Skip to main content

Full text of "Bibliografia sowianoznawstwa polskiego"

See other formats


BIBLIOGRAFIA SŁOWIANOZNAWSTWA POLSKIEGO ZESTAWIŁ EDMUND KOŁODZIEJCZYK ą1^ KRAKÓW 1911. — NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI. 
SKJ.AD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ. 014 615 Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod zarządem J. Filipowskiego. Dl SPIS RZECZY I. A Słowiańszczyzna wogóle 1 

B. Slowiiinofilstwo polskie 22 

II. Słowiańszczyzna zactiodnia 27 

A. Czesi 28 

B. Słowacy 71 

C. Łużyczanie '7 

III. Słowiańszczyzna południowa • 81 

1. Slowieńcy 84 

2. Serbo- Chorwaci 89 

A. Chorwacya, Sławonia, Dalmacya 89 

B. Bośnia i Hercegowina 99 

C. Serbia '02 

D. Czarnogóra HO 

3. Bułgarzy 112 

IV. Słowiańszczyzna wscłiodnia 119 

A. Rosyanie 119 

B. Rusini , 196 

C Białorusini . . : 252 

Dopełnienie 257 

Spis osób i autorów 261 Dziedziną odłogiem u nas leżącą, a dopraszającą się niemal opra- 
cowania — to rozwój polskiego słowianoznawstwa i słowianofiistwa, 
które to prądy nie bez wartości w ogólnej kulturze narodowej jakby 
z rozmysłu dotychczas u nas pomijano milczeniem, nie zastanawiając 
się wcale nad ich znaczeniem w dziejach i w nauce. Pobudzony wzra- 
stającem z każdym rokiem zainteresowaniem się społeczeństwa pol- 
skiego światem i kulturą słowiańską, zabrałem się do skreślenia hi- 
storyi tego prądu umysłowego i politycznego, jednakże wkrótce odło- 
żyłem pióro przekonawszy się, że umiejętne wykonanie zamierzonego 
dzieła jest wprost niewykonalne na razie z powodu braku odpowie- 
dnich prac przygotowawczych, obejmujących celniejsze materyały, ko- 
respondencye uczonych polskich ze słowiańskimi, lub krytyczne opra- 
cowania ważniejszych okresów. 

Porzuciwszy zamiar zbudowania syntezy, niemożliwy do wyko- 
nania bez nagromadzenia materyału analitycznego, zająłem się biblio- 
graficznem zestawieniem wszystkich prac oddzielnie wydanych i arty- 
kułów drukowanych w czasopismach z zakresu słowianoznawstwa, aby 
tego rodzaju -podstawową pracą nie tylko umożliwić obliczenie całego 
dorobku myśli polskiej na tem polu, lecz także przyspieszyć postęp 
dalszych badań, a badaczom tak współczesnym jak i przyszłym uła- 
twić pracę. 

Cel ten drugi jest nie mniej ważny od pierwszego. W bujnie 
przyspieszonem tempem i"ozwijającej się kulturze jest takie bogactwo 
najrozmaitszych dzieł, że książka naukowa z pewnego zakresu, a tem 
bardziej artykuł w czasopiśmie, pomimo nawet rzeczywistej wartości 
już po paru latach przechodzi w zapomnienie, a nowy pracownik, który 
na dane pole wstępuje, odbiera wrażenie, że przed nim nikt tej dzie- 
dziny wiedzy nie uprawiał. Obowiązkiem zaś jego jest poznanie, jeśli 
nie wszystkiego, co na danem polu wiedzy zrobiono, to przynajmniej ważniejszych prac, które łatwo wybrać można przy pomocy bibliogra- 
fii. Ona wskaże mu odrazu, co z tego działu społeczeństwo polskie 
posiada, kiedy i jak zajmowało się poszczególnymi narodami słowiań- 
skimi, a tem samem zwolni go od żmudnych poszukiwań i wielkiej 
straty czasu. Może ona nadto młode siły zachęcić do pracy, wprowa- 
dzając je w sam środek i istotę rzeczy, a szerszy ogół do pilniejszego 
śledzenia wyników badań. 

Ilość wchodzących w nasz zakres rozpraw, artykułów i przekła- 
dów, rozrzuconych po czasopismach, dochodzi do tak wielkich rozmia- 
rów, iż zebranie ich wszystkich bez wyjątku przechodzi siły jednego 
człowieka, nie szczędzącego nawet dłuższego szeregu lat na tę nużącą 
pracę. Wychodząc zaś z tego założenia, że bibliografia, jeśli ma być 
naprawdę pożyteczną, powinna być jak najobszerniejszą i najzupeł- 
niejszą, postanowiłem objąć całokształt rozwoju myśli polskiej i dać 
zestawienie naszeco całego dorobku w tym kierunku przy pomocy 
większej liczby współpracowników. Praca zbiorowa jest konieczną 
choćby z tego powodu, źe wyczerpanie wszystkich czasopism przez 
jedną osobę jest trudnem, gdyż zbiory ich porozrzucane są po różnych 
bibliotekach we wszystkich ogniskach naukowych. Zwracałem się w tym 
celu do wielu osób w Krakowie, Lwowie, Warszawie i Poznaniu, ale 
zewsząd zamiast zachęty i pomocy otrzymyM^ałem w odpowiedzi jeno 
głuche milczenie. Nie zrażałem się jednak oziębłością i gromadziłem 
dalej z młodzieńczym zapałem materyał, dokładając wszelkich starań, 
aby — o ile na to zbiory biblioteczne mi dostępne pozwalały — ze- 
stawienie było możliwie dokładne. Czas, który bibliografia obejmuje, 
poczyna eię od r. 1800, a kończy z rokiem lUOS. Nie trzymałem się je- 
dnak ściśle tej granicy i wciągałem już w czasie druku dzieła i roz- 
prawy nowe. Przeglądnąłem Bibliografię Estreichera, Finkla, Przewo- 
dnik bibliograficzny. Książkę, Bibliografię literacką czasopism polskich 
i hi.storyi literatury, wydawaną od r. 1901 przez Pamiętnik literacki, 
nadto inne podobne wydawnictwa, oraz -w^ymienione poniżej dzienniki, 
czasopisma naukowe i wydawnictwa zbiorowe. Dla ścisłości nadmie- 
nić i to muszę, że z konieczności opierałem się czasem na egzempla- 
rzach defekto^w^ych. Materyał zebrany rozdzieliłem według narodo- 
wości, a następnie stosownie do treści na poszczególne działy np. 
etnografia, geografia, historya, historya literatury itd. Pod tytułem: 
»ogólne« zgrupowałem rozprawy i artykuły mówiące o wszystkiem po 
trosze, w dziale zaś »varia« przy mniejszych narodach pomieściłem 
takie nieliczne tytuły, dla których (jednego lub dwu) nie warto było specyalnego działu stwarzać; — przy większych zaś narodach tylko 
rzeczy mniejszej wartości, które pod żaden rozdział nie dały się pod- 
ciągnąć, a także przekłady prac nie wiążących się ze słowianoznaw- 
stwem. Wychodziłem bowiem z tej zasady, że bibHografia ma nie 
tylko polskim pisarzom zajmującym się Słowiańszczyzną wskazać, kto 
nad jaką kwestyą i kiedy pracował, lecz także powinna Słowian poin- 
formować, jak się nimi u nas zajmowano i które ich dzieła tłuma- 
czono na polskie. 

W działach większych np. historyi literatury, etnografii lub lite- 
ratury zaprowadziłem poddziały. Artykuły grupowałem według treści 
w porządku chronologicznym, poczynając od najdawniejszych, a koń- 
cząc na najnowszycli. Od tej zasady odstępowałem bardzo rzadko 
o tyle tylko, że w niektórych działach wysunąłem na sam początek 
pracę obejmującą całokształt danego zagadnienia (np. nr. 655, 806 — 
812). Alfabetyc/.nie według nazwisk i liter autorów układałem tylko 
przekłady, tworzące dział literatury Tam. gdzie napis rozprawy mało 
mówi, podawałem w nawiasie w paru słowach treść jej. Przy każdem 
dziele notuję ważniejsze recenzye, a czasem nawet same recenzye 
dzieł cennych, wydanych w obcym j(;zyku. Przy każdym tytule znaczę 
najpierw miejsce i rok wydania, potem tom, stronicę, a przy niildó- 
rych i cenę. Cyfry rzymskie oznaczają wszędzie tom, liczby zaś arab- 
skie rok i stronicę. Liczlja rzymska, umieszczona przy czasopismach 
i ujęta w nawias, oznacza rocznik. Jeżeli w porządku po siebie idą 
kolejno prace, drukowane w jednem czasopiśmie, to nazwę pisma po- 
daję przy pierwszej pozycyi, przy następnych zaś tylko rok i stronicę, 
naturalnie, jeśli inne czasopismo nie przerywa ciągłości. Dla oszczę- 
dności miejsca skracam nazwy czasopism i tytuły rozpraw, tak je- 
dnakże, żeby odczytanie ich możliwem było bez ciągłego uciekania 
się do wykazu skróceń. Każdy artykuł w celu łatwego odszukania 
oznaczam porządkową liczbą. Nieraz pod jednym numerem umieszczam 
cały szereg tytułów, dotyczących tej samej kwestyi i oddzielam je od 
siebie pauzami. Drobiazgów małoznaczących, które jedynie podwoiłyby 
grubość książki, nie spisywałem. Dla szybkiej oryentacyi nazwiska 
autorów lub pierwsze słowa każdej pozycyi wydrukowane są tłustemi 
czcionkami. Tytuł oraz nazwiska autorów podaję w tej samej piso- 
wni, choćby nawet błędnej, w jakiej wydrukowane są w jakiej książce 
lub czasopiśmie. Trzymałem się tej zasady dlatego, żeby nie utrudnić 
odszukania wymienionych rozpraw. Jeżeli dzieło jest zbiorem artyku- 
łów różnorodnych, dotyczących kilku dziedzin lub narodów, to umie- szczam go tylko na jednem miejscu, a na innych znaczę go odsyła- 
czem (np. nr. 1199). Umieszczone na końcu dopełnienie podaje tylko 
takie prace, którycłi z rozmaitych względów technicznych nie można 
było umieścić na odpowiednich miejscach. 

Kończąc powyższe objaśnienia, dotyczące metody, jakiej się trzy- 
małem w układzie materyału, poczuwam się do obowiązku wyrazić 
najserdeczniejsze podziękowanie dr. Franciszkowi Krćekowi, docentowi 
lwowskiego uniwersytetu, który z szczerą życzliwością i uprzejmością 
pozwolił mi przeglądnąć swoje materyały do bibliografii czasopism, 
oraz p. Felicyi Wyleżyńskiej, Stanisławowi Żelaznemu, Augustowi 
Grychowskiemu, Stefanowi Zawadzkiemu i Czesławowi Piaseckiemu, 
którzy łaskawie przeglądnęli po Itilka lub kilkanaście tomów pism, 
których na miejscu dostać nie mogłem. 

Jakkolwiek bibliografia nie wyczerpuje w zupełności przedmiotu, 
a zwłaszcza materyału rozrzuconego po czasopismach, to jednak zdaje 
mi się, nie będzie ona nieużyteczną tak dla historyka słowianoznaw- 
stwa, jak wogóle dla wszystkich pracowników, których zastęp na tern 
polu z każdym dniem wzrasta. 

Sprostowania, poprawki i uzupełnienia, jakie tylko zbiorę i któ- 
rych sami aulorowie w swoim własnym interesie zechcieliby mi do- 
starczyć, uwzględnię w następnych spisach bibliograficznych, jakie za- 
mierzam systematycznie co kilka lat podawać. 

Praca to wprawdzie niewdzięczna, bo wymaga od poświęcają- 
cych się jej wielkich wysiłków, polegających na długich i mozolnych 
poszukiwaniach, a mimo usług, jakie oddaje nauce, przez małą tylko 
garstkę uczonych i pracowników może być należycie oceniona. Trudno 
w niej także dojść do zupełnego wyczerpania, nigdy więc całkiem za- 
dowolić nie może. Ale nie żałuję podjęcia jej i czasu nad nią spędzonego, 
chociaż poświęciłem na jej wykonanie najpiękniejsze dni wiosny ży- 
cia, z zaparciem siebie i potrzeb swego ducha, z gorącym zap;iiem 
młodzieńczym. Oby tylko choć w małej cząstce stała się ogniwem 
twórczem w budowie wiedzy o Słowiańszczyźnie. Kraków, w czerwcu 1910 r. CZASOPISMA. Album fila Zagrzebia, wyd. Koto lite- 
rackic. Lwów 1881. 

— literackie, vvyd. K. Wł. Wójcicki. 
Warsz. 1848-49, 

— lwowskie, wyd. H. Nowakowski. 
Lwów 1862. 

— malownicze. Warsz. 1849-51. 

— muzeum narodowego. Rapperswyl 
1872, 1876. 

— na korzyść pogorzelców, wyd. J. 
Borkowski. Lwów 1844. 

— powszechne. Lw. 1866. 

— warszawskie, wyd. K. WI. Wójci- 
cki. Warsz. 1845. 

Alleluja, rocznik religijny. Warsz. 1840 
-43. 

Almanach lubelski. 1815. 

Archiwum domowe, wyd. K. WJ. Wój- 
cicki. Warsz. 1856. 

Archiwum teologiczne. Poznań. 1836 
-37. 

Astrea, pamiętnik narodowy. Warsz. 
1821-25. 

Atheneum, wyd J I. Kraszewski. Wilno 
1841-51. 

Ateneum. Warsz. 1876-1901. 

— polskie. Lwów 1908. 

Bard oswobodzonej Polski. Warsz. 
1830. 

Biblioteka Ossolińskich. Lwów. — Cza- 
sopis księgozbioru im. Ossolińskich 1828 — 34; — Biblioteka naukowego zakładu im. 
Ossol. 1842—44, 1847-8; — Biblioteka 
Ossol, 1862-69. 
Biblioteka polska, Warsz. 1825—26. 

— warszawska. Warsz. 1841 — 1908. 
Biesiada literacka. Warsz. 1876-1907. 
Bluszcz. Warsz. 1865 -- 1906. 
Chimera. Warsz. 1901—7. 

Czas, Krak. 1848-1908 (defekt.). 

Ćwiczenia naukowe. Warsz. 1818 (od 
r. 1819 p. t. Pamiętnik naukowy). 

Demokrata polski. Paryż 1837—53; 
Londyn 1853-62. 

Dniestrzanka. Lw. 1841. 

Dodatek miesięczny do »Czasu<i. Krak. 
1857-60. 

— — do «Przeglądu tygodniowego". 
Warsz. 1882^-89. 

— tygodniowy do »Gazety lwowskiej«. 
Lw. 1851-62, 1867—68, 1872-74. 

Dwutygodnik naukowy, wyd. Ziemię- 
cki. Krak. 1878-79. 

— literacki, wyd. Kurowski. Krak. 1844 
-45. 

Dzieje dobroczynno.ści. Wilno 1820 — 
24 

Dziennik literacki. Lwów 1852—70. 

— polityczny. Krak. 1848. 

— poznański. Pozn. 1869-19ii8. 

— warszawski. 1825—30. 

— wileński. 1805-6, 1815-30, Bibliografia sJowianoznuwstwa. Dzwon literacki. Warsz. oddział I. 
1846/7; odrizial II. 18i8-i9, 1853. 
Echo muzyczne. Warsz. 1880—81. 

— — teatralne i artjstyczne. Warsz. 
1883-1904. 

FIjolek, noworocznik lubelski. Warsz. 
1845-46. 

Gazeta korespondenta warsz. i zagra- 
nicznego. Warsz 1821—22. 

— kościelna. Pozn. 1848—49. 

— literacka, wyd. Ghtędowski. Warsz. 
1821—22. 

Lwów 1871. 

— polska. Warsz. 1826—27. 

GJos, tygodnik. Warsz. 1886-1905. 

Goniec krakowski, dziennik. 1831. 

Gwiazda, książka składkowa. Kijów 
1847. 

Haliczanin. Lwów 1830. 

Hasło polityczne. Lwów 1865. 

Iris. Lw. 1899. 

Izys polska. Warsz. 1820-28. 

Jednodniówka zakopiańska. Zakopane 
1899. 

Jutrzenka, noworocznik. Warsz 1834, 
1848. 

— wyd. Dubrowski. Warsz. 1842-43. 
Kalendarz powszechny Wildta. Krak. 

1853-68. 
Kalina. Krak. 1866—70. 
Kłosy. Warsz. 1865-90. 
Korespondent warszawski. 1872. 
Kółko domowe. Warsz. 1861—67. 

— rodzinne. Lw. 1860. 
Kraj. Kraków 1869-71. 

— Petersburg 1882—1907. 
Krakus. Kraków 1891—94. 
Kronika. Warsz. 1819, t. VI. 

— Krak. 1863—64. 

— emigracyi polskiej. Paryż 1834-39. 

— rodzinna. Warsz. 1867 — 95. 
Krytyka. Krak. 1896-1908. 

Książka pamiątkowa ku czci Kraszew- 
skiego. Warsz. 1880. 

— zbiorowa, oliarowana K. W. Wój- 
cickiemu. Warsz. 1862. 

Księga świata. Warsz. 18.i0 61 Kultura. Warsz. 1908. 

Kuryer dla płci pięknej. Warsz. 1823. 

— litewski. Wilno 1819-23. 

— warszawski. 1821—96, 1907. 
Kwartalnik historyczny. Lwów 1887— 

1908. 

— Kłosów. Warsz. 1877. 

— naukowy. Kraków 1835 — 36. 
Kwiaty. Krak. 1870. 

Lech. Warsz. 1823. 

— Poznań 1878—79. 
Lechita. Warsz. 1908. 

Linksmine, pismo zbiorowo. Wilno 
1841. 

Lud. Lwów 1895—1908. 

Lwowianin. Lwów 1835—42. 

Magazyn powszechny. Warsz. 1834 
-44. 

Marzanna, noworocznik. Wrocław 1834. 

Materyaly antropologiczno - etnografi- 
czne. Krak. 1896-1907. 

— i prace koniisyi językowej. Krak. 
1904-7. 

Melitcle, noworocznik. Warsz. 1829, 
1830, 1837. 
Miesięcznik połocki. Połock 1818. 
Mrówka. Lwów 1869—71. 

— poznańska. Pozn. 1821-22. 
Muzeum, dwutygodnik. Krak. 1881. 

— Lwów 1885-1908. 

— domowe. Warsz. 1835 — 40. 

Na dziś, pismo zbiorowe. Krak. 1872, 
t. II. 

Narodowość. Paryż 1840—42. 

Nasz kraj. Lwów 1907-8. 

Nasza przyszłość. Kijów 1908 (nr. 5). 

Niewiasta. Krak. 1861-63. 

Niozabudka, noworocznik. Petersburg 
1840—44. 

Niezapominajki, noworocznik. Warsz. 
1838, 1842. 

Niwa. War. 1872—97. 

— polska. Warsz. 1898-1902. 
Nowa Reforma. Krak. 1882-1908. 
Noworocznik literacki. Peters. 18H8— 

39; Wilno 1843. 

— litewski. Wilno 1831. Czasopisma. XI — polski pJci pięknej. Warsz. 1833. 
Nowy kalendarz domowy. Warsz. 1829 

-35. 

— parnas polski. Pozn. 1833. 

Obraz literatury powszechnej w stre- 
szczeniach i przykładach ułożyli Chmie- 
lowski i Grabowski. Warsz. 1896. 

Ognisko. Krak. 1860. 

— domowe. Warsz. 1874—76. 
Ogniwo. Warsz. 1903-5. 
Ojczyzna. Lipsk i Bendlikon 1864—65. 
Ondyna druskienickich wód. Wilno 

1844-46. 

Opiekun domowy. Warsz. 1865—79. 

Orędownik naukowy. Pozn. 1840— 45. 

Orzeł biały. Warsz. 1819-20. 

Orzeł biały. Bruksela 1839-48. 

Pamiętnik Akademii um., wydz. hist.- 
nioz. Krak. 1874-90. 

— — wydz. mat. przyr. Krak. 1874 
-94. 

— dla płci pięknej. Warsz. 1830. 

— emigracyi. Paryż 1832— .^3. 

— krakowski. Krak. 1866. 

— literacki. Lwów 1850. 

— lwowski. Iavów 1816. 

— naukowy (ciąg dalszy Ćwiczeń). 
Warsz. 1819—22. 

— naukowy. Krak. 1837 — 38. 
Warsz. 1866, t. VI. 

— nauk. literacki. Wilno 1849. 

— — artystyczny. Warsz. 1867. 

— naukowo literacki. Wilno 1849-50. 

— powszechny nauk i umiejętności 
Krak. 1835. 

— rehgijno-moralny. Warsz. 1841 — 62. 

— sandomierski. Warsz. 1829—30. 

— słuchaczów Uniwersytetu. Kraków 
1887. 

— towarzystwa tatrzańskiego. Krak. 
1876—1908. 

— umiejętności sztuk i nauk. Warsz. 
1824-26. 

— warszawski nowy. Warsz. 1801 — 
1805, 1809-10, 1815-21. 1822-23, 1829 
—30. 

Pamiętniki polskie. Paryż 1844 — 45. Panorama literatury krajowej i zagra- 
nicznej. Warsz. 1836. 

Pątnik narodowy. Lwów 1827. 
Pielgrzym. Warsz. 1842—46. 

— polski. Paryż 1832-33. 

Pismo Towarzystwa demokratycznego 
pol. Poitiers 18^7-39. 

Pismo zbiorowe. Krak. 1856. 

— — wileńskie 1859—62. 
Peters. 1859. 

— — Bendlikon 1865. 
Piśmiennictwo krajowe. Warsz. 1841. 
Pokłosie, zbieranka literatka. Leszno 

1852 - 57. 
Polacy na tulactwie. Bruksela 1838. 
Polak sumienny. Warsz. 1830 — 31. 
Polska Paryż 1836. 

— Lwów 1848. 

Polihymnia czyli piękności poezyi. Lw. 
1827-8. 

Postęp. Paryż 1834. 

— Lwów 1848. 

Po ziarnie, zbiorek pamiątkowy. Wilno 
1862. 

Prace filologiczne. Warsz. 1885 — 1907. 

— literackie. Wiedeń 1838. 
Prawda. Genewa 1860. 

— Warsz. 1881-1908. 
Przegląd. Krak. 1848. 

— akademicki. Krak. 1880—82. 

— archeologiczny. Lwów 1876 — 8'^. 

— bibliograficzno-archeologiczny.War. 
1881—82. 

— dwu światów. Warsz. 1849. 

— emigracyjny. Lwów 1892—94. 

— europejski nauk. liter. iartyst.Warsz. 
1862—6!. 

— historyczny. Warsz. 19(i5 — 8. 

— katolicki. Warsz. 1863. 

— kościelny. Poznań 1880. 

— krytyczny. Krak. 1875-77. 

— literacki i artyst. Krak. 1882 — 85. 

— — Dodatek do Kraju petersb. 1886 
—90. 

— literacki. Krak. 1896-99. 

— lwowski. Lwów 1871-88. 

— naukowy. Warsz. 1842—48. XII Bibliografia słowian oznawstwa. — polityczny powszechny. Lwów 1858 
-60. 

— polslii. Krali. 1866-1908 

— powszechny. Kralt. 1884-1908. 

— poznański. Poznań 1845—64. 

— rzeczy polskich. Paryż 1857—62. 

— słowiański Poznań 1881. 

— tygodniowy. Warsz. 1866—98 (de- 
fekt.). 

— warszawski literatury. Warsz. 1840 
—42. 

— wiolko-polski. Poznań 1867. 
Przewodnik. Krak. 1850. 

— naukowo - literacki. Lwów 1872 — 
1908. 

Przyjaciel chrześcijańskiej prawdy. 1835 
-40. 

— domowy. Lwów 1851- 68, 1875. 

— ludu Leszno 1834-50. 
Przyszłość. Genewa 1866. 

— Zurich 1873. 

P.szczoJa polska. Lwów 1820. 
Pszczółka krakowska. Krak. 1819-22. 

— polska Krak. 182H. 

Pustelnik z krakowskiego przedmieścia. 
Warsz 1818. 
Hadegasl, pismo zbiorowe. Wilno 1843. 
Reforma, dwutygodnik Sanok 1868. 
Uinienibranza (zbiór). Wilno 1843. 
Rocznik dla archeologów. Krak. 1870. 

— cmigracyi polskiej. Paryż 1836. 

— filarecki. Krak. 1886. 

— krakowsl<i. 1898-1908. 

— literacki. Petersb. 1843—44, 1846. 

— petrokowski. W^irsz. 1871—73. 

— towarzystwa hist. lit. w Paryżu. 
1866-78. 

— — naukowego krakowskiego. 1817 
-71. 

— — przyjaciół nauk. Warsz. 1802— 30. 

— zbiorowy prac naukowych. Warsz. 
1879-80. 

Roczniki krytyki literackiej. Warsz. 
1842. 

— polskie z lat 1857—61, Paryż 1865. 

— towarzystwa przjjaciół nauk. Pozn. 
1860—1907. Rok, miesięcznik. Poznań 184H— 4H. 
Rozmaitości, dod. Gazety korespon- 
denta warsz. 1818-27. 

— dod. Gazety lwowskiej. 1817—59. 

— krakowskie. Krak. 1834. 

— literackie. Warsz. 1828. t. I — V. 

— naukowe. Krak. 1828—31. 

— — i literackie, wyd. Gliszczyński, 
tomów 10. 

— warszawskie. 1828. 

Rozprawy wydziału filologicznego Aka- 
demii Umiej. 1874—1907. 

— wydziału hi-storyczno-filozoficznego 
Akademii Umiej. 1874—1907. 

Rozrywki. Kraków 1826. 
Rubon. Wilno 1842-49. 
Ruch literacki. Lwów 1874—76. 
Rusałka. Wilno 1838, 1841—42. 
Sfinks. Warsz. 1908. 
Sioło. Lwów 1866-67. 
Skarbiec hisloryi polskiej. Paryż 1839 
-40. 

— polski, wyd. Kamiński. Lwów 1859. 
Sławianin. Warsz. 1829—30. 

— Lwów 1837-39. 
Słowianin. Lwów 1868—71. 
Sobótka. Pozn. 1869-71. 

Spis przedmiotów pomieszczonych 
w sprawozdaniach galicyjskich szk<)t śre- 
dnich, wydał Frączkiewicz. Wadowice 

1890. 

Sprawozdanie Akad. um. komisyi ję- 
zykowej. 1880-94. 

— Akad. um. komisyi dla historyi 
.sztuki. 1879-1906. 

Starożytności galicyjskie. Lwów 1838 
-40. 

Strzecha. Lwów 1868—73. 

Sybilla nadwiślańska. Vł'arsz. 1821. 

Syon. Krak. 1868—69. 

Szkice społeczne i literackie. Kraków 
1875-76. 

Szkoła. Lwów 1868—1907. 

— ludu. Krak. 1848. 

— polska. Pozn. 1849-53. 
Szubrawiec. Krak. 1848. 
Świat. Krak. 1888—95. Czasopisma. XIII Świat. Warsz. 1906-1909. 
•Swiatouid. Warsz. 1835—38. 

— Warsz. 1899-1907. 

Świat sJowiańsIii. Krak. 1905—8. 
Świt. Lwów 1872. 

— Warsz. 1884 --87. 
Tandcciarz. Warsz. 1831. 
TeJpgraf. Lwów 1852—53. 
Themis poisita. Warsz. 1828-30. 

— Krak. 1834-36. 

Teka wileńska. Wilno 1857-58. 

Tydzień polit. nauk. literacki. Drezno 
1870—71. 

Tydzień. Lwów 1874—81. 

Tydzień (dodatek liter, do Kuryeia 
lwowskiego) 1894-1902. 

Tygodnik ilustrowany. Warsz 1859- 
1908. 

— katolicki. Grodzisko 1860-70. 

— krakowski. 1834. 

— literacki. Pozn. 1838—44. 

— lwowski. Lwów 1850. 

— — Lwów 1863. 

— — Lwów 1867—68. 

— mód i powieści. Warsz. 1861—88 
(defekt.). 

— naukowy. Lwów 1865. 

— nauk. literacki. Lwów 1866. 

— petersburski. Peters. 1830—58. 

— polski. Warsz. 1818—20. 
Warsz. 1832. 

Lwów 1848. 

— powszechny, wjd.Olgebrand. Warsz. 
1877 -85. 

— — (ciąg d. Opiekuna domowego). 
Warsz. 1880-88. 

— poznański. Pozn. 1862—63. 

— romansów i powieści. Warsz. 1869 
-77. 

— wielkopolski. l'oznań 1871—74. 

— wileński. 1816—22. Ulicznik krakowski. 1862. 
Upominek wileński. Wilno 1879. 
Wanda. Warsz. 1820-22. 

— wiązanie. Warsz. 1825. 
Warszawski rocznik literacki. N\'arsz. 

1879-80. 

Warta, książka zbiorowa Pozn. 1874. 

— Pozn. 1871-90. 

Weteran poznański. Pozn. 1825. 
We.drowiec. Warsz. 1863—1906. 
Wiadomości archeologiczne. Warsz. 
1873—74. 

— historyczno-literackie. Paryż 1838. 

— krajowe i emigracyjne. Paryż 1837. 

— polskie. Paryż 1855-61. 
Wianek, noworocznik, wyd. K. Wl. 

Wójcicki. 1836-37. 

Wieniec, pismo zbiorowe. Warsz. 1857 
-58. 

— czasop. W'arsz. 1872. 

Wisła, książka zbiorowa. Warsz. 1873. 

— Warsz. 1887-1905. 
Witeż. Warsz. 1908. 

Wizerunki i roztrząsania naukowe. 
Wilno 1834-43. 

Zaranie śląskie. Cieszyn 1908. 

Zbieracz liter, i polityczny. Krak. 1836 
—38. 

Zbieracz umysłowych rozrywek. Krak. 
1839. 

Zbiór rozmaitych zabaw. Wrocław 
1821. 

— wiadomości do antropologii krajo- 
wej Akad. umiej. 1877 — 95. 

Zbornik u slavu Jagića. Berlin. 1908. 

Ziarno. Lwów 1882—3. 

Ziemowia. Lwów 1834 i 1839. 

Znicz, noworocznik. Wilno 1834- .^5. 

Zorza. Warsz. 1843. 

Życie. Warsz. 1887-88. 

— Krak. 1897-1900. SKRÓCENIA. Ak. — Akademia. 

akad. — akademicki. 

antr. - antropologiczny. 

arch. — aicheologiczny. 

art. — artystyczny. 

Ath. (Athen.) — Atheneum. 

At. (Aten.) — Ateneum. 

b. w. r. — bez wydruko\v;uiia roku. 
Bibl. - Biblioteka. 

bibliogr. — bibliograficznj . 
Bies. — Biesiada, 
buł. — bułgarski. 

c. d. — ciąg daiszj'. 
Chim. — Chimera, 
chor. — chorwacki. 
Cieszyn. — cieszyński. 
oz. — część. 

Czas. — Czasopismo. 

czas. — czeski. 

Ćwicz. — Ćwiczenia. 

Dem. — Demokrata. 

dóbr. — dobroczynności. 

Dod. — Dodatek. 

dom. — domowy. 

dwutyg. — dwutygodnik. 

dz. — dziaJ. 

Dzień. — Dziennik. 

emigr. — emigracyi. 

etnogr. — etnograficzny. 

eur. — europejski. 

fen. — fenigi. 

fil. — filozoficzny. 

filolog, (filog.) — filologiczny. 

fol. — folio. 

Gaz. ~ Gazeta. 

gimn. — gimnazyum. hal. — halerzy. 

Halicz. — Haliczanin. 

hist. historyczny. 

ii. — ilustrowany. 

im. — imienia. 

Jutrz. — Jutrzenka. 

k. — karta. 

kalen. — kalendarz. 

katol. fkat.) — katolicki. 

la. - Kłosy. 

kop. — kopijka. 

kor. — korona. 

koresp. — korcspondencya. 

kościel. — kościelna. 

Kół. — Kółko. 

kraj. — krajowy. 

Krak. — Kraków. 

krak. — krakowski. 

Kron. — Kronika. 

Kryt. — Krytyka. 

ks. zb. — książka zbiorowa. 

Kur. — Kuryer. 

Kwart. — Kwartalnik. 

lek. — lekarski. 

liter, (lit.) — literacki. 

lud. — ludu. 

Lw. — Lwów. 

Iw. — lwowski. 

Lwów. (Lw.) — Lwowianin. 

luż. — łużycki. 

m. — miejsce. 

rar. — marka. 

Mag. — Magazyn. 

Mat. — Materyałj'. 

mat. — matematyczne. 

mieś. — miesięczny. Skrócenia XV Mrów. — Mrówka. 
Muz. — Muzeum, 
mu^. — muzyczny. 
N. — Nowa. 
ni. — nieliczbowany. 
np. (nap.) — napisał, 
nr. — numer. 
nar. (naród.) — narodowy, 
nauk. — naukowy, 
niem. — niemiecki. 
Nowor. — Noworocznik. 
odb. — odbitka. 
Ogn. — Ognisko. 
Ojczyz. — Ojczyzna. 
Op. (Opiek.) — Opiekun. 
Oręd. — Orędownik. 
Ossol. — Ossolińskich. 
p. — przełoży}, 
p. t. — pod tytułem. 
Pani. — Pamiętnik. 
Pam. Mick. — Pamiętnik literaclii im. 
Mickiewicza. 

Peter. (Pet.) — Petersburg, 
pet. — petersburski. 
Pis. — Pismo. 
Pol. — Polska, 
pol. — polski, 
poiit. (pol.) — polityczny, 
polud. — południowy. 
pół. — półrocze, 
porań. — poranny, 
pow. — powszechny, 
powieść. — powieściowy. 
Poz. (Pozn.) — Poznań. 
Praw. — Prawda. 
Przegl. — Przegląd. 
Przekł. — przekład. 
Przew. — Przewodnik. 
Przyj. — Przyjacii'1 
przyr. — przyrodniczy. 
Hec. — Recenzent. 
Ref. — Reforma. 
Roez. — Rocznik, 
rodź. — rodzinny, 
roln. — rolniczy, 
ros. — rosyjski. 
Rozm. — RozmaitoŚL-i. Rozp. — Rozprawy, 
rozstrz. — rozstrząsania. 
rub. (rb.) rubel, 
rus. — ruski. 
s. — strona, 
ser. — serya. 
serb. — serbski. 
SI. — Słowianie, 
sł. — słowiański. 
Sław. — Sławianin 
slow. — słowacki, słowieński. 
Slowiańsz. — Słowiańszczyzna. 
Slow. pol. — Słowo polskie. 
społ. — społeczne. 
Spr. (Spraw.) — Sprawozdanie, 
starosl. — starosłowiański. 
Szk. — Szkoła, 
t. — tom. 

T. D. — Towarzystwo Demokratyczne. 
Th. — Themis. 

T. P. N. — Towurzystwo przyjaciół 
nauk. 
tab. — tablica, 
teatr. — teatralny, 
tech. - techniczny. 
Tow. — Towarzystwo, 
tłum. — tłumaczenie. 
Tydz. - Tydzień. 
Tyg. — Tygodnik. 
lyg- — tygodniowy. 
Um. — Umiejęlność. 
War. — Warszawa, 
war. — warszawski. 
Wędr. — Wędrowiec. 
Wiad. — Wiadomości- 
wielk. - wielkopolski. 
wil. — wileński. 
Wis. - Wisła. 
Wiz. — Wizerunki. 
WtocI. - Wrocław, 
wybór. — wyborowy. 
wyd. — wydany — wydanie, 
wydz. — wydział, 
zbiór. — zbiorowe, 
zesz. — zeszyt. 
znak. — znakomity, 
zob. — zobacz. SPIS WAŻNIEJSZYCH PRZEDMIOTÓW. Albania 1676 (dop. 1676). 

Akademia czeska 1177, — poludniowo- 
slowiań. 1916, 1988, - ros. 3131. 

Archeologia Słowian 76—97, 205—212, 
266, dop. 19-211, 1420, - czesk-n 667, 
745, 1408, dop. 667. — w Bośni dop. 
2043, - bufg. 2413, - ros 2684- 
2694, - lusk. 2687, 2694, 4006, 4010, 
4136, 4248-4312, - biaforus. 4857— 
4860. 

Archiwa biatorus. 4884, 4!'85. 

Bajki ruskie 8907, 3918-3925, 3933, 

3994. 
Banki ziemskie w Rosyi 3614. 
Bazylianie 4511. 
Białorusini 4799— i893. 
Biblioteki ros. 31S9— 3143. 
Boje 761. 
Bośnia i Hercegowina 1678, 1680, 1682, 

1709,1853,2005-2061, 2230, 2263, 2833, 

3388, 3581. - dop 2i.27. 
Bukowina H307. 
Bułgarzy 1680-1682, 1842, 2066, 2290- 

2423, 2519, 2833. 

Cenzura ros. 3124, 3288. 

Chodowie 672. 

Chorwaci 1199, 1456, 1678, 1682, 1813 

-2001. 
Czarnogóra 1199, 1837, 1856, 22H0. 2249 

-2289. 
Czarnohora 4007. 
Czasopisma słowiańskie 219—253,195, — czeskie 872-888, 890, 929, 931, 1373, 
1531, - łużyc. 1642-1644, - slowac. 
1529-1531, 1757, — slowień. 1750, 1758, 
1759, 1809, — chorw. 1912-1915, — 
serb. 2182-2184. - bułg. 2359-2361,- 
ros. 2456—2458, 2773—2792, — rus. 
4332, 4351-4360, 4629, 4777. 

Czesi 644-1436. — w Warszawie 677, — 
w Wiedniu 489, 490, 674, 675, - na 
Wołyniu 676, 4009. 

Czumaki 3849. 

Cyrylica 316, 1136. 

Dniepr 4017, 4264. 

Dniestr 4018. 

Dobrudza 3830. 

Dominikanie na Husi 4513. 

Drukarnie słowiańskie 4111. —ruskie 44G2 

—4465. 
Dubrownik 1858, 1860, 1861, 1885-1887, 

2262, — dop. 1858. 

Ekonomiczne stosunki w Czechach 1195 
-1198. 

Emigracya ruska 4710, 4742, 4744. 

Etnografia Słowiańszczyzny 12—45, — 
czes. 33, 647, 655-705, 921, 922, —luż. 
33, 1602—1618, - słowacka 1454-1581, 
1572, 1580, — Słowiańszoz. potud. 1683 
— 1689, — słowień. 1723, 1729—1735, 
1809, chorw. 1824-1834, 2072, — serb. 
2072 — 2126, 2140, 2142, 2230, — Bo- 
śni 2010, 2016-2023, - czarn. 2253— 
2260, — bulg. 2299-2310, 2332, —ros. Spis ważniejszych przedmiotów. XVII 2432—2458, — rus. 3809-3999,4246,— 
bialorus. 4807-4839. 

Feudalizin Słowian 120, 125. 
Filozofia Słowian 71—74. 

Geografia SJowiańszcz. 98—103, 133, 139, 
156, 159, 185, 192, 199, 202, 262, 304. 
309, 319-321. 489— 490, — porudn. 1690 
— 1695, — Czech 706, 741, 744, 1321, 
1338. 1378, dop. 738, — tuż. 1585-1601, 
1619—1628, — sJow. 1450, 1451, 1485— 
1504, — .slowień. 1485, 1736-1748, 1809, 
1811, 1823, dop. 1741, 1744, — chorw. 
1485, 1813, 1819, 1835-1858, dop. 
1858, - serb. 2127-2132, 2317, dop. 
2127, - Bośni i Hercegowiny 2010- 
2014, 2024-2034, 2^i33, — Czarnogórza 
2261-2272, - Bułgaryi 2127, 2311- 
2326, dop. 2311, — Rosyi 139, 2459— 
2509, 3675, 3701, — Rusi 2462, 2500— 
2502, 4000-4105, — Białorusi 4840— 
4853. 

Germanie i Słowianie 37, 138, 147, 171, 
174, 183, 188, 189, 190, 193, 342, 343, 
619—634, 638—640. hist. - 375, 380, 
400, 410, 414, 441, 501, 502. polit. 

Głagolica 283, 301, 302. 

Hana 670, 671, 1460. 

Handel w Bułg. 2397, 2398, 2399, - w Ro- 
syi 3586-3612, 3702. 

Heraldyka ruska 4131, 4138. 

Historya literatury słowiańskiej 2, 5, 197, 
213—248, 257, — połudn. sł. 1698—1707,— 
czeskiej 219, 220, 222, 225, 230, 234, 
245—247, 644, 645, 653, 654, 806—1021, 
dop. 878-997, — słowac. 220,225,1438, 
1450, 1511—1530, 1584, — łuż. 220,222, 
230, 1591, 1592, 1596—1601, 1630— 
1650, dop. 1647, — illiryjskiej 219, 
222, 225, 230, 234, — słowień. 1750— 
1775, 1807, 1809, — chorw. 1866—1916, 
1996, dop. 1892, 1906, 1907, — serb. 
220, 245, 2128, 2160-2184, 2230, - 
czarn. 2279-2283, — bułg. 2347-2364,— 
ros. 219-220, 222, 245, 2695—2866, 3669, dop. 2762, 2859, — rus. 4313- 
4384, 4777, — białorus. 4861—4866. 

Historya Słowiańszczyzny 1 — 11, 104— 
212, 21.3, 337. 354, 403, 619-643, dop. 
184-210, 630, 631, — połudn. słowian. 
1668-1682, 1696, - Czech 644, 653, 
654, 742—805, 898, 903, 1221, 2547, 
dop. 742, — słów. 1442, 1505—1510, 
łuż. 1596, 1627, 1629, - slowień. 1748, 
1749, — chorw. 1859—1865, — Serbii 
501, 2128, 2133—2159, 2230, 2339, dop. 
2145, — Bośni i Hercegowiny 2035 — 
2043, — Czarnogóry 2273—2278, — Buł- 
gar. 2327—2346, — Rosyi 157, 381, 2424, 
2510—2694, 3186, 3427, dop. B4b, 2614, — 
Rusi 2525, 4106— 4312, — Białorusi 4854 
—4860. 

Horodyszcza 1, 19, 4263. 

Horyń 4019. 

Huculi 1199, 3850, 4007. 

Humańska rzeź 4194, 4211, 4224. 

Husyci 786-805. 

Imiona Słowian 114, 265, 300. 

.larstwo i wełniarslwo 344. 
Język wszechsJowiański 279, 292, 317, 
318, 327. 

Katedra sł. we Francyi 483. 

Karmelitanki na Rusi 4514. 

Klub słowiański 594, 596. 

Kobieta czeska 1182—1189, 1191, 1332, 
1370, — słów. 1186, 1579,— Już. 1612, — 
chorw. 2002, — w Bułg. dop. 2413, — 
ros. 3120—3122, 3391, 3691, — rus. 4777. 

Kontrakty kijowskie 4738, 4746, 4775. 

Kosowo pole 496, 2152. 

Kościół u Słowian 2, 641, dop. 356, 360.— 
czeski 772, 774, 781, 785, 1199—1204, 
1961, dop. 1203, — słów. 1583, — łuż. 
1583, — chorw. 1958—1961, — serb. 
1583, — w Bośni 1960, 2044-2047, — 
w Czarnogórze 1583, — w Bułgaryi 
2375-2384, — w Rosyi 3163—3224, 
3538, — ruski 1583, 4466—4578, — na 
Białorusi 4870—4883. 

3 XVIII Bibliografia słowian oznawstwa. Kozacy 4012, 4015, 4187—4247, 4774, dop. 

4204. 
Kroniki czeskie 771, 784. 
Kroniki ruskie 4147 — 4158. 
Kultura czeska 1157—1163, — rus. 4447 

_4,4.65. _ ros. 3112-3138. 
Kupalj- 26, 4815. 

Kurhany 4006, 4254, 4257, 4288, 4289, 4295. 
Kwestya chłopska w Rosyi. 25H9 — 2542, 

3646. 
Kwestya rolna w Rosyi 3380. 
Kwestya czesko-slowacka 907. 

Liga celto-slowiańska w Paryżu 479. 

Liga polska w Berlinie 598. 

Lingwistyka słowiańska 213. 215, 254— 
327, 642, 643, — potudn. 1718, — cze- 
ska 274, 284. 818, 903,904.921,1132,— 
słowacka 1547— 1551, — łuż. 1658,1659,— 
cliorw. 1955—1957, — serb. 284, 2241, — 
bułg. 284, 2415, — ros. 258, 263, 274, 
284, 294, 312, 1132, 2724, 3045—3111, 
4433. — rus. 303, 3049, 3058, 4428— 
4446, — bialorus. 4867—4869. 

Lipa słowiańska we Lwowie 527, 598, — 
w Pradze 1207. 

Lirnicy ruscy 3846. 

Literatura czeska 1022—1131, 1200, 1335, 
dop. 1032—1118, — słowacka 1532— 
1.546, 1570, dop. 1535, — łuż. 1651 
— 1657, — słowieńska 1776 — 1781, — 
chorw. 1917—1954. — serb. 2185— 
2203, — bułg. 2365—2374, — ros. 2867 
—.3044, dop. 2887—2948, — rus. 4385 
—4427. 

Łemkowie 3851. 
Łużyce 1199, 1585—1667. 

Macedonia 2301, 2302, 2307, 2325, 2346, 

2403. 
Macierz czeska 901, 911, 915, 917. 1178, 

1346, — słowacka 1573, 1576, — Już. 

593, 1660, - słowień. 1750, 1809, 1811. — 

chorw. 247, 1916, — serb. 2236. 
Madiarzy i Słowianie 440. 449, 1864. 
Malarstwo, zob. sztuka. Malarstwo czeskie 904. 906, 909,916.925, 
1296—1305, dop. 742, — ros. 3648— 
3655, 3669, — rus. 4285, 4748—4761. 

uMiro w Rosyi 3647. 

Mitologia Słowian 9, 10, 22, 31, 32. 46 
—63. 

Modernizm czeski 863—871. 

Morawy 645. 654, 732—740, 754, 755, 1221. 
(hist.) — 1229, 1242, 1267, 1337, polit. 

Moskalofllstwo w Galicyi 4588, 4633. 

Muzeum czeskie 1179, 1348. 

Muzyka u Słowian 328 — 330, — czeska 
912, 913. 915, 924, 1306—1312, 1363, 
1377, — w Rosyi 3658—3662, 3665. 

Nauczycielstwo słowiańskie 495. — chorw. 

1997—2000, — bulg. 2423. 
Neoslawizm 454, 460, 607. 
Niekrasowcy 4190. 
Nihilizm ros. 393, 3248. 
Numizmatyka rus. 4267, 4275. 

Odrodzenie czeskie 756—759, 780, 809— 

812, 901, 904, 908. 
Ornamentyka, zob. sztuka. 
Oświata czeska 833, 901, 1342, — ros. 

3112—3129, — rus. 4447—4465, — na 

Białej Rusi 4890. 

Panslawizm 363, 364, 375, 385-387, 392, 
394—396, 400, 402, 4U7— 409, 416. 418, 
421, 427, 429, 436, 443, 536, 537, 539, 
549, 552, 557, 563, 564, 582, 592, 1792, 
2227, 3244, 3538. 4585. 

Patryarchowie ruscy 4498. 

Partye ros. 3356, 3358, 3380, 3389, 3547, — 
rus. 3805, 4601, 4622. 

Pieśni Słowian 9, 31, 64-70, 215, 331, — 
poludn. 1683, 1732—1735, — czes. 688 
_705, — słowack. 704. 1465—1478, 
1567, — łuż. 1602—1605, — chorw. 
1833-1834, - serb. 1475, 2081-2126, — 
bułg. 2305—5310, — rus. 3872, 3879, 
3880, 3934—3999, 4332, — huculskie 
3850, 3946, — bialorus. 4809, 4828- 
4839. 

Pisanki 3887. Spis ważniejsz3ch przedmiotów. XIX Pismo Św. u Stowian 269-271, 273, 277, 
311, 315. 

l'oflania Słowian 9, 31, — czes. 678 — 
682, — sfowac. 1479-1484, — rus. 3871. 
3872, 3895—3917. 4246. 

Podlasie 4011, 4256, 4269, 4550, 4554. 

Podole 4008, 4184-4186, 4273, 4274, 4277, 
4283, 4293 - 4295, 4488, 4735, 4738. 

Pogai'i<ika Słowiańszczyzna 1, 9, 10, 31, 
126, ISU, 215, 355, 358. 

Pogrzeb na Rusi 3877, 3884, 3886. 

Pogrzeby Słowian 17, 22, 83. 

Pokucie 3850, 4273, 4274. 

Polesie 4009, 4U12, 4217. 4776. 

Polonica w czeskiej literaturze 862, 895, 
902, 903, 904, 906, 909, 910, 912—917. 
918, 920, 926. 1002-1021, 1425-1436, — 
w Już. 1018, — chorw. 2003, — serb. 
2243, — bułg. 2243. 2414,— ros. 3704- 
3726, — rus. 4425, 4435, 4793—4795. 

Postrzyżyny 37. 

Prawda ruska 213, 340. 

Prawodawstwo Słowian 337 — 347, — Sło- 
wian poludn.1719,— czes. 1190— 1194,— 
czarnog. 2284, 2287, 2289, — ros. 345, 3144 
-3162. 

Proświta rus. 4449, 4780. 

Prut 4020. 

Prypeć 4021. 

Przemysł w Rosyi 3584—3612, — ruski 
3826', 4745. 

Przysłowia ruskie 3907, 3926-3930, — 
bia!oru.s. 4811, 4826. 

Rękopis królodworski 215, 852—859,907, 

928, 1108-1117, 1350, 1353. 
Rochwist 12. 

Rolnictwo w Rosyi 3.58o, — rus. 4735, 4741. 
Rosyanie 2424-3793, 4585. 
Rozkoł 2658, 317H, 4585. 
Rugia 162, 636. 

Rumelia 2315, 2318, 2389, 2395, 2398. 
Rumuni i Słowianie 200. 
Runy 89-97, 207, 210, dop. 91—93. 
Rusałka Dniestrowa 4332, 4356. 
Rusałki 25, 27, 657, 3876. 
Ruś chełmska 4013, 4578, 4628, 4790, - halicka 4007, 4109, 4113, 4129. 4137, 
4142, 4143, 4273. 4281, 4287, 4493.4777, — 
węgierska 1578. 1965, 4002, 4014, 4128. 
Husini 2658, 3794—4798, — w Ameryce 
4743. 

Sądownictwo w Rosyi 3669. 

Sanskryt 254, 257, 281, 288, 298. 

Sekty ros. 3173. 

Serbowie 1199. 1456, 1B80, 1681, 1709, 
1820, 1842, 2065—2248, 2263. 

Sicz kozacka 4207, 4208, 4216, 4221. 

Słowacy 1199, 1202, 1437-1584, 1965. 

Słowianie w Andaluzyi 156, — wAfryce 159, 
w Austryi 365, 371, 390, 399. 401, 41 1, 417, 
430, 432, 4:^9, 444, — w Grecy i 185, — 
w Macedonii 503, — w Niemczech 192, 
619, 626—635, 538-640, dop. 630. 631, — 
w Wiedniu 489—490, — w Węgrzech 
1437, 1440, 19li5, — we Włoszech 1688, 
1689. dop. 1689. 

Słowianofilstwo polskie 504—618, 2004, 
2227, 3543, — ros. 2735, 3242, 3274, 
3377. 

Słowieńcy 1199, 1721—1812. — na Wę- 
grzech 1788, — w Pradze 917. 

Słowo o pułku Igora 15, 4H50-4353, 4427. 

Sobótki u Słowian 22, — u Słowaków 
1454. 

Sokół czeski 1351. 

Spór czesko-niemiecki 1213, 1229, 1237, 
1242, 1253, 1339, 1342—1352, 1373, 
1378, — czesko-polski 1281—1295, — 
rosyjsko-polski 1219, 3406-3583, 4180, 
4718, — rusko-polski 1209, 1215, 1281, 
1793, 4635-4734. 

Sprawa wschodnia 373, 374. 389, 390, 
404-406, 1711. 

Stepy 4003, 4010. 

Starożytności sl. zob. Archeologia. 

Statystyka Słowian 116, 128, 133, 163, 
198, — Czech 722, 744, 910, 917, — ros. 
2509, — białorus. 4841. 

Stosunki ekonomiczne w Rosyi 3613— 
3634, 3669, — na Rusi 3805,3836.4735 
— 4747. 

Stosunki polityczne u Słowian 361 — 460,— XX Bibliografia slowianoznawstwa. poludn. 1708-1717, — czeskie 39?!, 
499, 502, 557, 645, 646, 648—654, 929, 
1205—1295, 1329. 1339—1362, 1370. 1790, 
dop. 1231, — sfowackie 498, 1437— 
1453, 1552—1566, 1567, 1568, 1569. 1571 
—1574, 1578, — Już. 499, — .-^łowień. 
471, 502. 1723, 1782-1796, 1805, 1807, 
1811, 1960. — chorw. 496, 498, 50li, 
1962-1975, 1987, 1989, 1990, 1996, — 
w Bośni 2044—2059. 3388, — serb. 496, 
497, 5U0, 2204-2224, — w Czarnogó- 
rze 2284—2289, — bułgar. 2213. 2228, 
2229, 2231, 2385-2412. 2556, 3289, - 
ros. 4.M7, 2427, 2431, 32^^5-3583, 3669, — 
rus. 1209, 3799-3805, 4473,4579—4634, 
4777, 4780. 

Stosunki społeczne w Rosji 3635—3647. 

Stronnictwa czeskie 1238, 12H9, 1247, 1250, 
1251, 1255, 1256, 1262, 1263. 1265, 1268, 
1340-1362, 1373. 

Szkolnictwo czeskie 914, 1164—1175, - 
sJowień. 1785, 1800-1802. 1808, 1811, — 
chorw. 1997—2000, — w Bośni 2060, 
2061, - w Serbii 2239, 2240, 2244. 
2245, — ros. 3112—3129, — rus. 3799, 
4454-4461, 4644, — na Białej Rusi 4886. 

Szlachta w Rosyi 3637, - rus. 4008, 4012, 
4122. 

Sztuka u Słowian 332—336, — czeska 
334, — slowień. 1797, 1798, - ros. 334. 

Sztuki piękne w Czechach 1296—1320, — 
w Chorwacyi 1976-1983, — w Rosyi 
3648-3668, — na Rusi 4748—4768. 

Sztundyzm 2462, 3173. 

Śpiew u Słowian 331. 
Światowid 47, 79, 84, dop. 84. 

Teatr czeski 572, 909, 910, 923, 1313- 
1320, 1344, 1347, 1348, 1350, 1368, 1371, 
1392, — w Rosyi 3663—3668, - ruski 
4762-4768. 

Towarzystwo im. Szewczenki 246, 4453. 

Towarzystwa historyczne ros. 3132. 

Towarzystwo historyi w Moskwie 2580. 

Towarzystwo slow. dobroczynności 491, — 
sł. Aksakowa w Moskwie 459, — slow. w Odesie 566, — slow. w Paryżu 379, 
532. — slow. w Petersburgu 3293, 
3679, — słów. w Wrocławiu 578, 579. 

Ubiory Słowian 16, — czes. 668, — sło- 
wac. 1455, - chorw. 1828, — rus. 3813, 
3839, 3847. 

Ukraina 4001), 4008, 4010,4116,4136,4184 
—4186, 4187, 4193, 4196, 4197, 4258- 
4562, 4278, 4283, 4290, 4301, 4488, 4735, 
4738, 4747, 4779. 

Unia na Rusi 4527—4578. 

Uniwersytet czeski 1181,1344—1346,1348, 
1352, — petersburski 2833, — w Bel- 
gradzie 1720, — w Lublanie 1720, 1802,— 
w Zagrzebiu 1720. 

Wesele na Rusi 3852-3869, 3943. 

Węgierskie Hradisztie 471. 

Wiara Słowian 9, 30, 46—63, 348-360,389. 

Własność wspólna, zob. »mir«. 

Wołyń 4008, 4009. 4184—4186, 4269, 4274, 
4276, 4286, 4488, 4493, 4735. 

Wystawa czeska 683—687, — luż. 1574, 
1616, — etnograficzna w Moskwie 544 
—546, — w Pradze 685, 1141, 1171, 
1199, 1357, dop. 683, — rus. archeologi- 
czna 4285, 4291. 

Wzajemność słowiańska 425, 438, 442, 
497, 588. 

Wzajemność słowiańska literacka 232, 
408. 420. 

Wzajemność polsko-czeska 1166, 1212, 
1259, 1271, 1274, 1396. 

Zadruga słowiańska 347, 1193, — ruska 
4739. 

Zagadki ruskie 3931-3933, — bialorus. 

4811, 4825. 

Zaporoże 4015, 4199, 4200, 4207, 4208, 
4216, 4221. 

Ziemstwa ros. 3331, 3557. 

Znachorstwo na Rusi 3848. 

Zjazd dziennikarzy sł. 471 (i dop. 471), — 
nauczycielstwa sł. 466, 467, — slawi- 
stów 443, — słowiański w 1848 r. 365, 
367, 461- 465, 524, 526, — słów. w Pra- 
dze w 1908 r. 456, 458, 473—475. A. SŁOWIAŃSZCZYZNA WOGOLE. Ogólne. 1. Czarnocki Adam. (Zorian Dołęga 
ChodaUowsUi). O sJowiańsz. przed chrze- 
ściaństwein. Ćwicz. nauk. Oddział liter. 
1818, II. 3-32. 

— Toż i W. Surowieckiego: Zda- 
nie o piśmie Ch. z dodaniem krótkiej 
wiadomości o Ch. i korespondencyi jego. 
Krak. 1835, 8°, s. 51. 

2. Maciejowski Wacław Aleks. 
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie 
i prawodaw.stwie SI. Peter, i Lipsk. 1839, 
8«, II, s. 3584-394. Treść: I. Pierwotne 
dzieje chrześciańskiego kościoła u SI. 
obojga obrządku, tudzież ułamki histo- 
ryczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa 
i oświaty sJ. ludów aż do w. XIV. 

3. Uwagi O SI. Przyj. lud. 1836, nr. 12— 
14; SI. Tamże 1840, nr. 51, 1843, nr. 20. 

i. Z. Słów kilka o kilku słowach (kilka 
rzutów o SI.) Tyg. pet. 1840, s, 104—5, 
120-2. 

5. Tyszyński Aleks. Rys historyczny 
oświecenia Sł. War. 1841, 8'>, s. 142. Odb. 
z Bibl. war.; Dubrowski Piotr: Uwagi 
nad tym artykułem. Bibl. war. 1843. II. 
243 — 92; Odpowiedź Tyszyńskiego na te 
uwagi. Bibl. war. 1843. II. 566—79; Ma- 
ciejowski W. Odpowiedź na przypisek T. 
Bibl. war. 1841. 11. 469-76. 

6. Rassumowski. Ladowid i Mi- 
liada, czyli początek Kijowa. Obraz Sł. 
V. wieku. (Przekład z Tableau Slave du 
Cinąuiśme siścle). War. 8°, s. 99. 7. Szaraniewicz Izydor. Zaczątki 
sł. u stoku Karpat. (Przekł. z rusk.), Lw. 
1870, 8», s. 19. 

8. Branicki Ksawery Korczak. Na- 
rodowości sł., listy do W. Gtagaryna S. 
J. Paryż 1880, 8°, s. 282. 

9. Swierzbieński Romuald, wiara 
Sł. z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, 
kronik i mowy sł. wskrzeszona. War. 
1880, 4, s. 42. — Rec. At. 1881. I. 370—6; 
J. Hanusz. Przegl. pol. 1884—85. III, 
600-1. 

— Wiara Sł., ich byt domowy i spo- 
łeczny przed i po podboju lechickim 
i warego-ruskim. War. 1884, 8°, s. IV, 
111.- Rec. J. Hanusz. At. 1885. I. 564—7; 
A. H. Kirkor. Przegl. pow. 1885. IV. 
260-70. 

10. Stalmach Paweł Księgi rodu 
sł. Cieszyn 1889, 8°, s. VII+247, z 6 obraz., 
kor. 3-60. Treść: I. Ród sł., II. Bogowiedza 
pogańskich Sł., III. Obyczaje, obrzędy, 
uroczystości, świ.Ttynie i kapłaństwo da- 
wnych Sł., IV. Urządzenie społeczne da- 
wnych Sł., V. Dzieje starożytne Sł. — 
Rec. Jan Witort. Głos 1891, s. 2.57. 

11. Skimborowicz H. ks. Czytania 
wieczorne, zebrane przez . . . War. 1903. 
16°, kop. 3. — I. O ludach sł , s. U ; II. Re- 
ligia dawnych Sł., s. 21; III. Lechia i ple- 
miona lechickie, s. 21 ; IV. O zawiązku 
państw sł., s. 19; V. Święci Cyryl i Me- 
tody, apostołowie sł., s. 27. 

1 Bibliografia sJowianoznawstwa. Etnografia. 12. Rochwist, starożytność sl. Pam. 
war. 1821, XXI. s. 469. 

13. Zwyczaje Sł. zachowywane w cza- 
sie aktów weselnych. Nowy kalendarz 
dom. War. 1833. s. 41. 

14. Podział czasu u Sł. Nowy kalen- 
darz dom. 1832, s. 13. 

15. Kucharski. O nowej erze sl. Dzień, 
pow. 1834, dod. nr. 213; Rozm. Iw. 1834, 
nr. 40, str. 817. (Autor stara się rozwią- 
zać kwe.«tye chronologii na podstawie 
uSłowa o pułku Igoran). 

16. Ubiory, pożywienia i uczty da- 
wnych SJ. Mag. pow. 1837, s. 267. 

17. K. W. Pogrzeby u Sł. Muz. dom. 
1835, s. 82-3, 94—6, 106-8. — Dalibor 
J. Wfagilemicsl. Pog. u Sł. Bibl. war. 1841, 
II, 649—58. 

18. Połujariski A. K. Zielone Świątki. 
Tyg. pet. 1841, s. 274-6. 

19. Chodakowskiego listy do jedne- 
go z krewnych pisano. Ath. 1842, I, 
227-36; IV, 204-18. (O horodyszczach). 

20. Maciejowski W. A. O pracach 
naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła 
Sacharowa. .Tutrz 1842, s. 29—36. 

21. Szajnocha Karol. Obyczaje pier- 
wotnych Sl. Bibl. Ossol. 1847,1,500-14, 
594—602; Toż w zbiorze: Szkice hist. 
Lw. 1869, s. 221-.S9. 

22. Grajnert Józef. Zarysy z życia Sł. 
(O pogrzebach). Tyg. mód. 1862, nr. 33, 
35, 37, 44; 1864, nr. 30. 

23. Małżeństwo i śluby u Sł. Tyg. 
mód. 1862, nr. 2.1 

24. Zajęcia domowe i ubiory da- 
wnych Sł. Tyg. mód. 1862, nr. 24. 

25. Kukulewicz J. Wile (fantastyczne 
postacie ludów sł. z podań ludowych) p. 
z chorw. Adam Maszewski. Tyg. mód. 
1866, nr. 11. 

26. Stecki T. J. Uroczystość Kupały. 
Obchód kolendy u Sł. Kron. rodź. 1871 
s. 375. 

27. Poetyczne poglądy Sł. na przy- rodę. 1. Rusałki. Bluszcz 1871, s. 259, 
266, (przckł. z ros.). — Grabowski Bron. 
Poet. pog. na prz. Ananasiewa. Niwa 
1872, I. 69. 

28. Callier Edmund. Pokłosie (zbiór 
prac ogłoszonych w obcych językach 
w ciągu lat 1869 — 1871 o etnologii ludów 
sł. Tyg. wielk. 1873, s. 35. 

29. Tworkowski Fr. Rachuba czasu 
u SI. Rocznik petrokowski. Warsz. 1873. 

30. B. M. Poh. Obrzędy religijne da- 
wnych Sl. Ogn. dom. 1875, s. 394, 401. 

31. Kirkor Adam. O pierwotnej Sło- 
wiańsz., pieśni, podania, legendy. Niwa 
1875, I. 16—24, 100-7, 167-74, 248-64, 
353-61. 411-21. 

32. Grabowski Bronisław. Zwyczaje 
doroczne ze stanowiska mitologii poró- 
wnawczej. Tyg. pow. 1878. s. 497, 513, 593, 
707, 799, 818; 1879, s. 4, 119, 181, 229, 
246, 277, 357, 404, 422. 

— Trzęsienie ziemi w pojęciach ludów 
pierwotnych. Bluszcz 1881, s. 310. 

— Podania o związkach między naj- 
bliższym rodzeństwem. Część I. Syn 
i matka, (mit Edypowy u Sł.) Wis. 1892, 
(VI), 54—79, 279-99. 

33. Klatecki Ignacy. Nowe lalo, uro- 
czystość starosł. (U Czechów i Łużyczan). 
Warta 1885, s. 5211—3, 5219-21, 5229— 
31, 5237-8, 5245—7, 5253-5, 5262—4. 

34. Miklosicz. L)ie Blutrache bei den 
Slaven. Wiedeń 1887. — Rec. Jan Karło- 
wicz. Wis. 1888. s. 388—98. 

35. Sumcow Mikołaj. Starodawne spo- 
soby przyrządzania chleba. Wis. 1890, 
s. 639—57. 

36. Franko Iwan. Przyczynki do po- 
dań o Mahomecie u SI. Wis. 1894, s. 
70-96. 

37. Potkański Karol. Postrzyżyny 
u SI. i Germanów. Rozp. wydz. hist. fil. 
1895, (t. 32). 330-422; Toż w odb. 8, 
s. 90; — Rec. Iwan Franko. Lud. 1896, s. 
81—3 ; F. Koneczny. Przegl. lit. 1896, nr. 1. Słowiańszczyzna wogóle. 38. Bolesławicz. Słowianka z czasów 
przedchrześcijańskich. Ziarno. Lw. 1896, 
nr. 3. 

39. Ew-an (Jan Grzegorzewski) Świa- 
domość narodowa u ludu sł. Tydz. 
1898, (VI), s. 1, 13, 21, 30, 38, 45. 

40. Przyczynek do historyl rozwoju 
spichlerza sJ., streszczenie pracy K. Ilham- 
ina. Wis. 1901, s. 60—74. 

41. Polaczek Stan. Zwyczaje, zabo- 
bony, przesądy i wierzenia ludów sJ. 
przy budowlach. Lud. 1903, (IX), s. 280—7. 42. Bruckner Aleks. Nowe prace o lu- 
doznawstwie sJ. Wis. 1904, s. 249—51. 

43. Aniczkow E. Wesennaja obrjado- 
vaja pesnja na Zapade i u Slavjan. — Rec. 
W. Klinger Wis. 1905, (XVI), s. 481-9. 

44. Teresa Jadwiga. Słowianie, uro- 
czystości i obrzi;dy. War. 1908, 16, s. 28. 
hal. 16. 

45. Sł. powieści i podania ludowe 
z licznemi ilustracyami. Poz. 1908, 8", s. 
127, kor. 1-20. 

Zob. nr. 215, 272, 288. Mity. 46. O mitologii dawnych Sł. Lech 
1823, I 5-15, 33-8. 

47. Bóstwo słońca, Światowid. Mag. 
pcw. 1834, s. 345. 

48. Maciejowski Wac. Badania histo- 
ryczne; Mytologia sl., Pobożność chrzęść, 
i zatrudnienia domowe SI. Panorama 

1836, s. 54-66. 

49. Mitologia sł. Prz3J. lud. 1836, I. 11 ; 
Muz. dom. 1837, s. 43. 

50. Religia, pobożność i zatrudnie- 
nia domowe dawnych Sł. Mag. pow. 

1837, s. 237, 251. 

51. Ważne odkrycia w przedmiocie 
mitologii sl. Mag. pow. 1837, s. 108. 

52. Miłialewicz Mikołaj. O mityzmie 
sł. Rozm. Lw. 1841; — Kluczycki Szczę- 
sny. O mit. sl. Tamże 1848. 

53. Hanusz ignacy. Wiadomość o mi- 
tyzmie sł. — Rec. M. Bibl. war. 1841, IV, 
475—9; — Kraszewski Józef. Mytholo- 
gia sł. i prusko-litewska według Hanu- 
sza. Ath. 1843, II, 26-62. 

54. Lelewel Joachim. Bałwochwalstwo 
sł. Pozn. 1853, 8°, s. 57; — Toż p. t. 
Cześć bałwochwalcza Sł. i Polski. Pozn. 1855. s. 128, 8"; - Toż 1857, s. 148, rub. 
110. 

55. Bałwochwalstwo u Sł Tyg. mód. 
1862, nr. 5, 7. 

56. Szyc Joachim. Sł. bogowie. Przegl. 
tyg. 1866, s. 93-4; Toż. War. 1865, 8", 
s. 54 -j- VIII, kop. 25. 

57. Gergowicz Edmund. Mitologia sł. 
w zarysie. Lw. 1872, 8", s. 59, hal 80. 

58. Erben Jaromir. Mitologia sł. p. 
z czes. Marya Grabowska. Niwa 1876, II, 
342-52. 

59. Niedźwiecki St. Ślady i znaczenie 
mytu o szklannej górze w podaniach Sł. 
a szczególniej Polaków. Niwa 1877, II, 
580-94, 660—8, 730-40, 818—27. 

60. Świerzbiertski K. Rok, bóstwo Sł. 
jego kapłanki i obrzędy. Dwutyg. nauk. 
1879, s. 481-6, 500-11. 

61. Szulc Kazimierz. Mityczna hisLorya 
I polska i mytologia sł. Pozn. 1880, 8°, s. 
I XV -f 243, mar. 4; — Rec. Bron. Gra- 
bowski. Bibl. war. 1882, I, 122—36. 

62. Myty sł. o słońcu i zaćmieniu. 
Przegl. lit. Kraj 1887, nr. 30. s. 6. 

63. Mareticz. Slaveni u davnini.— Rec. 
Br. Grabowski. Wis. 1890, (IV), s. 897-902. Pieśni. 

64. Słowo o zbiorach pieśni narodo- 65. O poezyi gminnej ludów sł. Pam. 
w^ych sl. Pow. pam. 1835, II, 418-23. | nauk. 1837, s. 317-44. Bibliografia slowianoznawstwa. 66. Pleśni gminne sł. Mag. pow. 1840 s. 3. 

67. Szafarzyli P. J. Przegląd bibliogra- 
ficzny zbiorów sl. pieśni ludu. Jutrz. 
1842, s. 269—75, 280—9. 

68. Zbiór pieśni sł., wyd. przez Tow. 
czytelni. Cieszyn. 1849, 12°, s. 63. 69. Odgłosy poezyi sł. Moskwa 1862. 
(Mieści prócz poezyi polskich pieśni lu- 
dowe cze.skie, serb.skie i inne). 

70. List Brodzińskiego do redaktora 
Dziennil<a warsz. (O poezyi lud. slow.) 
Pisma 1872, I, 265-71. — Zob. nr. 331. Filozofia. 71. Ctiaral<terystyl<a filozofii sł. Rok. 

1844, (X), s, 1. 

72. Olecłinowicz Franc. Wyjątek z pi- 
sma p. t. Filozofia slawiano-celtycka. 
Krak. 1869, 8", s. 122. kop. 50. 

78. Jastrzębowsifi Wojciech. System 
nauki żywej czyli filozofii s{. 1859-1873 
w Polsce. War. 1873, folio w 8" złożone (tab). 74. Libelt Karol. Samowladztwo ro- 
zumu i objawy filozolii sJ. Dzieła. Pozn. 
1874-75 I. 

75. Trzasicowski Bron. Stanowisko 
filozolii sł. w dziedzinie badań języko- 
wych wogóle. Odb. z Tyg. nauk. I^w. 
1865, S", s. 9, hal. 60. Archeologia. 76. Aigner Piotr. Rozprawa o świą- 
tyniach starożytnych i o sł. Rocz. T. P. 
N. 1811, (VII), s. 293. 

77. O świątyniacti sł. czyli kontynach. 
Lech 1823, I, 16-8. 

78. Kilka słów o świątyniacłi i do- 
mach mieszkalnych u Sł. Przyj. lud. 1842, 
nr. 38-9. 

79. Światowit w Arkonie. Przyj. lud. 
1836. nr. 6; Muz. dom. 18.37, s. 5. 

80 Zbiór starożytności sł. w Berli- 
nie. Przyj. lud. (rocz. V) 1839, nr. 42. s. 332. 

81. O zabytkacli starożytności sł, 
znale/.ionych na Krasnejgórzc w Luba- 
szu w W. ks. poznańskiem. Przyj lud. 
1840, (rocz. VII), nr. 22, s. 174. 

82. Krótka wiadomość o kilku s). 

mogilnikach w Meklemburgii. Przyj. lud. 
1843 nr. ,33-9. 

83. Popielnice starosł. i obrzędy przy 
pogrzebach. Przyj. lud. 1S46, nr. 7—8. 84. Potocki Mieczysław i Żebrawski 
T. Wiadomość o bożyszczu sł. znaluzio- 
nem w Zbruczu r. 1848. Rocz. Tow. Nauk. 
Krak. 1852, VIII, 3-50; - Po.sąg Świa- 
towida. Czas. 1851 nr. 113;— Świętowid. 
Dzień. lit. 1852, I. 9-11; — Toż. Seaj- 
nocha Karol. Szkice hist. 1869. s. 206 — 
14; — Starożytna sfinga z napisem sł. 
Dzień. lit. 1852, I, nr. 11; — Toż. Szajno- 
cha. Szkice hist 1869, s. 215-20. 

85. Szulc Kazimierz. Budowle i usypi- 
piska Sł. pogańskich, ich rodzaje i zna- 
czenie. Rocz. T. P. N. Pozn. 1863, (II), s. 
345-412. 

86. Popielnice starosł. Lech 1878, s 367. 

87. Bołsunowski K. Solidy Bolesława 
z napisem sł., studyum numizmatyczne. 
Kijów 1887, 8°, s. 43, rb. 1. 

88. Majewski Erazm. Groby z młod- 
szej epoki sł. Wędr. 1898, s. 358. 

Zob. nr. 63, 205—212. Runy. 89. Surowiecki. O charakterach pisma 
runicznego u dawnych barbarzyńców 
europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia. Roczn. T. P. N. XVI. 
152-203; wyjątki podał Pamięt. war. 
1822, III, 149. Słowiańszczyzna wogóle. 90. Sł. napisy runiczne, listy Jędrzeja 
Kucharsliiego. (Z Dzień, kraj.) Rozm. Lw. 
1829. 

91. Łepkowski Józef. O czytaniu r. sl. 
(z ryc.) liibl. war. 1851, III, 268-79. 

92. Cybulski W. Bałwany Czarnoboga 
bamborskie i znajdujące się na nich r. 
są wymysłem fantazyi KoUara. Czas. 
1852, nr. 211. 

— Obecny stan nauki o r. sł. Hoczn. 
T. P. Ń. Pozn. 1860, (I), s. 401-64; — 
Toż w odb. p. t. O r. sl. Pozn. 1860. 

93. Małecki Ant. Co rozumieć o r. sl. 
i o autentyczności napisów na Mikorzyń- 
skich kamieniach. Roczn. T. P. N. Pozn. 1872, (VII), s. 226- 46; -Toż w odb. 8°, 
s. 23. 

94. Zawiliriski Roman. Kwestya r. sl. 
ze stanowiska linsrwistycznego. Spraw, 
gimn. Anny. Krak. 1883, s. 1 — 18; Toż 
w odb. s. 18, hal. 60. 

95. Leciejewski Jan. R. i runiczne 
pomniki sf. Lw. 1906, 8", s. IV + 207, 
kor. 6. 

96. Janusz B. Kwestya sl. r. i runi- 
cznych pomników. Nasz kraj 1907, II, 
552-3, 588-9, 618-9. 

97. Ułaszyn Henryk. R. sl. Krak. 1908, 
8°, s. 41-71, Odb. z t. IV. Materyalów 
i prac komisyi język. Akad. Umiej. Geografia. 98. B. T..ki. O potrzebie zachowania 
nazwisk sf. na mapach. Rozm. Lw. 1828. 

99. Notatki z podróży slowianofila 
(Tereszczenki). Ath. 1841, V, 237-45. 
(Przeważnie opis muzeów i bibliotek 
w krajach slow.). 

100. Pogląd ogólny na wschodnią Eu- 
ropę ze stanowiska gegralii porównaw- 
czej. (O slowiańszcz.) Tyg. pozn. 1863, 
s. 12, s. 18. 

101. Kopernicki Walery. Mapa hydro- 
graficzna dawnej Slowiańsz., czę.ść za- chodnio-póln. przez W. K. Tóplitz. War. 
1882, fol., 1:2.000000, kop. 60. 

— Rzeki i jeziora, tekst objaśniający 
do mapy hydrograficznej dawnej Slo- 
wiańsz., przez W. K. War. 1883, 8, s. 125, 
kop. 75. 

102. Czarnowski Stan. Szkice z wę- 
drówki po ziemiach sl. Krak. 1884, 8, s. 
54, kop. HO. 

103. Rehman Antoni dr. Ziemie daw- 
nej Polski i sąsiednich krajów sl. Lw. 
1904, 8. s. VII + 535 i jedna mapa. kor. 18. Historya. 

104. Rozprawa o sposobach dopełnię- 108. Majewski Walenty. Badania o po- 
nienia historyi Sl. Uoczn. T. P. N. 1812, I chodzeniu Słowian i ich języka, tudzież 
(VIII), s. 82. o obyczajach i zwyczajach Indostanów, 

105. Lelewel. Winulska Slawiańsz. ] którzy zdają się mieć pewne podobień- 
z geografa bawarskiego. Tyg. wil. 1816, stwo co do pierwiastkowej mowy i zwj- 
II, 334—41, 349—56, 365-73, 381-7. czajów do dawnych Sł. Rocznik T. P. N. 

106. O piśmie: Badania w narodzie tom VIII, 175; — Rozbiorem tego zaj- 
scytyjskim, który później dal się poznać i inuje się artykuł: Uwaga nad powinowa- pod nazwiskiem Sł. Roczn. T. P. N. 1817, 
(XI), s. 288. 

107. Anton. Siedziby Sł. za czasów 
starożytnej Germanii. Pani. nauk. Od- 
dział liter. 1819, I, 193—208; Przypisy 
do niej Majewskiego na str. 257—79, 
371-81. ctwera badanym języków sł. z sanskry- 
ckim. Tyg. wil, 1816, 1, 12. 

— O. Sł. Pam. nauk. 1819, 1, 166-79, 193. 

— Rozkład i treść dzieła o początku 
licznych narodów sl., tudzież każdego 
w szczególności w 4 tomach. War. 1818, 
8», s. CXXXX. Bibliografia stowianoznawstwa. 109. Rakowiecki. O stanie cywilnym 
dawnych Sł. Roczn. T. 1'. N. 1821, (XIV), 
s. 19. 

110. Surowiecki Wawrzyniec. Śledze- 
nie początl<u narodów sl. Roczn. T. P. 
N. 1824. (XVII), s. 165-357; Toż w odb. 
8». s. 195. 

111. Listy o Polsce, zawierające uwa- 
gi nad sl. narodami i pokoleniami. (Rec. 
książki Krystyna Szyrniy po angiel. wy- 
danej). Astrea 1825, I, 16-22. 

112. Lelewel Joachim. Kultura Ware- 
gów i S!., wyjątek z rozbioru dziejów 
ruskich i historyi Karamzina. Bibl. pol. 
War. 1826, II, 71-9, 145-55. 

113. O narodach sl. plemienia w XIX w. 
Dzień. wil. 1827, II, 65. (Wyjątek ,z Sza- 
farzyka); Wiek Sl. w Europie (podług 
Szafarzyka). Tyg. pet. 1836, s. 395, 402, 
422, 457. 

114. Imiona sł. ułożone alfabetycznie 
z objaśnieniem historycznem. Nowy ka- 
lendarz dom. War. 1829, s. 14. 

115 Niektóre wiadomości o dawnych 
SJ. Tamże 1832, s. 28. 

116. Obraz statystyczny plemion ród 
sl. stanowiących. Tamże 1835, s. 23. 

117. Ossoliński J. M. Początki SI. 
Czas. nauk. Ossol. 1831, II, 1-31; III, 
1-42; IV, 1-41;1832, I, 1-32; 1833, zesz. 
III, 1-17; IV, 1-14; V, 1-18; VI, 1-15; 
VII, 1-21; VIII, 1-15. 

118. Palacki. Szczepy Sł. w Europie. 
Rozm. Lw. 1834. s. 113—5, 121—4. 

119. Wyleżyński J. Krótki rzut oka na 
początkową migracyę ludów sl, Tyg. krak. 
1834, s. 2, 5, 10, 14, 17, 21, 26, 30. 

120. O lennictwie i feudalności u Sł. 
od połowy XIV w. Kwart. nauk. 1835, 
I, 255. 

121. O stanie kmiecym i poddanym 
u Sł. od połowy XIV do końca XVII w. 
Tamże s 63. 

122. Medyński Napoleon. O staroda- 
wnym pobycie Sl. w Europie (z Szafa- 
rzyka). Powsz. pam. 1835, I, 231—63. 

123. Wykaz władców Słowiańsz. od najdawniejszów czasów. Nowy kalendarz 
dom. 1835, s. 19. 

124. Uwagi o Sł. w 9, 10 i 11 stul. 
Przyj. lud. 1836 ,1, 93, 100, 104. 

125. Feudalność u Sł. Mag. pow. 1838, 
s. 227, 235. 

126. Olszewski Michał. Oświata Sł. 
pogańskich. (Ustęp z rękopisu obejmu- 
jącego cywilizacyę SI. przed wprowadze- 
niem do nas chrystyanizmu, wytłoczony 
w Pam. nauk.) Krak. 1838, 8», s. 60; - 
Toż p. t. Oświata Sł. przedchrześcijań- 
skich, przedrukowane z zcsz. 9. Pamięt. 
krakowskiego, Muz. dom. 1838, I, 260; 
II, 3-12. 

127. Sł. Przyj. lud. 1839 II, 401. 

128. Połujański A. K. Wiadomość sta- 
tystyczna o narodach sł. plemienia w pier- 
wszej poł. XIX. w. Tyg. pet. 1840, s. 
55-6, 61 2. 

129. Słowiańsz. Mag. pow. 1840, s. 201. 

130. Myśli do dziejów sl. a w szcze- 
gólności polskich. Tyg. lit. 1841. s. 127, 
136, 145, 1.53. 

131. L. B J. Sł., wyjątek z rozprawy 
hist. Bibl. war. 18^42, IV, 280-314, 445-85. 

132. Śrezniewski J. Lekcye publiczne 
o Sł. Jutrz. 1843, II, 127-41. 

133. Szafarzyk. Słowiański narodopis, 
p. z czes. Piotr. Dahlniann. Wrocl. 1843, 
8°, s. 234; — Treść, Jutrz. 1842, s. 185-93. 

134. Rzut oka z historyi na stanowi- 
sko Sł. Rok 1843. III. 32. 

135. Stadnicki Kaz. O pierwszych za- 
borach Wariagów na ziemi lachickiej 
i o grodzie czerwieńskim. Bibl. Ossol. 
1843, V, 116-52; VI, 115-50; 1844, IX, 
102-51. 

136. Maciejowski W. A. Rozbiór dzieł 
Haxlhausena i Fabriciusa o Słowiańsz. 
Przyj. lud. 1844, nr. 1—2. 

— Rozbiór dzielą St. Kaulfussa o Sł. 
Tamże nr. 34. 

— Rozbiór dzieł Kaspara Zeussa i Her- 
manna Mullera o Słowiańsz. Tamże 1844, 
nr. 47. 

137. Pietraszewski Balt. Sławianie Słowiańszczyzna wogóle. w badaniach początkowj'ch z historyi 
powszechnej. War. 1845, 8°, s. 384. 

138. Porównanie pierwotnych za- 
wiązków społecznych u Germanów 
i u Sł. Przegl. pozn. 1846, (III), s. 209- 
70, 273-86. 

139. Eichwald. O starożytnych siedzi- 
bach plemion st., fińskich, i t. d. w tera- 
źniejszej Rosyi polud., p. z ros. Sylw. 
Groza. Ath. 1847, II, 1-76, III, 23-61. 

140. Krótki rys Sł. w czasach przed- 
hist. Przyj. lud. 1847, nr. 14-18. 

141. Robert Cypryan. Główne zasady 
rządzenia się grecko-sł. ludów. Hozm. 
Lw. 1848. 

142. Sł. Dem. pol. 1848, (XI), s. 187. 

143. Chrzanowski Leon. Pogląd na 
dzieje Slowiańsz. Przewodnik. Krak. 1850, 
nr. 7-11, s. 47-8, 52-4, 57-61, 65-8, 
75—8. Treść: I. Historyczny obraz pier- 
wiastkowej Słowiańsz. ; II. Hi.st. obraz 
państw słów. prócz Polski. 

144. O gminie sł. Czas. 1850, nr. 18. 

145. O wystąpieniu Arndta przeciw 
SI. Czas 1851, nr. 83. 

146. Bielowski August. Jana Wagile- 
wicza wywód początków Sł. od Traków- 
Ilirów. Bibl. war. 1852. IV, 528—60. 

147. Maciejowski W. A. Swewi są SI. 
a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy. 
Bibl. war. 1852. III, 1-15, 1853. II, 405—32. 

148. Kiedy przybył Ruryk do Sł. Dzień, 
lit. 1852, I, nr. 25. 

149. O pochodzeniu Sł. (krytyka pracy 
Roberta). Przegl. pozn. 1852, (XIV), s. 
355-67. 

150. Lelewel Joachim. Narody na zie- 
miach sł. przed powstaniem Polski. Pozn. 
1853, 8°, s. LXXXII + 820; — Toż. Przegl. 
pozn. 1854 (XIXl, s. 307—91. 

151. Wiejska gmina sł. Rozm. Lw. 185i. 

152. Kucharski A. O SI. podług Jor- 
nandesa, Bibl. war. 1855, II, 510—21. 

153. Pietraszewski Balt. Sł. byh świad- 
kami i obrońcami ubóstwa i pierwszej 
kultury europejskiej. War. 1855, 16°, s. 
123, kop. 75. 154. Zabytek z czasów pogańskiej 
Słowiańsz. Czas. 1856, nr. 162. 

155. Do dziejów Słowiańsz. Czas. 1857, 
nr. 16 

156. Szajnocha Karol. SI. w Andalu- 
zyi. Pismo zbiorowe. Pet. 1859.1.31—80; 
Toż w zbiorze: Szkice hist. Lw. 1861, III, s. 
1-60. 

— Obyczaje starożytnych Sł. Szkice 
hist. Lw. 1869, IV. 

157. Duchiilski Franc H. Zasady dzie- 
jów Polski i innych krajów sł. i Moskwy. 
Paryż 1858. 1860, 1861, 8°, zesz. 3, s. 
XXXVI + 98, 106 i XXXVI+85. Zoh. nr. 381. 

158. Źródła do dziejów Slowiańszcz. 
I. Helmolda kronika sł. z XII w. z jęz. 
łacińskiego na polski przełożona, z mapą 
ułożoną przez Jana Paplońskiego. War. 
1862, 8», s. XX + 345. 

159. Rogalski Leon. Sł. w Afryce. 
Książka zbiór. 1862, s. 430-42. 

160. Viquesnel A. Rzut oka na nie- 
które punkta historyi powszechnej na- 
rodów sł. Przegl. rzecz, pol 1862, nr. 4, s. 
8-25. 

161. Maciejowski Wacław Aleks. 
O Swewach, Sł., starodawnych Francyi 
mieszkańcach, z krytycznym poglądem 
na dzieło: i>La coustume de Nivernais, 
par M. Dupino. Odb. z Bibl. war. War. 
1865, 8», s. 11. 

162* Wagilewicz Jan. Rugia (O Sł. 
w dawnych czasach). Sioło 1866, zesz. II, 
135—52. 

163. Pogląd statystyczny na Słowiańsz. 
Slow. 1868, I, 57-60. 

164. Mickiewicz A. Słowiańsz. od wyj- 
ścia jej z Azyi do czasów Lecha, Czecha 
i Rusa, podług pośmiertnego dzieła p. t. 
Pierwsze wieki historyi polskiej. .Słów. 
1869, II, 49-56. 

165. Rogalski L. Sł. Opiek. dom. 1869, 
s, 115. 

166. Anczyc. L. W. Wiadomość o lu- 
dach sł. W ^Książeczce illustrowanej«. 
Krak. 1870, 8°, s. 47. 

167. Szaraniewicz Izydor. Zaczątki Bibliogralia SJowianoznawstwa. sł. u stoków Karpat, (przekł. z rusk.). Szk. 
1870, dod. nr. V, s. 1-17. 

168. F. Z. Nowe wiadomości o SI. i Hu- 
sach ze źródeł arabskich. Bibl. war. 1871, 
II, 505-8. 

169. Przegląd dziejów starożytnych 
SI. Slow. 1871, s, 1, 9, 17, 24, 33, 53, 61, 
69, 77, 95. 

170. Jelski A. O pochodzeniu SI. Wie- 
niec 1872, I, 147. 

171. Br. Gr. SI. i Niemcy. Opiek. dom. 
1873, s. 174, 182, 197, 205. 

172. Michna Wojciech. Pogląd na dzie- 
je 81. i ich stosunki z sąsiadami od pierwo- 
tnych aż do naszych czasów. Krak'. 1873, 
8°, s. 171; — Rec. L. Powidaj. Przegl. 
pol. 1873-74, IV, 108-10. 

173. Jabłonowski Aleks. Koleje dzie- 
jowe zrzeszania się politycznego 81. pół- 
nocnych do polowy XV w. Kwart. Kło- 
sów. War. 1877, I. 

174. A.(daniowicz) A.(leks.). Zarysy 
charakteru Germanów i 81. War. 1877, 
8°. s. 41, hal. 80; — Rec. St. Ł. At. 1877, 
II, 19fi-9. 

175. Merczyng H. Wiadomości o St. 
zawarte w dziele etnografa arabskiego 
Al-Bekri. KI. 1879, I, 150, 167, 178; — 
Z. G, Nowe źródło dziejów sł. (Al-BeUri) 
Lech 1879, s. 90; - Łebiński ^Vi : Co 
Al-Bekri opowiedział o Sł. i ich sąsia- 
dach. Hoczn. T. P. N. Pozn. 1887, ■(XV), 
165-88. 

176. Szaniawski A. ks. Lech, Czech 
i Rus. (Kika słów wyjaśnienia dla dzien- 
nika »Rossija«, a zarazem i dla pana 
Kojalowicza. Odb. z Przegl. katol. War. 
8», s. 15, kop. 15. 

177. Zimmerman J. Awanturnik sł. 
Przyj. dom. 1880, s. 67, 76, (O ks. Got- 
szalkcie w starożyl. Słowiańsz.). 

178. Jażdżewski Wład. Czy Sł. dopiero 
w końcu VI w. po Chrystusie zamie- 
szkali kraje pomiędzy Elbą, Odrą a Wi- 
słą? Roczn. T. P. N. Pozn. 1881, (XI), s. 
263-3U2. 

179. Kozłowski. Czy Sł. dopiero w VI wieku po Chr. zamieszkali kraje pomię- 
dzy Elbą a Odrą. Przegl. bibliogr. arch. 
1881, I, 344-50, 383-90. 

180. Morawski Szczęsny. Pra-Sł. i Pra- 
Łotwa. Krak. 1882, 8«, s. VIII -f 283 
kor. 10. 

181. Piekosiiiski Franc. Obrona hi- 
potezy najazdu jako podstawy ustroju 
społeczeństwa polsk. w wiekach średnich, 
z uwzględnieniem stosunków Sł. pomor- 
skich i zaodrzańskich. Rozpr. Wydz. 
hist. fil. 1883, (XVI), 1-146. 

182. Prószczyński Ludomir. Kilka 
słów o charakterze dziejowym Sł. War. 
1884, 8», s. 76. Rec. Tyg. pow. 1884, s. 654. 

183. Jeż T. T. Sł. i Teutonowie (na 
podstawie pracy E. Marbeau) Praw. 1883, 
s. 26. 

184 Bogusławski Edward. Historya 
Sł. T. I. Krak. 1888, 8", s. VII + 532, Uor. 8; 
t. II, Krak.-War. 1899, 8°, s. VI + 516, 
kor. 8; — Rec. Al. Bruckner. Kwart. hist. 
1889 (III) 124 - 31 ; 1900, (XIV), 298-304; — 
S. Matusiak, Przegl. pol. 1888-89, III, 
604-10; Warta 1889, s. 6503-4; Wa- 
chowski Kaz. At. 1899, IV, 597—605. 

— Historya Sł. przed sądem w Berli- 
nie. Krak. 1889, 8", s 21, hal. 44. 

— Obrona mojej historyi Sł. contra 
prof. A, Bruckner. Krak. 1889, 8«, s. 24, 

— Metoda i środki poznania czasów 
przedhistorycznych w przeszłości Sł. 
Krak.-War. 1901, 8", s. 106, kor. 2. 

185 Nowicki Franc. SI. w Grecyi, 
Świat 1889, s. 169. 

186. Bogusławski Wilhelm. Rozpa- 
trzenie tekstu Jornandesa o granicach Sł. 
w połowie VI w. Roczn. T. P. N. Pozn. 
1894. (XX), 171—87; Toż w odb. s. 17. 

187. Łukaszewicz. M. W. Starożytne 
81. ludy i ich odwieczne siedliska, we- 
dług KlaudyuszaPtolomeusza. Pozn. 1894, 
8", s. 195. 

188. Bruckner A. 81. i Niemcy. Bibl. 
war. 1900. I, 197-231. 

189 Ochorowicz J. Sł. i Germanie. Sfowiańszczyzna wogóle. (Paralela hist. psych.) Tyg. ii. 1900, I. 2, 
46, 72, 89, 305, 3.S6, 346, 368, 387, 485, 
453, 489, 511; II. 549, 571, .589. 

190. Jusiewicz Witold. Gernianizacya 
SJ. Niwa pol. 1901, .s. 81. 

191. Kętrzyński Wojciech. Co wiedzą 
o SI. pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz 
i Jordanes. Rozpr. wydz. hist. fil. 1902. 
(XLIII), s. 181-99; Toż w odb. s. 21, 
hal. 60. 

192. Tetzner Fr. SI. w Niemczech, 
omówił K. Mokl. Tydz. 1902, (X), s. 171, 
186, 221. 

193. Majewski Erazm. Z powodu roz- 
praw antropologów germańskich na te- 
mat dziejów przedhistorycznych sl.-ger- 
mańskich. Wis. 1902, s. 547—61; Toż 
w odb. kop. 10. 

194. Potkański Karol. O pochodzeniu 
SI. Kwart. hist. 1902, |XVI), 243-61. 

195. Talko-Hryncewicz J. Słów paię 
ze stanowiska antropologii w kwestyi 
pochodzenia SI. Wis. 1902, s. 754-61. 

196. Zaborowski M. SI. pod wzglę- 
dem rasy i ich początek, przel. z franc. 
Luc. M. Wis. 1902. s. 209-18. 

197. Magiera J. SI. (narody i ich pi- 
śmiennictwo). Pogadanka pouczająca. Krak. 1902, bibl. .Prawdyo. 16", s. 54, 
hal. 20. — Reo. H. Ulaszjn. Przegl. pow. 
1903, III, 419-22. 

198. Rudzka J. Notatki naukowe. Ilu 
jest SI. y Ogniwo 1904, s. 6. 

199. Smólski G. Ślady sł. na ziemiach 
dawnej Recyi i Windelicyi. (Nowa teo- 
rya lechicka), Lud 1905, (XI), s. 355-70; 
Toż w odb. s. 16. 

200. Jacimirskij Aleks. dr. Żywioł sl. 
u Rumunów i walka z nim idei »łaciń- 
skiej.. Świat sł. 1907, 1. 32—48. 

201. Ochorowicz J. Pierwiastki chara- 
kteru narodowego. Szkic z psychologii 
i kultury pierwotnej SI. centralnych. War. 

1907. 8, s. 87. kop. 40. 

202. Smólski G. Śladem SI. (Z podróży 
po Górnej Austryi, po ziemi solnogrodz- 
kiej — Insbruck, Berno Szwajcarskie). 
Dzień, pozn. 1906,11. nr. 172, 176, 177,178. 

203. Krcek Franciszek Dr. Teorya Pei- 
skera o niewoli prasł. w świetle krytyki. 
Kwart. hist. 1908. s. 640—57, oraz no- 
tatka A. Brucknera s. 693— 7; Toż w odb. 
8", s. 20. 

204. Semkowicz Wład. Włodycy pol- 
scy na tle porównawczem sł. Kwart, hist. 

1908, s. 561-39. Starożytność 

205. Badania st. sl. Muz. dom. 1835, s. 
74; Hec. książki Szafarzyka. Pam. nauk 
1837, II, 99-110; Tyg. lit. 1839, s. 1, 9, 
17, 225; Tyszyński. Bibl. War. 1841, 
III, 195—7 ; B o ń k o ws k i. Trzeci Maj 
1840, s. 157, 161, 166, 181; Przegl. nauk. 
1812, I, 293-4. 

206. Szafarzyk Paweł. St. sl. p. H. 
Bońkowski. Poz. 1844, 8", I, s. 742, II, s. 
788—41. 

207. Żółkiewicz Ant. St. sl. Tyg. pet. 
1839, s. 507-9, 542—4. (Wyobrażenie 
Czarnoboga w Bambergu, zob. nr. 92), 
557-9; 1840, s. 11 — 2, 27-8, 46-8. 
(Chronologia Sł. przedchrześcijańskich); 
— Rec. A. K. Połujański. Kilka słów o st. 
sł. Tyg. pet. 1840, s. 75—8. 83-4. j i s I o \\- i a ń s k i e. 

208. Wolaiiski Tad. Listy ost. sł. Gnie- 
zno 1845-48, 4", s. 46. 

209. Jenike L. St. sł. Tyg. ii. 1863, 
I, 104. 

210. Wojciechowski Tad. Chrohacya. 
Rozbiói- st. sł Krak. 1873, 8", s. 341, kor. 
9; — Hec. L. Powidaj. Przegl. pol. 1873- 
4, I, 282—9. — Piekosińskł Fr. Kamienie 
niikorzyńskie. lOdb. z dzieła ,p. t. Studya 
i rozprawy z dziedziny historyi polskiej 
i polskiego prawa*. Krak. 1896, 8° więk- 
sza, s. 73, z tabl. kor. 240. 

211. Niederle Lubor. St. sł. ręc Bru- 
ckner. Kwart. hist. 1905, (XIX), 109—16; 
— T. I, zesz. I, p. i wydal Ksawery Cha- 
miec. War. 1907, 8" duża, s. XXI14-236, 
rub. 250; — Hec. mg. N. Ref. 1907, nr. 

3 10 Bibliografia sfowianoznawstwa. 503; Edward Bogusławski. Przegl. hist. 
1908, (VI), 117-25, 239-52; Tenże. Trzy 
recenzye prac Niederlego w przed- 
miocie st. sl. War. 1908, 8" duża, s. 
IV+35. 212. Rostafiriski Józef. O pierwotnych 
siedzibach i gospodarstwie SI. w przed- 
hist. czasach. Krak. Odb. ze Spr. AU. Um. 
1908, 8°, s. 22, kop. iO. 

Zob. nr. 63. 76—07. Historya literatury. 213. Rakowiecki Ignacy. Prawda ru- 
ska. War. 1820-22, t. II, 4°, s. 277+320. 

— Pisma rozmaite. War. 1834— 35, dwa 
poszyty, 8», s. VIII+60, i 128; Treść I. 
Wiadomości względem jęzj'ka, literatury 
i historyi Sl. 

214. Reppen Paweł. Literatura sl. 
(Wyjątki z listów do dziennika ministe- 
ryum oświaty). Wiz. nauk. 1836,- III. 
160-6, XII. 124-32; 1837, XV. 133-48. 

215. Olszewski Michał. Oświata SI. 
pogańskich. (Pojęcia o przyrodzie, poda- 
nia histor., pieśni, staroczeskie zabytki, 
pismo). Pam. nauk. 1837, III, 305-64. 

216. Poezya u ludów sł. aż do XIV w 
Mag. pow. 1837, s 204, 211, 219. 

217. Słowiańsz. Mag. pow. 1839, s. 248, 
264, 272. 

218. Mickiewicz Adam. Kurs lit. sł. 
(1840-1844) przel. z fr. Feliks Wrotnow- 
ski. Paryż 1841-1844. Tomów 4; Toż 
w kilku wydaniach następnych. 

219. Dubrowski Piotr. Wiadomości 
z lit. ros}jskiej, czeskiej i illiryjskiej. Bibl. 
war. 1841, I. 175-8, 417—20, 653-4, II. 
203-11. 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205- 
25, 470-4, 739-41; 184S., I. 669—7.3. 

220. Tyszyrtski Aleks. Rys historycz- 
ny oświecenia Sl. Bibl. war. 1841, I. 
250-86. II. 108-27, III. 256-316, 519-43. 
Treść: I. Plemiona Śt.; II. Oświata pier- 
wiastkowego plemienia; III. Oświata po- 
szczególnych plemion. Czechy, Rosya, 
Serbia, Słowacy, Luzacya; IV. Ogólne 
wnioski. 

221. Lit. sł. pod rządem austryackim. 
Narodowość 1842, część III, nr. 4, s. 
14-5. 

222. Purkinie J. K. O jedności lit. mię- dzy plemionami sl. Jutrz. 1842, s. 125-9. 
137—45; (Czesi, lUiryjczykowie, Polacy. 
Łużyccy Serbowie, Rosyanie, Dążności 
Sł. do literackiego zjednoczenia się). 

223. Działalność ogólnej literatury sł. 
Tyg. pot, 1841, s. 191-2; - Feliks 
W i c h e r s k i. Słówko o lit. wszech.-sł. 
Tamże 1843, s. 447-8; — Albert 
Gryf. List do Benedykta Dołęgi z po- 
wodu tego artykułu. Tamże 1 843, s 529 - 30 

224. Przegląd lit. sł. w 18t2 r. Rok 
1843. II. 74. 

225. Dubrowski Piotr. O najnowszej 
lit. Czechów, Słowaków i Sł. poł.-zachod. 
Bibl. war. 1846, I, 203-13. 

226 Krótki przegląd lit. slow. Przyj, 
lud. 1849, nr. 16-19; Czas 1849, nr. 43; 
Stadło 1849, s. 6, 13, 22. 

227. Kurhanowicz Tomasz. O chara- 
kterze poezyi relig. chrześcijańskiej u lu- 
dów sł. War. 1855. 12°, s. 65. 

228. Eichhoff Fryd. Gustaw. Obraz 
lit. średniowiekowych ludów, a miano- 
wicie SI. i Niemców. Przekład z dzieła... 
Seweryny Pruszakowcj, z dodatkami i po- 
prawą co do liter. Sł. W. A. Maciejow- 
skiego. War. T. 11, 1856, 8», s. ll-f 138 
i 271, rb. 1. 

229. Lit. sł. Czas 1857, nr. 276. 

230. Rzeczy sł. (bibliograficzny spis no- 
wości naukowych u Sł. południowych, 
Czechów, Łużyczan). Tyg. nauk. 1865, 
s. 198. 325. 

231. Kraiński Wincenty. Historya lit. 
i oświaty ludów st. Wrocław, 1867, 8", 
s. 168. 

232. Kollar Jan. O literackiej wzajem- 
ności szczepów i narzeczy sł. narodu. 
Słów. 1868, I, 43-51. słowiańszczyzna wogóle. 11 233. Matejko Franc. Edw. Przegląd 
rzeczy sl. Przegl. pol. 1869-70, I, 69- 
101; Toż w odb. 8», s. 35. 

234-. Grabowski Bron. Hzut oUa na 
odiodzenie się SJ. zachód, i poludn. Niwa 
1872, I, 25-8. 

235. Kirkor A H. O lit. pobratymczych 
narodów sl. Krak. 1874, 8», s. 366, kor. 
5; — Rec. Dzień. pozn. 1874, nr. 150; 
L. Powidaj. Przegl. pol. 1873—74. III, 
115-8. 

236. Czajewski Wiktor. Nowe opra- 
cowanie lit. sl. At. 1881, II, 339-53. 

237. Z lit. sł. Tyg. ii. 1885, I. 22, 255, 
350, II, 42, 175, 223. 

238. Grabowski Bron. Z piśmiennictw 
sl. Tyg. ii. 1886, I. 47, 112, 254, 287, 304, 
II. 239, 287, 304, 319, 351, 583; 1887, I. 
15, 31, 95, 127, 159, 191, 231, 247, 263, 
327, 391, II. 31, 79, 96, 111, 175, 192,287. 

239.-— Li.sty o literaturach sl. Kraj 1885, 
nr. 6, s. 21, nr. 11, s. 18, nr. 15, s. 18, 
nr. 19, s. 19, nr. 21, s. 16, nr. 24, s. 21, 
nr. 36, .«. 21, nr. 44, s. 27, nr. 53, 
s. 27. 

— Dzieje literatur sJ. od czasów naj- 
dawniejszych aż do w. XVIII, włącznie 
w książce : Dzieje liter, powszechnej, wy- 
danej przez Lewentala w War. 1891—98, 
w tomach: II. cz. 2, III. cz. 2, IV. cz. 2. 

240. Z piśmiennictw sł. Tyg. ii. 1888, 
I, 32, 111. 

241. Zdziechowski Maryan. Mesya- 
niści i slowianofile, szkice z psych, na- 
rodów sl. Krak. 1888, s. 338, kor. 480; 
— Rec. St. Tarnowski. Przegl. pol. 1888 
-89, I. 387—94; Wl. Spasowicz. Przegl. 
lit. Kraj 1888, nr. 27, s. 1, nr. 28, s. H. 

242. Ursin. Oczerki iz psichologii s!a- 
wiańskago plemeni. Rec. Spasowicz. 
Pam. Mick. 1888, s. 271-6; — Z powodu tej pracy: Stankiewicz W. J. Mesyanizm 
sł. Przegl. tyg. 1887, nr. 46-9. 

243. Grabowski. Na niwie sl. Kraj 
1893, nr. 13, s. 8, nr. 16, s. 9. 

244. Zdziechowski M. Byron i jego 
wiek, studya porównawczo - literackie. 
Krak. T. I, 1894, 8, s. VI + 447, kor. 5; 
T. II, Czechy, Rosya, Polska. Krak. 1897, 
8, s. VII-|-686, kor. 8. — Rec. J. Tretiak: 
Bajronizm w literaturach sL Kwart. hist. 
1898, (XII), 800-17. 

245 Wasilewski Leon. Z niw sl. 
(Dzieje lit. polskiej po serbsku, katedra 
liter. pol. w Belgradzie, literatura rosyj. 
na usługach polskiej, potrzeba zaopa- 
trzenia bibliotek sł. w książki polskie, 
wykłady Vrchlickiego, dzieje Polski Bo- 
brzyńskiego po czesku, nasza nieznajo- 
mość spraw sł., Czech i jego oPieśni nie- 
wolnika*, polonica na uniw. praskim, 
Lubomir Nenadowic, Rodzina Połaniec- 
kich w Rosyi). Tydz. 1895, (III), s. 126. 

246. — Toż. Tydz. 1896, (IV), 4, 63, 72, 
166. (Rosyanie o Mickiewiczu, Prus i Tur- 
geniew, Bogoslaw Szulek, antologia sl. 
po niein., wpływ poetów polskich na 
pierwociny poezyi nowoczeskiej, krytyka 
ros. o E. Orzeszkowej i H. Sienkiewiczu, 
Dziady w przekładzie Vrchlickiego, To- 
warzystwo im. Szewczenki. 

247. — Ze Słowiańsz. Głos. 1896, I, 
223, 515, 535. (Wpływ polski na pierwo- 
ciny nowożytnej poezyi czeskiej, Mickie- 
wicz i Tołstoj, Mickiewicz i Szewczenko, 
Macierz chorwacka. Pan Tadeusz po chor. 
Sienkiewicz u Chorw., stosunki literackie 
Czech współczesnych). 

248. Opacka Katarzyna. Cudzoziemcy 
(o nas i o naszych współbratymcach 
Russes et Slaves, par Louis Leger). At. 
1897, I, 345—55. - Zob. nr. 2, 197, 420. Czasopisma. 

2 i9. Slavin i SIovanka, dwa dzieła o liter, 
sł. Dzień, wileń. 1815, II. 196. 

250. Sł. sąsiedni Niemcom i ich czasop. 
Rok 1846, s. 173-90. 251. Zestawienie czasop. sł. w Austryi 
za lat trzy. Dod. tyg Gaz. Iw. 1859, 
s. 38. Iż Bibliogralia sJowianoznawstwa. 252. Sł. peryodyczne pisma. Tyg. nauk. | stwo sJ. i polskie. Krak. 1895, 8°, s. 199, Lw. 1865, s. Si. 
263. Czarnowski Stan. Dziennikar- kor. i. 
Zoh. nr. 405. Lingwistyka. 254. o powinowactwie Slowiańsz. z ję- 
zykiem sanskrylańskim. Patn. war. 1815, 

III, 298. 

255. O zabytliach mowy st. Pam. war. 
1823, IV, 262. 

256. Krzyżanowslti Adryan. O zaby- 
tkach mowy sl., pozostałych w nazwi- 
skach rodzin i miejsc krajów, które nie- 
gdyś byJy ojczyzną SI. Pam war. 1823, 

IV, 262; Toż w odb. 

257. Kucharski Andrzej. O dyale- 
klach sl. i o języku sanskryckim. Uzien. 
war. 1825, I, 17-34, 515-86. 

— Szczegóły, tyczące się języka! lite- 
ratury sl. Pam. warsz. 1829, III, 121—38. 

— Dyalekty sl. Gaz. warsz. 1832, 
nr. 308. 

258. Aleksandrowicz. Wiadomości 
o pierwiastkowej uprawie cerkiewnego 
i ruskiego języka. Dzień, warsz. 1827, 
X. 19-59. 

259. (Podczaszyński). O zabytkach mo- 
wy polskiej i innych dyalektach sl. z ró- 
żnych wieków w modlitwie uOjoze 
nasz«. Dzień. war. 1826, III, 402—6. 

260. O pierwotnym języku sl. Gazet, 
polska 1827, nr. 105, s. 409. 

261. Fr. S. Rozprawa, czyli Slawianie, 
lub Słowianie zwać się i mówić właści- 
wie mają. Czas. nauk. Ossol. 1828, I, 
39 — 63; — A. M. List do wydawcy (o uży- 
waniu słowa Słowianin i Slawianin). 
Tamże. 1829, III, 117—23;— J. Dobrov- 
ski. Czy nazwisko Sł. od słowa czyli 
też od sławy pochodzi. Rozm. nauk. Krak. 
1828, s. 78-81. —T.B. List do wydawcy. 
(Jak należy mówić Słowianie czy Sła- 
wianie). Tyg. pet. 1837, s. 549. 

262. T...ki B. O potrzebie zachowania 
nazwisk sł. języka tak na mapach, jak w pismach. Kozm. Lw. 1828, s. 393-5, 
405-7. 

263. O powinowactwie języka st.- 
ruskiego z greekiiii. Dzieii. wil. 1830, X, 31. 

264. (Lewicki Józef). Słownik sł. -pol- 
ski. Lw. 1830, 8, s, 147; Malinowski 
Ksaw. Do szanownych wydawców sł - 
pol. słownika. Bibl. war. 1856, II, 175-85. 

265. Imiona sł. ułożone alfabetycznie 
z objaśnieniem historyeznem. Nowy ka- 
lendarz dom. 1831, s. 17; 1832, s. 16; 
1833, s. Iti, 29; 1834, s. 16; 1835, s. 12; 
1835, s. 18. 

266. (Rakowiecki Ignacy). Odezwa do 
miłośników jeżyka i starożytności sł. 
War. 1836, 8", s. -^H. 

267. Dobrzański Antoni ks. Grama- 
tyka języka starost., jakiego Sł. obrzą- 
dek grecki wyznający w księsjach swych 
cerkiewnych używają Przemyśl 1837, 8°, 
s. 134. 

268. Kraszewski. Myśli o giamatyce 
historyczno- porównawczej języków sł. 
Tyg. pet. 1837, s. 342. 

269. Nowicki. O pierwotnym pisma 
Św. przekładzie na język sł. Kijów 1837. 

270. Wiadomość o dziele i>(;lagolita 
Glozianus.. Tyg. pet. 1837, s. 507, 517, .589. 

271. O sł. ewangelium w Heims. 
(z Czasop. Muzeum czeskiego). Przyj. lud. 
1839, II, 215-20. — Ewangelia sł. Wizer. 
nauk. 1840, (XV/XVI), s. 106; — Sło- 
wiańsz. (Z prawa o slovanskem ewan- 
gelmm w Uemesi, od W. Hanki 1839). 
Tyg. lit. 1840, s. 89, 97, 105 ; — Sazavo- 
Emmauzkoje svjatoje Blago-viestvova- 
nije wydał Hanka. Przegl. pozn. 1847, 
IV, 32-47. 

272. A. K. P. Nazwanie miesięcy u sta- 
rożytnych Sł. Tyg. pet. 1839, s. 550. Sfowiańszczyzna wogóle. 18 273. Badania o ttóinaczoniiich pisma 
Św. na język slarosl. Lwów. 18iO — 1, s. 
15, «. 

27*. Kurhanowicz Tomasz. Porów- 
nanie jęz} ka polskiego z innjuii sJ. 
Przegl. war. lit. 1840, I. 105-21, II. 5— 
31, 287-331. 

— Porównanie czterech alfabetów sl. : 
cerkiewnego, ros., czesk. i pol. Tamże 
1840, II, 332-44. 

275. Linde, u zbliżaniu się dj^alcktuw 
sl. między sobą. (z Gazet, porań.). Uoziii. 
Lw. 1840. 

276. Świat grecko-sł. Mag. pow. 1812, 
s. 33. 

277. Kucharski Andrzej. Knilka wia- 
domo.ść o drukowanych przekładach ca- 
łej biblii na różne dyalekty sJ. Bibl. war. 
1849, IV. 409-13. 

— O przekładach pisma .ś\v. na języki 
sl. Pamięt. rclig. moralny 1S49, Tom 
XVII, XXIV, XXV, (1853). 

278. Badania nad językiem starosł 
czyli cerkiewnym. Czas 1850, nr. 6 
dod. 

279. Sprawa jednostajnej pisowni dla 
wszystkich Kuluw sł. Czas 1851, ni'. 
114. 

280. ]VIassalski Edward Tomasz. O 
skarbach sł., a szczególnie o gramatyce 
języka polskiego uwagi. War. 1853, 8°, 
s. 95. 

281. Hilferding. O pokrewieństwie ję- 
zyka sl. ze sanskrytskitn (po ros.). Rec. 
And. Kucharski. Bibl. war. 1854, II, 
148-72. 

282. Czarkowski Piotr. Móunictwu 
czyli poczęcie się i pieiwszy rozwój mo- 
wy Bohów, Sł., naszych praojców. War. 
1857. 8", s. 258. rb. 1. 

283. Suchecki Henryk. Ułamki gła- 
golickie pragskie. Czas. Uod. 1857, III, 
126-39. 

284. Sumawsky Franc. Słownik języ- 
ka sł. w sześciu dyalektach: ruskim, buł- 
garskim, starocerkiewnym, serbskim, cze- 
skim i polskim. Tom I. Część niemiecko- słow. Wyszło 1—4 zesz. Praga 1857—58, 
8", s. 320, kor. 2.40. 

285. J. I. K. Psałterz sł. Bibl. war. 

1861, III, 431-6. 

28(i. Kotkowski Julian. Postęp i w ste- 
czność w dziedzinie kształcenia się języ- 
ków sł. Kijów 1862, 8, s. 64; — Kec. 
Dzień. lit. 1862, s. 797. 

287. Jeliteilko J. Urywki filologiczne. 
(Język narodowy i narzecza). Dzień. lit. 

1862, s. 205, 213, 221, 228, 237, 245, 252, 
261, 268, 277, 285, 292. 

288. Chodźko Aleks. Powieści gminne 
Sł. porównane z zabjlkami sanskrytu. 
Paryż 1SG4. Hec. (Jzas 18G4, nr. 75. 

289. Papłoiiski Jan. Lekcya wstępna 
fdologii porównawczej sł. War. 1864, 8", 
s. 30. 

290. Purkynie Jan. O korzyściach 
z ogólnego rozprzestrzenienia łaciń- 
skiego .sposobu pisania w dziedzinie 
języków si., przel. z czes. J. N. Bau- 
douin de Courtenay. W^ar. 1865, 8", s. 
36; — Baudoui n de C. Słów kilka z po- 
wodu wzmianki Tyg. ii. o (powyższej) 
rozprawie Pui kyniego.War. 1867, 12°, s.60. 

291. Trzaskowski Bron. Stanowislio 
filologii sł. w dziedzinie badań języko- 
wych wogóle. Tjg. nauk. Lw. 1865, s. 
44, 59. Toż w odb. s. 9. 

292. Kwestya pisowni wszechsł. (o gło- 
sie Popowa). Tamże 1866. 

293. Poniecki M. Kto wynalazł pismo 
sł. i gdzie się wynalazek ten przecho- 
wuje. Przegl. pol. 1866-67, IV, 94-9. 

294. Zorj'an. Szafarzyk był w błędzie, 
stawiaj.ąc jęzjk moskiewski u czoła na- 
rzeczy ruskich. Sioło 1866, zesz. III, 121 — 
34; 1867, III, 113—20. 

295. JWatejko Franc. Edward. O no- 
W3 m zwi-ocie w porównawczych bada- 
niach języków sl. Przegl. pol 1867—68. 
III. 99-106. 

296. Trzaskowski Bron. Nazwy rzek 
sł., studyum filologiczne. Bibl. Ossol. 
1868, X, 237—58. 

297. O zbliżeniu dyalektów sł. między u Bibliografia stowianoznawstwa. sobą. Z listu Lindego do losyj. ininisli-a 
oświecenia pod dniem 15 grud. 1839 r.) 
Slow. roli II. 1870, pól II, U. 

298. Malinowski Fr. Ksaw. ks. Gra- 
matyka sanskrytu, porównanego z języ- 
kiem starosl. i polskim, na podstawie 
sanskrytskiej gramatyki Franc. Boppa. 
Poznań 1872-1880, 4", s. XVI+581; - 
Hec. Alfred Brandowski. Warta i w odb. 
1881, 8", s. 26. 

290. F. M. S. Przegląd nowszych prac 
nad językami sl. Tyg. ii. 1874, II, 103, 
120. 

300. Gloger Z. O imionach własnych 
sf. K!. 1875, U, 397. 

301. Głagolica i obrządek sl. Przegl. 
Iw. 1876, II, 194-8. 

302. Szafarzyk Paweł. O początku 
gtagolicy, przel. Malinowski. Warta 1876, 
s. 619-21, 643-5, 679-80,704—5, 739- 
40, 815—6, 827-8, 829—30. 

303. Ogonowski Emil. O przyimkach 
w językach slaroslowieiiskim, ruskim 
i polskim. Rozp. wydz. filolog. 1877, {V), 
17-221; Toz w odb. s. 206. 

304. Zarański Stan. O nazwach ge- 
ograficznych sl. i znaczeniu ich w sy- 
stemie edukacyjnym. Odb. z Czasu. 1878, 
8», s. 34, hal. 48. 

— Geograficzne imiona sl. Krak. 1878, 
8", s. 264, kor. 4. 

305. Wszechsł.język. Przegl. tyg. 1879, 
s. 369. 

306. Spis imion sl. z krótkiemi wiado- 
mościami historycznemi. Przegl. sl. 1881, 
s. 103. 

307. Dąbrowski Tomasz ks. Języki 
liturgiczne, sl., rumuński i ormiański 
w obrębie monarchii austryac. Przegl. 
Iw. 1882, I, 22-5, 94-6, 153-6, 213-5, 
276—8. Toż w odb Stanisławów. 1882, 
8", s. 20. 

308. Gramatyka sl. wydana w Polsce. 
Kraj 1883, nr. 39, s. 19. 

309. Rzecz, o sł. nazwach miejscowo- 
ści, wypowiedziana przez prof. Nehringa 
we wrocławskiem muzeum starożytno- ści śląskich. At. 1884, II, 393 - 4, 
(Rec). 

310. Hanusz Jan. O dobie litewsko-sJ. 
w stosunku do prajęzyka indoeuropej- 
skiego. Odb. z t. XI. Rozpr. filolog. Ak. 
urn. Krak. 1885, 8", s. 24, hal. 80. 

311. Kalina Antoni. • ) tlómaczeniu 
pisma Św. na język sl. przez śś. Cyryla 
i Metodego. Przegl. pow. 1885,111, 1—14. 

— O wynalezieniu pisma sl. przez św. 
Cyryla. Tamże. 1886, IV, 432-51. 

312. Forelle Mojżesz. O poprawności 
języków sl. od języków germańskich, 
a w szczególności o wyższości języka 
polskiego a następnie i rosyjskiego od 
języka niemieckiego. War. 1887, 8°, 
s. 52. 

H13. Kalina A. Słowiańskie ch=indo- 
europejskiemuk. Prace fil. 1888, (II), 767—85. 

— Przyczynek do historyi konjugacyi 
sł. Tamże. 1888, (II), 1-84, 353-451, 
599-665; 1891, (III), 1-70; - Toż w odb. 
War. 1889, 8», s. Ml, rb. 2. 

314. Polivka Jerzy. Czas przyszły 
w języku slarosł. Tamże 1888, (II), 175 
-93. 

315. Malinowski Lucyan. Wiadomość 
o szczątkach Ewangelii cerkiewno-sł., 
pisma ruskiego, w rękopisie nr. 379 bibl. 
0.ssolińskich. Rozpr. w.filolog. 1889,(X1II), 
319—23; Toż w odb. 8», s. 5. 

316. Jubileusz Cyrylicy. Kraj 1890, nr. 
20, s. 7. 

317. Opacka Katarzyna. Prof. Leger 
o dziele Budiłowicza »Jczyk sł.« Gaz. 
naród. 1893, nr. 8—9. 

318. Język wszechsł Kraj 1899, II, nr. 
40. s. 8. 

319. Stare nazwy sł. na Śl.asku (we- 
dług książki ks. Damrotha). Nazwy rzek 
śląskich. Dzień. pozn. 1896, nr. 292. 

320. Mycielski Józef. Pierwotne sł. 
nazwiska miejscowości na Śląsku pru- 
skim. Po7n. 1900, 8", s. 97, mr. 1. 

— Sł. nazwy miejscowości w monar- 
chii austro-węg. Dod. Kuryera pozn. nr. 
519, 8", s. 16, Pozn. 19o3. słowiańszczyzna wogóle. 15 321. Rozwadowski J. Zestudyów nad 
nazwami rzek st. Lw. 1900, 8, s. 128. 
Odb. z książki zbiorowej p. t. Almae 
matri Jaggiolonicae qui ab ipsa multa 
olim in littoris peroeperant quinque sae- 
cula feliciter peracta hoc munusculo 
obiato gratulantur. 

322. Holger Pedersen. Przyczynki do 
gramatyki porównawczej języków sJ. 
Mat. i prac. jęz. 1904, s. 165-76. 

323. Yondrak Wacław dr. Zachodnio- 
europejskie po.slannwienia pokutne w ję- 
zyku cerkiewno-sl. Kozpr. w. filolog. 1905, (XL), 1-67. Toż w odb. Krak. 1904, 
8, s. 67, kor. I 20. 

324. Smólski G. Stare druki sj. w Rze- 
źnio (Ratyzbonie). Świat sf. 1905, II, 
18 - 24. 

325. Nitsch Kaz. Stosunki pokrewień- 
stwa języków lechickich. Mat. i prac. jęz. 
1907, lii, 1-58. 

326. Kryński Adam Antoni. Języki st., 
ich rozwój i stosunki wzajemno. At. pol. 
1908, 111, 1-14; Toż w odb. s. 16,8'', kop. 20. 

327. Magiera Jan. Język wszystkich 
Sr. Kryt. 1908, I, 585-7. Zob. nr. 213, 'J15. Muzyka, Śpi 

328. o m. dawnycli Sł Lech, 1823, 
, I, 129. 

' 329. Om. i instrumentach muzycznych 

u Sf. Nowy kalendarz dom. 1833, s. 40. 

330. Chybiilski Adolf. Muzyka polska 
wśród sl. Świat sl. 1908, I, 105—21. 

331. Ritter L. Myśl o śpiewie st. przcl. 
z czes. Aloizy Kuczyński. Bibl. war. 1847, 
I, 306-42. Treść: Język, pieśni narodo- 
we, liryka, stanowisko śpiewu). 

3S2. Kraszewski. Sztuka u Sf., szczegól- 

I nie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej. 

Teka wil. 18.58, IV, (nr. 6 dodatek) 1-76; 

Toż w odb. Wilno 1860, 8", s. 391, rb. ew, Sztuka. 

1; — Rec. Józef Łepkowski. Czas 1861, 
nr. 258-59 i Bibl. war. 1862, III, 131 
-47. 

333. Znaczenie Sł. w dziejach niidar- 
.stwa. Czas 1873, nr. 165. 

33ir. A. P. Zri')dta do sf. ornamentyki 
(czeskie i ros,). Przegl. arch. 1883, s. 
128-30. 

335. Polkowski Ign. O sf. i wscho- 
dnich ornamentach. Kf. 1887, II. 287. 

336. Stasow Włodz. Ornamentyka st. 
i wschodnia w zabytkach rękopiśmien- 
nych. Rec. Maryan Sokofowski. Kwart, 
hist. 1888, (II), 46-51. Prawodawstwo. 337. Rakowiecki Ignacy Benedykt. 

O stanie cywilnym dawnych Sf. Odb. 
z Roczn. T. P. N. Warsz. 1820, 8°, s. 16. 

338. Hubę R. Wywód praw spadko- 
wych sf. Th. pol. 18.W, VIII, 425-516. 

339. Maciejowski Wacław. Historya 
prawodawstw st. War. 1832—35, 8", tom. 
IV; Treść. I. Wstęp do okresu i prawo 
polityczne, historya oświaty i prawo- 
dawstw sf, aż do w. XIV., s. XII-|-292 ; — 
II. Zasady prawa karnego, cywilnego 
i sądowego ludów sf. aż do w. XIV., s. 
XII-f320; - t. III. s. VIII+618 i t. IV. s. VIII-|-513 doprowadzają rzecz do w. 
XVIII. 

— Toż, wyd. 2 pomnożone. Tom. VI. 
Warsz. 1856 — 58. — Rec. Wizer. nauk. 
1836, X. 104-28; Rzecz o Sf. z Przegl. 
dublińskiego. Mfoda Pol. 1840, (III), 
205-11, 217-2.5, 229-33. — Dzwon lit. 
1846, IV, 5—23; Pismo zbiór. 1859, I, 
374—490; Zborowski Stan. Dzień. lit. 
1867, s. 589, 605, 621, 636, 653, 667, 684, 
701, 718, 735, 751, 765. Sam Maciejowski 
podat dopełnienie tych sprawozdań. Dzień- 
lit. 1868, s. 89, 103; Maciejowski. Pole- 16 Bibliosrafia slo\\i;inozn;i\vsl\va. mika. (List otwarty do prof. Hanela z po- 
wodu artykułu jego w Pamiętnikach 
akad. poludn. SI. umicszczonpgo). "SI. po- 
lemizując z jego poglądami nii. prawo- 
dawstwo sJ. roztacza plan badań wJa- 
.snych. 1'izow. nauk. lit. 1875, (III|, 105-ł 
—6. — Dutkiewicz Walenty. Spostrzeże- 
nia nad hist. praw. st. War. 1870, 8°, 
s. 172. 

340. Kucharski Jędrzej. Najdawniej- 
sze pomniki prawodawstwa sl. War. 18B8, 
8", s VIII-t-511. (Jest tu i Prawda ruska 
wcdliig Kulajdowicza z uwagami W. Ma- 
ciejowskiego i Rakowieckiego). Zob. nr. 
213. 

3łl. Obraz prawodawstwa ludów st. 
w czasach najnowszych. Kwart.' nauk. 
1835, II, s. 268. 

3i2. O wzajemnych stosunkach pra- 
wodawstwa sl. i germańskiego w cza- 
sach najdawniejszych. Tyg. lit. 1840, s. 
180, 188. 

343. Maciejowski W. Wzajemny sto- 
sunek piri'uutuych praw sl. i germań- 
skich. Julrz. 1842, s. 197-201. — Przegląd najnowszych prawodastw 
Sl. War. 1871, 8», s. Vll-fl62, rb. 1. 
iPrzegl. hist.-krytyczny prawa cywilnego 
ruskiego dziś obowiązującego z uwzglę- 
dnieniem tak zw. Dygestów ruskich). 

344. Moes-Oskragiełto. Jarstwo i wel- 
niarstwo w dziejach Slowiańsz. War. 
1888, 4«, s. 63, rb 1. 

345. Hubę Romuald. Historya praw 
karnych sJ. ze źródeł opracował... Tom 
1. — (Tytuł drugi). Historya prawa kar- 
nego ruskiego. Tom 1. Cz. 1. Od czasów 
najdawniejszych do ces. Mikołaja I. War. 
1870, 8», s. 111+214. 

346. Svod zakonuw slovanskych. Hec. 
At. 1K80, IV, 546-51. 

347. Balzer Oswald. O zadrudze sl.. 
uwagi i polemika. Kwart. hist. 1899, 
(XIII), 183-256; Toż w odb. 8», s. 74, 
kor. 2-40. 

— Historya porównawcza praw sł. 
Główne kierunki rozwoju nauki i jej 
istotne znaczenie. Lw. 1900, 8. s. 64, 
(325-88), kor. 2-20; — Rec. Alfred Hal- 
ban. Kwart, hist. 1901, (XV), 250-6. Reliaria i Kościół. 348. Wiesiołowski. Rozprawa o sta- 
rożytnościach religijnych Sl. Roczn. T. 
P. N. 1816, IX, 2,-0. 

349. Jaroszewicz Józef. O wpływie 
religii chrześcijańskiej na cywilizacyc Sł. 
Dzień. war. 1826, VI, 97-135. 

350. Chrześcijaństwo u St. Przyj. lud. 
1834, 1, 78. 

351. Medyński. O nabożeństivie sta- 
rożytnych Sł. Pow. pam. 1835, II, 163-77. 

352. Ewangelia sł., na którą przysię- 
gali królowie francuscy przy koronacyi 
swojej. Wizer. nauk. 1840, XVI, 106 
— 47. 

363. Sprawa sł. w Paryżu. Przegl. 
pozn. 1850, X, 722-9. 

354. Wyjątki z dziejów kościoła pol- skiego. Stan Slowiańsz. przedchrześciań- 
skiej. Przegl. pozn. 1850, X, 499 -535. 

355. Małecki A. Religia Sł. w bałwo- 
chwalczej epoce. Kron. rodź. 1871, s. 
257, 277. 

356. Krukowski Józef ks. O sł. ko- 
ściele Św. Krzyża i klasztorze Benedy- 
ktynów, założonym przez .ladwigę i Ja- 

1 gielłę na Kleparzu w Krakowie 1390 r. 
Krak. 18'ł6. 8°, s. .M3, hal. 50. 

357. Badeni Jan. Welehradzkie zjazdy. 
(Zgromadzenie apost. św. Metodego i Cy- 
ryla). Przegl. pow. 1893, 111, 388-401. 
Toż w odb. 8°, s. 16, hal. 20. 

358. K. M. O religii pogańskich SI , 
; pogląd ze stanowiska kulturno-history- 

cznego. Lw. 1894, 8°, s. 67, kor. 120 Słowiańszczyzna wogóle. 17 359. Z ruchu religijnego w Slowiańsz. i nia kościołów na zjeździe welehradzkim 
III. Dążenia do zjednoczenia. Świat sJ. j Przegl. pow. 1907, III, 293—304. 

1905, I, 375—80. Zob.nr. 9, 258, 267, 269, 271, 273, 277. 

360. Urban J. ks. Kwestya zjednoczę- 311. Sprawy polityczne. 361. Medyński Napoleon. Przegląd ] 
rewolucyj w narodach st. Pismo T. D. 
1837, cz. I, s. 73—100. 

362. Koleje spółki sl.Oręd. nauk. 1841, 
s. 245. 

363. Wiśniowski Teofil. Panslawizm 
czyli wszechslowiańszczyzna. Pam. Tow. 
demokrat. poisk. 1843, s. 180— 2U8. 

364. Panslawizm i dążność sl. Rok 
1844. III. 61, IV. 83. 

365. C. L. Kilka slow o dzisiejszym obo- 
wiązku SI. Austryi. Dzień, polit. 1848, nr. 
48, 49. — Manifest kongresu slow. do 
ludów Europy. Tamże nr. 58; Toż w odb. 
Poznań 1848, 8°. 

366. (Chrzanowski Leon). Kilka sJów 
o dzisiejszym obowiązku SJ. Kr. 1848, 8°s. 8. 

367. Grzybowski Witalis. Odezwa do 
Polaków o kongresie sl. przez... nauczyć, 
lit. polsk. w Pradze. Praga 1848, 4°, 22. 
maja, 1 kart. 

368. Odezwa Iwana Golowina do Sło- 
wian. Dem. pol. 1848. (XI|, s. 144. 

369. Bakunin Michał. Odezwa do 
Słowian, Kothen 1849, 8", s. 40. 

370. — Do ruskich, polskich i wszystkich 
sl. przyjaciół. Dem. pol. 1862, s. 101, 
105, 109. 

371. Przyszłość Austryi. Rozwiązanie 
kwestyi sl. przez B. Krak. 8°, s. 8, hal. 
20; — (Patelski): Odpowiedź na głos 
wyznawców Austryi sł. (Wrocław 1848), 
8°, s. 8. 

372. (Jabłonowski Wacław). Okólnik 
w imieniu Sł. przyjaciół Polski, do sta- 
rej i młodej emigracyi. Bru.xella b. w. 
r. (18521, 8°, s. 35. 

373. Lisicki Jan. Słowo o stanowisku 
Polaków wobec sprawy wschodniej. Wie- 
deń 8°, s. 23. 374. Sprawa wschodnia sł. Czas 1848 
nr. 39. 

375. Panslawizm i germanizm np. Wa- 
leryan Krasiński po ang. Rec. Czas 1848, 
nr. 33, Przegl. pozn. 1849, VIII, 877—81; 
Polska. 1848, s. 180—81. 

376. Listy o polityce sł. w r. 1848, 
osobliwie na sejmie ustawodawczym ra-i 
kuzkim. Przyj. lud. 1849, nr. 9, 14, 16. 

377. Myśli Herdera o Sł. Czas 1849, 
nr. 2. 

378. Rzut oka na sprawę sł. ze sta- 
nowiska ministeryalnego. Czas 1849, 
nr. 41. 

379. Towarzystwo sł. paryskie. Przegl 
pozn. 1849, VIII, 680—95. 

380. W kwesty! niemiecko-sł. Czas 
1850, nr. 127. 

381. Duchiriski Fr. Zasady dziejów 
Polski i innych krajów sł. — Rec. Przegl. 
rzecz. pol. 1859, nr. 6, s. 14—30, nr. 8, 
s. 13—41; — Aleksandrowicz: Słowo 
o systemacie Duchińskiego. Niepodległość 
1867, nr. 18. Zoh. nr. 157. 

382. Helleniusz Eug. Słowiańsz. i in- 
ne sofizmata, w pracy p. t. Kilka rysów 
i pamiątek. Pozn. 1860, s. 465 — 96. 

383. Sienkiewicz Karol. Słowiańsz. 
Przegl. rzecz. pol. 1861, nr. 9, s. 28—32; 
Toż w odb. Paryż 1862, 8°, s. 4; — Lech 
1879, s. 188. 

384. Odezwa sł. biesiady w Wiedniu. 
Wied., 20. lipca 1865, 4», kart. 1. 

385. Panslawizm. Ojczyzna 1865, nr. 
64—8. 

386. (Łukaszewski). Rzecz o pansla- 
wizmie. Bendlikon. 1865, 8°, s. 75. 

387. Hoffman Karol. O panslawizmie 
zachodnim. Studyum histor. Pozn. 1868. 
8», s. 145; — Rec. J. Szujski. Przegl. pol. 

3 18 Bibliografia stowianoznawslwa. 1867-C8, III, 116-7; Dzień. lit. 1868, s. 
92, 108, 125. 

388. Różne dążności w SJowiańsz. 
Gwiazdka cieszyńslia 1866, nr. 40 — U. 

389. Kluczycki X. Kwestya wschodnia 
i kośció! wschodni. Przegi. pol. 1867 — 68, 
III. 226-71, 434—74, IV. 39-73, 232— 71, 
347— 90. 

390. Jenerał Fadiejew o związku Uwe- 
styi wschodniej z kwestyą sł. Slow. Rok 
II, 1870, pól. II, 5-6, 17-18; F. o Au- 
stryi (w stosunku do ludów sl.). Slow. 
1871, s. 58. 

391. W. Dz. Fantazye s!. Czas 1870, 
nr. 212 i 213. 

392. Panslavisnius im Gesjensatz zum 
Altslaventuni. Rec. Dr. Omega., Tydz. 
pol. nauk. 187(1, s. 123. 

393. Diębicki) Z. Skutki inateryalizmu 
i rewolucji. iSIowiańsz . Czechy, carat, 
nihilizm). Przegi. Iw. 1871, I, 160-6. 

394. Aforyzmy o panslawizmie. Slow. 
1871, s. 1. 9, 25. 87. 

395. Prasa niemiecka i panslawizm. 
Dzień. pozn. 1<S74, nr. 16.i. 

396. Żuliriski T. Panslawizm. Ruch 
ht. 1877, I, 353. 

397. Kwestya sł. Tyg. wieik. 1872, 
s. 297-8. 

398. Wierzbicki Nieczuja. Przeszłość 
i teraźniejszo.ść SI. Pozn. 1873, 8°, s. 32- 
Teraźniejszości przyszłość SI. 1873, 8°, s. 16- 

399. Stanowisko i dążności Austryi' 
a raczej jej rozmaitych narodowości 
i partyi np. autor broszur... (wymienia 
kilka między inneini). Czy zjednoczenie 
Slowiańsz. możebne ? Warta, ks. zb. 
1874, s. 329—50; Toż w odb. b. w. m. 
druku i r. Zoh. nr. 55.5. 

400. Pangermanizm i panstowianizm. 
Przegi. tyg. 1876. s. 361. 

401. B, Polityczne drgnienia Sl. au- 
stryackich. Przegi. tyg. 1877, s. 406, 418, 
433, 444, 451. 464, 480, 487, 499,511, 522, 
534, 546, 558, 572. 

402. Sł. i panslawiści. Przegi. tyg. 1877, ! 
s. 297. 1 403. Koleje dziejowe zrzeszania się po- 
litycznego Sl. pól. do pot. XV. w. Kwart. 
Kłosów. War. 1877, 1, s. 1-68. Zob. nr. 173. 

404. Jeż T. T. Kwestya wschodnia 
w nowej fazie. At. 1878, IV, 1-^^5,234—58. 

405. Przejście Bałkanów. KI. 1878, 

; I, 103. 

406. Skutki wojny wschodniej, szcze- 
gólniej jak się przedstawiają ze względu 
na Slowiańsz. np. autor broszury oSta- 
nowisko Austryio. Lech 1879, s. 257—8, 
267—8, 276-7, 280-3. Zob. nr. 399. 

407. Zamiary panslawistyczne odkryte 
przez wpływowego oficera armii ros. 
byłemu dowódzey z 1863 r. Krak. 1878, 
8°, (skonfiskowane). 

408. Długosz J. Panslawizm literacki. 
(Pypin). Niwa 1879, II, 376-84. 

409. — Prąd panslawistyczny. (Omó- 
wienie pracy Perwolfa). Niwa 1879, I, 
525-36. 

410. Buczyński Roman. Germanizm 
i jego antagoniści. Niwa 1880, 11, 153 — 

I 73, 269-83. 

411. Austrya, Niemcy i Sł., uwagi po- 
lityczne p. z ros. N. S. Tydz. lit. art. 
1881, (Xlii. 165, 174, 182, 189, 195, 203. 

412. Bartoszewicz Kaz. Niemcy czy 
Moskale? Krak. 1881, 8», s. 15, hal. 30. 

413. List Słowianina (z Pragi) do hr. 
Herberta Bismarka, ttóni. z franc. (Praga 
1881( 4 wielka, s. 12 litogr. 

414. Protaszewicz Boiicza Stan. Broń 
przeciwko germanizacyi ziemi sł. War. 

1881, 8 mała, s. 32, kop. 20. 

415. KutUZOW Piotr łir. Rzeczywiste 
interesa świata sł. i pokój europejski, 
odpowiedź generał. Skobielewowi. War. 

1882, 8», s. 32, kop. 10. 

416. Panslawizm. N. Ref. 1882, nr. 
64, 65. 

417. Sł. w Austryi, mowa posła Hau- 
snera. Kraj 1883, nr. 9, s. 9. 

418. Aer. PaHsIawizm, jego powstanie, 
rozwój i stan dzisiejszy. Dzień. pozn. 
1884, nr. 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, »8, 89, 90, 91, 92. Słowiańszczyzna wogóle. 19 419. W. Jasełka sl. (o politycz. łącze- 
niu się St.) Praw. 1884, s. 590. 

420. Parczewski Alfons. O potrzebie 
wzajemności literacldej z ludami sl. Kraj 
1884. nr. 11, s. 17. 

421. Panslawizm (według Łamansliiego) 
Praw. 1884, s. 436, 449. 

422. Prószczyński Ludomir. Kilka 
słów o charakterze dziejowym Sł, i icli 
posłannictwie. War. 1884, 8, s. 76, kor. 
1-20; — Kec. Kł. 1884, II, 181; Tyg. mód 
1884, s. 393. Zob. nr. 182. 

423. Rany Europy i analepsis (napra- 
wa). Katechizm społeczny. Ivwestya sł. 
Warta 1884, s. 5097— 8 ; 1885, s. 5105-7, 
5113—4, 5121—2. 

424. Buszczyriski Stef. 1'osłannlctwo 
Sł. i odrębność liusi. Kzut oka na Sło- 
wiańsz. N. Ref. 1885, nr. 231, 235, 236, 
238, 241, 244, 246-51, 253; Toż w odb.' 
s. 53, hal. 70; Warta 1886, s. 5339, 5359, 
5364, 5373, 5382. 

425. Pazdirek Fr. GrundzUge der ra- 
tionellen Solidaritat aller Slaven. Rec. 
N. Ref. 1887, nr. 254. 

426. Zagadnienia sł. Kraj 1887, nr. 9, 
s. 5, nr. 18, s. 5. 

427. Agricola. Odczyt Legera o pan- 
slawizmie, Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 3, 
s. 6. 

428. Bogusławski Edward. Proble- 
mat sł. Krak. 1889. 

429. Kraszewski J. I. O panslawizmie, 
z papierów pośmiertnych. Odb. z Cza- 
su. 1889, 16", s 22. 

430. Państwowości prawa hisloryczno- 
narod. w Słowiańsz. austryaokiej. Kraj 
1889, nr. 51. 

431. Ruch sł. Praw. 1889, s. 325 

432. J. L. P. Sprawy sł. w Austryi. 
Głos 1888, s. 445-6. 

433. Bogusławski Ed. Waśnie sł.I^izegl. 
lit. Kraj 1889, nr. 30—7. 

434. L. P. Manifestacye sł. Głos 1891, 
s. 375. 

435. Sł. Życzliwość. Dzień. pozn. 1892, 
nr. 170. 436. Popowski Józef. Narodowość — 
Rasa. (Słowiaristwo-Panslawizm). Przegl. 
pol. 1892, II, 1-35, 305-47, 539-74. 
Toż w odb. 1893, 8», s. 120, kor. 1-50. — 
Rec. August Sokołowski. N. Ref. 1893, 
nr. 12. 

437. S. Jedno z zagadnień przyszłości. 
(Rosya). Kraj 1S93. nr, 9. s. 1. 

438. Ungar Wiktor. Wzajemność sł. 
w Ameryce. Frz. emigr. 1893, s. 213. 

439. Żale Niemców i tryumfy Sf. au- 
I stryaekich. Praw. 1899, s. 291, 303, 315. 

440. Madziarzy i St. Dzień. pozn. 1895, 
nr. 6, 7. 

441. T. K. Sł. a Niemcy. Niwa pol. 
1901, s. 116. 

442. Zdziechowski o solidarności sł. 
Kraj 1901, I, nr. 15, s. 8. 

I 443. Baudouin de Courtenay J. O pan- 

; slawizmie platonicznym. Ivryt. 190H, II, 

97—11; Toż oddzielnie p. t. O zjeździe 

slawi.stów i o pansl. piat. Dwa odczyty. 

Krak. 1903, 8°, s. 31, hal. 60. 

444. Gumplowicz Ludwik. Socyolo- 
giczne problemy w polityce austryackiej. 
(O stosunkach socyol. u Sł.). Świat sł. 
1905, II, HS5— 400. 

445. Gargas Zygmunt, liuch sJ. a ży- 
I cie realne. Świat sł. 1905, I, 445-54. 

446. Federacya Sł. Dzień. pozn. 1906, 
II, nr. 150, 160, 171. 

447 Mzura J. Zwrot w Słowiańsz. 
Krai 1906, II, nr. 39. 

448. O kongres sł. Kuiyer war. 1907, 
nr. 284. 
' 449. Prądy antysł. Dzień. pozn. 1907. 

I, nr. 105. 

450. Baudouin de Courtenay J. 
W sprawie porozumienia się ludów sł. 
Warsz. 1908, 8", s. 36, Icop 30. 

451. Dzieduszycki Wojciech hr. Hasło 
neoslawizmu. List do redakcyi »Prze- 
glądu pow.« Przegl. pow. 1908, III, dod. 
s. 1-5. 

452 Sprawa sł. a polska. Kryt. 1908, 

II, 129-47. 
453. Łada Kaz. Wielka chwila w naj- 20 Bibliografia slowianoznawstwa. aktualniejszej sprawie polsko-sl. War. 
1908, 8°, s. 24, kop. 20. 

fói. H. R. Pod hasłem idei neo-sJ. 
Świat 1908, I, nr. 23. 

455. Pietkiewicz Zyg. Solidarność sl. 
Kultura. War. 19U8, 111, 128-40. 

45G. Sergiusz Szarapow o zjeździe 
s}. i sprawie polskiej. Świat sJ. 1908, I, 
268-7-ł. 

457. Śliwiński. Utopia wszochsi. Wi- 
też 1908. s. 273—9. 458. Sł. konferencya w Pradze (kilka 
uwag). At. pol. 19i:'8, III, 115—8. 

459. Mikołaj Aksakow i Serg. Szara- 
pow. Niemcy a SJowiańsz. Referat To- 
warz. im. Aksakowa w Moskwie na 
petersb. zjazd ros. stowarzyszeń slo- 
wianolilskich. Świat sl. 1909, 1, 307 
— 25. 

460. Masaryk. Neoslawizm (przekl. 
z czesk.). Nowa Gazeta 1909, nr. 12; stre- 
szczenie w Praw. 1909, nr. 3, s. 13. Zjazdy. 461. Początek zj. sł. w Pradze. Dzień, 
polit. 1848, nr. 32, 38; — Listy o zborze 
sl. w Pradze. Tamże. 1848, nr. 44; — 
Krótki opis zj. sJ. oraz wypadków za- 
szłych w Pradze. Dem. pol. 1848, s. 91; 
Przyj. lud. 1848, nr. 44-8; — Manifest 
zboru sl. do ludów Europy. Pozn. 1848, 
8»; Zoh. nr. 365. 

462. Malisz Józef. Sobór sl. i naj- 
świeższe zdarzenia w Pradze, przeł. 
z niem. W.(olanski) F.lranc). Lw. 1848, 
8°, s. 22. 

463. Moraczewski Jędrzej. Opis 
pierwszego zj. sJ. Pozn. 184H, 12", s. 125. 

464. Porządek zj. sl. w Pradze. Praga 
1848, 8°, kart. ź. 

465. Program przedmiotów, które 
mają być roztrząsane na zj. sl. ze strony 
zboru tymczasowego. Praga 1848, 4", 
s. 6. 

466. Program zj. sl. pedagogów. Tyg. 
wielk. 1873, s. 105 — 6. — Kornecki J. Zj. 
nauczycielstwa sl. w Pradze. Szkoła 1908, 
s. 166-7. 

467. Magiera Jan. Na zj. sł. w Pra- 
dze. Szkoła 1908, s. 175. 

468. Szyszyłowicz Ign. Z ostatniego 
zj. w Pradze. Przegl. lit. art. 1882, nr. 
7, 8. 

469. Nemrod. Zjazd młodzieży sł. Kraj 
1891, nr. 34, s. 6, nr. 37, s. 8. 

470. Kirylica zbawieniem (przygoto- wania do przyszłego kongresu sł. Przegl. 
tyg. 1890, s. 290-1. 

471. Ks. Wł. L Zjazd dziennikarzy sł. 
Przegl. pow. 1899, IV, 141-4; - Zjazd 
(11), dz. sł. w Krakowie. Krak. 1900, s. 76, 
kor. 360; — Smólski G. Zj. dz. sl. 
w Dubrowniku. Wędr. 1901, s. 329, 345, 
372, 385;— Zj. dz. sl. w Lublanie. Dzień, 
pozn. 1902, I, nr. 115, 117, 121; - L. 
Papieski. Toż. Wędr. 1902, 1, s. 432, 
455; Wrażenia. Kraj 1903, nr. 23, s. 7. — 
Gordon. Szósty zjazd dz. sł. w Vo- 
losce-Opatji. Kraj 1905, 1, nr. 20 ;— Sm ó 1- 
ski G. Kongres sl. dz. (Volosko-Opa- 
tyjai. Dzień. pozn. 1905, 1. nr. 113, 114, 
116; (Węgierskie Hradisztie). 1906, II, 
nr. 206, 209, 211; — .1. Mzura. Zj. 
sł. Kraj 1907, II, nr. 43; - W. Bara- 
nowski Zj. sł. Tjg. ii 1908, II, 624; — 
dr. Kosmowska. Z południowej Sło- 
wiańsz. (opis zj. dz. w Lublanie). Świat 
1908, II, nr. 42. (Mowa o stosunkach po- 
litycznych u Słoweńców. 10 ilustr). 

472. Zjazd sł. w Pradze (na cześć Pa- 
lackiego). Głos 1898, II, 663. 

473. Brouczek W. Zj. sł. i wystawa 
jubileuszowa w Pradze. Lechita 1908, 
II, 86; — W złotej Pradze i u podnóża 
Góry wawelskiej. Nasza przyszłość 1908, 
s. 407 — 62; — Z dni sł. w Pradze. Praw. 
1908, s. 365-377; — Konferencya sł. 
w Pradze. Świat 1908. II, nr. 30. Słowiańszczyzna wogóle. 21 474. Koneczny Feliks. Przed konfe- j 475. Na terenie Pragi czeskiej. Tyg. 
rencyą praską. Świat sl. 1908. II, 631— 9; i ii. 1908, II. 585. — Po zjeździe w Pra- 
Po konferencyi praskiej. Tamże 1908, II, ! dze. Tyg. ii. 1908, II, 603. 
707—12. I Zob. nr. 458, 497. Korespondencye. 476. Listy sł. Przegl. pozn. 1849, VIII, 
397-11. 

477. Jelinek Edward. SJ. listy z Czech. 
Lech 1878, s. 6, 54, 111, 135, 183, 223, 
262, 335, 399; 1879, s. 94, 283. 

478. Listy sł. Praw. 1902, nr. 28-98. 479. Z. dr. Z Paryża. W styczniu 1905 r. 
Świat sl. 1905, I, 6,S-8. (Opis uroczy- 
stego posiedzenia ligi celto-sl.). 

480. Gajsler. Ze Slowiańszcz. Praw. 
1908, s. 429, 478. Varia. 481. Jaszowski St. Miłośnicy SJo- 
wiańsz. (Appendrine, de Maistie i inni). 
Hozm. Lw. 1831. 

482. Kraszewski J. I. Próżniactwo, 
choroba niektórych krajów sl. Tyg. pet. 
1839, s. 314-6; Rozm. Lw. 1839. 

483. Katedra sł. literatury we Fran- 
cyi. Przegl. pozn. 1847, IV, 1—51. 

484. Książki obchodzące Polskę, lub 
SJowiańsz. wogóle. Przegl. pow. Drezno 
1866, s. 149-58. 

485. Zgromadzenie sł. studentów 
w Wiedniu. .Slow. 1869, II, 107—8. 

486. Kałużniacki EmiL Descriptio co- 
dicum Slovenicorum, qui in bibliotheca 
Un. Jagielon. inveniuntur. Spraw, ginin. 
I. w Krakowie 1871, s. 24—37. 

487. Begey Atillio. Polska i akademia 
historyi i literatury polskiej i sl. we 
wszechnicy bolońskicj, przekład z wJosk. 
Lw. 1880, 8" mała, s. 33, hal. 60. 

488. Bałaban Józef. Towarzystwa gi- 
mnastyczne w ziemiach st. Szk. 1887, 
s. 121 — H. 

489. Kłobukowski. Wiedeń zesJowiań- 
szczony. Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 11, 
s. 6. 

490. Gumplowicz Lud. Ośm listów 
z Wiednia. Lwów 1867, 8°, s. 75, hal. 
50. List 1. St. w \\'iedniu. 491. Jubileusz sł. Towarzystwa do- 
broczynności. Dzień. pozn. 1893 nr. 
126. 

492. Głosy prasy sł. (o jubileuszu 
uniw. krakowskiego). Kraj 1900, I, 
lir. 23. 

493. Czernecki Jan. Katalog st. wy- 
stawy fotograficznej w Wieliczce 1903 r. 
Krak. 1903, 8°, s. 32. 

494. Magiera Jan. Echa sł. Szk. 1906, 
s. 135-7, 142-3, 150-2, 174—6, 304, 
326-8, 334-6. 

495. — St. nauczycielstwo i jego pi- 
sma. Szk. 1906, s. 34 — 6. 

496. O. K. Z prasy sł. Dzień. pozn. 
1902, II, nr. 172 Rocznica bitwy na Ko- 
sowem polu i głosy prasy serbskiej. — 
Wróg z zachodu i niefortunna rola Ro- 
syi jako rozjemcy. — Chorwaci godzą 
się z Serbami i kto jest przeciwnikiem 
tej zgody. 

497. — nr. 185. Szandor Gjalski oAyza- 
jemności sł. — Pierwszy kongres dzien- 
nikarzy serbskich w Białogrodzie. 

498. — nr. 193. Brak organizacyi w wal- 
ce narodowej u Chorwatów. — »Zivio 
Strossmayerc. — Uroczystości sierpnio- 
we Słowaków i Zivena. 

499. — nr. 204. Szczegóły ze zjazdu 
Łużyczan w Łazie. — Upadek niemczy- Bibliografia slowianoznawstwa. zny w Pradze. — Zamachy madziarskiej 602. — nr. 287. Prasa poJudn.-sI. 

na chcrwaclcą ideę państwową. i Niemcy. Ćankow, rewolucyonista buJ- 

50Q. — nr. 220. Rozruchy uliczne wZa- | garski o solidarności z Serbami. Czem 

grzebiu między Serbami a Chorwatami. : była Lubiana i czem Ołomuniec i 501. — nr. 240. Z przeszłości Staro- 
serbii. Południowa Słowiańszcz. łupem 
niemczyzny. Berno. 

503. — nr. 293. Słowianie w Macedo- 
nii i Staroserbii. B. SŁOWIANOFILSTWO POLSKIE. 504. Kilka słów o braterstwie st. Kron. 
emigr. 1835, U, 2il— 7. 

505. Kilka słów naprzeciw wielkim 
partyoin ojczyzny Slowiańsz. Paryż, 
około r. 1836, 8°, s. i. 

606. Jaszowski St. Sonety ku czci 
uczonych Słowian. 1. Kollar, II. Wuk 
Stefanowicz Karadzicz, Ul. Padurra, IV. 
Puszkin. Sław. 18:17, s. 7—10. 

— Kwiaty słowiańskie. Tyg. lit. 1838, 
s. 275, (wiersz). 

507. O słowiańsz. Młoda Pol. 1838, I, 
86—93, 97- 1U4. 

508. J. tir. D-B. Pieśni słowiańskie. 
Tyg. lit. 1839. s. 130. 

509. O przyjaciołacłi Sł. w Warsza- 
wie. Tyg. lit. 1839, s 207, 215. — Tyssijń- 
ski A. Wijątek z listu o przyjaciołach 
81. w Warszawie i ich obecnych zaję- 
ciach. Tyg. pet. 1839, s. 374—378, 383 
-- 385. 

510. Boiikowski H. N. Kilka słów 
o słowiaństwie i sjowiańsz. Trzeci Maj 
1840, s. 81, 85. 

511. Brodziński Kaz. Czelakowskiemu 
Tyg. lit. 1842. s. 355, (wiersz). 

512. Słowiańsz. i Polska. Narodowość 
1842, cz. IV, s. 9—11. 

513. Propaganda sł. Tamże s. 12. 
614. Nowy dziennik >Le Slave«. Dzień. 

nar. 1842, (II), 405. 

515. Zieliński Ludwik. Do Szafarzyka, 
dziejopisarza Słowian. Lwów. 1842, 
s. 37. 516. Kilka słów o Słowiańsz. z Cy- 
bulskiego. Dem. pol. 1843, (V), s. 283. 

617. Jabłonowski Wacław. Le Sla- 
yianizme et la dynastie Polonaise. — 
Hec. Orzeł biały. 1843, s. 29, 33, 36; 
Dem. pol. 1843, (V), 165, 191, 201. 

518. Zaraza słowiańsz. w emigracyi. 
Dzicn. nar. 1843. (111), 436. 

519. Górecki Antoni. Wiersz do Sł. 
Dzień. nar. 1844, (lVl, 771. 

620. Stanowisko Polski w Słowiańsz. 
Dem. pol. 1844, VII, 61. 

521. Sumiński Rajmund. Duch pol- 
ski, wiersz, do Słowianistów. Paryż, 
1846,8",s. 34.— Toż. Dzień. nar. 1845, (V),. 
1007. 

522. Andrzej P. Na wschodzie do 
Czech, (wiersz). Przyj. lud. 1847, nr. 
48. 

523. List Tad. Czackiego do Karam- 
zina udzielony p. Wierzbickiego. Ath. 
1847, V, 194-8. 

524. Cieszkowski August. Słowa wie- 
szcze Polaka, pamiątka pierwszego zja- 
zdu st. w Pradze 1848. Praga 1848, 16». 

525. Janowski Jan. Wszechsławia- 
nizm. Przegl. 1848, s. 5 — 6. 

526. Lubomirski Jerzy. Słowa wie- 
szcze. Pamiątka zjazdu sł. Praga, 1848, 
w 8-ce. 

527. Odezwa Stowarzyszenia Lipy sl. 
we Lwowie, 1848, 8», s. 4. 

— Ustawy Towarzystwa Lipy sl. wfr 
Lwowie, 1848, 8", s. 3. Zob. nr. 598. Slowianofilstwo polskie. 23 528. Polacy i inni SI. Dem. pol. 1848, 
(Xli, s. 179, 187. 

529. Rzecz o -samoistnej polityce pol- 
skiej. Dera. pol. 1848, (Xl), s. 111. 

530. Słowianizm. Dera. pol. 1848, (Xr), 
s. 147. 

531. Towarzystwo demokratyczne 
polskie do Słowian. (Odezwa). Paryż, 

1848, 8^ s. 7. Toż. Dera. pol. 1849, iXll), 
s. 13. 

532. Towarzystwo sł. w Paryżu — 
protestacya dwóch członków Tow. D. 
P. Dem pol. 1848, (Xl), 97. 

533. Hoene-Wroński. Odezwa do na- 
rodów sl. względem przeznaczeń świata, i 
Paryż, 1848, 4», s. 50. \ 

534 Ł. Myśli o przyszłości Sl. Pozn. j 

1849, 16", s. 32. — Rec. Przegl. pozn, 
1849, (VIII), s. 725. I 

535. (Zmorski Ri. Poezye. 1. Krako- 1 
wiak u wodospadu Łaby, 2. Na szczycie 
Sobótki. Stadło 1849, s. 37; — Toż. Lech 
1879, s. 295. 

636. Katolicyzm i rewolucja. (Pol- 
ska i pansiawizm). Wiad. pol. 1856, 
s. 118. 

537. Pansiawizm i Polska. Przegl. 
pozn. 1857, it. 24i, s. 29—46. 

538. Sowa Antoni (Edward Żeligow- 
ski). Do przyjaciół Słowian s. 38. 

— Do Piotra Samaryna przy wstąpie- 
niu do milicyi w r. 1855, s. 41. Poezye 
Peter. 1868. '. 

539. Słowianizm (przeciwieństwo pan- ! 
slawizmui. Dem. pol. 1859, s. 205. | 

540. Do młodzieży rosyjskiej (wiersz). | 
Dera. pol. 1862, s. 87. 

541. Dydym Olifir. Odezwa raoskiew- 
ska do Sł. (wiersz . Dzień. lit. 1862, s. 
347, 355. 

542. Rok 1863 a 863. Tyg. pozn. 1863, 
s. 1-3. 

543. Zorjan. Słowianie. Sioło 1866, 
aesz. 1, s. 163 — 174. I 

544. Estreiclier Karol. Do Słowian j 
ucztujących w Warszawie — Serbów, j 
iiłowieńców, Rusinów i Czechów, cią- j gnącjch na wystawę etnograficzną 
w Moskwie. Warta 1877, (111), 1115—6; 
Toż oddzielnie 8", k. 2. 

545. Królikowski Ludwik. Do pan- 
slawistów pogłos z odwiedzin niby sl. 
w Moskwie 1867 r. cz. 1, 1868—1874 (ta 
data na okładce). Zurich, 1868, S", s. 423. 

546. Zaleski Józef Bohdan. Impro- 
wizacya polska ku panslawistom powra- 
cającym z Moskwy na ręce Palackiego 
i Rygiera. Paryż, 1867. 8», s. 6; Toż. Pi- 
sma. Lwów 1877, IV. 175. 

bil. Do braci rodu sł. ^wiersz). Dzień, 
lit. 1869, s. 628. 

5*8. Polska i Słowiańszczyzna. Kraj 
1869, nr. 89. 

549. Pansiawizm a \\szechsłowiań- 
szczyzna. Kraj 1870, nr. 71 — 74. 

550. Polska wobec Sławiańsz. i Eu- 
ropy 1870. Krak. 1871, 8", s. 24; — Treść 
jej. Korespondencya z Krakowa. Słów. 
1871, s. 111. 

551. Scłimitt Henryk. Rzut oka na 
stosunki księcia A. Czartoryskiego i Ogiń- 
skiego z Aleks. 1. i ich zabiegi w celu 
odbudowania Polski. Strzecha 1870, s 
72, 102, 144. 

552 Aforyzmy o panslawizmie. Slow. 
1871, s. 1-2. 9-10. 25—6, 87—8. 

553. Treter Hilary. Polacy i Słowia- 
nizm. SJow. 1871, s. 40; Toż w broszu- 
rze. Lw. 1871. 8", s. 14. 

554. Mikoszewski Karol. Polska i Ro- 
sya w Slawiańszczyżnie. Genewa, 1872. 

555. Teneam (Szulc). Czy zjednocze- 
nie Sławiańsz. raożebne? Tyg. wielk. 
1873, s. 217—9, 229-31, 241—244. 

556. Szulc Kazimierz. Kurjer Poznań- 
ski i Orędownik w sprawie federacyi sł. 
Tyg. wielk. 1873, s. 255, 290. 

— Węzeł gordyjski spraw wschodnio- 
europejskich (o federacyi sl). Tyg. wielk. 
1873, s. 157. 

557. Kronika literacka. Obecna poli- 
tyka państw europejskich. Pangerma- 
nizm 1 pansiawizm, Czesi, Polska. — 
Nieuniknione odbudowanie jej na przy- 24 Bibliografia slowianoznawstwa. padeli wojny Niemców z Moskalami. 
Dzień. pozn. 1874, nr. 13. 

558. Malczewski Zygmunt Skarbek. 
Stawianie. Naoczność. Napi.saJ Z Halidank. 
Krak. 1875, 8", s. 95. 

559. Do braci Słowian (wiersz). Ruch 
lit. 1876, II, s. 118. 

560. Weinberg Julian. Polacy w ro- 
dzinie Slawiaii. War. 1876, 1878, 8", s. 
229, rub. 150. 

561. A. M. Do oswobodziciela Sło- 
wian, (wiersz). Ruch lit. 1877, I, 
s. 405. 

562. List Teofila Lenartowicza do re- 
daktora Lecha w sprawie słowiańskiej. 
Lech 1878, s. 409. 

563. Panslawizm. Polska i traktat 
w San Stefano, artykuły wstępne jCza- 
su< podczas kongresu berlińskiego (Prze- 
druk z Czasu). Krak. 1878, 8", s. H2. 

564. Polska, Slowiaństwo, Panslawizm. 
Gwiazdka cieszyń. 1878, s. 279, 287, 295, 
313, 321, 329. 

565. Projekt założenia Towarzystwa 
sł. w Poznaniu. Lech 1878, s. 295. 

566. Bogacki F. J. Kraszewski i Tow. 
sł. w Odesie. 1'rzegl. tyg. 1879, s. 165. 

567. (Chociszewski J). Słów kilka 
w sprawie sł., a mianowicie o połącze- 
niu Polaków, Czechów i Rusinów, tu- 
dzież o potrzebie zwołania wiecu sł. 
Lech 1879, s. 161, 177, 187, 196, 203, 211. 

568. Komar Tadeusz. Mądrość sł. 
(wierszem). Poz. 1880, 8°, s. 16. 

569. Odezwa najpraktyczniejsza w imie- 
niu zgodniemyślnych, szlachetnych, świa- 
tłych i doświadczonych Czechów i Le- 
chów do takiehże Russów, rządzących 
i prywatnych, jako do swych bliźnich 
najbliższych t. j. do swych braci Sło- 
wian i jako do jedynych możebnych zba- 
wców SI. zachodnich, południowych 
i środkowych, od hańbiącego SI. ultra- 
montanizmu i germanizacyi. Nicea, 1880, 
8 większa, s. 413. 

570. Ś(więtochowski) A. Bezpłodne 
słowianofilstwo. Praw. 1881, nr. 24. 1 571. (Chociszewski). Polacy i Slowia- 
j nie. Przegl. sł. 1881, s. 1. 

572. Bełza Wł. Czechom, w dniu 
otwarcia teatru narodowego w Pradze. 
Dzień. pozn. 1883, nr. 264, (wiersz). 

573. Słowianofilska spowiedź. Pra- 
wda 1883. s. 529. 

574. (Borkowski Leszek hr|. Sejm 
pierwszy słowiański we Lwowie 1865 — 
1866, przez naocznego świadka. Lwów,. 
1884, 8«, s. 184, kor. 2; — Rec. Dod. 
Przegl. tyg. 1885, 1, s. 386—9. 

575. Buszczyński Stefan. (S. Bez- 
stronny). Przestroga hisloryi, chronolo- 
giczny rys prześladowania Sł. od da- 
wnych wieków do dni dzisiejszych, dla 
południowych SI. i panslawistów. Lw. 
1882, 8", s. 129, kor. 240. 

— Toż. Okrucieństwa. Chronologiczny 
rys prześladowania potomków Słowian 
od dawnych wieków aż do dni dzisiejszych,. 
przestroga historyi dla Stowiaasz. Wyd. 
im. Staszyca, XVIII i XIX. Lw. 1890, 160, 
s. 144, kor. 1. 

— Słowiańska sprawa. Polska i prawa 
narodów, (odczyty miane w uniwersy- 
tecie Bolonii r. 1884>, przekład z wło- 
skiego. N. Ref. 1884, nr. 239—242, 244,. 
245, 249, 250, 251, 252; - Toż. w odb. 
Krak. 1884, 8", s. 51, hal. 80. 

576. T. O. Sławianida, poezya i histo- 
rya, osnuta na podaniach i dziejach. 
Częstochowa, 1884, 8°, 460, rb. 1. 

577. Z niedrukowanych rękopisów 
dr. Kar. Libelta. (O slowianofilstwie 
i o Zraorskim). Kraj 1884, nr. 15^ 
s. 21. 

578. Pamiętnik Towarzystwa literacko- 
sł. przy Uniwersytecie wrocławskim. 
Wrocław, 1886, 8 większa, s. 86. 

579. Ustawy Towarzystwa liter.-sł. 
w Wrocławiu. Wrocław, 8°, s. 8. 

580. Hodie T. J. Mickiewicz o prze- 
szłości i przyszłości Sł. Przegl. lit. Kraj 
1890, nr. 25, s. 4; Kraj 1890, nr. 26,. 
s. 3; Prz. lit. Kraj 1890, nr. 27. 

581. Zaleski J. B. Widzenie Słowiańsz. Slowianofilstwo polskie. 25 (Pomnik nowogrodzki, wiersz). Dzieła po- 
śmiertne 1891, I, 50. 

582. Polacy i panslawizm. Dzień. pozn. 
1892, nr. Ul. 

583. Smolikowski Paweł. Slowiano- 
filstwo i Zmartwychwstańcy: X. Hipolit 
Terlecki. Przegl. pol. 1896, III. 3B1-58, 
636—64, IV. 42-78. 

584. Strokowa. Do braci Słowian, 
wiersz. Praca. Poznań 1897. 

585. Prądy slowianofilskie w Wielko- 
polsce. Slow. 1897, nr. 2, s. 1. 

586. Wiec sl. w Krakowie. Bies. lit. 
1897, II, s. 398. 

587. Wzajemność słowiańska na tle 
ulei demokratycznej. Słów. 1897, s. 1. 

588. Z dziejów pierwszej doby idei sj. 
w naszym kraju. Slow. 1897, s. 3. 

589. Lewicki Włodz. Kilka myśli 
u idei sl. Krak. 1898, 16°, s. 27, hal. 30. 

590. Na pamiątkę wiecu sł., odbytego 
w Krakowie 12. grudnia 1897, (po pol- 
sku i po czesku). Krak. (1898), 4», s. 56, 
kor. 1-50. 

591. Szabłowski Teodor. Stosunki 
Mickiewicza z Czechami. Kraj 1899, I, 
nr. 6, s. 9. 

592. Artykuł Old Gentlemana o pan- 
siawizmie politycznym. Kraj 1900, II, 
nr. 50, s. U. 

593. Lumir. (Eysmont Franc). Walka 
idei, III. Światełka. Krak. 1902, 8, s. 
XXII, 255. kor. 4. 

Dochód czysty przeznacza się na po- 
moc dwom biednym na kresach Sło- 
wiańsz. macierzom, polskiej w Ciesz}'nie 
na Śląsku i serbo-łużyckiej w Budusz}'- 
nie na Łużycach. 

— Słowianin o poematach Lumira, 
wydał jeden z przyjaciół jego. 1903, 8°, 
s. 40, hal. 60. — Ueo. Przegl. pow. 1904, 
II, 306. 

594. Klub sławiański. Dzień. pozn. 
1902, 1, nr. 64. 

595. Stawianie do SI. (Jest to prze- 
kład artykułu: Myśli Polaka Słowiano- 
fila R. Przechwalskiego w nr. 69. Peters- burskich Wiedoraosti. Dzień. pozn. 
1902, I, nr. 73, 74, 79, 80. 

596. Zawililiski Roman. My i oni. 
(Kilka .słów o naszym stosunku do in- 
nych Sł.). Przegl. pow. 1902, II, 132—6. 

597. Instrukcya dla kandytata do sl. 
dyalektów (Kucharskiego;. Wierzbowski 
T. Materyały do dziejów piśmiennictwa 
polskiego. Warsz. 1904, II, s. 219—21. 

598. Grabowski Tad. Stan. Materyały 
historyczne. (Odezwa Słowiańskiej Lipy 
ze Lwowa, dwa listy Komitetu Ligi 
polskiej w Berlinie). Świat. sł. 1905, II, 
125—30, 

599. Koneczny Feliks. Słowianofilstwo 
a handel. Świat sł. 1905, II, 98—120. 

— Sł. interes w sprawie polskiej. 
Świat sl. 1905, I, 437—445. 

— Dwa warunki solidarności sł. Świat 
sł. 1906, II, 1-10. 

600. Francew W. A. Polskoje sławia- 
nowiedienije końca XVin i pierwoj cze- 
twierti XIX st. Praga 1906, 8», s. IX, 
491+CLXXII. — Hec. Edward Woro- 
niecki. Rosyjskie dzieło o slowianoznaw- 
stwie polskiem. Świat sł. 1910, I, 319-26. 

— T. Grabowski. N. Ref. 1910, nr. 205. 

601. Zdziarski St. Polska a Słowiań- 
szczyzna. Dzień. pozn. 1906, I, nr. 101. 

602. Grabowski Tad. Stan. Slowiańsz. 
a my. (Kilka uwag na temat stosunków 
literackich między nami a resztą Sł.). 
Książka 1907, s. 1—5, 49—53. 

603. Koneczny Feliks. Słowianofil- 
stwo bez ustępstw. Świat sł. 1907, I, s. 
409-416. 

604. Lenard Leopold. Polityczne za- 
danie Polaków. Świat sł. 1907, I. 177 

— 85. 

