Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


FOR 
READING RC THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS 

LIBRARY 
01^.438 

Es8b 3ib\iop.'Room 8ffK 
I8e ■«*w .1 . ' > . i ^ BIBLIOGRAFIA POLSKA, 140,000 DRUKÓW. CZĘSC III. TOM V. 

Lit. E. F. (Ogólnego zbioru. tom XYI). JŁ Estreichera. Wydanie Akademii Umiejętności. ■H«»^»^»»*- KRAKÓW. CZCIONKAMI DRUKARNI UNIW E iśS YTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem Józefa Filipowskiego. 

1898. POLNISCHE BIBLIOGRAFIE 

(III. Abtheilung, Band V.). 

JAHRHUNDERT XV. BIS XVIII. 

ALPHABETISCH GEORDNET ©r. jarl Estreicher 

UNIV. BIBLIOTHEKAą. (Der ganzen Sammlung Band XVI.). 


KRAKAU, BUCHDRUCKEREI DER K. K. JAGEŁŁONI 8GHSN UNIYERSITAT. 
Geichiiftaleiter Joscf Filipowski, 

1898. BIBLIOGRAFIA POLSKA TOM XVI. STÓLECIE XV- XVIII. W UKŁADZIE ABECADLOWYM. £— c - KRAKOW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem Józefa Filipowskiego. 

1898, om 16-ty obejmujący litery E. F. ma znaczniejszy poczet dodatków. 
, Dotyczą one druków wyszłych w Gdańsku lub przez Gdańszczan 
wydanych. Druki te, ściśle biorąc, nie mają styczności z istotną 
polską literaturą , do jej rozwoju nie przyczyniły się i zaledwie tern 
przypominają zależność od stosunków polskich, że tu i owdzie mieszczą dedy- 
kacye polakom, lub składają czołobitność potentatom polskim. W całości bio- 
rąc je , możnaby je bez szkody dla literatury polskiej wyrzucić. 

Atoli inny wzgląd przeważa, iż o nich przemilczeć nie mogę. Najprzód, 
iż wszyscy bibliografowie zacząwszy od Załuskiego i Janockiego druki Toruń- 
skie, Gdańskie, Elblągskie, Brunsbergskie acz przez niemców wydawane, zaliczali 
do zakresu polskich. W czasach bowiem kiedy wychodziły, zagadnień o naro- 
dowości pisarza nie rozwiązywano, lecz trzymano się zasad zależności państwo- 
wej. Bywało więc, że nie jeden podpisywał się na dziele Polonus, lubo przy 
domowem ognisku zażywał mowy niemieckiej. 

Druki te również ze względu na ogólną oświatę w Polsce , godne uwagi — 
bo świadczą, gdzie były ogniska tej oświaty, w jakich kierunkach oświecały umy- 
sły i jak jedne oddziaływały na drugie. Widzimy nie raz jak niemcy piszą dla 
polaków, polacy dla niemców zwłaszcza w materyach religijnych. 

Kto więc literaturę kraju bada na gruncie oświaty tego kraju, to jest: kto 
literaturę gruntownie przedstawić pragnie, ten wdzięczny mi być powinien za 
dostarczanie mu tego posiłkowego materyału w mem dziele. 

Zanim atoli kiedyś do tej wdzięczności przyjdzie, po wielu a wielu latach 
użytkowania, mnie jest pilno wdzięcznym być tej maluczkiej liczbie osób, któ- 
rzy przynajmniej coś wiedzą o egzystencyi bibliografii, a wśród tej liczby, owym 
luźnym szperaczom, którzy dorzucają choćby drobiazg do mojej skarbnicy, nie 
licząc na to, że im Habdank wypowiem. 

W ostatnim roku, niespodziankę mi sprawił Pan Józef Paczkowski urzę- 
dnik Biblioteki Berlińskiej , którego lat trzy temu , poznałem w Berlinie. Ten 
światły pracownik, dorzucił mi kilka szczegółów, a nadto obdarzył mnie dru- 

684050 vin kiem otrzymanym w Gdańsku. Jestto katalog: Gedanensia, rozpoczęty przed nie- 
wielu laty przez Bertlinga. Zawarty w dziesięciu arkuszach druku, ułożony 
jest materyami. Zaledwie doprowadzony do połowy. Śmierć Bertlinga przer- 
wała ukończenie dzieła , a że książka ta ułożona jest zbyt rejestrowo i bez ści- 
słości bibliograficznej, przeto zaniechano kończenia pracy i druk ten zarzucono. 
Jeden egzemplarz otrzymał w darze Pan Paczkowski od Bibliotekarza Dra 
Gunthera, który zamierza Gedanensia opracować gruntowniej. 

Gedanensia otrzymane z łaski P. Paczkowskiego, weszły w skład mej Bi- 
bliografii, przez co materyał w tym kierunku tak się zbogacił, jak się przed 
dziesięciu laty zbogacił drukami Leszneńskiemi z łaski P. Boi. Erzepkiego. 

Kraków, dnia 31 Marca 1898. 


E. EBERSBAĆrf. 
J JE. E... (tł') J. S- Reflexio pro Comitiis. 
Regnuin divisum semper periisse vide- 
mus. Ter summo regi regum sit gloria 
lausque, sit benedicta viris Concordia 
numine fratrum salus et felicitas Dei 
gratia regi serenissimo ac inclytae rei 
publicae celeberrimae. 1788. fol. str. 1. 

Branic. 

E. V. K. In der Loge zum Bieder- 
mann zu Lemberg. 1786. w 8ce, str. 92. 

— ob. Freimauer Reden. 

E. K. C. L. E. 0. B. G. ob. d'Ar- 
naud (1778). 

E. S. rytownik ob. Biblia. (Nowy 
Testament polski 1577). 

E. W. rytownik ob. Głosko wski M. 
(Geometria, Zegarek 1648?). 

Eau des Cromes ob. Informacya. 

Eaux minerales ob. Scheinvogel 
Charles (Remarques 1795). 

Ebeling L. D. ob. Beniowski M. 
A. (Begebenheiten 1791—7). 

Eberhardine Christine zob. Krysty- 
na Ewerhardina (Głos senatu 1697, 
Schreiben 1713). 

EBERLEIN Christian Gottlob. Ent- 
wurf eines polnischen Worter- Buchs 
worinnen die im gemeinen Leben ge- 
brauchliehsten, auch viele aus den an- 
dern Theilen der Wissenschaften, 
Kunste und Handthierungen in der 
polnischen Sprache zu wissen nothige 
Worter und Redensarten in alphabe- 
tischer Ordnung gezeiget und derselben 
Benennung in der polnischen ais deut- schen Sprache nachzuschlagen, in Zwe- 
yen Theilen vorstellig gemacht wer- 
den von Christian Gottlob Eberlein 
des Koniglich Gymnasii zu Brieg Col- 
legen. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb 
Kora und Gampert 1763, w 8ce, str. 
344 i 246. Ossol. 

— Tenże tytuł:... vorstellig gemacht 
werden. Die Zweite viel vermehrte und 
verbesserte Ausgabe. Breslau bey Wil- 
helm Gottlieb Korn 1775. (Część I). 
w 8ce, 6 kart i 514 stron. 

Lawatz mylnie go zwie Eberlien C. G. Jest 
recenzya w Halliscbe Gelehr. Zeit. 1775. 
str. 541. 

EBERSBACH Daniel. Weitschallende 
Klage liber der Cedern Verlust, Durch 
den Propheten Zachariam in seiner 
Weissagung Cap. XI. vers. 2 dem 
Volck angedeutet , und insonderheit 
Bey des Weyland Hoch- Wohl- Edel- 
Gebohrnen Herren, Hn. Wolff Alexan- 
der von Stosch und Kreidelwitz, Erb- 
Herrens auff Kreidelwitz, Graditz, Alt- 
wasser, Klein-Kotzen, Kriegheyde, auch 
samptlicher Klein-Kotzen- und Lieben- 
tziger Gtiter, Hoch-ansehnlichen und 
Wohl-verdienten Konigl. Mann-Gerichts 
Assessoris, Landes - Eltesten und Lan- 
des Bestellten des Gross- Glogauischen 
Fiirstenthums, Hoch-ansehnlichen Leich- 
Begangniss, den 8. Julii Anno 1682. zu 
Raudten in einer Stand-Rede vor dem 
Altar mitleidend betrachtet, und auff 
Begehren iibergeben von Daniel Ebers- 

1 EBERSTEIN. ECCADUS. bach, Pfarrern zu Kriegheyde. Lissa, 
gedruckt durch Michael Bukken. w 4ce, 
ark. A a — D 3 . WrocZaws. 

(Eberstein). Volnkommene Beschrei- 
bung der auff Fiihuen gefiihrten Bata- 
illie, Und An Danischer Seiten glucklich 
erhaltenen Victorie wie auch Specifi- 
cation Und Listę Aller alda Gefange- 
nen hohen Ofticirer und erlangten Beu- 
te. Wie solches Ihr ExcelL der Herr 
Feld-Marschalck Eberstein, Den 16. 
Vnd ein ander Konigl. Danischer Mi- 
nister Den 18. dieses ausz Nyburg 
schrifftlich Communiciret bat. MDCLI X. 
w 4ce, 8 stron. 

W tej bitwie pod Fiihuen bral udział Czar- 
niecki. Jagiell. 

EBERT Filip Jakob. De ocnli suf- 
fusionam curationibus hodiernis, con- 
sensu facult. medicae praeside Io. Christ 
Reil... ut gradum Doctoris Medicinae 
acquirat die 23. Novembris 1797 pu- 
blice disputabit Philippus Iacobus Ebert 
Varsoviensis. Halae, in ofłicina Batheana. 
W 8ce, 8tr. 40. Warsz. Uniw. 

EBERT Joannes Jacobus. I. N. I. 

Dissertatio historica I. De syncretismo 
quam sub praesidio M. Martini Bohra, 
P. P. Joannę J. Ebert Stolp. Pom. ad 
diem XVI. Julii a. 1710 opponentium 
scrutinio, yaledicturus in acroatorio 
maximo publice ventilandam submit- 
tet. Thorunii, impressit Joannes Nico- 
lai, nob. senatus et gymnas. typogr. 
W 4ce, 4 k. nlb. Czartor. 

Ebert Piotr ob. Radłowski los. Mich. 
(Pegasus 1695). 

Ebert Wolfgang ob. Hegendorphi- 
nus Christoph. (1539). 

Eberti Ernest Efraim ob. Roller (Ad 
Nuptias 1720). 

EBERTI Joh. Caspar, ecclesiae evan- 
gelicae apud Zdunenses in Polonia Ma- 
jore pastor primarius & inspector scho- 
lae. Cerviraontium literatum in quo 
viri, quos dedit Hirschberga Silesiorura 
scriptis ac eruditione fulgentes breviter 
delineantur. Centuria I. Vratislaviae, 
suraptibus Michaelis Huberti bibliopo- 
lae, anno 1726. w 8ce, str. 142. 

— Poloni Lutherani Stricturae Fi- deles ad Historiani Jabluuskianam Con- 
sensus Sendomiriensis Luci publicae ex- 
positae ab Erdmann. Neumeister. Ad 
D. Jacob. Hamburg. Pastorem 1730. 
w 4ce, kart 2 i 28 str. 

Autorem tego pisma jest Eberti, Minister 
kościoła Ewangelickiego w Zdunach, 
w Wielkopolsce. Zob. Janoc. I. 131. 
Jocher 9602. ma mylnie Daniel Ernest 
Eberti, a pod N. 3288. ma mylnie Nau- 
meister. 

Akad. — Czartor. — Dzików. 

— ob. Jabłoński Daniel Ernest (ad 
virum Manclere 1731) Roller (Ad Nup- 
tias 1720). 

Eberts J. H. ob. Molier H. Ferd. 
(Hrabia Waltron 1784). 

Ebionici ob. Stoiński Piotr (Okaza- 
nie 1600). 

Ebner Georgius ob. Dialogus (1513). 

Eboracensis Dux ob. Congregatio 
rituum (1760). 

Ebrea grammatica ob. Stancarus F. 
(1547, 1555). 

Ebrietas. Vivi Sepultura, sive Ze- 
no Constantinopolitanus Imper: Ambi- 
tione, Saevitia, Luxu infamis. Ebrius, 
dum adhuc viveret, tumulatus Anno 
492. Historiam in Procopio, Evagrio 
Nicephoro, Zonara et aliis Scriptoribus 
passim occurentem, sub aspectum da- 
bunt Perillustres, Generosi Nobiles, 
Rhetoricae Audit, in Collegio Thoru- 
nensi Societ. Iesu. Anno DCLXIX 1669. 
Pogrzeb żywego piianstwa abo Zen o 
Constantinopolitanski Cesarz , pychą, 
okrucieństwem zbytkiem niesławny, 
żywym ale piianym będąc w grób 
schowany roku 492. Historią od Pro- 
kopiusza, Evgriusza Nicefora, Zonary 
i inszych wypisana, na scenę poda 
szlachetna młódź rhetoryki w Colle- 
gium Thoruńskim Soc. Jesu anno 
1669. w 4ce, 3 kartki. 

Argument dyalogu po pols. i łacinie. — 
W egzemplarzu Ossol. tytuł i tekst tylko 
po łacinie. 

Jocher 4265. Ossol. — Zielińs. 

— ob. Simonius Simon (De vi 
quinque 1584). 

ECCADUS Joh., Mulhusinus Thur., 
i Stobaeus Joh., Grudentinus Borus. 
Geistliche Lieder Auff gewohnliche ECCART. ECCLES1AE. Preuss. Kirchen-Melodeyen durchauss 
gerichtet, vnd mit funff Stimmen Com- 
poniret. Quinta vox. Danzig, G. Rheten, 
1634. w 4ee, str. 538. 

Obaj byli kapelmistrzami brandenburskimi. 

ECCART Daniel. Dissertatio histo- 
rica de syncretismo eiusque promachis. 
171 I Impr. Joan. Nicolai Sen. et gymn. 
typogr. w 4ce, ark. B 3 . Czartor. 

Ecchius Walenty ob. Eckius Wal. 

Ecdesia post pressum calcaneo 

Virginis Draconeurn.... militans.... ab 

Illustri iuventute Loviciensis Coli. di- 

cata. (B. m. dr.). 1676 w 4ce, 2 karty. 

Jest to program sztuki. 

— Militans In Encoeniis Basi 
licae Collegiatae Zamoscensis Anno Dni 
M.DC.XXXVII. Nouemb. XVIII in- 
stitutis Ad Applausum Publicum Per 
Nobilem Iuventutem Academiae Za- 
mość. Introdvcta Zamosci. Excudebat 
Andreas Jastrzębski Academiae typo- 
graphus. Anno Domini 1637. w 4ce, 
kart 14 nlb. 

Na odwrotnej stronnicy herb Zamojskieh. 
Całe wierszem. Jesttu wiersz Ad. Drze- 
wickiego na poświecenie kollegiaty. 

Jocher 9129. Krasińs. — ObsoI. 

Ecclesiae doctori celeberrimo, le- 
gum sacraram statori sapientissimo, 
Eutychianae & Nestorianae haereseos 
domitori acerrimo, divinissimo Leoni. 
aecumenico pastóri perquam vigilan- 
tissimo, studium philosophicum Luceo- 
riense Ordinis Excalceatorum SSS. Tri- 
nitatis Red. Cap. se suasque triennalis 
cursus assertiones. In perenne gratitu- 
dinis monumentum suo tanquam tute- 
lari sanctissimo d. d. d. Leopoli, typis 
academicis in Coli. Soc. Jesu. A. 1764. 
w 4ce, 12 k. nlb. 
Jocher 2685. 

— Articuli in imminenti visitatione 
generali ecclesiarum parochialium obacz 
Vladislaviensis dioecesis (1779). 

— ob. Acta (Slatycensis 1776) — 
Assertiones (1579) — Basseus A. (vera 
Christi 1561) — Brocki Mat. (archi- 
presb. 1683) — Buchowski A. (1703) 
— Buddeus J. F. (romana cum ruthe- 
nica 1719) — Bujdecki FI. (oriental. 
s. a.) — Camerarius Joach. (bohemica hist. 1625) — Cavalleriis J. (anglic. 
1584) — Chrysostom J. (de non con- 
temnenda 1541) — Circinianus Nic. 
(anglic.) — Ditthey Franc. Henr. 
(1769) — Doctrina (Prussiae 1570) — 
Eckius Joannes (1525) — Executoria- 
les sacrae (Drazgoviens. 1656) — 
Exoche (1639) — Faunteus Artur 
(1584) — Herbinius J. (status August. 
1670) — Hesperus Mart. (Theses 1609) 

— Hieremias Pat. (Oriental. 1582) — 
Huber J. (de ecclesia 1609) — In- 
structio (Cracov. 1621) — Knobelsdorf 
(afflicta 1557) — Kohlius J. P. (grae- 
ca 1723) — Komeniusz J. (slavonicae 
1660) — Krzycki And. (de afflictione 
1527) — Kulczycki Ign. (ruthen. 1733 

— 4) — Łasicki J. (disciplina 1660) 

— Libanus Georgius (accentuum 1539) 
— - Lovenstein (1635) — Luperian 
And. (1610) — Makowski Joannes (b. 
r.) — Memoriale (Posnanien. 1762) — 
Miedzybosz Andr. (1607) — Minocki 
Franc. los. (1763) — Mislenta C. (pru- 
tenica 1626) — Modrzewski Frycz 
Andrzej (1521) — Modus (Cracoviae 
1621) — Morawski Joan. (romana 
1693) — Morgenstern Benedictus 
(1598) — Mosheim L. (ruthenica 1733) 

— Nau Michael (1680) — Nicolaides 
(1612) — Nidecki Andr. (1583) — 
Noskowic Joannes (1663) — 01sav- 
szky Mich. Manuel (1769) — Orator 
(1741) — Orzechowski Stan. (Defensio 
1546, Christi 1546) — Ośliński M. 
(haereticorum 1711) — Ostorod Krzysz. 
(christiana 1590) — Paprocki B. (to 
gest cyrkew 1601) — Pauli Grz. (unicus 
Rabbi 1612) — Prżypkowski (Disser- 
tatio 1638) — Regenvolscius Adrian 
(slayonica 1652) — Rapagelan St. 
(1545) - Roche (De la) (1592) — 
Rubricella (1531) — Rutka Teof. (De- 
fensio orientalis 1682) — Rzepnicki 
Franciszek (1763) — Series monument. 
(Cracov. 1785) Porów. Soltyk. — Sic- 
cius Pet. (prutenica Orat. 1572) — 
Sitkowski Chrystyan (Notitia) — Smal- 
cius Walenty (Tractatus 1614) — So- 
cinus (Dissertatio 1630) — Sokołowski 
St. (Censura oriental. 1582, De vero ECCLES1ASTES. ECHARD. et falso 1583) — Sołtyk Mich. (Series 
monum. 1785) — Stancarus Fr. (Ca- 
nones 1552) — Statuta (cathed. Vra- 
tislav. 1585) — Stegmaunus Josua (Con- 
tro versiarum 1641) — Summarium 
complect (Varmien. 1724) — Susza 
(Catedr. Chełmens.) — Szyszkowski 
Marc. (Instructio 1621) — Teleżyński 
Waw. (SS. Trinitatis 1790) — Uteho- 
vius Joannes (Simplex et fidelis narra- 
tio 1560) — Vadovius Mart. Camp. 
(infallibilis 1634) — Węgierski And. 
(Hist. bohem. 1648, Slavonica 1652) 

— Węgrzynowicz Antoni (Panoplia 
1728) — Vierau Adamus (Positiones) 

— Vorstius K. (Doctrina 168) — Za- 
laszowski Mikołaj (Questio 1659) — 
Zeltner Gust Georg. (Breviarum, graeca 
1737) — Ziało wski Eustratius Joan- 
nides (Brevis, graeca 1681). 

Ecclesiastes ob. Hadziewicz Krzy- 
sztof (Napomnienia 1702) — Lubomir- 
ski Stan. Herakl. (Ecclesiastes po he- 
brajsku 1706) — Salomon (xyęgi 
1522) — Sanoka (z) Jan (1590) — 
Schedel Mikołaj Alexander (Krzyszt. 
Hadziewicza 1702). 

Ecclesiasticus ob. Brzeźnicki J. 
(ordo, Postulata 1585) — Kozubski St. 
(benefic. 1610) — Spangenberg J. 
(computus 1552) — Syrach Jezus 
(Xięgi 1541) — Zabielski S. (Kozub- 
ski) — Zawadzki Sz. (hierarchiae 
1645). 

Ecclipsis Turco - Tartarica, per Co- 
saco-polonos, Valachos, et Moldavos in 
Crucis Christianaeque fidei tryumphum 
nuperrime exorta sub anno 1683. Ve- 
netiis ab impressione polonica (?). 
Ciampi Bibliogr. — Obacz niżej Ecclisse. 

(Ecclipsis). Enodatio Ecclipsium 
lunarium 1635 futurarum. Vilnae ty- 
pogr. Soc. Jesu. w 4ce, 1 ark. (po łac. 
i po polsku). 

— ob. Bieda T. (Solis et lunae 
1649) — Bronicki F. J. (solis 1666) 

— Celejowicz M. P. (funesta 1698) — 
Gostumiowski J. (solis 1666) — He- 
velius J. (solis) — Kubalewicz Kazim. 
(1700) — Lamchonius Joannes (1544) 

— Namisłowski J. (lunae 1648) — Nicanor And. (der Elbing. 1656) — 
Poczobut ks. Mac. Odlanicki (Hee^ — 
Sahmius Ch. (de causis 1689) — Sło- 
wakowicz St. (Eclipsigraphia 1668) — 
Szczawiński Antonius (Ecclipsis 1709) 
— Szczuka S. A. (Candidi Veronensis 
ecclipsis 1709). 

Ecclisse delia potenza Tartaria sv- 
getta al Turco nata per opera del va- 
lor de Poloni, Cosacchi, Valacchi e 
Moldavi. Bologna 1684. w 4ce, k. 4. 

Porów, wyżej Ecclipsis. 
— delia Potenza de' Turchi e de' 
Tartari formata dalia interposizione 
deli' armi sempre vittoriose de' Cosac- 
chi, Moldavi e Valacchi. 1683. 

Ciampi Bibliogr. 

Echardus Henricus ob. Arnold Ni- 
col. (Scopae 1664). 

ECHARD Laurenty. (f 1730) Dykcyo- 
narzyk geograficzny, czyli opisanie 
królestw, prowincyi, miast, biskupstw, 
xięstw, hrabstw, margrabstw, portów, 
fortec y innych mieysc znacznieyszych 
w czterech częściach świata. Z wyra- 
żeniem w którym królestwie, prowincyi, 
krainie iakie się mieysce znayduie, do 
którego państwa należy, nad która 
rzeka, odnogą, górą lub morzem iest 
położone, odległości iego w milach 
francuzkich co do mieysc obcych, a 
w polskich co do kraiu naszego od 
mieysc w poblizkości głównieyszych, 
z ich długością i szerokością geogra- 
ficzną podług mapp naylepszych, nie 
opuszszaiąc, coby o iakim mieyscu pa- 
miętnieyszego wiedzieć było można. Po 
angielsku napisany przez pana Echarda 
z trzynastey edycyi angielskiey na 
francuzki ięzyk przełożony, powiększo- 
ny i poprawiony przez K. Vosgien. 
Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi 
w polskim wydany ięzyku, z dodat- 
kiem zaszłych odmian i umieszczeniu 
wielu miast i prowincyi polskich. 
w Warszawie, w drukarni Piotra Dufour 
Drukarza J. K. Mci. M.DCC.LXXXII. 
(1782— 1783). w 8ce. T. I— III. str. 
315. 368 i 218. Dodatki do T. III. 
str. 16 i 67. 

Dedykacya królowi przez P. Dufonra. Tłu- 
maczył Franc. Siarczyński. Dykcyonara ECHINADAE. ECHO. pomnoży? Vosgien i 1'abbe Ladvocat. Dru- 
karz w przedmowie powiada że rozesłał 
po kraju 3000 prospektów aby mu udzie- 
lano wiadomości do geografii Polski. Mi- 
mo czego nie otrzymał objaśnień, z wy- 
jątkiem dwócb czy trzech osób. 
Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Ossol. — Raczyń. — Uniw. lwows. — 
Wileńs. 
— ob. Mortezini I.G. Hermann. (1775). 
Echinadae ob. Rasarius Joh. (de 
victoria 1572). 

Echius ob. Eckius. 
ECHO (Wesoła) Pikiety Woienney, 
y LamentOAvney Dumy Karola Gustafa 
króla Szwedzkiego, Nad częścią poi- 
manemi, częścią pobitemi, kśiążęty, 
kawalerami, y officierami: Szwedzkiey 
w Polscze woyny proceder, po części, 
wyrażająca. Wprzód, rudi Minerua, po 
niemiecku, a potym polerownieyszym 
rythmem po Polsku, Nad wspaniałemi 
Iaśnie Wielmożney Srzeniawy brzega, 
mi, Od życzliwego cnemu Narodowi 
Polskiemu piorą, pod Krakowem w obo- 
zie wyrażona, w Krak. U Wdowy 
y Dziedziców Franciszka Cezarego, J. 
K. M. typog. w 4ce, ark. 272- 

Dedykowane Jerzemu Lubomirskiemu, Mar- 
szałk. Koron., a pod dedykacyą podpisany 
Jan Paweł Cezary J. K. M. Typog. 

W egzempl. Bibl. Jag. po dedykacyi i po 
Pikiecie (ark. A— B 3 ) idzie od ark. A do 
A 4 : Lamentowna duma Karola Gustawa, 
nad częścią pobitemi, częścią poimanemi 
regimentarzami y kawalerami swoimi któ- 
rzy w Polszczę poginęli, z niemieckiego 
na polskie przetłumaczona. Do tej się sa- 
mey edicyey zna interpretes y auctor. 
Inne gdziekolwiek drukowane są apocry- 
pha. — Zatem są dwie osobne poezye ra- 
zem wydane. (Obacz: Duma). 

W dedykacyi J. P. Cezary mówi że co pod 
Krakowem w obozie przeszłego roku o tym 
samym czasie typografiej jego dostało się, 
to on przy powinszowaniu zaczętego roku 
za kolędę daje. Wydaje z autentyku wier- 
sza skomponowanego przez poetę w obozie. 
Zatem pisane r. 1656, a druk 1657. 
Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwows. 

— Vocalis sine nomine, non ominę 
Nymphae sive peregrinis e vallibus 
Echo. Eques Polonus patriae luget 
calam. w 4ce str. 56. 

— (po koronacyi Henryka Wale- 
zyusza 1574. 

Był to jakiś pamflet, obecnie zatracony. — Obacz Grochowski Stan. (Wiersz nowo 
uczyniony (1574). 

— zawołanych czasu swego Ka- 
znodzieiow Societatis Jesu albo Kazania, 
I. o S. Thomaszu Doktorze Anielskim, 
X. Michała Mazowieckiego II. o S. Ka- 
zimierzu Krolewicu X. Jakvba Olszew- 
skiego. III. o S. Theressie Pannie, 
Karmelu Reformatorce X. Stanisława 
Załvskiego z wiela y przez wiele lat 
miewanych, trzy tylko wydane, nk 
znak nieiaki y pamiątkę Authorow; 
a na praeludium dalszych w tey mie- 
rze progressow drukarskich; primarió 
Ad M. D. G. B. V. M. S. L. O. C. 
Honorem. Vilnae typis Academicis So- 
cietatis Jesu Anno Domini 1701. fol. 5 
ark. (kart 12). 

Przypis Eustachiemu Kotowiczowi Biskupo- 
wi Smoleńskiemu. 
Jocher 4585. Akad. — Ossol. 

— (Melodyjne) ewangelicznego głosu 
niebieskiego łabędzia katolickie dusze 
po obszernych świata błąkaiące się 
pustyniach do roskosznego górnego 
raiu wabiące albo godzinki do S. Jó- 
zefa z Leonissy wyznawcy zakonu 
braci mnieyszych Serafickiego O. Fran- 
ciszka S. kapucynów kaznodziei y Mis- 
syonarza Apostolskiego od ś. p. Kle- 
mensa XII tego imienia papieża wpo- 
czet Błogosławionych policzonego, a 
teraz świeżo od Oyca św. szczęśliwie 
nam panuiacego Benedykta XIV ka- 
nonizowanego dla większego ku temu 
świętemu nabożeństwa powtórnie do 
druku podane przez 00. Kapucynów 
konwentu lubelskiego w Lublinie w dru- 
karni J. K. Mci Coli. S. J. R. P. 
1747. w 8ce, 24 kart. 

Przypisali kapucyni księżnie Barbarze z Du- 
ninów Sanguszkowey marszałkowey W. 
W. X. L. 

Edycya pierwsza nie jest znana. , 

— dni y uroczystości Świętych 
Pańskich. Ogłoszona 1768. Berdyczów 
1768. w 24ee, kart 54. Ossol. 

— Vivat f Jesvs. Echo głosu Ja- 
na Świętego, za Barankiem idącego. 
Wdzięcznością nieśmiertelną ogłoszone, 
Iasnie Oswieconemv y Nayprzewieleb- 
nieyszemv J. M. Xiędzv Janowi na 
Małachowicach Małachowskiemv. Bi- ECHO. ECK. skupowi krakowskiemu, Xiążęćiu Sie- 
wierskiemu, od W. W. P.P. zakonnych 
Visitationis B. V. Mariae postanowienia 
S. Franciszka de Sales. Pod czas aktu, 
solennego w Prowadzenia (sic) do klasztora 
nowo od tegoż Xcia : J. M. fundowane- 
go, przy Krakowie na Biskupiu w dzień 
patrond J. X. M. S. Jana Chrzciciela 
iako oycv, fvndatorowi, y dobrodźie- 
iowi dedykowane. Roku pańskiego 
1692. Dnia 24. Czerwca, w Krakowie 
w drukarni Mikołaia Alexandra Sche- 
dla J. K. M. ordynar: typografó. w 4ce 
7 kart nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Nałęcz a pod nim 
•ś wiersze na herb, dalej przemowa wier- 
szem do X. Biskupa Podpisały zakonnice 
Nawiedzenia P. Maryi. Poezya dzieli się 
na Odgłosy I— VII. 
Twierdzi Czacki że to jedna z zakonnic na- 
pisała te wiersze. 
Juszvńs. Dykc. II. str. 412. — Jocher 1692. 

9421. 
Dzik. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— primi responsi ad aures oculosq; 
compositoris Literarura Gothicarum no- 
mine serenissimi Regis Sveciae Emi- 
nentissimo Regni & M. D. L. Primati 
secundó scriptarum directa & reper- 
cussa. B. ni. i r. fol. k. 4. 

Porówn. Dispunctio libelli Patkul (Echo 

oder Beantwortung). 
Jagiell. — Czartor. — Ossol. — Baczyńs. 

— ob. Abrek And. (Charitum 
1639) — Bardowski M. (albo odgłos 
1643) — Bobrykowicz Józ. {żalu la- 
ment 1635) — Chyliński P. (dożyw, 
traktatów 1696) — Ciamer Grilb. (we- 
selne 1665) — Dyxon Stan. (Virtu- 
tum 1642) — Gębkowski A. (na odjazd 
1636) — Głuchowski Wacław (tubae 
pacis 1704, salutis 1701) — Grzymuł- 
towski K. (Virtutuin 163' ) — Jaeni- 
chius P. (Thorunen. ad buccinam 1 722) 

— Jan Kanty (gratiosi cantus 1672) 

— Januszkowicz Jan (e Polonia 1670) 

— Jaroszewicz Szym. (ultra sacrum 
1711) — Jaworski S. (głosu 1689) — 
Jurewicz J. (trąb 1644) — Korybut 
M. J. Wiśniowiecki (nieszcz. śmierci 
1651) — Komeniusz (absurditatum 
1646) — Koryciński J. (śmiertelne 
głosu Janowego 1687) — Magnus Valer. 
(absurditatum 1646) — Michał król (anagrammatica 1667) — Neufeld Ul. 
(Komeniusz 1646) — Michelina (świą- 
tobliwego życia 1738) — Olszewski J. 
(albo kazanie 1701) — Opaleński Jan 
(lamenty 16N4) — Orabiński Jan (na- 
bożne 1744) — Ormieński S. (głosu 
1608) — Ostróg, (niesm. sławy 1682) 

— Patkul (oder rechtmass. Beantw. 
1702, sive justissima responsio 1705) 

— Patrocki Kaz. (wdzięczne 1696) — 
Podkamięń (wdzięczn. głosów 1731) — 
Poznań (lamenty tłumiące 1684) — 
Putkowski P. (pogrzebowe 1703) — 
Samuel od Oczyszczenia (sławy 1682) 

— Sincerus Treumund (oder Beantwor- 
tung 1707) — Świnka (nieśmiert. ża- 
lów 1728) — Tarnowski Jan (Votorum 

1650) — Tomasz Św. (zawoł. kaznodz. 

1701) — Trzebicki And. (concentus 
olorini 1658) — Wardziński K. (har- 
monii 1640) — Warzyński A. P. (do- 
loris 1683) — Wąsowski Jan (fulminis 

1702) — Venceslaus a S. Elia (salutis 
1701) — Wiśniowiecki J. M. (śmierci 

1651) — Woyna Abr. (lyrica 1631) — 
Wrzasowski Flor. (żałosne 1681). 

ECK Jan (Maier Eckius) Ingolstadien- 
sis Professor (1486 f 10 lut. 1543). 
Enchiridion locorum communium aduer- 
sus Lutheranos. Joannę Eekio autore. 
Ephesi. 6. In omnibus sumentes scu- 
tum fidei, in quo possitis omnia tela 
nequissimi ignea extinguere. [Na po- 
czątku i na końcu wizerunek N. Panny]. 
(Na końcu:) Excussum Cracouiae per 
Hieronymum Vietorem. Anno a Christo 
nato Millessimo quingentissimo Vigesi- 
mo quinto. (1525). w 4ce, k. nlb. 32 
(sign. H 4 ). 

Dedykacya Henrico VIII. Franciae et An- 
gliae regi. datow. Ingolstadii Baioarie 
februarii 1525. — Na pierwszej karcie 
nadpis: De ecclesia et eius autoritate. 
Z powodu tego dziełka Encykl. powszech. Or- 
gelbr. (T. 8. str. 2.) utworzyła dwóch Ja- 
nów i rok wydania oznaczyła 1825. 
Jocher 3136a. — Wierzbowski U. N. 1019. 
Akad. duch. petersb. — Czartor. — Czetwert. 
— Kiasińs. — Ossol. — Zamoj. ord. 

Toż. (Na k. przedostatniej:) Cra- 
couiae per Hieronymu Vietorem. An. 
1. 5. 25. w 8ce, ark. nlb. M 6 (kart 54). 

Na ark. A 3 nadpis : De ecclesia et eius au- ECK. 
ECKARTSHAUSEN. toritate. Na karcie L 8 . (tyle kart ma ta 
litera) jest de Purgatorio. — Jocher 3998. 
z tego, co zajmuje jedna kartka, tworzy 
mylnie osobne dzieło i podaje że jest 
z przedmową do Zygmunta I. — Na ostatniej 
karcie jest list autora; Rever. in Chr. pa- 
tri D. Joanni Mattheo Episcopo Veroneu. 
ac S. D. N. a Consiliis. Jagiell. 

— Ad invietiss. Poloniae regem Si- 
gismundum, de sacrificio Missae Contra 
Lutheranos libri duo. Joannę Eckio au- 
thore. Anno MDXXVI. (1526). (Tytuł 
w ozdobnej obwódce, w której u dołu 
dwa aniołki trzymają tarczę, na której 
pięciokąt, znak zapewne drukarza). Bez 
m. dr. w 8ce, k. nlb. 7, i liczb. 107. 

Prócz dedyk. do Zygmunta I. jest na k. 7. 
ark. A : Epistoła authoris ad Jodocum Lu- 
dovicum Decium. Ingolstadii 1526. — W de- 
dykacyi do Zygtn. I. mówi o bitwie pod 
Tannebergem, i pogromie zakonu Krzyża- 
ków; o Kazimierzu iż powołał Jana Kapistra- 
na; powiada dalej o Zygmuncie: Victoriam 
acceptam referens, Divo Stanislao imagines 
argenteas magnas. multis aureorum milli- 
bus paratas ex voto posuisti, ac divo 
Francisco festum diem in perpetuum con- 
stituisti. Nadmienia o pogromie Moskwy 
w r. 1514. Kończy o napadach Tatarów. 
Na ostatniej stronie nlb. stoi : Eckius de 
sacrificio misse Anno M. D. XXVI. Men- 
sę octobri. 

Wierzbow. III. N. 2117. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. 

— Ad Invictissimvm Poloniae re- 
gem Sigismundum, de sacrificio Missae 
Contra Lutheranos libri duo. Johanne 
Eckio authore. M.D.XXVL (1526). Ty- 
tuł w ozdobach drukarskich; u góry 
w rogach orzeł i pogoń, u dołu krzyż 
biały a w nim orzeł; po drugiej stronie 
szafa rozwarta ukoronowana). Bez m. 
dr. w 8ce, k. nlb. 8 str. i 247. (Druk 
kursywa). 

Prócz dedykacyi do Zygmunta na 8. k. ark. 

A. Epistoła authoris ad Iodocum Ludovi- 

cum Decium, z Ingoletadu. 
Wierzbows. II. N. 1026. 
Czartor. — Jagiell. — Sang. w Sławucie. 

Tow. Przyj. N. Pozn. — Zamoj. Ordyn. 

— Ad Invictissimvm Poloniae re- 
gem Sigismundum, de sacrificio missae 
contra Lutheranos, libri tres. Johanne 
Eckio authore. Anno MDXXVI. (Niżej 
drukiem goc:) Eckius de sacrificio misse. 
(Na końcu :) Coloniae apud Jo. So- 
terem, expensis honesti civis Petri Quen- tel Anno MDXXVi. w 4ce, k. nlb. 4 
i liczb. LXVI (chociaż mylnie LXV. 
wtórzone). 

Prócz dedykacyi z r. 1526 do Zygmunta I. 
jest list autora do Jodoka Ludwika De- 
cyusza, jak w innych wydaniach. 
Chociaż wszystkie wydania noszą tę samą 
datę 1526, nie mniej prawdopodobnie pó- 
źniej są drukowane, a zatrzymały tylko 
rok druku wyd. pierwszego. 
Janoc. I. 58. — Encykl. Orgelbr. VII. 982. 

Czartor. 

— Secunda pars operum. 1531. 
w 4ce. 

Dedic. Poloniae Seren. Regi. 
Jocher Lexic. II. 273. — AUgem. deutsche 
Biogr. 1877 T. V. 596—602. 

Eck Magdalena ob. LoaechiusAndr. 

(1595). 

Eck Nicolaus ob. Wolan Andrzej 
(Oratio ad spectabilem senatum 1589). 

ECK W. H. Alls I. E. Graf v. Mtin- 
nich nach glucklich geendigter Bela- 
gerung der Stadt Dantzig Dero Ruck- 
reise nach St. Petersburg anzutreten 
im Begriff waren. Langfohr. 1734. folio. 

ECKHARDT Paul Jacob. Johann 
Adolph, Herzog zu Sachsen, Ilochst- 
begluckte Helden-Thaten, ais Se. Durch- 
lauehtigkeit, nach beygelegter Pohlni- 
scher Unruhe und eroberter Stadt 
Danzig etc. Besungen Anno 1734 von 
P. J. Eckhard. Wittenberg 1734. 

Z dwoma drzeworytami, przedstawiającemi 
bronie i monety starożytne. 

— Duo perantiąua monumenta an- 
nis 1729 et 1732 ex agro Jutreboćensi 
eruta atque reperta cum idolis Slavorum 
Jutrebocensium quibus accesserunt scri- 
ptores rerum Jutreboc. Vitembergae et 
Lipsiae 1734. w 4ce. Uniw. lwows. 

Eckhard US (Anti) ob. Makowski 
Jan (1654). 

Eckart Joannes ob. Ekart J. 

Eckhart ob. Kratter. 

ECKARTSHAUSEN Karol (1752 f 
12 maja 1803). Bóg iest Miłością Nay- 
czystszą, moią modlitwą i rozważaniem 
przez P. Ekartshausen przełożona 
z francuzkiego przez Kazimirza.... Po- 
laka, w Krakowie r. 1796. w Drukarni 
Jana Maia. w 12ce, 240 str. i regestru 
2 karty. 

— Bóg jest nayczystszą miłością, 8 ECKIUS. ECKIUS. moią modlitwą i moim rozmyślaniem, 
od nadwornego konsyliarza de Eckarts- 
hausena napisana teraz na polski jeżyk 
przełożona. (Z rycinami), w Wrocławiu 
w Leśnie w Południowych Prusach, u 
starszego Jana Fryderyka Korna 1797. 
w 12ce, str. 236. Bibl. Xcia Ponińs. 

ECKIUS (Ecchius) Valentinus Łen- 
danus Rhaetus. Ad Reverendvm patrem 
eximium uirum, Sacrae regiae maiesta- 
tis Doctorem, dominum Joannem Bene- 
dictum. Canonicum Cracouien. etc. Epi- 
stoła Valentini Eckij, adiunctis quibus- 
dam aliorum uersibus. [Niżej znak I B 
(bez kropek przy literach), pod tem herb, 
a pod herbem: Joannes Dantiscus Jo. 
Be. (tu idzie czterowiersz, który obacz 
przy następnem wydaniu)]. Bez wyr. 
m. druku i roku. w 4ce, k. 4. 

Są tu także wiersze J. Dantyszka i Da- 
vidis Milesii Nissaeni. Druk do kursy- 
wy zbliżony. Wydanie cokolwiek odmienne 
od następnego, ale tylko w drobnych rze- 
czach, jak to na przykład, że na tytule 
przy I B niema tu kropek. 
Wierzbows. H. N. 1932. 

Czartor. — Czetwer. — Ossol. 
— Ad reverendum patrem eximium 
virum, sacrae regiae maiestatis docto- 
rem, dominum Joannem Benedictum, 
Canonicum Cracouie. etc. Epistoła Va- 
lentini Ecchii , adiunctis quibusdam 
aliorum yersibus. I. B. (Pod tem herb 
Benedykta i wiersz:) Joannes Dantiscus 
Jo. Be. Haec rosa quam virides mon- 
strat pede Psytacus unco Quae tibi cum 
fuerat Stemmatis antę loco Hanc vo- 
luit Caesar, virtutis nobile signum Ut- 
que illum ostendens Judica ferret auis. 
B. m. i dr. w 4ce, k. nlb. 4. 

Druk, jestto stojąca kursywa, którego uży- 
wał w Krakowie najprzód Vietor, druko- 
wał jednak takim i w Wiedniu r. 1530 
tegoż autora wiersz do Ferdynanda nie- 
mieckiego, więc to mogło być drukowane 
jeszcze we Wiedniu. W liście tym z 29 
wierszy złożonym uwielbia Benedykta, 
cieszy się z powrotu po odbytych w Kra- 
kowie naukach i winszuje otrzymanej ka- 
nonii Wrocławskiej, oraz probostwa w Bo- 
chni, za poleceniem jakiegoś Jana. Po liś- 
cie idzie; In foelicem ex itinere reditum 
ezcellentissimi viri Sacrae Keg. M. docto- 
ris D. Joannis Benedicti Varm. Vratis. 
et CracoT. canonici etc. Domini et patroni 
sui obervandissimi Davides Milesius Nis- senus (wierszy 16) In stemma ejusdem 
(42. wier.) 

• Czartor. — Ossol. 
Toż:... aliorum versibus. — CRACo- 
viae Lazarus Andreae impressit 1561. 
(Na końcu:) Impressum Cracouie per 
Joannem Helicz. w 4ce k. 8. 
Wierzbowe. Ul. N. 2378. 

Czarnec. — Czartor. — Ossol. 
— Ad doctissimum et CIarissimum,vi- 
rum D. Joannem Benedictum, Cracovien. 
et Varmien. et Vratislavien. Canonicum. 
Serenissimi ac Invictissimi Principis 
Sigismundi, Senioris Regis Poloniae 
Medicum Valentini Ecchii Elegiacon. 
Impressum Cracoviae per Hieronymum 
Vietorem VIII. kal. decem. Anno 
MDXLV (1545) w 4ce. 

Janociana I. 71. Juszyń. Dykc. 

— Ad Illustrem ac magnificum Do- 
minum D. AIexium Tursonem de Be- 
thlen Falva, Regni Hungariae Palati- 
num: Epigrammatum sacrorum liber. 
Valentino Eckio Lendano Auctore. In 
regia Poloniae Cracovia Hieronymus Vie- 
tor regiae cancellariae Chalcographus 
impressit III. Non. Febr. anno saluti- 
fero M.D.XXXVII. (1537) w 8ce wiek. 

Juszyń. I. 71. 

— Ad inclytum Hungariae et Bo- 
hemiae regem etc. Archiducem Austriae 
etc. Dominum Ferdinandvm, Epistoła, 
nomine partium Superiorum Hungariae, 
Valentino Ecchio Lendano autore, Alia 
eiusdem Epistoła, ad Magnificum D. Ale- 
xium Thurzonem, regiae Curiae Judi- 
cem. Hieronymus Vietor excudebat Vien- 
nae Austriae. Anno domini MDXXX. 
(1530) w 4ce, Syg. A-B ni (k. nlb. 8. 
ostat. biała). Druk kursywa stojąca. 

Jusz. I. 72. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. 

— Ad Rudolfum suum, in laudem 
Philippi Beroaldi elegiacum carmen. 
Ob. Beroaldus (Modus epist. 1512). — 

— Hymnus exhortatorius ad Craco- 
viam. ob. Dantiscus J. (De Sigism. victoria 
1515). Virorum illustr. carmina de cae- 
de. 1515. 

— Ad clarissimos viros Dominum 
Petrum Czipser et Andream Revber 
Bartphani Populi, illum ecclesiasticum, 
hunc saecularum moderatores dignissi- ECKIUS. ECK1US. mos: heroicum carmen Valentini Lo- 
chii de amicitiae et concordiae utilitate 
lusum Bartphae 1518. Impressum Cra- 
coviae in aedibus Domini Joannis Hal- 
ler 1518. w 4ce. 

Janociana I. 66. Juszyń. I. 71. 

— Ad Generosum Dominvm Do- 
minum Alexium Thursonem De Be- 
thlemfalva, Comitem Zoliensem, atque 
Camerarium Cremnicensem, Liberum 
Dominum Plesnensem, et Illustrem In- 
victissimi principis Ludovici Regis Hun- 
gariae Cubicularium. Apophoreticum 
carmen de Cbristi nativitate, elegis com- 
positum. Jubilus Heroicus Cassouiae 
habitus, ob aduentum Reuerendiss. An- 
tistitis, Domini Georgii Quinque eccle- 
siensis episcopi. Regnorumque Hunga- 
riae et Bobemiae Cancellarii dignissimi, 
beroicis yersibus conditus. Epithalamium 
in nuptiis Egregii atque prudentis Viri 
Domini Joannis Savslich, nuper judicis, 
nunc Senatoris Cassoviensis et comitis 
Camerae regalis, carmine elegiaco. Va- 
lentino Eccbio Lendano autore. Impres- 
sum Cracoviae per Hieronymum Vieto- 
rem. Anno partus Virginei Millesimo 
quingentesimo vigesimo (1520). Die de- 
cimo septimo Julii, w 4ce wiek., kart 
12 nlb. 

Na k. C 2 . Ecchius Joanni ex Barthpha 25. 
Maii 1520. 

Janociana I. 67. — Wierzbowski II. N. 968. 
Ten podaje tytuł znacznie skrócony, z opu- 
szczeniem : elegis compositum...., Kegno- 

rumque — conditus Oraz ze zmianą: 

Epithalamium pro nuptiis dni Joannis Say- 
flich. Valentino Euchio Lendauo autore. 
(Miejsce druku i rok mają być wyrażone 
nie na tytule, lecz na k. C 2 ). — Więc 
albo były dwa odbicia tytułu odmienne, 
albo też może Wierzbowski tytuł skrócił, 
ze zmianą nazwiska Sauslich na Sayflich. 

Janoc. I. 67. Petersb. publ. 

— Ad Nobilissimura Dominvm, Do- 
minum Alexium Thursonem de Bethlem- 
falua Comitem Zoliensem, Camerarium 
Cremnicensem, liberum dominum Ple- 
snensem et Illustrem Inuictissimi Prin- 
cipis Ludouici Regis Hungariae a Se- 
cretis. De Reipvblicae Administratione, 
Dialogvs. Epistoła consolatoria: ad 
magnificos dominos Alexium et Joan- 
nem, Tbursones, ob mortem Reueren- dissimi domini Joannis Thursonis, Epi- 
scopi Wratislaviensis. Epitapbia uaria, 
pro eodem, ad eósdem dominos. Valen- 
tino Ecchio Lendano Avtore. (Na koń- 
cu:) Impressum Graccboviae per Hie- 
ronymum Vietorem. Anno ab orbe re- 
dempto. Millesimo quingentesimo vige- 
simo (1520). w 4ce, ark. D (kart 18 
nlb.) 

Jest tu także przedrukowane tegoż: De amici- 
tiae et concordiae utilitate. 

Panzer VI. 462. — Janociana I. 68. — Wierz- 
bows. II. N. 969. 

Czapski. — Czartor. — Kórnik. — Ossol. 
Potoc. w Wilan. — Pawlików. — Petersb. 
— Zamojs. ord. 

— Ad Magnificvm dominum, dominum 
Alexivm Thurzonein, de Bethlemfalua, 
Camerarium Cremnicensem , Comitem 
Zolhensem et Regalium Cubiculario 
Magistrum. De diuo Alexio, Patricio 
Romano Hymnus Saphieus, a Valenti- 
no Ecchio aeditus. (Na kar. ostat.:) Im- 
pressum Cracouiae per Hieronymum 
Vietorem Anno quo supra. w 8ce, kart 8. 

Dedyk. datow. Budae sabbatho post Ascen- 
sionem Domini anno 1521. 

Wierzbowa III. N. 2096. Czarnecki. 

— De antiquissima nominis et fa- 
milie Thurzonu Origine, & singulari 
Praestatissimi dni Alexii Thurzonis Ca- 
merarii Cremnicen et li beri domini Ple- 
snensis eminentia Panegyris, Valentino 
Eckio autore. In Eckii sui commenda- 
tionem Carbo. [Tu idzie sześciowiersz]. 
Lodo\ricus Bouillus Schaffhusanus lectori 
[Tu czworowiersz]. (Na końcu:) Impres- 
sum Graccouiae per Hieronymum Vie- 
tore Anno Christi Millesimo quingete- 
simo decimo nono (1519). w 4ce, k. 8. 

Na odwrocie tyt: Ad Al. Thurzonem prestan- 
tissimi Viri D. Valent. Carbonis Gramma 
tei Cassoviensis pro Eckii sui commenda- 
tionem Carmen. 

Dedyk.: Alexio Turzoni Cracoviae pridie no- 
nas Octobris 1519 Kudolphus Agricola 
poeta, lector ordinarius Cracoviensis se 
commendat. 

Na końcu tej wierszowanej genealogii idzie : 
Gener. D. Alexio Thurzoni Nicolaus Salo- 
mon se offert. (Tu ośmiowiersz.) 

Wierzbows. III N. 2087. 

Czarnec — Jagiell. 

— Ad generosum dominum Dominu 
Alexiu Thurzum de Bethleemfalua co- 
mitem Zoliensem, & camerarium cremni- 

2 10 ECK1US. ECK1US. censem, dominu & heredem plesnen- 
sem. De] mundi contemptu & virtute 
amplectenda Dialogus. Supellectilium fa- 
sciculus carmine elegiaco. Valentino 
Eckio authore. Leonardvs Coxvs Bri- 
tannvs libellum pio lectori eommendat. 
(12 wierszy łae). [Na końcu:] Impres- 
sum Craeouiae per Hieronymum Vieto- 
rem, impensis uero Joannis Peyr ciuis 
& Bibliopolae cracouiensis. Anno ab 
orbe redempto 1519. w 4ce, k. ni. 21. 
(Tylko 3 wiersze na tyt. dr. goc.) 

Na odwr. tyt. wiersze Rudolfa Agricoli. Syg. 
a^ : dedykacya Turzonowi; syg. e, v.; wier- 
sze łac. Eckiusza: ad Petrum Czipser 
et Andream Eeuber populi bartphani, illum 
8piritualem, hunc saecularem, moderatores. 
Od ark. d 3 wiersz: Supellectilium fasci- 
culus per Val. Eckium compositus ad D. 
Al. Thursum. (kart 3 l / 2 ). Kończą wiersze : 
in novo magistratu Andreae Reuber septe 
narum Artium Baccalaurei 1517 pro l4mo 
Magistratu A. Keuber 1518. Pro 15 mo 
Magistratu eiusdem 1519. 
Wiszn. VI. 838. — Bentkow. O najd. ke. 
73. - Janoc. I 67. Jagiell. 

— De mundi contemptv et virtute 
amplectenda Dialogus. Suppellectilium 
fasciculus carmine elegiaco. Valentino 
Eckio Authore. Leonhardvs Coxvs Bri- 
tannvs libellum pio Lectori eommendat. 
(Tu 12 wierszy). (Na końcu:) Impressum 
Craeouiae, per Mathiam Scharffenbergk 
sumptibus Marci Scharffenbergk, biblio- 
połae ac ciui (tak) Cracovien. Anno 
ab incarnatione Saluatoris nostri. 1528. 
13 die Junij. w 4ce, k. nlb. 16. 

Przypis : Alexio Thurzo, comiti Zoliensi. z da- 
tą ldibus Febr. 1519. 
Na k. 12: ad eundem Alex. Thurzum Val. 
Eckii epistoła d. Julii 1518. Potem (ark. D) : 
Supellectilium fasciculus ad A. Thurzum 
(wierszem, kart 4). 
Wierzbowski II N. 1048. — Wiszn. VI 333. 
Czapski. — Czartor. — Jagiell. — Kórnik. 
— Ossol. — Warsz. uniw. — Zamojs. 
Ordyn. 

— Panegyricvs in Lavdem praestan- 
tissimi doctoris Augustini Moraui Pre- 
positi Olomucz. et Brunnensis Nec non 
Pragensis atque utriusąue ecclesiae Vra- 
tislauiensis Canonici aeditus. Magistri 
Joannis Solfa ad Valentinum Ekium 
Carmen phaleutium. Bez wyr. m. dr. 
i roku, w 4ce, k. 10. 

Na ostatniej karci© wśród ozdób drukar- skieb: Joannis Lupulli Radmanensis ad 
solertes artis Impressariae magistros Flo- 
rianum Unglerium ' et Volfgangum Lern 
Carmen extemporaneum. Dedykacya : Cla- 
rissimo riro Sigismundo Gloczer canonico 
01evesen. z podpisem na końcu : Gracchouię 
ex Germanorum Cantubernio VI Jdus Aug. 
— Quis enim ignorat (pisze o kanoniku) 
omne yirtutum decus et splendere et eni- 
tessere? Quippe qui Isocratis jucundita- 
tem, Caesaris pulehritudinem. Demosthenis 
facundiam, Antigonis mansuetudinem, Titi 
casuitatem. Traiani iusticiam et (ut cae- 
teros yolens praeteream) Cyri liberalita- 
tem rite possideae. — Tenże Lupulus Bod- 
marcusis umieści/ wiersz: in circum fora- 
neum autoris obtrectatorem (42 wierszy). 
Juszyń. I Y2. Ossol. 

— De Resurrectione Dominica Car- 
me: Illustri ac Magnifico Domino, dno 
Alexio Thvrzoni de Bethlemfalua, Re- 
galium Thauernicorum ac cubiculario- 
rura Magistro &c. pro munere Natalicio. 
Per Valentinum Echium Lendanum Rhe- 
tum Bartphanae Reipublicae a Consi- 
lijs atque a libellis, nuncupatim ad- 
scriptum. (Na końcu:) Impressum Cra- 
coviae per Hieronymum Vietorem An- 
no Domini MDXXV. (1525). Mensę Ja- 
nuario. w 4ce, k. nlb. 4- 

Na s. odw. k. ost jest drzeworyt, wyobra- 
żający Chrystusa. Na odwrocie tytułu za- 
lecenie poezyi Alexio Thurzoni. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. warsz. 

— Tenże tytuł: Impressum Craco- 
viae per Hieronymum Vietorem anno 
Domini M.D. XXXIV mensę aprili. 
(1534) w 4ce kart 4. 

Dedykacya datowana Bartpbae Cal. Januar. 

1525. 
Wierzbow. II N. 1113. — Janoc. I 70. — 

Petersb. 

— De ratione legendi autores, li- 
bellus , impressus Cracoviae per Ma- 
thiam Scharffenberg. Anno Domini Mil- 
lesimo quingentesimo vigesimo tertio 
(1523) VII. Kai. Junii — (Zarazem:) 
Epistoła, maxime spei, veterisque ac 
recentioris litterature peritissimo Ado- 
lescenti Emmanueli Reubero, jucundis- 
simo ąuondam discipulo ac convictori 
suo, ab ipso Eckio, Cracoviae ex aedi- 
bus Minoris Collegii Academici, V Idus 
Mart. Anni MDXXIII. w 4ce. 

Jocber 2. — Janocki I 69. 

— Ad Sigismundum inuictissinium ECKIUS. ECKIUS. 11 regem Polonie. Russie. Prussie. etc. 
Threni neglecte Religionis, per Ualen- 
tinum Eckium editi. (Dotąd tytuł dr. 
goc. Winieta: w czworoboku podłużnym 
pogoń, po bokach kwiatesy). Eckius ad 
musam suam (10 wier. łac.) B. r. m. 
i dr. w 4ce, k. nlb. 10. (bez sygnatur, 
bez kustoszów). 

Na odwr. tyt. i s. g. karty nast. dedyka- 
cja: Mathiae Dreuicio episcopo vladisla- 
viensi Ludovicus Decius. Graccovię 15 
febr. 1518. Na atr. odwr. : Jodocus Ludo- 
vicus Decius Yalentino Eckio Lindano. 
Graccovię 15 febr. 1518. Na k. 3ej i s. 
g. karty czwartej wiersz do Drzewieckiego, 
na którego czele herb jego (Ciołek), a nad 
tarczą pastorał i infuła. Na str. odwr. karty 
czwartej drzeworyt przedstawia religię 
przeszytą mieczem przez Moskala, bitą 
buzdyganem przez Turka, a suknię jej 
szarpią trzy psy. U góry, po bokach i u dołu 
wiersze : ISkargi religii. — Na k. 5ej wier- 
szowana przedmowa Eckiusza do Zygmun- 
ta, a na jej czele orzeł polski ukorono- 
wany i wielką literą S przewinięty. Na 
k. 6ej dopiero zaczyna się wiersz: Thre- 
ni etc. Strona ostatnia biała. W tekście 
tylko przypiski na brzegu dr. goc. 
Wierzbows. II N. 942. — Juszyńs. I 72. 
(ma Crac. apud J. Haller). 

Ordyn. Zamoj. 

— An prudenti viro sit ducenda 
vxor. Walentini Ekii Philyripolitani ad 
Bartphanara iuuentntem camena tumul- 
tuaria. Clarissimo viro dno Alexio Thur- 
so nuncupatim dedicata. Ornatissimi viri 
Fabiani Eysenberger grammatei Bart- 
phen. pro amici sui libello decastichon 
ad lectorem (10 wierszy łac). (Na kar- 
ci ost. s. g.:) Impressum Cracouie in 
edibus dni Joannis Haller in die Do- 
rothee Anno 1518. (Na tejże kar. s. 
odwr.:) Joannis Aurificis Kassouiensis 
Ogdoastichon ad lectorem Ekiane edi- 
tionis (8 wierszy łac). w 4ce, k. 12 nlb. 

Dedykacya Alexio Thurso Cracoviae 7. Ca- 
lend. Febr. 1518. — Janoc. I. 66. (ma p. t. 
tytuł: Utrum prudenti viro) Zaś toż samo 
podaje w Nachrichten IV 133. z datą 1514. 
co widocznie pomyłką jest, bo tej edyeyi 
nie wymienia w Janociana. — Wierzbow. 
I 45. Warsz. Uniw. 

— Utrum prvdenti viro sit dvcenda 
vxor. Carmen sanę elegantissimum , illu- 
stri ac magnifico Domino D. Alexio 
Thurzoni, &c. dicatum. Valentino Ecchio 
Lendano Rheto autore . • . Pavlinvm de- cretvm. [Tu idą trzy wiersze grec] 
Item Svpellectilis fasciculus, oppido ele- 
ganter eodem compositus. (Na końcu :) 
Impressum Craconiae per Hieronymura 
Vietorem. Anno. M.D.XIIII (1514. 
właść. 1524). w 4ce, k. nlb. 12. 

Tytuł w ramce ze słupami i czterema her- 
bami: orzeł, pogoń, berła, wieże trzy w ką- 
tach, często przez Vietora używanemi. — 
Ded. Alexio Thurzoni z r. 1518: a na 
końcu odezwa M. Pyrsera do Ecchiusza 
z datą 15 aprilis 1524. — Już Lelewel (II 
92.) zwrócił uwagę na mylnie położony 
rok druku, jak to wskazuje jasno odezwa 
Pyrsera. 
Janoc. Nachr. IV 133 (z datą 1514). — Ja- 
noc. I 220. — Wierzbowa. II N. 1005. 
Czartor. — Jagiell. — Krasiński. — Ossol. 

— Valentini Eckij Philyripolitani 
de arte versificandi opusculu, omibus 
studiosis, ad poeticam anhelantibus: non tam iucundu q> fruffiferum. In versificatorię artis opusculu Endecasyl- 
labon comendaticiu Georgij Vuerneri 
Patschkouiani strenni (sic) musar. mi- 
litis (21 wierszy). (Na końcu:) Impres- 
sum Gracchouię. per Florianum Ungle- 
rium: excussione tumultuaria: qua- 
propter studiose lector si quid erratum 
fuerit litterarum inuersione te elimi- 
nare non tedeat: non enim lincei nobis 
oculi sunt: ut omnia ad amussim pers- 
picere valeamus verum utcunque sit, 
equus aliquando, cui licet quatuor sint 
pedes cespitat: non ergo mirum tibi 
sit, si erratio aliquando itinere perre- 
xerimus (sic). 1515. w 4ce, 20 kart 
nlb. dr. goc. (prócz ded. i wierszy). 

Na odwr. tytułu ; Georgij Logi Niseni optimę 
indolis adolescentis ad lectorem exhorta- 
tio (24 wier.) Tetrastichon Balthasaris 
Latistomi de Lublin in logodedalon. De- 
dykacya Jodoco Decio Lodouicio Helueto 
ex germanorum contuberio 1515. Na ty- 
tule drzeworyt: herb m. Krakowa i Un- 
glerowskie liście Na k. D 4 : Ad ampliss. 
antistitem D. Franc. Chahol Episc Za- 
grauiensem eiusd. V. Eckij carmen. Na 
D 5 : Lodovicus Bouillus aeconspolitanus in 
sondratissimam praeceptoris sui Sticholo- 
giam exhortator5um (ośmiowiersz). Dalej: 
Vigilantissimi phoebeę lyrę alumni Joannis 
Sagittarii Novoforensis ad iuventutem 
(sześć strof) Na ostatniej stronie : Joannis 
Castor Lipcensia in laudem V, Eckij (12 
wier ). Ad. Sebas. Steinhoffer Hallanum 
aensuallem. Eckius (10 wierszy). 12 ECKIUS. ECKIUS. Łukaszewicz Hist. Szkół I 90. przytacza edy- 
cją z tego roku ale z odmianą małą w ty- 
tule. — Jocher N. 693 i 694 tworzy dwie 
odmienne edycye z r. 1515. jedną bez wym. 
drukarza, drugą druk Unglera. Wynikła 
ta pomyłka ztąd, że Janocki Nackricht 
IV 139 pisze, iż drukarz nie wymieniony. 
Toż w Janociana 1 65 twierdzi. Widać 
Unglera nie dojrzał, bo zarazem pisze, 
iż druga edycya ukazała sie 1521 r. 

Jocher 693. — Wierzbow. n/N. 909. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol — Zamojs. ordyn. 

— De versificandi arte opusculura, 
omnibus studiosis, ad poeticam anhe- 
lantibus, non tam iueundum q. frugi- 
ferum. Rudolfus Agricola iunior poeta 
laureatus in Ecchii sui libellum (10 
wierszy). (Na końcu:) Excussus est 
hic liber denuo Gracchoviae in profesto 
diui Sebastiani. Anno 1521. per Hiero- 
nymu Vietoretn Philouallensem Silesita- 
num. Impensis providorum dominoru 
Marci Scharffenberger & Joannis Boii 
bibliopolarum. w 4ce, syg. A — F 6 (k. 
nlb. 28). 

Na odwrocie tytułu : Gaeorgius Vuernerus 
Patskovianus Ecchii conjuratus, ad pium 
lectorem (wiersz). — Dalej: Gener. D. Alexio 
Thursoni, de Betlemfalva, Comiti Zoliensi 
Camerario Cremnicensi et 111. invictissimi 
principis Lodovici Kegis Ungariae a Se- 
cretis. Dedykacya 3 Nonas .lanuar-ii 1521. 
datowana. Dedykacya zaczyna słowy: Qvm 
urgente necessitate in hanc me nuper 
Academiam recepisem, inconsultum qui- 
busdam amiculis meis visum est, si ipse 
literario deditus negotio inerti me iam 
nunc ocio darem. — Mei amiculi consu- 
lerent, quo versificandi artem anno ab 
hinc sexto sub Jodoci Decii nomine in 
lucern a nobis editam, propter exemplarium 
inopiam denuo stannei excudi literis cu- 
rarem. Po dedykacyi jest przedmowa T. 
Ecchiusa do Jodoka Ludowika Decyusza 
datowana Gracchovie ex Germanorum 
contubemio a. 1515. Dalej idzie wiersz 
Ecchiusa Georgio Vuernero. — Przed koń- 
cem wiersz Ecchiusa : Ad vigilantiss. Kor- 
ponensis ecclesiae protomystam Dum Ni- 
colaum Laufman Chrysoreotanum (vulgo 
Goldberger) D. etc. Na ostatniej stronie 
tarcza herbowa Thurziusa i czworowiersz. 

Wierzbow. I 54. (ma kart 27). 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol Uniw. warsz. 

— De versificandi arte opusculum, 
omnibus studiosis ad poeticam anhelan- 
tibus, non tam iucundum q. frugiferum. 
Rudolphus Agricola Junior poeta lau- reatus in Ecchii sui libellum. (Pod tem 
10 w.) (Na końcu:) -Ex aedibus Hiero- 
nymi Vietoris. M.D.XXXIX (1539). 
w 4ce, k. 28 nlb. 

(Na ostat. dwóch stronach:) Ad Vigilantis- 
simum Korponensis Ecclesiae Protomistam 
Dominum Nicolaura Chrysoreotanum, vul- 
go Goldberger, Dominum Observantissi- 
mum : heroicum Carmen Valentini Ecchii. 
Ta edycya tem sie różni od poprzedniej, 
że litery arkuszy znaczone są liczbami 
rzymskiemi, gdy w edycji z r. 1521 arab- 
skiemi. W edycyi z r. 1539 nie ma także 
na końcu tarczy Turzouów. 
Jocher 695b. — Janoc. I 65—6. — Wierz- 

bows. II 1163. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 
Petersb. 

— Poemata varia. Cracoviae, per 
Hieronymum Vietorem 1520. w 4ce. 

Przytacza Pancer VI 462, ale taki zbiór 
nie istnieje. Będzie to uogólnienie luź- 
nych poezyi w tym roku tłoczonych. 

— Pannoniae luctus etc. Cracoviae 
1544. excudebat Ilier. Vietor. w 8ce. 

Są tu następne wiersze Eckiusza: a) Nicolao 
Thurocio aulae regiae magistro, 6. w. łac, 
b) Paulo Bakyth, 6. w. łac, c) Nicolao 
Ostrosith, 6. w. łac, d) Alexio Thursoni 
ejusąue familiae,. 14. w łac. i temuż 2. w. 
łac, e) Francisco Comiti a Frangapanibus 
Archiepiscopo Colocensi, 16. w łac, i te- 
muż 2 w. łac, f) Arci Wissegrad, 8. w. 
łac, g) Clarae ab Wylak Francisci Jau- 
riensis Episcopi matri, 8. w. łac. Dla tejże 
dwa dwuwiersze łac, h) Barbarae Fran- 
cisci Keva propalatini Eegni Hungariae 
conjugi. 8. w. łac, i) Valentino Zepsio 
praeposito Eursiensi, 10. w. łac. k) Josepho 
Tectandro medico, 6. w. łac. We wszyst- 
kich tych wierszach opłakuje śmierć osób 
w tytułach wierszy wymienionych. 

Janoc. I 71. 

— Ob. Algorithmus (1514) — Au- 
gustinus (De vita Christiana 1529) — 
Benedictus Joann. (Libellus novus 1521) 
— Beroaldus Philippus (1512) — Car- 
mina (de cede scismaticorum 1515) — 
Crates Thebanus (1512) — Dantiseus 
Joannes (1514) — Florus Lucius (Bel- 
lorum romanorum (1515) — Herberstein 
Sigismundus (1558, 1560) — Horatius 
(Epistolar. libri 1522, De arte poetica 
1521) — Luctus (1544) — Visliciensis 
Joannes (Bellum Prutenum 1516) — 
Prudentius Aurel. (Liber Peristephanon 
1526). — Schroeter Ad. (Elegiarum). 

Juszyńs. 69. — Janociana I 62. 203. — ECKMANN. ECUY. 13 Janoz. Nachr. IV 133. — Softy kow. 
akad. 238. — Jocher. Obraz I 180.— 
Wiszniews. Hist. lit. III 322. IV 141. 
VI 39—47. 84. 335 343— Encykl. Orgelb. 
VIII 1—2. — Lelewel Bibl. ks. I 92. 

ECKMANN Gottfried. De Confusio- 
nis Linguarum Origine Et Modo, Bre- 
vis, Ac Lineis Fere Primis Adumbrata 
Dissertatio, Quam Deo O. M. Juvante 
Consensu Amplissiraae Facultatis Phi- 
losophicae, Praeside M. Stephano Gor- 
lovic P. P. Hebraeae Linguae et Orien- 
talium Ordinario, Facult. Art. et Phi- 
losoph. Seniore, Praeceptore et Fautore 
honorando, Publicae Disquisitioni sub- 
mittit Gottfried Eckraann , Vratislavia 
Silesius, Autor et Respondens. Ad diem 
Decembr. in Auditorio Majori. Regio- 
monti typis exscripsit Josua Segebad 
Anno M.DC.LXXIL (1672). w 4ce, 6 

kart. Wroclaws. 

Eclaircissemens sur le decret de 
commission imperiale a Ratisbonne au 
sujet de la declaration de guerre de la 
France et d'un autre ecrit portant pour 
titre : Reponse aux raotifs de la France 
et d'un autre ecrit. (1733). w 4ce, 
str. 40. 

Ob. Expose" sincere des ólections a la cou- 
ronne de Pologne (1733). 

Czartor. — Kijowa. — Krasińs. 

Edaircissement de la question si Mr. 
Zugehoer ob. Zugehoer — Czacki Tad. 
(Odpowiedź 1787). 

Ecclaircissement touchant la De- 
votion au Coeur de Jesu - Christ et 
quelques prieres pour honorer ce sacre 
Coeur. Varsovie. w 8ce. 

Dedykacja A S. Excel. Mile la Comtes.se 
Kącka, podpisana: Les Clers reguliers de 
la Merę de Dieu Scholar. Piar. 

Jocher 7012. Dzików. 

Eclipsigraphia ob. Słowakowicz Sta- 
nisław (1668). 

Eclipsis Poloniae zob. Candidus 
Veronensis (1709). 

EcdipsiS siderurn ob. Czerniecki 
Joan. (in obitu Portii 1661). 

Ecloga (Eccloga) ob. Rebinger M. 
(Benioannis 1560) — Sabinus (ad Łaski 
1543) — Saraboritanus (Elegiae 1561, 
P. Tarło 1561.) — Scaevius E. (ga- mica 1647) — Tobolski A. (nuptialis 
1588) — Zamell F. (Gustavi 1633). 

Eco delia fama ob. Bonini F. M. 

Ecole (L') de pieto. Contenante les 
offices, vepres, hymnes, et proses de 
1'eglise, avec les exercices du matin et 
du soir, les prieres pendant la St. 
Messę, la methode pour la confession 
et la communion, et les oraisons des 
sept jours de la semaine. A Varsovie 
1785. dans Timprimerie des Ecoles 
Pieuses. 8ce, k. 10. nlb. Kalend, str. 
451. Tablic kart 2. 

Jocher 6745. Czartor. — Jagiell. 

Ecoles militaires ob. Saint Maurice 
de Saint Leu (Reflexions 1776). 

Economia sive laudationis Beatorum 
Stanislai Kostka et Aloisii Gonzaga de 
Societate Jesu scripta a studiosis lite- 
rarum & sodalitate daporentis(?) Virgi- 
nis Annuntiatae adscriptis adolescentibus 
in Collegio Calisiensi ejusdem Societa- 
tis ad Illustr. et Reverend. DD Andream 
A Bnin Opaliński Praepositum Plocen- 
sem major. Reg. Polon. Secretar. Coad- 
iutorem Episcopatus Posnaniensis. Ca- 
lissii Ex Typographia Alberti Gedelii 
Anno D. 1606. w 4ce, kart 22. 

Ossol. 

Economie politique. ob. Bruhl (1781). 

Economiques ob. Avis (1791). 

Ecphonemata liturgiey greckiey 
albo wykład ob. Ohilewicz Pachomiusz 
(1671, 1685, 1708). 

Ectypus ob. Łaszcz Mar. 

ECUY (L) Jan Chrzciciel (urodź. 

1740). Mowa o użyteczności zakonni- 
ków miana stylem francuskim w pre- 
monstracie przy zaczęciu kapituły na- 
rodowey prowincyi francuskich i po- 
bliższych d. 5. sierpnia 1779. r. przez 
JX. D. 1'Ecuy doktora Sorbony na- 
tenczas przeora w kollegium paryskiem, 
dziś zaś opata premonstrata generała 
i głowę całego zakonu kanoników re- 
gularnych prem. A teraz w języku 
oyczystym pod imieniem Norberta S. 
tegoż zakonu fundatora arcybiskupa Ma- 
gdebur. za pozwoleniem Zwierzchności 
drukowana r. 1785. Bez m. dr. (w Ło- u EDEL. EDER. wiczu w druk. Xcia Prymasa), w 8ce, 
26 kart. Warsz. Uniw. 

Edel Aegidfus ob. Simandi (Corvi 
albi 1782). 

Edel Fr. ob. Grodzicki Stanisław 
(1698). 

Edelleute zu richten ob. Obrigkei- 
ten (1764). 

Edelman PoolS. Het stervende Po- 
len. ob. Polen (1667). 

(Edelman). Eines Pohlnischen Edel- 
mann8 Anrede an die Grossen in Poh- 
len, die Ruhe und Einigkeit des Ko- 
nigreichs durch Wegschaffung derer 
Jesuiten zu befordern betreffend. An- 
fangs in Pohlnischer Sprache geschrie- 
ben, nachgehends in die Lateinische 
und Franzosische, nun aber wegen 
jetziger Zeit Laufften in das Teutsche 
iibersetzet, und mit Erlauterungen ver- 
mehret. Anno 1727. w 4ce, kart 20 nlb. 
i str. 92. 

Cat. Bibl. Bransw. HI 563. — Porówn. Con- 
6ilium de recuperanda pace 1607. oraz Dis- 
courg aux Granda de Pologne 1726. 

Czartor. — Uniw. lwowa. 

— ob. Antwort (1666) — Send- 
schreiben (1704). 

Edelphus ob. Regni (1727). . 

EDER E. Maxl. Ode votiva ad 
celsiss. Jos. Alex. S. R. I. de ducibus 
Prussiis principem in Jabłonow etc. 
Jabłonovium, palatinum generałem no- 
vogrodensem etc, festo divi Josephi, 
die tutelaris sui, in perennem memo- 
riam. Gedani in offic. Schreiberiana. 
B. w. r. w 4ce, str. 8. 

Kijowa. — Krasińa. 
EDER Michał. Chorographia Davi- 
dica ; Oder Land-Tafiel Koniges Davids ; 
ex Psa!. 27. V. 13. Ich glaube aber 
doch, etc. Bey Christlicher Leich-pro- 
cession Des Ehrenfesten, Wolgeachten, 
Wolbenambten Herren Johann - Fride- 
rich Hofhnans, Btirgers und Handels- 
mannes in Frawenstadt: Welcber Anno 
Dei incarnati 1642. den 14 May des 
Abends urab acht Uhr, sanfft und see- 
lig daselbst durch den zeitlichen Todt 
verachieden, und den 18. hernach in 
sein Ruh - Kammerlin, mit gebiirlichen 
Ceremonien versetzet worden. Gestel- let, und auff Begehren zu Papier bracht 
Durch M. Michaeleni Ederum , Predi- 
ger beym Kripplin Christi zur Fra- 
wenstadt. Gedruckt zur Polnischen 
Lissa, durch Wigand Funcken. w 4ce, 
sygn. Aij — Diij. Wrocław. 

— Cecidit Corona. Die Krone un- 
sers Haupts ist abgefallen. Ex Thren. 
5. V. 16. Bey sehr Ansehnlichem, 
Volckreichen Begrabniiss Des Weiland 
Edlen, Wol Ehrenwerten, Grossacht- 
barn, Hochgelehrten und Hochweisen 
Herren Davidis Henningi, Phil. et Med. 
D. Practici Felieissimi: Reipublicae 
Wschovensis Pro Consulis Florentissimi, 
et Patris Patriae; Welcher Anno Chri- 
sti 1642. den 30. Novembris zu Mit- 
tage 2. Viertel auff 12. sanfft und see- 
lig durch den zeitlichen Todt verschie- 
den, und den 9. Decembris, war Dien- 
stag post 2. Domin. Adventus, Christ- 
lich und ehrłich zur Erden bestattiget 
worden. Aussgeleget, unnd auff begeh- 
ren zu Papier bracht durch M. Michae- 
lom Ederum, Prediger beym Kripplin 
Christi zur Frawenstad. Gedruckt zur 
Polnischen Lissa, durch Wigandum 
Funck. w 4ce, sygn. Aij — Kij. 

Dedyk. Janowi Jonatonowi i Jan. Fabiano- 
wi Fechnerowi. (Dedyk. z data 20. Jan. 
1643.). Wróci. 

— Ehren Preiss der Liebe Gottes 
gegen die Stinder, ex Rom. 5. v. 8. 
9. 10. Bey Vollkreicher Ansehnlicher 
Leich - Procession Des weyland Edlen, 
Ehrenfesten, Gross Achtbarn, Hochge- 
lahrten Herren Balthasaris Zachnii leti 
Et Iudicio Regio Ducatus Glogoviensis 
a Secretis: Welcher Anno 1640. den 
27.. May Abends drey viertel auff ze- 
hen ? in Frawenstadt durch den Todt 
seelig eingeschlaffen, und hernach den 
3 Junii daselbst Christlichem , Ehrli- 
chem Brauch nach, bestattet worden, 
Gehalten, und auff Begehren zu Papier 
bracht durch M. Michaelem Ederum Pre- 
diger beym Kripplin Christi daselbst. 
Gedruckt zur Polnischen Lissa, durch 
Wigandum Funck. 1641. w 4ce, sygn. 
Aij — Fiij. Wrocława. 

— Judith Lychnuchus Mosaicus. 
Oder Judith Der guldene Leuchter EDER. EDER. 15 Mosis: Bey der vornehmen Leich-pro- 
cession Der weyland Hoch - und Wol 
Edelgebohrnen, Gestrengen Viel Ehrn- 
Hoch Tugendreichen Frawen Magda- 
lenae Loossin, Gebohrnen von Zedlit- 
zin, Frawen auff Grambschiitz und 
Trebitz; Des Hoch- und Wol Edel 
gebobrnen, Gestrengen, Hoehbenamb- 
ten Herren Hansen von Looes und 
Simbsen, auff Grambschitz und Tre- 
bitz 5 Kays. auch zu Hungarn und Bó- 
haimbKon. Maytt. Ferdinandi II. Hoch- 
mildesten Andenckens, Raths und des 
Gross Glogavischen Fiirstenthumbs Voll- 
machtigen Landes - Hauptmanns, jetzo 
in Gott ruhenden Nachgelassenen Fra- 
wen Wittibin: Welche zur Frawstad 
Anno Christi 1640 den 7. Julii drey 
viertel auff 9. vor Mittag, in Christo 
sanfft und seelig verschieden , und fol- 
genden 28. Tag Nov. mit Christ -Ade- 
lichen gewobnlichen Trawr - und Be- 
grabnuss-Ceremonien von dar abgefuh- 
ret worden. Beschrieben, und auff Be- 
gehren zu Papier bracht durch M. 
Michaelem Ederum Prediger beym 
Kripplin Christi daselbst. [Na końcu: 
Gedruckt zur Polnischen Lissa, durch 
Wigandum Funck]. w 4ce, sygn. Aij — 
J UJ • Wroclaws. 

— Der Mensch blast wie eine 
Blume auff dem Felde .... bey Fune- 
ration Johan Schmiedes .... durch Mi- 
chaelem Ederum Predigern. Polni sch 
Lissa, bey Wigand Funck. w 4ce, 
str. 24. 

— Trifolium Davidicum; Das ist 
Ein Geistliches Kleeblatlin Davids, 
Auss dem 16. Psalm V. 8. Bey Volck- 
reichem Leicbbegangniss Des Weyland 
Ehrenverten, Wolgeaehten, Wolbenamb- 
ten Herm Caspar Hoffmans, Vorneh- 
men Burgers und Handelsmannes in 
Frawenstadt. Welcher im Jahr Christi 
1641. den 26. Januari Sanfft und Se- 
lig, durch den zeitlichen Todt, einge- 
schlaffen. Und den 3. Februari nernach, 
Christlichem Brauche nach, zur Erden 
daselbst bestattet worden. Bescbrieben 
und auff begehren zu Papier bracht 
durch M. Michaelem Ederum, Prediger beym Kripplin Christi zur Frawenstadt. 
Gedruckt zur Polnischen Lissa, durch 
Wigandum Funck. 1641. w 4ce, sygn. 
Aij— Hij. Wroclaws. 

(Eder Michał)- Nuptiis tertiis Viri 
admodum Reverendi Clarissimi Domini 
M. Michaelis Ederi, Gynaecopolitanorum 
ad Praesepe Christi Ecclesiastaeprimarii, 
nec non Scholarchae dignissimi, Lectis- 
simam , virtutisque nitore florentiss. 
Virginem Barbaram Julianam, Viri 
Amplissimi, Speeitatissimi, Dn. Georgii 
Vechneri, olim Senatoris et Mercatoris, 
apud Wschovenses, celeberrimi Filiam 
in matrimonium ducentis, alumni Scho- 
lae bene precantur 1638. w 4ce, sygn. 
A 2 — B 2 . 

Wiersze łacińskie, jeden grecki. 

Wrocławs. 

— A. O. I. Nuptiis Viri admodum 
Reverendi, Clariss. et Doctiss. Dn. M. 
Michaelis Ederi Sponsi, Ecclesiae Frau- 
stad. ad. Praesepe Christi, Pastoris Tam 
Primarii, quam meritissimi Cum Gene- 
ris Virtutis et splendore conspicua Vir- 
gine Barbara Juliana Vechneria, Viri 
Spectabilis , Amplissimi , Dn. Georgii 
Vechneri, ąuondam Senatoris, ac Mer- 
catoris in Republ. Fraustadiensi Prima- 
rii p. m. relicta Filia Sponsa, Frau- 
stadii 20 April. An. 1638. celebrandis 
ut Honoris cultum, Votorum documen- 
tum, Gratitudinis T£xp.^ptov consecrant 
Fraustadienses in Alma Bregelana im- 
praesentiarum agentes. Regiomonti, Ty- 
pis Laurentii Segebadii (1638). w 4ce, 
k. nlb. 4. Wroclaws. 

— Vota Hymenea Auspicatissimis 
nuptiis Viri Reverendi, Excellentiss. 
Doctissimique Dni. M. Michaelis Ederi, 
Gynaecop. ad praesepe Christi Pastoris 
Vigilantiss. Sponsi, cum Honestissima, 
Moratissimaque Virgine Barbara Vech- 
nerea Ab O bitu Excellentissimi, Spe- 
ctatissimique Viri Dni. Georgii Vech- 
neri Scabini Fraustad. emeritiss. relicta 
Filia Sponsa. Lesnae Typis Funccia- 
nis. (1638). w 4ce, k. 4. 

Wiersze: łaciński, niemiecki i grecki. 

Edgard princeps ob. Libertas (1729). 
Edict króla Jego Mści o dziękowa- 16 EDER. EDER. nie Panu Bogu ob. Batory Stef. (1580). 
Wierzb. H N. 1549. 

— Avocatorial Edict Welehes Ihre 
Churfurstl. Durchl. zu Brandeburg etc. 
nach dem Dieselbe mit Ihr. Kon. Ma- 
jest. zu Polen und Schweden etc. sich 
wiederumb versohnet und bestandige 
Vertrauligkeit getreten, publiciren las- 
sen. w 4ce. 

— Hoch Fiirstl. Edict wegen noth- 
wendiger Kirchen und Priester Ange- 
lengenheiten. Mitau den 14. October 
1699. fol. 

— dass den Pohlnischen u. Deut- 
schen Juden verstattet werden soli nach 

Preussen zu kommen Konigsberg 

I. Aug. 1722. fol. 

 — dass das frembde Saltz zur Un- 
terhaltung des polnischen Comercii noch 
ferner passiret, jedoch in Preussen bei 
Lebensstrafe nicht verkaufet werden 
solle. Berlin 7. Decbr. 1722. Konigs- 
berg. fol. 

— dass keine in Preussischen und 
Litthauischen Landen gewonnene Wol- 
le ausser Landes verfahren werdensolle. 
Berlin 8. April 1733. Konigsberg. fol. 

— wegen der zu uehmenden Pra- 
cautionen gegen die in einigen pohl- 
nischen Gegenden bereits sich geaus- 
serte Pest. Mitau. (1770). fol. 

Petersb. publ. 

— Erneuertes und gescharftes 
Edict, dass bey Confiscation der Wolle, 
Pferde und Wagen, auch uberdem bey 
schwerer Geld- oder dem Befinden nach 
bey Leib- und Lebenstrafe keine hie- 
landische Wolle, bowollte und unbe- 
wollte Felle, ausser Landes gefiihret 
werden sollen. Marienwerder in der 
konigl. west-preussischen Hotbuchdru- 
kerei bey Johann Jacob Kanter. — 
Edykt ponowiony i zaostrzony iż 
pod kofiskacyą wełny, koni i wozów, 
a przytem i pod ciężką winą lub po- 
dług okoliczności pod karą na ciele, 
y na życiu żadna wełna krajowa ani 
też skóry z wełna lub bez wełny nie 
maią być wywiezione z kraju. De datto 
Berlin den 13. April 1774. fol. str. 11. 
i k. 1. Ossol. — Konigliches allgemeines Edict 
wegen der Gesetze und Reehte, nach 
welchen in Siid - Preussen in Rechts- 
Angelegenheiten verfahren und geur- 
theilt werden soli. De dato Berlin, den 
28. Marz 1794. — Edykt królewski 
powszechny względem praw y ustaw 
według których w Prusach Południo- 
wych sprawy y interesa prawne zwa- 
żane y rozsądzane bydz maią. De dato 
w Berlinie, dnia 28 marca 1794. Dru- 
kował Jerzy Dekker J. K. Mći Tayny 
Drukarz Nadworny, fol. k. 4. 

Poleca tymczasowo aby zbiór praw Trębic- 
kiego uważać za autentyk. Jagiell. 

— wie es von der wieder ein- 
gefuhlen General Tabaks Administra- 
tion in den Koniglichen Preussischen 
Landen disseits der Weser, so wie 
auch in Schlesien, Siid und Neu Ost- 
preussen in Ansehung des gesamten 
Tabaks Wesens vom 1. Octob. 1797. 
an gehalten werden soli. de dato Ber- 
lin den y. August 1709. — Edykt ja- 
kim sposobem ze strony przywróconey 
znowu administracyj Generalney Ta- 
baczney w Krajach Króla Jego Mości 
Pruskiego z tey strony Wezeru leżą- 
cych jako też w Szląsku, Prusiech po- 
łudniowych i nowo wschodnich wzglę- 
dem Manipulacyj Tabaczney od 1. Paź- 
dziernika 1797 R. postępować się po- 
winno. Berlin dnia 9. Sierpnia 1797. 
Gedruckt in der Konigl. Educations 
Commiss. Buchdruckerey zu Warschau. 
folio, str. XX. 

Po polsku i po niem. 

Warsz. Uniw. — Krasiń. 

— Edict wegen der Absehoss- und 
Abzugs-Sachen in den Provinzen Siid- 
und Neuostpreussen. De dato Berlin, 
den 30. December 1797. — Edykt 
względem spraw abszosu i abzugu ty- 
czących się w prowincyaeh Pruss Po- 
łudniowych i Nowo- Wschodnich, w Ber- 

I linie dn. 30. grudnia R. 1797. Druko- 
i wał Jerzy Dekker J. K. Mći Tayny 
| Drukarz Nadworny, fol. 4 ark. 

Jagiell. 

— ob. Danzig. — Edictum. — E- 
dykt. — Fryderyk Wilhelm. ED1CTA. ED1CTUM. 17 Edicta et mandata universalia, re- 
gnis Galiciae et Lodomeriae a die 11. 
septerabr. 1772. initae possessionis pro- 
raulgata. Rozkazy y ustawy powszech- 
ne, królestwom Galicyi y Lodom ery i 
od 11. września 1772. obięcia posses- 
syi ogłoszone. Leopoli, typis Josephae 
vid. Piller, Sacr. Caes. Reg. Apostoł. 
Majest. Gubern. typographae. Bez r. 
(1773). fol. k. 2. str. 68 oraz Rej. k. 4. 

Na początku jest manifest cesarzowej Maryi 
Teresy o przyłączeniu do państw swoich 
części Polski i o ustanowieniu komisarzem 
i gubernatorem Galicyi Grafa a Pergen; 
datowany w Wiedniu 11 Września 1772. 
Jagiell. — Ossol. 

— Continuatio edictorum et Man- 
datorum universalium in Regnis Gali- 
ciae et Lodomeriae a die 28. mensis 
Junii anno 1773. et 1774. emanato- 
rum. Kontynuacya wyroków y rozka- 
zów powszechnych w Galicyi y Lodo- 
meryi królestwach od dnia 28. mie- 
siąca Czerwca roku 1773. y 1774. 
wypadłych. Leopoli, typis Antonii Pil- 
ler S. C. R. Ap. Maj. Gubernial. ty- 
pogr. fol. k. 1, str. 126. oraz Rej. 
k. 6. (Po pols. po łac. i po niemiecku). 

— Toż: .. od dnia 1. miesiąca Sty- 
cznia roku 1775. wypadłych. Leopoii, 
.... 1775. fol. k. 1. str. 176, k. 6. 

— Toż:... od dnia 1. stycznia aż do 
końca Grudnia roku 1776. wypadłych. 
Leopoli typis Thomae Pilller S. C. R. 
Ap. Maj. Gubernial. typog. fol. k. 1. 
str. 200. i Rej. k. 7. 

— Toż:... od dnia 1 Stycz. aż do 
końca Grudnia roku 1777. wypadłych. 
Leopoli, typis Antonii Piller Ś. C. R. 
Ap. Maj. Gubernial. typogr. 1777. fol. 
k. 1. str. 64. i k. 2. 

— Toż:... Rok 1778. fol. str. 170. 
i k. 4. 

— Toż:... Rok 1779. fol. k. 1. 
str. 73. 

— Toż:... Rok 1780. fol. str. 76. 

— Toż:... Typis viduae Josephae 
Piller. Rok 1781. fol. str. 118. k. 6. 

— Toż:... Rok 1782. fol. str. 196. 
i k. 6. 

— Toż:... Rok 1783. fol. str. 136. 
i Reg. k. 6. — Toż:... Rok. 1784. fol. str. 384. 

— Toż:... Rok 1785. fol. str. 209. 

— Toż:... Rok 1786. fol. str. 406. 
i k. 5. 

— Toż:.. Rok 1787. fol. k. 1. str. 
241. i k. 6. 

— Toż:... Typis Thomae Piller S. 
C. R. Ap. Maj. Gubernial Typogr. 
Rok 1788. fol. str. 235. 

— Toż:... Rok 1789. fol. str. 232. 

— Toż:... Typis Thomae et Josephi 
Piller. Rok 1790. fol. str. 100. 

— Toż:... Rok 1791. fol. str. Ul. 

— Toż:... Rok 1792. fol. str. 115. 

— Toż:... Typis Josephi Piller. 
Rok 1793. fol. str. 80. 

— Toż:... Rok 1794. fol. str. 115. 

— Toż:... Rok 1795. fol. str. 100. 

— Toż:... Rok 1796. fol. str. 116. 

— Toż:... Rok 1797. fol. str. 107. 

— Toż:... Rok 1798. fol. str. 111. 

— Toż:... Rok 1799. fol. str. 123. 

Rozkazy i ustawy wychodziły do roku 1818. 
Niektóre roczniki były przedrukowywane. 
I tak w Bibliotece Ossolińskich, mają nie- 
które z nich odmienną liczbę stron Rok 
1784. ma stron 146. Rok 1775. stron . 78. 
Rok 1778. stron 182. Rok 1779. str. 6G. 
Rok 1781. stron 132. Rok 1782. str. 104. 
Rok 1783. stron 140. Rok 1788. str. 296. 
Jagiell. — Kijows. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. 
Edictum regium de rebus ad Reli- 
gionem in terris borussicis pertinenti- 
bus. D. D. Potsdami IX Julii 1788.— 
Edykt stośuiący się do podstawy Re- 
ligii w Państwach Pruskich. Dan w 
Potsdamie 1788. r. 9. Lipca, w Berlinie 
drukował Jerzy Deker. fol. k. nlb. 6. 
Po polsku i po łacinie. 

Warsz. Uniw. 

— od Nay wyższego Trybunału.... 
Lwów. (1774—1779). folio. 

Ossol. 

— Ob. August II (ad typographos 
1714) — Batory Stefan, (de supplica- 
tionibus. ad milites 1580, Suirense 1579, 
de causis belli 1580) — Ferdinandus 
(adv. anabapt. 1527) — Krzistanowicz 
St. (angelicanum 1609) — Leszczyński 
St. (Appel 1711) — Maximilianus II 
(ad ordines et Status 1576) — Narratio 
(regium 1582) — Zygmunt I (contra 
Lutherum 1521. 1523). 

3 ł8 EDLING. EDUKACYA. EDLING ((T) professor. Początki kra- 
iopisarstwa, ku pożytkowi akademii ry- 
cerskiej korpusu kadeckiego. w War- 
szawie, nakładem towarzystwa literatów 
w Polszczę ustanowionego, w drukarni 
Mitzlerowskiey korpusu kadeckiego R. 
P. 1768. w 8ce, k. nlb. 4 oraz str. 234. 

Dedyk. Stan. Augustowi król. pols. — Jestto 
wykiad przez pytania i odpowiedzi, zasto- 
sowany do mapp. Trzecią mapę stanowi 
królestwo polskie. Tekst od str. 26 — 71. 

Bentk. H. lit I 646. 

Akad. — Czartor. Jagiell. — Kijows. — 
Krasińs. — Ossol. 

EDMUND a S. Cruce X. Statvta re- 
formationis monasteriorvm Cisterciensis 
ordinis institvtae: Per R. in Christo Pa- 
trem. D. Edmvndvm k Crvee, Abbatem 
monasterii Castellionensis , Doctorem 
Theologum Parisiensem, et ipsius ordinis 
Cisterciensis Commissariuin. Cum espres- 
so Sanctissimi Domini nostri, Domini 
Gregorii Papae XIII mandato. Craco- 
viae, in officina Andreae Petricouien. 
M.D.LXXXI. (1581). w 4ce, k. 16. 28. 

Katal. Prusin. 47. ma datę 1640. 
Wierzbow. III N. 2696. Raczyńs. 

Eduardus Philippus ob. Pacianiu 

Ernest (1655). 

Edukacya narodowa, (Projekt do 
prawa. fol. k. 1. Branic. 

Ob. Actum (1776). 

— narodowa (Prawo na sejmie 
1776 21. paźdź. uchwalone) fol. kart 2. 

Majątek pojezuicki przeznaczony na utrzy- 
manie udukacyi młodzi szlachetnej. 
(Edukacya) O fizyczney i moralney 
płci zeńskiey wykład z francuskiego. 
W Warszawie w Drukarni P. Dufour 
Konsyl. Nad. Druk. J. KMci i Rzptey 
Dyrektora Druk. Korp. Kadetów. Roku 
MDCCLXXXIX (1789). w 8ce, k. nlb. 

3. str. 121. Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— List do przyjaciela o kommi- 
ssyi Rzpltey nad Edukacya narodową 
z Warszawy 6 listopada 1773. w War- 
szawie, Grbil. w 8ce, ark. B 2 . 

— Obwieszczenie od kommissyi 
Edukacyi narodowey względem napisa- 
nia książek elementarnych, do szkół 
wojewódzkich, w 4ce, 2 ark. 

— Projekt ustawy kommissyi edu- 
kacyi narodowey dla stanu akademic- kiego i na szkoły w krajach Rzeczy- 
pospolitey przepisane.- B. w. m. 1781. 
folio, rozdziałów XXVI. (karty nlb.) 

Krasińs. 

— Przepis kommissyi Edukacyi 
narodowey na Szkoły Wojewódzkie, 
w 8ce. 

— Przepisy od kommissyi Eduka- 
cyi narodowey pensyomistrzom i mi- 
strzyniom dane. (Po pols. i franc.) 
w 4ce, str. 21 i 13. 

— Ustawy kommissyi Edukacyi 
narodowey dla stanu akademickiego i 
na szkoły w krajach Rzpltej przepi- 
sane, w Warszawie 1783. folio, str. 62 
z tablicami. 

— O ustawie edukacyi narodowey 
w krajach Rzeczypospolitey. Warszawa. 
Bez r. (178...). folio. 

— Uwagi o nowym instrukcyi pu- 
bliczney układzie przez kommissyę 
Edukacyi narodowey uczynionym ku 
objaśnieniu chcących o nim wiedzieć 
i sadzić, w 4ce, ark. B 3 . 

— ob. Actum in curia regia (1774) 

— Bogusławski K. J. (o prawodawstwie 
1786) — Bieliński Franciszek (Sposób 
1775) — By szewska (1789) — Dąbrow- 
ski Instygator — Dębski N. M. (Mowa 
1791) — Excerpt — Fiałkowski Mar- 
cin (1789) — Fundusz (1774. 1780) — 
Genlis (1787 — 8) — Giejsztor Dom. 
(Urządzenie) — Gry ob. Krajewski D. 

— Jordan Adam (1760) — Kaliński 
Wilhelm (1779) — Kaliszewski X. 
(1757) — Kamieński Adolf (Obywa- 
telska 1774) — Kołłątaj Hugo (1777) — 
Komissya — Konstytucye (1775 i 6) — 
Kossakowski (1781) — Kossow Sylw. 
(Exegesis o szkołach 1655) — Krajew- 
ski Dymitr (Gry 1777) — Linowski 
Zvgm. (1770) — Lipiński Józef (1776) 

— List (1773) — Loke (1781) —Ma- 
nifest (Komissya 1774! — Marewicz 
Winc. Ign. (1788) — Mikołaj św. (Ka- 
zanie) — Mikosza Józef (1787) — Mo- 
wa (1777) — Plan — Polak (panien 
1791) — Popławski Ant. (O rozporzą- 
dzeniu 1774) — Projekt (1781) - Roz- 
mowa (1757) — Rzyszczewski (Głos 
1782) — S. od R. (Kazanie o cnotl. EDUCATION. EDYKT. 19 edukacyi 1786) — Sierakowski Wacław 
(Prospekt) — Strzałkowski Fr. (Komis, 
edukac.) — Sposób edukacyi (1775) — 
Tarnowski J. Amor (Rozmowa 1756) — 
Truskolaski Edmund (Książka o edu- 
kacyi 1781) — Uniwersał ogłaszający 
(1773) — Ustanowienie kommissyi nad 
edukacya (1773) — Ustawa o eduka- 
cyi — Ustawy komissyi edukacyi naro- 
dowej (1783) — Ustrzycki Mat. (Od- 
powiedź) ~- Uwagi nad edukacya czło- 
wieka (1784) — Wiadomość — Wiś- 
niewski Antoni (Rozmowy 1760) — 
Wolski Konstantyn (Kazanie 1798) — 
Wraszcz Jan (Mowa 1774) — Xiażka 
ob. Truskolaski Edmund (1781)' — 
Zagórski Ostoja Ant. (Ocalenie fundu- 
szu 1777). Zbiór pism — Zbiór uchwał 
(izba eduk.). 

Education (Educatio) ob. Baudeau 
(Programma) — Feule (1784) — He- 
gendorphius (Puer 1533) — Lettre 
(1757) — Pastorius Joach. (1678) — 
Pyrrhys de Varille (Lettre 1757) — 
Vergerius P. (Pro alend. pueris). 

Edward król angielski ob. Lasco 
Joann es (1552). 

EDWARDS Jonath. Preservative 
against Socinianism. 4 vols. Oxford 
1693—1703. w 4ce. 

Edykt króla Jegomości o dzięko- 
waniu ob. Batory Stefan. 

Reszka Stan. De rebus gestis Steph. Romae 
1582. — Flaminius Nobilius 1581 - Wisz- 
niews. Hist. lit. VIII 88. — Maciejows. 
Piśmien. III 29. — Juszyńs. Dykc. II 
239. - Wierzb. II 1549. 

— króla w Szczecinie 1711. ob. 
Leszczyński Stan. 

— aby napotym żadne Polskę Zy- 
to na Woziech do Prus wprowadzane: 
Tak tez aby Polakom y innym Lu- 
dziom Pastwiska w Polach, y Lakach 
nie pozwolone być, ale oni po Karcz- 
mach Gospoda stawać maia. Pod datą 
z Berlina dnia 8. Aug. 1724. fol. 

— Stanów Holenderskich publiko- 
wany w Hadze 2. Septembra 1730. 
przeciwko katolikom Rzymskim. (Pod- 
pis. Buys Wilhelm). B. w. dr. Bez 
osób. tyt. w 4ce, k. 4. 

Krasińs. — Warsz. Uniw. — Nayiaśń. króla Imci Polsk. ele- 
ktora saskiego, względem ncgocyacyi 
ob. August 111. 

— pasterski z wyraźney woli S. 
Stolice Apostolskiey na Fundamencie 
Prawa Duchownego w SS. Kanonach 
opisanego, y Ojczystego Dla zniesienia 
y z gruntu wyniszczenia niegodziwych 
występków żydowskich w Dyecezyi 
Przemyskiey Ogłoszony. Roku Pań- 
kiego 1753. we Lwowie w Drukarni 
Brackiey S. S. S. Troycy. 1753. fol. 
kart 11. 

Akad. — Ossol. 

— naprzeciw Zatraceniu noworod- 
nych Nie Małżeńskich Dzieci, tudzież 
Zataieniu Brzemienności y Zleżenia Po- 
łogu. De Dato w Berlinie Dnia 8. Lu- 
tego 1765. (Po niem. tytuł) Marienwer- 
der bey Johann Jacob Kanter, Konig. 
West-Preuss. Hoibuchdruk. 1765. folio, 
str. 19. Ossol. 

— (Odnowiony y ściśle określony, 
sztęplowy y kartowy) de dato z Ber- 
lina dnia 13go maja 1766. Drukował 
Jerzy Jakub Dekker, J. K. Mći Dru- 
karz nadworny, fol. ark. J 2 (kart 18 
nlb.). Jagiell 

— Królewski względem rozmnoże- 
nia plantacyi morwowego drzewa i kra- 
jowego jedwabiu robienia. De Dato 
w Berlinie 3. Maja 1788. w 8ce, 
str. 14. Warsz. Uniw. 

— względem indygenatn południo- 
wo pruskiego czyli prawa do possessyi 
dóbr szlacheckich w prowincyi Pruss 
południowych. Poznań w drukarni Je- 
rzego Dekkera J. K. M. druk. sekr. 
nad w. (1794). folio, str. liczb. 8. (Tekst 
polski i niemiecki. Krasińs. 

— Edikt dd. we Lwowie 21. mar- 
ca 1796. fol. (Po polsku i niemiec). 

Ossol. 

— Edikt dd. we Lwowie 15. sier- 
pnia 1797. fol. (Po polsku i niemiec). 

Ossol. 

— względem zapobieżenia dalszym 
rozdzieleniom szlacheckich dóbr w Pru- 
siech Nowo wschodnich i względem 
osadzenia pustych gruntów poddanemi. 
w Białymstoku w druk. Jana Jakob 
Daniela Kantera Jego K. M. Nowo- 20 EDZARDUS. EGGEBERT. Wschodnich Pruss Nadw. drukarza. 
Dat. w Berlinie d. 29. Czerwca 17 98 r. 
folio. str. nlb. 18. (Tekst niem. obok 
polskiego). Krasińs. 

— ob. Edict (jakim sposobem 1797). 

EDZARDUS Sebastyan (1673 f 1736). 
Pelagianismus Calvinianorum common- 
stratus a Sebastiano Edzardo apud 
Hamburgenses professore publico cum 
appendice, qua ostenditur Strimesium 
nuperrima scripta sua Henotica meris 
entibus rationis superstruxisse et prae- 
terea violentis consiliis deleetari. Wit- 
tenbergae sumptibus et ty pis Christiani 
Gerdesii A. C. MDCCV. (1705). w 4ce, 
138 str. 

Tutaj (mianowicie zaś od str. 110.) powstaje 
przeciw nowemu wydaniu dziełka: Con- 
sensus Sandomiriensis, twierdząc że na- 
zywać się powinna: Dissensus. Akad. 

Effata ob. Chwałkowski Mik. (re- 
gum polon. 1694) — Losacki Grasp. 
(selectiora 1636). 

Effendi Durry ob. Durry (Krusiń- 
ski Judas Tadaeus 1740). 

Efficatia aquae ob. Turrecremata 
J. (Joannes Capistranus 1533). 

Efficentia causarum ob. Wilkowski 
K. (1639). 

Effigies (Vera) Augustissimae Vir- 
ginis Mariae in Ecclesia praepositurae 
Szydłowiensis, niiraculis ab A° 1600 
clarissima, a celsissimo, excellentissimo 
ae reverendissimo Domino, Domino 
Stephano Joannę Duce Giedroyć Epis- 
copo Samogitiae, Eąuite Ordinum Aqui- 
lae Albae et Sancti Stanislai, impensis 
Christi fideliura et cura illustrissimi 
Reyerendissimi Domini Thaddaei Jo- 
sephi Bukaty Episcopi Thespiensis, 
suffraganei et canonici Samogitiensis 
praepositi infulati, Anno Domini 1786. 
die 8. Septembris coronata. 

Effigies ob. Baronius (S. S. Polo- 
nor. 1605) — Bieżanowski J. S. (Bal- 
tazarowicz 1687) — Dąbrowski M. 
(domus Zebrzyd. 1606) — Drews J. 
(imaginis Mariae Novogrodeci 1684) — 
Karol XII (corporis Caroli XII. 1707) 
— Morawski (Christi 1693) — Parz 
nicki Krz. (Stanislai episc. 1644) — 
Treter And. (Aug. Wielopolsciae 1663). Efimerios si jest' dniewnik wsiegda- 
sznich molitw, napiecz, w Wilnie tru- 
dolubijem inokow obiteli Soszestwija 
sw. Ducha. 1652. w 24ce, str. 7 i 326 
i 24. 

Karat. N. 618. 

Karataj. — Undolski. 
EFIMOW z Krzemieńczuka. Proźba 
kupców rossyjskich do Nayiaśniey szych 
Stanów Rzeplitey Polskiey seymuiących 
w okoliczności doznanego w kraiu pol- 
skim, gwałtownego zaboru towarów ie- 
dwabnych i w doysciu sprawiedliwości 
ucisku. Dnia 16 miesiąca Czerwca 1791 
roku podana. Bez osób. tyt. fol. k. 2. 
Podpisany ; Efimow swym y szl. Milutyniów 
kupców rossyjskich imieniem, kommissant. 
— Szło o towary wartości 5450 dukatów 
złożone w Łęczny u Wigdora Janklowicza. 

Jagieł. 

Eforyn Anzelm ob. Ephorinus. 

EFREM Święty (Ephaem. Effrem. 
Syrus.) Prorok (f r. 378). Słowo sw. 
Efrema na preobrażenie Hospodnie, 
napiecz, w Kijewie w tipogr. Kijewo 
Pieczerskoj ławry 1625. folio. 

Sacharow N. 218. — Karat. N. 250. 

Efterrattelsen (Then Nyaste) om 
thet som widare ar fórelupit uthi Lifland 
genom Extract vtur the med Pasten 
ifran Dantzig vthi Stettin inkomna Par- 
ticuler Bref den 6 Augusti 1701. B. m. 
i dr. (Stockholm? Kgl. Tryck.?). w 4ce, 

k. 2. 

Datowane Memel den 24. Julij. i Danzig 
3. Aug. 

Por. Neueste Nachricht (1701). Jagiell. 
Egchiridion o Swiaszczenstwie. Krat- 
kimi ot Swiaszczennaho Pisanija i 
Swiatych błahodochiswennych Otec, 
kupno że i proczich Pisatełej, izjatymi 
słowesy sostawłenyj, Preźde iz Italij- 
skaho na Łatinskij, nynieże na Ruskij 
jazyk, Tszczaniem Jeho Preoswiasz- 
czenstwa Kyr Sylwestra Lubienieckaho 
Rudnickaho Exarcha wseja Rossii, Łu- 
ckaho i Ostrogskaho Episkopa prewe- 
denyj. Napeczatasia w Typografii Po- 
czajewskoj, Czyna Swiataho Wasilia 
W. Roku Bozija 1775. w 8ce, kart nlb. 
3 i kart liczb. 153. 

Całe dzieło drukowane kirylica. 

Jagiell. — Krasińs. 

EGGEBERT Aegidius Ernest (Li- EGGEBERT. EGIDIUS. 21 nik). Analectorum ad August, confessio- 
nem partem tertiam, et analectorum 
ad apologiam aug. conf. partem prio- 
rem Praeside Alberto Menone Verpo- 
ortenn. S. Th. D. etc. in auditorio ma- 
ximo A. D. 23 Aug. 1742 in publico 
disputandum proponit Aeg. Ernest Eg- 
gebert alias Linik Leo. Borus. Gedani. 
Typ. Thomae. Joh. Schreiberi magnif. 
sen. et ath. typogr. w 4ce, str. 26. 

Numeracja mylna. Czartor. — Krasińs. 

(Eggebert Johann). Auff die Hoch- 
zeitliche Ehren-Freude dęss... Johann 
Eggeberts... und der... Elisabesh Darsa- 
winn Uebergeben von J. S. (Dantisci) 
Gedruckt bei seel. Georg Rheten Wi- 
twe. (1654). w 4ce, str. 8. 

— Epithalamia quibus... nuptiarum 
festivitati viri... Johannis Eggeberti... 
et... Elisabethae... Darschawin... 1654 
celebrandae... Amici applaudant. Dan- 
tisci, Typis Viduae Georgii Rhetii. 
(1654). w 4ce, str. 10. 

— Hymen Solemnis nuptiarum... 
viri Joannis Eggeberti... necnon... Eli- 
sabethae... Darschawinn... amicorum vo- 
tis... ornatarum... M.DC.LIX. (Dantisci) 
Typis viduae Georg. Rhetii. w 4ce, 
str. 12. 

— Joco- Seria Auff den Hochzeitli- 
chen Ehren-Tag dess... Johannis Egge- 
berti... Und... Elisabethae Darsawin... 
1654. Gedruckt bei Seel. Georg Rhe 
ten Witwe. w 4ce, str. 4. 

— Gabler Laur. (ob. Epithalamium 
1654). — Vogt P. (Einheimisches 1654). 

(Eggers). Biblioteąue militaire des 
General Major d'Eggers. Danzig 1771. 
w 8ce. 

Egger Jaques ob. Wernick Gottfr. 
(Haranque 1758). 

EGGERDES Reinhold. Matrimonio 
felicissimo a Magnifico ac Generoso 
Domino Dn. Andrea Naruszevitio, nec 
non Magnifica atque Generosa Virgine 
Catharina Fronckovitia de Radzimin 
solemnib. auspic. celebrand. in Lithua- 
norum Metrop. Vilna, gratulatur Rein- 
holdus Eggerdes Lithuanus. (Poniżej 
wiersz w dwu kolumnach) [U dołu:] 
Lignicii typis Nicolai Sartorii. A. C. MDCV. (1605). folio wielkie, tabl. pla- 
kat. Wrocławs. miej. 

Eghard a Kempen ob. Grzymała 

Łukasz (1629). 

EGIDIUS (Gil de Roma) de la Orden 
de S. Augustin (1247 f 28 Gru- 
dnia 1316). Regirnento de los principes. 
(Tytuł w rycinie). [Na 2. karcie zaczy- 
na się nadpis:] Regimiento de dios to 
do poderoso e de la bie aventurada a Vir- 
gen sin manzilla sancta Maria su mą- 
dre. E fizolo transladar de latin en ro- 
mace do Bernardo obispo de Ósma. 
[Na końcu:] Sevilla impresso por Mey- 
nardo Ungut Alemano e Stanislao Polono 
Companeros. 1494. fol. kart CCXLIX. 
i rej. k. 5. 

Panzer Ann. typogr. IV. 337. — Wierzbowa. 
Ul. 2022. — Hain Repertor. N. 112. 

Czartor. 

— Galii Egidii Romani, Bophilaria. 
(Na końcu:) Hieronymus Vietor impres- 
sit Viennae. Anno 1515. Men. Decem, 
w 4ce, k. 15. 

Dedykuje : Georg, comiti de Frangepanibus, 

Rud. Agricola junior Viennae. 
Wierzbows. I. 31. Warsz. Uniw. 

— In theoremata clarissimi doctoris 
Egidij Romani de esse et essentia: bre- 
uis et dilucida expositio. (Pod tern tar- 
cza z herbami, z data 1512). (Na koń- 
cu:) Impressum Cracouiae per Floria- 
nnm Ungleriu. Anno diii M.D.Xiij. 
(1513). w 4ce, k. nlb. 20. (dr. goc.) 

Na odwrocie tytułu Prohemialis introductio, 
z pięknym drzeworytem litery P. Obej- 
muje 1 Theorema I. do XXII. Tarczę tytułu 
podał Lelewel Tab VI. na lewo, dołem. 

Ciampi Bibl. Crit. I. 2. — Encykl. Orgelbr. 
I. 149. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

EGIDIUS M. De Vrinarum iudicijs 
libellus. M. Pyrserius Silesius Lectori. Qui 
cupis internum penitus cognoscere cor- 
pus Hoc praebet modicum, perlege le- 
ctor, opus. (Na końcu:) Impressum Cra- 
couiae per Hieronymum Vietorem An. 
no domini Millesimo ąuingentesimo ui- 
gesimo quinto. (1525). w 4ce, k. nlb. 8. 
Dedykacya: Joanni Statilio praeposito Eur- 
sien. Regis Vngariae Secret : Consil. &c. ad 
Poloniam oratori... H. Vietor anno 1525. 
Na stronie ostat. herb Statiliusa z dwoma 
wierszami M. Pyrseriusa. — Cały poemat 
wierszem. W dedykacyi mówi: eo suscipiat 22 EG1D1US. EHR. animo, quo donatur, tanto libentius, quod 
a tali viro interpretatur qui merito Cy- 
clopediam absolvisse dici possit, domino 
Magistro Venceslao Anthraceo, trium lin- 
guarum peritissimo. Vale Kev. Pater et me 
cum filio commendatos habe. — Objaśnie- 
nia do poezyi są na odbrzeżach po łaci- 
nie i grecku. 
Wiszn. H. lit. IX. 552. — Wierzbows. II. 
1020. — Kośmiński Słown. 109 (mylnie 
ma edycyą 1505). 
Ossol. — Czart — Jagiell. — Petersb. 

Egidius Polonus (Idzi a S. Josepho) 
ob. Madejski Idzi. 

Egipcyanie ob. Rollin (1743). 

Egipt ob Borzęcki Hier. (Abrege. 
Zbiór krótki 1776) — Potocki Jan 
(Vovage 1784) — Potocki Artur Jan 
(Podróż 1789) — Wolski Mikołaj 
(Mowa 1784). 

Egiptiaca Maria ob. Piotrków czy ko- 
wa Anna Teresa (1663). 

Eglises de Pologne ob. Blomberg 
D. (reformes 1655) — Bourdillon Jo- 
seph (1768) — Voltaire (Essai histo- 
rique 1767). 

(Egner). Epithalamium in Nuptiis 
et Epicedion in Obitum Dn. Georgii 
Egneri Thoruniensis, qui sponsus ipso 
Die Nuptiarum, qui fuit XX. Nouem- 
bris, subita et insperata morte exstin 
ctus est. Torunii Borussorum Ex Offi 
cina Typographica Andreae Cotenii. 
Anno M.D.XC. (1590). w 4ce, 4 kart. 

WrocJaws. 
Egres do Konsystencyi ob. Jano 
wicz W. (1669). 

EGYEDUTI Gergely. Kalendarium. 
Az egnek forgassabul meg israert es 
el rendelt praktikaiual eggieternbe, es 
mastani Vrunk Iesusszuletesse vtan 
MDLXXI. esztendore Curelouiai Sza- 
nizlo lakobeius mester Crakkai acade- 
mianak astrolog, iudicioma szelrent. E. 
G. (Egyediiti Gergely) altal magiarra 
fordetatoth. Stainhofer Gaspar altal Becz- 
ben niorntatot. az felseges Rom. Cha- 
szar kegielmes engedelmebeo!. w 8ce, 
sign. A-G 2 (6y 4 ark.). 

Treść: 1. Naptar A-D,. II. Astrologia! jó- 
slatok. D s — G 2 . 

Szabó K., Kegi Magyar Konyvtar, str. 43. 

— Kalendarium. Az egnek forga- 
sabul megh ismert, es el rendelt pra- ktikaiual eggieternbe, ez mastani urunk 
Iesusszóleteseutan M.D.L.XXII. eszten- 
diire Curelouiai Sztanizlo Jakobeius 
mester Crakkai academianak astrologia 
iudicioma szerin. E. G. altal magiarra 
mastan fordetatoth. Stainhofer Gaspar 
altal Beczben niomtattott, az feolseges 
Romai Ch&szar kegielmes engodelme- 
beol. Ajanlja Egyeduti Gergely latinul 
Verantius Antal esztergomi erseknek. 
1572. w 8ce. 

Szabó K., Regi Magyar Konyvtar, str. 46. 

EHHARD Sigismund Justus. Sigis- 
mund Justus Ehhards Pastora der 
Pfarr - kirche zu Beschine , der Pa- 
triotischen Sozietat in Schlesien orden- 
tlichen , nnd der Lateinischen Gesell- 
schaft zu Jena Ehren-Mitglieds, Kirchen- 
und Prediger-Geschichte des Filrsten- 
thums Gros-Glogau. Auf Kosten des 
Verfassers 1783. Liegniz, gedrukt bey 
Iohann Gottfried Pappasche. w 4ce. 

Ehler Carol ob. Schutz Konstanty 
(Leich Predigt 1686). 

Ehrenrettung der alteren polnischen 
Geschichtschreiber gegen die neulich 
im Drucke erschienene: Griindliche 
Naehricht von den Herzogen von Pom- 
mern Danziger Linie: worinn zugleich 
die Nachrichten der polnischen Schrift- 
steller von dieser Materie gepriift wer- 
den. Bez w. m. dr. 1774. W 4ce, 
sir. 54. 

Zbija broszurę wydaną w Berlinie, a do- 
wodzącą, że Pomerania nie należała nigdy 
przed r. 1466 do Polski. — Wedle notatki 
na egzemplarzu Bibl. Ossol. autorem ma 
być Jan Uphagen, rajca gdański. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 
Ossol. — Przeźdz. 

. Ehr (Ehren) ob. Auschwitz G. (ge- 
dichte 1647) — Austen J. (gedichte 
1652) — B. J. (gedachtnuss 1684) — 
Baumann J. (Satz 1683) — Baumgart 
G. (gedicht 1(551) — Blumicke J. 
(bezeugung 1672) — Braun Er. (gliichs- 
ruff 1662) — Colmer J. (gedicht 1654. 
1655) — Fischer J. (Denkmahl 1666) 
— Frank S. (Reime 1658) — Frey- 
tag J. (gedicht 1654) — Grewer D. 
(gedachtniss 1670) — Happelius E. 
(seule 1688) — Hawemann D. (ge- 
dichte 1654) — Henderich H. (ge- EHRENREICH. EICHMANN. 23 dichte 1659) - Hopp G. (gedicht 
1647) — Jungę (Gruss 1688) — Kiss- 
ling J. (seule 1663) — Kruger B. 
(gedachtniss 1669) — Memorat J. (ge- 
dicht 1657) — Monsek J. (gedichte 
1652) — Muller J. (fest 1667) — Neis- 
ser J. (seule 1658) — Polo T. (ge- 
dachtniss 1657) — Prettwitz A. (Mahl 
1698) — Pusch L, (gedicht 1667) — 
Reichardus G. (dem Fursten 1562) — 
Rentz G. (gedicht 1652) — Sanffleben 
G. (gedanken 1669) - Schultz S. 
(erweisung 1653) — Schonknecht E. 
(gedachtniss 1663) — Schultz S. (wei- 
sung 1 653) — Titz J. P. (geticht 1646) 
— Witting (Dienst 1671) — Vogt C. 
(Bedachtniss 1685) — Vogt L. (ge- 
dicht 1655) — Zernau J. (gedenkmall 
1666. Seule 1666.). 

Ehrenreich Johann ob. Fichtel J. E. 
(1791). 

EHRENSTEN Edward. Negotiation 
Der Handlung Desz Herrn Edward 
Ehrenstenis Hof-Cantzlers etc. Extraor- 
dinarii und zur Friedens - Handlung 
yerordneten Abgesandtens Sr. konigl. 
Majestat In Schweden vorgefallen in 
desz Gufenhaage, bey denen Hochmo- 
genden Herren General Staaten der 
Vereinigten Niederlanden seit desz Mo- 
nats Junii 1674. bisz zu dem monat 
Februario 1675. Belangend dasjenige 
was zu Wiederauffrichtung eines allge- 
meinen Friedens dienlich ist. Ausz der 
niederlandischen in die Hochteutsche 
Sprache tibersetzt. Im Jahr 1675. 
w 4ce. 

EHRENSTERN Warnefried. Schwe- 
dische Religions- Kappe. Jn eineni Po- 
litischeu gesprach, Vber newliches in 
Elbing publicirtes Mandat, und darauf 
eingefiihrtes newes Kirchen - Regiment, 
Vorge8tellet und abgezogen, Durch War- 
nefridum Ehrenstern. Anno MDCLVII. 
(1657). (Datowane: 7 Aug. 1657). w 4ce, 
16 stron. 

Rzecz o mandacie Lorensa von der Lind. 
Poczyna rzecz rozmowa prowadzona mie- 
dzy ISimpliciuszem a Konstantinem o no- 
wem wprowadzeniu urządzenia kościelnego 
przez Szwedów w Elblągu. Na końcu jest 
umieszczony ów rozkaz króla Szwedzkiego o wprowadzeniu nowego zarządu kościel- 
nego. 
Czartor. — Dzików. — Warsz. Uniw. 

— Sweetsche Religions Kap Voor- 
gestelt ende bekent ghemaeekt in een 
Politycke T'Samen - Spreking Rakende 
seecker Placaet tot Elbinghen gepubli- 
ceert , ende daer op een nieuwe inge- 
voerde Kerckelijcke Regeringe. Voor- 
gestelt door Warnefridus Erenstern, 
ende uyt het Hoochduyts over gheset. 
M.DC.LIX. B. w. m. w 4ce, str. 12. 

— The Swedish Cloak of Religion : 
or, a politick discourse Between two 
Citiziens of Elbing, Occasioned by the 
publishing of a Proclamation, by the 

Swedish Governour of that City 

First printed in the German L?mgua- 
ge, and now faithfully Englished. Lon- 
don, Printed for Isaac Pridmore and 

Henry Marsh, MDCLIX w 4ce, 

str. 16. 

Ehwalt ob. Ewalt. 

EIBEN Caspar. Epos verni tem- 
poris delineationem exhibens. Thorunii 
excussum per Aug. Ferberum Senio- 
rem Anno... 1619. w 4ce, str. 16. 

EICHHORN Jan. De morę Lugentes 
reficiendi epulo. Ex ritibus Hebrae- 
orum feralibus. Praeside Johanne Fi- 
dalke in Auditorio Maximo D. 20. 
Junii A. R. S. 1741. publice disseret 
Johannes Conradius Eichhorn Dantisca- 
nus. Gedani. Typis Thom. Johannis 
Schreiberi. w 4ce, kart nlb. 4. i str. 
liczb. 24. 

Porówn. Eichorn Krasińs. 

Eichhorn Godofr. ob. Fessler Inno- 
centius (1787). 

EICHHORNE I. C Beytrage zur Na- 
turgeschichte der kleinsten Wasser- 
thiere in und um Danzig. (Z ośmioma 
miedziorytowemi tablicami). Danzig 
1775. w 4ce. 

EICHMANN Karol Ferdynand. De 
causis solvendi patriam potestatem, 
ex doctrina Pandectarum disputatio IV. 
Quam praeside Samuele Fr. Willen- 
berg D. et Pr. in aud. Ath. ord. d. 6. 
Dec. 1715 hora XI ventilabunt: res- 
pondens Carolus Fried. Eichmann Ged. 
et opponentes Carolus Gerhardus Bran- 24 EICHOLOGION. EICHSTADT. dis Ged. Job. Dan. Schroder Gedan. 
Gedani, Typ. Joh. Z. Stoli, Sen. et 
Ath. typ. (1715). w 4ce, str. 4. 

Krasińs. 
Eichologion iii Trebnik. Trudolu- 
biem inokow obszczezitelnyja swiatyja 
obiteli Wilenskija bratskija pri cerkwi 
Soszestwija Preswiatoho i źiwotworia- 
szczaho Ducha prawosławno-katolicze- 
skoj, tipom nowo iżdasia. W Wilnie 
roku 1697. miesiąca januaria 1 dnia. 
w 8ce, k. nlb. 5, liczb. 197. i na koń- 
cu n. 13. Krasińs. 

— iii katawasija, soderżaj w se- 
bie cerkownaja pienija na prazd- 
niki Hospodskija i Bohorod. i procziićh 
naroczitych swiatych. W Lwowie roku 
bożija 1698. w 12ce, tytuł, oraz k. 
liczb. 154. Krasińs. 

— albo Molitwosłow iii Trebnik, 
imiejaj w sebie cerkownaja rozlicznaja 
posledowanija ot swiatych apostoł i bo- 
honosnych otec w razlicznych wreme- 
nach predanija. Trudolubiem bratstwa 
Uspenija Presw. Bohorodica, w Lwo- 
wie, roku ot rożdestwa Christowa 1719. 
w 4ce, kart nlb. 16, liczb. 429, i na 
końcu nlb. 13. Krasińs. 

— iii Trebnik, imieja w sebie cer- 
kownaja posledowanija jerejem podob- 
naja. Trudolubijem bratstwa Uspienija 
Presw. Bohorodica, w Lwowie roku ot 
rożd. Christowa 1720. w 8ce, kart nlb. 3, 
liczb. 286. i nlb. 15. 

Podług Karatajewa ma być jeszcze na koń- 
cu kart 44. Krasińs. 

— si jest Trebnik jazyko sławeń- 
skij, k isprawleniju tajn swiatych 
i inych swiaszczennodiejstwij iii obra- 
dow cerkownych, izdan w monastyre 
Uniejewskora inokow czina Sw. Wasi- 
lija Welikaho, leta ot rożdestwa Chri- 
stowa 1739. w 8ce, kart nlb. 2, liczb. 
359 i nlb. na końcu 4. Krasińs. 

— si jest Trebnik jazykosłowenskij 
k isprawleniju tain swiatych i inych 
swiaszczennodiejstwij iii obradow cer- 
kownych. Izdan w monastyre Unie- 
jewskom inokow czina Sw. Wasilija 
Welikaho, leta ot rożdestwa Christowa 
1744. w 8ce, karta nlb. tytułu 1, liczb. 359, i nlb. spisu rzeczy 4 (ale brak 
końca). Krasińs. 

— si jest Molitwosłow iii Trebnik. 
Tipom wsepreswietlejszych korolej pol- 
skich priwilegiami utwerżdennym, w ob- 
szczeżitelnoj Ławrę poczajewskoj czina 
sw. Wasilia Wel. Roku Hospodnia 
1771. w 4ce, kart. nlb. 16 (a dwie są 
nadto wydarte w środku kalendarza). 

Krasińs. 

— si jest Molitwosłow iii Trebnik. 
Tipom wsepreswietlejszich korolej pol- 
skich priwilegiami utwerżdennym, w ob- 
szczeźitelnoj Ławrę Poczajewskoj czina 
Sw. Wasilija Welikaho, roku Hospo- 
dnia 1786. w 4ce, kart nlb. 16, liczb. 
486, i na końcu nlb. 16. Krasińs. 

— si jest Trebnik w Ławrie Su- 
praslskoj. Czapski. 

EICHORN Johann Ehrenfred. Fa- 
ma Buccinatrix Victoriae Christiani 
exercitus contra Turcas ad Viennam... 
Auctore Johanne Ehrenfredo Eichornio. 
Lignicii, Typis Christophori Waltzoldi, 
A. C. 1683. fol. 

— ob. Eichhorn. 

EICH0VIUS Cypryan. Delitiarum 
Germaniae, tam superioris quam infe- 
rioris, index simul et viatorius, indicans 
itinera ex Augusta Vindelicorum , ad 
omnes civitates et oppida, in Germa- 
nia, nec non ad praecipuas urbes Da- 
niae, Norwegiae, Sueciae, Prussiae, Li- 
voniae, Moscoviae, Poloniae et Hunga- 
riae. Urselis, 1604. w 4ce podłuź. 

Petersb. publ. 

EICHSTADT Laurentius, Stetino- 
Pomeranus (1596 f 8 Czerw. 1660). 
De Confectione Alchermes. Deq. ejus 
compositione, singulorum ingredientium 
examine, qualitate, virtute atq. facul- 
tatibus per undeviginti capita Disserta- 
tio et Exercitatio Medica. Autore Lau- 
rentio Eichstadio, Medicinae Doctore. 
Curae secundae. Dantisci. Apud An- 
dream Htinefeldt. An. M.DC.XLII. 
(1642). w 8ce, str. 149. 

Dedyk. Johanni Oxenstierna Eegni Consil. 
Na odwr. tytułu: In confectionem alcher- 
mes (carmen), podp. D. Cramerus. 

Jagiell. — Wroclaws. 

— ... Consolatio ... Ad Suum ... Jo- EICHSTADT. EICHSTADT. 25 hannem Maukisium ... Gymnasii Ge- 
danensis Rectbrem ... Filiolus Ipsius 
Johannes Samuel Animam Deo red- 
didit Ipsis Nonis Aprilis Gregor. Anno 
Ae. C. 1655. transmissa ... Dantisci 
Typis Viduae Georgii Rhetii. w 4ce 
2 karty. Wrodaws. 

— Collegium physicum in 21. Dis- 
putationibus. Gedani 1654 — 1659. 

— Disputatio do peste. Gedani 
1657. 

— Elenchus plantarum circa Ge- 
danum D. Nicolai Oelhafii antecesso- 
ris sui hic in physicatu. Gedani 1656. 
w 8ce. 

— Pars prima. Ephemeridum no- 
varum et motuum coelestium quinquen- 
nalis, ad annos Aerae Christianae 1636. 
1637. 1638. 1639. 1640. In Lumina- 
rium motibus et Ecclipsibus ex Tabu- 
lis Danicis Christiani S. Longomonta- 
ni, in reliquis Planetis ex Tabulis Ru- 
dolphinis Joannis Keppleri juxta ex- 
positas Nob. Tychoni Brahei observa- 
tiones conatructis, debita diligentia ela- 
borata et supputata a Laurentio Eich 
stadio, Med. D. et Physico Ordinario 
in Veteri Sedino Pomeranorum, Cum 
paedia de utendi methodo. Stetini, typis 
etimpensiaDavidisRehtiiM.DC.XXXIV 
(1634). w 4ce, k. 12 nlb., str. 100 i E- 
phemeris motuum Coelestium od ark. 
N 3 do ark. Gg 4 . nlb. 

— Toż:... Pars Altera Ephemeridum 
novarum et motuum coelestium decen- 
nalis ab anno Aere Christianae 1641. 
incipientium , et in annum 1650. desi- 
nentium. In luminarium... (jak wyżej)... 
Stetini, typis et impensis Davidis Rhe- 
tii M.DC.XXXIV. (1636). w 4ce, kart 
9. nlb., str. 340. i Ephemeris motuum 
od ark. Aaa do Mmmm 4 nlb. 

Pars I dedykowana Viris Aulae Ducalis 
Stetinensis. Wiersze na cześć autora pi- 
szą : Christ. Albinus. Juśt. Grisius. Mich. 
Abelus. — Pars II dedykowana : Consuli 
et Senatoribus Reipub. Hamburgensis. 
Wiersze na cześć autora piszą : Daw. Her- 
licius ex amore fecit. Andr. Hiltebrandt 
Med. Dr. Jagiell 

— Ephemeridum novarum et mo 
twm coelestium. Ab anno M.DC.LI. 
ad M.DCLXV. Pars tertia. Quae Meri- diano Vranopyrgico in freto Cimbrico 
Sedi Astronomiae instauratae et in in- 
ferioribus planetis nempe Venere ac 
Mercurio Tabulis Rudolphinis Joannis 
Keppleri; et in Luminarium motibus, 
Eclipsibus eorundem et superioribus 
Christiani S. Longomontani tabulis Da- 
nicis accomodata et liberiori paulo cal- 
culo computata est a Laurentio Eich- 
stadio Med. D. et Physico ordinario in 
vetere Stetino Pomeranorum. Cum Cen- 
tum aphorismis de Iudiciis Genethlia- 
cis. Cum gratia et privilegio S. R. M. 
Dantisci, Apud Andream Hiinefeldium 
Anno M.DC.XL1V. (1641). w 4ce, kart 
32 nlb. (dedyk. i Prolegomena), str. 
408 i l. str. Errata. 

Dedykacya : Consulibus ac Senatui Danti- 

scanae. Dalej wiersze na cześć autora 

podpisują Jakob Gartner pastor. Aug. 

Puchner, Christan Andreae Claudianus, 

Joh. Huberus Luchensis. 
Jagiell — Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— Ephemeris parva Gedanensi urbi... 
accomodata . . . Ad annum aerae chri- 
stianae. bisextilem MDCXLVIII... au- 
tore Laurentio Eichstadio Med. D. phy- 
sico ordinario Gedanensi et in gymna- 
sio ibidem professore matheseos. Gedani 
typis Andreae Hunefeldii. (1648). w 4ce, 
8 kart nlb. 

Przypisał Janowi Heweliuszowi. 

— Nowy y stary Kalendarz na 
R. 1655. Na Horizont Gdański y To- 
ruński , y inszych mieysc okolicznych 
dirigowany, y do używania go w ko- 
ronie polskiey wygotowany, y na po- 
żądanie, polskim ięzykiem wydany... 
przez Laurentiusa Eichstadiusa . Med. 
Doct. królewskiego Miasta Gdańska 
Fizyka y Matematyka. We Gdańsku, 
z nakładem Ernesta y Andrzeja Ju- 
liusza Moliera, w 4ce. 

— De mensura et quadratura cir- 
culi per numeros evidenti demonstra- 
tione stabilienda Brevis Epistoła. Ad 
Celeberrimum Dn. Seniorem Christia- 
num S. Longomontanum, .Professorem 
]\Iathematum in Regia Academia Haf- 
niensi, hujus facile principem mathe- 
maticorum producta a Laurentio Eich- 
stadio D. et Mathematum Professore 
in Gymnasio Gedanensi. Lunaeburgi, EICHSTADT. EINBRINGEN. ex officina typographica Sterniorum 
Anno M.DC.XLV1II. (1648). w 4ce, k. 

6 nlb. Jagiell. 

— Oratio de caussis et utilitate 
conjungendi studii raedici... cum raa- 
thematico. Habita in inclyto athenaeo 
gedanensi , quam ex autoritate magni- 
ficorum D.D. praeconsulum... eiusdem 
urbis ad auspicandum suae professio- 
nis lectiones introduceretur. 3 nonas 
Octobreis gregor. cIo.In.C.XLV. Dan- 
tisci, ex typogr. Andreae Hunefeldii 
1647. w 4ce, kart nlb. 15. Krasińs. 

— Programma hoc lecturis anato- 
mes cultoribus ac studiosis omnibus et 
singulis cum debita observantia amo- 
reque officioso SDP. (Na końcu) P.P. 
Gedani die 14. Martij feria 3. anno 
aerae Chr. 1651. Laurentius Eichsta- 
dius S. D. w 4ce k. 2. nlb. 

Jagiell. 

— Saeculum jubilaeum civitatis 
Gedanensis 11. Junii 1658. 

— Tabulae apparentis motus solis 
per aliquot saecula antę et post aeram 
chrihtianam millesimam sexcentesimam 
expansae. (Dantisci). Typis Andreae Hii- 
nefeldi. w 4ce. 

— Tabulae harmonicae coelestium 
motuum tum primorum, tum secundo- 
rum, seu doctrinae sphaericae et theo- 
riae planetarum. Innitentes potissimum 
exactissimis observationibus et hypo- 
thesibus nobilissimi Tychonis Brahei, 
solertissimi Astronomiae instauratoris; 
ex ąuibus inconvenientem ordinem re- 
dactis et ad compendium collatis aequa- 
biles et apparentes longitudines, latitu- 
dines, ortus, occasus, culminationes, 
configurationesq ; singulorum planetarum 
ad cujuslibet sphaerae rectae et obli- 
quae positum et ad quaevis tempora 
omnium seculorum antę et post aeram 
Christianam facile colligi ac figurae 
coelestes construi possunt. Auctore 
Laurentio Eicbstadio, Medic. doctore 
& Jatro Physico Stetinensi. (Tu z Cy- 
cerona 10 wierszy). Stetini , typis 
et impensis Georgii Rhetii, anno 
M.DC.XLIV. (1644). fol. k. 2. str. 
224 i Index k. 2. Dedykacya: Johanni Nicodemi Lillienstrohm 
haeredit. in Eka, Reg. Majest. Sueciae 
Consiliario, et per Pomeraniami Bellico 
nec non Regni Secretario. — N& odwrót, 
stronie wiersz na cześć autora pi8ze Laur. 
Ludenius Holsat. jagiell. 

— Uraniburgum Gedanense Sive 
Motuum coelestium Ephemeris Nova, 
Tychonico-Keppleriana Ad annum aerae 
Christianae MDCL. Ex Tabulis Ru- 
dolphinis diligenter supputa(ta) Danti- 
sco, cujus Latitudo est 54 grad. 23 
min. et Longitudo respectu Uraniburgi 
43 grad. 45 min. superstructa. Ad 
Magnificum Senatum Dantiscanum edita 
a Laurentio Eichstadio, Med. D. Phy- 
sico Gedanensi et in Gymnasio ibidem 
professore p. Gedani , Typis Andreae 
Hunefeldii (1650). w 4ce, kart 16. 

— ob. Klein Fr. Ern. (Exercitatio 
1654) 7— Macovius Polyd. (Exercitatio 
1653) — Parschitz Elias (Cum dies 
1648) — Schroder Georg. (Exercitatio 
1654). 

Praetorius Athenae str. 91 — 94. — Encykl. 
Orgelbr. T. 8 str. 77. — Żebrawski Bi- 
bliogr. mat str. 262 - 3. 

EICKSTET Valentinus , Kanclerz 
(1527 f 23 lipca 1579). Eickstet Va- 
lentini Cancellarii quondam Ducum 
Pomeraniae citerioris de Patria optime 
meriti Epitome Annalium Pomeraniae 
Cui annexa sunt I. Genealogia Ducum 
Pomeraniae II. Catalogus Episcoporum 
Camminensium III. Brevis descriptio 
Pomeraniae. Vita Philippi I Ducis Po- 
meraniae citerioris ab eodem auctore 
Conscripta. Ex manuscripto edidit Jac. 
Henr. Balthasar S. Thel. D. Et Prof: 
Ordinarius Consistorii Regii. Assessor. 
Ef Ad Aedem S. Jacobi Pastor. Gry- 
phiswaldiae, Sumtibus Jacobi Lbffleri 
Reg. Akad. Bibliopolae Anno 1728. 
w 4ce, k. 3. i str. 160. 

Allgem. Deut. Biogr, V 746. Ossol. 

Eifler Michael ob. Meier Conr. 
(Eufemia. 1640). 

Eigentliche warhafte Zeitung ob. 
Zeitung (1576). 

Einbringen (Ein merkwurdiges) der 
Lobl. dritten Ordnung an E. H. Rath. 
ubergeben den 17. Febr. 1721. wel- 
ches ais ein Schltissel zu der Nachricht EINFALL. EINLADUNG. 27 von den jetzigen Unruhen in Danzig 
kann betrachtet werden. 

Einfall in Mietaw ob. Philarchus T. 
(1658). 

EINFALT NicSas. Gesprach iiber den 
Zustand der Stadt Dantzigk: Gehalten 
durcb Niclas Einfalt. Lampert Schnei- 
dewin. Waremund Ehrenberg. Christian 
Gottlieb. Jm Jahr 1658. w 4ce, kart 16. 
Rzecz o stosunkach gdańsko szwedzkich. 

Czartor. 

Einfiihrung (Die) der hohen Schule 
zu Lemberg am 16. Wintermonat im 
Jahre 1784. Odeń. w 4ce, str. 10. 

Ossol. 

EINHORN Alexander (f w Mitawie 
1575.) Kirchen Reformation des Ftir- 
stenthums Churland u. Semigallien. 
T. I — II. Rostock bey Johann Stockel- 
mann und Andream Gutterwitz Anno 
MDLXXII. (1572). w 4ce, kart 41 
i 127. 

Dedyk. Xciu Gotthardowi (kart 6). 

EINHORN Paweł. Actus gratulato- 
rius.... ob impositam.... Vladislao IV. 
regi Poloniae coronam, nec non tradi- 
tam.... Jacobo.... Curlandiae et Semi- 
galliae duci, in imperio successionem: 
institutus a pastoribus ecclesiae, Inspe- 
ctore, Rectore et Iuventute scholastiea 
scholae Mitaviensis. Rigae, 1633. w 4ce, 
26 kart nlb. 

Obacz Agricola Krz. — Recke i Napiersky 
I. 486-490 str. 

— Historya Lettica. Das ist Beschrei- 
bung der lettischen Nation. In welcher 
von der Letten ais alten Einwohner 
und Besitzer des Lieflandes Curlandes 
und Semgallen Namen, Vhrsprung oder 
Ankunfft, ihrem Gottes-Dienst, ihrer 
Republica oder Regimente so sie in der 
Heydenschafft gehabt, auch ihren Sit- 
ten, Geberden, Gewonheiten, Natur und 
Eigenschafrten u. s. w. grundlich und 
umbstandlich Meldung geschieht Der 
Toutschen Nation und allen der Histo- 
rischen Wahrheit Liebhabern, zu einem 
nothigen Ynterricht zusammen getra 
gen, und in den Druck verfertiget. 
Dorpt in Liefland. Gedruckt durch 
Johann Vogeln 3 der Konigl. Acad. Buch- drucker, im Jahr 1649. w 4ce, kart 9 
i str. 66. 

Bibl. Uniw. Dorpack. — Prowincyonalne 
Museum Kurlandzkie. 

— Oratio gratulatoria cum.... a.... 
Vladislao IV. Regę Poloniae... Dom. 
Jacobo in Livonia Curlandiae et Semi- 
galliae Duci, ducatus Curlandiae et Se- 
migalliae regimen.... per eiusdem Ser. 
regis Commissarios committeretur, con- 
scripta et eidem illustrissimo principi 
nomine reverendi ministerii Curlandiae 
et Semigalliae oblata. Rigae 1643. w 4ce, 
10 kart. 

— Reformatio gentis Letticae in du- 
catu Curlandiae. Ein christlicher Unter- 
richt wie man die Letten oder Vnteut- 
schen im Fiirstenthumb Churland und 
Semgallen von ihren alten Heydnischen 
Abgotterey vnd Aberglauben zum rech- 
ten Gotttsdienst wahrer Gottesfurcht 
und ernster meidung alles Heydnischen 
Gottlosen wesens bringen mogę etc. etc. 
Gedruckt in Riga, durch Gerhardum 
Schroder. 1636. w 4ce, kart 51 nlb. 

— Testamentum Jacobi das ist eine 
uhristl. Leich-Predigt von des Ertz- 
Vaters Jacobs Testament und letzten 
Willen Bey flirstl. Leichbestattung des 
weil. Durchlaucht Hochgeb. Fiirsten 
Wilhelmen in Liefl. zu Churland u. Sem- 
gallen Herzogen. Konigsberg. 1646. w 
4ce, ark. 7. 

Eitlladung zur offentlichen Prtifung 
der Schtiler in der Kaiserl. Konigl. Lem- 
berger Normalschule nach geendigten 
Winterkurse den 26 und 27 Marz 1779. 
Lemberg. Gedr. bei Anton Piller. folio, 
k. nlb. 2, prócz tytułowej. Krasińs. 

— zur offentlichen Priifung der 
177. Schtiler in der kaiserl. konigl. 
Przemisler Kreisschule nach geendigtem 
Sommerkurse den 16. und 17. Herbst- 
monats 1785. vor Mittage von 9. bis 12. 
Uhr nach Mittage von 3. bis 6. Uhr. 
Parva ista non contemnendo majores 
nostri maximam hanc rem fecerunt. 
Liv. Lib. IV. c. 41. Przemiał, gedruckt 
bei Anton Matiaschowski Bischoflichen 
Buchdrucker utriusąue Ritus. 1785. fol. 
k. 3. Ossol. 28 EINLADUNG. EISEN. — zur offentlichen Prufung der 253. 
Schliler in der kaiserl. konigl. przemisler 
Kreidschule nach geendigtem Sommer- 
kurse den 10. und 11. August 1786. vor 
Mittage von 9. bis 12. nach Mittage von 2. 
bis 5. Uhr. Temperare isthac aetate istis 
decebat artibus, Plautus in Merc. Prze- 
misl gedrukt bei Anton Matiaschowski, 
Bisehóflichen Bnchdruker utriusąue Ri- 
tus. 1786. fol. k. 2. Ossol. 

— zur offentlichen Prufung der 
209. Schiller in der kaiserl. konigl. re- 
schover Kreisschule nach geendigtem 
Winterkurse den [29] und [30] -ten 
Marz 1786. vor Mittage von 9. bis 12. 
nach Mittage von 2. bis 5. Uhr. (Cytat 
z Erazma Roterd.). Przemisl gedrukt 
bei Anton Matiaschowski Bisehóflichen 
Buchdruker utriusąue Ritus. fol. kart 3. 

Ossol. 

— zur offentlichen Prufung der 
283. Schiłller in der kaiserl. konigl. rze- 
schower Kreisschule nach geendigten 
Sommerkurse den 12 und 14. August- 
monat 1786. vor Mittage von 9. bis 
12. Nach Mittage von 2. bis 5. Uhr. 
Usąue ego postera Crescam laude re- 
cens. Hor. Carm. L. III. O. XXX. v. 
7. 8. Przemisl, gedrukt bei Anton~ Ma- 
tiaschowski, Bisehóflichen. Buchdruker 
utriusąue Ritus. 1786. fol. 2. Ossol. 

— zur offentlichen Prufung der ein 
hundert vier und zwanzig Schuler; in 
der (der ersten Klasse regulirten Stadt 
Kenty) deutsch polnischen Schule, nach 
geendigtem Winterkurse den.... Hor- 
nung 1790. — Popis publiczny stodwu- 
dziestu i czterech studentów w Niemie- 
cko-Polskiey Miasta Kent (w pierwszej 
Kia ie regulowanego) Szkole; po skoń- 
czonym półrocznym zimowym Kursie 
dnia... Lutego 1790 Roku odprawiony. 
Bez m. (1790). w 4ce, 2 k. nlb. 

Imiona studentów podane po polsku. Między 
uczniami Ambroży Grabowski, Dutkiewicz 
Walenty. Jako prokonsul klassy podpisany 
Kar Rosenberg. Jagiell. 

— zur offentlichen Prufung der 
sechshundert und sechzig Schtiler in 
der kaiserl. konigl. lemberger Normal- 
schule nach geendigtem Winterkurse den 
und des Hornung 1790. vor Mittage von 9. bis 12. Uhr nach Mittage von 
3. bis 6. Uhr. [Cytat z Quint. lib. I. 
c. 3.] Lemberg gedrukt mit pillerischen 
Schriften. fol. kart nlb. 7. Ossol. 

Einladungs Nachricht von dem in 
Lemberg der Hauptstadt Galiziens seine 
Einfiihrung erwartenden Armeninsti- 
tute. Lemberg Gedrukt bei Wittib Jo- 
sepha Piller, kais. kón. Gubernial 
Buchdr. fol. str. 79 i k. 5. 

Ossol. — Uniw. lwows. 

Einrichtung (Kirchliche), fiir die Dis- 
sidenten beider Confessionen in Pohlen 
genehmigt von den Standen des Reichs- 
tags den 21. May 1792. Warschau bei 
Mich. Groll. w 8ce. 

Po polsku i po niemiecku. 

— (Uiber die) der Registraturen, 
und Fiihrung der Normalbiicher bey 
den Kreisamtern. Lemberg gedrukt mit 
Pillerischen Schriften. 1787. w 8ce, str. 
48 i 5 . Ossol. 

— Toż Krakau gedrukt mit Trassler- 
schen Schriften. 1796. w 8ce, str. 48 
i 38. Ossol. — Uniw. lwows. 

Einsamkeit ob. Walther (1760). 

Einzug Ihrer Churfurstl. Gnaden 
zu Trier, so den 23. Martii anno 1658 
in die Stadt Frankfurth am Mayn ge- 
schehen. Neben einem Extract Schrei- 
ben aus Warchau. Ihrer Churfurstli- 
chen Durchl. zu Sachsen Einzug so den 
1. Aprilis 1658 in Franckfurth am 
Mayn geschehen. Neben etlichen Ex- 
tract-Schreibens aus Rom, Maylandt, 
Mantua und Venedig Anno 1658. B. 
w. m. druku, w 4ce, 6 kart nlb. 

— der A. 1680 1. may in Warschau 
gewesenen Moskowitischen Gesandschaft. 

— (Der Moscowitische) in Riga den 
24. Juli A. 1710. w 4ce. 

— ob. August II. (in die Stadt 
Crackau 1697, in die Stadt Danzig 
1698) — Bechreibung (Elisabeth 1544). 
— Elisabeth (der iungen kónigin 1543. 
ais Ferdinandi tochter 1543) — Her- 
den Jac. (Fursten August 1702) — 
Witzke P. (Sigismundi III. 1623). 

EISEN Jan Jerzy von Schwarzen- 
berg, Pastor Tormeński w Inflantach 
(1717 f 15 lut. 1779). Auszug aus Pa- EISEN. EKART. 29 stor Eisens Unterricht von der allgemei- 
nen Krauter und Wurzeltrocknung. 
Warschau. Gedrukt bei P. Dufour K. 
P. Buchdruker 1783. w 8ce, str. 28. 

Warsz. Uniw. 

— L'art de secher et de conserver 
les legumes, pour procurer un aliment 
salutaine aux voyageurs par mer, a 
une arnice en campagne, etc. par le 
pasteur.... trąd. de l'allemand. Varso- 
viae 1794. w 8ce mniej. Zielińs. 

— Dwoie pisma, piórwsze o ospy 
wszczepieniu, drugie o powszechnym 
ziół y korzonków suszeniu. [Poczem 
drugi tytuł]. Inokulacya, albo ospy 
wszczepienie ułatwione y matkom sa- 
mym zlecone; przez Jana Jerzego Eis- 
sena P. T. w roku 1773. Z niemieckie 
go przetłumaczone [Warszawa] w dru- 
karni Mitzlerowskiey roku 1774. [Po 
str. 15. nowy tytuł]. Nauka o powszech- 
nym Ziół y korzonków suszeniu. Część 
pierwsza o Jarzynach, Sałatach y ko- 
rzeniach, iakim sposobem suszone y 
w kartuzy pakowane byó maią, dla 
pomnożenia wyżywienia się sposobów 
podana przez Jana Jerzego Eisena, Tor- 
menskiego w Inflantach Pastora, wolney 
Ekonomiczney w Petersburgu Społecz- 
ności Towarzysza, z niemieckiego prze- 
tłomaczona. w 8ce, kart 7. nlb. str. 92. 

Tłumaczenie tych książek zalecił król Ru- 
szczycowi swemu adjutantowi, wspartemu 
w pracy przez Klemensa dawnego lekarza 
dworu Kasztelanowej Kraków., Hetm. W. 
Kor. 

Akad. — Chreptow. — Jagiell. — Kijows. 
— Krasińs. — Ossol. 

— Nauka o powszechnym roślin 
suszeniu. Część 1. O jarzynach, sała- 
tach i korzeniach warzywnych, jakim 
sposobem suszone i w papier pakowane 
być maia. Dla pomnożenia sposobów 
wyżywienia się dodruku podana przez 
Jana Jerzego Eisen Tormefiskiego w In- 
flantach Pastora wolney ekonomiczney 
w Petersburgu Społeczności Towarzy- 
sza. Wykład z niemieckiego powtóre wy- 
drukowany. W Warszawie u P. Dufour 
Kons. Nadw. Druk. J. E. Mci Dyrek. 
druk. korp. Kad. M.DCC.LXXX1X 
(1789). w 8ce, str. XIX. i od 21—87. 

Branic. — Jagiell. — Zielińs. — Tenże tytuł : Wykład z niemiec- 
kiego potrzecie wydrukowany. W War- 
szawie u P. Dufour Kons. Nadw. J. 
K. Mci i Dyrekt. Druk. Korp. Kad. 
M.DCC.XCI. w 8ee, str. XIX. i od 
21—87. 

Jestto edycya z r. 1789. tylko karta tytu- 
łowa przedrukowana. — Recke i Napiersky 
I. 490. Jagiell. 

Eisenreich Regina ob. Babiński Ale- 
xander — Łaski Joannes (1637) — 
Radziwiłł (Supremus honor nanctus 
1637). 

Eismont, Eisymont ob Eysymont. 

EISSWAGEN Christophonis (Eis- 
wagen). Utrum notabilis illa lapidis Ro- 
stochiensis inscriptio: Vivant Gedanen- 
ses ! naturae adscribenda sit an arti? 
Praeside M. Georgio Wendio Gymn. 
Thorunensis R. et Prof. p. A. D. Mar- 
tii A. 1703. e philosophia experimen- 
tali dirimere tentabit Christopborus Eiss- 
wagen Thorun. colloąuendi materiem 
praesentibus: Tobia Boeckelmanno Śmi- 
gla Pol. Samuele Beckero ThoruD. An- 
tonio Giering Thorun. h. 1. q. s. Tho- 
runii, ex officina nobiliss. senatus et gy- 
mnasii. w 4ce, 6 k. nlb. 

Chreptow. — Czartor. 

— Disputatio metaphysica II. De 
Ente ut sic, quam praeside M. Marti- 
no Bertleffio, Prof. Publ. praevia Ejus- 
dem disputatione publica respondens 
Christophorus Eiswagen, Thorun. ad- 
versus Tobiam Bockelman, Smigla-Po- 
lon. Danielem Bausium, Pomer. Johan- 
nem Braiining, Smigla-Pol. defendet in 
GymnasioThorunensi A. O.R. M.DCCIII 
die 2. Maji, horis consvetis. Thorunii, 
ex officina Nobiliss. Senatus & Gymna- 
sii. (1703). w 8ce, od str. 15—30. 

Jagiell. 

EITNER Godofridus. Utrum parta 
per Christum genesis humani Salus, Au- 
gusti Imp. nummis expressa olim fuerit, 
nec ne? ad d. 31 Augusti 1701 ex- 
pendendum proponit Godofredus Eitner, 
Rawicens. Polonus. E Chalcographeo 
Thorunensi. w 4ce, iy 2 ark. 

Jocher 8820. Czartor. 

— ob. Lemcken Adamus (1702). 
EKART Joannes. Applausus epitha- 30 EKART. EKART. lamicus, Perillustri D. Maxirailiano Vo- 
gel, in supremo solis officio, S. Caes. 
Mtis Tarnomonti Controlori, et Iliustri... 
Annae Brigittae Pitschinianae... A M. 
Joannę Ekart philosophiae Dre et pro- 
fessore in Alma Universitate Craco- 
viensi. Dedicatus. Anno 1679. Craco- 
viae, Typis universitatis. folio. 

— Captiva coelestis sapientia sub 
ingenio D. Thomae de Aquino com- 
prehensa Lublini 1669. Zamosci, typis 
Acad. fol. ark. B 3 . 

Dedykuje Innocentio XIT. Joan. Ekart U. 

I. F. 
Jocher 2748. 

— In Nomine Domini. Amen. Quae- 
stio Juridica. De jurisdictione Episcopi. 
Ex. c. Conquerente. De off: lud: Ord: 
Sub auspiciis, Magnifici, Perillustris & 
Adm: Rńdi Domini D. M. Francisei Jo- 
sephi Przewoski, S. Th: Doctoris et Pro- 
fessoris, Collegae Majoris, Ecelesiarum 
Collegiatarum Crac. SS. Omnium Prae- 
positi, Curelovien. Scholastici, ad S. Flo- 
rianum Canonici, Contubernij Hieroso- 
lymitani Provisoris per Dioecesim Cra- 
covien. ordinarij Li brom m Censoris, 
S. R. M. Secretarij, Almae Vniuersita- 
tis Studij Cracovien Generalis Recto- 
ris. A M. Joannę Ekart, I. V. Profes- 
sore , Ecclesiae Collegiatae SS. Om- 
nium Crac: Primicerio. In Lectorio Col- 
legii Iuridioi Vniuersitatis Cracovien: 
publicae Disputationi proposita Anno 
Domini M.DC.XCI. (1691). Die XI. 
Septembr. horis antemeridi. Permissv 
svperiorvm. Cracoviae, Typis Vniversi- 
tatis 1691. w 4ce, k 9. 

Jocher 7322. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwows. 

— In nomine Domini Amen. Quae- 
stio Juridica De potestate Episcopi in 
conterendis Beneficijs Ecclesiasticis. Pro 
Collegio Clarissimorum DD. V. J. Do- 
ctorum & Proffessorum, Almae Vniuer- 
sitatis Studij Generalis Cracouiensis, 
M. Joannem Ekart, Philosophiae Docto- 
rem, Contubernij Jurisperitorum Senio- 
rem. In Lectorio Juridico, publicae di- 
sputationi, Proposita. Anno Dńi 1684. 
die 5. Mensis Octobris, hora 8 ante- 
meridiana. Cracoviae, typis Frań. Ce- zary, S. R. M. Illustr. ac Rńdiss. Dńi 
Episc. Crac. Ducis Seueriae, typogr. 
w 4ce, kart 11 nlb. 

Dedyk. Bonav. Madaliński EpiBC. 

Jocher 7321. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwows. 

— I. N. D. Amen. Quaestio juri- 
dica de Potestate Summi Pontificis. Ad 
Extrauag: com: Vnam Sanctam De 
Maiorit: & obed: & Extrauag: Quia 
quorundam. Joan. XXII. De V. S. 
Cvm in frequentissima Magnorum Ho- 
spitum Corona; Per Perillustrem Claris- 
simum, et admodum R6verendum Do- 
minum M. Sebastianum Piskorski, I. V. 
Doctorem et Profess. Ecelesiarum Col- 
legiatarum, Crac: ad Omnes SS. Archi- 
dioconti, Velunen: Canonicum, Inclytae 
Facultatis Iuridicae Procancellarium. 
Clarissimi et admodum Reverendi Do- 
mini Iurisutriusq. Professores , Colle- 
gae Domus Iuridicae, M. Andreas Kru- 
pecki, Collegiat. SS. Omnium, Crac: 
Cancellarius. M. Joannes Ekart, Eccle- 
siae Colleg. SS. Omnium, Crac. Primi- 
cerius. M Adamus Styrkowski, Eccle- 
siae Collegiat. Tarnoviensis Primicerius. 
Vtriusque juris licentiati ritu solenni 
renuntiarentur. A supra nominato M. 
Joannę Ekart I. V. Professore. In colle- 
gio DD. Jureconsultorum almae uni- 
versitatis Cracouiensis, anno Domini 
M.DC.XCII. (1692). Die XVII. Janu- 
arij publice ad disputandura proposita. 
Permissv Superiorum. Cracoviae, typis 
Francisei Cezary, S. R. M. Illustriss: 
ac Rńdiss. Dńi. Episcopi Crac: Ducis 
Seueriae, nec non Scholarum Nouod. 
typogr. (1692). fol. k. U. 

'Dedykacya Beatiss. Innocentio XII. 
Jocher 7323. Jagiell. — Ossol. 

— In Nomine Domini. Amen. Quae- 
stio physica, De Concursu Causae Pri- 
mae, cum Causis secundis, Sub Felicis- 
simis Auspiciis, Magnifici, Perillustris, 
& Reverendissimi Domini Alberti Łań- 
cucki, I. V. Doctoris et Professoris, Ec- 
elesiarum Cathedralis Crac: Canonici, 
Collegiatae SS. Omnium Cancellarii, Pi- 
lecensis Archidiaconi, Contubernij DD. 
Iurisperitorum Provisoris, Almae Vni- 
uersitatis Cracouiensis, Generalis et EKIELSKI. ELBERGER. 31 Vigilantissirai Rectoris. A M. Joannę 
Ekart, Philosophiae Doctore et Profes- 
sore pro Collegio Minori publice ad 
disputandum proposita, In peraugusto 
DD. Theologorum Lectorio. Anno Do- 
mini M.DC.LX XXIII. (1683). (die XIII). 
Martij Hora (XIV). Ćracoviae, Typis 
Vniversitatis. fol. k. 2. 

Jagiell. — Ossol. 

— ob. Bielecki Mart. (Oraculum 
Themidis 1692) — Józefowicz Jan 
Tom. (1692) — Kielarowicz Francis- 
cus (Jus ad rem 1730) — Krupecki 
Andrzej (1692) — Piskorski Sebastian 
(1692) — Pluciński Franc. Hier. (Leo 
virtutis 1717) — Sierzycki Ant. (Am- 
phitheatrum 1674). 

Ekielski Ludovicus ob. Dabkowski 
Józef (Propositiones 1752). 

Ekius Prokonsul ob. Orationes (1597). 

Ekklesiastes ob. Salomon (1590). 

Ekloga. Dafnis Palemon. (Bez wy- 
rażenia miejsca i roku), w 4ce. 

Porówn. Eysymont M. 
Ekonom ob. Dyaryusz (1781). — 
Jeżowski Wład. Stan. (Sarmacki 1632). 
Ekonomia Grodzińska, dla trzeciego 
już Dekretu zawsze miastu Augustowowi 
nie upodobanego przed Sad teraźniey- 
szy przypozwana, ma sprawę przeciw 
Jemu w następnych dowodach y pro- 
bacyach. B. w. r. (1788). fol. ark. D 2 . 
Szło o puszcze leśnictwa Perstuńskiego i o 
wycinanie drzewa. Opisana tu miejscowość 
od rzeki Nety, jeziora Necka przez pu- 
szcze Czarny las. Opisana zamożność Au- 
gustowa, a mimo tego zaniedbanie oświaty, 
brak szkół, frymarki z Prusakami, brak 
handlu, zalanie żydostwem. Mowa tu o 
rewizyi Izajkowskiego, o liście WołJowi- 
cza, o czynszach i podatkach nie płaconych. 

Jagiell. 

— ob. Gostomski A. (albo gospo- 
darz. (1644) — Gruszczyński W. (oby- 
czajów 1777) — Haur (Ziemiańska 
1675) — Karpowicz Mich. (polityczna) 
— Kłossowski Wal. (Krajowa 1792) — 
Nax (1790) — Popławski Antoni 
(1774) — Strojnowski Hier. (Nauka 
1783) — Tyzenhauz Antoni (Doniesie- 
sienie) — Uwagi gospodarskie (1768 
i 1769) — Uwagi tygodniowe war- 
szawskie (1768) — Wykład początk. 
(polityczna (1790). Ekonomiczna ordynacya ob. Ordy- 

nacya (1792). 

Ekonomiczne wiadomości ob Alber- 
trandy Jan (1750). 

— (Obserwacye) czyli reguły go- 
spodarskie w biegu roku zachodzące, 
w Łowiczu, 1769. w 8ce, str. 146. 

Ekonomika ob. Arystoteles (1601). 
Ekscytarz (Excytarz) duszny ob. 
Avila (1608). 

— serc nabożnych ob. Ernesti Jan 
(1687). 

Eksorbitancyjach (0), które świec- 
cy stanowi duchów, zadają ob. Smo- 
golecki (1632). 

Eksportacyi (0) i o pogrzebie ciała 
ś. p. J. W. Jmć ks. Biskupa poznań- 
skiego Kanclerza W. Koronnego. B. 
w. r. folio, str. 2. 

Jędrzej Młodziejowski bisk. poznańs. kan- 
clerz f 1779. Onufry Okęcki bisk. pozn. 
kanclerzem był do r. 1790. 

Warsz Uniw. 
Ekthesis. Abo, Krótkie zebranie 
spraw, które się działy, na partyku- 
larnym, to iest, Pomiastnym Synodzie 
w Brześciu Litewskim. Nie przechodź 
granic, któreć położyli Oycowie twoi 
[winietka]. W Krakowie, roku od stwo- 
rzenia świata, 7104. A od wcielenia 
Panś, naszego Jezusa Christusa 1597. 
B. w. dr. w 4ce, k. tyl, str. 33, str. 
ost. biała. (Dr. goc). 

Mać. Pism. III. — Wiszn. VIII 294 — 
Jocher 9449. III 553. — Wierzbow. HI 
N. 3024. 
Czarnec. — Czartor. — Ossol. — Toruńs. 

— albo korotkoje sobranie spraw, 
kotoryi sia dijały na pomiestnom Sy- 
nodi Beresteńskom. 

W dziele Apocrisis 1597. w pierwszej czę- 
ści autor mówi. iż dyzunici wydali dzieło 
pod tym tytułem. Znanym jest tylko pol- 
ski tekst drukowany. 

— ob. Skarga P. (Odpowiedź na 
książkę 1597). 

ELBERGER Maksym. Przymierze 
doźywotniey przyiaźnt JW. JP. Franci- 
szka Hrabi z Wielopolskich Myszkow- 
skiego z J W. JPanną Elżbietą Hrabianką 
Bielińską Woiewodzianką Chełmską 
w dzień uroczystości weselney ogło- 
szona przez X. Maximiliana Elbergera 
(1761). w 4ce, 1 ark. 32 ELBIG. ELBING. Wojewodami Chełmińskiemi byli Franc 
Bieliński Junosza do r. 1782. i Michał 
Bieliński zmarły 1739. 

ELBIG Dominicus. Oratio gratula- 
toria Fr. Dominici Elbig, natione Ger- 
mani Ord. praedic. pro promotione 
ad doctoratum admodum reverendi 
patris Fr. Gvillielmi Felle, Prouinciae 
Parisiensis eiusdem Ord: ac Serenis- 
8imi Ioannis III. Poloniarum Regis 
Eleemo8inarii. Facta in Studio Gene- 
rali Cracouiensi, coram Magnif: D. 
Rectore et clarissimo Excellentissimo- 
rura Collegio Almae Vniuersitatis. Ac 
dedicata Illustrissimo et Reuerendissi- 
mo Domino, D. Petro Coryeiński Co- 
miti de Pilca , coadjutori Praepositura 
(tak) Miechouiensis, Generali Canoni- 
corum SS. Sepulchri Hierosolymitani, 
Camerario Suae Sanctitatis Decano, et 
officiali Putouiensi (tak) Secretario S. 
R. M. Galloruraque Amicissimo. Cra- 
coviae in offic. Francisci Cezarij S. 
R. M. typog: 1675. w 4ce, 4 k. 

