uniw. 

Wydania wszy8tkie mało się między sobą 
różnią. Na końcu w niektórych dodane 
są : Przepisy do zachowania zdrowia. W 
piśmie : Uwagi polityczne do prawideł re- 
ligii 1789. str. XXXIII, wspomniano, że 
Chirnes lekarz niegdy Potockiej Wojew. 
Kijows wydał w Zamościu książeczkę: 
Sposoby ratowania ludzi. Zapewne odnosi 
się to do powyższych broszur Biretow- 
skiego. 

Andraszek Catalog. libors. Bibl. Varsav. 

1822. str. 34'9. — Gasiorowski Hist. me- 

dyc. III. 106. 

BIRGES Jan z Krakowa. Kronika 

z początku panowania Zygmunta I. 

Z niej wyjątki przytacza Paprocki w Her- 
bach rycerstwa pols. str. 550. — Wiszn. 
H. 1. Pols. I. 50 str. 

Birken Zygmunt (1626 f 12 Czerw. 
1681). Chur und Fiirstlich Sachsischer 
Helden-Saal. Nurnberg 1677. w 12ce. 

— Koniglich - Polnischer Chur und 
Fiirstlich Sachsischer Helden-Saal. Niirn- 
berg. 1718. w 8ce (dwa tomy w jednym). 

— Toż. Nurnberg. 1734. w 4ce. 

BIRKOWSKI X. Adam Fabian, Do 

minikan (nr. 1564 f 1636 d. 9. Grud.); 
O exorbitdncyach, Kazania dwoie. Prze- 
ciwko niewiernym, heretykom, odszcze- 
pieńcom, y nowym politykom, Wierze 
ś. Katholickiey Rzymskiey, y Ducho- 
wieństwu nieprzyiaćiołom. Przez W. O. 
X. Fabiana Birkowskiego, Zakonu Do- 
minika świętego kaznodzieyskiego, Kró- 
la J. M. Szwedzkiego Wladislava Zyg- 
mvnta Kaznodźieie , nś,pis4ne w War- 
szawie, Roku P. 1682. W Krakowie, 
w drukarni Andrzeid Piotrkowczykd, 
J. K. M. typogrdphA. Roku Pańskiego 
1632. w 4Će, k. str. 33. 

Jestto Kazanie miane pod interregnum 1632 
r. — Kazanie wtóre nosi tytuł (od str. 19): 
Exorbitancya gruba , to iest : O wydzie- 
dziczeniu synów y córek, które do zako- 
nów wstepuia. 
Jocher .3228. 

Jednocześnie wydał Mac. Smogolecki obszer- 
niejszą pracę O exorbitancyach. 
Akad. — Branic. — Chreptow. — Czar- 
tor. — Czetwert. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Petersb. — Pu- 
słows. • — Raczyńs. — Wileńs. 

— Exorbitancye Ruskie, z Greków 
odszczepieńcow, Heretyckie z Konfede- 
ratów. Kazania dwoie. Przytym Kwidt 
Opadaiacy, abo Nagrobek Gvstawa A- 
dolpha, Krold Szwedskiego, Gotskiego, 
Wand^lskiego, Wielkiego X. Finland- 
skiego, X. Estoniey y Kareliey, Pdnś, 
Ingryey. Przez W. O. X. Fśbian4 Bir- 
kowskiego, Zakonu Dominiko S. Kaz- 
nodzieyskiego. W Krakowie, w drukar- 
ni Andrzeiś, Piotrkowczykś, , J. K. M. 
typographd. Roku Pańskiego 1633. w 
4ce, kart 4. i 55. str. 

Zaczyna : przedmowa do X. Józefa Yelamina 
Rutskiego Archiepiscopa y Metropolity Ki- Exorb. ruska ma stron 18. Od str. 19 — .8.3. 
idzie Exorbitaneya konfoederacyey kacer- 
skiey. Od str. 35. z osobnym tytułem. 
Kwiat opadaiacy abo nagrobek Gustawa 
Adolfa króla Szwedskiego. — Na str 1.3. 
przytacza jakich gwałtów dopuszczali się 
dyzunici od r. 1600. mordując zwolenni- 
ków unij: Grekowicza, Buczkiego, J. Kun- 
czewieza; — zaś Hip. Pociejowi metro- 
policie ucięli dwa palce. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Petersb. 
— Pusłows. — Uniw. Iwows. — Warsz. 
UnIw. — Wileńs. — Zbór ewang. wil. 

— Głos krwie B. Jozaphata Kvn- 
czewica, Archiepiskopa Połockiego. Tdk- 
że B. Jana Sarkandra , Męczennika Mo- 
rawskiego ; y obrdzu Bransbergskiego. 
Przy tym o śś. obrśzach, i^ko mńia 
bydź szś,now4ne. Kaz4niś, Czworo. Przez 
X. Fabiana Birkowskiego, Doktora 
Theologa, z Zakonu Kaznodzieyskiego, 
Dominika świętego. Z dozwoleniem 
Starszych. W Krakowie, w drukdrni 
AndrzeiA Piotr ko wczykd, typogr: J. K. 
M. Roku Pańskiego, 1629. w 4ce', k. 
2 i 79 str. 

Na odwrocie tytułu: herb domu Wołłowi- 
czów z 6 wierszami i podpisem M. Jaco- 
bus Yitellius Coli. Maior — Przedmowa 
do Eustachego Wołłowicza Bisk. Wileńs. 
z data : w Warszawie 14 Października 
1628. ' 

Głos krwie B. Jana Sarkandra zaczyna się 
od str. 34. — Głos krwie obrazu r. p. 1627. 
w Bransbergu od Szwedów postrzelanego, 
który krwią spłynął. .. idzie od str. 51. — • 
O SS. Obrazach od str. 66, 142 BIRKOWSKI. BIRKOWSKI. Jocher. 4770. 

Branic. — Czetwert. — Dzików. — Jagiell. 

— Krasińs — Ossol. — Petersb. — Pu- 
słows. — Uniw. Iwows. — Zielińs. 

— Jan Karol Chodkiewicz, y Jan 
Weyher, wielmożni , walecjzni , pobo- 
żni , Woiewodowie ; pamięcią pogrzebna 
wspomnień! od W. O. X. Fabiana Bir- 
kowskiego, Zakonu Dominika ś. Ka- 
znodziejskiego, w Piśmie świętym Dok- 
tord. W Krakowie; w drukarni Andrze- 
ia Piotrkowczyka, K. J. M. typogrA- 
ph4 Roku Pańskiego, 1627. w 4ce, kart 
3, str. 40. 

Ded. Jakubowi Sobieskiemu Krasnostawskie- 
mu staroście. 

Na odwrocie tytułu pod herbem Sobieskich 
sześciowiersz łnciński Jakuba Yitelliusa. 
Od str. 19. idzie: Pamięć sprawiedliwego 
abo na pogrzebie J. W. P. P. Jana Wej- 
hera , Wojew. Chełmińskiego.... Kazanie. 
W Pucku, 31. marcji. R. P. 1626. 

Akad. — Chi-eptow. — Czartor. — Czet- 
wert. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 

— Ossol. — Pusłows. — Raczyńs. — 
Uniw. Iwows. — Wileńs. — Zielińs. 

— Josve za Kolędę dany, roku Pań- 
skiego, 1613. Jan Zamoyski nś, mszy za- 
duszney, v ś. StAnisławd nś, Zamku Kru- 
kowskim wspomniany, Roku Pańskiego 
1605. KazAnia dwoie, X. Fdbiana Bir- 
kowiusa ordinis Praedicatorum Theolo- 
gk. Z dozwoleniem Stdrszych. W Kra- 
kowie, w drukarni Andrzeiś, Piotrkow- 
czykA, typogrdphś, Króla J. M. Roku 
Pańskiego 1613. w 4ce, k. 3. s. 36. 
(dr. goc). 

Ded. Tomaszowi Zamojskiemu. Josve idzie 
do str. 18. Od str. 19. Jan Zamoyski, abo 
na mszy zaduszney za J. M. P. Het. y 
Kancl. Koron, na zamku krakowskim ka- 
zanie. 

Siarczyńs. Obr. 34. 

Akad. — Branic. — Chreptow. — Czartor. 

— Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — 
OssoL — Z. Pusłows. — Raczyńs. 

— Kantymir Basza porażony, albo 
o zwycięstwie z Tatar, przez Jego M. 
Pana P. Stanisława Koniecpolskiego, 
Hetmana Polnego Koronnego. W roku 
1624. dnia 20 miesiąca Czerwca, w oc- 
tawę S. Antoniego z Padwi , między 
Haliczem a Bolszowcem otrzymanym. 
Kazanie przez W. O.' X. Fabiana Bir- 
kowskiego, zakonu Kaznodzieyskiego S. 
Dominika napisane. Cum Gratia et Pri- vilegio S. R. M. W Warszawie, w dru- 
karni Jana Rossowskiego K. J. M. ty- 
pogrdphś. Roku Pańskiego 1624. w 4ce, 
ark. 3. (sign. CJ. 

Znaczne wyjątki z tego kazania są w Pa- 

miętn. o Koniecpolskich str. 260 — 269. 
Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Kawaler Maltański nd pogrze- 
bie Jego Mości P4nd Zygmvnta Srzedzin- 
skiego Kawalera z Malty, W Wśrszńwie 
w roku pdńskim 1616. dniś, Mś,ia 21. 
wspomniony ; przez W. X. Fabiana Bier- 
kowskiego z Zakonu Kaznodzieyskiego, 
krolewicś. J. M. Wladislawa Zygmvnta 
Kaznodzieię, nd świat podany: Sum- 
ptem (z wieczney fundacyey Akademi- 
cy krśkowskiey vczynioney) Vrodzo- 
nego B. Nowodworskiego, kawślera 
Mdlttóskiego, Zakonu ś. Jand Chrzći- 
ćiel4 z Jeruzalem, J. K. M. Dworz : 
y kśpitanś, Harc. Nś, co Pś,nie Boże 
day szczęście. W Krakowie , w druk : 
Andrzeia Piotrkowczyk4, J. K. M. ty- 
pogrśpha. Roku Pańskiego, M. DC. XX. 
IH. (1623). w 4ce, str. 20. 

Na początku przemowa Nowodworskiego do 

korony polskiej i W. X. Litewsk. 
Akad. — Branic. — Czartor — Dzików — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Pusłows. 

— Kazania na niedziele y święta 
doroczne. Przez X. D. Fabiana Bir- 
kowskiego zakonu ś. Dominika Kśzno- 
dzieyskiego, ndpisane y wydane. Nś 
kdżda niedzielę po dwoygu kazań, y 
na swiotś przednieysze. Z dozwoleniem 
starszych. Cum gratia et priuilegio S. R. 
M. W Krakowie, w drukdrni Andrzeiś 
Piotrkowczykś typographń K. J. M. 
Roku Pśńskiego, M. DC. XX. (1620). 
folio. Cz. I. i II. obejmuje k. 8. str. 
843. 

Dedykacya Władysławowi Zygm. królewi- 
czowi. 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu pań- 
stwa. Część I. obejmuje kazania niedziel- 
ne przez cały rok. Approbata jest z 8 Maij 
1620 r. Po Summaryuszu kazań idzie prze- 
mowa drukarza, w której prosi o wybacze- 
nie pomyłek wynikłych stąd, że drukarz 
sam chorował, więc nie mógł dojrzeć cze- 
ladzi pracującej w zimie przy świecy oraz 
z powodu, źe autor nie był przy druku. 
Ten pierwszy tom składa się z dwóch czę- 
ści; a mianowicie wtóra część kazań ro- BIRKOWSKI. BIRKOWSKI. 143 cznych niedzielnych zaczyna się od str. 
483. — Kazanie I. wtórej części na dzień 
Św. Trojce. 
Jocher M55. a. 
Część trzecia ma osobny tytuł; 
Kazania na święta doroczne. Przez 
X. D. Fabiana Birkowskiego Zakonu 
ś. Dominika kaznodzreyskiego, napisa- 
ne y wydane. Na Święta przednieysze 
po dwoygu kazań. Z dozwoleniem st4r- 
szych. Cum gratia et Priuilegio S. R. 
M., W Krakowie, w drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka typographa K. J. M. 
Roku Pańskiego, M. DC. XX. fol. kart 
4, str. 592. 

Po dwóch kartach Suramaryusza , a 1. stro- 
nie Omyłek, idą te kazania, mające nad- 
pis : Trzecia część rocznych kazań na 
święta. — Chłędowski Spis 12.3. i Jocher 
4456. a. mylnie podają liczbę stron 586. 
Wszystkie części bywały zawsze razem 
oprawne. 
Jagiell. — Pusłows. — Eaczyńs. — Zielińs. 

— Kazania na niedziele y Święta 
doroczne przez X. D, Fabiana Birkow- 
skiego, Zakonu świętego Dominiki Ka- 
znodzieyskiego, ndpisane. Na kdźda nie- 
dzielę po dwoygu kazań, y n4 Swiętś, 
przednieysze. Tom Pierwszy, teraz powto- 
re wyddny, z przydatkiem niektórych Ka- 
zań, y regestru dostatecznego. Z do- 
zwoleniem Starszych. Cum gratia et pri- 
uilegio S. R. M. W Krakowie, w dru- 
karni Andrzeia Piotrkowczyka, typogra- 
phd K. J. M. Roku pańskiego M. DC. 
XXIII. (1623). folio, kart nlb. 7. str. 
842. i rejestr k. 6. 

Tu od str. 495. idzie Wtóra część kazań 
rocznych niedziel. — Zaczyna: Na dzień Sw. 
Trojce Kazanie pierwsze. — Na odwrocie ty- 
tułu herb Państwa. Dalej dedykacya do 
Władysł. Zygm. Królewica. 
Poczem z osobnym tytułem : 
Kazania na święta doroczne. Przez 
X. D. Fabiana Birkowskiego, zako- 
nu świętego Dominika Kaznodziey- 
skiego, napisdne. N4 swiętd przedniey- 
sze po dwoygu kazań. Teraz powtore 
wydane, z przydatkiem niektórych ka- 
zań , y regestru dostatecznego. Z do- 
zwoleniem starszych. Cum gratia et pri- 
uilegio S. R. M. W Krakowie, w dru- 
karni Andrzeiś, Piotrkowczyka, typo- 
graphd K. J. M. roku pańskiego, M. DC. XXIII. (1623). folio, 2 karty Sum- 
maryusza i 621. str. 

Jocher 4456. h. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. — Raczyńs. 

— Kazania na niedziele y swięt4 
doroczne. Przez X. D Fabiana Birkow- 
skiego, zakonu S. Dominikś, Kdzno- 
dzieyskiego, napisane. Tom wtóry. W 
którym Szrody y Piątki przez Post 
Wielki, y wiele świętych w metryce 
kośćioł4 katholickiego Rzymskiego re- 
gestrowdnych , nowym kazdniem wspom- 
niano. Z dozwoleniem Starszych, Cum 
gratia et priuilegio S. R. M. w drukarni 
Andrzeia Piotrkowczyka , typographa 
J. K. M. Roku PMskiego, M. DC. 
XXVIII. (1628). folio, k. 9. stri 782. 
Regestru k. 5. 

Na odwrocie tytułu pod ryciną M. Boskiej 
wiersz łaciński Jakuba Yiteliusa. Poczem 
kart 2. dedykacyi. Bogarodzico Najśw. P. 
Maryo wybrane naczynie.... Po przemowie 
do Czytelnika z r. 1628. następują apro- 
baty z lat 1623. 1628. — Poczem wiersz : 
Ad lectorem pqstillae M. Jacob Yitellius 
Coli. Major (kart 2). 
Część II. Tomu II. ma osobny tytuł . 
Kazania na święta doroczne. Przez 
X. D. Fabiana Birkowskiego, zakonu 
świętego Dominiki K^znodzieyskiego 
napisane. Wtóra część, tomu wtorego. 
Teraz nowo wyd4na. W ktorey wspom- 
nieni sa święci, w metrykę kościoła 
rzymskiego katholickiego dawno, y świe- 
żo wpisani. Przydany iest ku temu re- 
gestr dostateczny. Z dozwoleniem star- 
szych. Cum gratia et priuilegio S. R. 
M. W Krakowie, w drukarni AndrzeiA 
Piotrkowczykś. , Typogrdphś, J. K. M. 
Roku Pańskiego, M. DC. XXVIII. 
(1628) fol. Summaryusz kazań kart 3., 
str. 914, i na końcu regestr kazań 
kart 7. 

Jocher 4466. h stworzył nową edycyą po- 
mieszawszy edycyą z roku 1623. z edy- 
cyą z r. 1628. 
Chreptow. — Czartor. — Dzików. — Ja- 
giell. — Krasińs. — Ossol. — Raczyńs. 
— Uniw. Iwows. — Wileńs. 

— Kaz4nie obozowe o Bogarodzicy. 
Przytym nagrobek Osmanowi Cesarzo- 
wi Tureckiemu: y insze Kazdnia o S. 
Jackv, y B. Kanty m. Przez W. X. 
D. Fabiana Birkowskiego z Zakonu Kd- lU BIRKOWSKI. BIRKOWSKI. znodzieyskiego, Krolewicś, J. M. Wladi- 
slawa Zygmvnta Kaznodzieie, nś, świat 
podane : Sumptem (z wiecznej f und^eyey 
AkMemiey Krdkowskiey vczynioney) 
Yrodzonego B. Nowodworskiego, Ka- 
walera maltańskiego, Zakonu s. Jand 
Chrzćićielś, z Jeruz41em, J. K. M. Dwo- 
rzanina, y Kapitand Hdrcerzow. Nś, co 
P4nie Boże day szczęście. W Krakowie, 
w druk : Andrzeid Piotrkowczykd, J. K. 
M. typograpbś- Roku Pdńskiego, M. DC. 
XXIII. (1623). w 4ce, k. 4. str. 86. 

Autor przypisał prozą Bartłomiejowi Nowo- 
dworskiemu kawalerowi maltańskiemu, 
harcerzów JKM. kapitanowi. 

Mieści w sobie : a) Bogarodzica abo kazanie 
obozowe na dzień Nawiedzenia N. Maryi 
P. , i dalej Kazanie Wtóre. (str. 1 — 18 i 
od 19 — 32). b) Nagrobek Osmanowi Ce- 
sarzowi Tureckiemu w roku p. 1632. d. 
20 Maja w oktawę Zesłania Ducha Sw. 
(od str. 33 — 47). c) Kazanie na dzień S. 
Jacka o prawdziwych cudach chrześciań- 
skich, z przedmową do Bart. Nowodwor- 
skiego (od str. 49—69). d) Kazanie o ćwi- 
czeniu młodzi przy pamięci B. Jana Kau- 
tego akademika krakowskiego, (od str 71). 

Barącz I. 105. ma z datą r. 1624. 

Akad. — Branic. — Chreptow. — Jagiell. 
— Krasińs. — Ossol. — Pusłows. — Zie- 
lińs. 

— Kazanie W. O. X. Fabianą Bir- 
kowskiego Ordinis praedic. w piśmie Świę- 
tym Doktora, na pogrzebie W. O. X. Pio- 
tra Skargi Ksijig tycb autora, Tbeol. Soc. 
Jesu, Wielkiego Kaznodzieie na dworze 
Nayiaśnieyszego y niezwyciężonego Mo- 
narchy Zygmunta III. z łaski Boźey 
Króla polskiego y Szwedzkiego W. X. 
Litewskiego etc. etc. w nowym koście- 
le Krakowskim S. S. Apostołów Pio- 
tra y Pawła. Roku pańsk. 1612. m. 
Września 28. fol. k. nlb 5. (wyc. z Skar- 
gi. Żywoty 1626.). Warsz. Uniw. 

— Nd pogrzebie Wielebnego Oyca 
X. Piotra Skargi, theologa Societatis Jesv, 
Wielkiego Kś-znodzieie nk Dworze Nay- 
iAśnieyszego y niezwyciężonego monar- 
chy Zygmvnta III. z ł4ski Boźey kro- 
\k Polskiego y Szwedzkiego, Wielk: X. 
Lit. etc. etć. Kazanie X. Fabiana Bircovi- 
vsa, Ordinin Praedicatorum theologa. W 
kościele SS. Apostołów Piotrś, y Pś.wła w 
Krdkowie. Roku Pańskiego 1612. Se- 
ptembris 28. od tegoż nieco rozszerzone r\k mieyscdch niektórych. Z dozwoleniem 
starszych. W Krakowie, z drukarni 
Andrzeia Piotrkowczykś, , K. J. M. ty- 
pogrdphś, Roku Pańskiego, 1612. w 4ce, 
k. 2. str. 30. 

Dedykowane Andrzeiowi Boboli z Piasków 

Podkomorz. Koron. 
Chłęd. Dod. 25. — Jocher 9403. 
Branic. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. 

— Ossol. — Pusłows. — Zielińs. — Czet- 

wert. — Krasińs. 

— Tenże tytuł: .... w Krakowie, Ro- 
ku Pańskiego 1612. Septerabris 28. po- 
wtóre od tegoż nieco rozszerzone na miey- 
scach niektórych. Z dozwoleniem star- 
szych. W Krakowie, z drukarni An- 
drzeik Piotrkowczyki K. J. M. typogr. 
Roku Pańskiego, 1613. w 4ce, k. 2. 
str. 34. 

Dedykowane Andrz. Boboli. Ossol. 

— Tenże tytuł: ... po trzecie od te- 
goż rozszerzone na mieyscach niektórych. 
Kraków, z druk. Andrzeid Piotrkowczy- 
kk, Roku Pańskiego, 1615. w 4ce, str. 
35. (dr. goc). 

Akad. — Czartor. — Ossol. — Ord. Za- 
mojs. — Tow. Poznań. 

— Krzyż kawalerski albo pamięć 
wysoce urodzonego J. M. Pana Brata 
Rartłomieia Nowodworskiego z Nowo- 
dwora Komandora Poznańskiego, z ka- 
waleriey maltanskiey napisana przez X. 
Fabiana Birkowskiego Zakonu Dominika 
S. Kaznodzieyskiego, Królewica J. M. 
Władysława Zygmunta Kaznodzieie. 
Sumptem (z wieczney fundacyey Aka- 
demicy Krakowskiey uczynioney) uro- 
dzonego B. Nowodworskiego Kawalera 
Malt. Zakonu S. Jana Chrzciciela z Je- 
ruzalem, J. K. M. Dworzanina, y Ka- 
pitana Harcerzów Kom. Pozn. Na co 
Panie Boże day szczęście. W Warsza- 
wie, w drukarni Jana Rossowskiego 
K. J. M. typ. R. P. 1625. w 4ce, 
str. 39. 

Ded. Stan. Koniecpolskiemu hetm. pol. kor. 

w Warszawie w Konwencie S. Jacyntha. 
Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 

•Jagiell. — Ossol. — Przezdz. 

— Ksiaze Krzysztoph Zbar4ski, ko- 
nivszy koronny. N4 pogrzebie wspom- 
niany od W. O. X. Fabiana Birkow- 
skiego, z Zakonu Dominiki ś. K4zno- BlftKOWSKI. BiRKOWSKt. 145 dzieyskiego, w Krakowie, w kościele 
Troyce przenaświętszey ; Roku 1627. 
dnia 5. maiś,. W Drukarni Andrzei4 
Piotrkowczykś,, K. J. M. typographa. 
(1627.) w 4ce, k. 3. str. 23. 

Ded. Janowi Hrabi na Tęczynie Wwdzie 
Krak. Na herb Tęczyńskich czworowiersz 
łacińs. Grzegorza Golińskiego. 

Akad. — Czarter. — Krasińs. ' — Branic. 
— Ossol. — Przezdz. — Uniw. Iwows. — 
Zielińs. — Pusłows. 

— Kwiat opadaiacy, abo nagrobek 
Gvstawa Adolpha, Króla Szwedzkiego, 
Gotskiego , Wand41skiego , Wielkiego 
Xiaźęćia Fil4ndskiego (sic), X. Esto- 
niey, y Kareliey, Pana Jngryey, etc. 
Przez W. O. X. Fdbiand Birkowskiego 
Zakonu Dominika S. Kaznodzieyskiego 
napisany. W Krakowie, w drukarni 
Andrzeia Piotrkowczykń K. J. M, Ty- 
pographa Roku Pańskiego, 1633. w 4ce 
(Jest na końcu dziełka: Exorbitancye 
ruskie, od str. 37 — 55). 

Maciejowski III. 770. prostując Ossolińskie- 
go iż nie 1635. wydane, pisze że wyszło 
roku 16.32. W rzeczywistości dziełko nosi 
datę roku 1633, ale ostatnia cyfra tak 
niewyraźnie odbita , że ją trudno odczy- 
tać. ..Exorbitancye ruskie", którego „Kwiat" 
jest częścią składową, mają datę 16.33. 

Akad. — Czartor. — Uniw. Iwows. — Ja- 
giell. — Ossol. — PusIows. 

— Kwiaty koron Królewskich nie- 
śmiertelne. Abo pdmięć Naiaśnieyszego 
Monarchy Zygmvnta III. króla Pol- 
skiego y Szwedskiego; tdkże p4mięć 
Naiasnieyszey Paniey. Paniey^ Konstan- 
ciey Krolowey Polskiey y Szwedskiey. 
Przez W. O. X. Fabiana Birkowskie- 
go , Zakonu Dominika świętego Kiizno- 
dzieyskiego. W Krakowie, w drukarni 
Andrzeia Piotrkowczyka , J. K. M. ty- 
pographa. Roku Pańskiego, 1633. w 4ce, 
k. 1. str. 62. 

Piewsze kazanie dedyk. Władysl. Zygm. 
królowi polsk. Approbata d. 30 Grudnia 
1632 r. na odwrocie tytułu 

Do str. 34. idzie Pamięć Najj. Zygm. III. 
Poczem od str. 35 — 62 z osobnym tytułem: 
Kwiaty koron królewskich abo pamięć Naia- 
śniejszey Paniey, Paniey, Konstanciey kro- 
lowey l^olskiey y Szwedskiey przez Fa- 
biana Birkowskiego położone. W Krako- 
wie w druk. And. Piotrkowczyka J. K. 
M. typographa r. p. 1633, Dedykowane : Annie Katharz. Konstancyey królewnie 
polskiey i dziedziczney Szwedskiey. 
Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. — Krasińs, — Ossol. — Eaczyńs. 
— Uniw. Iwows. 

— Lacrymae in fvnere Annae Ja- 
geloniae, Reginae Poloniae et Lithv- 
aniae Dvcis. Fabian i Bircoul (tak) Leo- 
pol. Cracoviae , in officina Lazari, An- 
no Domini, M. D. XCVI. (1596). w 
4ce, k. nlb. 8. (sign. A.^ — B3). 

Dedic. Stan. Minscio Lenciciae Palatino. 
loema obejmuje strof 13. każda zaczyna 
się od wyrazów : Deflemus Nympham Ja- 
gelonida; plangimus heu, heu. 

Wierzbowski II. 1817. — Ossoliń. Wiad. I. 
165. — Juszyń. I. 28. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Petersb. 

— R. P. Fr. Fabiani Bircovii, S. 
T. Doct. Ord : Praedicat : S. Dominici, 
Orationes Ecclesiasticae. In quibus eius- 
dem ordinis, tum et alij Viri Sancti 
memorantur. Theologis , Divini verbi 
Preconibus, Omnibusa; literarura stu- 
diosis , ob variara , eamq ; veram doc- 
trinam, S. Scripturae multorum loco- 
rum emendationes allegoricas, hierogly- 
phicas explicationes, et eloquentiam sin- 
gularem , lectu utilis , ac per necessa- 
ria. Cum S. R. M. gratia, et privile- 
gio. Cracoviae. Sumptibus Burchardi 
Kuikij Biblio polae 1622. w 4ce , k. 9. 
str. 496. 

Toż samo z innym tytułem : .... memorantur. 
Orationum elenchum Lector inueniet post 
praefationem. Psal: CL. Laudate Domi- 
num in Sanctis eius: laudate eum in fir- 
mamento virtutis eius. Cum S. R. M. gra- 
tia. et priuilegio, Cracoviae, sumptibus 
Buichardi Kuikij Biblipolae, Anno M. DC. 
XXII. 

Po przedmowie ad Ord. Praedicatorum idzie 
wiersz : Prosfonesis gratulatoria ad F. Bir- 
covium Laurentii Śmieszkowie, (kart 3). 
Potem 1. karta approbat, dalej Argumenta 
Orationum. Jest ich .35. Pierwsze 28 o świę- 
tych i kościele : S. Hyacinthus, S. Ceslaus, 
Synodus dioec. Cracoviensis. Drugie fuue- 
bres: Alberti Secovii (.Sękowski), Stan. 
Socolovii, M. Lubarthi. Dalsze polemicae : 
Socinus, Ministromachia. Wreszcie acade- 
micae : De impedimentis bonarura litera- 
rum, De virtute acquirenda. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. — Ossol. — Pusłows. — Zielińs. 
19 14^ BIRKOWSKI. BIRKOWSKI. — Pamięć Świętych Wyznawców 
czyniona w Wars/-awie u S. Ignacego. 
1622. fol. 

Osińs. O Życiu P. Skar. s. 91. — Jocher 

8238. 
Tytuł widocznie bałamutny, rzecz nie znana. 

— P4nu Bogu w Troycy S. iedy- 
nemu podziękowanie za vspokoienie Ko- 
rony, y W. X. L. z Cesdrzem Turec- 
kim. Roku Pańskiego, 1621. w oktawę 
Rożsińca Świętego. Przez X. Fabiana 
Birkowskitgo Zakonu Dominika Świę- 
tego Kaznodzieyskiego, ndpisśne. Z do- 
zwoleniem starszych. W Krakowie , w 
druk.irni Andrzeia Piotrkowczykś,, K. 
J. M. Typographa, Roku Pańsk: 1021. 
w 4ce, k. tyt. str 16 i 1 k. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. — Pusłows. — Uniw. Iwows. 

— Stephan Chmielecki albo nagro- 
bek Jagnie Wielmożnego Jego Mści Pana 
P. Stephana Chmieleckiego, Woiewody 
Kiiowskiego, pobożnego, rycerskiego, 
szczęśliwego. Pamięcią pogrzebna wspom- 
niony. Przez W. O. X. Fabiana Bir- 
kowskiego z Zakonu Dominika S". Ka- 
znodzieyskiego, Króla J. M. Szwedz- 
kiego Władysława Zygmvnta, KA/no- 
dzieię. Z dozwoleniem starszych. W War- 
szawie , w drukarni lana Rossowskiego, 
Krolń J. M. Typographa , Roku P;iń- 
skiego 1632. w 4ce, kart 4. i str. 16. 

Dedykow. Adam. Kazanowskiemu Staroście. 
Na końcu Pieśń o Chmieleckim ładnie 
napisana wierszem ośmiozgłoskowym. Na 
odwrocie tytułu wiersz łać. Eoszyńskiego 
Stan. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Pusłows. — Uniw. Iwows. 

— Syn korony abo na pogrzebie 
W. J. Mci Pana Joachima Ocieskiego 
z Ocieszyna, w Cerkwi 28. Kwiet. ro- 
ku p. 1613. Kazanie X. Fabiana Bir- 
kowskiego Ord : Praedicatorum. Z do- 
zwoleniem starszych. W Krakowie , w 
drukarni Andrzeia Pioti-kowczyka ty- 
pogr. K. J. M. Roku pańs. 1613. w 4ce, 
k 2. str. 16. 

Przypis Feliks Słupeckiemu Kasztel. Sza- 
bel. 
Ossol. I. 169. Branic. — Ossol. 

— Ob. Grutinius Andr. (Melanco- 
lias 1597) — Ignatius S. (Tou hagiou 
1597) — Jansenius Mikołaj (Żywot Sw. Dominika, Constitution^n 1601) — Kra- 
sucki (Wizerunek 1634) — Makowski 
Adam X. (Obraz 1636) — Nowodwor- 
ski Bartłomiej (Bogarodzica 1622) — 
Skarga Piotr (Żywoty świętych 1626) — 
Smieszkowicz Wawrz. (Wiersz na smieró 
1616) — Stephanides Melchior (Opu- 
scula 1632) — Ursinus Joannes (Gram- 
matieae mt-thodicae 1592) — Waczła- 
wowicz Joannes (Assertiones 1597, Py- 
rotheoria 1592). 

Justus Lipsius. Opera Lugduni 161.B. str. 
43. (Justi Lipsii epitaphium po dziesięć 
wierszy po grecku i po łacinie z podpi- 
sem Simon Bircovius , i ośmiowiersz grec- 
ki z podpisem Adamus Fabianus Birco- 
vius Polonus) — Bzoviu8 Commentar. de re- 
bus praeclare gestis in Provinc. Polon 
Ord. l^raedic. p 95. — Quetif Scriptores Or- 
dinis i raedicatorum recensiti II. 542. — 
Starowolski Scriptor Elogia 1627. s. 208., 
Acad. Crac. .BI. — Juszyński Dyk. 28. — 
Chodynicki Dyk. 31. — Chłed Spis 123. 

— Program Dominikańs. 1828 s. 28. — 
Siarcz. Obraz I. .32. 4. — Jocher II 97. 

— Pi-uszcz Forteca 1737. s. 266. — Ja- 
nocki Nachr. V. 220—223 — Siejkow- 
ski. — Ossoliński. Wiadomości I. 165-.- 
173. _ Wójcicki Wł. Histor. literat. II. 
80. — Wiszniews. H. 1. IV. 250. VI 212. 
.307. VII. 15. VIII 175. 353. — Brodziń- 
ski w Roczn. T. War. P. N. XXI. 297— 
326. — Słowacki Euz. Dzieła Ul. — 
Dzienn. Wileńs. 1820. I. 200—213. — 
Łukaszew. J. Kość. braci Cześ. 199. — 
Szelewski w Pamięt. rei. mor. VII. 31 — 
42. — Maciejowski Pismienn I. 762. — 
Przyłęcki Ukrain. Sprawy. 101 — 1)4. — 
Osiński Żyw. Skargi 91. — Muczkow. 
Stat. 232. 243. — Rzepnicki Vitae praes 
I. .362. — Życiorysy zn. ludzi 1850. II. 
63—7. — Encykl. Orgelb. III. 569- 672. 
Przyj, ludu Poznań. R. II. s 118—120. 

— Mecherz. Hist. wym. II. .325—289.— 
Balcerow.^ki Bibl. kaznodz. 1837. Zesz. I. 

— Kierski w Tyg. illustr. 1866. T. Xni. 
8. 273. — Jabłonowski Musaeum s. 26. — 
Baracz S. Rys Zak kaznodz. 1861. II. 
94._J!l08. — Okolski Orbis Polon. I. .302. 

BIRKOWSKI Fr. Pius. Admodum re- 
verendo etc. Petri Floriani Siewierski 
proyinciali utrinsąue Poloniae S. Ordi- 
nis praedicatorum etc. Lublini 1729. 
folio. Branic. 

BIRKOWSKI Szymon. Elegia de obi- 
tu Clmi et Doct-mi viri Justi Lipsii 
ad 111. et Rev. D. Joanem Andream 
Prochnicium, Ser. Sigismundi III. Re- BIRMAN. BIRON. 147 gis Pol, in Regno Neapolitano Legatum, 
Abbatem Sieciechoviensem, Praep. (Jrac. 
(podpis:) Simon Birp.ovius Polonus Nea- 
poli in amoenissima Italiae Campania 
faciebat. — Tak?e: Epitaphium po łae. 
i po grecku. 

Umieszczone w Justi Lipsii Opera Lugdani 
ini 3. fol str. 35 36 i 43. 

— Korczak in regno Russiae, Ca- 
raffa in Regno Neapolitano. Eandem 
esse utranią; Familiam noniine, stem- 

raate multis argumentis docetur. Nea- 

poli , 1607. w 4ce. Petersb. 

— Ob Dionysius (Dc colloeatione 
1602) — Szymonowicz Szymon (In nu- 
ptis 1614). 

Siarcz. Obraz I. m. — Wiszniew. H. 1. VI 
143. 188 i 207. — Janocki Nachr. V. 
24i. — Starowol. Hecatoiit. 1627. 172. 
209. — Koszyński Stan. (Fax.) Haberman 
1627. — Karwowski J. N. De litter. liti- 
lit. — Jabłonowski Musaeum. 26. 

BIRMAN Marcin Józef. Conccntus 
fvnebralis, ex superstite laudabilium 
operum, meritorumq ; fama, clarissimi 
olim atq; excellentissimi vin M. Casi- 
miri Musiałowicz , in Universitate Cra- 
coviensi , Ph. Doctori.s , et Professoris, 
CoUegae Minoris, ad tristem eius fune- 
ris diem , in Ecclesia CoUegiata S. An- 
nae ab ordinibus academicis celebratum, 
dolentissimo elego, a Martino Birman, 
eiusdetn universitatis Cracoviensis artium 
et Philosoihiae Baccalaureo, obst^rvatvs 
Anno Salutis, M. DCC. I. (1701). die 
18. Auyusti. Cracoviae , typLs Univer- 
sitatis. folio, kart nlb. 3. (wierszem). 
Jagiell. — O.ssol. 

— Ob. Buchowski P (Signa 1701) 
— Piskor.ski Seb. (Regia 1702). 

BIRON Ernestus Johannes [Biren. 
Biihren] de Gontaut (1690 f 28 gru- 
dnia 1772). Additanienta ad statum cau- 
sae generosi ordinis eąufstris partis 
actoreae, contra illustrissimum Ernestum 
Joannem, Curlandiae et Semigalliae du- 
cem citatum. (1765—^6). w 4te, 16 
k. nlb. Czarter. 

— Toż, b. w. m. dr. i r. w 4ee, 
kart 13. — Od k. 14. nowy nad pis: An- 
no 1768. D. 26. Januar, requirebat. 
Otto Chris, ab Howen ut Franc. Ge- 
org a Pfeilitzer nominatus Franek Land- marschallus et haec sequentia ad acta 
dabant. 

Z polecenia Carowej Anny wybranym był 
jej szambelan Biron na księcia Kurlandyi. 
Inwestyturę dostał d. 13. lipca 1737. od 
Augusta Od listopada 17-1:0. wysłany na 
Sybir. W r. 1759. obrany Xciem Karol 
Xże Saski W r. 1763 Biron wrócił wsku- 
tek listu Carowej z d. '^ !;fierp 176.3 r. 
a Sejm konwokacyjny 1764. uznał waż- 
ność powrotu , zaś Karola odsądzono. In- 
westyturę wydano na osobę syna jego ł'io- 

' tra dn. 31. Grudnia 1764.' Ossol. 

— Dowód wypłaconych długów 
przez Ernesta Jana Xiążęcia Kurlandz- 
kiego. Bez wyr. m (1771.) fol. 

Petersb. 

— Epistoła Ceisissimi Ernesti Jo- 
annis Curlandiae et Semigalhai; Ducis 
ad Joannein Comitem Supremum Can- 
cellarium M. D. L. Dat. Petropoli d. 
2. Noyerabris 1738. 

Jest w: Ostrowski w Svada epistoł, lat. 
1747. f. II. p 30 — Tamże str. 51. znaj- 
duje sie: Epistoła eiusdem ad eundem 
17.37. 

— Exceptio peremptoria. lUustrissi- 
rao Principi Ernesto Joanni Curlandiae 
et Sea)igalliae Duci, ejusderaque Con- 
siliariis Supremis opposita , a Generosa 
Nobilitate Curlandiae et Semigalliae 
(Vart>aviae, 1765.) w 4ce. 

Wedł. Katal Batowskiego data 1766. r. 

— Gravainina publica sive contra- 
ventiones legum fundamentalium pro- 
vinciae quas illustrissiinus per ultimas 
fonstitutiones dueatibus Curlandiae et 
Semigalliae de novo provisns Dux Er- 
nestus Joannes statim post ejusdem elec- 
tionem , antę , circa et post obtentara 
investituram feudalem , antę Suum la- 
psum in Russia et tandem post ejusdem 
eliberationem circa occupationem noto- 
riam feudi tam committendo , quani 
omittendo cumularit. Itaq; Grayamina 
a generoso Ordine equestri proponenda 
secundum Seriem temporum Se ipsa dis- 
cernunt. Bez osób. tyt. w 4ce, k. 11. 

Wydane r. 1765. Podpisany Heinr. Bened. 
a Brincken p. t. Mareschallus deput. pisze, 
że to Corpus Gravaminum wysłano 20. 
Marca 1765 r. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Pro informatione. Bez wyr. m. 
dr. i r. (1764.) w 4ce, ark. B,. 148 BIRON. BIRON. ł'roponuje przywrócenie Xcia Karola Sas- 
kiego. 

Dotyczy okrucieństw Ernesta Jana Birona 
po zgonie Augusta III. Druk w Paździer- 
niku 1764. spalony ręką kata. 

Jagiell. 

— Listy Jana Ernesta ks. kurlandz- 
kiego (Bez osobnego tytułu). 1768. w 
4ce (po łać. i po polsku). 

— Manifest y objaśnienie przyczyn 
Xią^ęeia Ernesta Jana, które roku 1763. 
dnia 11. Maia ad Acta tychże Xięstw 
podał. (Warszawa, 1763.) w 4ce. 

Petersb. 

— Status eausae ex parte generosi 
Ordinis Ecjuestris Ducatus Curlandiae 
et Seniigaliiae edictaliter citati. Contra 
geńerosos instigatores Regni et M. D. 
Litt: tum Jli. Ernestum Joannem Cur- 
landiae et Seraigalliae Ducem, uti dictae 
citationis actores. Bez w. m. i r. (1765.) 
w 4ce. . Petersb. 

— Status eausae pro innocentia Gen. 
Marschalli et Deputatorum conventus pu- 
bliei in Dueatibus Curlandiae et Semi- 
galliae incompetenter citatorum contra 
Illustr. Ernestum Joannem Cur. et Sera. 
Ducem. w 406, kart 6. 

Winkelman E. Bibliotheca Livon. 1869. N. 
6289. Ossol. — Petersb. 

— Status eausae pro Gen. Ordine 
eąuestri Ducatuum Curlandiae et Seniigal- 
iiae ac pro nobilibus spoHatis, tanquam 
actoribus, contra Illustr. Ernestum Joan- 
nem Ducem Curl. et Semig. citatum 
pro termino m. Martii a. 1766. w 4ce, 
k. 10. Petersb. 

— Toż, tekst polski (1766). w 4ce, 
1. ark. i Annexa str. 27. 

Winkelmann. 6290 

— Ulterior continuatio Status eau- 
sae. w 4ce, kart 22. 

— Testament ś. p. Ernesta Jana 
książęcia Kurlandyi z niemieckiego ję- 
zyka na polski przetłumaczony. Bez 
r. i m. druku (lecz około 1770 r. w 
Warszawie), folio. 1 arkusz. 

Dat. Mitawa 8. Grud. 1768. 

Czartor. — Jagiell. 

— Ob. Brincken H. (Status eausae 
1765) — Continuatio (1766) — Dia- 
rium (Landes Yersandung 1763) — Ex- 
tractum ex diario (1763) — Hempel Ch. F. (Merkwurd. Leben 1772) — 
Howen Otto Krzysztof (Status c. pro 
gen. ordino eąuestri 1765) Iwan III. 
(Manifest 1740) — Laudum publicum 
(1764) — Reflexions (1757) — Ruehl 
Philip Jak. (Geschichte 1764) — Textus 
(Ex juribus curland. 1766). 

BIRON Karol, Xże Kurlandzki. Expo- 
s6 du proces entre le prince Charles 
Ernest de Courlande et de Semigalle 
et son Irere Pierre, duc regnant. Bez 
wyr. m. i r. w 4ce, str. 19. 

— Gravamen ze strony Xięcia Ka- 
rola Kurlandzkiego, przeciwko JW. Pio- 
trowi bratu panuiacemu w Xięstwach 
Kurlandyi i Semigalii , z przełożeniem 
potrzeby uchylenia Artykułu 5. kon- 
stytucyi roku 1773. pod tytułem — Xię- 
stwo Kurlandzkie i Semigalii na kar- 
cie 70. iako pogwałcenie prawa natury 
i zasadniczych ustaw kurlandzkich upo- 
ważniaiacey. Bez w. m. dr. i r. Bez 
osób. tytułu, fol. 2 kartki. 

Idzie o zniesienie testamentu Ernesta Jana, 
zatwierdzonego na niekorzyść Karola. Ogło- 
szone po roku 1776. i wniesione na Sejm. 
Jagiell. — Krasińs. 

— Gravanien. Von Seiten des Prin- 
zen Carl von Kurland wider seinen 
Bruder Peter regirenden Herzog zu Cur- 
land und Semgallen nebst Darstellung 
der nothwendigen Aułhebung des 5. 
Artikels der Constitution von Anno 
1773. titulo das Herzogthum Kurland 
und Semgallen weil selbiger die Lasion 
des Naturrechtes nnd derer Curlandi- 
schen Statuten authorisirt. Bez w. m. 

i r. fol str. 4. Petersb. 

— Odpowiedź ze Strony Wielmo- 
żnego Xiażęcia Kurlandzkiego Karola 
Birona na odpowiedź JW. Piotra xia- 
żęcia panującego w Księstwach Kur- 
landyi i Semigalii. (około 1792). folio, 
str. nlb. 4. Krasińs. 

— Proźba Karola Ernesta Birona 
do Króla i Stanów Rzpltej. (około 1792). 
folio, "str. nlb. 2. Krasińs. 

— Uniwersał Karola De Biron, Ge- 
nerał i majora konney gwardyi woysk 
Nayiaśn. Imperatorowey Rossyjskiey. 
(Na końcu data :) 1735. m. Sept. primo BIRON. BIRON. 149 die (dopisano: w Wilnie), folio, i ar-t 
kusz składany. Krasińs. 

BIRON Piotr, Xźę Kurlandzki (1728 
t 1800). Odpowiedź z strony J. W. 
Piotra Xiażęcia Kurlandyi i Semigalii 
na Memory ał z strony J. W. Xięcia 
Karola Kurlandzkiego. (Warszawa, 
1793). fol. Petersb. 

— Odpowiedź ze strony J. W. Xia- 
żęcia kurlandzkiego pozwanego. Prze- 
ciwko Ur. Wilh Joz. Koschkiill powo- 
dowi. Bez w. m. i r. fol. 

Ob. Koschkul (Status causae). Petersb. 

— Odpowiedź z strony JW. Xia- 
źęcia Kurlandzkiego w sprawie z W. 
Siebergem woiewoda Brzeskim Litew- 
skim, o dobra Grentzhoff y Schwarden. 
B. m. i r. (1788). fol. str. 48. 

— Odpowiedz z strony J. W. Xia- 
żęcia Kurlandzkiego na zażalenia sta- 
nu rycerskiego kurlandzkiego z przy- 
łączeniem do niey obiasnien i dowodów 
podana przeswietney deputacyi przez 
nayiaśnieysze Rzeczypospolitey Stany 
wyznaczoney (1791). fol. kart 23. (ark. 
sign. A— LJ. 

Zarazem są : 

1) Przyłączenie dowodów powyższa 
odpowiedź obiaśniaiacych i wspieraią- 
cych porządkiem liczb w teyże odpo- 
wiedzi wyrażonych ułożone. NN. 1 — 38. 
ark. A— Hj . (k. 15). — 2 1 N"*" 39"" Decre- 
tum inter generosos Instigatores Regni 
et Magni Ducatus Lithvaniae actores 
ab una, atąne Creditores ad Bona Feu- 
dalia Ducatus Curlandiae , tum sub- 
stantiam allodialem Kettlerovianam con- 
currentes citatos ab altera, nec non II- 
lustrissimum Ducem Curlandiae et Se- 
migalliae, ac generosam nobilitatem eo- 
rundem Ducatuum intervenientes a ter- 
tia parte. Bez osób. tyt. (1790). fol. 
ark. A— Nij. oraz N. 40 — 42. ark. a— 
b, . (kart 31). — 3) Odpowiedź z strony 
JW. Xiażęcia kurlandzkiego, na przeło- 
żenie od stanu Rycerskiego tegoż Xię- 
stwa. W przeswietney deputacyi od 
Nayiasnieyszych seymuiących Stanów 
skonfederowaney Rzeczypospolitey, wy- 
znaczoney, uczynione, fol. kart 10. (ark. 
A— EJ. — 4) Replika z strony J. W. Xiażęcia kurlandzkiego przeswietney 
deputacyi z seymu wyznaczoney wzglę- 
dem grawaminu pierwszego podana, 
fol. kart 12. (ark F.J — 5) Odpowiedź 
z strony JW. Xiażęcia kurlandzkiego na 
grawamen drugie od stanu rycerskiego 
tegoż Xię8twa przełożone, fol. kart 5. — 
6) Replika z strony Jaśnie Wielmożnego 
Xięcia kurlandzkiego, względem dru- 
giego grawaminu podana, folio, kart 5. 
— 7) Wyięcia z recessów ziazdów pu- 
blicznych, w dowodzie Imo. że na nich 
wszystko wspólnie z Xiażęciem stano- 
wione bywa (z r. 1790) fol. kart 10. 
nlb. (ark. e^). 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Warsa. Uniw. — Zielińs. 

— Replika ze strony J. O. Xcia 
Jmci kurlandzkiego w sprawie z Urodź. 
Grotusem o dobra Schurteńskie. folio, 
str. 5. Branic. 

— Replika ze strony J. W. Xcia 
kurlandzkiego w sprawie z W. de Sie- 
berg Wojewoda Brzesko-Litewskim , o 
Grantzhoff y Schwarden (około 1788) 
fol. ark. D,. 

Był wojewodą Jan Zyberg po zmarłym r. 
1777. Mikołaju Łopacińskim. 

— Replika ze strony JW. Xiaźęcia 
kurlandzkiego, w sprawie z Urodź. Franc. 
de Witten Podkomorzym J. K. Mci. 
(około 1788). fol. ark. D,. 

(Biron Piotr). Brevissima elucidatio 
juris defectuosi Ducis Bironis in Duca- 
tus Curlandiae et Semigalliae. — Krót- 
kie objaśnienie prawa niedoskonałego 
Xcia Birona do Xięstw Kurlandyi y 
Semigallii. Bez wyr. m. i r. (1770). w 
4ce, k. 4. 

Winkelmann. N. 6208. 

Petersb. — Uniw. Dorpat. 

— Odpowiedź na pismo odpowie- 
dnie JW. Xiażęcia Piotra Birona pa- 
nuiącego w Kurlandyi na przełożenie 
Wielmożnego Xiązęeia Karola Birona 
brata jego, przeswietney deputacyi dla 
interessow kurlandzkich z Seyniu wy- 
znaczoney podane. Bez osób. tyt. Bez 
m. i r. (1792). w 8ce, str. 39. 

SzJo o testament ojca, który Konstytucya 
1773. r. potwierdziła. Testament był pi- 150 BIRSEN. BISACCIONI. sany 1768. a potwierdzony przezkonsyliarzy 
1768 — 9. Iroces ma za przedmiot Sj-adek 
po rodzicach. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Odpowiedź na nowo zarzuty 
z strony Xiażęcia (Piotra Kurlaudzkie- 
go) przywiedzione. B. m. i r. fol. sygn. 
A,. 

— Wywód Praw Xiaźat Bironów. 
(około 1790). folio, karta' 1. 

Warsz. Uniw. 

— Zażalenia z strony stanu rycer- 
skiego xięstw Kurlandyi i Seniigallii 
naprzeciw J. W. xięciu kurlandzkiemu 
podane prześwietney deputacyi przez 
stany nayiaśnieyszey rzeczypospolitey 
ku temu wyznaczoney. fol. kart nlb. 2 
i stron 9, nadto Przypisy osobno licz- 
bowane. 

Obejmują : 
]) Przypisy, przykłady, i dowody 
ku obiaśnieniu grawaminów Stanu ry- 
cerskiego, przeciw J. W. Xiażęciu kur- 
landzkiemu , Prześwietney Deputacyi 
przełożonych, stron 21. — 2) List przez 
Eberharda Krzysztofa Mirbacha do J. W. 
Xiaźęcia Kurlandskiego pisany. (1789.) 
str. 7. — 3) Piotr Xiąże Kurlandzki... . 
(Akt ugody, 1776). 1. karta. — 4) Oels- 
sen Chr. Ern. [Listy łacińskie] 1789. 
folio, str. 10. — 5) Poniatowski Stan. 
Aug. Litterae declaratoriae (1789). 1 kar- 
ta. — 6) Tegoż: Rescriptum Commis- 
sionis granicialis 1790. 1 karta. — 7) 
Heyking Henr. Karol : Manifestatio prze- 
ciw Reskryptowi de die 21. Octobr. 
1790. 1 karta. — 8) Przełożenie od 
Stanu rycersk. przeciw J. W. X. Kur- 
landzkiemu. 5 kart. — 9) Odpowiedź 
na pismo ze strony J. W. X. Kur- 
landzkiego, prześwietney deputacyi z Sey- 
mu wyznaczoney. str. 19. — 10) Gra- 
vamen drugie. O przeszkodzie w pra- 
wodawstwie przez J. W. Xiąźęcia i 
Regencyą. stron 4. — 11) Replika ze 
strony szlachty kurlandzkiey na odpo- 
wiedź J. W. Xiażęcia, na Gravaraen 
drugi, stron 9. — 12) Usprawjedljwie- 
nja Regencyi kurlandzkiey na przeciw- 
ko skarg J. W. Xięcia. folio, str. 
XXXIIL — 13) Tabella długów pod 
odiazd Xięcia Jmci do kraiów nieraiec- I kich «do zapłacenia pozostałych, (w Ni- 
ta wie d. 18. Octob. 1787). kart 2. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Kijows. 
— Zielińs. 

— Obacz Briiggen Er. W. (Status 
causae 1786) — Uwagi Polaka (1788) 
— Sieberg Jan (Spr. Piotra Xcia) — 
Witten G. (w Spr. Birona 1787). 

Birsen (in Lithauen) ob. Nachrich- 
tung (1656) — Nachrichten (1657) — 
Relation (1703). 

— Wir zur Birsener Provincial Si- 
node des Grossherzogthunis Litthauen 
U. A. K. versamlete Direktor, Vicedi- 
rektor, Deputirte, Notarien etc. samtli- 
cher Stande etc. Birsen d. 10. August 
1784. fol. Czartor. 

Birże ob. Hoppen Paweł B. (wody 
birź. 1891) — Scheinyogel Charles (Re- 
marąues 1795) — Woroniecka (Remon- 
strancya ważności praw). 

BISACCIONI, C-te Maiolino (1582 f. 
1663). II Demetrio, Moscovita, istoria 
tragica. Venetia, 1639. w 12ce. 

Petersb. 

— Toż. Roma, 1643. w 12ce. 

Petersb. 

— Toż. In questa ultima Impressi- 
one correcta, et accresciuta, et aggiun- 
tavi la Seconda Parte. Venetia, 1649. 
w 12ce. Petersb. 

— Le discrittioni universali et par- 
ticolari del mondo e delie Repubhche 
di Luca di Linda, dal Marchese Majo- 
lino Bisaccioni tradotte, osservate e 
nuovamente accresciute e corrette. Ve- 
nezia. per Combi et Lanou 1664. w 
8ce. ' 

Od 83.3 — 880. str. jest tu mowa o Pol- 
sce, jej prowincyach , o dawnych i now- 
szych ubiorach, o jej silach itp. 

Ciampi Bibliogr. Crit. I. str. 23. 

— Historia delie guerre civiU di 
questi ultimi tempi, descritta dal Con- 
te Moioliuo Bisaccioni Gentilhuomo or- 
dinario delia Camera del Re'Cristani3- 
simo, e suo Cavalliere in questa secon- 
da edifione ricorretta et in molte parti 
accresciuta. AlPillustris. e Reverendi8. 
sig. Monsig. D. Carlo Pio di Sawoja de 
Signori di S. Felice, Cbev di Camera, 
e Tesoriere Generali di Santa Chiesa BISCETH. BISIO. 151 eon Favola delie cose piu' notabili con- 
tinate nella Guerre civili d'Inghelterra. 
In Bologna. Per Carlo Zerczo eon licen- 
za superiori 1653. w 4ee, k. 20. 

Ossol. 

— Toż. Wenecya. 1654. w 4ce. 

— Historia delie guerre civili di 
questi ultimi tempi , cioe dTnghilterra, 
Catalogna , Portogallo. Palermo, Napoli, 
Fermo, Moldavia , Polonia , Svizzera, 
Francia, Tureo etc. IVta edizione ac- 
cresciuta. Venezia, per Francesco Storti, 
Tanno 1655. w 4ce. 

O wojnie w Polsce jest od str. 272 — 397. 
Ciampi BiUiogr. I. 23. 

— Toż. Bologna 1663. w 4ce. 

— Toż. Venezia, per grherede Stor- 
ti. Con lieenza de superiori e privilegio. 
1664. w 4ce. 

W Bibl. Czartor. jest tylko wyjątek, obej- 
mujący 1 k. sztych., 2 k. nlb. i od str. 
281 — 426, a zawierający wojny domowe 
w Polsce i Mołdawii. Czartor. 

— Memorie historiche delia mossa 
d'armi di Gustavo Adolfo re di Suezia 
in Germania Tanno 1630. scritte in cin- 
que libri dal Sig. Comte Maiolino Bi- 
saccioni. Venezia 1642. presso Taddeo 
Pavoni , herede del Sarzina. w 4ce. 

Jest tu mowa o rozruchach w Polsce. 

Bisceth Hammason (księga modlitw 
przy jedzeniu) Druk. w Lublinie, Kalo- 
nymus ben Mardachgi Jophe 1575. fol. 
Bandt. H. d. k. p. I." 352. 

BischofTe zob. Schlieb(n Joh. Alb. 
(ermland. 1683) — Yerzeichniss , Kur- 
tze (Pomeranisehc 1699). 

BISIUS Stefan (ur. 14 lut. 1724. 
w Wenecyi). Epistoła medico-anatomi- 
ea de morbo ąuatuordecim annorum ad 
rationales medieinae professores. — List 
doktorski y anatomiczny o chorobie od 
lat czternastu do doskonałych medycy- 
ny nauczy cielow. Roku P. 1770. [Dat. 
Yilnae tertio nonas 9bris A. MDCCLXX.l w 4ce, str. 22. Jagiell. — Epistoła raedico- anatomica de 
methodo adhibita in curatione febris 
malignae, malignorum refellens obtrec- 
tationes , ad rationales philosophiae et 
medieinae professores. Anno 1773. w 
8ce, k. 2. str. 125. Errata 1. str. i 
postscr. k. 2. Dedic. Ign. Jacobo de supremis ducibus Ro-: 
xolanis Massalski Episc. Viln. 

Na to wyszła w Wilnie broszura: De per- 
versa medendi methodo in morbo T. Dą- 
browski S. J. a Bisio adhibita 1773. w 
4ce , k. 2. (Ordinarłi facultatis medicae 
Regiomontanae 13. Maij. 1773). — Tej 
to broszurze odpowiada na dwóch doda- 
nych nieliczbowanych kartkach. Całe dzieł- 
ko zresztą jest odpowiedzią na inną bro- 
szurę przeciw niemu ogłoszoną. 

Jagiell. — Kijows. 

— Responsum ad amicura philoso- 
pbum de Melancholia, mania et pliea 
polonica suscitantem. Odpowiedź dana 
przyiacielowi filozofowi na pytanie wzglę- 
dem melancholii , manii i kołtuna. Wil- 
no, 1772. w 4ce. 

Wydane w Wilnie według Kraszewskiego, zaś 
w Katal. Bibl. Petersb. edycya ta w War- 
szawie podana. Petersb. 

— Tentamen publicum ex unirersa 
myologia. Vilnae , 178G. 

— Tentamen publicum ex universa 
Osteologia nb Anatomiae in annum 
primum auditoi'ibus subeundum in Au- 
la Acad. Die 22. raensis Julii hora 3. 
pomer, sub praesidio Steph. Bisi Phi- 
los. et Mcdic. Doct. in Alma Academia 
et Universitate Vilnensi Prof. Publ. nec 
non Praesidis CoUegii Medici percepta. 
fol. poł ark. 

— A. D. 1781. die 26. Novembris 
Stephanus Bisio Philos. et Medic. Doc- 
tor Regis Polon. Consil. Med. Collegii 
Medici Praeses, Medieinae Practicae et 
Anatomiae Prof. P. in Aula Almae 
Univ, et Acad. Viln. dabit priraam lec- 
tionem ad quam hospiter gratiosos in- 
vitat. fol. kart 2. 

(Bisio Stef). Na imieniny W. J. P. 
Stefana Bizio Filoz. y Medyc. Doktora 
Medyka J. K. M. y Konsyliarza w Aka- 
demii Wileńs. Collegii Medici Prezy- 
denta w Wilnie 1763. Mca Xbra 26. 
dnia. (wiersz), w 4ce, k. 1. 

— Na imienna rocznicę W. J. P. 
Stefana Bisiego Professora Fisiologii y 
Anatomii, Medycyny doktora, Konsylia- 
rza J. K. M. y Medyka, w 4ce, k. 1. 

— Ob. Massalski Ignacy (1773) — 
Oehme Fr. Teod. (Obserwacya 1773). 

Zubowski X. Zebrany Wiersz. 1786. I. 104 
— 6. — Gąsiorów. Hist. med. III. 71. 162 BISKUP. BISKUPSKI. ^^^-H ' II — 

170. — Encykl. Oig. HI. 423. 584. — 
Kośminski |St., Słownik. .34;. 

Biskupa (Nay wyższego) prawdziwy 
obraz przeciwny temu, który niedawno 
naypoznićysi Nauczyciele w Wićdniu 
Austryackim wymyślili. Pierwóy ięzy- 
kiem iacińskini, za dozwoleniera star- 
szych, u Antoniego Zatty w Wenecyi 
Roku 1782. wydany. Teraz na polski 
ięzyk, za wiadomością Zwierzchności, w 
drukarni J. K. Mci i Rzeczj^pospolitśy 
u XX. Trinitarzów w Lublinie prze- 
niesiony Roku 1786. w 8ce, k. 3. i 
str. 152. 

Z rycinij Aleksandra VII. papieża. 
Według Jochera przypisane przez XX. Try- 
nitaizów Bielskim Łowczym Nadwor. — 
W egz. Bibl. Jag. tej dedykacyi nie ma ; 
natomiast przedmowa autora , w której się 
zwraca do obywateli wiedeńskich. 
Jocher 4082. Jagiell. — Zielińs. 

— Biskupów (Do). Bez m. dr. i r. 

(Warszawa, r. 1791) w 4ce, str. 7. 
Wydane przeciw N. XV. Gazety Narodowej 
i obcej , która uznała iż jest wybornem 
pismo, które na Zgromadzeniu francuzkiem 
d. 14. Stycznia było czytanem. Było to 
pismo, występujące przeciw ogłoszeniu re- 
ligii chrześcijańskiej za narodową. 

Jagiell. 
Biskup (biskupi) zob. Bartłomiejo- 
wicz Prokop (Wileński 1598) — Dab- 
ski Stanisław (Kujawski) — Exemplum 
(Płocki 1779) — Exportacya (Pozn. 
1779) — Grabiecki Franc. X. (w za- 
cności swej 1653) — Lisikiewiez Joz. 
(o poświęceniu 1787) — List (Kujaw- 
ski) — Naramowski Adamus (Biskupi 
1724) — Okolski Szymon (Kijowscy bisk. 
1646) — Starowolski Szym. (Vitae an- 
tistitum 1658) — Święcicki Mik. (Po- 
znański 1703) — Temprowski Mat. 
(polscy, Kalendarz 1754) — Treterus 
Th. (Warmińscy, De episcopatu 1685) 
— Uwaga polit. na skrypt (Kujawski 
1697) — Walkiewicz (Kazania 1785) — 
Votum (Płocki) — Załuski J. Andrz. 
(Kijowscy Statuta 1764). 

Biskupie ob. Małachowski Jan (b. r., 
1692). 

Biskupski Adam ob Kochowski We- 

spazyan (1688) — Węgrzynowicz Jan 
(Arcus triumphalis 1666). BISKUPSKI Jakub. Rachunek Sum- 
maryusza Prawdy Catholickiey w przed- 
nieyszych Artykulech które ma Kościół 
s. Katholicki z teraznieyszemi Kacer- 
stwy, ku chwale Bożey y obronie ko- 
ścioła świętego spisany. Przez X. Ja- 
kuba Biskup-skiego. Psalm 94. Hebr. 
3. Dziś jeślibyście głos jego usłyszeli, 
nie zatwardzaycieź serc waszych. W La- 
sczowie, 1610. w 4ce, 10 kart nlb. i 
176 kart z jednej strony liczb. 

Przedmowa do Jana i Andrzeja Firleja z Dą- 
browicy, i Jana Kaszowskiego z Wyso- 
kiego. — W przedmowie wylicza 56 ro- 
dzajów herezyj kościoła Rzymskiego. Pi- 
sane w obronie X. Mac. Rosentretera, 
przeciw dziełu X. Woje. Słupskiego Ar- 
chid. Włocł. 

Jocher 3191. — Łukaszew. Józ. Wyz. helw. 
w Lit. II. 238. — Wizerun. Poczet Nowy 
T. 17. s. 149. — Bandtk. H. dr. k. p. I. 
424. — Lelew. Bibl. ks. II. 221. — Siarcz. 
Obraz 1828. I. .85. — Węgiers. Hist. ec- 
cles. Slav. 1652. 443. — jijaciejow. Pism. 
III. 562. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Czetwert. 
T- Ewangel. Wileńs. — Kómick. — Ki-a- 
sińs. 

BISKUPSKI Joannes de Rudniki, Cze- 

śnik Sieradzki. Rosarivm sev poema de 
mysteriis rosarii B. V. die anniversa- 
rio Annvntiatae eiusdem yirginis publi- 
ce recitatum a Joanno de Rvdniki Bi- 
skvpski sodali Parthenio eloquentiae stu- 
dioso Calissii in collegio Karnkouiano 
Soc. Jesv. Ad Parthenianos sodales 
illvstrissimae congregationis B. V. M. 
Annvntiatae. Additus ad finem poema- 
tis hymnus in laudem eiusdem Yirgi- 
nis et ode allegorica de casti pudoris 
custodia ad eosdcm. Calissii , ty pis Al- 
berti Gedelii. Anno D: 1615. w 4ce, 
ark. A,— D,. (kart 16). 

Na ostatniej stronicy rycina rośliny nazwa- 
nej tu Granadilla, która autor w Indy- 
jach osadza i mówi, źe jest podobna do 
winnej latorośli, liść i gałęzie do palmy, 
a gałęzie góriie do miecza. Kwiat róży 
tworzy koronę, na której sa wyobrażone 
narzędzia męki Chrystusowej, korona cier- 
.niowa, gwoździe. 

Niesiecki I. 103. — Jabłonowski Musaeum 
Pol. 26. Jagiell. 

BISKUPSKI Józef. Disputatio physi- 
ca de motu et quiete in genere. Jenae, 
typ. Joh. Weidner. B w. r. w 4ce. BISKUPSKI. BISKUPSKI. 163 — De justificatione horainis pecca- 
toris coram Deo — ad disputandum 
proponit Josephus Biskupsky Polonus. 
Franeąuerae 1614. w 4ce, 1 ark. 

Dysputa miana pod przewodnictwem Jana 

Makowskiego S. T. D. 
Jocher H801. 

— De natura et constitutione pri- 
mae et summae Philosophiae discursus 
philosophicus. Jenae, Weidner, 1617. 
w 4ce. 

— Ob. Przyłuski Fel. (De princi- 
piis rerum) — Węgierski Woje. (Vota 
1638). 

Biskupski Lucas. Entimosyne in re- 
ditu ex Italia Andreae de Bnin Opa- 
liński obacz Rekuć Al. (1621). 

BISKUPSKI Piotr Wlerzblęta. (11620). 

Caput Isaiae quinquagesiraum tertiura, 
quod de Christi excessu et in vitam 
glorioso reditu concionatur, graeco et 
latino idiomate pro virili parafrasticos 
reditum, A Petró Wierzbięta Biskupski 
eąuite Polono. Excudebat Fridericus 
Hartman typographus et Bibliopola. 
Francofurti cis Oderam. Anno 1605. 
die 9. Aprilis w 4ce , 1 arkusz. 