605. Marycki Zdzisław. Polacy wśród 
SI. Austryi. Świat sL 1907, II, 70-91. 

606. Na początku trzeciego rocznika. 
Świat sł. 1907, i, s. 1 — 17. 

(Po krótkim wslępie podana jest cha- 
rakterystyka obecnego stanu rzeczy 
w Slowiańsz. i naszego do tych spraw 
stosunku). 26 Bibliografia sJowianoznawstwa. 607. Długosz J. Neoslawizm. Nasza 
przyszłość 1908, s. 383—9. 

608. Dzień słowiański w Warszawie. 
Świat 1908, I, nr. 23. 

609. Grim Emanuel. Do braci Sło- 
waków, wiersz. Zaranie śląskie 1908, 
s. 54. 

610. Kantak K. J. Słowacki i Sło- 
wiariszczyzna. Świat sł. 1908, I, 543 — 53. 

— Hierarchia duchów polskich (o Sło- 
wackim). Świat sł. 1909, I, 215-27. 

611. Koneczny Feliks. Sł. obrona 
Wielkopolski. Świat sł. 1908, I, 1—9. 

— Sprawa sł. a sprawa polska. Świat 
sł. 1908, II, 859-71. 

612. Polacy a sprawa sł. Kraj pet. 1908, 
nr. 80. 

613. Słowiarisz. a slowianofilstwo. 
Kraj pet. 1908, nr. 111. 

614. Kosiaklewicz Wincenty. Polscy słowianofile i ich teorye. Świat 1908, II, 
nr. 28. 

615. Hodi J. T. Biesiady sł. (urywek 
autobiograficzny). Nasza przyszłość 1908, 
s. 302-8. 

616. Wasilewski Leon. Nowy pro- 
gram. (Głos z Wielkopolski w Świecie 
sł.). Witeź 1908, s. 313-6. 

— Polityka sł. a Polacy. Witeź 1908, 
s. 448—52. 

617. Kołodziejczyk Edmund. Slowia- 
nofilstwo warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół nauk. Świat sł. 1909, II, 201 
— 14. 

— Z przeszłości słowianofilstwa w Pol- 
sce. Świat sł. 1909, I. 261-3, II. 45, 147, 
306, 380. 

618. Or-Ort. (Artur Oppman). Braciom 
Czechom na pożegnanie, (wiersz). Scena 
i Sztuka 1909, nr. 34, s. 6. II. SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA. 619. Medyiiski. SI. w Niemczech. 
{z Szyra). Pow. pam. 1835, II, 55—71. 

620. Zachodnia Slowiańsz. Tyg. lit. 
1840, s. 117, 126, 133. 

621. Dubrowski. Ślady SI. w Szwaj- 
caryi. Bibl. \\i\r. 1845, III, 409—10. 

622. Ślady slowiańsz. na wyspach 
duńslcich. liozm. Lvv. 1856. 

623. Słowiaiisz. zachodnia. (Obraz hi- 
storyczny z XII w.). Tyg. mód. 1864, 
nr. 5, 6, 7, 8, 9. 

624. SJ. zachodni. Slow. 1868, I, 1—8. 

625. Dłużniewski Marceli. Wpływ 
Zygmunta III na losj' slowiańsz zach. 
Strzecha 1870, s. 174. 

626. Przeszłość sl. w Niemczech. Tyg. 
ii. 1870, II, s. 99. 

627. Maroiiski St. SI. meklembuiscy 
i walka stronnictwa niemieckiego przy 
wyborze biskupa (1191-11951. Bibl. war. 

1881, III, 22-48, 202-30. 

628. Sieniawski dr. Pogląd na dzieje 
SI. zachodnio-północnych między Łabą 
a granicami dawnej Polski, od czasu 
wystąpienia ich na widownię dziejową j 
aż do utraty politycznego bytu i zna- 
mion narodowych. Gniezno, 1881, 8<', s. 
469, mr. 8. — Rec. J. Zimerman. Ziarno 

1882, s. 152. 

629. Kętrzyński Wojciech. O SI. mie- 
szkających niegdyś między Renem a Ła- 
bą, Salą a czeską granicą. Rozpr. hist 
fil. 1901, (XL), 1-142. Toż w odb. z 7 
kartami geogr. kor. 3. 630. R. D. Ludy st. na ziemiach nie- 
mieckich. Praw. 1888, s. 258. 

631. Majewski Erazm. Starożytni SI. 
na ziemiach dzisiejszej Germanii. Wędr. 
1899, s. 428, 455, 466, 495, 518. 538, 543. 
Toż w odb. War. 1899, 8 mała, s. 58, 
kop. 40. — Toż, wyd. 2-gie. Tamże 1903, 
kop. 26. 

632. Parczewski Alfons J. Potomko- 
wie SI. w Hanowerze. Wisła 1899, s. 
408 — 15. — S. S. Siady sławiańsz. w pro- 
wincyi hanowerskiej. Dzień. pozn. 1905, 
II, nr. 210, 211. 

633. Bogusławski Wilhelm. Dzieje 
slowiańsz. północno-zachodniej do po- 
łowy XIII w., t.-l-4. Pozn. 1887-1900, 
8 większa, s. 288, z mapą Europy środ- 
kowej -|- s XVIII i 997, z mapą slowiańsz. 
zachodniej około r. 900. -f- s. XIV 
i 689 z mapą slowiańsz. zachodniej do 
końca w. XII -\- s. Xl i 758 i mapa z po- 
działami terrytoryalnymi w. XIV— XV. 
rb. 10. (kor. 26). Tom IV. sięga r. 1320. 

— Rec. Bruckner. Kwart. hist. 1891, 
(V), 168-172;— Rusin z Pokucia. Przegl. 
pow. 1892, III. 413—21; 1893, II, 424 
—31, III. 105-12, IV. 259-63; 1895, I, 
116—22; — Edw. Bogusławski. Kilka 
słów z powodu recenzyi. Kraj 1893, nr. 
4, 5; — Koneczny Feliks. Slowiańsz. 
pierwotna. At. 1893, IV, 353-66. 

634. Wachowski Kaz. Slowiańsz. za- 
chodnia. 1903, 8«, s. 271, rb. 1-20. Treść: 
I. Sl. wobec Germanów na progu wie- 28 Bibliografia sJowianoznawstwa. ków średnich, II. SI. wobec Europy za- 
chodniej (596-814 r.), III. Ustroje pań- 
stwowe SI. polabskich i pomorskich 
(w VIlI-XIIj. -- Hec. E. Bogusławski 
i Woje. Kętrzyński. Wisła 1904, (t. 18), 
1.S8— 43. 549-56. 

635. Wojny chłopskie u S!. zacho- 
dnich. Świat sl. 1908, II, 10H3— 6. 

636. Sł. rugijscy. Mag. pcw. 1842, s. 14. 

637. Kirkor A. SI. nadbałtyccy, zarys 
etnologiczno-mitologiczny. Przegl. arch. 
1876, s. 1 — 13, 33-40, 65-71. Toż w odb. 
Lw. 1876, 8°, s. 22. 

638. Kochanowski J. Pierwotna ger- 
nianizacya Sł. pomorskich. Bibl. "war. 
1897, I. 137—56, 265—92. Toż: Szkice 
i drobiazgi histor. War. 1904. 

— Początki walki sł. -niemieckiej nad 
Bałtykiem w świetle najnowszej historyo- grafii niem. War. 1901, 16». s. 128, kop. 
20. (Książki dla wszystkich, nr. 38, 39). 

639. Pawiński Adolf Potabscy SI. 
Pet. 1871, 8». 

640. Grzegorzewski Jan. Z Ukrainy 
połabskiej. Przegl. pow. 1885, IV, 186— 
205, 387—406; 1886, 1. 210-24, 354—67, 
II. 19-31. Toż. oddzielnie 1885, 8, s. 83, 
kor. 2, !>. t. Z kresów połabskich. 

641. Szczęśniak Wł. ks. Chrystyanizin 
u Sl. nadlabskich. Kwart, teologiczny. 
War. 1902. 

642. Kalina A. Jana Parum Szulcego 
słownik języka połabskiego, wydał... 
Kozp. filog. 1893, (t. 18), s. 1—80, (w odb. 
kor. 1-50) ; 1894, (t. 21), s. 75—178. Toż 
w odb. 8 większa, s. 104, kor. 180. 

643. Muka Ernest Karol. Szczątki 
jęzjka połabskiego Wendów Liinebur- 
skich. Mat. i prac. jęz. 1904, s. 313—569. A. Czesi. 
Ogólne. 644. Palacki F. Uys literatury, oby- 
czajów, sekt i rot wojennych w Cze- 
chach za czasów Pobiebrada, wyjątek 
p. Franc. Matejko. Bibl. war. 1865, I. 
181-215, 424-45, IV. 66-91, 289—302. 

645. Czechia i Morawia. (Wydanie 
komitetu sł. Pet.). Rec. K. P. Brbl. wat. 
1872, II, 148-51. 

646. F(eldmanowski) H. Pogląd na 
Czechy i Czechów. Dzień. pozn. 1883, 
nr. 98. 

647. Antoszka (Smiskowa). Jak żyją 
w Czechach, zwyczaje i powiastki cze- 
skie. War. 1889, 8 mała, s. 48, z mapką 
i obrazkami, kop. 10. 

648. Kaźmirczyk Bartosz. Czechy. 
Krakus 1891, nr. 33—36. 

649. Wielkopolanin Łukasz. Z pobytu 
WJ. Żeleńskiego w Pradze. Wspomnie- nia z r. 1860-1. Tydz. 1898, (VI), 81, 91, 
105, 117, 121, 130, 138. 

650. Prus Bolesław o Czechach. Tydz. 
1899, (VIII, 7, 15. 

651. Szajnocha Władysław. Z Pragi. 
Kilka wrażeń, Czas 1901, nr. 133. 

652. Szabłowski Teodor. Z ojczyzny 
pobratj niców. War. 1902, 4, s. 99, z 47 
ilustr. w tekście, rb. 2. 

653. Ostaszewski - Barański K. dr. 
Z dorzecza Wełtawy. Lw. 1905, 8", s. 
208, kor. 3. (Pod wpływem zjazdu dzien- 
nikarzy słów. w Pilźnie zapoznaje z prze- 
szłością i teraźniejszością Czechów). — 
Rec. W. Pr. N. Ref. 1905, nr. 198. 

654. — Z morawskiej ziemi (notatki). 
Lw. 1908, 8«, s. 215, kor. 3. — Rec. Jan 
Krzywda. Polska i Słowiańszczyzna. 
Świat 1907, I, nr. 6, s. 2; — G. Smólski. 
Kraj pet. 1908, nr. 263. Czesi. 2^ Etnografia. 655. Polivka Jerzy. Folklorystyka cze- 
ska. (Przegląd bibliograficzny). Wis. 1888, 
s. 563—83. 

656. Wesele wiejskie w Czechach. 
Tyg. pol. 1820, II, 247—256. 

657. Szafarzyk. O rusałkach p. A. Bie- 
lowski. Rozin. Lw. 1833. 

658. Nowakowski F. Chłopi czescy 
z okolic Pilzna. Tyg. ii. 1860, II, 5i3. 

659. T. N. Legendy, zwyczaje i obcho- 
dy rolnicze ludu czeskiego. Bibl. war. 
1866, IV, 151-8. Zob. nr. 33. 

660. Morawska dziewica. Bies. lit. 
1878, I, 24-6. 

661. Zibrt. Staroczeskie zwyczaje do- 
roczne, przesądy, uroczystości i zabawy 
ludowe. Rec. S. Matusiak. Frzegl. pol. 
1888, IV, 412-7; Br. Grabowski. Wis. 
1890, s. 695—720. 

662. — Przesądy i czary strzelców za 
dawnych czasów w Czechach. Rec. Br. 
Grabowski. Wis. 1889, s. 689-96. 

663. — Z gier i zabaw staroczeskich. 
Rec. Br. Grabowski. Wis. 1890, s. 913 
—21. 

664. — Jak się dawniej w Czechach 
tańczyło. Rec. Br. Grabowski. Wis. 1896, 
s. 859—66; 1897, s. 141—7. 

665. — Zestawienie zabobonów i zwy- 
czajów pogańskich z VIII w. Rec. Br. 
Grabowski. Wis. 1896, s. 374—90. 

666. Szabłowski Teodor. Z ojczyzny 
pobratymców. (Czeska wieś|. Tyg. ii. 
1899, I, 34, 54, 74. — Janiszewski Zdzi- 
sław. Wieś w południowych Czechach. 
Gtos 1891, s. 557. 

667. Papaczek. O dobieprzedsl. w Cze- 
chach. Rec. Br. Grabowski. Wis. 1892, 
(VI), s. 951-9. 

668. Winter i Zibrt. Dzieje ubiorów 
w zienńach czeskich. Rec. Br. Grabowski 
Wis. 1893. s. 198—207. 669. Procesy o czary w Czechach. 
Stresz. pracy Svatka. Wis. 1901, s. 391 —3. 

670. Smólski G. Hana i Hanacy. 
Świat sJ. 1906, 11, 429—437. 

671. F. K...ski. Z literatury hana- 
ckiej. Świat sJ. 1910, I, 290-4. 

672. Chodowie, polscy osadnicy w Cze- 
chach na kresacli bawarsliich. Dzień, 
pozn, 1860. nr. 175. — Toż. Edward 
Jelinek. Tyg. ii. 1883, II, 149, 172. - 
Jirasek Alojzy. Ch. Obraz hist., 
przel. Mary a Wyslouchowa. \\"ar. 1902, 
s. 315, kop. 80. — Kołodziej. Polskie 
osady w Czechach. Kraj 1904, I, Dod. 
nr. 23, s. 24. — Szabłowski T. Z oj- 
czyzny pobratymców. (Polacy na gra- 
nicy Czech i Bawaryi). Tyg ii. 1899, II. 
590. — G. Smólski. Na ziemi Chodów. 
N. Ref. 1904, nr. 208. 

673. B. G. Czeska osada pod Berli- 
nem. Tydz. lit. 1881, (XII), s. 45. 

674. Witski A. Czesi i Polacy w Wie- 
dniu. Praw. 1888, s. 374. 

675. Smólski G. Czesi w Wiedniu 
i dolnych Uakuzach. Świat sl. 1905, II, 
120-125. Zoh. nr. 489, 490. 

676. Czesi na Wołyniu. Wykaz Cze- 
chów sprawosławionych w ciągu lat 
1888-1890, fol., k. 1. — Toż. Wiśtiiewski 
A. Czesi na Wołyniu. Głos 1889, s. 352, 
364, 412. 

677. Czesi w Warszawie. Niwa 1896, 
s. 841. 

678. Szczygiełek swatem, narodowa 
powiastka morawska, p. A. Borkowska 
Kół. dom. 1863. s. 50. 

679. Legendy czeskie o Chrystusie. 
Czas, 1864, nr. 115. 

680. Stół królewny, oraz podanie Krze- 
somysl, p. Brodziński. Pisma. Poz. 1872, 
I, 375-83. 30 Bibliosrrafia slowianoznawstwa. 681. Zibrt Ceniek. Powieść o skórze 
Zyżki, p. Br. Grabowski. (Podanie o bę- 
bnie, na który: jak mówią, naciągniętą 
została skóra Żyżki), Wi.c. 1889, s. 543 
—50. 

682. Polivka Jerzy. Dwie powiastki 
■w literaturze czeskiej w. XV. Hec. lir. 
Grabowski. Wis. 1889, s. 679-89. 

— Drobnś przispevky literarnS histo- 
ricke. (O legendach czeskich). Rcc. Jan 
Karłowicz. Wis. 1891, s. 437-42. 

— Doktór wszystkowiedz, ze studyów 
powiastkowych p. J. Karłowicz. Wis. 1898, 
s. 53—69, 298-315. 

— Studya nad baśniami. Hec. Wis. 
1905, (XVIi, 107-13. 

683. Wystawa Gabler dr. Krajowa w. 
jubileuszowa w Pradze 1891. Al. 1891, 
Ul, 538—54. — Gosiewski Antoni. 
Toż. Przegl. tech. 1891, s. 114, 165-6, 
187—8, 241—3. — Jedna ekspozycya 
st. I. Czeski naród na w., II. Magnaterya 
na w. Przegl. tyg. 1891, s. 329, 373. — 
Jelinek Edward. Listy o w. czeskiej. 
Odb. z Czasu 1891, 8 mała, s 46. Tenże. 
Świat 1891, s. 217. — Cz. Pieniążek. 
Przechadzka po w. Świat 1891, s. 385, 
401. — G. Smólski. Toż. Dzień. pozn. 
1891, nr. 115, 116, 117, 120. 122,123, 133, 
136, 1H8. — Tenże. N. Ref. 1891, nr. 111 
—113, 117, 120, 125, 126, 128, 130, 133.— Syrenjusz. Toż. Wędr. 1891, s. 303, 
330, 342, 365, 401, 438, 485. Zob. nr. 922. 

684. Kłobukowski St. Dzień czeski 
na wystawie Chicagowskiej. Prz. emigr. 
1893, s. 214. 

685. Grabowski Br. Wystawa etno- 
graficzna w Pradze czeskiej w r. 1895. 
Wis. 1895, {IX), 847-81; 1896, s. 444— 
62; 1897, s. 197—206. — Bad en i ks. 
Toż. Przegl. pow. 1895, III, 248-61. — 
Stan. Dobrzycki. Toż. At 1895, IV, 
164—8. — Edw. Jelinek. Wspomnie- 
nie z w. Kraj 1895, nr. 43. — Krezek 
Fr. Toż. Gaz.lw. 1895, nr. 221-3,225, 228, 
230, 2H2-4, 24:?, 245, 263—4, 268—71. — 
Tenże. Oddział akademicki na ludozna- 
wczej w. Czas. akad. 1895, nr. 11, s. 
2—4, nr. 12, s. 2—4. — Łopaciński 
Hieronim. Dyalektyka czeska na w. 
War. 1896. Odb. z t. V. Prac filolog, s. 
299-302. — Ł. H. W. ludoznawcza. Tyg. 
ii. 1895, II, 132. — Marius. Toż. Kraj 
1895, nr. 25. — Strzelecki Adolf. 
Toż. Lud. 1896, (II), s. 30-38, 146—154. 
— Tenże. Przegl. pol. 1896, III, 125-274. 
Toż w odb. 1896, 8», s. 45. — Toż. Bies. 
lit. 1895, II, 247. 

686. Lechita. Wycieczka gości pol- 
skich do Pragi czeskiej (na wystawę). 
Nasza przyszłość 1908, s. 463 — 5. 

687. Nowaczyński Adolf. Wystawa 
w Pradze. Świat 1908, II, nr. 27-37. Pieśni. 688. Sen, p. Jurgiewicz A. Tyg. wil. 
1820, I, 82. 

689. Stół królewski. Pam. war. 1820, 
(XVI), 368. 

690. Brodziński. Pieśni czeskie. Dzień, 
war. 1826, IV, 194-9. 

— Pieśni morawskie. Dzień. war. 1826, 
IV, 199-200. — Tenże. Pisma. Poz. 1872, 
1,305— 26. Pieśni czeskie. (Zbichon, Utanek, 
Obawa. Zdradzony, Zakochana, Śpiewki, 
Godzinki, Czekanie, Przeszkoda, Drzewo złamane. Wojak, Śpiewka, Zmarła ko- 
chanka, Droga do miłej. Róża, Jabłu- 
szko, Przystojność, Śpiewka, Junak, Sko- 
wronek, Śpiewka, Kochankowie, Oszu- 
kana, Wspomnienie, Gołąbek, Narze- 
czony, Skowronek, Kochanka wojaka, 
Żniwiarka, Córka). Z Pieśni morawskich. 
Tamże s. 327-31. 

691, Pieśni czeskie gminne. 1. Obawa 
p. K. B., 2. Wianek p. L. Ziienkowicz), Czesi. 3t 4. Jelonek p. K. G{aszyński). Pam. pici 
pięknej. 1830, IV, 96-101. 

692. Dumy czeskie. (Turnieje, Zbichon, 
Wianek, Zazulka, Opuszczona, Skowro- 
nek), p. Lucyan Siemieński. Ziemowia 
1834, s. 228-43. 

693. Piosenka gminna. Sław. 1839, 
s. 131. 

694. Czelakowski Franc. Odgłos pie- 
śni czeskich, p. Aleks. Szukiewicz. Wro- 
cław, 1840, 8", s. XIV+113. 

695. Stasia czarodziejka, cygańska pi- 
szczałka, ze zbioru Czelakowskiego p. 
Szukiewicz. Jutrz. 1842, s. 214. — Tenże- 
Prokop łysy, Toman i leśna-panna. Tyg. 
lit. 1840, s. 73, 129. 

696. Pieśni ludu w Czechach, ze zbio- 
ru Erbena. .lutrz. 1842, s. 36—40; Toż. 
p. Józef Czajkowski. Jutrz. 1842, s. 129 
—HI. 

697. Kochanka w grobie. Jutrz. 1843, 
II, H5-8. 

698. Krik Kuba. Wolny przekład kilku 
strofek. Dzień, lit 1862, s. 188. 

699. Ludowe pieśni czeskie ze zbioru 
Erbena, p. Ad. Maszewski. Bibl. war. 1866. IV, 102—3. — Tenże. Skrzydlate 
serce. Kł. 1866, II, 230. 

700. Unicka M. Z motywów pieśni 
ludowej czeskiej. Bluszcz 1877, s. 291. 

701. Godziemba. (Węgliński L.). Na 
motywa i tłumaczenia morawskich pie- 
śni ludowych. W zbiorku: Snopek z niw 
słowiańskich. Krak. 1885, s. 47 — 122. 

702. Bartosz Franc. Narodni pisnę 
moravske. Rpc. Br. Grabowski. Wisła 
1890, s. 477-81. 

703. O pieśniach Czelakowskiego (z li- 
stu P. Srezniewskiego). Jutrz. 1842, s. 
201-4. 

704. Kolberg Oskar. Pieśni czeskie 
i słowackie. Dzwon lit. 1846, IV, 272 
-84. 

— Rozwój pieśni w Czechach, pod 
względem muzycznym. Bibl. war. 1864, 
IV, 295-301. 

705. Windakiewiczowa Helena. Ka- 
talog pieśni polsko-morawskich. Zesta- 
wiła i w przypisy zaopatrzyła... Krak. 
1907, 8, s. 43. Odb. z t. X. Materyałów 
antr. i etnogr. Ak. Um. Geografia. 706. Antoszka (Smiskowa). O Cze- 
chach, ich kraju i życiu. War. 1895, 8 
mała, s. 84, kop. 25. — Toż. wyd. II. 
powiększone 1907, 8», s. 117, kop. 30. 

— Czechy i naród czeski. Część I. 
Opis Czech. War. 1904. >Książki dla 
wszystkichc, 16", s. 76, kop. 15. 

707. Ch(łędowski) W. Listy z podróży 
przez Czechy do Wiednia. Rozm. Lw. 
1828, s. 129-1H3, 137-40, 145-7, 168— 
8, 169-174. 

708. K. Ad. List z Monachium o Cze- 
chach. Rozm. Lw. 1831. 

709. Podróż po Czechach, droga z Ko- 
pidlna na wierzchołek góry Welisz. 
Pow. pam. 1835, II, 87—96. 710. Zamek w Brandeis. Mag. pow. 
1835, I, 593. 

711. Ruina zamku Waldstein. Przyj, 
lud. 1837, II, 315. 

712. A. G. i K. W. Z. Wyimki z po- 
dróży po Czechach. Słów. 1839, s.38— 48. 

713. Moszyński Julian. Podróż do 
Prus, Saksonii i Czech, odbyta w r. 
1838-^9. Wilno, 1844, 8», I. s. 290, II. s. 296. 

714. Dubrowski. Kerkonosze. (Ustęp 
z pamiętnika podróży). Jutrz. 1842, s. 
233—40. 

715. M. G. Odwieczne lasy w Cze- 
chach. Kł. 1866, II, 196. 

716. Kegel E. Kopalnie miedziano- 
srebrne pod Starkenbach w Czechach. 
Przekl. z nieni. War. 1857, 8«, s. 48. 32 Bibliografia sJowianoznawstwa. 717. Lewartowski Wład. Kailstein. 
zamek w Czechach. T^g. pow. 18(i0, s. 
46, 55, 62, 69. Toż. Ozien. lit. 186i), s. 46, 
bi, 62, 69. 

718. Wójcicki Wł. K. Nagrobek księ- 
cia Dymitra Sanguszki w Czechach. Tyg. 
ii. 1861, II, U 

719. Nowakowski F. Nagrobki trzech 
znakoniitjch Czecliów. Tyg. ii. 1862, 
II, 87. (HniewUowski Seb.,Józ.. Jungmann, 
Karol Hawliczek). 

720. Smorczewski A. Obrazy Czech. 
Bibl.war. 1876, 111. 177-94; 1877,111,348. 

721. Skórczewski Bolesław. Kartki 
z wj'cieczek balneologicznych. I. Czechy 
(i Tyrol). War. 1880, 8", 108, kop. H". 

722. Baranowski Bolesław. Czechy 
a Galicya. Paralela statystyczna. Szli. 
1882, s. 268-9. 

723. Callier E. Liubus.->a iLubusza, 
-Lubusz) Studyuin geograliczne. Warta 
1884, s. 5015-5016, 5022 -502.S, 5031- 
5032, 5089-5040. - Toż. Bibl. war. 188i, 
IV, 266—76 

724. Baudouin de Courtenay J. Wspo- 
mnienia z podrożj' przelotnej po Cze- 
chach. Dzień. pozn. 1891, nr. 153. 154, 
156, 158, 159, 162, 171, 172. 

725 Cieplice czeskie, rozbiór i wstęp 
przez dl-. Liebreicha, przekład z IV wy- 
dania. Krak. 1902, 8", s 35 z rycina.. 

726. Czajkowski K. Ks W Pilżnie 
i w świecie sj. Przegl. pow. 1903, III, 
1-18. 

727. Scliroder Art. Z czesUo-saskiej 
Szwajcaryi. Nasz kraj 1907, II, 143—5. 

728. Wycieczka do Ourinores w Cze- 
chach. Dzień. pozn. 1907, I, nr. 136, 137. 

729. Jankowski Stefan. Rolnictwo 
czeskie. War. 1901, 8", s. 88, kop. 60. 

730. Ctiłopiński Wojciecti Uprawa 
i przerabianie lnu w Czechach. Lw. 1907. 
8», s. 70. 

731. Jasiński Adolf. Uprawa i han- 
del chmielem w Czechach. Lw. 1908, 
■duża 8, s. 74, k. 1. 732. Morawy. Wędr. 1873, I. 384. 

733. Pietraszek Jan K. Stary ratu- 
szny zegar w Ołomuńcu. Bibl. war. 1853, 

I, 397-9. 

734. W. T. Listy z podróży. (Ołomuniec, 
Praga). Zorza. 181-3, II, 105 — 107, 198—213. 

735. Zmorski Roman. Z węgierskiego 
Hradiszcza na Morawie. Tyg. il. 1863, 

II, 3i0, 346. 

736. Welelirad w Morawie. Lech 1878, 
s. 206. 

737. Zieliiiski K. Wł. Zamek Prsten 
na Morawie Wędr. 1882, I, 23. 

738. Kromieżyrz. KI. 1885, II, 150. 

739. Michalikowski Jan. Z wycieczki 
hutnika na Śląsk i .Morawy. Przegl. 
tech. 1894. s. 216-218. 

740. Strzeszewski Zygmunt. Wra- 
żenia z wycieczki na Morawy. War. 
1907, 8", s. 79, kop. 30. 741. Praga. Mag. pow. 1810, s. 270. 
Przegl. rzecz. pols. 1860, nr. 11, s. 19— 
26; 1861, nr. 1, s. 13-23; — Czas, 
1861, nr. 229-232; — ŁepkowskI J. 
Toż. Tyg. il. 1862, II, 99, 138. 150, 159; 

— Kronika Krak. 1863, nr. 71, 78; 

— Szcz erbowicz-Wieczor L. Z wy- 
cieczki. Praga, Marienbad, Szwajcarya 
czeska i saska, Tyg. mód 1876, s. 5, 18, 
31. 53; Bies. lit. 1877, II, 263-4, 279; 

— Grabowski Bron. Tyg. il. 1878, 
II, 186, 221, 235, 252, 278, 292; — Dzień, 
pozn. 1881, nr. 172. — Br. Grabow- 
ski. Kilka zakątków w Pradze. Kł. 1882, 
II, 380; - Wędr. 1889, s. 150, 161. — 
Zawalenie się mostu Karola w Pradze. 
Wędr. 1890, s. 168. — Wojciech Szu- 
kiewicz. Złota Praga. Wędr. 1894, s. 
67; — Dzień. pozn. 1907, II, nr. 296, 
298. — F. M. Dawny herb Pragi. Tyg. 
il. 1863, II, 282; — Jan S taroży k. Toż. 
Tyg. il 1898, II, 573. — W. O. Praga. 
Prochownia i Biblioteka. KI. 1866, I, 
481. — Koźmian Stan. Dzień w Pra- 
dze. Przegl. pol. 1871-72, II, 134-161, Czesi. 33^ 302—326. Toż w pracy: Podróże i poli- 
tyka. Krak. 1905, 8», s. 319, kor. 5. — 
A n czy o WJ. Kaplica królewska na 
Hradczynie. Tyg. ii. 1860, I, 297. — Ko- 
ściół na Karlowie. Tyg. ii. 1867, II. 
s. 281. — Ad. N. Nakęski. Kościół ŚW. 
Wita. Op. dom. 1867, s. 20. — Toż. Lech 
1878, s. 199. — L. Rittersberg. Mu- 
zeum czeskie. Teka wil. 1858, II. (nr. 4), 
273—86. — Ratusz. Mag. pow. 1840, 
s. 14. — Religijne pamiątki. Przegl. Iw. 
1876, I. 388—90, 470—3. — Tum. Przyj. lud. 1837, II. 244. — Jablońsky Boi. 
Kościół katedralny praski. Jutrz. 1843, 
III. 18. — Anczyc Wl. L. Kościół Tyn. 
Tyg. ii. 1860, II. 396. — Ad. N. Nakę- 
ski. Welehrad. Op. dom. 1867, s. 41. — 
Dzień w Pradze, (rocznica założenia ko- 
ścioła na Wyszehradzie i ciekawa po- 
lonofilska mowa ks. Sztulca). Tyg. pol. 
nauk. 1870, s. 387. — JustynGajsler. 
Welehrad. Kł. 1885, I. 272. — U stóp 
Wyszehradu. Tyg. ii. 1908, II. 643. Historya. 742. Czechy. Kuryer litewski 1819, 
nr. 115, dod. 3—16. 

743. Słowiańsz. (O Czechach). Wiad. 
hist. lit. 1838, s. 85—93. 

744. Czechy, historya, geografia, sta- 
tystyka. Lwów. 1841, s. 183. 

745. Chojecki E. C. Starożytności 
i dzieje czeskie — wyjątek z dzieła: 
O Czechii. Bibl. war, 1846, IV. 457-503. 

746. Dzieje Czechów. Przyj. dom. 1852, 
ś. 1, 138. 

747. IWaliszewski M. J. Dzieje ro- 
dzonych braci Lecha i Czecha, toż ich 
bratanka Rusa, (tytuł dłuższy). Stras- 
burg, 1852. S", s. 200 (niedokończone). 

748. Palacki Fr. Dzieje narodu cze- 
skiego, p. Bońkowski. Przegl. pozn. 1854, 
(XIX), 73—125; 1855, (t. 21), 199-309. 

— Dzieje narodu czeskiego w Cze- 
chach i na Morawie. Część I. Poszjt I 
i II. Wrocław 1867, 8°, Bibl. arcydzieł 
hist. na polski przełożonych. 

749. Gajsier Justyn Felix. Rys dzie- 
jów czeskich. W'ar. 1888 i 1892, 8°, t. II. 
s. 281 z mapą Czech i 351, po kop. 50. 
— Rec. Lewicki . Anatol. Kwart. hist. 
1889, (III), 542-5. 

750. Schnurr - Pepłowski. Lechioi. 
(O Czechach), Dzień. pozn. 189G, nr. 250- 

751. Smolka Stan. Polacy, Czesi 
i Niemcy. Krak. 1898, 8°, s. 47, kor. 1. 752. Tomek Wacław. Historya kró- 
lestwa czeskiego, p. H. Strażyńska. 
Krak. 1902, 8, t. L s. 271, t. II, 1903, 
8°, s. 291, po kor. 4. 

753. Antoszka. Czechy i naród czeski. 
Część II. Krótka historya Czech. War. 
1908, 8 mała, s. 164, kojp. 30, (hal. 80). 

754. Dzieje Moraw. Przyj. dom. 1851, 
s. 297, 360. 

755. Związek dziejów polskich z mo- 
rawskiemi. Dzień. lit. 1854, s. 65, 89. 

756. Tonner Emanuel. O upadku na- 
rodu czeskiego i podniesieniu się jego 
przez pracę. Dod. Przegl. tygod. 1882, 
I, 484—520. 

757. Jelinek Edward. Upadek i odro- 
dzenie narodu czeskiego. Dod. Przegl. 
tygod. 1883, II, 47—75, 372—400, 555 
-570. 

758. Z dziejów odrodzenia Czech. 
Dzień. pozn. 1886, nr. 117. 

759. Nitowski J. Odrodzenie Czech. 
(Studyum hist. polit.). Przegl. lit. Kraj 
1887, nr. 28,29,32.Zob.nr. 780, 809—812. 

760. Krótki spis o porażce Maxymi- 
liana, (z rękopisu czeskiego). Rozm. nauk. 
Krak. 1829, s. 47—52. 34 Bibliografia slowianoznawstwa. 761. O Bojach, najstarożytniejszyni 
w ziemi czeskiej narodzie. Pow. pam. 
1835, I. 27-36. 

762. Palacki. Literaclia podróż w r. 
1837, celem wyszukania źródeł do cze- 
skiej historyi. Rec. Tyg. lit. 1838, s. 217, 
225. 

763. Rys przyszłej konstytucyi dla zie- 
mi czeskiej. Czas 1849, nr. 39. 

764. Dubrowski P. O czeskich wojen- 
nych taboracli w XV w. Album lit. War. 
1848, s. 181-8. 

765. Rękopisy tyczące się dziejów 
Czech i Polski, (znalezione przez prof. 
Dudika w Szwecyi). Czas 1851, nr. 
278. 

766. Krasiński Walery. O Czechach 
i Polsce w wieku XIV, XV i XVI. p. 
z ang. Pietrusiński Ludwik. Wieniec. 
War. 1858, II, 441-543. - Toż w odb. 

767. Epizod z dziejów czeskich z r. 1621. 
Przyj. dom. 1862, s. 10. 

768. Jabłonowski Ludwik. Najazd 
czeskiemi szlaki. Lw. 1866, 8", s. 186 
i .S plany. 

769. Fricz. Prawa korony czeskiej 
przed.stawione posłom lwowskiego sej- 
mu przez dr. Zefi. Ziirich, 1867, 8", 
s. 44. 

770. Polacy i Czesi (przegl. hist. nap. 
przez Czecha). Slow. 1868, I, 125—36. 

771. Matejko Fr. Wiadomość o dwóch 
rękopisniach kroniki czeskiej, Przibika 
Pultawy 2 Radenina. Bibl. war. 1870, 
I, 302-5. 

■ 772. Czerny Fr. Zawiązki państwowe 
i ko.ścielne Czech, Polski i Węgier. Krak. 
1872, 8", s. 178. - Rec. Czas, 1872, nr. 
148; L. Powidaj. Przegl. pol. 1872—73, 
I, 473-6. 

773. Semkowicz Aleks. Zapiski histo- 
ryczne odnoszące się do dziejów Polski, 
Śląska i Czech, i Kronika o Piotrze 
WJaście. (Odb. z III. Monumenta Polo- 
niae historica). Lw. 1878, 8, s. 77. 

774. Św. Wacław, patron Czechów 
i Polaków, Lech 1878, s. 297. 775. Kalinka. Czesi a Polacy. Przegl. 
Iw. 1881, II. 226-7. 

776. Grabowski Br. Hrabia czeski, 
obrońca Wiednia. Tyg. ii. 1883, II, 204. 

777. Leniek J. dr. Kongres wysze- 
gradzki w r. 1335. (Omówione roszcze- 
nia czeskie). Przew. nauk. 1884, (XII), 
177—84, 247—71 i 350-66. Toż w odb. 
1884, 8°, s. 42, kor. 1-20. — Rec. J. My- 
cielski. Przegl. pol. 1883—84, IV, 568. 

778. Maliński K. Księżniczki polskie 
na tronie czeskim, p. Kopernicki. Kron. 
rodź. 1884, s. 65. 

779. Gorzycki Kaz. Wpływ Stolicy 
apostolskiej na rokowania pokojowe Ka- 
zimierza W. z Czechami i Zakonem nie- 
mieckim. Odb. z Przew. nauk. 1893, 
8», s. 37, hal. 50. 

780. Krzyżanowski Stan. Kwestya 
czeska w świetle historyi. (O odrodze- 
niu naród. mowa). Przegl. pol. 1894, IV, 
560-70. Toż w odb. 1891, 8", s. 13, 
hal. 80. 

781. Halban dr. Przyczynek do sto- 
sunków kościelno - naukowych Czech 
i Polski w śred. wiekach. Bibl. war. 
1895, I, 524-33. 

782. Goli J. Czechy a Prusy ve strzedo- 
veku. Rec. A. Prochaska. Kwart. hist. 
1898, (XII), 615-23. 

783. Prochaska Ant. Jerzyk, król Cze- 
chów. (Charakterystyka). Przegl. pow. 
1898, IV, 244-63, 389-408; 1899, I, 
65—80. 

784. Pekarz. Nejstarszi kronika czeska. 
Rec. Bruckner. Kwar. hist. 1903, (t. 17). 
91—9. 

785. Gumplowicz Maks. Początki bi- 
skupstwa krakowskiego. (O Czechach 
i Morawach i przyjściu chrześcijaństwa 
do Polski). Przegl. hist. 1907, II, s. 1, 
129, 275. 786. Bracia czescy w dawnej Polsce. 
Przyj. lud. 1835, I, 127, 130. 

787. Gliszczyński Michał. Hus i Hu- Czesi. 35 syci, podług Palackiego i Sommera. 
War. 1859, 8», s. 278. 

788. Sokołowski Aug. Stosunki cze- 
sko-polskie za czasów wojen husyckich. 
Dzień. lit. 1868, s. 489, 505, 521, 538, 
656, 575. 

— Ostatni obrońcy husytyzmu w Pol- 
sce. Przegl. pol. 1870-71, I. 77—118. 

789. Sarnecki Winc. Czechy i Polska 
w XV w. Kalina 1869, s. 1—3, 30—1. 

790. Ustęp z dziejów Czech i Polski (za 
czasów Jagiełły). Sfow. 1871, s. 83, 92, 97. 

791. Sutowicz Julian. Walka Kazi- 
mierza Jagiellończyka z Maciejem Kor- 
■winem o koronę czeską. Przegl. pol. 
1875—76, IV. 413-40; 1876-7. 1. 409 
—43, II. 228 — 54, III. 225 — 63, 354-89. 

792. Lewicki AnatoL Władysław II 
czeski królem polskim. Spr. gimn. Prze- 
myśl 1876, s. 3-36. Toż w odb. hal. 80. 

793. Sokołowski A. Elekcjja czeska 
po śmierci Zyg. Luksemburczyka. Roz. 
hist. fi. 1876, (V), 1-86. Toż w odb. 

794. Sutowicz Julian. Stosunek WI. 
Jagiełły do Husytów czeskich. Bibl. war. 
1879, II. 327-40. III. 41—66. 

795. Jarochowski Kaz. Po bitwie przy 
Białej Górze. At. 1881, III, 60—75, 286—302. 

696. Smolka Stan. Polska wobec wo- 
ien husyckich. Przew.nauk. 1880, s. 76 — 92. 

— Szkice historyczne, serya I, War. 
1882, 8°, s. 360, rb. 2. 

(Niepoprawny ród, WitoJd pod Grun- 
waldem, Unia z Czechami). — Toż. Su- 
rya II. Tamże 1883, 8», s. 302, rb. 2. 
{Czarny Iwan. Spór z kościołem). 

797. Prochaska Antoni. Polska i Cze- 
chy w czasach husyckich aż do odwo- 
łania Korybuta z Czech. Rozp. hist. 
fil. 1877, (VII), 147— 283; 1878, (VIII), 11- 
193. Toż w odb. 

— Polska i Husyci po odwołaniu Ko- 
rybuta z Czech. (Od końca 1422 r. do 
1427 r.). Przew. nauk. 1883, |XI), 262— 
76, 351—77, 467—77 i 535—56. 

— Kwestya husycka w latach 1423— 
1429. At. 1887, III, 482-521. — W czasach husyckich. Rozpr. hist. 
fil. 1897, (t. 36), 166-288. 

798. Papde Fryd. Polityka polska 
w czasie upadku Jerzego z Pobiebradu 
wobec kwestyi następstwa w Czechach 
1466-1471. liozp. hist. fil. 1878, (VIII), 
345-454. Toż w odb. 8°, s. 110. 

— Zabiegi o czeską koronę. (1466— 
1471). Świat sł. 1906, II. 323-39. 

799. Rogosz Józef. Z wojen husy- 
ckich. (obrazek hist.). Kraj 1886. nr. 28, s. 3. 

800. Maliński. Artykuł, pomieszczony 
w nr. 5 Sbornika Slovanskego o hist. 
stosunkach czesko-polskich. Tyg. mód 
1886, s. 353—4, 361—2. 

801. Karłowicz Jan. Traktat prze- 
ciwko "Komunistom* Morawskim z r. 
1569 z rękopisu lejdejskiego wyd... Rocz. 
T. P. N. Pozn. 1887, (XV), 59—80. 

802. Puffke-Lipnicki E. Albrecht Jan 
Smirzycki. kartka z dziejów zaburzeń 
czeskich. Przegl. pol. 1890—91 , II, 203—29. 

803. Szelągowski Ad. Sprawa pół- 
nocna w wiekach XVI i XVII. Cześć II. 
Śląsk i Polska wobec powstania cze- 
skiego. War. 1904, 8», s. 423, kor. 6. 

804. Hus i Hieronim z Pragi, np. Bo- 
gucki Józef ks. Dwutyg. lit. 1844. I, 131 
—45, 164-77. - Palacki F. Hus i so- 
bór konstaneyeński, p. Fr. Matejko. Bibl. 
war. 1858, IV, 35-82. - Śliwka Jan. 
Hus, jego życie, czyny i śmierć. Cie- 
szyn, 1863. — Mrówka 1869, s. 405—7.— 
Hus z Chojeckiego: Czechia i Czechowie. 
Słów. rok II. 1869, pół. I. 69—73, 89—93. 
— J. L. P. O Husa. Głos 1889, s. 613. — 
Pomnik H. w Pradze. Przegl. pow. 1899, 
I, 286—8. Hus. Wędr. 1903, s. 576. 

805. Żyżka Jan. Przyj. lud. 1836, II, 
231. — Adolf Naake. Wieniec. War. 
1858, III, 244—54. — Miecz. R. Śmierć 
Ż. Dzień. lit. 1863, s. 43. — J. F. Nowa- 
kowski. Tyg. ii. 1863, I, 100. — Mrów- 
ka 1869, s. 307. — Wacslav Tomek. 
Jan Ziżka. Rec. Teod. Wierzbowski. 
At. 1881, IV, 176 - 9. Zob. nr. 
681. 36 Bibliografia s\o\vianoznavvstwa. Historya literatury. 806. Chojecki Edmund. Ozechia i Cze- 
chowie przy końcu pierwszej polowy 
XIX w. Berlin 1847, t. 2, 8\ s. 246 i 271, 
kor. 3-60. — Rec. Dem. pol. 1847, s. 25, 
29, 34, 37. 

807. Czajewski Wiktor. (Czaryna An- 
drzej). Historya literatury czesliiej od 
czasów odrodzenia do chwili obecnej. 
War. 1886, 8", s. 358, rb. ISO. — Rec. 
At. 1883, IV, 610. 

808. Ylczek. Dejiny czeske literatury. 
Rec. Al. Bruckner. Kwart. hist. 1898. 
(XII), 327-31. 

809. Mały. Odrodzenie Czech, podług... 
opracował Jan Nitowski. (Odb. z Kraju). 
Peter. 1888, 8 mała, s. 48, kop. 25. — 
Rec. Praw. 1888, s. 223. Zob. nr. 908. 

810. Mała Strana. Odrodzenie po- 
ezyi czeskiej jirzed stu laty. Niwa 1896, 
s. 219. 

811. Czerny Adolf. O obudzeniu się 
Czech. Tyg. ii. 1908, II, 731. 

812. Magiera Jan. Pionierzy odrodze- 
nia czeskiego. N. Hcf. 1908, nr. 183. 

813. Kossakowski Jan. Rzut oka na 
lit. czeską i związek języków sl. Roczn. 
T. P. N. 1804, lii, 11-45; także; Nowy 
Pam. war. Xli, 1803, s. 352. Toż 
w odb. 8", s. 35. 

814. Lach-Szyrma. O lit. czeskiej. 
Dzień. wil. 1821, 11, 291—4. 

815. Rzut oka lia obecny stan lit. cze- 
skiej. Gaz. lit. 1822, 1, 145—52. 

816. Historya lit. czeskiej. Dzień. wil. 
1825, Xli, 568. 

817. (Chotomski Ferd). Krótka wia- 
domość o lit. czeskiej. (Z Jana Nejedle- 
go). Dzień. war. 1828, XIV, 178-92, 
289. 

818. Kucharski Andrzej. Szczegóły, 
tyczące się języka i lit. słowiańsko-cze- 
skiej. Pam. war. 1829, 1, 267—79. 

— Wiadomości o lit. czeskiej. Tyg. 
pet. 1830, nr. 34, 35. [ 819. O piśmiennictwie wzorowem 
w ogólności a w szczególności o Cze- 
śkiem. (Przekład z Czasopis. Muzeum). 
Czas. Ossol. 1829, zesz. 11, 137-47, 111, 
124—31. 

820. O stanie obecnym lit. czeskiej, 
Wizer. nauk. 1834, cz. 111, 93—116. 

821. Winarzycki Karol. O stanie obe- 
cnym lit. czeskiej, z niem. p. J. Mu- 
czkowski. Tyg. krak. 1834, s. 227, 231, 
237, 241. Toż w odb. 8", s. 35. 

822. Purkinie. O ruchu i kierunku lit. 
nowoczeskipj. Tyg. lit. 1,S3,S, s. 113, 121. 

823. Mosbach A. Wiadomości o Cze- 
chach. Tyg. lit. 1841, 8. 353, 361. 

824. Jewiecki T. O stanie najnowszej 
lit. czeskiej. Jutrz. 1842, s. 45—52, 57 
-65. 

825. Lit. czeska. Jutiz. 1843. I. 46-52, 
II. 74, 151-8, 220-8, III. 145. 

826. Lit. czeska. (O obecnem stano- 
wisku lit. czesliiej przez Leona Thuna). 
Rocz. kryt. lit. 1842, II, 158. 

827. Dubrowski Piotr. Życie umy- 
słowe w Czechach, (przegląd z I półr. 
1846 r.). Dzwon ht. 1846, II, 199—208. 

— O lit. czeskiej. Przegl. nauk. 1846, 
Ul. 609—11. 

828. Ruch lit. w Czechach. Czas 1849, 
nr. 10:i. 

829. Rittersberg Ludwik. Krótki za- 
rys hist. lit. czeskiej. Teka wil. 1857, I. 
251-72. 

830. Chodźko Aleks. Odrodzona lit. w Czechach. (Poeci nowocześni : Kolar, 
Czelakowski). Bibl. war. 1861, II. 602— 
27. — (Poeci nowocześni. Wocel, Macha, 
Nebeski, Erben, Koubek, Fricz, Neruda, 
Halek, Sabina, etc). 1801, III, 151-75. 

831. Fricza Józefa odczyty o związku 
lit. czeskiej ze sprawą polską. Przegl. 
rzecz. pol. 1862, nr. 8, s. IH— 22. 

832. Matejko Franc. Krótki przegląd 
lit. czeskiej w ostatniem dziesięcioleciu. 
Bibl. war. 1862, II, 466—79. Czesi. 37 833. Suchecki Henryk. Naród czeski, 
jego oś\vi;Ua i piśmiennictwo. Tyg. poz. 
1862, s. 220—22, 227—230. 

834 Łuczycki K. Piśmiennictwo cze- 
skie. Tyg. ii. 1877, II. 58, 85. 

835. Arietto Wład. Przegląd czeskiej 
poezyi w ostatnieli 20 latach. Lech 1878, 
s. 228, 230. 

836. Grabowski Br. Tegoroczny ruch 
lit. w Czechach. Niwa 1878, II. 912-28. 

837. Lit. czeska w Polsce. Kt. 1880, 
I, 111. 

838. Rzut oka na bieżącą lit. czeską. 
KI. 1880, II, 191, 

839. Grabowski Br. Lit. czeska w r. 
1879. Niwa 1881, I, 26-41, 299-308, 
351—9. 

840. Lit, czeska w Historyi lit. sl. 
Pypina i Spasowicza. Przegl. sj. 1881, 
s. 74. 

841. Kvapil F. V. Kuch lit. w Cze- 
chach. N. Ref. 1882, nr. 60, 61, 62. 

842. Czajewski Wiktor. O najnowszej 
pieśni czeskiej. Tyg. ii. 1883, I, 270, 277, 
301, 310, 333. 

— Powieść czeska z czasów odrodze- 
nia. I. Powieść na tle ludoweni. Tyg. 
mód 1883, s. 241, 253. 

— Lit. czeska. Tyg. mód 1883, s. 337, 
349, 360, 372, 385, 397. 

— Przegląd lit. czeskiej za r. 1883. 
Tyg. ii. 1884, I. 86, 101, 117, 131. 

843. Peniżek J. Poezya czeska. Echo 
muz. 1885. s. 230, 250, 286. 

844. J. F. G. i Karłowicz. Lit. cze- 
ska. Praw. 1886, s. 44, ltl4. 

845. Yychodil P- J. Lit. czeska w r. 
1886. Przegl. pow. 1887, II. 131-40. 

846. S. C. Ruch wydawniczy w Cze- 
chach i jego przedstawiciele. Przegl. tyg 
1890, s. 261. 

847. Z piśmiennictwa czeskiego. Dzień, 
pozn. 1S94, nr. 280, 281. 

848. Pod jednym sztandarem. Alma- nach katol. poetów czeskich. Rec. Tytus 
Sopodżko. Przegl. pow. 1896, I. 133-8. 

849. Zdziechowski M. Bajronizm cze- 
ski. 1. Karol Hynek Macha, s. 9—43; 
2. Następcy Machy : Sabina, Nebeski, 
Fricz, Mayer, Pfleger, Morawski, Halek, 
Zakończenie). W książce Byron i jego 
wiek, s. 1—93. Zoh. nr. 244. 

850. Mgr. J. Z czeskiej lit. dramat. 
(.Jirasek, Kvapil, Kadner). N. Ref. 1906, 
nr. 35. 

851. Nowaczyński Adolf. Stosunki 
literackie czesko-polskie. Tyg. ii. 1908. 
II. 733. 

852. Rękopis królodworski. Dzień, 
wil. 1820, 1. 493-504. — Bibl. war. 1859, 
JV. 524. 

853. Studyum Szembery nO sądzie 
Libuszy.. KI. 1879, I. 236. 

854. Karłowicz J. Wznowienie sporu 
o autentyczność rękopisów królodwor- 
skiego i zielonogórskiego. Praw. 1886, 
s. 199, 209, 254, 295, 306. Zob. nr. 928. 

855. Kalina Ant. W sprawie auten- 
tyczności rękopisu królodworskiego. 
Przegl. pow. 1887, L 235-54. 

856. Kwesty a autentyczności ręko- 
pisu królodworskiego i zielonogórskiego. 
Muz. 1888, s. 148-58. 

857. Kamiński B. Ostatni zwrot w spo- 
rze o starożytność rękopisów królodwor- 
skiego i zielonogórskiego. Prace filol. 
1888, (II). 479-537. 

858. Zawiliński R. Ostatnie wyniki 
sporu o autentyczność rękopisów Kró- 
lodworskiego i Zielonogórskiego. Bibl. 
war. 1888, I. 73-93. Toż w odb. 

— W sprawie rękopisu królodwor- 
skiego. Bibl. war. 1888, I. 294. 

859. Bogusławski Edward. Jarosław, 
poemat staroczeski z Królodworskiego, 
z punktu widzenia historycznego. Przegl. 
hist. 1906, II. 303-32. Toż w odb. 1907, 
8°, s. 31. kop. 50. 38 Bibliografia słowianoznawstwa. ' 860. Bibliografia czeska za r. 1871. i końca 1882 r. Rozp. filog. 1884, (t. X), 
Niwa 1872, I. 123. i 385—449. Toż w odb. 8". -s. 65. 

861. Hecl{ K. Bibliografia polska z r. 
1881 w porównaniu z czeska, i rosyj- 
ską. Przew. nauk. 1882, IX), 1038-54 
i 1094—128. Toż w odb. 1883, S", -s. 51, 
kor. 1-20. 

862. Jelinek Edward. Bibliografija 
dziel, rozpraw i artykułów czeskich do- 
tyczących rzeczy polskich. Rozpr. filog. 
1880, (t. VII), 129—168. Toż. w odb. 1879, 
8°, s. 42. 

— Toż. Część 2-ga, 1878-1882. Rozpr. 
filog. 1884, (t. X), s. 366-84. Toż w odb. 
8\ s. 19. 

— Toż. Część 3-cia. 1883—6. Rozpr. 
filog. 1889, (XIII), 159-81. Toż w odb. 
S", s. 25. 

— Bibliografija przekładów z piśmien- 
nictwa polskiego na język czeski do 863. Koneczny Feliks. O współcze- 
snej poezyi czeskiej. Świat 1890, s. 80, 
222, 255, 392, 572. 

864. Czechy najmłodsze. N. Ref. 1895, 
nr. 145. 

865. Wasilewski L. Stosunki lit. Czech 
współczesnych. Głos 1896, nr. 22, 23. 

866. Karasek Jerzy. Z najnowszej li- 
teratury czeskiej. Życie 1898, s. 658. 

867. Ski. Moderna czeska. N. Ref. 
1899, nr. 199, 200. 

868. Wrzesień A. O współczesnej po- 
ezyi czeskiej. Bluszcz 1904, s. 340. 

869. A. L. O współczesnej poezyi cze- 
skiej. N. Kcf. 1905, nr. 201. 

870. Bandrowski Jerzy. O najnow- 
szej lit. czeskiej. Tyg. ii. 1908, II, 738. 

871. Hysek IWiloslay dr. Modernisty- 
czna lit. czeska. Świat sł. 1909, II, 128-47. Czasopisma 872. Zaleski W. Literatura czeska. 
O czasopi.śniie Muzeum. Rozm. Lw. 1827, 
1828. 

873. K. S. Czasopisma czeskie w r. 
1832. Czasop. Ossol. 1833, zesz. 11,44— 57. 

874. Kwiety czeskie r. 1836 z czerwca, 
zawierające: przekłady poezyi Mickie- 
wicza i Niemcewicza. Rozm. Lw. 1836. 

875. Kraszewski. Nowe dzieła i pisma 
peryodyczne czeskie. Ath. 1841, IV, 
148—51. 

876. Dziennikarstwo czeskie. Stadło 
1849, s. 23. 

877. Czeska prasa peryjodyezna. lyg. 
pozn. 1862, s. 332. 

878. Czeski 1'ozor. (Ocena działalno- 
ści pismai. Dzień. lit. 1863, s. 70. 

879. Wierzbicki J. Z peryodycznej 
literatury czesko-morawskiej. (Hlidka li- 
terami, Literami listy, Vesna). Przegl. 
pow. 1890, II, 428-40. 880. Sopodźko Tytus. Casopis Muzea 
Kralovstvi Ceskeho 1890; Osveta 1889 
—90. Przegl. pow. 1891, I, 428-36. 

881. Wróblewski K. Studentsky Sbor- 
nik. Czasop. akademickie 1895, nr. 4, 
s. 13. (Rec. nr. 9-10 z r. 1894—5). 

882. Sadok Werberger. Czeskie 
stowarzyszenie i)Vlast(r, jego czasopisma 
i działalność. Przegl. pow. 1894, IV, 

1 360—72. 

883. Krćek Fr. Na progu ćwierćwie- 
cza. Z czasopisma Oświata. (Z powodu 

1 25-lecia istnienia czasopisma czesk. 

: !»Osveta« o tym piśmie, oraz podany 

spis art., tam drukowanych, a dotyczących 

i rzeczy polskich). Gaz. nar. Lw, 1894, nr. 275. 

884. Wasilewski. Jubileusz Osviety. 
Tydz. 1894, (II), 367. 

885. Gajsler J. F. Cesky lid r. 1894. 
Wis. 1895, s. 435-7, 826—7 ; 1894, s. 394— 
7; Karłowicz. 1892, s. 462-4, 968—70. Czesi. 39- 886. Prasa czeska. Niwa pol. 1898, 
s. 743, 764. 

887. Ułaszyn H. Slovansky Przehled. 
(Przegląd slowiańsiiii. Rocznik I. Tydz. 
1899, (\il), 233. 

888. Magiera J. Vlast. Przegl. pow. 
1902, I, 280-2. — Z czasopism słowiańskich w roku 
ubiegłym. (Slovansky Przehled, Vlast, 
Nasze Doba, Czeska Revue, Nory Żivot; 
Yienac zabavi i pouci, Zagrzeb: Dom in 
svet. Lubiana). Przegl. pow. 1903, II. 
133-42. 

— Czeskie pisma nauczycielskie. Szk. 
1905—6, s. 135-6, 10—12. Korespondencye literackie. 889. Wyjątki z listu pisanego do 'Yek\ 
Wileńskiej o stanie lit. czeskiej. Czas 
1857, nr. 234. 

890. Kronika lit. (Ruch literacki w Cze- 
chach. Karol Erben, jako archeolog i po- 
eta. Wacław Szolc. Statystyka pism pe- 
ryodycznych czeskich). Bibl. war. 1871, 
IV, 435-50. 

891. Z Pragi. Ruch lit. 1877, I, 236, 
267. 

892. Literackie wiadomości z Czech. 
Ruch lit. 1877, I, 398. 

893. Prawda. Listy czeskie. Literatura. 
At. 1880, IV, 104-34. 

894. Polabsky Arnoszt. Literackie li- 
st}- z Czech. I. Ruch literacki czeski 
r. 1880. Przegl. sl. 1881, s. 6, 12, 36, 75. 

— Literacko-artystyczne mieszaniny 
z Czech. Przegl. lit. i art. 1883, nr. 8. 
10, 16, 17, 20, 21; 1884, nr. 2, 3, 15, 16. 

895. Z Pragi, i Halek i Smetana. Pol- 
scy poeci w krytyce czeskiej i t. p.j. Tyg. 
ii. 1882, I, 337.' 

896. Wiadomości z Pragi. (O Yrchli- 
ckim, Czechu, wraz z przekładem kilku 
wierszy). Tyg. mód 1884, s. 213, 222. 

897. Z. P. Z literatury czeskiej. (O pi- 
śmie: Szwanda Dudak). Kł. 1884. L 112. 

898. Gajsler J. F. Literatura czeska. 
(Czech: Wycieczki Pana Brouczka, przeł. 
J. Nitowski; Zibrt: Diejiny w zemich cze- 
skyrh). Praw. 1891, s. 152. 188. 

899. Czerny Adolf. Listy z Czech. 
(Jelinek, Czeska poezya 19 w., poezye 
Hawliczka, Kvapili. Tyg. ii. 1897. II. 891. 900. L. P. U przyjaciół Czechów. 
(Czerny, Krasnohorska, Maternova, Kva- 
pil, Sladek). Kraj 1900, I, nr. 8, 13, 18. 

901. Jelinek Edward. Listy z Czech. 
(Charakter liter, czesk. Pierwsi sprawcy 

I odrodzenia narodowego. Matiee ludu, 
i t. p.). Kł. 1877, I, 376, 395. 

902. — Toż. (Słowiańskie wieczory. 
Z czeskiej literatury — Kraszewski i je- 
go znaczenie w Czechach). Kł. 1878, I, 
110, 275. 

903. — Toż. (Jarosław Czermak. Z czyn- 
ności towarzystwa »Svatobor«. Pomnik 

I Jungmana. Pamiętnik dr. Pichla. Z ży- 

! cia Rubesza. Polska antologia w czesk. 

[ liter. W sprawie terminologii słowiań- 
skiej. Słowniki Szpatnego. Nowe wy- 

I danie historyi Palackiego). Kł. 1878, 
II, 85. 

904. — Toż. (Czeskie wody. Czeski ję- 
zyk i podobieństwo jego do polsk. Ju- 
bileusz Kraszewskiego w Pradze. Osta- 
tni obraz Czerniaka. Zaleski i Sło- 
wacki w lit. czeskiej). Kł. 1878, II, 
339. 

I 905. — Toż. lUroczystośó Kraszew- 
! skiego w Pradze. Umysłowy ruch cze- 
skiego odrodzenia). Kł. 1879, I, 14, 195. 
I 906. — Toż. (Słowackiego Mazepa w Pra- 
j dze. Wystawa obrazów. Poselstwo Bro- 
żika. Z jego życia. Siemiradzkiego i>Po- 
chodnie«. Pieśń czeska i franc. Z luchu 
literac). Kł. 1879, II, 63, 318. 
907. — Toż. (Wieczór słowiański Dwie 40 Bibliografia slowianoznawstwa. polsliie delilamac3e. — Nasze wzajemne 
stosunki. Fałszowanie starych czeskich 
zabytków. Z hteratury. Kwe.stya czesko- 
slowacka). Kr. 1880, I, 10, 218, 371. 

908. — Toż. (Rocznica Douohy. Jung- 
maniści. Dzieło Małego o odrodzeniu 
czes. Z Hteratury). KJ. 1880, II, 271. 

909. — Toż. (Ruch literacki. Przekłady. 
Otwarcie teatru. Obraz Ajdukiewicza. 
Z literatury). Kł. 1881, I, 29, 275. 

910. — Toż. (W sprawie otwarcia te- 
atru. Statystyka Pragi. Z piśmiennictwa, 
Polska literatura w Czechacli). Kł. 1881, 
II, 79, 142, 364. 

911. — Toż. (Uniwersytet czeski. Ro- 
zwój piśmiennictwa. Macierz szkolna). 
KI. 1882, I, 243. 

912. — Toż. (Opera Prodana Nevesta. 
Przekłady z pol.). Kł. 1882, II, 79. 

913. — Toż. (Dzień zaduszny. Dwie 
nowe opery czeskie. Pan Tadeusz. uRze- 
czy« Riegera. Rozwój czeskiej literatury). 
Kł. 1883. I, 28, 285. 

914. — Toż. (Z literatury. Dworskiego 
publikacya o szkolnictwie czeskiem. Jan 
Matejko z czeskiej rodziny. — Prze- 
kłady z polskiego). KI. 1883, II, 285. 

915. — Toż. (Lud czeski. Z literatury- 
Zlata Praba. O Matejce. — Rocznica 
Smetany, Czeska muzyka, Polskie rze- 
czy, Nowości literackie. — Józef Kolar, 
Z literatury. Macierz szkolna). Kł. 1884, 
I, 22, 230, 390. 

916. — Toż. (Z dziedziny malarstwa: 
Matejko w Pradze, Brożik. Twardowski 
Yrchlickiego. Juliusz Zeyer). Kł. 1885, I, 
206, 222. 

917. — Toż. (Statystyka i ruch czeski 
za oceanem, Slowieńcy w Pradze. Składki 
na rzecz Macierzj' szkolnej. Kvapil. 
Arystokratka w czes. literat. Przekłady 
2 polsk.). Kł. 1885, II, 285. 

918. — Toż. (Stosunki literackie i obja- 
wy tak zw. upadku. Z ruchu literatury 
pięknej. Przekłady z polsk. Zjazd Soko- 
łów. Ks. Sztulc). Kł. 1887, I, 191. 919. — Toż. (Jubileusz i>SokoIów». P. 
Naprstek. Nowości literackie. Rieger. 
Riegerowa. Poezye Kvapila). Kł. 1887, 
II, 15, 28. 

920. — Toż. (Akademia umieięt. Ro- 
cznica Riegera. Wykłady o polskim ję- 
zyku w Pradze. Wystawa polskich obra- 
zów. Z literatury czesk. Jireczek). Kł. 
1888, II, 374. 

921. — Toż. (Wyroby ludowe zgerma- 
nizowanych okolic. Liter, dramatyczna. 
Słownik polsko-czeski. Zebrane dzieła 
Jiraska. Prace Zibrta). Kł. 1890, I, 69, 
3a9. 

922. — Toż. (Czeska wystawa etnograf. 
Ze sztuki i literatury). Tyg. ii. 1892, 
I. 348. 

923. — Toż. (Z literatury : Sprawozda- 
nie Szuberta o teatrze, J. K. Tyl. Bio- 
grafia Riegcrowej. Tyg. ii. 1892, II, 295. 

924. — Toż. (40-lecie Yrchlickiego. 
Czerna Hodinka, Maj. Wspomnienia li- 
teratów czeskich, Prodana nevesta Sme- 

I tany). Tyg. ii. 1893, I, 139, 295. 

925. — Toż. (Malarstwo. Brożik. Mi- 
ckiewicz, Yrchlicky i t. d.). Tyg. jl. 1894, 
I, 135. 

926. — Toż. (Nowa i stara Praga — 
Winohrady i asanacj'a. — Dziady w cze- 
skim przekładzie). Tyg. ił. 1896, II, 621. 

927. Grabowski Br. Listy o literatu- 
rach słowiańskich, (o czeskiej lit.). Kraj 
1886, nr. 18, s. 5. 

928. — Toż. (Jelinek o Litwie i Slama 
o Śląsku. Przyjście Czecha Zeyera, 
Yrchlickiego t Mądrość rabinao. Spór 
o rękopism królod.). Przegl. lit. Kraj 1886, 
nr. 39, s, 5. 

929. — Toż. (Publicystyka u Czechów, 
Czasopisma polityczne. Miesięczniki). 
Przegl. lit. Kraj 1887, nr. 2, s. 6. 

930. — Toż. (Literatura czeska. Nowe 
utwory Zeyera, Lier, Herites, Jirasek, 
Yrchlicky). Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 3, 
s. 10. 

931. — Toż. (Liter, czeska, Rozwój 
pism czeskich. Nowości z beletrystyki, Czesi. U Yrchlicky, Czech, Jelinek). Przegl. lit. 
Kraj 1888, nr. 42, s. 5. 

932. — Toż. (Litep. czeska, Satyry 
Czecha, Hanuman, Jelinka >Odvviedziny 
słowiańskie*. Kołeczka, »Obrazki czarno- 
górskie". Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 37, 38. 933. — Na niwie słowiańskiej, (Nawią- 
zanie rzeczy. Czechy, Yrchlicky, Zeyer, 
Machar). Kraj 1892, nr. 41, s. 8. 

934. — Z literatury czeskiej. (Wznowiona 
sztuka Yrchlickiego: Bar Kochba). Wędr. 
1900, s. 196. Poszczególne .sylwetki. 

935. Dubrowski. Czeskie autorki. Piel- ' Przegl. tyg. 1888, s. 619, 631, 648, 661.— 
grzyra 1845, 111, 323-6. Mała St rana. Niwa 1896, s. I.ó5. — 

936. Grabowski Br. Czescy Uómacze i Bies. lit. 1896, I, 260. — Tyg. ii. 1896, I, poetów polskich. 'Krasnohorska. Ivvapil, 
Mokry, Pokorny, Sztulc). Kł. 1881, I, 
325. 

937. Krasnohorska Eliszka. Czeskie 
nowelistki i powieściopisarki. Świt 1886, 
1, (t. IV), m, 101. 213. — Krezek Franc. At. pol. 1908, 
II, 2U1— 22. 

946. Czelakowski Franc. np. J. F'. 
Nowakowski. Kój. dom. 1862, s. 163 
— 71. — Jan Prusinowski. Op. dom. 
1865, s. 413. — Jęli nek Ed. Brodziń- 9.^8. Przesmycki Z. Poetki czeskie, i ski i C. Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 18, 
(Szkoła romantyczna: Studniczkowa, s. 3. — Krezek Fr. Z korespondencyi C. 
Miihlsteinowa, Dworzakowa, Geisslowa). ' (Dowody zajmowania się C. utworami 
Tyg. mód 1888, s. 289, 297, 321, 352. i Mickiewicza). Pam. Mick. 1889, s. 199— 

939. Grabowski Br. Mogiły sł. (Wspo- | 201. — Gajsler Justyn. Niwa 1894, 
mnienia pośmiertne: Pful. (Łużyczanin). ! s. 321. — U. Zawiliński. Kraj 1899, 
Chałupa, Dudik, Szkorpik i Kozanek ; I, nr. 12, s. 14. — Tenże. N. Ref. 1899, 
(Czesi). Trntenjak (SJowieniec). Ożego- j nr. 59. — Jan Magiera. Ojciec i syn, 
wicz, Pretoczki, (Chorwaci). Przegl. lit. [ (Czelakowscy). N. Ref. 1906, nr. 87. 
Kraj 1890, nr. 17, s. 13. ; 947. Czerny Adolf. np. Melania Par- 

940. Szabłowski Teodor. Nadobne czewska. Przegl. tyg. 1897, s. 464. — 
pobratymki nasze. Wędr. 1899, s. 76. | Roman Baudouin de Courtenay 

941. Magiera Jan. Nasi przyjaciele, j Kraj 1897, nr. 36. 

(Adolf Czerny, A. Hora, Kvapil, Horzica, I 948. Dobrowski Józef. Wójcickie- 
RozYoda). N. Ref. 1904, nr. 296. |go: Życiorysy znak. ludzi. War. 1850. 

, I, 217—20. 

i 949. Dobrzański. Rozm. Lw. 1829. 942. Barak Józef. np. W. Czajewski. 
Tyg. ii. 1883, 11, 360. 

943. Bozdech Emanuel, np. Lipnicki 
Eugeniusz. Przegl pol. 1881,111, 282— 314. 

944. Brzezina Otokar. Z współczesnych 
Czech. np. Maciej Szu kie wicz. 
Życie 1897, nr. 7, s. 6. — Jerzy Kara- 
sek. Życie 1899. s. 44. 950. Eim Gustaw, np. Marius. Kraj 
1897, nr. 11. 

951. Goli Jaroslay. Świat sl. 1906, 
II, 183-91. 

952. Halek Witosław. np. WI. Sa- 
biowski). Tyg. wielk. 1871, s. 245—6. 

953. Hanka Wacław. Wyciąg z listu... 
do redaktora. Jutrz. 1842, s. 10—1. — 945. Czech Świętopełk, np. Wikt or i Wójcie k i. W książce: Życiorysy znak. 
Czajewski. Tyg. mód 1884, s. 25, 33, ;. ludzi. War. 1851, II, 257—61. — Czas 
41. — St. Ros. Przeciw estetyzmowi C. 1 1861, nr. 23. — Nakęski Ad. N. Op. 

6 42 Bibliogralia slowianoznawstwa. dom. 1866, s. 49, 67. — Listy H. do hr. 
Dzialyńskiego ogtosit Celioliowski. Lech 
1878,8.305,318,324. — G aj sler Ju- 
styn. Tyg. ii. 1882, II, 143, 159. — Dzień, 
pozn. 1890, nr. 45, 46. — Jelinek Bd. 
Korespondencya Adama Junosza Rości- 
szewsUiego zH. (Refleksye z czasów odro- 
dzenia) 1829—44. Dzień. pozn. 1894, nr. 
44, 46, 48—51, 54—56, 58, 60, 61. Toż 
w odb. 1894, 8 mała, s. 54. — Tenże. 
Dwa listy Tytusa hr. Dzialyńskiego do 
H., przyczynek do historyi bibliot. kór- 
nickiej. Odb. ze Świata. Krak. 1894, 8 
mała, s. U. ~ Tenże. Listy Wojciecha 
Cybulskiego do H. 1840-1847. Odb. 
z Dzień. pozn. 1895, 8 mała, s. "29. Hec. 
Wasilewski. Tydz. 1895, (III), 141. -- J e- 
ł i n e k B d. Polska korespondencya H. Kraj 

1895, nr. 10. 

954. Herites Franciszek, np. Draczek. 
Dzień. pozn. 1901, I, nr. 70. 

955. Heyduk Adolf. (1835-1905). np. 
Tad. St. Grabowski. Świat sl. 1905, I, 
478-84. 

956. Hlavaczek Karol. np. Karasek 
Jerzy. Żjcie 1899, s. 309. 

957. Horzica Ignacy, np. L. Papieski. 
Tyg. ii. 1902, I, 304. 

958. Jelinek Edward. M el. Parcze- 
wska. Z moich wspomnień. Bluszcz 
1885, s. 175. — Wspomnienie Czecha. 
(O stosunku autora do redakcyi Kuryera 
i W. Szymanowskiego). Kuryer war. 

1896, nr. 1. — Bies. lit. 1897, I, 224. — 
Czeskie wspomnienia z Warszawy. Przegl. 
lit. 1897, nr. 1, s. 15. — Bies. lit. 1897, 
II, 181, — Bluszcz 1897, s. 97. — O J., 
wspomnienie Czcrntgo. Bluszcz 1897, 
s. 32L - J. Ed. •6/lV. 1855, f 15/111. 

1897, wspomnienie pośmiertne. Odb. 
z Czasu, 1897, 8 mała, s. 16. — Tom- 
ko wic z St. Czas 1897, nr. 79. (prze- 
druk w Gazecie war.). — Parczewska 
M. Pamięci J., wiersz. Dzień. pozn. 1897, 
nr. 89. — Edward Jelinek. (nekrolog). Gaz. 
nar. 1897, nr. 78. — Karłowicz J. (Do życiorysu dodany jest list Jelinka pi- 
sany w ostatnich czasach do Kart). Głos 
1897,1,313. — Grabowski Br. Ku- 
ryer niedzielny 1897, nr. 14. — Jasiń- 
ski K. J. Kuryer war. 1897, nr. 101. — 
N. Ref. 1897, nr. 64. —Adolf Czerny. 
Za E. J. Rec. M. Zdziechowski. Przegl. 
lit. 1897, nr. 13 i 14. - Przegl. lit. 1897, 
nr. 6, s. 19. — Krezek Fr. (Zestawienie 
prac. E. J. dotyczących rzeczy polskich 
i czeskich). Przew. nauk. 1897, s. 866— 
78. Toż w odb. 8», s. 13. — Tenże. E. J., 
wspomnienie. Lw. 1897, 8 mała, s. 20, 
z podobizną zmarłego. — Kaz. Mo- 
rawski. l'rzegl. pol. 1897, IV, 216. — 
Slow. 1897, s. 29. — Melania Par- 
czew s k a. Ze wspomnień o J. Tydz. 
1897, (W), 259. - L. S. K. Tyg. ii. 1897, 
I, 255. — Wlad. Rabski. Tyg. ii. 1897, 
I, 275. — Ant. Skrzynecki. Wędr. 
1897, s. 227. — Yzpominki Bd. J. np. 
J. R. Ogniwo 1904, nr. 36.— Wysłou- 
chów a M. Album Jelinka. Tydz. 1904, 
(Xli), 367. — Uczczenie pamięci B. J. 
Tyg. ii. 1904, II, 8(53. 

959. Jerzabek Wacław Fr. np. Puffke- 
Lipnicki. Przegl. pol. 1882-83, 111, 173— 
212; Echo muz. 1893, s. 398; (Krezek). 
Gaz. nar. 1893, nr. 77. 

960. Jireczek Józef. O jego studyum 
o Paprockim, np. Miłkowski. Bibl. war. 
1867, III, 343—55. — Br. Grab o wski. 
lYz. lit. Kraj 1888, nr. 49, s. 14. 

961. Jungmann Józef. Przyj. lud. 1840, 
I, 193. — Adolf Smorczewski. J. 
i obchód stólet. rooz. jego urodzin w Pra- 
dze. Bibl. war. 1873, III, 390—401. — 
Tyg. wielkop. 1873, s. 349. — Br. Gra- 
bowski. Tyg. ii. 1S8.S, II, 60.— Krezek 
Fr. Twórca odrodzenia czeskiego w spra- 
wie polskiej. (Na podstawie listów J. 
do Antoniego Marka). Tydz. 1895, (III), 
s. 90-1, 97—98. — Tenże. Przyjaciel J. 
o Polsce i Polakach. (Na podstawie li- 
stów Ant. Marka do J. Jungmanna). Ty- 
dzień, 1895, (III), s. 113—4. — Tenże. 
Twórca odrodzenia czeskiego o piśmien- Czesi. 4» nictwie i pisarzach polskich). Iris, Lw. 
1899, s. bi—bl. 

962. Karasek Jerzy. np. St. Lack. Ży- 
cie 1899, s. 51. 

963. Komeński Jan Amos. Przyj. lud. 
1834, I, 5i. — K a szewski K. Tyg. 
ii. 1862, I, 33. — Dzień. lit. 1865, s. 583. 
— Hasto, Lw. 1865, nr. 46. — Szk. 1871, 
s. 416— 8. — Bątlzkiewicz Antoni. 
K. i znaczenie jego systeraatu wycho- 
wania. Szk. 1874, s. 135-7, 141—3, 152 
—4, 160-2, 167-9, 175-6. Toż w odb. 
Lw. 187.0, 8", s. 30, lvop. 30. — Justyn 
Gajsler. Kt. 1882, I, 174. — Sz. Pa- 
rasiewicz. Wielka dydaktyka K. Szk. 
1883, s. 142-3, 3.Ó3. — Tenże. Krótki 
przegl.ąd myśli pedagogicznych, zawar- 
tych w dziele K., p. t. »Wielka Dyda- 
ktyka». Szk. 1884, s. 271—2, 279-81, 
291-3, 299—300. Toż w odb. Lw. 1884, 
8", s. 20. — Baranowski Bolesław. 
Szkoła polska wobec jubileuszu K. Szk. 
1892, s. 169—72. — Tenże. Zasady pe- 
dagogiczne K. Szk. 1892, s. 183-4. — 
dr. H. B.(iegeleisen). Muz. 1892, s. 308— 
18, 390-9. — N. Ref. 1892, nr. 74-76. 
Br. Grabowski. Niwa 1892, s. 116, 
153, 170, 204. — Karwowski S. K. 
jako uczony i człowiek. Bies. lit. 1892, 
I, 229. — Józef Kenig. Tyg. ii. 1892, 
1,195. —Krezek Frań c. Szk. 1892, 
s. 172—5. — Królikowski D. K. w pi- 
śmiennictwie czeskiena. Szk. 1892, s. 555 
—6. — L. W. Uroczystość K. Szk. 1892, 
s. 105, — Jan Łoś. Kraj 1892, nr. 13, 
s. 4. — Par asie wicz Sz. Ostatnia 
praca K. Szk. 1892, s. 181—2. — F. 
Szczurkiewicz. K. i jego pogląd3- na 
wychowanie fizyczne. Szk. 1895, s. 635 
— 7. — Danysz A. K. nauczył się po 
polsku. Szk. 1898, s. 124—6, 136. — 
Tenże. K. Przyczynek do jego działal- 
ności w Polsce. Rocz. T. P. N. Pozn. 
1899, (t. 25), 107—202. 

964. Konicowa Eleonora, np. Anto- 
szka. Bluszcz 1898, s. 74. I 965. Krasnohorska Eliza. Lech 1878, 
I s. 273, 292. (Dołączony przekład 2 wier- 
szy: Wiosna, Przeto). — Bo żyw oj. Tyg. 
pow. 1879, s. 6. — Wiktor Czajew- 
jski. Tyg. ii. 1882, II. 257. — Echo muz. 
1886,8.457. — Antoszka. Tyg. ii. 
1897, II, 953.— Dr. Fr. Krezek. N. Ref. 
1897, nr. 265, (przedruk z Gaz. Iw.). — 
Myśli K. Bluszcz 1897, s. 384. — Szczę- 
sna. Bluszcz 1897, s. 377. — M. Wj-- 
slouchowa. Tydz. 1897, (V), .iOl, 409. 

966. Kvapil Franciszek. Szabłow- 
ski Teodor: Pobyt Asnyka w Pradze 
i jego listy do Fr. K. Wędr. 1899, s. 498. 
— Obłoki, komedya 3 aktowa K. Dzień. 
Pozn. 1907, I, nr. 53. 

967. IWaclia Karol Hynek. Melania 
Parczewska. Z żj'cia czeskiego ro- 
mantyka. Dzień. pozn. 1892, nr. 184, 
185. — M. Zdzie chowski. M. i bajro- 
nizm czeski. Rozp. filog. 1893, (t. 18), 
s. 233-301. 

968. Machar Jan Svatopluk. np. A. 

Nowaczyński. Praw. 1907, s. 329. 

969. Masaryk T. G. Jego »Studya 
słowiańskiei np. M. Zd ziecho wski. 
Kraj 1891, nr. 39, 40; Przegl. pol. 1889, 
in. 170-6. — Świat. sl. 1910, I, 261-8. 

970. IWusil Alojzy. Merunowicz 
Teofil: Czeski badacz biblii. Dzień. 

j pozn. 1906, II, nr. 227, 228. 

971. Naprstkowie. Jelinek Ed. Na 
I Halanku iNaprstek Anna). Szkic z życia 

obyczajowego. Bluszcz 1880, s. 185. — 
Tenże. U pana N. Tyg. ii. 1891, I, 292, 
311. — dr. Fr. Kr czek. Naprstkowie. Garść 
wspomnień. Tydz. 1894, (II), s. 297—9, 
306—8. — Wasilewski Leon. Vojta 
N. Głos 1897, I, s. 187. — Antoszka: 
Józefa N. Bluszcz 1898, s. 385. — Ja- 
nina Ale.\ota. Toż. Bluszcz 1899, 
s. 21. 

972. Neczas Jan. np. Bełza W. Tyg. 
ii. 1884, I, 335. — Zenon Przesmy- 
cki. Tyg. mód 1885, s. 257. ii Bibliografia slowianoznawstwa. 973. Neruda Jan. np. Czajewski 
Wiktor. Tyg. mód 188i, s. 385. — 
Tenże. Tyg. ii. 1884, II, 305; 1891, II, 
166. — Br. Grabowski. N. (ze wspo- 
mnień osobistych). Kraj 1891, nr. 38, 
s. 6. — Tenże. Echo muz. 1891, s. 474 

974. Niemcowa Bożenna. Lech 1878, 
s. 190.— Parczewska Melania. Świt 
1880. II, (t. V), 42. 

975. Palacki Franciszek. Rozm. krak. 
1834, s. 15. — Czy 1'. słusznie sądzi pol-; 
skich historyków, co do daniny od l'ol- 
ski. Tyg. lit. 1843, s. 1,9. — Ślow. 1868, 

I, 151 — 2. — P. przeciw panslawizmowi. 
Kraj, 1873, nr. 132, 133. — Grabow- 
ski Br. Tyg. ii. 1876, II, 40. — K. H. 
Lewostain. KJ. 1876, I, 384. — Ad. 
N i e m i r o w s k i. Tyg. pow. 1877, s. 631. 

— Choci sze wsk i. Lech 1878, s. 7H, 
83.— Dzień. pozn. 1879, nr. 207. — ListP. 
do J. Chociszewskiego w sprawie tłuma- 
czenia na polskie Dziejów narodu cze- 
skiego. Lech 1878, s. 241. — Jubileusz 
1". Bibl. war. 1898, III, 185-6. — Bies. 
lit. 1898, II, 6. — Niwa pol. 1898, s. 477. 

— Antosz k a. Bluszcz 1898, s. 193, 
201. — Fr. Bujak. P. i jego znaczenie 
dla odrodzenia Czech. At. 1898, 111, 397 
— 436. — Grabowski Br. Dzicn. pozn. 
1898, nr. 141. — Tenże. Tydz. 1898, (YI), 
203. — Kraj 1898, I, dod. s. 295—6. — 
Wielki Czech 1798-1876. Życie 1898, 
s. 277. — Zdziechowski M. Mickie- 
wicz i P. Życie 1898, s. 300. — W I. 
Prokesch. N. Ref. 1898, nr. 137. — 
Uroczystości P. w Pradze. Tyg. ii. 1898, 

II, 523. — Karol Ziemba. Rocznica P. 
Wędr. 1898, s. 494. 

976. Podlipska Zofia. np. Antoszka. 
Bluszcz 1898, s. 41. 

977. Purkinje Jan. Jutrz. 1842, s. 122 
— 3. — Janusz Nowakowski. Życie 
i prace naukowe P. Bibl. war. 1861, III, 
288-322, IV, 123-57, 376—412. Toż 
w odb. War. 1862, 8", s. 130, rb. 1. — 
Korotyński \\'. Tyg. ii. 1869, II, 
s. 197. — dr. V. Nowakowski. KI. 1870, I, 243, 26;. — Odsłonięcie pomnika 
P. w Libochowicach. Dzień. pozn. 1887, 
nr. 196. 

978. Riegrowa Teresa, np. Br. Gra- 
bowski. Bluszcz 1897, s. 129, 138. 

979. Rokyta Jan. O jego poczyach. 
Rom. B. de C. Kraj 1900, 1, nr. 25. 

980. Roubek Jan. np. Nalięski Ad. 
Op. dom. 1866, s. 291. 

981. Skalik Franc. O jego poezyach 
»Sursum corda« np. Tytus Sopodźko. 
Przegl. pow. 1894, II, 122—6. 

982. Sokol Antoni, np. Br. Grabowski. 
Prz. lit. Kraj. 1889, nr. 22, s. 11. 

983. Sova Antoni, ni). Karasek Jerzy. 
Życie 1900, s. 66-7. 

984. Studniczka Franc. np. Czajewski 

Wiktor. Tyg. ii. 1.S.S4, II, 153. 

985. Stroupeżnicky Wł. np. Br. Gra- 
bowski. Echo muz. 1892, s. 471. 

986. Swoboda Jan. Zorza 1843, II, 
123- i). 

987. Swoboda Karol. Wieniec 1872, 
I, 852. 

988. Szafarzyk Paweł J. O pracach 
jego. Rozm. Lw. 1832. — Wiadomość 
o pracach S. na podstawie własnych 
jego listów do M. Pogodina. Wizer. nauk. 
1837, XVIII, 110-24. — Uwagi niektóre 
o S. Przegl. nauk. 1842, I, 307—32, 416. 

— Sawinicz J. Jutrz. 1843, III, 109-13. 

— Dzień, lit. 1861, s. 421, 429. - Zm or- 
ski R. Tyg. ii. 1861, II, 34. - Lech 
1878, s. 385, 402, 415. — Bron. Gra- 
bowski. Kt. 1881, I, 279. — Kantecki 
Klemens. S. i Pogodin. Niwa 1881, I, 
599—604. — Justyn Gajsler. Z po- 
wodu stuletniej rocznicy urodzin S. At. 
1895, 111, 192-6. — dr. Fr. Krezek. 
Z listów S. Tydz. 1895, (III), s. 145—6, 
154—55. — Jireczek K. Safarzik mezi 
Jihoslovany. Rec. E. Lipnicki. Przegl. 
pol. 1896, 111, 421-6.— Krezek Fr. Z pa- 
pierów po S. (Ślady zajęcia się S. osobą 
i dziełami Mickiewicza). Pain. Mick. 1898, 
s. 324—8 i w odb. Czesi. ib 989. Szymaczek M. A. np. Antoszka. 
Tyg. ii. 1899, II, 5fi9. 

990. Stastny, Tytus Sopodźko 
-o jego poezyach: »Góry i doliny«, «Dro- 
bne kwiatyo. Przegl. pow. 1895, III, 
291-6. ^ 

991. Swietla Karolina. (Mużakowa 
Joanna), np. lir. Grabowski. At. 1880, 
II. 512-25, III. 106—21, 352—70. — 
Tenże. KI. 1880, I, 210, 237. — Anto- 
szka. Bluszcz 1899, s. 305. — Toż Tyg. 
ii, 1899, II, 79ł. — N. Ref. 1899, nr. 207. 
— M. Wy słou chowa. Tydz. 1899, 
(VII), 361, 369, 377.— Br. Grabowski. 
AVędr. 1900, s. 658. fi/ó. — Krezek F r. 
Światła. (Joanna z Rottów Mużakowa). 
Gaz. Iw. 1900, nr. z 22 'VIII i nast. 

992. Szlejhar Józef. np. Makowiecki 
Z. Dzień, pozn, 1895. nr 48. 

993. Sztuk Wacław Ks. np. J. F. N o w a- 
kowski, Kół. dom. 1861, s. 165-71. — 
Na kęs ki Ad. Op. dom. 1866, s. 233. — 
Adolf Sniorc ze wski. KI. 1873, II, 
199. — Br. Grabowski. Tyg. pow, 
1879, s. 146. — Tenże. Tyg. ii. 1881, II, 
178. — KJ. 1887, II, 101. — Kron. rodź. 
1887, s. 538. — J. F. Gajsler. Praw. 
1887, s. 415. — Z nad mogiły. Wgdr. 
1887, s. 411. — Bron. Grabowski. 
Niwa 1887, II, 471— 9 — Ed. Jelin ek. 
Kraj 1887, nr. 33, s. 2. Mary a Kono- 
pnicka. Na Wyszehradzie (pogrzeb ks. 
S.). Życie 1887, .s. 589. — WI. S a b o w s k i. 
Tyg, ii. 1887, II. 101. 

994. Tomek Wacław, up. Bron, Gra- 
bowski. Tyg. U. 1885, I, 98. — N. Ref. 
1905, nr. 135. 

995. Tupy Eug. (Jabłoński Bolesław). KI. 
1881, I, 182. — Kapłan poeta, Kron. rodź. 
1881,3.432. — Krótkie wspomnienie. Przegl. 
sł.l881,s.45.— T.Jeske Choiński. Tydz. 
lit. art. 1881, (XII), s. 139. - Boży woj. 
Tyg. pow. 1881, s. 215. — Bron. Gra- 
bowski. Tyg. ii. 1881, I, 257. — Tenże. 
Przyczynek do wspomnienia pośmiertne- 
go o ś. p. T. KI. 1881, I, 332. — Cze- 
sław Jankowski. Muz. 1881, I, 438— 42. — Juliusz Mień. Bibl. war. 1881, 
11, 240—8. — H. Zathey. Przegl. pol. 
1880-81, IV, 136-141. — Pomnik J. 
w Kardaszowej Rzeczicy. Tyg. ii. 1886, 
II, 123. 

996. Ylczek Wacław, np. Wiktor Cza- 
jewski. Uodat. Przegl. tygod. 1883, I, 
224-31. 

997. Yrcillicki Jarosław. (Frida). Ga- 
sz to w tt Wacław. O poecie V. i jego 
utworach. Przegl. pol. 1881—82, I, 93— 
131. — Miriam. V. o naszych poetach. 
Kraj 1883, nr. 41, s. 16. — Przesmy- 
cki Zenon. V. i jego tragedj'a »Dra- 
homira«. Tyg. mód 1883, s. 61, 73, 88.— 
L. S. Koroty ński. Tyg. pow. 1883, s. 614, 
634.— Z. Przesmycki. V. i jego zbiorek 
poezyi »Co ż}'cie da!o«. Bluszcz 1883, 
s. 356, 366, 374, :i78. — J. Gajsler. 
Praw. 1884, s. 606. — M. K.(onopnicka). 
Świt. 1885, I, 147, 156, 163, 171, 181. — 
Miriam » Twardowskie poemat V. Tyg. 
mód 1885, s. 313—4, 321—2.— Gajsler. 
Toż. Praw. 1885, s. 307. — Tenże. «Sel- 
ske ballady « V. Praw. 1885, s. 584. — 
Tenże. Komedya V. »K ziwotus. Praw. 
1886, s. 225. — Tenże. »Mądrość rabinai 
V. Praw. 1886, s. 428. — Mary a Ko- 
nopnicka. Na ojczystej ziemi V. Przegl. 
lit. Kraj 1890, nr. 1, 2, 3. — Br. Gra- 
bowski. Trylogia antyczna w literatu- 
rze czeskiej. At. 1892, III, 300-21. — 
Kuryer pol. Lw. 1893, w marcu. — Sło- 
wo, War. 1893, nr. 47. — Bron. G ra- 
fa owslvi. Czterdziestolecie V. Kraj 1893, 
nr. 6, s. 5 — 7. — Konopnicka Marya. 
V. Urywek ze studyum. Tydz. 1893, 
s. 65 — 6. — (Krezek). Czech o V. (Z po- 
wodu 40 rocznicy urodzin V., oraz stre- 
szczenie artykułu jubileuszowego, ogło- 
szonego przez Sv. Czecha w nr. 46. 
Narodnich listów). Gaz. naród. 1893, nr. 
40. — Prokesch Wlad. V., Gustaw 
Emil Frida. Odb. z Ref. Krak. 1893, 8 
raala, s. 14, z portretem, 30 hal, — Ze- 
non Przesmycki. Świat 1893, s. 155, 
223, 248. — Br. Grabowski. V. i jego 46 Bibliografia slowianoznawstwa. dramat »Bar-Kochba«. At. 1899, IV, 17 
—U, 232-65. — Toż w odb. 1900, 8^ 
s. 64, kop. 50, — R. Z., Albert i V. Czas 
1900, nr. 2i3. — Kraj 1903, nr. 8, s. 3. 
— Bois Briile. Jubileusz V. Wędr. 
1903, s. 166. — Tyg. ii. 1903, I, 176. — 
N, Ref. 1903, nr. 39. — J. Rudzka. 
Ogniwo 1903, s. 251. 

998. Yirchow Rudolf. Tyg. ii. 1891, 
II, 260. — Praw. 1901, s. 522. — Praw. 
1902, s. 139. 

999. Zeleny Wacław, np. lir. (Wa- 
bowski. Echo muz. 1892, s. 181. 1000. Zeyer Juliusz. Gaj sler. Z. i jego 
Libuszin hnew. Praw. 1887, s. 404. — 
Jan Karłowicz. Z. i jego ostatni 
utwór (Olgierd Giejsztor). Praw. 1887, 
s. 105. — Br. Grabowski. Echo muz. 
1890, .s. 401—4. — Lange A. Tyg. mód 
1897, nr. 26. — Z. (wspomnienie po- 
śmiertne). Tydz. 1901, (IX), 38. — Czas 
1901, nr. 27. - L. S. K. Tyg. ii. 1901, 
I, 113.— Mir i a Ul. Pamięci Z. Chim. 1901, 
1. 1. — S. K. Echo muz. 1901, s. 68. — 
U. Z., N. Ref. 1901, nr. 27. 

1001. Żidek Paweł. np. F. M. S. Tjg. 
ii. 1863. 1, 49. Polonica. 1002. Jelinek Ed. Poezye Słowackiego, 
p. O. Mokry. — Rec. Przegl. pol. 1880, II. 
124—8. 

1003. — Maria Malczewskiego, p. J. Ne- 
czas. Rec. Przegl. pol. 1881, III, 322—7. 

1004. — Ulas Syrokomli, p. J. Neczas. 
Rec. Przegl. pol. 1881, III. 322-7. 

1005. — Pan Tadeusz w czeskiej lite- 
raturze. Przegl. pol. 18S2-83,II, 263—7. 

1006. — Orzeszkowa w Czechach. 
Kraj 1891, nr. 50, s. 19. 

1007. — Vieci polskę. Slovanske tu- 
żby. (Sprawy polskie. Słowiańskie ż}'- 
czenia). Rec. Dzień. pozn. 1893, nr. 65; 
N. Ref. 1893, nr. 65, 66. 

1008. — Kraszewski, (ze zbioru : »Odwie- 
dziny Slowiani), p. dr. Fr. Krezek. Tydz. 
1897, (Vi, s. 124—5, 130-2, 141-2. 

1009. Literatura polska w Czechach. 
Bibl. war. 1882, IV. 327-30. 

1010. Pan Tadeusz w tJum. Kruszew- 
skiego. Przegl. lit. art. 1883, nr. 16 i 17, 
s. 16. 

1011. S. K. Czeskie przekłady polskich 
utworów. Praw. 1883, s. 452. 

1012. Karłowicz. Asnyka Poezye, prze- 
kład Kvapila. Praw. 1886, s. 224. 1013, Krezek Fr. Czasopismo 'Mora- 
via« o prelekcjach paryskich Mickiewi- 
cza. Pani. Mick. 1889, s. 196—99. 

1014. — Z Pragi. (Polonica w bieżącej lite- 
raturze czeskiej). Tydz. 1894, s. 374 
— 5. 

1015. Sopodźkoi Tiytus). Czeska kry- 
tyka o sztuce polskiej. Przegl. pow. 1891, 
I, 466-7. 

1016. Koneczny F. Dziady po czesku. 
Przegl. pol. 189(i, 11, 99-118. 

I 1017. Tretiak J. Dziady Mickiewicza, 
przekład Vrchlickiego. Przegl. lit. 1896, 
nr. 6, s. 9. 

1018. Czerny A. Mickiewicz w liter, 
czeskiej i łużyckiej. Tydz. 1898, (VI), 
162. 

1019. M. W. Vrchlicki o Mickiewiczu. 
(Przemówienie, wygłoszone na obcho- 
dzie Mickiew. w Ognisku Polskiem w Pra- 
dze. Tydz. 1899, (VII), 20. 

1020. Zawiliński R. Krasiński w lite- 
raturze czeskiej. Czas. 1900, nr. 178. 

1021. Paszkwil na Kraków i gotyk 
z Narodnich Listów. Świat sł. 1909, I, 
40-1. Czesi. 47 Literatura. 1022. Korotyński Winc. Przekłady 
z czeskiego. (1 Moje pieśni, z Pieceka. 
2. Jaskółeczka, z Hanki. 3. Ty, z Żiteka. 
Ł Pieśniarz w obcej ziemi, z Jabłoń- 
skiego). Teka wil. 1858, II, (nr. 4), 
s. 20-3. 

1023. Kraszewski S. F. Z czeskiej li- 
ryki. (Do Krakowa w r. 1863. B. Jabłoń- 
skiego. Z Wieczornycli pie.śni Halka). 
Przegl. liter, art 1883, nr. 13. s. 1. 

1024. Krezek Fr. Ze \v.spółczesnej po- 
ezyi czeskiej. Podano tu przekłady wier- 
szy: Yrchlickiego: Trzy boskie cnoty, 
A. E. Muźika: Motyw z Hradczan, i J. 
W. Sladka: Nieprzychodź do nas. Echo 
lit. Lw. 1898, s. 1-3, 18-20. 

1025. Yrchlicky Jar. i inni: Ballady, 
legendy i t. p. Tłóm. Konrad Zaleski. 
War. 1904, s. 196, 8", rb, 1. (Są prze- 
kłady utworów poetyckich: Jana Nerudy, 
Franciszka Taborskiego, Swiatopełka 
Czecha, Otokara Mokrego, Adolfa Czer- 
nego, Franciszka Swobody, Adolfa Hey- 
duka, Karola Kuczery, Karola Legera, 
Zeyera, Czervenki, Sziraaczka, Klaszter- 
skiego, Mużika i Piątkowskiego). 

1026. IWiriam. Próbki z antologi po- 
etów czeskich. Tyg. mód 1886, s. 162, 
171, 210, 218. 1027. Adam Franciszek. Dwie babu- 
nie, p. A. S. Kron. rodź. 189H, s. 365, 
407, 433. 

1028. Al. Ar. Mały grajek, powiastka 
z czeskiego. War. 1905, 8», s. 33, kop. 12. 

— Na samotnej wysepce. Tamże, 1905, 
8, s. 31, kop. 12. 

1029. Antoszka. Balon tajemniczy, 
z czesk. opracowała . . . War. 1904, 8, 
s. 35, kop. 15. 

— Kominiarczyk. War. 1902, 8, s. 32, 
kop. 15. 

— Lepiej — późno niż wcale, Córka 
hutnika. (Z naszej i sąsiedniej niwy. zbiór powiastek II). War. 1899,16, s. 79, 
kop. 25. 

— Powrót pod rodzimą strzechę, 
Wdzięczność, Żydówka. (Z naszej i są- 
siedniej niwy, zbiór powiastek I). Tamże, 
1899, 16, s 76, kop. 25. 

— Rodzina kamieniarza. War. 1904, 
8, s. 35, kop. 15. 

— Słoń elektryczny. War. 1903, 8, 
s. 33, kop, 15. 

— Strzelec alpejski. War. 1904, 8, s. 36, 
kop. 15. 

— Zaklęta królewna. War. 1904, 8, 
s. 30, kop. 15. 

1030. Arbes J. Obietnica księcia, p. 
J. W. Wdowiszewski. Ziarno. Lw. 1882, 
s. 77. 

— Podpalacz, p. Fr. Kr.(ezek). Gaz. 
nar. 1892, nr. 257. 259. 

1031. Bach Fryderyk. Z poezjj. Jutrz. 
1843, II, 189-90. 

1032. Borecki Jaromir A. Mickiewi- 
czowi, p. Br. Grabowski. Przegl. lit. 1899, 
nr. 4 i 5. 

1033. Brzezina Otokar. Chwile prze- 
łomu, p. M. S. Życie 1898, s. 151. 

— Tajemnice w sztuce, p. Z. P. Chim. 
1901, IV, 380-7. 

— Wino silnych, p. Miriam. Chim. 
1907, I, 4ł2. 

— Zapomnienie, p. Szukiewicz Ma- 
ciej. Tyg. ii. 1908, II, 734. 

— Z cyklu i> Tajemne dalky«. (Hymn 
wstępny; Modlitwa wieczornal. p. Szu- 
kiewicz M. Życie 1897, nr. 7, s. 7—8. 

1034. Chapka S. Junak, p. Br. Gra- 
bowski. Tyg. ii. 1884, I, 66. 

10.S5. Chocholouszek Prokop. Córa 
Oltokara. p. Al. Borkowska. Kół. dom. 
1861, s. 85. 

— Dwór króla Wacława. Kron. rodź. 
1877, s. 219, 221, 238, 254, 268, 285. 301, 
317. 

— Rodzina Harambaszy, scen}' z Bo- 
śni. KI. 1866, I, 346, 357, 371, 388, 388. 48 Bibliografi a sfowianoznawsiwa. 1036. Czacka Marya. Czeski kraj, p. 
Karol Sękowski. Tyg. rnód 1884, s. 69. 

1037. Czech Świętopełk. Dobry Czyn. 
Przegl. lit. art. 1884, nr. 18, s. 13. 

— Bndymion, N. Ref. 1906, nr. 292. 

— Fantazya morska, p. Konopnicka. 
Życie, 1888, s. 349, 365. — Toż. Obraz 
lit. powsz. t. 11, 564 — 8. 

— Handżar, p. Czesław. Tyg. ii. 1881, 
I, 386. 

— Jak się czyta wiersze, p. A. Lange. 
Bluszcz 1885, s. 142. 

— Jastrząb contra Hordliczka, p. Ta- 
wel Laskowski. War. 1903, 8, s. 133, 
kop. 25. 

— Klucze 1'iotrowe, p. Konrad Zale- 
ski. Bibl. pow. nr. 180. ZJoczów, (1896), 
16, s. 52. hal. 24. 

— Legat, p. Karolina M... Wędr. 1885, 
s. 859, 371. 

— Lektor, p. B. G. Bies. lit. 1877, IL 
408-13. 

— Pierwszy debiut poety, p. Z. Prze- 
smycki. Praw. 1884, s. 26. 

— Pomysł malarza, p. Miriam. Kraj 
1886, nr. li, s. 6. 

— Signorina Gioventu, p. Fr. Now. 
Praw. 1881. s. 398, 410. — Toż, p. Z. P. 
Wędr. 1885, s. .33, 47. 

— Szare wróble, proste myśli, p. Mi- 
riam. Kraj. 1886. I, nr. 39. 

— Testament, p. 8. U. Bies. lit. 1882, 
I, 348, 364. 

— Wieczny Żyd, p. J. K., N. Ref. 1892, 
nr. 220. 

— Wycieczka w krainę młodości, p. 
Z. P. Bluszcz 1889, s. 150, 158. 

— Wycieczki pana Brouczka. I. Wy- 
cieczka na księżyc. II. Pan Brouczek 
w 15-tym stuleciu, p. J. Nitowski. War. 

1890, 8, s. 352, rb. 1. 

— Zastawiony charakter. Bies. lit. 

1891, I, 134, Toż. p. Ramult. Praw. 1883, 
s. 62. Toż. N. Ref. 1887, nr. 86, 87. 

— i Chruszcsów Sokolników. Szkice i opo- 
wiadania. I. Sława przez Czecha, p. L. 
Z., 11. Kto zabójcą? przez Chruszczo- wa. Dodatek do Tygodnia. Piotrków, 
1886. 

1038. Czelakowski Franc. Łzy i we- 
stchnienia, p. A. Maszewski. Tyg. mód 
1866, nr. 22. 

— Róża stulistna. Dwa sonety: 63, 69. 
Jutrz. 1843, II, 89. — Wj'jątki p. Mi- 
riam. Świat 1893, s. 27. Toż. Obraz lit. 
powsz. t. II, 557. 

1039. Czerny Adolf. Cmentarz. Kraj 
1901, II, nr. 44. 

— Gdy się zciemnia. Ziarno 1903, L 289. 

— Grajek, p. R. Z. Czas 1901, nr. 80. 

— Jubileusz wielkiego poety, p. F. K. 
Dzień. pożn. 1897, nr. 209. 

— Morskie oko, p. Konr. Zaleski. Ziar- 
no 1903, I. 93. 

— Tan, p. Konr. Zaleski. Ziarno 1903, 

I, 49. 

— Topole, p. K. Zaleski. Ziarno 1903, 

II, 113. 

— Wrażenia Czecha z podróży do 
Kalisza, p. F. K. Dzień. pozn. 1897,. 
nr. 166. 

1040. Dworzakowa-Mraczkowa Al- 
bina. Z poezyi, p. \\l. Ordon, Tyg. 
wielkop. 1871, s. .S89. 

1041. Dyk Wiktor. Młode Czechy. 
Wstyd, p. Jerzy Handrowski. War. 1907, 
8, s. 64, kop. ló. 

1042. Erben Karol J. O ofiarach zie- 
mi składanych, p. R. Zmorski. Stadło 
1849, s. 5, 11, 21, 27. Toż. Bibl. war. 
1853, I, 478—84. 

— Skarb zaczarowany, powieść ludu 
narodowa czeska, p. Adam Ro.śtiszew- 
ski. Praga 1863, 16», s. 51. 

104H. Flaszka Smil z Pardubic. Rada 
ojca synowi; Koniuszy i żak (w skróce- 
niu), p. Bron. Grabowski. Obraz lit. 
powsz. War. 1896, t. 1, 472—75. 

1044. Furch. Przekład wierszy, (o Pol- 
sce). Tyg. Iw. 1850, s, 303. 

1045. Halek Witosław. Bajazzo (na- 
śladowanie wiersza Halka przez W. 
Dąbrowskiego!. Figaro festynowy. Lw. 
1890, s. 3. Czesi. 4& — Do młodości, p. Miriam. Bluszcz 
1884, s. 18. 

— Dwie gwiazdki, p. Bełza. Tyg. wielk. 
1871, s. 201. 

— Dziewczę z Tatrów, p. J. L. Warta 
1877, s. 1084, 1107, 1148, 1156, 1203, 1214. 
Toż w odb. Pozn. 1876, 8», s. 28. 

— Pragnienie, z cyklu: W przyrodzie, 
p. Sękowski Karol. Kł. 1884, I, 163. 

— Stanowisko poely, p. Miriam. Bluszcz 
1884, s. 216. 

— Wśród natury, p. Z. B., KJ. 1881, 

II, 211; Tyg. pow. 1880, s. 708. 

— Wieczorne pieśni, p. W. BeJza. 
Bibl. pow. Ztoczów 1893, 16, s. 47, hal. 
24. Toż. wyd. II. Lw. 1873, 8«, s. I— XV, 
od 17—95. hal. 48. — Toż. wyd. IV, 
1874. — Wyjątki, p. BeJza. Tyg. wielkop. 

1871, s. 221, 241; 1872, s. 62; 1873, s. 30. 
— Toż. Świt 1872, s. 228. — Strzecha 

1872, s. 502. Obraz lit. pow. t. II, 563. 
Tyg. ii. 1908, II, 734, 

— Za wszystko stracone, p. Unicka 
Marya. Bluszcz 1870, s. 200. 

1046. Hanka Wacław. Pieśni czeskie, 
p. Ad. Gorczyński. Rozm, Lw. 18o4; 
SJaw. 1839, s. 135—8. i 

— Z pieśni. (1 wiersz). Jutrz. 1843, 

III, 108. 

— Żal dziewczyny, p. Ant. Stanisław- 
ski. KI. 1882, I, 43. 

1047. Havlik J. Pies, p. ,Ian Kitowski. 
Bies. lit. 1891, I, 375. 

1048. Havliczek. Pieśń o Moskwie, p. 
Józef Sęp. Dzień. lit. 1863, s. 580. 

1049. Heriles Fr. Bal na prowincyi, 
p. A. S., Kron. rodź. 1893, s. 135. 

— Z mego dziecięcego albumu, p. J. 
Grabowska. N. Ref. 1895, nr. 198. 

— Znajomość z wód, ze zbioru p. t. 
»Navsztewy« (Wizyty), p. R. Z., N. Ref. 
1900, nr. 219, 220. 

— Z wirchów, p, WysJouchowa. Tydz. 
1902, (X), 214. 

1050. Herrmann Ignacy. Na tratwach, ze zbioru p. t. Praskie figurki, p. R. Z., 
N. Ref. 1901, nr. 155—157. 

— Ojciec Kondelik i narzeczony Wej- 
wara, p. PaweJ Laskowski. Bibl. dziel 
wybór. War. 1902, 8, cz. I, s. 160; cz. 
II, s. 158; cz. III, s. 159; tom po kop. 25. 

— W wilię pod nr. 53. p. Fr. Kr. (czek). 
Gaz. nar. 1892, nr. 309. 

1051. Hejduk Adolf. Ze zbioru poezyi, 
»Cymbal a Husle«. (S/owacyo, Przestań 
śnić. Smutna dola), p. Melania Parczew- 
ska. Dzień. pozn. 1882, nr. 194. 

— Marsz Rakoczego, p. Melania Par- 
czewska. Dzień. pozn. 1883, fir. 135, 

— Opiekunka pól, p. Kon. Zaleski. 
Bies. lit. 1895, I, 390. 

— Z »Baśni',<. (Ślub, Kruk, Skarby), p. 
Rzętkowski St. Tyg. ii. 1867, I, 3, 

— Z pieśni, p. Melania Parczewska. 
(Wiersze ulotne o Słowakach). Bluszcz 
1889, s. 261. 

— Z poezyi, p. Szczęsna. Bluszcz 1901, 
s. 74. 

— Z Poezyj. (Gwiazdy naszej pra- 
gniem, losie! — Jeszcze mamy Iśnia.ce 
miecze pieśni, — Czynem naprzód), p. 
Sękowski Karol. Tyg. ii, 1885, i. 190. 

— Ze zbioru poezyi, p, Z. B,,Kł. 1881, 
I, 179. 

1052. Holaczek Józef. Stenia. Dod. do 
Tyg. powsz. War. 1S82, 8«, s, 14. 

1053. Howorka Józef. Pocałunek, p. 
F. K.(rczek). Gaz. nar. 1892, nr. 242, 243. 

1054. Hrdiny J. L. Do sadu, p. Jan 
Czech. N. Ref. 1905. nr. 271. 

1055. Jabłoński Boi. iTupy Eug.). Nad 
Wisłą. (Wiersz po polsku nap.). Przegl. 
sł. 1881, s. 60. 

— Niewidzialny, p. J. K. Turski. Dzień, 
lit. 1859, s. 1041. 

— Pieśniarz w obcej ziemi, p. Koro- 
tyński. Obraz lit, powsz. t. II, 558. 

— Piosnka, p. M. Konopnicka. Tyg. 
ii. 1908, II, 734. 

— Smutna wieść, p. Czesław. Tydz. 
lit.-art. 1881, (t. XII), a. 124. 

7 50 Bibliografia sJowianoznawstwa. — Z cyklu »Moudrost otcovska«, p. Cze- 
sław. Bies. lit. 1881, I, 310; Tydz. 
lit.-art. 1881, (t. Xlii, 156. Tyg. ii. 1881, 
I, 194. 

1056. Jedliczek Ottok. Wesele złote, 
obrazek z leśnego zacisza, p. Karolina 
M. Bluszcz 1885, s. 63. 

1057. Jelinek Edward. Ifajda w si- 
dłach, p. Wojciech Szukiewicz. N. Ref. 
1892, nr. 30. 

— Kainilka i Kamilla, p. Jan Karło- 
wicz. Głos 1897, I, 315. 

— Kartka z dziejów społecznych, stre- 
ściła L. Stadnicka. iGłosy czeskie o ko- 
biecie polskiej). Kron. rodź. 1882, s. 744- 

— Kobiety i dziewice polskie. Hec. Z' 
Przesmycki. KI. 1884, I, 375, 396; -Tyg 
mód 1884, s. 225. 

— Polskie panie i dziewice, niezapo- 
minajki z książek podróży i życia, p- 
Marya Grabowska. Krak. 1885, 16», s. 130' 
kor. 1-60. 

— Na żakietem jeziorze, p. Wojciech 
Szukiewicz. N. Ref. 1891, nr. 256. 

— Obrazki czeskie z czasów odrodze- 
nia z listów i opowiadań... zebrał i wy- 
dal... Bytom 1895, 16, s. 95. 

— Opalone skrzydła. Bluszcz 1885, 
s. 271, 279. 

— Pan Jagielski, p. St. K. Przegl. lit. 
urt. 1882, nr. 7. 

— Przyjacielska usługa. Kron. rodz_ 
1892, s. 176, 213. 

— Ślady zbiega sybirskiego, p. dr. Fr 
lirczek. Gaz. nar. 1897, nr. 79, 81. 

— W miłosnej tęsknocie, p. Wojciech 
Szukiewicz. N. Ref. 1892, nr. 178, 179. 

1058. Jirasek Alojzy. Gość, p. F. 
K.(rczek). Gaz. nar. 1892, nr. 237. 

— Raj świata, obraz dziejowy, p. dr. 
Franciszek Krezek. Krak. 1897, 8, s. 173, 
kor. 2 80. 

— Życiorys mojego dziadka, obrazek 
z dawnych czasów, p. E. z K. Puffke. 
Poznań, 1887, 8, s. 122, fen. 60. 

1059. Kadal Karol. Redaktor słowacki, 
p. R. Z., N. Ref. 1901, nr. 21, 22. 1060. Kafka J. W krainach wiecznego 
lodu, p. J. Kietlińska-lludzka. War. 1907, 
8, s. 49, kop. 20. 

1061. Kamiriski Zbigniew. Czarna 
perła, powiastka, podług oryginału J. 
Yana. Wyd. 2-gie. War. 1905, 8, s. 38, 
kop. 12. 

— Dwaj rycerze. War. 1905, 16, s. 36, 
kop. 12. 

— Najazd Niemców. War. 1905, 16, 
s. 37, kop. 12. 

— Robinson na oceanie Spokojnym. 
War. 1903, 8, s. 34, kop. 15. 

— W lochach zamczyska. War. 1905, 
8, s. 35, kop. 12. 

— W pobliżu bieguna. War. 1898, 8 
mała, s. 32, kop. 15. 

1062. Komeriski Jan Amos. Wielka 
dydaktyka, p. Henryk Wernic. W^ar. 
1884, 8 większa, s. XLVIII, 5—244. rb. 
175. — Rec. Sz. Parasicwicz. Szk. 1884, 
s. 46. 

1063. Krasnohorska Eliza. Dwaj li- 
teraci, p. IlcleiKi l;. Tyg. pow. 1882, 
s. 316, 327, 346, 3ti3, 378, 396. 

— Kowalka, p. Miriam. Życie 1887, 
s. 549. 

— Łzy skryte, p. J. Morawska. Bluszcz 
1882, s. 132. 

— Nagroda, powiastka. Lech 1879, 
s. 131, 150, 167. 

— Nagroda, p. Józef Chociszewski. 
Pozn. 1889, 8, str. 66. — Toż. Milwankee 
Wis. 1890, cent. 40. 

— Powiastka o wietrze, p. Józef Cho- 
ciszewski. Lech 1878, s. 310, 326, 343, 
350, 359, 383, 398, 404, 416. Toż w odb. 

{ Pozn. 1884, 8 mała, s. 56. 
I — Prząśniczka, p. Miron. Tyg. mód 
1877, s. 50. 

— Przeto, p. Br. Grabowski. Bluszcz 
1870, s. 341. 

— Przyjście wiosny i Samotność w pu- 
szczy, p. Miriam. Obraz liter. pow. t. II, 
573. 

— Przyjęcie na Parnas, p. Antoszka. 
Bluszcz 1897, s. 379. Uzesi. 51 — Wiosna, p. Grabowski. Bluszcz 
1870, s. 121. 

— W różach, p. Szczęsna. Bluszcz 
1897, s. 379. 

— Zmrokiem, p. Betza. Świt 1872, 
s. 250. 

— Zbłąkana, p. Bion. Grabowski. 
Bluszcz, 1869, s. 335. 

— Z Poezyj. (Przyjście wiosny, Wi- 
gilia Święta), p. Miriam. Życie 1887, 
s. 181. 

1064. Kronbauer Rudolf. Z ostatnich 
etapów życia, zbiór nowel, p. A. Callier. 
War. 1894. 8 mała, s. 237, kop. 60. 

1065. Kuszeticka Bożenna. Kapitał 
Pani Zuzejkowej, p. Strażyńska. Czas 
1900, nr. 187, 189, 191—94, 196. 

— Gęsi. Czas 1901. nr. 178—183. 

1066. Lier Jan. Dziesięć minut, p. Z. 
P., Kraj 1886, nr. 8, s. 6. 

1067. Macha Karol Hynek. Maj, p. 
Małecki Bron. Bibl. war. 1855, IV, 511- 
36. Toż. Obraz lit. pow. t. II, 558—63. 

— Z Pieśni, p. Adam Maszewski. Tyg. 
mód 1865, nr. 5. 

1068. Machar J. S. Pythagoras, p. 
Miriam. Chim. 1907, I, (t. X), 441. 

— Romanca o moim przyjacielu. Obraz 
lit. pow. t. II, 574. 

1069. Mayer Rudolf. Wieczność, p. 
Miriam. Świat 1890, s. 372. 

1070. Mużik Aug. Młodej Polsce po- 
zdrowienie świąteczne, p. Wanda Da- 
lecka. Bies. liter. 1907, I, 129. 

— Vox dei, p. Miriam. Bluszcz 1887, 
s. 313. 

1071. Nebesky W. B. Przeciwnicy ży- 
cia i śmierci. War. 1847, 16, t. 2. 

— Wielka księga. Jutrz. 1847, 1, 7. 

1072. Neczas M. Będzie żyw i nie za- 
ginie. Bluszcz 1884, s. 55. 

— Z pieśni, p. Miriam. Bluszcz 1884, 
s. 10. 

— Z pieśni, (Strofy listopadowe. Ze 
wspomnień), p. Miriam. Tyg. mód 1884, 
s. 84. 

— Z Pieśni, p. Mirian;. KI. 1884, I, 147. 1073. Neczasek Antoni. Jałmużna, 
p. Maks. Ocetkiewicz. Echo muz. 1901 
s. 194. 

1074. Neruda Jan. Adam, p. K. Zale- 
ski. Ziarno 1903, I. 

— Ballada dziecięca, p. K. Zaleski. 
Ziarno 1903, I, 169. 

— Ballada górska, p. Ludwik Kosza- 
rzycki. Zaranie śląskie 1908. s. 113. 

— Był nicponiem. Wędr. 1884, s. 75. 

— Dziecko. N. Ref. 1895, nr. 197. 

— Fijołki. Kół. dom. 1863, s. 97. 

— Głupi .lanek. Życie 1888, s. 147—8. 

— Głupi Jona, p. Malwina Posner. 
Praw. 1890, s. 278. 

— Jona, skrzypek. N. Ref. 1891, 
nr. 196. 

— Ostatnia balada z roku dwa tysiące 
i jeszcze kilka. Romanca, p. Grabowski 
Bron. Obraz liter, powsz. t. II. 564. 

— Pieśni kosmiczne i inne, p. Konrad 
Zaleski. War. 1902. 8, s. 77, kop. 45. — 
Wyjątki, p. Miriam. Chim. 1907, I, (t. X), 
435; — Tyg. pow. 1885, s. 112; Tyg. 
mód 1886, s. 266. 

— Pytanie. Echo muz. 1891, s. 475. 

— U studzienki, p. Bełza Wład. Świt 
1872, s. 346. 

— Ziemia ofiary, p. Melania Parczew- 
ska. Dzien. pozn. 1886, nr. ió. 

— Z C3'klu Kwiaty cmentarnea. p. K. 
Zaleski. Ziarno 1908, II, 433. 

1075 Niemcowa Bożenna. Babunia, 
p. Jakób S. Przogl. eur. 1862, I, 112— 
47, 343-71; 1863, (ll\). 173 204, 425 
-68. 

1076. Opoczensky J. Raz jeszcze 
w życiu, p. D. Królikowski. Literatura 
i sztuka 1909, s. 399. 

1077. Pravda Franc. Serce niewieście, 
p. Jadwiga Z. Kron. rodź. 1876, s. 315. 

— Wyprawa do Kislic. N. Ref. 1886, 
nr. 209, 210, 211. 

1078. Preissowa Gabryela. Błędny 
ognik. Z obiazków słowackich, p. Ale- 
ksandra Parczewska. Dzicn. pozn. 1895, 52 Bibliografia slowianoznawstwa. nr. 221, 223, 224, 225. 226, 227, 228-235. 
Toż w odb. 

— Drwal. Zegarek Dziadunia, p. A. 
P. S., Kron. rodź. 1892, s. 303, 425. 

— Na doż\\vociu, p. M. Wjslouchowa. 
Tydz. 1891, (Ul, s. 175, 182, 190, 198, 
207. 

— Przyjdźcie do nas na wiosnę, p. 
R. Z., Czas 1900, nr. 313. 

— Smutny apostoł. Z »Powiastek ka- 
rynckicho, p. dr. Franc. Krezek. Slow. 
1897, nr. 1 - 3. 

1079. Prusik Józef. Bez blogo.slawicń- 
stwa nuitki, p. Mil Parczewska. Dzień, 
pozn. 188ł, nr. 208. 

1080. Rais K. V. Pasterka w Karolo- 
■wym Tynie, p. Mel. Parczewska. Dzrien. 
pozn. lS8i-, nr. )i96. 

1081. Sabina Karol. Mogiła, p. B., 
Stadło 18i9, s 53. 

1082. Sadowski Otokar. Krezek Fr. 
Odgłos »Chorału« w Słowianszczyznie. 
(Przekład wiersza S, wydruk, w r. 1877, 
p. n. •Chorał powstańców poludniowo- 
słowiańskicho i wskazanie, że jest to 
przekład Chorału « Ujejskiego. Tydz. 
1893. s. 299-300. 

1083. Sladek L. Do mowy czeskiej. 
Kraj 1884, nr. 23, s. 19. 

— Urywki poetyczne, p. IConrad Za- 
leski. War. 1902, 8. s. 107, kop 50. 

1084. Slam Fr. Po poradzie prawnej, 
p. A. P. S., Kron. rodź. 1892, s. 494. 

1085. Sokolova Vilma. Macierzanka, 
p. M. Wyslouchowa. Tydz. 1904, (XII), 
s. 58. 

1086. Sova Antoni. Rozkołysanie pu- 
stelniczych strun Zycie 1900, s. 71—4. 

— Teodorowi Mommsenowi, p. Szu- 
kiewicz Mac. Zycie 1897, nr. 12, s. 2. 

1087. Stiaśny A. B. Błędne ogniki, 
oprać. Zbigniew Kamiński. \\'ar. 1904, 
8, s. 34, kop. 15. 

— Córka młynarza, oprać. Al. Ar. 
War. 1906, 8, s. 22, kop. 12. 

— Mały pogromca zwierząt, p. .\1. Ar. 
Tamże, 8, s. 26, kop. 12 j — Portret ojca , p. Al. Ar. Tamże, 8, 
s. 31, kop. 12. 

— Piet bohater, p. Al. Ar. War. 19U6, 
'8, s. 31, kop. 12, 

— Przeciw Turkom, p. Al. Ar. Tamże. 
' 1906, 8, s. 24, kop. 12. 

— Przygody chłopców w Afr3ce, p. 
Zbigniew Kamiński. War. 1903, 8, s. 30, 

i kop. 15. 

— Stary grabarz, oprać. Zbigniew Ka- 
' miński. War. 1904, 8, s. 39, kop. 15. 

— U Chińczyków, p. Al. Ar. War. 
1906, 8, s. 31, kop. 12. 

— Wzburzenie w Itidjach. p. Al. Ar. 
Tamże 8, s. 35, kop. 12. 

— Z czasów wojen husyckich, p. Al. 
I Ar. Tamże 1906, 8, s. 24, kop. 12. 

1088. Storch Teodor. Nad jeziorem, 
p. Grabowski. Bluszcz 1870, s. 174, 181, 
186 

1089. Stroupieżnicki Władysław. Cu- 
downy pająk, p Wojciech Szukiewicz. 
N. Hei". 1891. nr. 1—3, 6-7. 

— Jedynaczek. Echo muz. 1897. 
s. 435. 

— Spełnione marzenie. (Z życia bie- 
dnych ludzi), p. Woje. Szukiewicz. N. 
Ref. 1891, nr. 26, 28. 

— Zemsta aktora. Przegl. lit. art. 1883, 
nr. 14, 15. 

1( 90. Szlejhar J. K. Sarna. Dzień, 
pozn. 1887, nr. 177. 

1091. Szpindler Erwin. Polska, p. Bo- 
żydar. Kraj 1870. nr. 201. 

1092. Sztuk Wacław. Polskiemu na- 
rodowi, p. H. Chęciński. Dzień. lit. 1861, 
s. 648. 

— Podwyższenie krzyża. Kron. rodź. 
1884, s. 1. 

1093. Szumawski Benesz Wacław. 
Na targu wigilijnym, p. Bron. Grabow- 
ski. Bios. lit. 1880, II, 407. 

1094. Szymaczek M. A. Karzełek, p. 
J. KietlińsUa-Rudzka. bod. do Bluszczu 
1902. 

— (Jbr:izki z życia, p. .1. Kiellińska- 
Rudzka. War. 1904, 8, s. 126, kop. 25. Czesi. 53 — Szczęście, p. Antoszka. War. 1899, 
8, s. 297. Dodatek do Tyg. ii. 1899, II, 
nr. 27—51. 

— W ręku Boga, p. Zaleski. Bies. lit. 
1896, I. 186. 

1095. Smilovsky A. V. Filozof staro- 
górski, p. Marya Czesława. (Dodatek do 
Bluszczu). War. 1900, 8, s. 208. 

1096. Swietla Karolina. (.Mużakowa). 
Bukiecik rozmarynu, p. Wyslouchowa. 
Tydz. 1895, (III), 123, 134, Ul, 149, 155. 

— Ciotka Wawrzyńcówna, p. Grabow- 
ski Bron. Bibl. war. 1880, I, 251-68. 

— Córka kamieniarza, p. Marya Gra- 
bowska. Piotrków, 1879, 8 mała, s. 116, 
kop. 60. 

— Kilka kartek z rodzinnej kroniki. 
Kół. dom. 1867, s. 1, 17. 

— Kilka dni z życia praskiego dan- 
dysa. Ruch lit. 1876, II, 163, 179, 194. 

— Nieborzecka Barbara, p. M. Wy- 
slouchowa. Tydz. 1895, (III), 356, 363, 
372, 382, 399, 404. 

— O Anusi krawcównie. p. Br. Gra- 
bowski. Wędr. 1870, II, 117, 131, 181. 

— Obrazki z gór, p. Marya Wyslou- 
chowa. Lw. 1896, 8 mała, s. 152, 
kor. 1-60. 

— Ostatnia pani Głogowska. Powieść 
z drugiej pol. XVII. stulecia, p. M. Prze- 
worska. (Dodatek do Bluszczu). War. 
1903, 8, s. 166. 

— Pocałunek, p. M. W., Tydz. 1895, 
(III), 44, 51, 60, 68, 78, 86, 93, lul, 108, 
115. 

— Powieści wiejskie, p. Bronisław 
i Marya Grabowscy, tom I. War. 1880, 
16°, s. 122, kop. l:i. (O Agnieszce kraw- 
cównie; Oświadczyny). 

— Rusałka, p. M. Wyslouchowa. Tydz. 
1899, (VII), 386, 394, 402, 410. 

— Wiejski romans, p. Br. Grabowski. 
KI. 1879, I, Dod. nr. 7i)5-21. 

— Z naszych walk i bojów. Oczaro- 
wana. Powieści czeskie w przeki. Maryi Czesławy, z przed. Br. Grabowskiego. 
War. 1900, 8 mała, s. 160, kop. 25. 

— Z rodzinnej kroniki, p. Br. Grabow- 
ski. Wędr. 1870, II, 15, 24, 44, 50, 75, 
87. 

1097. Tablitz. Wiosna. Rozm. Lw. 
18-24. 

I<i98. Taborski Franciszek. Procesya, 
p. K. Zalewski. Bies. lit. 1895, I, 199. 

— Świta, Noc zapada. Wszechświat, 
p. Konrad Zaleski. Bluszcz, 1901, s. 68. 

1099. Trojan Edward. Dziesięć dni na 
tratwie, przerobił... War. 1900, 8 mała, 
s. 34, kop. 15. 

— Na pustyni Saharze. War. 1900, 
8 mała, s. 32, kop. 15. 

1100. Trzebiżsky Benesz Wacław. 
Opowiadanie kruka z karłowego Tynu, 
p. Aleksandra Parczewska. Dzień. pozn. 
1892, nr. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27. 

1101. Yika Karol. Pieśni łabędzie, hu- 
moreska z za kulis redakcyjnych. N. Ref. 
1908, nr. 419. 

1102. Yrchlicky Franciszek. Nie da- 
my się, czeskie hasło. Krak. 1897, 8°, 
s. 1, 

1103. Yrchlicky Jarosław. (Dr. Emil 
Frida). Amarus, p. Br. Grabowski. Tyg. 
pow. 1881, s. 258. 

— Abisag, p. Konrad Zaleski. Przegl. 
lit. Kraj 1888, nr. 26, s. 12, nr. 27, s. 11. 

— Asnykowi, p. F'r. Kr.(czek). Tydz. 
1897, s. 265-6. Toż. Dzień. pozn. 1897, 
nr. 195. Toż. N. Ref. 1897, nr. 193. 

— Baśń indjjska, p. Miriani. Kraj 1884, 
nr. 3, s. 21. 

— Baśń stara, p. Br. Grabowski. Bluszcz 
1897, s. 147. 

— Ben-Akiba, p. Miriam. Przegl. lit. 
Kraj 1888, nr. 52, s. 4. 

— Chwyć, p. Br. Grabowski. Bluszcz 
1899, s. 147. 

— Cissius, p. Br. Grabowski. Bluszcz 
1895, s. 106. 

— Com śpiewał podczas burzy, p. Mi- 
riam. Tyg. mód 1883, s. 338. 54 Bibliografia slowianoznawstwa. — Cudowny kwiat, p. Miriara 'Yyg- 
mód 1883, s. 603. 

— Cyd w pracy, p. Konopnicka, Zycie 
1888, s. 509. 

— Desdemona, Portret, List, p. Kono- 
pnicka M. Tyg. ii. 1891, I, tlS. 

— Do życia, komodya w 1 akcie, p. 
Z. Przesmycki. Życie 1887, s. 708, 722, 
740. Toż w odb. 1888, 16, s. 60, kop. 30. 

— Drahomira, tragedya w 5 aktach, 
p. Miriam. War. 1883, 16, s. 79, 
kop. 12. 

— Drogą wśród winnic, p. Br. Gra- 
bowski. Wędr. 1898, s. 675. 

— Duch i świat, p. Miriam. War. 1884 
8 maJa, s. VIII i 154. — Rec. P. Ch.^At! 
1886, I, 168-71. - K. B., Niwa 1885 
II, 234-7. — Echo muz. 1886, s. 17. — ' 
Tyg. mód 1885, s. 86—7. 

— Dziecię z maską, p. Br. Grabowski 
Bluszcz 1896, s. 355. 

— Eloe, fragiiunt piekielnej komedyi, 
p. Miriam. Świt 1884. s. 403, 419. 435, nr. 
28, s. 464. 479. 

— Fletnia, p. Konopnicka, tówit 1886, 
I, (t. IV), 35, 42, 50, 59; N. Ref. 1891, nr 
214, 216—219. 

— Gdy chmury cia.gnęly, p. Miriam. 
Tyg. mód 1886, s. 41. 

— Ghazelle, p. Konopnicka. Świt 1886, 
I, (t. IV), 81, 89. 

— Ghazelle, Z cyklu »Dnie i noce«, 
Z cyklu »Perspektywyii (Wiosenny hymn 
Ahasvera, Attis i Kybella, Hypermne- 
stra), Cyd w Pracy, — Giordano Bruno, 
Glos grzmi z mroków, Z cyklu: Gorzkie 
ziarna, Z cyklu: »E. Morta«, Serenady, 
p. Marya Konopnicka. Poezye w nowym 
układzie. Serya VI. Przekłady. War. 1904, 
s. 45—99. 

— Giacomo Leopardi w stulet. roczn. 
Życie 1898, s. 377. 

— Giordano Bruno, p. M. Konopnicka. 
Tyg. ii. 1908, II, 734. 

— Gioto i dusza, p. Miriam. Tyg. mód 
1884, s. 235. 1 — Głowa czy serce? (O książce Ed. 
de Amicis). Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 40, 
s. 7, nr. 41, s. 7. 

— Harut i Marut. Muzyka w duszy, 
p. Miriam. Chim. 1907, I, (t. X), 436—41. 

— Hezyod, p. Br. Grabowski. Bluszcz 
1884, s. 142. 

: - Hymny Łazaiza (z cyklu »Sfinks«), 
' p. Miriam. Świt 1886, I, (t. W), 25, 33. ' 

— Idylla apenińska, p. Miriam. Kraj. 
! 1883, nr. 14, s. 2. 

— Idylla szumawsUa, p. Miriam. Kraj 
1884, nr. 1, s. 16. 

— Ja nie wierzę, p. K. Zaleski. Przegl. 
lit. Kraj 1889, nr. 11, s. 2. 

— Krajobraz, Prawo jesieni, p. Kono- 
pnicka M. Tyg. ii. 1891, I, 19. 

— Krakowowi sławiącemu Adama 
Mickiewicza, p. Br. Grabowski. N. Ref. 
1898, nr. 148. 

— Lampa, Bogini, p. Br. Grabowski. 
Kł. 1884, 11, 268, 318. 

— Latarnia iJyogonosa, p. Bron. Gra- 
bowski. Tyg. ii. 1884, 11, 266. 

— Legenda o św. Prokopie, p. i obja- 
śnił Krezek Fr. dr. Przyj, młodzieży. Lw. 

I 1899, s. 26, 39, 53, 67, 86, 101, 134, 156, 
i 169 i 186. Toż w odb. 1900, 8 mała, 
I s. 132, kor. 2. — Rec. Stan. Dobizycki. 
I Przegl. pow. 1900. III, 272—4. 

— Łza Twardowskiego, p. S. F. Kra- 
szewski. Przegl. liter. art. 1883, nr. 18 — 
19, s. 7. 

— Medytacye w jesieni, p. Br. Gra- 
bowski. Bluszcz 1896, .s. 379. 

— Mickiewicz. Ze zbiorku »Portrety 
poetówo, p. Br. Grabowski. Przegl. lit. 
1898, nr. 16 i 17. 

— Miłość cicha, p. Miriam. Bluszcz 
1894, s, 242. 

— Młodość Orfeusza, z cyklu »Perspe- 
ktywy«, p. Miriam. Życie 1887, s. 341, 
359, 375. 

— Motyw z Krzywoklatu, p. Miriam. 
Tyg. mód 1884, s 266. 

— Motywy szumawskie, p. Miriam. 
Tygod. mód 1883, s. 5i2. Czesi. 55 — Myśl, p. Br. Grabowski. KM881. 11, 211. 

— Na progu raju, p. Miriam. Bluszcz 
188i, s. 182. 

— Na wieki, p. Miriam. Tyg. mód 1883, 
s. 302. 

— < igród zaczarowanj'. Epilog z cyklu 
poezyj pod tymże tytułem, p. Miriam. 
Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 21, s. 3. 

— Opowiadania ironiczne i sentymen- 
talne. (Poezya i proza. >Staraszkaa), p. 
A. Piskorski. X. Ref. 1908, nr. i55. 

— Perspektywy, p. M. Konopnicka. 
Praw. 1888, s. 381, 393. 

~ Pierwszy bóg, p. Czesław. Tyg. ii. 
1881, I, 234. 

— Pierwsza róża. Tydz. lit. art. 1881, 
{t. Xn), 277. 

— Pieśń o tęsknocie ludzkiej. Bluszcz 
1895, s. 323. 

— Poezye prozą, p. Z. P., Przegl. lit. 
Kraj 1889, nr. 8, 9, 10. 

— Pogrzeb Alaryka (z cjklu: »Poemata 
repiczne«). Życie 1888, s. 55. 

— Pogrzeb w lesie, p. Wacław Rolicz- 
Lieder. Bies. lit. 1898, II, 307. 

— Polonia. N. Ref. 189i, nr. 166. 

— Przeklęta dola epigonów, p. Miriam. 
Kraj 1886, nr. 7, s. 7. 

— Psalm epigonów, p. Br. Grabowski. 
Wędr. 1900, s. 683. 

— Pythia, p. Br. Grabowski. Tyg. ii. 

1884, 1. 276. 

— Rozkosz życia, p. Br. Grabowski. 
Wędr. 1898, s. 610. 

— Róża, arabeska, p. Miriam. Bluszcz 

1885, s. 397. 

— Sam, p. Br. Grabowski. Wędr. 
1905, I, 361. 

— Sarkofag, p. Grabowski. Bluszcz 
1881, s. 121. 

— Sąd miłości, p. J. F. Gajslcr. Praw. 

1886, s. 511. 

— Serenada melancholijna. Bluszcz 
1866, s. 242. 

— Skolie, wiersz w oryginale oraz 
w przekładzie A(urelego) Ui.rbańskiegoi. 
Iris. Lw. 1899, s. 52-3. — Słowacki (ze zbioru BDojmj"«), p. 
Miriam. Bluszcz 1883, s. 337. 

— Słowacki, Krasiński. Ze zbiorku 
• Portrety poetów«, p. Br. Grabowski. 
Przegl. lit. 1898, nr. 18, 19. 

— Stary lamus, p. Miriam. Kraj 1895, 
nr. 44. 

— Strofy, p. Miriam. Bluszcz 1894, 
s. 242. 

— Sursuni corda, p. Miriam. Tyg. ii. 
1885, 1, 326. 

— Świadek. Sztuka w 1 akcie, p. dr. 
Fr. Krezek. Czasopismo akademickie. Lw. 
1895, (I), nr. 8-11. 

— Tak pójdziem razem, p. Miriam. 
Bluszcz 1883, s. 321. 

— Thordwaldsen, p. Miriam. Bluszcz 
1890, s. 169. 

— Twarz Judasza, p. Grabowski Br. 
Kł. 1881, 1, 339. 

— Tyrteusz, p. Miriam. Tyg. il. 1883, 
II, 255. 

— Uszy Midasa. Komedya w 3-ch 
aktach, p. Miriam. Świat 1891, s. 6, 35, 54, 
78. 108, 130, 165, 189, 205. Toż w odb. 
Krak. 1891, 8, s. 79, hal. 80. 

— '-Ułamki epopei«. Spartakus, p. M. 
Konopnicka. Kraj 1887. Przegl. nr. 12, s. 3. 

— Yittoria Collonna, p. Miriam. At. 
1885, I, 257—78. - Rec. Gajsler. Praw. 
1885, s. 186. — Rec. Tjg. pow. 1885, 
s. 398. 

— W beczce Dyogenesa, komedya 
w 1 akcie, p. Miriam. Bibl. war. 1883, 
II, 236-51. 

— Toż. p. Stebelski Włodz. Kraj 1887, 
Przegl. nr. 28 i 29. 

— Toż. p. J. Kozłowski. Echo muz. 
1899, s. 466, 536, 549, 575, 586, 611. 

— W dniach szarych, p. Br. Grabow- 
ski. Bluszcz 1897, s. 188. 

— Westchnienie, p. Br. Grabowski. 
Wędr. 1897, s. 63. 

— Wieczór w górach, p. Miriam. KI. 
1883, II, 278. 

— Wiersz do Polaków w Paryżu, p. 
Gasztowl. Przegl. Iw. 1882, II, 247—48. 56 Bibliografia sJowianoznawstwa. — Wigilie przyjaciela Onorata. N. Ref. 
1907, nr. 593. 

— Vox populi, p. Miriam. Tjgod. 
mód 1883, s. 401. 

— Współczucie, p. Br. Grabowski. 
Tyg. il. 1884, I, 383. 

— Wybór poezyi, przeJ. i wstępem 
opatrzy! Br. Grabowski. War. 8. s. VI, 
i 295, rb. 1-20. 

— Z cyklu poezyi >Co żj^vot dal«. 
(Wieczór w Paryżu, Do kopii w Luwrze), 
p. Miriam. Tyg. mód 1884, s. 42. 

— Z cyklu 'Dnie i noce«, p. Mar. Ko- 
nopnicka. Przegl. lit. Kraj 1890, nr. 40, 
41, 42, 44 i 45. 

— Z cyklu: Duch i świat, p. Miriam. 
KI. 1883, II, 119; 1884, I, 182, 195, 211. 

— Toż. (Odgłosy prawieku, Pythia. 
Dzwony wieczorne). Tyg. mód 1884, s. 138, 
154, 162, 330. 

— Z cyklu: Dziedzictwo Tantala. Ku- 
ryer niedzielny 1897, nr. 28. 

— Z cyklu »E morlu«, p. Marya Ko- 
nopnicka. Tyg. il. 1890. II, 3. 

— Z cyklu poezyj : Freski i gobeliny, 
p. Miriam. Świat 1891, s. 410, 421; At. 
1895, II. 414-7. 

— Z cyklu nMotylc wszystkich barw«: 
Romanca, p. Miriam. Życie 1887, s. 70. 

— Z cyklu »Poezye proząi, p. J. R. 
Ogniwo 1903, s. 255. 

— Z cyklu poezyi: »Z Glębinn, p. Mi- 
riam. Tyg. mód 1885, s. 37, 42. 

— Z Krzywoklackich motjwów, p. 
Melania Parczewska. Dzień. pozn. 1883, 
nr. 244. 

— Z legend średniowiecznych. Le- 
genda puszczy, p. Miriam. Tyg. il. 1883, 
I, 234. 

— Z poematów epicznych, p. Miriam. 
Świat 1890, s. 497. 

— Ze snów o szczęściu, p. M. Par- 
czewska. Bluszcz 1881, s. 327. 

— Ze zbioru »Duch i świat«. (Dzwony 
wieczorne). 2. Z cyklu »Motyle wszyst- 
kich barw«. (Romanca), p. Miriam. 3. 
»Amarus«, p. Grabowski. 4. Gobelin markizy, p. Miriam. Obraz lit. pow. t. II, 
568-72. 

— Zwierciadło, p. Br. Grabowski. 
Bluszcz 1896, s, 43. 

1104. Weilen J. Drachomira, tragedya, 
p. Wł. L. Anczyc. Bluszcz 1868, s. 167, 
176, 188, 2U0, 212, 222, 229. 235, 245, 
252. Toż w odb. 1869, 8», s. 143. 

— Rozamunda, p. S. D (uchińska). 
War. 1872, 8. s. 75. 

1105. Wocel J. E. Ksi:iżę kmieci, p. B. 
Stadło 1819, s. .37. 

1106. Zeyer Juliusz. 1. Białemu dom- 
kowi w starym ogrodzie, p. Miriam. 2. 
Proroctwo, p. Grabowski. Obraz liter, 
pow. t. II, 572. 

— Dom pod tonącą gwiazdą, p. Mi- 
riam. Chim. 1902, I,(t.V), 111—26, 308—27, 
468-81 ; II. (t. VI), 109-3H, 163-81, 415-33. 

— El Ohristo de la Luz. liSgenda To- 
ledańska. Czas 190O, nr. 264—72. 

— Helena, p. Miriam. Życie 1898, 
s. 645. 

— Jan — Marja Plojhar, powie.ść, stre- 
ścił Stef. Krzywoszewski. Kraj 1902, II, 
nr. 40, 41. 

— Jego i jej świat, p. J. Kietlińska- 
Uudzka, z przedni. A. Września. War. 
1901, 8 mała, s. 159, kop. 25. 

— Król Konfetua, p. Z. Przesmycki. 
Głos 1897, II, 655, 675. Toż Chim. 1902, 
II, (t. VI), 1-26. Toż odb. kop. 80. 

— Legenda z Erynu, (dramat). Życie. 
1887, s. 5, 21, 38, 54, 7U. 87, 102. 

— Legenda o Donatellu, p. Miriam. 
Bluszcz 1897, s. 241. 

— Muzom, p. Miiiam. Bluszcz 1894, 
s. 251. 

— Na pograniczu obcych światów, p. 
Miriam, War. 1901, 8, s. 266, rb. 1. 

— Na Synaj. Chim. 1901, I, 2-8. 

— Na Synaj, p. Miriam. Świat 1894, 
s. 480. 

— Oklask, p. Miriam. Kraj 1884. nr. 
23, s. 18. 

— Radur i Mahulena. Baśń słoweńska Czesi. ń7 w 6 obrazach, p. Władysław Nawrocki. 
War. 1904, 8», s. 134. 

— Ramondo LuUo, p. Miriam. Tyg. 
mód 1897, nr. 3 i dalsze. 

— Serce Pikanga, p. Miriam. Świat 
1893, s. 201. 

— Sprawiedliwość, p. Miriam. Tyg. ii. 
1908, II, 734. 

— Śmierć Ewy, p. Helena S. C, Zycie 
1888, s. 579, 597. 

— Śnieg we Florencyi. Bluszcz 1894, 
s. 261, 27'J. 

— Teresa Manfredi, p. Miriam. At. 
1886, 11, 29-56. 

— Yerturanus i Pomona, p. Miriam. 
Bluszcz 1897, s. 101, 111, 119, 126, 13r), 
143, 151. 

— Wieczór u Idalii. Garstka tradycyi, legend i powiastek z najodleglejszego 
wschodu, p. .Tulja Kreczyńska. War. 
1907, 8«, s. 155, kop. 25. 

— Wybór pism, p. Miriam. (Zenon 
Przesmycki), t. I = poemata i utwory 
dram. t. II = proza epicka. War. 
1901, 8, s. XIII, 472 + 439, całość 
rb. 3. 

— Z poezyj lirycznych, p. Miriam. 
Świat 1891. s. 243. 

— Z poezyi. (Ziemia; Opowiadanie 
Merdoka), p. Miriam. Czas 1901, nr. 27. 

— Zeyer opowiada o tem, jak zostat 
literatem. (Wyjątek z prywatnego pa- 
miętnika), p. R. Z., Czas 1901, nr. 45. 

1107. Zwierzyna Fr. z Ruhwaldu. 
Z poezyj. Jutrz. 1843, II, 189-90. Anonimowe. 1108. Pieśii starożytna czeska. Pam. 
war. 1820, XVH, 89; 1822, III, 11. 

1109. Zbichon, duma ze staro-cze- 
skiego. Pam. war. 1820, XVII, 393. 

1110. Pieśń staroczeska, z rękopisu 
królodworskiego. iBiega jeleń prędko- 
nogi), p. Zaleski Józef. Astrea 1823, I, 
188. — Toż. Pisma. Lw. 1877, III, 189. 

1111. Kulfułlta, (Z królod. rękop.), p. 
Kasper Lasota Cięglewicz. Rozm. Lw. 
1827, s. 22. 

1112. Nabielak Ludwik. Zabytki sta- 
rożytnej poezyi sl. (Z rękopisu królodwor- ^ 
skiego niektóre pieśni). Haliczanin 1830, I 
I, 198-216. II, 93—107. ' 

1113. Hanka Wacław. Rękopis kró- 
lodworski, zbiór staroczeskich bohater- 
skich i lirycznych śpiewów znalezio- 
nych, wydanych i p. przez L. Siemień- i 
skiego. Krak. 1836, 12", s. XIX i 135. 

1114 Sąd Lubuszy, p. A. B., Pam. 
nauk. 1837, II, 26—30. 

1115. Zabój, Stawój i Ludiek. ułamek 
poematu, p. Norwid Ludw. Bibl. war. 
1843, III, 59-64. 1116. Z Rękopisu królodworskiego. 

1. Zabój, Sławoj, Ludiek. p. Siemieński; 

2. \\'ianek, p. Zaleski. Obraz liter. pow. 
t. II, 5ói-6. 

1117. Opuszczona. Wiersz z ręk. król. 
w narzeczach słowiańskich. Przegl. sł. 
1881, s. 94. 

1118. Hymn do św. Wacława. Kraj 
1898. II, nr. 42. s. 9. 

1119. Kukułka, Opuszczona, p. J. B. 
W., Światowid 1835, I, 231, ^50. 

1120. Legenda o rosie, p. M., Bluszcz 
1901, s. 361. 

1121. Macierzanka, p. Grajnert. Tyg. 
il. 18B1, I, 246. 

1122. Mak, legenda. Kół. dom. 1863, 
s. 225. 

1123. Mogiła, powiastka. Niewiasta 
1862, s. 140. 

1124. Niespodziewany wybawca, po- 
wieść, p. A. Rościszewski. Rozm. Lw. 
1842. 

1125. Pamięci Mickiewicza, p. L. K. 
Dzień. pozn. 1890, nr. 215. 

8 58 Bibliografia sJowianoznawstwa. 1126. Pan Waszek, nowela, p. Br. Gra- 
bowski. Wędr. 1893, s. 315. 

1127. Pieśń miłosna, (z wieku XV), p. 
Bron. Grabowski. Obraz lit. pow. t. I, 475. 

1128. Pociecha, wiersz, p. Fr.(anci- 
szek) K.trczekl. Kurjerek nadpeltwiański. 
Lw. 1889, s. 2—3. 1129. Sonety, p. S. E. B., Ondyna dru- 
skietiickich źródeł na r. 18i6. 

1130. W każdym się przebudzi... p. S. 
D., N. Ref. 1897, nr. 54. 

1131. Żal. Foezye i przekłady poety- 
czne Hieronima Feldmanowskiego. Pozn. 
1883, s. 167. Lingwistyka. 1132. Uwagi nad językiem polskim, 
czeskim i rosyjskim. Pam. war. 1815, 
I, 111. 

1133. Mały J. B. Pogląd na losy ję- 
zyka czeskiego. Stadto 1849, s. 61, 68, 75. 

1134. Rękopis staroczeski w Jenie. 
Czas 1849, nr. 102. 

1135. Najstarsze pomniki lit. czeskiej. 
(Die altesten Denkmiller der bohraischen 
Sprache von Szafarzik und Palacki). Uec. 
Przegl. pozn. 1850, X, 404—19. 

1136. Czesi i kirilica. Dzień. lit. 1862, 
s. 726, 735. 

1137. Wisłocki Wład. Kazania nie- 
dzielne i świ.Ttetzne w języku łacińskim 
i czeskim z początku XV-go w., podług 
kodeksu biblioteki hr. Tarnowskich 
w Dzikowie, opisał... Rozp. filog. 1875, 
(III), 256-342. 

1138. Polkowski Ignacy ks. Rękopis 
biblii czeskiej z r. 1476. Rozpr. filog. 
1884, (X), 94-133. Toż w odb. 8, s. 40. 

1139. Karłowicz J. Pieśń staroczeska 
o narodzeniu Jezusa. Prace filog. 1888, 
(II), 578. 

1140. Bartosz Fr. Dialektologie mo- 
ravska. Rec. Bystroń. Prace filog. 1888, 
(II), 303—9. 

1141. LopacińskiH. Dyalektologia cze- 
ska na wystawie ludoznawczej w Pra- 
dze 1895 r. Prace filog. 1899, (V), 299 
—302. Zob. nr. 685. 

1142. Malinowski L. Porównanie kilku 
ustępów Biblii Szaroszpatackiej z tek- 
stem staroczeskim Zabłockiego (1476 — 
78). Prace filog. 1893, (IV), 153-72. 1143. Język czesko-polski. (Z fantazyj 
naukowych). Kraj 1905, I, nr. 24. 

1144. Leniek Jan. Modlitwy czeskie 
z r. 1424. Mat. prac. jęz. 1907, III, 285 
—8. 1145. Purkinie. Wj-jątek z tłómacze- 
nia Maryi Malczewskiego. Tyg. lit. 1841 
s. 79. (przytem Objaśnienia filologiczne). 

1146. Krasnohorska Eliszka. Pan Ta- 
deusz na czeskie tlumaczonj'. Początek 
ks. I. Lech 1878, s. 274, 364. — Koncert 
Wojskiego, po polsku i czesku. Lech 
1879, s. 108-9. — Wyjątek z IV pieśni. 
Przegl. sl. 1881, s. 99. (przytem Obj. filol.). 

1147. Tomek Wacław. Krótka grama- 
tyka czeska, p. J. Krzywicki. War. 1865, 
8°, s. 72. 

1148. Byczkowski Paweł. Sposób na- 
uczenia się po czesku w 18-stu lekcyach. 
War. 1884, 8 mała, s. 127, kop. 60. — 
Rec. Grabowski Br. Bibl. war. 188i, IV, 
290—6. — J. Hanusz. Przegl. pol. 1883 
-84, IV, 585 — 6. — Praw. 1884, 
s. 260. 

1149. Szastecki J. Gramatyka czeska. 
War. 1884, 8", s. 205, rb. 120. — Rec. 
Gajsler. Praw. 1884. s. 235. — Grabow- 
ski Br. Bibl. war. 1884, IV, 286-90. — 
J. Hanusz. Przegl. pol. 1883-84, IV, 
395—96. 

1150. Hora F. A. Rukov6t' konversace 
czesko-polski', podręcznik rozmów cze- 
sko-polskich. Praha 1887, 8, s. 127, kor. 1-60. Czesi. 59^' 1151. Paulik Józef. Krótka gramatyka 
języka czeskiego, z rozmówkami i sło- 
wniczkiem. Praga 1891, 16, s. 60, 
hal. 40. 

— Krótkie rozmowy Czecha z Pola- 
kiem. Praga 1891, 16, s. 17, hal. 20. — 
Toż. wyd. II. Tamże s. 19, hal. 24. 

1152. Antoszka. Podręcznik do po- 
znania praktycznego języka czeskiego, 
oraz rozmówki polsko - czeskie. War. 
1908, 16, s. 131. kop. 25, (hal. 65|. 

1153. Podstrańsky Józ. Boi. Kieszon- 
kowy słownik polsko-czeski. Kapesni 
slovnik polsko-czssky. Praga 1851, 8°, 
s. 477. 

1154 Voczadlo V. Słownik kieszon- 
kowy polsko-czeskiej języczności, zesz. 9-12. Tabor 1888, 8 mała, s. 241—360, 
po 40 hal. 

1155. Durski Antoni. Czesko - polski 
i niemiecko-polski słowniczek wyrazów 
gimnastycznych, dla użytku polskich gi- 
mnastycznych towarzystw sokolich. Lw. 
1896, hal. 50. 

1156. Hora F. A. Polsko-czeski sło- 
wnik kieszonkow}'. Kapeśni slovnik 
polsko-czesky. V Praze 1890, 16, s. 454, 
kor. 7-20. 

— Kapesni slovnik czesko-polsk}'. Sło- 
wnik czesko-polski kieszonkowy. Praha 
1899-1901, 16, s. 954. kor. 9. — List 
Hory (w sprawie słownika). Głos 1898, 
II, 707. — Rec. Hen. Ułaszyn. Przegl. 
pol. 1904, III, 149-58. Oświata i kultura. 1157. Pogląd na życie duchowe u Cze- 
chów. Gazeta kcściel. 1848, s. 41—5. 

1158. Matejko Fr. Stan oświaty w Mo- 
rawie i Czechach od r. 906 do 1197. 
(Rzecz wyjęta i streszczona z dziejów 
morawskich Dr. Dudikai. Bibl. war. 1866, 
l\', 104—38, 220—73, 385-403. 

1159. Oświata publiczna. At. 1880, I, 
332-62. 

1160. Zibrt Czeniek. Karty z dziejów 
kultury czeskiej. Rec. Br. Grabowski. 
Wis. 1891, s. 662-70. 

— Historya kultury. Jej początek, ro- 
zwój i dotychczasowa literatura obca 
i czeska. Rec. Bron. Grabowski. Wis. I 
1894, s, 602-13. 

1161. Wzajemne stosunki kulturne 
Czechów z cudzoziemcami aż do wojen 
husyckich. iTreść książki Tadry: Kul- 
turni styky Czech s cizinou aż do valek 
husitskych). Słów. 1897, s. 31. 

1162. Srokowski Stan. Czesi, szkic 
kulturalno-obyczajowy. Przegl. pol. 1898, j 
III. 445—81, IV. 76-106. Toż w odb. } 

1163. Koneczny Feliks. Próba teore- tycznego określenia charakteru czeskiego. 
Świat sł. 1907, II, 11(J— 24. 1164. Klika Jarosław. Listy pedago- 
giczne z Czech. (Szkoły wydziałowe). - 
Szk. 1883, s. 21—2, 284-5; 1887, s. 44 
— 5. 

1165. Czesko-polska wzajemność na- 
polu pedagogicznem. Szk. 1883, s. 57—9. 

1166. Żuliński Józef dr. Czeski zjazd 
nauczycieli w Yelehradzie. Szk. 1885, 
s. 337—8, 349—51. 

1167. Gerstmann T. dr. Walny zjazd: 
nauczycieli i przyjaciół szkolnictwa 
w Pradze. Szk. 1886, s. 276—7, 286-7,. 
292-3, 301 -2. 

1168. Płaca nauczycieli czeskich szkół 
ludowych. Szk. 1886, s. 356—7. 

1169. Frankę J. N. Szkolnictwo prze- 
mysłowe na tegorocznej wyst. jub. 
w Pradze. Lw. 1891, 8, s. 27, hal. 60. 

1170. Rink Antoni. Kilka myśli o szkol- 
nictwie ludowem w Czechach. Szk. 1892, 
s. 282-4, 311-6. 6 Bibliografia sJowianoznawstwa. 1171. Krezek Fr. Dr. Szkolnictwo na 
czeskiej wystawie ludoznawczej w Pra- 
dze 1895 r. Szk. 1895, s. 444-6, 454—7, 
465-7, 489-91, 503-4. 549—51, 565-6, 
589-91, Toż w odb, Lw. 1896, 8 mała, 
s. 68, 

1172. Królikowski D. Nauczycielstwo 
ludowe w Czechach i jego znaczenie 
w rozwoju kulturalnym narodu cze- 
skiego. Szk, 1896, s. 395—6, 

1173. Zmiana ustawy szkolnej w Cze- 
chach. Szk, 1901, s. 90. 

1174. J. F. M. Szkolnictwo czeskie 
w r, 1902. Szk. 1903, s. 3(i. 

1175. Mściwujewska Z. Echa sl, (Ro- 
zwój szkolnictwa w Czechach w dru- 
giej polowie XIX wieku. Szkoła prze- 
mysłowa dla dziewcząt w Pradze cze- 
skiej. Praca społeczna kobiet czeskich), 
Szk, 1907, s. 90-3, 138—9. 1176. Prace Towarzystw naukowych 
i literackich w Czechach. Czas 1855, 
nr, 67, 

1177, Grabowski Br. Nowa akademia 
czeska, Przegl. lit. I\raj 1890. nr, 23, 
s, 11. — Akademia czeska nauk i sztuk 
pięknych w Pradze. At, 1892, I, 551—61. 
— Jelinek Edward, Uroczyste doro- 
czne posiedzenie akademii czeskiej w I'ra- 
dze. Kraj 1893, nr. 52. — Koneczny 
Feliks, Czeska Akademia. Przegl, pol, 
1894, IV, 257-311, - Dobrzycki Sta- 
nisław, Czeska Akademia Umiejętności. 
Przegl. pow. 1897, IV, 461-7. 

1178. Matica. Pur kinie. Krótki rys 
historyi Maticy czeskiej. Tyg. lit. 1843, 
s. 153, 161. 169, 177. — Antoni Za- 
leski. Bibl. War. 1877, II, 377-95. — 
Koroty ński. Tyg. pow. 1879, s. 789, 
829, — Dzień. pozn. 1882, nr. 90.— Kraj 
1892, nr. 27, s, 1, — Leon Wasilew- 
ski, Głos 1897, II, 656. - Niwa pol, 
1900, s. 597, 

1179, Muzeum Królestwa czeskiego 
■w Pradze, Czas 1876, nr, 33, 37, — I Edward Jelinek, Biblioteka muzeum. 
IGaz. nar. 1893, nr. 98, s. 1-2. (Z po- 
! wodu listu dr. Krczeka w nr. 94 z we- 
i zwaniem do Polaków, aby posyłali tam 
! książki polskie). — Tenże. Dział polski 

w bibliotece. Kraj 1896. Dod. nr. 5. — 

Toż. Tyg. ii. 1898, 11, 785. 

1180. Czajewski Wiktor. Muzeum 
w Pradze, ip. Napi'stka). Wędr. 1884, 
s. 94. 

1181. Wszechnica czeska. Prawda 
1882, s. 97. — Walka o uniwersytet oka- 

1 zana na przykładzie czeskim. Świat sł. 
I 1908, II, 872-85. 1182. Grabowski Br. Towarzystwa 
gimnastyczne kobiet czeskich. Bluszcz 
1869, s, 331. 

1183. Unicka M. Wyższa szkoła dla 
dziewcząt w Pradze czeskiej. Bluszcz 
1876, s. 329, 338. 

1184. W. Cz. Z życia kobiet w Cze- 
chach. Świt 1885, II, 27, 34. 

1185. Kobietaczeska z XVII w. Bluszcz 
1890, s. 329. 

1186. Antoszka (Smiskowa). Kobiety 
czeskie. Kron. rojiz. 1892, s. 67, 99. Toż 
oddzielnie. War, 1892, 8 mała, s. 22, 
kop. 20. 

— Pierwszy zjazd kobiet czesko-sło- 
wiaiiskich. Tyg. il. 1897, I, 437, 476; 
Blu-szcz 1897, s. 185, 193, 201, 211. 

— Zjazd pierwszy morawskich stów. 
kobiecych. Bluszcz 1898, s. 331. 

— Kobiece stowarzyszenia w Cze- 
chach, na Morawach i w Słowacyi. 
Bluszcz 1899, s. 193, 201. 

— Działalność kobiet czeskich i ich 
udział w odrodzeniu Czech. \\'ar. 1903, 
s. 110, kop. 20. 

1187. Kobiety czeskie. Bluszcz 1900, 
s, 169, 178. 

1188. Ruch kobiecy w Czechach. 
Bluszcz 1901. s. 38.5. 

1189. Magiera Jan. Niewiasty czeskie. 
Szk. 1907, s. 162-4. Czesi. 61 Prawo i ekonomia. 1190. Hubę Romuald. O starożytnych 
zbiorach praw czeskich. Theinis polska 
1829, V, 1—15. 

-- Pokora podług praw polskich i cze- 
skich. Themis polska 1829, VI, 287 — 
310. 

— Rękopism XV wieku. Postępowanie 
sądowe w Czechach. Bibl. war. 1867, 
IV, 1-6. 

1191. Niewiasta wobec staroczes kiego 
prawa. Niewiasta 1861, nr. 44. s. 8. 

1192. Matejko Fr. Ed. O prawach 
i sądach czeskich z uwzględnieniem pol- 
skich, w dobie żupańskiej. Bibl. war. 
1867, II, 1-47. Toż w odb. 8», s. 47, 
kop. 50. 

1193. Grabowski Bron. Zadruga. I. 
U Słowian południowych. II. W Cze- 
chach. Wis. 1889, s. 31—58. 

1194. Tilsch E. Przegląd nowszej lite- 
ratury czeskiej prawa cywilnego. Przegl. prawa i adrainistracyi 1898, kwiecień 
i dal. 1195. Ch.lojecki). Stan tegoczesny 
Czech pod względem ludności, zamożno- 
ści i przemysłu. Przegl. war. lit. 1840, 
III, 103—110. 

1196. Zawiązki narodowych organi- 
zacyi robotniczych wśród słowiańskich 
narodów (Czechów, Rusinów). Slow. 
1897, s. 37. 

1197. Magiera Jan. Bilans czeski za 
rok 1907. Świat st. 1908, I, 142-7. 

1198. Malinowski M. Jak się zboga- 
cają włościanie czescj'. War. 1908, mała 
8, s. 146, kop. 15. 

— Ludowa samopomoc pieniężna w W. 
ks. Poznańskiem, w Galicyi, w Czechach 
i w Koronie. War. 1908, 8, s. 38, 
kop. 20. Religia. 1199. Badeni J. ks. Między Słowia- 
nami. Zeszyt I. U Słoweńców ; W Za- 
grzebiu; Na Słowaczyźnie. (Odb. z Przegl. 
pow.). Krak. 1893, 8, s. 153; — Rec. 
Dzień. pozn. 1893, nr. 36. 

— Toż. Zeszyt II. W Huculskich gó- 
rach; Morawska Częstochowa; li^atolicki 
zjazd w Bernie; Etnograficzna wystawa 
w Pradze; Dalmackim brzegiem. W czar- 
nogórskiej stolicy; Łużyce. Tamże. 1896, 
8, s. 171, kor. 2-40. 

1200. Tumpach Józef dr. Z czeskiej 
literatury katolickiej. Przegl. pow. 1896, 
I, 459-69, 111. 120-33; 1897, II. 293—9, 
111. 144-52. 1201. Wernberger Sadok Fr. P. Dzia- 
łalność katolików w Czechach na polu 
socyalnem. Przegl. pow. 1896, I. 478 
-85. 

1202. J. R. Czesi, Morawianie i Sło- 
wacy. (Związek katolicki w Królestwie 
Cześkiem, Morawianie w walce z so- 
cyalizmem. Obudzony duch pośród 
Słowaków). Przegl. pow. 1897, I, 314 
—20. 

1203. Katolicki ruch w Czechach. 
Przegl. pow. 1897, III, 303—4. 

1204. Czajkowski K. Sprawy kościoła 
w Czechach. Przegl. pow. 1903, II, 472 
-82. Bibliografia sJowianoznawstwa. Sprawy polityczne. 1205. Thun i Słowiańszczyzna w Cze- 
chach. Holv 1845, s. 53—62. 

1206. Odezwa Czechów. (List z Gali- 
cyi). Dzień. pol. Krak. 1848, nr. 9. 

1207. Lipa słowiańska. Odezwa do 
Polaków w przedmiocie połączenia się 
ze SJ. Paryż 1848, fol. '/a ark. — Lipa 
sl. w Pradze. Przyj, ludu 1848, nr. 31.— 
Odezwa Lipy do Polaków. Czas 1848, 
nr. 23. — Zawile sprawy Lipy słowiań- 
skiej. Czas 1849, nr. 44. 

1208. Tonner Emanuel. Czesi i Polacy, 
p. Ż., Krak. 1862, 8, s. 75, kor. 1. - Rec. 
K. Widmann. Tyg. pozn. 1863, s. 30. 

1209. A. S. Głos czeski o Rusinach. 
Dzień. lit. 1863, s. 551, 5o9, 583, 591. 

1210. Stronnictwa w Czechach wobec 
sprawy polskiej. Kron. Krak. 1863, nr. 
32, 33, 36, 38. 

1211. Aprii, broszura czeska, (o polit. 
stosunku Czech do Słowiańsz.). Dzień. lit. 
1863, s. 190, 199, 206, 215. 

1212. Stowarzyszenie czesko-polskie 
w Bazylei. Ojczyzna 1864, nr. 109. 

1213. Stosunelc Czechów i Niemców 
czeskich do siebie. Hasło. Lw. 1865, nr. 37. 

1214. Płacz korony czeskiej albo sło- 
wo pociechy staroczecha wyrzeczone 
wśród wypadków roku nędzy 1866. Po- 
wstańmy. Wiedeń 1867, 8». 

1215. Czesi do Rusinów. (Odezwa 
przywódców czeskich do Rusinów gali- 
cyj., zachęcająca do zgody z Polakami). 
Słów. Rok II, 1870, pól. II, s. 174-6. 

1216. Stanowisko Czech (w Austryi). 
Słów. Rolv III, 1870, s. 55. 

1217. Stosunelc korony czeskiej do 
Austryi. Słów. Rok II, 1870, pół. II, 
s. 159-64. 

1218. Czesi wobec Ro.syi. Dzień. pozn. 
1872, nr. 26. 

1219. — Głos czeski do Polaków i Ro- 
syan. (O broszurze Tonnera). Kraj 1871, 
nr. 19, 31, 35. 12:^0. Alians czeski. Dzień. pozn. 1873, 
nr. 177. 

1221. Yimpeller Roman. Stosunki 
państwa wielkomorawskiego z Niem- 
cami. Spraw. gimn. Tarnów 1874. 

1222. Podciiorąży. Jeszcze Czesi. 
Warta 1876, s. 1017-8. 

1223. Piast. Czesi się obudzili! Warta 
1877, s. 1669-70. 

1224. Błędy niemiecko madziarskie- 
a przyszłość Czech. Warta 1878, s. 2383 
-4. 

1225. Memorandum czeskie. Dzień, 
pozn. 1879, nr. 297. 

1226. Ugoda z Czechami. Dzień. pozn. 
1879, nr.^ 116. 

1227. Żądania czeskie. Dzień. pozn. 

1879, nr. 1,55. 

1228. Czesi i Polacy. Dzień. pozn. 

1880, nr. 103. 

1229. A. M. W sprawie t. zw. Przy- 
musu językowego (Sprachenzwagl w Cze- 
chach i w Morawii. Dzień. pozn. 1881, 
nr. 82. 

1230. Jelinelc Edward. Idea słowiań- 
ska w Czechach, mianowicie ze względu 
na panslawizm i rosyjskie sympatye. 
Przegl. pol. 1880—1, IV, 274-94. Toz. 
w odb. 1881, 8, s. 23. 

1231. Czesi i Katkow. Dzień. pozn. 

1881, nr. 120. 

1232. Polsltie rachunki z Czechami.. 
Praw. 1882, s. 553. 

1233. Itezłowsiti J. Z pism czeskich. 
Dzień. pozn. 1887, nr. 122, 130, 132. 

1234. Czech i słowieniec o Warsza- 
wie. Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 29, s. 12. 

1235. Puffice Lipniclti E. Sprawy cze- 
skie. Przegl. pol. 1889, III, ,i51-97, IV. 
145-85. 

1236. Czeski Cyncynat. Przegl. tyg. 
1890, s. 373-4. 

1237. Donimirski A. Czesi i Niemcy. 
Niwa 1890, s. 177. Czesi. 63 1238. S. C. Stowarzyszenia czeskie. 
At. 1890, III, 152-7. 

1239. Puffke Lipnicki E. Upadel< stron- 
nictwa staroczeskiego. Przegl. pol. 1890, 
IV, 111-28; 1891, IV, 111-29. 

1240. Popławski J. L. Czechy i Wę- 
■gry. Glos 1892, s. 481. 

1241. Jelinek Edward. Podatki naro- 
Miowe w Czechach. Dzień. pozn. 1892, 
nr. 238, 239, 240. Toż w odb. s. 5. 

1242. Postępy Czechów w miastach 
na Morawach. Dzień. pozn. 1892, nr. 119. 

1243. P. J. Zatarg czeski. Glos 1892, 
s. 217. 

1244. J. D. K. Kolonizacja czeska. 
Kraj 1893, nr. 52. 

1245. Wybuch czeski. Praw. 1893, 
s. 241. 

1246. Za przykładem Czechów. Glos 

1893, s. 13. 

1247. Rozłam młodo - czeski. Praw. 

1894, s. 157. 

1248. Sprawy czeskie. Praw. 1894, 
s. 85. 

1249. Smótski G. Rozmowa z mlodo- 
«zeskim posłem Gustawem Eiraem. Kraj 

1894, nr. 9. 

1250. Wasilewski L. Nowe prądy 
w Czechach. Tydz. 1894 (r. II) s. 385, 

594, 409. 

1251. Stronnictwo mlodoczeskie. Kraj 

1895, nr. 48. 

1252. Zdziechowski Maryan. Dąże- 
nia i ideały czeskie. Przegl. pol. 1895, 
I, 297-317. Toż w odb. 8, s. 23, hal. 60. 
Kraj 1895, nr. 45, 46, 47, 48. 

1253. Niemcy i Czesi w Austryi. Niwa 

1896, s. 613. 

1254. Nowa polityka mlodoczeska. 
Niwa 1896, s. 422. 

1255. Partyje i pisma polityczne 
w Czechach. Dzień. pozn. 1896, nr. 47 
—49. 

1256. Wasilewski Leon. Stosunki par- 
tyjne Czech. Praw. 1896, s. 14, 26, 50. 1257. Badeni i Czesi. Niwa 1897, 
s. 102. 

1258. Pekarz Józef dr. Odpowiedź 
Mommsenowi. (Broszura P., p. t. »Czesi 
jako apostołowie barbarzyństwa«, po- 
święcona Mommsenowi), p. dr. Franc. 
Krezek. Dzień. pol. 1898, nr. 25, 26, 27, 
29 i 30. 