Jagiell. 

ELBING LudOYicus. Ascensvs so- 
leatae alitis 6 cineribus Franciscanae 
Religionis ad Illvstrissimos infvlati ho- 
noris splendores, Illvstrissimi ac Reve- 
rendissimi Domini, D. Christophori 
Adriani de Roznow Skrzetuski , Epis- 
copi Bacchoviensis, ex Ordine Fratrum 
Minorum Sancti Francisci Conventu- 
alium assumpti. ipso suae consecratio- 
nis die... Mensis... a Studiu Theologico 
Cracoviensi ejusdem Ordinis submisa, 
Panegyri adornatvs. anno, e splendori- 
bus Caeloru ad terraM De^Cendentis 
(per Quem neC aleś esurit) Xti iesV. 
(1715). Cum licentia Praesidis ac Me- 
caenatis Franciscano Polonarum Mu- 
sarum A. R. P. Magistri Lvdovici 
Elbing Ministri Provincialis Comissarij 
Gnalis. Cracoviae, Typis Francisci Ce- 
zary, S. R. M. Illustrissimi & Rńdis 
simi Dńi Episeopi Cracov: Ducis Se- 
veriae, ac Scholaru Novodvorscianaru 
Chalcographi. folio, k. nlb. 20(sygn. K 2 ). 
Na odwr. tytułu drzeworyt herbu Skrzetu- 
skich, pod nim 4 wiersze łać. Rozpoczy- 
na Carmen Acrostichon podpisane przez 
Studium tbeologicnm cracoviense. Pane- 
giryk jest prozą. Konsekracji dokonał Kaz. Łubieński Biskup krak. Z początku 
autor opisuje ceremoniał konsekracyi. Da- 
lej wywodzi genealogie Skrzetuskiego. Był 
on synem Jędrzeja sędziego Sandeckiego 
i Żukowskiej. Arcybiskup Szembek przed- 
stawił go Augustowi II na toż biskup- 
stwo. Na chrzcie otrzymał imię Krzy- 
sztof, uczył się w Akad. krakowskiej, po 
skończeniu nauk wstąpił do zakonu OO. 
Franciszkanów, wyświęciwszy się na księ- 
dza otrzymał imię Adryan. X. Waleryan 
Karwacki był jego nauczycielem nauk 
teologicznych. Potem wyjechał do Włoch, 
słuchał jeszcze nauk w Rzymie i tu otrzy- 
mał stopień doktora teologii. Powróciw- 
szy do kraju począł wykładać kursą filo- 
zoficzne w Nowym Korczynie, Piotrkowie, 
Lublinie, nakoniec w Krakowie wykładał 
nauki teologiczne. Obrany został naprzód 
definitorem prowincyi. potem prowincya- 
łem generalnym. Był gwardyanem w Kra- 
kowie i w Opolu. Jako gwardyan Opol- 
ski i Bytomski posłował do Cesarza Ka- 
rola. August II mianował go Biskupem in 
partibus. Dzików. — Ossol. — Zamojs. 

— Hostia infvlati honoris, in ara 
virtvtis, consecrata, & religiosissimo Ko- 
mini Illustrissimi Reverendissimi Do- 
mini D. Christophori Adriani a Roznow 
Skrzetuski, Dei et Apostolieaę Sedis 
gratia Episeopi Bacchoviensis; ipso 
auspicatissimo Eius conseerationis die 
iu vim filialis obseąuij festivique plau- 
sus, seraphico totius provinciae Polonae 
Voto: faventissime dicata ac tandem 
cum privilegio Praesuleae indulgentiae 
paternaeque benedictionis , Venerabun- 
do solennioris ritus Cultu, a Mysta sin- 
cerrimae clientelae Affectu : jugiter 
celebrata. Anno quo Sumq Mysta se 
Deo Patri in CruCis ara Xtq IesVs 
placita pro nobis obtulit Hostiam Iussu 
A. R. P. Ludovici Elbing S. T. _D. 
Ministri Provincialis et Comissarij Gnlis 
proae Polonae, Ord: min.: Conv.: S. 
Franeisci. Cracoviae, typis Joannis Do- 
mański S R. M. S. typographi. (1715). 
fol. k. 19. 

Rozpoczynają epigrammata na cześć Christ. 
Scretusciusa i Adriani Scretusciusa po- 
czem mowa cała prozą. 

Dzików. — Ossol. — Półkowe. 

— Kidvs Gentilitiae Alitis inter 
infvlatos Honores, Virtutibus, ac meri- 
tis, Illv8tris9imi ac Reverendissimi Do- 
mini D. Christophori Adriani De Roz- 
now Skrzetuski, Episeopi Baechoviensis, ELBING. ELBLĄG. 33 ex ordine Fratrum Minorum Sancti Fran- 
cisci Conventualium assumpti locatus. 
Et in die solemni Consecrationis eius- 
dem a Primo Seminario Conventus 
Cracovien : Eiusdem ordinis metro pane- 
gyrico concinnatus Anno Magna Dei 
quo ConseCit sibi deXtera NidVm in 
terris. Cum licentia. A. R. Patris Magistri 
Ludovici Elbing Ministri Provincialis 
& Comissarii Generalis. Cracoviae, ty- 
pis Francisci Cezary S. R. M. illustris- 
simi et rdissimi. Dni Episcopi Cracov. 
Ducis Severiae ac Scholarum Novodvor- 
scianarum. Chalcographi. (1720?). fol. 
k. 1. Ossol. 

— Relacya o wielkióy światnicy 
albo bazylice assyskiey, głowie y mat- 
ce całego braci mnieyszych zakonu, 
w któróy się konserwuie chwalebne, 
całe y nienaruszone w postaci żywego, 
stoiacego cudownie na nogach, ciało 
seraficznego oyca y patryarchy Fran- 
ciszka Ś. z dwudziestą ciał błogosławio- 
nych towarzyszów iego, y innych, 
z wielą znacznych świętych relikwii; 
przytym, O wielkim Portiuncula na- 
zwanym odpuście, y solennóy dnia 1. 
sierpnia do kośóiołś, P. M. anielskiey 
processyi, o generałach FF. min. conv. 
wszytkich, o męczennikach, biskupach 
y innych świątobliwością zaleconych 
franciszkanach Polakach. Z WW. S. 
teol: mag: Carosego y Petrellego, fran- 
ciszkanów prowincyii assyskiey, y in- 
nych godnych autorów polskich ze- 
brana. Wielmożnemu Jego Mości Panv 
Antoniemv z Gledzianowa Bełhackiemu 
Cześnikowi y pisarzowi grodzkiemu, 
krakowskiemu etc. na wiązanie ofiaro- 
wana y do druku podana w Krakowie 
roku 1727. W drukarni Jakuba Ma- 
ty aszkiewicza J. K. M. typogr. w 4ce, 
ark. nlb. a— b 2 i A — -Ww 4 *i Regestr 
kart 10. Omyłki 1 k. 

Na ark. G. jest o kanonizacyi S. Stanisława. 
Na ark. X. nagrobek Xcia Zyg. Kar. Ra- 
dziwiłła z r. 1638. Na ark. Ee 4 i Ff 
okólniki Mich. Wodzickiego z r. 1727. 
Od ark. Gy 2 o męczennikach franciszka- 
nach na Litwie (1332 r.), w Inflantach, 
we Lwowie, Zawichoście, Warszawie itd. 
Dalej od K — Kk 3 życia świątobliwych fran- 
ciszkanów i franciszkanek. Dzików. — Jagiell. — Kijowa. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

Elbing zob. Elbląg. 

Elbingensis Joannes ob. Elbląga (z) 
Jan. 

ELBIŃSKI Leonard, Bernardyn. Skarb 
ukryty Tekla Święta w dobrach JJ. 
WW. Kuczyńskich fundatorów klaszto- 
ru krześlińskiego WW. 00. Bernar- 
dynów prowincyi Małopolskiey w Wo- 
jewództwie Podlaskim ziemi drohickiey 
w szafunku nie tylko Bractwu w tym- 
że kościele Krześlińskim w r. 1782 
wznieconemu ale całemu światu dla 
zasług swych wielkich przed Bogiem 
doświadczona patronka, ktorey życie 
cuda i nabożeństwo do niey tu się za- 
wieraią. Warszawa 1784. w drukarni 
XX. Scholarum Piarum. w 8ce, ark. 
6'7 a i str. 73. 

Bentk. H. lit. II 586. 

— Tenże tytuł:... Edycya druga. 
Nakładem JW. Kuczyńskiego Chorą- 
żego Drohickiego. W Warszawie, dru- 
karni Scholarum Piarum 1797. w 8ce 
str. 159. 

Approbata jest z 18 lipca 1784. Mówi, że 
dzieło jest z trzech ksiąg nabożnych ze- 
brane. — Dedykacyą Kuczyńskim podpisał 
Bernardyn Prowinc. Małop. — Po dedy- 
kacyi idzie: Skarb dla małych dzieci, to 
jest Nauka chrześciańska (str. 8 — 15). 
Dalej : Żywot św. Tekli. Od str. 67—82 : 
Pieśni ku czci S. Tekli. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwows. 

ELBLĄGA (z) Jan (Elbingensis) 

Dominikan. Summa de tribus dietis, 

seu de tribus partibus poenitentiae. 

Z Chodykiewicza Kraszewski Okruszyny 

1856. I 210 str. — Barącz. Rys dziejów 

zak. . kaznodz. II. str. 173. 

Elbląg (Elbing). Elbing vom 14. 
24. Novembr. 1656. B. m. w 4ce, 
2 str. 

— Abdruck des Schreibens an den' 
Konig von Pohlen v. Brandenburg 
wegen Elbing. w 4ce, 2 karty. 

— Anzeige (E. Hoch-Edlen Raths 
der Konigl. Stadt Elbing, Obrigkeit- 
liche), dass die, unter dem Vorwande 
der Betorderung des Christenthums, 
angestellte Versaihlungen in Privat- 
Hausern, nicht sollen geduldet werden 
&&. Publiciret von denen Cantzeln in- u ELBLĄG. ELBLĄG. und bey der Stadt, Dom. I. p. Trin. 
d. 8. Junii 1749. B. m. dr. w 4ce, 2. k. 

Czartor. 

— Die Beantvortung des Elbingi- 
schen Pasąuils im J. 1656. w 4ce, k. 2. 

Przeciwko mowie Ostroroga do senatu gdań- 
skiego. 
Hoppe. Czartor. 

— Bericht (Kurtzer) warum Sr. 
Churf. Durchl. von Brandenburg Vol- 
ker Einnehmung der Stadt Elbing 
1698. nicht habe vermeiden konnen. 
1700. w 4ce, ark. C 4 . 

Toż zob. pod Bericht. 

— Kurtzer, doch umstandlicher 
und gewisser Bericht, auff was Weise 
die Stadt Elbing sich an Ihro Kónigl. 
Maytt. von Schweden ergeben. (Druk. 
w Rewlu?) 1703 (November). w 4ce, 
str. 4. 

— Capitulatio Inter Serenissimum 
Electorem Brandenburgicum, Et Civi- 
tatem Elbingensem. Anno MDCXCVIII. 
w 4ce, k. 4. Ossol. 

— Sr. Churf. Durchl. zu Branden- 
burg der Stadt Elbing gegebene Ca- 
pitulation, Samt dem an den Magi- 
strat desshalb abgelassenen Schreiben. 
Anno 1698. w 4ce ; k. 6. 

Od k. 5. idzie: Von Gottes Gnaden Frie- 
derich der dritte etc. z data Colln 7 / l7 Nov. 
1698. Punkta kapitulacyi podpisał Gene- 
ral Brand. Jagiell. — Ossol. 

— Charta des Elbingischen Gross 
und Klein Marienburgischen wie auch 
des Danziger Werders. By Petrus 
Schenk, in die warmoes Straadt tegen 
orer de Vissteeg in N. Vischers Atlas 
tot Amsterdam, folio. (Mappa, napis 
dołem). 

— Ultima et finalis demonstratio 
iuris Sacrae Regiae Majestatis Borus- 
siae, sicut quasvis alias merces, ita 
etiam sal Halense per Elbingam et la- 
cum Drausen, in usum Et Comodum 
sibi subditorum liberę transvehendi An- 
no 1725. w 4ce, str. 56. Ossol. 

— Plenum Dominium pascuorum 
FMeischerweyde dictorum, in territorio 
elbingensi, et quidem sub praefectura 
Land rich teram pt sitorum, Civitati el- 
bigensi competens, contra in justam 
contubernii lanionum ejusdem civitatis praetensionem vindicatum. B. m. dr. 
(1719). w 4ce, str. 24 oraz mapa rę- 
cznej roboty. Jagiell. 

— Brevis ac succincta expositio 
rationum, quibus evincitur Sacrae Keg. 
Maj. Borussiae transvectionem salis 
Hallensis per Elbingam et lacum Drau- 
sen, in usum sibi subditorum, nullo 
piane iure denegari posse. 1723. (Da- 
tow. 23 Aug.). w 4ce, str. 16. 

— Extrait du Billet francois im- 
primó en Hollande 25. Nov. 1698. 
w 4ce, 2 karty. 

Dotyczy spraw elblagskich. 

— Formular des Gebets, welches 
Elbing Anno 1655. den 25. Junii am 
offentlichen Buss-Fast - und Beth-Tage 
in den christlichen Versamblungen zu- 
gebrauchen. B. m. dr. w 4ce, 4 k. nlb. 

Czator. 

— Elbingsche Geschichte, welche 
zu gleicher Zeit der Danziger Belage- 
rung 1734 merkwiirdiges sich zugetra- 
gen. Cóln bei Hans Merrian. 1738. 
w 4ce. 

— Grundriss der Stadt Elbing 
vom Carl den XII. Kónig in Schwe- 
den 1704 in Besitz genommen. (Plan). 

— Huldigungsfeyerlichkeiten der 
Stadt Elbing, welche sowohl der pflicht- 
massigen Eidesleistung wegeu, ais auch 
zu gebuhrenden Empfang und Auf- 
nahme des von ihro jetztregierenden 
Kóniglichen Majestat in Polen unsers 
allergnadigsten Koniges und Herrn 
Herm Stanislai August hochverordne- 
ten Herrn Legaten Herrn Anton Ca- 
simir Ostrowski Bischofs von Vladislav 
und Pommerellen &c. erlauchten Ex- 
cellenz den 11. und 12-ten Junii 1765 
angestellet worden. Elbing, gedruckt 
und bekommen bey I. G. Nohrmann 
W 4ce, str. 8. Czartor. 

— Informatio brevis, cur serenis- 
simi electoris Brandenburgici, militis 
intromissionem, civitas Elblingensis anno 
1698. evitare non potuerit. B. m. dr. 
1700. fol. 8. k. nlb. Czartor. 

— Toż:... a. M.DC.XCVIII (1698). 
evitare non potuerit. Bez m. dr. i r. 
W 4ce, k. nlb. 12. Krasińs. — Ossol. ELBLĄG. ELBLĄG. 35 — Kirchen - Verordming (E. Raths 
der Stadt Elbing revidirte) auff dem 
Lande. Elbing, gedruckt bey Christian 
Caspar Preussen (1734). w 4ce, 8 
k. nlb. Czartor. 

— Reprezentacya Prawa Jasnego 
y Rzetelnego za którego Powodem go 
dzi się Naiasnieyszemu Elektorowi J. 
Mści Brandeburskiemu Possessya Za- 
stawy Jemu Przymierzem Wiecznym 
y wiarą poprzysiężona Na Mieście El- 
blągu ustano wioney po czterdziestu Le- 
tniey, y nad to, mianey cierpliwości 
obiąć. MDCXCVIII w 4ce, k. nlb. 30. 

Ossol. 

— Schreiben an Sr. Churfl. Durchl. 
zu Brandenburg von der Stadt Elbing 
nebst HOchstgedachter Seiner Chur- 
fiirstl. Durchl. Antwort drauff. (1698). 
w 4ce, 1 ark. Ossol. 

— Tractaet ofte Elucidatien op den 
voet van 't Elbingsche Tractaet... tus- 
schen den Koningh van Sweden ende 
de... Staten Gener:... Gesloten fElse- 
neur den 9 Dec. 1659... Anno 1660. 
B. m. w 4ce, 12 str. 

Bibl. kiól. w Sztokhol. 

— Tractatus retraditae Elbingae. Bez 
roku i miejsca druku. (Bez osobn. ty- 
tułu), w 4ce, kart 8 nlb. 

Jestto traktat zawarty w Warszawie d. 12. 
Grudnia 1699. r. między Augustem II. a 
Fryderykiem III., ratyfikowany w Dre- 
źnie d. 9. Stycznia 1700. r. przez Augu- 
sta II. — Podpisany przez sekretarza Venc. 
Franc. Trzciński Pincerna. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— Warsz. Uniwers. 

— Elbings Treulosigkeit. 1659. w 
4ce. 

— Verhael (Waerachtigh) Hoe het 
tegenwoordigh met de gereformeerden 
Gelegen is binnen Elbingen Endę hoe 
het met de Executie vande Gerefor- 
meerden aldaer geschapen is. M.DC.LIX 
(1659). w 4ce, 4 str. (mylnie ozna- 
czono 5). 

— Verordnung (E. Raths der Stadt 
Elbing), wie es ins kunftige mit dem 
Gottesdienst auff dem Lande soli ge- 
halten werden. Elbing, gedruckt bey 
Samuel Preussen. (1717). fol. 4 k nlb. 

Czartor. — Vorstellung des klaren Rechtens, 
krafft dessen Sr. Churfih\stl. Durchl. in 
Brandenburg befugtseynddie Possession 
der Stadt Elbing, ais eines Derselben 
durch ein ewiges Buedniss und be- 
schvehrene Verheissung constituirten 
Unterpfandes nach mehr ais 40 jahriger 
Geduld und nachsehen endlich zu er- 
greiffen 1698. w 4ce, ark. F 2 . 

Ossol. 

— Grundliche Vorstellung.... in 
Mon. Nov. 1698. w 4ce, ark. H 4 

Są trzy edycye z tych dwie z dopisem: Ge- 
druckt im November. Ossol. 

— ob. Acclamationes musarum el- 
bingensium (b. r.) — Acte (1767). — 
Akt akcessyi do konfeder. (1767) — 
Antwort (1656) - August II. (1698) 

— Beantwortung der Reichsrathe (1656) 

— Bericht (1700, 1659) — Briefie 
(1699) — Capitulation (1698) — Con- 
stitutiones (Karnkowski 1569) — Co- 
pia (1601) — Deductio (ulterior 1724) 

— Demonstratio (1723) — Dohm 
1784) — Duncker D. (1723—25) — 
Epistoła (1735) — Ehrestern W. (1657) 

— Falck Ch. (1565) — Fiedler Fel. — 
Foeturae (1541) — Friedewald M. 
(1560) - Geschichte (1738) — Gna- 
pheus G. H. (1541) — Grundriss — 
Hurtwich Abrah. (1722) — Hochstetter 
F. L. (res. 1699) — Hoffmann J. D. 
(ager 1763) — Informatio (1698) — 
Karnkowski Stanisław (1569, 1574) 

— Lange Joan. (1749) — Mencelius 
H. (1558) — Michael D. (Homagium 
1670) — Nachricht (1734) — Nagel J. 
(typographia 1698) — Olaus. — Ostro- 
róg N. (1655) — Pastorius J. (gymnas. 
1651) — ReichsRath (1656) — Re- 
prezentacya (1698)— Schreiben (1784) 

— Schulz Mikołaj (Apologia 1593) — 
Seyler Georg. Daniel (De Elbingensium 
clarorum memoria 1740. Actus. Bi- 
bliotheca 1736) — Szczuka St. (ma- 
gistratus 1700) — Theatrum (1650) 

— Tolckemit Alex. Mikoł. (Gedacht- 
niss 1753) — Toonsel (1682) — Tra- 
ctaet (1656) — Tractatus retraditae 
(1699) — Treulosigkeit (1659) — Tur- 
nowski Jan (Krześcians. Constitucie 
1614. Pewna sprawa 1616) — Woj- 36 ELCHANON. ELECTIO. da B. (gaudium 1634) — Verhael 
(1659) — Vircho Dan. (die Teich 
Rechte 1764) — VorstelluDg des klah- 
ren und liquiden Rechters (1698) — 
Zakrzewski Seb. (pruskich 1627) — 
Załuski Andreas Chrys. (Senno 1700) 
— Zamelius Fr. (Drusidi 1636) — 
Zehenden Preuss. (Lehrer 1740). 

Elchanon Pauli von Prag, der bey 
den Juden ist ein weit beriihmter 
Rabbi gewesen und wunderlich zu der 
Erkenntniss des Herrn Christi gekom- 
men, getauft worden in Landt zu Po- 
len in der Stadt Chełm. Wien, 1581. 

ELEI (D') Horacy Hr. Panegirico in 
lode delia sacra Real' Maesta di Maria 
Casimira, regina di Polonia. Roma 1699. 
fol. str. 11. 

Elearzy Polscy ob. Dembołęcki Woj- 
ciech (1623). 

Electa ob. Augustyn Św. (Czarto- 
ryski K. FI. Opera 1688). 

Electiey Przyszłey Warszawskiey 
przestroga Szlachcica Koronnego. Luca- 
nus. Quis furor, o Ciues, quae tanta 
licentia ferri: Gentibus inuisis proprium 
prebere cruorem ? Na cóż tak o Polacy 
broń svą ros puszczacie: Iż Pohańcom 
na, swa krew wrota otwarzacie. Psalm 
140. Cum hominibus operantibus ini- 
quitatem et non comunicabo cum electis 
eorum. 1587. Bez m. dr. 

Mac. Pism. pol. III. 34 str. Ossol. 

(Electio) De polonica electione, in 
comitijs VVarsauiensibus, anni 1587. 
acta: & quae secuta sunt vsq; ad co- 
ronationem Sigismvndi III. Die 27 De- 
cembris Gregoriani, quae ipsis fuit dies 
Joaunis Euangelistae, in ferijs natalitijs: 
nobis veró, 17. Decembris Dominica III. 
Aduentus, solenni morę & modo, Cra- 
couiae, peractam. Anno i I0I0XIIC. 
(1588). w 4ce, k. 8. 

Dwa sa odbicia. Jednego tytuł w sześciu 

wierszach zawarty. 
Wierzbowski III N. 2828. II 1679. 
Akad. — Czarnec. — Czartor. — Bibl. król. — 
Drezdens. — Dziedusz. — Dzików. — Ja- 
giell. — Komikc. — Krasiń. — Ossol. — 
Pawlik. — Przezdz. 
TOŻ:... Sigiamundi III. et captum 
Maximilianum. Accessit De forma Regni 
et Regibus Poloniae, ind. breuis. Anno CI0I0XIIC. (1598). B. m. i dr., w 4ce, 
k. ni. 12 i tabella geneal. rodu Jagel- 
lonów. 

Na odwr. tyt. 14 wierszy Zać. z podpisem: 

Jo. Pe. Ge. 
Wierzbow. III N. 2830. 
Branic. — Czartor. — Bibl. król. w Dre- 
źnie. — Krasiń. — Ossol. 
Toż:... Sigismundi III. et captum 
Maximilianum. Accessit De forma Regni 
et Regibus Poloniae ind. breuis. Anno 
CIOLOXIIC. w 4ce, kart 11 nlb. 
Wierzbow. III N. 2829. 
Czartor. — Bibl. król. — Drezdeń. — Krasiń. — 

Toruń. 
Toż, tenże tytuł:... et Regibus Polo- 
niae ind, breuis lam tertio recognita. 
Anno CI0I0XIIC. w 4ce, kart 12. 
Wierzbow. III N. 2831. 
Bibl. król. w Dreźnie. — Bibl. Peszień. 

— De prospera Electione Regis Po- 
loniae inter Varsaviam et villam Wola 
anno Domini MDCCXXXIII. peracta 
Equitis Poloni ad amicum confidentem 
epistoła. Bez wyr. m. dr. i r., (1733). 
w 4ce, k. 18 nlb. 

Na korzyść Stan. Leszczyńskiego. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. — Krasiń. — 
Ossol. — Zieliński. 

— ob. Brunus (De elig. rege oratio 
1587) — Braun D. (regum polon. 1722 
de elect. 1755) — Campus electoralis 
(1697) — Ciekliński D. (de eligendo 
Rege 1633) — Ciesielski A. (ad equi- 
tes 1572i — Dyaryusz (1733) — Epi- 
stoła (1733) — Fides (1733) - For- 
bess (Oratio 1674). — Gauch J. (Dis- 
putatio 1660) — Jasiński Kam. (prae- 
latae 1641) — Karnkowski Stanisław 
(De modo et ordine 1750. De ratione 
1592)— KościelskiL. (de felici 1577) 
— - Labores electorii sive solemnia (1658) 
— Modus. (1574) — Oratio (1875) — 
Oratio ab archiepiscopo (1669) — Ora- 
tiones nuntii pro electione (1674) — 
Ordinum Regni epistolae (1587) — 
Pascius N. (Augusti II 1697) — Pa- 
włoski Dan. (status 1711) — Philippi 
H. (1587) — Poloniae propos, in se- 
natu (1661) — Prtorski Stanisław (Re- 
sponsum 1674) — Reflexio ab equite 
(1674) — Riccius Christ. (Problema 
regium 1636) — Sententia (Reg. pol.) — 
Yeredarius (Liberas nova et vetera ELECTION. ELEGIA. 37 elect. abbatum (1755) — Witwicki St. 
(Joann. III 1676) — Zawadzki Kaź. 
(Gloria Michaelis 1670). 

Election (L') de Monseigneur le duc 
d'Anjou en Roy de Poloigne. Lyon, 
Benoist Rigaud. w 4ce. Czartor. 

Election ob. Beschreibung einer 
Konigs Wahl — Bizardiere M. D. 
(Histor. der Wahltage 1733, Staats- 
mann 1698, Histor. des dietes 1697) — 
Bericht dessen was in konigl. Wahl. 
(1697) - Blinetis (Pohln. Wahl Schoppen 
1698) — Erzablung dessen was sich 
bey Wahlen — Esiouissance des fran- 
cois (1573) — Expose (1733) — For- 
mey Jan (du Roy 1732) — Interre- 
gnum — Joachim J. F. (Histor. Ab- 
handlung (1764) — Leucht Chr. (im- 
periorum successio 1700) — Montluc 
Joan (1573) — Paralelle (deux) — 
Potocki Teodor — Pyrrhys de Varille 
(Lettre 1764) — Recueil des traitez — 
Relation — Replique (deux 1733) — 
Reszka Stan. (1574) — Sanguszko Jan 
(Second Lettre 1764) — Sententia — 
Staatsmann (du Poln. 1698) — Val 
du Victor (Congregation 1573). 

Electiones abbatum Poloniae ob. 
Borzkiewicz Filip (Nova liberas 1728). 

(Elector). De Serenissimi et Celsis- 
simi Electoris Brandeburgici in Prus- 
sia, Jul. Clim. Montium Ducis etc. In- 
gressu Varsaviensi et solennitate reno 
vati feudi Prussiaci. Regiomonti. 

— Ob. Berne Gerard Joseph — 
Brandenburg — Copia (1733) — Cru- 
sius J. — Expositiones (1658) — In- 
formatio brevis (Elbing 1698) — Ol- 
szowski Andr. (1658) — Praecustoditio 
procancellarii — Weiss Sig. (Electorum 
in Ecclesia 1653). 

Electricitas ob. Graenzenstein An- 
ton (1779). 

Electrix fluis ob. Graenzenstein An- 
toni (1779). 

Elefantyna księżna ob. Drużbacka 
Elżbieta (1769). 

Eiegantiae ob. Datus A. (minores 
1534) — Florianus ab Ascensione 
(liber) — Manutius A. (1598). 

Eiegantiarum praecepta ob. Fran- conius Math. (1534) — Pallavicinus 
(poema 1528). — Rhenius J. (sermones 
1676) — Sadoletus (orationes 1561). 
Elegia de virgine in coelum assum- 
pta. fol. str. 3. 

Ob. Bialobrzeski Marc. (Censura de raptu 
1577) — Hypperaspistes de raptu — Praw- 
dzicki Teof. — Kefutatio (1577). 

Branic. 

— de causis quibusdam mortis 
morborum et aliarum calamitatum in 
genere humano etc. I. Corinth: 15. Per 
hominem mors, et per hominera resu- 
rectio mortuorum. Quem admodum enim 
per Adam omnes morimur, ita per Chri- 
stum omnes verificabuntur. Impres- 
sum a Nato Christi Anno 1606. w 4ce, 
kart 3. Ossol. 

— De Pace. Ex Carmine Germanico, 
quod CalendisMaji Anno MDCCXCVII. 
Leopolim personuit, Latina facta. w 4ce ; 
k. 1. Ossol. 

— ob. Abramowicz A. (funebr. 
Pudłowski 1617) — Amicinus Stan. 
(in elect. Henr. Wales. 1574) — An- 
toninus J. (in mortem Erasmi Roter. 
1536) — Backer J. (ad Polon, regem 
1683 ; pro... victoria in Turc. 1684) — 
Baranowski M. (na śm. Opalińskiego 
1624) — Berghe M. G. (Vlad. princ. 
1621) — Brzeski X. A. (śmierć Ga- 
wrońskiego 1618) — Cureus Achacy 
(ad J. Uchański 1559, duae 1569, de 
passione 1569, in obitum Huffneri 1570) 
— Daniecki J. (śmierć* Joach. Lubo- 
mirskiego 1610) — Dantiscus (amato- 
ris 1519) — Drosch Wolfg. (b. r. mię- 
dzy 1534 a 38) - Eckius Val. (in 
laudem Beroaidi 1512) — Fabricius 
Firn. (in natalem Christi 1 598) — Fir- 
lej J. (de resurrectione 1570) — Fran- 
conius Matth. (in Luther. 1529) — 
Freymuth (super J. Stiiven 1657) — 
Gablerus Wawrz. (epidictiea 1653) — 
Golitz Seb. (in natalem Christi 1562) — 
Goritius (in laud. heroum Camene- 
ciorum) — Gradowski Marc. (do re- 
surr. Domini 1560/61) — Holtorpius 
B. (de obitu St. Rapagelani 1545) — 
Horn C. (in ser. pr. Sigismund. 1640) — 
Hoschiua Sid. X. (de Christo 1699) — 
Hubner G. (ad Paulum .... de obitu 38 ELEGIA. ELEKCYA. H. G. 1618) — Jarosławicki M. (pe- 
stiferae lutheranae sectae) — Inno 
centius XI (post transmissum a Joan- 
nę III vexillum 1683) — Izdebski 
Andr. (1745) — Knobelsdorf (de bello 
turcico) — Kochanowski J. (Elegiarum 
1. IV. 1584, libri III 1612) — Kra- 
sicki Ign. (nomine Masov. S. J.) — 
Krieg J. (in coronat. Joan. III. 1676) — 
Kucharski A. S. (na śmierć Doroty 
Dembińskiej 1651) — Langus (de se 
ipso 1546) — Lidicius J. (Gothardi 
in Livonia 1564) — Logus G. Silesius 
(et epigrammata 1529) — Lubomirski 
Stan. Herakl. — Młodziejowski And. 
(Nomine Masovit. S. J.) — Molier H. 
(ad N. Riehavium 1553) — Montanus 
G. (de victoria Vladislai 1621) — Mun- 
cez And. (liber 1550) — Myon Seb. 
(de bono 1549) — Nesselmann Sig. 
(in natalem Christi 1613) — Pistorius 
Joan. (in diem ascen. J. Chr. 1 555) — 
Podoski Gabr. (Nomine Masovit. Soc. 
J.) — Pudłowski M. (in mortem J. 
Tarnów. 1561) — Rakwic J. (in exe- 
quiis Alb. Radziwiłł 1594) — Riccius 
J. (1598) — Ruelius J. L. (cum votis 
1658) — Samboritatus G. (et epigr. 
1567, Moscorum strax, Barzaei bene- 
fic.) — Schober Huldr. (J. Stroband 
1585, 1586) — Schreck Val. (ad Pla- 
cotomum 1568) — Schroeterus (liber). 
— Śmieszkowie Laur. (in funere Seb. 
Siradii 1617) — Struthius (ad. J. La- 
talski 1530) — Suerin J. (et eidyllion 
1563) — Szembek Chr. (nomine Ma- 
sow. Soc. J.) — Szeszkowski A. S. 
(divi Joannis 1645) — Szymonowicz 
Szym. (1613, na pogrz. Sieniawskiej 
1617) — Szyszkowski Józef (in varia 
materia 1744) — Tectander Jos. (Zim- 
mermann) (de peregrinationibus suis 
1542) — Thiczensis Georg, (ad divum 
Nicolaum 1534) — Tricesius And. (in 
mortem Sig. I. 1548) — Uncius Leon 
(de morte Christi 1584) — Unctorius 
Mac. (de resurrect. J. Chr. 1561) — 
Vadianus Joach. (de Sigism. I. 1519, 
1525) - Weberski O. T. (libri duo 
1635) — Weller Mik. (de causis mor- 
borum 1606) — Wernherus G. (lib. unus 1523) — Victorius Ad. (in nativ. 
Chr. 1614) — Wingler (in nat. J. Chr. 
1553)— Wisotzki Sam. (Sigfr. a Pro- 
mnitz (1649) — Wolf (in obituni N. 
Czerny 1581) — Wrandt Mich. (in 
obitum P. Tomicii 1535) — Wrantius 
And. Dalmata (Tomicki i Krzycki 
1537) — Zamelius Gotolr. (ad Jac. 
Gerhardi 1648). 

Elegie d'une filie sur la mort de sa 
merę, traduite du franeois en polonais 
par I. H. w 8ce, k. 1. 

Po polska i po francusku. Ossol. 

Elekcya Króla Krzesciańska. W Kra- 
kowie, Łazarz Andrysowic Drukował. 
Roku M.D.LXXIII (1573). w 4ce, k. 
nlb. 44. 

Wierzbow. III. N. 257. 

Kórnik. — Ossol. 

— Urzędników Mieyskich Cyrkułu 
M. Warszawy i desideria na Seym. 
1792. (Bez tytułu), w 4ce, str. 11. 

Warsz. Uniw. 

— Ob. Akt (1764) — Bernard 
z Krakowa (po Zyg. Aug.) — Bezkróle- 
wiach (O) w Polsce ( 1 790) — Bukar Adam 
(1788) — Dziębiński Lud. — Eques — 
Górnicki Łukasz (Rozmowa 1616) — 
Jezierski (1790) — Karpiński Franc. — 
Keyserling Hermann Karol (1764) — 
Konstytucye (1733) — Kopia (1697 
responsu 1780) — Krakowa (z) Ber- 
nat (1596) — L. W. O. S. S. (Do) — 
Leszczyński Stanisław — Ludwik XIV 
(1697) — Memory ał (1764) — Mont- 
luc Jan (1573) — Motiva (1733) - 
Naprawa rzeczypospolitej (1573) — 
Niemcewicz Jul. (Głos 1790) — Ob- 
wieszczenie do poparcia (1697) — 0- 
znajmienie elekcyi (Aug. II 1697) — 
Pióro (1697) — Podrzutek (1764) — 
Polepszenie (1788) — Porządek (1632. 
1648. 1669. 1674) — Poselstwo (1587) 

— Powalski Franciszek Lewalt (1669) 

— Pożytki — Propozycye (1697) — 
Przestroga przyszłej Warsz. (1587) — 
Publiczność — Pułaski F. (annotacya 
Sejmów 1740) — Radzewski Franc. 
(królów 1743) — Relacya (1704) — 
Relatyński Joz. (Obserwacye 1743) — 
Remonstracya (króla 1733) — Respons 
(pseudo) — Reszta (pseudo) — Roz- ELEKTOR. ELEMENTA. 39 sadek (Warszawska 1573) ob. Soli- 
kowski — Rozwagi o królach polskich 
(1790) porów. Jezierski — Sapieha 
J. Fr. (Obserwacye 1743) — Soli ko w- 
ski Jan Dymitr (Rozsadek 1573) — 
Stanów królestwa polskiego i niektó- 
rych (1587) — Temberski Stanisław 
(Kazanie 1669) — Uniwersał powołu- 
jący (1587. 1697) — Uwagi dla utrzy- 
mania wolnej elekcyi (1789) — We- 
reszczyński Józef (Napominanie 1587) 

— Wiadomość interregna (1736) — 
Wołczkiewicz Olizar L. (Do publiczno- 
ści) — Załuski Andrzej Chrys. (Mowa 
1697) — Zdanie (patryoty 1733). 

ELEKTOR Heydelberski. Propozy- 

cya do najaśniejszey y niezwycięźoney 
Rzeczy pospolite y polskióy od najaśniey- 
szego xiąźęcia Imoci elektora heydelber- 
skiego za najaśn. xiążęciem Imoscią 
Neyburskim , Karolem bratem swoim 
uczyniona, w 4ce, str. 8. 

Branic. — Ossol. 

Elektor brandeburski ob. Reprezen- 
tacya (1698) — Responsum (1675). 

Elektor Saski ob. Dyskurs. 

Elektryczność ob. Beccaria Jan 
(1786) — Łapicki Stefan (Wykład 
własności) — Scheidt Franciszek (1786) 

— Trzciński Andrzej (Dyssertacya 
1787). 

Elementa grammaticae graecae sep 
tern tabulis comprehensa. (Tytuł lej 
tablicy.) Literarum graecarum figura, 
nomen, potestas, nec non earum, in se- 
lectis ąuibusdam vocabulis, combinatio. 
(Tablica 7ma:). Prima verborum grae- 
corum conjugatio. Cracoviae. Typ. Prin- 
cipis Regni Scholae. B. w. r. (około 1790). 
fol., tablic 7. drukowanych po 1 stronie. 

Układał zapewne Idatty lub Jacenty Przy- 
bylski w Krakowie. Jagiell. 

— linguae latinae, legere et scri- 
bere incipientibus facili modo ad dis- 
cendum proposita. Varsaviae 1790. 
w 8ce. 

Jocher 677. 

— puerilis institutionis. Ex Typo- 
grapbia Novogrodecii Severiensis 1676. 
w 8ce, k. 28. 

Bibl. Druk. Synod, w Moskwie. — puerilis institutionis. Cracoviae 
(Alb. Górecki) 1692. 

Bibl. Druk. Synod, w Moskwie. 

— puerilis institutionis. Posnaniae, 
typ. Coli. S. J. (około 1739). w 8ce. 

Cena 5 groszy. 

— puerilis institutionis reformata 
piisque orationibus ac doctrina Christiana 
aucta. Posnaniae typis Collegii Soc 
Jesu. 1765. w 8ce. 

— puerilis institutionis, pluribus in 
locis reformata piisque orationibus, ac 
doctrina Christiana recenter aucta et 
reimpressa. Anno Domini 1793. Cra- 
coviae, typis Dziedzicka et successorum. 
w 8ce, ark. nlb. E 8 . 

Po abecadle idą modlitwy po polsku i po 
łacinie. — Modus ministrandi. — Msza 
święta. — Hymnus SS. Ambrosii et Aug. — 
Modlitwy po polsku i po łacinie. — Li- 
tanie. — Od karty D : słowniczek polsko- 
Zaciński. — Od k. E 2 : Colloąuia obvia. — 
Proverbia do dyskursów (po pols. i łac.) — 
Rozmowa między nauczycielem i uczniem. 
— Powieści. — Liczby. — Kolęda. — 
Roszczką Duch Święty. Jagiell. 

— Tenże tytuł: et reimpressa anno 
Domini 1798. Cracoviae typis Joannis 
May. w 8ce, kart nlb. 40 (ark. E 8 ). 

Na kar. B 3 : Hymnus de B. V. Maria. Na 
C g . Modus ministrandi. Na k. D: Litaniae 
ad B. V. M. Na D 2 : Nauka duchowna. 
Na D 6 : Wokabuły Elementarza Donata 
i Gramatyk. Na E 7 : Colloquia. Na E 8 koń- 
czą Proverbia uczniom do dyskursów słu- 
żące i Notae aritmeticae. Jagiell. 

— Tenże tytuł: Cracoviae. typis 
Joanni May. B. w. r. (druk z końca 
18 w.), w 8ce, ark. nlb. D 8 . 

Po polsku i po łacinie. Kończy Kolęda; 
Roszczką duch święty. Wokabuły idą od 
C 8 . W tej edycyi opuszczono rozmowę 
z nauczycielem i powieści. Jagiell. 

— seu prima puerorum scientiae 
fundamenta to iest Elementarz dla dzieci 
płci męskiey ułożony. Roku Pańskiego 
1791. w Łowiczu w drukarni JO. Xcia 
Imci Prymasa Arcybiskupa Gnieźnień- 
skiego. W 8ce, str. D 4 . Kórnik. 

— ob. Bruschius C. (introductor. 
1557) — Cicero (seu loci 1609) — 
Donatus A. (cum trąd. polon. 1583) — 
Drasko A. (quaestio 1626) — Euclides 
(geomet. 1564) — Fasciszewski S. L. 
(ąuatuor 1636) — Molier H. (religionis 
1554) — Mościcki M. (logices 1625. 40 ELEMENTARZ. ELEMENTARZ. 1650. ad confessiones. 1603. 1610. 
1618) — Nowenianus P. (hebr. 1530). 
— Weller J. (ling. graec. 1638) — 
Źdżański (architektury 1749). 

Elementarz. Poznań, druk Akademii. 
1745. 

Za 5. ark. zapiać, drak 22 zlot. 

— ...[bez tytułu]. (Na końcu:) W Gdań- 
sku w drukarni Jana Frider. Bartelsa. 
B. w. r. (między 1766—1770). w 8ce, 
kart 8 na karton nalepionych. 

— [polski z rycinami]. (Bez k. tyt. 
Zaczyna się od A. B. C.) (Na końcu:) 
W Brzegu drukowano. Bez wyr. roku. 
w 8ce, kart 8. 

Prawdopodobnie druk z końca 18 wieku. 
Obejmuje Modlitwę Pańską, Sakramenta, 
Magnificat, Litanię o P. Maryi. Na ostat. 
str. kolorowany kogut pieje do książki, 
a przy nim dwa koguciki i kosz z jajami. 

Jagieł. 

— białogłowski albo informacya dla 
uczących się czytać katechizmu z mo- 
dlitwami dla dzieci pici niewieściey. 
Roku pańskiego 1789. w Łowiczu 
w Drukami J. O. Xcia Prymasa Ar- 
cy-Biskupa Gnieźnieńskiego. 

Warsz. Uniw. 

— chłopięcy. Poznań druk Akade- 
mii, ark. 9 l / 2 - 

Druk zapłać. 42 złot. 

— dziecinnego ćwiczenia, odnowio- 
ny r. 1795. w Berdyczowie, w 8ce, 
kart 34 nlb. (Tytuł z rycina). 

Krasińs. 

— (Nowy) duohowny dziennego 
ćwiczenia z przydatkiem nabożeństwa... 
oraz z Wykładem Mszy S. i katechi- 
zmem wraz nowemi wokabułami przy- 
ozdobiony. W Krakowie w drukarni 
Akademickiej R. P. 1763. w 8ce. (Tytuł 
w obwódkach). 

Polskie wyrazy drukowane gotyką. 

Bibl. Konopki w Mogilanach. 

— dla małych dziatek nowym spo- 
sobem użytecznym osobliwie dla szkół 
parafialnych ułożony. Za dozwoleniem 
zwierzchności roku 1791. Przybliżcie 
się ku mnie ludzie nieumieiętni, a zgro- 
madźcie się do domu nauki, Przeczże 
się ieszcze ociągacie? Eccles. 51. v. 31 
et 32. W Wilnie w drukarni J. K. Mci 
Akademickiey. w 8ce, 23 k. nlb. (brak 
końca. Mieści : Rozdział I O literach. R. IT O mo- 
dlitwie. R. III O rzeczach do wiary i oby- 
czajów. R. IV O gospodarstwie wiejskiem 
(jarzyna, bydło, pasieka, cbmiel, tabaka). 
R. V. O lekarstwach (hygiena). Jagiell. 

— Ekonomiczny dla płci oboiey oso- 
bliwie wieyskiey uczący czytać, gospo- 
darować y przez domowe lekarstwa 
ratować w chorobach ludzi, bydło itd. 
w Łowiczu. 

Gaz. War. 1780. 

— nowy w języku łacińskim, pol- 
skim y niemieckim. 1772. 

Katal. Ign. Grebla. Krak. 1775. 

— łaciński i polski. W Wilnie 
1773. w 8ce. 

Cena */, złotego. 

Kat Bibl. Sułkowskiego. 

— do nauczenia się Abecadła, syla- 
bizowania i czytania, ku wygodzie Szkół 
parafialnych sporządzony. W Warsza- 
wie w Drukarni JKMci 1780. w 8ce, 
str. 48. 12. 26. i 81. 

Warszaw. Uniw. 

— Toż, tenże tytuł. W Warszawie 
w drukarni XX. Missyonarzów, roku 
Pańskiego 1782. w 8ce, str. 47. 

Nadmieniono tu. że prócz tego wydano Naukę 
katechizmu małego i drugą książkę : Nau- 
kę Chrześciańską. Od str. 41. idzie rzecz 
o pisaniu. Jagiell. 

— Tenże tytuł: sporządzony w War- 
szawie Roku 1780. W Wilnie, w dru- 
karni L XX. Piarów Roku 1798. w 8ce. 

— z obrazkami dla dzieci, po pol- 
sku po niemiecku y po francusku 
w Lwowie 1793. kosztem y nakładem 
Karola Bogusława Pfaffa. w 8ce, 118. 
str. (Tytuł w trzech językach). 

— Toż po polsku, po francuzku 
y po niemiecku. Edycya nowa popra- 
wiona. W Lwowie 1799, kosztem y na- 
kładem Karola Bogusława Pfafta. w 8ce, 
k. 8, str. 136. z 8 rycin. 

W tytule kolorowana rycina nauczyciel 
z uczniami. Poczem ośm rycin kolorowa- 
nych, na każdej sześć przedmiotów. Od 
str. 33. Tablica rachunku Pythagoresa, 
str. 52. powieści krótkie, str. 1U1. opisa- 
nie zwierząt, str. 133. powieści dowcipne. 

Jagiell. 

— albo początek nauki dla Dziatek 
Chrześcijańskich sporządzony gdzie 
iest katechizm mnieyszy i modlitewki 
z piosnkami, małym Dziatkom potrze- ELEMENTARZ. ELEONORA. 41 bne. W Królewcu w Drukarni Polskiey. 
Drukował Jan Dawid Zancker. 1710. 
W 8ce. Warsz. Uniw. 

— polski , niemiecki i francuzki, 
z figurami illuminowanemi. w 8ce wię- 
kszej. 

Katal. Gr5lla z r. 1795. 

— ku pożytkowi szkół w cesarsko- 
królewskich dziedzicznych państwach. 
Lwów. Nakładem szkół normalnych 
1775. w drukarni Antoniego Pillera. 
w 8ce, str. 44, (z 1 rycina w tytule). 

Era8ińs. 

— ku pożytkowi szkół narodowych 
w Cesarsko K. dziedzicznych państwach 
w Lwowie 1785. w 8ce. 

— Toż:... Lwów 1794. w 8ce. 

— ku pożytkowi młodzieży w Szko- 
łach I. I. X. X. Congregationis S. S. 
Redemptoris w Warszawie 1795. w 8ce, 
str. 48. 

Uniw. lwów. — Warsz. Uniw. 

— dla szkół parafialnych narodo- 
wych , zawierający I Naukę pisania 
i czytania. II Katechizm. III Naukę 
obyczajową. IV Naukę rachunków. 
Pierwszy raz wydany w Krakowie 1 785 
w drukarni Szkoły Główney kor. w 8ce, 
48 i 125 stron. 

Na odwr. str. tytułu approbacya przez to- 
warzystwo do ksiąg elementarnych. 

Bielski Sz. Vita str. 141. mówiąc o dziełach 
On. Kopczyńskiego, pisze: VII Principia 
scribendi et legendi vulgo Elementarium 
in 8. Vars. 1784. Examini puerorum ex 
novo hoc libello discentium adfuit Primas 
regni Poniatowski die 19. Julii 1784, post- 
ridie vero Rex ipse in Łazienki selectos 
quindecim pueros, quae didicerunt refe- 
rentes, et ad interrogata scite respondentes, 
per duas horas laetus auscultavit. 

Część III Naukę obyczajową pisa! G. Pira- 
mowicz. 

Katal. Pijars. str. 446. 

Akad. — Jagiell. — Kijows. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... drugi raz wydany w Kra- 
kowie 1792. w 8ce, str. 172. 

— czyli sposób uczenia się po Ros- 
syysku. Warszawa 1795. 

— dla uczenia młodzieży czytać po 
rossyisku i po polsku. Bukwar dlia 
obuczenija j unoszę ws twa czteniju po 
rossijski i po polski. W Berdyczewie 
w typografii Ocow Karmelitów Bosych 
1797. w 8ce. Na str. 13: Modlitwy, str. 25: Rozmowy, 
str. 33: przypowieści (przysłowia), od str. 
44 : słownik, str. 52 : tablica umnożenija. 

Jagiell. 

— Ob. Bukwar (1797) — Cervus 
Joannes (1533) — Konarski Stanisław 
(1792) — Książeczka do syllabizowania 
(1770. 1773) — Mościcki M. (ćwiczenia 
duch. 1626) — Nauka czytania — 
P. (aprocki ?) F. (dla płci męz. 1777) — 
Prokopowicz (1790) - Stanecki (1754). 

ElenchllS motuum albo regestr pol- 
ski rozruchów. Bez wyraz. m. i r. 
(1697). folio, ark. C 2 . (kart 12). 

W obronie Królowej. Jest tu mowa o Pod- 
skarbim W. X. L. Sapieże Kryszpinie 
Wojew. Witebskim, O Xciu Conti. 

Branic. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Toż, inna edycya. fol. k. 5. 

Warsz. Uniwerg. 

— quaestionum theologicaru ac 
philosophicarum Romae ab A. R. P. N. 
Ignatio Vicecomite Praeposito Generali 
Societatis Iesu. Pro Polona Provincia 
approbatus anno 1755. Lublini, typis 
Sacrae Regiae Mąjestatis impressus. 
w 8ce, C 4 (kart 24 nlb.). 

Jocher 2675. 

Zaczynają Quaestiones domestjcae. Kończą 
Quaestiones physicae. 

Czartor. — Jagiell. 

— ob. Beda (contęntorum 1538) — 
Eichstadius W. (plantarum 1656) — 
Łowicz Stan. (Beda 1532) — Olcha- 
vius Nic. (plantarum 1656) — Seger 
G. (librorum 1679) — Smotrzycki M. 
(pism uszczypliwych 1622) — Socinus 
F. (Sophistici 1625). 

ELEONORA królowa polska (żona 
Michała Wiśniowieckiego). Epistoła E- 
leonorae Reginae Poloniae ad Senatores 
Regni. Dat. Viennae 12 Febr. 1697. 

W Ostrowskiego Suada epist. lat. 1747. II 
26-27). 

— Epistoła Eleonorae Reginae Po- 
loniae Ducissae Lotharingiae ad Ioan- 
nem Carolum Kopeć Castellanum Tro- 
censem. Dat Ginsburgi. sub ditione ar- 
chiducali Tyrolensi die XX Februarii 
1679. 

(W. Ostrowski Suada). 

— Propositiones Serenissimae Rei- 
publicae Polonae a Serenissima Eleo- 
nora Poloniae Regina vidua factae, pro 

6 42 ELEONORA. ELEPHANTUTIUS. Serenissimo Leopoldo Lotharingiae et 
Barri Duce, primogeuito suo, in Oomi- 
tijs Electionis Anni 1697. fol. 1 str. 
Obiecuje dostarczyć na służbę 10.000 żoł- 
nierzy, dążyć o odzyskanie Kamieńca, 
utworzyć akademią wojskową i schronie- 
nie zbudować dla powracających z turec- 
kiej niewoli. Jagiell. 

(Eleonora). Relation wie die Durch- 
lauchtigste Kónigin in Pohlen Eleonora 
Geborne Ercz-Herczogin von Oe&terreich 
gekronet worden so gescheen in War- 
schaw den 19. Octobris Anno 1670. 
Breslau auff St. Maria Magdałenae 
Kirchhoff in Gottfried Jonisches Buch- 
laden zu Kauffe zu bekom men. w 4ce. 

— Serenissimae Eleonorae Reginae 
Poloniae Ducissae Lotharingiae Iurium 
EDueleatio. fol. kart 2. Ossol. 

— Virtus post fata perennans Sere- 
nissimae Eleonorae Mariae Josephae 
Reginae Poloniae . . . spectata in solem- 
niis parentalibus, de publico Bohemiae 
luctu... 1698... Pragae, Typis Uni- 
vers. Car. Ferdin. in Collegio Soc. Jesu. 
w 4ce ; str. 24. 

— ob. Andrychomiusz Chrystyan 
(1671) — Alvera (1698) — Anczow- 
ski M. (Salutationes 1671) — Aquino 
Kar. (Oratio in funere 1698) — Bie- 
żano wski J. S. (Augusta solis 1670) — 
Bonini Fil. M. (1670) — Denhoff Fr. 
(Augustus nexus 1670) — Enuclea- 
tio jurium — Frankowicz J. (Hist. 
żywota 1671) — Frixon N. (Histoire 
1725) — Kochowski Wesp. (Hypomena 
1672) — Komedya (1671)— Korybut 
Michał (1670) — Krobski Adryjan 
(Splendor virtutum (1670) — Lemene 
Francisco (1705) — Ludi literarii in 
nuptiis (1671) — Męciński Alb. (1672) 
— Mościcki Jakób (1671) — Nie- 
szporkowitz Ambroży (Nuptialis appa- 
ratus 1670) — Olszowski X. Andrzej 
(Senno 1669) — Piccinardi Gio Luigi 
(Per 1670) - Piccinello Filip, (mundus 
1687) — Pizzini Barthol. (1689) — 
Popławski X. Mikołaj (1672) — Ra- 
dziwiłł Mik. F. (Coeli terraeque 1670) — 
Relation (1670) — Sarnicki Stanisław 
(Oratio 1575) — Temberski St. (Sere- 
nitas) — Tłuczyński Ign. (Róża szkarł. 1672) — Virtus (1698) — Wojnowski 
Jeremiasz (In discordiam 1588) — Za- 
barella Andr. (Fascis 1688). 

ELEONORA, król. szwedzka (siostra 
Karola XII). Literae Sacrae Regiae 
Majestatis Sveciae, Ad Imperatorem 
Romanornm nec non Reges Galliae & 
Magnae Britanniae, De laniena Thoru- 
niensi. Hans Kongl. Maj : u Af Swerige 
Bref, Til Romerske Keysaren Samt 
Konungarne af Frankrike och Stora- 
Britaunien, Angaende den Thorniska 
grymma executionen. Stockholm,... Hos 
Joh. Henr. Werner,... 1725. (Dat. 26 
Jan. 1725). w 4ce, str. 20. 

Istnieją dwa (z pewną różnicą w tytule) 
wydania. 

— Ihrer K. Maj. von Schweden an 
den Konig von Polen abgelassenes 
Schreiben vom 28 April 1729 Nebst 
Konigs von Polen Antwort - Schreiben. 
Bez wyr. m. i r. w 4ce, kart 2. 

— Ihrer Konigl. Maj. v. Schweden 
Schreiben v. 28. Apr. 1729. und Friedr. 
August, Konig von Pohlen Antwort- 
Schreiben... worinnen von beyden Sei- 
ten der Friede... hergestellet... worden. 
Hans Kongl. M:t af Swerige Skrifwelse 
Til Hans Maj:t Konungen af Pohlen 
under den 28. April 1729. Samt Hans 
Maj:ts Konungens af Pohlen Swar da- 
ruppa af den 2. Junii samma ahr, 
Hwarmedelst a bagge sidor en inbordes 
fred och enighet blifwit aterstald och 
forklarad... Stockholm... hos Johan H. 
Werner... 1729. w 4ce, str. 16. 

— Kongl. Maj:ts Allmanne Kund- 
giorelse Om Freden Med Hans Maje- 
stat Konung August af Pohlen, sasoni 
Chur-Furste af Sachsen. Stockholm, 
Tryckt uti det Kongl. Tryckeriet, Ar 
1729. w 4ce, str. 4. 

— Cuning: 8ea Mai]:"" Yhteinen Tie- 
don Ando Reuhasta Hanen Maij: a " 
Cuningas Angustuxen cansa Puolasa 
Nijncuin Chur-Forstin Sachsisa. Stock- 
holmis, Prandatty Henr. C. Merckellil- 
da.„. Wuonna 1729. w 4ce, str. 4. 

ELEPHANTUTIUS Joannes, Bono 
niensis. Eversio demonstrationis ocularis 
loci sine locato.... Pro vacuo imaginario 
dando in fistula vitrea. Mercnrio in ea ELERT. ELERTOWSKI. 43 descendente. Ab admodum R. P. F. Va- 
leriano Magno editae. Joannis Elephan- 
thutii Bonon. Philosophi in patrio Gym- 
nasio publ. e ordinario Professoris et 
Doctoris cołlegiati. Bononiae, typ. Vict. 
Benatii 1648. w 4ce. 
Jocher 3222. 

ELERT X. Franciszek (Ellert). Brzeg 
szczęsiiwey Łodzi w Życiu JW. JEyMci 
Paniey Jadwigi z Górskich Dąbskiey 
Kasztelanowey Innowłocławskiey Wio- 
słem herbownego Drzewa JWnych 
JchM. Panów Godziębow Dąbskich 
dopędzony, Kazaniem pogrzebowym. 
Przez Xiędza Franciszka Ellerta Zako- 
nu S. Franciszka Strictioris observantiae 
Prowincyi Wielkopolski ey Reformata 
ogłoszony. W Warszawie, Drukował 
Karol Ferdinand Schreiber 1684. w 4ce, 
kart nlb. 19 (ark. A— E 2 ). 

Przypisał Zygmuntowi z Lubrańca Dąbskie- 

mu kasztel., mężowi zmarłej. 
Bandt. Hist. Dr. k. p. IT 184. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — 
Ossol. — Uniw. lwows. 

— Rewizya Łodzi od brzegu śmier- 
telności, na morze wieczności odkłada- 
iacey Kazaniem pogrzebowym przy 
exequiaeh na wyprowadzeniu Ciała 
ż Zamku Poznańskiego J. W. JEgoMci 
Pana lana na Bninie Opalenskiego, 
Woiewody Brzeskiego, Kuiawskiego, 
województw Wielgopolskich Generała. 
Przez X. Franciszka Ellerta Zakonu 
Braci mnieyszych S. Franciszka 00. 
Reformatów Prowincyi Wielgopolskiey 
Difinitora y Kaznodzieię Dnia 17 kwiet. 
w Roku 1684. uczyniona, w Warsza- 
wie drukował Kar. Ferd. Schreiber. 
w 4ce, kart 19. 

Przypisał Piotrowi z Bnina Opaleńskiemu 

wojewodzie Łęczyckiemu. 
Bandt. H. Dr. K. P. II 184. 
Czartor. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 

lwów. 

— Strażnik Korony niebieskiey 
w Prawdzicu herbownych murów strze- 
gącym JW. JEgoM. Panu Pawle Lud- 
wiku na Szczawinie Szczawińskim wo- 
jewodzie Innowłocławskim Brzeskim 
&c. &c. Staroście w Dzień pogrzebu przez 
Xiędza Franciszka Elerta Zakonu Braci 
mnieyszych S. Franciszka 00. Refor- matów Prowincyi Wielkopolskiey Con- 
wentu Włocławskiego Gwardyana w 
Kościele tegoż konwentu Dnia 10 Lipca 
Roku 1679 wystawiony. Z pozwole- 
niem starszych. W Poznaniu w Dru- 
karni X. Woyciecha Laktanskiego. 
w 4 ce, kart nlb. 21. 

Ded. Wiktoryi z Morzyć Szczawińskiey wo- 
jewodzinie Inowłoclawsk. 

Branic. — Dzików. — Krasińs. — Ossol. — 
Uniw. lwows. 

— Wety Stołu Bożego godne z drze- 
wa żywota wszelakiey świątobliwości, 
Błogosł. Jana od Krzyża S. Zakonu 
Karmel, z Świętą Matka Teressa współ- 
Seraphickiego Reformatora przy Con- 
cluzyi Octawy Beatyficatyi tegosz od 
Clemensa X w kościele Poznańskim 
00. Karmelitów bosych na traktament 
duszny zerwane i pobożnemu audyto- 
rowi przez X. Franc. Elerta Zak. 
Braci Mnieyszey S. Franciszka, Pro- 
wincyi Wielkopol. Strictior. Observ. Re- 
formata Thumu Poznańskiego Ordina- 
riusza w R. 1676 d. 26 kwietnia wy- 
dane, w Poznaniu w Druk. Woyciecha 
Regulusa Młodziewieza. w 4ce, kart 17. 

Dedyk. Konstan. Annie z Denhoffów Bą- 

kowskiey, Wojewodzinie Poznańskiey. 
Jocher 4824. Ossol. — Kaczyń. 

— ob. Krasowski Jan (Panegyris 
1655) — Zochowski X. Cypryan (Le- 
gacya 1670). 

Bandt. H. dr. Kr. P. U 183—4. 77. — Le- 
lew. Bibl. ks. II. 226. 
Elert Piotr ob. Chodkiewicz Geor- 
gius (Parentalia 1595) — Dictionarium 
Hexaglosson (1646) — Dziegielowski 
(Inwentarz Konstyt. 1644) — Paren- 
talia (1595) — Podchylski Tomasz 
(Epitalamium 1641) — Slachetka J. S. 
(1641) — Szczerbicz P. (Artykuły se- 
curitatis 1646). 

Bandt. H. Dr. kr. P. II 173. 182. — Niem- 
cew. Zbiór. Pamięt. III 246—302. — 
Kwiatków. Wtad IV 6. 217. — Wassem- 
berg. Więzienie J. K. s. 25 — 7. 

ELERTOWSKI Jędrzej, Przeor Wa- 
growiecki. Kazania, pierwsze na fest Au- 
gustyna S. w kościele Trzemeszyńskim 
przy klasztorze Ichmościów XX. Ka- 
noników lateraneńskich : drugie na uro- 
czystość Urszuli S. w kościele Lędzkim 
Cystersieńskiego zakonu miane, na po- u ELEUT. ELEZIONE. winne zaś szczerych obowiązków oświad- 
czenie JWP. Antoniemu z Ponina Po- 
nińskiemu Staroście kopanickiemu na 
Trybunał Radomski z Wodztwa Poznań- 
skiego komisarzowi przez X. Andrzeia 
Elertowskiego dożywotniego przeora 
Wągrowieckiego, S. Zakonu Cyster. 
prow. pol. Sekretarza, S. teol. Dra de- 
dykowane R. P. 1756. d. 10 Grudnia, 
w Poznaniu w drukarni Akadem, w 4ce, 
14 kart nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Łodzią, a pod nim 
4 w. 

Ded. Antoniemu Ponińskiemu Bynowi Fran- 
ciszka. — Za drak zapłacono 40 złotych. 

Jocher 5028. Warsz. Uniwers. 

— Trzy kazania, iedno na święto 
S. Seraficznego Franciszka; drugie na 
święto Niepokalanego poczęcia Nayśw. 
Maryi P. w Nowym u 00. Bernardy- 
nów ; trzecie na fest podwyższenia krzy- 
ża S. w Kcyni u 00. Karmelitów miane; 
a teraz sub auspiciis JW. IMP. Fran- 
ciszka Czapskiego podkomorzego Cheł- 
mińskiego do druku przez X. Andrzeia 
Elertowskiego, przeora Wągrowieckiego 
zakonu Cystercień., w prow. pol. sekre- 
tarza, S. T. Dra, za dozwoleniem star- 
szych r. p. 1755 podane, w Poznaniu 
w drukarni Akademickiey. folio, 25 kart 
nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Leliwa, na blasze 
ryty, a pod nim 6 wierszy. — Przypisał 
autor prozą Czapskiemu. Poczem idą : ka- 
zanie na S. Franciszka miane w Nowym 
u OO. Bernardynów 1751 r.. — na uro- 
czystość Niepok. pocz. N. M. P. miane 
tamie 1751 r., — i trzecie miane w Kcyni 
1752 r. na uroczystość podwyższenia 
Krzyża Ś. 
Jocher 5028. 

Ossol. — Raczyń. — Warsz. Uniw. 
Eleut. Crac. rytownik (Eleuterus 
Stein metz?) ob. Bogucicki Joz. (Cultus 
1767). — Marzen (Quaestio juridica 
1775). 

Eleutheria post solutum ligatae na- 
turae humanae peccato originali. Vin- 
culum scenie. Cracoviae 1716. w 4ce. 
Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Polonia semper celebrata. In lu- 
dis seculuribus anni 1669 felicissima 
electione ac inauguratione Serenissimi 
Principis Michaelis Dej gratia Regis 
Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Rus- siae, Prussiae, Masouiaę, Samogitiae, 
Liuoniae, Smolensci, Czerniechouiae etc. 
etc. etc. auspicatissimi, instaurata. In 
quibus diua libertas, instructio omnium 
Poloniae Regum insignibus, trophaeis, 
triumphali curru; educatam liberaliter 
in sinu suo, translatis demum morę 
veteri ad indigenam fascibus, eximie 
adornatam, duetu prouidentiae divinae, 
ad aureum saeculum prouehit Poloniaro. 
Egit Juventus Academiae Cracoviensis, 
in Collegio Vladislauiano, comitiorum 
coronationis tempore. (Bez osób. tyt.) 
(Na końcu:) Cracoviae, in officina Al- 
berta Siekielowio. S. R. M. typographi. 
fol., k. 2. 

Program dyalogu. — Wolność wygnana ty- 
ranią z Monarchii osiada w Sarmacyi. 
Panuje za Lechów, Piastów, Jagiellonów 
i w wieku Korybuta. (1669). 
Branic. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

ELEUTHERIUS Theophilus. Verkla- 
ringo ver hetdrie... en... vijftdgste kapittel 
van de Profeet Esaias.... Door Theo- 
philus Eleutherius. Gredrucht na het 
Jaer onser Heeren 1627. w 4ce, str. 12 
i k. 1. 

Socyniańskie pismo. Oprawiane wraz z F. 
Socini : Brieven Na odwrocie tytułu za- 
wiadamia, że : In desę Yerklairing is de 
Oversetting van Arias Montanus gebruykt. 

Jagiell. 

Eleuter G. ob. Wołodkowicz Andrzej 
(Canones ex universa Philosophia). 

Eleutheris Jreneus Philatetes (Hen- 
ry Hickman) ob. Molinaeus (Rerum 
1641). 

Eleuthernpolita Mathias (Pyrserius) 
ob. Erasmus Roterodamus (Absolutiss. 
libeUus 1523). 

 Eleuteropolita Andreas Fridericus 

ob. Breviores epistolae (1528) — Eras- 
mus Roterodamus — Jan Chryzostom 
(LibeUus elegans 1528) — Murmellius 
Joannes (Diccionarius 1528). 

ELEUTEROPOLITA Eusebius. In Pe- 
tri Roizii Maurei Chiliastichon pro Lip- 
pomano scriptum. Evsebivs Elevteropo- 
lita. Excvssvm in Monte Caecio Anno 
a Christo incarnato M.D.LVII. (1577). 
w 4ce, k. 2. 

Wierzbow. III N. 2307. Akad. 

Elezione ob. Estrato (1734) — Fan- ELFFEN. ELGER. 45 tucci Giacomo (1663) — Henryk Wa- 
lezy (fausta 1573). 

ELFFEN Mikołaj (1626 f 14 Grud. 
1706). Iskierka serca Bogomyślnego 
z książeczki o Ćwiczeniu Duchownym 
przez Świętego Oyca Ignacego Funda- 
tora Societatis Iesu napisaney. Wzięta 
y rozżarzona przez X. Mikołaia Elfen, 
S. I. a przez X. Szymona Jachimow- 
skiego... światu Polskiemu pokazana 
roku 1715. w Poznaniu w Drukarni 
Collegii S. J. w 12ce ; str. 316. 
Porówn. Lojola Ign. (Iskierka 1710). 

Warsz. Uniw. 

— Katolisch Schlecht und Recht 
durch P. Nicolaum Elfen S. J. zum 
funften Mahle im Druck ausgegeben. 
Braunsberg 1722. w 12ce, str. 2, 21 
i 10. 

— Toż:... zum Sechstenmahl in Truck 
ausgegeben. Braunsberg typis Collegii 
S. J. 1742. w 12ce, 424 str. i regestr. 

Jocher 2968. (ma bez daty). 

— Scintilla cordis per exercitia spi- 
ritualia S. P. Ignatii Fundatoris S. J. 
seu igne divini amoris accensa fusius 
explicata a R. P. Nicolao Elffen S. J. 
reimpressa Brunsbergae typis Coli. S. J. 
A. MDCCVII. (1707). w 12ce, 10, 156 
i 12 str. 

Jocher 5646. 

Krasińs. — Ossol. — Wileńs. 

— Toż:... Brunsbergae, typis Collegii 
Societatis Iesu 1712. w 12ce, str. 320. 

— Scintilla cordis per exercitia spi- 
ritualia Sancti P. Ignatii Fundatoris 
S. J... fusius explicata a R. P. Nicolao 
Elffen S. J. reimpressa. Brunsbergae, 
Typis Coli. S. J. A. MDCCXXIV. 
(1724). w 12ce, 168 str. 

Dedykacya D. Joachimo Gonner Canonico, 
Officiali Livoniae... Typographia Coli. 
Brunsb. S. J. Wileńs. 

— Nayswiętszy Urząd kapłański 
czyli Mszy S. modlitwy... z katolickiey 
książki X. Mikołaja Elfena wyięty. 
W Wrocławiu, w Leśnie 1796. u Jana 
Fryderyka Korna. 60 Rycin, Tabl. 4, 
i str. 12 (?). 

Tak podaje Katalog Bibl. Uniw. Warsz. 
Brown Bibliot. str. 483. — Sommervogel III 
373. 

Eiger Georg (1585 f 1672). Can- tiones spirituales ex latinis germanicis 
et polonicis translatae in idioma Lo- 
thavicum additis pluribus Per Georgium 
Eiger e Societate Iesu. Dulce melos 
laeti cantemus carmine laeto. Laetificat 
laetum tristia corda melos. Psal. 149. 
Cantate Domino eanticum novum, laus 
ejus in Ecclessia Sanctorum. Vilnae 
Typis Acad. Soc. Iesu Anno D. 1673. 
w 8ce, karta tyt. i str. 172 oraz Inde- 
ksu k. nlb. 2 (wierszem). 

Jocher 7048. 70 ( J0. — Kraszew. Wilno IV 
206. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Catechismus sev brevis institutio 
doctrinae christianae quinque capitibus 
comprehensa in gratiam gentis lothavi- 
cae. Per R. P. Georgium Eiger e So- 
cietate Jesu. Dulcis amor Jesus fons 
vitae spesq; salutis. Sic nobis recta 
doctor ad astra via. Vilnae. Typis Acad. 
Soc. Jesu Anno D. 1672. w 8ce, sygn. 
od Q 2 — T 8 . 

Tworzy całość z Elgera G. Evangelia. Vilnae 
1672. Jagiell. 

— Dictionarium Polono-Latino-Lo- 
thauicum. Opus posthumum R. P. Geor- 
gii Eiger S. I. In gratiam studiosae 
iuventutis in lucern datum. Vilnae 1683. 
w 8ce, 674 str\ oprócz przedmowy. 

Czerpał z Knapskiego, z dodaniem języka 
łotewskiego w miejsce greczyzny. Dedy- 
kacya do Jerzego Aloizego Sibercha Ka- 
nonika Smoleń. Sekr. Królew., podpisana: 
Missio Jlluxtensis S. Jesu. — W numero- 
waniu stron po 395 idzie omyłką 397. 

Jocher 725. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— Evangelia toto anno singulis do- 
minici8 & festis diebus juxta antiąuam 
ecclesiae consuetudinem in Livonia Lo- 
thawis praelegi solita. Ex latino in lo- 
thavicum idioma translata. Per R. P. 
G. Eiger e Societate Iesu. Omnipotens 
operis nostri sis auctor & alpha. Sis 
merces operae, ac omega carens. Vilnae 
Typis Acad. Soc. Jesv Anno D. 1672. 
w 8ce, ark. Q t . — Poczem Catechismus 
od Q 3 — T 8 . — Na końcu: Cantionał. 

Jocher 4413a podaje zdaje się omyłką edycyą 
z r. 1620. Nie zna jej Kraszewski (Wilno 
IV) i nie było jej zapewne. Także niema 
u Browna. Zaś katalog Kijows. 14715 ma 
to z datą 1682, także zapewne mylną. — 46 ELGOTT. ELIAS. Aprobatę na odwrocie tytułu podpisuje 
Mikołaj Słupski Episc. Gratianopolitanus. 

Jocher 441 3b. 

Jagieł!. — Kijów. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... praelegi solita cum precibus 
et praecatiunculis nonnulis.... versa et 
translata.... Anno 1758. Vilnae typis 
Acad. S. J. w 8ce. 

Jocher 4113c. 

— Geistliche Catholische GesSnge... 
auss den lateinischen, teutschen und 
polnischen Psalraen und Kirchengesan- 
gen in Unteutche sprach gebracht Jetst. 
aber mit vielen schónen Liedern ver- 
mehret und in Druck verfertiget durch 
Georgium Eiger Priester der Societet 
Jesu.... Gędruckt zu Braunssberg bey 
George Schonfels. An. 1621. 

Jocher 7089. 

— ob. Bucki Wilch. (Institutiones 
1623). 

Gadebusch Livl. Bibl. I 295. — Recke u. 
Napiers. I 493. — Brown. Bibl. 168—9. — 
Siarcz. Obraz. I 120. — Encykl. Orgelb. 
VIII 196. 

ELGOTT Jan (f 1452). Sermo in forto 
epiphanie domini coram sacrosancta 
generali Synodo Basileensi dictus. w 4oe. 

— Oratio ad Sanctissimum Dnum 
Felicem Papam V. habita. w 4ce. 

Te dwie mowy miały być drukowane zda- 
niem Janeckiego, co wątpliwe. Przynaj- 
mniej chyba bardzo późno po zgonie El- 
gotta, bo za jego czasów dopiero co druk 
wynaleziono. 
Janoc. H 80 - 1.— Sołtykow. O Akad. 122—4. 
— Pruszcz Forteca 1737. s. 167—170. — 
Wiszniew. H. 1. IV 192. 327. 363. V 24. 
54. 340. — Bandt. II. pols. 1835. H 69. — 
Siarczyn. Wiad. o Jarosł. 18 — 9. — Łę- 
tows. Katal. II 218. 225. — Długosz ks. 
XIII s. 95. — Encykl. Orgelb. VIII 198 
—200. 
Elhof ob. Oelhofius. 
Elia Levita Grammatyk ob. Cam- 
pensis Joann. (Ex libellis 1534). 
Eliaco Petrus ob. Alliaco. 
EIJan ob. Perot d' Ablaucourt M. 
(1787). 

Elias Heinrich ob. Holłeld Jobann 
(1652). 

ELIAS a S. Alberto. Theologicum 
Salve triumphantia ad aras D. Michaelis 
Classico intonatum... P. F. Eliae a San- 
cto Alberto... Episcopo arvahemensi ex 
ordine Carmelitarum Discaloeatorum a... Persarum Regę ad... papam Clementem 
XI Imperatorem Leopoldum I Regem 
nostrum Augustum II. totamąue Rem- 
plicam Połonam ae Venetam nec non 
Magnum Moschoviae Ducera Legato 
dignissimo in Oocursum a theologioo 
Cursu Collegii Craooviensis... dedicatum 
A. 1701. Cracoviae typis Universitatis. 
folio. 

Jocher 2659. (ma: Theologicum salve seu 
Conclusiones theologicae). 

Ossol. — Warsz. Uniw. 

Eiia a S. Francisco Karmelita ob. 
Idliński Eliasz (Idea 1740. Scrutinium 
1736. Statera 1740). 

Eliasz Jan ob. Avrillon (Rok miłości). 

ELIASZ Od ŚW. Józefa, Zakonu Trój- 
cy Przenajśw. Niech będzie pochwalo- 
na Troyca Przenayświętsza, na wieki. 
Zwierciadło pilney przezorności w wła- 
snym sumnieniu życia zakonnego. We- 
dług praw y konstytucyi zakonu na- 
szego opisanych cap. 13. § 2do Num. 
5to. przez dziesięć dni rekolliguiącym 
ku doskonałości życia zakonnego, zbu- 
dowaniu dusz y chwale bożey słu- 
żące, na nay większą w Troycy Jedy- 
nego Boga Chwałę, y Przenaybłogosla- 
wienszey Panny Maryi bez zmazy po- 
czętey. Chórów anielskih, Świętych Oy- 
ców naszych Jana y Felixa, y wszyst- 
kich świętych Obywatelow niebieskich 
weneracya, cześć y honor. Przez X. 
Eliasza od świętego Józefa Zakonu 
Tróycy Przenayświętszey od wykupie- 
nia niewolników, Prowineyi polskiey 
pod tytułem świętego Joachima. Wy- 
dane, Roku Pańskiego 1741. w Lwowie 
w drukarni Pawła Jozefa Golczewskie- 
go J. K. M. uprzywilejowanego Typo- 
grafa, w 4ce, 5 k. nlb., str. 182. 

Ded. Marcinowi Kuncewiczowi mieczu, czer- 
nichowskiemu. — Do str. 44 idą Przestrogi. 
Od str. 47 : Renezye poranne, poobiednie 
(a. 117) i Refleiya I— III (od str. 167). 
Jocher 6196. 

Jagiell. — Kijows. — Wileńs. 

ELIAS Thomas. Lampas Perenni- 
Luca, Oder Wol-verdientes Ehren-Licbt, 
Welches dem Weiland Wol-Edel-Gebor- 
nen... Hoch-Gelehrten Herrn Johanni 
Jonstono Phil. & Med. Dri... Ais der- 
selbe in... Stadt Lissa in Gross- Polen ELIASZ. KLISKE. 47 den 29. Sept. 1675... beerdigt wurde. 
Bey dessen Ruh-St&te angeziindet. Ge- 
druckt in... Brieg durch Joh. Christ. 
Jacob. 1675. fol. str. 67. 

Dedyk. Staroście Wachowskiemu. 
Eliasz ob. Bartoszewski Laurentius 
(1741) — Campensis Joannes (1534) — 
Choynacki Joseph us (1740) — Domi- 
nik a Jesu (nowy cudotw. 1635) — Eu- 
stachy od Sakram. (Legatus a latere 
1728) — Górnicki Cypr. (1623) — 
Herka Ign. Cant (1723) — Hoitius BI. 
(1621—4) — Joachim a S. Francisco 
(1751) — Klaus Benedictus (1690) — 
Krzanowski Ant. Mik. (1731) — Lu- 
baszowski Lucas Laurentius (1735) — 
Mosiewicz E. (decemdialia 1740) — 
Oczykowski Ignat. (1768) — Palatius 
Hoitius Błażej (1621) — Patelski S. M. 
(1747) - Scutum antiąuitatis (1741) — 
Sewerinowicz Joan. Chryz. (Gradicus 
1738. Jupiter (1744) — Sidus (1739) — 
Surowiecki J. A. (Primas) — Żołę- 
dziowski Ant. (1734). 

Eliaszewicz Fabian S. J. ob. Theses 
Mathematicae Vilnae (1762) — Paillas- 
son (Sztuka pisania 1777). 

ELIASZEWICZ Josiel. Głos ze stro- 
ny starozakonnego Josiela Eliaszowicza 
kupca i obywatela wileńskiego prze- 
ciwko JW. JP. Michałowi Brzostow- 
skiemu Mińskiemu i Orańskiemu Sta- 
roście, oraz JW. JP. Teofili z Xiążąt 
Radziwiłłów Ferzonowey Generałowey 
Woysk Rossyiskich. (Bez osób. tyt.) fol. 
k. 2. 

Na egzemplarzu zanotowano obrońcę: 1799. 
7bra 5. sens (?) Ludwik Jerzy Lipnicki 
Podstoli Inflan., Adwokat sądu Głł. Littgo. 
— Ferzonowa zadłużyła się, a potem wymó- 
wiła się niemożnością uiszczenia, powołując 
się na to, że jej majątek jest istotnie mająt- 
kiem jej syna Mich. Brzostowskiego. Dług 
zaciągła przed 20 laty. Szło o 333 duka- 
tów. — Wspomina tu, że miał niegdyś ma- 
jątek, ale go dłużnicy zrujnowali, że w r. 
1780 napadła go szlachta sejmikująca 
w Wilnie i zrujnowała go w kamienicy 
jego przeszło na 100.000 złotych. W cza- 
sie rewolucyi przy zdobywaniu Wilna po- 
niósł straty do 400.000 złotych. Smutny 
dokument ówczesnego wymiaru sprawie- 
liwości. Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— ob. Brzostowski Mich. (Sprawa 
1799) — Zaleski Mich. (Sprawa 1799). ELIE DE BEAUM0NT Anna Ludw. 
Morin Dumesnil (1729 f 12 Stycz. 1783). 
Listy Margrabiego de Rozel przez JM. 
Panią Elie de Beaumont zebrane. Z fran- 
cuzkiego na polski ięzyk przetłumaczo- 
ne. Za pozwoleniem Zwierzchności do 
druku podane, w Warszawie, nakładem 
Michała Grólla J. K. M. Bibliop. i ko- 
misarz, nadwornego. Anno 1773. w 8ce, 
Część' I. k. 2, str. 232. Cz. II. str. 207. 

Osgol. 

Eligendo (De) Regę Poloniae ob. 
Brunus (1587) — Ciekliński D. (1632). 

Eligiusz S. ob. Ceypler Jan (1687) 
— Dziewulski Marcelli (1723. Złotnik 
1720) — Gruszecki Hier. (Człowiek 
jak złoto 1740) — Haraeus Franc. 
(1687). 

Elisa, Comoedia ob. Weimer Fil. 
(1591). 

Elisabetha ob. Elżbieta — Izabella 
(Einzug zu Krakau 1543). 

ELISEE Jan Franciszek (1726 f 
1783). Oraison funebre de tres-haut, 
tres-puissant et tres - excellent Prince 
Stanislas I, roi de Pologne, grand duc 
de Lithuanie, duc de Lorraine et de 
Bar: prononcee en 1'eglise primatiale 
de Lorraine le 10 du mois de Mai 
1766, au service ordonne par le roi, 
auquel les cours souveraines, et autres 
corps ont assiste. Par le R. P. Elisee, 
Carrae Dechaussć, predicateur du roi. 
Edition revue exactement, tres-corrigee; 
suivie des Honneurs funebres rendus 
a la memoire de Stanislas, du dessein 
et de la decoration du catafalque; de 
la description du cenotaphe, avec les 
devises, embl6mes et inscriptions etc. 
A Paris, chez Lottin le jeune, rue S. 
Jacques, vis-a-vis la rue de la Parche- 
minerie MD.CCLXVI. (1766). w 4ce, 
str. 40. 

Czartor. — Krasińs. — Przeźdz. 
— Oraison funebre de tres-haut, 
tres-puissant et excellent Prince Stani- 
slas I roi de Pologne, grand duc de 
Lithuanie, duc de Lorraine et de Bar, 
prononcee en 1'eglise primatiale de Lor- 
raine le dix du mois de Mai 1766, au 
service ordonnó par le Roi, auąuel les 
cours souveraines et autres corps ont 48 ELISEUS. ELIXIR. assiste. Par le R. P. Elisee Car me De- 
chausse, predicateur du roi. A Nancy, 
chez Pierre Antoine, imprimeur ordi- 
naire du roi, de la cour souveraine et 
Pierre Barbier. w 4ce, str. 34. — [Przy- 
tem:] Honneurs funebres rendus a la 
meinoire de tres-haut, tres -puissant, et 
tres-excellent Prince Stanislas le Bien- 
faissant Roi de Pologne Duc de Lor- 
raine et de Bar, dans Teglise primatiale 
de Nancy, le 10. Mai 1766, w 4ce, 
Str. 1 6. Czar tor. 

Eliseus Aurimontanus ob. Aurimon- 
taDus — Krusius D. 

ELISEUS a S. Joannę Baptista. Re- 

collectiones annuae omni statui spiri- 
tuali acomodatissimae religiosae per- 
fectionis acąuirendae motivum suavissi- 
mum Authore A R. Patre Eliseo a S. 
Joannę Baptista e Belgio in Poloniam 
Missionario Viro Apostoł, sapientia & 
doctrina insigni, Ordinis Fratrum Bea- 
tae Virginis Mariae de Monte Carmelo 
strictioris Observantiae. Expensis Col- 
leg. Gredanensis Fratrum B. V. Mariae 
de Monte Carmelo Typis redditae. Ge- 
dani, Typis Ulrici Krossii Anno 1730. 
w 8ce, k. 8, str. 144. 

Ossol. — Warsz. Uniw. 

ELISAEUS a S. Maria, Karmelita. 
Jesus Maria. Parnassus Patavinus sive 
mons Orthonius, fonte venerandae Vir- 
ginis Deumparae in eodem inventae, 
ac miraculis, orbi celeberrimae, Votivo 
Carmine, libris tribus celebratus, per 
Elisaeum a, S. Maria Carmelitam Dis- 
calceatum Polonum, A. Salutis et Jubi- 
lei 1667, eodem anno. Cum superiorum 
permissu typis mandatus. Patavii, apud 
Gatellam. w 12ce, str. 119. 

Są to same epigrammata, na trzy księgi po- 
dzielone, w liczbie 311. Czartor. 

— De Vita gestis ac miraculis S. 
Matris nostrae Theresiae a Jesu Seraphi- 
cae Virginis Lyricorum Libri IV. Epodon 
Liber unus Duoq. Epigrammatum. An- 
no Salutis et Iubilei M.DC.L. (1650). 
Cracoviae in officina Christoph: Sche- 
delij S. R. M. typogr. w 8ce, kart 18, 
str. 196 i 126 i k. 1. 

Ded. Georgio Comiti Lubomirski Maresch. 
Tytuł w rycinie miedziorytowej. Na od- wrocie tytułu wiersze pod herbem. Po: 
lectori benevolo idą wiersze na cześć Eli- 
seusa, które podpisali Jan Cynerski, Alb. 
Dąbrowski, Mart. Radzimiński, Flor. Li- 
piecki. — Approbatę podpisują Celestyn 
a Spir. S. Alexander a Jesu. Lyrica idą 
do str. 174. Epodon od 175—196. Epi- 
gramata z nową paginacyą str. 1 — 126. 
Lyrica mieszczą : D. Stanislao. Salomeae. 
Kunegundae. Sigismundo III. Vladislao 
Magno pol. R. Joanni Casimiro. Stan. Lu- 
bomirski Palat. Alex. Lubomirski Archiep. 
Georgio Lubomirski Maresch. Lucae et lzab. 
Opaliński. Math. Pstrokoński. Pet Gembicki. 
Lucae Dąmbski Canon. Nicol. et Zophiae 
Dauilowicz. Ignatio Dubowicz. Steph. Pac. 
Casim. Leoni Sapieha. Josepho Korsak 
Palat. Alb. Wessel Vexillifero. Ad. Alex. 
Sanguszko. Math. Łubieński. Samueli 
Rylski Succam. Joanni Grzybowski prae- 
fecto Vars. Hieron. Zyrek aulico. Gasparo 
Ponietowski Aulico. Georg. Ossoliński 
Cancellario. Jacobo Sobieski et Theoph. 
Danilowiczowna. Mart. Krasicki Palat. Ja- 
nusio Tyszkiewicz Palat. Sever. Potocki. 
Fundatio Camenecensis. Kończą dzieło; 
Epicitharisma a M. Joan. Racki. Vox 
columbae a Stan. Bieżanowski. — Na 
ostatniej stronie : Cracoviae, in offic. Chri- 
stophori Schedelii S. R. M. typ. A. Irbilei 
1650. 

Niesiec. II 446. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. — Wileńs. — 

Zielińs. 

— ob. Sebastianus a Mat. D. (Fir- 
mamentum 1652) — Starowolski Szy- 
mon (Monumenta Sarmatorum 1655). 
Juszyńs. Dykcyon. I 74. — Jocher Obr. 
bibl. II 72. — Encykl. Orgelb. VIII 208. 
Eiisius Philemerus Irenicus (Martin 
Meurer) ob. Diarium Europaeum (1659). 
ELISZ Alexander (Elysz) S. J. 
Góry ukoronowane Jey Mc. Pannę Zo- 
fia, Engracią Hulewiczównę Sędziankę 
Łucka, na wesele niebieskie wynoszące, 
przy ziemskich z iey odeścia żalach 
pogrzebowym kazaniem ogłoszone w ko- 
ściele Łuckim Soc. Jesu Nazaiutrz po 
Święcie Nawiedzenia Nayświętszey Pan- 
ny Roku z gór niebieskich zniżonego 
Boga 1698 przez X. Alexandra Elisza 
Societ. Jes. Kaznodzieię katedr. Łuc- 
kiego. Z approbacya y pozwoleniem 
starszych. 1698. we Lwowie w drukarni 
Coli. Societ. Jesu. folio, kart 20. 

Brown. Bibl. pis. S. J. 160. — Sommervogel 
ni 389. 

Akad. — Krasińs. — Ossol. 

Elixir ob. Oratio — Podgórski J. S. ELLENBOGEN. ELOGIA. (Virtutis 1691) - Topiński W. (coe- 
leste 1713) — Zajączkowic Jan (apo- 
plexiae 1693). 

ELLENBOGEN Erchard, Rechenmei- 
ster in der St. Dantzig. Rechenbuch auff 
Preussische muntze, mass, und gewicht, 
auff der linien unnd fedderen seer be- 
quem , mit wenig worten , gar vii be- 
griffen, zu dem gemeinen handl ; und 
scharffer Rechung verfertiget, durch 
den Canon, Echo, Conversus, Antipe- 
des, Falsus, Ceeus. — Buchhalten auch 
auff unsere ganckhafftige muntze, in 
gesellschaffter weise , gantz offen bar 
und auffs kurtz gesetzet. (Na końcu:) 
Gedruckt zu Dantzick durch Francis- 
cum Rhodum im jar 1538. w 4ce, kart 

nlb. 23. (sign. C 5 ). Wrocław. 

ELLEON Biskup. List Pasterski El- 
leona Biskupa Tulońskiego do wiernych 
swych dyecezanów w roku 1790. pi- 
sany przez X. Michała Sołtyka Refe- 
rendarza Wielkiego Korr. Dziekana 
katedralnego Krakk. wyłożony przy- 
datkiem not, wykładem prawideł, rządu 
Kościoła Katolickiego, i stałości ducho- 
wieństwa jego, tudzież stosownemi do 
listu uwagami politycznemi pomnożony. 
Praca i kosztem Tłómacza. w Krako- 
wie 1795. w drukarni Szkoły Głowney 
koronney. w 8ce, 238 str. i 1 k. 

Jocher 7666. 

Czartor. — Drohob. — Jagiell. — Ossol. 

Ellert Fr. ob. Elert Fr. 

ELLISEN G. (Elizen). Krótka infor- 
macia o upadku bydła z opisaniem cho- 
roby bydlęcey, praktykującey się teraz 
w Finlandyi, Estlandyi i Liflandyi. 
Ułożona w języku niemieckim. St. Pe- 
tersburg, 1798. w 8ce. 

Petereb. publ. 

ELMI Giuseppe. Copia di lettera Po- 
lacca, tradotta in Itałiano, che serve 
di relatione per la grandę e memora- 
bile vittoria ripportata dali' armi Polac- 
che contro li Turchi; venuta all' illu- 
striss. et excellentiss. Sig. Giovanni 
Wielopolski conte del sacro Romano 
imperio, siniscalco delia Corona di Po- 
lonia, governatore di Cracovia, di No- 
votargo e di Bochnia, generale delia 
nobilta delia Minor Polonia. Dedicata all' illustrissimo signore, ii sig. mar- 
chese Cesare Baldinotti da Giuseppe 
Elmi. In Roma, nella stampa del Man- 
cini. 1673. Con lic. de' sup. w 4ce, 

4 k. nlb. Czartor. 

— Seconda relatione delia vittoria 
insigne, che Parmi Polacche e Lituane 
hanno ottenuto contro li Turchi alle 
ripe del Fiume Dniestre in Vallacchia, 
con la pressa di Coccim e con tutte 
le particolarita delia battaglia seguita 
ii mesę di Novembre Panno 1673. De- 
dicata alP illustrissimo signore, ii signor 
marchese Antonio Santacroce, capitan 
delia guardia di Nostro Signore. Da 
Giuseppe Elmi. In Roma, nella stampa 
del Mancini. 1674. w 4ce, 4 k. nlb. 

Czartor. 

Elocutio ob. Krauze J. (academicae 
1706) — Phalereus Demetrius (1557) — 
Sturmius (de ratione 1576). 

Eloge de la Reine de France fait 
au Seminaire des Dames du St. Sacre- 
ment de Varsovie et prononce par Mile 
le Palatine d'Inovrocłav. (Bez w. miej- 
sca druku), w 12ce, kart 32. 

Warsz. Uniwers. 

— ob. D. (Maurice de Saxe) — Sta- 
nisław August (1775. 1785) — Tęgo- 
borski (St. August). 

Elogium albo lament żałosny I. M. 
Pana Mikołaia Bykowskiego pozostałe- 
go małżonka do zeszłey małżonki JM. 
Pani Ewy Tryznianki która żywszy 
w małżeństwie lat 20. z tego świata 
zeszła 7. Octob. 1633. Lubecz 1633. 
w 4ce, kart 6. 

Wierszem. Akad. 

Elogia (Elogium) ob. Bieżanowski 
S. J. (Trzebiński 1669) — Blaise J. 
(Koniecpolski 1662) — Bombini P. 
(Vlad. IV. 1630) — Boruski G. (Lip- 
ski 1639) — Chełstowski D. (Mariana 
1710) — Clobucius (Kłobucki 1682) — 
Crasso L. (Capitani 1666) — Danquart 
B. (Joan. Cas. 1664) — Gembicki (Pe- 
tro 1643) — Juglaris A. (patriarcha- 
rum 1643) — Karabat A. (Niemojew- 
ski 1633) — Karwat Wokiciewicz 
(Caesarum 1633) — Kathay Fr. (Ba- 
thori 1597) — Kłobuczko J. (Vidavii 
1602) — Kojałowicz P. (episcopor. 

7 50 ELOQUENTIAi ELSNER. 1654. Imperatorum 1640) — Kromer 
M. (Sigism. I 1534) — Kusze wicz X. 
(adoleseentium 1634. Gembicki 1643) 

— Lipski J. (Alex. Carolo 1633) — 
Loaechius A. (Mariae 1616) — Lor- 
ko wicz M. (Dąbrowski 1643) — Lu- 
bomirski C. fsepulchrale 1648) — Mar- 
gonius A. (Opaliński 1624) — Maria 
Ludovica (pietatis 1667) — Ostroróg J. 
(Virorum i611) — Pigłowski W. (re- 
gum 1640. 1663. 1666) — Porzecki 
T. Talko (Jagellonum 1639. Austriaeo- 
rum 1639) — Potocki Georgius (1744) 

— Raciąż M. (Ciepielowski 1649) — 
Radziwiłł A. (Mariae 1655 in exequiis 
1594) — Rosteuscher N. (Koniecpolski 
1641) - Sander A. (Cardinalium 1626) 

— Sapieha Kaz. Leon (natale 1646) — 
Sarbiewski Maciej (Duodecim Caesarum 
1633) — Sommer J. K. (Maria Eleon. 
1690) — Starowolski (T. Zamojski 
1638. virorum 1614) — Tęgoborski 
Wal. (de Stanis. August. 1785) — 
Temberski S. (pullatum 1667) — The- 
saurus E. (Soc. J. 1660. 1686—7. 
Skarszewski 1665. Caesarum 1666) — 
Vitelius J. (J. Zadzik 1638) — Za- 
mojski Kaz. (Supplex 1695). 

Eloquentia caelestis, seu officiosa 
pietatis exercitia, cultui Divino, Magnae 
Matris Mariae, Sanctorumąue Patrono- 
rum debita. Variis ornciis, litaniis, pre- 
cibus & affectibus instructa, iterum ad 
excitandum in Caelites affectum, recusa. 
Posnaniae, Typis S. R. M. Anno Do- 
mini 1775. w 12ce, k. nlb. 12, str. 
536 i 2 k. Index. 

Na początku : Kalendarz, kart 7. Jagiell. 

— (De) Polonica. 1723. 

Jenisch D. Vergleichung vierzełm europai- 
scher Sprachen, Berlin 1796. mówi: Einige 
dem grossen Romer (Cicero) nachgewag- 
ten Fliige wiirden wir gewiss in den 
Werken der mehr ale hundert polnischen 
Redner bewundern welche eine kleine 
Schrift: De eloąuentia Polonica 1723. 
die vor uns liegt nennt, und charakterisirt. 
(str. 197). — Nie wiadomo, o jakiem dziele 
autor myślaZ, bo w r. 17^3 żadne pismo 
tego tytułu nie ukazało się. Być może, iż 
Jenisch myślał o Jankoskim lub o : Phrases 
seu cultiores loąuendi modi. 

— ob. Bieżanowski J. S. (Os au- 
reum 1666) — Brosciusz J. (Cicero- niana 1628) — Czartoryski K. F. 
(grata exhib. 1651) — Dąbrowski Sta- 
nisław Tomasz (Subsidium 1746) — 
Delamars A. (Phrases loąuendi 1741) — 
Dondini (divers. gentium 1654) — Gna- 
pheus Guilelmus (1541) — Górecki 
Woje. (Orator politicus) — Grodzicki 
Faustinus (Theatrum 1745) — Gumow- 
ski Stanisław (1751) — Hegendorphi- 
nus Christophorus (1536) — Jankoski 
J. (sur Peloąuence 1723) — Jaworski 
Stanisław (de verae- 1751) — Instruk. 
o mowach na sejmikach (1 745) — Kaliński 
J. Dam. (Atomi minores 1718. 1720. 
1731) — Kanon Andr. (Lucubr. orato- 
riae 1676) — Konarski St. (de emend. 
et vitiis 1741) — Kołozwerski J. (orator 
polonus) — Korycki Karol (1741) — 
Kwiatkiewicz Jan (Eloqu. reconditor, 
Orator 1689, Suada civilis 1672. 1679. 
1682. 1697) — Malczewski Adam 
(propugnata 1751 de vera 1748 Um- 
bra 1747) — Lauxmin (Praxis orato- 
ria 1695. 1690) — Nisus e eloq. cam- 
pis (1727) — Ochocki G. (Flos elo- 
quen. Tullianae 1654) — Oratio (de 
necessit. 1765) — Papczyński St. (Pro- 
dromus reg. artium 1663) — Petricius 
J. (Palaestra oratoria 1624) — Phrases 
seu loąuendi modi (1723) — Potocki 
P. (exercit. oratoriae 1642) — Pudwels 
de Malnow Kasper Otto (1670) — Ra- 
dau M. (Orator 1661-66. 1673) — 
Romer A. (de inform. oratore 1592) — 
Specimen (ars 1779) — Temberski A. 
(orator 1715 Via appia 1712) — Wy- 
socki Sam. (orator 1740) — Zyszkie- 
wicz M. (Vellus aureum 1643). 

Elrich Daniel ob. Siemienowicz Ka- 
zimierz (Vollkommenes Geschiitz-Feuer- 
werk 1676). 

Elsner Chr. Frid. ob. Ackord Jose- 
phus Samuel (1791). 

ELSNER Jan Bogumił, syn Chry- 
styana z Węgrowa (1717 f 1782). 
Biblia sacra, to gest biblia swata... podle 
starych wydanj bratskych ponaprawia- 
na y w nowe wydana, w Hale Magde- 
bursko y Kansteynske impressy nakła- 
dem syroticho domu L. P. 1766. w 8ce. 
Wydanie podług egzemplarza 1722 r. Przed- ELSNER. ELSNER. 51 mowa do tego przez Jana Bogumiła Els- 
nera. 

— De admirabili Ecclesiae condi- 
tione in medio afflictionum et persecu- 
tionum sqvalore. Dissertatio sub prae- 
sidio Johannis van Honerts Prof. theol. 
Leiden 1742. w 4ce. 

— Kancional to gest knika zalmu 
y pisni duchownych. W Berlinie u Kry- 
stiana Ludwika Kunsta 1753. w 8ce. 

— Kancyonal cesky bratrsky roz- 
mnozenj pisnemj negednemj od Jana 
Boh. Elsnera. Berlin 1754. 

— Kazanicko na Widenj Ezechye- 
lowe w suchych Kostech od Elsnera. 
W Berlinie, u Dor. L. Lessowy 1775. 
w 12ce. 

— Martyrologium Bohemicum oder 
Die Bohmiscbe Verfolgungs Geschichte 
vom Jahr 894 bis 1632. Darinen die 
grosse List, Tiicke, Bosheit und Gewalt- 
thatigkeit der Feinde der Wahrheit ge- 
schildert wird, auf oft wiederholtes Be- 
gehren redlicher Seelen. Deutsch iiber- 
setzt von Johann Theophilus Elsner 
Director des Gottlichen Worts, Senior 
der Bohm. Brr. Unitat in Gross Pohlen 
und Poln. Preussen konigl. Curator der 
poln. und Lith. Stipendiaten und Seel- 
sorger der Bohm. Briider Gemeinde zu 
Berlin. Nebst einem historischen Vor- 
bericht und einigen Zugaben. Berlin, im 
Verlag des Buchladens der Realschule. 
1766. w 8ce, kart 24 nlb. i stron 576. 

Dedykacya: dem H. von Grabowsky Gener. 
der Armee des Gros-Herzogt. Lithauen, 
Erbherr auf Swietydwor; wie auch dem 
Bruder Grabowsky Starosten von Czchów; 
Erbherrn auf Piesky, Cieszkowy; denen 
Herrn Alex. von Kurnatowsky, Erbherrn auf 
Bodzewo j Adam v. Bronikowsky Erbherrn 
auf Orzeschków, Żychlin, Janowice, Kron- 
gole. — Jestto przekład dzieła: Historia 
persecutionis ecclesiae bohemicae 1648. 
będącego pracą zbiorową, a którego au- 
torstwo przyznają Komeniuszowi. 

Obacz Historia. Jagiell. — Ossol. 

— Mlecko cistę prawdy Boźj, to 
gest katechysmy.... Cerkwj Bożjch Ce- 
skych bratrskych. w Berlinie 1748. 
w 12ce, 5 ark. 

— Toż:... (wydanie drugie). W Hali 
Magdeburskiej 1763. w 12ce. 

— Toż:... wydanie trzecie. W Pra- dze u Jana T. Hóchenbergera 1782. 
w 12ce, 150 str. 

— Toż:... (wydanie czwarte). Lito- 
myśl 1783. w 12ce, 142 str. 

— Nowy Z. Pana a Sp. naseho 
G. K. etc. K. wzdelanj Cyrkwe.... ce- 
ske bratrske, evangielicke etc. Pridany 
jest Zaltar Sw. Dawida, w Berlinie 
u Krystiana Ludwika Kunsta L. P. 
1752. w 8ce, 581 stron. 

Wydał Elsner podług edycyi Halskiej z r. 
1722. 

— Periculum historico ecclesiasti- 
cum quo succincta diversorum verbi 
Divini codicum Bohemicorum delinea- 
tio exhibitur, a Johanne Theophilo v. 
d. m. unitatis fr. Boh. per Majorem 
Poloniam et Prussiam pol. seniore, alu- 
mnorum Pol. et Lithua. curatore, ut et 
coetus Berolinensis frr. Bohem, pastore. 
Berolini, typis J. G. Bossę M.DCCLVIII 
(1768). w I2ce, str. 36. Akad. 

— Die reformirt gesinnte Bohmi- 
sche Briider.... Anno 1754. W 8ce. 

Wydał pod pseudonymem Bogislaus Ignatius. 
Na to wyszła odpowiedź; Ecclesia Luthe- 
rana non habet osorem nisi ignorantem. 
1755. w 8ce, 52 stron. 

— Uprzimne rosruzowanj sebe sa- 
meho z nem. Lavattera prelozil I. B. 
Elsner, w Berlinie 1785. 

— Zuverlassige Nachricbten von 
verschiedenen kleinen Schriften, in wel- 
chen Herr Johann Gottlieb Elsner, re- 
formirter bohmischer Prediger an der 
Bethlehemskirche zu Berlin, die evan- 
gelisch-Lutherische Kirche auch so gar 
in den Actis Historico-Ecclesiasticis an- 
gegriffen. Besonders von einem Send- 
schreiben, welches er ais eine Erorte- 
rung der Frage: Ob die zehn Gebote 
Gottes bey den alten bohmischen Bru- 
dem Lutherisch oder Reformirt einge- 
theilet gewesen, wider das 73. Stiick 
der Kraftischen theologischen Bibliothek 
unter dem Namen eines Ignatii heraus- 
gegeben. 

— ob. Ehwald M. I. G. (1756) — 
Gerdes Daniel (Scrinium antiquarium 
1752). 

Elsnerów rodowód, zacząwszy od Jakóba 
Elsnera, podaje Bibliotheca Bremensis 
Nova historico philologico theologica, Clas- 52 ELSNER. ELYERS. sis I Fascic. II str. 357—378. — Tamże 
tegoż prace umieszczone w Classis I Fas- 
cic. III str. 441—477 i Classis III Fascic. 
ni str. 309—324. - Biografię Jak. Els- 
nera także mieści Historia acad. Berlinen. 
scientiar. de anno 1751. — Pamietn. San- 
dora. I 411—2. — Encykl. Orgelb. T. 8. 
str. 220. 
ELSNER Jerzy Jan. Einigeallgeraeine 
historische Anmerkungen von der bur- 
germeisterlichen Wtirde in Thorn, ais 
der Magnifieus, Hoch-edle-veste, Hoch- 
und wohlweise und hochgelahrte Herr 
Herr Anton Giering, bisshero gewese- 
ner Raths-Eltester und Ober-Kammerer 
dieser Stadt, in ordentlicher Raths- 
Ktihre 1738. den 19. Martis zu dersel- 
ben wie auch Praesidirenden Ampte 
erhoben wurde; unterwirft diesem sei- 
nem hohen Patrono und allen der Preus- 
sischen Geschichte Liebhabern zur gii- 
tigen Berurtheilung, und legt dabey 
seine schuldigste Gliickwiinschung zu 
solcher Erhebung an denselben gehor- 
samst ob, ein verbundener Diener, Jo- 
hann George Elsner, Thorunens. Thorn, 
drukts Joh. Nicolai E. E. Hochw. Raths 
und Gymn. Buchdrucker. (1738). w 4ce, 
16 k. nlb. 

Bentk. II 119. 

Czart. — Dzików — Jagiell. 

Elsner JosepłlUS ob. Andromeda, 
dram. (1790)— Dankgefuhl (1798) — 
Kicki Kajetan (1797) — Streicher J. 
(Hymn 1796) — Sułtan (Der verklei- 
dete Sułtan). 

ELSNER Wincenty. Petyta ze strony 
W. JP. Wincentego Elsnera Strażniko- 
wicza Inflantskiego przeciwko WW. 
JPP. Wisogierdom Podkomorzym Smo- 
leńskim. Bez m. i r. dr. (po roku 1782). 
folio, 1 karta. 

Sprawę prowadził Elsner imieniem Winc. 
Piaseckiego, mającego za opiekuna Pro- 
zora kasztel. Witebs. O co mu właściwie 
szło, z tej obrony nie widno. Jagiell. 

(Eltner Chr.). Gliickwuntschende 
Denek- und Ehren-Getichte, Ais Der 
Ehrenveste und Wolgeachte Herr Chri- 
stoph Eltner, Btirger und Kauffmann 
zur Lissa Ais Brautigamb, Und Die 
Wol-Erbare, Sitt- und Hoch Tugend- 
reiche Jungfraw Rosina, Des Ehrenwe- 
sten, Yorachtbarn und Wolbenambten Herm Samuel Bretschneiders fiirneh- 
men Biirgers und Kauffmans daselbst, 
Hertzgeliebte Tochter, Ais Jungfraw 
Braut, Im Jahr 1654. den 22 Septem- 
bris Ihr Hochzeitliches Ehren-Fest ge- 
halten. Auffgesetzt Von gutten und 
wolmeinenden Freunden. Gedruckt zu 
Lissa bey Wigand Funcken (1654). 
w 4ce, ark. nlb. Bij. WrocJaws. 

Eltnerin Marthe ob. Weiss Szymon 
(Electorum 1653). 

ELTZBERGER X. Maximilian. Powin- 
szowanie JO. Xciu Imci Kazimierzowi 
Ciołek Poniatowskiemu kawalerowi or- 
derów Orła białego, S. Stanisława etc. 
panu i dobrodziejowi d. 4 marca 1778 
roku. 1778. fol., Str. 1. Branic. 

Elucidarius dyalogicus theologiae 
tripertitus. 1544. 1549. 1555. ob. An- 
zelm Sw. 

Wierzbowski I N. 151. II N. 1218. 1264. 

— ob. Sacranus J. (errorum ruthen. 
1501) — Wolski Jan (dialogićus 1625). 

Elucidatio Woiewództw y Ziem, 
które sobie allewiacya. w podatkowaniu 
przez Deklaracye Seymów Anno 1683. 
et 1690. na Ćwierci N. 35. a die 1-a 
Maii 1689. ad diem ultimam Januarii 
1692. Taryphy Pogłownego Anni 1673 
iakoteż y Podymnego Anni 1661. za- 
równo z inszemi Woiewodztwy y Zie- 
miami non adimplendo uczyniły. (Bez 
osób. tyt.) B. w. m. dr. i roku. fol., 
kart 20 nlb. Warsz. Uniw. 

— ob. Biron (1770) — Burghoff H. 
(exemptionis 1688). 

Elucidationes ob. Kazanowski J. 
(1565). 

Elvering Gabryel z Estlandyi (1625 
f 18 lipca 1670). Hochfliegender Adler 
erneuert aus der Hoffnung. Bey der 
Leichenbestattung des Herrn Hans Hein- 
rich von Tiesenhausen, Frey herrn auf 
Erla.... Reval 1663. w 4ce, ark. 7. 

Kecke und Napierski I 500. 

ELVERS Caspar z Rygi (1680 f 8 
Marca 1750). Liber memorialis letticus 
oder Lettisches Worter Buch, sowohl 
fur die Einheimischen ais Fremden, 
anstatt eines Lexici eingerichtet, und 
allen denen zum Besten die in diesem 
Lande in Kirchen und Schulen Gott ELVER. ELŻBIETA. 53 und ihren Nechsten dermahleins dienen, 
oder sonsten ihr Handel und Gewerbe 
treiben wollen, zu einem dienlichen 
Unterricht mitgetheilet von Caspar El- 
vers Past. zu St. Joh. und des Stadt 
Consistorii Assessor. Cum Gratia et Pri- 
vilegio Sac. Jmper. Majest. Russ. Riga, 
bey Samuel Lorenz Frolich 1748. w 8ce, 
str. 304. 

Przodem idzie tekst niemiecki. Jagiell. 

ELVER Hieronim. (1584 f 1624). 
Consualia hoe est de conciliis, consiliariis 
et consiliis, doctrina politica... ab Hie- 
ronymo Elvero... Francofurti, apud 
Joann. Theob. Schonwetter Anno 
M.DC.XX. (1620). w 4ce, stron 130. 

Poddedyk.:Scribebatur... Dantisci Anno 1617. 

ELVERIUS Marius Comes J. (Epi- 
grammata). [Na stronie 9 idzie tytuł:] 
Comitis I Marii Elverii. Epigrammatum 
liber primus. Celsissimo Principi Stani- 
slao Heraclio Comiti in Wiśnicz et Ja- 
rosław Lubomiro Sacri Romani Imperii 
principi, Supremo Regnorum Poloniae 
Maresalco Comitatus Sepusiensis perpe- 
tuo Gubernatori &c. &c. dicatus. Var- 
saviae, Typis Collegii Scholarum Piarum 
Anno 16 4. w 8ce, od str. 1—128. 

Liber secundus Cels. Princ. Hyeronimo Au- 
gusto dicatus. Liber tertius Cels. Princ. 
Josepho Carolo dicatus. Liber quartus 
Cels. Princ. Francisco Sebastiano dicatus. 
Liber quintus Cels. princ. Georgio Domi- 
nico com. in Wiśnicz dicatus. — Głównego 
tytułu brak, zarówno w egzempl. Jagiell. 
jak i Kras. (Każda księga ma osobną 
kartę tytułową). — Na stronie pierwszej de- 
dykacya : Stan., Heraclio, Hyeronimo, Au- 
gustino, Franc. Sebastiano et Georgio Do- 
minico, principibus Lubomiris , comes I 
Marius Elverius felicitatem. — Na str. 8ej 
dedyk. : Bartochowski Adalbertus ad Co- 
mitem I Marium Elverium sub ficto no- 
mine suo epigrammata vulgantem. — Liber I 
ma kart 5 i str. 32. Liber H ma kart 3 
i od str. 39 do 56. Liber III ma kartę 1 
i od str. 59—80. Liber IV od str. 94—104. 
Liber V do końca. — Są to dwuwierszowe 
epigramata ogólnej treści. Na wyraz „za- 
raz" są dwa epigramata. Są też: ad Jo: 
Ciampini pbysico-mathematicum ; cum au- 
thor Komae acceptaretur ; in Kegia acad. 
Taurinensi, In morte Octavij Revelli J. C; 
In Riccam medicum; ad Leop. Żelechowski; 
Ad Schradum amicum. — Kto jest autorem 
trudno dociec. Nie Bartocbowski , bo ten 
tylko ks. I przypisuje. Autor pisze się Comes J. Jaki stosunek zachodzi między 
Herakl. Lubomirskim Marszałkiem a Ma- 
riusem Elweriusem, może tylko badanie 
krytyczne wyjaśnić. 

Jagiell. — Krasińs. 
Elvidiu3 Stanislaus, pseudonym, ob. 
Camerarius Jan starszy. 

Elvidius Guy de Faur ob. Pibrac 
(Ornatissimi viri de reb. gali. 1573). 
Elysz A. ob. Elisz A. 
ELZANOWSKI X. Tomasz. Niewiara 
schismatykow polskich. Przez X. Tho- 
masza Elzanowskiego Soc: Jesu na ia- 
wią wydana, we Lwowie. W Drukarni 
Jana Szeligi, J. M. X. Arcybiskupa 
Lwowskiego Typographa. Roku Pań- 
skiego, 1631. w 4ce, kart 17 nlb. (dr. 
goc). 

Dedykacya Mikołajowi z Potoka Potockiemu. 
Brown. Bibl. pis. 169. — Maciej. Pism. HI 
744. — Jocher 3215 (Cenzura zmieniła 
u niego w tytule Schizmatyków na Here- 
tyków). — Siarcz. Obraz. I 120. — Wiszn. 
II. 1. VIII 283. Jagiell. — Ossol. 

Elżbieta (Elisabeth), Królowa Pols., 
córka Ferdynanda). Einzug zu Kraków 
ais man des Durchleuchtigsten hochge- 
bornen Herrn Herm Ferdinandi Ro. Ko. 
May est. tochter Ko. Elisabet eingeholet 
vnd des jungen Ko. Durch. zu Polen 
vermelet ist worden am V tage Maij 
Im Jar MDXLIII. w 4ce, 7 kart nlb. 
Broszurę tę przełożył na polskie Antoni 
Waga i umieścił w Bibliot. Warsz. 1858 
T. 70, str. 374—382. 
Wierzbo w. II N. 1203. 

Czartor. — Przeździec. 

— Hochzeitlicher Einzug der Jun- 
gen Konigin zu Cracou. Mit anzeigung 
aller Herrschafft vnd herrlichkeiten, so 
von beyden theilen mit eingeritten sindt. 
Gescbehen den 5 Maij. Anno 1543. B. 
m. i dr. w 4ce, k. nlb. 6. (sign. A — B 2 ). 

Wierzbows. III N. 2218. 

Czarnec. — Czartor. — Jagiell. 

— Vorzeichnung (Kurze) des ein- 
zugs zu Cracaw von Rómischer und 
Polnischer Koe. Ma. volck gesehen, da 
man die jungę Koenigin Ferdinandi 
Tochter dem jungen Koning zu Polen 
hat heim bracht am 5 tag May 1543. 
Auch sind al do gesehen worden man- 
nicherley Nation legaten. w 4ce, kart 7. 

Bibl. Królew. w Dreźnie. 

— ob. Beschreibung — Cernota 54 ELŻBIETA. ELŻBIETA. Christ. (Apparat. nuptiarum 1543) — 
Collinus Mat. (Epicedia 1545) — Fran- 
conius M. (Oratio 1543) — Hilchen Da- 
wid (1607). — Koteritz Baltaz. Abrah. 
(Schenia genealog. 1700) — Lang Jan 
(1545) — Leander Joan. (Epicedion 
1545) — Przyłuski Jakób (Carmen in 
funere 1545) — Roysius Maureus (de 
apparatu 1543) — Sabinus G. (de nup- 
tiis 1543) — Seckenberg H. Chr. 
(1745—51) — Szamotulski Wacł. (In 
funere 1545) — Tyczynensis G. (ad 
sacratissimum 1545) — Wende G. (Ko- 
teritz. genealogia 1700). 

Elżbieta, królowa Polska. Ad Urba- 
num VIII. Pontif. M. pro definitione 
Immaculatae conceptionis Deiparae Vir- 
ginis. Epistoła I. 

Tak stoi w wydawnictwie Hippol. Maraccio 
Bibliotheca Mariana Komae 1648 Pars I 
str. 859, z której to biblioteki treść rzeczy 
polskich dokładnie podaje Jocher II s. 45 
— 50. — Co za jedna Elżbieta królowa 
mogłaby pisać, trudno dociec. Bowiem 
Urban VIII rządził od r. 1623-44 a ów- 
czas królowej tego imienia nie było. Jedna 
tylko Elżbieta Bośniacka, żona Ludwika 
króla, przypada podczas rządów Urbana 
VI zmarłego r. 1389. 

Elisabetha, Reni Palat. ob. Bucbow- 
ski Ant. S. (1690) — Caesar Julius II 
(in nuptiis Jac. Sobieski 1691) — Chrep- 
towicz Michał (1691). 

ELŻBIETA I. Carowa. Excerpt z Re- 
skryptu Imperatorowey JMCi Rossy j- 
skiey, danego Jegomości Panu Łąn- 
czyńskiemu , Ministrowi swemu przy 
dworze Wiedeńskim będącemu, de die 
30 Octobris st. vet. 1743. B. m. i r. dr. 
folio, 2 karty. 

— Excerpt z powtórnego reskryptu 
z dnia 28 Novembris 1743. B. m. i r. 
dr. folio, 2 karty. Jagiell. 

— Z Boźey łaski my Elisabth I 
Jmperatorowa y Samowładnonca całey 
Rossiey .... 1757 R. w Petersburgu 
drukowano, w 4ce, 1 kartka. 

Warsz. Uniw. 

— Manifest nayiasnieyszey Impe- 
ratorowy Jey Mości Samodzierzyny 
wszystkiey Rossyi, Generał Feld-Mar- 
szałek, y Naywyższy komendant nad 
woyskiem morzem, y lądem posłanym na pomoc Nayias. Jey Wieliczeństwa, 
Aliantom, orderów S. Jędrzeia, Orła 
Białego y S. Alexandra Newskiego ka- 
waler, y podpułkownik Leibgwardyi 
Pułku Semenowskiego. Bez osób. tyt. 
Bez wyr. m. i dr. fol, k. 2. 

Datowane Maij 1757. Jest tu pięć odezw 
z racyi przejścia przez Polskę przeciw 
Prusom. Ogłasza, że poddanym polskim 
za każdego dostawionego dezertera rossyj- 
skiego płacić będzie po 15 talarów. 
Porówn. Apraxin Szczepan. Jagiell. 

— Manifest Elżbiety I. Cesarz. Ross. 
(Datowany w Petersburgu 1759 r.). folio, 
k. nlb. 5. 

Po polsku, łacinie i rossyjsku. Krasińs. 

— Nos Elisabeth Prima Dei gratia 
Imperatrix et Autocrator Omnium Ros- 
siarum etc. etc. etc. Omnibus quorum 
interest. Datow. ex suburbió Petrino. 
Jul. 2. 1759. fol, k. 2. 

Z okazyi dwóch edyktów króla Pruskiego 
wysłanych do Polski o wkroczeniu do 
kraju. Jagiell. 

— Manifest der Kaiserin Elisabeth I. 
liber die Verlegung russischen Truppen 
nach Polen. (1757). fol. 

— Manifest der Kaiserin Elisabeth I 
iiber die polnischen Angelegenheiten. 
1761. St. Petersburg, fol. 

— Toż, po łacinie. 1761. fol. 

— [Manifest carowej dotyczący sek- 
ciarzy rosyjskich chroniących się w Pol- 
sce]. Petersburg, 1758. fol. 

Po łacinie. — Notuje go Przyłęcki. 

— Uniwersał Elżbiety I Cesarzowey 
Rossyjskiey. (Datowany w Petersburgu 
27 Octobra 1748 r.) fol., 1 arkusz. 

Krasińs. 

— Uniwersał Imperatorowey Elż- 
biety I o zatrzymaniu i przyprowadze- 
niu dezerterów wojsk Rossyjskich 1748. 
fol. 

(Elżbieta, carowa). Augustissimae 
ac invictissimae Imperatrici Elisabeth 
Petrovnae, in urbem Kijoviam adven- 
tum triplicis idiomatis rhytmo gratulatur 
Orthodoxa Academia Kijoviensis. Kijo- 
viae, 1744. fol. 

Po polsku, małorusku i łacinie. 

Petersburg, bibl. 

— ob. Casanowa (Istoria delie tur- 
bolenze 1774) — Leperski I. (1742) — 
Lettre (1750). ELŻBIETA. EMMANUEL. 55 (Elisabetha, Romanorum Imperatrix). 
Festa Elisae, Sive Narratio historica 
illius festiritatis, quam honori Elisabe- 
thae Augustissimae Romanorum Impe- 
ratricis, felici augurio Regnantis polo- 
nicae nobilitati dedit in festa Di vae ejus- 
dem patronae luce Reverendissimus 11- 
lustrissimu8 & Excellentissimus Ladis- 
laus Adamus Comes Erdoedy, de Mo- 
nyorokerek Episcopus Nitriensis Saerae 
Caesareae Regiaeq. Catholicae Maje- 
stati a Sanctioribus Consiliis ad Centu- 
riata Regni Polonici Comitia Legatus 
Caesareus... anno 1720. Authore N. N. 
W 4ce, str. 4. Dzików — Ossol. 

Elżbieta królowa angielska, ob Sco- 
tus Marianus (Chronica 1559). 

Elżbieta Krystyna ob. Haberkant 
Krzysztof (1797). 

Elisabetha Sophia Marchion. Bran- 
deb. ob. Castelli Nic (1691). 

Elżbieta de Bremę Benedykta od 
Męki Pańs. ob. Bovette Blemur Jakób 
(Wizerunek Wiktymy 1740). 

Elisabetha Augustis. Virginis Mater 
ob. Promnicki Tomasz (Inaccessa vir- 
ginis 1667). 

Elżbieta Sw. ob. Kijewski Tomasz 
ks. (1730). 

ELZNER Carl. Gemalde meiner Reise 
aus Russland durch Lithauen und Po- 
len nach Teutschland von Carl Elzner. 
Erster Theil. Erfurt, 1797. in Commis- 
sion in der Beyer. und Meringschen 
Buchhandlung. w 8ce, str. XVI i 218. 
Zaczyna od opisu Berezowey (do str. 73), 
poczem podróż do Moskwy. Na str. 100 
mówi o doktorze Jerzembskim polaku. Na 
str. 168 wspomina swoją podróż przez Pol- 
skę przed dziesięciu laty. Dotarł do Smo- 
leńska. Tu opowiada o wywiezieniu na 
Sybir gener. hr. Tyzenhauza. Jagiell. 

Emanuel ob. Statorius Petrus (Ema- 
nuel seu de aeterno verbo 1561) — 
Wiśniewski Emanuel a S. Joannę 
(1722). 

Emanuelowe piosneczki ob. Twar- 
dowski Kasper (Kolęda 1619). 

Emaus ob. Miaskowski Kasper (Piel- 
grzym 1621). 

Embden (von) Andrzej ob. Schoenfels 
Jędrzej (Colloauium 1628, Rozjaśnienie 
1628). Emblema cnót ob. Bartoszewski W. 
(1614). 

Emblemata ob. Bildrinkiewicz H. 
(Virtutum 1611) — Cecylia Renata 
(honores 1644) — Horatius (1647—8) 

— Koryciński A. (artes 1597) — Nie- 
szporkowitz Ambrosius Paulin (1680) 

— Sommer Cas. (Grab-Mahl 1682) — 
Tawiellus Nic. (phisico-ethica 1602). 

Emergens Novum ob. Cantius a S. J. 
(1757). 

Emerita Palladis ob. Arteński R. 
(1667). 

Emfiteutyczne prawa ob. Krzucki 
Ignacy (1778) — Nadania prawa — 
Woroniecki Korybut. 

Emigracya czyli wyjście Saleborko- 
wianów dla wiary ewangielickiey. Kró- 
lewiec. 1731. 

Emigranci ob. Rozkaz (1794) — 
Uniwersał nakazujący emigrantom po- 
wrót do kraju (1794). 

Emin Teodor ob. Solignac (Historya 
Polski 1765). 

EMLYN Thomas. A Collection of 
Tracts Relating to The Deily. Worship 
and satisfaction of The Lord Jesus 
Christ... By Thomas Emlyn... London... 
1719. w 8ce. 

Ma zawierać rzeczy, dotyczące także Polski. 
Warsz. Uniw. 

EMMANUEL a Conceptione. De poe- 
nitentiae sacramento tractatus moralis. 
Varsaviae 1687. w 4ce. 
. Katalog Pijar. N. 78. 

— De Sacrosancto Poenitentiae Sa- 
cramento tractatus moralis, et si scho- 
lastica methodo elaboratus. In quo suc- 
cincte propositiones a Summis Pontifi- 
cibus Alexandro VII et S. D. N. In- 
nocentio XI. damnatae exponuntur, de- 
clarantur. elucidantur maxime 3. 11. 
12. 13. 14. 15. 16. 24. 25. 41. Ex Ale- 
xandro VII. 1. 2. 17. 35. 57. 58. 60. 
61. 62. 63. 64. et 65 ex Sanctissimo 
Innocentio XI. Auctore R. P. Fr. Em- 
manuele a Conceptione Navarro oppido 
de Azagra: e Sacro et Coelesti ordine 
Excalceatorum Sanctissimae Trinitatis, 
redemptionis captivorum: In provincia 
Spiritus Sancti ejusdem ordinis philo- 
sophiae olim lectore, deinde in Alma 56 EMMERICK. EMSER. Conceptionis, in suo Salmaticensi Col- 
legio, Sacrae Theologiae Lectore; atque 
ibidem ministro, nec non totius ordinis 
Diffinitore Generali; nunc secundo in 
Lucern prodit cum triplici indice, altero 
Disputationum et quaestionum : altero 
propositionum damnatarum: ac tertio 
rerum locupletissimo. Varsaviae, typis 
S. R. M. in Collegio Scholarum Piarum. 
(Bez wyr. roku), w 4ce, k. 10, str. 496. 
i errata k. 1. 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu. Ap- 
probata w Madrycie 1687 i 1697. Obej- 
muje Disputationes I — VII. — Daty druku 
u Jochera 3968 a, b. z lat 1698 i 1709 nie 
znajdują się na egzemplarzu Bibl. Jagieł. 
Także nie ma dedykacyi wymienionej 
Chrystyanowi Augustowi Bisk. Xciu Sas- 
kiemu. Jagiell. 

— a S. Joannę Baptista ob. Wiś- 
niewski Emanuel Schol. P. 

EMMERICK (van) Jacob. De groote 
Wonderlijcke Oorlogen Ende Geschie- 
denissen, Tusschen syn Konincklycke 
Majesteyt van Polen ende Sweeden, ais 
mede tusschen de Starosten Ende Wey- 
woden ende Cosacken, ais mede den 
Grootvorst van Moscovien. In de Pro- 
vintie van Groot ende Kleyn Polen, 
Littouwen, Lyflandt ende Courlandt 
ende Pruyssen, mitsgaders de gelegen- 
theden der Steden, manier van Wape- 
nen, natuer der Volckeren en Landen. 
Beschreven ven door den Autheur Ja- 
cob van Emmerick die veel van de 
Principaelste dingen selve gesien heeft. 
fAmsteldam , gedruckt voor den Au- 
theur, daer de Boecken te bekomen 
zijn. In't Jaer 1657. (Na końcu:) Ge- 
druckt by Willen Gort in de Nieuve 
Tichelstraet by de groote Kathuyser 
1658. w 4ce, karta tyt. i str. 52. 

Jagiell. 

Empfindungen bei dem Feier ob. 
Zimmermann Ch. F. (1792). 

Emphiteuzy ob. Bądzyński Ant. 
(Głos 1778) — Butrymowicz Mateusz 
(Przymówienie 1789) — Krzucki Ign. 
(1778) — Woroniecki Korybut. 

Emporinus Jacobus ob. Herbest Jan 
(1567). 

EMPORYN X. Wojciech. Excepcia 
przeciw iadowity (tak) appellaciey Eras- musa GHcźnera. Coby ta ksiąszka wso- 
bie miała, na drugi stronie naidźiesz. 
w Poznaniv, v Dziedziców Jana Wol- 
raba 1600. w 4ce, k. nlb. 56 (ark. 2 ). 

Dedykacya Krzysztofowi Redowi mieszcza- 
ninowi kupcowi Poznań, przez W. E. 
z W. P. u Ś-(więt.) M. P.(anny). — Na od- 
wrocie tytułu podany Summaryusz tego 
traktatu (18 oddziaZów). 

Wierzbowski I N. 687. — Jocher 9543. T. III 
str. 565 i 660. 

Czartor. — Jagiell. — Krasiński. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. (dwa egzempl.) 

— Pamiętne żyóia chrzescianskiego 
w którym to wszystko znaydziesz, co 
czynić ma człowiek chrześcijański po- 
cząwszy od nawrócenia aż do dosko- 
nałości. A osobliwie zamyka w sobie 
sposób prawdźiwey pokuty: y prziy- 
mowania naświętszego Sakramentu: tak- 
że y modlitwy, których każdy wedle 
potrzeby vżywać może. Teraz z wło- 
skiego na ięzyk polski przełożone przez 
księdza Woyciecha Emporyna z Wę- 
growca S. Pismś, Doktora y Proboszcza 
v świętey Maryey Magdaleny Poznań- 
skiego. Cum gratia et priuilegio S. R. 
M. Roku Pańskiego 1585. w 8ce, k. 
nlb. 8, str. 1—628 i 628 i 10. 

Rejestru str. nlb. 9 a na lOej drzeworyt: 
Marya z dzieciątkiem Jezus. Przypisane 
Burmistrzowi, radzie i wszystkim miesz- 
czanom Poznania 26 lipca 1585. przez X. 
Wojć. Emporyna. — Na str. przedostatn. 
po rejestrze : W Poznaniu w drukarniey 
Jana Wolrhaba roku pańskiego 1585. 

Jocher 4182. 6040. — Maciej. HI 295. — 
Wierzbows. III N. 2767. 

Czarnec. — Ossol. 

— ob. Jungius Hadrian (1593). 

EMSER Hieronim (1477 f 4 listopa- 
da 1527). Opuscula Hieronimi Emser 
duealis secretarij. Quę in hoc libello 
continentur. Ad illu. principem Joan- 
nem iuniorera Saxoniae ducem &c. Epi- 
stoła Tetrastichon ad Eundem. — No- 
bilium et ingenuorum puerorum episto- 
laria pro gymnasmata epistolijs centum 
numero. — Ad nobilem adolescentem 
Hernestum de Schlynitz Epigramma. — 
Ad eundem epigramma aliud ex sen- 
tentia Musony philosophi. — Epistoła 
Philippi Beroaldi. fe. re. ad Hieroni- 
mum Emser de moribus eiusdem dni 
Hernesti de Schlinitz. — Epitaphium EMSER. ENCHIRIDION. hi eiusdem Philippi Beroaldi ab eodera 
Hieronimo Emser aeditum. M.D.XVI. 
(Na końcu:) Impressum Cracouie in 
domo dni Joannis Haller. Anno Mille- 
simo quingentesimo decimo octauo (1518). 
w 4ce, 19 kart nlb. 

Druk łaciński czysty i piękny. „Tuis auspiciis 
Inclyte dux Joannes (mówi Emser w liście 
przypisnym do Jana młodszego Xiążęcia 
Saskiego, Landgrafa Turyngii) nobiles dein- 
de pueri babent quo puerilem suam in bonis 
litteris duplici fruge exerceant. Nam quam- 
vis antebac etiam łatina pueris idiom a ta 
scripserint viri non indocti Paulus Niauis 
et Laurentius Coruinus, quae neque a la- 
tinitate penitus abborreant. Eorum tamen 
materia cum sit de rebus bumilibus et 
plebeis, indigna vst (sic, zam. est) quę 
liberis ingeratur auribus. At vero in bis 
nostris epistolis non minus dicendi scri- 
bendique imitationem quam vitae ac mo- 
rum praecepta coniunximus. Idque ea bre- 
uitate ut nihil breuius dici queat, nihilque. 
salubrius". 
Wierzbow. n N. 942. — Janoc. Nachr. IV 

170. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Peters, publ. 

— Toż:... (z podpisem na końcu:) 
Lipsie et edibus Valentini Schumann 
Anno Domini Millesimo ąuingentesimo 
undevigesimo (1519). w 4ce, 15 kart 
nlb. (Druk gocki). 

— Tenże tytuł:... ab eodem Hiero- 
nymo Emser editum. Cracouiae ex ae- 
dibus Hieronymi Vietoris Anno Domini 
1523. Januarii 16. w 4ce, k. nlb. 18. 

Ossol. 

— Opuscula Hieronymi Emser Du- 
calis Secretarii quae in hoc libello con- 
tinentur Ad iiustriss. principem Joannę 
Saxoniae Ducem etc. Epistoła, tetrasti- 
chon ad eundem. Nobilium et ingenuo- 
rum Puerorum epistolaria pro gymnas- 
mata Epistolis centum numero. Ad no- 
bilem adolescentem Hernestum de Schlei- 
nitz Epigramma ad eundem Epigramma 
aliud sententia Musonii Philosophi. — 
Epistoła Philippi Beroaldi fe: re: Ad 
Hierony. Emser de moribus ejusdem 
Domini Hernesti de Schleinitz. — Epi- 
thaphium Philipi Beroaldi per Hierony- 
mum Emser editum. Cracouiae per Ma- 
thiam Scharffenberg Anno Domini 1532. 
w 8ce, k. nlb. 20. Ossol. 

Emptio ob. Górski Jacob (1624) — 
Kalw Conradus (1541) — Szamotulski Grzegorz (Repetitio 1541) — Turobinus 
Joannes (Repetitio) 

Emulewicz Petrus ob. Threni (Par- 
thenicae sodalitatis 1594). 

ENANDER Adam. Mowa do Prze- 
świetnego Sądu Grodzkiego Lubelskiego 
przez JP. Adama Enandra Palestranta 
Grodzkiego Lubelskiego miana dnia 2 
Listopada R. P. 1752. folio. 

Enarratio ob. Blandrata J. (dispu- 
tation. 1568) — Btilow Fr. G. (jurium) — 
Conring (enumeratio) — Corsinus And. 
(solemnitatis 1629) — Herenius (in me- 
taphys. 1599) — Maior G. (in epistolas 
1561). 

Encaenia ob. Komorowski K. (Al. 
Sapieha 1660) — Orliński M. (S. Ru- 
dzieński 1662). 

Encheiridion Lexikon, in quo nci- 
mitiva linguae graecae vocabula ordine 
alphabetico continentur. Leopoli, per 
Joannem Thomam Piller. Bez wyr. r. 
w 8ce, sign. A — Q x . 

Enhiridion o guszczestwie etc. prez- 
die iz italijskaho, na latinskij, nynieże 
na ruskij jazyk, tszczaniem Jeho Preo- 
swieszczeństwa Kir Silwestra Lubieniec- 
kaho Rudnieckaho Egzarcha wsieją 
Russij Łuckaho i Ostrogskaho Episka, 
Perewiedennyj. Napieczatasia w tipo- 
grafij Poczajewskoj czina Sw. Wasilija. 
W Roku 1775. 

Katal. Milanów, str. 13. 

Enchiridion ob. Buczacki Jac. (iuris 
pontif. 1540) — Busaeus J. (piar. me- 
ditat. 1700. 1759) — Bythner Bart. 
(consolatorium 1624) — Campensis Joh. 
(psalmorum 1532. 1534. 1565) — Ce- 
rasinus Joan. Kirsteyn (iur. Magd. 
1556—1630) — Ecchius J. (loc. c. Lu- 
ther. 1525) — Engel Krz. (de sensu 
relig. 1595) — Groicki Bart. (aliąuot 
locorum 1619. 1629) — Holnstei M. 
(logicae 1521) — Jonston J. (nosoco- 
micum 1625, ethicum 1642, 1658) — 
Łowicz (de) Simon (physiognom. 1532, 
chiromantiae 1532, medicinae 1537) — 
Łowicz (de) Stan. (1538, 1747) — Lu- 
ther M. (Catechismus 1561, 1622) — 
Moneta Jan (polonicum 1721, 1774) — 
Napachania (Z) Ant. (1558) — Szamo- 

8 58 ENCHODOPOSIS. ENDERSCH. tulski Grzeg. (impedimentorum 1523, 
4, 9) — Turobinius Jan (iuris ponti- 
ficii 1539). 

EnchodopOSis ob. Wilczek D. (Si- 
gismundi III 1618). 

Encomia ob. Kostka Stan. (1606) — 
Loaechius A. (nominis 1609). 

Encomiastes carmine elegiaco. Ad 
Rndum D. Thomam Natalern Rhacu- 
sanum, Art. et Medic. Doctorem prae- 
stantissimura, necnon Canonicum Cra- 
couien. dignissimum. Cracoviae in offi- 
cina Lazari. Anno Domini M.D.LXXXIII 
(1583). w 4ce, k. 6. 

Wierzbows. III N. 2735. Raczyń. 

Encomiasticon ob. Katarzyna II. 

Encomium vini et encomium cervi- 
siae. (Niżej ozdoba drukarska, niby 
węzeł spleciony. U dołu:) Cracouiae 
Hieronymus Vietor impressit. Anno 
MDXXXII. w 4ce, k. nlb. 4. 

Na egzemplarzu Czartoryskich dopisano: I. 
dla oznaczenia daty r. 1533. Ma to być 
wiersz Jana Dantyszka. Sądzi/ Bohm (wy- 
dawca dziel jego), iż nie było nigdy wprzód 
drukowane. 

— ob. Adami M. (genealogicum 
1602) — Bujwidowicz M. (encomisti- 
cum musarum 1602) — Cerasinus Joan. 
Kirsteyn (1586) — Chlebowski W. (ra- 
dos. narodź. Chr. 1616) — Chomen- 
towski Al. (pochwała urzędu złości 
1583) — Czerny J. M. (Vlad. Sigism. 
III. 1606) — Eobanus Hessus (nuptiale 
Sigism. 1512) — Gadebusch (Regni 
Polon. 1621) — Grochowski Stan. (divi 
Stanislai 1604) — Haynowiensis C. 
(L. et J. Bilscius 1579) — Hegendor- 
finus (terrae polon. 1530) — Jasiński 
A. L. (vatis J. Wężyk 1644) — Kazie- 
wicz P. (na dzień nar. Chr. 1645) — 
Krzycki And. (Sigism. 1512. Lutheri 
1524) — Langus J. (vini 1533) — Li- 
siecki A. (G. Czartoryski 1613) — Loae- 
chius A. (R. Scherlasii 1609) — Mal- 
czewski (P. Maryi) — Oborski (1615) — 
Papencovius Jac. (Nowodworsc. 1619) — 
Passerowic Stan. (Woynarowi 1626) — 
Pliscius Bazyli (Rigae 1595) — Rialtus 
Ant. (Maciejowski 1600) — Roysius 
P. (in D. Stanislaum 1604) — Stefanius J. Saganowski (concordiae 1686) — 
Świątkowie P. (rados. narodź. Chr. 
1610) — Sztyszyński Mar. L. (J. Lesz- 
czyński 1660) — Szymonowicz Szym. 
(divi Stanislai 1604) — Wielkowicki H. 
(Palladis 1606). 

Encouragement (A short) for the 
great men of the Earth, to make War 
with Babylon: the King of Prussia 
another and reviving Gideon Going 
before them; by the Occasion of that 
Famous Persecution at Thorn. To which 
are added two Dialogues one between 
the Birds of the Air and the Publisher 
ot Good News. The other Between the 
Devil and the Jesuits his Eldest and 
Firstborn Sons. London. Printed for J. 
Roberts in Wawrick-Lane and sold by 
A. Dod without Temple-Bar, and M. 
Billingsley at the Royal Exchange. 
1725. Price 4 d. w 8ce, stron S2. 

Razem z tem wyszło: A.n Allarm to protes- 
tant Princes, str. 39; The Speech for the 
Jesuits of Thorn. str. 27 i 3; An authentick 
narrative of proceeding at Thorn, str. 44. 

Jagiell. 

Encyklopedya ob. Arteński (theolo- 
gica 1683) — Lucchesini J. L. (pane- 
gyres 1708) — Sołtyk X. Michał (1798) 

— Stokowski Stan. (naturalis 1637). 
Encyclopedie litteraire ob. C. M. 

(1772). 

Ende ob. Hagen L. (Patkuls 1707) 

— Hubner (Polens 1797). 

Enderes Johann Jacobus ob. Kome- 
niusz Amos (1739). 

ENDERSCH Jan Fryderyk. Erlaute- 
rung von Verfassung und Gebrauch des 
in Kupfer vorgestellten kiinstlichen Mo- 
delles eines Systematis Copernicani, so 
Anno 1744. in Elbing von Herm Jo- 
hann Friedrich Endersch erfunden wor- 
den. Nebst einer Anleitung, wie die 
16 zolligen Gregori Neotonianischen 
reflectirende Telescopia, so von eben 
demselben Autor verfertiget werden, zu 
gebrauchen. zu reinigen und in gutem 
Stande zu erhalten sind. Auf Verlangen 
entworfen von M. Jacobus Woit Prof. 
ord. math. gymn. Elbing. Elbing, Sa- 
muel Gottlieb Preuss, 1745. w 8ce, 56 ENDIMOSINE. ENGEL. 59 i 16 str. z 1 tabl. na blasze rytą i 1 
tabela druk. 

Żebraw. Bibliogr. 385. 

Krasińs. — Zieliński. 

— Kartę von Danzig, Elbing und 
Marienburg, oder erstes Blatt von West- 
preussen, verfasst von... herausgegeben 
von F. A. Schroembl, gestoch. von A. 
Amon. Wien, 1789. 

— Kartę von Ermland, oder zwei- 
tes Blatt von Westpreussen.... Wien, 
1789. (Wys. 1'7". Szer. 1'H"). 

— Mapa geographica trium Insula- 
rum in Prussia, quae Poloniarum Regi 
serenissimo paret, accurat., in qua Ge- 
danensis emporii longitudo ac gradus 
et 21 minuta ab Insula Ferro connu- 
roeratur. A Joh. Friedr. Endersch. 1753. 

Ozdobiona koroną polską i wielu postaciami. 

— Tabula geographica, episcopatum 
Warmiensem in Prussia exhibens. El- 
bingae MDCCLV (1755). 

Wydana z rozkazu i pod nadzorem Adama 
Stan. Grabowskiego Biskupa Warmiń- 
skiego. 
Mizler Acta litter. A. 1755, str. 158. „En- 
dersch, matematyk królewski w Elblągu, 
wydał bardzo doskonałą mapę geograficzną 
całej Warmii z wyrażeniem wszystkich 
miast, wsi. jezior, rzek i granicy z Pru- 
sami Brandenburskiemi, jakoteż cum ter- 
ritorio Elbigensi i Starostwem Tolkmit- 
skim objechawszy wszystek kraj i poło- 
żenie każdego miejsca w towarzystwie 
X. Józefa Tuławskiego, plebana Arnsdorf- 
skiego, in matematicis biegłego, a książki 
p. t. Gnomonica facilitata r. 1750 wyda- 
nej autora, pilnie zlustrowawszy, praco- 
wicie wydelineował". (Kuryer polski 1755 
r. z dnia 4 Czerwca). — Rastawiecki 
w Mappografii str. 95. 
Endimosine in Opaliński ob. Biskup- 
ski L. (1621). 

ENDLER Oswald. Memoriale de prae- 
senti rerum in Polonia statu .... ab 
Oswaldo Endlero Lusato. (Gedani?). 
Typis viduae Georg. Rhetii. 1651. w 4ce. 

Chreptow. 
Endlich Ph. ob. Jabłonowski Jos. 
Alex. (1748). 

Endner G. G. ob. Montesąuieu (1777). 

Endorfinus Chrystophorus (Hegen- 

dorfinus) ob. Szamotulski Gregorius 

(Anacephaleosis 1535, Vincula 1586). 

Enea ob. Obizzi (dramma 1641) — 

Puccitelli (dramma 1641). Eneas Sylvius ob. Crosnensis Paulus 
(1514). 

Enckes Konyo ob. Galszecsi J. 
(1536). 

Enedy Georg ob. Enyedy G. (Epi- 
talamium 1598). 

Enfans trouves ob. Charite (1742). 

Engcharma bonoris eb. Francus G. 
(1629). 

ENGEL J. Paź komedya dla dzieci 
w iednym akcie Imci P. J. Engela, 
w Wrocławiu 1 794. w 8ce. 
Ob. Stawski Handbuch. 

ENGEL Jan Christian, Leutscbovia- 
Hungarus (1770 f 20 Marca 1814). 
Commentatio de republica militari seu 
comparatio Lacedemoniorum Cretensium 
et Cosaccorum. In concertatione civium 
academiae Georgiae Augustae die IV 
Junii 1790 praemio a M. Britanniae 
rege aug. constituto adiudicante illustri 
philosophorum ordine ornata. Gottingae, 
typis Jo. Christ. Dielreich. w 4ce, str. 42. 

Czartor. 

— Geschichte von Halitsch und 
Władimir bis 1772. Verbunden mit Aus- 
einandersetzung und Yertheidigung der 
osterreichisch - ungrischen Besitzrechte 
auf diese Konigreicbe. Nach russischen 
und pohlnischen Jahrbuchern bearbeitet 
von Christian Engel Accessisten bey 
den Siebenbiirgischen Holkanzley. Mit 
einer genealogischen Tabelle. Wien, bey 
Franz Jakob Kaiserer 1792. w 8ce. 
Erster Theil bis 1230, str. 240. Zweiter 
Theil von 1230 bis 1772, str. 203. 

Czartor. — Ossol. 

— Geschichte der Ukrainę und der 
Ukrainischen Cosaken wie auch der 
Konigreiche Halitsch und Władimir. 
Verfasset von Johann Christian von 
Engel. Halle, bey J. J. Gebauer. [Głó- 
wny tytuł:] Fortsetzung der allgemeinen 
Welthistorie der neuern Zeiten durch eine 
Gesellschaft von Gelehrten in Teutsch- 
land u. England ausgefertiget. Dreisig- 
ster Theil verfasset von Johann Christian 
von Engel. Mit konigl. Preuss. und 
Churbr. Churf. Sachs, wie auch Schwei- 
tzerischen Privilegien. Halle, bey Jo- 
hann Jacob Gebauer, 1796. w 4ce, 60 ENGEL. ENGELKE. 1 ryc. (Joh. Mazeppa), k. nlb. 3, str. 709 
i 2 tabl. 

Portret Sam. Falka de Bikfalva Transilvanus 
delin. 1790. Przed Vorrede portret Bohdana 
Chmielnickiego (Dan. Beijel sculpsit). Ten- 
że rytował miedzioryt na końcu Vorrede 
(trzej kozacy na koniu). 

Autor dziękuje tu zbiorom Ossolińskiego, 
i pomocy Lindego bibliotekarza, o którym 
mówi, że pracuje nad słownikiem polskim. 
Zapowiada, iż Ossoliński wydać zamyśla : 
Corpus scriptorum historiae polonae, w któ- 
rem pomieści pisma Orzelskiego i Kochow- 
skiego oraz Zycie Jerzego Ossolińskiego. — 
W Einleitung, s. 1 — 18, podaje spis źródeł. 
Dalej podaje fizyczna geografią Ukrainy. 
Dzie/o obejmuje : Peryod I. Ukrainę unter 
Litthauen bis 1569. Per. II. Cosaken unter 
Pohlen 1569 — 1654. Per. III. Ukrainę 
zwischen Kussen und Pohlen getheilt 
1654—1733 (do str. 348). Zerstiickelung 
der Ukrainę 1733 — 1755. Od str. 407: 
Perioden der Geschichte von Halitsch und 
Wladymir. Od str. 686: Nachtrag, dwie 
tablice i Regestr. 

Bentk. H. lit. II 7Y9. - Wurzbach Lexicon 
IV 47-9. 

Czartor. — Jagiell. — Kijows. — Krasińs. — 
Ossol. — Uniw. lwów. 

Engel Krzysztof ob. Angelus Chr. 

ENGEL Paulus Mathias. De Judaeis 
praeputiura attrahentibus praeside Grabr. 
Groddeck... CICCIC... disputabit Paulus 
Matthias Engel Gedanensis. Lipsiae, 
Typis Joh. Heinrici Rusteri. (1699). 
w 4ee, str. 24. 

— De gratiae revocatricis termino. 
Lipsiae 1700. w 4ce, kart 24. 

— Epistoła ad Joh. Christ. Rosten- 
scherum eccclesiae apud Gedanenses 
ministrum de gratiae revocatricis ter- 
mino adversus novaturientium importu- 
nas vellicationes defend. Lipsiae 1700. 
w 4ce, str. 52. 

Engel Michael ob. Gnospius Jędrzej 
(1688). 

ENGEL Samuel. Prćcis des recherches 
sur Galicie ou Halicz et sur Lodomerie 
ou Włodzimierz 1773. w 4ce, str. 12. 
Wydane bezimiennie. Ossol. 

ENGELBERTZ Petrus. Q. D. T. O. M. 

B. V. Disputatio Iuridica De Iure Bap- 
tismi, Germ. Von dem Tauff-Recht. 
Quam Occasione tituli Cod. Ne sanctum 
Baptisma iteretur, Authoritate Et Con- 
sensu Magnifici Ictorum Ordinis In Flo- 
rentissima Albertina, Sub Tutamine Viri Praenobilissimi Domini Dn. Acha- 
tii Christiani Rangern, I. U. D. et P. P. 
Amplissimi, hocque tempore Facult. 
Iurid. Decani Spectabilis, ut et Consi- 
storii Sambiensis Assessoris gravissimi, 
Domini Patroni et Praeceptoris sui 
omni honoris cultu et observantia ae- 
ternum devenerandi. Exercitii gratia 
publico Iuris Cultorura examini subjicit 
Petrus Engelbertz Dysseld. Mont. in 
auditorio majori horis consuetis die.... 
Mai.... An. MDCLXXXIX (1689). Re- 
giomonti, praelo Reusneriano. w 4ce, 
ark. H 3 . Wroclaws. 

ENGELBRECHT Martin. Vornehm 8 te 
Reiche und Staaten, In zierlichen Ha- 
bit mit Wappen und Ordenszeichen 
vorgestellt. Augsburg, Pfeffel und Lot- 
ter, 1717. folio. 

TytuZ i 18 pięknie kolorowanych drzewory- 
tów, przedstawiaiących osoby w strojach 
różnych ludów. Podpisy wierszem. 

Są tu między innemi postacie Czech i Polski. 

ENGELBRECHT Petrus Christianus. 

Dissertatio Academica De Chiromantiae 
Vanitate, Quam Vavente Divini Numi- 
nis Auxilio, Amplissimi Philosophorum 
Ordinis Consensu, In Inclyta Academia 
Regiomontana, ad disputandum propo- 
nunt Praeses M. Christoph. Schultz Re- 
giom. Et Respondens Petrus Christianus 
Engelbrecht, SS. Theol. Philos. Stud. 
Neugada Semgallus, In Auditorio Phi- 
losophorum Horis consuetis, Anno 
MDCXCI. die XIIX. Augusti. Regio- 
monti, Typis Reusnerianis. (1691). 
w 4ce, sygn. A 2 — F 3 . Wrocławs. 

Engelbrecht Szymon ob. Schoenfels 
Jędrzej (Memoryał 1635). 

Engelbrechtowa Basilea ob. Schoen- 
fels Jędrzej (Rachel 1631). 

Engelbrechtowa Katarzyna ob. 
Schoenfels Jędrzej (Dwa kwiaty 1633). 

Engelgrave X. ob. Trzciński Krzy- 
sztof (Laur niezwiędłej niewinności 1730). 

Engelhardt Alexander ob. Welki 
Ant. (Sur le mariage 1781). 

ENGELKE Adryan. Historischer Aus- 
zug von Verenderung der Religion in 
Dantzig. Anno 1651. w 4ce, kart 20. 
Jocher 9608. Czartor. 

— Yerbesserter historischer Auszug ENGELKE. ENGESTROM. 61 von Verenderung der Religion in Dan- 
tzig. Anno 1652. w 4ce, kart 24. 
Jocher 9609. Czarter. 

— Johannis de Temporibus Erleu- 
terung des historischen Ausszugs und 
Verleitung des Verbesserten Histori- 
schen Auszuges von Verenderung der 
Religion in Dantzig. Anno 1652. w 4ce, 
kart 26 nlb. 

Na egzemplarzu Bibl. Uniw. Warsz. ozna- 
czono jako autora prawdziwego Adr. En- 
gelke. — Po przedmowie do czytelnika 
przytacza źródła, z jakich autor czerpał 
do swego dzieła. Są to same przywileje 
i listy Zygmunta Augusta wydaDe od 
1557 r. do 1649 r., na poparcie wolnego 
wyznawania religii w Gdańsku. 

Jocher 9610. Czartor. — Warsz. Uniw. 

— ob. Bertling C. (Traurrede 1774) 
— Freitagius Adamus (1619) — Go- 
liński J. (Lex et Lux 1628). 

ENGELKE Fryderyk. Nova singu- 
laria de famę memorabili in Semigallia 
1603. w 4ce. 
Niesiec. II 137. 

— Warhafftige. Gantz erschreckli- 
che, betrubte, und zwar von anfang 
der Welt her nie erhorte Newe Zeit- 
tung: Von dem grossen Hunger, so sich 
im 1602. Jabr. Nur allein im Fiirsten- 
thumb Semgaln, I. F. D. Hertzogen 
Friderichen zugehorig, in Lyffland zu- 
getragen, etc. Wie die Eltern ihre Kin- 
der, die Kinder ihre Eltern, die Briider 
ihre Schwestern, die Schwestern die 
Briider, ein Freund den andern, die 
Diebe und Morder aus den Galgen und 
Radei*n verzehret, and auffgefressen : 
An welchen Orten, zu welcher zeit, 
unter welcher Herrschaft es geschehen 
seq. Einem jedern, in dieser letzten 
gefehrlichen Zeit, zur Buss und Bekeh- 
rung zu wissen sehr notig. Colligirt und 
zusammen getragen durch Fridericken 
Engelcken Gerda viensem, gewesenen 
Pfarrer an Zickeln im Dtineburgischen 
Gebiet in Lyffland. Gedruckt im Jahr 
1603. W 4ce. Wrocławs. 

— WahrhafFtige , wol niemals er- 
horte Newe Zeitung von dem grossen 
Hunger im J. 1602. im Ftirstenth. Se- 
migall. Kdnigsberg 1603. w 4ce. Engelke Gottlieb ob. Kafemann 
Christ. (Lacrymae 1716). 

ENGELKE Joannes Beniamin. Jesu 
benedicente dissertationem de eo quod 
justum est circa tormenta bellica. Vom 
Canonen-Recht sub praesidio Dni M. 
Gabrielis Groddek Phil. prim. et Pract. 
Prof. Publ. ac Reip. Bibliothecarii in 
auditorio Athenaei maximo, d. X. Maji 
Anno 1708 placidae eruditorum disqui- 
sitioni submittit J. B. Engelgke Geda- 
nensis. Gedani, typis J. Z. Stolii (1708). 

W 4ce, 130 Str. Chreptow. 

— ob. Heiseus Abr. (Vorbitte 1682). 

ENGELKE Jacob. Das auf der Got- 
ter-Assemblee wohl-ausgesprochene Lob 
und Ehren Urtheil tiber die s&mtlichen 
(S. T.) Herm Herrn Kauf- und Han- 
dels-Manner, wie auch Kauf- und Han- 
dels-Gesellen in Dantzig, bey Ihrer an- 
sehnlichen Ruhmens-wiirdigen Paradę in 
der Belagerung im Jahr MDCCXXXI V. 
(1734). Alten Ruhm-begierigen Gernii- 
thern zu einem Beyspiel vorgestellet 
von Inwendig-Benahmten. Dantzig. ge- 
druckt bei Johann Jacob Preuss. w 4ce, 
kartek 4. 

Wierszem. Jagiell. 

ENGESTROM Laurent. (f 1825). De- 

claration du ministre resid. de Suede, 
Mr. Laurent d'Engestrom aux Etats de 
Pologne sur les conditions sous lesquelles 
S. M. 1'Imper. de Russie voudrait faire 
la paix avec la Suede. 1790. fol. k. 1. 

Branic. 

— Note. (Z tekstem francuskim). 
fol. str. 1. 

— Note. (Podp. Wawrzeniec d'En- 
gestrom). fol. str. 1. (w Warszawie dnia 
5 Marca 1789). Ossol. — Zielińs. 

— Nota (o wyprowadzeniu zboża 
z portów kurlandzkich do Szwecyi). 
Dan w Warszawie dnia 13 października 
1789. (Podpis W. d'Engestroem). fol. 1 k. 

Czartor. — Ossol. 

— Nota Wawrzeńca d'Engestróm 
posła Kurland. datowana w Warszawie 
d. 14 kwietnia 1790 r. folio, k. 2. 

Branic. — Krasińs. 

— ob. Declaration (1790). 
Raczyń. Wspomn. Wielkop. I 271 — 3. — * 62 ENGLAND. ENS. Encykl. Org. VIII 307—8. — Siemieńs. 
Przegl. Pols. 1867. R. II. T. I 268—298. 

England und Polen zob. Brieffe 
(1699). 

English atlas of Poland ob. Nicholson 
M. (1685). 

Englisches Taufbild ob. Behm G. 
(1712). 

Engver Joannes Nazarius ob. Acta 
capit. praedic. (1719) — Slewicz Bernard 
(Victima theologica 1669). 

Enichius Gregorius ob. Cromer Ven- 
ces. (Epithalamium 1575). 

ENJEDINUS Jerzy, Aryanin (f d. 28 
Listopada 1597 r.). Explicatio locorum 
Catechesis Racoviensis. 

— Praefatio in Novum Testamen- 
tum versionis Racovianae. 

Sandius Bibl. Antitrin. s. 93 — 4. 
Enigmata chrześciańskie ob. Buko- 
jemski M. 1766). 

Enodatio eclipsivm lvnarivm Anno 
Domini 1635. futurarum. Vilnae, ty pis 
academicis Societatis Jesv. (1635). w4ce, 
4 karty nlb. (Z dwiema figurami w te- 
kście). 

Zebrawski bibliogr. matemat. 8tr. 264. 

Ossol. 

— (Succincta) Scripti quod nuper- 
rime sub titulo Informatio historico- 
iuridica de Fundo ac Templo Beat. 
Virginis Mariae ad Sacram Tiliam sito 
vulgo Lindensi. una cum demonstra- 
tione iuris dominii proprietatis super 
Lindenensia Bona et juris patronatus 
ad eandem ecclesiam venerabili Capi- 
tulo Varmiensi competentis; ac dominii 
utilis Patribus Societatis Jesu ibidem re- 
sidentibus legitime collati. prodiit. Anno 
MDCCXXVI. (1726). w 4ce, str. 56. 

Katalog Lissnera ma z datą 1734 r. 
Jocher 8925. Ossol. — Zielińs. 

Enorest ob. Tragedya (Przykład 
zdrożnej edukacyi 1757). 

Enos ob. Stryjkowski Maciej (Ge- 
nealogia). 

Enricus III ob. Henryk Walezy 
(1574). 

Ens mobile ad mentem Angelici et 
ecclesiae Doctoris D. Thomae Aqui- 
natis ex octo libris Phisicorum decerp- 
tum. A FF. Carraelitis discal: Philoso: 
8tudiosis in conventu SS. Michaelis et Joseph Cracouiae publico certamini ex- 
positum. Anno Sanctissimi Jubilaei 
1650. Mensę (Junii) die (26) hora (2) 
post Meri. Cracoviae, in officina Vale- 
riani Piątkowski, w 4ce, k. 8 nlb. 
Dedykacja: Laurentio Gembicki Palatinidae 
Łecicensi Canonico cracou. — Na odwro- 
cie ty t. : In stemma domus Gembicianae, 
sześciowiersz. — Obejmuje: Assertiones 
ex octo libris phisicorum. Jagiell. 

— Natvrale Aquinatici Solis Cursui 
Motus suos conformans. Sev Concl^- 
siones ex Octo libris Physicorum Ari- 
stot. decerptae et juxta mentem D. 
Thomae Doct. Angelici explicatae A. 
F. F. Carmelitis Discalce. Conuentus 
Crac. Philoso. Studiosis sub tempus 
Capituli Prouincialis publicae disputa- 
tioni expositae. Anno a partu Virginis 
1667. Mensę May die 1 hora 2 post 
meridiem. Crac. in officina Heredum 
Franc. Caesary. S. R. M. typ. 1667. 
w 4ce, k. 7. 

Dedykacya ; Gerardo ab Angelis Provinciali 
Carmel. Ossol. 

— ob. Burszowicz Mathias (1634) — 
Joannes Ceslaus (de analogia 1633) — 
Łuźeński Piotr Stanisław (1700) — Ma- 
łecki Stanisław (1722) — Morawski 
Jan (philos. 1682) — Papenkowicz Al- 
bert (1639) — Piasecki Stanisław (1642) 

— Przewoski Franciszek (1663) — Sto- 
kowski Stanisław (Encyklopedia 1637) 

— Straszyński (Quaestio metaphys. 
(1676) — Tomasz Aquino (mobile 1650) 

— Wierszycki M. (metaphysicum 1637) 

— Ziętkiewicz Mathias (In nomine 
1720). 

ENS Gaspar. Vitae Hvmanae Pro- 
scenivm: In quo sub persona Gusmani 
Alfarracii virtutes et vitia ; fraudes, cau- 
tiones; simplicitas, nequitia; divitiae, 
mendicitas; bona, mała; omnia denique 
quae hominibus cnjuscunque aetatis aut 
ordinis evenire solent aut possunt, gra- 
phice et ad vivum repraesentantur omni 
aetatis et conditionis hominum tam in- 
structioni quam delectationi dicata, Ca- 
s parę Ens editore. Dantisci, sumptibus 
Georgii Forsteri. B. wyr. roku. w 12ce, 
str. 269, k. 6; str. 266, k. 3; str. 82 
k. 5. 

Pierwszy ty tal miedziorytowy jest tea: Vi- ENSGLER. ENUMERATIO. 63 tae humanae proscenium sub persona 
Gusmanni Alfaracii repraesentatum. Ga- 
spare Ens editore. Dantisci, suinptibus 
Georgii FSrsteri S. M. R. Bibliopolae 
M.D.CLII. (1652). Cum prmlegio S. M. R. 
Poloniae et Sueciae. — Na rycinie wize- 
runek Pana w płaszczu i kryzie i żebraka 
o kuli. 

Dedyk. Andrzejowi Hieron Parisowi Staro- 
ście Czirskiemu (Czirscensi) przez G. For- 
stera. — Mówi Ferster w tej dedykacyi : 
„quia summus literarum fautor ac pro- 
motor es, mihiąue non ita pridem autor 
ac stimulus extitisti, ut Varsevicii opera 
luce donarem. 
Każda cześć ma osobną kartę tytułową. 

W drugiej zmylone strony 248—249, bo wy- 
drukowano 148 — 149. Tytuł III części 
zmieniony : Pars tertia in qua velut cata- 
strophe bistoriae, seu mavis, fabulae de 
vita Gusmani Alfaracii imponitur. Omne 
tulit punctum qui miscuit utile dulci. Edi- 
tore Gaspare Ens L. — Na końcu dwie 
kart wierszy dodanych w celu : ne seąuen- 
tes vacarent pagellae, tj. Precatio adver- 
sus mundi scandala, i Petitio pacis. 

Jagiell. — Ossol. — Wileńs. — Zielińs. 

— ob. Grevenbruch (Tragedia). 
Ensgler Emilian ob. Bojer Laurent. 

(Pompa 1604). 

Ensifere ob. Hornung A. (de Or- 
dine 1685) — Paczygiewski A. (Regni 
eoelest. 1683). 

Entaphiasmus ob. Schonaich J. 
(1642). 

Entdecktes Cabinet ob. Freymund 
(1681). 

Entdeckung der Unwahrheiten ob. 
Prawdecky C. (1647). 

Ente (de) et essentia ob. Thomas. 

Enthauptung der Jiinglinge ob. Ge- 
dancken (1650). 

Entheus (Sacer) ąuatuor hominis 
novissima et vitae humanae somninm 
complectens. Posnaniae. 1689. w 16ce. 
Jocher 6234. — Porównaj : Balde (Sen ży- 
wota. 

— Toż:... Vilnae 1742. w 12ce. 

Wileńs. 

Enthronismus ob. Kolenda E. (Ru- 
ckiemu 1767) - Wołłowicz Eust. (1616). 

Enthronisticum ob. Hepner F. (Ka- 
liński 1626). 

Entrata in Roma ob. Della Belle 
(Ossoliński 1633). 

Entree (La magnifique) Dv Roy de 
Pologne dans Cracovie : et son Couron- nement. Avec les Ceremonies faites a la 
pompę funebre de son predecesseur. 
Et le Te Deum chante en cette Ville 
pour la Paix. (Na końcu:) A Lyon ce 
14 Avril 1648. Chez Jean- Ay me Candy 
Imprimeur Ordinaire du Roy, Rue du 
Puypelu au Dauphin Royal. 1649. 
w 4ee, str. 201 i 212. Ossol. 

— et couronnement ob. Henryk 
Walezy (1574). 

Entretiens entre Deux Nobles Po- 
lonois l'un Catholique, 1'autre Dissident 
au sujet d'un ecrit nouvellement publie 
sous le titre d'Exposition des Droits 
des Dissidens. joints a ceux des Puis- 
sances interessees a les maintenir 1767. 
(Bez wyr. m. i r.). w 4ce, kart 27 nlb. 
Akad. — Krasińs. — Ossol. — Zieliński. 
Entrevue oder Gesprache zwischen 
einem Pohlen und Sachsen, darinnen 
von allerhand im Konigr. Polen und 
Chur-Furstenthura Sachsen, Merkwtir- 
digen Geschichten und absonderlich von 
der Pohlnischen Wahl aul eine ange- 
nehme Art discutiret wird. Breslau 
1733. w 4ce. Czartor. 

— oder Gesprache im Reiche der 
Todten zwischen dem Konige in Poh- 
len Friderico Augusto und dem Konige 
von England Georgio I. Frankfurt 1733. 
w 4ce. 

Entstehetl (Von) und Untergange 
der polnischen Konstitution ob. Dmo- 
chowski Franc. 

Entwurf der Einrichtung des von 
Sr. Hochfurstl. Durchl: dem Herzoge 
von Curland in Mitau neugestifteten 
Gymnasii Academici. Mitau bey Jakob 
Friedrich Hinz. 1774. w 4ce, str. 72. 