Raczyński Wspom. Wielkopolski II. str. XII. 
(na końcu). — Porównaj niżej : Oratiuncula. 

Eaczyńs. 

— Carmen Hieronimo Bużeński Ca- 
stellano Sirad. Maecenati et patrono suo 
summe colendo, strenae loco consecra- 
tum, ineunte a. 1604. Gorlicii, Joh. 
Rhamba 1604 w 4ce. 

Wiszn. H. lit. VI. .823. 

— ConflictYS in quo breyissime fons 
totivs haereticae prauitatis, ex quo ma- 
nant omnes errores recluditum et ex 
ipsorum haereticorum concessis , incon- 
cussa veritas ecclesiae catholicae roma- 
nae euidentissime firmatur. Authore Pe- 
tro Biskvpski Wierzbięta, equite polo- 
no. Cum priuilegijs et superiorum per- 
missu. Yenetiis MDCXni. (1613) apud 
Nicolaum Polum. w 8ce, str. 48. 

Dedic. lUust. Laur. Gembicki Episcopo Vlad. 
Na końcu dwuwiersz z podpisem : Petrus 
Gembicki Dec. Vulad. — Dalej sześcio- 
wiersz do autora z podpisem F. A. 
L. D. Jagiell. 

— Disputationum ethicarum duode- 
eim de virtute heroica, quam D. O. M. A. praeside M. Paulo Schertzio Frapr 
cofurt. March. in Electorali Marchionem 
Brandeburgensium Academia Franco- 
furti cis Yiadrum yentilandam et dis- 
cutiendara liberalis exercitii gratia pro- 
ponit et exhibet Petrus Wierzbięta Bis- 
kupski Eques Pol. Habebitur ad 7. Ka- 
lend. Novembris. A. 1605. Francofurti 
ad Oderam, ty pis Nicolai Yoltsij. w 4ce. 
Wiszniew. H. lit. IX. 465. 

— Eufemia in Obitum Petri Koź- 
miński Equiti3 Poloni ex celeberrima 
Acad. Marchionum in Augustam Aca- 
demiam Juliam scripta a .... equ. Pol. 
Francofurti, Frid. Hartmann, 1605. 
w 4ce. 

Wiszn. H. lit. VI. .323. Kaczyńs. 

— Oratio coram Paulo V. Pont. 
Max. et Illustr. Cardinales in festo as- 
censionis Domini habita. Romae 1611. 
fol. str. 10. 

W egzemplarzu Bibl. Jagiell. niedostaje ty- 
tułu. Przemowa do Alb. Baranowskiego 
Arcyb. Gniezn 1. k. Na str. 10. zakoń- 
cza : Epigramma Andr. Baranowski Canon. 
Crac. i Tetrastichon Valent Paschalii Uti- 
natis. 

Jocher 4764. — Siarczyus. I. 35. — Nie- 
siecki. Jagiell. 

— Oratio de luctuosissimo obitu lUu- 
strissimi, Magnifici ac Generosi Dn. 
Dn. Andreae Comitis de Leschno, Pa- 
latini Brestensis . Cujayiensis, Dn. in 
Leschno, Baranów, Podaice, etc. scrip- 
ta a Petro Wierzbięta Biskupski Eq. 
Pol. Francofurti ad Oderam , iraprime- 
bat Fridericus Hartman Typographus 
et Bibliopola, Anno 1606. w 4ce, ark. 

Sygn. Aj, — Cg. Wroclaws. miej. 

— Oratio ad potentissimum et invic- 
tissimum Sigismundum III. dei gratia 
regem Poloniae, magnum ducem Li- 
thuaniae, Russiae, Prussiae, Massoviae, 
Samogitiae, Livoniaeque, nec non Sve- 
corum , Gothorum Vandalorumque hae- 
reditarium regem etc. scripta humilli- 
mae subiectionis ergo a Petro Wierz- 
bięta Biskupski equite Polon: Mogim- 
tiae, anno 1608. w 8ce, 14. k. nlb. 

Ded. Matthiae Pstrokoński episc. Praemi- 
sliensi. Czartor. 

— Oratio de praes. statu Regni 
Poloniae ad eiusdera amplissimum et 

20 164 BISKUPSTWA. BISSELIUS. florentissimum equestrem ordinem. Scrip- 
ta a Petro Wierzbieta Biskupski eq. 
Pol.'Witebergae, ty pis Kratonianis, per 
Joh. Gorman. Anno lt)07. w 8ce , str. 
28. i 1. k. Czartor. 

— Oratiuncula de secundis nuptiis 
sereniss. etc. Sigismundi III. Dei gra- 
tia regia Poloniae etc. et archiducissae 
Austriae et ducissae Burgundiae etc. 
ad Regni Poloniae proceres a Petro 
Wierzbięta Biskupski Eq. Pol. Franco- 
furti ad Oderain 1605. w 8ce, 2 kartki. 

Kijows. — Ossol. 

— Oratiuncula de Christi Domini 
exce8su recitata i psa die Soterioruni in 
aedibus Excellentiss. Viri Dn. M. Chri- 
stophori Neandri P, Ethicea Professoris 
dignissimi. Additum praeterea caput 
quinquagesimum tertium Isaiae idioma- 
te graeco et latino parafrasticos reddi- 
tum (a Petro Wierzbięta Biscupski eq. 
Polono), Francofurti ad Oderain , Fri- 
der. Hartmann, typogr. et Bibliopola, 
anno 1605. die 9. Aprilis w 4ce, str, 
1 — 32. Ossol. — Raczyńs. 

— Oratiuncula de laude scriptorura 
Demosthenis , babita in lUustri Acade- 
mia Francofordana 17. Junij, Anno 
1605. a Petro Wierzbięta Biskupski 
Eq. Polon. Alterura specimen profectus, 
quem , consecutus ille est , intra men- 
ses octo, institutione, et methodo ac 
duetu clariss. excellentiss. maximeq ; 
industrij Pancratii Erugerii Poetae Cae- 
sarij et Professoris P. linguae graecae 
dignissimi. Francoforti , typis Friderici 
Hartraanni Bibliopolae, 1605. w 4ee, 
kart nlb. 9. 

Ded. Stanislao Romiszewski abbati monast. 

Paradis. 
Wiszniews. H. lit. VI. 208. Ossol. 

— Yotum Petri Biskupski Wierz- 
bięty, welches er avf dem Landtage 
zu Wieluń, den 14. Decemb. 1613. ge- 
geben , aus welchem man nicht allein 
die Art. u. Weise wie die Poblen ihre 
Vota auf den Land- n. Reichs-Tagen 
einzurichten pflegen, sondern aucb den 
elenden Zustand, in welchem damals 
das Polnische Reich wegen des Auf- 
standes der Soldaten, sich befunden, 
auch die angezeigte Mittel^ wie eine Republiqu6 bei enstandenen AufFruhren 
sich verhalten solle , wie auch dass 
schon dazumal viele von den Pohlen be- 
fiirchtet , dass der Kónig eine absolute 
Macht einzufliliren suche, nebst vielen 
andern politischen Anmerkungen, er- 
sehen kan. Aus d, Polnischen Original 
zur mehrerer Austibung in der Polni- 
schen Sprache ins Deutsche tibersetzet 
von Johann Wolgang Bewert. Berlin, 
Marsch , 1689. w 4ce , str. 26. 

Ded. Friedrich III. Margrafen zu Branden- 
burg des h. Rom. Reichs Ertz Camme- 
rern u. Churf. in Preussen. 

Czartor. 

— Votum na sejmiku Wieluńskim 
Piotra Biskupskiego Wierzbięty 1613. 
Novembr. 13. die. 

Mówca Polsk. Pisarskiego 1676. II. 80—94. 

— Obacz Ortmann Jac. fOratio 
1605). 

Biskupstwa zob. Explikacya o fol- 
wark (Krakowskie) — Ferdynand (Krak. 
1789) — Kominissya Rzpl. Skarbu 
(Krak. 1790) — Kossakowski Jozef 
(Inflantskie: Ciekawa wiadomość) — Kr.a- 
kowskie — Miraeus Ant. (pols. 1613) 
— Olechowski J. (Krak. b. r.) — Or- 
łowski Karol. Nep. (Kijowskie b. r). — 
Schlieben (Warmij. 1683) — Skarszew- 
ski Wojciech (Kalkula'cya 1790) — 
Temprowski Mat. (Kalendarz 1744) — 
Verzeichniss (Pomeran. 1699). 

Bismarck generał obacz Keyserling 
(1735). 

Bison ob. Herberstain Z. (Actiones 
1560) — Hussovianu8 Nicol. (1523) — 
Leszczyński And. (seu taurus 1642). 

Bisping Bolesław obacz Bekań M. 
(Kontrowersye 1770). 

Ob. Biszping. 

BISSELIUS Georgius. Dnbium chro- 
nologicum , de saeculi XVIII. exordio 

per chalcogr. Thorunii, 1700. w 

Czartor. 
Ob. Lemcken Adamus (1702). 

BISSELIUS Joannes. Argonauticon 
americanorum sive historiae periculorum 
Petri de Yictoria ac sociorum eius Li- 
bri XV. Gedani, Janssonius a Waes- 
berge 1698. w 12ce, str. 405. i nlb. 

k. 48. Przezdziec. — Warsz. Uniw. 4ce, k. 13. BISSENDORF. BITOMSKI. 165 BISSENDORF Johann. Nodi Gordii 
Resolutio, dass ist von Berufordination 
und Einweihung der Evangelisch - Pre- 
diger, wider das nichtige Geschwatz 
Martini Smiglecii Jezuiter zu Ingolstadt. 
Bez wyr. m. 1624. 

Autor, jak mówi Voigt, dal za to pismo 

gardło, a książka spaloną była. 
Jocher 4097. — Freitag Analecta 127—9. 
— Siarcz. II. 202. — Wiszn. H. lit. IX. 
104 

— Ob. Smiglecki Marcin (Nodus 
gordius 1609). 

BiSTERFELD Jan Henryk, Nassovius, 
philosophiae in illast. schola Albensi 
professor. De uno Deo Patre, Filio 
ac Spiritu Sancto mysteriura pictatis, 
contra Johan iiis Crelii de uno Deo Pa- 
tre libros duos, quorum textus e re- 
gione exponitur, breviter defensum : 
praemi.ssa synopsi, in qua praecipui so- 
lutionum fontes breviter attinguntur. 
Lugduni Batavonira, officina Elzeuiria- 
na. 1639. w 4ce , k. 2. str. 641. i in- 
dex. 

Jocher 3688. a. 

Czartoi*. — Zbór. ewang. wileńs. 

— Toź... contra Jobannłs Crellii, Fran- 
ci , de Uno Deo Patre libros duos, bre- 
viter defensTim. Amstelaedami, Sumpti- 
bus Joan. Rave8teinii c1oIoclix. (1659). 
w 4ce, 5 ark. (k. 20) i str. 641. 

Dnikowane w polowie dzieło Crelliusa, a 
po drugiej połowie strony krytyka łiister- 
felda. 

Jocher 3688. b. — Bock. I. Pars I. 139, 
1018. — Jocher Lexicon I. 1108. 

Bistram Marcin I Maciej ob. Hei- 

denstein J. (Manip. 1622). 

Biszpinl( Piotr ob. Wieladko (Epi- 

thalamion). 

Bithner Joliann ob. Hartmann A. 

(1689). 

BITHNER Marc. [Na karcie arkuszo- 
wego formatu u góry napis:] Naenia 
In obitum et ex bac in coelestem vi- 
tain abitum honestae et virtutum or- 
naraentis conspieuae matronae Reginae 
viri consultissimi et spectabilis Dn. 
Siraonis Bithneri Consulis Reipublicae 
Strasburgensis p. m. fidelissimi , et ci- 
vis ibidem primarii relictae viduae, 
professa a u<jpote paterno Martino Bith- nero Strasburgensi Bor. (Poniżej dwą 
wiersze łacińskie w dwu kolumnach. 
U dołu :) Thorunii , typis Augustini Fer- 
beri. Anno M. DC. ■XVI. (1616). 

Wrocław. 
— Ob. Węgierski Andr. (Epitha- 
lamia 1629). 

BITISCUS, prorector Ligniciae. Pia- 
stus , drama scenice 1655. 

Thomas Literat, von Schlesien 1824. s. 36. 

BUKOWSKI Kaszuba Jerzy z Wo- 

szczan (bakałarz NN. WW. i Filozo- 
fii) Manipulus philosophicarum corona- 
rum, a Jagellonica Palladę virtuti et 
eruditioni V. V. V. DD. primae laureae 
Candidatorum oblatus. Et dum in alma 
Universitate Graco viensi per illustrem, 
clarissimum et admodum rererendum 
Dominum D. M. Josephum Cyankie- 
wicz Philosophiae Doctorem, ejusdemą; 
et cursus Vladi3laviani professorem, Col- 
legam Minorem, Ecclesiae Parochialis 
in Novo Monte curatum, in amplissima 
magnorum hospitnm freąuentia artium 
LL. et philosophiae Baccalaurei ritu 
solenni crearentur; in vim fraterni et 
gratulatorij appFausus per Georgium de 
Woszczany Bitkowski Kaszuba ejusdem 
Laureae Candidatum, luci publicae pro- 
positus. Anno Domini 1741. die 10. 
Mensis Noyembris. Cracoviae, typis Uni- 
yersitatis. folio, 4 arkusze. 

Na odwr. str. tytułu herb (Ślepowron) Gór- 
skiego i przypis Antoniemu Górskiemu 
Rektorowi Ak. Zamojskiej. Potem jest 
pieśń dla Jana Kantego Patrona, podzię- 
kowanie professorom egzaminatorom Cy- 
ankiewiczowi Jozefowi, Kazimierzowi Stę- 
plowskiemu i Janowi Frzypkowskiemu, pro- 
fessorom Akademii krakowskiej. 
Spółkandydaci byli: Jan Kanty Laskiewicz, 
Jan Kanty Kruzel, Antoni Miklaszowski, 
Grzegorz Królikowski; dla Bitkowskie- 
go napisał wiersz Laskiewicz Krakowia- 
nin. Odbyło .''ię za Jana Lukini ob. pr. 
Dr. i Prof. , Rektora Akad. Krak. 
Dzików. — Jagiell. — Ord. Zamojs. 

Bitner Bartłomiej ob. Pisecki To- 
luasz (1617). 

BITOMSKI Jan Columb. Lychnys 
Cleanthis^ in augustam honoris aedem, 
clarissimorum virorum Martini Foltino- 
wicz, Andreae Abrek, Leopol: cum in 
Inclyta Academia Zamoscense praeuio 156 BITTERFELDUS. BIZARDIĆ^RE. eruditionis testimonio publico anno aerae 

Christianae 1644. Mensę die .... 

per 511u:>trem , et admodum rndura do- 
minum Benedictvm Żelechowski, V. J. 
D. Ecclesiae CoUeg: Zanioscen: Cano- 
nicum , Academiae Pro Cancellariiim. 
Ad Titriusq. jxiris lauream soUenniter 
inaugurarentur. Translatvs. A M. Joan- 
nę Bitomski , Canon : Ołycens : et in 
eiusdem Collegio Academico Eloqu : 
Profess: [Na końcu :] In officina typ. 
Acad. Zamosc. (1644). w 4ce, ark, C,. 
Horodec. — Jagiell. 

— Ob. Rudomicz B. (1646). 

BITTERFELDUS Henryk, Dominikan 
z Brzegu. De contemplatione et vita 
activa. 

— De regimine hominis. 

— Phosphorum catholicum vel epi- 
tome artis meditandi. 

Zdaje się że żadne nie wyszło drukiem. 

Bzowski Tutelaris Silesiae Crac. 1608. w 
4ce. — Dzienn. Wił. 1829 . hist. i lit. VIII. 
3.34. str. — Chodykiewicz. — Kraszewski 
Okruszyny I. 206. str. — Barącz Rys 
dziejów Zak. Kaznodz. II. str. 108. 

Bitwa ministrów safekich obacz Do- 
liwski Mat. 

Bitwy albo wiersz o walkach. Ob. 
Paszkowski Marcin (1620). 

BIUCK Josephus. Unsterbliche Ge- 
dachtnuss, der Gott- und Welt-bekann- 
ten Durchlauchtigsten Fflrstin und Frau- 
en, Frauen Hedwigis Elisabethe Ama- 
liae, Yermiihlten Koniglichen Printzes- 
sin in Pohlen, und Gross-Hertzogthtimb 
von Littau .... Ais Ihro Durchlaucht 
Leich-Besingnuss, In der Ohlanischen 
Schloss Kirchen .... Den 3 Tag des 
Herbst -Monaths dieses 1722. Jahrs al- 
lerklaglichst gehalten ward... Lob- und 
Leyd-Predigt.. . Bresslau auflPm Dohm, 
druckts Caspar Rudolph Miiller, Chur- 
Fiirstl. Bischoffl. HofF-Buchdr. (1722). 

fol. str. 26. Wroclaws. 

BiZARDIERE (De la) Michał Dawid. 

Histoire des dietes de Pologne pour les 
elections des Rois. Par M. De La Bizar- 
diere. Paris cher Thomas Moette, rue 
de la Bouclerie, prśs le Pont S. Michel, 
a S. Alexis. M. DC. XCVII. (1697). Avec privilege du Roi. w 8ce, k. 2. 
str. 253. i 1. k. 

Na końcu przywilej z 16. Stycz. 1698. da- 
ny Janowi Jombert księgarzowi , następ- 
nie tegoż odstąpienie przywileju Thom. 
Moette, księgarzowi, d. 11. Marca 1697. 
Dzieło to, ze względu na znajomość sto- 
sunków, przyznawano przez długi czas 
Xdzu Polignakowi naówcsas ambassado- 
rowi w Polsce. Jagiell. 

— Tenże tytuł. A Paris, chez Je- 
an Jombert pres des Augustins a l'Ima- 
ge Notre Damę. 1697. w 8ce, str. 253. 

Akad. — Branic. — Krasińs. — Ossol. — 
Uniw. Iwows. 

— Tenże tytuł. Suivant la copie de 
Paris. Amsterdam. 1697. w 12ce, str. 
180. Czartor. 

— Histoire de la scission ou divi- 
sion arrivee en Pologne le XXVII. Ju- 
in M. DC. XCVn. au sujet de Telec- 
tiou d'un Roy. Par M. De La Bizar- 
diere. A Paris, Cher Jean Jombert, 
pros les Augustins, k Tlmage Notre- 
Dame. M. DC. XCIX. Avec privilege du 
Roy. (1699). w 8ce, 261 str. i nlb. k. 
5. na początku. 

Na koiicu : De rimprimerie de Gilles Paulus 
Du Mesnil 1699. — Na ostat. stronie: Ex- 
trait du Privilege du Roi 25 Avril 1699. 
dany Janowi Jombert księgarzowi 1697. 
Dalej odstąpienie przywileju d. 4. Juin 
1699. na rzecz Thom. Moette księgarza 
przez Jomberta. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Horodec — 
Jagiell. — Przezdz. 

— Tenże tytuł: A Paris, chez Tho- 
mas Moette rue de la vieille Boueterie 
a S Alexis. Avec Privilege du Roy. 
1699. w 8ce, str. 10. i 261. 

Akad. — Ossol. 

— Histoire de la scission ou divi- 
sion arriv6e en Pologne, le XXVII. Juin 
M. DC. XCVII, au sujet de Telection 
d'un Roy. Par M. de la Bizardiere 
Suivant la copie imprimee a Paris chez 
Jean Jombert. M. DCC. w 12ce, k. 6. 
str. 276. 

Nie wymieniono miejsca wydania, lecz druko- 
wane w Amsterdamie z r. 1760. jak to za- 
.znacza F. Miiller w swej Bibliogr. Neer- 
lando-Russe. 

W przedmowie powiedziano, iż dzieło to jest 
drugą częścią publikacyi: Histoire des 
dietes, i że Polacy zamówili napisanie tej 
pracy, dostarczywszy autorowi wszelkich 
poti*zebnych instrukcyj. Uważa autor Pol- BIZARDlfeRE. BIZARDI^RE. 157 skę za „najciekawszy teatr w Europie". Czy- 
ni spostrzeżenie iż naród, który w r. 1621. 
■nie uląkł się armii 200,000 Tui-ków, w 
r. 1697. uległ przewadze 12,000 Sasów. 

Bentkow. H. lit. II. 760. — Biogr. univers. 
1811. IV. 535. 

Akad. — Branic. — Czarter. — Dzików. — 
Jagiell. — Krasińs. — Raczyńs. — Zie- 
lińs. 

— Histoire de Pologne contenant 
les divisions arriv6es en Pologne le 27 
Juin 1697. Seconde edition. Amster- 
dam 1715. w 12ce. 

Jestto nowa edycya dzieła: Histoire de la 
Scission. 

— Historie van de scheuringe of 
verdeeltheid vorgevallen in Polen in den 
Jare 1697 ter oorzake van de verkiesing 
van een koning. Door M. de la Bizar- 
diere. Uyt het Frans vertaalt. V Am- 
sterdam, by Andries van Damme bock- 
verkoper op 't Rokkin, besyden de Be- 
urs. 1700. w 8ce, 4 k. str. 280. 

Czarter. 

— Der Sarmatische Wahlschoppen 
oder Kurtzgefasste Erzehlungen der je- 
nigen Intriguen , welehe in dem Ko- 
nigreich Polen vorgegangen, sonderlich 
bei Erwehlung Henrici Yalesii, Stepha- 
ni Bathori, Sigismundi Yladislai, Joan- 
nis Casimiri, Miehaelis Korybuth, Jo- 
hannis Sobieski, Friderici August! I. 
Aus dem frantzosischen tibersetzt von 
Blinetis. Colln bei Peter Marteau. 1698. 
w 4ce , str. 104. i kart 2. 

Branic. — Czarter. — Czetwert. — Ossol. 

— Historie der polnischen Wahl- 
Tage von Sigismund August an biss 
auf jetzige Wahl. Nebst einer histori- 
schen Erzehlung von der Trennung wel- 
ehe den 27. Junii, 1697. iiber der Wahl 
des Konigs Augusti H. entstanden in fran- 
zosischer Sprach beschrieben durch M. de 
la Bizardiere. Aus dem Franzosischen 
ins Hoch-Teutsche tibersetzt, mit einer 
Vorrede, ais eine Einleitung uber das 
ganze Buch, und einem accuraten Kup- 
fer von einem polnischen Wahl-Tag zu 
Pferd, versehen. Stockholm. [Bez wvr. 
druk.] 1733. w 8ce, k. 2. str. 10. i 
str. 428. 

Sztych elekcyą wystawiający. Tytuł i ryci- 
na odbite w ćwiartce. Od str. 157. nowy tytuł: Historische Be- 
schreibung der den 27. Junii M. DC. 
XCVII, liber der Wahl eines Koi^iges, in 
Polen enstandenen Trennung in franzosi- 
seber Sprach beschrieben , durch — und 
aus dem Franzosischen ins Hoch-Teutsche 
tibersetzt. 

Akad. — Branic. — Jagiell. — Kijows. — 
Krasińs. — Raczyńs. — Zielińs. — Uniw. 
Iwows. 

— Der curieuse und volkommene 
polnische Staats-Mann, oder: das denk- 
wurdige Wahl-Feld bey Warschau auf 
welchem alle und jede von Zeiten Si- 
gismundi Avgvsti bis auf jetzt regie- 
rende Konigl. Maytt. Frider. Avgvstum 
den II. in den Konigreich Pohlen vor- 
genomraeneWahl-Tage nachihren eigen- 
dlichen Umstanden sonderbaren Staats- 
Verwirrungen, angestellten gefahrlichen 
Factionen , und vielerley Competenten 
zur Crone, etc. Nebst andern curieusen 
Neuig- und Merckwurdigkeiten in einer 
kurtzen jedoch angenehmen Yorstellung 
eroffnet worden. Aus den Franzosischen 
ins Teutsche iibersetzet. Dantzig bey 
Pieter Marteau. Anno 1698. w 4ce, k. 
4. str. 104. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. 

— An historical account of the Di- 
visions in Poland : from the death of K. 
John Sobieski, to the Settlement of 
the present King on the Throne. Con- 
taining a particular Relation of the la- 
te Kings death, and of all the intri- 
gues of the 8evoral candidates, till the 
coronation of the Eleetor of Saxony. 
Translated from the French originaL 
Written by M. de la Bizardiere. Lon- 
don, printed for H. Rhodes, at the 
Star near Fleat-Bridge ; T. Bennet, at 
the Half-Moon in St. Paul's Church- 
Yard ; A Bell , at the Gross-Keys and 
Bibie in Cornhill; and D. Midwinter 
and T. Leigh, at the Rose-and Crown 
in St. Paul's Church-Yard, MDCC. 
(1700). w 4ce, k. 4. str. 232. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. 

— Ob. Massuet P. (Histoire des rois 

1733, 1734). 

Bentk. H. 1. II. 2.S0. 760. — Gołęb. O dzie- 
jop. 156. — Lengnich. Poln. Bibl. I. — 
Załuski Bibliot. histor. str. 78—9. 158 BIZARUS. BLAEYIUS. BIZARUS Petrus Sentinas. Rerum 
Persicarum historia, initia gentis, mo- 
res, 'instituta, resque gestas ad haec 
usque tempora complectens. Cui acoes- 
sit brevis ac vera Henrici Porsii de 
bello inter Murathem III. Turcarum et 
Meheraetem Hodabende persarura regem 
gęsto, narratio : ac Philippi Callimachi 
Experientis de bello Turcis inferendo 
oratio ejusdemque de his, quae a Vene- 
tiis ten tata sunt, Persis ac Tartaris con- 
tra Turcos movendis , historia. Et ap- 
pendix, quam ex italico latinam fecit 
Jacobus Gevderus ab Heroltzberga Fran- 
cofurti, typis Wechelianis apud Clau- 
dium Marnium, et heredes Joannis Au- 
brii M. D. CI. (1601). folio, str. 644. 
i Index. 

Rzecz obca. Kallimach nas interesujący przy- 
pada od str. 371— 4.S1. 

Jagiell. — Raczyńs. 

BIZOZERI Simpliciano. La sagra le- 
ga contro la potenza Ottomana. Svc- 
cessi delie arnai Imperiali , Polacche, 
Venete, e Moscovite; rotte , e disfatte 
di eserciti de Tvrchi, Tartari, e Ribel- 
li; assedj , e prese di cittta, piazze, e 
castelli ; acqvisti di provincie , e di re- 
gni, ribellioni, e sollerazioni nella mo- 
narchia ottomana; origine delia ribelli- 
one degli Ungari; eon tutti gli acciden- 
ti successiuamente sopraggiunti dalFan- 
no 1H83. sino al fine del 1689. Rac- 
conti veridici breuemente descritti I>a 
Don Simpliciano Bizozeri Barnabita Mi- 
lanese. In Milano, MDCXC. Nella^ Re- 
gla Ducale Corte, per Marc' Antonio 
Pandolfo Malatesta Stampatore Reg. 
Cam. Con Privilegio. (1690). w 4ee, 
Tom I. 2. tytuły, 2. karty nlb. str. 
428. i Index. — "^Tom II. 1. k. nlb. 
str. 556. Index. 

Primo libro od str. 1 — 99. obejmuje: Cam- 
pa^a del a 168.S. Liber II. Carap. del 
1684. do str. 184. — W T. II. lib. XVI. str. 
466 — 490. Successi delia lolonia, tanto 
nel particolare del nuovo Re , quanto del- 
ia guerra cogrinfidelo Tanno 1698. — Na 
str. 546 — 550 : Coae occorse nella Polonia 
dopo la pace con la Porta. 

Jagiell. — Krasińs. — Petersb. 

— Toż. Napoli, T. I— III. 1699. 
w 8ce. Petersb. Bizun ob. Naruszewicz. 

Blachius Joan. ob. Loaechius. An- 
dreas. 

(Blachnik Mat). Astrum honoris, 
septendecim rirtutum radiis effulgens, 
Reyerendissimi , Perillustris, et Amplis- 
simi^ Domini, Domini Pauli Blachnik, 
Sacrae Militiae , Ordinis Crucigerorura, 
cum rubea Stella, per Poloniam, et Si- 
lesiam , nec non Ducalis Domus , et 
hospitalis, S. Matthiae, Vratislaviae, 
Domini, et Supremi Magistri etc. Quod 
insignium Romanae catholicae ecclesiae 
praesulum symbolis adumbratum , gra- 
tae posterorum memoriae commendatur. 
Anno M. DC. LXVI. Vratislaviae, Ty- 
pis Baumannianis , exprimebat Johann. 
Christoph. Jacob. (1666). w 4ce , kart 
4. (wiersz). Wroclaws. 

BLACKSTONE Wiliam. (1723 f 14. 
list. 1780). Prawo kryminalne angiel- 
skie przez Wilhelma Blakstona zebrane 
a przez X. Teodora 0-trowskiego S. P. 
wytłómaczone i uwagami do prawa pol- 
skiego stosownemi pomnożone. W War- 
szawie, R. 1786. w drukami J. K. Mci 
i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum 
Piarum. Za pozwoleniem Zwierzchności. 
(1786). w 8ce, T. I. k. 3. str. 344. i 
Rej. k. 4. oraz 1. Omyłek. — T. II. 
s. 324. i k. 5. 

Ded. Do J. W. Andrz. Rostworowskiego 
Sędziego ziemskiego Czerskiego. W przed- 
mowie ubolewa nad brakiem u nas pro- 
cessu kryminalnego i ustaw karnych od- 
powiednich. Przekładał z tłumaczenia fran- 
cuzkiego P. Coyer. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. — Zbór Wileńs. — Złelińs. 

BLAESING Dawid. De verbo Dei, 
ex occasione phraseos chaldaicae prae- 
side M. Laurentio Wegero Ling. Ebr. 
et Orient. Prof. Publ. disputabit David 
Blaesing Regiomonte Pruss. Ad diem 
Junii Anno MDCLXXXII. (1682). Re- 
giomonti, praelo Reusneriano. w 4ce, 
sygn. Ag — F3. Wrocławs. 

BLAEVIUS (Blaeuw) Wilhelm (1571 
t 1638) I Jan. Polonia regnum et Si- 
lesia ducatus. 

Atlas T. I. str. 31. z r. 1645. podług ry- 
sunku Mercatora odbite. BŁAGADAROW. BLANCHARD. 159 Rastaw. Nr. 26. — Callier Spis map. T. P. 
N. Pozn. 8, 16. 

— Grosse Kartę vom poln. Reiche 
u. Schlesien, 

w Atlasie z r. 1628. (z 2 herbami). 

— Atlas major sive Cosmograpliia 
Blaviana qua solum , salum , coelum, 
accuratissime describuntur. Amsterdam, 
1662. 

— Le grand atlas ou Cosmogra- 
phie Blaviane. Amsterdam, 1663. 

Polonia tworzy księgę V. zbioru Europy w 
edycyi francuzkiej w 12. tomach. 

— Atlas Str. 1—26. Descript. gen. 
de la Pol. trąd. du Lat. de Sal. Neu- 
gebauere. Str. 27 — 30. La Grandę Po- 
legnę, trąd. du Lat. de Sim. Starovol- 
sci. Sir. 31 — 36. La Pologne mineure 
par le mesme auteur. Str. 37 — 42. Rus- 
sie rouge et blanche). Str. 43 — 49. La 
Prusse par le meme aut. Str. 51 — 55. 
La Lithuanie par le menie aut. Str. 57 
— 74 Deser, du fleuve Borysthene vul- 
go Dniepr et des moeurs des Cosaąues 
Zaporoviens. [Z 4 rycinami]. 

Eastawiecki N. 27. 

— Atlas mayor, sino Cosmographia 
Blaviana , en la qual exact. se descri- 
ve la tierra, el mar y el cielo. Am- 
sterdam, J. Blaeu. (1659 — 72). folio, 
10 tomów. 

Obejmuje: str. J — 5. Origen de los Polacog, 
conf. a Mart Cromero; str. 6 — 17. Deser, 
del Heyno de Polonia por Starovolsco ; str. 
18 — 2U. Lithuania; str. 20 — 27. Russia (ro- 
sa y blanca); str. 28 — 42. Prussia, etc; 
str. 43 — 64. Deser, del Rio Boristhenes 
(z miedziorytami). 

— Tenże atlas po hoUendersku w 
Amsterdamie, 1647. fol. 6. tomów. 

— Tamże, fol. 1648. fol. 7. tomów. 

— Tamże, 1664 — 65. fol. 9 tomów. 

— Toż. Atlas.... et J. Hondii. Am- 
sterdam , J, Janstonius i H. Hondius. 
1633. tolio. T. 2. (Lithuania, Polonia). 

— Toż. Amsterdam 1638. fol. T. 
2. (Lithuania cura N. C. Radziwiił, 
Liyonia , Polonia , Prussia). 

Edycye kilkakrotnie ponawiane. O tyle go- 
dne wzmianki że tnieszczą i Polskę. 

BŁAGADAROW Jaków. Kratkija pra- 
wiła polskawo jazyka z prisawakuple- 
niem k nim upotrebitielniej szych słów, 
razgaworow i primierow dla cztienia w polzTi i udawolstwie źełajuszczych skoro 
wyuczytsia onomu.... izdannyja Jakowom 
Błagodarowym. A parvo ad magnum. 
Seneca. Moskwa , W Uniwiersitieckoj 
tipografii u Rydigiera i Kłaudia. 1796. 
w 8ce, str. 3. i 80. Krasińs. — Ossol. 

Błagalnia ogólna o miłosierdzie i 
sprawiedliwość duchowieństwa polskie- 
go ritus Graeco - Uniti z ofiarą serc 
i pożytkiem skarbu do Najj. Króla P. 
M. i Skonf. Rpltej Stanów d. 16 m. 
Lipca 1790 r. podana, folio, str. nlb. 

10. Krasińs. 

Błagodat i istina obacz Baranowicz 
Łaz. (1683). 

Błagowiestije obacz Kuszcznik Jan 

(1686). 

Blaise (Blasius) de Vigenere obacz 
Yigenere. 

BLAISE Joan Lotharingus. Elogium 
posthumum illustrissimi ac excellentis- 
sirai S. R. J. Principis et Domini, D. 
Alexandri in Koniecpole Koniecpolski, 
Palatini Sandomiriensis, Pereaslaviensis, 
Kanioviensis , Korsunensis, Dolinensis 
gubernatoris. Bruxellis, Typ. Guilielmi 
Scheybels, typographi jurati, platea scru- 
tariorum ad insigne S. Joannis Bapti- 
stae. 1662. fol. k. 8. 

Wierszem. Dedykacya Stan. Koniecpolskie- 
mu, wojewodzicowi Sandomirskiemu, syno- 
wi Aleksandra. Jagiell. 

. Blaith ChrJstianus ob. Neueste (Das) 
aus Danzig oder Antwort. (1784). 

BLANC Th. (de). Principes contrę 
les Sociniens oii l'on defend les pre- 
miers fondements de la religion chró- 
tienne par Tecriture sainte et la raison. 
T. I— IL Hamburg (1718). 

Blanchard Jan, Piotr, Franciszek. 

(1738 t 7. Marca 1809). Carmen duo- 
decim epigrammatum domino Blanchar- 
do aethera ascendenti, die 10. Maji 
1769. Varsaviae oblatum. Varsaviae, 
1789. w 4oe. (po polsku i po łacinie). 

Raczyńs. 

— Proźba dobrze życzącego królo- 
wi Polaka itd. do J. P. Blanchard. War- 
szawa, 1789. w 4ce. 
Katal. Odnows. N. .S299. 160 BLANCHETTI. BLANDRATA. — Prozba wolnego Polaka do J. 
Pana UlansKarda. Bez wyr. m. i r. 
(Warszawa, 1789). w 4ce, k. 2. 

Wierszem. O zabranie zdrajców i jurgieltni- 
ków, „co za niebieBkie wstążki alboteż 
czerwone , sa gotowi najmilszą swą zaprze- 
dać żonę". Branic. — Jagiell. 

— Rozbiór nowej machiny aerosta- 
tycznej J. P. Blancharda etc. B. w. m. 
dr. i r. w 8ce , str. 44. Krasińs. 

Blanchetti Laurentius ob. 01ivarius 
(1597). 

Blanchi Wilh. obaez Blancus W. 
(1594). 

BLANCHINUS Jędrzej. Pro innata et 
connaturali capaeitate RR, DD. Canon, 
reguł, later. ordinis S. Augustini, ad 
quaecunque beneficja saecularia, juńs 
informatio. Una cum relatione causae 
paroch. Sancti Miniati actitatae , coram 
illustriss. et reyerendiss. P. D. Baran- 
zono A. C. locum tenente; ac in plena 
signatura gratiae coram SSmo D. M. 
Innocentio X. pontifice maximo, et ad 
favoreni eorundeni dc^teiminatae. Bono- 
niae, typis Jacobi Montii 1670. Supe- 
riorum permissu. Reimpressum Varsa- 
viae, typis Coli. Schol. Piarum 1694. 
w 4ce, 20 k. nlb. 

Na końcu podpisany Andreas Blanchinus 
advocatu8. Poczem następuje: Relatio cau- 
sae Sancti Miniati parochialis agitatae. 
Warsz. Uniw. 

BLANCHOT Piotr. Bibliothecae SS. 
Patrum concionatoriae coUectae a Petro 
Blanchot Ord. Minimorura Synopsis in 
qua singulis dominicis, feriis ac festis 
quibu8 — habetur concio ad popułum, 
indicantur Patres , qui pro illa sermones 
scriptos reliquerunt. Posnaniae typis 
Coli. S. J. A. D. 1746. w 8ce, 1 ark. 
Jocher 4430. 

Blanek Daniel Dr. Med. (f 1691) 
ob. Mańkiewicz Paulus (1644). 

BLANCK Michał. Christliche Leich- 
predigt, aus der 1. Cor. 4. v. 9. 10. 
11. 12. 13. bey der Begrabniss dess 
Ehrwiirdigen und Wolgelahrten Herm 
M. Hermanni Rahtmanni, Weilandt Pa- 
storis der Kirehen zu S. Catharinen in 
Dantzigk, welcher in diesem 1628. Jahr 
am 30. Junii seliglicU im Herrn ent- 
schlafFen, und den 3 Julii mit christli- chen Cereraonien, zur Erden daselbst 
bestattet. Gehalten durch Michaelum 
Blanckium Dantiscanum, erwehnten Kir- 
ehen Diaconum. Im Zeugniss wird die 
streitige Luhre von der Kraflft - Gottli- 
ches Worta und der Erleuchtung deu- 
tlich erotert. Gedruckt im Jahr Christi 
1628. (Na końcu:) Thorn, gedruck undt 
verlegt durch Franciscum Schnelboltz 
Lipsensem. Im Jahr Christi 1628. w 
4ce, sygn. Aij — Miij. Wrocławs. 

— Ob. Mochinger Joh. (Monumen- 
tum 1651). 

(Blanek Sal.) (f 1656). Der erblasste 
Mund des .... Salomon Blancken Wiin- 
schet .... gutte Nacht .... 1656 . . . 
In Thorn, durch Mich. Karnall. w 4ce, 
str. 8. 

Blanekenstein Catharina ob. Kretsch- 
mer Jan (Geistlicher 1674). 

BLANCUS Guillelmus iunior, Episc 
Grassensis et Venciensis (Blanchi, Le 
Blanc). Hyacinthvs, siue de beato Hya- 
cintho Polono, solenni ritu a Clemente 
VIII. pontifice Max. XVI. Cal. Mai. 
ann. (JU. |0. XCIV- in sanctorum nu- 
merum relato, Libri dvo. Svperiorvm 
permissY. Romae, ex typographia Do- 
minici Basae. MDKCIIII. (1594). w 4ce, 
ark. nlb. G, (k. 6. str. 45). 

Dedyk. Franc. a Gioiosa Cardinali. Z mie- 
dziorytem S. Jacka (poema). 
Wierzbows. II. 1775. 

Czartor. — Czapski. 

— Tenże tytuł ... Lutetiae apud Fe- 
dericum Morellum architypographum 
regium, via Jacobaea, ad insigne tbn- 
tis. CrJK)XCllIl- Non sine privilegio. 
(1594.) w 8ce, s. 37. i 2. nlb. 

Przypis; Francisco a Gioiosa cardinali. 

Czartor. 

BLANDRATA Jerzy [Biandrata] 
(f 1590). Brevis enarratio disputationis 
Albanae de Deo trino et Christo du- 
plici, coram Serenissimo Principe et to- 
ta Ecclesia, decem diebus habita, anno 
Domini 1568. 8 Mai'tii. Excusa Albae 
Juhae , apud viduam Raphaelis HofFhal- 
teri a. 1568. w 4ce, stron 664. 

Sandius Bibl. Antitrinit. p. 32. Wymie- 
niono tam i inne Blandraty dzieła, Albae 
Juliae tłoczone , a lubo drukarnia nie 
wyrażona, zdaje się, że u tejże wdowy BLANDRATA. BLANDRATA. 161 HoStaltera — Skrzetuskiego w Weissen- 
bergu. 
Jocher 3637. Warsz. Uniw. 

— Epistoła ad ecclesias Minoris Po- 
loniae an, 1568. d. 27 Januarii 

Ogtosz. w Lubieniecii Histor. Reform. 

— De mediatoris Jcsu Christi ho- 
minis Divinitate Aequalitateque libellus 
a Greorgio Blandrata. Itera de restan- 
ratione Ecclesiae Cellarii cum epistoła 
praeliminaria Fabricił Capitonis. Excu- 
sum Albae Juliae A 1568. Bez druk. 
(w Weissenbergu Siedmiogrodzkim), w 
4ce, signat. Og. Warsz. Uniw. 

— Zgodne a iedne rzecz znamionu- 
iace w piśmie S. sposoby mow, o Je- 
zusie Pomazancu abo Synu Bożym 
z Maryey narodzonym , które gdyl)y 
kto rozumiał y pogotowia w pamięci 
ezytaiac Pismo Święte miał, łacno wy- 
rozumieć może wiele mieysc w słowie 
Bożym , które się zdadzą byd y sa nie- 
które przy trudnieyszym (sic). Bez ra. 
i r. w 4ce, 6 kart nlb. 

Jest to tlóraaozenie (przez Grzeg. Paulego) 
dziełka Blandraty : Aequipollentes ex Scri- 
ptura phrases. 

Jocher 34f87. — Maciej. Pism. III. 185. 

— Aeąuipollentes ex scriptura Plira- 
ses. De Christo Filio Dei ex Maria na- 
to figuratae. Albae Juliae A. 1568. B. 
m. dr. w 4ce, syg. A— C^. 

Warsz. Uniw. 

— De falsa et vera Unius Dei co- 
gnitione. 

Sand. 2Ł 

— De bello trinitario in Transilya- 
nia ordo, et certaminibus Georgii Blan- 
dratae et Fausti Socini adversus Fran- 
ciscum Dayidis pro Christo invocando 
susceptis. 

Lubieniecki Hist. Reform. Polon. 

— Liber secundus explicatio Joan- 
nis, pars prima, w 4ce, ark. syg. K 
— O^. Warsz. Uniw. 

— Q.uaestiones ad quas respondit 
Calvinus in actis Yalentini Gentilis. 

— Refutatio scripti Petri Melii, quo 
nomine synodi Debrecinae docet Jeho- 
valitatem et trinitarium Deum patriar- 
cliis, prophetis et apostolis incognitum 
a Georgio Blandrata, Albae Juliae ex- cudebat Raphael Hoffhalter. A. 1567. 
w 4ce. Warsz. Uniw. 

— Refutatio scripti Georgii Majo- 
ris ob. David Franc. 

— De regno Christi Liber primus, 
Antichristi liber secundus. Accessit Tra- 
ctatus de paedobaptismo et circumcisi- 
one a Georgio Blandrata. Albae Juliae 
A. 1569. w 4ce, ark. sygn. A — SS,. 

Warsz. Uniw. 

— Catechesis, quam mediante Pa- 
ruta , in publica seu generali Synodo 
Radli othini celebrata pronuntiari et pu- 
blicari curavit. 

— Loci aliquot insignes ex scriptu- 
ris Sanctis pro vera et solida. J. Chri- 
sti inyocatione asserenda candide de- 
prompti. 

— Theses IX. de Deo et Filio ejus 
Jesu Christo. 

— Aliae theses fermę XXX. anno 
1578. 

— Objectiones ad Fausti Socini re- 
futationem thesium Fr. Dayidis. 

— Epistoła ad Jacobum Paleologum 
an. 1578. Ad eundem anno 1579 — 
1580. 10. Jan. Alba Julia. 

— Epistoła ad RR. DD. Gregorium 
Pauli, Georgium Chumannum, Martinum 
Czechovicium et Alexandrum Vitreli- 
num et ceteros Ministros Ecclesiae Po- 
łonae J. Chr. Crucifixi, a Georgio Blan- 
drata et Fausto Socino nomine ecclesiae 
Transy lvaniae ejusdem Confessionis scri- 
pta. 

— Ob. Carolinus Petrus (Refut. fi- 
dei de uno D. 1571) — - David Fran- 
ciscus (1569) — Examen (1613) — 
Socinus Faustus (Responsio 1583) — 
Ad. G. Blandr. (1583, Epistolae 1618) 
— Yitrelinus Alexander (Judicium 
1597). 

Placcius Theatr. pseud. 557. — Łukasze- 
wicz J. Wyzn. helw. I. 21. 28. 201. 206. 

— Sandius Bibl. antitrin. 24. 28— .S4. 56. 

— Hoorabeck Appar. Controv. Socin. 27 
-^8. 55. — Bock. Hist. antitr. T. I. pars I. 
s. 55—66. ; pars II. s. 614. T. II. s. 443— 
454. 475—7. — Encykl. Orgelb. III. 431. 
748. — Wiszn. VIII. 122. — Ciampi Bi- 
bliogr. I. 23—4. — Plater Zbiór Pamięt. 
m. 176—183. — Malacame Vłnc. Com- 
ment. d. Operę d. G. Blandr. 1814. w 8ce, 

21 162 BLANK. BŁASIUS. 8tr. 122. — Beytrage zur Kirchen Gesch. 
1764. II. 92. (wjmieiiiouy jako jeden z tłu- 
maczów Biblii Brzeskiej). — Encvkl. Ko- 
Ściei: II. 394—6. — jocher Gelehr. Le- 
xic. I. 1123. — Biogr. Uniyers. 1811. IV. 
672. — Weszpremi. Medic. 20. 

BLANK Joannes Fridericus, Lithu- 
anus. Q. D. B. V. Dissertatio inaugu- 
ralis iuridica de vi transactionis contra 
matrimonium. Quam in regia Frideri- 
ciana praeside perillustri domino Joan- 
nę Tobia Carrach ICto poteutiss. Prus- 
sorum regi, a consiliis intimis iurium 
professore publice ordinario inclyti iu- 
risconsultorum ordinis in Fridericiana 
seniore etc. praeceptore ac fautore us- 
que ad cineres colendo pro summis in 
utroąue iure honoribus et priyilegiis 
doctoralibus rite capessendis die .... 
maii cIoIocclyii. placidae eruditorum 
disąuisitioni submittit auctor Joannes Fri- 
dericus Blank Instroburgo - Lithuanua. 
Halae Magdeburgicae , typis Joannis 
Christiani Hendelii, acad. typogr. (1757). 
w 4ce, 1. k. tyt.j str. liczb. 35. i str. 
5. nlb. 

Dedic. Coelestino Kowalewski Acndemiae 
Cancellario. Jagiell. 

(Blank Piotr). Powód sprawy Uro- 
dzony Blank Piotr Bankier Warszaw- 
ski, pozwany i przypozw^ani Urodzony 
Jozef Jerowski oraz Wielmożni Of- 
ficyaliści Banku Króla JMci Pruskiego 
w Elblągu sytuowanego. Sprawa o pod- 
niesienie Dekretu Ziazdowego Burgrab- 
stwa Grodzkiego Warszaws. pod d. 16. 
Mca Grudnia Roku 1791. nastąpionego, 
a na dniu 17. Sierp. 1792. r. w Gro- 
dzie Warszawskim oblatowanego, uzna- 
nia nieprzyzwoitey czynności w Sura- 
mie czerwonych złotych 4854. przoz 
urodzonego Jerowskiego do zapłacenia 
pretendowaney oraz kar na tymże uro- 
dzonym Jerowskim za powołanie do 
prawa wskazania, folio, str. 19. 

Akad. — Warsz. Uniw. 

— (Dekret). Działo się w Warsza- 
wie w pałacu Kzeczypospoh"tey Kra- 
sińskich zwanym, na kommissyi Rze- 
czy pospolitey Skarbu koron w kaden- 
cyi sadowej prawem przepisaney, dnia 
28. września r. 1779. fol. k. 13. (Toż 
samo i po niemiecku). Wyrok uniewinniający bankiera Blanka. 

Czartor. 

— Ob. Mieszkowski Reg. (Zażale- 
nie 1792). 

Blankenberg (a) Joannes Henesius 
ob. Cunradus Caspar (1607). 

Blankiet nominacyi królewskiey na 
stopień przewodnictwa w przyspieszeniu 
obywatelskiego bezpieczeństwa r. 179... 
B. w. m. fol. 

— uniwersału skonfederowanych 
przeciw Elekcyj Augusta II. 1697. fol, 
1 ark. Warsz. Uniw. 

Biasia Anna. ob. Auschwitz Joach. 
(Secundis 1657). 

BLASiUS cler. Reguł, ex Congreg. 
S. Pauli. Thesaurus indeficiens siue ac- 
tus interni virtutum ex italico latine 
Yersi. Lublini. Prostant in offic. Geor- 
gii Forster Bibliop. Dantiscani. Anno 
1646. w 32ce, 166. i 48. str. oprócz 
4. kartek na przodzie. 

Przypis. Jerzego Forstera Aleksandrowi Kos- 
sowskiemu Opatowi Oliwskiemu. 
Druk zdaje się gdański lub hoUenderski. 
Tłómaczenie Jana Zanini Kanonika DI- 
lingskiego. 

BŁASIUS Eremita Paulinus. Salvta- 
i-es pareneses de Epistolis et Euangelijs 
per annum occurrentibus ; Cracouiae 
per Mathia Scharffenberg. 1536. w 8ce, 
kart 8. nlb. i kart 88. liczb. (ark. sign. 

M3). 

Na końcu miejce druku i rok powtórzone 

Przypis : Ga.sparo Pestino ord. Erem. Scti 
Pauli yicario in Transylv. Frater Blasins 
Erem. Paul. collega Fr. Gregorii Synni- 
tae AA. LL. Univ. Grac. Baccalaurei spe- 
cialis visitatoris eiusd. Ordinis in Regno 
Poloniae degen. 

Tytuł w pięknej rycinie drzeworytowej po- 
środku umieszczonej , (lecz odmiennej od 
wydania drugiego) u góry ma orla. Różni 
się tem głównie od wydania drugiego, iż 
w wydaniu l-szejn jest przydana krótka 
przedmowa do czytelnika. 

W przedmowie do G. Pestina, datowanej 
Ciacovię XVI. kal. Septemb. 1536. po- 
wiada, że z nim razem przed laty kilku 
wizytował „monasteria fratrom eremita- 
•rum Paulinorum in Sarmatia habita". Te- 
raz odbył powtórną peregrynacyą wspól- 
nie z Br. Grzegorzem sztuk wyzwól, w 
Uniw. Krak. bakałarzem. — Na karcie 
8-mej jest tytuł inaczej zredagowany: De- 
clamatoriae exłiortationes per breviuscule, 
de epistolis et evangeliis, per anni circu- BLASIUS. BŁAŹOWSKI. 163 lum , diebus dominicis occurren. Ex diver- 

sis sacrae scripturae locis excerpte et in 

unum codicellum recollecte. 
Wierzbow. Bibl. I. N. 93. — Chled. Spis — 

Janociana. III. XXIV. 
Czartor. - Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 

— Moszyńs. — Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł: .... oecurentibus, 

studiose iterum a multis mendis purgati ; 

Cracouiae, per Mathiam Scharffeiiberg. 

1542. w 8ce, ark. 1. i kart liczb. 114. 

Dedykacja jak w pierwszem wydaniu. — 

Kóżni się dnik tych edycyi tem, że w roku 

1536." jest zbity i litery gockie, gdy w r. 

1540. druk szeroki i łaciński. — W tej 

edycyi na kartę !^8 odw. przypada Domi- 

nica yigesinia* gdy w edycyi z r. 1536. 

przypada ona na kartę 69. 

Janoc. III. XXIV. — Wierzbows. Bibl. I. 

N. 113. 
Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Krasińs. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

Blasius Jan Theobaldus ob. Prze- 

sminski Jan (Orationes 1570). 

BLASIUS a S. Josepho. Propositio- 
nes etc. quas Fr. Blasius a S. Jo- 
sepho .... publice propugnavit. Anno 
MDCCLXV. (1765.) Vilnae etc. fol. 

Blasius Ursovita ob. Blozyusz Lud. 
(Exercitia to jest ćwiczenia 1628). 

Blass idzi ob. Le Sagę (Awantura 
1769). 

Blasphemia obacz Decretum (1786). 
Blastus ob. Kmita Piotr (1629). 

Bock Hist. Antitr. I. 66. 

Blastusowicz Piotr ob. Licinius Jo- 
annes (Katalisis to jest skaza 1599). 

BlaszkowskI Kazimierz Marcin, wy- 
dawca. Dies Eąuitis Poloni et Lithua- 
ni 1561. ob. Paprocki Łukasz i Bar- 
tłomiej (Tylkowskł Woje?) 

Encykl. S. Orgelbr. U I. 755. pisze, iż Blasz- 
kowski ogłosił utwór rymowany ; Dies 
equitis. 

BlaszkowskI Krzysztof ob. Żabiński 
Stan. (Gratulationes Andr. SzoMrski 
1636) 

Błaźekski Jan ob. Koefil D. (Wy- 
pis 1791). 

BLAŻEWSKI (BŁAŹOWSKI) Marcin. 
Setnik przypowieści yciesznyeh. Z wło- 
skiego ięzyka na polski przełożony. 
Przez Marcina Blazewskiego. W Kra- 
kowie, w drukarni Mikołdid Lob4. Ro- ku Pdńskiego 1608. w 4ce, kart 45 
nlb. (ark. L3). 

Tytuł i przemowa 2 kart. Na odwr. str. 
tytułu herb Branickich i wiersze pod her- 
bem. 

Dedykacya wierszem : Do J. W. a mnie mi- 
łościwego Pana P. Jana z Rusca Branic- 
kiego, Kasztelana Bieckiego, Niepołom- 
skiego, Krzeczowskiego etc. Starosty. 

Jesttu 100. bajek Ezopa: każda bajka ma 
na czele przysłowie lub maxymę. Z dedy- 
kacyi zdawałoby się, że tłumaczył z wło 
skiego: „Doczekałem się, że mr.ie pułko- 
wnikiem Postanowiono nad tym tu setni- 
kiem. Był cudzoziemcem zgoła Włoch zro- 
dzony, Do naszey Polski niegdy zawiezio- 
ny: Zawieziony był od człeka Wielkiego, 
W pizyiaźni tobie nad inszych milszego. 
Ten tedy szatę polską nań sprawiwszy, 
A na dalszy czas mnie go poruczywszy, 
Sam w cudzoziemskie odiachał krainy. 

Maciejowski Piśmienn. III. 517 — 19. — Ma- 
ciej. Polska I. 228. 

Jagiell. — Ossol. 

— Tłumacz rokoszowy powiatu Ru- 
skiego przez Marcina Błażewskiego. W 
Krakowie, w drukarni Symona Kera- 
piniusa r p. 1607. w 4ce, k 2. str. 
21. i str. 1. do tłumacza. 

Ded. Zygm. Myszkowskiemu Marsz. W. ko- 
ron, wierszem. Opowiada autor skutki ro- 
koszów i swawoli szlacheckiej. Jest tu 
nieco o Woloszy zdradzieckiej , o wygna- 
niu Jeremiego przez Michała, dobywaniu 
Chocimia, ale to wszystko ogólnikowe 
wzmianki. Jagiell. — Ossol. 

— Ob. Kromer Marcin (O spra- 
wach, dziejach 1611) — Radziwiłł Mi- 
kołaj (1683) — Wirgiliusz (O A^e- 
aszu 1606) — Zbiór dziejopisów. 

Jabłonows. Musaeum 27. — Juszyńs. I. 28. 

— Chodyn. Sb. — Siarcz. Obr. I. 35. — 
Golębiows. Dziejop. 96. — Dantiscus Czar- 
tor. O pismach 6. — Wiszn. H. lit. VI. 
VII. VIII. 95 — Załuski Bibl. poet. 29. 

— Załuski Bibl. histor. 62. 

BŁAŹOWSKI Stanisl. Kostka Marti- 
nus. Assertiones ex theologia dogmatł- 
ca in systema redacta de sacramentis 
quas in Academia Leopoliensi anno sa- 

łutis 1781 die mensis tempore 

pomeridiano publice propugnandas su- 
scepit ReverenduS; Perillustris ac Per- 
doctus Dominus Stanislaus Kostka Mar- 
tinus de Błaźow liber Baro Błażowski, 
theologiae dograaticae in secundum an- 
num auditor. Sub praesidio admodum 
Reverendi ac Clarissimi Patria Vincen- Ui BLECH. BŁĘDOWSKI. tii Dihanicz, Ord. Praedm SS. Theo- 
logiae Doctoris , ejuf;deraque dogmati- 
cae in laudata Acadeinia Caeaareo Re- 
gii , publici, et Ordinarii Professoris. B. 
m. dr. (Leopoli 1781). w Sce, 11. k. 
nlb., str. 119.(2). 

Powyższy właściwy tytuł poprzedza dedyka- 
cya Ferd. Onuphrio Kicki Archiepia. leo- 
pcl. , obejmująca kart 6. Poczem dopiero 
idzie powyższy tytuł i obejmuje z tezami 
kart 5. Dalej idzie osobny tytuł: 

Secretio eorum , quae sunt de fi- 
de catholica , ab iis , quae non sunt 
de fide, in controversiis plerisqu6 hoc 
saeculo niotis , secundum regulam fidei 
ab eximio Domino Francisco Yeronio. 
SS. Theologiae Doctore antehac compi- 
latam ab omnibus Sorbon. D. D. in 
plena congregatione facultatis Theologi- 
cae approbatara, nec non anno 1645. 
in generali conventu ab universo clero 
Gallicano receptam. ac per Illustres, at- 
que doctissimos DD. De Walenbureh, 
Epłscopos , multum laudatam , ex ipso 
concilio Tridentino, et praefata reguła 
compendiose excerpta. Anno Christi 
M. DC. XCIX. (tak) Leopoli typis viduae 
Jcsephae Piller, C. R. Gub. typogr. 
1781. w 8ee, str. 119. i 1. k. erraty. 
Jagiell. — Ossot 

BLECH Abr. Friedrich. Cantate bei 
der Introduction des C. G. Ewerbeck 
zum oflPentł. ord. Lehrer der Matbema- 
til|| 1789. 3. Sept. Dantzig. w 4ce. 

BLECH Ephraim Philip, Gedanen- 
sis. De aeris depblogisticati u su in as- 
phyxia illustris medicorum ordinis auc- 
toritate pro gradu doctoris medicinae et 
ebirui'giae Anno Domini XX. Sept. 
riplCM;CLXXX I V. (1784) rlte obtinendo. 
Disserit Epbraim Philippvs Blecb Ge- 
danensis. Gottingae litteris Jo Christian. 
Dieterich Academiae typogr. w 8ce, 
str. 29. i k. 1. theses. Jagiell. 

— Lobrede auf G. Reyger. Danzig 
1789. w 4ce. 

— Oratio inauguraiis Doct. E. P. 
Blech ad Professoreni Med. et Phil. Na- 
tur, a Doct. G. P. Yerportennio habita. 
Gedani 1787. w 4ce. 

— Redę bey der Gedachtnissfeyer 
Hevelii den 28. Januar 1787. gehalten von Epbraim Philipp Blecb der Arzney 
Kunst Doctor, derselben und der Na- 
tur-Wissenscbaft offentl. ausserordentli- 
chem Lebrer, der kouiglich. Norweg. 
Societat. der Wissenscbaften in Dront- 
heira und der Naturforscbenden Gesell- 
schaft in Danzig Mitglied, der letztern 
d. Z. Sekretar. Dantzig, gedruckt bey 
Job. Emanuel Friedr. Miiller 1787. w 
4ce, k. 3. str. 34 

Ded. Ser. Maj. dem K5nige von Polen. 

Czartor. — Ossol 
Błędowski ob. Sałtszewicz Wawrz. 
Józ. (Kalendarz 1741). 

BŁĘDOWSKI Andreas. Propositiones 
ex univ. tbeologia poiitico dogmatico 
polemice critico scholasticae. 1761. w 
8ce. 

Ded. Matheo Kraszewski abbati Coron. dis- 
put praeside Andreas Błędowski Th. D. 
Guard. Woron. 

Błędowski Mateusz obacz Aszpum 
(Decimarum 1760 — 1) — Korczyński 
Kassyan (Kazanie i genealogia 1761). 

(Błędowski Michał). Kant na applauz 
solennycb przenosin z Juszkowiec do 
Zabraniec po ślubie J. W. Jmci P, Mi- 
chała z Błędowa Błędowskiego Pułko- 
wnika woysk J. K. Mci z J. W. Pan- 
ną Felicyanna ze Strutyniec Strutyń- 
ska Starościanka Horodelską d. 26 Ju- 
lii 1756 r. odprawionych od życzliwe- 
go sługi i bogomodlcy napisany w 4ce. 

BŁĘDOWSKI Tadeusz. Głos JW. Błę- 
dowskiego posła czerniechowskiego na 
sessyi 25. stycznia 1791. , w 4ce, 2 k. 
Przeciw usunięciu ubogiej ''szlachty. 

ZieUńs. 
— Mowa Jaśnie Wielmożnego Ta- 
deusza Błędowskiego, Generała Woysk 
koron posła z województwa Wołyńskie- 
go, na seym walny wai^szawski dnia 
27. Octobris 1786. w izbie poselskiey 
miana. (Bez osób. tyt.) Warszawa, dr, 
Dufoura 1786. fol. k. 2. 

Szecz z powodu, iż w Kijowskiem i Bracla- 
wskiem województwie pułk Rossyjski od 
lat siedmiu rządzi. Zali się na świeży 
tychże najazd na Ostróg. Mówi iż są w do- 
mach swoich co godzina napastowani, a 
w całej Ukrainie wyssani wieśniacy, osta- 
tnie ziarno pa wykarm nienasyconej zgrai 
szafować muszą. 

Czartor. — Jagiell. — Kijows. — Krasińs. BŁĘDOWSKI. BLESA. 165 BŁĘDOWSKI Zenobi. Kazanie pier- 
wsze w kościele parochialnym Złoczo- 
wskirn przy wyniesieniu obrazu do koś- 
cioła XX. Schol. Piarum. (brak tytułu) 
folio. Katal. Kaj. Jabłoń. 

— Purpura na wszystkie nasze me- 
lancholie y smutki serdeczne z samych 
łask dobroczynności boskich ubogacona 
Najśw. Marya Panna, w Berdyczowskim 
obrazie od Benedykta XIV. złotemi ko- 
ronami przyozdobiona. Kaznodziejskie- 
mi dowodami- podczas aktu koronacyi 
tegoż obrazu ofiarowana. 

Jest w Trześniewskiego Grzeg. : Ozdoba i 
Obrona ukrain. krajów. 1766. od ark. 

Nnnn— SSS. 

— Słodki owoc drzewa gruszkowe- 
go, bo zdrowiu, życiu, y zbawieniu 
skuteczny, czyli łaski , y cuda świad- 
czone od obrazu Matki Boskiey na Gru- 
szce ziawionego ; a w kościele Rzeszo- 
wskim Oycow Bernardynów będącego. 
Zebrane y za pozwoleniem Zwierzchno- 
ści; przez iednego kapłana Zakonu S. 
O. Franciszka Obserwantów Prowincyi 
Ruskiey do druku podane Roku któ- 
rego błogosławiony Owoc z Żywota Ma- 
ryi Światu wydany. 1765. w drukarni 
Lwowskiey SSS. Troycy. w 8ce, kart 
nlb. 47. 

Autor podaje cuda doznane od r. 1544. a 
zarazem opisuje życie Zofii Pudencyanny 
z Krasińskich Ligęzianki, córki fundatora 
Mikołaja Spytka. Sa tu opisane cuda do- 
znane od XXat Lubomirskich Teodora 
(1739), Jerzego', Antoniego (176.8), Ur- 
szuli (176i). Jagiell. — Ossol. 

— Ob. Trześnie wski Grzeg. (Ozdo- 
ba ukraińskich krajów w Berdyczow- 
skim obrazie 1767). 

Błędy Talmutowe od samychże ży- 
dów uznane. Y przez nową Sektę Siap- 
wscieciuehow, czyli Contra Talmutystów 
wyiawione. Lwów, w druk. Jana Szli- 
chtyna 1758. w 8ce, kart 11. 

Krasińs. 

— Toż.... czyli Contra Talmutystów 
wyiawione. Dla ciekawości czytelnika 
za pozwoleniem Starszych do druku poda- 
ne. Roku Pańskiego 1 758. naypierwey we 
Lwowie, A potym w Krakowie. W dru- karni Sebdstyana Hebanowskiego J. K. 
Mci Typografa w 8ce, nlb. ark. C^ 
(kart 21.).- 

Podane są obrządki żydów w kolei miesięcy. 
Broszurę kończą: O żydach wiersz Jana 
Dantyskana. Testament żyda r. 1754. pro- 
zą. Pieśń żegnaiąca się z światem. 
Kartka Bibl. Ossol. ma datę 1759. i liczbę 
stron 38. Jagiell. — Ossol. 

— Tenże tytuł: — wyrażone r. 
1773. 

Na końcu wiersz polski z napisem : Jana 

Dantyskała (sic) Bisk. Warm. 
Jocher 9909. 

— Toż: czyli Contra -Talmutystów 
wyrachowane dla ciekawości czytelni- 
ka za pozwoleniem Starszych do druku 
podane roku pańskiego 1784. B. w. m. 
dr. w 8ce, 16. kart nlb. 

Po grudniu idzie : O żydach , wiersz Jana 
Dantyskała (sic) Bisk. Ostatni wiersz: Pieśń 
żegnająca się z światem (każda strofa 
kończy się godzinami od 1. do 12-ej), 
nie ma związku z osnową broszuiy. 

Czarter. — Jagiell. 

Błędy ob. Mikołaj X. (heretyckie) 
— Paprocki (Woltera). 

BledzewSCy, opaci Cystersów obacz 
Gruszecki Hier. (Puścizna 1747) — 
Przełożenie (Bledz. opat 1767). 

BLEDZEWSKI Marcin. Synopsis phi- 
losophica Posnaniae in Collegio Lubran- 
sciano Academico insigni Rozdrazeviana 
liberalitate restaurato per biennium col- 
lecta, sub felicibus auspiciis Illustr. ac 
Rndiss. DD. Andreae Szołdrski Dei et 
Sedis Apostolicae gratia Episcopi Po- 
snaniens. ejusdem protectoris ampHsimi 
cultissimis erudito labore ingeniis pu- 
bHce ad disputandum proposita, De- 
fendente P. Martino Bledzeviense Semi- 
narij Posnaniens. Alumno ac Philoso- 
phiae Auditore. Praesidente vero M. 
Joannę Jarczyński Philosophiae Docto- 
re ejusdemą; in Colleg. praedicto Pro- 
fessore. Anno Dom. 1645. Mensę Majo 
die 16. Hora 2. pomerid. Posnaniae, 
in offic. Alberti Reguli. 1645. fol. k. 9. 

Ossol. 
Bieranval S. zobacz Laboureur Le 
Jean (Histoire et relation 1647, 48, 49). 

Biesa Ulricus de Neufeld ob. Vale- 
rianus (Echo absurditatum 1649). 166 BLESINGIUS. BLEYELIUS. Blesingius Dawid ob. Columbus Alb. 