1259. Wzajemność polsko-czeska i mo- 
wa HoYorki. Zycie 1898, s. 229. 

1260. Kurnatowski B. J. Z pragskich 
wspomnień. Wędr. 1898, s. 1054. 

1261. Wasilewski Leon. Ewolucya 
polit3Gzna Czech współczesnych. Kryt. 

1899, s. 304-16. 

1262. Hlavaczek Fr. Stosunki par- 
tyjne w Czechach i nowa partya poli- 
tjczna czeska, (o partyi realistów). Kryt. 

1900, I, 186-96. 

1263. Wasilewski Leon. Stronnictwa 
czeskie po wyborach. Praw. 1901, s. 76, 
87. 

1264. List L. F. Pantelejewa do Adolfa 
Czernego, redaktora >Slovansk6ho Prze- 
hleduo w Pradze. Świat sł. 1905, II, 216 
—22. 

1265. Langner J. O stronnictwach 
czeskich. Świat sl. 1906, I, 85 — 106. 

1266. Czeska ankieta o wspólnej 
akcyi słowiańskiej. Świat sl. 1906, II, 
89—94. 

1267. Koneczny Feliks. Polityczne 
znaczenie Moraw. Świat sł. 1906, II, 
350—57. 

1268. Langner 1. J. Czeskie stron- 
nictwo agrarne. Świat sl. 1907, II, 294 
-305, 401-3. 

1269. Czesi a polski prezydent mini- 
strów w r. 1870. Świat sł. 1907, II, 445 
—8. (Omówiony artykuł Tobołki : Cze- 
chove a Potocki). 

1270. Czeska »Straż«. Dzień. pozn. 
1907, II, nr. 151. 

1271. Przemysław. Ze stosunków 
czesko-polskich. Świat 1908, I, nr. 1. 

1272. Nauki przeszłości czeskiej. Kraj 
pet. 1908, nr. 17. u Bibliografia słowian ozn a wstwa. 1273. Koneczny Feliks. Rozstrój poli- 
t}czny u Czechow. Świat st. 1909, I, 
178-99. 

1274. Czesi i my. (Z powodu przj-ja- 
zdu do Częstochowy). Praw. 1909, 
nr. 34. 

1275. Gregr Juliusz. N. Ref. 1896, 
nr. 230; l\raj 1896. s. 203. — N. Ref. 
1907, nr. 157. 

1276. Hawliczek Karol, np. Stan. 
Polali. Dzień, iiter. 1864, s. 575. — E. 
Jelinek. Tyg. ii. 1879, II. 395. — Lan- 
gner J. Świat sJ. 1906, II, 95-112. 1277. Herold 
nr. 208. Józef. N. Ref. 1908,. 1278. Pawełek Stefan, np. Rzeczniow- 
ski Leon. Tyg. il. 1881, II, 114. 

1279. Rieger Franciszek Władysław. 

Slow. 1868, 1, 107— 8.— Memoryal R. Kraj. 
1870, nr. 129. — Przegl. sl. 1881, s. 17.— 
Dzień. pozn. 1883, nr. 211. — N. Ref. 
1903, nr. 52. — Dzień. pozn. 1903, I, 
nr. 53, 56, 57, 59. 

1280. Tonner Emanuel, np. Jelinelt 
Edward. Tyg. il. 1881, II, 81. — Kraj, 
1900, 1, nr. 14. Spór czesko- jiolsk i. 1281. K. J. T. Kore.spondencya. (Po- 
lacy i Huś — Czesi i Śląsk). Slow. 1871, 
s. 82. 

1282. Niedźwiecki Wł. Czesi i Po- 
lacy na Śląsku pruskim. KI. 1878, II, 
212. 

1283. W. S. Uroszczenia mlodoczeskie 
do ziemi polskiej. Kraj 1893, nr. 25, 
s. 6-8. 

1284. Bystroń Jan dr. Stosunki naro- 
dowościowe w Ks. Cieszyńskiem. N. Ref. 
1895, nr. 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36-39, 
47, 49, 50. 

1285. Zajączkowski Tadeusz. Z ziemi 
śląskiej. (Statystyka narodowościowa 
i szkolnictwo). Czas. akad. 1895, nr. 2 
—3. 

1286. Bugiel W. Stosunki polsko-cze- 
skie na Śląsku austryackim. Praw. 1898, 
s. 375. 

1287. Wasilewski. Zatarg czesko- 
polski w Cieszyńskiem. Praw. 1900, 
s. 486, 498. 1288. Piastun. Spór czesko-polski na 
Śląsku cieszyńskim. Trysztat. 1901, 16, 
s. 108, kor. 1. 

1289. Smólski G. Polacy i Czesi 
w księstwie cieszyńskiem. Tyg. il. 1901, 
II, 698, 718. 

— Wojna czesko-polska. Wędr. 1901, 
s. 7.'i8, 758, 778, 797, 818. 

1290. Bełza St. My, czy oni na Śląsku 
polskim. War. 1902, s. 50. 

1291. Rzeszowski Leon. Polacy a Czesi 
na Śląsku. Tyg. il. 1904, I, 162. 

1292. Koneczny Feliks. Spór polsko- 
czeski na Śląsku. Świat sl. 1905, II, 180 
-191. 

1293. Nitscii Kaz. Polsko- czeska gra- 
nica językowa. Świat sJ. 1907, 1, 201— 
11. Toż w odb. 8", s. U. 

1294. Spór polsko-czeski w Cieszyń- 
skiem. Świat sl. 1907, I, 86—90, 170 
— 174. 

1295. Anna Rosz. Spór polsko-czeski 
na Śląsku. Praw. 1909, nr. 36. Sztuki piękne. 

1296. Lesser Aleks. Pogląd na ro- 1297. Wystawa Stów. Czeskich artj'- 
zwój sztuk pięknych w Czechach. Tyg. \ stów Manes w gmachu Tow. przyj, sztuk 
pow. 1883, s. 459. i pięk. Krak. (1902), 8, s. 12. Czesi. 65 1298. Rudzka J. Sztuki piękne w Cze- 
chach. Ogniwo 1903, s. 748, 770,818,842. 

1299. Nowaczyński Adolf. Sztuka 
współczesna u Czechów. Sfinks. 1908, 
IV, 223-35. 

1300. Brożik Wacław, np. W. Jani- 
cki. Echo muz. 1885, s. 64. — KJ. 1885, 

I, 207. — Hus B. Fraw. 1885, s. 127. — 
Kolumb B. Praw. 1885, s. 355. — Tyg. 
ii. 1885, I, 141. — G e r s o n W o j c i e c h. 
Hus przed soborem w Konstancy!, obraz 
B. Tyg. ii. 1885, I, 125, 266. — Lutrzy- 
kowski Fr. Toż. 1'rzcgl. pow. 1885, II, 
293-301. — Toż. Tyg. mód. 1885, s. 61. 
Br. \\'. Tyg. pow. 1885, s. 250. — Kraj 
1901, I, nr. 17, s. 189. - Tydz. 19.il, 
(IX), 126. — A. N. Dwa obrazy B. Tyg. 
ii. 1908, II, 735. 

1301. Czermak Jarosław i obraz 
jego: Dziewice hercogowińskie porwane 
przez Baszybużyków, np. Henryk Struve. 
KI. 1875, I, 43. — Karol Swoboda \ Czer- 
mak. dwaj malarze. Lech. 1878, s. 174. 
— Korotyński W. Tyg. pow. 1878, 
s. 493. — Wędr. 1878, II. 65. 

1302. Maixner Piotr. Lech 1879, s. 199 
—200. 

1303. Max G. Jogo obraz >Dzieweczka 
z gospody«. Kraj 1899, I, nr. 7, s. 9. 

1304. Mucha Alfons. Tyg. ii. 1898, 

II, 912. 

1305. Zvierzina Franc. Lech 1879, 
s. 91. 

1306. O muzyce czeskiej. Jutrz. 1843, 
I, 120-9. 

1307. Poliński Aleks. Przegląd dzie- 
jów muzyki czeskiej. Scena i sztuka. 
1909, nr. 33. s. 4—7. 

1308. Dworzak Antoni, np. J. K(le- 
czy liski). Echo muz. 1885, s. 364. — 
Ogniwo 1904, nr. 21. — Kraj 1902, nr. 
9, s. 103. 

1309. Haydn. np. WJad. Żeleński. KI. 
1877, II, 300. 1310. Ondrziczek Franc. Echo muz. 
1896, s. 535. 

1311. Rozkoszny Józef, np Br. Gra- 
bowski. Echo muz. 1898, s. 26; Wędr. 
1898, s. 58. 

1H12. Smetana Fryd. np. J. Kleczyń- 
ski. Tyg. ii. 1875, I, 232. — W. Cza- 
ję w icz. KI. 1882, I, 403. — Tyg. pow. 
1884, s. 440. — J. K(leczy liski). Echo 
muz. 1884, s. 299. — Tyg. pow. 1884, 
s. 440. - Bluszcz 1894, s. 145; 1895, 
s. 261. — Bies. lit. 1895. II, 70. — A. 
Dóbr o w ol s ki. Sprzedana narzeczona, 
opera S. Tyg. ii. 1895, II, 84. - J. K le- 
czyli s ki. Toż. Echo muz. 1895, s. 163, 
376. — J. Kleczyński. Fr. Sm. Echo 
muz. 1895, s. 349. — Krezek P>. Sm. 
jego życie, dzieła i znaczenie. Tjdz. 1896, 
(IV), 348, 358, 367, 371. - St. Niewia- 
domski. Dalibor, opera S. Dzień, pol- 
ski 1898, nr. 20. — Dzień. pozn. 1895. 
nr. 174, 175. — Echo muz. 1902, s. 139. 1313. Jelinek Ed. Listy z Czech. (Te- 
atr czeski w Pradze. Jego początek, roz- 
kwit, znaczenie i stan obecny). KI. 1877, 
II, 244, 259. — Tenże Teatr narodowy 
w Pradze. Dzień. pozn. 1880, nr. 125. — 
Pożar teatru. Praw. 1881, s. 398. — No- 
wy teatr. Dzień. pozn. 1881, nr. 119, 
186. — Teatr narodowy. KI. 1881, I, 327. 
— Czajewski W. Nowy teatr. Tyg. 
ii. 1883, II, 396. — Z Pragi. (O otwarciu 
teatru). Tyg. mód 1883, s. 581. — Teatr cze- 
ski. Echo muz. 1883, s. 75, 82. — Gra- 
bowski Br. Teatr w Czechach. At. 
1884, III, 283-322. — Otwarcie teatru. 
Dzień. pozn. 1883, nr. 265, 266, 268. — 
Toż. Kraj 1883, nr. 47, 49. - J. Ko- 
złowski. Dwie uroczystości w teatrze 
czeskim. Dzień. pozn. 1886, nr. 287. — 
Józef Kozłowski. Z teatrów czeskich. 
(Jubileusz J. J. Kolara — Teatra prowin- 
cyonalne). Dzień. pozn. 1887, nr. 44. — 
Br. Grabowski. Teatr czeski w Pra- 
dze. (Z powodu 50 teatru naród.). Echo 

9 66 Bibliografia slowianoznawstwa. muz. 1893, s. 595 ; 1900, s. 375. — Grabow- 
ski Ignacy. Z teatru czeskiego. Scena 
i sztuka 1909, nr. 33. s. 7-9. 

1314-. J. K. Filary dramatu czeskiego. 
(Artyści Slukov i Bitnerowa). Echo muz. 
1886, s. 277. 

1315. Kollar Józef. np. Mała Strana. 
Niwa 1896, s. 106. — Trzy gwiazdy tea- 
tru w Pradze. /Kolar, Otylia Mała, .lakób 
Sejfert). Tyg. pow. 1H83, s. 759. 

1316. Laudowa Marya, bohaterka praskiego teatru, np. Krezek Fr. Gaz. 
Iw. 1897, nr. 118. -- L. Papieski. Echo 
muz. 1898, s. 481. 

1317. Pospiszilówna Marya. 1'rzegl. 
lit. 1885, nr. 9 i 10. — Tyg. pow. 1885, 
s. 214. 

1318. Reichova Irma. Tyg. ii. 1882, 
II, 353. 

1319. Sittówna Marya. KI. 1882, 1, 404. 

1320. Sklenarzowa Mała. np. Bd. .le- 
linek. Kt. 1881, I. 51. Korespondencye. 1321. Kucharski. Wyjąlki z Dziennika 
naukowej podróży po krajach slawiań- 
skioh:1./j Wrocławia, 10 stycznia 1826; 
2. Z Pragi, 21 i 30 marca 1826 r. 
Rozm. warsz. 1826, s. 245—9, 253-6, 
269-72, 273-6. 

1322. List z Pragi. Tyg. lit. 1839, s. 
70, 80. 

1323. Dubrowski Piotr. \N'3 jatek ■/. li- 
stu z Pragi. Bibł. war. 1841, III, 518. 

— Nowości z Czech. Dzwon lit. 1846, 
IV, 202-6. 

1324. Listy z Pragi. Czas 1855, nr. 
291; 1856, nr. 15-16, 69. 

1325. List profesora Z. z Pragi. Teka 
wił. 1857, I, 273-6. 

1326. Z Pragi. Dzień. lit. 1861, s. 434. 

1327. Z Pragi czeskiej. Dzień. lit. 1862, 
s. 151, 239. 

1328. Feldmanowski Hieronim. Z Pra- 
gi. Tyg. pozn. 1862, s. 318. 

1329. Korespondencya z Wiednia. 
(Czesi i Rieger, Poczwarka). Przegł. eur. 
1862, I, 372—80. 

1330. Z Czech. (O uroczyst. 15 i 16 
maja). Ojczyzna 1864, nr. 18. 

1331. Adolf H...a Praga czeska. Mrów- 
ka 1870, s. 50. 

1332. P. Ch. Korespondencya z Czech 
(kilka słów o przemysJowem stowarzy- szeniu kobiet czeskich). Bluszcz 1873, 
s. 7, 2.39. 

1333. Smorczewski Adolf. l.istyzCzecli. 
War. 1873. 12", s. 299, 75 kop. - Rec. 
Szczerbowicz Wieczór. Tyg. ii. 1874, I, 
391. 

— Listy z Czech. Bibl. war. 1877, Iłl, 
348-65. 

1334. Z Pragi czeskiej. I'rzegl. tyg. 
1873, s. 460. 

1335. Szeliga Marya. Praga czeska. 
(Anna Naprstkowa i przekład jej wier- 
szy: Wiara i Zły wiatr). Tyg. mód 1875, 
s. 172. 

1336. Z Czech. Czas 1876, nr. 81, 87, 
93, 131. 

1337. Jelinek Edward. Kronika cze- 
ska. Przegl. tyg. 1878, s. 233, 299, 454, 
465, 554, 578, 590; 1879, s. 85, 97, 110, 
209, 221, 234, 307, 317, 414, 427, 439. 
560, 573, 584, 629. 

— Z Pragi czeskiej. Bluszcz 1881, s. 7, 
149, 269. 

— Z Pragi. (Kolo Polskie w Pradze). 
Przegl. sl. 1881, s. 13. 

— Praga czeska. Bluszcz 1882, s. 102, 
109, 163, 251, 380. 

— Korespondencya z Pragi Kraj 1883, 
nr. 5, 9, 30. Czesi. 67 — Praga czeska. Bluszcz 1883, s. 76, 
251. 407, 4ti. 

— Echa z Uzech. Bluszcz 1884, s. 147, 
154; 188r), s. 32, 39; 1887, s. 317; 1889, 
s. 14. 

— Listy z Uzech. Bluszcz 1886, s. 366. 

— Listy z Czech. (Wystawa w Pra- 
dze czeskiej). Tyg. ii. 1891, 1, 231, 371, 
II, 14, 86. 

— Listy o rzeczach morawskich, pi- 
sane przez Czecha. Odb. z Czasu 1894, 
8 mała, s. 59. — Hec. Br. Grabowski. 
Wis. 1896, s. 372 -4. 

1338. K. L. Listy z podróży po Cze- 
chach. Dzień. pozn. 1896, nr. 176—178, 
180, 183, 184. 

1339. Prawda. Listy czeskie. Spiir na- 
rodowości. At. 1879, U, 405-29. 

1340. — Toż. Rozdwojenie w Jonie 
stronnictwa narodowego. At. 1879, III, 
287-308. 

1341. — Toż. Stosunki społeczne. At. 

1879, IV, 28-51. 

1342. — Toż. (Spór narodowości. Roz- 
terka w tonie stronnjctwa naród. W na- 
szych stosunkach społecznych postęp ku 
lepszemu. — Oświata w Czechach). At. 

1880, III, 280-312. 

1343. Gabler Dr. Listy czesKie. (Nowa 
faza walki o równouprawnienie jęz. cze- 
skiego. Rzut oka na przeszłość. Kwestya 
wyborcza. Das Deutschthum ist im Ge- 
fahr. — Porażka młodych Czechów). At. 

1881, I, 495-522. 

1344. — Toż. (Pożar teatru narodo- 
wego. Szczęście w nieszczęściu: idea po- 
jednania Niemców z Czechami. Kwestya 
uniwersytetu czeskiego w Pradze). At. 
1881, IV, 309-46. 

1345. — Toż. (Wielka doniosłość wy- 
równania sporu narodowości w Cze- 
oliach. Uniwersytet czeski). At. 1882, III, 
292-329. 

1346. — Toż. (Nieustająca walka par- 
lamentarna. Oddziaływanie czeskie: »U- 
stfedni matice szkoIska« — Taktyka po- 
lityczna. Czeski uniwersytet w Pradze. ! Odbudowanie teatru narodowego). At. 
1883, III, 116-38, 273-91). 
l-^47. — Toż. (Myśl zbudowania teatru 

, narodowego w Pradze. Przeszkody po- 
lityczne i plemienne. Rok 1848. Nieprzy- 
jazne wystąpienie Niemców. Staroczesi 
i młodoczesi). At. 1884, IV, 108-37. 

1348. — Toż. (Powodzenie Czechów.— 
Wszechnica. Muzeum. Teatr. Wolnomu- 
larstwo i jogo dzisiejsze zadanie. Zatargi 
plemienne). At. 1885, III, 443-70. 

1349. — Toż. (Obraz obecnego poło- 
żenia Czechów, rozterski w obozie cze- 
skim). At. 1886, I, 4:^1—64. 

1350. — Toż. (Stosunki dwóch naro- 
dowości w Królestwie czeskiem. Walka 
o autentyczność poezyi staroczeskich. — 
Sprawy teatralne. Wyspa Zofii. Pomnik 
Palackiego). At. 1886, IV, 477—510. 

1351. — Toż. (Czego chcą niemieccy 
wrogowie Czech. Rozpolowienie Czechii. 
Zakaz policyjny, wzbraniający uroczy- 
stego pochodu na 25-letni jubileusz pra- 
skiego Sokoła). At. 1887, HI, 273-308. 

1352. — Toż. (Rokowania pojednawcze 
odbyte w drugiej polowie 1887 r. mię- 
dzy przywódzcami Czechów i Niemców. 
Walka między Młodo i Staroczechami. 
Frekwencya w wyższych szkołach cze- 
skich w zimowym semestrze). At. 1888, 
II, 442-82, 

1353. — Toż. (Polityczne odrodzenie 
Czech po r. 1848. Antagonizm między 
staro- a mlodo-czechami. Nowe t. zw. 
trzecie stronnictwo. Spór o rękopis kró- 
lod. 70 rocznica urodzin Riegera, Walka 
kulturalna z niemczyzną). At. 1889, III, 
1U3-34. 

1354. — Toż. (Zmiana stosunków pu- 
blicznych w Czechach po r. 1889. Spór 
narodowy). At. 1890, I, 243—70. 

1355. — Toż. (Koleje rokowań ugodo- 
wycli w Czechach. Stanowisko w tej 
sprawie Młodoczechów). At. 1890, III, 
528 -6L 

1356. — Toż. (.Obraz stosunków społecz. Bibliografia slowianoznawstwa. i polit. i położenia czesltiego narodu w r. 
1890). At. 1891, I, 527-58- 

1357. — Toż. (Wystawa jubileuszowa, 
Mlodoczeska deputacya dorady państwa). 
At. 1892, I, 358—78. 

1358. — Toż. (Kryzys sprawy narodo- 
wej, powodem tego opozycyjna talityka 
mlodoczechów). At. 1892, IV, 193-212. 

1359. — Toż. (Wpływ Czechów w Wie- 
dniu chyli się do upadliu). At. 1893, II, 
626-i8. 

1360. — Toż. (Zamęt w obozie naro- 
dowym. Błędna talityka mlodoczechów. 
Tajny związek uOmladinau. Walka stron- 
nictw). At. 1894, I, 92-110. 

1361. — Toż. (Klęska mlodoczechów. 
Omladlna. Sejm). At. 1894, III, 34-49. 

1362. — Toż. (Radykalizm niszczy 
wpływ i znaczenie polityczne narodu 
czeskiego). At. 1895, III, 66-76. 

1363. Nowotny. Korespondencya z l'ra- 
gi. (wogóle o muzyce czes.). Echo muz. 
1880, s. 113, 130. 

1364. Unicka M. List z Czech. Bluszcz 
1880, s. 292, 300. 

1365. Polabski Arnoszt. Z Czech. Tydz. 
lit. arl. 1880, 1. \, 86, 120, 167; t. XI, 
437, 522, 612. 

1366. Choiński J. Teodor. Z Czech. 
Praw. 1881, s. 56. 

— Praga. Tydz. lit. art. 1881, t. XII, 
s. 253. 

— Z Pragi czeskiej. Tyg. ii. 1881, I, 
91, 187, 246, 267, 316. 

1367. Praga czeska. Przegl. akad. 
rocz. I, 171, 340; rocz. II, 123, 188, 305, 
358. 

1368. W. Cizajewski). Z Pragi cze- 
skiej. (O Baraku, o aktorze: Kollarze 
i Tylu). Tyg. mód 1883, s. 16, 172, 565. 

1369. T. S. Praga. Kraj 1883, nr. 10. 

1370. Krasnohorska Gliszka. Listy 
czeskie. (Smetana, Antoni Dworzak, — 
Dzieje konfiskacyi w Czechach po r. 
1618. Wychowanie kobiet). Świt. 1884, 
23, 141, 259, 405. 1371. HoYOrka Fr. Wł. Listy z Czech. 
(o teatrzei. Echo muz. 1884. s. .300. 

1372. Jelinek Edward. Praga czeska. 
(P. Tomaszczuk, kto zacz jest? Podział 
Czech. Czeska prowincya w nowym tea- 
trze). Kraj 1884, nr. 1. 

1373. Zaleski ks. Z Pragi. (Wewnętrzne 
stosunki i stronnictwa w Czechach. — 
Stanowisko szlachty. — Dziennikarstwo. 
— Poeta Yrchlicki i malarz Brożik. — 
Walka językowa w szkołach). Przegl. 
pow. 1884, I, 473-80. 

1374. Korespondencya z Pragi. (Echa 
parlamentu wiedeusk. w Czechach. Zaku- 
pno obrazu Husa). Kraj 1884, nr. 6, 
s. 11. 

1375. Zet-pe. 7. Pragi czeskiej. Tyg. 
mód 1884, s. 22, 3H, 45. 

1376. lyiorawski M. ks. Z Welehradu. 
Przegl. pow. 1885. III. Dod. I— VIII. 

1377. J. dr. Z Pragi, (o muzyce). Echo 
muz. 1885, s. 218. 

1378. Karłowicz J. Z Pragi. (Położe- 
nie geogr. Czech. Podział ludności. Wal- 
ka narodowo-ściowa). Kraj 1886, nr. 7, 
s. 5. 

1379. Z Pragi. Tyg. pow. 1887, s. 189. 

1380. Z Pragi, (z powodu odsłonięcia 
pomnika Boi. Jalilonskiego). Warta 1886, 
s. 5582. 

1381. M. M. List z Czech. Bluszcz 
1888, s. 294. 

1382. Jelinek E. Kronjka czeska. 
Przegl. tyg. 1888, s. 305, 317, 517, 532; 
1891, s. 159, 228, 259; 1892, s. 280. 

1383. Bidecki L. Z Pragi. Głos 1891, 
s. 515. 

1384. Czechy. Bluszcz 1891, .s. 173, 
188; 1892, s. 188, 199; 1893, s. 109, 238; 
1894, s. 14, 325; 1895, s. 54. 

1385. Krezek Fr. dr. Korespondencya 
z Pragi. iListy te podają wiadomości 
polit. społ. literackie, artyst. i teatralne). 
Gaz nar. 1893, nr. 91, 94, 143, 156, 159, 
161, 174, (Vrchlicki profesorem wszech- 
nicy) 175, 179, 185. Czesi. 69 — Z Pragi. Kuryer war. 1893. (raz na 
tydzień). 

— Kronika czeska. Przegl. tjg. 1893, 
s. 329-330, 35i, 38*-6, 408-9. 

1386. Szukiewicz Wojciech. Listy 
z Pragi. N. Ref. 1893. nr. 68, 70, 72. 

1387. Stakorsky E. Z Pragi. Głos 1895, 
s. 17, 255. 

1388. Prusik B. dr. Z Pragi. Iris, Lvv. 
1899, s. 163, 268, 32K, 519, 571. 

1389. Czechy. Bluszcz 1900, s. 39. 
1890. Rudzka J. Z Pragi. Ciios 1900, 

s. 138, 280, 312, 392. 

— Z Czech. Ogniwo 1903, s. 24, 150, 
219, 28i), 365, 580, 1157, 1252. 

— Z Pragi. Ogniwo 1904, nr. 10,23, 26. 
-- Śród Czechów. Ogniwo 1905, s.506. 
1391. Draczek Fr. Echa z Czech. (Kró- lewski dar dla Pragi. Śmierć Brożika). 
Dzień. pozn. 1901, 1, nr. 92. 

1392 — Echa z Pragi. (Rewolucya 
w teati-ze narodowym). Dzień. pozn. 1901, 
I, nr. 60. 

1393. Sami .sobie, (koresp. z Pragi). 
Bies. lit. 1901, II, 34. 

1394. Z Pragi czeskiej. Bluszcz 1904, 
s. 32. 

1395. Grabowski Tad. St. Z Pragi 
i Pilzna 13 lut. 1905. Świat st. 1905, I, 
136—40. (Dwóch polonolilów: Kvapil, 
Hora. — Ognisko Polskie w Pradze; Wy- 
cieczka do Pilzna. Kursy języka pol- 
skiego). 

1396. Buława Wł. Lisi z Pragi. (Idea 
zbliżenia czesko-polskiego). Przegl. kraj. 
1909, nr. 4, 5. Varia. 1397. GramatykapolskaHanki. Przegl. 
liter. hist. 1840, 1, 398—404. 

1398. Bal sJow. w Pradze. Przegl. pow. 
1860. nr. 15, s. 3—4. 

1399 Sprowadzanie osadników z Czech. 
Przegl. tyg. 1866, s. 353 — 4. 

1400. Polskie i czeskie klejnoty ko- 
ronne. Lech 1878. s. 142, 148. 

1401. Osina polska na warstatach 
czeskich. Bies. lit. 1880, I, 214-15. 

1402. Krasiński Hubert. Udział Cze- 
chów w rozwoju oświaty i nauki lekar- 
skiej w dawnej Polsce. Krak. 1882, 8", 
s. 24. - Hec. At. 1882, III, 180-2. 

1403. Zjazd lekarzy i przyrodników 
czeskich w Pradze. Dzień. pozn. 1882, 
nr. 122 — 125. — Drugi zjazd lekarzy 
i przjTodników czeskich w Pradze. Bibl. 
war. 1882. III, 104—18. — Kwaśnicki 
Augu st dr. Zjazd ligi lekarzy i przy- 
rodników czeskich w Pradze. Odb. 
z Przegl. lekarskiego). Krak. 1882. 8, I s. 72. — Żuliński Józef dr. ll-gi 
zjazd przyrodników i lekarzy w Pradze. 
Szk. 1882, s. 186-8, 20H-4, 210—1. — 
Stan. Ciechanowski. Ill-ci zjazd le- 
karzy i przyrodników czeskich. Kraj 
1901. I, 247, 268, 279. 

1404. Podolski Ed. Uroczystość kon- 
sekracyjna biskupa morawskiego. Przegl. 
Iw. 1881. II, 62—73. 

1405. JeHnek. Kawiarnie prazkie, szkic 
z publ. życia czesk. KJ. 1882, I, 312, 
323. 

1406. Dobywanie i szlifowanie gra- 
natów w Czechach. K}. 1884, I, 163. 

1407. Uroczystość czeska w Krakowie. 
Kraj 1884, nr. 34, s. 4. 

1408. Nowalski J. H. Człowiek z epoki 
dyluwialnej na Morawii. At. 1888, 1, 
337—39. 

1409. Kalendarz narodowy polsko- 
czeski, zawierający dział informacyjny 
i literacki. 1899, rocz. I. Krak. 4", s. 104. 70 Bibliografia slowianoznawstwa. 1410. Wycieczka Sokołów polskich do 
1'ragi w 1891. L\v. 16. s. 32. — Czer- 
bak Adam. Zlot w Pradze w r. 1901, 
(wier.szein). JasJo 1902, 8, s. 79, kor. 
1 20. 

1411. Czesi w Tatrach Dzień. pozn. 
1892, nr. 189. 

1412. Czeskie wspomnienia z War- 
szawy. 1'rzegl. lit. 1897, nr. 1, s. 14. 

1413. Pedagog czeski o prądach de- 
kadenckieli, uSzir). Szk. 1897, s. 200. 

1414. Z czeskiego karnawału. Kraj 
1902, 1, nr. (5. 

1415. Magiera Jan. Turjstyka mło- 
dzieży czeskiej. Szk. 1908, s. 119. 

1416. Adres niewiast czeskich do pre- 
zydenta Dawida Abrahamowicza. (Tekst 
w przekładzie i z objaśnieniami Kr. Krcze- 
kai. Dzień. pol. 1898, nr. 21. 1417. Drtina Franc. Ideały wychowa- 
nia, p. J. Kiellińska-Rudzka. War. 1901, 
8, s. 32, kop. 15. 

1418. Kral Józef. Najnowsze kierunki 
badań mitologicznych, streścił .1. Karło- 
wicz. Wis. 1901. s. 580-9, 669-82. 

1419. Kwiet Fr. Popularna nauka wy- 
chowania, p .1. .1 Niecislaw liaudouiti. 
War. 1805. 

1420. Niederle Lubor. S^kio dziejów 
antropologii, p. CziszewskiSt. Wista. 1890, 
s. 298-332. 

1421. Prusik Ksaw. Fr. Lklad bibho- 
grafii dziesiątkowy, p. dr. Fr. Krezek. 
1'rzegl. lit. 1897, nr. 22, s. 6-8. 

1422. Tomek Wacław. Starania domu 
rakuzkiego w XVI w. dla pozyskania 
korony polskiej, p. Julian Bartoszewicz. 
Bibl. war. 1853, I, 213—50. 

1423. Weczerz Bog. Jak wyglądać po- 
winna szkoła, odpowiadająca prądom nowoczesnym, p. Dr. Fr. Krezek. Szkoła 
1897, s. 453—7, 463-5, 478-80. 

1424. O śpiewach narodowych litew- 
skich przez L. Khezę zebranych a przez 
Czelakowskiego na czeskie przełożonych. 
Czas Os.sol. 1819, zesz. 1, 51—67. 1425. Wiadomości zagraniczne o Mi- 
kołaju Koperniku (o domyśle czeskim, 
że Kopernik pochodzi z Czech). Czas. 
Ossol. 1832, II, 87-102. 

1426. O poparciu piśmiennictwa kra- 
jowego. (Przeklail odezwy Muzeum czesk.l 
Czas. Ossol. 1832, 11, 1-12. 

1427. Rościszewski Ad. Sonet do Alex. 
Fredry (Z Muzeum czeskiego). Hozm. 
1837. 

1428. W. H. Lipiński w Pradze. Rozin. 
Lw. 1839. 

1429. Kopernik, (z czasop. Kwety). 
Rozm. Lw. 18 iO. 

1430. Praga czeska o Chojeckini. Przegl. 
rzecz. pol. 18t)0. nr. 15. s. 20-24. 

1431. Jelinek Edward. Uioczystość 
Kraszewskiego w Pradze. (Wieczór sło- 
wiański). Lech 1879, s. 1-.S. 

1432. Statuta Koła polskiego w Pra- 
dze. Praga czeska, 1881, 8, s. 8. 

1433. Podróż Czecha przez Polskę 
w grudniu 1604 r. At. 1886, 111, 493-9. 

1434. Papieski L. cMaicin Luba Se- 
wera w Pradze czeskiej. Echo muz. 1898, 
s. 469. 

1435. Miiller Arnold. Upadek samo- 
dzielności polskiej i usiłowanie celem jej 
odzyskania. Rec. J. Mgr. N. Ref. 1907, 
nr. 455. 

1436. Adam Mickiewicz, Jubileuszowy 
artykuł »Narodnioh l^istów", p. F. K. 
Dzień. pozn. 1898, nr. 124. SJowacy. 71 B. Słowacy. Ogólne. 1437. Medyński N. SJawianie w Wę- 
grzech. Fow. pam 1835, I, 390—415. 

1438. Hurban M. Narodowe i literackie 
życie SI. Jutrz. 1843, I, 29-45. 

1439. Słowacy. (Wiadomość BudiJo wi- 
eża z ros. czas. »GoJos«.) Slow. Rok II, 
1870. pól I, 155-6. 

1440. Kirkor A. H. Słowianie na ziemi 
madziarskiej. <)gn. dom. 1874, s. 43, 58, 
76, 84. 

1441. Świętochowski Aleks. Słowa- 
cy. I^rzegl, tyg, 1875, s. 273, 296. 

1442. Niedźwiedzki Wład. Słowacy. 
iW I rozdziale zaznajamia ze stosunkami 
u Słowaków, w II podaje historyę). Niwa 
1877, II, 12-22, 94—109, 171—83. 

1443. Z nad Wagu sl. Ruch lit. 1877, 
I, 316, 381. 

1444. Czajewski Wiktor. Słowacy. Tyg. 
mód 1885, s. 29, 37. 45. 

1445. Słowacy. Tyg. pow. 1888, s. 205, 
222. 

1446. Smiskowa A. (Antoszka). Nasi pobratymcy Sł. War. 1895, s. 60. Toż. 
1901, .s. 61, kop, 10. 

1447. Wasilewski Leon. Sł. na Wę- 
grzech. Tydz. 1896 (I\'), s. 272, 283, 294, 300. 

1448. — Stosunki sł. Głos 1906, I^ 943, 
968, 992. 

1449. Grabski St. Dr. Słowacy. War. 
1901, 8», s. 95, kop. 30. 

1450. Zawiliński Roman. Sł., ich ży- 
cie i literatura. Bibl. war. 1899, I, 312— 
28, 452-66; II, 111—34. Toż. oddzielnie. 
War. (Bibl. dzieł wyborowychi, 8° mała, 
s. 158, kop. 25. 

1451. — Nieco o Sł. (Na podstawie 
dzieła dra Niederlego. Narodopisna ma- 
pa uh. Slovaku i Slov. Kalendaia za r. 
1905. (Milana Hodżyi. Świat sł. 1905, I, 
190-198. 

1452. — Najbliższy nam lud sł. Świat 
1908, II, nr. 31. 

14.^3. Smólski G. Odgłosy ze Slowa- 
czyzny. Świat sl. 1908. II, 886—906. Etnografia. 1454. K. W. W. Sobótki u Sł. (Z dzien- 
nika podróży 1829 r.). Muz. dom. 1836, 
s. 306-7. 

J455. Ubiory, zwyczaje i obyczaje mie- 
szkańców Węgier. Mag. pow. 1837, s. 82, 
90, 114, 235, 257. 

1456. Boldenyi. Dzieje Węgier, p. S. P- 
War. 1863. |.Słowacy. s. 73-87; Woje- 
wodina i Serbowie, s. 87—99; Kroacya 
iKroaci.s.99 — 113;Brzpgi Wagu. s. 143—53. 

1457. M. G. Gospoda Sł. Kł. 1865, s. 302. 

1458. Słowacy. Op. dom. 1867, s. 177, i 
206. Tyg. Iw. 1867. s. 76. Sobótka 1869, 
s. 332. Op. dom. 1870, s. 170, 348. Wl. L. ^ 
Anczyc. Mrówka 1871, s. 28. 1459. Herben Jan. Slovacke deti. Rec 
Grabowski Bron. Wis. 1891, s. 193—9. 

1460. Grabowski Br. .Sł i Hanacy 
w Morawii południowej (według dzieła 
Herbenal. \\is. 1892, (VI), 530—46. 

1461. Eliasz-Radzikowski St. Z folk- 
lorystyki sł. Lud. 1899, (\'), 238-55, 297— 
320. Toż w odb. 8", s. 46. 

1462. — Lachy w Polsce i na Slowa- 
czyznie, Lud. 1900, (VI), 301—3. 

1463. Taroni Feliks. Kapliczki i krzyże 
przydrożne na Spiżu. Lud. 1905 (XI), 
164-170. Toż w odb. 8», s. 7. 

1464. Krotoski Kaz. Stosunki etnogra- 
ficzne na Spiżu. Świat sl. 1908, I, 338 — 56. 72 Bibliografia slowianoznawstwa. Pieśni. 1465. Trzech krynic wyrocznia, p. L. 
Szyrma ize zbiorów Chodakowskiego). 
Pain. nauk. Oddział lit. 1819, II, 89. 

1-166. Pieśni sl., p. Brodziński. Dzień, 
war. 1826, IV, 191. Toż. Pisma. Poz. 1872, 
I, 295-304. (Warla, Sen. Zapłakana, Roz- 
stanie, Przy studni, Brzoza ścięta, Nowy 
wojak, Młodzik, Piękna dzieu czyna. Skąd 
initość. Młodość miniona. Kaczka dzika. 
Miłość, Za wodą, za górą). 

1467. Pieśń sl., p. li. Z. Panorana 
1836, s. 76-7. 

1468. Przeklęta, p. I.. 1. Hozin. Lw. 
1840, s. 97. 

1469. Polska i Stan. August (ze zbioru 
Kollaral Tyg lit. 1841, s. 368. 

1470. Narodowość w miłości. Jutrz. 
1843, II. 16t;. 

1471. Ja som Slovak. Przyj. dom. 1860, 
s. 378. 1472. Zaklęta dziewczyna, (ze zbioru 
Szalarzyka) p. I^. Siemicński. Dzień. dom. 
poznański 1840, s. 126—7; powtórzył: K. 
W. Wójcicki. Klechdy, wyd. 111. War. 
1876, s. 207. 

1473. Słowik (ze zbioru Koli ara), p. 
Miron. Tyg. mód. 1876, s. 579. 

1474. Nitra, p. J. Lebiedzik. Zai-anie 
śląskie 1908, s. 114. 

1475. Śpiewki Sł. i .Serbów. Tyg. lit. 
1838, s. 97. Zob. nr. 704 

1476. Pieśni Sł. karpackich. Hozm. kra- 
kowskie 1834, s. 57. 

1477. Kolberg Oskar. Melodye ludu 
slow. Bibl. warsz. 1841, 111, 502-505. (Na 
podstawie książki Słobody pod powyż- 
szym tytułem mówi o lud poezyi słów.). 

1478. List Słowaka węgierskiego lio 
I redakcyi Tyg. lit. 1838, s. 343, 36'J. Opowieści ludowe. 

1479. Naake A. O bacy i szarkanie, i 1482. O. S. Dziewica zamku na Spiżu, 
gadka górali z okolic Trenczyna. Książka UJp. dom. 1871, s. 81. 

zbiór. 1862, s. 444-50. Kalendarz J. 1483. Karoly Wład. Studnia trenczyń- 
Wildta. 1863, s. 64—7. j ska. Bies. lit. 1902, II, 236. 

1480. Niakęskii Ad. N. Pyszna dzie- 1484. — Sumienie, legenda. Bies. lii. wica. Op. dom. 1869, s. 63. 1904, 11. s. 274. 1481. 
s. 39. Pasterz i wilk. Op. dom. 1869, I Zob. nr. 056. Geografia. 1485. Kucharski. Lisiy z i)odróży. Ga- 
zeta polska 1828. Nr. 2: z Munkaczewa, 
d. 8/.\ll 1827; Nr. 32-33: z Pestu. d. 8 
stycznia ISŹf*; Nr. 265-66, 331— 33: z Lu- 
biany, 1 hstop. 1828 r. - 1829. nr. 39-40, 
166, 169—70: z Zagrzebia. — Andrzeja 
Kucharskiego relacya z naukowej po- 
dróży po Slowacyi (Spiżu) 1828 r., ogło- 
sił E. Jelinek. Lud 1896, s. 1-5. 

1486. K. Wł. W. Slawaki. (Wyjątek 
z dziennika podróży 1829 i 1830). Muz. 
dom. 1835, s. 315-8; 1836, s. 30—2. 1487. Giller Agaton. Z podróży po sł. 
kraju. (Odb. z Gaz. naród.) Lw. 1876, 80, 
s 396. 

It88. Miiidner Henryk. Szkice z po- 
dróży po Słowacyi. Czas 1876, nr. 209— 
24. Toż. w odb. Krak. 1877. 8» s. 108, 
kor. 1-60. 

1489. Grzegorzewski Jan. Ze Słowa- 
cyi. At. 1887, I, 479-497, II. 302-316. 

1490. Zieliński Wł. K. W ojczyźnie 
druciarzy. Wedr. 1889. s. 174, 187, 
198. Słowacy. 73 1491. J. Badeni. Na Slowaczyźnie. Wra- 
żenia z podróży. Przegl. pcw. 1892, IV, 
33-54, 184-207, SSe-.iil. Zob. nr. 1199. 

1492. Szukiewicz Woj. Ze sJ. i)OUoli«. 
W.spomnienia z wycieczki. At. 1893, III, 
247-69, 576-99. 

1493. Smólski G. Ze Stowaczyzny. 
Kraj 189.H, nr. 31, 34, 

1494 Sygietyński A. Święty .Marcin 
I turczańsiii. Kuryer warsz. 1898, nr. 230 

i nast Drugą część tej pracy, którą S. 
A. uzupełni} i wykończył, drukował w od- 
cinku Kuryer lwowski. 

1495 — Z wycieczki do Slowacyi. Tydz. 
1899, (VII), 49, 60, 67, 91, 100, ill, 119, 
12 K 138, 141, 145, 149, 172. 

1 1496. — Do krainy pobratymców. Wędr. 

1904, II, 265. 

1497. Sawicki Ludomir 8zkic krasu 
sł. Kosmos 1908, s. 395-445. 

1498. — Z fizyografii zachodnich Kar- 
pat. Archiwum naukowe. Lw. 1909. 

1499. — Hozniieszczenioludności w Kar- 
patach zachodnich. Krak. 1910, s. 69, H». 

1500. Janota dr. Bardyjów, hist. topogr. 
opis miasta i okolicy. Krak, 1862, 8°, s. 221. 

1501. Granowski K. Beckov. Wędr. 
1891, s. 86. 

1502 Orawa. np. Zejszner Ludwik. 
Bibl. war. 1853, III, 319-41. — Walery 
Eliasz. Zamek orawski. Kł. 1885,11.52, 
68, 85, 100. Toż. Tyg. il. 1860, II, 175. — 
Henryk Ułaszyn. Toż. Bies. lit. 1904, 
II, 186, 213. — Toż. Krak. (1907), mała 8», 
s. 14. — Eli asz Walery. Naokoło Tatr. 
Szkic z podróży. (Z ziemi orawskiej, 
liptowskiej i spiskiej). Pam. T. tatrz. 
1887, (Xli, s. 87-127. 

1503. Spiż. np. Zejszner Ludwik. 
Bibl. war. 1854, III, 1-26, 197-215; 1855, III, 197-214; 457-82. - W ład. Male- 
szewski. W Szmeksie. Tyg. il. 1864, II, 
264, 273. - Miildner H. Szczawy Sław- 
kowskie (Szmeks). Fam. T. tatrz. 1876, (1), 
68—72. — Walery Eliasz. Z podróży 
po Spiżu. Pam. T. tatrz. 1878, (III), 63— 
82. — Henryk Miildner. Kąpiele 
Szwarzenberg, węgierski GrSfenberg, na 
Spiżu. Wędr. 1879, I, 151, 165, 180, 196, 
216, 229, 248, 260, 285, 289, 314, 321, 341.- 
Walery Eliasz. Wycieczka do Zielo- 
nego stawu Kieżmarskiego Pam. Tow. 
tatrz. 1 880, s. 5 — 14. — A. M o 1 d e n h a w e r. 
Wj'cieczka na Węgry, (po Spiżu i Słowa- 
czyznie). Kron. rodź. 1881, s. 152, 185, 
218. — DoUer i Keller. Zdrojowisko 
w Drużbakach na Spiżu. Krak. 1884, fol. 
s. 4. - Niemierz. Bialskie pieczary. 
Wędr. 1888, s. 121, 133, 145. — Radzi- 
kowski S t. Eliasz. Tatry bielskie. Pam. 
T. tatrz. 1893, (XIV), s. 5-42 ; 1894, (XV), s. 
12—60 — Adolf Smorczewski. Da- 
wne starostwo spiskie i Koszyce. Niwa 
1891, s. 338. — llehman A. Szkice geo- 
graficzne z Karpat. Przew. nauk. i lit. 
1891, (XIX), 1-9, 97—106, 193-202, 289- 
93, 385-92, 481-91, 977-85, 672-82. 
(Między inneini opisuje dolinę liptowską 
i spiską, głównie pod względem geolo- 
gicznym i przemysłu kruszcowego). 

1504. Trenczyn. Milewski Karol. 
O Tr , Piszczanach i zamku zwanym 
Batorych. Bibl. war 1844. IV, 174-92. — 
Miasto Tr. Tyg. il. 1871, I, 148. Wędr. 
1891. s. 70. — Adolf Smorczewski. 
Z wycieczki na Węgry. Niwa 1892, s. 
243. — Art. Retyk. Cieplice trenezyń- 
skie. Tyg. il. 1894, II, 163. — Filipkie- 
wicz Stefan dr. Toż. Warsz. 1901, 8«, 
s. 74, kop. 45. Hi story a. 1505. O sejmie chrobacko-sł. i Słowia- i do historyi kraju spizkiego. Bibl. war. 
nach węgierskich. Rok 1845, s. 63—71. j 1859, III, 695-700. — Dsiedussycki M 

1506. ]Vlaciejowski A. W. Przyczynek | Spiż. (Przed r. 1412; układ 1412 i na- 

10 74 Bibliografia sfowianoznawstwa. stępstwa; w. XV i XVI; do i: 1773). Przew. | 1509. Łukasiewicz Ant. Stosunek SIo- 
nauk. lit. 1876, (IV), 598—607, 690—709, ; waczyzny do Polski. Lw. 1907. Spraw. 838- tó, 925-46. 

1507. Stanowisko Stowaczyzny wzglę- 
dem Polski. Tyg. pozn. 1862, s. 337. 

1508. Chyliński Michał. Hipoteza o 
Haliczu sj. (szkic hi-stor. z XII w.). Dwu- 
tyg. nauk. 1878, s. 8—17, 32-i2. Toż. 
w odb. 8", s. 21. gimn. Franc. .Józefa. 8°, s. 1 — 53. Rec. 
Stan. Zachorowski. Kwart, histor. 1908. 
s. 112-8. 

1510. Zawiliński R. i K. F. Trzy lata 
z życia Slowaczyzny. 1848-1861-1907. 
Świat sl. 1907, 11, 367-385. Hlstorya literatury. 1511. Czajewski Wiktor. Słowacy. 
(Jan Matuszka i Jan Botto. Podania w poe- 
matach. »Janoszik«. Inni pisarze). Świt 
1885, I, 205. 

1512. — Słowacy. Tyg. mód 1885, s. 37-8, 
45-6. 

1513. Grabowski Br. Listy o literatu- 
rach slow. (Literatura sJ. Położenie Sł. 
Wiersz Pauliniego: Słowacy i wolność. 
Weterana. Vajansky). Kraj 1887, nr. 47. 
Przegl. 

1514. Grzegorzewski J. Najnowsza 
powieść z tamtej strony Tatr. At. 1888, IV, 
321-35, 501-17. — Toż w odb. 1889, 8», 
31, kop. 30. 

1515. Pypin A. Historya literatury sło- 
weńskiej (!). Podług ... nap. Wł. Uobek. 
War. 1905, 16», s. 128, kop. 20. Zob. nr. 
220, 225. 

l.")16. Botto Jan. np. Br. (Irabowski. 
Kł. 1881, 11, 68. 

1517. Chałupka Samo. np. Br. Grabow- 
ski. Tyg. ii. 1884, 1, 65. 

1518. Czajak Jan. Tyg. pow. 1888, s.76. 

1519. Molly Jan. np. B. Sulita. Tyg. 
pow. 1880, s. 372, 387. 

1520. Hurban Józef. Tyg. pow. 1888, 
s. 126. — Br. Grabowski. Przegl. lit. 
Kraj. 1888, nr 10, s. 4. 

1521 Hwiezdosław. G. Smólski. U 
największego poety sł. Ogłoś z gór 
orawskich. Kraj pet. 1908, nr. 187. — R. 
Zawiliński. Paweł Orszagh. Świat .sl. 
1909, I, 67-72. 1522. Kmet Andrzej, np. mg. N. Ref. 
1908, nr. 84. 

1523. Kollar Jan. Szkic wraz z prze- 
kładem kilku sonetów ze Słavy dcera, 
p. A. B. Ziemowia 1839, s. 282—99. - 
Uuhrowski Piotr. Podróż J. K. do 
północnych Włoch, Tyrolu i Bawaryi. 
(Badania K. o śladach Słowian w półn. 
Włoszech i południowych Niemczech). 
Bibl. war. 1845, III, 43-74. Toż. w odb. 
8", s. 32. — Słowo o nowem dziele 
K. Bibliot. Ossol. 1847, II, 321-30. - 
Oświadczenie K. w sprawie sł. Tygodn. 
polski 1848, nr. 44, s. 351. — Kaz. Wój- 
cicki. Życiorysy znak. ludzi. 1851, 11, 
57—61. — Czas 1852, nr. 30. — Przegl. 
pozn. 1862, {t. 14), s. 463-8. - Madzia- 
rzy wobec uroczystości Kollara. Dzień, 
pozn. 1893, nr. 181. — Gajsler. Praw. 
1893, s. 424. — T. J. Ho di. Kraj. 1893, 
nr. 35. — Sbornik stati o źivote, pusobeni 
a literami ćinnosti pevce »Slavy dce-rya. 
Rec. M. Z. Przegl. pol. 1894, III, 179—84. 
Zoh. nr. S.30, 915. 

1524 Kubary Jan. np. Koskowski B. 
Głos 1897, nr. II. 

1525. Mednianski Marcin, np. Par- 
czewska Melania. Tyg. ii. 1885, II, 161. 

1526. Sladkowicz Andrzej, według 
Duszana Pepkina, np. A. Giller. Ruch lit. 
1878, I, 325, 340, 356, 373. 

1527. Sztur Ludwik. Tyg. pow. 1888, 
s. 15,31. — B. Sulita. Tyg. pow. 1882, s. 
595. 609, 669. 

1528. Czajewski W. Vajansky Hurban Słowacy. 75 Svetozar. np. Czajewski W. Tyg. pow. 
1887, s. 21. 28. - Kuryer niedziel. 1897, 
nr. 14 i 1.5. — Iris. Lvv. 1899. s. 504—7. sl. (Narodni Hlasnik. Katolicke noviny, 
SlovensUe Pohladyi. Frzegl. pow. 1891. 
111, 115-21, 273-80. 

1531. Tovaryszstvo. Sbornik litorar- 

1529. Zieliriski F. Pisma czasowe u SJ. ; nych prac. - Wydal Richard O.syald. 

Bibl. war. 1847. II, 433—41. i Hużomberek 1895. Rec. St. El. Radzikow- 1530. Sopodźko Tytus. Czasopisma \ ski. Lud 1896, (Ul, 77—80. Literatura. 1532. Chałupka Samuel. Junak, p. 
Grabowski Bron. ( Jbraz lil. pow. II, s. 575. 

1533. Czajak. Krakowiak Słowaków 
tatrzańskich (po słowacku). Przyj. dom. 
1863, s. 3. 

1534. Hurban M. J. Żal Słowaka, p. R. 
(Zmorskil. Sludlo 1849, s. 4. 

1535. Hviezdosław Or.sagh. Z cyklu 
»Pieśii«, p. Rera. Kwiatkowski. Tyg. ii. 
1908, II, 744. 

1536. Kollar. Córa sławy. Dwa sonety, 
p. St. Ed. Bojanowski. Melitele, 18.H7, s. 
102 — 3. — Kilka sonetów oraz artykuł 
o Sławy dcera, np. Turowski Kaz. Sław. 
1837 (T. I), s. 166—167. - Dua sonety 
Jutrz. 1843, I, 5-7. — Wiersz: Jeszcze 
śpisz, najpiękniejsza z Laszek, p. J. Lesz- 
kowski. Pizyj. ludu 1845, s. 144. — Sonet 
Jeden, p. Roman Mazur. Tyg. lit. 1845, 
(Viii, s. 297. — Do Czech, p. R. Przyj, 
ludu IH46, ni-. 52. — Markgraf Gero. Przyj, 
ludu 1847, nr. 20; Bibl. war. 1850, IV, 
497. Kilka sonetów, p. Roman Ztnorski. 
Sladto 1849. s. 53; Lech 1879. s. 95; Obraz 
lit. pow. II, 5afi. — Tak było, p. Miron. 
Tyg. mód 187H. s. 494. 

1537 Kukuczyn Marcin. (Maciej Ben- 
cur). Romans wiejski, p. R. Z., N. Ref. 
1900, nr. 7—12. 

— Visitatio Canoiiiea. p. R. Z. Czas 
1900. nr. 41, 42, 44 

— Z piśmiennictwa Słowaków. Obrazki 
i nowele w przekł. Rom. Zawilińskiego, 
z przedmów.-! dr. Wawrzyńca Szrobara. 
\\av. 1900. Bibl. dzieł wyb., 8" raala, s. 172, kop. 25. (Ireść: Nierozbudzony. — 
Romans wiejski. — Cienie i światło. — 
Do szkoły. — Visitatio canonica). 

1538. Kuzmany Karol. Kto za praw du 
hori, p. E. Grim. Zaranie śląskie 1908, 
s. 114. 

1539. Marothy Jan. Słowo, p. R. Sta- 
dło 1819, sil. 

1540. Pepkin Duszan Sawa. Do braci 
Polaków, p. Me! Parczewska. Dzień. pozn. 
1884. nr. 87. 

1541. Robidadr. Chłopska śmierć, obra- 
zek, p. R. Z., N. Ref. 1900, nr. 96. 

1542. Suchaj Slovak. iwiersz słowacki 
z czasop. \'celkai. Przyj. dom. 1853 s. 117. 

1543. Sztur. Polak, (z czeskiego pisma 
Hronkai, wier.sz, Tyg. lit. 1842, s. 187. 

1544. Tóth Wilhelm Pauliny. Słowacy, 
wiersz, p. Bron. Grabowski. Obraz lil. pow. 
t II, s. 576. 

1545. Yajansky Hurban. liurza w za- 
ciszu, p. Tomaszewski. Praw. 1883, s. 182, 
194, 206, 218, 2H0, 242. 

— Królewska perła, p. Wiktor Czajew- 
ski. Tyg. mód 1886, s. 227. 

— Łzy słońce wypije, p. D. Królikow- 
ski. Litcratuia i sztuka 1909, s. 107. 

— Pociecha, p. Bron. Grabowski. Obraz 
lit. pow. t. II, s. 576. 

— Romans, p. Remigiusz Kwiatkowski. 
Tyg. il. 1908, II, 744. 

1546. Wiersz Słowaka na pamiątkę 
dnia 18 lutego 1867, dnia przywrócenia 
k(jiis;tylucyi vvęg. (z czas. Krajani. Przyj, 
dom. 1867, s. 101. 76 Bibliografia slowianoznawstwa. Lingwistyka. 

1547. Kucharski. O naizcczu sl. w \Vę- ] lia p. t. : ZrUadlo pie katoliclio-hrestiin- skeho żial<;i. Warta 1877, s. 1099-1100. 

1550. Zawililiski Roman. O wpływie 

^,,„ .^. „ ,, , języka sJ. na polskie gwary. Sprawozd. 

1548. (Ciesz. Gw.). SI. powracają do V, •'j ri looa t ^ t 

„, , ,_„ ^ „„„ , Akad. Uni. 1899, nr. 4, s. 3—4. grzech kilka szczegółów. l'ow. pam. 1835, 
II, 423-6. czeszczyzny. Warta 1876, s. 883 — 4. 1551. SIovak-slovensky. Swial sL, 1910, 154-9. Próbka języka sJ., wyjęta z dziel- 1 1, 263—6. 

Sprawy polityczne. 

1552. Wyciąg z lisi u Kuźmaniego. Węgrów i Rosyan wobec narodowości 
(z Hozm. L\\.|. Młoda Pol. 1840, dod. s. 10. słowiańskiL-h. Slow. 1897 s. 5. 

1553. Życie narodowe SI. Deniok. pol. 15G1. J Baudouin de Courtenay. Na 
1843, (VI), s. 115. ; ziemi sł (Przygody i wrażenia). Kraj 1899, 

1554. Sztur Ludwik. List do Tolaków I, nr. 3, s. 13, nr. 4, s. 18, nr. 5, s. 13. 
i Polski. Czas 1848, nr. 32. — Sł. a korona .św. Stefana. Dzień. 

l.'>55. Mylne pojmowanie narodu: Sł. pozn. 1899, nr. 145, 146. Tydz. 1899, (VII), i Czesi. Dzień. lit. 1860. s. 673 

1556. Słowacy i Madjary. Dzień. lit. 
1860, s 113. 

1557. Szukiewicz Wojciech. Kilka słów 
o SI. N. Ref. 1892, nr. 180-185; Dzień 
pozn. 1894, nr. 151, 152, 154, 157,161 — 163. 203, 211. 220, 227. 

I 1562. Stasiak L. .S{. w szponach wę- 
gierskich. Bies. lit. 1901, I, 48, 116. 

1563. Czaykowski ks. Ze Słowaczy- 
zny. 1'rzegl. pow. 1902, I, 149-54. 

1564. Koneczny Feliks. Czesi a Sł. 1558. O łączności z wychodźtwem SJ. j Czas 1902, nr. 18. 

Przegl. emigr. 1893, s. 127. } 1565. Kołodziej. Sł. apelują przeciw 

1559. Wasilewski Leon. Sprawa nie- . uciskowi do opinii publicznej. Kraj 1907, 
madziarskich narodowości Węgier. At. nr. 47. 

1896, IV, .352-60. Tydz. 1897, (V), 156, 166. — Sprawa sł. (o Hlince). Dzień. pozn. 

— Stosunki sł. Glos 1896, nr. 40. \ 1907, II, nr. 273. 

— Słowacy na Węgrzech. Tydz. 1896, j 1566. B. K. Głos angielski o Sł. (Wat- 
nr. 35 i d. son ; Hacial problems in Hungary). Świat 

1560. Nietolerancya religijna i szkolna , st. 1909, I, 342-6. Zoh. nr. 1202. Korespondencye. 

1567. Z ziemi sł. Dwie odezwy : w spra- się Słowaków. Manifest słowacki i jego 
wie madziaryzacyi, oraz w sprawie zbie- i znaczenie). Kraj 1884. nr. 23. 

1570. Kor. ze Słowacyi. (Jubileusz pie- 
śni naiodowej, ułożonej p. Tomaszika). 
Kraj 1884, nr. 45. 

1571. Grzegorzewski Jan. Z nad gra- 
nicy sl. (Projektowana wycieczka do Pe- 
sztu i stosunek Polaków do Węgrów). 
Kraj 1885, nr. 23, s. 9. ranią pieśni). Tyg. ii. 1880, I, 21. 

1568. J. Sł. Kor. ze Słowacyi. iSłowacy, 
ich zwyczaje i chaiaktery. Maleńka rewo- 
lucya. Uządy Węgrów. Powstanie. »Niema 
Słowakówd?) Kraj 1844, nr. 4. 

1569. J. G. Kor. ze Słowacyi. (Agitacya 
przedwyborcza w W^ęgrzech. Zachowanie Łużyczanie. 77 1572. J. Sł. Kor. ze Słowacyi. (O kul- , wrócenie. Stowarzyszenie ))Żiveny 
turze słowackiej z powodu wystawy wę- 1885, nr. H6, s. 7 
gierskiej w Peszcie). Kraj 1885, nr. 30, 
s. 6. Kraj 1574. J. R. Z SJowaczyzny i Łużyc. 
(Organizacya 81. w Wiedniu. Łużycki od- 1573. Kor. ze Słowacyi. (Konfiskata dział na wystawie drezdeńskiej]. Przegl. 
«Maticy«. l'iośba do cesarza o jej przy- pow. 1897, II, 464—9. Varia. 1575. Agaton Giller tak przemawia 
do Moskalofilów, pisząc o Sf. Warta 1876, 
s. 1041—42. 

1576. Święto sł. lO zebraniu Maticy). 
Kraj 1885, nr. 30. 

1577. Wycieczka do Turczańskiego .św. 
Marcina, (z wystawy sł.). N. Uef. 1887, 
nr. 190, 191, 192. 

1578. Meg. Madiaryzacya Słowian. (To- 
warzystwa uiadiaryzacyjne i rezultaty 
inadiaryzacyi. Agonia Rusi zakarpackiej. 
Emigracya Sł.). At. 1889, I, 39-51. 

1579. Parczewska Mel. Kobiety nad 
brzegami Wagu i Nitry, liluszcz 1889, 
s. 249, 260. Zoh. nr. 1186. 

1580. Cziszewski St. Wystawa haftów 
sł. w Pradze czeskiej. \\"ls. 1890, s. 273-82. 1581. Eliasz-Radzikowski Stan. Karol 
Koi-istka. Pam. Tow. tatrz. 1894 (XV), 
108—21 Toż. Odb. 8", s. 15, z portretem. 

1582. Gruszecki Artur. W tysia.c lat. 
Powieść na tle stosunków słowacko-wc- 
gier. Warsz. 1902, 8», s. 398. Rec. Hen- 
ryk Haduch. Przegl. pow. ItOS, I, 359—61. 

1583. Czaykowski K. Sprawy Kościoła. 
(Stan kościoła katolickiego w Serbii. 
Czarnogóra wobec Apostolskiej stolicy. 
Serbowie łużyccy pod obroną kościoła. 
Postępy katolickiej pracy między Rusi- 
nami. I Ibrońcy i wrogowie Kościoła mię- 
dzy Sł.). I'rzegl. pow. 1903, III, 123. 

1584. Sbornikslovenskej mladeże. 1909. 
Rec. Ed. Kołodziejczyk. Świat sł. 1910, I, 
123-5. Zob. nr. 498. C. Łużyczanie. 1585. Luzacy. Prz3j. ludu 1845, 

1586. Flatt Oskar Słowo o dzisiejszych 
Łużycach i Ł. Bibl. war. 1856, I, 197— -Jig. 

1587. Ztnorski Roman. Serbowie ł. (ich 
kraj, zwyczaje i pauiiątkil. Tyg. ii. 1862, 
U, 5, 23, 51, 66. 83. 

— Z serbskich Łużyc. Tyg. ii. 1835, 1, 17. 

— Serbskie Łużyce. Lech 1878, s. 227, 
235, 247, 254, 260, 267, 277. 

1588. Hornik. Łużyczanie. Warta 1874, 
s. 19, 29, 51, 136. 170. 

1589. G. B. Serbowie ł. Tydz. lit. 1881, 
(1. Xn), s. 124. Ogólne. 

1. 14 1590. Kryński Ad. Z życia Serbów ł. 
Praw. 1881, s. 104. 

1591. Papieski L. O odrodzeniu się na- 
rodowości serbo-ł. Prawda 1881 s. 608. 

1592. Parczewski A J. Z dolnych Łu- 
życ. Kilka zarysów i wspomnień. (Odb. 
z Wędrowcai. War. 1881, 8° mała, s. 31, 
kop. 30. 

1593. Rzętkowski St. M. Serbowie ł. 
Tyg. ii. 1881, I, 210. 

1594. Stadnicka L. Serbowie łużyccy, 
Kron. rodź. 1883, s. 172. 

1595. IWatusiak Szymon. Obrona ję- 
zyka i narodowości Ł. Przegl. pow. 1888, 
II, 222-34. 78 Bibliografia sJowianoznawstwa. 1596. Parczewska Mel. Z przeszłości 
i teraźniejszości Łużyc. At. 1889, III, 
465-83, IV, 111-31. 

1597. Sopodźko Tytus Z pobytu na 
}. Biotach (Spreewald) Przegl. pow. 1894. 
111, 68-94, 178-98. 

1598. Badeni J. Lużyce. Przegl. pow. 
1895, IV, 251-71, 379-98. Zob. nr. 1199. 1599. Marius. Wyspa sl. pośród nieraie- 
cltiego morza. Kraj 1899, I, nr. 10,11,12,13. 

1600. Ułaszyn H. »Doni serbslii« w Bu- 
dziszynie. (Przedslawion\ najnowszy stan 
literał.) Kraj 191)1-, II, Dod. nr. 44. 

1601. Zawiliński Roman. Serbowie I. 
w r. 1904. Świat sj. 1905, I, 474-8. Zoh. 
nr. 499. Etnografia. 

1602. Pieśni górnoJ. Serbów, ze zbioru i 1614. Kiihn E. Der Spreewald und 
Haupta i Sniolera. Jutrz. 1842, s. 131—2. seine Bewohner. Chociebuż. 1889. Hec. 

16U.S. Nieskończona miłość. Pieśń doi- , Grabowski Br. Wis. If89, s. 923-38. 
no-l. .luirz 1813, II, 206 1615. Czerny Adolf. Zagroda 1. Wisła. 

1604. Dubrowski Piotr. Ł. Serbowie 1889, s. 3.H8 69, 

i icli pieśni. Dzwon lit. 1846, II, 300 — 24. — Wesele u Serbów ł. Uee. Grabowski 

1605. Czerny Adolf. Za pieśni.Tl.inotaiki Bron. Wis. 1893, s. 607 -U. 

z wędiówek po Łużycach) Wisła. 1891, — Istoty mityczne Serbów łużyckich, 

s. 397-418. Zob. nr. 147Ó. p. Grabowski Br. Wista 1894, s. 450-83, 

645-76; 1895, iIXl, 40-75. 249-304, 

1606. Zatracone miasto (narodowa le- ''"3 — 7:^3; 1896, s. 54-97, 245-81, 
gendagórno-l. .Serbowi, ze zbioru Haupta ' 531-63, 745—79; 1898, s. 188-210, 467- i Sniolera .lutrz. 181-3, I, 26-9. 

1607 Legenda 1. -serbska, p. H. Zinor- 
ski. Bibl. war. 1851. III, 97-8. 

1608. Petrow Aleks. Wieczór prządek. 
Kł. 1877. II, 371). .3,S7. 506, 667-92. Toż w odb. Warsz. 1901, 8« 
wielka, s. 444, rb. 250. 

— Luźne kartki o Łużyoaeh. Hec. Br. 
Grabowski. Wis. 1896, s. 138—51. 

1616. Słowianie kresowi. (Na wysta- 1609. Kopernicki J. dr. Kn.l serbski, "'e w Dreźnie). Wędr. 1896, II, 291. — 
Obrazek z podań I Kion. rodź. 1880 s. 385. Parczewska A. Łużyce na wystawie 

1610. Smoler Jan Ernest. O moralno- drezdeńskiej. Kraj, 1896, s. 99. — Gra- religijnyin charakterze Serbów 1. Tyg. ii. 
1882,' 1, 3. b o w s k i B r. Z wystawy rzemiosł i sztuki 
stosowanej w Dreźnie. Wisła. 1896, s. 1611. L. J. Typy niewiasl ł. Tyg. ii. 9'2-23; 1897, s. 207-15. Zob nr. 1574. 1884. I, 271 

1612. Parczewska Mel. Słów kilka 
o kobiecie I. Bluszcz 1886, s. 337, 349. 

1613. Jan. Urywki. (O Serb. ł.). Warta 
1887, s. 5832, 5867, 5899. 5924. 1617. Ubiór głowy u dziewcząt górno- 
lużyckich. \\is. 1899, s. 291, oraz obja- 
śnienie na s. 321. 

1618. Radyserb Pizysłov\ia i przysło- 
wiowe zwroty Serbów górnoł. Rec. Hen. 
Ulaszyn. Wis. 1904, s. .i56- 9. Zob. nr. 33. Geografia i Historya. 

1619. Bobrowski. Wyjątek z dziennika 1620, Bronikowski Ksawery. Łuzacija 
podróży po Wyższej Luzacyi, w r. 1822 (słowniczek niemiecko-słowiański miej- 
odprawionej. Dzień. wil. 1824, 1, 261 -83. i scowości ł.). Słów. 1837, I, 168-175. 
Toż w Rozmaił, lwów. 1824. | 1621. Sztur L. Podróż do Łużyc Łużyczanie. 79 rrzekJad z czesk. Jutrz. 1842, s. 3—8. 
13-25. 

1622. Langie Karol- Sprawozdanie 
z wycieczki do Śląska i do Łużyo serb- 
skich na wiosnę 1856. Odb. z Tyg. roln. 
przemysł, krak. Krak. 1856, 8", s. 16. 

1623. Wykaz niektórych miejscowości 
śląskich i 1., przezwanych po niemiecku. 
Czas, 1866, nr. 161. 

1624. Hornik M. Cmentarz w Budzi- 
szynie. KJ. 1878, I, 22. 

1625. Kiihn E. Biota 1. i ich mieszkań- 
cy. Hec. Bron. Crabow.ski. Wis. 1889. s. 
923—38. 1626. Sopodźko Tytus. Z wycieczki 
na Łużyce. Przegl. pow. 1891, IV, 453—60. 

1627. Jelski Wilhelm. Łużyce, wraże- 
nia z podróży, poprzedzone krótkim opi- 
sem kraju i jego dziejów. Warsz. 1892, 
8" mała, s. 76, kop. 30. 

1628. Parczewska Melania. Nad Łabą. 
(Opis muzeum serbo-I). Bies. lit. 1896, II, 
s. 384. 1629. Bogusławski Wilhelm. Rys dzie- 
jów serbo-Iużyckich. Peter. 1861, 8°, s. XV 
i 350. Historya literatury. 1630. Bobrowski Michał. Literatura 
sl. z podróży do Wyższej Luzacyi z r. 
1822. Rozm. Iw. 1824. 

1631. Mosbach A. Wiadomości o lit. 
I.-serbskiej. Tyg. lit. 1841, .s. .=437, 345. 

1632. Jordan J. P. Nowsze dążenia 
lit. serbskiej w górnej Łużycy. .Jutrz. 
1842, s. 90-2, 97-9. 

1633. Smoler J. E. Krótki przegląd 
serbskiej lit. w Górnej Łużycy. Jutrz. 
1842, s. 100-5. 

1634. Nowsze dążenia literatury wendo- 
serbskiej. Rocznik krytyki lit. 1842, s. 
75-77. 

163.T. Dubrowski P. Literatura J. -serb- 
ska. Jutrz. 1843, II, 56-67. 

1636. O piśmiennictwie serbo-I. Wędr. 
1868, II, 328-30. 

1637. O bibliografii i piśmiennictwie 
Ł.-katolIków. Niwa, 1878, I, 494-6. 

1638. Parczewski A. J. Ruch literacki 
na Łużyoach. Bibl. war. 1879, III, 111—5. 

1639 Grabowski Br. Liter. serbo-I. 
Kraj 1886, nr. 25, s. 4. 

1640. Erzepki Bolesław dr. Drobny 
przyczynek do bibliogrulii piśmiennictwa 
dolno-I. At. 1888, III, 149-152. 

1641. Łużycki przekład pieśni »Jeszcze 
Polslva« z r. 1842. Świat sl. 1910, 1, 40-1. 1642. Dziennikarstwo w serbskich Łu- 
życach. Stadło 1849, nr. 2. 

1643. Lużica. Rec. Tytus Sopodźko. 
Przegl. pow. 1893. 1, 116-24; Wisła 1893, 
s. 769—71. — J. Magiera. Przegl. pow. 
1903, II, 464-5 

1644. Czasopis Macicy Serbskeje 1889- 
92. Hec. Rafał Lubicz. Wis. 1894, s. 185—7. 
Zob. nr. 220, 222, 230. 

1645. Buk Jakób ks. Prace serbsko-ł. 
ks. B. Przegl. pozn. 1863, 1, 225-7. 

1646. Ciszyński Jakób. np. Ulaszyn 
Henryk. Świat sł. 1906, II, 403-415. 

1647. Hornik. Szampański. Smoler 
i H., czyli Serbo-Ł. w Poznaniu. Warta 
1875, s. 267—9. — Br. Grabowski. 
Kł. 1878, I, 7, 20. - Lech 1878, s. 91. - St. 
Grudziński. Tyg pow. 1881, s. 234. — 
W. Bogusławski. Smoler i H. Gwia- 
zda, kalendarz peters. 1882. — Dr. Fr. 
Knćek). Gaz. nar. 1893, nr. 202; Dzień, 
pozn. 1893, nr. 202. — Adolf Czerny. 
Pamięci M. H. Świat 1894, s. 187. - Tenże 
Wis. 1894, s. 207-10. — Parczewska 
Melania. Dzień. pozn. 1894, nr. 98. — 
R. B. de C Kraj 1894, nr. 8. — R. B., 
N. Ref. 1894, nr. 47. 

1648. Muka Ernest, np. M. Parczew- 
ska. Tyg. ii. 1896, II, 711. 80 Bibliografia slowianoznawstwa. 1649. Smoler Jan Ernest, np. Gia- 
bowsU i B I- o n i s 1 a w. Bibl. war. 1869, IV. 
417—25. Parczewski A. J , Kt 1881, I, 
231, 268, 316. Toż. w odb. War. 1883, 8» 
mała, s. 67. kop 50. — Alfons Star- 
czewski. KI. 1881. II, 34.3.345,381,397, 
409. — Tyg. pow. 1881, s. 234. - Nad 
grobem .lana Erni'sta Sinoiera. Braciom 
Ł. w dowód współczucia przesjla Miriam. Kraj 1884. nr. 26, s. 23. — K. S ę k o w s k i. 
Swil 1884, s. 544. — Wierny swemu lu- 
dowi. Szk. 1884, s. 212—3. - Bogu- 
sławski W. Bibl. war. 1885, I, 194- 
i 220. — G. Smólski. Kraj iS-^b, nr. 14, 15. 
1650. Wałtarz. Parczewska Mela- 
nia. Ze świata literackiego Słowian. 
(Oprócz życiorysu W. jest przekład jego 
wiersza: Takjak śmierć). Glos 1898, 11,915. Literatura. 

1651. Bart Jakób. osierocona lutnia, 1654. Kósyk Mato. Imlyanka, p. Gra- 
p. MelaniaParczewska. Bluszcz 1881. S.241 bowski Br. Obraz liter. pow. t. II, 578. 

- Sen młodzieńca, p. Mel. Parczewska. jg^j Marylce, p. A. Maszewski. Tyg. 
Dzień. pozn. 1884, nr. 98. , „^^^ ,j^(.,p ^,. -.5;. 

1652. — (Ciszinski J.). Lubin, Omnia Vana, p. Parczewska Melania. Zycie 1888, 
s. 122; Obraz lit. pow. t. II, s. 577. 1656 Szewczik Jakób. WKić, p. Karol 
Sękowski. Tyg. mód. 1885, s. !)1. 

— Sonety. (Dwa słowa, Matce, Pogrze- l6o7. Zejler Andrzej. Czaiy .Iziewicze, 
bane szczęście), p. Melania Parczewska. , Boże sedleszko, p. GiabowsUi Br. Obraz 
Prawda. Książka zbiór, ku czci Święto- i '''■ pow. t. II, 577. 
chowskiego 1899, s. 374-5 ' — Łużycki kraj, p. Karol Sękowski. 

165:i Fiedler. Pieśń łużycka, p. Melania Tyg. mód 1884, s. 410. 
Parczewska. Dzień, pozn 1883, nr. 39. [ Lingwistyka. 

1658. (Hornik?). Próby języka górno- 1659. Petrow Aleks Głosownia dolno- 
łużyckiego i dolno-łuż. Warta 1874, !l), łużyckiego języka. Kozp. filog. 1875, (III). 
256—7, 275—7. 70-121. Toż w odb. Krak., 1875, 8, s. 53. Varia. 1660. Matka ł. serbska w Budyszynie. 1 
Przj'j. ludu, 1847, nr. 30. — Melania! 
Parczewska. Jubileusz Macierzy serb- 
sko!, w Budziszynie. Przegl. tyg. 1897, 
s. 233. — Złoty jubileusz serbsko-ł. Ma- 
cierzy w Budziszynie. Slow. 1897, s. 42. 

1661. Roman Zmorski. Święto majowe, 
poemat z czasów pogaństwa Słowian ł. i 
Świt. 1872, s. 139. 151. 

1662. Uroczystość narodowa Serbów 
w Bu<izisz\ nic Dzi -n. pozn. 1880, nr. 266. 1663. Statystyka Serbów dolno-ł. War- 
ta 1884, s. 5100-1. 

1664. Towarzystwo ł pomocy nauko- 
wej. Kł 1881. I, 214. 

1665. Bukowski J. Odwiedziny w Bu- 
dziszynie. Przegl. pow. 1890, II. 456—61. 

1666. Z kraju saskich Słowian. Dzień, 
pol. 1898, nr. 18. 

1667. Z Łużyc. (Otwarcie »Domu serb- 
skiego»). Dziew. pozn. 1904, II, nr. 234. 
Zob. nr. 1583. m. SŁOWIAŃSZCZYZNA POŁUDNIOWA. Ogólne. 

1668. Rzut oka na plemiona, słowiań- 
skie w państwie otoinańskiem, p. z ros. 
Podfzaszyński Micha}. Dzień. war. 1826, 
IV, 211-252. 

1669 O Sławianach w Turcji, (spra- 
wozdanie z pracy Roberta). Przegl. pozn. 
1845, II, 189-252. 

1670. Zadunajscy Słowianie. Przpgl. 
rzecz. pols. 1862, (16 sierp.), s. 54—9. 

1671. Zmorski R. Hzut oka na S!o- 
wiańsz. poJud. i zachodnią, (z mapą). Tyg. 
ii. 1863, II, 301. 

1672. Fr. B. Slow. polud. Tyg. Iw. 1867, 
s. 77, 92. 

1673. Leger Ludwik. Slow. polud. i ich 
cywilizacya. Slow. 1869. II, 117—122. 

1674. Burzyński Kaz. Kilka słów o 
Slow. polud. KI. 1872, II, 331, 335. 

1675. Cyryl. Slow. pod tureckiem i austr. 
panowaniem. Zarysy i wspomnienia z po- 
dróży, p. z franc. L. R Poz. 1877, 8», s.319. 

1676. Z podróży po Albanii. Bies. lit. 
1878, II, 167. — Czermiński Marcin. 
Albania, zarysy etnograficzne, kulturalne 
i religijne. Krak. 1893. 

1677. W. Czajewski. Ze SJowiańszcz. 
Dod. Przegl. tyg. 1884, I, 497. 

1678. Saint-Aymour. Kraje pofudnio- 
wo-s{. austro-węgierskie: Kroacya, Sła- 
wonia, Bośnia. Hercegowina, Dalmacya. 
War. 1884, 8", 212, rb. 1. 1679. Nabru Bron. Listy z półwyspu 
Bałkańskiego. (Odb. zGońcawielkopolsk.). 
Pozn. 1891, 16, s. 83, fen 50. 

1680. Antoszka (Smiskowa). Słów. po- 
łudniowi: Bułgarzy, Serbowie, Czarno- 
góicy, Bośniacy i Heicogowińcy. War. 
1898, 8°, 112 z mapą i rysunkami, kop. 20. 

1681. Grzegorzewski Jan (G. B.). Za 
Dunajem (Bułgarya, Serbia, Czarnogóra). 
Krak. 1904, Bibl. Macierzy Polskiej, 8<>, 
s. 389, kor. 160. 

1682. Łukaszkićwicz J. A. Nad wo- 
dami Adr\at\ku. Istrja, Kroacya, Dal- 
macya, Czarnogóra, Hercegowina, Bo- 
.śnia. Pozn. 1904, 8", s. 379, kor. 3. 

Etnografia. 

1683. Kleczyński Jan. Pieśni miłosne 
Słów. połudn. Echo muz. 1881, s. 90, 98, 
105, 117. 

1684. Kraus Fryd. Powrót umarłych 
na świat, studyum wiary ludowej po- 
łudn.-sł., głównie na podstawie własnych 
poszukiwań. Wis. 1890, s. 657-83. 

— Gonitwy ślubne u Słów. połudn. 
Wis. 1890, s. 112-22. 

1685. Kobieta u polud. Slow. Wędr. 
1890. II, 2. 

1686. Wrczewicz W. Narodne pripo- 
vijesti i presude iz żivota po Boki Kotor- 
skoj, Hercegovini i Crnojgori. Hec. St. 
Ciszewski. Wis. 1890, (IV), 908—11. 

11 82 Bibliografia slowianoznawstwa. 1687. Granowski Karol. Zwyczaje we- 
selne u polud. Slow. IZ Boki kotorskiej 
w Dalmacji). Wędr. 1891, s. 56, 70. 

1688. Śrezniewski. Słowianie we Wło- 
szech. Rozm. L\v. 1844. — Osady Sło- 
wian neapolitańskich. Czas 1856, nr. 
96—98. — Nadmorski. Slow. we Wło- 
szech. Wis. 1888, s. 897-8. — Ludność sł. 
w Królestwie włoskiem. Tydz. 1896 (I\0, 
s. 201, 215. 

1689. J. Baudouin de Courtenay. Słów. 
we Włoszech. Kraj 1899, II, 263, 285. 

Geografia. 

1690. Zmorski R. Obrazy z połud. 
Słowiańsz. Tyg. ii. 1865, I. 144, 163, 175, 
183, 195. 

1691. Jeż Teod. Tom. Wędrówki po 
Słowiańsz. połud. KI. 18"i8, II. 289, 306, 
323; 1869. 1. 39, 55, 160, 176, 258, 284, 3U2. 

1692. Perrot Jerzy. Wspomnienia 
z podróży po Słowiańsz. połud., odbytej 
1868 r. Wędr. 1872, II, 81, 97, 113, 129, 
150, 161, 177, 203, 214, 231, 243, 266. 

1693. Podróż po zachodnim Balkanie. 
(Wzdłuż brzi-gów Niszawy. wzdłuż buł- 
garskiej Morawy, l^irol, Sofia, Witosz. 
Z Sofii do Trn i Widynia). Wędr. 1877, 
II, 17, 42, 49, 70, 87, 100. 123, 136. 

1694. Spasowicz Włodz. Wrażenia 
z podróży po Słowiańsz. polud. Kraj, 
1882, nr. 19, 20. 

1695. Laveleye. Po obu brzegach Du- 
naju, p. E. P. Praw. 1885, s. 496, 509. 
522, 532, 547, 557, 571, 596. Historya. 

1696. Zapiski historyczne, odnosza.ce 
się do połud. Slow. Przegl. pcw. 1889, 111, 
744-52. 

1697. Cyryl i Metody. Domysł śledze- 
niu podany: Goście Piasta mogli być 
C. i M. Czasop. Ossol. 1828, II, 52-62.— 
Cirill i Strachota (Metodyusz), apostoło- 
wie słowiańscy. Przyj, ludu, 1848, nr. 30. — J. W., Ś. Metody, (dzieło Szafarzy- 
ka). Dzień. lit. 1852, I. nr. 32. C. i M. 
Przegl. kat. 1863, s. 419-29, 437-42 ; Tyg. 
kat. 1863, s. 185, 201. — KoiSitłski Hilary. 
Święci C. i M., pierwsi apostołowie sło- 
wiańscy. Gniezno, 1863, 16°, s. 118. — 
Kotkowski J. Błogosławieni C. i M. 
Tyg. ii. 1863, II, 316, 327, 338. — Korespon- 
dencya z Warszawy 10 marca, (o obcho- 
dzie C. w Warszawie). Słów. 1869. II, 
88—90. — Rettel Leonard. C. i M. 
Streszczenie najnowszych poszukiwań. 
Paryż, 1871, 8", s. 216. - Tad. Grom- 
nic ki. Święci C. i M. Rozp. wydz. hist. 
fil. 1879, X, 281-354, Xl. 80-188; 1880. 
(XII), 25—81. Toż. w odb. s, 289. - Gra- 
bowski Bron. Nowe dokumenty do 
dziejów apostołów sl. Bibl. war. 1881, I. 
411 — 6. — O. i M. Przedruk z kalend. 
Gwiazdy. War. 1881, 8°. s. 28. - L. D(ę- 
bicki?). W sprawie sł. pielgrzymki do 
Rzymu. Przegl. lwów. 1881, I, 605-14. 
Głosy rosyjskie z powodu pielgrzymki 
sł. do Rzymu. Przegl. lwów. 1881, II, 
426—31. — Lenartowicz Teofil. Cho- 
rągiew sł. do grobu Św. U. w Rzymie. 
Lw. 1881, 8° mała. s. 31, kor. 1. - Piel- 
grzymka sł. do Rzymu. Dzień. pozn. 1881, 
nr. 143. — Przegl.lwow. 1881, 11,47-61; 
95-^100; 106— 19; 144-66.— Semenko 
Piotr. Mowa pochwalna na cześć św. 
C. i M., apostołów' sl., miana wśród uro- 
czystych obchodów w Uzj mie, w kościele 
Św. Klemensa, dnia 3 lipca 1881 r. (Odb. 
z Czasu). Krak. 1881, 8° mała, s. .53, hal. 
60. — Szujski Józef. Głos z Polski na 
uroczystość św. C. i M. w' Rzymie, wiersz. 
(Odb. z Czasu). Krak. 1881, 8", .s. 8. — 
Tarnowski Stan. Z pielgrzymki sł. do 
Rzymu. Odb. z Przegl. polsk. Krak. 1881, 
8", s. 81. — Niwa 1881, 11, 415-38, 489-97. 
Uroczystość św. C. i M- w Rzymie. Echo 
muz. 1881, s. 107. — Grabowski Br. 
Uroczystość apostołów sł. w Rzymie. Kł. 
1881. II. 159. — Zamorski Br. Św. M. 
i C. Przyj. dom. 1881, s. 109, 124, 141, 
148, 155, 172, 180. 189. — Zieliński Słowiańszczyzna południowa. 83 W Jad. Apostolstwo św. C. i M., oraz 
początki chrześcijaństwa w Polsce. We- 
necja 1882, 8", s. 79. — Grzegorzew- 
ski Jan. Dwie rocznice czterdziestu 
i dwóch pokoleń. (O przekl. bibl. C. i M.). 
Dzień. pozn. 1884, nr. 262, 265. — Jan 
S t e k i n t. Pierwsi apostołowie Słów. Kraj 

1884, nr. 48. — Słów. katolicy, czciciele 
ŚW. C. i M. Berno, 1884, Krak., 8», s. 4. — 
Tysiącletni jubileusz św. M. (Głosy gazet. 
Odezwa komitetu ze Lwowa. Odezwa 
komitetu welehradzkiego. Z Peplina. Z Po- 
znania. Z Krakowa). Przegl. pow. 1884, 
IV. Dod. I; 1885, I, 174—9, 319-24. - 
Jubileusz sł. w Rosyi. ^Obchód O. i M.). 
Kraj 1885, nr. 15, 16. Tysiąclecie apo- 
stolstwa ŚW. O. i M. Tyg. ii. 1885, II, 44. — 
Bartoli ni Dominik. Pamiątki history- 
czne, krytyczne, archeologiczne św. C. 
i M., oraz apostolstwa ich śród narodów 
sl. wiernie z języka włoskiego na polski 
przełożone i znacznymi dodatkami po- 
mnożone. Pozn. 1885, i", s. 16 ni. XVII, 
lii5 i XLVII, mr. 5'50. Tłum, i wydał ks. 
M. Chwaliszewski. ~ C h o c i s z e w s k i J. 
Żywot Św. braci C. i M. apostołów Słowian, 
na pamiątkę 1000-letniej rocznicy wele- 
hr;idzkiej. Pozn. 1885, 16", s. 48, fen. 15. - 
C h o t k o w s k i W I a d y s ł a w. Żywot św. 
C. i M. apostołów sł. Krak. 1885, 16«, 
s. 80, hal 40. — Gro mnie ki Tadeusz 
ks. dr. Święci C. i M. apostołowie Slo- 
wiańsz. Śzk. 1885,s. 101-3, 115-6, 121—3, 
128-30. Toż w odb. 1885, 8», s. 20. Toż 
odb. z kalendarza »Gwiazda« Peters. 1881. 
8°, s. 28, kop. 20. — J. Grzegorzew- 
ski. O znaczeniu cywilizacyjnem apo- 
stolstwa śś. O. i M. Dzień. pozn. 1885, 
nr. 150, 151. Kantecki Ant. Święci G. 
i M. apostołowie Słowiańsz. Pozn. 1885, 
16«, s. 63. — W. Korotyński. C. i M. 
Tyg. pow. 1885, s. 497, 541. — Olechno- 
wicz T. J. Apostołowie Sł. Przegl. pow. 

1885, 11, 163-85. — Polkowski Igna- 
cy ks. Cześć Św. C. i M. w Polsce we- 
dług ksiąg liturgicznych i legend od koń- 
ca XIII w. Krak. 1885, 8» s. 64. — Pró- szyński Ludomir. Apostołowie SI., św. 
M. i O., treściwy opis życia i działalności 
tych świętych w związku z współcze- 
snymi wypadkami dziejowymi, oraz rzut 
oka na rozwój i upadek stworzonego 
przez nich dzieła. War. 1885, 8° mała, s. 81, 
kop. 50. — Sawaniewski Z. W ty- 
siączną rocznicę zgonu św. M. 6 kwie- 
tnia 1885 r., hymn św. O. i M. nauczy- 
cielom Słowian. Peter. 1885, i", kartka 
rozłożona. — Tatomir L. Apostołowie 
sł. Św. C. i M. Szk. 1885, s. 261—2. Toż 
oddzielnie. Lw. 1885, 8", s. 30, hal. 40. — 
Bruckner Aleks. O. i M. Przegl. pol. 
1903, I, 427-74. Tenże. Legendy o C. i M. 
wobec prawdy dziejowej. Szkic z dziejów 
chrześcijaństwa u Sł. Roczn. Tow. P. N. 
1903 (t. 30), s. 1-49. Toż. w odb. s. 49. — 
Czayko wski K. ks. Z powodu nowego 
poglądu na apostołów sł. Przegl. pow. 1903, 
IV, 182—206, 388—412; 1904, III, 213—37, 
395-422. - Potkański Karol. Kon- 
stantyn i M. Przegl. pow. 1905, 1, 177-207, 
371-407, II, 183-219, 310-45. — Toż. 
w odb. 1905, 8", s. 145, kor. 3. — 
Star ker A. ks. Z nowin historycznych. 
Pierwotny grób św. C. Przegl. pow. 1907, 
IV, 454— 9. — Bruckner Aleks. C. i M. 
Nowe źródła i opracowania. Przegl. hist. 
1908, (VI), 295—305. Tenże. Co sądzić 
o .Żywotach. C. i M. Kwart. hist. 1908, 
s. 1 — 15. — Zob. nr. 11. 

Historya literatury. 

1698. Bońkowski H. JW. Kilka słów 
o wpływie powstania listopadowego na 
odrodzenie się piśmiennictwa w Slowiań- 
stwie, a mianowicie w Illiryi czyli Słów. 
połud. Młoda Polska 1840, (III), 65, 76. 

1699. Literatura Slow. połud. Jutrz. 
1843, I, 53-5, 72—4, 138-44. 

1700. Wraz St. Przegląd literatury 
Słów. połud. za r. 1842. Jutrz. 1843, III, 
20-51. 

1701. D. Obecny stan piśmiennictwa 
u ludów połud.-sJow. Dzień. lit. 1859, 
s. 937, 960. 84 Bibliografia słowianoznawstwa. 1702. Bętkowski N. Krótld pogląd na 
literaturę polud. SJow. (Poninild najstar- 
sze piśniii-nniotwa pol. Slow.l. Dzień. lit. 
1862, s. 695, 7ii3, 711, 719; 1863, s. 158, 
165, 173, ISl, 189, 197, 364, 372, 381. 

1703. Piśmiennictwo poUulniowej Slo- 
wiańsz. Tyg. pozn. 1862, s. 190. 

1704. T. T. J. Przegląd literacki. O umy- 
slowein życiu w Slowiańsz. zadunajskiej. 
Dzień. lit. 1866, s. 263. 277. 

1705. Bogdan. Li.^^iy o literaturze Slow. 
polud. Ruch liler. 1876, I, 167. 

1706. Stefański Zyg. Szkice bałkańskie. 
Bibl. war. 1905, 11, 331-53. 

1707. Grabowski Tad. St. Bizantynizni 
w dziejach poIudniDwej Slowiańsz. Hec. 
książki Murki: Geschichle der aelleren 
sudslavisclien Literaluren. Świat. sj. 1909, 
I, 396-402. — Tenże: Najnowsza histo- 
rya literatur poludii.-slow. i działalność 
prof. M. Murki. Krak. 1910, 8°, s. 91, odb. 
z Przegl. pow. — Hec. książki Murki jest 
także Ludwika G u m p 1 o w i c z a : slo- 
wiańsz. poludn. Przegl. hist. 1909, t. VIII, 
1-19. Zoh. nr. 219, 222, 225, 230. 

Sprawy polityczne i społeczne. 

1708. O Słowianach pod panowaniem 
tureckieni, a w szczególności o ich dą- 
żeniach i środkach politycznych. Rok, 
1844, I.X, 60, X, 34, XI, 31, .\II, 71 ; — 1845, 
I, 29, II, 23. 

1709. Tatomir Lucyan. Plany Slow. 
polud. i obecne ruchy polityczne w Ser- 
bii, Hereogowinie, Bośni i Czarnogórze. 
Lw. 1861, y«. s. .^9. 

1710. Turcya europejska i rewolucya. 
Slow. 1869. (II), 1—7. 1711. Państwa chrześcijańskie półwy- 
spu bałkańskiego i Austro- Węgry wobec 
kwestyi wschodniej i polskiej. Uzicn.pozn. 
1886, nr. 232, 241, 244, 245, 247, 252, 255, 
259, 261, 262. 

1712. Czetnik. Słów polud. wobec Au- 
stryi. Kraj 1906, II, nr. 29. 

1713. St. i A. B. Połud. Slowiańsz. 
przeciwko Austryi. Świat sł. 1906, II, 
40—54. 

1714. Burzyński Kaz. Połud n. Slo- 
wiańsz. I. Zarysy ogólne, II. Wojna Sło- 
wian w Turcyi. (.Autor mówi o moral- 
nj'iii stanie plemion sl. i o tein, jakie siły 
polud. Słowianie do walki z Turkami 
wystawić mogą). Niwa 1876, I, 278 89, 
387-95. 

1715. Wroński A. Południowo-slowiań- 
scy socyaliści, a kwestya granic pań- 
stwowych. Przedświt 1910, s. 455—8. 

1716. Jeż T. T. Slowiańsz. połud., po- 
gląd społeczny. At. 1877, 1, 499— 516, 1 1,44- 
62, 300-17. 

1717. Lenard Leopold ks. Praca chrze- 
ścijiińsko-społeczna w połud. Slowiańsz. 
War. 1907, s. 23, hal. 40. Zob. nr. 1193. Varia. 

1718. Z historyi i literatury języków 
sl. O polud. dyalektach sł. Gaz. polska 
1827, nr. 128, s. 501—2. 

1719. Hubę Romuald. Pogląd na no- 
wsze prace około wyjaśnienia hist. praw 
Słowian połud. Bibl. war. 1872, IV, 169-92. 
Toż. w odb 8^ s. 24. 

1720. Magiera J. Wszechnice poł.-słow. 
(Belgrad, Zagrzeb, Ecole centrale w Lu- 
blanie). Muz. 1906, I, 80-2. 1. Słowieńcy. 
Ogólne. 1721. Słoweńcy. Słowianin. Rok W, 1870, 
pół. II. 121. 1722. Leciejewski Jan. Z życia Slow. 
Niwa 1885, II, 321—33, 437-50. SJowieńcj'. 85 1723. Zaborski. Lublan.T. Slow., ich 
stanowisko etnogriificzne i polityczne. 
Przegl. pow. 1885, III, 497-504 

1724 Badeni J. U Slow I. Celowiec. 
II. Lubiana. Przegl. pow. 1891, IV, 317-36; 
1892, I, 26 44. Zoh. nr. 1199. 

1725. Leitgeber W. Z żjcia Slow. Ga- 
zeta Ostrow.ska 189S, nr. 42. 

1726. Ostaszewski Barański. 'A nad 
Drawy, Sawy i Soczy. Lw. 1903, 8», 207. (Pod wpływem zjazdu dziennikarzy sl. 
w Lublanie zapoznaje z tamtą ziemią). 

1727. Szymański A. L. Wśród Slow. 
Szkice z życia uspołecznionych pobra- 
t\niców. Warsz 1908, maJa 8", s. 163, 
kor. 1-50. Hec. E. Woioniccki. Świat sl. 
1905, I, 5:-!— 5. 

1728. Wiecki Wiktor. Między Słowia- 
nami: W Celowcu i Ossyaku. Przegl. 
pow. 1908. III, 1-14 Etnosfrafia. 1729. Miklavec Piotr. Z kraju SIo- 
wieiiców. List Slowienca o Słów. (Lu- 
dność i położenie geogr. Handel. Zwy- 
czaje i obyczaje. Przes.ądy. Obrzędy we- 
selne i pogrzebowe). Wisła 1892, (\'I), 
897-905. 

1730. — Zwyczaje, zabawy i zabobony 
ludu slow. w południowej Styryi. Lud 
1902, s. 336-49. Toż w odb. 8", s. 13. 

1731. Lenard Leopold. Wawel. (Przy- 
czynek do znaczenia wyrazu). Bibl. war. 
1907, IV, 551-4 1732. Dwie mogiły, pieśń kraińska. 
.lutrz. 1843, I, 130. 

1733 Pieśni styryjskie. (Ze zbioru Wra- 
żał. Jutrz. 18i3, lii, 119. 

17.'14. Leciejewski Jan. Pierwiastki 
starożytne w pieśniach ludowych stów. 
Program IV gimn. we Lwowie. 1899, 8". 
s. 21. 

1735. Szymański Adam L. Polacy 
w pieśni ludowej słów. Swiat sł. 1907, 
II, 313-8. Geografia. 1736. Szafarzyk. O Uezjanach i fur- 
lańskich Słowianach, p. Kucharski. .lutrz. 
1842. s. 109 - 13. 

1737. Srezniewski J. Słowiny w Friulu. 
Jutrz. 1843, II, 191 — 205 1742. K. Belak i Ossoje czyli Ossyjak. 
Warta 1881, s. 3625-6, 3645-6. 

1743. Płoszowski L. W Istryi. Bluszcz 
1893, s. 25^3. 

1744. Smólski G. Z Karyntyi. (Opis 1738. Gajsler Justyn. Zarysy Sło- j Celowcal. Lizien. pozn. 1893. nr. 203. wiuńszczyzny. W iadoiność o Slow. czyli 
Korulanach. Wędr. 1883, s. 721. 

1739. Smólski G. Slow. koiątańscy. 
Kraj 1893, nr. 40. 

y,iO. Tryest. Bibl. war. 1846, III, 
159-65. 

1741. Z Gorycyi list. (Opis groty w Po- 
stojnie). Niwa 1872, II, 108, 131. 1745. Zarys wybrzeża Abbazji. Bluszcz 
1894, s. 318 

1 746. Jankowski Edmund. Istrya Czer- 
wona. Bies. lit. 1899, I, 12, 28, 86, Vćb. 

1747. Stasiak Ludwik. Słowieńska 
Domowina. Pustojna. Bied. Wodospady 
Raduny. Dzień. pozn. 1902, I, nr. 130. 
Dod.; nr. 146, 147. Historya. 

1748. Grabowski Bron. Słoweńcy, kraj 1749. Królewna polska między Slow. 
i dzieje. Niwa 1872. I, 149, 161, 244,267, (Anna, córka Kazimierza Wielkiego). 
287. I Dzien. pozn. 1902, I, nr. 118. 86 Bibliografia stowianoznawstwa. Historya literatury. 1750. Odrodzona naioclowość sjoweii- 
ska. Woi]nilv. Preszern. Kopitar. Towarz. 
macierzy słoweńskiej. Statystyka towa- 
rzystw i pism peryod. w Lublanie, Ce- 
lowcu.Tryeście'. Bibl. war. 1871,1,115-27. 

1751. Grabowski Bron. Piśmiennictwo 
sJow. w r. 1878. Niwa ls79. II, 7M1 - 45. 

— Literatuia slow. w latach 1879 
i 1880. Niwa 1881, II, C5ł - 61. 

— Literatura slow. Kuiyer niedzielny 
1897, nr. 17. 

1752. Miklawiec Piotr. Slow. i ich 
dzialalno.ść literacka w o.statnich 7 latach. 
Przegl. pol. 1887-88, III, 553-6i 

— Zarysy ruchu literackiego Slow. Bibl. 
war. 1890, I, 64^5. 

1753. Plewniak. Rzut oka na dzieje 
i ])iśmiennict\vo Slow. Poz. 1902, 8°, s. 15. 
(Dodatek miesięczny do l)zien. pozn.). 

1754. Leciejewski J. 1'izegląd litera- 
tury szkolnej slow. Muz. 1904, s. 1023-6. 

— Odrodzenie literatury slow. w pier- 
wszej polowie XIX w. Świat sl. 1905, I, 
179-90. 

1755. Yojeslaw Moić. O literaturze 
slow. Świal sl. 1909, I, 381—91. 

' 1756. Nikodem Jerzy. SJow. wobec 
iliryzmu. Świat sL 1910, I, 155-62. 

1757. Minerwa. Narodni Zabavnik. Rec 
(Jest tam utwór: Uadziwilowna, królowa 
polska). Kraj 1870, nr. 69. 

1758. Sopodźko Tytus. Czasopismo 
słoweńskie; Rimski Kalulik. Przegl. pow. 
18K1, IV, 28K-93. 

1759. Magiera Fr. Jan. Dom in svet. 
Rocznik XIV. Rec. Przegl. pow. 1902. I, 
136-8. Zob. nr. S88. 

1760. Aszkerc Antoni. Magiera Fr. 
Z poezyi slowieńskiej. Tyg. ii. 1902, I, 
415. — Grabowski Tad. S t. A. A. 
(Sylwetka jubileuszowa). Świat. st. 19<,'(), 
I, 159— 85. Toż. w odb. s. 39, kor. 150 
J. Mgr. A. A., N. Ref. 1906, nr. 11. 1761. Bleiweis Jan. np. Br. Grabow- 
ski Tyg. pow. 1879. s. .H09; Toż. np. 
Itamult. Praw. 1881, s. 607. — Ojciec 
Słoweńców: J. B. Przegl. pow. 1892, II, 
35 — 46. — Dragotin LonSar. Janez Blei- 
weis in njegova doba. 1910. Rec. Jan 
Magiera. Świat sl. 1910, I, 268. 

1762 Jurczicz Józef. np. Bron. Gra- 
bowski. Tjg. ii. 1882, 1, 129. 

1763. Kersnik Janko. np. Vladimir Le- 
vec. p. M.Wystouchowa.Tydz. 1897, (V),305. 

1764. Kopitar. Z. K. Podwójna uroczy- 
stość słowiańska. (Kopilar i W iik Kara- 
dżicz). Tydz. 1897, |V). :^32. 

1765 Lewstik Franc. Kraj 1887. Przegl. 
nr. 51, s. 7. 

1766. Miklosicz Franc. np. PapJoń- 
ski Jan. Tyg. 11. 1867, U, 229, 251. — 
Lech 1879, s. 90. — J. F. Gajsler. Praw. 
1883, s. 415. - J. T. Hodi i J. Łoś. 
Kraj 1883, nr. 46, s. 19. - Jubileusz F. 
M. w Wiedniu. Dzień. pozn. 1883, nr. 
278. — Leciejewski J. Tyg. ii. 1883, 
II, 304. — Bystroń J dr. Muzeum 1891, 
s. 662-71; At. 1891, II, 180—91. — Jan 
Łoś. Kraj 1891, nr. 10, s. 5. — N. Ref. 
1891, nr. 56. — Tyg. ii. 1891, 1, 164. 

1767. Miklavec Piotr, Ze' stosunków 
polsko-stowieńskich. Przrgl. pow. 1907, 
IV, 157—60. 

1768. Murko Matija dr i jego dotych- 
czasowa działalność naukowa, np. Gra- 
bowski Tad. St. Przegl. pow. 1910, II, 
26-41, 206-28. Zob. nr. 1707. 

1769. Podgoriczan Lavoslav. Praw. 
1889, s. 82. 

1770. Preszern Franciszek, np. Gaj- 
sler. Praw. 1900, s. 456. — Leciejewski 
Jan. At. 1900, IV, 545-62. - R. Za Wi- 
liński. Kraj 1900, II, nr. 47, s. 620. 
Tenże. Czas 1901, nr. 31, 32, 33. — Pod 
pomnikiem P. Świat sl. 1905, II, 159-62. 

1771. Słomszek Antoni, biskup, peda- 
gog i patryota sloweiiski. np. Mikławiec 
Piotr. Szk. 1889, s. 35—6, 44 6, 63-5. Slowieńcy. 87 1772. Stritar Josip. Świat s?. 1906, II, j poświęcenia jego pomnika w Lublanie) 
33—40. I np. Br. Grabowski Przegl. lit. Kraj 1889] 

1773. Trubar Primoż. np. Jerzy Niko- 1 nr. 27, s. 12. 

dem. Świat sL 1909, I, 11—16. I 1775. Żarnik Walenty, np. Br. Gra- 

1774. Wodnik Walentyn. (Z okazyi | bowski. Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 20, .s. U. Literatura. 1776. Aszkerc A. Królewicz Marko, p. 
R. Z., N. Ref. 1903, nr. 115. 

— Trzej podróżni, p. Bron. Grabow- 
ski. Obraz liter. pow. II, s. 603. 

— Z najnowszej poezyi sJowieńskiej. 
p. R. Kwiatkowski, Tyg. ii. 1908, II, 929, 

1777. Gregorczicz Szymon llaj utra- 
cony, p. Grabowski Bion. Obraz liter, 
pow. t. II, s. 601. 

1778. Jenko Szymon. Dzieje słoweń- skie, p. Bron. Grabowski. Obraz liter, 
pow. t. II, s. 602. 

1779. Kveder Zofka. Nasza Antka, 
obrazek, p. R. Z., N. Ref. 1901, nr. 178. 

1780. Preszern. Kochanka, p. Rit. Praw. 
1884, s. 434. 

— Rjbak, p. Bron. Grabowski. Obraz, 
liter. pow. t. II, s. 601. 

1781. Wodnik Walenty. Konie: nie- 
miecki i słoweński, p. Bron. Grabowski. 
Obraz, liter. pow. t. II, s. 601. Sprawy polityczne. 1782. Demonstracya w Lublanie. (Po- 
lityczne zajścia z okazyi odsłonięcia po- 
mnika hr. Auersperga). Tyg. mód 1«86, 
s. 231. 

1783. Słoweniec. Z słoweńskiej ziemi. 
Dzień. pozn. 1892, nr. 296. 

1784. Sławomir. Słów. w Austryi. Niwa 
1895, s. 99. 

1785. O gimnazyum cylejskie. (Kroki 
młodzieży polskiej w obronie tej szkoły 
sfow.l. Czasop. akad. 1895, nr. 5, s. 3 - 6. 

1786. Stosunki narodowościowe i eko- 
nomiczne Slow. Dzień pozn. 1902, I, nr. 
115, 116 

1787. Zawiliński Roman. Slow. Sto- 
sunki narodowe i społeczne. Czas 1902, 
nr. Ul. 

1788. Słoweniec. Usychająca latorośl 
Slow. na Węgrzech. (>Przedmurcyo). 
Przegl. pow. 1903. III, 452-6. 

1789. Smólski G. Nieco o Słów. Dzień, 
pozn. 1905, I, nr. 117. 1790. Koneczny Feliks. Czesi i Slow. 
wobec nowej ery słowiańskiej. Świat sl. 
1906. 11, 26-.H2. 

1791. Yosnjak Bogumił. Zakres spraw 
slow. (O stosunkach społecznych). Świat 
sl. 1905, II, 163-8. 

1792. Program słów. patryoty. (Omó- 
wiony jest program ogólno-słowiański 
anonimowej ksi.iżki: Der Panslavismus). 
Świat .sl. 1906, II, 270-8. 

1793. K(oneczny) F. Slow. głos o sto- 
sunkach rusko-polskich. (Omówiona jest 
Lenarda Leopolda; Die Wiener >Tripel- 
Allianz* und die Lemberger jStaats und 
Hauptaction« Wien 1907). Świat sł. 1907, 
II, 23-36. 

1794. Marycki Zdzisław. Dwa naj- 
słabsze miejsca Słowiańsz. (O Kaszubach 
i Slow. styryjskich). Świat sł. 1907, 1, 
329 — 45. — Streszczenie tego art. p. t. : 
Kaszubi i Slow. styryjscy. Bies. lit. 1907, 
II, 214, 256. 88 Bibliografia slowianoznawstwa. 179u. Slovenski Naród o projekcie 
sojuszu polsko-słow. (Z powodu artykułu 
Z. Maryckiego: Polacj' wśród Słowian 
Austryi). Świat sl. 1907, II, 263—7. 1796 Królikowski D. Duchowieńslwo 
slow. i jego praca społeczno- narodowa. 
Unitas. Pozn. 1909,1,354-60. II, 16-33. Sztuka. 1797. Regali Josip. Artyzm u Slow,, p. 
Ad. Szymański. Świat s}. 1907, II, 385- 
401. 1798. Kleczyński Jan. »Sawa«, wy- 
stawa dziel klubu artystów sJow. z Lu- 
biany. Tyg. ii. 1908, I, 197. Varia. 1799. Odezwa młodzieży akadera. : So- 
bór słowiańskich studentów na grackim 
uniwersytecie ilo młodzieży polskiej. SJow. 
Kok, III. 1870, s. 11. 

181)0. Battaglia Roger. Hzut oka na 
stosunki wychowania narodowego na 
auslryackiem Tobrzeżu. Szk. 1»97. s. 239. 

1801. K. W. Nauczycielstwo styryjskie. 
Szk. 1907. s. 94. 1802. Magiera Jan. Sprawa uniwer- 
sytetu słów. Muzeum 1906, I, 80—2. — 
Stele Frfincissek. Sprawa uniwersytetu 
slow. Świat st, 19(19, I, 238-60. 

1803. JWagiera J. F. Krytyk sł. o Ko- 
nopnickiej. Kraj l!ł02. I, nr. 1. — Tau- 
gnma. Slowieniec o Konopnickiej. Tygod. 
Słowa Folsk. 1902, nr. 17, 18. Korespo 

1804. Śrezniewski. Listy z Illiryi. Jutrz. 
1842, s. 147 8. 107-160. 

1805. Z Gorycy. (Lubiana. O ile sto- 
lica Sł. jest słowieńską. Czitalnica. Pano- 
wanie księży. Miasto martwe Teatr). Ni- 
wa 1872, II, 206. 230. 

1806. Smólski G. Koresp. z Tryestu. 
Kraj 1883. nr. 30, s. 7. 

1807. Koresp. z Tryestu. (Dzieje obrony 
Słów. przeciw Włochom i Niemcom. Poeta 
Grun. Literackie i narodowe odrodzenie 
Słów. w Styryi i Krainie). Kraj 1884, nr. 6, 
s. 9. 

1808. Toż. Kraj 1884, nr. 8, s. 3. (.le- 
szcze spór o język słowieński w sądzie 
i szkole. Wnioski komisyi edukacyjnej). 

1809. M(iklavec) P(iotr). Listy Sło- 
weńca o Slow. (Piśmiennictwo slow. Sto- ndencye. 

warzyszenie św. Molioia. .Matyca słów. 
Czasopisma. Ludność. Zwyczaje i oby- 
czaje). Przegl pow. 1886. II. 323-36; 1887 
II, 373-80, 529-39, III, 483-6. 

1810 Koresp. z (lorycyi. (Nieco o sto- 
sunkach klimat.) KI. 1887, II, 159. 

1811. Prawdomluw. List Słoweńca. 
(Związek między Czechami a Stów. Liczba 
Slow. i kraje zamieszkane przez nich. 
»Ojciec Słow.«: Ur Jan Bleiweis. >Matyca 
Słoweńska« w Lublanic. Trzy kategorye 
narodu słow.j, At. 1888, III, 539-45. 

— Koresp. Ze słoweńsl<iej Styryi. Szk. 
1894, s. 666-7; 1896, s. 215; 1907. s. 414; 
1908, s. 20- 1, 62-3, 142, 189. 

1812. Smólski G. Z Karyntyi. N. Ref. 
1893, nr. 2U2. Chorwacya. 2. Serbo-Chorwaci. A. CHORWACYA, SŁAWONIA, DALMACYA. 

Ogólne. 1813 Feldmanowski H, Ch. ziemia. 
Kalina 1866, nr. 25. 

1814. Nakęski. Królestwo ch. i Chor- 
waci. (Jp. (iuiii. 1867, s. 362. 

1815. Grabowski Br. Chorwaci. Tydz. 
ht. art. 1881, t XII, 21. 

— Z Chorwacyi. Tyg. pow. 1881, s. 52. 

1816. M. K. Polacy i Ch. Tydz. lit. art. 
1881. (XII). 319. 

1817 Badeni J. W Zagrzebiu. Przegl. 
pow. Ih92. I. 317-45. Zob. nr. 1199. 

— W Dalinacyi. Kron. rodź 1895, s. 
681, 713 

1818. Szukiewicz W. KilUa dni w Chor. 
Tydz. 18W. (Ili, 138, 145, 153. 

1819. Skomorowski T. Zagrzeb, z te- 
ki podróżnej. Niwa pol. 1899, s. 45, 68, 
210, 2TO, 270. 1820. Gumplowicz Lud. Chor. i Ser- 
bowie, studyum socyologiczne. Praw. 
1902, s. 5J3, 536, 546. Toż. oddzielnie. 
War. 1902, 8, s. 31, hal. .^jO. 

1821. Ostaszewski-Baraiiski K. Z kra- 
iny stu wysp. Lw. 1902, 8, s. 147. 
(Pod wrażeniem zjazdu dziennikarzy sJo- 
wiań^Uich w Dubrowniku zapoznaje 
z tamtą ziemią, mówi o przeszłości i te- 
raźniejszości, rolnictwie, polityce i t. d.). 

1822. Poraj A. O naszych pobratym- 
cach Chor. I 'oz. 1902, 8, s. 22. 

1823. Szymański A. Wśród Chor. i Sło- 
weńców. Wrażenia z Zagrzebia, W bia- 
łej Lublanie, W słoweńskim Tryeście. 
Nasz kraj 1907, II. 312-14,345-7, 405-7, 
435—7, 465-6, 531-4, 558-60. 

Zob. nr. 1678. 1682. Etnografia. 1824. Strzelanie do koguta w Sławo- 
nii. Hozm. warszaw. 1818 

1825. ilWajewski Walenty). Obyczaje 
Moilachów. WyiniUi z listów p. Fortis 
do Lorda Butę. Fam. warsz. 1820. XVI, 
427, XVII, 49. — O Morlachach. Dzień, 
wil. 1830. X. 190. - Zabobony Morlachów 
w Dalmacyi. Tyg. pet 1851. s. 630. 

1826. Srezniewski. Zumborscy L'skocy 
Julrz 18i3. I. 102—9 — Sosnowski 
K. Uskocy w Ch. Bibl. warsz. 1860. IV. 
237-60. 

1827. Guślarz, rys z obyczajów chor. 
Czas 1849, nr. 49. 

1828. Ubiory Ch. Kół. dom. 1865. s. 
25. —Ubiory narodowe Ch. Tyg. ii. 1871, 
II. 126. 1829. Chorwaci. Sobótka 1869. s. 371. 

1830. Powrót winobrańców w Dalma- 
cyi. Tyg. ii. 1871, II. 30. 

1831. Błeszczyriski J. Krzyżacy. Lu- 
dowa pasterska uroczystość w Sławonii. 
Kł. 1872. II. 50. 

1832. Baranowski Boi. Etnograficzne 
i językowe stanowisko Ch. Dla Zagrze- 
bia. Album koła lit. 1881. s. 89—93. 

1833. Feldmanowski Hier. Pieśni kro- 
ackie na język polski przełożone. Poz. 
1867, 8, s. 96. 

1834. Pieśrf ludowa chor. (o matce Bo- 
skiej i w ioślarzach), p. Krystyna Saryusz 
Zaleska. Dzień. pozn. 1903. II. dod. nr 
294. — Zob. nr. 1193, 2072. 

12 90 Bibliografia slowianoznawstwa. Geografia. 1835. Sapieha Aleks, fodróże w kra- 
jach słowiańskich, odbywane w latach 
1802 i 1803. (Wrocław), 1811, 8». s. 272. 
Toż. wyd. II. p. t. Podróż po słowiańskich 
krajach, w latacli 1802 i 180H. Sanok, 
wyd, .1. K. Turowskiego, 1856, 8» s. 206- 

1836. Opis jeograficzny i statystyczny 
Węgier: Kioaei. War. 1849, 12», s. 220. 

1837. Paton A. Podróż nad Dunajem 
i Adryatykieni. (Z ang. przekład). Pierw- 
szy rzut oka na Kroacyę; Rzut oka na 
Dalmacyę. Sebenigo. Dalmacki archipe- 
lag. Cattaro. Czarnogóra. Hibl. warsz. 
1863. I 31-58. II. 255-66. 

1838. Zmorski R. Chor. i Sławonia. 
(Wojskowe pogranicze. Serbska woje- 
wodowina i banat). Tyg. ii. 1863. 11. 359, 
366, 372. 

1839. W Dyakovarze w Sławonii. Bies. 
lit. 1877. II. 23-4. ^ Bron. Grabow- 
ski. Kościół kaledralny w Dyakowarze. 
KI. 1883. I. 22; Tyg. ii. 1883. II. 11. 

1840. Chor, dzisiejsza powiększona. 
Wędr. 18H2. II. 225. 

1841. Urywek z podróży po Chor. 
Warta 1882. s. 4548, 4563, 4570, 4578, 
4596, 4607, 4614, 4623, 4631, 4640, 4648, 
4666, 4678. 

1842. Sapieha Paweł. Listy z po- 
próży do Azyi. (Zagrzeb, Dyakowa, Bel- 
grad, Sofia). Przegl pow. 1h91, IV. 192- 
201. 

1843. Smorczewski Adolf. Węgry 
i Kroacya, zapiski z podróży. Niwa 1891. 
s. 186. 

1844. Jelinek Ed. Wyprawa do jezior 
plitwickich, list z dziennika podróży pu 
Chor. Odb. z Czasu. 1896, 8 mała, s. 16. 

1845. Grzegorzewski J. Z Chor. i Sła- 
wonii, wspomnienie z podróży. Wędr. 
1889. s. 73, 85, 96 

1846. Sirca Maryan. Tersat, chor. Loreto, podług O. Franciszka Glavinića. 
Krak. 1904. 8», s. 24. 

1847. Podróż w Dalmacyi. Dzień. wil. 
1822. I. 429. 

1848. Pietraszewski Balt. Przypom- 
nienie pasterskie. War. 1846, 16", s, 340. 
(Między innemi : Jaką 1). była przed 50 laty). 

1849. S. C. Narodowość w D. Stadło 
1849, s. 95. 

1850. Zmorski Roman. D. i jej głó- 
wne miasta. (Split i Zadar). Tyg. ii. 1862. 
II. 116, 123. 

1851. Pg. U. T. Dal. Slow. 1868. I, 
95-105. - Mieroszowski St. Z Dalm. 
Przegl. pol. 1871-72, I. 1-34. Toż w odb. 
— Dal. (według Noego), Wieniec 1872. 
I. 103. - Wędr. 1875. 1. 203, 229, 250, 
267, 283. - Dzień. pozn. 1892. nr,218. 

1852. Yriart Karol. Istrya i D. Wędr, 
1875, II. 273, 289, 309, 321, 3a7, 358, 369, 
385, 401, 425. 

1853. W-z. S-z. Z nad brzegów Newy. 
Wrażenia z podróży po D., Hercogowi- 
nie i Bośni. At, 1882, IV. 292— 319. 

1854. Granowski K. Nad Adryatykieni 
słowiańskim, Wędr. 1892, s, 682, 701, 717. 

1855. Badeni ks Dalmackim brzegiem. 
(Od Zadaru do Kotaru). Przegl. pow. 
1895 III. 336-73. Zob. nr. 1199. 

1856. Czermiński Marcin. W Dalm. 
i Czarnogórze Krak. 1896, 8, s. VI i 325, 
z 75 rycin, planem i 2 mapkami, kor. 4. 
Rec. F. Koneczny. Przegl. lit. 1896, nr. 5, 
s. 12. 

1857. Bełza Stan. Pod niebem Dalm. 
War. 1901, 8, s. 83, kop. 60 

1858 Raguza, Mag. pow. 1838, s. 170, 
180. — Donimirski A Dubrownik. Tyg. 
ii. 188i. 1, 118, 133, 149. - Glinkiewicz 
Józef. Dubrownik — Raguza — Rogoźno. 
Dzień. pozn. 1899, II, nr. 252. — Jodko. 
Kraj 1901. I. nr. 16, b. 180. 2o6. nr. 2262. Chorwacya. 91 Historya. 1859. W. W. .lellaczyc, ban Kroacji. 
Przjj. ludu. 1848, nr. 62. — Odezwa 
bana do narodu serbskiego. Czas 184-9. 
nr. 84. 

1860. Pułaski K. Dawna rziczpospo- 
lita Dubrownicka, zarys jej dzie|ów. Bibl. 
war. 1875. III. 1-22, 257-71. 

li~6i. Abancourt Helena. Dubrownik- 
Itaguza. Wczoraj i dziś. Przegląd polski 
1904. I. 115—34. 

1862. Zaborski W. Chor w Dalmacyi. Przegl. pow. 1X84, I. 197—228, 391—423, 
II. 34-56. 180-218. 

1863. Bogusławski Ed. Początki Chor. 
iliryjskiej. Krak. 1893, 8, s. 32, kor. 1-50, 
kop. 60. 

1864. Madziarowie i Chor. Niwa 1896, 
s. 649. 

1865. Gajsler Justyn Feliks. Prze- 
szło.ść Chorwatów. Część I. War. 1907, 
8, s. 134, kop. 75. Czę.śu II. zesz. I. s. 65. Historya literatury. 1866. Mosbach A. O Ilirszczyźnie. Tyg. 
lit. 1841. s. 361. 

1867. Literatura nowoiliryjska. Rocz. 
kryt. lit. 1842, s. 93, 100. 

1868. O lit. nowoiliryjskiej. Dem. pol. 
1843. (V), s. 108. 

1869. Grabowski Bron. Ubetny ruch 
lit. w Chor. Niwa. 1879. 1. 322-33, 413-23. 

1870. — Literatura chor. wl 1879-80. 
Niwa. 1882. I. 937-69. 

1871 — Listy oliteralurach słowiańskich. 
X. Jednodniówka na jubileusz odrodze- 
nia lit chor. Kraj 1886. nr. 4. s. 7. 

1872. — Toż. List XXI. {Powieści kon- 
kursowe chor : Gjalskiego, Nowaka, Le- 
puszicza i Tordinca). Kraj 18«7. Przegl. 
nr. 9, s. 6. 

1873.- Toż. XVII. Konkursowe nowele 
i poezye chor. Kraj 1887. Przegl. nr. 20. 
s. 4. 

1874. — Toż. XXII. Zeszłoroczna nowe- 
listyka chor. i jej znamiona. Mażuranicz, 
Drażenowicz, Gjalski, Wojnowicz i inni. 
Przegl. lit. Kraj 1888. nr. 12. s. 10. 

1875. — Z literiitur słowiańskich (o chor. 
lit.). Przegl. lit. Kraj 1890. nr. 4. s. 5. 

1876. N. R. Początki literatury chor. 
Niwa 1896, s. 688; 1896. s. 9. 1877. Mar. Parnas chor. Kraj 1899, 
I. nr. 23, s. 39. 

1878. Zdziecłiowski Maryan. Odro- 
dzenie Chorwacyi w poezyi wieku XIX. 
Illiryzm, Stańko Vraz, Iwan Mazuranić, 
Piotr Preradowić. Przegl. pol. 1901—02, 
I. 50-80, 290-315, 438-54. H. 219-50, 
452-83, III. 38—80. — Toż. w odb. Krak. 
1902, 8, s. 217, kor. 4. 

1879. Bielski Leon. Odrodzenie Chor. 
w poezyi w. XIX. Kraj 1902, nr. 41. s. 
421, nr. 42. s. 437, nr. 43. s. 448. 

1880. Grabowski T. St. Młoda Chor- 
wacya, kilka sylwet współczesnych pi- 
sarzy chorw. Przew. nauk. lit. 1904. s. 
50—64, 142-56, 234-48, .S33-52, 433- 
48, 534-46, 633-46. 742-52, 853—64, 
940—56, 1027—56, 1151-68. - Toż. w 
odb. p. t Współczesna Chor. 1) Wstęp. 
Walka starych i młodych. 2) Ksawer 
Szandor Gjalski. Lw. 1905. 8, s. XII-|-252, 
kor. 4. 

1881. -.- Najmłodsza pieśń chor. i Be- 
govića »Żivot zacara«. Dzień. pozn. 1905. 
I. nr. 69, 60. 61. 63, 64. 

1882. Beneszić Juljan. Współczesna li- 
teratura chor. Czas 1904, nr. 83, 84. 92 Bibliografia sfowianoznawstwa. 1883. Magiera Jan. Z literatury pol- 
sko-chor. N. Ref. IH04. nr 289. 

1884. Wegnerowicz W. R. Początlii 
dramatu chor. (Prikazanja i pastirska 
igra). Świat st. 1910. I. 1H2-74. 

1885. Rzążewski Ad. Zloty wiek lite- 
ratury Dubrownika. l'ani. Ak. Um. Wydz. 
hist fil. 1885, (t. 5), s. 117-171. 

1886. O literaturze Dub. Kraj 1901. I. 
nr. 16, s. 183 

1887. Grabowski T. St. Dub. w poe- 
zyi i w historyi Świat slow. 19iiH. 1. 357 
-8ł. 

— Śmierć Dub. (Vojnovió; l)ubrova- 
Cka trilogija). Świat sl. 1908. II 749-82. 

1888. Badalić Hugo. (nokrolog), np. 
B. G., N. Hcf. 19(1(1. nr. 227. 229. 

1889. Begowicz Milan. Jan Magiera: 
Dramat jego «Uo<!podja \Valewska». N. 
Ref. 1906. nr. 272. 

1890. Gaj Ludwik, np. Gajsler J. F. 
Praw. 1892 - Br. (J rabo w sk i. Twórca 
hymnu chorwackiego. Tyg. ii. 1896. II. 
591. — Pisma pisana Ludevitu Gaju. wy- 
dal Yeliinir Deźelić. Zagrzeb 1909. Rcc. 
W. R. Wegnerowicz. Świat sl. 19 1 0. II. 
47-50. 

1891. Gjalski Ksawer Szandor np. 
Grabowski Tad. Stan. Świal sl. 
1907. II. 59-61. — Tenże. Czas 1907. nr. 
130; N Ref. I9ii7, nr. 265. 

1892. Gundulicz Jan. Bobrowski 
Wzmianka o życiu i pismach R:iguza 
nina czj'li Giindulicza, a w szczególno- 
ści o jego poemacie pt. Osman. Dzień, 
wil. 1827. 111. 194. —Dubrowski Piotr. 
O J. G. Bibl. war. 1841. IV. 265—88. 
(Największą część pracy zajmuje opowia- 
danie wyczerpujące treści; wogóle cala 
praca niema wielkiej wartości, -ale za- 
sługuje na UW agę, że pierwsza d^ije nam 
poznać Gundulića. — Przezdziecki 
Aleks. Osmanida, poemat epiczny J. 
G., tłum. na jęz. wioski przez M. Wido- wicza. Bibl. warsz. 1844. 1. 644—7 — 
Budzyński Michał. Osman J. G. 
Trzeci Maj. 1846. s. 29:H, 297, 300, 305.— 
Rzążewski Adam. .1. G. i poemat 
jego i>Osman«. Bibl. war. 1868. I. 414— 
439. Toż. w odb. — Grabowski Bron. 
Jan .Sobieski w poezyi slaro-chorwackiej. 
Tyg. ii. 1880. 11. 285, 290. - Tenże. J. G. 
Przegl lit. Kraj 1888. nr. 1-2. Tenże. 
Bies. lit. 1893, I. 405. - Obchód G. Kraj 
1888, nr. 3. s. 5. - Nitowski Jan. J. 
G. Życie 1888. s. 40-1. — Dzień. pozn. 
1893, nr. 144. — Zawiliński Roman. 
Z przeszłości Dubrownika N. Ref. 1901. 
nr. 81.— Gliick Henryk. G. w Polsce. 
Świat sl. 1906. 1, 22-39. (Rzecz biblio- 
graficzno -sprawozdawcza) 

189.S Kranjczević Silvije Strahimir. 
np. T. St. Grabowski. Przcw. nauk. lit. 
1907, s. 6U2-12, 699-715. 790—802, 881 
-91, 999-1008, 1103-1117. Toż. w odb. 
lAV(Jw, 1908, duża 8, s. 146, kor. 3. Rec. 
F. K. Świal sl. 1908. 11. 1088. - Tiza.ii 
(Strzępy). Rec. Nagoda Saryusz. Przegl. 
pow. 1903. II. 289 -92. 

1894. Kukuljević-Sakciński Jan. np. 
Bron. Grabowski. Tyg. ii. 1889. II 165.— 
J. Grzegorzewski. K. S., KI. Is89. II. 
164, 188. - Rad owa n Kosz u ti cz. K. S. 
Przegl. lit. Kraj 1889. nr. 34 i H5, s. 15 
i U. 

1895. MarkOYJć Franjo. np. J. Mgr., N. 
Ref. 1905, nr. 291 - Yodiiik Branko. 
F. M. Rec. Grabowski Tad. St. Świat sl. 
1906 11. 383-8. 

1896. Martić Fra Grga, (poeta Bośni 
i Hercogowiny 1822— 1906). np J. F. Mii- 
giera. Kraj 1902. I. nr. 17. — J. Mgr., F. 
M, N. Ref. 1905. nr. 203. - Stefański 
Zyg. M. F. Świat sl. 1905. 11. 400- 8. 

1897 Mesić Mateusz np. Br. Grabow- 
ski. Tyg. ii. 1879. II. 139. 

1898. Miletić Stjepan i zasługi jego 
dla chorwackiej sceny. np. Grabowski 
T. St. Świat sł. 1908 11. 966 -81. 

1899. Mihanović Antoni, np. Leon 
Wasilewski. Tjdz. 1896, (1V|, 217. Chorwacya. 93 1900. Nedicz Marcin ks. Grabowski 
Br. Kartka z dzicjijw cywilizacyi Bośni. 
Tyg. il. 1895. 11. 339. 

1901. Nikolić Mihovil. l\;utkaz współ- 
czesnej liryki chorw. np. Tad. Grabowski. 
Przegl. pow. 190G. IV. 51-67, .^82 99. 
Toż. wodb. p.l. Liryka M. N Krak. 190(). 
duża 8, s. 71, kor. 1 60, (kop. 60). 

1902. Pavićić Antę Tresić. Jego 
• Nowe pieśni". Ueo. T. Sopodźko. Przegl. 
pow. 1896. I. 296-31)4. — PaulikJ. Dwa 
profile chor. (Ksawer Szandor Gjalski 
i Favićić), p. z czeskich oNarodnich Li- 
stów. R. Z. Czas 1901, nr. 129, 130. - 
Zdziechowski M. A. I'. Czas 1902. 
nr. 133. 

1903. Pawlinowicz Michał, np. Br. 
Grabowski. Kraj 1887. Trzegl. nr. 29. 
s. 6. 

190i. Poczić Orsat. Zbiór jego poezyi 
oTalianke... Uec. Stadło I84-", s. :i8-40. 

1905. Preradović Piotr. Jego poezye 
»Prvenci«. Uec. Czas 18i9. nr. 48. — Sia- 
dło 18i9. s. 8-i. -- Helena K. Tyg. il 

1882. II. 15,19.— Zdzicchowsui. P. P. 
Messyaniści i stowianolile, s. 308 — 28. Zob. 
nr. 241. Tenże. G niesyaniźinie P. Świat 
1889 s. 145. - Kitowski. P. P., KI. 1889. 

I. 166, 188. 

1906. Raczki Franciszek, np. Grabo- 
wski Br. At. 1884. IV. 518-32. - Kraj 

1884, nr. 38, s. 17. — Gajsler. Praw. 
1894, s. 125. 

1H07. Strossmayer Józef Jerzy. List 
jego do Kiaszewskiego. Tjd?,. pol nauk 
1870, s. 136. - Slow. Rok II. 1870. pól 

II. 132. — .leszcze o S. Wędr. 1872. II. 
119. — A. Jabłonowski. S. J., Tyg. il. 
1875, II. 369. — Listy z Kroacyi. Kraj 

1883, nr. 33. s. 2. — St. Bełza. Wizy- 
ta u S. Kral(. 1884 —Toż. wyd. 2. 1906, 
kor. I, p. t. Nad grobem wielkiego pa- 
tryoty. — Rozmowa z biskupem S. Kraj 

1885. nr. 32. s. 9. - Br. Grabowski. 
J. S. Kraj 1885 nr. 35. s. 20. - J. G. 
Z wycieczki do S. (Zagorje — Rogotac— 
Strossmayer). Dzień. pozn. 1885. nr 232, 233,236,238. — Jubileusz S Kraj 1888. nr. 
14. s. 4 — Przegl. lit. Kraj 1888. nr. 15. 
s. 3. — Praw. 1888. s. 170. - N. Ref. 

1890, nr. 207.-Alienus. Wielki Chorwat. 
Wędr. 1898. s. 194 - Kraj 1900. II. nr. 
38. s. 511. - Kraj 1905. I. nr. 14. - Ne- 
krolog S.. N. Ref, 1905. nr. 83. — Wędr. 
1905. I. 266. — St. Bełza. U wielkiego 
patiyoty w Kroacyi. Bies. lit 1905. I. 
358. 376, 391, 433. 453, 471, II. 12. - Ja- 
btonowski Aleks. Ksiądz biskup J. S. 
(Wspomnienia). Świat sł. 1905. I. 119— 
24, 169—78. — Josip Juraj S. (wspo- 
mnienie pośmiertne). Świat sl. 1905. I. 
338—40. — Roni.: Strossmayer, Polacy 
i Włosi. (Ze wspomnieti Włocha z i. 1H70). 
Czas 1906. nr 19. Zoh. nr. 498. 

1908. Szenoa August, np. Bron. 
Grabowski. Bies. lit. 1880. II. 246-7, 
461-2. 

1909. Tkalczewicz Adolf Weber. np. 
Meg., Praw. 1889. s. 477. 

1910. Tommaseo Nicola. np. Grabowski 
Tad. St. Świat sł. 1907. II 235-40. 

1911. Vraz Stańko. Grabowski Br. 
Obchiid uioczyslości na cze.śó poety St. 
Vr. w Zagrzebiu. Bibl. war. 1880. IV. 
467 8. 

1912. Stachurski Paulin. Knjiżewnik. 
Óasopis za jczik i poviest hrvasiku i si'b- 
sku. Zagrzeb 1864. Rec. Dzień. lit. 1866. 
s. 78. 

1913 Maciejowski Wacław Al. Słów- 
ko o dzisiejszej prasie peiyodjcznej Chor. 
Kron. rodź. 1869 s 66. 

1914. Sopodźko Tytus. ('za=upisino 
chor.: \'ienac zabavi i pouci. l'rzegląd 
pow. 1891. IV. 119-29. — Toż. Rec. t. 
XIII. i XIV, np Br. Grabowski. Wis. 

1891, |V), 215; 1893, (VII), 210-4. Zoh- 
nr. 888. 

— Crvena Hrvatska u Dubrovniku 
1891. Rec. Przegl. pow. 1892. III. 129— 
36. 

— Czasopismo »Iskra«. Zadar 1892. 
Rec. Przegl. pow. 1892. IV. 285-93. di Bibliografia sJowianoznawstwa. 1915. Dobrzycki St. Dzisiejsze czaso- 
pisma chor. Przegl. pow. 1900. I. 135—9. 

1916. Maciejowski W. Akademia po- 
Judniowa słowiańska. Kron. rodź. 1870. 
s 131. — Grabo wski,Br. Toż. At. 1894 II. 
41-2—69. - Tenże. Matica chor. i ruch li- 
teracki w Chorwacji. At. 1880. I. 260— 279. — Tenże. Dwa stowarzyszenia lite- 
rackie w Chor. Tyg. ii. 1881. I. 228. — 
Zenon Pietkiewicz. Matica chor. KJ. 
1884. II. 255. - Nito ws ki J. Macierz 
chor. Życie 1888. s. 660—1. — Tenże. 
Sprawozdanie z czynności akad. nauk 
w Zagrzebiu. Hec. Al. 1889. I. 539-45. 
Zob. nr. 247. Literatura. 1917. Peldmanowski Hier Pieśni ilir- 
skie. Poznań 1861, 12", str. XII i 174. 
Zbiorek ten mieści przekłady oryginal- 
nych utworów Wraża, Kukuljewicza, 
Sundelicza, Toidiaaca i innych poetów 
chorwackich, nie zaś pieśni ludowe, jak- 
by się moiflo wydawać z tytułu. 

1918. Bobaljević Miszetić Sabo. 1) 
Cyganka do pani. 2i Zdradzony, p. Br. 
Grabowski. Obr;iz liter pow. t. U. s. 541. 

1919 Bośniak Ilia. oChorwacya— Pol- 
scea wiersz, p. U. Z., N. Ref. 1901. nr. 279. 

1920. Drżić Jerzy. Dwa wierszyki, p. 
Grabowski Br. Obraz lit. pow. tom II. 
s. 540. 

1921. Frankopan Franc. Napitnica 
(Toast), p. Br. Grabowski. Obraz lit pow. 
t. II. s. 547. 

1922. Gjalski-Szandor Ksawery . Dzień 
Św. Jana Ewangelisty, p. Bron. Grabo- 
wski. Niwa 1888. I. 213—25, 291-303. 

— llirska Roraanza, p. R. Z. Czas 1901. 
nr. 235, 236. 

— Illustrissimus Batorych, powiast- 
ka, p. Bron. Grabowski. Niwa 1886 I. 
311-32. 

— Legenda domu nr. 15. Czas 1907. nr. 
282 -296. 

— Liryczne intermezzo, p. Sławomir. 
N. Ref 1900, nr 225. 226. 

— Naja, (z cyklu »Baśnie niedoli«). 
Czas 1907. nr. 152; N. Ref. 1908, nr. 107, 
111, 115, 117, 119. 

— Ofiara, nowela. Wędr. 1905. II 702. — Perillustrisae generosus Ointek. Czas 
1908, nr. 93—103. 

— Perpetuus, p. Br. Grabowski. Przegl. 
lit. 1890 nr. 29, 30, 31. 

— W Wielki Piątek, p. Tau-Gama. N. 
Ref. 1901- nr 75. 76. 

— (Babic Lubomir) Czterej czynszo- 
wnicy, p. .lan Nilowski. Bies. lit. 1890. 
I. 364, 380, 396. 

— (iaj, obrazek, p. Br. Gr. Kraj 1892. 
nr. 1. s. 8. 

— Nowela bez tytułu, p. J. Nitowski. 
At. 1890. II. iii-ib. 

1923. Gundulić Jan. Walka Kryno- 
slauy z Sokolic:;. Wyjątek z pieśnj V. 
Osmana, p. Nitowski Życie 1888. s. MS— 4. 
— Osman |w skrciceniu), p. Grabowski 
i Nitowski. Obraz lit. pow. t. II. s. 54rl— 5. 

1924. IbriszimoYić. Franjevaczki Bogo- 
slovi. Hec. i przekład kilku wierszy, np. 
Tytus Sopodźko. Pize^l. pow. 1894. II. 
118-22. 

1925. Harambasić August. Moje serce, 
p Grabowski Br. Obraz lit. powsz. II. 
s. 554. 

1926. Jurković Jan. Paweł Czuturicz. 
Powiastka, p. J. Nitowski. At. 1887. II. 
397-417. 

1927. Kalinlć-JeretOY. Pozdrav istar- 
skog Hrvata. Rec i przekład kilku wier- 
szy, np. Tytus Sopodźko. Przegl. pow. 
1893. IV. 118 -21. 

1928. Kukuijewicz Sakcinski Jan. 
Ojczyzna Słouian Jutrz. 1843. I. 149 — 51. Chorwacya. 95 — Wiersz na cześć księcia Aleks. Ge- 
orgewića, (przeUJad proząl. Trzeci Maj 
1844, s. 140. 

1929. Markowie Franc. Z poematu 
«Doin i świat«, p. Br. Gi-abo\vski. Obiaz 
lit pow. II. 553. 

1930. Mażuranić Fr. p. M. Wysłou- 
oliowa. T\dz. isyg, (VII), 95, 103, 136, 

195, 3.i6: Bułgar, Jaskółki, Nie będziesz 
miał cudzych bogów, The resl is silenee. 
Męki, Na oilleglość, Słowak, Wróbel, 
IJjana, W niie.ście rodziniieiii. Ojciec 
i syn. 

— Drobne listki. Wędr. 1889. s -iTd 

— Liście, poi'zye piozą, p. Br, Grabo- 
wski. ITzegl. lit. Kraj 1888. nr. 13 i 14. 

— Młodzi paniczykowie, p. Witold 
Mara. Przegl. kraj. 1909. iir. 7, dzał lit. 

— Naodległuść, (poezya prozą). Z Dzii-n. 
l'ol.. Kraj 1899. I. nr. 12, s. 9. 

— Słowak, (poezya proz.a). Z Dzien. 
l'ol.. Kraj 1899. I. nr. 13, s. 14. 

1931. IWażuranić Jan. Śmierć Smad-ngi 
Uzengieza. p. Grabouski Bron. Obraz 
lit. pow. II. 550-2. 

— Śmierć Agi Izmaela Czengisa, p. 
z czeskiego p)'zekladu Kolara Wlad. Sy- 
rokomla. Frzyj. domowy 1862, s. 187, 

196, 2o4, 211, 221. Toż. w odb. z Kur 
Wileńsk. Wilno. 18G2. Tyg. pozn. 1862. 
s. 174. — Toż. Poezye. War. 1872. X. 
290—326. — Toż. Biblioteka mrówki. 
Lwów, nr. 23, hal. 20. |188i-), s. 44. 

1932 Menczetić Wład Skarga Prad- 
miła na wilę, p. Bi\ Grabowski. Obraz 
lit. pow. II 546. 

1933. Milaković. U zatiszju Uec. wraz 
z przekładem wyjątków, iip. T. Sopodżko. 
Przegl. pow. 1893. IV. II.t-8. 

1934. Naljeszkowić Mikołaj. Z pieśni 
maskar.idowy eh p. Grabow.^^ki Br ODraz 
lit. pow. II. 542. 

1935. Nowak Wiericesław. .ludy la, p. 
R. Z. N., Ref. 19.01. nr. 261. — Miłość Bazylego, p. Wasilewski Leon 
Tydz. 1895, (III). 165, 17.i, 180. 

— Toż. osobno jako dodatek do Tyg. 
ii. War. 1894, 8", s. 16. 

1986. Paviczić Antę Tresić. Pożegna- 
nie Adryatyku, p. Krystyna Saryusz-Biel- 
ska. Uzas 1902. nr. 1.S3. 

1937, Preradoyić Piotr. Cztery źródła 
po bitwie na Kosowem polu. p. U. (Znior- 
ski). Stadło 1819. s 84; Przyj. dom. 1863. 
s. 356. 

— Hymn chorwacki, p. Giabowski 
Bronisław. Tydz. lit. art. 1881, (t. .\ll), s. 
141. 

— Poeta, p. Jan Nilowski. Życie 1887, 
s. 488, 

— Umarła miłość, p. L. S. K. Zycie 1888, 
s. 147. 

— 1. Hymn, (p. Br Grabowski). — 2. U- 
I marla miłość, (p. L S. K). — 3. Poeta. (p. 

Nilowskii. — 4. Cztery zdroje, (p. [Sie- 
I niieński). Obraz liter. pow. t. II. 548. 

1938. Striżić Napoleon. Czar nocy ma- 
jowej, p. D. Kriilikowski. Literatura i 
sztuka 1909, s. 7(i. 

1939 Szenoa August. Gwoździk z gro- 
bu poety, p. Bron. Grabowski. Dodatek 
Tyg. ii. 1878 II. 

— Kwiat. p. Nitowski. Obraz lit. pow. 
II. 552. 

— Seiiska ręka, p. M. Grabowska. Bies. 
lit. 1876, II, 652, 669, 684, 700, 716, 730, 
7i7, 764, 778. 797. 

— Wielkanoc, p Saryusz Zaleska. Czas 
1901. nr. 80 (dot lit.). 

— Z cyklu poezyj : Birwinek, Kwiat, 
p, J Ndowski. Ż\cie l887, s. 806. 

— Żebrak Łukasz, powieść, p. Bron. 
Grabowslii. Tyg pow. l.'-84, dod. nr. 5 — 
13, s. 161, 

1940, Szpanić. Immorlelle, Hec. wraz 
przel^ładem wyjąlków, np. Tytus Sopo- 
dżko. Przegl. pow. 1893. IV 115-8. 

1941. Tommaseo Nikoła. Iskry, p.Fer. 
Chotomski. Trzeci Maj 1847, s. 566, 576, 
610, 618. 96 Bibliografia slowianoznawstwa. 19i2. Tomic Józef Eug. Befehl. (^humo- 
resliai. p. J. Nitowskl. Wędr. 1888. s. 607 

— Kaniony orzeJ. p. Grabowski Br. 
Obraz liter. pow. t II. 553. 

— Zalotnik ukarany, humoreska, p. 
D. K., Dzień. pozn. 19(i6. II. nr. 202, 20ł, 
205, 206, 207, 209, 211, 212 

— Z czasów Baclia. lnim')rrska, p. Br. 
Grabowski. Przegl. lit. Kraj 1889. nr. 48 
i 49. 

1943. Tucić Srgjan. Dyssonanse. Czas 
1900. nr. 92. 

— Sielanka, p. K. Z., N. Ref. 1900, nr. 
215. 216. 

1944. Yojański I. Spokój duszy, (mir 
dusze), obrazek z życia chorw., p. Ha- 
jola. Kroii. rodź. 1^82, s. 152, 185, 216, 
241. 

1945 Vlachović Menczetić Zyg. Z pie 
śni niilosnjih, dwie p. li' on. Grabo- 
wski. Obraz lit. pow. t. II. 540 

1946. Vojnović lvo Diibrownit ka Try- 
logia. Hec Sai \ usz-Nagoila. 1'izcgl. pow 
1904, II, 293-302, 4j7 C2. - Z powodu 
recenzyi o "Trylogii iJubrownifluej". 
(List Vojnovića). I'rzegl. pow. 1904. III. 
476— t-O. Spiawozdanic A. E. B ilickiego 
z przedstawienia w teatrze krak. Przegl. 
pol. 1909/Ui. IV. 104-118. (kwiecień). 

— Trylogia Dubrownicka, p Helena 
d'Abancourt de F^ranąueyille. Przegl. pol. 11906. II. 381-429; 1907. I. 161-85. Toż. 
w odb. Krak. 191ii. s. 1,H4 — Rec. T. St. 

j Grabowski. Świat sl. 1910. I, 33k 

1947. Vraz Stańko. Spowiedź, p. .1. 

I Nitowski Życie 1887. s. .H7: Obiaz liter. 

] pow. t. II. 548. 

j 1948 Zagorka Marya Jurić. Niewol- 
nicy, powieść, p. R Z., N. Ref. 1900. nr. 
62, (i3, 65, Gti, 68 -71, 73-78, 80-82, 85. 
86. 

— Rendez-vous,' nowela, |). R. Z , N. 
Ref. piOl, nr. 187. 

j 1919. Zahar Jan. Wile. p. Br. tlrabo- 

j wski. Przegl. lit. i art. 1885. nr. 12, 13, 8. 1950. Zlatarlć Dinko. Z » pieśni liry- 
cznych, p. Gr;ib<)\\ski lii. ( ibraz liter. 
pow. t II. 542. 

1951 Zrinsky Mikołaj i Piotr. Z »0- 
blę/.enia Sigetuu. p Grabowski Br. Obraz 
lit. pow. t II 5i6, 

1952 Ojczyzna słowiańska, i Wolny 
przekład (lu)iw;icliie| pieśni oStowiańska 
doniowina a 1'izyj ludu. 1848, nr. 37. 

1953. Romanse illiryjskie: li Ban Kro- 
acki, 2) Konający Hejduk, p. Pet. Pani. 
pici pięknej 1830. IW s. 41-4-'. 

195 1-. Z Chorwackiego. (Motyw z pie- 
i śni lirnika, o duszy wzywanej na sąd). 
I p. Krystyna Saryusz-Zaleska. Dzień. pozn. 
1903. II. doil. nr. 294. Lingwistyka. 1955. Bobrowski. Wuidoniość o rę- 1956. Daniczić. Ujecznik hrvatskoga 
kopiśniie dawnej kroniki dalniackiej, jezika. Rec. Kaliny p. t. Z lilolo^ii slo- znajdującyin się w bibliolece watykań- 
skiej. Dzien. wil. 1828. II. .S69— 82. 

— Uwagi nad nieuiniejęliiością języka 
slowinńskiego literackiego w Dalmacji. 
Dzien. wil. I82t;, I. 20.4, 3H, 391. wiańskiej. l'rzow. nauk. lit. 1880, (VIII), 
475-80. 

1957. Leciejewski Jan. Trzy zabytki 
słowiańskie w biibiciwniku. Prace filol. 
1888, illi. 281-4. Chorwaoya. Religia i kościół. 1958. Listy z Uhorwacyi. (I. Krótka 
wiadomość o kcściele chorw. i o religij- 
nej literaturze Ghorw. Przegl. pozn. 1861. 
t. 32. s. 424-9. 

1959. Z Diakowy. (Stosunki religijno- 
polilyczne w Chorw. Przegl. pow. 1885. 
III. 339-42. 

1960. Czaykowski K. Sprawy kościoła: 
Chorwaccy katolicy pod uciskiem wol- nomyślnym. Chorw acki misyonarz u pa- 
pieża a sprawa gfagolicy. Chrześcijańska 
demokracya między Slowieiicaini i Chor- 
watami. Trudne stanowisko kościoła 
w Bośni. Przegl. pow. 1903. III. 296— 
306 

1961. Katolicy, (z ruchu religij. w Chor- 
wacyi i w Czechach). Świat sl. 1905, I. 
3-49-58. Sprawy polityczne. 1962. Odezwa do Chorwatów, (nawo- 
łująca do powstania). Przegl. rzeczy pol. 
1859. nr. 6. s. 30—4. — Odezwa do lu- 
dów słowiańskich. Przegl. rzecz. pols. 
1862. (3 sierpnia), s. 48. 

1963. Niepokoje w Dalmacyi. Slow. 
Rok. II. 1869. pól. I. 190. 

1964. Jeż T. Sprawa chorw. Pi'aw. 1885. 
s. 15. 

1965. Zaborski W. Słowianie w Wę- 
grzech. (Narodowości słowiańskie. — Chor- 
wici ; stronnictwo chor. — ich dążności. 
— biskup Slrossmayer w Zagrzebiu. — 
usposobienie prasy wiedeńskiej i węgier- 
skiej względem Chor. — założenie kole- 
gium chorw. w Rzymie, Serbii, Chorw., 
w Węgrzech. — Rusini. — Słowacy: obu- 
dzenie i wzrost życia narodowego mię- 
dzy Słowakami. — Prasa i wydawni- 
ctwa słowackie Streszczenie). Przegl. 
pow. 1885. I. 116-11^6. 

1966. Nitowski J. Od[odzenic Chorw. 
Aten. 1891. I. 98—132. 

1967. Lipnicki Eugen. Chorw. w osta- 
tnim lat dziesiątku. 1'izegl pol. 1892. I. 
170-232, 111. 170-92. 

1968. L. W. Z życia politycznego na- 
rodu chorw. N. Ref. 1895. nr. 267, 269, 
270, 273, 283, 288. 

1969 Chorwacya. Tyg. ii. 1903. I. 482, 
II. 529. 1970. Z niwy słowiańskiej. (Idea soli- 
darności słowiańsko-romań.^ikiej wśród 
Cliorw.). Dzień. pozn. 1904. I. nr, 56. 

1971. Stefański Zyg. Trójjedyne kró- 
lestwo. (O sytuacji politycznej w Chor.). 
Świat sl. 1905. II. 449-56. ' 

— Gdzie przyszłość Chorw.? (na pod- 
stawie interwiewu z posłami połud.-slo- 
wiańsk.). Świat słów. 1906. I. 246-65. 
(Omówione są stosunki polityczne Chor. 
i stanowisko ich wobec wynaradawiają- 
cej polityki madziarskiej). 

— Konflikt chorwaeko-madziarski. Świat 
sł. 1907. II. 7—22. 

1972. Chorwacya a Węgry. Kuryer 
war. 1907. III. nr. 250, 251, 253, 260, 267. 

- Radić Sljepan. Współczesna Chorw. 
wobec Austryi i Węgier. Świat sł. 1908. 
11. 729-35. 

1973. Josipowicz Henryk, minister dla 
Chorw. np. Baraton. Kraj 1898, II. nr. 49. 

1974. Radicz Stjepan. Zdziechowski 
M. Nowe hasło .słowiańskie (poglądy R.). 
Przegl. pow. 1903. II. 333—54. - Radi- 
cza: Uzniczke Uspomene. Rec. Krystyna 
Zaleska Świat st. 1906. I. 284—8. 

1975. Starczewicz Antoni, (nekrolog). 
N. Ref. 1896. nr. 54. 

Zoh. nr. 49!',. 498, 499, 600. 2220. 13 Biblioi,'rafia Slowianoznawstwa. Sztuki piękne. 1976. Klowio Jerzy Juliusz. Rozm. 
Lw. 1854. — Mulojko Fiaiic. Ed. KI. 
J., ininiatur7jsta chorw. 1 1498 f 1578). 
Tyg. ii. 1865. I. 173; Bibl. war. 1867. IV. 
100—23. 

1977. Grabowski Tad. Stan. Izydor 
Krśnjavi. Świat sl. 1907. 11. 105 10. (O- 
mówiony jest pamiętnili K., b<;da.cy zaj- 
mującym szkicem dziejów sztuk pięknych 
w Chorwacyi w ostatniej dobie). 

1978. — Dragutin Inchiostri. Świat sl. 
1909. I. 162-t 

1979. Lewicki Włodz. Z wystawy w 
Zagrzebiu. Tyg. ii. 1902. II. 755. 

— Z Chorwacyi. (Młodzi w sztuce chor.) 
Dzień. pozn. 1902. II. nr. 203. 1980. Rudzka J. Sztuka chorwacka. 
Ogniwo 1904-. nr. 5. 1981. Grabowski Br. Zajc ,Tan. KJ. 
1882. II. 7-t, 91, 100. 

1982. — Antoni Wancasz. Echo muz. 
1889. s. 3i9 

1983. Lewicki Włodz. Czterdzie.slole- 
cie chorw. .KoIa«. Tyg ii. 1902. II. 735. 

— Wielkie święto Chorw. (40 letnia ro- 
cznica związku śpiewackiego bKoIo»). 
Dzień. pozn. 1902. II. nr. 196, 198, 199.— 
Zttrich Włodz. Święto pieśni chorw. 
Kraj 1902. nr. 36, s. H8H. Korespondencye. 1984. List z Zagrzebia. Tyg lit. I8B9. 
s. 175, 183. 191. 

1985. Wiadomości z Zagrzebia, .hitrz. 
1842. s. 118 121. 

1986 Listy z Kroacyi, z okazyi obcho- 
du poświęcenia katedr^' w Oiakowo. 
Przemyśl, 1883, 8 większa, s. 51. kor. 
1-20. 

1787. Koresp. z Zagrzebia. (Węgrzy 
i Choi w. Ich pragnienia i dążenia. Prze- 
szłość historyczna narodu chorw.). Kraj 
1884. nr. 9, s. 7. 

1988. — Toż. (Dni uroczy.ste w Zagrze- biu z powodu pobytu Strossmayera i po- 
święcenia gmachu jugoslov. akademii). 
Kraj 1884. nr. 51, s. 5. 

1989. Kor. z Zadaru. (Taktyka przed- 
stawicielstwa dalmatyń. Stanowisko u- 
rzędowe języka miejscowego i walka 
z rządem). Kraj 188i- nr. 28, s 3. 

1990. Cialski Ksawery Szandor. Ze 
yiawonii. iKolonizacya niemiecka i wy- 
narodowienie ylawonii. .Skład ludności 
różnoplemii-nnej). Kraj 18>*6. nr. 13. s. 4. 

1991. Magiera Jan. Ze świata chorw. 
Szk. 1908. s. 1H4— 5. Varia. 1992. Organizacya militarna Kroacyi. 
Dzień. wil. 1818. II 129. 

1993. Strossmayer ks. biskup. Obrazy 
trzech malarzy polskich. (Matejki, Sie- miradzkiego, Kotarbińskiego), przekład 
z chor. Ruch lit. 1877. I. 397. 

1994. Do gitary. Wiersz B. Zaleskiego 
po chorwacku i po polsku. Lech 1878, 
s. 359. Bośnia i Hercogowina. 1995. Trzęsienie ziemi w Chor. Kł. 
1880. II. B90. — Bluszcz 1881. s. 124. - 
St. Kramsztyk. O trzęsieniu zagrzeb- 
skiem. Tyg. pow. 1881. s. 180, 199, 219, 
235. 

1996. Dwa .święta narodowe chorw. 
(Jubileusz nauliowego i literackiego od- 
rodzenia, oraz zrzucenia jarzma ture- 
ckiego). Kraj 1885. nr. 26, s. 3. 

1997. O walnym zjeździe nauczycieli 
chorw. Szk. 1871, s. 4-06-7, 414—16. 

1998. Królikowski D. Stminarya nau- 
czycielskie w Chorw. Szk. 1896. s. 385 
-386. 

1999. Magiera J. Szkolnictwo ludowe w Chorw. i Sławonii w r. 1901/2. Szk. 
1903. s. 243. 

2000. Grabowski Tad. St. Nauczy- 
cielki chorw. Świat sJ. 1906. I. 406—12. 

2001. Lorković Bł. Kobieta w domu 
i społeczeństwie, przerobi} L. S. Koro- 
tyński. Świt 1885. I. 190, 198. 

2002 Parczewska Mel. Kobieta chor. 
w 16 i 17 w. Bluszcz 1891, s. 405. 

2003. Spahić Gjuro. Literatura pol- 
ska w Chorw. Kraj 1898, II. nr. 33. 

2004. Nełiring W. Wspomnienie o 
wzajemnych między Kroatami a Polaka- 
mi stosunkach. Zbornik u slavu Jagića. 
iKsięga pamiątkowa). Berlin. 1908. s. 267 
—70. Zob. nr. 247, 1082. A. BOŚNIA I HERCOGOWINA. Ogólne. 2005. Boś. i Herc. Rozm. Lw. 1828. s. 
35ł— 7, 364-6. Czas 1876, nr. 158-175; 
Praw. 1882, s. 291. 

2006. Maurer Franciszek. Wiadomo.ści 
o Bośni: 1. Bośniacy. 2. Żydzi hiszpańscy. 
3 Cygani. Slow. Kok II, 1870, pól. II. 90 
—3, 107 — 10, 128-131. 

2(107. Olendzki W. Herc. Niwa 1875. 
II 364- 369. 

20U8. Listy z Bośni. Wędr. 1880. II. 
181, 193. 

2009. S. M. Listy ze Sarajewa. (Geo- 
grafia, język. O budownictwie w Bośni. 
Literatura bośniacka i heraldyka. Prze- 
myśl i rękodzieła w Bośni). KI. 1881. I. 
28, 46, 61, 79, 93, 189, 207, 349. 866, 373. 

2010 Prószyński Ludomir. Boś. i Her., 
treściwe opisanie tych krajów pod wzglę- dem topograficznym, etnograf., statyst. 
i historycznym, przyczynek do ziemio- 
znawstwa pobratymczych nam ludów 
poliuiniowo-zachodniej Słowiańszczyzny. 
War. 1882, 8 mała, s. 163. 

2011. Obrazki z B. Wędr. 1889, s.469, 
481. 493, 578, 589, 602, 612; 1890, I, 1, 
13. 25. 110, 125. 

2012. Jakubowska Marya. Z pobytu 
w B. Wrażenia, obrazki i szkice. Bytom. 
1891, 16, s. 237. hal. 80. 

2013. Spasowicz Wł. Z wędrówki po 
B. i H. Pisma 1892, t VI. 

2014. Stefański Z Z Bałkanu. (Szkice 
z podróży). Czas 1903. nr. 131—185. 

2015. Nieco cyfr z B. i H. Świat sł. 
1909, I, 391—5. 

Zob. nr. 1678, 1680, 1682, 1853. Etnografia. 

2016. Prośba. Pieśń bośniacka, (ze: 2017. Obrazki z H. Iwa ostatnia z Bo- 

zbioru SreznifWsUiego). Jutrz. 1843. I. I skowiczów, (legenda). Przegl. tyg 1875. 
195. I s. 450, 461, 476, 488, 502, 527, 539, 574, 585, 100 Bibliografia slowianoznawslwa. 2018. Kilka sJów o B. i H. KI. 1878. 
II. 140. 252. 

2019. Typy ludowe z dalmacko-herco- 
gowińsUiego powstania. Kt. 1882. I. 179. 
^2020. Narodne pjesne Muhamedovaca 
u Bośni i Hercegovini. Rec. B. Grabo- 
wski, Wis. 1889, s. 417-21. 

2021. Podania ludowe w B. \V<;dr. 
1891. s. 134. 2022. K. G. Sądy Boże w B. i H. Wędr. 
1893, s. 30.H. 

2023. Udziela Maryan. Nieco o ludo- 
wych narztjdziach muzycznych w B. 
Wis. 1896, s. 34-7. 

— Gry i zabawy dzieci w B. Lud 1899. 
(V). s. 137-147. 
Zob. nr. 1686, 2119. Geografia. 1024. Topografia B. i W. Uzien. wil. 
1828, VI, 230. 

2025. Rzut oka na B., czyli opis po- 
dróży po B. odbytej przez Chorwata. 
(Z czeskiego spolszczył A. M.) 1'izjj. ludu 
1849, nr. 18 2(1. 

2026. Bartoszewicz Adam. Rzut oka 
na H. Bibl. war. 1852, IV, 158-70. 

2027. H. W. Bo.ś. I Herc. Op. dom. 1875. 
s. 680; Ruch lit. 1876. II. 222; Bibl. war. 
1875. IV, 427-40; Przyj. dom. 1875, s. 
141 ; Bies. lit. 1876. II. 494, 506. 

202H. Hercegowina i jej mieszkańcy. 
Przyj. dom. 187:'). s. 118. — Bies. lit. 1876, 
I, 350. — Bluszcz 1876, s. 17, 31, 38, 46, 
54, 63. 

2029. Sarajewo. Gwiazdka cieszyńska 
1878, s. 297; \V(;dr. 1875, II, 425-8. - 
Roman Zawili ńsk i. Z włóczęgi po Slowiańsz. Sarajewo. N. Ref. 1904, nr 
296. 

2030. Kilka słów o Ii. i H. pod wzglę- 
dem geograf.-statystycznym. Kł. 1879, I, 
131, 159. 

2031. Szukiewicz Wojciech, ud Unny 
po Adryatyk. At. 1895, IV. 29-60, 226— 
53. 

2032. Bełza St. Nad brzegami Bosny 
i Naronty Wędr. 1898, s. 162, 182, 202, 
225, 24H, 265, 286, 305, 335, 345, 375, 
385, 405, 427, 446, 467, 487, 506, 534, 545, 
565, 585, 606, 634, 654, 674, 694, 714,736, 
754, 774. Toż. w odb. 1899, kor. 4. 

2033. Czermiński Marcin. Z podróży 
po B. i H. KraU. 1899, 8, .s. 352, z 95 ry- 
cin, i mapą, kor. 4. 

2034. Stadnicki Antoni. Zapiski z po- 
dróży po B. i Dalmacyi. Czas 1904, nr. 
99-116. - Zoh. nr. 2263. Historya. 2035. Sprawa powstania w B. Dod. 
Gaz. Iw. 18r)l, s. 25. 

2036. Zmorski R. Przywódzcy herco- 
gowińskich pow.staiiców. Tyg. il. 1862. wa o powstaniu. KI. 1876, I, 265, 285, 361, 
378. — S. S. Listy z B. Tyg. il. 1876. I, 
152, 167, 206, 250, 299. — S. S. Dowódz- 
cy powstania. Tyg. il. 1876, I, 236. — II. 76. — Wukalowiez Łuka, przywódzca i Lubobratuz i inni przywódzcy powstania. Herc. Przyj. dom. 1862. s. 114. 

2037. J. Powstanie bośnijsko-hercego- 
wińskie. Tyg. il. 1876, I. 172. — Herce- 
gowina. \L dziennika Hekini-Baszy). Mo- Niwa 1875, II, 491-4, 547-8. Kł. 1875, 
II, 250. Wodzowie. Kł. 1876. II, 44. — 
Haguza, Cattaro i Czarnogórze. (Wycie- Bośnia i Hercegowina. 101 czlia do obozu powstańców hercog.). Tyg. 
mód 1876, s. 558. 570, 581, 594. 

2038. Jeż T. Bośnia. Niwa 1875. II. 
459-75. 

2039. Grabowski Bron. B. i H. pod 
względem liistoiycznym. KI. 1875, II, 367, 
375, 397, 412; 1876, I, 45, 78, 90; 1877, I, 
273, 289, .H04, 315. 

2040. Gerstmann Teofil. Przeszłość 
historyczna B.iH. Szli. 1878, s. 259-260. 2041. Grzegorzewslti Jan. Z nieda- 
wnych dziejów H. Odb. z Kalendarza No- 
woleckiego Krak. 1883, 8, s. 15, hal. 60 

2042. Lassota Witold. O cywilizacyi 
B. i H. Przew. nauk. lit. 1900, s, 731-6, 
844 -."^0, 965-72. 

2043. Długosz J. B. i H Nasza przy- 
szłość 1908, s. 905-12. 

Zoh. nr. 1709, 2230. Sprawy polityczne i społeczne. 2044. Bogumilici w B. i H. Przegl. tyg. 
1878, s. lOi. 

204f). K. M. O kościele katolickim w B. 
KI. 1882, U, 64, 83. Zoh. n. 1960. 

2046 Zdziechowski M. Islam w B. 
dzisiejszej. Czas 1903, nr. 43—46. 

2047. Witowski Jan. Islam i katolicyzm 
w B. w chwdi obecnej. Świat sl. 1910. I, 
242-61. 

2048. Bośniackie konsekwencye (po 
okupaoyi). Dzień. pozn. 1878,_ nr. 239, 
240. 

2049. Bośnia po turecko-austryackiej 
konwencyi. Dzień. pozn. 1879, nr. 130. 

2050. Listy z Sarajewa. (Stosunki spo- 
łeczne w B), Kł. 1881, II, s. 20, 36, 62, 
158, 166, 188. 

2051. Bośnia i H. (Nowe oświetlenie 
polit.). Niwa 1897, s, H42. 

2052. Kasparek Teodor. B a emigra- 
cya galicyjska. Lwów 1903, s. 41, kop. 30. 2053. W zaanektowanej B. i H. Tyg. 
ii. 1908, II, 908. 

2054. Z Życia H. i B. Tyg. ii. 1908, II. 
810. 

2055. K. Anneksya'B., dynaslye serb- 
skie a naród serbochorwaoki. Świat sł. 

1908, II, 939-46. 

2056. Marycki Zdzisław. Przyszłość 
B. a metoda polityki austriackiej. Świat 
sł. 1908, II, 1042-5G. 

2057. Stefański Zygmunt. Stosunki 
agrarne w B. i II. Świat sł. 1905, I, 285 
-94, 385-7. 

— Przesilenie bałkańskie. Świat sł. 

1909, I, 25-31. 

— Wojna dyplomatów. (Spór auslro- 
serbski). Świat sł. 1909, I, 326—41. 

1058. K. J. K. Po zatargu. Świat sł. 
1909, I, 299-302. 

2059. Zdziechowski M. Tołstoj o an- 
neksyi Bośny i Hercegowiny. Świat sł. 
1909, I. 17— 25.— 2o6. nr. 1193. Varia. 2060. Szkoła ludowa w B. Szk. 1876, 
s. 342-4. 

2061. Grabowski Br. Szkoły w B. 
i H. Kł. 1879, I, 382. 

2062. Kremer Józef. Z Bośni, trzy listy. 
N. Ref. 1882, nr. 35, 36, 166. 2063. Glasnik zemaljsltog rauzeja u 
Bośni i Ilercegowini. 1890. Hec. (jra- 
bowski Br. Wis. 1891, s. 947-56. 

2064. Bascłlkopf J. O trądzie w B. 
i H. Odb. z Przeglądu lek. 1898, 8, s. 13. 102 Bibliografia slowianoznawslwa. C. SERBIA, Ogólne. 2065. Serbowie. Przyj. ludu. 1837, nr. 
26—27. 

20()6. Przegląd (izie>Ia i.Slaves du Sud 
ou le Peuple Seibe, avec los Crontes et les 
Bulgares. Par Jankovitch el Gronitclu. 
Dzień lit. 1853, s. 257-9. 

2067. Badeni J. ks. Nad !?er. Dunajem. 
Przegl. pow. 1892, II, 236-60. 

2068. Miecznik Ant. O S. i Serbach. Krótki zarys. War. 190i, 16. s. 17ł, kop. 
20, hal. 52. 

2069. F. V. < ibrazki z S., N. Ref. 1905, 
nr. 181). 

2070. Stefański Z. dr. Stan rzeczy 
w królestwie serb. Ś\\ iat s). 1907, II, 
91- 104. _ 

2071. Życki K. Polacy i Serbowie. Praw. 
1908, s. 578. Zob. nr. 1680, 1081. Etnografia. 2072. Ciszewski St. Folklorystyka 
chorwacko-ser. (Przegląd histor-biblio- 
graficzny). Wstęp; Pieśni; Wis. 1891, (V). 
s. 871-9 >2; 1892, (VI). 18 58.371-90, 
647-63, 834 - 49. 

2073. Grabowski Br Nowości ser. 
(o pismach i książkach elnogr). Wis. I8881 
s. 374 8. 

2074. Serbowie. Przyj Indu 1837, I, 
201, II. 21 1. P.un. nauk. 1866, VI, 1.07- 
66. - Tyg. ii 1876, II, 175, 190. 

2075. Opis wesela serb. Muz. dom. 
1835, s. 34-6. — A' W7. W. Starożytne 
wesele ser. (podług dawnej .ser. dumy). 
Muz. dom. 1836, s 35. — Dr. Euge- 
niusz Janota. Wesele wiejskie u S- 
według dra Mikołaja Petrowicza. (Das 
Ausland 1867). Tydz. art. lit. 1878, VII, 
528. — Obrządki weselne serb. narodu. Tyg. pow. 1888, s. 192. Królikowska 
Stan. Opis wesela serb. Lud 19i)3, (IX), 
s. 31 --46. Toż. w odb. 8», s. 16. 

2076. Pintar. Pobraiymslwozcsloweń.sk. 
p. B. Dz. KI. 1865, s. 289. — J. V. Lego. 
Pobriitymstwo u S., p. M. W. Tydz. 1898, 
(Vii. 297, 307. 

2077. Kopernicki dr Typy ser. Tyg., 
ii 1873, I. 5;!, 6}. — A. J. Gęślarz serb. 
KI. 1875, II. 297. — 'I. 1. Jez. Serbki 
i Bulgarki. Świt 1^8.1, 11, 195, 201. 

2078. Kopernicki Izydor. Śmierć i po- 
grzeb u S. i odnoszące sit; do nich wie- 
rzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe. At. 
1889, 111, 392-412. Toż. w odb. 

2079. Wiara w czarownice u S. W'(;dr. 
1891, s. -189. 

2080. Ocetkiewicz M. Serb. wystawa 
ludoznawcza. Tjg. ii. 1896, II, 643. P i e ś n i. 2081. Brodziński Kaz. Zona Azan-Agi, 
pieśń morlatka. i'ain. nauk. c. d. Ćwicz, 
nauk. 1819, I, 279. (Tekst tej pieśni po- 
dany jest przez W. S. M. (ajewskiego) 
lamże na str. 2.t1 — 6). Toż. Pisma Br. 
Pozn. 1872, I. 363-6. — Przekład pięciu pieśni. Pam. war. 
1821, X.X1, 233. 