Ossol. 

— ob. Hoffman P. (Predigt 1691) — 
Karol XII (der Kriegsthaten 1706) — 
Scheidemantel (Kirchenrecht 1780) — 
Zernecke J. (gelehr. Thorns 1712). 

Entzlinus Mathaeus ob. Heliconius 
Dawid (1585). 

Enucleatio ob. Eleonora król. (ju- 
rium 1697) — Brzostowski K. (nullitatis 
1696) — Chochlowski S. (1695) — Sa- 
pieha K. P. (1695). 

Enumeratio causarum ob. Conring 
(Karol Gustaw 1655). u ENYEDI. EOBANUS. ENYEDI Georgius. Epithalamivm In 
Celeberrimas Nvptias Magnifici Dni. 
D. Stanislai Branicki de Ruszczą, Au- 
lici S. R. M. Sponsi. Et Generosissimae 
Lectissimaeq. Virginis Helenae Tarlovna 
de Sczekarovice, Illustris ac Magnifici 
Dni. D. Ioannis Tarło, olim Palatini 
Lnblinen: Capit: Pilznen: &c. relictae 
Filiae, Sponsae, Illustris Ac Magnifici 
Dni. D. Andraee (sic) Safraniecz de 
Pieskova Skala, Filii vnici ab Illustri 
& Magnifico Dno. D. Stanislao Safra- 
niecz olim Tribnno Cracovien: &c. &c. 
Relicti ex antiqua familia Haeredis Ge- 
nerosissi: Lielou: Capitanei &c. nepti 
ex Sorore. Fautori sui ac Dni. perpetua 
obseruantia colendissimi , conscriptum. 
A Georgio Enedi Bonarvm Literarum 
Studioso, gratulationis ergo. Celebratas 
Cracou: 18. May, Anno 1598. Craco- 
viae. In Officina Nicolai Scharffenber- 
ger. w 4ce, kart 3. 

Szabo Kar. Magyar Konyutar 1896. N. 920. 
— Wierzbowa. II N. 1864. Petersb. 

EOBANUS Helius Hessus, uczeń Mi- 
chała Wrocławczyka (ur. 6 Stycznia 
1488 f 4 Paźdz. 1540). Bonae valetu- 
dinis conservandae rationes aliquot. 
Simplicium ciborum facultates quaedam. 
Medicinae encomium. Chorus illustrium 
medicorum. Nouem Musae. Authore 
Helio Eobano Hesso. Liber ad se lo- 
quitur. [6 wier. łac. dwa greckie wier- 
sze z napisem greckim: Eobanos]. (B. r. 
i m. dr.), w 8ce, k. nlb. 31. (Druk 
kursywa). 

Druk zdaje się Macieja Scharffenberga 

w Krakowie. Czartor. 

— Encomium nuptiale Diuo Sigis- 
mundo Regi Poloniae Scriptum. Anno 
christiani calculi M.D.XII. Magistri Eo- 
bani Hessi Diligentia. [Poczem 6 wier- 
szy: Ad librum] (Na końcu:) Cracouiae 
Imprimebat Johannes Haller Regnante 
Inclyto Sigismundo Regę Poloniae. P. P. 
Pridie Kalendas Martias Anni MDXII 
(1512). [Pod tern herb Krakowa], w 4ce, 
6 k. (Druk gocki). 

Przypis Zygmuntowi I. 

Dedykacya tego wiersza do Zygmunta prozą 
pisana okazuje, iż Eobanus pisa! go za 
naleganiem Joba Dobenka, Biskupa Po- 
morskiego. Janoc. Nacbr. IV 129. — Wierzbowski II 
N. 874. 
Czartor. — Krasińs. — Petersb. publ. 

— Illustrium ac clarorum aliquot 
virorum memoriae scripta epicedia. Epi- 
taphia epigrammata compos. ab Joach. 
Camerario. Norimbergae. Fr. Peypus, 
1531. w 12ce, kart 50. 

Obejmuje: Ulrichi Hutteni epicedion: Mors 
et Huthenus colloquntur. In funere Joa. 
Reucblini. In funere Mercurini Principis 
Cbattinaniae ad Jo. Dantisium EpiBC 
Culmens. polon, legatum epicoedion. In 
morte Alb. Dureri Camerarum Ludovico 
regi Pannon. Joanni baroni ad Svarzeber- 
gam, fratri dulciss. in Pannonia mortus 
1522. 

— Helii Eobani Hessi et amicorum 
eius, epistolae familiares. Marpurg 1543. 
folio. 

Wyda/ Jan Draconita. 

— De fructu lectionis psalmom m 
carmen. Juszyński. 

— Heroidum christianarum epistolae. 
Opus novitium nuper editum 1514. (Hes- 
si de se elogium haxastichon). Lipsiae 
1514. imprimebat Lotter. w 4ce, ark. V 4 . 

Ded. Jobo de Dobeneck episc. Pomeraniae. 

— Historia de Solenni Convivio 
Quod in Arce Regiomontana Senatvi 
et civibus Cneiphovianis quot annis in 
in Die Ascensionis Domini exhibetvr. 
Bucolico carmine descripta a Johanne 
Andrea Pomerano. Addita est Elegia 
Eobani Hessi continens descriptionem 
Prussiae. In Academia Regijmontis, 
anno MDLII, mensę Maio. w 4ce, k. 12. 

Dedic. Łaurentio Vueidenbamero et Petro 
Glagouio, consulibus toti Senatui urbis 
Cneiphouianae in Regiomonte Borussorum 
mensę Novembri 1551. 

Wierzbow. U N. 1291. Petersb. publ. 

— Operum farragines duae, nuper 
ab eodem qua fieri potuit diligentia con- 
tractae et in hanc, quam vides formam 
coactae, quibus etiam non parum multa 
accesserunt nunc primum et nata et 
audita. Catalogus operum ipsorum versa 
pagella ostendet. Accessit unicuique 
farragini suus etiam index, explicans, 
quid in singulis libris continetur et 
ad quos potissimum autor scribat. Ha- 
lae Svevorum Anno 1539. w 8ce. 

Na stronie odwrotnej: Catalogus operum Helii 
Eobani Hessi; dalej 7 kart indexu Prioris EOBANUS. EON. 65 farraginis. — Znajduje się tu in Farragine 
priori (str. 182 — 203): Sylvarum liber pri- 
mus, qui Sarmaticus inscribitur, o którym 
poeta powiada w liście przypisnym do 
Jana Dantyszka między innemi: „Adde 
quod hic liber vel eo nomine tibi debeatur, 
quod totus est in tua patria, in qua ali- 
quamdiu me vixisse non ignoras, absolutus, 
et elegias continet unam atque alteram 
ad te ipsum, Cracoviae olim inter cele- 
berrimas regiarum nuptiarum pompas, cum 
adhuc eo tempore in minoribus, ut vulgari 
morę loquar. esses, scriptas". — Znajduje 
się tam na początku elegia: Ad sereniss. Si- 
gismundum Regem Poloniae, pro Magistra- 
tibus militiae Teutonicorum Prussiae in 
conventu Petricoviensi. — Druga : Ad Ma- 
rianum Eufum Prussiae descriptionem con- 
tinens. Dwie zaś ad Johannem Dantiscum 
Secretarium Regium. — W księdze 8mej 
Sylvarum iest także kilka Elegii Ad Re 
verendum Principem D. Joannem Dantis- 
cum a Curiis, Episcopum Culmensem, pi- 
sanych wtenczas, kiedy Eobanus był Rek- 
torem Gymnazjum w Norymberdze. — Na 
początku Sylvarum libri IX. jest przed- 
mowa do J. Dantyszka. — Na kartach 166, 
198. 199, 821, 322 i na początku księgi 
IX. są Silvae do Dantyszka. 

Czartor. — Dzików. 

— Ad Serenissimum Sigismundum 
Regem Poloniae pro Magistratibus Mi- 
litiae Teutonicorum Prussiae, in Con- 
ventu Petricoviensi elegia Eobani Hessi. 

Za zakonem krzyżowców w końcu r. 1512. 
— Obacz wyżej Operum farraginae duae. 

— Sylvae duae nuper edtae Prus- 
sia et Amor. Sebastiani Myrycii Regio- 
montani ad patriam Prussiam. (Ośmio- 
wiersz po łaó.). B. r. i m. dr. w 4ce, 
k. nlb. 12. 

Na odwr. tyt. dedykacya prozą Helius Eo- 
banus Hessus Sebastiano Myricio. dat. 
Lypsi (tak^ kal. Jan. MDXIIII. — Od syg. 
Aij : H. Eobani ad M. Rufum generalis 
Prussiae descriptio. Poczem: eiusdem ad 
Theodorum Collucium sacerdotem illiciti 
amoris antidotarium. (Wszystko wierszem). 

Ossol. 

— Sylvarum libri VI. nuper pri- 
mum aediti anno MD. XXXIII (1533). 
(Na końcu:) Haganoae ex officina Petri 
Brubacchii. Anno Domini millesimo 
ąuingentesimo tricesimo ąuinto (1535) 
mensę Julio, w 8ce, kart 119 (ark. 
znaczono AA — PP). 

Dzieło całe dedykowane Janowi Dantysz- 
kowi biskupowi chełmińskiemu. Pierwsza 
zaś księga; Sylvarum liber primus qui 
Sarmaticus inscribitur, ad Serenissimum 611. — Lotichius 
III s. 13. — Nice- 
s. 49. — Brucker, Sigismundum Regem Poloniae pro Magi- 
stratibus militiae Teutonicorum. Prussiae 
in conventu Petricoviensi. 
Wierzbows. III N. 2180. Toruńs. 

— Ob. Dantiscus (Poemata, ed. 

Boehmius 1764) — Gerdes Daniel (Scri- 

nium antiquarium 1752). 

Juszyńs. 75. — Jocher Lexicon II 358. — Ja- 
nociana I 72. — Janoc. Nachr. IV 129. — 
Wiszn. H. lit. IV 141. — Krasicki III 
272. — Freitag Analecta 306. — Praetor. 
Athenae Ged. 32. — Lilient. Erlaut. Preus. 
V 638—642. — Heumel Neue Bibliot. der 
Merk. Buch. 1782. T.IH495— 507.— Barth. 
Mich. Annaeberga libri III. Basil. 1557. — 
Encykl. Orgelbr. VIII 319—20. — Bender 
Gesch. d. Studien in Emil. Brunsb. 1868. 
s 9. — Krause Karl, Helius E. Hessus 
sein Leben und Werke. B. I — II. Gotha 
1879. — Mycillus Jacob. Epicedion vitae 
Eobani Hessi. descrip. — Freher Theatrum 
eruditor. virorum Norimb. 1688 fol. s. 
1444. — Adami Vita philos. germ. Fran- 
cof. 1663. w 8ce. str. 105. — Pantaleon, 
Prosopographia heroum germ. 1566. fol. 
P. III s. 219. — Dietericus, Institutiones 
orat. — Motschmann. Erfordia literata 
contin. Vte Forts. s. 
J. P. Bibliot. poet. P 
rons Nachr. Th. 16, 
Ehrentemp. der deuts. Gelehrs. Augs. 1 747 
s. 132. — Ayrmann C. F. Dissert. de Helii 
Eobani nomine, Gissae 1740. 
Eobanus bardzo wiele pisał wierszem i prozą. 
Wszysto jednak opuszczam jako nie ma- 
jące związku z naszą literatura. — W li- 
ście Eobana w zbiorze: Celebrium virorum 
epistolae ineditae Norimbergae 1777 str. 
71 — 72. czytam: Dantiscus ille polonus 
episc. cui tu (Hier. Baumgartner) meas 
litteras reddi curasti, nuper ad me scripsit 
(April 1531) Bruxellis et Fundriae ac 
transmisit uxori catenulam auream. 

EON de BEAUM0NT Karol Geno- 
wefa Ludwika Augusta Tymoteusz (ur. 
5 paźdz. 1728 w Tonnerre, um. r. 1810 
w Londynie). Essais politiąues sur la 
Pologne. A Varsovie, de Timprimerie 
de Psombka. Et se vend a la science. 
MDCCLXIV. (1764). w 8ce, 240 str. 

Wyszło bezimiennie ; zdaje się, iż istotnie 
on autorem, lubo drukarnią przytacza 
fikcyjną: de Psombka. Stoi to pewno 
w związku z nazwiskiem Pszonka; zaró- 
wno bowiem tutaj, jak i w zbiorze dzieł 
swoich (Loisirs, obacz niżej) spotykamy 
opis Rzeczypospolitej Babińskiej. — W Bi- 
bliografii Quórarda dzieła tego pod Eon 
niema, natomiast pod Boscovich J. T. I 
str. 425 przytoczono toż dzieło, wydanie 
Paris 1764. w 12ce ; zapewne jest to je- 

9 66 EPAINOS. EPHEMERIDES. dno i toż samo dzieło, i tylko mylnie 
Boscovichowi przez Querarda przyznane 
zostało. — Autor był w Polsce przed ro- 
kiem 1752, jak widać na str. 26 i 27, 
gdzie wymienia Józefa Potockiego, zmar- 
łego r. 1752, Michała Radzi wiła, zmarłego 
1762. — Mieści: Le roi et son pouvoir, 
le Senat, Assemblees politiąues, L'ordre 
de la milice, Religion, Climat, Republique 
de Babin. 

Lelew. ks. Bibl. II 289. 

Branic. — Czetwert. — Jagiell. — Warsz. 

Uniw. 

— Loisirs du chevalier d'Eon Beau- 
mont ancien ministre plenipotentiaire de 
France sur divers sujets d'administra- 
tion, pendant son sejour en Angleterre. 
Amsterdam, 1775. (13 tomów), w 8ce. 

T. I. Description de la Pologne. Chap. XII 
Etablissement d'une republiąue facecieuse 
(Babińska?). — W dziele: Lettres, me- 
moires du Chev. D'Eon, 1764 str. 343-6. 
podano Etat des Services politiąue mili- 
taires de Mr. D'Eon, gdzie wspomniano, że 
wysłał go rząd francuski sekretnie r. 1756. 
aby przywiódł do skutku połączenie Fran- 
cyi i Rossyi. Roku 1757 przywiózł do 
Wersalu traktat zjednoczenia, obietnicę 
zniweczenia umowy o posiłki z Anglii 
i połączenia z Austryą 80.000 wojsk ros- 
syjskich zgromadzonych w Liwonii i Kur- 
landyi. Carowa ratyfikowała traktat d. 1 
maja 1756 r. Do r. 1759 był sekretarzem 
ambasady w Petersburgu. 

Lelewel, Polska dzieje. 1858 I 409. — Kurz- 
weil Idee de la republiąue. Paris 1840. — 
Encykl. Orgelbr. T. 8. str. 322—4. — 
Querard La France lit. III 25. 

Epainos pompae ob. Hilchen D. 
(1604). 

Epenos ob. Grocholski A. (Opaliński 
1616). 

Epaeneticon ob. Hanuszowic P. (vi- 
rorum 1615). 

Epaki ob. Opacki (1629). 

EpaminondasTragedya. LesTuteurs, 
Komedya francuzka. Der verfiihrende 
Bediente, komedya niemiecka. Podczas 
karnawału w Warszawie in Collegio No- 
bilium Scholarum Piarum Roku 1759. 
reprezentowane, fol. kart 2. 

Jest to program teatralny. Pierwszy utwór 
(Epaminondas) jest to dzieło S. Konar- 
skiego. Ossoliń. 

— ob. Konarski Stanisław (1756). 

Epanodicum ob. Konarzewski P. 
(1692). EpanOithosis ob. Sakowicz Kas. 
(1642). 

Eparchias Andreae Lipski ob. Dra- 
ski (1631). 

Epenetica gratulatio ob. Zaleski W. 
(1652). 

Eperiesz Jerzy ob. Schoenflisius Ję- 
drzej (Korona 1633. Myślistwo). 

(Eperyeszy Jan). Oratio de laudibus 
Illustrissimi ac Excellentissimi D. Jo- 
annis Eperyeszy Vilcomiriensis etc. 
Praefecti cum ad obeundum Praefectu- 
rae suae munus Vilcomiriam ingrede- 
retur oblata a... Collegio Vilcomiriensi 
Scholarum Piarum. Anno 1765. Vilnae 
typis Scholarum Piarum. fol. 3 ark. 

(Eperyeszyna Marya Rachela). Do 

JW. JPani Maryi Racheli z Pietkiewi- 
czów Eperyeszyny Starościny Wiłko- 
mierskiey... imieniem Colleg. Wiłko- 
mierskiego Scholarum Piarum. R. P. 
1765. w Wilnie, w drukarni XX. Scho- 
larum Piarum. fol. 2 ark. 
Wiersz. 

Ephemeriden der Menschheit. Leip- 

zig, bei Carl Fried. Schneider 1777 — 

1786. w 8ce. 

Obejmują: Polnisches Aufwandgesetz von 1776. 

18 str. — Polnische Manufacturen. 2 str. . 

von Beeckehen. — Votum separatum iiber 

die Frage ; Sollen die Privatsalzkotten in 

Gallizien eingeloset , oder das Aerarium 

auf eine andere Weise, wenn es sich des 

Alleinhandels mit Salze begiebt und auf 

welche Weise entschadiget werden ? 10 str. 

Ephemerides ad annos tres venturos 
1529 et 30 ac 31 diligentissime sup- 
putatae. Commentarium in easdem Ephe- 
merides, cum plurimis vtilissimisque 
additionibus ex diversis astronom iae au- 
thoribus compendiose congestum. Im- 
pressum Cracouiae per Florianum V. 
w 8ce, kart 103. 

Prohemium datowane Cracoviae, decima 
Martii. Anno Domini MDXXIX. (1529). 
(Na końcu :) Impressum Cracouię per Flo- 
rianum Vnglerium. 
Arkusz B. karta 7. ma osobny tytuł. Ephe- 
merides anno salutigere incarnationis 1580. 
Ark. D. karta 3. tenże tytuł tylko anno 
1531. — Wydawca jest Floryan Ungler. 
Porównaj Caffman J. (Ephemer. 1536). 
Janoc. I. 298. — Wierzbow. II N. 1052 
(ma skrócony tytuł, nieco zmieniony). 
Petersb. publ. EPHEMERIS. EPHRON. 67 Ephemeris theologicarum praelectio- 
num in pervetusta Divi Jagiellonis Aula 
Anno scholastico die l a 8bris 1778 
exordiura suum auspicante, die veró 24 
Julii Anni 1779 terminando, expedien- 
darum. Cracoviae. w 8ce, kart 8. 

Na początku spis profesorów i godzin wy- 
kładowych, poczem rozkład całoroczny 
lekcyi, oracyi akademickich w kościołach 
i processyi. Prelekcyi było 168. 

Jagiell. — Ossol. 

— Praelectionum : Temporis Le- 
gendi: Personarum. Ac Disputationum 
philosophicarum, pro Anno Scholastico 
a 1 8bris 1778 ad 24 Julii 1779. Cra- 
coviae. w 8ce, kart 20 nlb. i 1 tabl. 

Mieści ta spis codziennych lekcyi i tytuły 
oracyi kościelnych. Lekcye zaczynano 
1 października, było ich 159, Dysput 31 
i 4, Oracyi 18, Exercytacyi 6. Podani 
profesorowie , miedzy nimi Przybylski, 
Sniadecki, Sołtykowicz. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... disputationum philosophi- 
carum in Universitate Cracoviensi pro 
anno scholastico 1. 8bris ad 24 Julii 
1780. w 8ce, 21 k. nlb. 

Obejmuje spis profesorów i treść dysput. 

Jagiell. 

— praelectionum , exercitationum, 
personarum Collegii Physici in generali 
Regni schola pro anno normali ex 1780 
in 1781. B. w. m. dr. i r. w 8ce, k. 8. 

Mieści spis profesorów. Jagiell. 

— lectionum tradendarum in Colle- 
gio Theologico, Scholae Regni genera- 
lia. Anno scholastico ex 1780 in 1781. 
decurrente. w 8ce, kart 8. 

Mieści rozkład godzin wykładowych. 

Jagiell. 

— Toż:... theologico- canonico. Scho- 
lae Principis Regni Polon, anno schola- 
stico ex 1781 in 1782. decurrente. 
w 8ce, k. 4. 

Ephemeris, Ephemerides ob. Bru- 
dzewski Woje. (1536) — Caffman J. 
(1531—1535) — Cracovia (de) Stan. 
(1508. 1511) — Eichstadius Laur. (no- 
varum 1644, motuum coel. 1644, parva 
1648) — Hecker J. (novarum 1665) — 
Hunniadinus Fr. (seu itin. 1586) — Ma- 
ginus J. A. (Novae 1582, secundum 
Copern. 1582) — Ogerius Karol (sive 
iter 1656) — Origanus D. (Branden- burgicae 1625, 1654) — Próbo szczowicz 
cum electionibus) — Stoeflerinus (1534 
— 6; por. Caffman) — Slovacius Piotr 
(1582) — Tharnow (a) Adam (seu dia- 
rium 1535) — Waryski Stan. (histor. 
polit. 1702) — Vislicensis Mich. (1531) 
— Wolff Kons. (De Photio 1689). 

EphesiuS Episcopus ob. Węgierski 
Andreas (Libri quatuor 1679). 

Ephesius Michael ob. Aristoteles 
(De juventu 1532). 

EPHORINUS Anzelm. Medicinale 
compendium ad amplissimum et pru- 
dentissimum senatum regiae urbis Cra- 
coviensis. Cracoviae, Hier. Vietor, re- 
giae cancell. typographus. Anno ab hu- 
manae salutis instauratione MDXLII. 
(1542). mensę martio. w 8ce. 

Juszyń. I 74 — Wiszn. H. lit. IX 552. 

— De utilitate artis medicae. 1538. 
B. di. i druk. (Wiersz). 

Juszyń. I 74. 

— ob. Aristophanes (1531) — Eras- 
mus Roterodamus (Precatio 1528) — 
He} den Sebaldus (1527. 1654) — Lang 
J. (ad Christum 1540) — Luctus Pan- 
noniae (1544) — Mymerus Franciscus 
(in salvum 1538. in discessum) — Pli- 
nius (1527. 1530) — Schroter Ad. (Ele- 
giar.) — Szadek Mikołaj (Iudicium a- 
strologicum 1526) — Urceus Codrus 
(Hymnus 1528). 

Janociana I 73 — 6. — Roczniki Tow. War. 
Przyj. N. VII 183. — Arnold De monum. 
hist. nat. 24 — 5. — Oettinger. Rys. str. 
161. — Encyklop. Powsz. T. 8. str. 37. — 
Kośmiński Słown. str. 111. 

Ephorus nobilis ob. Jonston J. (1631). 

EPHRAIM M. Dię Sachsische Chroni- 
ka beschreibend die Vollkommenheiten 
Friedrich Augustfs, Konigs v. Pohlen 
u. Churf. zu Sachsen und die Kriege, 
welche wider ihn gefuhret hat Konig 
Friederich. Bez wyr. m. 1757. w 4ce. 
W żargonie żydowskim. 

Ephraim Elisabetha ob. Genet Fran- 
cus. (Concordiam 1724). 

(Ephron). Życzliwe i uprzeyme Po- 
winszowanie przy wesołćy odmianie 
nieodmiennych pociech Janowi Ephro- 
nowi kaznodziei Kurcewskiemu z Anna 
Sewriusówną, w dzień aktu ślubu od 68 EPIBATERICA. EPICTETUS. życzliwych przyiaciół ofiarowane. Le- 
snae, 1680. folio, k. 2. Krasińs. 

Epibaterica modulatio L. Gębicki 
(1615). ob. Święcicki W. 

Epicedion, Epicedium (Epicedia) ob. 
Abrek Andr. (J. A. Sladkowski 1643) — 
Białozor G. (Drohostajskiej 1596) — 
Bohdanowicz Dym. (Żałosny Rzym 
1610) — Boldicius Ad. (1662) — Bot- 
sacus J. (1674) — Ciosek Stan. (Lu- 
bomirski 1613) — Colosvarus Jerem. 
(Jac. Strussi 1590) — Corvinus L. (in 
Alex. reg. 1506) — Cureus (Henr. Mol- 
leri 1567) — Elisabeta (1545) — Faber 
Huld. Rh. (Agricolae 1521) — Falęcki 
Krz. (Tęczyński 1613) — Grajewski 
(J. Protasiewicz 1580) — Grimza D. 
(Padusewski 1610, J. Branicki 1612) — 
Hap Gasp. (in Tomicki 1586, 1587) — 
Heinitz Sam. (1636) — Hilchen D. 
(Schenking 1606) — Holtorpius Bern. 
(Elisabethae 1546) — Knobelsdorf E. 
(Ferd. I. 1564, Sig. I. 1548, Dantisci 
1548) — Knogler K. (Abramowiczowi 
1602) — Konarski Ad. — Kuchler Jac. 
(Joan. a Kościelec 1565) — Mochinger 
J. (1652) — Molier Cyr. (C. Radziwiłł 
1604) — Murowski Wal. (1600) — My- 
lius M. (1652) — Ogiński Dym. (1610) — 
Ostrowski J. (Jan. Myszkowskiemu 
1591) — Phaedrus Sig. (Sigism. I. 
1548) — Protasiewicz Wal. (in exe- 
quias 1580) — Protesowicz J Ben. 
(Maruszę Wojniance 1597) — Regio- 
montanus Joan. (1552) — Sanutus Alex. 
(Nic. Koriczinski 1571) — Sarmata Alb. 
(Annae Mansfeld 1538) — Schmidt Th. 
(1590) — Sierakowski Łuk. (A. Opa- 
liński 1593) — Służka Alex. (Mik. Pa- 
cowi 1596) — Steinberg Nic. (Lucae 
Scbacbmanni 1578) — Stroband Henr. 
(1658) — Struthius S. (J.Laski 1531) — 
Teschinius Joh. (Joach. Auschwitz 1663) 

— Tricesius (J. a Lasco 1560) — Tu- 
czynski Petr. (in obitum 1591) — We- 
demeier Erasm. (1660) — Werwigia 
Agn. (et Ann. Gntweimae 1660) — 
Wielopolski Alex. (Zofii Gostoms. 1598) 

— Wiśniowiecki Mich. (żałobny wiersz 
1585) — Zamoyski Joan. (honoris 1605, in heroem 1606) — Żędzianowski A. 
(Math. Maciejowski 1614). 

Epicharma ob. Machator (1636) — 
Źychowski Al. (1646). 

Epichirima ob. Zygrowiusz J. (1609). 

Epicitharisma ob. Bieżanowski J. S. 
(1647) — Chwielczewski M. (1654). 

Epicrisis medica liber dermalige Con- 
stitution der europaeischen Puissanzen. 
Kranken-Visite und Unterredung des 
Stanislai (Koenigs von Polen) und ei- 
nes Medici. Koln, 1734. w 4ce. 

Epicrotesis ob. Abrek (Sasin 1638) 
— Cieszanowski K. (Kłopocki 1634) — 
Makowiecki Fr. (1636) — Racki J. 
(Odae 1643) — Slostowski Jak. (For- 
mankowic 1646) — Władysław IV (tri- 
podium 1637) — Zwoleński K. (artium 
1618). 

Epicrotyma ob. Serafinowicz J. (1635). 

EPICTETUS. EniKTHTON ErXEI- 
PIAION. (Cracoviae 1787). w 8ce, str. 
70. — [Cz. II p. t. :] Epicteti manuale, 
str. 71. 

Obiedwie części bez tytułu. Ozdobna edycya. 
Wydawca Jacek Przybylski. Jagiell. 

— Enchiridion graece et latine cum 
scholiis graecis et novis animadversio- 
nibus curavit Christ Gottlieb Heyne. 
M. Britann. R. A Consil. Aulic. eloqv. 
et poes. P. P. O. in Georgia Augusta 
eiusq. Bibliothecar. Societatis R. Scient. 
Gotting. Sodalis Ordinar. Altera Edi- 
tio emendatior et auctior. Cum pri- 
vilegio Electoris Saxoni. Varsaviae 
M.D.CCLXXVI. (1776). apud Michae- 
lem Groellium, Bibliopolam Regium. 
Dresdae apud evndem. (Na końcu:) Dres- 
dae ex officina Harpetriana. w 8ce, 
str. XXXVI. 242 i k. 9. 

Praefatio prioris editionis datowana: Dresdae 
XXVI. sept. 1755. i Góttingae 1774. 

Biogr. Uniw. 1813. VII 485. ma edycya 
1770. i mówi, że tu i Cebesa Tablice do- 
dane. Ale w edycyi z r. 1776 tego nie 
ma. — Katalog nakładów Grolla podaje: 
Varsaviae 1775. 

Jocher 168. 

— Toż:... curavitChr: Gottl. Heyne. 
Editio tertia emendatior et auctior 1780. 
w 8ce. 

Prospekt GrSlla na dzieło : Lhuilier de rela- 
tione mutua. 1782. str. 8. Jagiell. EPICTETUS. EPIGRAMMATA. 69 — Toż:... tamże (z tytułem tylko 
odmienionym). 1782. w 8ce. 

Jocher 1*>9. 

— Epiktet Filozof ezyli manuał 
Epikteta z iego innych dzieł wyięty, 
po Francuzku przez Pana Dacier Aka- 
demii Paryzkiey, wszelkich umieiętności 
Profesora, z Greckiego; a teraz na 
Polski Język ku pożyteczney zabawie 
czytelnika przełożony. R. P. 1787. 
w Typografii Przemyskiey wydruko- 
wany, w 8ce, str. 272 i 1 k. omyłek. 

Od str. 99 tytuZ osobny: Nowy manuał E- 
pikteta z dzieł Aryana najznakomitszego 
jego ucznia , przez Pana Dacier wyięty. 
Ten ma 4 części. 

Jocher 170. 

Drohob. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 

lwows. 

— Maz doskonały z Platonowych 
Reguł od Epikteta zebrany. A teraz 
rożnemi do życia pospolitego należacemi 
sentencyaroi, przykładami pilnie obia- 
śniony. Przez X. Felixa Bachowskiego, 
Plebana Każimierowskiego światu za 
dozwoleniem podany. W Krakowie, 
w Drukarni Łukasza Kupisza I. K. M. 
Typographa. Roku Pańskiego 1652. 
w 4ce, kart 36 nlb. 

Dedykow. Janowi Wielopolskiemu, Bieckie- 
mu staroście przez Łukasza Kupisza, sty- 
lem makaronicznym. — Zawiera §§ LXIX. 
każdy pod oddzielnym napisem, n. p.: Maź 
doskonały. § 1. Uważa sprawy ludzkie 
wolne i niewolne. § 11. Wie zkąd na 
świecie turbacye. III. Wie jako nabywać 
dóbr doczesnych... i t. d. 

Juszyń. Dykc. I. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. Uniw. 

lwows. 

— Toż:... za dozwoleniem podany. 
Perfectorum justitia est, vt nunquam 
praesumant se esse perfectos. Leo 
Serm: Quadrag: 2. Nemo tam perfe 
ctus et sanctus, ut perfectior esse non 
possit. Idem Serm. 1. de Quadrag. 
Hic est hominum terminus ad perfe- 
ctionem ducens, vt quod Deus vult, 
hoc faciant. Athanasi C. tripart. 22. 
W Krakowie, roku Pańskiego 1682. 
w 8ce, kart 26 nlb. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— ob. Dauer — Zacharyasiewicz 
Grzeg. (Krótki zbiór 1787). Epideigma ob. Goldonowski And. 
(1635). 

Epidemia ob. Bart Z. (de febri pe- 
stilen. 1598) — Camintus — Curtius 
Fr. (et contagior. natura 1786) — Mon- 
tanus Joan. Bapt. (1554). 

Epidemie ob. Scheiiwogel Charles 
(Remarąues 1795). 

Epidesmion ob. Kwiatkowski P. 
(1639). 

Epidosis ob. Młodnicki A. (1642). 

EpidromilS ob. Niemojewski Jakób 
(albo Pogonią 1571). 

Epigramma (Gemmo Thorunensis 
et Gedanensis inclytae Reipubl. sideri 
Bvrggraviali inscriptum). Officiosa Echo 
a0i(77ro^o comitari volebat A R. S. 1722. 
w 4ce, k. 2. Ossol. 

— in statuam Sobiescianam. w 4ce. 
k. 2. 

Ob. Łabęcki A. Ossol. 

— (In Apes Earumque Reginas). 
Leopoli typis Pillerianis. B. roku. w 4ce, 
k. 2. Ossol. 

— serenissimo Regi Poloniarum et 
Comitiorum Statui pro singulari munifi- 
centia erga liberas civitates polonas ob- 
latum. Anno 1791 Die 8 maii. Wiersz 
nayjaśnieyszemu królowi Polskiemu y 
seymującym Stanom za osobliwa szczo- 
drobliwość ku miastom wolnym polskim, 
ofiarowany r. 1791 , dnia 8 maja. W War- 
szawie, w Drukarni Uprzywilejowaney 
Michała Grólla, Księg. nadw. J. K. Mci. 
w 4ce, 2 str. 

Po iacinie i po polsku. 
Epigrammata Reueren: ac Clariss: 
viris D. D. Basilio Golinio. Stanislao 
Bathcovio. Adamo Falecki, Dum in 
Academia Cracouiensi S. Theologiae 
Doctores renunciarentur: Nobilis Iuuen- 
tus lusit ac dedicauit. Cracoviae In 
Officina Typographica Lazari: Anno 
D. 1603. w 4ce, str. 8. Ossol. 

— D. O. M. M. In honorem nobi- 
lium et ingenuorum X. adolescentvm, 
dum in alma Academia Cracoviensi, 
VII. Calend : Aprilis, per V. D. M. Al- 
bertum Mileium Rokitnensem. Collegam 
Minorem , A stronom iae Professorem : 
Artium et Philosophiae Baccalaurei re- 70 EPIGRAMMATA. EPIGRAMMA. nunciarentur. A studiosis eiusdem Ąca- 
demiae cantata. Craeoviae, in officina 
Andreae Petricovij, anno domini 1608. 
fol. sign. A 4 (kart 5). 

Mieści wiersze: Pawła Mrozowick., Jana 
Lassoty, Mich. Liskouius'a, Jacka Strze- 
gockiego, Dan. Pasierbka, Jana Baiera, 
Krzysztofa Nyklaszowskiego, Szym. Ce- 
gielskiego, Alb. Czuryły, Tomasza Kono- 
packiego. Jakuba Szydloviensis. — Na 
odwrocie tytułu wiersz: ad Albertum Vir- 
ginium Striensem Philos. Decanum. 

Jocher 1355. Jagieł. — Ossoi: 

— in laudem XI. eximiorum ac erv- 
ditorvm virorum, dum in Alma Acade- 
mia Cracouien A. D. III Eidus Martij. 
Anno CIODCI (1601). A Rndo et Claris- 
ssimo Domino Ioanne Muscenio Curze- 
louio, S. Theologiae Doctore Canonico 
Cracouiensi Archidiacono Curzelouiensi 
ejusdemq. Academiae Procancellario etc. 
etc. Licentiati in artibus liberalibus et 
Philosophia solenni actu et magna ho- 
minum frequentia crearentur. Cracoviae 
typis Simonis Kempinij. Anno Domini 
CIOIOCI. (1601). w 4ce, str. 10. 

Pisali tu wiersze : Jan Kozubowius Maciążek, 
Stan. Phoenicius Leop., Joann. Slezanow- 
ski, Joan. Baranowski, Barthol. Wresnen- 
sis, Martinus Olstinski Crac, Joan_Brzu- 
minski, Joannes Maccovicius Crac, Alb. 
Cucumerinus Crac, Christ. Gargas Crac, 
Daniel Zaidzic Crac, Joan. Jovius Leopol., 
Adam Stephanida Janovici., Stan. Fronc- 
kowic Crac. — Kończy wiersz grecki 
z podpisem Joannes Cauaci Chij. 

Jagiell. — Ossoi. 

— In laudem VII eximiorum ac 
eruditorum virorum, dum in florentissi- 
ma Academia Crac. A. D. IX kal. 
Martii Anno Domini M.DC.V. A Re- 
uer do et Clarissimo Dno Andrea Scho- 
neo SS. Theologiae I. V. Doctore ac 
Professore, SS. Floriani et Georgii Cu- 
stode, eiusdemą; Academiae Crac. Pro- 
cancellario etc. etc. Licentiati in bonis 
artib. et Philosophia actu solenni et 
magna hominum frequentia crearentur. 
Cracoviae, Anno Domini MDCV (1605). 
w 4ce, kart 6. 

Zaczyna sie wierszem : Andreae Schonaeo 
Professori Novelli scholae proseos Cracov. 
poetae merito consecrant. — Wiersze pi- 
sali: Joannes Czestochoviensis, Joannes 
Sechinius, Samuel Franckowic Crac, Sta- 
nisl. Nouacius Leop., Joseph. Chaynowic Leopol., Macarius Pragensis, Mikołaj Wy- 
socki, Andr. Wolphius, Joannes Zynga, 
Joan. Bonikowski. Joannes Jovius. 
Jocher 1349. 

Jagiell. — Ossoi. — Uniw. lwów. 

— D. O. M. A. Epigrammata in 
laudem moribus et eruditione insignium 
XV.VV dum in alma Academia Cra- 
couiensi V. Non: Martij. A Rńdo et 
Cla: V. D. Andreae Schoneo. I. V et S. 
Th : Doctore et Professore SS. Floriani, 
et Georgij Custode, eiusdem Academiae 
Procaneellario etc: Licentiati in artibus 
et Philosophiae, solenni actu, in pro- 
cerum frequentia pronunciarentur. Stu- 
diosi Academiae eiusdem, officii causa 
cecinerunt. Cracoviae, in officina typo- 
graphica Andreae Petricouii 1608. 
w 4ce, str. 12. 

Wiersze pisali: Alber. Lepus Candid., Ven- 
ceslaus Jurkowiecki, Andr. Laskowski, 
Nic. Opacki, Justus Słowikowski. Joan. 
Roscicki. Steph. Raszowski, Alb. Crasicius, 
Alb. Opatovicensis, Frid. Radaminski, Ga- 
spar Wiśniowski, Mart. Barański, Alex. 
Mikolinski, Joan. Fabricius, Petrus Zdrow- 
ski. Alex. Rossowski, Alex. Żydowski, Nic. 
Felic Czerny, Paul Mironowski, Praeslaus 
Rupniewski. Ossoi. 

— in laudes IX adolescentum, dum 
in Acad. Crac. prid. Non. Octob. artium 
et Philos. laurea adornarentur. Joannes 
Rubinkow3ki. Cracoviae, M. DC. VIII. 
4 ark. 

Między temi epigrammatami dwa sa : jeden 
Alexandra Rubinkowskiego. drugi Miko- 
łaja Rubinkowskiego, oba do Mikołaja Sy- 
stawskiego, prywatnego ich nauczyciela. 

Jocher 1354- nie podaje formatu dziełka, 
tylko liczbę arkuszy na 4. Być może. iż 
jestto omyłka druku, zamiast: w 4ee, 
1 arkusz 

Epigramma, Epigrammata ob. Aesti- 
campianus J. (1507) — Aichler Stan. 
(ad Dantiscum 1539) — Artemedes 
Seb. (Sigism. III. 1589) — Ausonius 
D. (1765) — Berger Jac. (Echo Joann. 
III. 1677) — Bogucki J. (Conceptus 
1721) — Borkowski Jan (Complemen- 
tum 1655) — Brujak A. (1601) — 
Brzyski Mart. (1765) — Buchan Jan 
Fr. (Hecatombe 1718) — Buscovius 
And. (de obelisco 1586) — Częstocho- 
wa (in laudem 1782) — Dambkowski 
G. (1615) — Dilger Sim. (1657) — 
Ecchius V. (sacrorum 1537) — EU- EPIHARITION. EPIPHOREMA. 71 seus a S. Maria (Lyricoruin 1050; — 
Elverius Mar. (Liber 1694) — Exne- 
rus D. (liber odarum 1609) — Go- 
liński B. (1603) — Jani (eccl. episc. 
(1518) — Jnes Alb. (acroamata 1654) — 
Joannes Anton. Cassoviensis (1544) — 
Kobyliński Chr. (libellus 1558) - Ko- 
chowski Wesp. (polskie 1674) — Kra- 
jewski Jan (Pamiątka 1616) — Krup- 
ski Woje. (1674) — Lauterbach (Polon. 
1567) — Łabęcki Ad. (brevissima 1788. 
1790. 1791) — Łobżyński Joan. Dio- 
nys. (1647) — Łopacki Augustyn (1791) 

— Malicki Bart. Cas. (Centuria 1688) — 
Martialis M. Valerius (1609. 1648) — 
Meditationes (1681) — Mileius Alb. (in 
honorem 1608) — Niewieski St. (1695. 
1698. 1751) — Nowacki St. (in laudem 
Sekini 1605) — Obryński Kaz. Bog. 
(1651) — Owen J. (1616) — Paluda- 
nus St. (de sanctis) — Pascius Nic. 
(meditationes 1681) — Pictorius (sacra 
1543) — Pistorius Sim. (sacrorum 
1612) — Płaszczyk — Preusschof J. 
(de morte Alb. Radziwiłł 1592) — 
Sandius (Centuria 1669) — Schosser 
(Agalmata 1641) — Seydler Simon 
(gratulatoria 1582) — Siemkowius A. 
W. (1608) — Skarb koronny — Skop 
J. K. (Podhorescensia 1754) — Spru- 
szyński Bened. (Mariano Horybki 1677) 

— Thamaitius (in senatum Thorunien. 
1653) - Trzecieski And. (liber 1565, 
1567) — Waniszewicz Chr. (Palmaris 
1700) — Wernherus Georg. (1544) - 
Villichius J. (in Virgil. 1548) — Za- 
mellus Frid. (1634, 1646). 

Epiharition ob. Lubomirski Stan. 
(1662). 

Epikedion ob. Zamojski Jan (Rogo- 
ziński J. in heroem 1606). 

Epikidion ob. Polumerkowicz St 
(1628). 

Epikrotesis ob. Firlej Hen. (Żabiń 
ski Stan. 1636) — Gelasinus G. (Vladis 
IV 1637) — Jakszan J. S. (Zacherla 
1646) — Slachetka J. S. (Cynerski 
1650)— Słupski A. (Trzcieński 1614) 

Epilepsia ob. Łopacki Hyacint 
(Quaestio 1658) — Salvestrinus Con- 
stantinus (1731). Epilog rzeczony przez aktora po 
otwarciu teatru polskiego przez kome- 
dyą Natrętów, fol. k. 1. Branic. 

Epilogus ob. Padniewski W. (1701) 

— Rescius St. (1590) — Sędziwoj M. 
(in Novum lumen 1624) — Sylwiński 
M. T. (1698). 

Epimenidai ob. Wieczory panieńskie 
(1789). 

Epimythia ob. Retellius M. (1574). 

Epinicion ob. Białowież W. (B. Jo- 
saphat 1667) — Freymuth J. (J. Col- 
meri 1654) — Grandius (in Viennam 
1684) — Henceius L. (in Lofsen 1580) 

— Jodłowski S. (N. Sulikowski 1642) 

— Nigrelli S. (Imperatori 1686) — 
Prokopowicz T. (albo pieśń 1710) — 
Sassenhag M. (J. Casimiri 1651) — Vi- 
telius J. (Vladis. IV 1632). 

Epiphonema ob. Wodyński A. (1624). 

EPIPHANIUS Cyprus S. Oratio in 
Sepulturam Corporis Domini. Nunc pri- 
mum in lucern edita ex Bibliotheca Si- 
monis Simonidae. Samosci. Cum Privil. 
Pont. Sanctit. et Regiae Maiest. Martin. 
Lenscius Typogr. Acad. excudeb. A. 
D. M.DC.IV. (1604). w 4ce, kart 3, 
str. 33 i k. 2. 

Jest to tłómaczenie mniemanej mowy S. Epi- 
faniusza e?c ttjv &£o<iw[aov tacp7Jv przez Sta- 
nisława Phaenickiego. 

Dedykacya: D. Claudio Comiti Kangono Epi- 
scopo Kegii Sact. D. N. ad Seren. Poloniae 
et Sueciae Kegem nuntio. przez Sim. Si- 
monidesa. Na końcu tekstu wiersz na zgon 
Fenickiego: D. O. M. Sacrum Stanislao 
Phaenicio e medio literarum cursu erepto 
Caspar Solcius fratri dulcissimo simula- 
crum hoc tumuli. — Na ostatnich dwóch 
kartkach objaśnienia do dzieła z nadpi- 
sem : Annotationes reverendi Patris Magi- 
stri Fratris Dominici Neapolitani Ord. Min. 
Conv. S. Francisci Doct. theologi. Illustr. 
ac Excell. Joannis in Samoscio Supremi 
Cancellarii Kegni Polon, nec noD Ad. Sa- 
mosc. Sacrae theol. publici lectoris. 

Jocher 2552. 

Czartor. — Jagiell. — Łopac. — Kraśnik. — 
Ossol. — Uniw. lwów. 

— Toż:... Parisiis 1612. 
Jocher 2552. 

— ob. Jan Chryzostom (1552). 

Epiphorema ob. Szybiński Bog. 
(1642). 72 EPISCOPALIS. EPISTOŁA. Episcopalis praxis ob. Piasecki Pau- 
lus (1613). 

Episcopalis sedes ob. Zalaszowski 
Mikołaj (Jus 1706). 

Episcopatus ob. Piechowski M. 
(Chełm. 1717) — Pstrokoński M. (1629) 

— Rudnicki S. (In primo 1605) — Sy- 
nodus (Vilnensis 1602) — Treter T. 
(et episcopi Varm. 1685). 

Episcopi (episcopus) ob. Damalewicz 
S. (Cracov. Vladisl. 1642) — Deductio- 
nes (Varmien. 1783) — Długosz J. (Po- 
snanien.) — Examen (1735) — Fama 
(Vratisl. 1665) — Geret Samuel (Var- 
miens. 1768) — Grotkowski Jan (Gne- 
snens. 1649) — Karski P. (Płocens. 
1612) - Katski Krzysz. (1593) — Ko- 
jałowicz P. W. (Vilnen. 1650) — Leyva 
Hier. (1719) — Łubieński S. (płocens. 
1642) — Memoriale (Smolensc.) — Ora- 
tio (Masilleus 1674) — Orationes (cu- 
javienses 1550) — Paprocki Wac. (1642) 

— Plastwig J. (Varmien.) — Politowicz 
D. (gnesnen. 1641) — Salutationes (cul- 
mens. 1671) — Sokołowski St. (de con- 
secratione 1602) — Szembek Krzysztof 
Antoni (De cardinalitia Cracovien. 1741) 

— Treter T. (Vitąe posnanien. 1604) — 
Tylkowski W. (Varmien. 1653) — Wes- 
sel A. (optima forma) — Wydźga J. S. 
(Series varmien. 1681) — Żarski P. 
(series płocens. 1612) — Zulichius M. 
(Camieniec. 1677). 

EPISCOPIUS Jan. Imago militis spi- 
ritualis, to iest obraz żołnierza ducho- 
wnego obiaśniony w kazaniu pogrze 
bowem nad zaenem ciałem w Panu 
zmarłem JWgo Pana JeMCi Pana Ge- 
charda DonhofFa, S. P. Rzyms. Hrabi, 
Pomorsk. Wowdy, Nayiaśn. królowey 
Polsk. i Szwedzk. Ludowiki Maryi Mar- 
szałka, ziem Pruskich Podskarbiego, 
Malborsk. Skarszewsk. Kościeszynsk. 
Felińsk. Ludzińsk. starosty, a Oekono- 
miey Malborsk. Administratora. W El- 
biągu w Staromieyskim kość. odprawio- 
nym Przez X. Jana Episcopiusa Nadworn. 
kaznodzieję 1649 24 marca. Gdańsk, 
druk. Andrz. Hienefeld. w 4ce, ark. F 4 . 

Na odwrocie portret Ger. Donhoffa (Guill. 
Hondius delin. et aeri incidit Anno 1649). 

Ded. : JO. Xiężnie i Paniey Jey Xiążęcey Mości Pani Sibylli Małgorzacie DSnhoffo- 
wey, Brzeskiey i Lignickiey Xżnie, Wwdzi- 
ney Pomorskiey małżonce i dwom synom 
i trzem córkom X... Jan Episcopius. 

Porównaj : Biskupski Jan. 

Pusch Abr Marieb. Lehrer. 1753. — Juszyń. 
Dykc. II 456. — Encykl. Org. VIII 347. 

— Łukaszew. Kość. br. czes. w WP. 215. 

— Regenwolscius Systema 1652. s. 328. 

Branic. — Czartor. — Chreptowicz. 

Epistel (Ein) ob. Maciejowski (1551). 

Epistoła amici ad amicum de causis 
renascentium dissidiorum Sveco-Dani- 
corum .... Scripta Hamburgi d. 11 Au- 
gusti anno 1658. B. w. m. w 4ce, kart 
6 nlb. 

Jest tu i o stosunkach w Polsce. Jagiell. 

— Amici ad amicum Epistoła de 
belli causis inter augustissimam Roma- 
norum imperatricem Hungariae et Bo- 
hemiae reginam et Borussorum regem 
Referens supplemata in facto et in jurę 
ad libellum Memoire raisonne, ejusque 
assertoris Dantisco scribentis epistolam. 
Bez roku (17 . .). w 4ce, str. 40. 

Branic. — Ossol. 
Epistoła buccinatoria secunda et 
tertia ad Magnates Hermeticos. Ge- 
dani. 1681. w 4ce. 
Catal. Janssen. 1682. 

— Commissariorum Reipublicae Po- 
lonae ad Carolum XII Sveciae Regem. 

Jest w Ostrowskiego Svada epist. lat 89. 

— ab iisdem ad Comitera a Piper 
Supremum Regis Sveciae Cancellarium. 

Tamże. 

— Gedenensis cujusdam ad amicum 
Varsaviae commorantem. — Lettre d'un 
particulier resident a Dantzig en rćponse 
a une lettre ecrite de Varsovie. B. w. 
m. dr. i r. (około 173 r.). fol. str. 16. 

Po łac i po franc. Czartor. 

— Ad Illustrissim. Serenissim. Rei- 
publicae Polonae Eąuestrem ordinem 
in variis Conventibus anti-Comitialibus 
Coronationis congregatum de Indigenatu 
expostulanda Epistoła. 1764. Do Prze- 
świetnego Nayiaśnieyszey Rzeczypospo- 
litey Stanu Rycerskiego na Przedkoro- 
nacyine seymiki zieżdzaiącego. List o 
Indigenat upraszaiący. w Warszawie 
15 Octobra 1764. fol. k. 2. Ossol. 

— familiaris ad proceres Regni, 
amicos patriae libertatis. w 4ce, kart 5. EPISTOŁA. EPISTOŁA. 73 Wspomina wydane w r. 1607—9 dziełko: 
Consilium de recuperanda pace. Jestto 
wiersz złośliwy przeciw prymasowi Bara- 
nowskiemu i Jezuitom. 

Wiszn. Hist. lit. VIII 238—9. — Juszyńs. 
II 214. 

— ad Incolas Regni Augustanae et 
Reformatae, ut vocant, Confessionis. 
6. Decembr. 1644. B. m. w 4ce. 

Jocher 9582. 

— ad universos et singulos regni 
incolas ab Ecclesia Catholica Romana 
in Regno Poloniae et Magno Ducatu 
Lithuaniae Dissidentes 20 Mart. 1644. 
B. m. i r. w 4ce. 

Zaczyna się; Nimis vacuum etc. 
Jocher 9581. 

— de legatorum Japonicorum orien- 
talium adventu ad Gregorium XIII. 
P. M. paucis dies antę quam moreretur. 
Vilne, Jo. Velicensis 1585. w 8ce. 

Porówn. Japonorum Regum legatio (1585) 
i Amatus Joan. — Lauretanus (1585). 

— ministri Poloniae ad unum ma- 
gnatem imperii in negotiis Hungariae. 

— de miseria Curatorum seu Ple- 
banorum. (Tytuł wśród ozdób drukar- 
skich). (Na końcu:) Explicit epla de 
miseria curatorum seu plebanorum per 
Florianum Unglerium Cracovie impres- 
sum. B. r. w 4ce, 6 kart nlb. (s. ost. 
biała). 

Jocher 9141. III 517 i 633. 

Czartor. — Ossol. 

— Nobilis Poloni super electionem 
Serenissimi Potentissimi Saxoniae Ele- 
ctoris in Regem Poloniae. Zerwestae 
1697. 

— Nobilis cujusdam Poloni in Co- 
mitatu Regis in Saxonia degentisj ad 
amicum suum Cracoviae commorantem. 
(Dat. 12 Mart. 1700). B. m. w 4ce, 4 
strony. 

— Toż:... B. m. w 4ce, str. 4. (Inne 
wyd.). 

Wymierzone przeciw temu, by król miał moc 
prowadzenia wojny i sprowadzania wojsk 
z Saxonii. — Broszurowane współcześnie 
z dziełem : Discussio criminationum qui- 
bus usus est Moschorum Czarus. Hol- 
miae, literis B. Nicolai Wankifwi J. H. 
Werner F. Być więc może, iż razem dru- 
kowane. 

Zob. Bref, Copie, Lettre. 

Czartor. — Jagiell. 

— Nobilis Poloni Epistoła Ad Ami- cum Varsaviae commorantem, Qua lite- 
ris Czari Moscoviae Ad Foederatos Rei- 
publicae Ordines respondetur. (Dat. 10 
Mart. 1704). B. m. w 4ce, str. 24. 
Porówn. Sincerus Bas. (Confutatio libelli 
1704) — Schreiben. Czartor. 

— Facultatis theologicae Universi- 
tatis Parisiensis Magni Collegii Sorbo- 
nae, ad facultatem Universitatis Pra- 
gensis, in causa Bullae Unigenitus... 
Responsio facultatis Pragensis cele- 
berrimae et antiquisissimae studii Pari- 
siensis Universitati. [Reimpressum] Vra- 
tislaviae, typ. Acad. Soc. Jesu. 1731. 
folio. 

Jocher 2211. (ma z datą 1730). 

— ad summum Pontificem a con- 
foederatis Regni et M. D. Lithuaniae 
Ordinibus. 

Jest w Ostrowskiego Svada epist. lat. 14. 

— Cujusdam primariae Nobilitatis 
Poloni Ad Cognatum suum Illustrissi- 
mum Dn. N. N. Palatinum N. N. Regni 
Poloniae Senatorem. Anno M. DC. LVIII. 
B. m. (Dat. Warschau d. 12 Dec. 1657). 
w 4ce, kart 7 i 1 biała. 

Druk ten współcześnie podpisał na egzem- 
plarzu Bibl. Jag. : T . Beyerus d. 4 Maij 
A. 1658. — Broszura wystosowana przeciw 
Austryi , jako wrogowi swobód Rzeczypo- 
spolitej, obieralności królów itd. 

Czartor. — Jagiell. 

— Responsatoria ad Irregularem 
Refutatorem Memorialis Status Regni 
directi. 1734. 

— Responsoria. Celeberrime Profe- 
sor ac Domine, mi Arnice. Cracoviae, 
Anno Domini 1756. w 4ce, k. 4 (Bez 
tytułu). Ossol. 

— L. I. C. Svasoria qua amicus 
ad amicum scribit exponendo diflident: 
Legator: in Comitiis et antecomitialis 
eundem inclinando ad unionem animo- 
rum ut sit bene Patriae pax et charitas 
ut regnet in corde cunctorum. 1736. 
fol. kart 4. Ossol. 

— synodi provincialis Poloniae, ce- 
lebratae Varsaviae an. 1645, 12 mensis 
novemb., ad dissidentes in rebus fidei 
ab ecclesia catholica romana, in regno 
Poloniae magnoque ducatu Lithuaniae, 
qua ad amicum congressum et frater- 
nam reconciliationem invitantur Toru- 

10 74 EPISTOLE. EPISTOLAE. uiuai ia Prussia ad d. 10 octob. an. 1644. 
B. w. m. w 4ce, kart 10 nlb. 

Na czele jest list prymasa, a po nim list 
króla Władysława IV do tychże dyssy- 
dentów datowany dnia 20 marca 1644 r. 
Na list ten wydali odpowiedź dyssydenci 
p. t. Ad epistolam. 
Jocher 7482 (ma stron 6), 9584. 
Czartor. — Kijowa. — Oseol. — TJniw. 

lwows. 

— ad speetabiles Viros ad Collo- 
quium Thorunense congregatos 19 Aug. 
1644. Cum Praescripto Instructionis 
seu Manuductionis S. R. Majest. de Or- 
dine et modo tenendo in hoc Concilio. 
B. m. i r. w 4ce. 

Jocher 9583. 

Epistole (Septem canonicae) beato- 
rum aplor. Jacobi. Petri. Joannis et Jude. 
Bez wyr. m. dr. i r. (Cracoviae, Joan- 
nes Haller, około 1500). w 4ce, kart 18 
nlb. (ark. D 6 ). 

Tytuł w drzeworycie w kolumny liściaste 
a górą w tarczy związło Hallerowskich 
liter I. H. Na odwrocie tytułu: Incipit 
prologus. Na ostatniej karcie na stronnicy 
wydrukowano po polsku w 20 wierszach : 
Poczavtek swiaete evanielie podług svia- 
tegho Jaana. V początku było słouo : a słouo 
było v bogha: a boug był słouo... etc. 
Jagiell. — Ossol. 

Epistolae clarorum virorum sełectae 
de quam plurimis optimae ad indicandam 
nostrorum temporum eloąuentiam. Ve- 
netiis 1556. apud Paulum Manutium 
Aldł filium. w I2ce, kart 129 (po je- 
dnej stronie liczbowanych), nadto przed- 
mowa i index. 

Mieści : 1) Lazarus Bonamicus Petro, Hosio, 
Polonis omnibus S. D. z Wenecyi 1535 r. 
2^ Stanislaus Orichovius Euthenus Paulo 
Rhammusio z Przemyśla 1549. 

— Toż samo:... Parisiis, Turrisanus. 
(Ze znakiem Aldów). 1556. w 12ce. 

Czartor. 

— Toż:... eloąuentiam, nunc demum 
emendatae, auctae, summaą. diligentia 
excusae. Venetiis, ex typographia Do- 
minici Guerrei, et Jo. Baptistae fratrum. 
M.D.LXVIII. (1568). w 8ce, k. 1, kart 
liczb. 180 i Index k. 4. 

Dux et Gubernatores Reip. Genuensis Stani- 
slao Hosio Cardinali 1561. (karta 156—7); 
Lazarus Bonamicus Petro Hosio Polonis 
Omnibus. 1535. (karta 3—4); Stan. Hosius 
Duci Reip. Genuensis 1561. (k. 167—8); Stan. Orichovius Paulo Rhamuusio. 1549. 
(k. 63-66). Jagiell. 

— Tenże tytuł:... Coloniae Agrip- 
pinae apud Joan. Grymnicum. 1586. 
w 8ce, str. 320. 

I tu są listy Hosiusza i Orzechowskiego. 

Biographie unirers. 1812. II 166 powiada, 
że Jan M. Brutus wydał Epistolae claro- 
rum virorum Lyon 1561 i że tu jest 
w pierwszej księdze jego: De origine Ve- 
netiarum. Czartor. 

— Illustrium et clarorum virorum 
epistolae selectiores, superiore saeculo 
scriptae vel a Belgia, vel ad Belgas. 
Tributae in Centurias II. In quibus 
multa theologica, politica, eeclesiastica, 
bistoriea, quaedam etiam juridica et 
medica. Nomina autorum prodet Index, 
qui praefationibus subijcitur. Lugduni 
Batavorum, apud Ludovicum Elzevi- 
riura auno MDCXVIL (1617). [Na 
końeu:] Lugduni Batavorum. Typis 
Isaaci Elzeviri anno MDCXVII. w 8ee, 
k. 24, str. 988. Index k. 5. Errata k. 2. 

Przedmowy podpisują : Daniel Heinsius i P. 
Bertius. — Są tu listy: Joan. a Lasco 
r. 548 (str. 50), Pet. Sborovius Palat. 
Crac. z r. 1575 listy dwa. (str. 587—591). 

Jagiell. 

— ecclesiae Tigurinae ad ecclesias 
Polonicas. Pinczoviae, in officina Danie- 
lis Lancicii 1559. 

Hoffmann s. 30. — Bandt. H. d. k. p. II 39. 

— duae , ad Ecclesias polonicas, 
Jesu Cbristi Evangelium amplexas, 
scriptae a Tigurinae Ecclesiae Hinistris 
de negotio Stancanano et mediatore Dei 
et hominum Jesu Christo, an hic secun- 
dum humanam naturam duntaxat, an 
seCundum utramque mediator sit. 1. Ti- 
moth. 2. Unus est Deus, unus etiam 
mediator Dei et hominum, homo Chri- 
stus Jesus, qui dedit semet ipsum pre- 
tium redemptionis pro omnibus. Tigvri 
apud Christophorum Froschouerum, 
mensę Martio, Anno Domini 1561. 
w 8ce, k. 1 i 53 str. 

Zaczyna : Epistolae scriptae ad Felicem Cru- 
cigerum Superintendentem Ecclesiarum 
Minoris Poloniae ac omnes per Poloniam 
et Russiam fideles Ecclesiarum ministros, 
dat. 27 Maii 1560. Drugi: ad Magnificos 
ąuosdam nobiles in Polonia riros, 1561 
mensę Martio EPISTOLAE. EPISTOŁA. 75 Łukaszewicz kość. 243. — Jocher 3337. — 

Ossol. II 35. — Wierzbows. I 214. 
Akad. — Czartor. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. 

— ob. Exemplum literarum (1559). 

— duae historicae: Prior: qua Rigen- 
ses ad Serenissimum Sigismundum III 
Poloniae Regem Mag. Duc. Lith. causas 
perscribunt, ob quas se urbemque suam 
Livonii metropol. in potestatem Sere- 
nis. Gustavi Adolphi Sveciae Regis et 
quibus conditionibus dederint. Posterior: 
Christophori Radzivilli Priucipis Birza- 
rura invectiva contra Rigenses, qui for- 
titer resistere debuerint. Utroque Epistoła 
lectu est dignissima. Francofurti Anno 
1622. w 4ce, str. 4. 

Porówn. Litterae Senatus Rigensis — Ehren- 
rettung der Stadt Riga (Lenz Livl. Lesebl. 
1796. III 113—130). 
Po niemiecku wyszło p. t. Zwo bistorische 

Missiven. 1622. 
Winckelmatm Bibl. N. 4961. 
Gdańska miejs. — Ossol. — Petersb. — 
Stokbolm. królew. 

— familiares sub tempus interregni. 
A. D. 1733. Bez w. m. dr. w 4ce, 
ark. 4. 

— Toż:... Pars secunda. w 4ce, kart 
18 nlb. 

Pisane w poparciu St. Leszczyńskiego. 
Porówn. Załuski And. Chr. Akad. 

— Selectae Ciceronis, Plinii, Bembi 
et Senecae ąc Sabellici nonnullae. Argu- 
mentis quoad fieri potuit claris et an- 
notationibus Victorii, Manutii, Hibertini, 
Catanaei illustratae. Praeterea majoris 
commodi et utilitatis gratia oranes in 
suum quodque genus digestae ac suis 
Responsionibus adauctae. Denique No- 
tionibus Rituum Magistratuum Ludorum 
et ceterarum Antiquitatnm Romanarum 
quae in his epistolis occurrere possunt 
prius positis. Comraendatae viris inge- 
nuis et studiosis adolescentibus. Varsa- 
viae, typis S. R. M. et Reipublicae in 
collegio Scholarum Piarum anno 1760. 
w 8ce, str. 240. 

Drohob. — Warsz. Uniw. 

— Ad Epistolam Equitis Poloni De 
potestate Pontificis Romani etc. Anno 
1705 Mensę Augusto, Responsoria. An- 
no ut supra, Mensę Decembri. B. m. 
i r. w 4ce 3 ark. C 2 . Ob. Hermelin O. (Eąuitis epistoła 1705). 
Jocher 4070. Czartor. — Zieliński. 

— In Epistolam Regis Poloniae 
quam ad Celsos et Praepotentes Belgii 
Foederati Ordines de Bello Livonico 
Anno MDCCI d. IX. Septem. scripserat 
Aniraadversiones subitaneae. B. w. m. 
(1701). w 4ce, 20 str. 

Z papieru i druku wnosić można, iż pismo 
to w Hollandyi było drukowane. 

— Toż:... (druga odmienna) edycya. 
fol. str. 16. (syg. A— J v 

Znajduje się tu list Augusta II i obok uwagi 
o nim, nie sprzyjające sprawie Augusta II, 
a przychylne królowi Szwedzkiemu. 

Wizerun. 1837 T. XIX s. 107. 
Epistoła (Epistolae) ob. Andrelinus 
Faustus (proverbiales 1527) — Aqua- 
yiva Cl. (ad patres S. J. 1584, 1605) — 
Aquilonius Eub. (ad amicum 1701) — 
Archetti nuntii (1776) — Arciszewski K. 
(de podagra 1644) — August II (nobilis 
polon. 1697, ad M. S. Radziejowski 
1698) — Bajus Mich. (de stat". Ger- 
maniae 1578) — Balduin G. (ad He- 
velium 1679) — Bariensis Jac. (de Si- 
gis. II) — Bellarmin Rob. (familiares 
1650) — Benedictus XIV (encycl. 1751, 
secunda 1755) — Bentivolius G. (ad 
Lubieński 1634) — Biórenklau Mac. 
(ad H. Radziejowski 1656) — Bona- 
micus Laz. (expostulatoria 1552) — 
Boromaeus (ad Steph. Bator, nepotem 
1588) — Boussu T. (pastoralis 1718) — 
Brant Joh. (Claror. viror. 1702, 1715) — 
Broscius J. (ad naturam 1615, de Co- 
pernico 1618) — Broscius Nic. (Pauli 
ad Romanos 1658) — Brutus J. M. 
(selectae 1583) — Brzostowski Cons. 
(pastoralis 1710) — Buchler J. (The- 
saurus 1619) — Callimachus Phil. (cra- 
cov.) — Campianias E. (vita 1605) — 
Caraffa (Deploratoria 1583) — Carici- 
nus F. B. (exemplares 1500) —  Caro- 
lus V (1530, ad Ciem. VII 1531) — 
Carolus Leopoldus Lotharing. (ad Joan. 
III. 1683) — Catus lrenaeus (ad ami- 
cum 1703) — Celląrius Christ, (ad fa- 
miliares 1698) — Chełmski Rem. (So- 
cini 1559) — Chiakor G. (de morbo 
Steph. R. P. 1588) — Chochlo wski 
Stan. (de episcopo litigioso 1695) — 
Cicero — Cichovius Vic. (paraenetica 76 EPISTOŁA. EPISTOŁA. 1655) — Ciświcki Petrus (adversus 
barbas 1535, 1555) — Conring Herm. 
(von der Kriegsarmatur 1656) — Cos- 
mius Jo. (ad concionatores 1549) — 
Crates (1512, 1518)— Czartoryski FI. 
K. (pastoralis 1661) — Denhoff Joann. 
Cas. (pastoralis 1687, 1688) — Drevel 
M. (de bello Turc. 1533) — Dresser M. 
(ad Zamojski T. 1607) — Dudith A. 
(do różnych 1559—1613) — Ecchius 
Valent. — Electione (de 1733) — Eli- 
sens Aurimontanus (1638) — Elvidius 
St. (de gallicis 1573; porówn. Pibrac).  — 
Eobanus Hessus (1543) — Erasmus 
Roterodamus (formuła 1527, ad Sig. I 

1527, brev. et eleg. 1528, consolatoria 

1528, contra quosdam 1530, libri 
XXXI. 1642) — Felbinger Jerem, (ad 
christianos 1672, 1681) — Florianus 
(1743) — Franconius M. (de perfidia 
Turcar. 1542) — Fredro A. M. (contra 
Piastum 1669) — Fremelinus A. S. 
(et carmina 1599) — Gdańsk (incolae) 
— Gembicki Petr. (pastoralis 1643) — 
Gorajski Ad. (in caus. mutand. relig. 
1597) — Gottsehius M. (ad J. Crellium 
1613) — Grotius Hugo (ad Isr. Jaskiń 

1676) — Grimaldi (nuntii 1720) — 
Gustmeyer Fab. (mercatoris cuiusdam 
1659, 1669) — Hegendorfinus (conscrib. 
ratio 1537, 1538, 1555) — Heidenstein 
(de nuptiis J. Zamojski 1583) — Her- 
best B. M. (de relig 1561, Cicer. ex- 
planatio 1561) — Hermelin Olaus (de 
bello livon. 1701, de potestate 1705, 
ad araicum 1701, animadvers. 1701) — 
Hevelius J. (ad I. B. Ricciolum 1654, 
de obser. solis 1654, de motu lunae 
1654, de comete 1676, ad amicum 

1677) — Hieronymus (ad rusticum mo- 
nach. 1518) — Hilchen Da w. (consola- 
toria ad G. Garensbach 1599, gratul. 
ad L. Sapieha 1599) — Hillebrandus 
(advers. Moibanum 1542) — Hippo- 
crates (morał. 1540) — Horatius Flac- 
cus Q. (1412) — Hosius St. (ad juven. 
1512) — Hosius et Cromerus (ad Brunsv. 
duc. 1564, duae 1564) - Jan III (ad 
Pallavicini 1683, ad J. Georg. Saxon. 
1683, ad princ. Anhalt. 1686) — Jani 
Nic. Eryth. (ad diversos 1645) — In- nocentius XII. (ad Joan. III. 1694, ad 
C. Brzostovium 1694, ad Aug. II. 1697, 
ad M. Radziejovium 1697, ad Ep. Cu- 
iaviae 1698) — Jungius H. (Joan. Ca- 
pri 1593) — Karnkowski (illustr. viror. 
1578) — Karp J. (pastoralis 1737) — 
Klemens VIII (Eventus 1595) — Ko- 
narski St. (familiares 1733) — Kromer 
M. (ad Regem 1564, 1589) — Krzycki 
A. (in M. Lutherum 1524) — Lambini 
Dion. (Pauli Manutii 1685) — Lanci- 
cius Nic. (ad quendam comitem 1665) 

— Łaski J. (de Coena Domini 1552, 
lectu digniss. 1556) — Latinius Lat. 
(Viterb. 1659) — Laudinus (libellus, 
Turci magni 1511, 1512, 1513) — Lau- 
retanus (de legat, japon. 1585) — Li- 
banius (p. Sommerfeld 1504) — Liba- 
nus Georg, (ad amicum) — Lipomanus 
Alois. (ad Radziw. 1556) — Lipsius 
Justus (Brentio doctrin. praescr. 1596, 
ad J. C. in Tenczyn 1602, ad A. Scho- 
neum 1602, select. 1605) — Lipski J. 
(pastoralis 1740) — Lissenheim (occa- 
sione C. Irenaei 1703) — Łowicz Stan. 
(de arte componendi 1521) — Lubie- 
niecki Chr. (de statu Christi 1638) — 
Lubieński M. (pastoralis 1641, synodi 
prov. Pol. 1643) — Lucas de Nova 
Civitate (1522) — Lutherus M. (ad 
Henr. VIII. 1526, 1527) — Lutomirski 
(ad Utenhofen 1560, ad N. Parutum 
1574) — Maciejowski B. (pastoralis 
1601, 1720) — Mahomet IV (ad Doro- 
szenko 1669) — Manutius P. (libri XII. 
1606) — Mechlinensis Archiep. (Boussu 
pastoralis 1718) — Melanchton Phil. 
(1642) — Menckenius Jo. (Sig. Aug. 
1703) — Mielesius (A. Rot. ad G. Ra- 
dziv. 1581) — Moibanus (de consecra- 
tione 154J) — Monti (ad amicum) — 
Montluc (de And. duce eligendo 1573, 
et orationes 1574, ad Pol. ordines 1574) 

— Mościcki M. et Caraffa (deploratoria 
1583) — Namossius (ad St. Osium 1574) 

— Niegoszewski St. (c. Fr. Brentium 
1596) — Niemojewski Joh. (de sacrif. 
et inv. Christ. 1587) — Niger (de ep. 
1505) — Opitius M. (erudit. 1670) — 
Orzechowski S. (de coelibatu 1549) — 
Ostroróg J. (contra monita privata 1615, EPISTOŁA. EPITHALAMIUM. 77 ad Nicol. fil. 1616) — Pac Mikoł. (ad 
Christi fideles 1579) — Paciani Ern. 
(de orat. ad Reg. Suec. Carol. 1655) — 
Pauli Greg. (ad Bullingerura 1562, mo- 
nitoria 1564) — Paulus S (ad Leodi- 
censes 1564) — Perottus Nic. — Petrus — 
Philelphus Frań. (famil. 1505, 1517) — 
Pignatelli Fr. (pastoralis 1703) — Piso 
Jac. (de conflictu Pol. et Lith. cum 
Moscov. 1514, 1515) — Plinius II. (ad 
T. Vespasian. 1503) — Pogiani Jul. 
(1762) — Polignac (nobilis polon. 1696) 

— Possevinus Ant. (de reb. Suec. 1580, 
ad Steph. I. 1582, 1583, de necess. 
catech. 1583) — Publicius J. (artem 
1530) — Puteanus Er. (apophor. 1612, 
ad J. Żółkiewski 1626, attic. 1636, 
Cens. I. 1645, II. 1641, select. 1646) — 
Puzyna J. (pastoralis 1744) — Pyrser 
M. (ad Al. Turzonem 1527) — Quiri- 
nus (ad Emin. princip. 1779) — Ra- 
dziejowski Mich. (Aug. Fred. II. 1698) 

— Radziwiłł (ad ep. synodi 1644) — 
Radziwiłł G. (pastoralis 1593) — Regius 
N. (ad Christ. Varsevic. 1589) — Re- 
scius Stan. (liber I. 1594, pars poste- 
rior 1598) — Reszka (de transitu Hosii 
1580) — Reussner (Turcicarum 1598) — 
Riga (Radziwiłł Krz. tres de expugna- 
tione Rigensi 1622) — Roussel Jac. 
Reg. (Maj. Sueciae 1632) — Ruarus M. 
(F. Socini 1630, nec non Grotii 1677, 
alior. viror. 1681) — Rupniewski Stef. 
(Capit. Vatic.) — Sacranus Joan. (Mo- 
dus epistoł. 1507) — Santini V. (Nuntii 
1726) — Sapieha Joan. (a civit. Elbing. 
1735) — Schlichting Jon. (apologetica 
1640, 1650; paraenetica 1655) — Schmie- 
den Jan Ern. (de jubileo 1652) — Scho- 
neus (Lipsii Justi 1602) — Schultz 
Gasp. (ad J.Zamoyski 1649) — Schutz 
Jan (ad J. B. Krasiński 1696) — Se- 
neca (ad Lucilium 1524, ad Paulum 
Epistolae 1527) — Sigismundus I. (de 
victoria contra Moscovios 1514) — Si- 
gismundus Augustus (1703) — Simlerus 
Jos. (ad Polon. 1651) — Sincerus Ba- 
silides (Confutatio 1704) — Skumino- 
wicz Th. (paschalis 1659) — Sieczkow- 
ski And. (Chaleedonius, amici 1767) — 
Sobieski Aleks, (ad Primatem) — So- bieski Jan (Collegii Cardin. 1689) — 
Statorius Petr. (ad R. Chelmium 1561) 
— Stegmann J. (ad St. Lubienscium 
1667) — Stephanus Bathory (adv. Mo- 
schum expedit. 1579) — Sturmius (de 
educat. principum 1581) — Synodus 
(pastoralis 1641) — Szembek Jos. (ad 
clerum ploc. 1752) — Tarło M. B. X. 
(pastor, ad cl. Posnan. 1710, 1713) — 
Theophylactus Simocatus (interpr. Co- 
pernic. 1509) — Thrasymachus ob. Con- 
ring — Titius Joh. (1669) - Toruń 
(synodi provinc. 1644) — Tyszkiewicz 
Georg, (theologi ad Magnatem 1624) — 
Trzebicki Andr. (ordinans supplicatio- 
nes 1677) — Trzecieski And. (de evang. 
orig. 1556) — Vadianus Joach. (de 
locor. ap. auctores vet. obscur. 1515) — 
Wahl J. G. (gratul. 1664) — Varadus 
Sam. (de J. Potoczki 1635) — Vere- 
paeus S. (de ep. latine conscrib. 1590) — 
Vergerius (adv. Lippomanum 1556) — 
Westphalus (qua resp. ad com. 1557) — 
Wężyk Joan. (pastoralis 1641) — Vi- 
ctorius Petr. (Italor. 1758, Jac. Gorscio 
1 566) — Vittelescus Ant. (ad Patres S. J. 
1617, 1640) — Volan A. (de SSS. Tri- 
nit. 1565, Samosat. doctr. 1592, Medi- 
tat. in E. Pauli Apost. 1592) — Wy- 
socki Sam. (Tractatus 1742) — Załuski 
And. Chr. (familiar. 1709, 1710, 1711, 
ut nihil 1756) — Zamoyski J. (ad Ca- 
rol. Suderman. 1602, de obitu 1605) — 
Zamelius Basilius (ad P. Bembum) — 
Zygmunt I (ad Leonem X. 1514) — 
Zygmunt III (ordinum post electionem). 

Epistolica relatio ob. Koniecpolski 
P. (1644). 

Epistolographia ob. Stefani J. (1630). 

Epistolandi modus ob. Beroaldus 
Philippus (1512) — Niger Franciscus 
(1508). 

Epistoły ob. Cząstki. 

Epistomium na wędzidło ob. Czecho- 
wicz M. (1570, 1583). 

Epistre au Roy de Pologne ob. Pa- 
yillon (1573). 

Epithalamion cum aliis lectu non 
injucundis. Cracoviae. w 8ce, kart 16. 

Ossol. 

Epithalamium ob. Abircrumbeus 78 EP1THALAMIUM. EPITHALAMIUM. (nupt. Arnoldi 1605) — Aichler Stan. 
(Isabellae 1539) — Aidius And. (And. 
Dasio 1609) — Baliński Jac. (F. Czer- 
nią 1611) — Berzevicius M. (nuptiis 
1578) — Bielscius Joach. (Sigism. III. 
1592) — Bieżanowski St. (Kuczanko- 
wic i Attelmajer 1662, And. Węgrzy 
nowioz i H. Kranz 1680) — Bodzecki 
W. (Rostowski 1604) — Bohem Sim. 
(et vota 1596) — Buczkowski M. (Drze- 
wiecki - Giebułtowska 1616) — By trier 
Bart. (sacra 1629) — Chlebowski (St, 
Lachowski 1616) — Chłapowski St. 
(1601) — Chodkiewicz G. (in nuptias 
1594) — Chuchrecki Wal. (Niewiarow- 
ski -Lipska 1626)— Corvinus (Sigism. 
1518) — Cureus Achacy (Achatii a Zema 
1570) — Czermiński Piotr (Czermiński 
Łuk.-Branicka 1650) — Dachnowski J. 
K. (Rokosze wski - Jastrzębska 1616) — 
Daniłowicz Joan. (in nuptias 1605) — 
Dantiscus Joan. (Sigism. 1512) — Dasius 
A. (Sadlovii 1602, Koepe 1610, Bode- 
cker 1610) — Domaszewski Stan. (Dunin- 
Misiewska 1 629) — Eggebert Joh. (Eg- 
gebert-Darschawin 1654) — Enyedi G. 
(St. Branicki 1598) — Fellgiebel L. 
(Polanovius - Starzicka 1608) — Eran- 
conius (Sig. Aug.-Elisab. 1543) — 
Freitagius A. (Arn. Dilinger 1619) — 
Fridewalt J. (Trzciński 1598) — Ga- 
bler Laur. (Eggebert -Elisabetha 1654) 
— Glodius P. (Bergmann, nuptiarum 
1565) — Hencejus L. (Corn. Loisen 
1580) — Herman D. (Gothardo Curl. 
duci 1566) — Herman Mich. (Dan. 
Htischmalz - Barb. Mattio 1592) — Ho- 
łowczyński Jan (Hołowczyński - Woło- 
wiczówna 1622) — Jakuszowski M. 
(Kożuchowski 1622) — Janicki Kłem. 
(1542, 1543) — Ikwanus Bened. (Na- 
dasdi - Bathory 1571) — Kiernowski 
(Kroszyński- Sokolińska 1595) — Ko- 
chanowski J. (Radziwiłł 1584, Zamoj- 
ski Jan 1585) — Kostka Mik. de Stern- 
berg (et Przyj emska 1642) — Koźmina 
(z) Benedykt (Joach. Brandeb. 1 530) — 
Krause B. D. (Pinocius- Szober 1644) — 
Krobski A. K. (Michael I -Eleonora 
1670) — Krosna (z) Paweł (Sigism. 
1512) — Kreczański Stan. (Cbwalibóg- Balicka 1675) — Krzycki Ant. (Sig.- 
Bona 1518) — Krzycki Ant. (G. Nifelii 
1551) — Kuchler Jac. (Micanus - Wil- 
czyńska) — Ładowski W. (Opaliński 
1607) — Lehmann G. (1670j — Lesz- 
czyński Wacł. (ad Sendivogium 1 594) — 
Loaechius And. (Dangielowicz 1594, 
Przyjemski 1595, Sapieha - Radziwiłł 
1599, J. Tencin 1606, T. Dolabella 
1606) — Lubomirski Teod. (panegyris 
1694) — Lupiejewski Eliasz (Henr. 
Prussus - Elis. Lichtfuss 1652) — Lu- 
therus (in nuntiat. connub. 1525) — 
Maria Amalia (seren. infanti 1738) — 
Marszewski Seb. (Joan. reg. Hungar. 
1539) — Maukisch Joh (Paulitz-Schu- 
reria 1647) — Mochinger N. (in nup- 
tiale 1599) — Mruczyński J. (Th. a Za- 
mość 1620) — Mucharski P. (Lubo- 
mirski 1613) — Mylius J. (Kmitae 
1564) — Niegoszewski St. (Januss. 
Ostróg. - Cath. Lubomirs. 1598) — O- 
chocki G. (Stadnicky 1620) — Osso- 
liński Krz. (1615) — Ostrowski Jac. 
(Branicki - Myszk. 1590) — Ostrowski 
Jan. (Ostróg. - Lubomirska 1597, Lanc- 
koroński- Komorowska 1598) — Peca- 
lides S. (Herbort 1601) — Pinocius 
Hier. (Pinoc. -Kraus 1644) — Podchyl- 
ski T. (Elertus 1642) — Privicki Georg. 
(Lanckoroński - Komorowska 1598) — 
Proczinski Al. (Radejewski 1612) — 
Proszovianus Sim. (Joach. Brand. 1535) 

— Puławski Jan (Jerz. Zamoys. 1626) 

— Radwan Joan. (Dorohostayski 1595, 
1600) — Reichsacher B. (Sig. Aug. et 
Cathar. 1553) — Rhodus Fr. (J. Con- 
radus 1559) — Rossowski Jan (W. Fri- 
cius. 1620) — Rottendorf Krz. ( Vlodek- 
Oleśnicka 1599) — Sapieha Jan (L. Sa- 
pieha 1599, R. Wołłowicz 1604) — 
Schulz G. (Krzywoszycki 1606, Z. 0- 
lesznicki 1615) — Sellen Mat. (in ho- 
norem 1591) — Skrobkowic J. L. (in 
nupt. 1619) — Słowacki Fr. (A. Petri- 
covio 1622) — Śmieszkowie Waw. (Wil- 
czogórski - Kazanowska 1616) — So- 
chowicGrz. (Maniecki-Leśniewska 1618) 

— Sokołowski Stan. (Episcopi cum Ec- 
clesia 1580, 1583, Sig. III. 1591, 1592) 

— Sornatowicz M. H. (Tęgoborski 1614) EPITAPHIUM. EPITHOME. 79 — Stepliaiiides M. (sacra 1621) — fe»y- 
monowicz Szym. (Sig. III. -Anna 1592) 

— Temberski H. (F. H. Gostowski- 
M. Gębicka 1636) — Tomaszewski M. 
K. (B. Grabiński 1618) — Tricesius 
Andr. (P. Bużenii 1580) — Twardow- 
ski Sanii (Rozdrażewski -Przyj emska 
1644) — Węgierski And. (Węg.-Orlicz 
1620, Thom/Węg.-Tarnowska 1620) — 
Velius Casp. (Sig. I. -Bona 1518) — 
Welśniowski A. (E. Gorezyska 1603) — 
Wildefeuer Joh. Chr. (1663) - Wil- 
gocki H. (Daniłowicz 1606) — > Wizen- 
berger Mik. (1614) — Woynar M. 
(Farnrey - Sienińska 1612) — Wrandl 
Mich. (Johannes 1 1539) — Vratislavia 
(a) Mich. — Wysocki A. W. (J. Pu- 
zyna 1622) — Żbylitowski A. (J. Dul- 
ski 1585) — Zygrowski J. (J. Polano 
vius 1608). 

Epitaphium Stephani I. Serenissimi 
atque Invictissimi Poloniae Regis, Ma- 
gni Dueis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, 
Masoviae, Samogitiae, Liuoniae, Kyo- 
uiae, Volhiniae, Podlachiae etc. Princi- 
pis Transylvaniae etc. Numerum anno- 
rum continens. (U spodu:) Torvnii Bo- 
rvssorvm excvdebat Andreas Cotenivs. 
folio, 1 str. 

Wierzbow. III N. 3137. Czarnecki. 

— politicum carmine cento vel Cen- 
tones vocitato exatum. Praemysliae, 
typis Antonii Matyaszowski Episcopalis 
typographi utriusąue ritus. fol. 1 str. 

Ossol. 

Epitaphia (Epitaphium) ob. Alexan- 
der Princeps (1686) — Cema I. (Do- 
benek 1522) — Chełstowski Dyon. 
(D. Stanislai 1713) — Dantiscus J. 
(Thomicio 1538) — Domański W. — 
Droschius V. (Thomicii 1536) — Ec- 
chius Valent. (1520) — Franconius M. 
(Tomicii 1537) — Joram J. (albo ser- 
mon. 1649) — Krzycki A. (P. Tomicki 
1535) — Łabęcki A. — Mancelius G. 
(Dawidis 1648) — Maria Ludovica 
(1667) — Marszewski (Gamrato 1545) 

— Memoriale (1762) — Moschus (Bio- 
nis 1548) — Patelski Stanisław (1762) 
— -Przy łuski Jak. (Sigismundi 1548) — 
Rabonius D. (Karznickiego 1641) — Stamslaus Martyr (1713) — Uthofen K. 
(Henrici Reg. 1560) — Zamojski J. 
(po Steph. I.) — Zborowski And. (po- 
steritas 1650). 

Epithimia ob. Canevesi T. (adole- 
scentibus 1634) — Kraiński A. (Gru- 
dzińska 1639). 

Epitome Sacrae Embryologiae de 
officio in hac re Sacerdoturn. Calissii 
1789. 

Katal. Pijar 8 . N. 72. 

— Institutionum Societatis Jesu. 
Vilnae, typis Acad. S. J. M.DC.XC. 
(1690). w 8ce, stron XXVIII i 734 str. 
oraz rejestru kart 30. 

Jocher 2793. 7684. 

Czaitor. — Ossol. — Przezdz. — Uniw. 

lwów. — Wileńs. 
Epithome praeceptorum rhetorico- 
rum selectissimis exemplis distinctorum 
in gratiam et commodiorem usum iu- 
ventutis Scholar: Ordinis S. B. M. facta 
atque cum licentia suorum superiorum 
typis mandata. Poczaioviae anno Do- 
mini 1764. w 12ce, str. 133 i k. 2. 

Ossol. 

— Toż:... cum licentia suorum su- 
periorum secundum typis mandata. Pó- 
czaioviae, Anno D. 1771. w 12ce, k. 3, 
str. 124 i k. 3. Ossol. 

— ob. Aeneas Sylvius (Europae 
1512) — Bassaeus A. (ex Xenodochio 
1570) — Billicanus (dialect. 1548) — 
Caesar C. J. (florendi 1647) — Cervus 
Tuchol. (juris 1534) — Drelincourt K. 
(t. j. summaryusz 1707) — Firlej H. 
(comoediae 1617) — Franconius M. (ex 
Cicerone 1531, 1533) — Heggendorfi- 
nus C. (tyróćinii 1540) — Hunnius M. 
(credendorum 1617) — Keppler J. 
(astronom. 1618) — Klodavius J. P. 
(historiae 1639) — Kojałowicz (de re- 
bus 1653) — Lauxmin S. (institut. 
1655) — Lombardi (conclus.) — Ma- 
girus W. (evangelii 1652) — Mansi J. 
Dom. (Benedykt XIV. doctrinae morał. 
1767) — Monetarius St. (musie. 1518) — 
Ortelius A. (l'univers 1602) — Papro- 
cki B. (Aristot. 1623) — Poczajów 
(hist. de orig. 1775) — Rekuć J. (coń- 
trovers. 1707) — Schaedius S (rerum 
gestar. 1673) — Starowolski S. (conci- 80 EPITRE. EQUlflS. liorum (1653) — Stoinski J. (unitarior. 
1684) — Textor G. (prope vulnus 1653) 
— Toruń (legum gymnasii 1720) — 
Wędregovius A. (testamen. 1561) — 
Wratislaviensis Mich. (figurar. 1518, 
conclusion. 1521) — Zaporoże (de rebus 
1653) — Zenobius (paroemiarum 1543). 

Epitre (Epitres) ob. Houdan de 
Landes (a S. Rzewuski 1787) — P. G. 
(sur les eaux miner. 1776) — Pavillon 
(a Henri III 1573) — Syrach Cosmo- 
polite (1795) — Zannovich S. Castriotto 
(et chansonnetes amoureuses). 

Epopeia ob. Cosmider J. (nuptialis 
1621) — Mucharski P. (F. Gordon 
1655) — Turnowski J. (Henr. IV 1591). 

EpopeilS (Der geschutzte) oder An- 
tiope. Wurde mit Ihro k. Maj. in Pohlen 
und Chur-Ftirst. Durchl. zu Sachsen 
Verwilligung, auf dem Leipziger Schau- 
platze vorgestellet in einer Opera, w 4ce, 
ark. F. Czartor. 

Epos ob. Abrek Andr. (Deo 1646) — 
Bembus (in evangelicos 1618) — Ce- 
rasinus (Herbe. ti 1601) — Eiben C. 
(temporis 1619) — Koptowski J. (M. 
Łubieński 1652) — Krajkowski J. (S. 
Casimiri 1604) — Lucas Andreas (in 
nupturientes 1618)— Malski J. (S. Ko- 
rytko) — Ołtarzewski St. (T. Zamojski 
1637) — Ratułowski J. (Potocai 1647) 
Roszyński S. (J. Zamojski 1619) — 
Wszołkowski M. (H. Alami 1613). 

(Epp P.) Abschiedslied dem Ehr- 
wiirdigen Peter Epp von Seiner hiesi- 
gen Gemeine gewidmet. Danzig. B. w. 
r. w 8ce. 

EPPLINUS Ottomarus. (f 6 lut. 
1567). Manifestissima et irrefragebilis 
assertio, quod Sacramentum Corporis 
et Sanguinis Domini nostri Jesu Cbristi, 
etiam Laicis non nisi sub utraque specie 
administrari possit. Ad Serenissimum 
ac potestissimum principem et Dominum 
D. Sigismundum Augustum, Dei gratia 
regem Poloniae etc. Anno 1560 scipta. 
Kónigsberg. w 8ce. Uniw. w Królew. 

— Selectiora Vetustissimorum Ac 
Probatissimorum Patrum Iudicia, De 
Praecipvis Evangelistarum Narrationi- 
bus, Quae Ex Primitivae Ecclesiae Sen- tentia et Consilio singulis diebus Do- 
minicis certis de causis in Ecclesia 
recitantur, accurate ac diligenter ex 
omnibus illorum scriptis et lucubratio- 
nibus collecta. Per Ottomarum Eppli- 
num Illustrissimi Borussorum Principia 
concionatorem Aulicum. Authorum no- 
mina, quorum iudicia in hoc operę alle- 
gantur pagella post praefationem indi- 
cabit. Regiomonti Borvssiae, Excvdebat 
Joannes Daubmannus. Anno M.D.LX. 
(1560). fol., kart 9. (dedyk. i wykazu); 
Pars I k. 326; P. II k. 370. z portre- 
tem autora. 

Dedykacya Zygmuntowi Augustowi. 

Wierzbows. I 200. 

Warsz. Uniw. — Wroclaws. 

EPPSTEIN Nicolaus. Letzte Schul- 
digkeit dem Daniel Schmidt. Danzig, 
1651. w 4ce. 

Eptinger Hartmann ob. Corvinus 
Laurentius (1496). 

Epiilum, in libro liberali, quia liber- 
tate conditum, olim liguto poetae Divo 
Josepho coelitus apparatum. Nunc in 
theatrali mensa sub auspicijs Perillustris 
Magnifici Domini Joannis Vladislai a 
Cygiemberg in Zalessie Zaleski Dapiferi 
Nurensis, Capitanei Surasensis satiando 
spectatoris oculo propositum. A Perillu- 
stri, Praenobili, ac Magnifica juventute 
Apollinea Athenaei Drogicinensis Soc. 
Jesu. Anno Propria Carne Nos pascen- 
tis, ac in liberatem Filiorum Dei asse- 
rentis Christi 1722. Pridie Calendas 
Augusti. folio, kart 5. Ossol. 

EQUITIS Lituani De bello Livonico 
per decennium gęsto. Vilnae, apud Jo- 
annem Karcanuni. 1610. w 4ce, k. 2, 
str. 79. 

Dedykacya: Regi. Reipublicae. Posteritati. 
Zaczyna rzecz z r. 1599 od Karola Chod- 
kiewicza. Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Poloni Apologia pro veritate ac- 
cusata. 1654. (Bez m.). w 4ce. 

Katal. księgars. 

— poloni Antę Comitia Electiouis 
discursus. Dyskurs Szlachcica Polskiego 
przed Elekcyą. (1696). w 4ce, kart 6. 

Ob. Dyskurs. Ossol. 

— poloni in Jesuitas, actio prima EQUITIS. ECjUITIS. 81 Anno M.D.XC. (1590). w 4ce, 12 kart 

nlb. (Druk kursywa). 

Bez miejsca druku. Druk podobny do druków 
Rakowskich. Tytuł w ramie drzeworytowej, 
złożonej ze skrętów drukarskich. — Bandt- 
ke H. dr. T. III 195 podaje datę cyfrą 
arabską 1590 i ark. jl*[ t to jest: kart 14. 
Takąż samą edycyą zaznacza Walewski 
w swym Zbiorze (obecnie Akademii Um.). 
Zatem są dwie edycye z r. 1590. — Na od- 
wrocie tytułu idzie : Oratio contra jesuitas 
prima. Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... Nunc longe emendatius 
quam antea in lucern edita. (B. w. m.) 
Anno M.DXCI. (1591). w 4ce, kart 10 
nlb. (sign. C 2 ). 

Tytuł w ramce ze skrętów drukarskich, ale 
nie tak zbitych, jak w edycyi z r. 1590. Na 
odwrocie tytułu : De jesuiticis virtutibus 
carmen (18 wierszy). Jagiell. 

— Toż:... 1591. w 4ce, ark. 3 

(kart 12). 

Bandtke podaje, że są dwie edycye z r. 1591. 
U Wiszniews. VIII 233 jest także zano- 
towane jakieś wydanie z data 1660. 

Jocher 9287. Akad. 

— Toż:... przedrukowane w: Ho- 
spiniani Historia Jesuitica 1619. Tiguri. 
tolio. (Z opuszczeniem 4 stron początko- 
wych). 

Podają także, widocznie sfabrykowany tytuł: 
Oratio Germanica Eąuitis Poloni adversus 
Jesuitas ad Senatores in pleno consessu 
habita. 1594. B. m. i dr. w 4ce. 
Józef Muczkowski na podstawie rękopismu 
Wielewickiego (obecnie przez Akademię 
Um. ogłoszonego drukiem) dowodził, iż 
autorem tej broszury był Klonowicz. — 
Jednakowoż są i inni domniemani autoro- 
wie jako to: Wojciech Kalisius, Simon 
Stenius (Stein, ur. 1540) Rektor Uniw. 
w Heidelberdze, Zawadzki Stan. Rogala 
Picus Rektor Akad. krak. 
Rzeczywistego autora odkryć trudno. Z kilku 
względów największe prawdopodobieństwo 
przemawia za Kalisiusem, ale są pewne 
dane nakazujące wnosić, że i Klonowicz 
pisał tego rodzaju broszurę przeciw Je- 
zuitom. Ważnem jest najpierw, iż jeden 
ze współczesnych pisarzy: Piotrowski 
Grzegorz w dziełku p. t. Pogrom Lewar- 
towski... itd. 1592. w Krak. w 4ce, pisze, 
iż autorem Akcyi I na Jezuitów jest Ca- 
lisius. Mówi mianowicie : 
Calisius zaś Rektor Chrystianin prawy, 
Najdziesz go pogotowiu do jakiej chcesz sprawy. 
Jezuitom znajomy owak prawie dobrze ; 
Boć je w swojej Akciey obramował szczodrze, 
Którą przed trzema laty w Chmielniku uknował, 
A Wojdowius w Niemczech kryj omkiem drukował. W innem miejscu nazywa go: „Eaues polonus, 
co wiele wędrował" i dodaje : 
W swej pierwszej oracyi, którą był kłamliwie 
Opisał Jezuity, prawie niecnotliwie... itd. 

W Absurda Synodu 1596 wspomniano: „A 
co inne wspominać mam z ministrowskiego 
cechu: jako: Equesa..." 

Załuski: Conspectus novae collectionis legum 
str. 33 N. 200. 201. mówi: Calissii Alberti 
Rectoris Samosetaniani Scholae Levarto- 
viensis, Oratio adversus Jesuitas 1591. 
4to o. 592. Ex germ. idiomate translata. 
Ejusdem sub nomine Equitis poloni Je- 
suitica actio prima contra Jesuitas. 4to 
o. 590. — Rozróżnia więc dwie odmienne 
broszury. 

Świadectwo G. Piotrowskiego jest najsilniej - 
szem. bo jest współczesnem, a świadek 
nawet wie, kto i gdzie drukował broszurę. 
Wielewickiego zaś twierdzenie, na którem 
opierał się Muczkowski, nie jest tak sta- 
nowcze, bo tenże wyraża się sam z pewnem 
powątpiewaniem: „Quis Actionis author 
fuerit, incertum erat. Nostri enim imprimis 
in ąuosdam Levartoviensen tum haereticos 
didascalos, id referebant. Alii tandem no- 
stri retulerunt authorem hujus famosi 
libelli fuisse ąuendam Academicum Craco- 
yiensem Sebastianum Acernum, qui tan- 
dem ad extremam devenerat paupertatem, 
quae illi oculos aperuerat, et ad dolorem 
ejusmodi diffamationum stimulum addide- 
rat. Sed jam certum est famosae illius 
contra nostros Actionis authorem fuisse 
S. Klonowicz". 

Przypuszczenie Wielewickiego możnaby po- 
godzić z twierdzeniem Piotrowskiego, roz- 
różniając pierwszą i drugą Akcyę przeciw 
jezuitom i rozdzielając autorstwo tych 
dwóch broszur między Calisiusza i Klono- 
wicza. 

Co do istnienia drugiej Akcyi mamy dość 
pewne wskazówki. I tak wiemy najpierw, 
że w trzy lata po pierwszej Akcyi wyszedł 
w języku polskim: Konterfekt jezuitów 
z Eque8a łacińskiego pod maszkarą Praw- 
dzica z Polski poczyniony, na co Łaszcz 
w r. 1594 odpisuje. 

Ten Konterfekt (może przekład owej drugiej 
Actio?) nie doszedł nas; widać, że go 
Jezuici wytępili. — Dalej także i Adr. 
Krzyżanowski (Dawna Polska) przytacza 
(z rękopismu): Philopolites Prawdzie z Ja- 
snej Góry, Actio secunda contra jesuitas, 
pisane około 1603 do senatorów polskich. 
[To znowu i est odmienne od broszury z ła- 
cińskiego tłumaczonej p. t.: Discours aux 
Grands de Pologne, której źródłem jest 
Consilium de recuperanda pace, podobno 
J. S. Herburta (1607). Jest też wydana 
w r. 1588 broszura : Philopolites albo mi- 
łośnik ojczyzny, którą trzem autorom przy- 
znają, ale tej osnowa jest odmienna]. 

Odpisali na Actio Equitis: Laas Belga (No- 

11 EQUES. KRATH. bilis poloni Oratio l m * in ficti equitis in 
J. actionem, 1590 — 91) — Reszka St. 
(Spongia) — Mart. Szyszkowski (Pro re- 
ligiosissima Soc. Jesu Crac. 1590) — 
Distelmayer C. (Schutzrede fur Vater der 
Societat Jesu, 1 593). — Łaszcz Marc. (Ju- 
dicium abo rozsadek o konterfecie jezuitów 
1594). — Obacz także: Klonowicz; Consi- 
lium de recuperanda pace, 1607; Schwarm 
des heil. Bienenkorbs (1592). 
Jocher Obraz III. 698 str. — Juiizyńs. Dykc. 
EL 362. (mieni Zawadzkiego autorem). — 
Wiszn. H. 1. p. VIII. 234. VI 94 (za 
Stan. Zawadzkim). — Encykl. Orgelbr. 
T. 13. s. 734 — 5. — Wizerunki i roztrząs. 
Poczet nowy T. 16. str. 146. — Mierzyński 
Ant. w Bibl. Warsz. 1891. III 426. — 
Przyborowski J. w Atheneum 1878. Zesz. 
U str. 311—323. — Bock Histor. Antitri- 
nit. I 89 (za Calisiusem). — Bandt. H. 
druk. III 195 (za Calisiusem). — Ehren- 
berg w Bibl. warsz. 1889 IV. — X. Za- 
leski Czy Jezuici zgubili Polskę ? 

EGUES Polonus. Falsitas narrationis 
de electione Stanislai Leszczynii et Se- 
renissimi atque Potentissirai Domini, 
Augusti III. Ducis et Electoris Saxo- 
niae in regem Poloniae, magnum Du- 
cem Lithvaniae etc. ad faciendam utrius- 
que electionis paralellam in publicnm 
sparsae, a quodam Equite Polono de- 
monstrata. Bez wyr. m. i r. (1734). 
folio, kart nlb. 18 (ark. H 3 ). 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. 

— Tenże tytuł:... B. w. m. dr. i r. 
w 4ce, k. nlb. 31 i l biała. (ark. H 3 ). 

Na kar. G 2 kończy sie powyższy tekst. Po- 
czem dodano na pięciu kartach z osobnym 
tytułem : Lit A. Serenissimus et potentis- 
simus Regius Princeps Poloniae et Magni 
Ducatus Litbuaniae Elector Saxoniae Fri- 
dericus Augustus duodecies a Jaygellone 
(tak) seu Vladislao Poloniae Regę Jay- 
gello, Magnus Dux Litbuaniae ab a. 1381 
in sacro Baptismo a. 1386 d. 14. Febr. 
Vladislaus dictus, electus et coronatus. 
Rex Poloniae die 17 ejusdem M. et A. 
1424 d. 31 Maji. — Poczem idzie tablica 
genealogiczna od Jagiełły do Fryderyka 
Augusta. 

Kat. Raczyń. III. str. 83 notuje kart 21. 
Akad. — Jagiell. — Raczyń. 

Eques Polonus ob. Aceusationum 
refutatio (1611) — Animadversio pa- 
triotae (1697) — Apologia pro polon, 
gente (1669) — Arciszewski Eliasz 
(1649) — August III (de prospera ele- 
ctione 1733. Fortuna bospes 1726) — 
Cocceius J. (apologia 1656) — Dispun- ctio libelli — Goszkowski Ad. (honor 
1712) — Hermelin J. (Epist. de pote- 
state 1705) — Kanon And. (Koreciani 
niausol. 1652) — Kunicki Venc. (Ło- 
chowski St. polonus 1 645) — Łaszcz M. 
(1594) — Lentulus (1685) — Łochow- 
ski St. (effigies 1645) — Lubomirski 
Jerzy Sebast. (discursus libertatis 1665, 
Tubus opticus 1666) — Lysimachus 
(ad Lentulum 1685) — Polignac (Exa- 
men literar. 1696) — Poniński Ant. 
(Augustiss. Hymenaeus 1720, Opera 
1739) — Sanguszko P. (in veste 1751) 

— Schlichting J. (apologia 1656) — 
Sieniawski A. M. (Ingens umbra 1726) 

— Starowolski Szymon (polonus 1628) 

— Szyszkowski Marcin (Pro religiosis- 
sima 1590) — Trzebicki Andrzej (Re- 
sponsio 1620) — Waleszyński M. (ho- 
nor in Wielopolski 1712) — Wieru- 
szewski Kazimierz (Europa 1725). 

Equestria ob. Baumann Budownicki 
Jan (de arte 1640). 

Equites (Ad) polonos ob. Gamrat P. 
(pro sacerdot. 1545). 

— aquilae albae ob. Sapieha Jan 
Fryderyk (Adnotationes 1730). 

Equus ob. Bogdański Gab. (animo- 
sus 1730) — Malatesta Alexander Mas- 
sarius (1609). 

Era chrześciańska ob. Suslyga An- 
drzej Wawrzeniec. 

Erasmus ob. Erazm. 

Erast ob. Minasowicz Józ. Epifa- 
niusz (1773). 

ERASTUS Thomas C. (Liebler) (ur. 
1524 t 1 Stycznia 1583) De Cometis 
dissertationes novae Clariss. Thom. E- 
rasti. Andr. Dudithij. Marc. Squarcia- 
lupi. Symon. Grynaei. Ex officina Leo- 
nardi Ostenij, sumptibus Petri Pernae. 
M.D.LXXX. (1580). w 4ce, k. nlb. 8, 
str. 196. 

Dedykacya Andreae Dudithio ab Horeho 
Vuiza Caes. Consilario Thomas Erastus. 
Jagiell. — Ossol. 

— ob. Duditius Andreas (De come- 
tarum signiticatione 1579, 1619). 

ERATH Augustyn (1648 j 5 Wrześn. 
1719). Imperialis et Antiquissimae Col- 
legiatae ad B. V. in Wettenhausen Ca- 
nonici R^grularis etc. Tractatus Theo- ERATO. ERAZM 83 logico-Canonicus, iii quo Sacrae Cano- 
nicorum Regularium vestes, ex Sum- 
morura Pontificum Decretis, SS. Con- 
gregationum declarationibus stylo Ro- 
manae Curiae, iure communi et con- 
suetudine totius mundi, doctorura au- 
ctoritate demonstrantur. Calissii, ty pis 
Scholarum Soc. Jesu. 1744. w 4ce, 
10 ark. 

Dodane są na końcu przez wydawcę Pawła 
Sebast. Mosańskiego, Kanon. Reguł., uwagi 
odnoszące się do historyi Kanoników Regu- 
lar. w Polsce. Staraniem tegoż Mosańskiego 
wyszły w Kaliszu r. 1741 przywileje Kano- 
nikom Regularnym nadane. 
Jocher 7733. — Jan. Lex. I. 111. — Janoc. 
Pol. I 51. 
Erato ob. Barankowicz St. (Goliński 
1617). 

Erazm Francisci ob. Francisci Myn- 
sicht (Neuer poln. Florus 1666). 

Erazm Jan ob. Socinus Faustus (Ad 
amicos epistolae 1618, De unigeniti 
1595). 

Bock Histor. Antitrin. 757. 832. 

Erazm Joachim ob. Goliński Jan 
(Affekt 1648). 

ERAZM X. od Śgo Józefa. Kazanie 
o uszanowaniu kościołów, przy poświę- 
ceniu Cerkwi Parochialney pod tytułem 
Świętego Piotra w Kamieńcu Podolskim 
R. 1789. Dnia 20 Września miane przez 
X. Erazma od Świętego Józefa Karme- 
litę Bosego Kaznodzieję Kathedralne- 
go Kamienieckiego. Za pozwoleniem 
Zwierzchności do druku podane. W Ber- 
dyczowie, w drukarni J. K. Mci Konw. 
XX. Karmelitów Bosych, w 8ce, k. 2, 
str. 41. 

Dedyk.: Do JW. X. Piotra Bielańskiego, 
Biskupa Lwowskiego. Approbata d. 11. 
Maij 1790. Jagieł. — Krasińs. 

ERAZM Dezydery Roterodamus (Ge- 
ert, Geerts, Gerhards). (1467 f 1636 
w Bazylei). Anatomia Martynvsa Lvtra. 
Przez Dezyderyusza Erazma z czerwo- 
ney grobhy Roterodama odprawiana. 
Roku 1546. 17 Februarij. W którey 
się dowodzi y vkazuie. O rodzaiu y ro- 
dzicach Lutrowych. Rozdziale Lutro- 
wego ścierwu ministrom. Niektórych, 
co przodkowali w wiarach, y o ich zgi- 
nieniu. Zaprowadzeniu dusze Lutro- 
wey do piekła od czartów w osobie kruków. Powołaniu ministrów iako się 
z pisma zowią, ale niecnotliwe ich po- 
sługi. Przełożona z Niemieckiego ięzyka. 
Przez Jana Zrzenczyckiego. w 4ce, 
k. 16. 

Na odwr. str. tyt. herb Zuchowskicb , pod 
nim 10 w. — Na odwrocie karty A 3 : 
Carmen ad Christoph. Łasicki. 
Druk po r. 1600, bo pisze o Socynie w Lu- 
sławicach, który tu zmarł 1604 r. Jest 
tu i wiersz do poety Malchera Miaskow- 
skiego. Cale jest paszkwilem na lutrów 
zgromadzonych w Okszy (1626, 1643, 
1662 i 1665). — W piśmie tern dotknięci 
są ci: Piotr z Gębołowic, Grzegorz z Siece- 
mina, Walenty z Tarczyna, Maciej Za- 
skowski, Sobestyan z Lipnicy, Brykcyusz 
Mazowita, Piotr Fernelius, Szymon Pro- 
szowita (z wpływem na Radziwiłów), Kro- 
wicki (wpływowy na Oleśnickich], Sarnicki 
(zburzył kościół w Niedźwiedziu, uwiódł 
Stadnickich), Sudrowski (dawniej kat 
Lwowski. 
Jusz. II 384. — Przyjaciel ludu 1849, str. 
156. — Maciej. Polska I 413 i Piśmienn. — 
Wierzbows. III N. 3176. — Wiszn. H. 1. p. 
T. 7, str. 182. 
Czarnec. — Czartor. — Dzików — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

— De libero arbitrio SiaTpi^, siue 
Collatio Desiderij Erasmi Roterodami. 
Primum legito, deinde iudieato. Bez 
wyr. m. i r. (Cracoviae, Hieron. Vietor, 
około r. 1522). w 8ce, k. nlb. 47- 

Wierzbows. I 771 (ma kart 46). 

Warsz. Uniw. 

— De civilitate morum puerilium 
per D. Era. Rotero. libellus, ab autore 
recognitus & Douis scholiis illustratus, 
per Gisbertum Logoliu ultra traiectiuum. 
(Na końcu:) Impressum Cracouiae per 
Mathiam Scharffenbergium anno Domini. 
1540. w 8ce, kart nlb. E 7 (kart 39). 

Tytuł w ramce drzeworytowej : Góra ozdoby 
drukarskie, w liściach dwie główki. Boka- 
mi dwie postacie stojące z nadpisami Ada. 
IIeva. — Na odwrocie tytułu dedykacya, 
datowana: Colo. 1530 (Gisbertus Longo- 
lius Justo et Christophoro fraterculis). — 
Dalej dedykacya Erazma : Ilenrico a Bur- 
gundia Adolphi Principis filio. Na przed- 
ostatniej karcie kończy: Martio anno 1530 
Scholia. — Data druku jest na osobnej 
białej karcie. Jagiell. 

— Ciuilitas morum in succinctas 
Quaestiones digesta, ac per Reinhardvm 
Hadamarivm locupletata. Additae sunt 
Institutiones puerorum ex varijs auto- 
ribus. Anno M.D.XLII. (Na końcu:) Ex- u ERAZM. ERAZM. cyasyni Gracchoviae per Mathiam Scharf- 
fenberg, Impensis eius proprijs. Anno 
D.XL.II. (1542). w 8ce, kart 28. 

Wierzb. II N. 1196. Zamojs. 

— Toź:... loeupletata. Addite sunt 
Institutiones puerorum ex uarijs autori- 
bus anno ab orbe redempto. M.D.XLVIII. 
(Na końcu:) Cracoviae iu offieina Hie- 
ronymi Scharffenbergi impressum. Anno 
ab orbe redempto M.D.XLVIII. (1548). 
w 8ce, Syg. A-E 8 (kart 28). (Druk 
kursyw.). 

Na odwrocie tytułu: Leges scholasticue iam- 
bicis trimetris conscriptae. Dalej idzie : 
Quaestio prima. Treść całkiem odmienna 
od edycyi z r. 1540. Dość porównać: De 
moribus na kar. 8, z takimże nadpisem 
na karcie 28 w edycyi z r. 1540. Są to 
dowolne przeróbki Erazma. — Arkusz B. 
składa się z kart 4, toż arkusz C. i D. 
Razem jest kart 28. Na karcie D 3 jest 
wiersz: Morum integritate... conspicui iuve- 
nis Friderici Frey in Dhern epitbaphion, 
qui dyssenteria correptus obdormiuit Mar- 
purgi anno 34. Poczem: Finis. — Dalej 
zaczyna się : Disciplina puerorum ex opti- 
mis authoribus collecta. 

Łukaszew. Hist. szkół. I 112. — Bandtke 
Hist. Dr. Jagiell. 

— Civilitas morum in succinctas 
Quae8tiones digesta ac per Reinhardum 
Hadamarium loeupletata. — Erasma Ro- 
terodama Dworstwo Obyczaiow do- 
brych. Na krótkie pytania rozdzielone, 
przez Reinharda Hadamariusza. Tego 
co ma być dobrym człowiekiem : po- 
trzeba uczciwie wychować y w dobre 
obyczaie wprawić. Cracoviae in offieina 
Alberti Górecki S. R. M. typogr. Anno 
Dni 1674. w 8ce, k. 32. 

Przekład polski przez Seb. Klonowicza. 

Ossol. 

— Familiarum colloquioru formule: 
et alia quędam, per Des. Erasmu Ro- 
terodamum. Lectori Endecasyllabon. 
Omnibus neruis facito labores, Vt sit 
in promptu facilis loquendi Forma, qua 
paruo brevibus libello Tradit Erasmus. 
(Na końcu:) Cracouię ex ędibus Joan- 
nis Haller, Anno 1519. w 4ce, kart 
22 nlb. 

Tytuł w ramce drzeworytowej : kolumny 
z wazonów i liści, a górą tarcza z wią- 
zadłem liter I. H. — Na odwrocie tytułu 
Beatus Rbenanus Nicolao et Cratoni Stal- 
bergeriis (z datą 1518 r.). Kończy: De ra- tione studii epistoła, i Joan Frobunius le- 
ctori S. Jagiell. — Pawlików. 

— Colloquia familiaria ezpurgata. 
Varsaviae. 

Bielski, Katal. Pijars. N. 184. 
Weteran Poznański 1825. str. 577. ma edy- 
cyą : Budissiniae, per Joan. Wolrab, 1566. 

— Breuissima maximeqve compen- 
diaria conficiendarum epistolarum for- 
muła, per Erasmum Roterodamum. Item. 
adiecte sunt epistolae Caij Plinii dve. 
Quarum prima est ad Actium , altera 
ad Junium Mauricium scripta, ad Epi- 
stolicum artifitium (teste Erasmo) rectis- 
sime exigi possunt. Item. Preceptivncula 
de tempore, stvdiis imparciendo a Petro 
Mosellano adolescentulis disciplinę suę 
comissis, tradita. (Na końcu:) Impres- 
sum Cracouię per Mathiam Scharffen- 
berger in ędibus domini Marci biblio- 
polę. Anno MDXXVII. (1527). w 8ce, 
k. nlb. 12. (Dr. goc. miesz. z kursywą). 

Wierzbowa. III N. 2128. — Bandt. H. d. 
Kr. p. 1. 168. 

Czarnec. — J. Szembek. 

— Opvs de conscribendis epistolis, 
quod quida & mendosum & mutilum 
aediderant, recognitu ab autore & locu- 
pletatu. [Tu wiersz po żydowsku]. 
A[x^avov S'ev luTCpayiai; <p6óvov $ia<puysiv. 
(Na karcie Ziij:) Impressum Cracouiae 
per Hieronymum Vietorem Anno Do- 
mini M.D.XXIII. (1523). Maij XXV. 
w 8ce, kart 14 nlb. i od strony 26 — 
350, wreszcie k. 4. 

Dedykacya: Markus Scharffenberg bibliop. et 
Hieron. Vietor chalcographus consobrini, 
Jodoco Ludovico Decio, Ser. Reg. Pol. 
a secretis... Cracoyiae, 1523. 

W tym liście do Decyusza piszą: gene- 
' rosi domini tui Joannis Bonner tot nego 
tijs strennue administrandis destinatus es, 
verum etiam Sarmatarum regis a secretis 
esse merueris. — Po dziele idzie rycina : 
Terminus, a potem na trzech kartkach 
Errata i domówienie: studiosis omnibus V. 
P. (Val. Polidamus ?), 'gdzie powiedziano, 
że Hieronymus Vietor Studij hujus typo- 
graphus me certiorem non fecerit, susce- 
pisse librum Erasmi, quem causa restrae 
commoditatis fecit, testis est hujus rei idem 
typographus apud quem hoc expostulavi, 
et item Marcus Bibliopola. Quod ad 
literas attinet, elegantes sunt et quasi ex 
Aldinis profectae. — Errata idą na pię- 
ciu stronnicach. ERAZM. ERAZM. 85 Wierzb. II. N. 1000. — Łukaszew. Hist. 

szkół I. 89. 
Czapski. — Jagiell. — Ossol. — Wileńs. 

— Opus de conscribendis epistolis 
ex postrema autoris recognitione. [Pod 
tem znak drukarni Frobena]. Basileae 
in officina Frobeniana Anno M. D. 
XXXIIII. (1534). w 8ce, 415 str. 

Na końcu powtórzono miejsce druku i dru- 
karni. 
Dedykacya Jod. L. Decio. 

— Absolvtissimus de octo orationis 
partium Constructione libellus, nec mi- 
nus eruditione pueris utilio futurus, ą. 
eompendio & perspicuitate cominodus 
ac iucundus ńuperrime uigilantissima 
cura recognitus, et summa diligentia 
excusus. Cracouiae in aedibus Hiero- 
nymi Vietoris. Anno domini. M. D. 
XXIII. (1523). w 4ce, kart nlb. 18. 

Tytuł w ramce drzeworytowej : kolumny, górą 
globus. Rytownik podznaczony wiązadłem 
T. A. Na odwrocie tytułu dedykacya: 
Johanni Lodigae de Izlza, Nicolai de Schy- 
dlouuiecz regni thesaurarii a rationibus, 
Matthias Pyrserius Eleutberopolita. Dato- 
wane Crac. 1523. Cal. Janu. — Poczem 
idzie Joan. Coletus Guilelmo Lilio. — Eras- 
mus Lectori — Joan. Bulli epigramma. — 
Na końcu Matthias Pyrserius ad candidam 
iuventutem (ośmiowiersz). Poczem: In offi- 
cina Hieronymi Vietoris , sumptu Marci 
Bibliopolae iiij Idus. Janua. Anno. 
MD.XXIII. Jagiell. 

— Absolutissimus de octo orationis 
partium constructione libellus, emenda- 
tus per Desiderium Erasmum Rotero- 
damum. In Erasmi Syntaxeos libellvm 
uere aureum Henrici Primaei apud Mo- 
nasterienses gymnasiarchae scholia ab- 
solutissima. (Na końcu:) Impressum Cra- 
couiae per Mathiam Scharffenberk 1533. 
w 8ce, k. 44. 

Dedykacya : Lectori, przez Erazma, dat. Ba- 
sileae 3. Cal. Augusti 1515. 
Wierzbows. 111. N. 2262. Raczyńs. 

— Tenże tytuł:... absolutissima. (Na 
końcu:) Impressum Cracouiae per Hie- 
ronymum Vietorem. Anno M. D. XL. 
(1540). w 8ce, kart 48. 

Wierzbowa. II. 1173. 

Krasińs. — Petersb. — Zamojs. ord. 

— Tenże tytuł: ... scholia absolu- 
tissima. Joannis Glandorpii in Primaei 
laudem epigramma. (Tu ośmiowiersz). 
Hieronymus in prologo Regura: Multi in eo se doctos arbitrantur, si alijs de- 
trahunt. Cracoviae ex officina Hieronymi 
Scharffenbergeri Anno a Christo nato 
1548. w 8ce, k. ni. 48. 

Na odwrocie tytułu : Henricus Primaeus Mar- 
tinianae schole gymnasiarcha Joanni de 
Vuicki. — Henr. Primaeus lectori. 
Branic. — Czartor. — Ossol. — Popiel. 

— Tenże tytuł:... alijs detrahunt. 
(Na końcu:) Cracoviae. In officina Hie- 
ronymi Scharffenbergii , Anno 1554. 
w 8ce, kart nlb. 51 (ark. G 7 ). 

Na k. E 8 jest Finis. Poczem: Gerardus 
Listrius de octo figuris constructionis. Na 
k. F 8 : Accessio ad ea ex Despauterio. Na 
k. G 4 : Figurae dictionis Petri Mosellani 
(zajmujące ostatnich kart cztery). 

Jagiell. — Ossol. 

— De Constrvctione libellus, Scho- 
lijs Henrici Primaei illustratus. Gerardij 
Listrij de octo figuris Constructionis li- 
bellus. Cum accessione quadam non in- 
frugifera pueris, ex Despauterio. [Tytuł 
wśród ozdób druk. Na końcu :] Craco- 
viae Apud haeredes Marci Scharffen- 
bergerii Chris ac Bibliopolae Cracovien. 
Anno D.: M.DLIV. w 8ce, k. nlb. 51. 

Jocher 664. Ossol. 

— De contemptv mvndi Epistoła 
D. Erasmi Roterodami, quam conscrip- 
sit in gratiam ac nomine Theodorici 
Harlemei Canonici Ordinis Diui Augu- 
stini. Cum Indice marginali recens adie- 
cto. Anno M.D.XLII. w 8ce, 32 kart. 

Na końcu bożek Terminus drukarni Wietora. 
Jocher 6035. — Wierzb. II. N. 1197. 

Czetwert. — Krasińs. — Kórnik. 

— Hieronymus Vietor candido lec- 
tori salutem. Dialogos duos sanę per- 
quam jocundos nuper ab autore Eras. 
Roter. postremo adiectos dabit hic li- 
bellus. Quos, ne aliquis sumptu nouo 
grauetur, seorsim praelo nostro excoepi- 
mus, ut commode prioribus quisque exi- 
guo aere adiungere posset. Vale. [Tu 
popiersie Erazma], w 8ce, k. 8. 

Wierzbows. III. N. 3177. Zamojs. 

— Dialogus festivissimus de contra- 
hendo feliciter matrimonio. Cracoviae, 
Joannes Sandecius excudebat. 1530. 
w 8ce. 

— Dialogus festivissimus, de con- 
trahendo felicit<r matrimonio. F. Mysne- 86 ERAZM. ERAZM. rus lectori... [Tu idzie sześć wierszy], 
w 8ce, kart 10. 

Antykwą, bez miejsca druku i drukarza, 
ale znaki i rycinka Szarffenberga. 

— Epistoła ad Inclytum Sigismvn- I 
dvm Regem Poloniae etc. mirę elegans, j 
in qua horum temporum conditionem I 
graphice describit. Eiusdem ad amicum 
quendam Epistoła, pia iuxta et elegans, 
qua calumniam sibi intentatam quod ali- 
ter atque par erat de Sacratissimo Chri- 
sti Corpore sentiret, scite breviterque 
refellit. [Pod tern orzeł polski pod ko- 
roną w ramce czworobocznej]. (Na koń- 
cu:) Cracouiae per Hieronymum Vieto- 
rem. Anno domini Millesimo quingen- 
tesimo uigesimo septimo. (1527). w 4ce, 
kart 10. 

Wydał ten list Stan. Hozyusz i przypisał 
Piotr. Tomickiemu. Po liście do Zygmunta, 
idzie 20 wierszy Jana Langa na pochwałę 
Erazma. Na ostatniej karcie recto: epigram 
i portret Erazma, verso : epigram i herb 
Tomickiego. 
Jocher 8727. — Wierzbow. III. N. 2127. 

Czarnec. — Czartor. — Gdańk. — Kórnik. 

— Epistoła consolatoria in aduersis. 
M. Anselmvs Ephorinvs Fridenbergus 
pio lectori. S... (6 wierszy łac). Lvc. XXI. 
In patientia uestra possidebitis ariimas 
uestras. (Na karcie ostat. recto pod teks- 
tem:) Cracouiae ex aedibus Hieronymi 
Vietoris. Anno. M.D.XXVIII. (1528). 
w 8ce, kart 8. (Druk kursywą). 

Na ostatniej stronie w obwódce portret Ro- 
terodama, a nad nim i pod nim wierszy 6, 
podp. Andreas Fridericus Eleutheropolita. 

Na karcie tytułowej 6 wierszy Anzelma Efo- 
rina ; a na odwrotnej stronie tegoż Eforina 
dedykacya : R Patri Marco a Turri Veneto 
Franciscani instituti professori hujusą. 
Poloniae et Bohemiae Ministro dignis- 
simo. Datowane : Cracoviae 3. Jul. 1528. 

Do tego bywa dodawany ów druk bez daty 
i tjtułu, tylko z popiersiem Erazma, nad 
niem napisano: Hier. Vietor candido le- 
ctori salutem. Dialogos duos sanę... (Obacz 
wyżej: Dialogos). 

Wierzbows. II. N. 1051. 
Jagiell. — Płockie Sem. - Zamojs. ord. 

— Epistoła D. Erasmi Rotę. contra 
quosdara, qui se falso iactant Euangeli- 
cos. M.D.XXX. (1530). Apvd Regiam 
Cracouiam. (Na końcu :) Cracoviae Ma- 
thias Scharfenbergivs excvdebat. An: M.D.XXX. Mensę Jun. , w 8ce, kart 
nlb. 26. 

Tytuł w ozdobie drukarskiej, kolumny z wa- 
zonami. Dedyk. : Vvlturio Neocomo. 

Wierzbow. U. N. 1069. — Jocher 2884. 

Branic. — Czartor — Dzików — Jagiell. — 
Ossol. — Toruńs — Uniw. lwów. — 
Warsz. Uniw. 

— Aliquot epistolae selectae virorum 
excell. Basileae. Frobenius. 1 536. w 4ce, 
121 S. 

Mieści : Andreas Critius, archiep. Gnesnens., 
Petrus ep. Cracoviens , Stanislaus Turzo 
ep. Olmucens., Petr. Kmitba comes in Vy- 
snicze, Petr. Bembus etc 

Panzer VI. s. 310. — L. Rosenthal Katalog 
N. 72. 

— Breviores et elegantiores aliqvot 
Epistolae Erasmi, Et aliorum doctorum 
ad Erasmum. In cornmunem vsum stu- 
diosorum selectae, Ex Farragine Erasmi. 
Ad Inuidiam ^cAbca^oc... (osmiowiersz). 
(Na końcu:) Cracouie, per Mattia Scharf- 
fenbergk. 25. die Junij. w 4ce, k nlb. 1 6. 

Na odwrocie tytułu dedyk. : Hieronymo Ni- 
gro Brunnensi, Andreas Fridericus Eleu- 
theropolita. Cracoviae 1528, 4 Kai. Julij. 
Dalej idzie: Ad eundem carmen senarium 
Jambicum. Na karcie ostatniej list z datą 
1519 r. : Joanni Thurzoni episcopo Vrati- 
slaviensi. 

Wierzbow. III. N. 2135. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. 

— Epistolae selectiores.... Basileae, 
1719. w 8ce. 

Katalog Batów. 

— Opus epistoł arum Des. Erasmi 
Roterodami. per autorem diligenter re- 
cognitum, et adiectis innumeris nouis 
fere ad trientem auctum. Basileae ex 
officina Frobeniana Anno M.D.XXIX. 
(1529). fol. kart 4 i str. 1010. 

Nas zajmujące listy sa : Andreae Critio (str. 

• 606, 638,' 790, 851,' 85K, 1000). Andreae 
Cnophae Ruteno Sacerdoti (str. 492). Andr. 
Zebridovio (str 641, 798;. Christ, a Sy- 
dlouietz (str. 658, 686, 851, 857). Hie- 
roslao a Lasco (605, 852). Joanni Anto- 
nino Cassoviensi medico, nunc in familia 
Fpisc. Cracov. (str. 641, 686, 770, 856). 
Joanni a Lasco (str. 614, 638. 685). Joan- 
nes Slechta Costelecius Bohemus (str. 484, 
273, 488). Justo Sig. Reg. Sec. (str. 791, 
859). Johanni Turzoni Episc. Yratisl. (str. 
250, 495, 496). Petro Tomicio (str. 689, 
782, 855). Sigismundo Pol. Regi (str. 870, 
874). Sigismundus (str. 875). Stanislao 
Epis. Olomucensi (559, 564, 720). 

Epistolae wydane Basileae apud J. Frobenium, ERAZM. ERAZM. 87 1521. fol. str. 668 i kart 2. nie mają li- 
stów do Polaków. Zaledwie kilka ma 
daleką styczność z nami, jakoto : Joanni 
Thurzoni Episc. Yrat. (str. 277). Joannes 
Turzo (str. 559). Stanislao Episcopo Olo- 
mucensi (str. 634, 639). — W zbiorach 
listów są liczne, adresowane : Jacobo Batto; 
będzie to zapewne ten sam, o którym 
obacz Bibliogr. XII. 410. Jagiell. 

— Epistolarum opus, complectens 
vniversas, quotquot ipse autor unquam 
evvlgavit aut ewulgatas uoluit , quibus 
praeter nouas aliquot additae sunt et 
praefationes , quas in diuersos omnis 
generis scriptores non paucas idem con- 
scripsit. Basileae ex ofncina Frobeniana 
Anno M.D.XXXVIIL (1538). fol. kart 
6 nlb. i str. 1213. 

Mieści rzeczy polskie na stronach : 469. 577, 
610, 754, 813, 936, 1027, 1091 Andr. 
Critio episcopo; str. 576, 812 Hieroslao 
a Lasco; str. 612, 761 Andreae Zebri- 
dovio; str. 824, 827 Sigismundo Poloniae 
regi ; str. 61, 665, 741, 818 Joanni An- 
tonino Cassoviensi medico in familia episc. 
Cracoviensi; s. 608, 654, 813, 819, 1026 
Christophoro Szydłowiec ; str. 855, 609, 
654, 1128 Joanni Lascano praepos. gne- 
snensi; str. 947, 1026 Joanni et Stan. 
Boueris; str. 472, 472 Joan. Turzo, episc. 
Vratisl.; str. 755, 820, 1077 Justo Decio, 
Sigism. Polon, regis secratario; str. 1198 
Petro Kmitae; str. 533, 537, 687, 1194 
Stanisl. Turzoni episcop. Olmutzensi ; str. 
1103. 1105 Stan. Turzo ; str. 657, 746, 
817, 996, 1093, 1182 Petro Tomitio; str. 
1091, 1104 Petrus Tomitius. Jagiell. 

— Epistolarum D. Erasmi Rotero- 
dami libri XXXI. et P. Melanchtonis 
libri IV. Quibus adjiciuntur Th. Mori 
et Lud. Vivi epistolae. Vna cum lndi- 
cibvs locupletissimis. Londini. Excude- 
bant M. Flesher et R. Young M. DC. 
XLII. t 1642). Sumptibus Adriani Vlacq. 
fol. kart 3 i stron-kolumn 2146. Nadto: 
Vita Erasmi kart nlb. 10; oraz: Index, 
kart nlb. 20. 

Są tu listy : Alexio Turzoni. Andr. Cnophae. 
Andr. Critio. Andr. Zebrzydovio. Christ. 
a Szydłowiec. Joan. Dantisco. Hieroslao 
a Lasco. Joanni Bonero. Joanni Antonino. 
Joanni Lascano. Joanni Turzoni. Jodoco 
Justo. Justo Decio. Leonardo Coxo. Petro 
Kmitha. Petro Tomitio (i tegoż list). Si- 
gismundo Regi P. (i tegoż list). Stan. 
Bonero. Stanislao Turzoni (i tegoż list). 

Jagiell. 

— Hyperaspistes diatribae aduersus 
Seruum Arbitrium Martini Lutheri. Per D. Erasmum Roterodamum. (Na przed- 
ostatniej karcie:) Impressum Cracouiae 
per Hieronymum Vietorem. Anno aChri- 
sto nato millesimo quingentesimo vige- 
simo sexto. Mensę Junio. w 8ce, kart 
118. 

Dedykacya: Petro Tomicki, episcopo Crac. 
przez Hieron. Vietora, datow.: Cracoviae, 
16. Cal. Junii 1526. 
Wierzbow. I. N. 67. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniwers. 

— Lingua : Opus novum et hisce 
temporibus aptissimum... Coloniae, Hit- 
torpius. (Bez w. r.) w 8ce, ark. Q 5 . 

Ded. Christophoro a Schidlowietz Cancell. 
R. Pol. 

— Tenże tytuł:... (Na końcu k. ost. 
recto:) Apud Regiam Poloniae Craco- 
viam. In aedibus Hieronymi Vietoris 
Mensę Januario. Anno M.DXXV (1525). 
w 8ce. kart nlb. 4, liczb. 115, nlb. 1. 
(Druk kursywa). 

Przypis. Krzysztofowi SzydJowieckiemu wo- 
jew. i star. krak., którego herb na tytule 
i na karcie ost. v. Są tu i wiersze do- 
ktora Antonina ; a na końcu M. Pyrseriusa 
sześć wierszy na herb SzydZowieckiego. 
Branic. — Czartor. — Ossol. 

— Lingua per Des. Erasnwm Ro- 
terodamum conscripta. Opus novum et 
hisce temporibus aptissimum. Cum gra- 
tia et privilegio caesareo. (Na końcu:) 
Basileae apud Jo. Frobenium Mensę 
Augusto Anno M.D.XXV. (1525). w 8ce, 
kart nlb. 184. 

Dedic. Christophoro a Schijdlovietz Palatino 
et capitaneo Cracoviensi, regni Poloniae 
cancellario. Czartor. 

— Toż:... (Bez wyrn. miejsca). Mensę 
Octobri, 1525. w 12ce, kart 136. 

Panzer IX, str. 140. N. 330. 

— Tenże tytuł:... (Poniżej tytułu drze- 
woryt herbu Odrowąż, z napisem po bo- 
kach:) Hic licet illustret Draco avitae 
insignia stirpis Magnanimi virtus sed 
mage Christophori. (Na przedostat. stro- 
nie :)Apvd regiam Poloniae Cracouiam, 
in aedibus Hieronymi Vietoris. Mensę 
Januario. Anno. M.D.XXVI (1526). 
w 8ce, kart nlb. 4, liczb. 113 i karta 
1 nlb. 

Na odwrocie tytułu : Antoninus Medicus (10 
wierszy). — Dalej : Christ, a Schijdlouietz 
Palat. et Capitaneo Cracoviensi regni pol. 
Cancell. Eras. Rot. S. D. z datą: Basileae ERAZM. ERAZM. 1 Aug. a. 1525. Epistoła nuncupatoria. 
W niej mówi : Ex ornatissimo viro Joannę 
a Lasco cognovi plurimum priscae inte- 
gritatis apud vestram gen tein residere. Jo- 
annes a Lasco mihi non desinit, admira- 
bili ąuodam affectu tuas dotes et virtutes 
eximias predicare. — Na ostatniej stronie 
herb Odrowąż powtórzony, a nad i pod nim 
ośm wierszy z podpisem : M. Pyrserius fa- 
ciebat. 

Wierzbow. II. N. 1030. 

Czapski — Czsrtor. — Ossol. — Jagiell. — 
J. Szembek. — Ord. Zamoj. 

— Lingua per Desiderium Eras- 
mum Roterodamum diligenter ab auto- 
re recognita. Libellvs elegans, nec mi- 
nus utilis Plutarchi Chaeronei de imino 
dica uerecundia, reeens opus, nec ante- 
hac usqua excusum. Quoniam autem 
argumetum cum lingua conuenit, adiun- 
ximus. Cum gratia & priuilegio Caesa- 
reo. w 8ce, str. 356. — [Poczem:] Des. 
Erasmus Roter. Franc. Dilfo , kar. 1 ; 
Plutarchus Chaeroneus de uitiosa uere- 
cundia, Erasmo Roterodam. interprete, 
kart 13 nlb. (Na ostat. karcie:) Basileae 
apud Joan. Frob. mensę Julio. Anno. 
M.D.XXVI. 

Dedyk. Christ, a Schidlouietz ('od str. 3—13). 
Panzer VI. 252. Jagiell. 

— Lingua per .... Opus novum et 
hisce temporibus aptissimum. Anno 
MDXXX (1530). (Na końcu:) Impenis 
M. Godofridi Hittorpii bibliopolae haud 
vulgaris apud Sanctam Colonia quarto 
idus Novembris. w 8ce, kart 128 nlb. 

Dedic. Christoph. a Schijdlovietz Palatino. 

Czartor. 

— Toż:. . conscripta, cui Libellum 
Plutarchi Chaeronei de immodica vere- 
cundia propter argumenti similitudi- 
nem adiunximus. Froben. Basileae, 
M.DXLVII. (Na końcu:) Basileae, apud 
Hier. Frobenium et Nic. Episcopium 
mensa Augusto annoM.D.XLVII. (1547). 
w 8ce, str. 415 i 1. 

Ded. : Christophoro a Schidlorietz, palatino 
et Capitaneo Cracoriensi. Datow.: Basileae 
postridie Id. Aug. 1525. 

Wierzb. U 1245. 

Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— De lingua. Ad ill. Chr. de Schu- 
dlovietz palat. Cracovien. regni Polon 
cancellarium. Vittenbergae, 1586. w 8ce 

Katal księgars. Edycya nieznana w dziele : Bibliotheca Eras 
miana. Gand 1893. 

— Xięgi które zowa Język, z ła- 
cińskiego na polski wyłożony. [Pod tem 
herb Szydłowieckiego]. (Na końcu:) 
Wybiyano w Krakowie, przez Jeronima. 
Vietora: Lata Bożego MDxliij. (1542). 
w 8ce, k. nlb. 274 (czyli kart 12 i ar- 
kuszy 35). (Druk goc). 

Po tytule idzie dedyk. : Oswieczonemu y 
wielmożnemu panu panu Janowi grabi 
w Tarnowie, castallanowi (tak) crakow- 
skiemu. wielkiemu hetmanowi koronnemu, 
sędomirskiemu, etryskiemu, lubazowskiemu 
etc. staroście panu swemu miłościwemu : 
Hieronymus Vietor pobożną służbę swą 
wskazuie. Z Krakowa z warstatu mego 
iedenastego dnia po nowym lecie MDXLII. 
— W dedykacyi tej Wietor mówi: Miłościwy 
panie, Będąc ia wmieszkanem a nieuro- 
dzonym Polakiem, niemogę sie temu wy- 
dziwić, gdyż wsselki inny naród, ięzyk 
swoy miłuie, szyrzy, krasi , y poleruie : 
czemu sam Polski naród, swem gardzi y 
brząka, który mógłby iście, iako ia słyszę, 
obffitością y crasomową skażdem innem 
porównać: ile ia rozumieć mogę z ludzi, 
sktoremi czasem o tem mawiam : nie iest 
inna przyczyna tego, iedno przyrodzenie 
Polskie, które ku opcem a postronnem 
obyczaiom, sprawom, ludziom, y ięzykom 
skłonnieysse iest, nissli ku swem wła- 
snem : ktemu też trudność slow polskich 
ku wypisaniu, która takowa iest, iże też 
snadź niepodobno barzo wiele słów czcion- 
kami, albo literami łacińskiemi, których 
pospolicie używamy wypisać : a wssakoż, 
mogłoby się temu podobno pogodzie, gdzie- 
by chuć, a chciwość była : abowiem iako 
Cicero powieda : za chciwością tych, którzy 
sie uczą, nayduią sie uczyciele. Acz to 
nie moiey głowy sprawa, k rzeczy przyste- 
puiąc, przeszłych dni napadłem na ksiąsski 
Erasma Kotterodama , Niemca dolnego, 
sławnego, y uczonego, przed kiełkiem lat 
umarłego, o Języku, z łacińskiego na pol- 
skie dosyć dwornie, a foremnie wyłożone : 
które iż są barzo pożyteczne ku czcieniu, 
nietelko uczonem. ale y prostem ludziom, 
męszczyznom , y też białłem głowam, 
które językiem więcey nissli rękoma zwy- 
kły pracować, ażeby sie też ięzyk polski 
szyrzył: prasowałem ie spilnością y W. M. 
panu memu miłościwemu ie przypisuie y 
offiaruję, iako naprzednieyssemu panu, 
miedzy świeckiemi teyto sławney Korony, 
(która z W. M. wielką obronę y sławę ma) 
wiedząc iż sie W. M. wnich, iako y w in- 
nych xięgach, tegoż to pisarza sławnego 
barzo kochasz : a też jakoby spadkiem na 
W. M. po nieboszczyku panu Cristoffie 
Szydłowieckim sławney pamięci panu Kra- ERAZM. ERAZM. 89 kowskiem, namiastku y oycu W. M. któ- 
remu są przypisane, słussnie przypadaią. 
Za to proszę, żeby W. M. panu memu 
miłościwemu ta chuć y posługa moia ia- 
kaszkolwiek, wdzięczna była, aby W. M. 
mem miłościwem panem być raczył. 

Poczem druga dedykacya: Oswieczonemu 
a wielmożnemu panu Christoffowi z Szy- 
dłowca, wojewodzie y staroście krakow- 
skiemu, królestwa polskiego kanclerzowi 
etc. Erasmus Roterodam... przodkiem po- 
zdrowienie (przez 18 stron). Zakończenie: 
a stym dobrze bądź zdrów. Z Bazyleiey. 

Oprawa egzemplarza Bibl. Ossol. nosi datę 
1541 roku 

Maciejów. Pism. Dodat. s. 344. (z data 1541). 

— Wierzbow. II N. 1198. 

Czartor. — Ossol. — Zamojs. 

— Modlithwa pańska rozdzielna na 
siedm części, według siedm dni W ty- 
dzień przez Erasma Rotherodama. (Po- 
niżej herb m. Krakowa). (Na końcu:) 
Pracżował H. S. K. C. Skończil V. V. 
B. V. Imprimował Floria Unglerius. 
Lata. 1533. w 8ce, kart nlb. 32. 

Dedyk. : Jackowi Ludwik. Deciuszowi Pisa- 
rzowi Mieyskiemu y Sekret. Królew. od 
Jeronima S. 

Arkusze A. B. C. mają po 8 kart, D. i E. 
po kart 4. Jocher mylnie podaje, iż jest 
w 4ce i ma pół arkusza. — Pracżował H. S. 
znaczy zapewne : Hieronim Spiczyński ; V. 
V. B. V. mogłoby znaczyć : Valent. Vrobel 
Baccal. Vniv. — Tytuł w obramowaniu 
z kwiatów, każda stronnica w ramach 
z kwiatów coraz innych. Na odwrocie 
tytułu czworowiersz pod herbem. — W de- 
dykacyi przytoczone przysłowie niemieckie. 

— Od arkusza Diij idzie : Pozdrowienie 
angielskie. — Wierze w Boga drukowane 
jest czerwono większym drukiem, a Wy- 
kład czarno (od karty Eij). — Razem wy- 
szły widocznie : Tarcza duchowna , bez 
daty (na końcu zbioru), oraz : Pozdrowienie 
członków (na początku zbioru). 

Jocher 6758. — Bandtk. H. dr. kr. P. — 
Wiszniews. IX 283. Jagiell. 

— Modus orandi Deura per... Opus 
nunc primum et natura et excusum ty- 
pis. Basileae apud Joannem Frob. An- 
no 1524. mensę Octobri. w 8ce, k. 46 
nlb. 

Ded. Poloniae baroni Hieroslao de Lasko, 
Palatino Siradiensi. Czartor. 

— Toż:... Argentorati, Joh. Kno- 
blouch. 1524. w 8ce, kart 46. 

Dedykacya H. Łaskiemu. 

— Toż:... excusum. Anno salutis 
M.D.XXV. (Na końcu:) Excusum anno M.D.XXV. (1525). Mensę Januario. 
w 8ce, k. nlb. 48. 

Dedyk. : Clarissimo Poloniae Baroni Hieroslao 
de Lasko & in Rithuania, palatino Sira- 
diensi. 

— Toż:... Opus per ipsum autorem 
diligenter & recognitum & locupletatum. 
Basileae apud Joannem Frob. Anno 
M.D.XXV. Mensę Martio. (Na końcu:) 
Basileae apud Joannem Frobenium men- 
sę Martio. Anno M.D.XXV. w 8ce, k. 
tyt. i 54 k. nlb. (sign. a — g 7 ). 

Dedic. Clarissimo Poloniae baroni Hieroslao 
de Lasko, & in Lithuania palatino Sira- 
diensi Erasmus Rot. Czartor. 

— Toż:... Opus nunc primum et 
natum, et excusum typis. Anno Salutis 
M.D.XXV. [Tytuł otoczony ozdobami 
z aniołków i liści, dołem tarcza]. (Na 
końcu:) Excusum Cracoviae per Hie- 
ronymum Vietorem Anno Domini Mil- 
lesimo quingentesimo vigesimo quinto. 
Mensę Martio. w 8ce, 48 kart nlb. 
(ark. G 8 ). 

Na początku i na końcu Erazm zwraca mo- 
wę do Hierosława Łaskiego' Wojewody 
Sieradzkiego, bez osobnej do niego przed- 
mowy. 

Całe drukowane jednym ciągiem, bez żad- 
nych ustępów. — Na początku przemowy 
do Łaskiego, duża litera nie wydrukowana. 
Celem rozpoznania tej edycyi podaję, jak 
kustosze niektóre są rozłożone: B. leży 
pod Q, C. pod ti, E pod et, G. pod itu. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... per Desiderium Eras- 
mum Roterodamum. Lugduni Batavo- 
rum, Ex officina Joannis Maire, Anno 
cIoIocXLI. (1641). w 16ce, str. 144. 

Dedyk. Hieronimo de Lasko baroni Poloniae. 

Jagiell. 

— De praeparatione ad mortem, 
nunc primum et conscriptus et aeditus. 
Acc. epistolae aliąuot seriis de rebus, 
in quibus item nihil est non novum 
ac recens. Basileae, Froben, 1534. w 4ce, 
k. 167. 

Między listami są do Justa Decyusza, se- 
kret, królew. 
Panzer VI. s. 299. 

— Liber cvm primis pius, de prae- 
paratioe ad morte, nunc prirou & 
conscriptus & aeditus. (Tu zdanie he- 
brajskie Esa. 38). Dispone domus tuae, 
quia morieris, & non uiues. Majcapioi 

12 90 ERAZM. ERAZM. ói vexpol oi eti^upiw a^^v^<r/.ovTs;. Apo. 14. 
Mihi uiuere Christus est, & mori lucru. 
Phi. I. (Na końcu:) Cracoviae per Ma- 
thiam Scharffenberck Anno ab orbe re- 
depto M.D.XXXIIII. (1534). w 8ce, 
k. liczb. 33. (Druk kursywą). 

Tytuł w ramach z sześciu postaci allegory- 
cznych. Na odwrocie karty tytuł: Des. 
Erasmus Thomae Comiti Vuiltisheriae et 
Ormaniae. S. D. — Dat. : Apud Friburgu 
Brisgoae Cal. Decemb. 1533. 
Wierzbow. III N. 2176. — Jocher 6276a. 
Brauic. — Czartor. — Jagiell. — Kórnik — 
Ossol. — Pawlik. — Popiel. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... per autorem recognitus. 
(Na końcu:) Impressum Craccouiae per 
Mattiam Scharffenbergium, Anno 1540. 
w 8ce, 44 kart nlb. (ark. Gr 8 ). 

Tytuł w ramach kolumnowych. W górze 
herb Zygmunta I. : Pogoń Litewska, Orzeł 
pol. z literą S. na piersiach i herb kró- 
lowej Bony, u dołu herb Krakowa. — Do- 
dana od ark. G. Erazma: Declamatio de 
morte (kart 8 nlb.). 

Jocher 62766. 

Czarnec. — Jagiell. — Ossol. — Przeźdz. 

— Avrea in isto libello continentvr 
Opvscvla. Primo, Apophtegmata Graecie 
sapientum. Interprete Erasmo Rotero. 
Eadem per Ausonium , cum scholijs 
Erasmi. Minii Pvbliani cum eiusdem 
scholijis auctis, recogniti. Institvtvm 
homini8 christiani carmine per eundem 
Erasmum Roterodamum. Isocratis Pa- 
raenesis ad Demonicum , denuo cum 
Graecis collata, per Erasmum. Craco- 
uiae anno M.D.XXVIII. (1528). (Na 
końcu:) Cracouie per Mathiam Scharf- 
fenbergk. Impensis vero Marci Scharf- 
fenbergk. Ciuis ac bibliopolae Craco- 
uien. Anno recuperatae salutis 1528. 
w 8ce, kart 30. 

Wierzbows. III N. 2133. 

Czartor. — Raczyńs. 

— Precatio Dominica in septem por- 
tiones distributa. Bez w. m. i r. (Ba- 
sileae. Froben, 1523). 

Dedic. Jodoco Ludov. Weissenberg (Decio). 

— Precatio Dominica, digeśta in 
septem partes, iuxta septem dies per 

Exomologesis sive modus confi- 

tendi per eundem, pia & erudita opera 
nuncnata & excusa. Ann. M.D.XXIIII. 
(1524). B. w. m. dr. w 8ce, k. nlb. 36. 

Czartor. — Precatio dominica in septem por- 
tiones distributa per .... Cracoviae apvd 
Hie. Viet. (Drzeworyt gołębicy, wy- 
obr. Ducha S.) (Na końcu:) Impressum 
Cracoviae per Hieronymum Vietorem 
a. 1525. mensę Junio. w 8ce, kart 
nlb. 21. 

Wewnątrz 8 drzewor. z wyobrażeniem alle- 
gor. Modlitwy pańskiej. - Na k. 2giej de- 
dykacya Erazma: Jodoco Ludovico Vis- 
senburgensi, Seren. Polon, regis Secretario 
et oratori S. D. Tu pochwały Polski. 

Na dwu kartach ostatnich wiersze : Oratio 
dominica in versus adstricta Casparo Ur- 
sino Velio authore. Precatio ad Deum 
Patrem Nobilis Georgii Lagi Silesii. Chri- 
stianae Religionis sanctiones, seu symbo- 
lum apostolicum. 

Czartor. — Ossol. — Kórnik. 

— Contenta in hoc libello. Preca- 
tio Erasmi Roterdami ad Virginis filium 
Jesum humani generis assertorem. Pe- 
an Virgini matri dicendus. Obsecratio 
ad Virginem matrem Mariam in rebus 
adversis. [Niżej na karcie tytułowej po- 
piersie Erazma Roterd. z napisem w oko- 
ło: Erasmus Roterdam.] (Na końcu:) 
Cracoviae apud Hieronymum Vietorem. 
Anno A Christo nato Millesimo quin- 
y;entesimo vigesimo octavo(1528). w 8ce, 
kart 21. 

Na pierwszej karcie dedykacya wydawcy 
M. An8elmi Ephorini Silesii w formie listu: 
AndreaeVogelweider Ci vi Cracoviensi. — 
Na karcie 8ej : Precatio. Finis. — A od po- 
łowy kartki zaczyna się: Paean Virgini 
matri dicendus. 

— Purgatio adversus epistolam non 
sobriam Martini Luteri a. 1534. (Na 
karcie tytuł, od góry orzeł polski). Ba- 
sileae. w 4ce. 

Nic zresztą nie ma polskiego. Jest z tegoż 

. roku także inna edycya, którą ma Bibl. 

Jagiell. ale ta bez orła. Giejsztor. 

— Querela pacis vndique gentivm 
eiectae profligataeąue. Avtore Desyde- 
rio Erasmo Roterodamo. (Na końcu:) 
Impressum Cracouie per Hieronymum 
Vietorem. AnnoChristi. Millesimo Quin- 
getesimo Decimo octauo (1518). Trice- 
sima die Aprilis, w 4ce, karta tyt. 
k. nlb. 1 i str. 41. 

Tytuł ozdobiony ramką, w której u dołu cy- 
fra Wietora. Dedyk. : Praesuli Traiectensi 
Philippo. — Są dwa odbicia, różniące się 
tem, iż w jednych na końcu podano datę ERAZM. ERAZM. 91 Tricesima die Aprilis, w innych: Tricesi- 
ma die Martij. 
Wiszn. IX 385, ma prócz str. 41. jeszcze 3 
k. nlb. na końcu. — Bandt. H. dr. K. P. 
II. 352. — Wierzb. II. 952. 
Akad. — Czarnec. — Czartor. — Jagiell. — 
Kórnik — Ossol. — J. Szembek. 

— Toż : ... Cracoviae apud Mat- 
thiam Scharfenberg 1534. w 8ce. 

Edycya nieznana w dziele : Bibliotheca Era- 
smiana. Gand. 1893. 

— De ratione studij: ac legendi in- 
terpretandique auctores libellus aureus. 
(Na tytule:) Rudolfus Agricola Junior... 
(12 wierszy łacin.) (Na końcu:) Excu- 
sum Graccouiae per Hieronymum Vie- 
torem feria secunda post Barbarae. An- 
no domini Millesimo ąuingentesimo de- 
cimo nono (1519). Telos. w 4ce, 12 kart 
nlb. (sygn. C 4 ). 

Jocher 1. — Wierzbo ws. III. N. 2091. 
Branic. — Czarnec. — Czartor. — Ossol. — 
Bibl. tow. Przyj. N. pozn. 

— Toż:... aureus. Officium discipu- 
lorum ex Quintiliano. Qui primo legendi 
ex eodem. Erasmi Contio de Puero Je- 
su in schola Coletica Londini instituta 
pronnuntianda. Eivsdem. Expostulatio 
Jesu ad mortales. Item. Carmina schola- 
ria. Cracovie Anno Domini Mil. Quingen. 
Vicesimo septimo (1527). w 8ce, k. 14. 

Dedykacya : Petro Viterio liberalium discipli- 
narum professori. — (Na końcu :) Impressum 
Cracouiae per Mathiam Scharffenberger, 
anno domini M.D.XXVII. mensę Novembri. 

Wierzb. III. N. 2129. 

Czarnecki. — Dzików. — Moszyńs. 

— Toż. B. w. m. (Gedani?) Ib07. 
w 8ce, str. 28 i Index. 

Warsz. Uniw. 

— Ricerstwo Chrzesciańske, a ży- 
wot Duchowny To iest. Nauka Praw- 
dziwa Cbrześciańska, iako mamy z nie- 
przyiacelmi naszemi głownemi (z czar- 
tem, światem y ciałem naszym) usta- 
wicznie walczyć a Duchownie (aż do 
śmieci (sic)) żyć. Pracą i nakładem 
Jana Secluciana wydane, a przez Wo- 
ciecba z nowego miasta z kxiaźek Eraz- 
musa Rotrodama nowo przełożone. Dru- 
kowano w Królewcu Pruskim, u Jana 
Daubmana, 1558. w 4ce, kart 7 nlb. 
i kart CLII. 

Druk gocki; tylko w tytule wyrazy: to 
iest, antykwą. Tytuł w części drukowany czerwono. — Dedykacya Wojciecha z No- 
wego Miasta Łukaszowi z Górki. Poprze- 
dza przedmowa Seklucyana, za którego 
przewodem uskuteczniony przekład. 

Wodne znaki papieru są 4: 1) Ręka, na 
której dłoni lilia, a u góry gwiazda. 2) Kula, 
przez którą przechodzi pręt z hakiem u 
góry a z różą pod kulą, w której są dwie 
krzywe belki. 3) Dzban z pokrywą w ko- 
ronie, a nad koroną różyczka. 4) Wazon 
mający u góry lilię. 

Jocher 4158 a. Czartor. 

— Księgi pierwsze to iest, Rycer- 
stwo chrześciańskie a żywot duchowny 
na 22. części rozdzielone. Jako mamy 
z nieprzyiaćielmi naszemi głownemi, 
z czartem, światem, y ciałem naszym 
vstawicżnie walczyć, a duchownie aź 
do śmierci żyć. — Księgi wtóre. Jako 
się przygotować ma Rycerz Chrześciań- 
ski ku śmierci, 4 potym wyprawić się 
do wiecznego żywota. — Księgi trzecie. 
Jako się cieszyć ma człowiek smętny 
po zmarłym a miłym przyiaćielu swoim. 
Nowo poprawione. Drukowano w Wil- 
nie u Jana Karcana. Nakładem Pana 
Walentego Kownackiego Roku Pańskie- 
go, 1585. w4ce ; str. 32. 236; 7. 104; 
4. 25. 3. 

Dedykacya Mik. Krz. Radziwiłowi, wojew. 
Nowogr., podp. Wal. Kownacki w Zoludku 

I. Maii 1585. 

Każda księga ma tytuł osobny. Druga księ- 
ga ma taki : 

Księgi wtóre. Przygotowanie Rycerza 
Chrzesćlańakiego ku śmierci, a wyprawa 
do żywota wiecznego, każdego pielgrzyma 
ziemskiego. 

Trzeciej księgi tytuł: 

Trzecie księgi to jest pocieszenie w ża- 
łosnym smutku, po śmierci miłego przy- 
jaciela, do smutnego człowieka uczynione. 

Maciejows. Piśmienn. III. 32—3. — Wierzb. 

II. N. 1633. — Jocher 4158 b. 4163. 

Chreptow. — Dzików. — Wileńska. 

— De rerum verborum copia. (Na 
końcu :) Apud candidam Sarmatiae Cra- 
coviam in aedibus Hieronymi Vietoris 
mensę Julio M.D.XXIII (1523). [Nas. 
ostat. jest rycina wyobrażająca Termi- 
nusa]. w 8ce, k. 24, str. 214 i k. 1. 
(Brak tyt.). 

Wierzbows. I. 62. Warsz. Uniw. 

ERAZM Dezydery Roterodamus i B0- 
NAfcllCUS Lazar. Ad Serenissimvm et II- 
lvstrissimvm Principem dominum Sigis- 
mundum Augustum Poloniae Regem 92 ERAZM. ERBENIUS. iuniorem Lazari Bonamici epistoła. Item 
epistoła Erasmi Roterodami ad Reve- 
rendisimum dominum Petrum Thomi- 
cium Episcopum Cracouien. Regni Po- 
loniae Vicecancellarium. In Regia Vrbe 
Cracoviensi Hieronymus Vietor impres- 
sit. Anno M.D. XXXIII. (1533). w4ce, 
k. 4. 

Epistoła Lazari datowana Patavii Cal. Mar- 

tiis ; epistoła Erasmi : De amicitia colenda, 

Friburgi 10. Martii 1533. 
Wierzbows. III. N. 2156. Czarnec. 

(Erazm Dezydery Roterodamus). 

Apologia diluens nugas Erasmi in sacras 
religiones. Praecipue assertiones, quibus 
in apologia respondetur. Cracoviae, 
1540. Ob. Carvattus Ludovicus. 

— Inscriptio ad statuam Desiderii 
Erasmi Roterodami. 

Ostrów. Svada lat. Inscript. 1747. f. II. 124. 

— ob. Antoninus Joan. (Elegia 
1536) — Carvattus Ludwik (Apologia 
1540)— Cato D. (Disticha 1570—1575) 
— Cicero (1528) — Ciołek E. (Orationes 
1519) — Damianus Jan (1515) — 
Euripides (Hecuba 1511) — Eusebius 
(Epistoła 1513) — Franconius Mathias 
(Epitaphia 1537) — Goetzius (1755) — 
JoannesChrysostomus(De beato 1528) — 
Juszyński Hieron. (Bunt 1792) — Li- 
lius G. (1523) — Lucianus (Astrologia 
1531) — Mosellanus Petrus (1547) — 
Novicampianus Alb. (De corruptios. mo- 
ribus 1561) — Nowy Testament (Biblia 
1552) — Polidamus Val. (de laude me- 
dic. 1532) — Perottus N. (grammat. 
1535) — Querela (1534) — Seklucyan 
Jan (Pieśni chrześciańskie 1559) — Se- 
neka Lucius Anneus (Formuła honesta 
vitae 1532) — Syrus Pubiius (1590) — 
Ursinus Jan (Modus epistolandi) — Vi- 
tellius Erazm (Oratio 1518) — Vivis J. 
Ludv. (Vałentini libellus aureus 1537). 

Encykl. pow. Org. VIII. 363—365. — Wi- 
zer. i roztrz. nauk. Wilno 1837. XVI. 31— 
97. — Czermiński w Roczn. Tow. krak. 
T. XIII. 235 — 6. — Czasop. nauk. im. Os- 
solińskich 1850. Z. I. s. 58—66. (o związ- 
kach Erazma z rodziną Łaskich). — Przy- 
jaciel ludu Rok I. 223 i i. — Krasicki, 
Dzieła 1840. VII 231—9. — Encykl. 
wielka illustr. — Bibliogr. polska, II. 33 
(Gheeraeds), oraz VII. 94—5. — Allg. 
Deutsche Biogr. VI. 160—180. (Erazm Św.) Góra Libanu Cedrami 
nieśmiertelnych uczynków i świątobli- 
wych cnot, w wielkim męczenniku 
Chrystusowym Erazmie S. Biskupie 
Antyocheńskim , zaszczepiona, teraz zaś 
na większy honor tego Sługi Boskiego, 
na większe wsławienie osobliwszemi łask 
niebieskich darami słynącego i w po- 
trzebach ludzkich wszelkiemi Dobro- 
dzieystwy sprzyiaiacego Patrona, oku 
ludzkiemu y sercom pobożnym wysta- 
wiona R. Pańs. 1743. w Drukarni aka- 
demickiey Zamoyskiey. w 8ce, k. 15. 
Jocher 6913. 8365. Ossol. 

— Nowenna czyli zbiór krótkiego 
nabożeństwa na honor S. Erazma, Bi- 
skupa, i Męczennika w potrzebach róż- 
nych doznanego patrona na dni dzie- 
więć to iest: na pamiątkę dziewięcio- 
rakiego męczeństwa iego ułożony, któ- 
rego to męczennika uroczystość w nie- 
dzielę pierwsza po dniu 2. miesiąca 
czerwca w kościele X. X. Bernardynów 
Warszawskich na Krakowskim przed- 
mieściu odprawować się zwykła. W War- 
szawie, w drukarni P. Dufour, konsy- 
liarza nadwornego J. K. M. i Dy- 
rektora Drukarni korpusu kadetów. 
M.D.CC.LXXXV. (1785). w 8ce, 1 k. 
tyt., str. 36. 

Pierwsza approbata w Warszawie 9. April. 
1772. — Ezecz wyszła z pod pióra ko- 
biecego, co oznajmia dwuwiersz ; Ta która 
chwałę męczennika wnosi — o pozdro- 
wienie prosi. 

Jagiell. — Krasińs. 

Erb Jan, Poznańczyk ob. Stupanus 
Emmanuel (Animae humanae essentia 
1627). 

Erb Łukasz ob. Dambrowski X. Sa- 
muel. 

Erb Małgorzata ob. Dambrowski 
X. Samuel. 

ERBENIUS Lubertus, Darmstadino- 

Hassus. Cum bono Deo. Disputatio in- 

auguralis Galenico-Chymica de Lue 

Castrensi seu peste privata militum 

vulgo Febri Ungaria vocata, quam au- 

! thoritate amplissima Fac. medicae in 

' illustri et antiqvissima Francofurtana 

I ad Oderam Universitate pro gradu Do- 

! ctoratus, eiusdemq; privilegiis ac insi- ERBFALL. ERENSTERN. 93 gnibus, in utraq; medicina consequendis 
praeside Viro Clarissimo et Excellen- 
tissimo Dno Christophoro Ursino Med. 
Doct. et Prof. et p. t. Decano specta- 
bili publicae offert eruditorum censurae 
Magnanimi Herois Illustrissimi ac Cel- 
sissimi Dn. Dn. Nicolai a Potock Potocki 
Supremi Exercituum Polonicorum Gene- 
ralia &c. &c. Archiater, et in Exercitu 
Polonico Medicus Castrensis Ordinarius 
Lubertus Erbenius Darmstadino-Hassus 
ad diem 30. Decembris in Collegio Ma- 
jore horis antę- et pomeridianis. Literis 
Nicolai Cochii, Acad. Typogr. 1650. 
w 4ce, kart 11. 

Ded. Bognslao Radziwil nec non Sig. Przy- 
jemski et Henrico Comiti a Donhoff. Druk 
w Frankfurcie. — Ostatnią kartę tworzą 
Additamenta. W nich daje 19 tez: 1* O- 
mnes morbi sunt curabiles ! ergo podagra, 
plica rutenica. 9 ta Quare frigidi, ratione 
poli, Poloni calidiores in Venere ipsis 
Gallis, aut minimum his pares ? Jagiell. 
Erbfall ob. Schtitze Kasper (Kurtzer 
u. grundlicher Bericht 1676). 

Erburt Valentinus (Herburt) ob. Po- 
gianus Julius (Epistolae 1762). 

Erdbeschreibung (Grosse)... 5 ter Band: 
Polen und Lithauen. Troppau 1785. 
ob. Biisching Ant. Fryd. 
Bentk. H. lit. II 646. 

Erdelyi Josephus ob. Radzivil Nico- 
laus Christoph. (Jerosolymitana peregri- 
natio 1756). 

ERDMANN Georg. Ais Peter der 
Grosse mit der Kaiserin Catharina Alex. 
von der in Persien geendigten Compa- 
gne in Dero Residentz Stadt Moskau 
zuruckkehrten &c. Dantzig 1723. fol. 

Ob. Fidacke Joannes (Ad Nuptias 1737). 

Erdoedy Jerzy ob. Dominicus (Eliasz 
1685). 

Erdoedy Ladislaus Adamus ob. Drie- 
schius Ger. Cornel (ingressus 1720) — 
Festa (1720). 

Erdódy Elżbieta de Felso ob. Domi- 
nicus (Eliasz nowy 1685). 

Erdziessov Jacobus ob. Aristoteles 
(Textus 1521) — Dubravius J. (The- 
riobulia 1521) — Sabellicus M. Anto- 
nius (De rerum iuvent. 1521). 

Erectia planktów ob. Jaczyński Raf. 
(1637). Erectio confraternitatis sacerdotalis. 
In Decanatu Samboriensi. Anno Domini 
1668. Die vero 8 Mensis Februarij 
facta. Leopoli, typis Collegii Societatis 
Jesu 1668. fol. k. 3. Ossol. 

— et fundatio Crossensis Anno 1720, 
8 Septembris. Theodorus Potocki Episc. 
Varmiensis. (Bez osób. tyt.) B. w. m. 
dr. i r. fol. kart 2. 

Dotyczy kościoła Crossen w Warmii. 

Gruchot H. Zur Gesch. Jesuit. mówi, że 
druk. w Brunsbergu. Powołuje się na Sy- 
nod. Stat. Szembeka, 1726. str. 88. 

Jagiell. 

— episcopatus Vendensis in Livonia. 

fol. Branic. 

Erectio ne (De) academiae Craco- 
viensis. 

Jest w: Zycie, cuda y dzieje S. Jana Kan- 
tego przez X. Putanowicza. Krak. Ak. 
1780. fol. ark. Xxxx*. 

— ob. Klemens XI (Mirecki St. et 
institutio 1712). 

Erekcia Lwowskiey Vnnversitatis 
(tak) żadnego y żadnemu prawu ani 
Statutom Królestwa przeciwna nie iest. 
Informacia. Z pozwoleniem starszych. 
Roku P. 1760. fol. kart 13 (ark. GJ. 

Część I obejmuje: Przywilej Augusta III 
1758 i Bullę 1759. Część TL: Erekcia wy- 
rażona Akademii Lwowskiey nie uymuje 
godności prawom y przywileiom zacney 
Krakowskiey y Zamoyskiey Akademii ani 
konstytuciom królestwa. 