(1712). 

Bleski Bartłomiej ob. Damalewicz 

Stefan (Kazanie 1642). 

Błeszyńska Anna z Sierakowskich , 

ob. Horołt Stanisław (1730). 

Błeszyńska z Zielińskich, kasztela- | 
nowa ob. Suchodolski M. (Głowa nie- i 
ba 1699). i 

BŁESZYŃSKI Daniel. In Nomine Do- [ 
mini, Amen. Dissertatio de transactioni- 
bus; ex jurę civili fF. Lib. 2. Tit. 15. ] 
C. 2. Tit. 4. desumpta. Jam vero ad 
domonstrandum speeimen profectus. No- 
bilissimae juventutis civilis jurispru- 
dentiae stndiosae, per M. Franciscum 
Antonium Cwierzowicz, Utriusąuó Ju- 
ris; Ju^tinianum nuper Imperalium : 
Actualeui canonici Institutionum Pro- 
fessorem , CoUegam Juridicum , S. R. M. 
Secretarium. Respondente ad objectiones 
MagniHco ac Generoso Domino Daniele de 
Błeszno Błeszyński, Burgrabida Castrensi 
Siradiensi, Jurisprudentiae Auditore. Pu- 
blicae disputationi in juridico Generalis 
Regni , scientiarum universitatis CoUe- 
gio, proposita. Anno a Partu Virginis. 
*Dixit: Consummatum est. E CrVCe 
transeglt SaLVator VI ta, ReDeMptor 
*Joann. 19, v. 31. Die 16ta Mensis 
Octobris. Cracoviae, typis seminarii epi- 
scopalis academico-dioecesani (1767). w 
4ce, k. 13. nłb. (ark. BJ. 

Dedic. Josepho Dębiński U. J. D. eccles. in 
Strzyszow et Zakrzow curato. Na odwro- 
cie tytułu sześciowiersz na herb Nieczuja. 
Po (ledykacyi Eidem Mecaenati Carmen \ 
votivum. Jagiell. — Ossol. ! 

Błeszyński Franciszek Łowczy ob. \ 
Horolt Stan. (Anatomia 1730) I 

BŁESZYŃSKI z Błeszna, Franc. Xa- ! 
wery. Regent kwarciany skarbu kor. Głos 
przy pierwszym zasiadaniu na Komissyi 
Rzpltej s. kor. J. W. Rocha 2 Głogo- 
wy Kossowskiego jako Podsk. W K. 
imieniem ofticyalistów skarbowych na 
dniu 14. m. Lutego 1791 r. miany. w 
4ce, k. 1. 

Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— Głos posła województwa sando- 
mirskiego na sessyi seymowey dnia 24. mśca czerwca 1793. Roku w Grodnie 
miany. 1793. fol. kart 2, 

Z okazyi gfosu króla mianego po przeczy- 
taniu noty rossyjskiej i pruskiej ; nie go- 
dzi się ani na Delegacya ani na Ratyfika- 
cyą , powołując się na gwarancya granic. 
Branic. — Jagiell. — Krasińs. 

— Głos posła województwa sando- 
mirskiego, na sessyi seymowey dnia 3. 
msca lipca 1793. Roku w Grodnie mia- 
ny. 1793. fol. k. 1. 

Przeciw deputacyi, bo wyznaczenie takowej 
ciągnie za sobą niezawodny podział kra- 
ju. Nie podpisze ratyfikacji podziału ja- 
kiejkolwiek części kraju. 

Branic. — Jagiell. 

— Głos posła wwdztwa sandomir- 
skiego na sessyi seymowey dnia 16 lip- 
ca 1793 r. w Grodnie miany. 1793. 
folio. Branic. 

— Ob. Grodno (Głosy 1793) — 
Kossowski fGłos) — Zbiór głosów (1791). 

BŁESZYŃSKI Hieronim Adam. (Hie- 

ronvniu3 a S. Bernard. Schol. Piar. 
ur.'l714 d. 29 Grudnia f 18. Sierp. 
1774.) Oecumenicum ecclesiae univer- 
salis concilium D. Thomas Aquinas de- 
claratus oratio. Cracoviae , 1743. fol. 
Iloranyi Script. I. 262. — Bielski Yitae 
Piar. 88. 

— Oratio de laudibus D. Joseph. 
B. m. 1748. fol. 

Jocher 5472. 

— Sermones Sacrae ad religiosos 
habitae lingua latina. Varsaviae, 1759. 
w 4ce. 

BŁESZYŃSKI Jan Kanty X. z Błe- 
szna, Kanonik Kat. Inflantski. Mowa 
żałobna przy publicznym pochowaniu 
serc ś. p. JW. Kazimierza hr. z Lu- 
brańca Dąmbskiego Wdy Sieradzkiego, 
Kaw. Ord. orła białego, Pokrzywnic- 
kiego, Kłodawskiego itd. starosty, y JW. 
Jadwigi Teressy z Xia7at Radziwiłłów 
Dambskiey, małżonków w kościele pa- 
rochialnym Płonkowskim miana d. 16. 
Paździer. 1767 r. w 4ce , 1 arkusz. 

Akad. 

Błeszyński Maciej obacz Trzepski 
Floryan (Trina virtutum 1663). 

Bleyelius Cłiristianus obacz Weber 
And (Viro Clarissimo 1691). BLEYELIUS. BLIYERNITZ. 167 Bleyelius Gottfried ob. Gosky Gotfr. 
(I. N. J. Das Wort Pauli 1691) - 
Meuersberger A. (Das Leben 1691). 

Blichowanie ob. Ostrowski Teodor 
(1788). 

Bligneres ob. Barbier de Bligneres. 

Blinetis. Der Sarmat. Wahlsehop- 
pen ob. Bizardiere (1698). 

BiinOWSkI Aleksander ob. Czecho- 
wicz Joannes. 

Bliński Daniel ob. Sobór skrzyński 

(1567). 

(Bllnstrub). Produkt sprawy W. 
Jmci Pana Antoniego Blinstruba iniecz- 
nika powiatu Kowieńskiego. Przeciwko 
W. J. P. Tomaszowi Wawrzeckiemu 
maiacemu przywiley od J. K. Mci, na 
podkomorstwo Kowieńskie. B m. i r. 
(1784). Bez osób. tyt. fol. 1 ark. 

Po zgonie Domin. Medekszy 2. jMarca 1783. 
zawakowało podkomorstwo, a Wawrzecki 
był posiadaczem od 30. Maja 1783 r. i 
nia mieszkał w powiecie. Nabytą ziemię 
fikcyjnie od Paca, temuż zaraz odprzedał, 
więc nie miał prawa do podkomorstwa. 
Branic. — Jagiell. 

BLIVERNITZ Aaron. (1629 f 15 
Grudnia 1701). Brewiarz nabożeństwo, 
chrześćiaiiskiego, to jest: Modlitwy na- 
bożne , każdemu .czasowi y potrzebam 
pospolitym służące, z Pisma S. nabo- 
żnych naucźyćielów kościelnych zebra- 
ne przez X. Aarona Bliwernica, kazn : 
Thor: J. A. C. Joel. 2. v. 32. Rom. 
10. V. 18. Każdy ktoby wzywkl Imie- 
nia Pańskiego zbawień będzie. W Gdań- 
sku, drukował Simon Reiniger, Roku 
Pańskiego 1682. w 12ce, k. t. 1., str. 
283. 

Książka ta tworzy część II. dzieła Jana 
Gerharda: Rozmyślania nabożne. Toruń, 
Chr. Bekk. 1683. 

Jocher 7148. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Zbór ewang. 
w Wilnie. — Zielińs. 

— Character arte et marte enutriti 
et eminentissimi pectoris Sarmatici illu- 
stris ac generosi Domini Stephani de 
Bojanów B(łjanowski hereditario in no- 
va Bojanowa Golaszyno, Domino in 
Dobischaw et Malkvitz, S. R. M. in 
Pol. dapifero et aulico eminentissirao et 
protunc supremi regni judicii tribuna- litii Petricoviensis et Lublinensis depu- 
tato Regio, nec non augustanorum in 
Majori Polonia patrono publico, mihi 
privato, stylo panegyrico die ejus natali 
deductus et ad paternam imitationem 
heroicae indolis spei summa ac expec- 
tationis maximae adoleseentulis genero- 
sis ac nobiłissimis dominis Boguslao et 
Johanne Alberto Bojanowski protunc 
acaderaicis posnaniens. discipulis suis 
morigeratissimis et respectiye patronis 
gratiosissimis donatus, dicatus, dedicatus 
ab ipsorum met ephoro Aarone Bliver- 
nitzio. Anno MDCLII. (1652). Lesnae 
Pol. litteris Funccianis. folio, 5. kart 

nlb. 

Cały panegirj'k w obwódkach drzeworyto- 
wych. Prozą i wierszem składa swe życze- 
nia w dzień urodzin swemu dobrodziejowi 
i panu: szczegółów żadnych do tej ro- 
dziny. Warsz. Uniw. 

— Dissertatio juridico-poHtica de 
Cosacis. Lesnae, 1653. fol. Petersb. 

— Dziennik. Toruń. 1683 
Olof L. G. 31. (Ein Tage-Register). 

— Panegyricus Sereniss. ac Poten- 
tiss. Principi ac Domino Joanni Casi- 
miro Poloniae et Sueciae Regi, Magno 
Duci Lithuaniae, Russiae, Prussiae, 
Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smo- 
lensciae , Czernichoviaeque. Nec non 
Suecor. Gothor. Vandalorumq; etc. etc. 
Regi haereditario consecratns , quo Sa- 
crae ejus atque Regiae Majestatis fa- 
milia, vita et res praeclare gestae levi 
quodam penicillo adumbrantur, ab Tho- 
run-Prusso ab eodem recitatus in Alma, 
quae Lipsiae est, Acaderaia majori in 
principum auditoris. Frequenti , Magni- 
fici Dni Rectoris Comitum, Baronis DD. 
Professorum mente ac gente nobilium 
studiosorum consessu, Die 22. septem. 
Anno quo non inique subsequens hocce 
suspirium a quolibet devoto mentis lec- 
ture edi ut potest, sic debet. Per Cha- 
rę łes V, qVo DVra, no Xi a, atqVe 
perVersa nostra cheV eXtant teMpora. 
Lipsiae, typis Johannis Baueri. (1652). 

fol. k. nlb 14. 

Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— Pieśnioksiag Toruński. 168 BLIYERNITZ. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Wydany przez Aarona Blivernitza 1672. po- 
spolicie z Mich. Ringeltaubem i Mart. Olo- 
fem i Janem Gizewiuszem. 

Olof L. Gesch. I. 30. — Jocher 7184. 

— Pocieszna samego Boga z dusza 
wierną rozmowa na polski ięzyk prze- 
łożona przez Aarona Blivernitza. W To- 
runiu 1683. w 24;ce. 

Jocher 7150. 

— Tabella grammaticae polonae. 
Toruń. 1678. (na rygałowym arkuszu 
in folio). 

(Blivernitz Aaron). Acclaraationes 
votivae nuptiis Reverendi Dni .... Aa- 
ron. Blivernitzii , Thorunensis .... et .... 

Elisabethae Thorunii An. M. DC. 

LIV. celebrandis conseeratAe a Fauto- 
ribus et Amicis Lesnensibus, typisque 
descriptae ibidem per Wigandum Func- 
cium. 1654. w 4ce, str. 4, (wiersz niem. 
i łac). 

— Bonum factum ! Vir .... Aaron 
Blivemicius Skoccensium Ecclesiae A. 

C. in Majori Polonia pastor cum 

Ełisabetha Hymeneia gaudia cele- 

brabit .... M. DC. LIV faventer 

ominantur amici quidam. Typis Gymn. 
d.' 1. exprimebat Mich. Karnąl (1654). 
w 4ce , str. 8. (wiersze łać. i niemiec.) 

— Flores Parnassiaci ad thorum 
conjugalem .... Aaron Blivernitzii cum 

.... Elisab. Diringia .... Anno 1654 

a Conterraneis Lesnensibus. Litteris 
Funccianis. (1654). w 4ce, str. 4. (wiersz 
łac). 

— Ob. Gerhard (Lekarstwo duszne 
1684, Rozmyślania 1684). 

OlofiF Liedergesch. I. 30—1. — Wiszn. H. 
1. VI. 4«8. — Bentk. H. 1. I. 209. 238. 
— Thorn. Nachr. 1762. str. 212. — Zer- 
necke J. K. Thorn. Chronica 1727. — 
Rhesa Nachr. von Predigern. — Łuka- 
szewicz L. Piśmienn. str. 1G8. — Alt- 
mann. Lekarstwo duszne str. 223. — Cen- 
tner G. Geehrt Thorn. 1763. 8. 5. 

Bliwernitz Anna Maria ob. Bohm 
Mart. (Theatrum coeli 1690). 

BLIVERNITZ Jakub, prezydent mia- 
sta Malborga. Anmerkungen uber seel. 
M. Hartknochs Beschreibung der Stadt 
Marienburg in A, u. N. Preussen p. 
405. Umieścił w Lilienthal'8 Erleutertes Preussen 
I. 704 — 721. str. Są to ciekawe i bardzo 
ważne sprostowania i dopełnienia. 

— Von denen Land- und Hohemei- 
sterlichen Siogeln in Preus.sen. 

Lilienthal I. 824—835. str. — Centuer G. 
Thorn s. 6. 

Bliźnięta. Komedya obacz Regnard 
(1775). , 

X. BLIZNIEWSKI Antoni Reformat. 
Strzała wybrana w stropy niebieskie 
zawiedziona duszę pobożnie zmarłego 
Senatora znacząca, albo, Kazanie na 
dzień pogrzebu s. p. JW. Tomasza 
z Kościelca i Działynia Działyiiskiego 
Wojewody Chełmińskiego. Podskarbie- 
go ziem pruskicp, Kowalewskiego, Bra- 
tyańskiego, Lankoi^skiego itd. Starosty, 
syndyka i fundatora Konwentu Lakow- 
skiego pod Brotianem w Prusiech 00. 
Reformatów zakonu S O. Franciszka, 
w kościele tamecznym przy wsławioney 
tam cudami znacznerai Bogarodzicy Ma- 
ryi P. przez X. Antoniego Bliźniewskie- 
go Reformata Minoritę, prowincyi W. 
Polskiej S. Theol. lektora i kaznodziei^ 
odprawione d. 21. Maja r. 1715. W Po- 
znaniu w drukarni Akaderaickiey. folio, 

ark. 10. 

Druk łaciński. Na odwr. str. tyt. herb Ju- 
nosza i pod nim 8 w. pol. Przypis prozą 
Teressie z Bielińskich Dzialyńskiej żonie 
zmarłego. W kazaniu żadnych nie ma 
szczegółów do żywota zmarłego. 

Warsz. Uniw. 

Błociszewski lan z Błociszewa ob. 
Dziekczyński Jan (Hymenaeusz 1616). 

BLOCKI Jozef. Dyaryusz czterodnio- 
wego pogrzebu ś. p. Jinei Pana Józeta 
z Potoka na Stanisławowie, Brodach, 
Xięst\vie Zbaraskiem y Niemierowie 
Potockiego Kasztelana Krakowskiego, 
Hetmana Wielkiego Koronnego w Sta- 
nisławowie w Kościele Kollegiackira 
Anno Millesirao Septingentesimo quin- 
quagesimo primo expedyowanego. 1751. 
folio, k. nlb. 18. Warsz. Uniw. 

Blyemart C. obacz Dondinus Guil. 
(1650). 

Błogosławieństwa Chrystusa Pana 
i Ducha S. dary na duchowna uwagę 
wzięte. Lublin, S. J. 1761. w 12ce, 
ark. C^ (kart 29). BŁOGOSŁAWIEŃSTWO . BŁONIA. 169 Do księżniczki Krystyny Sanguszkowej W. 
W. X. Lit. Marszałkowej. 

Błogosławieństwo zob. Borczyński 
Ben. (Szczęścia po kolędzie 1635) — 
Bythner Jan (Umierających 1641) — 
Kojałowicz (Boże, Elekcya Mich. 1669) 
— Płocki W. (zakonu sw. Benedykta 
1623) — Wielogórski W. (Potomstwu 
1614) — Zebrzydowski J. por. Wielo- 
górski W. 

Błogosławiona Kunegunda ob. Pis- 
korski S. (1691). 

— Rosa Indyanka ob. Wojniłłowicz 
Mich. (1668). 

Błogosławiony Raphael (1640). zob. 
Szembek Fryd. .X. 

— Stanisław Kostka (1606. i 1626) 
zob. Chodkiewicz Krz. 

BLOMBERG Karol Jan. An account 
of Livonia, with a relation of the rise, 
progress, and decay of the Marian 
Teuthonick Order. The several revo- 
lutions that have happen'd there to 
these present times, with the wars of 
Poland, Sweden and Muscovy, conten- 
ding for that province. A particular 
account of the Dukedoras of Courland, 
Semigallia, and the province of Pilten. 
To which is added the author's Jour- 
ney from Livonia to Holland, in 1698. 
with his obseryations upon Prussia, 
Brandenburgh , Hanover, Hesse , and 
several other German Courts. Sent in 
letters to his Friend in London. Lon- 
don : printed for Peter Buck , at the 
sign of the Tempie, near the Jnner- 
Temple-Gate in Fleetstreet. 1701. w 8ce, 
4. k. str. 335 i 3 ryc. miedz. 

Czartor. — Jagiell. — Uniw. Dorpat. 

— Description de la Livonie, avec 
une relation de Forigine , du progres 
et de la dócadence de 1'ordre teutoni- 
que. Des r6volutions, qui sont arrivóes 
en ce pays, jusqu'a notre temps, avec 
les guerres, que les Polonois, les Sue- 
dois et les Moscovites ont eties ensem- 
ble pour cette province On y decrit les 
duchez de Courlande et de Semigalle et 
la province de Pilten. Enfin on y trou- 
ve le Yoyage de Tauteur de Livonie 
en HoUande Tan 1698. Avec quelque8 remarqae8 sur la Prusse, Brandebourg, 
Hanoyer, Hesse, et plusieurs autres cours 
d'Allemagne. Utrecht ches Guillaume 
van Poolsum, marchand hbraire. 1705. 
w 8ce, 5. kart nlb. i 394. stron, z por- 
tretem młodego Fryderyka Wilhelma 
księcia Kurlandyi i Semigallii. 

Akad. — Jagiell. — Kijows. 
— Tenże tytuł: ... a Utrecht ches Gu- 
illaume van Poolsum marchand libraire 
1706. w 8ce, 7. k. nlb. i 394. stron. 

Dziełko to Poolsum (wydawca) przypisał Ja- 
nowi Jerzemu Rosenberg i Kar. Lud. 
Wahl z Gdańska, Marcinowi Schreibero- 
wi i Hermanowi Meinersowi z Rygi, i o- 
świadczając, że to jest przykład francuski 
z języka który uważać można za język 
handlowy między różnemi ludami Europy. 
Gedebusch Abhdlgen von liyland. Geschichtschr, 
str. 212 — 222. str. — Recke. u. Napier- 
sky I. 189—191. str. 

Akad. — Czartor. — Krasińs. — Przez- 
dziec. 

BIONDEL Dawid Cabilonensis (1591 
f 6. Kwiet. 1655). Actes authentiques 
des óglises reformóes de France, Ger- 
manie, Grandę Bretaigne, Pologne, 
Hongrie, Pays-Bas, etc. touchant la 
paix et charite fraternelle, que tous les 
serviteurs de Dieu doivent sainctement 
entretenir avec les Protestans qui ont 
quelque diversitó, soit d'expression, soit 
de methode soit mesme de sentiment; 
rassemblós en un pour la consolation et 
confirmation des ames pieuses, et pour 
Tinstruction de la posteritó, par David 
Blondel. A Amsterdam, Chez JeanBlaeu. 
1655. w 4ce, 6 kart i 88. str. 

Dedykacya : a Messieurs et tres honoris Fre- 
res , Messieurs les Pasteurs et Anciens 
des Eglises Walonnes , assembles en Sy- 
node, le 14 d'Avrile 1655. a Amsterdam. 

Witte Diar. biogr. |1688. — Załuski. Con- 
spectus 42. Czartor. 

BŁONIA (z) l\«ikołaj [Plove. de Blo- 
vie. de Płonę. Plonius. Płoński] (Posna- 
niensis). Sermones de tempore et de 
Sanctis super epistolas et evangelia 
fratris Martini ordinis praedicatorum. 
[Na końcu:] Expliciunt Sermones de 
tempore et de sanctis fratris Martini 
Ordinis Praedic. poenitentiarii domini Pa- 
pae, cum promptuario exemplorum. Im- 

22 170 BŁONIA. BŁONIA. pressiArgentinea.d.MCCCCLXXXIIII. 

(1484); fol. 

Panzer Annales T. I. s. 26. N. 62. — Przyta- 
cza on pod N. 32. edycy^ z r. 1480. Ar- 
gentorati , ale powątpiewa o jej istnieniu. 

— Sermones de tempore et de San- 
ctis. Argentinae MCCCCKCL (1491). 
folio. 

Mich. Maittaire Annales typogr. T. I. p. II. 
8. 541. — Panzer Annal. I. 46. N. 215. 

— Sermones venerabilis magistri.... 
decretaru doctoris, capellani episcopi 
Posnaniensis , valde deservientes popu- 
lo sed et clero utcuq; docto eos digne 
legenti praedicati aut audienti de tem- 
pore et de scis. Argentinae a. d. 1493. 
in yigilia sancti Bartholomaei. fol. , k. 
nlb. 19, tabula i 453. k. nlb. 

Panzer I. 51. N. 255. ma: Yiridarius seu 
sermones. Czartor. 

— Sermones uenerabilis magistri 
Nicolai de błony decretoru doctoris. 
capellani episcopi Bosnoniensis. ualde 
deseruientes populo. sed et clero utcuq; 
docto eos digne legenti. predicanti. aut 
audienti de tempore et de sanctis. (Na 
końcu:) Finiunt sermones venerabilis 
magistri Nicolai Błony decretorum docto- 
ris de tpe irapressi. Argetine Anno Dni 
M. cccc. xciiij (1494). Cecilie virginis et 
martyris, folio, k. 1. tyt. i k. 19. Tabula. 
Poczem ida Sermones I — CXXXI. ark. 
nlb. a — Zg. i A — Zg. i Aa — Hhg. ka- 
żdy arkusz złożony z kart 8miu. Dru- 
kowane w dwie kolumny, w każdej po 
52. wierszy. 

Druga Cześć ma tytuł osobny : 
Sermones Nicolai de Błony de 
sanctis. (Na końcu:) Finiunt sermones 
magistri Nicolai Błony decretorum doc- 
toris Capellani episcopi Posnoniensis. de 
tempore et sanctis. Conscripti ab eodem 
Anno Domini M. CCCC. XXXXVIII. 
ut yidetur capi ex sermone. CXin. cir- 
ca medium membri primi eiusden ser- 
monis. Impressi Argentine Anno Domi- 
ni. M. cccc. xcv. (1495). fol. k. 4. Ta- 
bula i ark. nlb. a — 0^. Całego dzieła 
kart 477. nlb. 

Kazania o Świętych idą w tym porządku : 
De S. Andrea. Nicolao. Thoma. Christo. 
Joh. ETang. Tribus regibus. Agatha et 
Dorothea. .Petro. Mathia. Benedicto. Mar- co. Philippo et Jacobo. .Tohanne bapt. Pe- 
tro et Paulo. Margaretha. Apostolis. Ma- 
ria Magdalena. Jacobo. Laurentio. Bartho- 
lomeo. Augiistino. Michaele. Simone et Ju- 
da. Omnibus SS. Martino. Elisabeth. Ka- 
therina. De Exalt. Sancte Crucis. Nadto 
mieści te Kazania o M. Boskiej : Sermo 
V. De conceptione B. M. XIV. In die 
purificationis. XXII. de annunciatione. 
XXXI. i XXXU. de visitatione. XXXVIII, 
de assumptione. XLII. de nativitate. Ra- 
zem w tem dziele jest kazań 51. — Bisku- 
pem Poznańskim o którym w tytule wzmian- 
ka był Stan. Ciołek. 

Jocher 44.35. 44.B6 a przytacza toż samo 
dzieło z odmianą w tytule : Viridarium 
seu sermones. — Hain N. .3262. — Pan- 
zer I. s. 52. N. 266. IV. 22.3. 29.3. b. — 

Czartor. — Czetwert. — Jagiell. — Ossol. 
— Karmel. Iwows. — Uniw. Warsz. — 
Petersb. — Zamojs. — Pelplin. — Wło- 
cław. 

— Toż. Tenże tytuł jak w edycyi 
1494 — 5. folio. (Na końcu :) Finiunt ser- 
mones renenerabilis magistri Nicolai bło- 
ny decretorum doctoris de tempore : im- 
pressi Argetine Anno dni Mccccxcviij. 
(1498). finiti in vigilia sancti Bartholo- 
mei. 

Poczem nowy tytuł: 
Sermones Nicolai de Błony de san- 
ctis. [Na końcu:] (tak jak w edycyi 
z r. 1495. z odmiana : Bosnoniensis).... 
Impressi Argentine. Anno domini M. 
cccc. xcviij. (1498) in yigilia Sancti 
Bartholomei. Część I ma ark. niełiczb. 
Aa— Ccg. a— 2e.'A— Zg. Aa— Hhg. (ka- 
zań ex XXI). Część lima k. 4 i ark. 

a — o,. 

Druk po 52 wierszy w 2 kolumny. "W" edy- 
cyi tej , tak jak w wydaniu z r. 1495. 
wielkie litery opuszczane w druku, a to 
celem ich domalowywania. 

Janoc. II. str. 19. — Janoc. Nachr. IV. 
175. — Panzer Annal. I. 62. N. 347. ma 
tutuł: Sermones mystici de tempore et 
sanctis. — Wierzb. II. 826. 

Jagiell. — Ossol. — Kómick. (Coloniae?) — 
Petersb. — Pelplin. 

— De praecipuis Deiparae festivi- 
tatibus sermones decem. Argentinae A. 

1495. 

Difeło nie opisane. Jocher powołuje sie na 

Bibl. Mar. P. H. 176. 
Jocher 4437. a. — Wiszniewa. H. lit. V. 

19. 

— Toż. Coloniae apud J. Crithium 
1613. w 4ce. BŁONIA. BŁONIA. 171 Obiedwie edycye nie znane bliżej. Czy ist- 
nieją w rzeczywistości? Powątpiewam, 
przynajmniej Panzer Annales I. 5.3 — 55. 
nie wymienia ich. Eaczej będą to Ser- 
mones de sanctis, w których są zamiesz- 
czone także Kazania o Matce Boskiej. 

Jocher 4437 b. 

— R. D. Nicolai Poloni , Decreto- 
rvm Doctoris, et Reverendiss. Episco- 
pi Posnaniensis Sacellani, ac Conciona- 
toris celeberrimi, Sermones super Evan- 
gelia Dominicalia et praecipua Sancto- 
rnm festa totius anni, ad populum in- 
struendum exquisiti8simij vulgó Virida- 
rium nuncupati. Opvs multis in loeis 
reeognitvm, mendis svblatis, notis mar- 
ginalibus illustratum , et ad Conciona- 
torum Ytilitatem denuó editum. Colo- 
niae , apud Joannem Crithiurn , sub si- 
gno Galii. Anno M. D. CXIII. (1613). 

Cz. II. ma osobną kartę tytułową: 
.... Sermones super evangelia domi- 
nicalia a festo pentacostes vsq ; ad aduen- 
tumDomini, ad populum instruendum ex- 
quisitissimi, vulgó Viridarivm nuncupati. 
Część III ma tytuZ: 
Sermones de praecipvis sanctorvm 
festis totius anni, ad populum instruen- 
dum exquisitissimi , vulgó Viridarivm 
nuncupati. Opvs mvltis in locis recogni- 
tvm, mendis svblatis, notis margłnalibus 
illustratum, et ad Cońcionatorum vtili- 
tatem denuó editum. w 4ce. Cz. I. kart 
3. str. 428. Index k. 8. Cz. II. str. 
375. Index k. 6. Cz. III. str. 208. In- 
dex k. 4. 

Ded. Barthol. ab Anxtel monast. Yeteris 
Montis Ord. Cist. Abbatem a Joannę Cri- 
thio Bibliop. 
Janoc. Nachr. IV. 175. — Encykl. Orgelbr. 
III. 804. i Mich. Wiszniews. H. lit. V. 
52. mają toż samo także z datą 1593. 
w 4ce, jednakże zapewne mylą się, bo 
dedykacya wydawcy jest Coloniae a. sal. 
1613. a gdyby istniała edycya z r. 1593 
byłaby i data dedykacyi z r. 1593. po- 
wtórzona w edycyi z r. 1613. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ... Decretorum Doct. etRev.Episc. 
Posnan. Sacellani ac Concionatoris ce- 
leberrimi Sermones de praecipuis San- 
ctorum festis totius anni ad populum 
instruendum exquisitissimi vulgo Virida- 
rium nuncupati. Opus multis in locis re- 
cognitum, mendis sublatis notis margina- libus illustratum et ad cońcionatorum 
utilitatem denuo editum. Coloniae Ag- 
gryppinae apud Joannem Critliium sub 
signo Galii. 1614. w 4ce, str. 208. nlb. 
k. 4. (druk w 2 szpaltach). 

Trzy odmienne edycye z tegoż roku. Wszy- 
stkie trzy odmiany są w Bibl. Uniw. Warsz. 
— Dzieło to tworzy część III. zbioru: 
Sermones super evangelia. 

Warsz. Uniw. 

— Nicolai Poloni, Cracoviensis Ar- 
chidiaconi, Summa Decretalium collecta 
e codice vetustiori per Albertum de Pe- 
rusio 1476. B. m. i dr. fol. 

Jauociana. III. 191. — Ciampi. 7. 

— Tractatus sacerdotalis de Sacra- 
mentis, deque diyinis officiis et eorum 
administrationibus. Bez wyr. m. (Ar- 
gentinae) 1486. fol. 

Panzer Annales I. s. .81. N. 97. 

— Venerabilis viri Mag. Nic. de 
plove decretorum doctoris et capellani 
episcopi posnaniensis tractatus sacerdo- 
talis perutilis. De administratione Sa- 
cramentorum. De expositione officii mis- 
sae. De dicendis horis canonicis. Deque 
censuris ecclesiasticis canonice obser- 
yandis anno domini MCCCCLXXXVII. 
(1487) in die Sanctorum Marci et Mar- 
cellini. (Na końcu:) Finit tractatus peruti- 
lis de administratione sacrametorum. de 
expositione officii missae. Die dicendis 
horis canonicis. deq; cesuris ecclesia- 
sticis canonice observadis. Impressus Ar- 
getine, anno dni 1487. in die sancto- 
rum Marci et Marcellini. w 4ce, 139. 
k. nlb. (sig. S^) we dwie kolumny po 
32. wierszy w kolumnie. 

Jocher 4309 o. — Hain 3251. — Panzer I. 
33. N. 117. — Janoc. II. 16. 

Czartor. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deq; diuinis officiis et eorQ. ad- 
rainistratioibus. (Na końcu:) Finit trac- 
tatus perutilis de administratione sacra- 
mentorum et expositione officij misse. 
de dicendis horis canonicis. dequ. cen- 
suris ecclesiasticis canonice obseruan- 
dis. Impressus Argentine. Anno dni 
M. cccc. lxxxviij. (1488). prima die 
mensis Octobris. w 4ce, ark. nlb. a — 
ą^. (kart 126). 172 BŁONIA. BŁONIA. Drukowane we dwie kolumny w każdej po 
.S5. wierszy. Początkowe litery główne 
opuszczane, znaczone tylko literami małe- 
mi celem domalowywania. Na ark. ij 
kończ!} się Sacramenta, a zaczyna: De 
espositione misse. 

Panzer I. 34. N. 126. — Wierzb. lYi 810. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. — Petersb. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deąue diuinis officiis et eorum 
administratonibus. (Na końcu:) Finit 
tractatus perutilis de administratione 
sacramentorum. de expositione officij 
misse. de dicendis horis canonicis. deque 
censuris ecclesiasticis canonice obser- 
uandis. Impressus Argentine per Marti- 
na flach. Anno dni M. cccc. xc. (1490). 
ipsa vigib'a penthecostes. w 4ce, k. nlb. 
125. (ark. a — ą^). dr. goc. 

Nadpisy nad stronnicami : De sacr. baptismi. 
confirmationis , eucharistie, penitentie, or- 
dinis, matrimonii, expositio misse ; (od ark. 
22 : cautele cira missas , de horis canoni- 
cis , de excommunicat. , interdicto , irregu- 
laritate. Druk we dwie kolumny, po 35. 
wierszy. Litery początkowe nie tłoczone. 

Edycya ta pozornie jednaka z poprzednią. 
Rozróżnić je łatwo. Ark. b str. 1. koń- 
czy się w jednej : oratione (1488), w dru- 
giej : orationum (1490). Ark. c str. 1. 
kończy Sie: fuit (1488) i: fu (1490). 

Panzer I. 42. N. 184. — Jocher. 4309. b. — 
Wierzb. II. 812. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Pelplin. — 
Petersb. — Zamojs. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deque diuinis officiis et eorum 
administrationibus. (Na końcu:) Finit 
tractatus perutilis de administratione sa- 
cramentorum de expositione olficij misse. 
de dicendis horis canonicis. deque censuris 
ecclastiasticis canonice obseruandis. Im- 
pressus Argetine pet Martinum flach 
Anno dni M. cccc. xcij. (1492). w 4ce, 
kart 126. (ark. a — ą^). Druk we dwie 
kolumny po 35. wierszy. 

Jocher 4309. (znaczy kart 94). — Hain 

3253. — Panzer I. 48. N. 229. — Wierz- 

bow. U. 814. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. (kart nlb. 87?) 

— Pawlikows. — Kaczyńs. — Czapski. — 

Krasińs. — Pelplin. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis, deq; dinis (sic) officiis. et eoru 
administrationibus. (Na końcu :) Finit.... 
etc. (jak w edycyi 1492 r.) Argetine per Martina flach. Anno dni. M. cccc. 
xciij. (1493). w 4ce, sign. a — qg. 

Druk we dwie kolumny, w każdej po 35. 
wierszy. Litery początkowe duże nie wy- 
drukowane. 
Edycye 1488. 1490. 1492. i 1493. na pozór jed- 
nakie. Lecz rozpoznać je można np. ar- 
kusz b kolumna od góry ma wyraz : puer, 
na dole: se guąri w edycyi z roku 1488. 
Inaczej zaś : puer, gmoari w edycyi z r. 
1490. Zaś w edycyi 1492. puer, -ri. W 
edycyi z r. 1493. puer, vari. 
Panzer I. 49. N. 241. — Hain 3256. 

Czartor. — Jagiell. 

— Tenże tytuł. Argentinae per Mart. 
Flach MCCCCLXXXXIIII. (1494). w 
4ce. 

Deuis. Supplem. s. 379. — Panzer I. str. 
51. N. 260. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deque diuinis officiis. et eorum 
administrationibus. (Na końcu:) Im- 
pressus Argetine per Martinum flach. 
Anno dni. M. cccc. xcvi. (1496). w 4ce, 
k. nlb. 126. (ark. a — qg) po 35. wier- 
szy w stronnicy. 

Ta edycya bardzo podobna do wydania z r. 
1492. Eóżnicę widać dopiero na arkuszu 
d. Od góry jest ad mortez (skróć.) na do- 
le: sio. Omnis. 

Jocher 4309. d. — Panzer Annal. ;I. 56. — 
Hain 3258. — Janoc. II. 16. — Wierz- 
bow. n. 819. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Raczyńs. — 
Czapski. — Czetwert. — Petersb. — Wło- 
daw. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
metis deq; diuinis officiis. et eoru ad- 
ministrationibus. [Na końcu :] Finit trac- 
tatus perutilis de administratione sacra- 
mentorum. de expositione officii missae 
de dicendis horis canonicis. deque cen- 
suris ecclesiasticis canonice obseruandis. 
Impressus Argentine per Martinum flach, 
anno dni. M. cccc. xcix. (1499). w 4ce, 
sign. a — q8. (kart 126). 

Druk we dwie szpalty po 35. wierszy. Edy- 
cya ta podobna do Nvydania 1493. Ma na 
ark. b. tak samo : puer w dole : vari, lecz 
już w ark. c. jest różnica. W edycyi 1493. 
jest od góry: salvatore, na dole eficere, 
zaś w tej edycyi jest: re ni»i. Według 
tych wskazówek można wszystkie edycye 
rozpoznać. 

Panzer Annal. I. 63. N. 352. 

Warsz. Uniw. (w oprawie wspaniałej Ad. 
Hier, Parysa subcamer. Czemens. za BŁONIA. BŁONIA. 173 Stefana Batorego z herbem Prawdzie). — 
Czartor. — Jagłell. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deq ; diuinis officiig .... etc. editus 
a rev. et exim. Nicolao decr. doct. 
dign. Irnpressus Pampilone per magi- 
strum Amaldum Guillermum de Bro- 
cario. Anno Dni M. CCCC. XCIX. 
(1499). w 4ce, kart 119. Cznrtor. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deq ; dinis (sic) officiis. et eoru ad- 
ministrationibus. (Na końcu :) Finit trac- 
tatus perutilis de administratione sacra- 
mentorum. de expositione officij misse. de 
dicendis horis canonicis. deq ; censuris 
ecclesiasticis cauoice (sic) observadis. 
Irnpressus Argetine per Marti. iu. (sic) 
flach. Anno dni. M. ccccc. iij. (1503). 
w 4ce, k. 126. nlb. (we dwie kolumny). 

Ark. znaczone od a — q. Edycya podobna do 
wydania z r. 1492. Na ark. b ma od gó- 
ry : puer, a na dole : ri. Lecz na ark. d, 
różnica, bo od góry ma: ad morie, a na 
dole: omnis. 

Jocher 4309. e. — Panzer IX. s. 354. N. 
24. c. — Wierzbow. U. 826. 

Jagiell. — Czapski. 

— Tenże tytuł. [Na końcu w skró- 
ceniach:] Finit tractatus perutilis de ad- 
ministratione sacramentorum. de exposi- 
tione bfficii misse. de dicendis horis ca- 
nonicis. deque censuris ecclesiasticis ca- 
nonice observandis. Impressus Argenti- 
ne per Joan. Knoblouch. 1508. w 4ce, 
ark. 191/2 (kart nlb. 101). (we 2. ko- 
lumny po 39. wierszy). 

Jocher 4309. /. — Panzer VI. s. 48, N. 
123. Czartor. — Pawlik. 

— Tractatus sacerdotalis utilissimus 
dni Nicolai de ploue decretoru doctoris 
capellaniq; ecclesie Posnaniesis de sa- 
eramentis et diuinis officiis. s. de ex- 
positione misse. De dicendis horis cano- 
nicis. De sententia excommunicationis, et 
suspensionis. De interdicto ecclesiastico. 
De irregularitate. (Pod tyt. znak druka- 
rza). Liber ad sacerdotem lectorem. Si 
proprio officio vis fungi rite sacerdos; 
Me legę, et observa dogmata rite una. 
Anno Domini 1510. die vero 7a men- 
sis Noyembris. w 4ce, k. nlb. 4., 78. 
1 2. Czartor. — Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deque divinis officiis et eorum 
administrationibus ... etc. editus a Nicolao 
de Plove decr. doct. Impressum per Ar- 
naldum Guillermum de Brocario in ci- 
yitate Lugrunij. Anno Dni M. quin- 
gentesimo decimo (1510). w 4ce, kart 

lxxxj. Czartor. 

— Tractatus sacerdotalis d'sacramen- 
tis: deque diuinis officiis: et eoru ad- 
ministratoibus. [Na końcu :] Finit tracta- 
tus putilis de admistratione sacrorum 
de exposicioe officij misse: de dicendis 
horis canonicis: deq; censuris ecclesia- 
sticis canonice obseruandis Impressus 
Argentine per Joannem knoblouch. An- 
no Dni. M. ccccc. xij. (1512). w 4ce, 
k. nlb. 96. ark. sign. T5. 

W przedmowie powiedziano iź Stanisław 
Biskup poznański widząc potrzebę ułoże- 
nia dziełka o spełnianiu Sakramentów SS. 
polecił takowe ułożyć kapelanowi swemu 
Mikołajowi de Plove dekretów Dr. , a ten- 
że, gdy dokonanem zostało, przedstawił Ka- 
pitule poznańskiej , która cały ten traktat 
chętnie przyjęła i zaleciła wszystkim pro- 
boszczom stosować się do ułożonych prze- 
pisójy, a archidyakonom zalecono przy od- 
bywaniu wizyt ściśle tego przestrzegać 
i pilnować pod karą synodalną. 

Druk we dwie kolumny z opuszczeniem głó- 
wnych początkowych liter. W każdej ko- 
lumnie po 39. wierszy. Arkusze znaczone 
A do T,. 

Jocher 4309. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Tractatus sacerdotalis.... (jak wyd. 
Flacha z r. 1490). Parisiis, Johannes 
Parvus, 1514. w 4ce. 

Jocher 4309 h. 

— Tractatus sacerdotalis utilissimus 
Domini Nicolai de Ploue, decretorum 
doctoris , capellanique ecclesie Posno- 
niensis: De sacramentis et diuinis offi- 
ciis — De expositione misse — De 
dicendis horis canonicis — De senten- 
tia excommunicationis et suspensionis — 
De interdicto ecclesiastico — De irre- 
gularitate. — Superadditum est, in fine 
huius tractatus Confessionale beati Tho- 
me de Aquino. Impressum Parisiis, 
in Sole aureo vici diui Jacobi per ma- 
gistrum Bertholdum Rembolt : anno Do- 
mini millesimo quingentesimo decimo 174 BŁONIA. BŁONIA. sexto (1516), die vero XVII. mensis 
decembris. w 8ce większej. 
Janoc. n. 17. — Jocher 4309. i. 

— Tractatus sacerdotalis de sacra- 
mentis deque diuinis officijs. et eorum ad- 
ministratioibus. (Na końcu :) Finit trac- 
tatus perutilis de adniinistratione sacra- 
mentorum : de expositioe officij misse: 
de dicendis horis canonicis: deque cen- 
suris ecclesiasticis canonice obseruandis. 
Impressus Cracouie in edibus prouidi 
viri dni JoAnnis Haller Anno. 1519. 
w 4ce, kart liczb. 92. i 1. nlb. 

Dr. goc. piękny. Na tytule ozdoby drukar- 
skie z cyfrą Hallera u góry, a w środku 
herb Łodzią i insignia biskupie z litera- 
mi P. E. P. F. P. 

Jest to dzieło MikoZaja z Błonia , którego 
wydawca nigdzie tu nie wymienił. Ded 
Piotrowi Tomickiemu przez wydawcę Ru- 
dolfa Agrykolę młodszego, datowana w 
Krak. r. 1518.' 

Janociana II. 17. — Janocki Nachr. rV. 
171—173. - Panzer VI. 461. N. 105. — 
Jocher 5309. k. 

Branic. — Czamec. — Czartor. — Dzików. — 
Dzied. — Jagiell. — Ossol. — Pawlik. — 
Uniw. Warsz. 

— Tractatus sacerdotalis d. Nicolai 
de Płoue , capellan. ecelesiae Posna- 
niensis: de sacramentis et diuinis offi- 
ciis. Parisiis, in edibus Claudii Cheu- 
allon sub sole aureo, in via ad diuura 
Jacobum. Anno Dom. MCCCCCXXV 
(1528). Mensę Octobri. w 8ce, kart 
128 (we dwie kolumny). 

Janoc. II. 17. — Joch. 4309. 1. 

— Tractatus sacerdotalis utilissnnus 
dni Nicolai de Plove, decretorum doc- 
toris, capellanique ecclesie Posnanien- 
sis: de sacramentis et divinis officiis: 
De expositione misse. De dicendis horis 
canonicis. De sententia excomunicatio- 
nis et suspensionis. De interdicto ecćlesia- 
stico. De in'egularitate. Super additum 
est in fine hujus tractatus Confessionale 
beati Thome de Aąuino. Yenudatur 
apud Claudium Chevalló sub insigni so- 
lis aurei in via ad divum Jacobum. Pa- 
risiis. (Na końcu:) Parisiis in aedibus 
Claudii Chevallonii sub Sole aui*eo in 
via ad Divum Jacobum. Anno Dni 
M. CCCCCXXV1I. (1527) mesę Sep- tembri. w 8ce, k. nlb. 103., 15 k. 
liczb, i 1 k. nlb. Czartor. 

— Toż, (jak w wydaniu Hallera 
z r. 1519). Parisiis, apud Joannem Lon- 
gis, in aula regia Palatii. Anno Domi- 
ni Millesimo ąuingentesimo vigesimo 
octavo (1528) Decima Martn. w 8ce. 

Janoc. II. 18. — Jocher 4309. m. 

— Tractatus de Sacramentis et di- 
uinis officijs: ac eoru administrationi- 
bus. (Na końcu :) . Cracouie per Mat- 
thiam Scharffenbergk. Expensis Marci 
Scharffenbergk Bibliopole Cracouiensis. 
Anno salutis nostre 1529. w 4ce, k. 
80. liczb. 

Dr. gocki drobny w dwie kohimny, gorszy 
niż w wyd. Hallera. 

Na odwr. tytuZu dedykacya Rudolfa Agricoli 
do Piotra Tomickiego podkanclerza koron, 
r. 1518. jak w wyd. Hallera z r. 1519. 
Jedni w rycinie tytułowej upatrują Bisk. 
Tomickiego, jak daje ubogiemu jahnużnę. 
Drudzy S. Stanisława gdy u nóg jego 
siedzący Piotrowina składa ręce. 

Jocher 4309. n i 4417. a. 

Akad. — Jerzy Borkows. — Czartor. — 
Branic. — Czamec. — Dzików. — Ja- 
giell. — Krasińs. — Ossol. — Synod. 
Wileńs. — Pawlikows. 

— Toż, .... (jak w wydaniu Scharff. 
1529). Parisiis ex?ofBcina Francisci Reg- 
nault sub intersignio Elephanti , via ad 
diuum Jacobum. 1540. w 8ce. 

Janoc. II. 18. — Joch. 4.309. o. 

— Tractatus de administrandis rite 
ecclesiasticis sacramentis .... Yenetiis 
1544. 

Wiszn. Hist. lit. IV. 72. bez opisu. 

— Tenże tytuł. Lugduni 1545. 

Wiszn. Hist. lit. IV. 72. bez opisu. 

— Tractatus sacerdotalis, D. Nico- 
lao de Plove, doctore decretorum , au- 
thore. Huic accessit Confessionale divi 
Thomae de Aąuino. Lugduni, apud Jo- 
annem Frellonium. 1547. w 16ce, 16 
k., str. 540. i 2 k. Czartor. 

— Tractatus sacerdotalis de eele- 
siasticis sacramentis , ac debitis eorum 
administrationibus , deque censuris ec- 
clesiasticis canonice •observandis prae- 
sbyteris (maximae curam animarum ge- 
rentibus) pemecessarius, compilatus per 
reverendum Nicolaum de Plove decre- 
torum doctorem dignissimum. Aliud in- BŁONIE. BŁOŃSKI, 175 super subtilissimi tlieologi Joannis Ger- 
sonis opus tripartitum. Pluresque alios 
mirę foecunditatis eiusdem tractatulos 
pro confessoribus singulares matęrias 
doctrinales necnon admonitioiies salu- 
berrimas complectens. Hic postremo ha- 
bes dubiorum in celebratione missarum 
occurrentium resolutiones argutissimas. 
Impressura Caesaraugustae , in aedibtis 
Bartholomaei de Nagera. 1549. w 4ce, 
kart liczb. 95. i 61. k. nlb. 

Czartor. 

— Tractatus sacerdotalis, D. Nico- 
lao de Płowe , doctore decretorum, au- 
tore , Huic accessit Confessionale diui 
Thoraę de Aquino. Lugduni, apud Tho- 
mam Bertellum. 1553. w 16ce , str. 
520 i k. 10. nlb. 

Janoc. II. 18. — Joch. 4309. p. 

Czartor. 

— Tractatus sacerdotalis domino 
Nicolao de Plove, doctore decretorum, 
authore. Huic accessit Confessionale di- 
vi Thomae de Aquino. Venetiis apud 
Franc. Bindonum. M. D. LVni. (1558) 
w 16ce, str. 535. i kart 12, 

Czartor. 

— Tractatus sacerdotalis D. Nico- 
lao de Plove doctore decretorum au- 
thore. Huic accesit confessionale D. Tho- 
mae de Aquino. Excudebat Thom. Ber- 
tellus. Lugduni, 1561. w 16ce, str. 
520 i kart 1 1. nlb. Czartor. 

— Toż... Venetiis, apud Franc. Lau- 
rentinum 1562. w 16ce, str. 680. i 
k. 18. Czartor. 

— Toż .... (jak w wjd, lyońskiem 
Bertella z r. 1553). Yenetiis apud Do- 
minicum LilHum MDLXIV. (1564), w 
12ce, str. 680 i kart 18. 

Janoc. n. — .Jocher 4309. q. 

Czartor. 

— Toż ... (jak w wydaniu lyońskiem 
Bertella z r. 1553). Lugduni, apud Gu- 
lielmum Rouillum sub scuto Yeneto. 
MDLXV. (1565). w 12ce, str. 514. 

Janoc. II. 18. — Joch. 4309. r. 

Krasińs, 

— Toż .... (jak w wyd. lyońsk. Ber- 
tella z r. 1553). Yenetiis apud Joannem 
Yariscum et socios MDLXVI. (1566). 
w 8ce. 

Janoc. 18. — Joch. 4309. «. — Tractatus sacerdotalis D. Nico- 
lao de Błonie Doctore Decretoi*um 
Authore. Huic accessit Confessionale 
Divi Thomae de Aquino. Yenetiis apud 
Georgium de Caballis. MDLXYIII. 
(1568). w 12ce, k. 290. i k. 73. nlb. 

Warsz. Uniw. 

— Tractatus de ad mini str. sacra- 
mentorum. 

Jest w dziele: Tractatus illustrium in utra- 
que tum Pontificii , tum Caesarei jurisfa- 
cultate juris consultorum, Yenetiis 1584. 
folio, (pod imieniem Plovii Posnaniensis). T. 
XIV. s. 77—97. 333—5. .363—6. 400—3. 
T. XV. Pars II. s. 564. 

BŁONIE Mikoł. i DAMHOyOER Jodo- 
CUS. Rerum criminalium praxes et trac- 
tatus .... tributa in tomos duos .... 
Prior continet practicas .... Jodoci Dam- 

hovderii Posteriore comprehendun- 

tur .... Antonius de Canaria Nico- 

laus Plovius ed. a Franc. Modio.... 

Francofurti apud Joh. Wechelum .... 
1587. [na stronie 152. Tomu H: De 
irregularitate , Domini Nicolai Plouii]. 
folio. 

Ob. Franciscus Modius : Kerum Criminalium 
T. Poster. 

Jabłonows. Musaeum 27. — Janociana II. 
14—20; — Janecki Nachr. IV. 171—6. — 
Janoc. Pol. auct. misc. II. 16. — Wiszn. 
H. lit. V. 18. 52—3. IV. 2. — Łukasz. 
J. Hist. szkól I. 108. — Muczkows. Sta- 
tuta 9. 10. 14. — Maciej. Piśmienn. I. 
344—5 i tom dodat. 102—6. — Łetows. 
Katal. II. 146 — 7. — Encykl. Org. II. 
804 — 5. — Mecherz. Hist. wymowy I. 
185 — 8. — Schultze Quellen der Literatur 
der Gesch. des Canon. Kecffts. — Fabri- 
cii Bibliot. ed. Mansi V. 124. — Niesiec- 
ki T. I. — Starowolski Hecat. (Venetiis) 
8. 104. — Panzer Annal. typog. T. VI. 
s. 41. 464. 472. 472. T. VI. s. 16. T, 
VIII. s. 28 93. 118. T. IX. s. .354. — 
Jocher Gelehr. Lex. III. s. 924. — Ula- 
nowski Rozprawy Akad. Umiej. Wydz. 
hist. filozof. T. XXIII. r. 1888. s. 1—60. 

BŁOŃSKI Adam Alexander. Status 
aevi nostri nulla antiquitate posterior, 
Unica Instantia, in absolutissima Glo- 
ria Serenissimae Yenetorum Reipublicae, 
Serenissimo Duci Dominico Contarini, 
totiqu, Serenissimae Yenetor, Reipubli- 
cae monstratus per Adamum Alexan- 
drum Błoński Nobilem Polonum. Yene- 176 BŁOŃSKI. BLOZYUSZ. tiis M. DC. LXIX. Suiuptibus Combi 
et La Nou. (1669). fol. mniej. 30 str. 

w pierwszym rozdziale występuje przeciw tym, 
którzy starożytne nad obecne wieki przeno- 
szą; w drugim opiewa chwałę Rzeczypo- 
spolitej Weneckiej ; w trzecim chwałę jej 
oręża ; w czwartym urzędników. — Brat. 
Franciszek Fulviu8 Frugonus , który z po- 
lecenia Ojca Agapita Ugona, Inkwizytora 
Weneckiego , przezierał ten panegiryk, 
nie znajduje dostatecznych wyrazów do 
uwielbienia autora. 

Ciampi Bibl. 1. 2Ł Ossol. 

BŁOŃSKI Jan Stanisław. Portret J. 
W. Teresy z Kontskich Potockiej Mar- 
szalkowy Nadwor. Koron, naturalnym 
deseniem a poetycznym pędzlem po ża- 
łosnym Jey z Warszawy przez Moskwę 
zabraniu od Jana Stanisława Biberszt. 
Błońskiego Subdelegata Lwowskiego 
wierną pamięcią r. 1734. w kilku mie- 
siąca Maja dniach w Maciejowicach de- 
lineowany na jakakolwiek smętnych przy- 
iacioł a szczególniey frasowliwey J. W. 
Starościny Trębowolskiey Siostry jey 
rodzoney konsolacya za widok wysta- 
wiony r. 1734. fol. ark. 77, • 

Załuski Bibl. poet. 30. Ossol. 

BŁOŃSKI Mikołaj Franciszek. Atlas 
fractum Orbem Polonum sustentans, D. 
Michael Giedroyc, Ordinis S. Mariae 
Demetri, de urbe, fratrum de Poeni- 
tentia BB. Martyrum, sub reguła D, 
Augustini militantium, Canonicus, Ad- 
miranda vitae sanctitate et miraculo- 
rum gloria clarus, Cracoviae ad Sa- 
cras de Marci Evangelistae aedes, re- 
currente solenni ejus die, in frequen- 
tissima lUustrium et eruditorum hospi- 
tum corona , a Nicolao Francisco de 
Biberztyn Błoński , in Alma Universi- 
tate Cracoviensi cursus philosophici au- 
ditore. Devota nomini et honori sacro, 
de rostris panegyri demonstratus. An- 
no quo Atlas Caelestis ut lapsum ge- 
nns humanu erigeret, de Yirgineo ute- 
ro in orbe prodijt. M. D. CC. Xni. 
Die ver6 4ta Maij. Cracoviae, typis 
Universitatis (1713). fol. k. 6. 

Ded. Christophoro de Rupoiow Ujejski. 

Jocher 5395. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

BŁOŃSKI Teodor. Mowa W. Teodora 
Nałęcz Błońskiego regenta grodzkiego radomskiego na zaczęciu legitymacyi 
obywatelow powiatu radomskiego z mo- 
cy laudum województwa sandomirskie- 
go w r. 1718. stanowionego, do obra- 
nych przez obywatelow do słuchania 
tejże legitymacyi assesorów miana w 
Radomiu d. 12 lut. 1789 r. fol. str. 7. 
Branic. — Krasińs. 

Błoński kościół (Błoń W powiecie 
Ihumeńskim) ob. Baka J. (1744). 

BLOZYUSZ Ludwik, (De Blois), Be- 
nedyktyn X. deLessies. (150611566). 
Exercitia to jest czwiczenia duchowne: 
Wedle porządku prześw. zakonu Prę- 
monstrateńskiego, Wiel. Pannom zakon- 
nym , y inszym ludziom nabożnym do 
postępku duchownego służące .... przez 
F. Blasium Vrsovitam tegoż zakonu 
przełożone. Kraków, Maciej Andrzej o w- 
czyk, 1628. w 16ce. 

Kórnik. — Eaczyńs. 

— Flores sententiarum in amaenis- 
simo Paradisi Blosiani horto, sev ex 
opusculis, Lvdovici Blosii, Abbatis Lae- 
tensis decerpti. Ad odorandum pusił- 
lanimitate, scrupulis, et desperatione 
laborantibus , rectioris vitae instituen- 
dae causa porrecti, et per alphabeti 
literas ordine distincti. Anno supra Mil- 
lesimum Septingentesimum Quarto, Cra- 
coviae typis Academicis. (1704.) w 12ce, 
3 karty, 240 str. a na końcu 1. k. 
Erraty. 

Approbata in CoUegio Maj. Acad. Cracov. 

d. 18. Febr. 1704. 
Jocher 6089. JagielL — Ossol. 

— Kotwica nadziei na polskie 

przełożona. Poznań, J. Wolrab, 1626. 
w 12ce. 

Kat. Eacz. (III. 455) nie podaje nazwiska 
tłomacza. — Mać. Pism. (III. 122) wy- 
mienia jako tZomacza X. Ursowitę. 

Kórnik. — Raczyńs. 

— Ustawy życia pobożnego z ła- 
cińskiego na polski język dla pożytku 
osób wszelkiego stanu mianowicie zaś 
na pociechę dusz bojaźliwych przez .... 
Opata Lecyeńskiego , zakonu Sw. Be- 
nedykta przetłomaczone. Chełmno 1768. 
w 8ce, str. 188. 

Tłumacz Paweł Lubieniecki K. Z. M. 

— Toż .... W Wilnie w druk. Bazyl. 
1776. w 8ce, 5 kart nlb. i str. 160. BLOSIUS. BLOSIUS. 177 — Toż B. w. roku. w 8ce , str. 

160. 

Jocher 6138. Wileńs. 

— Toż. W Warszawie w drukami 
XX. Missionarzów 1784. w 8ce, str, 
181. 

— Zdania wyborne z Xiag wybra- 
ne dawniey rożnem i ięzykami niemiec- 
kim, hiszpańskim, francuzkira, angiel- 
skim, włoskim, y łacińskim teraz pol- 
skim z przydatkiem maxym potrzebnych 
y rozmowy pożyteczney wydane, przez 
X. W(inc.) S(zczycińskiego) O. WW. 
PP. BB. Wileńskich. R. R 1778. W 
Wilnie w druk. XX. Franciszkanów, 
w 8ce, kart 6, 166 str. i 13 kart nlb. 

Przypis. Franciszce Annie Wołłowiczownie 

Zak. S. Benedykta. 
Jocher 4125 (mylnie ma Bieziusz). 6139. 

Wilno. 

BLOSIUS Mathias Bruzinius (1568 
t 1646). Apollo laudi et honori XXXI. 
virorum. Anno 1634. Obacz Deoyen 
Albert. 

Jabłonowski Musaeum str. 27. 

— Academica Deifica trias Ariano- 
rum, Graecorum et Sectariorum va- 
riorum , Conuersioni ; Catholicoru ac or- 
thodoxorum perfectioni; inseruiens. In 
conuentu solenni, Academiae Crac. ad 
S. Annae aedem pro quartali SS. Tri- 
nitatis, seu M. D. Rectorem, ex morę, 
congregatae ; habita. lUustrissimo ac Re- 
uerendiss. Domino D. Martino Szyszkow- 
ski, Episc. Crac. Duci Seueriensi, Acad. 
Crac. Cancellario, etc. etc. et Academiae 
Crac. Sponsae Illustrissimae Celsitudi- 
nis suae praediłectae, matri eruditorum 
virorum faecundae; octaua festiuitatis 
S. Annae Mettertiae die, Acad. Crac. 
Patronae, dedicata a M. Matthia Blosio 
Crac. S. Theologiae Profess. CoUega Ma- 
iore, S. Floriani Canonico; Authore. 
Euntes docete omnes gentes, baptizan- 
tes eos, in nomine Patris et Filii, et 
Spiritus Sancti : Qui crediderit et bap- 
tizatus fuerit , saluus erit. Qui autem 
non crediderit, condemnabitur. Matth, 
c. 28. lUustrissimi D. Cancellarij , M. 
D. Rećtoris; et Acad. permissu. Craco- 
viae, in typographia vicina, Matthiae Andreouiensis, Anno Domini, 1619. w 
4ce, ark. nlb. G^. 

Na odwrocie tytułu pod herbem czterowiersz 
po grecku Zach. Stamigelii Graecae L. 
Prof. Całe proza. Ostatnią kartę z wier- 
szami podpisał Jacob Yitellius Prof. 
Jocher 3398. 3681. 

Chreptow. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 
— Uniw. Iwows. 

— Jonas SarmaticYs: Uniuersam 
gentem oramque Polonam, ad veram, 
rigidam et duram poenitentiam susci- 
piendam; tempori perturbato ac luctu- 
oso, Patriae ac Reipub : nostrae servie- 
tem; et gratiam, pacem, ac faelicita- 
tem Reip: nostrae omnem, reparare 
yalentem; exhortans: verbis 5. a Deo 
sibi demandatis atq. praescriptis , his : 
Nisi poenitentiam egeritis, omnes peri- 
bitis, Jonae C. 3. A M. Matthia Blosio 
Crac: S. T. D. Collega Maiore, S. An- 
nae Decano ; Illustriss : ac Reuerendiss : 
D. Martino Szyszkowski, Episc: Crac: 
Duci Seuerien : Senatori ampliss : Acad : 
Crac: Cancell. digniss: Sanctae Sedi apost: 
addictiss: patri ; sereniss : regi ac sacro pa- 
latio eius dilectissimo et obseruandissimo 
antistiti: Patrono cultus divinizelantissimo 
iussu Dei dedicatus: Die octaua festiuitatis 
S. Annae, Acad. Crac. patronae. Non ad 
miseriam nostram solandam, sed ad ve- 
ram, rigidam, ac duram poenitentiam 
agendam; a Deo producti sumus. S. 
Chrysostomus Homil. de poenitentia. Cra- 
coviae in Typographia Lazari, apud Matth : 
Andreouien. Anno Domini , MDCXVII. 
(1617). w 4ce, 7 ark. nlb. (ark, GJ. 
Pod herbem Szyszkowskiego % wierszy grec- 
kich z podpisem: M. Zacharias Starnige- 
lius, Graecae linguae Professor. Na koń- 
cu zaś na tenże herb w. 8, na herb Aka- 
demii 8. i tyleż na pochwalę dzieła poło- 
żył M. Jacobus Yitellius, Art. et Phil. 
Prof. W dedykacyi do Szyszkowskiego 
wspomina swoje Theoremata Theologica w 
Rzymie wydane i nowe dziełko pod tytu- 
łem Josue obiecuje. 
W egzemplarzu Bibl. Jagiellońskiej nie ma 
ostatniej kartki z wierszami, lecz taż jest 
dołączoną do dziełka: Academia Deifica. 
Jocher T. II, s. 636. ma polską cytatę : Jo- 
nasz Sarmacki. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 

Iwows. 
— Quaestio theologica. De Christi 
Domini, Mediatoris generis humani, ha- 

23 178 BŁOTNIANSCY. BLUSS. bituali gratia; ac humanłtatis eins sa- 
lutiźerae, vera efficientia. Pro loco inter 
S. Theologiae Doctores, in Celeberrima 
Acad. Crac. obtinedo. A M. Matthia 
Blosio Crac. in Sapientia Romana S. 
Th. doctore, Ecclesiae S. Floriani Custo- 
de. In lectorio D. D. Theologorum 
anno incarnationis Dominicae MDC. 
XXVIII. Mensę .... die.... hora .... 
ad disputandum proposita. Cracoviae, 
in typographia Matthiae Andreouiensis ; 
impressa. (1628.) w 4ce, ark. C, (kart 
10). 

Na odwr. tyt. ośmiowiersz na herb. Na osta- 
tniej kartce wiersz: Ad Cracoviam sedis 
et coronae regiae urbeui. 
Ded. Marfino Szyszkowski ep. crac. 
Jocher 3543. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— Ob. Bieźanowski St. (Cygnus 
academ. 1646) — Deoyen Wojciech 
(Apollo laudi 1634) — Groliński Grze- 
gorz (Epenesis theologica) — Loeaechi- 
us Andreas (1608) — Sulikowski Ni- 
colaus (Honor akademii 1634, Cheru- 
bin 1642). 

Bandt. H. Dr. kr. 395. — Wiszn. H. 1. VI. 

184;. — JabZon. Mus. 27. — Muczkow. 

Statuta 246. — Starowol. Monum. 109. 

194. — Siarcz. Obr. I. 35. 

Błotniańscy pijarzy ob. Burzyński 

Stan. (1740). 

Blotlingius Augustus obacz Ohlert 
Ephroim (1758). 

BLOWOLS Eliasz, dystyllator w Gdań- 
sku. Prawdziwy, a bez pochyby nieomyl- 
ney mocy będący, przystoynie y dobrze 
zgotowany ten arabski balsam, który 
iest dobry y barzo pomocny na te na- 
śladujące vrazy y szkody. (Na końcu :) 
Ten arabski oleiek, y takowe srzodki 
znaydziesz v mnie Ehaszś, Blowolsa dy- 
styllatora. Dopytasz się o mnie w Pog- 
gienpolu nie daleko kości ołś, S. Piotrd, 
stoia trzy siwe kamienice wedla siebie^ 
tdm pod temi mieszkam, przeciwko bu- 
dzie gdzie len czeszą we Gdańsku. Bez 
w. m. i r. (z końca 17. w.) w 4ce, 1 
Str. Jagiell. 

Blum Jan Bernard ob. Ludwikowski 
Stefan Józef (Skarb in florę 1743). 

BLUMBERG Ernestus. Disputationum 
moraUum tertia de ethica essentia et existentia .... habebitur .... Januarii 
1679. Ob. Weberski Jan Jacob. 

BLUMER. Comraentatio de diversa 
indole aquarum et praecipue de fonte 
Smerdoniano in M. D. Lithuaniae. Re- 
giomonti 1789. w 4ce. 

Bliimig Georg obacz Babzihu Mich. 

(Schertz). 

BLUMIGKE Joannes. Disputatio in- 
aug. racdica de febribus, quam praesi- 
de summo nomine ex auctoritate Mag. 
D. Rect. D. Joh. Cocceii SS. Theol. 
doct. ejusd. facultatis medicae decreto, 
pro gradu doctoratus, summisąue in 
medicina honoribus et privilegiis publi- 
co examini subiicit.... Thorun. Prussus, 
d. XVI. Jun. Lugduni Batav. 1668. 
ark. 2. 

(Biumigke Jan). Wohlverdienter Lor- 
beer-Kranz ais der Dr. Joh. Blii- 
migk von Thorn aus Preussen zum 
Doctor in der hohen Schule zu Leiden 
erkohren worden. Amsterdam 1668. — 
Ehrenbezeugung dem Joh. Bltimigken 
zum hochzeitl. Ehren-Tag. Thorn. 1672. 
w 4ce. 

Thorn. Nachr. 1762. str. 213. — Centnar 
Gotf. Geehrte Thorner 1763. s. 6. 

— Schuldige Bedienung, welche dem 
H. Johann Blumig und Elisab. Deutsch- 
manin 1672. bey Ihrem hochzeitlichen 
Ehren-Tag ablegeten Innen-Benannte. 
In Thorn, druckts Joh. Copselius 1672. 
w 4ce, k. 2. Czartor. 

— Auf Hr. J. Bliimigs und Jung- 
fer Elisabeth Deutschmannin hochzei- 
tliches EhrenFest, iiberschicket von 
einem guten Freunde. In Thorn, druckts 
Joh. Copselius, gymn. Buchdruck. w 

4ce, k. 2. Czartor. 

BLUSS Franc. S. J. (ur. d. 25. li- 
stop. 1709 r. w ziemi Oszmiańskiej, 
um. w Wilnie r. 1749). De aetemis 
veritatibus cor moventibus. 