— Pieśni serb. Dzień. war. 1826, IV, 
187. 

— Przekład trzech pieśni. Pam. pici 
pięknej. War. 18H0, I, 186, 223, 111, 230. Serbia. 103 — Pisma. Poznań 1872. I. s. 272-94. 
Pieśni serb.: Dwa liruki, Życzenia, Strze- 
lec, Mądi-y wybór, Ziiradzoiia, Namys}, 
Kochanlca, Piękna dziewica. Sąd, Wybór, 
Słowik, Belgrad gore. Wydana tajeiniiica, 
Życzenia, Krjnica, Kochanek zmieniony 
w perJy, Zemsta, Wszystko mija. Dwa 
słowiki, Uboga, Przy studni, Sarajewo, 
Wyrzuty, Zakochany, Stużka, Dunaj. 
Dziewica nad rzelcą, MaJa dziewczyna, 
Porównanie, Obmowa, Kochankowie, Pa- 
sterka nad krynicą, Czuwająca. Jak sit; 
miIo.ść łowi, Skronmość, Żal młodzieńca, 
(trób kochanka, Brat i siostra. Tęskna, 
UJamek. 

^082. Wiadomość o dziełach Wuka 
Serblanina. Z dołączeniem kilku pieśni 
serb. Pam. nauk. Oddział lit. lt>19, I, 
385 - 92. 

2083. Miłość odmienia Pam. war. 1820. 
XVII, 113. 

2084. Pieśni ludu serb. Dzień. wil. 1830, 
IX, 38. 

2085. Bielowski Aug. Wołoska dzie- 
wica. Halicz. 1830, 1, 120. 

— Pieśni serb.: 1) Marko i Wila; 2) 
■Sarajewo; 3) Kochankowie, 4) Narzeczo- 
na księcia Stefana, 5) Konda, 6) Daleka, 
7) Pamiątki, 8) Duka-ieka, 9) Trzy ku- 
kułki, 10) Udana branka, 11) Usługa, 12) 
Przekleństwo Zeny. Halicz. 1830, II, 208 
-17. 

— Pieśni ser. Pam. pici pięknej 1830. 
IV. 131-3. 

— Pieśni ser. (Skarga, Prośba. Trzy 
greczyniii, Rozłączenie, Strażnica grodu, 
Damian, Pożegnanie, Służba). Czas. nauk. 
Ossol. 1833, zesz. III. s. 93-6. 

— Pieśni ser. Prace literackie. Wiedeń 
1838, I, 206—10. Rymowany przekład 
dwu pieśni epicznych. 

2086 Gaszyński K. Dwaj przyjaciele 
Pam. ptci pięknej 1830, I, 8-11. 

— Wesele Hujkony. Melitele, 1830, s. 
195-200. 

2087. Odyniec A. Hajducy. Melitele, 
1830. s. 222—4; — Nowy Parnas Polski. Poz. 1832, s. 43-4. Oddział Il-gi. — Poe- 
zye Od. Wilno 18.S9, II, 60. 

2088. Bojanowski Ed, St. Pieśni ser. 
(przekład poprzedza ustęp o dziejach S.). 
Marzanna, noworocznik. Wrocław 183i, 
s. 16 i— 200. 

2089. Przeszkodziński A. Piosnki ser. 
Prośba dziewczyny, Przekleństwo. »Swia- 
towid 1835, I, 374. 

2090. Poezya ludu sławiańskiego. Po- 
dania o Lazarze. — Przygody Marka, 
(przekład z Revue encyclopediąue). Wiz. 
nauk. 1835. XII. s. 5 42. 

2091. Mickiewicz. Morlach w Wene- 
cyi. Poezye A. M. t. VIII. Wydanie A. 
Jelowickiego. Paryż 1838, s. 75-77; Wy- 
danie lwowskie 1900. II, 153. — Dr. Jó- 
zef Tretiak. Z dziejów mistyfikacyj 
literackich. Ilzecz o tym przekładzie. Gaz. 
lwowska 1888, nr. 127. 

2092. W(ybranowski) Leon. Piosnki 
ser. Dniestrzanka 1841, s. 116 — 8. 

2093. Pieśni ludu illiryjskie, ze zbioru 
Wuka Stefanowicza. Jutrz. 1842, s. 53, 
132—3. — Smutne ożenienie. Jutrz. 1843, H, 
141. — Smutne rozstanie. 1843, III, 61. 

2094. Znatowicz Ed. Pieśń. ser. Przegl. 
war. lit. hist. 1842. 111, 196. 

2095. Wiktorowicz L. Pieśni serb. 
«Grosz wdowio. Wiosennik. Wiedeń 1843. 

'2096. L. S. Pieśni ser. (Liche myto. Słoń- 
ce i dziewczyna). Oręd. nauk. 1843. s. 329. 

2097. Norwid Ludw. Śmierć żony Has- 
san-Agi. Bibl. war. 1844, 1, 584-7. 

2098. Podlewski Włodz. Bitwa pod 
Kosowa. Bibl. war. 1846, III, 114—19. 

2099. Wybudowanie Skadru. Bibl. war. 
1851, I, 85-90. 

2100. Ożenienie króla Wukaszina. Bibl. 
warsz. 1851, II, 105-12. 

2101. Zmorski R. Zaklęcia, Stadło 1849. 
s. 61. Toż. Bibl. war. 1851, II, 285-8. 

— Śmierć Omera i Merimy. Z pieśni 
Serbów muzułmańskiego wyznania. Dzień, 
lit. 1852, nr. 41. 

— Dziewczyna u zdroju. Telegraf. Lw. 
1853, nr. 226. 104 Bibliografia slowianoznawstwa. — Marko królewicz i sokół. Dzień. lit. 
1853. s. 1H8— 9. 

— Wesele Maxyraa Czernojewicza. Bibl. 
war. 1853, II. 23-51. 

— Narodowe pieśni serb. wybrane 
i przełożone przez U. Zamarskiego.( !) T. II. 
War. 1853. 12<>, s. 159+335. 

— Śmierć Urosza Neinanicza. Uozm. 
Lw. 1857. - Toż. Bibl. war. 1858, III, 
289—93. 

— Królewicz Marko. Bibl. war. 1859, 
I, 606-35, II, 76-129, 374—432. Toż od- 
dzielnie. War. 1859, 12°, s. VI+263, rub 
1-50. 

— Lazarioa, ustęp z narodowych pie- 
śni ser. War. 1860, 8<>, s. 98, kop. 20. — 
Rec. Kaszew^ki. Tys. ii. 1865, I, 63. 

2102 Zaleski J. B. Pieśni serb. ze 
wstopem krytycznym o historyi i litera- 
turze Serbów. (Obejmuje: Rapsody gi^- 
ślarskie = Car Łazarz czyli Bój kosow- 
ski i Wiośnianki). Poezye J. Z. Peters. 1852_ 
IV, od s. 179; Pisma J.Z. 1877. III, wstcjp 
5—65; poezye 69 — 185. 

— Ułamki z epopei Kosowskiej. Przegl. 
lit. Kraj 1889. nr 24, s. 3. 

— Bój kossowski. Obraz lit. pow. t. I. 
480-2. 

2103. Matejko Franc. Przekład dwu 
pieśni epioziiych, zamieszczeń)' w zbio- 
rze A. Popowicza pt. Srbske narodne 
pjesme sa prevodom ćeskijem a ćasti 
polskijem. Praga 1852. 

— Narodowe pieśni serb., p. Ed. Brze- 
tysław. Wstęp, Królewicz Marko w Ka- 
raokanie. Hajduk Nowak i trzysta Tur- 
ków itd. Bibl. war. 1857, I, 735—52. II, 
372—427. 

2104. Wik. z Baw. Żona Hasan-Agi. 
Dzień. lit. 18.03, s. 355-6. 

2105. Siemieifski Lucyan. Skarbczyk 
poezyi polskiej, t. 11, Peters 1853. (I'rze- 
klad rymowany 3 pieśni, s. 176 — 9. 

2106. Legenda ser. Sulejman i święty 
Sawa. Bibl. war. 1854, IV, 224-6. 

2107. Piosnki ser. Rozm. Lw. 1856. 2108. A. G. Bracia i siostra. Pis. zbiór. 
1859, II, 303-6. 

2109. Pieśń ser. Niewiasta 1860, nr. 3, 
s. 3. — Przeczucie. 1862, nr. 16, s. 123. 
Pieśni serb. 1862, s. 187, 211, 282, 297. 

2110. Liijana. Troskliwość kochanki. 
Tyg. mód 1865. nr. 14. 

2111 Maszewski Adam. Podział opie- 
ki. Kł. 1868, I, 4. 

2112. Cieszyński T. Z serbskiego. Tyg. 
ii. 1868, 1, 161. 

2113. Eysymont F. M. Pieśń o Mar- 
ku królewiczu Tyg. mód 1876, s. 505. 

2114. Lenartowicz Teofil. Wydał 
w 1870 zbiorek poezyi, który między in- 
nemi zawiera przekład 3 pieśni o króle- 
wiczu Marku. Toż. Wybór poezyi. Krak. 
1876, III, 67 — 96. (Bardzo piękny, poety- 
czny rytmiczny przekład). 

— Zgon Marka królewicza. Obraz lit. 
pow. 483-4, t. I. 

2115. Kopernicki Izydor. Ban Strahi- 
nicz. At. 1888, III, 426-46. (W króciutkim 
wstępie, poprzedzającym przekład, po- 
dano kilka uwag o poprzednich tłuma- 

I czeniach pieśni lud. serb , historyczną 
I notatkę o osobie Srahinicza i kilka słów 
o przekładzie pieśni o nim. Przekład za- 
opatrzony jest w dobre komentarze). 

— P>agmenty z epopei Kosowskiej. 
Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 24. s. 19. 

— Na Vidovv-dan 1389—1889. Pieśni 
serbskie o kosowskim boju, w nowym 
przekładzie z przedmową J. T. Jeża. 
Krak. 1H89, 8 mała. s 111, kor. 240. Rec. 
August Sokołow.ski. N. Ref. 18M9, nr. 225. 
Rec. Nehring N\lad. Kwart, hist, 1890, 
(IV), 112 6. 

— Pieśni serb. (Junackie najdawniej- 
sze). Wis. 1900, s. 322-31, 447—55, 645 
-50: 1901, s. 595-613 

2116. S. C. Próbki poezyi ludowej chor- 
wackoserb. Wis. 1891, s. 792-4; 1892, 
(VI), 908-10. 

2117. Śmierć Smail— bega Begzadytia. Serbia. 105 Wianek, wyd. Wójcicki, str. 275-277.— 
Marko i Luty-Bogdan. Tamże s. 34 — 7. 

2118. Lange A. Królewicz Marko. Tydz. 
1895, tVll), s. 297, 305,314,323,329. Kraj 
1907, I, nr. 19, 20, 21, 22. 

2119. Róża (pieśń bośniacka), p. D. 
Kiólikowski. Literatura i sztuka 1909, s. 70. 

2120. Guśla, serbskie pieśni pizeJożo- 
ne przez L. A. Frankia na niein. Czas 
Itól, nr. 221, 222. 

2121. O pieśniach i piewcach serb. 
Dzień. lit. 1852, nr. 41. 

2122. Słówko o narodowych pieśniach ser. i nowym ich przekładzie p. R. Zmor- 
^^kiego. Bibl. war. 1852, IV, 224—30. 

2123. Maszewski A. Ludowe piosenki 
ser. i cze.sk ie, (wraz przekładem kilku). 
Tyg. mód 1866, nr. 7, 10. 

2124. Kopernicki J. O najnowszych 
zdobyczach pieśni ludowych serb. At. 
1886 III, 536—41. 

2125. Jabłonowski A. Polska i Polacy 
w poezyi ludowej Słowian zadunajskich 
(serb.). At. 1880, I, 504-11. 

2126. Ciszewski Stan. Spór S. o Polkę. 
(Zapatrywania na znaczenie słowa i>PoIj- 
kan w pieśniach seib.). Upominek na 
część Orzeszkowej 1893, s. 172—75. Geografia. 2127. Belgrad. Przyj. dom. 1859, s. 185. 
— L. J. Białogród. Tyg. ii. 1863, I, 45. - 
Kal.(ina). Toż. Warta, 1876, s. 515-7. — 
Tyg. mód 1876, s. 520, 535. — Lipni- 
cki E. Z Wiednia do Pesztu i Biatogrodu. 
Bibl war. 1883, IV, 45-53. - Wędr. 
1886, s. 297. - Kożmian Stan. Po- 
dróże i polityka. Krak. 1905, 8, s. 227, 
kor. i. (Zofia i Belgrad). 

2128. Paton A. Podróż nad Dunajem 
i Adryatykiem, przekład z ang. (Belgrad, 
Zarys historyi serbskiej, Zycie i li- 
teratura w Belgradzie, Szabacz i brzegi 
Sawy, Dolina Driny, Wyższa Morawa, 
Brzegi Bosny, Wschodnia Serbia, Lu- dność Serbii). Bibl war. 1862, III, 92—130, 
IV, 266-303. 

21 -'9. Kozłowski Wł. Podróż w głąb 
Serbii 1869. Mrówka 1870, s. 9, 40, 101, 
150; Op. dom. 1871, s. 67, 78, 91, 99, 107, 
122, 140. 

2130. Z podróży po S. Ognisko dom. 
1875, s. 473, 488, 496, 503, 513, 521. — 
Bies. lii. 1876, II, 436, 471. 

2131. Szczepański Alfred. Nad Duna- 
jem i Sawą. Szkic z podióży. Dzień, 
pozn. 1881, nr. 83-87. Toż. w odb. 8», 
s. 27, kor. 1-20. 

2132. Czetnik. Od Kruszewa do So- 
luma. Kraj 1906, II, nr. 32. Zob. 2263, 1842, Historya. 2133. Medyński Napoleon. O naro- 1 
dach illiryjskich. a w szczególności o S. 
Pow. pam. 18.i5, U, 340-61. 

2131. Poł... A. K. Kilka słów o po- 
czątku S. Tyg. pel. 1839, s. 509—510. 

2135. Serbia. Mag. pow. 1842, s. 251, 
257. — L. P. Toż. Dzień. lit. 1864, s. 818, 
836. 2136. Bystrzonowski Ludwik- ilewo- 
lucya w S. Kok 1845, nr. 4, s. 16 — 34. 
Oddzielnie. Paryż, 1815. 

2137. Dzieje S. Przyj. dom. 1854, s. 1. 
9, 29, 41, 49, 57, 65, 73. — Dzieje 9. 
w ciągu ostatnich lat 30-tu. Przyj. dom. 
18j9, s. 57. U 106 Bibliografia slowianoznawstwa. 2138. Miłkowski Zyg. (T. Jeż). Jubileusz 
serbski (odzyskania wolności). (Pogląd 
na dzieje S. z ostatnich lat 30). Dzień, 
lit. 1865, s. 321, 329, 336, 345, 352, 361, 
369, 377, 385. Toż. w odb. Lwów, 1866, 
8', s. 54, 1 kor. 

— Serbia. Studyuni hist. I'izegl. pow. 
Drezno 1866, s. 79-102. 

2139. Kaszewski K. Serbia i Serbowie. 
Szkic historyczno-obyi-zajowy. (I. Poda- 
nia i wierzenia ludu, II. Carowie serbscy 

III. Despoci, Królewicz Marko, IV. Upadek^ 

V. Jerzy Czarny i Miłosz Obrenowicz. 

VI. Okres współczesny). Tyg. ii. 1867, II, 
28, 42, 54, 66. 75, 88, 100, 112. 

2140. Pawiiiski A. Serbia, Zarysy hi- 
stor.-etnograf. Bibl. war. 1872, III, 381 — 
403; IV. 52—66, 221—54, 376-410; 1873, 

IV. 241-55. Toż. w odb. War. 1874, 8, 
s. 119. 90 kop. 

2141. Taillandier Saint Renć. Serbia 
w XIX w. Dzieje wyzwolenia S. z pod i 
jarzma tureckiego. Toruń, 1873, 8", s. , 
•i2i. Uec. Przegl. pol. 1872-7.S, 11, 148. 

2142. Świętochowski Al 8. i jej stan, 
zarysy hist.-ctnogr. (Jest to omówienie 
pracy Pawińskiego i Taillandler'a). Przegl. 
tyg. 1874. s. 88, 121, 178, 201, 230, 240. 

2143. Z wojny serb. iDowódzcy). KI. 
1876, II. 75, 123. 

2144. Niepodległość S. Przegl. tyg. 
1878, s. 4wl. 

2145. Ch. Wojna na półwyspie bał- 
kańskim. Niwa 1885, 11, 677—85, 851—61; 
Wędr. 1885, s. 469, 482; Kł. 1885, II, 834, 
347, 362, 371, 410. 

2146. Z dziejów dawnej S. (wyjęte 
z prelekcyj Mickiewiczai. Przegl. lit. Kraj 
1889, nr. 2 i. s. 8. 

2147. Zmiana panującego w S. roz- 
ważana w świetle historycznem. Kraj 
1889, nr. 10. 

2148. Chronologia ser. Przegl. lit. 
Kraj 1889, nr. 24, s. 31. 2149. S. Hewolueya wojskowa w S. 
Tyg. ii 1903, I, 496 

2150. Sokołowski August. Polacy w 
walce o niepodległość ser. Świat sł. 1905. 

I, 42-6. 

2151. Miecznik A. Nieco z hisloryi lu- 
dów bałkańskich. Świat 1908, II, nr. 42. 

Zob. nr. oOl, r,02. 

2152. Chochołuszko. Kosowe pole. 
Lw. 1864, 8«, s. 109. -.I.Grzeg. Z Caro- 
grodu na Kosowe pole. Tyg. pow. 1880, 
s. 710, 724, 739, 755, 774, 789. — Czesia w 
Dwie chwile, (poezya — o Serbach i bi- 
twie pod Kosowem). Tydz. lit. art. 1881, 
tX) s. 25. — N i I o w s k i. Kosowo. Pluszcz 
18^9, s. 214. - S. K. Kosowe Pole. Kł. 1889, 

II, 27, 38. T. Jee. Historya upieśniona. 
(Pieśni o Kosowem polu). Przegl. lit. 
Kraj 1889, nr. 'di. Pii;ćsetletnia rocznica. 
Kraj lb89. nr. 24. — Wł. S paso w ic z. 
Znaczenie polityczne jubileuszu ser. Kraj 
1889, nr. 24. Hadowan Koszuticz. 
Kosowo pole. Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 
24. Zob. nr. 496. 

2153. Lubica. księżna ser. Kozm. Lw. 
18H3. 

2154. Miłkowski Z. Niemania, Św. 
Sawa, stud. histor. Mrów. 1869, s. 157^ 
179, 192, 210. 231, 2t7, 2.i8, 275. 

2155. Obrenowicz Miłosz. Przyj. dom. 
1859, s. 35; 1862, s. 158; Kł. 186K, 11, 8. 
— Jeden z założycieli iiiepodleglo.ści ser. 
Wędr. 1878, 11, 154. 

2156. Obrenowicz Milan IV, książę 
i ser. regenoya. Kł. 1868, II, 205. — Bies. 
lii. 1889, I, 183. — Śmierć M., N. Ref. 
1901, nr. 36. 

2157. Duszan Stefan Silny, np. Wł. 
Kozłowski. .Mrów. 1809. s. 276. 

2158. Brankowicz Jerzy II. Bies. lit. 
1877, 1, 358-9. 

2159. Aleksander, król ser. N. Ref, 
1896, nr. 171. — Ostatni z Obrenowi- 
czów. (nekrolog Al. N. Ref. 1903, nr. 132. Serbia. 107 Historya literatury. 1160. D. Literatura ser. lOgólny po- 
gląd). Bibl. war. 1844-, I, 669—73. 

2161. Pogląd na literaturę ser. Czas 
1850, nr. 22. 

2162. Zmorski R. Krótki rys nowego 
piśmiennictwa ser., podług .1. Risticza. 
Bibl. war. 1853, II, 197—208. 

2163. Stachurski P. frzegla.d slowiau- 
slii, (lit. ser.K Dzien. lit. 1867, s. 577. 

2164 Matejko Franc. Edw. Słowo 
o narodowej epopei ser. Frzegl. pol. 1867 
—68, II, 129—49. Toż. w odb. s. 23. 

2165. J. B. Obecne stanowislio dra- 
matu w S. (Z wykładu Ludwika Legera). 
Bibl. war. 1869, U, 63—79. 

2166. Kozłowski Wł. Zakonnik Du- 
szana, cara serbskiego z 1349 i 1354. 
Mrów. 1871, s. 103. 

2167. Nowoczesny dramat ser. Wędr. 
1871, I, 138. 

2168. Literatura ser. Bies. lit. 1896, L 
150, 167. 

2169. Gluck Henryk. Duch literat, ser. 
Uzas 1904, nr. 147 i n. Toż, w odb. 1904, 
8, s. 26. 

2170. Harambaszicz. Tuczicz. Poeta 
w więzieniu. (Działalność Harambaszicza 
i Kokotowicza. Trzy modlitwy H. Sąd 
i uwolnienie autora*. Frzegl. lit. Kraj 
18H8, nr 20, s. 1. 

2171. Jagicz, iip. Edward Ligocki. 
Nasza przyszłość 1908, s. 405—6. — J. 
i Mommsen. tPrzedruk z N. Hef,). Dzien. 
polski 1898, nr. 9. 

2172. Jowanowicz Jowan Zmaj. N. 
Ref. ls99, nr. 182. — Kraj 1899, II, nr. 28, s. 9, nr. 29. s. 21. Br. Grabowski. 
Wędr. 1901, s. 29, 46. 

2173. Karadzicz Wuk. np. Zmorski U. 
Tyg. il. 1867, I, 229, 246. - N\-ędr. 1898, 
s. 34.— N. Ref. 1888, nr. iSO, 231. - Gaj- 
sler J. Praw, 1888, s. 476. 

2174. Kowaczicz Antoni, np. Br. Gra- 
bowski. Przegl. lit. Kraj 1890, nr. 1„ 
s. 12. 

2175. Lazarovicz Łazarz, np. Leon W. 
Kraj 1891, nr. 5, s. 9. 

2176. Miletlcz Swetozar. np. Radowan 
Koszuticz. Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 28. 
s. 1. 

2177. Nenadowicz. W. Kozłowski. 
Wiła słowiańska, utwór N. (napisany 
pod wpływem wypadków polskich 1. 1847) 
Mrów. 1871, s. 23. Zob. nr. 245. 

2178. Obradović Dosyteusz. Szkic 
z dziejów nowoż. liter, serb., np. Leon 
Wasilewski. At. 1894, III, 68-82. 

2179. Panczicz Józef, prezes akad. 
serb. w Belgradzie, np. Br. Grabowski. 
Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 17, s. 14. 

2180. Petrović Piotr. Grabowski T. 
St. Nowy dramaturg ser. Czas 1904, nr. 
91 i 92. 

2181. Wrczewicz Wuk. Kł. 1876, II, 28. 

2182. Słowiańskie pisma w Austryi, 
Prusach i Serbii. Tyg. pet. 1840, s. 72, 78. 

2183. Jutrzenka poranna Wuka, (Al- 
manach serbski, rozbiór z Gaz. Pols.l. 
Rozm. Lw. 1827, s. 3. 

2184. Sopodźko Tytus. Czasopismo 
ser.: Bosan.ska Vila, u Sarajewu 1891. 
Przegl. pow. 1892, II, 114-23. 

Zob. nr. 220, 222. 108 Bibliografia slowianoznnwstwa. Literatura. 2185. Atanackowicz Bogoboj. Dwa 

bóstwa, powieść, p. A. Fetrow. \Vi;dr. 
1876, II, 146, 162, 178, 194, 212, 229, 244, j 
260, 277, 300, 316, 323, 339, .356, 374, 391, I 
402. 

2186. Bogowicz Mirko. Uziewczt; bez 
miłości, p. Maszewski Adam. KI. 1866, 
1, 514. ! 

2187 Bradiczewicz Branko. Dziew- ! 
czjna u zdroju, p. ZmorsUi. Bibl. war. 
1853, III, 548. 

2188. Jowanowicz Zmaj. 1. L ,Róż 
zwi(;(lly(h<c. 2. liilduiig, p. Grabowski Br. 
Obraz liter. pcw. t. II, 604. 

2189. Jovovicz Luka. Hajduki, p. K. 
Bicz. 1'rzegl tjg. 1897, s. 134, 147. 

2190. Kaczicz A. Miłosz Kobjlicz i Wuk 
Brankowicz, p. Maszewski .\dam. KI. I 
1866. I, 470. 

— (Miosiczl. Pleśń o królu ^^'lodzimie- 
rzu, p. Br. Grabowski. Wrdr. 1868, I, 11. 

2191 Łazarewicz L. K. Mój ojciec — 
opowiadanie, p. L. \\'asilewski. Tydz. ; 

1894, (II), s. 46, 53, 61. Toż. oddzielnie. ] 
Lwów, s. 69. 

— Przy studni. Powiastka, p. Leon 
Wasilewski. At. 1892, III. 211-27. Tydz. 

1895. (IV), s. 19, 27, 37. 

— Święcone kwiecie, p. Leon Wasi- 
lewski. Przegl. lit. Kraj 1890, nr. 36—38. 

— Zlotem Ci to naród nagrodzi, p. M. 
Wyslouchowa. Tydz. 1894, (IIi, s. 891, 
405, 412. 

2192 Maleticz Jerzy. Śmierć cara Mi- chała. Uraiaat, p. M. M. O. Dzień. lil. 1867, 
s. 211, 231, 246, 261, 279. 295, 309, 326, 
345, 361, 379, 39.i. 

2193. Matavulj Symo. Dunia, i)owiasL- 
ka czarnogórska, p. D. Królikowski. 
Literatura i sztuka, 1909, s. 364. 

W194. Mijałowić Wuk Do krwawej 
nocy... Powieść osnuta na tle historyi 
rewolucyi serbskiej. Z ilustracyaini. Łódź, 
1906, I. V. 8", -s. 166+176-1-159+144+160. 
rb. 2 za całość. 

2195. Miliczewicz Milan. Żwerki. opo- 
wiadanie. N. Uel. 1889, nr. 145. 

2196. Natalia, królowa ser. Pieśń kró- 
lewicza. Kraj 189-', nr. 28, s. i. 

2197. Obradowicz Dositeusz. Na po- 
wstanie Serbii r. 1804, p. Grabowski Br. 
Obraz liter. pow. t. II, 603. 

2198. Popowicz Miłosz. Przeszłość 
Słowian, p. Zmoiski. Stadło 1849, s. 27; 
Lech 1879, s. 72. 

2199. Radiczewicz Branko. Gdym był 
bliski śmierci, p. Grabowski Br. Obraz 
liter. pow. t. II, s. 604. 

2200. Rakowiec Dragulin. Piesn pi- 
sarzy. Jutiz. 1843, III, 163. 

2201. Toużimski Józ. F. Na Awale, 
opowiadanie z przeszłości S., p. A. B. P. 
Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 24, s. 22. 

2202. W nocy, nowela. Przegl. lit. Kraj 
1888, nr. 25, s. 9. 

2203. Zaczarowana strzelba. Romans 
illiryjski. Zbieracz lil. 1836, s. 23. Sprawy polityczne. 2204. L. B. Rewolucya w S. Trzeci 2206. Zadunajscy Słowianie. Przegląd 
Maj 1812. s. 437, 453, 461, 470, 49o, 501, | rzeczy pol. 18B2, nr. 14, s. 54—9. 

510, 515, 524, 530; 1843, s. 597, H08. 2207. Serbia i jej wrodzy. Przegl. tyg. 

2205. Obecne stosunki księstwa S. 1876, s. 325.;— Jeszcze o S. Przegl. tyg. 
Dod. Gaz lwów. 1851. s. 65. 1877, s. 13. Serbia. 1^9 2208. Burzyński Kaz. Serbia i jej 
przodownictwo w Słowiauszczy/.nie po- 
Judn. Niwa, 1880, I, 239-49. 

2209. Jeż T. Piomontyzin ser. Praw. 
1887, s. 362. 

2210. Serbia w pizeddzień rewizyi 
konstytucyi. Przegl. tyg. 1888, s. 598. — 
Seib. nuta w symfonii wschodniej. Przegl. 
tyg. 1890, s. 381-2. 

i 2211. Grz. J. Tajemnicza śmierć ku- 

zynki Obrenowiczów. Wędr. 1891, s. 171, 
198. 215, 232, 21-?., 320. 

2212. Wojewódzki. Na półwyspie bał- 
kańskim. Praw. 1893, s. 230. — Przewrót 
w S. Praw. 1894, s. 37. 

2213. Serbia i Bułgarya. Dzień. pozn. 

1894, nr. 27. 

2214. Serbia i politycy serbscy. Niwa 

1895, s. i 94. 

2215. Gruicz, jen. o położeniu w S. 
Ivraj 1899, I, nr. 15, s. 11. 

2216. Z Serbii. (Posłuchanie u króla 
Aleksandra). Kraj 1900, II, 559. 2217. Krwawa Serbia. Ziarno 1903, I, 
488. 

2218. Przewrót w Serbii. Praw. 1903, 
s. 289, 397. 

2219. Wrażenia z Belgradu. iPo zabi- 
ciu pary królewskieji. Kraj 190H, nr. 24, 
s. 1. 

2220. Beneszic Juliusz. Wrażenia Bel- 
gradzkie. (17—21 września 190if r.). Świat 
sł. 1905, I, 35 — 42. (Pobyt Chorwa- 
tów i Slowienców w Belgradzie; trafna 
charakterystyka stosunków poludniowo- 
słowiańskich). 

I 2221. A. Wł. J. Nowa era na Bałka- 
' nach. Świal 1908, II, nr. 42. 

2222. Serbska irredenla. Świat 1908, 
I II, nr. 39. 

' 2223. Serbia współczesna. Tyg. ii. 1908. 
II, 867. 

2224. Stefański Z Au dela de Mitro- 
vica (w sprawie kolei nowobazarskieji. 
Świat sł. 1908, II, 640-7. 
Zob. 496, .'jOO. 1709. Korespondencye. 2225. Popowicz Miłosz. X Serbii, (o li- 
teraturze). Jutrz. 1843, II. 230—41. 

2226. Z Belgradu. Ojczyzna 1864, nr. 
30, 53, 57, 60, 77, 79, 85, 92, 96, 99, 101, 
105, 118; 1865, nr. 8, 20, 24, 26, 29, 45, 
51, 58, 70, 76. 

2227. Kozłowski Wład. Listy z Bel- 
gradu. (Kwestya polska i panslawizm, 
Małecki, Matejko i Miłkowski). Mrówka 
1869, s. 106, 248, 343, 423, 535; 1870, s. 
22, 70. 

2228. Stolica S. w czasie wojny. Ty- 
dzień lit. art. 1875, (III), s. 573. 

2229. Ochorowicz J. Obecny stan rze- 
czy w Serbii Niwa 1876, II, 225—30, 
281-6. 2230. Z pod ISatkanów. (Osiedlenie się 
Słowian nad Dunajem. Historya S. Oświa- 
ta, piśmiennictwo. Obyczaje Serbów. 
Czarnogórze. Bośnia i Hercogowina. 
Rozdwojenie ludności w tych prowin- 
cyach). Kron. rodź. 1877, s. 247. 

2231. Grzegorzewski Jan. Koresp. 
z Belgradu. (Stosunek stronnictw. Dąże- 
nia narodowe. Radykali, król i królowa). 
Kraj 1885, nr. 35, s. 6. 

2232. Róża W. Listy z S. Przegl. tyg. 
1890, s. 483; 1891, s. 76, 87. (Kobiety 
serb.i. 

22H3. Winawerowa R. Listy z S. Przegl. 
tyg. 1892, s. 24. 

2234. Bagieński Cz. Listy ser. Ogniwo 
1903, s. 651. 110 Bibliografia słowianoznawstwa. Varia. 2235. Popowicz Miłosz. Wyktail dzie- 
jów i literatury slow. w liceum w Bel- 
gradzie. Jutrz. 18t3, III, lU— 8. 

2236. Towarzystwo Macierzy Serb. 
Bibl. Ossol. 1847, II, 667-71. 

2237. Śmierć i wsl^rzeszenie Polski, 
z Srb()l)ran nr. 17). Ojczyzna 1864, nr. 
98. 

2238. Do Serbów. List z Moskwy. Oj- 
czyzna 1865. nr. 19, 20, 21. 

2239. Szkolnictwo w Strl.ii. Kuch lit. 
1877, I. 14. 

2240. Zahuła Wład. S. pod wzglądem > 
■oświaty. Szk. 1881. s. 187 -8. | 

2241. Łoś Jan. •I<;zyk ser. w rodzinie 
słowiańskiej. Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 
24, s. 30. 

2242. Grabowski Br. S. w literaturze 
polskiej. I'rzegl. lii. Knij 1889. nr. 24, 
s. 15. I 2243. Wasilewski L. Literatura pol- 
ska u S. i Bułgarów. Niwa 1894, s. 
65. 

2241 Królikowski D Nadzór szkol 
ludowych w S Szk. 1895, s. 352-3. 

2245. Ze szkolnictwa zagranicznego. 
Serbia. Szk. 1901, s. 302.; 

2246. Bick Dawid. Weterynarze rzą- 
dowi w Serbii jako kontrolerzy nad ogli;- 
dzinami na wągry. Odb. z Przegl. we- 
lerynarskiego, Lw. 1902. 8, k. 2. 

2247. Riibner Józef, stosunki wetery- 
narskie w S. lOdb. z Przegl. weterynar- 
skiego). Lw. 1902. 8, s. 4. 

2248. Traktat handlowy z S.— zwycit;- 
st\\o agrarne. Słowa wjjaśnienia. GJos 
szczerego przyjaciela austryackiego rol- 
nictwa. Wiedeń, nakl. Miillnera 1908, 8, 
s. 20. 

Zob. nr ■J4'>, Hil7, l'iti2, 1720. D CZARNOGÓRA. Ogólne. 2249. Mosbach August. <>.. i Czarno- 
górcy. Dzień, lit 1852, nr. 49. 

2250. Cz. i Czarnogórcy. Czas 1853, 
Jir. 8—12; Przyj. dom. 1H53, s. 43; Księ- 
ga świata 1854, s. 36; Slow. 1868, I, 36: 
Dzień. pozn. 1874, nr. 192, 195. 

2251. Delarne. Czarn Przegl. eur. 1862, 
I, 69-81, 270-306. 2252. Czarnogórcy. (przekład artykułu 
Meyera). Słów. Hok II , 1870. pół II, 
105-6. 

2253 Grabowski Br. Oz. i Czarno- 
górcy. Zarysy hist -etnogr. Tyg. pow. 
; 1877, s. 634, 647, 665, 716, 767, 775, 826; 
! 1878, s. 2, 21, 38, 56. 

Zob. l.'>83, ir,H(). 1681, 1682. Etnografia. 2254. R. H. Monlenegro i Montenegry- 1 2256 P. K. Czarnogóra, (także pieśni 
ni. Tyg. pet. 1839. s. 79, 85, 92, 104, 107, ] ludowe o czarnogórce). Dzień. lit. 1867, 
123. I s. 763, 779. 

2255. Pojedynki i zemsta rodowa u 1 2257. Godebski Ksawery. Zapiski 
Oz. Jutrz. 1843, I, 143—6. Czarnogóra. Itl etnograficzne. (Sądy cz., zaślubiny po- 1 2259. Wizyta w chacie cz. Wędr. 1877, 
bratymców). Strzecha 1869, s. 106, 168. [ II, 113. 

2258. Czarnogórze współczesne. Oby- j 2260. W. K. Wesele cz. Tyg. ii. 1887, 
czaję i obrzędy. Ribl. war. 1876, II, 356 I II, 110. — Zwyczaje weselne w Cz. Wędr. 
—62. I 1890, II, 61, Zob. nr. 1686. Geografia. 2261. Czarnogóra i jej mieszkańcy. 
Przyj. dom. 1859, s. 12i.; 1862. s. 179; 
1875, s. 94. Dzień. lit. 1868, s. 3i)3. 

2262. Obrazy Cz. (Dubrownik, Kotor 
i jego obwód, Czarnogórze i jezioi'0 ska- 
darskie, charakterystyka Czarnogórzan). 
Tyg. ii. 1862. I, 37. 46, 65, 164, 175, 184. 

2263. Cortambert R. Ludy zamieszku- 
jące Turcyą europejską. (Czarnogórcy, 
Serbowie, Bośniacyi. Dzień. lit. 1864, s. 
245. 

2264. Nakęski A. N. Cz. i Czarnogór- 
cy. Op. dom. 1868, s. 25. 

2265. Z Czarnogórza. Tyg. ii. 1876, 
1, 216, 233. 

2266. Stadnicki Jan. Pięć dni w Cz. Przegl. pol. 1881-82, II, 31 -64. Wędr. 
1882, 1, 343, 355, 369, 390. II, 4, 20. 

2267. T. N. Notatki z wycieczki do 
Cz. Bies. lit. 1882, I, 167. 

2268. Sermet Mario. Dwór cz. Wędr. 
1887, s. 207, 213. 

2269. Badeni J. W Cetynii. Krou. rodź. 
1895, s. 746. — W czarnogórskiej stolicy. 
Przegl. pow. 1895, IV, 86 — 102 Zob. nr. 1199 

2270 Czermiński Marcin. Notatki 
z podróży do Cz. Bies. lit. 1896, II, 315. 
3,H4, 358, 367, 387, 407. 

2271. Będzikiewicz S S. W Czarno- 
górzu. Wędr. 19l)0, s. 703, 724, 744. 

2272. Jodko J. Z Cattaro do Cetynii, 
(notatka turysty). Kraj 1902, nr. 4, s. 43, 
nr. 5, s. 55. Zob. nr. 1837, 1856, 2276. Historya. 2273 Piotr Pietrowicz Niegusz, wła- 
dyka czarnogórski. Czas 1851. nr. 269. 

2274. Czarnogóra. Przyj. dom. 1856, 
s. 370. SJow. 1868, s. 36-8. 

2275. Czarnogórze. (Przekład dzieła 
francuskiego; Le Monteiiśgro, histoire,... 
par Henri Delarne). (Rozmaite serbskie 
pokolenia, Opisanie Cz., Historya jej). Bibl. war. 1864, II, 97—107, 251—73, 
409-40. Zoh. nr. 2251. 

2276. Pieńkowski Karol. Cz. pod 
względem geograf., statjst. i hist. Lw. 
1869, 8», s. 116. 

2277. Gajewski J. Trzy miesiące w Cz. 
KI. 1875, II, ly,5, 218, 249, s;29, 287, 294, 
310. 

2278. Senat cz. Wedr. 1877, II, 138. Historya literatury. 2279. Oświata u Czarnogórców. Rozm. 
Lw. 1835. 

2280. Piśmiennictwo cz Niwa 1896, 
s 733. 2281. Trąmpczyński Wł. Poezya na 

tronie, (ks. Helena Czarnogórska). Tyg. 
iL 1896, II, 712 

2282. Leciejewski Jan dr. Książę cz.. 112 BibliograPia stowianoznawstwa. Mikołaj jako poeta. Dzień. pozn. 1901, II, , 2283. Kwiatkowski. Z aniologii seib- 
nr. 188, 189, 19i, 195, 197, 199. 201. Toż. | skiej. MiUolaj I, książę czarnogórski. Tyg. 
w odb. 8", str. 31, hal. 50. ii. 1908, II. 8h7. Sprawy polityczne i społeczne. 2284. Reutz. Stan oświaty, ustawo- 
dawstwo i sądownicze postrpowanie 
Czarnv;g6rcó\v. Rozm. Lw. 1835, nr. 7, 
s. 49-51. 

2285. Czarnogóra. Czas 1853, nr. 37. 
43, 44, 45, 47, 66, TO. 

2286. Czarnogórcy i ich książę. Hies, 
lit. 1876, II, dod. nr. 40, 41. 2287. Hubę Romuald. Kodeks Cz. At. 
1889, I, 49()-.óni. — Wio d z. S paso- 
wi cz. Nowy kodeks cz. Kraj 1889, nr. 3. 

2288. Inlender Wł. (Jzarnogóize. Świat 
1907, II, nr. 52. 

2289. Stefański Zygmunt. Konstytu- 
cya w Cz. Świat sl. 19U8. 1, 30-41. 

Zoh. nr. 1709. 3. Bułgarzy. 
Ogólne. 2290. Odrodzenie się Bul. Przegl. rzecz, 
pol. 18G1. nr. 2, str. 1—5. 

2291. Bulgarya. Słowianin 1868, I, 141 1 
3; 182. 

2292. Drużba Ksawery Bulgarowie. 
Op. dom. 1870, s. 504. 

2293. Grzegorzewski Jan. Spólczesna j 
Bulgarya. 1. l'rzod i podczas wojny 1877/8. 
Odb. z" Reformy 1883, nr. 111-114, 119 
— 126. 128, 129 Krak. 1883. 8 mała. a. '. 
105, kor. 1-60. Rec. Tyg. pcw. 1884, s. 142. 
Toż. II. Kontrasty bułgarskie. Lw. 1886. 
16, s. 14, hal. 40. — Toż. 111. Pierwszy le- 
gitymista bułgarski. O Ib. z Czasu. Krak. 
1888, 8 mała, s. 29, hal. 60. Toż. IV. Szkolnictwo. War 18«9, 8 mała. s. 44, 
kop. 40. Toż. p. t.: Z Bułgaryi. Przegl. 
pow. 1887. III, .306-14, IV, 167-76, 
329 - 35. 

2294. Leger Ludwik. Bułg. streścił 
Edward Przewóski. Dod. Przegl. tyg. 1886, 
I, 1-12. 

2295. Grabowski Bronisław. Bułg. 
i B. War. 1889, 8, s. 1H6, kop. 60. 

2296. Parczewska Melania. l'od Bał- 
kanami. Uzien. pozii. 1891, nr. 187. 

2297. Wrotnowski Łukasz, O wscho- 
dzie i Bulg. Gaz. nar. 1896, nr. 14 i n. 

2298. Kozicki Stan. Bułg. współcze- 
sna. Przegl. nar. 1909, 1, 65 — 76. Etnografia. 2299. Kopernicki. Typy bułg. Tyg. ii. 
1873, II, 250, 303; 1874, I, 56. 312, 372, 
II, 56. 

2300. Bułgarzy. Przegl. tyg. 18 
44, 56; Wędr. 1877. II, 149. 2301. Etnografia Macedonii. Wędr. 
1881, I, 87. 

2302. Andrzej S. Stosunki etnografi- 
s. I czne Macedonii i starej Serbii. Przegl. lit. 

]Kraj 1889, nr. 19, s. U. Bułgarz}'. 113 2303. Grabowski Bron. Bulg. i 15. 
Etnografia. — Urządzenia społeczne ludu 
bułgarskiego. Niwa 1888. II, 7-16, 95— 
103, 161-72, 272-82, 721-35, 816-32. I 

2304. Bransolety bulg. (reprodukcye). 
Wisla 1896. s. 744-, 779, 911; 1898, s 69,! 
98. - Zoh. nr. 1680, 1681, 2066, 3077. 

2305. Ordon Wład. Przegląd rzeczy 
sJ. (o poezyi ludowej bulg.). Świt 1872, 
s. 62, 132, 145. 

2306. Pieśni ludu bulg. (dzieło p. Bo- 
zon). Bibl. war. 1875, IV, 44(1-6. 

231)7. Grabowski Br. Pieśni B. mace- 
dońskich w Uodopie, zebrane przez Ste- fana WerUowicza. Bibl. war. 1880, I, 
460—83, II, 236—55, III, 61-77. 

— W kwestyi autentyczności pieśni 
B. macedońskich, ze zbioru Stef. Wer- 
kowicza. Bibl. war. 1881, III, 137—8. 

•<;308. Chodźko Aleks. Trzy bulg. pie- 
śni. Dwie o zgonie Wład. Warneńczyka, 
i jedna o Sobieskim pod Wiedniem. Rozp. 
filog. 1880. it. VIII), s. 340—9. Toż. w odb. 
8, s. 10. 

2309. Ognik. p. Sewer. iJuchińska. 
(ze zbioru braci Milutynowiczów). Tyg. 
pow. 1881, s. 5S0. 

2310. E. D. G. BuJg. w pieśni. Echo 
muz. teatr. 1885. s. 455. Geografia. 2311. Opis okolic naddunajskich. Czas 
1853, nr. 245, 248, 25,^. 

2312. Bułgarzy. Przyj. dom. 1859, s. 
140; Tyg pow. 1881, s. 492. Tyg. mód 
1886, s. 327. 

2313. Lejen. Między B, Wędr. 1874, II, 
97, 113, 129, 170, 180, 193, 209, 225, 243, 
257, 275, 290, H16, 322. 

2:łl4. Tripplin Teodor. W.spomnienia 
z ostatnich podroży, t. IV, War. 1878, 
8, s. 256. (Bulgary:i, Nikopolis, U|ścia 
Dunaju). 

2315. Przesmycki Zenon. Rumelia 
wschodnia, podług dr J Jireczka. At. 
1885, IV, 247-263, 417— .38. 

2316. Sofia i Fdipopol. (Z notatek Le- 
ger Ludwikal. Kraj 1885, nr. 37, s. 2S. 

2317. Zamiechowski A. W'śród B. i Ser- 
bów. Kron. rodź. 1886, s. 466, 489. 

2318. Erdic Jan. Opis podróży po Bul. 
i Humeiii: (jest także opis wesela bulg.). 
Bibl. war. 1886, IV, 231-7. 

2319. Grabowski Bron. Bulg. i B. Geografia tizyczna Bulgaryi. Niwa 1888, 
I, 88-99. 

2320. Lipnicki E. Podróż K. Jireczka 
po Bułg. (Zolia, Płowdiw, Tyrnowo). Bibl. 
war. l>-89. I, 37.3—388. 

2321. Moskwicz. Wycieczka do Bulg. 
Kraj 1889, nr. 24, s. 4. 

2.322. Wawrzeniecki Mar. Do Warny 
i w Warnie. Notatki z dziennika podró- 
ży. Bibl. war. I,s99, IV, 528-56. 

2323 Augustynowicz Jan. Z włóezijgi. 
W »gradinie« księcia Borysa w Sofii, 
(wrażenia z podróży). N. Ref. 1902, nr. 
1>>6, 190, 192 

2324. Wiecki Wiktor. Między Słowia- 
nami. Z podróżj po Butg. Przegl. pow. 
1905, IV, 381—96; 1906, I, 76-91, II, 27 
-41. 

2325. Zdziarski St. Słowianie mace- 
dońscy, świat sł. 1906, II, 262—70. 

2326 Z nad jeziora Odrydzkiego w Ma- 
cedonii. Dzień. pozn. 1907, II, 174. 
Znb. nr. 1693. 1842, 2127. 16 114 Bibliografia siowianoznawstwa. Historya. 2327. Historya B. Dzicn. wil. 1821, I, 
s. 2S7; 1821, 111. 23. 

2328. O Bułgarach, podług Weiielina, 
Jutrz. 184-2, s. 17B— 80, 

2329 Papłoński J, Rzut oka na dzieje 
bulg. Fam. nauk. 18G6. V, 1—18. 

2330. Bułgarzy. Pam. nauk. War. 1866, 
s. 165-9. 

2331. Tradycye bulg.. odkryte p. Wer- 
kowicza. l'rzeszlość i teraźniejszość Buł- 
garów, według badan pani Dory d'Istria. 
Bibl. war. 1874, I, 97-108. 

2332. Grabowsifi Br. Bułg. i B., za- 
rys historyczno-elnograficzny. At. 1876, 
I, 330-82. 633-51; II, 142 — 68, 386- 
403. 

2333. Jeziersł<i Felilts li. naddunaj- 
scy. Bibl. war. 1871!. I, 71 8R, 440—58. 

2334. Wiełltopolanin Łułcasz. Bulg 
ł'rzegl. tyg. 1876, .s. l8, 27, 41. 

2335. Joanna d'Arc Bułgarów, liies. 
lit. 1877, I, lOt-6. 

2336. Hołubowicz Józef. Bulgarya, 
jej przeszlo.ść dziejowa i jej obecne na- 
rodowe i religijne odrodzenie. Odbit. 
z Misyj kalol. Kiak, 1885, 8, s. 272, z ry- 
cin, i mapami, kor. 4. Rec. A. Lisicka. 
Przegl. pol. 1885-SG. II. 184-6. 

2337. Zjednoczona Bulg. l'raw. 1885, 
s. 457. 

2338. Nowe dzieło o Bułg (Gopczewi- 
cza). Kraj 1886. Przegl. nr. 49, s. 3. 

2:-i39. Piotrowslti Antoni. Wspo- 
mnienia naocznego świadka wojny buł- 
garsko-serbskiej. N. Hef. 1886, nr. 12, 13, i 15— 2H. Toż. Wędr. 1886, s. 127, 133, 145, 

i 157, 178. 184. 195, 207, 225 

2340. Grabowski Br. Bulg. pod jarz- 
mem tureckiem. Niwa 1887, II, 8-20, 
87-100. 

— Ludy półwyspu bałkańskiego. (Pier- 
wsze, drugie i trzecie pańsiwo bułgar- 
skie; Stan wewnętrzny państwa bułgar- 
skiego w epoce niepodległości). Niwa 
1887, I, 569 88, 686-700, 7;.^8-38. 

2341 Smorczewski Adolf. O Bulg. 
i B. wiadomości kilka. Niwa 1887, I, 99 
-108. 

2342. Borucki Aleks. Aleksander ksią- 
żę bułgarski, bohater i obrońca wolno- 
ści, dokładna historya jego życia i dzia- 
łalności z dod. wiernego obrazu Bułga- 
ryi i Bułgarów. Cieszyn, b. r. (1888), 8, 
s. 64, hal. 40 

2313. Stebelski Wł. Ostatnie dwudzie- 
stolecie Bułg. Przegl. lit. Kra| 1890, nr. 
25, s. 7. 

2344. Lipnicki Eug. Pierwszy książę 
Bulg. Przegl pol. 1894. III, 237-61, 554 
-81. Nekrolog. N. Ref. 1^93, nr. 265, 
266. 

2345. Grzegorzewski Jan. Rok prze- 
wrotów. Bułgarya 1885-86. Lwów 1900, 
8, s. 295, kor. 6. 

— Pierwszy przewrót 1'lowdiwski. Le- 
chita 1908, II. 328, 349, 365, 388. 

2346. Piotrowski Ant. Macedonia. 
Tyg. ii. 19U3, 1. 30.>. 

— Z dziejów carstwa bulg. Tyg. ii. 
1908, II, 847. Historya literatury. 2347. Matejko Franc. O początkach 
i rozkwicie literaturj' staroslowiańskiei 
w Bulg. Bibl. war. 1864, IV, 86-107, 
269—91, 380-413. Toż. w odb. 2348. O literaturze nowobułg. Kuch 
lit 18:6, II 91. 

2349. Duchińska S. Nowo odkryte pom- 
niki poezyi bulg. Bibl. war. 1875, 1, 193-233. Bułgarzy. 115 — Zabytki poezji bułg. Tyg. mód 

1885, s. 845—7, 353—5; 1886, s. 1—3, 
9-11, 17—8. (Po wstępie krytycznym 
umieszczone są przekłady tych utworów). 

— Literatura bulg Tyg. po«'. 1^81, ' 
s. 565. " I 

— (Jfren, poemat bulgar.^^ki. Kron. rodź 

1886, s. i, 36, 65. 

2.S50. Grabowski Bron. Stówko o bie- 
żącej bteraturze bulg. Ki. 1884, I, 317, 
332. 

— lAi^ty o literaturach słowiańskich, 
XIII, Liler. bulg. Kraj 1886. nr. 33, s. 3. 

2351. Zaborski W. Piśmiennictwo 
bulg (przegląd ogólny). Przegl. pow. 
1884. I, 302-5. 

2352. F. Z. Współczesny ruch umy- 
słowy w Bulg. Praw. 1886, s. 560. 

2353. Gajsier. Rzut oka na lit. zje- 
dnoczonej Bulg. /,\cie 1887, s. li 8, 183. 

2354. Romańczuk Jarosław. Tegocze- 
sna literatura bulg. I. Zarys ogólny. II. 
Wazów. Michajłowski, Stojanow. 1'^raj 
1891, nr. 4, .o, 6. 

2355. Jabłonowski Aleks. Z litera- 
tury bułg. liraj 1894, nr. 21. 

2356. Tau gama. Z literatury bułg. 
ostatniej doby. Tyg. Słowa polsk. 1903, 
nr. 2, 3. 

2357. Magiera Jan. I^ie^ni bułg. N. 
Hef. 1907, nr. 15(1. 2358. Literatura w życiu narodowem 
Bułgarów. Literatura i sztuka. 1909, s. 
105. 

2359. Grzegorzewski Jan. Uliocne 
dziennikarstwo bulg. X. Ref. 1887. nr. 
29, 30, H2, .33, 35, 38, 39, U), ii, 43, 44. 

2360. Sopodźko Tytus. O czasopi- 
smach w Bulg. I^rzegl. pow. 1891, 1, 
W6-42, 11, 272-83. 

2361. Sbornik za narodni umotvore- 
nija," nauka i kniżnina, tom 7 i 8. Roc. 
Br, Grabowski. Wisła 1890. (IV), 737; 
1891, (V), 968; 1892, (VI), 714; 1896, (X), 
406-19. 

2362. Bobczew Stefan Sawwow, np. 

Tad. .Stan. Grabowski. Świat st. 
1910, 1, 294-319. Toz. w odb. 

2363. Stojanow Zacharyasz, np. Pet- 
k o. Kraj 1887. Przegl. nr. 47, s. 7. 

2364. Wazów Jan. Jego liryczne •Wło- 
chy". Rec. Tytus Sopodźko. Przegl. 
pow. 1895, II, 456—9 - Tenże. Poemata 
W., Przegl. pow. 1895, III, 113-20. Tenże. 
Z piśmiennictwa bulg. Niwa 1896, str. 
318, 329. — Tenże. Jubileuszowa księga 
Jana Wazowa. Przegl. pow. 1896, II, 295 
-305. - J. T. Hodie. W Bałkanach. 
(Uozbii)!- powieści Wazowa: Pod jarzmem 
tureckieni). Al. 1896, III, 337-1-8. Literatura. 2.={65. Karima Anna. Źródło Jany. — 
Legenda ludowa, p. Józefa Ancowa. N. Ref. 
1906, nr. 17i--176. 

2366. Kenczew Wasili. Zaklęte skaiby. 
p. Józefa Ancowa. N. Rtf. 1903, nr. 59 
-61. 

2367. Kesiakow Iław. Głos z grobu, 
p. Br. Grabowski. Obraz lit. pow. t. II, 
605. 

2368. Pelin Elin. Pokusa, p Józefa 
Ancowa. N. Ref. 1905, nr. 174. 2369. Wazów Iwan. Ah, Ekscelencyo, 
p. J(')zefa .\ncowa. N. lief. 1903, nr. 139 
-Ul. 

— Dziad Joco patrzy. Wybór nowel 
zagranicznych autorów, p. Zygmunt Kło- 
snik. Krak. 1903, 8«, s. 166-73. 

— Gwiazda, p. .Józefa Ancowa. Tydz. 
1902, (X), 804. 

— Nowe prewedlenie, p J. Z. A. Tydz. 
1901, (IX I. 395. 116 Bibliogratia sJowianoznawstwa. — Paweł P^ertig, p. Józefa Ancowa. Tyg. 
SJowa pol. 1902, nr. 23. 

— Pod jarzmem lureckiem. powieść 
osnuta na tle walki Bułgarów z Turka- 
mi w r. 1876, p. i licznemi objaśnieniami 
uzupełniła Helena So|iO(lżkowa, z życio- 
rysem i portretem autora, t. I. Krak. 
1895, 8, s. XIX i 240, 20 iluslr; t. II. s. 
300. Za całość kor. 7. Rec. Wł. Buko- 
wiński. Bibl. war. 1896, IV, 561— 5.— Toż. 
wyd. II. Krak. 1905, kor, 5. Zob. nr. 2364. 

— Uparciuch, p. J. A. A. Tydz. 1902, 
<X), s. 492, 510. 

— Wełko na wojnie, zdarzenie praw- 
dziwe, p. Józefa Ancowa. N. Kof. 1903, 
nr. 288, 289. 

— W nadziei; 2. Wolow; 3. Llo ' ' '. 
p. Grabowski Hron. Obraz liter. pow. t, 
s. 605. — Wojewoda Sławczo. p. Józefa An- 
cowa. N. Ref. 190i, nr. 271, 272, 274— 
278. 

— Wybór nowel, p. i przedmową za- 
opatrzyła Józefa Ancowa. War. 1903, 8, 
s. 159, kop. 25. 

2.S70. Todorow Petko J. Gdy pier- 
wiosnek kwitnie, p. Józefa Ancowa. N. 
Ref. 1905, nr. 85. 

— Niedźwiedzlarz, p. Józefa Ancowa. 
N. Ref. 1904, nr. 190, 192. 

2371. Do poety ludu, p. Antoni Sowa. 
Poezye A. S. Peters. 1858, s. 165. 

2372. Treny czyli narzekania Bułgara. 
Przyj, ludu, 1847, nr. 50. 

2373. Wojsko to szkoła, humore- 
ska, p. J. Z. A. Ziarno 1903, 1, 332. 

2374. W. Z. Róże, p. Józefa Ancowa. 
N. Ref. 1907, nr. 3.H6 Religia i Kościół 237.T. O bułg. unii. Prawda. Genewa 
1860, s. 121-9 Wiadomości pol. 1860, 
s. 170, 179, 183, 191. 195; 1861, s. 1. Ro- 
czniki polskie 1860-61, s. 372, 458. Tyg. 
kat. 186.S, s. 105. 

2376. Ruch religijny między B. Przegl. 
poz. 1860, t. 30. s. 583-7. 

2377. Pojednanie B. z kościołem. 
Przegl. poz. 1861, t. 31, s. 108—14. 

2378. Sprawa bułgarska. Tyg. kat. 1860. 
s. 258. 

2379. Bułgarzy. Tyg. kat. 18G1, s. 459. 
473. 

2380. Kajsiewicz Hieronim. O unii bulg., rys historyczny. Paryż 1863, 8" 
.«. 75. Rec.Przpgl. pozn. 1863, I. 337— 5 1! 
— Dzieje unii bulg. Przegl. Iw. t. VI, 
s. 141-52, 234-47, 382-6.. 

2381. Listy z misji biilt;:. Przegl. Iw. 
1881, II, 407-9. 

2382. Obchód unii bulg. Czas 1870, nr. 
31- 3. Przegl. kat. 1870. s. 87, 97. 

2383. Chrześcijaiiscy włościaniewBuł- 
garyi. Słów. Rok 11. 1870, pół. II, 131. 

23S4. Misya bułg. X. X. Zmartwych- 
wstańców w Adryanopolu. Czas 1877, 
nr. 288-289. - Zoh. nr. 23S(I. Sprawy polityczne i społeczne. 2385. Jutrzenka nowo - bułgarskiej , Jasiński. Kurenda względem Bułgarów. 
oświaty. (O polit. stosunku Bułg. do Tur- Lw. 1861. 4°, kart. 2. 

cyi). Jutrz. 1842, s. 161-68, 173—6. | 2387. Utin Eug. Zarząd rosyjski w Bul- 

2386. Wierzchlejski. Puchalski J., ! garyi, uwagi i wspomnienia naocznego Bułgarzy. 117 świadka, p. Ludwik Kozłowski. Przegl. 
pol. 1877—8, IV, 74-110, 220-59;- 1878 
— 79, II, 1—49. — Gospodarka rosyjska 
w Hułg. Dzień. pozn. 1878, nr. 98. 101. 

2388. Mieleszka Maliszkiewicz Igna- 
cy. Wrażenia z widowni wojny. KI. 

1878, I, 63, 79, 133 149, 214, 237, 263. 

2389. Wschodnia Humelia. Dzień. poz. 

1879. nr. 86. 

2390. K. S. Butgarya. Lech 1879. s. 
91-2. 

2391. Bułgarya. Dzień. pozn. 1880. nr 
35; 1881. nr. 114, ll.i. 

2392. Grzegorzewski Jan. Spólczesna 
Bulg. Aten. 1883, II, iOl— 31, 530—57. 

2393. Spasowicz Wł. Dwa tygodnie 
w Bulg. Kraj 1885, nr. 38, 39. Toż. Pi- 
sma 1892. t. VI. 

2394. Pług A. Sprawa bulg. (Aleksan- 
der, książr liulgarski). Kł. 1885, II, 246. 

2395. Lipnicki E. Sprawa bulg. (od 
18 września). (Przewrót w Rumelii, De- 
legacye Austro-węg. , wojna bułgarsko- 
serbska). Bibl. war. 1886, 1, 177—200, 
368-83. 

— Zjazd w Gasteinie i wypadki bulg. 
Bibl. war. 1886, IV, 1—25. 

2396. Ostatnie dni panowania księcia 
Aleksandra bułgarskiego, z notatek ko- 
respondenta. N. Ref. 1886, nr. 225-228, 
230—232. 

2397. Bułgarya. iStosunki ekonomi- 
czne). W\'dr. 1881), s. 486. 

2ł98. Biernacki St. Stosunki handlo- 
we zachodniej Buropj' z Bulg. i Rumolią 
wschodnią. Kraj 1887, nr. 16, s. 14. 2399. Grzegorzewski Jan. Stosunki 
handlowe z Hułg. Przegl. po\\ . 1887, I, 
415 -30. 

2400. J. T. H. Rosya i Bułg. Kraj 1888, 
nr. 19, 20, 21, 23. 

2401. H. Bułgarya w nowem świetle. 
(Tatiszczewa). Kraj 1890, nr. 40. 

2402. Polityka rosyjska w Bulg. Dzień, 
pozn. 1896, nr. 86; 1907, II, nr. 226. 

2403. Bzura L. Macedonia. Przegl. pol. 
1903, I, 2i9-61. Zob. nr. 603. 

2404. G. Jan. Echa z Bułgaryi. Dzień, 
pozn. 1907, I, nr. 104; II, nr. 157, 159. 

2405. Polityka Bułgaryi. Praw. 1903. 
s. 85. 

2i06 Zubowicz. Walka o niepodle- 
głość Bulg. Praw. 1908, s. 584, 596, 609. 

2407. Stefaiiski Zyg. Ze spraw Bułg. 
współczesnej Świat sł. 1908, I. 238-47. 

— Hutg. niezawisła. Świat sł. 1909, I. 
165-77. 

2408. Nitowski Jan. Wnioski z bu- 
dżetu bułg. Świat si. 1908, II, 947—59. 

2109. Frenkel St. Parcewicz Piotr, dy- 
plomata i patryota bułg. (Sprawozdanie 
z monografii J hr. Pejaczewića o P., 
który * 1812 f 1874 jako arcyb. mar- 
cyanopolskii. Przew. nauk. lit. 1886, 
(XIV), 29-14, 121-39. 

2410. Anc Bolesław. Dymitr Petkow. 
(nekrologi. X. Ref. 1907, nr. 126. 

2411. Sarafow Borys. Ziarno 1903, 
II, 201. 

2412. Stambułów Stefan, (nekrolog). 
N. Ref. 1895, nr. 164. Zob. nr. .',02, 2213. Varia. 2413. Arclieologiczne fragmenta z Buł. ryą języka bułg. Część I i II. Rozpr. 
Wędr. 1875. II, 161. I wydz. filolog 1891, (t. 14), s. 163-547.— 

2414. Kessiakow Cłirysto. Mickiewicz j Toż. t. 15, s. 396—600. Toż w odb. 8, .s. 
w lit. butg. Pamic.tnik Mickiew. 1888, s. 1 385 i 205. po kor. 10. 

173-5. 2416. Piotrowski A. 1885. Katalog 

2415. Kalina Ant. Studya nad histo- wystawj obrazów i szkiców z wojny 118 Bibliografia sJowianoznawstwa. bułgaisko-serbskiej. Krak. 1887, lfi», s. 6. 
— Przezdziecki Konst Wystawa 
obrazów z wojnj- serbsko-buJgarskiej, 
malowanych przez Ant. Pioirowskiego, 
skreślił K. P. (Odb. z CzasuL Krak. 1887, 
8 maJa, s. 16, hal. 30. 

2417. Wyjątek z gazety La Pologne 
o powstaniu bułgaiskiein. Czas 1850, nr. 
208. 

2'tl8. K. B. Listy z Bulg. Czas 1855, 
nr. 180. 

2419. Zaleski Bohdan. Hymn polski. (na wiadomość o nawróceniu .się Bułga- 
rów). Dzień, lit, 1860, nr. 99. 

2420 Czajkowski Michał. Bufgarya, 
powieść sJawiansUa. 1'isma t. X. Lipsk. 
1872, 8°, s. 1-304. 

2421. W cześć połączonej Bufgaryi 
i Rurnelii. (_) Bulgaryo! widzę ciebie... 
Lw. 1886. 8. s. 4. 

2422. Sokal Emil. Kanalizacya Sol]i. 
Przegl. tethiiiczny 1893.(1.30). s 190-1. 

2423. Hollitscher F. liozwój stanu na- 
uczycielskiego w liulg. Szk. 1906. s. 110 
—2, 118-20, 12G-S. IV. SŁOWIAŃSZCZYZNA WSCHODNIA. A. Rosyanie. 
Ogólne. 2424. Bychowiec Józef. Rzut oka na 
Ros pod względem historycznym, staty- 
stycznym, poliiycznym, moralnym, nau- 
kowym. War. 1817, 8, s. 58. 

2i25. Z Rosyi i o Uosyi. Kozm.Lw. 1821. 

2426. Rosya. Tizeci Maj 1845, s. 103, 
115, 126, 163, 167. 

2427. Ogarew. Kys położenia Itosyi. 
Przegl. rzecz. pol. 1862, nr. 9, s. 1—6. 2428. Szczep wielkoruski. Slow. 1869, 
II, 133-9. 

2429. Tissot Wiktor. Hosya i Rosya- 
nie, przekład z franc. War. 1882, 8, s. 
186, kop. 75. 

2430. Studyum Dernburga; O Rosyi 
i Kosyanach. Kihj 18>5, nr. 23, 24. 

2431. Grzymała - Siedlecl^i. Współ- 
czesna Ros. Czas 1908, nr. 40—43. Etnografia 2432. Z Mosltwy. (Chodakowski donosi 
o swej podróży etnogr. po Rosyi). Gazet. 
lit. 1822, I, 117-20. 

2433. Pypin A. Historya etnografii 
ruskiej. Rec. R. Lubicz. Wis. 1891, s. 
939-4.T; 1892, ^VI), s. 238-48. Rawita 
Fr. s. 451 — 8. — Szarlowski .Alojzy. 
Przegl. pol. 1893, I, 5H2— 78. Toż w odb. 
p. t. Z dziejów etnografii ros. Krak. 1893, 
8, s. 19. 

2434. Jastrebow. Materyały do etno- 
grafii Noworosyi. Rec. Wlodz. Hugiel. 
Wis. 1895, s. 601—4. 243.i. Zograf: Badania antropometry- 
czne wielkoruskiej ludności gub. WJo- 
dzimierskiej,.Iarosławskiej i Kostromskiej. 
Koc. WJad. Olechnowicz. Wis. 1895, s. 
604-6. 

24.S6. Kasperowicz H. Folklorystyka 
w Ros. Lud. 1898, (IV), s. 339-341. 

24 i7. Giuffrida Ruggeri. Stan współ- 
czesny pewnego zagadnienia z paletno- 
logii ros., przekład z franc. Wis. 1905. 
(t 19j, 67—73. (O genezie dawnej lud. R.). 

2438. Z Petersburga, (o zbiorze pie- 
śni ros.). Gaz. lit. 1822, I, 235. 120 Bibliografia sJowianoznawstwa. 2439. Kumelski Norbert. Opisanie 
pierwszej wystawy publicznej wyrobów 
ręliodzit^Iniezych ros. w Petersburgu r. 
1829. Z Dziennika wileńskiego, 1829. 
nr. 9, 10 i 11. Wilno 18S0, 8°, s. 239. 

2440. Z wystawy etnogr. w Moskwie. 
Tyg. Iw. 1867, s. 9. 

2i41. Wystawa środkowo-azyalycka 
w Moskwie, Przegl. tyg. 1891, s. 358, 
365, 402. 

2442. A. Z. Wystawa wszechros. w Ni- 
żnim-Nowogrodzie. Przegl. t)'g. 1896, s. 
306, 330. .347. 368. 375, 412, 1-36, 494,530, 
565, 577. 

2443. Karnawał ros. czyli Maślenica. 
Itozin, warsz. dod. >Koresp.« 1818. 

2444. Śniegirow 1. 'I'ydzień liusalek. 
Uzien. warsz. 1828. t. XIV, 67-73. 

2445. Zapusty w Itos. Hoziii. Lw. 1828, 
nr. 5, s. .38-40 

2446. Radunica uibu Uaduniec. Dzień. 
war. 1828, XIV, 60-6. 

2447. Sacharow J. Rusałki, z podań 
ruskiego ludu, p. P. K. Kozni. Lw. 1838. 

2448. Taniec ros. Uozni. I.w. 1838. 

2449. Filozofia Wiska. igra w karty). 
Dwutjg. liter. 1845. s. 185. 214, 2450. Święcenie Jordanu w Petersbui- 
gu. Przyj. dom. 1858, s. 23. 

2451. Wsie rosyjskie. Pizyj. dom. 1862, 
s. 196. 

2i-52. Giegużyński H, Obchód weselny 
w powiatach: Sejnskim, Kalwaryjskim 
i t. d. KI, 1868, II, 250, 

2453. Świtoplaska. KI, 1871, 1, 358. 

21-54. Porzęcki Józef. Pany, (notatka 
hist.-e'nogr ). Wędr. 1888, s. 201. 

2455. De moribus Uuthenoruni. Gaz. 
naród. 1892. nr, 268, 269, 270, 271. (Spra- 
wozdanie z ksi.ążki Wiktora Hehna pod 
tym blędnjm napisem, bo chodzi o Ho- 
syan. nie Rusinów). 

2456. Kievskaja starina. Rec. Rawita. 
Wis. 18S9, s. 1-50-8, 948-55; 1892, s. 
717-9,979-8-^; 1894, s. 398-400, 624-7. 

- Rafał Lubicz. Wis. 1895, s. 617—23. 
1896, s. 893-7. 

2457. Żivaja starina. Rec. J. K(aiIo- 
wicz). Wis. 1890, s. 683—92, 959-64. 

— Jasti-zębowski Szczęsny. Wis. 1891, s. 
683—92. 1894, s. 400-:4, 620—4; 1896, s. 
177-80. 

2458. Przegląd etnograficzny. Rec. 
Szcz(;sny Jastrzębowski. Wis, 1895, s, 
186-97, 834-8; ISi-S, s. 771-7, Geografia. 2459. Ośmioletnia podróż jenerała Sa- 
ryczewa do Syberyi. Dzień, wil. 1805, s, 
448; 1806, s. 1. 

2460. Podróż z Moskwy do Trojeckie- 
go klasztoru, lizien. wil. 1806, s. 231. 

2461. Ziabłowski E. Geografia pań- 
stwa ros. w teiaźniejszym jej stanie, 
z ros. tłum. Wilno. 1810, 8", s. 246. — 

2462. Podróż do południowych kra- 
jów Ros. Dzien. wil. 1815, I, s. 49, 253, 
343, 452, 523; 1827, X, 19.i, XII, s. 347.— 
Demidow Anatol. Podróż w Rosyi 
poTud. i Krymie, z franc. p. Szymanow- ski Wojciech. Waj. 1845, 12", s. 350 i 360. 

— Wyjątek z dziennika podróży po poł. 
Ros. Księga świata 1858, I, HI. — Drogi 

I żelazne poł. Ros. Paiyż, (1859), 8», s. 24. 

— Beinard de Got ta. Podróż w poł. 
Ros. Słów. Rok II. 1870, pół. II, 26-30, 
37—40. — L. Dembowski. Z notat na- 

I turalisty, Ludwika Mlokosiewicza. (Po- 
dróż przez stepy poł. Rosyi z Woroneża 
do \Vładyk;iukazu). Wędr. 1876, II, 267, 
275, 292, 310, 344, 362, 369, 41i, — Ste- 
powcy: Kolonizacya Ros. poł, i poja- 
wienie się sztundyzmu. Głos. 1891, s. Rosjanie. I2i o43, 556. — Blauth Jan. Nawadnianie 
w pot. llosyi. Odb. z Tyg. rolniczego nr. 
26, z r. 1901 1. Krak. 1901, 8. s. 16, hal. 
40. 

2463. Ułamki z podruży do Ros. Rozm. 
Lw. 182U. 

2464. Rzut oka na liz\czny slan l{os. 
Dzień. wil. 1S22. 1, 289; 1822. II, 16. 

2465. Ostrowski Piotr. Jeogiafia ce- 
sarstw a ros. Wilno, 182}. 8". s. 126. 

2466. Szczegłów Mikołaj. O boga- 
ctwach kopalnych Hos. p. N. KiinielsUi. 
Wilno. 1829, S". s 41. 

2467. Bieńkowski. O piasku złota 
w Ros. (Z Gaz. kor. war.). Uozm Lw. 
1825, 

2t68, Wyliczenie niineralciw odkrytych 
liotąd w Hos. Dzień. wil. 1826, I. i>Nowi- 
n\' n:iukowe«. 

2*69, Jakowicki Ign. tjbscrwacye ge- 
ognostycztie w guberniach zachodnich 
i północnych Ros. Wilno, 1831, 8", s. 241. 

2470. O Ros. azyat. Z podróży hr. J. 
Potockiego, Rozm. Lwów. 1831. 

2471. Wycieczka w gfąb Ros. Tyg. 
petersb. 1835. s. 409, 416. 

2472. Cłiodakowski Z. D. Drogi ko- 
munikacyjne w stai'ożytnej Ros. p. W. 
Wagilewicz. Hibl. im. Ossol, 1843, VII, 
111-38, VIII, 75-102. 

2473. Połujanski A. Wspomnienia 
z podróży nad Wołgą. (Czuwasze. Cze- 
remisi, Starożytni Bulgarowie, Zyryanio). 
Hibl. war. 1854, III, 407-33, IV, 227-52. 

2174. Lazarewski F. Kilka ustępów 
z życia Kirgizi)w, oddziału Orenburskie- 
go, p. t\ N, Bibl. war. 1859, III, 479-95 

2475, Humboldt Fryd. Podróże, przekl. 
z niem. Michała Szyszki. Oddział II. Po- 
drożę po Ros, europejskiej i azyatyckiej. 
Tom. II, Wilno, 18r,l, 8°, s. 272, 177. 

2476. Belkę Gustaw. Rzut oka na hi- 
storyę paleontologii i na fauny paleozo- 
icznu Rosyi i Polski. Peters. 1862, 8°, 
s. 29. 2477. Grajnert J. Z dziennika podróży 
po Ros., odbytej w zimie 1863 r. Bibl. 
war. 1864, I, 367-74. 

2478. Wyjątki z dziennika podróży 
Joachima .Szyca (po okolicach Petersbur- 
ga i Archangielskai. KI. 1866, II, 135, 
1511, 165. 176, 185. 

2t79. Zaleski Br. Szerzenie sic; Ros. 
w Azyi środkowej. Roczn. Tou-. hist. lit. 
1868, s. 64—173. 

2480. Kz. S. Pogląd Ogiilny na wscho- 
dnią Europę ze stanowiska geografii po- 
równawczej. Iz Tyg. pozn ). Slow. 1869, 
II, 33-40. 

2481. Stecki T. J. Kirgiz-Kajsackie 
stepy, ich mieszkańcy, handel azyatycki 
z Ros. Kł. li^60. I, 59, 67, 

2482. Rozwój ruskich kolei żelaznych 
w 1868. Słów. 18H9, II, 57-8, 

2483. Kraj nowuros, i Besarabia. Slow. 
Rok III, 1870, s 93, 

2484. Krause Fryd. Okolica nad Zha- 
rem i Rowem, Bibl. war 1872, II, 125 
-Si. 

2185. Wereszczagin B, Z urenburga 
do .Samarkandy, streścił A, Sulimierski, 
Wijdr. 1873, II, 6, 38, 52, 67, 104, 116, 
140, 172, 202, 257, 310, 338. 

2486. Lavalle I. A. Kilka kartek 
z dziennika podróży po Rosyi, p. Kluger. 
Czas 1877, nr. 6—7. Toż. w odb. Krak. 
1877. b", s. 28. 

2487. Teisseyre Waw. Przyczynek do 
znajomości formacyi jurasowej środko- 
wo-ros. rozwoju. Odb. z t. X. Rozpraw 
Wydz. matem. .'\kad. uiniej. Kiak. 1882, 
8, s. 4:i. 

2488. Wrażenia z podróży ipo Rosyi). 
Dzień. pozn. 1882, nr. 113; 188*, nr. 199, 
201, 20i. 205, 206, 207. 

2489. Jactiimowicz F. Li many odesskie, 
wiadomości podręczne. Odessa, 1884. 8" 
wielka, s. 98, kop, 50. 

2490. Czerny Franc. Rosya w Turke- 
stanic. Niwa 1885, I, 1—19. 106-15, 187 

16 Bibliografia słowianoztiawstwa. -201. — Przegl pol. 1884-5, II. 48-81, 
284-302. Toż. w odb. Krak. 1885, 8, s. 
53, z mapą, kop. 80. 

2491. Morawska Konstancya. Ame- 
rykanin w liosyi i Sjberyi. (Kennan) 
Przegl. pol. 1889-90. I, 567—93; II, 54t 
-72; J890-1; II, 49-68. 

2492. Talko I. Z .larosfawla do Wotog- 
dy. \V(;dr. 1890, s. 109, 121, 133. 

2493. Nad. Hob. Na wiiiowni wscho- 
dniej. (O Hos.l. Kraj 1898. II, nr. 27. 

2494. Ripley William. Ros. i Słowia- 
nie. Studyum z geografii rasowej krajów 
europejskich. Glos J899, I, s. 2,26, 53,79, 

2495. Rosya i Azya, (sprawozdanie 
z dzieła Uchtomskiego). Czas 1900, nr. 213. 

2496. Studnicki Wł. Uosya w Azyi 
wschodniej. Lwi>w 1901-, 8, s. 85, kor. 
1-50. 

2497. Od Irkucka na północ, (urywek 
ze wspomnień Hosyanina). Praw. 1907, 
s. 178, 190. 

2498. Szajnocha WJad. 'L podróży geo- 
logicznej po Kos , zapiski z VII niic- 
dzynar. kongresu geologów, odbytego 
w Petersburgu w r. 1897. Lw. 1898, 16, 
s. 134, kor. 1-60. 

2499. Archangielsk. Do Archang. ko- 
leją. Niwa 1895, s. 59. - Zoh. nr. 2479. 

2500. Białystok, dzieje jego i stan 
obecny, np. Franciszek Ulińskl. Kraj 1897, 
nr. 34. 

2501. Ekaterynosław. Ołos 1891, s. 
129. —Jan Z a m ar a j e w. W krai n ie że- 
laza. Kraj. 1898, II, nr. 40, s. 13, nr. 41, 
s. 10, nr. 42. s. 19, nr. 43, s. 9, nr. 44, 8. 

2602. Moskwa. Opisanie M. Nowy 
pam. war. 1801, IV, 40. — Obraz spale- 
nia i zrabowania M. przez P>ancuz<')w 
w 1812 r. Wilno 1814, 8°. - Opis M. 
Rozm. Lw. 1826. — Muz. dom. 1837, s. 
■49. — Pomnik Minina i Pożarskiego w M. 
Przyj, ludu, 1837, nr. 46. — W. A. M. Pobyt w M, Oręd. nauk. 1844, s. 221, 
225, 233. — Wspomnienia z podróży. 
Moskwa. Uzien lit. 1862, s. 623, 629, 
637, 615, 653, 661, 6r,8, 077, 686, 693, 702, 
710. — Tarn o wsk i S tan. Z Mo.^kwy. 
Przegl. pol. 1876-76, 11, 155—227. — 
Tenże. Z wakacyj, tom I i II Krak. 1888, 
8°, s. 476, 318. kor. lOi-0. I. Kijów, Mo- 
skwa, Wilno, II Prusy krohw.skie. — 
Zaleski Pad. Łódź i Moskwa. Alen. 
1890, II, 526- 41. - /Mb. tir. 2r,06. 

2.503. Niżogród. Romuald l'odl)oreski. 
Krótka hisloryczność N. i szkic makaii- 
jewskiego jarmai-ku. Tyg. pet. 1839, s. 
415-6, 420-2. 

25114 Odessa Przyj, ludu, 18^5, nr. 9. 
— M. Gra I) o w s k i. Historyczny obraz 
O. według P. Skałkowskiego. Alhen. 1843, 
II, 118-151. — A. P. Przejażdżka do O. 
Uubon 1849, I, 73. - Leszek Nieza- 
budek. Tyg il. 1872. 1, 145, 

25i»5. Petersburg. Uzui oka na P. 
Hozm. Lw. 1817, s. f>2. — Opis carskie- 
go sioła. Uozm. Lw. 1818. — Ogi'ód le- 
tni w P. Hozm. war. dod. Koresp. war. 
1818. — Biblioteka cesarska w P. Uozm. 
liW. 1819. — List do przyjaciela o po- 
wodzi w P. w 1824 r. Dzieli, wil. 1824, 
XII. 373.— Bułharyn. Rys zwyczajów 
P. Dzień, podróży 1821. — Mag. pow. 
1836, s. 881. Posąg Piotra W. w P. Przyj, 
ludu 1840, nr. 40. — Ludność stolicy P. 
Tyg. pet. 1844, s. 122-4, 129-132. — 
W.A.M. Kilka wspomnień z przejażdżki 
odbytej do P. w r. 1842. Oręd. nauk. 1844, 
s. 201,209, 221, 225, 239. - Jan ze Śli- 
wina. Wrażenia P. Ath. 1846, IV, 204— 
27. — Biblioteka publiczna w P. Czas 

1851, nr. 149, 150. — Pet. Księga świata 

1852, I, 89 99. -Pet. i Moskwa. Pokłosie 
Poznań, 1862, s. .S2-48. — Pożary pet. 
i moskiewscy {liberaliści. (Do dzie- 
jów Moskwy w r. \i-Ę)\ i 62). Dzień. lit. 
1863, s. 533, 541, 550. — Wielki świat 
pet. Czas 1864, nr. 214-26. — Józef 
Krasuski. Op. dom. 1870, s. 390. — Hosyanip. 123 Newski prospelit, w P. Kt. 1871, II, 58. 
74. — Cesarski pałac zimowy w P. Kł. 
1875, I, 38i 394. - Kętrzycki W. dr. 
Pet. w r. 1720, według opisu Polaka. 
Przew. nnnk. lit. 1877. (V), 520-32, 603 
-61G. P. i Moskwa. Praw. 1881. s. 159. 

— B. B. C. PaJac cieniów. (Z wrażeń 
petersburskich!. N. Ref. 1893. nr. 288- 
290. — Henryk Merzbach. Pamiątki 
polskie w P. Dzień. pozn. 1897, nr. 207. 

— K. S. WrHŹenia pet. Dzień. pozn. 
1898. nr. 192, 195, 197,206. — Mazan o w- 
ski A. Dwa tygodnie w P. Przegl. pow. 
1898. IV. 161-8 i, 331--55. — Konstan- 
ty Srokowski. Z wrażeń petersbur- 
skich. N Ref. 1903. nr. 283, 284, 287. — 
.lanusz. Pet. Kraj 1903, nr. 20, s. 1—5. 

— Z nad Newy. Wrażenia z niedawnej 
wycieczki. Kraj 1904, I, nr. 2, 3, 5, 6. — 
Nalepiński Tadeusz. Petersburg — 
z wrażeń i relleksjj. Czas 19l)7, nr. 
261-262. - Koskowski Bolesław. Pet. 
Tyg. ii. 1908, I, 167. 188. 

2506. Solwyczegodzk. np. Romanow- 
ski F. KI. 1868, II, 216. 2507. Wołga i jej brzegi. 8tow. Uok 
II, 1870, p,il. II, 58-62. 2508. Nałkowsici W. Rzeki wałdajsko 
sarmackie. Przew. nauk. lit. 1877, {V), 
7I.=>— 33; 843—64 i 938-60. U^rzygląda 
się także w teni znakomiteni studyum 
Wołdze z dorzeczem, t. j. rzekom polu- 
(Iniowo-wschod. stoku). 

2.509. Opisanie statystyczne Hos. Dzień, 
wił. 1806, nr. 1, s. 1. — Ijudność pań- 
stwa ros. liozm Lwów 1817, s. 29. Osta- 
nie teraźniejszym pomiaru Kos. Dzień, 
wił. 1821, łł, 245. — Uwagi statystyczne 
nad rewizją ludności w Ros. Dzień. wil. 
1822, I, s. 1. - Wiadomości stat. o gub. 
mohilewskiej. Dzień. wil. 1824, XII, 424. 

— Hlebowicz Ant. Uys statystyki 
państwa rosjjskiego. Waisz. 1826, 8°, 
226. I Jest to przerobienie dzieła: Opyt 
naczertanja statistiki glawniejszyeh go- 
sudarstw. Moskwa 1821). — Ludność 
l^os. w r. 1836. Młoda pol. 1838, ł, s. 
59, 69. — Ludność Ros. porównana z lu- 
dnością innych mocarstw. Czas 1864, 
nr. 17. — Dutłi n ger Ed. Nieco statystyki 
z powodu niemiecko-riiskiego traktatu 
handlowego. Pizeg. tyg. 1893, s. 270 — 1. 

— Ciemniewski M. Ogólny spis lu- 
dności w państwie ros. w r. 1897. Niwa 
1897, s. 61, 88, 105, 49i. Historya. 2510 Historya ros. krotko zebrana. 
^\■ilno 1809. 8°. s. 150. — Toż. wyd. II, 
1811, 8°. s. 196. - Toż. wyd. III, 1821. 

2511. Ostrowski Piotr. Krótka histo- 
rya państwa ros. Wilno 1824, 8°. 

2512. Karamzyn Mik. Historya pań- 
stwa ros. p. Grzegorz Buczyński. Tomów 
.\I1. War. 1824-27, 18:-50, 8«. — Wyjątki 
z tej hisloryi. Tyg. wil. 1820, II, 225— 
33. 

2513. Konstantynów J. Historya pań- 
stwa ros. p. Leon ilogalski. Tomów II, 
Wilno 1826. 8». 209-1-334. 2.T14. Ustriałow Mikołaj. Przewoiinik 
do początkowego poznania dziejów pań- 
slwa ros. p. F. Zatorski. War. 18łl, 12°, 
s. >.'8. — Toż. wyd. 2, 1850. 

2515. Dzieje Rosyi. Przyj. dom. 1852, 
s. 165—288. 

2516. Bestużew K. Historya Ros. Rec. 
T. Kiorzoni Bibl. war. Ih73. IV. 516-21. 

2517. Rosya. Dzieii. pozn. 1882, nr. 11. 
2518 Mirtów P. Ł. Listy historyczne, 

przekład. Lw. 1885, 8°, s. 193, kor. 3. 

2519. Leger Louis. Russes et Slaves, 
etudes politiąues et littćraires. Paryż 224 Bibliografia sJowianoznawstwa. 1890. I. Słowianie i cywilizacja. II. For- 
macya narodowości ruskiej. III. Początlsi 
liter, ruskiej. IV. Kobieta i Rpoleczeństwo 
ruskie w XVI w. V. Pierwsi flyploniaci 
ruscy za granicą. VI. Biilgarya nieznana. 

2520. Rakowiecki Ign. Poczet chrono- 
logiczny panuja.c\ch w Hos. od Ruryka 
I. do Piotra W. (Wyjątek z dzieła pod 
tytułem; »Prawda ruskaa), 4», s. 16. 

2521. Niektóre uwagi nad tablicami 
gcnealogiczneini panujących ros. Lech 
1823, II, 16-H2. 

2522. O ważności pisarzów arabsltich 
w starożytnej ros. historyi. Dzir-n. wił. 
1825. XII, 3(8 

2523. Pamiętniki stosunków dyploma- 
tycznych starożytnej Ros. z mocarstwa- 
mi zagranicznemi. Ozas 1853. nr. M. 

2521. Przegląd dziejów Słowian ru- 
skich od najdawniejszych cza.sów az do 
zaprowadzenia chrześcijaństwa. Słów. 
Uok 11, 1870, p^ł. II, 56-8, 87-9. 

2525. Kilka myśli o początkowych 
dziejach lios. i Rusi. Kraj 1872, nr. 17 
-20. 

2526 Pochodzenie R według Uspeń- 
skiego (> Przyj. dom. 1856, s. 415, 425. 

2527. Jak Moskale sfałszowali swe 
dzieje, aby się nazwać Słowianami. Ustęp 
z dzieła Duchińskiego. Dzień. lit. 1861, 
!». 167, 174 

2528. Wodzicka Teresa. Początki dzi- 
siejszej Ros. w świetle najnowszej ksią- 
żki o Iwanie Groźnym Przegl. pol. 1905, 
IV, 267—99. 

2529. J. J. O pochodzeniu narodowo- 
ści wielkoros., notatka historyczno-etnogr. 
Przegl. hist. 19(i7, I, 123—7. 

2530. Sobieski Wacław. Henryk IV. 
wobec Polski i Hos. Krak. 1907, 8, s. 
271, kor. 5. 

2551 Poselstwo od Fryderyka III. do 
Iwana III. Wasylewicza, cara mosk. 
Czasop. nauk. Ossol 1828. III. 137-52. 2532. Rosya w XVII w. Przegl. pozn 
185H. t. 16. s. 197-224. i 

2533. Jaszowski St Rosyanie w 17 w. 
Rozm. L\\ . 1835. 

2531. Lenkiewicz Włodz Udział Ros. 
w pokoju Karlowickiin 1699 Przpw. nauk. 
lit. 1901, s. 902-10, 990-7, 1062-125 
- Toż w odb. 1901, 8°. s. 80, kor. 1. 

2535. Rosya i Fi'ancya wkońcuX\'III 
w. Kraj I8S5. nr. 31, s. 20, nr. 32, s. 19. 

2536. Dembiński Bron. Rosya a rewo- 
lucya francuska. Odb z XX.\I11 t. Roz- 
praw Wydz. hist. liloz. Akad Krak. 1896, 
8», s. 269, kor. 6. 

2537. Trzysta lat stosunkiiw Rosyi 

z Francyą Kraj 1902, II, nr. 61. , 

2538. Walka R z Czerkiesami. Rozm I 
Lw. 18iO. 

2539. IMajorkiewicz Jan. ogląd dzie- 
jów luilu prostego na Rusi i w Ros l'i- 
sma poiuniojsze War. 1852, 11. 

2540. Kwestya usamowolnienia chło- 
pów w Ros., z memoryału hi-, .łóz. de 
Mai.slre. Czas, Dod. 1856, I, 91 - 120. 

2541. Lubliner Lud. Zniesienie pań- 
szczyzny w Ros. Krytyczny rozbiór pro- 
jektu Aleksandra II. Bruksela 1858. 

2542. Gloger Z. Z dwóch światów 
słowiańskich Świat słów 1907, I, 245 — 

67. Toż. w odb. 8" duża, s, 23, hal. 60. i 
(O położeniu włościan w Polsce i Rosyi). ' 

2543. Z. P. Kolonizacya niemiecka 
w Ros. Niwa 1890, s. 186; Przegl. tyg. 
1890, s. 236-7. 

2544. Połoński L. Przywileje szlachty 
ros. Kraj L900, II, nr. 36. 

2.545. Nowa kartka z historyi żydów 
w Ros. Genewa 1904, s. 18. 25i6. Rzut oka na polityczne stosunki 
1 Ros. z Turcyą. Dzien. wil. 1822, II, s. 
j 391, III, 174. 

i 2547. Stodulecki Ksaw. Czechy i Ros 
Przegl. pol 1876-77, I, 241 6t. Rosyanie. 125 2548. Bloch Jan. Finanse Hosji w w. 
XIX, na tle ogólnych dziejów państwa, 
t. 1—3. I. Część histor. od 1801 do 1853, 
z zarysem epok dawniejsz)'ch, II. od 1853 
do 1882 r.; III. Część statystyczna : Finan- 
se Królestwa Polskiego za cały czas 
istnienia skaibu Królestwa od dnia I-go 
czerwca 1815 do 31 grudnia 1866, zarząd, 
władze skarbowe i reforma podatkowa 
w Królestwie PolsUiem. War. 1883 -4, 4 
większa, s. 250, 299, 254. rub. 6. 

2549. X. Y. Z. Armia ros. Krak., Pozn. 
1887, 8, s. 148, kor. 4. Rec. .1. Popowski. 
Przegl. pol. 1886-87, IV, 154-9. 

2550. Dragomanów Michajło. Z dzie- 
jów liberalizmu w Kos. p. Iwan Franko. 
Lw. 1889, 8°, s. 87. 

2551. Ais. Dzisiejsi władcy Ros. N. Ref. 
1889, nr. 235, 236. 

2552. Korzeliński Kajetan. Z prze- 
szłości niemiecko- moskiewskiej 1796 — 
1896. N. Ref. 1896, nr. 91. 

2553. Askenazy Szymon. Przegla.d 
dziejów wewnęlrznych Ros (1815 — 18.30). 
Przegl. hist 1906, II, 62-76, 237-50. 

2554. Zdania Pogodina we względzie 
wojny wschodniej. Wiadom. pol. 1855, 
s. 9, 19. 

2555. K. J. Cześć Ros. w jej wielkich 
mężach i czynach, czyli niektóre mo- 
menta obecnej wojny. War. 1856, 4°, 
s. 38. 

2556. Siemieński Wład. Zabiegi Mo- 
skwy nad Dunajem i Bosfoiem (1711 — 
18661 Krak. 1869, 4°, s. 48. 

2557. Dragomanów M. Niewolnictwo 
wewnętrzne i wojna za oswobodzenie. 
Czas 1877, nr. 213-21. Toż. w odb. s. 54. 

2558. Kalinka Wal. Plany pruskie 
podczas wojny ros, - tureckiej 1788 r, 
Przegl, pol. 1877-8, II, 355-369, 

2559. Po wojnie krymskiej. Kraj 1885, 
nr. 29, s. 18. 

2560. Smolikowski Paweł ks Wspo- 
mnienia misyonarza bułgarskiego z wojny ros. -tureckiej 1877-8. (Odb, z Misyi ka- 
tolickichl Krak, 1885, 8, s. 30. 

2561. Lubomirski Józef. Safar-Hadży, 
czyli Moskale w Samarkandzie. Pozn. 
1880, 8, s. 332. nr. 3. 

2562. Naganowski. Anglia, Rosya 
i Afganistan. Bibl. war. 1885, II, 289- 
300. 

2563. Darowski A. Rosya i Anglia na 
Wschodzie. Bibl. war. 1890, III, 1-33. 

2564 Kindelski. Rosya i Anglia. Ogni- 
wo 1904, nr. 36-44. 

2565. Srokowski Konstanty. Reformy 
w Ros. (Konstrukcya państwa ros. Du- 
sza ros. Sprawy konstyt. ros I. N. Ref. 

1904. nr. 158, 163, 178, 186, 218, 219, 225, 
226. 

— Z dziejów konstytucyi w Ros. N. 
Ref. 1904, nr. 275. 

2566. Rewolucya w Moskwie. Głos 

1905, nr. .50. 

2567. F(eldmanV Wojna. Kryt. 1904, 
I, 177—88. Myśli polityczne pod wpły- 
wem wybuchu wojny ros.-japońskiej). 

— Nasze stronnictwa wobec wojny. 
Kryt. 1904. I. 257-64. 

2568 Mapa teatru wojny ros.-japoń- 
skiej. Stanisławów 1904, hal. 20. 

2569. Wojna — jednodniówka z po- 
wodu wojny ros.-japońskiej. Krak. 1904. 
Wyd. »Proletaryat« s. 42, hal. 50. 

2570. Bitwa pod Cuszimą. GJos 1905, 
s. 321-2. — Kraj 1905, I, nr. 21. 

2571 Burleigh Bennet. Państwo wscho- 
du czyli wojna japońsko-ros. 1904—1905 
r. przekład Emilii Węsławskiej. T. I— II. 
War. 1905. .Bibl. dzieł wyb.. nr. 409— 
10, 8, s. 171, kop. 25, 

2572, Czerkawski Wł, Refleksye z po- 
wodu wojny ros -japońskiej, Przegl, pow, 
1905, 1, 1*— 20-; H'-26" ; II, S'- 24', P— 20', 

— Udział Polaków w wojnie ros.-ja- 
pońskiej. PrzegL pow. 1905, IV. 360-80. ■-'() Bibliogiafia słowianoziiawstwii. 2573. Wyrzykowski Wacław. l,isty 
z lerenu wojny ros. -japońskiej. Łódi 1905, 
8, s. 24, kop. 10. 

'2ó7ł. J. D. Wiadomcści o dziele K. 
Katajilowicza o n;kopisinac:h stowiańskiih 
i lusUich w bibl. To?sloja w Moskwie. Dzień, 
war. 182.5, II. 367-9;: 1826. VI, 1.S6-51. 

2575. Antoni J dr. '/. hiitoiyogralii 
rosNjskiej. (Opis dokuinenlów, przecho- 
wywanych w archiwum wileń^^liieg:!) je- 
neial-guber.i. Kraj 1885, nr. 48. s. 26. 

2576. IłgOWSki Jan Z literatury ro 
syjskiej. (^\'. B. Anlonowicz: Monografii 
po istoi'j; zapadnoj Rossiil Kraj 1885, nr. 
3i. s. 23. 

2577. Ais. /. hi.«torycznej literatury ros. 
N. Hef. 1887. nr. 2S1-, 285. 

2578. Z bibliotek ros., zeszyt pierwszy: 
I. Cesarska biblioteka pul)liczna w Pe- 
tersburgu, II. Biblioteki duchowne w Ki- 
jowie. (Odb. z Przegl. polsk.) Krak. 1898, 
8, s 71. kor 1-60. 

2579. Kariejew Mikołaj n sludyach 
z zakresu historyi zachodniej Burop\' 
w Ros. Kwart. hist. 1901, (t. 15i, 1 -17. 
Toż. w odb 

2580. Mościcki Henryk. Z powodu ju- 
bileuszu Towarzystwa historyi i slaro- 
iytno.ści ros. w Moskwie. (1804—19041. 
Lw. 1?04, 8. s. 15, hal. 50 

2581. Nowodworski Witold l'izegląd 
historyoirrafii ros. il901 — 190łi. Przegl. 
hist. 1906, I. 247-58: 403-17. 

2582. Aleksander I. Ukaz A wzgli;- 
dem nauk i szkół w Ros. \owj' pam. 
war. 1803. .X. s. 175. — Znaczniejsze u- 
stanowienia i czyny w Ros. za A. Nowy 
pam. war. 1804. XIV, s. ISO. — St. Za- 
leski. Car A. czy został katolikiem? 
Przegl. lwów. 1877, II, 109-20. — A. 
i ros. stronnictwo w Polsce. Kraj 1884, 
nr. 2, s. 17. nr. 4, s. 18. — Aleksander I. 
Jego życie i rządy, (według N. Szildera). 
Kraj 1899. I, nr. 21, 23, 24, 25. 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40. - Spra- 
wozdanie z Sznitzlera dzieła o l^os. poil 
panowaniem cesarzów Aleks, i Mikołaja. 
Przegl. pozn. 1847, V, 508-28. —Gracz 
Mikołaj. Rys biograficzny życia A. ze- 
brany przez .1. 11. Kurzewskiego. War. 
184H, 8, s. XV i 150. — Skorzewski 
M. A. wobec sprawy polskiej na kon- 
gresie wiedeńskim. Pismo zbiorowe, tom 
1. Bcndlikon 1865, s. 203-22. Gołeni- 
berski Wład. A. wobec sprawy pol- 
skiej na kongresie wiedeńskim Przegl. 
' pol. 1866-67, I, 23—55, 235-68, 433—81. 
— Memory al Karauizina do A. wzglę- 
dem jego zamiaru przywrócenia całego 
Królestwa Polsk. w dawnych jego gra- 
nicach. Slow. 186H, I, 14H— 6. - Wi- 
towski Gerard. Opisanie obchodu ża- 
łobnego po A. w Warszawie. War. 1828, 
12, s. 116. — Hołd błogosławionym cie- 
niom wiekopomnej pamięci Al. Płock, 
1827, 4«, k. 4. 

2583. Aleksander II. Maurycy Mann. 
Ukaz cesarski A. i niemoryał hr. de Mai- 
slre. (w sprawie włościan). Czas, Dod. 
1858, I, 163 81. - Odyniec Ant. 
Przyjdź królestwo Boże! wiersz umie- 
szczony w Album, złożonem przez wi- 
leńską Komisyę archeologiczną w mu- 
zeum starożytno.ści w Wilnie. Poezye 
A. E. Odyńca, t. 1, s. 140. Wilno 1859.- 
Mazade Charles. Ros. za cesarza A. 
Drezno. 1866, 8, s. 48. — .lubileusz cara. 
Dzień. pozn. 1880, nr. 52. — (Buszczyń- 
ski Stefan). Zasługi A. Lw. 1881, 8, 
s. 38. — Panowanie A. Dzień. pozn. 1881, 
nr. 122, 123. 124. — Przegl. lwów. 1881, 
I, S. 368-70 Zoh. lir. 2r,i)H. 

2584. Aleksander III. Dzień. pozn. 
1881. nr 61. - Przegl slow. 1881, s. 4i. 
N. Ref. 1891, nr 179; 1894, nr. 250. 

2585. Aleksander carewicz. Zienko- 
wicz W. Przyjęcie A. carewicza w Lon- 
dynie. Londyn 1839, 8, s. 18. 

2586 Aleksy Michałowicz. Przyj, ludu 
1842. nr. 25. — Dubiecki Maryan. Rosyanie. 127 Car A. M. na Litwie. Fragment dziejowy 
z XVII stulecia. Przegl. pow. 1892, I, 161 
— 76, 346-63. 

2587. Aleksy Piotrowicz. J. S. Zabój- 
stwo carewicza Aleksego Piotrowicza 
1718 r., Dzień, liter. 1865, s. 489. - Zabój- 
stwo cara Piotra III, 1762, s. 537, 545, 
558. — Zabójstwo Iwana 1764, s. 521, 
529. — Zabójstwo Elżbiety Aleksiejewiiy 
w r. 1776, s. 575. — Zabójstwo cara Pa- 
wia I, 1801 r., s. 592, 606, 

2688. Apuchtin i jego era, np. Józef 
Boleslawski, N. Ref. 1897, nr. 54. 

2589. Daniił. Marnicki Włodzi- 
mierz. Kartka z dziejów umysłowego 
i moralnego rozwoju Moskwy w XVI w ; 
Zmakin W., Metropolit Uani! i jego so- 
czinienija. Lw. 1882, 8. s. 39, hal. 80. 

2590. Gorczakow. Klaczko Julian. 
Dwaj kanclerze, książę Gorczakow, ksią- 
żf; Bismark, p. z franc. Karol Scipio, 
z przedmową St. Tarnowskiego. Krak. 
1905, 8, s. XVI-|-2t4, kor. 4. - Toż. Ruch 
lit. 1875, s. 416, 427. 448, 457, 479, 493, 
604, 520, 543,558,573. Biografia G. Wiad. 
pol 1860, s. 2. 

2591. Hurków rodzina, np. P'r. Rawita. 
(Kilka kartek do monografii tej rodziny). 
Świat 1895, s. 188, 209, 230. 

2592. Imeretyński. Narrans. Zgon 
księcia I. N. Ref. 1900, nr. 296, 297. 

2593. Iwan IV. Wasilewicz Groźny, np. 
Mosbach August. Wrocław 1882, 8, 
s. 53, mr. 120. — Jan Hgowski. Iwan 
Groźny według nowych badań. Ki-aj 1886. 
nr. 21, 22. 

2594. Katarzyna II. Kalinka Wale- 
ryan. K. i polityka Uosyi. Przegl. pol. 
1867-68, 11,286-324. — Liska Ks. Mi- 
scellanea. Katarzyna. (Ważne zestawienie 
projektu -Zamiarów wzgl. Polskia z pó- 
źniejszym reskryptem carycy). Przew. 
nauk. lit. 1876, (III), 1151-6. — Ostatni 
z Romanowych, (pamiętnik z czasów Ka- 
tarzyny II, z tajnego Archiwum w Pe- I 
tersburgu). Tydz. lit. art. 1875, s. 133,^ 
148, 164, 181, 196, 214, 229, 249, 261, 277, '■ 294. 312, 327, 342, 3.i8. 375, 394, 411, 426, 
457. — Kalinka Wal. Gustaw III 
i Kat. Przegl pol. 1877—78, IV, 1-14.— 
Korzeniowski Józef. Wyprawa kró- 
lowej K. Odb. z t. IV. Sprawozdań Kom. 
do bad. hist. sztuki Akad. unńej. Krak. 
1889, s. 7, hal. 80. — Z pamiętników 
Katarzyny II i Stanisława Augusta. Kraj 
1907, n, nr. 36, 37. 

2595. Kisielew D. P. i jego czyny. Aten. 
1882, I, 142 60, 358- 87. 

2596. W. ks. Konstanty. Rys żj cia Kon- 
stantego Pawłowicza. Części II w jednym 
tomie. War. 1833, s. 184. — A. Rem- 
bowski. W. ks. Konstanty. Tyg. ii. 

1900, I, 289, 309, 328, 348, 373, 392. — 
Karnowicz E. P. Wielki ks. K., zarys 
biograficzny. Przekład z ros. War. 1901, 
8, s. 203, rb 120. 

2597. Mikołaj I. Ustriałow Miko- 
łaj. Obraz hisloryi panowania M. I, p. 
Kumelski. War. 1847, 12, s. 169. — Toż. 
p. i. Przegląd historyczny panowania M., 
p. P. D(ubrowski). War. 1847, 8, s. 150. 

— Blaudoff. (Jstatnie chwile życia M. 
Przekład z ros. Pet. 1855, 8, s. 32. — Tes- 
sarczyk Ant. Żywot i panowanie M. 
Krak. 1857, 8, s. 32. — Kor f Modest. 
Wstąpienie na tron M. p. Józef Przecław- 
ski. Pet. 1857, 8, s. XIII i 213. rub. 2. — 
Z pamiętników pazia cara M. Czas 1869, 
nr. 77—103. --Dwór carski. Czas 1869, nr. 
123—131. -Grimm Paweł. Tajemnice 
pałaców carskich za panowania M., p. 
z franc. A. W. Bibl. nowości, t. XIV. Lw. 
1881, 8, s, 379, kor. 5. — Zdz. M. Poli- 
tyka cesarza M. (o pracy Tatiszczewa). 
Kraj 1887, Przegl. nr. 26, s. 7. — Dzien- 
nik pozn. Ih96, nr. 164, 167. — FI ero w- 
ski. S3Stemat rządów trzech ros. carów: 
Mikołaja I, Aleksandra II i Aleksandra 
III, z dodaniem rysu panowania Miko- 
łaja 11. Paryż, 1899, 8, s. 23, hal. 50. 

— Szilder N. Mikołaj I i Polska w r. 
1825-1831. Rco. W. Tokarz. Praw. 1901, 
s. 355, 367. A. Rembowski. Bibl. war. 

1901, II, 356-66; 1904, I, 373-9, III, 386- 128 Bibliografia slowianoznawsiwa. 92. — Marwicz. Kraj 1903, nr. 29—34. 
F. Schieniann. Geschichte Husslands 
u[iter Nikolaus I. Hec. W., N. Ref. 1908, 
nr. H63. 

2598. Mikołaj II. Biandes o M , N. Ref. 
1897, ni. 213. — Bresnitz z Żyiiaczo- 
wa. M. II. i jego dwór, p. Stan. Milkow- 
ski. KraU. 1903, 8, s. 112, kor. 2iO. 

2599 Murawiew, carski Ual. l'rzyj. 
dom. 1863, s. 225, 229. — Murawiew. Czas 
18G6, nr. 211, 234. - Pawłowski. Pa- 
miętnik M. Praw. 1882, s. 565, 581. 590. 

— Kwart. hist. 1906, (tom. 20), 520-8. 
M. Wieszatel w świiHle ros. Dzień. pozn. 
1883, nr. 110—112, 113.— W Jad. Czen- 
cza. Pierwsza ofiara M. Opowiadanie 
naocznego .świadka. Przegl. pow. 1895, 
I, 368 — 77. — Dr. Ernest Luniński. 
Murawiew. N Ref. 1898, nr. 161 -164'. — 
Sbornik dokumentów muzeja grafa M. 
Tom I soslawil Bieleckij A. Rec. W. P. 
Kwart. hist. 1908, s. 147-53. — Milo wi- 
dów A. Diejatelnost' M. po narodnomu 
proswieszczeniu w Zapadnom kraje. 
Rec. Z. I,. .Sulima. Kwart. hist. 1908, s. 
751-6. 

2600. Paweł I. M. Gagarjn. Rozmo- 
wa P. z Tadeuszem Kościuszką, w wię- 
zieniu w Petersburgu. Kółko rodź. 1860, 
s. 570, 580. — Zgon P. Tyg. pozn. 1862, 
s. 385, 393, 401. -- Kajetan Ko rże- 
li ńs ki. Uduszenie P., N. Ref. 1896, nr. 
74, 76, 79, 80, 82, 83. - Rewolucja 
w Rosyi 1801 roku, czyli zamordowanie 
P. (Przekład z dzieła Fryderyka Bulau). 
Warta 1883, s. 4301-3, 1317-^9, 4342 
-3, 4358-9. — Szilder. Imperator P. 
Rec. A. R. Bibl. war. 1902, II, 175-80. 

— Witold Koszutiiki. Z przygotowań 
do koronacyi P. Kraj 1903, nr. 11, s. 5. 

— Karatów 1". W., P. jego życie ro- 
dzinne, kochanki i zabójstwo. Krak. 1904, 
8, s. 76, kor. 1 60. - Zob. nr. 2.5fyS. 

2601. Piotr Wiellti. Rogalski Leon. 
P. W. i wiek jego. War. 1851. 8, s. 336. 
Panowanie P. W., iwyjątek z dzieła Kon- 
stantynowa, p. Ostrowski). Tyg. wił. 1822, III, 145, 183. — Dziennik podróży do 
Francyi P. W. Dzień. wil. 1822, III, 365; 
1823, I, 129. - P. W. w Wiedniu. Dzień, 
wil. 1825, XII. 339. - Dom P. W. w Sar- 
dam. Muz dom. 1836, s, 2H3- 4. - Astro- 
logiczne przepowiednie przy urodzeniu 
P. W. Tyg. pet. 1842, s. 251-4. - Ukła- 
dy między P. W. a Adamem Mikoła- 
jem Sieniawskim , wojewod.j bełzkim. 
Bibl. im. Ossol. 1843, VI, 88-115. - 
Listy Leibnitza do P. W. Dzień. wil. 
1826, I, 20. 24, 98, 102, 105. - Miecz- 
kowski Domicyan. Zmiana polity- 
ki P. w ukladacli dotyczących się Pol- 
ski: Pobyt cara w Paryżu. Krak. 1861, 
8, s. 40. — Jarochowski Kaz. Car 
P. i carewicz Aleksy. Odb. z Przegl. pol. 
Krak. 1862, 8, s. 59 — Tenże. Car P. 
i August II w trzechleciu po sejmie 
niemym 1717 r. Przegl. pol. 1886—87, 

IV. 393-450; 1887-88, I, 106-49. - 
Chełmski K. St., P. i pierwsza żona 
jego Budoksya Łopuchinówna. Przegl. 
pol. 1871-72, I, 391-404.-P. W. w sto- 
sunku do religii. Warta 1878, s. 2037. — 
Z ał(;ski St., P. W. i Sorbona. Przegl. 
lwów. 1883, 1, 379-86. - Żony P. W. 

! Dzień. pozn. 1895, nr. 205, 206. — W. 
,Spasowicz. Nowy życiorys P. W. 

(o pracy Waliszewskiego). Aten. 1897, III, 

303-27. Zoh. tir. i'8ó>i. 

2602 Piotr III. Rcwolucya w Ros. 
I 1792 roku. (Zamordowanie P.). Warta 

1882, s. 4027, 4035, 40f.O, 4058, 4066, 4075. 

— Upadek P. Kwart hist. 1895, (IX|, 

50-2. — y.oh. nr. 2.',S8. 

2603. Poteml<in. Wacław (jąsio- 
rowski. Proces Lubomirskiego z Pot. 
Kraj pet. 1908, nr. 132, 133. 

2604. Pugaczew Emilian. I'rzyj. ludu 
18t3, nr. 21. 

2605. Sipiagin. Po zamachu na S. (ne- 
krolog ros. ministra spraw wewnętrz.). 
N. Ref. 1902, nr. 89. 

2606. Suwarow. Ostatnie dni życia S. 
Uozm. Iw. 1819, s. Ul. — Listy po.śmiertne 
Gilberta Minta. Dzień. pozn. 1874, nr. 250. tiosyanie. m 2607. Tarakanowa Anna. StizL^cha 2fi(i8. Wasyl. Maryan Gorzkowski. 

1869,8.71.— O. A. Pieteiidentka do tronu Wesele w Moskwie kniazia Wasyla r 1526. 

lOs. Tyg. ii. 19i'6, II, 925, 966. — Łu- Szkice społeczne i literackie. 1876, s. 69. 

niński Ernest. Księżna Tarakanowa. 2609. Zenowicz. ..4. S. Aleksander Z. 

Opowiadanie na tle dziejów polsko-ro- b. gubernator tobolski. Lwów 189,S, 8, s. 

syjskich Lw. 1907, 4, s. 465. rb. 2-80. 11, hal. 50. Dzieje rosyjsko-polskie. 2610. Polska a Hosya. (Program hr. 
Uwarowa. — Słowiańszczyzna. — Hero- 
dot. — Jornandes. — Nestor. ~ Narodo- 
wość slow. — Osady słowiańskie). Skar- 
biec hist. pol. 1840, II, 468-564. 

2611. O stosunkach dyplomatycznych 
dworu moskiewskiego z litewskim w dru- 
giej polowie XV w. Czas, Dod. 18.')9, I, 
3-18. 

2612. Maskiewicz Samuel. Pamii;tniki 
do hist. lios. i Polski w XVI w. Wilno 
1838, 8, s. 112. 

2613. Sreniawita. Wpływ liyplomacyi 
moskiewskiej na dawną Polskę. Album 
lwów. 1862, s. 259-72. 

2614. Polska a Moskwa za Zygmunta 
III. (Relacya wypadków na Moskwie 
1606, p. Piotra de la V]|le — List Fiedo- 
rowicza do sułtana ze skargą na Pola 
ków 1613...) Skarbiec hist. pol. 1839, I, 
s. 289-347. 

2615. Kozłowski Stan. Elekcya kró- 
lewicza Wladjslawa Wazy na tron mo- 
skiewski 1609-1611. Przegl. pow. 1889, 
II, 20 -39, 207-26, III, 342, 522— H5. 

2616. Darowski Ad. Elekcya Włady- 
sława IV na tron carski. Niwa 1892, s. 
297, 318, 337, 355, 388, 390. 

— Prawa Władysława IV do korony 
carskiej. (Na podstawie ruskich źródeł 
hist). liibl war. 1893, II, 1-36, 268-96. 

— Szkice historyczne, ser. II. Pet. 1895, 
8, s. 552, rb. 240. (Elekcya Władysława 
IV na cara, Dyplomatyczne spory o Sa- 
mozwańców, Prawa Władysława do ko- ron} carskiej, Przed pokojem andruszow- 
skim. Umowy w Andruszowie, Po ugo- 
dzie andruszowskiejL 

- Polacy w Kremlu (1610 — 1612). 
Dzieje skarbca moskiewskiego. Przegl. 
pol. 1895, IV, 338-73, 632-51. 

2617. Opis powstaniu w Moskwie r. 
1611 przeciw wojskom polskim, przez 
naocznego świadka, Głoskowskiego. Przyj, 
ludu I8ł.3, nr. 3.H. 

2618. Polujański A. Pobyt Lissowczy- 
ków w północnej części państwa ros. 
w r. 1613. Hibl. war. 1853, III, 167 — 173. 

26lv. Ułamek z dyaryusza wojny mo- 
skiewskiej 1618 r. Przyj, ludu 1843, nr. 
46. 

2620. IWarchocki IWik. Historya wojny 
i moskiewskiej Poz. 1841, 8, s. I7ó. 
I 2621. Liske Ksawery. Przyczynki do 
I historyi wojny moskiewskiej z lat 1633 

-4. Bibl Ossol. 1868, XI, 1—66. — Toż. 

w odb. 

2622. Żółkiewski St. Początek i pro- 
gres wojny moskiewskiej. Bibl. Mrówki, 
tom lł4 i 14.i, Lw. 1882, 16, s 143, hal. 
80. 

2623. Heidenstein Reinhold. 1'umiętnik 
o wojnie moskiewskiej w 6 księgach, p. 
Jan Czubek. Lw'1894, 8, s. 312. kor. ISO. 

2fi24. Dyaryusz wojn\ moskiewskiej 
I6H3 ]•., z rękopisu wydał i przedmową 
zaopatrzył Aleks. Rembowski. Bibl. or- 
dynacyi Krasińskich. T. .\III. 1895, 4, s. 
XVIII i 155, rb. 2. 

17 130 6ibliosrrana slowianoznawstwa. 2626. Czermak Wiktor, f^zczęśliwy 
rok, dzieje wojny moskiewsko- polskiej 
z 1660 r. Przegl. pol. 1886-87, II, 501 — 
33, III, 66-91, 488-5-20, IV, 93-116; 
1889-90, II, 191—220, 499-543. 

2626. Antoni J. dr. Polityka ros. w Pol- 
sce 1572-1662. Fizew. nauk. lit. 1876, 
(IV), 4.S3-55, .029-45, 608-20. (O po- 
lityce posłów ros. Grossa, Wej marna, ks. 
Wolkońskiego i Wojcjkowa). 

2627. Kubala L. Poselstwo Puszki- 
na w Polsce w r. 1650. Przew. nauk. lit. 
1877, (Vi, 19-33, 173-192 

2628. Kraszewski Kajetan. Relacya 
poselstwa do Moskwy w r. 1649. Przegl. 
bibliogr. arch. 1881, I, 313-23. 

2629. Darowski Ad. Posłem do cara, 
opowiadanie liistor. z XVII w. Przogl. 
polski 1886-87, 1, 389-441, II, 145-165, 
274-312. 

2630. Górski K. Wojny Litwy z Wiel- 
kiem księstwem nioskiewskiem za Zy- 
gmuntów. Niwa 1891, s. 240, 255, 273. 

2631. J. T. H. Epizod ze stosunków 
rusko-polskich w końcu XVII w. Kraj 
1892, nr. 1, 2. 

2632. As. Z kronik pskowskich. N. Ref. 
1888, nr. 220. 

2633. Worobjew Grzegorz. Poselstwo 
Teodora Zimikowuza Woropaja do cara 
Iwana Groźnego. Kraj 1896. Dod. s. 95. 

2634 Hirschberg Al. Polska a Mo- 
skwa w pierwszej polowie wieku XVII. 
Zbiór niateryalów do historyi stosunków 
polsko-ros. za Zygmunta III, wydal... 
(Wydawnictwa Zakładu Ossolińskich III), 
8, s. VIII i 399. Lw. 1901, rb. 3. 2635. Samozwaniec Dymitr. Mu cha- 
nów Paweł. Autentyczne świadectwa 
o wzajemnych stosunkach pomiędzy Ros. 
a Polską, szczególniej za czasów Samo- 
zwańców w Ros. (Obok tekst rosyjski). 
Moskwa, 1834, 8, s. 273. (Właściwie jest 
to praca Miłkowskiego, którą sobie Mu- chanow przywłaszczył). — Reo. Wizer. 
nauk. 1835, VI, 173-6. 

2636. Poselstwo Zygmunta III do Dy- 
mitra Saniozw ańca. Przyj, ludu 1837, nr. 
16-^17. 

2637. Roussel Wiliam. Wiadomość o 
i krwawej rzezi w Moskwie i okropny koniec 
ID. Przekł. z ang. Pozn. 1858, 8, s. 60. 

I 2638. Tatomir Łucyan. D S i Maryna 
Mniszchówna. Strzecha 1870, s. 15, 44. 

2639. S. Z. Jezuita-Rosyaiiin o D. S. 
Pizegl. lwów. 1878, II, 297—305. 

2640. Turkawski Marceli Duniir. ca- 
rewicz w Polsce. Przegl lwów. 1882, I, 
15, 90, 164, 207, 335, 449, 493, 11, 182, 
253. 296. 

2641. Talko Józef. Maryna Mniszeeh 
w Jarosławiu nad Wołgą. Kwart. hist. 

, 1890, (IV), 38-49. 

I 2642. Kraushar Aleks. Samozwariiec 
.łan Faustyn Luba. kartka z dziejów pa- 
nowania Wład. IV. Niwa 1892, s. 100, 215, 
224, 281. — Toż. Przew. nauk. hter. 1892, 
|XXi, 15-22, 114-120, 210-219 i 302- 
311. (Btr. 211—6 ogłoszony list posła na 
dwór carski SteinpkowsUiego z Moskwy 
do J. Ossolińskiego i odpowiedz, tegoż). 
Toż. oddzielnie Warsz. 1892. 

2643. Darowski Adam. Spory dyplo- 
matyczne o Samozwańców. Bibl. war. 
1894, I, 425-48, II, 45-69. Zoh. nr. 2616. 

2644. — Przyczynek do dziejów S. Kraj 
1898, II, nr. 47, s." 16 

2645. Baudouin de Courtenay J. .lesz- 
cze o liście D. Kraj 1^98, 11, nr. 40, 44 

2646. Waliszewski Kaz Legenda o D. 
Kraj 1898, dod. 1, s. 207, 247, 264. 

2647. Hirschberg Aleks. Dymitr Sa- 
mozwaniec. Lw. 1898, s. IX, 292. — Rec. 
Rajczyc. Aten. 1899, I, 510-5. - Stan. 
Ptaszycki. Nowe dzieło o IX Kraj 
1898, II, nr. 31. 

2648. — Czj' Peregrinus istotnie odkrył 
najważniejszą z relacyj nuncyusza Rango- 
niego o D. S. Kwart. hist. 1899, (XIII), 
287—90. Rosyanie. 131 2649. Bruckner Al. Tragedya mo- 
^kiewsku. (Dymitr Samozwaniec). Przogl. 
pol. 1900, r, 191-223, 460-81, II, 59 -87. 
Toż. w odb 1900, 8», s. 89, kor. 2. 

2650. Kraushar Aleks. List di-ugiego 
S. do Mikołaja ^^■olski(■go. Obrazy i wi- 
zerunki hist. Warsz. 1906, s. 341-9. 

2651. Grabowski Ignacy. Dym. Sara. 
Świat 1907, I, nr. 21, 22. 

26.52. Sobieski Wacław. Zabiegi D. S 
o koronę polską. Krak. 1908, 8, s. 60, kor. 
1-20. Odb. z t. LII Rorpraw wydz. hist. 
filoz. 

2653. Podróż Maryny Mniszchównej do 
Moskwy. Przyj, ludu, 1842, nr. 21; 1848, 
nr. 2. — Niewiasta 1861. nr. 14—25. 

2654. Szujski Józef. M. Mnisz. i obaj 
(samozwance. 1'rzegl. pol. 1867—68, II, 
96-117, 325-339, 458-507. 

2655. Dniestrzański Stach. Obrazki 
historyczne, t. II. Sambor 1883, 16, s. 318, 
kor. 240. (Maryna Mniszchówna, Pan kró- 
lowej ruskiej). 

2656. Turkawski Marc. W szyński, .Tan Bernard Weisbach). Szkice 
spol. i liter. 1876, s. 132, 143, 153, 164, 
193. 

2661. Dembiiiski Bron. Źródła do dzie- 
jów 2 i 3 go rozbioru Polski, t. I. Poli- 
tyka Kosyi i Prus wobec Polski od po- 
czątku sejmu 4 letniego do ogłoszenia 
ustawy 3-go maja 1788-91. Lw. 1902, 
8. s. LXXI i 565. kor. 12. 

2662. N. E. Dokumenta urzędowe do 
hisloryi gospodarstwa moskiewskiego 
w Polsce, (od r. 1734—1866). Lw. 1905, 
8, s. 121. kor. 1-20. 

2663. Soplica Tad. Wojna polsko-ros. 
1792 r. tom I. Kampania koronna. Krak. 
1906, 8. s. 451, kor. 7. 

y664 Traktat przyjaźni zawarty w Wie- 
dniu 1815 między Ro.syą, Austryą i Pru- 
sami. War. 1815, 4. s 43. — Odpowiedź 
na dzieło o Kongresie wiedeńskim. Bez 
wyr. miejsca i roku, 8, s. 16. 

2665. Rulikowski Józef. Rokosz pul- izd Mnisz I '*" Czernichowskiego. Wyjątek ze w.spo- 
i Mniszcha do Moskwy, bankiet na jego \ '""'^''^ '^*^-'^*- '^'■'*'^» przyszło.ść 1908, s. 
cześć. Przygotowania weselne. Przegl. i " ' 3-tl — 82. 

Iw. 1883, II, 1, 33, 73, 141, 175. \ ^''66. Obchód po męczennikach za 

wolność ros. w r. 1826 poległych, odbyty 

I w 15 rocznicę ich śmierci, d. 25 lipca 

2657. Kantecki Klemens. Poselstwo 1841, w Londynie. Poitiers 1841. 8, str. 

moskiewskie w NA'arszawie. Sobótka. Lw. | 15. (Są tu mowy: Mazziniego, .1. Morri- 1875, s. 624. 

2658. Kalinka Wal. Przymierze pol- 
sko-rosyjskie 1787 — 1788 r. Przegl. pol. 
1877-78, III, 21-44, 155-185. 

— Dzieła, t. III. Pisma pomniejsze, cz. 
I, 1892. s. 464. kor. 360. Treść: Polska 
pod trzema obcemi rządami; Rząd ro- sa i t. d.). 

2667. Zaleski Bron. Księcia Adama 
Czartoryskiego ministerstwo spraw za- 
granicznych w Ros. Przegl. pol. 1878—79, 
I. 1 - 37. - Toż. w odb. Krak. 1878, 8«, 
s. .37. 

2668. AskenazySz. Dwa stulecia XVIII syjski, Polityka rosyjska w Polsce, Listy j i XIX. I. War. 8. s. 555, 1901. rb. 260. o Kusi, Rozkoł, (O sektach kościoła pra- 
wosławnego\ Wyznanie Jereja. 

2659. Engelhardt Lew. Pamiętniki, p. 
.Sliilnikowicz Chełmski (Konstanty Pod- 
wysocki). Pozn, 1873, 8", s. VIII, 202, 
kor. 4. 

2660. Antoni J. dr. Posłowie rosyjscy 
w Polsce w 18 stuleciu. (Paweł Jagu- (Przyczyny wyprawy do Moskwy, Ce- 
sarz Mikołaj I w Warszawie). — Toż. 
wyd. 2. Tamże 19().S, s. 477. 

— Dyplomacya ros. w sprawie pol- 
skiej. Wczasy hist. 1. 1, wyd. 2, 1903, kor. 
5-2(». 

— Polska — Rosya 1815 — 1830. Lw. 
1907, 8, s. 206, kor 5. 132 Bibliografia słowianoznawstwa. 2669. Plutyński Antoni. Uosya a Au- 
Rtrya w przodcdniii kampanii galicyj- 
skiej 1809 r Bibl. war 1901. IV. 454—78. 

2670. Leszczyński Jan. Cesya wscho- 
dnio-galicyjska na rzecz Ros. Kwarl.hist. 
1902, (t. 16), 23-53. 

— Rządy ros. w kraju tainopolskim, 
1809-1815. Krak. i War. 1903, 8. .s. XXX 
i 271, rb. 1. — Roc. Askenazy 8 z. 
Rządy Ros. w Galifyi wschodniej 1809 — 
1815. Tyg. ii. 1903, 1, 327, 352; Wczasy 
hist. tom II, 1904. 

B671. Lisicki Hen. Notatki Rosyanina 
o polskich spKkaih Przcgl. pol, 1873— 
74, IV. 72-84. 

2672. Berg M. W. Paiiii(;tniki o pol- 
skich spiskach i powstaniach 1831—1862, 
z wydania "Ruskiego Archiwunu p. W. 
Ralex. Krak. 1880,8, s. 463. kor. 4. — Toż. 
wyd. 2-gio, 1894, 8. 

— Zapiski o powstaniu polskieni 1863 
— 64 r. i poprzedzającej powstanie epoce 
demonsti-acyi od 1856 r., p. K. J. T. J. 
tom. III. Krak. 189H-1899. 8, s. 334, 415, 
474, kor. 16. 

— Toż. część I — X. Bibl. dziel wybór. 
War. 1906, 8, kop. 50. Tom. 10. s. 167. 
188, 149. 131, 131, 115, 117, 147,147,147, 
147, 137. 

2673. Puzyrewski A. Polsko-rosyjskaja 
wojna 1831 goda. Roc. N. Ref. 1886, nr. 
174. 175. 

— Wojna polsko-ros. 1831, p. Piotr Ja- 
xa Bykowski War. 1888, 8, s. 386, rb. 2. 
— Rec. A. Rembowski. Niwa 1890, s. 
133-7, 148-51, 162-6. - August So- 
kołowski. Ahfksander Puzyrewski. jako 
pisarz historyczny. (»Wojna polsko-rosyj- 
ska 1831 r..i. Czas 1904, nr. 136—139; 
Kraj 1904, 11. Dod. nr. 35, 36, 37. 

2674. Rok 1863 na Litwie, z rosyjskich źródeł. (Recenzya dzieła ros.: Śledztwo 
i sąd nad polskimi powstańcami w kra- 
ju północno-zachodnim 1863—64). N. Ref. 
1883, nr 18, 

2675. Sulima A. Rok 1863, ze wspo- 
mnień Rosyanina. (Odb, z Kuryera po- 
znańskiego). Poz. 1884, 8, s. 31. Omówie- 
nie i obszerne streszczenie J. N Bulkow- 
skiego: '.Iz moich wospominanij« druko- 
wanych r, 1*^83 w t. .\IV. >Isloriczrskag() 
Wiestiiikao. 

2676. Z historyografii ros. iMatcryały 
do stosunków polsko-ros. r. 18631. Kraj 
1S86. Przegl, nr. 44, s. 2. 

2677. Struś. Szkice z powstania 1863 r. 
(I. Moskale i mvi. N. Ref 1888, nr. 7-11. 

2678. Murawiew Wieszatiel, Pamię- 
tniki z I-, lH()S/()5, p. .1. Cz ,, z przedmo- 
wą St. Tarnowskiego. Przegl pol. 1883—4, 
I. 216-63. H88-426, II 266-303. Toż. 
w odb. Krak. 1896, 8. s. 161, kor. 3. — 
Toż. wyd. 2. 1899. s. 159. - Toż. wyd 3, 
1902. s, 102. 

2679. Dwadzieścia pięć lat Ros, w Fol- 
.sce, 1863-1888. Odb. z Ekonomisty pol- 
skiego. Lw. 1892. «. s. 267, kor. 5-60. 

2680. Rządy namiestniczi' hrabiego 
Berga w Królestwie Pcilskiem w świetle 
pamiętników Anuczina. 1863 —1H74. Dzień, 
pozn. 1893, nr. 234, 236, 236, 237. 

2681. Stan rzeczy zaprowadzony w Pol- 
sce przez cesarza Mikołaja. Wiadom. pol- 
skie 1856. s, 101. 

2682. Dokumenty tajne iządu ros. 
w sprawach polskich. Londyn 1898, 16, 
s. XXI, 123. (Memoryał ks. Imeretyiiskie- 
go. Protokoły komitetu ministrów. Nota 
kancelaryi komitetu ministrów). — Toż. 
wyd. 2. Londyn 1899. 8 mata, s. 143, 
kor. 2. 

2683.- Rosyanie w Warszawie, (praca 
Sidorowa). Rec. Przyborowski. Tyg ii. 
1900, II, 639, Hosyanie. 133 Starożytności rosyjskie. 268 1. Wyszukiwanie st;uożyLno.śei w 
Ros. Rozra. Lw. 1818. 

2685. Plater. O starożytnych kamie- 
niach z napisami, znajdujących się w rze- 
ce Dźwinie (od Xlllwieliu) kolo Potocka 
i Dzieśny. Rubon 1842, t. II, s. 37; Pi'zyj. 
ludu 1843, nr. 34. 

2686. Usperiski Gabryel. Krótkie opi- 
sanie starożytności ros.. p. Hlebowicz. 
Wilno, t. 2, 18-22, 8. s. 232, 113. 

2687. Eu. Hr. T. Opisanie zabytków 
niektórych starożytności, odkrytych w za- 
chodnich guberniach cesarstwa ros. I'rzyj. 
ludu 1843. nr. 3-5. 

2688. Uwarow Sergiusz. O pracach 
komisyi archeologicznej państwa ros. 
Rocznik Tow. nauk. Krak. 1847. III. 
253—61. 2689. O mogiłach starożytnych w gu- 
berniach Witebskiej i Pskowskiej. Czas 
1851, nr. 109, 110; Tygod. pet. 1851, 
s. 150. 

2690. Starożytności ros. Uzien. lii. 
1858, s, 758. 766. 

2691. Podbereski Andrzej, O usypi- 
skach wydrążonych nad Czainem mo- 
rzem. Bibl. war. 1867. IV. 124-40. 

2692. Kulikowski. Wydawnictwa ko- 
misyi archeologicznej peters. Akty ty- 
czące się dziejów zach. Rosyi. Przegl. 
pow. 1884. II. 106—19, IV. 270-82. 

2693. Korzeliriski Kajetan. »Hasnia<( 
czyli basm. (Przyczynek do archeologii 
moskiewskiej). N. Ref. 1893. nr. 294. 

2694. Stary przyjaciel. Zjazd archeo- 
logów w Kijowie. Tydz. 1899, (VII), s. 281. Historya literatury. 2695. Literatura ros. Uzien. wil. 1806, 
nr. 2, 166. 

2696. Linde. O literaturze sJowiaiisko- 
ros. Pam. warsz. 1815-1816. II. 412, III, 
14, 134, 277, IV. 3, 285, V. 3, 125. 

— Obraz systematyczny literatury w 
Ros. w przeciągu lat 5, od 1801 — 1805, 
z dołączeniem uwag na bibliogratię pol- 
ską. Pam. war. 1816. VI. 53-64. 

2697. Z literatury ros. Dzień. wil. 1817, 
II, 511. 

2698. O stanie literatury ros. w r. 1817. 
Dzień. wil. 1818. 1, 461. 

2699. Stan literatury ros. Rozm. Lw. 
1821. 

2700. Grecz Mik. Rys historyczny lite- 
ratury ros., p. Samuel Linde, z dodatka- 
mi z Batiuszkowa. Bestużewa, Butharyna, 
Kaczanowskiego, Wiazemskiego, Karam- 
Bina, Keppena, Kornilowicza. Tomów II. 
Warsz. 1823, 8. s. XXX i 380-4-381-578. [ 2701. Kilka słów o lit. ros. Dzion. wil. 
1824 I, 33. 

2702. Bestużew. Rzut oka na lit. ros. 
Dzień. wil. 1825, IV, 431. 

2703. Filanowicz. Rys literatury ros. 
Popis szkoły kaliskiej. Kalisz. 1827, 4, 
s. 27. 

2704. Rys historyczny literatury ros. 
(3az. pol. 1827, s. 474. 478. 

2705. Rzut oka na lit. ros. (z Balbiego). 
Rozm. warsz. 1827, s. 265, 269, 282, 290, 
295, 304, .307. 

2706. Bułgaryn. O piśmiennictwie ros. 
Rozm. Lw. 18,35. 

2707. Purkinie. Rosyjska nowelistyka. 
Tyg. lit. 1838, s. 281, 289. 

2708 Dubrowski Piotr. Przegląd lite- 
I ratury ros. z r. 183K, .=i9 i 40. War. 1841. 
8, s. 72. Odb. z Bibl. war. 

— Nowości literackie ros. Bibl. war. 
, 1845. II, 436-44. 1S4- Biblioif rafia s?owianoznavvsl\va. 2709. Polewoj. O dzisiejszej i{ryt3'ce 
ro=. Itozm. I.w. 18i2. 

2710. Szewyrew. Kzut oka na współ- 
czesny kieriineli lit. ros. Jutrz. 1842, .s. 
149—56. - Czość II: Slan ros. języka 
i stylu. Jutrz. 1842. s. 221 -H2. 

— Hislorya staiożylnej lit. ros. Hec. V. 
Dulirowski Hilil. war. 1817. II. 402 15. 

2711. Literatura ros. Jutrz. I84H. 1. 
56-9, 131-33,2(17—10; II. G8-70, 143— 
47. 21(> 9; III. 62-72, 135-6. 

2712. Krótki rys historyi lii ros. I'rzyj. 
ludu, 1847, nr. 48 52; 18 tS, nr. 1-17. 

2713. Literatura ros. z r. 1848. Czas 
(I)od.) 18.50. nr. 8. 

271 1. Sobieszczański F. M. .'^tan piś- 
niienniciwa ros. w 1818 Hibl. war. 1850. 
I. 574-8, III 346-62. 

2715. Najnowsza literalura ros. Czas. 
1852, nr. 113. 

2716. Krótki przegląd lit. ros. naszych 
czasów 1825 - 1853. Pizegl. pozii. 185ł, 
t. 19, s. 126 -3i. 

2717. Literatura ros. nowoczesna. 
Hozni. Lw. \Slii. 

2718. Literatura jako wyraz społe- 
czeństwa w Kos. Wiadoni. pol. 1855 s. 
44, 62. Czas. 18.55, nr. 59. 

2719 Literatura ros. oniii;rac>jna. 
Wiadoin. pol. 1857. s 37. Hoczniki [lol. 
1857. s. 150. 

2720. Ruch literacki i reforma w Kos. 
Czas, I8.5S. nr. 107-108. 

2721. Spasowicz W. () współczesnej 
literaturze ros. [Przedruk z Dodatku do 
Stówa). Dzień. lit. 1859. s. 421, 434, 445, 
458, 470, 482 

2722. Piśmiennictwo ros. od .śmierci 
Mikołaja. Uocziiiki pol. 1860 — 1. s. 346. 

2723. Siwiński Edward, l-ekeya wstę- 
pna liter, polskiej, oraz liter, ros., ze 
względem na słowiańską. War., 1863, 
8. s. 27. 

2724. Język i literatura Hosyan aż do 
wstąpienia na tron Mikołaja. Słów. 1868. 
I. 146-8. 2725. Literatura ros. ostatnich czasów 
Wędr. 1870. II. 260. 

2726. P.(ieniążek) Cz. To i owo o li- 
teraturze Moskali Kwiaty, 1870. ll). Krak. 
nr. 8, s. 65. 

2727. Kilka słów o literaturze ros. (we- 
dle Gołowinal. Tyg wielk. 1871. s. 23—4. 

2728. Literatura ros. nowszych cza- 
sów. {Tłum z 1'ypina i Spasowieza). Bibl. 
war. 1871. 1. 90 - lOt.- Kec. dzieła Typina 
i Spaś. nap. Kalina. Aten. 1880. II, 3.i8 — 
71; 1881. I 179. 

2729. Pypin. Ruch umysłowy w Hos. 
po r. 1815 i jet^o następstwa. Hibl. war. 
1871. II. 17-57. 

2730 Stracliow. Literalura zagraniczna 
w stosunku do ros. Bibl. war. 1871. I. 
21H-I6. 

2731. Kirkor Adam. Zarysy współ- 
czesnej literalurj- ros. przez Jana ze Sli- 
wina. Tyg wielk. 1873, s. 169, 182, 194, 
206, 220, 244. Toż. w odb. 1873, 8«, s. 64. 

2732 Kronika literacka. Zapobiegli- 
wość- Uosyan w celu zapoznawania pu- 
bliczności europejskiej z utworami ich 
artystów. Dzień. pozn. 1873. nr. 248. 

2733. Rodzaj najnowszy powieści, (z po- 
wodu książki G. Saniarowa). Przegl. pol. 

1873. IV, 283-339; 187 !■, I, 1-51. 

2734 Dzieduszycki Michał. O litera- 
turze ros. (Przekład Lebicdiewa; Niebo- 
ska Koinedya. Puszkarewa: Mazepa). 
Tydz. lit. art. 1874. s. 46 i 64. 

2735. J-d. Postępy wiedzy o słowiań- 
szczyznie w Rosyi. (Wedle sprawozda- 
nia prof. Kollarewskiegol. Bibl. war. 1875. 
IV. 403-21. 

2736. O literatach i literaturze ros. 
w ostatnich lalach 50 według dzieła: 
Neue Bilder aus der Petersburger Ge- 
sellschaft. Przegl. pol. 1875—76, I, 383- 
407. 

2737. Pogląd na dzieje literatury ros. 
Czas, 1876, nr. 145-148. 

2738. Rzut oka na literaturę moskiew- 
ską poza granicami caj-atu. Kuch lit. 

1874. s. 717, 729,745; 1875, s. 102; 1876, II Ilosyanie. 135 2739. Borakowski Eug Listy z nad 
Newy. (Słowiańskie towarzystwo dobro- 
czynności. Turgeniew. Sądy o Nel< raso- 
wie. Wiadoiności z literatury!. 1\I. 1878. 
II. 218, 234, 2i7. 

— Toż. (Ożywienie literacliie , społe- 
czne i nauliowe w Kos.). KI. 1879. I. 
126, 132, 147. 

2740. Pawłowski. Pi.śmiennictwo ro.s. 
Praw. 1881. s. 439. 

2741. Wiesiołowski. Wpływ zacliodu 
na literaturę ros. Kraj 1883. nr. 18, 22, 27. 

2742. Iłgowski Jan. Z literatury ros. 
(Omówiony VI toni Archiv jugo zapad- 
noj Rusi). Kraj 18-5. nr. 12, s. 19. 

2743. B(adeni) J. ks. Główne kierunki 
powieści ros. Frzegl. po w. 1886. IV, 
467 - 86. 

2744. Lisicka Anna. Nowocześni po- 
wieściopisarze w Kos. Przegl. pol. 1886 — 
87, 1,70-95,278-97; 11,32-77,466-600. 

2745. S. D. Literatura ros. Pi aw. 1886. 
s. 61.H. 

2746. Pietkiewicz Zenon. Literatura 
ros. (Vogue: Le Uoinan Kusse). Praw. 
1887. s. 380, 464, 596. 

2747. Brandes. Współczesny romans 
ros. Kraj 1887. Przegl. nr. 17. 

2748. Merzbacli Henryk. Listy z Bel- 
gii. List W. Kosya i Francya w litera- 
turze dzisiejszej Dzień. pozn. 1891. nr. 
209. 210. 

2749. Relator. Z piśmiennictwa rus- 
kiego. Kraj 1894. nr. 3, 4, 12, 16, 28, 33. 

2750. Spasowicz Włodz. Pisma, tom 
V. 1892, 8, s. 371. (Kzul oka na literaturę 
ros. w początkach 1859 r. ; Pozytywizm 
w Ros.; Z powodu życiorysu P. D. Ki- 
sielewa; Mowa na obiedzie literackim, 
danym I. S. Turgeniewowi 13 marca 
1879 r. w iV-ter. ; Mowa na obchodzie 
Puszkinowskim 31 stycznia 1885 r. w Fe- 
ler.; Artykuł o Aleksandrze Puszkinie; 
Mickiewicz i Puszkin pod pomnikiem 
Piotra Wielkiego; Bajronizm Puszkina; 
Bajronizm Lermontowa; Rzecz o Pu- 
szkinie). 2751. Szarłowski Alojzy. Z literatury 
historycznej ros. Przegl. pow. 1896. IV. 
126-35, 296-311. 

2752. Zdziechowski iW. Byron i jego 
wiek. Kraków 1897. II. (liajroiiizm ro- 
syjski, s 95 — 365, 1. Pierwsze powiewy. 
(Żukowski, Kozłów, Rylejew), 2. Puszkin 
156 — 212, 3. Puszkiniści (Baratyński, Po- 
doliiiski, IV. Puszkin i Grybojedow, V. 
Polcżajew, VI. Ijermontow 274—65. 

2753. W, H. Literatura Syberyi. Tyg. 
ii. 1898. H, 905, 925. — Maksimów S. 
Sybir i katorga, liec. H. W. Tyg. ii. 
181i7. I, 261, 353. 

2754. Lutosławski Winc. Hodowla 
pessymislów \\ Ros. Przegl. pol. 1899. 
IV. 410- 36. 

2755. Nowaczyński A. Młoda Rosya. 
(Korolenko, Gorkij, Czechow). K ryt. 1899. 
s. 326-34. 

2756. Briickner Al Z dziejów litera- 
tury i o.światy w Ros. (z powodu dzieła 
Pypina). Aten. 1901. II, 911-51. 

2757. Karowski Wład. Od słowiano- 
lilstwa do panazyatyzmu. Studyum lite- 
racko-polit. Przegl. pol. 1901. IV. (zesz. 
140), 193- 219; 440-68. L (zesz. 141) 15 -65. 
Toż. w odb. Krak. 1901, 8, s. 107. — Ree. 
p. t. Opowieść o Antychryście. Czas 1901. 
nr. 157. 

2758. Belmont Leon. Z nowszej lite- 
ratury ros. (Na podstawie antologii Sal- 
nikowai. Kryt. 1902. II. 189-200. 

2759. Z modernizmu ros. Czas 1904. 
nr 140. 

2760. Brandes Jerzy. Rosya, p. M. 
Sarnecka. Lw. 1905, 8, s. X, 352, kor. 5. 

2761. Bh. K. Co mówi pieśń. (O poezyi 
ros.). Kraj 1906. II nr. 27, 35, 38. 

2762 Briickner Aleks. O literaturze 
ros. i naszym do niej stosunku dziś i lat 
temu trzysta. Lw. 1906. 8, s. 94, kor. 120. 

2763. Poezya agitacyjna w Ros. N. Ref. 
1906. nr. 33. 

2764. Z politycznej satyry ros. N. Ref. 
1906. nr. 61. 136 Bibliografia stowianoznawstwa. 2765. Nalepiiiski T. Młoda Rosya: I. 
Poeci ro8. Praw. 1907. s 605 -U. 

— On idzie ! Rzecz o Itrólu - duchu 
w Rosyi. Krak. 1907. 8, s. 186, kor. 3. - 
Hec. A. Grzymala-Siedlecki: Nowa 
książka o Rosyi. Czas 1907, nr. 217. — 
K. Srokowski. N. Ref. 1907. nr. 259, 
261. 

— Młoda Rosya. Praw. 1908, s. 3, 20, 
56, 94, 116, 151, 237, 272, 295, 306. 

2766. Okropna poezya, (oroś. poezyi). 
Dzień. pozn. 1907. I. nr. 144. 145. 

2767. Łusakowski Wł. Rosyjski dra- 
mat realistyczny .Men. pol. 1918. III. 
247—54. 

2768. Zdziarski Stan. Idee rewolucyj- I ne we współczesnej powieści ros. Bibl. 
war. 1908. III. 486-518. 

<i769. Literatura ros. w r. 1908. Lite- 
ratura i sztuka 1909, s. 65. 

2770. Savitri. Najnowszy realizm ros. 
Praw. 1909. nr. 28, 29, 30, 32. 

2771. Czapiiiski Kaz. Mistycyzm we 
I współczesnej ros. liter. Widnokręgi 1910, 
i s. 75-8. 

2772. Jabłonowski Wład. Dookoła 
slinksa. Sludya o życiu i twórczości na- 
rodu ros. (Indywidualizm rosyjski i jego 
odbicie w literaturze. Dostojewski wobec 
nowych pr;idó\v świadomości rosyjskiej. 
Gorkij i Andrejew. Kryzys inteligencji 
ros.). War. 1910, 8», s. 316. Czae o p is m a. 2773. Pisma peryodyczne ros. Dzieii. 
wil. 1818. 1, HI8-20, 422-3. 529-31, 
623-4. 

2774. O piśmie ros. » Biblioteka » i o kry- 
tycyzmie w Ros. w ogólności. Tygod. 
pet. 1836. s. ,H39. 

2775. Statystyka dziennikarstwa w Ros. 
i zdanie o polskiej literaturze. Czas 1868, 
nr. 171—178 

2776. Prasa peryodyczna ros. Słów. 
1868. I, 19; Rok II. 1870, pół. II, s. 115. 

2777. Moskowskija Wiedomosti w 
Król. Pol. Czas 1874, nr. 86—87. 

2778. Ruski Mir i Neue Freie Presse. 
Dzień. pozn. 1875. nr. 255. 

2779. Opinie gazet ros. (w sprawach 
polskich głównie i slowiańskichi. Przegl. 
tyg. 1877, s. 11, 35, 69, 81. 118, 130, 142, 
155, 191, 294, 371. 

2780. Dziennikarstwo ros. o podróżj 
ces. Franc. JiJzefa. Przegl. Iw. 1880. II. 
s 363-9 

2781. NuL Sądy i poglądy (z gazet ros.t. 
Przegl. tyg. 1888. s. 152, 167, 181. 196, 
209, 233, 246, 329, 341, 353, 3B5, 385,394, 1405. 426, 445, 457, 477, 501, 516,532,548, 
^ 577, 609, 640, 653, 669. 
< 2782. Szarłowski A. Prasa prawosła- 
I wna ros. na ziemi polskiej. Przegl. pow. 
1889. IV. 271-86. 

2783. Lisicki Hen. Dziennik prof. Ni- 
kitenki. Przegl. pol. 1893. III. i-77-512. 
IV. 81-112, 282-314. 

2784. Żurnal Ministerstwa Narodnago 
Proswieszczenija. Rec. Rafał Lubicz. Wis. 
1894. s. 189-91; 1895. s. 828-34; 1896. 
s. 678-82. 

2785. H. L. Lacińsko-polska propagan- 
da wedle pism ros. Przegl. pow. 1896. 
I, 155—60. 

2786. Moszyński Jerzy. Kilka słów 
z powodu artykułów noworocznych ga- 
zet}' nSwieto i S. Pieterburgskija Wiedo- 
mosti. 1897, hal. 60. 

2787. Z prasy ros. Głos 1899. I. 159, 
\m, 23S. 255, 279. 303. — Ad. D. Aten. 
1900, in, 359—79, IV, 400-16;- Ogniwo 
1904,nr. 2, 5, 8, U, 14, 16, 19, 20, 22-37, 
39-47, 49-53; — Tyg. ii 1905. II, 831. 

2788. Dziennikarstwo ros. N. Ref. 
1900, nr. 272. Rosyanie. 137 2789. M. O pracach Kazimierza Wa- 
rszewskiego prasa ros. Kraj 1900. I. 
nr. 23. 

2790. Rosyjska prasa rewolucyjna. 
Tydz. 1902, (X), 266, 281. 2791 Baudouin de Courtenay R. 

• Nowoje Wreniia«. Świat stów. 1905. II. 
408-11. 

2792. Idea słowiańska w prasie slow. 
(ros.). Świat sJow. 1905. I. 68-77. Poszczególne sylwetki. 2793. Afanasiew (i stosunki jego z Kra- 
szewskim), np. Aleks. Stefanowicz. 
Przpgl. lit. 1897. nr. 2k s. 7. 

2794. Akielewicz Mikołaj. Przegl. lit. 
1897. nr. 24. s. 9. 

2795. Aksakow Iwan. Wiśniowie- 
cki. O historyi zaimprowizowanej w ce- 
sarstwie ros. (Sobory ziemskie : SoJowiew 
i Aksakow). Czas, Dod. 1860. IV. s. 
123-60; Praw. 1886. s. 104; N. Ref. 1886. 
nr. 37. — Rosyanin o Rosyi. (O korespon- 
dencyi Aks.). Tydz. 1894 (II). s. 70. 

2796. Andrejew Leonidas. I'raw. 1904, 
s. 536. — M a z a n o w s k i Ant. Naj nowsza 
powieść ros. L. And. Przegl. pow. 1906. IV. 
23-36, 342-57. Nalepiński Tadeusz. 
Antychryst. Kryt. 1907. I. 43-52. (Omó- 
wionj' utwór And. uSaw^ao). — Janow- 
ski W! od z. Najnowszy dramat A. (Zycie 
człowieka). Nasz kraj 1907. I. 25—6. — 
.Tablonowski Bron. Bili), war. 1908. 
IV. 85— 109. — G. Olechowski. Ożyciu 
człowieka. Praw. 1908. s. 187. — O Ju- 
daszu Iskaryocie. Praw. 1908. s. 369. — 
Savitri. Ostatnie utwory L. A. Witeź 
1908. s 557-61. — Woroniecki Ed- 
ward. W pomrokach duszy ros (L. An- 
drejew: Car Gołod ; Areybaszew: Sanin) 
Świat sl. 1908. II. 79.S-800. - Bole- 
sław Podlewski. O dramacie A. (Car- 
Głód). Praw. 1909. nr. 43, 44. Zoh. nr. 2816. 

2797. Arcybaszew. Jankowski \M 
Książka, która obudziła w Kos. więcej 
niż sensaoyę. (Arc. : Sanin). Świat 1908. 
II. nr. 35. — Tenże. Nowele Arc. Milio- 
ny — Śmierć Iwana Landego. Na ziemi 
naszej. 1909. nr. 20, s. 7. Zob. nr. 2796. 

2798. Bakunin Michał. Przegl. rzeczy pol 1862. nr. 2, s 25—8. - Wspomnie- 
nie o B. Ruch lit. 1876. II. 41, 55. - 
Z listów B. Dzień. pozn. 1895. nr. 131 — 
138. — Zdziechowski M. Zaranie re- 
wolucyi ros. Świat sł. 1907. I. 17—31.— 
Sm. Program słowiański B. Świat sł. 
1907, I. 77-9. 

2199. Bestużew - Riumin K. M., np. 
R. Baudouin de Courtenay. Kraj 1897, 
nr. 6. 

2800 Bieliński Wisaryon. List z nad 
Newy. (Omawia uczczenie 50 roczn. zgonu 
znakomilego krylyka i my.śliciela). Przegl. 
tyg. 1898, nr. 27. 

2801. Bławatska. W. Walderowicz. 
Audiatur et altnia pars. Przegl. tyg. 1893. 
s. 247-8. 

2802. Boborykin P. W. Sp. Teorye 
estelycznc. (Kill;a słów o odczytach i re- 
feratach B.'). Kraj 1894. nr. 5. — Bohdan 
K Z Petersburga (o jubileuszu B.). Tyg. 
ii 1895 1. 95. -Kraj 1896. Dod. nr. 4. — 
Kraj 1900. II. nr. 44. s. 589. 

2803. Bohatyri Stan. Czas li 00. nr. 70. 

2804. BułharynTad. i Lelewel. Przegl. 
Iw. 1877. I. 231-5. — Listy B. do Lele- 
wela, od r. 1821— .'^0. Bibl war. 1877. I. 
222-31 

2805. Chomiakow i słowianofilstwo 
rosyjskie. Zoh. vr 244. 

2806. Czechow Antoni. Pietkiewicz 
Zenon. Wspul^zesna beletrystyka. Praw. 
1889. s. 4i0 — Tenże. Literatura ros. 
Praw. 1899. s. 116. 139; Tenże. Ogni- 
wo 1904, nr. 31 -32. - Dobek Broni- 
sław. Tygod. Słouapol. 1902. nr. 12.— 
Leo Bel mon t. Praw. 1904. s. 429. — 
D. P. S., N. Ref. 1904. nr. 164 - A n t o n i 

18 138 Bibliografia słowianoznawstwa. Mazan o ws U i. Najnowsza powieść ros. 
Przegl. pow. 1904. III. 334-58, IV. 50— 
74. — J. O. Kraj 190k II. l)o<l. nr. 29. — 
Wędr. 1904. II. 76. — 8t. brzozowski. 
Glos 1904. s. 502, 516, 545. - W. Pr. 
Sztuka Gz. oWiśniowy sado. N. Hof. 1906. 
nr. 253. — K. i?. »Uzajka« Cz., koniedya 
w 4 aktach. Czas 1907, nr. 52. - Ra- 
kowski Konrad. Wujaszek Wania 
Cz. Czas 1906. nr. 17. —Grosman Ka- 
zimierz. Dusze współczesne. Cz. War. 
1907. 8, 3. 36, kop. 30. - Siedlecki 
Grzymała. A. Cz. Świat sI. 1907. I. 
277—91. — St. Barycz. O oWujaszku 
Jasiu< Cz. na scenie. Praw. 1908. s. 106. 
Zoh. nr. 2755, 2816. 
2807. Czerniajew Michał. Kra| 1898. 

II. nr. 33. 

2H08. Czernyszewski i jogo romans 
socyalny, np Kapliński Leon. Przogl. 
pol. 1868-69. I. 415-93. II. 119—42. 

2809. Cziczeryn Borys. Czas 1904. nr. 
42. — M. /.dziechi) wski. Cz. B. Wspo- 
mnienie pośmiertne Przegl. pol. 1904, 

III. 614-27. — Toi. oddzielnie. Krak. 19ti4. 
8, s. 2*. — Ten^.e. Filozofia Cz. Świat st. 
1907. I. 111—33. 

2810. Dostojewski Teodor. Przegl. 
sl. 1881. s. 49. -Ad. Pług. KI. 1881. II. 
119. — Jan Grz(egorzewski). Pisiem- 
skij i D. Muz. 1881, II. 45-50. — Hen. 
Gliński. Świat 1890. s. 280, 362, 399, 
467, 570 —Jerzy Brand es. Dost., syl- 
wetka liter., p. Adolf Tillos. (Ustęp z dzieła 
p. t. iWrałenia z Rosyi.). N. Ref. 1891. 
nr. 87, 91, 92, 95, 111, 113, 115. - Ber- 
told Mer win. Dost: Białe noce, Cicha, 
Przykra anegdota. N. Ref. 1902. nr. 268. — 
Brzozowski Stan. Dost. Z mroków du- 
szy ros. Lw. 1906. 8, s. 120, k. 2-40. — Na- 
lepińskiTadeusz. Idee narodowe i sło- 
wiafiskieD. Świat sł. 1906.1. 107-18; Nasz 
kraj 1907. 1.481-5. - Wt Jabłoń o w.«ki. 
T. D. wobec nowjch prądów świadomości 
ros. Aten. pol. 1908. IV. Zoh. nr. 2772. 

2811. Dubrowski Piotr. Kraj 1882. nr. 
19. s. 9, 2812. Garszyn Wsiewołod. np. Zenon 
Pietkiewicz. Praw 1888 s. •lii Przegl. 
lit. Kraj 1888. nr. 41. s. II. -Bukowiń- 
ski Wł. Nowele O. Praw. 1901. s. 401. 

2813. Gogol Mikołaj List M. Grabow- 
skiego o Ij. Rubon. 1847. V. 79. — G. M. 
Czas 1852, nr. 96— 97. — Felicy an Ko- 
złowski. Op. dom. 1870 s 519 — Go- 
gol, szkic kryt., wyjątek z dzieła Wodo- 
zowa p. t. Nowaja ruskaja literatura. 
Kł. 1871. I. 398, 403, II. 23, 38, 63, 93, 102. - 
Gogola Rewizor petersburski. Przegl 
pol. 1871-72, III. 146-7. Kraj 1872. nr. 
232.- Sas dr. O charakterze poezyi pol- 
sko-słowiańskiej. Odczyty T. Lenartowi- 
cza na wszeclinicy bolońskiej. Przew. 
nauk. liter. 1887, (XV), 62-70, 158-67, 
2i7- 55,353-61,445-59,528-3.5,612-23, 
708— 20.789-801.910 -18. lOlrębność cha- 
rakteru polsk. a rosyjskiego, w\ kazana na 
Kibitce Gogola i Farysio Mickiewicza 
Mater dolorosa Hercenaj. — Gogol i Po- 
lacy. Kraj 1902. I. nr. 17. — O przełomie 
w iyeiu duchowem M. G. Kiaj 190i. 
nr. 9. s. 101. — Leopold B. Kraj 1902. 
nr. 8. s. 85. — Echa z Rosyi. M. G. 
(1852—1902). Dzień. pozn. 1902 I. nr. 70. - 
G. w literaturze polskiej. Kraj 1903 nr. 
1. s. 6. Zoh. nr. 244. 

2814. Gotowkin Fiedor i jego pa- 
miętniki, np. Teresa Wodzicka. Przegl. 
pol 1906. I. 418-45, II. 101-27. 

2815. Gonczarow. M. Krel. Z beletry- 
styki ros I Gonczarow '. Dzieo. pozn. 1902. 
I. nr. 74, 75. 7C. Zoh. nr. 2829. 

2816. Gorkij Maksym jako dramaturg. 
Czas 1901. nr. 245 — Leo Belmont. 
Praw. 1901, s. 320, 332. — Dzień. pozn. 
1901. II. nr. 269. — G. jako dramaliirg. 
(O sztuce: Scen)' z domu Hez=iemiono- 
wych). Dzień. pozn. 1901. II. nr. 242. — 
LeonBielaki. M. G. Kraj 19vi2. nr 25, s. 
283.-Bronisław Dob. Tydz. 1902, (X), s. 
519. — Teresa Wodzicka. Przegl. pol. 
1902.(zesz.l46)203— 27— W.Pr.(okesch). 
Gorkij i .Mieszczanie*. N. Ref. 1902. nr 274. 
Lucyan K o n arski. Głos 1902. s. 194.- Rosyanie. 139 Kartka z życia G., N. Ref. 1902. nr. 267 - 
Ant. M a z a n o w s k i. Nowa powieść ro - 
.syjska. I. Maksym Gorluj. Przegl. pow. 
1902. IV. 19-37, 210-29; 1903. I. 42-6i. 
Śli wi ń sk i Artur. Mieszczanie G. Praw. 
1903. S.319. — Noskowski Witold: G. Na 
(lnie. Czas 1903. nr. 122. - Z. Kłoś nil;. 
»Na dnie*. Tyg Słowa pol. 1903. nr. 18. — 
Jabłonowski W } a d. M. (3. War. 1 906. 
8, s. 5i, kop. .-;o. — Rakowski Kon- 
rad. G. Dzieci słońca. Czas 1906, nr. 35. 
Koiiczyiiski Tad. Barbiirzyucy G., 
sztuka w 4 aktacli. N. Uef. 1906, nr. 218. 
Ba u ni fe Id (J u staw. M. G. (Śladami 
człowieczeńsiwa). Slanislawów 1907. 8, 
s 87, kor. i. -- Mazanowski Ant. 
Gorkij, Czechow, Wieresajew, Andrejew. 
.Studia, Kral;. 1907, S, s. 169, l;or. 4 Zoh. 
nr. 2755, 2772. 

2817. Gradowskij Aleks. Kraj 1900, 
I nr. 6. Zoh. in: 2S2S. 

2.S18. Grygorowicz Dymitr Kr;ij 1900. 
1. nr. 1. Zob. nr. 2801. 

2819. Hercen Aleks, i wolna myśl ro- 
syjska. Przegl. rzeczy pol. 1858, nr. 9, 
s. I, 35. — List H. do redakcyi Demokraty 
polsliiego. Dem. pol. 1853, s. 53. -- O Her. 
Przegl. rzecz. pol. 1860. nr. 6, s. 14 — 8. — 
O publikacyach H. Wiadoin pol. 1.S60, 
s. 67. — H. o Polsce. Roczn. pol 1860— 1, 
s. l.iO ; Wiadoin. pol. 1860. s. 57. Przyj, 
dom. 1863, s. 1J<3, 197, 201. — Uwagi H. 
o literaturze ros. Dzień. lit. 1865, s. 311, 
319— Hercen. (Działalność i wpływ — oce- 
nienie ze stanowiska polskiego). Kraj 

1870, nr. 4fii. — Dr Omega. Sbornik [jo- 
.sniiertnych staliej Herc. Tydz. polit. lit. art. 

1871, s. 6. — Zdziecho wski Maryan. 
Zaranie reuolucyi ros. Świat sł 1906. I. 
riu3— 27. — Tenże. H. i Heine, .ludaizm 
i russycyzm w prądach społecznych Eu- 
ropy. Przegl. pol. 1906. II. 225-46. - 
Kołodziej. H. i Hercen. Kraj 1906, II, 
nr. 50. — Ze wspomnień H. o Polakach. 
Praw. 1907, s. 478. 491, 502, 514, 526, 
588. — Idealizm ros. z przed 50 lat. (A. 
Her.). Tyg. ii 1907, II, 656. Zob. nr. 2813. 2820. Jurjew Sergiusz. KI. 1889, I, 94. 

2821. Hilferding A. Uwagi krytyczne 

pismach H 8łow. Ilok II, 1870, pół. II, 
23-4, 54-6. 

2822. Karamzin IWikołaj. Dzień. wil. 
1826, II, 66. Nekrolog K. Rozm. liter. 
war. 1828, II, 193-8, 213 4, 222—4. - 
Słowo o usposobieniach K. względem 
Polski. Przegl. pozn. 1851, t. 12, s. 360— 
2. — Wójcickiego Życiorysy znak. ludzi. 
Warsz. 1851. II, 171-80. - W^dr. 1870, 
II. 274-7. 

2823. Kariejew. Ad. Mahrburg. 
Blok I K. jako historycy przyszłości. 
Kraj 1885, nr. 1, s. 22, ni-. 2, s. 19. — 
Kariejew i jego poglądy na upadek Pol- 
ski. Kwart. hist. 18-9, illl), 687—702. 

2824. Karyszew M. Praw. 1905, s. 90. 

2825. Katkow J. N. Literacka działal- 
j ność K. w świetle >Novv. Wrem.« Kraj 

1887. Przegl. nr. 40, 41,48. - N. Ref. 1887, 
nr. 176. —Dwa polskie listy K. Kraj 1887. 
Przegl. nr. H7. s. 4. 

2826. Kawelin Konstanty, np. W.Spa- 
sowicz. Kraj 188.i, nr. 20, s. 5. — Ełk. 
Z niedawnych wspomnień. Kraj 1898, 1. 
s. 75-6. 88-90, 98—9. Zoh nr. 28o(j. 

2827. Kojałowicz IWichał Józef To- 
karzewioz. Lekcye K. Kraj 1884, nr. 
47, s. 18. - N. Ref. 1891, nr. 208. 

2828. Kostomarow Mikołaj w obro- 
nie Pulski. Dzień. lit. 1862, s. 777. — Praw. 
1885, s. 234. 244. — Ostatnia praca K. 
Krai 1885, nr. 16, s. 18. — Zgon historyka 
K. Kraj 1885, nr. 15. — Spasowicz; 
Pisma, t. II. Treść: Polskie fantazye na te- 
maty slowianofilskie; Z powodu polemiki 
prof. Kostomarowa z prof. Aleks. Gra- 
dowskim. 

1 2829. Korolenko Włodzimierz, np. W. 
Siekierski. Praw. 1897, s. 32, 45. - Dod. 
Przegl. tyg. 18h8, II, 3.53-68. — Kret M. 
Z beletrystyki rosyjskiej. I. Korolenko. 
II Gonczarow. Dzień. pozn. 1901. 11, nr. 
27;-!. 296 Zob nr. 2755. 

2830. Kryłow. O bajkach K. Rozm. 
Lw. 1826.— Rewiński St. Kryłow i jego uo Bibliografia sJowianoznawstwa. bajki, (zalączon}' przekład: Gęsi, wilki 
i owce). Op. dom. 1871, s. 13. 

2831. Kurbski Andrzej i Konstanty 
Konsłanty)io}iiic^ Ostroijski. H 1 e b ow i e z 
A. B. Biografia rosyjskich pisarzy. Dzień, 
wil. 1821, II, 71, 287. 

2832. Leontiew Konstanty, np. Her- 
baczewski Józef. Świat st. 1906, II, 
416-28. 

2833. Lermontow. G. C. Kilka sJów 
o L., (podany jest wjjątek z poematu: 
Orsza). Frzegl. pozii. 1851, (t. 13), s. 
408—12. — Kilka stów o literaturze ros., 
a mianowicie o poezyi L. Dzień. lit. 
1854, s. 209. — Bojar Orsza, poemat L. 
Czas 1855, nr. 97. — Pięćdziesiąta roczni- 
ca zgonu L. Kraj 1891, nr. 30, s. 2. — 
M. Zdziecho ws ki. L. i Słowacki. Świat 
1894, s. 91. — Wiktor Goniulicki. 
W kwestyi literackiej. Kraj 1895, nr. 
11. — Spaś owić z: Pisma, tom VI. 
1892, 8, str. 325, rb. 2. Treść: Pięć- 
dziesięciolecie Uniwersjtetu petersbur- 
skiego ; Dwa tygodnie w Butgaryi ; 
Z wędrówki po Bośni i Hercogowi- 
nie; Korespondencya Turgeniewa; Ler- 
montow w książce P. Kotlarewskiego ; 
Książę P. A. Wiaziemski. Zoh. nr. 2750, 
2762, 2852. 

2834. Maksimów Sergiusz. Tyg. ii. 
1901, II, 584. 

2835. Martianow Mikołaj, np. Feliks 
Cohn. Praw. 19u5, s. 76. 

2836. Mendelejew Dymitr. Tyg. il. 
1907, 1, 129. 

2837. Mereżkowski Dymitr i jego try- 
logia iiChrystus i Antychrystt. np. Go- 
stomski Walery. Świat sl. 1906, I, 126— 
42. — Leo Belmont. Antychryst M. 
Światl908, II, nr. 50.— Sa vi tri. Chrystus 
i Antychryst. Tyg.il. 1908, II, 936. — Piotr 
W. Praw. 1908, s. 212. — Grzymała 
Siedlecki. Paweł L Świat sł. 1909. I, 
73-82.-Nalepinski Tad. M. .Nadcią- 
gający chamc. Czas 1907, nr. 129—134.— 
RozstańskiBolesław. Dym. Mer. (myśli 
i wrażenia). Społeczeństwo 1910, s. 32. 2838. Michajłowskij M. np. Krzywicki. 
Ogniwo 1904, nr. 9. 

2839. Milukow Paweł. Kuryer warsz. 
1907, IV, 338. 

2840. Młnajew Dymitr. Praw. 1889. 
s. 382. 

28łl. Najdienow. Belmont Leo. No- 
wy dramaturg rosjjski. Kryt. 1903, I, 
s. 434—43. — Jego komedya »Bogaty czło- 
wiek.. N. Ref. 1904, nr. 256. 

2842. Niekrasow Mikołaj. Czas 1870, 
nr. 58. -Przegl. tyg. 1878, s. 40. — Hen. 
Kwiatkowski. Przyczynek do wspo- 
mnień o N. Kraj 1883. nr. 49, s. 19. Zoh. 
nr. 2739, 2861. 

2843. Niemirowicz Danczenko. Powieść 
jego ^Naprzód.. Kraj 1883, nr. 39, s. 19. 

2844. Orfanow i szkice jego z życia 
syberyjskiego >W dali«. Kraj 1883, nr. 
30, s. 17. 

2845. Ostrowskij Aleksander, np. J. 
L. P. Praw. 1886, s. 3U7. 

2846. Pogodin Micliał. Listy P. Du- 
browskiego do M P. Tyg. pelers. 1840, 
s. 551—3, 557-8. — Tyg. wielk. 1874, s. 
271. — Kryński A. »Listy do M. P. z ziem 
słowiańskich". {18:!5 — 1861), z przedmową 
i uwagami Nila Popowa. Bibl. war. 1881. 
I. 445—54; Toż. Muz. 1881, I, 67—70. 