Jagiell. — Ossol. 
Eremita Blasius ob. Paraeneses 
(1536). 

Eremita primus ob. Teretius Gre- 
gorius (Directorium spiritualis vitae 
1649). 

Erentfeste Ed. ob. Boot Abr. (1632). 
ERENSTERN (Ehrenstern) Warne- 
frid. Schwedische Religions - Kappe In 
einem politischen Gespr&ch iiber neuli- 
ches in Elbing publicirtes Mandat und 
darauf eingefuhrtes neues Kirchen Re- 
giment vorgestellet... durch Warnefri- 
dum Ehrenstern... MDCLVII. (1657). 
W 4ce, 8 k. nlb. Warsz. Uniw. 

— Sweetsche Religions kap voor- 
gestelt en de bekent ghemaeckt in een 
fsamenspreking rakende seecker Pla- 
caet tot Elbingben gepubliceert, ende 
daer op een nieuwe ingevoerde Kercke- 94 ERESSIUS. ERKLARUNG. lijcke Regeringe. Bez w. m. 1659. 
w 4ce, str. 12. 

Pamflet ten jest kommentarzem do edyktu 
generała Van der Lind z 7 sierpnia 1657 r. 
W edykcie tym zaznaczono, iż wojna 
z Polska jest religijną. 

Eressius ob. Aristoteles (Ethicorum 
1582). 

Ergot (Zaraza) ob. Curtius Fr. (Opis 
1785). 

ERHARDI Asmus Fryderyk. Disser- 
tatio theologica de ąuaestione num 
dissidentes in Polonia dicendi sint hae- 
retici? Quam praeside viro celeberimo 
et summe venerabili Joannę Ernesto 
Schuberto S. Th. D. et Prof: Publ. 
Ord: in Regio Consist. Eccles. Cosiliario 
et Pastore ad Aed. St. Mariae in aca- 
demia Gryphica. D. IV Sept. A. R. S. 
M.D.CCLXVII. publice defendet As- 
mus Fridericus Erhardi Schmalsteda- 
Holsatus SS. Theol: C. H. L. Q. C. 
Grypbiswaldiae Typi^ A. F. Rosę, Reg: 
Acad: Typogr: (1767). w 4ce, k. 1, 
str. 24. 

Dedyk. Georg. Christiano a Wolf Ordinum 
Ąlex. Newski et S. Annae eąuiti aurato. 
Jocher 9692. Jagiell. — Ossol. 

Erhardus Thomas Aquinus ob Bi- 
blia (1771). 

ERICI P. Carmen de obitu Cathari- 
nae Reginae. Rostochii 1584. w 4ce. 

Erichson Gustav ob. Zeitter Joh. 
Wilh. (Erster Bericht 1656). 

Eridanus inter sidera ob. Krosnow- 
ski Fr. (Lubomirski Al. 1703). 

Erinnerung (Eine wohlmeinige) sich 
vor der Pestilenz zu praeserviren. Thorn 
1708. 1709. (Po niem. i pols.). 

Jest to wyciąg z dzieła Zernekego : Das ver- 
pestete Thorn, str. 26. 

Erinnerungen (Nothige) an den Ver- 
fasser des anonymischen an S. Chur- 
furstl. Durchl. zu Sachsen gerichteten 
Aufsatzes liber die Annabme der pol- 
niscben Krone. Leipzig, bey Voss und 
Leo. 1792. w 8ce, stron 60. 

Ob. Annehmung (1791) — Beleuchtung — 

Etwas gegen Schrift — Warum soli. 
Piłat Liter, polit. str. 154. Jagiell. 

— ob. Forster Georg (aus dem J. 
1790). 

Erinnerungs-Schreiben an diejeni- 
gen Zeitungs - Verf asser , welche ihre Schreib-Art mit dem Vertumno zum 
óffteren verM,ndern. Aus dem Lateini- 
scben. (Hamburg) 1735. w 4ce, str. 15. 
Wymierzone przeciw roszczeniom Stan. Le- 
szczyńskiego do tnnu Polskiego. 

Errinerungsschrift ob. Biorenklau 

(1658). 

ERIZZO Sebastiano. Discorso di M. 
Sebastiano Erizzo, sopra le medaglie 
de gli antichi. Con la particolar dichia- 
ratione di esse medaglie : Nella quale 
oltre alPistoria de gli Imperadori Ro- 
mani, si contengono le imagini delie 
Deita de i Gentili, con le loro allegorie; 
et insieme vna varia et piena cogni- 
tione delie antichita. Nuovamente ristam- 
pato, corretto, et ampliato. (Na końcu:) 
In Vinegia appresso Giovanni Varisco, 
et Compagni MDLXVIII. (1568). w 4ce, 
k. 8 p&u, str. 780 i k. 1. 

Dedykacya: al seren. Sigismundo Augusto 
re di Polonia, Girolamo Kusceli ; dat. w We- 
necyi, 4 marca 1559. 

Wierzbows. I N. 295. Warsz. Uniw. 

— Discorso di M. Sebastiano Erizzo 
sopra le medaglie de gli antichi. Con 
la dichiaratione delie monetę consulari, 
et delie medaglie de gli Imperadori 
Romani. Nella qual si contiene una 
piena e varia cognitione dell'istoria di 
quei tempi. Di nuouo in questa terza 
Editione ristampato. In Vinegia Ap- 
presso Giovanni Varisco et Compagni 
1571. w 4ce, k. 8, str. 98, k. 139 
i od str. 99—780 i k. 2. 

Dedykacya: al ser. Sigismundo Augusto re di 
Polonia. (Na końcu :) In Vinegia appresso 
Giovanni Varisco et Compagni MDLXVIH. 
(1568). 

Wierzbow. U N. 1466. 

Zbiór Mat. Bersona. 

— Toż:... in questa quarta editione 
dali' istesso autbore revisto et amplieto. 
In Venegia appresso Gio. Varisco e Pa- 
ganino Paganini. B. r. w 4ce, 8 kart, 
str. 282 i 572. 

Dedyk. al. sereniss. Sigismundo Augusto re 
di Polonia, Girolamo Ruscelli. Czartor. 

Erklarung (Nunmehr eingelaufene 
gewisse) , Von der drey Stande , ais 
Friedens-Mediatoren Hohen Bedienten 
anstatt einer Antwort auff die von Ihrer 
Konigl. Majestat in Schweden zu den 
Friedens-Traktaten verordnete Commis- ERKLARUNG. ERNDTEL1US. 95 sarien Ihnen eingehandigte Schrift, aus- 
gefertiget. Anno 1659. w 4ce, k. 2. 

Os8ol. 

— des Kupfers, Welcher bey glti- 
cklich erfolgter polnischen Cronung S. 
Konigl. Majestat des Chur-Ftirstens 
von Sachsen, und dessen Allerdurch- 
lauchtigter Frau Gemahlin Konigl. Ma- 
jestat wie auch des Chur-Printzens Kon. 
Hoheit zu Ehren verfertigt worden. 
(1697?). w 4ce, str. 4. Ossol. 

— (Recht Catholische grtindliche 
und kurze) des alleinseelig machenden 
Glaubens.... Braunsberg 1728. w 8ce. 

— der Rechtmassigen Ursaehen der 
Entschliessung Seiner Kays. und Katb. 
Majestat, Sr. Kays. Majestat von Ganz 
Russland, und Sr. Konig. Majestat von 

Preussen, Ibre Volker in Polen 

einrucken zu lassen. Herausgegeben 
im Monat August 1733. (Bez wyr. ni.), 
w 4ee, kart 16. 

— ob. Botsacius J. (cathechismi 1676, 
Artickels 1637) — Danzig (grtindliche 
aus man Ursaehen 1577, wegen Zutritt 
1704) — Gertich N. (den Seelen 1669) 
— Herlicius (Sonnenf. 1599) — Her- 
mann Z. (1650) — Jacob Herzog in 
Lieffl. (Piltsch. Gesand. 1656) —Ka- 
rol X (und Versicherung 1655) — Lu- 
ter M. (Catechismus 1648) — Olszow- 
ski A. (welche Churfurst 1658) — Smal- 
cius (von Gottheit 1593) — - Sobieski 
Jan (der Sinnbilder 1676) — Wolzogen 
J. L. (Meinungen 1666) — Wyźycki 
S. (Karol Gustaw, iiber Anbringen 
1635). 

Erlauteruug der Rechte der Dissi- 
denten verbunden mit den Gerechtsa- 
men der um ihre Erhaltung bemiiheten 
Machte. St. Petersburg im Decomber 
1766—1767. w 4ce. 

Toż samo wyszło po polsku i po franc. 
Jocher 9702. Warsz. Uniw. 

— ob. Biisching A. F. (Geschichte 
der Confession 1784) — Dantzig (Will- 
kiihr 1761) — Kurlandya (1770) — 
Maukisch J. (des Berichtes 1660) — 
Palczowski (Abfertigung 1605) — Pa- 
scher N. (der Verantwortung 1604). 

ERLER Nicolaus. Judicium centu- 
riatum seu de multiplici diversorum judicum officio ac potestate itemq. so- 
lemni judiciorum utriusque fori strepitu 
ac forma. Theses centum quas Deo Opt. 
Max. adiwante auspiciis Illustr. et Re- 
ver. Principis ac Domini D. Episc. 
Cracov. Ducis Seuerien. et Maecen. 
sui colendissimi praeside Claudio Chri- 
stophorino Pontimussano pro suprema 
juris utriusą. laurea fervori disputan- 
tium solido die nempe ad XVI kal. 
Septemb. indulto... publice discutiendas 
proponet Rev. D. Nicolaus Erler De- 
canus Sandecensis. Mulsiponti, Typis 
Caroli Mercatoris Sereniss. Lotharingiae 
Ducis Typographi. M.DC.XX. (1620). 
w 4ce, kart 4, 48 str. i ark. 1 na końcu. 
Dedykacya do Marcina Szyszkowskiego Bisk. 
krak. Ossol. 

Ermahnung an die edlen Polen aus 
dem Polnischen ins Deutsche versetzt. 
Anno 1698 d. 7. April. w 4ce. 

Ermahnungen ob. Reusner J. (1597). 

Ermicius Petrus ob. Ursus Joannes 
(Oratio panegyrica 1530). 

Ermland ob. Abel Kasper (1747). 

Ermlandische Bischóffe ob. Schlie- 
ben Joh. Albert (Lob und Leben 1683). 

ERMLICH Ernest. Heilige Cyrillus 
u. Methudius. Wien 1736. w 4ce. 

Ermołogijon iii katawasija (Irmolo- 

gij) sderza w siebie cierkownaja pie- 

nija i prócz. Napieczatan wo Lwowie 

w 1723. w 12ce, kart 1, 150 i 3. 

Sopikow, Cz. 1. N. 422. — Karat. N. 1496. 

Bibl. Petersb. — Akad. Nauk Petersb. 

ERNDTELIUS Chrystyan Henryk (ur. 
1670 w Dreźnie, f 1734). De flora Ja- 
poniensi epistoła ad J. F. Breyne. Dres- 
dae. 1716. w 4će. 

— Plantarum circa Sedlicenses ther- 
mas Elenchus. Norimbergae. 1723. w 4ce. 

— De usu historiae naturalis exo- 
tico-geographicae in medicina. Lipsiae, 
1700. w 4ce. 

— Warsavia physice illustrata, sive 
de aere, aquis, locis et incolis Warsa- 
viae, eorundemque moribus et morbis 
tractatus. Cui annexum est Viridarium, 
vel Catalogus plantarum circa Warsa- 
viam nascentium Autore Christiano Hen- 
rico Erndtelio, Phil. & Medic. Doctore, 
Sac. Regiae Maj. Polon. & Elector. Sa- 96 ERNEST. ERNESTI. xon. Archiatro, et Nat. Curios. Germa- 
niae Collega. Dresdae, apud Joh. Chri- 
stoph. Zimmermanni Haered. et Joh. 
Nicol. Gerlachium MDCCXXX. (1730). 
w 4ce, k. 4, str. 247. — Nadto: Viri- 
darium sive Catalogus plantarum circa 
Warsaviam nascentium. w 4ce, str. 132. 
Dedyk. Friderico Augusto Regi Polon iarum. 
W przedmowie wspomniane jest pismo wydane 
przez Aloizego Sirapiusa doktora rodziny 
RadziwiHowskiej, około roku 1693: Ab- 
surdo-Vera (in ąuibus , ultimae editionis 
auctae, pauca etiam de victu, moribus et 
morbis polonorum invenies). — Wspomina 
dalej tych: Martinus Bernizius. Andreas 
Cnoffelius, Simon Schultze Torunianin, 
Jan Pater son Hain , Onuphrius Bonfigli. 
Ten ostatni wydał roku 1720 dzieło : De 
Plica, Peste et Febribus malignis. — Meteo- 
rologia Warszawy idzie od str. 66 — 118. 
De Incolis Varsaviae s. 133. De morbis 
s. 145. 
Do Viridarium dodane są widoki Warszawy, 
Marymontu i kolumny Zygmunta III. Te 
3 ryciny rysował Mock i Erndtelius, ry- 
tował M. Bod en er w Dreźnie. 
Maltę Brun pisze na str. 10. te słowa: En 
1653 (?) le mćdecin Paulli, de Copenhague 
avait publie une Florę de Varsovie, copiee 
en grand partie par Erndtel. Tego atoli 
Erndtelius nie wspomina, owszem twierdzi, 
że sam zbierał i badał rośliny, i nomen- 
klaturę polską dołożył. 
Bentk. H. lit. IL 410. — Curier Hist/ nauk 
przyr. 1854. IV. '254—8. 290. — Encykl. 
Org. VIII. 380. - Gaz. Pols. 1871. N. 
172. — Gasiorowski Hist. medyc. E. 
367—371. 
Branic. — Chrept. — Czartor. — Dzików — 
Jagiell. — Ossoliń. — Przeźdz. — Warsz. 
Uniw. — Wileńs. 

Ernest ob. Brutus J. M. (de lapi- 
dibus 1590). 

ERNESTUS Hassiae Landgravius. 

Audiatur et altera pars, seu copia lite- 
rarum Ernesti Hassiae Landgravii in 
Apologiam Valeriani Magni contra im- 
posturas Jesuitarum. 1661. B. m. w 12ce. 
Jocher 9329.a. 

Toż wyszło po niemiecku p. t. : Man muss 
auch den andern Theil horen.... etc. Bez 
w. m. 1661. w 12ce. 
Porównaj : Magni V. (Apologia). 

(Ernestus Hassiae Landgr.) Motiva 
conversionis ad fidem catholicam Sere- 
nissimi et Celsisimi Principis ac Do- 
mini, D. Ernesti Hassiae Landgravii, 
Principis Hirschfeldensis, Comitis Catti- 
meliboci, Deciae, Ziegenhain, Niddae Schawenburg etc. Coloniae Agripinae 
apud Jodocum Kalcovium et Wilhel- 
mum Friessenium 1652. w 4ce, 2 k. tyt., 
kart nlb. 6< str. 457, oraz Index. 

Przytem : 

Acta disputationis habitae Rheinfel- 
sae apud S. Goarem Inter Valerianum 
Magnum, F. Capuccinum, Missionarium 
Apostolicum et Magnificum D. Petrura 
Haberkornium, S.S. Theologiae Docto- 
rem et Academiae Giessensis Profeso- 
rem, cum eorundem Collegis In prae- 
sentia Celsissimi principis Ernesti Has- 
siae Landgravii. Coloniae Agrippinae 
apud Paulum Metternich. B. w. r. (1652). 
w 4ce, str. 59. 

— Theologorum catholicorum ex or- 
dine Fratrum Minorum nuncupatorum 
Capucinorum Actio secunda. Pro dispu- 
tatione inter praecipuos dissidentes de 
fide Christiana proposita a Celsissimo 
Principo Ernesto Hassiae Landgravio... 
Coloniae Agrippinae apud Paulum Met- 
ternich 1652. w 4ce, k. 2. 

— Toż:... Actio tertia. 1652. w 4ce, 
k. 4 .— Actio IV. 1652. w 4ce, k. 4. — 
Actio V. 1652. w 4ce, k. 7. 

Ernestus Archidux Austriae ob. 
Brutus Joan. Mich. (1590) — Legatio 
(1573) — Myszkowski Piotr (1573) — 
Pernstein (1573) — Severinus Kłem. 
(ad illustriss.) 

Ernest Bogusław X ie Croi ob. Her- 
binius Joannes (1675) — Kancyonał 
(1671). 

Ernest Jan Biron, X ie kurlandzki, 
ob. Biron (Laudum 1764). 

ERNESTI August Wilhelm (1733 
f 28 lipca 1801). Disputatio historico 
critica qua Hosium (?) concilio Nicaeno (?) 
non praesidisse ostenditur. Lipsiae 1 758. 

w 8ce. 

Z Katalogu księgars. 

ERNESTI Jań. Vermehrter polnischer 
Donat. Thorn, 1689. w 8ce. 

Pierwszej edycyi tytuł: Polnischer Weg- 
weiser. (Obacz niżej). 

— Vermehrter und an vielen Orten 
verbesserter polnischer Donat, darinnen 
zu fiuden: 1. Ein guter Unterricht, wie 
Buchstaben, Sylben und gantze Worter 
sollen ausgesprochen werden. 2. Eine ERNESTI. ERNESTI. 97 richtige Art zu decliniren, allermassen 
solche, nach ihren generibus, eingerich- 
tete paradigmata aufgesetzet sind, nach 
welchen die darunter gesetzte Substan- 
tiva konnen decliniret werden. 3. Un- 
terschiedliche Verba, welche nach ihren 
teraporibus, numeris, personis mit der- 
gleichen im Hauswesen, Handlungen 
und gemeinen Lebenswandel vorfallen- 
den Zusatzen versehen sind. 4. Einige 
Gesprache, welche zum gemeinen Ge- 
brauch dienen. Breslau in der Bauman- 
nischen Erben Druckerey, druckts Jo- 
hann Jancke Factor 1702. w 8ce, 594 
stron. (Druk w dwie kolumny). Akad. 

— Ekscytarz serc nabożnych du- 
chowny, w Modlitewni kreścian wier- 
nych pokazuiących , iako rano, i na 
wieczór się modlić, a przytym też Bogu 
dziękować maią. Z niemieckiego na ię- 
zyk Polski przełożony przez Jana Er- 
nesti. -(Poczem :) M. J. A. M. P. P. Krót- 
kie pokutne więc i przy komuniey ś. 
nabożeństwo. Na Polski przeniesiony 
przez Jana Ernesti. Toruń, drukował 
Krystyan Beck 1687. w 12ce ; k. nlb. 
2, str. liczb. 66 i 78. Krasińs. 

— Neu aufgelegter und vermehrter 
Polnischer Trichter. Brieg. Bez w. r. 
(1695). w 8ce. 

— Polnisches Hand-Buchlein darin- 
nen nebst denen Stamm-Vieldeutenden- 
Sprtich-Wortern, auch allerhand taglich 
vorfallende Redensarten enthalten, vor 
die Bresslauische Polnische Schul verfer- 
tiget. Schweidnitz, gedruckt bey Chri- 
stian Okeln. 1689. w 8ce, kart 4, str. 
1516 i k. 2. 

Druk w dwie kolumny. Przypisał proza ca- 
łemu stanowi kupieckiemu miasta Wro- 
cławia (kupców po nazwisku wymienia). 
Dat. w Wrocławiu d. 2. lipca 1689 r. Jan 
Ernesti. — Tutaj wspomina, że został po- 
wołany na nauczyciela szkoły polskiej 
we Wrocławiu, i że wydał dawniej dziełko 
p. t. Polnischer Donat, wskazujące jak 
dzieci mają się uczyć jeżyka polskiego. 
Obecnie zaś ogłasza podręcznik do łatwiej- 
szego pojęcia tegoż języka. Byłby już go 
dawno wydał, tylko wstrzymywał się z 
drukiem, gdyż zmarły niedawno Baltazar 
Bertermann kupiec i obywatel wrocławski 
ułożył dokładny : Deutsebes und polniscbes 
WSrterbuch, co do którego spodziewał sie, że go jego synowie wydadzą ; gdy zaś to 
nie przyszło do skutku, ogłasza swój wła- 
sny. — Część drugą poczynającą się od 
kolumny 881. przypisał na 4 kartach nlb. 
innym kupcom miasta Wrocławia (któ- 
rych także po nazwisku wymienia); dat. 
Wrocław d. 1. marca 1690. r. Jan Er- 
nesti. Głównie, jak sam mówi, korzystał 
ze Słownika i Adagiów Knapskiego w tym 
celu, aby jak najczystsze były wyraże- 
nia polskie. 

Akad. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Forytarz języka polskiego, oso- 
bne, rzeczy niemal wszystkich, słowa, 
mowy różne, y rozmowy dwie, w sobie 
zawierający; niebiegłem w języku tem; 
a osobliwie młodzi Wrocławskiey ku 
lepszemu, wystawiony. — Forderer der 
pohlnischen Sprache, welcher fast der 
meisten Sachen, einzele (sic) Worter, 
unterschiedliche Reden, und zwey Ge- 
sprache, in sich halt Den Unerfahrnen 
in dieser Sprache, sonderlich aber der 
Bresslauischen Jugend zum besten, vor- 
gestellt von Johanne Ernesti der polni- 
schen Schul daselbst Moderatore. Bre- 
slau in der Baumannischen Erben Dru- 
ckerey. Druckts Gottfried Grunder. 
1674. w 8ee, ark. Oiiij. 

Toż bez wyraź, roku jest w Bibl. Uniw. Wro- 
cław. Wymienia je i Lawatz. 

Edycya bez daty i z datą są jedne i też 
same, albowiem w egzemplaizu z datą 
jest na trzeciej karcie inny tytuł tylko 
polski, a to : Forytarz języka polskiego 
zawierający w sobie słowa, rzeczy prze- 
dniejszych, proste którem oraz mowy różne 
w rozmowach niektórych, przydane są, 
sporządzony, dla młodzi wrocławskiey przez 
szkoły polskiey tamecznie Rządcę. W dru- 
karni Wrocławskiey potomków Bautnan- 
nowych wydrukował Gottfryd Grunder. 

Dedykacya : 14stu młodzieńcom Wrocławia. 
Między niemi dwaj Taborscy. Dzieło uło- 
żone w formie słownika polsko - niemie- 
ckiego, nie abecadłowo, bez wyjaśnienia 
systemu w układzie zdań. 

Na karcie Jiii nadpis : A uff die selbst und 
beystandige Worter. Na karcie K lv : Roz- 
mowa. Nawiedza pążych śie przyjaciół. 
Na kar. M TI1 ; Wtóra rozmowa. O rozma- 
wianiu śie kiedy na Rynek chcą iść. 

Jagiell. 

— Sonderliche, Polnisch- Deutsche 
Missiven und Zuschrifften, so auff un- 
terschiedliche Begebenheiten gerichtet 
sind, und furnemlieh der, die Polnische 
Sprache liebhabeaden Bresslauischen 

13 98 ERNESTI. ERROR. Jugend, zum Gebrauch und Nutzen, 
aufgesetzet, und mit einem Register, 
wovon in einer jeden Missiv gehandelt 
wird, versehen, durch Johannem Erne- 
sti, Wolverordneten Morgen-Prediger zu 
S. Hieronymi, und der polnischen Schul 
Moderatorem. Gedruckt zu Lissa, durch 
Benjamin Friedrich Held, 1705. w 8ce, 
k. 2, str. 335. 

Ssj tu wzory podań i raportów po polsku i 
niero. Ciekawe do studyów pojęć i obycza- 
jów ówczesnych, bo zdaje się, że czerpane 
z rzeczywistych spraw sądowych i domo- 
wych. Jagiell. 
— Polnischer Wegweiser. Przewo- 
dnik pokazujący pilnemu, iako w krót- 
kim czasie ięzyka polskiego zażywać 
może... w Brzegu 1682. w 8ce. 

Kucharski Ortog. Zaborows. 1825 str. 30. — 
Bentkow. H. lit. I. 209. 

ERNESTI Johan Christoph. (1662 

f 11. Sierp. 1722). Q. D. B. V. Diatribe 
historica posterior qua praeter genui- 
nam originem, antiquos Curlandiae gen- 
tis mores publice recensebit praeses M. 
Samuel Rhaneus, Gramsdena Curlandus. 
Respondente Joh. Christophoro Ernesti, 
Heula-Thuringo, Ad diem III Novemb. 
a. o. r. 1683. [Miejsce druku obcięte, 
ale może Wittenberg?], w 4ce, kart 8. 

Czartor. 

Ernesłus Johannnes Ephraim ob. 

Fechner Joh. (Arae Exsequiales 1686). 
ERNEVILLE. Historya Pani Ernewil 
od niey samey pisana z francuskiego 
na polski ięzyk przełożona roku 1783. 
dla zabawy ciekawego czytelnika do 
druku podana. W Lwowie drukiem 
Pillerowskim. w 8ce , Cześć I. stron 
134. Część II. 144. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Ernst Georg. ob. Gise Albrecht 
(Trost-Schrift 1649). 

Erorterung (Griindliche), wer die 
Belau und Kladau, zu graben, zu rei- 
nigen und dero Tamme zu unterhalten 
schuldig ist, Auf Veranlassung des, 
daruber zum offtern, und noch im 
1732-sten Jahr enstandenen Missver- 
standnisses, aus alten Uhrkunden, de- 
nen gemeinen, und dieser Lande, be- 
sonderen Rechten, vorgestellet. Dantzig, 
anno MDCCXXXIII. (1733). Gedruckt bey Thomas Joh. Schreiber, E. Hoch. 

Edl. Hochw. Rahts und des Lbbl. Gy- 

mnasii Buchdrucker. w 4ce, str. 48 i 1 

plan. 

Plan rysował Joh. Charpentier Cap. Ingen. 
1732, a sculp. S. Donnet. — Na końcu 
broszura podpisana zdaniem, którego duże 
litery D. V. F. N. M. mogą oznaczać 
autora. Czartor. — Jagiell. 

— der Frage ob. die Reformirten 
Lehrer Der Dantzker Kirchen Notel 
mit gutem gewissen unterschreiben kón- 
nen? MDCLII. (1652). w 4ce, ark. G 4 . 

Warsz. Uniw. 

— ob. Borek Mich. (1674) — Ge- 
hema Fr. (1703) — Nachrichten (Ty- 
kocin 1656) — Riga (Haupstadt 1622) 
— Warszawa (Nachrichtung 1656). 

Erotemata ob. Lupulus Zygmunt 
(octo 1540) — Rutka T. (sacra) — 
Spangenberg (1541, 1561) — Starowol- 
ski St. (musicae practicae 1650) — Vil- 
lichius (1568). 

Erotica ob. Sabinus G. (1536). 

Eroticon ob. Lemka G. (A. Żydow- 
ski 1633). 

ERPEN Jan Benjamin. De linguae 
latinae Casimiri Jagellonidis tempore 
in Polonia studiis Oratio. In splendidis- 
simo Societatis Latinae consessu, pro 
obtinendo Sodalis loco et honore habita 
a Joannę Benjamin Erpen, Dantiscano. 
Sanctiorum Litterar. cultore, ejusdemque 
Societatis Latinae Collega Ordinario. 
Jenae, Litteris Straussii CI0I;>C0LXVII. 
(1767). w 4ce, 16 str. 

Jocher 1038. — Bentk. H. lit. I 52. 164. — 
Wiszniews. H. lit. I 431. Ossol. 

Error naturae humanae a mało de- 
clinare nescientis, per nova Bonitatis 
Divinae syntaxin correctus, Christo 
nato, nono professori, in Cathedra Be- 
thleemica Regulas charitatis docenti, 
quód indeclinabile olim casibus huma- 
nis numen, facta, per hypostaticam vnio- 
nem, Carnis cum Verbo Aeterno con- 
structione, ad misericordiam sit infle- 
xum. Scenice & stylo dramatico, ab 
illustri Iuventute Novodvorsciana Scho- 
lae Grammaticae Alraae Universitatis 
Cracouiensis in primum Minerual, prae- 
sentatus. Anno, quo errantes ad lucern 
yeritatis duxit Stella Reges. 1696 die ERRORES. ERXLEBEN. 99 11 Januarii. Cracoviae, Typis Uniuer- 
sitatis. w 4ce, 2 kartki. 

Jestto program rozkładu scen, zakończony 
epilogiem wierszowanym. Jagiell. 

— ob. Osterod C. (de novo 1613). 

Errores ob. Morgenstern B. (Bohem. 
1565) — Sacranus (Ruthenor. 1508) — 
Smiglecki M. (Arianorum 1615). 

Erstlinge der Jubelfeyer in Danzig 
wegen der vor dreyhundert Jahren er- 
fundenen Buchdruckerey ob. Schreiber 
J. T. 

(Ertel Simon). Lacrumae ąuibus obi- 
tum Viri Clarissimi Doctissimique Si- 
monis Ertelii Collegae Scholae Palaeo- 
politanae Fidissimi Meritissimi Qui 
XXVII. Aug: Anni M.DC.XLIV. circa 
hor. 3 raatutinam pie placideque ani- 
mam exhalavit, eamque Deo a quo ac- 
ceperat reddidit, Corpus ejus 31. ejus- 
dem Mensis die in templo Palaeopoleos 
terrae mandatum. Primani Ęjusdem 
Scholae Ad Debitum Gratitudinis Spe- 
cimen Exhibendum Lugentes Prosecuti. 
Typis Paschalis Mensenii. (1644). w 4ce, 
k. 4. Wrocławs. 

Erudycye. w 4ce, kart 2. 

Wiersz polski z 18 wieku. Ossol. 

Eruditio ob. Bielicki St. (fori actio 
1686) — Coxus (de juvent. 1526) — 
Komeniusz (scholast. 1683) — Spinek 
S. (flores 1674) — Weissius G. (1713). 

Erwegung dereń Theologen Meinung 
die sich niclit schewen evangelische 
Herrschafften zu bereden, dass sie lie- 
ber mit dem Papisten und dem romi- 
schen Antichrist ais mit den Reformir- 
ten Evangelischen Gemeinschafft ha ben 
sollen. Brieg, Siegfried, 1620. w 4ce. 

Czar tor. 

Erwagungen (Uber die polnischen 
Dissidenten). Frankfurt und Leipzig. 
1774. w 8ce. 

Erwolung (Von) des Kbnigs in Poln, 
sammt kleiner weisagung jhres nach- 
gestelten erholten dancks. Durch den 
aussgesiinderten desselbigen Landes 
mit bedaurtem hertzen gestelt. Getruckt 
zu Wildtberg, bey Valetin Gutman. 
M.D.LXXIIII. (1574). w 16ce, sygn. 
aij— biij. 

Ponad textem przez całe dziełko: Warnung an das Landt Poln. — Jestto paszkwil wier- 
szowany. 
Wierzbows. III N. 2594 Wrocl. miejs. 
Erwahlung ob. Der sarmatische 
Wahlschoppen (Erzahlung 1698). 

Erweis (Eines evangelischen Mit- 
gliedes der ehemaligen Conióderation 
zu Thorn ausfuhrlicher) der Gerecht- 
samen der Dissidenten in Polen, und 
Widerlegung der neuesten Schriften, 
welche Katholischer Seits wider die 
Rechte der Grieehen und der Evan- 
gelischen herausgekommen sind. Berlin 
1772. w 8ce, kart 7, str. 310. 

Na początku przytacza pisma: Memoire 
(Rzewuskiego) Petersburg 1766, które prze- 
drukowano przy Expositio jurium dissi- 
dentium, Petersburg; Manifeste de la re- 
publ. confedere*e 1769. trąd. du polonais 
str. 144 i 298 ; Reponse i. l'Exposition 
des droits ; Traite d'amitie perpetuel et 
garantie 1770, str. 180; — które to źródła 
autor jako przez siebie zbadane wymienia. 
Dalej idą : Jura et libertates dissidentium 
Berolini 'l708 fol. i 1766; Fundamenta 
liberae religiones evangelicorum 1764. fol.; 
Prawa y wolności dyssydentów 1767 ; Toż 
po niemiecku p. t. Gerechtsame 1772 ; 
Expositio jurium eorum Petropoli 1766. 
w 4ce; Toż po franc. Exposition des droits 
i po niem: Darlegung der Gerechtsame 
1767 ; Reflexions sur les affaires 1767. 
Jocher 9713. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

ERXLEBEN Jan Chrystyan Polikarp. 

(1744 f 19 Sierp. 1777). Fizyka Jana 
Polikarpa Erxlebena w Akademii Ge- 
tyngskiey filozofii Doktora i Professora 
Towarzystw Królewskich : Umieiętności 
i Instytutu nauk historycznych w Ge- 
tyndze, ekonomicznego w Zelli, Bataw- 
skiego filozofii doświadczalney w Roter- 
damie i Berlińskiego Przyiacioł nauk 
fizycznych; członka. Przez G. Lichten- 
berga Professora fizyki w Akademii 
Gietyngskiey, i wielu zgromadzeń uczo- 
nych Towarzysza nowemi wynalazkami 
i nayswieźszemi odkryciami pomnożona, 
dla pożytku powszechnego wydana. 
W Krakowie roku 1788. w drukarni 
Szkoły Głownóy koronney. w 8ce, k. 
20, str. 300 i k. 12, tablic 3 

Tłumacz And. Trzciński. Dedykacya Micba- 

łowi Poniatowskiemu Prymasowi. 
Dedykacya panegiryczna ; mimo to zajmu- 
jąca, bo opowiada o znacznym poczcie 
instytucyi użytku publicznego i oświaty, 100 ERYDAN. ESPAGNAC. do których rękę prymas przyłoży/. — 
W Przedmowie, w przypisach , Trzciński 
wykłada rzecz o potrzebie zaopatrywania 
gabinetów nauk przyrodniczych i potrzebie 
wpływu nauczycieli na uczniów po pro- 
wincyach, celem szczepienia moralności 
i uszlachetnienia stanu poddanych. Zapo- 
wiada także, że rychło wyda przekład 
Historyi naturalnej (Chemii) Gmelina, po- 
mnożonej przez Wiegleba. — Do dzieła tego 
dodał tłomacz od ark. U. broszurę : Treść 
dyssertacyi mianych na posiedzeniach 
Szkoły Główney koronney i doniesienie 
o niey oświeconey powszechności przez 
kandydatów stanu nauczycielskiego. Są 
tu: Dyssertacya o trzęsieniu ziemi przez 
X. Aug. Przybylskiego Bazyliana. O wzro- 
ście nauk wyzwolonych przez Mac. Za- 
jączkowskiego. O używaniu lekarskiem 
elektryczności przez X. And. Trzcińskiego. 
W końcu zapowiada, iż wyda De la Caille : 
Algebra et geometria, w łacińskim prze- 
kładzie Scherfera. 

Zebraws. Bibliogr. 444. 

Akad. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

Erydan Waleryan ob. Wysocki Wa- 
leryan (Panegiryk). 

Erymanthus ob. Kaliński Jan (S. 
Denhoff 1713). 

Erythraea Sybilla ob. Oebennius 
Steph. (1544) — Historia (1544). 

Erythreus Mathias ob. Czerwonka. 

Erzahlung (Halbjabrige) und Dar- 
stellung aller im Jiingsten von J. K. M. 
zn Schweden in Polen vorgenommenen 
Feldziige vom Herbst 1655—1656 Ostem, 
vorgenommener und verrichteter Han- 
dlungen, gewecbselter Schriften und an- 
derer Begebenheiten 1657. w 4ce. 
Hoppe 90. 

Erzehlung, welcher gestalt die Ko- 
nigl. Pohlniscbe tibrig gewesene grosste 
Macht, 8 Meilen binder Cracau am 
Fluss Douinez ganzlich zertrieben und 
dabey einige Festungen erobert worden. 
J. 1655. 

Jest w Relation histor. Continuation Jacobi 
Franci J. 1656. I. Semester. str. 18—22. 

— (Kurt ze und Eigentliche zumah- 
len auch Unparteysche) dessen, so sich 
in diesem letzten Krieg von Anno 1670. 
bisz zu End desz 1678 Jahrs in einem 
und anderem begeben und zugetragen. 
Gedruckt im Jahr 1679. w 4ce. 

Omawia także rzeczy polskie. 

— (Historische) der Kriegs-Empb- 
rungen Ungarischer Malcontanten , so- wie Ttirkisch Tartaren rebellischer 
Kriegs-Verheerungen in Polen, Ungarn, 
zwischen den Kossacken... Norimbergae 
1684. w 4ce. (Z rycina i portretem). 

— (Kurtze) dessen, was sich bey 
denen Wahlen der Konige von Pohlen 
seit den Zeiten des Sigismundi Augusti 
zugetragen. Bez daty (r. 17..). w 4ce. 

Ossol. 

Erzahlung ob. Francisci E. (Florus 
1666) — Francus (Relation 1685) — 
Georgewicz B. (der Turek. 1560) — 
Karol Gustaw (Kurze und Praelimin. 
1655) — Lerch J. M. (Belager. Wien 
1683) — Leszczyński St. (Aufricht. 
wie es mit 1733) — Rlitel H. (War- 
hafte 1691) — Straucb Aeg. (Wahr- 
hafte 1674) — Wien (Ausfuhrl. und 
griindl. 1683) — Vitter Konr. (von 
Jungę frowkloster 1614) — Zygmunt III 
(etlicher Sachen 1594). 

Erzbisthum ob. Hanow Mich. K. 

Esaias Beatus ob. Boner Izajasz. 

Escobar (de) Mar. ob. Ponte Lu- 
dwik. 

Esiovissance des Francois et bons 
citoyens de Paris, sur 1'Election de Roy 
de Pologne, a 1'honneur de tres-haut, 
tres-puissant et tres-magnanime Prince 
Henry Duc d'Anjou invincible defen- 
seur de la foy catholique. Avec une 
epistre narrative de la procession ge- 
nerale, et des triomphes et largesses 
faietes a Paris, le dimanche 7 Juin 
1573. C. C. A Lyon Benoist Rigaud 
1573. Auec permission. w 8ce, k. nlb. 8. 

Zaczyna wiersz; potem prozą Epistre. Podpi- 
sany G. de Nyverd. Kończy wiersz: Au 
peuple francois. Czartor. — Jagiell. 

(Esken S.) Trauer Gedicht auf Si- 
mon Esken. Danzig 1645. w 4ce. 

Eski ob. Turnowski Jan (Kazanie 
1614). 

ESPAGNAC Jean Bapt. Joseph Da- 
marzit de Sahuguet, Baron (1713 f 28. 
lut. 1783). Die Geschichte Moritzens, 
Grafen von Sachsen, Herzogs von 
Kurland und Semigallien, und Ge- 
neralfeldmarschalls der francosischen 
Armeen, aus dem Francosischen des 
Freyherrn von Espagnac. Mit churfl. 
Sachs, gn&digsten Privilegio. Leipzig, ESPAGNE. ESSEN. 101 im Schwickertschen Verlage. 1774. 
(T. I— II). w 8ce, str. 214 i 284. 

Rzecz rozpoczyna sie rokiem 1709, gdy 
Maurycy, mając lat dwanaście , brał 
udział w kampanii przeciw Karolowi XII. 
Na stronie 41, księga druga, opowiada 
o wyborze Maurycego na księcia Kurlan- 
dyi. Materyały dalsze nas nie obchodzą. 

Jagiell. 

— Histoire de Maurice Comte de 
Saxe, duc de Curlande. Paris 1773. 
T. I— II. w 12ce. 

— Toż:... et de Semigalle, Maróchal 
General des Camps et Armees de Sa 
Majeste Tres-Chretienne. Par M. le Ba- 
ron d'Espagnac Gouverneur de 1'Hótel- 
Royal des Invalides. Abstulit clarum 
cita mors Achillem. Horat. Od. XIII. 
lib. II. A Leipsic, ehez E. B. Schwi- 
ckert. M.DCC. LXXIV. (1774). Avec 
privilege de S. A. S. 1'Electeur de Saxe. 
T. I— II. w 8ce, str. 244 i 328. 

Kurlandzka sprawa jest w T. I od str. 
51—66. Jagiell. 

— Toż:... Utrecht 1774. 2 tomy. 
w 8ce. 

— Toż:... Lausanne et Neuchatel 
1774. 2 tomy. w 12ce. 

— Toż:... Paris 1775. w 12ce. T. 
I-II. 

— Toż:... Paris 1775. w 4ce. T. 
I — II. i 45 rycin. 

— Histoire de Maurice, Comte de 
Saxe, Duc de Courlande et de Semi- 
galle, Mareehal General des Camps et 
Armees de Sa Majeste Tres-Chretienne. 
Par M. Le Baron D'Espagnac, Gou- 
verneur de 1' Hotel- Roy al des Invalides. 
Nouvelle Edition, augmentee de l'Eloge 
de M. le Maróchal De Saxe par M. 
Thomas, de 1'Academie Francaise. Ab- 
stulit clarum cita mors Achillem Horat : 
od. XIII lib. H. A Toulouse, chez N. 
Etienne Sens Libraire & Imprimeur rue 
& vis a vis St. Romę. 1789. Auec 
Aprobation et Permission. w 8ce. T. I. 
str. xliv. 262. T. II. str. 360. Ossol. 

Espagne ob. Livoy (1773). 

Espece de fait ob. Deubler J. J. 
(ou information 1710). 

Espejo (El) de la cruz. Sevilla, Mey- 
nardo Ungut Alemano e Lancalao Po- 
lonu. 1492. Czarter. Espion de Thomas Kouli-kan ob. 
Pagi Nassir Bek (1746). 

Esposizione de la epistoła canonica 
de San. Jacobo (1547) ob. Stankar. 

Esprit (L') du vrai Patriotisme. Avis 
aux Polonais. A Hamburg 1791. w 12ce, 
str. 45. 

Piłat Lit. polit. 120. 

Branic. — Chreptow. — Ossol. 

— ob. Reflexions (1767) — Sully 
(on extrait 1769). 

Essai d'un plan de reformę ayant 
pour objet d'eclairer la Nation Juive 
en Pologne et de redresser par la ses 
moeurs. [Tu cytat z Montesąuieu, pięć 
wierszy: On doit donner etc...] a Var- 
sovie. B. w. r. w 8ce, str. 34. 
Wspomniana tu Komissya edukacyjna. 

Jagiell. — Ossol. 

— ob. Arends (d'un examen 1779) 

— Calmanny D. (sur 1'ćtat des Juifs 
1796) — Carosi J. F. (d'une litograph. 

1777) — Dubois (sur Phist. litteraire 

1778) — Eon du Beauraont (politiąue 
1764) — La Porte (des raonarques 
philos. 1764) — Leszczyński St. (de 
1'Eloge par M. M. 1766) — Potocki 
Jan (sur Sarmatie 1789, d'aphorisme 
1791) — Tombeur (navigation 1787). 

Esse ob. Aegidius Romanus (1513) 

— Expositio (1513). 

(Essen Alb.) Hertźliche Ehren- und 
Gliickwunsche Ais Der Ehrenveste 
unnd Fiirnehmbe Herr Allbert von Es- 
sen, Handelsmann in Lissa Und Die 
Erbare, Viel Ehren, Tugendreiche Fraw 
Anna geborne Pollugin, Herrn Johanni 
Hentschels Btirgers und Handelssman- 
nes in Lissa, hinterbliebene Wittib Ih- 
ren hochzeitlichen Ehren-Tag gehalten 
Den 20. Novembris Anno 1646. Von 
gutten Freunden auffgesetzt. Gedruckt 
zur Lissa, bey Wigand Funcken. w 4ce, 
kart 6. (Wierszem). Wrocławs. 

— Wolgemeinte Wiinsche bey dem 
Hochzeitlichen Ehren Tage, Des... Al- 
bertus von Essen... Und Der... Marga- 
retha Suckmantelin, welches den 24. 
Winter-Monats 1670. zu begehen ange- 
setzet ist, iiberschicket von Zweyen 
bekanten Freunden zu Thorn in Preus- 102 ESSEN. ESTRATTO. sen. Thorn drukkts (?) Joh. Coepselius, 
Gymn. Buchdr. w 4ce, 2 karty. 

Czartor. — WrocZaws. 

ESSEN. Bericht des sachsischen Re- 
sidenten v. Essen aus Warschau vom 
3. October 1767. 
Hennann V 425. 

— Nota... (Po polsku i francusku). 
[Datow. w Warszawie, dnia 6 czerwca 
1789]. fol. 1 k. Czartor. — Krasińs. 

Essencya Dulcis iakie iest lekar- 
stwo. (Bez osób. tyt.) (Druk gocki). 

— (Prawdziwa realna) słoneczna 
i kordyał uniwersalny, fol. 1 ark. 

ESŚENIUS Andreas (f 18 maja 
1677). Triumphus crucis: sive fides ca- 
tholica de satisfactione Domini nostri 
Jesu Christi, asserta et vindicata ab 
exceptionibus atque objectionibus Soci- 
nianis nominatini vero ab illis, quas 
Johannes Orellius Francus in respon- 
sione sua ad librum ccleberrimi viri 
Hugonis Grotii de eodem argumento, 
protulit. Auctore Andrea Essenio S. 
Theol. Doctore. Amstelodami apud Lu- 
dovicum Elzevirium 1649. w 4ce, karta 
tyt, 9 k. nlb. str. 560 i 18 k. nlb. 

Crellius pisał r. 1623 przeciw H. Grotiu- 
sowi. Czarter. 

— Toż:... atque objectionibus So- 
cinianis, potissimum vero ab illis quas 
Joh. Crellius in responsione sua ad 
librum Hug. Grotii de eodem argu- 
mento protulit editio altera... Ultra- 
jecti, Ant. Smytgelt 1665. w 4ce. 

Jocher 3542a. 

— Toż:... Ultrajecti 1669. w 4ce. 
Jocher 35426. 

Essentia ob. Aegidius Romanus 
(1513) — Expositio(1513) — Opisanie — 
Oznajmienie — Pauli G. (de Antichristi) 
— Praczlewicz Piotr Joan. (1682) — 
Wilkowski Krzysztof (Quaestio 1639). 
Estats (Les), empires, royaumes et 
principavtez du monde... descriptions des 
Pays, des moeurs... avec origine de tous 
les ordres militaires et de chevalerie... Par 
D.T. V. Y. Geneve 1665. folio, str. 930. 
Od str. 499 — 514: Pologne. — Inne edycye 
tegoż dzieła obacz pod właściwym auto- 
rem Piotrem Davity (1613, 1626, 1663), 
w Bibliografii tom XV. 88—9. 

— ob. Fer (de la couronne 1697) — Etats — ; Saint-Martin (Angleterre 1670. 
1680) — Sanson (de Pologne 1672). 

ESTE Michał Leon (Da). Delie co- 
rone de principi christiani, Libro primo 
nel quale si descriuono gl'arbori delie 
regal case di Francia, Nauarra, Napoli, 
Sicilia, Gierusalemme, Ungaria, Polonia 
et Boemia. Roma 1601. 

ESTEN Ambrosius (ab). Nuptiis Chri- 
stophori Riccii et virginis Barbarae, Mat- 
thiae Feigii filiae. Dantisci 1620. w 4ce, 

Ester Królowa ob. Historia (1740) 

— Jabłonowski J. Kajet. (Księgi 1747) 

— Lubomirski Stan. Her. 1745. 
Esterhazy ob. Simondus Władysław 

(Corvi albi 1712). 

Esterhazi Franc. ob. Bieżanowski 
Stan. (Omen 1661). — Długowski Fran- 
kowicz Stan. (Faustum omen 1661). 

Esticampianus ob. Sommerfeld. 

ESTK0 Piotr X. (1749, 19 lut. 1802). 
De arte rhetorica libri quinque lectis- 
simis veterura authorum aetatis aureae 
exemplis illustrati et ad usum candida- 
torum eloquentiae accommodati. Polo- 
ciae, typis Colleg. Soc. J. a. 1799, w 8ce, 
260 str. 

Obacz Manni J. B. (Axiomata 1744). 
Brown. Bibl. 169. 

Estkowa Ludwik ob. Examen sumie- 
nia (R. M. 1714). 

Estland ob. Geschichte (1786) — 
Jannau Heinr. Jan (1793 — 6). 

ESTOCO Jan Ludwik, J. U. Doctor, 

Prof. Ord., oraz Senatus Academiae Re- 

gioraont. Senator. L. B. S. p. D. Anno 

1763. Regiomonti, Stanno Segiae Auli- 

cae. Et Academicae Typographiae. folio. 

Z powodu wprowadzenia Daniela Gralath J. 

U. D. na Prufessora prawa do Akademii 

Królewskiej. Tu jest życie Gralata. 

ESTOILE (L) Piotr (Etoile) (1540 
f 1611). Journal de Henri III Roy de 
France et de Pologne. T. I — II. Halle 
et Paris. 1744. w 8ce. 

Journal idzie od 30 maja 1574 do 30 sierp. 
1589 — Pierwszą edycyą wydał Adwokat 
Servin w Paryżu 1611 r. (dwa wydania). 
Potem wyszło pod tyt. : Recueil des piece s 
servant a 1'histoire de Henri III. Cologne. 
1662. 1666. 1693. 1699. w l2ce. Wreszcie 
edycya Duchata : Cologne 1720. 
Estratto de'punti essenziali delia ESTRIX. ETAT. 103 Confederazione Generale elegii stati 
delia Corona di Pollonia , e del Gran 
Ducato di Lituania fatta per sostenere 
la libera Elezione del Serenissimo Sta- 
nislao I. Re di Pollonia in Dzikovo nel 
Palatinato di Sandomiria li 5. novem- 
bre 1734. (Bez osób. tyt.) fol. k. 1. 
.Tagiell. — Ossol. 

Estrix S. J. (Aegidius) ob. Manni 
(Axiomata 1709). 

Esu (De) carnium testiraonia Novi 
Testamenti. Świadectwa z Pisma S. o 
wolności mięsa jedzenia. B. w. dr. 1653. 
W 12ce, sign. A 5 . Czartor. — Ossol. 

ESZEKI Stephanus. Disputatio Theo- 
logica Anti-Sociniana De S. S. Trini- 
tate, Praedestinatine, & Creatione. Quam 
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio 
Clarissimi, Doctissimiąue Viri D. Johan- 
nis Hoombeek, S. S. Theol. Doct. ejus- 
demque Facultatis in Illustri Acad. 
Lugd. Batav. Profess. celeberrimi, at- 
que Ecclesiae Pastoris vigilantissimi, 
Publice ventilandam proponit Stephanus 
Eszeki , Szatmaria-Ungarus A. D. 13. 
Ianuar. loco horisque solitis , antę & 
postmer. Lvgdvni Batavorum , Apud 
Viduam & Haeredes Joannis Elsevirii, 
Academiae Typograph. cło Ioc LXVI. 
(1666). w 4ce. 

Jest to początek większego zbioru. - Na 
ark. C — D jest pierwsza Disputatio. — 
Na ark. E — F idzie : II. Disputatio. De 
Christo item de fide patrum. — Na ark. 
G — H.: III. Disputatio de fide patrum. 

— IV. Disputatio Theologica Anti- 
Sociniana De Satisfactione Christi & 
Justificatione. Qvam Favente Deo 
Opt. Max. Sub Praesidio Clarissimi, 
Doctissimiąue Viri, D. Johannis Hoorn- 
beeck, S. S. Theol. Doct. ejusdemąue 
Facultatis in Illustri Acad. Lugd. Ba- 
tav. Profess. Celeberrimi, atque eccle- 
siae Pastoris vigilantissimi, Publice ven- 
tilandam proponit Stephanus Eszeki 
Szatmaria-Ungarus, A. D. Febr. loco 
horisque solitis, antę & postmer. Lvg- 
dvni Batavorum, Apud Viduam & Hae- 
redes Johannis Elsevirii , Academiae 
Typograph. cło Ioc LXVI (1666). w 4ce, 
kart 8 (arkusze J — K). 

— V. Disputatio Theologica Anti- Sociniana De conversione hominis & 
ecclesia. Quam favente Deo. Opt. Max. 
sub praesidio Clarissimi, Doctissimique 
Viri D. Johannis Hoombeek, S. S. 
Theol. Doct. ejusdemque facultatis in 
Illustri Acad. Lugd. Batav. Profess. ce- 
leberrimi, atque ecclesiae Pastoris vigi- 
lantissimi, Publice ventilandam propo- 
nit Stephanus Eszeki, Szatmaria-Unga- 
rus. A. D. April. loco horisque solitis, 
antę & post mer. Lvgdvni Batavorum, 
Apud Viduam & Haeredes Johannis 
EIsevirii, Academiae Typograph. cło 
Ioc LXVI. (1666). w 4ce, kart 8 
(ark. L— M). 

— VI. Disputatio Theologica Anti- 
Sociniana De Sacramentis, Magistratu 
Christiano, & Hominis Extremis. Quam, 
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio 
Clarissimi , Doctissimique Viri , D. Jo- 
hannis Hoombeek, S. S. Theol. Doct. 
ejusdemque Facultatis in Illustri Acad. 
Lugd. Batav. Profess. celeberrimi, at- 
que Ecclesiae Pastoris vigilantissimi, 
Publice ventilandam proponit Stephanus 
Eszeki, Szatmaria-Ungarus. A. D. April. 
loco horisque solitis, antę & postmer. 
Lvgdvni Batavorum, Apud Viduam & 
Haeredes Johannis Elsevirii, Academiae 
Typograph. cło Ioc LXVI. w 4ce, kart 8 
(ark. N— O). 

Szabo Kar. Magyar Konyutar 1896. N. 2340. 

Etablissement ob. Baudouin (1775). 
Etat woyska koronnego y W. Xię- 
stwa Litewskiego, przez kommisya. woy- 
skowa, Oboyga Narodów pod prezyden- 
cyą JJ. WW. Hetmanów ułożony za 
zleceniem Nayiaśniey. skonfed. Rzeczy- 
pospolitey Stanów. (1789-90). fol. 10 
ark. i 2 tabelle. 

Dodane do tego : 

Annotacye do Etatu stu tysię- 
cznego woyska w Koronie i W. X. Lit: 
przez kommissya woyskowa, Oboyga 
Narodów pod prezydencyą JJ. WW. 
Hetmanów ułożonego za zleceniem Nay- 
iasnieyszych Rzeczypospolitey skonfe- 
derowanych Stanów, fol. k. 2. 

Ob. Actum 8 Octobr. 1789. 

Branic. — Jagiell. — Warsz. Uniw. — 

Zielińs. 

— na Sto tysięcy Woyska Koron- 104 ETAT. ETATS. nego y Wielkiego Xięstwa Lit: przez 
kommissya woyskowa Oboyga Narodów 
pod Prezydencyą JJ. WW. Hetmanów 
ułożony z odmianami y dodatkami prze- 
swietney Deputacyi od Nayiasnieyszey 
Rzeczypospolitey Skonfederowanych 
Stanów do Examinowania tegoż Etatu 
wyznaczoney Roku 1789. B. w. m. dr. 
fol. k. nlb. 25. (sign. N) i 1 tabl. 

Akad. — Branic. — Jagiell. — Warsz. 

Uniw. 

— stotysięcznego Woyska podług 
Uchwały Seymowey.... rocznie wyracho- 
wanego. B. m. i r. folio. 

Exemplarz defektowy z przerwami wewnę- 
trznemi, liczący wszystkiego 26 kart nlb. 
Z tych niektóre podwójne. Sztab general- 
ny — Komput y płaca pułku kawaleryi — 
Gwardyi — kompanii Pionierów pułku 
pieszego... objęte są szesnastu działami. 
Warsz. Uniw. 

— tymczasowy wystawienia 61,437 
Woyska w Koronie i W. X. Lit. ma- 
jącego się podług artykułu X go Ustawy 
Kommissyi Woyskowey Oboyga Naro- 
dów successive dokom pi eto wać do Stu 
tysięcy stosownie do prawa przez kom- 
missya Woyskowa Oboyga Narodów 
pod Prezydencyą JJ. WW. Hetmanów 
ułożony w dniu 13 Lutego 1789: fol. 
kart nlb. 17, oraz 2 tabelle Rozkładu 
woyska i płacy. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— tymczasowy wystawienia 69125 
Głów Woyska w Koronie y W. X. Lit. 
maiącego się podług artykułu X Usta- 
wy Kommissyi Woyskowey oboyga 
Narodów successive dokom pieto wać 
w sto tysięcy stosownie do Prawa przez 
Prześwietną Depatacyą Nayiasnieyszey 
Rzeczypospolitey skonfederowanych Sta- 
nów do examinowania tegoż Etatu wy- 
znaczoną, Roku 1789. fol. k. nlb. 50 
(ark. sign. M 2 ). Warsz. Uniw. 

— woyska rzeczypospolitey oboyga 
narodów dnia 22. Maia 1792 w Sta- 
nach Seymuiących uchwalony. Bez wyr. 
m. dr. fol. kart 36 nlb. 

Podzielone jest na NN. 18. — Arkusze nie 
są znaczone. 

Branic. — Jagiell. — Zieliński. 

— actuel de 1'armóe de sa Majeste 
le Roi de Pologne, ainsi qu'il a etó sti- pule a la Dietę tenue en 1775, oii Ton 
trouve la force et 1'uniforme de tous 
les regimens, brigades, pulks, corps, 
drapeaux et compagnies, tant nationaux 
qu'allemands, qui sont en garnison en 
Pologne . et dans le Grand Duche de 
Lithuanie. Et pour plus exacte connai- 
sance des uniformes on a joint en figurę 
enluminee un officier et soldat de cha- 
que regiment, c'est a dire un Towar- 
czitz et un Sceregowi en costume po- 
lonais pour les troupes nationales, et 
un officier et soldat en costume alle- 
mand avec tout leur accoutrement pour 
les regiments allemands. Nuremberg 
chez Gabriel Nicolaus Raspe 1781. 
w 8ce, tekstu niem. i franc. stron 127 
i 76 kart. 

Przedstawiono tu w rycinach kolorowanych 
ubiory rozmaitych pułków i stopni woj- 
skowych z napisami objaśniającemi w ję- 
zyku niemieckim. Następnie idzie tekst 
obejmujący nazwisko dowódzcy, miejsce 
garnizonu, stan liczebny każdego pułku 
i inne objaśnienia. — Przed tytułem fran- 
cuskim idzie tytuł niemiecki. — Ryciny 
przerysował w r. 1826 Józef Lex kapitan 
sztabu kwaterm. i wydał litografowane, 
w poprawnym rysunku i kolorowane. 

Żebraws. Bibliogr. 465. 

Branic. — Czartor. 

— politique militaire et civile de 
la Pologne et du Grand Duchó de Li- 
thuanie, redige dćpuis la dietę de Grodno 
de 1784. A Varsovie, de Timprimerie 
de Michel Groll imprimeur libraire de 
la Cour. w 16ce, k. 2, str. 176 i kart 2. 

Jestto zwykły kalendarzyk polityczny z wy- 
mienieniem nazwisk urzędników, stowa- 
rzyszeń naukowych (gdzie Chodowieckiego 
biografia), etc. W końcu rozkład poczt 
i zalecenie wydanej u M. GrdBa: Carte 
genórale de Pologne. — Ob. Dembowski. 

Jagiell. 

— ob. August III (de la cour 1734) 

— Branicki Fr. Ks. (Objaśnienie) — Cbe- 
vremont (act. de la Pol. 1702) — Dem- 
bowski A. S. (de Pologne, avec un abrege 
1770) — Ogiński Michał (Wojska 1788) 

— Poniatowski Stan. (Wojska 1788). 
Etats (Nous) eonfederes de la Repu- 

blique de Pologne... etc. Fait a Lindan, 
ville librę Imperiale, le 25 Novembre 
1773. w 4ce, str. 15. 

Manifest Branic — Czartor. ETHICA. EUĆHARISTIA. 105 Ethicaob. Arystoteles (1493, iako się 
rządzić* 1618) — Crellius J. (Aristotelica 
1681) — Etyka — Jan a Jesu Maria 
(instructio 1612) — Keckermann Bar- 
thol. (1613) — Kojałowicz Wojciech 
(1645) — Paluszkiewicz Baltazar (1690) 
— Pieniążek Krzysztof (albo zwiercia- 
dło 1608) — Simonius Simon (Com- 
mentariorum 1567) — Szadurski M. 
(etica 1760) — Trusius H. (Weissiana 
1678) — Tupalski Mikołaj (Rozmowa 
1766) — Weberski Jan Jakób (Dispu- 
tationum 1679) — Vosdassi Jan(Ethica 
ex moribus et cultu 1676) — Źabczyc 
J. (Dworskie 1615). 

Ethnicismus ob. Justinus Fr. (1638). 

Ethnologia vultus religiosi ob. Cie- 
pliński A. (1646). 

Ethologia czyli nauka dla młodzi 
szkolney... Poczajów 1772. w 4ce. 

Wileńs. 

Etlicher guter teutscher und polni- 
scher Tentz (1555) ob. Tentz. 

ETLINGERUS Henricus (respondens) 
et Christophorus Sontagius (praeses). 
Pseudocatechista Racovieiisis explosus, 
hoc est Thesium Anti - Socinianarum, 
catechismo racoviensi oppositarum sexa- 
gena... Altdorfi, Kohles. 1705. w 4ce. 

Czartor. 

ETNER Jon. Christoph. Kurtzer Un- 
terricht Auff Hohe Anordnung Derer 
Hochloblichen Herren Standen Guraui- 
chen Kreyses. Wie Dererselben Unter- 
thane bey jetzigen besorglichen Zufal- 
len ihnen in Zeiten mit erforderenten 
Mitteln rathen mogten. Denenselben 
Auff das kurtzeste verstandlichste und 
einfalligste vorgetragen Von Johanu 
Christoph Etnern Phil. et Med. D. und 
des Gurauischen Creyses verordnetem 
Physico. Gedruckt zur Lissa durch 
Michael Bukken. 1682. w 8ce, str. 15. 

Wroeławs. 

Etnicismus renovatus enervatus ob. 
Justinus Fr. (16H0). 

Etopoeia Martiniana (1617) ob. Bro- 
niszewski J. 

Etrennes mignonnes utiles et agre- 
ables de Varsovie. Varsovie, Mich. Groll. 
1767. — mignonnes Curieuses Et Utiles 
pour T annee Mil. sept cent soizante 
& dix. Avec Privilege. a Varsovie 
Chez Michel Groll Libraire Du Roi et a 
Dresde chez Le Meme 1770. w 12ce, 
str. bK Ossol. 

Etsi eos omnes... ob. Koszczewicz 
A. (1660). 

Ettica ob. Muszyński Josephus 
(1767). 

Etwas gegen die Schrift eines Pa- 
trioten liber die Annehmung der polni- 
schen Krone. Von einem Polen. (Bez 
wyr. miej. druku). 1792. w 4ce, str. 55. 
Autor dowodzi, że przyczyna upadku Saxo- 
nii pod Augustami, nie to było, że wyko- 
nywała rządy w Polsce — ale raczej spo- 
sób rządzenia obudwu królów, owoczesny 
ustrój Rzeczypospolitej, pojęcia magnatów, 
i sprawowanie ministerstw. Scharaktery- 
zowani tu Fleming, Bruhl, Sułkowski. 
Porównaj : Annemung 1791. Beleuchtung. 
Erinnerungen. Warum soli. Jagiell. 

— ob. Kurlandya (in Riicksicht 
1791). 

Etyka ob. Ethica — Rozmowa (1757. 
1766) — Tylkowski, Wojciech (Uczone 
rozmowy 1693) — Zabczyc Jan (Ethy- 
ka 1600). 

Etymologia ob. Bernolak (1791) — 
Hoffmann J. D. (Viro mag. 1774). 

EUCAEDIUS Augustyn. Aulaeum Du- 
naidum , continens seriem ac sucessio- 
nes Archiepiscoporum Rigensium in Li- 
vonia, scriptum ad Reverendissimum ae 
Illustrissimum Principem ac Dominum 
Dnum Sigismundum Augustum Archie- 
piscopum Rigensem designatum, Ducem 
Megapolensem , principem Vandalorum, 
Comitem Suerinaeum ac Stargatiorum 
Dominum... ab Augustino Eucaedio Li- 
vonio. Witebergae 1 564. w 8ce. 

— Toż:., (przedrukował Gustav Berg- 
mann). Ruyni, 1 794. w 8ce, 4 ark. 

Recke und Napiersky I. str. 530. 
Eucharistia ob. Arundinensis (c. hae- 
res. 1554) — Buccius T. (Polocciae 
1592) — Górski Jan (Praelect. 1582) — 
Karnkowski St. (abo o sakram. 1602) 
— Kwiatkiewicz Joannes (1680) — Mo- 
dus — Niegowiecki Jacob. (1775) — 
Niger Daniel (1598) — Paytowiez Jan 
Ewangelista Franc. (1630) — Poszakow- 

14 106 EUCHARISTERION. EUCHOLOGION. 8ki Jan (1737) — Powodowski Hiero- 
nim — Rozdział świata (1747) — Sie- 
beneycher Justus (Modus 1602) — Skar- 
ga Piotr (Pro sacra tissima 1576) — Sła- 
wek Tomasz (Consecratio 1638) — Tur- 
rianus P. (c. Volanum 1575) — Ustiensis 
Jacobus (Quaestio de divinissimo 1626) 

— Vapolinus Stanislaus (Libellus) — 
Wega Emanuel (Disputatio 1585). 

Eucharisterion ob. Poczaski Sofro- 
niusz (1632). 

(Eucharisticon). Episcopis. Dignita- 

tibus. Canonicis. Clero. Ordinibus. Pa- 

latinis. Magistratui. Populoque. Craco- 

viensi. Eucharisticon. (Po łac. i po pols.). 

Umieszczone w : Zycie Cuda y Dz. S. Jana 

Kantego przez X. Putanowicza. Krak. Ak. 

1780. 

— ob. Alembek W. (1653) — Behm 

M. (Charzewicz 1670) — Cervus (J. 

Chojeino 1553) — Siestrzeńcewicz Stan. 

— Stęplowski Kazim. Franc. (1755) — 
Starowolski S. (Szyszkowski 1617) — 
Władysław IV (pro transactione 1635). 

Eucharistion ob. Kostkowicz M. (J. 
Jordan 1620). 

Eucharistirion albo wdiacznost Ja- 
śnie prewielebniejszomu w Christie jeho 
miłosti hospodinu otcu kir Petru Mohile 
woiewodziczu zemiel mołdawskich, we- 
likomu archimandritowi swiatoi, welikoi 
Ławry czudotwornoi peczerskoi od spud- 
cow [studentów] gimnazium jeho miłosti 
z szkoły retoriki. W drukarni tohoż 
monastyra Peczerskoho-kijewskoho roku 
1632 miesiąca marta 29 dnia. w 4ce, 
kart 18 nlb. 

Szirajew N. 65. — Sacharow N. 286. — 
Karat N. 332. 

Akad. Nauk Petersb. — Krasińs. 
EUCHERIUS Jan. Gratiarum actio 
Virtembergensibus , et. Tubingensibus 
Verbi ministris. Qui Censuris Patriar- 
chae Constantinopolitani Aduersus Con- 
fessionem Augustanam scriptis Piaefa- 
tionem nescio quam praefixerunt. Cra- 
coviae. In officina Lazari. Anno Do- 
mini 1584. (Na końcu:) Christopoli. 
Idus Quintilis 1584. w 4ce, k. nlb. 4. 
Wierzbowski I N. 452. — Bock Hist. Anti- 

trin. 105. 
Dzików — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. EUCH0LC1US Jakób. Oratio in exe- 
quiis nobilis et generosi adolescentis 
Adaucti Kownacki, studiosi academiae 
Vilnensis S. J. a Jacobo Evcholcio ha- 
bita Vilnae in aede sacra D. Joannis 
ad stvdiosam iwentvtem III kal. apri- 
lis MDXCIV. Vilnae in officina aca- 
demica Societ. Jesu. Bez r. (1594). 
w 4ce, k. nlb. 8. 

Przypisał Valentino Kownacki, patri... Lu- 
dovicus Weiher. — Tytuł i tekst obram- 
kowane. 

Po mowie idą wiersze różnych autorów, któ- 
rych imiona są : Tomasz Karłowski, Bar- 
tłomiej Kadziminowicz, Jan Milecki, Wil- 
helm Soteranus (Anglik). Andrzej Koch- 
manius. 

Wierzbows. II N. 1779. 

Czapski. — Czartor. — Petersb. pub. 

— ob. Parentalia (1595) — Threni 
(Parthenicae sodalitatis 1594). 

Euchologion albo Molitwosłow iii Tre- 
bnik iraiejai w sebie cerkownaia raz- 
hcznaja posledowanija Iereom podoba- 
iszczaja. Od swiatych Apostoł preżde 
potomźe ot swiatych i bogonosnych otec 
w razlicznych wremenach predanaja. 
Nne że błweniem i powleniem isne pre- 
weleb. w Bzie Je. Mł. Gna Otca Petra 
Mohiły mitropolity Kijewskaho i prócz. 
Izdan w s. welikoj czudotwornoj Ławrie 
Pecze. Kiew. Roku 1646. mca Deka. 
16. dnia. fol. 10 k, str. 946; 2 k., 
str. 263; 1 k., str. 430. 

Tołstoj N. 102. — Sacharow N. 469. — 
Karat. N. 541. 

Akad. N. Petersb. — Czartor. — Bibl. Ka- 
ra taj. — Uniw. lwów. 

— iii Trebnik, napieczat. w Kijewie 
w tipogr. Kijewo-Pieczerskoj. Ławry, 
1681 Awgusta 25. w 4ce, kart 4, str. 
431 i 17. (z drzewor.) 

Sopikow Cz. 1 N. 1479. — Karat. N. 891. 
Akad. N. Petersb. — Bibl. Karataj. — Bibl. 
Publicz. Petersb. 

— albo molitwosłow iii Trebnik. 
Lwów 1682. w 4ce. Ossol. 

— albo Molitwosłow iii Trebnik. 
Imiejaj w sebie cerkownaja razlicznaja 
posledowanija Iereom podobajuszczaja. 
Ot swiatych apostoł i bogonosnych otec 
w razlicznych wremenach predanija. 
Trudolubiem Bratstwa Uspe. Pr. Bca. 
w Lwowie, roku ot Bitwa Chwa. 1695. EUCLIDES. 
EUFONIA. 107 (W drukarni Bractwa), w 4ce, 16 k. 
nlb., 428 k. liczb, i 9 k. nlb. 

Sopikow, Cz. 1 N. 1484. — Karat. N. 1074. 
Akad. N. Petersb. — Czartor. 

— iii Trebnik, napiecz, w Wilnie 
w tipogr. Bratstwa Sw. Ducha, 1697, 
janwaria 1. w 8ce, kart 5, str. 218 i 12. 

Karat. N. 1114 

Bibl. Karat. — Bibl. Publ. Petersb. 

— napiecz, w Tergowiszcze w 1713. 
w 4ce, kart 4 i 496. 

Karat. N. 1349. Akad. N. Petersb. 

— albo Molitwosłow iii Trebnik 
i prócz. Napiecz, wo Lwowie w 1719. 
w 4ce, kart 16, str. 429 i 13. 

Karat. N. 1421. 

Bibl. Karat. — Petersb. pabl. 

— iii Trebnik. Imieja w sebie cer- 
kownaja posledowanija Jereom podo- 
bnaja. Od swiatych apostoł i bogonos- 
nych otec w razlicznyeh wreraenach 
i predaniaoh. Trudolubiem Bratstwa 
Uspe. Fre. Bca. w Lwowie, ro. ot Roż. 
Chwa 1720. w 8ce, 3 k., 286 k. liczb, 
i 59 k. nlb. 

Czartor. — Bibl. Karat. — Petersb. publ. 

— si jest Trebnik jazykosławenskij 
k isprawleniju tain swiatych i innyi h 
swiaszczennodiejstwij iii obriadow cer- 
kownych. Izdan w manastiri Uniew- 
skom, inokow czinu S. Wasilija Weli- 
kago. Lieta ot Rożdestwa Chwa 1739. 
w 8ce, k. t., 359 k. liczb, i 5 k. nlb. 

Czartor. 

EUCLIDES. EYKAEIAOT TOIN 
IIENTE KAI AEKA £T01XEiaN, EK 
T12N TOT 0EONOS <juvou«fiv tó Trpćo- 
tov. Euclidis Quindecim Elementorum 
Geometriae priraum: ex Theonis Com- 
mentarijs Graece & Latine. Cui acces- 
serunt Scholia, in quibus quae ad per- 
cipienda Geometriae Elementa spectant, 
breuiter et dilucide explicantur, authore 
Cunrado Dasypodio, Scholae Argenti- 
nensis professore. Argentorati excvdebat 
Christianus Mylius. M.D.LXIIII. (1564). 
w 8ce, 4 k. nlb., str. 189. 

[Część druga p. t. :]... <7uvouot<3v to 
SsÓTepov. Kai BAPAAAM MONAXOY 
API0MHti/.7) a7uóSsi^ic t<3v ypap.tJMX.wc ev 
to) ósurśpo) twv GT0iy£'.wv a7TO§eiy{revT<i)v. 
Id est, Evclidis Qvindecim elementorum 
Geometriae secundu: ex Theonis com- mentarijs graece et latine. Item, Bar- 
laam monachi Arithmetiea demonstratio 
eorum, quae in secundo libro elemen- 
torum sunt in lineis et figuris planis 
demonstrata. Item, octo propositiones 
stereometricae, eiusdem cum praeceden- 
tibus argumenti. Per Cunradum Dasy- 
podium, Scholae Argentinensis profes- 
sorem. w 8ce, k. nlb. 8, str. 126. 

Na końcu: Argentorati apud Christianum 
Mylium 1564. 

Dedykacya: Illustr. Principi, et Domino, 
Domino Nicolao Christophoro Kadziwil, 
Duci Olicae et Nieswisi, Comiti in Schi- 
dlowiez etc. Praeclare indolis, et optimae 
spei Principi, ac Domino suo clementiss. 
S. D. Cunradus Dasypodius. 

— (Zarazem:) Propositiones reli- 
quorum librorum Geometriae Euclidis, 
Graece et Latine, in usum eorum, qui 
Volumine Euclidis carent. Per Cunra- 
dum Dasypodium, Scholae Argentinensis 
professorem. Argentorati apud Christia- 
num Mylium M.D.LXIIII. (1564). 
w 8ce, k. 8 nlb., str. 205 i k. 1 Er- 
rata. 

Dedykacya: Christ. Nicolao Radziwil... Cun- 
radus Dasypodius. 

— Elementorum Euclidis Libri IV 
ad graeci textus fidem recensiti. Vaenum 
prostat: 50 crucif: Cracoviae, typis 
Trasslerianis. Bez w. r. (179.). w 8ce, 
Str. 108. Jagiell. — Ossol. 

— ob. Broscius Joannes (Aristoteles 
1638, 1652) — Lipiewicz Andrz. D. 
(1754). 

Zebrawski Bibl. mat. 

Eudimonia ob. Unieszowski J. (Ła- 
ski 1609). 

Eudoxia ob. Fatowicz Nicolaus (inter 
festivitas 1635) — Loaechius Andreas 
(Crasinii 1608) — Szadziński P. (Witow- 
ski 1640). 

Eufeieai et acclamationes ob. Fem- 
gius A. (1663). 

Eufemeteria epithalamia ob. Neu- 
nachbar J. (1656). 

Eufemia ob. Euphemia — Węgier- 
ski T. (Gorajski 1629). 

Eufemismon et syncharmata nuptia- 
lia ob. Napsius Jak. (1660). 

Eufonia weseło brmiaczaja na wy- 
soce sławnoi thron mitropolii kijewskoi 108 EUFROSINA. EUGENI. szczasliwie wstupujuczemu w Bozie 
proeoswiaszczennomu jeho miłosti hos- 
podinu otcu kir Petru Mohile wojewo- 
diezu zeml mołdawskich, prawosławno- 
mu upriwiljowanomu mitropolitu kijew- 
skomu. Ot tipografow ' w swiatoj czu- 
dotwornoj Ławrę Peczerskoj pramjes- 
czich pri uniźonom pokłonie prudko 
dedikowanąja. Lata hospodnia 1633 
ijula 5 dnia. w 4ce, kart nlb. 5. 

Sacharow N. 304. — Karat. N. 351. 

Archiwum Minis. Spr. Zagr. Petersb. — Kra- 
sińs. — Bibl. Moskiews. — Publ. Petersb. 

Eufrosina Guinseiana ob. Łukaszo- 
wicz J. (1620). 

Eufrczyna ob. Stebelski Ignacy 
(Dwa wielkie światła 1781). 

Eugenia drama ob. Beaumarchais 
(1778). 

Eugenia di Savoia ob. Diario (1718). 

(Eugeniusz) (Franciszek ksiaże Sa- 
baudzki, 1663 f 11 kwiet. 1736). Apo- 
logia malitiose vexati honoris celsissimi 
primatis regni Poloniae et M. D. L. 
per literas celsissimi principis Eugenii 
ad illustrissimum Vesirum scriptas. B. 
m. r. i dr. (1732). w 4ce, str. 36. 

Prymasem był Teodor Potocki, zmarły 1738. 

Ossol. 

— Epitaphium Serenissimi Eugenii 
Ducis Sabaudiae. 

W Ostrowskiego Svada lat. 1747 Ii. Inscript. 
str. 89. 

Eugenius Antonius Archiepisc. E- 
phes. ob. Visconti E. (1766). 

EUGENI od Sw. Józefa. Żywot 
i śmierć Wieleb. Matki Teressy od Du- 
cha S. Karmelitanki Bosey na świecie 
Xiężney Montaltanskiey przez O. Hie- 
ronima a Jesu Maria Karmelitę Bosego 
1668 roku. w 4ce, kart VI. i 115 str. 
Autorem w tej edycyi nie wymienionym jest 
Eugeni od św. Józefa, a O. Hieronim jest 
tylko tłomaczem. O. Hieronim nazywał 
się właściwie Drzewickim, był synem Je- 
rzego, zmarł zaś w Lublinie 1695. Tło- 
maczył także z dzieł Ludwika z Grenady : 
Medytacye, Ceremoniarz dla zakonnic, 
i Historyą generalna Zakonu. 
Jocher 8642. Bibl. Karmel, w Wilnie. 

— Relacya Żywota y Śmierci Wie- 
lebney Matki Teressy od Ducha S. 
Karmelitanki Bossey nazwaney w świe- 
cie Johanna z Cerdy córka księcia Me- dyny Celi, X in * Montaltańska, napisana 
wprzód po włosku przez W. O. Euge- 
niego od S. Jozepha Definitora prowin- 
cialnego Neapolitańs. Karmelitów bo- 
sych, potym przełożona na ięzyk hisz- 
pański przez W. O. Gaspra od Zwia- 
stowania, a naostatek na polski przez 
O. Hieronyma a Jesu Maria tegoż Zak. 
Prow. Polskiey Definitora, w Krakowie 
w Druk. Mik. Alex. Schedla 1691. 
w 4ce, k. 4, 156 str. i k. 2. 

Dedyk. Teofili Ludwice z XX. Ostrogskich 

Lubomirskiey Koniuszyney Kor. 
Jocher 8643. Ossol. 

EUGENI X. od S. Mateusza, Karme- 
lita bosy. Ingres do nieba Wincentego 
a Paulo fundatora S. Congr. missionum 
w poczet SS. od naywyższego militan- 
ris ecclesiae Wodza Klemensa XIII. 
na ziemi ingrossowany świata kon- 
gressem niezwyciężony, naypierwszemu 
pierwszych w zwycięstwie Sarmatów 
wodzowi y J.O. Księciu Teodorowi Ję- 
drzeiowi na Złotym Potoku Potockiemu 
Dei gratia archimetropolicie Gnieźnień- 
skiemu, S. Stolicy Apost. urodzonemu 
legatowi, Polskiego Król. y W. X. Lit. 
prymasowi, przy pańskim S. Patrona 
genetliaku, za benedykcyą herbowno 
zwycieźkich Krzyżów odprawiony przez 
WW/OO. Karmelitów bosych Koli. 
Warszawskiego w obowiązanym upo- 
minku prezentowany roku 1738. w War- 
szawie w drukarni JKM. y Rzpltey in 
Coli. Schol. piarum. folio, 14 kart nlb. 
Na odwrocie ryt. herb Pilawa. Przypisał 
proza łac. X. Prymasowi O. Eugeni a S. 
Car. Disc. — Jestto kazanie na uroczy- 
stość S. Wincentego miane. 

Warsz. Uniw. 

' — Łaska Anny S. protekcyonalna 
dyzgracyantow nieba na placu zguby 
w płaczu, ciesząca; Światu polskiemu 
ogłoszona JW. Pani Eleonorze z Sleybe- 
now Morsztynowey Starościnie Duninow- 
skiey pani y dobrodzice w dzień dorocz- 
nych imienin prezentowana roku 1730. 
folio, 16 kart nlb. 

Naodwr. str. tyt. herb Sleybenów; pod nim 
10 w. pol. Przypisał prozą Morsztynowey 
X. Eugeni od S. Mateusza karmelita bosy. 

— Tenże tytuł... ciesząca. Za łaska- 
wym respektem Wielmożnego Jegomości EULIMENITES. EUROPA. 109 Pana Józefa z Otwinowa Otwinowskiego. 
Stolnikiewicza Wyszogrodzkiego Pana y 
dobrodzieia Światu polskiemu ogłoszona. 
Roku którego słowo przedwieczne ła- 
skawie ludziom słyszane 1737. W Kra- 
kowie w drukarni akademickiey. fol. 
kart nlb. 12. 

Na odwrotnej str. tyt. herb Gryf, a pod nim 1 2 
w. pol. na pochwałę. Tenże autoi przy- 
pisał proza Otwinowskiemu. W niczem się 
nie różnią od siebie te kazania, prócz zmia- 
ny dedykacyi. 

Jocher 4971. 4974. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Protekcya od tronu łaski Anny 
S. dysgracyantom nieba na ziemi awi- 
zowana; na placu zguby w płaczu zna- 
leziona za łaskawym respektem Jaśnie 
Oświeconey Xiężny Anny z Lubomir- 
skich Myszkowskiey na. Mirowie y Xiażu, 
margrabiny pinczowskiey, Woiewodziny 
krakowskiey, generałowey Małopolskiey, 
Krakowskiey, Lanckorońskiey, Zarno- 
wieckiey, Przemy ko wskiey etc. Staro- 
ściny pani y fundatorki światu polskiemu 
ogłoszona. Roku którego Słowo Przed- 
wieczne, łaskawie ludziom słyszane 1736 
w Krakowie w drukarni Kollegium więk- 
szego akadem. folio, 15 kart nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Srzeniawa , a pod 
nim 8 w. pol. Przypisał prozą Annie Wie- 
lopolskiey O. Eugeni od S. Mateusza kar- 
melita bosy. 

Jestto toż samo kazanie co Łaska Anny Św. 
tylko tytuł zmieniony. — Są tu wycieczki 
przeciw żydom. 

Jocher 4971. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ord. Zamoj. 

— ob. Anioł (1753) — Bujdecki 
Flor. (Chwała, str. 16.) — Hasło (1754). 

Eulimenites fabulae ob. Klag To- 
masz (1633). 

Eulogemata ob. Roge Jac. (nuptiis 
1669) — Twaraszky E. (1666). 

Eulogia ob. Kleinpoldt C. (1645) — 
Mstovius J. (1625). 

EunomillS ob. Athanasius (Dialogoi 
1570). 

Euphemia ob. Biskupski (1665) — 
Campianus S. (1643) — Feldtner J. 
(1661) — Femgius A. (1663) — Fri- 
sich J.(1667) — Gorajski Zbig. (1629) 
— Hittmer J. (1660) — Napsius J. 
(1660) — Węgierski T. (1629). Euphemia S. ob. Czeska Zofia (1698) 
— Ustawy domu panieńskiego. 

Euphrasia ob. Rudomicz K. (1659). 

Euphrosina ob. Łukaszowicz T. 
(1620). 

EURIPIDES. Hecuba et Iphigenia in 
Aulide Evripidis Tragoediae in Latinum 
tralatae Erasmo Roterodamo interprete. 
Eiusdem ode de laudibus Britanniae Re- 
gisąue Henrici septimi ac Regiorum li- 
bęrorum eius. Eiusdem ode de senec- 
tutis incommodis. (Na końcu:) Impresum 
Viennae Pannoniae, opera & expensis 
Hieronymi Vietoris et Joannis Singre- 
nii. Mensę octobri Anno M.D. XI. (1511). 
w 4ce, k. nlb. 76. 

Z herbami Polski, Litwy, Krakowa i akade- 
mii na odwrocie k. ostatnie]'. 
Jocher 49. — Wierzbows. III. N. 2062. 
Czarnec. — Ossol. 
— Tragoedia Hecuba, D. Eras. Rot. 
interprete. (Na końcu:) Impressum Cra- 
couiae per Mathiam Scharffenberg. Anno 
domini Millesimo quingentesimo trige- 
simo sexto (1536). w 8ce, k. 4 i 26. 
Na odwrocie tytułu Jo. Eskii Thoronensis 

Dekastichon. 
Dedic. Guilhelmo, archiepiscopo Cantuariensi, 
przez Erazma Roterodama. Datow.: Lon- 
dini 9 Cal. Februarii. 
Wierzbowa. II. N. 1134. 

Ord. Zamoj. — Wrocławs. 

EUR0M0DI0 de Robert. Institutiones 
vite, Ex Roberto de Euromodio ceteris- 
que claris scriptoribus Rudolpho Agri- 
cola jun. auctore congestae. Cracoviae 
in aedibus Joan. Haller. 1519. w 4ce. 
Epistoła dedicatoiia wystosowana: ad Bon- 

nerum, in Septembri 1519. 
Posiadał niegdyś Swidziński w swej Biblio- 
tece. 

Europa (Das Kriegs - und Staats 
Bekiimraerte) worinnen der Europeischen 
Potentaten und Repubhquen gegenwar- 
tige Conjuncturen der bey instehendem 
Feld-Zuge vermuthliches Ansehen und 
grosse Kriegs Operationes; sonderlich 
was die Kayserlichen , Polen und Ve- 
netianer diesen Sommer wider den Tiir- 
ken vornehmen und ausrichten; was 
Frankreich und Moscau endlich hierbey 
thun , und ob andere Cronen l&nger 
Ruhe sitzen mSchten? nebst vielen Zeit- 
lauffigen Curiositaten vorgestellet. Ge- 110 EURYLLA. EUTROP1US. druckt im Jahr 1685. Zu finden in der 
Lanckischen Handlung. w 4ce, str. 118. 

Ossoliń. 

— wirst du denn des Krieges nicht 
miide? Worin die Europeischen Poten- 
taten und Republiąuen gegenwartige Con- 
juncturen... was Frankreich und Moscau 
hierbei thun... Leipzig 1685. w 4ce. 

— część pierwsza świata w krót- 
kim opisaniu wyrażona. Warszawa, 
Groll, Roku 1757. fol. 

— Ob. Boissy (1795) — Brockhuizen 
G. (de nieuwe Wereld 1703) — Cellar 
A. (descriptio 1536) — Happelus E. G. 
(moderna 1692) — Hołowka Kaz. (sej- 
mująca 1753) — Krueger Z. (foederata 
1691) — Lubieński Wład. (1740) - 
Paprocki Franciszek (2 Części świata 
1754) — Piasecki Paulus (1645) - Po- 
dróż (1791) — Rudalski M. (dolentis 
1697) — Rudawski W. Jan (triumphus 
1658) — Rys — Siemaszko J. (zdanie 
o państw. 1769) — Sobieski Jan III 
(Joannis III belli 1686) — Szepsi C. 
(Varietas 1620) — Wieruszewski Kazi- 
mierz (In Leszczynior. domo 1725). 

Eurylla ob. Łopuski Antoni (1794). 

Eusebius Hieronimus ob. Hierony- 
mus — Martinus Polonus (1477). " 

EUSEBIUS Joannes. Dictamina seu 
scita variae doctrinae politicae, moralis, 
stoicae, christianae et spiritualis ex ope- 
ribus R. P. Johannis Eusebii. Calissii 
1740. w 12ce. Zieliński. 

EUSEBII Pamphili Casoviensis epi- 
scopi Ecclesiasticae Historiae libri 9. — 
Historiae Ecclesiasticae Ruffino autore 
libri 2. — Historiae Ecclesiasticae Tri- 
partitae ex tribus Graecis authoribus So- 
someno, Socrate et Theodorito, ab Epi- 
phanio Scholastico versis per Cassiodo- 
rum Senatorem in Epitomen redactae 
libri 12. 

Brak karty tytułowej, końca, miejsca i daty 
druku. Na czele jest dedykacya: Reve- 
reudissimo in Christo patri eidemąue illu- 
strissimo principi ac domino D. Stanislao 
Turzo Olomutzensi episcopo etc. Beatus 

Renanus S. P. D Zakończone: Bene 

valeat R T. D. Basileae VIII. Calendas 
Peptembris Anno MDXXI1I (1528). 

EUSTACHY X. od Przenajśw. Sakr. 

Karmelita. Legatus a Latere Christi, albo wielki legat od Boku Chrystusa 
Eliasz Ś. Pierwszy Fundator y Patry- 
archa, Na górze Karmelu Zakonu swo- 
jego Karmelitów dawno z wyroków Bo- 
skich, w ostatniey ruinie świata, od Bo- 
ga w bliskim skonaniu natury ludzkiey 
y wszystkiego na ziemi stworzenia de- 
stynowany, a potym na Górze Thabor 
od Chrystusa, Boga, y Człowieka na 
tęź funkcya konfirmowany, y charakte- 
rem Wielkiego posła, Legati a Latere 
Christi udarowany, P.d tym tytułem 
y nomenclaturą, przy swoim Solennym 
Feście, z Ambony Warszawskiey, Kar- 
melu S. O. na Lesznie w Roku 1725. 
Kazaniem ogłoszony, a teraz Wielmoż- 
nemu Jego Mości Panu P. Eliaszowi 
na Uchercach y Radłowicach Komar- 
nickiemu Cześnikowi Zydaczewskiemu ; 
dedykowany. Przez X. Eustachiego od 
Przenayśw. Sakr. Karmelitę ściśleyszey 
Obserwancyi, Authora Kazania a teraz 
Kaznodzieię Drohobyckiego Konwentu 
Ordyn. R. P. 1728. W Warszawie w dru- 
karni J. K. M. Scholarum Piarum. Bez 
roku dr. (1728). folio, 4 k. nlb. i sign. 
A— D (kart 10). 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

Eustachy ob. Alexy Sw. (1529) — 
Chróścin ski S. (Zbiór zatrudnień 1618) — 
Gaworski Joan. Ign. (1764) — Jabło- 
nowski Józef Alex. (1751) — Obrę- 
palski (Sacra 1732) — Summa tragediey 
— Wołowicz Eust. (Summaryum tragoe- 
diae 1618). 

EUTHANAZIUS Wiktoryn. Manchester 
al mondo. Contemplatio mortis et im- 
mortalitatis. Rozmyślanie o śmierci i nie- 
śmiertelności, z angielskiego języka na 
polski przetłumaczone. Przez B. Victo- 
rina Euthanaziusza S. S. T. Anno Do- 
mini 1648. B. m. w 8ce, str. 6 i 267. 

Przyp. Adamowi z Brusiłowa Kisielowi, na 
Huszczy Gnoinie i Kisielgrodzie, Wwdzie 
Braclawsk., Staroście Noszowskiemu. 

Wikt. Baworowski. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

EUTROPIUS Flavius. Dece libri hi- 
storiaru ita candide conscripti vt quisq. 
rudimenta historiae Romanę nancisci vo- 
lens, atq. seriem multaru gestaru reru 
apud exteras gentes cognoscere breui 
ex volumine cupiens, id ex operę hu- EUTROPIUS. EUTROPIUS. 111 ius autoris se consecuturu studiosa lec- 
tione perpendet. (Na końcn:) Eutropij 
viri clarissimi de gestis Romani populi 
libri dece. Regia in ciuitate Cracouien 
Expensis spectabilis viri dni Johannis 
Haller impressi Anno salutis nostrae 
M.CCCCC.X. In vigilia sancti Mathie 
apostoli sortiti sunt felicem fine w 4ce, 
k. 36 nlb. (Druk gocki). 

Na tytule duży drzeworyt. Górą orzeł ja- 
gielloński. Trzymają go Lew i Koń. Ni- 
żej herb Krakowa i Pogoń, a dołem cyfra 
Hallera J. H. — Na odwrocie tytułu prze- 
mowa Mich. Cocciniusa Tubingensis ad 
lectorem. Powiada, że zawdzięcza wydanie 
tego dzieła Vito de Furst utriusą. iuris 
doctori, Sacr. Caes. Maiest. consiliario ac 
Joanni Kuchenmeister de Bamberg legum 
doctori , Moguntini Archiep. consiliario, 
qui ąuidem cum hac hieme transacta. et 
hic Cracovie et Pragę apud Hung. et Po- 
lon, reges, legationis munere iungerent 
ipsum Eutropium successivis temporibus 
lectitare consueverunt. Datow.: Cracoviae 
15 Febr. 1510. — Poczem następuje: Melos 
Epigreumaticum (sic) extemporaneum edi- 
tum im lucern a Gregorio Stavischyn almae 
universitatis Cracovien. magistro^ ad vota 
Michaelis Coccinei Tubingensis philosophi 
et utriusque juris alumni , Secretarii ma- 
gnifici dni Viti de Furst, legati impera- 
torie majestatis (wierszy 40). Po pochwa- 
łach Eutropiusza znowu wierszy 22. 
Bandtke (Hist. Druk. Krak. p. 241) mieni 
to wydanie Eutropiusza: editio princeps; 
jednakże edycya princeps wyszła była już 
w Rzymie roku 1471. 
Janozki (Janoc. I. 43) a za nim Panzer 
w Ann. typ. vol. VI. 453 str. podają tytuł 
nieco odmiennie. 
Lelewel Bibl. Ks. I 145. — Janoc. I 43. - 
Jocher 491. — Fabric. Bibl. lat. — Wierz- 
bow. II N. 861. 
Branic. — Czartor. — Czapski. — Jagiell. — 
Kijowa. — Ossol. — Petersb. publ. — 
Raczyńs. — Zamojs. ord. 

— Breviarium Historiae Romanae: 
Laurentii Reinhardi .... observationibus, 
indice latinitatis et geographiae exor- 
natum. Pro usu studiosae iuventutis. 
Illustrissimo Excellent. D. Michaeli Hre- 
czyna Woyna praefecto Urventensi a 
Stan. Dąbrowski oblatum. Iuxta exem- 
plar Hafniense recusura. Varsaviae 
1744. w 8ce, 16 ark. 

Tytuł u Jochera N. 472 nie ma dodatku 

dedykacyjnego: „Illustr oblatum". — 

Mecherzyński Hist. jęz. łać. str. 155. 

— Tenże tytuł:... et geographiae ex- ornatum. Pro usu studiosae juventutis. 
Cum facultate Superiorum. Varsaviae 
typis S. R. M. et Reipublicae in Col- 
legio Scholarum Piarum Anno Domini 
1744. w 8ce, kart 6, str. 196. Nadto: 
lndex latinitatis confectus a Laur. Rein- 
hardo, k. 14; oraz: Index geographicus, 
k. 8. 

Janoc. Pol. Litter. p. 36 przyznaje to wy- 
danie Stanisł Konarskiemu S. P. 

Jagiell. — Wileńs. 

— Breviarium Historiae Romanae 
observationibus. indice latinitatis & geo- 
graphiae exoruatum. Pro usu studiosae 
juventutis. Perillust. ac Magnifico Do- 
mino Alexandro Siedlicki dapifero Li- 
voniae oblatum. Cum facultate Supe- 
riorum. Leopoli, Typis Pauli Josephi 
Golczewski S. R. M. Typogr. Anno Do- 
mini 1745. w 8ce, str. 196 i 22. Ossol. 

— Historiae Romanae ad Valentem 
Augustum ab urbe condita ad illius 
vsque et fratris Valentiniani tempora 
deductum. Iuxta exemplar emendatum. 
Varsaviae et Lipsiae 1777. apud Mi- 
chaelem Gróll Regis Bibliopol. w 8ce, 
139 str. i k. 1. 

Jocher 493. Jagiell. — Krasińs. 

— Breviarum Historiae Romanae: 
su; pletum, et ad obitum usque Theo- 
dosii magni continuatum. Tomus I. Var- 
saviae MDCCLXXXI. (1781). in Ty- 
pogr. Suae Reg. Maj. Corp. Cadet. 
w 8ce, k. 1 i 239 str. 

Jocher 494. Jagiell. — Krasińs. 

— Kronika Eutropiusza zacnego 
historyka Państwa ze wszech wielkiego, 
a Monarchiey oney zacney y podzywney 
Ludu Rzymskiego: do czytania bardzo 
potrzebna a ucieszna wszem w obec 
ludziam. Z łacińskiego na polski prze- 
łożona przez Erasmusa Glicznera sługę 
słowa bożego. Cum gratia et privilegio 
S.R. M. (Na końcu:) w Grodzysku 
drukował Malchior Neringk Roku Pań. 
1581. w 4ce, sygn. A — Q. 

Dedykacya Janowi Zborowskiemu, Kaszte- 
lanowi Gnieźnień. 

Jocher 498. — Lelewel I. 187. — Racz. 
LXXXX. 

Eutropius Gabryel ob. Moskorzew- 
ski Hieronim (1618) — Socinus Faustus 
(Defensio 1618). 112 EUTROPIUSZ. EWANGELIA. Eutropiusz tragedya ob. Bogusz T. 
(1754). 

Euthymosyne ob. Rekuć Al. (1621). 

Euterpe ob. Myrecius A. (sive nup- 
tiae 1597) — Podniesieński J. (1646). 

Euxinus Pontus ob. Potocki Jan 
(1796). 

Ewa ob. Boryszewski Kaz. (Jabłko 
1645) — Historya — Łapczyński A. 
Chr. (Skarb zakryty 1720) — Pikulski 
Gaudenty X. (1763). 

Ewald Concordia ob. Adolf Ephraim 
(Nuptias 1712). 

EWALDT Benjamin. D.T. O. M. A. 

Dissertatio medica inauguralis de po- 
dagra quam divino numine aurigante, 
consensu atque indultu Ampliss. facul- 
tatis medicae in Alma ac perantiqua 
ad Hieram Acad. pro licentia sumraos 
in Medicina honores & privilegia Doct. 
legitime consequendi plaudae Philiatro- 
rum Censurae submittit Benjamin E- 
waldt Gedano-Prussus Die 29 Decembr. 
An. 1697. horis et loco consuetis. Er- 
fordiae, Typis Joh. Heinr. Groschi 
Acad. Typogr. 1697. w 4ce, str. 47. 

Ossol. 

— Q. D. B. V. Disputationis de 
Polonia nunquam tributaria sectio III. 
quam... Praeside Johann Schultzio... 
D. XXI april. 1693. eruditorum exa- 
mini submittit publice Benjamin Ewaldt 
Gedan. Medic. Studiosus. Dantisci, Ty- 
pis Davidis Friderici Rhetij. 1693. 
w 4ce, str. 27 — 57 i kart nlb. 4. 

Ossol. 

— ob. Schlieff Joan. Daniel (Dispu- 
tationis 1693). 

EWALT (Ehwalt) M. Joh. Gottfried 

(ur. 1 stycz. 1749). Die alte und Neue 
Lehre der Bóhmischen und Mahrischen 
Brtider, wie solcbe von den Aeltesten 
der Brudergemeinde von dem Johann 
Huss, Johann Gyrek, Johann Amos 
Comenius, Andreas Macher und Johann 
Gottlieb Elsner, in unterschiedenen 
Lehrbucher bohmich lateinisch und 
deutsch vorgetragen worden. Nebst 
einem niederlandischen Catechismus 
und einigen Glaubensbekenntnissen der 
Walldenser. Herausgegeben von M. Jo- hann Gottfried Ehwalt. Danzig bey 
Johann Christian Schuster 1756. w 8ce, 
str. 92 i 704. OhoŁ 

— Quaestiones logicae instit. juven- 
tutis scholasticae accomodatae. Gedani 
1749. w 8ce, ark. 5. 

Tolckemith Elbing. Gedacht. 1753. s. 345—7. 

Ewaluaoya monet w Polszczę we- 
dług uniwersałów Kommisyi Skarbo- 
wey Koronney, dla wygody publicz- 
ney do druku podana. Anno 1766. 
W Warszawie, w drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey Societatis Jesu. 
w 8ce, kart nlb. 40 (ark. sygn. A — Eg, 
1-3). 

Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików — 
Jagiell. — Kijows. — Krasińs. — Ossol. — 

Raczyńs. 

Evaiuation des monoyes en Pologne 
selon les universaux de la commission 
du trćsor de la couronne. Imprimee 
a Varsovie en 1766, a 1'usage du pu- 
blic. w 8ce. Kijowa. 

Ewander ob. Lubomirski Stanisław 
(1683). 

Ewangelia und Episteln. Auf alle 
Sonntage und vornembste Feste durch 
das ganze Jahr. Ewangelie i Epistoły tak 
Niedzielne jako y na przednieyszych 
świąt przez cały rok. Gedruckt zu Dan- 
zig beim Wilchelm Wilmoth. In Ver- 
legung Balthazar Andrae. MDCV. 
(1605). W 8ce. Warsz. Uniw. 

— und Episteln... Ewangelie y Lek- 
cye, które we wszystkie Niedziele y 
zwyczayne święta przez cały rok czy- 
tane bvwają. Dantzig in Verlag Manss- 
klaf. 1675. w 8ce. 

Tekst niemiecki i polski. 

Czy nie Manusklapa? Warsz. Uniw. 

— und Episteln. Auff alle sonn- 
tage und furnehmste Feste durch das 
gantze Jahr. Der bliihenden Jugend 
dieser stadt Breslau zum Nutz. Aus dem 
Deutschen ins Polnische gebracht. Bre- 
slau In der Baumannischen Erben Dru- 
ckerey druckts Johann Gunther Rbrer 
Factor ( 1 676). Ewanjelie y Lekcye na 
Niedziele doroczne y święta uroczyste 
polskie, w 8ce, ark. Z u . 

Tekst niemiecki i polski. 

Warsa. Uniw. EWANGELIA. EWANGELIA. 113 — und Episteln : Auf alle Sonntage 
und fiiraemste Feste durch das ganze 
Jahr. Der bliihenden Jugend dieser 
Stadt Breslau zum Nutz. Ausz dem 
Deutchen ins Polnische gebracht. Bre- 
szlau. In der Baumannischen Erben 
Druckerey druckts Grottfried Grriinder. 
1678. Ewanjelie y Lekcye na Niedziele 
y Święta Uroczyste Polskie... w 8ce, 
k. nlb. Z^. (Druk gocki). 

Oprawne razem z dziełem Hermanna Jana 
p. t. : Neu umbgegosseu und verbessertes 
Schliisz-Glbcklein. Das ist Andachtige 
Lehr und Trostreiche Gebete aus dem 
Saft und Kern aller gewohnlichen Sonn- 
und Fest-Tags. Evangelien In Reimen 
verfasset von... Warsz. Uniw. 

— und Episteln... Danzig 1698. 
w 16ce. Wileńs. 

— und Episteln, welche... Ewan- 
gelie y Lekcye.... Dantzig, D. Joh. 
Zach. Stoli en. 1704. w 8ce. Birgel. 

— und Episteln welche auf alle 
Sonntage und gewohnliche Feste durchs 
gantze Jahr gelesen werden, Nebenst 
Anzeigung der dazu gehorigen Lieder 
und Reim-Gebethlein. Imgleichen die 
Passion, und Historia von der Zersto- 
rung Jerusalern, nebst einigen Morgen- 
und Abend Lieder und Gebeth, wie 
auch das Einmahl Eins etc. So in den 
bisher gedruckten und mit unzahligen 
Fehlern angefullten Biichern nicht zu 
finden. Ewanjelie y Lekcye, które na 
każdą Niedzielę, y na Święta zwyczaynie 
przez cały Rok czytane bywają, z wy- 
rażeniem Pieśni do kaźdey Ewanjeliey 
przynależących, y z Wierszami. Tudzież 
y Passya, y Historya o Zburzeniu Mia- 
sta Jeruzalem, przy tym z niektoremy 
Rano y Wieczór Pieśniami y Modly- 
twami, owa z Liczbo, etc. Wszystko deź 
(sic) sprośnych omyłek y niedostatków, 
które się w książkach przed tym świeża 
drukowanych barzo gęsto znayduja. 
Elbing, Verlegt und zu bekomen bey 
Joh. Gottfried Schonwald. Die andere 
Auflage. 1737. w 8ce, sygn. A— Z 8 , 
i Aa — Cc 8 (końca brak). 

Od ark. Z 6 : Die Passion das ist Historia 
vom Leiden Christi. Od ark. Bb 2 : Passya 
abo historya o męce. Od ark. Cc. : Die Historia von der Zerstorung der Stadt 
Jerusalern. Jagiell. 

— und Episteln, auff alle Sonn- 
und Feyer-Tage im Bischoffthum Erra- 
land... Auffs neu gedr. in Braunsberg. 
1746. w 12ce, 395 str. 

— und Episteln auf alle Sonn- und 
Feyer-Tage in Biszthum Ermbland, 
nach dem neuen corrigirten Romischen 
Missal ausgetheilet. Samt der Paszion. 
Danzig 1746. Bey Thomas Johann 
Schreiber. w 16ce, str. 360. 

Warsz. Uniw. 

— und Episteln auff alle Sonn- und 
Feyer-Tage... Aufs neue gedr. in Brauns- 
berg im Coli. der Ges. J. Im J. 1771. 
w I2ce, 429 str. 

— pro Dominicis lingua Lothavica. 
Vilnae 1672. 

Jocher 6473. — Bielski Katal. Pijar. N. 26. 

— in Livonia Lothavis praelegi so- 
lita, yersa, translata ac edita. Vilnae 
1752. w 12ce. 

Kraszew. Wilno IV. 

Ewangelie w języku litewskim, obacz niżej 
pod : Ewangelie. 

— et Epistolae, quae Domimcis et 
Festis Diebus, de morę Catholico in 
Templis recitantur. Accedit paruus Ca- 
techismus D. Petri Canisij. Cum gratia 
et Priui legio S. R. M. Posnaniae, Ex- 
cudebat Joannes Wolrab. MDLXXXVII 
(1587). w 12ce, k. 240. (Z drzeworytami 
w tekście). 

Wierzbowski I 509. Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł:... recitantur, iuxta 
ritum ecclesiae romanae. Accedit Parvus 
Catechismus D. Petri Canisij. Posnanie 
apud viduam et haeredes Joannis Wol- 
rabi Anno M.D.XCVL (1596). w 16ce, 
ark. nlb. Z 8 i od a — b 8 . (Każdy arkusz 
po 8 kart). 

Jako dodatek z osobnym tytułem idą od 
k. 202: Capita doctrinae christianae au- 
thore D. Petro Canisio. Posnaniae anno 
MDXCVI. (1596). w 16ce, ark. nlb. od 
c x do f 8 . Brak końca. Razem jest kart 
nlb. 233, ale końca brak. — W dziele liczne 
drzeworyty, ale liche. Jagiell. 

— et epistolae, quae DOminieis et 
Festis diebus in Ecclesia Catholica sin- 
gulis annis leguntur. NUnc recens edita; 
et ad Romani Missalis ordinem accom- 
modata 1598. (Na końcu:) Cracoyiae 

15 114 EWANGELIE. EWANGELIE. cum gratia et priv. S. R. M. in offic. 

Jacobi Sibeneycher A. D. 1598. w 24ce, 

ark. nlb. Siiij. 

W środku liczne drzeworyty, w tekście licho 
odrobione. — Na k. N. wydrukowano : 
Euangeliorum et epistolarum Dominicalium 
finis. — Poczem tytuł: Sequuntur epistolae 
et evangelia de Sanctis. Jagiell. 

— et epistolae nunc recens 

edita, et ad Roraani Missalis ordinem 
accommodata. Cracoviae, in officina 
Christophori Sehedelii 1650. 

Katal. Milanowa, s. 13. Czetwert. 

— toto anno praelegi solita. 1620, 
1672, 1758. ob. Eiger. 

— et epistolae quae dominicis et 
festis diebus... legi solent... Coloniae 
Agripp. 1662, nunc de novo revisa et 
recusa. Brunsbergiae, Typis et sumpt. 
Henrici Schultz. A. M.DC.LXXVH. 
(1677). w 12ce. 

Ewangelie y Epistoły na świąteczne, 
powszechne y przygodne dni w roku, 
dla zborów chrześciańskich. B. m. i r. 
w 8ce. 

Juszyńs. (T. II. 134) wymieniając to sądzi, 
że Kej jest autorem i że to jest jego Nowy 
Testament. 
Jocher 4414. 

— y epistoły na niedziele i wszyst- 
kie święta. Wilno 1579. Kraków 1611, 
1617, 1626, 1636. Sandomierz 1637. 
Kraków 1651, 1665, 1672, 1685, 1689, 
1692, 1713. Wilno 1713. Kalisz 1734. 
Lwów 1760. Kalisz 1763. Wilno 1765, 
1787. Poczajów 1790. 

Obacz Wujek Jakób- 

— y Epistoły na niedziele także na 
święta uroczyste z figurami z dokładem 
Artykułów y aktów do wiary naypo- 
trzebnieyszych. w Krakowie, w drukarni 
Alex. Schedla. 1685. w 16ce. 

Warsz. Uniw. 

— y epistoły na niedziele, także 
na święta uroczyste, które w kościele 
katholickim według sporządzenia Rzym- 
skiego na cały rok czytają, z figurami 
taiemnic Chrystusowych, w Krakowie. 
1703. w 16ce, str. 334. 

— Toż:... w Poznaniu, w drukarni 
Coli. S. Jesu 1728. w 8ce. 

— Toż:... Kraków 1737. w 16ce. 

Zielińs. — Toż:... według Rzymskiego po- 
rządku w całym Roku czytają. Za po- 
zwoleniem zwierzchności dyecezalney 
przedrukowane. W Warszawie w dru- 
karni Uprzywilejowaney J. K. M. XX. 
Missyonarzów. Roku 1793. w 8ce, 1 k. 
tyt, str. 442 i 6 k. reg. 

— na Niedziele y Święta całego 
roku według porządku kościoła lub 
Cerkwie Rzymskiey y Greckiey wy- 
dane, w Supraślu w Druk. OO. Bazy- 
lianów. R. P. 1742. w 12ce. 

Jocher 4202. 

— na Niedziele y święta całego 
roku. Według porządku kościoła, lub 
cerkwie rzymskiey, y greckiey. Z przy- 
daniem zbawiennych y potrzebnych 
rzeczy do wiadomości. Za pozwoleniem 
starszych przedrukowane. W Supraślu, 
w Drukarni WW. 00. Bazylianów. 
Roku Pańskiego 1760. T. I— II. w 16ce, 
1 tyt., str. 206 i 3 k. nlb. ; i 1 tyt., str. 
244 i 5 k. nlb. 

W Cz. I od str. 126 ida: Ewangelie rzymskie 
na święta. — W Cz. II od str. 112: Summa 
nauki chrzęść. Jagiell. 

— na Niedziele y święta całego roku 
według porządku Kościoła S. Łaciń- 
skiego y Greckiego we dwóch osobnych 
częściach z przydatkiem duchownych 
dla wiadomości rzeczy. Za pozwole- 
niem Zwierzchności znowu przedruko- 
wane, w Druk. Supraślskiey WW. XX. 
Bazylianów Roku Pańskiego 1776. 
Tom I— II. w 16ce, str. 227 i nlb. 11; 

oraz str. 228, k. nlb. 6. 

Warsz. Uniw. 

— polskie tak niedzielne jako y 
wszystkich świat. Brunsberg, typis Coli. 
S, J. R. P. 1720. w 12ce. 

— (Porozdzielane i obiasnione nie- 
dzielne, i świąteczne) służące Katechi- 
stom do używania w Cesarsko-Krolew- 
skich Państwach. Nieoprawne kosztuią 
22. Gro. Pol. W Lwowie, drukowano, 
i znaydują się u Tomasza Pillera Ar- 
cybiskupa lwów. Im pres. 1785. w 8ce, 
str. 175. 

Jocher 4317a. 

Czartor. — Drohob. — Jagiell. 

— Toż:... służące kapłanom do uży- 
wania. Za pozwoleniem Zwierzchności. EWANGELIE. EWANHELIE. 115 W Warszawie, w drukarni XX. Mis- 
sionarzów R. P. 1787. w 8ce, str. 252. 

Jagiell. 

— Toż... w 24ce, str. 336. 

Brak tytułu. Druk gocki z XVII wieku. 
W tekście liche ryciny drzeworytowe, po- 
dobne do tych, które są w Evangelia et 
epistolae. Poznań, Wolrab 159*5. ale nie 
też same. — Od str. 246 idą : Ewangelie 
y epistoły na Święta przednieysze. Ostat- 
nia jest na dzień poświęcenia kościoła. 

Ewangelie polskie i litews. (z XVII 
w.) [Brak karty tyt.]. w 16ce, kart 118 
nlb. (ark. sygn. P 2 ). 

Kraszewski Wilno IV. 

Bibl. Stan. Dydziula. 

— polskie y litewskie tak niedziel- 
ne, iako y wszystkich świat, które 
w kościele katolickim według porządku 
rzymskiego przez cały rok czytaia. 
W Wilnie w drukarni akademickiej 
Soc. Jes. R. P. 1705. w 16ce, kart 109 
nlb. (ark. sygn 8 ). (Tekst litewski obok 
polskiego). Bibl. Stan. Dydziula. 

— polskie y litewskie tak niedziel- 
ne iako y wszystkich świat, które w ko- 
ściele katolickim według rzymskiego 
porządku przez cały rok czytaia. w Wil- 
nie, w Druk. Akad. S. J. R. P. 1711. 
w 8ce, str. 216 i 5 reg. 

Jocher 441 la. 

Bibl. St. Dydziula. — Krasińs. 

— Toż:... Wilno 1731. w 8ce. 

Krasińs. 

— polskie y litewskie tak Nie- 
dzielne, jako y wszystkich świat, Które 
w Kościele Katolickim według Rzym- 
skiego porządku przez cały rok czy- 
tają, Z przydatkiem tych Ewangeliy, 
których nie stawało, w Wilnie w Dru- 
karni JKM. Akademickiey Soc. Jesu 
Roku Pańskiego 1756. w 8ce, str. 255 
i rejestru k. 6. 

Od str. 222 Passya. Od str. 242 Nauki 
Chrześciańs. początków. 

Bibl. Stan. Dydziula. — Jagiell. 

— Toż:... Z przydatkiem tych E- 
wangelii których nie stawało, w Wilnie 
w Druk. J. K. M. Akadem. Soc. Jesu 
Roku Pań. 1769. w 16ce, str. 321 i k. 4. 

Warsz. Uniw. 

— Toż:... Z przydatkiem tych ewan- 
gelij których nie stawało. W Wilnie, 
w drukarni J. K. M. XX. Franciszka- nów Roku 1776. w 8ce, k. 1, str. 226 
i k. 2. 

Passya idzie od str. 209. Nauki chrześciań- 
skie od str. 219. Jagiell. 

— Toż:... z przydatkiem tych E- 
wangelii, których niestawało Przedru- 
kowane r. 1786. w Wilnie, w Drukarni 
Król. przy Akademii, w 12ce, str. 303. 

Jocher 441 \h. Czartor. 

— Polskie i Litewskie tak Nie- 
dzielne jako i wszystkich świąt, które 
w Kościele Katolickim według Rzym- 
skiego porządku przez cały rok czytaia. 
Z przydatkiem tych Ewanielii których 
niestawało. Przedrukowane 1799. w Wil- 
nie w Drukarni Akademickiey. w 12ce, 
str. 304 i rejestr. 

Po każdej Ewanielii polskiej idzie litewska. 
Jocher 6475. 

Ewanhelie Uczitelnoje. A naczała- 
sia sia Kniha drukowati po wopłosz- 
czeniju słowa Bożego r. 1568 miesiąca 
Julia, w mieste zowonom Zabłudowin, 
własnym nakładem ieho miłosti pana 
Grigoria Alexandrowicza Chodkiewicza, 
a swerszysia 1569. mca Marca, folio, 
k. 8. i 399. 

Tołstoj N. 17. — Sacharow N. 50. — Ka- 
rat. 59. 
Krasińs. — Akad. N. Peter. — Publ. Petersb. 

— (4) naprestolnoje. (Na końcu): 
Peczatati w lito 7082 w presławuszcze- 
no grade Wilnie mca maia w 14 na 
pamiat stgo mczika Isidora pri drźawie 
gdria naszego młtiwago Gendrika bożie- 
ju młtijom Korola Polskago i welikago 
knsia Litowskago i pri presszczennom 
archieppie naszem Janie mitropolitie 
Kiewskom i Galićkom i wsiea Rusii 
umyszleniem i promyszleniem jego młti 
pana skarbnago starosty Upickago Iwa- 
na Semenowicza Zareckago i brata jego 
pana Senowa, burmistra miesta Wilen- 
skago. W druk. Kozmy i Łukasza Ma 
moniczow Petr Timotejew syn Msti- 
slowca. Swierszena byst' kniga sia ew- 
lie w lieto od rżtwa ga naszego Isa 
Cha 1575go marta w 30. fol. 9 k., 
395 k. liczb., 4 drzeworyty. 

Tołstoj N. 19. — Sacharow N. 56. — Ka- 
rat. 69. — Katal. Bibliot. Milan. str. 11. 
— Jocher 7104. — Kraszew. Wilno H. 416. 

Bibliot. Petersb. publ. — Akad. nauk. Pe- 
tersb. — Muzeum Rumiancowa — Kara- 116 EWANHELIE. EWANHELIE. tajewa — Towarz. Histor. Petersb. — 
Czartor. — Czetwert. 

— naprestolnoje, napecz. diakonom 
Korcsi i Manuiłom. [Bez oznaczenia 
miejsca druku. (Szebesz?)]. 1578. folio, 
206 kart. 

Sacharow N. 50. — Karat. N. 74. 

Petersb. publ. 

— tołkowoje, razłycznymi sw. ka- 
toliczeskija , syrycz sobornyja cerkwe 
Chrystowy uczytelmi na wsią sedmicy, 
takożde y na hospodskije praznyki. 
W Wilnie w typografji Łukasza y Ko- 
zmy Mamoniczew. 1595. fol. kart 8. 
i 399. 

Przypisanie Kozmy Mamonicza Szymonowi 
Wojnie kasztel. mścisławskiemu. 

Tołstoj N. 32. — Sacharow N. 94. - Ka- 
rat. N. 111. — Katal. Milan s. 13. — 
Sopikow I 91. — Jocher 4406. 
Czetwert. — Karataj. — Petersb. publ. 

— naprestolnoje s portretami Ewan- 
helistow. Napeczatano staranijem i ko- 
sztom Łukasza Mamonicza w sobstwen- 
noj jeho Typografii. W Wilnie 1600. 
fol. kart. 8 i 383. 

Tołstoj N. 42. — Sacharow N. 115. - Ka- 
rat. 133. — Sopikow I 86. — Strój ew. 
90. — Jocher 9113 a. 

Petersb. publ. — Akad. nauk. petersb. — 
Muzeum Rumiancowa — Karataj*ewa — 
Czertkowa. 

— uczitelnoje na wsiąka Niedeliu 
i na gospodskija prazdniki i na roczy- 
stych swiatych, izbrano ot swiatago 
Ewangelija swiatejszym Kalistom, ar- 
chiepiskopom Konstantynia grada. Po- 
wieleniem że kir Gedeona Bołabana, 
episkopa halickaho, lwowskaho, i Ka- 
menca podolskaho, exarehy welikaho 
tronu Konstantinopolskaho, izsliedowa- 
na i na mnogich miestcach isprawlena, 
nowowydana. Z drukarnie Kriłoskoje 
w lieto ot sozdanija mira 6115, u ot 
wpłoszczenija Isusa Christa syna Bo- 
żija 1606. Mca oktobrija 1 dnia. fol. 
k. 4 i 416. 

Drukowane we wsi Kryłowie na południu od 
Halicza, w r. 1606, w drukarni tamtej- 
szego monasteru. 

Według Wiszniewskiego (VIII. 433) ma to 
hyc jedyna książka, jaką w Kryłowie dru- 
kowano. — Obacz także pod Bałaban 
(Bibliografia, XII. 337—8). 

Tołstoj N. 49. — Sacharow N.J 132. — 
Karat. N. 153. — Jocher 4407. Muzeum Rumiancowa — Karataj ewa. — 
Czartor. — Krasińs. — Ossol. — Petersb. 
publ. — Akad. Nauk. Petersb. 

— uczytelnoje , albo kazania na 
każduju niedielu i świata uroczysty 
prez św. Otca naszoho Kalista Archie- 
piskopa Konstantynopolskaho , pred 
dwiema stami liet, po grecku napisa- 
nyi a tiepier nowo. z kgreckaho i sło- 
wenskoho jazyka na Ruskij perełoże- 
nij kosztom Wielmożnaho Pana M. 
Kniazia Bohdana Ogińskoho podkomo- 
roho Trockoho Dierźawcy Dorsuńskoho 
i Kormiałowskoho i małżonki jego M. Jej 
M. Paniej Rajny Wolowczowny, a pra- 
cieju i staraniem inokow obszczoho ży- 
tja Monastyra bratskoho Wileńskoho 
Szestwija sw. Ducha wydrukowanyj 
w Jewiu roku 1616. fol. w 4ce, kart 
173 i 351. 

Przypisanie Ogińskim. — Sopikow I. N. 318 
przytacza tytuł nieco odmienny i przypi- 
sanie do Anny Chodkiewiczównej, Xież- 
niczki Koreckiej. 

Tołstoj N. 30. — Sacharow N. 162. — Ka- 
rat. 190. — Wiszniew. H. lit. VIII. 462. 
— Jocher 5174o. — Strojew I 133. — 
Muzeum Rumiancowa, — Bibl Karataj e- 
wa. — Krasińs. — Petersb. publ. 

— uczitelnoje albo kazania na ne- 
delia prez rok i na prazdniki gospod- 
skie i naroczitych swiatych ugodnikow 
Bożiich. Siestawlena trudolubiem Jero- 
raacha Kiryłła Trankwiliona prowie- 
dnika słowa Bożogo, jego wsiastnym 
staraniam, kosztom i nakładom z druku 
na swiet nowo wydana za pozwoleniem 
starszych w majetnosti jei miłosti knia- 
hini Wisznieweckoj Michaiłowoj w Ro- 
chmanowie, ot sozdanija miru 8128 
a ot wpłoszczenija gospodnia 1619 mie- 
siąca nowembra. folio. 

Na odwrocie karty tytułowei herb i przypi- 
sanie Xieciu Jerzemu Czartoryskiemu, z e- 
pigrammatem 10 wiersz. 

Inny egzemplarz z dedykacyą do Księżny Ire- 
ny Wiśniowieckiej opisuje Strojew, I. 142 
nast. — Lelewel II. 425 wymienia toż 
samo z dedykacją Samojłowi Książeciu 
Koreckiemu. — Obacz pod Trankwilion 
Cyryl. 

Sopikow cz. 1 N. 322. — Karat. N. 209. — 
Jocher 5174 b. i Noty. 

— napiecz, w Kijewie w tipograf. 
Kijewo-Pieczerskoj Ławry, w 1637. ob. 
Kallist. EWANHELIE. EWANNELION. 117 — naprestolnoje. Napiecz, w Jewiu, 
inokami bratstwa sw. Ducha, w 1644. 
folio, kart 9 i 300. 

Szirajew N. 85. — Sacharow N. 446. — 
Karat. N. 514. 

Akad. Nauk petersb. 

— naprestolnoje, napiecz, w Kije- 
wie, w 1644. folio. 

Sopikow Cz. 1 N. 285. — Sacharow N. 
450. — Karat. N. 518. 

— naprestolnoe, napiecz, w Wilnie, 
inokami bratstwa św. Ducha, w 1644. 
fol. kart 8 i 300. 

Sacharow N. 447. — Karat. N. 515. 

Bibl. Karataj. 

— uczitelnoje , napiecz, w Wilnie, 
w 1651. fol. 

Sopikow Cz. 1 N. 325. — Sacharow N. 

524. — Karat. N. 610. 
Obacz pod Trankwilion. 
Jocher 7173 b. 

— naprestolnoje, napieczat. w Lwo- 
wie. Bez r. (około 1683). folio. 

Carsk. N. 217. — Karat. N. 917. 

— uczitelnoje, napieczat. w Uniew- 
skom Monastyrie, w 1686. fol. 

Sopikow Cz. 1. N. 328. — Karat. N. 945. 

— uczitelnoje, napieczat. w Uniew- 
skom Monastyrie, w 1696. folio, kart 
4, 363 i 184. 

Tołstoj N. 187. — Karat. N. 1088. 

Petersb. publ. — Akad. N. petersb. 

— iii błahowiestwowanije Hospoda 
Boha i Spasa naszeho Jisusa Christa. 
W Kijewo -Peczerskoj Ławrę. W leto 
ot sozdanija swieta 7205 , ot wopłosz- 
czenija że Boha Słowa 1697 miesiąca 
dekembrija. fol. k. 10 nlb. i dołem 
liczbow. 438. 

Przedmowa Teofilakta arcybiskupa bułgar. 

Krasińs. 

— naprestolnoje, napiecz, w Kije- 
wie, w 1697. folio. 

Sopikow Cz. 1 N. 229. — Karat. N. 1093. 
Petersb. publ. — Mosk. Drukarnia Dworu. 

— cztomyja w Welikij Czetwiertok 
na liturgii i w Wielikij Piatok na utre- 
nii, napiecz, w Kijewie, 1704. Apriela 
6. folio, kart 36 (z drzeworytami). 

Sopikow Cz. 1 N 340. — Karat. N. 1231. 
Bibl. w Eremitażu. 

— (Aprakos), napiecz, w Kijewie 
w tip. Kijewo-Pieczerskoj Ławry, 1707. 
Marta. fol. kart 3 i 315. 

Wizerunki Ewangelistów i karta tytułowa 
ryta na miedzi. Sopikow Cz. 1 N. 303. — Karat. N. 1276. 

Bibliot. Akad. Nauk. Petersb. — Cerkiew 
SS. Simiejona' i Anny Proroczej (w Pe- 
tersb.). — Uspienski Sobór Miasta Kolo- 
mny (Guber. Moskiew,). 

— naprestolnoje, napiecz, w Kijewie, 
1712. Marta, folio, kart 10 i 438. 

Wyobrażenia Ewangielistów i obrazki małe 

na drzewie. 
Sopikow Cz. 1. N. 306. — Karat. N. 1338. 
Akad. N. Petersb. 

— naprestolnoje, napiecz, we Lwo- 
wie w tipogr. bratskoj. w 1722. folio 
kart 25 i 412. 

Wizerunki ewangielistów i małe obrazki 

drzewor. 
Karat. N. 1480. Karataj ew. 

— swiaszczennoje. Wo swiatoj ki- 
je wo- Peczerskoj Ławrę, w stawropigii 
tohoźde sinoda, pri archimandrytie Łu- 
kie. W leto ot sotworenija mira 7257, 
ot rożdestwa że po płoti Boha Słowa 
1759. w 8ce, k. tyt., kart liczb. 9 i 
281. Krasińs. 

— pri Silv. Lubienieckiem Rudnic- 
kim Eksarchu wseja Rossyi. Poczajew. 
W 8ce, fol. k. 12 i 358. 

Z 4ma Ewangielistami na miedzi, z podp. 
Gorczem.(ski) sc. Czapski. 

— kir Kipr. Stecki Eksarcha wseja 
Rossii , izdiweniem monachow Bazylia- 
nów. 3 Izdanije. Poczajew (około 1771). 
folio, kart 405. 

Z winietką i 4 Ewangelistami, sc. Joseph. 
Gorczemski. Czapski. 

— uczitelnoje woskresnoje, twore- 
nie św. Kallista, Archiepiskopa Kon- 
stantinopolskaho. Wilno 1782. fol. 

Wydali starowiecy czyli staroobradcy. 
Jocher 4408. 

— uczitelnoje. Supraśl, 1790. lol. 
k. 411 i 1. 

— naprestolnoje. Wilno 1790. w 
4ce, k. 272 i 142. 

Dla starowierców czyli staroobradców. 
Ewannelion sirecz Błagowiestije bo- 
godochnowennych Ewanhelist. Błagosło- 
wenijem swiatej szych patriarch i preo- 
swiaszczennaho kir Petra Mohiły me- 
tropolity prawosławnoho. Tszczanijera 
bratstwa Stawropigii chrama Uspenija 
Preswiatyja Bogorodica. W Lwowie 
w leto ot sozdanija mira 7144, a ot 
rożdestwa Christowa 1636. folio, k. n. 
12, liczb, u dołu 412. 118 EWANHELION. EWANGELICY. Tytuł w obwódce sztychowanej na drzewie 
z wizerunkami świętych. Na odwrotnej 
stronie wizerunek Chrystusa, na dole zaś 
wśród ozdób drukarskich: Malejrzyj w ti- 
pografii Michaił Sliozka. 

Obacz pod : Mohiła Piotr. 

Karataj. N. 383. — Tołstoj N. 84. — Sa- 
charow N. 333. 
Krasińs. — Karataj. — Petersb. publ. 

— sirecz błahowiestije bogodochno- 
wennyeh Ewanhelist. Błagosłowenijem 
swiatiej szych czetweroprestolnych pa- 
triarch, tszczanijem że i iźdiwenijem 
bratstwa Stawropigijon. chram a Uspe- 
nija Preswiatyja Bogorodica opasno 
wtori izdadesia. W Lwowie w leto ot 
sozdanijamira 7152, a ot rożd. Christ. 
1644 maja 21. Michaił Sloska, typograf 
lwowskij. fol. k. 12 i dołem liczb. 412. 

Tytuł w bogatej obwódce drzeworytniczej, 
wyobrażającej wizerunek świętych i sceny 
religijne. Na drugiej stronie obraz Zmar- 
twychwstania Pańskiego. 

Karataj. N. 512. — Sacharow 444. — Carsk. 
N. 132. 

Krasińs. — Karat. — Petersb. publ. 

— sirecz Błgowiestie bgodchnowen- 
nych ewangelist. Za priwilejem JE. 
Korolew. Młti a za błgosłoweniem stiej- 
szych patria ch i bgolibiwago Je. Młti 
gdna otca Atanasia Żeliborskagoj epa 
Lwowska 80 Gali c i Kam m Podo 1 . W Lwo- 
wie, w typografii Michajła Sliozki. Ro- 
ku 1665. mca marta 20. fol. 10 k., 
414 k. liczb. 

Karataj N. 739. Czartor. 

— sirecz błahowiestije bogodochno- 
wennych Ewanhelist błagosławieniem 
swiatiejszych czetwiero prestolnych Pa- 
tryarch, Tszczanijem że i iźdiwenijem 
Bratstwa lwowskaho Stawropigion. Chra- 
ma Uspenija Preswiatyja Bogorodica 
opasno w treticeju izdadesia. W Lwo- 
wie, w leto ot sozdanija mira 7178, 
a ot rożdestwa Christowa 1670 mie- 
siąca ijunia 11. folio, k. n. 12, licz- 
bow. u dołu 412. 

Karataj N. 784 Dopołnenija N. 104. 

Krasińs. — Ossol. — Petersb. publ. 

— siriecz błgowiestie bgodchwie- 
nych ewangelist. Błgosłoweniem stiej- 
szich czetwieroprestoiuych patriarch. 
Tszczaniem że i iżdiweniem bractwa 
Lwowska* Stauropigion. chrama Uspe- 
nia Pr. Bca. izdasia. w Lwowie, w lieto ot sozdania mira 7198. a ot Rź. Chwa 
1690. Noembria 28. fol. 12 k., 412 k. 
liczb. 

Zubrzycki Żurnał Minis. Prosw. 1838. N. 9. 

s. 571. — Karat. N. 1007. 
Czartor. — Krasińs. — Karataj. — Petersb. 

publ. 

Ewangelia, Ewangelie, Ewanhelije. 
Ewanhelion, Evangelium ob. Artykuły 

— Bałaban Gedeon (uczitelnoje 1606) 

— Bergius J. (Hauptspruch 1630) — 
Connor Bern. (medici 1697) — Decla- 
ratia — Eiger Georgius (1620, 1657, 
1672, 1682) — Freudenbergk D. (1630) 

— Funcken G. (1700) — Hentschel 
S. (Ev.-Buch 1681) — Jachimowicz J. 
X. (ku użyciu kaznodz. 1637) — Jur- 
giewicius A. ( wywoławaci 1602) — Kal- 
list — Kazania (1788) — Kola X. — 
Komorowski Ad. (1758) — Krasset Jan 
(Uwagi 1765) — Kurzenicki M. (1750) 

— Marek św. (Hegendorfinus 1528) — 
Michałowski Seb.(l788) — Mohiła Piotr 
(1636, 1637) — Moibamus A. (1543) 

— Ośm błazeństwa ewang. (1709) — 
Paraeneses (1536) — Pietkiewicz Joz. 
(1754) — Pracovius Melchior (novum 
1589) — Praetorius E. (Reimen 1713) 

— Rej M. (i epistoły) — Roye (Evan- 
geliey naszego wieku 1566) — Seklu- 
cyan (Ew. święta 1551) — Sokołowski 
S. (Matth. 1598) — Stawrowiecki C. 
(1619) — Theophilo (De) cui Lucas E. 
scripsit (1711) — Trankwilion Cyryl 
(uczitelnoje 1619, 1651) — Trzecieski 
Ant. (De inditione Regis 1556) — Tyl- 
kowski W. (Emblem. 1688) — Wechner 
G. (der Anfang 1639) — Vega Em. 
(1586) — Vergerius (Trzecieski, De 
inditione regis 1556) — Willenta B. 
(epistolas 1579, 1612) — Witrelinus A. 
(medit. 1586) — Wujek J. (na niedzie- 
le i epistoły) — Wykład na pierwszą — 
Zaleski Anton (Assertationes 1635). 

(Ewangelicy). Epos in nupturientes 
Evangelicos Verbi Ministros occasione 
epithalamiorum in nuptias M. Andr. 

Lucae ecclesiastae Thorunen 1618. 

w 4ce, 1 ark. (Wiersz). 

— Fundamenta liberae religionis 
Evangelicorum Reformatorum et Grae- 
corum in Polonie et Lithuania ex an- EWANGELICY. EYICTIO. 119 tiąuissimis legibus demonstrata 1764. 
fol. str. 18, 7 i 8. (Po łac. i franc). 
Friese III 254. — Obacz Fundamenta. 
Ewangelicy (Ewangelik) ob. Chrzą- 
stowski A. (szlachcic 1618) — Confessio 
generalis (zbory 1645) — Copia eines 
Sendsehreibens (1657) — Desideria 
(1723) — Dyssydenci — Felwinger 
Joh. Paul. (1637) — Fundamenta (1764) 
Gliński D. (Disquisitio 1725) — Go- 
łubski Jan (1616) — Grodzicki Stan. 
(albo rozmowy 1590, 1597, 1602) — 
Jurgiewicz Andrzej (1590) — Kautz 
N. F. (religio 1738) — Kojałowicz Woj- 
ciech (1653) — Licinius Joannes (Na- 
mysłovius) — Manifest (1785) — My- 
lius Jerzy (1596) — Namysłovius J. 
Licinius (ministri) — Odszczepieństwo 
(1608) — Okazanie (1600) — Ostrow- 
ski (1604) — Pismo S. (1782) — Pon- 
tifices — Prawowiarski Gabr. — Prze- 
stroga (1597) — Quid Regni Poloniae 
(1611) — Reszka Stanisław (1596) — 
Rythner B. (veritas 1624) — Sandius 
Christophorus (Interpretationes 1670) — 
Sawicki Kasper (Foremna zgoda 1616) 

— Sitkowski Ch. (reform, schola) — 
Skarga (Upominanie 1592) — Słupski 
Wojciech (Crisis 1611) — Stoiński 
Statorius P. (Okazanie 1600) — Ty- 
niecki Jan (Dowód zgody 1613) — 
Upominanie do ewangelików (1592) — 
Zaborowski Jakób (Ogień z woda 1619) 

— Żywoty świętych. 
Ewangelische ob. Abdruck (Kirchen 

1724) — Copye van en Brief (1656) — 
Fragen (Gemeinde 1688) — Kortum K. 
(Gemeinde 1778—82) — Quandt Jan 
J. (Prediger 1732). 

Ewangeliści ob. Bekanndtnuss (1600, 
1644) — Sokołowicz (Sprawy i słowa 
1566). 

Evangelistarum Quatuor Passiones 
Dei Nostri Jesu Christi in ecclesia posna- 
niensi ad ritum Metropol. Gnesnensis 
cantanda. Lipsiae, Lotter 1533. 

Kórnik. 

Ewangelista Jan ob. Jan Ewange- 
lista . 

Evangile (L') du jour, contenant: 
Les Colimacons du reverend pere l'Es- 
cabotier par la grace de Dieu capucin indigne, predicateur ordinaire et cuisi- 
nier du grand couvent de la ville de 
Clermont en Auvergne ; au reverend pere 
Elie carme chausse, docteur en thćo- 
logie. — La Confession de foy des tliói- 
stes. Conseils raisonnables a M-r Ber- 
gier pour la defense du christianisme; 
par une societe de bacheliers en theolo- 
gie. — Discours aux confederes catho- 
liques de Kaminiek en Pologne, par le 
major Kaiserling. — Les Droits des 
hommes et les usurpations des autres. — 
L' Epitre aux Romains, par le comte 
Passeran, trąd. de Pitalien. — Homelie 
du pasteur Bourn prechee a Londres 
le jour de la Pentecote 1768. — Fra- 
gment d'une lettre du lord Bolingbroke. 
Remontrances du corps des pasteurs du 
Gevaudan a Ant J. Rustan, pasteur 
suisse a Londres.Londres. 1769. w 8ce. 
Jestto szereg różnych prac, wyszłych prze- 
ważnie z pod pióra Woltera. — Ob. Ka- 
tal. Bibl. kijów. Nr. 14618. 

Kijows. 

Ewazya delinkwenta ob. Tepler 
Piotr 1786). 

Eyentilatio literarum ob. Borartus 
G. (contra Goliński 1623). 

EventlIS memorabiles anni 1565. ob. 
Klemens VIII. 

Eveque (L') de Varmie ob. Grabow- 
ski Stan. Adam (1720). 

EVERBECK Abraham. Publicus do- 
loris sensus ex obitu Constantini Fre- 
deri declaratus. Dantisci 1673. fol. 

EVERBECK C. G. De Similitudine 
inter Mathesin Puram atq. Philoso- 
phiam logicam obvia. Gedani 1789. 
w 4ce. 

— ob. Abr. Fr. (Cantate 1789). 

EVERBECK Samuel Christian. Tae- 
dis nuptialibus Domini Joannis Kono- 
pak et Catherinae Elisabethae Everbeck. 
Gedani. B. w. r. folio. 

Ewergetes ob. Bidermann J. (1640). 

Ewerhardina Krystyna ob. Głos. 

Evers'l0 demonstrationis ob. Ele- 
phantutius (1645). 

Ewertowski Jan ob. Bzonowski X. 
Dominik (Majestat pokazany 1723). 

Evictio ob. Burszowski M. (Quae- 
stio 1637). 120 EYICTIO. EXAMEN. Evictio Themidis (1720) ob. Tyzen- 
hauz Jan. 

Evocationes ob. Kola Dymitr Franc. 
(1753). 

Evodicon ob. Krzewski A. (1593). 

Evolvendis (De) libris ob. Bazyli W. 
(1534). 

Examen approbandorum ad S. Con- 
fessiones excipiendas obacz Mościcki 
Mikołaj (1622). 

— causarum quas copiarum saxo- 
nicarum uti vocantur Dux improvisae 
et subdolae in Livoniam irruptioni prae- 
texere literisque suis divulgare voluit 
1700. Ob. Hermelin Olaus. 

— (Compendiosum) pro iis, qui sa- 
cris sunt initiandi ordinibus collectum. 
Cracoviae in officina Joannis Haller. 
1520. w 8ce. 

Jocher podaje jako autora Michała Rudni- 
censis. Tymczasem Juszyński, którego Jo- 
cher tylko źle powtórzył, pisze jedynie, 
iż w tern dziele jest oda piękna i dwa epi- 
gramy Michała Rudnicensis. W dalszych 
edycyach oda ta jest opuszczona. 

Jocher 4319a. — Jusz. II 137. 

— (Compendiosum): pro ijs , qui 
sacris iniciandi sunt ordinibus: collec- 
tum: curaq; pastorale suscipere volenti- 
bus: maxime necessariu. (Na końcu:) 
Impressum Cracouiae per Matbiam 
Scharffenbergk. Anno ab orbe redempto. 
Millesimo Quingentesimo Vigesimo nono 
(1529). w 8ce, sygn. ark. A — D 4 (kart 
nlb. 16). 

Na odwrocie tytułu Chrystus na krzyżu 
i dwie niewiasty z dwu stron. Na ostat- 
niej stronie św. Stanisław wskrzeszający 
Piotrowina. 

Jusz. II 137. — Joch. 43194 mylnie położył 
drukarza Hallera, którego firma w r. 1529 
już nie istniała. Zresztą Juszyński poda- 
jąc: iż późniejsze wydania są z oficyny 
Macieja Scharffenberga, widocznie rozumiał 
przez to podane wprzód bez drukarza wy- 
dania 1529 i 1543. 

Wierzbows. II. N. 1058. 

Dzików — Jagiell. — Krasińs. — Zamojs. 

ord. 

— Tenże tytuł:... Cracoviae, Scbarf- 
fenbergk 1533. w 8ce, ark. D 4 . 

Z ryciną na odwr. tyt. 

— (Compendiosum): pro ijs qui sa- 
cris iniciandi sunt ordinibus: collectu: 
curamq; pastorałem suscipere volenti- 
bus: maxime necessariumy (Na koń- cu :) Impressum Cracouiae per Mathiam 
Scharffenberg. Anno ab orbe redempto- 
Millesimo quingentesimo. Trigesimo 
sexto. (1536). w 8ce, 16 k. nlb.(ark. D 4 ). 
Na odwr. tytułu drzeworyt: Bóg Ojciec 
(w koronie papieskiej) trzymający na ko- 
lanach Chrystusa z krzyża zdjętego ; a na 
ostatniej stronnicy : Ś. Marcin na koniu, 
ucinający kawał płaszcza dla okrycia nę- 
dzarza. 
Wierzbows. III N. 2186. — Juszyńs. II 137. 

— Jocher 4319c, e. 
Czarnecki — Dzików — Jagiell. — Kór- 
nik — Ossol. — Pawlikows. 

— Toż:... (Na końcu:) Impressum 
Cracovie per Hieronymum Vietorem. 
Anno ab orbe redempto Millesimo quin- 
gentesimo quadragesimo primo. (1541). 
w 8ce, 16 k. nlb. 

Na odwr. tytułu drzeworyt wyobraża Chry- 
stusa na krzyżu, a na ostatn. karcie verso 
Ś. Stanisława. Ossol. 

— Tenże tytuł:... (Na odwr. karty 
przedostatniej :) Impressum Cracouiae 
per Mathiam Scharffenberg. Anno do- 
mini Millesimo quingentesimo quadra- 
gesimo tertio. (1543). w 8ce, kart 14. 

Na odwrocie tytułu Chrystus na krzyżu 
i dwie niewiasty, obie po prawej stronie. Na 
karcie ostatniej S. Stanisław. — Na pierw- 
szej rycinie dołem data 1539 i wiązadło 
liter C. S.(zarfenberg). 

Wierzbows. II N. 1212. 

Dzików — Jagiell. — Zamojs. 

— Tenże tytuł: ... Impressum Craćo- 
viae, apud haeredes Marci Sarffenbergii 
bibliopole Craco. Anno domini 1546. 
[Na końcu data powtórzona], w 8ce, 

kart 16.. 

Wierzbows. DI N. 2242. — Brykczyńs. 
w Bibl. Warsz. 1878. IV. 256. 

Liceum Brunsbergskie . 

. — episcoporum et eorum qui ap- 
probandi sunt. Posnaniae 1735. 

— Historiae Universalis, praecipue 
politicae, in quo ea, quae ad summa- 
riam illius historiae cognitionem faciunt, 
succinctis et perspicuis quaestionibus 
usque ad praesentia tempora proponun- 
tur una cum praecognitis quibusdam 
historicis. In gratiam studiosae Iuven- 
tutis publici juris factum. Gredani, Ty- 
pis Joannis Zachariae Stollii. Anno 
MDCCIV. (1704). w 8ce, 3 k. nlb. 
str. 184. EXAMEN. EXAMEN. 121 W przedmowie powiedziano , że tu jest ad- 
ductum: Introductio ad universam histo- 
riam Clarissimi Hornii in gratiam inclyti 
hujua Athenaei , hae quaestione8 primum 
compilari coeptae ultra historiam Ottonis I 
deductae. Resztę dokończy! jego następca 
z alumnami gimnazyum. Podpisany wy- 
dawca B. C. D. Rzecz w formie pytań 
i odpowiedzi. Jagiell. 

— Obrony to iest Odpis na Script 
Obrona Verificatij nazwany: w którym 
się zgromadzenie Wileńskie, Zeyscia 
S. Ducha iustificuie, źe nie popadło 
w Sowita Winę sobie zadaną. Wydany 
od Zakonników Monastera Wileń. S. 
Troycy. Drukowano w Wilnie w Dru- 
karni Leona Mamonicza Roku Pań- 
skiego 1621. w 4ee, 52 kart liczb. 

O prawie prezentacyi na Władyctwo ruskie, 
przez królów polskich. — Jestto jedna 
z pomiędzy kilku rozpraw polemicznych, 
około tej samej kwestyi się obracających. 
Bliżej o tej polemice obacz pod : Rudzki 
Józef Welamin. 

Jocher 9474. i III. 556. — Maciej. 684. 

Czart. — Dzików — Jagiell. (facsim.) — 
Ossolińs. — Petersb. 

— praecipuarum sophisticationum , 
quibus recentiores Photiniani , ..... ar- 
gumenta, aeternam Christi deitatem et 
personalem Spiritus S. subiectionem a 
Patre distinctam confirmantia , oppug- 
nant... Jenae 1613. Obacz Graverus 
Albert. 

— Pacati Impacati ob. Bernbus J. 
(1616). 

— praetensiey prawney szkół, Oy- 
cow Jesuitow: przeciw Akademiey 
w Krakowie: Sine scitu. RP. wskrze- 
szonych. Alexander P. P. III Archi- 
episc. Rauen. Si quado aliqua tuae 
Fraternitati dirigimus, quae animu tu- 
um exasperare videntur, turbari non 
debes. &c. Qualitatera negotij pro quo 
tibi scribitur eonsiderans, aut mandatum 
nostrum reuerenter adimpleas : aut per 
literas tuas quare adimplere non possis 
rationabilem causam praetedas. Quia 
patienter sustinebimus, si no feceris 
quod praua fuerit nobis insinuatione 
suggestu. Roku Pańsk. M.D.C.XXXII. 
(1632). w 4ce, k. 9. 

Na odwr. str. tytułów.: List Jana Zebrzydow- 
skiego, Miecznika kor. do Rektora akade- mii, w którym nadmienia, że założył 
w grodzie krakowskim protestacyą prze- 
ciw nowym szkołom jezuickim, i prze- 
strzega, aby do żadnej compositiej z Je- 
zuitami nie wchodzili. — W broszurze 
rozpatrzono najprzód proces i dekret Ro- 
tae Romanae. Powiedziano tu, że gdy nie 
było można w Rzymie nic otrzymać, ukaza- 
no Privilegium Regium, jakoby na Sejmie 
otrzymane, o którem nie wie Rzeczpo- 
spolita. Zgoda z jezuitami, to jakoby ogień 
w zanadrzu. — Od art. C. dodane : Manife- 
statio ord. Palat. Oacov. (Jan Zebrzydow- 
ski 1606), oraz : Postulatum in Synodo 
Provinciali Petric. a. 1628. 

— Toż:... Kraków, 1632. w 4ce, 
kart 8. 

Tę edycyę drukował Mac. Jędrzejowicz, a 
za jej odbicie i za druk Dowodu, podał 
rachunek Magn. Rectori (J. Naymanowicz) 
pro variis typis i pro ligatura , złotych 
75. — Jednocześnie drukował także edy- 
cyę poprzednią Cezary. 

W druku dwóch edycyj są różnice. W samym 
tytule jest np. odbite w jednej : praetedas, 
w drugiej : praetendas. W tej edycyi ozna- 
czenia arkuszy tak można rozpoznać: A 3 
jest pod ect. B pod Kie. B s pod roz. — 
Bibl. Jag. ma obiedwie edycye. 

Jocher 6600. 

Akad. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Ossol. — Uniw. lwów. — Zielińs. 

— perfectae quadraturae circuli per 
calculum literałem demonstrata 1788. 
w 4ce, k. 4. 

Porów. Corsonich. Czartor. 

— profectus scholastici quod classis 
Poeseos adolescentes in Universitate Za- 
moscensi e studio altero trimestri col- 
lecto respondendo ad quaestiones sibi 
propositas coram illustrissimorum hospi- 
tum consessu die 28 April 1779. exhi- 
bunt. Typis Univ. Zamoscensis. w 4ce, 
ark. A 4 . 

— sumienia albo summaryusz(1714) 
ob. Ruttich Michał. 

— sumnienia ludzkiego jak w po- 
spolitości tak w szezegulności , sposo- 
biącym się do sakramentalney spowie- 
dzi świętey rożnym stanom służący. 
Dla zupełnego usprawiedliwienia się 
Bogu, y wiernego wyznania przed ka- 
płanem grzechów swoich, z prawdziwym 
żalem y skruchą serdeczną, z miłości 
Boga pochodzącą, y mocnym przedsię- 
wzięciem poprawy. Przy wykonaniu 
nabożnym naznaezoney sobie pokuty, 

16 122 EXAMEN. EXCERPT. opisany przez niegodnego kapłana za- 
konnego. Roku Pańskiego 1755. W Kra- 
kowie w drukarni Michała Jozefa An- 
toniego Dyaszewskiego J. K. Mci ty- 
pografa. w 8ce, kart 25. Jagiell. 

— d'un probleme si les progres de 
La Russie sont plus a craindre pour 
l'equilibre de 1'Europe que de la France, 
w 4ce, str. 16. Ossol. 

— du systeme des cours de Vienne, 
de Petersbourg et de Berlin concernant 
le demembrement de la Pologne. 1773. 
Untersuchung des Systems der Hófe 
von Wien, Petersburg und Berlin in 
Ansehung der Zergliederung von Polen. 
B. w. m. 1773. w 4ce, str. 47. 

— Toż:... Londres 1773. w 4ce, 
str. 40. 

Branic. — Chreptow. — Czartor. — Jagiell. 
— Ossol. — Petersb. publ. 

— d'une brochure, intitulee: Me- 
moires sur les affaires actuelles de la 
Pologne 1791. ąuorum causae acriores 
quia iniquae. Tac. An. lib. p. Par un 
citoyen. Varsovie de 1'imprimerie de P. 
Dufour Conseiller Aulique de Sa Ma- 
jeste. M.DCC.XCI. (1791). w 4ce, str. 31. 

Przytacza tu autor: L'examen du compte 
rendu au Roi par Mr. Launay. (Berlin ?) 
178V. — Broni jedności Gdańska z Polską. 

Branic. — Dzików — Jagiell. — Kijów. 

— ob. Adam J. (und Probe) — 
Arends (Essai 1779) — Calovius A. 
(declarationis 1646) — Costensis (Spi- 
rituum 1542) — Felvinger P. (disqui- 
sitionis 1637) — Glicki M. ob. Pilznia- 
nin — Grawer Alb. (sophisticationum 
1613) — Gurski F. (sarmaticum 1669) 

— Herbinius J. (terrae motus (1655) — 
Hermelin Ol. (causarum quas copiarum 
1 700 — 1) — Hoppius J. (institutionum 
1683) — Hulewicz J. (ecclesiasticum 
1768) — Junius J. (responsionis 1628) 

— Kortum (du partage) — Lascovius 
P. (et refutatio 1584) — Łukomski A. 
(G. Żarnowca 1624) — Markiewicz Łuk. 
(scrutinii 1683) — Melanchton Fil. (albo 
doświadczenie 1566) — Moscicensis N. 
(approbandorum 1622) — Naymanowicz 
J. (pretensyey 1632) — Ostroróg N. 
(nSrrischer Gedancken 1658) — Pilz- 
nianin M. (spiritualium) — Polignac M. (de la lettre 1697) — Pomereschius J. 
(institutionum 1649, 1684) — Rachlik 
J. A. (Suecia lapidis 1701) — Rosci- 
szewski (Kazania 1605) — Rutski Joz. 
W. (Obrony 1621) — Sabinus B. (de 
pharmaco 1539) — Schelguigius S. 
(scrutinii 1682) — Syeprcius (thematum 
1562) — Tombeur (philosophique 1788) 

— Turobinius J. (iis qui ad ordines 
1540) — Twardowski J. (fidei 1594) — 
Vorstius C. (J. Piscatoris 1618) — Za- 
wadzki St. (de astrologia). 

Examinateur .... Nro II. 15. fevrier 
1777. Paris, Pankouke 1777. w 8ce. 

Tu się znajduje ocenienie dzieła P. Fonta- 

gnena: Eloge historiąue de Casimir le 

Grand, Roi de Pologne. Czartor. 

Examinałio ob. Smalcius V. (error. 

1615) — Stankar (pinczoviana 1562). 

Examinis umbra ob. Temberski L. 

(1695) — Źródliński (1691). 

Excelsum ob. Makowiecki F. (1624) 

— Tarczewski J. 

Excepcia ob. Emporyn (przeciw Ap- 
pelaciey Glicznera 1600). 

Excerpt z Dyaryusza. w 4ce, i / 2 ark. 

— [Zarazem:] Sessya 31 Marca i 1 
kwietnia 1791. w 4ce, kart 6. 

— dyspozycyi względem expedycyi 
wołów ryczałtowych, lub wieprzy mul- 
tańskich, transeunter przez kraj Polski 
do innych kraiów pędzonych, w In- 
struktarzu do ścian moskiewskióy tu- 
reckiey i wołoskićy, dnia 19 stycznia 
1786 roku wydanym, znayduiącey się 
(Datow. w Warszawie 19 stycznia r. 
1786). (Bez osobn. tyt.) fol. k. 1. 

Podpis Adam Ł. X ie Poniński. 

Jagiell. 

• — z Instrukcyi dla Szefów lub ko- 
menderuiących regimenta polowe piesze, 
komendy werbunkowe wysyłaiących do 
zaciągania ludzi luźnych po miastach 
y miasteczkach królewskich y duchow- 
nych, od kommissyi Woyskowey oboy- 
ga narodów dany. (16 styczn. 1789. 
w Warszawie), fol. 1 ark. rozłóż. 

Branic. — Czartor. — Dzików — Krasińs. 

— konstytucyi ex Volumine Legum 
wykonnotowanych, dobrom duchownym 
ritus Graeci służących, fol. Branic. 

— konstytucyi względem Czopowe- EXCERPT. EXCERPT. 123 go y zaprzysiężenia dymów w W. X. 
Litt. na ostatnim Seymie extraordyna- 
ryjnym Warszawskim ustanowioney. 
Z egzemplarza drukowanego tychże kon- 
stytucyi słowo w słowo przedrukowany. 
w Wilnie 1768. 

Gaz. Wileń. 1768. N. XXVIII. Supl. 

— konstytucyi z ustaw seymowych 
1774 et 1775 anni tyczących się usta- 
nowienia Rady przy boku Jego Kro- 
lewskiey Mci nieustajacey. w 8ce, str. 
106 oraz Regestru kart 2. (Dwie edy- 
cye). 

— Toż:... Wydane w Warszawie 
1782. Akad. — Branic. — Kijowa. 

— wyięty z Konstytucyi pod tytu- 
łem : Komissye Porządkowe, Cywilno- 
Woyskowe Woiewodztw, Ziem y Po- 
wiatów w Koronie, w Lublinie 1791. 
W Drukarni J. K. Mci. XX. Tryni- 
tarzow. w 8ce. 

— z ksiąg rachunków seymowych P. 
Deputacyi do examinowania rachunków 
kommissyi skarbu koronnego wyzna- 
czoney podanych w latach 1788 i 1790 
co do kategoryi na expens extraordy- 
naryjny. 1790. fol. Y 2 ark. Branic. 

— z ksiąg seymowych expensy na 
posłów zagranicznych, gabinet, tłuma- 
czów etc. za lat 2 to iest a die 1 7 bris 
1786 ad ultimam Augusti 1788. folio, 

Str. 1. Branie. 

— z ksiąg seymowych za 

lat 2 to jest 'a die 1 7 bri8 1788 ad ul- 
timam Augusti 1790 a. fol. k. 1. 

Branic. 

— z listu kupca Gdańskiego do 
obywatela Polskiego. (1791). w 4ce, 
kart 3. Bibl. Horodecka. 

— z proiektów ułożonych rożnego 
rodzaiu podatkowania, tak w Koronie, 
iako też w W. X. Lit. fol., str. 4. 

Branic. 

— z protokołu potocznego Grodz- 
kiego Powiatu Kowieńskiego, w Roku 
1785 miesiąca Februarii 9 dnia, zapi- 
sanego manifestu. Eorundem pod pie- 
częcią Grodzka Kowieńska jest wyda- 
ny, fol. kart nlb. 3. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Protokołu Dyaryuszowego Kom- 
missyi Cywilno- Woyskowey i Porzad- kowey Powiatu Kowieńskiego w Roku 
teraźnieyszym 1790, Miesiąca Maia 3 
dnia zapisany ordynacyi. Eorundem 
dwunastego dnia pod Pieczęcią teyźe 
Kommissyi jest wydana. Zawieraiacy: 
Ordynacya Kommissyi Cywilno -Woy- 
skowey y Porządkowey Powiatu Ko- 
wieńskiego. 1790. folio, kart nlb. 2. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— z punktu in ordine wyprawy 
woiewództwa Rawskiego na ostatnim 
generale Bolimowskim roku terażniey- 
szego 1763 laudo publico przez całe 
woiewództwo uchwalony, folio, k. nlb. 2. 

Krasińs. 

— punktów instrukcyi woiewództwa 
wołyńskiego, folio, kart nlb. 6. 

Jest z końca 18 w. Tu wzmianka o komen- 
dancie twierdzy Kamieńca Wittem, Anto- 
nim Puławskim, Józefie Sławuczewskim, 
o sejmie z roku 1776, o Stanisławie Ma- 
łachowskim. 

Branic. — Kijows. — Krasińs. — Warsz. 

Uniw. 

— reprezentacyi imieniem króla pol- 
skiego R. 1776. Dane dworowi rzym- 
skiemu przez jezuitów w państwach 
tegoż króla znajdujących się. w 4ce. 

Dzików. 

— z statutów, praw y konstytucyj 
koronnych kar za przestępstwa prawa. 
W Lublinie w drukarni Uprzywilejo- 
waney J. K. M. XX. Trynitarzów. Ro- 
ku 1783. w 8ce, kart 24 nlb. 

Wyliczono tu różne kary jak np. : Końmi 
żyd jeżeliby kupczył, kara obwieszenia. 
Żydzi ceł i myt trzymać nie mają. Woźny 
gdyby wiarołomnie zeznał, na twarzy ma 
być przepalon i pryskowan. Za podawanie 
i przysyłanie likworów do Izby sądowej 
w czasie kreskowania kara tysiąc grzy- 
wien. Za przyjście do Izby sądowej pija- 
nym będąc przez deputata, czy kogo z pa- 
lestry lub pacyentów popełnione , tysiąc 
grzywien. 

— Toż:... tamże (inne wydanie), 
w 8ce, kart nlb. 36. 

Akad. — Branic. — Kijows. — Bibl. A. 
Wolańs. — Zielińs. 

— z tabeli szczególnych. Stan aktu- 
alnego kompletu Woyska oboyga na- 
rodów dawnego y nowego zaciągu. 

fol. k. 1. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. 

— z tabelli generalney komputu 
głów i płacy rocznie wyrachowaney 124 EXCERPTA. EXEMPLA. woyska koronnego. 1793. folio, 1 etr. 

Krasińs. 

— z uniwersału przez komissyą 
Rzplitey Skar. Kor. d. 10 in. Lutego 
r. 1766 wydanego z oryginałem zga- 
dzający się podług dyspozycyi d. 20 
m. i roku tychże wypisany w przed- 
miocie monety, folio plakat. Krasińs. 

— z Ustaw Kommissyi Edukacyi 
Narodowey dla Szkół Głównych nowo 
przepisanych. Rozdział II. Szkoły Głó- 
wne. B. na. i r. (w Wilnie), fol. 5 ark. 

Jooher 1170. Dzików. 

— ob. Elżbieta Carowa (z reskryptu 
1743) — Miinnich (1717) — Tołstow 
(z listu 1710) — Więckowski J. (z wy- 
kładów objawień 1786). 

Excerpta ob. Jan Kanty (ex hi- 
storicis) — Klein J. (concionis 1650) 

— Miechów M. (de Joan. Cantio 1667) 

— Olhoffius Jan (ex literis 1683). 
Excerptum pro Academia Leopo- 

liensi Soc. Jesu exaratum ex Decreti- 
bus Judicii assessorialis S. R. M. inter 
Vniversitatem Cracovien. ac Zamoyscen. 
ab. una, & Vniversitatem Leopolien. 
PP. Soc. Jesu parte ab altera latis. 
Varsaviae. (1761). fol, 1 str. Ossol. 

— Pró PP. Soc: Jesu Leopolien: 
de convictibus & Excerptum ex decreto 

iudicii assesorialis S. R. M (1761). 

fol. k. 1. Ossol. 

Exceptio ob. Podgurski S. (1707). 

Exces łaski ob. Lubieniecki Ant. 
(1661). 

Excessa ob. Biskupski Petrus Wierz- 
bięta (1605). 

EXC688US ob. Hypericus J. (1657) 

— Minkiewicz Ad. (div. Amoris 1712). 
Excidium ob. Lithuania (1655) — 

Sokołowski (Hierosolimit. 1580). 

Exciłarz dusze nabożney. w Kra- 
kowie, w 12ce. 
Jocher 6642. 

Exclamatio panegyrica, super Gym- 
nasii Gedanensis Natali; Quem Dies 
XXII Decembris, Anni Christiani 
MDCXLIII Ruentis, attulit. (Na końcu:) 
Gedani, Characteribus Rhetianis. (1643). 
fol. 6 kart. Wroclaws. 

Excommunicatio ob. Polewie Joan. Chryzost. (1640) — Witwicki (Com- 
pendiosa catechesis). 

Excrem enta ob. Montanus C. ( 1 55 1 -4). 

Excubiae ob. Lanckoroński Stan. 
(perennes 1652) — Pociej Kaz. Alex. 
(dolorum 1729) — Rychterski (heroura 
1739) — Sarnowski St. (aquilarum 
1645). 

Excytarz ob. Avila (duszny 1 608) — 
Domaniewski Józef (abo przestroga 
1628) — Excitarz — Wereszczyński J. 
(do wojny 1592) — Wysocki Sz. (du- 
szny 1608) — Zielejewicz E. (pamiątki 
1666). 

Executi0, Exekucya, Execution ob. 
Expositio (1719) — Karniewski (Dya- 
log) — Orzechowski Stanisław (1563) — 
Swiderski (des poln. Friedens 1660, 
1663) — Toruń (das klagend 1724). 

Execvt0riales Sacrae, Rotae Roma- 
nae. Pro extraditione Decimarum Ma- 
nipularium Ecclesiae Parachali Drazgo 
uiensi, illiusque Rectori. Ex bonis Ve- 
nerabilis Collegij Cracouiensis Patrum 
Societatis Jesu. Die 29 Novembris, An- 
no Domini M.DC.LV. Prout Romae, 
Ex typographia Reu. Camerae Aposto- 
licae. M.DC.L.VI. (1656). w 4ce, k. 10. 

Podpisany Petrus Cotuennius Clericus Naua- 
riensis dioeces. auctoritate Notarius. — Ec- 
clesiae parochus był Andreas Bzicki. 
Jagiell. — Ossol. 
Exedrae ob. Schrotter J. (ecclesia- 
sticae 1688, 1690). 

Exegesis ob. Chesnecophorus N. 
(Messenius, historica) — Kossow S. 
(o szkołach 1635) — Messenius Joh. 
(historica non minus 1616, 1620) — 
Mohiła Piotr (1634) — Stancykiewicz 
J. . (festivitalis 1646) — Tylkowski Ad. 
(sive tractatus 1687) — Willichius J. 
(doctrinae 1576). 

Exekucya Remiss na Dobrach na 
taxę y Exdywizyą oddanych. Prawo 
dnia 23 stycznia 1792 uchwalone. Bez 
w. m dr. w 8ce, str. nlb. 1. Zielińs. 

— ob. Executio — Krassowski P. 
(Po żałosney 1644). 

Exekwie ob. Dunin P. (Tarcze 1695). 

Exempla literarum Gedanen. ob. 
Batory Stef. (1578). 

Wierzbowa. II 1536. EXEMPLAR. EXEMPLOM. 125 — avtentica literarvm, inter amplis- 
simos regni Sueciae & Poloniae , ma- 
gmą; ducatus Lithvaniae senatores, nec 
non eorundem Regnorum ad pacis tra- 
ctationem designatorum Commissario- 
rum , superiori anno commutatarum, 
una cum Regni Sveciae Commissariorum 
Protestatione. Wisse afskrifter, af the 
bref, som emellan Sweriges Rijkes, och 
Polens, sampt Storfurstendomet Litto- 
wens Radh, Theslijkest emellan bagge 
Rijkernes Commissarier, som opa Fridz- 
handelen forordnade wore, vthi for- 
ledhne ahr 1608. waxlade &re, Sampt 
the Swenske Commissariers Protesta- 
tion. Warhafftiger Abdruck der Missi- 
ven, welche zwiscben des Konigreichs 
Sehweden vnd Polen, und des Gross- 
furstenthumbs Littowen Rathe, Wie in- 
gleichem zwischen beider Reiche Com- 
missarien, so aufi die Friedeshandlung 
verordnet gewesen, im nechstyerlauffe- 
nen Jahre 1608 gewechselt seind, Ne- 
benst der schwedischen Commissarien 
Protestation. (1609). Stockholmiae S. R. 
M:' Mandato, typis Gutterwitzianis pu- 
blicata. w 4ce, ark. nlb. Riiij (kart 
nlb. 68). 

Przedmowa. Datum Cracoviae die VI Sept. 
a. 1608. List senatorów. Tenże list po 
szwedzku i po niemiecku. Poczem: Respon- 
•io Stockhol. 17 Octob. 1608. — Od kar- 
ty Iij : Sequuntur Exemplaria literarum 
(podp. Jan K. Chodkiewicz). Responsum, 
10 Octob. 1608. Exemplum protestationis 
(Revaliae 13 Nov. 1608). Wszystko w trzech 
językach. — (Na końcu :) Stockholmiae anno 
Redemptionis M.DC.IX. (1609) 

Por. Abdruck. 

Czapski. — Jagieł 1. — Kijows. 

Exemplar pacis perpetvae: vervm : 
ac originali suo concordans: inter reges: 
regnumąue Poloniae: eiusdemque prin- 
cipes tam ecclesiasticos: quam seculares 
aliosque status ex vna : et magnum 
magistrum Pruasię; Necnon magistros 
Alemaniae, Italiae: et Liuonię; Theuto- 
nici ordinis : eorundemque praeceptores 
attinentes ac subditos : et ipsorum hae- 
redes ac successores ex altera parti- 
bus: Regnum Poloniae: totamque prouin- 
tiam Prussiae, ac vtriusque pertinen- 
tias concernentis: Anno a Christo nato M.CCCC.XXXVI. erectae, ac initae: 
plus quam ducentis sigillis munitae: 
ac roboratae. Adnexis dvabvs qvittan- 
tijs plenariam huius pacis adimpletio- 
nem: ac perfectionem attestantibus. Ex- 
cvssvm Avgvstae per Philippvm Vlhar- 
dvm. M.D.XLI1I. (1543). w 4ce, kart 
nlb. 23. 

Wierzbows. JI 1251. 

Czartor. — Kórnik — Bibl. król. Mo- 
nachij. — Pawlikows. — Petersb. publ. 