— Dies boni religiosi. 

— Praecationum formulae orandi- 
que "rationes. 

Te trzy tytuły podaje Brown Bibl. P. Pols. 
według Archiwum Rzymskiego, gdzie ty- 
tuły notowano po Zacinie, lubo draki mo- 
gły być polskie. 

Sommerrogel Biblioth. S. J. str. 1550. BLUiNIERSTWA. BO. 179 Bluźnierstwa i fałsze ob. Kałaj Da- 
niel (1670, 1671). 

Bniczek (ze) Jak. ob, Dawid (Lubel- 
czyk-Psałterz 1558). 

Bniński Andrzej ob. Długosz Jan. 

Bniński Joannes ob. Zrzodliński Ca- 
sirairus (Oaeraria 1694). 

BNIŃSKI Łukasz. Uwagi JW- Biliń- 
skiego, Sędziego Ziemskiego i Posła 
Poznańskiego. Na Seymik Srzedzki po- 
selski dnia 16. Listopada R. 1790. przy- 
padaiacy JJ. 00. JJ. WW. WW. oby- 
watelom Woiewództw Wielko-Polskich, 
do rostrzasania podane, w 4ce , kart 
nlb. 7. Branic. — Krasińs. 

— Łukasza Łodzią z Bnina Bniń- 
skiego Sędziego ziemskiego Poznańsk. 
Babimoysk. Sokolnick. etc. starosty Rotm. 
Kawał. Naród., Ord. polskich kawalera, 
konfederacyi Wdztw Wielko-Polskich 
Marszałka, Uniwersały z r, 1792. kon- 
federacyę Targo wieka podpierające: 1) 
z d. 20 września. 2) z dnia 15 paźdz. 
1792. fol. 

— Ob. Bogusławski Łukasz (Ko- 
medya 1792). 

Bniński Piotr ob. CalUmachus Phi- 
lippus (1582) — Opaliński Andreas 
(1608) — Rostworowski (Taechno pae- 
gnion 1619). 

Janociana HI. 16 — 18. — Sołtykow. O akad. 
592. — Wiszn. IV. 12—15. III. 452. 

Bniński Stanisław obacz Knapski 

Grzegorz (1726). 

Bniński Wojciech ob. Goszkowski 
Mat. Cons. (Florentia virtutum 1742). 

BO Stanisław. Summa nabo- 
żeństwa y powinowatstwa Chrzesciań- 
skiego. Przez rozmowę dwu Bratu spi- 
sana , a dla młodych dziatek na świa- 
tło wydana. Przy tym przydano iest 
śpiewanie y modlitwy nabożne , każdey 
części należące. (Na końcu:) We Wro- 
cławiu w drukarni Kryspinusza Scharf- 
fenberga. 1573. w 4ce, kart 12, 149 
i 3 rejestru. 

Tu się znajduje: 1) Dedykacja Jędrzeiowi 
Grabi z Gorki, Kasztelanowi Międzyrze- 
ckiemu, Staroście Wałeckiemu, Gnieźnień- 
skiemu etc. Dat. 8 Probostwa 2 Julii An- 
no 1572. Podpis: W. P. Wiehnoż. Kapłan 
y sługa powolny. X. Stani: Bo. 2) 16 w. 
łać. na herb Hrabi z Gorki, z podpisem : Nicolaus Steinpergerus Vratislavien8is. 3) 
48 w. pol. z napisem : Na Herb Złota Ło- 
dzią na Czyrwonem polu. 4) Przemowa 
z napominanim, do wszystkych wiernych 
Krzescianów. 5) Compendium Religionis 
Chrystianae, symbolicznie ryciną dwie rę- 
ce wyrażaiącą, wystawione i przytem 48. 
w. łać. z napisem: Stanis. Ri. Lectori, oraz 8. 
w. łac. z napisem: Andreas By: lectori. 
6) Toż samo symboliczne wyrażenie, po ^ 
polsku i 74 w. pols. 

Wyjątek z dedykacyi, zawierający niektóre 
szczegóły o autorze: 

„Gdyż tedy Wielmożni y miłościwy Panie, 
Podobało się Panu Bogu y Zwierzchności 
iego, abym ia kościelny urząd, o ktori 
przypomina Apostoł Korynthom, przyiął 
u J. M. pana Malechowskiego, ktori rad 
służy W. P. Wielmożności : na którym 
będąc żebych przykładem dobrym, oby- 
czaimi przystoinemi , y nauką prawdziwą 
Lud mnie zlecony tak sprawował i nau- 
czał, jakoby Pan Bog pochwalon był a 
kościół Boży budowan.... tedy za pomocą 
Bożą iako mogło być nadawniey y na- 
krocey spisana iest Summa rzeczy, o po- 
winności i nabożeństwie Chrzescianskiem, 
dla snadnieyszego zrozumienia wierszami, 
w ktorey zamyka się przez rok Kazanie 
wszystko , ktorey powinni się uczyć 
wszyscy, pamiętać i według niey żywot 
swoy zawsze rządzić. Thę tedy Summę 
powinności Chrześcianskiey napisaną, ia ia- 
ko sługa mało znaiomy, W. P. Wiehnoż. 
przypisuię, y do rąk własnych Panu swe- 
mu Miłościwemu oddawam A iż Wa- 
sza F. Wielmoż. na pana Doktora Gosk. 
praeceptora y fautora mego raczysz ła- 
skaw być: racz też W. P. Wielm. y mnie 
discipuła iego znać; pilnie o to proszę: 
Z tym się łasce Waszey P. Wielmożno- 
ści zalecam". 

Tu się kończy dedykacya. Postscriptum zaś 
iest takie : 

„W tym y w przeszłym roku był ucisk wiel- 
ki między ludźmi prze niedostatek chleba, 
w Litwie y w Polscze: wierteł Rzy pła- 
cono po złotemu, Sol też barzo droga. 
W tym też roku pomarło ludzi barzo wiele 
na gorączki cięszkie, aż potym przypadło 
morowe powietrze srogie, skoro po świąt- 
kach w Posnaniu, w Kaliszu, w Gorce, 
w Ponieczu, y na inszych mieyscach Wiel- 
kiey Polscze: także też w Śląsku nadol- 
nem, we Wrocławiu, w Nysie, w Mielczu, 
y gdzieindzie. 

W tym też czasie umarł J. Kroi. M. Sig- 
munt Augustus, Kroi Polski niezwyciężo- 
ny : po którego śmierci wszystka Sarma- 
cia osierociała, ostateczny potomek świe- 
tnych y wieczney pamięci Krolow Jagieł- 
łów Polskich. Doczekaliśmy lat i czasów 
cięszkich. o których możem mówić, jako 
synowie Jakobowi mówili: Maerito haec 180 BOANARGIUS. BOBIŃSKI. patimur. Ty Panie nasz niebieski przez 
Syna swego miłego racz to wszystko u- 
spokoic, czasy y lata żyszne przywrócić, 
a Kegentem dobrym koronę zasmuconą 
opatrzyć. Amen." 

Dzieło całe wierszem bez poetyckiej warto- 
ści, modlitwami prozą przeplatane. Gęsto 
też przydane nuty muzyczne do pieśni. Na 
str. 140. : Zaczyna się pieśń nowo uczyniona 
na pogrzeb iedney zacney Paniey, która 
w Pognaniu umarła 17 Septemb. Eoku 
1569. etc. Jest przydane jej : Epitaphium, 
a z pierwszych liter każdego wiersza wy- 
dobywa się jej nazwisko : Katarzyna z Go- 
scieiewic Podsędkowa Poznańska. — Nadto: 
Pamięć wieczna y wyznanie Paniey An- 
ny K, B. Z. K. zmarłej r. 1572. 30 kwie- 
tnia, to jest Anny z Kokosowa Klucew- 
skiey Burgi-abiney Ziemskiey Koscienskiey, 
jak się podobnież z pierwszych liter wier- 
szy pokazuje. Dalej : Epitaphiiun Pana 
Piotra Lanckiego Korzboka. Nakoniec : 
Ironia naweth o tym przypomina, na co 
ustawicznie patrzi per experientiam. Jest 
to wiersz satyryczny na wszystkie stany. 
Zamyka dzieło 14 wierszy pol. z napisem : 
Casper z Poznania do tego ktori te ksią- 
ski czytać będzie. Będzie to zapewne do- 
ktor Kasper Gośki, wymieniony w przed- 
mowie jako doktor Gosk. 

Jabłonowski Joz. Ostafi karta n^. Nazwisko 
autora nie wykryte. Atoli w tym czasie 
żył Stanisław Bombach ur. w Warszawie 
1530. odbywający studya we Wrocławiu. 
Obacz pod Bombach. — Mać. Pism. III. 
396. („Są to modlitwy") prostuje Wisz- 
niewskiego Vni, 176. który poszedł za 
Juszyńskim (II. 395). Czartor. 

Boanargius Joannes ob. Parentalia 
(1595) — Threni (Parthenicae sodali- 
tatis 1594). 

Boarne ob. Rada dla matek (1791). 

(Bobart). Freuden-Gedicht Auff hoch- 
zeitliches Ehren Fest des .... Johan Bo- 
barts ... Hauptmanes der Festnng Weich- 
sel-Miinden und .... Elisabeth Uphogpin. 
.... Anno 1654. Gedruckt bey ... Ge- 
org Rheten Witwe. (Danzig). w 4ce, 
str. 4. (wiersz, niem.). 

— Gamelia Solennitati Nuptiamm 
.... Johannis a Bobert .... & Elisabethae 
Uphogen .... 1654. celebrandarum. Dan- 
tisci, typis viduae Georgii Rhetii. w 4ce, 
str. 8. 

— Der Musen Hoehzeit - Gaben, 
welche .... bey Vermahlung des .... Jo- 
hann vou Bobarts .... mit .... Elisabeth 
Uphogin aufgetragen. Gednickt bey seel. Georg Rheten Wittwe. (Dantisci, 
1654). w 4ce, str. 8. 

— Schertz-Gedichte auff das Hoch- 
zeitliehe Freunden-Fest des .... Johan 
von Bobarts und Elisabeth Upho- 
gin .... welehes gehalten 1654. Ge- 
druckt bey seel. Georg Rheten Witwe. 
w 4ce, str. 4. 

— Ob. Glittner Const. (Honorarium). 

Bobiatyński Stanisław ob. Bohatko 
J. (In criminalibus 1727) — Decisio 
(1727) — Instrumentum (1727). 

Bobiński kościół ob. Grochmalicki 
X. Józef Ant. (1761) — Włocki X. 
Jan Franciszek (Honor krzyża 1752). 

BOBIŃSKI Remigi, Dominikan (f 25 

maja 1743). Meditatio super Psalmum 
50. Leopoli, 1729. w 8ce. 

— Meta nieodmienney intencyi na 
utwierdzenie bez terminu rodzicielskich 
pociech Jaśnie Wielmożnego Jinśdi Pana 
Macieia Mycielskiego , Kasztelana Po- 
znańskiego, y Jaśnie Wielraozney Jey 
Mosći Pani Weroniki z Konarzewskich 
Mycielskiey , kasztelano wey Poznanskiey , 
oyczystemi y mdćierzystemi Jaśnie Wiel- 
możnego domu kleynotami naznaczona, 
k w biegu Anielskiego życia, przy so- 
lenney professyi włelebney w Bogu Jey 
Mośdi Pannny Genowefy Mycielskiey 
zakonnicy Świętego Oyca Dominika 
krótkiemi siowy (na dokument prawdzi- 
wych usług od Konwentu Generalnego 
Lwowskiego pod tyt. Bożego Ciała WW. 
00. Dominikanów) okryslona Roku 

pińskiego 1743. Mieśiacd dnid 

we Lwowie, w drukarni Pawła Jozefa 
Golczewskiego J. K. Mości uprzywile- 
jowanego typografa. fol. k. 9. 

Słowa , podane powyżej w nawiasie : (na do- 
kument Dominikanów), są drukowane 

na karteczce naklejonej na pierwotnym 
texcie tytułu : Przez nayprzewielebnieysze- 
go w Bogu X. Remigiego Bobińskiego 3. 
T. Doktora, Prowincyała prowincyi rus- 

kiey zakonu kAznodzieyskiego i t. d. 

jak powyżej. — W egzempl. Bibl. Jag. 
nie naklejono karteczki na tytule pierwo- 
tnym. 

Dedykacya Maciejowi Mycielskiemu , kaszt, 
pozn. i Weronice z Konarzewskich, pod- 
pisana była pierwotnie przez Remigiego 
Bobińskiego, na którym to podpisie nakle- SOBOLA. BOBOLA. 181 jono później karteczkę: obligowany Kon- 
went generalny lwowski. 
Jagiell. — Horodec. — Krasińs. — Ossol. 

— Pani w pokoiu sercem wszyst- 
kich kieruiąca Marya zgodnemi złotey 
wolności synów głosami przy zaranney 
O. S. Dominika jutrzence za Nayia- 
snieysza Państwa Polskiego Królowę 
uznana. Między oktawą koronacyonal- 
nego Jey w Obrdzie Podkamienieckim 
aktu pAnegirycznym kazaniem wyzna- 
na. Przez X. Remigiego Bobińskiego 
S. Theol : Prezentata , na tenczas Or- 
dynaryinego kaznodzieię w Konwencie 
Generalnym Lwowskim Bożego Ciała 
00. Dominikanów Prowincyi Ruskiey. 
A z pod prasy drukarskiey w publi- 
cznym świecie pod imieniem Wielmo- 
żnego Jegomości Pana Karola Maxy- 
miliana de Dantenthum Kroezera sę- 
dziego ziemskiego Podolskiego wolna. 
Roku którego Pan Panów od Drzewa 
krolowaó zaczoł 1731. We Lwowie, w 
drukarni Brdckiey Troycy SSS. y J. 
K. Mści. folio, k. nlb. 13.' 

Dedykacya Maks. Kroezerowi. 

Ossol. — Polkows. — Warsz. Uniw. 

— Strumień z czystych serc panień- 
skich krwią senatorska sJynący nayde- 
likatnieyszą ducha nayswiętszego Ete- 
ryą przez S, Powołanie J. W. P. Pa- 
nien Teofili i Wiktoryi Mycielskich 
Kasztellanek Poznańsk. do Rozetu Lwow- 
skiego W- W. P. P. Dominikanek pod 
tytułem świętey Katarzyny Sieneńskiey 
przy solennych obłuczynach wyprowa- 
dzony. J. O. Teofili Leszczyńskich Xżnie 
W^isniowieckiey Kaszt. Krakowskiey, Sta- 
rościny Krzemienieckiey, Poznanskiey 
etc. etc. prezentowany i ofiarowany przez 
Xicdza Remigiego Bobińskiego S. The- 
ologii Dra, Prowincyała Prowincyi S. Ja- 
cka na Rusi Zakonu Kaznodzieyskiego 
Roku którego z l^ieba przez świat po- 
tokiem krwi ludzkiey zbawienie nasze 
spłynęło. 1740. We Lwowie, w drukar. 
Pawła Józefa Golczewskiego J. K. Mści 
uprzywilej. typogr. folio, k. 4. 

Ossoliń. 
Kraszews. Okruszyny I. 228 — Baracz Bys 
Zak. Kazn. II. 108—9. — Encykl. Órgelbr. 
III. 816. — Chodykiewicz De rebus gest. 
3U. BOBOLA Jędrzej Andrzej (i), podko- 
morzy koronny (1540 f 27 listop. 1616). 
Dyskurs na słowa apost. Sw. Pawła I. 
ad Corinth. 7. qui sine uxore est. 

Tak podaje Benibus a za nim Niesiecki ed. 

II. T. II. s. 176. powiadając: „.... kędy cię- 
żary małżeńskiego stanu opisał". Tytuł nie 
wiadomy. Miał też być autorem książki : 
Gospodarstwo duchowne (obacz), którą Skar- 
ga zaopatrzył przedmową, ale na to dowodu 
nie ma. Niesiecki pisze, że Bobola byl 
podkomorzym, że Jezuitów łaskami darzył, 
że umarł r. 1617. bezżennie i że go Skar- 
ga w prefacyi do kazań kilka razy świę- 
tym zowie. 

— Obacz Bembus M. (Wizerunek 
Szlachcica 1629) — Birkowski Fab. 
(Na pogrzebie Skargi 1613) — Chle- 
bowski Waw. (Trąba pobudki 1608) — 
Coster Franc. (O czterech końcach 1606) 

— Czarnocki Woje. (Gniazdo szlache- 
ckie 1646) — Feierdi Marc. (Dialogus 
1603) — Gospodarstwo duchowne (1601) 

— Grochowski Stanisław (Aug. Jagiełło 
1598) — Latema Marcin (1599) — Loe- 
aechius Andr. (b. r.) — Niegoszewski 
St. (Laternae 1599) — Skarga P: (Areo- 
pag. 1609, Kazania 1600, 1618) — 
Sobieski Jakob (1617 raczej Szczanie- 
cki J.) — Szczaniecki Jak. (Bembus, 
Przemowa 1629) — (Mówca polski 
1668 T. L s. 43—5). 

Encykl. Orgelbr. III. 817. — Dziedusz. M. 
Skarga. II. 479—82. — Siarczyński Obraz 
panów. I. 36. — Niemcew. Pan Zygm. 

III. I. 378. m. 186. — Zarewicz L. And. 
Bobola Podkom. 1876. str. M. — Łętow- 
ski Katalog II. 43. — Jabłonowski Mu- 
saeum s. 27. — Kłosy T. X. s. 68. 75. — 
Świecki Hist. Pam. T. I. 16. 

(Bobola Jędrzej II.) (ur. 1593 f 16 
Maja 1617). Acta beatificationis Vener. 
An^eae Bobolae S. J. Romae, 1728. 
folio. 

— Polona seu Luceoriensis beatifi- 
cationis Andreae Bobola S. J. Positio 
an sit signanda Commissio introductio- 
nis causae. Romae 1728. fol. 

Jocher 8313. 

— Epicum carmen de martyre An- 
drea Bobola Presbytero Societatis Jesu. 
Bez wyr. m. dr. (Na końcu:) An. 1792. 
w 4ce, str, 32. 

— Kurze Beschreibung des Lebens, 
und herrlichen Tods, venerabilis Patris, 188 BOBOLA. BOBOYIENSIS. Andreae Bobola, Priesters der G-esell- 
schaft Jesu, welcher im Jahr 1657. den 
16. Maj i von den en irrglaubigen Cosa- 
cken , zu Janów in Lithauen , des ca- 
tholischen Glaubens wegen, grausam- 
lich ist uragebracht worden, ausgezo- 
gen aus dem gerichtlichen Process, wel- 
cher vor Ihro Pabstlichen Heiligkeit, 
und Sacra Congregatione Rituum, we- 
gen dessen Seeligsprechung annoch ey- 
ferig gefiihrt, und fortgesetzet wird. 
Aus dem Latein ins Teutsche tiber- 
setzt, von einem Priester gemeldter 
GesellschafFt. Mit Erlaubnuss der Obe- 
ren. Wiirtzburg, gedruckt bey Marco 
Antonio Engmann, 1735. w 8ce, 7. 
nlb. kart i stron 88. oraz rycina miedz. 
z podpisem J. Gutwein sc. Herbip : 

Jagiell. 

— Ob. Aldrovando P. (Sacr. R. 
congr. 1749) — Aucups Gasp. (In ho- 
norem 1602) — Congregatio (1656, 
1662, 1746) — Corradino (1728) — 
Memoria (1656, 1662, 1746) — So- 
bieszczański X. Alexander (Apostoł 
1745). 

Bobola de Piaski Gaspar, Kanon. 
Krak. (f 1646) obacz Bobola Jacobus 
(Votum gratitud. 1644) — Kinellonzi 
Alb. Alex. (1632). 

Łetow. Katal. II. 42—5. — Cichocki Gol- 
bą. Osiec. Lib. II. cap. 1.3. Lib. IV. 
cap. 9. 
BOBOLA Jacobus. Yotum debitae 
gratitudinis quod perillustris et admo- 
dum Rndiss. Dom. Dom. Gaspar de 
Piaski Bobola Canonicus Cathedr. Cra- 
coviens. S. R. M. Secretarius Patruus 
immo Patronus Aero isto parissimus ob 
singularem in suos ex tratre nepotes 
benefieentiam Andream et Jacobum qui- 
bus nunąuam desinit patrocinari jura 
optimo censetur promeritus affectu prom- 
ptissimo, Jacobi Bobola DD. An. Dom. 
1644. Cracoviae, in offic. Fracisci Ce- 
sarij. w 4ce, kart 11. Ossol. 

— Ob. Aucups Casparus (In hono- 
rem 1602). 

Bobola Joannes ob. Chodkiewicz G. 
(Epithalamia 1594) — Komparski J. 
(Threnodiae 1593) — Rościszewski Al- 
bert (Ad orationem A. Volani 1587). BOBOLA Sebastyan S. J. (f 1649). 
Wieniec panieński z rozHcznych kwia- 
tów rayskich z Pisma S. y zdania oy- 
ców Sś. wschodnego y zachodnego ko- 
ścioła na zalecenie nigdy godnie niewy- 
sławionego panieństwa uwity, y za do- 
zwoleniem Starszych światu pokazany. 
W Krakowie w druk. Schedlów J. K. 
M. typ. R. P. 1682. w 12ce, 146 str. 
i k. 9. 

Jest to przekład dziełka: Sertum Virginita- 
tis X. Sebast. Boboli S. J. Tłumacz Ma- 
ciej IgUACj Tłuczyński, podpisany w de- 
dykacji do Daniłowiczownej Xieni. — Po- 
równaj : Ttuczyński X. (Ray Panieński). 

Jocher 5608. Ossol. 

— Deliciae. 1684. w 4ce. 

— Melpomenę. 

— Messis liliorum, 1684. w 4ce. 

— Sertum virginitati8. w 12ce. 
Brown. Bibl. pis. 123. — JabZonows. Mus. 

Polon. 27. — Łętowski L. Katalog. U. 
•Ś3. — Niesiecki Herbarz. 

Bobolowie ob. Czarnocki Wojciech. 

Bobolanka ob. Zborowski Andrzej. 

Boboiowna Ursula obacz Cynerski 
Ivo Rachtamovius (Annulus gentilic. 
1642). 

Bobowczyk Jan Węgrzynkowicz ob. 
Węgrzy nkowicz X. Jan (Posag 1623). 

BOBOVIENSIS Casimirus. Palaestra 
logica ad mentem Aristotelis Stagiritae 
Peripateticorum principis, in ąuatuor 
decades distincta. Quam in argumentum 
officiosae submissionis et debitae obser- 
uantiae, erga Illustriss: ac Reverendiss: 
Domin vm, D. Henricvm Firley, Episco- 
pvm Praemisliensem, Abbatiae Tinecen- 
sis perpetuum Administratorem , Domi- 
num ac Patronum longe colendissimum. 
Defendente Excellenti et Reuerendo Do- 
mino Melehiore Porembio, Collega Ma- 
iore , Regio, interim Vladislauiauo Phi- 
losophiae Professore, ad D. Annae Ca- 
nonico. Frater Casimirvs Boboviensis, 
Artium et Philosophiae in Alma Aca- 
demia Cracouiensi Baccalaureus, Ordinis 
SS. Patris Benedicti, coenobii Tinece- 
sis Professus, pubHcae veUtationi in 
Aula Jagelloniana proponet. Anno Do- 
mini M. DC. XXXIV. Men: .... hora 
(Na końcu:) Cracoviae, in officina Bobowski. BOBOWSKI. 183 typographica Francisci Caesarij. w 4ce, 
kart 12. 

Ded. Henrykowi Firlejowi. Na końcu: sub 
, auap. Christ. Naimanowicz rect. acad. 
crac. Na odwrocie tytułu 4o-wiersz Lu- 
dwika Zielińskiego Kasztelauica Płockie- 
go. Zakończa: Ode ad H. Firley episc. 
praem. Fratris Columbani in acad. crac. 
phil. audit. 
Chreptow. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

BOBOWSKI Jaxa Albert (Ali Beigh) 

(lir. 1610 ? t 1675). Tractatus Alberti 
Bobovii Turcarum imp. Mohammedis IV*' 
olim interpretis primarii , de Turca- 
rum liturgia, peregrinatione Meccana, 
circumcisione, aegrotoruin yisitatione etc. 
NonnuUas annotatiunculas , pro' ut occa- 
sio se obtulit, passim adjecit Thomas 
Hyde S. T, D, e coli. Reginae Oxon. 
protobibliothecarius Bodlejanus. Sub- 
jungitur Castigatio in Angelum a San- 
cto Joseph, Carmelitarum discalceato- 
rum in Perside praefectum olim gene- 
rałem. Oxonii, e theatro Scheldoniano 
1690. w 4ce, str. 31 i k. 2. na przo- 
dzie. 

Jest z osobnjin tytułem częścią dzieła: Pe- 
ritsol Abrah. Itinera mundi sic dicta nem- 
pe cosmographia. 1691. Tworzy dodatek do 
tego dzieła. 
Praefatio mieści te szczegóły: 
Seąuentes de Ritibus Turcarum observatio- 
nes accepi ab amico doctissimo D. Tho- 
ma Smith S. T. D. qui ab itinere Con- 
stantinopolitano redux, eas antę aliąuot 
annos mecum communicavit , suadens ut 
aliąuando publici juris facere vellem; quod 
jam tandem factum est. Eas autem illius 
rogatu scripto prius consignaverat Alber- 
tus Bobovius , patria dialecto Bobowski 
dictus, gente Polonus, aliquot ab hinc an- 
nis defanctus. Cuius mors dolenda , tum 
quia nostratibus semper erat amicissimus 
et in omnibus officiosissimus , tum quia 
erat impensissimus linguarum amator et 
assiduus cultor, et in earum multis tam 
Europaeis quam Asiaticis rersatissimus et 
peritissimus : unde habitus est dignus qui 
sub Turcarum Imperatore Mohammede IVto 
stipendium mereretur ut .... Tergjuman Ba- 
shi, i. e. Interpres primarius. Maxime au- 
tem dolendum est, quod morte praereptus 
esset antequam ad Christianismum rediis- 
set; quod facere ex animo anhelabat, cu- 
piens ut in Anglia inter Christianos ho- 
nesto aliquo modo panem lucrari potuisset, 
et ab Infidelium consortio recederet. Ju- 
venis ąuidem primo a Tataris ductus est 
captivus et venditus Turcis, a quibus (ex- plorato eius ingenio dotibusque) in Sera- 
glio educatus est 20 annis, unde ut Ma- 
gnatis alicuius famulus abiit in Aegyptum 
et hoc modo factus liber, tandem ad Con- 
stantinopolim rediens , in dictum officiam 
adscitus est. In Islamismo autem initiatus, 
una cum religione (ut mos est) nomen 
mutans vocatus est .... Ali-Beigh, seu ut vul- 
go efferunt Ali-Bei. Studiosus fuit et mul- 
ta scripsit: praesertim Grammaticam et 
Lexicon pro lingua Turcica : et circa an- 
num 1653, rogatu D. Basire, Ecclesiae 
Anglicanae Catechismum Turcice vertit, et 
tota S. Biblia in eandera linguam transtu- 
lit pro D. Levino Warnero, quł (ut ty- 
pis mandari possent) transmisit ad Ley- 
dam, ubi hodie in Bibliotheca Leydensi 
serratur MS. exemplar. Psalmos Davidis 
ipsius manu scriptos ipse Turcice possi- 

deo 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Serai Enderun von Alberto Bo- 
bovio Leopolitano, welcher zur Zeit des 
strangulirten Kaisers S. Ibrahim , auch 
des itzt noch regierenden S. Muhamet 
daselbst fur einen Paggy, der etłiche 
Jar lang gedieut, in italienischer Sprach 
beschrieben , nunmero aber durch der 
R. K. M. des lobl. Marcbessioischen 
Regiraents zu Fuss damals in den sie- 
ben Thiirmen an Constantinopoli gefan- 
genen Quartierraaistern Nicolaum Bren- 
ner von Messkirchen aus Schwaben in 
die deutsche Sprach iibersetzt im J. C. 
1667. Wien, bei Kurir. w 12ce, str. 
144. 

W bibliotece nadworn. Wiedeńs. znajdują 
się rękopisma Hedajeta (N. 535 i 536), 
które Bobowski z pożaru 1660. uratował 
przez Xdza Teofila Rutkę S. J. Coli. 
Lwowskiemu przysłane. 

Hammer V. 492. 

— Narratio de conjuratione contra 
Mahumedem IV. adhuc puerum ab A- 
sia inita. 

Według Przyłęckiego znajduje się w tomie 
IV. dzieł Jak. Barona. 
Jac. Baronis anghce ed.). 
Przyłecki. 

— Ob. Ricaut R (1678). 

Bentk. H. lit. II. 596—8. — J6cher Gelehrt. 
Lexic. tit. Hali Beigu. — Bayle Diccion. 

— Acta eruditor. 1691. mns. Maii s. 226. 

— Adelung Fortsetz. Erganz. zum Jocher 
Lex. tit. Ali-Beu. — Hallische Bibllot. V. — 
Chaudon Diccion. 1804. (Wyraz Hali-Bey) 

— Baumgarten Nachr. u. merkw. Biich. 
III. 295. — Chodynic. Hist. Lwows. s. 
433—5. — Świecki Hist. Pam. I. 16—7. 184 BOBREK. BOBROWSKI. — Encykl. Orgelbr. III. 819—20. — Siar- 
czyn. Czasop. Ossol. 1828. I. 89- 103.— 
Wieniarski Ant. w Księdze Świata. 1852. 
T. II s. 230 — 4. — Wiszniew. H. 1. T. 
I. 83. — Gryphius Apparat. de Scriptor. 
sec. XVII. s. 576. — Biogr. Univ. 1811. 
I. 574. (on croit qu'Ali Bey foumit des 
memoires a Ricaut pour son Etat de Tem- 
pire Ottoman, et qu'il fut le principal au- 
teur de la traduction en langue turąue du 
traite de Grotius : De veritate religionis). 

Bobrek Dan Friedr. ob. Hohsmann 

NivarJus (1792). 

BOBREK Gabryel Kil. S. Jesu. Si- 
gismundi III. Polon, et Sueciae regis 
yirtutes ad inodulos decantatae inter 
philosophicara G. K. de Bobrek dispu- 
tationem sub PP. Soc. J. (Na końcu :) 
Duaci, Telw. 1628. w 4ce, str. 20. 
(wierszem). 

Eosenthal Katal. Antiq. 1890 r. 

BOBRIK Daniel Fryderyk, Kaznodz. 
w Prusach Wschód, (ur. na Kaszubach 
1734). Die frommen Entschliessungen 
eines Yolkes, welches seinen Konig 
kronen lasset, wurde in einer ain 23. 
Sonntage nach Trinit. des 1764. Jahres, 
ais am Kronungstage etc. gehaltenen 
Kjonungspredigt der evangelisch luthe- 
rischen Gemeine zu Keuteich vorgestel- 
let u. nunmehro dem Druck iibergeben. 
Danzig, 1765. w 4ce. 

Literat. Nachr. von Preussen 1781. str. 6. 

— Etwas fiir das Publicum iiber 

die dem lutherischen Geistlichen von 

den Mennoniten verweigerten Abgaben. 

Marienwerder 1787. w 8ce. 

Słownik pisarzy polskich Fr. Radziszewskie- 
go tom I. 

BOBROWICZ Maciej. Odezwa eko- 
nomiczna podwoienia urodzaiow ziemi 
zmniejszonym robotnikiem i zasiewem 
a tym samym oswobodzenia włościan 
od głodu. fol. pół ark. 

Autor Maciej Bobrowicz komornik powiatu 
Trockiego. Tu podaje różne sposoby do 
uprawy ziemi i projekta machin. Wspo- 
mina o dziesięcioletniej podróży za granicg. 

Bobrownicka Anna ob. Rossigroch 
Piotr (1670). 

Bobrownicka Joanna Katarzyna ob. 

Rymiński X. Jan Nepom. (1756). 

Bobrownicka Karolina z Bogatków 
ob. Broszniowski E. (Kazanie 1782). Bobrownicka Katarzyna Xieni ob. 

Grochmahcki X. Józef Ant. (Trzy ró- 
że 1748) — Tymiński Jan (Konsekra- 
cya Kościoła 1756). 

Bobrownicka Salomeą Miecznikowa 
Radomska ob. Miłkowski Władysław 
(1768). 

Bobrownicki ob. Skarb żadna nie 
oszacowany cena (1754). 

Bobrownicki Antoni, miecznik Ra- 
domski obacz Miłkowski Władysław 
(1768). 

Bobrownicki Georgius ob. Wadow- 
ski Idzi Stefan (Hercules in fabuła 
1718). 

Bobrownicki Ignacy ob. Kleszczelo- 
wie (Sprawa 1787) — Matuszewicze 
(Produkt 1787) 

(Bobrownicki Jacek). Korona wie- 
kuista. 

Kazanie na śmierć Jacka Bobrownickiego 

Zak. S. Franciszka z wieku XVII. 
Niesiec. T. I. 114. 

BOBROWNICKI Kajetan. Głos.. . po^a 
województwa krakowskiego, raiany dnia 
8. lipca r. 1793 w Grodnie. 1793. fol. 
k. 1. 

Podaje projekt uchwały, aby każdy, któryby 
ważył się wnieść materyą o odstąpieniu ja- 
kiej części kraju, poczytany byl za zdrajcę 
i ulegał karze perduellionis. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. 

— Głos.... raiany w Grodnie d. 16. 
Julii 1793. [Zarazem:] Głos Antoniego 
Karskiego, posła Woj. Płock. d. 16. 
Lipca 1793 r. miany. folio, str. nlb. 3. 

Branic. — Krasińs. 

— Głos.... posła krakowskiego, dnia 
16 Julii 1^93 r. w Grodnie miany. fol. 
k. 1. Jagiell. 

— Ob. Grodno (Głosy na sejmie 
1793). 

Bobrowski obacz Wasilewski Ant. 
(Głos 1790). 

BOBROWSKI Ignacy. Zaświadczenie 
JP. Ignacego z Bobrówki Bobrowskie- 
go czesnika Xięstwa Zatorskiego y 
dwóch tegoż sług w Konsystorzu Kra- 
kowskim roku teraźnieyszego 1786. d. 
1 Lipca urzędownie zaprzysiężone, a to 
na to : Jako córka pomienionego JP. 
Czesnika, imieniem Tekla ciężkiemi i 
nieuleczonemi chorobami od lat kilku BOBROWSKI. BOCCALINI. 185 zdięta , do Częstochowy potym na usil- 
ne swe proźby sprowadzona, y do ta- 
meczncy kaplicy Nayświętszey Panny 
w łóżku zaniesiona, nagle (podczas Wo- 
tywy za nia tamże odprawuiacey się) 
od cięźkiey choroby y długiego kale- 
ctwa , w przytomności patrzącego na 
to ludu, przez przyczynę Bogarodzicy 
Panny, uwolniona została. Roku tera- 
źnieyszego 1786. dnia 29 Maia. 
Jocher 8815. 

— Ob. Gobinet K. (Nauka 1789). 
BOBROWSKI Józef ob. Mikołajski J. 

(Tonus 1733). 

BOBRYKOWICZ Józef. Kazanie na 
znamienity pogrzeb W. J. Pana Boh- 
dana Martimiana Ogińskiego z Koziel- 
ska Podkomorzego Trockiego etc. od- 
prawowane przez Oyca Jozepha Bobry- 
kowicza Zakonnika Monastera Bratskie- 
go Wilen. Cerkwi S. Ducha w Cerkwi 
Kronskiey ruskim ięzykiem , a potym 
za zadaniem wielu na polski przełożo- 
ne. A. 1625. Maij 15 die. Drukowano 
w Jewiu. 

(Bobrykowicz Józef). Echo żalv n4 
głos Umentuiacego. Po nie opłakaney 
śmierci patrona swego w Bodze Prze- 
wielebnego Oyca Je" M. Oyca Jozepha 
Bobrykowicza Episkopa Mscisławskiego 
Orszanskie" y Mohilewskie" Archiman- 
drity Wileńskie** odzyw^iace sie w Kon- 
gregatiey Stvdentskiey. Świętych Kon- 
stantyna y Heleny przy Cerkwie Świę- 
tego Ducha Wilnie. Drukowano w Wie- 
wiu. Roku 1635. fol. ark. 6. 

Przypis Piotrowi Mohile Archiepiskopowi Me- 
tropolicie Kiiowskiemu. Druk gocki wy- 
tworny, marginesy obramowane. 

Po trenie XII. idzie dużemi literami napis 
nagrobkowy oryginalny : Tu Jozeph odpo- 
czywa W sprawach niezmorzony, Ledwo 
trunkiem uśpiony, Który zazdrościwa Le- 
wica niezbożnego Medika poddała. Skor- 
no świętą uyzrzała Mitrę na łbie jego. 
Niech spi nie broń mu tego Smx, wszak 
spawszy wstanie Y z skargą w sądzie 
stanie Na lekarza złego. 

Jest tu Threnów 12. i Eklogi 2., z tych je- 
dna z napisem: Gvry Róskie; na końcu 
wiersz : In Zoilvm. 

Juszyńs. II. 411. Jagiell. 

— Obacz Kossów Sylw. (Cherubin 
1635). BOBRYKOWiCZ Michał X. Męka Chry- 
stusowa, ze wszystkiemi iey okoliczno- 
ściami na sto cząstek, y tyleż krótkich 
uwag podzielona z wzbudzeniem przy 
każdey bogomyslney duszy affectu, z Ła- 
cińskiego [X. Mich. Bobrykowicza] na 
polskie przełożona [p. X. Józ. Ep. Mi- 
nasowicza] W Warszawie , w drukarni 
Nadworney J. K. M. 1786. w 8ce, k. 

1. ark. Gr^j- 
Jocher 5999. 

Ossol. — Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Rozszerzenie chwały Boskiey w 
S. Kaietanie Wyznawcy i Fundatorze 
kler. Reg. wielkiemi łaskami przed 
Bogiem słynącym , doznanym patronie 
do Opatrzności Boskiey czyli Nowenna 
z rozpamiętywaniem Męki Jezusowey 
pod Imieniem J. O. Xiaźęcia JMci Ka- 
jetana Sołtyka Biskupa Kraków. Xia- 
żęcia Sierwierskiego powtórnie do dru- 
ku podana. Roku 1759. w Lublinie 
w druk. J. K. M. Coli. Soc. Jesu w 
8ce, k. 4. str. 284. 

Z ryciną herbu i z dedykacyą biskupowi 
Sołtykowi , podpisaną przez Bobrykowicza. 
Edycya pierwsza r. 175.. . 

Warsz. Uniw. 
BOCACiO Juan. Caida de -principes. 
Seyilła, Meinardo Ungut Aleman y Lan- 
calao Polono. 1495. Czartor. 

— Las ciento novelas. Sevilla, Mey- 
nardo Ungut e Stanislao Polono, 1496. 
fol. Czartor. 

— Ob. Minasowicz Joz. Ep. (1750). 

Bocados de oro. Sevilla, Meynardo 
Ungut Aleman e Lancalao Polono. 1 495. 

Czartor. 

BOCCALINI Aurelius. II santificator 
delie regie panegirico in lode del pren- 
cipe S. Casimiro figlivolo del re'di Po- 
lonia. Dedicato airillvstrissimo sig. Stani- 
slao Lipschi [Lipski] conte di Lipie, cano- 
nico di Plosca, preposito di Cremeniza, 
e Gentirhuomo di Camera del Sereniss. 
prencipe Carlo Ferdinando di Polonia, 
e Suetia. (Na końcu:) In Roma per 
Domenico Manelfi. M. D. C. L. w 4ce, str. 
32. 

Wspomina w dedykacyi, że jego protektora- 
mi są: Arcivescovo di Gnesua e Tabbate 
di Yonchosco, che nella sua ambasciata 
di Borna alla Santita, ambedue protettori 
24 186 BOCCATIUS. BOCHEŃSKI. miei assai grandi, come grandissimo tut- 
taoia h ii Sig. senatore suo padre. Datowa- 
ne di Casali 3. di Marżo 1650. 

Jagiell. 

Boccatius Jan, secret. Gedanen. ob. 
Kuchler Jak. (Epithalamion 1566). 

Bocchetti (de) F. Joannes Thomas 

ob. Bzovius Abrah. (1672). 

BOCCIUS Anzelm (Bock). Carmen 
gratulatorium de Seren. ac Potent. Si- 
gismundi III. Reg, Pol. feliciss. in Re- 
gnum Pol. ingre.ssu et subseąuente so- 
lenni inauguratione et coronatione. Cni 
inserta est querela de immatura Ser. 

Regis Stephani morte et sepnltura 

tum etiam brevis rerum gestarum con- 
tra Moschum commemoratio. Serip- 

tum ad II... Dominum Joannem Zamo- 
iscum. Rigae, anno M. D. X. XCII. X. 
(1588.) w 4ce, k. 3. 

Poprzedza: P. Oderbom: Illustr. heroi Za- 

moiscio (wiersz). 
Winkelmann Bibl. Livon. histor. N. 2383. — 

Manteuffel w Czasop. Słowo 1883. N. 184. 

oraz Listy z nad Bałtyku str. 142. 

— Querela de miserrima Livonien- 
sium clade; Ad magnificum ac genero- 
sum Dom. Petrum Miskowski Gnesnen- 
sem Lanciciensemque praepositum ac S. 
R. Maiestatis Poloniae Yicecaneellarium 
Dominum raeum gratissimum. Per An- 
selmum Tragum Livoniensem. Item: 
Praecatio contra Moschos per eundem. 
Regiomonti. Borussiae anno 1562. w 8ce, 
kart 14. 

Przedruk faksymil. Petropoli 1862. w 50 
egzempl. 

Winkelmann N. 2209. 

BOCDICOLAMINI Philibertus. DiePa- 
pistisehe Mord-That. Welche der pol- 
nisehe Fiirst Lubomirski anno 1724. den 
7. Dezembr. yeriibet, betrachtete Phili- 
bertus Bocdicolamini. Riga den 26ten 
Dezember 1724. fol. str. 4. Ossol. 

Bochdanowicz Tomasz ob. Bohda- 
nowicz. 

Bochen Adam ob. Bochyń Adam. 

Bochenkowski Marcin ob. Bilański 
W. J. (Cithaeron 1666). 

Bocheńska sprawa ob. Kmita Jan 
Aebacy (1601). BOCHEŃSKI Hyacinthus. Cor scien- 
tiarum D. Thomas Aąuinas Doctor An- 
gelicus in basilica D. Dominici cele- 
berrimi et vetustissimi conventus posna- 
niensis Sacri Ordinis Praedicatorum. 
Annua suae festivitatis recurrente die 
7ma Martij Anno Domini 1705. a M. 
Hyacintho Bocheński in Alma Acade- 
mia Cracovien : philosophiae doctore, 
in Posnaniensi rhetoricae professore, 
Contubernij SzoMrsciani praefecto, ec- 
clesiae collegiatae Szamotuliensis cano- 
nico. Cultu panegyrico ad solem publi- 
cum adumbratum. Posnaniae, typis aca- 
demicis. (1705). fol. k. 8. 

De<lic. Alb. Siekielowicz, Hyac. Kunicki, Hy- 
ac. Jarocki. Alb. Zochowski. Obejmuje : 
Oratio. 
Jagiell. — Kreisińs. — Warsz. Uniw. 

— Facies Boni et Docti Viri, vivi8 
yirtutum et meritorum coloribus Peril- 
lustris olim et Reverendissimi Domini D. 
Nicolai Zalaszowski V. Juris Doctoris, 
et ąuondam in Universitate Cracoviensi 
actualis professoris, protonotarii Aposto- 
lici, Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis 
Archidiaconi de ecclesia, patria, et li- 
teris meritissimi , adumbrata , sub oc- 
casu mortalis vitae spectatissima , et 
inter eius justa parentalia in ecclesia 
Cathedrali Posnaniensi in lenimentum 
publici doloris: in argumentum grati- 
tudinis Academicae: in aetemam tanti 
Viri memoriam: per M. Hyacinthum 
Bocheński, Philosophiae Doctorem^ in 
Academia Posnaniensi Rhetoricae Pro- 
fessorem, Contubernij Szołdrsciani Prae- 
fectum. luci publicae exposita. Anno 
k Nativitate speciosi forma prae filijs 
Horainum Jesu Christi 1703. die (16) 
Oetobris. Posnaniae typis Academicis. 
fol. ark. E, (kart 10.) (stylem nakamien- 
nyra). 

Na ark. A., ded. Hieronimowi Wierzbowskie- 
mu, suffraganowi pozn. i Stanisławowi 
Sierakowskiemu, archidyakonowi szrem- 
skiemu. 
Zafaszowski , herbu PuJkozic , z Wojewódz- 
twa Sandomir. otrzymaZ pierwsze stopnie 
akademickie od Stanisława Jurkowskiego, 
Prof. w Akad. Krak. , z nim jeździł 
do WZoch a powróciwszy z Rzymu Dok- 
torem O. P. zostaZ Professorem w Aka- 
demii. Potem przeniósZ sie do Poznania, BOCHEŃSKI. BOCHERINI. 187 gdzie naprzód Kanonią a potem Archi dya- 
konią otrzymał. Oprócz znajomych dzieł 
jego wspomniane są tu pozostałe po śmier- 
ci Życia Biskupów Polskich: 

Sed non hic laboris Zalaszoyiani meta : — 
non haec sola gloriae vita : — aliam sibi 
posthumam paravit , — dum omnium in 
Polonia Antistitum; — doctam in lucern 
praeparavit vitas. — Potentissimum tem- 
pus edax rerum, — In Zalaszovium nil 
poterit ; — cum De potestate Capitule Se- 
de vacante — mutis in libris vivide lo- 
ąuentem ; — audiet aliąuando. — Adhuc 
procedet in majus gloriae — cum Pro- 
cessu Juris Canonici. 

Dobroczyńcą był Akademii Poznańskiej, któ- 
rej bibliotekę też swoją przekazał. Jan 
Oktawian Wacławowicz , sławny profes- 
sor prawa, nazwany tu jest Wujem iego 
(avunculus). Brata miał Jana Załaszow- 
skiego. Mikołaj urodził się d. 17. Siei-p- 
nia 1631., 12. Sierpnia 1669. został Kano- 
nikiem, a 8. Sierpnia 1695. Archidiak. 
Poznańskim. W sierpniu r. 1703. wpadł 
w chorobę, a w Septembrze sub aequi- 
noctio, umarł. Jagiell. 

— Lilietvm Rydzenscianvm odore 
et candore ecclesiae , patriae commen- 
datvm; novo honore Archidiaconatvs 
Posnaniensis in Perillystri et Reveren- 
dissimo Dom. D. Carolo Comite a Ver- 
bno Rydzynski Archidiacono Cathedrali 
Posnaniensi, S. R. M. Secretario reflo- 
rescens; et inter publica installationis 
solennia , in vim officiosi Academici 
cultus per M. Hyacinthura Bocheński, 
in Aeademia Cracovien : Phil : Doctorem, 
in Posnanień. Rhcae et Dialeeticae Pro- 
fess. contubernij Szołdrsciani Praefec: 
in luce publica plantatvm. Anno ab 
ortu agni caelestis, qui pascitur inter 
lilia 1703 die 24. mens: decemb: Ty- 
pis academiae posnaniensis (1703.) fol. 
kart 10. 

Na końcu : Ode. Reszta prozą ; dużo do ge- 
nealogii Rydzyńskich. 

Jagiell. — Ossol. 

— Templum gratiarum in medio 
urbis sapientiae bono publico erectum 
D. Joannes Cantius Confessor, S. Th. 
in Universit : Crac : Doct : et Profess : 
Anno suae festivitatis die media ma- 
gni Jubilei Posnaniae celebrati 19. Oc- 
tobr. Anno Dni 1701. In Basilica Ca- 
thedrali Sanctorum Apostolor: Petri et 
Pauli , in praesentia peraugusti Capituli 
Posnanień: nec non lUustrium et No- bilissimorum hospitum a M. Hyacintho 
Bocheński in Alma Acad: Cracovien: 
Philosoph: Doctore, in Posnan. pro tunc 
poeseos profess. cultu panegyrico ador- 
natum. Ty pis acad. posn. 1701. folio, 
str. 14. 

Ded. Albertowi Bardzińskiemu Kanonikowi 
Włocł., Pozii i Płock. Ossol. 

BOCHEŃSKI Ildefons. Rok łaski z4 
poprzedzeniem heroicznych cnot y Chrze- 
sćiańskiego życia w woiuiacym y try- 
umfuiacym kościele, przez Jaśnie Wiel- 
możnego 8. p. Jmci Pana Jozefa Gron- 
zagę Margrabi na Mirowie Myszkow- 
skiego, Kasztelana Sandomierskiego fun- 
ddtord miłościwego Akademii pińczow- 
skiey y klasztoru Szanieckiego na Pu- 
szczy Wielebnych Oycow Kdmedułow 
otrzymany. Podczas solenney apparen- 
cyi funebralnego aktu w Szańcu w ko- 
ściele W W. 00. Kamedułow z ambo- 
ny ogłoszony. Przez X. Ildefonsa Bo- 
cheńskiego prowincyi Mało - Polskiey 
Reformatś, rhetorices lektora. Roku któ- 
rego legat Niebieski pełność ogłosił ła- 
ski 1751. dnia 24. Mśja. Za rekwizy- 
cya WW. 00. Kamedułow nk zawdzię- 
czenie fund4torskiemu domowi , y po- 
zwoleniem Zwierzchności przy dokoń- 
czeniu lata miłościwego Jubileuszu S. 
do druku podany. W Krakowie w dru- 
karni akademickiey KoUegium Więk- 
szego. (1752). fol , 10. arkuszy. 

Na odwrocie tyt. herb Pogonią i pod tem 
dwa sześciowiersze polskie. Przypisała 
prozą pol. prowincya polska Kamedułow 
Księciu Stanisławowi Czartoryskiemu Łow- 
czemu kor. Kazanie nastrzępione zdania- 
mi łacińskiemi, pełne wykrzykników, lecz 
nie zawierające żadnych szczegółów, nawet 
do genealogii Myszkowskich. W egzemp. 
Bibl. Jag. nie ma odbitego herbu. Appro- 
batajest z Kwietnia 1752 r. 
Encykl. Orgelbr. III. 838. — Porównaj Na- 

dasi (1750). 
Akad. — Jagiell. — Ossol. — Dzików. — 
Warsz. Uniw. 

Bocheński Maurycy obacz Kazania 

(1779). 

BOCHERINI Gio. Gastone. Jarmark 

wenecki, opera komiczna, reprezento- 
wana na theatrum Warszawskim. La 
fiera di Yenezia, comedia per musica, 
di.... Luchese, poeta Arcade, da re- 188 BOCHHORN. BOCHWIC. presentarsi ii carnevale delPanno 1775. 
[po polskn i po włosku]. W Warszawie, 
1775. w 8ce, str. 204 fpaginacya po- 
mylona podaje liczbę stron 104). 

BOCHHORN Simon (1639 f 1721). 
Lumen veritatis sive manuductio homi- 
nis fidelis, ac religiosi, ad vitam pie, 
et religiose , secundum lumen fidei et 
intellectiis instituendam , excolendamq; 
Auctore R. P. Simone Bochhom Socie- 
tatis Jesu. Brunsbergae , typis Collegij 
Societatis Jesu. Anno MDCCX VI. (1716.) 
w 8ce małej, k. nlb. 11. str. 624. i 
Index kart 7. 

Proloąuium ad Theod. Andr. Potocki episc. 
Varm. — Approbatio z 24. Marca 1715. 

Encykl. Orgelbr. III. 840. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

Bochin Piotr obacz Judycki Bazyli 
(1610). 

BOCHIUS Joannes, dworzanin Kar- 
dynała Radziwiłła, podróżnik po Polsce, 
Litwie i Moskwie (ur. w Brukselli 27. 
Lipca 1555 f t3 Stycznia 1609). Epi- 
grammata, elegiae. Coloniae 1615. 

Te i inne prace nie należą do polskiej lite- 
ratury. 
Zedler Lexic. IV. ,S00. 

BOCHMANN Johannes, Elbingensis. 
(Buchmann) (1540 f 17 maja 1607). 
Christus triumphans. Scriptus in hono- 
rem prudentissimi et spect. viri Dni 
Bernhardi Habercamii, Judicij Torunen- 
sis assessoris .... Torunii , excudebat 
Andreas Cotenius Anno cIoIoxciv. (1594). 
w 4ce, str. 12. 

Seyler. Elbinga litter. 1742. s. 112. — Prae- 
torius Athenae 1713. s. 228. 

Bochnensis Andreas M. ob. Lubel- 

czyk Andreas (1540). 

Bochnensis Val. obacz Gostomski J. 

BOCHNI (z) Stanisław. Fortuna abo 
Sczęscie. 

(Brak tytułu). Zaczyna się od kartki x,, na 
której drzeworyt przedstawiający Fortunę. 
Na 4ej kartce na stronie odwrotnej : 

Każdemu który tych książek używać ku kro- 
tofil będzie : 

Proszę by każdy wiedzieć o tym raczył, — 
Którykolwiek te książki będzie baczyj : — 
Iż dla krotofil są tylko złożone , — Od 
Stanisława z Bochni uczynione. — Nie 
potrzeba w nich nadzielę pokładać i t. d. Następne karty przedstawiają drzeworyty 
z osobami z starego świata u góry, iako 
to : Nestor, Eurialus, Niobe etc. a na dole 
koło z kościami i liczbami, po których idą 
wiersze. Takich kart jest 11. na niektórych 
pod figurami powtarza się data Ib^l. Na- 
stępnie 24 kart z wierszami, podzielone na 
Sybille , których jest dwanaście. 
Dziełko Seweryna Bączalskiego drukowane 
w Krakowie , o sto lat później , jest na- 
śladowaniem tego utworu. 

Czarnecki w Gogolewie. 
Toż samo, obacz ped : Bączalski S. — Klono- 

wicz Seb. Fab. 

W Muczkowskiego Statuta pojawia się Stan. 

Bochnensis na str. 68. i 146. w latach 

1469. i 1507. 

(Bochnia) Declarationes Sacrae Con- 

gregationis Eminentissimorum S. R. E, 

Cardinalium, Concilij Tridentini Interpre- 

tum, super praejudicijs ecclesiaeparochiali 

Bochnensi , per Religiosos Ordinis Prae- 

dicatorura S. Dorainiei et S. Francisci 

de Obseryantia illatis. Die septima Sep- 

tembris anno Dni MDCXCVII. Romae 

proraulgatae superiorum perraissu. Cra- 

coviae pro Informatione Cień saecula- 

ris impressae. Typis Francisci Caesarij 

S. R. M. lUustriss. ac Rndiss. Dni Epi- 

scopi CracoY. Ducis Severiae, necnon 

Scholar. Novodvorsc. ordinarij typo- 

graphi. (1697). w 4ce. 1 ark. 

Jest tu supplika Tom. Józ. Marczewskiego 

i jej załatwienie. 
Jocher 7968. 

Czartor. — Jagiell. — Uniw. lwów, 

Bochnia zob. Babiski Szym. (Bochn. 
conrentus 1727) — Kmita Achacy — 
Piskorski Seb. (Sacratissima 1735) — 
Pluciński Franc. (1711) — Rościszew- 
ski (Boch. obraz 1639) — Schober (Phy- 
sikalische Nachr.) — Trycyusz Jan 
Kanty (Boch. miasto 1695) — Vadia- 
nus Joach. (De salisfondinis 1605). 

Bochnicius Joannes (Bochnicki) (1560 
f 29. Marca 1 640) ob. Węgierski Andr. 
(Epithalamia 1629). 

Juszyńs. Dykcyon I. — Łukaszews Dzieje 
wyzn. helwec. w W. Pols. s. .827. 3.31. 

Bochotniclci X. pleban ob. Żmijew- 
ski Jan (Obrona 1666). 

BOCHWIC Jan Stanisław, Lityano- 
Polonus. Disputatio theologica continens 
analysim exegeticam Psalmi XL. prima 
secunda et tertia quam favente Deo F. BOCHYN. BOCK. 189 O. M. sub praesidio plurimu Reverend, 
et Clariss : viri D. Joannis Marek Phil. 
et SS. Th. Doct. huiusąue facultatis in 
Illustr. Academ. Lugd. Bat. Profes. 
Ord. ut et Ecclesiae ibidem pastoris 
publice yentilandam proponit Johannes 
Stanislaus Bochwic Litvano Polonus ad 
diem 10. 13. 17. Junij 1716. antę ine- 
ridiem, hora locoque solutis. Lugduni 
Batavorutn , apud Petrum W. Ander 
Aa Bibliop. et Typog. acad. et urbis. 
1716. w 4ce, str. 24. 

Jocher 2495. Ossol. 

BOCHYŃ Adam, Polonus. Nobilis et 
insignis viri, ac excellentissimi artium 
ac medicinae doctoris. domini Adami Po- 
loni Dyalogus de quatuor statuum. ob 
asseąuendam immortalitatem contentio- 
ne. B. r. m. i dr. (około 1508). w 4ce, 
k. nlb. 26. (dr goc. ze skróceniami). 
Na odwr. k. tyt. Mathias Dreuitius episco- 
pus premisliensis ac regni Foloniae vice- 
cancellarius eximio ac eruditissimo viro, 
domino Ade de Bochen medicine profes- 
sori regio phisico salutem d. (przez dwie 
stronnice). Vale ex Trochi terciodecimo 
calendas Octobrij MDYII. anno salutis. 
Na odwrocie drugiej karty rycina wyobraża 
króla Zygmunta I. siedzącego na tronie 
i autora podającego mu księgę przez sie- 
bie napisaną. Nad autorem są słowa: ac- 
cipe in genu munus. Nad królem : Excipio 
immortale munus. Na karcie Aiij : Dyalo- 
gus Adami Poloni artium, et medicine 
doctoris serenissimi dni Sigismundi Rogis 
polonie medici , de ąuatuor statibus im- 
mortalitatem assequi contendentibus . ad 
Serenissimum ac illustrissimum principera. 
Dominum Sigismundum regera Polonie Ma- 
gnum Ducem Lithuanie feliciter incipit. 
Jest to przedmowa do króla mająca na 
końcu datę Vale Christianissima Rex. xxij 
Augusti. Anno M. D. viij. ix. Kai. Sep- 
tembris , w której dzieło i siebie łasce 
królewskiej poleca , przymawiaiąc się wy- 
raźnie nakońcu o wsparcie : Hoc priusde 
Serenissime Rex a me ministro tuo exigu- 
um recentis munus ingenii gratus libensą. 
excipias. Quod natura studium concessere 
ąuoniam opes rotatę non possideo fortunę. 
Locupletiores te gemmis, auroq. decoratis 
honorent muneribus. Ego revera. si vel- 
lem. domi angusta inopia negat. Sed si 
vis. redde me ditiorem gratia tua mece- 
nas liberali. Cui me plurimum cornmendo. 
Treść tego pisma jest taka: Cztery Stany, 
Status coniugalis, sacer, celebs, monasti- 
cus, w obecności Minerwy o pierszeństwo 
Bpór wiod^. Merkuriusz w końcu ogłasza wyrok, przyznając palmę zwycięztwa sta- 
nowi małż eńskiemu. Łacina średnie wieki 
przypomina. 

Na odwrocie ostatniej karty : Eeuerendissi- 
mo domino Mathie Dreuitio Pręmislien. 
pontifici Eegni Polonie vicecancellario : 
Adam de Bochyn, artium et medicine doc- 
tor Regis Polonie Dni Sigismundi medi- 
cus S. Tu czytamy : 

Meum ipse pensitando premebam hoc com- 
pendiolum per me iam pridem vigilanti 
editum ingenio veluti primipara infantis 
recenter geniti occulit vagitum verecunda. 
nec quo ad prius rudi seposita sorde. trac- 
tandum prodit. Kończy : Vale pontifei 
dignissime. Ex Grodna. XXIX. Octobris. 
Anno M. CCCCC. vij. Telos. 

Na jednym exemplarau ręką Czackiego za- 
pisano : 

Nunquam a me visus est hic liber. Scio es- 
se Adamum celebrom ut mos est dicere 
Archiatrum Reginae Helenae, quae illum 
recusavit, ut duos Russos officio medico- 
rum fungentes suae aulae addiceret. De 
hoc Adamo Pater Ilelenae conquestus est 
in epistoła ad Sigismundum primum. Hal- 
ler typis mandayit , etiamsi locus impres- 
sionis non est designatus. 

Chometowski 2.8. — Wiszniews. VII. 226. — 
Wierzbow. II. N. 843. 

Krasińs. — Ossol. 

— Judicium de scientiis ad Mag. 
Joan. Stobnicensem. Cracoriae, 1515. 

Przytoczone w rękop. Eadymińskiego. 

— Porównaj: Bruni Aret (Stobni- 
aa Joannes In morałem disciplinam 1511. 
1515). 

Encykl. Orgelb. I. 10.^^ — 4. — Majer Joz. 
w Encykl. Orgelbr. III. 834. — Kośmińs. 
Słownik s. 38. — Roczn. Tow. P N. VII. 
177. — Balińs. Star. Pols. II. 192. — 
Łukaszew. Hist. Szkół III. 118. — Muczk. 
Mieszkania 88. 
Bociański obacz Tuczyński Xasper 
Paweł (1790). 

BOCIGNOLI Michał. Epistoła de Va- 
lachis et expeditione Valachica Polono- 
rum die 29. Julii 1524. 

Ciampi Bibliogr. crit. I. 25. str. 
Porównaj Bariensis. • 

BOCK Fr. Samuel (ur. d. 20 maja 
1716 w Królewcu f we Wrześniu 1786). 
Dissertatio inauguralis memorabilia Uni- 
tariorum qui vulgo Sociniani appellan- 
tur, acta in Prussia exhibens. Cuius 
partem priorem ex decreto Venerandi 
Ordinis Theologici pro gradu Doctoris 
in Theologia rite consequendo A. D. 
VI. Decembr. A. R. S. 1753. placido 190 BOCK. BOCK. eniditorum examini subiicit Fridericus 
Samuel Bock S. R. M. in Senatu Ec- 
clesiastico Consil. S. Theol. et Graec. 
Lingy. Prof. Ord. et Bibliothecae Re- 
giae praefectus primarius. Regiomonti, 
typis S. R. M. et Univ. typogr. Joh. 
Henr. Hartungii. w 4ee, 50 str. 
Część II. ma tytuł : 
Dissert^tio inauguralis .... (jak wy- 
żej) .... cujus Partem Posteriorem pro 
loco Professoris in Theologia ordinarii 
publicae disąuisitioni exhibet F. S. Bock 
.... etc. Regiomonti. w 4ce, od. s. 51 — 
1 10. Ossol. 

— Friderici Samvelis Bock, S. R. M. 
Prv8S. in Senaty Ecclesiastico Consil. 
S. S. Theol. D. eivsdemque nec non Graec. 
Lingy. in Academia Regiomontana Prof. 
Ord. et bibliothecae regiae praefecti 
primarii. Historia Socinianismi Prvssici 
maximam partem ex docvmentis Msstis. 
Regiomonti, typis et impensis Jo. Henr. 
Hartvngii, MDCCLHH. (1754). w 4ce, 
k. 4. i 124 str. 

Pisma tego treść podana w Critische Nach- 
richten dur eh Joh. Carl Dahnert, V-ter Bd. 
1754. s. 203 i nast. 
* Jocher 9871. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Einleitung in den Staat von 
Preussen. Berlin, 1749. w 8ce. 

Encykl. Orgelbr. III. 842. Wileńs. 

— Der Frl. v. Posadowska poeti- 
sche Betrachtungen, mit einer Yorrede 
von der Heilung der Dichtkunst. Ko- 
nigsberg 1743. w 8ce. 

— Grundriss von dem merkwtirdi- 
gen Leben des Ftirsten Albrecht des 
Altem, Margrafen zu Brandenburg etc. 
Konigsberg, bey Joh. Heinr. Hartung 
1745. w 8ce, str. 30. 550. Krasińs. 

— Fridici Samvelis Bock, Sao. Reg. 
Mai. Prvss. in Senatv ecclesiastico Con- 
sil. S. Theol. Doct. Graec. liter, in aca- 
demie regiomontana prof. ordin. et bi- 
bliothecae reg. praefecti primarii , Hi- 
storia Antitrinitariorvm , maxime Soci- 
nianismi et Socinianorum qvorvm av- 
ctores, promotores , coetvs , templa, mi- 
nistri , scholae praeceptores , officinae 
typographicae , bibliothecae , colloqvia, 
synodi, sectae, pacificationes ^ stvdia irenica, indoles, dispvtationes, fata pro- 
spera et adyersa, scripta typis expres- 
sa pariter atqve inedita, nec non ope- 
ra illis opposita, ex fontibvs, magnam- 
qve partem monvmentis et docvmentis 
Msscctis recensentvr. Regiomonti et Li- 
psiae. Impensis Gotl. Lebr. Hartungii. 
MDCCLXXIV. (1774). w Sce, Tomi I. 
pars I. str. XXX. nlb. 6. i liczb. 556. 
pars II. tamże 1776. str. XIII. 3. i od 
557—1092. i Index kart 12. — T. II. 
str. XXIV. 850. Index kart 12. Corri- 
gens 1. k. 

Miafo wyjść w 5. t. lecz więcej nie wydał. 
Pars II. ma także osobny tytuł: Biblio- 
theca antitriniatariorum maxime Socinia- 
norum. Sive recensus eorum qui ex hac 

familia sunt consecuti. etc. Pars po- 

sterior. 

W T. I. Część I. i II.: ida tu kolejno 
ujęci w bijografie S. Blandrata Bovius. 
D Brenius. Crellius. Cioviciu8. Czecho- 
vicius. Fr. Dawid. A. Dudith. Falco- 
nius. Felbinger. Franconius. Gittichius. 
Goslaviu8. Licinius. S. Lubieniecki. A. 
F. Modrevius. F. Morstinus. A. Mosko- 
rzoyius. Henr. Nicolai. Osterod. G. Pauli. 
T. Pisecius. S. Przypkovius. Mat. Kade- 
cius. M. Ruarus. Chr. Sandius. M. Schaf- 
fer. J. Schlichting. Schomann. Smalcius. 
Sonerus. Sąuarcialupus Statorius. Stegman- 
nus. Sternbergerus. Sylvanus. Tassytius. 
Yaledesius, Yitrelinus. Voidovius. Volke- 
lius. Vilchovius. Wissowaty. Wolzogen. 
Joh. Zakrzevius. D. Zwickerus i inni. Układ 
abecadło wy. 

Tom II. ma odmienny tytuł: 

Historia antitrinitariorum maxime sociniani- 
smi et socinianorum ex fontibus, magnam- 
que partem documentis Msscctis. Tomus 
II. cum indice personarum et rerum me- 
morabilium. Obejmuje : Caput I. De anti- 
quorum temporum Antitrinitariis str. 1 — 
202. Cap. II. De primis A. in Germ. Ita- 
lia, Helvetia motibus. Cap. III. od str. 
365. De primis socianismi auctoribus Lae- 
lio ac Fausto Socinis. 

Jocher 9872. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. 

— Yersuch einer wirtschaftlichen 
Naturgeschichte von dem Konigr. Ost- 
u. West-Preussen , worinnen nicht nur 
die in drei Naturreichen des Landes 
vorkommende Korper angezeigt und 
beschrieben , sondern auch bei densel- 
ben auf den gesamten Nahrungsstand 
und aut die Wohlfahrt der Einwohner 
sich beziehende Anmerkungen einge- BOCK. BOCZYŁOWICZ. 191 streuet werden. KODigsber^ 1780. Des- 
sau. 1782. w 8ce, Tomów 5. 

Godbeck Liter. Nachr. von Pi'eussen s. 7 — 
12. wymienia 41 prac jego, przeważnie 
niemieckich. — AUgem. deutsche Biogr. 
1875. II. 766. 

Bock Jerzy ob. Bocko Jerzy. 
Bock Joh. Ge. obacz Pisański Jerzy 

Krzysztof (1762). 