2847. Pogodin Aleks. np. A. Kryński. 
Tyg. il. 1907, I. 89 

2848. Pereswietow J. S. publicist 
XVI wieka. np. Hżiga W. O. Hec. T. St. 
Grabowski. Świat sł. 190!i, II, 48—52. 

2849. Pokrowskij N. Jego powieść 
DBlednowo. N. lief. 1892, nr. 83-88. 

2850. Połonskij Jakób. Kraj 1898, II, 
nr. 44, s. 23. 

2851. Potiechin N. A. Jego dramat 
• Ubodzy duchema. Czas 1900, nr. 224. 

2852. Puszkin Aleks. Rozm. Lw. 1824, 
1834. Przyj, ludu 1837,11,279,282,299.— 
Polewoj Mikołaj. Wizer. nauk. 1837, 
XIX, s. 67-104. - John of Dy cal p. 
P. na polach Elizejskich. Roczn. lit. 1844, 
s. 113. — Puszkin-Lerraontow. Czas 1855, 
nr. 65. ^ Ko w ais ki Frań c. Pamiętniki. Hosyanie. 141 (Odessa. Mickiewicz i Puszkin. Podróż 
z Uinania do Odessy). Bibliot. war. 1857, 
IV, 3i7-81, 623— 32.- Zieleniecki K. 
Mickiewicz i Puszkin w Odesie. Bibl. 
war. 1858,111, 166—9 —Długosz Józef. 
Puszkin i uroczystości puszkinowskie, 
(mowa o utworach). Niwa 1880. II, 336 — 
42. - Przegl. slow. 1881, s, 97. -Kraj 1887, 
Przegl. nr. 5. — Krajowiec. Na zgon 
poety. Kraj 1887, Przegl. nr. 5, s. 8. — 
WJodz. Spasowicz. Mickiewicz i P. 
pod pomnikiem Piotra Wielk. Pamięt. 
Mickiewicza 1887, s. 27—78. Toż. w odb. 
1887, 8», s. 52. — Toż. Kraj 1887. Przegl. nr. 
25, 26, 29, 3>, 33-36. — Mowa Spasowi- 
cza na obchodzie puszkinowskim. Kraj 
1887, nr. 6, s. 8. — J. Tokarzewicz. Z po- 
śmiertnych papierów wieszcza. Kraj 1887, 
Przegl. nr. 5. — J. Tret! ak. Polskie prze- 
kłady P. Kraj 1887. Przegl. nr. 5, s. i. — 
ABC. Mickiewicz i Puszkin, list z Rosyi 
z powodu obchodu P. w Peter. Odb. z Re- 
formy. Krak. 1887, 16, s. 16, hal. 20. Hec. 
Franciszek Konarski. Paniięt. Mick. 1888, 
s. 292. — Spaso w icz Wlodz. /okresu 
romantyzmu — P. i Lermontow jako baj- 
roniści. Aten. 1888. I. 452 - 85, II. 23-68. — 
Tretiak Józef. Ślady wpływu Mickie- 
wicza w poezyi P. Para. Ak. Um. wydz. 
hist. filoz. 1889. (t. 7). s. 213—61. Toż. 
w odb. Krak. 1899, s. 49, kor. 2. — Zdzie- 
chowski M. Nowe studyum o P. Pi'zegl. 
pol. 1889—90, IV, 1 — 19. - Mickiewicz i P. 
Wędr. 1897, s. 138. — Echo muz. teatr. 
1899, s. 264. — Mickiewicz i P. oraz .-jpo 
feczeństwa polskie i ros przez .'.. Krak. 
1899, 8 mała, s. 39, hal. 40. — Niwa pol. 
1899, S.417. — Bies. lit. 1899, I, 448. - Pu- 
szkin o Mickiewiczu. Kraj 1894, nr. 12 — 
Jubileusz P. Kraj 1899. I. nr. 11, 16 i 22. 
O "Borysie Godunowie« P. Kraj 1899. I, 
22, s. 13. — Obchody P. Kraj 1899. I. nr. 
22, s. 1—24. Dzień. pozn. 1899. I. nr. 118, 
119. — Mowy i toasty wygłoszone na 
uczcie Puszkinowskiej "Krajuo. Dzień, 
pozn. 1899. I. nr. 1H6. — J. Baudouin 
de Courtenay. Puszkin w Krakowie. Dzień. pozn. 1899. I. nr. 142, 143, 144.— 
C. J. Setna rocznica urodzin P. Kraj 
1899. I. nr. 6, s. 7. — C. J. Ziemska dola 
poety. 1799—1837. Kraj 1899. I. nr. 22, 
s. 7-10. — Ra w i ta Gawroński. Jubi- 
leusz P. Iris. Lw. 1899, s .H04— 9. — Jan 
Łoś. P. w literaturze pol. Kraj 1899. I. 
nr. 22, s. 11. - \V1. Nawrocki. Tyg ił. 
1899. I. 466. — Spasowicz W J o d z. Kraj 
1899. I. nr. 22, s. 1-7. nr. 25, s. 8. — 
Tymon nie z Aten. Z literatury i ży- 
cia. (Wspomnienie o P.). N. Ref. 1899. nr. 
154. — Włodz. Tramp czy ńsk i. \V(;dr. 
1899, s. 443. - Tretiak Józef. Mickie- 
wicz i P. jako bajroniści. Przegl. pow. 
1899. 11,313-36, III, 22-53. - Toż. Aten. 

1899. II, 460-78. — Tenże. Puszkin i Uo- 
sya. Przegl. pol. 1899. I, 40-59: w odb. 
8°, s 22, kor. 1. -Wegner Stan. Ale- 
ksander P. 1799 — 1899, w setną rocznici; 
urodzin. Pozn. 1899, 8, s. 4. — Antoni 
Biliński. Puszkinowie na Litwie. Kraj 

1900. I nr. 5. — Tret i a k Józef. Miedziany 
jeździec Puszkina, studyum polemiczne. 
Rozpr. wydz. filog. 1900, (t. 31), s. 1 — 80. 
Toż w odb. kor. 160— Cz Jankowski. 
Orland i Oniegin, dwa noweprzeklady pol- 
skie. Kraj 1902. nr. 28, s. 312, nr. ^9, s. 325. — 
Przekłady polskie dziel P. Kraj 1902. nr. 
2, s. 22. — Tretiak Józef. Mickiewicz 
i Puszkin. War. 1906. 8, s. H31. kor. 5 20. 
[Młodość Puszkina, Mickiewicz i Puszkin, 
jako bajroniści, Siady wpływu Mickiewi- 
cza w poezyi Puszkina, Puszkin i Ro- 
sya). — Tyrteusz ros. rewolucyi. Nasz 
kraj 1907, II. (■01-2. Zob nr. 2750. 2752. 

2-<53. Pypin Aleksander, np. H. U.(ła- 
szyn). Dzien. pozn. 1904, II, nr. 290. — 
Grzymała- Siedlecki. Świat sł. 1905, 
I, 18-35. 

2854. Rylejew i Niemcewicz, np. Wł. 
Jakski. Przegl. lii. Kraj 1889, nr. 8, s. 15. — 
Al. Kraushar. Toż. Kraj 1904. I. Dod. 
nr. U; Toż. w pracy: Obrazy i wize- 
runki hisl. Warsz. 1906. s. 325-32. 

SSS.i. Sałtykow IVIichał Szczedrin. np. 
T. H. Przegl. ht. Kraj 1889. nr. 18, s. 3. — U2 Bibliografia słowianoznawstw; Zenon Pietkiewicz. Praw. 1889, s. 
235, 2i8. — KI. 1889. 1. 399. -N. Ref. 1889, 
nr. 113. — Przegl. tyg. 1889, s. 297. — Leo 
Behnont. Notatka jubileuszowa. I'raw. 
1897, s. 560. 

2856 Sołowie w Włodz. .1 a n S t e k i n t. 
Dwaj ewangielicy słowiańscy. (O tiolo- 
wiewie i Królikowskim). Kraj 1884, nr. 
29, 35, 36. — iVlo rawski Maryan. \V1. 
S. Przegl. pow. 1890. I, 305 - 27, II, 21— 
39, 230-46. — WJodz. Spasowicz. 
\\7. S., Kraj 1897, nr. 2, 3, 4; Tenże. 
Pisma, t. VII. Peter. 1899, 8, s. iii, rb. 2. 
Treść: Włodzimierz Solowiew, Nowy ży- 
ciorys Piotra W., Konstanty Kawelin, 
Zadania liistoryi. Fr. Palacki. — Roczniki 
kapłańskie. Lw. 1891. s. 280— 4. — Szar- 
lowski. Szkice S. z historyi samo wie- 
dzy ros. Przegl. pol. 1891. III. 168—74 — 
Czaykowski Konstanty. Etyka S. 
Przegl. pow. 1899. I. 362-77. - Włodzi- 
mierz Spasowicz. O WJ. S. Kraj 
1900 II. nr. 33, s. 449. — B. B. Sol Wł. 
jako publicysta. Kraj 1901. I. nr. 18, s. 
207, nr. 19, s. 214, nr. 20, s. 226. — W. 
Gos tomski. Ostatnia myśl S Przegl. 
pow. 1905. III. 202— 2-ł. Zob. nr. 2795. 

2857. Suworin. S. B. Spasowicz, Suw. 
i Zygmunt Krasiński. Warta 1882, s. 
4089-91. 

2858. Szestow Lew. Tadeusz N a- 
lepiński. Apostoł nihilizmu. Praw. 1909. 
nr. 12, 13. 

2859. Tołstoj Aleksy. Jego tragedya: 
Śmierć Iwana Groźnego. Kraj 1870. nr. 
67; Przegl. pol. 1869-70, IV, 149-50. - 
J. S z u j s k i. T. Śmierć Iwana Groź. i Fiodor 
Iwanowicz. Przegl. pol. 1869- 70, IV, 297 — 
301, 316 — 7. —Tenże. T. Car Borys Fiodo- 
rowicz. Przegl. pol. 1870-71. II, 531—4 — 
St. Tarnows k i. Śmierć Iwana G. i Fio- 
dor Iw. Kron. rodź. 1874, s. 323, 340. — 
O dramatach T. Tyg. wielk. 1871, s. 155—6. 
167 — 8. — r. Car Fiodor Iwanowicz. Kraj 
1870. ni-. 113,114. — Cześ. .Tankowski. 
Toż. Kraj 1898. II. nr. 46, s. 19, nr. 47, 
s. 26. — Kaz. Skrzyński. T. Iwan Gro- I źny. Przegl. pol. 1873-74. IV, 272-4.— 
A. T. Przegl. tyg. 1875, s. .558. — Kł. 1876. 
I. 263. — Bar. .leszcze o dramacie A. T. 
Kraj 1898. II. nr. 47. 

2860. Tołstoj Lew. T. o .-swojej wie- 
rze. Kraj 1885, nr 22. s. 21. — Warta 1886, 
s. 5529. — Zch. M. Towianizm T. Kraj 
1886. Przegl. nr. 52, s. 1 . — A g r i c o 1 a. La- 
martine i T. Przegl. lit. Kraj 1888. nr. 
13, s. 7. — Henryk Gliński. T. jako 
pisarz i człowiek. Świat 1888, s. 105, 135, 
180. 227. — Morawski M. .Spowiedź. T. 
Przegl. puw. 1888. II. 56-72. Toż. w odb. 
Adam Szymański. Listy o najnow- 
szej literaturze ros. Ostatnie utwory T. 
Głos. Warsz. 1888, s. 66, 78, 88, 100. — 
Sonata Kreutzerowska T. Kraj 1890, nr. 
19, odcin. s. 4. — E. L. Dumas o T. Tyg. 
ii. 1891. I 406, II. 12. — Jeszcze o T. (gło- 
sy franc. o T.). Tyg. ii. 1891. II. 23. — 
Kampania przeciw T. Dzień. pozn. 1892, 
nr 81 — dr. Z. D. »Pierwaja slupień« T. 
Przegl. tyg. 1892, s. 393. — B. Lutom- 
ski. Luźne kartki. (Przypowieść T.). Kraj 

1895, nr. 17. — T. »Chrześcijaństwo i pa- 
Iryotyzma. Tydz. 1895, (111), s. 73. — T. 
i jego doktryna. Przegl. kat. 1896, nr. 
10 i n. — T. i jego rezydencya. Kraj 1896. 
Dod. nr. 7. — T. w obronie rozumu. Tydz. 

1896, (IV|, s. 41. — T. o posłuszeństwie 
dla władz. Tydz. 1896, (IV), 57. - Tol- 
stowcy. Niwa 1896, s. 177, 194. - T. syl- 
wetka. N. Ref. 1896, nr. 54. — Pa wci- 
ski Jan. Z dzisiejszych próbek etycz- 
nych. Tołstowcy. Przegl. pow. 1896. I. 
485— 96. — Winiarski Leon dr. Z ob- 
cych literatur. Tolstoizm we Francy i. 
Kry t. 1896, s. 233—6. — Zdziechowski. 
Tołstoj i totstoiści. Przegl. lit. 1897, nr. 6, 
s. 20. — Leo Belmon t. Nowoczesny Sa- 
wonarola. Praw. 1898, s. 308, 320, 333, 
354. 395. - T. o sztuce. N. Ref. 1898, nr. 
86.— Potocki Antoni. T. (mowa o jego 
zj.patry Waniach na istotę sztuki). Zycie 
1898, s. 443. 476. — Czesław Jankow- 
ski. Piśmiennictwo rosyjskie, (o T. tylko). 
Kraj 1899 I. nr. 10, s. 13, nr. 11, s. 11.— Ho'!vanip. U3 B. Z rozmów z T. Kraj 1900. I. nr. 3. — 
li. Bel 1110 II t. Ecre liber. (T. Zmartwych- 
wstanie). Glos 1900, .s. 23S, 252. — Kmi- 
cic. Guyau o poglądach wychowaw- 
czych T. Niwa pol. 1900. s. 259. - Pa- 
welski Jan. Dwa Zmartwychwstania. 
(Tołstoj i Ibsen). Pizegl. pow. 1900. II, 
1 — 21. — W. ProUesch. Potęga ciemno- 
ty. N. Ref. 1900, nr. 65. — Toż. Rec. St. 
R. Czas 1900, nr. 73, 74 - Bo lesia w 
Prus. O T. Kraj 1900. I. nr. 25. — J. 
Rusticus. Zmartwychwstanie T. Aten. 
1900. IV. 159— 71. — StempowsUi. Toż. 
Praw. 1900, s 69, 80. - T. przeciw pa- 
tryotyzmowi. Dzień. pozn. 1901. I, nr. 
88, 89, 90. — Belmont Leo. OT., myśli 
luźne. Kryt. 1901, II. 217—23, 252-64.- 
Kraj 1901, II, nr. 30. — Kaczkowski 
Zyg. Z pra^iy rosyjskiej i o T. (poglądach 
jego na patryotyzm i egoizm). Niwa pol. 
1901,s. 522. — Karo wski WI. L. T. ijego 
Zmartwychwstanie. Czas 1900, nr. 106 —12. 
Toż. wodb. Krak 1901, 8. s. 49, kor. 1.— 
List Tolstojowej do metropolity peters- 
burskiego. Praw. 1901, s. 191. — A. Wrze- 
sień. Najnowsze dzieło T. »Rabstwo na- 
szeho wremienia. N. Ref. 1901, nr. 72, 
73. — T. o sztuce. Tydz. 1902, |X), s. 486. - 
Leon Bielski. L. T. Kraj 1902, nr. 37. — 
Witold Lassota. Z poglądów społecz- 
nych T. Przew. nauk. lit. 1902, s. 53—70, 
155 — 69. — T. (j wychowaniu dzieci. Ni- 
wa pol. 1902, s. 732. — T. i Jan Kron- 
sztadzki. Kraj 1903. II, nr. 39 — T. i o- 
statnia jego powieść: Zmartwychwstanie. 
Gostomski. Z przeszłości. 1904. — Bel- 
mont Leo. T., życie i dzieła, zarys bio- 
graf.-krytyczny. Krak. 1904, 8, s. 138, 
kor. 160 — Merc żkowski D. T. i Do- 
stojewski jako ludzie. Lw. 190I'. 8, s. 247, 
kor. 2-50. Rec. Książka 190 1-, s. 296; 
Zdziarski. Przegl. pow. 1904, IV,286- 97.- 
ks. J. Urban. Doktryna T. Przegl. pow. 
1904, I. 15-39, 358-77, 11.36-58, 384- 
406, III. 62—79. - Dzień. pozn. 1905, II, 
nr. 172. dod. — Walery Gostomski. 
Nietzsche i T. Dwa przeciwieństwa myśli współczesnej. Przegl. pol. 1905, III. 253— 
74. — Włod. Spasowicz. T. o końcu 
naszej ery. Kraj 1906. I, iii-. 14. — T. 
o wojnie. Krak. 1905, 8», s. 37. — Pier- 
wsza miłość T., N. Ref. 1906, nr, 133. — 
Trzy zdania T. Kuryer war. 1907. III. nr. 
262. s. 11. — .lubileusz T. Kraj 1907, II, 
nr. 32. — Kraj pet. 1908. nr. 199. - St. 
Gacki. Z powodu jubileuszu T. Praw. 

1908, 9. 403. — Nasza przyszłość 1908, s. 
638— 47. — Bełcikowski. Leon Tołstoj. 
Nowości lit. Warsz. 1908. tom V, 8, s. 
171; Rec. Wincenty Rzymowski. Praw. 

1909, nr. II. - Jabłonowski W ład. 
Rozprawy i wrażenia literackie. Warsz. 
1908, 8, s. 437, ib. 2. (Lew Tołstoj). - 
K. E. Prorok umiłowania i litości , 
Józef Jankowski. T. i Rosya, Win- 
centy Ko si ak ie wi cz. T. i Polacy. 
Świat 1908, II, nr. 47. — Nawrocki 
Wład. Tyg. ii. 1908, U, 743. - Kon- 
stanty Srokowski. N. Ref. 1908, 
nr. 415. — Spasowicz. T. o końcu ery. 
Pisma. Warsz. T. IX. 1908. — Zdziecho- 
wski. T. oanneksyiBośnyi Hercegowiny. 
Świat sł. 1909, I, 17-24. Zoh. nr. 2861. 

2861. Turgieniew Iwan Współcześni 
literaci ros. (Niekrasow. Turgeniew, Toł- 
stoj , Solłohub , Grygorowicz). Księga 
świata 1858, II, 179. - K ap li ńs k i Leon. 
T. i jego powieści. Przegl. pol. 1868—69, 
I, 115-33. — Dym T. Dzień. lii. 1868, s. 
174. — Felicyan Kozłowski. I. T. 
Op. dom. 1870, s. 472, 479. — L. Powi- 
daj. Helena T. Przegl. pol. 1873— 
74, IV, 253-70. — Oi nowski Stan. 
(Leliwa Stan ) T. i jego utwory. Galerya 
znakomitości, zesz. I. War. 1881, 4, s. 
28, kop. 30. Toż. zesz. IV, 1883. s. 78— 
102. (Karolina Świetla) — T. (nekrolog). 
Praw. 1883, s. 443. - Hiałobłocki Br. 
I. T. Aten. 1883, IV, 174-84. Tyg. pow. 
1883, s. 581. — Brandes o T. Kraj 1883, 
nr. 42, s. 20, nr. 43. s 20; Toż. N. Ref. 
1883, nr. 235-237. — P. J. Bykowski. 
I. T. Tyg. ii. 1883, II, 161.- H. Glińslii. 
T. Kraj 1883, nr. 35, ». 18. - T. Kraje- 1U 13iblingc ;\tia sfowianoznawstwii wska. Praw. 1883, s. 280, 295, 355. - 
Kraszewski o T. Kraj 1883, nr. 36, s. 11.— 
Baranowski Boi. Kaianie dzieci. (Ze 
wspoMiiii(>ń o matce Turg.). SzU. 1892, 
s. 421. — Kraj 1903, nr. 37, s. 5 — Ada m 
Pług. Kt. IS^^S, II, 182, 20.i, 215. - W. 
S.lpaso wiczi. Korpspoudencya T. Kraj 
1885, nr. 2, 3. - Wegner Stanisław. 
I. T. i jego dzielą. Pozn. 1883, 8», s. 55.— 
Henryk Gliński. T. Świat 1888, s. 
.S75, 386, i'f2, 508, 551. — Tenż(^ Typy 
w powiościach T. Świat 1889, s. 35. — 
W. Sp. Kraj 1898, nr. .35. — B ran des 
Jerzy. UmysJy współczesne, p. Mai wina 
Posner-Garfein, t. 1—2. War. 1893— i. 8, 
s. 222 + 256. Zol), nr. I'?.-.','/. 2Tr,0, 2833. 
2862. Uspienski Gleb Bronisław 'Białoblocki. Współczesna beletrystyka 
I ros. 1. Usp.. II. Mikołaj Zlatowratski. Dod. 
; Przegl. tyg. 1883, I, 232-48, 587-612. 
j 2863. Wieresajew Wincenty, np. Nie- 
mojewski And. Praw. 1902, s. 534 — 
jAnt. Mazanowski. Najnowsza po- 
i wieść ros. Przegl. pow. 1905, IV, 1—17, 
! 185-202. Zoh. nr. 2816. 

2864. Wesełowskij Aleksander i jego 
pogląd na pocz.Tiki lit<'ralury, np. Jan 
Łoś. Świat st. 1907, 1, 185- 201. 

2865. Zacharin- Jakunin, np. Cz. J. 
Kraj 1900, I, nr. 22. 

2866. Żukowski Wasyli. Czas, 1852, nr. 
125. — Jubileusz Ż Kraj 1883, nr. 6, s. 
9. — St. Z d zi arsk i. Z. i Witwicki. Przew. 

i nauk. lit. 1901, s. 514-25. Zob. nr. 2752. Literatura. 2867. Jucewicz Adam. Pisma. Wilno 
1831. (Obcjniuji": 1. Pultaua. poemat Pu- 
szkina, przekład proz.ą, s 1 — .'6; 2. Las 
Maryi, s. 57—99: Wadim, powieść Żu- 
kowskiego, s. 101—20; Batiuszkow: Obraz 
Finlandyi, h. 121 -.-U'. 

2868. Daszkowski E. F. Niezapomi- 
najki Ukraińca, zawierające oprócz ory- 
ginalnych poozyi autora, przekłady cał- 
kowitych poematów A. Puszkina. Pet. 
18ł5, 12. s. 120. 

2869. Oposzko Ig. Moje poezye. War. 
1848, 12, s. 160. (Prócz oryginalnych obej- 
muje przekłady? z Derżawina (Bóg), Ka- 
ramzyna. Żukowskiego, Puszkinai. 

2870. Nowele. 1 Krak. nakl. K. Barto- 
szewicza, 1883. 8, s. 85, kor. 1. (Puszkin, 
Turgeniew, Kulisz). 

2871. Kłośnik Zygmunt Wybór no- 
wel zagranicznych autorów. Krak. 1903, 
S'. (Czechow: Przykrzy ludzie, s. 22-31; 
Gorkij : W' stepie, s. 50-65; Timkowskij: 
Daleki krewny, s. 75—81 ; Czechow: Dra- 
mat, s. 89—95; Timkowski: Kunktator, 
102—11: Czechow: Potwarz, 141-5; Wa- zów : Dziad Joco patrzy . . . s 166 — 73; Czi- 
rikow: Bodak, 196—202, Lejkin: Polo- 
wanie na zięcia. 208-16; Umaniec: No- 
cą, 228—36; Timkowski: Niema kiedy, 
243-52). 

2872. Belmont L Z poczyj rosyjskich. 
Kraj 1904, 11. dod. nr. 27. (O. Czumina: 

{Niejasne niy.śli mnie dręczą; Wieliczko: 
Urok; Siuczewski: Żadna twarz nie po- 
wie nigdy). 

2873. Gorkij i Andrejew. 1) W wię- 
zieniu. Opowiadanie pana Filipa, 2) Zło- 
dziej, p. Z. Szczawiński. War. 1905, 8, 
B. 114, kop. 60. 

2874. Gorkij, Andrejew, Korolenko. 
Godziny więzienne. Zakazane utwory... 
p. J(')zef Mondschein. War. 1906, 8°, s. 
131, hal 90. 

2875. Callier A. Dzieje rozkoszy. Dwa- 
naście nowel (różnych pisarzy, między 
nimi Czechowa). Krak. 1909, 8«, 213, 
kor. 2-50. 2876. Albow JW. Głodny, szkic. Kraj 1883, 
nr. 12. 3. 13. — Ziarno. Lwów 1883, s. 221. Rosyańie. Uh 2877. Amfiteatrów, i ibiuMnow. N. Ref. 
1902, nr. 30. 

2878. Andrejew Leonidas. Ben-Towit. 
N. Ref. 1908. nr. 192. 

— Chrześcijanie. Nasz kraj 1907, I. 
652-5, 695-7, 7HI-3. 

— Czerwony śmiech, p. St. .St. Ogniwo 
1905, s. :?02, 227, 252, 27K, 299. 323, 347, 
370, 395, 418. 

— Toż. War. 1905, 8, s. 123, kop. 60. 

— Toż. p. Amico Albatii. War.sz. 1905. 
Książki dla wszystkich, nr. 278, 16°. s. 
I.H5, kop. 30. 

— Toż. p. i sJowein wslępu poprze- 
dzi! .lan Bogowicz War. 1905, 8, s. 104. 
kop. 60. 

— Toż. p. K. Rakowski. Krak. 1905,8, 
s. VII i 110, kor. 1-50. 

— Gubernator. Chrześcijanie. Kłam- 
stwo, p. BoIesJaw Podlewski. Krak. 1907, 
8 mała, s. 15i, kor. 180. 

— Judasz Iskarjola i inni, p. Leo Bel- 
mont. War. 1908, mała 8, s. 101, kop. 60. 

— Książka, nowela. Głos 1903, s. 639; 
Nasz kraj. Lwów 1907, I, 566—7. 

— Ku gwiazdom, dramat, p. Campo. 
War. 1907, 8, s. 117, kop. 75. 

— Milczenie. Dzwony na trwogę, p. 
Włoczyński Jan. Chim. 1902. II, (t. VI), 
347—72. 

— Milczenie i inne nowele, p. Henryk 
i Jan Zbierzchowski. Lw. 1904, 8, s 159. 
kor. 2. 

— Mrok. War. 1908, 8, s. 87, kop. 50. 

— Mur. p. B. Wr. Praw. 1902, s. 266, 
278. 

— Niema przebaczenia, p. Piekarska. 
Praw. 1905, s. 98, 110, 122, I.M4, 146. 

. — Sawa, dramat, p P. S. Krak. 1907, 
8, s. 116, kor. 2 50. 

— .Siedem szubienic. War. 1909, 8. 
s. 119, kop. 60. Rec. Stefan Kiedrzyński. 
Społeczeństwo 1909, s. 4iS. 

— Smutna książka, p. Idalia Badow- 
ska. War. 1906, 8, s. 218, kor. 2 60. 

— Śmiech, p. J. .\ugnstynowicz. O- 
gniwo 1904, nr. 5. I — W mglistą dal, p. Bruno Winawer. 
: Praw. 1904, s. 326, 338, 350. 

— Życie człowieka. Widowisko w pię- 
j ciu obrazach z prologiem, p. Artur Gli- 
szczyński. War. 1907. 8, s. 84, kop. 15. 
Rec. Wł. Jabłonowski. Książka 1908, 

I s. 416. 

— Zycie O. Wasyla. Otchłań. Dwie 
nowele, p. Henryk i Jan Zbierzchowscy. 

! Lw. 1906, 8. s. 124, kor. l-6i). 

— Żyli-byli, p. .1. B-r. Czas 1903, nr. 
290-296. Zob. nr. 2874. 

2879. Andrejew Z. Żywot Bazylego 
Fiwejskiego. p. Stan. Kruszewska. War. 
1906, 8, s. 156, kor. 1-60. 

2880. Andrejew P. .Skazaniec, powieść 
rosyjska. Pozn. 1891, 8, s. 168. 

2881. Arcybaszew W. Nowele, p. Wan- 
j da Bruner i W. Wróblewski. Lw. 1908, 
[ 8, s. 320, kor. 3. 

— W suterenie. Nasz kraj 1907, 1. 969. 

2882. Assenijeff Elza. Emancypantka. 
j Kartki z pamiętnika, p. Marya Krze- 
j czowska. Lw. 1908, 8, s. 151, kor. 2. 

I 2883. Bajkow. Z kartek pamiętnika rę- 
j kopiśmiennego, 1824 — 1829, p. A. (Kra). 

Lw. 1893, mata 8, s. 248, kor. 4. Rec. 

mp. N. Ref. 1893, nr. 218. 

2884. Barancewicz K. Dręczyciel. Przegl. 
lit. Kraj 18h9, nr. 16, 17. 

— Dzieci. Przegl.lit. Kraj 1890, nr. 19, s. 4. 

2885. Barykowa A. P. Baśń o tern, 
jako car Achrejan na skargę do P. Boga 
chadzał. Kryt. 1904, II, 136-41. 

2886. Benedyktów Wł. Do Leonory. 
Ondyna druskienickich źródeł. 1846. 

— Pożar, p. Grzegorz Lubecki. Tyg. 
pet. 1839, s. 496. 

— Rok 1857, p. K. Szlagier. Teka wil. 
1857. II, 57-62. 

— Skała, Tęcza, p. G. Lubecki. Tyg. 
pet. 1838, s. 444. 

— Śpiewak, Otchłań, p. G. Lubecki. 
Tyg. pet. 18.S9, s. 548—9. 

— Wiek zloty. Wyznanie, Skarga po- 
ety, p. G. Lubecki. Tyg. pet. 1838,^ s. 
325-6. 

19 146 Bibliografiii slowianoznawstwa. 2887. Bestużew Al. Hugo vo:i Brachl. 
Dzień. wil. 182i, IX, 68. 

— Z pism odrywek. Tyg lit. 1839, s. 
193, 201. 

(Marliński). Czerwony welon. Rozni. 
Lw. 1838. 
^ Mulla Nur. Rozin. Lw. 1842. 

— Obrazy Kaukazu. I. Pożegnanie mo- 
rza Kaspij.skiego, p. M. C. (ellary). Pano- 
rama lit. kraj. i zagr. Warsz. 1836, zesz. 
II, s. .00 — 8. — II. Droga górami z Dage- 
stanu przez Kunakenty do Szyrwanu. 
zesz. IV, s. 38-46. Toż. Tyg. pet. 1836, 
s. 388. 

2888. Boborykin P. W hutehi. Kraj 
1906, I, nr. 7, 8. 

— Z wrażeń rzymskich. Kraj 1900, II, 
nr. 46, s. 607. 

2889. Bojan. Jak umart 1'inolli. Warta 
1876, s. 891-4. 

2890. Bułharyn Tadeusz. Dymitr sa- 
mozwaniec, iprzekl. Kaz. Korwella?) Tom 
I. Wilno 1831, w 8-ce. 

— Toż. i tomy. War. 1830. 12», s. 259, 
258, 306 i 432. 

— Toż. Obrazy histofyczne w wieku 
XVII. według ... Tom 1— II. Sanok 1857, 
S', s. 638. 

— Toż. wyd. II. 1868, 8, s. 638. 

— Esterka, p. W. (i. War. 1829, 8. 
s. 122. 

— Kabalistyka. Światowid 1835, I, 
88-94. 

— Mazepa, p. K. Korwell. War. 1834. 
8, t. 3, s. 164 -[-IV, 203 -f- 212. 

— Nić, list. Rozm. Lw. 1839. 

— Jan Wyżygin, p. Jan Radecki, t. 4. 
Wilno 1829, 12, s. 139, 148, 164, 236. 

— Toż. p. S(tan.) M(ackiewicz). t. 4. 
War. 1830. 

— Toż. W skróconej formie. War. 1830, 
8, s. 348. 

— Piotr Iwanowicz Wyżygin, p. Aleks. 
Prokopowicz, t 4. War. 1830. 

— Toż. tamże. 1835, s. 196, 202, 225, 
221. 2891. Burenin W. Arabeski, p. Cz.(e- 
slaw) J.iankow skii. Kraj 1903, nr. 17. s. 9. 

— Zabawa Puciatówna. urywek z ko- 
medyi. p. J. K. Kraj 1905, 1, nr. 5. 

•2892. Certelew D. Zamieć, fantazya 
sceniczna, p. Boi. Londyński. War. 1889, 
8, .s. 31. kop. 20. 

2893. Chomiakow. Po przeczytaniu 
psalmu, p. A. E. udyniec. Teka wil. 1858, 
I, 13; Poezye A. B. Odyńca, tom I, s. 231. 
Wilno 1859. 

— Wyspa, p. A. E. Odyniec. Kron. 
rodź. 1882, .s. 594. 

2894. Chruszczow-Sokolnikow. Upio- 
ry, powieść. Lw. 1900, 8, s, 158. kop. 40. 
Zob. nr. 10.17 

2895. Czaadajew P. J. List filozoficzny 
do Pani .'. p. Piotr Moszyński. Krak. 
1866, 8, s. 32. 

2896. Czechow Antoni. Archierej, p. 
G. W. Czas 1904, nr. 130—136. 

— Bezbronna istota, p. (1. W. Czas 
1902, nr. 104. 

— Ciemnota, p. C W. Czas 1901, nr. 
123. — N. Ref. 1906, nr. 276. 

— Człowiek w futerale. Zycie 1898, s. 
417, 43.S. 

~ Dramat, p. (1. W. Czas 1904, nr. 
64 i 65. 

— Drobna rybka. p. G. W. Kraj 1901, 
I, nr. 6, s. 23. 

— Drogi pies, p. G. W. Kraj 1902, I, 
dod. nr. 7. 

— Dzieło sztuki, p. G. W. Czas 1903, 
nr 218. — Toż. p. J. B...r. Dzień. pozn. 
1901, II, nr. 217. 

— Gruby i cienki, p. G. W. Czas 1901, 
nr. 64. 

— Informacya, p.G.W.CJzas 1901, nr. 54, 

— Kameleon. N. Ref. 1906, nr. 246. 

— Kobiece szczęście, p. G. W. Czas 
1901, nr. 120. 

— Łobuz. N. Ref. 1907, nr. 565. 

— Marna drobnostka, p. J. B. Dzień, 
pozn. 1902, I, nr. 67. 

— Marzenie, p. L. Antoniewicz. Bluszcz 
1904, dod. nr. 51^ 52. Rosyanie. 147 — Mewa, dramat, p. Gustaw Baum- nr. 123; Kraj 1902, I, dod. nr. 17. — Toż. 
feld. Złoczów 1905. Bibl. powsz. nr. 518, p. M. K. Kraj 1904, II, nr. 29; N. Ref. 8, s. 87, hal. 24. 

— Mówca, p.G. W. Czas 1901, nr. 114. 

— Na cmentarzu, p. G W. Czas 1901. 
nr. 287. 1906, nr. 57. 

— Szampan. Kraj 190i, II, dod. nr. 32. 
- Szybka pomoc. p. G. W. Czas 1903, 
nr. 1; Kraj 1903, II, nr. 38, s. 7. — Na letniem mieszkaniu. N. Ref. 1908, _ Szydło w worku, p. G. W. Czas nr. 197. 

— Nauczyciel, p. G. W. Czas 1902, 
nr. 147. 

— Na zesłaniu, p. G. W. Czas 1904, 
nr. 117-119. 

— Niedźwiedź, komedyjka, p. G. B. 
Lw. 1902, 8, s. 14, hal. 80. 1901, nr. 25; Kraj 1902, I, dod. nr. 5. 

— Śmierć urzędnika, p. J. Br. Dzien. 
pozn. 1901, II, nr, 177. 

— Świadomy przestępca. Lwów 1900, 
8 mała, s. 120, hal. 60. 

— Tajemnica. N. Ref. 1901, nr. 8. 
Tryumf zwyciĘzcy, p. G. W. Czas — Nieszczęście, p. G. W. Czas 1903, -^ggg ^j. 73 

nr. 260, 261. _ Trzy siostry. Kraj 1901, I, nr. 13, 

— Nowele: Szósty pawilon, Trzy lata, g j5j 

Skrzypce Rotszylda, Chłopi, Moje życie,, _ tułacz, p. Gabrvel Wędrychowski. 
przeł. H. del. C. Krak. 1905, 8, s. 342, 
kor. 4. 

— Opowiadania (wybóri, p. i słowem 
wstępnem opatrzył .Józef Jankowski. 
War. 1904, 8, s. 228, rb. 1. Czas 1907, nr. 4-12. 

— Tyfus, p. W. G. Czas 1901, nr. 255. 

— Uradowany p. G. W. Czas 1901. 
nr. 86. 

— W hotelu, p. G. W. Czas 1901. nr. 
Opowiadania, p. T. K., z przedmów ą g^g 

Zdzisława DębicWego^ War. 1906, .>Bibl. " _ ^y^^^^ papieru, p.G. W. C^as 1901, 

nr. 71. 

— Wujaszek Wania, sztuka w 4 akt. 

przekł. L. Walewskiej. Rec. W. Pr.,'N. Ref. 
Order, p. J. B. Dzien. pozn. 1901, jg^g ^^ ^j 

— Wybór 20 obrazków, satyr, humo- 
esek i karykatur, p. Zygmunt Świa- 

topelk - Słupski. Pozn. 1906, 8. s. 148, 
kor. 1-20. 

— Zadanie, p. Gabryel Wędrychowski. 
(!zas 1907, nr. 167-169. 

— Zagadkowa natura, p. G W. Czas dzieł wyb.« nr. 426—7, s. 151, 160 

— Odpowiednie środki, p. G. W. Czas 
1901, nr. 104. 11, nr. 216 

— Pies, p. G. W. Czas 1901, nr. 268. 

— Plątanina, p. G. W. Czas 1904, 
nr. 78. 

— Popłoch, p. G. \\". Czas 1903, nr. 
236, 238, 239. 

— Przeholował, p. G. W. Czas 1901, 
nr. 153 - Silne wrażenia, p. G. W. Czas 1903, I ^^°^' "■"■ ^^ nr. 276, 277. Zakład, p. G. W. Kraj 1902, dod. - Słoneczniki, p. J. Pietrzycki. N. Ref. | "r. 33, 34. 1903, nr. 276, 277. Z deszczu pod rynnę, p. .1. B...r. — Słota, p. .1. B. Dzien. pozn. 1901, Dzien pozn. 1901, II, nr. 218, 219. II, nr. 237. Z pamiętnika pomocnika buchal- — Spać się chce. Wędr. 1905, 1, 152. tera, p. G. W. Czas 1901. nr. 108. — Spać, p. H Poraj. N. Ref. 1907, nr. 
338, 340. Zbiór nowel, p. J. Bissinger. Zło- 
czów 1903, 16°, t. I, s. 82; t. II, s. 81; — Straszna noc, p. G. W. Czas 1902, 1 t. III, (1907), s. 47. 14S Bibliogialia slowianoznawstwa. — Żart, p. J. Br. Dzień. pozn. 1901, II, 
nr. 183. Zob. nr. 2871, 2875. 

— Żyjąca chronologia, nowela. \\'i;dr. 
1904, II. U9; N. Ref. 1907, nr. 135. 

2897. Czirikow E. Nowele, p. B Str. 
War. 1907, 8, .s. 160. Bibl. dziel wybór. 
nr. 4f98. Zob. nr. 2871. 

— Żydzi, sztul<a, p. Zygmunt Klośnik. 
Lw. 1905, 8. s. 139, kor. 2. 

2898. Danilewski Grzegorz. Carski 
więzień. Sambor 1885, t. 1—111. 

— Dziewiąta fala, p. Józef z Sieniawy. 
War. 1880, 8 mała, t. III, s. 177, 194, 
198, rb. 2. 

— Księżniczka Tarakanówna 1775—76, 
p. Zenon Pietkiewicz. Dod. do Kłosów. 
War. 1881., 8, .s. 116. Hec. Kraj 1883, nr. 
29, s. 16. 

— Rok 1825, opowiadanie. Dzień. pozn. 
1883. nr. 199-209. 

— Straszny rok. Dod. do Kłosów. War. 
1890, 8, s. 410. 

2899. Demidow A. W. Córka rabina, 
dramat. Lw. 1901, 8. s. 127, kor. leO. 

2900. Dierzawin Gabryel. Bóg, oda. 
Wilno 1821. Pszczółka krak. 1821, II, 
193-7. 

— Toż. p. Trojanowski. Dzień. wil. 
1822, III, 187. 

— Toż. p. Szydłowski. Dzień. wił. 1822, 
1, 198; Rozm. Lw. 1822. 

— Toż. oddzielnie. Wilno, 1822. 8, 
k. 9. Obraz lit. pow. tom II, s. 579. — 
W książce : Waga Aai. i Falkowski. 
Wzniesienie myśli do Boga czyli duch 
chrzęść, nabożeństwa. War. 1824. 

— Toż. (po ros., polsku i niemiecku). 
Lw. 1830, 8, s. 14. (Polski tekst Szydłow- 
skiego i biografia autora). 

— Toż. Wilno, 1823. 8, s. 17. (po pol- 
sku i po ros. Tłumacz zapewne Lityń- 
ski, mówi, iż pierwszą edycyę przekładu 
tego ogłosił 1821 r.). 

— Toż. p. .łóz. Kaz. Wiszniewski. Wil- 
no, 1826, 8. s. 11. 

— Lira. Oda: Bóg. (po polsku i ros.), p. hr. W. C. K. Z(gierskij. Wilno 1822, 
8, s. 15. Zob. nr. 2869. 

— Lira. Oda: Nieśmiertelność duszy, 
p. hr. Zigierski). Wilno, 1822, 8, s. 27. 

— Lira. p. Zgierski, ^^'ilno, 1825, 8, 
s. 126. 

— Na narodzenit Aleks. I. p. Winc. 
Zgierski. Wilno. 

— Na narodzenie W. ks. .Michała. 
Wilno. 

— Na zgon Wielkiej Us. Olgi Pawłó- 
wny, p. Zgierski. Wilno, 1823. 

— Oda na śmierć Szuwatowa, p. ^^'. 
Zgierski. Wilno. 

— Oda na śmierć hrabiny Uuniianeow 
(po ros. i pols.i. Wilno, 1823, 8, s. 16, (p. 
Lityński?). 

— Oda; Urna (po ros. i pols.). Wilno, 
j 1823. 8, s. 13, (p. Lityński?). 

— Oda: Narodzenie na północy pur- 
purorodnego dziecka, (po ros. i pols., p. 

I Lityński), ^^■llno, 1823, 8, s. 25. 

— Oda: Nieśmiertelność duszy (po ros. 
i pols.). Wilno, 1822. 

— Oda: Obraz Felicyi, p. hr. Zigierski), 
(Z tekstem ros. obok). Wilno. 1823, 8, 
s. 41. 

— Oda 1'iotrowi Wielkiemu; Oda na- 
grobna Katarzynie wtórcj; Oda na śmierć 
Wielkiej księżniczki Olgi Pawłówny, Oda: 
Burza, (po polsku i rosyjsku). Wilno, 1823, 
8, s. 38. (Przekład Lityńskiego?). 

2901, Dmitriew Jan. Apologi cztero- 
wierszowo. p. Bogusław Heult. (■/, tekstem 
obok los.). Pet. 1827, le", s. 123. 

— Gołąbki. Dzień. wil. 1822, I. 206. 

— Jermak, czyli zawojowana Sybe- 
rya, p. Bogusł. Heut. (z tekstem obok 
ros.). Pet. 1830. 

— Ryś i kret, bajka, p. 8. Żukowski. 
Tyg. wil. 181 fi, I. 41. 

2902. Doroszewicz W. M. Deszcz. 
Nasz kraj, 1907, I, 901—2. 

— Haczyk, p. dr. M. S., N. Ref. 1908, 
nr. 195. 

— Humoreski, p. dr. M. S. War. 1908, 
%\ s. 86, kor. 1. Rosyanie. 149 — Legenda o pochodzeniu gorselu, 
humoreska, p. dr. M. S , N. Ref. 1908, nr. 
39, 41. 

— Ludożerca, p. dr. M. S , N Ref. 1907, 
nr. 599; 1908, nr. 1. 

— Opowiadania, p. A. M. War. 1907, 
s. 71, kop. 15. 

— Poetka, p. dr. M. S., N. Ref. 1908, 
nr. 316, 318. 

— Na Sachalin, p. Zenon Pietkiewicz. 
Praw. 1897, s. 218, 230, 242, 254, 266. 
278, 290, 302, 326. 838, 350, 362, 374, 
386. 398, 410, 422, 434, 446, 458. 470, 
482. 494, 506, 518. 530, 542, 554, 560, 
578, 590, 602, 614. 

— Sachahn. Praw. 1898, s 2, 14, 26, 
38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134, 146, 
158, 170, 182, 194. 206, 218, 230, 242, 254, 
266, 278, 290, 302, 314. 

— Z wrażeń (podczas pobjlu w Rzy- 
mie). Kraj 1903, nr. 13, s. 4. 

2903. Dostojewski Teodor. Białe noce, 
Cicha, Przykra anegdota, p. Konrad Ra- 
kowski i Adam .Siedlecki. Lw. 1902, 8, 
s. 24], kor. 3. — Autoreferat. Tyg. SJowa 
pol. 1902, nr. 18. 

— Biesy, p. T. K. Warsz. 1908, 8°, 
t. 7, s. 141, 142. 159, 151, 160, 151, 141. 
części VII. Bibl. dziet wybór. 

— Wspomnienia z martwego domu 
(w katordze), p. i wstępem zaopatrzy! dr. 
.lózef Tretiak. Krak. 1901. wyd. 2, 8, s. 
224, kor. 3-20. 

— Zbrodnia i kara, romans w 6-ciu 
częściach z epilogiem, p. Boi. Londyński. 
Bibl. romansów i powieści. War. 1887, 
8, t. I— II, s. 294 + 290, rb. 2. 

— Toż. Wydanie przejrzane i popra- 
wione przez St. K. Łódź- War. 1902. 

— Relidzyński Jósef. Wielki Inkwizy- 
tor, poemat dram., przerobiony z odno- 
śnego ustępu w powieści Dostojewskiego: 
Bracia Karamazowy. War. 1907, 8, s. 32, 
kop. 40. 

2904. Ełpatjewskij S- Ostatni przyja- 
ciel, p. M. W. Tydz. 1895. it. III), s. 189. 

8905. Fiedorów. Tomaszswski M. Teatr polski. Grodno, 1807. (Obejmu- 
je: Samobójstwo, czyli Skutki wynio- 
słości i wiedzenia, dramat P. FMedorowa). 

2906. Garszyn Wsiewołod. Artyści. 
Kraj 1883, nr. 9, 10. 

— Attalea princeps, p. J. L., Chim. 1901, 
II, 157—65. 

— Czerwony kwiatek, p. Aleksander 
Walicki N. Ref. 1884, nr. 194, 195, 196. 

— Czerwony sygnał, opowiadanie. 
Przegl. lit Kraj 1889, nr. 2, s. 6. 

— Cztery dni. N. Ref. 1895, nr. 202— 
204. Kraj 1883, nr. 13, s. 3. 

— Nowele, i Czerwony kwiatek, Atta- 
lea Princeps, Cztery dni. Artyści, Sygnał, 
Tchórz, Spotkanie), p. J. Czekalski. War. 
1901, 8, s. 207, rb. 1. - Toż. wyd. 2. 
Tamże 1905. 

2907. Gnodicz. Jesień. Rozm. Lw. 1835. 
2908 Gogol Mikołaj. Małżeństwo sta- 
rej daty. K). 1865, s. 157. 

— Martwe dusze. Pozn. 1876, 8, s. 363, 
(tłumacz Kierdej - Wielhorski Zyg.). — 
Toż. Tamże. 1879, 8, s. 363. 

— (Jhrazki życia, z przedmową Piotra 
Chmielowskiego. Brody 1904, 8, s. 109, 
hal. 60. 

— Pamiętniki warjata, p. Szymano- 
wski Marcin. Jutrz. 1843, II, 19-34. Toż. 
oddzielnie. Warsz. 1843, s 72. 

— Toż. p. t. Dziennik waryata, p. 
Piotr Łazarowicz - Szepielewicz. Athen. 
1844, III, 174—203. 

— Płaszcz, p. Szepielewicz Piotr. Ath. 
1844, IV, 77-142. Toż. oddzielnie. Wilno 
1844, s. 69. 

— Portret. Szkic z Petersburga. Kraj 
1871, nr. 194-210. 

— Powieści mniejsze, p. Święcicki i 
(Grzegorzewski Jan. Lw. 1861, 8", s. 180. 
»Bibl. pow. i rom.>< Tom XVI. 

— Przygody CEyczykowa, czyli Dusze 
zmarłych, p. Szepielewicz. Ath. 1814, VI, 
148—205. 

— Rewizor, czyli podróż bez pieniędzy, 
p. J. Chełmikowski. Wilno 1846, s. 192; 
Obraz liter. pow. tom II, s. 593—5. 150 Bibliografia slowianoznawstwa. — Toż. Lw. 1882, 8, s. 136 - Toż. Bihl. Przed obliczem życia. p. B...e. Krak. 1902, 
Mrówki, nr. 184-5. Lwów 1883, 16, s. 175, 8 iiiala. s. 72, kor. 1. hal. 80. 

— Taras Bulba, powieść zaporoska, 
p. Federowiez. (Głowacki Piotr). Lw. 
1850. 

2909. Goleniszczew - Kutuzow. Nie 
sposób żyć, p. Hodi T. Kraj 1881. nr. 51, 
s. 21. 

2910. Gołowin. P<ilnoc, p. .laszowski. 
Dniestrzanka, Lw. 18il. s. 189. 

2911. Gorkij Maksym. A było to 
w noc jesionu,-!, p. Adam Dobrowolski. 
Nasz kraj 1907. II, 102 -li 

- Bajka. Ozas 1901. nr. 80. 

- Boleś. Praw. 1901, s. 578. 

— Bukojemow, p. A. Ziemicz. N. Ref. 
1906, nr. 21-23. 

— Burza, ballada, p. E. Rapaporlowa. 
Tyg. Slow. pol. 1903, ni-. 14. 

- Bywalec. Glos 1902. s. 291, 306. 
322, 338. 

- Byli ludzie, p. B....e. Krak. 190,3, 
8 inata, s. 107, kor. 160. Rec. .1. Ż Tyg. 
Słowa pol. 1902, nr. 13. 

— Chan i jego syn, p. .1. B...r. Dzień. Makar Ozudar. Praw. 1901, s. 290, 302. — Mieszczanie, sceny w domu Bezsie- 
inionowa, p. Adam Siedlecki. Lw. 1903, 
8 uiala, s. 175. kor. 1-60. 

— Na dnie, p. Aleks. Zelwerowicz. 
Krak. 190:^, 8, s. 109, kor. 150. 

— Toż. p. P. Trzciński. War 190i-, 8, 
s. 196, kop. 60. 

— Nad rzeka. N. Hef. 1905, nr. 157, 
158. 

— Toż. p. Eugenia Żmijewska. Słowo 
1905, nr. 167, 170. 

— O natrrtnej książce, p. Leo Bel- 
mont. Kraj 1902, 1, nr. 1. 

— O pisarzu, który się zapamiętał. 
Tydz. 1902, |X), s. 12, 28. 

— Toż. p. t. O pisarzu, któremu prze- 
wróciło sir w głowie, p. Lucyan Konar- 
ski. Ułos 1902, s. 210, 224. 

— Pieśń o Albalrosi", p. L. Konarski. 
Glos 1902, s. 451. 

— Pieśń o sokole, p. Marya Markow- 
ska. Tydz. 1901, ilXi. s. 387. Toż. N. Ref. 
1905, nr. 276. 

Przed obliczem życia, p. Si. Poraj. pozn. 1901. 11, nr. 288, 289. 

— Chan i jego syn. Dwudziestu -sześciu I ^^^j^^.^ jg^j^ g 1^74 
i jedna, Zazubrina, Przyjaciele, Na ste- 1 _ rj,^^ j^ ^^f 1^06, nr. 234 
pach, Dwaj złodzieje, O dyable. przeł 
Stan. Milkowski. Krak. 1903, 8 mała. s 
140, kor. 2. 

— Czytelnik. Glos 1902, s. 603, 621 
635. 

— Dwudziestu sześciu i jedna, p. .1 — Przyjaciele, p. J. B. Dzień. pozn. 
1902, 1. nr. 79, 80, 81. 

— Uaz jesienią. Praw. 1901, s. 554. 

— Rzeź żydów, p. T. G. Sambor 1908, 
s. 15. hal. 30. 

Terenia , p. Eugenia Żmijewska. B...r. Dzień. pozn. 1901, II. nr. 280 - 285. [ y,^j^^,j jg^^ „,, ^-^^ 

— Dzieci słońca, dramat, p. Helena _ Troje, p. A. Siedlecki, t, 1— II, 8, s. 
Radlińska Boguszew.ska. War. 1906, 8. 204-1-231. Krak. 1904, kor. 4. 

.'■. 168, kop. 80. Rec. W. Pr., N. Ref. 1906, _ WareńkaOlesowa, p. Maks Fisohler. 
nr. 34. I Złoczów 1903, 16, s. 184, hal. 72. 

— Dziewczynka, \t. H. .1-e. N. Ref. i _ Toż. p. Henryk Salz. Stanisławów 
1905, nr. 102. ! 1905, 8, s. 164. kor. 2. - Toż. wyd. 2. 

— Historya jednej zbrodni, p. 11. Ba- Tamże 1908, kor. 150. 

torska. Głos 1902, s. 240, 258, 274. j — Więzienie, p. A\ . P. Krak. 1905, 

— Ignacy Gordiejew, Bajka, Historya] 8, s. 67, kor. 1. Rec. H. Josse. N. Ref. 
o srebrnych klamrach. Zwiastun burzy, 1905, nr. 83, kosyanie. 151 — Toż. W^dr. 1905, I, 3i6, S68, 387, 
400, 428, 467. 

— Toż. p. Henrjlc Salz. Złoczów 1906, 
16, s. 70, hal. 24. 

— Toż. p. t. W więzieniu, [i. Mii-an- 
dola. Krak. 190d, 8, s. 71, kor. 1-20. 

— W więzieniu. (Karp Iwanowicz Bu- 
kojomowj. Kraj 1905. II, iir. 33. 

— W więzieniu, (usti;p z powie.4ci), p. 
H. J-e. N. Hef. 1905, nr. 85. 

— Toż. p. t. Z więzienia. War. 1905, 
16, s. 82, kop. 30. 

— Włóczęga, p. P. Raj. Uzien. pozn. 
1903, II, nr. 158, 163, 165, 167, 169, 172, 
174, 177, 180. 183, 186. 189, 192. 

— Woda. N. Ref. 1908, nr. 75, 77. 

— W schronisku nocneni. (Na dnie 
życia). Brody 190B, 8, s. 80. kop. 50. 

— W stepie, Pieśń o sokole, Czolkasz ; 
p. B....e. Krak. 1902, 8 inala, s. 118, kor. 
1-60. 

— W stepie, nowele, p. Bronisław Do- 
bek. (W stepie--0 czarcie— Jeszcze o czar- 
cie — Psotnik). ZJoczów 1905, 16, s. 99, 
hal. 48. 

— W stepie. Czas 1901, nr. 162, 163, 
164; Ziarno 1903, I, 351,371; N. Ref. ł9(J7, 
nr. 53, 57, 59. 

— Wybór pism. I. Opowiadania, p. 
St. Stempowski. War. 1902. 8, s. 314, rb. 
1-20. 

— Toż. Część II. p. St. Stempowski. 
War. 1904, 8, s. 197. kop. 90. (Z nudów, Or- 
łów i jego żona. Tęsknica, Boleś, Jesieniąi. 

— Toż. część III. Tomasz Gordiejew, p. 
Edward Chwalewik. War. 1905, 8. s. 398, 
rb. 150. 

— Zazubrina, p. J. B., Dzień. pozn. 1902, 

I, nr. 78. 

— Zburzone tamy, balada. War. 1905, 
8, s. 8. 

— Toż. p. .1. G. M., N. Ref. 1906, nr. 
9; 1908, nr. 528. 

— Zegar, p. R. C. Praw. 1905, s. 326, 338. 

— Ze starych legend, p. Eugenia Żmi- 
jewska. Stówo 1905. nr. 60; Wędr. 1905, 

II, 603. — Zniechęcenie do świata, p. Stan. 
MiJkowski. Krak. 1903, 8 mała, s. 96, 
kor. 1-60. 

— Z opowiadań starej Izergil. Kraj 
1905. I. ni'. 4. Zob. »r. 2S71. 2873, 2874. 

2912. Grybojedow Aleks. Biada temu 
kto ma rozum, komedya, p .lózef Le- 
wart-Lewiński. War. 1857, 8, s. 101. 

— Toż. p. Swieykowski. Warsz. 1857: 
Peler. 1893 ; Obraz lit pow. tom. II, 
583 - 5. 

— Bieda z rozumem, komedya. Lw. 
1866, 8", s. 102. 

2913. Mannowa z Fadjejewów. Ab- 
biago Teofania, p. Mroczkowski. War. 
1874. 16°, s. 261, kop. 40. 

— Dżellaledin, powieść tatarska, p. 
Wołyński. Wilno 1840. 

2914. Hercen A. Z pamiętników. Przyj, 
dom. 1863, s. 232, 241. 

— Wspomnienia. Praw. (War.) 1907, 
nr. 43. 

2915. Jabłoczkow G. Wiejska nau- 
czycielka. Kryt. 1900, II, 779-814. 

2916. Jabłonowski A. Z gimnazyal- 
nego życia, (szkice z niedawnej prze- 
szłości), p. M. (Irabowska. Bibl. powieść. 
Kuryera lwów. Lw. 1904, 8, s. 218, kor. 1. 

2917. Jazykow. iJo poety, p. B.(ielow- 
ski). Przegl. waisz. liter. 1840, I, 178—9. 

2918. Juszkiewicz S. Żydzi, powieść, 
p. Zygmunt Kłośnik. Krak. 1905, 8, s. 
241, kor. 2 60. 

2919 Kapnist Bazyli. Jabieda, to jest: 
Pieniactwo, komedya, p. M. B. Toma- 
szewski. Mińsk, 1808. 

2920. Karamzin Mikołaj. Do słowika. 
Dzień. wil. 1825, II, 217. 

— Listy pewnego ruskiego wojażera, 
p. Ign. Bujzon. Część I. Wilno 1802. 

— Marta Borecka czyli upadek Nowo- 
grodu, p. Leon Rogalski. Wilno 1827. 

— Ostatnia uczta. Wędi-. 1905, I, 63. 

— Siera morena. Rozm. Lw. 1839. 

— W'yjątki z pism. Wieś, Dzień mój. 
Tyg. wił. 1820, II, 2.'i7, 289. Zob. nr. 2869. 

2921. Korolenko Włodzimierz. Noc 152 Bibliografia slowianoznawstwa. przed burzą, p. Amelia F. l'rzegl. tyg. 
1890, s. 61. 

— Nowele: 1. Sokoliniec. 2. Ślepy mu- 
zyk. War. 1890, 8, s. 236, kop. 30. 

— Niew idomy muzyk, p. St. Milkow- 
ski. Krak. 1900, 8, s. 112, kor. 2. 

— Obrazki z Syberyi. Dod. liter. Ku- 
ryera lwowskiego 1887. 

— Sen Miikara, nowela. 1'rzegl. lit. 
Kraj 1888, nr. 9-12, s. 4, 5, 9. 6. 

— Stary dzwonnik, p. Emilia F'. Przegl. 
tyg. 1889, s. 26. 

— Toż. p. Stan. Hez. Kraj 1891, nr. 
33, s. 2. 

— Z Sybiru, ubi'azUi powieściowe, p. 
Stan. Milkowski. Krak. 1898, 8, s. 265, kor. Ł 

— Szkice i opowiadania, p. StanisJaw 
Milkowski. (Za obrazem al dawan. - Za- 
ćmienie słońca. — Cionie. — W nocy. — 
Morze. — Sądny dzień). Krak. 1900, 8, 
s. 310, kor. i. Żob. nr. 2874. 

2922. Kozłów. Czerniec, poemat. Dzień, 
warsz. 1828, W. 116-37. 

292.S. Kozlow W. D. Nocna wycieczka. 
Czas 1907, nr. 158-60. -N. Hef. 1908, nr. 
302, 304, .S06. 

292*. Krapotkin Piotr. Wspomnienia 
rewolucyonisty iz przedmową Brandesa). 
p. M. Sarnecka. Lw. 1903, 8, s. 548, kor. 
7. — Rec. N. Ref. 1900, nr. ISi. 

2925. Krawczyński M. S. W Rosyi 
w ósmeni dziesifjciolcciu XIX w. (An- 
drzej Kożuchowi, p. K. S. Krak. 1907, 8, 
s. 3H6, kor. 4-50. 

2926. Krestowski W. Lwica. p. W. 
Gomulicki. Tyg. ii. 1874, II. 339. 

— Po ludzku, z zapomnianego dzien- 
nika. Przegl. lit. Kraj 1888, nr. 32—41, 
42-47; 1889, nr. 44, 47. 

2927. Kryłow. Bajki. (Małpa i okulary, 
Kosarze, Wieśniak nieszczęśliwyi. Rozm. 
warsz. 1827, s. 120, 86, 96. 

— Toż. (Kosarze, Wieśniak nieszczi^'- 
śliwy, przyjaźń psów, małpa i okulary). 
Pisma wierszem F. S. Dmochowskiego. 
Warsz. 1827, cześć 1, s. 151—7. — Toż. Rozm. liter. Warsz. 1828, II, 
s. 174-8. 

— Toż. (Satrapa, Mysz i szczvirl. p. 
Florentyn .laJowieeki. Tyg. peteis. 1837, 
s. 98. 

— Toż. (Świnia, Przechodnie i psy, 
Kaskada i strumień, Czyż i gołąb). Lins- 
kmine. Wilno 1841, s. 134-8. 

— Toż. Hryniewicz Maurycy : Przekład 
b.ijek Krylowa w 9 księgach. Wilno 1851. 

— Toż. Bajki w I.\ księgach, p. Flo- 
ryaii Jelowiecki. Wilno 1851, 8, s. 323. 

— Toż. Tłoniaczenia ros. bajek przez 
A. P. Dzień. lit. 1853, s. 331—2. 

— Bajki, p. Antoni Józef Gliński. Po- 
czet I. i II. Wilno 1860—3. 

— Bajki, p. Stefan Baryczka. War. 
1884, 8 mała, s. 202, rb. 1. 

— Małpa i lustro. Op. dom. 1869, s. 
394. Obraz lit. pow. tom. II, s. 581. 

— Osieł i słowik, p. Baryczka. Obraz 
lit pow. tom II, 581. 

— Pstre owce, p. .1. W., N. Hel". 1897. 
nr. 140. 

2928 Kukolnik Paweł. Dwa sądy, p. 
W. Korotyński. Teka wil. 1858, I, (nr. 3), 
16-20. 

— Samotność, p. W. Syrokomla. Teka 
wil. 1858, II, (nr. 4), 18-20. 

."^ąd poety. Poezye A. E. Odyńca, 
t. I, s. 222. Wilno 1859. 

— Wróg — kusiciel, Alboin. Poezye L. 
Kondratowicza. War. 1872. X. 171 -94, 
198. 

2929. Kuprin A. Olesia, powieść, p. 
II. Olendzka. War. 1907, 8, s. 83, kop. 15. 

— Pojedynek. Lw. 1906, 8, s. 321, 
kor. 3. 

— Toż. streścił Leon Bielski. Kraj 1905, 
II, nr. 43, 44, 45, 46, 47. 

I — Toż. p. Józef Maciejowski, z przed- 
, mową Zdzisi. Dębickiego. War. 1906, 8, 
js. 129 + 131. Bibl. dzieł wybór. nr. 449. 

2930. Kuroczkin. Dzień 18 lipca 1857 
r. Poezye Lud. Kondratowicza. Warsz. 
1872, X, 198. Rosjanie. 153 2931. Lejkin N. A. Figle wodociągu, 
p. G. W. Czas 190i. nr. 1- U. 

— Inserat małżeński, p. G. W. Czas 
1902, nr. 75-90. 

— Kędy pomarańcze dojrzewają, hu- 
mor}'styczny opis podróżj- kupców ros. 
po Rivierze i Włoszech, p. G. W. Krak. 
1899, 8 mała, s. 467, kor. 3-20. 

— Nasi za granica.. Humoryslyczny 
opis podróży do Paryża i z powrotem 
Mikołaja i Gfafii^y Iwanowów, p. Stan. 
Milkowski. Krak. 1901, t. I-II, 8, s. 198, 
198, kor. 5. 

— Pod hiszpańskiem niebem. Opis liu- 
morystyczny podróży małżonków Iwa- 
nowów do Biarritz i Madrytu, p. G. W. 
Krak. 1900, 16, s. 320, kor. 4. 

— W gościnie u Turków. Humory- 
styczny opis podróży małżonków Miko- 
łaja Iwanowicza i Glafiry Semenównej 
Iwanowów przez ziemie słowiańskie do 
Konstantynopola, p. KI. K. Lw. 1904, 8, 
s. 666, kor. 450. 

— Winciarz, p. G. W. Czas 1901, nr. 
38, 39, 41, 42. Zob. nr. 2871. 

29.^2. Lermontow Michał. Poezye. 
(Zbieg, Piosnka, Witjzień, Sąsiad, Kaukaz), 
p. Gustaw Czernicki. Czas, Dod. 1857, 
IV, 424-33. 

— Z Lermontowa. (I tęskno tu i smutno), 
p. .1. Witkiewiczówna. Tyg. ii. 1875, I, 391. 

— Z Lermontowa. (Nie wiń mię, bła- 
gam, o panie wszechmocny; Żagiel), p. 
W. Z. Kościalkowska. Ziarno 1883, s. 123. 

— Z Lermontowa. (Chadży Abrek, Ża- 
giel, O! nie śmiej się z niojej tęsknoty 
proroczej. Do młodego poety. Dary Te- 
reku, Zbieg, legenda górali kaukazkich). 
Budziński: Z obcego Parnasu. Warsz. 
1886, s. 15S-86. 

— Żagiel (p. Korotyaski). Prorok (p. Me- 
telicki). Duma, Miłość pośmiertna. Na ło- 
nie natury (p. Mąkowskii. Demon (p. Me- 
telicki). Obraz liter. pcw. tom 11,588-92. 

— Aniot śmierci, powieść wschodnia, 
p. Michał Korowaj-Metelicki. Przegl. lit. 
Kraj 1890, nr. 1, 4, 5, 6, 7. — Toż. p. Alfons Wróblewski. War. 
1901, 8°, s. 29, kop. 20. — Drogoszewski. 
O tlómaczeiiiach Lermontowa: Demona 
i Anioła śmierci przez A. Wróblewskiego. 
Praw. 1901, s. 501. 

— Bohater naszych czasów, p. Teodor 
Kon. War. 18i4, t. II, 12°, s. 157 i 238. 

— Toż. p. W. Luboradzki. Złoczów, 
Bibl. powsz. nr. 183-184. 

— Bojar Orsza, p. G. (ustaw) C.(zernickij. 
Dzień. lit. 1854, s. 210, 219, 227, 235, 244, 
252, 267, 275, 283. Toż w odb. Lw. 1855, 
8°, s. 51. 

— Toż. p. Koz!o\\ski L. »Co bóg dał«. 
Kijów 1872. 

— Chadży Abrek, p. Budziński. Bibl. 
uarsz. 1854. III, 434-44. 

— Toż. p. Kolankowski Antoni. KI. 
1871, II, 171. 

— Toż. p. Stanisław Grudziński. Tyg. 
wielk. 1872, s. 377—8, 389-90, 401—2, 
413. Toż. w odb. 12, s. 16. 

— Chmurki, p. Wł. Nawrocki. Ziarno 
1903, II, 109. 

— Demon, poemat, p. WJ. Sabowski. 
Bibl. war. 1859, IV, 58-84. 

- Toż. War. 1881, 8 mała, s. 53, 
kop. 12. 

— Toż. p. Alfons Wróblewski. War. 
1901, 8, s. 51, kop. 25. 

— Do chmurek, p. Kaz. Lechnicki. Tyg. 
mód 1883, s. 290. 

— Gladyator umierający (wiersz), p. 
Smoleński Wlad. Tyg. ii. 1873, I, 327. 

— HanAkmet, powieść kaukazkai Jan- 
czar, obrazek wschodni, p. E. S. Mach- 
czyński. War. 1857. 

— Kindżał, p. Jjenartowicz. Niezapo- 
minajki. Warsz. 1847. 

— Kiedy kołyszę się, p. T. Kończyc. 
Ziarno 1903, I, 493. 

- Laik klasztorny. Poezye L. Kondra- 
towicza. War. 1872, X, 141-64. — Toż. 
Bibl. Mrówki, Lw. 1883, 16, s. 31, hal. 20. 

— Maskarada, dramat, p. Ant. Kolan- 
kowski. Kł. 1872, I, 18, 27, 47, 62, 78, 95, 
114; »Ostatnie akordy*. Suwałki 1875. 

20 154 Bibliografia slowianoznawstwa. — Modlitwa, p. GrudziusUi St. Świt 
1872, s. IGi. 

— Toż. p. W. Nawroclii. Ziarno 1903, 
I. 469. 

— Pie.śń o carze Iwanie Wasilewiczu, 
młodym jego Opryszniliu i dzielnym 
l\upcu Kalaszniliowie, p. Szepielewiez. 
Athen. 1845, III, 121-141. 

— Pojedyneli na Kaul^azie. 'L pamitj- 
tniltów oficera ros., p. L.(eszeU) B.(or- 
kowslłi). Lw. 1848, 16, s. 167. 

— Szatan, powieść w.schodnia, p. Mi- 
chał Korowaj-Meteliclii War. 188Vł. Ifi, 
s. 35, kop. 25. 

— Sztylet, p. Paulina. .luttz. 1843. II, 8. 

— Tamań. (ustęp z romansu »Bohaler 
naszego wieku«). Jutrz. 1843, I, 17-25. 

— Tęskno i smutno, p. \V(. Nawrocki. 
/Jarno 1903, II, 213. 

— U kolebki, piosnka kozacza, p. Ko- 
złowski Ludwik. Kł. 1871, I, 355. 

— W dal przedeinną, p. \Vł. Nawro- 
cki. Ziarno 1903, II, 373. 

— Wiersz. Wychodzi; sam jeden -- 
w przedenina. w step droga, p. Adam 
Maszewski. Wędr. 18C9, I, 381. 

— Więzień, p. Jałowiecki FI. Athen. 
1842, I, 195- 6. 

— Wybór pism, p. Czesław Makowski 
ze wstępem krytycznym Wł. Spasowi- 
cza. War. 1890, 8, s. 293, rb. 1. — Hec. 
Zenon Pietkiewicz Przegl. tyg. 1891, s. 59. 

— Zbieg, legenda górali kaukazkich, 
p. B. Budziński. Bibl. war. 1858, 1. 117—20. 

— Żagiel, Chmury, p. Grudziński. Tyg. 
wielk. 1872, s. 317. 

— Żagiel, p. Wł. Nawrocki Ziarno 
1903, I, 473. 

— Toż. p. Antoni Bogusławski. Świat 
1908. 11. nr. 47. 

2933. Lwów N. Babka, p. G. W. Czas 
1903. nr. 219, 220. 

29.^4. Łomonosow. Oda o Bogu. Roczn. 
T. Nauk 1825. XVIII, 336. 

2935. Łotin A. Mieszkańcy Marsa w Ro- 
sy i. N. Ref. 1906. nr. 59. 

2936. Maksimów S. Nieszczęśliwi «prze- I kład książki o wygnańcach syberyjskich). 

'Pizegl. lwów. 1871. II, G9-80, 209-16; 

I 1872. I, 793-801. 

I — Syberya i ciężkie roboty. Sybir i ka- 

I torga w 3 częściach, część I : Nieszczę- 
śliwi, p. Zenon Pietkiewicz. War. 1898, 
8, s. 275, rb 1-20. -Toż. Część II. Winni 

1 i oskarżeni. 1899, s. 282. — Część III. Prze- 
stępcy polityczni i państwowi. 1900, s. 200. 

I 2937. IWaertet Grzegorz. Dobry wilk. 

: Kraj 189.=?. iif. 7, s. 2—7. 

2938. Messner. Koszula damska. Wil- 
no 1807. 

2939. Mereżkowski Dymitr. Julian 
Apostata, p. Józef Czekalski. War. 1902, 
8, s. 412, kor. 260. 

— Antychryst, p. Walery Gostoinski. 
Czas 1907, nr. 1-147. 

— Piotr i Aleksy. Antychryst, p. Wa- 
lery Gostomski. Krak. 1907, 8, s. 473, 
kor. 4. 

— Piotr Wielki, p. W. Gostomski. Czas 
1907, nr. 161-223. 

— Piotr i Aleksy, Piotr Wielki, p. W. 
Gostomski. Krak. 1908, 8°, s. 304, kor. 3. 

— Zmartwychwstanie bogów, p. Eu- 
genia Żmijewska. Dod. Bluszczu 1902. 

2940. Miasnicki J. J. Losy Tałaleja, 
p. dr. M. .-;. Dzień. pozn. 1906, II, nr. 
213-298; 1907, I, nr. 1, 4, 6, 8, 10, M, 
17, 20, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 
88, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 
59, CO, 62, 64, 67, 68, 69. 72, 73, 76, 77, 
79. 80, 82, 83, 85, 86, 87, 89. Toż. oddziel- 
nie Krak. 1907, kor. 5. 

— Zabawne przygody Czarnobłotni- 
czan, p. dr. M. S. War. 1907, 8, s. 306, 
kor. 4. 

2941. Miatlew. Sensacye pani Kurdiu- 
kowej za granicą, p. wierszem A. Ki. 
Tyg. pet. 1851, s. 614. 

2942. Michajłów. Rodzina Obnosko- 
wych, p. Zakrzewska. Wilno 1878, 8, s. 204. 

2943. Mikulicz W. Mimi, szkic powie- 
ściowy. Pet. 1892, 16, s. 144, kop. 45. 

2944. Miński. Ona. Kraj 1904. II. Dod. 
nr. 51. Rosyanie. 155 — Samozaparcie, wiersz, p. I, en Bel- 
mont. Kraj 1905, I, nr. 14-. 

29ł5. Mirolubow T, P. Ośin lat na 
Sachalinie, p. K. S. Dzień. pozn. 1902, II, 
nr. 172, 17i, 176, 178. 179, 180, 183, 184, 
186, 187, 189, 195, 197,200, 204,205,206. 
209,216, 228, 229, 230, 251 2!-'9 ; 190.S, I, 
nr. 1—39. 

2946. Mirowicz M. aPierścionekn z cy- 
klu "Letnie bajeczki nie dla dzieci". N 
Ref. 1908, nr. 515. 

2947. Mitropolski J. Chunchuzi (ze 
wspomnień mandżurskich). Czas 1906, 
nr. 138—147. 

— Wspomnienia mandżurskie, Z dzien- 
nika oficera, Policzek. N. Ref. 1906, nr. 
296, 297; 1907, nr. 1, 13, 19, 23, 31, 33, 45. 

2948. Morozów Mikołaj. Z rosyjskiej 
poezyi rewolucyjnej: Za kratą. Walka, 
p. D. Śliwicki. N. Ref. 1905, nr. 12. 

2949. Nadson. Dwie apostrofy, p. Ad. 
Pog. Przegl. lit. Kraj 1890, nr. 6, s. 6. 

— Liryczny wiersz, p. Pog. .Ad. Obraz 
liter. pcw. tom II, s. 598. 

— W noc sierpniową, p. Zilora. I\iaj 
1^86, Przegl. nr. 45, s. 7. 

— Z poezyj, p. Wacław Liedei. Przegl. 
lit. Kraj 1888, nr. 18, s. 6. 

— Zycie, p. Maryusz Zaruski. I^raj 
1892, nr. 28, s. 6. 

2950. Najdienow A. Dzieci Waniu- 
szyna, dramat, p. Henryk Zbieizchow ski. 
Lw. 8, s. 149, kor. 1-60. 

— Toż. p. Art. Śliwiński. Pi'aw. 1904, 
s. 46. 

— Toż. p. J. Frączkowski. Hec. W. Pr. 
N. Ref. 1903, nr. 245; Czas 1903, nr. 244. 

2951. Niekrasow Mikołaj. Kolej że- 
lazna, p. Gomulicki \\'iktor. Niwa 1874, 
II, 714—18; Obraz liter. pow. tom 11, 
s. 596. 

— Kołysanka, p. Bełza Wlad. T.\g. 
wielk. 1873, s. 208. 

— Przyjaciel ludzkości, Na Wołdze. 
Poezye L. Kondratowicza. Warsz. 1872, 
X, 165-70, 200-8. - Wioska zapomniana, p. L. S. Wie- 
niec 1872, I, 369. 

— W nocy, dnia .. miesiąca, p. Wi- 
ktor Gomulicki. Op. dom. 1874, s. 386. 

— ^^■ szpitalu, p. J. Wojciechowski. 
Bibl. war. 1870, IV, 425-8. 

2952. Niemirowicz - Danczenko W. 
Z obrazów wojennych (na tle wojny ro- 
syj -jap.), p. Ig. Kossobucki. Warsz, 1905. 
8», s. 184, kop. 90 

2953. Nikitin. Cmentarz p Syrokomla. 
Pismo zbiorowe wileńskie 1862, s. 1:27; 
Poezye Lud. Kondratowicza. \\'arsz. 1872, 
X, 209. 

2954. Odojewski Włodzimierz. Bal, 
p. Felic ... r ...cz. Bibl. wai. 1«41, I, 
59H-97. 

— Malarz, p. Marcin Szymanowski, 
•lutrz. 1843, III, 10- 17. 

— Miasto bez nazwy, p. M. Szyma- 
nowski. Jutrz. 1843, II, 169-81. 

2955 Osipow Mikołaj. Kłamstwa nad 
kłamstwami. Wilno 1822, t. 2. 

2956. Pantielejew L. F. Z dawnych 
wspomnień. Praw. 1907, s. 204, 214, 226, 
238, 250, ^62, 274, 286, 298. .^10, 322. 

29J7. Pawłów Mikołaj. Czynny se- 
dent. (?) Powieść. Wilno 1851. 

— Imieniny, p. Szymanowski. .lutrz. 
1843, I, 162—84. 

— Licy tacya, p. M. Szymanowski. .lutrz. 
1843. I, 95-101. 

2958. Pisarew. Szkice z dziejów pracy, 
p. Rabiński. War. 1873, 16, s. 185, kop. 40. 

— Konserwatywna gazeta. Praw. 1884, 
s. 9. 

2959. Pleszczew. Wieś. Kuryer płci 
pięknej 1823. s. 125; l?ozm. Lw. 1826. 

2960. Plugawin A. Więzienie Szlisel- 
burskie. Warsz. 1907, 8 mała, s. 39, 
kop. 15. 

2961. Pokrowski M. Dlatego nie piję 
szampana, powieść. Rozni. Lw. 1835. 

— Blednow, powieść o naszem złem 
współczesucm. Pozn. 1894. 8, s. 276, 
mr 2 50. 

2962. Połonskij Jakób. Kazimierz 166 Bibliografia słowianoznawstwa. Wielki, p. Wiktor Gomulicki. Kraj 1898, 
II, nr. 44. s. 24. 

2963. Poroszin J. Nowele; Przed bu- 
rzą, Stróż nocny, p. G. W. Krak. 1899, 
8 maJa, s. 155, kor. 1 60. 

2964. Potapienko J Hisiorya pewnej 
komuny, p. G. W. Cłas 1902. nr. 31 
—50. 

— Sześcioro, nowela. Czas 1900, nr. 
75, 76, 78, 79, 80-90. 

— Tanie kupno. p. G. W., Gzas 1903, 
nr. 111—113. 

2965. Puszkin Aleks. Wojnitowicz 
Ksaw. TJonuiczenia. Wilno 1843, 12, 
s. 60. (Zawierają: Jeniec Kaukazu, Bra- 
cia rozbójnicy). 

— Wójcicki: Życiorysy znak. ludzi. 
Warsz. 1850, I, 280-30, podaje wyjątek 
z Borysa Godunowa w przekładzie Ju- 
liana Bartoszewicza; wyjątki : Jeniec Kau- 
kazu, Fontanna, Cyganie. 

— Wiersze. 1. Szatan. 2. Prorok, (p. 
Metelicki). 3. Z epigramatów, (p. Bełza). 
•4. Oniegin Eugeniusz, ip. Pług). Obraz 
liter. pow. tom II. s. 585—8. Zob. nr. 
2867—2870, 3005. — Bracia rozbójnicy, p. Bogumił Aspis. 
KJ. 1871, II, 211. 

— Bronzowy jeździec. Jutrz. 1843, U, 
117-27. 

— Cyganie. Dzicn. warsz. 1829. t. 17, 
s. 155—72. 

— Toż. Wyjątki, p. Michał Julian Ka- 
miński. Wiz. nauk. 1838, IV, 149-51; 
1839, VII, 134-8. 

— Toż. p. L. Janiszewski. Bibl. war. 
1842, II, 344—75. (Wstęp o poezyi Pu- 
szkina poprzedza przekład). Toż. w odb. 
1842, 8, s. 37. 

— Toż. p. Mirosław Dobrzański. War. 
1881, 16, s. 31, kop. 12. 

— Czeczeniec, pieśń tatarska. Poezye 
Alek. Chodźki. Poz. 1833, s. 55. 

— Demon, p. W. Zagórski. Kraj 1887, 
Przegl. nr. 5, s. 6. — Do Bogarodzicy ostrobramskiej. 
Athen. 1845, I, 119. 

— Do Greczynki, p. A\". Potocki. Bibl. 
war. 1841, III, 682. 

- Do poety, sonet, p. Wł. S:ibow-!ki. 
Kraj 1887, Przegl. nr. 5, s. 4 

— Do.', (sonet), p. B. Dołęga. RusaJk;i. 
Wilno 1841, s. 109. 

— Toż. p. ^^'ł. Sabowski. Kraj 1887. 
Przegl. nr. 5, s. 6. 

— Dwa źródła, p. J. T. Hodi. Kraj 
1887 Przegl. nr. 5, s. 8. 

— Elegia. Dzion. wil. 1825, II, 217. 

— EiUgeniusz Oniegin, początek, p. Do- 
łęga Benedykt. Uoczn. lit. 1844, s. 216. 

— Toż Księga 1. p. Budziiiski. Z ob- 
cego parnasu. Warsz. 1886, s. 119—52. 

— Toż. p. Ad. Sikorski. Wilno 1847, 
8, s. 192. 

— Toż. wyjątek, (pojedynek (Jnicgina 
z Lenskim), p. \\'iktor Gomulicki. \\'ędr. 
1899, s. 446. 

- Toż p. Leo Belmonl. Krak. 1902, 
8, s. 275, kor. 240. — Wyjątki z tego 
przekładu Kraj 19(i2, I. nr. 2, 3, 4, 5. 

' Fontanna w Bakczyseraju, poemat, 
p. A. U.(ogalski). Wilno 1826,8, s. XVIII i 27. 

— Toż. p. N. F. Ż.(aba). War. 1828, 
12, s. 72. 

— Toż. p. Adolf W. War. 1834, 8, s. 43. 

— Fragment, p. M. D., KI. 1871, I, 99. 

— Gracze, Orzeł. Poezye Lud. Kondra- 
towicza. Warsz. 1872, X, 139—40. 

i - Jeniec Kaukazu. War. 1828, 12, s. 78. 

— Toż i Bracia rozbójnicy, p. E. Woj- 
niłowicz. Wilno 1843, 8, kop. 50. 

~ Toż. w anonimowej książce: Fanta- 
zje wierszem i prozą. War. 1855, 12°, s. 183. 

— Toż. p. Alfred Chodziński. Bibl. 
pow. Złoczów 1898, 16, s. 31, hal. 24. 

— Modlitwa ś. Efrema Syiyjczyka. Po- 
j ezye A. Odyńca. Wilno 1859, I, 238. 

j — Mozart i Salieri, p. Ant. Kolankow- 
ski. Tyg. ii. 1872, I, 271, 285. 

— Nereis. Dzień. wil. 1824. XI, 290. 

i — Pieśń czerkieska. Dzień. wil. 1824, 
I XI, 286. Rosyanie. 157 — Poez3'e, tekst rus. wraz zpizekl. pols. 
Juliana Soltyka Roinuńskiego. Lvv. 1887. 

— Poczhalter. Kraj 1887. Przegl. nr. 5, 
-s. 1. 

— Poeta, wiersz, p. Erlm. Znatowiez. 
P"ijoIek noworocz. lubelski 1845, s. 154. 

— Pomnik, p. Wiktor Gomulicki. Kraj 
1887, Przegl. nr. 5, s. 4. 

— Prorok. Poezye Antoniego Sowy. 
Peter. 1858, s. 167. 

— Toż. p. Odyniec. Teka wil. 1858, I 
(nr. 3), 8—10; Toż. Poezye Odyuca. Wilno 
1859, I, 228. 

— Przypomnienie. Zbieracz liter, i polit. 
1837, III, 1, 

— Toż. Poezye A. Mickiewicza t. VIII. 
Paryż 183«. s. 78; Dzieła A. M. Lwów 
1900, II, s. 172. 

— Rusałka, ballada, p. Ciirzanowski, 
Wiersz do . . p. B D.(olęga). Ondyna 
druskienickich źródeł. 1845. - Kaukaz, p. 
Dołęga. Tamże 1846. 

— Samotność, p. M. H. Truszkowski. 
Tyd. mód 1888, s. 210. 

— Skąpy rycerz, (scena II-ga),p. Szyma- 
nowski Marcin. Jutrz. 1843, II, 1 — 7. 

— Szal czarny, p. A. Odyniec. Melitele, 
(rok II), 1830. s. 137-8; Poezye A.Odyń- 
ca. Wilno 1859, 11,63; Nowy Parnas Pol- 
ski. Poz. 1832, s. 43. 

— Wiersze. (Napoleon, Żądza sławy. 
Więzień) p. Gomulicki Wiktor. Kraj 1899, 
[, nr. 22. s. 14. 

-- Wojna, p. Bożydar. Kraj 1887. 
Przegl. nr. 5, s. 7. 

— Wystrzał. Przegl. lit.-art. 1882, nr. 
2 i 3. 

— Z epigramatów, p. \\lad. Bełza. 
Świat 1889, (II), 113. 

— Z poezyi. Dzicn. wil. 1824, XII, 415. 

— Toż. (Przeżyłem swoje żądania. Już 
dziś nie wlerz(,> w nadziejęj p. Ludwik 
z Pokiewa. Linskmine. Wilno 1841, s. 
225. 

— Toż. p. Nowosielski. Niezapominaj- 
ki. War. 1842, s. 74-6. — Toż. Przegl. lit. 
Kraj 1889, nr. 33, s. 3. — Zimowy wieczór. Echo, p. Pełza. 
Tyg. wu-lkop. 1872, s. 21, 600. 

2966. Rachmanow N. »Spra\va 169 
clua. (Z dawnej kroniki konstytucyjnej), 
p. —Ik— N. Ref. 1907, nr. 418. 

2967. Rej z Ciemnohajec Łuka. Ka- 
zanie o czci cara, p. Knapiński ^^'ład. 
Dzien. pozn. 1893. nr. 247, 248. W odb. 
s. 13. 

2968. Rukawisznikow. Lcdw le wiosna 
powieje, p. Leo Belmont. Kraj 1905, I, 
nr. 1. 

2969. Rylejew Konrad. Dumy histo- 
ryczne rosyj. Wilno 1829, 8, s. 107. 

— Toż. p., op.ilrzył przypisami i ży- 
ciorysem autora Ludomir Slewińskl. Krak. 
1885, 16, s. 288, kor. 2. - Rec. Ś. Busz- 
czjńsUi. N. Ref. 1884, nr. 278. - Przegl. 
pol. 1885-86, III, 397. 

— Wojnarowski, poemat. Poz. 1861, 
8, s. 56. 

2970. Ryszków Wiktor. Dlaczego pan 
nie siada, p. Józef Radwan. N. Ref. 1907, 
nr 205, 209. 

— Jednemu szydła golą ... p. Józef 
Radwan. N. Ref. 1907, nr. 411, 143, 145, 
147. 

— Z rozkazu ekscelencyl. p. Radwan. 
N. Ref. 1907, nr. 109, 117, 119, 127. 

2971. Safonow Sergiusz. Tak dawno 
było to, wiersz pamięci Szopena, p. A. P. 
DzIen. pozn. 1895. nr. 209. 

2972. Sałtykow - Szczedryn. Aniołek. 
Gło.s 1889, s. 276, 288. 

— Biedny wilk, bajka. p. G. W. Kraj 
1901, I, nr 7, s. 27, nr. 8, s. 32; Czas 
1901, nr. 31. 

— Czujnooko.p.G W.Czasl902,nr. 115. 

— Hyera, bajka Kraj 1896, Dod. nr. 14. 

— Jak dwom rosyjskim generałom 
usługiwał jeden chłop. Tydz. lit.-art. 
1880, (t. X), 246. 

— List do ciotki. Dzien. pozn. 1882, 
nr. 195, 198, 199, 200. 

— Marta Kużmowna. Kł. 1872, II, 145, 
161, 179, 210, 229, 256, 287. 

I — Nowe bajki dla dzieci dorosłych. 158 Bibliografia sJowianoznawstwa. p. tJómacz uSyberyia Kennana. Krak. 
1893, 8 mała, s. 33, hal. 50. I. Orzel- 
mecenas; II. Niedźwiedź wojewoda. 

— Nowele. (Karaś idealista, Wierny 
Trezori. KraU. 1900. 16, s. 29, hal. 60. 

— Opiekunowie. Praw. 1881, s 254, 
266, 278, 290, 302. 

— Przemądry piskorz, p. G. W. Czas 
1903, nr. 60, 61. 

— Stara pompadurowa. Piaw. 1881, s. 
206, 218. 230, 248. 

— W drodze. Niwa 1884. II, 599-608. 

— Wierny Trezor, p. Sieniiradzka. Czas 
1900, nr. 106, 108. 

— Wiejski pożar, p. G. W. Czas 1903, 
nr. 120—123. 

— Wujaszek Zachar, Kraj 1886, Przegl. 
nr. 42, 43. 

— Szałaput, p. W. Kostyna Świat 
1889, (II), 60, 82 

— Szczęśliwy, studyiim. p Cez. Jcl. 
N. Ref. 1891, nr. 187, 188, 190, 191. 

— Zgubione sumienie. Praw. 1887, s. 86. 

2973. Samarów. Krzyż i miecz, p. Bro- 
nikowski. Dodatek do Tyg. ii. 1876, I. 

2974. Samsonow L. Jaskółka. Tydz. 
lit.-art. 1880, (t. XI), s. 517, 529, 546, 565, 
581, 597. 

— Na morzu, nowela. Tydz. lit.-art. 
1880, (t. X), s. 38. 

2975. Sawienkowowa Z. Lata kizyw- 
dy. (Wspomnienia matki) p. Edward 
SJoiiski. War. 1907, iiuila 8, s. 102. hal. 90. 

2976. Sękowski Józef. Fantastyczne 
podróże barona Brombeusa, p. W. 0.(le- 
chowski?). War. 1840, 8, t. 2. 

2977. Siemionów Leon. Dyktator. Fan- 
tazya polityczna, p. Cz. Lubicz. Kielce 
1907, 8, s. 60, kop. 20. 

— Iwanow 16-ty i SokoJow 18 ty. Część 
II. Dyktatora. Fanlazya polit., p. Czesław 
Lubicz. Kielce PJOS. 8, s. 119, kop. 25. 

2978. Sluczewskij K. Spokój, wiersz, 
p. L. Belmont. Kraj 1903. I, nr. 38, s. 3. 

2979. Sołowjew Włodz. Narodowość 
i etyka. Kraj 1896, nr. 17. — Campanula alba, p. Czesław. Kraj 
1900, II. nr. 33, s. 449. 

2980. Spielhagen. Naprzód, p. K. Świ- 
dziński. Na dziś. Pismo zbiorowe. Krak. 
1872, 1. 

2981. Staniukiewicz K. Koncessye. 
Komedya, p. A. W. G. Tyg. mód 1876, 
s. 17, 29, 41, 53, 63, 74, 88, 100. 

2982. Sulla O. Egzemplarz. Szkic po- 
wieściowy. Przegl. lit. Kraj 1890. nr. 34 
-38. 

2983. Swietłow W. J. Przyjaźń, p. 
G. W. Czas 1901, nr. 188, 189. 

2984. Szapiro Olga. Bebć, nowela. 
Knij 1893, nr. 17-25. 

2985. Szewirew. Cyganka, p. S. Ja- 
szowski. Uozni. Lw. 1839. 

2986. Tan. (W. G. Bogorazow). -Wio- 
sna" (wiersz rewoluc), p. Daniel Śliwi- 
cki. N. Ref. 19115, nr. 1. 

2987. Tichonow W. Pocza.tek koiua, 
powieść, p Zolia Poznańska. l,w. 1898, 
S mała, s. 107, kor. 1. 

29a8. Teleszew J. D. Wbrew oby- 
czajowi. N. Kef. 1907. nr. 189, 191. 

2989. Tołstoj Aleksy. Album z poezyi... 
p. Antoni Gotfryd Doliwa. Pet. 1891, 8, 
s. 77, kop. 60. 

— Car Fiedor Iwanowicz, tragedya, p. 
Moszyński. Krak. 1870, 8, s. 135, kor. 2. 

— Car Borys Fiedorowicz Godunow, 
p. Moszyński. Krak. 1871, 8, s. 158. 

— Historya Rosyi od (lostomysla, p. 
Enny. Kryt. 1906, I, 205-16. 

- Jawnogrzesznica, nowela. Przegl. 
lwów. 1874, I, 353—6. 

— Toż. p. Ant. Kolankowski. Tyg. ii. 
1874, I, 14. 

— Książę srebrny, powieść z czasów 
Iwana Groźnego. Kł. 1870, I, 322, 337, 
355, 371, 385, 401; II, 4, 39, 55, 65, 85, 
115, 131, 147, 172, 18.S, 197, 214,232,248, 
268, 279, 296, 311, 327, 34.^,359,375,397; 
1871, I, 14, 20, 35. 

— Toż. p. W. Grajnert. Poz. 1888, 8, 
s. 336, mr. 240 - Toż. wyd. II. Tamże 
1890. Rosyanie. 159 — Toż. p. Józef I'racki, z przedmową 
.1. A. Święcickiego, tom I i II. (Bibl. dzieJ 
wyb. nr. 45 i 46). War. 1898, 8 mała, 
t. II, s. 159 i 157, kop. 50. 

— Toż. Gródek 19n7, 8, .s. 171 i 187, 
kor. 3. 

— Sen radcy stanu Popowa, p. Wlodz. 
Nakonieczny. Kryt. 1903,11,42-51; Kraj 
pet. 1908, nr. 87. 

— Śmierć Iwana Groźnego, tragedya, 
p. Moszyński. Krak. 1870, 8, s. 132. 

— Z Tołstoja, wiersz, p. .Tózef Korwin. 
Niwa 1882. I, 315. 

2990. Tołstoj Lew. Albert. Kraj 1885, 
18, 19. 

— Anna Karenina, p. .1. W. Krak. 
1898—1899, t. III, 8°, s. 3H1, 439, 366, 
kor. 10. 

— Chrzestny syn, opowiadanie. N Ref. 
1895, nr. 177-181. 

— Co to jest sztuka? p. Adolf Jakób 
Cohn. War. 1901, 8, s. 278, rb. 1. 

— Dlaczego? opowiadanie z czasów 
powstania polskiego w i'. 1831. Bies. Iii. 
1906, II, 72, 88, 112, 132, 153, 167. 

. — Toż. p. t. Po co? Czas 19ij6, nr. 
122—137. 

— Toż. p. t. Za co? War. 1907, mała 
8, s. 60, kop. 40. 

— Dwie potęgi. Echo muz. 1900, s. 123. 

— Egzekucya. (Fragment z i>Zmar- 
twychwstania« zabroniony przez cenzu- 
rę). N. Ref. 1907, nr. 361. 

— Gdzie źródło złego? (Rozmyślania 
przed obrazem Bocklina). Echo muz. 1899, 
s. 63. 

— Gorzelnie, nowela, p. L. K. Szk. 
1890, s. 680. 

— Gospodarz i parobek, opowiadanie, 
p. Eug. Żmijewska. War. 1895, 8, s. 72. 

— Gośd, opowiadanie. N. Ref. 1895. 
nr. 118-120. 

— Jagody, nowela. Czas 1906, nr. 
74, 75. 

— Król Assarkaddon, legenda. N. Ref. 
1903, nr. 291-. 

— Legendy. (Assarkuduii, król asyryj- ski. Praca, śmierć i choroba, Trzy pj- 
tania). Dzień. pozn. 1903. II, Dod. nr. 294. 

— Modlitwa. N. Ref. 1908, nr. .S88, 390. 

— O djabliku, króry ukradł kromkę 
chleba i został ministrem. Czas 1907, nr. 
266 - 67. 

— Odrodzenie, powieść. Lw. 1900, 8 
maJa, cz. I. p. M. W., s. 233, cz. II. p. 
F. P., s. 111, kor. 1. 

— Owoce oświaty, komedya, p. J. Sta- 
dnik. Zloezów 190-i, Bibl. powsz.. 16, s. 
138, hal. 48. 

— Potęga ciemnoty, dramat, p. .1. Sta- 
dnik. Zloezów 1901, 16, s. 86, hal. 24. 

— Sonata Kreutzerowska, p. Z. Poniian. 
Lwów iroO, 8, s. 130, kop. 50. 

— Toż. p. i wstępem zaopati-zył Kazi- 
mierz Danilowicz-Strzelbicki. War. 1901, 
8, s VIII + 156. kop. 75. 

— Toż. Lw. 1908, 8, s. 197, kor. 1-50. 

— Spowiedź. Warsz. 1907, 8, s. 118, 
kop. 50. 

— Szczęście rodzinne. War. 1899, ma- 
ła 8, s. 96. 

— Śuiierć Iwana Iljicza. War. 1891, 
8, s. 74, kop. 40. 

— Toż, tamże, 8, s. 92. (Na str. 75—92: 
Orzechy, opowiadanie dla moich wnu- 
ków, przez J. Ebersa). 

— Trzy przypowieści. N. Ref. 1895, 
nr. 103. 

— Trzy pytania, p. Wodnik. Praw. 
1904, .s. 218. 

— Trzy śmierci. N. Ref. 1886, nr. 222, 
223, 224. 

— Wiatronogi, p. G. Daniłowski. O- 
gniwo 1903, s. 474, 496, 520, 542, 568, 
595, 615, 639, 663. 

— Toż. p. Gustaw Daniłowski. War. 
190f. 8, s. 64, kop. 60. 

— Wielki grzech. War. 1906, 8, s. 31, 
kop. 15, 

— Władza ciemności czjli »kiedy się 
jeden pazurek zaczepi, już cała ptaszyna 
zgubiona*, dramat, p. Michał Przybyło- 
wicz. Krak. 1901, 8, s. 104, kor. 150. 

— Wojna i pokój, romans historyczny 160 Bibliografia slowianoznawstwa. w 9 toinach. Gródek 1894 8, s. 214, 181, 
186, 224, 114, 245, 277, 282, 292. kor. 12. 

— Wskrzeszenie. Kraj 1899, I, nr. 14 — 
26; II, nr. 27-53. 

— Ziarno, (Temat do obrazu). Echo 
imiz. 1900, s. 447. 

Zkad przychodzi zło na ś\\iat? Ni- 
wa 1895. s. 227. 

— Zmartwychwstanie, p. y. Stenipow- 
ski. War. I90O, 8. 1. II, s. ISi i 216, kop. 
76. 

2991. Turgieniew Iwan Asia, powieść, 
p. J. C. Iv. Tyg. mód 187t;. nr. 30-34; 
Czas 1876, nr. 229-250. Zob. nr. 2870. 

— Dosyó, (urywek z pamiętników ar- 
tysty), p Gabryela Grodnieka Tydz. lit.- 
art. 1877, s. o3H, 553. 

— Toż. p. Aleks. WaUcki. Świat 1888, 
s. 278, 295. 

— Dwa typy z czasów Mikolajowskich. 
(Punin i Baburin). Czas 1876, nr. 290 — 
297; 1877, nr. 1—16. 

— Faust, opowiadanie w li.<tach. Wędr. 
1868, I, 298, 314, 324, 313, 355. 

— Toż. p. I. rl. Tydz. lit-art. 187i, s. 
209, 227, 246. 265, 278, 294, 310. 

— Gniazdo szlacheckie, powieść. Czas 
1876, nr. 176—205. 

— Hamlet powiatu Szczygrowskiego. 
Bluszcz 1870, s. 356, 364, 372, 379, 387. 

— Helena. Tyg. wielkop. 1873, s. 423, 
437, 449, 462, 474, 483, 496 508, 521, 532, 
543, 558, 570, 581, 591, 605, 617; lh74, s. 
5, 12, 19, 26, 36, 44, 54. 

— Krokiet w Windsorze, p. Cz. J. Kraj 
1904, II, Dod. nr. .H6. 

— Król Lyr stepu. Dzień. pozn. 1878, 
nr. 171, 173, 174, 176, 179 183, 188- 
193. 

— Toż. oraz Malek-Adel, nowela, p. 
Stanisław Wegner. Foz. 1879, 8 mała, 
s. 107 i 37. Bibl. powsz. 

— Lekaiz powiatowy. Bluszcz 1870, s. 
332, 338. 348. 

— Toż. Tyg. ii. 189U, I. 299. 

— Nasi posiali. (Epizod z historyi dni 
czerwcowych 1848 r. w l'uryżu). Kraj 1883, nr. 37, s. 2; N. Ref. 1884, nr. Ul, 
112. 

— Nowiny. Dzień. pozn. 1877, 1878, nr. 
1, 2. Toż. w odb. Pozn. 1878, 8, s. 275. 

— Odwiedziny. Wyjątek z poezyi pro- 
za.. Ziarno 1882, s. 155. 

— Opowiadanie. Tyg. romansów i po- 
wieści. 1870, t. IV. 

— Pamiętniki myśliwca, p. Henryk 
Hengel. War. 1880, 16, s. 86, kop. 12. 

— Toż. p. t. Z zapisek myśliwego, no- 
wele, p. Klemens Junosza. War. 1897. 8 
mafa. s. VIII i 144, kop. 25. (Bibl. dziel 
wybór). 

-- Pierwsza miłość, powieść. War. 8, 
s. 84, kop. 50. 

— Pieśń zwycięskiej mHoścI. Praw. 
1881, s. 566,578,590; Przegl. lit.-art. 1882, 
nr. 11, 12, 13. 

— Poezye piozą. Kraj 1883, nr. 40, 
s. 17. 

— Toż. 1890, 8, s. 24. 

— Przed burza. Dzion. pozn. 1884, nr. 
101, 102. 

— Przed gilotyną. Praw. 1888. s. 50, 62. 

— Przepiórka. Z wrażeń dziecinnych. 
Kraj 1883, nr. 46, s. 20. 

— Przy spotkaniu. Tyg. wielkop. 1871, 
s. 475, 488, 523, 535. 

— Senilla. Praw. 1882, s. 59o, 602, 614. 

— Widzenie, fanlazya. Tyg. mód 1871, 
nr. 12-19. 

— Wiosenne wody, p. Kassylda Kuli- 
kowska. Dod. do Kłosów 1879, II, nr. 
736—742. 

— Wiośniane rojenia, p. r>tan. Mitko- 
wskl. (Dodatek »Kuryera lwowskiego«). 
Lw. 1901, 8, s. 142, hal. 30. 

W przeddzień. Tyg. romansów i po- 
wieści. War. 1871, t. V i VI. 

— Wybór powieści, poprzedzony wstę- 
pem krytycznym Jerzego Brandesa, p. 
M. Nowiński. War. 1886, 8, s. XX i 251, 
rb. 1. (Rudin, Gniazdo szlacheckie). 

— Zegarek. Bibl. Mrówki. Lw. hal. 20. 
2992. Weinberg Paweł. Przed pogrze- 
bem, p. G. W. Czas 1903, nr. 38. Rosyanie. 161 2993. Werderowski E. Niewola u Sza- 
myla rodzin księcia Orbeliani i ks. Czew- 
czawadże 1854 — 1855, p. Józef Lewko- 
wicz. Tom. II!. Kijów 1857, 12», s. 189-f 
175 4- 103 i 126. 

299i. Weressajew W. Gwiazda, p. Wo- 
dnik. Praw. 1903, s. 338. 

— Na bezdrożu, ze wspomnień leka- 
rza, p. Włodzimierz 1'erzyaski. Lvv. 1903, 
8, s. 138, kor. 2. 

— Na wojnie. Wrażenia osobiste, p. 
B. Trembińska. Warsz. 1908, 8, s. 388, 
rb. 1-40. 

— Spowiedź lekarza, p. Horn. Gutow- 
ski. War. 1902, 8, s. 163, rb. 1. 

— Zwierzenia lekarza, p. dr. M. Her- 
mann. Lw. 1902, 8, s. VIII i 254, kor. 3. 

— Toż. wydanie drugie poprawione. 
Tamże. 1903. 

2995 Wereszczagin. Bitwa podŁowizą, 
Praw. 1885, s. 482, 494. 

2996. Wiaziemski. Kwesta na kościóJ, 
p. A. Odyniec. Teka wil. 1858, I, (nr. 3), 
s. 10—3. — Poezye A. Odyńca. Wilno 1859, 
I, 234. 

2997. Wsewoład. Panslawizm w poe- 
zyach ros. Przekład prozą wiersza Wse- wolada: Rosyanin do braci jednego szcze- 
pu. Trzeci Maj 1844, s. 181. Zob. Wiersz 
w odpowiedzi Wsewoladowi a ku prze- 
strodze Słowianom. Tamże. s. 211, oraz 
w książce Olizarowskiego : Twory Dydj'- 
ma. Paryż 1862, 8°, s, 16. 

2998. Zagoskin Michał. Jerzy MiJo- 
slawski, powieść z czasów wojny Cho- 
dkiewicza z Moskwą, p. tłumacz Dymitra 
Bulharyna. W'ar. 1830-1831, 12". tom. 3. 
s. 239 + 156 -f 24. 

2999. Żukowski Wasyli. Dwie kartki 
z historyi powszechnej świata, p. J. ze S. 
Rubon. Wilno 1843, IV, 41-9. 

— Las Maryi, powieść, p. L...a Z... a. 
Rozm. Lw. 1825, s. 65, 73, 81; Rozm. 
W^arsz. 1827, s. 320, 323, 333, 341, 349. 
Toż. oddzielnie. Warsz. 1827. Zob. nr. 
2867, 2869. 

— Morze. Poezye Aleks. Chodźki. Poz. 
1833, s. 46. 

— Toż. Budziński: Z obcego Parnasu. 
Warsz. 1886, s. 227; Obraz lit. pow. 
t. II, 582. 

— Przypomnienie, p. A. E. Odyniec. 
Teka wił. 1858, I, (nr. 3), s. 14; Poezye A. 
B. Odyńca. Wilno 1859, t. II, s. 278. 

— Świetlana ballada, p. Odyniec. No- 
wy Parnas Polski. Poz. 1832, s. 9-12. Anonimowe. .3000. Amnestya. N. Ref. 1906, nr. 108. 
.TOOl. Boże, coś Rosyę. Dzień. lit. 1861, 
s. 624. 
3002. Chatka. Tyg. wil. 1816,11, 133.149. 
3003. Cyganka, powieść. Rozm. Lw.1843. 

3004. Czerwony welon, obraz wojsko- 
wego życia. Zbier. lit. 1838, III, 153. 

3005. Dama pikowa, powieść. Tyg. pet. 
1834, s. 137 i n. 

3006. Do Moskiewki. Ruch lit. 1876, 
II, 276. 

3007. Ferdynand i Agata, powieść ze 
zdarzenia w w. XVIII. Wilno 1828, 12. 
s. 93. 3008. Hugo von Bracht, powieść z w. 
XVI. Wilnu 1834, 12, s. 92. 

3009. Jundza, powieść, p. D. Z. Rozm. 
Lw. 1841. 

3010. Kłamstwa nad kłamstwami. 
Części II. Wilno, 1822, 8", s. 120, 58. 

3011. Kompas, bajka. Tyg. wil. 1816, 
n, 227. 

3012 Koszula damska, prezent dla 
mojej żony, powieść, p. Kubicki Stan. 
Wilno, 1806. 

3013. Kwartet, bajka. Rozrywki przy- 
jemne i pożyteczne. Krak. 1827, VIII, 
30—2. 

21 162 Bibliografia slowianoznawstwa. 301i. Listy Maszy do Paszy. Fotiane 
<lo druku przez F. B. (Pakiecik listów 
ros. znalezionych w wagonie kuryerskie- 
go pocia.gu Faris-Troii\ ille, przetJónia- 
czonych na język polski). N. He f. 1892, nr. 
H5— 41. 

3015. Melina, powieść, p. J. Biesiekier- 
ski. Wilno 1806, 8, s. 51. 

3016. Modlitwy tureckie, p. Alek. Mor- 
ski. N. Ref. 1908, nr. 372. 

3017. Modny adwokat. N. Uef. 1907, 
nr. 314, 316. 

3018. Monolog rosyjskiego liberała, 
wiersz. N. Hcf. 1904. nr. 281. 

3019. Mściciel niepowołany, w Finlan- 
dyi. Uozm. Lw. 1822. 

3020. Na wsi w Ros. (kartki z pamię- 
tnika), p. .Marya Drogoszewska. Czas 
1906, nr. 53-55 

3021. Ostatnia kopiejka. N. Ref. 1907, 
nr. 300. 

3022. Pierścień, p. T. J. Kraj 1907. 1, 
nr. 28. 

3023. Pieśń Greka. Dekameron polski. 
Tom 111, s. 57-9. 

.3024. Podróż przez stepy. Uozm. Lw. 
1842. 

3025. Pojedynek, powie.ść. Rozm. Lw. 
1839. 

3026. Praca, obrazek. X. Uef. 1905, 
nr. 69. 

3027. Przewinienie. Czas 1901, nr. 57, 
58, 60. 

3028. Psalm, wiersz, p. K. Szl. Frz}'j. 
dom. 1858. s. 23. 

3029. Psy przyjaciele, bajka. Rozryw- 
ki przyjemne i pożyteczne 1827, YH, 
24-6. bOoO. Rozbójnik Kara Ali. Rozm. Lw. 
1838. 

3031. Siera- Morena, powieść, p. ^1. S. 
Tyg. wil. 1821. II, 8. 

3032. Tetera, powieść, p. Kamiński. 
Rozm. Lw. 1835. 

3033. Trzy siostry czyli widmo Min- 
wany, p. M. Korzeniowski Tyg. wil. 
1822^ III, 200. 

.3034. Turkoman Rachnian -Ajaz, p. 
Marcin t>zymanowski. i Wyjątek z dzieJa 
napisanego po ros. p. t. Wędrowiec po 
lądzie i morzach). Bibl. war. 1844, II, 
169—88. 

3035. Wdzięczny czcrkies, powieść. 
Hozui. Lw. 1848. 

3036. Wejście w świat, p. S. G. Kraj 
1902, U, nr. :!7. 

3037. Winowajcy niewinni. Piotrków 
1888, 8, s. 256. Dodaitk do Tygodnia. 

.3038 Wspomnienie Czajkowca. Rraw. 
19 .7, s. lOli, 118, 130, 142, 153, 166. 

3039. Zbieg, nowela. Dzień. pozn. 1878. 
nr. 104. 

3040. Zdarzenie na balu maskowym, 
powieść. Kuzni. waisz. 1820. s. 33, 37. 

3041. Zima, wiersz, p. Ordon. Tyg. 
wielkop 1S71, s. 90. 

3042. Z najnowszej rewolucyjnej po- 
ezyi ros. Dliąbią las«, p. P. Tyg. SJowa 
polsk. 1902, nr. 1. 

— Toż. p. U. Śliwiński. N. Ref. 1905. 
nr. 12. 

3043. Żołnierz rosyjski i młoda Or- 
mianka. Dzień. wil. 1830, V, 33. 

3044. Zycie, urzędowanie i przygody 
sędziego pokoju na Podolu, p. K. S. 
Dzień. pozn. 1900, II, nr. 167—233. Lingwistyka, 3045. Aleksandrowski Jan. Porówna- i akcencie języka ros., p. Ferdynand 

nie filologiczne języków ros. i polskiego Rutkowski. \\'ar. 1839, 8°, s. 57. 

Dzień, warsz. 1829, XVI, l—49.Zo6.ti)-. i?.5S 3047. Mecherzyński Hieronim. Wia- 

.3046. Grecz Mikołaj. O wymawianiu domości o języku i literaturze ros. 8pravv. Rosyanie. 163 gimn. Św. Anny. Krak. 1839, s 1—35. 
Toż. w odb. 

3048. Ślady języka polskiego w mo- 
wie ludu guberni! Archangiel.skiej w Kos. 
Bibl. war. 1844, I, 648, III, 182—3. 

3049. Wyjaśnienie różnicy Tniędzy lo.s. 
a maloruskini dialektem. Lw. 1849. 

3050. Grzegorzewslci Ignacy. O ko- 
rzy.śoi nauczonia się języka ros. i litera- 
tury. War. 1852, 8, s. Ki. 

3051. G. C. Treść histoi} i jęz\ka ros. 
Dzień. lit. 1854. s. 226, 234, 242. 

3052. Paralella języka polskiego z ros. 
Czas 1861. nr. 23. 

3053. M. G. Zkąd się wzięto słowo: 
Moskal i .Moskale. Dzień. lit. 1861. s. 475. 

3054. Malinowski. O azbuce grażdań- 
skiej t. j. ros. Tyg. pozn. 1862, s. 163, 170. 

3055. Język i literatura Rosyan aż do 
wstąpienia na tron Mikołaja. Tyg. pozn. 
1862, s. 316. 

3056. Baudouin de Courtenay J. Hil- 
ferding czy ksiądz Malinowski. Moskale 
czy Polacy dadzą Słowianom wszechslo- 
wiańskie abecadło. Poz. 1872, 8, s. VIII, 40. 

3057. Dzieje i rozwój grażdańskiego 
abecadła. Warta 1885, s. 5109, 5118. 

3058. Rosyanie czy Husini? (Objaśnie- 
nie wyrazów). Dzień. pozn. 1893, nr. 76. 3059. Butowski Michał. Gramatyka 
języka ros. dla użytku młodzieży. Pocza- 
j(jw 1809, 8, s. 342. 

3060. Dworzecki Jan. Początki języka 
ros. dla pożytku młodzieży szkolnej z róż- 
nych autorów a szczególnie z gramatyki 
Łomonosowa zebrane. Wilno 1809, 8°, 
s. 362. - Wyd. II. Tamże 1811. 

3061. Heym Jan. Gramatyka ros z wy- 
pisami z różnych ros. autorów i słowni- 
kiem, przełożona dla Polaków. Wrocław 

1819), 8, s. 439. - Toż. wyd. 2. 1822. 

3062. Ostrowski Piotr. Wypisy z au- 
torów ros. dla poczynających się uczyć 
języka ros. Wilno 1819, 8, s. 127. — Toż. p. t. Wypisy rosyjskie, w 7-iniu 
W3daniach. Wilnu 1860, 12, s. 26H. 

3063. Grecz Mikołaj. Początkowe za- 
sady ruskiej gramatyki. Pet. wyd. I — V, 
W r. 1820—1832. Wyd. 10 w r. 1845. 

3064. -- Toż. p. t. Początkowe prawidła 
ros. gramatyki, p. A. B. Chlebów icz. War. 
1834, 8°, s. 284. Wyd. 11- IV, w r. 1835 
i 1847. 

3065. — Gramatyka ros. Wilno 1836, 8, 
.^. 216. Toż. w 10 wyd. 

3066. Reiff Charles Gramatyka ros., 
p. A. B. Hlebowicz. Wilno 1823, 8, s. 189. 

3067. Początki gramatyki jęz. ros po- 
dług celniejszych 1 griintowniejszych wzo- 
rów w Jęz. ros. i polskim ułożone. Wilno 
1827, 8", s. 176. 

3068. (Wrotnowski Feliks). Rozmowy 
polskie i ros. podług celniejszych dzieł 
ros. Wilno 1829, 8", s. 245. 

3069. Sposób łatwy nauczenia się czy- 
tać po ros. War. 1831, 8", s. 32. 

3070. Jakubowicz Ant. Nowa grama- 
tyka ros., z dodaniem ćwiczeń i słownika. 
War. 1834. Gramatyka: s. 88, ćwicze- 
nia: s. 96; Słownik; s. 168. Toż. w r. 
1837 i 1854. 

— Początki języka ros. obejmujące 
poznanie głosek, czytanie i wymawia- 
niu. War. 1835, 8, s. 42. Do tego należy 
Słownik ros. -polski, s. 67. Toż. w r. 183S, 
1838, 1840 i 1844. 

3071. Gliicksberg Emanuel. Rozmo- 
wy potoczne polsko-ros.-francuskie, czyli 
sposób najłatwiejszy wydoskonalenia 
się w języku ros. i francuskim. Wilno 
1835. 

3072. Rogalski Leon. Wypisy ros. 
czyli stopniowane ćwiczenia dla poczy- 
nających się uczyć jęz. ros. War. 1835, 
8, s. 200 -|- XLIII. — Toż. w kilku wy- 
daniach. 

3073. Kukolnik Nestor. Gramatyka 
języka ros. Wilno 1830 i 1836. 

3074. Hlebowicz Ant. Rozmowy pol- 
sko-ros. W'ar. 1836. 8, s. 271. 

3075. Noakowski Fr. Gramatyka ros. 164 Bibliografia slowianoznawstwa. dla użytku Polaków. Lipsk 1837, 8, s. 
VIII i 192. 

3076. Dubrowski Piotr. Rosyjsko- 
polski Koiueniusz, obejmujący: 1) Zbiór 
wyrazów i wyrażeń najużywańszych. 2) 
Wzory potocznej konwersacyi. 3) Przy- 
kłady do tlómaczenia z języka polskiego 
na ros3'jski. 4) Zbiór wyrażeń zawierają- 
cych się w tych [)rzyktadacli War. 1841, 
8, s. 114. — Toż. wyd. 2-gie, 1843. 

— Przewodnik praktyczny do pisania 
próśb i listów urzędowych i prywatnych 
w języku ros. War. 1849, 8, s. I2i). 

— Wypisy polskie dla ćwiczenia się 
w przekładach z polskiego jęzjka na 
ruski z dołączeniem słowniku polsko-ru- 
skiego. Wyd. lOte poprawione, 1897, 8, 
s. 253, kop. 65. 

3077. Rklicki M. Początkowe zasady 
ros. dla zaczynających się uczyć. War. 
1845. — Toż. Ostatnie 5 wyd. 1864, 8, 
s. 220. 

3078. Kurs praktyczny języka ros., u- 
lożony poillug Wostokowa, Grocza, Po- 
lowcewa, Plaksina. Iwanowa i innych. 
War. 1850. 

3079. Ahn F. Praktyczne prawidła na- 
uczenia się w krótkim czasie jęz. ros., 
ułożył Michał Amszejewicz. War. 1859, 
8, s. 112. Tamże, wyd. II, 1867; wyd. 3 
poprawione i pomnożone. Warsz. 1871, 
s. 128, kop. 20; wyd. 4 w r. 1875; wyd. 
5 w r. 1880; wyd. 6 w r. 1888. 

3080 Kasprowicz E. et J. Cornet. 
Rozmowy w polskim i ros. języku. Lipsk 
1863, 16", s. 425. 

3081. Gruszecki Bazyli. Poezątkowa 
znajomość języka ruskiego dla dzieci pol- 
skich. War. 1867. 

3082. Oilendorff Henr. Teoreiyczno- 
praktyczna metoda do nabycia wprawy 
w czytaniu, pisaniu i mówieniu po rusku 
w 6 miesiącach, przerobił B. L.(essman). 
War. 1869, 8". s. 434. Do tego : Klucz. s. 
160, rub. 2-50. Wyd. II w 1884. — Rec. 
J. Hanusz. Przegl. pol. 1883—84, IV, 
189-90. 3083. Balasny Mikołaj. Początkowy 
samouk ruskiego języka. War. 1870, 8", 
s. 63, kop. 40. 

— Tłumaczenia z ruskiego języka na 
polski i z polskiego na ruski. War. 1870, 
8", s. 65, kop. 25. 

3084. Papłoński Jan. Praktyczne pra- 
widła ruskiej pisowni i czystego wyma- 
wiania, wyd. 3cie poprawione i pomno- 
żone. War. 1881, mała 8, s. VIII, 244, 
kor. 1-60. 

3085. E. L. Czy mówisz po rosjjsku? 
Praktyczny przewodnik do nauczenia się 
w krótkim czasie pisać, czytać i mówić 
po ros. Lwów-Ztoczow, 16, s. 262, kor. 1'44. 

3l 86. Reussner-PIato. Samouczek pol- 
sko-ruski i rusko-polski. Kurs pierwszy. 
Warsz. 1898, S", s. 96 -f 8+144, kor. 370. 
Ostatnie wyd. w 1903 r. 

— Toż. kurs drugi. Warsz. 1898, 8, s. 
288, kor. 470. 

3087. Rozmowy polsko-rosyjskie. War. 
1905, »Książki dla wszyst.' nr. 310, 16, 
s. 246, kop. 50. 3088. (Jakubowicz Ant.). Słownik ros.- 
polski, ułożony według słowników aka- 
demii ros. Warsz. 1825-1828. t. 1-11, 
8°, s. 688 -f 604. Część II tworzy słownik 
polsko-ros. Stan. Mullera. 

3089. Staniewicz Modest. Słownik 
kieszonkowy los.-jiolski. \\'ilno 1826, 8», 
s. 404. 

3090. Muller Stan. Słownik polsko- 
ros. Wilno 1829-30, 8», t. 3, s. 623, 514, 
502; wyd. 2, 1841; wyd. 3. 1854. 

3091. Wigura Andrzej. Słownik po- 
dręczny prawniczy polsko-ros. Bordy- 
cz()W 1832. 

3092. Schmidt Jan i Erdmann. Krót- 
ki słownik polsko-ros. do używania 
W czynnościach sądowych i prawnych. 
Wrocław 1834. 

— Nowy słownik kieszonkowj' polsko- 
ros. i ros.-polski. Lipsk (1845), 16, s. 772; 
wyd. następne w 1866, 1871, 1873. Rosyanie. 165 3093. (Łubkowski). Stownik nowy pol- 
sko-ros. War. 1836, 12", s. 489. 

— Słownik nowy ros.-polski, t. II. War. 
1835, 12, s. 450 i 372. 

3094. Słowniczek wyrazów ros. i pol- 
skich, jednostajne brzmienie, a znaczenie 
odniieniie mających. \\'ar. 1837, 8, s. 26. 

3095. Dmietrow Mikołaj, Górski 
Stan., Chodźko Dominik, Sadow- 
ski S t., W a 1 i .s z k i e w i c z B a r 1 1. Sło- 
wnik polsko- ros. -fi-ancu.ski, t. 111. Wilno 
1840. Nowe wyd. poprawne. 1856. 

3096. Bartoszewicz Dom. Słownik pol- 
sko-ros. i ros.-polski. (Podług Slown. 
polskoniem. J. K. Trojańskiego). War 
1841-43, 8, t. 2, s. 539 i 539. 

.■i097. Rogalski Adam. Słownik ros.- 
polski. War. 1841-42, 8, t. III, .s. 556, 638, 
938. 

3098. Dubrowski Piotr. Słownik pol- 
sko-ros, administracyjny i sądowy, za- 
wierający; 1) Wyrażenia prawnicze i ad- 
ministracyjno. 2) Nazwy techniczne w bu- 
downictwie, górnictwie, hydraulice i t. p. 
3) Imiona chrzestne. 4) Synoptyczną ta- 
belo rang i stopni rosyjskich: wojsko- 
wych, cywilnych i duchownych, ułożył . . . 
War. 1847, 8, s. 258. Wyd. 2, 1867, s. 398, 
rub. 1. 

— Dokładny słownik języka polskiego 
i ruskiego. Cz. 1. polsko-ruska, cz. II. ru- 
sko-polska. War. 1876—77; wyd. nast. 
w 1894, 1898, 8«, t. 2, s. 871 -ł- 874. 
rub. 6. 

3099. Łabęcki Hilary. Słownik górni- 
czy polsko-ros.-franc. -niemiecki i ros.- 
polski. War. 1863, 8, s. 348, 83, 36, rub. 
1-80. 

3100. Amszejewicz Michał. Słownik 
rusko-polski do 1'aulsona wypracował... 
War. 1866, 8, s. 96, kop. 25. 

3101. R. W. Słownik kieszonkowy pol- 
sko-ruski z dołączeniem wyrazów te- chnicznĄch, używanych w koresponden- 
cyi biurowej. War. 1866, 12°, s. 160. 

3102. Czepieliński Floryan. Słownik 
polsko-ros. administracjjno- sądowo-te- 
chniczny. War. 1867; wyd. 2 powiększone 
1873, 8», s. 380, 432, rub. 3. 

3103. Szlezygier Józef. Podręczny pol- 
sko ruski słownik z zastosowaniem do 
potrzeby urzędników. War. 1867, 8, s. 439, 
kop. 30. 

3104. Konicki Michał. Słownik techni- 
czny polsko-ros., obejmujący: Inżynieryę, 
budownictwo, górnictwo, hutnictwo, rze- 
miosła i nauki matematyczno- flzyczne. 
War. 1870, 8, s. 171, kop. 60. 

310.0. Sawinicz Jan. Słownik rusko- 
polski, podług Dahla i innych źródeł wy- 
pracowany. War. 1870. (Wyszły t^lko 
2 zeszyty). 

3106. Potocki Fr. A. Słownik polskiego 
i ros. j<;zyka. opracowany podług naj- 
nowszych i najlepszych źródeł. Część I: 
Polsko-ros. Lipsk 1876, 8", t. 2, .s. 779 
i 754. 

311)7. Kempiński Ignacy. Słowniczek 
techniczno-kolejowy polsko ros. i naod- 
wrót. War. 1880, 8, s. 81, rub. 1. Rec. 
Przegl. techniczny 1879, (X), s. 401-3. 

3108. Król K. Słownik naukowy ros.- 
polski dla uczniów i uczennic, \^'ar. 1884, 
16, s 211, kop. 60. 

3109. Przyszychowski Fel. Słownik 
polsko-ros. -niemiecki terminów garbar- 
skich. War. 1895, 8 mała, s. 28, kop. 16. 

3110. Śląski Bolesław. Słownik ros.- 
polski adiiiinistiacyjno-prawniczy, obej- 
muja.cy wyrażenia z zakresu: Prawa cy- 
wilnego, handlowego, karnego i admini- 
stracyjnego, tudzież medycyny sądowej. 
Warsz. 1906, 8, s. 56, kop. 45. 

HUl. Ambrożewicz Józef ks. Polsko- 
litewsko- rosyjski słownik, ^\'ilno 1907, 16, 
s. XVI i 552, rub. 280. - Zoh. nr. 284, 1132. 166 Bibliografia slowianoznawstwa. Oświata i kultura. 3112. Ros. urządzenia oświaty. Hozni. 
Lw. 1819, s. 93. 

3113. Obraz ogólny instytutów nauko- 
wych w Uos. Pani. war. 1821, t. XX, s. 
456. 

3114-. Naukowe zaldćuly w Kos. Dzień, 
wil. 1826, t. I. iiNowiiiy niuikowe«. 

3115. Krusenstern Al. Rys systemu 
postępów I sUuiu oświecenia pul)liczne^o 
w Hos. p. z franc. Karol .lerznianowslii. 
War. 18o8, 8°, s. ii 8. 

3116. O umiejętności w Hos. z me- 
nioryatu Józefa de Maistre. Czas, Dod. 
1858, I, 259--82. 

3117. O naukowych i uczonych zalila- 
dach w Ros. Rozni. lit. war. 1828, 11, 
39-52. 

3118. Trzaskowski Bron. Seniiiiarya 
nauczycielskie dla pocirzulUów w Ros. 
Szk. 1870, s. 202-4. 

3119. Stan oświaty w Ros. Szk. 1871, 
s. 375-6. 

3120. Lśger Ludwik. Wyższe zakłady 
naukowe dla kobiet w Ros. Tyg. wielk. 
1873, s. .-)60-l. 

3121. Sawicki Jan. /arys historyi ko- 
biety w Ros. (streszczenie prac)' Szasz- 
kowa, wydanej 1872 r.l. Tydz. art. lit. 
1876, s. 6, 22, 38. 54, 70, 86. 102, 117, 
133, 149, 166, 180, 198. 

3122. Pawłowski. Wyższe szkoły ko- 
biece w Ro<. Praw. 1882, s. 604. 

3123. Reforma szkól ludowych w Ros. 
Szk. 1874, s. 283. Przymusowa począt- 
kowa oświata i wydawnictwo książek 
ludowych w Ros. Przegl. tyg. J875. s. 
225. 237, 250. — A. B. Szkoły ludowe 
w Ros. Przegl. pow. 1889, I, 153-75. — 
Oświata ludowa w Ros. Głos 1893, s. 49, 
1897, I, 534. — D. Kr. Szkolnictwo lu- 
dowe w Ros. Szk. 1896. s. 439. 

3124. Wychowanie publiczne w Ros. 
Dzień. pozn. 1879, nr. 14. 

3125. Szkoły w Rosyi. Dzień. pozn. 
1881, nr. 295. 3126 Do charakterystyki szkół w Ros. 
Szk. 1881, s. 140-1. 

3127. Wyższe zakłady naukowe w Pe- 
tersburgu. Kraj 1883, nr. 30, s. 4. nr. 33, 
s. 17. — Ju slyn a B. Kwestya wyższych 
kursów w Petersburgu. Przeg. tyg. 1889, 
s. 477. 

3128. Mioduszewski Jan. Stan oświaty 
średniej w Ros. Glos 1897,11.1071,1091. 
1119. 

3129. Wasilewski Z. A\' przededniu re- 
formy szkolnej. (Akty urzędowe i prze- 
gląd prasy ros.). Aten. 1901, II, 462-84. 31.30. Towarzystwa uczone w Ros. 
Dzień, wil 1818, 11, s. 390. 

3131. Cesarska Akademia ros. Dzień, 
wil. 1820. U, 115—7. — Petersburska Aka- 
demia nauk. Tyg. pet. 1838, s. 199, 225, 
244—5. 

3132. Szarłowski Alojzy. Czynności 
komisjj i towarzystw historycznych ros. 
i ich wydawnictwa. Przegl. pol. 1875 — 
76, I, 1-28. 

3133. Towarzystwo Doslojewskiego 
w twierdzy omskiej. Kraj 1898, I. 108 
-9. 

3134. Tretiak Józef. Z dziejów ros. 
cenzury. (Odb. z Czasui. Krak. 1894. 8 
mała, s. 36. — Lenard Leop. Z cenzury 
ros. Świat sl. 1908, II, 1037—41. 

3135. St(udnicki) W ład.) Stosunek 
caratu do oświaty. Tydz. 1897, (V), s. 222, 
228. 

3136. Kariejew Mik. O samokształce- 
niu się młodego pokolenia w Ros. Tydz. 
1901, (IX), s. 22, 35, 43. Oddzielnie. Lwów, 
1901, 16. s. 23. 

3137. Kultura w Rosyi. Dzień. pozn. 
1907, II, nr. 230. 

3138. P. W. Oświata w Ros. Praw. 
1907, s. 529. - Zob. nr. 2739. Rosyanie. 167 3139. Księgozbiory slawniejsze w Kos. 
Rozm. 1av. 1822. 1828, s 135. 

31ł'i. Bibliografia dawna polska: Pi- 
sma niektóre treści fluchownej w peters- 
burskiej cesar. bibl. Wizer. nauk. 1836, 
111. 169-74, VIII. 137-42, XI. 136-40, 
1837. XIV. 137-42, XVI, 142-9, XVIII. 
137-50. 

3141. Ptaszycki St. Biblioteki i archi- 
wa petersburskie. Gwiazda peter. 1884, 
s. 104—17. 3142. Biblioteka cesarska publiczna 
i Metryka litewska w Petersburgu. (Odb. 
z Przegl. literackiego i artyst.). Krak. 1884, 
8, s. 34. 

3143. Z bibliotek ros. I. Cesarska bibl. 
publiczna w Peters. Przegl. pol. 1896, III, 
524-75. 

— Toż. II. Biblioteki duchowne w Ki- 
jowie. Przegl. pol. 1897, II. 409—423. 
Zob. nr. 220, 2833. Prawo. 3144. Dykcyonarz czyli słownik praw 
ros. Polock 1803. 

3145. Horehlad Józef. Prawo krymi- 
nalne ros., p. z ros. Józef Sawicki. Wil- 
no 1817, 8, s. XXV, 153. 

3146. Kukolnik Bazyli. Prawa cywilne 
prywatne państwa ros. p. Stan. Budny. 
Wilno 1818-19, 8°, t. I-II, s. 238-f 180. 

3147. Rys historyczny dawnego pra- 
wodawstwa ros. Dzień. wil. 1823, I, s. 
255. 

3148. Korowicki Aleks. Porządek są- 
dowy kryminalny podług praw ros. Wil- 
no 1831, 8°, s. 135. 

3149. (Kossecki Ksawery). Uys wia- 
domości historycznych o układzie zbioru 
praw ros. War. 1834, 12°, s. 163. 

3160. Degaj Paweł. Proces cywilny 
gubernij i prowincyi państwa ros Przekl. 
z ros. Wilno 1841. — Wydanie II. 1842, 
8«, s. 248. 

3151. Maciejowski Wacław. Rzut oka 
na tak zwane Dygesta ros. — ((3db. z Gza- 
sop. prawn.-politycznego), Krak. 1868,8, 
s. 28. 

3152. S. W. O najnowszych zmianach 
w prawodawstwie karneni w Ros. Cza- 
sowe ograniczenie jurysdykcyi sądu przy- 
sięgłych. Aten. 1878. III. 159—170. 

3153. Rembowski A. Historya prawa 
wieczysto -czynszowego w guberniach północno i południowo-zachodnich ce- 
sarstwa ros. Niwa 1886, I, 681—98, 771 
-89, 849-72; II. 37—52, 123-40, 186- 
208, 262-86, 348-69. 

3154 (Oczapowski Z.). Opowiadania 
z ros. prawa państwowo -kościelnego: 
Wydział paszportowy. Poznań 1890, 16°. 
s. 223, kor. 240. — Rec. S. Puszet. Przegl. 
pol. 18i)0, II, 506--8. 

3155. Sergiejewicz. Ros. starożytności 
prawnicze. Hec. Blumenstok Alfred. Przegl. 
pol. 1891, IV. 399-40.1. 

3156. Spasowicz. Pisma t. IV. Rzecz 
o kodyfikacyi ruskiego prawa cywilnego; 
Rozbiór ostatniej prao}' K. D. Kawelina: 
»Zadania etyki« 1885; (J niektórych zmia- 
nach zaszłych w 1878 r. w prawodaw- 
stwie karnem w Hosyi. 

— Prawo i ukaz. Kraj 1895, nr. 17, 
18, 19. 

3157. Kuratow Marek. Ustawa weks- 
lowa ros. War. 1905, 8°, s. 147. 

3158. Prawodawstwo o koalicyach. 
Głos. Warsz. 1905, s. 83-4. 

3159. Godlewski Stefan. Reforma kon- 
stytucyjna w państwie ros. Słowo wsti^;- 
pne. Przebieg i charakter reformy kon- 
stytucyjnej. Wskazówki w przednńocie 
wyborów do Dumy państwowej. Tekst 
ustaw. I. Ustawy przygotowawcze. II. 
Prawo konstytucyjne. III. Przepisy tym- 168 Bibliografia sJowianoznawstwa. czasowe. War. 1906, 8, s. LVIII + 9G, 
rb. 1. 

— Pierwszj' rok Iconslytucyjny w pań- 
stwie ros. Prawa, wydane w czasie od 
14 stycznia 1906 do 5 marca 1907 r. Ze- 
brał, zgrupował i w oświetleniu Uryty- 
cznem przedstawił... War. 1907, 8. s. 
XLIV + 652, rb. 6. 

3160. Reformy państwowe w Ros., 
zbiór najwyższych ulłazów, manifestów, ' rozporządzeń i ustaw. Wydanie nieurze- 
j dowe. War. 1906, 8, s. 84, liop. 30. 

3161. Władimirów. Wyprawy karne. 
IPraw. 1906, s. 312, 324, 336, 348, 360, 
372, 384, 390, 408, 420, 432, 444, 456, 468, 
480, 492. 50i. 516, 528, Ó4-0, 553, 564. 

.'1162. Projekty ustawodawcze pier- 
wszej Izby państwowej ros. Zebrali i spol- 
szczyli Fr. Nowodworski i J. Wigura. 
War. 1907, 8, s. 101. Religia i kościół. 3163. (Marcinowski Antoni). O celu 
ros. Towaizyslwa biblijnego i środkach 
do jego osiągnienia. Wilno 1816, 8", s 8. 

3164. Regulamin Piotra Wielkiego 
o sJowa bożego opowiadaczach. Uzien. 
wil. 1817, I, 524. 

3165. Filaret. Rozmowy między wąt- 
piącym i pizekonanym o prawouierno- 
ści wschodniego grecko-ros. kościoła. 
Z ros. p. (Innocenty archimandryta). Pet. 
1829, 8«, s. 151. 

3166. Semenenko Piotr. Przeciwko 
cerkwi ros. Prawda o kościele Bożym 
i o kościele ro.s. Paryż 1843, 8", s. 44. 

3167. Szantyr Stan. Zbiór wiadomości 
o kościele i religii katolickiej w cesar- 
stwie ros. Poz. 1843, t. 2. 

3168. Reskrypta: Cesarski i patryar- 
chów o ustanowieniu najświt^tszego sy- 
nodu, z wyjaśnienia prawowiernego wy- 
znania wschodnio-katolickiego kościoła. 
p. z ros. J(ewecki Orest;. War. 1845, 8°, 
s. 49. 

3169. Porównanie stanu kościoła ka- 
tolickiego w e Francyi i w Ros. Uzien. 
nar. 1847, (VII), 1258." 

3170. Konkordat zawarty pomiędzy 
stolicą apostolską, a Ros. Gaz. kościel. 
1848, s. 255-8; Wiad. pol. 1857. s. 13. — 
Papiestwo i sprawa rzymska z punktu 
widzenia petersburskiego przez dyplo- 
matę ros. Przegl. pozn. 1850, X, 420 — 38. — Maurycy Man n. Moskwa i Uzym. 
Czas, Dod. 1856, lU. 718—57. - Papież 
i gazeciarstwo moskiewskie. Przegl. pozn. 
1860, t. 29, s. 454-70. W odb. s. 19. - 
Rzym, Polska i Moskwa. Dzień. lit. 1860, 
s. 244, 252, 260, 269, 277, 285, 317, 327, 
334, 3 W. 349, 356, 740,749, 756, 764. 773, 
781; 1861, s. 603, 611, 619. 626, 635. — 
Pomysły ks. Antoniego Possewina wzglę- 
dem wprowadzenia katolickiej religii do 
Ros. Syon, Krak. 1869, s. 4. — Zbliżenie 
z kościołem prawosławnym. Slow. 1866, 
s. 61. — Szczegóły o układach Ros. 
z Rzymem. Odb. z Przegl. Iw. 1872. — 
Pan Kulczycki i sprawa układów Ros. 
z Rzymem. Przegl. Iw. 1872, 1, 265-72. — 
Do historyi o układach Ros. z Rzymem. 
Przegl. Iw. 1873, I. 166-9. - Ojcowie 
Martinów i Gagarin wobec zabiegów 
Ros. w Watykanie. Przegl. Iw. 1875, II. 
215—21. — Stolica apostolska i język 
moskiewski. Ruch lit. 1877, II. 401. — 
Wery ho. Watykan i Ros. Kraj 1907, 
I. nr. 9. 

3171. Knapiński Wład. .lubileusz Ojca 
Św. i cenzura ros. Odb. z Przegl. pol. 
Krak. 1893. s. 16. 

— List do redakcyi Przegl. pol. jako 
dodatek do art. powyższego. Odb. z Przegl. 
pol. 1893. 

3172. A. Plater. Historyczna wiado- 
mość o cerkwi przemienienia Pańskiego, tiosyanie. 169 położonej Uolo Połocka. Uubon. 1849, 1, 
s. 24. 

3173. Duchoborcy w Kos. llozm. Lw. 
1817, s. 47. — O sektach w państwie ros. 
Czas 1850, nr. 2. — Rozkol. Wiad. pol. 
1859, s. 69. — Sprawozdanie z dzieła Kiel- 
siewa o rozkole. Przegl rzeczj- pol. 1862, 
nr. 18, s. 10. — Łempicki Ad, Raskol 
czyli sekty w Ros. Przegl. pol. 1888-89, 
111, 269-306. - Solowi e w Wl. Oroś. 
narodowym raskole. Roczniki kapłańskie. 
Lw. 1891, s. 345-51, 396-402, 460-6, 
604—10. --- Bieguny. Sekta moskiewska. 
Ojczyz. 1864, nr. 118, 119. — J. S. Re- 
ligijne sekty w moskiewskiem państwie. 
Dzień. lit. 1865, s. 335, 343, 351, 359, 368, 
375, 383, 390, 397, 407, 416, 423, 431, 439, 
447, 455, 463, 471, 479. — T. J. Rola. 
O Mołokanach. Kron. rodź. 1871, s. 219, 
235. — Gorzkowski Mar. Szkice z Bia- 
łej Krynicy, stolicy metropolii starowier- 
ców ros. OiJb. z Czasu. Krak. 1881, 8 
mała, s. 97, kor. 1-50, — Sekciarstwo 
w Ros. Praw. 1881. s. 402. — Sekciar- 
stwo w Ros. według Juzowa i Prudni- 
kowa. (Starowiercy, Charakterystyka ich. 
Duchowi chrześcijanie, Chrysty i skopcy). 
Niwa 1882, II, 204-11, 290-8, 365-84. — 
T. S. Sprawozdanie synodu petersbur- 
skiego o sektach w Ros. Przegl. pow. 

1890, IV, 145—6. — Odszczepieństwo 
i sekty, (o raskole i sztundyzmie). Kraj 

1891, nr. 40, 41. — Aleks. P ruga w i n. 
Znaczenie sekciarstwa w życiu narodu 
ros. Rec. A. Szarłowski. Przegl. pols. 
189:i, 111, 423-32. - Szarłowski A. 
Z dziejów sekciarstwa ros. Przegl. pow. 
1895, IV,467— 80. — Szarski A. Sekciar- 
stwo w Ros. Sztunda i jej rozgałęzienie. 
Przegl. pow. 1892, II. 45—69, 111, 105—17, 
305—20. IV, 55— 70. - Gr zy mała-Sie- 
dlecki A. Z prawosławnych sekt. Świat 
sł. 1905, II, 1 — 18, 359—74. — Jan Ur- 
ban. Mikołaj Nieplujew i jego 'Bra- 
ctwa pracyii. Przegl. pow, 1906, 1, 21 — 37. 

3174. O Polsce i o katolikach ros. 
Przegl. pozn. 1859, t. 27. s. 280-97. 3175. Propaganda popów schyzmaty- 
ckich. Wiad. pol. 1859, s. 51. — Prześla- 
dowania religijne w Ros., s. 142. 

3176. Wyznanie Jereja, (streszczenie 
pracy: Upisanije sielskoho duchowień- 
stwa). Wiad. pol. 1859, s. 148, 160, 159. 

3177. Czy Ros. jestschizinatycką? Przegl. 
pozn. 1860, t. 29, s. 189—209; t. 30, s. 
1-16. 

3178. Ros. tolerancya. Wiad. pol. 1860, 
s. 111-14, 115-18, 240. 

3179. Schizma w Konstantynopolu 
i Petersburgu. Tyg. kat. 1860, s. 185. 

3180. Iwanowski. O patryarchacie 
w Ros. Kalendarz dla rodzin kato). 1862. 

3181. Duchiński F. H. Pierwsze fun- 
damenta do historyi kościoła polskiego 
i kościoła moskiewskiego. Paryż 1863, 
8, s. 72, toż w 3 tomie Pism. Rapperswyl 
1901—4. 

3182. Religia caryzmu. Czas 1866, nr. 
266. - N. Ref. 1892, nr. 201—204, 206. 

3183. Stan duchowny w Ros. (Począt- 
kowe wychowanie, Seminarya i ich na- 
uczyciele. Kłopoty proboszcza). Kalendarz 
pow. Krak. 1867, s. 80—5. 

3184. Possewin Ant. Sprawozdanie 
o religii moskiewskiej. Syon. Krak. 1868, 
s. 170, 179. 186, 195. 

3185. D(oliński) Artur. Kościoły kato- 
lickie w Pet. Kron. rodź. 1871, s. 92, 109, 
124. 167, 170. 

3186. Zakrzewski Win. Stosunki stolicy 
apostolskiej z Iwanem Groźnym. Przegl. 
pol. 1871—72, IV, 163-215, 315-45; — 
1872-73, 1, 1-60, 173-230. W odb. 1873, 
8°, s 228. — O. Possewin wobec dzisiej- 
szej krytyki. »Stosunki stolicy apostol- 
skiej z Iwanem Groźnym«. Przegl. Iw. 
1873, 1, 220—3. 

3187. Podolski E Nowe plany Ros. 
zagładzenia katol. kościoła. Przegl. Iw. 
18/3, 11. 316-63. 

3188. O wprowadzeniu języka ros. do 
kościoła katolickiego. Czas 1874, nr. 
117. — Język ros. w liturgii kościoła 
katolickiego. Przegl. Iw. 1883, I, 487 — 

22 170 Bibliografia stowianoznuwslwa 90. — Smoczyński W. O języku ros. 
w nabożeństwie katolickiem. Krak. 1889, 
8, s. 140, kor. i. - lloc. W. ChotUowski. 
Przegl. pol. 1888, IV, 190-201. — Kna- 
piński Wlad. List do pewnego kapłana 
katolickiego o używaniu i wprowadzeniu 
języka ros. do nabożeństwa katolickiego 
na Litwie. Krak. l.'-93, 8, s. 45. — Przy- 
bysz e w s k i J a n k s. Język ros. w katoli- 
ckim rytuale i w dodatkowem nabożeń- 
stwie. Lw. 1897, kor. 2-40. 

3189. Rusin, Moskal i Polak, czyli ko- 
ściół unicki i schjznia. Pozn. 1873, 8°, 
s. 72. 

3190. Bezwyznaniowcy w społoczeń- 
stwio nioskiewskieni. Fizcgl. Iw. 1875, I, 
513-22. 

3191. Reforma Piotra Wielkiego w ino- 
skiew.^^kiej ceikwi. 1875, I, 450- -9. 

3192. Cerkiew ros. wobec dogmatu 
o niepokalaneni poczęciu P. Maryi. 1876, 
I, 809--19. 

3193. Lutrzyl<owski. Z notatek mo- 
skiewskiego popa. 1870,11,399-408, 554 
—64, 629-34, 771-9; 1877. I, 338-44, 
405-11. 

— Rozkład cerkwi ros. 1877, II, 1—10, 
61-7, 173-85, 239-49, 356-69, 399- 
409, 5G9-81. 1878, I, 90-103. 

3194. Rzeszuda. Jak 1'opow broni obe- 
cnej antikatollckiej polityki rządu mo- 
skiewskiego. Warla. 1877, s. 1199, 1235, 
1260, 1284, 1317, 1365. 1414, 1467, 1489, 
1537, 1586, 1633. 

3195. Cerkiew moskiewska. Przegl. 
Iw. 1878, II, 204-8. 

3196. Giller A. Katolicyzm i Moskwa. 
Ruch lit. 1878, I, 81. 

3197. Klaczko J. Rozwój kwestyi wscho- 
dniej. — Prawosławna Ros. Przegl. Iw. 
1878, II, 649— .o6; 1879, I, 1-8, 83—9. 

3198. Kronika ewangelickich gmin 
w Moskwie. Dzień. pozn. 1878, nr. 4. 

3199. Prus S. Cerkiew ruska i cerkiew 
ros. Przegl. Iw. 1879, I, 396—421. 

3200. Popowcy i bezpopowcy w cer- kwi ros. 1880, II, 385-98. 462-5, 518- 
21, 622— .5. 

3201. Reforma cerkwi ros. pizez Piti- 
tra I i Alek-. 1. 1880, II, l-(9-l59, 209- 
216. 

3202. Unia w Polsce a Piotr W. Przegl. 
kościelny 1880, s. 41, 49, 59. 

: 3203. Ustrój ros. cerkwi. Przegl. Iw. 
I 1880, II. 273 82, 34-4-51. 

3204. Martwota cerkwi los. 1881, I, s. 
1-4, 86-8. 

3205. Jezuici w Hos. 1882, II, s. 217 - 
20, 249-58. 

.3206. Kalinka Wal. Scliyznia i unia. 
Przegl. pol. 1882-83, IV, 171-202. 

3207. Patryarchowie w Moskwie. 
Przegl. Iw. 1883, I, 331-66 

.3208. S. Z. SchjzMiatyckie fałsze. Mo- 
wa ks. Nauiiiowicza. ł'rzegl. Iw. 188H, 1, 
s. 27 -.35, 

3209. Tarnowski St. \Vj kład i. ei i po- 
wołania lios., z powodu pism W. .Soło- 
wiewa. Przegl. pol. 18S9-90, 11, 1 - 4.ó. 

3210. Zaleski St. Państwo carów i Ro- 
syanie, ich religia, przez Anatola Leroy 
Beaulieu, streścił... Odb. z Uzasu. Krak. 
1890, 8 mała, s. 58, hal. 60. 

3211. Szarłowski A. Z prasy prawo- 
stawno-r<is. Przegl. pow. 1890, I, 261 - 
76, II, 2i76-92, III. 283-94; 1891, I. 268 
-82,11,432—42, IV, 435-48; 1893, II, 
127-36. III, 427-H6, IV, 122-31. 

— Wyjątek ze »wszechpoddańczcgo 
sprawozdania" prokuratora św. Synodu 
o stanie prawosławia w państwie ros. 
w r. 1887. Środki utrwalenia i obrony 
prawosławia w guberniach zachodnich 
(litewsko-ruskich). 1890, III, 145-8 

— Z życia kościelnego w Ros. Przegl. 
pow. 1894. IV, 136-51. 

3212. Knapiriski Wład. Z propagandy 
prawosławnej. O bractwie prawoslawnem 
Trójcy Św. Odb. z Kuryera pozn. 1892, 
nr. 242. 

— Opieka ros. nad katolicyzmem. Odb. 
z Kuryera pozn. 1892, s. 8. 

— O jubileuszu prawosławnego paro- Rosyanie. 171 cha Augustjna Sciepuro. Odb. z Dzień, 
pozn. 1893, nr. 284. 

3213. Witort Jan. Pcstepy prawosla- 
wi.i w gubernil kowieńskiej. 1'rzegl. pow. 
1895, II, 321-33. 

32!4. Studziński Cyryl. Z za kulisów 
sohyzmatyckiej propagandy. 1'rzegl. pow. 
1899, II, 239-66, 368 -91. 

321o. Gostomsl<i W. Nowy prąd dą- 
żeń religijnych w Hos. Świat sl. 1905, I, 
359—72. 

3216. Dyecezje katolickie pod berłem 
ros. (z mapkamii. Kraj 1905. I, nr. 6. 

8217. Urban J. Statystyka kalolicyzmu 
w państwie ros. Przegl. pow. 1906, II, 
183-95, 328—40. 

— Z ruchu w cerkwi ros. Przegl. pow. 
1905, III, 357-70, IV, 452-5; 1906, II, 
241-9. 

— Stanowisko cerkwa i teologii ros. 
względem zachodu. Świat. st. 1906, I, 
142-58. 

— Cerkiew ros. wostatniej dobie. Przegl. 
pow. 1907, I, 46-57. 

— Zadanie katolicyzmu w Kos. Świat 
sl 1907, II, 221-35. 3218. Zdziechowski Mar. »Teraz albo 
nigdy«. Ruch religijny w Hos. współcze- 
snej. Przegl. pol. 1905, I, 14-31. 

— Z ruchu religijnego w Ros. Przegl. 
pol. 1907, III, (t. 163), 512-27. 

— Cerkiew ros. w chwili obecnej. 
Przegl. pol. 1908, I, 1—23. 

3219. O oderwaniu się cerkwi wscho- 
dniej od kościoła powszechnego. ;1906), 
8, s. 4. 

3220. Grzymała-Siedlecki A. Klasztor 
suzdalski i soJowiecki. Świat sl. 1906, 
I, 7-22 

3221. Orłowski Ad. Do soboru ros. 
List otwarty. War. 1907, 8», s. 31. 

32i2. Ks . ■ . O książce: P. Aurelio 
Palmieri. La Chiesa Russa. Czas, 1908, 
nr. 130-137. - Mohl Aleks. Polacy - 
przeszkodą do unii wschodu z zachodem? 
Odpowiedź autorowi dzielą: La chiesa 
ru3sa«. Krak. 1908, 8, s. 104, kor. 120. 

3223. Szychowski Jan. Z cerkwi ros. 
Przegl. pow. 1908, IV, 463-6. 

3224. Nalepiriski Tad. Z »mózgu Ro- 
syio, (o spr;iwach religij). Praw. 1909, nr. 
37, 38. — Zob. nr. 2462. 2658, 3538. Sprawy polityczne. 3225. Stan polityczny Moskwy. Nowy 
pam. war. 1801, I, 367, II, 250, III, 118. 

3226. O związkach Ros. z różnymi 
narodami Azyi. Dzień. wil. 1806, nr. 4, 
s. 25. 

3227. Ros. i cywilizacya. Polska. Paryż 
1836, s. 17-9 

8228. Traktat Ros. z Anglią, 'lyg. pet- 
1843, s. 200, 212 

3229. (Messenhauser Wenzel). Jak 
i gdzie Ros. jest straszną, p. St. Mamut. 
Krak. 1848, 8, s 16. 

3230. Rewolucyjny obowiązek Ros. 
Demnkr. pol. 1853, it XIV), s. 77. — Re- 
wolucyjna propaganda ros. s. 86, 1854, s. 
127. 3231. Moseley J. Ros. w swojem pra- 
wie czyli druga strona w kwestyi ture- 
ckiej. Tlom. z ang. War. 1854, 12". s. 75. 

32H2. Program polityki ros. Wiad. 
pol. 1856, s. 137. 

3233. Rząd ros. i jego teraźniejsza po- 
lityka. Wiad. pol. 1857, s. 242; 1858, s. 
2, 7, 12. Toż. oddzielnie. Paryż 1858, 8«, 
s. 48. 

3234. Dążność polityki ros. wewnętrznej. 
Wiad. pol. 1858, s. 137, 112, 146, 159, 
167, 184, 189. 

3235. Reformy w państw ic ros. Przegl. 
pozn. 18.58, (XXV>, 381-98. Wiad. pol. 
1858, s. 100. 

3236. Wyjątki z KuJokola. (List do wy- 172 Biblios^rafia stowianoznawstwa. dawcy i do hr. Strogonowal Wiad. pol. 
1858, s. 163, 182, 193. — List koinilctu 
centralnego do Kolokota. Przegl. rzecz, 
pols. 1862, (15 paźdz.1, s. 1-6. 

3237. Zachód i Moskwa. Wiad. polskie 
1858, s. 42, 53. Roczniki pol. 1858, s. 181. 

3238. Księcia Dolgorukowa dzieło: La 
vcrit6 sur la Hussic. Dzień. lit. 1860. s. 
575, 583, 591, 599, 607, 613, 623, 631. _ 
Wiad. pol. 1860, s. 49-52. Czas 1863, nr. 
265. 

3239. Żale ros. na Anstryę. Roczn. 
pol. 1860-1, s. 427. Wiad. pol 1860, s. 
199. 

3240. Duchiński Franc. Pomnik nowo- 
grodzki, peryodyczne w)-jaśnienia pro- 
jektu rządu moskiewskiego, aby uroczy- 
ście obchodzić lOOO-tnią rocznicę założe- 
nia państwa moskiewskiego. Paryż 1861, 
8, s. 36. 

3241. P. P. Żywioły rewolucyjne w Ros. 
Baczność 1862, zesz. 4. (15 września), s. 
7—29. 

3242. Zachcianki moskiewskie, (o po- 
lityce słowiańskiej). Dzień. lit. 1865, s. 
485, 495, 502, 505, 513. 

3243. Chrzanowski Leon. Od.-iżeniach 
i polityce Moskwy oraz o potrzebie sta- 
nowczego powstrzymania jej zaborczych 
działań. Przegl. pol. 1866-67, II, 303— 
357, w odb. s. 57, kor. 1 

3244. Klaczko Julian Kongres mo- 
skiewski i panslawistyczna propaganda. 
Czas 1867, nr 207-217. W odb. 8", s. 
102. 

324.^. Obecne społeczeństwo w Ros. 
Przyj. dom. 1867, s. 201. 

3246 Samarin J. .Iczuici i ich stosun- 
ki co do Ros., p. A. N.(iewiarowski). War. 
18B7, 8, s. 259. 

3247. A. Cechy liberalizmu nad Newą. 
Przegl. pol. 1869-70, IV. 390-417. 

3248. Nihilizm, np. M. Dlużniewski. 
Slow. rok 11, 1870, pół. II, 103-5. - Ro- 
dowód ros. nih. Czas 1877, nr. 233—239, 
290-296. - Kozłowski Ludwik. Ge- 
neza nih. w Ros. Przegl. pol. 1878—79, IV, 242-79. — Nihiliści w wieku XVIII. 
Dzień. pozn. 1879, nr. 118. — Jedna z ta- 
jemnic petersburskich, (streszczenie i kry- 
tyka książki Pierre Fredę: La Russie 
et le nihilisme). Tydz. lit. art. 1880, (X.), 

I s. 301. — Anatol Leroy Beaulieu. 

I Stronnictwa rewolucyjne i nihil, w Ros., 
streścił W. Wl. C. Tydz. lit. art. 1880. iX), s. 
363. Źródło ros. nihil. Przegl. Iw. 1880, 1. s. 
192—196. — Nord. (o nihilistach ros.). 
Warta 1881, s. 3649. — Rzążewski 
Adam. Nihil, ros, w historycznym roz- 
woju przedstawiony. Przegl. pol. 1881 — 
82, II, 164-194, 375-393, III, 1—22, 237 
— 265. — Toż. w odb. pod nazwiskiem 
Aer. s. 97. — Załęsk i Stan. Ooneza nihil. 
w Ros. Przegl. pow 1891, I, 226—44. 
Tenże. Historyczny rozwój nihil, w Hos 
Przegl. pow. 1891, II, 76-100, 228-47, 
346-69, III, 83-98, 341-59, IV, 173- 
191, 351-72. 

3249. Leśniewski J. Obrazy rzndu 
i społeczeństwa w Ros Kiaj 1871, nr. 
216-223, 231, 2H, 237. 

3250. List .lowana Danilowlcza, (do cara 
ros.). Dzion. pozn. 1873, nr. 133. 

3251. Mittelstaedt Jan. 70 miliardów 
rubli dla Uos. War. 18/4, 8, s. 21K. 

3252. Powidaj Lud. Ludzie polityczni 
w Ros. według dzieła: Aus der Pelers- 
burger Gesellschaft. Przegl. pol. 1875 — 
76, II, 57-84. 

3253 Tomicki A. Obrazek z życia ros. 
czynownikow. Przegl. lwów. 1875. II, 
353—361. 

.3254. Okolski Antoni. Reforma miast 
w Ros. Aten. 1876, I, 475—537. 

3255. Nieprzejednane kierunki, z ros. 
p. E. L. Pozn. 1878, 8 mała, s. 63. 

3256. Patryotyzm moskiewski. Warta 
1878, s. 2032. 

3257. Działanie moskiewskich obywa- 
teli w ziemstwach. Warta 1879, s. 2755, 
2770, 2880, 2889, 2896, 2912. 

32.o8. Strutyrtski Jan. Zaborcza poli- 
tyka Moskwy. Przyj. dom. 1879, s. 84, 91, 
99, 107. I Rosyanie. 173 3259. Wśród Moskali. Dzień, pozn 
1879, nr. 241. 

32(iO. Prusacy i ich plany względem 
Hos., Polski i cafej SJowiaiiszozj zny. Pa- 
ryż 1880. 8, s. 2H. 

3261. Co się dzieje w Moskwie. Warta 
1881, s. H720. 

3262. Grzegorzewski Jan. Ros. ra- 
cyonaliśei i dyssydonci. Muz. 1881, II, s. 
297-30-i. 

3263. O polityce zewnętrznej i we- 
wnętrznej ros., thim. z czesk. (Odb. z Cza- 
su). Krak. 1881, 8 niafa, s. 10. 

3264. Pawłowski. Polityka ludowa 
i kierunek realistyczn)' w Ros. Praw. 

1881, s. 602. 

3265. A. Z. Konstytuc\jny spisek wRos. 
N. Ref 1882, nr. 243, 244-, 216, 251, 253, 
256, 262. 

3266. Listy prof. Kawelina o wspól- 
czesnem położeniu i przyszłości Ros. 
Kraj 1882. nr. 25, s. 3. 

3267. Mongolska reakcya w Moskwie. 
Warta 1882, s. 40oO. 

3268. Obraz Ros. w tej chwili. 1882, 
s. 3955. 

3269. Rachunek ze społecznego uspo- 
sobienia z życia i stanu rzeczy w car- 
stwie ros. w 1881 r. Warta 1882, .s. 3867 
-9. 

3270. N. S. Ros. i .Słowiańszczyzna. 
(Myśli ros. publicysty). Kraj 1882, nr. 9, 
10, 16; 1883, nr, 11. 

3271. Stebelski Włodz. Z martyrolo- 
gii ros. (o rewolucyonistach). N. Ref. 

1882. nr. 63, 64. 

3272. Z Rosyi o Rosyi Iz powodu ma- 
nifestu i tysiąca zawiedzionych nadziei). 
Dzień. pozn. 1883, nr. 131-136. 

3273. Ostrowski St. Droga la.dowa do 
Indyj wschodnich wobec polityki Hos. 
i Anglii. Niwa 1884, I, 260-8. 

3274. Hodi T. Pierwsza biesiada sło- 
wiańska w Petersburgu, (zapatrywania 
polit. Frano. Rac^zkiegol Kraj 1884, nr. 
38, s. 2. 

3375. W. Brytania i Ros. austryacka. Dzień. pozn. 1885, nr. 95, 96, 97, 98, 99, 
101, 102, 103, 104, 108. 

3276. Popowski Józef. Anglia i Ros. 
w Azyi. Przegl. pol. 1889. IV, 576-86; 
1890, I, 83-123. - Niwa 1895, I. 210. 

3277. Załęski W. Przegląd mieszkań- 
ców Ros europejskiej i Królestwa Pol- 
skiego podług narodowości. Bibl. war. 
1889, I, 247-51. — Knułsky K. Kwestya 
narodowościowa w Ros. War. 1906, s. 
22, kop. 8. 

3278. Położenie Austryi wobec Ros. 
pojednanej z Niemcami. (Odb. z Dzień, 
pozn.). 1885,8, s. 31. 

3279 Kozłowski Lud. Kwestya ros. 
na wschodzie, sprawozdanie z rozprawy 
Leonida Połońskiego, umieszczonej w cza- 
sop. Wiestnik Europy. Przegl. pol. 1886 
—87, III, 42-74. 

3280. Polityka Ros w XI.X. w. Kłosy 
1886, I, 314. 

3281. Między Rosyą a Niemcami, stu- 
dyum z faktów znanjch wysnute przez 
wychowańca szkół rosyjskich. Krak. 1886, 
8, s. 232. — Rec. P. Popiel. Przegl. pol. 
1886-87. III, 385-92. — Morawski 
M. Kilka uwag z powodu broszury: Mię- 
dzy Rosyą a Niemcami. (Odb. z Przegl. 
pow.). Krak. 1887, 8, s. 16. 

3282 Rusyfikacya. Dzień. pozn. 1887, 
nr. 44, 61, 80, 213. 

328:-i. Austrya, Niemcy i Ros. Dzień, 
pozn. 1888, nr. 171, 172, 173, 174, 175. 

3284. Sołowjew Włodz. Ros i Europa, 
p. Benoni. Krak. 1888, 8, s. 64, kor. 1. 

— Sfinks historyczny, (artykuł tłuma- 
czony z Wiestnika .lewropy). Przegl. pow. 
1893, IV. 457-66. 

3285. Popowski Józef. O przymierzu 
francusko-ros. Przegl. pol. 1890-91. III, 
59-89. Toż. w odb. 8", s. 32. 

3286. Tendencye polityki handlowej 
księcia Bismarka wobec Ros. Aten. 1890, 
IV, 312-26. 

3287. Intrygi moskiewskie. Krak. (1891), 
8», s. 8. 174 Bibliografia słowian nznawstwa. 3288. Wigura St. Cenzura w Uos., jej 
zadania i cele. N. Hef. 1892, nr. 49— 52. 

3289. Zaborcza politj Ua ros w BuJga- 
ryi, Ausli\i, Tuicyi, Palcslynio, .laponii 
i innych Urajaih. 1'rzegl. pow. 1892, II, 
139-43. 

3290. Engels Fryd. Zagraniczna poli- 
tyl<a ros. caratu. Kral;. 1893, 8 mała, s. 
50, hal. 40. 

3r91. Chłopomania w Uos. Dzień. 
pozn. 1893. nr. 163. 

3292. J. T. H. Dawniejsze ugody han- 
dlowe Pius z Kos. Kiaj 1893. nr. 10, 13, 15. 

3293. J. St Jubileusz petersb. Tow. 
słowiańskiego. Iśi-aj. 189;i, nr. 20, s. 21 
-22. 

3291. Tliun Alfons llistorya ruohii re- 
wolucyjnego w Ho.-^ , przekl. z niem. 
Londyn 1S93, 8 mała, s. ISl, kor. 2. 

3295. Melcliior de Vogue. 'Les lerro- 
ristes russcsn. Kec; U. 15. N. Hef. 1894, 
nr. 121-123. 

.M296. Wasilewski L. Hislorya luchu 
rewolucyjncijo w Kos Tydz 1891, (II), s. 
355, K6fi, 375. 380. 

3297. Stronnictwa polityczne w Kos. 
Dzień. pozn. 1894, nr. 199. 

3298. Ros. i Skandynawia. Kraj. 1895, 
nr. 45. 

3299. Inorodcew P. Kuch robotniczy 
w Hos. p. .\ S. Kryl. 189(!, s. 382 6. 

3300. Dembińsłfi Bron. Kos. a rewo- 
lucya francuslia. Kozp. wydz. hist.-fil. 

1896, (t. 33\ 206-471. 

3301. Hodi J. T. Kos. i Austrya na 
w.schodzie. Alen. '897. I, 183-90. 

3302. Dlewski W. Współczesny ruch 
rewolucyjny w Kos. N. Ref. 1897, nr. 
18, 19. 

3303 Stiepniak S. M Podziemna Uos., 
obrazki z przeszłości młodej Kos. Lw. 

1897, 8, s. 227, kor. 480. 

3304. Głosy rosyjskie, (w sprawach po- 
litycznych). Głos. 1898, 1. 15, K3, 109, 
180. 232, 304. 

3305. Przygotowania wojenne Kos. 
Lw. 1898, 8, s. 63, kor. 1. — Potęga wo- j jenna Kos. w świetle najnowszych da- 
nych urzędowych. Lw. 1900, 8, s. 248, 
kor. 5-50. — Uec J. T, N. lief. 1900, nr. 
172, 175, 181. 

3306. Karowski Wład. Etyka polity- 
czna w Kos. (Odb. z Przegl. polsk.). 
Krak. 1899, 8, s. 51, kor. 1. (1. Katkow 
i jego biograf; 2. Katkow i Iwan Aksa- 
kow; 3. Polityka Aleksandra III; 4. Bo- 
rys Cziczei'ini. 

3307. Trąbczyński J. Przyczynki do 
charakterystyki społeczeństwa ros. KrU. 
1899, s. 436—45. 

— Kto ziobi rewohicyi; polityczną 
w Uos.? (omówienie ros. ksia.zki pod 
tym samym lylulem). Kr) t. 1900, 1, 275 
-81. 

3308. A. J. W. Polityka handlowa Uos. 
Głos 1900. s. 481. 

3309. Płochocki L. We wspólnem 
jarzmie, (i.) narotlowościach przez carat 
uciskanych). Londyn 1901, s. 39. 

3310. X Y. Z. Ostatnie wypadki w Uos 
Kryl 1901, II, 24 30. 

3311. Zdanowicz Al. Stanowisko Au- 
stryi wobec sojuszu franko-ros. Gorlice 
1901, hal. 50. 

3312. Kulczycki Ludwik. Charaktery- 
styka współczesnego ruchu rewolucyj- 
nego w Kos. Kryt. 1902, II, 20-30. 

3313. — Finlandya a Uos. Kryt. 1902, 1, 
373—86. — Winiarski Bohdan. Zatarg 
konstytucyjny ros. • finlandzki. Przegl. 
nar. 1910, VI. 527—65. 

3314. Moszyński Jerzy. Mowa Michała 
Stachowicza i sjjrawa wolności sumienia 
w Ros. Krak. 1902, 8, s. 139, kor. 2. 

3315. Rosya w przededniu XX stule- 
cia z ros. p. . ■ .. Krak 1902. 8, s. 62, kor I. 

3316. Krapotkin Piotr. Odezwa do 
młodzieży. Krak. 1H03, s. 30. 

3317. Prąd. Partye opozycyjne i rewo- 
luc3jne w Bos. Kryt. 1903," I, 270-291. 

3318. Rozrucłiy rewolucyjne w Kos. 
Krak. 19U3, hal. 40. 

3319. Więzienia polityczne w Ros. 
1903, s 37. ttosyanie. 175 3320. Górecki Leon. Polityka cary- 
zrau a przoobi-ażenia w Ros. Kfyt. 1904', 
II, 28-35. 

3821. Ostatnie wypadki w Kos. Z i-os. 
prasy rewolucyjnej i opozycyjnej. Krak. 
1904, s. 71, kor. 1. 

3322. Parvus. Sprawa wschodnia. Za- 
targ japońsko ros. Krak. 1904, s. 27, 
hal. 50. 

332S. Topór G. Państwowość ros., se- 
rya rozpraw i ai tyk ii}i)\v polit. Lw. 1904, 
8°, s. 291, kor. 3. 

H324. W. K. Ros. i .laponia. Tyg. 11. 

1904, I, 145. 

3325. Wołkortski Jerzy. Pogląd na 

obecno położenie Ros. Lw. 1904, 8, s. 8ń. 

232ti. Bezstronny. Rosya. Przegl. pol. 

1905, III. 3f;5— !0k W odb. Krak. 1905, 
8, s. 46, kor. 1. 

3327. Doroszewski Ant. Z chwili obe- 
cnej w Ros. ŚwiiU sf. 1905, II, 435-49. 

3328. Feldman Wil. (J Rosyi. Wraże- 
nia z wycieczki Kiak. 1905, 8, s, 51, 
kor. 1. 

— Nadchodzi czas. Kryt. 1905, 1,1—7, 
(artykuł pod wpływem wjbuchu rewo- 
lucyi). 

— Witaj jutrzenko swobody. ICiyt. 
1905, II, 393-8. (O rewolucyi ros). 

— Z wycieczki do Ros. Wrażenia i roz- 
mowy. Kryt. 1905, I, 177 — 225. 

— Duch rewolucyi Kryt. 1907, II, 1—6. 
3H29. Jankowski Czesław. Prasa ros. 

w chwili obecnej. Tyg. il. li 05, I, 44. 

3330. KI. J. Wpływ ruchu rewolucyj- 
nego w Ros. na polilykę wszechświato- 
wą. Tyg. il. Iił0.j, II, 918. 

3331. Kutyłowski Bohdan. Ziemstwa 
ros. i rola ich polityczna. Świat sl. 1905, 

I, 89-109. 

3332. Lutomski Boi. Radykalizm i po- 
lityczny romantyzm ros. Świat sł. 1905, 

II, 374-85. 

3333. Luxemburg R Wybut-h rewolu- 
cjjny w caracie. Ki^ak. 1905, 8, s, 40, 
kor. 1. 

3334. Nowina H. Upadek Ros. Kryt. 1905, II, 8-20, 157-72, 354-62, 414— 
25. — W odb. 8" s. 48, kor. 1. 

3335. Pantelejew L. F. List otwarty 
do M. Zdziochowskiego. Świat sł. 1905, 

I, 295-30-'. W odb. 8", s. 8, hal. 25. 

— Diugi list otwarty... do M. Zdz. 
1905. I. 454-61. W odb. 8", s. 16, hal. 
20. 

— Trzeci list otwarty do M. Zdz. 1905, 

II, 210-15 

— OdpoKiedś M. Zdziechowskiego L. 
Pantelejewowi. 1905, II, 2C6-10. — So- 
kołowski August Kilka uwag z po- 
wodu listów L. F. Panlelejewa. 1905, II, 
24—31. — Zob nr. 1264. 

3386. Siedlecki Adam. Woprosy żi- 
znl. (Zagadnienia życia). Świat sł. 1905, 
I, 373-5. 

— Rosya federacyjna. Sergiusz .Szara- 
pow. 1905, I, 461-73. 

3337. Srokowski Konst. Likwidacya 
caratu. Lw. liJOó, 8, s. 130, kor. 3. 

3338. St. W. Komitet ministrów \\- Ros. 
Bibl. war. 1905, II, 472-88. 

3339. Życie ros. Kraj 1905, II, nr. 49, 50. 
33iO. W obronie swobody słowa. Zbiór 

artykułów, p. z ros. St. Kucharski. »Blbl. 
Naukowa^ nr. 9. War. 190o, 8, s. 84. 
kop. 60 

3341. Zagadka a możt rozwiązanie. 
Ros. i .Japonia. Przegl pol. 1905, 1, 495 
-506. 

334?. Z powodu mobilizacyi ros. Przegl. 
pol. 1905, in, 389-98. 

3343. Z życia publicznego w Ros. Praw. 

1905, 1906 w każdym numerze, 1907, s. 
10, 163, 376, 425, 437, 449, 462, 473, 486, 
410, 534, 546. 

3344. Zegota K. Finanse ros. a wojna. 
Świat sł. 1905, I, 261-85. 

3315. Baudouin de Courtenay. Tępość 
moralna społeczeństwa ros. Wszechros. 
święto konstytucyjne. Kryt. 1906, II, 323 
-8. 

— Punkt zwrotny w historyi Ros. Kryt. 

1906, I, 418-28. (O skutkach rewolucyi 
w Ros.). 176 Bibliografia stowianoznawstwa. .. 33i6. Dembiński Bron. I'rzed \\ iell<im 
sejmem. I. Położenie zewnętrzne. l'i'usy 
a IJos. Przegl. pol. 1906,1, 41-8ł, Wl — 
H3, i79-99. 