— litterarum Warsoviae d. 17 sept. 
datarum, quibus Rex Poloniae, Status 
et ordines Regni Bohemiae, ut ab ar- 
mis contra S. Caes. Maj. sumtis disce- 
dant, adhortatur, itemque Responsi ex 
arce Pragensi. Bez w. m. 1618. w 4ce. 

Tytuł wyjęty z Katal. księgarsk. — Praw- 
dopodobnie niedokładnie podany. 

— ob. Batory (litterarum 1578) — 
Bolski Seb. (Vitae spirit. 1641, 1673, 
1678, 1741) — Bytomski J. (boni civis 
1648) — Henryk III (literarum 1574) — 
Kucharski A. (optimi civis 1642) — 
Słowikowski J. (munificentiae 1652) — 
Włyński Zvgm. (Vitae H. Łopacki 
1762) — Zieliński J. (Christi 1642). 

Exemplaria (Selecta Literaturae clas- 
sicae) philologiae auditorum usui secun- 
dum normam a eelsissima studiorum 
commissione Viennensi praescriptam 
accomodata. Pars II. Continet Excerpta 
Philologiae in annum secundum audi- 
toribus pralelegi solita. Leopoli, Typis 
Pillerianis. A. D. M DCC.LXXXIX. 
(1789). w 8ce, str. 176 i k. 1 Errata. 
Przedmowa po niemiecku. Mieści wyjątki 
z Lucretiusa, Yergilego, Terentiusa, Pli- 
niusa. Jagiell. — Ossol. 

Exemplum denuntiationis legitimae 
nomine Regiae Romanorum Hungariae 
& Bohemiae, Maiestatis, et Electoris 
Principis Saxoniae &c. Alberto Mar- 
chioni Brandeburgensi Juniori &c. trans- 
missae, ubi breuiter caussae demon- 
strantur, quapropter Regia Maiestas & 
Elector Princ. non potuerint: ad defen- 
dendum proprias terras, subditos, pro- 
tectionis jurę & pacti haereditarij no- 
mine coniunctos & obnoxios , atq , in- 
super ad auertendum communiter ulte- 
riores turbas, laesionem & perniciem 126 EXEMPLUM. EXERClTATIO. aliorum in Sacro Germanicae Nationis 
Imperio, ordinum: committere, quin 
contra memoratum Marchionera Alber- 
tum, secundum constitutionem de pace 
publica & oranem aeąuitatem, ipsi quoq. 
bellicura apparatum & expeditionem 
instituerent. Anno M.D.LIII. (1553). 
w 4ce, k. 10 n Ib. 

Ma podobno dotykać rzeczy polskich. 

— litterarum Equitum Palatinatus 
Pomeraniae unum Deum patrera, ejus- 
que filium unigenitum, cum spiritu 
saucto confitentium: quos vulgo Aria- 
nos, quaraquara injuria vocant; ad Ge- 
rardum comitem Donhoff Palatinum Po- 
meraniae. Scripta haec epistoła est in 
Buszko wy anno 1644. edita vero in 
secunda centuria epistolarum M. Ruarii 
Amstelodami 1681. w 8ce. 

Wiszn. H. 1. p. IX. 148 str. 
Obacz Censura (1669). 

— literarum Regni Suecici senato- 
rum ad Senatores Rpgni Poloniae. B. r. 
i m. (1655). w 4ce, 4 k. nlb. 

Datow. 8 Marca. 

— [Toż z tytułem] : Regni Sueciae 
senatorum ad Senat. Regni Pol. Mag. 
Duc. Lith. Litterae declaratoriae Hol- 
miae 1655. w 4ce, kart 4. 

Dat. 8 Mart., 30 Aug. 1655. 
Obacz Morsztyn. 

— literarum responsiorum S. Con- 
gregationis Concilii. Ad Celsissimum 
Principem Episcopum Plocensem super 
statu Dioecesis suae Romam transmisso. 
Wypis Listu odpowiednego S. Zgroma- 
dzenia zboru Trydentskiego do J.O. 
Xcia Jmci Biskupa Płockiego [Mich. 
J. Poniatowskiego], względem Stanu, 
Dioecezyi swoiey do Rzymu przesłanego. 
1779. w 4ce, kart 2. Ossol. 

— providentiae divinae ob. Maru- 
chowicz J. (1766). 

— literarum ecclesiae Tigurinae ob. 
Helt Kasp. (1559). 

Exempt czyli akt zapisu ob. Jabło- 
nowska z Sapiehów An. (1760). 

Exequiae ob. Francisciades J. P. 
(Maciejows. 1600) — Mylius M. (Don- 
hoff. 1642, Gustavi 1632) — Oleśnicki 
Gasp. (adolescenti 1589) — Piskorski 
S. (Cathar. Radiviliae 1694) — Schilter (Olesznicio 1589) — Szwykowski St. 
(J. Radziwiłł 1621) — Thamnicius 
(Haschcovii 1654). 

Exercise sur l'attaque des places. 
Par M. M. Alexandre Tyszkiewicz Ci- 
vun de Vilna, Joseph Plater Starostę 
de Subocz, Nicolas Prince Radziwiłł 
chevalier de Pordre de S. Hubert. Ele- 
ves du College des Nobles des P. P. 
de la Compagnie de Jesus le 1766 
a Varsovie. Varsovie. (1766). w 4ce, 
kart 5. 

Obejmuje tylko Quaestions I — LXVI. 

Jagiell. 

Exerclses sur les differens objets 
d'etude qui ont occupć pendant le cours 
de 1'annće les eleves du college des 
nobles de Varsovie de la compagnie 
de Jesus. Varsovie. De Timprimerie 
royale au college de la Com. de Jesus. 
w 4ce, k. 22 nlb. Krasińs. 

Exercitatio astronomica (Solis ac lu- 
nae defectibus in ordine ad eclipsim solis 
anni praesentis die 16 Augusti visen- 
dam et observandam) habita in Colle- 
gio Posnaniensi Societatis Jesu Mensę 
Junii Anno Domini 1765. w 4ce, kart 
nlb. 4. Warsz. Uniw. 

— geographica per Nobilissimam 
Juventutem Academicam In Uniyersi- 
tate Cracoviensi Rhetoricae Scholae ope- 
ram navantem, Intra amplissimam lite- 
ratissimorum Hospitura frequentia. Sub 
assistentia M. Neporauceni Martini 
Trąbski Phil. Doctoris, Scholae Rheto- 
rices in Coli. Novodvorsciano interea 
Professoris, Contubernii Geloniani Se- 
nioris. Absoluta. Anno Domini 1768. 
Die 26 Aprilis, w 4ce, k. 2 nlb. 

Obejmuje tezy I — XXI. Jagiell. 

— litteraria, quam in gymasio cae- 
sareo regio Leopoliensi anno 1776. XIII 

Cal. Martii instituent ex schola 

w 4ce. Ossol. 

— mathematica circa universam op- 
ticam ad religiosis S. J. auditoribus 
matheseos... Praes. P. Alexandro Rostan 
Ejus Soc, Mat. Prof. habenda publice 
in coli. reg. Varsaviensi S. J. facta 
cvilibet quaestiones proponendi copia. 
B. w. m. 1767. w 4ce, k. 11 nlb. 

Krasińs. EXERCITATIO. EXERCITATI0NES. 127 — In Koraine Domini. Amen. Exer- 
citatio Scholastica Ex praeceptis Sacrae 
Rhetorices & praecipue de genere Con- 
cionandi Morali Concinnata. Atq: per 
Eximios ejusdem Sacrae Lectionis Au- 
ditores Sub assistentia M. Josephi Cantii 
Nepomuceni Bogucicki AA. LL. & Phiae 
Doctoris, Seminarii Academico-Dioece- 
sani Alumni, ac interea Sacrae Rheto- 
rices Professoris. In Collegio Majori 
Universitatis Cracoviensis. Die 3-tia 
Mensis Martii A. Dni 1769 publice 
Deraonstrata. w 16ce, k. 4. 

Dedykacya: Casimiro Stęplowski Prof. et 
Rectori. Dalej na dwu kartkach : Quae- 
stiones ex Sacra Rhetorica, na które od- 
powiadało ośmiu profesorów. Na końcu 
spis 16 audytorów. Jagiell. 

— ob Balem ann Ant. (de peccatis 
1708) — Bangius Th. (philol.-philos. 
1691) — Behm Gotfr. (de muliere Be- 
thaniae 1700) — Borgius J. M. (hist.- 
theol. 1704) — Bucky Chr. J. (medi- 
cum 1699, de modo demonstrandi 1699) 
 — Corradinus A. (calumnias 1654) — 
Despauterius J. (de grammat. 1528) — 
Deutsch F. (de propheta 1685) — Die- 
terici J. Chr. (de morte Alex. M. 1682) 
— Dobrocieski Jan (de scientia Dei 
1659) — Domkonius Joan. (de antipo- 
dibus 1685) — Dresler D. (vita Joan. 
Bapt. 1694) — Diiring Chr. (de vita 
martyr. Adalb. 1683) — Dwernicki 
Bern. (academica 1782) — Eichstadius 
W. (astronomica 1653) — Feldtner 
Mart. (de signo carnis 1687) — Hart- 
knoch Chr. (ad jus publ. 1685) — Hel- 
wich Chr. (vita S. Adalb. 1683) — 
Hempel A. B. (de praedamitis 1673) — 
Hispanus P. (super logie. 1500) — 
Hoynovius Mich. (de insignibus Prus- 
siae 1683) — Kalnein Chr. W. (de 
Servio Roman. 1671) — Klein Fr. Ern. 
(de eclips. lun. 1654) — Knoeffel And. 
(contra D. Co wat 1654) — Konig Er. 
(publicae 1670) — Laurentius a S. Car- 
melo — Lutomierski Georg, (de Christo 
1680) — Makowski D. et B. (signif. 
cometae 1653) — Muller Math. (de 
concilio 1678) — Osa J. G. (expu- 
gnata Roma 1695) — Pfeiffer J. (de 
signif. vocis 1682) — Potocki Paul. (oratoriae 1642) — Praetorius Efr. 
(theologica 1674) — Schelvigius Sam. 
(de concilio Gangrensi 1696) — Schro- 
der Georg, (de vitris 1654) — Schwartz 
Chr. (de verecundia 1692) — Sivertz 
H. et Hoynovius M. (de insign. Pruss. 
1693) — Stadllander Fr. (de vita S. 
Adalberti 1693) — Steinfeld Gottr. (de 
regeneratione 1693) — Thiel Joh. (de 
festo pentecostes 1693). 

Exercitationes literariae, habitae in 
collegio nobilium Varsaviensi S. J. 1768. 
Varsaviae, typis collegii S. J. w 4ce, 
ark. G 3 . Czartor. 

— literariae ex physica generali et 
particulari, geometria, trigonometria, al- 
gebra, mythologia, rhetorica, gramma- 
tica etc. habitae in Collegio nobilium 
varsaviensi S. J. 1769. Typis coli. S. 
J. w 4ce, k. 1, str. 2, 16, 57. Krasińs. 

— literariae, ex jurę naturali, gen- 
tium, civili, communi, logica, metaphy- 
sica, physica generali et particulari, 
geometria , trigonometria , geographia 
naturali ac politica, historia universali 
ac particulari, mythologia, rhetorica, 
grammatica etc. habitae in Collegio no- 
bilium Varsaviensi Societatis Jesu Anno 
reparatae salutis MDCCLXXI. (1771). 
Varsaviae typis S. R. M. et Reipublicae 
in Coli. Soc. Jesu. w 4ce, 47 k. nlb. 

Zebrawski Bibliogr. matemat. str. 430. 

Ossol. 

— [...literariae anni 1772]. Exerci- 
tatio III. philosophica et mathematica. 
Quaestiones et assertiones, theoremata, 
problemata et applicationes variae pra- 
ctico-geometricae atq. trigonometricae, 
ad quas respondebunt et demonstrabunt... 
B. m. i r. dr. (1772). w 4ce, kart 12. 
nlb. (sign. E— G 4 ). 

Górą nadpis: Exercitationes literariae anni 
1772. — Uczniów spisano 21, jakoto: Alex. 
Hurko, Al. Chołoniewski, Kar. Urbański, 
Jan Czyż, Jan i Jerzy Wilczewscy, Stan. 
Zienkowicz, Mich. Łoś, Ksaw. i Ign. Dzia- 
łyński, Ksawery Turski i inni. — Arkuszy 
A do D niedostaje. Od k. F 2 idzie kart 3 
po polsku p. t. Praktyka wypływająca 
z własności dowiedzionych (Geometrya). 

Jagiell. 

— Literariae ex historia, Geografia 
politica ac naturali, Algebra, Geometria 128 EXERCITATIONUM. EXERCITIA. et Trigonometria etc. habitae in Colle- 
gio Polocensi Soc. Jesu. Anno... Die... 
Beż roku (około 1772). w 4ce. 
Jocber 2179. 

— Literariae a mensę Septembri 
Anno 1772. ad Januarium 1778. habi- 
tae in Collegionobilium Leopoliensi Soc. 
Jesu Mensę Januario Cum asensu Su- 
periorum. Leopoli , ty pis PP. Franc. 
1773. w 4ce, k. nlb. 17. 

Ossol. — Uniw. lwowa. 

— Questiones, pytania w konwikcie 
Warszawskim szkół pobożnych — 
[ułożone do examinu publicznego]. War- 
szawa, 1774. w 4ce. (Defekt). 

Katal. Batows. 

— ob. Konig Er. (publicae 1670) — 
Steiner (ad jus polonicum 1780). 

Exercitationum hebraicarum ex 
prophetis specimen disputat. In univer- 
sitate Leopoliensi S. J. 1767. w 8ce, 
1 ark. 

Exercitia pia devotarum precum 
ad Deum divosque pendendarum. Dan- 
tisci Typis D. L. Wedel Anno 1799. 
W I6ce, S. 431. Warsz. Uniw. 

— (Officiosa pietatis) cultui divino 
magnae Matris Mariae Sanctorumąue 
Patronorum debita. Variis officiis lita- 
nijs praecibus et affectibus instructa. 
Lublini, typis Collegii Soc. Jesu 1728. 
w 12ce, k. 12, str. 513 i k. 2. 

— Toż:... jamque saepius alibi e- 
dita; nunc vero ad excitandum erga 
Deum et Coelites affectum bono publi- 
co recusa. Sandomiriae, typis Collegii 
Societatis Iesu. Anno Domini 1740. 
w 12ce, k. 11 str. 512 i k. 2. 

Ossol. 

— Toż:.... debita. Jam alibi edita 
nunc vero recusa. Brunsbergae typis 
Coli. S. I. Anno 1741. w 12ce, 608 str. 

Jocher. 6656. 

— Toż:.... debita. Variis officiis, lita- 
niis, precibus , et affectibus instructa 
iamque saepius alibi edita; nunc vero, 
ad exeitanduni erga Deum et Coelites 
affectum bono publico recusa. Lublini, 
typ. Collegii Soc. Iesu. w 12ce, ark. 
Bj (Calend.), str. 553 i Index k. 2. 

Rok wytarty wskazuje prawdopodobnie 1743. 
Od r. 1742 zaczyna się Tabula Temporaria. Ofhcium ad S. Stanislaum Kostka na str' 
382—9. Vita morientum str. 461. Itine- 
rariuin str. 526. 

Jagiell. — Ossol. — Wileńs. 

— (Varia pietatis) variis officiis 
litaniis et precibus instructa, et in gra- 
tiam studiosae juventutis tertio recusa. 
Leopoli typis Collegij Societ. Iesu Anno 
Domini 1739. w 16ce, kart 16 nlb. 
(tyt. i Calendarium), oraz str. 328. 

Edycya I i II mogły wyjść po r. 1733, al- 
bowiem przedrukowana Tabula temporaria 
zaczyna się od roku 1734. Strona 293 
jest opuszczona Officium S. Stan. Kostka 
jest na str. 219—230. Kończy: Itinerarium, 
od str. 321. Jagiell. 

— (Varia pietatis) tenerae potissi- 
mum studiosae juventuti accommoda- 
ta. Posnaniae, typis S. R. M. Clari 
Collegii Soc. Iesu Anno Domini 1758. 
w 12ce, str. 143. 

Hymnus de S. Stanislao Kostka jest na str. 
123 — 4. Kończy: Modus ministrandi sa- 
cerdotii. Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Quotidiana mente potius quam 

ore ruminanda. In gratiam fratrum Or- 

dinis Minorum S. Francisci regularis 

observantiae edita. Posnaniae in offi- 

cina Ioannis Wolrabi. Anno Domini 

1626. w 24ce, karty nlb. 

Ossol. 

— (Octiduana spiritus) cujuscunque 
status personis accommodata, dudum 
typis evulgata, et nunc denuo recusa. 
Cum permissu Superiorum. Posnaniae, 
typis Clari Collegii S. I. Anno Do- 
mini 1743. w 16ce, str. 109 i k. 2. 
(Zarazem:) Benedictio aquae k. 8. nlb. 
Oratio ad S. Franc. Xav. k. 1. 

Czartor. Jagiell. 
Exercitium compositionis spiritualis 
seu praxes meditationum sub tempus 
sacrae solitudinis. Cracoviae 1750. w 8ce. 

— devotae animae , actus virtutum 
ac suspiria elicientis. Vilnae 1784. w 8ce. 

Wileńs. 

— matutinarum , et vespertinarum 
precum, tum praxis Sacrae cum fruc- 
tis peragendo solitudinis seu Reccol- 
lectionum Academicorum. Permissu su- 
periorum Impressum. w4ee, kart nlb. 14. 

Jocber 6631. Ossol. 

— orationis ad usum quotidianum 
piis et selectis praecationibus instruc EKERCITIUM. EXERCYTACYA. 129 tum. Vilnae ex Typograhia Coli. Schol. 
Piarum 1758. w 8ce, 389 str. (Zarazem:) 
Septem Psalmi Poenitentiales w 8ce, 
46 str. 

Jocher 6676. Wileńs. 

— phisicor. exercitari solitu p. fa- 
cultatis artiu decanu studij Cracouien p. 
baccalauriador. et magistrador. in artib. 
completoe. (Niżej herb Polski, Krakowa 
i Litwy i cyfry Hallera.) (Na końcu:) 
Exercitiu iri octo libros aristotelis opus 
perutile Regia in urbe Cracouiensi. Im- 
pensis spectabilis viri d — i lohanis Hal- 
ler. ex cosensu et priuilegio singulari 
florentissime vniuersitatis studij Craco- 
uiesis impressum. Anno salutis Mile- 
simo q'ngentesimo decimo (1510) in vigi- 
lia sct'e marie magdalene sortitus est 
finem felicem. w 4ce, k. nlb.133 (ark. 

33y 2 ). 

Jocher 126. — Wierzbowa. I N. 13. (po- 
daje kart 136). — Lelewel Ks. Bibl. I 73. 

Obacz : Głogoviensis Job. 

Czartor. — Czetwert. — Jagiell. — Ossol. — 
Wileńs. 

— christianae pietatis, in gratiam 
studiosorum auctoritate et mandato il- 
lustriss. card. D. Nicolai Radiuillij col- 
lectum. Coloniae, sumptibus Arnoldi 
Mylij. Anno cIo.Io.XCII (1592). Cum 
grat. & priuileg. Caes. Majest. w 16ce, 
sign. A — K 6 i A — Fy. 

Razem wydane z dziełem Thomasza a Kem- 
pis : De imitatione Christi, i z Enbiridion 
Sodalium Virg. Mariae. 

Czartor. — Jagiell. 

— pietatis ąuotidianae ad vulnera 
et passionem Christi, pro obtinenda fe- 
lici morte. Cum alijs in eundem finem 
adjunctis devotionibus in lucern editum. 
Vilnae typ. Academicis, Societatis Jesu 
Anno 1668. w 12ce, ark. E 12 (kart 
nlb. 60). 

Na k. E x drzeworyt: Chrystus na krzyża 
i niewiasta pod krzyżem. Jagiell. 

— quotidianae pietatis matutinis, 
diurnis, vespertinis horis accommodatum. 
Vilnae ty pis Acad. S. J. Anno 1680. 
w 12ce, 398 str. 

Jocher 6630. 

Exercitium, Exercitia ob. Alexander 
(Gallus) (secund. part. doctr. 1504) — 
Bagnacabalensis (spiritualia 1653) — Blozyusz L. (ćwicz, duchów. 1628) — 
Bona Jan (Christiana 1704) — Brat- 
kowicz A. (spiritualia 1622) — Cie- 
lecki Th. (rhetoricum 1623) — Dier- 
tius Ign. (spiritualia 1692) — Druż- 
bicki (tyron. relig. 1696) — Duczy- 
miński B. (rhetoricum 1619) — Eytmin 
X. Hier. (animae 1705) — Flemming 
(und Handgriffe 1714) — Głogoviensis 
J. (nov. log. 1499. 1510, omnes tract. 
log. 1500. 1504, veter. art. 1504, 1517. 
1519. VIII libr. Aristot. 1510, secund. 
part. Alex. Galii 1510. 1515. 1518, 
logie. P. Hispani 1517) — Haller J. 
(in physicam) — Ignatius B. P. N. 
(Directorium 1607) — Joannes a Jesu 
Maria (spiritualia 1629, 1632, 1638) — 
Lipska (1768) — Loyola Ign. S. (spi- 
ritualia 1583, 1604, 1692, 1712) — 
Miles christianus (1718, 1721) — Nie- 
berle JAemilianus (spiritualia 1752) — 
Otto Gasp. (politico- oratorium 1697) — 
Pawłowski Daniel (spiritualia 1673) — 
Petrus Hispanus (logicum) — Regulus 
Dom. (logicum 1632) — Rodrasen Fr. 
X. (spiritualia 1647) — Szymak G. 
(Fasciculus 1765) — Tylkowski Adalb. 
(studiosi 1668, spiritualia 1712) — Ur- 
sowita X. (ćwicz, duchów. 1628) — 
Vademecum piorum sacerdotum (1701) 
— Węgierski A. (logicum 1632). 

Exercitus trabeatus beroum ob. Wie- 
lopolski Fr. (1720). 

ExercitliS titulorum ob. Potocki 
Stan. (in gentiliciis 1733). 

Exercycya albo zabawy ob. Grana- 
da Lud. (1688). 

Exercycyum (Niech żyie Jezus) du- 
chowne dla Sióstr z Nowicyatu z Fran- 
cuskiego Języka na Polski przetłuma- 
czone przez jedne z Sióstr Zakonu Na- 
wiedzenia Nayswiętszey Maryi Panny. 
Za pozwoleniem Zwierzchności Ducho- 
wney do druku podane. W Połocku 
w Uprzywileiowaney od Jey Impera- 
torskiey Mści Drukarni Coli. Soc. Jezu, 
Roku Pańskiego 1789. w 8ce, k. n. 1 
(tytuł w obwódkach) i str. 1 — 309. 

Wileńs. 

Exercytacya duchowna ob. Pawłow- 
ski Daniel (1741). 

17 130 EXETHESIS. EXORClSMUS. Exethesis abo expostulacya t. i. 
rozprawa (1629) ob. Smotrzycki M. 

Exhortatio Ad Nobilissimam Gene- 
rosissimamque Poloniae Kationem, Oc- 
casione Belli, a Regę Sveciae Czaro 
Moscorum nuperrime indicti. B. ra. i r. 
(Stockholm, 1741). w 4ce, str. 8. 

Jagiell. 

— ad veram sapientiam. Cracoviae 
Ungler, bez wyr. r. 

— ob. Bythner Brn. (ad ecclesias 
1618) — Cracovia Matheus (seu dialo- 
gus 1475) — Fratrum polonorum (1681) — 
Gembićki W. (ad Vladisl. 1617) — Hil- 
lebrandus (ad consacerd. 1545) — Ła- 
ski Alb. (ad roilites 1567) -- Siepr- 
cius A- (in eongr. 1592). 

Exhorty ob. Karwowski Kajet, (po- 
grzebowe) — Szyrma Antoni (Kazania 
1713) — Truchanowicz P. (postne 1729) 
— Walkiewicz Wawrz. (Exhorty pa- 
sterskie 1783). 

Exilium sapientis, sapientia suble- 
vatum , in Dionysio Siciliae Tyranno ; 
a perillustribus ac magnificis in Alma 
academia Yilnensi , Societatis Jesu, sa- 
pientiae studiosis, ludis metagymnasti- 
cis, in scenam datum. Anno 1696. Ar- 
gumentum. (Bez osobn. tyt. i wyr. r.) 
w 4ce, 2 k 

Jestto program dyalogu w 5 a. 

Jagiell. 
Exitus ob. Dzikowski Paw. Onuf. 
(hilarium mundi 1750). 

EXNERUS de Hirschberga Balthasar 
(1576 f 27 Wrześn. 1624). Illustrissimi 
Principis Frid. Gulielmi. Ducis Sil. 
Teschinens. et major. Głogoviae, &c. 
Ephori, Poematia. Olsnae Sil. Praelo 
Bossemeseriano 1609. w 8ce, kart nlb. 
9. (Zarazem:) Liber odarum, arkusz nlb. 
B 8 . Epigrammata, ark. nlb. 8. Iamborum, 
ark. 1 (sign. A 8 ). Tristdum, ark. B 8 . Epi- 
grammatum, B 8 i Bg Emblematum, 1 ark. 
Dedyk. ad Nicol. Komorowski Dominum 
Ziwecensem comitem Liptoviensem et Ho- 
raviensem, datow. : Cieszyn 17 Maja 1609. 
Sa tu wiersze : do Zygmunta III. Mik. Ko- 
morowskiego. Jana Alb. Radziwiłła. Jana 
Rylskiego. Stan. Żeleńskiego. Daw. Chy- 
traensa. Franc. Rylskiego. Joann. Heuze 
per Polon, et Sil. Magistrum. 

Jagiell. Exoche ecclesiarum militantis iuxta 
ac triumphantis. Admodum RR. PP. 
Praesidenti capituli P. Ministro provin- 
ciali. PP. deffinitoribus perpetuis et 
1 triennalibus: Sacrae Theol. Magistris: 
i Custodibus: Guardianis: totiąue Venera- 
| bili Capitulo. Prouinciae Riissiae & 
Lithuaniae Minor. Conuent. Francisci. 
| Vilnae. Ad aedes Beatissimae Yirginis 
ejusdem ordinis auspieijs addicentibus 
congregato. A Familia Patrum et Fra- 
trum Conuentus Zamoscen. Min. Con- 
uentualium Congratulationis ergo ibi- 
dem. Exhibita. Anno Partus Virginei 
M.DC.XXXIX die 19. Octobris. (Na 
końcu :) Zamosci, in oiricina typographi- 
ca Academiae, excudit Andreas Ja- 
strzębski, anno domini. 1639. w 4ce, 
ark.* 3. 

Na odwrót, str. tytułu wiersz do miasta 

Wilna. Cale jest wierszem. 
Bandtkie H. dr. Kr. Pols. II. str. 332. — 
Jocher 9130. Jagiell. — Ossol. 

Exorbitancya powszechna. Która 
Rzeczpospolita Królestwa Polskiego nisz- 
czy, zguba grożąc w Warszawie w dru- 
karni J. Rosso wskiego 1628. w 4ce, 
kart 21 nlb. 

Bentkowski H. lit. Akad — Ossol. 

— Toż:.... zgubą grożąc. Wydana 
za dozwoleniem Starszych. W Krakowie 
Roku Pańskiego 1628. w 4ce, kart 
nlb. 18. 

Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
Warsz. Uniw. 

Exorbitancye ob. Birkowski X. Fa- 
bian (Kazania dwoje 1632, ruskie 1633) 

— Karnkowski L. (i naprawa koła 
1596) — Oculus (1672) — Powalski 
Franciszek Lewalt (1669) — Smogu- 

I lecki Maciej (O exorbitancyach stanu 
' duch. 1619) — Wężyk Piotr Widaw- 
ski (1603) — Zamojski Jan (które się 
działy 1600). 

Exorbitantien ob. Aufsatz (1666) — 
Polen (1666). 

Exorcismi ob Cochem Mart (1691) 

— Pobudka (1749) — Sanning Ber- 
nard (Libellus 1691). 

Exorcismus ob. Behm J. (1618) — 
Rychalski Michał (1689). EXORCISTA. EXPERYM£NT. 131 Exorcista rite edoctus ob. Pinamon- 
ti Jan Piotr (1757). 

Exorcyzmy (Jezus, Marya, Józef) 
skuteczne przeciwko szarańczy już pra- 
ktykowane tymi czasy. (Na końcu:) 
Tych Exorcyzraow dostanie w Krako- 
wie u 00. Karmelitów bossych Świę- 
tego Michała. (Bez wyr. m. dr.) w 8ce, 
k. 2. 

Wydawca pisze, że te kartki tzeba zakopać 
w polach osobliwie od granicy. A gdyby już 
była Szarańcza, więc winny być czytane 
nad Szarańczą przez kapłana. 

Jagiell. 
Exordia ob. Albinus S. (epistolarum 
1520) — Łowicz Stan. (epistolarum 
1521). 

Exorta ob. Eydirutta Fr. (Rokicki 
1779) — Skłodowski Franc. (Radziwił- 
łowa 1707). 

Exoticae plantae ob. Breynius J. 
(1678). 

Expectatio Poloniae ob. Czaeki 
Mich. (1740). 

Expedit Reipublicae ob. Grothus 
(1786). 

Expeditio in viam aeternitatis seu 
modus assistendi vario mortis genere 
decedentibus peractus Anagogicos ab 
adjunctis mortis dispositus. Instructus 
pro commodiore disponentium usu, Ger- 
manico abque Polonico Idiomate con- 
scriptus. Luci publicae editus 1721. 
Cracoviae apud Joan. Domański w 8ce, 
k. 4 i 162. (Poczem:) Examen poeni- 
tentis in ultima et generali confessio- 
ne. kart 12. 

Czartor. — Warsz. Uniw. 

— Toż: Brunsbergae 1730. w 8ce. 

Wileńs. 

— Toż: Brunsbergae 1731. w 8ce. 

Wileńs. 

— ob. Bąkowski S. M. (S. Kostka 
1669) — Frizon L. (sacra 1677) — 
Janus Damianus (ad Leonem X in 
Turcas 1515) — - Informacya że Bo- 
russi (1649) — Kanon A. (legatorum 
1646) — Lubomirski M. A. (pro pa- 
trio 1679) — Piso Damian (in Turcas 
1514) — Załuski And. S. (Aqui larum 
regni 1747). 

Expedycia ob. Cieciszowski W. (Zbo- 
rowska 1649) — Excerpt — Kocha- nowski A. (Lubomirskiego 1667) — 
Makowiecki S. (z turkami 1674) — 
Twardowski (moskiewska 1634). 

Experiment rocznego ćwiczenia się 
w geometryczney umiejętności od Stu- 
denckiey młodzi edukuiacey się w 
szkołach Grodzieńskich Soc. Jesu pod 
zaszczytem JW. JP. Tadeusza Jun- 
dziłły Marszałka Grodzieńskiego kom- 
misarza Skarbowego W. X. Lit. R. 
1765. w 4ce. 

— pod zaszczytem JW. P. Micha- 
ła Rokickiego Marszałka W. Trybuna- 
łu G. W. X. L. Kasztelana Mińskiego 
Kawalera Orderu S. Stanisława tudzież 
całego Nayiaśn. Trybunału G. W. X. 
L. Z Algebry Solidometryi Trygono- 
metryi Fizyki Gener. Mechaniki Geo- 
metryi Astronomii Prawa naturalnego 
Logiki Geometryi teoretyczney y prak- 
tyczney Retoryki Historyi powszech- 
ney y szczególney Geografii naturalney 
y polityczney Nauki Moralney y Aryt- 
metyki oraz Języków Łacińskiego Fran- 
cuskiego Niemieckiego także Rysun- 
ków Fechtów Tańców, przez WW. Ka- 
walerów w szkołach Woiewodzkich gro- 
dzieńskich edukuiącyeh się dany. Roku 
1778. d. 25 lipca. W drukarni J. K. 
Mci Grodzieńskiey. w 4ce, kart nlb. 7. 

Warsz. Uniw. 

Experyment pod zaszczytem J. O. 
X. Alexandra Sapiehy... dany przez 
Ichmościów panów kawalerów eduku- 
iącyeh się w szkołach wydziałowych 
Grodzieńskich d. 28. lipca.... Grodno 

1789. W 4ce. Czartor. 

Experiment w Szkołach Nieświe- 
skich dany. R. 1777. w 4ce, k. 4. 

Warsz. Uniw. 
- w Szkołach Nieświeskich dany. 

1788. W 4ce, k. 4. Warsz. Uniw. 

Experyment publiczny w Szkołach 
Wojewódzkich Nowogrodzkich dany. 
1778. W 4ce. Warsz. Uniw. 

— publiczny w Szkołach Woie- 
wodzkich Nowogrodzkich dany z Geo- 
metryi Theoretyczney. z Geometryi Pra- 
ktyczney. z Solidometryi. z Trygono- 
metryi. z Algebry, z Fizyki, z Logiki. 
z Mechaniki, z Hydrauliki, z Optyki. 132 EXPERIMENT. EXPOSŚ. z Prawa, z Retoryki, z Poetyki, z Ję- 
zyka łacińskiego, z Historyi. z Geo- 
grafii, z Arytmetyki, z Wiadomości 
o zwierzętach, o Ptactwie, o Rolnictwie 
i robocie ogrodniczey. z Wiadomości 
o rzeczach kopalnych, o zachowaniu 
zdrowia ludzkiego, z Wiadomości o na- 
ukach, kunsztach i rzemiosłach, z Ję- 
zyka francuskiego. Roku 1779. dnia 
24 lipca, w 4ce. 
Jocher 1178. 

— rocznego ćwiczenia się w róż- 
nych umieiętnościach od Jaśnie Wiel- 
roożney, y wielmożney młodzi szlachec- 
kiey edukuiacey się w Collegium No- 
bilium Academii Wileńskiey Societatis 
Jesu dany roku 1756. w miesiącu Ma- 
iu. fol. 4 str. 

Przedruk w Wizer. Nauk. Pocz. Nowy T. 20. 
Jocher 1903. — Krasz. Wilno IV 258. 

Experiment rocznego ćwiczenia się 
w różnych umiejętnościach od JJ. 00. 
WW. PP. Kawalerów edukuiacyeh się 
w Kollegium Nobilium Akademii Wi- 
leńskiey Societatis Jesu pod zaszczy- 
tem JW. Imc Pana Ignacego Paca 
Marszałka Wielkiego Trybunału Gło 
wnego i Podstolego W. X. L. dany. 
R. 1761. w Lipcu. fol. k. 2. 

Waraz. Uniw. 

— ziemskiej astronomii ob. Mor- 
sztyn Wł. (1689). 

Experimenta ob. Magni Wal. (1648) 
— Reusner H. (et Observat. 1676). 

Explanatio (Christiana de fide et sa- 
cramentis contra haereticorvm id tempo- 
ris errores). Accessit praeterea Edictum 
Caroli. V. Caesaris cum Articulis qui- 
bus docetur fidei & religionis uera ob- 
seruantia. Apvd Hyeronimvm Vieto- 
rem. Anno. M. D. XLV. (1545). w 8ce, 
k. nlb. 10, str. 158, k. nlb. 11. 

Składa się z trzech części. Pierwsza: wy- 
miana listów Dantyszka zHozyuszem. Dru- 
ga : Phil. Archintus : De fide pars prima. 
De Sacramentis pars secunda (od str. 74:). 
Trzecia: Articuli Orthodoxam religionem 
respicientes, (arkusze A — Byn)- Po koń- 
cowej dacie druku idą Errata. 
Obacz także wyżej pod: Archintus (Bibl. 
XII. str. 202). — Articuli (Bibl. XII. 240) 
i Dantyszek Jan (Bibl. XV. 38). 
Wierzbowski II. 1227. — Acta hist. IV. 
vol. I. s. 192-4. Branic. — Czartor. — Dzików. — Ossol. 
Jagiell. 

— ob. Caelius Gr. (D. Augustini 
1642) — Eckius V. (Psalmi 1538) — 
Lublina (z) Wal. (Avicenae 1554) — 
Makowski S. (Decalogi 1682) — Mon- 
tanus (in Galenum 1554) — Turrecre- 
mata J. (in psalterium 1475). 

Explanationes ob. Miłusiński M. (ju- 
ris 1705). 

Explicatio (Antonomastica quarun- 
dam rerum). Posnaniae 1733. w 12ce. 

— ob. Contro versiarum fidei (1585) 

— Crelius (capitis 1635) — Krassow- 
ski Michał (Salvi apparatus 1726) — 
Kurlandya (rerum 1766) — Mościcki 
M. (missae 1589) — Pisanus Al. (Ca- 
pitis 1568) — Socinus (et paraphrases 
1614), (capitis 1612), Johannis 1618) 

— Stancarus F. (epistolae 1547) — Wi- 
gandus (Psalm 1575). 

Explikacya dokumentów z kontynu- 
acya Indukty w sprawie klasztoru Czę- 
stochowskiego o wieś Bętkow y Siedlce. 
(Bez osób. tyt.) Bez wyr. m. i r. fol. k. 4. 
Spór przeciw Akademii krakowskiej i ko- 
ściołowi Pajackiemu. Por. Bendków. (Spra- 
wa 1781). 

— generalna z ułożonego rozdziału 
12.000,000 zł. pols. na płacę roczna 
całego woyska koronnego wyznaczo- 
nych. (Actum d. 13 Aprilis 1775). folio, 

Str. nlb. 3. Krasińs. 

— na artykuły w tabelli umieszczo- 
ne do Lubomia y do Białey Cerkwi re- 
gulowane, folio, 1 arkusz. Krasińs. 

— miar y wag W. X. Litewskiego 
w projekcie niżej opisanym wyrażona. 
Notandum. wielkie folio po 1 str. , razem 
zlepione 3 arkusze. 

Podpisy: M. Brzostowski. — A. Tyzenhaus. 
Tad. JundziH. — Mich. Wazgird. — 
Z. Wysłouch. — Stef. Olendzki. — Jan 
WoZkowicki. Akad. 

— z memoryału od włościan kró- 
lewszczyzn do Nayiaśnieyszych Stanów 
podanego. Bez r. i m. druku (około 
1780 r.). fol. 1 ark. 

— interesu J. M. Lubomirskiego, 
ob. Lubomirski (1704). 

Exportacyi ob. Młodziejowski(1779). 

Expose de la conduite de la Cour 

Imperiale de Russie vis-a-vis de la Se- EXPOSITIO. EXPOSlTIO. 133 renissime Republique de Pologne avec 
la deduction des titres sur lesquels 
Elle fonde sa prise en possession dun 
Equivalent de ses droits et pretentions 
a la charge de cette puissance. St. Pe- 
tersbourg, impr. de 1'Acad. imp. 1773 
w 4ce, str. 15. 

Chreptowicz — Dzików. — Ossol. — Pe- 
ters, pub. 

— Toż: Petersbourg 1773. w 4ce, 
Stron 21. Petersb. publ. 

— Toż: Bez wyr. m. dr. 1773 w 4ce, 
Str. 21. Petersb. publ. 

— preliminaire Des Droits de la 
Couronne de Hongrie sur la Russie 
Rouge et sur la Podolie, ainsi que De 
la Couronne de Bohemę sur les Duchćs 
d'Oswiętzim et de Zator. A Vienne 
Chez Jean-Thomas Noble de Trattnern, 
Jraprimeur et Libraire de la Cour. 1772. 
w 4ce. 

Akta, na które się w dziele odwołuje, umie- 
szczone od strony 1. do 42. włącznie. 
Dzików. — Ossol. 

— des droits de sa Majeste, le Roi 
de Prusse sur le Duche de Pomerelle 
et sur plusieurs autres districts du Ro- 
yaume de Pologne avec les pieces ju- 
stificatives. Berlin, imprime chez G. I. 
Decker. Imprimeur du Roi. 1772. w 4ee, 
str. 48. 

Czetwert. — Jagiell. — Przezdz. 

— 1794. w 4ce, str. 4. Branic. 

— ob. Heyking (succinct de pro- 
ces 1788) — Kurlandya (Beweg-Ursa- 
chen 1763) — Karol Ernest Xźe Kurl. 
(du proces 1788) — Leszczyński Stan. 
(sincere des elections 1733). 

Expositio (votiva Animoru) qua Se- 
renissimae Reipublicae Regni Poloniae 
et Magni D. L. de Liberata Patriae 
Libertate, in publico utriusq. ordinis 
consessu die 14 Octobris anni 1733 
congratulati sunt Serenissimi Principis 
ac Domini, Domini Augusti III. Dei 
Gratia Neo-Electi Regis Poloniae et 
Magni Dueatus Lithvaniae Electoris 
Saxoniae, ad eandem Serenissimara 
Rempublicam delegati Ministri Pleni- 
potentiarii Josephus Comes de Wacker- 
bart Salmour et Liber Baro Wulfi Hin- rich de Baudissin. Bez wyr. m. dr. i r. 
w 4ce, k. 5 nlb. 

Od k. 3: Mowa Xiąż. J. Mci Biskupa kra- 
kowskiego przy prezencyi Ich Mciów PP. 
ministrów pełnomocnych (po łac.) — Od 
k. 5: Sermo Ant. Poniński, Instigatoris 
Regni, Mareschalci Reip. Confoed. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— canonis Sacratissime Misse (Cra- 
coviae, Haller). B. w. r. w 4ce. 

Większe litery są podobne do majuskułów 
mszału Stuchsa, wydanego nakładem J. 
Hallera. 

Egz. defektowy w Bibl. Jag. 

— in Bullam Sanctissimi Domini 
nostri Leonis Papę X cum plenaria in- 
dulgentia una cum declaratione eiusdem 
pro instauratione Castri Kamieniecz. 
Quinta Mensis Augusti An. Dni MDXVI 
(1516). In Regia Civitate Cracovia Im- 
pressum per Florianum Unglerium : 
impensis Domini Ioannis Haller Civis 
Cracovien. Anno currente. w 4ce. 

Janocki przyznaje wykład ten Mikołajowi 
z Kamieńca przeorowi Dominikanów ka- 
mienieckich. 

Janociana I 146. — Jocher 7449. 

— brevis gravaminum, quae mer- 
catores et alii regni Prussiae incolae, 
in materia commerciorum cum regno 
Poloniarum habent, et quorum aboli- 
tionem atque remedia ex humillimis 
praefatorum mercatorum ac incolarum 
querelis, propositionibus atque suppli- 
cationibus Sacra Regia Majestas Prussiae, 
circa instantem universalium regni co- 
mitiorum reassumptionem, Sacrae Regiae 
Majestati et Sereniss. Rei publ. Polonia- 
rum, amicissime non minus quam in- 
stantissime commendat. Anno 1719. 
folio, str. 36. 

Chreptow. — Czartor. — Kijowsk. — Krasińs. 

— (Brevis et succincta) jurium ag- 
gregationis communitati Insulanorum 
Marieburgensium contra villas sic dic- 
tas liberas Kozeliczke, Traghein, Blum- 
stein et Brodsack competentium. (Bez 
osób. tyt.) B. w. m. dr. i r. (1766). fol. 
kart. 4. Czart. — Jagiell. 

— iurium eorum qui Dissidentium 
nomine veniunt, Summarumque Pote- 
statum quarum partes illorum tueri in- 
terest. Petropoli, die Decembris 1766, 
w 4ce, 32 str. (Zarazem:) Addenda ad 134 EXPOSITIO. EXPUGANTIONE. Expo8itionem jurium eorum qui Dissi- 
dentium nomine veniunt Summarumque 
Potestatum quarum partes illorum tu- 
eri interest. Petropolł Decembri 1766. 
w 4ce, str. 15. 

Jocher 9685. 

Branic. — Chrept. — Czetwert. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Uniw. lwów. — Zielińs. 

— Toż, tamże, 1766. w 4ce, str. 34. 

Jagiell. 

— iurium sacrae majestatis regis 
Borussiae in ducatum Pomerelliae et 
eomplures alios tractus regni Po- 
loniae, cum documentis. Berolini, litte 
ris Georgii Jacobi Deckeri, typografi 
regii 1772. w 4ce, str. 47. Czartor. 

— quadruplex missalis. Cracoviae 
1525. W 4ce. Raczyń. 

— (Trium librorum de anima Ari- 
stotelis familiaris) cum ordinatissima 
ąuaestionum per difficultates seu dubia 
dissolutione ad intentionem doctoris 
subtilis pro honore dei et vtilitate com 
muni in Gimnasio Cracouiensi congesta. 
(Na końcu:) Jmpressum Cracouie cur- 
riculo virgineo partus 1515. per Floria- 
num vnglerium, w 4ce k. 1, I — XXXV. 
XXXVII — XLV. XLVII. LVIII — 
LXVII. LXVII. LXVIII. LXX— 
LXXXXII. LXXXXVII 8. 8. (100). 
ob. Aristoteles (1515). 

Wierzbow. II. N. 884, Bibliogr. T. 12. str. 
213. Petersb. publ. 

Expositio, Exposition ob. Dyssydenci 
— Egidius Rom. (in theoremata 1513) — 
Ferraris EL (in psalmura 1543) — Gdańsk 
(Sincera susceptae 1719) — Gijelczeph 
(in passion. 1504, 1557) — Hugo (Mis- 
sae 1584) — Kurlandya (de vera con- 
ventus 1789. Ulterior pro Duce 1763) — 
Linda Mariana (brevis juris 1725) — 
Ludovicus Marchio (ad ordines 1697) — 
Piltyn (nfxus district. 1674) — Piotr 
Xże Kurl. (jurium 1772) — Sawona- 
rola (in psalm. 1543) — Toruń (Ulte- 
rior praetens.) — Tottien (pro duce Cur- 
landiae) — Wackerbart (Votiva ani- 
morum 1733) — Warszawa (vera grava- 
miuum) — Wrocławczyk Mich. (hymno- 
rum 1516). 

ExpOSitiones coram Electore Mo- 
guntino a Poloniae ablegato ob. Olszo- wski And. (1658). 

— des droits des Dissidents ob. 
Darlegung der Gerechtsame (1767). 

Jocher ma dziwaczny tytuł pod N. 9701: 
Expositive des droits des Dissidents fran- 
cais et allemands 1767. 
Exp0Stulati0 ob. Catholicorum (1776) 

— Cochlaeus J. (Advers. reform 
1534) — Smotrzycki (1629). 

Expozycya ob. Jabłonowski (1758) — 
Warszawa (względem Żydów). 

Expresso (De) Dei verbo ob. Ho- 
sius S. 

Expressyia batalii wygraney Naia- 
snieyszego Cara J. M. Nad Rzeką 
Pronią pod Lesznem Pana Seratinowi- 
cza, mil dwie od Propoyska. Roku 
Pańskiego 1708. dnia 9. Października. 
(Bez osób. tyt.) Bez wyr. m. dr. fol. k. 1. 
Xże Mężyk pobiZ Gener. Lewenhaufta. — 
Także jest o pobiciu Chmary. Jagiell. 

Expugnatione (De) Civitatis Rigen- 
sis Livoniae Metropolis quam Sere- 
nissimus Svecorum Gottorum et Van- 
dalornm etc. etc. Rex, Gustavus Adol- 
phus Calendis Augusti Anno proxime 
elapso 1621. infestis armis ipse oppu 
gnatum venit, et terra marique 13. Au- 
gusti undique cinctam, ad deditionem 
tandem 16. Septembris faciendam com- 
pulit. Loco Relationis verissimae. Epi- 
stolae IIII. In quarum prima ad Sere- 
nis. Poloniae Regem et secunda ad 
Illus. Ducem Campestre Mag. Duc. 
Lithvaniae Dn. Christophorum Radzi- 
wilum Princ. R. I. a Spectab. Senatu 
scriptis, obsidionis illius & inevitabilis de- 
ditionis necessitas iisdem vere accura- 
tóq ; explicantur. Ex tertia veró responsi 
loco ab eodem M. D. Lithvaniae Cam- 
piductore in improperium Spblis Sena- 
tus scripta, quasi deditio ea, nulla co- 
gente gravi necessitate, praecipiti saltem 
mętu facta sit, quarta tandem nata est 
Apologetica Spblis Senatus, in qua fac- 
tae deditionis ratio expedita redditur. 
Latino et Germanico idiomate in gratia 
veritatis amantium in luce editae. Da- 
niel 5. cap. Potestatem habet altissimus 
in Regno hominum, & queracunq; vo- 
luerit suscitabit super illud. Seneca 
Epistoł. 91. Nihil publice stabile est; EXTRACT. EXTRACT. 135 tam hominum quam Vrbium fata vol- 
vuntur. Lips. 1. de Constant. Cap. 16. 
O mira et nunquam comprehensa Ne- 
cessitatis lex! Cum Grat. & Privil. Ser. 
Reg. Maj es t. Sveciae ne a quoquam im 
pri matur. Excusae Rigae per Nicolaum 
Mollinum Typographum Anno Domini 
M.DCXXII. (1622). w 4ce, 15 ark. (kart 
62). (Z mappa oblężenia Rygi). 

Są tu dwa listy Magistratu Ryskiego, jeden 
do Króla Polskiego, drugi do Krzysztofa 
Radziwiła Hetmana Pol. Litew, i list te- 
goż Radziwiłła do Magistratu, któremu 
uczyniony był zarzut że bez koniecznej 
potrzeby miasto poddał. Nakoniec czwarty 
którym Magistrat z tego zarzutu się oczysz- 
cza. — Lubo tytuJ wspomina i o niemiec- 
kiem wydaniu, to jednak tu sie ono nie- 
znajduje. 
Hoppe 82. Gadebusch Livl. Bibl. DI 266. 

Wiszn. H. lit. VIII 106—7. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Raczyńs. — 

Wileńs. 

Extract eines Schreibens aus Ko- 
ningsberg, von etlichenWundergeschich- 
ten, so sich im Konigreich Polen, und 
sonderlich zu Cracaw, begeben baben. 
Wie aucb weitere und ausfuhrliche 
Relation was sich tag zu tag mit dem 
Berg Vesuvio bei Neapolis gelegen, be- 
gibt und zutragt. Getruckt im Jahr. 

1632. 4o k. 2. Czartor. 

— eines Schreibens aus Tora wie 
es mit dem Colloquio Charitativo ab- 
geschaffen. Gestelit an. 1645. w 4ce. 

Dzików. 

— Skriffvelse fra hofvit - Leyeren 
ved Cracou den 14. Aug. 1647. w 4ce, 
k. 2. 

Data mylna zamiast 1657. — Wspomnieni 
tu Ragosky. Lubomirski. Wortz. Czarnecki. 

Jagiell. 

— aus polnischen Feldlager und 
Occasionen in Lieffiand von Jasiński 
erobert, item aus Konigsberg. 1653. 

— Schreibens An Ihre KSnigl. 
Maytt zu Schweden (1656) ob. Achen- 
berg. 

— des plusieurs lettres ecrits de 
Glogo en Silesie les 12 et 19 X-bre 
1655. Contenant Petat des affaires de 
Pologne dto le 20 Janvier et le 3 Fev- 
rier 1656. Przezdz. 

— ausz eines Konigl. Schwedischen 
Hohen Officirers Schreiben de Dato Calisch den 7. 17. Januarii 1656. w 4ce, 
str. 4. 

— Schreibens aus Konigsberg vom 
8 Aprilis Newen Styls. Anno 1656. 
w 4ce, 4 str. 

— Af Hs. Kongl. May. til Swe- 
rige Skrifwelse, Til Hs. Hog-Grafl. 
Exce'lentz Her Rijkz Cantzleren sub 
dato Pakosch den 4 Maij St. V. 1656. 
B. m. i dr. (Stockholm, Keyser), w 4ce, 
4 str. 

— vthaf een Skrifwelse vthur Thorn 
af den 8 Marti j Anno 1656 Anlagande 
Dantzikernars fafanga Hopp til at bij- 
springa Marienburg, och jamwat huru 
Marienburg ar ófwergatt til Kongl. 
Mayst. i Swerige : Sampt Her Rijkz- 
Cantzelerens Hog Greffl. Excellentz etc. 
darofwer Gangne Declaration. (1656) 
B. m. (Stockholm. Keyser). w 4ce, str. 8. 

— dess zwischen Ihrer Konigl. Ma- 
yestat zu Schweden etc. und der Churf. 
Durchl. zu Brandenburg etc: zu Ko- 
nigsberg im Januario 1656. getroffe- 
nen, nachmalen zu Barienstein in Preus- 
sen confirmirten Friedens - Instruments. 
Gedruckt zu Thorn Anno M.DC.LVI 
(1656). w 4ce, str. 8. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Expugnatione (De) ob. Kochanowski 
J. (Polotzii 1580). 

Exsanguibus (De) ob. Jonston. (1650). 

Extens universalis iubilaei in urbe 
celebrati A. D. 1750. ad universum 
catholicum orbem. folio, kart niel. 6. 
(Bez karty tytułowej). Krasińs. 

— universalis iubilaei in urbe cele- 
brati anno D. 1775. ad universum ca- 
tholicum orbem. Romae 1776. Ex ty- 
pogr. rever. cam. apostoł. Recusum 
Varsaviae Typ. S. R. M. et Reip. in 
Coli. Sch. Piar. folio, str. ni. 4. 

Krasińs. 
Extract Schreibens Auss Aschaffen- 
burg vom 15 M&rtz, w 4ce, k. 2. 

Ossol. 
— och Particular Skrifwelser, vthur 
Kerholms Norre Lahn, Rijga, Narfwen 
Ny Slott och Vstia. B. m. i dr. (Stock- 
holm, Keyser). w 4ce, str. 4. 

— Schreibens aus Lemberg. B. w. r. 
(1673?). w 4ce, k. 2. 186 EXTRACT. EXTRACT. — Schreibens aus Konigsberg vom 
24. December. w 4ce, k. 2. 

— Schreiben ausz underschidlichen 
Orten. betreffendt des Konigreichs Pol- 
len Unruhe. B. m. 1656. w 4ce. 

— (Glaubwiirdige und eonfirmirte) 
Schreibens ausz underschidlichen Or- 
then. B. m. 1656. w 4ce. 

— (Continuirte) Schreibens von un- 
terschiedlichen Orthen. B. w. m. 1656. 
w 4ce. 

— Schreibens ausz Thorn voin 8. 
18. Martii, 1656. Betreffend den ver- 
geblichen Dantziger Succurs des Schlos- 
ses Marienburg, und dessen iibergabe 
an Jhre Konigl. Maytt. zu Schweden &c. 
Sampt Des Hn. ReichsCantzlers Hoch- 
Grafl. Excell. &c. daruber ergangenen 
Declaration. B. m. w 4ce, 8 str. 

— etlicher Schreiben, welche auss 
Preussen u. Polen, von der jetzigen 
Kriegsbeschaffenheit zwischen beiden 
Cronen Pollen u. Schweden abgeloffen 
sein. 1657. w 4ce, sign. ark. A 4 . 

Branic. 

— Vthur then Pohlniske Faldther- 
rens Her Georg Lubomirsky, til then 
Swenske Her Gen. Majoren Wurtz 
Coramendanten vthi Crakow, afgangne 
Skrifwelse. Daterat i thet Pohlniske 
Lagret for Crakow then 10 Februarij. 
Anno 1657. Tryckt then 20 Martij. 
B. m. (Stockh., Keyser). w 4ce, 4 str. 

— Aff en Fornemme Mand udi 
Halland hans Skriffvelse. Sub dato den 
26. Junij 1657. B. m. fol. 1 k. (na 
jednej str.) 

Dotyczy rzeczy polskich. 

— etlicher Schreiben ausz Pollen 
u. Preussen, die jetzige Kriegsbeschaf- 
fenheit der Pollnischen Waffen wider 
Schweden Brandenburg u. Rakotzy an- 
langende. 1657. w 4ce, ark. A. 

Dwie edycye 

— eines der Konigl. Majest. zu Hun- 
garn und Bóhmen etc. Berichts, wa- 
rumb diesel be der Cron Pohlen ein 
Theil ihrer Vólker zu Hulffe geschicket. 
Im Jahr 1657. Bez wyr. m. dr. w 4ce, 
k. nlb. 4. Jagiell. 

— Schreibens auss Dantzig, Genua, 
Venedig, London, Reims und Pariss. Gedruckt im Jahr 1658. w 4ce, k. 3. 

Ossol . 

— Schreibens auss Rom, Neapolis, 
Maylandt, Venedig, Posen und dem 
Oesterreichischen Haubtquartier Dobra. 
Gedruckt im Jahr 1658. w 4ce, kart 4. 

Ossol 

— zweier Schreiben aus Dantie- 
marck, auch beigefiiget die abermalige 
Ausrustung u. starcke Armatur des Mo- 
scowiters. 1658. w 4ce. 

— Schreibens Auss dem Pollnischen 
Feldlager Nebenst einer Spezifikation 
aller dereń Occasionen welche Lentschin, 
Wende, Limburg, Wollmar in Leff- 
land gelegen, von dem Heere Gasien- 
sky erobert und vorgangen seyn. Item 
Auss Konigsberg. Wie auch Tracktats - 
Puncta zwischen dem Konigl. Denne- 
markischen General Commisario und 
Commeudeur der Nordenfildischen Ar- 
mee unter Herm Bintcke. Gedruckt 
im Jahr 1658. w 4ce, kart 3. 

Ossol. 

— Schreibens Auss Posen Krakau 
und Praag. Gedruckt im Jahr 1658. 
w 4ce, k. 4. Ossol. 

— eines Schreibens aus dem La- 
ger in der Neerung woraus die weitere 
Progression Sr Furstlichen Gde der 
Crone Feldherrn und Gross- Marschaln 
Im Grossen Werder. Benebenst denen 
Was auch zufalliger Weise von ande- 
ren zu vernehmen stehen. Anno 1659. 
w 4ce, k. 2. Ossol. 

— Schreiben aus Fuhnen vom 5 
Nov... welcher Gestalt S. Ecx. M. der 
G. Feld Marschall Schack darauf posto 
gefasst hat, nebst dem Verlauf. was 
dabey vorgegangen von den Vice Ad- 
mirał de Reuter. 1659. w 4ce, k. 2. 

Jagiell. 

— Schreiben Eines guten Freiin- 
des de Dato Stetin den 9. 19 April 
Anno 1659. Betreffende Das an Schwe- 
dischen Seiten geschehene Verboth Com- 
mercien nacher Holland und anderer 
Orten. Und dass sowohl aus dieser, 
ais anderen hochst gefahrlichen Machi- 
nationibus dem Lande Pommern aller- 
ley Ungliick , wo nicht die ganzliche EXTRACT. EXTRACT. 137 Ruin, zu befurchten. Gedruekt im Jahre 
1659. w 4ce, str. 7. Ossol. 

— Schreiben Auss dem Konigl. 
Polnischen Feldlager unter Marienburg, 
darinnen enthalten die Gliickliche Ren- 
contre So die Polnischen Trouppen 
Wieder den Gener. Major Buhlawan 
und dessen bey sich habenden Volcker, 
unter Marienburg den 12. Octbr. erhal- 
ten. Dann auch Was newlicher Tagen 
auss Copenhagen wegen reassumirung 
der Tracktaten eingekommen. Anno 
1659. w 4ce, k. 2. Ossol. 

— eines gewissen Schreibens von 
hoher Hand aus Crakau den 20 No- 
vember Darin enthalten der gantze 
Verlaufi des glucklichen Successes und 
herrlichen Victoria , welche Ihro Kon. 
Maj. zu Polen und Schweden den Ar- 
meen in der Ukrainę wider den Mos- 
coviter und Cosaken erhalten haben, 
dann auch welcher Gestalt diese gros- 
se Feinde durch sonderliche Schickung 
Gottes und grosse Hungersnoth wider- 
umb zu J. K. M. gehorsam gebraeht wor- 
den. Wobey aucb die Conditiones, wel- 
che nach Endigung dieses gefahrlichen 
Krieges dem moscovitischen General 
Szeremetew iibergeben worden. Anno 
Domini 1660. w 4ce, k. 4. 

Jestto opis bitwy pod Cudnowem. Wyszły 

dwie edycye. 
Hoppe 93. Branic. — Ossol. 

— eines Schreibens so vom Her- 
tzoge von Lothringen an die polnischen 
Magnates ergangen anno 1669. w 4ce, 
2 karty. 

List Karola księcia Lotaryńskiego proszący 
o koronę dla jego wnuka Karola. Odwo- 
łuje się na pokrewieńswo z domem Ja- 
giellonów. 

— eines Schreibens von der Konig. 
Wahl in Pohlen. 1669. 

— eines Schreibens des Konigs von 
Polen aus Jaworów 11 Sept. 1674. an 
den Nuntium Apostoł, w 4ce. 

Hoppe 103. 

— Schreiben aus Lintz ob. Sobie- 
ski Jan (1683). 

— eines Schreibens aus Wien den 
4/14 September worinnen enthalten, 
was sich von Anfang bis zu Ende bey 
der Wienerischen Belagerung denkwiir- diges begeben, und zugetragen wie sol- 
che namlich den 17. July von den Tur- 
ken ec. belagert und den 2/12 Septem- 
ber... gliicklich mit ruhmliehster Victo- 
ria entsetzt worden 1683. Bez w. ni. 
w 4ce. 

— Schreiben so von der Cosacken 
Heers-ftihrer Kunicho an die KOnigl. 
Pohln. Majest. abgangen. Publicirt in 
Crakau den 1. Jan. Anno 1684. Bez 
W. m. (1684). W 4ce. Petersb. publ. 

— Schreiben aus Crackau von 21. 
Febr. 1684 u. aus Lintz vom 7. Mar- 
tii. Regenspurg. B. w. r. (1684). w 4ce. 

— der Propo3ition , welche Ihro 
Konigliche Mayestat von Pohlen dem 
Han durch den Tartarischen Gesand- 
ten thun lassen Anno 1685. w 4ce, 2 
karty nlb. 

— Schreibens aus Javorowa. Bez 
wyr. m. 1692. w 4ce, kart 2. 

— Schreibens aus Johansburg 1698. 
w 4ce. 

Jestto opis spotkania króla polskiego z kur- 
furstem brandeburgskim, dnia 7 czerwca 
1698, w Johannisburgu. 

— Schreiben, Eines gewissen Mi- 
nistri. (Dat. Rewal d. 29/9 Novembr. 
1700). w 4ce, 12 str. 

— Der Bey der Dantziger Post, zu 
Stettin eingelauftenen Particulier-Briefe 
den 27. Sept. Ao. 1704. w 4ce, str. 8. 

— Schreibens eines gewissen Lieu- 
tenants unter denen Sachsischen Troup- 
pen aus Gruneberg, die scharffe und 
blutige Action zwischen denen Schwe- 
dischen , Sachsischen und Moscowiti- 
schen Trouppen bey Fraustadt in Gross- 
Pohlen betreffend. B. w. m. (1706). w 4ce. 

Petersb. publ. 

— (Fernerer) Schreibens, aus dem 
Koniglichen Sehwedischen Haupt-Quar- 
tier Alt-Ranstadt den 17/27 Decembr. 
Anno 1706. B. w. m. dr. fol. 2 k. 

Czartor. 

— Schreiben aus Steinau in der 
Schlesien vom 20. Julii 1707. Von den 
grausamen Verfahren der Moscowiti- 
schen Callmucker und Cossacken, um 
die Pohlnische Lissa und der Orten 
herum. Bresslau, 1707. w 4ce. 

Petersb. publ. 
18 138 EXTRACTE. EXTRAICT. — Schreiben eines Briefes von Leip- 
zig den 22 Jan. 1708. w 4ce, 6 kart. 

Dotyczy i Polski. Branic. 

— Schreiben an Feld-Marschal Furst 
Menzikoff von der Niederlage der noch 
iibrigen aus der Battaille bei Pultawa 
naeh Turckei salvirten Schwedischen 
Trouppen 1709. w 4ce. 

— einiger Brieffe; I. Aus Pohlen 
von 2. Julii 1712. Darinnen fernere 
Nachricht, was nach Zerstreuung der 
Feindlichen Partheyen vorgefallen ist. 
B. w. m. 1712. w 4ce. 

Omawia akcyę ze strony ks. DoZgorukiego. 
Petersb. publ. 

— des zwischen beyderseits... Ab- 
geordneten der Cron Schweden und 
der Cron Pohlen getroffenen Vergleichs, 
Belangend die Uebergab der Stadt Tho- 
ren... B. w. m. 1725. w 4ce, kart 2. 

— zweier Briefe aus Dantzig den 
jetzigen Zustand der Stadt u. dereń 
Attaąue von dem russischen Feldmar- 
schal Miinnich und den Trouppen Ihr. 
Russischen Kays. Majestat betreffend. 
Breslau 1734. w 4ce. 

— aus dem koniglichen aller-gna- 
digsten Stempel und Karten-Edict vom 
13 Maj 1766 und den dieserhalb von 
Zeit zu Zeit ergangenen naheren Bestim- 
mungen und Berichtigungen, in Absicht 
der, sonderlich fiir den Landman, in 
den gewóhnlichen Fallen zu beobach- 
tenden Stempel Satze. Signatum Ber- 
lin, den 2. Januar 1796. Extrakt 
z królewskiego nayłaskawszego edyktu 
sztemplowego y kartowego d. 13 maja 
1766 y z danych z tey przyczy- 
ny od czasu do czasu ściśleyszych 
określeniach i poprawieniach, względem 
używano być mających praw sztęplo- 
wych w przypadach zwyczaynych oso- 
bliwie dla wieśniaka. (Na końcu:) Si- 
gnatum w Berlinie dnia 2. stycznia 
1796 roku. fol. 4 kartki. Jagiell. 

— zob. Balbitzki M. (den Gross- 
kanzler 1665) — Happelius E. (oder 
Auszug 1709) — Zeisold L. (aus Be- 
schlusse 1713). 

Extracte Vnterschiedlicher Particu- 
lir Schreiben : Das Kriegswesen in Poh- 
len und Preussen belangend. Anno 1656. [Z dnia 13, 12. 18. Ootobraj. w 4ce, 
str. 4. 

Ob. Eitract - Schreiben. 

— (Unterschiedliche) Einiger Brieffe 
aus Konigsberg, Mietau, &c. Betreffende 
Die Glorieuse Action, Welche Die Ko- 
nigl. Schwedische Trouppen mit denen 
Sachsen bey Thoren unweit Riga ge- 
halten. B. w. m. w 4ce, str. 4. 

— unterschiedlicher polnischen Brief- 
fe, betreffend die Victorie, so I. K. M. 
von Schweden , den 19/9 Julii zehen 
Meilen von Krakau wieder dem Konig 
von Pohlen gliicklich erhalten. (Datow. 
Warschau vom 25 Julii 1702). Bez 
osób. tyt. B. m. i r. w 4ce, 1 ark. dr. 

Jagiell. 
Extractum ex Diario Conventus pu 
blici in diem 26 Maji Anno 1763 in- 
dicti. (Varsaviae). 1763. w 4ce, k. 6. 
W sprawie Jana Ernesta Xcia Kurlandzkie- 
go. — Katalog Batowskiego ma to pod 
Nr. 2133. z data druku 1766. Ossol. 

— ex actis publicis ob. Gedanum 
(de sigillatione 1630). 

— de novo sidere ob. 01iva (1683). 
Extractus (Brevis) statutorum Or- 

dinis quid in deportanda ordinis cruce 
sit observandum. Ex ąuinto Capitulo 
Regularum ordinis §. 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
B. w. m. 1720. w 8ce, str. liczb. 16. 

Krasińs. 

Extraict Des Lettres D'Un Gentil 
Homme de la Suitę de Monsieur de 
Rambouillet, Ambassadeur du Roy au 
Royaume de Pologne, a un Seigneur de 
la Court Tomhart, la legation du diet Sei- 
gneur et autres choses memorables, ob- 
servees en son voyage. De Cracovie 
le douziesme iour de Decembre 1573. 
A Paris Par Denis du Pre Imprimeur 
demourant en la rue des Amandiers a 
Penseigne de la verite. 1574. w 8ce, 
k. 7. Czarter. — Ossol. 

— des lettres d'un gentilhomme de 
la suitę de Mr. de Rambouillet. Lyon, 
Benoist Rigaud, 1574. w 8ce. 

Biblioteka Narodów, w Paryżu. 

— d'une lettre... par un gentilhom- 
me.... du Roy de Pologne a Miezerich le 
25 Janvier 1 574. B. m. dr. w 4ce, k. 3. 

Biblioteka Narodów, w Paryżu. EXTRAIT. EXTRAKT. 139 Extrait d'une lettre ecrite par un 
officier de 1'armee de Lituanie logee dans 
la ville basse de Moihilow du 19. Fevr. 
1655. Bruxelles (1655). w 4ce. 

Petersb. publ. 

— du Billet iraprime in Hollande 
25 Novembre 1698. ob. Elbląg. 

— d'une Lettre de Moscou, du Juil- 
let 1763. B. m. r. dr. folio, 3 karty. 

Dotyczy Kurlandyi i Turcyi. Jagiell. 

— du discours prononce a la seance 
de la dietę tenue a huis cios le 26 
mars 1790 par un des membres de la 
deputation designee pour examiner les 
personnes inculpees de complicite dans 
les mouveraens seditieux qui on ćclate 
en Pologne au printems de 1'an 1789 
pour faire rapport aux Etats du resul- 
tat de cette indagation. w 8ce, 110 str. 

Omówione tu są przyczyny buntów w Litwie 
i na Ukrainie ludu wyznania Greckiego 
Zjednoczonego i Niezjednoczonego. 

Uniw. lwows. 

— thornisches ob. Prawdecky Con- 
stantin (1647). 

Extrakt Boiarom beresteyskich po- 
twerzenia Grunlad na czynszu i na 
sluźbu wojennuju danoho w roku 1593. 
1766. fol. Str. 2. Branic. 

— Manifestu przez J. WW. kom- 
misarzow Skarbu Rzpltey koronnego 
w aktach metryki koronney uczynione- 
go, z tychże akt wyięty. Działo się 
w Warszawie 1 sierpnia 1768. fol. 

— z konstytucyi 1768. r. lit. Po- 
rządek seymowania fol. 117. folio, 1 / 2 
ark. Branic. 

— z dekretu zjazdowego z kommi- 
ssyi Skarbu koron, wyznaczonego na 
dz. 28 lipca w. r. b. 1784 do miasta 
Kępna w sprawie między W. Jeymśó 

Panią Graffową de Dyrhn Imć 

i Imć P. Adamem Piotrowskim Flegel 
Adiutantem, wyięty i na widok każde- 
mu drukiem podany, fol. ark. B. 

— rezolucyi Nayiaś, Pana za zda- 
niem Rady przy boku Jego Nieusta- 
jacey na notę JW. Posła Rossyj. wy- 
dany z protokółu expedycyi in publi- 
cum wyszłych r. 1704. folio. Krasińs. 

— rezolucyi Nay. Pana za zdaniem 
Rady przy boku Jego Nieustającej na memoryał ur. Unrug, Konigsfels i Fryzę, 
wydany z protokółu expedycyi in pu- 

blicum wyszłych w r. 1785 B. m. 

i r. (1789). folio, str. nlb. 4. 

Krasińs. 

— Cyrkularzow, powszechnych U- 
staw, y Uniwersałów od naywyźszego 
C. K. Gubernium w Galicyi i Lodo- 
meryi Królestwach, wydanych od 11 
Wrzes. 1772. aź do ostat. Stycz. 1773. 
folio, str. 8. — Toż: od 1. Lutego 1773. 
do ostat. Kwiet. str. 5. — Toż: od 1. 
Maja 1773 do ostat. Lipca, str. 7. — 
Toż: od 1. Sierpnia 1773 do ostat. 
Paździer. str. 5. — Toż: od 1 Listop. 
1773 do ostat. Stycznia 1774. str. 9. — 
Toż: od 1 Lutego 1774 do ostat. 
Kwietnia. , str. 11. — Toż : od 1 Maja 
1775 do ostat. Lipca, str. 10. — Toż: 
od 1 Sierp, do ostat. Paźdz. str. 12. — 
Toż: od 1 Listopada do ost. Stycznia 
1775, str. 13. — Toż: od 1 Lutego 
1775 do ostat. Kwiet. str. 16. — 
Toż: od 1 Maja do ostat. Lipca, str. 
15. — Toż: od 1 Sier. 1775 do ostat. 
Paźdz. 1775, str. 15. Ossol. 

— cyrkularzow y powszechnych u- 
staw tudzież uniwersałów Od 1 li- 
stopada 1775 do ostat. stycznia 1776. 
folio, str. 9. — Toż: od 1 lutego 1776 
do ost. kwietnia 1776 str. 11. — Toż: 
od 1 maja do ostatniego lipca 1776 
str. 13. — Toż: od lsierpnia 1776 do 
ostat. października 1776 str. 13. — 
Toż: od 1 listop. 1776 do ostat. stycz- 
nia 1777 str. 8. — Toż: d 1 lutego* 
1777 do ostat. kwietnia 1777 str. 15. — 
Toż: od 1 maja 1777 do ostat. lipca 

1777 str. 12. — Toż: od 1 sierpnia 
do ostat. Paźdz. 1777 str. 13. — 
Toż: od l Listop. 1777 do ostat. Sty- 
cznia 1778 str. 12. — Toż: od 1 Lu- 
tego 1778 do ostat. Kwietnia str. 14. — 
Toż: od 1 Maja 1778 do ostat. Lipca 
str. 10. — Toż: od 1 Sierp. 1778 do 
ostat. Paźdz. str. 12. Ossol. 

— Cyrkularzow Uniwersałów y po- 
wszechnych Ustaw Naywyższych C. K. 
Rządów w Galicyi y Lodomeryi Kró- 
lestwach wydanych. Od dnia 1 Listop. 

1778 aź do ostatniego Stycznia 1779 140 EXTRAKTU. EYNAROWICZ. folio, str. 12. — Toż: od 1 Lutego 
1779 do ostat. Kwiet. str. 13. — Toż: 
od 1 Maja 1779 do ostat. Lipca str. 
13. — Toż: od 1 Sierp. 1779 do ostat. 
Paźdz. str. 13. — Toż: od 1 Listop. 

1779 do ostat. Stycznia 1780 str. 16. — 
Toż: od 1 Lutego 1780 do ostatniego 
Kwietnia str. 20. — Toż: od 1 Maja 

1780 do ostatniego Lipca str. 19. — 
Toż: od 1 Sierp. 1780 do ostatniego 
Paźdz. str. 20. — Toż: od 1 Listopada 
1780 do ostat. Stycznia 1781 str. 18. — 
Toż: od 1 lutego 1781 do ostatniego 
Kwietnia 1781 str. 18. — Toż: od 1 
Maja 1781 do ost. Lipca 1781 str. 25. — 
Toż: od 1 Sierpnia 1781 do ostatniego 
Października 1781 str. 25 Ossoi. 

— z protokułu kommissyi porzad- 
kowey cywilno-wojskowey Ziemi Czer- 
skiej, rezolucyi na sessyach dwóch uło- 
żonych, wydany y d. 11 marca 1790 
w grodzie Czerskim oblatowany fol. 2 
arkusze. Branic. 

Extraktll (Kopia) projektowego. Ac- 
tum Cameneci Podoliae 1777. fol. 

Branic. 

Extraordinairzeitung, welcher gestalt 
der Konig von Polen die Stadt Konitz 
belagert hatt, wie auch von dem.... zwi- 
schen dem Grafen Konigsmark und der 
Danziger Soldateska. 1656. w 4ce. 

Hoppe, 98. 

Exul fortunatus Extra haereditarium 
Patris Regnum; Per spontaneum pro 
Christo exilium Olim in Japonia Cru- 
% cis suffragio, ad Sceptra Crucifixi Pro- 
motus Paulus Sciunga, Princeps Nunc 
iterum inter lugubres Regis Dolorum 
ferias, a Perillustri, Magnifica, ac Prae- 
nobili Juventute Poetica, In Alma Uni- 
versitate et Academia Vilnensi Socie- 
tatis Jesu Tristiorem in Scenam revo- 
catus Anno Exulantis mortali in Carne, 
Dei Immortalis 1713. 5 Aprilis. (Bez 
osób. tyt.) B. w. ra. i dr. fol. 1 k. nlb. 
(Program). Jagiell. 

— vates et pro domo orator semel 
mortui, bis sepulti Nenipe in tumulo 
et hominum oblivione, Per literatissi- 
mos Sarmatas, Ovidianum Mausolaeum 
eruderantes, Ciceronisq; pro Republica reperientes Volumina, ad vitam famae 
revocati, Demum ab Illustrissima, Per- 
illustri, Magnifica ac Praenobili Juven- 
tute Academiae Vilnensis Societatis Je- 
su sub sextile Musarum exilium Eru- 
dito urbi reproducti Anno Exulis in 
Patria Dei-Hominis 1715 Kalendis Au- 
gusti. fol. 2 k. nlb. 

Program dyalogu o Janie Zamojskim i ho- 
spodarze Mohile, według Kwiatkiewicza 
i P. Piaseckiego. Jagiell. 

— Fortunatus, Decrescentis Fortu- 
nae Patriae, In terra longiqua non pro- 
digus Filius accrescens Joseph, Divi- 
nans sterilitatem Aegypto, e Judaeo 
famulo Deus Pharaonis extra praesaga 
somnia, a circumfuso Fratrum manipulo 
adoratus. Nunc ad avocandam ad Ae- 
gyptiacis ollis orexim , Post minus fru- 
gales Bacchi dies, Vaticinans steriliores 
annos aeternae famis, sub Carnis-privii 
vigiliam In scenam reproductus a Per- 
illustri Juventute Oratoria Collegii 
Brunsbergensis Societatis Jesu. Anno 
1735 die 19 Februarii. B. w. m. fol. 
2 k. nlb. (Program). Jagiell. 

ExulantÓW (Do) polskich. O stałości. 

ob. Jasiński Jakob. 

Exultavit ob. Wojniłowicz (1682). 

Exuviae triumphales ob. Łopuszyn- 
ski J. A. (1698). 

Eybel ob. Pius VI (1787). 

EYDIRUTTA Franciszek. Exorta 
pogrzebowa mówiona w Braunie na 
cmętarzu przy wprowadzeniu ciała Mich. 
hr. Rokickiego przez X.... Z. O. S. F. 
Roku 1779. 

Eyd Schwur, welcher den 26 Jul. 
Anno 1734 von denen Pohlnisćhen 
Herm und andern Personen , welche 
sich Ihro Majestat dem Konig Augusto 
III unterworffen , geleistet worden. B. 
m. dr. i r. (1734). w 4ce, 2 k. nlb. 

Jagiell. 

Eydziatowicz ob. Potocki Ign. 

Eyktikon ob. Cynerski J. (1629). 

EYNAROWICZ Christophorus. Arcus 
triuraphalis sub fortunatum in suum 
capitaneatum ingressum D. Adalberto 
Stanislao Bogusławski Capitaneo Plo- 
censi ereetus a Collegio Plocensi S. J. 
Torunii, D. B. Bresslerus. 1698. fol. EYSENBERGERi EYSYMONT. 141 — ob. Lachermandt Mart. (1700). — 
Ketten (1699). 

Eysenberger Fabian ob. Ecchius 
Valent (1518). 

EYSMONT Konstanty. Novilunium 
caliginis logices aquinatici litanis de lu- 
mine lucens Penes plenitudinera binae 
Kiedrzynscianae cynthiae cerscens etc. 
Nec non in celeberrimo Clar. Mont. 
Częst. propugnaculo... a frat. Constantino 
Eysraont sub praes. Bruno Choynacki 
publ. propugnata. An. 1730. 2 Apr. 
B. w. m. folio, kart nlb. 5. 

Krasińs. 

Eysymont Adam ob. Hevenesi Ga- 
briel (1722) — Labirynt zdradliwy 

(1738). 

Eysymont Dominik Konstanty ob. 

Eysymont Jerzy (1756). 

EYSYMONT Jan (1577 f 5/10 1610) 
Threnodia albo żałosne pienie o zgo- 
rzeniu Wilna Stolice W. X. Lit. które 
się stało roku 1610. D. 1 Lipca z wiel- 
kim żalem wszystkich obywatelow tey 
R. Pty z nieoszacowaną szkoda tak 
samych mieszczan iako y inszych ludzi 
B. r. (1610). w 4ce, kart 4 nlb. 

Przedrukowa! Baliński w Akad. Wileńs. str. 
453 458. 
J. Szembek. — Warsz. Uniw. (facsim). 

— ob. Bojer Laur. (Karolomachia 
1606) — Epithalamium (1594) — Thre- 
ni (Parthenicae sodalitatis 1594). 

Wiszn. H. lit. VII. 15. 139. — Brown Bibl. 
160. — Załuski Bibl. 3. — Jabłonowski 
Ostafi karta g. 

EYSYMONT Jerzy. Źródło życia z łez 
Maryi Panny w czasie odkupu narodu 
Ludzkiego wylanych ku pożytkowi u- 
pragnioney duszy z łacińskich wierszów 
przez X. Stanisława szkół pobożnych 
profes. wydanych. Polskim rytmem 
przez Jerzego Eysymonta S. G. prze- 
tłumaczone. Nayprzewieleb. w Bogu Imć 
X. Dominikowi Konstantemu Eysy- 
montowi Definitorowi Prowincyi Mało- 
polskiey Zakonu O. S. Pawła Pustel- 
nika Konwentu Włodawskiego Przeo- 
rowi iako od życzliwege Synowca w 
dzień S. Dominika na wiązanie ofiaro- 
wane A. D. 1756. W Lwowie w Dru- karni Jana Filipowicza J. K. M. Typo- 
grafa, 1756. w 4ee, str. 124. 

Autor zapewne Stan. Konarski. Juszyń. 79. 

Ossol. 

Eysymont Josephus Antonius ob. 

Dominik Ignacy (1748). 

EYSYMONT Marcin (ur d. 13 listop. 
1735, umarł d. 2 maja 1814 r. w Łu- 
kowie). Na akt weselny JW. W. Kur- 
dwanowskiego z Panna Granowska. 
Warszawa 1776. w 8ce, k. 4. 

Warsz. Uniw. 

— Manuaiik poczciwego człowieka, 
czyli maxymy potrzebne we wszystkich 
kraiach i czasach. Dzieło z francuskie- 
go na polski ięzyk przełożone. W War- 
szawie 1774, nakładem Michała Groella 
J. K. M. Komisarza iBibliopoli w Mary- 
wilu N. 19. pod znakiem Poetów. [Obok 
text włoski:] Manuale deli' onest' uomo, 
massime necessarj in tutti i luoghi 
e tempi. Opera tradotta dal francese in 
italiano. In Warsavia 1774. A spese 
di Michael Groel. Librajo di Sua Real 
Maesta, e in Marevilla N. 19. al segno 
dei Poetę, w 8ce, str. 141 i Rejestr 
materyi k. 1. 

Tekst polski i włoski. Tłumacz Mar. Eysy- 
mont. 

Czartor. — Jagiell — Kijows. 

— Toż :... Warszawa, M. Groell. 1774. 
[Zarazem] Manuel de 1'honnete homme, 
ou maximes necessaires en tous lieux et 
en tous tems. Ouvrage ecrit en francais... 
Varsovie, M. Groll 1774. w 8ce. 

Tekst polski i francuski. 
Inny przekład wydał Ant. Rozwadowski we 
Lwowie u K. B. Pfaffa. 

Czartor. — Czetwert — Kijów. 

— Jego Mości Xiędzu Adamowi 
Naruszewiczowi wysokich w Rzeczypo- 
spolitey litewskiey talentów y zasług 
Mężowi Rymotwórcy uwieńczonemu. 
Trzy żałosne pasterki D. D. O. Wierny 
Wiekopomnego imienia Szacownik dnia 
XXIV Lipca roku 1774. w 4ce, kart 
9 nlb. 

Na tytule są popiersia Naruszewicza i Sar- 
biewskiego. — Trzy te sielanki mają takie 
napisy: 1) Odezwa pasterza do JX. Ada- 
ma Naruszewicza, ukrytego pod tern na- 
zwiskiem: Narumnus Arcadius. 2) Koryl 
żałosny. 3) Cień. — Jest tu załączona ekloga 142 EYSYMONT. EYTMIN. wydana w tejże drukarni bezimiennie p. t. 
Mokotów, w 4ce, k. nlb. 4. 
Dzienn. Wileń. 1825 I 36. 
Bran. — Czartor. — Krasińs. — Warsz. 
Uniw. 

— Palaemon Ekloga. B. w. m. i ro- 
ku, w 4ce, kart 6 nlb. 

W końcu Epigrammata na cześć Stanisława 

Augusta. 
Janocki Parens patriae str. 58. — Zabawy 

przyj, i poż. IX 235. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Poliarek Ekloga z publiczną ra- 
dością równaiąca pasterskie gody na 
dniu nayuroczystszym Imienin Nayia- 
śnieyszego Pana z Collegium Nobilium 
Scholarum Piiarum B. w. m. i roku. 
w 4ce, kart. 6 nlb. 

Jest także w Zabawach przyjemn. T. 9. 
Bran. — Dzików. — Warsz. Uniw. 

— Ad serenissimum Stanislaum Au- 
gustum regem Poloniae, magnum ducem 
Lithuaniae cum annuis in collegio no- 
bilium scholarum piarum examinibus 
auspicato adesset, carmen w 4ce. 

Branic. 

— Oda do Nayiaśnieyszego Stani- 
sława Augusta Króla Polskiego Wiel- 
kiego Xiażęcia Litewskiego etc. etc. 
Imieniem Młodzieży Szkół Radomskich 
pod dozorem X. X. Scholarum Piarum 
na przeiazd Jego Królewskiey Mości 
przez Radom. B. m. i roku. w 4ce, 
kart nlb. 4. 

Warsz. Uniw. — Zieliński. 

— Na szczęśliwy do stęsknioney 
stolicy powrót Pana naszego miłości- 
wego Stanisława Augusta króla pol- 
skiego W. Xcia Lit. Galatea ekloga 
imieniem nayobowiazańszego Majesta- 
towi Collegii Nobilium XX. Scholarum 
Piarum, dnia 9 Grudnia 1781 w 4ce, 
5 kart nlb. 

Wiersze na powitanie króla Stanisława Au- 
gusta, Fryderyka króla Pruskiego i Fran- 
ciszka II. Cesarza Niemieckiego. 

Branic. — Warsz. Uniw. 

— Wierszyki moralne o poczciwo- 
ści czyli manualik poczciwego człowieka 
z francuskiey prozy na rymy polskie 
wolniejsze odmieniony... Dictae per car- 
mina sortes, Et vitae monstrata via est, 
et gratia Regum. Horat. w Warszawie 
1776 przez X. Marcina Eysymonta Schol. piarum. w 12ce 4 k. nlb. i 147 
str. 

Przypisał Stanisławowi Aug. król. Pol. wier- 
szem. Dedykacji jest kart 3. Dalej: Do 
poczciwey książeczki przed wydaniem 
(kart 4) Dalej spis 29 Materyi. Zaczyna 
Wstęp a kończy Religia (str. 141 — 147). 
Tytuł miedziorytowy. Górą korona z cy- 
frami króla. — Wstęp przypada na str. 11. 

Akad. — Chrep. — Dzików. — Jagiell. 

OS801. 

— Tenże tytuł: w Warszawie 

1789. przez X. Marcina Eysymonta 
S. P. w 12ce, k. 6 nlb. i str. 107. 

Odmienne wydanie. Wstęp przypada na 
str. 1. Religia na str. 104. 

Jfłgiell. 

— ob. Dembińska Mar. (1787) (Ko- 
narski Stanisław) Oda o mądrym królu 
1764. Wiersze 1778). 

X. Marcin Eysymont tłumaczył wiersze 
łać. Konarskiego 1778. — Należał także do 
Zabaw przyj, i pożyt. T. VII 233, Palaemon 
ekloga; 354. Poliarch ekloga; T. XII 325. 
do Grzeg. Piramowicza, wiersz T. XIV. 
82. Merys ekloga). Pisał: Zasady architek- 
tury cywilnej i wojskowej, nie drukowane. 

Bielski Vita 133. — Roczn. Tow. War. 
P. N. T. X. 430. — Chodynic. 140 — 
Bent. H. lit. I. 341. — Dzienn. Wileń. 
1825 I. 360. — Encykl. Orgelb. VIII 598. 

Eyssmont Michał ob. Wincenty św. 
(Anioł w ciele, apostoł w słowach .... 
1753). 

Eysmont Szymon ob. Sprawa XX. 
Piarów (około r. 1795). 

EYTMIN Hieronim S. J. (ur. r. 1641, 
um. w Zamościu d. 26 kwiet. 1707). 
Exercitium animae in sanctissimis vul- 
neribus Jesu ad spiritualium et saecu- 
larium usum reseratum ubi Gazophyla- 
cium selectissimarura orationum, doctri- 
narum atque indulgentiarum reperies, 
Auctore patre Hieronymo Eytmin So- 
cietatis Jesu Anno gratia Dei in carne 
apparentis 1705. Zamoscii ty pis Uni- 
versitatis w 12ce, z 11 kartkami nlb. 
i 374 stron. 

Na odwr. str. tytułu zdanie ascetyczne. 
Przypis Tomaszowi Józefowi Staroście 
płoskirowskiemu, Michałowi Staroście mew- 
skiemu i Marcinowi Scie Bolemowskiemu 
Zamoyskim. Pod herbem Zamojskich dy- 
stych— Aprobatę dał Stanisław Wiżyborski 
prowincyał O. O. Jezuitów prow. pol. 
w Krasnymstawie d. 11. Stycznia 1705 oraz 
i X. Ludwik Karsza prowincyał Francisz- EYTZINGER. EZOP. 143 kanów prow. Ruskiej, prof. teol. w Akad. 
Zam., i cenzor ksiąg w tejże Akad. — Po- 
tem dedykacya ranom Jezusa Chrystusa. 
Jestto książka do nabożeństwa. 
Jocher 6624 — Brown 170. Wileńs. 

— ob. Druźbicki Gaspar (1733). 
EYTZINGER Michael (ab Eytzing). 

Historica novem mensium das ist hi- 
storische Beschreibung der gedenkwiir- 
digen Geschichten so sich die nechsten 
neun Monat im Heyl. Rom. Reich, Ni- 
derlandt, Frakreich, Engellandt, Poln, 
Hungarn u. Behaymb vom Junio des 
1590 Jahr an zugetragen. Cóllen, auf 
der Burgmawr. 1591. w 4ce, str. 68 
i 88. 

Ezaiasz Błogosł. ob. Walery Ma- 
xym (O dziejach 1609). 

Ezechiel Fabryciusz z Głogowy ob. 
Exequia (1589). 

Ezlerówna Elżbieta ob. Neapolitan. 
EZOP (Aesopus). Baiki Aezopowe 
wierszem wolnym dedicowane Królewi- 
czowi Jego Mości Polskiemu, Cur-Prin- 
cowi Electoratu Saxońskiego. Druko- 
wane w Krośnie nad Odra (sic) w Dru- 
karni Christiana Mullera Roku 1699. 
w 4ce, kart 4 i 55. 

Pod dedyk acyą podpisany ; Krzysztof Niemi- 
rycz z Czerniechowa. — Nigdzie tu niema ża- 
dnej interpunkcyi, wszędzie a, e, 1, zamiast 
%, ę, ł. 
Jocher 38. Janoc. podaje mylnie datę 1690. 

Ossol. 

— Bayki abo przypowieści, z przy- 
danemi Gabryela Greka i Abstemiusza. 
Przedrukowane na polskie wieku prze- 
szłego (?). Wilno 1771. w 8ce. 

W katal. księgars. cena 1 1 / 2 zlpol. 

— Bayki Ezopa wybrane wierszem 
francuzkim przez de la Fontaine uło- 
żone, a przez Woyciecha Jakubowskiego 
kawalera orderu S. Ludwika, G. Bri- 
gadiera Woysk Francuzkich Polskim 
Językiem z przydatkami wydane w War- 
szawie 1774, w drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum 
Piarum w 8ce, 277 str. i 7. i kart 3. 
Rejestru. 

Księga I (bajka I — CXX1V) dedykowana Sta- 
nisławowi Augustowi. — Od str. 43. Bajek 
wybranych de la Fontaine Księga II: dedyk. 
Aug. Czartoryskiemu. — Księga III od str. 
82: Michałowi Czartoryskiemu. — Księga IV 
str. 122: Adamowi Czartoryskiemu. — Księ- ga V str. 163: Iza 1 telli z Poniatowskich 
Branickiej. — Księga VI str. 197: Barba- 
rze z Duninów Sanguszkowej. — Księga 
VII str. 239 : Izabelli Czartoryskiej Wszyst- 
kie dedykacye wierszem. 

Jocher 41. 

Czetwert. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Zielińs. 

— Bayki wybrane, z naukami mo- 
ralnemi i wierszykami; tudzież nay- 
pięknieysze baieczki Fedra i Fileifa- 
Po francusku, po polsku i po niemiec- 
ku. Edycya nowa. Warszawa 1779. 
[Zarazem :] Fables choisies d'Esope Phry- 
gien enrichies de discours moraux et de 
quatrains; auxquelles on a joint les plus 
belles fables de Phedre et de Philelphe. 
Francois, polonois et allemand. Nouvelle 
edition. Avec privilóge. [Poczem :] Aus- 
erlesene Fabeln Aesopi des Phrygiers, 
mit beygefugten Moralen und Versen; 
desgleichen die besten Fabeln des Pha- 
drus und Philelphus. Franzosisch, pol- 
nisch und deutsch. Neue Ausgabe. Mit 
Privilegio. Warschau 1779. Druck und 
Verlag M. Grolls, konigl. Hof-Buchhan- 
dlers w 8ee, str. LXXXIX i 556, oraz 
nlb. kart 11. Rejestru bajek. 

Na czele po łacinie przywilej Stan Augusta 
dla M. Grolla na wydanie : Satyry Kra- 
sickiego, G. Knapskiego Thesaurus Tomus 
II, Fables d'Esope. Przywilej na lat 20. 
pod karą tysiąca złotych węgierskich. — Po 
przywileju idzie przestroga Grolla : iż do 
pierwszej edycyi Bajek Esopa (obacz niżej) 
dodano Bajki de la Motte i Pilpaja tudzież 
L'honnete homme. Tych dodatków nie 
wszyscy nabywcy pragnęli, dla tego je teraz 
opuszczono, a za to ogłoszono bajki w trzech 
językach. W polszczyźnie użyto ortografii 
Kopczyńskiego. — Bajki Ezopa dochodzą 
do str. 394. Jest ich CX. Poczem nowy 
tytuł: Fables morales de Phedre et de 
Philelphe. Bayki morał ae Fedra i Filelfa. 
Phadri und Philelphi lehrreiche Fabeln. 
Tych bajek jest LIX. — Bywa też wymie- 
niana edycya z r. 1793. aie to był praw- 
dopodobnie przedruk tytułu. 

Jocher 42 ma w tyt. : Bayki wyborne. — Bent- 
kows. I. 406 (ma edycya 1779). 

Branic. — Jagiell. — Kijów. 

— Bajki, w 4ce. 

Sztychy piękne miedziorytowe z końca 18. 
w. Każdy sztych z podpisem : Bajki. Mia- 
łem w reku trzy takie w Warszawie 
w r. 1867. 

— Esope en belle humeur ou L'elite 
de ses Fables enrichies de Discours Mo- 144 EZOP. EZOP. raux & de Quatrains; auxquelles on a 
joint les plus belles Fables de Phedre 
de Pilpai & de la Motte. Avec les De- 
voirs de 1'honnete homme ou Maximes 
politiques & Morales tirees des plus ce- 
lebres Ecrivains de ce Siecle pour ser- 
vir d'Instruction aux personnes qui ont 
a vivre dans le grand Monde par Char- 
les Mouton Secretaire & Maitre de S. 
A. R. & S. Monseigneur le Duc de Sles- 
vig-Holstein, Eveque de Lubeck. Leip- 
sic et Varsovie 1769. chez Michael 
Groell Commis. du Roy et libraire de la 
Cour. — Ezop w wesołym humorze albo 
wybrane iego bayki z naukami moral- 
nemi i wierszykami; tudzież naypięk- 
nieysze baieezki Fedra, Pilpego y Pana 
de la Motte; z przydatkiem powinności 
poczciwego człowieka, albo maxym po- 
litycznych i moralnych, wybranych 
z nayeelnieyszych naszego wieku pisa- 
rzow służących dla urodzonych do Rze- 
czypospolitey osób. Na polski ięzyk 
przełożone w Lipsku y w Warszawie 
1769. Nakładem Michała Groella J. K. 
Mci kommisarza i Bibliopoli. w 8ce, 
k. 12, str. 88 (La Vie d'Esope) i 337,' 
nadto: Table kart nlb. 5. 

Fables d'Esope. Ezop w Wesołym humorze 
idą od str. 1 — 230. Potem nowy tytuł : 
Le plus belles fables morales de Phedre 
et de Philelphe. Bayki moralne z Fedra 
y Filelfa. W Warszawie 1769, nakładem 
Michała Grela kommisarza Nadwornego 
y Bibliopoli J. K. Mci, od str. 231—337. 

Jocher N. 40 a. (podaje według) Harlesa 
pierwsza edycyą w Warszawie r. 1716 
Lecz to mylne, bo oryginał Montona wy- 
szedł w Hamburgu 1712 r. byłby zatem 
przedruk za rychły. 

W tym tomie nie ma ani Bajek La Motta 
ani Mazym Kar. Montona . lubo je tłu- 
macz L. Sokołowski Sch. Piar. w tytule 
zapowiada, i mimo że Jocher N. 40 b. 
podaje tomów dwa. Wyszły atoli tegoż 
roku : Fables choisies de la Motte i Les 
deroirs de Thonnete homme, lecz tylko 
w języku francuskim. — Obacz także przed- 
mowę Grolla w edycyi z r. 1779. — Jo- 
cher pod 40 c. podaje także edycyą r. 
1774. zapewne tylko nowy tytuł. 

Bentk. I. 405. (ma ed. 1774). 

Jagiell. — Ossol. 

— Die Fabeln Aesopi zum Versuch 
nach dem principio Lithuanicae lingue littauisch vertiret von Johann Schultzen. 
Konigsberg. 1706. w 8ce. Czartor. 

— Fabellae Aesopicae qvaedam no- 
tiores in scholis usitatae; partim ex- 
cerptae, partim nunc primum compo- 
sitae a Joachimo Camerario. Dantisci, 
Sumptibus Georgii Forsteri, S. R. M. Bi- 
bliopolae Cum Privilegio S. R. M. Pol. 
et Suec. Anno M.DC.LI. (1651). w 16ce, 
k. 4. str. 212 i index k. 3. 

Pisane prozą. Poprzedza: Aesopi vita. 
Jagiell. — Krasiński. — Ossol. — Wileńs. 

— Aesopi Phrygis Fabulae. Ex 
graeco in latinum translatae, figuris, nec 
non alphabetico indice adornatae. In gra- 
tiam literatorum. Cracoviae typis Nicolai 
Alexandri Schedel S. R. M. Ordin. ty- 
pogr. Anno D. 1702. w 16ce str. 162, 
i Index kart 3. 

Poprzedza: Aesopi vita. Bajki ozdobione li- 
chemi drzeworytami. Jagiell. 

— Aesopi Phrygis Fabulae. Ex 
Grraeco in latinum translatae, alphabe- 
tico indice adornatae. In gratiam lite- 
ratorum. Cracoviae. Typis Universitatis 
Anno Domini 1751. w 8ee małej , str. 
119 i k. 1. Jagiell. 

— Selectae Aesopi fabulae graece 
et latine in gratiam studiosae juventu- 
tis polonae. Cracoviae. Typis Scholae 
princip. regni Univers. Cracoviensis 
1786. w 8ce, str. 2, 111 ii, oraz tabl. 

1. (rycina w tytule). 

Dzików. — Krasińs. 

— Fabuły Aezopowe, abo przypo- 
wieści z textu Graeckiego na Łaciński, 
z Łacińskiego na Polski ięzyk, dla ucie- 
chy y Pożytku Pospolitego, przetłuma- 
czone. Aesop. (Poniżej rycina trzech fi- 
gur). Aezop rodem z Frygiey był szpe- 
tney urody Czarny na ciele, guzy, gar- 
baty, bez brody; Prawie ieduo straszy- 
dło na twarzy; lecz w głowie Miał ro- 
zum wyśmienity, y roztropność w mo- 
wie. Tego, wszyscy uczeni, dziwowi- 
skiem zowia Natury dla dowcipu, gdy 
tak o nim mówią: Aezop wydał nad 
inszych Przypowieści Nowe I ztad, sa- 
me Fabuły, słyną Aezopowe. W Krako- 
wie r. p. 1703.' w 8ce, k. 1. str. 130. 

Od str. 76: Przypowieści Gabr. Greka. Od 
str. 96 : Przypowieści Laurent. Abstemiusa. EZOP. EZOP. 145 Pierwszej edycyi tytuł: Zwierciadło żywej 

prawdy (obacz niżej). 
Jocher 'Aid. — Bentk. I. 405. — Załus. Bibl. 

poet. 1. — Juszyńs. II. 412. Akad. 

— Toż :... tenże tytuł, W Krakowie, 
Roku Pańskiego 1739. w 8ce, k. 1. 
str. 244. 

Liczbowanie mylne. Po str. 90 idzie 100, 
po str. 109 idzie 200, po str. 209 jest 
219. Istotna zatem liczba stron jest mniej- 
sza. — Na odwrocie tytułu : Przedmowa do 
czytelnika. Od str. 83 — 205 (właściwie 
115) idą: Przypowieści Gabryela Greka. 
Od str. 205: Laurentego Abstemiusa (do 
244). Każda przypowieść zakończona krót- 
kiem objaśnieniem. 

Toż samo także bywa z datą 1740 r. Według 
katalogu Kajet. Jabłońskiego także z da- 
tą 1754 r. 

Jocher 37 e. i Noty. — Bentk. Hist. lit. 1. 405. 

Jagiell. 

— Fabuły. Poznań, druk Akade- 
micki. 1750. 

Za druk zapłacono 28 groszy. 

— Fabuły Ezopowe albo przypo- 
wieści z textu greckiego na łaciński, 
z łacińskiego na polski język, dla ucie- 
chy y pożytku pospolitego przetłumaczo- 
ne. Przypowieści Gabryela Greka, ku 
Aezopowym bardzo podobne temi czasy 
na polskie wyłożone. Przypowieści Lau- 
rentego Abstemiusa , z łacińskiego na 
polskie z pilnością przełożone. W Kra- 
kowie 1754. w 8ce, str. 244. 

Katal. Kaj. Jabłońs. 

— Fabuły Ezopa, każda we 4 wier- 
szach, dla użytku dzieci z francuskiego 
przetłómaczone, przez F. H. P. K. M. 
W Warszawie. W drukarni P. Dutour, 
konsyliarza Nadwor. drukarza J. K. Mci 
i Dyrekt. drukarni Prześwietney Szkoły 
Rycerskiey. M. DCC.LXXXVII (1787). 
w 8ce, k. 1, str. 32. 

Tłumacz Fr. Podoski, kaszt. maz. 
Jocher I. 6. 43. — Bielski Katal. pijar. 
Jagiell. — Kijows. 

— Przypowieści Ezopowe, z Łaciń- 
skiego na Polskie z pilnością (tak) prze- 
łożone. Przydane sa ktemu przypowie- 
ści z Gabryela Greka y Laurenthego 
Abstemiusa. Obiasnienia abo przykłady 
pod każda Przypowieścią znaydziesz. 
W Krakowie. (Bez r. = około roku 
1600). w 8ce, str. 142. (sign. A-T 5 ). 

Druk przypowieści gocki, nauki antykwą. 
To ostatnie i liczbowanie stronnic wska- zywałoby iż to druk późniejszy, ale piso- 
wnia i użycie liczby podwójnej ma wiek 
16-ty. — Juszyńs ki (II. 417) ma to za druk 
rakowski, a to z powodu, iż na indexie 
ksiąg zakazanych z r. 1604 jest i wyda- 
nie tego dzieła z r. 1585, a rakowskie 
druki przed innemi niszczono. 

Egzemplarz Xcia Czetwertyńskiego jest bez 
tytułu. Przypowieści Gabryela Greka zaczy- 
nają się od str. 81, a od str. 102 Przy- 
powieści Laurenthego Abstemiusa. Stron 
właściwie 141. Ostatnia kończy się: Do- 
kończenie przypowieści Laurentego Abste- 
miusa. 

Maciej. Pism. HI. 179. 

Czetwert. — Ossol. 

— Zbiór Bajek Ezopowych , słów, 
rozmów, przysłowia y wyroków, powi- 
tania, listów, geografii y dzieiów krót- 
kich, dla pożytku szkół, w Wilnie w Dru- 
karni Akademickiey S. J. roku 1761. 
Recueil des fables d'Esope w 8ce. 

Jocher 39. 

— Zwierciadło Zywey Prawdy, 
w Warszawie u K. F. Szreibera. 1686. 
w 8ce,' 290 str. 

Jocher 37 c. — Bentk. I. 405. 

— Żywot Ezopa Fryga Mędrca oby- 
cżaynego, y z przypowieściami iego: 
z niektoremi też innych sławnych Mędr- 
ców Przykłady osobliwymi, a barzo 
śmiesznymi ileż krotochwilnymi etc. 
(Następuje wyobrażenie Ezopa, pod któ- 
rem :) w Drukarni Stanisława Scharffen. 
Roku 1578. w 4ce, ark. 18 (kart nie- 
liczb. 72). 

Sygh. A — do S U1 i po niej jedna k. nie 
sygn. Na ostatn u spodu: Dokończenie. 
Na odwrót, tyt, winieta drukarska, nad 
którą u góry S. S. W pierwszej części 
jest żywot Ezopa. Druga ma tytuł: Po- 
czynają się rozliczne a znamienite Baśni, 
z rozmaitych ksiąg wybrane, z których 
możemy wziąć nieiaki pożytek ku ćwi- 
czeniu rozumu naszego, y ku biegłości 
a nauczeniu rzeczy niepospolitych a uży- 
tecznych. 

Muczkowski w Tyg. lit. I. 325 domyśla się, 
że Bernard z Lublina przełożył Ezopa 
1522. i że przekład ten wyszedł bezimien- 
nie r. 1578 i 1585. — Dwutygod. literac. 
1844, str. 321—330. — Gaz. pozn. 1830. 
— Gaz. polska 1830. N. 71. — Maciej. 
Pism. II. 164. III. 26—7. Kórnik. 

— Ezop, to iest opisanie żywota 
tego to mędrca obyczaynego. Przydane 
są ktemu przypowieści iego z przykła- 
dami osobliwemi niektórych filozofów 

19 146 EZOP. EZOP. dawnych, w Krakowie, w Druk. Szar- 
ffenberga Roku 1585. 

Wydanie to z r. 1585 znane jest tylko ztąd, 
iż znajduje się w Indexie ksiąg zakaza- 
nych druk. w Zamościu r. 1604. 

Jusz. II. 417. — Maciej. Pism. ni. 28. — 
Jocher 37 a. 

— Ezop: to iest opisanie żywota 
tego to mędrca obyczaynego. Przydane 
sa k'temu Przypowieści i ego, z przy- 
kładami osobliwemi niektórych philo- 
sophów dawnych. Teraz nowo wyda- 
ny y poprawiony. (Bez wyr. miejsca i 
roku), w 4ce, ark. Rij. Egzemplarz defektowy idzie do arkusza Ki; 
że zaś na ostatniej karcie ma kustosz : 
Dokończenie, zatem widno, że jednej kart- 
ki nie dostaje. — Tytuł w ramkach tych 
samych w jakich wydano B. Paprockiego. 
Kolo rycerskie. — Od k. 2. rozpoczyna się: 
Opisanie krótkie żywota Ezopowego y in- 
nych spraw jego (wierszem we dwie szpal- 
ty), kart 22. Na arkuszu F 4 idą: Przy- 
powieści Ezopowe. 
— ob. Błażewski Marcin (Setnik 
przypowieści, przekład z Verdizottiego 
1608) Jabłonowski Jan Stanisław (No- 
wy polski 1731. 1750) — Lafontaine 
Jan (1774) — Muratowicz Franc. Alojzy 
(1759). -o— $$>-o- F. J. X. 147 F. F. ob. Sikorski Marianus (Fasces 
1757). 

F. A. L. de B. ob. Bourienne Lud. 
(1792). 

F. A. L. S. J. ob. Stefan Św. (Laur 
niez więdły 1730). 

F. B. Voyages historiques de l'Eu- 
rope qui traite du Gouvernement , et 
de ce qu'il y a de plus curieux en Po- 
logne et en Lithuanie: et de plus re- 
marąuable, dans les Royaumes de Suede, 
de Danemarck, de Norvege, et dans 
Tlsle d'Island. Avec les Cartes de ces 
Royaumes par ra. de B. F. suivant la 
Copie des Paris a la Haye cheż Etien- 
ne Foulque 1701. w 12ce. 

W T. ósmym, od str. 1 aż do 240 jest mo- 
wa o Polsce. Dołączona mapka przez N. 
de Fer. 

F. C. D. Jus regni Poloniae ob. 
Fuchs Karol (1742). 

F. C Biicher de Philavtia licita. 
Gedani 1683. w 4ce. 

F. D. Das glorwiirdigste Leben u. 
Thaten Friedrich Augusti des Grossen 
(1733) ob. Fassmann D. 

F. D. Ominą (1612) ob. Franconius 
Dan. 

F. 6. Słowa dla króla aby widział 
którzy to są ci co wszystkich ludzi 
czczą y braterstwo miłują którzy się 
Boga boią a króla szanują, iako napi- 
sano iest w piśmiech. etc. (Cała stronnica 
bita tytułu). Drukowano w Amstero- damie u Krzysztofa Kunrada R. p. M. 
D.C. LXXVIII (1678). w 4ce, str. 11. 

Na końcu podpisany G. F. Branic. 

F. G. C. ob. Armamentarium (1572). 

F. G. von R. Ais Des Seeligst-Ver- 
storbenen Ritters und Herm Hn. George 
Osswalds Von Czettritz, Herrns auff 
Schwartz- und Cunrads -Waldau , etc. 
etc... Erblasster Corper Den 11. Christ- 
Monaths des 1693. Jahres Der V&ter- 
lichen Grufft zu Cunradswaldau ein- 
verleibt wurde, Suchte auff Befehl In 
einer geringen Leich-Abdanckung dar- 
zuthun, Dass dieser Tod eine Mutter 
aller Gluckseeligkeit zu nennen sey, 
Des Betrabtest-Hinterlassenen Ergeben- 
ster Diener G. F. V. R. Gedruckt zur 
Lissa durch Michael Bukken. 1694. 
Fol. 12 kart. WrocJaws. 

F. H. J. P. K. M. ob. Podoski Fr. 

F. J. Duma o klimakteryku króle- 
stwa polskiego. R. 1669 (poprawiono a- 
tramentem na rok 1649). w 4ce, k. 2. 

Wiersz: O Kozactwie podpisany J. F. 

F. J. Pan dobry, powieść moralna 
z francuskiego na polski ięzyk przeło- 
żona przez J. F. w Warszawie u Jana 
Augusta Posera, 1775. w 8ce, str. 57. 

Czartor. — Krasińs. 
F. J. X. od św. Józefa. Propozycya 
od najwyższego króla Ukrzyżowanego 
Jezusa do korony serc ludzkich pod- 
czas Interregnum po zmarłym nieśmier- 
telney pamięci Nayiaśnieyszym Auguście 148 F. L. FABER. II, królu Polskim podane. Kraków 
1740. w 4ce. 

F. L. ob. Dambrowski X. Samuel 
(1624). 

F. M. A. ob. Kancyonał (pieśni 
przez M. A. F. 1596?). 

FM. W. R. AO ob. Demonstra- 
tio (1767). 

F. N. M. ob. Mościcki Mikołaj (In- 
firmerya 1626). 

F. S. Mowa na założenie kościoła 
farnego w Tykocinie. 1739. fol. 

Branic. 

Fabeln eines Pohlnischen Ftirsten 
ob. Krasicki Ign. 

Fabeln littauisch ob. Ezop (1706). 

FABER Andreas. Polonus. Domini- 
kan. (Liber adversus Lutheri et Zwin- 
gli haereses 1534). 

Dzieło nie znane dziś. O tem Jocher II. 53. 

— Joecher II. 476. — Barącz Rys. II. 145. 

— Quetif Script. Ora. Prledic. II. 88. 

FABER (Fabri) Andrzej II. Celaryus 
polski, Oder Nach der Methode Des La- 
teinischen Libri Memorialis Cellarii, Vor- 
theilbafFtig eingerichtetes Polnisch- und 
Deutsches Worter-Buch, Woraus Die 
nOtbigsten Worter Der Polnischen Spra- 
che Ohne grosse Miihe in kurtzer Zeit 
konnen erlernet werden: So wohl denen, 
die in der Evangelischen Schnie vor 
Teschen studiren, ais auch andern, 
welche selbige grundlich fassen wollen, 
zum besten, mit FleiB verfertiget, Und 
Nebst einem deutschen Register Heraus- 
gegeben, Von Andrea Fabri. Brieg, 
drućkts und verlegts Gottfried Tramp. 
B. w. r. (po roku 1717). w 8ce, str. 
nlb. 8. i Ib. 768. 

Jestto słownik polsko-niemiecki. Przy głów- 
nym wyrazie, dostawione jego pochodne. 
Np. przy Baba, stoi Babiniec. Prababa. 
Zabobon. — Od str. 671. idzie Register 
der deutschen Stamm- und einfachen W3r- 
ter. Jagiell. — Ossol. 

FABER Antonius. Europaische Staats- 
Cantzley, In sich haltend allerhand Nutz- 
liche Staats- Justiz- Policey- Cameral-Mi- 
litar- und andere uff Reichs u. Creys- 
TSgen passirte merckwurdige Materien 
samt vieler Hohen Potentaten, Republi- 
quen uud Herrschaften curiosen Schriff- 
ten, Ceremonialien, und Propositionen der bevorstehenden Frieden betreffende, 
Ausgefertiget und in gewisse Fasciculos 
eingetheilet , nebst einem Anhange de 
statu Poloniae. Durch Antonium Fabrum, 
Historiograpbum. Nurnberg, Zu finden 
bey Andreas Otten, Buchhandl. Scbwo- 
bach, druckts Moritz Hagen. 1697. w 8ce, 
k. 15, str. 844. 

Od str. 800 idzie De statu Poloniae, zaś str. 
790 — 797 Electorum in Comitais Katis- 
bonensibus litterae ad Joannem III. Str. 
798. Copia literarum Joannis III ad Regem 
Angliae. str. 762. Breve Innoc. XII ad 
Regem Polon. Joannem. Str. 786. Copia 
Literarum Caesar. Leopoldi ad Regem Po- 
loniae. 

De statu Poloniae obejmuje : K5nigliche Wahl 
in Pohlen. Schreiben Sr. Kon. Maj. vom 
6 Decemb. 1675. Bericht des Gener. Wall- 
stein von der Audienz. Reflexiones des 
Marschalls Lubomirski (825) Convocations- 
Reichstag vom 4 Sept. 1696 (str. 833). 
Loterie tirće par les concurrans au sceptre 
de Pologne. Jagiell. 

Faber Casper ob. Axtius Samuel 
(1711). 

Faber Gellius ob. Bertram J. F. 
(1733). 

FABER Hulderich Rhetus (Ulderich 
Fabri). Aeclogae duae nuper editae, 
quarum una Daphnidis altera vero Sty- 
geti uomine inscripta est. 

Dedyk. Nicolao Salomoni cm Cracovien. 
datow. 1522. 

— Carmen de iucundissima domi- 
nicae Resurectióis festiuitate, quo no 
ociosa inferor. iudaicaeq; in humani gene- 
is seruatore inuidiae descriptio habetur. 
(tu tarcza z herbem Salomona). (Na 
końcu:) Finis adest, 1524. Impressum 
Cracouiae per Florianu. (Pod tem herb 
Krakowa), w 4ce, k. nlb. 6. 

Na odwr. tyt. Nobili Nicolao Salomoni ciui 
Cracouiensi. Ulderichus Fabri, Cracoriae 
xj. Kalendas. Maij. 

Wierzbows. II 1007. 

Jagiell. — Ossol. — Petersb. — Warsz. 
Uniw. 

— Epicedion, siue Naenia funebris 
in obitum Rudolphi Agricolae Poetae & 
Oratoris a Caesare coronati Cracouiae 
Anno. 1521. per Huldrichu Fabri Rhe- 
tu extepore concinnata, atq; in uete- 
ris amiciciae memoriam decantata. Mors 
loquitur. Pallida digredior, talis quia 
mortis imago est, Falce seco, quicquid FABER. FABER. 149 uiuit in orbe , mea. (Pod tem drzewo- 
ryt: śmierć, a u nóg jej kosa). (Na 
końcu:) Cracouie per Hieronymum Vie- 
torem 1521. 

Na odwrocie 27 wierszy: Ad Nicolaum Salo- 
monem Iuniorem, Carme Hendecasylla- 
bum. Okazuje się z tej Nenii, że Agricola 
umarł w Krakowie r. 1521. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Boethius (De consolatione) 
— Lucas de Nova civitate (1522) — 
Parvulus (1516) — Plato — Politianus 
Angelus (1517). 

Faber Huppertus ob. Starowolski 
Szymon (Penu historicum 1620). 

FABER Jakób Stapulensis (Lefevre 
d'Etables) (1436 f 1537). Dialogus Ja- 
cobi Fabri Stapulensis in Phisicam in- 
troductionem. (Poniżej duży drzeworyt). 
(Na końcu:) ...s Jacobi Stapulensis In 
Phisicam introductione. Impressum Re- 
gia in Civitate Cracouiensi. Impensis 
Spectabilis viri domini Johannis Haller 
Ciuis Cracouiensis. Anno salutis nostre 
Millesimo quingentesimo decimo (1510) 
w 4ce, kart nlb. 25. 

Rycina tytułowa przedstawia lwa i jedno- 
rożca trzymających orła jagiellońskiego. 
Poniżej wieże i brama herbu Krakowa 
i Pogoń, a w środku monogram J. H. Na 
odwrocie tytułu : Prologus Jacobi Stapu- 
lensis in Phisices introductorios dialogus. 
Dalej idą : Personę dyalogorum. Jest osiem 
osób rozmawiających. Na karcie 8, drze- 
woryt: Ignis, Aer, Aqua, Terra. 
Wierzbowski II 863. podaje tytuł Introduc- 
tio, i dodaje, że na końcu jest Dyalogus 
a razem w 4ce kart 24. — Atoli Dialo- 
gus ma kart 25, zaś Introductio jest cał- 
kiem odmienne dzieło. 
Jocher 132. Jagiell. 

— Dialogus Jacobi Fabri Stapulen- 
sis in Phisicam introductionem. (Na 
końcu:) Impressum Cracoviae per Flo- 
rianum M.D.XXII. (1522). w 4ce, 32 
kart nlb. 

Tytuł w ozdobach drukarskich z herbami 
Polski, Litwy, Akad. Krak. i Krakowa. 
Ob. niżej : Introductio in octo phisicos. 

Jocher 133. Ossol. 

— Aristotelis Polit. Econ. etc. Ex- 
planatio Leonardi. Paris off. Henrici 
Stephani 1511. fol. 

Ded. Guillelmo Briconneto episcopo Lodo- 
vensi. Jacobus Faber Stapulensis 1505. 
p. I. Volgatius Pratensis Joanni Solido. 
CracoviensŁ — Artificialis Introductio Iacobi Fa- 
bri Stapulesis: In Dece Ethicoru Libros 
Aristotelis : Adiuncto Familiari Comme- 
tario Jvdoci Clichtovei Declarata. Leo- 
nardi Aretini Dialogus De Moribus: Ad 
Galeotvm Amicum Dialogo paruoru Mo- 
ralium Aristotelis Ad Evdemivm Res- 
pondens. Iacobi Fabri Stapvlensis In- 
troductio In Politicam. Xenophontis 
Dialogus De Economia. (Na końcu :) 
Argentorati Joann. Groninger 1511). 
w 4ce, kart liczbow. CXXXIX. 

Na karcie CXII1 : Volgacius Pratensis Ioanni 
Solido Cracoviensi Salutem. Ex Parisiorum 
urbe. 1508. Pridie Idus Septembris. 

Jagiell. 

— Vtilissima Jacobi Fabri Stapu- 
lensis Introductio in Aristotelis octo 
physicos libros artificiose elaborata. Ad- 
iuncte sunt Iudoci Clichtouei Scholiae et 
explanatiunculae , quibus non solura 
promptior eius ad litteram sententia 
redditur, sed etiam questiunculae pro 
rei materia occurrentes ad unguem dis- 
soluuntur. (Na końcu :) Dyalogus Jacobi 
Fabri Stapulensis In Phisicam introduc- 
tionem Impressus Regia in Ciuitate Cra- 
couiensi. Impensis Spectabilis viri domini 
Johannis Haller Ciuis Cracoviensis. An- 
no salutis nostre. Millesimo quingente- 
simo decimo (1510). w 4ce, k. nlb. 
24. dr. goc. 

Wierzbows. II 863 (tu połączone tytuły dwóch 

odrębnych dzieł). 
Porówn. Dialogus. Introductiones. 
Branic. — Czaps. — Kórnik. — Ossol. — 

Zamojs. ord. 

— Toż:... Adiuncte sunt Iudoci 
Clithtouei Scholiae & explanatiunculae, 
ąuibus non solum promptior eius ad 
litteram sententia redditur, sed etiam 
questiunculae pro rei materia occuren- 
tes ad unguem dissoluuntur. (Na końcu:) 
Hieronymus Vietor Philouallensis typis 
suis Cracouie Impressit Anno ab orbe 
redempto M.D. XVIII. (1518). w 4ce, 
kart 10 nlb. 

Druk łaciński, tylko 5 wierszy tytułu druk 
goc. — Na odwr. tytułu : Gregorius Stha- 
vischyn arcium liberaliu magister studii 
Cracouiensis lectori salutem. 

Bandt. H. d. kr. pol. II 352. — Jocher I 
129 i 138. — Wierzbow. II. 954 

Branic. — Czapski. — Dzików. — Jagiell. 

— Ossol. 150 FABER. FABER. — Tenże tytuł: Craeovię in ędibus 
famati viri Dni Jo. Haller civis Craco- 
yiensis Anno Salvatoris Jesu Christi | 
1519. w 4ce. 

Praefatio Gregorii Sthavischin. 

Jocher 128. powtarza za Bandtkiem T. II. 
s. 352. datę a Hallera, 1517 ale to za- 
pewne pomyłka u Bandtkiego — bo tenże 
miał w Bibliot. Jagiell. pod ręką tylko 
edycyą 1519, o której przemilcza. Edycya 
ta zaginęła w Bibliotece. 

— Utilissima Iacobi Fabri Stapule- 
sis Introductio in Aristotelis octo phy- 
sicos libros artificiose elaborata. Adiunc- 
te snnt Jodoci Clichtovei Scholiae & 
explanatiunculae , qnibus non solum 
promptior eius ad littera sententia red- 
ditur, sed etiam questiuncnlae pro rei 
materia occurentes ad unguein dissol- 
vuntur. (Na końen:) Impressum Craco- 
vie per dorainnm Johannera Haller. 
Anno Domini Millesimo quingentesimo 
vigesimo secundo. (1522). w 4ee, 10 
k. nlb. 

Przedm. Gregoriiis de Sthaviscbyn arcium 
liberalium magister stndii Cracoriensis 
lectori. 

Jocber 130. — Wierzbows. II 994. 

Czartor. — Czetwert. — Płock. Sem. — 
Zamojs. ord. 

— Introductio in artium divisionem, 
Cracoviae, per Hier. Vietorem 1521 ? 
w 4ce. 

— Iacobi Fabri Stapvlen I Artiu di- 
visione Itroductio iuueniąus (tak) litteris 
nouiter applicatis no minus necessaria 
q! utilis. Explanatione ad faciliore lit- 
tere intelligentiam adiecta. (Na przed- 
ostat. stronie): Per Hieronymum Vietore 
Cracouię impressum. Anno dni 1524. 
w 4ce, kart nlb. 12. 

Tytuł w ozdobnej kolumnowej ramie z her- 
bami Polski, Litwy, Akad. Krak. i Kra- 
kowa. Na k. ost. y. drzeworyt na 2 czę- 
ści podzielony ; w górnej król na tronie, 
przed nim cztery zwierzęta; w dolnej lew 
przygniótł jelenia, na co patrzą inne trzy 
zwierzęta (bajka o udziale lwa). — Na 
odwrocie tytułu: Ad adolescentes epistoła, 
bez daty. 
Wierzbows. II 1006. 

Czapski. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Vtilissima itroductio Jacobi Sta- 

pulesis I libros de anima Aristotelis. 

adiectis que eam declarant pulcherri- 

mis Jodoci Neoportuensis annotationi- bus. (Herby Polski, Litwy, Krakowa 
i cyfra Hallera. (Na końcu :) Impresse 
sunt he introductiones in libros de ani- 
ma Aristotelis regia in civitate Craco- 
viensi. Impensis spectabilis viri dni Jo- 
hannis Haller. Anno salutis nostre Mil- 
lesimo quingentesimo decimo (1510). 
Sortitique sunt felicem finem, w 4ce, 9 
k. nlb. (Druk gocki). 

Na odwrocie tyt : Heinricus Stromer Aur- 
bachensis lectori Salutem. 

Jocher 134. — Janoc. I 251. 

— Toż:... Cracouiae 1516. w 4ce. 

Płockie Semin. 

— Toż:... Cracoviae, impensis J. 
Haller a. D. 1517. w 4ce. 

— Toż:... adiectis: que eam decla- 
rant: breuiusculis Judoci Clichtouei 
Neoportuensis scholijs (to dr. goc.) Ad- 
dite sunt pręterea duae figurae, quae 
colorum & saporum mutuam habentes 
respondentiam, dispositiones. ac anima- 
lium quorundam diuisionem indicant. 
(Na k. ost. r.) Hieornymus (tak) Vietor 
impressit Cracouiae. anno 1518. w 4ce, 
k. nlb. 8 (dr. mieszany, antykwa z dro- 
bnym goekim). Na odwr. tyt. Henricus 
Stromer Aurbacbensis lectori. Salutem. 

Wierzbows. II 953. 

Branic. — Czapski. — Czartor. — Jagiell. 
Ossol. — Wileńs. 

— Toż:... adjeetis: quae eam de- 
clarant. breuiusculis Iudoci Clichtouei 
Neoportuesis scholijs. Addite sunt prę- 
terea duae figurę, quę coloru & saporu 
nmtua habetes respondentia, dispositio- 
nes, ac animaliu quorudam diuisione 
indicant:- (Na końcu:) Impressum Cra- 
couię per dominum Iohannem Haller 
Anno Domini Millesimo quingentesimo 
yigesimo secundo:- (1522). w 4ce, kart 

nlb. 8. 

Tytuł w obwódce drukarskiej : kolumny w li- 
ściach, z cyfrą Hallera pod łukiem u góry. 
Na odwr. tyt. Henricus Stromer lectori, 
a pod tą odezwą herby Polski, Krakowa 
i Litwy obok siebie, każdy osobno. 

Jocher 131. — Wierzb. II 993. 

Czapski. — Czartor. — Czetwert. — Ja- 
giell. — Ossol. — Płockie Sem. — Ra- 
czyńs. — Zamojs. 

— Jacobi Stapulensis introductio- 
nes in libros phisicoru et de aia ari- 
stotelis cu Jodoci neoportuesis annota- FABER. FABER. 151 tionibus declaratib9 cadide dicta singula 
obscuriora ipi introductiois. (Pod tern 
herb Polski , Litwy, Krakowa i cyfra 
Hallera). (Na s. ostat.). Impresse sum 
he introductiones in libros phisicorum 
Aristotelis regia in ciuitate Cracouiensi: 
Impensis spectabilis viri dni. Iohannis 
Haller. Anno salutis nostre Milesimo 
quingentesimo decimo (1510). Sortiteque 
sunt felicem finem in vigilia gloriose 
incarnationis Domini, w 4ce, k. ni. 20. 
Wydano staraniem i z odezwą Gregorii Sta- 
uischyn , Magistra Artium i Professora 
Szkoły Krakowskiej, którego tu jest przed- 
mowa o zasługach Jakóba Stapulensis, 
około filozofii Aristotelesa. 
Porówn. Introductio. 
Jocher. 127. — Janoc. III 154. 
Borkowski Jerzy. — Branic. — Czartor. 

— Textus veteris artis scilicet Isa- 
gogaru Porphirij pdicametoru Aristo- 
telis simł cu duobus libris periherme- 
nias eiusde emedate impressum ad ex- 
emplar Jacobi Sthapulensis rite capitu- 
lis distinctum. (Herb Polski, Litwy i 
Krakowa z cyfra Hallerowska. (Na 
końcu :) Explicit Textus predicabilium 
Porphirij predicametorum Aristotelis 
cu duob' libris perihermenias emedate. 
Impressus Craeouie impesis donn Jo- 
annis Haller Anno christi 1510 qnto 
Kalendas Februarij. w 4ce, kart 40 
nlb. i 1 biała. 

Isagoge idzie do k. 10. Dalej, Liber Cathe- 

goriaru Aristotelis do karty 28. Na tejże 

Primus liber Perihermenias. 
Tego tytułu jest odmienne dzieło Głogow- 

czyka. 
Jocher 100. - Wiszn. H. lit. III. 217. — 

Wierzbows. I 14. (ma kart 43). 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... rite capitulis distinctum. 
(poniżej herb Krakowa). (Na końcu:) 
Explicit textus predicabiliu Porphiij 
(sic) predicamentoru Aristotelis cu duo- 
bus libris Perihermenias noue transla- 
tióis. ntic denuo emendate Impressus 
Craeouie impensis dni Joanis Haller. 
Anno virginei partus. 1516 20 Maij. 
w 4ce, 39 kart. 

Od k. 12 liber Cathegoriarum. Od k. 27 

Perihermenias lib. primus. 
Wierzbows. I 36. — Jocher I 101. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Towarz. 

Poznań. — Warsz. uniwers. — Textus veteris artis scilicet Isa- 
gogaru Porphirii predicamentoru Ari- 
stotelis simul cum duobus libris Peri- 
hermenias eiusdera emendate impres- 
sum ad exemplar Jacobi Stapulensis 
rite capitulis distinetu. Rudolfus Agri- 
cola junior poeta laureatus. Qui tri- 
plicis Zophiae seereta latentia, sensus. — 
Abstrusos, docte oondidicisse cupis. — 
Hoc primum studii procedas tramite 
talis. — Porphirii uoces quinq; subinde 
legas. — Atq; Stagyritę, bis quinq; uoca- 
bula rerum. — Et uigili adiunctis sis 
operosus ope. (Na końcu :) En tibi Can- 
dide lector Isagogicum libellu Porphi- 
rij : cum libro predicamentoru: et duo- 
bus Perihermenias Aristotelis et casti- 
gatius et diligentius. Impressa Craeo- 
uie per Hieronymu Vietore Calcogra- 
phum , sumpto vero Marci Scharffen- 
bergeri bibliopole. Anno dni. 1522. w 
4ce, 42 k. nlb. 

Liber cathegoriarum idzie od k. 11. Peri- 
hermenias od k. 29. 

Czartor. ma też edycyą w drugim egzem- 
plarzu o tyle odmienną, że arkusze A i B 
są przedrukowane. 

Jocher I 102. — Wierzbows. III 2101 (ma 
kart 38). — Wierzb. I 58 (ma kart 42). 
Lelew. Bibl. ks. V 93 Tabl. 3. 

Czarnecki — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 
Płockie Sem. — Warsz. uniw. 

— ob. Aristoteles (Priorum analitic. 
1510. 1518) — Mercurius Trismegistus 
(Pimander 1505). 

Wiszniewski H. lit. IV. 127. — Joecher Le- 
xie. H. 463. — Jocher Obraz I. 92. 93. 
100. 101. 127 do 134. 138. Jankowski 
Rys logiki 1822. s. 182. - Żebrawski 
Bibl. Matem. 77—8. 

FABRI Johannes z Heilbronn (Fa- 
ber) Dominikan. (1500 f około 1570). 
Qvod fides esse possit sine charitate, 
expositio pia et catholica. Per Iohan- 
nem Fabri, Sacrae Theologiae Bacca- 
laureum, diuini verbi concionatorem. 
Galathas V. In Christo Iesu neq; cir- 
cumcisio aliquid valet, neq; pręputium, 
sed fides ; quae per charitatem operatur. 
Avgvstae Vindelicorvm Philippus Vlhar- 
dus excudebat. Anno M.D.XLVIII. 
(1548.) Mensę Septembri. w 4ce, sygn. 
Fiiij (k. nlb. 24). 152 FABER. FABEROWIE. Na odwrocie tytułu : Ex Petri Boyzii Mavrei 
Hispani Celtiberi Historia funebri, in obitu 
diui Sigismundi Sarmatiarum Kegis. Pod 
tem ośmiowiersz łaciński Dedykacya Gvil- 
holino Ivniori Baroni in Waltburg. Tu 
wspomina, że Waltburg był w Krakowie 
na pogrzebie króla, jako delegat Cesarza. 
Wspomina też, jak Waltburg wychwalał 
naród polski : quód fidei puritate, constan- 
tia, morum grauitate, ciuili affatu. dulci 
humanitate, animi quoq; strenuitate, 
etiam plurimas alias Nationes excellerent. 
Wychwalał nowego Biskupa krakowskiego 
i wspaniałość pogrzebu. 

Jocher Lexic. D 467. Jagiell. 

FABER Johannes (Fabri) (Heigerlin) 
(1478 f 21 Maja 1541). Sermones Ioan- 
nis Fabri Episcopi Viennensis pro sacro- 
sancto Eucharistiae Sacramento,Sub typo 
Archae foederis, & mannae de coelo. ha- 
biti Viennae. Anno domini. M.D.XXXII. 
Prima ad Timotheum Tertio. Ecclesia 
domus est Dei viui, Columna & firma- 
mentum veritatis. Io. Rosinus. (tu czwc- 
rowiersz). Excusum Viennae Pannoniae 
in aedibus IOannis Singrenij. Anno Do- 
mini. M.D. XXXIII, w 4ce, kart 4 nlb. 
i k. 187 liczb. 

Na odwrocie tytułu dedykacya : Serenissimo 
Principi... Sigismvndo Avgvsto Polon. Regi 
Magno D. Lit , Russiae, Prussiae... Ioannes 
Fabri episcopus Vienn. Są tu pochwały 
^królewskiej rodziny. Wspomina też: quum 
patris tui regis semper fuerim studiosissi- 
mus. et Christophorus a Schurlibitz Cra- 
coviae capitaneus quum mihi in conventu 
Neopolitano Ludovici Hungariae et Ferdi- 
nandi Romanorum regum ultro currenti 
calcar admouisset, volui duo aera in ga- 
zophilatium mittere. Jagiell. 

— Toż : z tą dedykacya. Coloniae 
1537. fol. 

Katal. Giejsztora r. 1887. 

— Religionis Moscoviticae descriptio 
seu laudatio (w Jana Łasickiego „De 
Russorum Moscovitarum et Tartarorum 
religione. Spirae Nemetum. 1582. w 4ce, 
i w Gwagnina Rerum Polonicar. Francf. 
Feyerabend. 1584. w 8ce, t. II. str. 
331—347. 

— ob. Auctores (rerum moscovitica- 
rum 1600) — Ferdinandus I. (Edietum 
1527) — Gwagnin Alex. (1584) — My- 
merus Franciscus (1532) — Russie 
(1582). 

Albini. Scriptores de religione russorum. — 
J8cher II. 466. FABER Matthias Soc. Jesu. (1567 t 
26. kwiet. 1653). Avctarivm Operis Con- 
cionvm Tripartiti Adiectvm Ab eiusdem 
Operis Avctore R. P. Matthia Fabro E 
Societate Iesv. Pars Prima DeDominicis. 
Editio Tertia. Cum Gratia & Priuilegio 
S. R. M. Cracoviae, apud Lvcam Kv- 
pisz, S. R. M. Typogr. Anno Domini, 
M.DC.XLVIII. (1648). folio, kart 5. 
str. 603. 

— Avctvarii Concionvm Pars II. 
Quae est de Sanctis. Bez osobnego ty- 
tułu, b. m. i r. (Kraków, L. Kupisz 
1648). folio k. 2. str. 280. i k. 4. (ap- 
probata Goritiae 26. Octob. 1645). 

Ł. Kupisz dedyk. Karolowi Ferdynandowi 
Królewiczowi, Bisk. Wrocł. 20 -Aug. 1647. 
Na ostatnie] stronie Summa Privilegii Wła- 
dysława IV d. 29. Novemb. 1646. danego 
Ł. Kupiszowi, pod kara 1000 złot. wegier- 
gierskich. 

Jocher 4458. 4459. — Bandt. Hist. druk. — 
Brown. Bibliot. s. 483. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Horet den Sohn Gottes an. 01iva 
1678. w 24ce. 

Jocher 5891. 

FABER Samuel (1657 f 10 kwiet. 
1716). Ausfuhrliche Lebens Beschrei- 
bung Carls XII darinnen dessen Krieg 
u. Sieg in Lieffland, nebst dem wich- 
tigsten Theil vom Leben des Moscovit. 
Czars. Niirnberg, Frankfurt und Leip- 
zig. 1701—1719. w 12ce, T. I— X. 
T. I. 1701 i 1703. T. II. 1702 i 1705. 
T. III. 1704. T. IV. 1705. T. V. 1706. 
T. VI. 1707. 1708. T. VII. 1708. T. 
VIII. 1717. T. IX. 1717. T. X. 1719. 

Faber a Pi brać ob. Zamojski Jan 
(1573—4). 

Faber fortunae ob. Komeniusz J. 
A.' (1657). 

FABEROWIE Jan i Bogumiła. Pro- 
dukt W Sprawie Szli: Jana y Bogumiły 
z Kantelow Faberów Ławników Miasta 
Kowna Przeciwko Sławetnym Szymo- 
wi y Katarzynie z Kantelow Kochom 
Obywatelom Kowieńskim. W Proźbach 
Podniesienia Dekretu w Roku 1 786. Mar- 
ca 15. w Magdeburyi Kowien: ferowa- 
nego w Punktach appellacya zaiętych. 
Utwierdzenia Działu y dalszych Doku- 
mentów na rzecz Faberów służących; FABIANI. FABIANI. 153 z pomiędzy których za iednemi przy 
Aktorstwie Sukcessyi po Dembkowskieh, 
Ule wieżach y Kantelach, Faberów utrzy- 
mania, za drugiemi, pretensyi dla Fa- 
berów na Kochach przysądzenia. Uka- 
rania winami za każda szczególnie akcyą 
Kochów, y o nakazanie powrotu Expen- 
sow Prawnych Złł: 500. etiam praevio 
Juramento. b. m. i r. (po r. 1786.) folio, 
sygn. B 2 (kart 4). Jagiell. 

— ob. Koch Sz. (Sprawa 1786). 
FABIANI Episcopus Varmien. Con- 

fraternitas Venerabilium Sacerdotum 
Archipresbyteratas Allensteinensis. an- 
tiquitus ab IIP" Episcopis Varmiensibus 
erecta. Authoritate SS mi Dni Nostri Ni- 
colai V. felic. record. P. M. anno 1447. 
perpetuis indulgentiis decorata. per II- 
l nm Franciscum olim Episcopum Var- 
mien. anno 1450 post bellum restituta 
et perpetuis itidera indulgentiis aucta. 
per Illus. Nicolaum an. 1438 et Lucam 
anno 1500 olim Episcopos Varmiens., 
cum augmento indulgentiarum eonfir- 
mata. postremo ab 111° Fabiano bonae 
mem. Episc. Varmien. anno 1517 in 
meliorem ordinem cum suis legibus et 
statutis, additis indulgentiis diplomate 
perpetuo restaurata. Pro commodiore 
inter Fratres communicatione Impressa 
A. MDCLXXIV. (1674.) w 4ce, ark. 3. 

Jocher 7782. 

— ob. Opitius Martinus (1630). 
FABIANI X. Karol (ur. 1716 f 1786). 

Kazania na niedziele całego roku z róż- 
nych kaznodzieiow wybrane w krótki 
i iasny sposób mówienia ułożone przez 
X. Karola Fabianiego Kanonika kali- 
skiego. Szkół Wojewódzkich Łęczyc- 
kich kaznodzieię. Na rok pierwszy, 
Część I i II w Kaliszu 1786. Na rok 
drugi, Część I w Kaliszu 1787. w Dru- 
karni J. O. Xiąźęcia Imci Prymasa 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, w 8ce, 
Część I. Rok I. nłb. k. 2—470. Cześć 
II. nlb. k. 2,i 405. Część I. Rok II. 
nlb. k. 3—415. 

Jocher 4560. Warsz. Uniw. —Wilno. 

— Kazania na Święta, które się 
uroczystym obrządkiem w kościele Bo- 
żym obchodzą. Krótkim i iasnym do mówienia sposobem ułożone przez Xię- 
dza Karola Fabianiego Kanonika kali- 
skiego. Szkół wojew. łęczyckich ka- 
znodzieię. Tomik I — II. W Kaliszu, 
w Drukarni J O. X. Imci Prymasa 
Arcybis. Gnieźń. 1788. w 8ce, T. I. 
nlb. k. 2 i str. 225. T. II. str. 261. 
Rej. k. 1. 

Na ostatniej stronie T. I. wymieniono od 
drukarni te jego dzieła: Kazania nie- 
dzielne i podwójne t. 4. — Kazania na post 
i o męce t. 1. — Kazania na święta te, od 
których uroczystego obchodzenia lud jest 
zwolniony podług listu Papieża. 

Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Kazania przygodne na dni Świę- 
tych pańskich których się pamiątka w 
niektórych tylko kościołach uroczyście 
obchodzi przez X. Karola Fabianiego 
Kanonika Kaliskiego, szkół wojewódz- 
kich Łęczyckich kaznodzieję, w Kali- 
szu w druk. J. O. Xięcia Prymasa Ar- 
cy Bisk. Gnieźnieńskiego. 1790. w 8ce, 
T. I. str. 287. T. II. str. 281. 

W T. II. Kazaniana Sw. Wawrzyńca, reli- 
kwie w kość. Zyrowickim, na Sw. Jana 
Kantego i inne. 

— Kazania o męce Zbawiciela na- 
szego Jezusa Chrystusa na trzy posty 
podzielone. Kalisz, 1788 w 8ce. 

Wilno. 

— Misya Apostolska do pokuty i 
powstania z grzechów prowadząca, na 
trzy części podzielona. Przez X. Karola 
Fabijaniego Kanonika Kaliskiego, Szkół 
wydziałowych Łęczyckich Kaznodzieię 
napisana po różnych mieyscach mówio- 
na i do druku podana, za dozwoleniem 
Zwierzchności. W Kaliszu w Drukarni 
J. O. Xcia Jmci Primasa Arcybisk. 
Gnieźnieńskiego 1 783. w 8ce. Część I. 
str. nlb. 6. Ib. 598. nlb. 2. Część II. 
str. nlb. 4. Ib. 499. i nlb. 3. Część III. 
w 8ce, str. 259 i k. 3Y 2 rejestru. Ser- 
mo ad pastores animarum in congrega- 
tione decanah Lanciciae ab authore 
hujus operis; kart 8 nlb. 

Jocher 6267 a. 

Czartor. — Kłodawa. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. — Wileńs. 

— Tytuł Cz. II : Missyi Apostolskiey 
Część II. w którey się przekładają Nauki 
z przykazań Boskich: O powinnościach 
Życia Chrzescianskiego przez X. Karola 

20 15* FABIANKOWSKI. FABRICIUS. Fabianiego Kanonika Kaliskiego Szkół 
Wydziałowych Łęczyckich kaznodzieię 
Napisane po Różnych Missyach Mówione 
i do druku podane. Za dozwoleniem 
Zwierzchności: w Kaliszu 1783 w Dru- 
karni J. O. Xcia Jraci Prymasa, Ar- 
cybiskupa Gnieźnieńskiego, w 8ce. 

Kłodaws. 

— Toż :... napisana po rożnych miey- 
scach mówiona powtórnie wydrukowa- 
na R. P. 1792. Część I— III. w Kali- 
szu, w druk. J. O. X. Jmci Prymasa 
Arcyb. Gniezn. 1792. Część I. w 8ce, 
598 str. i 4 kart. Część II. k. 2. str. 
499. Reg. k. 2. 

Jocher 8267 b. Ossol. 

— Missyi Apostolskiey Część III 
w których się przekładają Nauki z prze- 
dnieyszych Artykułów Wiary swiętey 
Katechizmu Missionarskiego przez ks. 
Karola Fabianiego kanonika kaliskiego 
Szkół Wydziałowych Łęczyckich ka- 
znodzieję napisane po różnych miey- 
scach mówione powtórnie wydrukowane 
Roku Pańskiego 1792. W Kaliszu 
w Drukarni J. O. Ks. Imci Prymasa 
Arcybis. Gnieźnieńskiego w 8ce, kart 
10 (Sermo ad Pastores). str. 259. i k. 2. 

Brown 170. Warsz. ~Uniw. 

Fabiankowski Jan ob. Lutkiewicz 
Paul. (Palaestra 1689). 

FABIAŃSKI Andrzej, (t 29. kwiet. 
1737). Accrementum infulati honoris 
in perillustri et reverendissimo Domino 
D. M. Josepho a Skoki Skocki Utriusą; 
Juris doctore Decano Infulato Zamo- 
scensi. Praeposito Szczebrzeszynensi : 
Curato Staro - Zamoscensi in solenni in- 
gressu ad infulatos honores in signum 
propensi et Obligati Animi, Per M. 
Andream Fabiański Philosophiae doc- 
tore, logices in Alma Universitate Za- 
moscensi, Ordinarium Professorem, No- 
tarium S. Authoritate Apostolica, Pu- 
blicum, Canonicum Zamoscensem de- 
monstratum. Anno Crescentis in Carne 
Humana Dei M.D.CC.XV. Die 18 Apri- 
lis. Zamoscji Typis Universitatis (1715), 
kart 5. 

Fabiański Jędrzej ob. Director. pro 
dioc. Chełmensi (Octostych na Bisk.Szem- 
beka). — Duńczewski Stan. (1734) — Koj damko wski Jan (Chloris 1722) — 
Sikorski Antoni Jan (Portus 1737). 

Fabius, dialogus ciuilis explicans 
prudentiam. 01ivae 1682. w 12. 

Catal. Jansson. 1684. 

(Fablani) Leben und Tbaten der 
Burggrafen und Grafen zu Dobra Fa- 
blani des altem, mit dessen Gebeten 
und Seuffzern. Elbingae 1738. w 8ce. 
Catal. Libr. M. G. Knoch. 

Fables ob. La Motte (1769). 

FABRI Filip. Accademia funebre nel 
giorno anniversario delia morte di Ma- 
ria Clementina regina delia Gran Bre- 
tagna, recitata nella gran dala del col- 
legio Urbano alla presenza del Sagro 
collegio delii eminentissimi, e reveren- 
dissimi Sig ri cardinali delia S. R. C. 
per commandamento delia Sagra con- 
gregazione de propaganda fide, Trans- 
portata dali' idioma Latino nell' italiano 
aall'abbate... Ortenzio P. A. E dedi- 
cata AU' illustrissima et Eccellentis- 
sima Signora, la signora D. Isabella 
Aquaviva Strozzi Duches-a di Forano. 
In Roma 1737. Nella Stamperia del 
Chracas, presso S. Marco al Corso. 
Roma 1737, folio VII. 62 str. 

Czartor. 

— Ob. Azon. Philip. (Parentalia aca- 
demica in funere Mariae Clementinae). 

Ciampi Bibl. I 103. 

Fabricatio hominis ob. Novicampia- 
nus (1551). 

Fabriciana Maria ob. Seidel Jan 
(Solemnia 1614). 

Fabricius Alexander ob. Kędzierski 
Stan. (Poemata 1607) — Kośnikiel Ja- 
kób (Apollo z muzami — Zofia Syx- 
tówna 1630). 

Fabricius Basilius Golinensis ob. 
Goliński M. Bazyli. (In nuptias 1580). 

FABRICIUS Dyonizy. De Pomerania 
oriundi. Historia Livonica sive Livo- 
niae descriptio Curante Gust. Bergmann 
P. R. Rujen (Curland) 1792. w 8ce, 
str. X i 84. Czapski. 

— Praepositus Pontificus Felinensis. 
Livoniae historiae compendiosa series 
in quatuor digesta partes ab anno 1158 
usque ad a. 1610. Curante Gustavo 
Bergmann. Editio II auctior et emenda- FABRICIUS. FABRICIUS 155 tior. Stanno Rujensi. w 8ce str. XXVI. 
232. 

Dedic. J. K. Chodkiewicz. 

Recke i Napierski T. I 548. — Napierski 

Script. rerum Livon. II 427 — 510. — 

Winckelmann Bibl. 64 

FABRICIUS ab Aquapendente Hie- 
ronymus. Opera Chirvrgica Hieronymi 
Fabricii Ab Aqvapendente, Medici Ana- 
tomici Et Chirurgi : nec non in celeber- 
rimo Gyranasio Patauino Professoris 
supraordinarij, In Dvas partes Divisa: 
Qaarura prior operationes Chirurgicas 
per totum corpus humanum a vertice 
capitis vsque ad imos pedes peragi so- 
litas, plurimis rarisque obseruationibus 
& nouis inuentis Chirurgiae dexterita- 
tem & iucunditatem spectantibus refer- 
tas comprehendit. Opus multa diligen- 
tia & longa experientia perfectum, nec 
antehac vnquam in lucern datum, aut 
ab vllo hucvsque tractatum. Altera, 
Libros quinque Chirurgiae iam antę in 
Germania impressos &• sub nomine 
Pentatevchi Chirurgici diuulgatos com- 
plectitur. Lvgdvni, Ex Officina Ioannis 
Pillenhotte; Sumpt. Ioannis Caffin, & 
Francisci Plaignard, sub signo nominis 
Iesv. M.DC. XXVIII. (1628). Om Per- 
missv Svperiorvm. w 8ce, k. nlb. 12, 
str. 984. i k. 15. index. 

Dedyk.: Sigismundo Ul. D. G. Reg. Pol. 
W dedykacyi pisze: tibi gratitudinem 
probare cupio, quem & litteris per Ioan- 
nem Gallum Medicum tuum delatis hu- 
manissime salutatum in consilium tuendae 
salutis tuae fidenter adhibuisti, & Regia 
effigie pro tua magnificentia donatum, & 
exornatum prouocasti. Dalej wymienia 
jego zwycieztwa: Nad Mołdawia, tarka- 
mi , tatarami wzięcie Smoleńska. Quid 
triumphum illum memorem ? cum Moscho- 
rum Principem virtute tua captum, publi- 
cis totius Regni Comitiis, coram omni No- 
bilitate, coram exterorum Principum Le- 
gatis, in Theatrum produxisti, & ad tuos 
pedes humilem ac prouolutum aspexisti? — 
Datowane 16. kal. Januarij 1618 r. 

Jagiell. 
— Opera omnia anatomica etc. 
Lugduni Batavorum 1738. fol. 

Dedykacya: Illustrissimae heroinae Hedvigi 
Mielecka de Komarnice etc. 1603. Joan- 
nes Ursinus. 

— ob. Ursinus J. (de creatione 
1601.) Fabricius Jacek ob. Zawadzki Józ. 

St. (Argo 1724). 

Fabrycy Alexander ob. Kośnikiel 
Jakób (1630). 

FABRYCY Jakób (Schmid) Gdań- 
szczanin (f 1. kwietnia 1629 r.) Aus- 
fuhrliche Behauptung der verbesserten 
Augspurgischen Confession 1621. w 4ce. 

— Kurtzer Bericht von der Lehre 
so in etlichen Reformirten Kirchen der 
Lande Preussen biBher getrieben wor- 
den. Hanau 1603. w 4ce. 

Siarczyński Obraz I. str. 121. — Lilienthal 
Erlaut.Preuss. V. 85. 

— Carmen In Honorem Conjugii 
Clarissimi Viri D. Hieronymi Schalleri, 
Sponsi et Pudiciss: Virginis Marthae 
Peucerae, Excellentiss: D. Casparis 
Peuceri, Filiae Sponsae. Scriptum a Ja- 
cobo Fabricio Dantiscano. Witebergae 
Excudebat Clemens Schleich et Antho- 
nius Schone. Anno M.D.LXX (1570) 
W 4ce, 4 kartki. Wrocław. 

— In Natalem Jesu Christi carmen 
scriptum a Jacobo Fabritio Dantiscano. 
Witebergae E xcudebat Clemens Schleich 
et Antonius Schone Anno M.D.LXX. 
(1570). W 4ce, 6 kart. Wrocław. 

— Kurtze aber nothdiirfftige Er- 
klarung des Gebets der Luth. Prediger 
in Dantzig wider die Calvinisten. Frey- 
stadt. 1617. w 4ce. 

— Drey Predigten von den H. Sa- 
cramenten, und insonderheit vom H. 
Abendmahl A. 1589. in Dantzig ge- 
halten. Steinfurt 1599. w 4ce. 

Jocher 3939. 

— Refutation der Probation-Schrifft 
Michaelis Coleti. Erster Theil. Oppen- 
heim 1613; II. Theil tamże 1615. 
w 4ce. 

— Brevis relatio de religione Refor- 
matorum in Borussia. Hannoveri 1605. 
anno. 

Encykl powszech. Orgelbr. VIII. str. 610. — 
Praetorius Athenaa str. 42 — 3. 

FABRICIUS Jan Gdańszczanin, pro- 
fesor (17 Lutego 1608 f dnia 10 wrze- 
śnia 1 653 r.) Diascepsis de incarnatione 
Xóyou summi et supremi Dei Christi 
Rostoch. 1637. w 4ce. 156 FABRICIUS. FABRYCY. — Dissertatio philologica, de Nomine 
Jehovah. Gedani 1636. w 4ce. 

— Entwurff des fltiehtigen Lebens 
bey Leichbegangniss des H. Sigisra. 
Meyreisen der Stadt Elbing Burger- 
meisters von w 4ee, k. 6. 

Czartor. 

— Hymnus Angelicus, sacra medi- 
tatione expressus; Item, Oratio Patriar- 
chae Antiocheni, de Nativitate Christi, 
ex Arabica in Latinam Linguam trans- 
lata. Gedani, 1638. w 4ee. 

— Toż:... Lugduni 1640. w 4ce. 

— Specimen arabicum quo exhi- 
bentur Scripta aliquot Arabica e cura 
Johannis Fabricii Dantiscani. Rostochii, 
Haered. Richelianorum typis expr. 1638. 
w 4ce, str. 235. 

— ob Epigrammata (1608) — Klein 
Jan (1650) — Martinus (Strzębski) Po- 
lonus (1616) — Węgierski Tom. (Justa 

1640). 

Praetoirus Athenae Gedanenses str. 96 — 8, 
(podaje jeszcze 4 druki) i tegoż Gedacht- 
niss Dantziger Lehrer 1718. str. 54. — 
Łukaszewicz Kość. braci Czesk w Polsce 
str. '216. 
FABRICIUS Jan II. Differentia ani- 
malium quadripedum. 

Jabłonowski Musaeum pol. str. 57. • 

Fabricius Joannes Bernard ob. Man- 
kiewicz Paweł (1642). 

Fabrycy Jan Chrystyan ob. Sander 
Henryk (Historya naturalna 1786 — 87) 
FABRICIUS Jerzy (Georg.) Elegan- 
tiae pueriles libri tres. 

Podaje Jabłonowski w Musaeum s. 57. Źró- 
dło to nie jest krytyczne 

— ob. Herman i). (Poemata 1567). 
FABRICIUS Laurentius Raudensis 

S Adamvs. Lavrentii Fabricii Rauden- 
sis S. Regiomonti Borvssiae Imprime- 
batur in officina Ioannis Daubmanni, 
Anno 1566. w 4ce, kart 17. 

Dedic. Gottbardo, Curlandiae et Semigaliae 
duci, S. R. M. Poloniae supra Livoniam 
praefecto constituto. 
Wierzbows. III. 2478. Toruńs. 

— Elegia in Natalem Iesu Christi 
Filii Dei, et Mariae Virginis Salvatoris 
Nostri. Scripta a Laurę ntio Fabricio 
Raudensi Silesio. Regiomonti. Borussiae 
Excudebat Joannes Daubmannus. Anno 
1563. w 4ce, kart 4. Wrodfaws. — Partitiones Codicis Hebraei, in 
quibus per quatuor sectiones, quibus 
Biblia Hebraea doctoribus divisa, ora- 
nia obstrusiora (sic) textibus sacris ad- 
jecta explicantur. Marginalia et finalia 
bmairfluetci. varia enodantur, Chronolo- 
gia, nomina librorum, et virorum se- 
cundum Hebraeos, et Sumniae singulo- 
rum diligenter tractantur, Prophetarum 
vita, tempus officij, et quot annos antę 
Christum quilibet vixerit, brevissime 
monstrantur. Liber, Biblia sacra lectu- 
ris in quavis lingua, maxime in He- 
braea, utilissimus, cui similis labor in 
hoc genere nunquam antea visus, a iu- 
venibus et viris doctis saepe descriptus: 
nunc opera et studio M. LaurentI Fa- 
bricl Dantiscani, Professoris Hebr. Ling. 
in Acad. Wittebergensi, publici juris 
factus. Cum Indice accuratiore omnium 
quaestionum in hoc libro tractatarum. 
Qui nescit viam apertam ad Hebraeum 
Oceanum, is hunc librum comitem viae 
sibi assumat. Wittebergae, Typis Johan- 
nis Gormanni sumtibus Clementis Ber- 
geri. Anno M.DC.X. (1610) w 4ce, 185 
str., 2 ark. Przedmowy na przodzie i 7 
kart regestru na końcu. 

Jocher 610. 2461. 

Ossol. — Warsz. uniw. 
— Psalmus XXXVII. Noli aemu- 
lari in malignantibus, etc. Carmine ele- 
giaco, Et Psalmus XXXIX. Dixi Cu- 
stodiam Vias Meas. Carmine Phalaecio 
compositi, a Laurentio Fabricio Rau- 
densi Silesio. Regiomonti apud lohan- 
nem Daubman. M. D. LXII. (1562) 
w 4ce, ark. od A 2 — C. Wrocfaws. 

Fabricius Paweł ob. Membra (1572), 
Wypisanie (1572). 

Fabricius Paweł II. ob. Komeniusz 
J. Amos (Kazanj 1649). 

Fabrycy (Kowalski) X. S. J. Piotr. 

(1550 t 23 listop. 1622) ob. Bellarmin 
Robert. (Kąsanie 1622, Wzdychanie 
1621) — Pinelle Łukasz (Rozmyślania 
1604) — Tomasz a Kem pis (O naśla- 
dowaniu 1608). 

Bandt. H. dr. II 218 — Siarczyn. Obraz 1. 
121 — Dziedusz. -Rychlicki, Skarga II 
560 — Maciej. Piśmienn. III 685 — 
Encykl. Org. VIII 610 — Brown, Bibl. FABRICIUS. FABRYCY. 157 pis. 170—1 — Sommervogel III 522 — 
Wiszn. H. lit. IX 219. — Jabłonowski 
Mus. s. 57. 

FABRICIUS Stanisław Notar. civil. 
Petricoviae. Carmen bucolicon in lau- 
dem celebris monasterii Vitoviensis nec 
non reverend. in Chr. patris Mat. Spi- 
nek, ejusd. monas. abbatis. Cracoviae 
1604. w 4ce, k. 6. Czapski. 

FABRYCY Th. S. J. Epithalamion 
quod illustri et magnifieo D. Dno Mi- 
chaeli Woyna capitaneo Pienanensi eto. 
liymenaeos cum illustri et magnifiea 
Domina D. Sophia Naruszevicia auspi- 
cato celebranti summo gratulandi stu- 
dio adornabat Hieronimus Fridericus 
Szwab. Vilnae, anno 1623. w 4ce, k. 10. 

Dwa herby miedziorytowe. Na ark. B 3 — 4 
po polsku: Łabędź herbowy Zophiey Na- 
ruszewiczowny podskarbianki. Na końcu 
są dwa łacińskie wiersze z podpisem Ni- 
colaus Szwab. Bezimienne. Na egzempla- 
rzu zanotowano: auctor Th. Fabrycy. 8. J. 

Czartor. 

FABRICIUS Tobias. Praedigt. ais 
Feuer vom Hinimel gefallen und einen 
Grossen Brand verursachet hatte El- 
bing 1652. w 4ce. 
Jocher 5228. 

FABRICIUS Valentinus. Disquisitio 
de formis styli variis, exhibita juxta 
consultationis modum in Gymnasio Tho- 
runensi, per Oratiunculas aliquot con- 
cinnatas, a Valentino Fabricio, Tra- 
poldensi - Transylvano , Gymnasii tum 
praedioti Alumno (Thoruni). Typis Au- 
gusti Ferberi. 1619. w 4ce, 120 str. 

Szabó Kar. Regi Mag. K8n. 1896. 12633, 

FABRICIUS (Kowalski) X Walenty 
Groza, (f d. 8. marca 1626 w War- 
szawie). Kazanie abo Kolenda która 
dał w Warszawie w Kościele Ś. Jana 
stanom Panieńskiemu y Senatorskiemu 
X. Walenty Groza Fabricius Teolog: 
Soc: Jesu — Kaznodzieia J. K. M. 
w dzień trzech Krolow R. 1022. — 
S. Augustinus libr: 1. D. Trinit: Nul- 
lus hominum ita locutus est ut in Om- 
nibus ab Omnibus intelligeretur. W Kra- 
kowie w Drukar. Franciszka Cezarego 
Roku 1622. w 4ce, str. 32 i k. 2. 

Branic. — Jagiell — Ossol. 

— Toż: Kazanie abo Kolenda, która 
w Warszawie; w Kościele Świętego Jana, Stanowi Panienskiemv y Sena- 
torskiemv, X. Walenty Groza Fabri- 
cius Theolog Societatis Iesv, Kazno- 
dzieia J. K. M. w dzień Trzech Kro- 
low Dal. Roku 1622. Drugi raz przedru- 
kowane. Sanctus Augustinus lib: 1. de 
Trinit. Nullus hominum ita locutus est, 
vt in omnibus ab omnibus intelligere- 
tur. W Krakowie W Drukarni, Luka- 
Ba KupiBa, I. K. M. Typographd. 
Roku Pańskiego 1648. w 4ce, str. 34. 
Approbata Seb. Nuceryna z 15. April. 1622, 
na odwrocie tytułu ; dalej idzie : Do Czy- 
telnika, karta A 2 Kazanie zaczyna się na 
karcie Aiij. Na str. 16. opowiada anegdotę 

4 Husarkach (każda zwana Niestawiana) 
które napadszy dziesięciu husarzy około 
stołu siedzących, nawaliły onych Herku- 
lesów po kątacb, że żadnemu nie przy- 
szło i broni dobyć. — Wytykał tym spo- 
sobem pijaństwo. Dalej podaje anegdotę 

o Hawryle rusinie, któremu na szubienicy 
radzono aby przyjął obrządek katolicki. 
(str. 20. ^ 

Jocher 4218. 5168. 

Branic. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Uniw. lwów. 

— ob. Janidłowski J. (Cathedra albo 
Kazanie 1616). 

Kraszew. Wilno IV 37. — Maciej. Polska 

1 265. — Maciej. Piśmienn. III 688. — 
Mecherzyń. Hist. wymowy II 401 — 5. — 
Encykl. Org. VIII 610. — Baliński Akad. 
wileń. 122. — Siarcz. Obraz. I 121. Som- 
mervogel III 523. — Starowols. Clar. 
or. 93. 

FABRYCY Wincenty (Schmieden) 

(1613 f III Idus Aprilis 1667). Vin- 
centius Fabricius Syndicus der Stadt 
Dantzig. Ad Joannem Casimirum wie 
derselbe zu Dantzig eingezogen Anrede. 
Sammt Antwort des Gross-Canzlers der 
Kron Pohlen d. 15. 9-bris 1656. aus 
dem Latein. Dantzig. w 4ce, k. 2. 
Obejmuje przemówienie Fabrycego i odpo- 
wiedź na to Stefana z Pilcy Korycińskiego 
Kanclerza W. Kor. w imieniu Króla. 

— Toż:... w Lundorp. Acta Publ. 
(et Relatio ingressus Joann. Casimiri). 

— Considerationes monetales circa 
I commissionem monetariam Varsaviae 

celebranda probe expendendae. anno 
1659. w 4ce, ark. 2. 

— Oratie vanden Pensionaris. Fa- 
bricii aen den Koninck van Polen bin- 
nen Dantzick en hoe Hy aen S. M. de 158 FABRYCY FACCIOLATI. Sleutelen van de selve Stadt presenteert, 
beneffens d' antwoorde van Stephanus 
de Pilca, uyt naem van den Coninck 
van Polen. s' Hagę. 1656. w 4ce, str. 8. 

— Oratio Vincentii Fabritii syndici 
Gedan. ad Ludovicam Mariam Pol. Reg. 
qua ipsam, ut civitatera Gedanensem 
visitare dignaretur, totius Civitatis no- 
mine inuitat, in coenobio Gedanensi. 
1646. (W Liinig Oratt. II. 22). 

— Oratio cum Gedan urn ingressura 
ab universo senatu obviam ipsi facto, 
intra urbis exciperetur moenia. 1646, 
(II. s. 25). 

— Oratio cum ipsi munus honora- 
rium Gedani offerretur. 1646 (II. 28). 

— Oratio cum Gedano discedere 
pararel, 1646. (II. 29. 

— Oratio Vincentii Fabritii synd. 
Gedan. ad Ludouicam Mariam cum ipsi 
munus nuptiale nomine Civitatis offer- 
retur. Varsaviae 1646. (II. 33). 

— Oratio Vinc. Fabritii synd. Ge- 
dan. ad Vicecancell. Poloniae qua se- 
natum et Cives Gedanenses ad prae- 
standum fidelitatis iuramentum (Joanni 
Casimiro) paratos esse indicat 1649. 
(II. 43). 

— Ad Joannem Casimirum, cum 
Borusiam peragrans Gedanum una cum 
regina ingrederetur. 1650. (II. 64). 

— Ad Joan. Casimirum cum post 
restauratas aliquatenus Poloniae res, 
Gedanum ingrederetur. 1656. (II. 119). 

— Toż:... Gedani 1656. fol. 

— Vincentii Fabricii, Hamburg. Ju- 
risconsulti, Consulis Gedanensis Oratio- 
nes Civiles, Ad Serenissimos, Potentissi- 
mosque Poloniae Reges, nomine publi- 
co habitae: Dissertationes, argumenti va- 
rii: in quibus & satyra Pransus Para- 
tus: Epistolae, ad illustres ac praecipuos 
seculi nostri viros eruditos: Poemata, 
post editionem Belgicam al tera parte 
fere auctiora: Accurante Friderico Fa- 
bricio Fil. Francofurti & Lipsiae, Sump- 
tibus Johannis Adami Pleneri, Anno 
MDCLXXXV. (1685). w 8ce, 10. kart 
nlb. i 827 stron, spisu 30. kart nlb. 
z portretem autora. Do dziejów Polski są, tu: Orationes nomine 
Civitatis Gedanensis ad Serenis. Poloniae 
reges habitae s tr - 1 — 28. W listach pisa- 
nych do różnych osób wiele pisze o Pol- 
sce, mianowicie °d str. 324. do końca. 
Sa tu jego listy do Joach. Pastoriusza pi- 
sane (str. 374) i pisywane z Warszawy, 
gdy posłował tamże w różnych czasach 
z Gdańska. Także rozprawa: de Comitiis 
Polonorum str. 389—404. Epistoła ad Nath. 
Dilger (str. 412). — Adriano de Linda 
(str. 415). — Joanni Pet. Titio (str. 429). 
— Miscellaneorum liber. Ad Boguslaum 
de Leszna (str. 599) — Carmen in nup- 
tias Joan. Pet. Titii. In civitatem Geda- 
nensem. — Ad Adr. de Linda. Dodany 
w miedziorycie w 4ce, portret Fabriciusa, 
delin. M. Thiel, a H. Barius sculps. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— ob. Koryciński Stefan (1650). 

Hoppe. — Muczkowski J. (Załuski Bibl. 
histor.) str. 133. 