(Bockisch B.). Nuptiis cum B. D. 
auspicandis, praestantissimi doctissimi- 
que Viri Dn. Balthasaris Boekisches 
ŚS. Theol. Candidati, et apud Ilavi- 
censes Ludimoderatoris industrii , cum 
lectissima et honestissima Matrona Ma- 
ria, integerrimi et spectatissimi Viri 
Dn. Georgii Kiihnes, Civis et Merea- 
toris Ravicensis relicta vidua, et III. 
Nonarum Julii Anno MDCXLV. Ravi- 
cii Polonorum feliciter agundis, accla- 
mationes votivae. Less. Pol. ex officina 
typographica Wigandi Funccii. (1645.) 
w 4ce, 4 kartki. (Wiersze łacińskie i 
niemieckie). Wrocławs. 

BOCK Jerzy, archidyak. Oleśnicki. 
Nauka Domowa na pamiątkę Wesela 
utsciwego a pracowitego Adama Hil- 
briga. Pana Szwagra mego z uczciwa 
a cnotliwa P. Marya Szara Wdowa oby- 
Avatelką Wołczenską w S. Marcin w 
Wołczynie odprawowanego, za upomi- 
nek powinności szczupłym rymem zpi- 
sana y ofiarowana przez Jerzego Bocka 
Archidiakona Oleśnickiego. Roku 1670. 
w Oleśnicy, drukował Gottfrid Ginzel 
i Krzysztof Weceld. 1670. w 4ce, k. 
nlb. 8. (dr. goc). Ossol. 

— Ob. Agenda (1715). 

Bobkowski kościół ob. Skoczyński 
Piotr (Regałizacya 1747). 
BOCKSHAMI\AER Jan Chr. 

Kancyonal Bohrmanna poprawiony wydał r. 

1776. 
Tego było do r. 1848. edycyi 19. 

— Ob. Ładowski Remigiusz (Na- 
turgeschichte) 

BOCKSTADIUS Joannes. Asiomata 
theologica contra sacrificivm missaticum. 
Desvmta inprimis ex Epistoła ad He- 
braeos : cum breui refutioue exceptio- 
rum Jesuiticarum. De quibus , volente 
Domino, disputabitur in auditorio theo- logico inclytae academiae Heidelbergen- 
sis. Praeside Daniele Tossano S. Tbeo- 
logiae D. et Professore. Respondente M. 
Jobanne Bockstadio Fachensi. Ad diem 
XII. Junij horis matutinis. Heidelber- 
gae, Abrahamus Smesmannus excudebat. 
Anno CIO. 10. XCI. (1591.) w 4ce, k. 
14. 

Dedyk. Dan. Tossanus Felici Słupecki ba- 
roni pol ono. 

Wierzbow. Bibliogr. I. s. 124. 

Warsz. Uniw. 

Boczkowska Zofia obacz Fox Jan 
(1617). 

BOCZKOWSKI Adam Franciszek. An- 
garia magnae felicitatis. 

Notatka Cypr. Walews. 

— lUustriss. D. Ciechanowiec Ki- 
szkarum gentis decora ad Illustriss. 
busta illustriss. DD. Christophori de 
Ciechanowiec Kiszka palat. Witebscen- 
sis representata et dedidacata. lUustris- 
simo D. D. Joanni de Ciechanowiec 
Kiszka , Palat. Polocensi generali M. D. 
Litvan : Exercituum Duci , Parnaviensi 
etc. etc. Capitaneo, Domino suo colen- 
dissimo ab Adamo Francisco Boczkow- 
ski Sac. Theol. et juris utriusque audit. 
Anno D. 1648. fol. kart 10. 

Tytuł sztychowany. Ossol. 

— O Śmierci JWgo P. Jmci Krzy- 
sztofa z Ciechanowca Kiszki Wojewo- 
dy Witebskiego. (1655). fol. kart 4. 

Ossol. 

— Splendor Słuszcianorum siderum. 
oratio in funere Alexandri Słuszka pa- 
latini Trocensis. Vilnae, S. J. , 1647. 
folio. 

Boczkowski Walerian ob. Wosiński 
Antoni Piotr (Sacrophagus 1693) — 
Zródliński Casimirus (Lydius 1692). 

BOCZYŁOWICZ Jakub. Cztery części 
świata natury białogłowskiey, hierogli- 
fik z Czterech elementów, stan panień- 
ski , małżeński , wdowi i dam pospoli- 
tych. Warsz. 1691. w 4ce. 

Zał. Bib. 29 przytacza to wydanie pod anon. J. 
B. tłumacząc Jan Białobocki lecz na str. 
100 poprawia na Boczyłowicza. Tenże błąd 
jest u Jabłonowskiego (Ostafi, Opisanie). 

— Cztery części świata natury bia- 
łogłowskiey we czterech elementach 
zamknione, do druku podane przez Ja- 192 BOCZYŁO WICZ. BOCZYŁO WICZ. kuba Boczyłowicza. W Toruniu, (roku) 
na czterech częściach świata tryumfują- 
cego słowa wcielonego 1694. 24. Julii. 
w 4ce5 1 ark. 

Wójcicki Bibl. Warsz. 1842. T. I. 698— 
700. 

— Liliym Oborscianvm fonte Lu- 
bomirsciano irrigatum, Sacri Tynecen- 
sis Conventv8 clavibvs apertum, Diui 
Benedicti Turri Leone Custode muni- 
tvm. Ad limina Tynecensia SS. Petri 
et Pavli apostolonim sitvm carae ma- 
nui Caroh)mani Prioris tynecensis ad 
Cracouiam meritissirai a Jacobo Boczy- 
łowic dedicatvm. Anno Domini 1687. 
Craeoviae, ex officina Francisci Ceza- 
ry, S. R. L. lUustris. ac Rudiss. Dńi. 
Episcopi Crac : Ducis Seueriae, Necnon 
Schol. Nonodvorsc. Typogr. fol. k. 2. 

Jagiell. 

— Łowj ApoUina y dziewięć dam 
Parnaskich to iest Muz. W Toruniu, 
dr. Jana Balt. Bresslera. 1694. w 8ce 
małej. 

Jabłonowski. Ostafi. — Załuski Bibl. poet. 
20. — Juszyński Dykcyon. I. 28. (ten 
podaje format w 4ce, ale mylnie). 

— Paronomasia seu lusus in verbo: 
fortunae alea orbis humani a Jacobo 
Boczyłowicz in lusem jacta. Anno quo 
lusit in humanis divina potentia rebus 
1691. Varsaviae, w Sce, 1 ark. 

Na odwr. str. tyt. herb Srzeniawa i pod nim 
trzy czterowiersze łac. na pochwałę. Au- 
tor przypisał proza Stanisławowi Herakle- 
mu Księciu Lubomirskiemu Marszałkowi 
W. Kor. Sam ukZad wiersza bez żadnej 
wartości , prosta gra wyrazów. 

Juszyuski I. 28. twierdzi że to jest tZmna- 
czeniem przysZowiów Lubomii-skiego. 

Dzików. 

— Wymowny polityk czyli wesel- 
ne i pogrzebowe mowy. Warszawa u 
Karola Ferd. Schreibera, 1681. w 8ce. 

Jeżeli dzieto takie Boczyłowicza istnieje, to 
musi być odmienne od wydania z r. 1694. 
którego treść roku 1694. dotyczy, a nie 
ma w edycyi tej śladu, aby była pono- 
wiona. Dzików. 

S. Przyłęcki przytacza w rękop. swoim je- 
szcze edycyą : WjTnowny polityk różne 
traktujące materye. Warszawa 1674. w 
8ce. Taka edycya jednak przynajmniej 
dotąd nie jest znana. 

— Wymowny polityk, Jakuba Bo- 
czyłowicza, w listach rożnych z respon- sami , w Diskursach politycznych, w 
weselnych y pogrzebowych mowach, etc. 
etc. do druku podany, w Toruniu, na- 
kładem Jana Chr: Laurera, Bibliopołi (sic) 
ibidem. Roku wymowy przedwiecznego 
Słowa 1694. w 8ce, kart 4. str. 158. 
i k. 4. 

Dedyk. Janowi Winklerowi nayw. pisarzowi 

skarbu koronnego. 
Na odwrocie tytułu drzeworyt Famy trąbią- 
cej. Yivat Winkler. Dedykacya makaro- 
nizmów pełna. — Poczem : Do czytelnika 
(wierszem^. Rozpoczynają wzory listów: Do 
Naiaśn. Pana Kardynała. O śmierci Szczu- 
ki Bisk. 30. Junii 1694. List awizy oko- 
ło Ordy oznajmujący. Listy do Damy od 
Kawalera adresowane: A madame, mada- 
me. List proszący na wesele. — Od str. 27. 
Tytuły do listów (Janowi III. Maryi kró- 
lowej. Mich. Eadziejowskiemu i t. d.). — 
Pióro orła pols. wiedeńs. i strygońska ex- 
pedycya w r. 1683. d. 12 Sept. (wierszem.) 

— Od str. .39. dyskusy polityczne. Od str. 
64. Mowy weselne. (Oddawanie maneli, 
pereł, rostruchana. łańcucha, kanaka, wień- 
ca, panny młodej). — Od str. 126. mowy 
pogrzebowe : na pogrzeb Michała I, na 
różne herby, na doktora medicyny, kupca, 
bibliopoli. — Od str. 154. nagrobki wierszem. 

— W dodatku : Róene tytuły (adressa) po 
francuzku dodane. Imiona różne na fran- 
cuzki język przetłumaczone. 

Jagiell. — Ossol. 
— Orator politicus, albo wymowny 
polityk, rożne traktuiacy materye. Cum 
privilegio regio. Thorunii, apud J. Chri- 
stian. Laurer, Roku wymowy przed- 
wiecznego słoAva M DC XCIX. (1699.) 
w 8ce, k. 8. str. 572. (Na końcu:) 
Klucz do skarbcu wymownego polity- 
ka kart 13. Errata k. 1. 

Przed tytułem miedzioryt wnętrza świątyni. 
Na odwrocie tytułu wiersz pod herbem 
orła pruskiego. Ded^ kacya Burgrabio regio, 
Burmistrzom i Raycom Torunia. Poczem 
przedmowa wierszem. Bibliopola Laurer- 
ostrzega iż ma przywilej na to dzieło, któ- 
re przerobił Boczyłowicz już zmarły. 
Treść obejmuje : 

Listy w różnych materyach z responsami 
(str. 1 — 125). — Yariae Dedicationes (do 
str. 158). — Tytuły do listów różnych 
(do str. 216). — Index verborum urzędów 
różnych Duchownych y Świeckich (po pols. 
franc. włosku i łacinie do str. 2.34). — 
Wymownego Polityka Część polityczna (do 
str. 271). — Ethyka Dworska (do str. 
279). — Dyskurs o farbach (do str. 292). 

— Przysłowia (do str. 318). — Dyskursy 
poli^ozne (do str. 340). — Oddawanie BOCZYŁO WICZ. BODECK. 193 panny do Zakonu (do śtr. 351). — Ora- 
cye i Vota (do str. 444). — Mowy we- 
selne (do str. 504). — Mowy pogrzebowe 
(do str. 545). — M artyrologica różne Epi- 
tapliła (do str. 571. — Klucz do Skarbu 
wymownego polityka. 

Między innemi rzeczami znajduje się tu wiersz 
który król Jan III. córce swojej do Elek- 
tora Bawarskiego małżonka swego wyjeż- 
dżającej na obrazku Najśw. Panny wła- 
sną ręką napisał, przytoczony później przez 
J. Styczyńskiego w Dzienniku Wileńskim 
(1818 N. 8). 

Są tu także : Copia listu Innocencyusza Pap. 
do Augusta II. Literae a Magistratu Ge- 
danensi ad M. D. Polignac. Dedykacye: 
And. Załuskiemu, Teresie Kar. Kuneg. X. 
Bawarskiej. X. Czartoryskiej. Są i dedy- 
kacye po fraucuzku. Pióro orła polskiego 
wierszem. Psalm Kurfirszta Bawarskiego 
1695. ur. Manes coronati Joannis III. Sa- 
lutatio ad Aug. II. a Jac. Herden. Oratio 
Ossolińskiego podkancl. Oratio Georg. Os- 
soliński Urbano VIII. 1633. Tegoż a. 1637. 
Ejusdem, nomine Sigism. III. ad Jacobum 
1621., ad Ludov. Mariam 1646., coram Ve- 
netiarum Principem 1633. habita, Thorunii 
1645. Tegoż na Sejmie. Tegoż respons 
posłom. Witanie Króla przez Starostę Są- 
deckiego. Mowa Marszałka do Augusta II. 
Epitaphia Nicol. Sieniawski , Vlad. Don- 
hof, Steph. Wielohurski, Stan. Potocki, 
Andr. Modrzewski, Dominici Połubieński, 
Mich. Morstin, Remig. Strzałkowski, Vlad. 
Wilczkowski. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. 

— Ostatnie Yale Synom koronnym, 
Patris Patrlae, Naiaśnieyszego niezwycię- 
żonego Jana III Króla Polskiego. Na- 
iaśnieyszey Maryi Kazimierze Krolowey 
Polskiey, oraz Ńaiasnieyszym Krolewi- 
com polskim , Jakvbowi , Alexandrowi 
y Gon stan tern V, przy naiasnieyszych 
Xiażat Jch Mości ow Bawarskich con- 
dolencyi , królewskim Thronom oddane, 
światy ogłoszone , przez Jakvba Boczy- 
ło wica. Roku Pańskiego, 1696. fol. k. 
4. z drzewor. orła białego na odwrocie 
tytułu. 

Wierszem. — Od karty 3. : Gazety z różnych 
państw, funebralne elogia głoszące. 

Jagiell. — Ossol. 

— Sława po Srzeniawie źegluiaca, 
przy uroczystym akcie Bogu poślubio- 
ney Wielmoźney J. M. Panny Kata- 
rzyny z Pisar Pisarskiey starorościanki 
Wolbromskiey itd. przez Jakuba Bo- 
czyłowica kancell. gród. krak. światu 
ogłoszona roku pańskiego 1675. w Kra- kowie w druk. Franc. Cezarego, w 4ce, 
2 ark. 

Dedyk. Janowi Lipskiemu staroście czchow- 
skiemu, commis. Wojew. Krak. Pułków, 
wujowi Pisarskiej. 
Przyłęcki Wojna Chocims. 1850. str. XVI. 
— Juszyń. Dykc. I. 28. 

Dzików. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Ob. Lubomirski Stan. (Salomon 
1757) — Niewieski Stan. (Archetypus 
1668) — Przeczławski Jan Mat. (Arae 
1667). 

Boczym Gracyan obacz Franciszek 
Salezy (Epistoła 1777). 

BODANOWICZ Józef, Artium et Pbi- 
losoph: magister, S. Teologiey auditor. 
Historya o Janie Klemensie Sędzim 
Zamku Possońskiego, po wielu dziw- 
nych widzeniach roku , 1642. z Czysca 
wyzwolonym. Wyiatek z kśiag prze- 
wielebney Kapituły pos5ońskiey, y za 
roskazaniem Jaśnie Wielmożnego Arcy- 
biskupa Strygońskiego primasa Węgier 
skiego w druk podana. 1643. 3. Januar. 
A teraz z łaćiń.skiego krotko zebrśna 
z przydaniem krotkiey nauki o pora- 
towaniu dusz w Czyscu zatrzymanych, 
30. Maij. przez Jozefa Bodanowicza 
Artium et Philosoph : Magistrś.. S. Theo- 
logiey auditora. W Wilnie w drukdrni 
Akddemiey Societatis Jesv (1643.) w 
4ce , 3 arkusze. 

Z drzeworytem Bogarodzicy, i drugim folio, 
wyobrażającym ręką Jana Klemensa znak 
mąk czyscowych wypalony. 
Dedykacya Izabelli Lackiej Teofilowej Try- 
zninej, Wojew. Brzeskiej. Tłumacz pisze, 
że przełożył z łacińskiego. 
Maciej. Piśmienn III 154. — Porów. Boh- 
danowicz. 

Bodeck Jan Arnold, ob. DomsdorfF 
Achatius (Grab und Trost-Gedicht 1651). 

(Bodeck Mikołaj) (f 21 hpca 1676). 
Auf Hochzeitliches Ehren-Fest des Hr. 
Nik. von Bodeck und der Constantia 
Giesenin Dantzig. 1648. w 4ce, k. 2. 

Czarter. 

— Ob. Benecken Joach. (Prosperi- 
tatis Dantiscanae 1661) — Heyse A- 
brahara (Leich-Predigt 1678). 

Seyler. Elbinga litter. 1742. s. 118—20. — 
Praetorius Athenae s. 9. 

Bodeck Yalentinus ob. Heyse Abra- 
ham (1678). 

25 194 BODENDORF. BODOCH BODENDORF G. Disputatio theologi- 
ca, in qua expenduntur verba Esaiae 
XLV. 14. 15. De Christo Vero Deo, 
quam divina adjuvante gratia jussu su- 
periorum pro loco professionis extraor- 
dinar, in theologia, babebit M. Job. 
Philipppus Pfeiffer^ S. Tbeol. doctorandus, 
PP. Graec. L. Ord. et BibHotbecarius 
Electoralis. Respondente Georgio Bo- 
dendorf, Reglom. Prusso, ad diem Mar- 
ti! , horis antę et pomeridianis. In au- 
ditorio majori. MDCXXCV. Regionionti 
typis Friderici Reusneri Ser. Elect. 
Brand, et Acad. typogr. haeredum. 
(1685). w 4ce, ark. sygn. Aj — D. 

Wrocław. 

BODENEHR Gabriel, sztycbarz (1664 
f 1758). Theatrum curioser Staats- u. 
Kriegsbegebenbeiten in Polen durcb 
imterschiedl. Carten, Abrisse u. Tabel- 
len Yorgestellt. Bodenehr sc. et exc. 
Aug. Yindelicor. (około 1730) fol. po- 
przeczne, kart 29. 

Obejmuje : Warschau. Częstoch. Pillau. Gro- 
dno. Wilno. 

CalHer. Spis map Tow. P. N. Pozn_ s. 17. 

BODENEHR Maurycy, sztycbarz (1665 
f w Dreźnie 1749). Augustus ex Po- 
lonia redux. Zuruflf ais J. K. Majest. 
aus Polen nacb Sacbsen zuriickkebrten. 
B. w. m. 1727. fol. kart 3. 
Jest to rodzaj obrazkowej szarady. 

— Augustus ex Polonia redux, 
Gliickswunscbender Zuruff, ais Jbro 
koniglicbe Majestaet aus Konigreicb 
Pohlen.... in Dreszden wiederum retour- 
nirten. Moritz Bodenebr. 1727. fol. ~ 

— Triginta et novem rivuli per 
quos singulos regius sanguis Jagelloni- 
cus principibus regiis Augusti DI. re- 
gis Polon, magni ducis Litbuan. et Ma- 
riae Josepbae sanguine genitis influxit, 
gest. von Bodenebr fol. 

— Ob. Lippert (Principes 1739). 
Bodesztyn Fel ix obacz Witkiewic 

(Flores veris academici 1648). 

(Bodoch Andrzej). Epitbalamium na 
sławne wesele zacnie urodzonycb no- 
wycb oblubieńców zacnego Pana An- 
drzeja Bodocba y zacney Panny Lucy- 
ny Siekiereckiey sławney pamięci Pa- 
na Lurensa Siekiereckiego aptekarza sławnego miasta Poznania pozostałey 
córki. W Poznaniu , w drukarni Jana 
Wolraba. 1615. w 4ce, k. 6. nlb. 

Czartor. 

BODOCH (BODOCKI) Wawrzyniec, 

z Poznania, franciszkan później luter. 
(ur. d. 9. Sierp. 1608 w Poznaniu, f we 
Wrześniu 1661 w Rostocku). Augustis- 
simum incarnationis Jesu mysterium. 
Rostock. 1640. w 4ce. 

— Coeli ineffabiles labores quibu3 
humanum genus amarissima Christi Je- 
su passio et mors locupletavit publico 
antę ore in incluta Rosarum Academia 
pronumerati M. Laurentio Bodock. Nunc 
autem in lucem editi. Rostocbii, typis 
Nicolai Kilii Acad. Typogr. Anno 1640. 
w 4ce , 2 arkusze. 

— Collegii legici disputatio 1. et 
2da. 

— Conclusiones primae pbilosopbiae 
de uno transcendente , individuo, for- 
mali, universali et perfectionali in di- 
vina natura cum prirais conspicuo. 

— Disputatio de yirtutibus raorali- 
bus in genere. 

— Disputatio de natura objecto et 
fine logicae. Rostock 1640. 

— Oratio revocatoria pontificiorum 
dogmatura in ortbodoxi et inclyti col- 
legii Rigensis acroaterio declamata. Ri- 
gae 1637. w 4ce. 

Za tę mowę Magistrat M. Rygi dai mii nie 
zwykle duże na owe czasy wynagrodze- 
nie w kwocie stu talarów. 

— Oratio in Rigensium gymnasio: 
Execrandus Papae Romani Anticbri- 
sti revelati genius , et augustissima be- 
ati Lutberi virtus et indoles in cygno 
expres8a. Lubecae 1639. w 4ce. 

— Panegyricus in principem Me- 
klenburgensem Gusta vura Adolpbum, 
in ipso felicissimi regiminis auspicio no- 
mine Universitatis Rostochiensis. Rosto- 
cbi, 1654. fol. 

— Programma in funere Tbeophi. 
Grossgebaur Pastor, ad D. Jacobi Ro- 
stocb. ' Rostocki , 1661. w 4ce. 

Przedrukowane w Gotzego Elogia Theologo- 
rum. Lubecae. 1709. w 8ce, str. 285. 

— Rosa Yarniaca, sive Academia 
Rostochiensis ad Varnum fluvium sita BODOCH. BODURKIEWICZ. 195 ipso ejus dłe natali annus nempe 12. 
Novembris Anni 1647. ab ipso lunda- 
tionis tempore anni 1419. in rosa fre- 
grante expressa. Nunc autem ad mui- 
torum instantiam publicąe luci commu- 
nicata. Rostochi, literis Nicolai Kilii, 
Academiae typographi Anno M. DC. 
XLVIII (1648). fol. ark. Sygn. A,— 
E,. 

Recke I. 203. ma mylnie datę 1644. 

Wrolaws. 

— Studiosus academiae Rostochien- 
sis ab ipsis studiorum auspiciis usque 
ad eorum finem in consultore oraculi 
Trophonii expressus. Rostochi, 1664, fol. 

— Suada Romana sive selectorum 
sermonum ab ipso publice Rostochii ha- 
bitorum decas I. Rostochi, 1649. w 8ce, 
17 arkuszy. 

Mowa czwarta p. t. Calumniae, odnosi się 
do jego pobytu w Rydze. 

— Tabula honoris , et favoris voti- 
va illustrissimae ac generosissimae na- 
tioni ac nobilitati polonicae, Leidae et 
Hagae Comitum comraoranti , martem 
cum arte copulanti ; in mnemosynes sa- 
crario lubens meritoąue in abitu sus- 
pensa a M. Laurentio a Bodock, Po- 
lono, Eloąuent. Professore Publico in Aca- 
demia Rostochiensi. Lugduni Batayorum, 
ex officina Wilhelmii Christiani Boxii. 
cIoIocxLni. (1643.) fol. 2 k. nlb. (wier- 
szem) . 

Wyraża się tu : O gratare Tibi , gratarae 
Polonia felix, — Tu tot nobilium nutrix ge- 
nerosa virorum, — Moscoviae frenum , Tur- 
carum terror et horror. -Jagiell. 

(Bodoch Laur.) Novis honoribus Dn. 
Laurentii Bodock Poloni in Academia 
Rostochiensi oratoris professores Acad. 
Gryphiswald. gratulantur. Gryphiswal- 
diae 1649. w 4ce , kart 4. 

Katal. A. Cohna N. 197. 

— Ob. Rywocki Jan (Laurentalia 
1638). 

Zedler Lexicon. 1733. IV. 342. — Gade- 
busch Lievl. Bibliot. I. 77—80. — Łu- 
kaszew. Obraz Poznania II. 186. — Wit- 
te Diar. biog. II. 84. — Bentk. H. lit.' 
II. 23—4. — Nord. Miscell. XXVII. 187. 
— Siarczyn. Obraz I. 38. — Recke u. 
Napier. I. 202—3. 

Bodonius Stephanus ob. Possevinus 
Antonius (1586). Bodo wic Gregorius ob. Zygmunto- 
wicz Jacek (Yeritates 1661). 

Bodue X. Gabryel I Jan obacz Bau- 
douin. 

Boduła Marcin obacz X. Marcin 
herbu Boduła Strzępski, 

BODURKIEWICZ. Memoryał Kraków, 
Sem. Akad. 1768. 
Kat. druk. Sem. rkps. 

BODURKIEWICZ Eliasz. Monile Pal- 
ladis philosophicae pretiosis Lapidibus 
distinctum. XI. W. DD. primae Lau- 
reae candidatis dum exactó, in arena 
literaria rigłdó certaraine ab Illustri, 
Clarissimo, admodum Reverendo Domi- 
no, D. M. Joannę Josepho Rygalski, 
Philosophiae Dootoł^e, et Professore Col- 
lega minore, Ecclesiae CoUegiatae S. 
Annae Cracoviae Canonico, Contubernii 
Regio Jagelloniani Seniore, Seminarij 
Academico Dioecesani Vice - Praefecto, 
publico sacra authoritate apostolica No- 
tario. In nobilissima magnorum hospi- 
tura frequentia AA. LL. et Philosophiae 
Baccalaurei ritu solenni crearentur. Col- 
latum , opera Eliae Bodurkiewicz, ejus- 
dem Laureae candidati, appretiatum. 
Anno Domini MDCCLIY (1754). Die 
8va Junii. Cracoviae, typis Universita- 
tis Cracoviensis Collegii Majoris. fol. k. 
8. nlb. 

Na odwrotnej stronie karty tytułowej znaj- 
duje się zniszczony medzłoryt z napisem : 
Effigies S. S. Trinitatis Iwanov. Michael 
Surmacki sc. Grac. (por. niżej Kazimierz 
B. : Korona). — Następnie idzie dedy- 
kacya: Deo in essentia mii (kart 1), po- 
czem oda do Jana Kantego. Egzaminatoro- 
wie: Ant. Woy Ciechowski, Piotr Filipowski, 
Jan Józ. Rygalski. Laureaci : Stan. Poto- 
cki , Joan. Jordan , Roch Cybulski , Jak, 
Gajewski, Vinc. Szpakowski, Jakob Pia- 
secki, Józ. Irlicki, Michał Lichoniewicz, 
Kasp. Goraiski, Tom. Adamaszewski. — 
Autorowi Bodurkiewiczowi dziękuje Roch 
Cybulski. Wszystko wierszem. 
Za rektorstwa Stanisława Mamczyńskiego. 
Jocher 1568. mylnie go pisze Badurkiewicz, 
podając tytuł: Elias Palladis. 

Jagiell. — Ossol. 

BODURKIEWICZ Kazimierz (t 1797). 
Złote runo przyiaznych chęci Wielmo- 
żnego Jegomości Pana Jozefa z Rupnio- 
wa Ujeyskiego, Podstolica Sandomirskie- 
go, tudziesz Wielmoźney Jey MCi Pan- 196 BODZANÓW BODZENTA. ny Apolonij z Siedlca Siedlecki pod- 
stolanki ziemi przeraysłkiey, Jodłow- 
skiey etc. Staroscianki , przez forntunną 
po herbowney Sreniawie Jazona pol- 
skiego n^wigścyą. W rodowitey bra- 
mie, pod czuła Grzymały strażą zna- 
lezione a przy weselnym bymeneusza 
akcie, na większey szczęśliwcy inwen- 
cyi applanz , przez -M. Kazimierza Bo- 
dvrkiewioza, w przesławncy akAdemiey 
krakowskiey filozofiey doktora y pro- 
fessora. Poetycznym rythmem roku pAn- 
skiego 1737. zalecone. B. w. m. i r. 
łolio k. 12. 

Na odwrót, str. tyt. herby nowożeńców, i pod 
niemi 12. wierszy pol. Przypis prozą tym- 
że nowożeńcom. Sam dziewosZąb ułożony 
sześciowierszami , następnie pięciowiersza- 
mi. Kończy sześciowierszami : Korona wo- 
tów z złotego runa uwita. 
Muczkowski Statuta 896. 

Jagieli. — Ossol. 

— Korona wszystkich świętych, Bog 
w Troycy jedyny, w kościele Iwanow- 
skim nowo wystawionym. Ka honor 
Troycy Przenayswiętszey. Przy utrzy- 
maniu dawnego tytułu WW, SS. 
niebu y swidtu pokazana a dla zachę- 
cenia serc ludzkich ku większey ozći 
y chwale Archikonfratemią nową Troy- 
cy Przenayswiętszey od Stolice Apo- 
stolskiey z przywileiem y odpustśmi 
nowo naddnemi, tudzież inszym nabo- 
żeństwem ozdobiona y przy solenney 
z kośćiułi Siećiechowskiego, do tutey- 
szego introdukcyi. Roku krold krolow 
wcielonego 1752. wprowadzona. W Kra- 
kowie w drukarni Michała Jozefa An- 
toniego Dyaszewskiego J. K. Jmći ty- 
pografó (1752). w 8ce, k. 4. nlb., 
stron liczb. 10, kart 8. nlb. (Koronka), 
od str. 25—125. 

Na odwrocie tytu^u miedzioryt z podpisem 
Sur (macki) Cr. Pod herbem czterowiersz 
Dedykacya Adamowi synowi Aug. Alex. 
Czartoryskiego i X!aryi Zofii z Sieniaw- 
skich. Na str. 11. miedzioryt zniszczony 
z podpisem : Effigies S. S. S. Trinitatis Jwa- 
nov. , a niżej : Michael Siurmacki sc. Crac. 
(por. wyżej Eliasza B. : Monile). 

Łetows. Katalog II. 45—6. — Encvkl. Or- 
gelbr. III. 856. Jagieli. 

Bodzanów ob. Wolicki (Memoryał 
1791;. BODZAŃSKI Ks. Alojzy od S. Józefa 

Sch. Piar. (urodzony 1708 r. umarł w 
Marcu 1748 r. w Poduhucu). Nowe po- 
le weselnym ochoty y Bonczy gonitwom 
w dalsze fortun y honorów progressy 
wymierzone, złote nowych pociech żni- 
wo wydaiace na którym naypi-zyiaźniey- 
sze graniczą serca Wielmo/nego Jego- 
mości Pana Woyciecha Ochoty Pere- 
tyatkowieza Miecznika Bracławskiego 
y Wielmozney Jeymości Panny Angeh 
Kunickiey Miecznikowny Chełmskiey 
przy zawarciu dożywotnich Kontraktów 
terminu nieznaiące Chełmskiego Apolli- 
na wierszem okryślone, Roku pańskie- 
go 1737. dnia 3. Marca. W Zamościu 
w drukami akademickiey. folio, 10 kart 
nlb. syg. E. 

Na odwr. str. tyt. herby nowożeńców. Przy- 
pis proza. Dalej 55. strof bardzo ladaja- 
kich wierszy, każda strofa składa sie z 8 
wierszy, ostatuia zaś strofa taka : 
Zagraycie muzy! weselne kontrakty — Od- 
prawuią się ; w tjTn polu okrzyki — Niech 
dadzą echo. wiek naydhiższe trakty, — 
Zagraycie muzy, niech applauz ięzyki — 
Publiczny gZoszą , niech weselne akty -^ 
Tak zacnych domu wyznaią kroniki — 
Zagraycie muzy wiwat mZodey parze — 
Niech iey skazuie pierwsza na zegarze. 

Bodzencin Mikołaj ob. Novicampia- 
nus Albertus (1559). 

BODZENTA X. Jan Chryzostom (f 

1678). BiałogłoAva meźna w rzadkowi- 
ddney bogoboynośći Wielmozney ś. pa- 
mięci Jey Mości P. Barbary z Piłce Przyłęc- 
kiey, kasztellanki oświęcimskiej^, etc, 
przy ż4łosnym ciała iey zmarłego po- 
grzebie w kościele krakowskim Irańći- 
szkańskim przez W. X. Jana Chryzo- 
stoma Bodzentę, Kaznodźieię zamkowe- 
go dniA 17. Lutego w rok iubileuszo- 
wy 16.50. znaleziona. A potym praelo 
publico za dozwoleniem Urzędu Ducho- 
wnego w drukarni Franciszka Cezarego, 
J. K. M. Typog. ogłoszona. (1650). w 
4ce, k. 10. sygn. C^. 

Pod herbem, na odwrotnei stronie, dwuwiersz 
Stanisława Bronikowskiego. 

Dedykowane Achacemn PrzyZęckiemu Ka- 
sztel. Oświeć. 

Nadpis na ark. A3: Kazanie pogrzebowe. 

Branic. — Chreptow. — Czartor. — Dzi- 
ków. — Jagieli. — Kijowa. — Ossol. — 
Przezdz- BODZIECKI. BOECKLER. 197 — SreLme złotey Nałęczy zddźier- 
gnienie, w Jaśnie Oświeconym xiąźęćiu 
Jego Mści X. Piętrze Gembickim biskupie 
krakowskim, Kinżęćiu siewierskim. Z4 
prawnym y sprawiedliwym śmierci po- 
wszechney dekretem, od X. J. Cbryzo- 
stoma Bodzęnty. Gnieźnieńskiego y Kra- 
kowskiego Kanonika, z Kathedry Thum- 
skiey Krakowskiey, Roku PAńskiego, 
1657. dnia 18. Octobrd, publikowanym 
y legitimowdnym, dobrze y szczęśliwie 
rozdźiergnione y zerwane ^ a za dozwo- 
leniem vrzędu Duchownego praelo pu- 
blico, w drukarni Wdowy y dziedziców 
Fr. Cezarego, konnotowane. (1657). w 
4ce, k. nlb. 12. (Ark. DJ. 

Ded. Mikołajowi Gembickiemu podk. pozn. 
Arkusz A ma tylko kart 2. Kazanie po- 
grzebowe zaczyna się na ark. B. 

Bandt. H. dr. kr. 462. — Maciej. Pism. III. 
867—8. — Łętow. Katal. II. 46—7. — 
Jablonow. Musaeum pol. 28. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Czetwert. 
— Dzików. — Jagiell. — Kijows. — Os- 
sol. — Uniw. Iwows. 

BODZIECKI Wojciech (Bodzenius), 

Św. Doktor teol. i ob. prawa. Scholastyk 
Zamojski, Professor akad. Zamojskiej, 
(f 1623). Epithalamion Generoso Do- 
mino Joanni Gąssowski et Sophiae Ma- 
gnifici Domini Andreae Firlaei de 
Dambrowica, Castellani Radomensis, Ca- 
pitanei Covalensis fiHae, dicebat Alber- 
tus Bodzeeki. Anno 1604. die 29. Febr. 
Zamosci, Martinus Lenscius Acad. ty- 
pogr, excudebat 1604. w 4ce , kart 
nlb. 4. sygn. Aiij. 

Zaczyna się: Ore favete omnes felici gau- 
dia taedae — Dicimus et laetos thalami 
celebramus honores — Namque dies ve- 
nit parcarum conditus albo — Yellere, 
quo Janus Cassovia clara propago, — 
Flos veterum virtusque virum, mavortia 
})roles — Virgoque Andreae nobilis pul- 
cherrima patris — Firlei, heroum genus, 
alto a sanguine avorum, — Connubii man- 
sura inter se foedera jungunt — Poczem 
wzywa poeta Chsystusa, jako starożytni 
wzywali swych Bogów : 

Christe veni sacriim thalamis — Firinum 
.itqiie piis sponsis precor annue votis. — Ni- 
żej do muz : Vos quoque Pieriae lapidis- 
sima turba sorores, — Una hilares, huc 
ferte pedera, celebrate choreis — Curmi- 
nibusque diem, quo vix ut laetor alter. Dalej przewodniczy Klio, zachęcając swoje 
siostry do opiewania pochwał nowożeń- 
ców. 

Ob. Starowolski Szymon Elogium funebre 
Thomae Zamoscii 1638. 

Muczkowski. Statuta 246. Ossol. 

BOECKELMANN Tobias. Utrum in 
Sacra Goena corpus Christi 1. Mortale, 
an gloriosum , 2. Vivum an mortuum, 
3. Teśrestre, an coeleste, 4. Solum, an 
simul cum eodem anima quoque et de- 
itas communicantibus conferatur? Prae- 
side M. Georgio* Wendio Gym. Thor. 
R. et Prof. P. (et quidem juxta manu- 
ductionem ejusdem) pro yirili ńwesti- 
gare et d. 8 Augusti A. O. R. 1703. 
placide Theologonton exetasei submit- 
tere voluit Tobias Bockelmann, Smigla- 
Polonus, A. et Resp. Disputandi ma- 
teriam praebentibus J. G. Kramer Sol- 
dav. Borusso. Samuele Bretschneider, 
Lesnensi Polono, et Joh. Braunig, Smi- 
glensi Polono. Thorunii, ex officina No- 
biliss. Senatus et Gymnasii. w 4ce, 
ark. 1. Czartor. — Wroclaws. 

— Ob. Eiszwagen Christ. (Utrum 
lapidis inscriptio 1703). 

Boeckler Joan Dr. Med. ob. Ackord 
Jos. S. (1791). 

BOECKLER Jan Henryk. I. (? 1611 

t 1672). Libellus ethicus in usum Athe- 

naei Gedanensis. Gedani 1697. w 12ce. 

Jocher Lexic. — Cat. Janss. 1699. — Eecke 

Lexic. I. 20.S— 4. 

BOECKLER Jan Henryk. II. (1679 f 
8. Stycz. 1732). Dissertatio juris publi- 
ci de acquisitO et amisso imperii Roma- 
no-Germanici in Livoniam jurę. Respon- 
dente Carolo Aemilio L. B. a Kettler. 
Argentorati, apud Dan. Magio 1710. 
w 4ce, k. 10. str. 132. i 48. i k. 2. 

— Vtrius juris Doctorls, et in 

Univej"sitate Argentoratensi Juris publi- 
ci Professoris De acquisito et amisso 
Imperii Romano-germanici in Livoniam 
jurę Diatriba Argentorati, apud Joh. 
Reinholdum Duisseckerum. Anno M. 
DCC. XI. (1711.) w 4ce, 182 str., 48 
str. dokumentów urzędowych i histo- 
rycznych, kart 14. 

Dedykowane: Carolo Landgravio Ilassiae; 
dedykacya podpisał Carolus Aemłlius a, 
Kettler. 198 BOECLER. BOEHM. Część II. ma nadpis: Acta quae consultius 
yjsum fuit hic subnectere, quam textui 
Dissertationis interserere. Num. 1. Com- 
positio paswalica inter Archiep. Rigen- 
sem et magistratum Ordinis livonici facta. 
Kończą dzieZo wiersze z podpisami : C. C. 
Reinhardus. Joh. Lud. Wilch. Leiningen. 
P. F. Berckheim. P. R. Gajling. Andreas 
Hey. J. N. Reichard. P. C Heimbach. J. 
C. Bartenstein. Wszystkie na cześć domu 
Kettlerów. 

To po trzeci raz wyszło w D. Kretschman- 
ni : Jus publicum Germaniae. Lipsiae 1792 
N. XV. Czartor. — Jagiell. 

— Illustris Viri, Johannis Henrici 
Boecleri, S. C. M. Electorisq; Mogun- 
tini Consiliarii, Palatii Auleq; Caesareae 
Comitis, et in Universit: argentoraten- 
si Professoris Historiarum Ordinarii Hi- 
storia Universalis, qiiattuor priraorum 
a Nato Christo seculorum chronologiam 
res romanas, externas, ecclesiasticas et 
literarias, sistens, quam, prof. est a. 
1659. in lectionibus privatis, tam ex 
libello memoriali, quam discursu B. 
Auctoris , ab auditoribus excepta fuit ; 
praemissa Johannis Fedetii, D. praefa- 
tione isagogica ind ul ta superiorum col- 
latis inter se msc. exemplaribus , indi- 
cibus , vitae et scriptorum Boeckleri 
historia niutuisq. Pauh Sarpii, Veneti 
et Jsaaci Casauboni epistohs adjectis 
edidit ac disputationibus XII. pubHcis, 
lectionibusque privatis in uniyersitate 
Rostochiensi illustravit Joh. Gottl. Mol- 
lerus Gedanensis. Rostochii , typ. et 
imp, Joh. WeppHngii Univ. typog. 
(1659). w 4ce, str. 176. i 10. 

Ossol. 

— Ob. Mappus M. (Programma). 

BOECLER Joannes Wolfgang Profes 
ser regius (f 1717). Fax veritatis ac- 
censa praemonstrans omnibus omnium 
quotquot reperiuntur, haeresum , schi- 
smatum et sectarum Patronis, Propa- 
gatoribus, Assedis veram ac infaUibi- 
lem illam , quam ipse praeeunte gratia 
diyina iam recenter ingressus est, e 
turbidis his errantium opinionum fluc- 
tibus ad exoptati8simum tranquillitatis 
aeteniąrumq; feheitatum portum perve- 
niendi viam ubi retectis scopulis illis 
variis et periculosis , ad quos tot cele- 
berrimi etiam hujus et superiorum se- culorum viri , ipsi nimium sibi fiden- 
tes dejecti, cum irrecuperabili anima- 
rum damno hactenus naufragium passi 
sunt, fallaciisq; quibus infensissimus hu- 
manae salutis hostis Sathanas magnam 
Christiani Orbis partem fascinatam hu- 
cusque fraudulentissime detinuit ex Scri- 
ptura sacra, Ss. Patribus aliisque pro- 
batissimae iidei Doctoribus yitatis om- 
nibus scommatibus , obtrectationibus et 
verbis durioribus , e puro faltem et tot 
misere errantium ovium salutem unice 
et serio voventi animo, ipsa simplicissi- 
ma praelucente veritate ostenditur: U- 
nam tantum esse fidem, unam Eccle- 
siam , atq ; adeó unam , per quam om- 
nes Ss. Patriarchae , Prophetae , Chri- 
stvs, Apostoli, Ss. Martyres aliique 
Christiani nominis Confessores infracti 
ad mortem usque incedebant constantis- 
sime, ad caelestem parad isu aeternas- 
que possesiones viam; eandemq; extra 
Sanctam ac CathoHcam ecclesiam Ro- 
manam reperiri nuUibi yalidissimis pro- 
batur argumentis. Jerem. C. 6. v. 16, 
Haec dicit Jehovah : State super vias 
et yidete et interrogate de semitis an- 
tiquis, quae sit via bona, et ambulate 
in eam et invenietis requiem anima- 
bus yestris. Vilnae typis Acad: Soc: 
Jesv Ań. D. 1672. fol. 1 ark. 
Recke. Schrift. Lexicon I. 204—7. 

Jagiell. 

Boecyusz ob. Boetius. 

BOEDIKER Johann. Kirchen Stern 
mit seinera Aufgang LaufF und Nie- 
dergang beym adelich christlichen Be- 
grabniss des .... Andreae von Pawłow- 
ski, weiland Hoch verdienten Archi Dia- 
coni bey der St. Peter Kirche zu Colln 
an der Spree .... von Johanne Bodike- 
ro .... Colln an d. Spree , gedr. bey 
Ulrich Liebpert (1691). w 4ce, str. 20. 

Boehm Alexander obacz Ajuzdecki 
Alex. 

BOEHM Franciszek Teofil z Pozna- 
nia. Plicaelogia siv6 de plica polonica 
tractatiuncula physico-medica non tan- 
tum pilorum physiologiam sed et illius 
pathologiam ac therapiam tradens ob- 
servantiunculis raris^ auctore Francisco BÓHM. BOEHMIUS. 199 Theopliilo Boehm , med. doctore , phy- 
sico proyinciali in capitaneatu Prussiae 
Branderburgicae Reg^iae Mariae insale- 
no et Riesenbergensi , practico posna- 
niensi. Francofurti ad Viadrum, Chr. 
Zeitler, 1708. w 4ce, kart 20. 

Ded. Maciejowi Radom ickiemu , Piotrowi a 

Paradysz Broniszowi i Andrzejowi Rado- 

mickiemu. 
Roczn. T. Warsz. P. N. T. X. 334 — Ga- 

siorowski Hist. medyc. T. II. 322. 

(Bóhm Georg). Klag-Gedichte ue- 
ber den unverbofften Hingang .... Ge- 
org Bohmen ... 1644'. Auffgesetzet voii 

Freiinde. Gedruckt zu Thorn, bey 

Michael Carnall. w 4ce, str. 8. (wier- 
sze niemieckie). 

Bbhm Jan kaznodzieja w Rendan 
ob. Głoskowski Maciej (Zegarek 1740). 

BOEHMIUS Jo. Ełirenfried (Bogumir) 
(ur. w Oschatz 1723 f w Miinchbau- 
sen 7. Kwiet. 1778). Diploraatische Bei- 
triige zur Untersucbung der schlesischen 
Recbte und Geschicbte. Berlin w 4ce, 
Bd. I. T. I. 1770, T. II. 1771, T. 
III. 1771, T. IV. 1762. — Bd. II. T. 
I. 1774. T. II. 1775. 

Bentk. II. 119. 605. 

— Eximium virum Joannem Da- 
nielem Janozkium Bibliothecae Zału- 
skianae piiblicae Secretarium meritissi- 
mum, ad continuandos suos labores lit- 
terarios exhortatur, Joannes Ehrenfried 
Boehmius. Varsaviae, typ. S. R. M. et 
Reipubl. Coli. Soc. Jesus. fol. k. 2. 
(wierszem). Jagiell. 

— Lex motus de descensu gra- 
viura nova demonstratione confirmata. 
4ce, k. 6. 

Dedyk. Józ. Jędrz. Załuskiemu. 

Na końcu podpis : Varsaviae, 20 Junii 1748. 

Kat. Giejsjtora. 

— In nuptias Mniszechianas et Bruh- 
lianas Epitbalamion Joannis Ehrenfried 
Boehmii. Varsaviae, Anno Domini 
M. DCC. L. (1750). folio, 2 karty. 

Na wesele Aug. Mniszcha z Amalia Briih- 
lowną (wierszem). Jagiell. 

— Ode qua araico suo carissimo 
Emanueli Reinholdo LL. A. & J. U. 
candidato auditori majori exercitus e- 
ąuestria Litbuaniae & secretario celsis- 
simi principis Radzivill palatini Vilnen- sis & magni dacis exercituum Litbua- 
niae &c. &c, post resignationem mune- 
ris, quo Varsaviae in curia S. R. Mtis 
Poloniarum secretarius comunis civita- 
tum minorum regiarum Terrarum Prus- 
siae fanctus erat, die 22. mensis Au- 
gusti anno 1748. in Lithuaniam disce- 
denti prosperum iter apprecatur Joan- 
nes Ehrenfried Boehmius. Varsaviae, 
typis S. R. M. et Reipubl. in Coli. S. 
J. w 406, 2 kart nlb. Czartor. 

— Ode qua principi celsissimo Do- 
mino, Domino Załuski episcopo Craeo- 
yiensi, Duci Severiae, etc. Die 8. Ma- 
ji Anno. 1747'. Cracoviam solemni ritu 
introeunti , submisse gratulatur Joannes 
Ehrenfrid Boehmius Saxo Misnieus. Var- 
saviae. Typis S. R. M. et Reipublicae 
in Collegio Scholarum Piarum. fol. kart 
2 nlb. 

Na cześć Stanisława Załuskiego, wierszy 76. 
Tu wspomniana Bibliotheca Zaluskiana. 

Jagiell. 

— Principi serenissimo Augusto III. 
Poloniarum Regi , Electori Saxoniae, 
etc. etc. d. 25 Aprilis anno 1750. Var- 
saviam reduci summa raentis devotione 
gratulatur, Joannes Ehrenfried Bohmius. 
fol. kart 2. (wierszem). Jagiell. 

- — Joannis Ehrenfried Boehmii Ly- 
ricorum Libellus auspiciis optimi prin- 
cipis Andreae Comitis Załuski Epis. 
Crac. Ducis Severiae editus. Vratisla- 
viae apud Joan. Jac. Kom. 1750. w 
8ce, str. 44. Ossol. 

— lUustrissimae genti Załuskianae 
grates persolvit Joannes Ehrenfried Boeh- 
mius. Varsaviae, typis S. R. M. et Rei- 
publ. CoUegii Soc. Jesu. 1750. fol. kart 
2 (wiersz). Jagiell. 

— Tres odae religiosae illustrissimo, 
excellentissimo atque rererendissimo do- 
mino D. Martino comiti in Załuskie Za- 
łuski episcopo Drasnensi, supremo re- 
gni Poloniae secretario &c. &e; summa 
mentis devotione dedicatae a Joannę 
Ehrenfried Boehmio. Varsaviae, typis 
S. R. M. & Reipublicae in Coli. *Socie- 
tatis Jesu anno 1748. w 4ce, 5 kart 
nlb. Czartor. 200 BOEHME. BOEHME. — O bacz Janicki Kłem. (Poemata 
1755). 

BOEHME Jan Gottlob (Bogufał) (ur. 
26 marca 1717 f 30 lipca 1780 w Lip- 
sku). Acta pacis oliyensis inedita Tomvs 
I. in qvo Joacbimi Pastorii ab Hirtenberg 
avrora pacis diarivra pacificationis e bi- 
bliotbeca Zalvsciana nvnc primvm pro- 
latvm 01iva Pacis continentvr. Receu- 
svit illvstravit tabvlas pybHcas et ob- 
seryationes adiecit Johannes Gottlob 
Boehmivs Historiogr. Reg. Hist. Prof. 
p. o. Lips. Yratislayiae, apvd (jvil. 
Theopb. Kornirm et Gampertvm A. 
C (]1J I[) CCLXin. (1763). w 4ce, s. 
XVI. 328. 2. 336. i Index renira k. 
nlb. 7. 

T. I przypis. Augustowi III. 

Rozpoczyna Proemium ad Jos. Andr. Zału- 
ski (str. V-XVI). 

Potem ida: Aurora, Diarium Pacificationis, 
01iva pacis (już podane pod: Acta, T. 
XII. 8. 32). W części II : Acta publica paci- 
ficationis Oliyensis (1 — 200) i z osobnym 
tytułem: Obseryationum ad Joach. Pasto- 
rii Diarium pacificationis oliyensis liber 
singularis (str. 201 —336). Index k. 7. 

— Toż, tomvs II. (tytuł obacz: 
Bibliografia tom XII. str. 32). 

Dedykacya Adolpho Friderico Suecormn Regi. 
Poczem : l'roemium ad Joh. Hardvicum 
Ernestum L. B. a Bernsdroff. Obejmuje : 
Diariuim pacificationis oliyensis a die XXIII. 
Mart. a. 1660. ei regni Sueciae tabularis 
(str. 3 — 490). Christ. Parsbergii Diarium 
pacificationis Oliyensis latine ex danico ver- 
tit Lud. Erici F. Pontoppidanus Hafniensis 
(str 493—572) Joh. G. Boehmii Observatio- 
num ad Joach. Pastorii Diarium pacifica- 
tionis oliyensis (dokończenie, ob. Tom I.) 
(str. 575—648). 

Erlang. Gelehrt. Zeit. 1763. s. 225—8. oraz 
r. 1767. s. 263. 

Akad. — Branic. — Chreptow. — Czartor. 
— Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — 
Ossol. — Raczyńi. — Warsz. Uniw. — 
Zbór wileńs. — Zielińs. 

— Carmina latina. Lipsiae, 1780. 
w 8ce. 

Carni. ad And. Załuski, Jabłonowski, Mosz- 
czinski. 

— Carminum latinorum specimen. 
Lps. (1749). w 8ce. Kijows. 

— De ortu regiae dignitatis in Po- 
lonia recitatio academica (pod tem ryty 
na blasze orzeł trzymający w swych 
szponach berło i jabłko, z koroną na głowie). Lipsiae, ex officina Joh. Frid. 
Gleditschii A. R. S. cio lo ccliiii (1754). 
w 4ce , 2. k. nlb. i 24 stron. 

Ded. Sereniss. Princip. Reg. inter Arcadas 
Lusatio Argiraeo (Aug. III.) ac Ermelin- 
dae Thaleae adclamatis... Lipsiae 8. Kalend. 
Noy. 1754. Crissenius Beroensis P. A. 
(pseudonim). 
Menzel. Staat. Gesch. 1800. str. 543. T. II. 

r. 1767 str. 543. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. — Krasins. — 
Ossol. 

— Poemata. Brunsvigae , impensis 
Orphanotrophaei , 1757. w 4ce, 6 k. 
nlb., 106 str. (Na końcu: Halae Saxo- 
num impr. Schneider). 

Dziełko wydane pod tym samym co poprze- 
dnie pseudonimem: in academia Lips. in- 
ter arcades Crisenii Beroensis. — Na 
str. 99 do 101. jest wiersz łac. na po- 
chwałę nowego wydania wierszy Klemen- 
sa Janickiego. 

— Poetarum polonorum carmina pa- 
storalia ex bibliotheca Zalusciana iteruni 
edita. Altenburgi , apud Gotl. Enian. 
Rtichterum, 1779. w 8ce, XIV. i 80. 
str. 

Przedmowę pisał Joh. Guttl. Boehmius. 

Ded. Joa. Andreae Janocio S. P. D. Jo; 
Gottlob Boehmius. Poczem : Crisenio Beroen- 
si P. A. Jo. Andr. Jauocki Sarmat, felici- 
tatem. 
Obejmuje : 

I) Andr. Schonaeus. Daphnis siye de funere 
Stephani I. R. V. ecloga Primum edita 
est a Schonaeo Cracoviae, typ Andr. Pe- 
tricoyii An. 1588. ąuatemis. — II) Andr. 
Schonaei Palaemon, sive i'romnicuni Cra- 
sinianum in tumultu bellico conseryatum 
ecloga. Primum Cracoyjae excusa tj^pis 
Andr. Petricoyiae anno 1589. ąuaternis. — 
III) Yigilantii Gregorii Alexis ecloga ad 
Stan. Sloncovium electum archiep. leopo- 
liensem gratulatoria. Edita primum est 
Cracoyiae iu officina Math. Siebeneycher 
anno 1566. octonis — IV) Andreae Scho- 
nei Adonis ecloga gratulatoria ad Geor- 
gium Radiyilium ep. Yiluen. ducemą. 
Olycens Cracov. primum edita est in of- 
ficina Lazari an. 1581. ąuatern. — V) 
Joannis Rakyic Alco siye in obitvun Cel- 
siss. Princip. Alberti Radziwiłł Supr. Li- 
tuan. Marescbalici ecloga. Primum Yilnae 
prodiit ex officina Academ. Societatis Je- 
su. Anno 1593. ąuatern. — VI) Philetae- 
ri Jaslis sive de morte Nicolai Jaslovecii 
praefecti Suiatyniens. ecloga. Primum pro- 
diit Cracoy. ex officina Jacobi Siebenei- 
cheri anno 1595. ąuater. — VII) Lauren- 
tii Smiescoyicii Lilio: siye ecloga in qua 
Daphnis obitum Lillae suae deplorat. Ant- BOEHMIUS. BOEHM. 201 yerpiae primum prodiit ex officina Planti- 

niana Balthasaris Moreti Anno 1632. oc- 

tonis. 
Akad. — Branic. — Dzików. — Ossol. — 

Raczyus. — Uniw. Iwows. — Zbór Wileńs. 
— Obacz Acta pacis — Dantiscus 
J. (Poemata 1764) — Pastorius (1763 
— 6, Diarium pacis 01iv). 

GoJęb. o dziejopis. 239. — Janocki Ex- 

cerp. 116 — 7. 138. — Hirsching Histor. 

Handb. I. Cz. I. 319—21. — Juszyń. str. 

19. — Chled. Spis 118—9. — Gadebusch 

Livl. Bibl. i. 82—3. tegoż Abhand. Livl. 

G. 255—60. — Recke u. Napiers. I. 212 

—3. 

Boehmius Jan Reinhold (f 1717) ob. 
OlofF Ephraim (Nuptias 1712). 

BOEHM Martinus Prof. Ord. (11718). 
J. N. J. Ara grati animi immortali Deo 
post et propter clementissime ablatam 
a civitate Thoruniensi ejusąue territo- 
riis praeterito anno pestem, humillirao 
deyotionis cultu erecta a M. Martino 
Bohra G. T. P. P. Anno 1709 m. Mar- 
tio. Thorunii, irapressit J. L. Nicolai, 
folio, kart 26. 

Wyliczając tu epoki w których powietrze 
morowe grassowalo w Polsce i Prusach 
powiada : Sub Lesco Albo Poloniariun Re- 
gę , et Henrico Arciepiscopo Gnesnensi, 
qui titulum Legati nati a Sede Apostolica, 
ob perpetuae legationis munus, Arciepi- 
scopatui Gnesnensi primus intulit, fames 
et pestis toto triennio Cracoviam et Polo- 
niam derastarit. 

Czartor. — Krasińs. 

— Soli Deo gloria. Ara post sub- 
latam iterum a civitate Thorunensis pe- 
stem Deo immortali iterum erecta in 
Januar. an. R. P. C. S. 1711. B. m. fol. 
kart 12. Czartor. — Krasińs. 

— Commentarivs de interregnis in 
Regno Poloniae A. M. Martino Boeh- 
mio, Professore Gymnasii Thorynensis, 
concinnatvs, nvnc e MSto editus, ac 
quibvsdam additamentis avctv8. Thoru- 
nii impressit Jo. Nicolai nobil. senat, 
et gymn. Typographus. 1733. w 8ce, 
k. 4. str. 320. Index rerum kart 10. 

Wydawca M. Martini. Mówi w przedmowie, 
iż wydaje to, co zapowiedział autor w Bu- 
cher Saal I. 726. Wychwala udział w wy- 
daniu Jzaaka Godfr. Goedtkiusa, ucznia 
Boemiusa, i Jana Dan. Hofinanna, kolegi 
gimnazyalnego. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Raczyńs. — Conspectus tertius magistrorum 
ordinis Teutonici generalium sistitus 
in Gymn. Thorun. a M. Martino Bohm 
Prof. Publ. Anno 1712 die XIII. Julij 
editus. Thoruni , impressit Joa. Nicolai 
nobil. Senat, et Gymn. Typogr. 1712. 
w 4ce, k. 10. 

Także w Jenichiusa Meletemata thorunien- 
sia (1727) II. od s. 188—232. — Conspec- 
tus primus 1712. obacz Perschke J. ; se- 
cundus ob. Marrewitz. Ossol. 

— Constantiam Choneciae (Konitz) 
ordini eąuitum Teutonicorum Mariano 
yariis beUis probatam et tandem pristi- 

no haeredi suo redditam Thorunii, 

1699. w 4ce. 

Obacz : Poltzin Szymon. 
Toż w Jaenichii Meletemata Thorunensia II, 
str. 28—77. 

— De Curoniae fatis saepissime 
sinistris acriter pressae, factis autem 
semper praeclaris summe illustrem. 

Jest w Jaenichii Meletemata Thorun. II. 129 

—149. 
Obacz: Hahn Levin Fryd. 

— Dissertatio de insignibus Thoru- 
nensibus 1706. Civitatis patriae insignia 
disąuisitione heraldica illustrata ; respou- 
dente Georg. HenrichsdorfF. Thorunii 

1706. w 4ce, 3 ark. 

Jest w Jaenich. Meletemata Thorunensia 
1726. II. str. 1—28. 

— Dissertatio de corpore doctrinae 
prutenico, ejusque repetitione. Thorunii 

1707. w 4ce. 

— Dissertatio qua ostenditur Bo- 
russos ad generałem expeditionem ex- 
tra fines suos non esse adstrictos. Tho- 
runii 1700. w 4ce, ark. 2. 

Jest w Meletemata Thorunensia II. str. 77 

—107. i T. III. str. 1—24. 
Obacz : Hintz Joh. (1700). 

— Brevis informatio quod Borussi 
bellica generali expeditione non ligen- 
tur. 

W Maletemata Thorunensia 1731. III. str. 
25—80. 

— Ex historia Prussica de repeti- 
tione corporis doctrinae Prutenici the- 
ses, sub praes. M. Martini Boehm Prof. 
Publ. et Visit. in gymn. Thorunii 1699. 
defend, Laur. Christoph Stiege Belgard 
Pomeran. w 4ce , ark. Bj . 

Ob.: Stiege Laur. 

26 202 BOEHM. BOELCK^. — De indigenatu sincera collatio 
juriura et privilegiorum Poloniae et 
Prussiae Regiae ad sopienda statuura 
dissidia. Mente Bona Concordiae Gra- 
tia anno MDCLXIX. 

W Meletem. Thorunens. T. IH. s. 80—97. 

— De lapide cum inscriptione : Vi- 
vant Gedanenses. Thorunii 1703. w 
4ce. 

Jest w Jaenicbius w Meletemata Thorunen- 
sia I. 139—166. str. 

— De figuratis ąuibusdam lapillis 
in Vistulae littoribus collectis. Thorunii 
1704. 

Jest w Meletemata Thorunensia I. 176 — 
171. str. 

— Singularia ąuaedam polonica. 
Thorunii. 1703. 

W Jaenichii Melet. Thonrn. H. 208—216. 

— Theatruna coeli nuptialis, in quo 
vir pi. reverendus, clarissimus atque 
doctissimus Dn. Christianus Roemer, 
ecclesiae Garenscensis pastor vigilantis- 
simus, cum lectissima & virtutibus se- 
xus sui conspicua virgine Anna Maria 
pi. reverendi , clarissimi & doctissimi 
Dn. Aaronis Bliwerniz ecclesiastae Tho- 
runiensis fidelissimi filia , die XXIIX. 
Novembr. anno 1690. feliciter visus 
est, adumbratum a M. Martino Bohm, 
gymn. Thor: P. P. Thorunii, imprime- 
bat Johann Balthasar Bresler. fol. k. 2. 

Czartor. 

— Cum vir maxime reverendus, 
amplissimus atąue doctissimus dominus, 
dominus Ephraim Praetorius ecclesiae 
Thoruniensis senior et ad D. Mariaó 
aedem pastor gravissimus, primam con- 
cionem suam ad coetum Marianam Dom. 
XVI. Trinitatis, anno 1705. haberet, 
non tantum, de honore hoc sacro ei- 
dem ex intimis animi recessibus gratu- 
lari , sed insimul gymnasium de optima 
nota commendare voluit H. Martinus 
Bohm p. p. et visitator. Thoranii, ex- 
cudebat Johannes Conradus Riigerus 
nobilis. senatus et gymn: typographus. 
w 4ce, 4 k. nlb. Czartor. 

— Virtus post funera vivit seu mo- 
numentum aeternae memoriae magni- 
fici atque generosi viri Dn. Danielis 
Wachschlageri, burgrabii regii, reipubl. Thoruniensis proconsulis et gymnasii 
suprerai scholarchae gravissimi die 15. 
Martii pie demortui & 25. eiusdem men- 
sis honorifice decentibu8que ritibus in 
templo Mariano tumulati consecratum 
a M. Martino Boehm , gymn. Thor. P. 
P. Thorunii , imprimebat Christianus 
Bekk typogr. fol. 3 k. nlb. 

Czartor. 
(Boehm Mart.) Diem (Nuptialem) 
viro Martino Bohra ut et Catharinae 
Giżyczki 1694. gratulantur secundae 
classis auditores. Thorunii imprimebat 
Joh. Balthasar Bressler, 1694. fol. 

Czartor. 

— Ob. Hahn Leo Fryd. (Curoniam 
fatis. 1700) — Hintz Joan. (Ex histo- 
ria prussica 1700) — Hrabecius G. 

(1711) — Marrewitz Joan. Jac. (Con- 
spectus Ordinis 1712) — Perschkius 

(1712) — Poltzin Sim. Jak. 1699) — 
Stiege Laur. Chr. (Ex hist. prussica 
1699). 

Lilient. Das gelahrte Preussen 1722. I. 284. 
— Zernecke Beehrt. Thom 1712. s. 36. - 
Praetorius. Athenae Godanenses. 1713. str. 
222 — 21 (podaje spis jego prac, przewa- 
żnie dla literat, polskiej obojętnych). 

Boehm Michael. Discursus de re 
monetaria ob. Behm Mich. 

(Bohm Szymon.) Ara nuptialis 

Viro Dn. Simoni Bohm ut et .... Annae 

Zacheri M. DC. LIX. posita. 

Thorunii, apud Mich. Karnall. (1659). 
w 4ce, str. 8. 

— Hochzeitliche Freude Auf das 

Fest Simon Bohmens ais auch 

der Annen 1659 zu ver- 

stehen gegeben durch .... Freunde 

Gedruckts durch Mich. Karnall. (Thorn 
1659). w 4ce. 

Bohm. Ob. Behm, Boemus, Bohe- 
mus. 

Boehnefeld H. obacz Molier J. Gl. 
(Debita philosophiae 1696). 

BOELCKE Jozef Ignacy (f r. 1785 
lub 1786). Adorea D. Casimiro, regio 
genere et virtute principi, Regni Po- 
loniae, et Magni Ducatus Lithvaniae 
patrono, recurrente annuae solennis diei 
festo, in Mariano academiae Posnanien- 
sis oratorio, praesente amplissimorum BOEMELLM. BOEMUS. 203 hospitum corona , ore facundo Josephi 
Ignatii Boelcke, in inclyta Academia 
Posnaniensi dialectices auditoris, Sacrae 
Regiae Majestatis secretarii. Anno quo 
PrInCeps In terraM ChrlstYs DIVer- 
tit ab aLtIs Die 4ta Martii exhibita. 
Posnaniae, typis Academicis. (1763.) fol. 
sign. dedykacyi e^, nadto Oratio sign. 
Dj (razem kart 18). 

Na początku 1 k. wierszy. Dalej dedykacja 
Franc. Wierusz Walknowski judici, Thad. 
Wysogotae Zakrzewski subjudici, Math. 
Gliszczyński notario, terrestr. Caliss. Tych 
herby w miedziorycie na odwrocie ty- 
tułu. Wiersze podpisali Andr. Wilkoń- 
ski. Mart. Miaskowski. Mart. Wilkoński. 
Ant. Doliński. Ign. Koszutski. Fel. Mia- 
skowski. Józ. Gliszczyński, Walenty Ro- 
szkowski. Kaj. Gliszczyński. 
W dedykacyi genealogia rodzin sędziów. 
Jagiell. — Uniw Iwows. 

— Ob, Chaudon L. Maieul (Dykcyo- 
narz nowy historyczny 1779, 1783 — 

87). 

Batowski Rękop. Ossol. s. 11. 

BOEMELLN Heinricus (a). Gedanen- 
sis (t 1638 w Paryżu). Borussia libe- 
rata lenitati inclyti indomitarum gen- 
tium yictoris Yladislai IV. Sarmatis 
creati, Suecis natł, Regis, auctore Hein- 
rico a Boemelln Borusso. Athenis Fri- 
sianis (Franecker) , Excudebat Uldericus 
Balck, ord. Fris. eorundemą; Acad. 
typog. Anno Gratiae 1636. fol. kart 3. 
i ark. nlb. J. 

Dedykacya Vladislao IV. Polono Regi. Całe 

prozą. 
Jocher Gelehr. Lex. — Hoppe 40. 

Jagiell. 

— Panegyricus in laudem magni 
Polonorum ac Suecorum Regis Vladi- 
slai IV. scriptus sub initio anni 1635. 
Bez w. m. folio, kart nlb. 8. 

Krasińs. 

— Sacrum devotae mentis honori 
Vladislai Sigismundi, Suecorum haere- 
dita,rii, Polonorum noviter creati Regis 
peractum Athenis Bregelauis mensę Fe- 
bruario. Dantisci 1633. fol. str. nlb. 
2 i 36 liczb. 

Hoppe .S9. — Charitius De eruditis gedanen. 
19 — 20. — Jocher Gelehr. Lexic. 1750. 
s. 1177. Krasińs. BOEMENLN (a) Ge. Simon. De abu- 
su canonis iuris Lubecensis, Hand mus 
Hand wahren Gedani 1707. 