3:U7. Doroszewski A. Mosliwa stara 
i nowa. C"zas 1906, nr. 7, 8. 

3318. Gr. St. U źródeł realicyi ros. 
(l{ozmo\va z Gringmuthem). 'l'yg. ii. 1906, 
II, 911. 

3H49. Grzymała-Siedlecki A. Rozwój 
teoryj rowulucyjnjch w Kos. w XIX w. 
Świat sl. 1906, II, 163-83, 278-89, 339 
-50. 

3350. Hasło związku cłowego Austryi 
2 Uos świat sl. 1906. I, 221- 4. 

3351. Karski J. iJutna eaisUa i bez- 
prawie wyborcze. War. 1906. niala 8, s. 
35, hal. 12. 

3352. Kowatenko. Na 1'oteuikinie, wy- 
jątek ze Wspomnieli, druk. w lwowskim 
Lit. n:iuk.-w islnyku, p N. M Czas. 1906, 
nr. 103— lUi. 

3353. Lednicki Aleks. Cirudniowe dni 
w Moskwie. Świat sl. 1906, I, 119—26. 

— Trzy zjazdy. 1906, I, 328-36. (1. Zjazd 
monarchistów; II. Zjazd partyi »han- 
dloiNO - przemysłowej t ; III. Zjazd "Zwią- 
zku" 17(30 pażdziernikal. 

3354. Niewiadomski R. Materyaly 
i uwagi do oceny gospodarki finansow'ej 
państwa ros. War. 1906, 8, s. 64, kop. 
60. 

3355. O pierwszej Dumie. l'raw. 1906, 
s. 241, 264, 275, 288, 300, 313, 324, 336, 
347, 353. 399, 362. 

3356. Partye ros. polityczne. War. 
1906, 8, kop. 20. 

3357. Prawdzicki Ignotus. Kewolucya 
ros. i pokój europejski. Co się dzieje i co 
z tego będzie? Krak. 1906, 8, s. 28, hal. 
60. 

3358. Programy wszystkich ros. par- 
tyj politycznych. War. 1906, 8, s. 99, 
kop. 40. 

3359. Srokowski K. Iludolfa Martina: 
Die Zukunfi Husslands. N. Ref. 1906, 
nr. 87, 92, 06, 98. H360. Studnicki Wład, lii^torya uslro- 
ju państwowego Ros. Lvv. 1906, 8,s. 217, 
kor. 3 2U. 

— Konstytucya ros. Hibl. war. 1906, 
II, 54-87. 

— Konstytucya ros. i prawno pań- 
.slwowe stanowisko Królestwa Polskiego. 
War. 1906, 8, s. 68, kop. 50. 

3361. Szarłowski Alojzy. Od absolu- 
tyzmu do konslytucyi w Rosyi (1548 — 
1905). Krak. 1906, 8, s. 128, kor. 150. 
(Jest to zbiór fejletonów, odpowiednio 
uzupełniony, drukowanych w Czasie). 

3362. Wasilewski Leon. Z dziejów 
okoordynacyio polskiego a ros. ruchu re- 
woluc3Jncgo. Kr\t. 190G, II, 11—8. 

3363. W .... y. l)emokrat\ czncść ros. 
Kraj 1906, I, nr. 9. 

— Stronnictwa i programy. Kraj 1906, 
I, nr. 4. 

3364 Weryho. Włosi i Rosyanie. Kraj 

1906, II, nr. 38. 
33(i5. Baudouin de Courtenay J. 

Z cieiuiii wszechros. Krjt. 1907, I, 41.T — 
432. 

3366. Browicki Kalikst. Kewolucya 
a odrodzenie, (w Uosyi). Świat sł. 1907, 
I, 97-111. 

3367. Godlewski Stefan. Wywłaszcze- 
nie przymusowe w Dumie i głos opinii 
w sprawie agrarnej. War. 191)7, 8, s. 41, 
kop. 45. 

3368. Grabski Wład. Koło polskie, 
sprawa agrarna i ruch wolnościowy 
w Uos. WiiT. 1907, 8, .s, 39, kop. 30. 

3369. Grużewski Tad. (G. Topór). 
Państwowość ros. War. 1907, 8, s. 144, 
kop. 25. (Hibl. dzieł wybór. nr. 609). 

3370. Hłasko Stan. Tragedya Rosyi. 
Kraj, 1907, I, nr. 10. 

3371. Konstytucya w Kos. Świat .sł. 

1907, I, 463-6, 11,62-5,271-6,347-52. 

3372. Kulczycki Ludwik. Anarchizm 
w obecnym ruchu społeczno-politycznym 
w Ros. War. 1907,8, s. 81, kop. 50. 

3378. Naworuskij Jak i za co dosta- Rosyanie. 177 foni się do Szlisselburga? (z Byloje). Praw. 
1907, s. 2, 14, 66. 

3374. Przez absurd do absurdu. Świat 
st. 1907, II, 1-6. (O trzeciej Dumie). 

3375. Puffke Kaz Anglia i Kos. Bibl. 
war. 1907, IV, 92-107. 

3376. Równouprawnienie narodowo- 
.ści jako reforma za.';adnicza w państwie 
ros. War. 1907. mała 8, s. 55, kop. 40. 

.3377. Słowiańska polityka Ros. Kur- 
jer war. 1907, I, nr. 24. 

3378. Strum.iński Jerzy. Z etapu. 
Notatki z czasów pierwszej Dumy. Krak. 
1907, 8, s. 65, hal. 80. 

3379. Synteza rewolucyi w państwie 
ros. I. ŻródJa rozstroju. II. Rozwój roz- 
stroju i rewolucyi. III. Anarchia, auto- 
kracya czy rewolucya. Frzegl. pol. 1907, 
II, (t. 164 , 1 - 28, 422—68, III, (t. 165), 186 
—217, IV, (t. 166), 97 121. 

3380. Zalewski K. Kwestya rolna 
w programach partyi ros. a ruch wolno- 
ściowy w Ros. War. 1907, 8, s. 21, kop. 15 

3381. Zdziarski St. DżingisChan zmar- 
twychwslały. (O wstecznictwie ros.). 
Przegl. pol. 1907, II, (t. 164l, 300—14. 

3382. — Beznadziei jutra... Dwa mie- 
siące obrad Dumy państwowej Przegl. 
pol. 1907, II, (t. 164|, 489-514. 

3383. Zdziechowski Maryan. Die 
Grundprobleme Russlands. Rec. Kon- 
stanty Srokowski N. Ref. 1907, nr. 
411, 415. — Szyjkowski M. Świat sl. 
1907, II, 147-52. — Jan Obst. Sto lal 
myśli ros. Kraj peters. 1908, nr. 9, 11,14. 

3384. Bezstronny. Przyszłość Ros. a 
Duma. Przegl pol. 1908, III, 389-419. 

3385 Górecki. Przełom wśród socya- 
listów ros. Praw. 1908, s. 315. 

3386. Chwalewik Edward. Rosya sfe- 
derowana. Świat sł. 1908, I. 329-37. 

3387. Kleczyriski Jan. Próba syntezy 
ducha ros. Tyg ii. 1908. II, 692. 

3388. Koneczny Feliks. Ros. i Ausirya. 
10 anneksyi Bośni). Świat sł. 1908, II, 
1019-24. 

3389. Koskowski Bolesław, stronni- ctwa ros. w Dumie państwowej. Bibl. 
war. 1908. II, 313—53. 

3390. Kulczycki Ludwik. Rewolucya 
ros. Lw. 1909, 8, s. 486. kor. 7. 

3391. Sadowska Zofia. Pierwszy kon- 
gres kobiet ros. Praw. 1909, nr, 4, 5, 6. 

3392. Woroniecki Edward. Rosyanie 
w sprawie austroslawizmu. Świat sł. 
1909, II, 40-3. 

3393. Zdziechowski IW. Słowianofil- 
stwo ros. w chwili obecnej. Świat słów. 
1909, I, 83-98. Zoh. nr. 459. 3394. Btudow Antonina. Dzien. pozn. 
1875, nr. 188, 189. 

3395 Dołgorukij. Lednicki A. Re- 
prezentanci wolnej m3Śli polit3cznej ros. 
Tyg. ii. 1906, I, 279. (Sylwetki wybitnych 
działaczów ros.: Dołg., Szachowskoj) 

3396. Giers Mikołaj, jego nekrolog. 
N. Ref. 1895, nr. 24. 

3397. Lobanow-Rostowskij ks. (ne- 
krolog). N. Ref. Ib96, nr. 201. 

3.398. IWeszczerski Włodz. Jerzy Mo- 
szyński. Z powodujubileuszu 30-letniej 
pracy publicystycznej ks. Mesz. Krak. 
1902, 8, s. 15. 

3399. Michajłowski. Winiarski 
Leon. Koryfeusz ros. socyologii. Kryt. 
1900, II, 722—35. 

3400. IWuromcew Sergiusz, prezes par- 
lamentu ros. Tyg. il. J906, I, 387. 

3401. Plehve Konstantynowicz, ne- 
krolog, np. K. Srokowski. N. Ref. 1904, 
nr. 173. 

3102. Pobiedonoscew, np. K. S., N. Ref. 
1907, nr. 140. - Kraj 1907, I, nr. 6. 

3i03. Spirydonówna Alarya. Włady- 
mirow W.: M. Sp. Z portretem i przed- 
mową wszechros. związku równoupra- 
v\nienia kobiet, p. z ros. Z. U. War. 1907, 
8, s. 132, kor. 2 10. 

.3404. Trubeckij ks. Praw. 1905, s. 
483. 

3105. ZacharjMn iJakunin), np. B. Z lite- 
ratury pamiętnikowej. Kraj 1H97, nr. 17. 

23 178 Bibliografia slowianoznawstw a. Sprawa p o 1 s k o-r o s y j s k a. 3406. Moskwa i eiiiigracya. Kron einig. 
pol. irai, 11, 209-21. 

3407. Polska i Ro.s. (iia końcu podpis: 
Z polecenia komitetu .'^okrelarz Kisiel'. 
Londyn, 1834, 8, s. 39. 

3408. Polscy i ros. palryoci. Orzeł biaJy 
1840, inr. 17). s. 65. 

3409. Bukaty A. 1'olska w apo.stazyi, 
czyli tak zwanym russo-slawianizmie, 
i w apoteozie czyli lak zwanym gallo- 
kosmopolityzinie. Paryi 1842, s. 187. 

3410. Ros., Polska i Europa. Narodo- 
wość, czę.'5ć 111. 1842, nr. 3, s. 10-11. 

3411. Sprawa pol.^ka i ce.sarz Mikołaj. 
Dzień. nar. 1843, iIII), 613. 

3412. Zdanie Moskali w kwestyi pol- 
skiej. (O glosie Turgeniewa i Schnitzle- 
ra). Dzień. nar. 1847, (VII), 1347. 

3413. Bakunin Michał. Mowa miana 
na zgi-oniadzeniu w l'ary^.u przy obcho- 
dzie rocznym 28 lisi. 1847. L\v. 1848, 
s. 14. 

— Siedmnasta rocznica. Mowa miana 
na zgromadzeniu przy obch. rocznicj' 
rewol. pol. Paryż. 

— Sąd Kosyanina o Polsce i Hosyi, 
mowa... (p. Kalinka Walery). Krak. 1848. 
(Inny przekład w Orle białym pióra Jul. 
Miłkowskiego). 

— Odezwa do Słowian. Dem. pol. 1849, 
t. Xli, 26. — Zob. hi: 369. 

— Odezwa do przyjaciół rosyjskich, 
polskich i słowiańskich. Przegl. rzeczy 
pol. 1862, nr. 5. s. 1 — 26. — Zalesk i Hro n. 
Bakunin i odezwa jego do przyjaciół ros. 
i polskich. Paryż 1862, 8", s. 54. 

— Toż. p. t. Do Polski, llosyi i Sło- 
wian, p. i przedm. zaopatrzył W. Koc. 
Lw. 1905, 8, s. 45, hal 60. ~ Zob. nr. 370. 

— Do młodych braci w Rosyi. (Ode- 
zwa). Niepodległość 1869, nr. 127, s. 5. 

3414. Ros. uważana ze stanowiska 
Europy i Polski. Przegl. pozn. 1850, X, 
537-82. 

3415. Rewolucyjny obowiązek Rosyi. (Odezwa Tow. Dem. pol. do ludu rosyj.). 
Dem. pol. 1853. s. 77. 

3416. Hercen. Uewolucyjiie przymie- 
rze polslio-rus. DeiM. pol. 1854, s. 145. — 
Drukarnia polska Tow. deniokr. pol. 
i wolna druk. ros. w Londynie. (Mowa 
o jego odezwie do braci w Ros.). Dem. 
pol. 1853, s. 49. — Rewolucyjna propa- 
'< ganda lOS. (O jego broszurze: Przeba- 
czają nam i o innych). Dem. pol. liS53, 
s. 86, 91. — Obchód rocznicy powstania 
lislop. Mowa A. Her. i Pawła Darasza. 
Dem. pol. 1853, s. 102; 1854, s. 109. - 
Postępowa myśl ros. wobec zadań pol- 
skich. Przegl. rzecz. pol. 1859, nr. 12, s. 
1—28; 1860, nr. 1, s. 1 — 19. — Polsko- 
ros. sprawa (na podstawie art.Kołokola: 
O Ros. i Polsce). Wiad. pol. 1859, s. 53. 

3417. Cudzoziemcy o Polsce i Rosyi. 
(Glos MIchcIelai. llzien. lit. 1860, s. 477, 
488, 496, oH.H. 

3418. Moskiewski liberalizm wobec 
Polski. Roezn. pol. 1860- 1, s. 446. Przegl. 
rzecz, pol 1860, nr. 14. s. 4 — 15. — List 
Hercena do wydawcy. Tamże 1861. nr. 
7, s. 5-6. 

3419. Katolicyzm i rewolucya, Polska 
i panslawizm. Wiad. pol. li-56, s. 118. 

2420 Polska i Kos, zlanie się w je- 

I dno. Wiad. pol. 1856, s. 97. 

I 3421. (Kamieński Henryk). Wstęp do 
badań nad Ros. i Moskalami. (Drugi ty- 
tuł): Rosya i Europa, Polska przez X. Y. 
Z. Paryż 1857, 8«. s. 487. - Rec. J. N. .I.ia- 
nowski) Dem. pol. 1857, s. 70, 79. — Wiad. 
pol. 18.^7, s. G9, 179-84. 

3422 Polityka ros. w Polsce. Knczn. 
pol. 1858, s. 322. 

3423. Polityka polska na wschodzie. 
Wiad. pol. 1860, s. 168, 191. 

3424. Rosyanin o wypadkach w Pol- 
sce. (Reformes russes et polonaises par 
Ivan Gołovine). Czas 1861, nr. 294-297. 

3425. Gordon Jakób. Moskwa. Pamię- 
tniki. Paryż 1861, 16", s. 2^8. Rosy anie. 179 — Obrazki caryzmu. pamiętniki, wyd. 
i. Lvv. 1884, 8 mafa, s. 31H, kor. 240. 

,S426. Listy Pagodina. Dzień. lit. 1861, 
s. 80, 95, 103, 110, 119, 127, lU, 142. 

3427. Mieczkowski D. Zmiana polityki 
cara l'ioti:i w układach dotyczących się 
Polski. Krak. 1861, 8, s. 40, hal. 50. 

3ł28. Odezwa młodzieży polskiej do 
ros. Przegl. rzecz. pol. 1861, nr. 7, s. 6 
-10. 

31-29. Polska i i^os. re\voluc3Jna Przegl. 
rzecz. pol. 1862, (15 listop ), s. 1—18. 

'óiSO. O potrzebie przymierza między 
Polską a Ros. rewolucyjną. Dem. pol. 

1862, s. 125, 129, I3H, 137. 141. 

H431. Charakterystyka narodu mo- 
.skiewskiego. Czas 1863, nr. 83. 

3432. Duchiński Fr. H. Dopełnienie do 
3 części Zasad dziejów Słowian i Mo- 
skali. Dogmata o narodowości polskiej 
przez Kijowianina. Paryż 1863, 8°, s. 
XXXI. 

3433. Odezwa pairyotów ros. do braci 
F'olaków. Moskwa, 17i29i lipca 1863, fol., 
karta 1. 

3434. Piotrowski Rufin Zapiski . . . 
Hosya i Sybir 1843—1846. Nordkoeping, 

1863, 8", s. XVI i 186. 

3435. Polska-męczennica. (La Pologne 
martyr -• Russie — Danube, np. .1 Michelet 
Paris). Czas 1863, nr. 85-91. - Biblia 
ludzkości Michelela i Słowianie. Czas 
1866. nr. 152-156. 

34S6. List Rosyanina(wykazujący »Uru- 
sowin kłamstwo W jego artykule »Inwa- 
lida« o pow.staniu pol.). Ojczyz. 1864, 
nr 86. 

3ł37. Stosunek Polaków do Moskali. 
(O manifeście literatów rosyjskich). i>Myśl« 
pismo zbiorowe. Paryż 1864, s. 48. 

3438. O kwestyi polskiej w Kos. do 
dziennika »DieuB. Przegl. pozn. 1864, 
(tom 37i, s. 239-331. 

3439. Polska i Moskwa, pamiętnik. Oj- 
czyzn. 1864. nr. 27 — 52. 

3440. Słowianie! baczność. Art. z 142 
i 143 nr. Narodnich I>istóu-, wskazujący, że pobratymcy, widząc prześladowanie 
Pohki. przejrzeli na oczy w stosunku do 
Rosyi). Ojczyz 1864, nr. 33, 34. 

3141. Polityka nasza wobec Rosyi, 
jaka być powinna? Lipsk 1865, 8°, s. 39. — 
Hec. J. hr. Ł. Ojczyz. 1865, nr. 71—3. — 
Slow. 1868, I, 109—23. 

3442. Głos z Sebastopola, (stosunek 
pol.-ros. w wojsku w czasie wojny wscho- 
dniej). Słów. 1867, s. 49. 

3143. K(ominkowski J(ulian). Pytanie, 
czy obawy zaboru Galicyi przez Ros. są 
słuszne, albo nie? Krak 1867, 8°, s. 13. 

3444. Odpowiedź na cyrkularz ks. Gor- 
czakowa z dnia 7(19) stycznia 1867 r. 
(Odb. z Czasu). Krak. 1867, 12°, s 37. 

8445. Wł. Rp. Ludność północno-za- 
chodniego kraju imperyum rosyj., czyli 
byłego W. k«. litewskiego. Słów. 1868, I, 
fió— 9. 

34i6. Verba veritatis, czyli słowo Po- 
dolanina do moich współbraci Polaków, 
mieszkających w zach. gubern. (O sto- 
siink\i Rosyan do Polski i naodwrót). Ki- 
jów 18fi8, «, s. 176. - Rec. i wyjątki. 
Slow. 1869, II, 81-7. 

3447. List otwarty Golejewskiego. Słów. 
1869, s. 166-9. 

3448. Słowianie — niesłowianie. (Opi- 
nia organów pólurzędowych Rosji o dą- 
żeniu szlachty polskiej do zrestaurowania 
granic z 1772). Słów. 1869, II, 10—13. 

3449. Birżewyja Wiedomosti w spra- 
wie polskiej. (Zdradzieckiej intrydze Prus 
i .\ustryi Rosya muże tylko przeciwsta- 
wić Słowiańszczyznę i rozwiązanie kwe- 
styi polskiej na gruncie slow. jedności). 
Słów. Rok III, 1870, s. 57. 

3i,50. Korespondencya z Warszawy 
•22 pażdz. 1870. (opowiada o pomyślnym 
zwrocie w opinii ros. o kwestyi polskiej). 
Słów. Rok 111, 1870, s. 85. 

3451. Nowa faza w kwesiyi słowiań- 
skiej (z powodu zw_\ ciostw Niemców nad 
Francyą, zastanawiano się, jakie stano- 
wisko zwycięski germanizm zajmie wo- 
bec państw Europy Rosyanie postano- 180 Bibliografia sfowianoznawstwa. wili załatwić kwestyę polską, przyznając 
Polsce samorząd, a nawet ptzewodnirzą 
rolę w Slowiańszozyźnic. Takie myśli 
wypowiedział »GIo8» i czeska i)Politik<ii. 
Slow. Rok III, 1870, s. 75. 

3452. O konieczności porozumienia 
si(j Polaków z Ros. Kijów 1870. 

3453. Wezwanie (od Rosyanina do Po- 
laka w sprawie urządzenia zjazdu pol- 
skoTOs. do rozstrzye-nięcia kwestyi pol- 
skiej). Slow. Rok 111, 1870, s. 77. 

3454. Do inteligencyi ros. Paryż 1871, 
8, s. 48. 

3455. Związek Polski z Ros. s. 83, 91. 

3456. N P. Korespondencja ze Lwo- 
wa (o potrzebie pogodzenia się z Rosyą 
w imię idei słowiańskiej). Slow. 1871, s. 
80. 

3457. Propaganda moskiewska w Ga- 
lioyi. Slow. 1871, s. 95—7. 

3458. Słowo upomnienia do Polaków 
i Rosyan. (O czeskiej broszurze Tonnera, 
którego synipatye osobiste są za Polaka- 
mi, a za Rosyanami przemawia w inte- 
resie bytu Słowiańszczyzny: Rosyanie, 
pierwszy krok robiąc do zgody, powin- 
ni dać jak najszerszą autonomię Pola- 
kom), Slow. 1871, s. 10. — /o6 nr. 1219. 

3159. (Buszczyński Stefan). Marzenia 
o pojednaniu się Polski z Moskwą. Odb. 
z Gazety Narodowej. Lw. 1872, 8, s. 32. 

3460. (Krzywicki Kazimierz). Polska 
i Ros. w r. 1872. Drezno 1H72. 8, s. 80. 

— Toż. wyd. 2,1872. — Rec.p t. Gdzie 
przyszłość Polski? Przegl. Iw. 1872, II, 
549—66, 643-65, 724 45. — K leczy ń- 
ski Józef. Rozbiór broszury: Polska 
i Rosya w 1872. Przegl. pol. 1871, IV, 
256—87. W odb. 8", s. 32. — Kory but. 
Gredo. Glos z Kongresówki. Jeszcze jedna 
odpowiedź na broszurę p. n. uPolska 
i Rosya w r. 1872«. Krak. 1872. 8, s. 62. — 
Polityka samobójstwa. Uwagi nad pisem- 
kiem: Polska i Rosya w 1872 r. Drezno 
1872, 8, s 39 - Toż. wyd. II. r. 1872. - 
L. Powidaj. Przegl. pol. 1871-72, IV, 139 
— 143. — Uwagi nad kwestyą połączenia Polski z Ros Jeszcze' odpowiedź aut. 
broszury: Polska i Rosya r. 1872 Kiak. 
187.S, 8. s. 44. - Toż. lYzcgl. Iw. 1873, 
II, 502-3. 

3461. O Ros. i panslawizmio. Czas 
1872, nr. 8—29. 

3462. W sprawie pojednania z Ros. 
Dzień, pozii. 1873, nr. 95, 96, 97, 98. 

34H3 Kilka słów odpowiedzi na ros. 
warunki pojednania z Pol-ką, przez oby- 
watela z ^^'ielkopol--•ki. Lausannc 1874, «". 
s. 31. 

3464. B(artoszewicz). Zg^da z Mciskw n. 
Szkice spol i lii. Ib75, s. 25. 

3465. Michałowicz Aleks. Kwestya 
polska wobec zmiany w polityce los. 
Krak. 1875, 8, s. litl. 

3466. O kwestyi pojednania sicz R<l^^ 
(Konserwatyści, Wielopolski. Uiiramon 
lanie. Stronnictwo Przeglądu polskiotjo, 
Czas, Dzienniki lwowskie). Przegl. Iw. 
1877, 11, 445-.MI. 

3467. Z Moskwą precz. Rurh lit 1877, 
I, s. ,340. 

3468. Sprawa polska jako wewni;trzna 
państwa ros. Hruxela 1878, 8, s. 36. 

3469. Wyjątek z listu Rosyanina 
w sprawie polsko-ros. Lech 1878, s. 403, 
406. 

3470. N. N. Moskale w Galicyi. Warta 
1879, s. 2979, 299.=). 

3471. P. E. Carat i nihiliści a Polska. 
Przegl. Iw. 1879, I, 555-9. 

3472. Rosya i Polska. Rozpamiętywa- 
nia ugodowe. Dzień. pozn. 1879, nr. 228, 
260; 1880, nr. 69, 98, 102; 1881, s. 280, 
290. 

3473. Trzy myśli Polski i Kos. Krak. 

1879, 16°. s. 35 

3474. Rayski Tomasz. Moskwa a Pol- 
ska. Rozpamiętywania ugodowe. Lw. 

1880, 8, s. 28. 

3475. List otwarty w sprawie ugody 
polsko-ros. Krak. 1881, 8 mała, s. 41, 
kor. 1. 'Autor podpisał się na końcu: 
Gente Lithuanus natione Polonus). 1 Rosyanie. 181 3476. Niemcy cz\- Moskale. Krak. 1881, 
8", s. 16. IkiI. 50. 

3477. Polska i Uos. wobec ostatnich 
wjpadk )\v. Lw. 1881, 8. s. 31, hal. 80. 

3478. Pypin M. Kwcstya polska w litera- 
turze ros. przckl z ros. (Dodatek do Traw- 
dyl. War. 1881, 8. s. 182, rb 1. ^ Hec. 
Kozłowski Lud. Przcgl. pol. 1879-80, 
IV, 426-443; 1880 81, I, 141—151. 453 
—474, II, ■104-23. 

3479. Rząd ros. a Polska. Dzień. pozn. 
1881, nr. 108. 

34~0. Słówko o ideałach politycznych 
polskich a ros i o stosunkach wzajetn- 
nsch Hosyan a Polaków. Dzień. pozn. 
1881, nr, 15'i, 166. 172. 

3481. Szigarin M. Czego trzeba dla 
naszego zbliżenia się z Polakami, przekj. 
z ros. Kijów 1881, 8, s. 18, kop. 20. - 
Wyjątek z tej broszury. Przegl. sl. 1881, 
s. 64. 

3482 W sprawie porozumienia z Hos. 
I'rzegl. sJ. 1881, s. 41, 51, 57, 65, 73, 100 

3483. O kwestyi pojednania się z Ros. 
Przegl. Iw. 1882, II, 445—50. 

3484. Polsko-ros. usiłowania pojednaw- 
cze. Dzień. pozn. 1882. nr. 50. 

3485. A. W Rosya i Niemcy, studyuni 
polityczne Martensa. Dod. mieś. Przegl. 
tyg. 1882, II, 1-56. 

3486 Stanowisko Polaków w prawie 
niemiecko ros. Krak. 1882, 8, s. 24. hal. 60. 

3487. Dygnitarze ros. w okięgu nau- 
kowym warszawskim z ostatnich lat 
dwudziestu. N. Ref. 1884, nr. 155, 156. 

3488. Położenie Austryi wobec Ros. 
pojednanej z Niemcami. Dzień. pozn. 
1884, nr, 153, 154, 155, 156, 160, 163,164. 

3489. Rogala. (P^eliks Lewicki). O po- 
jednaniu z Moskalami \, Uef. 1884, nr. 
232—235. 

3490. Sybirak. Moskwa. Pozn. 1884, 16. 
s. 219. 

:-!491. Orędzie Matejki, (l^tosunek Pol- 
ski do Ros.), Kraj 1885, nr. 24, s. 1. 
3492. Zukowicz i Mosków. Wiedomo- sti (o sprawie polsko-ros.). Kraj 1885. nr. 
32, s. 1. 

3493. Za co? Odezwa do wszystkich 
dzienników [lolskich. Warta 1886, s. 5403. 

3194. Morawski M Z powodu bro- 
szury: "Między Rosją a Niemcami*. 
(Studya wysnute z faktów znanych przez 
wychowańca szkól ros.). Przegl powsz. 
1887, I. Dod. XXIV-XXXVni. - Uwagi 
z powodu trzech rozbiorów studyum 
"Między Rosyą a Niemcami" przez auto- 
ra lego studyum. 1888, kor. 2. 

3+95. Zdziechowski M. Pobratymiec 
o Rosyi i Polakach. (Fr. Raczki : Poljska 
w piśmie Yienac 1887i. Kraj 1887. Przegl. 
nr. 50, s. 7. 

H496. Tarnowski Stan. Glos sumienia 
z Ros Przegl. pol. 1888-89, III. 32-58. 

3497. L. T. Z domu niewoli, gJos pol- 
ski, III; Przekład broszury ros. przez L. 
T. Paryż 1891, 16", s. 35. iNa str. 15-35: 
Na dzień jubileuszu 50-letniej służby A. 
L Apuchtina). 

3498. Knapiński Wład. Pretensye ros. 
Odb. z Kuryera poznań. 1891, 4, s. 4. 
(Ki-ytyka pretensyi rosyjskich publicj- 
stów do wdzięczności dla rządu ros, ze 
strony Polaków). 

— Ze szkoły polsko-ros. Odb. z Ku- 
ryera pozn. 1891, 4, s. 4. 

— Kto kłamie? Do w iadomości Dniew- 
nika warszawskiego, przez Pr. Odb. 
z Dzień. pozn. 1893. 8", s. 15. 

— O stosunkach polsko-ros. Odb. 
z Dzień pozn. 1895. nr. 134, s. 1. 

3499. Stosunek do Ros. Przegl. pol. 
1891, I, 20—38. 

3500. X. Y. Z. Sądy słowiańskie o Pol- 
sce i Ros. lOdb. z Czasu). Krak. 1891, 8", 
s. 16. 

3501. Kapustianskij major. Sąd pa 
Iryoy ros. o l'oIakach, raport naczelni- 
ka żandarmskiego o umysłowein usposo- 
bieniu Polaków w pow. wrocławskim 
i nicszawskini w ciągu r. 1877, z ros. p. 
objaśnieniami i uwagami opatrzył Pr. 
Poz. 1892, 16, s. 31. 182 Bibliografia sIo\viannzna\vst\\:t 3502. Gimnazya ros. w Polsce, szkic 
wychowawczy. Pai\ż 1893, 8, .s 51. 

3503. Prusy, Rosya — a Polska (Kartka 
z przfsztośeii. Dzień. pozn. 1893, nr. 36. 

3504. Z dzisiejszej doby VI. Kilka 
słi)w o stanowisku rza.tlu ros. wobec na- 
szych ruchów robotniczych. 1893. s. 14 

— VII. Toż. Polityka rza.du względem 
kościoła. Lw. 1893. 

3505. Morawski Józef Z moich wspo- 
mnień (o carach). Dzień. pozn. 1894, nr. 
2G0. 

3506. Swarth H. Najnowsze d.TŻności 
rusyfikatcirdw. 1'rzegl. pow. 1894, I. 469 
-76. 

3.i0T. Hurko i jego współpracownicy. 
Garść faktów. N. Ref 1895. nr. 151, 153, 
155. 156. 161. 162. 167, 169. 170 176. 

3508 Leliwa. Zarys stosunków polsko- 
ros., przekład z ros. Krak. 1895. 8, s. 199, 
kor. 3. - Uec. S. T. Przcgl. pol. 1895, I, 
73.1-42 

3509. Obrachunki pfilityczne, skreślił 
publicysta z Warszawy. I. Uosya wobec 
Polski. Krak. 1.S95, 8, s. 51, kor. 1. 

— Toi. II. Polska wobec Hosyi. 1896, 8, 
s. 41, kor. 1. — Hec. Tydz. 1896, IV, s. 
334. 

3510. Piltz Erazm. Hismark, Hos. i Po- 
lacy, szkic polityczny. l'et 1895, 8, s. 20, 
kop. 20. 

3511. Bogusławki Józef. Wspomnie- 
nia sybiraka. N. Hnf. 1896. nr. 249-257, 
259—264. 275, 281, 282, 285, 286, 294, 
297. 

3512. Knut R. Lgoda z Uos. Kilka 
słów z powodu koronacyi cara. Kryt. 
1896, s. 111-4. 

3513. Kwestya polska w Hos D/ien. 
pozn. 189(>. nr, 199, 201. 

3514. Moszyński Jerzy. Audiatur et 
altera pars. (O stosunkach ros.-polskich). 
Krak. 1896, 8, s. 68, hal. 60. 

3515. — Myśl polityczna z księgi dzie- 
jów cierpień i pracy. Krak. 1894, 1. I, 
kor. 10. - Toż. tom II. 1896, kor. 12. 

— Fizyologia szowinizmu polskiego na tle ros-polskich stosunków. Krak. 1897, 
8, s. 158, kor. 2-40, 

— Odpowiedz, na krytykę tej b['oszui-y, 
zamieszczona w nr 7.59tg;izi'ly »Nowo- 
je Wremiau. (Krak. 1897), 8, s. 16. 

3516. Witort Jan Kartka dziejów rii- 
sylikacyi Żmudzi. l'rzegl. pow. 1896, IV, 
2t7-(!i), 3.-) 1—71 

,3517. Głosy rosyjskie, tltos 1897, 11, 
932, 980, 1029, 1078, 1178, 

3518, Pojednanie lolakuw /, Uos. Ni- 
wa 1897, s. 743. 

3519. Prasa niemiecka o stosunkach 
polsko-ros. Niwa 1897. s. 721, 763 

3520 Prasa petersburska o 1'ulalimh. 
Niwa 1897, s. 724. 

3521. Veto. Stosunki polskoios. Krak. 

1897, 8, s 31, hal. 70. 

3522. Zmiana pojęć w.śiód Polaków. 
Niwa 1897. s. 803 

3523. A. F. Rozmyślania [lolityczne. 1. 
Próba programu pod rządem ros. ICrak. 

1898, 8, s, 55, kor 1. 

3524 Hannibal. Polo/cnie prasy pod 
berłem carskiem (na podstawie tajnyi h 
dokumentów). Tydz. 1898, (VI), 209. 

3525. Łubieński Tomasz, Kwestya pol- 
ska w Ros , list otwarły do ros, publi- 
cystów. Krak, 1898, 8, s. 106, kor, 120, 

— Toż, wyd, 2, 

3526, O stosunkach ros, -polskich. 
Dzień. pozn. 1898, nr. 168, 169. 

3.527. Podolski Bron. Polityka ros. 
w Królestwie Polskiem, l.w. 1898, 8, s, 
56, hal. 60. 

3.i2S. S. P. Przegkiil stosunków dyplo- 
matycznych Ros. z Polsk.i. Kraj 1898,11, 
nr. 35. 

3529. Ugoda polsko-ros. w świetle 
prawdy. Krak. 1898, s. 5i. 

,3530. Bolesławicki L. Wobec wzno- 
wienia kwestyi polskiej. Krak. 1899, s. 
307. 

3.531. Dmowski Roman, (pseud. U. 
.Skrzycki). Ze sludyów nad szkołą ros. 
w Polsce. Odb. z Przegl. wszechpol. 1900, 
8, s. 65, hal. 70. Rosyanie. 183 3532. Polityka polska w zaborze ros. 
Krak. 1900, s. .H9. 

3533. Biilow, Polacy i prasa ros. Niwa 
pol. 1901, s. 227, 667. 

3534. Kaczkowski Zygm. Z prasy ros. 
Niwa pol. 191)1. s. iO. 

3535. Tatiszczew S. Dyplomacya ros. 
w kwest} i polskiej (18''3— 18G3). War. 
1901, 8, s. 176, kop. 90. 

3536. Zasługi petersburskiego »Kiaju« 
wobec Ros , jej rządu i dynastyi, iiiemo- 
ryaJ własny redak. tygodii. »Kraj« zło- 
żony ros. sferom rządowyiu. Krak. 1901, 
8, s. 33, h;.l. 70. 

3537. Zdanowicz Aleks. Stanowisko 
Austryi wobec sojuszu frauko-ros. Gor- 
lice, 1901, 8, s 23. 

3538. Moszyński Jerzy. Mowa Michała 
Stachowiczu i sprawa \\ olności sumienia 
w Ros. Krak. l;,'02, 8, s. 139. 

— Fo czterdziestu la' ach. Szkic polskiej 
polityki w chwili obecnej. Krak. 1902, 8°, 
s. 415. (O stosunku Rosyi do Polski). 

— Listy rosyjskie, 1903, kor. 1'50. Treść: 
Ros. polonolilslwo Sprawa wrzesińska. 
1'anslii wizin a slowianofilstwo. Legalna 
opoz3'cya. Sprawa Stachowicza Jubileusz 
»Grażdanina«. Cerkiew a sekty. Z życia 
duchów, prawost. Publicystjka ros. o po- 
lityce zagranicznej). 

— Pogląd na sprawę polską wobec 
wojny ros.-japoń. 1904, hal. 30. 

— Rachunek sumienia z ćwierćwieko- 
wej propagandy zgody z Kos. Część I, II, 
i III, 8, s. 292 4-324 + 203. Krak. 1905, 
kor. fi. Część IV, 8, s. 212, kor. 2. 

— Sprawa zgody Polski z Ros. wobec 
związku narodowej demokracyi z maso- 
nią. Krak. 1908, 8, cz I, s. 318 + VI1L cz. 

II, s. 719 -j- IX -f 38, kor. 3. 

35;i9 Robak Jan. Z dziejów polsko- 
ros. stosunków handlowych, nolalka hi- 
storyczna 1819—1832. Przegl. pol. 1904, 

III. 298-323, IV, 98-ll!<. 

3540. Baudouin de Courtenay J. 
Kwestya polska w Hos. w związku z in- 
nemi kresowemi i i.innopleniiennemi«. Świat sl. 1905, II. 191-206. W odb. 8, 
s. 18, hal. 30. 

3541. Bytyri Karol. Przyczynek do 
kwestyi polskiej w związku z kryzysem 
w Ros. Krak. (1905;, 8, s. 47, kor. 1. 

3542. (f). Charakter walki polsko-ros. 
Kryt. 1905, II, 305-12. 

3543. Koneczny Feliks. Propaganda 
zgody z Ros. Świat sl. 1905, II, 259 — 73. 
(ŻC przeszłości idei slowianolilskiej pol- 
skiej). 

3544. Lednicki Aleks. Mowa na zjeź- 
dzie polsko-i-os. w Moskwie. Świat slow. 
1905, I, 389-400. 

— Mowy polityczne. I. Przed zwoła- 
niem dumy. (Konstancin- Landwarowo- 
Moskwa-Petersburg...). Kiiik. 1906, H, s. 
lO.i. 

354.T. Morawski Franciszek. W są- 
siedztwie Ros.iOlosz Wielkopolski). Świat 
sł. 1905, 1, 124-36. 

3546. Zen. Piet. Sprawy polskie w pu- 
blicystyce ros. Ogniwo 1905, s. 699, 721. 

3547. Plochocki L. Rosyjskie partye 
polityczne i ich stosunek do sprawy pol- 
skiej Krak. 1905, 8, s. 144, kor. 3. Treść: 
Przedmowa 1881 — 1903; Ros. stronnictwa 
polityczne w przededniu wojny; Stron- 
nictwa podczas wojny; Stronnictwa ros. 
wobec sprawy polsKiej ; Dodatki. 

3548. Polak młody. Kwestya polska 
w Ros., głos w dyskusyi z Rosyanami. 
Krak 1905, 8, s. 37, hal. 80. 

3549. Prus Bolesław. Kronika tygo- 
dniowa: O Rosyi i o nas. Tyg. ii. 1905, 

I, 282 

3550. Rakowski Kaz i'olska i Ros. 
Tyg. ii 1905, II, 371. 

3551. Rycłl K. Wrażenia ze zjazdu ziem- 
ców. Tyg. ii. 1905, 11.872, 897, 919. 

3552. Studnicki Wł. Polityka Ros. 
względem szkolnictwa zaboru ros., stu- 
dyum polit.-historyczne. Krak. 1905, 8, s. 
260. kor. ;f. 

3553. Waliszewski K. Sprawa polska 
w stosunkach fiancusko-ros. Kraj 1905, 

II, nr. 43. 18i Bibliosrrafia slowianoznawstwa. 3554. W sprawie bojkotu szkoły ros. 
Krak. 190"), 8, s. 3i, hal. 60. 

3555. Uwagi z powodu listu Polaka do 
ministra ros. I,w. 1905, 8, s 23. 

3556. Zjazd polsko-ros. w Moskwie. 
(Tlómaczpnie z ros. spiawozdania sekre- 
tarzy zjazdu, opatrzone dopiskami deie- 
{catów polskiej parlyi pustępowo-demo- 
Uratycznoj). Kryt. 1905, II, 28-46. 

-■ Toż. oddzielnie, jako sprawoz<lanie, 
poprzedzone wstępem krytycznym wy- 
dawców. Krak. 1905, 16, s. 3-18, hal 5li. 

3557. Posiedzenie klubu slow. w Kra- 
kowie z piiwodu wrześniowego kongresu 
ziemstw w Moskwie. Świat sł. 191 5, II, 
274-84. (I^rzedslawienie przebiegu zjazdu 
przez prof. Zdziec.howskiego). - Autono- 
mia l'olski, a zjazdy dzialaczów ziem- 
skich i miejskich Tyg. ił. 1905, II, iS72. 

HbhS. Baudouin de Courtenay J. Ze 
zjazdu aulonoinislow czyli przedslawi- 
cieli narodowości nie-ros. w Petersburgu. 
Kryt. 1906. I. 1 10 2>, 237—52. 

355H. Ciechowski W. Na widowni (le- 
lersburskiej. 1. .lózafat Ohryzko, II. Adam 
Kiikor, III. Tadeu.sz Bulliaryn, IV. Sla- 
nislaw Hicstrzeńozewicz Bohusz, V. Józef 
1'rzeclawski. VI. Si^kowski. Kraj 1906, I, 
nr. 16, 24, 25, 26; II, nr. 29, 40. 45. 46; 
O Ohryzce. 1907, II, nr. 29. 

— Królestwo polskie a Hos iKilka do- 
kumentów). Kraj 1906, II, nr. 48. 

— Ze wspomnień Pantelejewa. (O sto- 
sunkach z Polakami na podst^iwie jego 
painięlników. Kraj pet. 1908, nr. 109. 

3560. Hłasko Stan. Partye polskie wo- 
bec >Dumyf 1906. Peter. 1906, 8", s. 111, 
kop. 60. 

3561. Kleczyński Jan Polacy i Ro- 
syanie. Tyg ii. 190J, 11, 674, 697. 

3562. K(oneczny) Feliks. Czego chce 
rząd ros. Świat sl. 1906, I, 1—7 (O sta- 
nowisku polit3-cznem rządu ros. wobec 
Polaków po rewolucyi 1905). 

3563. Nakonieczny Włodz. Glos M. 
GaUkiebusz. Świat sl. 1906, I, 233-46. 
(Rzecz traktuje o książce Gakkiebusza: Woskriesajuszczij Łazar«, Russko-polskij 
niedug, w której omawia sprawy polsko- 
ros.). 

3564. Nasi polityczni przjjaciele ros. 
(Wrażenia ze zjazdu sironnictwa kon- 
st\ tucyjno-d( mokrat.i. Świat 1906, 1, nr. 5, 
s. 22. 

3565 Nasze rozmowy .. . z Rosyananii. 
ir. 19(6, 12. s. 8. 

3566. Stosunki polsko-ros. Dzień. pozn. 
1906, II, nr. 2:i3. 

- Toż. np. Stef. Gói-ski. Tyg. ii. 1907, 
I, 165. 

3567. Szczerbiec. Wobec chwili i przy- 
szlo-ści. List otwarty i szczery do Ros. 
i Polaków. Krak. 1906). 8, s. 30. 

3568. Troska Stosław. Polska i Ro- 
sya w przemianie. Serya pierwsza. Lw. 
1906, 8, s. 183, kor. 3. 

3.-'69. K-ki. Problem zgody z Ros. Świat 
sl. 1907, II, 209-21. 

3570 Nieczuja. Dwa życia samodzielne 
wjeilnem państwie. (W sprawie autono- 
mii Kiolcslwai. Świat sl. 1907, I, 268 
-77. 

3571. Potocki Bron Nasza i Ros. przy- 
szłość. Świat sl 1907, II, 361-7. 

.3572. Rosyanin o porozumieniu pol- 
sko-ros. D/-icn. pozn 1907. II. nr. 171. 

.3573. W sprawie porozumienia się pol- 
sko-ros. (Odpowiedź p. L .Straszewicza). 
Dzień pozn. 1907, II, nr. 172, 173, 174, 
175, 176. 

3574. X. Y Z. Palryotyzm ros. i Po- 
lacy. Kraj 1907, 11, nr. 29. 

3575. Dmowski Roman. Niemcy. Ros. 
i kwestya polska. Lw. 1908, 8, s. XIII 
+ 271. kor. 5. 

3576. K. J. K W razie upadku Ros. 
Świat sl. 1908, I, 572-76. 

— Wobec Ros. i Prus. Świat sl. 1908, 
I, 448-5.3. 

3577. Polonofil. Rozmowa z A. Sta- 
chowiczem. Świat 1908, II, nr. 46. 

3578. Ros. i Polacy na tle idei słowiań- 
skiej Kraj pet. 1908, nr. 19. 

3579. List otwarty Antoniego Zwana liosyanie. 185 do Sergiusza Szarapowa. Świat sl. 1909, 
II, 43-5. 

3580. Piltz Erazm. Ros3'jskie rządy 
w Polsce w latach 1864 -190i. Świat sl. 
1909, I, 368-81. 

3.381. Polka. List otwarty do hr. Leo- na Tołstoja w Jasnej Polanie (z powodu 
anneksyi Bośni). Świat .sJ. 1909, 1, 302. 

3582. Ros. i Polacy. Krak. 1909, mała 
8, s. 33, kor. 1. 

3583. Ros. a Polska wobec Slowiańsz. 
Świat sJ. 1910, I, 145-55. Sprawy ekonomiczne i społeczne 3584. O pomnożeniu i ulepszeniu fa- 
bryk sukiennjch w państw ie ros. Wilno 
1810, 8, s. 61. 

3585. O stanie rolnictwa w Ros. 
w 1814 r. Dzień. wil. 1822, III, s. 1. — 
Zaleski Witold. Stosunki rolnicze 
w Ros. Aten. 1894, III. 324-45. — Su li- 
go wsk i A. Produkcya rolna w Ros. 
europ. Aten. 1895, III, 631-40. —Rolni- 
ctwo w państwie ros. Glos 1902, s. 739. — 
Cybulski Lud. Przyczyny upadku rol- 
nictwa i głodów w Ros. Studyum eko- 
nomiczno-spotecznc. Krak. 1904, 8, s. 
352, kor. 7. — Rec. N. Ref 1903, nr. 199 
-204. 

3586. O łiandlu Rosyan fulianii. Dzień, 
wil. 1823, III, 292, 43s. 

3587. O początl{U przemysłu sukienni- 
czego w Hos. Uzien. wil. 1823. III, 210. 

3588. Rzut oka na stan rękodzielni 
w Ros. Dzień. wil. 1823, I, s. 1, 167, 314, 
406. - O rękodzielniach w Ros. 1827, 
VII, 3. — O przemyśle rękodzielniczym 
w Ros. 1828, VI, :ł5'i. 

3589. O handlu zbożowym w Ros. 
Dzień. wil. 1825, III, 255. — Uwagi ame- 
rykanina o handlu zbożowym w Ros. 
1825, nr. 3, s. 258. 

3.o90. O rybołówstwie w gubernii 
astrachańskiej. Dzień. wil. 1825, XI, 249. 

3591. O wywozie z Ros. skór suro- 
wych i wyrabianych. Dzień. wil. 1825, 
II, 187. 

3592. O stosunkach handlowych Ros. 
z Francyą. Dzień. wil. 1827, nr. 5, s. 275. 

3593. O działaniu przyczyn na prze- mysł krajowy w Ros. Dzień. wil. 1828, 
VI, 3. — O przyczynach zatamowania 
handlu wewnętrznego w Ros. w latach 
1839-1840. Bibl. war. 1843, III, 349- 
61. 

3594. Samoiłów L. O zakładach prze- 
mysłowych guberni i moskiewskiej, p. z ros. 
Fclilłs Miaskowski. Bibl. war. 1847, IV, 
52-126. W odb. 1848, 8°. s. 75. 

3595. Goborski Lud. Siły produkcyjne 
Ros. p. Wojciech Szymano^wski. 1853. 

3596. Handel herbatą w Ros. i Polsce. 
Rozmaitości naukowe i literackie. 1859, 
I, 101, 136. (Autor Gliszczyński Mi- 
chał). 

3597. Listy o wystawie przemysłowej 
w I'ctersburgu. Tyg. ii. 1870, II, 24, 28, 
76, 142, 176. 

- Toż. Kuryer war. 1882, nr. 156, 162, 
16S, 175, 178, 182, 186, 188. - Toż. np. 
Kiihii Jerzy. Kur. war. 1890, nr. 42, 46, 
50. 

3598. Choroszewski Winc. Produkcya 
górnicza w Ros. i w Królestwie Polskiem 
w 1872 r. Przegl tech. 1875, s. 72-5. 

3599. O spekulacyi giełdowej w Ros. 
Aten. 1876, III, 639—46. 

3600. Przywóz cukru do Ros. Przegl. 
tech. 1876, s. 330-1. 

3601. Wyrabianie szyn stalowych 
w Ros. Przegl. tech. 1876, s 155-8. 

3602. Czarnowski Stan. Hisiorya han- 
dlu [jowszechnego, z dodatkiem o han- 
dlu i przemyśle w Polsce i Ros. War. 
1881, 8, s. 68, kop. 45. 

3603. Kontkiewicz Stan. Rozwój prze- 

24 186 Bibliografia slowianoznawstwa. m3'slu żelaznego w południowej Ros. 
Przegl. tech. 1882, s. 1—3. 

— O przemyśle górniczj in w południo- 
wej Ros. 1884, s. -46—51, 76—9. 

3604. Obrębowicz. Oddział popierania 
ros. przemysłu i handlu w Warszawie. 
Przegl. tech. 1884, s. 44-7. — Soli al 
Emil Towarzystwo popierania rus. prze- 
mysłu i handlu. 1893, s. 265-6. 289. 

3605. Ostrowski St. O rozwoju przemy- 
słu w cesarstwieiKrólcslwie, wedlugpracy 
Wolfganga Erasa. Niwa 1884, 1, 591-619. 

3606. Załęski W. Przemysł handlowy 
i fabryczny w ces. ros. i I^ról. 1'olskiem. 
Bibl. war. 1888, IV, 181-95. 

— Handel wewnętrzny Ros. Kuryer 
war. 1894, nr. 40, 41, 45, 47, 52, 57. 

3607. S. G. Nasz przemysł w porówna- 
niu z przemysłem w Ros. Glos 1891, s. 
218, 229. 

3608. Br. Brz. Z północy i południa 
cesarstwa, lo przemyśle). Przegl. tyg. 
1893, s. 115 C. 

3609. Giejsztor. Wystawa owocarstwa 
w I^etersburgu. Przegl. tyg. 1894, s. 442, 
556. 

3610. J. B-ra. Handel zagraniczny Ros. 
Aten. 1896, II, .505-35. 

3611 Srokowski K. Handel żelazem za 
granicą i w Ros. w 1896 r. Przegl. tech. 
1897, s. 328-32. 

— Przemysł żelazny w Ros 1897, s. 
720—4, 736—9. 

— Przemysł platynowy w Ros. 1898, s. 
309—12. 

— Produkcya zakładów żelaznych w 
państwie ros. w 1898 r. — 1899, s. 508 
-10. 

3612. Jakubowicz St. Przemysł włó- 
knisty w państwie ros. 1899, s. 707—11. 3613. Towarzystwo ekonomiczne pe- 
ter. Dzień. wil. 1806, nr. 3, s. 268; 1806, 
nr. 4, s. 79. 

3614. Organizacya baiil;u włościań- skiego w Ros. Pam. war. 1809, H, nr. 10, 
s. 32. — Miaskowski T. Rzut oka na 
instytucyą kredytu ziemskiego w Ros. 
(Odb. z Ekonomisty 1865). War. 8, s. 
25. — K i r s z r o t Józef. Instyt}'cje kre- 
dytu ziemskiego w cesarstwie ros. Niwa 
1877, II, 641-59. - Okolski Antoni. 
Ziemskie instytucye w Ros. podług ustaw 
z 1 stycz. 1864. Niwa 1877, I, 233-47, 
356-75, 421-36, 481-93. — L. P. In- 
stytucye ziemskie w cesarstwie ros. Aten. 
1879, III, 59—83. — Stowarzyszenia kre- 
dytu włościańskiego w Ros. Aten. 1894, 
III, 438-61. — Zakrzewski Wład. 
Najnowsze urządzenia kredytowe rolne 
w Ros. I. Kredyt rolniczy w nowej usta- 
wie banku państwa w Kos Przegl. pol. 
1895,11,304—14.— Suligowski Adolf. 
Inslytucye ziemskie w państwie ros. 
Przegl. pol. 1905, III, 405—25. W odb. 
s. 24. hal. 60. — Toż. Słowo 1905, nr. 
78, 79, 80, 82, 84, 85. 

3615. Bloch Jan. Wpływ dróg żela- 
znych na stan ekonomiczny Ros., t. I — 
V. War. 1878/80, 4 większa i atlas w wiel- 
kiem fol, rb. 35. I. Budowa i eksploata- 
cya dróg żelaznych, 1879; II. Rolnictwo; 
III. O inwentarzu, 1878; IV. Handel ze- 
wnętrzny, 1878; V. Finanse, 1880; Atlas. 
1878. 

3616. — Wpływ dróg żelaznych na ruch 
ekonomiczny w Ros. Bibl. war. 1879, I, 
37-58, 263-86. — Rec .Tózef Długosz. 
Niwa 1880, II, 657-75. 

— Stan ekonomiczny Ros. War. I87i», 
16, s. 109. 

3617. — Finanse Ros. w XIX. w. Aten. 
1883,1, 458-97; II. 112-43; 111,83-115, 
311-48; 1884, I, 267-90; II. 39-59. 

3618. K. A. A. Rachunki skarbu pań- 
stwa ros. za rok 1878 i zamierzenia bu- 
dżetówce na r. 1880. Aten. 18K0, II, 290 
—322. 

— Podatki w cesarstwie ros. Aten. 
1880,1,51-69. — Hanhofen Ve ii Siła 
podatkowa Rosyi. Przekł. z niem. Ryga 
1906, 8, s. 20. Rosyanie 187 3B19. Łapicki Julian. WpJjw bilansu 
handlowego na stosunki finansowe i eko- 
nomiczno w Ros. Aten. 1878, 11, 541 
—78. 

H6'20. A. P. Spi-awozdanie konlroli pau- 
.stwa o wykonaniu budżetu państwa ros. 
za rok 1879. Aten. 1881, IV, 54.S-70, - 
Finanse Hos. Dzion. pozn. 1882, nr. 266. 

3621. A. M. Kwestya finansowa, w jaki 
sposób urządzić wycofanie i umorzenie 
kredytowych biletów skarbu ros. War. 
1882. s. 23. - Hec. A. P. Niwa 1882, I, 
319—23. 

3622. Dybowslci Stan W sprawie 
ezynszowników. Dod. Przcgl. tyjj. 1883. 
II, 1-46. 

3623. Puławsl<i Kaz. Stosunki dzier- 
żawcze w poludniowozachod. guber. ce- 
sarstwa. Niwa 1883, I, 455-74. 

3624. Historya kapitalizmu w Ros 
Alen. 1884. III, 323-32. 

3625. Świętochowski Ign. Artele w Ros. 
Niwa 1884, II, 656-73, 763-71, 819— 
34, 898-910. 

.3626. Stankiewicz. Dtugi państwowe 
Ros. (sprawozdanie z dzieła Brzeskiego). 
Dod. Przegl. tyg. 1885, I, 222—31. 

3627. Gawroński Fr. Kronika ekono- 
miczna. Dod. I'rzei,'l. tyg. 1886, I, 38—49. 
j.fi7_76, II, 89—101, 380-93. 

3628. D. F. Z dziedziny kredytu rol- 
nego, nod. Przegl. tyg. 1888, II. 369 
-99. 

3629. Kirszrot-Prawnicki J. Rubel. 
IRozbiór pracy Herynga). Aten. 1890, II, 
365-73. 

3630. Jeziorański Józef. Reforma mo- 
netarna w Ros. War. 1896, 4, s. 32, kop 40.— 
Karpiński Stan. Toż. GJos 1897, II, 
1189, 1228. 

3631. Kwestja wyżywienia ludności 
w państwie ros. Niwa 1894, s. 319. 

3632. Targoński J H. Rozwój ekono- 
miczny Ros. Glos !,s96, II. 819, 844, 89M. 

3633. Hannibal. Nędza Ros. w cyfrach. 
Kryt. 1899, s. 196-205. 260—7. W odb. 
s. 28, hal. 40. 3634. Studnicki WJad. Studya ekono- 
miczne o Ros. Przegl. pol. 1900, II, 284 
—99. 

3635. Mann Maurycy. Ros. i kwcstye 
społeczne. Czas, Dod. 1857. III, 210—46. 

3636. Wasilczykow A. O samorządzie. 
KI. 1871, I. 125, 143, 147, 173, 207. 

3637. Karwicki J. Szlachta w Ros. 
r>rzegl. lit. Kraj 1888. nr. 17, s. 9. — 
H las ko Stan. Kwestya szlachecka 
w Ros. Aten. 1897, IV, 333-55. — Jan- 
kowski Czesław. Szlachta a ziemia- 
nie. Tyg. ii. 1905, II, 689. 

.S638 Engels Fryd. Pisma pomniejsze. 
Londyn 1896. 16, s. 158. Treść: Teorya 
a praktyka u Bakunistów, Stosunki spo- 
łeczne w Ros. 

3639. Lipkę Leonard. Ideały społeczno- 
ekonomiczne w Ros. Przegl. pow. 1899, 
III. 1-21. 

3640. Robotnik fabryczny u nasi w Ros. 
Głos 1888, s. 313-5. — Os...arz St. 
Strejki na południu Ros. Kryt. 1903, II, 
237-9. — A. P. G. Ruch strejkowy w pań- 
stwie ros. Głos 1905, s. 567—9. — Praw. 
1907, s. 558. — .lankowski Czesław. 
Kwestya robotnicza w państwie ros. Tyg. 

j ii. 1905. I, 142. 

! .3641 . Wędrówki chłopów ros. Księga 
świata 1851, I. 163. — Emigracya z Ros. 
i kolonizacya wewnętrzna. Głos 1892, s. 
349. — Kolonizacya ros. na Żmudzi. Kraj 
19(13, II. nr. 41. 

j 3642. K. J. Dążenia społeczne w Ros. 
w r. 1904. Tyg. ii. 1905, I, 120, 144, 163. 
3643. Przyszłość Ros. i Japonii. Tyg. 
ii. 1907, 1, 26. 

36 ii. Kulczycki Ludwik. Przypuszczal- 
ny rozwój stosunków społeczno-polity- 
cznych w Ros. w najbliższej przyszłości. 
Praw. 1909, nr. 18. 19. 

3645. Zalewski K Z ruchu społecznego 
w Ros. Społeczeństwo 1909. s. 181. 

3646. Kwestya rolna. Gołuchowski 
J()zef. Rozbiór kwestyi włościańskiej 
w Polsce i w Ros. w r. 1850. Pozn. 1851, 188 Bibliografia sfowianoznawstwa. 8°, s. XX i 714. — Stów kilita o kwestyi 
włościańskiej w Ros. Przegl. rzecz. pol. 
1860, nr. 13, s. 12-18. - Spasowicz 
Włodz. Kwestye i stosunki agrarne. No- 
wa książka księcia Wasilczykowa. Aten. 
1877, II, 1—23, 377— 402; III,' 179—205. — 
Długosz. Nowe poglądy Wasilczykowa 
Niwa 1881, I, 605-7. — Kilka słów o sto- 
sunkach wiejskich w Ros. II, 240—71. — 
Kwest3a włościańska w Kos. Dzieii. pozn. 
1881, nr. 136. - Kraj 1899, 1, nr. 7. s. 1. - 
Przetwarzanie się stosunków rolnych 
w Ros. Praw. 18K1, s. 681. - Rek lew ski 
C. O znaczeniu postanowionych reform 
agrarnych w cesarstwie ros. Bibl. war. 
1888, 111, 26-37. 209-28. — Jeziorań- 
ski Józ. Sprawa agrarna w Ros. War. 
1906. 8, s. 27, kop. 15. - K a u t s k y Karo 1. 
Kwcstya rolna w Kos. p. Skarżyński. Kijów 
1906, 8,s. 19. — Toż. p. .1. Posner. War. 19(16, 
8, s. 45. — P o t o c k i W 1 a d. Sprawa agrar- 
na w Ros. i u nas. \A'ar. 1906, 8, s. 47, kop. 
25. — S r o k o w sk i K. Kwestya włościań- 
ska w Ros. N. Hef. 1906, nr. 130-136. — Gloger Zyg. Z dwóch światów sło- 
wiańskich. Świat sl. 1907, I. 245—67. 
(Przedstawione są różnice pojęć i na- 
strojów wspołeczeństwach:polskiein i ros.). 
Masłów P. Krytylca programów agrar- 
nych oraz projekt programu, p. Z. M. 
i A H. Lw. 1907, 8. s. XVII -f- 40. hal. 
70. — Ha wicz- Szczerb a. Relbrnui 
rolna w Uos. Praw. 1909, nr. 40, 41. 

3647. O społecznościach gromadzkich 
i gminnych w doliracli rządowych w ce- 
sarstwie. Bibl war. 1856, III, 616-311; 
IV,185-200 -Roszkowski Gustaw. 
Własność gruntowa w Ros. Tyg. wiel- 
kop. 1873, s. 386, 397, 411.— Gawroń- 
ski Fr. Pogląd na wielkoru.ską gnunę 
wiejską. Aten. 1889, 11,393 -406, III, 151 
— 64. - Piotrowski Stan. Wspólna 
własność ziemska w gminie wielkoros. 
Aten. 1900,1,66-84, 317-34.540—54, III, 
132— 184, IV, 302 -34, 511-44; 1901, 1, 75- 
96,210— 34,565— 87, II, 310-42. Toż. w odb. 
War. 1902.8, s. 294. rb. 2. — Spasowicz. 
Toż. Pisma. War. t. IX, 1908. Sztuki piękne. 3648. O artystach ros. w Kzymie. 
Dzień. wil. 1829, I. 65. 

3649. Wystawy. P o d b o r es k i R o m u- 
a Id. Kilka słów o pracach malarskich wpe- 
ters. Akademii sztuk. Tyg. pet. 1842, s. 197 
-200,244,281,293,321,476,478. - Fisch 
Zenon. Roczna wystawa peter. Akade- 
mii sztuk pięknych. Tyg. pet. 1844, s. 
509—12. — Płaksin W. My.śli i wraże- 
nia z wystawy Akad. pet. Bibl. war 1854, 
III, 176—88. — Kron. rodź. 1871, s. 41, 
59, 75. — Gliński H. Wystawy rzeźb 
i obrazów w Pet. Świat 1888. s. 207.— 
Z wystaw, pet. Kraj 1897, nr. U, 12. — 
Wrażenia z wystaw u oPieredwiżników* 
i w oTowarzyslwie artystów pet «. Kraj 
1902, I, nr. 12—13. - Obst Jan. Z wy- 
staw pet. Kiaj pet. 1908, nr. 56. Tenże. Wystawa artyst. przemysłowa w Peters. 
Kraj pet. 1908. nr. 190, 194, 202, 220, 222, 
227. — Gliński H. Sztuka nad Newą. 
Świat 1888, s. 55i. — Wystawa sztuki 
drukarskiej w Pet. Kraj 1895, nr. 10. — 
Stabrowski Kaz. Ruch artystyczny 
w Pet. Kraj 1899, I, nr. 15, s. 31. 

3650. Mitarski W. Malarstwo ros. i3 ii.). 
Świat 1907, II, nr. 46. 

3651. Schroder Artur. Wystawa ros. 
(w Berlinie). Nasz kraj 1907, I, 134-7. 

:i652. Ajwazowski Jan. Wedr. 1870, 
II, 406. Tjg. U. 1870, II, 8: 1900, I, 512. 

3653. Repin EIjasz. Kraj 1893, nr. 
47. — Z listów \i. nr. 48. 

3654. Wasniecowa wystawa. Kraj 
1899, nr. 12, s. 13. Rosyanie. 189 3655. Wereszczagin Wasyli. Tyg. ii. 
187 i-, 11, 327. — Boiicza Roman W. I jego 
obrazy. Warta 1882, s. 3978, 8987, 3996, — 
Dzicn. pozn. 1881, nr. 276. — Biblijne 
obrazy W., Praw. 1885, s. 579. - Lu- 
trzykowski Pr. Obrazy W. Przegl. 
pow. 1886, I, 89—100. - Iwanowski 
Z. Wystawa W Kraj 1896. Dod. nr. 5. — 
Cześnik. W. w Berlinie. Kraj 1897, nr. 
6. — Czesław Jankowski. W. (i Mun- 
kacsy). Echo muz. 1897, s. 110. — Ko- 
nopnicka M. Z \\'iednia, okoto wysta- 
wy W. Tyg. ii. 1897, II, lOll, 1026, 
1027. — Danilo wic z - S t r zclbi ck i. 
Wędr. 1900, s. 258. — Sarnecki Z. 
Wystawa obrazów W. Tyg. ii. 19i)0, I, 
234. — Lewandowski Roman. Toż. 
Echo muz. 19U0, s. 147. —Nekrolog. Kraj 
190ł, I, Dod. nr. 15. - Tyg. ii. 1904, 1, 335. - 
Bies. Ht. 1904, I, 354. — Ogniwo 1904, nr. 
20. — N. Ref. 1901, nr. 89. 3656. Moniuszko, Dargomjżski i Ka- 
żyński. Tyg. ii. 1896, nr. 19. List kompo- 
zytora ros. Darg. do Moniuszki. Każyii- 
ski bowiem Kozaka Moniuszki, uloŻ3'wszy 
na orkiestrę, podawał za swój utwór 
własny. 

3657. Oniegin Eugeniusz, opera w 3 
aktach. Słowa według Puszkina, muzyka 
Czajkowskiego, przekład L. Gerniana. 
Lw. 1907, s. 68. hal. 60. 

3658. Sosnowski Czesław. Ueąuiem c-moll- A. hr. Szeremietiewa. Kraj pet. 
1908, nr. 290. 

3659. Bortniański Dymitr. Dzień. wil. 
1826, I, 271. 

3660. Czajkowski i jego »Eugeniusz 
Oniegin*, np. .lachimecki. Czas 1907. nr. 
139. 

3061. Glinka Michał i jego kompozy- 
cye dramatyczne, np. Józef Wiślicki. 
Księga świata 1858, I, 155. — Gl. i jego 
utwory muzyczne. Przegl. st. 1881, s. 
84. — Toż. w odb. z wydrukowaniem 
autora Wegnera Stan. — Kraj 1904, I. 
Dod. nr. 21. 

3662. Rimskij- Korsaków Mikołaj, 
np. Chybiuski Adolf. Świat sł. 1908, 11, 
736—48. — Jego opera »Pan Wojewoda«. 
Praw. 1905, s. 273. 3663. Rld. Pod. Panny Kaplińskie, ar- 
tystki dramatyczne na teatrze moskiew- 
skim. Tyg. pet. 1841, s. 498. 

3664. Teatr i autorowie dramatyczni 
w Ros. Tyg. pozn. 1862, s. 195. 

3665. Rzewuski St. Z Petersburga, 
(o dramacie i muzycei. Echo muz. 1885, 
s. 18, 66. 206. 

3666. Teatr ros. w Warszawie. Tyg. 
mód. 1886. s. 181, 189, 198, 206. 

36'o7. R B. Moskiewski teatr artysty- 
czny w Pet. Kraj 1902, 1. nr. 15. 

3668. Rakowski Konrad Teatr ros. 
w Wiedniu, (o teatrze Stanisławskiego). 
Czas 1906, nr. 96. Korespondencye. 3669. Z Petersburga. Czas 1906, nr. 48. 

Gazet, lii I82i!, I, 155; 11, 34, 106. 
Głos 1891, s. 10, 20, 31-, 48, .06, 69, 82, 94, 
105, 1 17, 129, 141, 154, 166, 178, 190, 202, 
214, 238, 249, 262, 274, 286. 298,311.336, 
348. 433, 445, 456, 468, 479, 492. 504. 528, 
552, 565, 576, 600, 623. - 1892. s. 21, 33, 70, 82, 94, 118, 142, 166, 
191, 202, 226, 238, 249, 261, 273, 287,299, 
311, 322, 333, 317, 381, 394. 407,419,431, 
442, 455, 467, 479, 503, 560, 584, 620 

— 1893, s. 10, 95,118,143,154,166,190, 
2u-i, 211, 226, 238, 250, 262, 274,286,297, 
.309, 334, 345, 357, 31.9, 381, 39.), 418,430, 190 Bibliografia stdu lanozniiwslwii. U2, ibi. 477, 499. 502, 514, 524,536,548, 
561, 572, 584, 595, 608, 616. 

1902, s. 37, 151, 386, 418, 464, 469, np. 
Leon Belmont. 

Kłosy 1879, II. 13, 29, np. Eug. Bora- 
kowski. (Dwie wystawy sztuk pięknych, 
Belletrystyka — Dostojewski Bracia kar- 
mazynowi). 

— 1880, I, 316,351,361, 387, np. Tenże. 
(Sprawy polityczne, ekonomiczne i lite- 
rackie). 

Kron. rodź. 1872, s. 10,41, 76, 117, 171, 
179, 231, 345. 

1873, .s. 62, 131, 145, 243. - 1875, s. 
55, 119, 264. — 1876, s. :-ł9, 280, 327. — 
1877, s. 10. 131,184. -iS79, s 419,556, 
659. ~ 1881, s. 49, 215, 555. - 1882, s. 
48, 271, 722. 

Niwa 1872, I, 113 (o sądownictwie 
w Ros.); II, 35; 1873, I, 11, 35. 

Ogniwo 1904, nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 
46-48; 1905, s. 407, 549, 760. np. Paweł 
Krzyżanowski. — 1905, s. 598, 1055,1079. 
np. Hipolit Oliwie. 

Praw. 1883, s. 485. 496.571, 618. 

— 1884. s. 102, 163. 176, 199, 462. 

— i.sS«. s. 80. tli, 194, 294. 365, 435. 
483, 507, 617. 

— 1889, s. 66, 91, 126, 183, 2,S6. 292, 
332, 375,401,424,449,483.496, 509, 570. 584. 

— 1890, s. 29, 65, 112, 148, 182, 258, 
293, 351, 378, 387. 435, 567, 600. 

— 1892, s. 39, 80, 138, 174, 201, 283, 
357, 450, 572, 6)8. 

— 1893, s. 376, 414, 426, 450, 486, 
500, 615; 1894, s. 342, np. Leo Bolinont 

— 1893, s. 30, 56, 114, 161, 330, 340. 

— 1894, s. 18, 91, 151, 234, 283, 389. 

— 1896, s. 33, 90, 176. 185. 569, 608. 

— 1897, s. 41, 62, 87,111,136,160,183, 
207, 231, 255, 279, 303, 327, 350, 388,410, 
435, 459, 483, 508. 579. 602. 

— 1898, s. 28. 51, 112, 134. 160, 183, 
209, 244, 363, 400, 425, 471. 532, 555,603. 

— 1899, .s. 75, 172, 195, 219, 243, 280, 
292, 3.S9, 363. 387, 411, 471, 495, 531,554 
580, 603. I — 1900, s. 3, 28. 63, 135, 210, 246, 345, 
[391, 464, 584. 

-- 1901, s. 136, 238, 266, 374, 484, 555, 
616, np. Fawcl Krzyżanowski. 

- 1902. s. 40, 231, 278, 340, 401, 472, 
569, np. Celiński. 

- 1907, s. 552, 578, 588, 600. 

- 1908, s. 18, -25, 49, 85, 122, 131. 
Przegl. akail. 1880, .s. 275; 1881, s. 52, 132. 
Przegl. Iw. 1880. I, 499-509, 756-61, 

U, 19-25. 

Przegl. pow. 1884. II, 290-4, III, 468 
-88, IV. 311-7; 1885, II, 115—30, 453- 
61,111, 168-76. Artykuł Solo wiewa o »Na- 
rodowo-ści i narodoweni działaniu Bos. «.— 
List otwarty Solowirwa do Aksakowa. — 
Artykuł Włodz. Sotowiewa. - Gazeta 
»Kraj«. — Przyjęcie ks. kan. Raczki'('go; — 
P. Sołowicw. ~ Kwestya słowiańska. — 
Spór wielki — Obchody tysiącznej ro- 
cznicy .Św. Metodego. — Mikołaj Kosto- 
marow. —Polemika religijna między So- 
łowiewem a Daiiilrwskiin. 

Przegl. lyg. 1873, s. 79, 124. 230. 263, 
280, 311, 343, 407; 1874, s. 67, 76, 100, 
108, 115, 140, 16.3, 171, 2.32, 243,375,384. 
412, 423, 435; 1873, s. 323, 336, 347, 575; 
1870, s. 22, 156, 167; 1877, s. 58, 93; 1879, 
s. 22, 240; 1897, s. 360, 370, 408, 443, 490, 
550, 565. 589. 

Slow. 1868, I. 78, 105. 

Świat st. 1905, I, 51—63, 140-7. 210- 
17. 307-17, 400—8, II, 295-303, 462—9. 

- 1906, I, 259-66,345-50,412-9; II, 
192-6. 

- 1907, I. 211—7, 295-301. np. Wroń- 
ski Stan. 

- 1905,11.38—44. np.Jeński Kalasanty. 
Tydz. lit.-art. 1880, (t. X). 56, 138. 
Tyg. ii. 1874. 1. 74, 204, 216,284,297, 374; 

II, 76, 89. 211, 3SI; 1875, I, 2, 139; II, 
150; 1877. I, 217. 

Tyg. mód 1875, nr. 1, 2, 8, 21. 

3670. Listy z cesarstwa. Ogniwo 1904, 
s. 33. 

3671. Z nad Wołgi. Tyg. pow. 1884, 
s. 700. Rosyanie. 191 3672. Z gub. Chersońskiej. Gfos 1891, 
s. 298. 

3673. Z Moskwy Praw. 1881, s. 212, 
259. — Glos 1892, s. 249; 1893, s. 616. — 
Ogniwo 190i, s. 3i, 49. 

— Świat sł. ]9f5, II, 469-- 77. np. Lau- 
dynowa Stffa?iia. 

3674. Z Niżnego Nowogrodu. Ogni- 
wo 1904, .<;. 51, 

3675. Z Odesy. Gtos 1892. s. 274; 1893, 
s. 24, 216. — Li-!t J. K. opisujący podróż do Ode- 
sy i pobyt w mieście. Uubon 1842, s. 109. 

- Ogniwo 1904. nr. 1, 17. 18, 22, 31, 
34. 40, 46, 52. 

3676. Z Rosyi Piaw. 1908, s. 39t, 531, 
542. 578, 590. 

3677. Z Tobolska. Glos 1893, s. 454. 

3678. Z Witebska. Glos 1892, s. 191. 

3679. Korespondencya z Warszawy 
(29 list. 1869 o otw:irciu klubu słowian, 
w Peters.). Słowianin. Rok II. 1869, 1, 195. Varia. 3680. Rys charakterystyczny żołnierza 
ros. Dzień. wil. 1806, nr. 1, s. 35 

3681. Pierwsza podróż Rosyan około 
świata. Dzień. wil. 1806, nr. 6, s. 30.H. — 
181Ó, II, 41, 228, :i29, 455, 596; 1816, I, 
26. — O żegludze ros. okrętu Ruryk 
z Kamczatki do brzegów Nowego Al- 
bionu. Rozm. Lw. 1817, s. 238. — Wia- 
domości o podróży odbytej do Nowej 
Żenili kosztem hr. Huminncowa. Dzień, 
wil. 1818, II, 505 - Nowa podróż Ro- 
syan do Bucharyi. Rozm. Lw. 1821. — 
Podróż naokoło świata kapitana floty ; 
Golownina. Dzień. wil. 1821, 1, 149. — I 
Podróż ks. ros. do Indyi Wschodnich. 
Mag. po w. 184)-. s. 63, 65 

3682. O Stopniowaniu w służbie ros. j 
cywilnej. Rozm. Lw. 1817, s. 118. Pam. 
war. 1817. VIII, 3.i5. 

368'^. O Rosyanach żydach. Dzieti. wił. 
1819, II, 67. 

3684. O roślinach, w które oI)lUuje Ros. 
Dzień. wil. 1828, VI, 145, 193. 

3685. Krupski Jan Łaźnie parowe ros. 
War. 1835, 8», s. XII, i 98. — ANyd. 2. 
18:^8. — 3-cie, 1846. 

3686. D. Z. Postępy astronomii w Ros. 
Rozm. Lw. 1838. 

3687. Nauka języków wschodnich 
w Ros. Mag. pow. 1839. s. 18. 

3688. Zabłocki. Tabele zamiany mo- nety polskiej na ros. i odwrotnie. War. 

1841, s. 20. — Bakka St. Zamiana miar 
i wag polskich na ros. i ros. na polskie. 
War. 1849, 8. s. 45. — Toż. w 1859 r. — 
Weyssenhof H. Wprowadzenie złotej 
waluty w Ros. Pizegl. tyg. 1890, s. 454 
—6 ; Reforma waluty w Ros. Niwa 1896, 
s. 167. — Jungi er Bron. Tablice za- 
miany miar ros. i nowopolskich na me- 
tryczne oraz lOS. na nowopolskie i od- 
wrotnie. ^\'ar. 1902, 8, 160. 

3689. Architekci w Moskwie. Tyg. ii. 

1842, s. 492. 

3690. Tajna policya w Ros. Dzień. pozn. 
1860, nr. 203-205. 

3691. Kobiety w Ros. Sobótka 1869, 
s. 143. — Ros. liobiety. Ks. Katarzyna 
Romanowiia Daszkowa. Dzień. pozn. 1875, 
nr. 213, 214, 215, 216, 217. 

3692. Jak się pisze w Ros. historya. 
Przegl. pol. 1872-73, I, 119-123. 

3693. Kronika ros. Praw. 1881, s. 91, 
129, 211, 222, 258, 296, 331, 449, 464, 510, 
548 

1882, s. 91, 149, 248, 344, 393, 488. — 
1883, s. 19, 115. 

— Przegl. pol. 1870-71, I, 444—53; 
1882-83, IV, 361-96. np. Szarłowski 
Alojzy. 

3694. Teraźniejsza organizacya ros. 
wojska Slow. Rok III. 1870, s. 18-21. — X92 Bibliografia slowianoznawstwa. Siły zbrojne Ros. 1871, s. 6. — Nowa 
ustawa o służbie wojsitowej w Ros. Niwa 
189(i, s. 573, 690. 

3695. Zajścia z Moslialami na wyspie 
Saehalinie. Dzień. pozn. 1874, nr. 36. — 
Na Saehalinie. N. Ref. 1898, nr 84- 
86. 

3696. A. G. Dżuma w Ros. 1654. Wędr. 
1884, s. 153, 161, 176. 

3697. S. B. Zjazd lekarzy w Peters. 
Dod. Przegl. tyg. 1886, 1, 87-93. — 
Piąty zjazd naturallstów i lekarzy ros. 
w Warszawie 1876 i: Aten. 1876, IV, 153 
—76. — Lekarski w Ros. Wędr. 1887, s. 
434. — Zaremba Wac. Szkic history- 
czny sztuki lekarskiej w Ros. (Odb. z No- 
win lek.). Pozn. 1895, 8, s. 12. — Wi- 
cher k i c w i c z 13 o I e s } a w. O zjeździe lekarzy i przyrodników ros. Czas 1902, 
nr. 16. 

3f)98. Wspomnienia sybiraka. I. Szajki 
złodziejów w Hos. i Sybeiyi. Warta 1888, 
s. 6122, 6137, 6146, 6163, 6179,6187.6193, 
62U2, 6210, 6217, 6226, 6233, 6239, 6249, 
6355. 

3699. Pierwsze trzy koleje żelazne 
w Ros Kraj 1S99, 1, nr. 26, s. 12. 

3700. Reforma kalendarzowa w Ros. 
Kraj 1899, 1, nr. 10, s. 4. 

3701 Harry de Windt. W arktycznej 
Syberyi, N. Ref. 1903, nr. 168—670. 

3702. Pietitiewicz Z. Losy handlu ros. 
na dalekim Wschodzie. Ogniwo 1904, nr. 
24, 25. 

3703. Korab. < )l)iazki petersburskie. 
Czas, 1906, nr. 18, 71-73. Polonica. 3704. Radom i Bar 1767-178 Dzien- 
nik wojeiHiytli działań Piotra Kreteczni- 
kowa, p. K. Stolnikowicz Chełmski. I^ozn. 
1874. 

3705. O literaturze polskiej, (wyjątek 
z dziennika ros. »Syn Ojczyznyt). Rozm. 
war. 1818, s. 158. 

3706. Źródła ros. do dziejów Polski. 
Czas 1851, nr. 231. 

3707. Gołębiowski Seweryn Przegląd 
dzieł histor. ros. ze zwrotem na rzeczy 
polskie. (Rękopis Filareta, patryarchy. 
Zbornik Oboleńskiego. Książę Michało- 
wicz). Bibl. war 1853, III, 158—64. 

3708. Wiersz napisany w Moskwie 
1827 r. przez Rosyan do A. Mickiewicza 
przy oddaniu puharu. p. Aleks. Chodźko 
Czas, Dod 1856, IV, 89. 

3709. Beniowski według moskiewskich 
i angielskich źródeł. Dzień. lit. 1865, s. 
449, 457, 465. 

3710. Szujski Józef. Sołowiewa, Hi- 
storya upadku Polski. Przegl pol. 1866 
67, I, 269-92.— Toż. Chyliński Jan. 
Bibl. Ossol. 1866, IX, 343—422. 3711 Mickiewicz. Barański Adolf. 
Przeklail ros. I'ana Tadeusza. Przegl. pol. 
1877-78, I, 395—423. — O przekładzie 
P. Tadeusza na język ros. przez Berga. 
Lech 1878, s. 315, 321, 330, 339,353,377. 

— P. Uh. Dzieła M. w przekładzie 
ros. Aten, 1882, II, 571-5. — Leop. 
Meyet. Ros. wizerunki M. Świat 1890, 
s. 300. — Prasa ros wobec pomnika M. 
Kraj 1898, II. Dod. nr. 51. — Czujko 
Wlodz i jego poglądy na M. i Sienkie- 
wicza. Kraj 1899, I, nr. 14, s. 39. — Krzy- 
żanowski. Prasa ros. o M. Praw. 1899, 
s. 50. — S p a s o w i c z W ł o d z. M. i spo- 
łeczeństwo ros. Kraj 1899, I, nr. 9, s. 
17. — Uczczenie pamięci M. przez zwią- 
zek pisarzy ros. nr. 1, s. 30—6. — Wie- 
czór M. w Pet. nr. 7, s. 21. — Z miesię- 
czników ros. (Zapatrywania prasy ros. 
na M. nr. 10, s. 21. 

3712. J. Antoni. Polonica. Materyały 
do dziejów Polski w pismach ros. (1700 
-1862). Rozp. wydz. hist -fil. 1879, X, 
81-199, XI, 189-401. 1880, (Xli), 173-394, 
1881, (XIII), 137-258. - Toż. w odb. Rosyanie. 193 3713. Słotwiński Jan. ZabylUi polskie 
w zbioiMch »Oiużejiioj Pataty* w Mo- 
skwie. Przegl. bibl. ardi. 1881, I, 568—74. 

371i. O Matejce Rosyanin. (NiemiiM- 
wicz Daiiczeiikol. Kt. 18fi6, II, 31). 

3715. Kariejew M. Najnowszy zwrot 
w historyografii polskiej (1861 — 1886). 
Kraj 18S7, Przegl. nr. 37 — 49. 

— Toż. w odb. 1888, 8, s. 108, kop. 30. 

— Historya refonnacyi i reakcyi w Pol- 
sce. — Rcc. Michał Koroway Mctelioki. 
Dod. Przegl. tyg. 1887, II. 115-134. 

— l'olskie reformy XVIII w. — Rec. 
Korzon Tad. Kwart. hist. 1890, (IV), 197 
—203. — A. Rembowski. Niwa 1889, s. 
308, 325. 

— Upadek Polski w literaturze histo- 
ryczne], przekład z ros. Krak. 1891. 8, 
•s XV i 387, rb.2-40. — Rec. Józel Rychler. 
N. Ref. 1891, nr. 55. — A. Rembowski. 
Niwa 1891, s. 268-72. 

— Zarys historyczny sejmu polskiego. 
Glos 1892. Dodatki. - Toż. p. Zyg. Po- 
znański. War. 18!i8, 8, s. 202, kop. 60. 

3716. Sokołowski August. Fałszerze 
histoiyi polskiej. (Niemej- i Rusyanie). 
N. Ref. 1888, nr. 47, 18, 49. 

3717. Waliszewski Kaz. Historyografla 
polska przed krytyką ros. Kwar. hist. 
1888, (Ilj, .055-70. 

3718. J. T. H. W. Stasow o malarstw'ie 
polskieni. Kraj 1892, nr. 16, 17. 

3719. Golcew Wiktor. Orzeszkowa 
w literatuize ros. Kraj 1891, nr. 50, s. 19. 3720. Tajne akta rosyjskie. Dzień. pozn. 
1893, nr. 40, 41, 42. 

3721. Goremykin L. Zarys historyi 
włościan w Polsce, p. Ad. Dobrowolski. 
Pet. 1898. 8, s. 232, kop. 90. - Z powodu 
tlóniaczenia na język polski tej książki. 
Kwart. hist. 1898, |XII), 528—52. 

3722. Rosyanin o Polsce. (Cziczerin: 
Polska i żydowska kwestya). Dzień. pozn. 
1899, nr. 2i.'2, 223 230. 

3723. RoUe Micłiał. Tajne ros. relacye 
o formujących się legionach i Kościuszce. 
Uzas 1903. nr. 96—1:8. 

3724. Potocki Ant. Pożądane dzieło 
(A.J. Jaeymirskiego »Nowiejszaja polskaja 
litieratura). Tyg. ii. 1908, II, 557; N. Ref. 
1908, nr. 585. — PawłowskiAlbin. Ro- 
syjski krytyk o literaturze polskiej. Świat 
1908. II, nr. 43. — Na konieczny VV1. 
Iłosyanin o najnowszej literaturze pol- 
skiej. Kraj pet. 1908, nr. 103, 104. 

3725 Pogodin A. Glawnyja teczenija 
polskoj politiczeskoj myśli. Rec. E. Wi- 
niarski. Świat sł. 1908,1,385—93; Dzień, 
pozn. 19U7, II, nr. 277. — Konstanty Sro- 
kowski. N. Ref. 1908, nr. 170. — Sta- 
wę no Br. O historyi Polski A. Pogodina. 
Praw. 1909, nr. 32. 

3726. Nakonieczny Włodz. Nieboska 
i Irydion w przekładzie ros. Świat sl. 
19(18, I, 463-70. i w odb. 

— Bibliografia ros. Świat slow. 1908, 
I, 74-8. Przekłady. 3727. Awałow Z. Federalizm. Sejmy 1 3730. Bogdanów A. Co to jest idea- 
krajowe, p. .Józef Szuste.r. War. i90ó. 8, , lizm ? p. Slefania S. o. h. War. 1907, 8, 
s. 40. I s. 32. 

3728. Biała Cerkiew. Sylwetka Aleksan- i — Jaskółka. Opowiadanie, p A. Bujno, 
dry z Engelhardtów Braniekiej, p. z ros. j War. 1907, 18, s. 36. 
K. S. Dzień. pozn. 1901, II, nr. 196— 199, | — Krótki wykład ekonomii politycznej. 201-14. 

3729. Bieliński. Podania i pieśni na- 
rodowe. Bibl. war. 1871, IV, 205—19. p. .ladwiga Warska. War. 1906, 8, s. 414, 
rub. 1. 

— Toż. p. I. Zarys nauki ekonomii poli- 

25 m Bibliografia sJowianoznawstwa. tycznej, p. J. W. Dawifl. War. 190C, 8, 
s. 286, rb. 1. 

3731. Brafman Jakób. Zjdzi i kahałj, 
p. Wolski Kalikst. Lw. 1874, 8», s. 156. 

— Toż. wyd. 2 i 3. Tamże 1877. 

3732. Brodowski G. l'alestyna. p. J. F. 
Lw. 1907, 8, .<;. 51. 

3733. Broniewski Włodz. Podróż do 
Tauryki, p. M. K. Wilnu 182fi, 8", s. 94. 

3734. Czechow A. Wolna szkolą, p. 
G. Szwarcówna. War. 1907, 8, s. 34, 
kop. 20. 

3735. Deutsch Leon. Szesnaście lal na 
Sybirze Lw. 1905, 8, s. 364. 

3736. Dmyterko D. Jak można wyle- 
czyć suchoty, p. A. B. Tarnopol 1908, 
mała 8, s. 27. hal. 50. 

3737. Doroszewicz W. M. Rodzina 
i szkofa. p. Jozef Maciejowski. War. 1906, 
8, s. 133, kop. 25. 

— Sachalin, p. Zenon 1'ietkiewicz. War. 
1901, 8°, t. III, s. 152, 159, 160. 

— Wschód i wojna, p. Jan Kiszkel. 
Piotrków 1905, 8, s. 184. 

3738. Dragomanów Mychajło. Sześć- 
set lat wolności w Szwajcaryi. Lw. 1892, 
16, s. 39. 

— Joanna d'Arc, dziewica orleańska, 
p. S. Stawczański. Kij(')w 1900, 8, s 66. 

— Pojedynki, p. Marcinkowski Kaz. 
Kijów 1902. 8, s. 32. 

3739. Dubnow S. M. Krótka historya 
żydów, p. S. S. Część II. War. 1907, 8. 
s. 93. 

3740. Dubrowski M. Uewolucya lipco- 
wa we Francyi 1830 r., p. Stan. Łuczyń- 
ski. War. 1906, 8, s. 24. 

3741. E. B. Japonia, kraj i ludzie. War. 
1904, 8, s. 56. 

3742. Forty fikacya stała. p.JanKosiński. 
War. 1821, s. 203 —Tenże. Zasady nauki 
artyleryi.War. 1820, części II, s. 196-|-158. 

3743. Glinka Sergiusz. Niektóre rysy 
życia Tad. Ko.ściuszkr. Wilno 1821, 8. 
s. 53. 

3744 Herzen A. Rys psychofizyologii 
ogólnej. Glos 1891. Dodatki. 3745. Uowajski D. Przewodnik do wy- 
kładu hisloryi powszechnej, p. K. i L. 
War. 1867, 8, s. 362. 

3746. Janowicz Winc. Przemyslowo- 
handlowa konti-ola gospodarstwa wiej- 
skiego. War, 1907, 8, s, 156, rb. 1. 

3747. Jermołow A. S Organizacya go- 
spodarstwa rolnego, systemy gospodar- 
stwa polowego, p. Zdzis. Ludkiewicz 
i Hen. Maciejowski. War. 1906, 8, s. III, 
767, rb. 3-50. 

3748. Juszkiewicz P. O prawie wy- 
borczem, |). W. Kuszel. War. 1905, 8, 
s. 61. 

— Toż. p. Józef Szuster. War, lil06, 8. 
s. 82, hal. 80. 

3749. Kajdanow Iwan. Historya po- 
wszechna, p. Leon Rogalski. Wilno 1825 
—26, 8, t. III, s. 184, 166, .331. Wyd. 3-cio 
w r. 1845. 

— Rys krótki chronologiczny historyi 
powszechnej, p. F. Zatorski. Wilno, 1832, 
12, s. 118. — Tożsamo w wyd. 2-7. w la- 
tach 1834-54. 

— Rys historyi powszecliriej, p. Lu- 
dwik Bętkowski. War. 1835, 8, t. 111, s. 
248, 206, 223. 

3750. Kariejew M. Podręcznik historyi 
nowożytnej, p. Wl. Bukowiński. War. 
1906, 8, s. 328 i XXI, rb. 1 50. 

3751. Karmen. Dzikusy (»nikari«), sce- 
ny z życia roliolników w p(jrcie odeskim 
p. z ros. A. Bujno. War 1905, 16, 
s. 190. 

3752. Karyszew N Pogadanki ekono- 
miczne, p. Jadwiga Warska. War. 1906, 
8, s. 88. 

3753. Keczedżi M.-Szapawałow. Ustrój 
polityczny państw spółczesnych, p. An- 
toni Jastrzębiec. War. 1905, 8, s. 62. 

H754. Kennan Jerzy. »Syberya«. Rec. 
Ikar. N. Ref. 1892, nr. 143. 

— Z ostatniej podróży Kennana (po 
więzieniach sybirskich). N. Rei". 1891, nr. 
268, 274, 280. 

3755. Kilka słów o warunkach zape- 
wniających prawość w działaniu urzę- Rosyanie. 195 dniUów. (tlóm. z Sowiemennika ros. dzien- 
nika). Cz:is. Dnd. 1858, IV, 3-29. 

375fi. Kobieta w Ameryce, z wiażeń 
pewnej Rosjanki, p. Fel. Mierzejewski. 
Dod. Przegl. tyg. 1882, II. 325-50, 538 
— 6-ł, fi44-70. 

3757. Korespondencya dwóch panien. 
tPrzyczjnok do zaznajomienia się z po- 
ji.-ciami o abstrakcyjnych przedmiotach), 
p Grodnicka. Lech 1879, s. 190,198,218, 
2i7, 2o3. 

.H758. Krassowski A Akuszerya. War. 
1879, 8, t. II, s. 414, 210. 

3759. Łabęcki Hilary. Początki nauki 
kopalnictwa. War. 1843, 8, s. 7G 

3760. Mac-Gahan. Uniwersytet dla sa- 
nioukcSw. Dod. Przegl tyg 1886, I, s. 
295—327. 

3761. Marliński. Zarysy Syberyi. Zbie- 
racz lit. 1S38, IV, 153, 161. 

— Rysy Kaukazu. Rozm. Lw. 1835. 

3762. Mieczników Eliasz Uwagi o mle- 
ku kwaśnem. p. J. R. War. 1907, 16, s. 
40. 

H763. Miecz Sergiusz. Sahara i Nil. 
p. Adam Kudelski. War. 1907, 8, s. 92. 

3764. Nauka o szczepieniu ochraniają- 
cej ospy. Wilno 1813. 8. s. 15. 

3765 (Nikiteńko Aleks.)- Sykstyriska 
Madonna Rafaela, p. Mikołaj Haymonow- 
ski. War. 1859, s. 32. 

3766. Nowikow J. Z powodu jego 
książki : Wyzwolenie kobiety. Praw. 1906. 
s. 375. 

— Co jest narodowość, walki o nią, 
oraz warunki i prawa zjednoczenia się 
narodowośi-i ze sobą. Krak. 1900, 8, s. 16i 

3767. Nowgorodcew L. l^aństwo nie- 
mieckie i jego życie polityczne. Lw. 1906, 
8. s. 221. 

3768. Ostrowski M. O. Wielka wojna 
europejska 191-0—1915 r. Krak. 1898. 8, 
s. 29. 

3769. Pirogow. Kwestya życia. Bibl. 
war. 1870, IV, 180-202. " 

— Kwestye żywotne, p. K. Szlagier. 
Teka wil. 1857, I, 134—72. 3770. Plechanow Jerzy. Czysocyalizm 

je<t nauką? Krak. 1906, 8, s. 31. 

3771. Puzyrewski jen. Szarża jazdy 
pod Samo-Sierra w Hiszpanii. Gaz. war. 
1898, nr. 106. 

3772. Rożków N. A. O formach przed- 
stawicielstwa ludowego, p. J. Krasny. 
War. 1905. 8, s. 21. 

3773. Saturin. Ustrój państwowy i stron- 
nictwa polityczne w Europie zachodniej. 
T. II. Anglia, p. Ant. Krasnowolski. War. 
1905. 8, s, 140. kop. 60. 

3774. Sibircew M. M. Gleboznawstwo, 
p. Zdzisław Ludkiewicz. Lw. 1907, 8. t. 
II, s. 256, 287. 

.3775. Sławiński. Listy o Ameryce. 
Kron. rodź. 1873. s. 22. 37. 118, 330. 

3776. Szygaryn M. Teraźniejszość, ze- 
szyt I i II. War. 1884/85, 8, s. 54 i 55- 
85. 1 Wstęp. Stowarzyszenie Puszkinow- 
skie; Zadanie duchowieństwa; Nad brze- 
giem Dniepru, komed. w 5-ciu aktach; 
Kronika współczesna II. Do czego win- 
niśmy dążyć; Gazeta Kijewlanin; Jak 
i dlaczego biją Żydów: Nad brzegiem 
Dniepru (c. d.). Głosy ros. prasy o Pola- 
kach. 

3777. Taganskij M. Republika demo- 
kratyczna w Nowej Zelandyi, p. Szebir. 
Wilno 1907. 8, s. 31. 

3778. Timkowskij-Kostin J. Miasto 
proletaryuszów. iŁódźl p. St. L. M.ijew- 
ski. Łódź 1907, S, s. 61. 

3779. Tołstoj Leon. Do działaczy po- 
litycznych, p. .Julian Kaz. Krak. 1906, 8, 
s. 31. 

— Nie mogę milczeć. Kraj pet. 1908, 
nr. 156, 158, 159. 

-- Toż. p. Feliks Kon. Lw. 1909, 8, 
s. 31. 

- Niewolnictwo naszych czasów. Lon- 
dyn 1903, 8, s. 42. 

— Pierwszy stopień czyli wstrzemię- 
źliwość jako pracnota oraz; podstawa 
ludzkiej doskonałośii. IJerllu, 8, s 40. 

— Wiara a kłamstwa wj-znaniowe, 
^p. E. Milkowski. War. 1907, 8, s. 18. 196 Bibliografia slowianoznawstwa. — Zagadnienia seksualne, p. A. W.(y- 
socki). Lw. 1902, s. 110, kor. leO. 

3780. Tołstoj (młodszy). Preludya Cho- 
pina. Przcgl. tyg. 1898, .s. 481. 

3781. Turgeniew Iwan. Hamlet i don 
Kiszot. Echo muz. 1884, s. 267, 288, 307, 
327, 351, 369. 

3782. Tymkowski Jerzy. Podróż do 
Chin przez Mongolią w 1820-21, p. T. 
Kochański. Lw. 1828, 8, t. 2, s. .^84, 366. 

3783. Wieniukow. iJhiny wspólcze.sne. 
Bluszcz 1876, s. 15, 24, 72. 87, 10*. 120, 
127, 160,184, 192, 200,208,240, 256, 263,272. 

3784. Wodowozow W. Powszechne 
prawo wyborcze, p. Szymanowski Z. 
War. 1905, 8, s. 82. - Wyd. 2. 1905. 

3785. Woznesenski P. Tegoczcsne 
Niemcy, p. Dubrowski P. War. 1849. 

3786. Wrzosek S. Zasady ustroju pań- 
stwowego na Zachodzie, p. A. T. War. 8, 
s. 63. 3787. Wychowanie ze stanowiska an- 
tropologii. Op. dom. 1873, s. 150, 158, 
176, 182, 197, 357. 366, 373. 

3788. Zadania .społeczne, p. Korolyń- 
ski W. Teka wil. 1857, nr. II, 116—32. 

3789 Z dziennika podióży duńskiego 
posła Justa v. .hiel (w r. 1711). p. Uolle 
Michał. Swial 1896, s. 177, 203, 258, 278. 

3790. Zwiezdicz P. Ustrój państwowy 
i stronnictwa polityczne w Europie za- 
chodniej. I. Austrya, p. Krasnowolski 
.Ant. War. 1905, 8, s. 176. 

3791. Żeleznow W. Ekonomia społe- 
czna. Łódź 1907, 8, s. 758 + YlII. 

3792. Żukowski. Uwagi Fichlcgo nad 
rozprawą Hossa o wpływie nauk na po- 
myślność ludzkości. Dzień. war. 1828, XII. 
s. 285-99. 

3793. Zywago S. Kartki z dziej(')w wy- 
zwolenia się ludu w Szwajcaryi, p. S. C. 
War. 1906, 8, s. 36. B. Rusini. Ogólne. 3794. Czajkowski IWichał Kilka słów 
o Rus. w r. 18:i2. Kraj i emigracya 1839, 
zesz. 9, s. 343—51. 

.3795. Listy o Rusi. Wiad. pol. 1857, 
s. 141. 191, 19.5, 200. 204, 217. 

3796. MiłkowskiZyg. Kilka słów o Rusi. 
Przegl. rzeczy pol. 1859, nr. 3, s. 19 — 25. 

3797. Ruś. Rocz. pol. 1860—1, s. 471. 

3798. Ruś pod panowaniem moskiew- 
skiem. Dzień. lit. 1863. s. 476. 486, 493, 
502. 

3799. Obrazki z ('.alicyi wschodniej. 
(Lud ruski wiejski i małomiejski, Szkoły 
ruskie. Duchowieństwo ruskie). Dzień, 
pozn. 1882, nr. 26, 27, 33. 

3800. Wołga i Kijów, (pod tym ogól- 
nym tytułem mowa o Rusi). Kraj 1885, 
nr. 30, s. 1. Kajetan (Sołtan 
i obrazki. Krak. 3801. Tarnowski St. O Kusi i Husi- 
nach. Krakus 1891, nr. 4— 12. W odb. 8», 
s. 68, hal. 40. 

3802. Abgarowicz 
Abgar). Rusini szkice 
1893, 8, s. 280, kor. 4. 

, 3803. Illasiewicz Stan. Małe studyum 

i o Rusinach. Część I. Gródek 1892, 8, s. 

] 101, kor. 1. 

3804. Limanowski Bron. Gaiicya. War. 
1892. Rec. Wacław Nall^owski. Wis. 1892, 

j (IV), 939-45. 

; 3805. Chołoniewski Ant. Na Rusi ha- 
lickiej. (Siły gospodarcze. Zycie polityczne 
i podział na stronnictwa. Stowarzyszenia, 
Kultura obyczajowa i t. d.t. Kraj 1903, 
nr. 44, s. 1, nr. 45, s. 4. 
3806. Karłowicz Jan i Aleks. Jnbło- Rusini. 197 iioivski. Malorusini. Polska. Obrazy i opi- ! skiego. Praw 190fi, s. 182. 2tó, 315. 
sy. L\v. lyOfi, I, 91-117. 3808 Ch. Na Kusi halk-kioj. Świat. 

3807. Wasilewski L. Z życia ukraiń- , War. 1907, I, nr. 9, s. B. Zob. nr. £658. Etnografia. 3809. Zabawy, tańce Imlu na Rusi 
Czerwonej. Nowy patn. war. 1805, XIX, 
s. 242. 

3810. Ruśniacy. Mag. pow. 1838, s- 
123, 130 

3811. Jaroszewicz J. Materyały do sta- 
tystyki i etnografii gubernii grodzieńskiej 
Powiat bielski. Athen. 18i8, VI, 168-86. 

3812. X. S. Rys etnograficzny Galicyi 
i Bukowiny. Czas 1851, nr. 36, 37. — Za- 
łuski Jan. Uwagi nad tym r\sem. Czas 
1851, nr. ii. 66, 93. — R'apacki) WI. 
Fragmenta z etnografii Galicyi. Słów. 
1868, I, 9-19. 

3813. Ubiory mieszkańców Rusi Czer- 
wonej. Przyj. dom. 1853, s. 74. 

3814. Izopolski. Zapiski o południowej 
Rusi. (O pracy Kulisza). Bibl. war. 1857, 
II, 872-81. 

3815. Marcinkowski Ant. ipseu No- 
wosielski). Lud ukraiński, jego pieśni, 
bajki, podania, klechdy i t. d. Wilno 
1857. 8, t. II, s. 380, 282. — Rec. Dzień, 
lit. 1858, I, 6, 14. 23. 31. 

3816. Lud i szlachta na Rusi zabużnej. 
Dzień. lit. 1863. s. 335, 315, 351, 359. 

3817. Młodecki Józ. Włościanie z oko- 
lic miasteczka Koszowatej na Ukrainie. 
Tyg. ii. 1864, I, 60. 

3818. Uwagi nad ludem na Rusi osia- 
dłym. Prz3j. dom. 1866, s. 52. 

3819. Rzętkowski St. Wieśniacy piń- 
scy. Tyg. ii. 1871, II, 211. 

3820. Jezbera F. OtAvarcie rus. mu- 
zeum ctnograticzneso. \\'ar. 1874. 

3821. Leliwa St. Przesądy ludu wo- 
łyńskiego. KI. 1877, II. 2.00, 284. 

3822. Majer i Kopernicki.C'har:\laery- 
styka . fizyczna ludności galicyjskiej. Część I i II. Zbiór wiad. do antr. 1877 
ill, 3-179; 1885, (IX), 1-92. 

— Rocznj' przyrost ciała u ludności 
gal. między 20 tym a '23-cim rokiem, 
oznaczony co do Rus. 1878, (IP, 3-34. 

3823. Majer J. Charakterystyka fizy- 
czna Rus. naddnieprzańskich podana p. 
Czubińskiego, porównana z charaktery- 
styką Rusinów gal. 1879, (III), 28- 35. 
W odb. s. 8. 

3824. Rulikowski Edward. Zapiski 
etnograficzne z Ukr.iiny. 1879. (III), 62 
—166. W odb. s. 105. 

3825. Podbereski Andrz. Materyały do 
demonologii luflu ukraińskiego, z opo- 
wiadań ludowych w powiecie czehryń- 
skim. 1880, lIVi, 3-82. Toż. w odb. 

3826. Wierzbicki Lud. Wzory przemy- 
słu domowego, hafty włościan na Rusi. 
Lw. 1880, 4°, s. 20. kor. 12. - Serya II, 
s. 34; Serya V. 1882, s. 41. 

- Toż. Wyroby gliniane 1889, 4, s. 12. 
Toż serya X. Kilimki, dywany, tkaniny, 
gerdany i pisanki. Lw. 1889, s. 15. 

3827. Lewicki Jan. Rusini. Szkic etno- 
graficzny, .śzk. 1881, s. 92. 100. 108, 116. 

3828. Pietkiewicz Zenon. Lud Polesia 
litewskiego. Tyg. pow, 1884, s. 346, 360; 
188.=i, s. 10, 42, 58, 76, 91. 108. 118, 186, 
171. 

3829. Neymann G. Materyały etnogra- 
ficzne z okolic Pliskowa w pow. lipowie- 
ckim. Zbiór wiad. do antr. 1884, (t. 8), 115 
-246. 

3830. Jeż T. T. Rusini na Dobrudży. 
Kraj 1885, nr. 11, 12. 

3831. TalkoHryncewicz Jul Spostrze- 
żenia objawów fizyologicznych życia 
płciowego u mieszkanek powiatu Zwino- U'8 HibliOfitrafiM slow iiinoziiiiwslwa grodzkiego. Zbiór wiad. do antr. 1886, 
(X), 20-34. 

— Trwanie życia ludzkiego w powie- 
cie Zwinogi-odzkim (gub. kijowskiej). 1888, 
(XII), 1-19. 

— Charakterystyka fizyczna Indu ukra- 
ińskiego. 1890, (t. 14), 1-01. 

— Charakterystyka ludów Lilwy i Ku- 
si, na podstawie własnych .spostrzeżeń. 
(Odb. z XVII t. Zbioru wiad. do antrop.). 
Krak. 1893, 8. s. 122. 

— Zarysy lecznictwa ludowego na Kusi 
południowej. Krak. 1S93, 8, s. 4()1 i I, VI, 
kor. 6. 

— Charakterystyka lizyczna ludno.ści 
Podola. Mater. antr.-etnogr. 1896, (I), 39 
-93. 

— Szlachta ukraińska. Studyuni antro- 
pologiczne. 1897, (IIl, 56—116. 

3832. Celewycz Julian OOleksie Dow- 
buszczuku, jego poprzednikach i na- 
stępcach, p. Baltazar Szopińsl<i. Pain. 
Tow. lairz. 1887, {Xl\ 1-32, i w odb. 

383H. Kopernicki Izydor. Przyczynek 
do etnografii ludu ruskiego na Wofyn'u, 
z materyalów zebranych przez Zofię Ko- 
kossowską we wsi Jurk(nvszczyżiiio w po- 
wiecie zwiahclskim. Zbiór wiatl. do antr. 
1887, (XI), l:)0-228. — Odb. s. 99. kor. 
2-40. — Rec. Karłowicz. Aten. 1887, IV, 
551-3. 

3834 Brukczyriski A. Zapiski etnogra- 
ficzne z Polesia wołyńskiego Zbiór wiad. 
do antr. 1888. iXIIi." 81-102. 

3836. Antoni J. dr. Powstawanie na- 
zwisk rodowych u ludu malo-rus (Syl- 
wetka heraldyozno-etnogr.). Niwa 1889, 
s. 20, 39, 55, 71, 8fi, 101. 

3836. Czajewski W. Hyt włościan 
w gubernii siedleckiej. Wista 1889. s.8- 18. 

3837. Kolberg Oskar. Cheluiskie. Obraz 
etnograficzny. Krak. 1890, t. I, 368, t. II, 
1891, s. 262. — Rec. Karłowicz Jan Kwarl. 
hist. 1892, (VI), 109-18. 

— Przemyskie. Zarys etnogiaficzny. 
Wydał Kopernicki. Krak. 1891.8", s. XX 

kor. 6. — Wołyń Obrzędy, melodye, pieśni, 
wydał Tretiak J(.zef. Krak. 1907. 8, s. 
450. 

3H38. Biitner. Zabjtki pogaństwa na 
Polesiu. Kł. 1890, I, 60. 

3839. Gloger Zyg. Na falach liugu. 
Wis. 1890, s. 122-32, 507-94. — Z. St. 
Z nad Bugu. Szkic etnogr. Lud, 1897, 
(III), 7-46. — Kunicki L. Ubiory wło- 
ścian z Podlasia nadbużnego. Tyg. ii. 
1862, II, 56. — Tenże. Zarysy z nad Bu- 
gu Tyg ii. 1^70, I, 6i, 76. 

3840. Kopernicki I. (iilrzwia ozdo- 
bne w chatach górali rusl<ich. Wis. 1890, 
s. 146-51. 

3841. Sumców. Sowreinionnąja inało- 
ruskaja etnografia, Kec. HawilaFr. Przew. 
nauk. lit 1893. s. 853-8, 

3842 Rokosz ks. Z horodeńskiego po- 
wiatu. Przegl. pow. 1895, II, 307-14, 
473-9, in. 456 60. 

3843. Mroczko F. ks Śnialyńszczyzna. 
(Przyczynek do etnogr. kraj.). Przew. 
nauk. lit. 1897, s 193-207, 290-304. 385 
-402, 481-98, 577-95 

3844. Gustawicz Bron. Kilka szczegó- 
łów ludoznawczych z powiatu bobre- 
ckiego. Lud 19ii2, (VIII), 265—74, 368 
-92. 

3845 Schnaider Józ. Lud peczcniżyń- 
ski Szkic etnograficzny. Lud 1906, (XII), 
277-308; 1907, s. 21-33, 98-117, 202 
—15. — Zoh. lir. 2465. 3846. Lirnicy. Wójcicki Kaz. Śpie- 
wacy w Polsce i na Rusi. W III. tomie 
»Stare gawędy i obrazya. War, 1840. — 
Tenże. Was\l Suddeńko. lirnik ukraiń- 
ski. Tyg. ii. 1864, 1, 228, - Tenże. Teor- 
banista ukraiński. Kt. 1872, II, s. 334. - 
[Prusinowski J. Widortowi? Grzegorz 
i Kajetan, śpiewacy-teorbaniści na Wo- 
jłyniu. Tyg. ii 1861, I, 192. - Padali ca 
; T. Mu-/yc.y ukraińscy. Tyg, ii. 1862, I, 
t 135 —Toż. Lirnik ukraiński z powodjrom. 
1 s. 156. - Lirnicy. Tyg. lwów. 1868, s. Rusi ni. 199 77. — Ha w i ta Franciszek. Ostap 
Weiesaj, ostatni kobzarz ukraiński. N. 
Ref. 1886, nr. 20.S. ^ Tenże. Lirnicy. Tyg. 
ii. 1891, II. 230, 245, 263. 278. - Sar- 
necki Mikołaj. Liriiik i łobuz, jalio 
typy przeszłości. Zycie 1887, s. 4G9, 485. 
Bandui-zyści i lirnicy ukraińscy. Kraj 
1904, I, dod. nr. 9, 

3847. Typy ukraińskie, np. 1' ad al i caT. 
Tyg. ii. 1860, I, 277. II, 623; - 1861, II, 
43, 207; 1863, 1, 113, 130, 153, 189. — Wój- 
cicki K. Typy i ubiory ludowe z Rusi 
Czerwonej. Tyg. ii. 1861, II, 120. —Tenże. 
Dziewczę ukraińskie. Tyg. ii 1801.1,248.— 
Żebracy ukraińscy, z fotografii l\oi'dysza. 
Tyg. ii. 1861, II, 228.- Jenike L. Typy 
ukr. 1862, II, 196. - MJodecki J. Typy 
wołyńskie. Tyg. ii. 1863, II, 30ri. — Typy 
myśliwskie z gubcrnii kijowskiej. Tyg. 
ii. 1864, II, 376, 384. — Typy z Podola 
galicyjskiego. Kł. 1873, I, 263. 

3848. Znachory na Ukrainie, np. Sar- 
necki Mikołaj. Wis. 1887, s. 263-71, 
299—303. — Piotrowicz Stan. Ziia- 
chorka i wróżka Jewdokia Bojczuk. Ma- 
teryały folkloryst. ze wsi Rorinik na Po- 
kuciu, l.ud 1907, s. 118-29, 216-41. 

3849. Czumaki, np. W. 8. <Jp. dom. 
1S68, s. 3'(',f). - W ó j c i c ki K. W t.. Kłosy 
1872, II, 125. 

38Ó0. Huculi. Liibl. pols, 1825, I, 187— 
93; Przyj, ludu 1841, nr. 27-31; Bibl. 
Ossol. 1847, I, 662-9; Tyg. ii. 1887, II, 
125. - Wójcicki K. Wł. Nad-Prucie. 
(Wyjątek z opisu Pokucia). Kwart. nauk. 
1835, II, 94-102, Muz. dom. 18:i5, s. 358 
— 60. -- Tenże. Hue, obraz. Stare ga- 
wędy i obrazy. War. 1840, II. 119-68; 
Tyg. 11. 1861, I, 232. - Wagilewicz. 
'O mieszkańcach wschodniej części gór 
karpackich, (na s. 24 — 5 słownik w\ razów 
huc, s. 48— .i4 pieśni huc). Przegl. nauk. 
1844, IV, 16-27, 48-60. — Milewski 
K. Górale. Huc. Pamia.tki historyczno- 
krajowe. War. 1848, s. 3—20, 21—30. — 
Wiadomości o Huc. na Bukowinie. (Sie- 
dziby Huc, Płody ziemi huc , Powierz- chowność Huc, Ubiór, Zabudowania, 
Zwyczaje). Przyj. dom. 1853, s 318, 327, 
335, 842, 352, 370, 385, 391, 403, 412. — 
Bielo w sk i August. Pokucie. (Położe- 
nie i fizyonomia kraju. II. Osadnictwo. 
III. Huc. a Bojki. IV. Wypadki polity- 
czne). Uzas, fiod. 1857, II, 653-734. — 
Witwicki Sofroniusz. Hys history- 
czny o Hnc. (z mapąi. Lw. 1863, s. I3ł-. — 
Tenże. Huc. Pani. tow. tatrz. 1876, (I), 73 — 
84. — Tenże. Zwyczaje, przesądy i za- 
bobony Huc. 1877, (II), 76—82. - Za- 
wadzki Wl. Huc. Szkic etnogr. KI. 
1872, II, 291,323, 360, 407, 425; 1873, II, 167, 
183, 205, 223. — Chyliński M. Siedziby 
Rusinów wzdłuż Karpat. Dwutyg. nauk. 
1878, s. 591 — 8. — Słownik wyrazów 
huc. Pam. Tow. tatrz. 1880, s. 26—35.— 
Gloger Z Wystawa na Pokuciu. Kion. 
rodź. 1880, s. 306. — Turka w s k i Ma r- 
oeli. Wystawa etnograficzna Pokucia 
w Kołomyi. (Odb. z Czasu). Krak. 1880, 
8 mała, s. 55. -- Tenże. Wspomnienie 
wystawy etnogr. Pokucia w Kołomyi. 
Kł. 1881, I. 342, 364, 379, 388, 404. - 
Gerstman Teofil. Wystawa etnografi- 
czna w Kołomyi. Szk. 1880, s. 334, 344, 
353. -• Zawadzki Wład Bogactwo 
Pokucia na wystawie etnogr. w Kołomyi. 
Bies. lit. 1880^ II, 278, 29.3. — Wierz- 
bicki Lud. Wzory przemysłu domowe- 
go, wyroby metalowe włościan na Kusi, 
Hucuły. Serya VI. Uw. 1882, i", s. 60, kor. 
12. — Wajgiel Leopold. O Huc. Za- 
rys etnograficzny. Pam. Tow. tatrz. 1887, 
(XI), s. 49—86. W odb. s. 38. — Eni- 
gma. Wśród Huc Kraj 1889, nr. 31, s. 
3. — Kolberg Oskar. Pokucie. Obraz 
etnograficzny. Krak. 1882-1889, I, 358, 
II, 300, III, 239, IV, 328. — Tenże. Po- 
kucie, dopełnienie, wydał Zdziarski. Ma- 
ter. antr. etnogr. 1904, s. 174— 94. — K o- 
pernicki J. Charakterystyka fizyczna 
górali ruskich. Zbiór wiad. do antr. 1889, 
(t. 13), 1-34. W odb. s. 34, kor. 160. — 
Tenże. O góralach ruskich w Galicyi. 
1889, (XIII), 1 34. W odb. s. 34, kor. 200 Bibliografia słowianoznawstwa. 1 20. — Turezy ński Jul. Straszna dru- 
żyna, obraz huculszczyzny z przeszłego 
stulecia. (Odb. z Reformy). Krak. 1891, 
8 mała, s. 157, kor. 1-60. — Bad en i J. ; 
W huc. górach. F^rzogi. pcw. 1893, IV, 
s. 1-36; Kron. rodź. 1894, s. 459, 489, 
526. — K a i n d I R a j m u n d. Pasterstwo 
i wierzenia pastorskie u Huc. Lud 1896, 
(II;., 201—10. Tenże. Die Huculen. Hec. 
/. A. K. Wis 1897, s. 573-80. — Chata 
huc. Wis. 1898, s. 34S. - Młode małżeń- 
stwo huc. z Żabiego, ryc. Wis. 1898, s. 
425. — Wycieczka do kraju Huc. Kraj 
1898, II, nr. 42, s. 10, nr. -tS, s. 15. — Ko- 
rzeniowski Józef. O Huculiuh, z ję- 
zyka ros. przełożył i w.^ilcpem opatrzył 
dr. Bronisław Czarnik. I.w. 1899, 8 mała, s. 28. — Sch nai d er Józ. Z kraju Huc. 
Lud 1899, (V), 37-62, 147-54, 207-20, 
336-45; 1900, (VI), 157-60. (Przysiółek 
Tatarów gminy mikuliczyńskiej). 257 — 
267. 351-361; 1901, (VII), 65-73, 169- 
176, 259—272. — Łuniuski Ernest. 
Na Huculszczyżnie (garść wrażeń). Aten. 
1900, II, 486-515. — Szukiewicz 
Wlodz. Huculszczyzna, t. I, Lw. 1902, 
s. 373, kor. 14; t. II, 277; t. III, s. 298, 
Lw. 1904, kor. 960, t. IV, 1908, s. 367.— 
Rec. Einest Łuniński. N. Ref. 1902, nr. 
274. — Muzeum huc. w Kołomyi. Tyg. 
II. 1903, I, 275. 

3851. Łemkowie. Udziela Seweryn. 
Rozsiedlenie się Łemków. Wis. 1889, s. 
654-60. Obrzędy weselne. 3852. Wesela i urodziny u ludu rus. 
na Rusi Czerwonej. Nowy [laiii. war. 
1805, XVIII. 365. 

38.1.^. Obrządek wesela gminnego na 
Podolu wraz ze śpiewami. Pani. pici 
pięknej. War. 1830, IV, 82-5, 126-30. 

3854. Obrzęd weselny na Uiisi. Pi zyj 
dom. 18o:S, s. 58, 67. 

3855. Wieniarski A. Wesele włościań- 
skie na I>obereżu. Tyg. ii. 1861, I, 195. 

.H856. B. Fr. Swaty i wesela ludu na 
Rusi. Tyg. Iw. 1867, s. 69 

3857. Moszyńska Józefa. Zwyczaje, 
obrzędy i pieśni weselne ludu ukraiń- 
skiego z okolic Białejcerkwi. Zbiór wiad. 
do anir. kraj. 1878, (IP, 183— 209. W odb. 
s. 26. 

3858. Popowski Boi. Pieśni i obrzędy 
weselne ludu rus. w Zalewańszczyźnie. 
1882, (VP, 30-86. W odb. 8», s. 58. 

3859. Szablewska Seweryna. Wesele 
i krzywy taniec u ludu rus. w oliolicy 
Zbaraża. 1883, (t. 7 , 120-35. W odb. 8°, 
s. 15. 

3860. Malinowska Wanda. Obrzędy weselne ludu rus. we wsi Kudynowcach, 
powiecie zloczowskim. 1883, (VII), 244 — 
64. W odb. 8», s. 21. 

H86I. Rokossowska Zofia. Wesele 
i pieśni ludu ruskiego ze wsi Jurkow- 
szczyziiy, w pow. zwiahelskim na Wo- 
łyniu. 1883, (t 7), 150-243. W odb.8»,s.94. 

3862. Franko Iwan. Obrzędy i pieśni 
weselne ludu rus. we wsi Lolinie, pow. 
Siryjskiego, np. Olga Hoszkiewicz, opra- 
cował... 1886, (X). 3-54. W odb. 8, s. 
54. 

38(53. Tomaszewska Michalina. Obrzę- 
dy weselne ludu ruskiego w^e wsi Cetuli 
w Jarosławskim. 1886, (X), 55-74. W odb. 
8°, s. 20. 

Obrzędy weselne ludu rusk. we wsi 
W'innikach, powiatu drohobyckiego. 1888, 
(XII), 60-80. W odb. 8», s. 21. 

3864. Stadnicka Lucyna Pieśni i obrzę- 
dy weselne ludu ruskiego z okolic Nie- 
mirowa na Podolu ros. 1888, (Xlii, 103 
-116. W odb. 8", s. 14. 

3865. Kolberg Oskar. Zwyczaje i obrzę- 
dy weselne z Polesia. 1889, (t. 13), 208-45. Rusini. 201 3866. Wolkov T. Obrzędy weselne w Liskach (powiat sokalski). Lud 1904, Ukrainy. Rec. Bugiel WJodz. Wis. 1894, 
s. 367-72, 613-19. 

3867. L. H. Obrzęd)- weselne na Niżu 
dnieprowym. Wis. 19(/0, s. 743—52. (X), 59-74. 

3869. Żmigrodzki Michał. Lud Polski 
i Rusi wśród Słowian i Aryów. Księga I. 
Obrzędy weselne. Krak. 1907, 8°, s. 355. 3868. Siewiński Ant. Opis wesela ' kor. 6. Zwyczaje i obrzędy. .S870. Padalica T. Niedźwiednicy. Tyg. 
ii. 1862, 1. 206. 

3871. Podania, obrzędy i zwyczaje 
ukraińskiego ludu. Kalendarz pow. Wild- 
ta 1863, s. 74-86. 

3872. Grzegorzewski J. Pieśni, poda- 
nia i zwyczaje ludu malorus. Bibl. war. 
1863, IV. 148-fiO. 

3873. Kunicki Leon. Koza, zwyczaj 
noworoczny Rus. Op. dom. 1865, s. 259. 

3874. Kramer Al. Obrzędy i zwyczaje 
rolnicze w powiatach kamienieckim, plo- 
skirowskim i uszyokim. Bibl. war. 1867, 
IV, 149-54. 

3875. Gloger Zyg. Zwyczaje ludu 
z okolic Tykocina i Bielska. Bibl. war. 
1868, I, 141-7. 

3876. Uroczystość Rusałek na Rusi. 
Strzecha 187S, s. 114. 

3877. Pogrzeb dziecka na Ukrainie. 
Kł. 1874, I, 25. 

3878. Nowosielski Ant. Badania zwy- 
czajów ludu ukraińskiego. Tyg. pow. 
1878, s. 255, 272, 288, 303. j 

3879. Moszyńska Józefa. Kupajlo, tu- 
dzież zabawy doroczne i inne z dodat- 
kiem niektórych obrzędów i pieśni we- 
selnych ludu ukraiń. z okolic Białej Cer- 
kwi. Zbiór wiad. do antr. 1881, (V), 24— 
101. W odb. 8°, s. 80. 

3880. Adnaw. Zabobony, pieśni i obrzę- 
dy ludu z nad źródeł Sanu i Dniestru. 
Wędr. 1882, I, 115, 155, 167, 186, 202, 
212, 230. 

3881. Stadnicka Lucyna. Charakter, [ obyczaje, obizędy ludu rus. na Podolu. 
I W(;dr. 1883, s. 571, 583, 597, 613. 
i 3882. Makarewicz J. Święcenie koła- 
czy na Podolu galie. Tjg. ii. 1884. I, 254. 

3883. Janczuk Mikołaj. Szopka w Kor- 
nicy. Wis. 1888, s. 729-53. 

3884. Ziemba J. S. Zwyczaje pogrze- 
bowe w okolicach Uszycy, na Podolu 
ros. Zbiór wiad. do antr. 1888. (XII), 227 
—9. W odb. 

3885. Iks. Zabawy, gry i tańce ludowe 
w okolicy Międzyrzecza podlaskiego. 
Wis. 1889, s. 59-68. 

H886. Kolessa Jan. Narodziny i chrzci- 
ny, wesele i pogrzeb u ludu rus. we wsi 
Chodowicach, pow. stryjskim. Zbiór wiad. 
do antr. 1889, (t. 13), 117—50. W odb. 8, 
s. 34. 

3887. Pisanki. Kł. 1889, I, 272. — 
Kr cek Franc. dr. Pisanki w Galicyi. 
Lud 1898, (IV), 186-230, i w odb. 

.S888. Wanke Anna. Hałahiwki. Zaba- 
wy wielkanocne ludu rus. we wsi Gor- 
czycach koło Sieniawy, w przemyskiem. 
Zbiór wiad. do antr. 1889, (t. 13), s. 35-8. 
W odb. 8«, s. 16. 

3889. Zakrzewski Adam. Materyały 
do etnografii Podlasia. (Zebranie mat. co 
do rozmieszczenia ludności). Wis. 1889, 
s. 309—28. 

3890. Lisowska Janina. Kilka wiado- 
mości z lecznictwa ludowego ze wsi Sit- 
kowiec w gub. kijowskiej, w pow. lipo- 
wieckim. Wis. 1890, s. 684—6. 

3891. Rełior Fr. Poświęcenie mieszka- 

26 202 Blbliosrrafia slowianoznawstwa. nia rus. w Galicyi. (z okolic Żydaczowa). zwyczaje i wierzenia we wsi Ti-ościań- 

Lud 1896, (III, lii— 6 CU, w powiecie śnialyńsium. Lud 1903, 

3892. Pazdro Zbigniew. Proces o pe- (IX), 381-90. 

repiczki,". I. ud 1900. iVIi. 368—76. 389ł. Sulisz Józef. Zwyczaje wielkano- 

3893. Grochowska Helena. Podania, cne w Sanockieni. Lud 1906, (XII), 315— 8. Podania, bajki, przysłowia. 3895. Wójcicki Kaz. Klechdy, staroży- 
tne podania ludu pol. i Kusi. War. t. 2, 
1837, 8», s. 237 + 215. Wyja.tki. Muz. dom. 
1835, s. 309-12; Mag. pow. 1837. s. 
342. 

3896. Mirosław J....CZ. <) mitologii 
ruskiej według podania ludu. Sław. 1839, 
s. 91-5. 

3897. Połujański A. Podania gminne. 
Wilkołak. Tyg. pet. 1841, s, 382. 

3898. Izopolski E. Badania podań ludu. 
(o skazkach). Alhon. 1843, I, 19-30. 

— Toż. (Gusła, zabobony, pojęcia astro- 
nomicznei. Athen. 1843, IV, 65—76. 77 
-84. 

— Toż. 'Zabytki wyobrażeń pogańskich. 
Śpiewy religijne chrześcijańskie. Wyo- 
brażenia Ukraińców połączone z publi- 
cznemi obchodami religijnenii. — Zaba- 
wy). Alhcn. 1843. V, 39-75. 

3899. Wagilewicz D. J. Szełydywy 
Baniak (z podań ludui. Bibl. Ossol. 1844, 
XI, 181-65. 

3900. Grabowski M. u gminnych 
ukraińskich podaniach. Rubon 1845, t. II, 
s. 145. 

3901. J. J. Wiadomości o Kupalnicach 
i Sobotach pominalnych na Podlasiu. On- 
dyna druskienickich źródeł na r. 1846. 

3902. Miłkowski Stan. Klechdy pod- 
laskie. Bibl. war. 1858, 1, 463—79. 

3903. Legendy i wieszczenia ludu u- 
kraińskiego. Tyg. ii. 1860, II, 406. 

3904. Pająk Klemens z Kiślina. Wspo- 
mnienia z Ukrainy. Podania i pieśni 
z ukraińskiej przeszłości. Równianka, pi- 
smo zbiorowe. Humań 1861, s. 3 — 16. I 3905. Podania i zwyczaje ukraińskie. 
Kalendarz pow. 1863. 

3906. Józef z Mazowsza. Król wężów, 
(podanie wołyńskie ze wsi Kuilnie). Tyg. 
ii. 1863. II, 489. 

39i'7. Barącz Sadok. Bajki, podania 
i przysłowia na Rusi. Lw. 1866, 8°. s. 
L'48, kor. 3. Wyd. II. w r. 1886. 

3908. Nowosielski A. Badania wierzeń 
i podań ukraińskich. KI. 1877, 1,194, 206. 

3909. Siemiertskl L. Legendy i podania 
pol.skie. ruskie i litewskie. Rec. Dzicn. 
pozn. 18811, nr. 296. 

3910. Morawski Zyg. Myt roślinny 
w Polsce i na Rusi. (Spraw. gimn. Tar- 

I nów 1884, s. 3—41, i w odb. 
1 3911. Kolberg Oskar. Baśni z Polesia. 
Zbiór wiad. do antr. 1889. it. 13), 200—8. 

3912. Rokossowska Zofia. O świecie 
roślinnym, wyobrażenia, wierzenia i po- 
dania ludu rus. na Wołyniu, w Jurkow- 
szczyżnie. 1889, (t. 13), 163—99. W odb. 
s. .^9. 

3913. C. D. Wiatr w baśniach mato- 
rusk. ludu. Przegl. pow. 1890, IV, 306— 8. 

3914. Turczyiiski Jul. Ołeksa Dow- 
bosz, watażka opryszków huculskich. 
(Podanie o nim ludu, a fakt historyczny). 
Upominek na cześć Orzeszkowej. 1893, 
s. 544-8. 

3915. Łopaciński H. Dwa podania 
ukraińskie o syrenach. Wis. 1900, s. 597 
-600. 

3916 Zdziarski St. Garść baśni ludu 
rus. z Nałuża w Trembowelskiem. Mat. 
antr. etnogr. 1903, (t. VI), 153—173, w odb. 
s. 22, hal. 40. Rusini. 203 3917. Schnaider J. Garśó podań ze- 
branych w powiecie dolińskim i Ualu- 
skim. Lud 1907, s. 233-43, 338-41. 3918. Soroka, duma z podań ukraiń- 
skich. Rusałka 1841. 

3919. Batko ta iSyn, skazka. Dzień, 
war. 1828, XIII. 271. 

3920. Ryboczka, skazka Dzień, war, 
1828, XIII, 271. 

3921. Słowo o skazkach ruskich. Uocz. 
kryt. lit. 1842, nr. 55, s. 9. 

3922. Podbereski Romuald. Skazka 
o Wasihsie złotowłosej kosie, nie pokry- 
tej piękności i o Iwanie Gorochu. Athen. 

1841, VI, 114-127. 

— Skazka o siedmiu Siemionach, ro- 
dzonych braciach, (od str. 164—9 mówi 
o skazkach wogóle). 1842, I, 140-09. 

— Źródła tekstów, krótkie obejrzenie 
i spis ruskich skazek. 1842, I, 169—77. 

— Skazka o Iwanie Kruczynie, kupie- 
ckim synie. 1842, II, 159—68. 

— Skazka o bohaterze Golu Bojań- 
skim; Skazka o nieszczęsnym łowcu). 

1842, VI, 103—109, 109-14. " 

— O źródłach ruskich skazek. 1843, I, 
189-93. 

— Treść ruskich skazek. 1845, V, 118 
— 132. 

3923. Sęp Józef. Skazki ludu czerwono^ 
ruskiego p. t. Dudki. Dzień. lit. 1863, s 
723. 

3924. Sumców M. Bajki maloruskie 
według zbioiówJvolberga i Moszyńskiej. 
Moskwa 1894. Reo. R. L. Wis. 1895, s. 433- — Uwagi o ukraińskich dumach i wier- 
szach duchownych. Moskwa 18V5, — Przy- 
czynek do starodawnych legend małoru- 
skich, — Podania o zapadłych miastach. 
Rec. Łopaciński H. Wis. 1896, s. 391—5. 

3925. Rokossowska Z. Bajki (skazki) 
ze wsi Jurkowszczyzny. Mat. ant. etnogr. 
1897, .s. 14—118. 3926. O przysłowiach historycznych 
ludu u nas i na Rusi. Mag. pow. 1838, 
s. 37. 

3927. A. Przysłowia Rusi. Athen. 1844, 
III, 204-16. 

3928. S. P. z Dobrzan. Przysłowia 
i przypowieści ludu rus. w Galicyi. Przyj, 
dom. 1857, s. 218, 229, 240, 252, 260, 268, 
278. 288, H09, 316, 343, 367, 375, 390, 
398. 

8929. Prusinowski. Przysłowia ukra- 
ińskie w piosnkach. Bibl. war. 1862, IV, 
440-3; 1863, I, 456-60; III, 56-60. 

3930. Marcinkowski Ant. Przysłowia 
ukraińskie. Upominek wileński. 1879, 
(1880), s. 183—97. 

3931. Gloger Zygm. Zagadki ludowe 
z nad Narwi i Buga na pograniczu Ma- 
zowsza z Podlasiem. Zbiór wiad. do 
antr. 1883, (t. 7), 135-49. 

3932. Franko Iwan. Szczątki pierwo- 
tnego świalopogLądu w ruskich i pol- 
skich zagadkach ludowych. Dod. Przegl. 
tyg. 1884. II, 102-119. 

3933. Moszyńska Józefa. Bajki i za- 
gadki ludu ukraińskiego. Zbiór wiad. do 
antr. 1885, (IX), 73- 172. W odb. 8", s. 100. Pieśni. 3934. Dumki ze śpiewów ludu Czer- ; 3936. Brodziński. Pieśń ruska. Dzień, 
wonej Rusi. Dzień wil. 1818, I. 489, 492. war. 1826, IV, 200. 

3935. Rogalski L. Piosnka ukraińska — Pieśni ruskie i maloruskie: Oddalona, 
o Chniieluickun. Tyg. wil. 1820, I, 347. Rozpaczająca, O mnie dziewczynie, Sie- 204 Bibliogiafia slowianoznawstwa. rota, Zgon komara. Pisma Brodziiipkiego. 
Poz. 1872, I. 332—7. 

3937. Grabowski M. Wjjazd z Ukra- 
iny. (Z pieśni ruskiej). Dzień. war. 1828, 
XII, 261—3. 

^9'Aii. Zaborowski Tymon. Uumy po- 
dolskie za czasów panowania tureckiego. 
Piitawy 1830, 8», s. YIII, 107. 

39.H9. Zaleski Wacław. (Wacław z ole- 
ska). Pieśni polskie i ruskie ludu gali- 
cyjskiego. Lw. 1833, 8, s. LIX i 516,182. 
Rec. Czas O.ssol. 1833, zesz. 111, 59-76.— 
Turowski Kazimierz. Dodalok do 
zbiorów pieśni ludu i)olskiego i rus. Lw. 
1846, 8, s. 32. 

3940. Groza Aleks. Pieśni przerobione 
z podolsko- ukraińskiej mowy. Znicz. 
Wilno 18.^5, s. 155-7. 

3941. Siemieński. Dumy i pieśni rus. 
Ze zbioru Maksymowicza. Rozni. Lw. 1835, 
s. 100. 

3942. L. S. Wesele kniazia Włodzimie- 
rza, (z Danilowa). Pow. pani. 1835, II, 
327-39; Przjj. ludu 1838. II. 231, 237. 

3943. W. K. Pieśń ruska (weselna). 
(Z osad nad Bugiem wojewódz. podla- 
skiego). Muz. dom. 1835, s. 43-44. 

3944. Wójcicki Kaz. Pie.śni ludu Bia- 
lochrobalów, .Mazurów i Rusi z nad Bu- 
gu, z dołączeniem odpowiednich pieśni 
ruskich, serbskich, czeskich i słowiań- 
skich. War. 1836 - 37, 8, t. 2, s. 343 -ł- 383. 

3945. A. B. Ucieczka trzech bi'acizA- 
zowa, duma. Pam nauk. 1837, Ul, 365 
—8. 

3946. Antoniewicz. Dobosz. Pieśń hu- 
culska w okolicy Mikuliczyna. Sławi 
1837, I, s. 41-43. 

3947. Turowski Kaz. Dumy o zbój- 
cach na pograniczu Polski i Węgier. 
Sław. 1839. s. 100-6. 

3948. Jałowiecki Florentyn. Przekład 
pieśni: Wijut', witry, wijut' bujny, Wże 
raij susid żyto sije. Linksmine. 1841, s. 
67-70. 

3949. Pierwsza pokuta Żeleźniaka, du- 
ma ukraińska. Rusałka 1841. 3950. Pieśrt ruska; Jeremi książę Wi- 
śniowiecki. Lw. 1840/1, s. 14. 

3951. Pieśni ludu wiejskiego w Gali- 
cyi w obwodzie jasielskim i sanockim. 
Lw. 1841, s. 205. 

3952. Ruska pieśń o śmierci z wieku 
XVII. Lw. 1840/1, s. 61. 

3953. Wołłowicz Ign. Rozmaite dumy 
i pieśni polskie, ukraińskie i Rusinów. 
Wiz. nauk. 1841, XIX, 138-42. 

3954. Odgłos pieśni ruskich. (Wielka 
Panichida, Odsiwiały, Więzień, Wypy- 
tywanie), .lutrz. 1842, s. 205, 212. 

3955. Słowikowski Adam. Dumy i pie- 
i śni wołyńskie. Athen. 1842, VI, 14.H— 71; 
i 1846, V, 169-218. Przegl. nauk. 1846, IV, 
i 1047, 1107. 

3956. Pieśni ruskie. Przyj. ludu 184.S, 
nr. 17. 

1 3957. Ciepliński Marcin. Pieśni ukra- 
jińskie. BibI war. 1844. I, 371-8. 
j 3958. Czel akowski Fr. Odgłos pieśni 
I ruskich, z czes. p. Szuman H. Poz. 1844, 
8°, s. XII i 87. Rec. Julia Wojkow.ska. 
I Tyg. lit. 1844, I, 13. — Wyjątki: Rycerz 
z Murania, Rozmowa nocna. Romanty- 
czna miłość. Tyg. lit. 1842, s. 106. 

.S959. Izopolski. Śpiewy historyczne 
Ukrainy. (Duma o Daszkiewiczu, o Baj- 
dzie, o Swirgowskim, o Bohdanku i t. d.). 
Athen. 1844, I, 142—60, II, 72-85, IV, 
55-77, V, 20-31, VI, 43-57. 

— Pamiątki Ukrainy. (Duma o Bohu- 
sławcu, o czajkach, o Kosińskim). 1845, 
III, 105-21. 

3960. Zienkiewicz Romuald. Pieśni 
ludu w Pińszczyznie. 1847, IV, 146—86. 
Toż osobno p. t. Piosenki gminne ludu 
pińskiego. Kowno 185L 8°, s. 424. 

3961. Ostaszewski Spirydon. Mohyla 
Soroka. NNyj. z Piu kopy kazok. 1848, 
V, 83-86. 

3962. Do księżyca. Pam. lit. Lw. 1850, 
I, s. 349. 

3963. Duma o Piotrze Konaszewiczu 
Sahajdacznym. Bibl. war. 1855, IV, 299 
—31. Rusini. 205 3964. Lenartowicz T. Iłuskie piosnki 
ludowe: I. Trzy kukułki, II. Dwie zorze. 
Bibl. war. 1856, IV, 305-6. 

3965. Dulski Eustachy. Kolendy po- 
dolskie. Bibl. war. 1858, III, 294-322. 

3966. Biernacl<i Nikodem. Pieśni 
i tańce ruskie (nut}' z tekstem). Wiedeń 
1861—62, nr. i. 

3967. Moskiewska wolność. Dzień. lit. 
1861, s. 640. 

3968. Piśni sotowijiw. Dzion. lit. 1861, 
s. 263. 

3969. Podolanka. Dzień. lit. 1861, s. 
296. 

3970. Ukrainka. Dzień. lit. 1861, s. 264. 

3971. Wid Dnipra. Dzień. lit. 1861, s. 
352. — Pieśń naddnieprzańska. 1862, s. 
621. 

3972. Dwie pieśni wieśniacze ludu ukra- 
ińskiego, (także kilka słów o charakterze 
ich). Dzień. lit. 1862, s. 46. 

3973. Ukrainciam, kotry ne wirat' La- 
cham wid stracha. Dumka kozacka z r. 
1831. Dzień. lit. 1863, s. 76. 

3974. Słoneczko (z piosnki ukraińskiej). 
Tyg. mód 1865, nr. 34. 

3975. Duchirtska S. Z pieśni ludu ha- 
lickiego. Do rzeczułki. Tyg. mód 1874, 
nr. 7. 

3976. Sowiński Leonard. Duma o Ma- 
ryi Boguslawiance. KI. 1875, I. 195. 

3977. Piosnka ruska z okolicy Grodna. 
(Czerez riczeńku, czerez hołoto. Podaj 
ruczeńku, moje zoloto). Warta 1876, s. 
734. 

3978. Pol Winc. Pieśń ruska. (Nad 
brzegiem Dunaju, Wiatr tumany wiedzie, 
s. .'!56, II. Śpiew weselny rozlega się 
w siole, s. 359). Dzielą. Lw. 1877, t. VII. 

3979. Bykowski P. Pieśni obrzędowe 
ludu ruskiego z okolic Pińska. Zbiór 
wiad. do antr. 1878, (IIJ, 260-85. W odb. 
s. 25. 

3980. Dragomanów M. Novi ukraiń- 
ski piśni pro hromadski sprawy, stre- 
ścił Z. M. Tydz. lit. art. 1881, t. .Xn, s. 
375, 383, 391. 3981. Kurtzman L Pieśń o Kościuszce. 
Pisń ukrainciw kozakiw. Dzień. pozn. 
1882. nr. 75. 

3982. Popowski Boles. Pieśni ludu 
ruskiego ze wsi Zalewańszczyzny. Zbiór 
wiad. do antr. 1884, (t. 8l, 3—61 i w odb. 

3983. Lucyan W. Piosnki małoi^uskie. 
Tyg. mód 1884, s. 60. 

3984. Na motywa i tłumaczenia z ma- 
łoruskich pieśni ludowych. Godziemba 
(Węgliński L.): Snopek z niw sławiań- 
skich. Krak. 1885. s. 1 — 44, 219—30. 

3985. Neyman C. Pieśni małoruskie. 
Kraj 1886, nr. 30. s. 3. 

3986. Kolberg Oskar. Pieśni ludu 
z Podola ros. Zbiór wiad. do antr. 1888, 
(XII). 235-51. Wodb. s. 19, hal.50. 

3987. Małoruskie pieśni ludowe. Przegl. 
lit. Kraj 1888, nr 32, s. 14. 

3988. Zimmerowa N. Dumki i pieśni 
ludu ruskiego z Zadnieprza. Maler. antr. 
etn. 1896, s. 363-80 i w odb. 

3989. Rawita-Gawroński. Szczedrówki 
z Tarnawy, (powiat dobromilski). Lud 
1898, (IV), 84-93. 

— SzczedróW'ki z Michowy, (powiat do- 
bromilski). Lud 1899. (V), 65-78. 

3990. Kryczyński Bron. Śpiewy haił- 
kowe z Podhurzec, (powiat zloczowski). 
Lud 1900, (VI), 161-72. 

3991. Milewska Jad. Kołysanki z Cie- 
chanowskiego. Wis. 1901. s. 17—26. 3992. O pieśniach ludu polskiego i ru- 
skiego. Pątnik nar. Lw. 1827, s. 90—128. 

3993. Słów kilka o poezyi słowiańsko- 
ruskiej, (ludowej). Tyg. krak. 1834, s. 59. 

3994. Izopolski Erazm. Dumy, pieśni 
i skazki ludu ukraiiiskiego. Bibl. war 
1858, IL 73-92. 

3995. Toroński Aleksy. Ruska poezya 
ludowa pod względem prozodyi. Spraw, 
real. gimn. Drohobycz 1876, s. 1—76. 

3996. Neyman Czesław. Dumj ukraiń- 206 Bibliografia stowianoznawstwa. skie. Rzecz o eposie kozackim Rusinów. ' 3998. Rawita Fr. Dumy. Tyg. ii 1890. 
Aten. 1885, IV, 107-27, 328-53. I, 246, 260, 278, 295. 

3997. Malczewski J. Słówko o piosn- ; 3999. Grabowicz H. Przyroda w pin- 
kach luilow y eh na Ku!=i Czerwonej. Echo śniach ludowych polskich i rus. Spraw, 
muz. 18Ś5, s, 326. 1 gimn. Sambor 1890, s. 3-33. Zo6. ter. 2-^38, Geografia. 4000. Mak.symiliana Wirtetnberskie- 
go podróże w Polsce, Litwie, Kusi i Ukrai- 
nie. Tyg. lit. 1838, s. .S61, 369, 377, 385, 
393, 401, 409. 

4001. Ruskie ziemie. Rysy do krajo- 
brazu Polski aż do w. XVIII. Przyj, ludu 
1841. nr. 23. 

4002. Podróż po halickiej i węgierskiej 
Rusi, p. z czesk. A. Kuczyń.ski. Jutrz. 
1842,5.73-82,114-8, 215-52, 257-64, 
275—6, 293-300. 

4003. Komarnicki Zyg. Stepy. KI. 1865, 
s. 162. 

4004. Jan ze Śliwina. Zarysy guber- 
nij północno i południowo zachodnich, 
(Ruś zachodnia). Op. dom. 1875, s. 8, 22, 
39, 55, 75. 85, 102, 123, 133, 150, 165, 182, 
214, 229. 244, 261, 277, 293, 309. 324, 341, 
357, 374. 388, 485, 499, 549, 565. 

4005. Sumców. Maloruskaja geograli- 
ćeskaja nomenklatura. Rec. Ciszewski 
Stan. Wis. 1889, s. 411-15. 

it)06 Chamiec Ksawery. Wśród ste- 
pów i janiw. I. Zieiiua II. W mroku. 
Bibl. war. 1894, II, 90-110, IV. .342-83. 

— Toż. Kurhany. 1895, II, 294 - 322, 
476-94. 

4007. Ruś halicka. C z e r w i ń s k i J. L. 
Okolica zadniestrska między Stryjem 
i Łomnicą, czyli opis ziemi i dawnych 
klęsk lub odmian tej okolicy, tudzież jaki 
jest lud prosty. Lw. 1811, 8", s. 281. - 
Kłodziński Ad. O pograniczu Polski 
i Rusi w- okolicy ujścia Wisłoku do Sa- 
nu. Rozm. nauk. Krak. 1829, s. 96 — 110. — 
Ruś czerwona. Lw. 1839/40, s. 92. — Zubrzycki Dyonizy. Granice między 
polskim i ruskim narodem w Galicyi. 
Lw. 1849, 8», s. 32. - Łe p ko ws k i Jó- 
zef. Ruś sandecka, niegdyś bisk\ipczy- 
zna. iJod. Gaz. Iw. 1855, s. 127, 131, 134, 
1H8, 160, 162. — Tenże. Cerkwie i osady 
ruskie w Sandeckiem. Kalendarz powsz. 
1862, 8, s. 15-31. - Łoziński WJad. 
Podkarpackie Naddniestrze, obrazki lu- 
dowe. Uzien. lit. 1862, s. 161, 170, 178, 
186, 190. - Zaw adzki Wład. Obrazy 
Rusi Czerwonej (z rys. .luliusza Kossaka). 
Tyg. ii. 1864, 1. 4, 15, 21. 32, 42, 50, 62, 
1 68, 76, 88. t)ddzielnie. Pozn. 1869, 8, 
s. 80. — Porównanie statystyczne Gali- 
cyi zach. ze wschód. Slow. 1868, I, 148 
—51. — Turczyiiski Emeryk. Przy- 
czynek do Hory wschodniej Galicyi i Bu- 
kowiny. Spraw. gimn. real. Drohobycz. 
1877, s. 3—16. — Dunikowski Emil. 
Geografia wschodniej Galicyi ze stano- 
wiska geologicznego. Muz. 1881, II, 257 
-64, 336—40. 401-10. — Sokalski 
Br. Powiat sokalski pod względem geo- 
graf., etnograf., hist. i ekonomicznym. 
Lw. 1899, s. 496. Rec. Tydz. 1899, (VII), 
245. — Jabłonowski Alek. Źródła 
dziejowe, t. XVIII, część I. Polska XVII 
wieku pod względem geogr. -statyst., 
t. VII, część I. Ziemie ruskie. Ruś Czer- 
wona. War. 1902. 8. s. 72, rb. 250. — 
Buzek Józ. Rozsiedlenie ludności pol- 
skiej i ruskiej w Galicyi. Aten. pol. 1908, 
IV. — Tenże. Rozsiedlenie ludności Ga- 
licyi według wyznania i języka. Wiad. 
statystyczne. Lw. 1909, 4", s. 209 + 92, 
t. XXI, zesz. II. — Z a w i 1 i ń s k i R. Polacy Rusini. 207 a Uusini w (ialicyi w świetle stat3styki 
urzędowej (z mapą). Świat sl. 1907, II, 
289—93. 

Bukowina. G h o t o m s k i B o 1. Opis Buk. 
Poz. 1880, 8, s. 53. — Choło d eck i Józ. 
(pseud. Cwjk Walenty). Buk., wzmianka 
o jej przeszłości i zabytkach. Odb. z Gaz. 
pol. (Jzerniowce, 188i, 8 maJa, s. 83. — 
Ba de ni J. Wycieczka na Buk. Wraże- 
nia z kilkudniowej wycieczki. Kraj 1892, 
nr. 3G, 37, 39. — Chodorowicz J. 
Z wycieczki na Pokucie. (Kołomyja, Kos- 
sów i Kuty). Tyg. ii. 1883, II, 108, 125, 
130. — Smarzewski Tad. Wycieczka 
do kraju Hucułów. Pam. tow. tatrz. 1899. 
(XX), 73—86. — Dzięd ziele wieź Jijz. 
Wycieczki po Wschodnich Karpatach. 
Pani. tow. tatrz. 1877, (Iii, 40— 67. W odb. 
8°, s 40. — Toż. iip. Wierzbowski 
Michał. Wędr. 1882, 11,195, 210, 233.- 
Sraolka St. Urycz. Wycieczka w góry 
stryjskie. Pam. tow. tatrz. 1878, (III), .o5 
— 62. — Łomnicki Mar. Wycieczka 
w góry Sołotwińskie. Pam. tow. tatrz. 
1878, (III), 32—48. — Małaczyński 
Mar. Nartami na Chomiak i na Howerlę 
we wschodnich Karpatach. Pam. tow. 
tatrz. 1897. (XVIII), 101-5. - H.H. Wy- 
cieczka na Rysy w Beskidach wscho- 
dnich. Pam. tow. tatrz. 1899, (XX), 87-- 
— 90. — Wierzbicki .Jar. Wycieczka 
na Chomiak. Pam. tow. latrz. 1899, (XX), 
91 — 7. — Gąsiorowski H. Wycieczka 
na Doboszankę. Pam. tow. tatrz. 1904, 
(XXV), 58-83. 

Csnrnohora. Łomnicki Maryan. 
Wycieczka na Czar. Krak. 1868. 8, s. 21. - 
Pol W i n c. Z Czarnego Lasu i Czar. KI 
1869, II, 180, 194, 208, 240, 263, 295, 305, 
326, 336. — Wysokość Czar. i gór przy- 
ległych. Para. tow. tatrz. 1876, (I), 85 — 
Hankiewicz Włodz. Wycieczka na 
Czar. Pam. tow. tatrz. 1879, t. IV, 
i w odb. — Tretiak .1. Wyprawa na 
Czar. Tyg. pow. 1879, s. 708, 725. — 
Czuleuski Teodor. Wycieczka na 
Czar. Tyg. ii. 1880, II, 383,399. - Tur- ka ws ki Marceli. Wspomnienia Czai-. 
(Dodatek do Wędrowca). War. 1880, 8°, 
s. 148 i mapa, kop. 50. — Wroński J. 
Rośliny zebrane podczas wycieczki czar- 
nohorskiej. Pam. tow. tatrz. 1880, s. 15 
—22. — BąkowskiJ. Mięczaki zebrane 
w górach Mikuliczyńskich i na Czar. 
Pam. tow. tatrz. 1880, s. 23— 5. — Waigel 
Leopold. O Burkucie i jeziorach czar- 
nohorskich. Pam. tow. tatrz. 1880, s. 61 
—75. — Wróblewski Witold. Do 
źródeł Prutu i wycieczka na Czar. Wędr. 
1880, II. 7,21,40, 50, 76, 92, 104. - Ba- 
ko ws ki J. Notatki z wycieczki na Czar. 
Szk. 1881. s. 323. 331, 339, 356, 382, 390, 
396, 404, 413, 4-iO. — Toż. Wędr. 1882, I, 
69, 86, 104, 135, 152, 168, 187, 203. - 
Zapałowicz Hugo. Z Czar. do Alp. 
Rodneńskich. Pam. tow. tatrz. 1881, s. 24 
—85. — Gregorowicz .łan. Przewo- 
dnik dla zwiedzających Czarnogórę, po- 
łożoną w powiecie kossowskim. (Na 
s. 16-30: Słowniczek huculski dla uła- 
twienia rozmowy z ludem). Lw. 1881, 8, 
s. 71, kor. 1. — Waigel L-eopold. Po- 
gląd na rzeźbę Czar. Pam. tow. tatrz. 
1885, (X), 57-75, w odb. s. 66. — Tur- 
czyński Jul. Wycieczka na szczyty 
Czar. Wędr. 1889, s. 13, 25, 37, 49, 62. — 
Na Czar. Szkic z wycieczki. Warta 1890, 
s. 6859. — Hoff bauer Hen. Przewo- 
dnik na Czarnohorę i do Wschodnich 
Beskidów, zesz. I. Stanisławów 1897, 16, 
s. 87, kor. 1. 

4008. Podole. Marczyński W a w. 
Statystyczne, topograliczne i historyczne 
opisanie guber. pod. Wilno 1820—22, 8, 
t. 3, s. 349 + 302 -f 316. - Anrzejow- 
ski Ant. Rys botaniczny krain zwie- 
dzonych w podróżach między Bohem 
i Dniestrem, od Zbrucza aż do moiza 
Czarnego. Wilno 1828, 8, s. 116. — Toż, 
w latach 1823 i 1824, między Bohem 
a Dniestrem aż do ujścia tych rzek w mo- 
rze, odbytych. Ciąg drugi, t. 2. Wilno 
1830, 8", s. 93. — O płodach i handlu 
Pod. Pam. war. 1823, IV. 416. — Wia- 208 Bibliografia slowianoznawstwa. domość o Pod. 1822, II, s. 316. — Staty- 
styka Pod. 1823. IV. 285. - JundziJ 
Józ. Opisanie roślin w Litwie, na Wo- 
łyniu, Podolu i Ukrainie. Wilno 1830, 8. 
s. 583. — Kilka -słów o Pod. I'ara. pici 
pięknej. War. 1880, IV. s. l'9-88. - 
Przeździecki Al. Podole, Wołyń 
i Ukraina, obrazy miejsc i czasów. T. 2. 
Wilno 1841, 8, s. 212 i 157. — llec. M. 
Wojstomski i Ign. Wodziński. Tyg. pet. 
1841, s. 125—8, 177-81. 373- 4. - Dzieje 
Pod. Przyj. dom. 1856, s. 81. — Belkę 
Gustaw. Wiadomość o kotach dzikich 
na Pod. Bibl. war 1857, 11. 841-8. - 
Koleje żelazne w trzech guberniach ru- 
skich. Rocz. pol. 1857, s. 392. — Ra- 
dziejowski Józ. Podole, stan obecny 
i konieczne reformy dla przyszłego roz- 
woju. Kijów 1859. — Busz S. Pod., Wo- 
łyń, Ukraina. Odb. zDzien. lit. Lw. 1862, 
8», s. 147. — Mierzeński H. Podole 
Wołyń i Ukraina. Lw. 1862. - RoUe 
.łóz. Szkic hygien\ Pod., oparty na jego 
statystyce. War. 1864. 8«, s. 99. - Mate- 
ryały do topografii i statystyki lekarskiej 
Pod. War. 1865, 8°, s. 16, 27 i 8. - Ba- 
raniecki Adryan. O maleryałach do 
topografii i statystyki lekarskiej Pod. 
Pet. 1866, 8", s. 28. — Szaraniewicz 
Iz. Ruś i Podole od r. 1453. Szk. 1868,1 
s. 36—49. — Wierzejski A. Zapiski! 
z wycieczki pod. Dod. Gaz. Iw. 1867/8, 
s. 69, 79, 85. — Rolle .łóz. Zameczki 
pod. na kresach. Przegl. pol. 1869, 1. 411 
—42, II, 1—39, 209—53, 384-414, 111, 
318—54, IV, 1—34, 280-9; 1«70, 1,171 — 
90, 335—66, II, 43—79, 387-404; 1871, I, 
147-210,301-371, II, 1-64, 193-220. 
Toż w odb. pod pseud. Antoni J. dr. 
1872, 8°, s. 538. - Chłopi cki Bdw. 
Od Buga do Bohu, wspomnienie z po- 
dróży. Kł. 1875, II, 283, 302, 318, 330, M48, 
.360, 379, 396, 410. — Krauze F. Podole. 
Bibl. war. 1876, I, 305-20, II, 337-56, 
III, 439-48, IV, 212-31. - Olszew- 
ski Stan. Rys geologiczny północno- 
wschod. Pod. austryack. Krak. 1876, 8, s. 56. — Alth Alojzy. Sprawozdanie 
z podróży w r. 1875 w niektórych czę- 
ściach Pod. galieyj. Krak. 1877, 8°, s. 21. — 
Kirkor A. H. Wycieczka na Pod. ga- 
lie. KI. 1877, I. 320, 336, 355, 367, 378. - 
Tyniecki W ład. Wycieczka na Pod. 
w jesieni 1875. (Odb. z Kosmosu). Lw. 
1877, 8, s. 40. — Ślendziński A. .1. 
Rośliny dolnego międzyrzecza Seretu 
i Złotej Lipy. Krak. 1880, 8, s. 68. — 
Tenże. Rośliny międzyrzecza Zbruczu 
i Seretu. Krak. 1878, 8. s. 42. — Tenże. 
Rośliny mii^dzyrzecza Zbruczu i Seretu, 
przeważnie górnego ich biegu. Krak. 
1879, 8", s. 40. — Tenże. Rośliny z oko- 
licy Pod. między Zbruczem, Dniestrem 
a Seretem. Krak. 1877. 8°, s. 45. — .la- 
blonowski Alek. Lustracye królew- 
szczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola 
i Ukrainy z I jej połowy XVII w., wy- 
dał... Zródta dziejowe, t. V. War. 1877, 
8, s. 226, rub. 3. — Tenże. Pod. u schył- 
ku w. .W. Aten. 1880, II, 526-545, III, 
87—105, 328-351. — H. L. J. Podole 
zdaleka i zbliska. Bies. lit. 1883, II, 42, 
85, 101, 135, 150. — Liwski J. B. Wspo- 
mnienia z wycieczki po Pod. Wędr. 1882, 
11.338,356,374. — Fosforyty podolskie i pier- 
wszy ich eksploatator. Kł. 1884, 1, 278. — 
Ant. J. dr. Po małych drogach. (Szwąj- 
carya pod., Soprnńkowcc, Michałówka, 
Krzywczyl< i Żwańczyk, Ostrowski Ka- 
stel, Mińkowce). Kł. 1884. 1, 139, 157, 191, 
205, 223, 237, 255, 260, 276; 1885, I, 326, 
345, 368, 382. - Toż. (Podróż do Sławu- 
ty, Zmierzynka, Koziatyn, Berdyczów, 
Nad Dniestrem, Kaczałów bród). Wędr. 

1887, s. 16. 32, 40, 53, 71. — Tenże. Ja- 
skinie skalne w Krzywczynku. Świat 

1888, s. 276. — Tenże. Obecny stan Pod. 
(o książce Gudlraana). Przegl. lit. Kraj 
1888, nr. 13, 14. — Jabłonowski Al. 
Pod. starożytne. Przed wcieleniem onego 
do bytej Rzpl. Aten. 1887, I, 498-513, 
11, 126—54. — Tenże. Wołyń a Podole 
wobec samych siebie, na łonie skonsoli- 
dowanej ostatecznie Rzpl. u schyłku Kusini. 209 XVI w. Aten. 1889, IV, 209-23. — R. 
Wotyń i Pod. w II polowie XVI wieku. 
Przew. nauk. lit. 1891, XIX, 163-173, 
252—260, 342—352. (Sprawozdanie z Ja- 
błonowskiego »Ziem ruskicho). — Fal- 
kowski. Życie towarzyskie w gubein. 
pod., wołyńskiej i kijowskiej. Kf. 1887. 
II, 93, 109, 117. — Łomnicki N. Żwiry 
starodyluwialne na Pod. galie. Kosmos 
1887, XII, 436. - Gawroński F r. Gu- 
bernia pod. w świetle statystyki. Dod. 
Przegl. t3g. 1888, II, 216-31. - Położe- 
nie wło.ścian w gub. pod. Głos 1888, 
s. 411, 422, 449. — Pułaski Kaz. Wła- 
sność ziemska w gubernii pod. Niwa 
1888, 1. 513-24. — Chłopicki E dward. 
Wrażenia z letniej przejażdżki po gub. 
pod, Kł. 1889, I, 182, 198, 211, 228. - 
Wandalin. Z wycieczki na Pod. Kraj 
1893, nr. 33. — Pułaski Kaz. Szlachta 
pod. w czasie zaboru tureckiego. Niwa 
1890, s. 300-2, 313-6, 331, 348, 361, 378. — 
l'rochaska Ant. Pod. lennem korony 
1353—1430. Rozpr. hist -filoz. 1895, (t. 32), 
256—79. - Pułaski K. Stare osady 
w ziemi kamienieckiej i dziedziczące na 
nich rody pod. szlachty histor. Przew. 
nauk. lit. 1902. s. 43-52, 145—54, 247— 
56, 345-63, 464—72. 554, 658-64, 734— 
44,833-40,936-44, 1024—3.3, 1134-43.— 
Janowski Aleks. Podole. War. 1908, 
mała 8, s. 24. 

4009. Wołyń. Kraszewski Józef, i 
Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, 
t. II. Wilno. 1840, s. 231 -|- 204. — Zót- 
kiewicz Ant. Badania historyczne 
Wol. Tyg. pet. 1840, s. 475, 515; 1841, 
s. 24. — M. G r. Pamiętnik o Woł. Pana 
W. Borejka. Tyg. pet. 1844, s. 235, 244. — 
Miasta woł.: Żytomierz, Włodzimierz, 
Dubno, Zasław, Równo, Stary Konstan- 
tynów. Dzień. lit. 1863, s. 509, 543. — 
Stecki Tad. Listy z wycieczek po Woł. 
(Miasteczko Kozin Tarnowskich, Bereste- 
czko, Wyżogródek, Łopuszna, Pachinia, 
Wierzbowiec, Czajczyńcze). Tyg. ii. 1863, 
I, 18, 32. — Tenże. Wołyń pod wzglę- dem statystycznym, hist. i arch. Lw. 
1864, 8, t. I, s. 585; t. II, r. 1871. — Rec. 
Hubert L. Hibl. war. 1866, II, llH-41.— 
(Nowicki Fortunat). Wol. i jego mie- 
szkańcy w r. 1863. przez F. N. Drezno 
1870, 8», s. VIII-|-138.- Prusinowski, 
Jaskinia Woroniczów. Tyg. ii. 1867, I, 
205. — Ossowski G. Wyjątek z gawęd 
geologicznych o gub. woł. Tyg. ii. 1870, 
I, 259. — Tenże. O labradorytach na Woł. 
Krak. 1879, 8°, s. U. — Jabłonowski 
Aleks. Rewizja zamków ziemi woł. 
w połowie XVI w. (Źródła dziejowe, t. X). 
War. 1878, 8», s. CLXIV -f 163, 3 ru- 
ble. - X. Y. Na Wołyniu. Krak. 1883, 
8 mała, s. 27. (Krzemieniec, Berechy, Bia- 
Jokrynica, Zahajce, Łanowce. Oryszkow- 
ce, Białożorka, Żukowce, Gzajczyńce, 
W'iśniowiec, Oleskiniec, Horynka). — 
Chłopicki E Od Sluczy do Bohu. Tyg. 
ii. 1887, I, 299, 319, 3.39, 351, 370, 402. - 
Batiuszkow P. Wołyń. Rec. Szarłow- 
ski A. Przegl. pol. 1889, IV, 598—613. — 
Przejażdżki po Woł. Przew. nauk. lit. 
1891, (XIX), s. 634—45, 748-57, 831-41, 
939-48; XX, s. 50-64, 150-9,259-267, 
331—41, 454—62. (Między innemi opi- 
suje także osady czeskie w Mirchor- 
szczy i Hostyńcu i dzieje tego osadni- 
ctwa). — Toż. serya II. 1893, s. 469—73, 
561—5, 659—62, 749—55, 845-50, 940— 
51, 1040-51. — Karwicki-Dunin J. 
Opowiadania historyczne. Miejscowości 
nad Ikwą, ii^h przeszłość i teraźniejszość. 
Przew. nauk. lit. 1897, s. 710-23,813-33. 
908 - 23, 1009- 24, 1 118-27; 1898, s. 61-70, 
153-74, 277-85, 386-95, 510-14, 625— 
32. — Kar w i oki. Ceny ziemi na Woł. 
Tyg. ii. 1902, 1,73, 89. - Niewiarow- 
ski L. O Wołyniu. 1902, I, 155. — We- 
ry tu s Ant. Szmat Woł. Wędr. 1897, 
s. 807, 823, 843, 866, 886, 905, 923, 943, 
966, 985, 1005. 1027. 

4010. Ukraina. (Hammardi. Rys Ukr. 
zachodniej, przez ks. G(iżyckiego) prze- 
łożony. (Krzemieniec) 1810, 8", s. 54. — 
Podróż po Ukr. Pow. pam. 1835, 1 s. 416 

27 210 Bibliografia slowianoznawstwa. —25. Muz. dom. 1835, s. 285-8. - M. Gr. 
Przejażdżka od Taśininy ku Uosi. Orę- 
dow. nauk. 1841, s. 343,350,358,373,381, 
405, 413; 1842, s. 1. — Ogrody w Ukr. 
(Opis parku hr. Woiońcowa w Mo- 
sznie). Athen. 1842, IV, 136— 6«. - Pada- 
lica Tad. Parę obrazów, parę myśli. 
Athen. 1814, V, 52— 117. - Grabowski 
Michał. Ukraina dawna i teraźniejsza, 
t. I. O zabytkach najgfi^bszej starożytno- 
ści. Kijów 1850, 80, s. 172. — Kulikow- 
ski Edward. Ukr. opisana powiatami 
pod wzgli;dein histor., obyczajowym i sta- 
tystycznym. Bibl. war. 1852, IV, 454— 
71. — Widoki kraju: Ukraina. Czas 1855, 
nr. 117—8. — Inżynier francuski na U- 
krainie w w. XVII. Czas 1855, nr. 8. — 
Padalica Tad. Opowiadania i krajo- 
brazy, szkice z wędrówek po Ukrainie. 
Wilno 1856, s. 286 -f 194. Hec. Kalinka 
Kai. Bibl. war. 1857, III, 740-50; Sie- 
mieński. Kilka rysów z literatury 1859, 

II, 110—37. — Darowski Weryha. 
Do dziejów Ukrainy. Lw. 1863, 8», s. 8. 
Czas 1863, nr. 95. — Marcinkowski 
Ant. Pogranicze nadnieprzańskie, szkice 
społeczności ukraińskiej z wieku 17. przez 
Ant. Nowosielskiego, t. II. Kijów 1863, 
8°, s. 310 -\- 230. — Rec. Sz. Cz. Dzień. 
lit. 1863, s. 503, 511, 519, 527, 535. - 
Piotro wsk i Eligi.DziejeKijowszczyzny. 
Bibl. war. 1863, 111,482— 90. -Bartosze- 
wicz Jul. Co znaczyła i gdzie była Ukra- 
ina? Bibl. war. 1864, II, 1-26. - Mete- 
licki Korowaj. Żydzi jako rolnicy na 
Ukr. Przyj. dom. 1866, s. 36. — Andrze- 
jewski Ant. Flora Ukr. przed-dniepro- 
wej i w sąsiednich z nią okolicach Wo- 
łynia, Podola i gubernii chersońskiej. 
War. 1869, 8°, s. 93, kop. 60. — Piet- 
kiewicz A pol. Torf na Ukr. War. 
1872. — Pasieka ukr. Kł. 1873, I, 71. — 
Jabłonowski A. Kresy Ukrainne po 
»Licholeciu« — do -Ruinya. Aten. 1877, 

III, 1-33, 374-4fl7; 1878, IV, 427—52. - 
Tenże. Ludność rolnicza ziem ukrain- 
nych do wybuchu wojen kozackich. 1882, I I, 70-97, 298-317. - Tenże. Zasiedlenie 
Ukr. 1888, I, 115-138, 308—319; 1891, 
IV, 439-70; Przogl. hist. 1907, I, 221 — 
30. — Tenże. Kolonizaoya Ukr. za osta- 
tnich Jagiellonów. Kwart. hist. 1893, (VII), 
50-65. — Tenże. Polska XVI w. pod 
względem geograficzno - statystycznym, 
t. IX— X. Ziemie ruskie, Ukraina, Ki- 
jów, Bracław, dział I-II. War. 1894, 
8«, s. 89, 185, xxvii t. II, 654 i LI. Toż, 
t. Xl, dział Ul. 1897, 8, s. 736, L1X. — 
Rcc. Rembowski A. Bibl. war. 1894, 
III, 225-33. Tydz. 1897, {V), 244, 254. — 
Jabłonowski. Atlas historyczny rze- 
czypospolilej. Epoka przełomu z w. 
XVI na XVII. Dział ll-gi »Zicmie ruskie« 
rzeczypospolitej. Oprać, i wydał... duże 
folio. Tablic 16. War. 1899-1904. - Tenże. 
Handel Ukr. w XVI w. Aten. 1895, 11, 
232 - 58. — Rec. N o w o d w o r s k i W. 
jAtcn. 1897, 111, 346-65. — Antoni J. 
I dr. Jak się żyło na kresach ukrainnych 
I przed inkursyą kozacką. Tyg. pow. 1879, 
js. 468, 485, 499, 518, 531. - Chłopicki 
Eli w a rd. Stepowe szlaki. KI. 1880, II, 
142, 157, 166, 172, 183,205,220, 252, 270, 
275, 302, 316. — Tenże. Wędrówka po 
gubernii kijowskiej. Tyg. ii. 1881, II, 262, 
268, 275, 285, 293, 300, 307, 316, 326, 
351 — Liwski J. B. Wspomnienia z wy- 
cieczek po gub. kijowskiej. Wędr. 1883, 
I, 307, 325, 339. 354, 371, 387, 405, 419, 
436, 450. 466, 482, 499, 515, 534, 552,572, 
587, 603, 618, 629, 645, 660, 676. — S kór- 
kowski Ant. Z ukrainnych stepów. 
Wędr. 1883, 1,422. — M. Dob. Ukraina. 
iLudność). Kraj 1884, nr. 19, 23. — D u b i e- 
cki Maryan. Z Warszawy do Kijowa. 
Kł. 1884, i, 76. — Cal li er Ed. Rozgra- 
niczenie Ukrainy polskiej od Nowej Ros. 
w r. 1780-1. Warta 1886, s. 5487, 5495, 
5502, oraz w zbiorze: Szkice geograf.- 
hist. Pozn. Serya II, 1888. — Choło- 
n lewki St. ks. Opis podróży kijowskiej, 
odbytej w 1840 r. (Z ręk. wydał. J. An- 
toni dr). Przew. nauk. lit. 1886, XIV, 1—8, 
97-114, 193-211, 336—46, 431-39, 515 Rusini. 211 — Ó23. (Dotyczy pobytu cara MikoJaja 
w Kijowie). — T. S. Z Ukr. Dzień. pozn. 
1886, nr. 13. — Etniczna postać Ukr. 
w epoce zjednoczenia jej z koroną. 
Kwart. hist. 1893, (VII), iOS-3b.~M.N. 
Ze spraw agrarnych na Ukr. Świat sł. 
1906, II, 257-262. 