Fabrowic Sebastyan ob. Miaskowski 
Kasp. (Pielgrzym Wielkanocny 1621). 

Fabryka ob. Arakiełowicz S. (Du- 
chowna 1729) — Kopia (ratuszowa) — 
Prospekt fabryki płucien. 

Fabryka sukienna ob. Dembowski 

J. Seb. (1791) — Fundusz — Obwie- 
szczenie i prośba dyrektorów (1788) — 
Sierakowski Wacław (Rękodzieła 1797). 

Fabryki ob. Abhandlungen (1769) — 
Kalendarz (1777) — Moszyński Fr. 
(1789) — Osiński Józef (żelaza 1782) — 
Ubezpieczenie fabryk krajowych (1780). 

Fabuła ob. Bodocki W. (honoris 1643) 
— Grothusen O. (1599). 

Fabulae ob. Ezop. (1651) — Krasic- 
ki J. (1796) — Murczyński A. (1749) — 
Palaephatus (1514). 

Fabuły ob. Ezop. (Greka Gabryela 
1703). 

FABUSCH Georg. Jussu Med. Ord. 
Theses de Ictero iłauo, pro exercitio 
menstruo defendet Georgius Fabuschius 
Mesericensis ad Biezwam. Basileae 
1595. w 4ce, 1 ark. 

Ded. : Joanni a Zierotin, Bernhardi Zerotini 
Mesericii ad Biezwam domini lilio. 

Ossol. 

FACCIOLATI X. Jakób (1682 f 1769). 
Młody Kawaler w Umieiętności Spra- 
wowania Rzeczypospolitey y w Usta- 
wach Przyiacielstwa Ćwiczony Ksiaszka 
Przez X. Jakoba Faciolatego Akade- 
mii Padewskiey Professora w Włoskim FACECYE. FACIES. 159 Języku iuż po trzeci raz do Druku Po- 
dana, Na Polskie zaś Przez J. X. Ma- 
cieia. Jozefa z Łubny Łubieńskiego, 
Prawa Oboyga Doktora, Archidyakona 
Katedralnego Krakowskiego , Probo- 
szcza Kollegiaty Świętego Michała na 
Zamku w Krakowie. Przetłomaezona. 
A dla większego pożytku Polskiey Szla- 
chetney Młodzi, z pod Drukarskiey Pra- 
sy wychodząca, w Roku Pańskim 1752. 
w Krakowie w Drukarni Akademickiey 
Kollegium Większego, w 4ce, k. nlb. 
6. Str. 188. i nlb. 3. 

Dedykow X. Adam. Czartoryskiemu, Woje- 
wodzicowi ruskiemu. Obejmuje Cz. I. O 
umiejętności sprawowania Rzeczypospoli- 
tej według nauki Arystotelesa. Tu Rozdz. 
X. s. 118 Część H. s. 119— 188. Oprzy- 
jacielstwie według Arystotelesa. 

Akad. — Chreptow. — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. — Zielińs. 

Podają jeszcze jako wydane dzieło : De arte 
rempublicam rite administrandi. Cracoviae 
1725. Zapewne będzie to toż samo, tylko 
w łacinie tytuł przeistoczony. 

Ciampi Bibliogr. I. 103. — Encykl. Orgelbr. 
T. VIII. s. 614-5. 

Facecye abo zartowne y krotofilne 
powieści , z rozmaitych authorow ze- 
brane. Dla zabawy Biesiadney służące 
oraz przy dobrey kompaniey y kon- 
wersacyey serca y myśli ludzkie vwe- 
selaiące, a melankolią wypędzaiące. Na 
pięć Części abo Traktaty podzielone. 
Roku Pans: 1650. w 4ce, str. 83. i k. 
3. (dr. goc). Ossol. 

— albo Furfanterye Dworskie Na 
sześć części podzielone, po polsku na- 
pisane, z rożnych authorow zebrane, 
w których się znayduią zartowne, a ros- 
koszne przypowieści. A dla snadniey- 
szego Czytelnikowi wyrozumienia krot- 
ko wierszowymi sentencyami opisane, 
y z poprawą wydrukowane. R. P. 1661. 
w 4ce, str. 96. Ossol. 

— Polskie abo zartowne a trefne 
Powieści biesiadne, tak z rozmaitych 
Authorow iako też y z powieści ludz- 
kiey zebrane. Teraz znowu poprawione 
z przydatkiem. B. m. i r. w 4ce, 13 ark. 

Czartor. (ark. NJ. 

— Żarty albo krotofilne facecye 
z rozmaitych autorów zebrane. Teraz 
świeżo wydrukowane, w Toruniu , na- kładem Jana Chr. Laurera 1695, druk. 

Jan Balcer Breslera w 8ce, str. 206. 
Przedrukowano tu do str. 179. pięć trakta- 
tów z dziełka: Facecye, także pod tytu- 
łem: Furfanterye, w innej edycyi wydane; 
nadto dodano w końcu jedne anegdotę 
o żołnierzu. Zaś zamiast traktatu idą wier- 
szem : Przydatek. Minucye nowe Sowi- 
zrałowe na każdy rok służące. Praktyka 
o czterech częściach roku wierszem. Ogól- 
ny nadpis nad stronnicami wierszy: Przy- 
datek Faceeyj polskich. 

Warsz. Uniw. 

— abo zartowne y krotofilne powie- 
ści. 1695. w 4ce. 

(Cat. Janssen. 1706). Będzie to samo co: 
Żarty albo krotofilne facecye. Toruń 1695. 

— Żarty abo krotofilne facecye z Hi- 
storyi starych i nowych moralnych i 
roztropnych wybrane. W Toruniu w Bi- 
bliotece Jana Christ. Laurera 1717. 
w 8ce, str. 354, str. 19. indexu i kart 
nlb. 3 na czele. 

Pismo to na rozkaz Krzysztofa Anton. Szem- 
beka Biskupa Poznań, wraz z tłomacze- 
niem zmyślonego Brewiarza X. kardynała 
Mazariniego było wyklęto i zakazane 
w Warszawie d. 8 Czerwca r. 1718. 

Ossol. 

Witzleben (w Catal. Bibl. Jabłoń. 1755. I. 
359.) podaje , że Paprocki Bartłom. wy- 
dał w Krakowie Facecye zartowne a tre- 
fne, ale żadnego na to dowodu nie ma. 
Istnieją też Nowokrackiego O (pseud.) 
Burleszki abo żarty dla poczciwych kom- 
panów. 1649. 

Mać. Pism. pol. Dl. str. 169. — Jan Rad- 
wański. Zbiór przygadek, przymówek, przy- 
słów itd. Kraków 1857. w 8ce. — Bandt. 
H. dr. Kr. P. H. 164. 

Facetiarum liber ob. Poggius G. 
(1592). 

Faces ob. Potocki Mich. (sponsorum 
(1689) — Rudomicz B. (iugales 1645) — 
Zatoński W. (avitae 1696). 

Fachinetti Gaspar ob. Fatowicz Nic. 
(Pharus ad stellam 1639). 

Facies Solis Intra Annulum sui Lu- 
minis centraliter & amplius deficientis, 
Luci Publicae Permovente Gratia Celsis- 
simi Principia Ullustrissimi & Reveren- 
dissimi Domini D. Andreae Stanislai 
Kostka Comitis In Załuskie Załuski, Dei 
& Apostolicae Sedis Gratia Episcopi 
Cracoviensis, Ducis Severiae Equitis 
Aquilae Albae Studii Generalia Univer- 
sitatis Cracoviensis Cancellarii & Pro- 160 FACIES. FAGNANUS. tectoris amplissimi, Per Professores ejus- 
dem Universitatis Cracoviensis Instituti 
Mathematiei Ordinarios Magistros Cum 
Apodosi Astronoraica Repraesentata. 
Anno Domini MDCCXLIX (1749). 
Cracoviae Typis Universitatis. fol. kart 
nlb. 2. 

Na odwrocie tytułu rytowane pozycye za- 
ćmień słońca obserwowanych w Krakowie. 
Jagiell. — Ossol 

Facies ob. Bocheński H. (boni viri 
1702) — Chomentowski St. (eeclesiae 
1729) — Naramowski — Sulikowski J. 
T. (reipublicae 1628) - Taczalski O. 
(1748) — Tomasz Aquino (Abyss. 1665). 

Factis (De) Christi ob. Warszewicki 
K. (1583). 

Facto (In) fundata deductio ob. Kur- 
landya. 

Factum ius, et status praesens ne- 
gotii Neapolitano Polonici. Varsaviae 
typ. Coli. S. J. 1740. fol. str. 28. 

Rzecz o same 4^0,000 dukatów neapolitau- 
skich, przez królowę Bonę Karolowi V.r. 
1556 pożyczoną, a przez króla Zygmun- 
ta HI d. 21 stycznia 1588, w czasie ko- 
ronacyi. Rzeczypospolitej darowaną. Pro- 
centu królowa Bona pobierała rocznie 43 
tysięcy dukatów. Krasińs. 

Faciłltas Recipiendi, & inscribendi 
Christi Fideles ad Archi-Confraternitatem 
Rosarianam. Frater (Hyacmthus Sta- 
rzeński, dopis.) Prior Provincialis per 
Albam Russiam & Lithvaniarn Provin- 
ciae Sancti Angeli Custodis , Ordinis 
Fratrum Praedicatorum Salutem, & per- 
petuum Sanctissimi Nominis Jesu, ac 
Beatissimae Virginis Mariae Cultum. 
Bez w. m. i r. (około 179. r.) w 8ce, 
k. 4. 

Po polsku i po łacinie. Na k. 2. nadpis . 
Sposób przyimowania Do Arcy-Bractwa 
Nayświetszey Maryi Panny, y Najsłodsze- 
go Jmienia Jezus. Jagiell. 

FADEN Will. A map of the king- 
dom of Poland and of the Grand Dut- 
chy of Lithuanie with then dismembe- 
red provincej and the kingdom of Prus- 
sia; by... geographer to King. London, 
1792. 

Faebadius contra Arianos ob. Atha- 
nasius (Dialogi 1570). 

Faehndrich von Handlowick ob. 
Haendlowick. Falt- Lagret ob. Cliskow (1702) — 
Holofsin (1708). 

Faesch P. ob. Fryderyk W. (1771). 

FAEUSTEL Aegidus Ravicio - Polo- 
nus. Rectore Academiae Magnificentis- 
simo Senmissimo Iwentutis Prineipe Fri- 
derico Avgnsto Isagogen In Ari-totelis 
Organon Illvstratam Annvente Divina 
Gratia In Illvstri Levcorea Praeside Viro 
Nobilissimo Praecellentifesimoqve M. Jo. 
Jacobo Ferbero Argentoratensi SS.Theol. 
Candidato et Ampliss. Ord. Philos. 
Adjvncto Dignissimo favtore ac prae- 
ceptore svo maximopere colendo pvblice 
tvebitvr Aegidivs Faustel Ravicio Polon. 
Philos. Et SS. Th. cvltor ad diem II. 
(przekreślone współcześnie atramentem 
i poprawione na XL). Jan. A. C. 
MDCCX. (1710) in Avditorio Mąjori. 
Vitembergae Litteris Krevsigianis. 1710. 
w 4ce, str. 56. Jagiell. 

— Die letzte Kindes-Pflicht, Seinem.. 
Vater... Aegidio Faustel, Der Evange- 
lischen Gemeine zu Ravitz... Pastori... 
Ais derselbige, Anno 1714. den 10. Au- 
gusti... seelig gestorben... In der Frey- 
Herrl. Stadt Schlichtingsheim, druckts 
Johann Christoph Wild. Fol. 2 karty. 

Wrocławs. 

— ob. Grossmann Friedr. (Die un- 
sterblicbe Sterbhchkeit 1714). — Kle- 
sel Daniel (Ein wohlmeinendes Anden- 
ken 1714) — Titius Andreas (Das 
Danckbare... 1714). 

Fagileus Sigism. ob. Buchwald 
(1503). 

FAGIOLI Jan Chrzciciel. Lettera 
scritta di Varsavia ii 30 Agosto 1690 
a. Francesco Redi a Firenze, in cui gli 
da awiso del suo felice arrivo in Polonia 
dove dice stare malvolentieri, e glinvia 
un sonetto fatto per gio. 

Umieszcz. w Lettere di Francesco Kedi Fi- 
renze 1779. per Castano Cambiagi, w 4ce, 
Tom 2-gi str. 391. — Ciampi bibliog. crit. 
I str. 103 do 105. przytacza ten list. 

FAGNANUS Prosper. Copia episto- 
lae decretalis nomine particularis Con- 
gregatdonis Cardinalium ad cognoscen- 
dam causam erectionis Academiae Je- 
\ suiticae Leopoli deputatorum ex mente 
Sacratissimi fel. rec. Alexandri VII. Pa- FAHL. FALCK. 161 pae per Illustrissimum olira Prosperum 
Fagnanum ad illustrissimum Nuntium 
Apostolicum Regni Poloniae in anno 
] 663. directae Romae in archivo domus 
Fagnanae reperta. w 4ce, 2 karty nlb. 
ob. Akademia krak. 

Branic. — Ossol. 
FAUL Jan X. Kazanie Pogrzebowe. 
Na Pogrzebie J W. J. Pani Korduli 
Hrabiny z Łochockich Małachowski, 
Woiewodziny Krakowskiey Starościny 
Oświecimskiey Przed borskiey. w Rzecz- 
niowie. Przez J. X. Jana Fahla. Kanoni- 
ka Katedralnego Inflantskiego Plebana 
Wielgieńskiego R. P. 1789 Dnia 4. Lipca 
Miane. W Lublinie, w Drukarni J. K. 
Mci XX. Trynitarzów. (1789.) w 8ce, 
k. nlb. 12. 

Dedyk. : Do JWP. Piotra Małachowskiego, 

Wojewody krakowskiego itd. 
Katal. Branic, i Zielińskich ma z taż data 

druk sandomierski. Jagiell. 

Fajerka pełna ognia miłości ojczy- 
zny na osuszenie zbyt mokrego kropi- 
dła przez K. J. F. W. R. P. L. spo- 
rządzona, w 8ce, 72. stron bez r. i m. 
druku (lecz w Warszawie 1792). 

Zapewne przeciw X. Kar. Surowieckiemu. ob. 
Xiądz z kropidłem (1692). Pilnik (1792). 
Piłat str. 91. Ossol. 

Fajerwerki ob. Morawski J. (Wstęp 
krótki). — Opisanie (1750) — Uwiadomie- 
nie (1791). 

Faithful (A) and exact narrative 
of the horrid tragedy, ob. Toruń (1725). 

FAJNARSKI (FAYNARSKI) Ber. Sta- 
nisław. Naenia albo łzy żałobne Ber. 
Stan. Faynarskiego przy pogrzebie zię- 
cia swego Ant Maffona, w Wilnie w dru- 
karni Jozefa Karcana r. 1616 d. 8 Lu- 
tego; w 4ce, kart 6. 
Maciej. Pism. III. 619. 

Falbaire ob. Fenouillot de Falbaire 
Karol Jerzy. 

FALBOZIUS Alexius. Navis Opalin- 
sciana Entium mobilium ordinibus contra 
inscitiam instructa. lllustrissimorum ac 
Magnificorum Dominorum. D. Christo- 
phori Sremensis & Domini Lvcae Po- 
biedziscensis Capitaneoru de Bnin Opa- 
linsciorum Fratrum germanorum. Aca- 
demiae Posnaniensis re et nomine fau- 
torum munificentissimorum nomini et gloriae dicata. Et Stabilienda vel etiam 
euertenda in summorum virorum co- 
rona ab Alexio Falbozio Phil: in Col- 
legio Lubransciano insigni Rozdrarzowia- 
na munificentia restaurato Opalinsciana 
fundatione aucto, Auditore, Doctis viris. 
Praesidente sibi Excell. D. Christophoro: 
Wilkowski Artium Magistro & Phil. 
Doct. eisdemą; Professore. Anno a Partu 
virginis 1686. Mensis Iulii. Die Propo- 
sita. (Na końcu:) Posnaniae. In Offi- 
cina Alberti Reguli Anno Domini. 
DC.XXXVI. (tak) (1636). w 4ce, kart 
12. nlb. 

Obejmuje: Entium Mobilium ordines. 

Jagiell. 

FALCK Christophorus. Lobspruch und 
Beschreibung der konigl. Stadt Elbing 
in Preussen. 1565. w 4ce. (wiersz). 

Gołębiowa. O dziejop. str. 176. 

— ob. Falk. 

FALKC Johannes. I. N. D. N. I. C. 

Dissertatio Theologica De Spirituali Fi- 
delium Unctione, Ex 1. Joh. II. 20. Sed 
vos unctionem habetis a Sancto illo et 
nostis omnia. Quam In Celeberr. Atben. 
Gedanens. Auditorio Maximo Praeside 
Dn. AegidioStrauch, S.S. Theol.D. P. P. 
et Rectore, itemąue ad SS. Trinitat. Pa- 
store, Ad Solemniorem Disquisitionem 
exhibet Johannes Falck, Gedanens. A. 

C. M.DC.LXXII. d. 19. Julii. Dantisci 
Denuo impressit David Fridericus Rhe- 
tius, Anno M.DC.XXCVIII. (1678). 

Wrocławs. 

- I. N. D. N. I. C. Disser- 
tatio Theologica De Spirituali Fide- 
lium Unctione, Ex 1. Joh. II, 20. Sed 
vos unctionem habetis a Sancto illo, 
et nostis omnia. Quam In Celeberr. 
Athen. Gedanens. Auditorio Maximo, 
Praeside Dn. Aegidio Strauch, SS. Theol. 

D. P. P. et Rectore, itemąue ad SS. 
Trinit. Pastore, Ad Solemniorem Dis- 
ąuisitionem exhibet Johannes Falck, Ge- 
danens. A. C. M.DC.LXX. d. 19. Julii. 
Editio tertia. Dantisci Imprimebat David 
Fridericus Rhetius, Anno M.DCXCIX. 
(1699). w 4ce, str. 46. Wrocławs. 

FALCK Michał syn Michała, profes- 
sor w gimnazyura Gdańskiem (* 8 Paźdź. 
1622, f 19 Września 1676). Assertio- 

21 162 FALCKENBERG. FALCONIUS. nes miscellaneae, philosophicae Regio- 
monti 1642. 

— Concio gratulatoria in inaugura- 
tione Michaelis Regis. Gedani 1669. 

Hoppe Schediasma. 

— Dissertatio de ministerio Lutheri 
et Lutheranorum V. D. ministrorum. 
Regiomonti 1643. 

— Disputatio de elementorum alte- 
ratione. Regiomonti 1643. 

— Oratio panegyrica secularis in 
laudem Alberti I, Ducis Prussiae et 
Acad. Regiom. Fundatoris. Regiomon- 
ti 1644. 

Inne jego pisma wymienia Praetorius. 

— ob. Jarrige Petrus (1649) — 
Mochinger Joh. (Eloqti. 1651). 

Praetorius, Athenae Gedanenses str. 98 — 101. 
— Dantziger Lehrer Gedachtniss str. 54. 

Falckenberg Jakób ob. Falkenberg. 

FALCO Michael (Falck) z Torunia 
(1575 t 1624 . Sententia de salutifera 
ascensione dn. nostri Jesu Christi, per 
omnes tropos et tiguras rhetoricas va- 
riata. Ad... Georgium Amandum Burg- 
grabium et cos. reipub. Toruniensis... a 
Michaele Falcone Toruniensi. Torunii 
excudebat Andreas Cotenius, Anno 
doIoXCIV. (1594). w 4ce, k. nlb. 4. 
(Tytuł w ramce). Czartor. 

— ob. Calenius Abrah. (Themata 
1606). 

FALC0NERI0. Congreg. Signaturae 
Iustitiae RPD. Falconerio Cracovien. 
Circumseriptionis Censurarum pro Rmo 
D. Matthaeo Buydecki Praeposito Gene- 
rali Canonicorum Regularium Ordiuis 
SS. Sepulehri nec non RR. DD. Paulo 
Szpyrczyński Faustiuo Rułowicz et 
litis etc. Canonici ejusdem ordinis. 
Romae, Typis Bernabo 1774. folio mn. 
kart. 12. 

Zuchowski przywrócony do probostwa Św. 
Jadwigi, wiedzie spór ze Szpyrczyńskim. 
Warsz. Uniw. 

— Toż: Pro Rmo D. Mattheo Buy- 
decki Praeposito Generali Ord. SS. Se- 
pulehri et litis contra RD. Ciryllum 
Zuchowski.. Romae, Typis Bernabo 1774. 
fol. mniej. k. 4. 

Rzecz o dziesięciny z Zuchowskim. 

Warsz. Uniw. 

— Toż: Praeposito Generali Cano- nicorum Regular. Ord. S. Sepulehri 
nec non RRDD. Paulo Szpyrczyński 
Faustino Rułowicz et litis etc. Canonici 
ejusdem ordinis contra RD. Cyryllum 
Zuchowski Canonicum Regularem dicti 
ordinis. Romae, typis Bernabo 1774. fol. 
mniej, kart 16. 

Spór Buydeckiego z Zuchowskim o cenzury 

kościelne. Warsz. Uniw. 

Następujące odnoszą się widocznie do in- 
nego Falconerio: 

— Decisio Rotae Romanae, coram 
Audit. Falconerio. Wilnen. Nullitatis 
matrimonii. Pro Constantia Kotowiczo- 
wna contra xli. Gregorium Josephum 
Kotowicz. (Romae) typ. de Comitibus 

1715, fol. Facti, kart 6; — Juris D. 
Colloreti, k. 4. 

Wilno. — Kotowicz Grzegorz Józef z żoną 
Konstancyą o rozwód. Ossol. 

— Decisio Rotae Romanae, coram 
Audit. Falconerio. Gnesnen. Custodiae. 
Pro Christino Dunin Karvicki contra 
Joannem Dłuźewski Suffraganeum Chel- 
mensera. Facti cum adiunctis precibus 
pro Dilatione. (Romae) typ. de Comiti- 
bus, 1715, fol. k. 4; Summarium kart 4. 
Memoriale pro nova audientia. ibid. 

1716. fol. kart 4; Summarium (1716) 
k. 2. Ossol. 

FALCONIUS Jan Litwin. De eccle- 
siis Lithuanicis. 

Węgierski, Hist. Eccles. Slavon. 1652. str. 
146. — Łukaszewicz, Wyzn. helw. w Lit. 
II. str. 60. — Sandius, Bibl. antitrin. 
str. 54. — Bock, Hist. antitr. I. 338. 
pisze go: Sokołowicz Jan. lub Jastrzębski. 

— ob. Sokol Joannes (Momus 1603) 
Threni in obitum (1596). 

FALCONIUS Nicolaus Carminius. Ad 

Capponianas Ruthenas Tabulas Com- 
mentarius Auctore Nicolao Carminio Fal- 
conio Archiepiscopo Ecclesiae Sanctae 
Severinae Metropol. In Brutiis Ulterio- 
ribus. Romae MDCCLV. (1755) Typis, 
Et Sumptibus Generosi Salomoni In Pla- 
tea S. Ignatii. Praesidum facultate. fo- 
lio, 20 k. nlb. str. 136. 

Dedykację : Joanni Cotomillo Cardinali pod- 
pisaZ Generosus Salomoni. Obejmuje: Pro- 
legomena. W tych: Historia tabularum 
Capponianarum (I. Gerasimus Phoca), De 
situ Russiae et tempore praedicatae apud 
eos fidei. Indiculus metropolitarum Chio- 
viensium. Notitia episcopatuum Moscoviae FALCONIUS. FALĘCKI. 163 et Russiae. Quid sentiendum de Sanctis 
Russiae. Tabula ruthena I — V. Commen- 
tarius idzie miesiącami, od Września do 
Sierpnia. Kończy na str. 133: Index no- 
minum omnium Sanctorum. 

Jagiell. 

Falconius Tomasz (Sokół) ob. Bi- 
blia (Sprawy i słowa 1566, Wthore 
księgi 1566 h 

— Bock Hist. Antitrin. T. I. p. I str. 332 
— 334. Artomiusz, Kancjonał 1601. (Pieśń: 
To słuszna z wiernych każdemu). — 
Bentk. H. lit. II 515. — Wiszn. H. lit. 
VI 516. 574. — Maciejów, piśmienn. — Rin- 
geltaube O bibl. 1 16.— Lubieniec. Stan. 
Hist. reform. 20. — Łukaszew. Wyzn. 
bel w. na Litw. I 28, II .^3—5. — San- 
dius Bibl. Antitiin. 54. (Epist. ad Syno- 
dum). — Lelew. Bibl. ks. 1 196. — Biblio- 
grafii Tom XIII 28 (Sprawy) s. 29 (Wtho- 
re księgi Łukasza S.) — Wierzbowski II 
1429. 

Falczew&ki Stanisław, ob. Chwal- 

czewski. 

Falęcki Adam ob. Gilewski Adam 
(1609) — Goliński Bazyli (Epigramata 
1603) — Loaeohius A. (Eudoxia 1607) 
— Opatovius Adamus (1603) — Sa- 
palius M. (Lachrymae 1611) — Skro- 
biszewski Jakób (Trium clarissimorum 
1603) — Starnigelus Zacharias (Piis 
manibus 1611). 

Falęcki Albert ob. Tomaszewski 
Ab. (Prezenta 1740). 

Falęcki Benedykt Nepomucen ob. 
Sieczkowski Jędrzej Kanty (Vende 
pallium 1775). 

FALĘCKI Hilaryon. Woysko serde- 
cznych no worek nitowanych na większe 
Chwałę Boska affektów. Pod Komenda 
Jaśnie Oświeconego Xiąźecia de Primis 
Principibus bo Michała w którego imie- 
niu Bóg całey Oyczyzny honor, sławę 
i całość konserwuie. — bo Serwacego 
Korybuta Wiśniowi ecki ego Woiewody 
Wileńskiego, Wielkiego Xięstwa Li- 
tewskiego Hetmana, ale ieszcze więk- 
szego przed Bogiem niebem y całym 
polskim światem , Wysokich Zasług, 
Prerogatyw, Honorów wodza, ciągnie- 
niem idące za wyciagnionym na krzy- 
żu Jezusem trzema kolumnami wiary, 
nadziei, miłości. Roku, kiedy Syn Boski 
regimentarz całego świata, zdawszy 
komendę naturze ludzkiey na woynie trzydziestu trzech lat bywszy Bogiem 
stał się człowiekiem, wielka uczynił 
odwagę, aby nam wieczną zawojował 
chwałę 1739. w drukarni Poczajowskiej 
W. W. O. O. Bazylianów Unitów, w 4ce, 
kart liczb. 270. 

Edycya wytworna, na grubym papierze, 

Czartor. — Ossol. 
— Toż:... tamże 1739. w 4ce, kart 
22. str. 485. — Na karcie 21—2 są 
ap próba ty: In conventu Visniovecensi 1 1 
Aug. 1739. — Lublini lOMaij 1739.— 
Berdycz. 30 Julii 1739 — Czarnokozie- 
nice 20 Febr. 1740. — Częśó II idzie 
od str. 57. — Częśó III od 105. — 
Częśó IV od s. 207 (wydrukowano 
mylnie 307) — Częśó V. od str. 356. 
Jagiell. — Kijows. — Ossol. 

— Tenże tytuł :... Wodza, Ciągnie- 
niem idące, za wyciagnionym na Krzy- 
żu Jezusem, trzema Kolumnami: Wiary, 
Nadziei , Miłości , Roku , Kiedy Syn 
Boski, Regimentarz całego Świata, zda- 
wszy kommendę naturze ludzkiey na 
woynie trzydziestu trzech lat, bywszy 
Bogiem, stał się człowiekiem, wielką 
uczynił odwagę, aby nam wieczną za- 
woiował chwałę. 1739. w Drukarni Je- 
go Królewskiej MCI Poczaiowskiey 
WW. 00. Bazylianów Prowincyi Pol- 
skiey. w 4ce, kart nlb. 16, liczbo wa- 
nych 163. Cześć I. do k. 19. — Częśó II. 
od k. 20. — Częśó III. od k. 35. — 
Częśó IV. od k. 66. — Częśó V. od 
k. 116. — Regestra od k. 160. 

Wyszło 3-. 1740: lubo wydrukowano --w dru- 
karni Poczajowskiej 1739., gdyż appro- 
baty trzy są z r. 1739. ale czwarta w Czar- 
nokozińcach 20 Febr. 1740. W Przypis, 
do Tekli z Radziwiłłów Wiśniowieckiej 
podpis autora: Fr. Hilarion a SS. Sacra- 
mento Carmel. Discal. Na początku jest 
bajanie wierszowane na cześć Wiśniowiec- 
kiego. Dalej dedykacya, a po niej appro- 
baty. — Część I ma tytuł; Przednia Straż 
Woyska... Generał Major, niepoięta miłosc 
Boska,.... Prowadzi Ogniste Regimenty,... 
na zbawienną Zaziębionych afektów dumno- 
próżnych Inflammacyą. — Część II: Cor- 
pus pomienionego Woyska trzyma Sakra- 
mentalny Afekt. W Cyrkularnej Hostyi 
przy Anielskim Bankiecie.... — Część III : 
Straż bokowa Serce P. Jezusowe.... Zega- 
rek Biiący godziny żałosne Mężowi Bo- 
leści z repetycyami. Liczne tu wiersze 
po polsku i po łacinie, szczyt niedorzecz- 164 FALĘCKI. FALECKI. noścŁ — Cześć IV: Straż Placową Trzyma, 
Grzesznik, Stracony żołnierz, Pełny płaczu. 
Na k. 96. jest: Rekompensa Wdzięczności 
Xiązętom Korybutum Wisniowieekim, Mi- 
chałowi. Janowi, fundatorom swoim. — 
Część V: Odwód Trzymaią Święte Melan- 
cholie Z Brakowaną Zbawiennych Per- 
swazyi Kawaleryą. — Na czterech osta- 
tnich kartach są: Regestra osobliwe — 
Autora wymienia Chmielowski w Nowych 
Atenach. 

Jocher 6654 o. 

Czartor. — Czetwert. — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Woysko serdecznych... affektów 
we Lwowie 1740. w 4ce. 

Jocher 66545. — Katal. Pijar. Warsz. 1822. 
str. 81. 

— Tenże tytuł:... Honor, Sławę, y 
(tak) całość konserwuie;, ile Serwacego, 
Kory buta Wisniowieckiego, Woiewody 
Wileńskiego, Wielkiego X. L. W. 
Hetmana, ale ieszcze większego przed 
Bogiem , Niebem , y całym Polskim 
Światem, wysokich zasług. Prerogatyw 
wodza, ciągnieniem za wyćiągionym na 
Krzyżu Jezusem, trzema Kolumnami, 
Wiary, N&dźiei , Miłości, Idące, Roku, 
kiedy Syn Boski Regimentarz całego 
Świata. zdawBy komendę naturze ludz- 
kiey na woynie trzydziestu trzech lat 
by wBy Bogiem , stał się Człowiekiem, 
wielką uczynił odwagę, kby nam wie- 
czną zawoiował chwałę; 1740. powtór- 
nie drukiem Roku 1746. Opisane, w Po- 
znaniu, w Drukarni Akademickiej Kosz- 
tem Woyćiecha Wolnskiego Introliga- 
tora, w 4ce, k. 4. str. 395 i Regestr. 

Aprobata w Poznaniu 1745. Cz. II od str. 

53. Cz. HI od str. 95. Cz. IV od str. 

178. Cz. V od str. 305. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Eijows. 

Wileńs. 

— Pańskie Zycie Pańska SmierC. 
Pańska W Niebie Korona. Jaśnie Oświe- 
coney Xięzny Maryanny z Lubomir- 
skich Sangvszkowey na Wiśniczu Ja- 
rosławiu Tarnowie. Hrabiny Marszałko- 
wey Nadworney Wielkiego Xięstwa 
Litewskiego. Przy Śmiertelnego Prochu 
Depozycie (tak). Przy Generalnym publi- 
cznych żalów kongressie Żałosnym Ogło- 
sem. W cyrkumferencyi Zkolligowa- 
nych smutków Wobrocie Sczęsliwey 
wieczności. Na Karmelu Wisnickim Przez W. O. Hilaryona od Najświętszego Sa- 
kramentu Karmelitę Bosego Kaznodzieię 
Ordynaryusza Krakowskiego. Reprezen- 
towana Roku Pańskiego kiedy Bóg 
dosc się ubogo ustroił choć po ludzku? 
ale nas ubrał bogato w Zbawienna 
Barwę dosc po Pańsku. 1729. 13. De- 
cembris. W r Lublinie w Drukarni Kol- 
legium Societatis Jesu. folio kart 26. 
(ark. M.) 

Encykl. Orgelbr. XI. 846. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— Zielińs. 

Falecki Joannes ob. Lipsius Justus 
(Epistolae 1602). 

FALECKI Jan Krzysztof (t 1651 r.). 
Archipaedia. Cvrsus Scientiae Rationalis. 
In Alma Academia Cracoviensi. Ex fun- 
datione. Perillustris olim & Admodum 
Rndi D.D. Gabrielis Wladyslawski Prae- 
positi Varsauien: Scholastici Lancicie. 
Canonici Culmensis, &c. Confecta. Et pu- 
blicae trutinae. In peruetustae Iagello- 
nianae Domus D.D. Theologorum Lect. 
A nobili studioso Ioanne Christophoro 
Falecki Subiecta & proposita. Praesi- 
dente Excellentiss. D. Alberto Dabrow- 
wski, Collega Minore. Cursus Wladisla- 
uiani professore, Anno Domini, 1641. 
Martij 4. Cracoviae. In Officina Christo- 
fori Schedelij, S. R. M. Typogr. w 4ce. 
14 k. nlb. 

Na odwr. tyt. herb Sreuiawa , pod nim 4 
w. łać.. podpisał Ioannes Casimirus Ko- 
ziebrodzki Philos: & I. V. Auditor; przy- 
pis prozą Stanisławowi hr. na Wiśniczu 
Lubomirskiemu, Wdzie Krak. Scie Spis- 
kiemu, Zatorskiemu, Niepołom. i Dobczy- 
ceńskiemu ; dalej konkluzye filozoficzne. Za 
rektoratu Stanisława Pudłowskiego, ob. pr. 
dra i prof., przełożonego u św Mikołaja 
i protonot. Apost. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Zaraojs. 

— ob. Bytomski Joan. (Primitiae 
1648) — Lang Jakób (Acrostiehis 
1646) — Puzyna Stefan (1647) — Ru- 
domicz Baz. (Sacrae nuptiae 1648) — 
Walentynowicz Jakób. 

FALECKI Krzysztof Epicedivm in 
lugubre funus Illustrissimi Domini D 
Andreae Comitis de Tenczyn Castellani 
Bełzensis etc. etc. Senatoris Regni Po- 
loniae dignissimi, Domini ac Patroni 
sui Colendissimi officiose conscriptum FALĘCKI. FALIBOGOWSKI. 165 a Christophoro Falecki AA. M. et Phil. 

D. Cracoviae in officina Nicolai Lobii 

1613. w 4ce, ark. B 4 . 

Ad Gabrielem palat. Lublin, et Joa. pocillat. 
S. R. M. Capitaneum Plocens. Comites 
de Tenczyn. Ossol. 

— ob. Loaechius A. (Endoxia 1607) 

— Opatovius Jac. (Epigram mata 1608) 

— Wizemberg Mikołaj (Magnificis, ge- 
nerosis 1611) — Zychowski Alex. (E- 
picharmaticon 1646). 

Falęcki Nepomucen ob. Sleczkow- 
ski Jędrzej Kanty (Vende pallium 1775). 

Falęcki Tomasz ob. Tarzymięski Je- 
rzy (Certamen Pultoviae 1616). 

Falęcki Wojciech ob. Choeiszewski 

Stanisław (Kazanie naprymicyach 1692). 

Falencki ob. Execution (1660). 

FALETUS Hieronymus. Orationes 
XII Hieronymi Faleti. I. In funere Si- 
gismundi, Poloniae regis; II. Ad Equites 
Polonos in coronatione Augusti , Sigis- 
mundi filii, Poloniae regis. III. In fu- 
nere Hippolyti Estensis, cardinalis Her- 
culis I. filii. IIII. In funere Alfonsi 
Ferrariensium ducis III. V. Ad Paulum 
III Pontificem Max. cum Ferrariam 
venit. VI. Ad Julium III cum Pontifex 
Max. creatus est. VII. Ad Franciscum 
Venerium, duc^m Venetiarum. VIII. De 
ortu Christi. IX. De dignitate caeliba- 
tus. X. De matrimonii dignitate. XI. De 
laudibus dialecticae. XII. Cum insignia 
sui doctoratus acciperet. (Winieta: w 
wieńcu kotwica z wijącym się dokoła 
niej delfinem i napisem : Aldus). Vene- 
tiis MDLVIII (1558) fol. k. prócz tyt. 
97 i k. ni. 12. 

Przypisał autor Zygmuntowi Augustowi. Wy- 
danie piękne. Czartor. — Tow. Pozn. 

Faleus ob. Martinus Jan (1669). 
Falibóg Spytek Stanisław ob. Chle- 
bowski Waw. (Wizerun. Saurom. 1675) 

— Kmita (Akatergaston to jest utra- 
cenie 1622) — Małachowski Ad. Alb. 
(Deditio Marianopoli 1675). 

FALIBOGOWSKI Krzysztof F. Dis 
cvrs marnotraetwa y zbytkv Korony 
polskiey przez Krzysztopha Franciszka 
Falibogowskiego. Epaminondas Athe- 
niensibus respondit. Non potest perire 
R. P. in qua pauperibus iustitia admi- nistratur, Tirrani puniuntur, pondus et 
mensura incibariis servetur. Et insuper 
omnia vbi est severa disciplina adole- 
scentum et exigua Auaritia senum; dru- 
kowano roku pańskiego 1625. bez m. 
druku, w 4ce, 8 kart (przedmowy i tyt.) 
Na odwr. str. tytułu herb Leliwa i pod nim 
10 wier. Przypisał autor Mikołajowi Pod- 
czaszemu i Staroście Rohatyńskiemu i Pro- 
kopowi Chorążemu na Międzibożu Sie- 
niawskim, Urzędnikom Koronnym, prozą; 
poczem na dwóch kartach skreślony jest 
wierszem obraz syna marnotrawnego. Cały 
dyskurs przeprowadzony w rozmowie au- 
tora z pewnym doktorem. Na karcie E Ł 
opowiada, że czas jakiś przebywał w nie- 
woli w Moskwie i wówczas zabawiał się 
pisaniem dzieł różnych i tak : Historye 
kościelne abo ewangelye, które kościół 
powszechny katolicki na niedziele jako 
i na święta wybranych pańskich w roku 
obchodzić zwykł, wierszem polskim ułożył 
i takowe pragnął wydać. W ciągu swego 
dzieła stawia rozliczne przykłady marno- 
trawstwa i zbytku w Polsce, jak one 
prędko zjadają pańskie fortuny i wraz 
z nimi nikną starożytne imiona rodów. 
Czartor. — Krasińs. — Ossol 

— Toż:... w Jarosławiu, 1626. w 
4ce, 22 ark. Przedmowa datowana 
z Krakowa, do Mik. i Prok. Sieniaw- 
skich. 

Siarczyński (1. 122) wymienia wydanie Kra- 
kowskie z r. 1603, toż i Świecki, co mylnem 
jest; Maciejowski, Pism. III. 710, podaje 
arkuszy 2. Juszyński zwie go Wojciechem. 

Ossol. 

— Nowina lwowska, którą sława 
prędkolotna rozgłasa (tak), o obwiesz- 
czeniv błogosławieństwa B. Mariey 
Magdaleny de Pacis , Panny zakonu 
Karmelitańskiego Regularis Obseruan- 
tiae florentskiey, Roku Pańskiego 1628. 
Bez w. m. (Lwów), w 4ce, k. nlb. 4. 
str. 87. 

Na ostatniej stronie znajduje się rycina 
z napisem u dołu: Działo się dnia 10. 
Octobra Roku Urodzenia Panieńskiego. 
Dedykacya P. Enphrosinii z Hrabiów na 
Szkłowie etc. etc. Sieniawskiey Chorążynie 
Koronney. Prócz dedykacyj prozą, reszta 
jest wierszem. 

Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Samarytanka która rozmawia 
z Zbawicielem Panem , v studnie mia- 
sta Sychar przez Krzysztopha Falibo- 
gowskiego wydana, roku 1627, Sermo 
S. Chrisostomi: (tu 5 wierszy cytat). 166 PALIMIERZ. FALIMIERZ. Czego w Zakonie chodzą. W Krako- 
wie, roku 1627. w 4ce, ark. B 4 (kart 9). 

Ded. wierszem Annie Kostczance z Timbar- 
ku, Xieni klasztoru Jarosławskiego. 

Czartor. 

Wiszn. H. lit. VIII. 53. IX. 387. — Bentk. 
H. lit. I. 368. II. 88. — Juszyń. 80. — 
Świecki Hist. Pamiąt. I. 38. (zowie go 
Chwalibogowski.) — Encyklop. Orgelb. 
VIII 633. — Siarcz Obraz 1. 122. — Za- 
łus. Bibl. Poet. Pol. — Linde (na czele 
Słownika.) — Maciej. Piśmien. III. 710. 

FALIMIERZ Hieronim. O ziołach y 

o moczy gich. O Paleniu wódek z ziol. 
O Oleykoch przyprawianiu. O Rzeczach 
zamorzkich. O Zwierzętach, o Ptaczech, 
y o Ribach. O Kamieniu drogim. O V- 
rinie, O Pulsie, Y o inych znamio- 
nach. O Rodzeniu dziatek. O Nauczę 
gwiazdecźney. O Stawianiu baniek. Y 
o puszczaniu krwie. O Rządzeniu cza- 
su powietrza morowego. O Lekarsztwach 
doświadczonych na wiele niemoczy. 
O Nauczę Barwierzkiey. Cum gratia 
& Priuilegio. (druk antykwa czerwony). 
W około arabeski z figurami, w tych 
arabeskach u dołu tarcza przez dwie 
figurki podtrzymywana, a na niej (mono- 
gram F. V.) (Kraków druk FI. Un- 
glera 15H4). w 4ce, k. 36. kart licz- 
bow. (listów) 156. 23. 42. 59. 119 
i k. 1 nlb. 

Na stronie odwrotnej herb Tęczyńskich : 
w czterech polach dwa orty dwugłowe i 
dwa topory, nad herbem dwa szyszaki, 
nad jednym topór, nad drugim orzeł dwu- 
głowy, a nad herbem napis goeki : Illu- 
stris spectabilis et Magnifici Domini Jo- 
annis a Tęczyn comitis, Palatini Podolie, 
Chelmen. BelzeńT Krasnostawieńq; Capita- 
nei etc. Insignia. Przedmowa do Jana Tę- 
czyńskiego, Stephan Falimirz. Na str. od- 
wrotnej kończy się przedmowa z data 1534 
(syg. fij). Tabula generalis de herbis syg. fiij 
fiiij i jeszcze 4 karty. Na całej str. od- 
wrotnej karty ostatniej drzeworyt przed- 
stawiający wnętrze apteki i trzech praco- 
wników. Na poprzedniej stronie herb m. 
Krakowa w wieńcu. Syg. | zaczyna się 
regestr chorób po polsku, i zajmuje dalej 
karty, syg. +ij, |iij. ^iiij i jeszcze 4 
kar. nie sygn., dalej sygn. tt- ttU- tt"j\ 
tfiiij i 4 niesygnowane , dalej sygn. ££, 
||ij, J$iij, i jedne nie sygn., — dalej sygn. * *ii «;; ij> *iij> *hij i jedne niesygno waną. — Następuje karta niesygnowana, 
której str. gł. czysta, str. odwrotna przed- 
stawia w drzeworycie dwóch mędrców, jeden trzyma sferę armilarną, drugi stoi 
wsparty na lasce; u góry znaki zodyaku 
Następuje przedmowa, na 2 kartach nie- 
liczbow. i niesygnow. Na jej końcu u dołu 
po lewej orzeł, po prawej herb Krakowa. 
Następuje samo dzieło od sygn. A., i już 
karty liczbowano. List 57 dwa razy; drugi 
raz zamiast 58. W jednym egzem. bibl. 
Jag. listu 67 brak, za to 66 podwójny, 
i w kolumn. I, wiersz 2 od góry, jest wiel- 
kie C, gdy w egzempl. drugim Jagiell. 
i w Ossol. jest jak należy duże F. Po 
karcie 116 jeszcze raz jest 115 i 116. 
Karty 131 i 132 niema i nie są potrze- 
bne. Jakoż nie było ich, bo sygnatura nie 
zmylona, ponieważ po karcie E 8 nastę- 
puje S. List 138 oznaczony jest mylnie 
liczbą 134 ; na kar. 156 s g. kończy się 
spis roślin ; str. odwr. czysta. Sygnatuury 
idą od A — V, każda po 8 kart. — Nastę- 
puje Cz. II. O Wódkach ziol rozmagitich 
y o moczi ich: a osobliwie o tich ktorich 
nawięczey Doctorowie vziwaią w rozmai- 
tich niemoczach ludzkich. Poniżej drze- 
woryt przedstawiający kuchnię, do której 
jedna kobieta niesie zioła w koszach a 
dwie gotują przy piecu. Na str. odwrotnej 
mającej oznaczenie : List 1 rozpoczyna się 
tekst. — Zaczyna się tedy nowe liczbo- 
wanie od l-o listu i sygnatura nowa od 
A; zamiast k. 16 jest mylnie 12. Karta 
22 ma napis: . T ako oleyki sprawiać ku 
leczeniu ; pod tem drzeworyt ten sam, co 
na początku o wódkach. — Następuje 
list 23 i 1 karta czysta. Na karcie na- 
stępnej rozpoczyna się: (Część III) Tu 
sie poczyna Wypis rzeczy zamorzskiech, 
y tez rozmagitego nasienia y inszich rze- 
czi ku lekarzstwam przisluszaiączich: które 
sie za Morzem rodzą y tu v nas. Pod tem 
drzeworyt wyobrażający morze, po którem 
pływają okręty; str. odwr. czysta. Rozpo- 
czyna się nowe sygnowanie od A i liczbo- 
wanie od listu 2; list 3 dwa razy; bra- 
kuje liczb 8 i 9; jak i sygn. wskazuje, 
bo brak sygn. B i Bij, jednakże w tekście 
nic nie brakuje, zatem tylko mylnie dru- 
kowano ; opuszczony list 32, ale nic tekstu 
nie brakuje. Ostatni list jest 42, syg. 
Fiiij. Następuje karta z napisem : Poczyna 
sie czwarty Rozdział o rzeczach żywych, 
Ku lekarzstwam sluzączych, Naprzód o 
zwierzętach, o Ptaczech, y o rybach; poni- 
żej drzeworyt, przedstawiający ryby w wo- 
dzie i na lądzie zwierzęta. Na str. odwr. 
zaczyna się tekst i liczbowanie, od Listu 
1 i nowe sygnowanie od A. — List 8 nie 
ma numeru. Na k 46 verso zaczyna się 
o kamieniach drogich i idzie aż do listu 
59. — Następuje Część V; w obwódce 
jak karta tytułowa, napis: Nauka O po- 
znawaniu vriny, to iest moczu tak zdro- 
wego iako y chorego człowieka. Na 
str. odwrotnej drzeworyt przedstawiający FALIMIERZ. FALI1MIER2. 167 dwóch lekarzy (z nimbami do okoła gło- 
wy), udzielających porady kobiecie ; pod 
tern 12 wierszy. Nowe liczbowanie i sy- 
gnowanie. Karta tytuł, nie sygn. : następna 
k. 2 ma syg. A., następnie idzie karta 
(list) 3, 4, 6 bez sygn., potem znowu 
List 5. sygn. B. i list 6. syg. Bij. poczem 
w porządku Listy 7. 8. 9. 10. 11 Potem 
nowy tytuł : Nauka o pulsie. Tho iest zna- 
miona poznacz Serdeczney żyły tępania 
a ruchania zdrowego, albo niezdrowego 
człowieka. Poniżej drzeworyt przedstawia 
lekarza trzymającego rękę chorego siedzą- 
cego we fotelu i trzy osoby stojące. Ar- 
kuszy sygnatura i liczbowanie idzie nie- 
przerwanie. Karta tytułowa niema nume- 
ru ; następna oznaczona : Fo 13. Tej karty 
strona pierwsza ma rycinę : chory na łożu, 
niewiasta karmi go łyżką a dwaj męż- 
czyźni, z których jeden lekarz, stoją. Fo- 
lium 14 na odwrocie ma tytuł: Poczyna sie 
tractat O rodzeniu człowieczym, iako a 
kthoremi obyczaymi płód z żywota matek 
swogich wychodzi na świat. Drzeworyt 
poniżej przedstawia babiniec, kobietę ro- 
dzącą na krześle trzymają dwie niewiasty 
a akuszerka siedzi przed nią. Następująca 
karta syg. Ciij powinna mieć liczbowa- 
nie Fo 15, ale go niema; dalej następuje 
List 16 i t. d. (list 30 mylnie ma liczbę 
31) aż do listu 45 , który ma drzeworyt, 
jaki następuje po regestrze przed przed- 
mową (sygn. * vi, verso) przedstawia Astro- 
nomów. Na str. odwr listu 45 nadpis : O 
przyrodzeniu A sposobu dwanaście mie- 
siączow, A o sprawie ludzkiey : tych to 
czasów. Styczeń napierwiej. Idzie dalej 
liczbowanie od listu 46 (karty 51, 52 nie 
mają numeru.) Na odwrocie listu 56: Tu sie 
poczyna Tractat, To iest nauka puszczania 
krwie. A zwłaszcza która zyZa naprzeciw 
ktorey niemoczy iest vzyteczna. Poniżej 
drzeworyt przedstawiający puszczanie 
krwi; pięć osób. Dalej list 57 i t. d. List 
74 z napisem: Lekarzstwa doświadczo- 
ne: naprzeciw rozmagitem niemoczam 
Poniżej powtórzony drzeworyt, przedstawia- 
jący człowieka leżącego; kobieta podaje le- 
karstwo, u głów łóżka stoją dwie osoby. 
Ten list niema numeru. Na liście 95, str. 
odwr., napis: Nauka Barwierzka'; pod tem 
drzeworyt, przedstawiający dwóch balwie 
rzy i chorego siedzącego; dalej list 96 aż 
do 119. Na str. odwrotnej tego listu o- 
statniego liczbowanego pod końcem tekstu, 
herb Tęczy ńskiego. Na tej karcie jest: Za- 
leczenie. Florian Vnglerius Wysocze za- 
cznym Korony Polskiey obywatelom. Tu 
mówi : Iż ten iezyk wasz, tak sławny, 
tak dawny,.... Ktori Alexander Wielki... 
iest osławił Ktori Jeronim S. pismem swym 
w kościele krzescijańskim oslachcił.... Od 
pierwego kościoła krześcijańskiego, telko 
tym tho Slowieńskim ięzykiem Msza bywa dopuszczona,: w niedbałosć ludzką przy- 
szedł, a snadz przez obczy naród mało 
w nie upadek. Dalej mówi, że Erazm 
Koterdamczyk wychwala nasz język, że 
Juwenalis nad ludzi Athenskie, Sarmatas: 
przekłada. Ale ponieważ iako ten tho 
świat widzimy: mienić sie musi. Tako y 
pod czasem zaczną rzecz gdy w pospoli- 
tość przidzie: wniedbałosć przichodzi y ku 
wzgardzę. — Żeby więc przeciwdziałać 
objawiającemu się lekceważeniu języka 
polskiego:.... nie thak pożysku swego szu- 
kaiącz iako tego wielmi lutuiącz, Praczem 
sie tey naprzód y przed innemi podiąl. 
Zem Kxiegi Polskie, nigdy nie bywałemi 
buksztaby : drukował, Potym inni ze mnie 
przykład brali. Iuż teraz to pismo na 
wsze strony rosszerziło sie, y szerzić sie 
będzie, ledno wy mili Połączy, iakom 
wysszey namienił, obaeżywszy sie: rozmi- 
łuycie sie ięzyka swego. Ten niech przod- 
kuie, ten niech dziedziczy (Bociem muszę 
prawdę powiedzieć, przez obczy ięzyk pod- 
cżasem w obcze ręczę państwa zachodzi- 
ły) Iżęby ta ma pracza daremna nie była. 
To iest żeby sie thym więtsza sława ięzy- 
kowi temu : za tym początkiem popłodziła. 
A łaska wasza za praczami moiemi przeciw 
mnie w waszych sie serczach pomnożyła. 

W zakończeniu wiersz : Ku czytelnikowi ; 
podpisał : H. S. S. (Hieron. Spiczyński ?). 
W wierszu tym mówi o LTnglerze , aby 
oglądano misterne prasy które on spra- 
wił temi czasy. Na karcie ostatniej nie- 
liczbowanej (120) w wieńcu laurowym i dę- 
bowym na tarczy monogram F. V., a pod 
tem : Florian vnglerius z wielką pilnością 
Imprimował. Wwigiliją świąteczną szczęśli- 
wie dokonał. Lata od narodzenia Bożego. 
1534. 

Jestto przerobienie łacińskiego dzieła : Or- 
tus Sanitatis. Maryan Galii , który po- 
siadał Falimierza, pisał do mnie w roku 
1879 : „Jedno co mnie zastanawia, to prze- 
konanie, że Falimierz kopiował Mathiola, 
W to niechce mi się wierzyć , choć sam 
autor w przedmowie na nim się opiera. 
Wszakże jeżeli kopiował, to bardzo źle, 
prędzej naśladował Fuchsa, z którego 
dzieła zdaje się wziął drzeworyty, bo 
w Mathiolu nierównie są lepsze". 

Sądziłbym, że drzeworyty są polskie orygi- 
nalne; przynajmniej na rycinie, przedsta- 
wiającej aptekę (na wstępie, karta f viij 
verso), jako zdoby szafy aptecznej, są 
wyrysowane herby polskie, jak: Odrowąż, 
Abdank, Prawdzie i Sreniawa. 

Wierzbows. 1. 86. 

Akad. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 

Warszaw. Uniw. 
— ob. Maier (1537). 

Chodynicki 141. — Lelew. ks. Bibl. I 171. — 
Bentk. II. lit. II 391. — Janociana, HI 
123. — Arnold. De monum. hist. natur. 168 FALISZEWSKI. FALKOWSKI. 26 — 32. — Maciej. Pism. pols. Dodat 
328—332. — Wizerun. i roztrz. 1839. T. 
4:7. s. 140 3. — Gąsiorów. Hist. med. 
I 228. — Encykl. Orgelb. VIII 633 — 4 
— Rostafiński. Porównanie zielników 
1888. s. 10 — 16, tegoż Literat, botan. 
1888. s. 15—20. 

Faliszewski Krzysztof ob. Florus 

Juliusz L. (Traktat albo rozmowa 1646, 
1790) — Livius (1649) — Lessius Le- 
on (Hygiasticon to jest sposób zdrowia) 
Encykl. Org. VIII 634. — Siarcz. Obr. 1. 
122. — Bentk. H. lit. II 788. 

FALK Christ. Conrad. Exercitatio 
Philologica De Amictu Johannis Bapti- 
stae, Ad Matth. III. 4 et Marei I. 6. 
Quam Auxiliante Divini Numinis Gra- 
tia, Consentiente Amplissimo Philoso- 
phorum Ordine, In Illustri Albertina. 
Publice ventilationi objicit Praeses M. 
Paulus Rabę Graec. Ling. Prof. Publ. 
Ordin. Respondente Christophoro Con- 
rado Falk Reg. Pruss. In Auditorio Ma- 
jori Horis consuetis, Anno M.DCXCIII. 
Die — Mart. Editio Secunda. (1693). Re- 
giomonti Ex Typographia Reusneriana. 
w 4ce, str. 38. Wrocław. 

— ob. Falck. 

FALKENBERG (Falkeburg, Falcken- 
berg) Jakób Milichius. In regrum et 
magnificum serenissimi potentissimique 
Poloniae regis Henrici, filii et fratris 
regum Franciae, Andium ducis, in ur- 
bem *Lutetiam Parisiorum ingressum 
canuina gratulatoria , Authore Jacobo 
a Falkenberg, dieto Milichio. Branden- 
burgo, Jurisconsulto, regio Franciae 
alumno. Parisiis ex officina Federici 
Morelli typographi regii. Cum privilegio 
regis. 1573. w 8ce, s. 16. 

— De Polonia in fortissimi magna- 
miniąue herois, christianissimi Franco- 
rum regis Caroli IX, e serenissimorum 
principum Valesiorum familia illustris- 
sima regiaąue fratris, dom. Henrici 
eius nominis secundi Polonorum regis 
potentissimi commendationem, Francia- 
dum laudem et honorem , elegiae ali- 
quót, tribus distinctae actibus, quorum 
primus continet Valesiadum encomia, 
Poloniae situm ducatumąue eiusdem 
vota et suffragia, electionem atque ele- 
cti responsionem, Secundus, itinerarium, electi ingressum et regum Poloniae o- 
mnium enumerationem historieam. Ter- 
tius gratulationes, aliaque summae feli- 
citatis ominą, regis pii olficia et labo- 
res, arma, socia atque foedera. Autore 
regio Franciae alumno, quondam aulico 
caesareo et. regineae deduetioni in Fran- 
ciam adiuncto. Jacobo a Falckenburg, 
Mil. Brennipolitano, Germano, Juriscon- 
sulto. Lutetiae Parisiorum ex Officina 
Federici Morelli. typographi regii. Cum 
privilegio regis M.D.LXXIII. (1573). 
w 8ce, str. 43 i k. 2 z herbami (wiersz). 
Wiszn H. lit. VII 547, VIII 83. 

Czartor. — Ossol. 

Falkenhaynische Vermahlung ob. 
Becker Samuel (1707). 

Falkenhaynów (z) Józefa Rechen- 
berg ob. Rechenberg. 

Faikiewiczówna Anna ob. Grochow- 
ski Stanisław (Nagrobna pamiątka 
1604). 

Falkierzambowie ob. Chomińscy 
(Sprawa 1790). 

Falkowski Irenaus. Christiano-ortho- 
doxae dogmatico - polemicae theologiae 
compendium ob. Prokopowicz Theoph. 

Falkowski Jan ob. Actus (1785). 

FALKOWSKI Jerzy. Zbrodnia Uro- 
dzonego Nimierzyca (tak) Taiemnicy 
Ciała i Krwie Chrystusowey naybez- 
bożnieyszego gwałciciela Przewodem 
Prawnym w Konsystorzu Polskim Łuc- 
kim i w Sądach Grodzkich Łuckich 
Odkryta. (Na drugiej karcie, drugi ty- 
tuł) Zbrodnia Urodzonego Henryka Nie- 
mierzyca Taiemnicy... gwałciciela. Prze- 
konaniem Tegoż najprzód wKonsystorzu 
Polskim Łacińskim potym w Sądach 
Grodzkich Łuckich. Odkryta Dla prze- 
stępuiących granice Religii Katolickiey 
hamulcu, z Duchownemi Prawami, i Ko- 
rony Polskiey Mieszkańców ustawami, 
Stosowne Wyroki ukarania, w Obydwóch 
Juryzdykicyach (tak) Powszechności O- 
głaszaiaca w Całym zaś przewodzie pra- 
wnym przez W. Jerzego Fałkowskiego 
Skarbnika Łuckiego dla wiadomości czy- 
taiącym porządnie Zebrana 1 dla wstrzy- 
mania w rozwiozłości Czcićielów i po- 
mnożycielów Sekt od Kościoła Katolic- FALLER. FAMA. 169 kiego wyklętych Day Boże dla popra- 
wy następney, w nieprawościach obłą- 
kanych do Druku Roku 1786. podana 
Za dozwoleniem Zwierzchności w Lu- 
blinie w Drukarni J. K. M. XX. Try- 
nitarów. w 8ce, 72 str. 

Jocher 9873. Akad. — Jagieł. — Ossol. 

— Toż:... Tytuł ten sam do wyra- 
zów: do druku r. 1786 za dozwoleniem 
Zwierzchności podana, w 8ce, 63 str. 
Warsz. Uniw. — Zielińsk. 
Dekret Konsystorza Łuckiego na Niemie- 
rzyca datowany 14 7.bris r. 1785. Wina 
Niemierzyca była, że w kościele krupec- 
kim d. 23 Marca r. 1785 nie na czas Sa- 
krament Ciała i Krwi Pańskiej przyjąw- 
szy, po odejściu od ołtarza do książki ho- 
styę z ust wyrzucił i drugim pokazywał. 
Delatorem był sam Falkowski. Dekret 
Sądu Grodzkiego Łuckiego, skazujący win- 
nego na infamię, zapadł 6 Lutego r. 1786. 

FALLER Jerzy. Breviarii Romani ex 

Decreto SS. Concilij Tridentini, Urba- 
ni VIII. Auctoritate recogniti Index 
Alphabeticus. Concionatoribus, Missio- 
narijs, virisque Apostolieis utilis et ne- 
cessarius collectus a M. Georgio Faller 
S. Theol: Licentiato et Canonico Col- 
mariae, nunc cum Additaraentis quibus- 
dam reimpressus. Cum permissu supe- 
riorum. Varsaviae Typis Collegij Regij 
Societatis Jesu 1727. w 8ce, str. 244. 

Jocher 6492. Wileńs. 

Falliszowskj ob. Potocki Paweł 
(Opera omnia 1747). 

Fallitin (Die verschmitzte). Ein Lust- 
spiel aus dem Polnischen tibersetzt. 
Thorn 1744. 

Katal. Lissnera. 

Oryginał polski nie znany, bo w owym cza- 
sie nie było dzieł scenicznych polskich. 

FallopillS Gabriel ob. Guilandini 
(1558) — Zamojski Jan (Oratio 1562). 

Falsa (De) religione ob. Kromer M. 
(1589). 

Falsitas narrationis de electione ob. 
Eques polonus (1733). 

Fałsz pokazany ob. Conti (1697). 

Fałsze y bluźnierstwa naprzeciwko 
Pism S. herezyarchy y kacermistrza 
D. K. ob. Kałaj Daniel. 

Fałsze alchemickie ob. Poklatecki 
Stanisław (1595). Fałszywe zwierzenia ob. Marivaux. 
Fama (Polnische), welche sowohl den 
gegenwartigen Zustand in Pohlen, und 
was darinnen merckwiirdiges vorfallet 3 
auswartigen Landem von Zeit zu Zeit 
zuverlassig bekandt machet, ais auch 
von dem, was aus andern Reichen Poh- 
len betreffendt, berichtet wird, aufrich- 
tige Nachricht giebet, nebst einem Ad- 
ditament derer meisten neueren in Pu- 
blicum ergangenen, aus ihren Origina- 
lien, oder authentischen Copien, in ein 
verstandliches Deutsch unverfalscht 
ubersetzen Documentorum, dem Publico 
und des Lesers Curiositat zum Besten. 
Cum privilegio. Warschau. 1 783. w 4ce, 

Kijows. 
Fama. Pulvere. De Sacro. Divi. Con- 
surgite. Manesl Sanguis. Adest. Vester. 
Qui vitam. Fundit. In Omnes. Anony- 
mus. Sława. Z świętych popiołów Ziem- 
scy Bogowie? Powstaycie żywo! Wi- 
dząc w Krakowie Króla Stanisława Au- 
gusta. Oto krew Wasza! w Nim Wy 
żyiecie! W Nim cnoty Wasze słyną na 
świecie. Tak! Król Ten otwiera Nam 
usta. 1787. z drukarni Ignacego Grebla 
Typogr: i Bibliop: J. K. Mci. (Na od- 
wrocie tytułu :) Ducum. Regum. Poloniae. 
Imagines. Vivae. (Na k. 2 giej :) Xiaźat. 
Krolow. Polskich. Obrazy. Żywe. w 4ce, 
k. nlb. 41. 

Na każdej stronie, każdemu z osobna kró- 
lowi polskiemu wspomnienie poświęcone 
po polsku i osobno po łacinie (stylem na 
kamiennym). Zaczyna od Mieczysława I. 
kończy na Stan. Auguście. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 

Przeźdz. 

— ob. Bender (die blutige 1711) — 
Bieźanowski S. J. (Visemberg 1661) — 
Bystrzonowski Woje. (polska 1739) — 
Castelli D. (Theatrum 1666) — Cze- 
chowicz (Żelechowski 1656) — Eichorn 
J. (Victoriae 1683) — Fidetowicz M. 
(Vocalis 1700) — Jan Nepomucen (In 
J. Nep. vocalis 1728) — Karnkowski 
S. (posthuma 1572) — Livonia (novae 
guber. 1583) — Miączyński Ant. (Vo- 
calis avitae tubae 1726) — Paszkie- 
wicz J. R. (S. Woyna 1649) — Piazza 
(reale Vlad. IV. 1647) — Podkostelski 
S. (DOnhoff 1648) — Racki M. (Star- 

22 170 FAMES. FARB. nigel 1647) — Rudomicz Baz. (Hadzie- 
wicz 1655) — Ruskie wicz S. (A. Czer- 
nicz 1649) — Sarnowie A. (Secchinio 
1637) — Sebastianus Episc. Vratisl. 
(posthuma 1665) — Wiedeń, (veridica 
1683) — Zebrzydowski J. B. (rediviva 
1689) — Źychowski A. (J. B. Zamoj- 
ski 1650). 

Fames (Sacra) inter profanas dapes 
a divis inartyribus Joannę, Antonio et 
Enstachio usque ad consummationem 
vitae tolerata, ad triduani Carnisprivij 
mensas Carnivorae ingluviei in scenico 
apparatn opposita ab Illustrissima, Per- 
illustri ac Magnifica oratoria juventute 
academiae Vilnensis Soc. Jesu Anno Do- 
mini 1732. fol. k. 2. 

Notuje Kraszewski jako wydawcę (?) P. Obrą- 
palskiego. — Kraszewski Wilno IV. 249. 
oraz Wizer. i roztrząsania. 

Famianus Strada ob. Strada F. 

Familia podźwigniona. Przypowieść 
niemiecka. (1784). w 8ce. 

Gaz. Warsz. 1784. (cena 1 zloty). 

Familia święta Jezusa ob. Swirski 
Kazim. Tomasz (Święta Familia Jezusa 
1749). 

Familiae monumentum ob. Zamell 
F. (1645). 

Familien ob. Reiehs-Herold (poln. 
und sacbs. 1727). 

Familiarium ob. Masenius Jac. (ar- 
gutiarum 1660) — Erazm Roterodam- 
czyk (colloąuiorum 1519). 

Fan i as ob. Para du Phanias (Po- 
czątki filoz. 1789). 

Fanni ob. ZałuszczyńskaZofia(1784). 

Fantazia Duchowna, o nieużytosci 
śmierci, a próżności życia ludzkiego, 
w 4ce. 

Wiersz treści pobożnej. 

FANTINI Albert. Formalitates secun- 
dum viam Scoti Fratris Alberti Fan- 
tini Bononiensis, Itali minoriste, nec 
non et destructio vniversalium realium 
contra reales, ut opposita juxta sepo- 
sita magis elucescant. (Na końcu:) Im- 
pressum Cracouię per me Florianum 
Unglerium. w 4ce, kart 16. 

Przypis : Rever. Dno Johanni a Lasco legato 
Begis Sigismundi ad Leonem X. Wiszn. H. lit. IX. 459. str. — Wierzb. II. 
1933. Czapski. — Kórnik. 

— Introductio in doctrinam docto- 
ris subtilis modos. distinctionum et iden- 
titatum alios quoque terminos obscuriores 
ejusdem doctrinae declarans, antiquo- 
rum scotisantium dicta solvens ratio- 
nibus quorundam recentiorum quibus 
impugnantur solutis in gymnasio Cra- 
coviensi congesta. Per Florianum Un- 
glerium Cracovie impressum 1515. w4ce, 
10 kart. 

Tytuł ten zamieszczony jest na piątej kar- 
cie dzieła: Introductio in terminorum co- 
gnitionem. Na ostatniej karcie rycina S. 
Floryana, a pod nią: in die Benedicti 1515. 

Jankowski Krótki rys logiki Krak. 1822. str. 
181. — Encykl. Orgelbr. I. 334. — Ciampi 
Bibl. Crit. I. 106. 

— Toż:... Cracoviae per Hierony- 
mum Vietorem. (Dato w. 23. kal. Nov. 
1519.). w 4ce, ark. Bb. 

Bentk. Hist. lit. II. 17. 

— Introductio in terminoru cognitio- 
ne Fratris Alberti Fantini bononien mi- 
norite couetualis. (Dołem :) Per me Flo- 
rianu Cracouię impressum. Bez w. r. 
w 4ce, 163 kart. 

Karty wprawdzie są liczbowano, ale liczbo- 
wanie jest przerywane i tylko do karty 
153 się ciągnie. Druk gocki. 
Na tytule też same ozdoby drukarskie, któ- 
re są na wydaniu Sallustiusza, u Jana 
Hallera, z 1517 roku. Nadto w górze tytułu 
w tarczy popiersie dwugłowego Janusa 
z koroną na głowie, z pod niem wielkiemi 
literami napis: A tergo. Zaś pod napisem 
róża. — Pomieszczone tu : Libri posteriorum 
Aristotelis, 8 oraz : libri Topicorum Aristo- 
telis. — Cztery pierwsze karty Introduc- 
tio tworzą także osobną całość, i ta jako 
taka, jest w Bibl. Jagiellońskiej. 
Jocher 96. Ossol. 

. FANTUCCI Giacomo. Lettera a Fran- 
cesco Marino Caracciolo, in cui da rag- 
guaglio delia forma ebe si tiene nella 
elezione del Re di Polonia, scritta da 
Madrid 27 Novembre 1663. 

Mieści się w zbiorze : Le lettere memorabili 
delPAb. Michele Giutiniani in Borna Tan. 
1662. w 12ce. 
Ciampi Bibl. I. 106. 
Fara ob. Podpłomyk (1654). 
Faragowski Józef ob. Horologium 
Marianum. 

Farb przywitanie ob. Damascen Jan 
(1639). FARCHER. FARNOWIUSZ. 171 (Farcher Robert). Fatum albo niebie- 
ski wyrok na ziemi objawiony y wier- 
szem przy akcie weselnym Roberta Far- 
chera przedniego kupca królewieckiego 
z Anną Tomsenó wną córka Burmistrza na 
Lesznie pod Warszawą, wyrażony y 
podany przez Ichtnościów szczerochęt- 
nego przyjaciela. Leszno, 1690. folio, 
kart 2. (Druk gocki). 

Krasińs. 

FARENSBACH Jerzy Wojew. Inflant, 
(f 1604) i Mikołaj ab Unger. Histo- 
ria und Beschreibung der polnischen 
Belagerung von Danzig nebst der Ni- 
derlage der Polen von der Weichsel- 
miindel. Bez r. (około 1577.). 

Wiersz obelżywy. 

— ob. Bielski Joach. — Hermann 
D. (Życie 1599) — Hiichen Daw. (Trost- 
brieff 1599. Vita 1609). 

Encykl. Org. VIII. 665—8. — Siarcz. Obraz 
I. 123. — Niemcew. Panów. Zyg. III. I. 
400—3. 444-8. 454—6. 469. — Wiszn. 
H. lit. VIII. 64. — Świecki Hist. pam. 
I. 61. 312. 

(Farensbach Wolmar). Gaudium li- 
vonicum in nuptias Volmarii Farens- 
bach et Christinae Chodkiewicciae. Wil- 
nae apud Joannem Karcanum 1610. 
W 4ce. Uniw. lwows. 

Fareti ob. Castiglione (Honestus ho- 
mo 1643). 

Fariat Benedetto ob. Rubeis (1702). 

FARKAS Andras. Chronica de in 
troductione Scytharum in Ungariam et 
Judeorum de Aegypto. Cracoviae 
MDXXXVIII. (1588). w 8ce, 8 ark. 

Horanyi Alex. Memoria hungar. 1775. I. 
662. — Szabó K. Rogi Magyar K8nyvtar. 
str. 6. 

Farknarówna Małgorzata ob. Won- 
szel Andrzej (Ukontentowanie 1698). 

Farkocz Stephanus ob. Paszkow- 
ski Marcin (Dzieje tureckie 1618). 

Farmazon demaskowany ob. Wol- 
son Tom. (1757). 

Farmazony ob. Massonia — Wolne- 
Mularstwo. 

Farnabius ob. Persius Aulius Flaccus 
(1751). 

Farnezyusz Alexander ob. Brunus 
Augustinus — Scultetus Alexander 
(Chronograpliia 1545). FARNOWIUSZ (Fernesius. Pharno- 
Vius) Stanisław Arianin. O znaiomo- 
ści i wiznaniu Boga zawźdi iednego, 
stworzićiela wssistkich rzecżi : i iedinego 
Sina iego, przes którego wssistkie sa rze- 
cżi : i iednego Ducha Bożego, przes które- 
go wołaią nawróceni, Oicże : Nauka wiel- 
ka, Święta, i prawdziwa, ze wssistkie- 
go i samego pisma S. dziwnie zebrana, 
i s stosowana. Wktorei wssistkie prze- 
ciwników łapacżki, wikręti, i przimioti 
znacznie sa witknione, i mocnie zbo- 
rzone. Przes Stanisława Farnouiusa, 
sługę Zboru w Panu Christusie oczi- 
ścionego, k słowem prawdi poświęco- 
nego. Matthaei 17. 2. Petri 1. Ten iest 
moi Sin mili, przes którego ia ubłagani 
iestem, tego słuchaicie. Roku ot przi- 
śćia na świat Sina Bożego 1.5.7.3. Dnia 
1. Sticżnia. Bez wyr. m. dr. w 4ce, k. 
204. i rej. 

Strona odwrotna karty tytułowej czysta. — 
Dedyk : Naucżćiwssemu, i naslachetnieiase- 
mu miedzi wssitkiemi Narodowi Polskiemu , 
znaiomości Boga iednego, i iedinego Sina. 
iego. ku żiwotu wiecznemu, Stanisław Far- 
nouius uprzeimie żiczi. kart nieliczbowa- 
nych 7. — Całego testu karty po jednej 
stronie liczbowano. List 1 — 184. Na tym 
liście na odwrotnej stronie kończy się sam 
text. — Na czterech następnych t. j. 185 (184 
przez omyłkę) — 188 jest : Summa Christiań- 
skiei znaiomości i wiznania o iednem 
Bogu prawdziwem Oicu pand nassego, i 
Oicu nassem przezeń, ku wiecznemu żi- 
wotu. kart dwie. Na drugich dwóch kar- 
tach: Summa... o iedinem Sinu Boga. — 
Na następnych dwóch (k. 193) Summa... 
o Duchu S. Formuły modlitw dwie i do 
Boga k. 197. Do Syna Bożego k. 201. 
Stworzycielu wszystkich rzeczy Boże Oy- 
cze. Chwała Bogu naywyższemu. — W tekś- 
cie od początku (list 8) zbija naukę o 
Troycy S. nazywając ją fałszem Anty- 
chrystowym. Całe dzieło zbija ten dogmat, 
uznając tylko Boga Ojca. Ob. Petrycy 
Jan (1709). 
Maciej. Pism. ni. 225. — Bock Hist. An- 
titrin. (opis dokładny). — Wierzbows. III. 
2576. Czarnec. Ossol. 

— Książka do nabożeństwa (Socy- 
niańska). 

Wydana nakładem wdowy Zabawskiej z Far- 
nowiuszów. 

— Okazanie sfałszowania i wyznanie 
prawdziwey nauki .... 1573. 

Jocher 3358. 172 FARRAGO. FASCICULUS. Sandius powątpiewa o autorstwie tej książki. 
Będzie to może toż samo co : O znaiomości 
Boga. 

— Nauka prawdziwa o karności 
christiańskiey, w zborze Sina Bożego 
prawdziwym, według samego i wszyst- 
kiego przymierza nowego. Zebrana i 
zastosowana porządnie przez Stanisława 
Farnowiusza sługę zboru christiańskie- 
go. Mówi sin Boży. Matth. VII. 24. 
Kto słucha tych słów moich etc. któ- 
rego upadek był wielki. Roku ot przi- 
ścia na świat sina Bożego 1573. w 4ce. 

— Libri contra pacifieationem Lu- 
slaviensem, Stanislao Szafranecio Castel- 
lano Sandomiriensi inscripti. 

Na to pismo odpisał Marcin Czechowicz p. 
t. Respons na script itd. 

— Zwierciadło jedności. Kazanie Jana Pe- 
triciusa miane, lecz nie drukowane , zbi- 
jał Farnovius odpowiedzią drukowaną 
w 10 lat potem to jest w r. 1607. 

Jocher II. 575. 

— ob. Czechowicz Marcin (Respons 
1581) — Ostrowski Stan. (De trinitate 
1591). 

Siarcz Obraz. I. 124. — Sandius Bibl. an- 
titrin. 52. 3. — Bock. Histor. Antitrin. I. 
334—340. — Wiszn. Hist lit. IX. 62. — 
Encykl. Orpelb. VIII. 678-9. 

FarragO ob. Cervus Tucholiensis 
(actionum 1531— 1546, juris civ. 1607) 
— Westphalus Joach. (opinionum 1552). 

Farsalia ob. Lukan (1690) — Pe- 
troniusz (1772). 

FARUCHOWICZ Alojzy. Census ex 
Summa Doctoris Angelici exemptus... 
enumeratus in publica disputatione per 
Aloysium Faruchowicz ord. S. Pauli. 
Sub. Praesidentia Remigii Scisłowski 
Sacrae Theologiae Doctoris anno Qvo 
Dei FILIVS CensVm persoLVIt pro 
offensa nostra. Cracoviac Typis Jacobi 
Matyaszkiewicz (r. 1721). 

Warsz. Uniw. 

Farurey Johann ob. Woynar Mar- 
tinus (Epithalamium 1612). 

Farurej Mikołaj (Far v Rey) ob. 
Firlej Henricus Leopardus (1633). 

Faryemin ob. Sobie rad (1782). 

(Faryna). Duchowna szczęścia fa- 
ryna. Poznań, druk Coli. S. Jesu (około 
1739). folio. 

Cena współcześnie 6 groszy. Faryzeusze ob. Turnowski Szymon 
(Kazanie 1582). 

Fasces ob. Abrek A. (nuptiales 
1639) — Bieżanowski J. S. (in funere 
1679) — KorycińskiFr. (mortis 1696)— 
Ossoliński (honoris) — Sikorski Mar. 
(Franciae, floribus 1 757) — Tarło (Pa- 
latini 1736) — Toński Joannes (Laur. 
Śmieszkowie 1644). 

Faschinetti Gaspar ob. Fatowicz Ni- 
colaus (1639). 

Fascia seu aretissimum humanae 
voluntatis cum divina vinculum omni- 
bus Christi fidelibus ad veram animi 
quietem .... pernecessarium. Vilnae A. 
D. 1691. w 12ce, kart 4 oraz 141 str. 
Przypis Drukarni : Janowi Stanisławowi 

Sbąskiemu Biskupowi Warmińskiemu. 
Jocher 4137. Krasiński. — Wileńs. 

— ob. Bieżanowski J. S. (lachry- 
marum 1658. Gembicianae 1653) — 
Cynerski J. (sive quaestio 1650. Poe- 
nitentium 1653) — Dziedzic Jan (A. 
Gembicki 1654) — Gembicki W. (Vlad. 
IV. 1635) — Gembicki J. (gryphis 
1683) — Kwiatkiewicz (Virtutis 1683) 
— Malachovsciana (1676) — Musiało- 
wicz K. (J. Małachowski 1699) — Nu- 
ceryn Al. (conclusionum 1651) — Par- 
czewski K. (decora 1650) — Polesz- 
kowicz J. (Czarnkowski 1689) — Ru- 
domicz B. (Leżeński 1659) — Sbaski 
J. S. (virtutum 1639) — Skotnicki T. 
(Małachowsciorum 1679) — Temberski 
St. (P. Gembicki 1657) — Thamnitius 
R. (Sereniss. filium 1652). 

FasciculllS Appendix variarum pre- 
cum orationibus iaculatoriis. kart 24. 

Przyłecki. 
. — Chorodiarvm. Neue Liebliche 
und Zierliche, Polnischer vnd Teut- 
scher art, Tantze vnd Galliarden, mit 
vnd ohne Texten , zu 4. und 5. Stim- 
men , beydes Vocaliter vnd Instrumen- 
taliter wol zu Musiciren. Jetzt neu- 
lich , der Musica Liebhabern vnd freu- 
digen Jugend zur ergotzung in offent- 
lichen Druck verfertiget Durch Christo- 
phorum Demantium Musicum. [Tenor]. 
Gedruckt zu Ntirnberg, durch Baltha- 
sar Scharff, in verlegung David Kauff- 
mans. MDCXIII. (1613). w 4ce. FASCICULUS. FASCINUS. 173 Obejmuje 10 tańców i 10. Galliardów z te- 
kstem, i tyleż bez tekstu. Dedykacya : Hr. Tschir- 
bauss, Freyherrn auf Polckonbayn. 

Wrocław, miejs. 

— congregationis B. Mariae Virgi- 
nis sub titulo Immaculatae eiusdem Con- 
ceptionis et felicissimi ex hac vita Tran- 
situs. Varsaviae in Ecclesia Patrum 
Soc. Jesu ereeta. Editio tertia Georg 
Forsteri Anno 1662. w 12ce, str. 445 
1 K. 4. Os8ol. — Uniw. lwowa. 

— congregationis b. Mariae Virgi- 
nis, recenter auctus sub titulo imma- 
culatae eiusdem conceptionis... Varsa- 
viae 1688. w 12ce. Wileńs. 

— devotionis ad Salvatorem mundi 
sub auspieiis D. Adami Comitis de Tę- 
czyn Tarło. Varsaviae 1736. w 8ce. 

— meditationum vitae purgativae 
ad usum praecipue sacerdotum. Vilnae 
1649. w 12ce. Wileńs. 

— mellifluarum variarum precatio- 
num, ex variis probatis Authoribus 

cellectus In usnm piorum Qatho- 

licorum .... Superiorum permissu 

Cum gratia et privilegio S. R. M. 
Crac. In officina Cristopbori Schedelii 
S. R. M. Typogr. An. 1649. 

Tego tytułu książka do nabożeństwa istnieje 
wydana Coloniae 1619 i 1620 r. . z do- 
datkiem na tytule: ex operibus Ludovici 
Blosii Abb . concinnatus opera D. Til- 
manni Bredenbachii. 

Jocher 6619. 

— myrrbaeus variarum orationum 
et exercitationum spiritualium ex pro- 
batis autboribus collectus in gratiam 
et utilitatem Fratrum Ord. Praedica- 
torum nec non aliorum Cbristi fidelium 
vitae spiritualis cultorum. Editio I... 
r. 16... 

— Toż: Editio II r. 16.. 

— Toż : Editio III r. 1634. 

— Toz:.. IV to reimpressus per Am- 
brosium Grzybowski Ord. Praed. Craco- 
viae 1674. w 8ce. kart 3 (ded .), k. 6 (Ca- 
lend.). k. 2 (Instit. Christiana), stron 461. 
oraz Tndexn 3. 

Ded. Procopio Hyac. Haussowitz Szostakow- 
ski Provinciali Polon. Ord. Praedic. Ora- 
coviae 6 . Januar 1674. — Zaczynają Exer- 
citia. Od str. 96 idą Orationes Ód str. 
179: Salutatio nominis Jesu a B. Jorda- 
no edita. Na str. 107 (mylnie 207) : Ro- sarium. Na str. 304: Officium Mariae 
Magd. Na str. 449: Absolutio generalis. 
Kończy na str. 453 : Exercitium vesperti- 
num. Ossol. 

— Toż:... et exercitationum spiri- 
tualium. Juxta ritum Fratrum Ord. 
Praedic. Cracoviae in officina Stanislai 
Petricovii S. R. M. Typogr. 1674. 
w 8ce, str. 26, 500 i k. 2, 

Ossol. 

— Toż:... Exercitationum spiritua- 
lium ad usum Religiosorum Fratrum 
Ordinis praedicatornm Provinciae Polo- 
niae accomodatus 1762. Cracoviae, ty- 
pis Collegii Majoris. w 8ce, 2 k., str. 
372. k. 25. Warsz. Uniw. 

— variorum spiritualium exercitio- 
rum & piarum orationum ad usum fra- 
trum ordinis praedicatorum. Cum licen- 
tia superiora mreimDressum. Vilnae tipis 
S. R. M. & Reipublicae in Colle<rio P. 
P. Scholarum Pijarum Anno Domini 
1765. w 8ce, str. 396. 

Jocher 5767. Ossol. 

— sententiarum rithmicarum ad 
commune colloquium omnibus perquam 
seruientium quibus insertae sunt al?quae 
ambifiruitates verborum. Cum gratia et 
privi1egio. Varsaviae In officina Joan- 
nis Trelpiński S. R. M. Typog. Anno 
Do. 1636. Cum licentia Superiorum. 
w 8ce, str. 87. Ossol. 

— ob. Aulinski A. (Palladis 1640) - 
Bieżanowski J. S. (Węgrzynowicz 1684) 

— Caraffa Vinc. (mvrrbae a. conside- 
rat. 1646) — Charzewicz (myrrbae 1687) 

— Druźbicki G. (exercitiorum 1662) 
Falck J. (congregat. 1688) — Freyli- 
nek (conceptuum 1650) — Kałaj D. 
(viventium 1 666) — Kozłowski P. (ob- 
servationum 1645. 1647. 1652. 1662) 

— Nissenus J. (conceptuum 1651) — 
Orłowski P. S. (floridus 1662) — Pi- 
setzki (dissertat. 1672) — Radyminen- 
sis St. (litaniarum 1602. 1607. 1609. 
1617. 1628) —Sienkiewicz P. (ex vi- 
ridario 1687) — Szaszkiewicz D. W. 
(rosarum 1690) — Wick^lman H. (dis- 
sert. 1690) — Wiśniowski P. T. (spi- 
narum (1732). 

Fascinus ob. Kwiatkiewicz J, (a 
Lutbero 1672. 1677. 1684). 174 FASCIS. FASSMAN. Fascis Casimirian. ob. Tolibowski 
L. (1679). 

FASCISZEWSKI Stan. Franciszek. 

Agni JuDossiani de terris in coelos e- 
venti aurei velleris decora lumen pre- 
tium pondus : in funeralibus exequiis 
perillustris adolescentis Vladislai Smo- 
gorzewski subjudicidae Wołkowyscen- 
sis, parentali perillustrium ejusdem pa- 
rentum leniendo dolori, porrecta a Sta- 
nislao Francisco Fasciszewski presby- 
tero AA. LL. et phil. Magistro, S. Th. in 
universitate academiae Vilnensis Jesu 
Soc. auditore. Vilnae, typis academicis 
Societatis Jesu Anno 1670. folio, 13 
kart nieliczb. 

Przypisał autor prozą Janowi Władysławo- 
wi Smogorzewskiemu podsędkowi Wołko- 
wyskiemu i żonie tegoż Annie Wielżyń- 
8kiej. Wierszem łacińskim i polskim opła- 
kuje śmierć zawcześnie zmarłego i zara- 
zem pociesza strapionych jego stratą ro- 
dziców. Druk gocki. 

Branic. — Czartor. — Ossol. — Warsz. 
Uniw. 

— Conclusiones ex Universa The- 
ologia , quas in... Universitate Vilnensi 
Societatis Jesu sub auspiciis... D. Con- 
stantini Casimiri Brzostowski supremi 
secretarij M. D. L... Stanislaus Fran- 
ciscus Fasciszewski in Ecclesia Cath. 
Viln. regius concionator Art. lib. Phi- 
los. magister... publicae proposuit dis- 
putationi anno 1673. folio. 

Warsz. Uniw. 

— Memoria magnae spei Magnifici 
D. Domini Basylii Emanuelis Brzostow- 
ski Referendaridae et notaridae M.D.L. 
conmaturis erepti fatis carissimorum 
parentum solatiis relicta per Stanisla- 
um Franeiscum Fasciszewski AA. LL. 
et Philosophiae magistrum, academicum 
Vilnensem expressa 1668. Vilnae typis 
acad. Societatis Jesu. w 4ce, 2 ark. 

Przypisał prozą Cyprianowi Pawłowi Brzo- 
stowskiemu Referendarzowi W. X. Lit. 
ojcu zmarłego — Wierszem łacińskim, 
a na końcu i polskim opłakuje śmierć 
zawcześnie zmarłego młodzieńca. 

Warsz. Uniw. 

FASCISZEWSKI Szymon Ludwik. 

Orbis philosophicus sen coelum et qua- 
tuor elementa. Publicae inspectioni ven- tilationiąue proposita. A Simone Lvdo- 
vico Fasciszewski Canonico Regulari 
Lateranen. Ecclesiae Sanctiss. Corporis 
Christi Casimiriae ad Crac. Cracoviae, 
Ex of ficina Typographica Francisci Cae- 
sarij. Anno Domini 1636. w 4ce, kart 
8 nlb. 

Przypisał X. Marcinowi Kłoczyńskiemu, 
Praeposito Canonic. Regular. Congr. La- 
teranen. — Na końcu : Disputabuntur in 
Conventu S. S. Corporis Christi. Obje- 
cta diluet Simon Ludoricus. R. D. Hya- 
cintho Liberio Prof. attendente. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Fascykuł nabożeństwa ob. Opato- 
wiusz A. (1633). 

FASSMAN Dawid (1683 f 1744). 
Die gantz unvermuthete doch plotzli- 
che Ankunft Caroli XII letztern Ko- 
nigs von Schweden, in dem Reiche de- 
rer Todten ais derselbe in der Nacht 
von 11 zum 12 Decembr. des 1718 
Jahres, in denen Approchen von Frie- 
drichs-Hall in Norwegen , seinen hel- 
denmiitigen Geist aufgegeben. Nebst 
einer curieusen Entrevue und Gespra- 
che, zwiscben ihm und Seinem Schwa- 
ger, dem in der Bataille bey Cliscow 
oder Bynschoff in Pohlen, 1702. geblie- 
benen Hertzog von Hollstein - Gottorp, 
worinnen ihre gantze Historie u. alles, 
was von diesen beyden, ais wahrhaff- 
ten Helden gestorbenen Printzen, in- 
gleichen von der Schwedischen Succes- 
sion zu wissen nothig, enthalten ist. 
Nebst einer beygefugten geographischen 
Beschreibungdes Konigr. Schweden und 
der Hollstein-Gottapischen Lande. 5te 
Edition, verbessert und mit verscbie- 
denen zum Gedachtniss dieses tapffern 
Konigs gereichenden, ingleichen die 
nach seinem Tod in dem K5nigreich 
erfolgte Revolution betreffenden Dingen 
vermehrt und dadurch um 8 Bogen 
starker gemacht. Frankfurt und Leip- 
zig 1723. w 4ce, s. 352 (z portretami). 

— Caroli XII., Ankunft im Reiche 
der Todten. Zweyter Theil zur Ankunft 
Caroli XII. bestehend in einer Bege- 
benheit zwischen ihm und Augusto II. 
Konig von Pohlen. T. I— II. Frank- 
furt und Berlin. 1720/42. w 4ce. FASSMAN. FATOWICZ. 175 — Gesprach im Reiche der Todten 
zwischen Maria Josepha, Konigin von 
Pohlen und der Konigin von Preussen 
Sophia Dorothea. Von Fassmann. Frank- 
furt 1757. w 4ee, str. 51. 

— Toż:... inna edycya (w której 
opowiedziano ciąg dalszy wojny). Theil 
I— III. Frankfurt 1758. w 4ce, z.l 
ryc. i 4 planami. 

— Das glorwiirdigste Leben und 
Thaten Friedrich Augusti, des Grossen 
Konigs in Pohlen und Churfurstens zu 
Sachsen, etc. etc. mit aufrichtiger Feder 
in behóriger historischer Ordnung be- 
schrięben. Nebst ganz sonderbaren 
Nachrichten von der Gewalt und Herr- 
lichkeit, auch denen Praerogativen, ei- 
nes Konigs von Pohlen, des głeichen 
von seiner Erwehlung und Cronung, 
und denen vornehmsten Gesetzen die- 
ses Konigreichs. Von D. F. Hamburg 
und Frankfurtu, 1733. w 8ce, z przodu 
7 k. nlb. i 1030 stron, spisu 13 kart 
i 8 rycin (roboty M. Bernigsroth i Fri- 
tscha w Hamburgu. Na czele portret 
Fryd. Augusta). 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Raczyńs. 

— Des Glorwiirdigsten Fiirsten und 
Herrn, Herm Friedrich Augusti, des 
Grossen, Konigs in Pohlen und Chur- 
furstens zu Sachsen, &c. Leben und Hel- 
den Thaten, so letzthin in historischer 
Ordnung beschrieben von D. F. Nun- 
mehro aus mehreren Documenten und 
Actis Publicis mercklich erlautert, durch 
J. G. H. Nebst einigen Kupffern. Frank- 
furt und Leipzig, Verlegts Wolffgang 
Deer, privilegirter Buchhandler zu Ru- 
delstadt, 1734. w 8ce, k. 5, str. 1040 
i kart nlb. 17 i portret króla. 

Ob. Budaen J. Chr. G. 
Odmienna edycya od poprzedniej. 
Załuski Bibl. histor. 9l. — Gołębiowski 
O dziejop. str. 162. — Encykl. Orgelbr. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

FASSONIUS Liberaiis a S. Joannę 
Baptista e Cler. Reg. Schol. Piar. De Leib- 
nitiano rationis sufficientis principio 
dissertatio. Dum Illustrisimus Dominus 
Franciscus Comes Trembinski ex Lo- 
gica et Metaphysica tentamen publicum 
subiret in academia Nobilium Ducali Sabaudica Die XXIII Augusti Anno 
D. 1746. Viennae e Typographeo Ka- 
liwodiano. 1746. w 4ce, str. 39 i 10. 

Ossol. 
Fastes de la Pologne et de la Rus- 
sie ob. Contant (1769—70). 

Fasti ob. Kojałowicz (Radiviliani 
1653) — Liwiusz (Romanorum 1676) — 
Morawski J. (sanctorum 1606) — Ovi- 
dius N. (libri VI. 1634, 1640, 1644) — 
Solikowski J. D. (Christianorum 1607). 
Fastigium ob. Arteński Raf. (sena- 
tus 1681) — Bieżanowski J. S. (sacrum 
1666) -- Brunus P. (honoris 1691) — 
Celej owicz M. (tiarati 1701) — Kuszew- 
ski T. (palatinum 1691) — Lukini J. 
A. (honoris 1698) — Macha tar J. (la- 
bore 1659) — Pac K. (triplex in Lacki 
1644) — Raczyński D. (triplex in Lacki 
1644) — Tarło M. B. (domus honori 
1711) — Źychowski Al. (honoris 1644). 
Fatalis occasus ob. Lukini J. A. 
(1699). 

FATI Juliusz S. J. (Fatio) (1537 
f 5 stycz. 1596). Księgi o umartwieniu 
nieporzadnych naszych skłonności y po- 
pędliwości pierwey z włoskiego ięzyka 
na łaciński, a teraz z łacińskiego na 
polski przełożone, w Krakowie w drukar- 
ni Andrz. Piotrkowczyka R. P. 1604. 
w 8ce, k. 8, str. 249 i regestru str. 9. 
Na przodzie list Piotra Skargi S. J. do 
Ksieni Chełmińskiej Magdaleny z Martag, 
w którym chwali ją, iż przez gorliwość 
chrześciańską poleciła przekład tych ksiąg 
X. Wojciechowi spowiednikowi klasztoru 
swego. Niesiecki liczy to pismo do dzieł 
Skargi. 
Brown, str. 463, 305. — Jocher 4159, 6049. 
Czartor. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 

lwów. 

— Vita Stanislai Kostkae. 1568. 

Zdaje się. że nie drukowana. O niem pisze 
Urban Ubaldini jezuita „ab eodem confecta, 
et in Lusitaniam missa". 

Sommervogel III 553 mówi , że Fati pisał 
okólnik z powodu zgonu Św. Stanisława Ko- 
stki, i że ten prawdopodobnie jest w prze- 
kładzie hiszpańskim w P. Alcazara: Hi- 
storia de la provincia de Toledo II 186 — 
188. 

FATOWICZ Mikołaj Ignacy. Eudo- 
xia. Inter festivas gestientivm acclama- 
tiones. Propensos rite faventivm applav- 
svs. Palmam idumaeam sine sangyine, 176 FATOWICZ. FATOWICZ. sine praeda triumphanti delatvra faven- 
tibvs. Spirae. Palma datur ... . (dziesię- 
ciowiersz). Cracoviae, In officina An- 
tonii Wosiński. Anno Domini 1635. 
w 4ce, kart 4 nlb. 

Dedyk.: Andr. Czyż dum Baccalaureatus re- 

nuntiaretur. 
Poezya obejmuje kart 3. 

Jagiell. — Ossol. — Zamojs. 

— Gazophylacivm heroicarum vir- 
tvtum, in funere Serenissimae Caeciliae 
Renatae Poloniarvm et Sveciae Reginae 
&c. &c. reseratum lugubri officio, A M. 
Nicolao Fatowic In Alma Academia 
Craeouiensi Professore D. D. C. [Na 
końcu:] Cracoviae in officina Christo- 
phori Schedelij, S. R. M. Typ. Anno Do- 
mini M.DC.XLIV. (1644). w 4ce, kart 
12 (sign. CJ. 

Na odwrocie tytułu dwa epigrammata pod- 
pisał Kaz. Bazyli Kopeć stud. poet. 

Przypisane Albertowi Stanisł. Radziwiłłowi 
kancl. w. ks. lit. 

Branic. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Ossol. — Raczy ńs. — Uniw. lwów. 

— Głos lamentuiacy oyczyzny z 
śmierci prędkiey J. O. ksiażęcia Jana 
na Zbarażu Kory buta na Wiśniowcu 
Wiśniowieckiego Koniuszego J. K. M. 
Starosty Krzemienieckiego itd. * która 
nagłym ponowiem żałobna smętnem 
ociera wspominaniem dzielnych spraw 
iego łzy swoje. W Krakowie w dru- 
karni Marcina Filipowskiego Roku Pańs. 
1637. w 4ce, 9 kart nlb. (Druk gocki). 

Na odwr. sir. tyt. herb Pogoń , a pod nim 
4 wiersze. — Dalej przypis prozą Annie 
na Zbarażu Wiśniowieckiej, żonie zmar- 
łego, podpisał Mikołaj Fatowicz w sławnej 
Akad. Krak. nn. ww. i filozofii bakałarz. — 
Śmierć jego opłakuje wierszem. 

War8z. uniw. 

— Hellanodice virtuti perillustris et 
admodum Rndi Dni D. Jacobi Skwar- 
ski juris utriusq. doctoris decani infu- 
lati Zamoscensis. Dum fauste ac feli- 
citer decanatum iniret. A Nicolao Igna- 
tio Fatowicz Leopol. artium magistro et 
phil. doctore dicata. Ex officina typo- 
graphica Academiae Zamoscensis Anno 
Domini 1639. w 4ce, kart 4 nlb. 

Mieści wiersz p. t. Laeta ecclesia. 

Jagiell. 
FATOWICZ N. Icon virtutis et laboris 
yenerabilibus ac excellent. Dominis D. V. D. Valeriano Almpek, V. D. Nico- 
lao Słowikowski, V. D. Joanni No- 
szowski Dum In Alma Academia Cra- 
couien. Artium Magistri & Philosoph. 
Doctores ritu solenni renuntiarentur. 
A Nicolao Fatowicz Secundae Laureae 
Licentiato, in argumentum affectus & 
vótoru offertur & dedicatur. (Na końcu:) 
Cracoviae, In officina Matthiae Andreo- 
uiensis Anno Domini 1638. w 4ce, kart 
nlb. 9. 

Całe wierszem. Do każdego osobna poezya. 
Jagiell. — Ossol. 

— Lachrymae Lechiae, in luctuoso 
officio Serenissimi Sigismundi Casimiri 
Poloniae et Sueciae Principis, ad vrnam 
sepulchralem. A Nicolao Fatowic Phi- 
los. et Med. Doct. submisso officio et 
intimo dolore DD. consecratae. Craco- 
viae, in officina typographica Francisci 
Caesarij, anno Domini 1647. w 4ee, 
kart nlb. 8. (Proza). 

Dedic. Stan. Pstrokoński Cbełmensi episc. 

Jagiell. 

— Mnemosynon gratitvdinis Illu- 
stris. et Reverendissimo Domino D. An- 
dreae de Szołdry Szołdrski Dei et San- 
ctae Sedis Apostolicae Gratia Episcopi 
Posnaniensis ad aeuiternam memoriam 
erectum et consecratum A M. Nicolao 
Fatowic Lubransciano professore. Po- 
snaniae in officina Alberti Reguli, An- 
no Domini 1646. w 4ce, str. 26. 

Chreptow. — Ossol. 

— Odmiana żalu w pociechę syno- 
wi, wielkiego męża Jaśnie Oświeconego 
ksiażęcia Janusza Wiśniowieckiego Ko- 
rybuta Koniuszego koronnego, starosty 
Krzemienieckiego, wielkiey sławy y 
dzielności dziedzicowi J. O. ksiażęciu 
Dimitrowi Januszowi Wiśniowieckiemu 
Korybutowi . . . ofiarowana przez Mi- 
kołaia Fatowica nauk wyzwolonych 
mistrza, filozofii doktora, w 4ce, 2 ar- 
kusze. (Druk gocki). 

Na końcu: w Krakowie w drukarni Fran- 
ciszka Cezarego roku p. 1638. Na odwr. 
str. tyt. berb Pogoń, a pod nim 8 wier. 
pols. Warsz. Uniw. 

— Pharvs ad stellam natalitiam 
trium regum festivitate et ad gentili- 
tiam imitatione. Generoso et magnifico 
Domino, D. Gaspari Fachinetti philo- FATUM. FAUNTEUS. 177 sophicae laureae candidato, excitata. 
Per Nicolaum Fatowiez, artium et phil. 
Magistrum, Seniorem scholae S. Flo- 
riani. Cracoviae, in officina Antonij 
Wosiński, anno Domini 1639. w 4ce, 
k. 6. (Wierszem). 

Na odwrocie tytułu dedykacya Gaspari Fa- 
chineti. Jagiell. 

— Virtus non expectans annos D. 
Valeriani Alembeckii, immaturitate im- 
mortalitatem adepta. Lavro insignita, 
festiuis fessa acclamationibus, hancce 
lavrum, immortalitate donatam lauris, 
Excellentiss. et admodum Reverendi 
D. Friderici Alembechii, Artium et Phi- 
losophiae Doctoris fratris sui. Inserit, 
collocat, apponit, immortalem lavrum 
immortalis amoris mnemosynon posvit. 
Nicolaus Fatowicz ArLium et Philoso- 
phiae Candid. Laurus lauro data, haec 
dum, vides mirare, praedica vale. (Na 
końcu:) Cracoviae, in officina Francisci 
Caesarij. Anno Domini 1634. w 4ce, 
kart 4 nlb. (Wierszem). 

Jagiell. — Ossol. 

— Vox lechica ad auspicatissimum 
reditum ab exteris 111. Dno D. Joanni 
in Zamoście Zamoyski capit. Kałuss. 
Domino et Patrono colendissimo. A M. 
Nicolao Fatowic Phil. Doctore, Collegij 
Lubransciani professore in debitum 
humilis obsequij symbolum DD. C. 
Posnaniae. In officina Typogr. Alberti 
Reguli. A. D. 1646. w 4ce, kart nlb. 5. 

Dzików — Bibl. Horodecka. 

— ob. Nowakowski Ad. (Minerva 
1638). 

Maciej Pism. III 812. — Juszyń. Dykc. I. 

109, 80. — Muczkow. Statuta 301, 307. 

Fatum ob. Farcher (albo wyrok 

1690) — Szymonowski S. (żałosne 1654). 

FAUCHER P. Chr. Histoire du Car- 
dinal de Polignac. Archev6que d'Auch, 
Comtnendeur de 1'ordre du Saint-Esprit, 
ambassadeur de France en Pologne, en 
Hollande et a Romę, des Academies 
des sciences francaise, et de celle des 
belles-lettres. T. I — II. Paris, d'Houry. 
1777. W 12ce. Dzików. 

Faunte Antonius ob. Opus (1517). 
FAUNTEUS Laurentius Artur S. J. 

z Lancaster (1552 f 28 lut. 1591). Apologia libri svi de invocatione, ac 
veneratione Sanctorum, contra falsas 
Danielis Tossani, Theologiae Caluinia- 
nae Professoris Heidelbergens. crimi- 
nationes. Adivnctvs est Apologiae liber 
ipse, cuius defensio suscipitur, in, Ger- 
mania, nunquam editus. Indicem Capi- 
tvm vtrivsque voluminis pagella, quae 
praefationem sequitur, continęt. Colo- 
niae Agrippinae in Officina Birckman- 
nica sumptibus Arnoldi Mylij. Anno 
M.D.LXXXIX. (1589). Cum gratia et 
privi legio Sacrae Cesareae Maiestatis. 
w 8ce, str. 248. 

Przypis Stanisl. Karnkowskiemu Arcybisk. 

Gniezn., datowany z Poznania Idibus Mar- 

tii 1588. 
Jocher 3983. — Wierzbows. III 2853. 
Bodlejans. — Brunsberg. — Czartor. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Assertiones rhetoricae ac philo- 
sophicae, quae in Collegio Posnaniensi 
Soć. Jesu. Anno 1582. in solenni stu- 
diorum innovatione disputandae propo- 
nuntur. Rhetoricae 24. Septembris Hora 
XII. Philosophicae Eodem. Die.... Hora 
XIX. Posnaniae In officina Joannis 
Wolrabi 1582. w 4ce, kart 4 nlb. 

Ossol. 

— Assertiones theologicae de Chri- 
sti in terris ecclesia. Quaenam et penes 
quos existat. Propositae in collegio Soc. 
Jesu Posnaniensi in autumnali studiorum 
innovatione. (Winieta i godło z ś. Augu- 
styna). Disputabuntur mensis .... die.... 
hora.... Posnaniae, in officina Typogra- 
phica Joannis Wolrabi MDLXXXII. 
(1582). w 4ce, k. nlb. 22, 

Autorem jest Faunteus, jak sam pisze 
w przedmowie do dzieła swego „De Christi 
in terris ecclesia" wydanem r. 1584 w Po- 
znaniu u Wolraba. 

Jocher 3367. 

Czartor. — J. Borkowski (z datą 1584) — 
Warsz. Uniw. 

— Assertiones Theologicae. De or- 
dinatione ac vocatione Ministrorum Lu- 
ther. et Calvin. Eorundemq. sacramen- 
tis. Discutiendae in Collegio Posnanien- 
sis Societatis Jesu, mensę Octob. die... 
hora... Anno M.D.XC. Praeside Lau- 
rentio Arturo Faunteo, eiusdem soc. 
Theol. Respondente Stephano Sierakow- 
ski. (Na końcu:) Posnaniae in officina 

23 178 FAUNTEUS. FAUNTEUS. typographica Joannis Wolrabi. Cum 
Gratia et Privilegio S. R. M. M.D.XC. 
(1590). w 4ce, k. 8. 

Dedykacja na odwrocie tyt.: Andr. de Bnin 
Opalenski supr. Marschalco. Tu mówi, że 
cztery lat temu wydal De Coena Lutherana, 
in quibus nonnula de missione et ordina- 
tione ministrorum; ut in disputatione pu- 
blica proponerentur, disserui. — Ze je- 
dnak wskutek wybuchu zarazy z Poznaniu 
zaniechano dysput. Teraz więc rzecz tę 
gdzieniegdzie rozszerzył i dla wyjaśnienia 
prawdy proponuje. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 
— De Christi in terris Ecclesia, 
ąuaenam, et penes quos existat. Libri 
tres. In quibus Calvinianos, Lvtheranos 
et caeteros, qui se Euangelicos nomi- 
nant, alienos a Christi Ecclesia esse, 
argumentis signisq. clarissimis demon- 
stratur, et simul Apologia Assertionum 
eiusdera inscriptionis contra fałsas An- 
tonij Sadeelis criminationes continetur. 
Auctore Laurentio Arturo Favnteo, So- 
cietatis Jesu Theologo. ExCussum 
Posnaniae per Joannem Wolrab. 
M.D.LXXXIIII (1584). w 4ce, kart 12, 
str. 405 oraz 1 k. Errata. 

Z dedykacyi do Stanisława Hrabi z Górki, 
Wojewody Poznańskiego, okazuje się , że 
L. A. Faunteus wydał był w Poznaniu 
Assertiones de Christi in terris Ecclesia 
Odpisał na nie Ant. Sadeel. Więc mu 
Faunteus na to odpowiada. W odezwie do 
czytelnika oświadcza, że dawnoby już od- 
powiedział, lecz dzieło Sadeela doszło doń 
w pół roku. a jego własna refutacya siedm 
miesięcy u drukarza przeleżała. On zaś 
tymczasem zajął się wydaniem dwóch dzieł: 
De principatu Petri, i De Invocatione Sanc- 
torum. 
Po przedmowach i Indexie idzie nadpis : 
Apologiae Assertionum de Ecclesia ad- 
uersus cavillationes Ant. Sadeelis Cal- 
viniani, Liber I : De origine Christi in ter- 
ris Ecclesiae , partibus eiusdemq. cogno- 
scendi necessitate. — Liber II : De notis 
Ecclesiae. Falsarum Ecclesiae notarum 
quas haeretici assignant confutatio (str. 
98 — 167). Liber 1H Verarum Ecclesiae 
notarum explicatio atąue defensio. — Jo- 
cher, tytuł pierwszej księgi dzieła umieścił 
jako osobne dzieło (N. 3370). 
Ob. Sadeel Ant. 
Dziennik Warsz. 1827. T. 9. str. 261. i 2. 

(pisze go mylnie Taunetus). 
Jocher 3370 i 3371. — Wierzbow. I. N. 453. 
Jerzy Borkowski. — Czartor. - Dzików. — 
Jagiell. — Krasińsk. — Ossol. — Uniw. 
lwów. — Warsz. Uniw. — Wileńsk. — Coenae Lutheranorvm et Cal- 
vinianorvm Oppvgnatio , ac Catholicę 
Eucharistię Defensio. Comprehensa 
thesibns in Collegio Posnaniensi So- 
cietatis Jesu in publica disputatione 
propositis Anno M.D.LXXXV1. (1586) 
Aprilis die.... A Lavrentio ArtvroFavn- 
teo, eiusdem Societatis Theologo. Posna- 
niae, In oificina Typographica Joannis 
Wolrabi. Cum Gratia et Privilegio 
S. R. M. w 4ce, str. 179. 

Na końcu napisano, że wydane za pozwo- 
leniem Łukasza z Kościelca bisk. pozn. 
Wierzbows. I. 724. 

Borkows. — Branic. — Czartor. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. 

— Coenae Lutheranorum, et Calvi- 
nianorum oppugnationis, aG Catholicę 
Eucharistię defensionis, Pars Altera : De 
Augustissirao Missae Sacriticio. Compre- 
hensa Thesibus, in Collegio Posnaniensi 
Societatis Jesu, in publica disputatione 
propositis, Anno M.D.LXXXVI. (1586). 
Octobris ... die A Lavrentio Artvro Favn- 
teo, eiusdem Societatis Theologo. Per- 
missu Illustriss. et Reverendiss. Domini 
D. Lucae a Kościelec , Episcopi Po- 
snaniensis. Posnaniae in Ofticina Joan- 
nis Wolrabi 1586. w 4ce, k. nlb. 2, 
str. 111. 

Jocher 3929. — Wierzbows. I. 489. 
Borków. — Czartor. — Jagiell — Krasińs. 
Ossol. — Warsz. Uniw. 

— De controversiis inter ordinem 
ecclesiasticum et secularem in Polonia, 
ex iure divino, regniq. statutis, privile- 
gijs, ac praescriptione Tractatio. In 
qua refellitur libellus quidam famosus 
et mordax, contra Querimoniam et po- 
stulata cleri in postremis Regui Comi- 
tijs Regi, Regniq. ordinibus publice 
oblata conscriptus. Anno Domini. 
M.D LXXXVII. (1587). w 4ce, str. 178. 

W tej edycyi na końcu ostatniej karty, po- 
łożone litery : A. H. L. E. L. A. F. (aun- 
teus). Druk ten sam, co w edycyi drugiej 
z r. 1592. wielka nawet część kart w je- 
dnej i drugiej edycyi zgadza się z sobą 
co do układu wierszów. Tern zaś różni 
się: że w tej pierwszej edycyi nie ma reje- 
stru żądań kleru, podanych na sejmie 1585. 
i nie ma na końcu mowy Bolognetego i 
Goślickiego. tudzież nie ma Sententii. 

Całość obejmuje: Cap. I (s. 12) De aposta- 
siis II (20) Haereses a cleri calumniatore. FAUNTEUS. FAUNTEUS. 179 III (28) Jurisdictlo ecclesiastica contra 
jura regni. IV (51) Decimas deberi. V 
(58) Decimas usus lex divina postulat. 
VI (66) Decimas Polonis esse persolven- 
das. VII (75) Casimiri esse legem. VIII 
(84) Vladislai Jag. sanctionem. IX (88) 
Decimas ex vetustiss. Hegum l J . diploma- 
tibus (1176. 1202). X (s. 100) Decimas 
non deberi ministris haereticorum. XI 
(133) Judices Tribunalis decrevisse deci- 
mas. XII (141) Quartam ecclesiastici or- 
dinis querimoniam de cleri contemptione. 
XIII (s-. 152) Quintam ord. eccles. quere- 
lam de esclesiarum desolatione XIV 
(s. 168) Postremam ąuerimoniam de iuju- 
riis a causa inaudita Evangelicos. 

Jocher 7366a. — Ribadeneira Catal. Scriptor. 
Soc. J. s. 134. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. — Przyj. Nauk 
w Pozn. — Uniw. lwów. — Warsz. Uniw. 

— Tenże tytuł:... Quaerimoniam et 
Postulata Cleri, in Comitijs Regni anno 
1585. Regi, Regniąue Ordinibus pu- 
blice oblata conscriptus. Nunc demum 
recognita et aucta, et a plurimis men- 
dis purgata. Anno Domini MDXCII. 
(1592). Bez wyr. m. i dr. w 4ce, k. 
6 (tyt. i przemowa) , str. 210 i k. 3. 
(Strona 195. podwójnie). 

Pismo składa się z 14 rozdziałów, jak powy- 
żej. Od str. 181—202. idzie: Mowa kardy- 
nała Alberta Bologneti nuncyusza papie- 
skiego w Polsce; a od 203. do końca: Mo- 
wa X. Wawrzyńca Goślickiego Dziekana 
płockiego Sekr. Króla J. M. w tejże materyi 
miana na tymże sejmie. Na końcu na 
dwóch kartach umieszczone zdania wzięte 
z Pisma S. i pisarzów p. t. : Pro libertate et 
immunitate Ecclesiae quaedam sententiae. 
Jocher 7366 6. — Wierzbowski I. N. 575. 

N. 1508. 
Jerz Borkowa. — Czartor. — Jagiell. — Os- 
soliń. — Łopaciń. — Krasiń. — Uniw. lwów. 

Tenże tytuł:... Nunc demum reco- 
gnita et aucta et a plurimis mendis pur- 
gata. Cracoviae, in officina Andreae 
Petricouij S. R. M. typographi Anno 
Domini M.D.C.XXXII. (1632). w 4ce, 
kart 5. str. 121 i k. 7. 

Na końcu: a) Alberti Bologneti Cardinalis 
et Eppi Massanen. S. Sedis Aplicae Le- 
gati, in comitiis Regni Oratio; habita Var- 
saviae 12- go Febr 1585. kart 5. b) Mowa 
duchowieństwa polskiego na sejmie War- 
szaws. przez X. Wawrz Goślickiego kart 2. 
Od ark. A 4 ida: Postulata ordinis ecclesia- 
stici seu capita per deputatos status eccles. 
a 1585. d. 22. Febr. proposita. Od str. 
1. De controversiis. Caput 1 — XIV. (do 
str. 121). Ostatnia karta nlb. p. t. ; Pro libertate et immunitate ecclesiae ąuaedam 
sententiae. 

Ten sam druk bez przedrukowania, w ca- 
łości z tytułem, wcielono do Zbioru Ste- 
phanidesa Melchiora Opuscula 1632. — 
Dodane: 'Postulata Ordinis ecclesiastici, 
ukazały się pierwej w osobnem wydaniu 
Jakoba Brzeznickiego, w Poznaniu 1585. 
r., w którem atoli mowa Goślickiego jest 
także w przekładzie łacińskim równolegle 
podane. 

Branic. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Dispututio theologica de D. Pe- 
tri, et Romani Pontificis successoris eius 
in Ecclesia Christi principatv. In Colle- 
gio Posnaniensi Societatis Jesu, anno 
M.D.LXXXIII. (1583). die Octob: 4 
publice proposita. Praeside Laurentio 
Arturo Faunteo Societatis Jesu Theo- 
logo. Hierony. Epist. LVII. ad Dama- 
sum Papam. Cum successore piscatoris, 
et discipulo crucis loquor. Ego nullu pri- 
mu, nisi Christu seąuens, beatitudini 
tuae, id est Cathedrae Petri, comunione 
cósocior: saper illam petram aedificata 
Ecclesiam scio. Quicunq; extra hanc 
domum Agnum comederit prophanus 
est. Posnaniae ex typographia. Joannis 
Vvolrabi. M.D.LXXXIII. (1583). w 4ce, 
str. 72 i k. 1. 

Tytuł w ramce, równie jak winieta Jezuitów 
na odwr. tyt. Bibl. Jagiell. ma egzem- 
plarz z własnoręcznym przypisem i pod- 
pisem autora : Generoso D. Odelkowski, 
Laur. Art. Faunteus amoris ergo dd. 

Ob. Rabę Justus. 

Jocher 4036. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — 

Ossol. 

— Doctrina catholica de Sanctorvm 
invocatione et veneratione per Theses 
explicata, et contra Lvtheranos, Calvi- 
nianos, caeterosque Sanctorvm honoris 
et implorationis oppvgnatores defensa 
a Lavrentio Artvro Favnteo Societatis 
Jesv theologo. In collegio Posnaniensi 
eiusdem Societatis in publica disputa- 
tione proposita. Anno M.D.LXXXIIII. 
(1584) Octobris... die. Posnaniae, excu- 
debat Joannes Wolrab. w 4ce, 89 stron. 

Tytuł w pięknych ramkach drzeworyto- 
wych. — W piśmie tern zbija dowodzenia 
dysydentów powstających na cześć Świętym 
oddawaną. 

Jocher 3982 (ma mylnie Cracoviae). — Wierz- 
bows. I. Nr. 723. 180 FAUSSETŚ. FAUSTUS. Branic. — Czartor. — Dzików. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Refvtatio Descriptionis Coenae 
Dominicae a Daniele Tossano professo- 
re Heidelbergen. Contra librum Oppu- 
gnationis Cdenae Caluinianae &. Luthe- 
ranae eiusdem Fanntei, editae. Adiecta 
est eiusdem Auctoris brevissima con- 
futatio Thesium Zachariae Schilteri doc- 
toris Lipsiensis de sacra Scriptura et 
eius anctoritate. Posnaniae, typis Joan- 
nis Wolrabij M.D.XC (1590). w 4ce, 
k. 4, stron 130 i kart 5. 

Na końcu przydane: Epistoła apologetica, 
w obronie tegoż dzieła datowana w Wą- 
growcu d. 26 września 1588 roku. Po- 
czerń powtórzony rok i m. druku (1590). — 
Przypisał X. Hieronimowi z Rozdrażewa, 
Biskupowi kujawskiemu. 

Jocher 3980. — Wierzbows. I. N. 547. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Tow. Poznańs. — Uniw. lwows. — Warsz. 

Uniw. 

— ob. Constitutiones et decreta 
(1590. s. 87-108) — Hunnius Aeg. 
(1607) — Karnkowski Stan. — Stephani- 
des (Opuscula (1632). 

Freher Theatrum I. 282. — Brown Bibl. 
171 — 2. — Roczniki T. krak. nauk. I. 
221—242 — Encykl Org. VIII. 696.— 
Siarcz. Obraz. I. 124 

Faussete des eleetions en faveur de 
St. Leszczinsky ob. Gentilhomme(1734). 

FAUST Bernard Krzysztof. Kate- 
chizm do utrzymania zdrowia służący 
dla pożytku szkół y domowego wycho- 
wania w języku niemieckim napisany, 
a teraz na oyczysty język przetłoma- 
czony przez N. B. w Poznaniu 1795. 
w drukarni Dekera i Komp. w 8ce. 

Warsz. Uniw. 

— Katechizm zdrowia dla użytku 
szkół y domowey Edukacyi, przez D. 
Bernarda Krzysztofa Fausta, konsyliarza 
i lekarza nadwornego grata de Schaum- 
burg-Lippć, oraz wielu Towarzystw 
uczonych, członka, ze czterema obraza- 
mi, z Niemieckiego na Polskie wytłó- 
maczony, przez Krzysztofa Celestyna 
Mrongoviusa , nauczyciela ordynaryi- 
nego przy szkole Knipowskiey katedral- 
ney w Królewcu Pruskim, w Warsza- 
wie, 1795. drukiem i nakładem Michała 
Grolla uprzywileiowanego księgarza na- dw: J. K. Mci. w 8ce, str. 104 i rege- 
stru k. 2 ; zarazem : Regestr ksiąg kart 2. 
Approbatę podpisał Jan Albertrandy. Na 
odwrocie okładkowego tytułu drzeworyt 
dziecka jak ma być ubrane do 8-go roku 
życia. - - Na odwrocie tytułu wiersz J. Ko- 
chanowskiego : Szlachetne zdrowie.— Dedy- 
kacya łacińska Johanni Christ, a Woel- 
liner Prussorum ministro. Na ostatniej 
stronie wiersz Jana Ach. Kmity z Syre- 
niusza : Kogo natura słaba o łoże uderzy. 
W tekście drzeworyty. 
Akad. — Jagiell. — Krasińs. — Warsz. 
Uniw. — Zielińs. 

FAUST Johann Georg. Anapaestus 

Officiosus Viro Nobili, amplissimo, et 
consultissimo Dn. Balthasari Zahnio, 
Ićto Regiae Curiae Glogoviensis Secre- 
tario bene meritissimo, Agnato et Mae- 
cenati suo aeviternum suspiciendo sub- 
misse oblatus a Johanne Georgio Fau- 
sto Grlogoviensi Silesio. Lesnae Pol. li- 
teris Wigandi Funcci. Bez wym. r. w 4ce, 
kart 3. (Wiersz). Wrocław. 

— Sacri Candidatis Matrimonii Viro 
Nobili et excellentissiuio Domino Joan- 
ni Ionstonio Phil. et Med. Doctori, et 
Illustris. Comitis in Leśno Physico me- 
ritissimo et Virgini Nobili virtutibusque 
omnigenis clarissimae Anna-Rosinae Viri 
Nobilis, excellentissimi et experientissi- 
mi Dn. Matthaei Veehneri Phil. et Med. 
Doitoris celeberrimi, S. R. M. Polon. 
Archiatri et civitatis Fraustadiensis prae- 
clarissime merite Pbysici viw śv a;ioic 
relictae filiae unicae ote epi? exvou; avXt- 
óvs precatur okotyóy<i>c Joannes Georgius 
Faustus Glogoviensis Sil. Lesnae Po- 
lonorum describebat typis Wigandus 
Funccius. Anno MIXXXXII X. d. VI 
Jun. w 4ce, k. 4. (Po grecku i niem.) 

Wrocławs. 

FAUST Izaak (1631 f 30, listop. 
1702). De satisfactione Christi contra 
Socinum. Argentor. 1670. 

FAUSTUS Georg Friedrich, Eccles. 
Neo-Bojanov. Pastor et Scholae In- 
spector. Einen Priesterlichen Denek - 
Zettel Hinterliess, Nach Seinem... Ab- 
schiede, Der... Aegidius Faustel, Einer 
Evangelischen Christlichen Gemeine in 
Rawitz... Pastor, und der Schulen In- 
spector;... Welchen... Am Tage der... 
Funeration, den 30. August. Anno 1714. FAUST. FAYRAT. 181 In einer Abdanckungs-Rede... vorstellte... 
In der Frey-Herrl. Stadt Schlichtings- 
heim , druckts Joh. Christoph Wild. 
fol. 15 Str. Wrocfaws. 

— ob. Puschmann Samuel Lauren- 
tius (Ein Gerechtes 1718). — Zimpe- 
lius Henr. (Die wahre Abbildung 1718). 

(Faust M. G. F.) Funeralia M. G. 
F. Fausti Pastoris Boianoviensis 1718. 
fol. 

Jest tu między innemi kazanie pogrzebowe 
Marcina Adelta Pastora w Szmiglu pod 
napisem : Der gltickliche Faustus. 
Acta Histor. Eccl. nos. temp. I. Band. 123. 

FAUST Tobias Friedrich. Bey der 

Anno 1708. d. 7. Febr. Angestelten 
Tschirbrig- und Faustischen Hoohzeit, 
Woltę seine Schuldigkeit beobachten, 
Der Jungfer Braut Treu- verbundener 
Bruder, Tobias Friedrich Faust, S. S. 
Theol. Stud. In der Frey- Herrl. Stadt 
Sehlichtingsheira, druckts Johann Chri- 
stoph Wild. (1708). fol. 2 karty. 

Wrocławs. 

— ob. Fiilborn Joh. Friedr. (Das 
Geseegnete Andenken 1734). 

Faustin Anna Dorothea ob. Heller 
Gottfried (Ais der Caspar... 1708). 

FAUSTYN od S. Alexandra. Sprawa 
JX... wikarego przeora y wszystkich 
JXX. karmelitów Kowiens. rezydencyi 
S. Krzyskiey przeciwko W. JP. Jano- 
wi Rafałowi Szymkowskiemu stoln. Ko- 
wiens. Bez m. dr. fol. k. nlb. 3. 

Zielińs. 
(Fautonius Lud.) Maria de gratiis 
Stella salutaris Ludovico Fautonio a ju- 
ventute collegii Varsaviensis S. P. 1664. 
B. m. (Varsaviae) typis Elert. w 4ce, 
Str. nlb. 8. Wolański A. w Rudce. 

Fauvelet de Bourienne Lud. A. ob. 

Kotzebue (L'inconnu 1792). 

FAVART Karol Szymon (1710 f 12 
maja 1792) i Aublet KI. H. Fusee de 
Voisenon. Wieszczka Urzella albo To 
co się damom podoba. Komedya w czte- 
rech aktach. Przeplatana aryami i 
stosownie do kraiu i teatru warszaw- 
skiego przez Jana Baudouin wolnym 
wierszem z francuzkiego napisana. 
Dziecko boleści, trosków i rozpaczy, 
Jakimźe okiem ciebie świat zobaczy. W Warszawie 1783. Nakładem i dru- 
kiem Michała Grolla, księgarza nadwor- 
nego J. K. Mci. w Marywilu Nvo 24. 
w 8ce, k. 2. str. 75. (wierszem). 

Muzyka Jos. Elsnera. Dedykacya wierszem: 
do ślicznej Zosi. Katalog Gr8lla ma rok 
wydania 1781. Jagiell. — Kijows 

Favens Apollo ob. Burszowie M. 
(J. Wolski 1635) — Radomius Tho- 
mas (1640). 

FAVINI Józef Maria. Vita delia B. 
Gunegonda Regina di Polonia. Roma 

1690. 

Jocher 8537. 

— Yite delie ammirabili Beatę Cu- 
negonda e Salomeą Reginę... La prima 
data in luce dal P. Maestro Giuseppe 
Maria Favini... la seconda dal P. Giam- 
battista Beltrami da Rivarolo... dedicate 
di Augusto H Re di Polonia dal P. Raf- 
faele Grabią Polacco. In Roma 1716 
nella Stamparia del de Martiis. w 12ce, 
kart nlb. 8, liczb. 85, z ryciną. 

Wydal Rafa! Grabią polak, wraz z życiem 
S. Salomei, przez Ojca Beltrama napisanem 
i przypisał Augustowi II. królowi pols- 
kiemu. 
Ciampi Bibliogr. Crit. I. 106. str. — Jocher 
8586. Krasińs. 

FAV0LIUS Hugo (1523 f 10 Sierp. 
1585). Theatri orbis terrarum enehiri- 
dion. Antwerpiae, Plantinus. 1585. w 4ce. 

Rozdziały 68 — 71 ogarniają opis i mapy 
Polski. Prus, Litwy. 72 — 74 Moskwy. 

FAV0NIUS Caesar. Scala Sancta 
seu modus succinctus devote absol- 
vendi mysteria graduum distinctus in 
yiginti octo gradus seu scalas, scilicet 
in 7. contemplationes 7. adorationes 
7. gratiarum actiones et 7. oblationes. 
Cum duobus oratiunculis praeparatoria 
et conclusiva, collectus italice per R. D. 
Caesarem Favonium canonicum in Ca- 
merino. Nunc recens ex italico idiomate 
in latinum translatus. Cum licentia su- 
periorum. Cracoviae typis Universitatis 
A. D. 1740. w 12ce, 1 arkusz. 

Fawor ob. Katarzyna Sw. (miłości 
boskiej 1663) — Rudomiez (astrorum 
1646) — Ruszel Paw. niebieski (elekcyi 
1669). 

FAVRAT Francois Andre Jaąuier de 
Bernay (1730 f 5. września 1804). ...Ko- 182 FAVUS. FEBRIS. nigl. Preusischen , General-Lieutenats, 
Chefs eines Regiments Infanterie, Gou- 
verneurs der Stadt, Festung und Graf- 
schaft Glatz, Ritters des grosssen schwar- 
zen und des rothen Adlerordens, wie 
auch des Ordens fiir das Verdienst, 
Beytrage zur Gesehichte der Polniscben 
Feldziige von 1794—1796. Ais Ant- 
wort, auf die von dem General-Lieu- 
tenant Grafen v. Schwerin ihm ge- 
machten oflentlichen Beschuldigungen. 
Aus dem franzosischen Manuscript des 
Herrn Verfassers iibersetzt. Mit einer 
Charte. Berlin, 1799. bey Christian 
Friedrich Himburg. w 8ce, 174 str., 1 tabl. 
(Verzeicbn. der Generale) i 1. mapa in 
fol. (Kartę der Kriegsoperationen am 
Weichsel und Narew). 

Obejmuje kampanię od 18 kwietnia 1794 r. 

do 18 czerwca 1796 r. 
Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 

Uniw. lwów. — Zielińs. 
Querard La France litteraire T. 3 str. 81. 
przytacza tytuł dziełka po francusku i 
wydanie jego w Berlinie 1799. w 8ce, — 
w czem się myli, gdyż wyszło tylko 
w przekładzie niemieckim z rękopismu 
francuskiego. 
Bentk. H. lit. II 779. 

— ob. Magistrat (1796) — Sćhwerin 
W. F. (Aktenstticke 1798). 

Favus theologicus ob. Bieżanowski 
J. S. (1658). 

Fax mentis honestae gloria Vladi- 
slao Hermanno extincta, ad fundatrices 
ceras lucernam scilicet Karnkoviani 
Plocensis societatis J. Collegii per Apol- 
lineam juventutem scenicis in Quadra- 
gesima ignibus reaccensa. B. w. m. 
1720. fol. k. 1. 

— ob. Amicinus S. (nuptialis 1578) — 
Gaston S. F. (Amoris 1650) — Klein- 
wachter W. (nuptialis 1 650) — Kwiatu 
kiewicz J.(Ascetica 1679. 1686. 1689) — 
Musantius (chronologica 1724) — Po- 
tocki Mich. (nuptialis 1689) — Roszyń- 
ski St (pinea 1627) — Schonaeus A. 
(nuptialis 1603) — Słowikowski J. 
(ignea 1679) — Zawadzki O. (nuptia- 
lis 1689). 

Faye Jakob ob. Pybrac d'Espeisses 
(Recueil 1635). FAYUS Antoni. De vita et obitu cla- 
riss. viri D. Theodori Bezae Vezelii, 
Ecclesiastae et sacrorum litterarum pro- 
fessoris, Genuae u7ro l u.vy]u.aTtov. Autore 
Antonio Fayo. Genevae, apud Jacobum 
Chovet M.DCVI. 

Dedyk. Joanni et Andreae Firleiis BB. a 
Dambrowicza. 

(Zarazem:) Epicedia, quae clarissinn 

aliquot viri. et D. Theodoro Bezae cla- 

rissimi: sicut et illis ipse Beza viuus 

charissimus, et mortuus est honorati^si- 

mus: scripserunt in ipsius obitum. Ge- 

nevae apud Jacobum Chouet MDCVI 

(1606). w4ce, str. 78 i ark. nlb. G. 4. 

W dedykacyi mówi autor do Firlejów: Su- 

periore aestate Basilea Genevam venire- 

tis — quae res fecit ut scriptiunculam hanc 

nomini inscribam vestro. T. Beza facit 

summa in domum vestram observantia. 

Loquebatur saepe de Polonia, saepe de 

Firleijs. qui jamdiu Poloniae dederunt Pa- 

latinos. Archimarescallos, exercitium duc- 

tores. Recordabatur et Andreae Castellani 

Radomiensis Parentis restri. Laudum ad- 

scribebat solertissimae Salom. Neuge- 

baueri Ephori vestri vigilantiae. Patrui 

vesrro Nic. Firlej Palat. Lublin, redit in 

mentem munifica invitatio, qua me ad 

sacra docenda vocabat, in publica schola. 

Jagiell. 
Febris ob. Arnold Samuel (1723) — 
Bart Zacharias (1598) — Beyer Joh. 
(disp. 1 669) - Bissius Stephanus (1772) — 
Cnotius Christian (1626) — Dissertatio 
(1720) — Lubertus Erbenius (Disputa- 
tio de Febri Ungarica 1650) — Gru- 
tinius Andreas (1592) — Jacob H. 
1716) — Jarczyński Jan (1676) — 
Kamuset Jakób Aemilian (1737) — 
Knoeffelius Jędrzej (1655) — Kostrze- 
wski Chryzost. Nepom. (1740) — Kru- 
piński Andrzej (1774) —Liber (1616)— 
Mata Jan (1742) — Montanus Joa. Bapt. 
( 1 556) — Neufeld Ernest Jeremi (1744)— 
Pappelbaum G. Ch. (maligna 1743) — 
Paschalis Petrus (1624) — Putanowicz 
Józef (1758) — Schaster Joannes (Dis- 
sertatio 1780) — Sleszkowski Sebast. 
(Liber Philosophiae etc. 1616) — Tre- 
ter Casimirus (Quaestio) — Wiebers 
J. F. (Discrimen inter febrim 1789) — 
Wosiński Stanisław (Quaestio medica 
1676) — Zawadzki Stanisław (Quae- 
stio 1610). FEBRONlUS. FEDEROWIC. 183 Febronius ob. Acta (1780). 
FEBURE (Fevre) de Novi Michał X. 

Kapucyn (O. Justinian.) Zwierciadło al- 
bo opisanie tvreckiey ziemi. Gdzie się 
widzi stan iey teraźnieyszy, obyczaie 
Otomanow, y innych narodów państwa 
tego, rozdzielonego na, czternaście Na- 
cyi ; wszystkich przeciwnych potencyey, 
która ie rzadżi, y każda z nich iedna 
drugiey, z których śiedm są Niewierne, 
a siedm Chrześćiańskie. Omne Regnum 
in seipsum divisura desolabitur. Częsc 
pierwsza. O Nacyach niewiernych, to 
iest Turkach, Arabach, Kurdach, Tur- 
kemanach, Jezydach, Druzach y Ży- 
dach, złożone od Wielebnego O. X. 
Michała Febura de Novi Francuza, ka- 
pucyna Missionarza Apostolskiego. De- 
dikowane przedtem w Rzymie Naia- 
snieyszemu Maiestatowi Jey krolew- 
skiey Mci, Krystynie Alexandrze Kro- 
lowey Szwedzkiey o koszcie Tynassego. 
Z włoskiego zaś iezyka na polski od 
Daniela Liplańskiego. Sekretarza J.K. 
Mci przetłvmaczone y Jaśnie Wielmo- 
żnemu Jego Mci. Panv Stanisławowi 
Heraklemv Hrabi na Wiśniczu y Jaro- 
sławiu, Lubomirskiemv Marszałkowi 
Wielkiemu Koronnemu Staroście &c. 
Spiskiemu Panu swemu miłościwemu. 
Ofiarowane w Warszawie R. P. 1688. 
pod czas Seymu Y do druku podane. 
Bez wyr. m. dr. i roku, w 12ce, kart 
nlb. 8, str. 276 i Rej. k. 2. 

Tytuł obejmuje dwie kartki. Nakładca wło- 
skiej książki Mikołaj Anioł Tinassi dedy- 
kował książkę królowej Szwedzkiej ; o któ- 
rej mówi, że posiada języki wielu narodów 
rozmaitych. Jagiell. — Krasińs. 

(Fechner Joh.) Arae Exequiales, in 
Solenni Funere Celeberrimi Vratisla- 
viensium Quintiliani, V. Cl. D. M. Jo- 
hannis Fechneri, P. L. C. Magdalenaei 
Gymnasii Rectoris Gravissimi, Dexter- 
rimi, et per XXV. annos Meritissimi, 
Laudatissimi, An. O. R. oo Ioc XXCVI. 
a. d. XIII. Cal. April. ipso Aequinoc- 
tio Vernali, rebus mortalibus Anno uni- 
versi Muneris Scholastici LIII. Aevi 
pie, graviter et candidetraductiXXCII. 
Catarrho płaci do exemti, et IIX. Cal. 
earundem ? ipsa Conceptus Carnis Filii Dei Memoria, Summi, medii et imi 
subsellii Viris jacturam Scholae ac Rei 

Litterarie deplangentibus, ab hujus 

temporis... Discipulis... Positae. Vrati- 
slaviae Aere Baumanniano exscripsit Jo- 
hannes Giintherus Roererus, Oificinae 
Typographicae Praef ectus. folio, k. nlb. 4. 
Same dwuwiersze w języku łacińskim, po- 
między tymi z następującymi podpisami: 
Andreas Weber, Bojan. Polonus, Samuel 
Crutsch, Bojanov. Polon., Johannes Ephra- 
im Ernestus, Bojanov, Polonus, Johannes 
Georgius Adolphi, Leśna Polonus, Johan- 
nes Moellerus, Schloppa Polon., Gottfrid 
Strebe, Ravic. Polon. etc. 

Wrocławs. 
Fede (La) ne'traditamenti, dramma 
per musica. Cracovie 1725. w 4ce. 
Załus. Progr. litter. 174S. na str. 72. 
Feder mitleidende ob. Textor El. 
(1653). 

Federicus Borussus ob. Bartsch 
Frid. S. J. (Andr. Volani 1589). 

Wierzbows. I N. 539. 

Federigo Cristiano ob. Fryderyk 

Krystyan (1740). 

FEDEROWIC Mathias Stanisław Phil. 

Baccal., Scholae S. Steph. Senior. Con- 
clusiones ex universa philosophia spe- 
culativa, menti Aristotelis, et Angelici 
Doct: Divi Thomae Aquinatis confor- 
mes. Quas V. Matthias Federowic, Phi- 
losophiae Baccalaureus, 2dae in AA. 
LL. et Philosophiae laureae candidatus, 
Scholae S. Stephani Senior, cum assis- 
tentia M. Casimiri Kubalevitz, in Uni- 
versitate Almae Academiae Cracovien. 
inter Collegas Majores Philosophiae Doc- 
toris, ejusdem Facultatis Primi Regen- 
tis, Sacrae Theol: Baccalaurei, S. An- 
nae Scholastici, nuper Cursus Philoso- 
phici Professoris. In publica dignissimo- 
rum hospitum et academicorum ordi- 
num audientia, in lectorio CC. DD. 
Theologorum propugnabit. Anno Do- 
mini 1713. Die 9. Aprilis, horis pome- 
ridianis. Cracoviae, typis Francisci 
Cezary, S. R. M. Illustrissimi et Rndis- 
simi Dni Episcopi Crac: Ducis Severiae; 
necnon Scholarum Novodvorscianarum 
Ordinarij Chalcographi. fol. k. nlb. 8. 
Dedykacya: Stephano Zuchowski Sandom. 
Archidiac. Protonotar. apostoł 

Jagiell. IM FEDEKOWIC. FEDEROW1C. — Eridanus aureis, caelestis sa- 
pientiae et scientiae arenis orbem uni- 
versum ditans, D. Thomas Aquinas, 
Doctor Angelicus. Redeunte annua, suae 
solennitatis die in Basilica Cracoviensi 
SS. Triados; perinclyti et Sacri Ordi- 
nis Praedicatorum, debito cultu et vo- 
tiva svada in publica Illustrium hospi- 
tum eorona a M. Matthia Stanislao 
Federowicz, in alma Vniversitate Cra- 
coviensi philosophiae Doctore, dialecti- 
ces in classibus Novodvorscianis profes- 
sore; productus. Anno quo CaeLIger 
ErIDanVs Marlae repLeVerat aeqVor. 
Cracoviae ty pis Academicis. (17 18). folio, 
5 arkuszy. 

Na odwr. str tytułu herb Dembińskich, pod 
Him 8 wierszy łac. — Przypis prozą An- 
toniemu z Dembian Dembińskiemu Łow- 
czemu wdztwa krak., gdzie są niektóre 
wiadomości do tej genealogii rodziny dosyć 
ważne. — Dalej od arkusza C : Oratio miana 
w dzień uroczystości B. Tomasza z Akwinu 
w kościele S. Trójcy w trakowie. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
Ord. Zamoj. 

— Lauretum Eruditae Palladis, gra- 
tia Celsissimi Principis Illustrissimi et 
reverendissimi Domini D. Casimiri a 
Lubna Łubieński, Dei et S. Sedis Apo- 
stolicae gratia Episcopi Gracoviensis, du- 
cis Severiae, Studii Almae Universitatis 
Cracoviensis, Caneellarii, et Benefactoris 
munificentissimi apertum. W. XXI. Vi- 
ris Secundae Laureae Candidatis; Dum 
in Alma Universitate Cracoviensi Per 
perillustrum et Reverendissimum Domi- 
num D. M. Andream Krupecki, I. V. 
Doctorem et Professorem, Ecclesiaru Ca- 
thedralis Cracoviesis Canonieum, Pre- 
mykoviese et in Niegardow Curatum, 
Roszczevianum et Contubernij Philoso- 
pboru. Provisorem, Canonizationis B. 
Joannis Cantii Procuratorem , Studii 
Almae Universitatis Cracoviensis Pro- 
cancellarium. In amplissimo Nobilium 
Hospitum consessu. Magisterij in AA. 
LL. et in Phil. Doeturatus Licentia, 
inter araaenas Veris ferias concedere- 
tur in fraterni amoris gratulationisq; 
contestationem a Matthia Stanislao Fe- 
derowicz. Seniore scholae S. Stephani, 
ejusdem laureae Candidaio, repraesen- tatum. Anno, quo Lauream triumphans 

a ligno Deus reportavit 1713. Die .... 

Mensis... Cracoviae, Ty pis Universitatis. 

folio, kart nlb. 13. 

Na odwrocie tytuZu miedzioryt herbu Szem- 
beków, a spodem sześciowieisz. Dedyka- 
cya prozą: Franc. Szembek, Canonico 
Cathed. Crac. Całe wierszem, na cześć 
uczniów, z dolożonemi miedzio- i drzewo- 
rytami herbów. Rozpoczyna : Ode Joanni 
Cantio, dalej : Andreae Krupecki Procan- 
cellario, Examinatoribus ; a od B,: Franc. 
Jos. Dziurkiewicz. Joanni An. Zarzycki. 
Geor. Kleen. Petro Szymakowski. Hyac. 
Krynicki. Stan. Filipowitz. Val. Cas. Bo- 
rowicz. Joan. Jos. Witowski. Romual. Val. 
Wloskiewicz. Jac. Jos. Kempski. Aegid- 
Step. Wadowski. Joanni Gajowski. Jos. 
Swiradowski. Jos. Olszewski. Ant. Joan. 
Czeczewicz. Franc Zabicki. Adalb. Hyac 
Ciechanowski. Christ. Gawlikowski. Joan. 
Cant. Haraburda. Greg. Filipowski. Na 
końcu piszą wiersze na cześć autora P. A. 
Szymakowski. St. Filipowitz. J. J. Kemp. 
ski. Na ostat. str. : Sub auspiciis Mart 1 
Węgrzynowicz Rectoris. 
Jocher 1498. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. — Uniw. lwów. 

— In Nomine Domini Amen. Quae- 
stio metaphysiea de obiecto metaphysi- 
cae. Ex libro lmo Metaphysicorum 
Aristotelis Cap: 2. desumpta. Sub feli- 
cissimo regimine Magnifici, Perillustris 
& Admodum Reuerendi Domini D. BŁ 
Martini Waleszyński, S. Th. Doctoris 
& Professoris, Collegae Majoris, Eccle- 
siarum Collegiatarum; S. Floriani ad 
Cracoviam Canonici Scarbimiriensis & 
S. Michaelis in Arce Cracov : Custodis, 
Montis S. Georgii in Scepusio Praepo- 
siti ; Scholarum Novoduorscianarum & 
Contubernij Hierosolymitani Provisoris, 
Studij Almae Universitatis Craeoviensis 
Generalis & Vigilantissimi Rectoris, a 
M. Mathia Stanislao Federowicz Philo- 
sophiae Doctore, Collega minore, in 
Colonia Academica Pinczoviensi Dire- 
ctore, ibidemąue Ordinario Rhetoricae 
Professore, Curato in Janina. Pro loco 
in Collegio Majori obtinendo publice 
ad disputandum in Peraugusto CC. DD. 
Theologorum Lectorio, proposita. Anno 
Domini 1721. Die 20. Septembris. Cra- 
coviae, Typis Universitatis. fol. 2 k. nlb. 
Jagiell. — Ossol. FEDOREK. FEIERDI. 185 — ob. Decisio (1737) — Golański 
Stanisław (Spolia 1720) — Tortowski 
Jan (Objectio 1723) — Smołukowski 
Jan (Horoscopus 1722) — Miklaszew- 
ski Ign. (Castalius 1725). 

Muczkow. Rekop. Radymiń. 75. 

(Fedorek). Summaryusz dokumen- 
tów wsiów Fedorek i Kopaczewki wy- 
kładający złe nabycie praw, i bezpra- 
wne posiadanie tych wsiów possessorom 
dowodzący. 1775. fol. 1 / 2 ark. 

Fedr ob. Phaedrus. 

FEGEJO Polisseno. La buona figli- 
uola puta dramma giocoso per rausica 
di Polisseno Fegejo. P. A. da rappre- 
sentarsi nel reale teatro di sua Maesta 
ii Re di Polonia nelFanno 1765. In 
Varsavia, 1765. w 8ce, k. 2, str. 60. 

Grali: Teresa Torri, Giov. Bat. Restorini, 
Katarz. Restorini, Teresa Crespi, Domi- 
nik Ochilupi, Calenzucoli. Muzyka Nicolo 
Picini. 

W balecie: Bartl. Gambi, Godard Constan- 
tini. Panie: Katarz. Gattai, Casacci, Ma- 
rianna Polcellic Beretoni, Chiora Polzelli, 
Morini. Jagiell. — Kijows. 

— La Cascina. Dramma giocoso per 
musica di Polisseno Fegeio P. A. da 
rappresentarsi nel Reale Teatro di Sua 
Maesta ii Re di Polonia nell anno 1765. 
In Varsavia 1765. w 8ce, str. 60. 

Krasiń. — Ossol. 

— Le marche de Malmantille Dra- 
mę en musiąue de Polixene Fegejo 
P. A. Represente au theatre royal a Var- 
sovie L'annee 1765. Bez wyr. m. dr. 
i r. w 8ce, str. 71. 

Grający: Teresa Torri, Jean. Batt. Ristorini. 
Michael del Zanca, Panna Cather, Risto- 
rini, Dominik Occhiluppi, Teresa Crespi, 
Francois Calenzoli. 

W balecie tańczyli: PP. Gambi, Godard, 
Constantini, Berettoni. Panie : Gattai, Ca- 
sacci, Polcelli, Fenin. Jagiell. 

— II mercato di Malmantile. Dram- 
ma giocoso per musica di Polisseno Fe- 
gejo P. A. da rappresentarsi nel Reale 
Teatro di Sua Maesta ii Re di Polonia 
nell' anno 1765 in Varsovia. 1765. 
w 16ce, str. 58. 

Są tu liczne zmiany textu, nalepione na text 
pierwotny. Warsz. Uniw. 

Feg-feuer (Lutherisches)... entdecket 
und an Tages - Licht gebracht durch 
J. G. Braunsberg. 1712. w 12ce. Fegfeurs - Zeiger, welcher die Ab- 
theilung derer Stunden, oder Tag-Zei- 
ten auf alle Tage der ganzen Woche 
vor die armen im Fegfeuer leidende 
Seelen anzeiget, um dadurch eine gliick- 
seelige Sterbstund zu erlangen in pol- 
nischer Sprache aufgesetzet nunmehro 
aber in die deutsche Sprache ueberse- 
tzet und gedruckt in der Stadt Rawitsch 
1759. 

Katal. księgars. 

FEHLAU Georg, Gdańszczanin (f 
1672). Siebenfaltiges Sonnen - Wunder 
oder Sieben Neben-Sonnen so in diesem 
1661 Jahr den 20 Febr... gesehen wor- 
den... von Georgio Fehlauen Predigern... 
in Dantzig. Gedruckt in Dantzig Anno 
1661. bey Dawid Friedr. Rheten. w 4ce, 
ark. F. 

— Stern-Predigt von zwei himmli- 
schen Cometen. Dantzig 1653. w 4ce. 

Jocher 5229. 

— ob. Angelus Chr. (Enchiridion 
1678). 

FEHRFELD Dawid. Dissertatio phi- 
losophica de causa quam in Gymnasio 
Thorunensi praeside M. Samuele Sche- 
lynigio Silesio, ibid. profes. et conre- 
ctore, publico placidoque philosophan- 
tium examini ad d. Octobris 1672 sub- 
mittit auctor et respondens David Fehr- 
feld Libavia Curland. Thorunii typis 
excusa a Job. Coepselio Gymn. typ. 
w 4ee, 56 str. i k. 1. Czartor. 

FEYRABENDT Hans. Margraff Al- 
brechts Leben in alten Reimen verfer- 
tiget von Hans Feyrabendt. 

W Lilientbal Erlautertes Preussen T. I. 

17—22 str. 
Pisane d. 5 maja 1568 r. 

— ob. Guagnin (1584). 
FEIERABEND Krzysztof. Concio gra- 

tulatoria in inauguratione Michaelis Re- 
gis Poloniae. Elbing. 1669. 

FEIERDI Martinus. Dialogvs de hor- 
renda et terribili rvina, et desolatione, 
statvq. lvgvbri et bello infavsto, nobi- 
lis et antiqvae omnique decore plenae, 
Hungariae, ex Sacris. Script: per Mar- 
tinum Feierdi, Sacerd: peditum Hung. 
S. Regiae M. Poloniae. Si volueritis & 
audieritis me, bona terrae comedetis. 

2i 186 FE1GIUS. FELBINGER. Quod si nolueritis, gladius deuorabit 
vos, quia os Domini locutum est. Isa : 1 . 
Cracoviae, In ofticina typographica La- 
zari 1603. w 4ce, str. 122. 

Dedyk. Andrzejowi Boboli Staroście Pilzneńs. 

Dzieło podzielone na cztery dyalogi czyli 

rozmowy. 
Wiszn. H. 1. VHI. 14t. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

FEIGIUS Jan Konstanty. Adlers- 
Kraft, oder Europaeischer Heldenkern 
das ist : warhaffte und ausftihrliche Be- 
schreibung der bohen Tapferkeit, wel- 
che die christl. Helden, Bitter und Sol- 
daten, wie aucb jeder-manniglichen in 
Wehr und Waffen erwiesen, und ihnen 
bierdurcb bei gantzer Welt einen un- 
sterblicben Nahmen erwerben haben: 
ais Wien von den Turcken belagert 
ward und was sich so wol im tiirki- 
scben Lager, ais innerbalb der Stadt 
von Tage bis zu Tage begab ; wie 
schimpflichen der Gross- Vesier von sei- 
ner Gemablin, noch ubel aussgeschla- 
genen Feld-Zug bewilkommet worden; 
und was noch Preisswiirdiges selbiges 
Jahr in Ungarn von der christlichen 
Armee ist vernichtet worden, etc. etc. 
in Teutschen beroischen Versen ans 
Tage-Licht gegeben worden, durcb Jo- 
annem Constantinum Feigium Silesium 
Leorinensem J. U. Studiosum. Wien 
in Oesterreicb 1685. w 4ce, str. 376. 
Ded. Maximiliano Emanueli in Ober- u. Nie- 

der-Beyern, auch der Obern-Pfaltz Her- 

tzogen... J. C. Feigius. 

— Von der Wienerischen Bel&ge- 
rung und den denkwiirdigen Hof u. 
Kriegs-Geschichten so sich Anno 1683 
ereygnet haben. Siehe: Wunderbahrer 
Adlers Schwung Oder fernere Ge- 
schicbts-Fortsetzung Ortelii Redivivi et 
continuati. Das ist Eine ausfiihrliche 
Historische Beschreibung dess noch an- 
haltenden Tiirken Kriegs... B. w. m. 
(Wien) Leopold Voigt 1684. stron 
26—95. 

Wycinek z większej całości. 

Wiedeńs. miejs. 

FEIGIUS Theophilus. Biga illustriss. 
ac concordiss. conjug. Marieburgi in 
Borussia residentium, Lycophrontheam 
ad aram gratiarura in aede devotionis ergo oblata, a Theophilo Feigio eccles. 
Marianae apud Ligios archidiacono M. 
Jun. Anno 1638. Vratislaviae, ty pis 
Georgii Baumanni. folio, k. 2. 

Czartor. 

— In Jesus Nahmen ! Das Durch 
Gottes Gnaden Wolverdiente Dreyfache 
Ehren Gedachtniiss, Des weyland Wohl 
Ehrwiirdigen, Grossachtbaren und Wol- 
gelehrten Hn. Andreae Neumanni, Wol- 
verordneten Treu-fleissigen Pastoris des 
Koniglichen Stadt Haynau , wie auch 
E. Ehrwtirdigen Ministerii selbigen 
Kreises Wolansehnlichen Herren Se- 
nioris, Bey Dessen Christ- Priesterlichen 
und Volckreichen Leichen-Begangnuss, 
In gehaltener Parentations-Rede , Aus 
dem begehrten Spruch l. Tim. IV. 15. 
16. einfaltig angefiihret, und Dehnen 
Hoch-Leidtragenden Allerseits mit Ver- 
wiintschung BestSndigen Trostes, Vor- 
sorge, und Wolergehens, Mitleidende 
zum Druck iibergeben durch M. Theo- 
philum Feigen der beiden vereinigten 
evangelischen Kirchen Kreiban und 
Alten-Lohm Pastoren, und in selbigem 
Haynauischen Kreise Seniorem. Ge- 
druckt zur Lissa durch Michael Buk- 
ken. 1693. w 4ce, str. 20. Wrotfaws. 

FELBINGER Jeremiasz, Aryanin z 
Brzegu (ur. 1616 f po r. 1690). Ant- 
wort an D. Christian Grossen Super- 
intendenten zu Kolberg auf dessen 
Btichlein Socinianisch Glaubens Be- 
kenntniss und genannt. (1655). w 4ce, 
Str. 19. Warsz. Uniw. 

— Bekenntniss des Christlichen 
Glaubens der Pohlnischen Briider aus 
dem Lateinischen verdeutscht. 1653. 
w 8ce. 

— Demonstrationes Christianae.... 
comprobantes. I. quod solus Pater Do- 
mini nostri sit Deus altissimus. H. quod 
solus homo Jesus Mariae filius sit uni- 
genitus ac proprius Dei Filius. III. quod 
Spiritus Dei sit Virtus Dei. IV. quod 
gratia divina per fidem justificati tene- 
antur vitam suam instituere secundum 
decem praecepta Dei et mandata Chri- 
sti... Autore Jeremia Felbingero. Anno 
1653. w 4ce, str. 205. Warsz. Uniw. FELGER. FELIC1SSIMUS. 18^ — Doctrina de Deo et Christo et 
Spiritu Sancto... in sermone germanico 
concinnata nunc vero... latine reddita. 
Subjuncta est [Joann. Stegmanni Po- 
loni] brevis disquisitio inter duas de 
S. Trinitate disputantium partes... utri (?) 
victoria tribuenda sit. B. w. m. 1657. 
w 8ce, str. 32. Warsz. Uniw. 

— Epistolae ad christianos unum 
alti8simura Deum , Patrem Domini ac 
Salvatoris nostri Jesu Christi, secundum 
Sacras Scripturas Veteris et Novi Te- 
stamenti recte agnoscentes. In qua So- 
cini errores refutantur. 1672. w 4ce. 

— Toż:... Roterodami 1681. w 4ce. 

— Die Lehre von Gott, und Chri- 
sto, und dem heiligen Geiste... von Je- 
remias Felbinger... Amsterdam... 1667. 
W 8ce, Str. 16. Warsz. Uniw. 

— Politicae christianaecompendium. 
Vratislaviae, ty pis Bauma nianis. 1646. 

— Vorteuffer (?) desz Beweises aus 
den Buchern des Alten Bundes, dasz 
allein der Vater unsers Herm Jesu 
Christi der einige Gott sei... aufgesetzt... 
VomJeremias Felbinger... B. m. (Frank- 
furt and Oder). 1654. w 4ce, str. 62. 

Warsz. Uniw. 

— Das Neue. Testament treulich 
aus dem Griechischen ins Deutsche 
tibersetzet. ob. Biblia (1660). 

Trebicki Bibl. Warsz. 1841 III 571. 

Felder (Die ElisSischen) ob. Kyan 
i Gundling (1735). 

Feldgeschrey (Dennemarckisches)... 
Wehklagen der Schweden vnd Polen 
vnd was sich weiter bey jetzigen Kriegs 
Wesen begeben vnd zugetragen. Bez 
wyr. m. 1628. w 4ce. 

Feld-Lager (Aus dem konigl. Schwe- 
dischen) bey Cliskow, den 10. Julii 
st. v. 1702. Aus dem Schwedischen 
iibersetzet. w 4ce, kart 4 nlb. 

Porówn. Cliskow. Jagiell. 

— (Das k(5nigl. Polnische und chur- 
fiirstl. Sachsische) oder Diarium und 
eigentliche Beschreibung alles desjeni- 
gen was in dem grossen Campement, 
bey Radewitz an der Elbę, unfern 
Miihlberg in Sachsen, vom 31. Maij 
bis 27. Junii 1730. von Tage zu Tage 
vorgegangen. Nebst beygefugten Kup- fern und poetischen Vorstellungen. Ge- 
druckt im Jahr MDCCXXX. (1730). 
w 4ce, str. 24, k. nlb. 8. i 1 tabl. 
obozu, 1 mapa, nadto 1 Lista w 4ce 
rozłóż. 

Obejmuje Diarium. Na końcu powiedziano, 
że auf K8n. Majest. in Pohlen bey Miihl- 
berg angeordnete Campement schrieb die- 
ses mit unterthanigster Feder Joh. Gott- 
lob Kittel Jur. Cand. Dalej idą wiersze 
na cześć króla: Lustiges Campement- Lied, 
Die Vortrefflichkeiten Friderici Augusti 
von J. F. L. J. U. Stud. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
Dalszy ciąg ma tytuł: 
Anhang zum Miihlberger Lager 
1730. w 4ce, k. 41. 

Obejmuje zarazem wyobrażenie uroczystości 
illuminacyi, polowania i pożegnania króla 
pruskiego. 

Do tego samego przedmiotu się odnosi: 

Plans am Tage der Revue den 1. 
Juny 1730, auf den Tag des Exer- 
cices von der Cavallerie den 5. Juny 
1730, auf dem Tage des Exerci's von 
den Lancie's, von der Garde-du-Corps, 
der Artillerie. w 4ce, kart 80. 

Feld ob. Extrait (Lager 1659) — 
Gehema A. (Apotheke 1684, 1688) — 
Quecker Ch. (Feldbau 1687) — Rela- 
tion (Lager 1656). 

(Feldtner J.) E0<p7j|/.(at in honorem nup- 
tiarum... Jacobi Feldtneri... M.DC.LXI... 
Profectae a... Gymn. Studiosis. B. m. 
(Thorunii) Mich. Karnall. 1661. w 4ce, 
str. 8. 

— Felicitati... Conjugii... Jacobi 
Feldtneri... 1661. Fautorum pietas D. 
D. B. m. (Thorunii) Mich. Karnall. 1661. 
w 4ce, str. 4. 

— Schuldige Reime... Auff... Hey- 
rath des.... Jacob Feldtners... 1661. 
w 4ce, str. 4. 

FELDTNER Martin. Exercitatio phi- 
lologica de signo carnis Thorunii, Christ. 
Bekk 1687. w 4ce, ark. C,. 

Czartor. 

Feldzug (Polnischer) ob. Favrat 
Franc. Andr. (1799). 

FELGENHAWER P. Refutatio paralo- 
gismorum Socinianorum das ist Wider- 
legung der Schrifften der Socinianer. 
Amsterdam. 1656. w 16ce. 

Felicissimus S. Martyr. ob. Bielecki 188 FELICISSIMA. FELIX. Mart. (Hilaritas 1700) — Felicyan (Re- 
latio 1700). 

Felicissima S. ob. Denhoff Jerzy A. 

Felicita ob. Caprara A. (Polonia 
(1.630). 

Felicitas (Infidelis) Fides Felix sive 
Clodoaldus Daniae Princeps Tragoedia 
feriis acta Bacchanalibus a... Licaei 
Varsaviensis S. J. Juventute... 1748. Var- 
saviae typis S. J. w 4ce. 

Felicitas ob. August Fryderyk (1727) 
(publica) — Castriotto (publica in Scan- 
derbego 1716) — Feidtner J. (conjugii 
1661) — Grabowicz Fr. (Regni 1676) 

— Grynwaldt J. (paterna 1638) — Her- 
denius J. (nuptiarum 1659) — Kuntz 
A. (et honorem 1653) — Lehmann J. 
(Felicium 1676) — Nowiejski A. (nup- 
tiales 1640) — Opitius M. (nuptiar. 
1634) — Plucieński F. (Orbis Bacchiae 
1711) — Sarnowski S. (purpurata 1644) 

— Schmelling W. (T. Sapieha 1657) — 
Stan. August (Poloniae 1764) — Sza- 
niawski (constans Poloniarum 1721) — 
Wiśniewski Ant. (de vera 1775). 

Felicitation ob. Ferrman G. (a Sei- 
del 1713). 

(Felicya Sw.) Szczęśliwość w rzeczy 
y w Imieniu S. Felicya na Menczen- 
nika do Metropolii Wielkiego Xięstwa 
Litewskiego po wielu Nieszczęściach 
przy solenney ciała Jego Introdukcyi 
wyprowadzona za promocyą J. O. Xię- 
żney Imci Barbary z Zawiszów Radzi- 
wiłłowey Woiewodziny Nowogrodzkiey 
Osobliwszey Dobrodzieyki y Fundator- 
ki w kościele 00. Karmelitów dawney 
Obserwancyi Konwentu Wileńskiego 
pod tytułem S. Jerzego Prowincyj Rus- 
skiey deponowana Roku uszczęśliwienia 
Zbawienia świata 1750. w Lwowie, 
w Drukarni Brackiey S. Troycy. w 8ce, 
kart nlb. 12. z rycina, kol. 

Warsz. Unłw. 

(Felicyan Męczennik). Invictissimi 
Christi Martiri Divinissimo Feliciano Be- 
nevolentissimi Studiorum Moderatoris 
Indigeti fructum sui laboris in propo- 
sitionibus ex Sac. Theologia et Jurę Ca- 
nonico publicae disputationi exhibitis 
sub auspiciis ejusdem A. R. ac B. P. Feliciani Morcus Exprovincialis Custod' 
Leopol. de Mens Reverend. Gene- 
ral. Gwardian, in perenne debiti obse- 
quii dbcumentum Studio General. Leo- 
polen. Theolog. Ordinis Minorum S. 
Patris Nostri Francisci Conventualium 
die 10. Julij 1778. Leopoli , typis Ca- 
simiri Schlichtyn S. C. M. privileg. ty- 
pogr. w 4ce, k. 8. Ossol. 

— Opisanie introdukcyi ciała św. 
Felicyana 1799. 

— ob. Makolski — Relacya (1754). 
Felicyan X. Floryan od Sw. Macieja 

ob. Regner (Kazanie 1780, Rady 1778). 

Feliks I. Święty (Męczennik Papież 
f 30 Maja 274). Inscriptiones ad al- 
tare S. Felicis I. Papae Codnae. — In- 
scriptio ad iconem S. eiusdem. 

Ostrowski Suada lat. Inscript. 1747 f. II. 27. 

(Felix Sw. kapucyn z Kantalicyi 
(1513 f 19 maja 1586). Patron szczę- 
śliwości ludzkiey według duszy y ciała, 
Święty Felix wyznawca, Zakonu Braci 
mnieyszych S. Franciszka Kapucynów, 
nabożeństwem przyczyny Jego przed 
Bogiem wzywającym, uszanowany. 

— Toż:... z dozwoleniem Zwierz- 
chności duchowney powtórnie przedru- 
kowany, w Krakowie w druk. Franc. 
Cezarego. 1723. w 12ce, ark. B 12 . 

Na odwr. tytułu lichy miedzioryt. Jagiell. 

— Tenże tytuł: uszanowany. 

W Warszawie w Drukarni J. K. Mci 
y Rzplitey X.X. Scholarum Piarum R. 
P. 1743. W 16ce, k. 12. Warsz. Uniw. 

— Toż:... w Krakowie 1752. w 8ce. 
Jocher 8368. 

— Tenże tytuł:... uszanowany. War- 
szawa 1761. w drukarni J. K. M. y 
Rzpltey Schol. Piarum. w 16ce, ark. 
B 4 (k. nlb. 18). Warsz. Uniw. 

— Toż:... Felix Święty z Kantali- 
cium Wyznawca Braci mnieyszych S. 
Franciszka Kapucyn. Nowenną, albo 
krótkiemi Medytacyarai, oraz z godzin- 
kami wsławiony, dla pospolitego nabo- 
żeństwa przedrukowany r. p. 1772 we 
Lwowie w drukarni J. K. M. Brac- 
twa świętey Troycy. w 8ce, str. 46. 

Ossol. 

— Złote godziny patrona szczęśli- 
wości ludzkiey, S. Felixa, wyznawcy FELIX. FELKIER. 189 w herbownym Srzeniawie płynące, J. 
O. Xiężnie J. M. Pani Elżbiecie z Lu- 
bomirskich Sieniawskiey, Kasztelano- 
wey Krakowskiey, Hetmanowey W. Ko- 
ronney, Przez Konwent Warszawski 
Braci Mnieyszych S. Franciszka Kapu- 
cynów ofiarowane. Varsaviae. Typis 
Scholarum Piarum Anno Dni 1718. 
w 8ce, kart 30 (ark. G 2 ). 

Na odwr. tyt. drzeworyt herbu Szreniawa 
i epigram. 

Jocher 6876. Warsz. Uniw. 

Felix ob. Bieźanowski J. (de Marinis 
1669. Augurium 1658) — Cantelli Fr. 
(sagittae 1687) — Cynerski (omen 1633) 

— Gasiewski J. (ingressus 1647. auspi- 
cium 1648) — Goliński (ingressus 1624) 

— Kotyński (applausus 1634) — May 
F. (regressus 1650) — Opisanie (1768)— 
Orasius T. F. (coelestium 1685) — 
Ossędowski S. (omen 1640) — Przy- 
łuski (lueeoria 1639) — Schultz J. C. 
(seculorum 1700) — Stalicki V. (auspi- 
cium 1646) — Thamnitius K. (Sarma- 
tia 1631) — Treter A. (Sarmatiae 1661) 

— Waghnitz A. (omen 1653) — Za- 
mojski J. (regressus 1650) — Zymun- 
kiewicz A. P. (omen 1638). 