(Boemel Georg), Burmistrz Gdańska. 
Wenige Meldung von seinem Leben 
und Tode. Bez wyr. roku. 

BOEMUS Joannes, Aubanus (Beham). 

Omnium gentium mores, leges et ritus. 
Augustae Vindelic. 1520. folio. 

— Toż,..., et ritus ex multis clarissi- 
mis reru scriptoribus a Joannę Boemo 
Aubano Teutonico nuper collecti et novis- 
sime recogniti. Tribus libris absolutum o- 
pus Aphricam, Asiam et Europam descri- 
bentibus. Accessit libellus de Regioni- 
bus septemtrionalibus , earumąue gen- 
tium ritibus , veterum scriptor. saeculo 
fere incognitis, ex Jacobo Zieglero Geo- 
grapho diligentiss : Antverpiae , apud 
Joannom Steelsium in Scuto Burgun- 
diae, anno a Christo nato, 1538. w 8ce, 
k. 149 liczb. , 2 str. nlb. Andreas Pa- 
leospyra Gundelfingius lectori, 4 str. 
nlb. indexu, a na ostatniej znak Ste- 
elsiusa. Czartor. 

— Mores , leges , et ritvs omnivm 
gentivm, per Joannem Boemvm Auba- 
nura, Teutonicum, ex multis clarissimis 
rerum scriptoribus collecti. Cum indice 
locupletissimo. Lugdvni, apud Joannem 
Tornaesium , et Gul. Gazeium, 1556. 
w 16ce, str. 372. i Index. 

Od str. 212 — 217. De Russia sive Ruthenia 
et recentibus Russianorum moribus. Od str. 
217 — 219. De Lithuania et Lithuanorum 
vita. Od str. 219—225. De Livonia, Prus- 
sia et railitibus Marianis. Od str. 225 — 7. 
De Polonia, Polonorumq. recentibus mo- 
ribus. Jagiell. 

— Toż. [Tytuł, jak w edycyi z r. 
1538.] Antverpiae, in aedibus Joannis 
Stelsij MDLXII. Cum privilegio (1562). 
w 16ce, str. 486. i Indeksa dwa. 

Rozdziały : de Russia. Lithuania. Livonia. 
Polonia idą od str. 275 — 294. Powiada 
źe : Polonia Europae regio vasta et piana 
et hoc nomen accepit. Significat enim sla- 
Yonicae linguae: Pole planum. 

Jagiełl. 

— Toż, Antverpiae. 1571. w 12ce. 

— Toż. Lugduni 1576. w 12ce. 

— Toż. Bez w. m. (Lugduni), Joa. 
Tornaesius, 1591. w 12ce. 204 BOEMUS. BOETHIUS. — Toż. Genevae 1620. w 16ce. 

— I costumi le leggi , et Tusanze 
di tutte le genti; divisi in tre libri .... etc. 
Et tradotti per Lucio Fauno ... etc. In Ve- 
netia per Doniinico et Aluise Giglio 
fra. 1566. w 12ce, kart liczb. 140. 

Obejmuje: Della Rossia, ó Ruthenia k. 112 
— 4-. Della Lituania e del vivere delie sue 
Genti kar. ll-i — 5. Della Livonia e Prus- 
sia. k. 115 — 118. DeUa Polonia k. 118 
— 9. Jagiell. 

DzieJo obce. Figuruje w katalogach anty- 
kwarskicb polskich dla tego tylko, że ma 
rozdziały: Russia. Lithuania. Polonia. 
Allg. Deut. Biogr. 1876. III. 30. 
Boemus ob. Behmus. Boehraus. 
BOERGER Jacob z Królewca (1640 
t 13 kwiet. 1688). Echo epi- et ana- 
grammatica coronationis Joannis III. 
sacra. Elbing 1677. fol. 

— Triuraphus Johan. III. Reg. Pol. 
IV. Non. Febr. 1676 regio diademate 
coronati , Danielis , Sadrach, Mesach et 
Abednegonis adumbratus Dea, in actu 
comico. B. w. m. (Elbingae). fol. 

Praetorius. Athenae 1713. s. 274 

BOERNER Christian Friedrich B. 

(1663 t 19 listop. 1753). Oratio pane- 
gyrica in obitum sereniss. et potentiss. 
Poloniarum regis et Saxoniae P. Ele- 
ctoris Friderici Augusti dicta. Lipsiae, 
1713. fol. 

Adelung Lexic. I. 1975. 
Boesa. Połów śmierci ma Jan Al. 
Trembecki. W Gdańsku. 1737. 

Ten niedokładny tytuł biorę z katalogu Lis- 
sner.i. 

BOETHIUS Anicius Maniius Torqiia- 
tus Severinus. (Boecyusz) (ur. w Rzy- 
mie 455 t 23 Paźdz. 554). La conso- 
lation de la philosophie de Boece. a Var- 
sovie dans rimpriemerie Royalle, de la 
Republique aux Peres des EcoUes Pieu- 
ses. 1738. Konsolacya philozophyi Boe- 
cyusza. w Warszawie, w drukarni Jego 
Krolewskiey Mości, y Rzeczypospohtey 
Collegium Scholanim Piarum 1738. w 
8ce, kart 21. str. 507. liczb. 

Nie wymieniony tłumacz Karol Wielopolski 
Margrabia Pincz. i Starosta krakows. — 
Rozpoczyna: Przemowa tłumaczącego (2 
karty) i Preface-Przemowa (sygn. Aj^— D). 

. — Por. wydanie z r. 1751. 

Jocher 362. 

Czarter. — Jagiell. — Ossol. — Konsolacya filozofiii. W War- 
szawie, w drukarni J. Kr. Mości y rze- 
czyposp. Colleg. Scholarum Piarum 
1750. w 8ce, k. 22. str. 507. (po pols. 
i po franc.) 

Jest to taż sama edycya co z r. 1751. tyl- 
ko karta tytułowa inna, i brak przed- 
mowy. Czartor. 

— Consolation de la philosophie de 
de Boece. Traduite du francois par mon- 
seigneur Charles Comte de Żywiec et 
Pieskowa Skała Wielopolski , Marquis 
de Mirów et Pińczów Gonzaga Mysz- 
kowski, Grand ecuyer de la Couron- 
ne : Starostę de Cracovie , generał de 
la Petite Pologne. Dediće k ses illustres 
Fils. Seconde edition. a Varsovie , dans 
l'imprimerie Royalle, et de la Republ. aux 
Peres des ecoles pieuses. 1751. — Konso- 
lacya Filozofij Boecyusza z francuz- 
kiego wytłomaczona. Przez Jaśnie Wiel. 
J. Mci Pdnś, Karola HrAbię n4 Żywcu, 
y Piesko wey SkAle Wielopolskiego Mar- 
grabię na Mirowie y Pińczowie Gon- 
zagę Myszkowskiego, Koniuszego ko- 
ronnego. Starostę krakowskiego, Gene- 
rała Mśło-Polskiego. Przypisana. Zacnym 
synom Jego. Druga edycya. w War- 
szawie w Drukami J. K. Mci y Rzeczyp. 
XX. Scholarum Piarum 1751. w 8ce, 
kart 26 nlb. str. 507. 

Taż liczba kart, zgoła ta sama książka, co 
w edycyi pierwszej, tylko z przedrukowa- 
niem tyt\iłu i przydaniem dedykacyi do Fran- 
ciszka, Józefa i Ignacego Wielopolskich 
synów tłumacza. Text francUzki i polski 
obok. — Przekład prozą i wierszem. 

Dedykacya obejmuje kart 3. W niej Kolle- 
gium Warsz. mówi, że wydaje powtórnie, 
wychwalając polszczyznę tłumacza. Po de- 
dykacyi powtarza się karta tytułowa w 
skróceniu : La consolation de la philoso- 
phie a Varsov. 1750. Onsolacya (tak) fi- 
lozofii Boecyusza. W Warszawie, w dr. J. 
K. M. y Rz. Coli. Sch. Piar. 1750. Da- 
lej idzie przemowa tłumaczącego. Autor 
przekładał oryginał wiersz w wiersz, co 
do ilości syllab i co do kadencyi, a strzegł 
się zakończeń na śei i na go. Strzegł się 
też makaronizmów, nie mogąc jednak uni- 
knąć wyrazów z łacińskiego : natura, ima- 
ginacya, honor i t. p. 

W przedmowie uwiadamia , że dopiero pod- 
czas swego przekłaadnia , dowiedział się 
o przekładzie Bardzińskiego z oryginału. BOETICHER. BÓG. Ossoliński T. I. 204 — Załuski. Bibliot. 
poet. s. 3. — Janocki Lexikon II. 191. — 
Mitzler in Actis Litterariis str. 136. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. 

— De cosolacion e vergel de con- 
solacion. Acobada e imprimida per Mey- 
nardo Vngut aleman e Stanislao polono 
a. Mccccxcix. (1499). 

— De cósolatóe philosophiae libri 
quinque cu preclarłs Joannis Murmelii co- 
mentarijs cumque Rodolphi Agricolę 
Phrysii et Augustiui Dathi doctissimor. 
yirorum in Boetliij parte loculentissime 
enarratione haec est secunda huius o- 
peris impressio. Coloniae 1516. 

— Toż. Bez wyr. r. w 4ce. 

Bibl. J. Borkowskiego. 

— De hebdoraadibus. [Niżej herb 
Polski , Litwy i miasta Krakowa , pod 
którym:] Impressura Cracoviae. (Na koń- 
cu:) Explicit liber de Hobdomadibus. 
w 4ce, 1 ark. bez liczb, i kustoszów. 

Panzer znaczy format w 8ce i daje domnie- 
maną datę 1503. 
Panzer VI, 447. Ł — Jocher 359 i 360. 

— Boetii Severini Patricii et con- 
svlaris uiri , libri quinque , de philoso- 
phica consolatione, iam denuo impressi, 
atque exacti3sima cura a cunctis mendis 
eniendati. Ydalricus Fabri Rhetus ad 
L. (6 wiersz) B. r. m. i dr. w 4ce, k. 
nlb. 59. 

I Na końcu:] Joannes Syngrenius imprime- 

bat Yiennae Pannoniae. Anno Christi M. 

D, XXI E idibus Martij. Carolo V. P. 

F. Aug. Imperante. 
Na odwr. tyt. : Ad generosum adolescentem 

Nicolaum Jarond de Brudzou Polonum 

epistoła Ydalrici Fabri. 
Wierzbo w. II. 974. 

Czartor. — Krasińs. 

— Skuteczny nd wszelkie przygo- 
dy nies:^czę8liwe sposób , wszystkim w 
iitrdpięniu zostAiacym podany, to iest, 
Pociecha Filozoliey, niegdy od Anicy- 
usza Manliusza Torquat4 Seweryno Boe- 
cyusza napisdna, teraz przez W. X 
Jana Alana Bardzińskiego, S. Theolo- 
giey Lektora, Przeora Łęczyckiego, 
Zakonu Kaznodźieyskiego, przetłuma- 
czona, W Thorimiu, nakładem Jana 
Christian^ Laurer4. M. DC. XCIV (1694). Za pozwoleniem starszych, w 8ce, k. 
8 str. 181. i k. 1. 

. Dedyk. do Ter. z Bielińskich Działyńskiey 
Krayczyny Koronney, Podskarbiny Ziem 
Pruskich. Data : Łanciciae 24. Junii 1694. 

Na odwrocie tytułu sześciowiersz na herb 
Bielińskich. W przedmowie zapowiada wy- 
danie tragedyi Seneki. Dzieło tłumaczył 
wierszem i prozą. 

Ossolińs. I. 202. — Jocher 361. — Przy- 
łecki Rkp. podaje: Toż, tamże 1698. w 
Sce. Zapewne to omyłka. 

Czartor. — Jagiell. — Pusłows. — Wi- 
leńs. 

Boeticher Johann ob. Boetlicher. 

BOETTNER Godefred. Suv Szą Theo- 
rematum Uranographicarum Pentas Ter- 
tia e liberioris philosophiae fundamento 
"kóyoi y.cd Trsipą. In florentissima Borus- 
sorum Academia. Consensu amplissimae 
Facultatis Philosophicae publico exami- 
ni subjecta Praeside M. Daniele Lago 
Respondente Godofredo Bottnero Leo- 
berg: Silesio. Ad diem 15. Septemb. 
in auditorio philosoph: horis matutinis. 
Regiomonti ,. typis haeredum Segebadii, 
1639. w 4ce, sygn. A^ — B,. 

Wrocławs, 

BOG Joannes Reg. Pol. aulieus ob. 
Sabinus G. (Poemata 1543). 

Bóg w Trójcy przenajświętszej ob. 
Jan Kanty (1773). 

Boga (Pobożna wcielonego) Matki 
Maryi od Braci y Sióstr Skaplirzań- 
skiego Bractwa chwała etc. Berdyczów, 
w druk. Fortecy N. M. P. 1774. w 

8ce, kart nlb. 28. Krasińs, 

— wielkiego ogródek 1644. obacz 
Waśniowski Woje. 

(Bóg). O wielkości Boga. B. m. i r. 
dr. (17....) w 8ce, 7 k. nlb 

Ded. Stanisławowi Aug. Czartor. 

— Boga (Do), wiersz 1 czerwca 
1792. i Pieśń ochotników, w 8ce. 

Dzików. 

— O Bogu uwagi moralne wiodą- 
ce do wdzięczności za dary. Edycya 
poprawna y powiększona. W Łowiczu, 
1799. w 4ee, ark. C,. 

Bóg ob. Bekań N. (Kalwiński 1640) 
— Bliwernitz (rozmowa 1683) — Bou- 
don II. (nic innego 1686) — Bykowski J. 
(Nocy 1788) — Chełchowski H. (oczło- 
wieczony 1645) — Deus. — Druszkie- S06 BOGACTWO. BOGATY. wicz S. (zapłać za pokój 1 677) — Eckarts- 
hausen (jest miłością 1796) — Tamovius 
Stanisław (1573) — Fenelon (1772) — 
Grimza W. (zapłać za pokój 1635) — 
Grocliowski Stan, (Bogu tablica) — Kęp- 
ski Adam (1795) — Lubomirski Jerzy 
(1779) — Marcinkowski J. (pomóż 1608) 

— Sarnicki Stanisław (O uznaniu 1564) 

— Surowiecki W. (Ekartshauzen) — 
Waśniowski Wojciech (Ogródek 1644) 

— Wielowieyski Stef. (Boże bądź mi- 
łości w 1705) — Wiśniowski Stanisław 
(Rozmowa 1572) — Zakrzewski Filip 
(Odpowiedź 1581). 

Bogactwo w skutkach swych nie- 
szczęśliwe, Komedya na publiczney sa- 
li akademii Wileńskiey Soc. J. wypra- 
wiona r. p. 1766. miesiąca Julii d 

w 4ce. 

Jest to tylko program tej sztuki. O czem 
Trebicki w Bibliotece Warsz. 
Bogarodzica obacz Bielski Marc. 
(1597) — Birkowski X. Fabian (1623) 

— Ciekhuski Piotr (1600) — Costen- 
sis Matheus (1543) — Galatowski Jo- 
an. (Jelecka 1676) — Herburt Jan 
(1570) — Januszewski Jan (Statuta 
1600) — Karp Andrzej (1695) — Kra- 
iński Krzysztof (1608) — Kroczewski 
Hyacint (1650) — Łaski Jan (Statuta 
1506) — Lwowczyk (Leopoliensis) Stan. 
(1543) — Nieliski Jan <1636) — Nie- 
siołowski Kazim. (1743) — Nowodwor- 
ski Bard. (1621) — Piskorski Sebasty- 
an (1706) — Seneka ^ (Z Swazoriey 
1618) — Skarga Piotr (Żołnierskie nau- 
ki 1618, Żołnierskie nabożeństwo 1688) 

— Żołnierz chrześcianski (1789). 
Więcej obacz pod Marya. 

Bogascini Piętro: L'ussedio di Vi- 
enna, poemetto. Padova 1685. per Giu- 
seppe Sardi. 

Ciampi Bibliogr, 

Bogata kamieni speza Jana Obi- 
dowskiego. 1693. ob. Omowski Jan. 

BOGATKO Ignacy. Scientia artium 
railitarium architecturara pyrotechni- 
cam , tacticam , polemicam , perspecti- 
■vam complectens, 8ive lectiones mathe- 
maticae in celsissimi principis Janussii 
Sanguszko Lubartowicz Ensiferi Magni 
Ducatus Lithuaniae, Ordinati Ostro- giensis, Comitis in Wisznic, Tamow 
et Jarosław, obseąuium : nobilitatis Po- 
lonae eruditionem cura Perillustris Ma- 
gnifici ac Generosi Domini Ignatii Bo- 
gatko Ensiferidae Bracłaviensis pro co- 
rona cursus mathematici Leopoli auditi 
sub R. P. Faustino Grodzicki Societatis 
Jesu Matheseós Professore editae. Anno 
Domini 1747. Leopoli typis CoUegij Soc: 
Jesu. Datur facultas cuilibet, opponendi. 
w 4ce, k. 4. str. 161 z 19 tabl. nadto 
1 k. errat. 

Na czele portret Jannsza Xcia Sanguszki 

rytowal we Lwowie Jan Filipowicz. 
Dzieło poprzedza list do Xcia Janusza San- 
guszki o użytku nauk matematycznych i 
o kolejach ich rozmaitych w Polsce. Pod- 
pisany J. B. C. B. Zaczyna Architectura 
militaris , dalej (str. 32) Pyrotechnica. (str. 
1.32) Polemica, (str. 149) Tactica. Tablice 
znaczone sa literami od A — S, 
Akad. — Branic. — Czartor. — Drohob. — 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Raczyńs. 
Wileńs. — Zielińs. 

— Toż. Editio secunda correctior. 
Leopoli, typ. Coli. S. J. 1753. w 4ce. 

Janoc. Lexic. I. •44. 

Bogatko Jan ob. Bohatko J. (1727) 
— Decisio (1726). 

Bogatko Michał ob. Górecki Wa- 
lenty (Głos). 

BOGATKO Stephan. Immaculata Ma- 
riae conceptio festivis laudibus ad ae- 
des comraunis studiosorum oratorii et 
publicae Sodalium congregationis titulo 
ejusdem immaculate conceptae Yirginis 
in amplissimo clarissimorum hospitum 
congressu per Stephanum Bogatko No- 
tarii Terrestris Braclaviensis filium in 
Universitate Zamoscensi Rhetorices au- 
ditorem A. D. 1767. ipsis idibus De- 
cembris celebrata. Typ. Universitatis 
Zamoscensis 1767. w 4ce, kart 8. 

Ossol. 

(Bogatko Wojciech). Dekret zaoczny 
na instancya urodzonych urzędników, 
dignitarzów, ziemian Wdztwa Bracław- 
skiego przeciwko urodzonemu (Woycic- 
chowi) Bogatce otrzymany w Warsza- 
wie 20 czerwca 1761. fol. sign. Aj. 

Batows. Katalog N. 2120. 

Porównaj Buhatho. 

Bogaty w parentelę wirydarz 1705. 

— Ob. Omowski Jan. BOGDANOWICZ 
BOGDANOWICZ. 207 BOGDANOWICZ X. Bernard, Cysters 
(1640 t 23. listop. 1722). Corona vir- 
ginalis de laudibus Deiparae Virginis, 
in Litanias Lauretanas, ex sententijs 
S. Bernardi Abbatis Claraeuallensis Or- 
dinis Cisterciensis, melliflui ecclesiae 
Doctoris; ceu ex fragrantissimis flori- 
bus, Mariae Virginis encomia spiranti- 
bus contexta: omnibus Mariae cultori- 
bus ad contemplandum , et imitandum 
eam ; nec non concionatoribus ad 
praedicandum laudes ipsius, peruti- 
lis: Emin-mo et Rev-mo Principi Jo- 
anni S. R. E. Cardinali de Goessen, 
uti Parthenio Mariano; caeterisve So- 
dalibus Sacrae Archiconfraternitatis ss. 
mi Nominis Mariae sub glorioso Pon- 
tificatu Innocentii XI. anno 1688. ere- 
ctae in ecclesia S. Stephani super Cac- 
cum in Urbe; dedicata a R. P. F. Ber- 
nardo Bogdanouiiz Polono, S. Th. D. 
Monacho Ordinis Cisterciensis mona- 
sterij Andreouiensis , et procuratore gen. 
eiusdem ordinis substituto in urbe. Ro- 
mae, ty pis Reuerendae Camerae aposto- 
licae. M. DC. XCI. (1691). Superiorum 
licentia, w 4ce, kart 8. str. 282. 

Dołączony wizerunek Najśw. Panny. Dedy- 

kacya Kardynałowi Janowi de Goessen, 

i caZemu Bractwu imienia Maryi, w r. 1688 

w Rzymie założonemu. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Gratiarum actio pro redemptione 
generis humani, triginta tria epitheta 
ordine alphabetico complectens: sanctis- 
sirao crucifixo Domino Jesu Christo re- 
demptori mnndi, in Ecclesia S. Pauli 
extra urbis Romae muros miraculis coru- 
scanti, ex particulari devotione et voto 
exhibita , et dedicata simul cum libro 
Philosophiae Christianae a R. P. Ber- 
nardo Bogdanovitz Polono, Copriunicen- 
si, sacerdote, monacho monasterii An- 
dreovien. ordinis cistercien. Romae an- 
no M. D. C. XCVII, ex typogr. Jo- 
annis Jacobi Komarek Bohemi apud 
sanctos Vincentium et Anastasium in 
Trivio. Superiorum permissu. (1697). w 
8ce, str. 256. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Magnalia Dei, ostensa in Maria 
Matre filii sui: Comprehensa xxiv. | elogiis de praerogativis Beatae Mariae 
Yirginis. Ex sententiis Melliflui Docto- 
ris Sancti Patris Bernardi, lideliter de- 
sumpta, et concinne disposita. Deipa- 
rae Yirgini Mariae Lauretanae dedica- 
ta simul cum opusculo Thesauri divitia- 
rum caelestium , a R. P. Fr. Bernardo 
Bogdanoritz polono sacerdote monacho 
ordinis cisterciensis. Romae, M. DC. 
XCIII, typis Jo : Jacobi Komarek Boemi 
apud S. Angelum Custodem. Superio- 
rum permissu. (1693) w 4ce, str. 62. 
(wierszem). 

Ob. niżej : Thesaurus. 

Czartor. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Breyis notitia de mysteriis sa- 
crae domus Nazarenae nunc Laureta- 
nae, ex testimoniis diversorum aucto- 
rum collecta, Deiparae Yirgini Mariae 
Lauretanae dedicata a R. P. Fr, Ber- 
nardo Bogdanovitz polono, sacerdote, 
Monacho Ordinis Cisterciensis. Anno 
qVo postqVaM nataLIs Beatae VIrgI- 
nls ceLLa sit portata ab angeLIs In 
partes ItaLIae , treCentos nonaginta 
oCto annos flnlt orbis, regnante In 
eo InnoCentlo Papa XII. Romae, ty- 
pis Joan. Jac. Komarek Bohemi apud 
S. Angelum Custodem M. DC. XC. III. 
(1693). Superiorum permissu. w 8cej k. 
6 nlb. (wierszem). 

Ob. niżej : Thesaurus. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Philosophia Christiana de crea- 
tione et recreatione hominis. Ex .... 
operibus S. Bernardi Abbat. Clarev. 
desumpta et concinne disposita .... in 
tres tomos divisa . . . studio et labore 
R. P. Bernardi Bogdanovitz polono. Ro- 
mae, typ. Joan. Jac. Komarek 1697. 
w Sce, T. I. k. 22. (Praefatio ad Lecto- 
rem) str. 432. i 455. i rejestr. — T. II. 
str. 928 i rejestr. -- T. III. str. 922 i 
rejestr. 

Ded. Mariae Casimirae, reg. Pol. olim Jo- 
annis III. consorti. Warsz. Uniw. 

— Philosophia Christiana dogmati- 
carum veritatum de creatione et recre- 
atione hominis ex Theodidactis Libris 
Melliflui Ecclesiae Doctoris Sancti Pa- 
tris Bernardi Abbatis primi Clareval- 
lensis .... cui est annexa Gratiarum Ac- 208 BOGDANOWICZ. BOGDAŃSKI. tio pro redemptione gcneris hamani... de- 
• dicata. Compactum studio et labore Ber- 
nard! Bogdanowitz S. T. D. Romae, 
1697. ex typographia Joaiinis Jacobi 
Komarek. folio, k. 20 str. CIV. i 578 
oraz index str. 66. 

£xempl. z dedykacją Augustowi II. jest w 
Bibl. Uniw. Warsz. 

— Thesaurus divitianim caelestium, 
misero generi humano. In Annunciatio- 
ne Beatae Mariae Yirginis, et lucar- 
natione Verbi Filii Dei Patris, miseri- 
corditer elargitus. Ex sententiis melli- 
flui Doctoris S. P. Bernardi Abb. Cla- 
ravallensis, ordinis Cisterciensis propa- 
gatione patriarchae, non minus fideliter 
collectus, quam ordinate compactus. In 
duas partes distinctus. Prima pars agit 
de exordio humanae saliitis, in saluta- 
tione angelica exortae : continens expo- 
sitionem evangelii , Missus est. Secunda 
pars agit de progressu humanae salutis, 
in Incarnatione Dominica initiatae: Com- 
plectens mysteriura et fructum Incar- 
nationis Dominieae. Cui etiam annexa 
sunt XXIV. E logia de praerogatiyis Bea- 
tae Yirginis Mariae. Opus tam ipsis 
Concionatoribus , quam caeteris Chri- 
stianis , praesertim piae devotionis va- 
care cupientibus perutile ac necessa- 
rium: Compositum opera et studio R. 
P. Fr. Bernardi Bogdanovitz Poloni 
Sacerdotis Sac. Theol. Doct. MonachiOrd. 
Cistercien. Monasterii Andreovien. in 
Polonia, et Procuratoris Generalis Sub- 
stituti in Urbe. Romae, Typis Joaiinis 
Jacobi Komarek apud S. Angelum Cu- 
stodem 1693. fol. min. 33 kart nlb. 
oraz str. liczb. 455. 

Na przodzie znajduje się: Brevis notitia 
de mysteriis Sacrae Domus Lauretanae 
etc. Dedykacja dzieła do Innocentego 
XII. Papieża. 
Jocher 5917. — Siarczyńs. Obraz I. 38. — 
Barącz Żywoty Ormian; s. 410. — En- 
cykl". Org. III. 272. mylnie ma że f 1708. 
— Bibl. Warsz. 1858. T. 69. s. 5.30. — 
Bandt. H. dr. k. p. lU. 179. — Ciampi 
Bibliogr. I. 25—6. 
Czartor. — Jagiell. — Uniw. Iwows. 

Bogdanowicz Bohdan ob. Berkow- 
ski Jan Pawłowicz (Objaśnienie 1605) 
 — Pawłowicz Jan (Objaśn. 1605). Bogdanowicz Marcin Jan, kanonik ob. 
Yenceslaus a S. Franc. (Annus scho- 
lasticus 1696). 

BOGDANOWICZ Roszko Stefan. In 

Dei Nomine Amen. Conclusiones juri- 
dicae de priyilegiis Clericorura tum de 
Regularibus et Monachis ex Imo Insti- 
tutionum juris canonici et 1. Decret. 
desumptae. [Na końcu :] Has theses pro- 
pugnandas suscipit die 9 Martii 1758. 
w 4ce, k. 2. 

Barącz Żyw. Ormian 84. Ossol. 

BOGDANOWICZ Szczepan. Wyraz 
szczeroźyczliwy w dzień imienin Fili- 
pinie Tepperowey 1. maja 1790. ofia- 
rowany przez .... Warszawa, w 4ce, 
2 karty. . 

BOGDANOWICZ (BOHDANOWICZ) To- 
masz, Dominikan (ur. 1658 f 13 marca 
1718). Traba nowego testamentu przy 
okropney ruin krwawych całego świa- 
ta tragedyey słodkobrzmiacym dzieł 
heroicznych świętych Pańskich dźwię- 
kiem , serca wiernych strapione , różne- 
mi ciesząca kazaniami, ogłoszona i do 
druku podana r. p. 1716. z polecenia 
starszych. Część I. w drukarni Jasnej 
góry Czestochowskiey. folio, k. 11. str. 
534. 

Na tytule rycinka klasztoru Częstochowskie- 
go: Dalej herb Pilawa. Przypisał Teodo- 
rowi Bisk. Warmińskiemu, Józefowi AVdzie 
Kijowskiemu , Alexemu Wdzie Smoleńskie- 
mu , Stefanowi Eefer. Kor. , Stefanowi 
Strażnikowi W. Kor., Jakubowi Scie Cze- 
chryńskiemu i Piotrowi Scie Czerkaskie- 
mu Potockim. Są to Kazania świetalne. 

X. Barącz Żywoty Ormian 89 — 96. str. — 
Encyklop. Orgelbr. III. str. 91. — Ba- 
rącz Rys dziejów Zak. Kaznodz. II. str. 
110 — 112. — Chodykiew. De rebus ge- 
stis 1780. str. 340. — Swiejkowski Swią- 
tnica s. 316. — Siennicki St. Dawna dru- 
kar. 1886 s. 2. — Kraszewski Okruszyny 
I. 228. Warsz. Uniw. 

Bogdanowicz Wojciech ob. Borowicz 
W. A. (Gazophylacium 1682). 

Bogdański Franciszek obacz Zadzik 
Jakob (Nayis 1636). 

BOGDAŃSKI Gabryel Grzegorz. Cla- 
va trinodis verioris Alcidae, crux Theo- 
dori Potocki archieppi Gnesnensis in 
aditu suo ad Cathedram a devincto BOGDAŃSKI. BOGDAŃSKI. 209 cultore suo G. B. Varsaviae, S. P., 
1724. fol. sig. G,. 

Oratio podpisana: Gabr. Bogdański subdel. 
offic. castr. Sandec. Ossol. 

— Equus animosTis sacratioris Bel- 
lerophontis divi eąuitis Georgii in Mar- 
tiali carapo, indefessus, in Olimpiaco 
honorum cursu , insuperabilis , ad in- 
gressu in supremae dignitatis fastigia, 
inclyti palatinatus Sandomiriesis^ prom- 
ptus. Celsissimo illustrissimo et excel- 
lentissimo Domino, D. Georgio Alexan- 
dro S. R. J. Prineipi, in Wiśnicz, Ja- 
rosław, Koniecpol, Szarogrod, Jazło- 
wiec, Raszków Comiti. Ducat' Rosin: 
haereditario domino a Lubomirz Lubo- 
mirski , palatino Sandomiriensi , gene- 
rali Velt Mareschalco exercituum Sac. 
Caesar: Majestatis: Sandecensi etc. etc. 
capitaneo. Sub felicissimis, ejusdem, 
inaugurationis , auspicijs a fideli manu 
cultoris sui, officij castrensis capitan: 
Sandec : subdelegati jurati , ad ascen- 
sum honoris porrectus. Anno exortae 
in terris aequitatis. M. D. CC. XXX: 
die 21. Aug: Cracoviae, typis Jacobi 
Matyaszkiewicz , S. R. M. illustrissimi 
et rererendissimi D. Episcopi Cracovien- 
sis Ducis Severiae Ordinarii typographi 
fol. kart 14. nlb. (ark. Fg). 

Czartor. — Jagiell. 

— Konterfekt prawdziwy wielmo- 
źney ś. p. Jej Mości Paniey Heleny 
ostatniey z Rytwian Zborowskich, Łę- 
towskiey wysokiego urodzenia , hero- 
icznych cnot y świątobliwego życia, 
drogierai farbami adumbrowany. Wiel- 
możnemu Jego Mći Panu Stanisławowi 
z Łętowa Łętowskiemu. Chorąźemv 
Woiewodztwa y podwoiewodzemv Kra- 
kowskiemu sędziemu gi'odzkiemu bieck. 
żałosnemu małżonkowi. Wielmożnemu 
potomstwY y ponich ndstępuiacym dla 
miłego wspomnienia, na uymę żalu od 
nayniższego wielkiego imienia ich cul- 
tora przy akcie pogrzebowym u W W. 
00. Reformatów Bieckich wystawiony. 
Roku wyobrażenia w ciele ludzkim bo- 
skiego 1728. dnia.... W Krakowie w dru- 
karni Jakuba Mdtyaszkiewiczś, J. K. M. 
typografś,. fol. kart nlb. 24. (ark. N,). Na odwrocie herb Zborowskich , poczem 1 
karta dedykacji. — Nadpis karty następ- 
nej : Panegyris. 

Łetows. Katalog IV. 308. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. 

— Metaphora p4negiryku życia ludz- 
kiego przy exordium szczęśliwcy wie- 
czności , y epilogu , doczesnego życia, 
albo Przenosiny Adama, z doczesnego 
roskoszy światowych R4iu db nieśmier- 
telney wieczności Empiru Jaśnie Wiel- 
możnego Jmci Pana Jozefa Adama z Lu- 
bowce Lubowieckiego, Starosty Oświę- 
cimskiego, przy assystencyey zbawien- 
nego Krzyża Jaśnie Wielmożnych, Jch- 
mośćiow Panów Jozefa Woiewo : Ki- 
iowskiego, y Stanisława Strażnika, W. 
X. L. M. T. Koron: na Złotym Poto- 
ku Potockich; przy idsnośói wiecznego 
świ4tła J. Wielmożnego J. Mci. X. Mi- 
chała Kanonika y Officiała Generalne- 
go Krukowskiego, y Wielmożnego J. 
Mci Pana Franciszka Podczaszego War- 
szawskieco (tak), z Grdnowa Wodzic- 
kich, wielkim imionom J. Wielmożnych, 
Wielmożnych domów z kolligowanych, 
J. Wielmożnego Lubowieckiego, Prze- 
świętney Prozapii y Sukcessorom, dla 
dystrakcyi wćięszkim żalu, przez ży- 
czliwego Jch Mciow M. W. M. Panów 
Cultora, pod czas pogrzebowey, nś, gó- 
rze Karmelu umbry obiasniona. Roku 

zwyćiężoney śmierci 1726. dniś, w 

Krakowie , w drukarni akademickiey. 
folio, sign. ark. Ej. (kart 10). 

Na odwrocie tytułu miedzioryt : dwie śmierci, 
jedna kosząca, druga ostrząca kosę na 
kamieniu. 1 od tem czworowiersz. Na ry- 
cinie kamień młyński czyli Kuszaba zna- 
mionował herb Lubowieckich. 

Akad. — Jagiell. 

— Pałac nieśmiertelney sławy, a 
raczey Swiątnica honorów trzema trą- 
bami przcświetn. herbu Jordanów gło- 
śna i ozdobna, Królewskiemu Kazi- 
mierza imieniowi Wmu Jmci Panu Ka- 
zimirzowi Jordanowi, Staroście Siemie- 
chows. Półko wnikowi Chorągwi Pan- 
cerney J. W. Jego Pana Wandalina 
Mniszka Kasztelana Krakowskiego Sa- 
nockiego Jaworows. etc. Starosty przez 
dawnego wielkiego Jordanów imienia, 
kultora wystawiony i dedykowany, Ro- 

27 210 BOGDAŃSKI. BOGDAŃSKI. ku którego Król Niebies. w przybytku 
natury ludzkiey obrał mieszkanie 1745. 
dnia 26. Marca. W Krakowie, w dru- 
kami Michała Józefa Anton. Dyaszew- 
skiego J. K. M. Typ. fol. kart nlb. 19. 
Czartor. — Ossol. 

— Prezent od Boga dany Jaśnie 
Oświecony S. P. R. Xże Tlieodor Hra- 
bia na Wiśniczu y Jarosławiu z Lubo- 
mirza Lubomirski Woiewoda Krakow- 
ski Starosta Spiski Woysk Nayiaśn. Ce- 
sarza J. Mci Marszałek Polny y Ge- 
nerał Religiey na obronę Oyczyzny, na 
zaszczyt Senatowi Korony Polskiey 
pro oraculo y prześwietnemu Woie- 
wództwu Krakows. za Wodza na fa- 
stigium Wawelu Krakowa lokowany 
przez życzliwego y nayniźszego Kul- 
tora wielkiego imienia Xiaźęcia Jmci 

prezentowany. Roku 1732. dnia 

W Krakowie w druk. Jakuba Matyasz- 
kiewicza. fol. str. 80. 

Warsz. Uniw. 

— Scena traiczną przez nieuchron- 
ne fatum Wielm: Jegomości Pana Sta- 
nisława z Łętowa Łętowskiego Chorą- 
żego Przesw : Woiewodztwa Kraków : 
na theatrum publicznego żalu wypra- 
wiona Wielmożnym pozostałym , Wiel- 
kiego Oyca ; rowney godności sy- 
nom, y córce: Wielmożny JmCi Pa- 
niey Konstancyey z Łętowa Jordano- 
wey, Sędziny grodzkiey Sandecki. Prze- 
wielebnemu w Bogu JmCi Xiędzu Da- 
mianowi , Gwdrdyanowi Lwowskiemu, 
Zakonu Braci Mniejszych Frśnciszka 
Świętego. Wielmożnemu JMCi Panu 
Stanisławowi , Podstolemu Wojewod : 
Kjakow., Sędziemu Grodzkiemu, Biec- 
kiemu Chorążemu Zndku Pancernego. 
Jasn: Osw: Xiażęcia JraCi Kasztelana 
Krakowskiego. Wielmożnemu Jmci Pa- 
nu Janowi, Sędziemu Owruckiemu, To- 
warzyszowi chorągwi Pancerney Nay- 
\kśn: Króla Jm Ci Augusta, Wielmo- 
żnemu JmCi Panu Jozefowi, Towarzy- 
szowi Chorągwi Usarskiey, J. O. XCia 
JmCi Kń^ztelana Krukowskiego z Łę- 
towa Łętowskim. Na widok świAtu, 
przez prawdziwego sługę y kultora. 
Wielkiego Imienia, do tegoż należące- go. Przy akcie pogrzebowym, w koście- 
le WW. 00. Reformatów w Beczu 
pokazana. Roku ndrodzonego na śmierć 
Boga 1735.... Septembris. W Krakowie, 
w drukarni Jdkubi MatyaszkiewiczA 
J. K. M. y J. O. X. J. Biskupd Kra- 
dowskiego Xiażęćia Siewierskiego, or- 
dyn^ryinego typograph^, (1735). fol. 
kart 18. 

w dedykacji wspomina Helenę ze Zborow- 
skich matkę. Mówi że lat -lO był w ich 
domu spektatorem szczęścia faworu. Cała 
mowa proza i wierszem. Na końcu czwo- 
rowiersze. Jeden rym : Mary- anny, ta dru- 
ga polowa przeniesiona do drugiego wier- 
sza. 

Akad. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Trinum et unum Deo simile. 
Nempe divina iustitia e trino statu Rei- 
publicae Polonae orta in Parlamento Regni 
Tribunalis Lublinensis, in Illustrissimis et 
amplissimis nominibus lUustrissimi ac 
Reverendissimi Domini, D. Hieronymi 
Wysocki , Custodis ecclesiae metropoli- 
tanae Gnesnensis , et Vladislaviensis, 
Archiabbatis Tremesnensis Tribunalis 
Regni Praesidentis lUustrissimi et Ex- 
cellentissimi Domini D. Stanislai in Złoty 
Potok Potocki , Excubiarum Magni Du- 
catus Lithvaniae Praefecti Rubieszo- 
viensis: Opolinensis etc: Capitanei Tri- 
bunalis Regni Mareschalci aliorumq; 
Illustrissimorum Sacrae Themidis Prae- 
sidvm. In suo ad Minoris Poloniae 
Thronum, ingressu, sub auspicio semi- 
trinae Potocciorum Crucis. Orbi Lechico 
emineus. A Minoris Poloniae incola, 
Nobili Palatinatus Cracoviensis. Demon- 
strata. Anno- SSmae Trinitatis mysterij, 
a sole justiciae revelati. 1726. die . . . 
fol. k. 22. (ark. LJ. 

Dedykacya Trybunałowi którego skład wy- 
mieniony na dwóch kartkach. Na końcu 
podpisany autor. Miejsce druku nie wy- 
mienione. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Tvba yocalis triumphali palati- 
natus cracoviensis. Assistens vCxillo illv- 
striset magnifici D; D: Stanislai a Łę- 
tow Łętowski vexiUiferi palatinatvs cra- 
co : vicecapitanei et ivdicis Cast. Bie- 
cae : vicepalatini cracoviensis immorta- 
lem famam et generis dignitatem. Re- BOGDANSKL BOGUCICKI. 211 sonans. Sub fełicissimis auspicijs inau- 
gurationis ejusdem. Ab addictissimo cul- 
tore suo amplissimo mecaenati oblata 
Anno. Abbreviati Verbi toto YOcaKs or- 
be. Lublini Typis CoUegij S. J. Anno 
MDCCXXII. (1722). fol. kart 6. 

Proza. Od ark. C. wiersz : Columna honoris 
S. Łętowski. Jagiell. — Ossol. 

Bogdański Gabryel pseudonym ob. 
Wiśnio wiecki Janussins dux (Lutnia we- 
soła 1734). 

Bogdanus Wojevoda obacz Górecki 
Leonh. (1672) — Łasicki Jan (1578). 

Bogdaszewski Helias ob. Chodkie- 
wicz Georgius (1595) — Paren talia 
(1595) — Threni (Parthenicae sodali- 
tatis Laz. Kmitae 1594) — Szymanow- 
ski M. (Threni in obitum 1596). 

Bogdaszewski Karol ob. Komparski 
Jan (Threnodiae 1593). 

Boginie słowiańskie ob. Paszkow- 
ski Marcin (1608). 

Boglewski Stanislaus ob. Godebski 
Martinus (1691). 

Bogomiii ob. Yigilantius B. (1688). 

Bogomyslije w polzu prawowiernym, 

Socz. Joanna Maksimowicza , napiecz. 
w Czernigowie 1710. w 8ce, kart 13. 
i 361. 

Tołstoj N. 222. — Karat. N. 1316. — Bibl. 
publi. Petersb. — Bibl. Karatajewa. 

— Toż, napieczat. w Czernigowie. 
1711. w 8ce. 

Sopikow Cz. 1. N. 150. — Karataj. N. 1H31. 

— Bibliot. publicz. Petersb. — Bibl. Aka- 
demii nauk w Petersb. 

Bogorodice diewo, rifmami słozisia 
Archiepisk. Joannom Maksimowiczom. 
Napieczat. w Czernigowie w 1707. fol. 
kart 17, 297 i 2. 

Sopikow Cz. 1. N. l.Sl. — Tołstoj N. 213. 

— Karat. N. 1274. — Bibliot. Publicz. 
Petersb. — Bibl. Karataj e w. 

Bogorya Piotr ob. Skotnicki. 

Bogoryjski kościół obacz Dyaryusz 
(1728). 

Bogowie ob. Pomey Fr. (1768). 

Boguchwał ob. Boguphalus. 

BOGUCICKI Józef Kanty Nepomucen, 
syn Berka Lewkowicza (f 28 Grudnia 
1798). Assertiones ex historiae ecclesia- 
sticae saeculo primo selectae per M. 
Josephum Bogueicki S. Tb. Drem, hi- storiae ecclesiasticae professorem, du- 
biis et objectionibus faciente satis M. 
Martino Fiałkowski artium liberalium 
et philosophiae doctore, historiae eccle- 
siasticae auditore , in collegio theologico 
scholae principis Regni Poloniae pro 
exercitatione publica expositae anno ae- 
rae christianae 1781 die 3. Julii. Cra- 
coviae typis Uniyersitatis w 8ce, 17 
kart nlb. (Ark. BJ. Akad. 

— In Nomine Domini Amen. Con- 
clusiones theologicae de scriptura sacra 
et traditionibus pro disputatione Lunari 
mensę Martis absolvenda, expo8itae. 
(Bez osób. tyt.) B. w. m. (1766). w 4ce, 
k. 2. 

Na końcu : Disputabuntur publice in lecto- 
rio CC. DD. theologonim a. D. 1766. die 
13. M. Martii. Couclusiones defendente V. 
Josepho Bogueicki sub asistentia M. Sta- 
nislai Patelski. Jagiell. 

— In Nomine Domini Amen, Con- 
clusiones thelogicae ex cursu morali, 
Menti D. Thomae Angelici et Eccl: 
Doct: conformes. A. M. Josepho An- 
tonio de Cios Sacrae Theologiae prae- 
sentato, CoUega Majore, Syradiensi Can- 
cellario, Ecclesiarum ; CoUegiatae S. Flo- 
riani Clepardiae ad Cracoviam Canoni- 
co, Parochialis in Nasiećhovice Curato, 
Academiae Pinczoviensis , Contubernii 
Philosophorum , necnon Sholarum (sic) 
Novodvorscianarum Provisore. Obiectis 
satisfaciente M, Josepho Cantio Boguei- 
cki Artium liberalium & Philosophiae 
Doctore & Professore, Scholae Sancti 
Stephani Seniore. Publicae disputationi 
in Lectorio CC. DD. Theologorum ex- 
positae. Anno Domini 1767. die.... Men- 
sis Novembris. Cracoviae Typis Acade- 
micis Collegii Majoris. w 4ce, 4 k. nlb. 

Bandt. Hist. Bibl! U. Kr. S. 148. 

Jagiell, 

— Continuatio controversiarura quae- 
stionum juris , ad disputandum exposi- 
tarum VII — XIV. obacz Marciszowski 
Jakob (Controyersae quaestiones 1771). 

— In Nomine Domini Amen. Cul- 
tus Duhae B. Isaiae Bonerio Sacrae 
Theologiae Doctori , Ordinis eremitarum 
S. Augustini , Provinciae Polonae, Con- 
ventU8 CracoYiensis ad aedes S. Catha- 212 BOGUCKI. BOGUCKI. rinae Yirgmis et Martyris exhibitus. 
Per dedicationem Thesium theologica- 
rum disputationis publicae in alma Uni- 
niversitate Cracoviensi defendente Con- 
clusiones Excel: Dńo M. Joseplio Bo- 
gucicki, Phiae Dre, Scholae S. Stephani 
Seniore. Sub assistentia M. Stanislai 
Patelski Sacrae Theologiae Professoris 
Collegae Majoris , Ecclesiarum ; CoUe- 
giatae S. Floriani Clepardiae ad Gra- 
co viam Canonici, Parochialis S. Ste- 
phani Craeoviae Prapositi, Seminarii 
Vice-Praefecti. Cracoviae Anno Dńi 
1767. Mensę Martio. w 4ce, 272 a^"!^. 
Na arkuszu A^: Synopsis vitae B. J. Boneri. — 
Na ark. C. idą: Theses de Invocatione 
et cultu Sanctorum menti D. Thomae Aug. 
conformes. — Rycina na odwrocie tytułu wy- 
stawia Błog. Bonera. Pod ryciną podpis 
SC. Elev. Crac. 
Jocher 2698, 5501. 
Porównaj : Boner J. (Cultus). 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. 

— Kazania o niektórych chrzescian- 
skiey religiey prawdach, przez Xiędza 
Józefa Bogucickiego Akad: Krak: w Kol- 
legiacie Warszawskiey Świętego Jana 
w czasie czterdziestodniowego postu Ro- 
ku 1778. powiedziane, w Warszawie w 
Drukarni Piotra Dufour^ drukarza J. K. 
Mci y Rzeczpospolitey. M. DCC. LXX. 
IX. (1779.) w 8ce, 168 str. 

Przypis. Xięciu MichaJowi Poniatowskiemu 

Bisk. Płock, i t d. 
Zaczyna : Kazanie o cierpliwości chrześciań- 

skiej , kończy : na święto niepokalanego 

poczęcia P. Maryi. 
Jocher 3016. Jagiell. — Wileńs. 

— Laudatio funebris perillustris olim 
clarissimi et reverendissimi Domini D. 
M. Jacobi Michaelis Marciszowski , u- 
triusąue iuris Doctoris, et Professoris, 
eiusdemq; Facultatis Procancellarii et 
Decani , CoUegii iuridici Senioris Patiis, 
Ecclesiarum ; Cathedralis Cracoviensis 
Canonici, Collegiatae S. S. O. O. Pri- 
micerii , Parochialis in Koniusza et Po- 
biedr Curati , Librorum per Diaecesim 
Cracoviensem Censoris, Ordinandorum 
et Approbandorum Examinatoris, judi- 
ciorura Illustrissimi Consistorii Genera- 
lia Cracoriensis Judicis Surrogati, Con- 
tubcrniorum ; Regio-Jagelloniani, Juris- peritorum, necnon Coloniae Academi- 
cae Tarnoviensis Proyisoris, viri de 
Republica Litteraria et Ecclesia Dei 
optime meriti. Dum in Ecclesia CoUe- 
giata SS. 00. Cracoviae pientissi- 
rais ejus manibus. Solennes exequia6 
ritu Catholicae ecclesiąe persolverentur. 
Nomine maestisśimorum academicorum 
Ordinum lugubri calamo M. Josephi, 
Nepomuceni, Cantii Bogucicki philoso- 
phiae Doctoris ejusdemq; professoris, 
yenturae posteritatis memoriae commen- 
data, Anno post Christum Natum 1773. 
die 13. Mensis Martii. Cracoviae, typis 
Seminarii academico-dioecesani. w 4ce, 
13 kart. 

Przypisał prozą egzekutorom testamentu : 
X. Antoniemu Zołędziowskiemu ob. pr. i 
S. Teol. Dr. i Prof. X. Franciszkowi Zię- 
bińskiemu ob. pr. Dr. i dziekanowi kol- 
legiaty WW. SS. , oraz Franciszkowi Ant. 
Cwierzewiczowi , ob. prawa professorowi 
i Kanonikowi kollegiaty WW. SS. Prawie 
żadnych nie ma szczegółów do jego ży- 
wota. Krasińs. — Ossol. 

— Oratio Josephi Bogucicki S. T. 
Doctoris, Historiae Ecclesiasticae in Col- 
legio theologico professoris, Scholae Re- 
gni Cracoviensis secretarii, cum in ea- 
dem Regni schola, Universitate Craco- 
viensi, ab amplissimo publicae institu- 
tioni Praefectorum Collegio, studiom m 
reform atio introduceretur. Anno aerae 
Yulgaris 1780. die 29. Septerabris Divo 
Michaeli sacra, dicta. Bez wyr. m. i r. 
(Cracoviae 1780). w 4ce, kart nlb. 6. 

Jocher 1321. Jagiell. — Ossol. 

— Ob. Ankwicz Józef (List 1781) 
— Marciszowski Jak. (1771) — Mer- 
ces (1764) — Mrugaczewski Michael 
(1769) — Muszyński Józef Kanty (1769). 

Muczkow. Rozmait histor. 7 — :^6. — Mucz- 
kowski w Dwutyg. liter. T. I. s. 12. 47. 
75. i 53. — Bandt. Hist. bibl. Uniw. 148 
— 151. — Encykl. kościelna II. 440. 

BOGUCKI Ambrosius Ignatius. Por- 
tentum naturae saeculorum prodigium, 
in carue Angelus D. Thomas de Aqui- 
no. Reverendissirao in Christo Patri P. 
Stephano Demsich Fratrum Eremitarum 
Ord : S. Pauli primi Er : priori generali 
dignissimo, Sacrosanctae Theologiae Doc- 
tori eximio &c. &c. Patri, Patrono ac 
Protectori gratiosissimo colendissimo. Ad BOGUCKI. BOGUCKI. 213 auspicatissimum ejus sarmaticum in or- 
bem adventiim , devotó obseąuii, et fi- 
lialis subjectionis cultn , una cum phi- 
losophicis, applaudentis angelicae scho- 
lae thesibus ad intuendura propositura. 
Et in augustissimo, prodigiis Clari-Mon- 
tis Częstochovien.sis Mariaeburgo in an- 
nuo solennitatis suae recursu a relig: 
in Christo Fratre Ambrosio Ignatio Bo- 
gucki O. S. Pauli P. Eremitae Phil : 
auditore , ejusdemq ; defendente. Prae- 
side Rev: in Christo P. Brunona Jose- 
pho Chojnacki ejusdem instituti, A. A. 
L. L. et Phil: Professore actuali ac 
Ordinario. Oratorio argumento demon- 
stratum. Anno qu6 portentum porten- 
torum maximum incamatum 1730. die 
7. Martii Typis Clari Montis Częstocho- 
yiensis. fol. k. nlb. 12. 

Na czele miedzioryt na wielkim arkuszu, 
zdaje się zagraniczny. Przedstawia Papie- 
ża na tronie, Sw. Tomasza i kościóJ go- 
rejący. 
Na ark. D. są Assertiones philosophicae. 
Oratio zawarta w sześciu kartach. 

Jagiell. 

BOGUCKI Henryk (f w Pińsku 1782). 
Adamo Czartoryiski, Augusti Principis 
Palatini Russiae, Ducis in Zuków, Ca- 
pitanei Camenecensis , Latyczoyiensis, 
Filio, in Sieniawa, Jarosław, Szkłow, 
Satanow, Miaedzyboz, Grzymałów, Tow- 
stG; Tarnoruda, Brzezany etc. Haeredi 
et Domino, Fr. Henricus Bogucki Ord. 
Praed. Provinc Russiae Coenobii Mon- 
tis Rosariani Alumnus , in Collegio S. 
Thomae de Urbe S. Th. Auditor, se 
suasque Theologicas Theses d^ Incar- 
natione, de Poenitentia et de Romano 
Pontifice D. C. 2. Superiorum faculta- 
te. Romae MDCCLTY. ex typographia 
Nicolai et Marci Palearini (1754). fol. 
4 ark 

Jocher 2672. omyłką pisze go Buydecki. 

Ossol. 

— Illustriss. Excellentiss. Domino 
D. Antonio ab Aureo Potok Potocki 
Palatino Bełzensi, Exercitus Pedestris 
Regni Generali Locum tenenti et Ro- 
thomagistri Ordinum Aąuilae Albae, 
8S. Andreae Apostoli et Alexandri Ne- 
yensis Eąuiti, Goczoviensi Buczniovien- 
si Praefecto in Uście, Hussiatyn, Kra- snopole, Machnówka et Struga etc. Hae- 
redi Studium theologicum Leopoliense 
S. Mariae Magdalenae per Fratrem Hen- 
ricum Bogucki S. Theol. Lectorem et 
Professorem Secundarium, Ordinis Prae- 
dicatorum Provinciae Russiae Sancti 
Hyacinthi fandatori et benefactori se 
suasą; Theolog. Theses D. C. O. Leo- 
poli 1759. w 4ce, kart nlb. 9. 

Jocher 9678. Ossol. 

— Theologia dogmatica critica et 
speculativa menti di vi Thomae Aqui- 
natis ecclesiae v. Doctoris accommoda- 
ta. Poczajoviae, in typogr. P. P. Basi- 
lianorum. 1780. w 4ce, tomów 3. (Tom 
3ci str. 374). 

— Ob. Walsekki Antoni B. (O 
gruncie religii 1777). 

BOGUCKI Józef S. J. (ur. 9. Stycz. 
1693 t 24. Stycz. 1737). Conceptus 
mirabilia votivis epigrammatibus inser- 
tus seu centuria prodigiosorum testimo- 
niorum , piam de Immaculata Mariae 
Yirginis conceptione sententiam firma.n- 
tium, ad epigrammaticam cytharam de- 
cantata. Accessit Yictoria conceptae Dei- 
parae de Orco in primo instanti repor- 
tata, et Triumphus. Soluta hic, ligata 
illa oratione , celebrata. k P. Josepho 
Bogucki S. J. Anno Domini MDCCXXI. 
Posnaniae, typis Clari CoUegii Societa- 
tis Jesu. 1721. w 4ce, kart 12, str. 
155 i Index k. 2. 

Dedyk. Stan. Garczyńskiemu Kaszt, bydgos. 
W dedykacyi geuealoiria Garczyńskich, 
Grzymałkowskich , Kadomickich. Dzieło 
przeplatane epigrammami. 

Jiiszyńs. Dykcyon. 

Czartor. — Czetwert — Dzików. — Ja- 
giell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Festvm innocentiae seu origina- 
li noxae non obnoxiae Marianae Cen- 
ceptionis concionatorio cultu celebratvm 
cum octava a P: Josepho Bogucki Po- 
lono Soc : Jesu. Lublini ty])is CoUegii 
Soc : Jesu Anno Diii 1724. w 4ce, kart 
11, 144 str. i na końcu Index kart 3. 

Przypis. Anton. Skarbek Kiełczewski Tho- 
mae Kiełczewski et Remigiano Kiełczew- 
ski ; z miedzior. herbu. W dedykacyi ge- 
nealogia. 

Obejmuje : Concio I — VIII.. 

Brown. Bibl. pis. 128 — 4. — Jocher 4591. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. S14 BOGUCKI. BOGUCKI. — Genealogia Deorum gentilitium. 

— Sanctiores triarii, S. J. diaboli, 
camis , et mundi heroici victores , B. 
Stanislaus Kostka Polonus, B. Joannes 
Franciscus Regis Gallus, Ven: Rober- 
tus Bellarminus Montepolitianus S. R. 
E. Gard: e Soc: Jesu. Tergeraina, p6- 
śsi adorati a Josepho Bogucki Soc: Je- 
8V. Anno Dńi MDCCXX. Typis Clari 
CoUegij Posnaniensis. (1720). w 8ce, k. 
12. nlb. str. 288. 

Dedyk. Ludwikowi Szaldrskiemu kasztel, 
gnieźn. gdzie na ośmiu kartkach genea- 
logia domu. Syllabus autorum tj. poczet 
źródeł obejmuje bibliografią przedmiotu na 
trzech stronnicach. Na odwr. .tytułu mie- 
dzioryt herbu. Caie wierszem. Do str. 131 
idzie Poesis elegiaca ; dalej zaś Poesis 
epigrammatica. Liber I. De Stanislao Ho- 
sio. Occupationes B. Stanislai. Polonis Tur- 
cas ad Chotimum etc. Alex. Kostka co- 
mes. Liber II. (s. 171). De Stanislais po- 
lonis sanctis. Lib. III. (s. 220). De B. 
Joannę Fr. Eegis Lib. IV. (s. 243). De 
Rob. BeUarmino. Appendix ad poesim he- 
ruicam (str. 261). Principes primaeąue Sar- 
maticae familiae D. Kostcae innexae. 

Czetwert. — Jagiell. — Kijows. — Ossol. 
— Uniw. Iwows. 

— Słodycz miodopłynnego Doktora 
Bernarda Świętego źyćia ludzkiego go- 
ryczy łagodząca w uroczystą iego pa- 
miątkę , przypadaiącą nk niedzielę dwu- 
nastą po świątkAch, w kościele Wa- 
growieckira W. W. O. O. Cystersów 
z katedry kaznodźieyskiey do gustu 
podana przez X. Jozefa Boguckiego, S. 
J. Kaznodzieję Ordyndryusza Kollegia- 
ty Poznańskiey S. Maryi Magdaleny. 
Roku Pańskiego 1730. w Poznaniu, typis 
Clari Collegii Societatis Jesu. folio, 21 
k. (Sygn. Ę). 

Na odwr. str. tyt. herb Opata Bystrama, 
pod nim 2 czterowiersze łac. Przypis pro- 
zą lac. Remigiemu Wilhelmowi Bystra- 
mowi Opatowi Klasztoru Cysterskiego w 
Obrze. Dalej kazanie które zaczyna się 
na tekst: Alligavit vulnera ejus. Wiele tu 
przytoczeń z poetów klassycznych. Jest tu 
anegdota o Kuroszu i Gamracie. 

Jagiell. — Ossol. — X. Polkows. 

— Gomy splendor zó,padaiącego 
przez sraiere w podziemne grobowce 
doliny, prześwietnego Tarnawy przy 
o^itatuiey pogrzebowey usłudze Wielrno- 
zney Jmci Pani Teresie z Malczewskich Stradomski Stolnikowy Owruckiey od za- 
wdźięczaiącego Wielkiey Dobrodźice swo- 
iey Collegium SAndomirskiego Societatis 
Jesu , wyświ4dczoney, z kaznodźiey- 
skiey katedry pokazany przez X. Jo- 
zefa Boguckiego tegosz zakonu; kazno- 
dźieię Ordynaryusza ni ten czas ko- 
ścioła Krakowskiego SS. Apostołów Pio- 
tra y Pawła roku od weszćia słońca 
sprawiedliwości 1729. we Czwartek 
Mśrcowy po Niedzieli czwartey w Post. 
W drukami Clari Collegii Posnan : Societ. 
Jesu (1729). fol. str. 16. 

Dedykacya Maryannie z Hunrugów Szoldr- 
skiey Wojew. Inowr. Generał. W. K. P. 
żonie Ludwika. 

Na ark. D. nadmienia o dzieZach Stradom- 
skiej : O liliowey Kazimierza niewinności. 
Supplikę Jana Fr. Regis (Godzinki. Litanie). 
Nabożeństwo o S. Serafickim Franciszku. , 
O pustelniku Apollinarzeofficiuszki. Litanie 
na każdy dzień roku. Wreszcie : o rożnych 
Patronach hymny. Biograficznych szcze- 
gółów nie ma. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. 

— Stanisław Kostka Soc. Jesu, Pa- 
tron pryncypalny Korony Polskiey od 
Klemensa X. deklarowany od Bene- 
dykta XIII. w poczet świętych poli- 
czony. Przy solennjTn obchodzie Ka- 
nonizacyi swoiey w stołecznym Polskie- 
go Królestwa mieście Krakowie Oyczy- 
stemu nabożeństwu do uczczenia podany. 
Przez X. Józefa Boguckiego S. J. Za 
pozwoleniem Starezyeh. W Krakowie 
w druk. Jakuba Matyaszkiewicza, J. 
K. M. Typ. 1727. str. 8. Ossol. 

— Wzrost nieustaiący s. sprawie- 
dliwości Jaśnie Wielmożnym sędziom 
pewny honoru y sławy inkrement przy- 
noszący. Za prezydencyi Jaśnie Wiel- 
możnego Jego Mości Xiędza Hieronima 
z Wysocka Wysockiego, kustosza gnie- 
źnieńskiego, y wrocławskiego. Zśl laski 
Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana 
Woyciecha z Kurozwęk Męcinskicgo 
Starosty Ostrzeszowskiego, etc. etc. W 
Kościele fAniym Piotrkowskim , przy 
powitaniu powracających na reassump- 
cyą śwńętey funkcyi trybunalskiey Jaś- 
nie Wielmożnych gości , z kAthedry 
kaznodźieyskiey ogłoszony. W niedzielę BOGUCKI. BOGUPHALUS. 215 pierwsza po trzech królach. Przez Xicdza, 

Jozefa Boguckiego Societ: Jesu. Tegoż 

Kościoła Kdznodzieię. Roku Pańskiego 

1732. W Kaliszu w' drukarni J. K. M. 

Collegium Societatis Jesu. fol. k. 12. 

Jest tu lista Sędziów tiybunału. Kazanie 

idzie od ark. C. Zaczyna sie od cytaty: 

Jesus proficiebat. 

Jagiell. — Ossol. — Kijows. 
BOGUCKI Józef II. Mowa Wielmo- 
żnego Jegomości Pana Subdelegata 

grodzkiego krakowskiego. Przy reas- 
sumpcyi trybunału Koronnego dnia 21. 
Kwietnia roku 1757. w Lublinie miana, 
fol. kart 4. (Bez osób. tyt.). 

Mówi o powstaniu trybunału w Polsce w r. 
1578. Kończy pochwałą Piotra Eokosow- 
skiego i Ad. Małachowskiego. 

Jagiell. — Krasińs. 

BOGUCKI (Bogutzky) C. Gli. praes. 

J. H. Schulze. l3issertatio inauguralis 
medica de anatomes ad praxin medi- 
cam summa necessitate. Halae Magd. 
(1737). w 4ce. 

BOGUCKI Kasper. Mowa Kaspra Krzy- 
wdy Boguckiego majora Batalionu skar- 
bu kor. posła wyszogrodzkiego dnia 
30 mca julii 1793. roku miana. (^1793). 
fol. 1 strona. 

Przeciw wejściu Wojsk pruskich. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. 

— "Mowa na dzień 5. Augusta 1793. 
miana. (Zarazem:) Grłos tegoż w d. 2 
Scptembra miany. folio, kart 2. 

Krasińs. 

— Przy mówienie się .... posła wy- 
szogrodzkiego, podczas rekommendacyi 
podpułkownika Haumana na pułkowni- 
ka do regimentu J. W. Działyńskiego, 
na sessyi dnia 29. Jul. 1793. fol. str. 1. 

Jagiell. 
Bogufał obacz Boguphalus. 
Bogumenski Bernard ob. Węgierski 
Andr. (Epithalamia 1629). 

BOGUMIŁ Kapucyn. Kazanie na czter- 
dziesto-godzinnym nabożeństwie z oko- 
liczności nieszczęść Królestwa odpra- 
wuiacym się w kościele XX. Kapucy- 
nów przez X. Bogumiła tegoż Zakonu 
Kaznodzieię miane Roku 1769. dnia 
30. Grudnia. W Warszawie w Druk. 
S. J. w 4ce, 32 str. 

Dedykacya do Tomasza z Bękowa Czapskie- 
go, Knyszyńskiego, Eadzyńskiego, Braty- anskiego, Ziekorskiego Starosty. Mówi o 
fundacyi Kapucynów w BywaMzie (w dzie- 
dzicznych dobrach). 
Czapski. — Czartor. — Krasińs. — Ossol. 

— Kazania podczas solemnych wo- 
tyw odprawuiacych się na podziękowa- 
nie Bogu, za wybawienie Nayjas: 
Króla JMCJ Stanisława Augusta z nie- 
bespieczenstwa śmierci uknowaney od 
zasadzonych złoczyńców miane w ko- 
ściele XX. Kapucynów. Przez X. Bo- 
gumiła, w tymże kościele ordynaryi- 
nego kaznodzieię. W Warszawie w dru- 
karni J. K. Mci i Rzpltey in Collegio 
Societatis Jesu roku 1772. w 8ce mał. 
str. 56. 

Jest kazań dwa , drugie od str. 28. 

Jagiell. — Kijows. 
(Bogumił Błogosławiony Arcybisk. 
Gniez. t 10. Czerwca 1182). Pieśń o 
Świętym Bogumile, która przy grobie 
Jego w Uniejowie , codzień po wotywie 
śpiewana bywa. w 8ce, 3 karty nlb. Bez 
roku i m. druku (około 176 r.). 

Warsz. Uniw. 

— Ob. Baronius Mart. (Vitae Sanct. 
1609) — Damalewicz Stephanus (Vita 
1661. 1714) — Sokołowski Bartłomiej 
(Addytament, Cuda 1748; Historia prze- 
kład z Damalewicza 1748) — Wielo- 
wiejski (Zycie 1778). 

Niesiecki Herbarz. — Dzieje dobroczynn. 
1820. str. 259. — Rzepnicki. Yitae I. 50 
— 53. — Buźeński Żywoty arcyb. gniezn. 
— Jaro.szew. Matka świet. pols. — En- 
cykl. Orgelbr. Ul. 881—3. — Przyj, lu- 
du Poznańs. R III. s. 77—8. R. IV. 123 
—4 — Jocher Obr. Bibl. III. s. 426. 

BOGUMIŃSKł Bernard. Epigrammata 
do Andrzeja Węgierskiego (przy jego 
dziełach). 

Juszyńs. Dykc. I. 29. 

BOGUPHALUS II. episc. Posnan. (f 
1253). Chronicon Poloniae (do r. 1252) 
cum continuatione Baczkonis custodis 
Posnaniensis (do r. 1271). 

Jest w : Sommersberga Siles. rer. Scrpt. Li-' 
psiae 1730. f. II. 18—78. 