4011. Podlasie. Wójcicki K. W. l'o- 
droż w P. Dzień. war. 1828, XI, 2U—7'o. — 
Urajnert J. Wycieczka na Pod. Bibl. 
war. 1857, IV, 53—81. — F a 1 k i e w i c z L. 
Wycieczka w Pod. Tyg. ii. 1869, II, 63, 
78. — M. U. R. Fantazye geograficzne 
na temat ziemi lubelskiej i pódl. Aten. 
1882, IV, 368— 77. — Witanowski P.a- 
wicz. Z wycieczki na Pod. Wis. 1899, 
s. 343-8. — Jabłonowski Aleks. Pol- 
ska XVI w. pod względem geogr. sta- 
tyst. T. VI. cz. I. Podlasie (wojewódz- 
two). War. 1908, 8, s. 222 + LII. rub. 2. 

4012. Polesie. Śniadeoki Józ. Po- 
lesie. (Położenie geogr., rolnictwo, han- 
del). Bibl. war. 1845, II, 1-34. — Szla- 
chta drobna na Pol. (Z pamiętników i no- 
tat J. Gluzińskiego). Tyg. pol. nauk. lit. 
1870, s. 351, 359, 367, 375, 401, 409, 435, 
443, 451, 467, 479, 492. — Bądzkiewicz 
Ant. Osuszanie biot Pol. KI. 1878, 11,75, 
91, 99, 108, 132. — Toż. Bibl. war. 1880, 
II, 77—81. — Antoni J. dr. Dzieje szla- 
chty okolicznej w owruckira powiecie. 
Bibl. war. 1881, II. 19-39, 183-200, 352 
— 67. — Tenże. Z przeszłości Pol. kijow- 
skiego, opowiadanie historyczne: Dzieje 
szlachty okolicznej w owruckim powie- 
cie, Kozacy na Pol. kijowskiem w dru- 
giej polowie XVn w. (Odb. z Bibl. war.). 
1882, 8, s. 86, kop. 80. — Rec. R. B. Ni- 
wa 1883, II, 384-8. — Pol. drogi żela- 
zne. Kraj 1885, nr. 48, s. 1. — Raw i ta 
Fr. Przyczynek do kolonizacyi i historyi 
Pol. kijowskiego. Dod. Przegl. tyg. 1888, 
I, 344^62. — Rawita Marcin. Z ży- 
cia szlachty okolicznej Pol. kijowskiego 
od XV do XVIII w. Niwa 1892, s. 202, 216, 
■232, 247, 259, 272. — Jan Kaźmierz 
Kr. Z Polesia. Dzień. pozn. 1898, nr. 14 —23. — Du bi eck i Mary an Pol. ukra- 
inne w roku 1793-94. Bies. lit. 1907, I, 
409, 435, II, 25, 62. 

Pińsk i Piiiszczyzna. np. Ziemba 
Karol. Wędr. 1898, s. 54, 74. - Ohlo- 
picki Edward. Pińszczyzna, notatki 
z teki podróżnej KI 1886. I. 123, 140, 
149. — Ziemislaw Szczery. Wycife- 
czka do Pińska i w Pińszczyznę. KJ. 1877, 
I, 67, 83 — Bcądzkiewicz Ant. Pińsk 
i Pińszczyzna. Tyg. ii. 1863, II, 260. 

4013. Ruś chełmska. Bańkowski 
Emil. Ruś chel. od czasu rozbioru Pol- 
ski. Lw. 1887, 8, s. 248, kor. 320. - Rec. 
Aleks. Lisiewicz. Kwart. hist. 1887, (I), 
627 — 9. — W sprawie Podlasia i ziemi 
chełmskiej (statyst. ludności). Świat 
1907, I, nr. 3, s. 2. — Prochask a A n t. 
Z dziejów samorządu ziemi chel. Przegl. 
hist. 1908, (VI), 33—49, 155—72, 306—21. — 
Dziewulski St. Statystyka ludności 
gub. lubelskiej i siedleckiej wobec pro- 
jektu utworzenia gub. chel. Ekonomista 
1909, s. 157—97, z mapą. 

4014. Ruś węgierslta, np. K o 1 o d z i e j- 
czyk Edmund. Świat st. 1911, I, 106 
—15. 

4015. Zadnieprze, np. Bdw. Chłopicki. 
Kłosy 1867, II, 8, 39, 43, 75, 79. -Po d- 
bereski Andrz. l^rzejażdżka po czar- 
nomorskich i azowskich pobizeżach tu- 
dzież po dnieprowskiem Zaporożu. Bibl. 
war. 1863, I, 295-328, 494-523, II, 113 
—34, 477—508. — Toż. Dzień. lit. 1863, 
s. 238, 246, 254, 262. 270, 279, 357, 365, 
372, 381. — K. P. Dzikie pola. (Dzieje 
kresów dnieprowych i urządzenie w XV 
-XVI w.). Przew. nauk. lit. 1878, s. 251 
—72, 346-69. -- Stachurski Paulin. 
Wycieczka na Zaporoże. Kł. 1886, I. Dod. 
nr. 1083. — Alth Alojzy. Wapień ni- 
żniowski i jego skamieliny. Pam. Akad. 
um. wydz. mat. przyr. 1888, (t. VI), 1— 
160. 

Ziemia dońskich kozaków. Mag. pow. 
IB.35, s. 802, 818, 826. — Podróż do 


212 Bibliografia sJowianoznawstwa. kozaków dońskich 1837 r. z franc. p. 
X. Bronikowski. Rozm. Lw. 1839. — Zob. 
nr. 2462. 

4016. Łoziriski Walery. Doliny i"zek 
wschodnio-karpackicli i podolskicli. Lw. 
1905, 8, s. 70, kor. 2. 

4017. Dniepr. O handlu zamiennym 
prowadzonym przez D. na morze Czar- 
ne. Bibl. war. 1847, I, 404—20. — Pa- 
wliszczew M. Wiadomość o progach 
D. Bibl. war. 1847, I, 420-2. — Dawne 
drogi i szlaki na prawym brzegu D. i ich 
znaczenie histor. Aten 1878, III, 502-28, 
IV, 58-84. - Dubiecki Mar. Z nota- 
tek wędrowca. (Na progach d.l. Ktosy 
1881. II, 212, 217, 252. — Toż. (Po niżu 
dnieprowym). 1881, I, 182, 205, 222, 237. 
380, II, 4, 80, 35. - Tenże. Progi D. 
Tyg. ii. 1887, II, 55. 

4018. Dniestr. l'ol W. (Jpis D. Uocz. Tow. nauk. 1852. VI, 35-48. - O że- 
gludze parowej na D. Tyg. ii. 1865, I. 
156. — Po D. od Anuty do Chocimia. 
Tyg. mód 1865, nr. 16, 17, 29. — An- 
toni .1. dr. Początek handlu polskiego 
na Czarnem morzu i żegluga po D. Ni- 
wa 1883, 11,393-409,480-500. — Piet- 
kiewicz Zenon. Lądem i wodą. (Ka- 
mieniec Podolski i Dniestr). Tyg. ii. 1895, 
II, 117, 149. 237. 336. 

4019. HoryiS. Karwicki Dunin .1. 
Wędrówka od źródeł do ujścia H. Krak. 
1891, s. 142. 

4020. Prut. Łomnicki A. Dohna Pru- 
tu od Dclatyna do Czarnohory pod wzglę- 
dem geologicznym. (Odb. z IV t. Uoczn. 
Tow. tatrz.). Krak. 1879, 8, s. 9. 

4021. Prypeć. llehman Ant. Kotlina 
Prypeci i biota pińskie pod względem 
przyrodniczym. Aten. 1886, II, 57—74, 
499-516, 111, 479-492, IV, 151-62. Mi ej SCO w ości. 4022. Augustów. Bibl. war. 1863. II, 
149-56. - Ty kieł B. Kilka uwag hi- 
storyczno-statystycznych o guberni! au- 
gustowskiej. Bibl. war. 1857, III, 658- 
71, IV, 162-74, 606-22; 1858,11,58-72. 

4023. Barskie starostwo np. Aleks. Ja 
blonowski Kwart. hist. 1897, (XI), 64-73. 

4024. Beresteczko i jego przeszłość. 
Tyg. pow. 1880. s. 819. 

4025. Berezne. np. Romania Bielska. 
Tyg. 11. 1871. I, 142. 

4026. Berdyczów. Kościół Karmelitów 
w B. i obraz N. P. Maryi, np. Bolesław 
z Ukrainy. Tyg. ii. 1861, II, 217. 

4027. Biała. Kościół farny w B. Kł. 
1872, II, 62. — Gloger Zyg. Dawna 
ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta. 
Bibl. war. 1873, III, 243—66. — Kra- 
szewski Józ. B. na Podlasiu. Athen. 
1841, I, 70-95. - F. M. S. Zamek w B. 
Tyg. ii. 1863, II, 500. -Bartoszewicz ,1. Zamek b. Przew. nauk. lit. 1880, s. 1—24, 
97—128, 193-224, 289—320, 385-405, 
501-16, 628-52, 721—52. 

4028. Białacerkiew. J. Michał. O wy- 
ścigach \\' B. Telegraf. Lw. 1853, nr. 232 
—5. 

4029. Białowież. Gliński Kaz. Kilka 
słów o puszczy białowieskiej. Tyg. ii. 
1894, I, 115.— Ryszkiewicz .1. Z wy- 
cieczki do Janowa i B. Wedr. 1898, s. 884, 
904, 924, 944, 964. 984, 1005, 104.Ó. — 
Makowski W. Z puszczy białowieskiej 
Głos 1900, s. 658, 674, 690. 

4030. Brześć. GozdawaMarek. Te- 
rytoryum dawnej ziemi brzeskiej. Aten. 
1899, 111, 340-54. 

4031. Busk, np. Schneider Antoni. 
Dzień. lit. 1866, s. 698. 713, 730, 746, 769. 

4032. Chełm miasto dawnej Rusi czer- 
wonej, np. Łazowski J. K. Fijołek, nowor. 
lubelski 1846, s. 60-74. Rusini. 213 4033. Chocim, np. Antoni J. di-. Tyg. 
pow. 1881, s. 755. — A. S. Twierdza cho- 
cimska. Kraj 1899, I, nr. 5, s. 9. 

4034. Czernichów, p. z ros. Adam Ko- 
złowski. Tyg. wil. 1817, 1, 321—30, 353— 6ł. 

4035. Drohiczyn. Opis historyczny, 
np. .1. Jaroszewicz. Athen. 1847, IV, 1 — 48. 

4036. Drohobycz. Dzieduszycki 
Wojciech. Fara łacińska i cerkiew św. 
Jura w D. Przegl. arch. 1883, s. 6-14. 

4037. Gródel<. Stecki Tad. Z dzie- 
jów wołyńskiego G. Przegl. pow. 1888. 
I, 1—20. 

4038. Halicz. O starożytności miasta H. 
Rozm. Lw. 1829. — Przyj, ludu 1836, I, 
27, 3i. - Tyg. lit. 1838, s. 202, 213. - 
Kraszewski. Podróże i przechadzki 
po Haliczu. (Omówienie książki ZapaWla- 
dysl. : Gesty a prochazky po Halicke zie- 
mi). Athen. 1845, 11,63—128. — Ocerkwi ka- 
tedralnej Matki Boskiej w H. Skarbiec 
pol. 1859, s. 67—89. — Unicki i S za- 
rań i ewicz. Starodawne halickie grody. 
Rec. Bielowski August. Bibl. Ossol. 1862, 
(I), 378—91. - F. M. S. Tyg. ii. 1871, II, 
279. — Łomnicki A. Ryby zebrane 
w okolicy Solotwiny, Stanisławowa i Ha- 
licza. Krak. 1878, 8, s. 11. — .Szaranie- 
wicz Izydor dr. Trzy opisy history- 
czne staroksiążęcego Halicza w r. 1860. 
1880 i 1882, z dołączeniem dokumentów 
z metryk koronnych i wyciągów z lu- 
stracyi czasów Rzeczypospolitej polskiej 
z arehitektoniczno-porównawczym opi- 
sem wykopalisk halickich i pomnikowych 
świątyń w Zalukwi, w Haliczu i na Kry- 
losie. Lw. 1883, 8,s.232 i XXXII, kor. 10. - 
Chyliński M. Prastary H. Węd r. 1886, 
s. 287, 295, 315, 327, 339. — Czołow- 
ski Alek. Dawne zamki i twierdze na 
Rusi halickiej. Odb. z Teki konserwator- 
skiej. Lw. 1892, .4, s. 70, kor. 6. — 
Łuszczki ewicz W Jad. Kościół w św. 
Stanisławie pod H. Spr. kom. hist. sztuki 
1884, s. 1-20. 

4039. Horodec, np. T. J. Stecki. Kł. 
1877, II, 147. 4040 Horoszlci. Ossowski G. Mia- 
steczko H. i jego hyperyty. Tyg. ii. 1867, 

I, 289, 306. 

4041. Humari. np. Bolesł. z nad Dnie- 
pru. Tyg. ii. 1869, II, 4; Kł. 1872. II, 
259. — K o r a b i t a. H. i Zofijówka. Wędr. 
1897, s. 645, 676, 696. 

4042. Huszcza. \\'otyniak. Z przeszło- 
ści H. na Wołyniu. Krak (1908), 8°, s. 72, 
kor. 1-50. 

40 J3. Jabłonów. Wierzbicki Lud. 
Bóżnica w miasteczku J. nad Prutem. 
Spr. kom. hist. sztuki 1891, s. 45—51. 

4044. Jezupol. Czołowski A. Z prze- 
szłości J. i okolicy. Przew. nauk. lit. 1889, 

|s. 821-35, 923—32, 1046-50, 1184-245. 

4045. Kamieniec Podolski. Wiadomo- 
j ści o K. P. Pam. war. 1823, V, 303. — 
'Zamek w K. P. Przyj, ludu 1*^35, nr. 52; 
I184I, nr. 3-10. —Belkę Gustaw. 

Krótki rys historyi naturalnej K. Bibl. 
' war. 1858, II, 313-37, 539—63, III, 151 
{ -65, 353-79, 718-39. - J. B. K., ma- 

teryały do historyi miasta. Tyg. ii. 1866, 

II, 292. — Pułaski K. Zamek k. Tyg. 
ii. 1872, I, 162, 184. — Zgromadzenia za- 
konne i kościoły w K., zniesione w cią- 
gu ostatniego stulecia. Przegl. pol. 1872, 
II, 89—141, 263-9. — Antoni J. dr. 
Wycieczka do K. P. Kłos. 1878, 1, 211, 274, 
301, 308, 364, 409, II, 28, 51, 99, 1 16. — 
Tenże. Do dziejów K. P. Przew. nauk. 
lit. 1907, s. 1-8,116-23,225-31,322—8, 
427-34, 534—40, 636-44,732-40, 803— 
10, 905 — 15 — Zamarajew ,1 a n. Wy- 
cieczka do K. P. Kraj 1899, 1, nr. 4, s. 9. — 
Obszar dawnego powiatu k. Wis. 1902, 
s. 198-209. - Zob. nr. 4018. 

4046. Kazimierka, np. Romania B. Tyg. 
ii. 1871, II, 85. 

4047. Kijów. Pieczary k. Przyj, ludu 
1836, 1, 118, 122. — Lwów. 1838, (III). 83. — 
Widok K. Przyj, ludu 1839, II. 361,369; 
1841, nr. 20-22. — Widok złotej bramy 
w Kijowie. 1848; KI. 1873, II, 23. - Pie- 
truszkiewicz A. Szczerbiec i złota 
brama kijowska. Słów. 1869, 11,99-101, 214 Bibliografia slowianoznawstwa. 123—4. — Hadalica Tad. O pracach | 
naukowych Icomisyi ustanowionej przy 
uniwersytecie św. Włodzimierza, dla opi- 
sania kijowskiego naukowego okręgu. 
1849—53. Bibl. war. 1856, 11. 601—28. - 
Korizeniowski. Tyg. ii. 1861, 11,112.- 
Bartoszewicz Julian. Album malo- 
wnicze Kijowa. War. 1861, zesz. 5. — 
Cerkiew św. Michała w K. Tyg. 11. 1864, 
I, 237. — Cerkiew św. Katarzyny w K. 
Tjg. ii. 1864, 1, 217. — Prusinowski 
Jan. Kontrakty kij. Op. dom. 1865, s. 43. 
Ursyn. Toż. Wędr. Ib96, 1, 166. — Tunel 
więzienny w K. z czasów 1863 przez 
naocznego .świadka Z. O. Lw. 1869. — 
O. Zygmunt. Podkop więzienny w Ki- 
jowie, napisał świadek naoczny. (Odb. 
z Warty), Poz. 1886, 8, s. 41. — Tar- 
nowski Stan. Z Kijowa. Przeijl. pol. 
1874- -75, II, 50-109. — Chi opić ki 
Edward. Tyg. ii. 1879, I, 38, 62. - 
Stolzman St. Kanalizacya K. Przegl 
tech. 1894, s. 81, 107. — Ursyn. Kon- 
serwatoryuni w K. Kraj 1899. 1, nr. 
7, s. 18. — C i e c h o w s k i W a c 1 a w. 
Kijów i jego pamiątki, z planem, wido- 
kami miasta i rycinami ważniejszych bu- 
dynków, ulożyl... Kijów 1901, 8, s. 352 
-\- 30, rub. 1-80. — Kościół św. Mikołaja 
w K. Kraj 1901, II, nr. 35 —Z przeszłości 
i teraźniejszości K. Kraj 1901, II, nr. 47. 
48, óO, 51. — Storożenko Andrzej. 
Ko.4cioły w K. Kraj 1902, nr. 8, s. 93. — 
Dom ludowy wK. Kraj 1902, U, nr. 50.- 
Koźmian Stan. Podróże i polityka. 
Krak. 1905, 8, s. 113, kor. 3, (Z podróży 
do K.). — G a w r o ń s k i F r. R. R a w i I a. 
Polskie pamiątki historyczne w K Przew. 
nauk. lit. 1907, s. 193-206. - Tenże. 
W starym K. Świat 1908, I, nr. 16 
i 17. — Dobrowolsk i-Nałęcz Marceli. 
Z Kijowa. Krak. 1908, mała 8, s. 45, 
hal. 80. — Zob. nr. 6. 

4048. Kleszczele na Podlasiu. Bibl. war. 
1845, 111, 172-9. 

4049. Kodeń nad Bugiem. Athen. 1841, 
VI, 128— 134. — Loski J. Cerkiew zam- kowa w K., oraz znajdujący się w niej 
nagrobek J. Sapiehy. Bibl. war. 1857, IV, 
725-36. 

4050 Komarowicze, wieś w powiecie 
inozyrskim, np. Jeleńska E. Wis. 1891, 
s. 290-331, 479-!)20. 

4051. Korosteszów. Przyj. ludu. 1842, 
nr. 33. 

4052. Korsuń, iip. Padalica T. Tyg. ii. 

1862, I, 258. — Boi. z Ukrainy. Wyjątek 
z przejażdżki, odbytej w r. 1862. Tyg. ii. 

1863, II, 387. 

4053. Krasnopol, np. Bolesław z nad 
Dniepru. Tyg. ii. 18«0, II, 90. 

4054. Krzemieniec. Opisanie history- 
czne i topograficzne zamku krzem. Sław. 
1839, s. 24-31. — Noworzycki Sa- 
muel. Starożytności krzem, zamku. Tyg. 
pet. 1845, s. 377-8. — Tenże. Wiado- 
mość historyczna o zaniku krzem. Bibl. 
war. 1848, II, 535 51. — Brochwicz H. 
Krzem. Athen. 1845, II, 48—62. — Stecki 
T. J., K. i jego okolice. Dzień. lit. 1865, 
s. 691, 703, 721, 783, 754, 768. 

4055. Kudak dzisiejszy, np. Dubiecki 
Maryan. KI 1877, II, 106, 124. - Tenże. 
Kud. twierdza kresowa i jej okolice. Przegl. 
pol. 1878-9, 111, 181-2H0, 366-40S. 
W odb. Krak. 1879, s. 91. Toż. powię- 
kszone. War. 1879, S", s. 139, kor. 260. 

4056. Lachwa i jej mieszkańcy, np. 
Rouba Napoleon. Wis. 1895, (l.X). 734 
-64. 

4057. Lachowce, miasteczko i uczony 
Jałonowski, np. Stecki T. J., Kł. 1872. 
II, 45, 55. 

4058 Latyczów na Podolu, np. Helle- 
niusz Eug. (Iwanowski Eust.). Kilka ry- 
sów i pamiątek. Poz. 1860, s. 145—56. — 
Bolesław z Ukrainy. Kościół w L. 
Tyg. ii. 1860, I, s. 225; 1872, II, 112. 

4059. Lisianka, np. Bolesł. z nad Dnie- 
pru. Tyg. ii. 1883, I, 283. 

4060. Lwów. Friese C. B. O metro- 
polii 1. i jej arcybiskupach, p. z fr. Leon 
Rogalski. Dzieje dóbr. 1824, V, 415, 503. — 
Zubrzycki Dy on. O cerkwi slauropi- Rusini. 215 giańskiej we L. Rozin. Lw. 1831. — 
Widman K. Kościół św. Jura we L- 
Tyg. ii. 1861, II, 229, 238. — CzoJow- 
ski Aleks. L. za ruskich czasów. Kwai'. 
hist. 1891, (V). 779-812. Odb. 8", s. 42, 
kor. 1-50. — Rom. E. Moskale we L. 
w r. 1768, i 1770. Dzień. lit. 1869, s. 569. — 
Jaworski Franc. Obrona L. 1655 r. 
Lw. 190.i, 8, s. 45, hal. 30. 
\ 4061. Mielnica, miasteczko na Wolyu- 

skiem Polesiu, np. T. J. Stecki. KI. 1872, 

I. 269. 

4062. Międzybóż. Zamek w Międzybo- 
żu. (Wyjątek z notatek podróży A. Skal- 
kowskiego. p. z ros. Sobieszczauski F. M.). 
Bibl. war. 1848, I, 196-9, — M. w gub 
wołyńskiej, np. Liwski Bolesl. Tyg. ii. 1.S67. 
1,31,217.— PuJaski Kaz. KI. 1872, 

II. 275. 

4063 Mohilew nad Dnieprem. Mag 
pow. 184 I, s. 129. - Tyg. ii. 1868. 1, 122.- 
r Sury na F. Wspomnienie M. Tyg. ii. 
1871, II, 112. — SzarJowski A. Kilka 
rysów z dziejów M. nad Dnieprem. Przegl. 
pol. 1874, IV. 287-313. 

4064. Mozyr. Tyg. ii. 1865, I. 80. 

4065. Niewierków. np. Romania B. 
Tyg. ii. 1871, II. 171. 

4066. Nieżyn. np. Kraszewski. Tyg. 11 
1861, II, 192. 

4067. Ołyka, np. Pernus. Tyg. ii. 1860, 

II, 585 — Stecki Tad. Radziwillowska 
Otyka. Przegl. pow. 1887, II, 458-76, 

III, 33-48. 

4068. Ostróg. Ruina bohojawleńskiej 
cerkwi w zamku ostrogskirn na Woły- 
niu, np. Łiiszczkiewicz W I. Spraw, 
wydz. hist. szt. 1888, s, 66—92. Rec. S. 
Tomkowicz. Przegl. pol. 1886/7, III, 170 
—3; Łoziński WJad. Kwart. hist. 1887, 
(I), 31-4. 

4069. Owrucz. Pług Adam. Cerkiew 
Św. Bazylego i kościół pojezuicki w O. 
Tyg. ii. 1863, I, 97. 

4070. Paniowce Zwaliska zamku w P. 
Kł. 1873, I, 26. - Antoni J. dr. P. nad 
Smotryczem. Kł. 1880, I, 74, 101, 902. 4071. Pilawski zamek. np. Bolesław 
z Ukrainy. Tyg. ii. 1864, II, 413. 

4072. Pińsk. M o szyn ski Ant. Zaby- 
tek historyczny o P. Athen. 1841, VI, 91 
—102. 

4073. Pleśnisko. Morawski Szczę- 
sny. Uzut oka na szczątki historycznego 
grodu niegdyś zwanego Pleśnisko. Bibl. 
Ossol. 1847, 513-21. 

4074. PoczajÓW, z byłym zakonem 
i kościołem OO. Bazj lianów, np. Bolesł. 
z Ukrainy. Tyg. ii. 1865, II, 49. 

4075. Przemyśl. Fr. S. Wiadomość 
o dawniejszym stanie P., o dziejach jego. 

, Czasop. nauk. Ossol. 1828, 11,63-78,111. 
1—23; 1829, zesz. I, 1-22. - Dobie- 
szewska J, P. i wieś Medyka. Tyg. ii. 
J1873, I, 188, 200. — Dubiecki K. M. 
Gdzie jest P. Tyg. ii. 1873. I, 55. — Le- 
wicki Anatol. Obrazki z najdawniej- 
! szych dziejów P. Przemyśl 1881, 8, s. 148. 

4076. Romanów na Podlasiu, np. J. Lo- 
ski. Kł. 1876, II, 58. 

4077. Rów. R a w i t a-G a w r o ń s k i. Wja- 
kiem miejscu leżał zameczek Rów, zruj- 
nowany w czasie napadów w XV w. 

j Przew. nauk. 1902, s. 1211— 22. — Rolle 

I Michał. Z przeszłości. Okręg rowski, 

starostwo barskie. Przew. nauk. 1895, 

s. 36-48, 132-46, 229—39. 329—36, 449 

1—57, 518- 24, 632—41,722—36,809-29, 

! 917— 39, 1033-41, 1113-57. Wodb. Lw. 

1896 

4078. Równe, np. Stecki Tad. Kartka 
z kroniki Wołynia. Niwa 1879, II, 28.3— 
95, 358—70, 445-56, 521—32. 

4079. Rzyszczów, np. Bolesław z Ukra- 
iny. Tyg. ii. 1863, I, 220. 

4080. Sambor. Fr. S. Opisanie mia.sta 
S., dzieje dawne i stan obecny. Czas. 
nauk. Ossol. 1829. zesz. II. 50—73. 

4081. Sawin, miasto w dawnej ziemi 
chełmskiej na Rusi czerwonej, np. Łazow- 
ski J. K. Fijołek noworocz. lubelski 1845, 
s. 74-80. 

4082. Secemin. Kościół w S. Lwów. 1838, 
(III), s. 63. 316 Bibliografia sJowianoznawstwa. 4083. Skole i TucholszczNzna, np. Pa- 
pee Fr. (Monografia ludoznjiwczo-fizyo- 
graficzna i dziejowal. Przew. nauk. lit. 
1890, s. 448-56, 543—58,633-42,741—7, 
820—38, 923-37, 1016-26. 1140—64. 

4084. Sławuta. Tjg. ii. 187:i, I, 316. 

4085. Stuck. 1 w a n o w s k i M. Matc- 
ryaly historyczne. Wyciągi z alit. Athen. 
1850, 111, 1—17. 

4086. Staro-Konstantynów na Woły- 
niu, np. Kozielulski Augusi. KI. 1873, 1, 
255. 

4087. Steblów, np. Bolesl. z nad Dnie- 
pru. Tyg. ii. 1878, I, 203. 

4088. Szarogród, np. Dobrowolski Z. 
Tyg. ii. 1872. 1, 116. 

4089. Śmiła. Fisch Ze no. Wiado- 
mość historyczna o Ś. parafialnym ko- 
ściele na Ukrainie i obrazie cudownym. 
Wilno 1856. 

4090. Tarnoruda. Kościół w T., np. 
Bolesław z Ukrainy. Tyg ii. 1862, I, 
187. 

4091. Teofilpol. np Tad Stecki. Tyg. 
ii. 1878, I. 91. 

4092 Tetyjów, np. Bolesław z nad 
Dniepru. Tyg. ii. 18ai. II, 399. 

4u93. Trechtymirów, np. Jabłonowski 
Aleks. Kwart. hist. 1904, (t. 18), 487-90. 

4094. Trembowla. Dzieje księstwa Tr. 
i Dzwinogrodzkiego, (oraz wiadomość 
o Trembowli). Czasop. nauk. Ossol. 1829, 
IV, 1-39. 

4095. Tykocin. Miasto w dawnej zie- mi bielskiej, np. .larnutowski Jan. Bibl. 
war. 1885, IV, 165-88. 

4096. Tynna z kościołem słynącym 
cudami Bogarodzicy, np. Bolesław z Ukra- 
iny. Tyg. ii. 1864, 1, 116. 

4097. Urycz, np. Grabiński H. Tyg. ii. 
1871. 11, 76. 

4098. Winnica, miasto dawniejsze i spól- 
czesne, np. Bykowski Piotr.Tyg.il. 1880, 
II, 99, 125, 149, 182, 194, 220. — Ursyn. 
Wycieczka do W. Kraj 1899, I, nr. 15, s. 27. 

4099. Wilno. Dwa pomniki cerlcwi św. 
Trójcy w W. Wiz. i rozstrz. nauk. 1843, 
.XX, 110-28. 

4100. Włodzimierz. Ruiny katedry 
w Wl. Tyg. ii. 1860, 11. .i(l6. - Iwan 
Ne kras. Głos. 1892, s. 359. 

4101. Zastaw. Jelski Aleks. Słówko 
o starym Z. Przegl. lit. Kraj. 1888, nr. 16, 
s. 11. 

4102. Zborów. Wiadomość o Zborowie. 
Czasop. nauk. Ossol. 1833, zesz. I, 70—96, 
II, 78-95, IV, 69 96, V, 70—95. 

4103. Złotopol. (Stanica hulajpolska), 
np. Padahca T. Tyg. ii. 1862, I, 140. — 
Tenże. Kościół parafialny w Zł. Tyg. ii. 
1868, 11, 188. 

4104. Żwaniec i Chocim nad Dniestrem, 
np. Pług A Kł. 1884, II, 187. 

4105. Żytomierz. Wiadomość liistory- 
czna zebiana p. Polkowskiego. Athen. 
1843, VI, 211-14. — Prusinowski 
Jan. Góra Ochry mowa w Z. Tyg. ii. 
1863, II, 410. Historya. 4106. O Rusinach w w. X. z rękopisu 
arabskiego. Dzień. war. 1826, V, 21 — 32. 

4107. Fr. S. Kozprawa o początku na- 
zwy Rusi i Rusinów. Czas. Ossol. 1828, 
II, 1 — 30. — Barwinskij Roman. Isto- 
ricznyj rozwij imeny ukraińsko-ruskoho 
narodu. Świat sł. 1909, II. 54—6. — Li- 
piński Wacław. Ukraina czy Ruś. Przegl. kraj. 1909, nr. 1. — O imię na- 
rodu. Przegl. kraj. 1909, nr. 10, dz. lit. 

— Badanie czyli mieszkańcy Rusi 
czerw, mieli jakie prawa pisane? Czas. 
Ossol. 1829, zesz. II. 74—83. 

4108. Dawna przepowiednia o zdo- 
byciu Carogrodu przez Rusinów. (Z Ka- 
rainzina). Dzień. war. 1828, XIV, 90—6. Uusini. 217 4109. Zubrzycki Dyonizy. Rys do hi- 

sloryi narodu rus. w Galicyi i hierarchii j 
cerkiewnej w temże królestwie. Zesz. I. 
Zaprowadzenie chrześcij. na Rusi aż do 
opanowania Husi przez Kazimierza W. 
Lw. 18:i7, 8, s. 67 i 22. 

41 10. Lelewel J, Dodatek do rozprawy 
DaniJowicza o dyplomatyce ruskiej. Dzień, 
war. 1826, VI, 211—41, i w odb. 

— Dzieje Litwy i Rusi aż do unii 
z Polską w Lublinie 1569 r. zawartej. 
l>aryż 1839, 16", s. 278. 

— Toż. Wyd. 2. Pozn. 1844. 

4111. Zieliński Lud. Pamiątki history- 
czne krajowe. Zebrał i wydal... Lw. 
181-1, s. 146. (Treść: Historya prawdziwa 
Uhmieliiickiego Bogd., gdy b}} pod Zba- 
rażem i Zborowem ; 2) Księga dziejów 
monasteru lwowskiego; 3) Primoź Tru- 
bar, oraz wiadomość o niektórych dru- 
karniach słowiańskich i dziełach tamże 
wydanych). 

4112. Jewiecki T. Historya Malorosyi, 
p. Kameńskiego i Historya Nowej Wiczy 
p. Skalkowskiego. Jutrz. 1842, s. 209 — 12. 

4113 Gorzkowski Maryan. Ruś — 
Oalicya i jej stanowisko w historyi. Dzień, 
lit. 1861, s. 190, 199, 207, 226, 234, 259, 
267, 274, 282, 290, 299, 307, 315, 323, 330, 
355, 363. 

4114. Maciejowski W. A. Rzut oka na 
dzieje Polski najdawniejsze z uwagą na 
Litwę i Ru.ś. Athen. 1843, V. 1-39. 

4115 Majorkiewicz Jan. Ogląd dzie- 
jów ludu prostego na Rusi i w Rosyi. 
W zbiorze: Pisma pomniejsze. War. 1852, 
t. H. 

4116. Darowski Al. Awulsa Humania. 
Pamięliiik historyczno-prawny do dzie- 
ji)w wewnętrznych Ukrainy. Wenecya, 
1862, 8», s. 37. 

4117. Bielowski Aug. Halicko-włodzi- 
mierskie księstwo, później królestwo. 
Bibl. Ossol. 1864, IV, 1-27. 

4118. Szaraniewicz Izydor. Rys we- 
wnętrznych stosunków Galicyi wschodniej 
w II polowie XV w. Lw. 1869, 8», s. 124. 4119. Buszczyński Stefan Historya 
Rusi. \A' albumie narodów, w Rappers- 
wyllu. 1872, s, 354-83. 

4120. K. P. Powinności wojskowe mie- 
szczan w dawnych miastach na Rusi. 
Bibl. war. 1872, 'lV, 254-65. 

4121. Dzieduszycki M. Starostowie ru- 
scy i lwowscy. Przew. nauk. lit. 1875, (III), 
428 — 45. (Jest to po raz trzeci opracowana 
rzecz, która ukazała się 1869 w »Dod. do 
Gazety Iw.», zaś w 1871 w Unii). 

4122. Gorzkowski M. O rusińskiej 
i rosyjskiej szlachcie. Czas 1875, nr. 293; 
1876, nr. 1-109. W odb. 8, s. 220. 

4123. Bartoszewicz Julian. Kniaź 
i książę. Szkice społ. lit. 1876, s. 9, 37, 
67, 82, 95, 106, 118. 

4124. K. P. Wojewodowie kijowscy 
w w. XV i XVI. Przew. nauk. lit. 1876, 
(IV), 621—42. 

4125. Rulikowski W. i Radzimiński 
Z. L. Kniaziowie i szlachta między Sa- 
nem, Wieprzem, Bugiem, Prypecią, Dnie- 
prem, Siniuchą, Dniestrem i północnymi 
stokami Karpat osiedleni, opowiadania 
historyczne, heraldyczne -genealogiczne 
i obyczajowe. Krak. 1880, 8, s. XV 
i 224. 

— Toż. Część II tomu I. Tamże 1880, 
s. 225 - 320, 41 —64 i mapa Rusi do r. 1237. - 
Darowski W. Znaki pieczętne ruskie. 
Noty heraldyczne. Paryż 1862, 8°, s. 31. 

4126. Radzimiński Z. L. Słowo o na- 
miestnikach rusko-litewskich i marszał- 
kach ziemi wołyńskiej. Krak. 1885, 8, 
s. 43. 

4127. Kalinka Wal. Sprawa ruska na 
sejmie czteroletnim. Przegl. pol. 1883—4, 
IV, 1-30, w odb. 8°, s. 39, kor. 120. 

4128. S-aw. Z dziejów węgierskiej Rusi. 
N. Ref. 1887, nr. 267-269. 

4129. Bostel F. Stosunki prawne w zie- 
mi halickiej w w. XV. (Akta grodzkie 
i ziemskie, tom XII. Najdawniejsze zapi- 
ski sądów halickich). Aten. 1888, III, 136 
—148. 

41.^^0. Liske Ksaw. Kilka uwag o są- 

28 218 Bibliografia sJowianoznawslwa. downictwie czerwonoruskiem. Kwart, 
hist. 1*88, (II), 388—9. - Margasz WJ. 
W sprawie .sądownictwa eznrwonoru- 
skiego przed r. li'ib. 1'rzegl. pow. 1889, 
I, 39— 5-i, 191 208. 

4131. Jabłonowski Aleks. Siabro-stwo, 
jako jedna z form rodowego posiadania 
ziemi w krainach litew.-rusU. Alen. 1890, 
III, 583—93. 

— W sprawie średniowiecznej heral- 
dyki litewsko-ruskiej. Kwart. hist. 1898, 
(XII), 553-9. 

4132. Linniczenko J. Przegląd kryty- 
czny najnowszej literatury do dziejów 
Kusi halickiej. Rec. Szartowski. Przegl. 
pol. 1892, I, 625-33. 

4133. Lewicki A. Juridiczeskija formy 
szlacheckaho zemlewladienija i sud'ba 
drewnie-ruskaho bojarstwa w jugozapa- 
dnoj Kusi XIV— XV w. Rec. Przegl. pol. 
1893, IV, 157-62. 

4134. Nowsze poglądy na stosunki 
wewnętrzne Rusi w XV w. Kwart. hist. 
1895, (IX), 23-42. 

4135. Dembiński Bron. Tajna inisya 
Ukraińca w Berlinie w r. 1791. Przegl. 
pol. 1896, III. 511-23. W odb. 8", s. 15. 

4136. Rawita Fr. Zarys ustroju paii- 
slwowo-spolecz. Rusi w XI i XII w. 
Przew. nauk. lit. 1896, s. 40-56, 133-49, 
233-43, 337—44, 421-9, 515—25, 638— 
50, 724-39. W odb. 8°, s. 222, kor. 3. 

— Studya i szkice historyczne. Ser. I. 
Rodzina Hurków. Wycieczki hist.-archeol. 
po Ukrainie. Kilka błędów w przekładzie 
kroniki Nestora. 

4137. Dąbkowski Przemysław. Zem- 
sta, okup i pokora ua Rusi halickiej 
w w. XV i pierwszej pol. XVI w. Odb. 
z Przegl. prawa. Lw. 1898, 8°, s. 55, kor. 
1-60. 

4138. Piekosiński F. O źródłach he- 
raldyki ruskiej. Rozpr. wydz. hist.lil. 
1899, (t. 38). 185-204 i w odb. 

4139. Leszczyński Jan. Cesya wscho- 
dnio-galicyjska na rzecz Ros. w 1809 r. 
Lw. 1902, 8, s. 31. 4140. Prochaska Ant. Lenna i mau- 
stwo na Rusi i Podolu. Rozpr. hist.-liloz. 
1902, (t. 42), 1-30. W odb. hal. 50. 

— O wyzwoleniu z maństwa na Rusi. 
Kwart. hist. 1907, (t. 2n, s. 654-7. 

— Samorząd województwa ruskiego 
w walce z opryszkami. Rozpr. wydz. 
hist.-fil. 1907, (t. 49), s. 2G9-336. 

4141. Łoziński Wład. Prawem i lewom, 
obyczaje na Czerwonej Rusi za panowa- 
nia Zygmunta III. Lw. 1903, 8, s. XI i 672, 
kor. 12. — Toż. wyd. 2. 1904. 

4142. Rundstein S. Ludność wieśnia- 
cza ziemi halickiej w w. XV. Lw. 1903, 
8°, s. 47, kor. 170. Rec. A. Prochaska. 
Kwart. hist. 19i)7, s. 130-3. 

4143. Zakrzewski Stan. Nad Wie- 
przem i Bugiem w Xl i XII w. Przegl. 
hist. 1905, s. 3,09-71. 

4144. Cliodynicki Hen. Sejmiki ziem 
ruskich w XV w. Lw. 1906, 8, s. 119, 
kor. 3. 

4145. Synoradzki Michał Litwa i Ruś 
w latach 1861-1863. Bies. lit. 1907, I, 
s. 8, 33, 53, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 
185, 209. 229, 252. 

4146. Śnieżyński Mik. W krainie za- 
traconych bytów, studyum historyozofi- 
czne o Rusi. Nasza przyszłość. 1908, s. 21 
—31. - Zob. nr. 4007-4115. 4147. Latopisiec litewski z XV w. obej- 
mujący dzieje litewsko-ruskic. bzieri. wil. 
1823, III, 241, 369. 

4148. Latopisiec Rusi, obejmujący pra- 
cę Nestora. Dzień. wiL 1824, 1,37,11,158, 
III, 283. IV, 447, V, 23, VIII, 403, IX, 29, 
X, 166. 

4149. Daniłowicz Ign. Latopisiec Li- 
twy i Kronika ruska. Wilno 1827, 8, 
s. 328, 

4150. Wójcicki K. W. <» Kronice ru- 
skiej. Kwart. nauk. 1836, III, 315-29. 

— Joachim Jerlicz i latopisiec albo kro- 
nika jego od r. 1620 do 1673. Bibl. war. 
1852, II, 189-204. Rusini. 219 4151. Dyplom księcia halickiego Lwa 
DaniJowicza z r. 1270. Bibl. Ossol. 18ł3, 
VIII, 147-55. 

4152. Zieliński Fel. Zbiór zupeJny ru- 
skich latopisarzy, t. III. Latopis hypacow- 
ski. Bibl. war. 1845, IV, 1—43. 

4153. Łepkowski J. MateryaJy do hi- 
storyi Malorosyi. Przyj. ludu. 1849, nr. 19. 

4154. Źródła do historyi Malej Rusi. 
Czas 1851, nr. 130. 

4155. Nestor. Latopis. Stary tekst mni- 
cha Ławrentego z XIV w. Oddział I. 
Część przez Schlózera krytycznie wypra- 
cowaną przepolszczyl Julian Kotkowski. 
Kijów 1860, 8, s. XXIV i 271. (Tekst pol- 
ski i oryginał). 

— Latopis z dodatkiem Monomacha 
nauki i listu do Olega w oryginale i pol- 
skim przekładzie wydali Bielowski i Wa- 
gilewicz. Lw. 1864,8°, s.290.—Zob.nr.4136. 

4156. Szaraniewicz Izydor. O latopi- 
sach i kronikach ruskich XV i XVI w., 
a zwłaszcza o latopisie »welikoho kniaź- 
twa litowskoho i żomojtskohou. Rozpr. 
wydz. hist.-fil. 1882, (XV), 351-413. 

4157. Smolka St. Najdawniejsze pom- 
niki dziejopisarstwa ruskolitew. Fam. 
wydz. hist.-fd. 1890, (t. 8), s. 1-55. 

4158. Chamiec Ksaw. Źródła do histo- 
ryi Ukrainy-Rusi, wyd. przez Tow. im. 
Szewczenki. Ree. Bibl. war. 1897. II, 181 
-6. 

4159. Bratkowski Daniel, działacz, 
obrońca spraw z XVII w. Przegl. kraj. 
1909, nr. 1, 2, 3, 4. 

4160. Gliriski Michał, np. De Laveaux 
Lud. Lw 1881, 8. s. i5. 

4161. Kisiel Adam. Hip. Woł...icz. 
Wiadomość historyczna o pomniku na- 
grobna ni K., wojewody kijowskiego. Tyg. 
pet. 1843, s. 237. — Bartoszewicz Jul. 
Tyg. ii. 1860, II, 413, 429, 438. - Powi- 
daj Ludwik. Dzień. lit. 1865, s. 139, 147, 157, 166, 174, 181, 190, 198, 205, 213, 220, 
229, 237, 244, 253. 261, 269, 275, 283. - 
K. P. Pierwsze lata publicznego zawodu 
K. (1628- 35). Przew. nauk. lit. 1874,1,98 
— 124. — Ottman Rudolf. Przegl. pcw. 
1886,111, 182—205,340-60. Wodb.s.46.— 
J. T. Lubomirski. A. K., wojewoda ki- 
jowski. War. 1905, 16, s. 32. 

4162. Kobryńscy. Wolff J. O kniaziach 
Kobr. Rozpr. hist.-fil. 1884, (XVII), 1—31. 

4163. Niemierycze, np. Antoni J. Tyg. 
pow. 1881, s. 261, 278, ',^99, 314,330,347. 
363, 380, 395, 407, 421, 443, 460, 475. 

4164. Odrowąże. Roman Maurer. 
Kilka dat do dziejów rodziny Odrową- 
żów Sprowskich na Rusi w XV w. Przegl. 
arch. 1883, s. 107 — 118. 

4165. Olgierdowicze. Stadnicki K a z. 
01.: Włodzimierz, książę kijowski i jego 
potomstwo. Bibl. Ossol. 1865, VII, 223— 
71. Michał, drugi syn Aleksandra Wło- 
dyrairowicza, władcy Kijowa. Iwan Wło- 
dyinirowicz i potomkowie jego. 1866. 

VIII, 177-249. — Konstanty, Wigand, 
Korygello, Skirgełło. Bibl. Ossol. 1866, 

IX, 185-230. 

4166. Olga, księżna ruska. Tyg. wiel- 
kop. 1871, s. 109, 121, 133, 146, 157, 169, 
181. 

4167. Ostrogscy. Ru Ilkowski i Ra- 
dzimiński. Kniaziowie Ostr. i Zasław- 
scy. Krak. 1880, M". s. 40. 

4168. Owrucka starościanka. Antoni 
J. dr. Nie.szczęśliwy władyka. Tjg. pow. 
1883, s. 615, 629, 646, 663, 682, 699, 715, 
731, 746, 763, 774, 794. 

4169. Władysław. Szaraniewicz Iz. 
Rządy Wł. księcia opolskiego na Rusi. 
Bibl. Ossol. 1864, IV, 262-97. 

4170. Włodzimierz W. Fr. S. Badanie 
względem listu Jana Smery do Wl. Czas. 
Ossol. 1828. II, 31-42. - Gorzko ws ki 
Mar. Wielki książę Wł. Rec. Powidaj. 
Przegl. pol. 1874-75, III, 295—8. 2^0 Bibliografia slowianoznawstwa. Dzieje rus k o-polskie. 4171. Opanowanie Rusi czerwonej 
przez Kazimierza W. 1340 r. Tyg. Iw. 
1850, s. 129, 139, 146. -Kunasiewicz 
Stan. Zajtjcie Rusi, utiata tejże i pono- 
wne przyłączenie do Polski. Lvv. 1874, 
8, s. 22. — F"ilewicz. Borba 1'olszi 
i Litwy. Rac. Lisiewicza pt. Jeszcze slow 
kilka w sprawie zaji^cia Rusi czerw. 
Przew. nauk. lit. 1891, (XIX), s. 85—98, 
185-90. — Prochaska Ant. W spra- 
wie zajęcia Rusi przez Kaz. Wielk. Kwart, 
hist. 1892, (VI), 1—33. - Lewicki Ana- 
tol. Jeszcze w kwesty i zajęcia Hus. Kwart, 
hist. 1895, (IX), 4«0-5. - Go rzyć ki 
Kaz. Połączenie Rusi z Polską przez 
Kazimierza W. Lw. 1889, 8, s. 111. kor. 
2. — Rec. Lewicki Anat. Kwart. hist. 
1890, (IV|, 172-4. — Lisiewicz Z. Język 
urzędowy na Rusi Czerwonej między 
r. 1340-1506. Przew. nauk. lii. 188(i, /XIV), 
245—56. ~ Rec. Aten. 1886, IV, 178-80. — 
Prochaska Ant. Akt graniczny czer- 
wono-ruski z 1353 r. Kwart. hisl. 1896, 
(X), 813-6: 1900, (t. 141, 51—4. 

4172. Bartoszewicz Jul. Dyaryusz Mi- 
kołaja Chanenki, wnuka hetmańskiego, 
jako maleryal do dziejów Ukrainy. Bibl. 
war. 1859, IV, 720-31. 

4173. Kalicki Bernard. Lachy na Rusi, 
szkic histor. według latopisu Nestora. 
Przegl. pol. 1868-69, III. 237-260. 

4174. Szajnoclia K. Szkice historyczne, 
t. IV, Lw. 1869. Treść: Jak Ruśpolszczała, 
s. 17H— 90; Rozbiór dzieła Kostomarowa: 
Bohdan Chmielnicki, s. 191- 204. 

4175. Górski K. Stosunki Kazimierza 
Sprawiedliwego z Rusią. Przew. nauk. 
lit. 1875, (llll, 572—84, 649-56, 750-7. 

4176. Droba Lud. Stosunki Leszka Bia- 
łego z Rusią i Węgrami. Rozpr. hist.-fil. 
1881, (XIII), 361-429. W odb. s. 69. 

4177. Szaraniewicz i Pietntszemics. 
Materyały historyczne ziem polskich i ru- 

kich z lat 1381, 1387, 1596, 1613, 1643, 
763. Przegl. arch. 1882, I, s. 72-93. - Toż z lat 1524, 1543, 1544, 1.Ó18, 1522, 
1524, 1727. (List Filipa Orlika, hetmana. 
Kozaków do 00. Jezuitów). 1883, s. 100 
—22. 

— Toż z lat 1566, 1591, 160S, 1659, 
1670, 1672, 1765,1552-1792. Pizegl. arch. 
1883, s. 118-39. 

4178. Ulanowski Boi O kilku pomniej- 
szych źródłach do dziejów pierwszego 
napadu Tatarów na Polskę, Czechy i Wę- 
gry. Itozpr. hist.ni. 1884, (XVII), 323- 
401. 

4179. Borzemski Ant. Sprawa poku- 
cka za Aleksandra. Przegl. pow. 1889, 

IV, 169-86, .361-80. 

4180. Ducłiiński Frań. Pisma, t. I, 8, 
s. 232. (Treść: O stosunkach Rusi z Pol- 
ską i Moskwą. Zasady dziejów Polski, 
innjch krajów słowiańskich i Moskwy). 
Rapperswyl, 1901. 

4181. Urbański Tad. Hok 1683 na Po- 
dolu, Ukrainie i w Mołdawii. Szkic hi- 
storyczny z czasów panowania Jana III 
Sobieskiego. Lw. 1907. 8, s. 50. Odb. 
z » Księgi pamiątkow(>j« Akad. Kółka 
hist. wo Lw. 

4182. Prochaska Ant. Województwo 
ruskia wobec rokoszu zebrzydowskiego. 
Przew. nauk. lit. 1908, s. 769 -80, 872— 82, 
961—82, 1057-82. 

418.'i. Szelągowski Adam. Historyczne 
prawo l'olski na Rusi. Przegl. nar. 1910, 

V, 521 43, VI, 265-95 671-705. 

4184. A. J. dr. Wołyń, Podole i Ukra- 
ina podczas powstania Kościuszki. Przegl. 
Iw. 1875, 1, 522-27, 577-83 

4185. Wrotnowski Feliks. Powstanie 
na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w r. 1831. 
Paryż 1837, 8, t. II, s. 339, 401. — Kop- 
czyński Piotr. Powstanie w prowin- 
cyach polsko-ruskich w r. 1H31. Ruch 
lit. 1877, II, s. 213, 230, 245. - Studyn- 
skij Ki ryło. Polski konspiraoyii sered 
ruskich pytoniciw i duchoweństwa wHa- 
łyczyni, (po powstaniu 1831 r.). - Rec. Rusini. I Bron. Łoziński. Kwart. hist. 1908, s. 742 
-51. 

4186. Powstanie wlo.ścian na Ukrainie 
1865 r. Wiad. pol. 1856, s. 141. — MiJ- 
kowski Zyg. Udział Polaków w spra- 
wie wschodniej (1853—56) z przypisem 
o powstaniu ludowem na Ukrainie w r. 
1855. Paryż 1858, 8, s. VII. 221. — Po- 
wstanie włościan na Ukr. podczas wojny 
krymskiej. Dzień. lit. 1861, s. 192, 198. - 
Grabi ańs ki W. Toż. Lech. 1878, s. 76, 
86, 94, 102, 117. — Przegl. sjow. 1881, 
s. 21, 31, 38. 

— Wołyń, Podole i Ukraina wobec zmartwychwstańczych usiłowali innych 
czę.ści Polski. Przegl. rzecz. pol. 1861, 
nr. 5, s. 27— 46. — Gozdawa. Ruś przed 
i po powstaniu zbrojnem 1863 r. Ben- 
dlikon 1865, s. 8, s. 46. — O życiu mło- 
dzieży kijowskiej przed r. 1863, przez 
członka ostatniego zarządu Trójnickiego, 
odpowiedź na artykuł W. Koszczyca: 
Źródło ruchu 1863 r. i akademicy kijow- 
scy. Lw. 1884, 16, s. 20. — Gawroń- 
ski Fr. Ra w i ta. Rok 1863 na Rusi. Tom I. 
Uu.ś Czerwona i Wschód. Lw. 1902, 8, 
s. XVI, 352 i XLIX z rycinami, kor. 7. 
t. II: Ukraina, Wołyń, Podole. Dzieje kozackie. 4187. O nazwisku Ukrainy i początku 
Kozaków. Nowy pam. war. 1801, IV, 32. 

4188. O Kozakach dońskich. l'am. war. 
1815, I. 371. 

4189. Mośkowicz Hanowerski Natan. 
Opis buntów ukraińskich, z dzieła... 
Przekład Abrahama Sterna. Pani. war. 
1823, VI, 213, 327. 

4190. O Niekrasowcach. Dzień. wil. 
1828, VI, 243. 

4191. O Kozakach. Prz3j. ludu 1834, 
II, 211; 1837, nr. 17-20. — Kwart. nauk. 
1835, II, 283. 

4192. Maciejowski W. O Kozakach. 
Krak. 1836. 

— Początek i wzrost Kozaków. Tyg. 
lit. 1841, s. 129, 139. 

4193. Listy odnoszące się do czasów 
buntów kozackich na Ukrainie, pod do- 
wództwem Paleja 1703 r. Wiz. nauk. 
1837, XIX, 106-19. 

4194. Humańska rzeź. Wyjątek z pa- 
miętników niedrukowanych. Tyg. lit. 1838, 
s. 82, 90, 100. — Opis rzezi w H. 1768 r., 
z akt klasztoru XX. Bazylianów. Tyg. 
lit. 1838, s. 293, 299, 309. — Krebsowa 
Weronika. Opis autentyczny rzezi h. 
Z manuskryptów hr. T. Dzialyńskiego. Pozn. 1840, 16, s. 50. — Mładanowi- 
czówna. Opis rzezi h. Oręd. nauk. 1840, 
s. 3, 12, 17. — List Kwiatkiewicza do 
Potockiego, donoszący o rzezi h. Athen. 

1841, IV, 71-3. — Wyjątek z opisu izezi 
h. przez naocznego świadka. Oręd. nauk. 

1842, s. 73, 91, 100. — Opisanie klęski 
h. i całej Ukrainy w r. 1768 poniesionej. 
Przyj, ludu 1843, nr. 5-6; 1844, nr. 45. 
Przyj. dom. 1861, s. 182, 198. - Niwa 
1890, s. 44, 62. - Złota hramota z r. 1768. 
(O rzezi h.). Przegl. lit. Kraj. 1890. nr. 18, 
s. 13. 

4195. Lippoman Jan Bunt hajdaraa- 
ków na Ukrainie w r. 1768. Pozn. 1842. — 
Wyd. 2 gie. 1854, 12°, s. 146. - Bunt 
Żeleźniaka i Gonty 1768. Rusałka 1842, 
s. 19Ó. 

4196. Rozprawa z Kozakami rebelli- 
zantami na Ukrainie r. 1638. Przyj. ludu. 
1844, nr. 8—10. 

4197. Jurecki Józ. Uwagi nad dziełem: 
Najazdy hajdamaków na zachodnią Ukra- 
inę w XVIII w. Tyg. pet. 1845, s. 289 
-92. 

4198. JWateryały historyczne, wydane 
przez koraisyę archeologiczną kijowską. 
Kijów 1846, 8, t. I, s. XXI, 274,1121473, 222 Bibliografia slowianoznawstwa. t. II, s. VIII, 371, 233, 161, t. III, 1852, 
s. XXXII, 99, 192, i40. (Są tu akta doty- 
czące zatargów ChmielnicUiego, Rusi 
polskiej w llosyi i Haliczu). 

4199. Kraszewski J. I. Zaporoże (na 
podstawie ros. pracy Skalkowskiego). 
Athen. 1846, V, 1—64. 

4200. Gliszczyński M. Hetmani malo- 
rosyjsoy i kozacy do czasów unii. Bibl. 
war. 1848, II, 471-513, III, 178—81. 

— Znaczenie i wewnętrzne życie Za- 
poroża, podług Skalkowskiego. (Mówi 
także w ostatnim rozdziale o ich dumach). 
Bibl. war. 1849, 1, 1-56, 374-95, 484— 34, 
II, 26—75, 319-56,' 515—58. 

— Toż w odb. War. 1849, 8, s. 258. 

— Toż, oraz hetmani raaloros. i ko- 
zacy do czasów unii. War. 1852. 8, s. IV 
i 373. 

— Zaporoże od czasów zniesienia si- 
czy do r. 1840. Bibl. war. 1851, III, 425 
—37. 

4201. Gołębiowski Seweryn. Szahin 
Giraj i kozacy. Bibl. war. 1852, 11,1—27. 

4202. S. KI. O Kozakach. Tyg. lwów. 
1850, s. 77. — Toż. np. Aleks. PoJujań- 
ski. Księga świata 1855, I, 114—8. 

4203. W. L. Dzieje ludu kozackiego. 
Przyj. dom. 1854, s. 255, 267, 275, 283, 
291, 299, 307. 

4204. Barański Sew. Sicz naddunaj- 
ska, obraz kozaczyzny. 1855, 8, s. 4. 

4205. Opisanie istotne tyraństwa zu- 
chwałych buntowników ukraińskich. 
Przegl. pozn. 1856, t. 22, s. 30—3. 

4206. List Mohyły do Jana III. Przj'j. 
dom. 1856, s. 213. 

4207. Szczątki siczy zaporoskiej na 
tureczczyźnie. Czas 18.-8, nr. 54. 

4208. Sicz zaporoska. Przyj. dom. 1859, 
s. 32, 48. 

4209. L. T. Epizod z wojen kozackich. 
Kół. rodź. 1860. s. 577, 594. 

4210. Powidaj Lud. Kozacy zaporoscy 
na Ukramie. Dzień. lit. 1861, s. 449, 457, 
465, 473, 482, 489, 496, 505, 512, 521, 529, 
537, 545, 553, 561, 568, 577, 684, 592, 601, 607, 616, 624, 632, 640, 648, 636, 665, 675, 
681. W odb. 1862, 8», s. 222. 

4211. Wyprawa hajdamaków na Czar- 
nobyl za czasów koliszczyzny. Czas, Dod. 
1859, I, 267—73. - Podbereski And. 
Toż. Bibl. war. 1864, II, 462—74. 

4212 Kozaczyzna i hajdamaczyzna. 
Czas 1861, nr. 121. 

4213. Bartoszewicz Julian. Czy Prze- 
cław Lanckoroński był hetmanem koza- 
czyzny. Bibl Ossol. 1866, IX, 279-94. 

4214. Wojny kozackie. Słów. 1868, I, 
157-62, 172-82. 

4215. Kozłowski Fel. Kozacy. Op. dom. 
1870, s. 465. 

4216. Dubiecki Mar. Pole bitwy u Żół- 
tych Wód. stoczonej w maju 1648 r. 
(z mapą i planem). Hozpr. hist.-fi). 1880, 
(XII), 1-24. 

— Zawiązki dziejów Siczy zaporoskiej. 
Przegl. pow. 1887, IV, 1-19, 233-51. 

— Zarysy instytucyj Zaporoża. 1888, 
11, 159 - 80. Toż. w zbiorze : Obrazy i stu- 
dya historyczne. Serya liga 1899. 

— Pogrobowiec Siczy zaporoskiej. (Lo- 
sy ostatniego atamana koszowego).Przegl. 
pow. 1889, I, 341—61. 

— Dwie chwile z dziejów polskiej ko- 
lonizacyi na Niżu. (1638 i 1648 r.). Przegl. 
pow. 1890, III, 194-209, 372-86. 

4217. Rolle J. Kozacy na Polesiu ki- 
jowskiiMU w drugiej połowie XVII w. 
Bibl. war. 1881, IV, 197-211, 378-96. 

4218. Antoni J. dr. Sobieski i Kozacy. 
Kł. 1883, II, 251, 262, 284, 300, 317, 327, 
348, 356, 384. 

— Zdrada kamieniecka (1672 r.). Niwa 
1887, I, 38-47, 109-18, 190-8, 261-72, 
337—52, 435-49, 522-37. 

— Po inkursyi kozackiej. Z wewnę- 
trznych dziejów Braclawszczyzny. Świat 
1889, s. 390, 409, 438, 464, 481, 505, 529, 
574; 1890, s. 10, 28, 49, 73. 

4219. B. M. Kwestya kozacka w dzie- 
jach naszych. Dzień. pozn. 1885, nr. 185 
—207. I Rusini. 223 4220. Makowiecki St. Helacya o upad- 
ku Kamieńca r. 1672. 1'rzegl. pow. 1886, 
I, 388— ilO, II, 44-67. 

4221. Darowski Ad. yiczo z;iporoskie. 
(Ocena ros. praey Ewarnickiego'. Niwa 
1889, s. 301, 312, 331. 

4222. Sternal Tad. Oblężenie Kamień- 
ca w powieści i histur}!. Niwa 1889, s. 
347, 360, 377. 

4223. Bunt hajdamakuw na Ukrainie 
r. 1768. Lw. 1890, 16, s. 62. 

4224. Korzon Tad. Nowa k.sia.żka o Ko- 
liszczyź[iie ^Schulgina). Kwart. hist. 1892, 
(VI), 527-40. 

4225. Rawita Fr. Kuchy hajdamackie 
w województwie braclawskiein w pier- 
wszej polowie XVIII w. Przew. nauk. lit. 
1893,8.687-97.779-90, 86ó— 79, ii61— 74. 

— Humańszczyzna w drugiej polowie 
XVIII w. Tyg. ii. 189!^, II, 72.H, 745, 76o. 

— Historya ruchów hajdamackich 
wieku XVIII, tom I i II. I,w. 1899, 8, 
s. XXI, 269, 297, kor. 6. 

4226. Jabłonowski Aleks. Kozaczyzna 
a legitymizm. Dwie legendy polit.-liist. 
Ukrainy: batoryań.ska i baturyńska. Alen. 
1896, III, 246—70. 

4227. Jarosz Włodz. Legenda bato- 
ryańska. Krytyczny szkic z dziejów Za- 
poroża. Kwart. hist. 1903, (t. 17), 596-616. 

4228. Boratyński Lud. Kozacy i Wa- 
tykan. Kartka z dziejiiw dyplomacyi ko- 
zackiej za Stefana Batorego. Hrzegl. pol. 
1906, II, 20-40. 

4229. Hajdamaczyzna. Z dziejów... 
Z przedmową H. .Mościckiego. War. 1907, 
8, s. XII -I- 151 +168, kop. 80. 

4230. Domanićkij Wasyl. Kozaczyzna 
na perelomi XVI— XVII w. Kec. Korzon 
Tad. Kwait. hist. 1908, s. 446—56. 

42:U. Prochaska Ant. Rokosz Ilryćka 
Konstantynowicza lo87 — 1390. Kwart. hist. 
1908, s. 392-6. 

4232. Horodyski Wład. Hajdamaczy- 
zna w o.świetlenlu historycznem. Przegl. 
nar. 1910, t. VI, 719-29. 4233. Bohun Iwan, pułkownik koza- 
cki, np. Antoni .1. dr. Niwa 1884, II, 241 
-54, 370-93, 438-63. 

4234. Chmielnicki Bogdan. Przyj. ludu. 
1834, II. 415 ; 1837, II, 224. - Pamiętniki 
o wojnach kozackich za Chin. Wrocław 
1842, 8. s. 143. - Nowiny o Chm. Bibl. 
Ossol. 1847, II, 3 — 17. — Kostomarow. 
B. Chm. Hec. T. T. I. Dzień. lit. 1861, 
s. 73, 81, 89, 98, 109, 117, 125, 133. Toż. 
Kantecki. Przew. nauk. lit. 1879, (VII), 
90 — 6. — Szaj noch a Karol. Chm. zbie- 
giem na Niż. Dzień. lit. 1869, .s. 33, 49, 
69, ^'5, 101. - T. Padura.n. Ch.Przegl. 
Iw. 1874, I, 273 85. - B. Ch. poddany 
Porly Oltouiańskiej. Przegl. tyg. 1879, 
s. 9. — Z powodu postawienia pomnika 
B. Ch. w Kijowie. Czas 1881, nr. 263, 
264, i w odb. — Korzon Tad. O Ch. 
sądy Kulisza i Karpowa. Kwart. hist. 
1892, VI, 34-79. — Antoni J. dr. Ko- 
biety na dworze Czehryńskim w di-ugiej 
polowie 17-go wieku. Bibl. war. 1893,111, 
41-63, 413 41, IV,84-109.- Tenże. Ch. 
w Czehrynie. Przegl. pol. 1896, III, 359 
—85. — Kubala Lud. Przysięga w Pe- 
reaslawiu i ustatio B. Chm. Kwart. hist. 
1 904, (t. 18). 220-42. - Ra w i t a-G a w r o ń- 
ski. Chm. od wyprawy Cecorskiej do 
awantur Czehryńskieh. Przew. nauk. lit. 
1904, s. 319—32, 422-32, 524-33, 623— 
32, 731-41, 833-43, 918-27, 1020-6. - 
Tenże. B. Chm. według sądów i relacyi 
współczesnych. N. Ref. 19ii4, nr. 68, 70, 
72, 74, 77—79. - Tenże. O B. Chm. het- 
manie kozackim. Lw. 1905, 8, s. 19. — 
Tenże. Krwawy gość we Lwowie. 1655 
— 1905. Kartka ze smutnych dziejów Pol- 
ski i Rusi. Lw. 1905, 8, s. 44, kor. 1-20.- 
Tenże. Chm. do elekcyi Jana Kazimie- 
rza. Lw. 1906, 8, s. 360, kur. 7. Rec. 
Tad. Korzon. Kwart. hist. 1908, s. 726— 
32; W. Lipiński. Przegl. kraj. 1909, 
nr. 3. dział lit. — Tenże. Poselstwo Bie- 
niewskiego. — Od śmierci Chin do umowy 
Hadziackiej. Przew. nauk. lit. 1906, s. 699 
-709, 820-33, 876-90, 973-86, 1068 - 224 Bibliografia słowianoznawstwa. 89. W odb. 1907, 8, s. 93, kor. 1-60. 
Rec. F. K. Świat sł. 1907, II, 152-5; 
Rolle Michał: Hajdamacka zawierucha. 
Tyg. ii. 1907. I, 100. — Tenże. Droga do 
niewoli. Ustęp z dziejów kozacko-pol- 
skich zatargów. Świat sł. 1908, I, 121 — 
42, 2i8— 67. — Tenże. Weselna liagodya. 
Bibl. war. 1908, II, 566-75. - Kubala 
Ludwik. Zaprzepaszczona kraina. (Wy- 
prawa wiosenna na Ukrainę 1654 r., 
Uroga z Raszkowa do lioguslawia \\ 
1654 r., Przygolowania Chni., Wjprawa 
jesienna. Bitwa pod Ochniatoweni). Kwart, 
hist. 1907, s. 612— 53. - Kult Chin. w Ua- 
licyi. Dzień. pozn. 1907, II, nr. 188, 

4235. Doroszenko pod Lwowem, np. 
Wieniarski A. Tyg. ii. 1862, 1, 196. 

42H6. Koszko, starszy wojska zaporo- 
skiego. Antoni ,1. dr.; Na posterunku. 
Tyg. pow. 1885, s. 725, 750, 763, 779. 

4237. Łoboda i Nalewajko, np. Bie- 
lowski A. Tyg. ii. 1861, U, 241, 251. 

4238. Mazepa. Przyj, ludu 18.S5, i, 97, 
175, 182; 181-2, nr. 8—12; 181-7, nr. 52.— 
List M. do 1'iasoczyńskiego. Athcn, 1842, 

I, 25—8. — Frzezdziecki Aleks. 
Athen. 18i2. I. 28—42. — Nowe niezna- 
ne fakta do życiorysu M. Czas 1853, nr. 
144. — Bibl. war. 1855,1,334-45 —Dwa- 
naście listów hetmana M. do Rzewuskie- 
go. Czas, Dod. 1866, s. 660-89. - Po- 
widaj Ludwik. Przegl. pol. 1866. IV, 
100-32, 238— 87. — Tyg. ii. 1871, I, 140. — 
Wyjaśnienie niektórych szczegółów z ży- 
cia M. Tyg. iL 1871, I, 251. - R. B. d e 
Courtenay. Z historyografii rosyjskiej 

II. Maz. i jego »Pi(;kna Heienaa. Kraj 
1887. Przegl. nr. l,s. 4. — Da ro w ski Ad. 
lEitryga Salomonka, kartka z dziejów M 
Bibl. war. 1891, III, 229-58. - Tenże. 
M. według najnowszej historycznej mo- 
nografii. (Kostoinarowa). Niwa 1891. s 29) 
311, 327, 343, 3G0, 375, 386. — H r u s z e w- ski M. Wyhowski i M. przel. Alherd Bulba. 
Przegl. kraj. 1905, nr. 5 

4239. Nalewajko Semen. np. .1. An- 
toni dr. Przew. nauk. lit. 1879, (VII), 
s. 865-84, 984—1002. Zob. nr. 4243. 

4240. Nebaba. Mogiła N. w Dobropolu 
(także pieśń o nim). Lw. 1838, (III), s 7. 

4241. Orlik Filip, jako hetman koza- 
cki, np. Fr. Hawita Gawroński. Bibl. war. 
1899, 111, 389—419. — Tenże. Studya 
i szkice historyczne, serya II. (Treść: Fi- 
lip Orlik, nieiiznany hetman kozacki. — 
Kilka słów o rodzinie i miejscu rodzin- 
nem Tarasa Szewczenki). Lw. 1900, 8, 
s. 241, kor. i-20. — Zob. nr.4177. 

4242. Palej. J. Antoni dr. Bunty Pa- 
lejowe. Przew. nauk. lit. 1878, (VI), 175 
~ 192, 256-271. 

4243. Podkowa. J. Antoni dr. Trzy 
opowiadania historyczne: Iwan Podko- 
wa, Wielka prywata, Semen Nalewajko. 
Lw. 1880, 8, s. 200, kor. 4. 

4244. Sahajdaczny. Kamanin 1. 
Cczerk hetinaiistwa P. Sahajdacznago. 
Rec. Kwart. hist. 1904, (18), 607-12. 

4245. Sawa Czaty, kozak z Zaporoża, 
rzecz z r. 1596, np. L. Z.(ieliriski), (także 
pieśni ludowe o nim). Lw. 1839/40, s. 7. — 
Pi eńkiewi cz A. Bojan, cz. I. Wilno 
1838, s. 152-6. Toż Lwów. 1840, s. 13. - 
Wójcicki K. Sawa Celiński. Tyg. ii. 
1861, II, 221. — S. Czały, (podane także 
pieśni polskie i ruskiei. Kalendai^z pow. 
Wildta, 1863, s. 118-38. 

4246 Wernyhora. Izopolski. Bada- 
nia podań ludu. II. O Wernyhorze. III. 
Drama wertepowe o śmierci. Alhen. 1843, 
III, 47-59, 60— 68. — Wer. i jego wieszcz- 
by Przyj, ludu 1849, nr. 11. 

.i247. Żeleźniak. Bunt Żeleźniaka i Gon- 
ty 1768 r. Rusałka. Wilno 1841. Toż. np. 
Jan Lippoman. I'rzyj. ludu 1842, nr. 11 
-22; 1843, nr. 29-30. Husini. 225 Starożytności ruskie. 4248. Fr. S Ślady walu Trajana w Ga- 
licyi i Kusi. Czas. Ossol. 1828, II, 116 
-21. 

4249. B. L Uwagi dotyczące się napisu 
ruskiego na dzwonie przy cerkwi nietrop. 
lwowskiej. Czas. O.SS0I. 1831, IV, 12.^-36. — 
Uwagi i postrze/.onia nad rozumowaniem 
Lewickiego o dzwonie lwowskim. 1834, 
s. 41—8, 129—36, 241—7. — Najdawniejszy 
zabytek archeologiczny Lwowa z ruskich 
czasów. Slow. 1897, s. 31. 

4250. K. W. W. Kalina. (Wyjątek z dzie- 
ła; Badania starożytności polskich i ru- 
skich. Przytacza pieśni ruskie o kalinie). 
Muz. dom. 1836, s. 182—4. Kwart. nauk. 
1836, III, s. 96-103. 

4251. Kogut, wjjątek z badań staro- 
żytności ruskich. Mag. pow. 1839, s. 165. 

4252. Medal ruski (z tablicą). Bibl. im. 
Ussol. 1842, IV, 174. 

4253. Wagilewicz D. J. Berda w Uiy- 
czu. Bibl. Ossol. 1843, VI, 151-68. 

4254. W. M. Kopce i kurhany na To- 
dolu. l'rz3J. ludu 1844, nr. 24. 

4255. Wężyk Groza. Opisanie mogił 
i innych starożytności powiatu machno- 
wieckiego. Athen. 1S45, V, 45-72. 

4256. Ossoliński Wik. Wspomnienia 
z Podlasia. O uroczysku historycznem 
Kumat. (Mówi o mogile Kumata pod mia- 
stem Brańskiem). Bibl. war. 1848, IV, 
465-77; Czas 1851, nr. 20. — Po d ła- 
si ani n J. Kilka uwag nad tym art. Bibl. 
war. 1851, I. 122—31. 

4257. Zienkiewicz Romuald. O kur- 
hanach i grodziskach powiatu oszmiań- 
skiego. Athen. 1848, V, 119-28. 

4258. Mogiły na Ukrainie. Przyj. dom. 
1851, s. 174, 210. 

4259. Wykopaliska w mogiłach na 
Ukrainie. 1866, s. 44. 

4260. Wal żmijowski na Ukrainie. 1851, 
s. 68. 

4261. Grabowski Michał. Przegląd dzieł w przedmiocie archeologii: Ukraina 
dawna i teraźniejsza. Bocznik Tow. nauk. 
Kraków 1852, VIII, 51 -81. 

4262. O odkrytej około Kijowa pie- 
czarze. Dzień. lit. 1853. s. 232. 

4263. Tyszkiewicz Konst. Wiadomość 
historyczna o zamkach, horodyszczach 
i okopiskach starożytnych na Litwie 
i Kusi Litewskiej. Teka wil. 1858, 1, (nr. 3), 
276-307, II, (nr. 4), 205-41, III, (nr. 5l. 
181-97, IV, (nr. 6), 89-139. W odb. 
Wilno 1859, 8, s. 194. 

— O kurhanach na Litwie i Kusi za- 
chodniej. Berlin 1868, 8, s. 287. 

4-'64. Podbereski Rom. Słupy Herku- 
lesa na Dniepize odkryte w r. 1857. Ki- 
jów 1861. 

4265. Odpowiedź kijowskiej arch. ko- 
misy! z powodu wydania 2-giej części 
archiwum południowo-zaih. Hosji. Bibl. 
war. 1862, III, 150-69. 

4266. Alth Alojzy. Rzecz o bryłach 
kulistych, znajdujących się w okolicy 
Kałusza i Ładawy na Podolu. Krak. 1864, 
8, s. 9. 

4267. Stupnicki Jan. O monetach ha- 
licko-ruskich. Bibl. Ossol. 1865 VII, 64— 
173 W odb. s. 112. 

4268. F. M. S. Kopce zwane grodzi- 
skami. Tyg. ii. 1866, II, 114. 

4269. Gloger Zyg. Osady nad Niem- 
nom i na Podlasiu z czasów użytku krze- 
mienia. Wiadom. archeol. 1873, s. 97 — 
124. 

— Wołyń i wykopaliska moszczani- 
ckie. Wiad. arch. IV, s. 80-97. 

— Os^\d3■ przedhistoryczne na porze- 
czu Biebrzy. Zbiór wiad. do antr. 1882, 
(VI), 3-10. 

4270. Kongres arch. w Kijowie. Kro- 
nik, rodź. 1874, s. 314. 

4271. A. S. Badania i poszukiwania 
arch. w Galicyi w ostatnich lalach. Przegl. 
arch. 1876, s. 16-22, 44-51, 81-9. 

29 226 Bibliografia slowianoznawstwa. 4272. Eichler B. Starożytne cmenta- 
i'zysko w powiecie sokolowsluiii. Kłosy 
1878. 1, 921. 

4273. Kirkor A. Poliucie pod wzglę- 
dem arch. Uozpr. hist.-łil, 1876. (Vs 208 
-315. W odb. s. 107. 

— Sprawozdanie z wycieczki arch.- 
anlr. na Podolu gal. Zbinr. wi;ul, antr. 
1877, (I), 12-17. 

— O grobach kamiennych na Podolu 
gal. 1877, (II. 17-36. 

— Sprawozdanie i wykaz zabytków 
z wycieczki arch. (po Rusi). 1878, (II), 
3-19; 1879, (III), 12-45; 1882, (VI). 21 
-7; 1883, (VIII, 51-65. 

— Boldy w Stryj skieni. 1879, (III\ 46 
-61. 

— Sprawozdanie i wykaz zabytków 
z wycieczki arch. (Mohylki, Bedrykowce, 
Dzwiniarz, Turyn, Halicz i Kryłoś). 1884. 
(t. 8), 48 60. 

4274. Kopernicki Iz. O czaszkach z kur- 
hanów pokucliich. Pamięt. wydz. inat.- 
przyr. 1876, (1. 2), s. 80-112. W odb. 
s. 33. 

— O kościach i czaszkach ludzkich 
z wykopalisk przedhist. na Podolu gal. 
Zbiór wiad. antr. 1877, (I), 55—66. 

— O kościach i czaszkach ludzkich 
z kurhanów w Radziminio na Wołyniu. 
1877, (I), 48-55. 

— Poszukiwania arch. w Horodnicy 
nad Dniestrem. 1878. (II), 19-73. W odb. 
s. 56; Dwutyg. nauk. 1878, s. 202—5. — 
Przy by slaws ki Wł. Ustęp z poszu- 
kiwań arch. w Horodnicy. Zbiór wiad. 
do antrop. 1879, (Illl, 70-4 i w odb. — 
Gloger Zyg. Wykopaliska w Horodni- 
cy na Pokuciu. Światowid 1899, s. 67-9. 

— Czaszki z powiatu oslrogskiego na 
Wołyniu. Zbiór wiad. do antr. 1879.(111) 
114 — 23. Toż. oraz Uwagi tymczasowe 
o starożytnych kościach i czaszkach z Po- 
dola galicyjskiego, w odb. pt. 

— Dalszy przyczjnek do antropologii 
przedhi.«t. ziem polskich. Krak. 1879, 8. 
s. 60. — Dalsze poszukiwania arch. w Horo- 
dnicy nad Dniestrem przez Wład. Przy- 
bysławskiego. 1884, (t. 8). 3-32. 

4275. Jażdżewski Wład. Wykopalisko 
jarocińskie a mianowicie monety Bole- 
sławów czeskich. Poz. 1879, 8", s. 53. 

4276. Radzimiński Z. i Gloger. Po- 
szukiwania arch. w powiecie ostrogskim 
na Wołyniu. Zbiór wiad. do antr. 1877, 
(I), 8 — 12. — Dalsze poszukiwania arch. 
w pow. ostrogskim. 1879, (III), 62—9. 

— Z nowych poszukiwań arch. w Ua- 
dziminie na Wołyniu. 1882, (VI), 16-20. 

4277. Uwagi tymczasowe o staroży- 
tnych kościach i czaszkach z Podola gal. 
1879, (111), 12i~ 41. 

4278. Rulikowski Edw. Mogiła w He- 
lenówce, w pow. wasilkowskim, na Ukra- 
inie. 1880, (IV), 23-.S0, i w odb. 

— O paciorkach kamiennych, znajdo- 
wanych na prawem dorzeczu Dniepru. 
1881, (V), 46-54, i w odb. 

4279. F. K. Korespondeneya ze Stucka 
o kurhanach, gródkach, horodyszczach 
w pow. słuckim. Przegl. bibl. arch. 1881, 
s. 53 

4280 Popowski Boi. O mogiłach 
w Sanihorodku w pow. skwirskim. gub. 
kijowskiej. Zbiór wiad. do antr. 1882, (VI), 
11-5. 

4281. Sokołowski M. Ba<lania arch. 
na Rusi galicyjskiej. (Zacharjewicza : 
1) Wykopaliska w Żatukwi, 2) Obraz św. 
.lana Chrzciciela w Buczaczu). Przew. 
nauk. lit. 1882, s. 1057-127 ; 1883, s. 1-14. 

4282. Szaraniewicz I. O rezultatach 
poszukiwań arch. w okolicy Halicza w r. 
1883. Przegl. arch. 1883, s. 1-9. 

— Plan robót podjąć się mających 
w celu odszukania i bliższego zbadania 
starodawnych budowli lub innj'ch histo- 
rycznych pomników w Załukwi, Haliczu 
i na Kryłosle. 1883, s. 3—6. 

4283. Neyman Cz. Notatki arch. z Ukra- 
iny. Zbiór wiad. do antr. 1S84, (t. 8), s. 33 
-47. 

— Notatki arch. z Podola ros. Wały Rusini. 227 i cmentarzyska w Ozarnyiu Lesie. 1889, 
(t. 13), s. Si -44, i w odb. 

4284. Ziemięcki T. N. Sprawozdanie 
z wycieczki aroheol. (Halicz, KryJos, l'od- 
horce). 18S4, (t. 8), s. 87— 99. 

— Pierwsza polsko-ruska wystawa 
arch. we Lwowie (Odb. z Czasu). Krak. 
1885, 8, s. 20. 

4285. Wystawa arch. i)olsko-ruska we 
Lwowie, 1885. Tekst objaśniający nap. 
Wierzbicki Ludwik. O malarstwie np. 
Mar. Sokołowski. 1886. Hec. Łoziński 
Wtad. Kwart. hist. 1887, (1), 24-31. 

4286. Breza Achilles. Wykopalisko 
w Siekierzyńcach w po w. Osti'Ogskim na 
Wołyniu. Zbiór wiad. do antr. 1887, (XI), 
48— 5 L 

4287. Czołowski A. Uuś Czerwona. 
Pogkid na jej zabytki przedhistoryczne 
i pomniki sztuki. Bibl. war. 1887, II, 23 
-39. 

4288. Iłgowski J. Kurhany ukraińskie 
(o pracy Bohrinskiego). Przegl lit. Kraj. 
1888, nr. 23, s. 14. 

4289. Ossowski G. Materyaly do pa- 
leoetnologii kurhanów ukraińskich. I. 
Kurhany ryżanowskie, nr. 4 i 5. Zbiór 
wiad. do antr. 1888, |XII), 1 — 46 i w odb.— 
Łeb i ńs ki W. Kurhany ryżanowskie. 
Przegl. lit. Kraj. 1889, nr. 19, s. 15. 

— Toż. Kurhany: Kobrynowski i Re- 
żyński. 188S, (XII). 58—88. 

— Toż. Kurhany w Stanislawce, So- 
kolówce, w Łosiatynie i Antonówce 1889, 
(13), 1—19 i w odb. 

— Wielki kurhan ryżanowski, wedtug 
badań dokonanych w latach 1884 - 1887. 
Krak. 1888, 4°, s. 02. 

— Osada i odlewarnia bronzów przed- 
historycznych w Zariczju. Zbiór wiad. 
do antr. 1889. (13), 45-55. 

— Sprawozdanie z wycieczki paleoe- 
tnologicz. po Galicyi. 1810, (t. 14), 17—68. 

— Sprawozdanie drugie z wycieczki 
paleoetnol. po Galicyi (Międzyrzecze Zbru- 
cza i Seretu). 1891, (t. 15), 1—88. — ( t grobach niecialopalnych w Mysz- 
kowie. 1891, (15), 89—98. 

— Sprawozdanie trzecie z wycieczki 
paleoetnol po Galicyi iw Bilczu-Zfotcm). 
1892, (t. 16), s. 63-96. 

4290. Talko-Hryncewicz. Przyczynek 
archeol. do hist. Ukrainy. Przegl. lit. Kraj 
1888, nr. 29, s. 13. 

— Charakterystyka fizyczna ludów l^i- 
twy i Rusi. Zbiór wiad. do antr. 1893, 
(t. 17), 53-172. 

— Przyczynek do poznania świata kur- 
hanowego Ukramy. Mat. antr. etnogr. 
1900, s. 1-32. 

4291. Pawłowicz E. Wystawa arch. 
bibliograficzna instytutu stauropigijskie- 
go. Przew. nauk. lit. 1889, (XVII), 10-42 
-7. 

4292. Sopodźko Tytus. Poszukiwania 
arch. w powiecie ihumeńskim. Zbiór wiad. 
do antr. 1889, (13), 56-62. 

4293. Notatki arch. z Podola. Cmen- 
tarzysko pod wsią Bolhanem. 1890. (14), 
69-83. 

4294. Pułaski Kaz. Poszukiwania arch. 
na Podolu ros. 1890, (14), 1—16 i w oilb. 

4295. Pułaski Franc. Kurhan popo- 
wiecki na Podolu ros. 1893, (17), 41—6. 

— »Mogify«, o nasypie kamiennym 
w pow. kamienieckim. (Kurhany iwaeh- 
nowickie, serwatynieckie). Światowid 
1902, s. 3-39. 

4296. Moszkow. Scytowie i wspólple- 
mieńcy ich Trakowie. Ślady tych naro- 
dów w czasach obecnych. Hec. Ksaw. 
Chamiec. Wis. 1897, s. 147-60. 

4297. Cliamiec Ksaw. Wśród stepów 
i jarów. I. Spuścizna pizeddziejowa. Bibl. 
war. 1896, II, 459—91. 

— Toż. Kultura pizeddziejowa. 1900, 
IV, 305—35, 465-500. 

— Starożytności przedhistoryczne na 
XI zjeździe arch. w Kijowie. Alen. 1900, 
II, 105-35. 

— Przeddziejowe stosunki zewnętrzne 
ziemi kijowskiej. Pam. III zjazdu histo- 
ryków. Krak. 1900, s. 10. 228 Bibliografia slowianoznawstwa. — Rzut oka na dotychczasowe bada- 
nia stacyi starokainiennej w Kijowie. 
Światowid 1906, s. 40-8. 

tóSlS. Antonowicz W. Mapa ai-ch. gu- 
bcrnii liijowskiej. Rec. Chamiec Ksaw. 
Światowid 1899, s. 135-46. 

4299 Demetrykiewicz Włodz Bada- 
nia nad dobą przedhistoiyczną Galieyi 
(według referatu Ueineti'yUie\vicza). Świa- 
towid 1900, s. 155-8. 

— Groty wykute w skałach Oalicyi 
wschodniej, pod względem arch. Mater. 
antr. elnogr. 1903, s. 51—91 i w odb. 

4300. Ossowski G. Charakterystyka ob- 
szarów archeologicznych w Galieyi. Świa- 
towid 1900, s. 165-8. 

4301. Rawita Gawroński Fr. Wy- 
cieczki historyczno-arch. po Ukrainie 
(Wiszenki, Borowica, Czehryń, Subotów) 
Frzew. nauk lit 1901, s. 45 -57, 131-48. 

4302. Potemkowski F. Zabytki podol- 
skie. Światowid 1902, s. 160-3. 

4303. Żytyiiski L. Spis zabytków, zna- 
lezionych w gub. wołyńskiej. 1902, s. 
146-8. 

4304. Hadaczek Karol. Z badań arch. 
w dorzeczu Dniestru. Mater. antr. etn. 
1903, s. 27-36. 

4305. Olechnowicz Wład. Cmentarzy- sko w Nowosiłkach (pow. włodzimirski, 
gub. wołyńska). 1903, s. 3—13. 

4306. Bydłowski Aleks. Mogiły w No- 
wo.siułce u pow. lipowiecUim, gub. ki- 
jowskiej. Światowid 1904, s. 59-80; 1906, 
s. 1-8. 

— Mogiły w Jackowicy w pow. lipo- 
wieckim. 1905, s. 8—30. 

4307. Wilczewski M. Znaleziska w Ku- 
rzelówce (pow. uszycki, gub. podolska). 
1904, s. 181—3 

4308. Majewski Erazm. O kurhanach 
ze szkieletami barwionemi świata Nad- 
czarnomorskiego. 1905, s. 31 - 46. 

— O charakterze starszych kurhanów 
grupy jackowickiej. 1905, s. 47 72. 

4309. Stołyhwo K. Czaszki z grobów 
odkopanych przez Bydlowskiego. 1904, 
s. 81-9 

— Czaszki z.lackowicy. 1905, s. 73— 80. 

4310. Przybysławski W Repertoryuni 
zabytków przedhistorycznych na obsza- 
rze 16 pow. Galieyi wschodniej. Lw. 1906, 
8, s. 77. 

4311. Wykopaliska w C.ryszczyńcach 
(pow. kaniowski). Światowid 1907, s. 68. 

4312. Biłhorodka i jej wykopaliska 
(kolo Kijowa). 1'izi'gl. kraj. 1909, nr. 10, 
dz. lit. Historya literatury. 4313. O lit. ruskiej. Trzyj, ludu 1837, 
II. 50, 71. 

4314. Jewiecki T. Literatura mało-ros. 
Jutrz. 1842, s. 85—9. 

4315. Lewicki J. Listy tyczące się pi- 
śmiennictwa ruskiego w Galieyi. Prze- 
myśl, 1843. 8°, R. 24. 

4316. Jarecki Józ. Kilka słów o ukra- 
ińskiej poezyi z powodu ukrainek I'a- 
dury. Tyg. pet. 1844, s. 582; 1845. s. 20 
-25. 

4317. Piotrowski. Historycy małoros. 
Dzień. lit. 1856, s. 317. 4318. Sowiński L. Studyanad ukraiń- 
ską literaturą dzisiejszą. Wilno, 1860. 

4319. N. S. P. Listy o liter. rus. Słów. 
1869 (II), 7-10, 87. 

4320. Kryński Ad. Objaśnienia do roz- 
prawy W. Makuszewa: »Ślady wpływu 
rus. na piśmiennictwo staropolskie. Aten. 
1879, I. 165 -74, 351—71, 547—71. 

4321. Ludowa liter. rus. w Galieyi. 
N. Ref. 1882, nr. 292, 295, 296; 1883, nr. 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21. 
Toż w odb. pt. Dążności ludowej liter. 
rus. w Galieyi. Krak. 1883, 16, s. 85, kor. 1-20. Rusini. 229 4322. Chmielowski Piotr. Liheializni 
i obskuraiitjziii na Lilwie i lUisi (1815 — 
1823). Alen. 1883, I. 72-10-^, 311-342, 
389-418; II. 144-81 — Oddzielnie. War. 
Bibl. dziel wyborowych. 1898, s. 163, 
kop. 25. 

4323. Wiatl<0. Literatura ukraińska. 
Praw. 1883, s. 355, 369. 

43:^4. Przesmycki Zenon. 'L zaponmia- 
njch .stron. Echa z liter, inaforus. (o Sta- 
ryckimi. Tyg. mód 1884, s. 149, 157. 

4325. Rawita. Liter, ukraińska. Fraw. 
1884, s. 102, 115, I9fi, 210, 231, 258, 2(i7, 
283, 296. 

— Piśmiennictwo rus. l'r'zegl. tyg. 1888, 
s. 70. 

4326. Zarys liter. inaJoruskiej (o pracy 
Petrowa). Kraj 1884, nr. 17, s. 2. 

4327. Zarysy ruchu liter. Rusinów. 
Aten. 1885, II. 489-501; III. 87-98, 3.S5 
-9. 

4328. Michalski A. Z literatury mafo- 
ruskicj. (Obecny stan lit. niatoru.s. Jej 
rozwój i pri!yszJo.śó Demokratyczność 
kierunku. Nowości). Kraj 1885, nr. 1. 
s. 21. 

4329. Wł. Ma**** Kartka z dziejów lit. 
małorus. (z powodu 25-letniej rocznicy 
literackiej ilzialalno.ści Józefa Ked'kowi- 
cza). N. Ref. 1886, nr. 152, 153. 

4330. Myron. Piśmiennictwo rus. Praw. 
1886, s. 19, 103. 

4331. Franko Iwan. Z, literatury ukra- 
ińskiej. (Mordoweć: (^powiadania). Kraj 
1886, nr. 24, s. 4. 

— Literatura rus. Praw. 1887, s. 18, 66, 
260, 284, 320, 535, 560, 585. 

— Szkice z dziejów literatury rus. w Ga- 
licyi. Glos 1888, s. 14, 42, 52, 137. 

— Literatura rusińska. (Antin Lubycz 
Mohylnyćkij). Praw. 1888, s. 56. 

— Toż. (luźne wiadomości). Praw. 1888, 
s. 7, 56, 248, 428, 463, 487. 

— Wzajemny stosunek literatury pol- 
skiej do ruskiej. Pamięt. zjazdu literatów 
i dziennikarzy polskich. Lw. 1889, 8, s. 4. 

— Charakterystyka literatury rus. XVI —XVIII w. Kwart. hist. 1892, (VI), 694 
—727. 

4332 M(aślak) W. Z zeszłorocznej li- 
teratury nialorus. (Pięćdziesięcioletnia 
rocznica Husalki Dniestrowej. — Prof. 
Dr. Emil Ogonowski; Literatura niato- 
ruska, t. I. — Watra. — Iwan Franko.— 
Perszyj winok. — Ludwik Adolf Stauf- 
fe-Siemiginowicz ; Kleinrussische VoIUs- 
lieder). Przegl. pow. 1888, 1. 224-37. 

4333. Ogonowskij Omelian. Istorija 
literatury ruskoi. Rec. Tretiak Joz. Kwart. 
hist. 1888, (II), 69— 73; 1890, (IV), 314-25, 
1894, (VIII), 107-111. 

43'-<4. Korowaj-Metelicki. 1'izegl lit. 
malurus. Przegl. tyg. 1888, s. 290, 302. 
H13. 

4335. Taras. Literatura rusińska w r. 
1888. Przegl. lit. Kraj. 1889, nr. 11, s. 8. 

4336. Wasilewski L. Najświeższe ob- 
jawy piśmiennictwa halicko rus. Kraj. 

1891, nr. 14, s. 8. 

— Z piśmiennictwa halicko-rusk. Kraj 

1892, nr. 31, s. 7. 

— Z nowszej liter, małorus. Tydz. 1894, 
II. 212, 223. 

4337. Pietkiewicz Z. Literatura ruska. 
Praw. 1893, s. 102, 126. 

4338. N. B. Literatura rus. (urywki bi- 
bliograf). Praw. 1892, s. 398, 425, 437, 
448, 522. 

4339. Szczery. Poglądy spoleczno-reli- 
gijno-narodowościowe kilku przedstawi- 
cieli rus. i polskiej literatury. Lw. 1897, 
16, s. 21, hal. 30. 

4340. Z dawnej literatury ruskiej. Ni- 
wa 1897, s. 272. 

4341. Kollessa Aleks. Pogla.d na współ- 
czesny stan badań w zakresie historyi 
ukraińsko-ruskiej literatury. Fam. 111 
zjazdu historyków. Krak. 1900, s. 3. 

— Rytmika ukraińsko-ruska i polska. 
Tamże. 

4342. Srokowski Konst. Hus. litera- 
tura w roku 1899. N. Ref. 1900, nr. 22, 23. 

4343. Moraczewski W. Literatura ma- 
łorus. Praw. 1900, s. 517. 230 Bibliografia słowian oznawstwa. 4344. A R Antologia nialor. »\Vik«. 
Praw. 1901, s. 68. 

4345. Lepki Bogdan. 1'cigl.iil nalilera- 
tui\; ulu-aiiisl<,'i u- r, 19U1. Przogl. pow. 
1902, I. 427-41. 

— Literatura uliraińslui. Staizy i mło- 
dzi. Sfiiilis 1908, ill. 437-40 

4346. Moczulski M. < ) lilor-aliirzc ulcia- 
ii'islio-r us. Kryl. 19(J2, I. 156 - 65. 

4347. K. S. Kuska literatura turorysty- 
czna. N. Uof. 1904, nr. 127, 129-31. 

4348. T. G. Z literatury ruskiej. Praw. 
1907, s. 557. 

4H49. »Mtoda inuzao (gru|ia poetów 
ruskichj i jej ostatnia książka pi. Pły- 
niemy po morzu cienitio.ści. Pizegl. kraj. 
1909, nr. 4, dziaJ lit. 4350. K. S. Uwagi nad polskimi prze- 
kładami pieśni o wyprawie Igora na l'o- 
łowców. Czas. Ossol. 1834, s. 33 - 40, 121 
—8, 223-^40, 345-79. 

4351. Iłgowski Jan Noue spostizeże 
nia dotyczące poematu: Słowo o pułku 
Igora. Kraj I88ł, nr. 13, s. 22. •4352. Temni mistcia w »Stowi o polku 
Ihorewid pojasnyw Om. Partycki]. Kec. 
Szk. 1884, s. 97; 1885, s. 147. 

4353. Długosz. Dzieło Łonginowa: 
»Pieśu o putku Igora« streścił... War. 
1897, 8, s. 61, kop. 50. 

4354. Teraźniejsze dzieniiikai'stwo ga-' 
licyjsko i węgieisko-ruskie. Slow. 1869, 
II. 68-70. 

4355. Polecenie pisma i us. .,ti>vUio". 
Przegl. słów. 1881, s. 68. 

4356. Sędzisław. 50-letiiia rocznica 
iiRusałki dnjesirow t'j<i (k;uika z dziejów 
ruskiej literatury). N, Ui I' 1887, nr. 283. 

4357. »Illustrowannyj kalendar ob- 
.szczeslwa imeny Mychaila Kaczkowsko- 
ho na hod 1890. Lw. Rec. Aug. Soko- 
łowski. N. Ref. 1889, nr. 250, 251. 

4358. Kievskaja Starina 1890. Uec. 
Kalał Lubicz. Wis. 1891, s. 699-706. - 
Zoh. nr. 2450. 

4359. Początki prasy ukraińskiej nad 
Dnieprem. Pizegl. kraj. 1909, dz. lit. nr. 1. 

4360. Z Kijowa. (Kozwń| prasy ukra- 
ińskiej). Społeczeństwo 1909, s. 548. Poszczególne sylwcUki. 4361. Arkas Mikołaj. Przegl. kraj. 
1909, dz. lit , nr. 1. 

4362. Dragomanów Miciiał. (Folklo- 
rysta ruski - nekrolog). N. Kef. 1895, 
nr. 142. 

4363. Fedkowicz Józef. Ogniwo. Czer- 
niowce. 18()9, nr. 1. — Świerczewski 
Erazm. Kł. 1873, II. 102 - Mroczko 
Ksa w. Przegl. slow. 1881, s. 10. — Franko 
Iwan. Osip Horodyński Fed. Praw. 1888, 
s. 152. — Maślanka) W. Z literatury 
ras. (O Jerz. Fed.). Przegl. pow. 1888, III. 
247-50. — Abgarowicz Kajetan. 
(Sołtan .Ąbgar). Fed'. poeta rusiński na 
Bukowinie. PizckI. pol. 1891. II. 544 573. W odb. s. 32, hal. 80. - Kraj 1892, 
nr. 33, 34, 35. 

4364. Franko Iw. Prądy rusińskie. Kraj. 
1885, nr. 4. s. 5. — Pawelski Jan. 
Wojna o Iw. Fr. Przegl. pow. 1897, IV. 
467—8. 

4365. Gogol. Wobec jubileuszu (i., 2. 
Hohol-Zaleski. Przegl. kraj. 1909, nr. 1. 

4366. Hnatiuk Włodz. Zdziarski St. 
Prace etnograficzne Wł. Hn. Wis. 1905, 
(t. 16), 229—34. 

4367. Jackiw Mycłiajło, np. Deminń- 
czuk Jan. Świat sł. 1909, II. 26-31 — 
.luryneó W. Ze współczesnej literatury 
rus. M. Jackiw. Widnokręgi 1910, s.239—i4. Rusini. 231 iHGS. Karpenko Iwan, drainalurg ru- 
ski, np. Micluit KorowuN •MetclicUi. Prze- 
gląd Ijgoduiowy 1889. s. 285—286. 

4369. Kociubyilski M np Grzymala- 
Siedlecki A. Świat sl. 1907, II, 305-13. 

i370. Kostecki Platon N. Ref. 1888, 
nr. 15. — y I a n. Sc h n ii r-l^epJo wsk i: 
Nasza moljtwa (o Platonie Kosteckim). 
Iris. Lvv. 1899. s. 103-4. 

4371. Kostomarow. SzurJowski. 
Spadek literacki. Autobiografia K. Przegl. 
pol. 1891, IV. 391-5. 

4372. Kotlarewski. 1798— 1898. N. Ref. 
1898, nr. 251. — Najnowsze wydanie 
utworów Kotlarewskiego. Przegl. kraj. 
1909, nr. 4, dz. lit. 

4.S73. Kropiwnicki, dramaturg rus. np. 
M. KorowayMetelicki. Dod. Przegl. tyg. 
1888, II. 112-21 

4374. Kulisz Wasyl. Przegl. slow. 1881, 
s. 37, 55, 63, 79, 86, 96. — Rewera. 
O »Kraszance« Kul. Praw. 1882, s 232. — 
Ki-aj 1897, nr. 7. 

4375. Lewicki Iwan (Neczuj) Jako po- 
wieściopisarz np. Michał Koroway-Mete- 
licki. Dod. Przegl. tyg. 1888, I, 504-23. 

4376. Lysenko Mikołaj, np Bohdan 
Lepki. Czas I90i-, nr. 41, 42. 

4377. Makowej Józef. np. WJodz. Bu- 
giel. Aten. 1896, III. 366-78. 

4378. Mordowcew Daniło. Kraj 1897, 
nr. 7; 1905, I. nr. 19 

4379. Padura Tomasz, np. \\'()jcicki 
K. Tyg. ii. 1861, II, 63. - Przyborow- 
skl W. Bibl. war. 1872, IV, 410—23; 
Tyg. ii. 1872. I, 250. — Prawdziwy ży- 
ciorys Tymka Pad. przez ***. Pozn. 1875, 
8°, s. 95. — Kraj 19i 2, nr. 4, s. 41. 

4380. Stefanyk Wasyl, np. Moraczew- 
ski W. Życie 1899, s. 195. - Lepki Boh- 
dan. Czas 1903, nr. 102—6. 

4381. Szewczenko Taras. Studyum 
z dołączeniem przekładu Hajdainaków. 
np. Sowiński Leonard. Wilno 1861, 8°, 
s. XLVIII i 127. Rec. Bibl war. 1862, I, 
159—63. — M. W. Ruch urnyslowo-poli- tyczny Rusi. Szew.-Sulima. Dzień. lit. 
1861, s. 554. — Jeszcze jedno słowo o S. 
Dzień. lit. 1863, s. 29. — S. obok Krasiń- 
skiego. 1863, s. 142. — Jeden rozdział 
w pamiętnikach Gordona p. t. Soldat. 
Dzień. lit. 1863. s. 385, 392, 401,409,417, 
425, 432, 441, 4t9, 455, 463, 471.479, 489, 
497. — Guido Bataglia. .Szew., poeta 
ukraiński. Tygod. nauk. 1865, s. 6, 31, 41, 
55, 72, 88, 108, 146, 160, 177, 211, 225, 
241, 256, 272, 288. W odb. 8°, s. 57. — 
E. U. List z Paryża w czerwcu (o Szew- 
czence). Sioło. 1866, zesz. l,s. 143— 52. — 
Komorowski Bron. Pamięci Szew. 
w rocznicę jego zgonu. Sioło, 1866, zesz. 4, 
s. 174— 7, w odb. Lw. 1867, 8, s. 6 —Mrów. 
1871, s. 67.— Haj decki Aleks. Slrze- 
! cha 1872, s. 318. S... S..- Szew. jako tlu- 
: macz politycznych przekonań Rusi. Dzień, 
pozn. 187H, nr. 33, 34. — A. Sulima 
(Szarlo wski). Szew. na wygnaniu i Bro- 
nisław Zaleski. Przegl, pow. 1884, IV, 
11 — 34. — Dod. Przegl. tyg. 1884, I. 277 
—94. — P. K. Szew. a Ruś galicyjska. 
Dod. Przegl. tyg. 1886, I, 383--400. — 
Lisowczyk. Alarm na Mogde. Kraj 
1886, nr. 31, s. 2. — Dragomanów 
Mychajło. Z powodu Maryi, poematu 
Szewczenki, list do redakcyi. Genewa 
1886. — Prane. Ra wita. Szew. i księ- 
żniczka Barbara Repnin (przyczynek do 
biografii poety). N. Ref. 1887, nr. 219— 
222. — Tenże. Kobiety w poezyi T. Szew. 
Życie 1887, s. 199, 211, 228, 244, 378. — 
T. Szew. w oświetleniu Ursyna. Przegl. 
lit. Kraj 1888, nr. 52, s. 12. — Zdzie- 
chowski. Szew. i Gogol. Mesyaniści 
i słowianofile Krak. 1888, s. 277-307. — 
Orłowski Józ. Na uroczysty obchód 
rocznicy zgonu Szew., urządzony w Kra- 
kowie dnia 1 kwietnia 18S9 Krak. 1889, 
8°, s. 2. — K o 1 1 e s s a Alek. Szew. i Mi- 
ckiewicz. Rec. Tretiak Józef Kwart. hist. 
1895, fIX), 549-56. — Z wycieczki do 
Mogiły Szew. Przegl. kraj. 1909, nr. 3, 
dział lit. — Hawryjił Kostelnyk. S. 
z religijno etycznoho stanowyszcza. Rec. 232 Bibliografia sJowianoznawstwa. Bron. Konpczna. Świat sl. 1910, I, 269. — I ski Jan. Podobny świat. (Wowczka: Opo- 
Kolodz i oj czy k Bd mu nil. T. S. wpięć- I wie.ści ludowe). Tyg. wielk. 1872, s. 2— 3, dziesiątą rocznicę śmierci. N. Ref. 1911, 
nr. 112. ~ Zoh. iir. 241, 247, 4241. 

•i382. Worobkiewicz Izydor. (Danilo 
Młaka), kompozytor i poeta ruski, 
np. Wlodz. Maślak. N. licf. 1887. nr. 
122. 13-15, 29—31, 45-4.7, 57-59, 76-78. 

4384. Wagilewicz Jan. Kękopisma po- 
zostałe po W. SioJo 1867, zesz. III, 159 
— 68, zesz. IV, 155 — 60. — Wspomnienie 
pośmiiTtne. Sioto 1866, zesz. 1, s. 79 - 88. — 
Wspomnienie o W. Dzień. lii. 1866, s. 357, 4383. Wowczok Marko. (Irzc^gorzew- 1 373. Literatura. 4385. Orkan Wład. Mtoda Ukraina. 
Wybór nowel, zebrał i p. War. 1908, 
mała 4, s. 265, kor. 260. — Ucc. Iwań- 
ski .łan. Sfinl<s 1908, II, 533—4. — .1. De- 
miańczuk. Świat sł. 1909, I, 60-2. — 
1'rzegl. kraj. 1909, dz. lit. nr. 1, 

4386. Twerdochlib Sydir Antologia 
współczesnych poetów ukraińskich. Wstę- 
pem zaopatrzył Wł. Orkan. Lw. 191I,8», 
s. 206, kor. 4. Hec. A. Dziubkicwicz. Wi- 
dnokręgi 1910, s. 288, Kryt. 1911, 1, 184 
—90. 

4387. Ałatonczenko T. /- tamtego świa- 
ta. Kraj 1887. Trzegl. nr. 33, 34. 

4388. Barwinek Wasyl. Skoszony 
kwiat, powieść, p. B. T. (w skróceniu 
S. T.). 1'rzegl. pol. 1884-85,11,175-213, 
365-407. 

4389. CięgleWicz Kasper. Poezye (po 
rusku). Nowor. dem. Paryż 1843. 

4390. Fedkowicz J. Koniec, p. P. Sta- 
churski. Dzień. lit. 1866, s. 342. 

— Moje dumy, p. P. Stachurski. Dzień, 
lit. 1866, s. 341. 

— Nieszczęśliwa miłość, p. Mroczko. 
Lech 1879. s. 219—221. 

— Towarzysz, opowiadanie z życia hu- 
culskiego. Przegl. kraj. 1909, dz. lit. nr. 
10. 

— Wesele w .labtonicy, nowela, p. Sę- 
dzisław. N. Ref. 1887, nr. 108-114. — Włoszka, nowclii, p. Ma****. N. Ref. 
1886, nr. 1.53. 

— Zbieg wojskowy, p. P. Stachurski. 
Dzień. lit. 18G7, s. 475. 

4391. Franko Iwan Boa constrictor, 
studyuni powieściowe, przekład pizej- 
rzany i uwagami opatrzony przez autora. 
Dod. Przeg. tjg. 1884, 11, 17-43, 167- 
204, 293-319, 437-4.58. 

— Hawa, obrazek z natury. Kuryer 
war. 1888, nr. 31-33. 

— Ilistorya mojej sieczkarni, nowela. 
Kraj 1885, nr. 6, s. 23. 

— Idealiści, p. B. Kutyłowski. Praw. 
1888, s. -429. 

— Murarz, now(da. Praw. 1887, s. 110. 

— Ślimak, Kraj 1886, nr. 2, 3. 

4392. Fylanskij Mykoła. OchwalaGi, 
p. Sydir Twordothlil). Widnokręgi 1910, 
s. 82. 

4393. Hryhoryj P. Piśń bojowa. Przyj, 
dom. 1863, s. 122. 

4394. Jackiw Michał. Diva, s. 582. 
Wrażenia, s. 727—9. Nasz kraj 1907, 1. 

— Dorycki krużganek, p. Sydir Twer- 
dochlib. Lw. 1908, 8, s. 127, kor. 250. 

- Jońska kolumna, p. Sydir Twer- 
dochlib. Przegl. kraj. 1909, nr. 2, dz. lit. 
nr. 3, 4, 5. 

4(95. Jewłaszewski Fedor. Pamiętnik 
nowogrodzkiego podsędka {1546—1604). 
Czas 1852, nr. 244 —245. Toż. p. z ruskiego na tlusini. 23d polskie Eug. Ciemniewski. War. 1860,8°, 
s. 7i. 

4396. Kobryńska Natalia. Pani Szu- 
iiiiiiska, p. Sędzislaw. Dzieli, pozn. 1887, 
ni-. 215, 217, 219, 22ii. W odb. s. 23. 

4397. Kociubyriski M. W pętach sza- 
tana, p. N. M. Brody 1906, 8, s. 219, kor. 
2-40. 

4398. Komar Tadeusz. 1'óliiiicna dum- 
ka, p. Ludomir. Tyg. wielk. 1871, s. 2ó5, 
270, 280. 

4399. Kostecki Platon. Kozak naKau- 
kazi. Przyj. dom. 1861, s. 297. 

— Nasza molytwa. pi.sii narodna. Dzień, 
lit. 1861, s. 312. 

— Tęsknota, p. Melania Parczewska. 
Dzień. pozn. 1885, nr. 147. 

— W Istambule. 2. Zah' lirnika. Obraz 
lit. pow. tom II. s. 600, 

— Z piśni »Lirn3k«. Album lwów, 1862, 
.s. 289-92. 

4400. Kostomarow M. Kudejar, p. 
A. ■ Ślizieniówna. Klo.sy 1877, II, 143, 
147, 151. 155, 159, 163, 167, 171, 175, 179, 
183, 187. — Iwan Groźny (urywek z tej 
powieści). Tydz. art. lii. 1877, s. 769, 786, 
801. 

— Toż. ttóm. ***, Krak. 1900, 8, s. 
249, kor. 4. 

4401. Kryłacz Sawa. Sny i jawa Przegl. 
kraj. 1909, nr. 6, dz. lit. 

4102. Kryłowicz Lew. Maryjka, no- 
wela, p. Ma****. N. Ref, 1887, nr, 212 — 
217. 

4403. Kulisz Pantalemon. Opowiadania, 
p. Rom. Podbereski. (O tein, dlaczego 
w Woroneżu wysechł staw; O tein, co 
się zdarzyło z kozakiem Burdiugiem), 
Athen. 1843, I, 132-149, 

— Orysia, idylla, p. Frane. Mroczko. 
Przegl. lit. art. 1882, nr. 15. 

— Toż. p. J. Romańczuk. Kraj 1885, 
nr. 48. s. 30. 

4404. Kwitka -Osnowianeńko Grze- 
gorz. Marusia, p, Franc. Mroczko. Przegl. 
slow. 1881, s. 9, 19, 28, 46, 52, 60, 69. 76, 
81, 91, 101, 105, 4405. Lepki Bohdan. Dumka, p. Jerzy 
Niementowski. Przegl. kraj. 1909, nr. 4, 
dz, lit. 

— Przed śmiercią, p. W. Orkan. Wędr. 
1900, s. 1018. 

4406. Mogilnicki Ant. Skit maniawski, 
p. Piotr Parylak. Z górnych chwil życia. 
Krak. 1906, s. 158-62. (Z wstępu, Roz- 

: mowa ze starcem, Obraz starodawnego 
Halicza). 

4407. Mordowcew D. Któż on jest, 
opowiadanie. Kraj 1894, nr. 2, 3, 4. 

4408. Nieczuj Iwan. Przybłęda, po- 
wieść, p. St. Kz, Poz. 1878, 8, s, 232, 
mr. 3, 

4409. Paczowski Wasyl. Miramare, 
p. Sydor Twerdochlib. Przegl. kraj. 1909, 
dz. lit, nr. 1, 

4410. Padura Tomasz. Czornomoreć. 
Przegl. Iw. 1873, II, 755. 

— Do Niemna, przekład z Mickiewi- 
cza. Rozm. Lw. 1836. 

— Dwie rus. poezje. (Mandriweó, 
Z Kindrata Wallenroda). Dzieii. lit. 1870, 
s. 238. 

— . Gościna u Iwoni, duma, p. ,S. B. 
tyg. ii. 1862, II. 118. 

— Handzia z Samary, p. Aniela Z. 
Bibl. Ossol. 1847, I. 530-3. 

— Lirnik, Ruchawka, p. Piotr Pary- 
lak, Z górnych chwil życia, s. 163—6. 

— Mandriweó. Bibl. war. 1857, IV, 699. 

— Pienia, p. A. Pieiikiewicz. Lw. 1842, 
12°, s. VIII i 100. Rec. Jewecki T. Jutrz. 
1843, I, 196-206. 

— Proszczanije Czajld-Harolda. Tyg. 
pet. 1835, s. 502. 

— Przekłady poezyj polskich. Album 
literackie. War. 1848, t. II. 

— Koman Sanguszko, p. Bełza. Dzień, 
lit. 1870, s. 527, 

— Szalony, p. T, B. Tyg. pet. 1839, 
s. 75. 

— Ukrainki. Tyg. pet. 1835, s. 525. 

— Ukrainky z nutoju. (Obok tekstu 
rusk. jest polski przekład). War. 1844, 
s. 195! 

30 23i Bibliografia sJowianoznaWstwa. — ZoJotaja boroda. Dziennik warsz. 
1830, XVII, s. 35-8. 

— Z poezjj. (Gościna u Iwoni, Koszo- 
wy, Roman z Koszycy, Lisowczyk, Złota 
broda, Handża z Samary, Ostafi Daszkie- 
wicz, Niżowiec, Czajka. Siczowy, Pieśń 
Widorta, Zaporożec). Budziński: Z obce- 
go parnasu. War. 1882, s. 243-71. 

4411. Rudaiiski Stefan. Car Solowiej, 
bajka, p. Bolesław Andruszewicz. Odb. 
z rocznika liter. »Zdrowie Ilia. Lw. 1902, 
8°, s. 89. 

4412. Sapohowskij Lew (WasyJo- 
wiez). Niewinni, nowela, p. Ma***. N. 
Ref. 1886, nr. 64-66. 

4413. Stefanyk Wasyl. Ba^arabowie, 
p. Moczulski MichaJ. Kryt. 19U3, I, 443 
-50. 

— Chłop i baba. Głos 1900, s. 194. 

— Kasia, p. Moraczewski. Życie 1899, 
s. 196. 

— Klonowe liście, p. W. O. Tydz. 
1902, (X), 465, 480; Głos 1903, s. 41. 

— Toż. p. Michał Moczulski. Krak. 1904, 
8 mała, s. 176, kor. l-2ii. — Rec. Ogni- 
wo 1904, nr. 48. - J. Pietrzycki. N. Ref. 
1904, nr. 6. 

— Krzyż kamienny. Głos 1900, s. 562, 
577. 

— Maj, nowela, p. St. Ogniwo 1904, 
nr. 53. 

— Majster, Rodzina Bartka, p. Mora- 
czewski. Życie 1899, s. 240. 

— Niebieska książeczka. Głos 1900, s. 
147. 

— Nowina, p. Moraczewski. Życie 1899, 
s. 198; Wędr. 1900, s. 1038. 

— Ozimina, Nowina, p. W. Moraczew- 
ski. Chim. 1907, I, 512-5. 

— Podpalacz, p. Wł. Orkan. Głos 1901, 
s. 332, 346. 

— Sama samiuteńka, p. J. S. Kryt. 
1899, s. 413-4. 

— Synaczek. Głos 1900, s. 163. 

— Szkoda, Jesień, p. Moraczewski. 
Praw. 1900, s. 522. 

— Śmierć, p. W. M., Kryt. 1900,1.262—3. — Weczirna hodyna. Młodość 1900, 
s. 134-6. 

— W rekruty, Anioł, p. Moraczewski. 
Życie 1899, s. 362. 

— Wyprowadzali ze wsi Przegl. kraj. 
1909, dz. lit. nr. 1. 

— Z utworów. (Dziadek, Skon, Szara 
godzina, p. Moczulski Mich.; Droga, Zwia- 
stuny, p. W. M.). Chim. 1901,111,271— 85. 

4414. Szaszkiewicz Markian. Pierwio- 
snek, p. Picu- Paryhik. Z górnych chwil 
życia, s. 162. 

4416. Szewczenko Taras. Boże Naro- 
dzenie w oddali od ojczyzny. Przyj. dom. 

1865, s. 38. 

— Chatka Przyj. dom. 1864, s. 338. 

— Dola, p. Sowiński Leonard. Tydz. 
lit. art. 1880, (t. X), 168. 

— Do zorzy. I'rzyj. dom. 1864, s. 342; 
Tydz. lit. art. 1881. (t. XII). 28. 

— Duma o atamanie Podkowie, p. Go- 
rzatkowski A. J. Przyj. dom. 1864, s. 198. 

— Duma przedśmiertna. 1865, s. 67. 

— Hajdaniacy. przekł. L. Sowińskiego 
poprzedzony st'jdyum o .Sz. Bibl. Mrówki. 
Lw. 18X3, s 149, hal. 40. 

— Hamalej, p. Alfred Chajęski. Kijuw 
1861. 

— Kaukaz, p. P. Stachur.ski. Dzień. lii. 

1866, s. 276. 

— Kobzarz. (Przygrywka, l^erebendia, 
Topola, Lunatyczka, 4 dumki. Iwan Pod- 
kowa, Noc Tarasowa, Hamalej, Katarzy- 
na, Najemnica), p. Wlad. Syrokomla. Wil- 
no 1863, 12», s. 120. Poezye. Lud. Kon- 
dratowicza. War. 1872, X, 210-90. Rec. 
Bibl war. 1863, I, 369—74. 

— Toż. Bibl. Mrówki. Lw. 1883, s. 94, 
hal. 20. 

— Toż. w W3'jątkach, p. M. ,1. Gr. Echo 
muz. 1888, s. 242; 1889, s. 385; 1890, s. 
628. 

— Kozacka dola. Przyj. dom. 1864, s. 
206. 

— Najemnica, p. Leonard Sowiński. 
Lw. 1870, 16", s. 40. — Rec. Przegl. pol. 
1870-71, ii, 559. Rusini. 2H5 — Toż. Bibl. Mrówki. Lw. 1882, 16, 
s. 31 ; Obraz liter. pow. t. II, ,s. o99. 

— Przekład}' pisarzy malorosj^jskich A. 
Gorzalczyuskiego. Kijów 1SG2, 8°. s. liS. 
(Zawiera: Kobzarz, z wyjątkiem Hajda- 
niaków, Żołnierską krynici;, kilka dum 
przedśmiertnych i Gościniec Kobzarzal. 

— Pustka. Poezye Sowińskiego. Pozn. 
1875, t. II. 

— Raj, p. Sowiński. Tyg. pow. 1885, 
s. 421. 

— Rozryła mogiła. Dzień. lit. 1866, 
s. 32i. 

— Tarasowa Noc, I'olakom, Dumka, 
Wstęp do kobzarza, Subotów, Sen, Do Osnowianeńka. Dzień. lit. 1861, s. 480, 
495, 511. 

— Z poezyj, p. Sowiński Leonard. Ku- 
ryer war. 1880, nr. 74, 1881, nr. 1, 1882, 
nr. 181, 1885, nr. 189. (Kalina, Do zorzy, 
Dumka) 

4416. Ustyanowycz Mikoła. IJackaja 
piśnia, wiersz. Slow. Kok Ul, 1870, s. 70. 

— Hej, hej miły Boże, p. Wacław Lie- 
der. Przegl. lit. Kraj. 1888, nr. 42, s. 2. 

4417. Zaleski J. B. Zurba, wiersz ru- 
ski. Dzieła pośmiertne 1891, II, 115 — 9. 

4418 Zołotowolskij. A\'orożba ruskoho 
dida lirnyka Dzień. lit. 1861, s. 376, 
384. Anonimów e. 4 U'.). A. H. G. Rusyn do Rusyniw, 
wiersz. I'rz3|. dom. 1864, s. 14. 

— Dumka, wiersz. 1864, s. 30. 

4420. Dumka (po rusku). 1861, s. 297. 

4421. Dwi ody Horacija do Farchoma, 
po rusku. Dzień. war. 1828, XIII. 273. 

4422. J. H. W obczyźnie, wiersz, p. H. 
M. Przyj. dom. 1864, s. 314. 

442.^1. Ł. Ant. Do Łyna, w. po rusku. 
Rozm. Lw. 1842. 

4424. M. B. Piśń (Hde jest' Sławjan 
oleczestwo?! Slow. 1869, 11, 175. 

4425. Pieśń jazdy wołyńskiej z r. 1831 
ipo rusku). Przyj. dom. 1863. s. 262. 

4426. Roman Sz. Psalm, (po rusku). 
1862. s. 157. 

— Mołytwa, wiersz. 1862, s. 285. 

— Try chwyli, wiersz. 1862, s. 14u. 

4427. Wyprawa Igora na Polowców, 
p. Bielowski August. Lw. 18:^3, 8", s. 46. Rec. Muz. dom. 18H5, s. 114; Pow. pam. 
1835, I, 325-38; Złoczów 1903. »Bibl. 
powszech.o, nr. 447, 16, s. 35, hal. 24. — 
Toż. z objaśnieniem i wstępem Bohdana 
Lepkiego. Brody 1906. Bibl. arcydzieł, 8, 
s. Hb, hal. 60; — Toż w skróceniu. Obraz 
liter. pow. s. 476—80, t. I. 

— Toż Początek pieśni o wyprawie 
Igora, p. Lucyan Siemieński. Czasop. 
Ossol. 1833, zesz. II, s. 71 — 7. 

— Toż. p. Krasiński Adam. Pet. 1856, 8, 
s. XIV i 36. — Ten przekład wraz z ru- 
skim Mikołaja Gerbela, czeskim Karola 
Erbena, w Bibl. oWieniec poet(iw sło- 
wiańskich", t. I, 1887, 8, s. XXXI i 140. 

— Toż. p. Bohdan Lepki. Spraw. gimn. 
Św. Jacka w Krakowie. 1905, w odb. 8", 
s. 55; w wyjątkach. Przegl. kraj. 1909, 
dział lit. nr. 1, 2, .3. 4, 5, 6, 7, 8. Lingwistyka. 4428 Mogilnicki Jan. Rozprawa o je- ] — Toż. oddzielnie. Lw. 1848, s. 26. 
zyku rus , p. L. A. Nabielak. Czasop. | 4429. Rusini i ich język. Przyj, ludu 
Ossol. 1829. III. 56-87. i 1835. II. 269. 236 Bibliografia slowianoznawstwa. 4430. Łoziński J. ks. O wprowadze- 
niu abecadła polskiego do piśniien. rus. 
Rozra. Lw. 1834, nr. 29. — Uwagi nad tą 
rozpr. Przemyśl 1836. — Łacińskie czcion- 
ki w jęzjku rus. Dod. Gaz. iw. 1859, s. 98, 
109. — W sprawie zastąpienia azbuki 
abecadłem. Slow. 1871, s. 114, 128. Glosy 
prasy ruskiej w tej sprawie, s. 123, 131, 
137. 138. 142, 150. — SJówko o rus. pi- 
sowni. Warta 1874, s. 371. — Sloniew- 
ski Tyt. O pisowni rus. Kołomyja 1878, 
8°, s. 23. — Sprawa pisowni rus. Szk. 
1892, s. 286. 

4431. (Litwinowicz Spirydyon). List 
pasterski o języku halicko- rus. Dod. Gaz. 
Iw. 1859, s. 83. 

4432. Zochowski Feliks. Podobieństwo 
i różnica języka polskiego z rus. Bibl. 
war. 1861, IV, 658-71. 

443H. Z powodu broszury »SIowa<i. 
W adin czas nauczit' sa raalorusinu po 
wielikarusski (o różnicy języka rus. a ros.). 
Sioło, 1867, zesz. III, 121-34. 

4434. O języku rus. słów kilka. .Słów. 
Rok II, 18B9, pół. 1, 208. 

4435. Kryński Ad. Z dziejów języka 
polskiego, objaśnienia do rozprawy W. 
Makuszewa p. t. »Slady wpływu rus. na 
piśmiennictwo staropolskie'. War. odb. 
z Aten. 1879. 8. s. 54. 

4436. Horbal Konst. Jak powstają spół- 
głoski zmiękczone w jęzjku polskim i rus. 
Spraw. gimn. real. Stryj 1881. s. 1—18. 

— Różnice w miękczeniu spółgłosek w języku polskim i rus. Tamże 1882, s. 
3-35. 

4437. Ogonowski Emil. O ważniej- 
szych właściwościach języka rus Rozp. 
lilog. 1884, t. X, s. 30-92. W odb. s. 
64. — Rec Jan Hanusz. O kilku najnow- 
szych pracach nad językiem Uusinów. 
Przew. nauk. 18'^4, (XII). 367-75, 480. 

4438. Gente Ruthenus natione Polo- 
nus. Uwagi o języku i alfabecie pism ru 
sińskich w ziemi halickiej. Krak. 1886, 8. 
s. 16. Zoh. nr. 303, 3049. 

4439- Wagilewicz Jan Dalibor. Gra- 
matyka jęz. rus. w Galicyi. Lw. 18ł5, 8. 
s. XXIII. 183. 

4440. Łoziński Józef. Gramatyka jęz. 
rus. Przemyśl 1846. 8°, s. LII i 129. 

4Ł41. Górski M. Z. Łatwy sposób na- 
uczenia się w krótkim czasie czytać i pi- 
sać po rus. Lw. 1864, 8°, s. 26. 

4442. Diaczan F. ks. Metodyczna gra- 
matyka języka rus. Lw. 1865. 8°, s. 136. 

4443. Słowniczek ruskich wyrazów. 
' Sioło 1866, zesz. I, s. 187—92, zesz. II, 

189-92. zesz. III. 189—92, zesz. IV, 181—88 

4444. Kokorudz E. i Konarski F. Gra- 
matyka języka rus. dla Polaków. Lw. 
1900, 8. s. 221. 

4445. P. B. Czy mówisz po rusku? Gra- 
matyka, ćwiczenia, rozmówki. Bibl. powsz. 
Złoczów 190), 16, s. 232. kor. 1-20. 

4446. Głuszkiewicz M. Praktyczny 
kurs rus. języka. Zesz. I. Lw. 1908, 8", 
s. 96. Oświata i kultura. 4447. P. M. Słowo w sprawie oświaty 
ludowej na Rusi halickiej. Hasło, Lw. 
1865, nr. 64. 

4448. Kornel. Korespondencya ze Lwo- 
wa (o ruchu kult. u Rusinów). Słów. Rok 
III. 1870. s. 106. warz. rus. Proświty. Tyg. wielk. 1871. 
s. 41. — Bohdan Ł. Towarzystwo »Pro- 
świta« we Lwowie. Przegl. kraj. 1909, 
nr. 6. — /. K. Zjazd oświatowo-ekono- 
miczny ukraińskiej Proświty. Praw. 1909. 
nr. 9. — Proświty na Ukrainie. Przegl. kraj. 4449. G(rzegorzewski). Odczyty to- 1909, nr. 1, 2. Husini. 237 •4450. Antoni J. dr. Oświata na daw- 
nych kresach (1795 — 1832 r.i. i\\" podol- 
skioin i bracJawskiem województwie). 
Pizew. nauk. lit. Ib76, (IV), 83—96. 177— 
92, 281—8, 378-8i. 

4451 Sokołowski Mar. Bizantyńska 
i ruska średniowieczna kultura. Przegl 
pol. lS87-f-8. IV, 73-120. 

4452. Łucki Stan. Kulturalny stan 
współczesnej Rusi galicyjskiej. Krjt. 1904, 
t. I, s. 33-41. 223-33." 

4453 Lepki Bohdan. Towarzystwo 
naukowe imienia Szewczenki we Lwo- 
wie. Świat sJ. 1905, I, 109-19 

— Z ruskich prac i zabiegów. Świat 
sł. 1905, I, 198-206. (Zabiegi około uświa- 
doniienia ludu, okoJo wydawnictw i tea- 
tru ukraińskiego). 

— Ruskie echa z za kordonu. Świat 
sl. 1905, II, 31-8. (O kilku ważniejszych 
wydarzeniach z umysłowego życia Rusi 
pod ros. panowaniem). 4454. O języku rus. w szkołach ludo- 
wych. Ruch ht. 1876, I, 281. — Marek 
Modesta. Szkol}' na Rusi w okresie 
przed i po-rozbiorowym. Kraj 1883, nr. 
44, s. 18. — Kwestya szkolna na Rusi. 
Kraj 1884, nr. 41, s. 3. — Wowków D. 
O nauce języka rus. w szkole ludowej 
z wykładowym językiem polskim. Szk. 
1888,8.98—100. - Obrady ankiety w spra- 
wie nauki języka rus. w szkołach śre- 
dnich. Muz. 1891, s. 102—8. — Bara- 
nowsici Miecz. Nauka drugiego języka 
krajowego w szkole ludowej. Szk. 1892, 
s. 381-3. 

4455. Zagórski W. O szkole grecko- ; słowiańskiej we Lwowie. Muz. 1893, s. 

I 819-24. 935-49. 

4456 GawToński-Rawita Franc. Kart 
ki z historyi szkolnictwa pod zaborem 
Uosyi: Gimnazyum w Niemirowie na 
Podolu w połowie XIX w. Odb. z Muz. 
Lw. 1895. 8, s. 36, kor. 120. 

4457. Głos slawisty rosyjskiego o ru- 
skiej nauce i ruskim uniwersytecie. (Flo 
rynskij). Czas 1900, nr. 39. 

4458. M. M. ks. O szkole ukraińską. 
Świat sł. 1905. II, 168—80. 

4459. Rolle J. Kartka z dziejów uni- 
wersytetu kijowskiego. Przegl. pol. 1881, 
III, 442—62. 

4460. Dubiecki Maryan. L'niwersytet 
kijowski, wspomnienie jabileuszowe. Tyg. 
pow. 1885, s 181, 196, 219. 

4461. Jabłonowski Aleks. Akademia 
kijowsko-mohilańska, zarys historyczny 
na tle rozwoju ogólnego cywilizacyi za- 
chodniej na Rusi. Krak. 1899,1900, 8 wię- 
ksza, s. 318, kor. 10-40. —Tenże. W spra- 
wie Akademii kijowsko - mohilańskiej. 
Kwart. hist. 1902, (t. 16), 549—86. 4462. Zubrzycki Dyonizy. Historyczne 
badania o drukarniach rusko-słowiań- 
skich w Galicyi. Lw. 1836, 8°, s. 90. 

4463. Rolle Józef. Drukarnie na kre- 
sach uuiltańskich. Rocznik dla archeol. 
1870, s. 15-28. 

4464. Wiadomość o pierwszym druka- 
rzu ruskim. Pam war. 1823. s. 212. 

4465. Ptaszycki Stan. Iwan Fedoro- 
wicz, drukarz ruski we Lwowie z końca 
XVI w. Rozp. lilog. 1886, (t. Xl), s. 1— 
43, i w odb. Religia i kościół. 4466. O Iiierarchii kościoła rus. z rzym- 4467. Przywilej Zygmunta III. dany 
skira zjednoczonego. Dzieje dóbr. 1823, ' duchowieństwu rus. 1823, II, s. 8, III, IH, 178, 275, 439. is. 164. 238 Biblinarrafia stowiaiioznawstwu. 4468. Materyały do historyi synodu 
brzeskiego. Dzieje dóbr. 1824, V, 567 — 8,660. 

4469 F. S. Dzieje biskupstwa przemy śl- 
skiego, greckiego i łacińskiego obrządku. 
Czas. Ossol. 1828, IV, 1-21. 

4470. Dobrzariski Ant. \\'pro\vadzenie 
i ustalenie wiary chrześcijańskiej na 
Rusi. Soheniatismus dioec. graeco-ca- 
tholicae Fremisliensis. Przemyśl 1841. 8°, 
s. 119. 

4471. Lewicki M. List okólny do du- 
chowieństwa Rusi zjednoczonej. Lw. 1841, 
8», s. 5 + 32. 

4472. Pociej Jan ks. Zbiór wiadomości 
historycznych i aktów dotyczących dzie- 
sięcin kościelnych na Rusi. War. 1845, 
8», s. 104. 

4473. Potocki Tom Stosunek polity- 
czno-religi|ny Husi do Polski i kalolicy- 
ZMiu z jednej, do Rosyi i prawosławia 
z drugiej strony. Krak. 1848, 8, s. 40. — 
Rec. Przegl. pozn. 1849, VIII, 2.07-61. 

4474. Wagilewicz D. J. Monastyr Skit 
w Maniawie Hec. S. Lisowski. Bibl. war. 
1849, IV, 585-90. 

4475. Terlecki Hipolit. Rzecz o obrząd- 
kach kaloliekicli wscliodnich a schizmie 
wschodniej. I'ar\ż, 18óil, 8, s. 15. 

4476. Radoliński Jędrzej. Kazania ru- 
skie. Czas 1852, nr. 93. 

4477. O prawowierności dawnych 
Rusinów. Czas 1853, nr. 22-23. 

4478. Zaprowadzenie wiaiy chrześci- 
jańskiej na Kusi. Przyj. dom. 1854, s. 154. 

4479. Gusty Franc. Historya kościoła 
rus. z wJos. na polskie p. ks. Jan Ław- 
rowski. Krak. 1857-58, 8», t. II, s. 237 
-l-LX.X i 216, kor. 10, — Rec. Czas 1858, 
nr, 102. — Dzień. lit. 1862, s 53;, 545, 
553, 561, 570. 

4480. Birkowski Fabian ks. Exórbi- 
tancye rus. z Greków odszczepieńców 
heretyckie z konfederatów (Kazania dwo- 
je, zob. Kazania obozowe s. 177 — 237). 
Kraków 1868. 

4481. Hellenijusz Eug. Dawna Ukra- 
ina. O cudownym św. Antonim Kra- śniańskim. Kilka rysów i pamiątek. Poz. 
1860, s. 5-30. 

4482. O uposażeniu duchowieństwa 
rus. w Galicyi. Czas 1861, nr. 112. 

4483. Bartoszewicz Julian. Księga 
protokołów franciszkańskich prowiiicyi 
ru.s. 1625-1650. Pismo zbiór. wil. 1862, 
s. 390 412. 

— Prawodawstwo czteroletniego sejmu 
względem cerkwi rus. Przegl. Iw. 1880, 
I, 397-404. 453-60. 

— Szkic dziejów kościoła rus, w Pol- 
sce, Krak, 1880, 8, s, 493, kor, 8, — 7m- 
ięski Sł. ks. Słowo o tej książce. Lw. 
1881, 8, s. 16. 

— Kościół unicki za Aleksandra (wy- 
jątek z dzieła »Kościół unicki w Polscc«). 
bzien. pozn. 1880, nr. 118, 119, 121. 

4484. Szkic z dziejów kościoła rus, 
w Polsce. Przegl. pozn, 1863, I, 1-52, 
117-68, II, 1-71. 379—421, 

4485. Ustęp z dziejów kościoła rus. 
w Polsce, Wiek XVI i XVII, Dzień. lit. 
1863, s. 588. 594, 602, '611, 621, 629, 637, 
645, 652, 660, 668. 675. 684. 

4486. Szaraniewicz Izydor. Kościelne 
sprawy na Husi za rządów Kazimierza 
W, Bibl. Ossol. 1863, II, 318-37. 

— Hzut oka na beneficia kościoła rus. 
za czasów Hzpltej pod względem histo- 
ryi. Lw. 1875, 8°, s. 64. 

— Patryjarchat wschodni wobec ko- 
ścioła rus. w Polsce i Hzpltej. Rozp. hist. 
ni. 1878, (VIII). 255-344; 1879, X, 1-80, 
W odb, 8", s, 170. 

4487. Słówko o duchowieństwie obu 
obrządków Galicyi wschodniej. Słów. 
1869, II, 180. 

4488. Dr. A. J. Stan kościoła na Wo- 
łyniu, Podolu i Ukrainie po 2-gim i 3-cim 
rozbiorze, Przegl. Iw. 1875, I, 365—71, 
460—7. 

4489. S. Z. Cerkiew rus. pod rządem 
polskim. Przegl lw. 1879, 1, 651-67; 1880, 
I, 13-24, 1,58—61, 215—25. 

4490. Bankierskie pomysły księży rus. 
(Ogólna charakterystyka kleru rus.). Rusini. 239 Przegl. Iw. 1880, I, 137-47, 205-9, 281 
—6, 417-25. 483-90. 

1491. Likowski Edward Dzieje ko- 
ścioła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII 
i XIX w., uważane głównie ze wzgk^du 
na przyczyny jego upadku. Foz. 1880, 
8 wielka, s. XVI i 495, mr 7-50. Wyd II. 
War. 190G, 8°, s. XIV + 277. Bibl. dziel 
chrzęść. — Rec. Dzień. pozn. 1880, nr. 
134, 136-139. - Załuski .Stan. Kilka 
uwag nad tern dzieJeni. (Odb. z Kur. 
pozn.). 1880, 8, s. 126. 

— Rokowania poprzedzające unią brze- 
ską. Przegl. pol. 1885-6. IV, 1—39, 2:-!0— 
64. W odb. 1886, 8. s 76. 

— Rzut oka na wewnętrzny stan cer- 
kwi rus. przed unią brzeską. Roczn. T. I'. 
N. pozn. 1894. (XX), 225-65. 

4492. Załęski Stan. Kilka uwag nad 
dzieleni ks. ReJesza. (Odb z Przegl. hv.). 
Lw. 1880, 8°, s. 78. 

— Toż o tomie II. (Odb. z Czasu). Krak. 
1881, 8», s. 42. 

4493. Stadnicki Kaz. O początkach 
arcybiskupstwa i biskupstw katolickich 
lać. obrz. na Rusi halickiej i Wołyniu. 
Lw. 1882, 16. s. 62. 

4494. Andruszkiewicz Eliasz Krotki 
ry.s historyi kościoła [la Rusi. Lw. 1883, 
8, s. 64. 

4495. Sękowski M. Konferencya w Lu- 
blinie 1680 r., przyczynek do dziejów 
unii kościoła rus. z izyniskini. Spraw, 
gimn. Nowy Sącz 1885, 8, s. 38. 

4496. Chrzest narodu rus. Bies. lit. 
1888, II, 90. — .Jubileusz chrztu rus. na- 
rodu w Kijowie. KL 1888, II. 7L 

4497. Lisiewicz Z. dr. Walka o bi- 
skupstwo (lwowskie). Epizod z dziejów 
kościoła wschodniego. Przew. nauk. lit. 
1888, (XVII, 633—49. 736-55. 

4498. Filochowski Roch ks. 1'alryar- 
chowie. War. 1890, 16, s. 144. 

4499. Ks. PI. Rus. wydawnictwa ks. 
Dżulyńskiego. Przegl. pow. 1892, 1, 426—9. 

45'jO. Fijałek Jan. Średniowieczne bi- 
skupstwa kościoła wschodniego na Rusi i Litwie na podstawie źródeł greckich. 
Kwart. hist. 1896, (X), 487-521. 

— Biskupstwa greckie 'w ziemiach ru- 
skich od potowv w. XIV. Kwart. hist. 1897, 
(XI), 1-63. 

4501. Bołsunowski Karol. Najdawniej- 
sze pomniki chrześcijaństwa na Rusi. 
Pam. III. zjazdu historyki)w. Krak. 1900, 
s. 10. 

4502. Uposażenieduchowieństwarz_> m- 
sko-kat. na kresach ukrainnych w końcu 
XVIII w. Przew. nauk. lit. 1 900, s. 662— 70, 
675 82, 788-98. 

4503 Abraham Wład Powstanie or- 
ganizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. 
Lw. 1904, s. XVI, 408, kor. 8. - Rec. Pro- 
chaska. Kwart. hist. 1905. (t. 19), s. 287-96. 

4504. Czaykowski K. Głos cerkwi rus. 
o plutoki'alyczn3 m liberalizmie. Przegl. 
pow. 19U5, II, 156-67, 369— 8ii. 

4505. Jaką religię przyjęli Rusini za 
księcia Włodzimierza. Krak. 1906, 8, s. 4. 

4506. Szczęśniak Wład. Rzekoma by- 
tność lcgati')w L(-ona IX papieża na Rusi 
w r. 1054. Przegl. hist 190ti, II, 162-76. 

4507. Roth J. dr. O zmianie obrządku 
na Rusi. Świat sl. 1908, II, 713-28. 

4508. Kolankowski L. Kościół a cer- 
kiew w Galicyi w schochiiej (z mapą). Świat 
sł. 1909, I, 1-1(1, w odb. 

4509. Mich.Tad. Wybuch klerykalizmu 
na Rusi. Praw. 1909. nr. 7. 

Zob. nr. 1583, 3109. 

4510. Baranowicz Łazarz, arcjbiskup 
rus. Mrów, pozn. 1821, II, 97 — 105. 

4511. Bazylianie. Kretowicz. Mona- 
styr B. w Krechowie w Galicyi. Rozm. 
Lw. 1830. — Helleniusz E. Wiado- 
mość historyczna o zgromadzeniu Baz. 
w Humaniu. Czas, Dod. 1857, IV, 3—45. — 
Krecho w lec ki Jan. Księża B. na Wo- 
łyniu, Podolu i Ukrainie. Przegl. Iw. 1871, 
II, 147—53; 1872, I. 766-71. — Barą c z 
k s. Monastyr B. w Podhorcach. Przegl. 
bibL arch. 1881, I, 188-97, 230-4. — 
Załęski S t. Reforma B. w Polsce w 17 240 Bibliografia sJowianoznawstwa. w. Przegl. Iw. 1882, II, 379, 445. — Warta 
1882, s. 4009. — Jackowski H. ks. B. 
i reforma dobroniilslia. Przegl. pcw. 1881. 
II. Dod. s. XVII— XXXIX, III, .s. I- 
XXIII. — Duchiński Franc. Historya 
o pozabijanie B. w pofockiej cerkwi. 
W 111-cim tomie pism. Rappcr.swyl 1901 
— 4. — W o 1 y n i a k. B. na Żmudzi. Przegl. 
pow. 1891, III, H13-24, IV, 53-72. — 
Tenże. Monastyr B. w Ladach, na Białej 
Kusi. 1891, I, 379-97. W odb. 8», s. 26, 
hal. 60. — Tenże. Szkoła powiatowa b. 
w Wilnie. 189:^, IV. 9H-109. - Tenże. O B. 
w Humaniu. Przew. nauk. lit. 1899, s. 
456—64, 562—70, 657-64, 744-52, 845— 
58, 938—46, 1031-43, 1136-82. W odb. 
Lw. 1899, 8, s. 70. — Tenże. Z przeszło- 
ści zakonu B. na Litwie i Uusi. Przew. 
nauk. lit. 1904. s. 65-82, 157-72, 249- 
68, 353-60, 449-63. — Tenże. Spis kla- 
sztorów unickich B. w województwie wo- 
lyńskiem. Krak. 1905, 8, s. 145 + XXVI, 
kor. 3. — Tenże. Siedziba B. w Toroka- 
niach (gub. grodzieńska). Krak. 19li6, 8, 
s. 49, kor. 1. — Tenże. B. klaszloiy uni- 
ckie w obr(;bie prowincyi białoruskiej. 
Przew. nauk. lit. 1907, s. 73-96, 171 - 
92, 269-88, 361-78. 461-80. 

4512. Boremczuk Wasyl, diak, czyli 
Aryanie w Brzeżanach. Lwów. 1837, (II), 
s. 22. 

4513. Dominikanie. Gorzkowski 
Maryan. D. za Dnieprem, przyczynek 
do misyi D. na Rusi. Krak. 8", s. 32. 

4514. Karmelitanki. Kalinowski Jó- 
zef. Klasztory K. bosych w Polsce, na 
Litwie i Rusi. ich początek, rozwój i tu- 
łactwo w czasie rozruchów wojennych 
w XVII w. Krak. 1900, 4°, s. IV i 168. 
Tomy II — IV wydane we Lw. War. 
Krak. 

4515. Koniuszewski Józef, wspomnie- 
nie z czasów prześladowania unitów na 
Podlasiu, np. Barwiński Alfr. Chigago 
1879. 4516. Korsak Rafał, metropolita Rusi, 
np. Uumbold z Połocka. Przegl. hist. 
1906, II, 351-73, 1907, 1, 36-61. 

4517. Kuncewicz. Pamiątka kanoni- 
zacyi Jozafata K. Tarnów 1866. 12°, 
s. 23. — Żywot J. K. Lublin, 12°, s. 32. — 
Męczennik za unię. Czas 1874, nr. 278 
— 283. — Guepin Alfons. Żywot św. 
J. K., męczennika arcybiskupa poło- 
ckiego rit. gr. opowiedziany na tle hi- 
storyi kościoła ruskiego według dzieła... 
z przedmową ks. Kalinki C. R. Lw. 1885, 
8, s. X i 439, kor. 7. -■ Urban Jan. 
Święty J. Kuncewicz, bi.skup i męczen- 
nik. Krak. 1906. 12, s. 277. 

451S. Polikarp. Alfred Brandow- 
ski. Przewielebnego P. zakonnika pie- 
czar kijowskich: Żywot błogosławionego 
Mojżesza Rusina węgiersliiego. Warta 
1884, s. 5045. 

4519. Ozga J. Samuel, biskup kijow- 
ski i czernichowski, np. Prusinowski Jan. 
Tyg. ii. 1864. I, 221. 

4520. Pociej Hipacy. Krukowski 
Józef ks. Krytyczny rozbiór kazań i ho- 
nńlij H. P., metropolity kijowskiego, ha- 
lickiego i całej I^usi, biskupa włodzimir- 
skiego i brzeskiego. Odb. z Gaz. kościel- 
nej. Lw. 1899, 8, s. 20. 

4521. Sakowicz Kassyan, np. Barącz 
Sadok. Poz., fen. 65. 

4522. Siemaszki pamiętniki. Przegl. 
pow. 1884, II. Dod. s. I— XV. — Z pamię- 
tników metropolity J. S. Kraj 1884, nr. 
16, s. 14, nr. 24, s 17. 

4523. Smotrycki Melecy, np. Haracz 
Sadok. Pozn. 1886, 8, s. 20 i 36. 

4524. Strepa Jakób, arcybiskup hali- 
cki. 1391-1409, np. Abraham Wł. Krak. 
1908, 8, s. 114, kor. 3. 

4525. Szeptycki Atanazy, metropolita 
Rusi Czerwonej. Lwów. lł'37, II, s. 45. 

4526. Zabokrzycki Dyonizy, biskup 
unicki, np. Talko-Hryncewicz J. Kwart, 
hist. 1892, (Vri, 101-5. Rusini. 241 Dziej e unii. 45i7. Uwagi krytyczne nad artykułem 
tyczącym się Rosyi, umieszczonym w ga- 
zecie frankfurckiej w sprawie religii kat.- 
greck. unie. w Polsce i Litwie. Młoda 
Pol. 1840, (IIll. s. 91-120. W odb. s. 32. 

4528. Serwatowski Wal. U unii. Ka- 
lendarz dla rodzin katol. Kraków 1856. 

4529. Hellenius. O unii w Polsce. Czas, 
Dod. 1857, II. 535-626. 

4530. Rozmowa bialocerkiewska 1663 r. 
(Wyjątek z dzieła: Historya unii religij- 
nej w Polsce). Przegl. pozn. 1857, t. 23, 
245-72. 

4531. Mosiewicz Józ. Kilka słów do- 
tyczących unii w Polsce. Czas, Dod. 1858, 
II, 469-93. 

4532. Obrzędy unickie. Do Szumbor- 
skiego, biskupa chełmskiego w przedmio- 
cie projektowanej zmiany obrzędów uni- 
ckich 1836 r. Przegl. pozn. 1860, t. 29, 
s. 31-52; t. 30, s. 17—41. 

4533. Polska i kościół unicki, 1861, 4°, 
s. 8. 

4534. Unia w dyecezyach lwowskiej 
i przemyskiej. Tyg. kat. 1861, s. 17. — 
Do sprawy unickiej w Przemyskiem. 
1862, s. 397, 405. — Propaganda schyz- 
matycka w metropolii lwowskiej. Przegl. 
Iw. 1876, II, 453—4. 

4535. (Jachimowicz Grzegorz). Od- 
powiedź metropolity... na pytanie; Zkąd 
wypływają posądzenia i denuncyacye 
Polaków, że grecko katoliccy Husini w Ga- 
licyi ciążą do schizmy oryentalnej i mo- 
skwicizmu. Lwów, 1862, 4, str. 4. Odb. 
z Gaz. nar. z 11 sierpnia. 

4536. Odpowiedź Padalicy na fałsze 
00 do unii brzeskiej. Przyj. dom. 1862, 
s. 131. 

4537. Msza unicka w Rzymie i spra- 
wa galicyjskich unitów. Czas, 1863, nr. 
185. 

4538. Ostatnia próba zgody unitów z nieunitami w Polsce. Przegl. pozn. 1863, 
I, 424-33. 

4539. Prawdolub Rusin. Odpowiedź 
na historyę: dO unii kościoła gr.-kat. ru- 
skiegoa przez Malinowskiego. Lw. 1863. 
8, s. 59. 

4540. Akta męczeńskie unii. Rocznik 
Tow. hist.-lit. 1866, s. 108-55; 1868, s. 1 
—63; Przjj. dom. 1867. s. 121-69. 

4541. Korespondencya z Warszawy 
(w sprawie kościoła unickiego). Słów. 
1869, II, 103. 

4542. Ploszczański B. Kilka słów o te- 
raźniejszych badaniach hist. w Rosyi. 
(Chołmskij greko-un. Miesiaceslow 1869 r.). 
Słów. Rok II, 1869. I, 18, 51. 

4543. Wernicki Aleks. O prześlado- 
waniu kościoła unickiego według źródeł 
moskiewskich. Lw. 1869, 16", s. 127. 

4544. Polkowski Ign. Unia religijna 
w Polsce. Kai. dla rodzin katol. 1870. 

4545. Kilka słów o unickim kalenda- 
rzu. Przegl. kat. 1870, s. 505, 521, 537, 
553. 

4546. Likowski Edward. O unii ko- 
ścioła rus. Przegl. Iw. 1874, I, 549—89. 

— Historya unii kościoła rus. z kościo- 
łem rzymskim. Pozn. 1875, 8°, s. 287. 

— Stanowisko księcia Ustrogskiego 
wobec unii brzeskiej. Przegl. pol. 1896, 
IV. 526 - 92. — Rec. Czechowski. Dzień, 
pozn. 1896, nr. 240—242. - Al. Szarłowski. 
Przegl. pol. 1898, II, 314—24. 

4547. Głos z Wilna o unii. Ruch lit. 
1875, s. 28, 46. 

4548. L. A. P. Schizma i jej apostoło- 
wie z okoliczności ostatnich prześlado- 
wań unitów w dyecezyi chełmskiej. Krak. 
1875, 8, s. 54. 

4549. Skrochowski Ignacy. Rys dzie- 
jów unii na Litwie i Rusi, z powodu 
dzieła A. Guepina Saint Josaphat. Przegl. 
pol. 1874-75, II, 207—60, 407-54. 

31 242 Bibliografia slowianoznawstwa. 4550. Tarnowski Stan. Prześladowa- 
nie unii na Podlasiu. Przegl. pol. 1874 — 
75, IV, 47-81. 

4551. Jak z unitami obchodzą się w Ro- 
syi. Korespondencya dyplomatyczna, 
przedłożona w Izbie angielskiej. Czas, 
1877, nr. 101—134. W odb. 8°. s. 80. 

4552. Bartoszewicz Julian. Z dziejów 
unii. Szkice spol. i liter. 1875. s. 16, 28, 41, 
56, 68, 144, 162, 173, 182. 

— Morderstwo dokonane na unii po 
upadku Polski. Przegl. Iw. 1880, I, 527 - 
33, 604—11. 

4553. Dobrowolny powrót unitów 
podlaskich na Jono kościoła prawosław- 
nego. Krak. 1875, 8, s. 31. 

4554. Nadbużanin. Na Podlasiu, obraz- 
ki z ostatnich czasów. Kuch lit. 1878, I, 
s. 264, 279, 296, 311, 328, 34.S, 359, 375, 
388. 

4555. Martynow O. Plan zniesienia 
kościoła grecko-unick. w Ros. Krak. 
1882, 8, s. VII i 45. 

4556. Odezwa do Rusinów halickich, 
wiernych swej cerkwi i narodowi, przekł. 
z rusk. Lw. 1882. fol. s. 4. 

4557. O zmianacłl w cerkwi i obrząd- 
kach unickich w Gąlic)'i, zbliżających 
się do prawosławia. (Odb. z Czasu). Krak. 
1882, 8 mała, s. 27. 

4558. Podolski Edward. W unickiej 
cerkwi na Czerwonej Husi. Przegl. Iw. 
1882, I, 26-32. 

4559. Kościół unicki w Galicyi. 1882, 
II, 129-35. 

4560. Dąbrowski Tomasz ks. Różnice 
między unią a schizmą pod względem 
dogmatycznym i liturgicznym. Odb. 
z Wiad. kat. Lw. 1883, 8, s. 46. 

4561. Micewicz Grzegorz ks. Z mę- 
czeńskich dziejów unii. Pamiętnik. Pozn. 
1888. 

4562. (Kasprowicz Jan). Mo.skwa wo- 
bec unii i Polski. Lw. 1889, 8, s. 80, hal. 
60. — Toż. Krak. 1904. 

4563. Szarłowski A. Przyczynek do dziejów unii kościelnej. Przegl. pow. 
1891, III, 307—10. 

4564. Z domu niewoli. IV. Prześlado- 
wanie unitów w Król. Polskiem. Paryż 
1891. 

4565. Listy unitów. Dzień. pozn. 1892, 
nr. 41, 43, 46, 60, 90, 97, 110, 139, 178, 
184, 240, 286, 287. 

4566. Chotkowski. Z męczeńskich 
dziejów unii, IV: Listy unitów, wygna- 
nych do oryenburskiej gubernii, część III. 
lOdb. z Czasu). Krak. 1892, 8, s. 148, 
kor. 1. 

4567. Franko Iwan. Z dziejów synodu 
brzeskiego. Kwart. hist. 1895, (L\), 1 — 
22. 

4568. Briickner Aleks. Spory o unię 
w dawnej literaturze. Kwart. hist. 1896, 
(Xl, 678-644. 

4569. Dutkiewicz Stan. Moskwa wo- 
bec unii. Tarnów, 1896, 8, str. 60, kor. 
1-50. 

4570. Prochaska Ant. Dążenia do 
unii cerkiewnej za Jagiełły. Przegl. pow. 
1896, II, 329-51, III, 42—64. — Lewicki 
Anatol. Sprawa unii kościelnej za Ja- 
giełły. Kwart. hist. 1897, (XI), 310-37. 

— Unia brzeska. Przegl. pol. 189B, II, 
441-501. 

— Przyczynki krytyczne do dziejów 
unii. Rozp. hist.-filoz. t. 33 i w odb. Krak. 
1896, 8, s. 68. 

— Z dziejów unii brzeskiej. Kwart. hist. 
1896, (X), 522—77. 

4571. P. F. Dzieje unii kościelnej na 
Rusi w 300-tną rocznicę unii brzesk. Lw. 
1896, 8, s. 54, hal. 80. 

4572. (Giżycki Jan). Wspomnienia 
o Boranach i unitach w Oszmiaiiskiem. 
Muz. 1897, s. 645—66 i w odb. 

4573. Krypiakiewicz P. Unia święta 
w 300-letnią rocznicę unii brzeskiej. Odb. 
z Przeglądu. Lw. 1897, 16, s. 162, kor. 
1-20. 

4574. Pawelski J. Męczennikom unii 
pierwsze pokolenie. Przegl. pow. 1904, II, 
s. U*— 22*. tlusini. 24Ś 4575. Podlasiak P. Martyrologium czyli 
męczeństwo unii na Podlasiu. Krak. 1905, 
8, s. 375, kor. i. 

4576. Lr. Bn. O sprawach unickich 
(wywiad ros.). Kraj 1906, I, nr. 6. 

4577. Ottonówna. Podlaskie >Hospo- 
dy pomylujc 1872-1905. Przegl. pol. 
1908,1,2(15—32,433-71,11,42-72,264-82. 

4578. Kościół unicki w Polsce a mia- 
nowicie dyecezya chełmska. Przegl. pozn. 
1858, t. 25, s. 103—46. — Zamachy na 
dyec. chel. Rocz. pol. 1858, s. 129. — 
Wiad. pol. 1860, s. 8. — Ostrzeżenie uni- 
tów chel. Tyg. kat. 1862, s. 284, 297. — 
Prześladowanie unitów cheJ. Przegl. Iw. 1872, II, 245-6, 444-51. — Kalicki 
Bernard. Stan obecny dyecezyi eh. Przegl. 
pol. 1873, 1, 126— 9. — Moskwa a unici w Ch. 
Przegl. Iw. 1875, 1, 337-45. — A. P. L. Schy- 
zma i jej apostołowie, z okoliczności osta- 
tnich prześladowań unitów w dyec. cheJ. 
Krak. 1875, 8, s. 54. — O. Marty no w. 
Rozbój w Oh. Przegl. Iw. 1875, II,i!9— 38.— 
Emilian Pociej. (Biegański Filip). Ma- 
teryały do dziejów upadku unii w dyec. 
ch. Warta 1878, s. 2049, 2060, 2074, 2087, 
2101,2108,2121,2131,2144,2156,2168,2649, 
2676, 2707. — W odb. s. 75. — Toż. Warta 
1880, s. 3053, 3069, 3086, 3137, 3145, 3169, 
3203, 3220, 3227. — Zób. nr. 3189, 3206. Sprawy polityczne. 4579. Majorkiewicz Jan. Rozwijanie 
się ludu na Rusi. Przegl. nauk. 1845, III, 
741—7. — Komitety włościańskie na Ru- 
si. Wiad. pol. 1858, s. 91, 207. 

4580. Horoszkiewicz Julian. Mowa 
na pierwszem publ. posiedzeniu zboru 
ruskiego we Lwowie dnia 15 czerwca 
1848. Lw. 8°, s. 8. — Odezwa do ruskie- 
go narodu. O zawiązaniu Rady rus. Iav. 
1848, 4», kart. 2. — Odezwa Rady świę- 
tojurskiej do rus. narodu. Lwów 1848. 

4581. Paduch Karol. Narodowość pol- 
ska i rus. na Ukrainie. Postęp. Lw. 
1848. 

.4582. Pietruszewicz Ant. Stów kilka 
w obronie rus. narodowości. Lw. 1848, 
8°, s. 55. 

4583. Szczucki Baltazar. Publikacya 
konstytucyi chłopom Rus. przez Niem- 
ców. Lw. 1848. 

45S4. Głos Rusina o stanowisku Rusi. 
Stadło 1849, s. 44—7. 

4585. (Terlecki Hipolit). Słowo Rusi- 
na ku wszej braci szczepu słów. o rze- 
czach słów. Paryż 1849, 12°, s. 94. (Wpro- 
wadzenie chrześcijaństwa. Słowo o Pol- 
sce, Rusi, Rosyi, o roskolnikaoh, o ruchu słowiańskim, przeznaczeniu Słowian). — 
Rec. Przegl. pozn. 1849, IX, 805; Tyg. 
lwów. 1850, s. 137. 

4586. Obecne polityczne usposobienie 
Kusi. Paryż 1858, 8°, s. 56, — Rec Przegl. 
rzeczy pol. 1858, s. 27—29, (nr. 3). 

4587. Rodowody Słowian. Polska i Ruś. 
(przez autora dzieła: Dar boży). Paryż 
1861, 8°, s. 114. — Rec. Przegl. pozn. 1861, 
t. 32, s. 70—88. 

4588. Agitacya rusko - moskiewska 
w Galicyi. Tyg. kat. 1867, s. 96. — Pro- 
paganda omoskiewska* w Galicyi. Słów. 
1871, s. 95. — Rusi ni moskalofile. Warta 
1882, s. 4480 — Geneza i rozwój mo- 
skalolilstwa w Galicyi (przedruk z Praw- 
dy.). N. Ref. 1891, nr. 174, 175. - Jak 
Rusini do Moskala smutnie wędrowali 
a niewesoło powrócili. Krakus. 1893, nr. 
2 — 5. — Barwiński Aleks. Z dziejów 
moskalofilstwa w Galicyi. Świat sł. 1905, 
II, 285—92. — Galicyjscy moskalofile. 
Dzień. pozn. 1907, II, nr. 165. — W. Lis. 
Rusini i Rosyanie w Galicyi. Witeź 1908, 
s. .S68-72. 

4589. Delamarre. Piętnastomilionowy 
lud zapomniany wobec historyi. (Petycya, 244 Bibliografia słowianoznawstwa. by Rusinów nie brać za Rosjan). Czas 
1869, nr. 45—46; SJow. 1869, II, 65—8 

4590. Lewicki Jan (Neczuj). Huch 
Rusinów w Galioyi, w pierwszej poło- 
wie wieku panowania Austryi 1772 — 
1820. Lw. 1879, 16°, s. 32. 

4591. Miłkowski Z. Sprawa ruska. 
Prowodyrowie Rusi spóJcześni. Dzień, 
pozn. 1879, nr. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
W odb. 1879, 8, s. 56, mr. 1. — Wzmian- 
ka w »Hromadzie« z powodu tej bro- 
szury. Dzień. pozn. 1879, nr. 106. 

— Sprawa ruska w Galicyi. Bibl. Mrów- 
ki. Lw. 16», nr. 186-189, hal. 60. 

4592. Polanin Zbigniew. Walka Ru- 
sinów z Rusinami, uwagi nad broszurą: 
Polityka Polaków wzglądem Rusi, zesz. 
I i II. Lw. 1880, 8 mała, s. 31 i 42. 

4593. Wiec Rusinów we Lwowie dnia 
30 list. 1880. Przegl. Iw. 1880, 11,608-11. 

4594. Najnowszy okres rus. ruchu 
w Galicyi. Dzień. pozn. 1881, nr. 9, 35, 55. 

4595. Zakrzewski A. Dążenia narodo- 
we rus. Kraj 1884, nr. 22, s. 13. 

4596. Stekint Jan. Przedświt rusini- 
zmu w Galicyi (1830-1848). KI. 1886, I, 
Dod. nr. 1082. 

4597. Tarnowski Stan. Po sejmie: 
Sprawy ruskie. Przegl. pol. 1885—86, III, 
442—85. — Sprawa rus. w sejmie lwow- 
skim. Tyg. ii. 1886, I, 163. 

4598. Rusin. Ruś galicyjska, jej sepa- 
ratyzm, przyczyny tegoż, działania i skut- 
ki. Gródek, 1888, 8 mała, s. 158, kor. 3. 

4599. O skargach Rusinów w sejmie 
tegorocznym. Krakus 1892, nr. 41. 

4600. Taras. Z kół rusińskich. (Ru.'iini 
a rząd). Kraj 1889, nr. 31, s. 4. 

4601. Hornicki Eugen. Stronnictwa 
rus. w Galicyi a rus. duchowieństwo. 
Przegl. pow. 1890, IV, 167-75, 371— 
402. 

4602. Mikuła Mikulicz. »Car daleko — 
Bóg wysoko«. — Przyczynek do najno- 
wszych dziejów rządów moskiewskich 
na Ukrainie, p. E. A., N. Ref. 1891, nr. 
221, 223, 224. 4603. A. J. Do sprawy hajdamactwa 
Kraj 1894, nr. 48. 

4604. Prysłopski Osyp. Ruch w rus. 
towarzystwach akademickich. Czas. akad. 

1895, nr. 6, s. 16, nr. 7, s. 12-14. 

4605. Badeni Jan ks. Radykali ruscy. 
(I. Cele, programy, ideały. II. Przyczyny. 
III. Agitatorzy i agitatorki. IV. Wrogo- 
wie i sojusznicy. V. Co robić). Przegl. 
pow. 1896, I, s. 222—81. W odb. 8°, s. 
63, hal. 80. — Rec. Mich. Rolle. Przew. 
nauk. lit. 1896, s. 281-6. — Iwan Fran- 
ko. O rus. stronnictwie radykalnem. Tydz. 

1896, (IV). 64. 

4606 Franko Iwan. Radykalna takty- 
ka. Lw. 1898, s. 15. 

4607. Głos Polaka w sprawie narodowo- 
ści rus. 10 grud nia,s. 6 (podpis Jastrzębiec). 

4608. Trąbczyński Janusz. Nowy ob- 
jaw dążeń scperatystycznych na Ukrai- 
nie. Kryt. 1900, II, 655-64. 

4609. Warski A. Z powodu manifesta- 
cyi rus. w Galicyi. Głos. 1901, s. 757. 

4610. F. Po burzy. (O strejku rolnym 
Rusinów). Kryt. 1902, II, 141-154. — 
Czajko w s k i. Po strejku żniwiarzy. Za- 
piska z podróży. Przegl. pow. 1902, IV, 
157—82. — Rozwadowski .1. Rus. bez- 
robocie w r. 1902. Uwagi o jego terenie. 
Lw. 1904, 8, s. 110, kor. 120. 

4611. Szczypawka Hryć. Projekt na 
zniszczenie Rusi. Rec. Z. Z., N. Ref. 1904, 
nr. 48. 

4612. I. Sz. Litwa i Kuś. Kraj 1905, II, 
nr. 47. 

4613. Kresowiec. Źródła programu 23 
i pokrewnjch mu zjawisk na Litwie i Rusi. 
Wilno, odb. z Dzień. wil. 1907. mała 8, s. 32. 

4614. Lepki Botidan. Przpśladovyanie 
ukraińskiej mowy. (Ukaz z r. 1876). Świat 
sł. 1905, I, 380-5. 

— Wiec ukraiński w Petersburgu. 
Świat sł 1905, II, 292-5. 

— Co robi Ukraina? Świat sl. 1905,11, 
456—62. (O stronnictwie Ukraińców). 

— Rusini w dumie. Świat sł. 1906, I, 
399—405. Rusini. Uh 4615. Trylowski Cyryl. Nacyonalny 
ruch Kusinów a Sicze. Krak. 1905, 8, 
s. 43, kor. 1. 

4616. Zahorodny Stefan. Rewolucyj- 
no-spoleczny ruch ukraiński pod zabo- 
rem ros. Kryt. 1905, II, 252-8. 425-32. 

4617. A. I. Spory rusińskie. Kraj 1906, 
I, nr. 19. 

— Stosunki na Uu.si halickiej. Kraj 

1906, I, nr. 7. 
4618.KonecznyFelJks.Swary uniwersy- 
teckie we Lwowie. ŚwiatsI. 1906, 1, 225—33. 

— Co robić wobec Rusinów. Świat 
sl. 1908, I, 577—96. 

4619. Panslawizm i Rusini. Kuryer war. 
r. 1907, I, nr. 27. 

4620. Pełka. Ruś i konstytucya rosyj- 
ska. Kraj 1906. I, nr. 20. 

4621. Rusini w Galicyi. Dzień. pozn. 

1907, I, nr. 76. — PrzeJom w łonie stron- 
nictw rus. w Galicyi. II, nr. 249. 

4K22. Stronnictwo krajowe na Rusi. 
Kraj 1907, II, nr. 31. 

4623. Chołoniewski Antoni. Rusini. 
Świat 1908, I. nr. 14. 

4624. Clarus. Hajdamaczyzna. Świat 

1908, I, nr. 18. 

4625. Mańkowski Al. Ukrainizni w przedświtach. Nasza przyszłość 1908, 
s. 285-99. 

4626. Mich. Tad. Ruch polityczny 
Ukrainy. Praw. 1908, s. 572. 

— Antysemityzm Ukraińców. Praw. 
1909, nr. 4, s. 5. 

4627. Ruska krzywda w cyfrach. Szkoła 

1908. s. 76-9. 

4628. Jefremow Serhij. Stanowisko 
i interesy Ukraińców w sprawie chełm- 
skiej. Przegl. kraj. 1909, nr. 3, 4. — Leon 
Wasilewski: Jeszcze w sprawie Ch. nr. 5. 

4629. Martyrologia prasy ukraińskiej. 
Przegl. kraj. 1909, nr. 2, dział lit. 

4630. Polityka nacyonalistów rosyj- 
skich i polskich w Ukrainie. Przegl. kraj. 

1909, nr. 10. 

4631. Stosunki polityczne na Rusi ha- 
lickiej. Przegl. kraj. 1909, nr. 3, 4. 

4632. Kolankowski L. Pomysły i idee 
ukraińskie M. Kruszewskiego. Świat sl. 
1908. I, 19-30. 

4633. Naumowicz Iwan (publicysta 
ruski i nioskaiofil). N. Ref. 1891, nr. 189. 

4634. bk. Zapiski parlamentarne Wach- 
nianyna z lat 1890—1894. Świat sł. 1908, 
II, 982-92. — Zo6.wr. 1578, 3309. Sprawa polsko-ruska. 4635. Cięglewicz Kasper. Rzecz czer- 
wono-ruska. Lw. 1848, 4, s. 7. 

4636. Dąbczaiiski Ant. Wjjaśnienie 
sprawy rus Lw. 1848, 8°, s. 40. — Rec. 
Przegl. pozn. 1849, VIII, 875. Toż. w 1885. 

4637. Fedko. Rusin do Polaków. Lw. 
1848. 

4638. Szczucki Baltazar. Rusin i Ma- 
zur. Lw. 1848, 8», s. 13. 

4639. Zacharyasiewicz J. Polityka 
rus. i narodowość rus. Postęp. Lw. 1848. 

4640. W kwesty i polsko -rus. Czas 
1850, nr. 110, 116. 

4641. Z Kijowa. (Stosunek Rusinów do Polaków na podstawie: Hramotki Kuli- 
sza. Wiad. pol. 1858. s. 130. 

4642. O stosunku obecnym Ukrainy 
do Polski. Przegl. rzeczy pol. 1859, nr. 2, 
s. 1 — 20 i oddzielnie. 

4643 Ręczę, że się pojednamy. Słowo 
do Braci Polaków w sprawie polsko- 
rus. Lw. 1861, 8«, s. 37. 

4644, Języki wscliodniej części kraju 
naszego w stosunku do siebie i do szkół 
uważane. Czas 1861, nr. 42 — 52. W odb. 
s. 80. 

4645. Schmitt Hen. Kilka słów bez- 
stronnych w sprawie rus. Lw. 1861,8.. s. 48. 246 Bibliografia slowianoznawstwa. 4646. Witwicki Sofroniusz. Do zgo- 
dy! bracia do zgody ! III. Żywotne kwe- 
stye tutejszo krajowe dla dobra ziom- 
ków. Lw. 1861, 8°, s. 35. 

4647. Dzwoiikowski Wład. Uwagi 
w kwestyi włościańskiej, rus. i żydow- 
skiej. Paryż 1862, 8", s. 77. 

4648. Słowo lwowskie i stanowisko 
tegoż odnośnie do narodu rus. i do dzi- 
siejszego powstania polskiego. Lw. 1862, 
8°, s. 24. 