FELIŃSKI Alojzy. Do Kościuszki. 
Warszawa. 1794. w 4ce. 
Katal. Batows. N. 3317. 
Felix ob. Feliks. 
Felkel Jacobus ob. Parentalia (1595) 

— Threni (Parthenicae sodalitatis 1594). 
FELKEL Romuald X. Paulin. Ordi- 

nationes et Decreta pro Sacrae Paulinae 
religionis proto eremiticae provincia 
polona, Per reverendissimum olim pa- 
trem Fratrem Joannem Kery, SS. Theo- 
logiae doctorem, totius ordinis S. Pauli 
primi eremitae priorem Generałom facta, 
et a S. Sede Apostolica confirmata. 
Czenstochoviae 1746. in typogr. PP. S. 
Pauli Primi Eremitae. w 4ce. 
Janocki Lexicon II. 177. i 8 str. 

Felkersam Melchior ob Boehmius 
J. G. (Acta pacis 1766. II). 

FELKERZAMB Adam (Felkierzamb). 
Głos Jaśnie Wielmożnego Adama Fel- 
kerzamba Szambelana J. K. Mci i Po- 
sła z Xięztwa Inflantskiego w Izbie 
Poselskiey dnia 28 Października 1786 r. miany. (Na końcu :) W drukarni Pio- 
tra Dufour... fol. 1. k. 

Czartor. — Jagiell. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Pana 
Szambelana J. K. Mci Kawalera Or- 
deru S. Stanisława Posła na Seym te- 
raznieyszy i razem delegowanego do 
J. O. Xiąźęcia Prymasa od Obywate- 
lów Xięstwa Wodztwa Inflantskiego, 
miana dnia 11. Października R. 1786. 
(Na końcu:) w Drukarni Piotra Dufour 
Konsyliarza Nadwornego J. K. Mci, Dy- 
rektora drukarni korpusu kadetów, i 
uprzywileiowanego na Awizki czyli Do- 
niesienia tygodniowe, fol. k. nlb. 2. 

Drugą kartę tworzy : Instrukcya od Nas 
urzędników i obywatelów, dla oświadcze- 
nia rekognicyi. 
Czartor. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— ob. Marewicz Winc. (Doświad- 
czenie 1788). 

Felkerzamb (Felkierzamb) Jan ob. 

Kochanowski Korwin Hieron. (1747). 

Felkier Eudoxius ob. Piotrowski J. 
M. C. (1776) — Sobucki Aegidius (Con- 
clusiones 1773) — Kazanie przy wpro- 
wadzeniu (1774). 

FELKIER Wiktor X. Keformat. Struk- 
tura w kontr śmierci na, ostatnia dezo- 
lacyą prześwietnego domu następuiacey 
przez odsiecz herbownego topora od 
Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Ale- 
ksandra na Czyzowie Zaklika Czyżow- 
skiego kasztelana Połanieckiego. Na 
fundamencie cnót chrześciańskich w nie- 
bieskiey krainie zbudowana przy po- 
grzebowym akcie kaznodzieyskim sty- 
lem w kościele Sandomirskim OO. Re- 
formatów abrysowana przez X. Wiktora 
prowincyi Małopolskiey reformata, filo- 
zofii lektora dnia 22. Czerwca roku 
1762. Za pozwoleniem Starszych na 
widok publiczny podana, w Sandomie- 
rzu, w drukarni J. K. M. Societatis 
Jesu R. P. 1763. folio, 24 kart nlb. 
Na odwr. str. tyt. herby Topor i Dąbrowa; pod 
niemi 14 wier. Prowincya Małopolska przy- 
pisała prozą Stanisławowi Młodzianow- 
skiemu Staroście Różańskiemu. W kaza- 
niu prawie żadnych niema szczegółów do 
żywota zmarłego. Całe kazanie upstrzone 
dwuwierszami łacińskiemi. 
Akadem. — Jagiell. — Ossol. — Zielińs. 190 FELLE. FELLGIEBEL. FELLE Wilhelm Dominikan (fi 710). 
Le Bouąuet polonais, ou remarques uni- 
verselles tirees des plus grand hommes 
del'antiquite et dedieesa Son Altesse 
Electorale Monseigneur le Duc de Saxe 
par le tres R. P. F. Guillaume Felle, 
Docteur Dominicain et Aumonier de 
Jean III. Tres puissant Roy de Polo- 
gne. a Dansic, chez David Frederic 
Rhet, 1685. w 8ce, 10 ark. 

Autor w odezwie do czytelnika powiada, iź 
to jest dwudzieste trzecie jego dzieło, a 
w dedykacyi mówi. iż dlatego nazwał je 
Le Bouąuet polonais, ponieważ większą 
cześć tych maxym i myśli zebrał na dwo- 
rze króla Polskiego. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Fel Jesuiticum Seu Ad literam 
Patris Piekarski Jesuitae, Responsum 
Fratris Guilielmi Felle, Ord. Praed: 
Minimi Reverendissimo Patri Joanni 
Paulo 01iva, Societatis Jesu Generali 
Meritissimo Directum, cum auctoritati- 
bus Summarii Constitutionum Societa- 
tis Jesu anno 1604. Lugduni cum Re- 
galis impressi. Anno M.DC. LXXVI. 
(1676). Bez wyr. miejsca, w 8ce, str. 88. 

Miejs. Wrocł. 

— Juxta solam Scripturam Catho- 
licae Doctrinae et Calvinisticae cóllatio: 
Ad Britanicam Majestatem Jacobi II. 
dedicata per T. Guillelmum Felle, Do- 
minicanum S. Th. Doctorem, ac Serenis- 
simi Joannis III. Poloniarum Regis El- 
leemosynarium. AComparison between 
the Catholic and Calvinistical Doctrin. 
According to Scripturae Only. Dedica- 
ted To His Majesty of Great Britain 
James II by F. Wiliam Felle, a Do- 
minican, Doctor in Divinity, and Al- 
moner to the most serene John III 
King of Poland. London, printed anno 
d. 1688. w 8ce, str. 221 i kart nlb. 7. 

Warsz Uniw. 

— Lapis Theologorum seu quaestio 
resolutissima de praemotione physica 
contra Jesuitas animi candore, morum- 
que integritate per orbem commenda- 
tissimos, et contra Calvinum Castitatis 
charactere in patria famosissimum. Au- 
thore admodum R. P. F. Guillielmo 
Felle Dominicano S. Th. Doctore ac 
Potentiss. Joannis III. Poloniarum Re- gis Eleemosynario. A. M.DC.LXXVII. 

(1677). w 8ce, arkuszy 2 i 125 str. 

Dedykacya do Króla Jana III. i odezwy: 

ad amantissimos Neapolitanos Novitios. 
Jocher 9332. 

— Quaestione8 Curiosae. Zamosciae. 
1699. 

— ob. Elbing Dominicus (Oratio 
grutul. 1675). 

FELLER Franciszek Ksawery S. J. 
(1735 f 23 Maja 1809). Katechizm Fi- 
lozoficzny czyli Zbiór dowodów służą- 
cych na obronę Wiary Chrześciańskiey 
przeciwko nieprzyjaciołom jey. Dzieło 
pożyteczne dla tych, którzy chcą uni- 
knąć zarazy od niedowiarków teraźniey- 
szych, a mianowicie dla Duchownych, 
którym z obowiązku należy drogi skład 
Wiary S. w całości dochować. W ję- 
zyku francuzkim napisane przez X. Fle- 
xier de Reval tłumaczone przez X. Th. 
Waluszewicza Filoz. Dokt. Plebana Po- 
szwitińskiego. Tom I. II. w Wilnie 
w Druk. Królew. przy Akad. 1784. 
w 8ce, Tom I. str. 119, 285 i regestr. 
T. II. str. 376 i rejestr. 

Przypis tłómacza, Benedykt, i Karolinie 
z Puzynów Karpiom Chorążym Powiatu 
Upitskiego. 

Flexier jest to pseudonym Fellera. 

Jocher 3022. — Bentk. Hist lit. 

Czetwerl. — Drohob. — Ossol. — Wileńs. 

FELLGIEBEL Baltazar. Poemation 
De Insignibus Vetustae Nobilitatis Fa- 
miliae Schachmannorum, Et Felicitate 
Reipub. Viro Ampliss. et Prudentiss. 
Dn. Bartholomaeo Schachmanno Regiae 
Civitatis Gedanensis Senatori Digniss. 
Sacrum. Excusum Dantisci a Jacobo 
Rhodo. A. S. M.D.VIC. (1594). w 4ce, 
k.- 4. 

Dwa wiersze łacińskie, pierwszy z podpisem: 
BalthasarFellgibl Lygius iuniorum Schach- 
mannorum P. Wrocławs. 

— i Cimerman Tomasz. Epithala- 

mia in honorem nuptiarum generosi D. 
D. Joannis Polanovii de Polanovice 
sponsi et Generosis. Lectissimaeque 
Virginis Annae Starzickae Sponsae 
scripta ab amicis. Impressa per L. Ma- 
łachiowicz. T. M. D. J. P. [Typogr. 
Magnifici Dom. Joannis Potocii] A. 1608 
Non. Junii. w 4ce, 1 ark. 

Przyjaciele podpisani: M. Balthasar Fellgie- FELSTINENSIS. FELSTINENSIS. 191 bel Lygio-Silesius Scholae Nob. Joan. Po- 
tociae Kector i Thomas Cimermanus Ca- 
mencensis Lib. Art. Studiosus. 
Band. H. Dr. Król P. II. 33. Ossol. 

— ob. Zygrovius. 

FELSTINENSIS ( z Felsztyna) Se- 
bastian, proboszcz w Sanoku (f po r. 
1545). Directiones musicae, ad cathe- 
dralis ecclesiae premisliensis vsvm. Ma- 
gnifico domino d. Nicolao Herborto a 
Felstin, castellano premisliensi domino 
ac patrono suo benignissimo, gratitudi- 
nis causa oblata; per venerabilem D. 
Sebastianum Felstinensem artium libe- 
ralium baccalarium ac Sanocen. eccle- 
siae parochialis rectorem. Excudebat 
Hieronymus Vietor, regius chalcogra- 
phus. Cracoviae. Anno MDXLIII (1543). 
kal. Octobns. w 4ce. 

Janoc. I. 78. 

— Aliquot hymni ecclesiastici. Va- 
rio melodiarum genere editi, per domi- 
num Sebastianum Felstinensem, artium 
baccalarium. Cracoviae apud Hier.my- 
mum Vietorern. Anno domini MDXXII 
(1522). w 8ce. 

Janoc. I. 77—8. 

— Modus regulariter accentuandi 
lectiones matutinales; prophetias necnó" 
epistolas et evangelia. (Na końcu:) Im- 
pressum Cracouię, in edibus domini 
Ioannis Haller. Anno Christi M.D. XVIII 
(1518). w 4ce, k. 8. 

Na karcie tytułowej : Ad Lectorem... wier. 8. 

Contra Invidum... wier. 4. 
Janozki Nachr. IV 169 — Jocher 6582a — 

Bibl. Warsz. 1856. T. 663. str. 633. 
Czartor. — Czetwert. — Dzików. — Ja- 
giell. — Ossol. 

— Toż:... (Na końcu:) Impressum 
Cracoviae, in aedibus Hieronymi Vie- 
toris. Anno Domini millesimo quinge- 
tesimo vigesimo quinto (1525). w 4ce, 
k. 7 i 1 czysta. 

Na przodzie jest krótka przedmowa w któ- 
rej wykłada jak należy glos zkładać do 
śpiewu. Obejmuje ark. B3 z nutami mu- 
zycz. Dziełko to jest drugą częścią dzieła: 
Opusculum musice. 

Jocher 6582b. wymienia to jako nakład 
Hallera. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— Opusculum musice mensuralis. 
[Niżej rycina przedstawiająca sześciu 
śpiewaków]. (Na końcu :) Finis utriusqu. musice tam horalis q. etia mensuralis, 
que ad imprimendu data est per Seba- 
stianu de Felstin arciu baccalariu. B. 
w. m. i dr. w 4ce, sygn. A — Cm (kart 
nlb. 12). 

Jestto część druga dzieła : Opusculu musice 
compilatum, i razem z niem zbroazuro- 
wana. 

Wierzbowski HI 3182. 

Czartor. — Ord. Zamoj. 

— Opusculum utriusque musicae, 
tam choralis quam etiam mensuralis. 
Compilatum per Sebastianum de Felstin 
artium liberalium baccalarium. Cracoviae 
in officina Floriani Unglerii. Anno a 
Christo nato MDXIX (1519). w 4ce. 

Tej edjcyi dzisiaj nikt nie zna. 
Janoc. 1 77. 

— Opusculum musice compilatum 
nouiter per dnum Sebastianu presbi- 
teru de Felstin, Pro institutione ado- 
lescentu in cantu simplici seu Grego- 
riano. [Pod tem drzeworyt przedstawia 
nauczyciela trzymającego nuty i śpie- 
wającego wraz z pięcioma innymi, co 
także śpiewają]. (U dołu dwa wiersze 
łacińskie:) Qui ducis vultus, et non le- 
gis ista libenter Omnibus invideas, li- 
uide nemo tibi. (Na końcu w drze- 
worycie pogoń Litwy i pod tym :) Finit 
musica Coralis domini Sebastiani pres- 
biteri de Felstin, arcium liberaliu Bac- 
calarij. Bez roku i miejsca druku, 
w 4ce, k. 22 (ark. A— Diij). 

W rycinie tytułowej wyryta jest pieśń na 
nutacb : In Gottes namen saien wir seiner. 
Na odwrót, str. tytuł. 18 wierszy łaciń- 
skich do czytelnika. W tekście są pomie- 
szczone nuty do śpiewu. Drukarz nie 
wymieniony, ale karta tytułowa taż sama 
co w edycyi Monetariusa : Epithome mu- 
sices, wyszłej u Unglera. Arkusz A. ma 
kart 8, ark. B. kart 4, ark. O kart 4t, 
ark. D. kart 5. i szósta biała. Karta Diij 
ma od góry: Nota in omnibus. Diiij od 
góry: Exemplum ficte solmisationis. Ark. 
Dr. pportione. — Na odwrocie strona osta- 
tnia w egz. Jagiell. i Zamoj s. ma w ozdo- 
bie kwiatowej drzeworyt pogoni. Tego 
drzeworytu nie ma w egzemplarzu Czarto- 
ryskich, i tutaj napis: Finit musica, jest 
wyżej posunięty w miejsce gdzie wypadał 
drzeworyt. 

Wierzbows. ni 3181. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Zamojs. 

— Opusculu Musices nouiter Có- 
gestu per honoradu Sebastianu Felsti- 192 FELSTINENSIS. FEMGIUS. nen, Arciu Baccalariu pro institutioe 
adolescentu in cantu sirnplici seu Gre- 
goriano. [Pod tem drzeworyt przedsta- 
wia sześciu śpiewaków i jeden z nich 
trzyma nuty]. (Poniżej:) Ad lectorem 
hexastichon : Musica si cordi fuerit, tibi 
candide lector Quae mentes hominu 
flectere sola potest Qua tigres lenisse 
ferunt, rapidosq. leones Orphaea cui 
mater Calliopeia fuit Qua raouisse aiut 
duros amphiona cautes Hunc ne peni- 
teat te relegisse libru. B. w. m. i r. 
w 4ce, k. 27 i 1 biała (ark. 8). 

Rozpoczyna: In musices commendationem. 
Jfraefatio. Dalej : De inventoribus musi- 
ces. — Na stronie 4 powiedziano: Decre- 
uimus ergo in tractatulo presenti, omnibus 
inutilitatibus rejectis. ea quae ad Musice 
Choralis negotium pertinent breuiter, ordi- 
nate. & distincte. quinque partidus (!) siue 
capitulis absoluere. Primum igitur capitu- 
lum erit de diffinitione musice. & eius diui- 
sione. de vocibus & clauibus musicalibus, 
& scala manus musice. Secundum caput 
erit de de vera solmisatione. vniuscuiusque 
cantus. & clavium transpositione. Terc ; um 
de modis musicalibus. Quartum de cogni- 
tione tonorum. & differentijs ipsorum. nec 
non transpositione eorundem & scala ficta. 
Quintum & vltimum de introitibus & res- 
ponsorijs cui tono adiudicari debeant. — 
Od k 4 idzie : Scala musicalis. Na końcu 
jest rysunek Monocordum, poczem 1 karta 
biała. — Arkusze są sygnowane do C 2 ; 
poczem ostatnie dziesięć nie znaczone. 
W tekście są pomieszczone nuty do śpie- 
wu. — Część drugą tworzy : Modus regula- 
riter accentuandi. Cracoviae Vietor 1525, 
Przynajmniej są te dziełka razem broszu- 
rowane. Wogóle rozprawa ta jest zupełnie 
przerobioną i pomnożoną edycyą dzieła 
Opusculum musice compilatum. 

Czartor. — Jagiell. 

— Opusculum musices. nouiter con- 
gestum per honorandum Sebastianum 
Felstinen. artiii baccalariu pro institu- 
tione adolescentum in cantu sirnplici, 
seu gregoriano. Addita est Musica figu- 
ratiua Martino Cromero Beczensi avto 
re. Ad Lectorem Hexastichon : Musica 
si fuerit, tibi candice lector Quae men- 
tes hominum flectere sola potest qua 
tigres... etc. [Poniżej rycina niewiasty 
wąchającej kwiatek]. (Na końcu:) Im- 
pressum Cracouiae per Hieronymum 
Vietorem. Anno domini MDXXXI1II. 
(1534). w 4ce, k. 29 nlb. Tyg. illustr. 1892 N. 146. — Janoc. I. 78. 
Czartor. — Bibl. Cesar. Wiedeń. — Stu- 
dienbibl. w Ołomuńcu. 

— ob. Augustinus Aurelius (De mu- 
sica dialogi 1536) 

Bibliogr. T. 12. str. 293 — Muczkow. Sta- 
tuta 148 — Juszyńs. I — Janociana I 
77—8 — Łukaszew. Hist. Szkół IIII. — 
Woronicz Pisma IV 96. 

Felstinensis Sebastianus II Pro- 
boszcz w Samborze (f po r. 1592) ob. 
Herbest Bened. (1559) — Lippus Au- 
relius (1561) — Lubelczyk Andreas 
(1540) — Maciejowski Samuel (1561) — 
Orzechowski Stanisław (1561) — Sa- 
doletus Jacobus (Elegantissimae oratio- 
nes 1561) — Sokołowski Stanisław 
(Epithalamion 1592) — Szymonowicz 
Szym. (Mulier fortis, po pols.) 

Felstinensis (Fulstinensis) Szymon 

ob. Zygmunt III (Epithalamium 1592). 
FELWINGER Jan Paweł (1616 f 23 
Paźdz. 1681) Dissertatio theologico-phi- 
losophica de Photinianorum analogia 
fidei, contra J. Crellium Francum, in- 
stituta Altdorfii (1664). 

— Examen Disquisitionis : An Evan- 
gelici Pontificios, ac nominatim Vale- 
riani Magni de Acatholicarum credendi 
reguła Judicium refutare queant. No- 
rimbergae 1637. w 8ce. 

Jocher 3217. 

— Excisio Anti-Cichovii cum aliis. 
Altdorfii 1666. 

— ob. Schlichting Jonas (Jonae 
Schlichting 1666) — Stegman J. (1637). 

(Femgius Andrzej). Acclamationes 
in honorem Nuptiarum... Andreae Fem- 
gii... 1663... (Thorn), Mich. Karnall. 
w 4ce, str. 8. 

' — Gliick Wunsch Auff den Hoch- 
zeitlichen Ehrentag des... Andreae Fem- 
gii... 1663... von M. J. N. Thorn. Mich. 
Karnall. w 4ce, str. 4. 

— Hochzeit - Reime womit dem... 
Ehestande des... Samuel Schemings... 
Gottes Segen... hat anwunschen wol- 
len... Andreas Femgius... Thorunii, Mich. 
Karnall 1660. w 4ce, str. 4. 

— Wolgemeinte... Wiinsche dem... 
Andreae Femgio... 1663 am Tage der 
Ehligung. Thorn, Mich. Karnall. w 4ce, 
str. 8. femina. FENELON. M Femina princeps ob. Żyznowski S. 
(1654). 

Femmes (Les) ob. Influence (1787) — 
Saucerotte (Examen 1777). 

Fen (rozdział) zob. Montanus J. B. 
(1554—6). 

(Fende Chr.). Apologia pro Chr. Fen- 
dio, ex ipsis scriptis parata, demon- 
strans crimen Arianismi nec non So- 
cinianismi seni ab octo scriptoribus, 
Diezio aliisve sine pudore imrao ex in- 
sano objici furorę. Bez w. m. 1732. 
w 4ce, str. 55. 

FENELON Franciszek de Salignac, 
de la Motte (1651 f 8 stycz. 1715). 
Dowody jawne o jestności Boga, przez 
Jmć X. Franciszka Salignac de la Mo- 
the Fenelona Arcybiskupa Kaineraceń- 
skiego etc. przywiedzione, z francu- 
skiego na polskie przełożone y z innemi 
wespół przydatkami za dozwoleniem 
zwierzchności do druku podane, w War- 
szawie w drukarni Mitzlerowskiey R. 
P. 1772. w 8ce, 39 str. 

Od str. 23 zaczynają się przydatki, jako to : 
Religia, wiersz Racina. Rozmowa duszy 
z ciałem, z dzieł Hr. Oxenstierna (prozą). 
Wiersze : o stracie czasu , o zwłoczeniu 
nawrócenia sie do Boga. Jest to przekład 
J. E. Minasowicza. 

Minasowicz Zbiór Mn. Poezyi 1782. — Jo- 
cher 2202a. Czartor. — Wileńs. 

— Historya Telemaka syna Ulis- 
sesa Króla Greckiego Itaku. Który 
Oyca swojego z pod Troi błądzącego 
szukał. Drogi, expedycye, awantury 
jego, dziwne y różne przez iednego 
wybornego authora, w ięzyku francu- 
skim, mądrym konceptem, solute wy- 
pisane y drukowane, A zaś polskim 
wierszem w ksiąg dźieśięó przetłuma- 
czone. Przez Jana Jabłonowskiego Wo- 
iewodę Ruskiego, w Drukarni J. K. M. 
Collegium Sandoinirskiego Soc. Jesu 
roku 1726. Z dozwoleniem Starszych, 
folio, k. nlb. 2, str. 340. 

Mówi Jabłonowski, że tłumaczył na starość 
w swem czteroletniem więzieniu. 

Niesiecki II 389 (omyłką podaje datę wyj- 
ścia 1716 r.) — Jabłonow. Musaeum str. 87. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. 

— Przypadki Telemaka syna Uli- 
sesa, przez nieboszczyka JMCi X. Fran- ciszka de Salignac, de la Motte Fene- 
lona, Królewiczów Francuskich inspek- 
tora, a potym arcybiskupa Xcia Ka- 
merackiego, Xcia S. P. R. po francu- 
sku napisane, a teraz na polski ięzyk 
przełożone i kopersztychami przyozdo- 
bione. Pierwsza edycya. W Lipsku, 
w drukarni Ulryka Chrystyana Salba- 
cha R. P. 1750. w 8ce, str. 479 i nlb. U. 
Dedyk. Maryi Ant. Walpurdze królów. Pols. 
Po approbacie idzie mapa Włoch w 4ce (po 
polsku). Przy str. 131 rycina z podpisem : 
Puschel sc. Ryciny dodane do stron: 1, 
48, 131, 168, 2-20, 351, 402, 447 (mie- 
dzioryty). Egzemplarz Bibl. Jagiell. na 
lepszym papierze ; pod dedykacyą współ- 
cześnie podpisany tłumacz M. A. Trotz. 
Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... z rycinami, w Lipsku 
1768. nakł. M. Grela, w 8ce, str. 479. 

Przyp. Królów. Maryi Ant. Walpurdze. 
Tak podaje katal. Kajet. Jabłońskiego. Za- 
pewne tylko karta tytułowa zmieniona. 

— Toż:... Edycya druga, w War- 
szawie, nakładem Michała Groella 1775. 
w 8ce, XI i 478 str. 

Na ostatniej stronicy : w Lipsku w drukarni 
Breitkopffowskiey 1775. 

Dedykacyą Maryi Antonii Walpurdze Cesa- 
rzownie Rzymskiey, krolewiczowey Pol- 
skiey i t. d. Xiężnie Elektorowey Saskiey. 
Drohob. — Ossol. 

— Przypadki Pirrusa syna Achille- 
sowego, za dodatek do przypadków 
Telemaka uiść mogące z francuskiego 
na oyczysty język przełożone. Kraków 
1776. w 8ce. ' 

— Przypadki Pirrusa syna Achil- 
lesowego dzieło pośmiertne nieboszczy- 
ka JX. Fenelona za dodatek do przy- 
padków Telemaka uyść mogące, w War- 
szawie. 1782. w 8ce. 

— Rozmowy wielkich Królów y 
Sławnych mężów w Polach Elizeyskich 
z powieściami zabawnemi dla wydo- 
skonalenia młodego Królewicza napisa- 
ne Przez JMc. X. Fr. D. L. M. Fene- 
lona Arcybiskupa Kambreyskiego. Nau- 
czyciela Królewiczów francuzkich. Na 
polskie tłumaczenie pi-zełożone przez 
F. H. J. P. K. M. Tom I (i II). w War- 
szawie Roku 1785. w Drukarni Piotra 
Dufour Konsyliarza J. K. M. i Direk. 
Druk. korpusu Kadetów. 1785 — 6. 
w 8ce, kart 3, str. 376 i 312. 

25 194 FENICKI. FERA. Tłumacz Franc. Podoski kaszt. Maz. pod- 
pisany pod dedykacyą królowi. 
Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. — Zie- 

lińs. 

— Piae et Solidae Refłexiones Pro 
singulis diebus Mensis. Ex operibus... 
Domini Francisci de Salignac de la 
Motte Fenelon excerptae et de gallico 
in latinura translatae a Dno Petro Ma. 
Ruggieri Canonico. Opus Posthumum. 
Brunsbergae 1740. w 8ce. 

— ob. Goussault (Wyobrażenie 
1769) — Minasowicz Joz. Ep. (1755). 

Fenicki Stanisław ob. Phoenicius 
(Pętko 1632) — Epigramata (Musce- 
nius J. 1601) — Epiphanius Cyprus 
(Oratio 1604). 

Fenix ob. Mniszech — Stradomska 
Teresa z Malczewskich. 

FENNER Jakob S. J. (1626 f 1684). 
Lyryca et elegiae. 

Umieszczone w bezimiennych panegirykach : 
Cursus gloriae immortalis Sagitta Kudni- 
ciana. 

Brown Bibl. s. 173. 

Fenomena ob. Kochanowski Jan 
(1604). 

FEN0UILL0T de Falbaire Karol 
Jerzy (1727 f 28 Paźdz. 1800)/ Dway 
skąpcy, opera krotoiilna w dwóch ak- 
tach, przerobiona. Przez J. B. stosow- 
nie do narodu y muzyki oryginalney 
JMCi Pana de Gretry. W Warszawie, 
w drukarni P. Dufour drukarza J. K. 
Mci y Rzeczypospolitey samego uprzy- 
wileiowanego na drukarnię muzyki. 
M.DCC.LXXXII. (1782). w 8ce, str." 63. 

Tłumacz J. Baudouin. 

Czartor. — Warsz. Uniw. 

— Fabrykant londyński, czyli roz- 
pacz szczęśliwa, Drama w piaciu ak- 
tach, napisane po francuzku przez pana 
de Falbaire, a przełożone na polski 
ięzyk zostawioną sceną w Londynie 
przez J. Baudouin. W Warszawie, na- 
kładem i drukiem Michała Grolla, księ- 
garza Nadwornego J. K. Mci. 1784. 
w 8ce, str. X i 126. 

W przedmowie do Owsińskiego, jako artysty 
w roli Wilsona, tłumacz mówi o wzroście 
teatru narodowego. Powiada, że Owsiński 
w tej sztuce szczególniej rozwinął dar 
deklamacyi. Mówi, że opera polska winna 
Bogusławskiemu świetną swą podstawę. Odzywa się do Owsińskiego : Zaprowadź 
do świątyni Melpomeny Panią Trusko- 
lawską i osadź ją na tronie tej muzy. 
Kieruj krokami swój Rozalii, nie przesta- 
waj doskonalić jej zdatność. '.apaliłeś 
w niej ten ogień przenikający, wprawiłeś 
ją w ten wyraz naturalny uczuć naj gwał- 
towniejszych i jej szlachetną wykształciłeś 
postać, bądź wiernym jej przewodnikiem 
w nieprzetorowanej jeszcze drodze sceny 
tragicznej. Wspomina chwałę aktorki le 
Couvreur. 
Czartor. — Kijów. — Warsz. Uniw. 

— Uczciwy winowayca, dramma 
w piaciu aktach z francuskiego P. de 
Falbaire przez Woyciecha Bogusław- 
skiego tłumaczone y przez aktorów na- 
rodowych J. Kr. Mci na teatrze War- 
szawskim reprezentowane. Uli solatium 
est, pro honesto dura tolerare, Et ad 
causam a patientia respicit. Seneca de 
Providentia. Warszawa, u Piotra Du- 
foura drukarza J. K. Mci y Rzeczy- 
pospolitey. M.DCC.LXXXIII. (1783). 
w 8ce, str. 121. Jagiell. 

FER (de) N. rytownik. Les Estats 
de ia couronne de Pologne. Par N. de 
Fer. Avec privilege du Roy 1697. 
(Mapa). Czartor. 

— Toż:... avec Privilege du Roy 
1701. W dziełku: Voyage historique de 
rEurope par M. de B. F. a la Haye 
1701. 

— Vue de la ville Kamieniec Po- 
dolski. Paris 1691. (Rycina). 

FERA Jerzy. Mappa katolicka, neb 
obraceni narodów wśeho sw£ta, ktereho 
weku a casu, a skrze ktere kazatele 
k poznani swate wiry katolicko jsau 
pfiwedeni. S dowolenim wrchnosti wy- 
tiśteno w Starem meste Prażskem u 
Pawia Sessia lóta pane 1630. w 8ce, 
ark. 32. 

Przypisana na pięciu stronach : Mladśimu 
panu Janu z Talenberku na Jankowe, 
Bedrichowicich a Postupicich, c. radde\ 

Części jej są: O obraceni Ewropy, prwni- 
ho dilu swćta. O Kussacich. O Mozkwa- 
nech. O Slowacich, jeź Latinici Gazaros 
jmenuji. O Dacich. O Slowacich w Pan- 
nonii. O Krańskych a Korytanskych. 
O Slowacich pulnoćnich. O Meklburskych. 
O Bulgafich. O obraceni ostrowa Kugia. 
O Charwatich. O Bosnacich. O Kacich. 
O Morawanech. O Ćesich. O Polacich. 
O Slezku a Lużicich. O PruPacich. O Li- FERALIS. FERCHIUS. 195 wonii. O Pomeianich. O Litwg. O Samo- 
jitske zemi. O Nemcich a jinych piilnoc- 
nich krajinach. O Britanii. Hybernii atd. 
o jinych ostatnich zemich a krajinach 
Ewropy, Azie, Afriky a Ameriky. 

Feralis ob. Dzielski A. J. (rosarum 
1683) — Jacobellus J. (pompa 1639) — 
Jacobi J. (cupressus 1690) — Tainer 
L. N. (cupressus (1668). 

Ferber ob. Biber (1740). 

(Ferber Augustyn) Nuptiis... Augu- 
stini Ferberi... M.DC.XLIII celebran- 
dis... amici congratulantur. Lesnae Po- 
lonorum Ty pis Vetterianis. (1643). 
w 8ce, str. 24. 

Ferber Constantinus (1420 f 15 lu- 
tego 1588) ob. Rhodo Frane. (1554) — 
Saxo Ulr. (Brevis). 

Ferber Constantinus II (1579 f 27 

Września 1654). 'Hi;top.v7][/.ovsuToc enco- 
mium... Constantini Ferberi... M.DCLIV 
sepulturae... consecratum ab M... profes- 
soribus. (Dantisci). Typ. Viduae Georg. 
Rhetii. w 4ce, str. 8. 

— Klag und Trost-Schrifft ueber 
den seeligen Abschied aus dieser Welt... 
Constantin Ferbers... Biirgermeisters... 
1654, (Dantisci) Bey Seeh. G. Rheten 
Wittwe. w 4ce, str. 8. 

Praetorius Athenae s. 17. 

Ferberus Jacobus ob. Faustel Ae- 
gidius Raviczo Polon. (1710). 

FERBER Jan Konstanty. Q. D. B. V. 

De Concursu Sponsaliorum... Exercit... 
Sabbathina V. (vide Eierc. I). D. 31 
Januar. 1722... Respondens Johann Con- 
stantin Ferber, Gedanensis Gedani, Ty- 
pis I. D. Stollii. w 4ce. 

— Dissertatio juris publici prutenici 
de muneris thesaurarii, in Prusia occi- 
dentali , antiąuitate, juribus , et prae- 
rogativis, quam praeside viro nobilis- 
simo, consultissimo atque ExcelImo D. 
Samuele Friderico Willenberg J. U. D. 
ejusd. ac histor. prof. publ., nec non 
Athenaei Gedanensis inspectore, in au- 
ditorio Athenaei maximo A. O. R. 1721 
ad d. 8 Octobr. publico ac placido eru- 
ditorum examini submittit responsurus 
auctor Joann. Constant. Ferber Ged. 
Gedani ty pis Joh. Danielis Stollii se- natus et athenaei typogr. w 4ce, 2 k. 
nlb. i 64 str. 

Załuski Progr. litter. 1743, str. 52 daje 
r. 1722. — Bentk. II 229. — Encykl. 
powszech. Orgelbr. T. 8 str. 749. — Ja- 
błonowski Musaeum pol. str. 57. 

Chreptow. — Czartor. — Krasińs. — Ossol. 

— Q. D. B. V. De Honorario Et 
Notitiae Causa Dato Tutore, Exercita- 
tio Sabbathina XI (vide Exerc. Sabb. 
I. De ambit. Jurispr. resp. J. S. Schultz). 
D. 28 Mart. 1722. Respodens Johann 
Constantin Ferber, Ged. Gedani, Ty- 
pis Joh. Dan. Stollii. w 4ce. 

— Q. D. B. V. De Testaraento Ad 
mortem Condemnati... Exercitatio Sab- 
bathina XXII, (vide Ex. Sab. I. de 
Amb. Jurisp... resp... J. S. Schultz). 
D. 22. August. 1722. Respondens Jo- 
hann Constantin Ferber, Ged. Gedani, 
Typis J. D. Stollii. w 4ce. 

— Q. D. B. V. De Ambitu Juris- 
prudentiae. Exercitatio Sabbathina I. 
partis posterioris. Quam Sub praesidio 
Dn. Samuelis Friderici Willenberg, Doct. 
et Prof. In Athenaei Gedanensis audito- 
rio Ordinario, D. 22. Novembr. 1721. 
Hora 11. Instituent Respondendus Jo- 
hannes Sigismundus Schultz, Ged. Et 
Opponens Joh. Constant. Ferber Ged. 
Johann. Hieron. Broen. Ged. Gedani, 
Typis Johannis Danielis Stollii, Sena- 
tus et Athenaei Typographi. w 4ce. 

FERBER Mauritius Episc Varmien- 
sis (ur. w Gdańsku 1471 f 1537). Man- 
data pastoralia contra novam Luteri 
sectam. w 4ce. 
Janoc. III. 123. 

— ob. Seyle G. D. (Leben). 
FERCHIUS Matthaeus, Veglensis, 

Ord. Min. Conv., S. T. Dr. Apologiae 
pro Joannę Duns Scoto Doctore Sub- 
tili. Libri tres. In Joannem Fridericum 
Matenesium. In Abrahamum Bzovium 
Polonum. In Paulum Joviura Nouo- 
comensem Authore Matthaeo Ferchio 
Veglense Min. Con. Sacrae Theol. Doct. 
et in Prouincia S. Bonau. Ministro Pro- 
uineiali. Bononiae M.DC.XX. Typis Se- 
bastiani Bonomij. Superiorum Permissu. 
(1620). w 8ce, k. nlb. 8. L. I. str. 80. 196 FERCULORUM. FERDYNAND. Lib. II. str. 95. Lib. III. str. 79. i In- 
dex ark. od F. do K 4 . 

Każda księga ma osobny tytuł. Nas obcho- 
dzi Lib. II : In Abrahamom Bzouium Po 
lonum Sacrae Theolog. Doctor. Ord. Prae- 
dic. Authore Matthaeo Ferchio Veglense 
Primum Camberij, denuo recusus. Dedy- 
kacya: Felici Centino Asculano S. R. E. 
Cardinali.., datowana Camberij 24 Decemb. 
1619. 

Artykuł Bzowskiego znajduje sie w jego 
Annales Ecclesiastici T. XIII. pod tytu- 
łem : Joannis Scoti mors et laudes. 

Jocber 8131. — Ossol. I. 73. Jagiell. 

— Correptio Scoti ca Joannis Duns 
Scoti doctoris subtilis gęsta, vitam et 
mortera explićans. Abrahamo Bzovio 
Polono S. Theol. Doct. ordinis Praedica- 
torum. Autbore Matthia Ferchio Ve- 
glensi Min. Con. S. Theol. Doct. & in 
provineia S. Bonavent. ministro provin- 
ciali. Camberii. Apud Petrum Dufour. 
typ. SS. Sabaudiae Ducis. 1620. w 8ce, 
k. nlb. 4, Str. 71. Czartor. 

Ferculorum compendium ob. Czer- 
nie cki. 

Fernulum Crudum Conviviorum, 
Mors et convitium, sive Alexander Ma- 
gnus, solenni adhibitum convivio Cly- 
tum post longa convitia necans a no- 
bili Academiae Culmensis Juventute ad 
hilaria Bacchi, a. 1 720. exhibitus et pro- 
ductus. Thorunii, imprimbat Joan. Ni- 
colai, w 4ce, 2 ark. 

FERDINANDUS I (1503 f 25 lipca 
1564). Serenissimi ac invictissimi domini 
Ferdinandi, dei gratia Vngariae, ac Bo- 
hemiae &c7. Regis, Arcbiducis Austriae 
&c. Edictti aduersus anabaptistas, Lu- 
theranos, Zuinglianos, Oecolampadianos, 
et huiusce fecis ac sentine iusto dei 
ortbodoxę Ecclesię et proprio iudicio, 
Damnatos, et ex omni parte seditionu 
authores hereticos. In perniciosiss. cata- 
baptistarum sectam, Epigramma... (8 
wierszy łać.) B. r. m. i dr. w 8ce, k. 
nlb. U i jedna biała. 

Na odwrocie k. tyt. przemowa Jana Fabri 
do Zygmunta I. datowana z Strzygonia 
w grudniu r. 1527. Z tegoż r. jest i edykt 
Ferdynanda. Druk będzie zapewne z r. 
1528. przez Wietora w Krakowie, co wska- 
zują czcionki i małe ozdoby drukarskie, 
jakich wówczas używał. Faber w przed- 
mowie chwali oratora Krzysztofa Szydło- wieckiego. Powiada Faber, że edictum 
Ferdinandi ex vernaculo sermone latini- 
tate adornatum, enchiridii forma excusum 
statui. 
Wiszn. H. 1. p. VIII. 221. str. 

Jagiell. — Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— Ferdinandi I. et Sigismundi regis 
Polon, compacta inter regnum Poloniae 
et ducatum Silesiae. 1549. 

Thomas J. G. Handb. 1824. s. 40. 

— ob. Dolce Ludovico (1566) — 
Einzug (1543) — Illicinus (Carmen 1551) 

— Knobelsdorf Eustachy (1564) — Roy- 
sius P. (1547) — Vernerus Joannes 
(De trinangulis sphoericis 1557). 

Ferdynanda I córka zob. Sencken- 
berg H. (1745—51). 

Ferdinandus Arcliidux Austriae ob. 
Brussius Guil. (Ad Principes 1595) — 
Ecchius Valent. (1530). 

Ferdynand II (1578 f 1637) ob. 
Cilli Alexander (1627) — Clytie (1625) 

— Denhoff(1670) — Kleczkowski Stan. 
(1675) — Ossoliński Jerzy (1636) — 
Smieszkowicz L. (declamatio 1619) — 
Wassenberg Everhard (Florus germa- 
nicus 1642) — Wiara nowa węgierska 
(1620). 

FERDYNAND III, ces. niem. (1608 f 
1657) Konigl. Majestat in Vngarn und 
Bohmen etc. Bericht Warumb dieselbe 
der Cron Pohlen Jhre Volcker zu Htilft 
geschickt. Jm Jahr 1657. B. m. w 4ce, 
str. 8. 

— Toż:... Im Jahr 1657. w 4ce, 
str. 8. (Inne wydanie). 

— Toż:... Im Jahr 1657. B. m. 
w 4ce, str. 4. 

. — Toż:... Im Jahr 1657. B. m. 
w 4ce, str. 4. (Inne wyd.). 

— Copia Literarum Caesaris ad Re- 
gem Sveciae Ad suas 12. Octobr. cum 
oblatione mediationis prosopiendis(l) 
differentiis inter Poloniam ad Sueciam 
exortis, &c. 16. Novemb. 1655. B. m. 
i r. W 4ce, Str. 8. Branic. — Ossol. 

— Manifest Van de Konincklicke 
Majesteyt van Hongarien ende Bohe- 
men, Vervattende de redenen, ende mo- 
tijven waer-om hy sijn Crijchsvoick tot 
hulpe, ende Assistentie van de Croon FERDINANDUS. FERRARY. 197 ende Republicq Poolen geschict heeft. 
Anno 1657. B. m. w 4ce, str. 8. 

— Ihrer Kaiserlichen Mayestat 
Schreiben, an den Konig in Schweden, 
unter dem 16 Novembr. 1655 uff das- 
jenige, so unter dem 12 Octobr. mit 
Anbietung einer gutlichen Interposi- 
tion, den zwischen Poln und Schwe- 
den entstandenen Streit hinzulegen, war 
abgegangen. Hambunr, Gedruekt im 
Jahr 1655. w 4ce, kart 3. nlb. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. 

(Ferdinandus III). Brevis Informatio 
et Demonstratio quam Iniuriosis et Ca- 
lumnionis Persuasionibus felicissime Re- 
cordationis Imperatorem quondam Fer- 
dinandum III. Ejusąue Filium Serenis- 
simum Hungariae & Bohemiae Regem 
Leopoldum Ablegatus Regis Sueciae 
Coram Electoribus Et Statibus Imperii 
emisso in publicum Libello Accusatorio 
ruptae pacis insimulare conatus est. 
B. m. (Coloniae Agripinae). (1657). 
w 8ce. 

— Tenże tytuł:... ruptae pacis insi- 
mulare conatus fuerit. 1658. w 4ce, 
str. 27. Ossol. 

— ob. Anzeig (1658) — Extract- 
Schreiben (1656) — Informatio (1658) 

— Karol Gust. (Literae 1655) — Lip- 
ski Jan — Manifest (1655) — Marti- 
gni J. (Augustale 1638) — Potocki Pau- 
lus (Exercitationes 1642) — Rudawski 
Wawrzyniec Jan(Lugubris paneg. 1657) 

— Wassenberg Everhard (Florus ger- 
manicus 1642, Serenissimi Joannis Ca- 
simiri 1644, Panegyricus 1647). 

Ferdynand IV. ob. Caesar Caj. Jul. 

(1647). 

FERDYNAND Xżę Kurlandyi. Manifest 
des Herzogs Ferdinand von Kurland. 
Dat. Mitau den 18. Decembris 171 1. fol. 

— Relacya oddanego Homagium od 
Xćia Kurlandzkiego Ferdynanda, Kró- 
lowi JMCi w zamku warszawskim 1731. 
B. w. m. (1731.) w 4ce. 

Ferdynand biskup królewicz ob. Sil- 
vester II. Caesius Aquitanus (1629). 

Ferdinand de Cartage Arcyb. ob. 
Saluzzo Ferdynand — Kraków (1789). 

FERDYNAND X. Karmelita bosy. Theologia speculativa — ob. Januszow- 
ski Ferd. 

Jabłonowski Musaeum pol. str. 57. 

Ferdinandus Jacobus Bariensis ob. 

Bariensis Jacobus (1539). 

FERDYNAND a S. Maria, wikary 
generalny ob. Jan a Jesu Mar. (Trak- 
tat ćwiczenia). 

FERDYNAND Karol królewic Szwedz- 
ki i Polski. List Królewica Jmci Ka- 
rola Ferdynanda do Mikołaja Sapiehy 
Wwdy Brzeskiego 1641. 

Suada polska Ostrowsk. 1745. f. I. str. 45. 

FEREST J. T. Proyidentiae divinae 
veritatem ex proprio conscientiae testi- 
monio demonstrant atque dissertatione 
pneumat. exponunt... Dan. Kleselius 
Fraustad. Polonus, Praes., J. T. Ferest 
Witteberg, Respond. Wittebergae 1699. 
w 4ce, kart 8. 

Ferguson ob. Tepper Ludw. Guilh. 
(Poloniam imperio 1789). 

FERLET Edmund (f w Paryżu d. 
24 listop. 1821). Eloge de M. le che- 
valier de Solignac, secretaire du cabi- 
net du feu roi de Pologne. Londres et 
Paris 1774. w 8ce. 

FERMOR W. Manifest. Ihre Kaiserli- 
che Majeste von aller Reussen Generalen 
Chef, des Pohlniscben weissen Adlers 
und Heil. Alexander. Nefski Ordens 
Ritter Oberster Befehlsbaber der von 
Ihro Majest. hochst dero selber Allirten 
zu Hilfe gesandten Arme , und Gene- 
ral. Gouverneur des Konigreiches Preu- 
sen Arme bei Meseritz den 17. July 
1758. (Podpis W. Fermor). fol. k. 1. 

Ossol. 

— ob. Fortzetzung (1758). 

Ferneliusz ob. Schneberger Antoni 
(Medicamentorum 1581). 

Fernere Continuation der Zust&nde 
ob. Ragoezi G. (1657). 

Ferrariensis Hieronymus (Savona- 
rola) ob. Wojakowski Jerzy (Reflexya 
1748). 

FERRARIUS Bernard. De ritu sa- 
crarum ecclesiae veteris concionum. 
Brunsbergae 1730. w 8ce. 

Ferrary Franciscus ob. Niwicki 
Sventosl. Sigism. (1692). 198 PERRARIUS. FERRERIUSZ. FERRARIUS Janus Alexander, Coe- 
nobita Augustianvs. Euclides Catholi- 
cus, sive Demonstratio Romanae Fidei 
ex primis, certis et evidentibus princi- 
piis, mathematica methodo et connexis 
continua serie propositionibus deducta. 
Ad Reverendissimos Viros Adrianum et 
Petrum de Walenburch. Juxta exem- 
plar impressum Parissiis. B. m. (Var- 
saviae 1667). w 4ce, ark. 11. 

Pismo to, w kształcie listów, jest satyrą na 
kościół rzymski. Na egzemp. Czartor. 
zapisał Friese imię i nazwisko autora, 
świadectwo o rzadkości (Voigt, ed. r. 1747. 
s. 278), oraz miejsce i rok druku: 1667, 
Varsaviae. — Jocher zna tylko edycyą 
London 1676. 

J. Diecmanus de Naturalismo Bodini s. 12. 

— Placcius Theat. Pseudon. s. 280 nast. — 
Jocher 2957. — JScher Lezie. II. 577. 

FERRARIUS Jan Chrzciciel S. Jesu 

(1584 f 1 Lut. 1655). Orationes quae 
inscribuntur: Lilium inter spinas, Do- 
mus peregrina adultae virtutis adolescens. 
Novissima editio juxta exemplar impres- 
sum Coloniae, Vilnae.Bez wyr. r. w 12ce. 
Ciampi Bibl. I. 106. 

— Joannis Baptistae Ferrarii Se- 
nensis e Societate Jesu. Novissima edi- 
tio juxta exemplar impressa Coloniae, 
apud Cornelium Egmont, nunc reim- 
pressa Vilnae typis S. R. M. Academi- 
cis Societatis Jesu. Bez wyr. r. (1730). 
w 12ce, kart 6 nlb. str. 244 i Oratio- 
num Syllabus kart 3. 

Kolonski egzemplarz wydał Rottendorff u 
Egmonda bez wyr. r. — W edycyi Wi- 
leńskiej, nie wyrażono w tytule że to są 
Orationes. Jest ich XXXVII. Ostatnia 
approbata z datą Romae 1626. Powątpie- 
wam, aby istniały dwie wileńskie edycye. 

Sommervogel Bibl. III. 678. (ma bez wyr. 
r. i z datą 1730). — Kraszewa. Wilno IV. 
192. 256. (pisze: ex editione Veneta 1644). 

— Jocher 5557 — Brown. Bibl. 483. 

Jagiell. 

Ferrarius J. Lucius ob. Odpusty. 
FERRARI Ognibero. II sepolcro di 
Beatrice di Dorimbergo da gentil, et 
eccellent. ingegni ne la toseana e ne 
la latina lingua eretto. Brescia, Vinc. 
di Sabbio 1568. 

Dedykacyę Katarzynie królowej Polskiej, 
podpisał Ognibero Ferrarii Mieści sonety 
Bernarda Tassa, Luca Contile, Ces. Mal- 
vasia, Dom. Graffico, Franc. Pancera, Gir. Calderari, Gius. Pancera, P. Arigone. Virg. 
Boccasso i innych. 

FERRERIUSZ Wincenty, święty, z Wa- 
lencyi, Dominikan (1357 f 5 kwietnia 
1419). Tractatus Vitae et instructionis 
spiritualis p. beatu Vincentium Ord. 
Praedic. ob. Lublino S. (Compend.). 

(Ferreriusz Wincenty). Anioł w Ciele 

Apostoł w ciele, Apostoł w mowie, 
w dziełach osobliwy y wielki Cudo- 
twórca. S. Wincenty Ferreriusz, wy- 
znawca Zakonu Kaznodzieyskiego, Cu- 
dami po całym Świecie sławny, we 
wszelkich tak wiecznych iako y docze- 
snych potrzebach doświadczony patron, 
następującym krótkim Nabożeństwem 
uczczony. W Lwowie, w Drukarni Jana 
Filipowicza J. K. M. S. y Typografa. 
1741. w 12ce, kart 22 nlb Ossol. 

— Anioł w ciele, Apostoł Święty 
Wincenty Ferreryusz Zakonu Kazno- 
dzieyskiego R. 1748. w Wilnie w Dru- 
karni Akademii S. J. w 8ce. 

Jocher 8655. 

— Anioł w Ciele, Apostoł w Sło- 
wach, w Dziełach osobliwy i Wielki 
Cudotwórca S. Wincenty Ferreryusz 
wyznawca zakonu kaznodziejskiego we 
wszelkich tak wiecznych jako i do- 
czesnych potrzebach doświadczony i do- 
znany Patron Wielmożnemu Jiwc Panu 
P. Michałowi Eyssmontowi Stolnikowi 
powiatu Grodzieńskiego ofiarowany 
przez pewnego Xiędza zakonu kazno- 
dziejskiego roku pańskiego 1753 w Su- 
praślu w Drukarni WW. 00. Bazy- 
lianów, w 8ce. 

— Anioł w ciele, Apostoł w mowie, 
w dziełach osobliwy y wielki cudotwór- 
ca S. Wincenty Ferreriusz.... Lwów 
w dr. Jana Szlichtyna, 1757. w 8ce, 
kart 4, str. 97. Kijows. 

— Anioł z ludzka twarzą albo anioł 
w ciele, apostoł w słowach, w dziełach oso- 
bliwy i wielki cudotwórca S. Wincenty 
Ferreryusz Wyznawca Zakonu Kazno- 
dzieyskiego we wszelkich tak wiecznych 
jako i doczesnych potrzebach doświad- 
czony i doznany Patron, Naydostoyniey- 
szey Maryi Pannie w obrazie Różano- 
stockim cudami słynącey apostolskiey FERRERIUSZ. FERRERIUSZ. 199 w zakonie kaznodzieyskim missyi mi- 
strzyni z przydatkiem wiadomości o 
zjawieniu się cudownego Jey obrazu 
i nauki chrześciańskiey dedykowany 
przez WW. XX. Missyonarzów zakonu 
tegoż roku od zesłanego na okup świata 
w ludzkim ciele Boga anioła testa- 
mentu. Supraśl, druk. Bazylianów, 1761. 
w 8ce, kart 19, str. 570 i regestru 
kart 4. 

Dedykacya Maryi M Boskiej. Na początku 
jest cześć: Historya Kóżanostoku, do ark. 
C 3 (wzięta z Morze litości). Poczem : Zycie 
S. Wincentego, a od str. 117 — 165 idzie: 
Różany wianek. Od str. 514~ 570 są 
Ewangelie po polsku i po słowiańsku. 

Wileńs. 

— Compendio delia vita e miracoli 
deli' appostolo valenziano 8. Vincenzo 
Fererrio dell'ordine de predicatori. De- 
dicato all' Altezza Reale del Sig. Prin- 
cipe Giacomo Lodovico Sobyeski Prin- 
cipe Reale del Regno di Polonia, del 
ducato di Lituania, Russia, Prussia etc. 
Un religioso delFord. de Predicatori. 
Parma 1729 per gli eredi di Paolo 
Monti w 4ce, str. 24 i 150. 

Czartor. 

— Dusza pokutuiaca przez nabożna 
Septennę do S. Wincentego Fereryusza 
miłosierdzia Boskiego za grzechy swoje 
żebrząca.... pod inszym tytułem w Kra- 
kowie we Lwowie y w Warszawie do 
druku podana a teraz świeżo w Pozna- 
niu przedrukowana Roku... 1751. 

w 4ce, k. 6 i ark. Yc. 

Warsz. Uniw. 

— Hymnus deprecatorius in hono- 
rem S. Vincentii Ferrerii confessoris 
ord: praedicatorum ad implorandam 
divinam clementiam pro orbe catholico 
irruentibus varijs calamitatibus ad gra- 
tiosam ejus imaginem in ecclesia leo- 
poliensi fratrum praedicatorum decanta- 
tus. Cum licentia superiorum. Typis 
Confraternitatis S. S. Trinitatis. 1736. 
w 16ce, 6 k. nlb. Jagiell. 

— Pobożna Jedność y poratowa- 
nie Braci y Sióstr Kongregacyi chwa- 
lebnego Apostoła y Cudotwórcy. Świę- 
tego Wincentego Ferreryusza. Zakonu 
kaznodzieyskiego. Od O. S. Benedykta 
XIV. ufundowana, y uprzywileiowana. w kościele Troycy SS. WW. Oyców 
Dominikanów w Krakowie. Powagą 
Zwierzchności duehowney ustanowiona. 
Roku 1760. Dnia 14 Lutego. [Na odwr. 
tytułu rycina: M. Żukowski sculp.]. 
w 8ce, 4 karty. 

(Zarazem:) Septenna albo nabożeń- 
stwo do świętego Wincentego Ferreriu- 
sza. Wyznawcy Zakonu S. S. Dominika, 
Cudami po całym świecie chrześciań- 
skim słynącego: W kościołach Krako- 
wskim, Warszawskim, Przemyskim, 
Gidelskim y Piotrowskim, WW. 00. 
Dominikanów, wielkimi łaskami wsła- 
wionego. We wszystkich tak wiecz- 
nych, iako y doczesnych potrzebach 
Patrona doświadczonego. Za dozwole- 
niem Starszych wydrukowane. W Kra- 
kowie. W drukarni Michała Dyaszew- 
skiego J. K. M. typografa Roku P. 1759. 
w 8ce, Ark. C 8 . Jagiell. 

— Litania o świętym Wincentym 
Ferreryuszu. B. w. m. dr. i r. (druk 
z 18 wieku), w 16ce, kart 4. Jagiell. 

— Nabożeństwo do Sw. Wincen- 
tego. Poznań, druk. Akad. 1745. ark. 4. 

Druk kosztował 60 złpol. 

— Nabożeństwo krótko zebrane ku 
czci y chwale Wielkiego Cudotwórcy 
y wyznawcy Chrystusowego Świętego 
Wincentego Ferreryusza wielu nacyi 
y królestw Apostoła, doświadczonego 
chorych zdesperowanych, lekarza, w nie- 
szczęściu y niebezpieczeństwie będących 
obrońcę, konających pocieszyciela, grze- 
szników do pokuty manuduktora y Pa- 
trona. Po kilka razy w Krakowie wy- 
dane, a teraz świeżo z aukcyą hymnów 
y modlitw przedrukowane, za staraniem 
pewnego wielkiego grzesznika, roku 
którego dla grzeszników z nieba Bóg 
zstąpił 1743 dnia 22 Marca. W War- 
szawie w drukarni JKM. y Rzeczyp. 
w kolegium XX. Schol. Piarum. w 8ce, 
kart nlb. 7. 

— Nabożeństwo do s. Wincentego 
Fereryusza wyznawcy Zakonu S. O. 
Dominika cudami po całym świecie 
Chrześciańskim słynącego w kościele 
Warszawskim WW. 00. Dominikanów 200 FERERYUSZ. FERERYUSZ. wielkiemi łaskami wsławionego we wszel- 
kich tak wiecznych jako i doczesnych, 
potrzebach patrona doświadczonego. Za 
pozwoleniem Zwierzchności przedruko- 
waue. w Warszawie R. P. 1791. w 8ce, 

Str. 46. War»z. Uniw. 

— Septenna albo nabożeństwo do 
Świętego Wincentego Ferreryusza, wy- 
znawcy zakonu S. Oyca Dominika cu- 
dami po całym świecie chrześciańskim 
słynącego a w kościele Troycy Prze- 
nayswiętszey WW. 00: Dominikanów 
Krakowskich wielkiemi łaskami, wsła- 
wionego, we wszekich tak wiecznych, 
iako y doczesnych potrzebach patrona 
doświadczonego. Za dozwoleniem star- 
szych wydrukowane. W Krakowie, 
w druk. Akademii R. P. 1743. w 8ce, 
kart nlb. 16. 

Porów, wyżej : Jedność pobożna 1759. 

Jagiell. 
— Septenna albo Nabożeństwo do 
S. Wincentego Ferreryusza, Wyznawcy 
Zakonu S. Oyca Dominika... W Druk. 
Kolleg. Większego Akademickiego. R. 
P. 1750. w'8ce, 2 ark. 

Jocher 6923. 

— ob. Antonin Teoli X. (1750) — 
Casimirus (Kazimierz 1604) — Chody- 
kiewicz X. Klemens (Historya życia 
1779) — Daniel (Prophecie 1527) — 
Grochmalicki Józef Ant. (cudowne 
światło 1761) — Januszowski F. Ohm 
(1689) — Klissowski Jacek (Zycie 1777) 
— Królikowski Jacek (Skarb nieprze- 
brany 1759) — Lublino Samuel — 
Majorowicz Edmund (1772) — Respon- 
sorium — Rychalski Mich. (Ignis 
1756) — Rymiński Jan Nepomucen 
(Poseł 1764) — Teoli Ant. (Życie zach. 
krajów 1750) — Żywot. 

FERERYUSZ Zacharyasz z Vicenzy 
(Nuncyusz w Polsce 1479 f 1528). 11 
breve corapendio delia vita... del S mo 
principe Casimiro... figlio de re di Po- 
lonia. Neapoli. 1629. Przezdz. 

— Hymni novi ecclesiastici juxta 
veram metri et latinitatis normam a 
Beat. Clemente VII. approbati. Romae 
in aed. Lud. Vincentini. 1525. w 4ce. 

Na str. są 103 Hymni in die festo Casi- miri cofessoris ex regibus Polonis in primo 
vespere. Sapphicum. 

— Oratio Legati apostolici habita 
Thorunii in Prussia ad serenissimum 
Polonię regem contra errores Martini 
Luteri. Edictum ejusdem sereniss. Re- 
gis contra Luterum. Decretum ejusdem 
legati pro christiano ritu in Lituania 
servando et ampliando. Concrematio 
Luterinarum traditionum in Prussia 
eiusdem legati mandato. Edictum invic- 
tiss. Caesaris Caroli in causa Luterina. 
M.D.XXI. (Na końcu:) Apud Joannem 
Haller in Regia Urbe Graccovia III 
Kalendas Julias Anno a salutifero par- 
tu M.D.XXI (1521). Regni serenissimi 
Domini nostri Dni Sigismundi Polonię 
regis inuictissimi et magni ducis Litua- 
nię Anno XV. w 4ce, 16 kart nlb. 

Tytuł obwódką drukarską otoczony, a na 
odwrocie rycina wyobrażająca Zachariasza 
Ferreriusza w bibliotece piszącego. — Nad- 
pis karty Aij : Oratio Rev. Pat. D. Z. Fer- 
rerij Vincentini Pontificis Gardien. ad Se- 
renissimum R. P. Sigismundum e eliminan- 
dis e R. Polonię erroneis et contagiosis 
traditionibus M. Lutheri. Na k. A 6 : Edic- 
tum Ser. Principiis Sigismundi Polonię regi- 
invictissimi. pijssimi, contra Luteri damna- 
ta scripta (1520), zajmujące pół strony. 
Na k. B : Zacharias episcopus Gardien. Mar- 
tino Lutero S. P. D. (1520). Na k. Biij : 
Zacharias ep. Gard. sacris concionatoribus 
in Polonia, Lituania, Russia ac Prussia 
constitutis. Na k. Biij : Decretum eiusdem 
legati apost. pro ritu christiano per M. 
Duc. Limanie et terras eidem subiectas 
et annexas servando et ampliando. Na k. 
Bj : Publica concrematio librorum fratris 
M. Luteri in Prussia eiusde Legati man- 
dato. Dalej : Decretum in causa luterana 
ab Carolo Cęzare in conv. vormatien. 
Wreszcie: Legatns prutenicis rebus com- 
positis, petit a Regę Pol. Sigismundo se 
absolvi et in urbem ad Pontificem maxi- 
mum reditum sibi parari, agitq. gratias de 
susceptis officijs. 

Janocki II 92. (podaje tytuł odmienny). — 
Jocher 9510. - Encykl. kościelna 1874. 
V. 331. 

Czartor. — Jagiell. (brak tyt.) 

— Orationes reverendis. patris Za- 
charię Ferrerii Vincentini, pontificis gar- 
diensis, in Poloniam et Lituaniam le- 
gati apostolici, habitę Thorunii in Prus- 
sia, ad serenissimum Polonię regem 
Sigismundum: pro eodem rege et magno 
Prussię magistro, apostolica auctoritate FERERYUSZ. FERRIOT. m invicem reconciliandis. Cracovię mensę 
raaio anni MDXXI. (1521). Ex*officina 
Joannis Haller, w 4ce. 

Janoc. II. 92. 

Bibl. Alex. hr. Apponyi w Lengyel (z Bibl. 
Borghese). 

— Vita Beati Casimiri Confessoris 
ex serenissimis Polonię regibus, et ma- 
gnis Litu anię ducibus clarissimi a Re- 
verendissimo patre dno Zacharia Fer- 
rerio Vincentino pontifice Gardien: in 
Poloniam et Lituaniam legato apostolico 
ex fide dignorum testium depositionibus 
scripta. [Na tytule obraz S. Kazi- 
mierza z podpisem:] B. Casimirus Re- 
gis Casimiri filius quattuor Regum et 
unius Cardinalis germanus ac Ludovici 
Hungariae et Boemiae Regis patruus. 
(Na odwrocie k. tyt. wizerunek autora 
piszącego). B. m. i r. w 4ce, k. 28. 

Są tu od karty B 4 hymny autora na cześć 
S. Kazimierza, idące do k. C e . Dalej karta 
z powtórzonym portretem autora. Na dwóch 
ostatnich arkuszach są mowy tegoż legata: 

1. Oratio Reverendiss. Patris Zachariae Fer- 
rerii Vincentini Pontificis Gardiensis in 
Poloniam et Lituaniam Legati Apostolici 
habita Thorunii in Prussia ad Serenissi- 
mum Poloniae Regem Sigismundum pro 
eodem Regę et Magno Prussiae Magistro 
apostolica authoritate invicem reconcilia- 
tis. Z datą: Nono Cal. Martias M.D.XX. 
(1520). Mowa ta zajmuje kart sześć. 

2. Ad Serenissimum Pol. Regem Sigismun- 
dum pro belli pruthenici suspensione ac 
armorum depositione impetrata, gratiarum 
actio. Z datą: Thorunii in Prussia Vii 
Idus Aprilis M. D.XXI. Mowa ta zajmuje 
kart 2. 

Zamiast tego wydania bez oznaczenia dru- 
karni i roku, przywodzą niektórzy dwie 
inne edycye : jedną drukowaną w Toruniu 
1521, drugą in edibus Johannis Haller 
a. 1520. I tak najprzód autorowie żywota 
S. Kazimierza w wielkim zbiorze J. Bol- 
landa (t. j. Godfryd Henschenius i Daniel 
Papebroch) powiadają, że to dzieło Ferre- 
ryusza wyszło w Toruniu, roku 1521. (Cfr. 
J. Boland, Acta Sanctorum Martii, To- 
mus I. Antverpiae 1668 in fol. p. 338). 

Natomiast Janocki (Janoc. II. 91.) przywodzi 
edycye: in edibus Joan. Haller a. 1520, doda- 
jąc, mylnie, że ten żywot pomieszczonym zo- 
stał w dziele J. Bollanda: Acta Sancto- 
rum Martii, T. I. p. 347 — 351. Tymcza- 
sem tam przedrukowany jest żywot Św. 
Kazimierza, rzekomo według exemplarza 
drukowanego w 1521 r. w Toruniu. Tak 
więc powołanie się Janockiego na to dzieło 
nie jest dokładne. Zresztą już sama data dzieła podana przez 
Janockiego (r. 1520) budzi wątpliwości. 
Trudno bobiem przypuścić, aby było tego 
roku drukowane, skoro legat Winc. Fer- 
reryusz (ukończywszy poruczone mu spraw- 
dzanie życia i cudów św. Kazimierza z po- 
mocą przybranych sobie do pomocy Jana 
z Książąt Litewskich biskupa wileńskiego, 
Jana Filipowicza biskupa kijowskiego i 
Jakóba biskupa Kaffy) datuje swoją pracę: 
Vilne IX Decembris a. 1520. 

Zachodzi więc kwestya czy były istotnie 
dwa te niemal jednoczesne wydania, to 
jest krakowskie 1520 i toruńskie 1521. 
Być tu może pomyłka. Znanem jest wy- 
danie bez miejsca i roku. Jego druk, są- 
dząc według czcionek, wskazywałby offi- 
cynę Hallera. Ale zkąd urósł druk To- 
ruński? Otóż być może ztąd , że na 
ostatniej stronie na końcu wyrażono. 
Thorunii in Prussia VII Idus Aprilis 
M.D XXI. Tę datę mowy: Gratiarum actio, 
mógł ktoś wziąść za wyrażenia miej- 
sca i roku druku , i ztąd mogła uróść 
pomyłka. Gdyby ta zaszła okoliczność, 
należałoby przypuścić, że była tylko je- 
dna edycya u Hallera w Krakowie. 1521 
u którego wówczas wszystko się druko- 
wało. Znak wodny papieru jest krzyż. 

Autor opisuje swą drogę z Torunia do Wil- 
na. Wspomina zimna i słoty, futra sobo- 
lowe, tury i niedźwiedzie. Wilno zwie 
także Vellia od rzeki Wilii. 

Wierzbow. III. 2097— Jocher 8521 a. A. — 
Ciampi Bibl. Crit. II. 24. I. 106. — To- 
miciana V. 191—197. 187. 376—7. — 
Encykl. Orgelbr. VIII. 777—78. — Jano- 
ciana II. 90-4. III. 124. — Wiszniew. 
H. lit. VH. 548. VIII. 56. 179. 180. 282. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Semin. 
w Włocławku. — Warsz. Uniw. 

(Ferreti Wincenty) In funere Vin- 
cencii Ferretti. Oratio. Poczajoviae 1758. 

FERRIERE Claude. Institutiones Iu- 
ris Canonici nova et singulari methodo 
contextae ad usum studiosorum luris. 
Parisiis A. MDCCXXXII editae. Re- 
impressae Vilnae MDCCLXV. (1765). 
Typis Basilianis. w 12ce, k. 4. str. 119. 

Dedyk. : Paulo Xaw. Comiti Brzostowski. 
Canonico Cat. Viln. S. N. Monachus Ba- 
silianus. 

Wydawca wspomina, że Brzostowski tłuma- 
czył Baltazara Gratiana : Człowieka uni- 
wersalnego, i że wydał : Teologię moralną, 
Ue officiis honesti hominis (nuper nostris 
typis vulgasti), Ciapiańskiego Ode.., Soli- 
gnaca historyą. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. — Wileńs. 

Ferriot ob. Guerin (1782) 

26 202 FERRMANN. PESTA. FERRMANN Gottfried. Peu de li 

gnes de felicitation du Printems a Mr. 
Mr. Daniel Theophile Seidel de Leśne en 
Gt. Pologne apres avoir dit a Dieu a 
1'academie de tres illustre Thoren, se- 
tenant pręt au voyage de saluer l'univ. 
de Wittenberg en Saxe nettoye et exera- 
tó des fautes de fanatiques pour y con- 
tinuer ses etudes sous la protection de 
Dieu, compose par un de Refugies Hon- 
grois, svivant la Confession Augustane 
l'invariee qui S'appelle Gottfried Ferr- 
man de Marclisse sur le Qveiss situe 
en haute Lusace. A Thorn chez Jean 
Nicolai (1713). w 4ce, 2 karty. 

Ossol 

FERR0NI0 Józef Maria, kardynał 
(1692 f 1762). Congregatione Signatu- 
rae Iustitiae R. P. D. Ferronio Vladi- 
slauien., seu Gedanen. Pro Kio D. 
Andrea Korsz Parocho Gedanen. Con- 
tra R. R. P. P. Priorem praetensum 
Parochum, ac alios PP. Conuentus Ord. 
Praedicatorum sub titulo S. Nicolai in 
Ciuitate Gedanen. Facti. Proponam die 
Jouis 4 Augusti 1718. I. M. Ferronius. 
(Romae) Ty pis Zinghi et Monaldi 1718. 
w 4ce, 2 kartki. 

— Toż:... Pro Ririo D. Andrea 
Korsz Parocho Gedanen. Summarium. 
(Romae) Typis Zinghi et Monaldi 1718. 
w 4ce, 4 kartki. Jagiell. 

Fersius Joannes ob. Bzovius Abrah. 
(1608). 

Ferzo Giovannes ob. Penci Andreas 
I. (1684). 

Ferzonowa Teofila z Radziwiłłów, 

l eo ślubu Brzostowska ob. Brzostowski 
Mich. (Sprawa 1799). 

FESSLER Innocenty (Ignacy Aureli 
1756 f w Petersb. 15 Grudn. 1 839). 
SS. Theologiae Doctoris LL. 00. et Her- 
meneutices Vet. Test. in Uniuersitate 
Leopolitana Professoris publici ordina- 
rii Anthologia Hebraica e sacris He- 
braeorum Libris deprompta. Adiecta 
est Versio Latina et adnotationes. Leo- 
poli typis Thomae Piller, archiepisc. et 
Vniuersit. Typogr. M.DCC.LXXXVII. 
(1787). w 4ce, k. 5, str. 62 (Tekst 
hcbr.) i 167 (Interpretatio latina). Przypisane Józefowi Julianowi Kronspergowi 
professorowi Hermeneutyki w akademii 
Wiedeńskiej. 

Razem wyszły: Jos. Titzler Positiones de 
praelectionibus V. Dechamps Innoc. Fes- 
sler, — dedykowane : Antonio Gołaszewski. 

Jocher 620. 

Drohob. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 
lwows. — Zielińs. 

— SS. Theol. Doct. LL. 00. Et 
Hermenevticae Vet. Test. In Regia 
Caesarea Vniversitate Leopolitana Prof. 
Publ. Ord. Institutiones Linguarum 
Orientalivm, Hebraeae, Chaldaicae, Sy- 
riacae et Arabicae. Chrestomathiam ara- 
bicam addidit JO. Godofr. Eichhorn 
Ducis Wimariensis Consiliarius Aulicus 
Professor Jenensis. Pars Prior introdu- 
ctionem in studium SS. 00. et insti- 
tutiones linguae hebraeae complectens. 
Vratislaviae, sumptibus Gvilielmi Theo- 
phili Kom. Anno 1787. w 8ce, str. 
VIII 159, 16. 

Pars posterior Institutiones lingua- 
rum Chaldaicae Syriacae et Arabicae 
complectens. Anno 1789. w 8ce, str. 
118. 

Ded. : Jos. Comiti Rzewuski. Ossol. 

— ob. Manugiewicz Krzysztof (1774) 
— Michael Joannes David (1751) — 
Tentamen publicum (1784). 

Wurzbach Biogr. Lexic. T. Ł str. 201 —208. 

Fest Cekiego ob. Lorencowic J. 
(1604). 

— zaślubienia Przenayświętszey Ma- 
ryi Panny, przypadający dnia 23 Sty- 
cznia, w 8ce, str. 136. 

Festa fatta in Roma ob. Mascardi 
V. (1635). 

— Matki Boskiey opisane. W Roku 
1748. w 8ce, str. 110. 

— Matki Boskiey uroczyste, w 8ce, 
str. 229 i przyd. (Bez tytułu). 

Jest to część druga dziełka : Korsak Jan : 
Korona nie już z dwunastu gwiazd, oraz 
historye na festa Maryi Panny. Edycye 
są z lat 1748 i 1759. Warsz. Uniw. 

— Elisae sive narratio festivitatis 
quam dedit L. A. Erdody ob. Elżbieta 
(1720). 

— novissima mobilia. Juxta ritum 
sacri ordinis praedicatorum. w 8ce, 
Str. 16. Czartor. FESTENBERG. FEULE. 203 — nec non officia propria sanctorum 
patronorum Ordinis sancti Pauli primi 
Etae cum nonnulis ad sacros officiorum 
Ritus pertinentibus coordinata... Secun- 
dum Exemplar Tyrnaviensiae 1774 
in Claro Monte Częstochoviensi. w 8ce, 
str. XVIII, 218 i Index. 

Warsz. Uniw. 

— ob. Bieżanowski J. S. (Nałęcia- 
na 1660) — Drużbicki G. (consider. 
1684) — Johnston J. (hebraeorum 1660, 
1670, 1685) — Mascardi V. (in Roma 
1635) — Stryiewicz Seb. J. (reginalia 
1646). 

Festenberg ob. Packisch (1720). 
Festi Fulvio ob. Mascardi V. (1635). 

FestiYJtas ob. Aschenborn M. (J. 
Brause 1623) — Dzikowski P. (S. 
Schultz 1652) — Henrici Ch. (nuptia- 
rum 1659) — Krieger O. (paschalis 
1647). 

FestivU8 applausus ob. Tainer L. 
N. (1603). 

Festo (In) SS. Reliquiarum. Bruns- 
bergae, Collegium Soc. Jesu. 1730. 

— ecce primae classis, Imaginibus 
Principum Regumque Poloniae solen- 
nissimum .... Vilnae. 1719. w 4ce, str. 
147. 

Festum ob. Drużbicki G. (digna- 
tionum) — Ni wieki S. Z. (Trinitatis 
1694, S. Casimiri 1695) — Sloxoja J. 
(coeli 1641). 

FestllS ob. Skorobohaty J. F. (Sa- 
pieha 1686) — Strykowski W. (D. Am- 
brosii 1700). 

FESULANUS Jędrzej, od S. Teressy, 
Karmelita w Kamieńcu (f około 1651). 
De Jubileo et indulgentiis tractatus. 
Pragae, 1625. w 4ce. 

Jocher II s. 68. ni 343. Nr. 7845. 

Fetter Daniel (Islandya) ob. Vet- 
ter D. 

Feudum ob. Acta (1614) — Biener 
C. G. (polonica 1794) — Chladenius 
E. N. (provincia 1747) — Copia lite- 
rarum (1670) — Fidler Felix — Hesse 
(Prussorum 1712) — Lenności — - Ne- 
wenfeld Mart. (1647) — Stawiński D. 
(De revocatione 1698) — Wacławowicz 
J. O. (De investitura 1604). Feuerabend Christoph H. (Feyera- 
bend) ob. Maukirch Johannes (Kurtze 
Erlauterungen 1660). 

FEUERBORNIUS Justus. Anti-Osto- 
rodus, seu Refutatio Institutionum Theo- 
logicarum, seu libri germanici Christo- 
phori Ostorodi sub titulo : Von denen 
furnehmsten Haupt-Puncten der Chri- 
stlichen Religion etc. Marpurgi, 1628. 
w 4ce. 

Jocher 3330a. 

— Anti-Ostorodus, seu refutatio in- 
stitutionum theologicarum , in quibus 
Ch. Ostorodus christianam fidem oppu- 
gnavit. Pars Secunda. Marpurgi 1631. 
w 4ce. Jocher 3330 b. 

— Toż:... Francofurti 1658. w 4ce. 
Feuerbriinste ob. Mittel (1794). 
FEUERLIN Jacobus Guilelmus. Dis- 

sertatio historico-ecclesiastica de religio- 
ne Ruthenorum hodierna. Gottingae 
(1745). w 4ce. 

Fewer-Ordnung (Revidirte) der Stadt 
Dantzigk durch einen erbarn Raht da- 
selbst der gemeinen Biirgerschafft und 
Einwohnern zum Bessten berahmet und 
aussgesetzet. Dantzigk. Gedruckt bey 
Andreas Hunefeldt. Im Jahr 1626. 
w 4ce, kart 16. Jagiell. 

Feuer Ordnung der Stadt Dantzig 
revidiret im Jahre 1665. w 4ce. 

Uniw. lwów. 

— Ordnung in Warschau. War- 
schau, Peter Dufour. 1779. fol. 

(Feuerwerk). Vorstellung des an- 
sehnlichen Feuer werks welches zu Eh- 
ren Sr. K. M. in Polen und Dero Kon. 
Prinzens Hoheit bei dero Anwesenheit 
in Berlin zu Charlottenburg angeordnet 
werden, nebst einem grossen Kuppel. 
Berlin. Rtidiger 1728. w 4ce, 1 ark. 

FEULE (de) J. B. V. Reflexions sur 

1'education avec des preceptes et des 

maximes propres a former les moeurs 

et 1'esprit de la jeunesse. Par Mr. JBV. 

de Feule. A Lćopol, de Timprem. de 

Thoma Piller, impr. de Mons. 1'Arche- 

veque. 1784. w 8ce, 5 k. nlb., str. 88. 

Rzecz ułożona w formie pytań i odpowiedzi. 

Ogarnia sześć rozdziałów. Ostatni: Maxi- 

mes generales. Jagiell. 204 FEUTHE. FIAŁKOWSKI. Feuthe Johann Gottlieb ob. Lau- 
terbach (Kindliche Ehre und letzte Lie- 
be 1728). 

Feutry ob. Foe (De) (1769). 

Feyerabend Christoph senior w El- 
blągu ob. Feuerabend. 

' FEYERABEND Karol Borom. Kos- 
mopolitische Wanderungen durch Preus- 
sen, Liefland, Kurland, Litthauen, Vol- 
lhynien, Podolien, Gallizien und Schle- 
sien in den Jahren 1795 bis 1797. In 
Briefen an einen Freund. Germanien. 
(Danzig, Troschel). w 4ce. 

T. I str. X i 499. (Gdańsk, Oliwa, Frauen- 
berg, Marienburg i Królewiec). — T. II 
(Królewiec, Litwa, Wilno, Kowno, Mita- 
wa) r. 1800, str. 612. — T. Ul (Mitawa, 
Ryga) r. 1801. str. 936. — T. IV. I Abth. 
(Kowno, Ostróg, Kamieniec, Grodno. Ki- 
jów) r. 1803, str. 488. II Abtheilung 
(Krakau, Brody, Lemberg, Tarnów, Wie- 
liczka, Oberschlesien) str. 488. 

Jagiell. — Zieliński. 

Feyerabend Sigismund ob. Gwagnin 
A. (Rerum polon. 1584). 

FEYGE (Caricinus) Bernhard. Epi- 
stole exemplares communiores magistri 
Bernhardini Feyge alias Caricini de 
Vratislavia. In studio communi craco- 
viensi conscripte. Adlectorem... [20wier. 
łać.]. (Na końcu:) Impressum Liptzigk 
per Monacensem Anno Domini Mille- 
simo CCCCC. w 4ce, k. nlb. 14 (syg. 
A — Ciij). (Druk goc). 

Dwa wydania z tego samego roku i z tym 
samym tytułem. Czartor. 

Fiałkowski ob. Actum (1789). 

FIAŁKOWSKI (Fijałkowski) Józef 

Tadeusz. List do pu bliczności przez Józ. 
Tadeusza Fijałkowskiego. Przymówie- 
nie się wyżej wspomnione do trybunału 
piotrkowskiego dnia 3 września 1789 
przez uciśnionego miane. w 4ce, k. 2. 
Akad. — Krasińs. 
— ob. Mieszkowski (Regent) — Za- 
żalenie (1792). 

FIAŁKOWSKI Marcin. Dyssertacya 
o publiczney edukacyi porównaney 
z prywatną. Na posiedzeniu publicznćm 
Szkoły Główney koronney z okolicz- 
ności Imienin Nayiasnieyszego Króla 
Stanisława Augusta, w Sali jagielloń- 
skiey przez Marcina Fiałkowskiego, Filozofii Doktora, viceprofessora Kolie- 
gium Moralnego, Katedrę literatury 
w Szkole Główney Koronney zastępu- 
jącego professora. Roku 1789. dnia 15. 
Maja czytana, w Krakowie, w Dru- 
karni Szkoły Główney Koronney. (1789). 
w 4ce, k. 1, str. 33. 

Alembert, Fleury, Condillac. Thomas są jego 
powagami. Przytacza Niemcewicza, Stan. 
Potockiego i Quintyliana. 

Jocher 957. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— O geniaszu, guście, wymowie i tłu- 
maczeniu przez Marcina Fiałkowskiego, 
w Krakowie 1790. (druk. Ign. Grella). 
w 12cę, k. 2, str. 171 i k. 1. 

Na początku powołuje się na dwie świeżo wy- 
szłe broszury: Zakus (Siarczyńskiego) i Ury- 
wek z bicza (Dmochowskiego), uważając 
je za paszkwilowe wyszydzenie osób. Po- 
wiada . że zna pisarza , który do nich 
użyczył pióra, i tych. którzy mu mate- 
ryału i ducha dodawali. Na str. 16 po- 
wiada, że anonim wyszydza tylko tych 
akademików, których mu intryga do do- 
pięcia pewnego zamiaru wyszydzać ra- 
dziła. Widocznie pije tu do Jana Śnia- 
deckiego. Na str. 38 powiada, że Anonim 
położył swe imię na niektórych pismach, 
a jedno sam mu dał przed czterema laty. 
Całe zgoła dziełko jest polemiczną odpo- 
wiedzią na napaści. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 
— Warsz. Uniw. — Zielińs. 

— Mowa przy drugiera rozdawaniu 
nagród dla cnot czynnych i użytecz- 
nych społeczności Ku uwiecznieniu byt- 
ności w Krakowie Stanisława Augusta 
Króla Dobrego podług proiektu JW. 
JP. Felixa Oracze wskiego, Kawalera 
orderu S Stanisława, Komisarza Edu- 
kacyi Narodowey, Wizytatora Szkół: 
Głów: Kor: teyże i całego stanu aka- 
demickiego w obydwóch Polskach Je- 
neralnego Rektora. Na związek Fi- 
lantropów, czyli Przyiaciół Ludzkości, 
przez Marcina Fiałkowskiego Dnia 22 
Czerwca. Roku 1788 miana, w Kra- 
kowie w Drukarni Szkoły główney 
Koronney. (1788). w4ce, kart nlb. 13. 

Oprócz tego dodane na końcu : Opisanie 
wtórey uroczystości filantropów w roku 
1788 z Addytamentu do Gazety Warszaw- 
skiey dnia 29 lipca B. 1788 wyięte. w 4ce, 
kart 3. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Ossol. — Uniw. lwów. FIAŁKOWSKI. FICZKIEWICZ. 205 — Mowa o użytku z nauk publiczna 
dziś instrukcyą w narodzie składają- 
cych, przez Marcina Fiałkowskiego 
Nauczyciela wymowy przy otwarciu 
Szkół R. 1787. 1 Października w Kta- 
kowie miana, w 4ce, kart 8 nlb. 

Jocher 941. Akad. — Branic. — Ossol. 

— ob. Bogucicki Josephus (Asser- 
tiones 1781) — Dmochowski Fr. (Ury- 
wek 1789) — Popis (1782). 

FIAŁKOWSKI Stephanus. Dissertatio 
medica inauguralis de actione ventri- 
culi in in gęsta. Lugduni Batavorum 
1765. W 4ce. Warsz. Uniw. 

— De methodo studii medici Dis- 
sertatio inauguralis. Leydae 1765. 

Tak podaje Kośmiński Słownik 118; zape- 
wne jedno i drugie są tern samem dziełem. 

Fiaser Conradus ob. Wisemberk 

(Magnificis 1611). 

Fiauzerowna Magdalena ob. Suli- 
kowski Mikołaj (Lutnia 1629). 

FIBIGER Mich. Joseph. Das in Schle 
sień gewaltthatig eingerissene Luther- 
thum Breslau 1723. w 4ce. 

Uniw. lwów. 

— ob. Stieff M. Christian (Ad re- 
verendiss. 1704). 

FIBINGEN Walenty. Votum pro No 
vo Anno ad Magnifici et Nobilis Viri, 
D. Ernesti Ab Rodtkierch, in Sprotti- 
chen, Gabitz, Brawn, etc. Maecenatis, 
et Patroni inter magnos maximi filium 
Melchiorem Ab Rottkierch , generosa 
indole adolescentem id temporis Lube- 
nae Silesiorum, literis humanioribus 
vocatis , incurabentem Strenae Loco 
Missum A Valentino Fibingenio Auri- 
montano Silesio. Sub ingressum Anni 
Domini M.D.C. Thorunii Typis Cote- 
nianis. (1600). w 4ce, 4 karty. 

WrocJaws. 

FICHTEL (von) Johann Ehrenreich 

(1732 f 4 lut. 1795). Mineralogische 
Bemerkungen von den Karpathen. Von 
Johann Ehrenreich von Fichtel. kais. 
konigl. Gubernialrath, und Bankalgę- 
fallen-Direktor; der Gesellschaft natur- 
forschender Freunde zu Berlin, der 
okonomischen zu Leipzig, und der So- 
cietat der Bergbaukunde Mitglied. Wien 
1791. bei Joseph Edlen von Kurzbeck, k. k. Hoibuehdrucker- Gross- und Buch- 
handler. w 8ce. T. I str. 411, T. II 
od str. 415 — 730. (z mappa gór pod 
Eperies). 

W T. II .o wulkanach karpackich i ich pro- 
duktach na Węgrzech i Siedmiogrodzie. 
Jagiell. — Ossol. 

FICINUS Marsilius (1433 f 1499). 
De cura valetudinis eorum, qui incum- 
bunt studio literarura , Marsilii Ficini 
Florentini liber unus. Praemissa est 
Simonis a Łowicz artium ingenuarum 
medicinae doctoris ad rever. in Christ. 
Patrem et Dominum Dominum Joan- 
nem Koscieska canonicum mednicensis 
ecclesiae epistoła data Cracoviae e con- 
tubernio Hierusalem. VII. kal. Martias. 
Cracoviae, excudebat F. Ungler 1536. 
w 4ce. 

Janoc. I 172. — Bentkows. II 442. 

— ob. Górnicki Łuk. (Dworzanin 
1566) — Plato. 

(Fick). Bey dem Fick-und Forste- 
rischen Hochzeit-Feyer, So Den 20 
Januarii, lauffenden 1688sten Jahres 
in Rawitz erfreulichst vollzogen wurde, 
Schertzte Ein des Herrn Brautigams 
und Jungfer Braut verbundener Freund 
und Diener. Breslau, in der Bauman- 
nischen Erben Druckerey druckts Jo- 
hann Giinther Roser, Factor. (1688). 
fol. 2 karty. WrocJaws. 

Fickler Johann Battista z Weyl ob. 

Hieremias (1583) — Hosius Stanislaus 
(1572) — Kromer Marcin (1560) — Re- 
scius(1591) — Sokołowski (1583). 

FICZKIEWICZ Stanisław Michał. Eu- 

charisticon sacramentorum authori ver- 
bo incarnato Domino Nostro Jesu Chri- 
sto etc. persolutum. Cracoviae, typis 
Univers. Collegii Majoris. 1755. fol. 

Ossol. 

— Jozue dux populi Israelitici sub 
allegoria Christus Dominus Rex dolo- 
rum. Humani generis Salvator scenico 
apparatu praesentatus etc. Cracoviae, 
typis acad. 1750. fol. ark. D t . 

Ded. : Adamo Augusti Alexandri Czartoryski 
palat. et generalis terrar. Russiae filio. — 
Podp. M. Stan. Mich. Ficzkiewicz Ph. D. 
Gram. Prof. Pod wierszem podp. : Gasp. 
Otfinowski Capitaneides Sczerczoviensis 
Hiero, Otfinowski. Ossol. 206 FICZKIEW1CZ. FIDECKI. — Kazanie II przez X. Stanisława 
Michała Ficzkiewicza, O. P. P. kolle- 
giat krakowskich S. Anny Proboszcza, 
WW. SS. Kanclerza, Akademii Poznań- 
skiey Rektora; w roku 1766 miane. 
Bez m. i r. (w Poznaniu w drukarni 
akad. 1767). w 4ce, od strony 24 — 44. 

Kazanie I. obacz Lipiewicz. 

Wspomina tu, że czytał drukowane cuda, 
które się, od dawnych lat za przyczyną 
Matki Pocieszenia w obrazie Górki Lu- 
bińskiej działy. 

Obacz : Chwała łaskawego pocieszenia (1767). 

Jagiell. 

— In nomine Domini Amen. Quae 
stio Juridica De Permutatione Benefi- 
ciorum, Ex c. Quaesitum. c. Cum uni- 
versorum. De rerum permutatione. &. 
ex c. un. eod. tit. in 6. juncta 1. Ex 
placito. &. 1. Rebus. C. De rerum per- 
mutatione et praescriptis verbis. De- 
prompta. Sub Regimine Felicissimo, 
Magnifici Perillustris et Reverendissimi 
Domini, D. M. Stanislai Mamczynski, 
U. J. Doctoris & Professoris Ejusdemą; 
Facultatis Decani, Collegii Juridici Se- 
nioris Patris, Ecclesiarum ; Cathedralis 
Crac: Canonici, Collegiatae S. Michaelis 
in Arce Crac: Decani, Parochialis in 
Smarzowice Curati, Contubernii Juris- 
peritorum Provisoris, Librorum per 
Dioecesim Crac: Censoris, Canoniza- 
tionis B. Joanis Cantii Procuratoris, 
Illmi Consistorii Crac: Surrogati Judi- 
cis, & Generalis Rectoris. Pro loco in 
Collegio CC. DD. Jurę Consultorum 
Universitatis Cracoviensis obtinendo. 
Per M. Stanislaum Michaelem Ficzkie- 
wicz, U. J. Professorem, Ecclesiae Col- 
legiatae SIS. 00. Crac: Canonicum, 
Contubernii Jurisperitorum Seniorem. 
In Lectorio CC. DD. Jurę Consultorum, 
Publice ad disputandum. Proposita. 
Anno Domini 1760. Die 5ta Mensis 
Februarii. Cracoviae typis Universitatis. 
w 4ce, kart nlb. 9. 

Dzików — Jagiell. — Krasińs. — Ossol — 
Uniw. lwows. 

— Quaestio physica de principiis 
rerum naturalium, ex Lib: 1. Physicoru 
Cap: 5. et 7. Tex: 42 et ex 5. Met. 
Cap. I. desumpta; et sub felicissimo re- 
gimine Magnifici, Perillustris et Reve- rendissimi Domini, D. M. Stanislai Mam- 
czynski, J. U. Doctoris et Professoris, 
Collegii Juridici Senioris Patris, Eccle- 
siarum Cathedralis Cracoviensis Cano- 
nici, Collegiatarum, S. Michaelis in Arce 
Crac: Decani, SS. Omnium Crac: Cu- 
stodis, Parochialis in Luborzyca Prae- 
positi, Librorum per Dioecesim Crac: 
Ordinarii Censoris, Contubernii Juris- 
peritorum Próvisoris, Studii Generalis 
Almae Universitatis Cracoviensis Vigi- 
lantissimi Rectoris. Per M. Stanislaum 
Ficzkiewicz Philosophiae Doctorem et 
Professorem, Contubernii philosophorum 
Seniorem. Pro loco in Collegio Minori 
obtinendo, publice ad disputandum in 
Lectorio CC. DD. Theologorura propo- 
sita. Anno Domini 1754. die 28 Mensis 
Augusti. Craooviae, typis Universitatis. 
fol. kart 2. Jagiell. 

— ob. Lipiewicz Andrzej (1767) — 
Manka P. (Conclusiones) — Rudawski 
Sig. J. (Dissertatio 1772) — Waryski 
Woje. (Arcus triumph. 1745). 
Juszyński. Dyk. I. 80. 

FIDALKE Johannes. Ad Nuptias 
Suas Cum... Anna Regina Georgii Erd- 
mann... Filia D. XXVI. Novembris... 
celebrandas... invitat... Gedani, Typis 
Thomae Johannis Schreiberi Senatus et 
Athenaei Typhographi. (1737). fol. 2 

karty. Wroeławs. 

Fidalma ob. Bonarelli P. (1642). 

FIDECKI M. Antonius. Discipulus 
Christi Magistri in Cathedra Crucis do- 
centis diligentissimuś D. Stanislaus Ca- 
simiritanus. Sacri Ordinis Canonicorum 
Regularium Lateranensium Professus 
Presbyter Regni Poloniae, Academiae, 
Urbisą: Casimiriae ad Cracoviam. Sin- 
gularis Patronus Redeunte Annua suae 
festivitatis die in Ecclesia Sacratissimi 
Corporis Christi Domini in numerosa 
Dignissimorum Hospitum Corona per 
M. Antonium Fidecki, in alma Univer- 
sitate Cracoviensi AA. LL. et Philoso- 
phiae Doctorem et Professorem. Orato- 
rio Stylo et cultu Oficiosissimo demon- 
stratus. Anno quo Manserat arte Do- 
Cens CLarebat ReX Sator orbe. Die 3. 
Mensis Maji. (1760). Cracoviae, typis FlDECKI. Universitatis. folio, k. nlb. Gr, (ark. 7). 
Przedmowa dedykacyjna do Professora Sta- 
nisława Casimiritana. Miedzioryt na odwr. 
stronie tytułu przedstawia bł. Stanisława. 
Jocher 5483. 

Branic. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — 
Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Viretum Academicum ineunte 
vere, in laurus philosopbicas eruditae 
virtuti, VI. W. DD. primae laureae 
Candidatorum explicatum. Atq; dura 
ab illustri Clarissimo Domino, D, M. 
Josepho Declos, philosophiae doctore, 
ejusdemq; regio ac Cursus Vladislavia- 
ni professore, Collega Majore, Eccle- 
siae Collegiatae Sanctae Annae Craco- 
viae Cancellario, ac interea facultatis 
philosophicae decano. In florentissima 
magnorum hospitum Corona, AA. LL. 
et philosophiae Baccalaurei. Ritu solen- 
ni crearentur per Antonium Fidecki, 
ejusdem laureae Candidatum, stylo póe- 
ticó delineatum. Anno quo ReX VJ- 
rVIt MVnDo, VoX ChrIstVs, Vera Co- 
rona (1753). die 28. Aprilis. Cracoviae 
typis Collegii Majoris Universitatis. fo- 
lio, 9 kart nlb. 

Na odwr. str. tytułu rycina wystawiająca 
Bł. Stanisława Kaźmirczyka Patrona Ko- 
rony i Litwy, któremu i ten swój panegi- 
ryk przypisał prozą. - Panegiryk jest dla 
sześciu kandydatów, którzy byli : Wojciech 
Bigoszewski, Jan Kruszyński, Paweł Lam- 
kowski, Michał Skoczniowski, Mikołaj Jur- 
kiewicz. Na cześć zaś Fideckiego pisał 
spółkandydat jego Bigoszewski. Za re- 
ktorstwa Wojciecha Micińskiego w Akad. 
krak. Rozpoczyna wiersz : Plantatori lau- 
rearum academicarum Joanni Cantio. 

Jocher 1567. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

Fidelis Baltazar ob. Sallustius(1517). 

(Fidelis Sw. z Sigmaringen Marcus 
Rey, Roy) (1577 f 1622). Kurtzer Aus- 
zug des Lebens, Wandel, Marter und 
Todt, wie auch Wunderwerke des 
Heiligen Fidelis Capucini von Sigma- 
ringen. Warschau. Gedruckt in J. Kdnig. 
M. und der Respubl. Buchdr. im Coli. 
Societ. Jesu. 1747 anno. w 8ce, str. 80. 

Warsz. Uniw. 

— Xiężyc otwierający Ewangeli- 
czna, światłością, w ciemnościach nie- 
dowiarstwa zostających, a osobliwy Pa- 
tron wszystkich wiernych i uciekaią- 
FIDELIS. 207 cych się do niego. B. Fidelis z Sy- 
gmaryngi, kapłan i profess, zakonu Se- 
raficznego oyca y patryarchy Franci- 
szka Świętego kapucynów pierwszy 
z Missyonarzów Swiętey Kongregacyi 
de Propaganda Fide , od Heretyków 
z nienawiści Wiary Swiętey katolickiey 
Rzymskiey Męczennik. Od Oyca Świę- 
tego Benedykta XIII Naywyższego Ko- 
ścioła, Świętego pasterza w Regestr Bło- 
gosławionych R. P. 1729 dnia 4 Marca 
policzony. Krótkim Nabożeństwem przy 
solennym Fescie Beatyfikacyi Jego przez 
WW.OO. Kapucynów Konwentu Krak. 
ogłoszony, w 12ce, k. 8 i str. 39 (ark. 
A-Ej. 

Dedykacya : Jaśnie Wielmożnym Panom 
z Granowa Wodzickim w Krakowie w Dru- 
karni Michała Cezarego J. K. M. y J. O. 
JMci X. Biskupa Krakowskiego, Xiąźęcia 
Siewiersk ; ego. Także przesławney Aka- 
demii Krakowskiey Ordynaryjnego Typo- 
grafa. Warsz. Uniw. 

—  Tenże tytuł (z odmianą):... S. Fi- 
delis od Benedykta XIV. Naywyższego 
Kościoła Świętego Pasterza, w regestr 
Świętych r. p. 1746. dnia 27 Lipca. 
Policzony. Krótkim nabożeństwem, przy 
solennym fescie kanonizacyi Jego przez 
WW. 00. Kapucynów Konwentu War- 
szawskiego ogłoszony. Bez wyr. m. i r. 
(Warszawa 1746). w 8ce, kart nlb. 40. 
(ark. A— Eg). 

Reimprimatur podpisał Ant. Grzegorzewski 
in Eccle. Cathed. Posnanien. Archidiac. 
Dziełko ma rozdziałów ośm. Zaczynają : 
Officium albo godzinki. Od karty C 4 : Krót- 
kie zebranie żywota. Jagiell. 
— Wierny sługa Chrystusa Pana 
powierzonym sobie łask niebieskich skar- 
bem wiernie y hoynie na wszystkich 
wiernych szafuiąey S. Fidelis apostol- 
ski Misyonarz do Recyi y Męczennik 
Zakonu Braci Mnieyszych Serafickiego 
Oyca Sw. Franciszka Kapucynów od 
naywyższego Papieża Benedykta XIV. 
Do Regestru SS. Sług Pańskich przy- 
ięty. Przy solenney kanonizacyi swoiey 
w krótkim nabożeństwie Królestwu Pol- 
skiemu zalecony. Z pozwoleniem Zwierz- 
chności Duchowney R. P. 1746 dnia 
23 Lipca. W Sandomierzu w Drukarni 
J. K. M. Coli. Soc. Jesu. w 8ce. 

Jocher 8369. Warsz. Uniw. 208 FIDELIS. F1DETOWICZ. | fi Toż:... Lwów 1747. w 8ce. 

Katalog J. L. Kocha 1793. ma bez daty 
i w 12ce. 

— Krótkie zebranie żywota spraw 
i cudów wielebnego sługi Bożego Fi- 
delisa z Sygmaryngi kapłana i pro- 
fessa Zakonu Serafickiego Oyca Fran- 
ciszka Świętego Kapucynów pierwszego 
z Missyonarzów kongregacyi na pomno- 
żenie wiary albo de propaganda fide 
nazwany, od heretyków z nienawiści 
wiary świętey rzymskiey katolickiey 
okrutnie zabitego a od Oyca świętego 
Benedykta XIII Naywyźszego kościoła 
świętego pasterza w regestr Błogosła- 
wionych roku pańskiego 1729 dnia 24 
Marca policzonego przez W. W. O.O. 
Kapucynów konwentu krakowskiego 
z pozwoleniem zwierzchności duchowney 
do druku podanego. Kraków, Jakób 
Matyaszkiewicz. Bez w. r. (1729). w 8ce, 
ark. nlb. D 7 . 

Na odwrocie tytułu herb Żydowskich i Dem- 
bińskich. W dedykacyi fundatorce Dem- 
bińskiej jest mowa o Tom. i Fel Grabskich, 
Franc. i Janie Dembińskich, Kaz. Wil- 
końskim, Józ. Zatorskim, Katarz. z Du- 
brawskich Dembińskiej. Dedykacyi gene- 
alogicznej kart 6. Jagiell. 

— ob. Nauki (1779) — Officium — 
Wierny sługa (1793). 

Fidelis subditus ob. Orzechowski 
St. (1632. 1639. 1684. 1697). 

Fidelis Prophetissa ob. Kordecki A. 
(1674) — Tylkowski W. (1674). 

Fidelis relatio ob. Lubieniecki St. 
(1644). 

Fides indubitata omnium ordinum 
Regni ad Kamionam probata, electio- 
nem Serenissimi Principia Poloniae et 
Electoris Saxoniae, ab inclytis Regni Po- 
loniae et M. D. Lithvaniae Ordinibus, ad 
mentem totius Reipublicae factam. Anno 
domini 1733. die 5 mensis Octobris. 
w 4ce, kart 4. (Bez osobn. tytułu). 

— Toż:... w 4ce, kart 4. 

Kończy okrzyk: Vivat Augustus III. D. Grat. 
Rex Poloniae et M. D. L. Są dwie od- 
mienne edycye w Bibl. Jagiell. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 
Krasi ńs. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— indubitata contra fidem ad Ka- 
mionnam ceń ad lapidem offensionis 
lapsa, scandalorum petra quinimo ma- levolentium Reipublicae spelunca in li- 
centiosam Serenissimi Electoris Saxo- 
niae pro rege Poloniae seductionem con- 
gregatorum post religiosissimam Sere- 
nissimi Stanislai Primi Poloniarum Re- 
gis ab omnibus Ordinibus Regni pro- 
clamationem exposita suis in terminis, 
scripto quodam sub titulo Fides indu- 
bitata traditis reprobanda. 1733. B. w. 
m. dr. w 4ce, kart 12. 

Kończy wy krzyk : Vivat semper Lechicum 
genus, pereant degeneres. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Błażowski S. (Assert. (1781) 

— Duglas (Suetica 1660) — Gdow- 
ski (Dogmata 1622) — Georgiewicz 
(Christ, cum turca 1548) — Hacki 
J. (scrutinium 1681) — Joannes Chry- 
sostomus (1691) — Laski J. (explor. 
1553) — Karwat Sew. (fides 1657) — 
Lauxmin — Lessius L. (et religio 1615) 

— Narsius J. (et humanitas 1625) — 
Nibus Nicomedes de Varmia (1721) — 
Orzechowski S. (confessio 1561. 1563) 

— Petricovius And. (Quaestio 1615) — 
Professio (1648) — Recicius A. (publ. 
1585) — Socinus (in Christura 1592) — 
Twardowski Joannes (Examen fidei 
1594) — Ustrzycki Wojciech And. (Idea 
fidei 1709) — Westphalus J. (de coena 
1550) — Zagielski Antoni (Professio 
1750) — Ziętkiewicz M. Matbias (Quae- 
stio 1732). 

FIDETOWICZ Martinus. Currus avitae 
et eruditae gloriae triumphalis. ad fe- 
stiva divae Themides coronamenta, ex- 
quisito virtutis et meritorum artificio, 
elaboratus, amplissimo nomini et hono- 
ri, perillustris et reverendissimi Domini 
D. Theoclis Gosławski, ecclesiarum ; ca- 
tbedralis Kijoviensis canonici, parochia- 
lis Gałuszoviensis, curati. Dum per per- 
illustrem, clarissimum et admodum re- 
verendum Dominum D. M. Andream 
Krupecki, U. J. doctorem et professo- 
rem, ecclesiarum, collegiatae SS. Omnium 
Cracoviae, eustodem, parochialis Lubo- 
rzycensis , curatum, in lectissima illu- 
strium hospitum , ordinumą. academiae 
frequentia utriusą. juris doctor, ritu 
solenni, renuntiaretur: officiosae vene- 
rationis et gratulationis ergo a M. Mar- FIDETOWICZ. FIDETOWICZ. 209 tino Fidetowicz in alma Universitate 
Cracov. philosophiae doctore, Novodvor- 
sciano dialectices professore, contuber- 
nii Hierosolymitani seniore , S. R M. 
secretario, celebratus Anno Domini 1698. 
die 19. Novembris. Cracoviae, typis 
Universitatis. fol. k. 5. nlb. 

Styl nakamienny. Kończy Oda. Gosławski 
był synem Jana z matki Morsztynownej. 
Za rektorstwa S. Piskorskiego. 

Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Fama vocalis, purpurato honore 
paludata, ex praecelsa gentilitia turri, 
latialis sideris, orbi lechaeo, immortalia 
virtutum et gratiarum pretia, eminen- 
tissimi olim, et Reverendissimi princi- 
pis, D. Hieronymi Cassanate S. R. E. 
presbyteri Cardinalis etc. etc. etc. in 
obaeratis perpetua gratitudine pectori- 
bus, Sacri Ordinis patrum praedicato- 
rum, Cracoviae ad Aedes SS. Trinita- 
tis; inter devota ad Deum pro principe 
liberalissimo suspiria, et ejaculatas caelo 
orationes, almae Universitatis Cracovien- 
sis, Universorum ordinum alt6 cordolio, 
per M. Martinum Fidetowicz, in alma 
Universitate Cracoviensi , philosophiae 
Doctorem et professorem, Collegam Mi- 
norem, S. R. M. Secretarium, dolentis- 
simo poemate insonans. Anno Domini 
1700. Die 24. Septembris. Cracoviae 
typis Universitatis. folio kart, 7. 

Na odwr. str. tytułu jest wiersz jambiczny 
na cześć zakonu 00. Dominikanów, na- 
pisany, dalej panegiryk wierszem. Za po- 
zwoleniem Macieja Psojeckiego Rektora 
Uniw. Krak. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol, — 

Zamojs. 

— Gemitus gratiarum , in morte, 
Perillustris olim, Clarissimi, et admo- 
dum Reverendi Domini D. M. Pauli 
Joannis Woiewodzki, sacrae theologiae 
doctoris et professoris, collegae Maioris, 
ecclesiarum collegiatarum , S. Floriani 
custodis, Pilecensis canonici , Łenczy- 
ciensis cancellarii; cathedralis Craco- 
viensis pro Solennitatibus Christi Do- 
mini , et B. V. Mariae concionatoris, 
Minogensis curati. Dum ei iusta pa- 
rentalia in basilica SS. Trinitatis ord: 
praedic: dolenti omnium affectu persol- 
verentur; a M. Martino Fidetowicz, in alma universitate Cracoviensi, philoso- 
phiae doctore et professore, dolenti car- 
mine, et debito in suum professorem 
obsequio, productus. A. D. 1693. Die 
28 Martii. Cracoviae, typis universita- 
tis. fol. kart nlb. 2. 

Wiersz hexametrem napisany. 

Juszyński I. 80. 

Jagiell. — Ossol. 
— Gratiae novo auspicati theologici 
honoris triumpho laureatae: in perillu- 
stribus clarissimis et admodum rndis 
dominis, in collegio majori s. theologiae 
licentiatis; D. M. Andrea Augusti: Czy- 
rzyczkowic, ecclesiarum collegiatarum, 
S. Floriani ad Cracoviam canonico, 
Sandecensis primieerio , contubernii 
Stariugeliani provisore: D. M. Raphaele 
Arteński, ecclesiarum collegiatarum, 
S. Floriani canonico, parochialis Paięcz- 
nensis curato, contubernii Sinieszkoviani 
provisore: D. M. Petro Praczlewic, ec- 
clesiarum collegiatarum, S. Floriani ca- 
nonico, Pilecensis decano , contubernij 
Hierosolymitani electo provisore, scho- 
larum Novodvorscianarum viceprovi- 
sore, in cathedrali ecclesia Crac. pro 
festis Christi Domini et B. V. Mariae 
ordinario ooncionatore : dum in alma 
universitate Cracoviensi sub eximia pro- 
tectione celsissimi, illustrissimi et reve- 
rendissimi praesulis et principis D. Jo- 
annis de Małacbowice Małachowski, epi- 
scopi Cracoviensis, dueis Severiae, almae 
Universitatis Crac. cancellarii faventis- 
simi, sub felicissimis auspiciis, magnifici, 
perillustris et reverendissimi domini D. 
M. Sebastiani Piskorski V. J. doctoris 
et professoris, ecclesiarum, Cathedralis 
Cracoviensis canonici, Collegiatarum SS. 
Omnium Crac: Archidiaconi, Vielunen- 
sis Canonici, scholarum Novodvorscia- 
narum et contubernii iuridici provisoris, 
almae Universitatis Crac: procancellarii, 
generalis et vigilantissimi rectoris; a pe- 
rillustri et reverendissimo domino D. M. 
Martino Winkler, S. Th. doctore et pro- 
fessore, Collegij Majoris seniore patre, 
ecclesiarum cathedralis Cracoviensis ca- 
nonico, Collegiatarum, Sandecensis prae- 
posito, Kielcensis scholastico, Parochia- 
lis Premykoviensis curato, contubernij 

27 2tO FIDETOW1CZ. FIDETOW1CZ. Hierosolymitani provisore, S. R. M. se- 

cretario: iu florentissima illustriu hospi- 

tum corona, sacrae theologiae doctores, 

ritu solenni renuntiarentur, obaerati voto 

pectoris, et officiosae in patres gratitu- 

dinis obsequio, a M. Martino Fideto- 

wicz, in alma Universitate Cracoviens. 

philosophiae doctore, Novodvorsiano dia- 

lectices professore, contubernij Hieroso- 

lymitani seniore honorato. Anno Domini 

1698. die 19. mensis Novembris. Cra- 

coviae, typis Universitatis. fol. 4 k. nlb. 

Wierszem nakamiennym chwaleni A. Czy- 

rzyczkowic, Bas. Olszowski, Raf. Arteński, 

Pet. Praczlewicz Kończy : Ode Votiva. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. 

— Insula augusti honoris et sapien 
tiae fortunata. In quam auspicato vir- 
tutis, eruditionis, et meritorum remigio, 
Perillustris , Clarissimus , et admodum 
Reverendus Dominus, D. M. Paulus Jo- 
annes Woiewodzki, S. Theologiae Doc- 
tor et Professor, collega major, eccle- 
siarum collegiatarum, S. Floriani custos, 
Pileeensis canonicus, Łenczyciensis can- 
cellarius , cathedralis Cracoviensis pro 
solennitatibus Christi Domini et B. V. 
Mariae concionator, Minogensis cura- 
tus, solenni actu suae responsioriis, pro 
loco inter Perillustres et admodum Re- 
verendos Dominos, almae universitatis 
Craeoviensis, sacrae theologiae doctores, 
obtinendo, enauigavit a Martino Fide- 
towic, in alma universitate Graco vien- 
•si, artium liberalium et philosophiae 
baccalaureo, in colonia Neocorcinensi 
poetices professore profundo obaerati 
pectoris voto ; et debito gratitudinis ob- 
seąuio demonstrata. Anno Domini 1691. 
Die 27. Mensis Augusti. Oacoviae, ty- 
pis universitatis. fol. ark. B 2 . 

Na ost. str. nakamiennego panegiryku: Ode 
gratulatoria. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Luctus dolentium animorum, tri- 
sti mortis acerbae proscenio, in claris- 
simo olim et admodum reverendo do- 
mino D. M. Casparo Ciekanowski, Phi- 
losophiae doctore, et professore, collegij 
minoris seniore patre, dum ei iusta pa- 
rentalia in ecclesia collegiata S. Annae, 
persolverentur, a M. Martino Fidetowicz, 
philosophiae doctore, Novodvorsciano rhe- toriees professore contubernij hierosoly- 
mitani Seniore lugubri calamo produc- 
tus. Anno Domini 1698. die 28 Janu- 
arij. Cracoviae, typis Universitatis. Per- 
missu Magnifici Dni Rectoris. fol., 1 
ark. Akad. — Jagiell. — Ossol. 

— Philosophia ex campo Saphirino, 
ad campum Albosanguineum , gloriose 
procedens. Seu Conclusiones ex uni- 
versa philosophia speculativa, ad men- 
tem D. Thomae Doctoris Angelici con- 
cinnatae et praesidente. M. Christophoro 
Krzykawski, Philosophiae Doctore, Col- 
lega Majore, Regio et Cursus Vladisla- 
viano Philosophict Professore, Ecclesia- 
rum Collegiatarum Neosądece: Cancel- 
lar: Sanctae Annae Crac: Canonico, 
Sanctorum Omnium ad Schydłów Prac. 
objectis satisfaciente Martino Fideto- 
vic, artium liberalium et Philosophiae 
Baccalaureo. Puplicae (tak) disputationi, 
propositae. Anno in Campo Nazareno, 
spirantis, Salutis odorem floris.M. DC XC 
Mensis Septembris, die 21. Cracoviae, 
typis Universitatis (1690). fol. k. nlb. 8. 

Ded, Alexandro Andreae Kadomicki, Castel- 
lanidae Calissiensi, podpis. Krzykawski. 
Od k. 4. ark. A idą: Conclusiones logi- 
cae Ex Próemio. Dalej : Conc. physicae. 
Kończą : Concl. metaphysicae. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 

lwów. 

— Quaestio logica, de relatione ex 
libro Categoriarum Aristotelis desumpta; 
& sub felicissimis auspiciis, Magnifici, 
Perillustris, et Reverendissimi Domini, 
D. M. Mathiae Psojecki, S. Theol: & 
U. J. Doctoris & Profesoris, Protono- 
tarij Apostolici, Gollegae Majoris , Ec- 
clesiarum Collegiatarum , SS. Omnium 
Praepositi,S. Floriani ad Cracov. & Opa- 
toviensis Decani, Scholastici Curzelo- 
viensis, Cancellarii Posnaniensis, Curati 
in Osiek, Contubernij Jagelloniani Pro- 
visoris, S. R. M. Secretarii, Studij x\lmae 
Universitatis Cracoviensis, Generalis ac 
Vigilantissimi Rectoris. A M. Martino 
Fidetowicz , Philosophiae Doctore et 
Professore Contubernij Hierosolymitani 
Seniore, pro loco in collegio Minori ob- 
tinendo in peraugusto DD. Theologo- 
rum Lectorio, publice ad disputandum 
proposita. Anno Domini 1700. Die 20. FIDLER. FIEDOROWICZ. 211 mensis Marti j. Cracoviae ? typis Univer- 
sitatis. (1700). fol, 2 k. nlb. Jagiell. 

— Tropbaeura ex invida morte vir- 
tute, sapientia, et meritis. Perillustris 
olim &. admodum reuerendi Dńi D. M. 
Casimiri Venceslai Straszyński, Sacrae 
Theologiae Professoris, Ecclesiae Colle- 
giatae S. Floriani Canonici, Praepositi 
Mstyczouiensis, Daleuiensis et Kęnten- 
sis Prae: ere^tvm. Dum dum (tak) ei 
iusta Parentalia, in Eeclesia Collegiata 
S. Annae dolenti omnium affectu per- 
soluerentur; a M. Martino Fidetowicz 
in Alma Uniuersitate Cracouiensi Phi- 
losophiae Doctore &. Professore. Lugu- 
bri calamo advmbratvm. Anno Domini 
1693. VII Cal: Februarij. Cracoviae, 
typis Nicolai Alexandri Schedel S. R. 
M. Ord. Typ: (1693). fol. 2 k. nlb. 
(Wiersz). 

Juszyński zowie zmarłego Floryanem Stra- 
szyńskim. Jagiell. 

— ob. Celejowicz Math. Paul. (Lau- 
rus delphica 1701) — Lutkiewicz Paul. 
(Palaestra 1689). 

FIDLER FELIX Szwajcar (f 1553). 
Primae Elbin^ensis scholae fóeturae sub 
auspiciis Gullielmi Cnaphei Rectoris... 
in adventum Elbingam Ioa. Dantisci 
ep. culm. Dantisci. Rhode 1541. w 4ce. 

FIEDLER Felix II. Prutenus. Augu- 
stissimo et serenissimo Poloniae nec non 
Suetiae Regi invictissimo Sigismundo III. 
De saluo in regnum reditu desideratis- 
simo, Nouo anni renascentis Sydere 
inclyU Aquilae republica felicissima 
quaeq; gratulabunda precatur. w 4ce, 
kart 8 (ark. B 4 ). 

Jestto nsdpis karty A 2 . Brak kar. tyt Po- 
tem idą wierszem: Aąuilae albae historia 
Imperii Unitas. Kończy : Ad Aąuilam alle 
goria. Tę podpisał Felix Fidlerus deM. R. 
Na końcu tarcza w rodzaju herbu druka- 
rza Rhode. 
Zygmunt III udał się do Szwecyi 16 wrze- 
śnia 1598. Przybył do Holmii 10 Paźdz. 
1593. Wrócił 18 Sierpnia 1594 r. 

Jagiell. 

— De rebus gestis liber secundus 
investituram feudi dueatus Prussiae a 
Sacra regia Majestate Regnorum Polo- 
niae & Sveciae Sigismundo III. sere- 
nissimo principi S. R. I. archicamerario &. electori Brandenburgico Joanni Si- 
gismundo et Ili mU Rey™ 18 principibus, 
fratribus Dn. Joanni Georgio duci Si- 
lesiae Iegerndorffianae , Dn. Ernesto 
ordinis Joannitarum per Marchiam, Sa- 
xoniam, Vandaliam niagistro, Dn. Chri- 
stiano Wilhelmo archiepiscopo Magde- 
burgensi, primati Germaniae eorumąue 
legitimis masculis haeredibus, sub co- 
mitiorum Regai tempore solenniter. Var- 
saviae colta tam illustrans adnotatam 
calamo secretarii regii Fidleri nobilia 
Pruteni. B. w. m. dr. i r. (Cracoviae 
1614). w 4ce, k. 44 (ark. A— L 4 ). 

Czartor. — Warsz. Uniw. 

— ob. Holtorpius Bernard (Pere- 
grination. Stan. a Lasco 1577).. 

Siarcz. Obraz I 125. — Lilienth. Erlaut. 
Preus. V 40. — Wiszn. Hist. lit. VIII 93. 

FIDLER Walery (syn Feliksa Szwaj- 
cara, Dr. Med. w Elblągu) (1525 f 24 
Sierp. 1595) Epistoła de morte Marlini 
An. 1571 d. 16 Julii ad D. Mart. Cbe- 
mnitium Brunsvigam perscripta. 

Wydana przez Rechtmayera w Antiq. Eccle- 
siast. Urbis Brunsvigae. Tom III Additam. 
Nr. 30. 
Praetor. Athenae 230. 

Fldowicz Antoni ob. Decus littera- 
rura 11 Licentiat (1777). 

FidllCia voti ob. Wróbliński S, J. 

(1703). 

— bonae causae ob. Hacki J. (1689). 

Fidus COmes ok. Klage X. — Os- 
soliński J. A. (1633) — Schoneus A. 
(1601). 

Fieberpulver ob. Mizler Wawrz. 

Fiebig Samuel Ludwik ob. Konfes- 

sya (1730). 

Fiedler Felix ob. Fidler. 

Fiedler Johann Gottfried ob. Adelt 
Martin (Leichenpredigt 1719). 

FIEDOROWICZ Michał. Głos od Wiel. 
JX... Plebana Głębockiego przeciwko 
JW. JP. Ciechanowieckiemu generał- 
Adjutantowi Woysk W. X. Lit. ka- 
walerowi ord. S. Stanisława. Bez m. dr. 

fol. k. nlb. 4. Zielińg. 

— Sprawa W. IX. M. Fiedorowicza 
dziekana Potockiego i W W. IPP. Ta- 
deusza Kazimierza i Jana Nowomiey- 
skich przeciwko IW. IP. Kazimirze 212 FIEDOROWICZ. FIELDING. z Ogińskich Brzostowskiey podskarbim 
W. X. Litt. w udzielnych kategoryach. 
B. m. dr. i r. (około 1779—80). fol. k. 
nlb. 1. (Egz. defekt). Zielińs. 

— Sprawa WIX. Fiedorowicza ka- 
nonika Smoleń, proboszcza Zadorow- 
skiego z I. W. Przysieckim podkomo- 
rzym orszans., W. I. P. Nornickim Stą 
Zegaryskim oraz Staro-zakonnymi Jan- 
kielem Leybowiczem inkarcerowanym 
arędarzem Bobynickim, Szloma, Nochi- 
mowiczem Wołotowskim , Jankielem 
Ickowiczem, Nochimem Polakiem, y 
Mejerem Leybowiczem żydami złodzie- 
jami. B. m. i r. (1779?). fol. k. nlb. 10. 

Zielińs. 

— ob. Leybowicz Jankiel (Głos 
1790) — Nornicki Urban (Sprawa 1790) 
— Przysiecki Tad. (Sprawa 1790). 

FIEDOROWICZ Piotr. Obrona S. Sy- 
nodu Florenskiego powszechnego dla 
prawowierney Rusi napisana przez Pio- 
tra Fiedorowicza, w Wilnie Collegium 
Ruskiego, J. M. X. Metropol. Kiow- 
skiego, Rectora. Wydana od Gela- 
siusa Russowskiego, Archimandrity Wi- 
leńskiego. Na polski ięzyk przełożona. 
W Wilnie Roku Pańskiego 1603. -w 4ce, 
kart 9 i str. 92 na przodzie. 

Wyszła przeciw dzieła ; Opisanie postupkow 

i sprawy Sobora Florenteiskoho. 
Ded : J. O. Konstantynowi Konstantynowi- 
czowi książęciu na Ostrogu, Wwdzie ki- 
jowskiemu. 
Jocher 3051 i T. II s. 494—8. — Łuka- 
szewicz Wyzn. kalw. I 82. 

Dzików — Ossol. 

— Oborona Soboru Florentyskaho, 
protiw fałszywomu niedawno od pro- 
tiwnikow zgody wydano mu w Wilni 
1605. w 4ce, 126 str. 

Dedykacya Januszowi księciu Ostrogskiemu 
Wdzie Wołyńskiemu. 

Tytuł ten podaje Sacharow pod N. 122 ina- 
czej : Apołogia florentinskawo Sobora. 
Wilno 1604, lecz on nie widział dzieła, 
tylko powołuje się na Czertkowa. Opisa- 
nie Wojny Swiatosława 6tr. 1 1 7 i na Ciam- 
piego Bibliogr. crit. I 295. Dodaje od 
siebie, że niewątpliwie Hipacy Pociej tę 
książkę wydał. — Także Karatajew dzieła 
tego nie zna, tylko pod N. 143 powołuje 
się na Sacharowa. 

Łukaszew. Wyzn. helw. w Litwie 182. przy- 
pis. — Wiszn. H. lit. VIII 315. — Ma- 
ciejów. Pism. IIJ 473. FIELDING Henryk (1707 f w Pażdz. 
1754). Awantura Amalii wyięta z dzieł 
J. Pani Riccoboni. w Supraślu 1787 — 
88. Tom I— III. w 8ce, str. 152, 173 
i 233. 

Autorka na oryginale pisze : Roman de M. 
Fielding imite de 1'anglais (1762). Prze- 
róbki jej oburzyły Grimma. Kijows. 

— Toż:... Warszawa 1791. w 8ce, 
T. I-III. 

Katalog Kaj. Jabłońskiego. 

— Bombiza luterski w Urzędzie 
Wikarego [podług Fieldinga]. Dnia 30 
września 1790. B. w. m. w 8ce. Tom 
I. str. 236, tom II. 240. 

Warsz. Uniw. 

— Historya y awantury Roderyka 
Random z francuzkiego P. Fielding 
przetłomaczona przez J. Fr. T. I — III. 
W Warszawie w Drukarni P. Dufour, 
Konsyliarza Nadwornego J. K. M. i Dy- 
rektora Drukarni Korpusu kadetów 
M.DCC.LXXXV. w8ce, str. IX i 301, 
330 i 6, oraz s. 7 i 387. 

Francuski tłumacz T. Smollet. Atoli Que- 
rard (La France lit. IX 199) co innego 
twierdzi. Mówi on : Cest a tort que le 
nom de Fielding a ete mis sur les fron- 
tispices en traduction francaise de ce 
roman, et me"me sur ceux de quelques 
edition de Poriginal anglais. II est re- 
connu aujourd'hui que cet ouvrage est de 
1'historien Tobie Smolett, qui s'y est peint 
lui-meme, a l'epoque ou ii s'est trouve" 
au siege de Carthagine comme chirurgien. 
Jagiell. — Kijows. — Ossol. 

— Podrzutek czyli Historya Tom- 
Dźona. Tłumaczenie z dzieł angielskich 
Pana Fielding. Mores hominum multo- 
rum vidit. Tom I — IV. W Warszawie 
1793 w drukarni uprzywileiowaney M. 
Grolla, Księgarza Nadwornego J. K. 
Mości, w 8ce. T. I. k. 2 str. XV 394. 
Poczet ksiąg kart 6; T. II. k. 2, str. 
384, k. 4; T. III. str. 338 i k. 3; T. 
IV str. 390 i k. 4. 

Tłumacz Franc. Zabłocki. — Na przodzie 
pierwszego tomu jest : 1) Krótkie uwia- 
domienie o celu i umyśle w którym jest 
pisany Komans Tom-Dżon (przez X. Ada- 
ma Czartoryskiego G. Z. Pod.). 2) Wiado- 
mość o życiu Henryka Fieldynga. 3) Przy- 
pis do powyższego piania X. Czartory- 
skiego. Czartor. — Jagiell. 

— Xiadz Wikary i przyjaciel jego. FIERARD. FIGUEROA. 213 Lipsk 1787. T. I— II. w 8ce, str. 236 
i 240. 

Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwów. — Warsz. 

Uniw. 
FIERARD Józef. Zebranie nauk 
chrześciańskich wydane włoskim języ- 
kiem przez ks. Józefa Fierard S. J. 
a na polskie przełożone przez ks. Da- 
wida Piłchowskiego Ex Jezuitę R. 1776. 
W Wilnie, w drukarni J. K. M. aka- 
demickiey. w 8ce, k. 3, str. 472 i In- 
dex k. 7. 

Dedykowane Pawłowi Xaw. Brzostowskiemu 
referendarzowi w. ks. litewskiego. Poczem : 
Przedmowa do czytelnika. 

Drohob. — Wileńs. 

Fierius Andreas ob. Cantius Joaunes 
(1676). 

FIESCHI Maurycy. Alla S. R. M. 
d'Augusto II per la sua esaltazione al 
trono di Polonia, sonetto. B m. i r. dr. 
(1697). 1 ark. 

Ciampi Bibl. I 107. Czartor. 

Fievres ob. Camusel I. E. (1738). 

FIGKEN Benedykt , Gdańszczanin. 
Historia Fanaticorum. Dantisci 1664. 
w 8ce. 

(Figke St. B.) Das Gedachtniss im 
Seegen des St. Bened. Figken. Dan- 
tzig, Druck. Daw. Fr. Rhete 1693. fol 
k. 6. 

Figlacki ob. Bobomolec — Srokow- 
ski L. B. (1776). 

Figllki ob. Rej Mikołaj (Branden- 
burgensis Adrianus 1570). 

FIGULINUS Carmelus. Theoremata 
theologica de obiecto formali fidei... per 
Carmelum Figulinum Leopoliensem ad 
disputandum proposita sub auspiciis P. 
Sigismundi Gdowski S. T. Magistri. Za- 
moscii 1623. w 4ce, ark. D 4 . 

Jocher 2632. Ossol. — Warsz. Uniw. 

Figura revolutionis ob. Kostomski 
Jerzy. 

FIGUEROA R. P. D. Gigueroa Gne- 
snen. Decimarum pro Illmis DD. Jo- 
sepho Kobierzycki, Nicolao Bilski, Paulo 
Suckecki, aliisąue possesoribus in Pa- 
rochia Druszbicen. contra Rev. D. Phi- 
lippum Biezynski Parochum Druszbi- 
cen... Gg... Facti 9. Romae typis Ber- 
nabo 1755. w 4ce, kart 6. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. — Toż:... contra Rev. D. Philip- 
pum Biezynski Parochum Druszbicen. 
L. Memoriale pro nova Audientia... 29 
(Romae) typis Bernabo 1755. w 4ce. k. 4. 

Na czele nad pis: Gnesnen. decimarum. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... contra Rev. D. Philippum 
Biezynski Parochum Druszbicen... Gg. 
Responsio cum summario in calce... 11... 
Romae typis Bernabo 1755. w 4ce, 

kart 4. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— R. P. D. Figueroa Cracovien. 
Decimarum. Pro Alma Accademia, &. 
Universitate Cracoviensi. Contra Ven. 
Monasterium Clarae Tumbae, seii Mo- 
gillae Ord. Cisterien. ejusąue Rev. P. 
Priorem, et Monacos, nec non Cmetho- 
nes, Incolas et Colonos Villae Glewiec. 
Facti. w 4ce, k. 10. 

Górą nadpis : Cracovien. Decimarum. Stan- 
tibus etc. Dubium = An costet de Re Iu- 
dicata, seu potius de causis restitutionis 
in integrum in casu etc. Jagiell. 

— Toż:... Pro Rmo Abbate et Mo- 
nachis Ven. Monasterii Clarae Tumbae 
Ord. Cistercien. Contra Almam Acca- 
demiam Studiorum Civitatis Cracoviae. 
G. Facti... 23... (Romae) Typis Bernabo 
1756. w 4ce, 8 kartek. Jagiell. 

— Toż:... Pro Rmo Abbate et Mo- 
nachis Ven. Monasterii Clarae Tumbae 
Ord. Cistercien. G. Summarium... 23... 
(Romae) Typis Bernabo 1756. w 4ce, 
6 kartek. Jagiell. 

— Pro Alma Academia, et Univer- 
sitate Cracoviensi. Contra Ven. Mona- 
sterium Clarae Tumbae seu Mogillae 
Ord. Cistercien. eiusqu. Rev. P. Prio- 
rem et Monacos nec non Cmethones, 
Incolas, et Colonos Villae Glewiec. 
Responsio. w 4ce, 6 kart. Jagiell. 

— Toż:... Pro Adm. R. Priore, et 
Monachis Ven. Monasterii Clarae Tum- 
bae Ord. Cistercien. et litis &c. Contra 
Almam Academiam Studiorum Civitatis 
Cracoviae... G... Responsio... 25... (Ro- 
mae) Typis Bernabo 1756. w 4ce, 4 k. 

Jagiell. 

— Pro Alma Accademia et Univer- 
sitate Cracoviensi. Contra Ven. Mona- 
sterium Clarae Tumbae seu Mogillae 
Ord. Cistercien. ejusque R. P. Priorem, 214 FIGURIS. FILANGIERI. et Monacos neć non Cmethones, Incolas 
et Colonos Villae Glewiec. F. Memo- 
riale pro nova Audientia cum novo 
Suraraario... 20... (Roraae) Typis Berna- 
bo. w 4ce, 10 kart. Jagiell. 

— Pro Alma Accademia, et Uni- 
versitate Cracoviensi G. Summarium... 
20. (Romae) Typis Bernabó 1756. w 4ce, 
18 kart. 

Figuris (De) grammat. ob. Górski 
Jak. 

Figury y Modlitwy o vmęcżeniu 
PAna naszego Iezu Krista, które wszelki 
człowiek chrześćiański, przed oczyma 
ma mieć, ku rospamiętywaniu dobro- 
dzieystwa iego naświętszego, które nam 
wszystkim raczył vcźynic przez swe 
z Naświętsźey Panny narodzenie, y na, 
krzyżu przez dosyć vciynienie. (Na 
końcu:) Drukowano w Krakowie, v Ma- 
theusza Siebeneychera Roku 1575. 
w 4ce, kart 92. 

Tytuł otoczony floresikami. Na odwr. stronie 
rycina Zwiastowania z r. 1539. Na karcie 
syg. k 3 cztery małe ryciny. W ogólności 
text i ryciny w obwódce z drobnych fto- 
resików. 
Jocher 6767. — Lelewel Bibl. ksieg. I 124. 

— Wierzbows. III 2*507. 
Porówn.: Wujek Postylla Cz. III 1575. 

Czarnec. 

FIHAUSER Jan. Piis manibus in- 
comparabilis Herois Andreae Czarnecki 
Burgravii Arcis Crac: Cubicularii Re- 
gii ex Antiąuissima et lllma Comitum 

Germaniae de Lainigen familia 

Cracoviae, 1649. w 4ce. 

Juszyń. Dykc. I 80. 

FIHAUSER Konrad. Disputatio phi- 
losophica. De rerum causis in catholica 
et florenti Academia Dilingana, die 
xiij. Junii proposita Praeside Michaele 
Rennez Soc. Jes. Philosophiae Prof. 
ordinario respondente post confectum 
Philosophiae Curriculum, Conrado Fi- 
hauser Craeoviensi Polono, Congrega- 
tionis B Virg. Aununciatae Sodali. 
Anno a Christo nato t590. Dilingae. 
Excudebat Joannes Mayer, w 4ce, 2 
k. nlb., str. 33 liczb, i 2 nlb. 

Ded. Martino Fihauser Urb Crac. Senatori. 
Na końcu dodana: Ode. 

J. Szembek. Fihauser Martinus ob. Fihauser 
Konrad (De rerum causis 1590). 

Fijałkowski Józef Tadeusz ob. Fiał- 
kowski. 

FIKARY Swiatogorec. Wiertograd 
duszewnyj, siriec sobranie i soczinenie 
molitw ispowiedatelnych i błagodar- 
stwiejnych błaźennyja pamiati inokom 
Fikareju Swiatogorcem. Tisnieniem źe 
tipografskim nynie perwie napeczatasia 
w typogratii monastira obszczezitelnaho 
Bratskaho Wilenskaho, pri cerkwi so- 
czestwijapreswiataho i ziwotworiaszcza- 
ho Ducha, lieta ot sozdanija mira 7128 
a ot po ploti Roźestwa Christo wa Boga 
i Spasa naszeho Is. Christa 1620. w 
4ce, k. 2 i 140. 

Carsk. N. 65. — Sacharow N. 186. — Ka- 

rataj N. 216. 
Akad. N. Petersb. — Moskiew. typ. dwora. — 

Karataj. — Petersb. publ. — Pogodina. 

Fikler Johann Baptista von Weyl 
ob. Hieremias (1683) — Hozyusz (Con- 
fession 1572) — Kromer Marc. (Von 
beiden Religion 1560) — Reszke Sta- 
nisław (Grundl. Beschreibung 1591) — 
Sokołowski Stan. (Censur. 1583). 

Filadelf Ptolomeus ob. Arysteas 
(1578). 

Filalet Chrystophus ob. Broński 
Chrzysztof (Apocrisis 1597) — Skarga 
Piotr (Przestroga 1610). 

Filaleta Carpophorus ob. Discipulus 

(1755). 

FILANGIERI Kajetan (1752 f 1788) 
Nauka prawodawctwa przez kawalera 
Kajetana Filangieri napisana po włosku 
Tłumaczenie Wincentego Rocha Kar- 
czewskiego, w Warszawie w drukarni 
Piotra Dufoura konsyliarza I. K. Mci 
Dy rek: Drukarni korp: kad: kosztem 
i nakładem Tłumacza. M.DCC.XCT. 
(1791). M.DCC.X1II (1793). w 8ce. T. 
I kart 7 str. 392. i k. — T. II str. 
405 i k. 1. — T. III (1792) s. 353 
i k. 1. — T. IV s. 527 i k. 2. — T. 
V (1793) s. 415 i k. 2. — T. VI s. 
378, oraz: Zbiór rzeczy k. 2. Poczem: 
Uwiadomienie drukarza względem 
dwóch tomów (7 i 8) z prenumeratą po 
złp. 5 za tom. kart 4. — T. VII s. 392 
i Porządek rozdziałów kart 3. (O edu- FILANTROPI. FILIP. 215 kacyi i instrukcyi publicznej). — T. 
VIII s. 440 i k. 3. (O edukacyi. Kol- 
legia. Edukacya kobiet). 

Dedykowane przez tłumacza Tomaszowi 
Adamowi z Ursynów Ostrowskiemu, Pod- 
skarb. Nadw. kor. w którego domu swo- 
bodnie tą pracą zatrudniał się. 
Branic. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Ossol. — Uniw. lwów. — Wileńs. — Zie- 

lińs. 
Filantropi. [Pisma tyczące się związ- 
ku Filantropów w Krakowie, wyszły te: 
1 . Projekt związku filantropów. 2. Ob- 
wieszczenie powtórne. 3. Ostrzeżenie. 
Nagroda cnót czynnych i użytecznych 
społeczności. 4. Mowa przy pier wszem 
rozdawaniu nagród miana przez Jac- 
ka Przybylskiego. Tegoż mowa przy 
trzeciem rozdaniu nagród. 5. Doniesie- 
nie. Osoby które się przyłożyły do na- 
grody. 6. Obwieszczenie z r. 1788. 7. 
Nagroda cnót czynnych. 8. Mowa przy 
drugiem rozdawaniu nagród miana przez 
Marcina Fiałkowskiego 1788 r. 9. Ob- 
wieszczenie. 10. Doniesienie, nagroda 
cnót. 1 1. Na imieniny Feliksa Oraczew- 
skiego 14 Stycznia 1788]. 

Każde z nich zamieszczone na wlaściwem 
miejscu w porządku alfabetu. 

Filelf ob. Ezop (1779, 1793) — Fe- 
drus (1769). 

Filiatio Mariana sanetae Dei geni 
tricis approbata. Olim pro tyrocinio 
Viennensi S. J. ad fovendam perpetuó 
pietatern erga admirabilem Dei Matrem. 
Nunc in tyrocinio cracoviensi Societatis 
Jesu ab admodum Reverendo Patre 
Laurentio Ricci , Ejusdem Societatis 
praeposito generali confirmata. Romae 
10 Junii 1758. (Na końcu:) Cracoviae. 
In typographia Episcopali. w 8ce małej, 
kart nlb. 6. Jagiell. 

FILICAJA (de) Wincenty (1642 
f 1707). Canzoni per 1'assedio e per 
la liberazione di Vienna. Firenze, presso 
Piero Matini 1684. w 4ce. 

— Toż:... (wydanie drugie). 1720. 
Jest tu sześć ód : 1-a opisaje oblężenie Wie- 
dnia. 2-ga zwycięstwo odniesione przez 
Polaków i cesarskich. 3-ia na cześć Leo- 
polda I Cesarza. 4-a na cześć Jana III 
króla pol. 5-a dla Karola księcia Lota- 
ryngii. 6-a podziękowanie S. ±\ Maje 
statowi. Ciampi Bibl. crit. I 107 str. — Encykl. 
powszech. Orgelbr. T. 8. str. 834 i 35. 

Filii Mariae ob. Briccius J. (1697). 

Filip Franciszek ob. Lewenberger 
J. Sal. (1743). 

Filip król hiszp. ob. Januszowski 
Jan (1586). 

Filip IV ob. Makowski Stanislaus 
(1638—47). 

Filip Nerezyusz ob. Nerezyusz. 

FILIP S. (Philippus Nerius) (1515 
f 20 Maja 1595). Philippi Nera Con- 
gregat. oratorii fundatoris. Dicta, mo- 
nita, consilia, gnomae, atque sententiae 
vere aureae. Lublini 1648. w 12ce. 

Wileńs. 

— Toż:... Dicta, monita, consilia, 
gnomae atque sententiae vere aureae, 
seu vitae spiritualis documenta unicu- 
ique bominum statui perquam accom- 
modata ad exemplar Cracoviense Anni 
1664. emendatius & accuratius spectato 
fonte Italico, adiectisque e Vita Sancti 
a PP. Bacci et Bernabaeo conscripta, 
quae exstat apud Bollandistas, tum ex 
Bulla canonizationis pluribus hoc * aste- 
risco signatis punctis. Reimpressa per- 
missu sueriorum (tak). Editio II. auctior 
priore. Ouiquae accesserunt, notantur 
duobus astariscis **. Lublini, Typis S. 
R. M. in Collegio PP. Trinitariorum. 
1784. w 12ce, sign.A— C 12 . 

Imprimatur Winc. Jezierskiego datowane 20. 

Novembris 1783 r. 
Jocher 4126 (ma ark. 2). 

Jagiell. — Krasińs. 

— Documenta ad adispicandum su- 
premum verae sancti tatis gradum uti- 
lissima S. Philippi Nerii Fundatoris Con- 
gregationis Oratorii. Omnibus tam spi- 
ritualibus quam saecularibus personis 
accomodatissima, post plurimas editio- 
nes nunc iterum recu^a. Anno Domini 
1710. Typographia Clari Montis Często- 
choviensis. w 24ce, str. 48. 

Warsz. Uniw. 

— Rada wierna dusz bogoboynych 
S. Filip Neryusz i S. Franciszek Sale- 
ziusz doświadczeni w drodze Boźey wo- 
dzowie albo pierwszego z nich zdania 
i nauki. Drugiego sentencye y upomnie- 
nia wszelkiego stanu ludziom do po- 
stępku Duchownego pomocne y potrze- 216 FILIP. FILIP. bne. Przedrukowane w Wilnie w Dru- 
karni Akademickiey Soc Jesu. R. P. 
1705. w 16ce, k. nlb. 59. 

Edycya 1-a roku 17.... 

Warsz. Univv. — Wileńs. 

— Salutaria dignaque memoriae do- 
cumenta S. Philippi Nerii Fundatoris 
Congregationis Oratorii omnibus ac sin- 
gulis cujuscunąue status personis utilia 
eque ac necessaria aucta, aliquarum 
aliarurn ejusdem S. Authoris, antę hac 
nunquam editarum additione sententia- 
rum. Ex Italico Romae impresso A° 
1650 in Latinum transfusa, nunc ite- 
rum A. 1746. Cum facultate Superio- 
rum. Reimpressa. Posnaniae typis Aca- 
demicis. w 12ce, k. niel. 32. (C 8 ). 

Warsz. Uniw. 

— Zbawienne y godne pamięci nauki 
S. Philippa Neriusa fundatora Congre- 
gatiey Oratorii wszystkim wszelkiego 
stanu osobom wielce pożyteczne i po- 
trzebne. Przyczyniono niektórych tegoż 
Oyca S. Sentencyi przedtem nigdy nie- 
wydanych przydatkiem. Teraz z wło- 
skiego druku w Rzymie 1650 wyda- 
nego na łacińskie przetłumaczone a na 
ostatek dla dobra pospolitego na polski 
ięzyk wydane. W Krakowie w Dru- 
karni Woycieeha Góreckiego 1674. 
w 4ce, ark. C 4 (kart 12). 

Branic. — Ossol — Warsz. Uniw. 

— Nauki Zbawienne y świątobli- 
wości Chrzesciańskiey bardzo pożyte- 
czne S. Philippa Neryusza Fundatora 
Congregacyi Oratorij wszelakiego stanu 
ludziom akomodowane a teraz znowu 
dla pomnożenia doskonałości prawdzi- 
wey, za nakładem pewney świętobli- 
wey osoby do druku podane R. P. 1710. 
w drukarni Jasney Góry Częstochow- 
skiey. w 24ce, str. 119. Warsz. Uuiw. 

— Zbawienne y pamięci godne na- 
uki. Wszelkim każdego stanu osobom 
potrzebne y pożyteczne z przyczynie- 
niem niektórych innych tegoż S. Au- 
tora Sentencyi tudzież krótkiego zebra- 
nia nabożnych affektów do protekcyi 
Sgo Patrona uciekaiących się. Roku 
Pańs. 1737 przedrukowane, w Pozna- 
niu, w Drukarni Akademickiey. w 12ce, 
ark. 3. Warsz. Uniw. — Toż:... Affektów do protekcyi 
tego Świętego Patrona uciekających się. 
Roku Pańskiego 1746. przedrukowane. 
Poznań, w Drukarni Akademickiey 1746. 
w 24ce, kart nie liczb. 32. Warsz. Uniw. 

— Zbawienne y godne pamięci na- 
uki fundatora Kongregacyi oratorii 
z włoskiego w Rzymie 1670 teraz na 
polski ięzyk przełożone. 1749. w dru- 
karni Lwowskiey J. K. M. Soc. Jesu. 
W 12ce, ark. C 2 . Warsz. Uniw. 

(Filip Neryusz Sty). Świętego Fili- 
pa Neryusza życie. Obraz dokumentów 
wyżej napisanych y nad dokumenta 
same żywsze y iasnieysze z krótka po- 
chwałą krótko wyrażone. Poznań w Dru- 
karni Akademickiey 1746. w 12ce, kart 
6. W. n. 32. Warsz. Uniw. 

— ob. Bacci Pt. Jac. (Konarzew- 
ski. Żywot 1683) — Choynacki Józef 
(1734) — Chrzanowski Ant. (1754) — 
Dąbski Łukasz (Życie) — Declos Jos. 
Ant. (Chelys 1729)— Gloria (1622) — 
Goczkowski (1742) — Goldonowski An- 
drzej (1625) — Goszkowski Mat. Cant. 
(1742) — Gromalski Mik. (1757) — 
Jarczewski Józef (1731) — Kozicki 
Antoni Franc. Dunin (1755) — Niko- 
dębski Joan. (1721). — Olszowski Łuk. 

— Paludanus Stephanus Stanisl. (1644) 

— Patelski Stanisław Michał (1749) — 
Rohaczewski Piotr Antoni (Apollo di- 
vinior (1717) — Siermantowski Sim. 
Joan. Cantius (Floralia 1715) — Skrze- 
tuski Jakób Hieronim (Ara puris 1706) 

— Surowiecki Jakób Ant. Joseph. (Prae- 
dicatum 1735) — Wiśniowiecki Janusz 

— Zołędziowski Jozef (Aggregatum 
1736) — Źródło cudów (1729). 

Filip (Philip) od S. Trójcy. Hi- 
storya świątobliwego życia Wieleb. O. 
Dominika a Jesu Marya Oycow Kar- 
melitów Bossych niegdy Generała przez 
W. O. Philippa od S. Troyce po łaci- 
nie napisana, a od iednego z Oycow te- 
gosz Zakonu na polskie przetłumaczona 
y do druku podana, w Krakowie u 
Dziedziców Krzysztofa Schedla 1675. 
w 4ce, k. 4, str. 325, i regestru k. 2. 

Dedyk. Katarzynie z Komorowa Lackiej 
Marszałk. Nadw. W. X. L. 

Jocher 8692. Czartor. — Ossol. FILIP. FlLlPECKI. 21? — Ozdoba, Karmelu Zakonnego, 
w splendorach świętych, y życia dosko- 
nałością znacznieyszych Karmelitów y 
Karmelitanek, któremi zakon Nayświęt- 
szey Maryi Panny z Góry Karmelu od 
Eliasza naychwalebnieyszego wodza y 
proroka ufundowany, iako firmament 
swoiemi iaśnieie luminarzami. Niegdy 
łacińskim językiem przez Nayprzewie- 
leb. Oyca Filippa od Troycy Przenayśw. 
Karmelitów Bossych Kongregacyi Sw. 
Eliasza Generała pokazana, teraz zas 
światu polskiemu na publiczny pobo- 
żnie ciekawych dusz widok wydana. 
Roku chwalebnego w ozdobie Świętych 
swoich Boga 1746. w Lublinie w Dru- 
karni J. K. M. Coli. S. J. fol. Cz. I. 
k. 6. str. 347. Część II. w Krakowie, 
w Drukarni Akademickiey (1746). kart 
3, str. 261 i 1, str. Regestr. Część III. 
tamże, 1747. kart 3, str. 647 i k. 1. 

Cz. I. dedykowana Konstancyi Kolumbie 
z Donhoffów iSanguszkowey Miecznikowey 
W. X. L. Cz. II. ded. Waleryi Branickiey 
Kasztel.* Bracławs. W approbacie Mat. 
Ziętkowicza 19. 9bris 1746. powiedziano, 
że pisał Filip a Sanctissima Trinitate, 
zaś w approbacie z 18 Octob 1745 wy- 
mieniony tłumacz Onufry ab Aasumptione 
B. V. M. (Osmolski). 

Przydany do tego : 

Konterfekt życia przykładnego, 
z ozdoby Karmelv Zakonnego kopio- 
wany. Kolorami chwalebnych cont (sic), 
świątobliwości Karmelitów y Karmeli- 
tanek Bossych, Prowincyi Polskiey. Od- 
malowany y na publiczny widok, z cie- 
niów niewiadomości, za usilna wielu 
godnych osób instancya. Wystawiony, 
Roku, którego Syn Boski, konterfekt 
ludzki na sobie wyraził 1747. W Kra- 
kowie w Drukarni Michała Józefa An- 
toniego Dyaszewskiego J. K. Mci Ty- 
pografa. fol. k. 1, str. 394. 

Na odwrocie tytułu jest: Regest addytamen- 
tów polskich. Tu spisani Karmelici polscy, 
których podano biografie dokładne. Jest 
ich 66. Ta część jest pióra Osmolskiego. 

Bentkows. II. 570.' — Jocher 8265. 9252. — 
Janoc. Lexic. 117 — 8. — Encykl. Orgelb. 
T. 20. s. 120. — Baracz. Żywoty Ormian. 
181. 

Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. 

— Os8ol. Filip Wilhelm ob. Philippus Wil- 
helmus (Bellaria academica 1642). 

FILIPAU P. Basilius.Dissertatio inau- 
guralis theologica de canonisatione et 
cultu Sanctorum in Universitate Leopo- 
litana Basilii P. Filipau. Leopoli. w 8ce. 
FlLlPECKI Andrzej (1727 f we Lwo- 
wie 10 czerwca 1792 r.) Podczas uro- 
czystego aktu koronacyi Nayświętszey 
Maryi Panny w obrazie swoim cudo- 
wnym w Bouszowcu w kościele W. W. 
XX. Karmelitów dawney reguły obser- 
wancyi, gdzie się Akt ten odprawował 
przez W. Imci Xiędza Andrzeia Fili- 
peckiego kanonika lwowskiego. Dnia 
15. Sierpnia. Roku 1777 miane. We 
Lwowie w drukarni Bractwa Swietey 
Troycy roku 1777. w 8ce, kart nlb. 20. 
Dedyk. Konst. z Bekierskich Bielskiej kaszt. 

Halickiej . 
Sommervogel III. 732 ma: Nayiaśniejszey 
zamiast Nayświętszey. 

Drohob. — Jagiell. — Ossol. 
— Leo Filozof, cesarz wschodni, tra- 
iedia. Przy powitaniu od Szkół Lwow- 
skich Societatis Jesu, Jaśnie Wielmo- 
żnego Jegomości Pana Jana Klemensa, 
Hrabi na Ruszczy, Tyczynie, Tykoci- 
nie i Branicach Branickiego, Woiewody 
Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Ko- 
ronnego, Bielskiego, Krośnińskiego, Mo- 
sciskiego, Janowskiego etc. etc. staro- 
sty od prześwietney młodzi Poetyki 
i Geografii uczącey się, na Sali Szkół 
wspomnionych, Roku Pańskiego 1754. 
dnia 15 Lutego, wyprawiona. Wier- 
szem Polskim, przez M. Jendrzeia Fili- 
peckiego Societatis Jesu Póótyki i Geo- 
grafii professora napisana. W Lwowie 
w drukarni J. K. M. Collegii Societa- 
tis Jesu. Za dozwoleniem Starszych, 
w 4ce, k. 2, str. 74 i k. 2. 

Wymienione są osoby grające. Kobiet nie 
ma. Grali: Józef Lipnicki, Ksaw Głogow- 
ski, Nep. Włodek, Józ. Michałowski, Ksaw. 
Zielonka, Piotr Łoś, Alex. Czapski, Ant. 
Michałowski, Jan Pawołowski, Wincenty 
Kumanowski. Kończy: Chor J. W. Het- 
manowi. 
Czartor. — Jagiell. — Kijows. — Ossol. — 

Warsz. Uniw. 
• — O lichwie bardzo między ludźmi 
zagęszczoney w różne się towarzystwa 
ludzkiego kontrakty wkradajacey. Ka- 

28 218 FILIPECKI. FIL1PECKI. zania w kościele katedry metropolital- 
ney Lwowskiej, na niedziele postu S. 
i dalsze miane przez W. X. Jędrzeja 
Filipeckiego kanonika lwowskiego, w tey- 
źe katedrze przez 11. lat kaznodziei or- 
dynaryusza. We Lwowie w drukarni S. 
Troycy R. 1782. w 8ce, str. 392. 

Drohob. — Ossol. 

— Na Niedziele całego roku Kaza- 
nia przez W. JMci Xiędza Andrzeia 
Filipeckiego Kanonika Gremialnego 
Lwowskiego niegdyś przez iedenaście 
lat w teyże Katedrze Kaznodzieię wy- 
dane. Podług czterech części roku na 
cztery Tomiki podzielone. Tomik I. 
Zamyka w sobie Kazania od Adventu 
do Wielkiego Postu. We Lwowie, w dru- 
karni Bractwa Troycy Swiętey roku 
1783. w 8ce, k. 6 nlb., str. 789 i Rej. k. 5. 

Na czele approbata Łuk. Stan. Godusow- 
sowskiego. Leopoli 1783. Dedykacya do 
Ferd. Kickiego Arcyb. Druga do Kapituły 
Metrop. lwowskiej (tu jej spis). Rozpoczy- 
na kazanie o nieśmiertelności duszy. Da- 
lej : O obowiązkach rodziców względem 
dzieci. O obraniu stanu. O obowiązkach 
sług- 
Tomik II. Zamyka w sobie Kaza- 
nia od Wielkiego Postu do Zielonych 
Światek. We Lwowie, w drukarni Bra- 
ctwa Troycy Swiętey roku 1784. w 8ce, 
k. 1, str. 702 i Rejestru kart 5. 

Mieści: O szczęśliwości, o powrocie do grze- 
chu, o opatrzności, o obowiązku panów 
względem sług, o posądzaniu bliźniego, 
o modlitwie, o zgorszeniu. O zabójstwie 
z okoliczności ściągnioney na Króla J. 
Mości ręki. 

Tomik III. Zamyka w sobie Kazania 
od Zielonych Świątek do Niedzieli XIII 
po Światkach. We Lwowie w drukarni 
Swiętey Troycy. Roku 1784. w 8ce, 
k. 1, str. 736 i Rejestru k. 6. 

Obejmuje: O Duchu Św. O Bogu, o obmo- 
wie, o żartach obraźliwych, o świętokradz- 
kiej spowiedzi, o jałmużnie, o kłamstwie, 
o miłości bliźniego. Jagiell. 

Tomik IV. Zamyka w sobie Ka- 
zania od Niedzieli XIII po Świątkach 
do Niedzieli pierwszey Adwentu, we 
Lwowie, w Drukarni Bractwa Troycy 
Swiętey. Roku 1784. w 8ce, str. 732 
i Rejestr. 

Jocher 4553. 

Drohob. — Jagiell.— Ossol. — Uniw. lwów. — O nieśmiertelności duszy ludzkiey 
przeciwko teraznieyszym libertynom, 
kazania w kościele katedr, metropolit. 
Lwowskiey na niedziele adwentowe 
przez X. Andrzeia Filipeckiego Soc: 
Jesu w teyże katedrze kaznodzieię Or- 
dynariusza miane. we Lwowie, w dru- 
karni akademickiey J. K. M. Collegii 
Soc. Jesu. Roku 1769. w 8ce, k. 6. 
str. 176. 

Dedykacya do Józefa Ponińskiego wielkiego 
orderu Chrystusowego i wojennych w Por- 
tugalii orderów kawalera i Maryanny z Ka- 
linowskich Ponińskiey Wwdzieowstwa Po- 
znańskich. 

Jocher 3776. 

Czartor. — Drohob. — Jagiell. — Ossol. — 
Uniw. lwów. — Zielińsk. 

— Podczas obłóczyn zakonnych Tekli 
Bielskiey łowczanki nadworney koron- 
ney, Kazanie. Lwów, druk Łuk. Szlich- 
tyna 1773. w 8ce. 

— Do Państwa Antoniego na Zbo- 
rowie Bielskiego i Tekli z Kalinowskich 
Bielskiej Łowiectwa nadworn. koron- 
nych. Przez X. Andrz. Filipeckiego ka- 
non. Lwów. 

Brown 173. — Bandt. H. dr. kr. p. I. 416. 

— O Podwyższeniu Krzyża Sw. przez 
Polskę y Podwyższeniu Polski przez 
Krzyż Święty Kazanie na dzień pod- 
wyższenia Krzyża Sw. w kościele ka- 
tedralnym metropolitalnym lwowskim 
przez X. Andrzeja Filipeckiego S. J. 
w teyże katedrze Kaznodzieię miane. 
we Lwowie w Drukarni Akademickiey 
J. K. M. Coli. S. Jesu 1766. w 8ce, 
kart 20. 

Jocher 5060. Drohob. Ossol. 

— Podczas poświęcenia na biskupstwo 
Targońskie J W. Najprzewielebnieyszego 
J. X. Ferdynanda na Kitkach Kickiego 
Sufragana Lwowskiego, proboszcza ka- 
tedry lwowskiey i krakowskiej 7 , kazanie 
przez W. J. X. Jędrzeja Filipeckiego 
kanonika Lwowskiego miane. we Lwo- 
wie w drukarni Ś. Troycy 1778. w 8ce, 
str. 30. 

— O spowiedzi w kościele katolic- 
kim zwyczaj ney, że z prawa i posta- 
nowienia Boskiego pochodzi, kazanie 
przez X. Jędrzeja Filipeckiego kano- 
nika Lwowskiego miane. Lwów w dru- FILIPECKI. FILIPOWICZ. 219 karni S. Troycy R 1784. w 8ce, str. 66. 
— Na uroczystość wielkiego cudo- 
twórcy, S. Antoniego Padewskiego Ka- 
zanie w Gwozdzcu w kościele WW. 
XX. Bernardynów d. 13 Czerwca 1779. 
przez W. Jmci X. Andrzeja Filipec- 
kiego kan. Lwów. miane. Lwów w dru- 
karni bractwa S. Trójcy. B. w. r. d. 
(1779). w 8ce, k. 3. (ded.) i kart 15. 

Dedykacya Xżnie Antoninie Puzyninowej. 
Brown Biblioteka pis. S. I. str. 173 i 174. — 

Janoc. Lexic. II. 97. — Encykl. Orgelb. 

VIII. 864. — Wiszn. H. lit. VIII. 244. 
Drohob. — Krasińs. — Ossol. 

FILIPECKI Jan S. J. (ur. 1735). Ka- 
zanie siódme z okazyi kanonizacyi S. 
Józefa z Kopertynu, miane. 

Obacz Ostrowski Grzeg. (Znakomitość now. 
Ozdoby 1769, w 4ce, k. 86). 

Brown 174. — Jocher 8507. 

Filipeckl Józef S. J. (ur. 1730) ob. 
Metastasio (Scila 1754). 

FILIPECKI Józef II (1757 f 1810). 
Dissertatio inauguralis physico-medica 
sistens observationes circa naturam plan- 
tarum quam annuente inclyta facultate 
medica in antiąuissima et celeberrima 
Universitate Vindobonensi publicae dis- 
quisitioni submitit Josephus Filipecki, 
Polonus Varsoviensis Art. LL. et Phi- 
losophiae Magister. Disputabitur in Uni- 
versitatis palatio. Die... Mensis Majian. 
M.DCCLXXXI. (1781). Viennae, typis 
Mathiae Andreae Schmidt, w 8ce, str. 
46 i Theses medicae k. 1. 

Boczniki Tow. Warsz. P. N. X. 352—60. 
T. VIII. 68. 74. — Wójcicki Cment. po- 
waż. III. 132. — Kośmiński Słownik 
s. 119. Jagiell. — Kijows. 

Filipecki Stanisław ob. Kazania 

(1676). 

Filipińskie wyspy ob. Torres Jakób 
(O rozszerzeniu 1603). 

Filipowicz An. (Philippowic) ob. 

Tyszkiewicz T. (1618). 

FILIPOWICZ X. Augustyn Domini- 
kan (f 6 Sierp. 1751). Kazanie w okta- 
wę solenney koronacyi cudownego N. 
Maryi Panny obrazu, w Kościele Łuc- 
kim Wielebnych Oyców Dominikanów 
Prowincyi Polskiey, Wielmożnemu Jmci 
Panu Józefowi Walentemu, na Potutu- 
rowie y Wołkowcach z Pielechowa, y Zagórzy c, Zagórskiemu Podstolicowi 
Wołyńskiemu od Konwentu S. Góry 
Roźancowey, tegoż Zakonu ofiarowane, 
Miane zaś przez X. Augustyna Filipo- 
wicza, Swiętey Theologii Prezentata, 
Regenta Studyum Generalnego, na S. 
Górze Roźancowey, Zakonu Kaznodziey- 
skiego, Prowincyi Ruskiey, Roku 1749. 
Dnia 15 września. Za pozwoleniem Prze- 
łożonych. Drukowane w Typografii Jego 
Królewskiey Mci WW. 00. Bazylia- 
nów Konwentu Poczaiowskiego, Roku 
pomienionego. (1749). fol. k. 2, str. 24. 

Dedykacya Józ. Walent. Zagórskiemu. Na 
odwrocie tytułu herb Zagórskich. W de- 
dykacyi wspomniani Jan Zagórski Pod- 
stoli wołyński i Elżbieta z Pągowskieh, 
córka miecznika Sieradzkiego. Dalej ge- 
nealogia z Okolskiego i Niesieckiego. 
W kazaniu zwrot do Potockich. 

Jocher 8942. 

Czartor. — Iagiell. — Krasiń. — Ossol. 

— Popis oyczystey chorągwi Jaśnie 
Wielmożnego Imci Pana Antoniego Jo- 
sefa z Czertwie Cetnera Zytomirskiego 
Korytnickiego etc. starosty, S. Roźan- 
cowey Góry fundatora. Po pospolitym 
a doczesnego życia Ruszeniu, w Wie- 
czności odprawiony. A na poskromienie 
żalów z okazyi Skonfederowanych, 
w Dzień pogrzebu na S. Roźancowey 
Górze Zakonu kaznodzieyskiego Pro- 
wincyi Ruskiey prezentowany Jaśnie 
Wielmoźney Imci Pani Annie z Hra- 
biów Krasickich Cetnerowey Zytomir- 
skiey Korytnickiey Starościnie iako 
źałośney po utraconym Przyjacielu Pa- 
ni y Fundatorce konsekrowany Przez 
X. Augustyna Filipowicza S. Th. Le- 
ktora tegoż Zakonu Ordynaryinego 
w klasztorze Podkamienieckim Kazno- 
dzieię. Roku którego się Bóg w Ciele 
krwią ludzka popisał 1731. Dnia 1 
Marca. We Lwowie w Drukarni Bra- 
ckiey Swiętey Troycy y J. K. M., fol., 
sign. A — H. (czyli tytułu i dedykacyi 
ark. 1 a Kazania ark. 7 1 /,). 

Chłęd. Spis 164 — Kraszew. Okrusz. 1856. 

I. 199. — Baracz. Eys zak. kaznodz. 

II. 155. 

Akad. — Ossol. — Wileńs. 

FILIPOWICZ Bazyli X (Filipkowicz?), 

Dominikan. Compendium albo krót- 
kie zebranie żywota, cnót i cudów S. 220 FILIPOWICZ. FILIPOWICZ. Piusa Piątego, Nay wyższego Biskupa 

rzymskiego... Kraków w drukarni Aka- 

demickiey 1712. w 4ce, kart nlb. 18. 

Katalog. Pijars. Bielskiego pod N. 8710. 

Krasińs. 

— Toż:... Biskupa Rzymskiego, 
Zakonu Dominika S. Kaznodzieyskiego, 
w poczet Świętych bożych od Clemensa 
XI. Solennym aktem policzonego Roku 
P. 1712 dnia 22 Maia. Z różnych autorów 
poważnych y processów na Kanonizacyi 
produkowanych zebrane, y wiernie na 
polski ięzyk przetłumaczone, y do wia- 
domości nabożnym affektem, y do druku 
podane. Za pozwoleniem Starszych, 
w Krakowie w Drukarni Akademic- 
kiey 1713. w 4ce, ark. 5. (kart nlb. 19). 

Są dwie odmienne edycye z jednego roku. 
Jocher powiada, że pozwolenie dane na 
druk jest z r. 171H. a tłumacz nazwany 
Filipkowicz. Krasińskich i Pijarów kata- 
logi wskazują datę 1712 r. — Oryginał 
łaciński w Wilnie nosi datę 1713 r. Ma 
jednakże cenzurę i Keimprimatur , zatem 
była edycya wcześniejsza. 

Jocher 8570. — Chłęd. Spis 97. 

Krasiń. — Ossol. 

— Toż:... i wiernie na polski ię- 
zyk tłumaczone i do wiadomości nabo- 
żnym afiektem do druku podane, z do- 
zwoleniem Starszych teraz powtórnie 
przedrukowane. Zebrał Bazyli Filipo- 
wicz, w Warszawie, w Drukarni 00. 
Schol. Piar. 1713. w 8ce, kart nlb. 40 
(ark. E 3 ). Ossol. 

FILIPOWICZ Jakub Soc. Jesu (1678 
f 29. Września 172o). Kazania na 
Święta całego roku W. X. Jakuba Fi- 
lipowicza Soc. Jesu po śmierci jego 
wydane. We Lwowie w drukarni Col- 
legium Societatis Jesu, Roku Pańskiego 
1723. w 4ce, k. 1, str. 206. 

Strona 38. opuszczona. Zaczyna kazanie na 
dzień Nowego roku. Od str. 158 — 164: 
Na dzień S. Stanisława Kostki. Kończy : 
na dzień SS. Młodzianków. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... w Poznaniu w Drukarni 
Collegium Societatis Jesu. Roku Pań- 
skiego 1728. w 4ce, k. 1. str. 206. 

Jocher 4503 o. Jagiell. 

— Toż : ... po śmierci iego wydane, 
w Poznaniu, w Drukarni Kollegium So- 
cietatis Jesu 1737. w 4ce, k. 1. str. 204. Od str. 156 — 162. idzie kazanie na dzień S. 

Stanisława. 
Jocher 4503 b. 

Akad. — Drohob. — Jagiell. — Ossol. — 

Wileńs. 

— Toż:... po trzeci raz przedruko- 
wane. W Poznaniu, w Drukarni Colle- 
gium Societatis Jesu 1759. w 4ce, 
str. 205. 

Brown. Bibl. 174. 

Branic. — Dzików. — Warsz. Uniw. — 

Wilno. 

— Kazania na niedziele całego roku, 
po śmierci iego wydane. Lwów 1725. 
w 4ce, str. 3. 10. 362. Kijows. 

— Toż:... w Poznaniu w Drukarni 
Collegium S. Jesu R. Pańskiego 1729. 
w 4ce, str. 294. 

Ded : Elżbiecie Potockiej Wwdziance Smo- 
leńsk. Pannie... Kolleg. Lwowsk. S. J. 
Jocher 4506. Dzików. — Ossol. — Wileńs. 

FILIPOWICZ Jan. Sprawa urodzo 
nego... regenta ziemskiego Wiłkomir- 
skiego przeciwko kommissyi skarbowey 
Wiel. X. Lit. Warszawa, Dufour. folio, 
2y 2 ark. (brak końca). 