Jagiell. — Raczyńs, 

— Boguphali. II. de armis et domo 
Rosarum episcopi posnaniensis Chronicon 
Poloniae cum continuatione, a pag. 132. 
Baszkonis Custodis Pos. Prodit sumptu 
Josephi Alexandri Jabłonowski Principia 216 BOGURSKI. BOGUSŁAWSCY. S. R, J. dapifeń M. D. Lituaniae capita- 
nei Buscensis etc. etc. etc. ex musaeo 
J. Z. R. R. (Józef Załuski Ref.) qui 
praemisit aliud anonymi Chronicon cir- 
ca annum 1285. scriptum, ex collec- 
tione Soinmersbergiana. Varsaviae, ty- 
pis S. R. M. et Reipublicae in Collegio 
Scholara Piarum MDCCLII. (1752). w 
4ce, kart 15 nlb. i str. 169. 

Przedruk ze zbioru Sommersberga : Scripto- 
res rer. siles. II. 18 — 78. Toż samo anonim 
ze Sommerberga. Na odwr. tytułu: Vita 
Boguphali II. ex Długosii vitis episc. Roz- 
poczyna Chronica Polonorum (Hunc lib- 
rum coniparavit Dux Ludvicus Dnus Bre- 
gensis a. d. MCCCLX.) Obejmuje kart 17. 

Akad. — Bran. — Chreptow. — Czartor. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Przezdz. 

— Tow. Poznańs. — Uniw. Iwows. — 
Wileńs. 

— Toż. editio III. w Zbiorze Mitz- 
lera Tom III. folio. 

— Ob. Minasowicz J. Ep. (1778) 
— Mitzler Wawrz. (1761) — Soraraers- 
berg Frid. Wilh, (Silesiacanim rerum 
1730). 

Encykl. Orgelbr. III. 877—8. — Łętowski 
Katal. II 57. lU. 474 — Przyj', ludu 
1834. E. I. s. 91. — Bentk. II. 707—8. 

— Wiszniew. VI. 120. — Janociana II. 
12. 23. III. 18. — Gołemb. O dziejop. 
48. — Świecki Hist. Pam. I. 249. — Rze- 
pnicki Vitae praes. II. 111 — 2. — Lelew. 
Bibl. ksiąg. II. 285. — Bibl. Warsz. 1846 
T. 21. s.'470. — Bielowski Monum. II. — 
Mosbach A. (G. Paweł 1867. Ueber Go- 
dyslaw Paul. 1872). 

BOGURSKI Jan. Kazanie z wyzna- 
czoney materyi o ufiiości w Opatrzno- 
ści Boskiey. Względem potrzeb życia 
doczesnego podczas czterdziestogodzin- 
nego nabożeństwa we wtorek świątecz- 
ny miane. Przez JMć Xiędza Jana 
Bogurskiego Nauk wyzwolonych filo- 
zofii Doktora proboszcza Jeżow^skiego 
w dyecezyi płockiey roku 1784. Za 
pozwoleniem zwierzchności, w Warsza- 
wie w drukarni XX. Missyonarzów. 
w 8ce, kart 3. str. 22. 

Przypisane Maxymilianowi Brunonowi Siera- 
kowskiemu hr. Kasztelanowi Płockiemu, 
Marszałkowi Trybunału Kor. i Kawalero- 
wi orderów Orła białego i S. Stanisława. 

Jocher 5102. 

Akad. — Jagiell. — Zielińs. BOGURSKI Stanislaus. Votum Sar- 
matiae in coronatione Serenissimi Po- 
tentissimi Vladislai IV. D. G. Regis 

Poloniae etc expressum ac publica- 

tum per Cracoviae , in officina 

Martini Pbihpowski. 1633. w 4ce, kart 
4 nlb. Warsz. Uniw. 

Bogus Joan. Regis Poloniae aulicus 
obacz Fabianus G. (Poemata). 

Boguski Andreas obacz Buczkowski 
Jan (Hymenaeus 1615). 

Bogusław Jaxa błogosławiony (t 14 
maja 1498) ob. Amator (Verus 1686). 

(Bogusławscy Jerzy, Joanna, Felix). 

Sprawa WW. J. PP. Jerzego i Jo- 
anny z Kuszelewskich Rodziców, Fe- 
lixa Syna, Bogusławskich, Woyskich, 
Wendeńskich Panów; Stanisława Ter- 
piłowskiego Ekonoma , Pracowitych 
Grzegorza Dembiny Furmana, Janka 
Tkacza, Martyna Suprona i dalszych 
w aktoracie wymienionych z WW. J. 
PP. Kasprem i Maryanna z Konarskich 
Rodzicami, Piotrem Synem, Małgorzata, 
Jozefata i Petronelą Córkami Bogusław- 
skiemi Skarb: Mozyr. Michałem i Ma- 
ryanna z Bogusławskich Olędzkiemi 
Małżonkami, tudzież Kazimierzem Ro- 
szkowskim, niemniey Pracowitemi Ja- 
śkiem Furraańczykiem i żoną jego, 
Martynem Szewczukiem i dalszemi Po- 
mocnikami w aktoracie i żałobie wy- 
raźonemi. Wilno, 1799. [dopis. : |f Aug.] 
fol. sig. A— D, kart 8. 

Dopisano: Bened. Puciłowski szambelan 
Dwór. Pols. adwokat Sądu gl. Litt. (bro- 
nił). Jagiell. 

(Bogusławscy Kasper, Maryanna, 
Piotr, Jozafata i Petronelą). Głos od 
WW. JPP. Kaspra i Marianny z Ko- 
marackich Skar: Mozyr. Rodziców^ Pio- 
tra Syna, Jozafaty i Petroneli Córek 
Bogusławskich, JPP. Michała i Mary- 
anny z Bogusławskich Olędzkich prze- 
ciwko WW. JPP. Jerzemu i Johannie 
z Kuszelewskich Woyskim, Wendeń- 
skim Rodzicom , Felicianowi Synowi 
Bogusławskim Panom , JP. Stanisławo- 
wi Terpiłowskiemu Ekonomowi, Praco- 
witym Grzegorzowi Dembinie Furma- 
nowi, Jankowi Tkaczowi Martynowi BOGUSŁAWSKA. BOGUSŁAWSKI. 217 Supronowi Andrzeiowi i Dymitrowi O- 
dolikom i dalszym Jch Ludziom i pod- 
danym Dekretem i pozwami zaiętym 
[dopis.: 1787. Mart. 17. w Grodzie Brzes. 
(Wilno, 1799. Aug. 16. dop.) fol. sig 
A— ą (kart 6). 

Dopis. Sikorski Mostown. Smoleń. Adwok 
Sądu GW Litt. Na innych processach do- 
dano, że: indukowaJ. Jagiell. 

Bogusławska Anna ob. Bogusławsk 
Wojciech Stanisław (1698). 

Bogusławski Albert ob. Bogusławski 
Walenty. 

Bogusławski Demetrius ob. Jurgie- 
wicz Andrzej (1588). 

BOGUSŁAWSKI Felix. Sprawa Wgo 

J, P woyskiego Wenden. z Wm. 

JPm. Józefem Krupowiczem rotmistrzem 
Grodzieńskim. B. dr. i m. fol. k. nlb. 4. 

Zielińs. 

BOGUSŁAWSKI J. Marę aquinaticum 
vastitate indificientis speculationis inex- 
haustum in celi. Clari Montis Często- 
choviensis conventu desponsatum seu 
Conclusiones Philosophicae magno ho- 
nori etc. Stanis. a Kupniew Rupniew- 
ski etc. consecratae et publ. disp. expo- 
sitae praesid. Dam aso Perelski etc. de- 
fend. J. Bogusławski. 1728. d. 26. No- 
vembris. Typ. Cl. Mon. Częst. folio k. 
nlb. 7. z ryc. herbu. Krasińs. 

— i PERELSKI D. Coelum in terris pro- 
prio a sole in mores suo investigabile 
D. Thomas Aquinas etc. ad meridiem 
dignitatis P. S. Stanislao Cas. Broni- 
kowski praesentatum a J. Bogusław- 
ski et D. Perelski 1730. Typ. Clari 
Montis Częst. folio, kart 9. Krasińs. 

Bogusławski Jan X. pleban z Mie- 

chocina. ob. Sokołowski S. (Józef Spra- 
wiedliwy 1596) — Warszewicki Krzyszt. 
(O śmierci 1599). 

Maciej. Piśmienn. I, 624. III. 364—7. — 

Wiszn. H. 1. IX. 208. - Siarcz. Obraz. 

I. 88. 

Bogusławski Joannes Josepłius. Unus 
et idem nunquam dissolubilis ob. Af- 
fectus (1740). 

Pracy tej zapewne autor sam Bogfuslawski, 
bo po wierszu Fontes Castalii, w Propha- 

sis inyitans et animans mówi: lUustr ab- 

bates.... J. J. Bogusławski Decanus Lvove- 
censis , Parochus Wronecensis , post hu- mill. recommendationem intimo corde pre- 
cor, voveo, et alloąuor, non meis sed ma- 
gni Ascetae verbis. Poezem podaje: Pro- 
positiones seu regtilae, faederatam nostram 
societatem dirigentes. Od ark. C^ ida Mo- 
tiva quib. suecurrere purgantibus incita- 
niur. 

— Ob. Burglewicz And. (Medulla 

1744). 

BOGUSŁAWSKI Konstanty Jozef. Ka- 
nonik (ur. 9. Grud. 1784. f 1817). Ora- 
tio de utilitate atque praestantia studii 
theologici adversus quosdam illius vitu- 
peratores, pro restauratione praelectio- 
num in principe schola Magni Ducatus 
Lithvaniae habita a Constantino Bogu- 
sławski Schojarum Piarum Philosophiae 
et Theologiae Doctore, publico Profes- 
sore Theologiae Moralis & Historiae 
Ecclesiasticae in eadem principe Schola 
M. D. L. V. Nonas Octobris A. D. 
MDCCLXXXIX. (1789). B. m. dr. w 
8ce, str. 28. 

Kraszewski Wilno, IV. s. 352. podaje za 
Bielskim błędnie tytuł z datą : Vilnae, 
typ. Academ. 1790. w 4ce. — Chodyni 
cki. Dykcyon. Czartor. — Jagiell. 

— O doskonałym prawodawetwie 
przez X. Konstantyna Bogusławskiego 
S. P. Sanabilibus aegrotamus molis. 
Seneca. w Warszawie w drukarni Na- 
dworney J. K. Mci i Prześ : Kom : 
Edukacyi Narodowey. Roku 1786. w 
8ce, k. 2. str. 121. 

Dzieło to jest przypisane Xiędzu Grzegorzo- 
wi Piramowiczowi Przy wstępie do mate- 
ryi tytuł jest taki: O doskonałym prawo- 
dawetwie, czyli o pożytkach wydoskona- 
loney edukacyi narodowej. 

Od str. 103. idą Przypisy. Powołuje się J. 
J. Rousseau'a i Burkego. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. — Zielińs. 

— Życia sławnych Polaków krotko 
zebrane. Tom I. (Tu cytata z Seneki). 
w Warszawie, w drukarni Nadwor- 
ney J. K. Mci i Przeświętney Komniis- 
syi Edukacyi narodowey, roku 1788. 
w 8ce, k. 4. str. 205. i rej. k. 1. 

Są to krótkie biografie 55. mężów w histo- 
ryi głośnych, zacząwszy od Goworka, koń- 
cząc na Jerzym Lubomirskim. 

Roczniki T. p. N. T. XVI. 252. — Bielski 
Vitae 186. — Encykl. Org. HI. 470. 884. 
— Kuryer litews. 1810. N. 45. — Dzieje 
28 218 BOGUSŁAWSKI. BOGUSŁAWSKI. Dohroczynti. 1820. str. 73. — IToranyl 
Scriptor. I. 267—8. 
Aka<l. — Cłireptow. — Dzików. — Jagiell. 

BOGUSŁAWSKI Łukasz. Komedya 
pod tytułem: Miłość w obronie ojczy- 
zny, w czterecłi aktach oryginalnie w 
języku polskim przez Ł: Bogusławskie- 
go w miesiącu Maju roku 1792. ułożo- 
na, w Warszawie, w 8ce , str. 166. 
Przypis. Łukaszowi Bnińsklemu swemu do- 

broczyiicy. 
Mówi autor, iż napisał sztukę w ciągu dni 
ośmiu po wydaniu deklaracyi moskiew- 
skiej, że pracę tę: „młodość i krótkość cza- 
su zrobiły." 

Jagiell. — Uniw. Iwows. 

BOGUSŁAWSKI Matthias Jan Kanty. 

Bieg pgnisterai serdecznych affektów 
promieniami nad złotym torem Xięży- 
ca swego unoszacey się Jutrzenki przy 
szczęśliwym szukaney miłości spacye- 
rze do uwieńczonego gwiazdami strzel- 
ca w dożywotnia prześwietnych świateł 
Kolligacya skierowany przy solenney 
aktu nupcyalnego pompie W W. Jch- 
raośćiów (Jblubieńców JMsci Pana Ja- 
kuba na Raciboszku Morsztyna Stan. 
Kowalskiego Posła na Seyra Generalny 
Warszawski z Wdztwa Krakowskiego 
etc. i J. M. Panny P. Heleny z Kali- 
nowy Kalinowskiey Starościanki Gniew- 
kowskiey etc. na Zodyjaku polskim 
upatrzony. Na oczywisty uniżonego po- 
winszowania dowód przez M. M. Jana 
Kantego Bogusławskiego w przesław- 
ney Akademii Krakowskiey nauk wy- 
zwolonych i filozofiey Dra na ten czas 
Kolonij Nowo-mieyskiey Direktora, we- 
sołym oyczystego rytmu applauzem po- 
konany. R. P. 1694. d. 17. stycznia. W 
Krakowie , w druk. akad. 1694. fol. 
k. 5. Ossol. 

— Icon yirtutis et eruditionis, vi- 
ris rarae probitatis , et scientiae colori- 
bus, in Perillustri et admodum Reverendo 
Domino D. Michaele Sławogurski, in ce- 
leberrima Universitate Cracoviensi, Sa- 
crae Theologiae Doctore, Praeposito Neo 
Corcinensi, adumbrata, et ad diem lesti- 
yitatis, annua revolutione feliciter re- 
currentis, S. Michaelis Archang. tute- 
laris sui, per M. Matthiam Joannem 
Cantium Bogusławski, in eadera celeber- rima Uniyersitate Cracoyiensij Artium 
et Philosophiae Doctorem, et Professorem 
ac interea Scholae Neo-Corcinonsis l)i- 
rectorem officioso calamo, luci publicae, 
praesentata; obaervantiaeq ; et gratula- 
tionis ergo, cum solenni applausu me- 
caenati, patronoq; suo amplissimo de- 
dicata, anno aeterai Verbi humanii car- 
ne adumbrati 169H. tertio Calendas Oc- 
tobris. Cracoviae , typis Universitatis 
(1693). fol. k. 5. 

Na odwrocie tytułu pod herbem czworowieraz 
podpisał Casim. Zarzycki. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Purpura gentilitiae rosae, D. Adal- 
berti , Gnesnensis olim Arehipraesulis 
et Martyris, Regniq; Poloniae Patroni, 
in roseo virtutum et magnorum in ec- 
clesja Dei meritorum murice, perillu- 
stris et admodum Reverendi Dom. D. 
M. Adalberti Staszewski , in celeberri- 
ma Universitate Cracoviensi Artium et 
Philosophiae Dris , Ecclesiae Collegia- 
tae Vislicensis Decani, Praepositi Cho- 
berzscensis , etc. yernans , et ad solen- 
nem annui eiusdem patrocinij recursum, 
in vim debitae venerationis et devotae 
gratulationis ; inter ridentes veris pur- 
purei delicias, Benefactori et Patrono 
suo amplissimo, officioso calamo per M. 
Matthiam Joannem Cantium Bogusław- 
ski , Artium Liberalium et Philosophiae 
Drem ac Professorem, protunc Scholae 
Neo-Corcinensis Directorera, expHcata. 
Anno efFlorescentis in salutem nostram 
Nazaraei floris Christi Domini 1694. 
Die 23. Aprilis. Cracoviae typis Uni- 
yersitatis (1694). fol. k. 4. 

Na odwrocie tytułu pod herbem czworowiersz 
podpisał Ant. Staszewski. 

Jagiell. — Ossol. 

— Roskwitły wdzięcznowonnemi ser- 
decznych affektów liliami Kotfiez w 
szczęśliwych szukaney miłości granicach 
sciagniona na dożywotney zakład przy- 
jaźni ręka sercowabney tryumfalnego 
Nałęcza Heroiny zagraniczony. Przy 
weselnym Akcie JW. JP. Andrzeja 
z Radomicka Radomickiego kasztel. Ko- 
wal, i J. Panny Franciszki z Czarnko- 
wa Czarnkowskiey Starościanki Brzes- 
kiey etc. wesołym na wiekopomna pa- BOGUSŁAWSKI. BOGUSŁAWSKI. 219 miatkę oy czystego rythmu applauzem 
Jana Kan. Bogusławskiego uwieńczony 
1690. 12 Listop. w druk. Akad. Po- 
znańs. fol. ark. E. (wierszem). 

Czartor. 

— Ob. Rotkiewicz Coneessus (Alti- 
tudo 1686). 

Bogusławs!- ; Mikołaj I. obacz Syms 

Publ. (Sententiae Paraphr. Erasmi 1590). 

Bogusławski Mikołaj II. ob. Cbojec- 
cy Kar. i Sal. (Sprawa 1785). 

Bogusławski Petrus ob. Ofmański 
Joan. yiadisl. (1642). 

BOGUSŁAWSKI Walenty. Złote runo. 
B. w. m. w 4ce, ark. 2. 

— Carmen onomasticum gratulato- 
rium patri suo capitaneo Plocensi Al- 
berto Bogusławski. 

Załuski Bibl. poet. str. 30. 

(Bogusławski Wojciech Stan.) Pa- 
łac nieśmiertelnej Ubyszów sławy pod 
wieczna starożytnych Ubyszowskicb 
klamr dyrekcya wystaAviony herbownym 
mieczem zaszczycony, a pod wjazd 
szczęśliwy na Starostwo Płockie Wiel- 
możnego Jego Mości Pana Wojciecha 
na Bogusławicach Bogusławskiego Sta- 
rosty płockiego i płońskiego, Wielmo- 
żnoy Jmci Pani Annie Ubyszownie Bo- 
gusławskiey Starościnie płockiey i płoń- 
skiey otworzony Kollegyum płockiego 
Societatis Jesu roku 1698. dnia 25. 
Sierpnia, folio, 3 karty nlb. 

Na odwr. t3'tułu przemowę prozą do Bogu- 
sławskiej podpisało Kollegium płockie. 
Sara panegiryk wierszem polskim skreślo- 
ny, i w nim wychwala zasługi całej ro- 
dziny Ubyszów i cnoty samej Starościny, 
Warsz. Uniw. 

— Ob. Bogusławski Wal. (Runo), — 
Eyrarowicz Christ. (Arcus triumphalis 
1698). 

BOGUSŁAWSKI Wojciech (II.) (1754 
t 1829). Czekina albo cnotliwa panien- 
ka, opera z włoskiego tłomaczona we 
trzech aktach z muzyka sławnego Pa- 
na Piccini y przez aktorów narodowych 
J, K. M, na teatrze warszawskim re- 
prezentowana, w Warszawie, w drukar- 
ni P. Dufour J, K, M, i Rzeczy po- 
spolitey typografa. M. DCC. LXXXIII, 
(1783), w 8ce, str. 101. 

Akad. — Czartor, — Jagiell. — Zielius. — Don Juan, albo ukarany liber- 
tyn. Opera we trzech aktach, z wło- 
skiego tłomaczona [przez W. Bogusław- 
skiego] z muzyka Jmci Pana Joachi- 
ma Albertini Kapelmaystra Nayiaśniey- 
szego Pana, na teatrze warszawskim 
reprezentowana, w Warszawie, u Pio- 
tra Dufour, drukarza J. K. Mci y Rze- 
czypospolitey. M. DCC. LXXXIII. 
(1783). w 8ce, str, 86. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Kijows. — 
Zielińs. 

— Dowód Avdzięczności narodu ko- 
medya we dwóch aktach, przystosowa- 
na do uroczystości obchodu szczęśliwe- 
go na tron wybrania Nayiasnieyszego 
Pana, a na dopełnienie komedyi Powrót 
Posła napisana przez Woyciecha Bogu- 
sławskiego. Któżby nierad, z upadku 
gdy Oyczyzna wstaie , Uwielbiać Imię 
Tego, kto iey rękę daie. Akt I. sc. 4. 
W Warszawie 1791. w 4ce, k. 4, str. 
54. 

Dedyk. Stan. Augustowi i wiersz do Jul. 

Niemcewicza. 
K. Estreicher Dżienn. literac. 1853. N. 46. 
Czartor. — Jagi«ll. — Ossol. — Ziełiiis. 

— Tenże tytuł. W Warszawie 1792, 
w 4ce, k. 4, str, 42, 

K. Estreicher Dzienn. liter, 1854. N. 46. 
Akad. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — 
Ossol. — Uniw, Iwows, 

— Epilog W dzień rocznego obcho- 
du szczęśliwego na Tron wyniesienia 
Nayjaśnieyszego Pana powiedziany przez 

JP Dyrektora Teatru Narodowego 

na końcu tragedyj Lanassa która pier- 
wszy raz w przytomności J. K, Mci 
d. 7. Marca reprezentowana była 1790. 
B. w, m. dr. (Warszawa) w 7ce^ k. 2. 

Czartor. — Warsz, Uniw. 

- — Fraskatanka czyli dziewczyna 
zalotna, opera. We trzech aktach z mu- 
zyka sławnego Pana Jana Paisiello 
z włoskiego przełożona [przez Woje. 
Bogusławskiego] y na teatrze warszaw- 
skim przez aktorów narodowych J. K. 
M. reprezentowana, W Warszawie w 
drukarni P. Dufour drukarza J. K. Mci 
y Rzecz ypospolitey. M, DCC. LXXXII. 
(1782), w 8ce, str. 130. 

Czartor, — Jagiell. — Ossol. — Zielius. 220 BOGUSŁAWSKI. BOGUSZ. — Henryk szósty na łowach kome- 
dya we trzech aktach z powieści an- 
gielskiey napisana przez Woyeiecha Bo- 
g^nsławskiego. Quid leges sine nioribus? 
W Warszawie MDCCXCII. (1763). w 
8ce, str. 152. 

— Toż, tamże 1792. w 8ce, s. 153. 
(inna edycya). 

Wyszły dwa odbicia jednego roku. 
Czartor. — Ossol. — Uniw. Iwows. — Zie- 
lińs. 

— Toż .... Edycya druga. War- 
szawa (u Pijarów) 1793. w 8ce, str. 
153. prócz karty tytułowej. 

Tejże treści balet wystawiono w Warszawie 
r. 1775 ukłfidu Prenczyńskiego. Prawdo- 
podobnie Bogusławski zaczerpnął z niego 
osnowę do komedyi. 

Bentkow' I. 5.3.8. — Tygodnik Iwows. 1820 r. 

Krasińs. 

— Kantata śpiewana na teati'ze 
lwowskim przez aktorów polskich w dzień 
uroczystości obchodu instalacyi J. W. 
Kajetana Ignacego Gozdawa na Kit- 
kach Kickiego Arcy Biskupa Lwow- 
skiego. Napisana przez Wojciecha Bo- 
gusławskiego z muzyka JPana Stefani. 
W Lwowie, w dnikarni Pillerowskiey 
1798. w 4ce, k. 2. Ossol. 

— Kotek zgubiony komedya w je- 
dnym akcie z francuzkiego przez Woy- 
eiecha Bogusławskiego. Lwów. w 8ce. 

Z dzi&ta Theatre de Campagne. 

— Toż .... z francuzkiego tłumaczona 
y na teati'ze wai-szawskim reprezento- 
wana. W Warszawie , u Piotra Dufour 
J. K. M. y Rzpltey druk. 1783. w 8ce, 
str. 48. 

Teatr polski Tom 1.3. Nr. 3. (w Bibliografii 
Tom IV. 489). 

Akad. — Czartor. — Ossol. 

— Der arme Student. Aus dem 
Polnischen des Niemcewicz. Lemberg, 
mit Pillerischen Schriften. Bez w. r. w 
8ce, 4 kartki. 

Pieśń studenta: „Świat srogi, świat prze- 
wrotny" po polsku i po niemiecku, wzięta 
z Krakowiaków i Górali Bogusławskiego. 
Czartor. — Jagieł 1. 

— Szkoła zazdrosnych opera we 
2 aktach z muzyką sławnego P. An- 
toniego Saliery z włoskiego jeżyka 
przez autora Fraskatanki (Woje. Bogu- 
sławskiego) przetłomaczona y przez ak- torów J. K. Mci narodowych na tea- 
trze publicznym reprezentowana. W 
Warszawie w drukarni P. Dufour 
drukarza J. K. Mci y Rzpltey 1782. 
w 8ce, str. 129. 

Teatr polski Tom 52. 

Czartor. — Jagiell. — Kijowa. — Kra- 
sińs. 

— Włoszka w Londynie opera we 
dwóch aktach z muzyką J. Pana Do- 
minika Cymarosa z włoskiego przetło- 
maczona y przez aktorów narodowych J. 
K. Mci na teatrze publicznym repre- 
zentowana. W Warszawie w drukarni 
P. Dufour drukarza J. K. Mci y Rzpltey 
1783. w 8ce, str. 63 i 53. 

Teatr polski Tom 53. — Bentkows. I. 573. 
Czartor. — Kijows. — Zielińs. 

— Ob. Ancourt (Mieszczki (1780) 

— Bohomolec Fr. (Nędza) — Ceron 
(Amant 1778) — Falbaire (Winowajca 
1780) — Molier (Szkoła kobiet 1781) 

— Rozrywka w smutku (1794) — Sac- 
chini (Dla miłości) — Salieri Antoni 
(Szkoła zazdrosnych 1782) — Teatr 
polski. 

Przyj, ludu Pozn. R. ni. s. 37—9. 46—7. 

— Wójcicki Cmentarz I. 195. 200. — 
Wójcicki Życiorysy T. II. s. 187—93. — 
Tvgod. illustr. 1860. T. II. s. 541—2. — 
Kiu-yer. Warsz. 1825. N. 223. — Witwi- 
eki Wieczory pielgrz. s. 124 — 5. — Rocz- 
nik Eraigr. pols. 18.36. s. 74. — Encykl. 
Org. III. 471. — Gazeta literac. Warsz. 
1821. N. 41 — 45. — Europaeisches Jour- 
nal 1799. — L. Dmuszewski. Aktorowie 
1802. — Pamiętnik Warsz. 1809. — Ga- 
zeta krakows. 1810. N. 50. — Pszczółka 
krakows. 1821. N. 1. — The European 
Magazine. Foreign. Reviev. Sierpień 1822. 

— Rozmaitości Iwows. 1829. N. .34. — 
Janowski St. w Czasop. im. Ossolińs. 18.30. 
T. II. i 18.34. Z. I. — Magasin f. d. Lit. 
des Auslandes 18.33. — Szymanowski Woje. 
Świat dramatyczny 18.38. II. s. 116—119. 

— Bogusławski Stan. Stara romantyczka. 

— Goszczyński S. w Pamiet. powsz. nauk 
1835. I. 286. — Orędownik 1841. N. 46. 

— Kwety. Praga 1840. N. 47 — 52. — 
Skarbek Fr. Pamiętniki Seglasa 1847. 
Rozdz. 15. — Weinert Al. StArożyt. War- 
szawy 1848. T. II. — Szymanowski Wacł. 
•Dziennik Warsz. 1855. N. 51. — Sowiń- 
ski Woje. Dykc. muzyków pols. 

(Bogusz) Utwierdzenie funduszu ur. 
Bogusza na szkołę i konwikt w Biel- 
sku podlaskim folio, kai*ta 1. 

C^rtor. BOGUSZOWNA. BOHATKO. 221 Boquszowna Anna obacz Oskierko 

Leopold (Sprawa 1784). 

Bogusz Antoni ob. Jaroszewicz Flo- 
ryan (1771). 

Bogusz Franciszek obacz Gruszecki 
Kazimierz (1730). 

BOGUSZ Georg Benedictus- In obi- 
tym Serenissimi Alexandri Caroli, Po- 
loniae, Sueciaeq ; Principis , Oratio No- 
bib*s Georgij Benedieti Bogusz , Elo- 
quentiae in Acad: Grac: Studiosi. Dies 
mei velociores fuerunt cursore , fuge- 
runt et non viderunt bona pertransie- 
runt quasi naues poma portantes, sicut 
aquila Yolans ad escam. Job. 9. Cra- 
coviae , in officina Matthiae Andreo- 
niensis. Anno Domini 1635. w 4ee, k. 
nlb. 18. 

Dedic. Barthol. Grabianka dapifero districtus 
Cercensis S. R. M. Secretario. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Tow. Nauk 
Pozn. — Uniw. Iwows. 

Bogusz Hier. obacz Gnoiński (Łzy 
1614). 

(BOGUSZ Joannes L B. de Ziemlic). 

Eichai Koinogodes ab illustri Academia 
palatina. Honoris ergo consecratae dis- 
cessui illvstris et generosi domini Dn. 
Johan; Bogvsz L. B. de Ziemlic. etc. 
Anno XPI. MDCV. Heidelbergae, e ty- 
pographeio Johannis Lancelloti (1605.) 
Av 4ce, ark. D^ (kart 16). 

Zbierana drużyna wierszy. Z polskich auto- 
torów sa : Abr. Sienivta L. B. de La- 
chowcze. Christ. Sieniyta. Mart. Stan. 
Szczepanowsky. Joan. Grotkowsky. Daniel 
Jeziersky. Mart. Tudorowsky. Stan. Koś- 
miński. And. Hermannus Polonus. 

Są tu i wiersze : ad Petrum Szoraan Cia- 
chowski Gener. Dni Bohusz praefectum 
per Bartol. Sohroterum. — Są tu także wier- 
sze greckie i hebrajskie (te przez .Jana 
Balt. Baumbacha). Jagiell. 

Bogusz Johannes ob. Ordinum Reg- 
ni Poloniae (1587). 

Bogusz Nicoiaus de Ziembice obacz 
Kulesza Antonius (1749). 

BOGUSZ Tomasz X. (ur. d. 20 grud. 
1723. w Podlasiu, um. r. 1783. w dy- 
ec. krak.). Eutropiusz, trajedya wier- 
szem polskim napisana. Wilno, druk. 
akad. S. J., 1754. w 4ce, 12 ark. Bentk. I. 517. — Janecki Lex. II. 71. I. 
67 — Brown. Bibl. Pis. s. 124. — Kra- 
szewski Wilno IV. 

BOHAREWICZ (BUHAREWICZ) Bo- 
gusław. Produkt w sprawie WW. Pa- 
nien Benedyktynek klaszt. Wileńskie- 
go przeciwko W. Jmć. P. Buharewi- 
czowi Regent. Grodź. Miń. (1784). fol. 
kart 3. Jagiell. 

— Replika ze strony W. W. Bo- 
harewicza Rotmistrza Starodubow: prze- 
ciwko W. W Pannom Benedyktynkom 
Wileńskim (r. 1778). fol. k. 5. 

Jagiell. 

— Sprawa W. W. Bogusława Bo- 
harewicza Rotmistrza Powiatu Starodu- 
bowskiego z w Bogu Przewielebnemi 
Jchmć Pannami Anna Wottowiczowna 
Xienia, i wszystkiemi Benedyktynka- 
mi Wileńskiemi (r. 1779), fol. kart 2. 

Jagiell. 

Bohaterka duchowna przy egzekwi- 
jach Elżb. Kesowskiej ob. Skato And. 
(1659). 

(Bohatko Jan). Decisio Rotae Roraa- 
nae, In Criminalibus , coram Audit. 
Florellio Locuratenente. Jaroslavien. Ho- 
micidii. Pro Fisco et magnif. Remigia- 
no, Michaele et aliis de Ulenieckie illi 
adhaerentes contra ven. Collegium So- 
cietatis Jesu Campomarianum Jarosla- 
viae et RR. PP. Jo. Bogatko et Stani- 
slaum Bobiatyński (ratione occisionis 
nobilis Ignatii Uleniecki). (Romae) ty- 
pis Zinghi et Monaldi, 1726. fol. 

Facti et Juris D. Pi'omotoris Fisca- 
lis generalis cum Summario, kart 4; 
Summarium, k. 16; — Responsio Fac- 
ti et Juris, 1727. k. 14; — Replica- 
tio Juris (super damnis et expensi8), 
kart 2; — Responsio Juris D. Promo- 
toris Fiscalis generalis (super damnis 
et expensis), kart 4. Ossol. 

— Decisio Rotae Romanae , coram 
Audit. A. C. In Criminalibus. Jarosla- 
vien. Praetensae complicitatis in homi- 
cidio. pro RR. PP. Joannę Bohatko et 
Stanislao Bobitynski Soc. Jesu nec non 
eiusdem Societatis Collegio Campoma- 
riano, contra Fiscum et generosos DD. 
Remigianura , Michaelom et alios do 
Ulenieckis Fisco adhaerentes , et litis 222 BOHATYR. BOHOMILOl. etc. Facti et Juris cum Summario. 
(Romae). Typis Zinghi et Monaldi 1727. 
fol. kart 13 (ratione occisionis nobilis 
Ignatii Uleniecki). Ossol. 

— Illustriss. et Reyereidiss. DD. 
CC. in crirainalibus Jaroslayiens. prae- 
tensae complicitatis in homicidio pro 
admodum R. R. P. P. Joannę. Bohatko 
et Stanislao Bobiatynski Societ. Jesu 
nec non ejusdem Societat. CoUeg. Cam- 
pomariano contra Fiscum et Generosos 
D. D. Reraigianum , Michaelem et alłos 
de Uleniecki in fisco adhaerentes et li- 
tis etc. Facti et Juris cum Summario. 
(Romae). Typ. Zinghi et Monaldi 1727. 
fol. kart 26. Ossol. 

— Decisio Rotae Romanae. Fatto 
<;oncordato da ambe le Parti nella Cau- 
sa Jaroslavien. Inter Johannera Bohat- 
ko, Stanislaum Bobiatynski, totumque 
Collegium Campomarianum Soc. Jesu, 
et magnif. Reniigianum et Michaelem 
Uleniecki (ratione occisionis nobilis Ig- 
natii Uleniecki) Sottorscritto nel di 4. 
Aprile 1727. (Romae) fol, kart 6. — 
Memoriale super Facto Concordato, 
kart 4. Ossol. 

— (Decisio Rotae Romanae coram 
Audit. l)ominico Caesare Florello). In- 
strumentum Sententiae Tribunalis lUmi 
D. Auditoris Camerae Apostolicae in 
Criminaiibus. In Causa Jaroslayiensis 
Homicidii. Inter magnińcos ac genero- 
sos Reniigianum , Michaelem et alios 
Ulenieckie ex una et RR. PP. Joannem 
Bohatko et Stanislaum Bobiatynski nec 
non Collegio Campomariano R. R. P. 
P. Soc. Jes. Jaroslauien. ex altera par- 
tibus. Romae 1727. d. 10 mensis Maii. 
Romae, typ. Camerae Apostolicae 1727. 
k. 1. Ossol. 

— Obacz Bogatko Michał, Stefan, 
Wojciech. 

Bohatyr straszny z włoskiego na ła- 
ciński 1652, 1695. obacz Andreini Fr. 
(Piekarski Krzysztof). 

Bohaty rowie ob. Mowa — Napol- 
ski Piotr (1645). 

Bohdanowicz Dymitr (^bacz Ogiński 
Dymitr (Kpicedion 1610). Bohdanowicz Józef. Historia o Ja- 
nie Klemensie ob. Bodanowicz Józef. 

BOHDANOWICZ Romuald (praes. Sigm. 
Kruger.) Trias scientiarum philosophica- 
rum...., sive theses ex universa philosophia 
e paradoxi8 historice resolutis deductae 
fratrum Triado dicata D. D. Joannis 
Petri et Michaelis Wodzicciorum. Var- 
8aviae, Schol. Piar. 1699. fol. 

Dzików. — Kijows. 

Bohdanowicz Tomasz ob. Bogdano- 
wicz T. 

Bochdanowicz Wojciech ob. Ubez- 
pieczenie fortuny i honoru (1775). 

Bohdanowicze ob. Runowski Porfi- 
ry (1778). 

Bohemi (Bohemica, -cus) ob. Brzeski 
Stanisław (Carmen 1609) — Come- 
nius, Komeniusz J. A. (ecclesia 1648, 
1660) — Dubravius Joan. (Historia Bo- 
hemica 1602) — Elsner Johann Theo- 
phil. (martyrologium 1766) — Jabło- 
nowski Józef Alexander — Zjasicki Jan 
(1649) — Lubieński Stanisław (motus 
ir)20) — Morgenstern Benedictus (fra- 
terculi 1565) — Polidam Walenty (Hi- 
storia de rebus 1535). 

Bohemius Andrzej cb. Niedziałkow- 
ski Andr. (Decas 1645). 

(Bohemus Simon). Epithalamia et 
vota in festivitatem nuptiarura Simonis 
Bohemi cum Agnete Rtill. Thoruniae, 
Andr. Cztcnius 1596. w 4ce. 

Czaitor. 

Bohemus ob. Behm, Boehmus, Boe- 
mus. 

Bohi pogańskie w bałwanach. 1682. 
ob. Galatowski Jan. 

BOHN Gottfr. Christian. Der wohl- 
erfahrne Kauffmann, oder umstandli- 
che Nachricht, was die vornehmsten 
Handels-Platze in Teutschland, Spa- 
nien. Portugal, Franckreich, Pohlen, 
Lieffland und Russland. so wol in Waa- 
ren , ais Wechsel-Yerkchren , mit der- 
selben Wechsel-Cours , Maas und (ile- 
wicht-Vergleichung. Hamburg, 1727. 
w 8ce. Petersh. 

Bohomiloi seu disąuisitio. 1688. ob. 
Yigilantius Ben. BOHOMOLEC. BOHOMOLEC. 223 BOHOMOLEC Franciszek S. J. (ur. 
29 stycz. 1720 r. um. 24 kwiet. 1784. 
w Warsz.). Applausus lUustrissimo et 
Kxcellentissimo Domino I). Josepho Ur- 
sino Dowoyna SoUoliob , Palatino Vi- 
tebscensi , coniiti in Ila Iwienia et Ho- 
ryborki supreinos eiusdem Palatinatus 
fasces ritu solenni capessenti datus a 
Collegio Vitebscensi Societatis Jesu. 
Anno a partu Yirginis 1753. Vilnae, 
typis S. R. M. Academiae Soc. Jesu. 
fol. ark. 12. 

Na odwrocie karty tyt. rycina herbu. Wy- 
dane bezimiennie. 

Janoc. Lexic. II. 172. Krasińs. 

— Ceremoniant Komedya W War- 
szawie , w drukarni J . K. M. y Rzeczy- 
posplitey w Collegium Soc: Jesu. Roku 
1767. w 8ce, str. 96. 

Aktów trzy. Wydane bezimiennie. 

Akad. — Jagiell. — Krasińs. 

— Czary Komedya we trzech ak- 
tach. 1775. B. w. m. (Warszawa) w 
8ce, str. 102. 

Tę komedya wspomina Przyjaciel ludu 18.85. 
w życiu Świeżawskiego. 

Akad. — Uniw. Warsz. 

— Epistoła Theosebis respondens ad 
scriptum Augusii Titel, magistri Je- 
nensis^ sub titulo: Exhortatio ad ex- 
cutiendum romani pontificis jugum quod 
in MSC. missum fuit ad Magnates Po- 
loniae anno 1754. B. m. druku, w 4ce, 
str. 8. 

List ten pisany przez Franciszka Bohomol- 
ca , pod nazwiskiem zmy.ślonem Theosebes 
służy za odpowiedź na pismo Augusta 
Tittel Magistra w Jenie : Exhortatio ad 
excutiendum Komani Pontificis iugum, któ- 
ra do Panów polskich w rękopiśmie przy- 
słana była. 

Jocher 2994: a. — Janoc. Lexic. II. 116. 

Zielius. 

— Toż, przedruk. 1755. w 4ce. 
Jocher 2994 b. 

Obacz niżej : Orationes. 

— Gratulatio restitutae post atten- 
tatum parricidium incoluraitatis Ludo- 
vici XV. Regis Galliarum nomine Col- 
legii Nobilium Varsaviensis Societatis 
Jesu dicta k Thadaeo de Burzyn Bu- 
rzyński castellani Smolescensis filio. Var- 
saviae, typis Regiis, et Rei})ublicae So- 
cietatis Jesu, Bez wyr. roku. w 4ce, 
kart nlb. 14. Dedyk. Franc. Car. liioglia in Polonia le- 
gato. Zamach Damiensa był r. 1757. więc 
i druk z tego roku. 

Chreptowicz — Czartor. — Jagiell. 

— Komedye przez X. Franciszka 
Bohomolca Societatis Jesu napisane. W 
Warszawie z^ pozwoleniem stnr.szych w 
drukarni J. K. Mći, y R/.eczyposplitey 
w Kolleium (sic) Soc : Jesu. Roku 
MDCCLV. (1755). w 8ce. Przed kartą 
tytułową : rycina świątyni , gravó par 
Jędrzejowski a Warsovie, kart 8 i str. 
508. 

Dedykacya do Jgn. Ciecierskiego Stolnika 
Ziemi Drohic. W tej powiada, że pierwia- 
stki filozofii poświęcił Ad. St. Grabowskie- 
mu, zaś tę drugą z tegoż KoUegium na 
świat wychodzącą pracę poświęca Ciecier- 
skiemu, który część fortuny ofiarował na 
dokończenie tegoż Kollegium. 

Jakkolwiek Bentkowski I. 525. twierdzi iż 
Teatr jego wyszedł około 1750., to ta edy- 
cya jest pierwszą. Tom ten wydał osobno, 
nie jako tom pierwszy. W nim pomieścił: 
1) Figlacki polityk teraźniejszej mody ko- 
medya I. (do str. 84). 2) Tenże tytuł Kom. 
liga (przerobiona z Moliera z opuszcze- 
niem kobiet) (do str. 166). 3) Nieroztrop- 
ność swym zamysłom szkodząca (z Molie- 
ra) (do str. .364 , pomylone liczbowanie, bo 
postr. 242 idzie str. .S^S). 4) Urażający się 
niesłusznie o przymówki (do str. 436). 5) 
Oyciec nieroztropny (z łacińs. Kar. Poree 
S. J.) (do str. 508). 

Mizler Acta litterar. 1755, str. 301. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toz. Tomik II. Warszawa 1756. 
w 8ce, str. 452 i kart 4. 

Dedyk. Piotr. Zaleskiemu. 

— Toż. Tom ni. War.szawa w druk. 
J. Kr. M. y Rzeczyp. w Koli. S. J. 
1757. w 8ce , str. 382 i ryc. gravó par 
Jędrzejowski. 

Dedyk. Piotrowi Bohomolcowi Staroście. 

Kuryer Polski 1757. N. XXXVII. dono.si : 
Wyszedł z tutejszej drukami trzeci tomik 
komedyi w którym się znajdują : 1. Dzi- 
wak. 2. Chełpliwiec. 3. Paryżanin polski. 
4. Figlacki kawaler z księżyca. 5. Rada 
skuteczna. Znajduje się ten tomik jako i 
pierwsze dwa u JMci Pana Słowińskiego 
Bibliopoli J. K. M. przy kościele Kolle- 
giaty S. Jana. 

— Toż. Tomik IV. Warszawa w 
druk. J. Kr. M. Soc. Jesu. 1758. w 
8ce, k. 4, str. 358. 

Dedykowany Czosnowskim Ignacemu i Ma- 
ryannie z Załuskich. W dedykacyi mówi, że 
Czosnowski przełożył wierszem tragedye ^4 BOHOMOLEĆ. fiOHOMOLEC. Kornela, w rękopisie, i że tenże byZ Ge- 
nerał - Adjutantem w armii Xcia Konde- 
U8za. 
Ossol. — Uniw. Iwows. — Warsz. Uniw. 

— Komedye przez X. Franciszka 
Bohomolca Societatis Jesu napisane. To- 
mik I. Za pozwoleniem S^^rszych prze- 
drukowane. Lublin, w druk. J. Kr. M. 
Rzeczp. w Kolleg. Soc. J. 1757. w 8ce, 
str. 472. i nlb. 8. 

— Toż : .... napisane. Tomik drugi W 
Lublinie za pozwoleniem Starszych prze- 
drukowane. W drukarni J. K. Mci, y 
Rzeczypospolitey, w Kollegium Societa- 
tis Jesu. Roku MDCCLYII. (1757) w 
Sce, k. 2. str. 511. (między str. 120. 
a 121. stronnica nie numerowana). 

Obejmuje : 1) Arlekin na świat urażony, 
(przerób, z Włoskiego), (do str. 120). 2) 
Dziedzic chytry (do str. 228). 3) Ńatrę- 
tnicy (do str. 327). 4) Pan do czasu (prze- 
rób, z Włoskiego) (do str. 443). 5) Filo- 
zof panuiący (z Gabr. Lejay przełożona). 

— Tenże tytuł. Tomik trzeci. W 
Lublinie za pozwoleniem starszych prze- 
drukowane w drukarni J. K. M. y 
Rzeczypospolitey w Kollegium Societa- 
tis Jesu. Roku MDCCLYHI. (1758). 
w 8ce, k. 2. str. 442. 

Obejmuje: 1) Dziwak (do str. 112). 2) CheJ- 
pliwiec (do str. 210). 3) Paryżanin polski 
(do str. 307). 4) Figlacki kawaler z księ- 
życa (do str. 366). 5) Kada skuteczna 
(z Moliera Le mariage force). 

Czartor. (Tom I). — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

— Komedye przez X. Franciszka 
Bohomolca Societatis Jesu. napisane. 
Tom I. za pozwoleniem Starszych prze- 
drukowane. Roku MDCCLYIII. [Na 
końcu :J We Lwowie. Przedrukowana 
(sic) za pozwoleniem autora w drukarni 
Jana Szlichtyna, J. K. Mci uprzywile- 
jowanego typografa. (r. 1758). w 12 ce. 
T. I k. 3. str. 397. T. II s. 417. T. 
III k. 1. str. 358. 

Tomy te obejmują to, co w edycyi z r. 175.5. 
Opuszczono dedykacyę a w przedmowie 
błędnie wydrukowano : Terechcyusza y Mu- 
liera. Tom I. ma : Figlacki kom. la, do str. 
88. Figlacki k. 2ga, do str. 164. Nieroz- 
tropność do str. 256. Urażający się do str. 
323. Ojciec do str. 397. — W tym tomie 
mylne stronnicowanie , ida bowiem strony 
131, 122, 130, 134, 135,' 136, 137, 138, 
136, 137, 138, 139 i t. d. Tomik II. (pierwszy ma napis Tom) obej- 
muje Arlekin do str. 90. Dziedzic do str. 
174. Natretnicy do str. 265. (tu strony 
zmylone: 2o9, 222, 260). Pan do czasu 
do str. 359, (tu stronnice mylne 33.3, .343, 
.3,35, .3.36). Filozof (do końca). - W ogóle 
druk cały arcy niedbały. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Komedye X. Franciszka Boho- 
molca Societatis Jesu Znowu przedru- 
kowane Tomik I. ^a pozwoleniem 
Zwierzchności. W Warszawie w dru- 
kami J. K. Mci y Rzeczypospohtey w 
Kollegium Soc: Jesu roku 1772. w 8ce, 
k. 8. str. 448. 

Ded. J. Fontanie budowniczemu, z poda- 
niem zasług jego w budownictwie. 

— Tomik II. r. 1773. str. 533. 

— Tomik III. r. 1773. str. 441. 

— Tom IV. r. 1773 str. 410. 

— Tomik V. r. 1775 str. 433. 

Obejmują: 

W Tomie I. Figlacki polityk teraźniejszej 
mody. 2) Nieroztropność swym zamysłom 
szkodząca, komedya przerobiona z Mo- 
liera (od str. 167—367). .3) Urażający sie 
niesłusznie o przymówki (od str. 369 — 
430). 4) Oyciec nieroztropny, z łaciń- 
skiego X. Karola Poree S. J. przerobiona 
(od str. 437—508). 

W T. II. 1) Arlekin na świat urażony. 2) 
Dziedzic chytry. 3) Natretnicy. 4) Pan do 
czasu. 5) Filozof panujący (Oryginał Ga- 
bryela Lejay Jezuity). 

W T. I LI. 1) Dziwak (do str. 120). 2) Cheł- 
pliwiec czyli Samochwał (do str. 224). 3) 
Paryżanin polski (do str. 308). 4) Figla- 
cki kawaler z księżyca (do str. .306). 5) 
Eada skuteczna, przerobione z Moliera 
Le mariage force. 

W T. IV. 1) Statysta mniemany. 2) Mędr- 
kowie. 3) Junak. 4) Ubogi hardy. 5) U- 
bogi pokorny. 

W T. V. 1) Myśliwy. 2) Bliźnięta. .3) Kło- 
poty Panów. 4) Przyjaciele stołowi. 5) Ka- 
walerowie modni. — Ten tomik wyszedł 
także obejmując tylko: Myśliwy (do str. 
113) i Bliźnięta (do str. 208). 

Wszystkich komedyj jest 24. 

Akad. — Chreptow. — Czartor. — Jagiell. 
— Krasińs. — Ossol. — Zielińs. 

— Komedye na teatrum J. K. M. 
wypracowane. W Warszawie, w druk. 
Colh S. J. 1767. w 8ce. 

Dedyk. Augustowi Moszyńskiemu stolniko- 
wi koron. 

Obejmuje: Małżeństwo z kalendarza. Kome- 
dya. — Staiuszkiewicz. Komedya. — Mar- 
notrawca. Komedya — Staruszka młoda. 
Komedya we trzech aktach. BOHOMOLEC. BOHOMOLEC. 225 8ce. Tenże tytuł. Warszawa 1767. w Obejmuje: Ceremoniant. Komedya. — Piia- 
cy, Komedya. — Pan dobry. Komedya. — 
Monitor, Komedya w jednym akcie. 

Kijows. — Warsz. Uniw. 

— Do J. O. ksiażęcia Jegomości 
(Ignacego) Krasickiego biskupa war- 
mińskiego. Warszawa, GroU, 1780. w 
4ce , tytuł i str. 5. Branic 

— Nayjaśniejszym królewicom Jch- 
mciom Xaworerau y Karolowi powra- 
cającym z woyny Pruskiey na zimę do 
Warszawy, w 4ce, 1 ark. [Na końcu:] 
Collegium Nobilium Var3aviense Soc. 
Jesu. D. D. D. MDCCCLYII. (1757). 

Wiersz wydany bezimiennie. 

Jagiell. 

— De Lingva polonica colloquium 
a selectis oratoriae , facultatis alumnis 
institutum Varsaviae in aula Scholarum 
Sociotatis Jesu Anno a partu Yirginis 
MDCCLII. Ty pis Sacrae Regiae Maje- 
statls in CoUegio Societatis Jesu. (1752). 
w 4ce, kart 10 (Sig. A— C,). 

Dedic. Principi Ant. Lubomirski Palat. Lu- 
blin. 

Chwali Skargę. Gani używanie cudzoziem- 
skich wyrazów, które przytacza. Mówi i o 
Janie Kochanowskim. Cale w formie dya- 
logu. 

MitzJer. Warschauer Bibliot. I. 81. 

Chreptowicz. — Jagiell. — Ossol. 

— Listy rożne ku chwalebney cie- 
kawości y Chrzescianskierau zbudowa- 
niu służące z Azyi , Afryki y Amery- 
ki niegdyś od Missyonarzow Societatis 
Jesu w rozmaitych językach pisane te- 
raz dla pragnących wiedzieć o pomno- 
żeniu wiary naszey w tamtych krajach 
jako tez y obyczajach owych narodów 
po polsku przełożone przez jednego Za- 
konnika Societatis Jesu. W Warszawie, 
w drukarni J. K. M. y Rzpltey w Col- 
legium Societatis Jesu 1767. w 4ce, k. 
2. str. 541. 

Dedykacya Fr. Bohomolca Mikołajowi Żmi- 
jewskiemu Strażnikowi Wojew. Wileńs. 

Na str. 1. nadpis : Czwarta częsc Listy ex 
insulis Marianis. Zaczynają listy Jana Til- 
pe 170.S r. Hier. Fronchi 1702. Gasp. Ko- 
stnera. Chivagnaca. Jana Gozani. Guid. 
Jascharda. Ant. Diaz i inne. — Od str. 
188 zaczyna się część V. Listy z Chin, 
Japonii, Corei, Tartaryi, Ton kinu. — Część 
VI. od str. ii6S. i przedmowa tłumacza (niemieckiego) Pawła Stockleina Soc. J, 
Jocher 8167 b. 

Poprzednie części obacz: Juniewicz Mich. 
Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 

— Małżeństwo z kalendarza kome- 
dya. W Warszawie w drukarni J. K. 
M. y Rzeczypospolitey w Kollegium 
Soc. Jesu. Bez wyr. r. (1775). w 8ce, 
str. 122. 

Wydane bezimiennie. Autora domyśla się 
Bentkowski. Autor w przedmowie uspra- 
wiedliwia się z czynionego mu po odegra- 
niu sztuki zarzutu, iż kreśląc prostaka 
Staruszkiewicza, ubliżył szlachcie. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Monitor komedya w jednym ak- 
cie, w Warszawie w drukarni J. K. 
Mci y Rzeczyplitey Coli: Soc: Jesu. 
Roku 1767. w 8ce , str. 52. 

Wydana bezimiennie. Komedya broniąca cza- 
sopismo Monitor, o którego artykuły ura- 
żano się. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — 
Ossol. 

— Monitor. Pismo peryodyczne. 
Warszawa, 1764-1784. 

Byl jego współwydawcą. 
Obacz Monitor. 

— Mowa po śmierci nayjaśnieyszey 
Krółowy polskiey Maryi Józefy. Dzieło 
X. Franc. Bohomolca Soc. Jesu. 

Umieszczone w Mowy wybrane Wilno 1784. 
T. I. str. 424 do 432. w 8ce 

— Nędza uszczęśliwiona. Opera we 
dwóch aktach pii>rwszy raz grana na 
teatrze warszawskim, do którey muzy- 
ka jest zrobiona P. Kamińskiego. War- 
szawa, Dufour. 1778. w 8ce, str. 44. 

Przerobił z komedyi na operę W. Bogu- 
sławski. Czartor. — Kijows. 

— Opisanie krótkie państwa turec- 
kiego w Warszawie w drukarni J. K. 
Mci y Rzeczypltey w Kollegium Socie- 
tatis Jesu. 1770. w 8ce, str. VIII. 189, 
rejestrów k. 9. 

W dedykacyi do Kazimierza Karasia Ka- 
sztelana Wiskiego , podpisał się autor 
Franciszek Bohomolec S. J. Czerpał z ^!o- 
narchii tureckiej Kikota. z Geografii Wyr- 
wicza i z ksiąg Keala i Mablego. 

Akad. — Chreptow. — Jagiell. Krasińs. 

— Pro ingeniis Polonorum oratio 
habita Varsaviae in Gymnasio Soc. Je- 
su Calendis Septembris aiino a partu 
Yirginis MDCCLII. Varsaviae typis 
Coli. S. J. (1752). w 4ce, 3 ark. 

29 226 BOHOMOLEC. BOHOMOLEC. Dedyk. Józefowi Sapieże bisk. Diocaesar., 
koadjut. wileńs. , W. Referendarzowi W. 
X. L. 

Jocher 1015. 

Ob. Mignonius Ubzldus. 

Czartor. — Kijows. — Ossol. — Zielińs. 

— Orationes Francisci Bohomolec e 
Societate Jesu Sacerdotis. Varsaviae ty- 
pis S. R. M. et Reipublicae in CoUegio 
Societatis Jesu. MDCCLXIII. w 8ce, 
kart 7 str. 261. 

Dedykacja J. D. Janotzkio. 

Obejmuje : 1) Pro ingeniii polonorum. 2) U- 
baldo Mignonio .... Yarmius exetesticus (od- 
parcie zarzutów) (s. 25). .3) Gratulatio re- 
stitutae incolumitatis Ludoyici XV. (s. .89 
— 64). 4) Oratio de laudibus Jos. Sołlo- 
hub Palat. Yltebs. (s. 65 wydruk, mylnie 
■45 — lOi). 5) Gratulatio Hier. Szeptycki 
Plocensium Antistiti (s. 105 — 2-35 stronni- 
ce zmylone, bo po 126. idzie strona 227). 
6) Josepho And. Załuski, qui libros Coli. 
Nob. S. J. obtulit. (str. 2.34—239). 7) O- 
ratio de laudibus Sanct. Mariae (str. 241 — 7). 
8) Epistoła ad Augustum Tittelium. Odpowia- 
da tu filozofowi niemieckiemu z powodu 
że jak pisze : incidi in binas epistolas tu- 
as : altera ad exutiendum Pontificis roma- 
ni jugum Polonos exhortatis, altera ex- 
hortationem istam tuam cuidam comraen- 
das. 

Chreptow. — Dzików. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Wileńs. 

— Pan dobry komedya. Warszawa, 
druk. J. K. M. y Rzpltey Coli. S. J. 
1767. w 8ce, str. 126. 

Akad. — Czartor. — Krasińs. — Zielińs. 

— Paryzanin polski komedya we 
trzech aktach. W Warszawie w dru- 
karni J. K. Mci i Rzeczypospolitey 
Societatis Jesu. Roku 1771. w 4ce, 
str. 56. 

Wydane bezimiennie. Wchodzą tu osoby : 
Kobert, Leopold, Wilhelm. Nasuwa to do- 
mysł, czy sztuka nie jest przerobiona 
z niemieckiego. Jagiell. 

— Tenże tytuł : .... w Warszawie w 
druk. nadwor. J. K, Mści r. 1779. w 
8ce, k. 1. 75 str. 

Gazeta Lwows. 1843. N. 97. — Dzienn. li- 
ter. Iwows. 1853. 

Czartor. — Krasińs. 

— Pijacy, komedya. Warszawa, w 
druk. J. Kr. M. i Rzeczyp. w Colleg. 
S. J. 1767. w 8ce, str. 96. 

— Rozmowa o języku polskim nay- 

przód po łacinie napisana przez 

Soc. Jesu. Teraz z przydatkiem y od- miana na polski język przełożona Przez 
Xawerego Leskiego Chorażyca Malbor- 
skiego. W Warszawie , w druk. J. K. 
Mci. Mitzlerowskiey. 1758. w 8ce, kart 
nlb. 25. 

Toż samo je.st w Zabawkach poetyckich 
1758. od str. 384—433. 

Warsz. Uniw. 

— Rozrywki ucieszne y dowcipne 
z przydatkiem wielu nowych zabawnych 
historyek. Z pozwól. Starszych. War- 
szawa, druk. S. J. 1763. w 8ce , ark. 
20. Ossol. 

— Rozrywki ucieszne y dowcipne 
z przydatkiem wielu nowych zabaw- 
nych historyek, powtórnie przedruko- 
wane. W Warszawie, S. J. 1768. w 
8ce, str. 307. 

Dedykacya do Tom. Szczepańskiego kanon, 
i administrat. warmińsk. Podpisany Franc. 
Bohomolec S. J. Obejmuje same anegdotki. 
Ossol. — Zielińs. 

— Toż. w 8ce, kart 6 nlb. str. 241. 
(brak tytułu). 

Wydanie między r. 1770 a przed 1774. bo 
na stronie 181. podaje wyjątki z pierw- 
szej edyeyi Junaka wyszłego w r. 1770. 
u Grela , gdy edycya druga ukazała sie 
r. 1774. 

Obejmuje : Wstęp do rozrywek y przestrogi 
z pierwszego dzieła z nowym przy końcu 
przydatkiem. Dalej idą Rozdziały I — VIII. 
Eozdz. I. Epigrammata z Marcyalisa (do 
str. 82). Rozdz. II. i III. Ucieszne wier- 
sze, wyjątki z Dan. Bratkowskiego (str. 
86, wydrukowano mylnie str. 92) i z J. Ga- 
wińskiego Wierszów Zbieranej drużyny. 
Rozdz. IV. Zagadki (od str. 123). Rozdz. V. 
Napisy (od str. 13.3) z Mik. Reja. Rozdz. VI. 
Pożar w Lublinie przez niemca opisany (od 
str. 142). Rozdz. VII. Ucieszne powieści 
prozą. Rozdz. VIII. Zbiór komedyi w krót- 
kim zebraniu pod tyt. Junak. (St. My- 
cielskiego). Na końcu Wiersz do pijaków 
(od Btr. 233). Jagiell. 

— Rozrywki ucieszne y dowcipne 
z przydatkiem niektórych nowych w tey 
trzeciey edyeyi historyjek y wierszów. 
Wilno 1777. w 8ce, str. 279. 

— Rozrywki ucieszne dowcipne y 
pożyteczne w tey czwartey edyeyi przy- 
datkiem części drugiey dowcipnych wier- 
szów znacznie pomnożone. Wilno 1780. 
w 8ce. 

Kraszew. Wilno IV. 3:^3. Ossol. 

— Rozrywki ucieszne y dowcipne 
z przydatkiem wielu nowych zabawnych BOHOMOLEC. BOHOMOLEC. 227 historyiek przedrukowane za pozwole- 
niem starszych. B. m. dr. i r. w 8ce, 
2 kart nlb. , str. 236. 

Treść całkiem odmienna od wyżej podanej. 
W przedmowie wydawca mówi , iż do ze- 
brania historyjek dopomógł mu X. Joz. 
Załuski Bisk. Kijów, dozwalając brania 
dzieł odpowiednich. Anegdotyczne histo- 
ryjki są numerowane. Obejmują NN. 460. 
Wszystko prozą z wyjątkiem N. ll^. od 
str. 59 — 62. gdzie są przytoczone ucinki 
Daniela Bratkowskiego, lecz odmienione. 
Zatem całe dzieło jest całkiem innem ob- 
robieniem Rozrywek. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Rozrywki zabawne, dowcipne, 
pożyteczne, odnowione i pomnożone. 
Sandomierz, w dr. J. Kr. M. Rzeczyp. 
Bez w. r. w 8ce , str. 256. Czartor. 

— Toż. Sandomierz 1780. w 8ce, 
str. 186. (W końcu obiecano tom drugi). 

— Rozrywki ucieszne , dowcipne i 
pożyteczne w tey 5-tey edycyi przy- 
datkiem części drugiey dowcipnych wier- 
szów znacznie pomnożone. T. I. Wilno 
w druk. akadem. 1797, w 8ce, str. 
312. i nlb. 4. 

Kijows. — Warsz. Uniw. 

— Staruszka młoda komedya we 
trzech aktach. W Warszawie w dru- 
karni J. K. MCi y Rzeczypospolitey 
w Kolleg-ium Soc. Jesu. B. wym. roku. 
w 8ce, stron 120. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Staruszkiewicz. Warszawa (bez w. 
roku) w drukarni J. K. M. i Rzpltey 
w Koli. S. Jesu. w 8ce , str. 125. 

Aktów trzy. Wchodzą tu Madame Demarice 
Chevalies de la Corde. Arnold kupiec 
z Wiednia. Zatem widocznie przerobienie. 
Jagiell. — Krasińs. 

— Supellex latinitatis ex Phraseo- 
logia P. Francisci Wagner S. J. ad u- 
sum scholarum ejusdem Societatis col- 
lecta. Permissu Superiorum. Vilnae, ty- 
pis Acad. , 1751. w 12ce. 

Jocher 736 a. — Janocki Lexic. II. 172. 

Wileńs. 

— Toż Calissii, typis S. 

R. M. Collegii Soc: Jesu, anno domini 
1754. w 12ce, k. 3. str. 446. Index 
vocum, (od ark. Tg — Kg). Index Vo- 
cum patriarum (od ark. X^ — Zg). 

Jakkolwiek zasadą tej pracy jest Wagner, 
jednak przerobienie Bohomolca o tyle jest jego własnością , że domieścił frazeo- 
logią polską i dopełnił słowniczkiem pol- 
skim. 

Brown. Bibliot. pis. str. 4:94;. ma edycyą 
z datą 1752 roku w Kaliszu a nie ma 
edycyi z r. 1754. 

Jocher 736 b. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Toż. Permissu Superiorum. Edi- 
tio secunda correctior. Leopoli, typ. S. 
R. M. Coli. Soc. Jesu anno Dom. 1756. 
w 8ce, k. 1. str. 377. i str. 102. 

Jocher 736 c. 

Ossol. — Uniw. Iwows. — Wileńs. 

— Toż. Vilnae typis Acad. 1757. 
w 12ce. 

Jocher 736. d. Wileńs. 

— Toż. Permissu superiorum. Vil- 
nae , typis academicis , anno a partu 
Yirginis 1768. w 12ce, 2 k. nlb. str. 
446. [Poczem idzie :] Index nonnullarum, 
yocum, quae vel omnina barbarae, vel 
certae minus sunt elegantes, 31 k. nlb. 
Index vocum patriarum quae latine hoc 
libello explicantur, 44 k. nlb. 

Jagiell. — Wileńs. 

— Toż.,.. Permissu superiorum. CaUs" 
sii typis S. R. M. Collegii Soc : Jesu anno 
Domini 1772. w 12ce, k. nlb. 2. str. 
437. k. nlb. 68 (od ark. X. idzie In- 
dex vocum patriarum). 

Jocher 736. e. — Kraszew. Wilno IV. 277. 
— Brown. Bibl. Pis. 494. 

Jagiell. — Wileńs. — Zielińs. 

— Supenex latinitatis ex phraseo- 
logia P. Francisci Wagner Societa- 
tis Jesu ad usum scholarum ejusdem 
societatis coUecta permissu superiorum. 
Reimpressa Polociae , in privilegiata a 
sua Imperatoria Majestate typographia 
Coli: Societatis Jesu. Anno 1795. w 
12ce, 2 k. tyt. str. 390. i 43. k. In- 
deks vocum patriarum. 

Jagiell. — Krasińs. — Wilańs. 

— Ubaldo Mignonio Schoł. Piar, 
Noctium Sarmaticarum auctori praecep- 
tori suo suavissimo Varmius Exetesti- 
cus S. D. w 4ce , 1 ark. [Data na koń- 
cu:] Kalendis Decembris Anno MDCCLII. 
(1752). 

Jocher 1017. — Janoc. Lexic. I, 12. — Po- 
równaj : Orationes, 228 BOHOMOLEC. BOHOMOLEC. — Wiadoraośoi warszawskie wyda- 
wane dwa razy na tydzień. Warszawa 
1761 — 1773. ob. Łuskina (Wiadomości). 

— Zabawki oratorskie niektórych 
Kawalerów. (Edycya pierwsza). War- 
szawa, 1755. w 8ce. 

— Zabawki oratorskie niektórych 
Kawalerów Akademii Szlacheckiey War- 
szawskiey Societatis lesu w krasomow- 
skiey sztuce ćwiczących się zebrane 
przez Franciszka Bohomolca Soc :- Jesu 
Professora Retoryki w teyże Akademii 
Za pozwoleniem Starszych powtórnie 
przedrukowane, w Wilnie, w drukarni 
J, K. Mći Akaderaickiey Societatis Jesu. 
Roku MDCCLV. (1755). w 8ce, tyt. 
3 kart nlb. Części I. str. 144. Części 
II. str. 154. i Rejestr. 

Powiada w przedmowie że w r. (1754) wy- 
dał : Zabawki poetyckie swych uczniów. 

Tutaj są ci autorowie prac: 1) Tad. Burzyński 
starosta 2) Cieszkowski Flor. 3) Choło- 
niewski Ignacy. 4) Dłuski Kanty. 5) Głę- 
bocki Antoni. 6) Gomuliński Ign. 7) Grąb- 
czewski Joz. 8) Kliński Joz. 9) Kuczyń- 
ski Ign. 10) Leski Ksaw. 11) Leski Jęd. 
12) Leski Woj . 13) Miączyński Leon. 14) 
Miączyński Joz. 15) Mogilnicki Ign. 16) 
Pułaski Franc. syn Józefa. 17) Puzyna 
Józef. 18) Tarkowski Teod. 19) Zawadzki 
Woj. 20) Zieliński Jan. 