Filipowicz Jan rytownik ob. Augu- 
stynowicz Jan Kaz. (1654) — Cereno- 
wicz Z. (Snopek 1760) — Cieszkowski 
J. (Philosophia 1746) — Chodykiewicz 
X. Klemens (Gloria 1757) — Deli- 
ciae coelestes — Drużbacki Mich. (Roz- 
mowa 1746) — Gentili Józ. (Zycie 1745) 

— Grodzicki F. (Scientia 1747) — Jan 
Nepomucen (Cześć) — Ignacy od S. Jana 
(1752) — Kocieński (Źródło obfite 1747) 

— Majewski X. Jacek (1752) — Missae 

— Obrazki świętych (1773) — Rudimen- 
ta (1746)— Russyan Henr. (1746) — 
Słoński M. (Accessoria 1760) — Sza- 
durski Mik. (Itika 1760) — Tomasz 
a Kempis (O naśladowaniu 1754) — 
Trześnie wski G. (Ozdoba 1765) — Wil- 
czek Mich. (Korona Maryi). 

FILIPOWICZ X. Ignacy Bazylian. 

Bytność powtórzona X. Piotra Bielań- 
skiego biskupa Lwowskiego, Halickiego 
y Kamienieckiego w klasztorze Bazy- 
liańskim Podhorzeckim celebruiacego 
w dzień S. Onufrego P. K. P. 1791. 
12 czerwca ogłoszona. Lwów, Piller. 
w 4ce. kart 4. 

— In laudem divi Gregorii Nazian- F1LIP0W1TZ. F1LIPOW1TZ. 221 żeni Eccl. doct. Oratio dicta in basilica 
princ. apost. S. Petri Vaticana Romae. 
A. 1774. d. 15 Junii Per R. P. Ignat. 
Filipowicz... Leopoli, Litteris Pilleria- 
nis 1789. w 8ce, k. 2. str. 14. 

Mieści także wiersz Józ. Kzewuskiego (str. 
nlb. 1); oraz Exordium seu accessus (po 
grecku) (k. 1). Krasińs. 

— Kazanie na uroczystość Wniebo- 
wzięcia Nayśw. Maryi Panny miane 
w Cerkwi Stauropigialney Lwowskiey 
R. P. 1781. d. 15 Sierpnia przez X. 
Ignacego Filipowicza Bazyliana S. T. 
D. y Professora w Klasztorze Lwow- 
skim S. Jerzego M. w Lwowie w Dru- 
karni Kazimierza Szliehtyna. (1781). 
w 8ce, str. 34. 

Według Jochera 5095. ma być w 4ce, ark Ł 
Czartor. — Drohob. 

— Przetłomaczenie i ułożenie w wier- 
szach łacińskich hymnu Akafist N. P. 
M. przez Ignacego Filipowicza 1793. 
w. 4ce. 

Filipowicz Polikarp ob. Synod pro- 
wincyonalny (1785). 

FILIPOWITZ Stanisław Jan (Philip- 
powicz) (f w Krakowie 2 lipca 1760 r.) 
Kalendarz na rok 1714. Kraków. 

— Kalendarz na rok 1715. Kraków. 

— Kalendarz polski y rvski, w któ- 
rym święta roczne y biegi niebie- 
skie, aspekty, wybory, z czasem sia- 
nia, szczepienia, krwie puszczania, 
purgowania, lekarstw zażywania etc. etc. 
należytym porządkiem położone y opi- 
sane. Na rok' pański M.DCC.XVI 
który iest Przestępny, po Przybyszo- 
wym pierwszy. Przez M. Stanisława 
Jana Filipowitza, w przesławney Aka- 
demij Krakowskiey nauk wyzwolonych 
y filozofij doktora, matheruatyki Pro- 
fessora, z należyta pilnością wyracho- 
wany y do druku podany. W Krako- 
wie, w drukarni akademickiey. w 4ce, 
kart 16 nlb. 

Są tu aspekta na różne czynności, na pur- 
gans w pigułce lub konfekcie lub w trun- 
ku, na szczwanie zwierząt itp. Obok ka- 
lendarza stoi : Histor. topogr zabawa 
o miejscu i początkach królestwa polskie- 
go ciekawym Askaniuszom potrzebna. Tu 
we wstępie pisze, że już trzeci wyracho- 
wał kalendarz. Zaczyna od geografii świata, 
a kończy o początkach królestwa Polskie- go. Dalej idzie Sobornyk syrycz kalen- 
dar ruskyi. (kart 2). Od k. c 9 : Konjektura 
astrologiczna. Koniektura o sukcessach 
miast król. Polskiego. O codzienney po- 
wietrza odmianie. Jarmarki. 
Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... na r. 1717... w Krakowie 
w drukarni akad. w 4ce, ark. 4. 

Od sign. C 3 : Konjectura astrologiczna uni- 
wersalna. Zabawa o rewolucyach król. 
Pols. aż do śmierci Przemysława. 

Chreptow. 

— Toż : na rok Pański, 

M.DCC.XVIII. który iest przybyszowy, 
a po przestępnym drugi. Przez... (jak 
wyżej i... wyrachowany. W Krakowie, 
w drukarni Akademickiey. w 4ce, kart 
16. nlb. 

Tenże układ co w poprzednich. Histor. zabawa 
rozpoczyna od ubiegania się od Prądnika na 
srokatych koniach do mety. Lescus po- 
nabijał pole gwoźdźmi ze trzema ościami, 
a sam konia podkuł i pierwszy dobiegł. 
W tenezas pierwsza pokazała się podko- 
wa w Polszczę. Taką opowieść wiedzie aż 
do nawrócenia Mieczysława. W konjektu- 
rze opowiada o zaćmieniach i ztąd wróży 
śmierć jednego zagranicznego monarchy. 

Jagiell. 

— Toż:... na rok 1719. 

— Toż:... na rok 1720. 

— Toż:... na rok 1721. 

— Toż:... wybory, czas siania, 
szczepienia, lekarstw zażywania etc. co- 
dzienny wschód y zachód słońca, do 
zakręcania zegarów służący. Na rok 
który iest po przestępnym y przyby- 
szowym wtóry, od Narodzenia Pana 
Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa 
1722. [Tu chronologia i rewolucye ko- 
ścielne, wierszy 15]. Przez M. Stanisła- 
wa Jana Filipowitza w przesławney 
akademij krakowskiey Nauk wyzwolo- 
nych y filozofij doktora, astrol: y astron: 
Ordynaryusza, geometrę przysięgłego. 
Z należytą pilnością wyrachowany. Mię- 
sopustu, rachuiąc od Nowego Lata aż 
do Popielca będzie Niedziel sześć y dńi 
sześć*. W Krakowie w drukarni Aka- 
demickiey. w 4ce, kart 16. 

Mieści przy każdym dniu przepowiednie po- 
gody. Po ruskim kalendarzu, idzie konje- 
ktura z r. 1722 (z planet). Luminarze 
zamienia. O sukcessach miast. Wschód 
i zachód słońca. Zebranie jarmarków. 
Czartor. — Jagiell. 222 FILIPOW1TZ. FILIPOW1TZ. — Kalendarz polski i ruski na rok 
pański 1719, w którym święta roczne 
i biegi niebieskie, aspekty, wybory, czas 
siania, szczepienia, lekarstw zażywania 
. . . Przez Stanisława Jana Filipowicza 
NN. WW. i filozofii Dra, w Akademii 
poznańskiey matematyki i filozofii pro- 
fessora. w Poznaniu, w drukarni Aka- 
dem, w 4ce. 

Encykl. powsz. Orgelbr. T. 13. str. 675. 

— Kalendarz polski y ruski na rok 
1720... przez M. Stanisława Filipowitza, 
w sławney akademii krakowskiey nauk 
WW. y Filozofii doktora tamże w Kol- 
leg. 213 geometrę przysięgłego, w po- 
znańskiey mathera. y filozofii profes- 
sora wyrachowany. W Poznaniu, w dru- 
karni akad. w 4ce. 

Encykl. Orgelbr. T. 13. s. 661. mówi że ka- 
lendarz na r. 1720. wydr. także w Kra- 
kowie. 

— Kalendarz polski y ruski na Rok 
P. 1721. Poznań, w druk. Akadem, 
w 4ce. 

Przypis Maciejowi Radomickiemu wojewo- 
dzie Inowrocławskiemu. 

— Toż:... na rok 1723. Kraków, 
w drukarni Akadem, w 4ce. 

— Toż:... na Ro\ Pański -1724... 
Przez... Kraków, dr. akad. 1623. w 4ce. 

Czartor. 

— Toż:... naR.P. 1725. Kraków, 
druk Akadem, w 4ce. 

— Kalendarz, w którym święta roczne 
y biegi niebieskie, aspekty, wybory, 
czas siania, szczepienia, krwie puszcza- 
nia, purgowania, lekarstw zażywania, 
zwierza szczwania itd. należytym po- 
rządkiem położone y opisane na rok 
pański 1725 po przestępnym pierwszy, 
po przybyszowym wtóry przez ... z na- 
leżytą pilnością wyrachowany, w Krako- 
wie, w drukarni Akademickiey. w 16ce, 
24 k. nlb. Czartor. 

— Quaestio astronomica de tribus 
superioribus [tu trzy znaki astronomi- 
czne] ex Almagesto Claudii Ptolomaei 
et Georgii Purbachii theoricis desumpta 
a M. Stan. Joan. Filipowicz philos. Dre 
ejusdemąue cursus biennalis et mathe- 
maticarum lectionum nuper in colonia 
Lubransciano academica Posnan. profes- sore, geometra Jurato, pro loco in mi- 
nori almae universitatis Cracov. collegio 
obtinendo. Anno 1731. Cracoviae typis 
Universitatis. fol., 2 k. nlb. Ossol. 

— In nomine Domini Amen. Quae- 
stio theologica, de gratia habitvali san- 
ctificante, ex I ma 2 d " Quaest. 110 et 
sequentibus quatuor Summae Theologi- 
cae D. Thoraae Aquinatis, Angelici ec- 
clesiae doctoris; per M. Stanislaum Jo- 
annem Philippowic, Sacrae Theologiae 
Professorem, Collegam Majorem, Eccle- 
siae Collegiatae S. Floriani ad Craco- 
viam Decanum. Desumpta, pro obti- 
nenda in Sacra Tlieologia doctoratus 
licentia publice ad disputandum in Ma- 
joris Colleg ; j Universitatis Craooviensis 
Lectorio clarissimorum DD. tbeologo- 
rum, anno Gratiae substantialis, Chri- 
stum Hominem a primo illius esse Dei- 
ficantis M.DCCXLVI. (1746). die 23. 
7bris. Horis Antemerid: proposita. Cra- 
coviae, typis Universitatis. fol. sig. A, — 
B 8 (kart 4). 

Na odwrocie tytułu miedzioryt S. JanaKan- 
tego, Paulus Jędrzejowski sc. Zamoscij. 

Jagiell. 

— In nomine Domini Amen. Quae- 
stio theologica, de Deo Incarnato. Spe- 
ciali sub protectione celssissimi Princi- 
pis Illustrissimi Reverendissimi Domini 
D. Andrea Stanislai Kostka in Załuscie 
Załuski , Episcopi Cracoviensis Ducis 
Severiae, eąuitis aąuilae albae, Studij 
generalis universitatis Cracoviensis can- 
celarii. Pro Doctoratu in Sacra Theo- 
logia obtinendo. Per M. Stanislaum Jo- 
annem Philippowic, in sacra Theologia 
Licentiatum Professorem ac interea stu- 
dij ejusdem generalis Rectorem. Publice 
ac disputandum in lectorio CC. DD. 
Theologorum Anno verbi incarnati. 
M. DCC. XLVII. (1747) proposita. Cra- 
coviae, typis Collegii Majoris Univer- 
sitatis. folio, k. 4. nlb. 

Na odwrocie tytułu lichy miedziorytowy wize- 
runek : Andreas Załuscius Episcopus Crac. 
Dedykacya temuż Załuskiemu. 

Jagiell. — Ossol. 

— M. Stanislaus Philippowic Sacrae 
Theologiae Doctor, Ejusdemą. Profes- 
sor Collegii Majoris Senior Pater, Ec- FILIPOW1TŹ. FILIPOWSKI. 223 clesiarum Collegiatarum Sancti Floriani 
ad Cracouiam Decanus, Curełoviensis 
Scholasticus, Studii Generalia Univer- 
sitatis Cracoviensis Proeancellarius et 
Greneralis Rector. Instante etc. DD. 
23 Octobris 1754. fol. 1 kart. (arkusz 
rozłożony). 

Jestto okólnik do dziekanów i professorów 
o nauczaniu uczniów. Zaleca uczenie ję- 
zyków greckiego , hebrajskiego, niemiec- 
kiego i francuskiego, śpiewu gregoryań- 
skiego. Dalej mówi : o karach na druka- 
rzy i księgarzy obywających się bez ap- 
probaty Rektora, o składaniu katalogów 
uczni i o sprawozdaniach o stanie szkół. 

Jagiell. 

— ob. Awedyk Mich. (Conchyliura 

1728) — Biegaczewicz Adalbertus (Ho- 
nor 1748) — Bigoszewski Adalbert — 
Foltański Adalbertus Joachimus (Se 
nium 1760) — Franchi Walenty (1751) 

— Lipiewicz An. (quadratum 1748) — 
Łuczyński Fr. K. (1748) — Małyszko 
Tom. Alex. (1751) — Markiewicz Stan. 
(1754) — Mąsiorski Franc. Bruno (1758) 

— Michalski Ant. Franc. (1748) — 
Minocki Franc. Jos. (Parentalia 1760) 

— Nechrebecki Andrzej Józef (Anchora 
1724) — Pohorski Fr. (Coronae erudit. 
1747) — Rudzki Szym. (Triumphus 

1729) — Tomaszkiewicz Józ. (Arbor 
1723). 

Janocki Lexic. II. 57 — 8. (zwie go Philip- 
powicz) — Muczkowski Statuta 377. 382. 
389. 412. — Jocher I. 357. — Żebraw- 
ski Bibl. mat. 357. 

FILIPOWICZ Teodor. Perillustribus 
et Magnificis Dominis Laurentio Fran- 
cisco & Valentino Burzynsciis perillu- 
stris & Excellentissimi Domini Domini 
Stephani Burzyński Pincernae Terrae 
Bilscensis, Supremi Legionum Ordina- 
tionis Ostrogiensis & Reipublicae vexil- 
liferi, optimae spei filius systema dia- 
lectico - ontologicum , totamque philoso- 
phiam in praecipuis Thesibus propu- 
gnatam dedicat Theodorus Filipowicz 
Marianae Academiae secretarius, in 
scholis Ostrogiensibus Soc. Jesu. A. 
1749. die... Julii. 

Obacz Kulesza Ant. (Philosophia Peripat. 

Ortod. verit. p. aliis Sect. Philos. demonstr. 

1749). 

FILIPOWSKA Regina. Pieśń nabożna. Ręce swoje ku Tobie wszechmogący 
Panie przez Reynę Filipowska. Kra- 
ków, druk Macieia Siebeneychera. 1557. 
w 8ce (ż nutami). 

Wiszniew. VI 424. — Oloff Poln. Lieder- 
gesch. — Sowiński Woje. Dykcyon. mu- 
zyków. 

Filipowski Gregorius ob. Awedyk 
I. W. (1731) — Miklaszewski (Castal- 
lius 1725) — Ptaszyński Stanisław Jó- 
zef (1729) — Wąsowicz Kaz. (Arrha 
1729). 

Filipowski (Phiiipowski) Hieronim, 
Kalwin (f 1587) ob. Simonius Simon 
(Primus triumphus 1584) — Statoryusz 
P. (Emanuel) — Wolan Andrzej (Libri 
quinque 1584) — Zechchius J. (In pri- 
mam 1586). 

Łukaszew. Wyzn. helw. w Lit. I 29. — Łu- 
kaszew. Kość. braci czes. W. P. 41 — 3, 
60— 1. — Czacki O pol. i lit. pr. I 32. — 
Świecki Hist. Pam. I 62. — Niesiecki 
Herb. IV 23. — Sacratus Paweł — Ciampi 
Bibliogr. Cr. I 107. — Orzelski Dzieje 

m 42. 

Filipowski J. A. ob. Pellegrini (Pe- 
regrynanci 1764). 

FILIPOWSKI (Phiiipowski) Andreas 

Simon. Logogryphus Arcanorum philo- 
sophicorum. Sub auspiciis gentilli Grry- 
phi, Illustrissimi Domini, D. Stephani 
Nicolai in Tyczyn et Mrocza, Branicki, 
Comitis in Rvsca, Capitanei Brancensis, 
Crosnicensis, &c. &c. explicatus, per 
Andream Simonem Phiiipowski, In Col- 
legio Varsauiensi Societatis Jesu Philo- 
sophum absolutum, praeside : R. P. Jo- 
annę Godebski, Societatis Jesv. Artium 
Liberalium & Philosophiae Doctore, 
eiusderaąue in collegio Varsauiensi So- 
cietatis Iesu Ordinario Professore. Anno 
Domini M.DC.LXXXIII. (1683). Var- 
saviae, excudebat Carolus Ferdinandus 
Schreiber. 1683. folio, 11 k. nlb. 

Obejmuje Conclusiones ex Universa Philo- 
sophia. Na odwrocie tytułu herb Branic- 
kich. Jagiell. 

FILIPOWSKI Kazimierz G. T. P. M. 

M. Viva Cisterciensium Cisterna, Olim 
e Diuo Bernardo Fontanis Burgundiae 
orta, Nunc rudi Stylo Landae In Adm. 
RR. PP. Cisterciensium Coenobio aperta, 
anno coaretati intra cisternam, vteri 
yirginalis, bonorum omnium fontia 224 FILIPOWSKI. FILOZOF. M.DC.LXVII. (1667). XX. Augusti. 
Cracoviae apud Schedel S. R. M. ty- 
pograph. w 4ce, sign. C (kart 9). 

Dedyk. do Jana z Koxyc Zapolskiego Opata 
Landenskiego. Na odwrocie tytułu herb. 
Jocher 5307, 8919. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Filipowski Piotr ob. Gosławski Adam 
(Disputatio 1596). 

FILIPOWSKI Petrus Paulus. In No- 

raine Domini Amen. Quaestio logica 
de quantitate. Ex libro 5. et 10 Cap: 
13. Textu 18. Metaph: Aristotelis de- 
sumpta; sub prosperrimo Regimine Ma- 
gnifici Perillustris et admodum Reve- 
vendi Domini D. M. Casimiri Pała- 
szowski, Sacrae Theologiae Professoris. 
Collegae Majoris, Ecclesiarum Collegia- 
taium; S. Floriani Clepardiae ad Cra- 
Coviam Canonici, Cureloviensis Decani, 
Parochialium ; S. Stephani Cracoviae 
Praepositi, in Czerniechów Curati, Stu- 
dii Generalis Universitatis Crac: Vigi- 
lantissimi Rectoi\s. Per M Petrum 
Paulum Filipowski Philosophiae Docto- 
rem et Professorem, Contubernij Sta- 
ringelliani Seniorem, Pro loco in Col- 
legio Minori obtinendo publice ad dis- 
putandum in peraugusto CC. D. D. 
Theologorum Lectorio exposita. Anno 
Domini 1745. die 19 mensis Maji. Cra- 
coviae, typis Universitatis. fol. 2 k. 

Jagiell. 
— In Nomine Domini Amen. Quae- 
stio metaphysifa. De inteligentiis. Ex 
libro 5. 8. et 12. Metaph: Tex: 41. 44. 
desumpta, et sub prosperrimo Regimine 
Magnifici Perillustris et admodum Re- 
verendi Domini: D. M. Stanislai Phi- 
lippowic, Sacrae Theologiae Doctoris 
et Professoris, Collegii Majoris Senioris 
Patris, Ecclesiarum Collegiatarum; S. 
Floriani ad Cracoviaui Decani, Curelo- 
viensis Seholastici, Parochialium Prae- 
mykoviensis praepositi, in Igołomia Cu- 
rati, Contubernii Staringeliani et Alu- 
mnatus Roszczeviani Provisoris, Studij 
generalis Almae Universitatis Craco- 
viensis Procancellarii et Vigilantissimi 
Rectoris. Per M. Petrum Paul ani Fili- 
powski. Pliilosnphiae Doctorem Ejus- 
demq; Cursus Vladislaviani Profesorem, Collegam Minorem, pro loco in Colle- 
gio Majori obtinendo, publice ad di- 
sputandum, in peraugusto CC. DD. 
Theologorum Lectorio proposita. Anno 
Domini 1752, die 25 mensis Januarii. 
Cracoviae, typis Universitatis. fol. 2 k. 
Jagiell. — Ossol. 

— ob. Babieki Walenty (1749) - 
Mrugarzewski Andreas (Conclusiones 
1753). 

FILIPPIN X. Józef. Pamiątka paster- 
skiego Affektu przy translacyi z Płoc- 
kiey, na Warmińską katedrę I. An- 
drzeja Załuskiego bisk. Płockiego a no- 
minata Warmińskiego pozostałey dye- 
cezyi zostawiona. Napisana r. 1730 
w Warszawie. 

FILIUS Fridericus Christianus. No- 
men immortale Illustrissimi D. Petri 
Comitis in Czekarzewice Tarło Episcopi 
Posn... aeternitati, Gentilitia ascia In 
Petra Posnaniensis Dioecesis Exaratum 
ac Póetico applausu in solenni ingresu 
adoratum a Christiano Friderico Filio, 
Secretario aulico, A. D. 1721. Die 31. 
Augusti. Posnaniae, Typis acad. (1721). 
folio. 

Filleborn Achacy ob. Schoenfels Ję- 
drzej (Kazanie 1631). 

Fillette Loraux ob. Loraux. 

Filomela ob. Dachnowski J. K. 
(Świętojańska 1654) — Widawski Wę- 
żyk P. (Owidyusza 1590). 

Filonardus Maria Nuncyusz ob. Rych- 
talski Daniel (Theologia 1641) — So- 
bieski Jakób (Oratio 1643). 

Ciampi Bibliogr. 11 77. — Fabisz Wiad. o 
nuncyusz. 241. — Rykaczews. Kelacye 
. nuncy II 272, 780. — Encykl. Orgelb. 
VIII 886—8. 

Fiiotimia ob. Rodyszewski St. ( i 620). 
Filozof zmieniony, opera w muzyce 
reprezentowana na zamkowym theatrum 
słonimskim pod czas karnawału r. 1771. 
Bez m. i r. (Wilno. 1771). w 8ce, ark. 
sygnow. A — B 8 . 

Rozpoczyna wiersz: Do autora , w którym 
powiedziano, że jestto praca męża, który 
ojczyźnie poświęcił całego siebie, bo oprócz 
wielkich dziel, lustru przydaje jej, gdy 
cnotę uwieńcza. — Widocznie mowa tu 
o Ogińskim Michale. 

Jagiell. — Kijowa. FILOZOFIA. FINCKE. 225 — Indyjski ob. Chesterfield (1767, 
1769, 1770, 1774). 

— i Teolog Chrześciański. w Kra- 
kowie u Piotrowczyka. 1667. 

Są tu gdzieniegdzie poezye Hieron. Marczew- 
skiego. 
Tygod. dla dzieci 1829. III 143. — Jocher 

2196. — Juszyńs. I 279. 
Filozofia sposobu być powszechnie 
kochaną. Tomik I. W Gdańsku 1782. 
w 8ce,*str. 108. 

Obejmuje Myśli wierszowanych 2Ł Po każ- 
dej : (Serenada wierszem i Rozumujące pra- 
widła prozą. Całość nieudolna. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossoll. 

— ob. Manni J. (Czworo zdania 
1679) — Philosophia. 

Filozoficzne zdania ob. Czajkowski 
F. (1772). 

Filozofka czyli Rozmowa Damy 
z Filozolami. W Krakowie, kosztem 
i drukiem Ignacego Grebla typografa 
i bibliopoli I. K. Mci. (Na końcu :) Tłu- 
maczyła M. A. P. 1784. w 12ce, str. 
139 (wydrukowano 138). 

Zarazem Katalog ksiąg Ign. Grebla r. 1784 — 

1785). 
Są to niby rozmowy z Wolterem i z Mon- 
tesąuieu. — Coś podobnego miała wydać 
ale we Lwowie i to w r. 1754 Moszyńska 
Augustowa z domu Potocka, z fran. Bou- 
taulda czy też Fouąueta. 
Obacz Boutauld (Rady mądrości 1754). 

Czartor. — Krasińs. — Ossol. 
Filosofo (II) di campagna dramma 
giocoso da rappresentarsi in musica 
nel regio teatro di sua maesta ii re di 
Polonia ... In Varsavia 1766. w 8ce, 
str. 63. Krasińs. 

Filllterya niepożyteczna, komedya 
we trzech aktach z francuskiego tło- 
maczona, na teatrze Warszawskim re- 
prezentowana. W Warszawie, w dru- 
karni P. Dufour konsyliarza nadwor- 
nego I. K. Mci y Dyrektora drukarni 
korpusu kadetów. M.DCC.LXXXVI. 
(1786). w 8ce, str. 87. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — 
Warsz. Uniw. 

FINCH Edward. Vortrefliche Redę 
des konigl. Grossbritannischen Ministre 
bey der Reichs-Versammlung zu Re- 
genspurg Herm Finch, welche derselbe 
in Gegenwart der evangelischen Ge- 
sandten wegen der Thornschen Affaire den 7.' Febr. 1725. gehalten. w 4ce, 
1 arkusz. 

(Finch). Respons Na mowę Imci 
Pana Fincha Ministra króla Imci An- 
gielskiego, przez Ichmciów Panów Mi- 
nistrów Status koronnych i W. X. Li- 
tewskiego. Dany w Warszawie die 18 
Augusti 1725 An. fol. k. nlb. 2. 

Branic. — Krasińs. — Ossol. 

— ob. Nova Polonia (1728). 

FINCK Gaspar. Christliche, Trost- 
reiche Leichpredigt, Auss den 91 Psal- 
men Davids Gehalten bey Begrabniiss 
Weyland Dess Ehrnachtbaren, Wohl- 
gelahrten und Gottseligen Herrn, Bar- 
tholomaei Pitzwegii, Riga - Livoni, Phi- 
losophiae unnd I. U. Studiosi welcher 
zu Giessen im Jahr 1614. den 9. Tag 
Septembr. zwischen 2 unnd 3 Uhren 
nach Mittag in wahrer Anruffung Got- 
tes, und Bekantniiss seines lieben Sohns, 
von dieser Welt abgeschieden , und 
folgendes den 11. Christlich und Ehr- 
lich zur Erden bestattet worden ist; 
Dureh Caspar um Finckium Giessensem, 
der H. Schrifft, Doctorem, Professorem 
unnd Predigern daselbsten. Gedruckt 
zu Giessen, durch Nicolaum Hampe- 
lium typogr. acad. M. DCXV. (1615) 

W 4ce, 8tr. 44. Wroelaws. 

FINCK voh Finkenstein Herman 
Krzysztof (ur. 1693 f IŁ. lut. 1758). 
Oratio illustr. domini Finek Ablegati 
Curlandiae nomine sui Ducis circa in- 
vestituram Varsaviae habita ad Regem 
Pol. — Eiusdem gratiarum actio pro 
investitura. 

Obacz Ostrowski Suada pol. et lat. 1747. 
f. II. str. 10—11. 

FINCK Salomon. Dancksagungs Pre 
digt Nachdem... Sigismund III Koenig 
von Polen... zu Warschau... Herrn Jo- 
hann Sigismunden Marggraffen zu Bran- 
deburg... Das Lehn tiber die Lande 
Preussen gegeben. 1613. (Na końcu:) 
Gedruckt zu Berlin durch Georg Run- 
gen 1613. 

FINCKE Joannes Paulus. Conspec 
turo bibliothecae chronologico-diploma- 
ticae Dissertatione epistolica ad virum 
illustrem atque excellentissimum Joan- 
nera Jacobum Mascovium, regi Polo- 

29 226 FINHSININ. FIRLEJ. niarum et electori Saxoniae a consiliis 
aulicis. Sistit Joatmes Paulus Fincke. 
Hamburgi, typis Conradi Konigii, am- 
pliss. senatus et gymnasii typographi. 
(1739). w 4ce, str. 24. Czartor. 

Finhsinin Catharina ob. Oloff E- 
phraim (Das triumphirende 1713). 

FINSINGER Joannes Baptista. Posi- 
tiones ex Hermeneutica Testamenti. 
Leopoli 1785. 

— Positiones Theologiae dogmati- 
cae. Leopoli 1785. 

— Primae lineolae Encyclopediae 
Theologiae. Leopoli 1787. 

— ob. Manugiewiez Krzysztof (1774) 

— Michael J. D. (1751) — Minasie- 
wicz Florianus (1785) — Potoczki Jo- 
annes (1785) — Radkiewicz Arseni 
(Tentamen ex historia eccles. (1784). 

Finsterniss ob. Salomon J. (1681) 

— Schonwald Samuel Teodor (Astrono- 
mische (1740). 

Fiol Świętopełk (f 1525). 

Estreicher Gunter Zainer 1867. — Bibliot. 
Warsz. 1867 III 302—4 — Miscell. Crac. 
Nova 127. — Wiszn. H. lit. IV 135—6. — 
Encykl. Orgelbr. VIII 825. — Grabów. 
Staroż. histor. pol. I 449—456. — Gło- 
wacki (Hołowackij) — Karataiew. 

FIOLKOWICZGasparus. Quaestio de 
ultima felicitate creaturae rationalis. 
Permissu admm. Reueren. Patris D M. 
Alberti Borovii, S. Th. Doct. & Profess. 
S. Floriani Cust. S. Theologicae Fa- 
cultatis Decani. Praesidente adm. Re- 
ueren. Patre D. M. Martino Campio 
Vadovio, S. Th. Doct. et Profess. Eccl. 
Colleg. S. Floriani Praeposito etc. Prae- 
ceptore colendissimo. A Gasparo Fioł- 
kowicz, S. Th. Baccalaureo, pro licentia 
ad S. Th. Doctoratum obtinenda, in 
Alma Acad. Crac. publice ad dispu- 
tandum proposita. In lectorio DD. 
Theologorura , Anno salutis humanae 
M.DC.XXXII. (1632). mensis Janua- 
rij die... hora... Cracoviae, ex officina 
Francisci Caesarii. w 4ce, l l / 2 ark. 
Na odwrocie herb i In stemma Joan. Tho- 
mae Krzywczycki, sześciowiersz. Na końcu 
Sub auspiciis Jac. Naymanowic Rectoris. 

Jagiell. 

Fircht CarollIS ob. Status causarum 
exhibens corpus (1746). Firks Zofia ob. Hilchen D. (Trost- 
brieff 1599). 

Firlejów genealogia ob. Adami M. 
(Encomium genealogicum 1602) — Fir- 
lej Jac. (Dux 1727) — Ottoraanus. 

(Firlej i Radzymińska). Hemisphae- 
rium Firleianae domus conspicuum de- 
coribus. folio, 23 kart nlb. (Brak tytułu). 
Panegiryk napisany na zaślubiny Firleja 
z Radzymińska stylem nakamiennym. 
Czyny znakomitszych przodków każdej 
z tych rodzin wylicza , następnie wywo- 
dzi ich związki z naj znaczniej szemi do- 
mami w Polsce. — Na czele przypis no- 
wożeńcowi prozą. Ord. Zamojs. 

FIRLEJ Andrzej. De bello et summo 
belli duce 7t3cpx<r/Łop7j to^sjamoj. Quam 
Andreas Firlej B. de Dambrowicza 
duce Deo, et praeside clarissimo viro, 
D. Jacobo Zwingero Philosophiae fa- 
cultatis Decano spectabili ventilandam 
ac discutiendam subiicit in celeberrima 
Basiliensium academia, mensę mart. 
tempore et loco consveto. Basileae, ty- 
pis C. Waldkirchii. 1606. w 4ce, k. 6, 

Wilanów. 

— Elegia de resurrectione Domini. 
Lipsiae 1570. 

Niesiecki. II 160. 

— De peregrinatione oratio. Hei- 
delbergae, typis Voegel. 1604. w 4ce, 
Str. nlb. 31. Dzików — Zamojs. 

— ob. Firlej Jan (Vota 1604). 
(Firlej Andrzej) syn Andrzeja 

(f 1650). Pamiątka wieczney sławy An- 
drzeja z Dambrowice Firleia Woiewody 
Sendomirskiego, Woysk koronnych Het- 
mana, w 4ce, str. 89 — 152. 

Porówn. niżej : Firlej Mikołaj. 

— ob. Biskupski Jakób X. (1610) 
— - Ciacho wski Piotr (O przypadkach 
1624) — Dziedzic Jan (Leopardus 1653) 

— Fayus Ant. (1606) — Kandcierzaw- 
ski (Andreadikon) — Kraiński Krzy- 
sztof (Katechizm 1596) — Krogulecki 
Bonawentura (Carmen 1619) — Le- 
szczyński Venceslaus (Disputatio 1594) 

— Linie wski St. (mundi reginae 1649) 

— Neugebauer Salomon (1618) — 
Mokrski Stan. (1650) — Pandlowski 
Krzysztof (Tumulus 1639, Columba 
1647) — Stawrowiecki Kirył (Sija) — 
Szymanowski Samuel (Kawaler polski F1RLEY. F1RLEY. 227 1651) — Zaborowski Jakób (De Mis- 
sione 1615). 

Firley Franciszek Konarski ob. Ro- 
chaczewski Petr. Ant. (Majus Casimi- 
ritanus 1715). 

Firlej Henryk X. syn Mikołaja Wo- 
jewodzie Sandom. (1622 -j* w Rzy- 
mie 1640) ob. Verducciolus Felix (Re- 
ligiosa nobilitas 1640). 
Niesiec. Ed. II T. 4, str. 37. 

(Firlej Henryk) Arcyb. Gnieźnieński 
(1574 f 1626). Epitome comoediae Hen- 
ricianae Divo Henrico Iraperatori ad 
gloriam limo ac Reverend. in Christi 
Patri ac Do D. Henrico Firley de Dam- 
browice Dei et Apostoli cae Sedis Gra- 
tia Episcopo Plocensi Regni Poloniae 
Pro-Cancellario &c. &c. In honorem et 
obsequium per lectiss. Studios. Reipub. 
coronam in Almo Gymnasio Pulto- 
viensi P. P. Soc: Iesu exhibitae Anno 
Christi restitutae salutis 1617 quo pri- 
mum in Episcopatu suo Plocensi civi- 
tatem Pultoviensem est ingressus. w 
4ce, kart 4. Ossol. — Uniw. lwów. 

— Lebpardus illustrissimi ac reve- 
rendissimi Domini D. Henrici Firley 
Archiepiscopi Gnesnensis Legati nati, 
R. P. Primatis primiq: Principis Gnes- 
nensem primum Archidioecesim ingre- 
dientis ab animantibus salvtatvs quae 
Gnesnensium Archiepiscoporum stem- 
matibus incisa clarverunt. His Mvsarvm 
alvmni in collegio Karnkouiano Calis- 
siensi Societatis Jesu accessere salv- 
tandi svffragatores M DC. XXIV. (1624). 
Ex officina Alberti Gedelii Archiepis- 
copalis typographi. fol. 16 ark. (sygn. 
N 2 ). 

Następna karta: herb Firleja, miedzioryt 
z datą 1624. Cale w ramach drzeworyto- 
wych. — Dalej wiersze pisali : Piotr Mni- 
szek, Andrz. i Wlad. Leszczyńscy, Jan Nie- 
mojewski, Mik. Sokołowski, Mik. Lipski, 
Marc. Jan Załuski, Piotr Tarnowski, Swię- 
tosJaw Rudnicki, Albert Grzymułtowski, 
Piotr Rylski, And. Tarnowski, Alex. Ja- 
wornicki, Mik. Mieliński, Alex. Biernacki, 
Jan Kaliński, Jan Rajski, Stan. Kretkow- 
ski, Jan Głoszkowski, Alb. Wojucki, Marc. 
Głoszkowski, Paw. YVarszycki, Wład. Ko- 
bierzycki, Alb. Kobierzycki, Alex. Oczko, 
Piotr Walewski, Albert Gzowski, Alb. Szol- 
drski, And. Radoliński, And. Wężyk, Mac. Bakowski, Mac. Makowski, Jan Pudłowski. 
Stan. Zapolski, Jan Olszewski, Gasp. Pa- 
nek, Alb. Bieniecki, Jan Bużeński, Jan 
Trąbczyński, Piotr Byszewski, And. Za- 
wiasa Trzebicki, Math. Poniatowski, Zygm. 
Zawisza Trzebicki, Zygm. Ruszkowski, 
Jan Suchorzewski , Piotr Iwiński, Alex. 
Korytkowski, Krzyszt. Łopatecki, Krzyszt. 
Poniatowski, Marc. Kobierzycki, Stan. Rvi- 
sowski, Alb. Kłobuczyński, Hier. Bużeński, 
Alb. Grabowski, Piotr Baliński, Jan Niewia- 
stowski, Jan Szkudlski. 
Na ostatniej stronie rytowany tytuł dedyka- 
cyjny z datą 1624 i podpisem : Hieronymus 
Bużeński Thesaurarii Sirad. W tekście 
liczne emblemata arcybiskupie i miedzioryty 
z herbami. Niektóre herby literami autorów 
wierszy podznaczone jakoto N. L., N. M., 
G. K., P. W., P- W. i t. d. Są one lite- 
rami nie rytowników, ale znamionnją herby 
autorów wierszy. 
Rzepnicki Vitae pr. I 153 — 6. — Łętowski 
Katalog H 226—30. — Encykl. Orgelb. 
VIII 933—4. — Siarcz. Obraz. I 126. — 
Niemcew. Panów. Zygm. III, II 80, 204 
HI 146- — Duńczew. Herb. II 44. — Ga- 
warecki Pam. Łowicza 70, 84. — Dzieje 
Dobroczynn. 1820 r. 314—15, 570. — 
Świecki Hist. pam. I 63 — 4. — Nakielski 
855. Czartor. — Jagiell. 

— ob. Aristoteles (Petrycy Etyka 
16*18) — Bedrzychowski Gas. (Conclu- 
siones 1621) — Chrostkovius Jac. (Pa- 
negyricus 1624) — Dambrowski Marc. 
(Quaestio 1605) — Duracz Jac. (Po- 
budka 1610) — Gardliński Joan. (1603) 
Loaechius And. (1605, 1608) — Na- 
rzymski Nic. (Panegyricus 1617) — 
Opacki Christ. (Epigram. 1608) — Wo- 
dy ński Mar. (In auspicatis 1620) — 
Wyrzejski Mich. (Infuła abo panegir. 
1624) — Zawadzki Teod. (Compen- 
dium zebrane 1614). 

(Firlej Henryk II.) syn Jana i Mnisz- 
chownej , Biskup Poznański (f 1635). 
ElllKPOTHSIS Illustrissimo & Reve- 
rendissimo Domino Dno Henrico a Da- 
brovica Firley, Dei et Apostolicae Se- 
dis gratia Episcopo Posnaniensi. Virtu- 
tum heroicarum laude comulatissimo, 
Maxymis naturae & ingenij dotibus prae- 
stantissimo, senatori amplissimo, Patro- 
no & Protectori Collegij Lubransciani 
Clementissimo. Dum in suura Episco- 
patum ritu & pompa Solenni ingredi 
deberet. A Studiosa Juventute Scholae 
Póeseos in perpetuum suae summissio- 228 FIRLEY. FIRLEJ. nis testimonium. Inter tot faustas gra- 
tulationes instaurata. Posuaniae In Offi- 
cina Joannis Wolrabi Anno Domini 
M.DC.XXXVI (1636). w 4ce, kart 17 
nielb. 

Na odwrocie tytułu pod. herbem dwuwiersz 
Math. Ratułowskiego. Zaczyna: Ode, kart 
4 l / 2 , z podpisem : Stan. Żabiński. Dalej 
wiersze pisali : Adam Łaźni cki, Georg. 
Zemchlebowic , Nicol. Gierkowski, Joan. 
Gierkowski, Joannes Osses, Math. Off- 
mann, Adam Cikowski, Franc. Mako- 
wiecki, Joann Omański, Hyac. Choryński, 
Stan. Brudziński, Christ. Zychliński, Jo- 
ann. Gruszowic, Konst. Pawłowski, Chri- 
sostom Makowiecki. 

Jagiell. — Ossol. 
— Leopardus Firleianus. Setnper 
Illustris nowura adornatus sev amplis- 
simi ac varii honores. Illustriss. Firle- 
iorvm Familiae in IUustrissimo ac Re- 
verendissimo Domino 1). Henrico Fir- 
ley Episcopo Premisliensi, inaugurato, 
cumvlatio. Et a Nobili jwentute. Col- 
legii Jaroslaviensis Soeiet: Jesv in li- 
teras relati: ac eidem Illustrissimo ac 
Reuerendissimo Domino debitae obser- 
uantiae studio dedicati, sub primum 
eius et auspicatnm in suam sedem in- 
gressum. (Na końcu :) Cracoviae in of- 
ficina typograpbica Francisci Caesarii 
Anno domini 1632. fol. k. nlb. 18. 
(ark. E 2 ). 

Na odwr. str. tyt. herb, Lewart a pod nim 4 
w. podpisał Paweł a Sztemberk S. Kostka. — 
Przypis prozą : Henrykowi Firlejowi bisku- 
powi przemysk. administratorowi opactwa 
Tynieckiego i referendarzowi W. Kor., pod- 
pisał Mikołaj Far. v. Rey Farurey. — Po- 
czem następują różne pochwały wierszem 
łac. przez studentów ułożone na cześć 
odbytej uroczystości wjazdu na stolicę dye- 
cezyalną. Piszą tu: Felix Przypkowski, Hie- 
ronim Orzechowski, Jan ze Żmigrodu Sta- 
dnicki, Mikołaj Stawski, Jakub Popławski, 
Alexander Czarnolaski, Gabryel Boratyń- 
ski, Floryan Tarnawiecki, Piotr Polański, 
Jan Zakrzewski, Jan Zdżański, Paweł Ra- 
dziszewski, Kacper W oj akowski, Stanisław 
Radwański, Jędrzej z Pleszowie Fredro, 
Stefan z Hodnowic Fredro , Konstanty 
Narajowski, Stanisław z Pleszowie Fredro, 
Jan z Pleszowie Fredro, Jakub z Koniec- 
pola Koniecpolski, Stefan Małyński, Jan 
Ferdynand z Mirowa Myszkowski, Gabriel 
Zajączkowski, Mikołaj Modzelowski, Hie- 
ronim z Dembian Dembiński , Jędrzej 
Trzciński, Stanisław Zgorzelski, Stanisław 
Łapiński, Stanisław Dunikowski, Franci- szek Dydziński, Stanisław z Szczepanowa 
Szczepanowski, Stefan Bogroszewski i Jan 
Romer. Cały panegiryk w obłamkach drze- 
worytowych. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Ob. Alembek Fryderyk (quae- 
stio 1634) — Boboviensis Casimirus 
(Palaestra logica 1 634) — Brzeski Joan 
Ckrisost. (Jsagoge 1629) — Hilarius 
Cbristophorus (1635) — Niszczycki 
Krzysztof Karol — Strzała Ch. (Asser- 
tiones 1633) — Ratułowski Joannes 
(1636) — Wadovius Mart. (Quaestio 
1634) — Wilkowski (Mundus peripa- 
teticus 1635 — Wolski Jan Fr. (Cur- 
sus philos. 1735). 

Przyj. ludu. Leszno 1848. R. XV. 44—6. 

390 2. — Zacharyas. Vitae Episc. prera. 

118—120. — Rykaczew. Relaeye. n. 2:59 

—40. — Radziwiłł Pamietn. I. 835. 360. 

— Encykl. Orgelb. VIII. 934-6. 
(Firlej Jacobus) syn Jędrzeja Kaszt, 
karaińskiego (1714 f 1730). JDux Vi- 
ctoriarum Celsissimus Ilustrissimus ac 
Excellentissimus Dominus D. Nicolaus 
Firley Castellanus Caminiensis Supre- 
mus Exercituum Regni Poloniae Impe- 
rator de Crucigeris triumphalis publico 
spectatoris applausu : a Perillustri Scho- 
lae Grammatices Juventute triumpha- 
lium ejus actionum representantium 
propositio et honori Illustrissimi et Ex- 
cellentissimi Domini D. Jacobi Firley 
Capitanei mucarovienso Castellanidae 
Caminiensis limo Domino, suae De- 
coris Magnaeque spei Adolescentis con- 
secratus Anno quo Dominus exerci- 
tuum infernas potestates debellavit 1727 
die .... Junii in Collegio Sandomiriensi. 

fol. k. 4. 

Arkusz dedykacyi dotyczy genealogii Firle- 
jów. W egzemplarzu obcięte miejsce dru- 
ku Jestto argument dyalogu.— Duńczewski 
H. 47. nadmienia o kazaniu na jego po- 
grzebie, jako ostatniego z rodu. 

Warsz. Uniw. 

Firlej Joannes syn Piotra Wojew. 
Kraków. Marszał. W. Kor. (f 27 Sierp. 
1574 r.). 

„Oratio Alterphiana in vita Joa. Firlej Marsch. 
M.Pol." Tak pisze Duńczewski £1. 36. 

— ob. Trzecieski And. (Epigr. lib. 
I. 1565). 

FIRLEJ Jan de Dambrowicza. Ora- 
tio de studio historico. Heidelberg 1604. FIRLEJ. FIRLEJ. 229 Porów. Firlej Jędrzej. 

Dzików. — Ossol. 

— De summi magistratus monar- 
chici j'ure disputatio, quam auspicio Dei 
Optirai Maximi : consensu amplissimae 
Philosophorura Facultatis Joannes Fir- 
ley de Dambrowicza sub praesidio Cla- 
riss. viri D. Jacobi Zwingeri Medici ac 
Philosophi in inclyta Basiliensium Aca- 
demia publice examinandam proponit 
Mens. Mar. Horis ac loco consuetis. 
Basileae, Typis Conradi Waldkirchii 
Anno 1606. w 4ce, sign. A. — F 2 . 

Dedyk. Joanni Firlejo Thesaurario Regni 
Polon. Czapski. 

— Valedictio ad Heidelbergąm in 
solenni Academiae panegyri recitata. 
Mens. sextit. die XVI. Anno 1604. 
Basileae , typis Conradi Waldkirchii. 
w 4ce, str. 22. nlb. 

Chreptow. — Dzików. 

(Firlej Jan i Andrzej). Academiae 
Heidelbergensis vota quibus Jo. et Andr. 
Firleios post triennium ibidem exactum 
Basileam tendentes proseąuitur. Heidel- 
bergae 1604. w 4ce. Dzików. 

— ob. Arthus Gothard (Mercurii 
1603) — Fayns Ant. (de vita Bezae 1606) 

— Neugebaur Sal. (Tractatus 1605. Hi- 
storia rerum 1618). 

FIRLEJ Jan, syn Jana, kasztelan 
Wojnicki, Podskarbi W. K. (f 1614). 
Epistoła illustrissimi Firlej Castelallani 
Woynicensis ac Thesaurarii Regni ad 
filium Andream. 

Ostrowski Suada epistoł, lat. 1747. f. II. 20 
—26. — Niesiecki Ed. II. T. IV. s. 39. — 
Niemcewicz Zbiór Paraiętn. IV. 115 — 134. 

Firlej Jan ob. Biskupski Jakób X. 
(1610) — Drabitius Laur. (Carmen 
1589) — Grodziecki A. (O tytułach 
1637) — Januszowski Jan (1607) — 
Instructio thelonei (1598) — Klonowicz 
Fabian Sebast. (Pamiętnik) — Kocha- 
nowski Jan (1590) — Lipsius Justus 
(1595) — Loaechius A (Clarus 1609) — 
Opisanie (1573) — Pandłowski K. (Ka- 
zanie 1645) — Rytgier Kasper (1600) 

— Szczerbicz P. (Politica 1595) — Trze- 
cieski Andrzej (Epigrammatum 1565) 

— Wereszczaka Prokop (Herkules 1732) 

(Firlej Jan). Kazanie na pogrzebie 
Jana Firleja D durzą wey Smidvńskiego i jego żony Zofii. (R. 1672). w 4ce, 
stron nlb. 23. 

Brak karty tytułowej , druk gocki. 

Krasińs. 

(Firlej Jan Prokop). Wesołe i szczę- 
śliwe godło o Janie Prokopie Firleiu 
pierworodnym nowonarodzonym synu 
JM. Pana Stanisława z Dąbrowice y 
JM. Paniey Doroty z Obór Małżonków 
Wielmożnego a wielce Mościwego Pań- 
stwa. Do JMci Rodzicielki ukochanego 
a wielkiej nadzieji synaczka przy po- 
żądanym narodzeniu podane od życzli- 
wych affektów dobroczynna przyiaznia 
JMci obowiązanych, w Lublinie r. 1644. 
w 4ce, k. 1. Ossol. 

— Voluptas primi veris Joannes 
Procopius Firley Illustrium et Magnif. 
Parentum Stanislai de Dąbrowica et 
Dorotheae de Obory Filiolus. In cunis 
vere novo floridis, gratiarum plausu 
Palladis Bellonaeque cantu, etnovo omi- 
nę Salutatas. Applaudente benevolen- 
tia coram Qui officii percepti memores, 
Non immemores debiti Geniali laetitiae 
accinunt. Lubliniae In Officina Typo- 
graphi: Anno a partu Virginis 1644. 
w 4ce, kart 13. Czartor. — Ossol. 

Firlej Nicolaus, syn Piotra Wojew. 
Lubels. (f 5 Września 15m8) ob. Pi- 
panus Georg. (1587). 

Mówi o nim Duńczewski II. 38 : Był to li- 
terat wielki i krasomówca. 

(Firlej Mikołaj). Katafalk rycerski 
Wielmożnemu JMci Panu Mikołaiowi 
z Dambrowice Firleiowi Starościcowi 
Trembowelskiemu Rotmistrzowi J. C. K. 
M. (1649). w 4ce, str. 88. 

(Dalej:) Pamiątka wieczney sławy 
Jaśnie Wielmożnego JM. P. Andrzeia 
Firleia Woiewody Sendomirskiego, 
Woysk Koronnych Hetmana, w 4ce, 
od str. 89—152. 

Brakuje tytułu. Opisując żywoty Mikołaja 
i Andrzeja Firlejów, tudzież nistoryą ich 
domu, dotyka autor zdarzeń krajowych, 
wspomina bitwy, ludzi znamienitych etc. 
Opiewa także klęskę pod Pilawcami. Rzecz 
wierszm ułożona. 

Niesiec. II. 162. — Juszyński II. 427. 

Branic. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

Firlej Mikołaj ob Aristoteles (1618) 
— Beckmannus M. (Carmen 1388) — : 230 FIRLEJ. FIRMIANUS. Ciekliński Piotr (1597) — Disputatio 
(1617) — Godzimirski Gabryel (Visio 
1616) — Górski Jakób (Censura orien- 
talis 1586. Animadversio 1586) — 
Heidenstein Reinold (1599) — Janu- 
szowski Jan (Statuta 1624) — Klono- 
wicz Fabian Sebast. (1600) — Kocha- 
nowski Jan (1580) — Murinius Marcin 
(1585) — Plautus (1597) — Podwo- 
rzecki Jan (Wróżki 1589) — Rada- 
wiecki Andrzej X. (Kazanie 1632) — 
Raphael de Leszno (Quaestiones 1598) 

— Sigoniusz Karol (1566) — Strumień- 
ski Olbracht (O sprawie stawów 1573) 

— Szczerbicz Paweł (Jus municipale 
1581) — Szymonów icz Szymon (Ad Ni- 
colaum Firleum 1599) — Warsze wieki 
Krzysztof (De optimo statu 1598) — 
Zbylitowski Andrzej (Lamenty 1793) 

— Wigandus Joh. (1585). 

Firlej Mikołaj Kazimierz ob. Wysz- 
kowski St. (Carminum 1642). 

Firlej Piotr ob. Aristoteles (Etyka 
1618) — Florus Juliusz L. (Falissowski 
K. 1646) — Mokrski Hiacynt (Męstwo 
pamięci 1650) — Romer Kazimierz 
(Oratio funebr. 1619) — Sleszkowski 
Sebast. (Praxis 1615) — Szymónowicz 
Szymon (Alveum nuptiale 1599). 

Firlej Stanisław ob. Firlej Jan Pr. 
(1644) — Zieleniewicz Jan (Memora- 
bilis 1668. Mikrofisis 1646). 

Firlej Stanisław i Andrzej ob. Mokr- 
ski Jacek (Męstwo pamięci 1650). 

Firlej Sbigneus ob. Oolalanza Jo- 
annes (Currus 1636) — Verduccioli Fe- 
lix (Religiosa nobilitas 1640) — Żabicki 
Mikołaj (Querceritum 1637). 

Firlejowna Barbara ob. Grady B. 
(Wysocki Sz. Palma 1607). 

Firlejowna Dorota z Dąbrowic ob. 

Hieronym od S. Hyacinta (Mądra The- 
kuita 1645) — Modest (Objaśnienie 
reguły 1639) — Sapieżyna Dorota 
z Firlejów (Epitaphiura) — Tauler Jan 
(Potkanie albo wychodzenie 1647). 

Firlejowna Marya. Luceorien. Nulli 
tatis matrimonii, Stantibus... etc. dubiura 
de obitu Elis. Matris Mariae Firlejowna 
f. contra Carolum Sapieha 1726. Firlejowna Maryanna ob. Hieronym 
od S. Hyacinta (1645). 

(Firlejowna Werena). Kamena wiel- 
kim Korony polskiey y Wielkiego Xię- 
stwa Litewskiego imionom Jaśnie Wiel- 
możney Jey Mości Pannie P. Werenie 
Firlejownie kasztelance kamieńskiey, 
y Jaśnie Wielmożnemu Jegomości Panu 
Jozefowi de Campo Scipionowi, Staro- 
ście Lidzkiemu, przy weselnym Hyme- 
neusza Akcie applauduiąca , w obligo- 
wanym fundatorskiemu Imieniu kolle- 
gium Szczuczyńskim Scholarum Piarum 
Roku Pańskiego 1728. w Wilnie w dru- 
karni akademickiey Soc: Jesu. folio, 
11 kart nlb. 

Na odwr tyt. herby oblubieńców a pod niemi 
sześciowiersz Przypisało kollegium proza 
państwu młodym. Wierszem składa swe 
życzenia nowożeńcom. — Poema ułożone 
w sześciowierszach, a po każdym sześcio- 
wierszu dwuwiersz, wywodzący z nich sen- 
tencyę, czasem w formie przysłowiowej. 
Opiewane tu są czyny Firlejów ! Jędrzeja, 
Jana, Henryka, Piotra, Mikołaja. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

Firlejowna Weronika ob. Alexander 
(1728) — Scipio (Campi triumphales 
Scypionianae gloriae 1728) — Szczucki 
Bruno (Poema carmine patrio 1728). 

Firlejowna Zofia ob. Bodzecki Woje. 
(1604) — Brzechffa Stan. (1634) — 
Leszczyński Venceslaus (1594). 

Firlejowa Zofia ob. Firlej Jan (1672) 
— Pandłowski Krzyszt. (Kazanie 1645). 

Firlejów (z) ob. Krassowska, 0- 
strorog, Piaseczyńska, Scipio. 

Firlewicz Jan ob. Urzędowa (z) Mar- 
cin (Herbarz polski 1595). 

Firmamentum ob. Hevelius (Sobiesc. 
1'695) — Lubomirski Teod. (honoris 
1732) — Sebastianus a M. Dei (sym- 
bolicum 1652). 

FIRMANUS Annibal Adam Soc. J. 
(1532 f 26 Marca 1595). Panegyris, 
in funere Francisci Belfortii ducis Vin- 
docinensis Romae in Capitolio a R. P. 
Annibale Adamo Firmano Soc. J. dicta. 
Vilnae reimpressa typis S. R. M. aca- 
demicis S. J. Anno D. 1744. w 4ce, 
46 str.. 

FIRMIANUS Petrus (Lisieux Zacha- 
riaSj Lexoviensis) Kapucyn (1582 f 3 F1RM1ANUS. FISCHER. 231 listop. 1661). Opuscula ąuibus conti- 
nentur: Gyges Gallus, Somnia Sapien- 
tis et Saeculi Genius. Accessere Indices 
rerum copiosissimi. Editio Correetissi- 
ma. Iuxta Exemplar Parisinum. Im- 
pressum Gedani Anno 1686. w 8ce, 
k. nlb. 5. str. 526. k. nlb. 9. Saeculi 
Genius k. nlb. 2, str. 221, kart nlb. 3. 

Dedykacya Renato de Longueil Domino de 
Maisona. 

Jabłonow. Musaeum 58. 

Czartor. — Drohob. — Jagiell. — Ossol. — 
Warsz. Uniw. — Wileńs. 

Firmianus Lactantius ob. Villichius 
Iodocus (Observationes 1542). 

FIRRAO. Congr. Signaturae Iustitiae 
RPD. Firrao Cracovien. Parochialis pro 
Rev. R. Antonio Rybkoveski contra 
Rev. D. Hilarium Wierciszewski. Res- 
ponsio... 26.. Romae 1760. Typis Ber- 
nabo. fol. mn. str. 4. Warsz. Uniw. 

— Congreg. Signaturae Iustitiae 
R. P. D. Firrao Cracovien. Parochialis 
pro Rev. D. Antonio Hilario Wierci- 
szewski. Facti... 23... Romae, 1760. 
Typis Bernabo. fol. mn. str. 12. 

Proboszcz parafii Gołaszewskiej, ks. Wierci- 
szewski, zabił poddanego Błażeja Chlebka. 
Za to został od służby Bożej odsądzony i be 
neficyów pozbawiony. Ks. Rybkowski sta- 
rający się o to probostwo, pozywa owego 
przestępcę księdza, gdy ten przez starania 
i zabiegi w Rzymie usiłuje beneficium 
zatrzymać i do ołtarza wrócić. 

Warsz. Uniw. 

— Congr. Signaturae Iustitiae RPD. 
Firrao Vilnen. Ganonicatus pro Illmo 
D. Antonio Zawadzki contra Illmum 
D. Ignatium Oskierko... A... Facti... 
proponam die Iovis 28 Aug. 1760. 
I. Firrao... 22... Romae 1760. Typis 
Bernabo. fol. mn. str. 8. 

Jestto proces o kanonią wileńską po Ru- 
dawskim, którą król dał najprzód Zawadz- 
kiemu, a potem młodziutkiemu Oskierce. 
Warsz Uniw. 

— Congr. Signaturae Iustitiae R. 
P. D. Firrao Vilnen. Canonicatus pro 
Illmo D. Antonio Zawadzki contra 
Illmum P. Ignatium Oskierko... A... 
Responsio... 26... Romae L760. Typis 
Bernabo. fol. mn. str. 8. 

Warsz. Uniw. 

FISCHER. Vorhof zur Thiire der lateinischen Sprache f iir polnische Schu- 
len. 1757. 

Katal. Lissnera. 

Fischer Andr. ob. Klepperbein Jo- 
ach. Gottlieb (1717, 1721). 

FISCHER C. C. Catalogus Bibliot. 
b. Sen. Thorun. Toruń, 1776. w 8ce. 

FISCHER Christian Carl. Ein Kind 
Gottes im Ofen des Elendes bey der 
Beerdigung Reginae Jantzen gebohrnen 
Kerschbergk... Thorn bey Joh. Christ. 
Jungmann, folio, sign. L. Czartor. 

— Der gnadige Rath Gottes bey 
dem Tode des Gerechten bey Leichen- 
bestatigung des St. And. Zernecke... 
1756. Thorn bey Joh. Cbr. Jungmann, 
fol. sign. D 2 . Czartor. 

FISCHER Christian Gabryel, Profes. 
(f w Królewcu 15 Grud. 1751). Cogi- 
tationes de lapide in praedio D. Ludo- 
vici de Rauter reperto, cum literis L. 
V. R. Dissertatio. 1716. 

— Disputatio pro loco... Pars I. lapi- 
dum in Agro Prussico sine praeiudicio 
contemplandorum. 1713. 

Gelehrt. Pr. I 282. 

— Erste Grundlegung zu einer aus- 
fiihrlichen Historia des unterirdischen 
Preussens. Konigsberg. 1714. w 4ce. 

— Anderer Versuch fur Historie 
des unterirdischen Preussens. Konigs- 
berg. 1715. w 4ce. 

FISCHER J. B. Versuch einer Na- 
turgeschichte von Livland. Konigsberg. 
1791. w 8ce. (Z rycinami). 

— Beytrage und Berichtigungen zu 
Hrw. F. K. Gadebusch Livl£ndischer 
Bibliothek, nebst andern kurzem Auf- 
satzen etc... Der Nordischen Miscella- 
neen viertes Stuck von August Wilhelm 
Hupel. Riga verlegts Johann Friedrich 
Hartknoch. 1782. w 8ce, str. 300. 

Przydatki Fischera od 1 do 224 str. 

Akad. 

Fischer Jakób ob. Possevinus An- 
tonius (1583). 

Fischer Jac. Joh. ob. Kowalewski 
Celestyn (1740). 

FISCHER Johann I. Christliche vnd 
andechtige Gebet vnd Psalmen, aus H. 
Schrifft, vnd sonderlich aus den Ge- 
beten vnnd Psalmen Dauids vnd an- 232 FISCHER. FISCHER derer Propheten vnd Heiligen Gottes 
zusammen gezogen, Durch H. Johan 
Fischern weiland Bischoffen zu Rhoce- 
ster in Engelaud. Itzt zu vermehrung 
der Gottseligkeit vnd Christlicher an- 
dacht, aus dem Latein ins deutsehe 
verseczet, vnd mit etlichen andeehtigen 
gebetlein vermehręt. Gedruckt zu Dan- 
tzigk, bey lacobo Rhodo. 1597. (Na 
końcu:) In verlegung Balthasaris An- 
dreae. Cum gratia et Priuilegio S. R. 
M. w 8ce, kart 108. 

Wierzbows. II 1839. Czapa. 

Fischer Johann II. Freuden und 
Wunsch-Gedieht auff.... Miehael Fi- 
sehers.... Hochz. Ehrentag.... 1660 von 
Johann Fischern. Thorn, Mich. Karnall. 
(1660). w 4ce, str. 8. 

(Fischer Joh.) Letzte Ehren und 
Freundschatft-Pflicht Welche dem... Jo- 
hann Fischern . . . ablegen wollen . . . 
Freunde. Thorn, Mich. Karnall. 1666 
w 4ce, str. 8. 

— Schuldiges Ehren Danek Mahl 
dem... Johann Fischern... da derselbe... 
diese Welt gesegnet... Thorn, Mich. 
Karnall. 1666. w 4ce, str. 8. 

FISCHER Johann Christoph. Seelig- 
ste Reise, Welche In der Frembde die- 
ser Welt, Der... Johann Friedrich von 
Schweinitz... Anno 1701. den 14. Jani 
Seeligst vollendete... Gedachtniiss - Pre- 
digt... Schlichtingsheim, druckts Johann 
Christoph Wild. (1701). fol. str. 26. 

Wroclaws. 

— Paulin i sche Sterbe-Lust, Welche 
sich seeligst ereignete Bey dem... Hanss 
Friedrich von Schweinitz... Ais dersel- 
bige Anno 1704... den 18. December.., 
der... Grufft anvertrauet wurde... Ab- 
danckungs-Rede... In der Frey-Herrl. 
Stadt Schlichtingsheim, druckts Johann 
Christoph Wild. (1704). fol. str. 20. 

Wrocławs. 

FISCHER Jan Ferdynand. Diarium 
Oder Weitlauffig vnd griindliche Be- 
schreibung von der Kays. Haupt- und 
Residentz-Stadt Wienn In Unter-Oe- 
sterreich im Viertel unterm Wienner 
wald liegend; welche vom 14. Julij 
biss 12. S«ptemb. Anno 1683. 61 Tag 
von des Tiirckisoheii Kaysers Sułtan Machomet Kriegs-Volck anfanglich in 
die 200.000 Mann bestehend so ihr 
Logament rings umb die Stadt mit 22 
Lagern gemacht ist belagert worden 
nebst einer ausfuhrlichen Specification 
aller hierbey gebliebener Hoch- und 
Nieder Ofticieren. Regenspurg Druckts 
Aug. Hanckwitz. (1683). w 4ce, 10 
kart nlb. 

(Na końcu :) Beschrieben durch einen in der 
Wiennerischen Bela"gerung unter dem 
Grafl. Schiffenberg. Kegim. gewessen Vo- 
luntire. den Gott auch vor Ungliick be- 
hiittet hat. Der sich nennt Johann Fer 
dinand Fischer. 
Monachijs. Miejs. Bibl. Haidingera w Wie- 
dniu. 

FISCHER Laurenz. Christliche Denck- 
und Dancksagungs Triumpff und An- 
bindungs Predigt... An XV. Sontag 
nach Trinitatis, war der hochfeirliche 
Fest, und Engel-Tag, auch der hocher- 
freuiiche Cronungs-Tag, bey wunder- 
guter und solenner Cronung des... Mi- 
ehael Korybuth Hertzogen in Wiesno- 
wice... Zum Kónige in Pohlen... Der 
Neuteichischen Christloblichen Kirchen 
Gemeine vorgestellet, und auffBegehren 
E. Erb. Hn. Raths der konigl. Stadt 
Neuteich hervorgegeben von Laurentz 
Fischern, Evangelischen Prediger in 
Neuteich... Dantzig, Gedruckt durch 
David Friedrich Rheten, 1669. w 4ce. 

— ob. Paulitz Chr. (In nuptiarura 
1648). 

FISCHER X. Michał Stanisław, pro- 
boszcz Tyneński. Koudolencya, to jest 
kazanie po śmierci Józefa Humnickiego 
miecznika koronnego 10 stycznia 1754 
miane. Lwów, w druk. Jana Filipowi- 
cza, fol. Ossol. 

FISCHER X. Paweł Sch. Piar. (ur. 
24 maja 1735 f 1779 w Warszawie). 
Geografia, czyli czterech części świata 
opisanie, w którym się wyraża rząd 
y własności każdego państwa, z oby- 
czaiami obywatelów iego, znacznieysze 
mieysca, z położeniem ich względem 
innych mieysc, osobliwie rzeki z źró- 
dłami s>vemi i uiściami. Słowem: to 
wszystko, co tylko bydź może godnego 
uwagi. Z przydatkiem krótkiey nauki 
o Sferze, z francuskiego na polski ięzyk FISCHER. FLA. 233 przetłomaczone roku 1759. W War- 
szawie w drukarni I. K. Mci y Rzpltey 
XX. Scholarum Piani. (1759). w 8ce, 
kart 8 nlb., str. 150 i k. 1. 

Na odwrotnej stronie tytułu wraz z drzewo- 
rytem herbu wiersz na herbowny klejnot 
T. Z. S. M. — Na dedykacyi do Ty- 
moteusza Zbrożka Stolnika Mielęckiego 
podpisał się tłómacz X. Paweł Fischer 
Schol. Pijar. Przypomina tu zasługi Zbroż- 
ków od czasów Władysława IV. — Są tej 
edycyi odmienne egzemplarze, w których 
przedrukowano dedykacyą , przestrogę i 
naukę o sferze. — O Polszczę jest od 
str. 33—50. Jagiell. 

— Tenże tytuł:... osobliwsze rzeki 
z źródłami swemi y usciami. Z przy- 
datkiem krotkiey nauki o Sferze, z fran- 
cuzkiego na polski język przez X. Pa- 
wła Fischera Scholarum Piarum dla 
młodzi szkolney przetłomaczone. W War- 
szawie w drukarni I. K. Mci y Rzpltey 
roku 1761. w 8ce, kart 4 nlb., str. 152 
i k. 1. 

Tu dedykacyi niema. Polska idzie od str. 
33—60. O ziemiach polarnych jest na 
str. 145 O językach str. 146 do 152. 

W Bibl. Ossol. jest egzemplarz z datą po- 
wyższa a z tytułem podobnym do edycyi 
1759 r. 

Jagiell. — Ossol. — Wileńs. 

— Tenże tytuł:... W Warszawie 
1769. Znayduie się u Michała Grela 
kommissarza Nadwornego y Bibliopoli 
I. K. Mci. w 8ce, k. 8, str. 150 i k. 1. 

Jestto edycya 1759 z odmienioną kartą ty- 
tułową i dalą. Więc tu na końcu niema 
dodatku o językach. 

Jagiell. — Kijows. — Ossol. 

FISCHER Reinhold. Quod Felix, 
Fortunatumque Sit! Sigismundi, Regis 
Poloniarum, Auspicatissimo Illo Ac Fe- 
licissimo Nomine Primi , Augustam, 
Omniumque Commemoratione Tempo- 
rum Dignissimam Memoriara, Oratione, 
A. H. cloIocLXIV. D. 1XX lun. H. X. 
Matut. In Auditorio Athenaei Maximo, 
lxv ó /tupioc ■9 , sX , rjcr/j. Recitanda , Cele- 
brare Constituit Reinholdus Fischerus 
Gedanensis, Ad Quem Benevole Lu- 
benterque Audiendum Honestissimorum 
Studiorum Patronos, Maecenates, Fau- 
tores, Cultu, Observantia, Studio, quo 
par est invitat; juventutem vero, studiis 
honestissimis deditam peramanter con- 
yocat Joh. Petr. Titius eloq. et poet. Prof. Dantisci typis Davidis Friderici 
Rhetii (1664). w 4ce, k. 4. 

Wrocławs. 
(FisCUS). In judieiis causarum fisci 
palatinatus cracoviensis. Actum Crac. 
feria quinta post festum S. Lucae Evan- 
gelistae proxima 1711. fol. 
Dotyczy podatku groszowego. 

Uniw. lwows. 

Fiscae res ob. Groth Florian (1616) 
Fisiologia ob. Czen piński J. (1789). 
Fitau ob. La Fitau. 
Fixtum ob. Kontenta. 

FIZENTZINUS Mozes Isaak. Derasch 

Moche. Concio Mosis; sive expositio 
variarum historiarum seu traditionum 
historicarum quae in utroque Talmudo 
recurruut autore R. Mose F. R. Izaac 
Fizentzino seu ex Pisentz. Cracoviae, 
Isaac B. Aaron Prostitz. 1589. fol. 
(Po hebrajsku). 
Jocher Ó062. 

Fizyka przedziwna osobliwsze na- 
tury cuda przed ciekawe oko rozumu 
ludzkiego wystawiająca. B. m. i r. w 4ce. 

— ob. Abhandlungen(1768) — Chro- 
ścikowski X. Samuel (1764) — Erx- 
leben Jan Polikarp fi 788) — Hubę J. 
M. (dla szkół 1792) — Kłossowski Wal. 
(Nauki 1792) — Lichtenberg G. (1788) 
— Lisikiewicz Józ. (1779) — Magni 
Valeriano (de vacuo) — Osiński Jó- 
zef Hermann (1777) — Propositiones 
ex univ. philosophia (1774) — Twardy 
X. P. (Różne uwagi 1769) — Tylkow- 
ski Wojciech (Uczone rozmowy 1693). 

Fi yologia albo krótko zebrane lek- 
cye elementarne o naturze i własnościach 
duszy. Warszawa 1786. 
Obacz : Phisiologia. 

FLA. Math. Beweisung, das Osian- 
der helt und leret, das die Gottheit 
eben also in den reehtgleubigen wone, 
wie in der Menschheit Christi selbst. 
Und das weiter daraus folgę, das die 
Christen eben also ware Gotter sein, 
und angebetet mussen werden, ais der 
mensch Jhesus selbst. Durch Manh. FI. 
Illyricus. (Na końcu textu:) Gedruckt zu 
Magdeburg bey Christian Rodinger. 
Prima Januarii Anno 1558. w 4ce, k. 4. 

Wrocławs. 

30 2U FLACHSBINDER. FLASZYNSKI. — Kurtze und klare erzelung der 
argument Osiandri mit ihrer verlegung, 
und unserer beweisung wider ihn, von 
der gerechtigkeit des glaubens. Durch 
Math. Fla. Illyr. (Na końcu:) Gedruckt 
zu Magdeburg, bey Christian Rodinger 
Anno M.D.LII. 1. Septemb. w 4ce, 
ark. Fiij. Wrorfaws. 

— Verlegung des Bekentnis Osian- 
dri von der Rechtfertigung der armen 
siinder durch die wesentliche Gerech- 
tigkeit des Hohen Majestet Gottes al- 
lein. Durch Matth. Fla. Illyr. Mit un- 
terschreibung Nicolai Galii, darin der 
Grund der irthums Osiandri sampt sei- 
ner Verlegung auffs kiirtzest verfasst 
ist. (Na końcu:) Gedruckt zu Magde- 
burgk bey Christian Rodinger. 1552. 
w 4ce, ark. aij — biiij i A — qij. 

Wrocław. 

Flachsbinder J. ob. Dantiscus J. 

Flaczkiewicz Franciszek ob. Mura- 
towicz (Replika 1790). 

Flagellum Livoris ob. Szymonowicz 
Szymon (1588). 

Flaminia inversae Romae amoris sci- 
licet divini triumphantium inter flam- 
mas Christi Athletarum Pauli Ignatii 
et Xaverii Magnis olim patefacta trium 
phis, Celeri eorundem calcaneo supe- 
rata. Nunc vero inter tristes, extincti, 
in Ara Crucis, Ignis consumentis ferias; 
in Littavo Latio Moesto spectatori Ad 
scenicos ignes, lugubri stylo indigitata. 
Ab Illustrissima, Ferillustri, Praenobili 
ac Magnifica Academico-Oratoria Pa- 
laestra Vilnensi Soc. Jesu, Anno ve- 
nientis Dei ignem mittere in Terram 
1723. 13-tis Kalend: April: fol. 2 k. nlb. 

Obejmuje program dyalogu z chórami, po- 
dzielony na trzy akta. Jagiell. 

Flaminius Nobilis ob. Nobilis. 

Flammula ob. Behr Krz. (1676). 

FLANDER S. B. Redę bey der Ge- 
dachtnissfeyer des Freyherm F. A. Zorn. 
Danzig 1789. w 4ce. 

Flandrya ob. Manifest (1790). 

FLASCHIUS SebastyanŚ.J. Professio 
Catholica M. Sebastiani Flas. Mansfel- 
densis non vulgaris eruditionis et autho- 
ritatis viri. Ubi Lutheranam Haeresin, 
in qua et natus et a pueris institutus fuerat, liberę abiurat, simuląue abiura- 
tionis suae causas viginti duas addueens, 
lucatam illius sectae naturara et dolos, 
quibus miseros deludit mortales brevi- 
ter et accurate depingit. Brixinae Do- 
natus Fetius excudebat MDLXXXIII, 
Iterum recusa Posnaniae. In officina 
Joannis Volrabi MDLXXXIII (1583). 
w 4ce, k. nlb. 7. 

Warsz. Uniw. 
— Philosophia Lvtheranorvm et 
omnivm hvivs temporis haereticorvm, 
ab impietate illivs diabolica et versipelli 
promenantiura, ad gloriam Dei et Ec- 
clesiae ipsius defensam olim edita, nunc 
necessario repetita. Contra haeresiarchas 
et haereticos, atque sectatores vtrorum- 
que, catholicos simplices in damnatio- 
nem aeternam scelerate abiucentes. Cra- 
coviae, in officina Andree PetricouierT 
M.D.LXXXVIII. (1588)! w 4ce, k. 4 
i ark. Fii (kart 26). 

Ten tytuZ siuży tylko czterem pierwszym 
kartom, w których jest przedmowa Mar- 
cina z Pilzna Glickiego. Tu mówi, że 
otrzymawszy w darze dzieło Seb. Fla- 
schiusa Mansfeldczyka, ponawia je dru- 
kiem, a to za zachętą Annibala de Capua 
Nuncyusza. Po przedmowie idą wiersze: 
Ad lectorem. In obstinatum haereticum. 
Poczem nowy tytuZ: 

Professio Catholica M. Sebastiani 
Flaschii Mansfeldensis , non wlgaris 
eruditionis et avthoritatis viri: vbi Lu- 
theranam haeresin in qua et natus et 
a pueris institutus fuerat, liberę abiu- 
rat, simulq; abiurationis suae causas 
addueens, fucatam illius sectae naturam, 
et dolos quibus miseros deludit morta- 
les, breviter, et accurate depingit. 
Brixinae Donatus Fetius excudebat 
M.D.LXXVIII (1578). 

Jocher 2766 b. — Wierzbows. I. N. 527. 
430. 

Jagiell. — Osaol. — Warsz. Uniw. 

FLASZYNSKI Matthias Joannes. 

Victima Apolini Cracio. Ex Principali- 
bus coeli et terrae animantibus Litata 
Ac ad semestria veriosis Sirmatiae Tri- 
podis Festa, Dum VIII W.DD. Primas 
Laureae Candidati In Alma Universi- 
tate Cracoviensi per Clarissimum et Ad- 
modum Reverendum Dominum 1C Mar- 
tinum Oslinski, Philosophi^e Doctorem, FLAYIUS. FLEMING. 235 Regium, et Tylicianae Eloquentiae Pro- 
fessorem, Canonicum S. Annae. Artiura 
et Philosophiae, Baccalaurei In Frequen- 
tissima Magnorum Hospitum Corona 
Ritu Solenni pronuntiarentur, a Mathia 
Joannę Flaszy nski, Eiusdem Laureae 
Candidato. Symbolice in Signum bene- 
volentissimi erga Concandidatos Affec- 
tus dicata Anno ab oblatione Incarna- 
tae victiraae Dei Hominis 1695. Die 
26 Martij. Cracoviae. Ty pis Univer- 
sitatis. fol. k. 6. 

Dedyk Ulustr. et Reverend. Domino D. Sta- 
nislao a Słupów Szembek... Episcopo. Tu 
opiewani Jan Nowakowie, Ant. Chrząszeze- 
wic,Hyac. Chrapczyński, Grzeg. Ant. Łasz- 
czyński, Franc. Zatorski, Alb. Tomaszew- 
ski, Jan Laskowski Na końcu : Sub re- 
gimine Seb. Piskorski. 
Jabłonow. Musaeum 58. — Janocki Polon, 
lit. 21. Jagiell. — Ossol. 

Flavius Eutropius ob. Eutropius. 

Flavius Wegecyusz ob. Wegecyusz. 

Flavius Józef, Żydowin , syn Gorio- 
nowy ob. Józef (Historia 1595. Sława 
Jerozolimy 1725). 

Flechier Esprit (ur. 1632 f 1687) 
ob. Gratiani A. M. 

Flehen (Das herzliche) und Bitten 
des bekiimmerten Gewissens iiber den 
betriibten Zustand in Sachsen und des- 
sen Oberhaupt den jetzigen Konig von 
Pohlen. Bez w. m. i r. w 4ce. 

Flehen (Wehmiithige) ob. Toruń. 

Fleiss-Worte ob. Rollius T. (1705). 

FLEMING a Kaskis. Res in Fennia 
quae diutarint et variarint per octen- 
nium. B. m. d. 1603. w 4ce. 

Dotyczy podobno także i Polski. 

Fleming hrabianka ob. Poisson. 
(Saisons 1719). 

Flemming ob. Beschreibung(1719) — 
Copie (1757) — Croissy (1715)— Exa- 
men (1700) — Heintz F. (Zazdrosny 
1711) — Libellus supplex (1716) — 
M. L. (Melange 1750) — Ranft Michał 
(1731) — Relacya. 

FLEMING (von) Adam Heino Hein- 
rich Crone der saehsischen Raute. Wit- 
tenbergae. 1734. fol. 

O Auguście III. 

(Flemingowie Adam i Izabella). Po- 

loniae totius Magnique Ducatus Litua- niae laetitia ex faustiss. nuptiis Celsis- 
sim. Principum Adami et Isabellae de 
Comitibus Flemingiis Czartorysciorum 
coorta. Latia patriaąue prosa a Collegio 
Varsoviensi Soc. Jesu celebrata a. 1761. 
w 4ce, 3 1 / 2 ark. 

(Fleming August). Gość domowy 
ksiażęcćy mitry potomek w gościnę pol- 
skiego świata y światła przybyły, po- 
żądana oyczystych expektatyw nadzieią 
ukoronowany JWźny Jmść Pan Jakub 
oyca, Karol dziada, August Flemming 
nayiaśniejszego szczęśliwie regnanta 
imionami nadany ze krwi Jaśnie Oświe- 
conćy Księżny Jmśói Matki Tekli z Ra- 
dziwiłłów Kanclerzanki W. X.L. Flemin- 
gowey do purpur uwity, od obligowa- 
nego Książęcemu imieniowi Collegium 
Warszawskiego Soc. Jesu piórem nay- 
niższey submissyi powitany. (1725?). fo- 
lio, 2 arkusze. 

Na odwr. str. tyt. herb Radziwiłłów a pod 
nim 4 wier. Sam wiersz bez żadnej warto- 
ści. — Jakub Fleming byl marszałk. po- 
morskim. — Obacz: Kola Fr. D. (Jacobus 
Fulmen). Warsz. Uniw. 

— Wiersz na chrzest syna Augusta 
Fleminga. Bez osób. tyt. (1725). folio, 
k. 1 . Warsz. Uniw. 

FLEMMING J. G. Evangelische Pre- 
digt iiber die Kronung Friedrich Au- 
gust III. Konigs in Pohlen 1734. Dant- 
zig. w 4ce. 

FLEMMING Karol Jerzy Fryderyk 
(1705 f 19. Sierp. 1767). Copie Schrei- 
bens des Grafen von Flemming an den 
konigl. polnischen and churiiirstl. sachs. 
Comitial-Gesandten zu Regenspurg den 
geheimden Rath v. Ponickau; de d. 
Wien v. Monat Merz 1757. Wien. w 4ce. 

Kijows. 

(Fleming Jerzy Dettlof) Generał ar- 
tyll. lit, od r. 1746. Podskarbi, wojewo- 
da Pomorski. Solemnis Pompa in primo 
aditu praefecturae castri brestensis ab 
illustriss... Georgio Detloff coraite in 
Borklow, Włodana, Różanka etc. Flem- 
ming Magno M. D. L. thesaurario... etc, 
magnis praecedentibus illustriss. familiae 
decoribus, honorutn titulis, virtutum 
meritis deducta, votivo applausu a col- 236 FLEMMING. FLEMMING. legio brestensi Soc. Jesu adornata, anno 
Dom. 1752. Lublini. folio. Kijows. 

— ob. Abratowicz Antoni (Pańska 
ofiara 1765) — Dobszewiez B. (Theses 
1756) — Niemirów (1737) — Niesio- 
łowski Kaź. (Otia 1745) — Rotkiewicz 
S. (skarb 1786) — Urbanowski Paul. 
(Apellacya z Korony 1756) — Wichert 
Franc. (Theses mathematicae 1755). 

FLEMMING Jakób Henryk, Generał 
Artyll. Koron, i wojsk litew. (1667 
f 30 kwiet. 1728). Bericht des Gene- 
ral Feld-Marschal Lieutenant Flem- 
mings An Ihr. Konigl. Majest. in Poh- 
len Von der unglucklichen Bataille mit 
den Schweden. Gedr. im J. Chr. 1702. 
w 4ce, k. 4 nlb. 

— Exercitia und Handgriffe mit 
der Flintę. Elbing, gedmckt bey Sa- 
muel Preussen (1714). w 4ce, str. 72. 

Na końcu podpisany Flemming. Jagiell. 

— Extract Schreiben des Feldmar 
schals, Grafen von Flemming, an S. M. 
den Konig von Pohlen. Berlin, d. 25. 
Jul. 1713. w 4ce. 

— Informś,cya rzetelna y prawdziwa 
o komendzie Imci Pana Fleminga ko- 
niuszego litewskiego, nad woyskiem 
authoramentu cudzoziemskiego depen- 
dującey zupełnie od władzy hetmań - 
skiey. B. w. m. i r. (1717). fol. kart 4. 

Bez osobn. tyt. Obejmuje spis generałów. 
Nadanie Flemingowi komendy przez Ad. 
Sieniawskiego. Dalej jest usprawiedliwie- 
nie tego nadania jako opartego na władzy 
hetmańskiej. Jagiell. — Ossol. 

— Litterae inter Comitem Flem- 
ming et Primatem. [Copia literarum 
Primatis ad Comitem a Flemming, dat. 
Skiernieviciae 21 Mart. 1716. Copia re- 
sponsi Comitis Flemming ad Primatem, 
dat. Varsaviae 23 Martii 1716]. w 4ce, 
ark. 1 . 

Odpowiedź daną była Stan. Szembekowi. 

Ossol. 

— Ordynacya iako się Nayiaśn. 
Króla J. M. Polskiego, Elektora Saskie- 
go woyska posiłkowe pod ten czas się 
w Polszczę znajdujące zachować się 
mają. (Na końcu:) m. Augusta r. 1715. 
(Podpis:) J. Hen. Graff Fleming. Bez 
w. m. d. i r. folio, kart nlb. 4. 

Krasińs. — Reglement wie sich die konigl. 
polnisch und Churf . Sachs, dermahlen in 
dem Konigreich Pohlen sieh befindende 
Auxiliar-Troupen zuverhalten haben. 
(Na końcu:) Gegeben Warschau den 16 
Aug. 1715. (Podpis:) Jacob Heinrich 
GrafF von Fleming etc. B. w. m. 
W 4ce, k. nlb 4. Krasińs. 

— Reponse a mons. Croissy amba- 
sadeur du Roi de France par le Roi 
de Suede. A Varsovie. 1715. w 4ce. 

— Seiner Excellenz , des Herm, 
Feld-Marschalls Grafen vom Flemming 
Send-Schreiben an Se Konigl. Pohln. 
Majestat. Berlin, den 25 Julii 1713. 
W 4ce, k. 4 nlb. Czartor. 

— [Uniwersał...] Koniuszy W. X. 
Litt. generał Feld Marszałek woysk au- 
xiliarnych saskich J. K. Mości... Dan 
w Janowcu d. . . . Września 1716 r. 
B. m. dr. (1716). folio, 1 str. plakat. 

O ewakuacyi wojsk auxiliarnych. Jagiell. 

(Flemming Jakób Henryk). Ausfuhr- 
liche Beschreibung der solennen Ein- 
begleitung zur offentl. Kayserl. Audienz. 
des General Feldmarschalls des heil. 
Rom. Reichs Grafen v. Flemming, Be- 
vollmachtigten des Konigs v. Pohlen 
und Churfiirsten in Sachsen am Kay. 
Hofe zu Wien am 13 Aug. 1719. w 4ce. 

— Examen causarum quas Copia- 
rum Saxonicarum, uti vocantur, Dux 
(170 i) obacz Examen. 

— Fasces coronati in fasciis a co- 
ronato Sarmatiae numine grandibus nu- 
mine grandibus nominum titulis insi- 
gniti in Jacobo Carolo Augusto primo- 

genito Jacobi Henrici Flemming 

panegyrico cultu honorati. Varsaviae. 
1726. folio, kart 19 nlb. Krasińs. 

— Leben und Thaten des Konigl. 
Polniscben und Churf. Sachs. General- 
Feldmar3challs Grafen von Flemming, 
nebst Nachricht von dem Grafen von 
Vitzthum und Matzdorff. Naumburg 
1732. w 4ce. (z portretem). 

— Libellus supplex domino Feldt- 
Mareschaleo, Comiti a Flemming, ab 
exercitu regio oblatus. (Bez osobn. tyt.) 
Ravae die 6 Januarii 1616 (właściwie 
1716). fol. k. 4. FLEMMING. FLEURY. 237 Wspomniana tu sententia domini Leduchow- 
ski : non minor est yirtus. 

Jagiell — Ossol. 

— Relacja prawdziwa quo motivo 
I. W. Ich Mcie Panowie Hetmani przez 
Ordynans swóy permiserunt kommendy 
Imci Panu Flemingowi Koniuszemu 
W. X. Litewskiego y Feldmarszałkowi 
woysk Saskich, nie tak iednak, żeby 
iey nazad odebrać nie mieli, ale salva 
per omnia autoritate władzy swoiey do 
dalszych swoich Ordynansów. (Bez osób. 
tyt.) Bez wyr. m. i daty. folio, ark. 2. 

Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Obiaśnienie Relacyi o Komen- 
dzie I. Mći Pana Fleminga Koniu- 
szego W. X. Lit. nad Woyskiem Au- 
thoramentu Cudzoziemskiego dependu- 
iącey zupełnie od władzy hetmańskiey. 
B. w. m. i r. (1717). folio, ark. C. 

Jagiell 

— ob. Hannenberg Gottfryd (1723) 
— Kola Dymitr Franc. (Jacobus Ful- 
men 1725, Gość 1725) — Meder Heinr. 
Burch. (Grundfeste 1718) — Ricaut 
(Rykot, Monarchia tur. 1727) — Sa- 
pieha J. Fr. (Epistoła 1747) — Trac- 
tatus foederis defensui (1719) — Schultz 
Jan Christian (Todes Tempel 1728) — 
Szembek Stan. (Copia literarum 1716). 

(Flemming Libraud). Ode pour le 
Festin de Noces de Monsieur Libraud 
de Flemming, Avocat et procureur de 
la Regence et de la Chambro Episco- 
pale de Neisse avec Mademoiselle Eli- 
sabeth Raschke celebrę a Brieg le 19 
d'Avril 1757 par P. F. J. G. B. w. m. 
w 4ce, kart 2 nlb. Jagiell. 

Flemingów (Z) Izabella ob. Czarto- 
ryska. 

Flemingów (Z) Izabella (Maryanna) 
ob. Gratulatio (1761). 

Jedna Izabella była córką Jakóba Henr. Fle- 
minga i jego trzeciej żony Elżbiety de Phu 
len Inna Izabella była córką Jana Jerzego 
z matki Katarz. de Segris, a potem żoną 
Czartoryskiego. 

Flensburg ob. Bericht (1658) — Li- 
turae lit. (1658). 

(Flesch). Catholische BekantnuB 
des... Sebastiani Fleschij von MansfeLs, 
in welcher er 22 ursachen, warumb er 
die Lutheriscbe Ketzerei darinen er geboren... verlassen... von ihm erstlich 
Latainisch beschrieben. Und jetze von 
einem Liebhaber der Lath. warheit 
treulich verdeutschet... Gedruckt in... 
Posen durch Joannem Wolrab 1591. 
w 4ce, str. 40. 

FLETCHER. Of the Russe comraon 
wealth, or maner of governement by 
the Russe Emperor, with the manners, 
and fashions of the people of that coun- 
trey. London 1591. w 12ce, ark. L 2 . 

FLEURY Claude (1640 f 4 lip. 1723). 
Catechisme historique, contenant en 
abrege 1'histoire sainte et la doctrine 
Chretienne. Gedani, Typis Johannis 
Zachariae Stollii. B. r. (1704?). w 8ce, 
str. 301 i regestru kart 4, rycin 17. 
Po polsku i po francuzku. Maryanna od 
S. Magdaleny Zakonnica B. od Ustawicz. 
adoracyi N. Sakr. przekładczyni, dedy- 
kuje: Najj. królowej Nieba. Część wtóra 
od str. 157 nie ma rycin. Na miedziory- 
tach rytownik nie wyrażony. Jagiell. 

— Toż: .. doctrine chretienne... par 
Mr. Fleury... Traduit en Polonois.. par 
Lordre de Religieuses Benedictine de 
1'Adoration Perpetuel du Tres Saint 
Sacrement de 1'Autel En faueur des 
Demoiselles Pensionnaires quelles ele- 
vent dans leur Royal Monastere de Var- 
souie. Catechism Historiczny krotko 
w sobie zawieraiacy Pismo S. y naukę 
Chrześciańską przez XIedza Fleury.... 
wyłożony na polski Język, za Roska- 
zaniem PP. Zakonnych Benedyktynek 
od Ustawiczney Adoraciey Naświętsze- 
go Sakramentu Na Ołtarzu. Dla PP. 
Świeckich które są dane na Naukę do 
klasztoru Warszawskiego Fundaciey 
Krolewskiey, kędy się wydaie pomie- 
niona ksiąszka. B. m. (Gdańsk) i roku. 
w8ce, str. 301 (texs francuski obok 
polskiego) i regestr na końcu. 

Na str. 3 dzieła są wyrazy : Gedani, Typis 
Johannis Zachariae Stollii. Na str. 2 jest 
pozwolenie Cenzury dat. w Warszawie 
r. 1704 d. 26 maja. 

W tem dziele są do str. 152 miedzioryty 
przez Samuela Donneta robione, o czem 
przekonywa zamieszczony na niektórych 
napis: Samuel Donnet sculp. Dantzig. 
Ossol. — Wileńs. — Zielińs. 

— Toż:... Bez wyr. miejsca 1746. 
T. I— II. w 8ce. 238 FLEURY. FLEURY. .lance. Polon. lit. str. 29. 

— Toż:... doctrine Chretienne par 
Mr. Fleury PrStre, Abbe du Loc Dieu. 
A Varsovie dans 1' imprimerie de S. 
Majeste et de la Republique ches les 
PP. des Ecoles Pieuses. Katechizm histo- 
ryczny. Krótko w sobie zawierający 
Pismo Święte y naukę chrześciańska. 
Przez X. Fleury Opata du Loc-Dieu. 
W Warszawie, w drukarni J. K. Mci 
i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum 
Piaruin. 1767. w 8ce, str. 289 i k. 2. 

Jestto odmienny przekład od poprzedniego. 

Część wtóra idzie od str. 154. 
Jocher 2436. Jagiell. 

— Tenże tytuł:... W Warszawie 
w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospo- 
litey u XX. Scholarum Piarum. 1789. 
w 8ce, str. 281 i regestru VI. 

Część wtóra idzie od str. 152. Jagiell. 

— Disciplina populi Dei in novo 
Testamento ex scriptoribus sacris et 
profanis collecta a Domino Fleury pres- 
bytero et priore Argentoliensi gallice 
scripta. Latine reddita per Sacerdotem 
Societatis Jesu. Leopoli typis Casimiri 
Szlichtyn, S. R. M. Typ. A. D. 1784. 
w 8ce, 327 str. i k. 2. rej. 

Strona 288 w liczbowaniu opuszczona. 
Jocher 8154. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Ex Cl. abbatis Claudii Fleurii dis- 
sertationibus octo in historiam ecclesia- 
sticam Dissertatio I proemialis. Leopoli, 
typis viduae Josephae Piller C. R. gu- 
bern. typograph. 1784. w 8ce, 56 str. 

Warsz. Uniw. 

— Obyczaje Izraelitów przez Xię- 
dza Fleurego z języka francuzkiego 
napisane. W Drukarni Supraslkiey I. 
K. Mci u XX. Bazylianów. 1783. 
w 8ce, 438 str. i k. 1. 

W liczbowaniu str. 351 opuszczona. Część II 

od str. 39. Część III od str. 368. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Wileńs. 

— Opisanie historyczne obyczaiow 
pierwszych Chrześcian y Koscielney 
karności, tudziesz przyczyn dla których 
w niey w nastempuiących wiekach aż 
do naszych czasów, rożne odmiany.... 
Z przednieyszych autorów y dziejów 
Kościelnych wybrane, a w polskim ię- 
zyku wydane przez pewnego Biskupa y Senatora Polskiego. Roku 1746. w8ce. 
Część I. i II. 205 str. Część III. i IV. 
212 str. Na przodzie 6 kart nlb. 

Przed częścią trzecia dedykacya do Fryde- 
ryka Chrystyana królewica Pols. podpisana 
przez X J(erz.) H(ylzena) B(isk.) S(moleńs.). 
Janocki Pol. i 28. — Jocher 8i49a. 

Uniw. lwows. — Zielińs. 

— Obyczaie Chrześcian przez Xię- 
dza Flewrego (sic) przetłumaczone z 
Francuskiego. W Drukarni Supraslkiey 
J. K. M. u XX. Bazylianów, Roku 
1784. w 8ce, 648 str. i k. nlb. 2. 

Horodecka. 

— Toż:... Supraśl 1788. w 8ce. 

Wileńs. 

— Obyczaje dawnych Chrześcian 
z francuzkiego na polski ięzyk przeło- 
żone przez X. Simona Bielskiego S. P. 
w Warszawie 1794. w Drukarni I. K. 
M. i Rzpospolitey XX. Piar. Historyi 
Świętej Część II ga . w 8ce, str. 242. 

— Toż:... inna edycya, mająca str. 
238. 

Części tworzy: Historya życia J. Chrystusa 

przez S. Bielskiego. 
Jocher 8199. Czartor. — Ossol. 

— Podział Historyi Swiętey zawie- 
raiący w sobie cztery rodzaie rządu 
ludu Bożego przez Ant. Apolskiego. 
w Łowiczu 1782. w 8ce. 

Jocher 8 109. 

— Positiones dogmaticae et Disser- 
tatio Fleury de religiosis. Leopoli 1781. 
w 8ce. 

— Zbiór historyi Ludu Izraelskiego 
y uwag nad nim politycznych. Z Xiag 
Pisma świętego Starego Zakonu wyięty 
Przez X. S. B. Scholarum Piarum. 
w .Warszawie, w drukarni J. K. Mci 
i Rzplitey u XX. Schol. Piarum. w 8ce, 
k. 3, str. 336. 

Bielski czerpał z Fleurego. Poprzedza: Opi- 
sanie geograficzne Ziemi S. (do str. 14). 
Część II od str. 117 p. t.: Uwagi nad 
obyczajami izraelitów. 

Jocher '8113. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Krótkie Zebranie Historyi Swię- 
tey Starego Zakonu przez X. Fleury. 
w Wilnie 1769. w 8ce. 

Jocher 8107a. 

— Krótkie zebranie Historyi swię- 
tey Starego i Nowego Zakonu przez Fleury. Florencki. 239 J. X...Fleury... Po polsku przedrukowa- 
ne... Sandomierz, w drukarni J. K. M. 
y Rzpltey 1781. w 8ce, str. 75 i k. 
nlb. 8. ( zartor. — Warsz. Uniw. 

— Zebranie krótkie chronologiczne 
historyi kościelnej napisanej przez ks. 
Fleury. Tomik I Od wieku l go chrzes 
ciaństwa do końca wieku 12 go , Tomik 
II od wieku 13*° do końca 17*°. w Kra- 
kowie u Ignacego Grrebla. (1786). w 8ce. 
Tom I str. 151. T. II str. 260. 

Tłumacz M. Prokopowicz. 
Jocher 2439. 8109. 

Akad. — Drohob. — Ossol. 

— Życie świętego Franciszka fun- 
datora Zakonu Braci mniejszych •zamy- 
kające początkową historyą tegoż za- 
konu. Z S. Bonawentury i innych au- 
torów zebrane przez X. KI. Flerego. 
A dla przysługi dobrodzieiom z fran- 
cuzkiego tłomaczone. 1797. Unius vita, 
multorum disciplina. Ambros: W Ło- 
wiczu, w drukarni I. O. X. Arcybis- 
kupa Gnieźnieńskiego, w 8ce, k. 1, 
str. 78. 

Jestto życie S. Franciszka z Assyżu. 

Jagiell. — Ossol. 

— Dobry Zydek. D. 10 nov. 1790. 
B. w. m. dr. w 8ce, str. 438 i k. 2. 

Są to: Obyczaje Izraelitów X. Fleurego. 
ttom. z francuz. , druk. w Supraślu u Ba- 
zylianów w r. J 783 ; w roku zaś 1790 
zmieniono tylko tytuł i 2 pierwsze karty. 

Krasińs. 

— ob. Bossuet Ben. (1762) — Neu- 
ville (1760) — Niesiołowski Kazim. 
(1743). 

Flexier de Reval ob. Feller Fr. Ks. 

(1784). 

FLIGER Tobiasz. Argumentum uni- 
versae divinae scientiae avito Locarum 
decore firmatum... D. Michaelis Josephi 
Loka, divina vocatione abbatis obvensis 
S. O. C. S. R. M. Secretarii in Claro- 
Tumbano studii Provincialis S. ac E. 
O. C. Collegio. A R. P. Tobia Fliger... 
propositum anno 1750. Cracoviae. Ty- 
pis Michaelis Josephi Antonii Dyaszew- 
ski S. R. M. Typogr. folio. 

Warsz. Uniw. 
Flingsberg ob. Publiczne uwiado- 
mienie zdrojów (1777). 

FLINSPACHIUS Chunmanus. Dzień sądny, a zakończenie tego świata kiedy 
ma być. Mnyemania z sluznem dowo- 
dem, które Chunmanus Flinspachius 
niedawno wydal z łacińskiego na pol- 
skę (tak) przełożone. Drukowano w Kró- 
lewcu Pruskym u Jana Daubmana. 
B. r. w 8ce, ostatn. sign. Ev. 

Wedłag Maciejowskiego, tworzy to część 
drugą zbioru Seklucyana : Pieśni nowe od 
innych uczonych ludzy ku Chwale bożey 
uczynione. Drukowane w Królewcu Prus- 
kym u Jana Daubmana r. p. 1569. — Pieśni 
nowe zaś są kontynuacyą dzieła : Pieśni 
chrześciańskie. 1559. 
Maciejów. III Pism. 240. — Łukaszew. Dzieje 
Koś. helw. II 191—2. 

Czartor. — Kórnik. 
— ob. Seklucyan Jan (Dzień sądny). 
Flintę ob. Fiemming (1714). 
Flis ob. Klonowicz Fabian Seba- 
styan (1595, 1598, 1648) — Linowski 
Łukasz (1611) — Szembek Fryderyk 
(Sawicki K. Dialog albo rozmowa 1611). 
Flisowskie terminy ob. Haur Jakób 
Kazim. (1679). 

FLISIŃSKI Franciscus. Quaestio theo- 
logica de sacramento poenitentiae. Po- 
snaniae, in oificina typogr. Alberti Re- 
guli Młodniewicz. 1679. w 4ce. 

Dedykacya: Illustrissimo et Reverendissimo 
Dno D. Stephano de Magna Chrząstów 
Wierzbowski Dei et Apost^licae JSedis 
gratia Episcopo Posnaniensi, Patrono pri- 
mo Academiae Posnan. et Mecoenati mu- 
nificentissimo salutem ac perennitate. 

Jagiell. 
Floercke D or ob. Klein Jak. Ferd. 
(Dispos. 1734). 

Flora ob. Boym M. (Sinensis 1656) 

— Breyn J. F. (genitae 1732) — Chon- 
dzyński X. Jan (Łukiskana 1639) — 
Erndtelius Chr. H. (Japonensis 1716) — 
Grilibert (Lithuanica 1781) — Helwing 
Gl. A. (quasimodo in Prussia 1712) — 
Loeselius J. (prutenica 1703) — Pon- 
tanus J. (1693) — Reyger Gottfrid 
(gedanensis 1764) — Villar (Delphinalis 
1785). 

Flora! ia ob. Margowski A. B. (veris 
1683) — Pawłowski A. (spiritualia 1687) 

— Tarczewski J. S. (J. Rydziński 
1696). 

Florencki Sobór ob. Apologia (1604) 

— Broński K. (1599) — Kreuza L. — 240 FLORENIUS. FLORIANUS. Pętkowski P. (1609) — Russowski G. 
(Obrona 1603). 

Florenius Paulus ob. Francken Chri- 
stian (1579). 

Florentinus Philippus ob. Philippica 
(1728). 

Florentinus Joannes ob. Parentalia 
(1595) — Threni (Parthenicae sodalitatis 
1594). 

FLORES Aristotelici radio Aquina- 
tici solis perfusi : ad praesentiam Lilij 
Carmelitici candicantes: seu theses phi- 
losophicae de entis mobilis principijs 
ac causis, in adventu admodum R. P. 
N. Praepositi generalia. Publicae eru- 
ditorum censurae expositae a FF. Car- 
melitis Diseal. in conuentu Crac: phi- 
losophiae studiosis. Anno 1660. Mensę 
April. die 1 1 hora 2 post nierid. (Na 
końcu:) Cracoviae in ofiicina apud hae- 
redes Stanislai Lenczewski Bertut: 
Anno 1660. w 4ce, kart 8 nlb. 

Na odwrocie tytułu herb. Jagiell. 

— eruditi, nexu ligatae orationis 
vincti, synonymis et propriis nominibus 
exculti, utilissimura prosodiae suppie- 
mentura et synonyraa poetica, ad usum 
scholasticae juventutis edita. Posnaniae. 
1738. w 8ce, str. 128 nlb. 

Jocher 699. Kijows. — Wilno. 

— legum siue congeries auctorita- 
tum Iuris eiuilis ordine alphabeti cum 
librorum (ex quibus sumuntur) allega- 
tionibus. 11. et §. laboriose contexti. 
w 8ce, k. 82 i 1. 

Na końcu herby Krakowa i Akademii z datą 
1524 i z wierszem: Si tibi fructum peperit 
libellus — Prouido gra tes age Floriano — 
Hic tibi claram liąuidus pererrat — 1 stula 
Crocam. 
Wierzb. III 2109. Raczyńs. 

Flores ob. Abrek And. (laur. Virt. 
1666) — Bliwernitz A. (1654) — Blo- 
zius Lud. (sententiarum 1704) — Bzow- 
ski Ab. (aurei 1601, 1612) — Fran- 
ciszek Ksaw. (indici 1607, 1701) — 
Ganiius (trilingues 1702) — Hevenesi 
G. (quotidiani 1720, 1741) — Jacobi 
J. (veris 1682) — Kanon A. (sepul- 
chrales An. Al. Chodkiewicz 1654) — 
Lubomirski St. (purpur. 1740) — Mi- 
roszewski Krz. (Attici 1621) — Phoe- 
nicius St. (pietatis St. Kostka 1632) — Piskorski Seb. (B. Salomeae 1691) — 
Schupelius Joh. C. (Parnassiaci 1646) 
— Szembek Stan. (circumd. 1711) — 
Wielko wiecki Mik. (sermonum 1579) — 
Witkiewicz J. (veris acad. 1648) — 
Zborowski Stan. (soluti 1919). 

FLORES Józef doktor. Lekarstwo pro- 
ste, łatwe y mało kosztuiace, nowo odkry- 
te w królestwie Gwatymala a części No- 
wey Hiszpanii w Ameryce Półnorney, do 
zupełnego i pewnego wyleczenia szankru, 
trędu, i w ogólności tego wszystkiego, co 
należy do chorób Wenerycznych służą- 
ce, a do pojęcia wszystkich objaśnione. 
Przez Tom. Józefa Flores, doktora y 
towarzysza lekarskiey szkoły y Aka- 
demii Gwatymalskiey przetłomaczone 
z hiszpańskiego na francuzki język 
przez Franciszka Grasseta xięgarza y 
wydawcę. A teraz na polski język prze- 
tłomaczone. W Warszawie, u Piotra 
Dufour nadwornego drukarza I. K. Mci 
y Rzpltey y Dyrektora drukarni P. 
Szkoły Rycerskiey. M.DCC.LXXXIV. 
(1784). w 8ce, str. 106 i Rej. k. 1. 

Leczenie polegało na jedzeniu jaszczurek. 
Krasińs. — Ossol. 

Floreto de Sant Francisco. Sevilla, 
Menardo Ungut Aleman e Lancalao 

Polono, 1492. fol. Czartor. 

FłoretllS in quo flores omnium vir- 
tutum et detestatio viciorum metrice 
continentur. Hispali, per Meynardum 
Ungut Alemanum et Stanislaum Polo- 
num. 1494. w 4ce. Czartor. 

— theologicus, carmine descriptus 
cant. de fide Cathol. de 10 praec. de 
peecatis, de sacramentis, de virtutibus, 
de morte- Cracoviae Vietor 1525. w 4ce, 
l'k. nlb XLI kart. Czartor. 

Florez Isidorus Jan ob. Crololanza 
Joannes (Currus 1636). 

Flori germanici lib. ob. Wassenberg 
E. (1640, 1648, 1662). 

— polonici epit. ob. Pastorius J. 
(1642). 

FLORIANUS a S. Adriano. Fructus 
in florę beatissima virgo Maria in primo 
suae conceptionis illibatae instanti vir- 
tutibus florida, gratia fructuosa, publi- 
cae in aedibus RR. P. P. ordinis Se- FLORYAN. FLORIAN. 241 raphici conventualium* per P... in Pe- 
tricoviensi Scholarum Piarum collegio 
rhetorices professorem adorata, anno 
domini 1725 die 8 decembris ad gra- 
tiosum ver, nec non uberem meritorum 
autumnum, illustrissimi ac reverendis- 
simi domini D. Joannis Tarnowski Gne- 
snensis canonici, Vladislaviensis, scho- 
lastici etc. tribunalis regni vice prae- 
sidentis annexa, anno quo Virga Iesse 
florem et iructum edidit. 1725 folio, k. t. 
3 k. i 5 k. nlb. Czartor. 

— Erythreum virtutum ac scientia- 
rum Pelagus D. Bonaventura Cardinalis 
Ecclesiae Doctor In Varsavien. Basilica 
R. R. PP. Ordinis S. Francisci 'Con- 
ventualium publice ad Exedris procla- 
matus, Immensum dotum meritorumąue 
Aequer admodum Reverendi Patris 
Patris Vincentis a Christo Schol. Piar. 
per Poloniam et Lithvaniam Praepositi 
Provincialis plenissimo affectu obse- 
quentissimi filij P. Floriani a S. Adriano 
exundas anno D. 1723. Varsaviae Ty- 
pis S. R. M. Schol. Piar. 1723. folio, 
ark. nlb. E. 

Wincenty a Christo zwał się Slegielski. 

Ossol. 
FLORYAN ab Ascensione, Pijar. Li- 
ber elegantiarum in variis materiis. 
Jabłoń. Musaeum 58. 

Floryan od św. Ducha. Karmelita 
ob. Kmita Mik. 

FLORYAN Felicyan od św. Macieja, 
Karmelita. Rady przyjacielskie o za- 
chowaniu się w pobożności. Conseil 
d'un ami de la conservation en pietę, 
a Grodno chez 1'impr. Royale 1778. 
w 8ce, str. 73. 

Jestto przekład z francuskiego. Obadwa 

texty razem drukowane. 
Przypisał : Zofii Tyzenhauzowey Chorążyney 

wdstwa wileńskiego. 
Jocher 5722. Jagiell 

— ob. Regnier J. X. (Kazanie na 
święto 1780). 

FLORYAN od Jezusa, Karmelita bo 
sy. Kazanie na pierwszych seymikach 
w wyborze deputatów i sędziów zie- 
miańskich po ustanowioney nowey for- 
mie rządu w Krzemieńcu w kościele 
X. X. Franciszkanów przez X. Flo- 
ryana od Jezusa Karmelitę bosego ka- ; znodzieię ordynaryusza klasztoru Wiś- 
niowieckiego dnia 14 lutego roku 1792. 
w Berdyczowie, w drukarni I. K. Mci 
u XX. Karmelitów bosych, w 4ce, 
kart 8 (sign. BJ. 

Dedykncya do Stan. Wandalina Mniszcba 
Cborążego W. koronn. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

Floryan Święty ob. Baronius Mart. 

(1605) — Legendę Sanct. (1517) — 
Popiołek Regin. (1729) — Pszonka 
Adam (1629) — Toryani Felix (Meta 
theologici cursu3 1768) — Ziębiński 
X. Jan Kanty (Kazanie 1790). 

FLORIAN de Claris (1755 f 1794). 
Batmendy powieść perska z francus- 
kiego J. Pana de Florian. . . (tu czworo- 
wiersz). W Warszawie w drukarni P. 
Dufour konsyl: Nadw: Drukarza I. K. 
Mci i Rzeplitey, Dyrektora druk: korp: 
kad: M.DCC.XC. (1790). w 8ce, str. 31. 
Akad. — Jagiell. 

— Batchmendy powieść perska 
przez Ign. Bykowskiego porucznika 
woysk Rossyjskich do druku podana, 
w Mińsku, w drukarni J. K. M. XX. 
Bazylianów 1790. w 8ce, kart nlb. 18. 

— Estella, miłostki pasterskie. 
Z dzieł francuzkich pana Floryan. Tło- 
raaczenia Jana Nowickiego... (Tu dwu- 
wiersz z Georg. lib. 2). W Krakowie 
1796 w drukarni uprzywileiowaney An- 
toniego Ignacego G-róbla. w 8ce, k. 4, 
str. 225. 

Na czele wiersz: Do Jenerałowy z Hrabiów 
Psarski. Powieść przeplatają wiersze. Jest 
tu długa pieśń: Klemencya Izora, która 
zamknięta w wieży rozmawia z kochan- 
kiem wzdychającym pod wieżą. 

Jagiell. — Kijows. 

— Galatea powieść pasterska ob. 
Cerwantes. 

— Leokadya. Pisana w sposobie de 
Cervantes. Przez IP. Floryan, tłoma- 
czona przez L. M. D. W Krakowie 
1790. w drukarni A. Grebla. w 8ce, 
str. 1—26 i 97— 101 i 202 (właściwie 
str. 32). 

Obacz niżej : Pochwała. 

— Numa Pompiliusz drugi król 
Rzymu. Przez Pana Florian w języku 
francuzkim, przez Xiędza Stasica w ję- 
zyku polskim. T. I. [i II.]. W Warszawie, 

31 242 FLORIAN. PLORUS. nakładem i drukiem Michała Grolla 
księgarza nadwornego I. K. Mci. 1788. 
w 8ce, stron 228 i 252. 

Approbatad. 21 Octob. 1787. — Katal. kijow- 
ski zatem podaje mylnie: edycya druga 
1787 r. Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... Tom I — II. edycya druga, 
dokładnie poprawna, w Warszawie 
1798. Nakładem Michała Grolla. w 8ce, 
Str. 216 i 240. Czartor. — Jagiell. 

— Toż:... T. I— II. W Berdyczo- 
wie w drukarni uprzywileiowaney XX. 
Karmelitów Bosych R. 1799. w 8ce, 
Tom I str. 201. T. II str. 226. 

Jagiell. — Kijows. 

— Pochwała Ludwika XII, króla 
francuzkiego, zwanego oycem ludu. 
w Krakowie, w Drukarni Antoniego 
Grobla. 1790. w 8ce, str. 70. 

Główny tytuł jest: Pochwała Lu- 
dwika XII, króla francuzkiego i Leo- 
kadya. Napisana w sposobie de Cer- 
vantes. Te dwa pisma sa wyjęte z dzieł 
JP. Floryana, a przetłómaczone na oy- 
czysty ięzyk przez L. M. D. w 8ce, 
str. IX i od 12 — 70. Leokadya (z osob- 
nym tytułem) str. 1—26 i od 97—101 
i 202. 

Całe liczbowanie pomylone. 

Akad. — Jagiell. — Kijows. 

— Ruth sielanka tchliwa Pana Flo- 
ryana kapitana woysk Francuzkich, 
która w roku 1784 nadgrodę poezyi 
w Akademii Francuzkiey odniosła, prze- 
kładania Antoniego Ożarowskiego. Czciy 
matkę twoią po wszystkie dni żywota 
twego, nigdy bowiem dostatecznie wy- 
płacić się nie można tey, co nas w swym 
łonie nosiła. Tobiasz Rozd. IV. roku 
1787. (Wilno), w 8ce, 14 stron. 

Zaczyna: Ruth do J. W. Antoniego Dzie- 
duszyckiego Pisarza W. Lit. kaw. Ord. 
S. Stan. Akad. — Jagiell. — Ossol. 

W Kronice Rodzinnej 1885 a. 395 czytam, 
iż Marya ks. Wirtembergska przetłuma- 
czyła komedyą Floryana p. t. Ojciec do- 
bry (komed. w 1 akcie). Zdaje sie, że nie 
była drukowana. Wyszła tylko Diderota 
kotnedya tego tytułu. 

Floricomus ob. Wilczewski A. (S. 
Działy ński 1621). 

Florida ob. Bieżanowski J. S. (1658) 
— Bzowski A. (1612, 1613, 1617) - 
Namowicz S. (Pallas 1661). Floridae insulae ob. Potworowski A. 
(1693). 

Floridus ob. Agricola (S. Tarnowski 
1677) — Żeleński Ł. (Fascic. 1675). 

Florilegium ob. Bodenschatz R. (mu- 
sici 1621) — Charzewicz M. (theolog. 
1650) — Długosz J. M. (Palladis 1676) 
— Gasiewski J. K. (adolescent. 1637) — 
Gołej owić St. (rosarum 1698) — Lan- 
cicius N. (piarum medit. 1713) — Lu- 
dwich A. (nuptiale 1647) — Owen 
(centuria 1643, 1645) — Podgórski J. 
(Golejowic) — Pogrzecki T. (Chodkie- 
wiczorum 1636) — Stegowski S. (theo- 
logicum 1706) — Woronicz K. (C. B. 
Kopel 1645). 

Florinus Vinc. ob. Apis attica (1714). 

FL0RK0WSKI Józef, Matem. prof. 
Mowa na dniu obchodzenia uroczystego 
imienia Nayiaśniejszego Stanisława Au- 
gusta Króla Polskiego W. Xiążęcia 
Litewskiego W Kamieńcu Podolskim 
miana d. 8 Maja 1785 roku. w Lublinie 
w drukarni u Trynitarzy. w 4ce, k. 
nlb. 10. 

Z przedmową do Jana de Wittego Gene- 
rał-Leitnanta Woysk. Koron. Połkow. ar- 
tyleryj Kor. Warsz. Uniw. 

FlorilS ob. Francisci Er. (polnischer 
1666, polonicus 1666) — Mynsicht 
(Neuer poln. 1666)— Nuceryn Alb. (Ver- 
nantis 1651) — Pastorius J. (polonicus 
1641, 1651, 1664, 1669, 1679) — Was- 
serberg Ew. (germanicus 1641, 1643, 
der teutsche 1645). 

FLORUS Lucius. Bellorvm Roina- 
norvm libri quatuor, ex vetustissimo 
exemplari novisime: ac diligenter re- 
cogniti [Poczem idzie Valentina Eckiu- 
sa 14 wierszy]. (Na końcu:) En ha- 
bes candide lector Lucii Flori gesto- 
rum Romanoru Epitoraata. Impressa 
Cracouiae arte et impesis spectabilis viri 
Domini Joanis Haller, Anno Missiois 
Verbi Diuini in carmen Millesimo quin- 
gentesimo ąuindecimo, 1111. Kai. Julii, 
w 4ce, k. nlb. 14, liczb. LIX. i 1 nlb. 

Wydanie piękne. Na tytule wiersz Walen- 
tegp Eckiusza, który to dzieło v ydał. 

Janoc. I. 64;. — Jocher481. — Wierzbo ws. 
II. 912. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Petersb. 
pub. — Pawlikows. — Zamojs. ord. FLORUS. FLUDZINSKI. 243 — L. Julivsza Flora o Początku 
y Dzieiach Narodu Rzymskiego Powie- 
ści Xiag IV. Abo historya Wielmożnego 
tego Narodu, od początku iego, aź do 
Augusta Cesarza, iako się począł, iako 
się wolności dostawszy rządził, y iako 
wolność straciwszy, pod iednego Pana 
władza przyszedł. Z łacińskiego na pol- 
ski ięzyk przetłumaczona przez Krzy- 
sztofa Grotha Falissowskiego. Przydany 
iest traktacik o przyczynach możności 
y potęgi narodu tego [...tu ćzworowiersz]. 
w Krakowie w drukarni Krzysztofa 
Schedla J. K. M. Typographa. Anno 
1646. w 4ce, str. 187. [Druk gocki]. 

Dedyk. Piotrowi z Dąbrowice Firleyowi 
Woiewodzicowi Lubelskiemu. Na odwrocie 
tytułu sześciowiersz, podpisał Joann. Cele- 
sta Crac. A. Ph. Bace. Ostatnią stronę 
mylnie wydrukowano str. 178. Od str. 159 
idzie z osobnym tytułem : Traktat abo roz- 
mowa o przyczynach potęgi y możności 
narodv Rzymskiego. 

Jocher 482 o. 

Akad. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — 

Ossol. — Przeźdz. — Uniw. lwów. — Zielińs. 

— Toż:... w Wilnie u XX. Bazy- 
lianów 1790. w 8ce, s. 278 i nlb. 16. 

Jocher 482 b. Ossol. 

— ob. Giinther Joan. (1721) — Preit 
(in anacephalae 1649). 

Flos mysticus sive lilium Orbis Po- 
loni B. Salomeą dum studium theologi- 
cum Cracov. Minor. S. Frat. Conven- 
tual. suos triennales scholasticos labo- 
res eidem dic. Cracoviae typis Ant. 
Jos. Mich. Dyaszewski (1745). fol. 3 
karty. 

Jocher 2669. Czartor. — Ossol. 

— odorem devotionis spirans ad ra- 
dios Basilii Magni columnae in avita 
Neresiorum rosa explicatus, alias hym- 
nus acathistus ad dulcissimum nomen 
Jesu Christi... Leopoli 1756 w 8ce. 

Wileńs. 

— regum Christus In Florino Lu- 
sitaniae principe christianae pietatis et 
sapientiae Laurea coronatus Atq ; a per- 
illustri et praenobili acedemica iuven- 
tute Vilnensi ferijs metagymnasticis in 
scenam datus. Anno domini 1685. B. 
w. m. w 4ce, k. 2. (Bez osób. tyt.) 

Jagiell. — ob. Bielecz M. (candidus 1638) 

— Bieżano wski S. J. (rosarum 1685) — 
Buchowski A. S. (Vernantis 1699) — 
Drews J. (regnorum 1756) — Kępski 
J. (medicinalis 1713) — Kobielski (pa- 
trum 1725) — Narmunt W. (regius 
1679) — Ochocki G. (eloquentiae 1654) 

— Ormiński (hyacinthicus 1689) — Ra- 
dziwiłł Udalrich (regnorum 1727) — 
Rucieński J. (Castitatis 1685) — Szem- 
bek K. A. (purpuratum 1713) — Szem- 
bek Christ. (ro3arum 1724) — Szem- 
bek Jan (laurearum Rosae 1718) — 
Szentiwany Marcin (Analecta singularia 
1744) — Tarnowski Alex. (purpurarum 
rosa 1717). 

Flosculi ob. G-ise (lutheranorum 
1524, 1525, 1527) — Lindecamp N. 
(Alb. Lipnicko 1639) — Rychalski N. 
(theologici 1639). 

Flotow Ernst Bogusł. ob. Achen- 
wall (1744). 

FLOTT ChristopłlUS, Litwin. Disser- 
tatio inauguralis medica. Halae Magde- 
burgi 1710. w 4ce. Ossol. 

FLUDZINSKI Romualdus. Festiyae 
Charites in oceursum perilluśtris reve- 
rendissimi Francisci Skarbek Borowski, 
Cathedralis Cracoviensis Praepositi, Ab- 
batis commendatarii Hebdoviensis, re- 
center ea Saxonia revertentis ipso die" 
natali, Solennis acclamationis et obse- 
ąuentissimi Cultus Gratia a devinctis- 
simo Cliente, M. Romualdo Fludziński 
in Universitate Cracoviensi Philosophiae 
Doctore et Professore expeditae. Craco- 
viae. In palatio Episcopali factore Domi- 
nico Rosenmliller. Anno 1753. fol. k. 7. 
(Wierszem). Czartor. — Jagiell. 

— Herculeum non plus ultra glo- 
riae Seraphicae ad anagrammaticum 
montem erectum, divinisaimus Simon 
Lipnicius. Patronus Regni Poloniae re- 
currente annua suae festivitatis die in 
Conventu Stradomiensi Ordinis Mino- 
rum Sancti Francisci, Regularis Obser- 
vantiae Patrum Bernardinorum cultu 
panegyrico illustrissimae hospitum coro- 
nae per M.^Romualdum Fludziński, phi- 
losophiae Doctorem et professorem de- 
monstratus. Ann6 magni Jubilaei 1751. 244 FLUMEN. FOEDUS. die qua Deus ab operę quievit 18. Ju- 
lij. Cracoviae typis Collegii Majoris Uni- 
versitatis. folio, 10 arkuszy. 

Na odwr. str. tytułu herb Czernych na blasze, 
a pod nim 2 serye czterowierszów, które 
podpisali Józef i Kajetan na Łukowicy 
Sendzimirowie synowie Burgi abiego Krak., 
studenci: jeden retoryki u drugi gramma- 
tyki. Przypis prozą Franciszkowi na Wi- 
towicach Czernemu Kasztelanowi Wojni- 
ckiemu (ark. A — D 2 ) gdzie znajduje się 
dosyć wiadomości do rodziny Czernych 
— Mowa miana w dzień S. Szymona z Li- 
pnicy patrona król. Pols. , podaje niektó- 
re szczegóły do jego życia. Po tytule 
jest na arkuszu plakatowym dołączona: 
Genealogia i llustrissimae domus Czer- 
norum in arbore consanguineitatis directa 
linea procedentium. 
Jocher 5476. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 
Flumen ob. Cynerski J. (impetus 
1630) — Frankowicz M. J. (Srenia- 
vium 1677) — Kozieradzki P. (gratu- 
lator. 1660) — Lubomirski St. (Cyner- 
ski J.). 

Fluvius ob. Kanon A. (Lubomir- 
scianus 1647) — Lubomirski Alex. (re- 
gnator aquar. 1703) — Schroeter Ad. 
(de Memelo 1553). 

Fobin B. ob. Cours (1772). 
(Fockschani). Nachricht von der Er- 
offnung des Friedenscongresses bey 
Fockschani, am 2. des Augu3ts 1772 
nebst einem richtigen Plan von der Ge- 
gend, dem Congresshause u. dem Zel- 
terstande der hohen Gesandten. Frank- 
furt 1773, w 4ce. 

Focyon ob. Mably (Chrościkowski 
Samuel 1771). 

Fodor BenedictllS ob. Stobnicensis 
Joannes (Generalia doctrina 1519). 

Foe Daniel. The dyet of Poland a 
Satyr. London 1705. ob. De Foe D. 

Foederata Marti Bellona ob. Jawor- 
ski J. (Denhoff Stan. 1724). 

Foedere (De) Dei ob. Andriejewiez. 

Foederis Imperatorem inter Reges- 

que M. Brittaniae et Poloniae, Viennae 

in Austria sanciti articuli quindecim. 

1719. w 4ce, 7 kart. Czartor. 

Foederum et pactorum literae vel 
compactata inter Sacr. Rom. Caes. et 
Reg. nec non Reg. Regn. Polon. Ma- 
jest. et inter utriusque Regnor. Impę- rior. Provinciar. subditas populus et 
nationes. et datae in nostris Poson et 
et Varsov. arcibus die XXIV ao. 1613. 
Oelsnae, Joh. Borsemesser 1616. w 4ce, 
kart 12. (Obok niemiecki przekład). 

Foedis jugalibus ob. Piotrowski L. 
(1598). 

Foedus inter sacram regiam maje- 
statem atque rempublicam Poloniae et 
sacram regiam majestatem Sueciae con- 
clusum Varsaviae in coenobio Carmelita- 
rum discalceatorum die XVIII/XX VIII. 
mensis Novembris anni MDCCV. (1705). 
fol. k. 1. str. 15. i k. 1. 

Obejmuje traktat między Karolem XII a 

Stanisławem I. 
Branic. — Chreptow. — Czartor. — Dzików. 

— Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Zielins. 

— Forbund emellan Deras Kongl. 
Majesteter af Swerige och Pohlen samt 
den Polniske Republiquen, slutit i War- 
schow uti barfota Carmeliter Clostred 
den 18/28 dagen i November roanad 
ahr 1705. Foedus inter Sacras Regias 
Majestates Sueciae et Poloniae atque 
Rempublicam Polonam conclusum Var- 
saviae in coenobio Carmelitarum Disca- 
lecatorum XVIII/XXVIII. mensis No- 
vembr. anni 1705. Holmiae , excudit 
Johan H. Werner, reg. typog. w 4ce, 
k. 30 nlb. (A — H 4 ). Czartor. — Jagiell. 

— inter Sacras Regias Majestates 
Sueciae et Poloniae atque Rempublicam 
Polonam conclusum Varsaviae in coe- 
nobio Carmelitarum Discalceatorum die 
XVIII/XXVIII. mensis Novembr. an- 
ni MDCCV. Die zwischen Ihro Ihro 
Konigl. Konigl. Majest. Majest. zu 
Schweden und Pohlen und der Repu- 
blic Pohlen, zu Warschau in dem Car- 
meliter Barfusser Kloster den 18/28 Tag 
des Novembr. Monats des MDCCV ,en 
Jahres geschlossene Tractaten. Gedruckt 
im Jahr Christi 1706. w 4ce, k. 22 
nlb. (Po pols. i niem.). 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

— (Sacrum) Minervae et Martis 
sive Sapientiae et Fortitudinis in Con- 
stantino Ostrogio Supremo Palaemonii 
orbis Exercituum Duce , Palatino 
Trocensi olim observatvm , Nunc de- 
mum sub faustissimis Auspiciis Celsis- FOEDUS. FOGIELEWICZ. 245 siuii Principis ex antiqua Magni Duca- 
tus Litvaniae Principum Kieyzgaylo- 
num progenię Illustrissimi Comitis in 
Bakszty Domini D. Ignatii Kieyzgayłło 
Zawisza Miseensis, Czeczerscensis etc. 
Capitanei, Post Sacrosancte initum pe- 
renniter duraturum Foedus cum Illus- 
trissima Domina Mareibella de Kozielsk 
Ogińska Palatinide Trocensi, a Perillu- 
stri Illustri Magnifica Juventute Min- 
scensis Athenaei Societatis Jesu ludis 
Metagymnasticis Repraesentatum. Anno 
quo Metra Deo psaLLVnt arCtoa, sVb 
aXe RVthenII Pridie Kalendas Au- 
gusti. Vilnae Typis Colleg. Acad. So- 
cietatis Jesu (1727). fol. k. 8. nlU 

Na odwr. karty tyt. herb Zawiszów i Ogiń- 
skich. Dedyk. : Ignacemu Zawiszy. Od 
ark. C 2 : Argumentum na k. 2, popols. i 
po łacinie. Jagiell. 

— ob. Articuli (1686) — Buchow- 
ski A. S. (mentium 1697) — Drews 
J. (apostolicum 1701. 1709) — Fran- 
ehi H. G. (1738. 1772) — Jabłonow- 
ski Dym. (honoris 1748) — Jabłonow- 
ski Jan (aeternum virtutum (1693) — 
Karol XII (Varsoviae 1705) — Medem 
A. F. (1673) — Ożarowski S. M. (pacis 
1696) — Rennow M. (Varsaviae 1706) 
— Siermuntowski (crucis 1713) — Za- 
wisza J. K. (sacrum 1750). 

FOELKERSAMB Melchior (1601 r. f 

27 września 1 665 r.) Diarium liber das 
im Kloster 01iva stattgehabte Friedens- 
geschaft. [Zamieścił Kutner w Mitau- 
sohe Monatsschrift 1784. Junius 201. 
Julius 3. August 99. i September s. 195j. 

Na łacińskie przełoży I J. G. Boehra w swych 
Acta pacis 01ivensis T. II. p. 537. 

Recke u. Napiersky I. 589 — 92 str. — Adolphi 
Henr. FSlkersambisches Glaubens - Zeu- 
gniss in Leichpradigten. Mitau 1669. 

Foemineo (Pro) sexu apolog. ob. 
Freier Jan Irenaeus (1544). 

Foenix ob. Kmita J. A. (1609). 

FOERSTER Georg. Erinnerungen 
aus dem Jahr 1790... in historischen 
Gen alden und Bildnissen von D. Cho- 
dowiecki, D. Berger, Cl. Kohl, I. F. 
Bolt und I. S. Ringck. Von Georg 
Forster. Berlin 1790. w 8ce, str. 238. 

Ossol. Foerster Georg II ob. Soarez Cy- 
prianus (De arte 1645). 

F0ESTER Joannes Carolus. Dispu- 
tatio extraordinaria , de Ministris obe- 
diendo peccantibus, sive Vom sundlichen 
Gehorsam eines Ministers, quam spe- 
ciali superiorum indultu anno 1715 die 
in auditorio Athenaei Maximo Praeses 
M. Joannes Arnd et Respondens Joan- 
nes Carolus Foester Dirsch. Prus. S. 
Theol. Stud. defendent. Gedani. Typis 
Jo. Zachar. Stollii. 1715. w 4ce, kart 
nlb. 2, str. liczb. 52. 

Czartor. — Krasińs. 

Foeturae Elbingensis Scholae ob. 
Gnapbaeus (1541). 

Foetus ob. Courvee (1655). 

FOGARASINUS Thomas. Disputatio 
Scholastico Theologica De Divina Apud 
Creaturas Omnipraesentia Carnis Chri- 
sti. In Gymna3io celeberrimo inclyto- 
rum Dantiscanorum publ. proposita Sub 
Praesidio Andr. Hojeri S. S. Th. Lic. 
P. P. & ad S. S. Trinit. Eccles. a Tho- 
ma Fogaraschino Sax. Coron. Transs. 
Habebitur in magno auditorio ad diem 
20. Martij. Dantisci, Typis Rhetianis, 
Anno cło Ioc XXIV. (1728). w 4ce, 
kart 12. 

— Hypotyposis Augustanae Con- 
tessionis, Yv7)ct<oc dictae, In Collegio Pri- 
vato Thesibus Brevissimis, Ad Infor- 
mandum juventutis animos sanis scrip- 
turae & ecclesiae verbis, exhibita ab 
Andrea Hojero S. S. Th. Lic. & P. P. 
Ord. in Gymnasio inclytorum Dantis- 
canorum, in qua 14. disput ad defen- 
dendum >caSSóva[xtv suscipit Thomas Fo- 
garasóhinus Saxo Corona-Transylvanus, 
ad diem... Octob: bora 2. pom: in Au- 
ditorio maximo. Basilius... Dantisci Ty- 
pis Rhetianis. Anno 1623. w 4ce ; kart 
8 nlb. 

Fogielder Jozef ob. Gwardzinski J. 
Fr. (1677). 

FOGIELEWICZ Bernardyn. Roza z 
napisem symbolisty vderza y cieszy, 
S. Antoni z Padwie. Tak w kazaniu, 
pod uroczysta bractwa iego introdukcya, 
do nowey kaplicy, przy kościele klasz- 
toru kalwaryiskiego, od pobożnych do- 246 FOGLAR. FOLTANSKI. brodzieiów Świętemu wystawioney, sym- 
bolizowany. Przez O. Bernardyna Fo- 
gielewicza, ordinis Minorum Observanta 
S. th. lektora y kaznodźieię ordynaryj- 
nego kalwaryiskiego, w Niedziele czwar- 
ta po Świątkach 15. Junij 1687. za 
wolą Przełożonych. W Krakowie w dru- 
karni Akademickiey. w 4ce, 17 kart 
nlb. (Druk gocki). 

Na odwr. tyt herby XX. Zatorskiego i O- 
świecimskiego, a pod niemi 8 w. łać. i 8 
w. pol. na pochwałę. Poczem idzie Ap- 
plausus poematicus dla tychże księstw, 
napisany wierszem lać. przez Th Ant. 
Sertowicza. Kazanie miane jest na cześć 
S. Antoniego z Padwy. Kończy rzecz : 
Applauz na wprowadzenie Bractwa S. An- 
toniego do kościoła kalwaryjskiego, wier- 
szem, przez Mik. Paszczykowekiego, ple- 
bana w Marcowej Porębie. 
Jocher 4834. 

Akad. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Krasius. — Uniw. lwowa 

Foglar Jan, syn Marcina, Akad. Za- 
mojs. ob. Musopaean J. Zamojski (1646). 

Fogliński Łuk. ob. Tainer Lud. Mich. 
(Parnassus 1665). 

Fogliola Bernhard ob. Zygmunt Au- 
gust (Literae 1563). 

Fołdrowanie ob. Cerasinus Joannes 
Kirsteyn (1529). 

Folgę (Selige) ob. Vogetus P. (1657). 

FOLIN Bartłomiej. Carte generał et 
nourelle de toatte la Pologne du Grand 
Duche Lithuanie et des Pais limitroffs 
grave par B. Folin Capitaine au Corps 
d'Artillerie de le Couronne de Położne. 
a Varsovie 1770. fol. 

Ciampi Bibliogr. I 107. podaje rok 1764. 

Jagiell. 

— Toż:... par M. le Capitaine Fo- 
lin, en 4 grandes feuilles. w Marywilu 
u M. Grolla 1772. 

Callier Spis Map T. P. N. P. str. 19. — 
Kastawiecki Mappogr. 52. Branic. 

FOLINO Bartłomiej. II Buffo hno 
yersi piacevoli in dialetto veneziano. 
Varsavia 1778. 

— Rittratti disegnati ed incisi in 
ramę da lui medesimo del Re Stanislao 
Poniatowski e sua faraiglia. Varsavia, 
1778. 

FÓlkerzamb ob. Foelkersamb. 
Folkierzamb Antoni ob. Brzozowski 
Tad. (Kazanie 1788). Folknowicz Martinus ob. Bytomski 
Jan Kol u rabin (1644). 

FOLLANT Michał, Dominikan. Abrys 
zacności białogłowskiey przy solennych 
egzekwiach JW. P. Marianny z Czar- 
lińskich Potulickiey woiewodziny Brze- 
sko-Kuiawskiey, Starościny Borzechow- 
skiey, którey ciało pochowane iest w ko- 
ściele pelplińskim S. C. Cisterciensis 
J. W W. zkolligowanym familiom za 
memoryał wiekopomney pamięci przez 
W. X. Michała Follanta S. T. praes. 
przeora natenczas konwentu Tczewskie- 
go Z. K. z katedrv wystawiony R. P. 
1723. d. 11. Maia. W Gdańsku w druk. 
Jana Daniela Stolla wdowy przez To- 
masza Jana Szreybera faktora, folio, 

1 ark. i 14 stron. 

Na odwr. tyt. herby Grzymała i Czarlińskich. 
pod niemi wiersze łacińskie. Przypisał Ja- 
nowi Jakubowi Potulickiemu Wdzie Brze- 
skiemu. 

Baracz Rys dziejów Zak. Kaznodz. II str. 
155 i 6. 

FOLLEN Gunnarus. D. D. Disser- 
tatio historico theologica historiolam 
fratrura Bohemorum eorumque dissen- 
sum a Zinzendorffianis exponens, quam 
cum consensu Venerandae Facultatis 
theologicae in regia Academia Upsa- 
liensi praeside Dn. Doct. Laur. Ben- 
zelstierna S. Theol Prof. Reg. et Ord. 
publico examini modeste submittit Gun- 
narus Follen, Sv. Filius Ostro Gothus. 
In Audit. Carol. maj. die 1 Julii Anno 
1752. horis antę meridiem solitis. w 4ce, 

2 k. t, s. 30. 

Na str 18 jest o ich pobycie w Prusiech 
i w Polsce. Atoli wogóle nic tu nie ma 
o stosunkach naszych. Jagiell. 

FOLLIUS Jakob. Handleitung zu dem 
Chyraischen Himmel. Dantzig 1689. 
w 8ce. 

Cat. Janss, 1702. 

FOLTANSKI Adalbertus Joachimus. 

Applausus panegyricus, Illustrissimo ac 
Magnifico domino D. Stanislao de Łe- 
tow Łetowski, succamerario cracoviensi, 
generali exercituum regni iudici etc. 
dura inter festivas acclamationes, splen- 
didissimo ingressus publici apparatu, 
succamerarialis iurisdictionis suae aus- 
picia Yielicciis felicissime ordiretur, e F0LTAŃSK1. POLTANSKI. 247 voto scholae Regni Universitatis Cracov : 
per M. Adalbertuni Joachiraura Foltań- 
ski, philosophiae doctorem, eiusdemą; 
regiura ac Tylicianum eloąuentiae pro- 
fessorem, collegam maiorem, ecclesiae 
collegiatae S. Annae Zielopolscianum 
canonicum, officiosissimo culta & affe- 
ctu exhibitus. Anno Domini 1759. die 
3tia Mensis Julii. (Cracoviae). Typis 
Universitatis Cracoviensis. fol. kart 2 
i ark. l t (kart 20). (Prozą). 

Jagiell. — Ossol. 

— In nomine Domini Amen. Ani- 
mus eruditionis habendae avidus, Ari- 
stotelica Philosophia, veluti amplissimo 
sciendi Regno periłlustrato. Regr Im- 
mortali et Invisibili Deo T. O. M. Uni 
in Essentia et Trino in Personis expe- 
rimenta scientifica, quae integro bien- 
nali conquisiverat cursu, in Holocaustum 
latreuticum: per publicam conclusionura 
peripateticarum ad disputandum expo- 
sitionem sub assistentia M. Casimiri Stę- 
plowski S. Theologiae baccalaurei, ac 
protunc cursus philosophici Vladisla- 
viani Prof., Collegae Majoris, ecclesiae 
Collegiatae S. Floriani Clepardiae ad 
Cracoviam Canonici, objectis satisfa- 
ciente, excell: M. Alberto Foltański 
Phil. Doctore, protunc eiusdem cursus 
Philosophici Auditore. In Collegio Ma- 
jori, generalis Studii Universitatis Cra- 
coviensis, cum recognitione Supremi 
Dominii et Auxilii Divini, Sibi toto 
biennio praestiti , cum abystali adora- 
tione offert. Anno Domini 1746. Die 
(22) Mensis Junii. Cracoviae Typis 
Universitatis. fol. kart 5. 

Obejmuje : Conclusiones ex Universa philoso- 
phia Aristotelico-Thomisticae (od ark. B). 

Jagiell. 

— Aureola immortalis gloriae. Pro 
virtutibus, meritis, et laboribus Illustris 
olim Clarissimi et adinodum Reverendi 
Domini M. Laurentii Sałtszewicz Sacrae 
Theologiae Professoris, ecclesiarum col- 
legiatae Sanctae Annae et parochialis 
in Proszowice praepositi, geometrae 
jurati etc, in sinu aeternitatis reposita. 
Et dum ei in ecclesia collegiata San- 
ctae Annae cum maximo ordinum aca- 
demicorum dolore iusta funeralia persol- verentur, a M. Adalberto Joachimo Fol- 
tański philosophiae Doctore ejusdemq; 
Regio ac Tyliciano eloąuentiae profes- 
sore, collega Majore, ecclesiae collegia- 
tae Sanctae Annae Canonico, ibidemq; 
festorum Salvatoris et B. V. Mariae 
concionatore, lugubri stylo et calamo 
adumbrata. Anno a principio nostrae 
Salutis 1762. die 22. Mensis Aprilis. 
Graco viae typis Collegii Majoris. folio, 
k. nlb- 8. ' Jagiell. — Ossol. 

— Casus fatalis humano in jurę 
mors nunquam fatis ab ordinibus aca- 
demicis deflenda Perillustris olim Cla- 
rissimi & Admodum Reverendi Do- 
mini D. M. Casimiri Jarmuodowicz 
utriusq; juris doctoris & professoris, 
ejusdemq; facultatis decani, ecclesia- 
rum; collegiatae SS. 00. Cracoviae 
custodis, parochialis in Luborzyca cu- 
rati, contubernii Starnigeliani & juris- 
peritorum, tum alumnatus Roszczeviani 
Provisoris. In fundamento virtutis & sa- 
pientiae atque non interrupta merito- 
rum praescriptione a peremptorio fato- 
rum termino exceptibilis & dum ei cum 
maximo Universitatis dolore in ecclesia 
collegiata SS. 00. Cracoviae justa fu- 
neralia absolverentur, a M. Adalberto 
Joachimo Foltański philosophiae docto- 
re, ejusdemque regio ac Tyliciano Elo- 
quentiae Professore ? Collega majore, 
ecclesiae collegiatae Sanctae Annae ca- 
nonico, ibidemq; festorum salvatoris & 
B. V. M. Concionatore. E voto super 
jactura tanti Viri ingemiscentis Aca- 
demiae venturae posteritati propositus. 
Anno post primum humani generis la- 
psum salutis 1762 die 12ma mensis 
Maj i. Cracoviae in Ty pogra phica Semi- 
narii Episcopalis Academico-Diaecesani. 
folio, kart nlb. 6. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Conclusiones canonico - morales, 
ex tractatu de poenitentia. 1753. w 4ce. 

Ossol. 

— Conclusiones Theologicae de Sa- 
cramentis a M. Adalberto Joachimo 
Foltański S. Th. Prof. Collega Maiore, 
Ecclesiae S. Floriani Canonico, obiectis 
Satisfaciente Laurentio Skibiński AA, 248 FOLTAŃSKI. FOLTANSKI. LL. et Phil. Doctore et Prof. Publ. 
disputationi expositae. Cracoviae typis 
Coli. Mai. 1769. w 4ce, 1 ark. 
Jocher 3877. 

— In Nomine Domini Amen. Con- 
clnsiones ex cursu Morali Theologico 
de fine ultimo et beatitudine honrinis. 
Juxta mentem D. Thomae Angelici, 
Eccclesiae Doetoris ex Ima. 2dae 9. 1. 
et seąuentibus, desumptae. Et per M. 
Adalbertum Joachimum Foltański, Sa- 
crae Theologiae Professorem, Collegam 
Majorem, ad Ecclesiam Collegiatam S. 
Floriani Canonicum. Propugnante eae- 
dem M. Andrea Czucki, Phil. Doct. 
ejusdem Cursus Theolog. Moralis Au- 
ditore. Pro Actu Disputationis publice 
Anno Domini 1771. Die 30. Mens. Sep- 
tembr. In Lectorio CC. DD. Tbeolo- 
gorum absolvendo expositae. w 4ce, 
2 k. B m. dr. 

Jocher 3759. Jagiell. 

— Conclusiones ex cursu morali 
theolog. de actibus humanis voluntario 
et involuntario 7 de conseientia ac legi- 
bus... Per li. Adalbertum Ioachimum 
Foltański sc. defendendae Antonio Na- 
wrocki Seminarii academico Dioeces. 
alumno sacrorum majorum Ordinum 
Dioecoes. eiusd. Cursus Audit. Craco- 
viae, typis Universitatis Coli. Maj. 1772. 
w 4ce. 

Jocher -ŁlbŁ 

— Eminentia virtutum et sapien- 
tiae, D. Thomas Aąuinus, Doctor An- 
gelicus. Recurrente annua suae festivi- 
tatis luce in Augusta Basilica D. Do- 
minici, Celeberrimi Conventus Posna- 
niensis Ordinis Patrum praedicatorum, 
in publica magnorum Hospitum Corona, 
profundo Cultu et ofńciosa Panegyri. 
A M. Adalberto Joachimo de Foltano- 
wice Foltański, in Alma Universitate 
Cracoviensi Philosophiae Doctore, in 
Academia Posnaniensis Dialectices, et 
Rhethorices Professore adoratus. Anno 
Salutis MDCCXLVIII. 7 mo Idus Martii. 
Posnaniae typis Academicis. 1748. fol. 
18 kart. 

Dedyk. : lllustri ac Magnifico Domini D. Sta- 
nislao de Grab Grabski, Dapifero Bracła- 
yiensi etc etc. Domino, et Mecaenati Am- plissimo. Tu na siedmiu kartkach jest 
rodowód Grabskiego. Jagiell. 

— Orator in cathedra Petri voce 
gratiosa disertus. D. Joannes Cantius 
Confessor, Sacrae Theologiae in Uni- 
versitate Cracoviensi Doctor & Profes- 
sor, Regni Poloniae, M. D. Lithvaniae 
& universitatis patronus. Resonante so- 
lennitatis suae die in cathedrali posna- 
niensi basilica; illustrissimae peraugusti 
capituli praesentiae, et amplissimae ma- 
gnorum hospitum audientiae per M. 
Adalbertum Joachimum Foltański, in 
Alma Universitate Cracoviensi philoso- 
phiae doctorem , in academia posna- 
niensi rhetorices & dialectices profes- 
sorem, devota apotheosi declamatus. 
Anno Domini 1748. die 20. Octobris. 
Posnaniae, Typis Academicis. fol. kart 
nlb. 14. 

Obejmuje nazwiska członków dekanatu No- 
wego Miasta Korczyna. 

Jagiell. — Ossol. 

— Processus trinae instantiae prae- 
celsi generis, eruditae virtutis aC meri- 
torum. Perillustris Clarissirai et admo- 
dum Reverendi Domini, M. Antonii 
Sarii de Wilkoszowice Wilkoszowski, 
Juris Utriusą. Lieentiati , Ecclesiarum 
Collegiatae SS. 00. Crac: Canonici, S. 
Nicolai extra muros Crac: Praepositi 
in Medinica Curati, domi forisq; agita- 
tus. Et dum in Peraugusto CC. DD. 
Juris Consultorum Lectorio a Magni- 
fico Perillustri et Reverendissimo Do- 
mino M. Stanislao Mamczyński, Utriusą; 
Juris Doctore et Protessore ac eiusdem 
facultatis Decano, Ecclesiarum Cathe- 
dralis Crac: Canonico, et Collegiatae 
S.' Michaelis in Arce Crac. Decano, pa- 
rochialis in Smarżowice curato, Colle- 
gii juridiei seniore Patre in contubernii 
jurisperitorum provisore, librorum per 
dioecesim Crac: Censore, Canoniza- 
tionis B. Joannie Cantii procuratore, 
Universitatis Crac: Pro Cancellario et 
Generali Rectore. In frequentissima ma- 
gnorum hospitum praesentia ritu solenni 
renuntiaretur Juris Utriusą ;• Doctor ad 
acta publica immortalis memoriae per 
M. Adalbertum Joachimum Foltański, 
Philosophiae Doctorem, ejusdemą: re- F0LTANSK1. POLTAŃSK1. 249 gium ac Tylicianum eloquentiae Pro- 
fessorem. Collegam Maiorem Ecclesiae 
Collegiatae S. Annae Zielopolscianum 
Canonicura. Cum protestatione omnige- 
nae recognitionis porrectus. Anno Do- 
mini 1760. Die 28 Mensis Januarii. 
Cracoviae, Typis Collegii Majoris. fol. 
ark. H 2 . 

Na odwr. str. k. tyt. herb Wilkoszowskich, 

pod nim dwa dystycby łacińskie. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. 

lwows. 

— Propositio ex processu illustris- 
simi generis, virtutis et eruditionis pe- 
rillustris et reverendissimi domini D. 
Josephi Glaubicz de Rokossowo Rokos- 
sowski. Ecclesiarum ; Cathedralis Pozna- 
niensis Canonici, Parochialis in Niepart 
praepositi etc. desumpta. Et cum a Peril- 
lustri et Reverendissimo Domino D. M. 
Jacobo Mareiszowski Utriusq. Juris 
Doctore et Professore Collega Juridico, 
Ecclesiarum ; Cathedralis Cracoviensis 
Canonico Collegiatae SS. 00. Primi- 
cerio, Parochialis in Koniusza Curato 
Ordinandorum et approbandorum Syno- 
dali Exammatore, Judiciorum Illustris- 
simi Consistorii Crac. Assessore Colo- 
niae academicae Tarnoviensis et Contu- 
bernii Jurisperitorum Provisore, Facul- 
tatis Juridicae Decano. Praesente fre- 
ąuentissima Magnorum Hospitum Co- 
rona. In lectorio CC. DD. Jurisperitorum 
Utriusque Juris Doctor, Ritu solemni 
renuntiarentur per M. Adalbertum Jo- 
achimum Foltański, Philosophiae Doc- 
torem, Ejusdemq; Regium ac Tylicia- 
num Eloquentiae Protessorem, Collegam 
Majorem, Ecclesiae Collegiatae Sanctae 
Annae Zielopolscianum Canonicum, ibi- 
demq; Ordinarium Festorum Salvatoris 
et B. V. Mariae Concionatorem. Ad 
Acta immortalis memoriae porrecta. An- 
no Domini 1762. Die 23. Mensi De- 
cembris. fol. 6 kart. 

Panegyrik genealogiczny wierszem nakamien- 
nym. Jagiell. — Ossol. 

— Protestatio perennantis famae 
contra licentiam fatorum in obitu et 
funere Perillustris olim Clarissimi et 
adm: Rndi Domini M. Clementis Sta- nislai Kostka Herka in universitate 
Crac. U. J. licentiati et Doctoriani Pro- 
fessoris, Collegae Majoris juridici. Ec- 
clesiarum insignis Collegiatae SS. 00. 
Crac : Cancellarii, parochialis in Koniu- 
sza praepositi et ; Droginia Curati/Aca- 
demiae Pinczoviensis Provisoris, Curiae 
Celsissimi Principis Illustrissimi et Re- 
verendissimi Dni Cąjetani Ignatii Soł- 
tyk, Episcopi Cracov: Ducis Severiae, 
Equitis Aquilae Albae, Universitatis 
Crac: Cancellarii faventissimi , Judicis 
surrogati, ac intimi ejusdem Consiliarii. 
Publice facta. Et per M. Adalbertum 
Joachimum Foltański Philosophiae Doc- 
torem, ejusdemq; Regium ac Tylicia- 
num Eloquentiae Professorem, Collegam 
Majorem Ecclesiae Collegiatae S. An- 
nae Zielopolscianu Canonicum dum in 
Ecclesia Insignis Collegiatae SS. 00. 
Cracoviae justa ei funebralia maximo 
omnium dolore persolverentur, actislm- 
mortalitatis ingrossata. Cracoviae Typis 
Collegii Mojoris, Anno Dni 1759. Die 
11. 8bris. fol. 9 kart. 
Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— Quaestio physica de composito 
physico rerum naturalium substantialium 
ex Lib: r. Phys: c. 7. et 2do de ani- 
ma c. 1. tex: 10. Item : 8. Met: 
c: ultimo desumpta, et sub felicissimo 
regimine magnifici Perillustris et admo- 
dum Reverendi Dni D. M. Stanislai 
Philippowic, Sacrae Theologiae Docto- 
ris et Professoris, Collegii Majoris et 
Universitatis Senioris Patris, Ecclesia- 
rum Collegiatarum S. Floriani ad Crac: 
Dęcani, Cureloviensis Scholastici, Paro- 
chialium Praemycoviensis praepositi, 
in IgoJomia curati, contubernii Starin- 
geliani et Alumnatus Roszczeviani pro- 
visoris, Studii Almae Universitatis Cra- 
coviensis procancellarii, et generalisRec- 
toris, per M. Adalbertum Joachimum 
Foltański, Philosophiae doctorem et Pro- 
fessorem , Scholae Sancti Floriani ad 
Cracoviam Seniorem , pro loco in Col- 
legio Minori obtinendo, in lectorio CC. 
DD. Theologorum , publice ad dispu- 
tandum proposita. Anno Domini 1755 
die 29. Mensis Januarii. Cracoviae, ty- 

32 250 FOLTANSKI. FOLTANSKI. pis Universitati8 Collegii Majoris (1755). 
fol. 2 k. 

Obejmuje Concluaio I — IV. Jagieł 1. 

— Remedia juris contra violentiam 
fatorum, ad instantiam virtutis, sapien- 
tiae, et meritorum, in obitu perillustris 
olim et reverendissimi Domini D. M. 
Stanislai Mamczyński J. U. Doctoris 
et Professoris, Collegae juridici, ejus- 
demq. collegii Senioris patris, ecclesia- 
rum Cathedralis cracoviensis canonici, 
parochialis in Przemyków Praepositi, 
Illustrissimi Consistorii Generalis Crac. 
judicis surrogati, Contubernii jurisperi- 
torum proyisoris, Universitatis Cracov. 
procancellarii, Canonizationis Beati Jo- 
annis Cantii procuratoris etc. de eccle- 
sia Dei et de republica literaria meri- 
tissimi exportata. Et dum ei justa fu- 
neralia in ecclesia collegiata SS. 00. 
Cracoviae, cum ingenti ordinum acade- 
micorum dolore persolverentur per M. 
Adalbertum Joachimum Foltański Phi- 
losophiae Doctorem, ejusdemąue regium 
ac Tylicianum eloąuentiae Profesorem, 
Colegam Majorem, ecclesiae collegiatae 
S. Annae canonicum, ac protunc arti- 
sticae facultatis decanum. Venturae po- 
steritati intimata. Anno Domini 1761. 
die 21 Octobris. Cracoviae, typis Col- 
legii majoris. fol. ark. 3. 

Akad. — Jagieł!. — Ossol. 

— Senium ex annis , virtutibus, ac 
meritis, Perillustris olim Clarissimi et 
admodum Reverendi Domini , M. Sta- 
nislai Philippowicz, Sacrae Theologiae 
Doctoris, & Professoris, Collegae Majo- 
ris, ejusdemąue Collegij ac totius Uni- 
versitatis senioris Patris , Ecclesiarum 
Collegiatarum, Insignis Sancti Floriani 
ad Cracoviam Decani, Cureloviensis 
Scholastici, Parochialis in Przemyków 
Praepositi, in Igołomia Curati, Contu- 
bernii Hierosolymitani & Aluranatus 
Roszczeviani Provisoris. Serae Posteri- 
tati venerandum. Et dum Ei in Ecclesia 
Collegiata S. Annae justa funeralia cum 
maximo Ordinum Academicorum dolore 
persolverentur a M. Adalberto Joachimo 
Foltański, Philosophiae Doctore ejus- 
demq. Regio ac Tyliciano Eloąuentiae Professore, Collega Maiore, Ecclesiae 
Collegiatae S. Annae canonico reve- 
rentialiter explicatum. Anno in senio 
Mundi 1760. Die 5. Julii. Cracoviae, 
Typis Collegii Maioris. fol. 6 k. nlb. 
Dzików — Jagiell. — Ossoliń. 
— Terminus juris ex actoratu vir- 
tutis et eruditionis M. Andreae Lipie- 
wicz utriusąue juris licenciati , collega 
juridici, ecclesiarum collegiatarum S. 
Michaelis in arce Cracoviensi Decani, 
SS. 00. Cracoviae Cancellarii , paro- 
chialis in Igołomia Curati, festorum Sal- 
vatoris et B. M. Virginis in ecclesia 
cathedrali Cracoviensi ordinarii Concio- 
natoris, judiciorum Illmi Consistorii Ge- 
neralis Cracoviensis assessoris, geome- 
trae jurati legitime incidens. Et dum in 
ecclesia Collegiata SS. 00. Cracoviae 
a perillustri Clarissimo et admodum Re- 
verendo Domino M. Joannę Pałaszow- 
ski Utriusą. Juris Doctore et Professore, 
Collega juridico, ecclesiarum Collegiatae 
SS. 00. Cracoviae archidiacono, paro- 
chialium Vieliciensis praeposito, in Na- 
kło Curato, Contubernii Regio-Jagiello- 
niani provisore, protunc facultatis juri- 
dicae deeano. In freąuentissima ma- 
gnorum hospitum praesentia, ritu so- 
lenni renuntiaretur utriusą. juris Do- 
ctor; Coram actis publicis immortalis 
memoriae par M. Adalbertum Joachi- 
mum Foltański philosophiae Doctorem, 
ejusdemą. regium ac Tylicianum elo- 
ąuentiae Professorem, Collegam Majo- 
rem, ecclesiae Collegiatae S. Annae, 
Zielopolscianum Canonicum ibidemą or- 
dinarium festorum Salvatoris et B. V. 
Mariae Concionatorem, in ultima hono- 
ris doctoralis instantia deductus. Anno 
quo diva Themis unicuią; reddens quod 
suum est, de coelo prospexit. Anno 
Domini 1762, die 23 mensis Novembris. 
Cracoviae, typis Collegii Majoris. folio, 
5 arkuszy. 

Są tu szczegóły do życia Lipiewicza. Rzecz 
stylem nakamiennym. W przypisach wy- 
mieniono 14 prac Lipiewicza drukowa- 
nych. 
Czartor. — Jagiell. — Kraeińs. — Ossol. 

— Tractatus e summa virtutum, 
eruditionis, ac meritorum perillustris 


FOLTANSKI. FOLTANSKI. 251 Clarissimi et admodum Reverendi Do- 
mini D. Antonii Krzanowski Sacrae theo- 
logiae licenciati et professoris, ecclesiae 
Collegiatae S. Floriani ad Cracoviam 
praepositi, contubernii philosophorum 
provisoris, desumptus, et dura ad aedes 
ecclesiae Collegiatae S. Annae, a Peril- 
lustri et Reverendissimo Domino M. 
Adalberto Grzymała Sacrae Theologiae 
Doctore, ejusdemq. facultatis Decano, 
ecclesiarum cathedralis Cracoviensis Ca- 
nonico, Collegiatae SS. 00. Crac. prae- 
posito ; contubernii Geloniani provisore, 
in frequentissimo magnorum hospitum 
congressu ritu solenni renuntiaretur, Sa- 
crae theologiae Doctor ; in gratiam, aevi- 
ternae memoriae per M. Adalbertum 
Joachimum Foltański philosophiae doc- 
torem, ejusdemą. Regium ac Tylicia- 
num eloquentiae professorera, collegam 
majorem, ecclesiae collegiatae S. Annae, 
Zielopolscianum Canonicum, luci publi- 
cae expositus. Anno quo Verbum Caro 
factum est 1759, die 26ta mensis No- 
vembris. Cracoviae typis Collegii Ma- 
joris. folio, 1 1 kart nlb. 

Czartor. — Jagiell. — OsboI. 

— Translatio Archi-praesuleae cru- 
cis primatialis in fastigium honoris, ad 
solennem metropolitanam in archi- Ca- 
thedram ingressus diem, Celsissimi II- 
lustrissimi et Reverendissimi Domini 
Domini Vladislai a Lubna Łubieński Dei 
et Apostolicae Sedis gratia Archiepi- 
scopi Gnesnensis, Legati nati , Regni 
Poloniae et M. D. Lithv. Primatis, pri- 
misque principis, Abbatis Tynecensis, 
Aquilae albae equitis. In maxima pu- 
blicae festivitatis celebritate e voto Re- 
gni Scholae Universitatis Crac*oviensis 
officiosissimo cultu per M. Adalbertum 
Joachimum Foltański, philosophiae doc- 
torem, ejusdemq. Regium ac Tylicia- 
num eloquentiae Professorem, Collegam 
Majorem, ecclesiae collegiatae S. Annae 
Canonicum adorata anno Dei 1760, 
die ... mensis .... Cracoviae, Typis Col- 
legii Majoris (1760). fol. 25 k. nlb. 
(ark. MJ. 

Mieści szczegóły do rodziny Łubieńskich. 
Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu. 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. — ob. Nawrocki Antoni (1772) — 
Zdanowski Joannes Laryssa (1762). 

FOLTAŃSKI Stanisław. Conclusio- 
nes theologicae ex Ima 2de di vi Tho- 
mae Doctoris Angelici. (Na końcu:) De- 
fendentur in Lectorio CC. DD. theolo- 
gorura Studii generalia Universitatis 
Cracoviensis a M. Stanislao Foltański, 
Philosophiae Doctore ejusdemque in Col- 
legio Minori Professore sub assistentia 
M. Josephi Popiołek S. Theologiae Pro- 
fessore, ecclesiae Collegiatae S. Floria- 
ni Canonici. Anno Domini 1749, die 
29. Novembris. Bez osobn. tyt. B. w. 
m. dr. (1749). fol. k. 2. jagiell. 

— Instrumentum publicum, de et 
super Virtute, eruditione, Meritis et La- 
boribus. Perillustris Clarissimi et Admo- 
dum Reverendi Domini D. M. Joannis 
Josephi Pałaszowski, Utriusq. Juris Li- 
centiati ac Professoris, Ecclesiarum Col- 
legiatae SS. 00. Archidiaconi in Wil- 
lamowice Curati, dum a Celsissimo Prin- 
cipe Illustrissimo et Reverendissimo Do- 
mino D. Andrea Stanislao Kostka Co- 
mite in Załvskie Załuski Dei et Apo- 
stolicae Sedis Gratia Episcopo Craco- 
viensi, Dvce Severiae, Eqvite Aqvilae Al- 
bae, Studij Generalis Universitatis Cra- 
coviensis Cancellario faventissimo. Ad 
aedes Collegiatae Sanctorum Omnium 
praesente magna Illustrissimorum Ho- 
spitum Corona ritu solenni Juris Utrius- 
que Doctor, renuntiaretur conferente 
Eidem Doctoratus Insignia Perillustri 
Clarissimo et Admodum Reverendo Do- 
mino D. M. Adalberto Miciński Juris 
Utriusq. Doctore et Professore Faculta- 
tis Juridicae Decano, Ecclesiarum Col- 
legiatae SS. 00. Crac. Custode, Paro- 
chialis in Luborzyca et Koniusza Cu- 
rato, Consistorii Generalis Cracovien. 
Assesore A. M. Stanislao Foltański, 
Philosophiae Doctore et Professore, Ec- 
clesiae Szrodensis Canonico In Forma 
Oratoria Confectura. Anno Dni 1748. 
Die 28. Mensis Martij. Cracoviae. Ty- 
pis Collegij Majoris. fol. kart 8. 

Jagiell. — Krasińsk. — Ossol. 

— Quaestio logica, de universalibus, 
Ex Aristotelis 5. Metaph. Cap : 8 et 7. 252 FOLTYNOWICZ. FOLTYNOWICZ. Cap. 10. desumpta; et sub felicissimo 
Regimine Magnifici Perillustris et admo- 
dum Reverendi Domini D. M. Stani- 
slai Philippowic, Sacrae Theologiae Doc- 
toris et Professoris, Collegae Majoris, 
Ecclesiarum Collegiatarum, S. Floriani 
:.d Craeoviam Decani, Cureloviensis 
Scholastici, Parochialiura Praemykovien- 
sis Praepositi, in Igołomia curati, Con- 
tubemii Starnigeliani et Alumn atus Ro- 
Bzceviani Provisoris, Studii generalis 
Universitatis Cracoviensis Vigilantissimi 
Rectoris, a M. Stanislao Foltański, Phi- 
losophiae Doctore et Professore, eccle- 
siae Cellegiatae Szrodensis Canonico. 
Pro loco in Collegio Minori obtinendo, 
publice ad disputandum in lectorio CC. 
DD. Theologorum proposita. Anno Do- 
mini 1748. Die 19. Octobris. Cracoviae 
Typis Collegii Majoris Universitatis. fol. 
2 k. Jagiell. 

— ob. Fidecki (Viretum 1753) — 
Poborski Jos. (1752) — Waryski Woje. 
(Arcus triumph. 1745). 

Jocher Obr. I. 338. — Janocki Lesie. II. 63. 

Foltynowicz Jak. ob. Komparski J. 
(Threnodiae 1593). 

Foltynowicz Kazimierz ob. Abrek 
A. (Apollo 1644) — Puzyna St. 1. Kon. 
(Anal. doctoratus 1647) — Zamojski 
Jan (Musopaean 1646). 

FOLTYNOWICZ Marcin syn Walen- 
tego z Biłgoraja (f 1663). Thren na 
pogrzeb Heleny Daniłowiczowey R. 1 62 1 . 
Zamość, w drukarni akademickiey. 
w 4ce. 

(Foltynowicz Marcin). Laetus Apollo 
Magnificum et Excellentissimum Domi- 
num D. M. Martinum Foltinowicz phi- 
losophiae Doctnrem in academia Zamo- 
scensi professorem ejusdem Aeademiae 
renunciatum et confirmatum Rectorem, 
Una cum studiosa juventute scholae 
poeseos VIII. Maii. Anno Domini 
M.DCXL (1640)salutat.Inofficina typo- 
graphica Aeademiae Zamoseensis.w4ce, 
1 arkusz. 

Na odwr. str. tytuł, berła Akademii Zam., 
a pod niemi 5 wierszy, w których głoski 
wyrazów początkowe, środkowe i końcowe 
składają wyrażenie : sceptra virtutis. — Na 
końcu rycerz na pegazie, uzbrojony włócz- nią i opatrzony tarczą, pod nim widok 
Zamościa. 

— Symbolvm amoris et bonoris 
Academici. Erga Clarissimos viros D. 
Martinvm Foltinowicz, D. Andream 
Abrek, Leop. Concepti. Dum in Basi- 
lica Collegiata Zamoscense Per Illus- 
trem et admodum Rndum Dominum, 
Benedictum Żelechowski, V. J. D. Canon. 
Zamosc. acad. Procancellarium. Juris 
utriusque Doctores. Morę et concursu 
Illustrium Virorum solenni reuuntiaren- 
tur, Anno Christi 1644. Maij 9. exhi- 
bitum. Ab Adm. RR. CC. EE. DD. 
Aeademiae eiusdem Zamoscen. profes- 
soribu8 et Collegis. Zamosci, Typis 
Academicis excudebat Paulus Radicius. 
folio, sign. E 8 . 

Wiersze pisali tu: Cyryl Gorebscius S. Fran- 
cisci Min. Conv., Sim. Piechowicz Medic. 
Doc, Gaspar Solcius Medic. Dr., Christop. 
Wikowski, Prof. Joan. Durecki. Prof. Va- 
ler