Rozpoczynają listy oryg. i przekłady do str. 
144. Część liga Mowy: Na śmierć Maryi 
Józefy. Za i przeciw Cudzoziemcom w 
kraju. O rozkrze wianie nauk. Za i prze- 
ciw Żydom. Od str. 129. Wiersz królewi- 
com Xaweremu i Karolowi. Żal po śmier- 
ci Maryi Józefy. Do Ignacego M. O ho- 
norach. Przeciw Wojnie teraźn. Do mu- 
zyki. Oda Horacyusza. O Jędrzeju Ponia- 
towskim. Sewerynowi Szydłowskiemu na- 
grobek. Porównaj następne wydanie. 

Mitzler. Acta literar. Varś. 1756. s. 296. 
Jagiell. — Raczyńs. 

— Zabawki Oratorskie niektórych 
kawalerów Akademii Szlacheckiey War 
szawskiey Societatis Jesu W krasomow- 
skiey sztuce ćwiczących się zebrane 
przez Franciszka Bohomolca Soc: Jesu 
Professora Retoryki w teyźe Akademii 
Za pozwoleniem Starszych. W War- 
szawie w drukarni J. K. Mci y Rze- 
czy pltey w Collegium Soc: Jesu. Roku 
MbCCLIK. (1759.) w 8ce, k; nlb. 7, 
str. 176, 194. Rejestr. Dedyk. : do Jana Al. Mokronowskiego ka- 
non. Na czele imiona kawalerów których 
piace się znajdują. Między temi : Tad. 
Burzyński, Czeczel Nik., Ign. Chołoniew- 
ski, Kanty Dłuski, Józef i Leon Mią- 
czyiiski, Franc. Pułaski, Józ. Puzyna, 
Cieszkowski Flor. , Głębocki Ant., Gomu- 
liński Ign., Grąbczewski Józ., Kliński Jó- 
zef, Kuczyński Ign., Lescy trzej, Mogil- 
nicki Ign. , Tarkowski Teod. , Zawadzki 
Woje, Zieliński Jan. Część I. do str. 
176. obejmuje listy, treścią bez znaczenia. 
Część II. Mowy. Między innemi: Pogrze- 
bowa po śmierci królowej Maryi Józefy, 
przez Woje. Zawadzkiego. Przeciw poje- 
dynkom przez Ign. Chołoniewskiego. Prze- 
ciw cudzoziemcom aby im w Polsce mno- 
żyć się nie pozwalano przez Kan Dłu- 
skiego. Za cudzoziemcami przez Xaw. Ce- 
skiego. Iź szlacheckiemu honorowi han- 
del szkodzi przez A. Głębockiego. Za han- 
dlem przez Ign. Gomulińskiego. Mowa po- 
słów Daryusza (z Curtiusa). Mowy jakim 
sposobem nauki w Polsce rozkrzewiać. 
Od str. 152. Przydatek wierszów. Króle- 
wicom powrac. z wojny do Warsz. przez 
Flor. Cieszkowskiego. Żal po śmierci M. 
Józefy przez J. Leskiego. 

Toż samo co w edycyi z r. 1755. 

— Tenże tytuł: ... Warszawa, 1768. 
w 8ce, 2 tomy, str. 129 i 152 i k. 2 
rejestru. 

Dedyk. Stan. Mycielskiomu star. lubiatows. 
Przedruk z edycyi z r. 1755. 
Branic. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Zielińs. 

— Toż .... zebrane, po trzecie prze- 
drukowane. Warszawa 1779. w 8ce, 
T. I. str. 131. i k. 4. T. II 4 k. i 
str. 158. Akad. 

— Zabawki oratorskie niektórych 
kawalerów akademii szlacheckiey war- 
szawskiey Societatis Jesu w krasomow- 
skiej sztuce ćwiczących się zebrane 
przez Franciszka Bohomolca Soc. Jesu 
profesora retoryki w teyźe akademii za 
pozwoleniem starszych po trzecie prze- 
drukowane. Wilno, 1783. w 8ce. 

Rranic. — Krasińs. 

— Toż. Wilno, 1786. w 8ce. 

—7 Ten?e tytuł: .... za pozwoleniem 
starszych przedrukowane. W Wilnie 
w drukarni przy Akademii roku 1796. 
w 8ce, k. 4. str. 277. Przedruk edycyi z r. 1755. 
Czetwert. — Jagiell. Krasińs. BOHOMOLEC. BOHOMOLEC. 229 — Zabawki poetyckie niektórych 
kawalerów. W Warszawie, 1754. w 
8ce (Edycya pierwsza). 

Tę edycya wspomina przy wydaniu Zaba- 
wek oratorskich w r. 1755. 

— Zabawki poetyckie niektórych 
kawalerów akademii szlacheckiey war- 
szawskiey Soc. Jesu w krasomowskiej 
sztuce ćwiczących się, zebrane przez 
Franciszka Bohomolca Soc. Jesu Pro- 
fessora Retoryki w teyże Akademii za 
pozwoleniem starszych. W Warszawie, 
w drukarni królewsk. Mitzlerowskiej 
roku 1758. w Bce, kart 8. str. 433. 

Dedyk. MichaZowi na Leszczu Leskiemu cho- 
rąź. i podwojewodz. Malbors. 

Obejmuje wiersze tych : Fr. Grocholski (Po- 
żytki pokoju). Tarnowski Jan (Droga do 
sławy). Ciemniewski Jan. Marc. Grochol- 
ski (z Owidyusza). Dulski Józef (Śmierć 
Katona z włosk.). Roch Lasocki. Józ. Ku- 
czyński. Burzyński Tad. Ign. Mogilnicki. 
Teod. Tarnowski. Józ. Grąbczewski. Woje. 
Zawadzki. Jęd. Leski. Jan Zawisza. Alex. 
Stetkiewicz. Ign. Zaleski. Ant. Kczewski. 
Jan Głębocki. Xaw. Leski. Kanty Dłu- 
ski. Ign. Gomoliński. Leon Miączyński. 
Teod. Tarnowski. Jan Zieliński. Dłuski K. 
(z Sarbiewskiego). L. Miączyński (z Sar- 
biews.). Joz. Dulski (do Fr. Bielińskiego 
Marsz). Wal. Rychłowski. Nikod. Czeczel. 
Józ. Chądzyński. Jan Zawisza (Na wesele 
Franc. Zaleskiej córki Teresy z Kuszlów 
z Siennickim). Jęd. Leski (Pożegn. J. Tar- 
nowskiemu). Jan Tarnowski (do J. Ep. 
Minasowicza i tegoż odpowiedź). Jan Głę- 
bocki (do Ad. Kempskiego). 

Od str. 136 — 183 idą żarty, czworowiersze 
przez tychże, nadto Kaz. Ossoliński. Ign. 
Zaleski. 

Od str. 183 — 300. Cezar w Egipcie traged. 
pod zaszczytem Stan. Lubomirskiego i Iza- 
belli Czartoryskiej we dni ich weselne r. 
1753. od CoU. Nob. S. J. wyprawiona. 
Pisana białym wierszem, 

Od str. 301 — 383. Lyzymach tragedya, wier- 
szem nie rymowym. 

Od s. ,384. Rozmowa o języku polskim po 
łac. przez Fr. Bohomolca, na polskie przez 
Xaw. Leskiego chorążyca Malborsk. prze- 
łożona. Akad. — Czartor. — Jagiell. 

Zielińs. Ossol. — Żal po Śmierci królowey naszey 
Maryi Józety. (Podpisane:) Colleg. nobi- 
Hura Varsav. Soc. J. 1.758. Bez osób. 
tyt. w 4ce, k. nlb. 4. 

Jagiell. — Raczyńs. — Zbiór dziejopisów polskich we 
4. tomach zawarty, folio. 

Obejmuje : 
T. I. Kronika Marcina Bielskiego 
niegdyś w Krakowie drukowana teraz 
znowu z doprowadzeniem aż do Augu- 
sta III. , przedrukowana w Warszawie 
1764. str. 12. nlb., liczb. 856 i IX. 
nlb. 

Tom II. Kronika Macieja Stryjkow- 
skiego niegdyś w Królewcu drukowana 
teraz znowu z przydaniem historyi pań- 
stwa rossyjskiego przedrukowana 1766. 
str. 31 nlb., Ib. 782, 172 i XII. n 1. 
T. III. Kronika Marc. Kromera 
przekł. M. Błaźowskiego. 1767. 7 kart 
nlb., 786 str. 

T. IV. Kronika Sarmaciey Eu- 
ropeyskiey Alex. hr. Guagnina przekł. 
M. Paszkowskiego 1768. 5 k. nlb. i 
714 str. 

Obacz pod Zbiór: Bielski, Kromer, Gwa- 

gnin, Stryjkowski. 
Branic. — Chreptow. — Czartor. — Dzi- 
ków. — Jagiell. — Kijows. — Ossol. — 
Raczyńs — Warsz. Uniw. — Zielińs. 
- — Zycie Jana Zamojskiego kancle- 
rza. W Warszawie 1775. 
Ob. Heidenstein Reinhold. 

— Życie Stanisława Orzechowskie- 
go ob. Orzechowski S. (Żywot i śmieró 
Jana Tarnowskiego, kaszt. krak.). 

— Zycie Jerzego Ossolińskiego kan- 
clerza Wielkiego Koronnego Lubelskie- 
go, Łubom skiego, Lubaczowskiego, Bo- 
gusławskiego, Brodnickiego, Ryckiego, 
Derpskiego, Adzielskiego, Stanisławow- 
skiego, y Bydgoskiego Starosty. (Tom 

1. i II). Za pozwoleniem Zwierzchności. 
W Warszawie w drukarni Nadworney 
J, K. Mci. Roku pańskiego 1777. w 
8ce. T. I. 1 rycina w 4ce, portret Os- 
solińskiego miedziorytowy (M. Keyl del. 
et sculp.), k. 6. nlb. str, 493. i k. nlb. 

2. — T. II. k. 2. str. 317. i k. 1. 

T. I. dedyk. do Józ. Ossolińskiego Wojew. 
Podlaskiego. Rozpoczyna przedmowa Jerz. 
Ossolińskiego wyjęta z jego Dyaryusza. 
T. I. doprowadzony do r. 1640. W T. H. 
jest Instrukcya Jerz. Ossolińskiemu dana 
od Ojca 1613 r. List Zygm. III. do króla an- 
gielskiego. Listy Ossolińskiego do króla. 
Listy tegoż z Niemiec, i inne. Respons 
na poselstwo. Od str. 213. Mowy łacin- 230 BOHOMOLEC. BOHOMOLEC. fłkie. Od str. 269. Ustanowienie orderu 
Niepok. Poczęcia Maryi Panny. Kończy 
na str. 307. Diploma Ferdyn. II. 
Akad. — Branic. — Chreptow. — Dzików. 
— Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. — Zbór Wileńs. — Zielińs. 

(Bohomolec Franc.) Respons do ła- 
skawego Franciszka świętobliwych oby- 
czajów ludzkich profesora i dobrodzieja 
naszego posłany w Warszawie r. 1767. 
w 4ce. 

Pismo wystosowane do Bohomolca. 

Kjasińs. 

— Obacz Augustyn Sw. (Clement. 
Entretiens 1770) — Destouche (marno- 
trawca) — Heidenstein R. (Życie J. Za- 
mojskiego 1775. 1795) — Juniewicz 
(Listy różne 1756) — Kochanowski 
Jan (Rymy wszystkie 1768) — Kry- 
szpin Jęd. (Stateczność umysłu 1769) 

— La Harpe Jan Fi-anciszek (Ęistorya 
o podróżach 1784) — Lejay Gabr. (Fi- 
lozof, komed.) — Listy różne (Junie- 
wicz 1746) — Lubomirski Stan. He- 
rakl. (Księgi moralne 1771) — Mniszek 
Jozef (Uwagi o torfie 1771) — Mowy 
wyborne (1784) — Mycielski Stan. (J* 
nak 1774) — Orzechowski Stan. (Ży- 
cie Tarnowskiego 1778) — Ossoliński 
Jerzy (1777) — Ricot (Opisanie 1770) 

— Sarbiewski Maciej (Opera posthuma 
1769) — Zbiór dziejopisów (1764). 

Mitzler Acta literar. I. .SOI. — Przyjaciel 
ludu R. IV. 8. 405—6. — Tygodn. illustr. 
1863. T. 8. 8. 305. — Brown. Bibl. pis. 
S. J. 8. 124- — 7. — Łukaszew. Hist. szkóJ 
I. 134. — Wójcicki Życiorysy I. 179. — 
Wójcicki Teatr staroż'. T. I. s. 367. — 
Osiński Sybilla 1821. O pierw. dram. 
pols. — Estreicher K. Dzienn. lit. 1853. 
N. 39. — Estreicher K. w Rozmajt Iwows. 
1858. N. 6—10. — Chodynicki I. s. 46. 
Bentk. H. lit. I. 197. 524. II. 654. — 
Nowy Pamiętnik Warszawski 1805. N. 7. 
str. 107 — 118. — GoZembiowski O dzie- 
jop. 236. — Janocki Excerp. 82. — Ja- 
necki Lexicon I. 12—3. II. 172. — Ja- 
nociana I. 120. — Janocki Sarmat, liter. 
frequ. I. 50. — Kuryer Warsz. 1834. N. 
85. — Witwicki Wieczory pielg. I. 115. — 
Boczniki Tow. P. N. IX. .346. — Encykl. 
Orgelb. III. 474—5. — Chłed. Spis 143. 
— Biegeleisen r. 1880. — Jaszow^ski w 
Bibl. Ossolińs. 18.30. Z. II. — Batowski 
Aleks. Dzienn. literac. 1854. N. 46. — 
Plater Mała encyklop. 1841, T. I. — Mo- 
nitor 1765. N. 50. 1777. NN. 70, 71, 75, 76, 77, 88, 91. — Brief einea Gelehrt. 
aus Wilno 1775. str. 88. 
„Dnia 24 Kwietnia 1784. umarł w Warsza- 
wie Jmci X. Bohomolec, Konsyliarz J. K. 
Mci mając przeszło 64 lat wieku swego, 
którego można liczyć między onych uczo- 
nych, którzy naybardziey od potowy wie- 
ku XVIII, przyłożyli się do reformy i po- 
mnożenia nauk w Polszczę. Słynął on już 
na końcu panowania Augusta III. dla 
swych osobliwie komedyi Polskich, pod 
imieniem jego wychodzących, które na ów 
czas cały prawie naród czj-tał, i przez 
nie smak do czytania innych książek za- 
bierał. Chwalebna jest wspaniałość Nay- 
ias. Pana. który opatrzywszy go tak, iż 
mógł żyć uczciwie i spokojnie, dał mu 
sposobność pracowania nad przekładaniem 
na nasz język różnych książek, z których 
ostatnia była: Opisanie podróż krótko ze- 
brane Cześć I." — Magazyn Warsz. Cześć 
n. r. 1784. str. 498. 

BOHOMOLEC Jan (1724 f 1795). 
Diabeł w swoiey postaci z okazyi py- 
tania Jeśli są upiory, Ukazany przez Xię- 
dza Jana Bohomolca Soc. Jesu, Nauk wy- 
zwolonych Doktora y Teologii Profes- 
sora, W Warszawie, w drukarni J, K. 
Mci y Rzpltey in Collegio Soc. Jesu. 
1772. w 8ce, k. 7. str. 374, 

Ossol. 

— Toż Przez Xiędza Jana Boho- 
molca Nauk wyzwolonych y Teologii 
Doktora Proboszcza Skaryszewskiego y 
Praskiego. Częsc pierwsza. Edycya dru- 
ga Za dozwoleniem Zwierzchności. W 
Warszawie 1775. nakładem Michała 
GroUa Bibliopoli Nadw. J. K. Mci w 
Marywilu pod znakiem Poetów, w 8ce, 
k. 7. str. 374. 

Dedyk. na odwrocie tytułu: Ignatio Nagur- 
czewski praeposito Branscensi et Radzimi- 
nensi. 

Istnieje inne przebicie tytułu , w którem 
opuszczono powyższe zatytułowanie Na- 
gurczewskiego, a natomiast wymieniono : 
In academia regia militari humanitatis 
politioris professori. W tem przebiciu data 
wyjścia opuszczona. — W dziele samem za- 
miast strony .372. wydrukowano 172. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Diabeł w swoiey postaci albo o 
upiorach , gusłach , wróżkach , losach, 
czarach, z przydatkiem o ukazywaniu 
się Duchów y odpowiedzią na zarzuty 
przeciwko pierwszey Części czjTiione 
przez X. Jana Bohomolca Nauk wy- 
zwolonych y Theologii Doktora Pro- BOHOMOLEC. BOHON. 231 boszcza Skaryszewskiego y Praskiego. 
Częsc druga. Za dozwoleniem Zwierz- 
chności. W Warszawie 1777. Nakła- 
dem Michała GroUa , bibliopoH nadwor- 
nego JKM. w Mariwilu pod znakiem 
poetów, w 8ce, stron 317 i 250, oraz 
k. nlb. 7 (omyłki) i k. 8. (Rejestr Ma- 
teryi). 

Dodany: Przydatek do liąźki Diabeł . . . . 
(liczący str. 250) .... obacz niżej : Przydatek. 

Akad. — Czartor. — Dzików. — Japriell. — 
Krasińs. — Ossol. — Wileiis. 

— Odpowiedz na zarzuty względem 
przeznaczenia Boskiego, w Warszawie, 
w drukarni Collegium Soc: Jesu roku 
1766. w 8ce, str. 234 i k. nlb. 3. 

Autor podpisał się pod przedmową na str. 
31. pisaną w Kobyłce d. 18. Julii 1766. 
Akad. — Jagiell. — Warsz Uniw. 

— Prognostyk zły czy dobry Komety 
roku 1769. y 1770. Albo natura y ko- 
niec komet z przydatkiem opisania krót- 
kiego obrotów niebios, y reiestru tak 
komet, iako też przypadków znaczniey- 
szych od potopu świata aż do tego ro- 
ku. Przez X. Jana Bohomolca Soc. 
Jesu Professora Theologii. Illuminans 
Tu (ó Deus) mirabiliter a montibus ae- 

ternis de Coelo auditum fecisti ju- 

dicium Tuum , terra tremuit , et quie- 
vit. Psal. 75. w Warszawie, w drukar- 
ni J. K. Mci y Rzeczypospolitey w 
Kollegium Soc. Jesu R. P. 1770. w 8ce, 
k. 4. str. 46 i 304. 

Dodany : 
Rejestr chronologiczny komet y przy- 
padków tak tych, które czasu ukaza- 
nia się komet, iako też y tych, które 
się po ich ukazaniu albo czasu śrzed- 
niego między ich ukazywaniem się przy- 
trafiły, str. 260 i kart 5. 

Dedyk. Adam. Czartoryskiemu Gener. Ziem 
Podols. , któremu urodził się syn podczas 
ukazania się komety. Druga przemowa 
wystosowana do Karola Wyrwicza S. J. 
(po łacinie). 
Akad. — Chreptow. — Czetwert. — Ja- 
giell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 
Iwows. — Zielińs. 

— Prośba X. Jana Chryzost. Bo- 
homolca pleb. praskiego do króla i Nayi. 
Skonf. Rzpltey Stanów, kart 2. 

Krasińs. — Przydatek do xiazki Diabeł w 
swoiey postaci o ukazywaniu się Du- 
chów przez W. X. Jana Bohomolca 
Nauk wyzwolonych y Theologii Dokto- 
ra proboszcza Skaryszewskiego y Pra- 
skiego. Za dozwoleniem Zwierzchności 
W Warszawie 1777. nakładem Michała 
Grdlla BibliopoH Nadwornego JKM. w 
Marywilu pod znakiem Poetów, w 8ce, 
k. 1. str. 250. i k. 5 omyłek. 

Approbata z 11 lutego 1776. Nadpis nad 
stronnicami: Diabeł w swojej postaci. 
Jest dodane na końcu do drugiej czę- 
ści dzieła : Diabeł. 

Jagiell. — Ossol. — Zielińs. 

— Responsio ad censuram Libri 
De natura et potestate Daemonis. Da- 
ta Anno 1773. a R. D. Joannę Boho- 
molec Praeposito Pragensi et Skaryszo- 
viensi. Varsaviae, impressa cum facul- 
tate Superiorum Anno 1775. Impensis 
Michaelis Grol. w 8ce, str. 233. 

Approbata 17. Octob. 1778. 

Akad. — Branic. — Chreptow. — Czartor. 
— Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Ra- 
czyńs. — Uniw. Iwows. — Zielińs. 

— Ob. Garnysz Maciej (1758) — 
Wawrowski Adalb. (Materia tentaminis 

1758). 

Bentk. H. lit. II. 337. — Ostrows. Prawa 
kość. pols. I. 39. — Roczniki Tow. War. 
P. N. I. 93. — Pamiet. relig. mor. T. 26. 
8. 226—7. T. 31. 8. 628. — Encykl. Or- 
gelb. III. 900—1. — Tyg. illustr. 1862. 
T. 6. s. 199 — 200. — Brown. Bibl. Pis. 
127 — 8. — Żebraws. Bibliogr. 428. — 
Dzienn. Wileńs. 1815. I. 145. 

Bohomolec Piotr Starosta ob. Boho- 
molec Fr. (Komedye 1757. T. III.). 

BOHOMOLEC Wincenty. Assertiones 
Selectiores Logicae et Metaphysicae, quas 
annui in philosophicis disciplinis pro- 
fectus sui periculum facturus Vincen- 
tius Bohomolec filius preefecti Jasnen- 
sis publice probandas defendendasąue 
suscepit iu CoUegio Nobilium Varsa- 
viensi S. J. Anno R. S. MDCCLXVIII. 

Mensis Augusti die B. w. m. i r. 

(Varsav. 1768.) w 4ce, k. nlb. 5. 

Ordyn. Zamojs. 

Bohomolcówna ob. Judicki. 

BOHON Jean Lambert. A l'heureux 
jour de Tunion nuptiale de Monsieur 
le Secretaire de poste Antoine Arci- 332 BOHORIZH. BOHR. szewski et de Mile Therese Bohon. Dan- 
sic. 1776. folio, str. nlb. 2. prócz kar- 
ty tytułowej. Krasińs. 

BOHORIZH Adam. Arctlcae horulae 
succisivae, de latinocarniolana literatu- 
ra, ad latinae linguae analogiam ac- 
comraodata, unde Moshoviticae , Rute- 

nicae, Polouicae linguae, cum Dal- 

matica et Croatica cognatio, deprehen- 
ditur Praeinittuntur tabellae Cyrilicam 
et Glagoliticam , et in his Rutenicam 
et MoshoYiticara orthograpliiam conti- 
nentes. Witebergae, 1584. w 8ce. 

Petersb. 
Bohorodica ob. Baranowicz Łazarz 

(Czuda). 

Bohosłowia nrawouczitelnaja soder- 
źaszczaja w sebie sobranoje w kratoie 
pouczenyje o światych tainach o do- 
broditełach Bohosławskich, o zapowie- 
dech Bożych , o zapowiedech cerko w- 
nych s pryłożenyjem obycznyja Nauki 
o Dogmatach wiery Kaftołyczeskija y 
Leksykom Sławeńsko-Polskaho, osobom 
duchownym najpacze że Presby teram 
Parochialnym Błahopatrebnoje w Mo- 
nasteryje Poczajewskom czynu swiata- 
ho Wasyłyja Wełykaho. Roku ot wo- 
płoszczenyja Chrystowa 1751. typom 
izdannyja. Poczajow 1751. w 4ce, kart 
188 i 54. Czetwert. — Ossol. 

— nrawouczitelnaja soderżaszczaja 
w sebie pouczenie o światych tainach, 
o dobrodietelech bogosłowskich , o za- 
powiedech boźiich i cerkownych, o grie- 
chach, o kaznech i karach cerkownych, 
w kratcie sobrannoje osobom duchow- 
nym, najpacze, źe prcswiterom paro- 
chialnym i do sana jerejskago goto- 
wiaszczymsia błagopotrebnoje. Typom 
Bratstwa pri cerkwi chrama Uspenija 
Preswiatyja Władczicy naszej a Bogo- 
rodicie, w Lwowie, z priłożeniem mno- 
gich weszczej izdannoje. Roku ot wo- 
płoszczenia Christowa 1752. w 4ce, k. 
4. str. 412. Spisu kart 14. i Katechizm 
kart 20. 

Dzieło W3'dane było z rozporządzenia metro- 
polity Leona Szeptyckiego. Rok zaś wy- 
dania znajduje się na ostatniej stronnicy 
dzieła u końca: 1752. we Lwowie. 
Jocher .S035. a. Czartor. — Krasińs. — nrawouczytelnaja, soderżaszczaja 
w sebie sobranoje w kratcie pouczenie 
o Światych Tajnach , o dobrodietelech 
bohosłowskich , o zapowiedech Bożyich, 
o zapowiedech cerkownych, o griechaoh, 
o kaznech , karach cerkownych. S pry- 
łożeniem obycznyja nauki o dogmatach 
Wiery Katoliczeskija i Łeksykona Sła- 
wensko-polskago, osobam duchownym 
najpacze że preswyteram parochialnym 
błahopotrebnoje. W monasterie Pocza- 
jewskom czina Sw. Wasylia Welik. Ro- 
ku ot wopłosczenija Chi-istowa 1750. 
typom izdannaja. w 4ce, 153 kart z je- 
dnej strony hczbowanych, 16 kart nlb 
Słownik 42 kart. 

Na końcu od karty 141 idzie katechizm po 
cerkiewnemu i po poLsku. Dalej na 16 
kartach nieliczbowanych spis rzeczy. Da- 
lej z osobną kartą tytułową na 48 kar- 
tach nieliczbowanych: Słownik cerkiewno- 
polski , obejmujący wyrazy w księgach 
cerkiewnych używane (Leksikon sirecz Sło- 
wesnik). Nareszcie dwie karty nieliczbowane 
spisu świąt uroczystych i uwagi dla czyt- 
elnika. 

Jocher 3036. b. Czartor. — Krasińs. 

— nrawouczitelnaja soderżaszczaja 
w sebie pouczenija o sw. tajnach, oso- 
bom duchownym, prezwiterom parochial- 
nym i do sana jerejskaho hotowiasz- 
czimsia błahopotrebnoje. Tipom brat- 
stwa pri cerkwi chrama Uspienija Presw. 
Bohorodicy, w Lwowie s priłoźenijem 
mnohioh weszczej izdannoje, roku ot 
wopłoszczenija Christowa 1760. w 8ce, 
kart nlb. 4., stronnic liczb. 412, oraz 
nlb. spisu rzeczy i katechizmu 34. 

Porównaj Antoine P. (1779). 

Czartor. — Krasińs. — Ossol. 

Bohowitynow obacz Jan Złotousty 
(1623). 

BOHR Elżbieta. Heilige Gedanken 
einer auf Gott fest bauenden Christin 
E. B. bestehende in einigen Polnischen 
und Deutschen Liedern. Graudenz. An- 
no 1719. Dantzig gedruckt durch Job. 
Zacbarias Stollen. w 12ce podłużnej, 
56 str. i 2 karty. 

Była ona żoną radnego Fr. Bohra w Gru- 
dziądzu. 
Jocher 7221. — Bentk. I. 238. — Juszyń. 
Dykcyon I. Czartor. BOHUSZ. BOJANOWSKI. 23.^ BOHUSZ. Mowa W. Jmci Pana Bo- 
husza Miecznika y Rotmistrza Woie- 
wodztwa Wileńskiego Regencja Ziem- 
ska Wileńska rezygnująca. Bez osób. 
tyt. B. m. 'i r. dr. (1763; w 4ce, 1 
karta. 

Dodane do Wiadom. literackich. Wileńs. 
Zarazem zamieszczone jednokartkowe mo- 
wy Eossadowskiego, Chomińskiego, Waw- 
rzeckiego, Abramowicza, Koseckiego. Bo- 
liusz i Abramowicz ustąpili z powodu 
skarg sądowych na nich, które to skargi 
odparli. Jagiell. 

— Obacz Abramowicz And. (Mowa 
1768). 

Bohusz Cletus ob. Jaszczułt Placyd 

(Ecclesiae luraini 1768). 

BOHUSZ Ksawery Michał (1746 f 

4 kwiet. 1820). Memoryał W. J. X. 
Bohusza Proboszcza Jaźnieńskiego do 
JWW. Delegatów na wysłuchanie ra- 
chunków kommissyi skarbu litewskiego, 
(Warszawa, 1782). fol. pół ark. 

(Bohusz Ksaw.) Wiadomość sprawy, 
z która W. J. X. Bohusz proboszcz 
Leźnieński do P. Stanów, na ten seym 
zgromadzonych przychodzi. 1782. fol. 
k. 1 . Czartor. 

— Ob. Maczkiewiczowie (Produkt) 

— Vernes Jak. (Filozof bez religii 
1786). 

Bentk. H. 1. I. 201. — Roczniki T. P. N. 
VIII. 78. X. 63. XIII. 146. XIV. 12. 
XVII. 1.36 — 147. — Encykl. Org. Ul. 
476. — Pamiet. Warsz. 1809. II. 34—8. 
— Dzieje Dobrocz. 1820. s. 452.-4. — 
Świecki Hist. Pam I. 289. — Tygod. Wi- 
leńs. 1820 T. 9. s. 220—227. — Brown. 
Bibl. S. J. 128—9. 

Bohusz Stanisław obacz Mackenzie 
Jakób (1769) — Siestrzencewioz Bo- 
husz S. 

Bohuszewicz Stanisław ob. Mowy 
wyborne T. II. 1784. — Odezwa (1773) 

— S. L. (Najjaśn, królu). 

Bojanecki Stanisław ob. Starczew- 
ski Leonh. (1608). 

Bojanów ob. Acta (1744). 

Bojanowsche Schule obacz Nachricht 

(1791). 

Bojanowska Ewa ob. Rembowski 
Jan Fr. (Justa 1712). Bojanowska Frań. Anna Constantia 
Wiśniewska ob Adelt Martin (Lob-und 
Gedachtnisrede). 

Bojanowska Katarzyna z Koszut- 
skich ob. Khmacki Wojciech (1750). 

Bojanowski ob. Kommissya policyi 
(1792) — Sołtan Stan. (Obwieszczenie). 

BOJANOWSKI Adam Jarosław. Dess 
durchlauchsten Hochgebomen Fiirsten 
und Herrn, Herm Sylvii Friderici, 
Hertzogen zu Wiirtemberg und Teck, 
auch in Schlesien zur Oels, Grafen zu 
Montpelgarth, Herren zu Haydenheimb, 
Stemberg und Medzibor, etc. unser 
gnadigen Fiirsten und Herren; mit 
der durchlauchsten Hochgebohmen Prin- 
cessin und Fraulein, Fraulein Eleonora 
Charlotta, gebohrner Herzogin zu Wiir- 
temberg, Teck und Chastillon, Grafin 
zu Montpelgart und Colligni, Fraulein 
zu Heydenheimb , fiirstliches Beylager, 
welches in der Fiirstlichen Wiirtem- 
bergischen Residentz - Stadt Oels, den 
17 May im 1672 Jahr mit hochfeyer- 
lichen Freuden, Solennitaten und fiirstl. 
Ceremonien vollzogen worden, auss ver- 
pflichtigstem Gemiihte und unterthanigs- 
ter Devotion condecoriret Adain Jaro- 
slaus de Bojanoya Bojanowsky, E. Reg. 
Pol. Gedruckt zur Oels , durch Gottfr. 
Glintzeln und Christoph Waetzolden. 
fol. 2 karty. Wrocławs. 

— Dreyfache Gliicks - Beehrungen, 
so dem Hoch- und Wolgebohmen Her- 
ren, Herren Adamo Jaroslao von Boja- 
nowa Bojanowsky, Erb-Herrn aufi Pars- 
dorff und Polnisch-Elgott etc. Des hoch- 
und Wohl - gebohrnen Herren Herren 
Jaroslai von Bojanowa Bojanowsky, 
Erb-Herrn auff Parsdorff und Polnisch 
Elgott, der zu Pohlen Konigl. Maje- 
stat geheimen Secretarii , wie auch 
Fiirstl. Wiirtemberg'schen Oelssnischen 
Wohlmeritirten Rath, und des Beru- 
stadtischen Weichbildes wolbestalten 
Landes - Eltesten Aeltern Sohne, und 
der Hoch - Wol - Edelgebohrnen , Hoch- 
und Tugendbegabten Jungfer Blandinae 
Sophiae von Greiffensternin, des Wey- 
land Hoch- und Wohl - Edelgebohrnen, 
Gestrengen, Hoch- und Wohlbenahm- 

30 234 BOJANOWSKI. BOJANOWSKI. ten Herrn, Herren Georg von GrreiiFen- 
stems, Erb-Herrens auff Minitz, Pe- 
terwitz , und Schonwaldau , eto. der 
Rom. Kays. auch zii Ungarn und Bo- 
haimb Kouigl. Maytt. gehaymen Rath, 
im Hertzogthura Ober- und Nieder-Schle- 
sien wolmeritirtes Ober-Ambt-Raths, 
und deputirten Ober-Ambts Commissa- 
rii hinterbliebenen ehleiblichen jiin- 
gern Jungfer Tochter in dero hoch- 
zeitlichen Ehren-Tage, so den 12 Se- 
ptembr. des 1673 Jahres yollzogen wur- 
de, abgeleget. Zur Oels, Druckts Gott- 
fried Guntzcl. Fol. 2 karty. (Wiersze 
niemieckie i łacińskie). Wrocławs. 

— Schuldige Glucks-Wtinsche, wel- 
che dem Hoch- und Wolgebohrnen Her- 
ren Herren Adanio Jaroslao von Boja- 
nowa Bojanovsky, Erb-Herren auff Pars- 
dorff und Polniseh - Elgott etc. dess 
Hoch- und Wohlgebohrnen Herren Her- 
ren Jaroslai von Bojanowa Bojanowsky, 
Erb-Herrn auff Parsdorff und Polnisch- 
Elgott , der zu Pohlen Konigl. Maje- 
stat geheimen Secretarii, wie auch Fiir- 
stlich Wurtembergschen Oelssnischen 
wohlmeritirten Rath , und des Bern- 
stadtischen Weichbildes wolbestalten 
Landes-Eltesten aeltern Herrn Sohne, 
und der Hoch-Wol-Edelgebohrnen, Hoch- 
und Tugendbegabten Jungfer Blandi- 
nae Sophiae. von Greiffensternin , der 
weyland Hoch- und Wohl- Edelgebohr- 
nen , Gestrengen , Hoch- und Wohlbe- 
nahmten Herrn , Herren Georg von 
Greiffenstern , Erb - Herrens auff Mi- 
nitz , Peterwitz , und Schonwaldau etc. 
der Rom. Kays. auch zu Hungarn und 
Bohaimb Konigl. Mayst. geheimen Rath, 
im Hertzogthum Ober und Nieder-Schle- 
sien wolmeritirten Ober - Ambts - Raths 
und deputirten Ober-Ambts -Co mm issa- 
rii hinterbliebenen ehleiblichen jiingern 
Jungfer Tochter in dero Hochzeitli- 
chen Ehren-Tage, so den 12 Septembr. 
des 1673. Jahres vollzogen wurde, ab- 
geleget. Zur Oels, Druckts Gottfried 
Gtintzel. Fol. 2 karty. 

Wiersze niemieckie jeden z podpisem : F. G. 
et W. A. von Bojanowa Bojanowsky, Fra- 
tribus Oermanis. Wrocławs. Bojanowski Andrzej ob. Dambrow- 
ski Sam. (Kazanie 1613), 

Bojanowski Antoni Junosza ob. Sy- 

dry X. Benedykt (Kazanie żałobne 
1794). 

BOJANOWSKI Bogusław syn Stefana 
(f 1691). Praeludium logicum, asser- 
tionibus ad 6xercitandos tyrones propo- 
sitis institutum, quod perillustri ac ma- 
gnitico Domino L)n. Boguslao de Boja- 
nowa Bojanowsky, Hereditario in Neo- 
et Vetere Bojanowa, ut et Palatinatus 

Posnaniensis Tribuno exile8 ferunt, 

anno 1687. die 22. Septembr. Lcsnae, 
imprim. Mich. Buk, w 8ce. 

Bojanowski Fioryan Junosza obacz: 
Klimacki Wojciech (1750). 

Bojanowski Franciscus ob. Bojanow- 
ski Jarosław (Lacrimae 1674). 

Bojanowski Franciscus Gregorius 

obacz Priwitz L. (Letztes Liebes- und 
Ehrendienst 1677). 

BOJANOWSKI Jan. Naumachia Cho- 
cimska Wielm. Pana Jegomości Pana 
Mikołaia Sieniawskiego Krayczego 
Kor. naypierwszego kommissarza wo- 
iennego na expedycyey walney prze- 
ciwko Turkom w Wołoszech r. 1621. 
oddana przez r. 1622. W Jaro- 
sławiu, w drukarni Jana Szeligi 1622. 
w 4ce , 3 ark. 

Wiszn. VII. 145. - Załuski Bibl. Poet. — 
Świecki Hist. Pamięt. I. 19. — Maciej. 
Piśmienn. III. 678. — Siarcz. Obraz I. 
39. — Encykl. Orgelbr. III. 915—6. 

Czartor. 
— Ob, Liszewski Andrzej (1613). 

(Bojanowski Jan Olbracht), syn Ste- 
fana. Beatis Manibus, Per-Illustris ac 
Magnifici Domini , Dn, Jahannis 01- 
brachtis de Bojanova Bojanowsky, Do- 
mini Haereditarii Neo-Bojanow. Bogu- 
sławów, etc. etc. Magni Musarum Ever- 
getae, qui Calendis Septembr. A. O. 
R. M. DC. XLIII. Luce publica frui 
coepit. Et Anno aetatis bene transaetae 
54.. liebdom. 33. Aerae Christiauae M. 
DC. XCVIII. Decimo Calend. Maji 
Humanis Rebus exemptus, atque Die 
V. Calend. Novembr. Conditorio Majo- 
rum Solennioribus Ritibus traditus. Su- BOJANOWSKI. BOJANOWSKI. 235 premum venerationis officiura , his 
Naeniis solutum ibant Subscripti. Le- 
snae imprimebat Michael Buk. fol. 2. 
karty (Łacińskie i niemieckie wiersze). 

Wrocławs. 

— Die Klage-Lieder der Edlen und 
Redlichen , bey der Hoch-Adel Grufft 
des Hoch-Wohlgebohrnen Herrn, Herrn 
Johann Albrecht von Bojanowa Boja- 
nowsky, Erb-Herrens auff Neu-Bojano- 
wa, Boguslawowa, Barsdorff, Alt-Bo- 
janow, Gross- und Klein Gulan , Tri- 
bisch , Robatschin und Schlemsdorflf, 
welcher am 22. Apr. dieses jetzigen 
1698. Jahres v.n Friede zu Gott ge- 
tahren , und dessen griinende Gebeine 
ain 28. Octobr. zu seinen hochtheur 
berilhmten Vatern gesammlet worden, 
woltę aufs gar hochst, verpflichtester 
Schuld wehmiitigst entwerffen E. B. 
P. H. Breslau, in der Baumannischen 
Erben Druckerey, druckts Johann Gun- 
ter Rorer, Factor. Wrocławs. 

— Fontanus Daw. (Zu Betrachtung 
1698) — Prettwitz A. M. (Unzerbrech- 
liches 1698). 

Bojanowski Jan Stephan ob. Rem- 
bowski Jan Bern. (Perillustri 1712). 

(Bojanowski Jarosław). Lacrimae 

Funebres In Obi tum Viri Generosi ac 
Magnifici Domini , Domini Jarolai de 
Bojanowa Bojanowsky et Barsdorff, Dy- 
nastae in Polnisch Elgoth , Sac. Reg. 
Maj. Poloniae et Svec. a Secretis, nec 
non lUustrisś, et Celsiss. Ducum Wur- 
tenbergens. Olsnens. et Berolstad. a 
Consiliis, Ejiisdemque Ducatus Senioris 
Provincialis , p\e placideąue rebus hu- 
manis exempti , die 3. Augusti Anno 
a Christo nobis coeHtus misso 1674. 
Et Die 15. Noyembr. Christiana, eaque 
Solemni atque Generosa Sepultura Co- 
honestati in Pontwitz Uberrinie profu- 
sae a Seąuentibus. Olsnae, Litteris Go- 
dofredi Gincelii. fol. 2 karty. (Wiersze 
łacińskie i niemieckie). 

Jako autor jednego podpisał się : Franc. Ge- 
orgius de Bojanowa Bojanowsky. E. P. 
Zaraz pod następnym drugim z kolei stoi : 
Yenceslaus Achatius de Bojanowa Boja- 
nowsky E. P. Wrocławs. — Polnisch EIgottische Trauer-Be- 
gleitung Bey Volckreicher Beerdi- 
gung Des Weiland Hoch- und Wohl- 
gebohrnen Herrn , Herrn Jarosław 
von Bojanowa Bojanowsky, und Bars- 
dorff, Erb -Herrn auff Polnisch El- 
gott, der zu Pohlen und Schweden 
Konigl. Majest. Geheimen Secretarii, 
wie auch Fiirstl. Wlirtembergischen 
Oelssnischen Wol-raeritirten Land-Rath 
und des Bernstadtischen Weichbildes 
Wolbestellten Landes-Eltesten , So da- 
selbst den 15. Novembr. des zu End 
lauffenden 1674. Jahres Christ - Adeli- 
schen Gebrauch nach Vollzogen wurde, 
Wolten ihr schuldiges Mitleiden con- 
testiren Nachgesetzte. In der fiirstl. Re- 
sedentz-Stadt Oels Druckts Godfried 
Giintzel. Fol. 6 k. 

Wiersze łać. i niem. Wrocławs. 

Bojanowski Jerzy obacz Zawadzki 
Bened. (Kazania 1720). 

BOJANOWSKI Piotr. Zaciąg pomocy 
niebieskiey przeciw nieprzyjaciołom 
Krzyża Świętego, pisany podczas trwóg 
tatarskich w Krakowie u Franciszka 
Cezarego 1623. w 4ce. 

Przypisał Annie z Sztemberka Kostczance 
Księżnie Ostrogskiej Wojewodzinie Wo- 
łyńskiej . 
Maciejów. Piśmienn. III. 679. 

BOJANOWSKI Stefan. Autumnale e- 
ruditi honoris promptuarium. W. VIII. 
primae laureae candidatis, dum in al- 
ma Universitate Cracoviensi, per cla- 
rissimum et excellentissimum Dominu m 
M. Samuelem Kowalewski, Philosophiae 
et Medicinae Doctorem , Collegam Mi- 
norem , in florentissima nobilium hospi- 
tum Corona ; Artium et Philosophiae 
Baccalaurei, ritu solenni renuntiarentur, 
honorifice apertum ; amoris vero, et gra- 
titudinis ergo, a Stephano Boianowski, 
ejusdem Laureae candidato; votivo ap- 
plausu, in lucem publicam, productum. 
Anno restauratae salutis, 1671. Mensis 
Octobris, Die 15. Cracoviae , apud Al- 
bertum Górecki, S. R. M. typographum. 
(1671). w 8ce, k. 8. 

Na końcu: Sub felicibus auspiciis M. P. et 
ad. R. D. M. Alberti Łańcucki. Dedyk. 
Joanni Januszewic, canonico praemisl. 236 BOJANOWSKI. BOJEMSKI. Na odwr. tytułu ośmiowiersz in Stemma. 
Dalej Oda D. Joanni Cantio. Następnie 
wiersze do egzaminatorów i do uczniów. 
Ci sa : Kilian Wituński. Bo^sł. Tomiec- 
ki. Stan. Slowakowic. Alb. Dropczyuski. 
Franc. Dobrzyński. Jean. Zawadzki. Joann. 
Milczarski. Casim. Swierkliński. Bojanow- 
skiemu wiersze pisaJ Milczarski Jan. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

BOJANOWSKI Stefan, syn Mathiasa 
(t 1 660). De Deo Duce et luce Oratio 
in Vences. Leszczyński honorem, cum 
felicissimis auspiciis novum annum in- 
grederetur. Jenae, typ. Joan. Weidner, 
1619. w 4ce. Dzików. 

„Er hat am. 1638. des Stadtgen Bojanowa 
erbauet. Man hat eine Disputation von 
ihm: De apparatu bellico, die er unten 
Besoldo gehalten." Zedler II. 449. 

— Ob. Blivernitzius Aaron (1652) 
— Chodowiecki Joan. Sev. (1690) — 
Herdenius J. (Feliciter 1 659) — Skrodz- 
ki Maciej (Corona domus 1660). 

Bojanowski Venceslaus Achatius ob. 

Bojanowski Jarosl. (Lacrimae 1674) — 
Priwitz (Letzter Liebes- und Ehren- 
dienst 1677). 

BOJAŃSKI Kazimierz. Epitome sa- 
crae enibriologiae sive de officio sacer- 
dotura et aliorum circa aeternam par- 
Yulorum in utero existentium salutem 
per Casimirum Bojański Canon. Cołle- 
giatae et judicem surrogatum con- 
sistorii Vielunensis. Ex libris Quatuor 
Francisci Conglamila S. Th. Doctoris, 
Panormitanae Ecclesiae Canonici, Theo- 
logi in regno Sicihae , contra haereticam 
pravitatem Inąuisitoris collectum 1789. 
Typis impressum Calissii w 8ce, k. 8, 
s. 185. 

Jocher 430.3. Warsz. Uniw. 

— Ob. Mansi Jan Dom. (Epitome 
doctr. moralis 1774). 

BOJARSKI X. Antoni Nepomucyn. 

Dzień niestworzonego słońca, równym 
Apostolskiey nś,uki światłem Piotra y 
Pawła, światu uczyniony iasnieyszy. 
.Czyli kazanie, nd post świętych Apo- 
stołów, y Męczenników Chrystusowych, 
Piotra y Pawła, w kościele katedral- 
nym poznańskim , podczas generalney 
kapituły, przy licznym prześwietnego 
audytorś kongresśie przez X. M. An- toniego Nepomucena Boiarskiego, filo- 
zofiii Doktora, Teologii moralney Pro- 
fessora. Seminarium Poznańskiego Pre- 
fekta, Kollegę Mnieyszego, Notaryusza 
Apostolskiego, Proboszcza Zręmskiego 
y Smieóiskiego miane. Roku którego 
niestworzone sprawiedliwości słonce. 
Światu dzień zbawienny sprawiło 1747. 
DniA 29. Czerwcś,. W Poznaniu, w dru- 
karni Akademickiey. (1748). fol. k 20 
(ark. GJ. 

Dedyk. Casim. Lachowicz Leloriensi Deca- 

no. Poczem kazanie z godZem : Tu es pe- 

tra. Całe makaroniczne. Approbata jest 

z dnia 1. Junii 1748 r. 
Jocher 5008. 
Branic. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 

Raczyńs. — Warsz. Uniw. 

— Obligatio D. Joaimi Cantio de- 
dicatione theologicarum de sacramentis 
in genere thesium expressa. Posnaniae, 
Typis Acad. 1758. fol. 
Jocher 3874. 

Ob- Badurski And. (Sapiens uno, 
1762. dedic.) — Kolendowicz F. S. 
(Acta virtutum 1764) — Nieźuchowski 
F. X. (Perennitas prosperitatis 1751) — 
Toryani G. (Wydatność 1762. approb.) 

— Wojciechowski J. (Obligatio 1758). 

Bojarski Faustus obacz Miskiewicz 
Lucius (1735), 

Bojarski Jan ob. Twardowski Ka- 
sper (By lica świętojańska 1630, Ko- 
lebka Jezusowa). 

Bojarski Józef ob. Ujejski Antonius 
Quirłnu3 (Opera posthuma 1662). 

Bojaźń Boża ob. Tylkowski Woj- 
ciech (Dziewięć do bojaźni Bożej po- 
budek 1676, Mądrość doskonała 1721) 

— Tyminiecki Wojciech (Fundament 
1713). 

BOJDECKI Szymon, ab Annuncia- 
tione B. V. Mariae, pijar, professor wy- 
mowy i historyi 1754 r. w KoUegium 
Wieluńskiem (ur. 1719 f 28 lutego 
1795). Oratio in laudem Adami Ignat. 
Komorowski, Archiepis. Gnesn. 
Janoc. Lexicon. 1755. II. 148 str. 

Bojemski Jerzy ob. Fortuna (1673). 
Bojemski Michał obacz Yisimirus 
(1686). BOJEN BOJER. 237 Bojen Maria ob. Colmer Joh. Phi- 
lip (Ehren-Gedicht 1654) — Freymuth 
Joh. (Epinicia 1654) — Gahrling Gust. 
Casim. (Hirten 1654) — Hoffman Joh. 
(Witwer 1654) — Wollitius Joh. (Me- 
los 1654). 

BOJER Laurentius (1563 f. 13 lut. 
1619). Caroloiuachia. Qua felix victo- 
ria, Ope Divina, auspiciis Serenissimi 
et Poten : Sigismvndi III. Poloniae et 
Sveciae Regis , Magni Lithvaniae Dv- 
cis, etc. etc. Per 111:"'" D. Joan: Ca- 
rolvm Chodkiewicivm , Comitem in 
Szklow et Bychow, Samogitiae et Der- 
pati Capitanevm , nec non Lironiae 
JPraesidem , et M. D. L. Generałem Mi- 
litiae Ducem , etc. etc. De Carolo Dvce 
Svdermanniae S. R. M. PerdvelH V. 
Kalend: Octob: A. D. 1605. in Livonia, 
sub Kyrkholmum reportata, narratur. 
Seren: Principi Wladislao, a Christo- 
phoro Zawisza, in Alma Yilnensi Aca- 
demia. Societ: Jesr, Studioso, D. D. 
Vilnae. Typis, acaderaicis S. J. Thomas 
Lenicki A. D. M. DC. VI. (1606). w 
4ce, kart 38 (sig. Ij). 

Sześciowiersz na odwrocie tytułu podpisał 
Georgiys Zawisza. 

Poemat zaczyna się od ark. B. 

W dedykacyi Krz. Zawisza nic nie wsporaiua 
iżby to była praca Bojera, o tem dopiero 
mówi Alegambe. Zawisza owszem wyraża 
się : Tibi hanc Carolomachiam vadem meo- 
rum obsequiorum offerre volui , haec qua- 
iiscunąue opella, tuae benevolentiae fa- 
ventes oculos mereatur. — W dedykacyi 
wierszem jednak wyraża się : Quae praelia 
edidi. Zatem jest wydawcą. Po dedyka- 
cyach idzie wiersz : Ad ill. Car. Chodkie- 
vicz. Podpisał Georgius Zawisza. Dalej : ad 
Hieron. Chodkiewicium Caroli filiolum. 
Poema kończy się na dwóch kartach : Pro- 
phonemata yictori. 

„Krzysztof Zawisza pod tytułem Caroloma- 
chiae opisaZ pięknym wierszem zwycięstwo 
Zygmunta Trzeciego nad Karolem księ- 
ciem Sudermańskim swym stryjem, od- 
niesione męstwa Chodkiewicza. Jest także 
polskim rymem toż dzieło wydane". Za- 
łuski Bibl. histor. 40. 

Janocki Nacłu-. I. 86. — Juszyńs. Dykcyon. 
I. 29. II. 364. przyznaje raz Bojerowi, 
drugi raz Zawiszy. — Winckelmann Bibl. 
Livon. N. 2359. — Waomholtz. VI. 196. — Beise I. 69. II. 282. — Jnland 1854. 
N. 36. str. 598. 
Jagiell. — Petersb. — Rygska miejs. 

— Carolomachia to iest dwu Karo- 
lów bitwa y szczęśliwe zwycięztwo Ca- 
rola Chodkiewicza nad Carolera Suder- 
mańskim otrzymane pod Kirchholmem, 
za pomocą Boża i szczęściem Króla Je- 
go Mości Pana naszego Zygmunta Trze- 
ciego, dzielna sprawa hetmańską i prze- 
ważnym męztwem Rycerstwa Korony 
Polskiej y Wielkiego Xięstwa Litew- 
skiego Dnia 27. Septembra roku 1605, 
wydane po łacinie przez Jego M. Pana 
Krzysztofa Zawiszę, a na polskie prze- 
łożona przez Jana Eysymonta. Bez m. 
druku (w Wilnie w drukarni akademie.) 
w 4ce , k. 54 nlb. 

Przypisał Albrychtowi Władysławowi Ra- 
dziwiłłowi Xięciu na Ołyce i Nieświeżu. 
Datował z Wilna 8. Marca 1610 r. Prze- 
kład polski Ejsymonta, jest bardzo rzadki: 
posiadał go w swym zbiorze Michał Ba- 
liński. W środku dziełka jest drzeworyt 
wystawiający bitwę pod Kirchholmem. 

Kraszews. Wilno IV. ma z datą 1606 r. 
kart 104. i tytuł całkiem mylny. 

— Pompa Casimiriana, id est Ce- 
lebritas , qua Imago Sancti Casimiri ex 
Urbe Vilnae illata est, heroico poema- 
te descripta. Brunsbergae. B. r. w 4ce. 

Nath. Sotvellus. Bibliotheca Scriptorum S. 
J. p. 5.39. 

Jocher 852.3. przytacza, lecz druku tego dziś 
nikt nie zna. 

W dziele: Theatrum S. Casimiri (Vilnae, 
1604), napisanem przez X Święcickiego, 
a wydanem przez Kanclerza Lwa Sa- 
piehę znajduje się od str. .38 — 127. 
panegiryk opisowy Knoglera p. t.: Pompa 
Casimiriana sive de labaro D. Casimiri, 
Casimiri Regis Poloniae et filii etc. a Leo. 
ne X. Pont. Max. in Divo.s relati, ex ur- 
be transmisso et Vilnam Lithuaniae me- 
tropolim solenni pompa ad 6. Idus Maij, 
Anno MDCIV. illato, Quirini Cnogleri 
Austrii Sermo Panegyricus. 

Zaś Załuski Conspectus str. 63. pisze: Elo- 
gia poetica de S. Casimiro L. Bojeri sub 
nomine ficto Quirini Cnogleri. — Knogler był 
lutrem , może więc Bojer przez szyderstwo 
• przybrał sobie jego nazwisko. — Brown str. 
129. mylnie powiada, że wydał to pod 
pseudonymem Emiliana Eusglera. 

— Carmen adversus Yolanum. 

— Carmen ad Andream Jurgiewicz 
Canonicum Vilnensem. 238 BOYKOWSKI. BOILEAU. Oba te wiersze są umieszczone w dziele p. 
t. : Responsio R. D. Andreae Jurgiewicz 
Can. Yilnensis ad famosum Andreae Vo- 
lani contra Summum pontificem libellum 
quem Apologiam contra calumnias Jesui- 
taruro inscripsit. 

X. Brown. Biblioteka Pis. Soc. J. str. 129. 

— Ob. Dabkowic Wal. (Gratula- 
tiones 1587) — Jurgiewicz Andrzej — 
Va8toviu8 Joannes (Vitis Aquilonia 
1623). 

Juszyńs. 29. — Siarcz. Obraz I. 4.3. — 
Świecki Hist. Pam. I. 21—2. — Wiszn. 
H. L. VII. 1.89. VI. 311. — Gadebusch 
Livl. Bibl. I. 85—6. — Encykl. Orgelb. 
II. 704. IV. 208- — Placcius Theatr. ano- 
nym. 396. — Recke u. Napiers I. 216. — 
Brown. Bibl. S. J. 129. 

(Boykowski N. El. i Lubomirski Stan.) 

Summarium documentorum ex parte ge- 
nerosi Nicolai Eligii Boykowski , Re- 
gentis Terrestris Czernichoviensis bo- 
norum Zerdelecum attinentiis, antehac 
Dwoy-Zerdenen vocitatorum, privilegia- 
ti donatarii actoris, contra Magnificum 
Stanislaum Palatinum Kijovien. paren- 
tem, tum generosos^ Franciscum Xa- 
veriura , Capitaneum SieciechoYiensem, 
Josephum Alexandrum et Michaelem 
ejus filios, Principes Lubomirskie atque 
Paulum Jabłoński, Dapiferum, Dwi- 
nogrodensera , Josephum Dapiferum Or- 
nicensem et Leonardum Martinum, Ju- 
dicem Terrestrem Brodoviensem Swiey- 
kowskie Fratres citatos 1776. fol. kart 
10. Ossol. 

BOYKOWSKY Paul. U. Z! Keusche 
Liebes Flammen , welche bey gliłckli- 
chen Hochzeit - Freuden , Hn. Nicolai 

Krorocks den 11 .... Augusti .... 

1676 ktirtzlich entwarff Paulus Boy- 
kowsky. Bresslau, In der Baumanni- 
schen Erben Druckerey druckts Grott- 
fried Grunder. 1676. fol. k. 2. 

Na str. 2. Pieśń: Geehrtes Paar, die Liebe 

opfiFert dir na sopran. 

Na str. 3. i 4. Ritornello na dwoje skrzyp- 
ców i dwie Viole. — Na końcu: Sonnet an 
die zwei Yerlobten , podpisał Mich. Kirch- 
stein. 

BOILEAU Karol, abbe de Beaulieu 

(t 1704). Myśli wyborne Przewielebne- 
go Xiędza Boileau Ordyn. Kaznodziei 
Wielkiego Ludwika i iednego ze czter- 
dziestu Doktorów Akademii Francuz- kiey w różnych materyach do poprawy 
ludzkich obyczaiow i kazań służące za 
approbacya rewizorów y Przywileiem 
Królewskim w Paryżu wydane 1709. 
a teraz na oyczysty jeżyk wytłuma- 
czone. 1729. We Lwowie w druk. Coli. 
Lwowskiego Soc. Jesu 1729. w 8ce, 
str. 756. 

U Jochera 4123 a. jest to bez wymienienia 
daty. Ossol. — Wileńs. 

— Tenże tytuł: .... na oyczysty ięzyk 
wytłómaczone 1729. a teraz przedruko- 
wane. We Lwowie w Druk. Akad. Coli. 
S. J. 1768. w 8ce, 469 str. 

Tłóraacz Antoni Mekoni Soc. Jesu, Prefekt 
SzkoZy Stanisławowskiej , umarł okoio r, 
1745. 

Bentk. I. 568. — Janoc. Polon. I. 115. — 
Jocher 4124. b. Wilno. 

— Tenże tytuł : .... w Warszawie 
1787. w 8ce. Jocher 4123. c. Wilno. BOILEAU Despreaux Mikołaj (1636 
f 13 Marca 1711). Próba pióra nowego 
poety w trzech starych satyrach. M. D. 
CCLIII. 

1). Satyra na teologów którzy dyspen- 
sują od miłości Bożej wierszem tłuma- 
czona przez tego który Jest Żarliwie 
Religia Kochającym do Jaśnie W. Jeg. 
X. Ant. Dębowskiego Bisk. Kuj. y 
Pomorskiego. W Wai-szawie, w druk. 
J. K. Mci y Rzpltey Coli. S. J. 1753. — 
2). Satyra na całe plemię ludzkie, pa- 
raphrastica z francuzkiego Boileaviusza 
na żądania y prośbę W. J. Pana Józ. 
Karczewskiego Star. Budziszewskiego 
charabelana J. Kr. Mci przełożona r. 
1753. w drodze do Jabłonnej przez te- 
go, który swoich ziomków y rodaKOW 
złe zwy^czaje i bezprawia, niby też żar- 
tem naprawia. — 3). Satyra na złe żo- 
ny, w 4ce, k. 3. str. 107. 

Chreptow. — Czartor. 
Satyra o mowie obojętnej Dwor- 
skiej alias Eąuiwokacyi z francuzkiego 
Mikołaja Boileau paraphrastice tłuma- 
czona przez werldicZnego sKRybenta 
ofiarowana na Wiązanie 17 Stycz. 1754. 
J. W. JMci X. Bisk. Kujawskiemu. 
Warszawa 1754. w 4ce. BÓIM. BOIUS. 239 Choć trzy satyry zapowiedziane, dał ich J. 
Załuski cztery, lecz czwarta wyszła oso- 
bno. 
Mitzler Warsch. Bibl. 249 — 252. opowiada 
jak się w Polsce obrażano za te satyry. 
W przedmowie oznajmia Załuski, iż w po- 
dróży na dyszlu satyry te tłumaczył. 
Załuski Bibl. 97. 

— Obacz Dmochowski Fr. (Sztuka 
1788). 

Boim Paweł Bened. ob. Boym. 
Boineburgius Jan Krystyn poseł Fi- 
lipa Wilchelma Falzgrafa Neuburgskie- 
go do Polski (1622 t 1672) ob. Leib- 
nitz (Specimen 1659). 

BOISGELIN de Cucę, eveque de La- 
vaur, Jean de Dieu Raymond (ur. 27 
lutego 1732 w Renner f 1804). Orai- 
son funebre de tres-haut, tres puissant 
et tres-excellent priuee Stanislas I, roi 
de Pologne, Grand-Duc de Lithuanie, 
Duo de Lorraine et de Bar: Prononcee 
dans Teglise de Paris le 12 Juin 1766; 
par Messire Jean de Dieu Raimond de 
Boisgelin de Cucó, eveque de Lavaur. 
A Paris, de Timprimerie de Herissant 
Pere, imprimeur du Gabinet du Roi, 
chez Herissant Fils, libraire, rue Saint 
Jacques. M. DCC. LXVI. (1766). Avec 
approbation et permission. w 4ce, k. 
2 i str. 44. z mied/ior. w texcie (Co- 
chin lii. del. , B. L. Prevost sculp.). 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

BOISMONT, l'abbe (de), Nicol. Thyrel 

(1715 f 1786). Oraison funebre de tres 
haute , tres-puissante et tres - excellente 
princesse , Marie Leczinska , reine de 
France et de Navarre. Prononcee dans 
la chapelle du Louvre le 22 novembre 
1768, en presence de Messieurs de FA- 
cademie Francoise. Par M. Tabbe de 
Boismont , pródicateur ordinaire du Roi, 
abbe de Gretain, Tun des Quarante de 
TAcademie. A Paris, chez la V. Reg- 
nard, imprimeur de TAcademie Fran- 
coise, Grand' Salle du Palais, et rue 
basse des Ursins. M. DCC. LXVIIP 
(1768). Avec privilege du Roi. w 4ce, 

str. 39 i 1 k. Czartor. — Jagiell. 

BOISSIMENE de Campaigne. Ob- 

seryations sur le Mómoire de M. le 
comte de Miaczinski par M. le cheva- 
lier de Boissimene de Campaigne che- yalłer de Tordre royal et militaire de 
Saint-Louis , ancien major des troupes 
de la R6publique confóderóe de Polo- 
gne. (1786). w 4ce, str. 19 i 1 plan 
bitwy. Czartor. 

BOISSY (de) L (1694 f 17.58). Le 
medecin par occasion , comedie en vers 
et en cinq actes de Mons. de Boissy 
Representśe par les comćdiens francois 
de la Cour sur le nouveau theatre de 
S. A. Electorale de Saxe, a Dresde. 
Avec approbation. Dans la librairie de 
Groll. 1761. [Varsovie]. w 8ce, str. 104. 

Jagiell. 

— La vie est un songe, comódie 
hćroique de Monsieur . . . Representóe 
par les comśdiens italiens. a Paris, chez 
Pierre Prault. 1747. w 8ce, s. 45. 

Wierszem , naśladowanie skrócone Kalderona. 
Ezecz dzieje się w Polsce. Czartor. 

BOISSY d'Angla8 Hr. Fr. Antoni 

(1756 t 20 Paźdz. 1826). Friedrich 
Wilhelm des II. und Katharinens der 
II. letzte Heldenthaten. Paris, Jaque8 
Poultier, 1798. w 8ce. 

Rzecz o rozbiorze Polski. Kaczyńs. 

— Mowa O położeniu politycznym 
Europy, miana przez Boissy- d'Anglas 
na sessyi konwencyi narodowcy dnia 6. 
Fructidor Roku III. Rrzeczypospolitey 
Francuzkiey (dnia 23. Sierpnia 1795.) 
z francuzkiego na polski ięzyk przeło- 
żona. 1795. w 8ce, str. 58. 

Akad. — Branic. — Dzików. — Jagiell. — 
Kijows. — Ossol. — Zielińs. 

— Obacz Ossoliński Jos. Maxym. 
(1795) — Syrach (Epitre du vieux co- 
smopolite 1795). 

BOIUS Conradus Monoreus. Mnemo- 
sinon Bibliorvm Memoriale, vbi exiguo 
labore totius Bibliae , dempto Psalterio 
etsi non omnes, principaliores tamen, 
omnium tum librorum tum capitulorum 
materiae necnon sententiae memoriae 
tradi possunt. Mira industria compila- 
tum. Mvlto etiam quam antehac a men- 
dis curiosius repurgatum. Anno MDL. 
[Na końcu:] Impressum Cracouiae per 
Hieronymum Yietorem. Cancellariae Re- 
gi ae Calcographum Anno Domini 
MDXXXXIL (1542). w 8ce, k. nlb, 
52. 240 BOKACYUSZ. BOLELUCZKY. Dedyk. Joanni de Reve]les Granatensi, Ylen- 
nensi Episcopo a Conrado Boio Monoreo, 
Yiennae Austriae, iufra Calendas Novera- 
bres 1524 

Wierzbowski II. 1193 (data 15i2 zapewne 
zmylona zamiast 1552) — Bandt. H. d. 
k. p. I. 163 i CWęd. Spis str. 107. podają 
to jako druk. Hieronimowej Wietorowej 
wdowy z roku 1550. Zamojs. 

BOKACYUSZ (Boccacio) Giovanni di 

Certaldo (1313 f 21 Grud. 1375. ob. 

Głoskowski M. (Grizelida 1 641) — Pe- 

trarca Fr. (Wizerunek wiary 1751). 

Maciejów. Piśmienn III. str. 783. — Koź- 

mian A. E. Rękopis 1845. str. 165. — 

Załuski Bibl. Poet. str. 9. 

Boki Filip ob. Radziwiłłowa Regina 
(1637). 

BO Ki EJ Jozafat. Skarbiec bractwa 
przeczystey panny Maryey Bogarodzi- 
cy albo krótkie opisanie duchownego 
bractwa y wielkich pożytków iego. 
Wtóry iuż raz odnowione y podane do 
druku. Przez Oyca Jozaphata Bokieia 
zakonu S. Bazylego Nowogrodskiego 
tegoż bractwa regenta. Roku Pańskie- 
go 1686. w 4ce, k. 15 nlb. 

Dedyk. Janowi Kolendzie , pisarzowi ziem- 
skiemu i trybunalskiemu. 

Czartor. 

BokiOW Filip ob. Szy piński Walen- 
ty Bogusław (Wiersz 1645). 

Bockisia Anna obacz Molier J. (Au- 
spicio 1645). 

(Bokum Joan Casimirus). Cubnen 
honoris, et altum publicae felicitatis 
fundamentum , lapis praesuleus. Illu- 
strissimi, excellentissimi, et reverendissi- 
mi domini , D. Joannis Casimiri ab Al- 
ten Bokum Dei , et Apostolicae Sedis 
gratia, yirtutum merito, communi Prus- 
siae voto, episcopi Culmensis, et Po- 
raesaniae. Regni Procancellarii, abbatis 
Czeryinensis , ad fastigia gloriae immor- 
talis , evectus. a devinctissimis dioece- 
sanis, Prussiae Regalis, collegiis socie- 
tatis Jesu , Torunensi , Graudentino, 
Mariceburgensi , profundissimo cultu. 
Adoratus. Anno lapidis angularis M. 
DCCXIX. Thorunii impressit Joh. Ni- 
colai Nobil. Senat, et Gymn. typogra- 
phus. (1719). fol. ark. nlb. M (kart 22). 

Cały panegiryk prozą, genealogiczny. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Primo secvndvs praesulei lapidis 
iactus in templo honoris. Hoc est pri- 
ma cathedra, illvstrissinio et reveren- 
dissimo Domino Domino Joanni Casimiro 
Bokvm episcopo Premisliensi, nominato 
Cracoviensi, utriusq; signaturae refe- 
rendario collata , et a dioecesanis Pre- 
misliensi, utroq; ducali Jaroslaviensi