4649. Kwestya rusińska. Tyg. pozn. 
1863, s. 21. 

4650. Kalicki Bernard O kwestyi ru- 
skiej. Przegl. pol. 18t;6-67, III, 323—88, 
487-512, IV, 1-25. W odb. Krak. 1867, 
S", s. 65. 

— Kwestya ruska. Lw. 1871, 8°, s. 96. 

4651. Szujski. Z wycieczki do Lwowa 
listów pięć. Krak. 1866, 8«, s. 34. (I. Kwe- 
stya ruska). 

4652. T. A. Na ogólne żądanie jeszcze 
raz siNiema Rusi«. Lw. 1866, 8°, ark. 1. 

4653. Kozłowski Wal. Sprawa rusko- 
ukraińska. SioJo 1867, zesz. III, 135—58. 
W odb. Lw. so.s. 26. 

4654. Pogląd na sprawę ruską, l^rzyj. 
dom. 1867, s. 45—91. 

4655. Aforyzmy w sprawie rus. Slow. 
1868, I, 163-4. 

4656. Kilka uwag w sprawie rus. 
Slow. 1868, I, s. 41. 

4657. Co pisał Polak rozsądny o na- 
rodzie rus. przed 250 laty. (Szczęsny Her- 
burt). Slow. 1869, II, 97. 

4658. List otwarty Golejewskiego, po- 
sła z Kołomyi, s. 166. 

4659. Organ demokratyczny (Dziennik 
lwowski) w sprawie rus. s. 165. 

4660. Uwagi Rusina nad obchodem 
300-lecia unii lubelskiej. Słów. Rok II, 1869, 
I, 95. 

4661. Wnioski rus. (podał poseł Ła- 
wrowski sejmowi galie, jako krok do 
zgodyj, s. 133. 

4662. Gente ruthenus. Podstawa do 
zgody w narodzie. Słów. 1871, s. 160. 4663. Korespondencya »Birż. Wied. o 
o stosunkach rus. w Galicyi. Słów. Rok II. 
1870, pół. II, 110. — Kor. z nad Stryja 
w sprawie rus. 1871, s. 26—30, 38—40, 
45-7. 

4664. Kwestya rus, 1871, s. 145, 157. 

4665. Nowy memoryał rus. (wręczony 
ministerstwu przez Radę rus.), s. 33. 

4666. Przemowa Klimkowicza na wie- 
czorze deklamacyjnym ku uczczeniu pa- 
mięci Szewczenki. Rok II, 1870, pół. II, 113. 

4667. Sprawozdanie z walnego zgro- 
madzenia Rady rus. Słów. 1871, s. 47. 

4668. Uwagi nad uwagami. (O broszu- 
rze Tonnera pisał w kraju Miłkowski; 
z powodu jego zapatrywań powstał ten 
artykuł). Slow. 1871, s. 53-8. 

4669. Gozdawa. O sprawie ru."!. Kraj 
1869, nr. 219, 220, 221, 223; 1870, nr. 58, 
59, 64, 69, 107—131, 144. 151, 157—161, 
W odb. s. 70. 

4670. Gente Ruthenus, natione Polonus. 
Podstawa do zgody w narodzie. Lw. 1871, 
8°, s. 50. Rec. Słów. 1871, s. 100—2. 

4671. Głos z zaboru rosyjskiego o spra- 
wie rus. Kraj 1871, nr. 199-202. 

4672. Kwestya rus. Lw. 1871, 8°, s. 96. 

4673. Kilka słów w kwestyi rus. (z po- 
wodu "Programu Polski 1872 r.« przez 
J. I. Kraszewskiego). Przyszłość, Zurich 
1873, nr. 5, 9. 

4674. Ruś, (W sprawie zgody polsko- 
rus.j. Dzień, pozn, 1874, nr, 126, 2(18, 

4675. Gorzkowski M. Przegląd kwe- 
styi spornych o Rusi. Czas 1875, nr. 47, 
48. 59, 60, 93, 94, 119. 120, 143, 144. W odb. 
8°, s. 119. 

4676. Edward z Sulgostowa. Kuthe- 
nica (o tak zw. kwestyi ruskiej), Przegl. 
Iw. 1876, I, 184-88. 

4677. Kaczała Stefan. Polityka Pola- 
ków względem Rusi, Lw. 1879, 8, s. 367. 
Uec. Lech 1879, s. 200. 

4678. Polanin Zbigniew. Walka Rusi- 
nów z Rusinami, uwagi nad broszurą: 
Polityka Polaków względem Rusi. Zesz. 
II. Lw. 1880, 8°, s. 31, 42. Rusini. 247 4B79. Sprawa rus. w Galicyi. Warta 
1880, s. 3278, 3297, 3319, 3336, 3352. 

iGSo. Sulima A. Polityka polska a skar- 
gi Rusinów. Przegl. Iw. 1880, I, 329-37, 
469—79, 537—48, 611—9, 666-77. W odb. 
s. 60. 

4681. Szarłowski Alojzy. Kilka słów 
w kwestyi rus. Przegl. pol. 1882, IV, 80 
—104. 

4682. Szujski J. DzieJa, wyd. zbiorowe, 
tom dodatkowy. Krak. 1896, 8, s. 213. 
(Mieści: Polacy i llusini w Galicyi, p. dr. 
Feliks Koneczny). — Rec. Dzień. pozn. 
1882, nr. 288; Praw. 1882, s. 39. 

4683. Jackowski Hen. W sprawie rus. 
uwag kilka do kapłanów dobrej woli. 
Lw. 1883, 8, s. 49, hal. SO. 

4684. Kobylański Józ. Polacy i Rusi- 
ni, słowo z okazyi wyborów. Lw. 1883, 
8, s. 16, hal. 40. 

4685. Sprawa polsko-ruska. Dzień, 
pozn. 1883. nr. 16, 23. 

4686. Merunowicz Teofil. Katechizm 
obywatelski dla Polaków i Rusinów w Ga- 
licyi. Lw. 1884, 16, s. 47, hal. 20. — Rec. 
Szk. 1884, s. 353. 

— Kwest}'a ruska w Galicyi, Lw. 1889, 
8, s. 31, hal. 80. 

4687. Prawdzie. Memoryał o kwestyi 
rus. w Galicyi w r. 1884. Warta 1888, 
s. 6087, 6095. 

4688. K. Z obozu rus. Kilka słów 
w kwestyi rus. Lw. 1889, 8, s. 31, hal. 60. 

— Toż. Serya II. 1893, 8, s. 90, kor. 
1-80. 

4689. Kwestya rusińska w prasie. Kraj 
1890, nr. 49. s. 5. 

4690. Jił. Uwagi na czasie. I. Sprawa 
rus. Wspomnienia, spostrzeżenia, uwagi, 
wnioski. Odb. z Ref Krak. 1891, s. 15. 

4691. Czerwiński Jan. O Rusinach 
i do Rusinów. I. Pro praeterito, II. Pro 
nunc et pro futuro. (Odb. z Gaz. nar.). 
Krak. 1891, 8, s. 15. 

4692. A-Ski. Kilka słów o sprawie pol- 
sko-rus., a raczej polsko-ukraińskiej. Krak. 
1892, 8 mała, s. 21, hal. 30. 4693. Franko Iwan. Nieco o stosun- 
kach polsko-rus. Odb. z Kuryera lw. 1895, 
16, s. 34, hal. 40. 

4694. Wachnianin Anatol. Ruska spra- 
wa w latach 1891—1894. Rec. N. Ref. 
1895, nr. 60. 61. 64. 

4695 Stosunki narodowościowe w Ga- 
licyi wschodniej. Tydz. 1895, lllll, 66. Jest 
to rec. pracy Jiła: Archidyocezya lwow- 
ska obrządku rzymsko-katol. Odb. z N. 
Ref. Krak. 1894). 

4696. JWoszyński Jerzy. Kdka słów 
w sprawie polemiki tCzasui z »Hałycza- 
ninemf . Krak. 1897, 8, s. 15, hal. 30. 

4697. Utrakwizm, uwagi do wyjaśnie- 
nia i załatwienia kwestyi polsko-rus. 
Odb. z Echa przemysł. Przemyśl 1898, 
16, s. 47, hal. 4ii. 

4698. Gromnicki Stan. i Rokosz Ant. 
Kilka uwag w sprawie rus. albo »Co 
miara, to wiara«. Lw. 1901, 8, s. 46, 
hal. 30. 

4699. Trylowski Cyryl dr. Czego chcą 
Rusi ni? Kryt. 1901, II, 350—7. 

4700. F. Rusini i sprawa rus. Kryt. 
1902, I, 1-12. 

— Na w.schód. Kryt. 1902, I, 366—70. 

4701. Głos polski do braci Rusinów 
i Polaków. Lw. 1902, 8, s. 16, hal. 20. 

4702. Miłkowski Z Sprawa lus. w sto- 
sunku do sprawy polskiej. Lw. 1902, 8, 
s. 86, kor. 1-20. 

4703. Wandycz. Polacy i Rusini. N. 
Ref. 1903, nr. 205-207. - ^^'ęgliIlski 
Alfred. Toż. Głos 1903, s. 695. 

4704. Wityk Semen. Precz z Rusina- 
mi! za San z Polakami! Lw. 1903, 8, s. 
83, hal. 40. 

4705. Woryński Ed. Polacy a Rusini. 
Krak. 1903, 8, s. 55, kor. 1-20. 

4706. F. A tyś zląkł się — syn szla- 
checki! Kryt. 1904, I, 419-25. (Artykuł 
publicystyczny z powodu rozwiązania 
»Siczy«). 

4707. Obecny stan kwestyi rus. Dzień, 
pozn. 1904, II, nr. 285. 

4708. Czy będzie sąd? I. Artykuł rus. 248 Bibliografia slowianoznawstwa. Jefremowa (przedruk). II. Artykuł polski 
Konecznego. Świat sl. 1905, II, 339-46, 
■4709. Posiedzenie klubu slow. Świat 
sl. 1905, 11, 502—8. (Referat odczytu Bar- 
wińskiego: O sprawie ruskiej). 

4710. W sprawie .stosunków wzajem- 
nych Polakowi Ru.sinów w Galicyi. Praw. 

1905, s. 327. 

4711. Koneczny Feliks. Z powodu ar- 
tykułu Iwana Franki (w styczniowym 
literaturno-naukowym Wistnyku). Świat 
st. 1906, 1,45—53. (Dotyczy i>nii'przyjaźni« 
polsko-ruskiej i wyjaśnia nieporozumie- 
nia, wynikłe z niezrozumienia artykułu: 
Czy będzie sąd?) 

— Polak na Rusinów wyrzekający: 

1906, I, 289—93. (Rzecz z powodu prze- 
lewu krwi ruskiej we wsi Ladzkiem). 

— Oliwa do ognia. (Z powodu wystą- 
pienia prof. Radeckiego w sprawach pol- 
sko-ruskich). 1906, II, 112—134. 

— Czy można dogodzić Rusinom? 

1907, II, 403-7. 

4712. Łucki O. Sprawa ukraińska — 
wobec chwili osobliwej. Kryt. 1906, I, 
76-9. 

4713. Chołoniewski Ant. Sprawa ru- 
ska w Galicji. Hwiat. War. 1907, I, 
nr. 8. 

4714 tsg. Chorwacki głos o stosunkach 
rus.-polskich (Benesića). Świat sł. 1907, 
II, 133-47. 

4715. Los nauczyciela Polaka wśród 
Rusinów. Szk. 1907, s. 349. 

4716. F. Kryzys w sprawie polsko-rus. 
Kryt. 1907, I. 209-16. (Z powodu ksią- 
żki: »Un danger pour rEurope«, str. 27 
Lipsk 1906). 

— Do dr. Cyryla Trylowskiego, posła 
do Rady państwa, prezesa Siczy. 1908, 
I, 417-23. 

— Sprawa polsko ruska. I. dr. Cyryl 
Trylowski: Odpowiedź na list otwarty 
red. Kryt. 1908, II, 72-91. - II. W. F. 
Uwagi nad odpowiedzią posła Trylow- 
skiego, s. 91—8. 

4717. Sokołowski August. Slowieniec okwestyi polsko ruskitj (Leopold Lenard). 
Czas 1907, nr. 158. 

4718. Szarłowski Al. Dwie broszury 
polityczne. (Spór polsko-rusiński. Mo- 
skwa; Polak-Rosyanom. Pet. 1907). Czas 

1907, nr. 117. 

4719. Srokowski Kon. Polska racya 
stanu w sprawie rus. Kryt. 1907, I, 320 

-7, 446-54. II, 62—74. 
— Sprawa rus. w Galicyi. Tyg. ii. 1908, 

I, 408. 

4720. Poseł Doboszyński w sprawie 
rus. Kraj pet 1908, nr. 191. 

4721. Karczok E. O kwestyi rus. w przed- 
dzień zjazdu wszechsłowiańskiego i wo- 
bec mordu popełnionego na osobie na- 
miestnika Galicyi. Krosno 1908, mała 8, 
s. 20. 

4722. K. R. Nauczycielstwo polskie wo- 
bec kwestyi rus. w Galicyi wschodniej. 
Szk. 1908, s. 145-7. 

4723. Krzywda Jan, Polskość na Rusi 
halickiej. Świat 1908, II, nr. 29. 

4724. Najnowsze glosy w sprawach 
polsko-rus. Świat .sl. 1908, II, 78:^-92. 

4725. Polacy a Rusini. Kraj pet. 1908, 
nr. 83. 

4726. Potocki Bron. Kwestya ruska 
w Galicyi i projekt jej załatwienia. Kryt. 

1908, I, 129-:(9. 

4727. Sekretarz N. P. Pro memoria. 
(Wybuch sprawy ukraińskiej z powodu 
zabójstwa Potockiego) Nasza'przyszłość 
1908, s. 83—99. 

4728. Stapiriski. Mowa posła... w spra- 
wie rus. Krak. (1908), mała 8, s. 15. Odb. 
z Czasu. 

4729. Teodorowicz J. Obecny moment 
kwestyi polsko-rus. Przegl. pow. 1908, 

II. Dod. s. 1-16. W odb. hal. 30. 

4730. Trz-a. Publicystyka nasza wscho- 
dnio-kresowa ostatniej doby. Nasza przy- 
szłość 1908, s. 63—82. 

4731. Wielowieyski Hen. Społeczeń- 
stwo polskie na Rusi halickiej i jego po- 
łożenie polityczne w chwili obecnej. Świat 
sł. 1908, I, 226-37, i w odb. Uusini. 2i9 4732 Kulczycki Ludwik. Kwestya rus. 
w Galicji. Praw. 1909, nr. 39, 40, 41. 
42. 

4733. W sprawie polsUo-rus. Praw. 
1909, nr. 35; Przegl. kraj. 1909, nr. 7. 4734. W sprawie uniwersytetu lwow- 
skiego. — Gtus Towarz. nauczyć, szkól 
wyższych. Odb. z Muzeum. Lw. iy08, 
Hec. bk. Świat sl. 1909, I, 122 4. 

Zob. nr. 1209, 1215, 1281, 1793. Sprawy ekonomiczne. 4735. Ksaw S. O gospodarstwie rol- 
nem w prowincyach naszych (Podola. 
Ukrainy i Wołynia). Athen. 1843, III, 69 
-115. 

4736. Jasieński Hen. Nędza na Rusi, 
obrazki z życia wiejskiego. Lw. 1877, 8, 
s. 238. kor. 3 20. 

4737. Sędzisław. Z życia Rusi hali- 
ckiej. (Hec. broszury Al. Barwiuskiego 
p. t. »Kronika społecznej pracy isiły Ru- 
sinów w Austryi). N. Ref. 1886, nr. 77 
-81. 

4738. K. O przesileniu finansowem na 
Ukrainie i Podolu. Wrażenia z kontrak- 
tów kijowskich. Aten. 1877, II, 210—6. 

4739. Franko I- Gmina i zadruga wśród 
rus. ludu. Glos 1887, nr. 19. 

4740. Piłat Tad. Wychodźtwo z po- 
wiatów podolskich do Rosyi w r. 1892. 
Przegl. pow. 1893, I, 226-71. W odb. 
Krak. 1893. S", s. 48. 

4741. Gawroński Fr. Położenie ryn- ków handlowych południowo-zachodnich 
gub. Dod. Przegl. tyg. 1886,11, 251-63. 

— O położeniu małej wtasno.ści ziem- 
skiej i robotników w guberniach połu- 
dniowo-zachodnich. 1887, I, 585—600, 
731—47. 

4742. Emigracya ludu w Galicyi wscho- 
dniej. Przegl. omigr. 1892, s. 75. 

4743. Rusini w Ameryce. Przegl. emigr. 
1893, s. 239; 1894. s. 48. 

4744. O wychodźtwieludu rus. do Ro- 
syi. Krakus 1892, nr. 47. 

4745. Tokarzewicz Kaz.Nierozwinięte 
działy przemysłu w krajach litewsUo-ru- 
skich. Nasza Przyszłość. 1908, s. 175—206. 

— Ekonomiczne odrodzenie Litwy i Rusi. 
1908, s. 32-50. 

4746 IWichalski Tad. Kontrakty ukra- 
ińsko-polskie Praw, 1909, nr. 10, 13. 

4747. O ruchu kooperacyjnym na Ukra- 
inie. Przegl. kraj. 1909, nr. 1, dz. ekon. 
nr. 2. — Zob. nr. 1196, 1963. Sztuki piękne. 4748. Podbereski Romuald. Ukraina 
malownicza. (O wydawnictwie Szewczen- 
ki). Tyg. pet. 1844, s. 569-70. 

4749. Sokołowski M. Przedstawienie 
Trójcy o trzech twarzach na jednej gło- 
wie w cerkiewkach wiejskich na Rusi 
Spraw. hist. sztuki 1879, s. 43-50. 

— Malarstwo rus. z powodu wystawy 
arch. lwowskiej r. 1885. (Odb. z albumu 
wystawy arch. polsko-ruskiej). Lw. 1886, fol. s. 11. — Rec. S. Tomkowicz. Przegl. 
pol. 1886-87, III, 574-6. 

— Spadek po metropolicie soczaw- 
skim Doziteuszu i jego losy. (Odb. ze 
Spraw. hist. sztuki, tom IV, zesz. 2). 
Krak. 1889, 8, s. 68. 

4750. Łuszczkiewicz Wład. Kościół św. 
Stanisława pod Haliczem z resztkami ro- 
mańskiej cerkwi Pantalemona. Spraw, 
sztuki. Krak. 1880, 4», s. 1-26. 

33 Bibliografia sJowianoznawstwa. 4751. Dzieduszycki Wojciech. Rudowle 
drewniane na Rusi. Przegl. arch. 1882, 
I, s. 11-7. 

— Obraz św. Jana Chrzciciela, znale- 
ziony w cerkwi św. Miicolaja w Buczą- 
czu. 1882, I, s. 18—23. 

4762. Łoziński Wład. (Sygma). Malar- 
stwo cerkiewne na Rusi. Kwart. hist. 
1887, (I), 149-209. W odb. s. 61. 

4753. Sztuka cerkiewna na Rusi i na 
Bukowinie (wystawa stauropigialna we 
Lw. z r. 1888/99). Kwart. hist. 1889, (III), 
619-37. 

4754. Struve H. Wystawa obrazów 
rus. malarzy. KJ. 1889. I, 135. 

4755. Antoni M. Ruchoma wystawa 
obrazów rus. malarzy. Przegl. tyg. 1889, 
s. 83. 

4756. Ursyn. Wystawa obrazów w Ki- 
jowie. Kraj 1898, I, s. 74-5, dod. 

4757. B. R. Wystawa ukraińska we 
Lwowie (malarska). Kraj 1905, II, nr. 35. 

4758. W. F. Juliusz Zuber (malarz). 
Wędr. 19011, s. 47. 

4759. Mokłowski Kaz. i Sokołowski 
Maryan. Do dziejów architektury cer- 
kiewnej na Rusi Czerwonej. Spraw. hist. sztuki 1906, t. 7, s. 629-58. W odb. Krak. 
1905, s. 30, lior. 3. 

4760. Malowidła ścienne w cerkwi św. 
Michała w Kołomyi. Nasz li raj 1907, I. 
501—2. 

4761. Iwan Seweryn (malarz). Przegl. 
kraj. 1909, nr. 2, dz. lit. 4762. Teatr w Kijowie. Tyg, ii. 1860, 
I, 319. 

4763. Myron. Teatry rus. w Galicyi. 
Praw. ISS.n, s. 339. 

4761-. Pepłowski St. Teatr rus. w Ga- 
licyi. (Odb. z Dzień. pol.). Lw. 1887, 16", 
s. 31. 

4765. W. J. Rus. teatr narodowy. Kryt. 
1900, I, 447 

4766. Novus. Teatr rus. we Lwowie. 
Kraj 19iil, II, nr. 35. — Moraczewski 
Wacław. Teatr rus. we Lwowie. Kryt. 
1906, I, 354-7. 

4767. Ost(ap) Ort(win). Rus. teatr lu- 
dowy. Kryt. I9l)l, II, 157-60. 

4768. Teatr ukraiński. (Jego przeszłość 
i teraźniejszość). Przegl. kraj 1909, nr. 5, 
dz. lit. nr. 6. Korespondencye. 4769. Listy Rusina. Poz. 1850, 8°, s. 25. 

4770. Głosy z Rusi. Oj czyż. 1864, nr. 
73, 74, 90. 

4771. List brata Rusina do Lecha. Lech 
1878, s. 259. 

4772. Siczowyk Wasyl. Listy z Rusi- 
Ukrainy. Lech 1878, s. 198, 244; 1879, s. 
3, 26. 

4773. R. K. Z gubernii podolskiej. Ni- 
wa 1882, II, 5S-7. 

4774. Jeleriski Okt Z nad Donu. (Zie- 
mia wojska dońskiego, Don Iwanowicz, 
Obyczaje kozackie. Legenda o Jagielle. 
Pamiątki polskie na kozaczyżnie). Kraj 
1889, nr. 39, s. 4. 4775. Z Kijowa. Wiad. pol. 1859, s. 67.- 
Pawiński A. Listy z K. Tyg. ii. 1874, 
II, 166, 182, 198. -Przegl. akad. 1880, (I), 
s. 86. — iS z u eh Stan. Kor. zK. (w kwe- 
styach cukrowniczjch z zebrania podczas 
kontraktów kijowskich). Przegl. teeh. 
1880 (t. XI), 246-8. - Warta 1881, s. 3797. 
Fr. B. Praw. 1885, s. 287, 335, 371. — 
Głos, 1891, s. 166, 202, 226, 324, 348, 445, 
492. 527, 546, 565, 587. 

1892, s. 9, 7(1, 118, 130, 370, 400, 450, 
460, 607. 

1893, s. 34, 44, 59, IHO, 143. 321. 343, 
355, 368, 405, 429, 465, 583, 596. - Ogni- 
wo 1904, nr. 18, 47. — Świat sl. 1905 Rusini. 251 I], 477 — 9. — Marceli Dobrowolski. (Jzas 
1907, nr. 288, 289, 292. — Praw. 1908, 
s. 55, 91, 137, 50i 

4T76. Z Polesia, np. Gerwazy Bomba. 
Tjg. pet. 1843, s. 121. 131, 136, 143, 148. 
181, 185, .H51, 357. 364, 382, 389.671,580, 
588, 596. 

4777. Z Rusi halickiej, np. Iwan 
Franko. (Z rus. obozu: Po wyborach. Ru- 
ska rada» nowe stowarzyszenie polity- 
czne). Kraj 1885, nr. 32, s. U. 

— Toż. (Powstanie i dalsze losy »N'a- 
rodnego donm«. ytalut jegol. nr. 33, s. 6. 

— Praw. 1886, s. 63, 125, 137, 172. 

— Toż. (Upadek trzech pism rus.). Kraj 
1887, nr. 39, s. 2. 

— Toż. np. I. Franko i Hucuł. Praw. 
lS8fi, s. 2, 15, 26, 39, 52, 206, 219, 254, 
338, 568, 592 ; 1887, s. 39, 75, 98. 

— Toż. np. Myron. (Charakterystyka chwili obecnej. Kuch literacki). Praw. 
1885, s. 618. 

— Toż. np. SędzisJaw (Współczesne 
stanowisko kobiety na halickiej Rusi). 
N. Ref. 1887, ur. 299, 1888, nr. 1. 

4778. Z Czerwonej Rusi. Praw. 1882, 
s. 378, 533; 1883, s. 54, 270, 486; 1884. s. 
65, 113, 185, 221, 245, 318, 366, 415, 476; 
1885, s. 67, 618. 

4779. Z Ultrainy. Czas 1853. nr. 283. — 
Grzymała Wojciech. Z Ukrainj', list 
napisany przez ***. Lipsk 1859, 8°, s. 69.— 
Listy z Ukr. (z nad Rastawicy). Dzień, 
lit. 1859, s. 469, 481, 493. — Szkice społ. 
i lit. 1875, s. 75, 87. — Przegl Iw. 1883, 
I, 244-7, 400-2. 

4780. Ze Lwowa (o zgromadzeniu »Pro- 
świtycij Słów. 1871, s. 93. 

— Toż. np. Iwan Franko (z obozu ru- 
sińskiego). Kraj 1886, nr. 2, 5, U, 16, 21. 24. Varia. 4781. Fr S. Wiadomość o dawnem 
powszechnein używaniu łazien w kra- 
jach słowiańskich, a w szczególności 
Polsce i Rusi. Gzasop. Ossól. 1828, II, 
100-15. 

47.'^2. M. Gr...slti. O cukrownictwie 
na Ukrainie. Tyg. pet. 1853, s. 573, 581. 

478H Maciejowski Boi Wypracowa- 
nia o oczj nszowaniu. War. 1867, 8°, s. 57. 
(Zawiera oprócz innych : Porównanie 
ustawy o włościanach na Wołyniu, Po- 
dolu, Ukrainie). 

4781. Marian A. (Laskownicki . Ru- 
sini, powieść. Lw. 1869, 8», s. 235. 

4T85. O różnicy między kalendarzami 
gregoryań.^^kini a juliańskim. (List ks. 
Michała Malinowskiego po rusku). Słów. 
1871. s. 136. 

4786 K. P. Sądy przysięgłych w gub. 
podolskiej. Niwa 1882, I, s. 882-98. 

4787. Smolikowski ks. Stowarzysze- 
nie opieki nad internatem rus. ks. Zmar- twychwstańców we Lwowie. Lw. 1887, 
8, s. 21. - Kalinka Wal. Toż. 1883, 
8°, s. 16. — Tenże. Stosunek Polaków 
i Rusinów do internatu rus. Lw. 188-4, 
8, s. 22, hal. 60. — Tenże. Internat rus. 
i wychowanie poza szkołą, sprawozda- 
nie. Krak. 18H6, 8, s. 19. 

4788. Na zgon Fed'kowicza, wiersz. 
Parylak Piotr; Z górnych chwil życia. 
Krak. 19(i6, s. 60-1. 

4789. Parylak. Powitanie pierwszego 
rus. biskupa stanisławowskiego. Tamże, 
s. 62—3. 

4790. Szaniawski A. Lech, Czech i Rus: 
(Kilka słów wyjaśnienia dla dziennika 
»Rossija)«. Odb. z Przegl. kat. 1907. 8»_ 
s. 15. (Broszura ta idyot. chce wyjaśnić 
stosunek pokrewieństwa ludności ziemi 
chełmskiej z narodem polskim. Porów. rec. 
Ulaszyna. Książka 1908, s. 365). 

4791. Kantecki A Klonowicz Seba- 
styan i jego poemat o Rusi. Przew. nauk. 252 Bibliografia slowianoznawstwa. lit. 1875, (111), 918-9iii 10i4-1053. (Stre- 
ściwszy RoUsolanię, rozpatruje ją pod 
względem spotecznjm tj. jako poemat 

ludzie wiejsliiin, litórego poeta broni). 

•i79::!. Ślady wpływu rusli. na staro- 
pol.^liie piśmiennictwo. Przegl. tyg. 1«77, 
s. 587, 596. 

4793. Kaczała Stefan. .Pochid So- 
bieslioho \)]^\ Wideu V. 1683«. Hec. Au- 
gust Solioluusl<i. N. Hel' l,s82, nr. 141. 

4794. Ogonowski Emilian. Mickiewicz 
w literat'jrze rusko-ukraińskiej. Pam. 
Mickiew. 1S88, s. 168—73. — Franko 
Iwan dr. Poeta zdrady. p.Patryota polski, 
War. 1897. — Leszek Leski. Mickie- wicziana (wzmianki oMiok. u Rusinów). 
Warta 1889, s. 6690, 6713, 6719. 

4795. Jelski Al. Marya Malczewskiego 
w przekl. nialorus. i bialorus. Przegl. lit. 
Kraj 1889. nr. 7, s. 12. 

4796. Kolessa Aleks. Ukraińska ry- 
tmika ludowa w poezyach B. Zaleskiego. 
Odb. z Księgi pam. uniw. lwów. Lw. 
1900. 8 większa, s. 78. 

4797. Tretiak J. Żywioł ruski w litera- 
turze polskiej. Pam. 111 zjazdu history- 
ków. Kiak. 1900, s. 7. 

4798. W. H. Pogadanki o niebie i ziemi, 
przerobił z ukraińskiego H. W. War. 
1885, 8, s. 66. C. Białorusini. 
Ogólne. 4799. Dob. M. Siły ekonomiczne kraju 
zachodniego. Białoruś. (Ludność, Rolni- 
ctwo, Przemysł i handel. Finanse, Oświa- 
ta, Moralność). Kraj 1883, nr. 38, 41, 43, 
46; 1884, nr. 3. 8, 16. 

4800. S. Książka o Litwie i Białorusi. 
Odb. z Czasu. Krak. 1883, 8, s. 16. 

4801. Górski St. Lud Białorusi. Tyg. 
ii. 19116, II, 606. 

4802. Karłowicz Jan i Aleks. Jabłonow- 
ski. Białorusini. Polska, obraz}' i opisy. 
Lw. 1906, I, 87-91. 4803. Romer M. Zagadnienia narodo- 
we białorus. Praw. 1907, s. 374, 387, 400, 
413, 424. 

4804. G. Naród w Slowiańszczyźnie za- 
pomniany. Tyg. ii. 1908, I, 461. 

4805. Zubowicz Piotr. Białoruś i Bia- 
łorusini. Bibl. war. 1910, dod. Praca. I, 
1-23, 1-19. 

- Białorusini. Praw. 1909, nr. 26. 

4.'^06. Doroszenko D. Odrodzenie Bia- 
łorusi. Przegl. kraj. 1909, nr. 3. 
Zob. nr. 3798, 3827. Etnografia 4807. Zabytki mitologii słowiańskiej 
w zwyczajach ludu na Białej Kusi. Dzień, 
wil. 1817, 11, 396. 

48u8. Przesądy Białorusinów. Mag. 
pow. 1840, s. 25. 

4h09. Kamiński. Kilka słów o zwycza- 
jach ludu w gub. mińskiej. Tyg. ii. 1867, 
II, 195. — W a c ł a w a. Jeszcze słów kilka o zwyczajach i pieśniach ludu w gub. 
mińskiej. Tyg. ii. 1869, II, 66, 76. 

4810. Suryn F. Słów kilka o tworach 
fantazyi ludu na Białorusi. Tyg. ii. 1873, 
1, 58. 

4811. Dybowski Wład. Przysłowia bia- 
łorusk. z powiatu nowogródzkiego. Zbiór 
wiad. antr. 1881, (V), 3—23, w odb. s. 23. Białorusini. 253 — Zagadki białoruskie z gub. niinskiej. 
1886, (t. 10), 167—169, w odb. s. 12. 

4812. ŁośJ. Etnografia białoruska (Py- 
pina). Przegl. lit. Kraj. 1888, nr. 6, s. 9, 
nr. 7, s. 10. 

4S13. Romanow E. Bóloruskij sbornik, 
t. I. Rec. Wis. 1888, s. 212—5. 

4814. Weryho Wład. Podania biato- 
rus. poprzedzone wstępem Jana Karło- 
wicza. Lw. 1889, 8, s. 77, kor. 2. 

4815. Lissowski Leon. Obchód Kupały 
u ludu białorus. we wsi Krapużyn w pow. 
mińskim. Wis. 1892, (VI), s. 685-90. 

4816. Murynowicz A. Zbiór rzeczy bia- 
łorus. z gminy Wiszniewskiej, pow. świe- 
ciańskiego, gub. wileńskiej. Zbiór wiad. 
antr. 1893, (t. 17), 139-200. W odb. 8", 
s. 65. 

4817. Jeleńska E. Szwedzi, Tatarzy 
i Turcy w wyobraźni ludu białorus. Wis. 
1894, s. 689-90. 

4818. Białoruś i Białolechia. (Hec. pra- 
cy pod tym tytułem druk. w Przegl. 
wszechpol.). Przew. nauk. lit. 1895, s. 
281-7. 

4819. Łętowski Aleks. Z ż}cia ludu 
białorus. Wis. 1895, (IX), 514-21. 

4820. Czechowska H. Wesele w Rudz- 
ka (koło Mińska). Mater. antr. etn. 1896, 
(I), 17—49. 

4821. Wereriko F. Przyczynek do le- 
cznictwa ludowego (w gub. mińskiej). 
1896, (I), 99—229. 

4822. Witort Jan. Przeżytki staroży- 
tnego światopoglądu u Białorusinów. Lud 

1896, (II), s. 210 -7. Rec: Bohdanowicz A. 
Wis. 1897, s. 580—92. 

4823. Federowski Michał. Lud biało- 
ruski na Rusi litewskiej, materyalj' do 
etnografii słowiańskiej, tom I: Wiara, 
wierzenia i przesądy ludu z okolic Wol- 
kowyska, Slonima, Lidy i Sokółki. Krak. 

1897, 8, s. XX i 509, kor. 7. — t. II. Baśnie, 
przypowieści i podania. 1902, s. XXXII 
i 368. — t. III, 1903. 

4824. H. K. Chrzciny u ludu białorus. (Wieś Krapużyn w pow. mińskim). Wis. 
1897, s. 287-91. 

4825. Wasilewski Leon. Zagadki bia- 
łorus. Mater. antr. etn. 1897, s. 5 — 13. 
i w odb. 

4826 Kucz Maryan. Przysłowia ludo- 
we z okolic Witebska, Mohylewa, Smo- 
leńska i Orła. 1900. s. 217-26, i w odb. 

4827. Iwanowski Jerzy. >Betlejki« 
w powiecie lidzkim, gubernii wileńskiej. 
Wis. 1901, s. 401-11. 482S. P. R. Kilka pieśni białorus. (wraz 
z nutami). Hocz. lit. 1843, s. 202-5. 

4829 Piosnki gminne biało-rus. Ru- 
bon 1843, III, 144-63. 

483(1. Hutorka staroho dieda. Dzień. 
lit. 1861, s. 714. 

4831 Dwie pieśni białorus, 1862, s. 
620. 

4832. Płomiericzyk. Pieśń białorus. 
o Kościuszce. Dzień. pozn. 1882, nr. 68. 

4833. Kuczyński Józ. Z białorus. pio- 
snek. Kuryer war. 1883, nr. 260 b, 267 b. 

4834. Weryho Wład. Dumki białorus. 
ze wsi Głębokiego w pow. lidzkim. Zbiór 
wiad. antr. 1889, (t. la), 84-103, w odb. 
s. 21), hal. 90. 

4835. Baudouin de Courtenay. Pieśni 
białorusko-polskie z pow. Sokolskiego. 
1892. (t. 16), 219 - 37, w odb. s. 20. 

— Dodatek do pieśni białorus. z po- 
wiatu sokolskiego. Zbiór wiad. antr. 1895, 
(t. 18), 225-31. 

4836. Biruta. Pieśni białorus. z pow. 
lidzkiego. 1892, (16i, 238—51, w odb. s. 13. 

4837. Ćerny Adolf. Pieśni białorus. 
z powiatu dziśnieńskiego, gub. wileń- 
skiej. 1895, (t, 18), 192— 225; w odb, s. 41. 

4838. Rypiński Aleks. Białoruś. Kilka 
słów o poezyi prostego ludu; o jego mu- 
zyce, śpiewie, tańcach. Paryż 1840, 16°, 
s. 228. 

4839. Chrap... J. Rzut oka na poezye 
ludu białorus. Rubon, Wilno 1845, I, 
9. 35. 254 Biblioarrafia slowianoznawstwa. Geografia. 4840. K. L. Uwagi Galioyanina w po- 
dróży do Litwj' i Białorusi w lecie 1822. 
(RadziwiHów, Dubno, Kobi-yń, \A'ilno, 
Mohylów, Szlvl()\v). Rozin. L\v. 1824. 

48łl. Statystyka Białorusi. Tyg. pet. 
1834, s. 5U:i. 

4842 Barszczewski Jan. Szluc półno- 
cnej Białorusi. Rocz. lit 1843, s. 193 — 
201. 

4843. Majorkiewicz Jan. Wspomnie- 
nia z podróży po Litwie, Rusi czarnej 
i białej. Przegl. nauk. 1843, 111,209, 316, 
IV, 41, i w zbiorze: Fisnia pomniejsze. 
Warsz. 1852, II. 

4844. Witeblanin. Kilka artykułów 
Tomasza Dybowskiego, p. t. Białoruś, 
ogłoszonych w Przeglądzie rolniczym. 
Tyg. pet. 18.^2, s. 66G. 

484.Ó. Syrokomla Wład. Mińsk. Teka 
wil. 1857, 1, 173— 232, 11.133-204. — Gdr- 
ski Stef. W stolicy Białorusi. Tyg. ii. 
1905, II, 847. 

4846. Korotyriski W. Obrazy z wy- brzeży Niemna. Tyg. pow. 1882, s. 445, 
459, 695. 709, 731, 7-(3, 763, 779; 1883, 
s. 316. 3.^1, 340, 358, 381, 396, 412; 1884, 
s. 193, 211. 230, 246, 268, 283, 2U2, 315, 
331, 847, 364. 379, 394. 

4847. Jelski Aleks. Notalki z wycie- 
czki po gubernii mińskiej. Tyg. pow. 
1880, s 132, 150, 163. 180, 202. 

4848. Własność ziemska w guberniach 
litewskich i biatorus. Kraj 1885, nr. 4. 

4849. Gloger Z. Podróż Niemnem. 
Wis. 1888, s. 30—84, 247 305. 

- W dolinie Biebrzy. 1892, (VI), 1- 
18. 

4850 Orzeszkowa E. Ludzie i kwiaty 
nad .Nunnncni. 1888, s. 1 — 15, 675- 
70H. 

4851 Iłgowski J. Z wycieczki na Bia- 
łoru.ś. Kraj 1891. nr. 36, 37. 38. 

4862. Wołodkowicz Józef. O zabyt- 
kach na Białorusi. Wędr. 1897, s. 818. 

4853. Cz. Mińszozyzna. Cyfr kilka, — 
wspomnień kilka. Kraj 1901, II, nr. 33 Historya. 4854 Laguna Stosław. Hanza nad 
Dżwiną w IM w., szkic hist. (Sie<lm do- 
kumentów ob|aśniających stosunki Bia- 
łorusi i Smoleńska z Hanzą i. Pis. zbiór. 
1859, II, 232-73. 

4855. Gliński Fr. Rok 1847 na Biało- 
rusi. (Kart. z dziejów poddaństwa) Kraj 
1884, nr. 4, s. 19. nr. 5, s. 18. 

4.^56 Szarłowski A. Z dziejów Biało- 
rusi i Litwy. Przegl. pow. 1894, I, 196- 
217. 

Zob. nr. 4119, 4131, 4145. 4857. A. P. Uwagi nad grobami odkry- 
tymi w gubernii mińskiej, w powiecie bo- 
rysowskini. Tyg. pel. 18H8, s. 25. 

4858 Sementowskij. Starożytności bia- 
łorus. Rec Sokołowski Mar. Kwart. hist. 
1891, (V), 615-8. 

4859. Sopodźko Tytus. Przyczynek do 
archeologii biaJorus. Przegl. pow. 1891, 
I, 156 -(iO. 

4860. CerchaStan. Poszukiwania arch. 
w gubernii mohylewskiej, powiecie ro- 
haczewskim, bychov\skim. Mat. antr. etn. 
1896, (I), 94-108. W odb. 1895, 8, s. 15. Białorusini. 255 Historya literatury i lingwistyka. 4861. Barszczewski Jan Szlachcic 
Zawalnia, czyli Białoruś w fant. opowia- 
daniach, poprzedzone kryt. rzutem oka 
na liter, biatorus. przez R Podbereskiego 
i z ryo. Rażńkowskiego. Wydal Rom. 
Podbereski. Tomów 4. Pet. 1844-45, 8«, 
t. I, s. XLIV i 95, t. II, s. 113, t. III, s. 91, 
t. IV, s. 72. 

4862. Pieśniarz liialorusUi (Marcinkie- 
wicz, tłumacz P. Tadeusza). Kraj 1885, 
nr. 10, s. 21. 

486.S. A. S. Pan Tadeusz na Uialorusi 
Tyg. ii. 1887, II, 429. 

4864. Chleb(owski) Br. Białoruś, rę- 
kopism z XVI w. Aten. 1><87. II, 358-61. 

4865. Jelski Al. Przyczynek kalenda- rzowy do literatury bialorus. Przegl. lit. 
Kraj 1889, nr. 29, s. 13. 

4866. Jankowski Jerzy. Pieśniarze mło- 
dej Białorusi (studyuin). Przegl. kraj. 1909, 
dz. lit., nr. 7, 8. — Zoh nr. 4795. 4867. Jelski Al. O gwarze białoru.s. 
Kraj 188.i. nr. 5, s. \S, nr. 6, s. 24. 

4868. Rozwadowski J. Uwagi o dyf- 
tongach te-UO w południowo-zachodniem 
narzeczu bialorus. Mat. i prac. jęz. 1904, 
s. 207—20. 

4869. Klich Edward. Teksty bialorus. 
z powiatu nowogrodzkiego. 1907, II, s. 1 — 
282. Religia i kościół. 4870. Sprawa Dziernowska (o prześlą 
dowaniu unitów na Białorusi i raport 
rządowy o lem). Wiad. pol. 1859, s. 211, 
1860, s. 7. 

4871. Głos mieszkańców Białorusi. Tyg. 
kat. 1862, s. 400. 

4872. Unia na Litwie i na Białorusi, 
memoryał przesłany Piusowi IX. Paryż 
1862, 8°, s. 14. 

4873. Zaleski Stan. Zniesienie zakonu 
Jezuitów w Polsce i jego zachowanie na 
Białej Rusi. Przegl. Iw. 1874,11, s. 7,111, 
207, 293, 387, 471, 576, 65-^7-51, 855,922, 
1026. Oddzielnie. Lw. 18. t. II, s. 390 
+ 520. 

4874. Historya Bazylianów w połockiej 
cerkwi w r. 1705 dnia 30 junia starego. 
Poznań 1883, 8. s. 22. 

4875. Jelski Aleks. Słówko o eparchii 
mińskiej z powodu zamierzonego obcho- 
du 50-letnipgo jubileuszu przyłączenia 
unitów. Przegl. lit. Kraj 1889, nr. 21, s. 11. 4876. X. Y. Z. Kartka z dziejów ko- 
ścioła katolickiego w Rosyi. Biskupstwo 
mińskie. Krak. 1889, 8, s. 249, kor, 4. 

4877. Batiuszkow P. Katolicyzm na 
Białorusi. Kraj 1891, nr. 22, s. 9. 

4878. Giżycki J. Monaster bazyliański 
w Ladach na Białej Rusi. Odb. Przegl. 
powsz. Krak. 1891, 8, s. 26, hal. 60. 

4879. Z dyecezyi mińskiej: Parafia 
Swojatycze-Darewo. Odb. z Dzień. pozn. 
Poznań 1896, str. 8. 

4880. Chotkowski Wład. Dzieje zni- 
weczenia Św. unii na Białorusi i Litwie 
w świetle pamiętników Siemaszki. Krak. 
1898, 8, s. 205, kor. 3-20. 

4881. Nałęcz Michał. Zdobnictwo bia- 
lorus. w kościele Cimkowickim. Tyg. ii. 
1908, I, 378. 4H82. Cieciszowski Kasper, arcybi- 
skup mohilewski, metropolita całej Ro- Bibliografia slowianoznawstwa. syi, np. Bodzantowicz K. S. Bibl. Ossol. 
1865, VI, 91-148. 

4883. Siestrzeńczewicz Bohusz, me- 
tropolita. Uozm. Lw. 1827 ; Przegl. kat. 1870, s. 588, 629, 564, 661, 687, 693, 712, 740, 
759, 768. — Godlewski Michał. Osta- 
tnie pragnienie Siest. Boh. fmetrop. mo- 
hylewsk.). Przegl. hist. 1908, (VI), 83—99. Varia. 4884. (Podczaszyński). O dziele Gry- 
gorowicza pt. Archiwa Rusi Białej. Dzień, 
warsz. 1825, I, 357-77. 

4885. Antoni J. dr. Archiwa witebskie 
i mohylewskie. Kraj 1885, nr. 18, s. 15, 
nr. 19, s. 20, nr. 20, s. 19 

4886. Przyczynek do sprawy szkól lu- 
dowych na Białorusi. Kraj 1884, nr. 3, 
s. 5. 

4887. Pobóg Stan. Społeczeństwo pol- 
skie na Białej Rusi. Przegl. pol. 1893, II, 
281-313, 565—93. 

4888. Szukiewicz Woj. Muzeum W.Fie- 
dorowicza. Lud 1900. s. 305-7. 

4889. Gomulicki Wiktor. Na Białej 
Rusi, wiersz. Tyg. 11. 1908, II, 555. 4890. Ruch oświatowy na Białej Rusi 
i Litwie. Przegl. kraj. 1909, nr. 5. 4891 Podbereski Romuald Listy 
o Białej Rusi. Przyroda i mieszkańcy. 
O przemyśle. Tyg. pet. 1844, s. 470, 482, 
489. 

4892. Suryn Fel. Listy z Białorusi. Tyg. 
ii. 1872, II, 146, 152; 1873, I, 151, 174. 

— Z gub. mohylewskiej. Niwa 1873, I, 
141. 

— Z Mohylewa nad Dnieprem. Niwa 
1873, 1, 86, 203. 

4893. Z Białej Rusi. Przegl. kraj. 1909, 
nr. 4. DOPEŁNIENIE. (Liczby oznaczają numery, do których odnoszą się uzupełnienia) 19. Listy Cliodakowslłiego z lat 
1817— 1821. Bibl. war. 1866, II. 161—97. — 
Rawita Gawroński. Zoryan Chód., 
jego życie i prace. Lw. 1898. 

31. Toż w odb. s. U. 

77. po nim umieścić. Zaborowski 
Ad. O numizmatyce słowiańskiej. Kuryer 
war. 1837, nr. 45. 

84 Gloger Zyg. Do redakcyi Bibl. 
war. (w sprawie Światowida). Bibl. war. 
1876, III. 517. 

85. Toż w odb. Rec. Tydzień, rok I, 
t. 111, nr. 5; Bibl. war. 1864, II, 284. 

88. po nim umieścić. Chojnowski 
Józ. Słowianie w czasach przedhistory- 
cznych i opisanie arch. kolekc3J. Kijów 
1902, s. 182. 

91. po nim umieść. Zdanie Lelewela 
w sprawie run. Bibl. war. 1852, II. Prze- 
dinik z dopełnieniem. Rozm. Lw. 1855, nr.9. 

92. Bogusławski Ed. Słowiański 
Czarny Bóg w Anglii. Światowid 1905, 
s. 160-2. 

93. Toż w zbiorze: Z przeszłości dzie- 
jowej. Pomniejsze pisma. Krak. 1897, I, 
243—76. — Sobieszczański F. M. Ka- 
mienie mikorzyńskie. Tyg. ii. 1873, nr. 
262, s. 60. - Białecki Ant. Toż. Czas 
1857. — Przeżdziecki Aleks. Toż. Krak. 1872. — Szulc Kaz. O autenty- 
czności kam. mik. Poz. 1876. — Szu- 
mowski Aleks. Grot z runicznym na- 
pisem z Guszyczna. Wiad. arch. 1876, III, 
49-61. 

184. Historya Słowian. Rec. E. Ma- 
jewski. Światowid 1900, s. 174—6. — 
Bogusławski. Wstęp do historyi Sło- 
wian, autoroferat. Światowid 1905, s. 182 
— 201. — W wierszu 15. dodaj. Autore- 
ferat tej pracy. Światowid 1902, s. 247 
-57. 

208. po nim dopisz. Ko lar Jan. Bo- 
gowie Retry. Czas 1851, nr. 230—331. — 
Grzegorzewski Jan. Z Hujany. Osta- 
tnie dni Arkony i Swantewita. Lw. 1883, 
8», s 44. 

210. Wyjątek z Chrobacyi pt. O wła- 
ściwej metodzie badania star. sł. Świa- 
towid 1899, s. 92—9. 

210. po nim umieść. Sadowski J. 
Jaki szereg badań wypada przedsięwziąć 
aby zyskać podstawę do wjjaśnienia wę- 
dr(iwek rożnych plemion sł. Scriptores re- 
rum polonicarum. t. VI, s. 88— 102. Krak. 
1881. — Pogodin A. Iz istorii sławian- 
skich pieredwiżenij (przesiedlania się). 
Rec. E. Bogusławski. Światowid 1904, 
s. 238-44. 

3a 258 Bibliografia slowianoznawstwa. 211. Niederle. O puvodu Slovanu. 
Studie k slovanskym staroźitnostem. Rec. 
B. W. Kor. Światowid. 1899, s. 150— 3. — 
SJow. star. Reo. E, Bogusławski. Świa- 
towid 1906, s. 64-6. 

339. Rec. Kuner warsz. 1865, nr. 210. 

345. dodaj: t. I, cz. II, Panowanie Mi- 
kołaja I i Aleksandra II. 1872, 8", s. 168. 

356. Szczęśniak W I ad. Obrządek 
słowiański w Polsce pierwotnej. War. 
1904, 8», s. 207. 

360. Matzel Ernest ks. Drugi kon- 
gres welehradzki. Unitas 1909, II, 342 
—53. 

471. wiersz 6. dopisz. Wspomnienia 
z kongresu w Dubrowniku. Kraj 1901,1, 
nr. 16, s. 181. 

538. w wierszu 2. dodaj: I'oezye, s. 38. 

629. Rec. Światowid 1900, s. 159-64. 

630. O ukazaniu się Słowian w Niem- 
czech. Przekład mowy V i r o li o w a. Świa- 
towid 1901, s. 205-16.- E. Bogusław- 
ski. Ślady po Wendach w dzisiejszych 
Niemczech, zwłaszcza zachodnich. Świa- 
towid 1907, s. 35—64. 

631. Majewski. Ślady Wendów we 
Frankonii, materyaly do poszukiwań nad 
slowiańsz. na zachodzie. Światowid 1900, 
s. 63—81. 

— Rzut oka na dzieje przedhistoryczne 
ziemi Obotrytów północnych i Lutyków 
zachodnich (dzi.ś Meklemburskie). Świa- 
towid 1902, s. 206-33. 

(533. Rec. E. Majewski, Światowid 
1899, s. 118-24. 

647. po nim dopisz. Jankowski Cze- 
filaM'. Z czeskich wspomnień. Kur. war. 
1890, nr. 267. 

667. Ć er w i n k a. Morava zapraveku.Rec. 
Światowid 1906, s. 80—2. — Niederle. 
Das letzte Decennium der bóraischen Ar- 
chaologie. Rec. Bogusławski i Cha- 
miec. Światowid 1906. s. 66—9, 73—9; 
Pić J. P, Cechy predhistoricUe. Rec. Tam- 
że 1904, s. 231-8. 

683. .lelinek Ed. Wystawa jubileu- 
szowa. Kur. war. 1890, nr. 291; 1891, nr. 81, 108, 128. — S k rz y n e ck i A n t. Wysta- 
wa w Pradze. Kur. war. 1891, nr. 131, 
138, 142, 152, 159, 169, 189. 

738. Smólski Grzegorz. Kromieryż, 
opis geogr. i zjazdu. Kur. war. 1885, nr. 
280, 231, 233-238 

742. po nim umieść: Palack i. Zbiorki 
ze starożytności czesliO-słowiańskich. (Bra- 
ctwo malarskie w Czechach, Popis staro- 
pańskich rodów). Bibl. Ossol. 1832, III, 
108—14. 

787. W sprawie tego dzieła. Kur. war. 
1868, nr. 284. 

878. po nim dopisz. Grahcjwski Br. 
SlovansUy Sbornik. Kur. war. 1883, nr 28. 

953. Je linek. Korespondencya z Han- 
lią Rościszewskiego, Działyńskiego, Cy- 
bulskiego. Hec. Fr. Krćek. Kwart. hist. 
1895, (1X1, 545-7, 548. 

958. G. SmólsUi; Edw. Jelinek. Kraj 
1897, I, nr. 17. 

974. po nim dopisz. Nusić Broni- 
sław, np. Grabowski Tad. Stan : Nowy 
dramaturg czeski. Słowo 1905, nr. 119, 
120. 

995. Jelinek Edw. O Jabłońskim. 
Kur. war. 1881, nr. 73. 

997. w wierszu U, dopisz. Choiński 
Jeske. Istota poezyi Yrchlickiego. Kur. 
war. 1885, nr. 110. 

1032. po nim dopisz. Bozdiech Em. 
Z kotylionowych czasów, komedya, p. Mar. 
Grabowska. Wędr. 1875, I, 5, 23, 35, 50, 
67, 84, 98. 

1037. Czech. Jabłoń, obrazek. Kur. 
war. 1883, nr. 83, 84. 

— Żyżko, wiersz, 1882, nr. 197. 

1055. wiersz 15, dopisz. Z cj klu »Mou- 
drosto, p. Jankowski Czesław. Kur. war. 
1881, nr. 67. 

1057. Jelinek. dopisz. Co się zdarzy: 
I. Niewolnik. II. Czeska rzecz. Kraj 1897, 
I, nr. 17. 

— Koniarz i jego następca. Kuryer 
warsz. 1886, nr. 1. 

— Nokturn czeski. 1884, nr. 7. 

— Spotkanie z pieśnią. 1885, nr. 227. Dopełnienie. 259 — Szewc Bilek. Kur. war. 1887, nr. 1. 
1074. Neruda. Z pieśni kosmicznych, 

p. Jankowski Czesław. Kur. war. 1881, 
nr. 79. 

1079. po nim uniieić. Kadl ick y B. ks. 
Czar młodości, wiersz, p. D. Królikowski. 
Unitas 1909, II, 284. 

1103. dopisz. \"rchlicki: Cieu, p. Br. 
Grabowski. Kuryer war. 1881, nr. 85. 

— Cicha miłość, p. Jankowski Czc^sław. 
1883, nr. 9ib. 

— Dziecko kuglarza,p. Tenże. 188 l,nr.62. 

— Idylla, obrazek. 1886, nr. 13, 14. 

— Metuzal, p. Grabowski Br. 1883, nr. 
256 b. 

— Pierwsza róża. 1881, nr. 179. 

— Pochód Machouieta. 1881, nr. 95. 

— Poezye. 1882, nr. 19. 

— Słowacki. 1882, nr. 218. 

— Zachód. 1884, nr. 74 b. 

1105. po nim uniie.ść. Z al okos tas Je- 
rzy. Pocałunek, wiersz, p. Jankowski 
Czesław. Kur. war. 1883, nr. 168 b. 

1118. przed nim umieść. Głowa Budo- 
wca, arabeska, p. Br. Grabowski. Kur. 
war. 1881, nr. 112. 

1179. wiersz 9. dopisz. Toż. Tydz. 1896, 
(IV), s. 74. 

1203. D. K r ó 1 i k o ws k i. Prace organiza- 
cyjne duchowieństwa czeskiego. Unitas 
1909, I, 25-37, 75-85, 156-65. 

1231. po nim dopisz. Grabowski Br. 
Język towarzyski u Czechów. Kur. war. 
1881, nr. 116. 

1312. Ciechomski Stan. Bedrzich 
Smetana. Kur. war. 1895, nr. 206. 

1337. Jelinek. Echa z Czech. Kur. 
war. 1880, nr. 191, 196; 1881, nr. 23, 106, 
129, 174; 1882, nr. 94, 166, 209, 266, 283; 

1883, nr. 25, 189 b, 228 b. 267 b, 325; 

1884, nr. 72 b; 1886, nr. 157. 

1385. wiersz 7. po słowach »Kuryer 
war. 1893«, dopisz: nr. 174, 1^6,190,199, 
210, 215, 228, 231. 

1386. po nim dopisz. Bałucki Mi- 
chał. Z Pragi czeskiej. Kur. war. 1895, 
nr. 266. 1399. po nim. Kuba Kruk. Trzy do- 
by, wiersz. (Koniec 1831 r. w Pradze). 
Młodemu pokoleniu Czechów. Dzień. lit. 

1873, s. 403, 411. 

1420. Niederle. Ludzkość w dobie 
przeddziejowej, streścił Ivsaw. Chamiec. 
Światowid 1900, s. 188; 1901, s. 171—99; 
1902, s. 163-92; 1904, s. 187-203: 1906, 
s. 3-39. 

1535. po nim dopisz. Ka 1 inc za k Jan- 
k o. Restauracya, obrazy z niedawnych 
czasów, powieść, p. Br. Grabowski. War. 

1874, 16°. s. 177, kop. 40. 

1589. Toż. Kur. war. 1881, nr. 5. 

1647. Grabowski Br. Dwaj Serbowie 
łyżyccy. Kur. war. 1881, nr. 54, 55. 

1662. po nim dopisz. Grabowski Br. 
St\ pendyum Kraszewskiego dla Serbów 
luż. Kur. war. 1881, nr. 111. 

— Dla Serbów Łużyczan. Kur. war. 

1881, nr. 144. 145. 

1676. Grzegorzewski Jan. Współ- 
czesna Albania. Przegl. nar. 1910, t VI, 
584-614, 707-19. 

1689. Baudouin. O Słowianach we 
Włoszech. Ognisko, książka zbiorowa ku 
czci T. Jeża. War. 1882, s. 325-44. 

1697. Gajsler. Cyryl i Metody. Kur. 
war. 1881, nr. 166. 

1741. Syrski S. Pieczara Postojny. 
Kosmos. Lwów 1877, II, 20. 

1744. po nim umieść. Konopnicka 
Marya. W grotach styryjskich. Kur. war. 
1894, nr. 232, 234— 236, 238-241. 

1780 wiersz 4, dopisz. Kur. war. 1884, 
nr. 153 b. 

1806. Smólski. Z Lubiany. Kur. war. 

1882, nr. 184, 187, 191, 192. 

1815. wiersz 2, dopisz. Kur. war. 1881, 
nr. 1. 

1858. Grabowski Br. Dubrownik 
(z podróżnej teki). Kur. war. 1884, nr. 1. 

1892. dodaj. Grabowski Br. Jubi- 
leusz Jana Gundulića. Kur. war. 1888, 
nr. 8. 

1906. Grabowski Br. Dr. Franc. Ra- 
czki. Kur. war. 1884, nr. 267 a. 260 Bibliografia słowianoznawstwa. 1907. (Grabowski Br. Biskup Stross- 
inayer i katedra w Diakowie. Kur. war. 
1882, nr. 227. 

1947. Co to jest miłość, wiersz, p. Gra- 
bowski Br. Kur. war. 1882, nr. 78. 

1995. Rajchman Br. Przyczyna trzę- 
sienia ziemi (z powodu katastrofy w Za- 
grzebiu). Kur. war. 1880, nr. 278-280. 

2027. Smereka Boi. Bośnia, Herce- 
gowina i Dalmacya. Kur. war. 1882, nr. 
35, 37-40. 

2043. po nim dodaj. Radliński J. 
Przeszłość w teraźniejszości, zbiór roz- 
praw. War. 1901. fZawiera rozprawę: 
Odkrycia archeologiczne w Bośni). 

2127. Augustynowicz Jan. Z włó- 
częgi. W Białogrodzie. Wędr. 1903, s. 524, 
686. 

2145. Grzegorzewski Jan. Nie- 
śmiertelni... serbscy. Kur. \\ ar. 1887, nr. 
234, 235, 266-268. 

2233. Winawer. Koresp. z Belgradu. 
Kur. war. 1893, nr. 71, 327. 

2311. po nim dodaj. Gajewski J. 
W Bałkanach, wspomnienia z pobytu. 
Kłosy 1877, 1, 11, 39, 58,91, 111,124.140, 
164, 176. 

2370. przed wierszem 4 dodaj. 1 znów 
zakwitną kwiaty, p. J. z Z. Anc. Tydz. 
1904. (XII), 260. 

2413. po nim dodaj. Chodorowicz 
Ignacy. Kobieta w Bułgaryi. Kur. war. 
1880, nr. 278. 

2614. Dyaryusz pisany podczas oblęże- 
nia Smoleńska p. Zygmunta III. Athen. 
1842, IV, 82—98. 

2614. Łoziński W ład. E)yaryuszek moskiewski Lwowianina z r. 1606 Kwart, 
hist. 1894, (VIII), 627—35. 

2762. Rec. Jan Krzywda. Stosunki 
polsko-rosyjskie w literaturze. Świat 1907. 
I, nr. 16. 

2859. Goni ulic ki Wiktor. Śmierć 
Iwana Groźnego. Kur. war. 1888, nr. 163. 

2887. Mar liński. Amiiialak-Bek, po- 
wieść, p. F. Bibl. war. 1842, III, 378; Rozm. 
lwów. 1844. 

— Czerwona zasłona; Dziennik Wady- 
niowa. Przegl. nar. 1840-41. 

— Dziennik zarażonego dżumą. Rado- 
mianin, pismo zbiorowe. War. 1848, I. 

— Fregata nadzieja, powieść, p. M. 
Sierzputowski. War. 1843, 2 tomy. 

— Ostatnie chwile Marlińskiego. Athen. 
1845, V. 

2917. po nim umieść. Jerszow. Konik 
garbusek, ruska ludowa baśń w 3 czę- 
ściach, p. Julian Hryniewicz. Wilno 1876, 
12°, s. XIX, 147. 

2927. Krył o w. (Jsiol i słowik, p. Tow- 
ścik Józef. Kur. war. 1835, nr. 213. 

— Strumień, bajka, p. Trzeciak Ant. 
Kur. war. 1829, nr. 254. 

2937. po nim umieść. Maj ko w. Pieśń 
grecka, wiersz, p. Alfred Chajęcki. Rów- 
nianka, pismo zbiorowe. Humań 1861, 
s. 44. 

2948. po nim umieść. Nachimow. 
Morze i rzeka, wiersz, p. Stan. Dębno. 
Uównianka 1861, s. 54. 

4127. dodaj. Kraj 1884, nr. 19, 20. 

4204. Kozaczyzna w Turcyi, wydał 
Zwierkowski Ludwik. Paryż 1867, 8°, 
s. 390. Spis osób i autorów. A. 32i7, 3927. 

A. B. 1713, 3123, 3736, 3945. 

Abancourt Helena. 1861, 1946. 

ABC. 2852. 

Abgarowicz Kajetan. 3802, 4363. 

A. B. 1'. 2201 

Abiahain VVładys}aw. 4503, 4524. 

Abrahaniowicz Dawid. 141(1 

Adam Franciszek. 1027. 

Adamowicz Aleksander. 174. 

Adnaw. 3880. 

Aer zob. Hzążewski. 

A. F. 3523. 

Afana.siew. 2793. 

A. G. 712, 2108, 3696. 

Agricola. 427, 2860. 

A. H. 364G. 

A. H. G. 4419. 

Ahn F. Jan. 3079. 

A. I. 4617. 

Aigner Piotr. 76. 

Ais. 2551, 2577. 

A. .T. 2077, 4603. 

Ajdukiewicz. 909. 

A. J. W. 3308. 

Ajwazowski Jan. 3652. 

Akielewicz Mikołaj. 2794. 

A. (Kra). 2883. 

Aksakow Iwan. 2795, 3306. 

— Mikołaj. 459, 3669. 

A. L. 869. ■ 

Al. Ar. 1028, 1087. 

Albani Amico. 2878. Al-Bekri. 175. 

Albow M. 2876. 

Aleksander I. 551, 2582, 3201. 

— II. 2541, 2583, 2597, - dop. 345. 

— III. 2584, 2597, 3306. 

— bułgarski. 2394, 2396. 

— carewicz. 2585. 

— serbski król. 2159, 2216. 
Aleksandrowicz 381. 
Aleksandrowski Jan. 258, 3045. 
Alel<siojewna Elżbieta. 2587. 
Aleksy Michałowicz. 2586. 

— Piotrowicz. 2587, 2601. 
Alexota Janina. 971. 
Alienus. 1907. 

Alth Alojzy. 4U08, 4015, 4266. 

Ałatonczenko T. 4387. 

A. M. 261, 561, 1229, 2025, 2902, 3621. 

Arabrożewicz Józef ks. 3111. 

Amelia F. 2921. 

Amfiteatrów. 2877. 

Amszejewicz Micha.(. 3079, 3100. 

A. N. 1300 

Ananasiew. 27. 

Anc Bolesław. 2410. 

Ancowa Józefa. 2365, 2366, 2368, 2369, 

2370, 2373, 2374, — dop. 2370.. 
Anczyc L. W. 166, 741, 1104, 1458. 
Andrejew Leonidas. 2772, 2796, 2816, 

2873, 2874, 2878. 
Andrejew P. 2880. 

— Z. 2879. 
Andruszewicz Bolesław. 4411. 34 262 Bibliografia słowianoznawstwa Andruszkiewicz Eliasz. 449ł. 

Andrzej S. 2302. 

Andrzejewski Antoni. 4008, 4010. 

Aniczkow E. 43. 

Anton P. 107. 

Antoni J. dr. zob. Rolle. 

Antoni M. 4755. 

Antoniewicz L. 2896, 3946. 

Antonowicz W. 2576, 4298. 

Antoszka. 647, 706, 753, 964, 965, 971, 

975, 989, 991, 1029, 1063, 109 i-, 1152, 

1186, 141-6, 1680. 
Anuczin. 2680. 
A. P. 334, 2504, 2927, 2971, 3620, 3621, 

4857. 
A. P. G. 3640. 
A. P. L. 4578. 
Appendrine. 481. 
A. P. S. 1078, 1084. 
Apuchtin A. L. 2588, 3497. 
A. R. 4344. 
Arbes J. 1030. 
Arcybaszew W. 2797, 2881. 
Arietlo Władysław. 835. 
Arkas Mikołaj. 4361. 
Arndt. 145. 
As. 2632. 
A. S. 1027, 1049, 1209, 2609, 5fl33, 4271, 

4863. 
Askenazy Szymon. 2553, 2668, 2670. 
A-Ski. 4692. 
Asnyk Adam. 1012. 
Aspis Bogumił. 2965. 
Assenijeff Elza. 2882. 
Aszkerc Antoni. 1760, 1776. 
A. T. 3786. 

Atanackowió Bogoboj. 2185. 
Auersperg lir. 1782. 
August II. 2601. 
Augustynowicz Jan, 2323, 2878, — dop. 

2127. 
A. W. 3485. 
A. W. G. 2981. 
A. Wł. J. 2221. 
Awałow Z. 3727. 
A. Z. 2442, 3265. B. 401, 2860, 3405. 

B....Ś. 2911. 

Babic Lubomir. 1922. 

Bach Fryderyk. 1031. 

Badalić Hugo. 1888. 

Badeni .lan ks. 357, 685, 1199, 1491, 1598, 

1724, 1817, 1855, 2067, 2269,2743, 3850, 

4007, 4605 
Badeni Kazimierz. 1257. 
Badowska Idalia. 2878. 
Bądzkiewicz Antoni. 963, 4012. 
Bagieński Czesław. 2234. 
Bajkow. 2883. 
Bakka Stan. 3688. 
Bąkowski J. 4007. 
Bakunin Michał. 369, 2798, 3413. 
Balasny Mikołaj. 3083. 
Balicki A. E. 195-6. 
Balzer Oswald. 347. 
Bałaban Józef. 488. 
Bałucki Michał, dop. 1386. 
Bandrowski Jerzy. 870, 1041. 
Bańkowski Emil. 4013. 
Bar. 2859. 

Bara.cz Sadok ks. 3907, 4511, 4521,4523. 
Barak Józef. 942, 1368. 
Barancewicz K. 2884. 
Baraniecki Adryan. 4008. 
Baranowicz Łazarz. 4510. 
Baranowski Bolesław. 722, 963, 1832, 2861. 

— Miecz. 4454. 

— W. 471. 
Barański Adolf. 3711. 

— Seweryn. 4204 
Baraton. 1973. 
Baratyński. 2752. 
Barszczewski Jan. 4842, 4861. 
Bartolini Dominik. 1697. 
Bartosz Franciszek. 702, 1140. 
Bartoszewicz Adam. 2026. 

— Dom. 3096. 

— Julian. 1422, 3464, 4010, 4027, 4047, 
4123, 4161, 4172, 4213, 4483, 4552. 

— Kazimierz. 412. 
Barwinek Wasyl. 4.388. 
Barwiński Aleks. 4588, 4709, 4737. 

— Alfred. 4515. Spis osób i autorów. 263 Barwinskij Roman. 4107. 

Barycz St. 2806. 

Baryczka Stefan. 2927. 

Bary k owa A. P. 2885. 

Baschkopf .1. 2064. 

Bataglia Guido. 4381. 

Battaglia Roger. 1800. 

Batiuszkow Konstanty, poeta. 2700. 

— Pompej. 2867, 4(109. 

— P. 4877. 
Batorska H. 2911. 
Batory Stefan. 4228. 

Baudouin de Courtenay Jan. 290, 443, 

450; 724, 1561, 1689, 2645,2852,3056, 

3345, 3365, 3540, .^558, 4835, - dop. 1689. 
Romualda. (R. B.). 947, 979, 1647, 

2505, 2791, 2799, 2856, 4238. 
Baudouin Niecislaw J. J. 1419. 
Baumfeld Gustaw. 2816, 2896. 
B. Dz. 2076. 

Beaulieu Leroy Anatol. 3210, 3249. 
Będzikiewicz S. S. 2271. 
Begey Atillio. 487. 
Begović Milan. 1881, 1889. 
Belkę Gustaw. 2476, 4008, 4045. 
Belmont Leo. 2758, 2806, ^816, 2837, 

2841, 2855, 2860, 2872, 2878,2911,2944, 

2965, 2978, 3669. 
Bełcikowski Adam. 2860. 
Bełza Stanisław. 1290, 1857, 1907, 2032, 

2965. 
BeJza WJadysJaw. 572, 972, 1045, 1063, 

1074, 2951, 2965, 4410. 
Benedyktów Wl. 2886. 
Benesić Julian. 1882, 2220, 4714. 
Beniowski. 3709. 
Benoni K. 3284. 
Berg hr., namiestnik. 2680. 

— Mikołaj W. 2672, 3711. 
Bernard de Cotta. 2462. 
Bertold Merwin. 2810. 

Bestużew Aleks. (Marliński). 2700, 2702, 
2887, 3761, - dop. 2887. 

— Konstanty. 2516, 2799. 
Bętkowski Ludwik. 3749. 

— N. 1702. 
Bezstronny 2326, 3384. B. Fr. 3856. 

B. G. zob. Grabowski Bron. 

Bil. K. 2761. 

Białecki Ant. dop. 93. 

Białoliłocki Bronisław. 2861, 2862. 

Bick Dawid. 2246. 

Bicz K. 2189. 

Bidecki L. 1383. 

Biegeleisen Henryk. 963 

Bielcckij. 2599. 

Bieliński Wisaryon. 2800, 3729. 

Bielowski August. 146, 657, 1114, 1523, 
2085, 2917, 3850, 4038, 4117, 4155,4237, 
4427. 

Bielska Romania. 4025. 

Bielski Leon. 1879, 2816, 2860, 2929. 

Bieńkowski, dyrektor mennicy. 2467. 

Biernacki Nikodem. 3906. 

- St. 2398. 

Biesiekierski J. 3015. 

Biliński Antoni. 2852. 

Birkowski Fabian ks. 4480. 

Biruta. 4836. 

Bismark Otto hr. 413, 2590, 3286, 3510. 

Bissinger J. 2896. 

Bitnerowa. 1314. 
B. L. 4249. 

B. Leopold. 2813. 

Blaudoff. 2597, 

Blauth Jan. 2462. 

Bleiweis Jan. 1761, 1811. 

Bloch Jan. 2548, 3615-3617. 

Blok, prof. 2823. 

Blumenstok Alfred. 3155. 

Bławatska. 2801. 

Błeszczyński J. 1831. 

BJudow Antonina. 3394. 

B. M. 4219. 

Bobaljević Miszetic Sabo. 1918. 

Bobczew Stefan Sawwow. 2362. 

Boborykin Piotr. 2802, 2888. 

Bobrinskij Ąleksiej. 4288. 

Bobrowski Michał. 1619, 1630, 1892, 1955. 

Bobrzyński Michał. 245. 

Bodzantowicz K. S. 4883. 

Bogacki F. 566. 

Bogdan. 1705. 264 BiblioEcrafia slowianoznawstwa. Bogdanów A. 3730. 
Borowicz Jan. 2878. 

— Mirko. 2186. 
Bogucki Józef Us. 80i. 
BogusJawsiii Antoni. 2932. 

— Edward. 184, 211, 428, 433, 638, 634, 
859, 1863, — dop 92, 184,210, 211, 630, 
667. 

— Józef. 3511. 

— Wilhelm. 186, 633, 1629, 1647, 1649. 
Bohatyń Stani.slaw. 2803. 
Bohdanowicz A. 4822 

liohun Iwan. 4233. 

Bohuslawiec. 3959. 

Bojan. 2889. 

Bojanowski St Ed. 1536, 2088. 

Bojczuk Jcwdokia. 3848. 

Bócklin. 2990. 

Boldenyi. 1456. 

Bolesław z nad Dniepru. 4041, 4053, 

4059, 4087, 4092. 
Bolesław z Ukrainy. 4026, 4052, 4058, 

4071, 4074, 4079, 4090, 4096. 
BolesJawicki L. 3530. 
BolesJawicz. 38. 
BolesJawski Józef. 2588. 
Botsunowski Karol. 87, 4501. 
Bomba (lerwa-zy. 4776. 
Bończa Koman. 3655. 
Bońkowski H. N. 205, 206, 510, 748, 

1698. 
Bopp Franciszek. 298. 
Borakowski Eugeniusz. 2739, 3669 
Boratyński Ludwik. 4228. 
Borecki Jaromir. 1032. 
Borejko W. 4009. 
Boremczuk Wasyl. 4512. 
Borkowska Aleksandra. 678, 1035. 
Borkowski Leszek hr. 574, 2932. 
Bortniański Dymitr. 36.^9. 
Borucki Aleksander. 2342. 
Borzemski Antoni. 4179. 
Bostel F. 4129. 
Bośniak Ilia. 1919. 
Botto Jan. 1511. 1516. 
Bozdech Emanuel. 943, — dop. 1032. 
Bożydar. 1091, 2965. Boży woj. 965, 995. 

B. R. 4757. 

Br. Brz. 3608. 

Bradiczewiez Branko. 2187. 

Brafman Jakób. 3731. 

Brandes Jerzy. 2598, 2747, 2760, 2810, 
2861, 2924, 2991. 

Brandowski Alfred. 298, 4518. 

Branicka Aleksandra. 3728. 

Branicki Ksawery Korczak. 8. 

Brankowicz Jerzy II. 2158. 

Bratkowski Daniel. 41.ó9. 

Bresnitz z Żydaczowa. 2598. 

Breza Achilles. 4286. 

Brochwicz H. 4054. 

Brodowski G. 3732. 

Brodziński Kazimierz. 70, 511, 680, 6'JO, 
946, 1466, 2081, 3936. 

Broniewski Włodzimierz. 3733. 

Bronikowski Ksawery. 1620, 2973,4015. 

Brouczek W. 473. 

Browieki Kalikst. 3366. 

Brożik Waotaw. 906, 916, 925, 1300 
1373, 1374. 

Brukczyński A. 3834. 

Bruner Wanda. 2881. 

Bruckner Aleksander. 42, 184, 188, 211, 
633, 784, 808, 1697, 2649, 2756, 2762, 4568. 

Brule Bois. 997. 

Brzeski Mikołaj. 8626. 

Brzetyslaw Ed. zob. Matejko Franci- 
szek. 

Brzezina Otokar. 944, 1033. 

Brzozowski Stanisław. 2806, 2810. 

B. Str. 2897. 

B. T. 4388. 

B. T...ki 98, 262. 

Buczyński Grzegorz. 2512. 

— Roman. 410. 

Budiłowicz Antoni. 317, 1439. 

Budny Stanisław. 3146. 

Budziński B. 2932, 2965, 2999, 4410. 

Budzyński Michał. 1892. 

Bugiel Włodzimierz. 1286, 2434, 3866, 
4377. 

Bujak Fr. 975. 

Bujno A. 3730, 3751. Spis osób i autorów. 265 Buk Jakób ks. 1645. 

Bukaty A. 34U9. 

Bukowiński Wł. 2369, 2812, 3750. 

Bukowski J. 1665. 

Bulau Fryderyk. 2600. 

Bulba Alherd. 4238. 

Bulo w. 35.S3. 

Buława \V1. 1396. 

Bulharyn Tadeusz. 2505, 2700, 27U6, 2804, 

2890, 3559. 
Burenin W. 2891. 
Burleigh Bennet. 2571. 
Burzyński Kazimierz. 1674. 1714, 2208. 
Busz S. 4008. 
Buszczyński Stefan. 42i, bib, 2583, 2969, 

3459, 4119. 
Butkowski J. N. 2675. 
Butowski Michał. 3059. 
Buzek Józef. 4007. 
Butner W. 3838. 

B. W. Kor. dop. 211. 
Bychowiec Józef. 2424. 
Byczkowski Paweł. 1148 
Bydtowski Aleksander. 43U6, 4309. 
Bykowski Piotr Jaxa 2673, 2861, 3979, 

4098. 
Byron. 24f. 

Bystroń Jan dr. 1140, 128i. 1766. 
Bystrzonowski Ludwik. 2136 
Bytyń Karol. 3541. 
Bzura L. 2403. 

Callier A. 1064, 2875. 

— Edmund. 28. 723, 4010. 

Campo. 2878. 

Cankow Dragan. 502. 

Cellary M. 2887. 

Uelewycz Julian. 3832. 

Celichowski Zygmunt. 953. 

Celiński 3069. 

Cercha Stanisław. 4860. 

Certelew D. 2892. 

C. D. 3913. 
Ch. 2145, 3808. 

Chajęski Alfred. 4415, — dop. 2937. 
Chałupa Franciszek. 939. 
Chałupka Samo. 1517, 1532. Chamiec Ksawery. 211, 4006. 4158, 4296. 

4297, 4298, — dop. 667, 1420. 
Chanenko Mikołaj 4172. 
Chapka S. 1034. 
Chęciński H. 1092. 
Chełmikowski J. 2908. 
Chełmski K. St. 2601. 
('hlebowski Br. 4864. 
Chlędowski W. 707. 
Chłopicki Edward. 4008-4010,4012, 4015, 

4047. 
Chłopiński Wojciech. 730. 
Chmielnicki Bogdan. 3935, 4111. 4174, 

4198, 4234. 
Chmielowski Piotr. 1103. 29U8, 3711, 

4322. 
Chocholouszek Prokop. 1035. 
Chocholuszko. 2152. 
Chociszewski Józef. 567, 571, 975, 1063. 

1697. 
Chodakowski Zoryan Dołęga, zob. Czar- 
nocki Adam. 
Chodorowicz J. 4007, - dop. 2413. 
Chodynicki Henryk. 4144. 
Chodziński Alfred. 2965. 
Chodźko Aleksander. 288, 830, 2308, 2965, 

2999, 3708. 
Chodźko Dominik. 3095. 
Chojecki Edmund C. 745, 804, 806. 1195, 

1430. 
Choynowski Józ. dop. 88. 
Chołodecki Józef (Ćwik AYalenty) 4007. 
Chołoniewski Ant. 3805, 4623, 4713. 

— St. ks. 4010 

Chomiakow Aleksy. 2805, 2893. 
Chopin Fryderyk. 3780. 
Choroszewski Wincenty. 3598. 
Chotkowski Władysław. 1697, 3188, 4566, 

4880. 
Chotomski Bolesław. 4007. 

— Ferdynand. 817. 1941. 
Chrap J. 4839. 

Chruszczów Sokolników. 1037, 2894. 
Chrzanowski Leon. 143, 365, 366, 3243. 
Chrzanowski W. 2965. 
Chwalewik Edward. 2911, 3386. 
Chybińsk: Adolf. 330, 3662, 3850. 266 Bibliografia sJowianoznawstwa. Chyliński Jan. 3710. 

— Micha}. 1508, 4038. 
Ciechanowski Stan. 1403. 
Ciechomski Stan. 1312. 
Ciechowski Wacław. 3559, 4047. 
Cieciszowski Kasper. 4882. 
Oięglewicz Lasota Kasper. 1111, 4389, 

4635. 
Cieinniewski Eug. 4395. 

— M. 2509. 

Ciepliński Marcin. 3957. 
Ciesz. Gw. 1548. 
Cieszkowski August. 524. 
Cieszyński T 2112. 

Ciszew.ski Stanisław. 1420, 1580, 1686, 

2072, 2126, 4C05. 
Ciszyński Jakób (Bart.) 16(6, 1651. 
Clarus. 4624. 
Cohn Adolf Jakób. 2990. 

— Feliks. 2835. 
Cornet J. 3080. 
Cortamboit R. 2263. 
Cybulski Ludwik. 3585. 

— Wojciech. 92, 516, 953, i dop. 953. 
Cyryl (autor). 1675. 

— i Metody. II, 311, o57, 1697, 3669, 
dop. 1697. 

Cz. 4853. 

Czaadajew P. J. 2895. 

Czacka Marya. 1036. 

Czacki Tadeusz. 523. 

Czajak Jan. 1518, 153.^. 

Czajewicz W. 1312. 

Czajewski Wiktor. 236, 807, 842, 
945, 965, 973, 984-. 996, 1180, 
1313, 1368, 1444, 1511, 1528, 1545, 
3836. 

Czajkowski Józef. 696. 

— Konstanty ks. 726, 12U4, 1563, 
1697, 1960, 2866, 4504, 4610. 

— MichaL 2420, 3794. 

— P. I. 3657. 3660. 
Czapiński Kazimierz. 2771. 
Czarkowski Piotr. 282. 
Czarnik Bronisław. 3850. 

Czarnocki Adam (pseu. Chodakowski). 1, 
19, 2432, 2472, — dop. 19. 942, 
1184, 
1677, 158;i, Czarnowski Stanisław. 102, 253, 1465, 
3602. 

Czartoryski Adam. 551, 2667. 

Czaryna Andrzej, zob. Czajewski Wi- 
ktor. 

Czech Jan. 1054. 

Czech Świętopełk. 245, 896, 898, 931, - 
933,9J5,997, 1025,^057, — (i dop. 1037). 

Czechow Antoni. 2755, 2806, 2816, 2871, 
2875, 2896, 3734. 

Czechowska H. 4820. 

Czechowski. 45i6. 

Czekalski Józef. 2906, 2939. 

Czelakowski Franciszek. 511, 694, 695, 
703, 830, 940, 1038, 1424, 3958. 

('zeneza Władysław. 2599. 

Czepieliński Floi-yan, 3102. 

Czerbak Adam. 1410. 

Czerkawski WJ. 2572. 

Czerniak Jarosław. 903, 904, 1301. 

— Wiktor. 2625. 

Czermiński Marcin. 1676, 1856, 2033, 

2270. 
Czernecki Jan. 493. 
Czerniajew Michał. 2807. 
Czernicki Gustaw. 2932. 
Czerny Adolf. 811, 899, 900, 941, 947, 

958, 1018, 1025, 1039. 1264, 1605, 1615, 

1647, 4837. 

— Franciszek. 772, 2490. 
Czernyszewski. 2808. 
Ćervenka. 1025. 
Cervinka. dop. 667. 
Czerwiński Jan. 4007, 4691. 
Czesław. 1037, 1065, 1103, 2152. 
Czesława Marya. 1095. 
Cześnik. 3655. 

Czetnik. 1712, 2132. 

Cziczeryn Borys. 2809, 3306, 3722. 

Czirikow E. 2871, 2897. 

CzołowskI Aleksander. 4038, 4044, 4061, 

4287. 
Czubek Jan. 2623. 
Czubińskij. antropolog. 3823. 
Czujko Włodz. 3711. 
Czuleński Teodor. 4007. 
Czumina O. 2872. Bpis osób i autorów. 267 D. 1701,2160. 

Dąbczański Antoni. 4636. 

Dąbkowski Przemysław. 4137. 

Dąbro\v.ski Tomasz ks. 307, tóGO. 

Dąbrowski W. 1045. 

Dahl. 3105. 

Dahlniann Piotr. 133. 

Dalecka Wanda. 1070. 

Dalibor J. W. zob. Wagilewicz. 

Damroih ks. 319. 

Daniczić. 1956. 

DaniiJ. 2589. 

Daniłowski Grzegorz. 2898, 3669. 

Danilow. 3942. 

Danifowicz Ignac}'. 4110, 4149. 

— .Jowan. 3250. 

— Lew. 4151. 

— Strzelbicki Kaz. 2990, 3655. 
Daniłowski Gustaw. 2990. 
Danjsz Antoni. 963. 

Darasz Paweł. 3416. 

Darewski (Darowski) Weryha Aleks. 4010, 

4116, 4125. 
Dargomyżski Aleksander. 3656. 
Darowski Adam. 2563, 2616, 2629, 2643, 

2644, 2787, 4221, 4238. 
Daszkiewicz Ostali. 3959. 
Daszkowa Romanowna Kat. 3691. 
Daszkowski E. F. 2868. 
Dawid J. \VI. 3730. 
Dębicki L. 1697. 

— Zdzisław. 393. 2896, 2929. 
Dębno Stan. dop. 29i8. 
Degaj Paweł. 3150. 
Delamarre. 4589. 

Delarne Henryk. 2251, 2275. 

de la Ville Piotr. 2614. 

Dembiński Bronisław. 2536, 2661, 3300, 

3346, 4135. 
Dembowski L. 2462. 
Demetrykiewicz Włodzimierz. 4299. 
Demiańczuk Jan. 4367, 4385. 
Demidow Anatol. 2462, 2899. 
Dernburg. 2430. 
Derżawin Gabryel. 2869, 2900. 
Deutsch Leon. 3735. 
Deźelić Yelimir, 1890. D. F. 3628. 

Diaczan F. ks. 4442. 

D. K. 1942. 

Dlewski W. 3302. 

Długosz Józef. 408, 607, 2043, 2852, 3616, 

3646, 4353. 
Dłużniewski Marceli. 625, 3248. 
Dmitriew Jan. 2901. 
Dmielrow Mikołaj. 3095. 
Dmochowski F. S. 2927. 
Dmowski Roman. 3531, 3575. 
Dmyterko D. 3736. 
Dniestrzański Stach. 2655. 
Dob. M. 4010, 4799. 
Dobek Bronisław. 2806, 2816, 2911. 

— Wł. 1515. 
Dobieszcwska J. 4075. 
Doboszyński Adam. 4720. 
Dobrowski Józef. 249, 261, 948. 
Dobrowolski Adam. 1312, 2911, 37^1. 

— Nałęcz Marceli. 4047, 4775. 

— Z. 4088. 
Dobrzański. 949. 

— Antoni ks. 267, 4470. 

— Mirosław. 2965. 

Dobrzycki Stanisław. 685. 1103, 1177. 

1915. 
DoUerr. 1503. 
Doliński Artur. 3185. 
Doliwa Antoni Gotfryd. 2989. 
Dołęga Benedykt. 223, 2965. 
Dotgorukij. 3395. 
Dołgorukow. 3238. 
Doraanićkij Wasyl. 4230. 
Donimirski A. 1237, 1858. 
Don Iwanowicz. 4774. 
Dora dlstria. 2331. 
Doroszenko D. 4806. 

— Piotr. 4235. 

Doroszewicz W. M. 2902, 3737. 
Doroszewski Antoni. 3327. 3347. 
Dostojewski Teodor. 2772, 2810, 2903, 

3133, 3669. 
Doucha Franciszek. 908. 
Dowbosz Ołeksa. 3914. 
Dozon. 2306. 
D. P. S. 2806. 268 Bibliografia slowianoznawstwa. Draćek Franciszek. 954, 1391. 
Dragomanów Michajlo. 2550, 2557, 3738, 

3980, 4362, 4381. 
Drażcnović. 1874 
dr. M. S. 2902. 2940. 
Droba Ludwik. 4176. 
Drogoszewska Marya. 3020. 

— A. 2932. 

Drtina Franciszek. 1417. 

Drużba Ksawery. 2292. 

Drżić Jerzy. 1920. 

Dubiecki K. Maryan. 2586, 4010, 4012, 

4017, 4055, 4075, 4216, 4460. 
Dubnow S. M. 3739. 
Dubrowski 1'iotr. 5,219,225,621,714,764, 

827, 935, 1323, 1523, 1604, 1635, 1892, 

2597, 2708, 2811, 2846, 3076. 

— Slan. M. 3740. 

Duchińska Seweryna. 1104, 2309, 2349, 

3975. 
Duchiński Franciszek H. 157, 381, 2527, 

3181, 3240, 3432, 4180, 4511. 
Dudik, historyograf morawski. 939, 1158, 
Dulski Eustachy. 3965. 
Dumas. 2860. 

Dunin Borkowski J. hr. 508. 
Dunikowski Emil. 4007. 
Dupin M. 161. 
Durski Antoni. 1155. 
Duszan Stefan. 2157, 2166. 
Dutkiewicz Stanisław. 4569. 

— Walenty. 339. 
Dutlinger Ed. 2509. 
Dvorsky Franciszek. 914. 
Dworzak Antoni. 1308, 1370. 
Dworzakowa - Mraczkowa Albina. 938, 

1040. 
Dworzecki Jan. 3060. 
Dybowski Stanisław. 3622. 
Dybowski Tomasz. 4844. 

— WJad. 4811. 
Dydym Olifir. 541. 
Dyk" Wiktor. 1041. 
D. Z. 3686. 

Dziatyiiski hr. Tytus. 953, — i dop. 953. 
Dzieduszycki Michał. 1506, 2734, 4121. 

— Wojciech. 451, 4036. 4751. Dzicjdzielowicz Józef. 4007. 
Dziewulski St. 4013. 
Dziubkiowicz A. 4386. 
Dzwonkowski Wlad. 4647. 

E. A. 4602. 

E. B. 3741. 

Ebers J. 2990. 

E. D. G. 2.^10. 

Edward z Sulgostowa. 4676. 

Eichholf Frjderyk Gustaw. 228. 

Eichlcr li. 4272. 

Eichwald. 139. 

Eim Gustaw. 950, 1249. 

E. L. 2860, 3085, 3255. 

Eliasz Walery. 1502, 1503. 

Elk. 2826. 

Elpatjewskij S. 2904. 

Engeihardl l.ow. 2659. 

Engels FrydorjU. 3290, 3638. 

Enigma. H850. 

Enny. 2989. 

E. P. 1695. 

Eras Wolfgang. 3605. 

Erben Karol Jaromir. 58, 696, 699, 830, 

890, 1042, 4427. 
Erdic Jan. 2318. 
Erdmann Adolf. 30i)2. 
Erzepki Bolesław dr. 1640. 
Estreicher Karol, 544. 
E. U. 4381. 
Eu. hr. T. 2687. 

Ew-an. zob. Grzegorzewski Jan. 
Ewarnicki. 4221. 

E. Wr. 2878. 

Eysmont Franciszek (Lumir). 593, 2113. 

f. zob. Feldman. 
Fanricius. 136. 
Fadiejew, jenerał. 390. 
Falkiewicz L. 4011. 
Falkowski. 2900, 4008. 

F. B. 3014. 

Federowicz (Głowacki Piotr). 2908. 
Federowski Michał. 4823. 
Fedko. 4637. 
Fedkowicz .l('.zef. 4363, 4390, 4788. Spis osób i autorów. 269 Feclorowicz Iwan. i46Ł. 

— Micha}, car ros. 2614 

Feldman Wilhelm (F.). 2567, 3328, 3542, 

4610, 4700, 4706, 4716. 
Feldmanowski Hieronim. 646, 11-^1, 132ł^, 

1813, 1833, 1917. 
Fiedler Karol August. 1653. 
Fiodorów l\ 2905. 
Fiedorowicz W. 4888. 
Fijatek Jan. 4500 
Filanowicz, nauczyciel. 2703. 
Filaret, patryarcha. 3165. 3707. 
Filewicz Iwan P. 4171. 
Filipkiewicz Stefan dr. 1504. 
Filochowski Roch ks. 4498. 
Fisch Zenon (Padalical. 3649, 3846, 3847, 

3870, 4010, 4047, 4052, 4103, 4234,4536. 
Fischler Maks. 2911. 
F. K. zob. Koneczny Feliks. 
F. K. 4279. 
F. K...ski. 671. 

Flaszka Smil z Pardubic. 10-13. 
Flatt Oskar. 1586. 
Flerowskij (Berwi Wasyl). 2597. 
Florynskij Tymoteusz. 4457. 
F. M. 741. 

F. M. S. zob. Sobiestrzański. 
F. N. 2474. 
Forelle Mojżesz. 312. 
F. P. 2990. 
Frączkowski J. 2950. 
Francew W. A. 600. 
Frankę J. N. 1169. 
Frankel L. A. 2120. 
Franko Iwan. 36, 37, 2550, 3862, 3932, 

43B1, 4332, 4363, 4391, 4567, 4605, 4606, 

4693, 4711, 4739. 4777, 4780, 4794. 
Frankopan Franciszek. 1921. 
Fr. B. 1672. 
Frenkel St. 2409. 
Fricz Józef WacJaw. 769, 830, 831, 849, 

967 (w pracy Zdzieehowskiegol. 
Frida Emil dr. zob. Yrchlicki .larosJaw. 
Friese G. B. 4060. 

Fr.S. 4075,4080,4107,4170, 4248,4469,4781. 
Furch, Czech. 1044. 
F. V. 2069. Fylanskij MykoJa. 4392. 

F. Z. 168, 2352. 

G. 4804. 

Gabler dr. 683, 1.^43-1362. 

Gacki Stanisław. 2860. 

Gagaryn W. O. 8, 2600, 3170. 

Gaj Ludwik. 1890. 

Gajewski J. 2277, dop. 2311. 

Gajsier Justyn Feliks. 480,741, 749, 844, 
885, 898, 946, 953, 963, 988, 993, 997, 
1000, lOCS, 1149, 1523, 1738,1766,1770, 
1865, 1890, 1906, 2173, 2353. dop. 1697. 

Gakkiebusz M. 3563. 

Gargas Zygmunt. 445. 

Garszyn Wsiewolod. 2812, 2906. 

Gąsiorowski H. 4007. 

— Wacław. -.603. 
Gasztowtt WacJaw. 997, 1103. 
Gaszyński K. 691, 2086. 

G. B. 2896. 

G. C. 283S, 3051. 

Geisslowa Irma. 938. 

Gente Lithuanus natione Polonus. 3475. 

Gente Huthenus natione Polonus. 44H8, 

4662, 4670. 
Gerbel Mikołaj. 4427. 
Gergowicz Edmund. 57. 
German L. 3657. 
Gerson Wojciech. 1300. 
Gerstmann Teofil dr. 1167, 2040, 3850. 
Giegużyński H. 2452. 
Giejsztor. 3609. 
Giers Mikołaj. 3396. 
Giller Agaton. 1487, 1526. 1575, 3196. 
Giufrida Kuggeri. 2437. 
Giżycki Jan ks. 4010, 4572, 4878. 
Gjalski Szandor Ksawer. 497, 1872, 1874, 

1880. 1891, 1902, 1922, 1990. 
Glavinić Franciszek. 1846. 
Glinka Michał. 3661. 

— Sergiusz. 3743. 
Glinkiewicz Józef. 1858. 
Gliński Antoni Józef. 2927. 

— Franciszek. 2500, 4855. 

— Henryk. 2810, 2860, 2861, 3649. 

— Kazimierz. 4029. 

35 270 Bibliografia sJowianoznawstwa. Gliński Michał. 4160. 
Gliszczyński Artur. 2878. 

— Michał. 787, 3596, 4200. 
Gliwic Hipolit. 3669. 

Gloger Zygmunt. 300, 2542, 3646, 3839, 
3850, 3875. 3931, 4027, 4269,4274,4276, 
4849, dop. 84. 

Gluziński J. 4012 

Gluck Henryk. 1892. 2169. 

Gliicksberg Emanuel. 3071. 

Gloskowski. 2617. 

Gluszkiewicz M. 4446. 

Gniedicz Mikołaj. 2907. 

Ooborski Ludwik. 3595. 

Godebski Ksawery. 2257. 

Godlewski Michał. 4883. 

— Stefan. 3159, 3367. 
Godzieniba. zob. Węgliński L. 
Gogol Mikołaj. 2813, 2908. 4365, 4381. 
Golcew Wiktor. 3719. 
Oolejewski, poseł. 3447, 4658. 
Goleniszczew-Kutuzow. 2909. 

Goli Jaroslav. 782, 951. 

Goteniberski Władysław. 2582. 

Gołębiowski Seweryn. 3707, 4201. 

Gołowin Iwan. 368, 2727, 2910, 3424. 

Gołowkin Fiedor. 2603, 2814. 

Gołuchowski .lózef. 3646. 

Gomuiicki Wiktor. 2833,2926,2951,2962, 

2965, 4889. dop. 2859. 
Gonczarow .lan. 2815, 2829. 
Gonta .łan 4195. 4247. 
Gopczewicz. 2338. 
Gorczakow Aleksander. 2590. 

— Michał. 3444. 
Gorczyński Adam. 1046. 
Gordon, publicysta. 471. 
Gordon Jakób.'3425, 4381. 
Górecki Antoni. 519. 

— Leon. 3320, 3385. 
Goremykin L 3721. 

Gorkij Maksym. 2755, 2772, 2816, 2871 

2873, 2874,2911. 
Górski K. 2630, 4175. 

— M. Z. 4441. 

— Stanisław. 3095, 4801. 

— Stefan. 3566, 4845. Gorzalczyński A. J. 4415. 

Gorzkowski Maryan. 3173, 4113, 4122, 
4170, 4513, 4675. 

Gorzycki Kazimierz. 779, 4171. 

Gosiewski Antoni. 683. 

Gostomski Walery. 2837, 2856,2860,2939, 
3215. 

Gotszalk ks. 177. 

Gozdawa Marek. 40S0, 4186, 4669. 

Grabiański W. 4186. 

Grabiński H. 4097. 

Grabowicz H. 3999. 

Grabowska .1. 1049. 

Grabowska Marya. 58, 1057, 1096, 1939. 
2916, dop. 1032. 

Grabowski Bronisław. 27, 32, 61, 63, 171, 
234, 238, 243, 661—665, 667, 668, 673, 
681. 682, 685, 702, 741, 776, 836. 839, 
927-934, 936, 939, 958, 960, 961, 963, 
973, 975, 978, 982, 985, 988, 991. 993, 
994, 995, 997, 999, 1000, 1032, 1034, 
1037, 1043, 1063. 1074, 1088, 1093, 109«, 
1103, 1106. 1126, 1127, 1148, ll^. 1160, 
1177, 1182, 1193, 1311, 1313, 1337, 1460, 
1513, 1516, 1517, 1532, 1544.1545.1589. 
1614, 1615, 1616, 1639,1647. 1649, 1654, 
1657, 1697, 1748, 1751. 1761, 1762. 1774. 
1778. 1780, 1781, 1815, 18.S9, 1869, 1890, 
189.', 1894, 1897, 1900, 1906, 1907, 1908, 
1911, 1914. 1916,1918, 19-'0, 1921—1923, 
192.i, 1929, 1930, 1931, 1932, 1937,1939. 
1942, 1945, 1949-1951,1981,2020,2039, 
2061, 2063. 2073, 2172, 2174, 2179, 2188, 
2190, 2197, 2199, 2242, 2253, 2295, 2303, 
2307, 2319, 2332, 2H40, 2350.2361,2367. 
2309, dop. 878, 1103, 1118, 1231, 1535, 
1647, 1662, 1858, 1892, 19(i6, 1907. 1947. 
Grabowski Ignacy. 1313, 2651. 

— Michał (M. Gr.). 2504, 2813, 3900, 3937, 
4009. 4010, 4261, 4782. 

— Tadeusz dr. 600. 

— Tadeusz Stanisław. 598, 602, 955. 1395. 
1707,1760, 1768, 18?0, 1887, 1891,1893, 
1895, 1898, 1901, 1910, 1946, 1977, 2000. 
2180, 2362, 28-48, 4714, dop. 974. 

Grabski St. dr. 1449. 

— Władysław. 3368. Spis osób i autorów. 271 Gradowskij Aleksander. 2817, 2828. 
Grajnert Józef. 22, 1121. 2477, 4011. 

— W. 2989. 

Granowski Karol. 1501, 1687, 1854. 
Giecz Mikołaj. 2582, 2700, H046, 3063, 3078. 
Gregorczicz Szymon. 1777. 
Gregorowicz Jan. 4007. 
Gregr Juliusz. 1275. 
Grim Emanuel. 609, 1538. 
Grimm Paweł. 2597. 
Gringmuth Włodzimierz. 3348. 
Grocłiowska Helena. 3893. 
Grodnicka Gabryela. 2991, 3757. 
Gromnicki Stanisław ks. 4698 

— Tadeusz ks. 1697. 
Gronicz. 2066. 
Grosman Kazimierz. 2H06. 
Gross, poseł rosyjski. 2626. 
Groza Aleksander. 3940. 

— Sylwester. 139. 
Gr. St. 3348. 

Grudziński Stanisław. 1647, 2932. 
Gruicz, jenerał. 2215. 
Gruszecki Artur. 1582. 

— Bazyli. 3081. 

Grużewski Tadeusz (G. Topór). 332.^, 
Grybojedow Aleksander. 2752, 2912 
Gryf Albert. 223. 
Grygorowicz Dymitr. 2818, 2861. 
Grzegorzewski Ignacy. 3050. 

— Jan. 39, 640, 1489, 1514, 1569, 
1681, 1697, 1845, 1894, 1907,2041, 
2211, 2231, 2293, 2345, 2359,2392, 
2404, 2810, 2908, 3262, 3872, 4383, 
dop. 208, 1676. 2145. 

Grzybowski Witalis. 367. 
Grzymała Siedlecki A. 2431, 2765, 
2837, : 8ń3, 3174, 3220, .S349, 4369. 
Grzymała Wojciech. 4779. 
Gudlman. 4008. 
Guepin Alfons. 4517. 
Guepin Saint Josaphat 4549. 
Gumplowicz Ludwik. 444,490.1707,1820. 

— Maksymilian. 785. 

Gundulić Jan. 1892, 1923. dop. 1892. 
Gustawicz Bronisław. 3844. 3369. 1571, 
2152, 
2399, 
4449, 2806, Gusty Franciszek. 4479. 
Gutowski Rom. 2994. 
Guyau Jan. 2860. 

G. W. 2896, 2933, 2963, 2964, 2972, 2983, 
2992. 

H. 2401. 

H...a Adolf. 1331. 

Habdank Z. zob. Malczewski Zygmunt. 

558. 
Hadaczek Karol. 4304. 
Haduch Henryk. 1582. 
Hajdecki Aleks. 4381. 
Hajota (Helena Szolc-Kogozińska). 1944. 
Halban Alfred. 347, 781. 
Halek Witosław. 830, 849, 895, 952, 102.3, 

1045. 
Hammard. 4010. 
Hanel Jaromir. 339. 
Hanhofen Veit. 3618. 
Hanka Wacław. 271, 9.55, 1022, 1046, 

1113, 1397. 
Hankiewicz Włodzimierz 4007. 
Hannibal. 3524, 3633. 
Hannowa z Fadjejewów. 2913. 
Hanusz Ignacy. 53. 
— Jan. 9, 310, 1148, 1149, 3082, 4ł37. 
Harambasić August. 1925, 2170. 
Harry de Windt. 3701. 
Havlik J. 1047. 
Haupt Maurycy. 1602, 1606. 
Hausner, poseł. 417. 
Hawliczek Karol. 719, 899, 1048, 1276. 
Haxthausen August. 136. 
Haymonowski Mikołaj. 3765. 
H. del. C 2896 
Heck Korneli. 861. 
Hehn Wiktor. 2455. 
Heidenstein Reinhold. 2623. 
Helena Czarnogórska. 2281. 
Helleni usz Eugeniusz. 382, 4058, 4481, 

4511, 4529. 
Helmold, kronikarz. 158. 
Hengel Henryk. 2991. 
Herbaczewski Józef. 2832. 
Herben Jan. 1459, 1 460 272 Bibliografia sjowianoznawstwa. Herburt Szczęsny. 4657. 

Hercen Aleksander. 2813,2819, 2914,3416, 

3418, 374i. 
Herdei' Jan Gotfryd. 377. 
Herites Franciszek. 930, 954, 1049. 
Hermann M. W. dr. 2994. 
Herodot. 2610. 
Herold .lózef. 1277. 
Hemiiann Ignacy 1050. 
Heryng Zygmunt. 3629. 
Heyduk Adolf. 955. 1025, 1051. 
Heyra Jan. 3061. 
H. H. 454, 4007. 
Hieronim z Pragi. 804. 
Hilferding Aleksander. 281, 2821. 
Hirschberg Aleksander. 2631, 2647. 
H K. 4824. 
H. L 2785. 
H. L. J. 4008. 
Hlayaćek Fr. 1262. 
Hlavaćek Karol. 956. 
Hlebowicz Antoni, Bolesław. 2509, 2686, 

2831, 3064, 3066, 3074. 
Hlinka Andrzej. 1565. 
Hlasko .Slanis}a\\. 3370, 3560, 3637. 
H. M. 44-22. 

Hnatiuk Włodzimierz. 4366. 
Hniewkowski Seb. 719. 
Hodi T. J. zob. Tokarzewicz. 
Hodża Milan. 1451. 
Hoeno- Wroński. 53.3. 
Hofłbauer Henryk. 4007. 
Hoffman Karol Boronieusz. 387. 
Kołeczek Józef. 932. 1052. 
Holger Pcdersen. 322. 
HollUscher F. 2423. 
HoUy Jan. 1519. 
Holubowicz Józef. 2336. 
Hora F. A. 941, 1150, 1156, 1395. 
Horbal Konstanty. 4436. 
Hornicki Eugen. 4601. 
Horchlad Józef. 3145. 
Hornik M. 1588, 1624, 1647, 1658. 
Horodyski Władysław. 4232. 
Horoszkiewicz Julian. 4580. 
Horzica Ignacy. 941, 957. 
HoYorka Fr. A\"J. 1371. HoYorka Józef. 1053, 1259 
Hrdiny J. L. 1054. 
Kruszewski M. 4238, 4632. 
Hryhorjj P. 4393. 
Hryniewicz Julian, dop. 2917. 

— Maurycy. 2927. 

Hubę Romuald. 338, 345, 1190, 1719, 2287. 

Hubert L. 4009. 

Hucuł. 4777. 

Humboldt Fryderyk. 2475. 

Kurban Józef Miłosław. 1438, 1520, 1534. 

Hurko Józef. 2591, 3.507, 4136. 

Hurynowicz A. 4816. 

Hus Jan, 804. 

H. W. 2027. 

Hwiezdoslaw (Orszagh Paweł). 1521, 1.t35. 

Hysek Miłosław dr. 871. 

Ibrisziiiiovi(' Łukasz. 1924. 

Ibsen Henryk. 2860. 

ik. 2966. 

Ikar 3754. 

Iks. .3885. 

Illasiewicz Stanisław. 3803. 

Unicka Marya. 700, 1045, 1183, 1364. 

llnickij Bazyli. 4038. 

Iłgowski Jan. 2576, 2593,2742,4288,4351, 

4851. 
Howajski D. 3745. 
Imeretyński ks. 2592, 2682. 
Inchiostri Diagutin. 1978. 
Inlender Wł. 2288. 
Inoiodcew P. 3299. 
Innocenty, archimandryta. 3165, 
I. Pł. 2991. 
I Sz. 4612. 
Iwan, carewicz 2587. 

— Czarny. 796. 

— IX. Groźny. 2528, 2593, 2633, 3186. 

— III. Wasylewicz. 2531. 
Iwanow Ardaljon. 3078. 
Iwanowski Eustachy, zob. Helleniusz. 
Iwanowski Jerzy. 4827. 

— M 4085. 

— Z. 3180, 3655. 
Iwański Jan. 4385. 

Izopolski Erazm. 3814, 3898, 3959, 3994,4246. Spis osób i autorów. 273 J. -2037. 

Jabloczkow G. 2915. 

Jabtonowskij A. 2916. 

Jabłonowski Aleksander. 174, 191)7, 2125, 

2355, 3806, 4007-4011,4023,4093,4131, 

4226, 4461, 4802. 

— Bronisław. 2796. 

— .I(jzef Aleksander. 4057. 

— Ludwik. 768. 

— Wacław hr. 372, 517. 

— Władysław. 2772, 2810, 2816, 2860, 
2878. i 

Jablońsky Bolesław, zob. Tupy Eugeniusz. 
Jachiinecki Zdzisław. 3660. 
Jachiniowicz F. 2489. 

— Grzegorz. 4535. 
Jacimirskij Aleksander. 200. 3724. 
Jackiw Mychajło. 4367, 4394. 
Jackowski Henryk. 4511, 468H. 
Jadwiga, królowa. 356. 

Jagić Watroslaw (Ignacy). 2004, 2171. 

Jagielle, król. 356, 790, 794, 4774. 

Jaguszyński Paweł. 2660. 

Jakowicki Ignacy. 2469. 

Jakski Wł. 2854. 

Jakubowicz Antoni. 3070, 3088. 

— St. 3612. 

Jakubowska Marya. 2012. 
Jałowiecki Florentyn. 2927, 2932, 3948. 
Jan. 1013. 

Janczuk Mikołaj. 3883. 
Janicki W. 1300. 
Janiszewski L. 2965. 

— Zdzisław. 666. 

Jan Kaźmierz Kr. 4012. 

Jankowicz. 2066. 

Jankowski Czesław (C. J.) 995, 2852, 2859, 
2860, 2891, 2991, 3329, 3637,3640,3655, 
dop. 647, 1055, 1074, 1103, 1105. 

Jankowski Edmund. 1746. 

— Jerzy. 4866. 

— Józef. 2860, 2896. 

— Płacy d (Dycalp). 285 i. 

— Stefan. 729. 

— Wł. J. 2797. 

Jan Kronsztadzki y860. 

Janota Eugeniusz dr. 1500, 2075. Janowicz Winc. 3746. 
Janowski Alelisander. 4008. 

— Jan. 525, 3421 

— Włodzimierz. 2796 
Janusz B. 96, 2505. 

Jan ze Sliwina. zob. Kirkor Adam. 
Jarecki Józef. 4316. 
Jarnutowski Jan. 4i)95. 
Jarochowski Kazimierz. 795, 2601. 
Jarosz Włodzimierz. 4227. 
Jaroszewicz Józef. 349, 3811, 4035. 
Jasiński Adam. 2386. 

— Adolf. 731. 

— K. J. 958 
Jastrebow W. N. 2434. 
Jastrzębiec Antoni. 3753, 4607. 
Jastrzębowski Szczęsny. 2457. 2458. 

— Wojciech. 73. 

.laszowski Stanisław. 481,506,2533, 2910, 
2985 

Jaworsiu Franciszek. 4060. 

Jazykow^ Mikołaj. 2917. 

Jażdżewski Władysław. 178. 4275. 

J. B. 2165. 2896, 2911. 

J. Br. 2878, 2896, 2911. 

J. B-ra. 3610 

J. B. W. 1119. 

J. U. K. 2991. 

J. Cz. 2678, 2865. 

J-d. 2735. 

J. dr. 1377. 

J. D. 2574. 

J. D. K. 1244. 

J. hr L 3441. 

Jedliczek Ottokar. 1056 

Jefremow Serhij. 4628, 4708. 

Jelaćić Józef, ban. 185t'. 

Jeleńska E. 4050, 4817. 

Jeleński Okt. 4774. 

Jelenia Cezary. 2973. 

Jelinek Edward. 477, 672, 683, 685, 757, 
862, 899. 901-926, 928, 931, 932, 946, 
953, 958, 971, 993. 1002. 1057, 1177, 
1179, 1230, 1241, 1276, 1280. 1313, 1320, 
1337, 1372, 1382. 1405, 1431,1485,1844, 
dop. 683. 953, 958. 995, 1057, l:-i37. 

Jeliteńko J. 287. 274 Bibliografia sfowianoznawstwa .lelski Aleks. 170, 4101, 4795, 4847, 4865, 
4867, 4875. 

- Wilhelm. 1627. 
Jenike Ludwik. 209, 3847. 
Jenko Szymon. 1778. 
.lenski Kalasanty. 3669. 
.lerej, pop ros. 3176. 
.lerlicz .loachim. 4150. 
.lermolow A. S. 3747. 
.lerszow. dop. 2917. 
.lorzabek Wacław Fr. 959. 
Jerzmanowski Karol. 3115. 
Jerzy Czarny. "2139. 

— z Podiebradu. 798. 

Jeske Choiński Teodor. 995, 1366, dop. 

997. 
Jewecki Orest. 3168. 
Jewiecki T. 824, 4112, 4314, 4410. 
Jewlaszewski Fedor. 4395. 
Jezbera h\ :i820. 
Jezierski Feliks. 2333. 
Jeż T. T. zob. Milkowski. 
.leziorański Józef. 3630, 3646. 
J. F. 3732. 

J. G. zob. Grzegorzewski. 
J. G. M. 2911. 
J. H. 4422. 
Jil. 4690, 4695. 

Jirasek Alojzy. 672, 850, 921,930,1058. 
Jiicczek Józef 920, 960, 2315. 
Jireczek K. 988, 2320. 
J. J. 2529, 3901. 
J. K. 1037, 4449. 
J. K. zob. Kleczyński Józef. 
J. L. 1045, 2906. 
.1. L. P. 432, 434, 804, 2845. 
J. O. 2806. 
Jodko J. 1858, 2272. 
John of Dycalp. zob. Placyd Jankowski. 

■2852. 
Jordan J. P. 1632. 

Jornandes (Jordanes). 152, 186, 191,2610. 
Josipowicz Henryk. 1973. 
Josse Henryk (J-e). 2911. 
Jovovicz Luka. 2189. 
Jowanowicz Jowan Zmaj. 2172, 2188. 
Józef z Mazowsza. 3906. Józef z Sieniawy. 2898. 

J. R. 1103, 1202, 1574, 3762, 4045. 

J. R. zob. Rudzka J. 

J. S. 2587, 3173, 4413 

J. SJ. 1572, 3293. 

J. T. 3P05. 

J. T. H. zob. Hodi. 

Jucewicz Adam. 2867. 

Julian Kazimierz. 3779. 

Jundzil Józef. 4008. 

Jungier Bronisław. 3688. 

Jungmann Józef. 719, 903, 908, 961. 

Junosza Klemens. 2991. 

Jurczicz Józef. 1762. 

Jurecki Józef. 4197. 

Jurgiewicz A. 6x8. 

Jurjew Sergiusz. 2820. 

Jurkovió Jan. 1926. 

Juryneć W. 4367. 

Jusiewicz Witold. 190. 

Just V. Juel. 3789. 

Justyna B 3127. 

Juszkiewicz P. 3748. 

Juszkiewioz S. 2918. 

Juzów. 3173. 

J. W. 1697, 2927, 2990. 

J. Z. A. zob. Ancowa Józe.^a. 

J. Ż. 2911. 

K. 1742, 2055, 4688. 4738. 

K. A, A. 3618. 

KaczaJa Stefan. 4677, 4793. 

Kaczanowski Włodzimierz. 2700. 

Kaczić A. (Miosicz). 2190. 

Kaczkowski Zygmunt. 2860, 3534. 

K. Ad. 708 

Kadal Karol. 1059. 

Kadner Karol. 850. 

Kafka J. 1060. 

K. i L. 3745. 

Kaindl Rajmund. 3850. 

Kajdanow Iwan. 3749. 

Kajsiewicz Hieronim. 2380. 

Kalicki Bernard. 4173, 4578, 4650. 

Kalina Antoni. Hll, 313, 642, 855, 1956, 

2127, 2415. 2728. 
Kalinczak Janko. dop. 1535. Spis osób i autorów. 275 Kalinie Jeretov. 1927. 
Kalinka Kazimierz. 4010. 

— Waleryan k.s. 775. 2558, 2594, 2658, 
3206, 3413, 4127, 4517, 4787. 

Kalinowski Józef. 4514. 
Kalajdowicz K. 340, 2574. 
Kalużniacki Emil. 486. 
Kainanin I. 4244 
Kameński Bantjsz. 4112. 
Kamieński Henryk (X. Y. Z.). 3421. 
Kamiński B. 857, 4809. 

— I. N. 3032. 

— MichaJ Julian. 2965. 

— Zbigniew. 1061, 1087. 
Kantak Kamil J. 610, 1058, 3576. 
Kantecki Antoni. 1697, 4791. 
Kantecki Klemens. 988, 2657, 4234. 
Kaplińskie. 3663. 

Kapliński Leon. 2861. 
Kapni.st Bazyli. 2919. 
Kapustlanskij, miijoi-. 3501. 
KaradziczStefanowiczWuk.506, 1764, 2173. 
Karamzin Mikołaj. 112, 523, 2512, 2582, 

2700, 2822, 2869, 2920, 4108. 
Karasek Jerzy. 866, 944, 966, 962, 983. 
Karatów F. W. 2600. 
Karczok E. 4721. 
Kariejew Mikołaj. 2579, 2823, 3136, 3715, 

3750. 
Karima Anna. 2365. 
Karłowicz Jan. Hi, 682, 801,844,854,885, 

958, 1000, 1012, 1057, 1139, 1378, 1418, 

2457, 3806, H833, 3837, 4802, 4814. 
Karmen. 3751. 
Karnowiez E. P. 2.596. 
Karoly Władysław. 1483, 1484. 
Karowski Władysław. 2757, 2860, 3306. 
Karpenko Iwan. 4368. 
Karpiński Stan. 3630. 
Karski J. 3351. 

Karwicki Dunin J. 3637, 4009, 4019. 
Karwowski S. d6'A. 
Karyszew M. 2824, 3752. 
Kasparek Teodor. 2052. 
Kasperowicz H. 2436. 
Kasprowicz E. 3080. 

— Jan. 4562. Kaszewski Kazimierz. 963, 2102, 2139. 

Katarzyna II. 2594. 

Katkow J. N. 1231, 2825, 3306. 

Kaulfuss Stanisław. 136. 

Kautsky Karol. 3277, 3646. 

Kawelin Konstanty. 2826, 2856, 3156, 3266. 

Kazimierz Jagiellończyk. 791. 

Kazimierz Sprawiedliwy. 4175. 

- Wielki. 4109, 4171, 4486. 
Każyński Wiktor. 3656. 
Kaźmirczyk Bartosz. 648. 
K. B. 1103, 2418. 

K. Bohdan 2802. 

K. E. 2860. 

Keczedżi M.-Szapawałow. .3753. 

Kegel E. 716. 

Keller. 1508. 

Kempiński Ignacy 3107. 

Kenczew Wasili. 2H66. 

Kenig Józef. 963. 

Kennan Jerzy. 2491. 2972, 3754. 

Keppen Paweł. 214, 2700. 

Kersnik Janko. 1763. 

Kessiakow Chrysto. 2414. 

Kesiakow llaw. 2367. 

Kętrzyński Wojciech. 191, 629, 634,2505. 

K. G. 2022. 

K. Helena. 1905. 

Kiedrzyński Stefan. 2878. 

Kielsiew. 3173. 

Kierdej-^^Aielhorski Zygmunt. 2908. 

Kietlińska-Rudzka J. 1060,1094, 1106, 1417. 

Kindelski. 2564. 

Kirkor Adam H. (Jan ze Śliwina). 9, 31, 

235, 637. 1440, 2505, 2731, 2999, 3559, 

4004, 4008, 4273. 
Kirszrot Prawnicki Józef. 3614, 3629. 
Kisiel Adam, wojewoda. 4161. 

— emigrant polski. 3407. 
Kisielew D. P. 2595, 2750. 
Kiszkel Jan. 3737. 

K. J. 2555, 3642. 

K. J. K. zob. Kantak. 

K. J. T. 1281. 

K-ki. 3569. 

K. L. 1338, 4840. 

KI. A. 2941. 276 Bibliografia slowianoznawstwa. KI. J. 3330. 

Klaczko Julian. 2590, 3197, 32i4. 
Klaśtersk}-. 1025. 
Klatecki Ignacy. 33. 

Kleczyński .lan. 1308, 1.S12,'; 131i, 1H83, 
1798, 3387, 3561. 

— Józef. 3460. 
Klich Edward. 4869. 
Klika .huostaw. 1164. 
Kliinkowicz. 4666. 
Klinger W. 43. 

KI. K. 2931. 

Klonowioz Sebastyan. 4791. 
Klowio .lerzy Juliusz. 1976. 
Kluczycki Szczęsny. 52. 

— ks. 389. 
Klugei-. 2486. 

Klobukowski Stanisław. 489, 684. 

Kłodziński Adam. 4007. 

KJoAnik Zygmunt. 2369, 2816, 2871, 2897, 

2918. 
K. M. 358, 2045. 
Kniet Andrzej. 1522. 
Kmicic. 2860. 
Knapiiiski Władysław. 2967, 3171, 3188, 

3212, 3498, 3501. 
Knut R. 3512. 
Kobryńscy. 4162. 
Kobryńska Natalia. 4396. 
Kobylański Józef. 4684. 
Koc W. 3413. 
Kochanowski J. 638. 
Kochański T. H782. 
Kociub\ński M. 4369, 4397. 
Kojalowicz Michał. 176, 2827. 
Kokoiudz E. 4444. 
Kokotosvić, Serb. 2170. 
Kolankowski Antoni. 2932, 2965, 2989. 

— L. dr. 4508, 4632. 

KoUar Jan. 92, 232, 506, 830, 1469, 1473, 

io25, 1536, 1931, dop. 208. 
Kolar Józef. 915, 1313, 1315, 1368. 

— Karol Franciszek. 1315. 

Kolberg Oskar. 704, 1477, 3837, 3850, 3865, 

3911, 3924. 3986. 
Kollesa Aleksander. 4341, 4381, 4796. 
~ Jan 3886. Kołodziej 672, 1565, 2819. 

Kołodziejczyk Edmund. 617, 1584, 4014, 

4381. 
Komar Tadeusz. 568, 4398. 
Komarnicki Zygmunt. 4003. 
Komecki J. 466. 

Komeński Jan Anios. 963, 1062. 
Kominkowski Julian. 3443 
Komorowski Bronisław. 4381. 
Kon Feliks. 3779. 
Kon Teodor. 2932. 
Konarski Franciszek. 2852, 4444. 

— Lucyan. 2816, 2911. 
Konaszewicz .Sahajdaczny. 3963. 
Kończyc T. 2932. 
Konczyński Tadeusz. 2S16. 
Kondratowicz Ludwik, zob. Syrokomla. 
Koneczna Bronisława (bk). 1566, 4381, 

4634, 4734. 

Koncczny Feliks (F. K.). 37,474,599, 603, 
611, 633, 863, 1016, 1039, 1 163, 1 177, 1273, 
1292, 1436, 1510, 1564, 1790, 1793, 1856, 
1893, 3388, 3543, 3562, 4234,4618,4682, 
4708, 4711. 

Konicki iMichał. 3104. 

Konicowa Eleonora. 964. 

Koniuszewski Józef. 4515. 

Konopnicka Marya. 993, 997, 1037, 1055, 
1103. 3655, dop. 1744. 

Konstanty (Olgierdowicz). 4165. 

— Wielki książę. 2596. 
Konstantynów .1. 2513, 2601. 
K. P. 645. 

Kopczyński Piotr. 4185. 

Kopcrnicki Izydor dr. 1609. 2077, 2078, 

2115, 2124, 2299, 3822, 3833, 3837, 38 iO, 

3850, 4274. 

— Walery. 101, 778. 
Kopernik Mikołaj. 1425, 1429. 
Kopitar Bartłon)iej. 1750, 1764. 
Korab. 3703. 

Korabita. 4041. 
Korf Modest. 2597. 
Kornel. 4448. 

Korniłowicz, pisarz ros. 2700. 
Korolenko Włodzimierz. 2755, 2829, 2874, 
2921. Spis osób i autorów. 277 Korotyński L. S. 958. 997, 1000, 1937, 
2001, 2932. 

— Wincenty. 977, 1022, 1055, 1178.1301, 
1697, 2928, 3788, 4846. 

Korowaj Metelicki Michał. 2932, 2965, 3715, 

4334, 4368, 4373, 4375. 
Korowaj-Metelicki Seweryn. 4010. 
Korowicki Aleksander. 3148. 
Korsak Rafał. 4516. 
Korwell Kazimierz. 2890. 
Korwin Józef. 2989. 

— Maciej. 791. 
Korybut. 797, 3460. 
Korygiello. 4165. 

Korzeliuski Kajetan. 2552. 2600, 2693. 
Korzeliński M. 3033. 
Korzeniowski A. 4047. 

— Józef. 2594. 3850. 

Korzon Tadeusz 2516. 3715, 4224, 4230, 

4234. 
KościaJkowski W. Z. 2932. 
Kościuszko Tadeusz. 2600, 3723, 3743, 

3981, 4184, 4832. 
Kosiakiewicz Wincenty. 614. 2860. 
Kosiński, hetman kozacki. 3959. 
Kosiński Jan. 3742. 
KoskowskI Bolesław. 1524, 2505, 3389. 
Kosmowska dr. 471. 
Kossak Juhusz. 4007. 
Kossakowski Jan. 813. 
Kossecki Ksawery. 3149. 
Kossobucki Ignacy. 2952. 
Kostecki Platon. 4370, 4399. 
Kostelnyk HawrjjiJ. 4381. 
Kostomarow Mikołaj. 2828. 3669. 4174, 

4234, 4238, 4371, 4400. 
Kostyna W. 2973 
Kósyk Mato. 1654. 
KoszarzycUi Ludwik. 1074. 
Koszczyc W. 4186. 
Koszko Samuel, ataman. 4236. 
Koszutić Hadowan. 1894, 2152, 2176. 
Koszutski Hilary. 1697. 
Koszutski Witold. 2600. 
Kotarbiński Wilhelm, malarz. 1993. 
Kotkowski Julian. 286, 1697, 4155. 
Kotlarewski Aleksander. 2735. Kotlarewski Jan, poeta ruski. 4372. 
Koubek Jan. PravosIav. 830. 
Kowaczić Antoni. 2174. 
Kowalski Franciszek. 2852. 
KowaJenko-Zurbenko O. 3352. 
Kozanek Jan. 939. 
Kozicki Stanisław. 2298. 
Kozietulski August. 4086. 
Kozłów Iwan. poeta ros. 2752, 2922. 
KozJow W. D. 2923. 
Kozłowski Adam. 4034. 

— Felicyan. 2813, 2861, 4215. 

— Józef. 1103, 1233, 1313. 

— Ludwik. 2387, 2932, 3248, 3279, 3478. 

— Stanisław. 179, 2615. 

— Walery. 4653. 

— Władysław. 2129, 2157. 2166. 2177, 
2227. 

Koźmian Stanisław. 741. 2127, 4047. 

K. P. 4015. 4120, 4124. 4161, 4786. 

K. R. zob. Rakowski Konrad. 

K. R. 4722. 

Kraiński Wincenty. 231. 

Krajewska T. 2861. 

Krajowiec. 2852. 

Kral Józef. 1418. 

Kramsztyk St. 1995. 

Kranjczević Silvije Strahimir. 1893. 

Krapotkin Piotr. 2924, 3316. 

Krasiński Adam. 4427. 

— Hubert. 140l^ 

— \\"aleryan. 375. 766. 

— Zygmunt. 1020, 1103, 2857.3726,4381. 
Krasnohorska Eliszka. 900, 936. 937, 965, 

1063, 1146, 1370. 
Krasnowolski Ant. 3773, 3790. 
Krasny J. 3772. 
Krasuski Józef. 2505. 
Krassowski A. 3758. 
Kraszewski Józef Ignacy. 53, 268, 285, 

332, 429, 482, 566, 875, 902, 904, 905, 

1008, 1431, 1907, 2793, 2861, 4009,4027, 

4038, 4199, 4673, dop. 1662. 

— Kajetan. 2628, 4066. 

— S. F. 1023, 1103. 

Kraushar Aleksander. 2642, 2650, 2854. 
Krauss Fryderyk. 1684, 2484. 

36 278 Bibliografia slowianoznawstwa. Krauze F. 4008. 

KrOeU Franciszek. 203, 685, 883, 9tó, 946, 
958, 959. 961, 963, 965, 971, 988, 991, 
997. 1008, 1013, 1024, 1030, 1050. 1053, 
1057, 1058, 1078, 1082, 1103,1128,1171, 
1179, 1312, 1316, 1885, U21, 1423, 1647, 
3887, dop. 953, 

Krechowiecki Jan. 4511. 

Kreczyńska Julia. 1106. 

Kremer Alek.sander. 3874. 

— Józef. 2062. 
Kresowiec. 4613. 
Krestowski W. 2926. 
Kret M. 2815, 2829. 
Kretecznikow Piotr. 3704. 
Kretowicz. 451 1. 

Król K. 3108. 

Królikowski D. (Kr D.). 963, 1076, 1172, 

1545, 1796, 1938, 1998, 2119,2193,2244, 

3123. dop. 1079. 1203. 

— Ludwik. .545, 2856. 
Królikowska Stanisława. 2075. 
Kronbauer Rudolf. 1064. 
Kropiwnicki. dramaturg rus. 4373. 
Krotoski Kazimierz. 1464. 
Krśnjayi Izydor. 1977. 
Kruczyński Bronisław. 3990. 
Kruk Kuba. 698. dop. 1399. 
Krukowski Józef ks. 356, 4520. 
Krupski Jan. 3685. 
Krusenstern Aleksander. 3115. 
Kruszewska Stanisława. 2879. 
Kruszewski S. Z. 1010. 

Krylacz Sawa. 4401. 

Krylów Iwan. 2830. 2927, dop. 2927. 

Krylowicz Lew. 4402. 

Kryński Adam Antoni. 326, 1590, 2846, 

2847, 4320, 4435. 
Krypiakiewicz P. ks. 4573. 
Krzeczowska Marya. 2882. 
Krzywda Jan. 654, 4723, dop. 2762. 
Krzywicki J. 1147. 

— Kazimierz. 3460. 

— Ludwik. 2838. 
Krzywoszewski Stefan. 1106. 
Krzyżanowski Adryan. 256. 

— Paweł. 3669, 3711. Krzyżanowski Stanisław. 780. 

Ks * * * 3222. 

K. S. zob. Srokouski Kon. 

K. S. 873, 2390, 2505, 2925, 2945, 3044, 

3728, 4347, 4350. 
K. Szl. 3028. 

Kubala Ludwik. 2627, 4234. 
Kubary Jan. 1524. 
Kublicki Stanisław. 3012. 
Kucharski Andrzej. 15.90, 152, 257, 277, 

281, 340, 597, 818, 1321, 1485, 1547, 

17H6. 
Kucharski St. 3340. 
Kucz Maryan. 4826. 
Kuczera Karol. 1025. 
Kuczyński Alojzy. 331, 4002. 

— Józef. 4833. 
Kudelski Adain. 3763. 
Kuhn E. 1614, 1625. 

— Jerzy. 3597. 
Kukolnik Bazyli. 3146. 

— Nestor. 3073. 

— Paweł. 2928. 

Kukuczyn Marcin (Bencur). 1537. 
Kukuljević-Sakciuski Jan. 25, 1894, 1917, 

1928. 
Kulczycki Ludwik. 3312, 3313, 3372, 3390, 

3644, 4732. 
Kulczycki Wład., emigrant. 3170. 
Kulikowska kassylda 2991. 
Kulisz Pantalcmon. 4103. 

— Wasyl. 2870. 3814, 4374, 4641. 
Kumelski Norbert. 2439, 2466, 2597. 
Kunasiewicz Stan. 4171. 
Kuncewicz Jozafat. 4517. 
Kunicki Leon. 3839, 3873. 
Kuprin A. 2929. 

Kuratow Marek. 3157. 
Kurbski Andrzej. 2831. 
Kurhanowicz Tomasz. 227, 274. 
Kurnatowski J. B. 1260. 
Kuroczkin Bazyli. 2930. 
Kurtzman L. 3981. 
Kurzewski J. H. 2582. 
Kuszel W. 3748. 
Kuszeticka Bożenna. 1065. 
Kutuzow Pioli- hr. 415 Spis osób i autorów. 279 Kutyłowski Bohdan. 3331, 4H91. 

Kuzmany Karol. 1638. 1552. 

Kvapil Fr. V. 841, 850, 899, 900,917, 919, 

936, 941, 966, 1012, 1395. 
Kveder Zofka. 1779. 
K. W. 1801. 

Kwaśnicki August dr. 1403. 
Kwiatkiewicz .lakób. 4194 
Kwiatkowski Henryk. 2842. 
— Remigiusz. 1535, 1545, 1776, 2283 
Kwiet Fr. 1419. 

Kwitka-Osnowianeńko Grzegorz. 4404. 
K. W. Z. 712. 
Kz. S. 2480 

L. A. P. 4548. 

L...a Z. ..a. 2999. 

Lach-Szyrma. 814, 1465. 

Lack Stanisław. 962. 

Lamartine Alfons. 2860 

Lanckoroński Przecław. 4213. 

Lange A. 1000, 1037, 2118. 

Larigie Karol. 1622. 

Langner 1. J. 1268, 1276. 

Laskowski PaweJ. 1037, 1050. 

Lassota Witold. 2042, 2860. 

Laudynowa Stefania. 3673. 

Laudowa Marya. 1316. 

Lavalle I. A. 2486. 

Laveaux Ludwik. 4160 

Laveleye Emil. 1695. 

L. B. 2204. 

L. B. J. 131. 

Lebiedew. 2734. 

Lebiedzik J. 1474. 

Lechita. 685. 

Lechnicki Kazimierz. 2932. 

Leciejewski Jan. 95, 1722, 1734, 1754, 1766, 

1770, 1957, 2282. 
Lednicki Aleksander. 3353, 3395, 3544. 
Leger Karol. 1025. 
Lćger Ludwik. 248, 317, 427, 1673, 2165, 

2294, 2316, 2519, 3120. 
Lego J. V. 2076. 
Leibnitz Gotfryd. 2601. 
Leitgeber W. 1726. 
Lejean Wilhelm. 2313, Lejkin N. A. 2871, 2931. 

Lelewel Joachim. 54, 105, 112, 150, 2804, 

4110, dop. 91. 
i Leliwa Stan. 3508, 3821. 
Lenard Leopold. 604, 1717, 1731, 1793, 

3134, 4717. 
Lenartowicz Teofil. 562, 1697,2114.2813, 

2932, 3964. 
Leniek Jan dr. 777. 1144. 
Lenkiewicz Włodzimierz. 2534. 
Leontiew Konstanty. 2832. 
Lepuszić. powieściopisarz chorw. 1872. 
Lermontow Michał. 2750.2752.2833,2852, 

2932. 
Leśniewski J. 3249. 
Lesser Aleksander. 1296. 
Lessman B. 3082. 
Leszczyński Jan. 2670, 4139. 
Leszek Biały. 4176. 
^ Leski. 4794. 
Leszkowski J. 1536. 
Levec Yladimir. 1763. 
Lewandowski Roman. 3655. • 

Lewart-Lewiński Józef. 2912. 
Lewartowski Władysław. 717. 
Lewental F. H. 239, 975. 
Lewicki Anatol. 749,792,4075,4133.4171, 

4570. 

— Feliks. 3489. 

— Iwan (Neczuj). 4375, 4590. 
-- Jan. 3827. 

— Józef, ksiądz. 264. 4315. 

— Michał. 4471. 

— Włodzimierz. 589, 1979. 1983. 
Lewkowicz Józef. 2993. 
Lewstik Franciszek. 1765. 

L. H. 3867. 

Libelt Karol. 74, 577. 

Liebreich dr. 725. 

Lieder Wacław. 2949, 4416. 

Lier Jan, 930, 1066. 

Ligocki Edward. 2171. 

Likowski Edward. 4491, 4546. 

Liljana. 2110. 

Limanowski Bronisław. 3804. 

Linde Samuel. 275, 297, 2696, 2700. 

Linniczenko J. 4132. 280 Bibliografia sJowlanoznawstwa. Lipiński Karol. 1428. 

— Wacław. 4107, 4234. 
Liplie Leonard, lis. 3639. 

Lipnicki Eugeniusz. 943, 988, 1967, 2127, 

2320. 2344, 2395. 
Lippoman Jan. 4195, 4247. 
Lis W. 4588. 
Lisicka Anna. 2744. 
Lisicki Henijk. 2671, 2783. 

— Jan. 373. 

Lisiewicz Aleksander. 4013, 4171. 

Lisiewicz Z. dr. 4497. 

Liske Ksawery. 2594, 2621, 4130. 

Lisowczyk. 4381. 

Lisowska Janina. 3890. 

Lisowski S. 4474. 

Lissowski Leon. 4815. 

I>itwinowicz Spirydyon. 4431. 

Liwski J. Bolesław. 4008, 4010, 4062. 

Lityński. 2900. 

L. J. 1468, 1611, 2127. 

L. K. 1125, 2990. 

Lom-ar Dragotin. 1761. 

Londyński Bolesław. 2892, 2903. 

LorkoYić Bt. 2001. 

L. P. 900, 2135, 3614. 

L. H. 1675 

Lr. Bn. 4576. 

L. S. 2096, 2951. 

L. S. K. zob. Korotyński L. S. 

L. T. 3497. 

Lubecki Grzegorz. 2886. 

Lubica, księżna serb. 2153. 

Lubicz Czesław. 2977. 

Lubicz RafaJ (R. L.). 1644, 2433,2456, 2784, 

3924, 4358. 
Lubliner Ludwik. 2541. 
Lubobraticz. dowódzea hercegowiński. 

2037. 
Lubomirski Jerzy. 526. 

— Józef. 2561. 

— J. T. 4161. 
Luboradzki W. 2932. 
Lucki O. 4712. 
Lucyan W. 3983. 
Ludkiewicz Zdzisław. 3747, 3774. 
Ludomir. 4398. Lumir. zob. Eysmont Franc. 
Lutomski Bolesław. 2860, 3332. 
Lutosławski Wincenty. 2754. 
Lutrzykowski Fr. 1300, 3193, 3655. 
Luxemburg R. 3333. 
L. W. 963. 

L. W. zob. Wasilewski Leon. 
Lwów N. 2933. 
L. Z. 1467. 

L. 534. 

Ł. Ant. 4423. 

Łabęcki Hilary. 3099, 3759. 

Łączyński Stan. 3740. 

Łada Kazimierz. 458. 

Laguna Stosław. 4854. 

Łamanskij Włodzimierz 421. 

Łapicki Julian. 3619. 

Łazarowicz Łazarz. 2175, 2191. 

Łazarowicz-Szepielewicz Piotr. 2908. 

Ławrenty, mnich w XIV w. 4155. 

Ławrowski, poseł. 4661. 

— Jan. ks. 4479. 
Łazarewski F. 2474. 
Łazowski J. K. 4032, 4081. 
Łebiński Wł. 175, 4289. 
Łempicki Adam. 3173. 

Lepki Bogdan. 4345, 4376, 4380, 4405, 

4427, 4449, 4452, 4614. 
Łepkowski Józef. 91, 332,741,4(107,4153. 
Łętowski Aleks. 4819. 
Łobanow-Rostowskij ks 3397. 
Łoboda, ataman kozacki. 4237. 
Łomnicki A. Maryan. 4007, 4008, 4020, 

4038. 
Łomonosow Michał. 29.S4, 3060. 
Longinów. 4353. 

Łopaciński Hieronim. 685, 1141, 3915,3924. 
Łopuchinówna Eudoksya. 2601. 
Łoś Jan. 963, 1766, 2241,2852,2864,4812. 
Loski J. 4049, 4076. 
Łotin A. 2935. 
Łoziński Bronisław. 4185. 

— Józef. 4430, 4440 

— Walery. 4016. 

— Władysław. 4007, 4068, 4141, 4285, 
4752, dop. 2614. i Spis osób i autorów. 28^ Ł. T. 4209. 

Luba .Jan Faustyn. 2642. 

Łubieński Tomasz. 3525. 

Łubkowslii. 3093. 

Łucki Stan. 4452. 

Łuczycki K. 834. 

Łukasiewicz Ant. 1509. 

Łukaszewicz M. W. 187. 

Łukaszewski. 386. 

Łukaszkiewicz J. A. 1682. 

Łuniński Ernest dr. 2599, 2607, 3850. 

Łusakowski W/. 2767. 

ŁuszczkiewiczWładyslaw. 4038, 4068,4750. 

Łysenko Mikołaj. 4376. 

Ma*** \M. 4329, 4390, 4402, 4412. 

Mac-Gahan. 3760. 

■Macha Karol Hynek. 830, 849. 967, 1067. 

Machar Jan Svatopluk. 933, 968. 1068. 

Machczyński E. S. 2932. 

Maciejowski Boi. 4783 

— Henryk. 3747. 

— Ignacy (Sewer). 1434. 

— .lózef. 2929, 3737. 

— Wacław Aleksander. 2, 5, 20, 44, 82, 
136, 147, 161, 228, 339, 340, 343, 1506, 
1913. 1916, 3151, 4114, 4192. 

Mackiewicz Stanisław. 2890. 

Maertet Grzegorz. 2937. 

Magiera Jan Fr. 197. 211, 327, 467, 494, 
495, 812, 850, 888. 941, 946, 1174, 1189, 
1197. 1415, 1435, 1522, 1643,1720,1759, 
1760, 1761, 1802, 1803, 1883,1889,1895, 
1896, 1991, 1999. 2357. 

Mahrburg Ad. 2823. 

Maistre Józef hr. 481, 2540, 2583, 8116. 

Maixner Piotr. 1302. 

Majer J. 3822, 3^23. 

Majewski Erazm. 88, 193, 631, 4308, dop. 
184, 631, 633. 

Majewski St. L. 3778. 

-- Walenty Skorochod. 107, 108,1825,2081. 

Majkow. dop. 2937. 

Majorkiewicz Jan. 2539, 4115, 4579, 4843. 

Makarewicz J. E. 3882. 

Makowej Józef. 4377. 

Makowiecki St 4220. Makowiecki Z. 992. 
Makowski W. 4029. 
Ma.kowski Czesław. 2932. 
Maksimów Sergiusz. 2753, 2834, 2936. 
Maksymilian Wirtemberski. 4000. 
Maksymowicz Michał. 3941. 
Makuszew W. 4320, 4435. 
Mała Otylia. 1315. 
Mała Strana. 810, 945, 1315. 
Malczewski Antoni. 1003, 1145. 
] Malczewski J. 3997. 

- Zygmunt Skarbek. 558. 
Małecki Bronisław. 1067. 
Maleszewski Władysław. 1503. 
Maleszka MaliszUiewicz Ignacy. 2388. 
Maletić Jerzy. 2192. 

Malinowska Wanda. 3860. 
Malinowski Fr. Ksawery ks. 264,298,302, 
3054, 3056, 4539. 

- Lucyan. 196, 315, 1142. 

- Michał. 1198, 4785. 
Maliński Kolda. 778, 800. 
Malisz Józef. 462. 
Maliszewski Maciej, Józef. 747. 
Mały J. B. 1133. 

- Jakiib. 809, 908. 
Małaczyński Maryan. 4007. 
Małecki Antoni. 93, 355, 2227. 
Mamot St. 3229. 

Mann Maurycy. 2583, 3170. 3635. 
Mańkowski Al. 4625. 
Mar. 1877. 
Marbeau E. 183. 
Marchocki Mikołaj. 2620. 
Marcinkiewicz. 4862. 

Marcinkowski Antoni (Nowosielski). 2965, 
3815, 3878, 3908, 3930, 4010. 

- Kaz. 3738. 

Marcinowski Antoni. 3163. 
Marczyński Wawrzyniec. 4008. 
Marek Antoni 961. 

Maretić Tomisław. 63. 

Margasz Wł. 4131. 

Marian A. (Laskownicki). 4784. 

Mara Witołd. 1930. 

Marius. 685, 950, 1599. 

Marko, królewicz. 2139. 1 282 Bibliografia sJowiaiioznawstwa. MarkoYJć Franjo. 1895, 1929. 

Maikowslia Murya. 2911. 

Marnicki Wtodzimierz. 2589. 

Maroński St. 627. 

Marothy Jan. 1539. 

Martens P>yderyk. 3485. 

Martianow Mikofaj. 2835. 

Jlai-tió Fra Gi'ga. 1896. ,; 

Martin Rudolf. 3359. 

Martinów, jezuita ros. 3170, -^555, ■i578. 

Marwicz. 2597. 

Marycki Zdzisław. 605, 179*, 1796, 2056, 

Masaryk T. G. 460, 969. 

Maskiew-icz Samuel. 2612. 

Maślak Włodzimierz. 4332, 4363, 4382. 

Maslow P. 3646. 

Massalski Edward Tomasz. 280. 

Maszowski Adam. 25, 699, 1038, 1067, 

1655, 2111. 2123. 2186, 2190, 2932. 
Matavulj Symo. 2193. 
Matejko Franciszek Edward. 233, 295, 

644. 771. 804.832, 1158.1192,1976,2103, 

2164, 2227, 2347. 

- Jan. 914-916, 1993,3491, 3714. 
Maternowa Favla. 900. 
Matusiak Szymon. 184. 661, 1595. 
Matuszka Jan. 1511. 

Matzei Ernest ks. dop. 360. 

Maurer Franciszek. 2006. 

Maurer Roman. 4164. 

Max G. 1303. 

Mayer Rudolf. 849, 1069. 

Mazade Charles. 2583. 

Mazanowski Antoni. 2505, 2796, 2806. 

2816, 2863 
Mazepa Jan, hetman kozacki. 4238. 
Mazur Roman. 1536. 
Mazzini Józef. 2666. 
Mażuranić Fr. 1930. 

— Iwan. 1874. 1878, 1931. 
M. Łi. 4424. 

M. D. 2965. 

Mecherzyński Hieronim. 3047. 

Medniański Marcin. 1525. 

Medyński Napoleon. 122, .351, 361, 619, 

1437, 2133. 
Meg. 1578, 1909. Menczetió Władysław. 1932. 

Mendelejow Dymitr. 2836. 

Merczyng H. 175. 

Mereżkowski Dymitr. 2837, 2860, 2939. 

Merunowicz Teofil. 970. 4686. 

Merzbach Henryk. 2505, 2748. 

Mesić Mateusz. 1897. 

Messen Hauser Wenzel. 3229. 

Messner. 2938. 

Meszczerski Włodzimierz. 3398. 

Meyer Józef. 2252. 

Meyet Leopold. 3711. 

mg. zob. Magiera Jan. 

M. G. 715, 1457, .3053. 

Miaskowski Feliks. 3594, 3614. 

Miasnicki J. J. 2940. 

Miallew, poeta ros. 2941. 

Micewicz Grzegorz. 4561. 

Mich. Tad. 4509. 4626. 

Micha jłów Michał Larionowicz. 2942. 

Michajlowski M. 2354, 2838, : 399. 

Michalikowski Jan. 739. 

Michalski A. L. 4328. 

- Tad 4746. 

Michał J. 4028. 

Michałowicz Aleksander. 3465. 

Michelet Juliusz. 3417, 3435. 

Michna Wojciech. 172. 

Mickiewicz Adam. 164, 218. 246,247,591, 
580. 874, 913. 925, 926. 946, 988, 1005, 
1(110, 1013, 1017—1019, 1032, 1103, 1146, 
1436, 2091, 2146, 2750, 2813, 2852, 
2965, 3708, S711, 4il0, 4794, 4862, 
4863. 

Miecz Sergiusz. 3763. 

Mieczkowski Domicyan. 2601, 3427. 

Miecznik Antoni. 2068, 2151. 

Mieczników Eliasz. 3762. 

Mień Juliusz. 995. 

Mieroszowski St. 1851. 

Mierzejewski Fel. 3756 

Mierzeński H. 4008. 

Michalewicz Mikołaj. 52. 

MichanoYić Antoni. 1899. 

MijałoYić Wuk. 2194. 

Milvlavec Piotr. 1729, 1730, 1752, 1767, 
1771, 1809. Spis osób i autorów. 283 Miklosicz Franciszek. 34, 1766. 

MikoJaj I. 345, 2582, -^597, 2B68, 2722, 2724, 

3411, 4010, dop. 345. 
MikoJaj II. 2597, 2598, 2681. 
MikoJaj czarnogórski. 2282, 2283. 
Mikoszewski Karol 554. 
Mikulicz W. 2943. 
:\Iikuta Mikulicz. 4602. 
Milaković Josip. 1933. 
Miletió Stjepan. 1898. 
Mileticz Swetozar. 2176. 
Milewska Jadwiga. 3991. 
Milewski Karol. 1504, S850. 
Miliczewić Milan. 2195. 
Milukow Paweł. 2839. 
Milutynowicz Szymon. 2309. 
.Milkowski E. 3779. 

— Juliusz. 3413. 

— Stanisław. 259S, 2911,2921,2931,2991, 
3902. 

— Zygmunt (Jeż). 183, 404, 960, 1691, 
1704, 1716, 1964, 2038. 2077, 2115, 2138, 
2152. 2154, 220si. 2227, 3796,3830,4186, 
4591, 4668, 4702. 

MiJowidow A. 2599. 

Minajew Dymitr. 2840. 

Minskij, ros. poeta. 2944. 

Mint Gilbert. 2606. 

Mioduszewski Jan. 3128. 

Mirandola. 2911. 

Miriam. zob. Przesmycki Zenon. 

Mirolubow T. P. 2945. 

Miron Aleks. (pseu. Aleks. >lichaux). 1063. 

1536. 
Mirosław J . . . cz. 3896. 
Mirowicz M. 2946. 
Mirtów V. h 2518. 
Mitarski W. 3650. 
Mitropolski J. 2947. 
Mittelstaedt Jan. 3251 
M. J. Gr. 4415. 
M. K. 1816. 

M. Karolina. 1037, 1056. 
Mtadanowiczówna 4194. 
Młodecki .Józef hr. 3817, 3847. 
Młokosiewicz Ludwik. 2462. 
M. M. 1381, 2192. M. M. ks. 4458. 

M. N. 4010. 

Mniszchówna Maryna. 2638—2656. 

Moczulski Michał. 4346, 4413. 

Modesta Marek. 4454. 

Moes-Oskragietto. 344. 

Mogilnieki Antoni. 4331, 4406. 

— Jan. 4428. 

Mohl Aleksander. 3222. 

Mohyła Andrzej, hetman kozacki. 4206. 

Mojżesz, Rusin węgierski. 4518. 

Mokłowski Kaz. 192, 4759. 

Mokry Otokar. 9.36. 1002, 1025. 

Mole Vojeslav. 1755. 

Moldenhawer A. 1503. 

Monimsen Teodor. 1258, 2171. 

Jlondschein Józef. 2874. 

Moniuszko Stanisław. 3656. 

Morac-zewski Jędrzej. 463. 

— Wacław. 4343, 4380, 4413, 4766. 
Morawska J. 1063. 

Morawska Konstancja. 2491. 
Moravsky, czeski poeta. 849. 
Morawski Franciszek. 3545. 

— Józef. 3505. 

— Kazimierz. 958. 

— Maryan. ks. 1376, 2856, 2860, 3281, 
3494. 

Morawski Szczęsny. 180. 4073. 

— Zygmunt. 3910. 
Mordowcew Daniło. 4378, 4407. 
Mordoweć, ruski pisarz. 4331. 
Morozów Mikołaj. 2948. 
Morris J. 2666. 

Morski Aleksander. 3016. 

Mosbach August. 823, 1631, 1866, 2249, 

2593. 
Moseley J. 3231. 
Mosiewicz Józef. 4531. 
Moskwicz. 2321. 
Mościcki Henryk. 2580, 4229. 
Mośkowicz Natan. 4189. 
Moszkow W. 4296. 

Moszyńska J.izefa. 3857, 3879, 3924,3933. 
Moszyński Anioni. 4072. 

— Jerzy. 2786. 3314, 3398, 3514, 3538, 
4696. 284 Bibliografia slowianoznawstwa. Moszyński Julian. 713. 

— Piotr. 2989. 
mp. 288H. 

M. H. 3733. 

Mroczko Ksawer3 Fr. 3843, 4363, 4390, 

4403. 4404. 
Mroczkowski Edward. 2913. 
M. S. 103:^, 3031. 
Mściwujewska Z. 1175. 
M. U. R. 4011. 
Mucha Alfons. 1304. 
Muchanow Paweł. 2635. 
Muczkowski .1. 821. 
Muhisteinowa Berta. 938. 
Muka Karol Ernest. 64h, 1648. 
Muldner Henryk. 1488, 1503. 
Muller Arnold. 1435. 

— Herman. 136. 

— Stanisław. 3088, 3090. 
Munkacsy Michał. 3655. 
Murawiew Wieszatel. 2599, 2678. 
Murko Malija. 1707, 1768. 
Muronicew Sergiusz. 3400. 
Musil Alojzy. 970. 

Mużakowa .loanna (Świetla). 991, 1096, 

2861. 
Muźik Aug. E. 102 (■, 1025, 1070. 
M. W. 43S1. 

M. W. zob. Wyslouchowa Marya. 
Mycieiski .lózef. 320, 777. 
Myron. 4330, 4763, 4777. 
Mzura J. 447, 471. 

Naake Adolf. 805, 1479. 

Nabielak Ludwik. 1112. 4428. 

Nabili Bronisław. 1679. 

Nachimow, dop. 2948. 

Nadbużanin. 4554. 

Nad. Hob. 2493. 

Nadmorski (Łęgowski). 1688. 

Nadson Szymon .lakowlewicz. 2949. 

Naganowski Edmund. 2562. 

NajdienowA. 2841, 2950. 

Nakęski Ad. N. 741, 953, 980, 993, 1480, 

1481, 1814. 2264. 
Nakonieczuy Włodzimierz. 2989, 3563, 

3724, 3726. Nalepiński Tadeusz. 2505, 2765, 2796, 2810, 

2837, 2858. 3224. 
Nalewajko Semen. 4237, 4239, 4243. 
Naljeszković Mikołaj. 1934. 
Nałęcz Michał. 4881. 
Nałkowski Wacław. 2508, 3804. 
Naprstek Vojta. 919, 971, 1180. 
Naprstkowa Anna. 1335. 
Narrans 2592. 
Natalia. 2196. 

Naumowicz Iwan. 3208, 4633. 
Naworuskij. 3373. 
Nawrocki Władysław. 1106. 2852. 2860, 

29S2. 
N. B. 4338. 
N. E. 2662. 
Nebaba, kozak. 4240. 

Nebesky Wacław, Bolemir. 830, 849, 1071. 
Nestor, kronikarz ruski. 2610, 4136,4148, 

4165, 4173. 
Neczas .łan M. 972. 1002-1004, 1072. 
Neczasek Antoni. 1073. 
Nedić Marcin, ks. 190O. 
Nehriiig Władysław. 309, 2004, 2115. 
Nejedly .łan. 817. 
Nekras Iwan. 4100. 
Nemrod. 469. 

Nenadowió Lubomir. 245, 2177. 
Neruda .łan. 83l). 973, 1025, 1074 (i dop.). 
Neyman Czesław. 3829, 3985, 3996, 4283. 
Nieczuj Iwan 4408. 
Nieczuja. 3570. 
Niederle I^ubor. 211, 1420, 1451, dop. 211, 

6(i7, 1420. 
Niedźwiecki \Vł. 59, 1282, 1442. 
Niekrasow Mikołaj. 2739,2842,2861,2951. 
Niemcewicz Julian Ursyn. 874, 2854. 
Niemcowa Bożenna. 974, 1075. 
Niernentowski Jerzy. 44U5. 
Niemierycze. 4163. 
Nicmierz. 1503. 

Niemirowicz-Danczenko. 2843, 3714. 
Niemirowski Adam. 975. 
Niemojewski Andrzej. 2863. 
Nieplujew Mikołaj. 3173. 
Nietzsche Fryderyk. 2860. 
Niewiadomski St. 1312. Spis osób i autorów. 285 Niewiadomski R. 3354. 
Niewiarowsl<i A. 3246. 

— L. 4009. 

Niozabudeli Leszelt. 2504. 
Niliitin .lan. 2953. 

Niliilienlio Alelisander. 2783 37G5. 

Niiiodem Jerzy. 1756, 1773. 

Niliolió Mihovil. 1901. 

Nitowslii .lan. 759, 809, 898, 1037, 1047, 

1892, 1905, 1916, 1922, 1923, 1926,1937, 

1939, 1942, 1947, 19G6, 2047,2152,2108. 
Nitsch Kazimierz. 825, 1293. 
N. M. 3352, 4397. 
N. N. 3470. 
NoakowsUi Fr. 3075. 
Nord. 3248. 

Norwid Ludwik. 1115, 2097. 
Noskowski Witold. 2816. 
Novus. 4766. 
Now. Fr. 1037. 
Nowaczyński Adolf. 687, 851, 968, 1299, 

2755. 
Nowak WieńcesJaw. 1872, 1935. 
Nowakowski .lanusz Ferd. 658, 719, 805, 

946, 977, 993. 
Nowalski .1. H. 1408. 
Nowgoiodcew L. 3767. 
Nowicki. 269. 

— Fortunat. 4009. 

— Franciszek. 185. 
Nowikow .1. 3766. 
Nowina H. 3334. 
Nowiński M. 2991. 
Nowodworski Fr. 3162. 

— Witold. 2581, 4010. 
Nowosielski, zob. Marcinkowski. 
Nowoszycki Samuel. 4054. 
Nowotny. 1363. 

N. P. 3456. 

N. R. 1876. 

N. S. 3270. 

N. S. P. 4319. 

Nusić Bronisław, dop. 974. 

O. A 2607. 

Oboleński Michał. 3707. 

Obradović Dosyfeusz. 2178, 2197. Obrębowicz Kazimierz. 3604. 
Obrenowioz Mdan IV. 2156. 

— Miłosz. 2139, 2155. 
Obst Jan. 3383, 3649. 
Ocetkiewicz Maksymilian. 1073, 2080. 
Ochorowicz ,1. 189, 201, 2229. 
Oczapowski Z. 3154. 

Odojewski W/odzinjieiz. 2954. 

Odrowąże. 4164. 

Odyniec Antoni. 2087, 258.3, 2893, 2928, 

2965, 2996, 2999. 
Ogarew Mikołaj. 2427. 
Ogiński Michał. 551. 

Ogonowski Emil. 303. 4332, 4333,4437,4794. 
Ohryzko .lozafat. .3559. 
O. K. 496. 

Okolski Antoni. 3254, 3614. 
Old Gentleman. 592. 
Olechnowicz Franciszek. 72. 

— ks. T. .1. 1697. 

— Wład. 4305. 
Olechowski G. 2796. 

— W. O. 2976. 
Olendzka H. 2929. 
Olendzki W. 2007. 

Olga Św., żona Igora. 4166. 
Olgierdowicze. 4165. 
Olizarowski Tomasz. 2997. 
OUendorf Henryk. 3082. 
Olszewski Michał. 126, 215. 

— Stanisław. 4008. 
Omega dr. 392, 2819. 
Ondficzek Franciszek. 1310. 
Opacka Katarzyna. 248, 317. 
(Jpocensky .1. 1076. 
Oposzko Ignacy. 2869. 
Oppman Artur. 618. 

Ordon Władysław. 1040, 2305. 3041. 
Orfanow Michał Iwanowicz. 2844. 
Orkan Władysław (W. O.). 4385, 4386, 

4405. 4413. 
Orlik Filip. 4177, 4241. 
Orłowski Adam hr. 3221. 

— .Józef. 4381. 

Ornowski Stanisław (Leliwa). 2861. 
Or-Ort. zob. Oppman Artur. 
Ortwin Ostap. 4767. 

37 286 Bibliografia sJowianoznawsUva. Orzeszkowa Eliza. 246, 1006. 3719, 4850. 
O. S. 1482. 
Os...arz St. 3640. 
Osipow Mikołaj. 2955. 
Ossoliński .1. (w XVII w.). 2642. 

— .1. 117. 

— Wiktor. 4256. 

Ossowski Godfryd. 4009, 4010, 4289, 4800 
Ostaszewski- Barański K. dr. 653, H54, 
1726, 1821. 

— Spirydyon. 8961. 
Ostrogscy. 4167. 

Ostrogski Konstantynowicz. 2831. 
Ostrowski Aleksander. 2845. 

— M. O. 3768. 

— Piotr. 2465, 2511, 2601, 3062. 

— St. 3273, 3605. 
Osvald Hichard. 1531. 
Ottnian Rudolf. 4161. 
Ottonówna. 4577. 
Ożegowicz Metel. 939. 
Ozga J. Samuel. 4519. 

P. 3042. 

Paczowski Wasyl. 4409. 

Padalica T. zob. Fisch Zenon. 

Paduch Karol. 4581. 

Padura Tomasz. 506, 4316, 4379, 4410. 

Pająk Klemens z Kiślina. 3901. 

Palacki Franciszek. 118, 472, 546, 644, 

748, 762, 787, 804, 903, 975, 1135, 2856, 

dop. 742. 
Palej Semen, dowódca kozaków. 4193, 

4242. 
Palmieri Aurelio. 3222. 
Panczić Józef. 2179. 
P. Andrzej. 522. 

Pantelejew L. F. 1264, 2956, 3335, 3559. 
Papaczek P. 667. 
Papóe Fryderyk. 798, 4083. 
Papieski L. 471, 957, 1316, 1434, 1591. 
PapJoński Jan. 158, 289, 1766, 2329, 3084. 
Paprocki Bartłomiej. 960. 
Parasiewicz Sz. 963, 1062. 
Parcewicz Piotr. 2409. 
Parczewska z Bajerów Aleksandra. 1078, 

1100, 1616, 1628. Parczewska Melania. 947. 958, 967. 974, 
1051, 1074, 1079, 1080, 1103, 1525, 15iO_ 
1579, 1596. 1612, 1647, 1648,1650,1651,' 
1653. 1660, 2002. 2296, 4399. 

Parczewski Alfons J. 420,632,1592,1638, 
1649. 

Partyckij Oinelian. 4352. 

Parvus. 3322. 

Parylak Piotr. 4406, 4il0, 4114, 4788. 
4789. 

Patelski. 371. 

Paton A. 1837, 2128. 

Paulik Józef. 1151, 1902. 

Paulina. 2932. 

Paulson. 3100. 

Pavićić Antę Tresiu. 1902, 1936. 

Paylinowić Michał. 1903. 

Pawelski Jan. 2860, 4864, 4574. 

PaweJ I. 2587, 2600. 

Pawełek Stefan. 1278. 

Pawiński Adolf. 639, 2140, 2142, 4775. 

Pawliszczew M. 4017. 

Pawłów Mikołaj. 2967. 

Pawłowicz E. 4291. 

Pawłowski Albin. 2599, 2740, 8122, 3264, 
3724. 

Pazdirek Franciszek. 425. 

Pazdro Zbigniew. 3892. 

P. B. 4445. 

1'. Ch. zob. Chmielowski Piotr. 

P. Ch. 1332. 

P. E. 3471. 

Peisker. 203. 

Pekarz .lózef dr. 784, 1258. 

Pejaczewić J. hr. 2409. 

Pelin Elin. 2368. 

Pełcsz Julian 4492. 

Pełka. 4620. 

Peniżek J. 843. 

Pepkin Duszan Sawa. 1526, 15iO. 

Pepłowski St. 4764. 

Peregrinus. 2648. 

Pereswietow J. S. 2848. 

Pernus. 4067. 

Perrot Jerzy. 1692. 

Perwolf Jozef. 409. 

Perzyński Włodzimierz. 2994. Spis osób i autorów. 287 Pet. 1953. 

Petko. 2363. 

Petrow Aleksander 1608,1659,2185,43-26. 

Pelrovi(:- Mikołaj. 2075. 

Petrović Piotr. 2180. 

P. F. 4571. 

Plleger Gustaw. 8i9. 

Pful Chrystyan Boguwier. 939. 

Pg. U. T. 1851. 

Piast. 1223. 

Piastun. 1288. 

Picek Wacław Jaromir. 1022. 

Pichl Józef BoisJaw. 903. 

Pić J. P. dop. 667. 

1'iekarska. 2878. 

Piekosiński Franciszek. 181, 210, 4138. 

Pieniążek Czestaw. 683, 2726. 

Pieńkiewicz A. 4245, 4410. 

Pieńkowski Karol. 2276. 

Pierre Fredo, 3248. 

Pietkiewicz Apol. 4010. 

~ Zenon. i55. 1916, 2746, 2806. 2812, 

2855, 2898. 29l)2. 2932, 2936, 3546, 3702, 
8737, 3828, 4018. 4337. 

Pietraszek Jan K. 733, 

Pietraszewski Baltazar. 137, 153, 1848. 

Pietrewicz Niegusz Piotr. 2273. 

Pietrusiński Ludwik. 766. 

Pietruszewiez Ant. 4177, 4582. 

Pietruszkiewicz A. 4047. 

Pietrzycki J. 2896. 4413, 

Piłat Tadeusz. 4740. 

Piltz Erazm. 351ii, 3580. 

Pintar Wawrzyniec. 2076. 

Piotr I. 3201. 

Piotr III. 2587, 2602. 

1'iotr Wielki. 2505. 2.020.2601,2750,2852, 

2856, 3164, 3191, 3202. 
Piotrowicz Stanisław. 3848. 
Piotrowski Antoni. 23;i9, 2346, 2416. 

— Eligi. 4010, 4317. 

— Hufm, 3434. 

— Stanisław. 3647. 
Pirogow M 3769. 
Pisarew Dymitr. 2958. 
Pisiemski Aleksy. 2810. 
Piskorski A 1103. P. J. 1243. 

P. K. 4381. 

PI. ks. 4499. 

Plater A. 2685, 3172. 

PlatkoYski, czeski poeta. 1025. 

Plechanow Jerzy. 3770. 

PIehve Konstantynowicz. 3iOI. 

Pleszczew. 2959. 

Plewniak. 1753. 

Plugawin Aleksander. 2960, 3173. 

Plutyński Antoni. 2669. 

Fłaksin W. 3078, 3649. 

Płochocki L. 3309, 3547. 

Płoinieńczyk, 4832. 

Ploszczański B. 4542. 

Ptoszowski L. 17i3. 

Pług Adam. 2394, 2810, 2861, 2965, 4069, 

4104. 
P. M. 4447. 
Pobiebrad. 644. 

Pobiedonoscew Konstanty. 3402. 
Pobóg Stan. 4887. 

Pociej Emilian (Biegański I''ilip), 4578. 
Pociej Hipacy. 4520. 

— Jan, ks. 4472. 
Poczió Orsat. 1904. 

Podbereski Andrzej. 2691, .^825, 4015, 4211. 

— Homuald 2503, 3649, 3663, 3922, 4264, 
4403, 4748, 4861, 4891. 

Podchorąży. 1222. 

Podozaszyński Michał. 259, 1668, 4884. 

Podgoriczan Lavoslav. 1769. 

Podkowa Iwan. 4243. 

Podlasia k P. 4575. 

Podlasianin J, 4256. 

Podlewski Bolesław. 2796, 2878. 

— Włodz. 2098. 
Podlipska Zofia. 976. 
Podoliński. 2752. 
Podolski Bronisław. 3527. 

— Edward. 1404, 3187, 4558. 
Podstrański Józef Boi. 1153. 
Podwysocki Konstanty. 2659. 
Pog. Ad 2949. 

Pogodin Aleksander. 2847, 3725, dop. 
210. 

— Michał. 988, 2554, 2846, 3426. 288 Bibliografia stowianoznawstwa. Poh. B. M. 30. 

Pokorny Rudolf. 936. 

PoUrowsUij N. 2849, 2961. 

l^ol Wincent). 3978, 4007, 4018. 

Polabslły Schwab Arnoszt. 894, 1365. 

Polaczek Stanisław. 41. 

Polak młody. 3548. 

— Stanisław. 1276. 
Polanin Zbigniew. 4592, 4678. 
Polewoj Mikołaj. 2709. 2852. 
Poleżajew Aleksander. 2752. 
Polikarp, mnicli kijowski. 4518 
PolińsUi Aleksander. 1^07. 
Polivka .lerzy. 314, 655, 682. 
Polka. 3581. 

Polkowski Ignacy ks. 335, 1138, 1697, 

4105, 4544. 
Polonofil. 3577. 
Połonskij .laliób. 2850, 2962. 
Poloiiski Leonid. 2544, 3279. 
Polowcew N. 3078. 
Połujański Aleks. K. 18, 128, 207. 272, 

2134. 2473, 2618, 3897. 4202. 
Pomian Z. 2990. 
Poniecki M. 293. 
Popiel P. 3281. 
Popławski .1. L. 1240. 
Popów Nil. 2846, 3194. 
Popowie A. 2103. 
Popowie Miłosz. 2198, 2225, 2235. 
Popowski Bolesław. 3858, 3982, 4280. 

— Józef. 436, 2549. 3276, 3285. 
Poraj A. 1822. 

— H. 2896. 

— St. 2911. 
Poroszin .J. 2963. 
Porzęcki Józef. 2454. 

Posner Garfein Malwina 1074, 2861. 

Posner S. 3646. 

Pospiszilówna Marya. 1317. 

Possewin Antoni ks. 3170, 3184, 3186. 

Potapienko J. 2964. 

Potenikin, feldmarszałek ros. 2603. 

Potemkowski F. 4302. 

Potiechin N. A. 2851 

Potkański Karol. 37, 194, 1697. 

Potocki Alfred. 1269. Potocki Antoni. 2860, 3724. 

— Bronisław. 3571. 4726. 

— Fr. A. 3106. 

— J. hr. 2470. 

— Mieczysław. 84. 

— Tomasz. 4473. 

— W. 2965. 3646. 

Puwidaj Ludwik. 172. 210,2.35, 772,2861, 

3252,3460, 4161, 4170, 4210, 4238. 
Poznańska Zofia. 2987. 
Poznański Zygmunt. 3715. 
P. I'. 3241. 
P. H. 4828. 
Pr. zob. Knapiński. 
Pracki Józef. 2989. 
Prąd. 3317. 

Prawda. 893, 1339-1342. 
Pravda Franciszek. 1077. 
Prawdolub, Rusin. 4539. 
Prawdomiuw. 1811. 
Prawdzie. 4687. 
Prawdzicki Ignotus. 3357. 
Preissowa Gabryela. 1078. 
Preradovie Piotr. 1878, 1905, 1937. 
Preszern Franciszek. 1750, 1770, 1780. 
Pretoczki Franciszek. 939. 
Prochaska Antoni. 782, 783, 797, 4008, 

4013, 4140, -4142, 4171, 4182, 4231, 4503, 

4570. 
Prokesch Władysław (W. Pr.). 975, 997, 

2806, 2816, 2860, 2896, 2911, 2950. 
Prokopiusz, historyk bizantyński. 191. 
Prokopowicz Aleksander. 2890. 
Prószyński Ludomir. 182, 422, 1697, 2010. 
Protaszewicz Bończa Stan. 414. 
Prudników. 3173. 

Prus Bolesław. 246, 650, 2860, 3549. 
Prus S. 3199. 
Prusik B. dr. 1388. 

— Józef. 1079. 

— Ksawery Fr. 1421. 

Prusinowski Jan. 946, :-i84K, 3929, 4009, 

4047, 4105, 4519. 
Pruszakowa z Zochowskich Seweryna. 

228. 1456. 
Prysłopski Osyp. 4604. 
Przechwalski R. 595. Spis osób i autorów. 289 Przeclawski Józef. 2597, 3559. 

Przemysław. 1271. 

Przesmycki Zenon. 938, 972, 997, 102fi, 

103,3, 1037, 1038, 1045, 1057,1063,1066. 

1068-1070, 1072, 1074, 1103, 1106, 1649, 

2315, 4324. 
Przeszkodziński A. 2089. 
Przeworska M. 1096. 
Przewóski Edward. 2294. 
Przeździecki Aleksander. 1892, 4008,4238, 

dop. 93. 
Przeździecki Konstanty. 2416. 
Przibik Pultawa z Radenina. 771. 
Przyborowski W. 2683, 4379. 
Przybyłowicz Michał. 2990. 
Przybysfawski Władysław. 4274, 4310. 
Przybyszewski Jan ks. 3188. 
l-'rzyjaciel stary. 2694. 
Przyszychowski Felicyan. 3109. 
P. S. 2878. 

Ptaszycki Stanisław. 2647, 3141, 4465. 
Ptolomeusz Klaudjusz. 187. 
Publicysta z Warszawy. 3509. 
Puchalski J. 2386. 
Puffke Kazimierz. 3375. 
Puffke-Lipnicki E. 802, 959, 1058, 12.^5, 

1239. 
Pugaczew Emilian. 2604. 
Pułaski Franciszek 4295. 
— Kazimierz. 1860, 3623, 4008, 4045, 4062, 

4294. 
Purkinie Jan Chrzciciel, 222, 290, 822, 977, 

1145. 1178, 2707. 
Puszet S. 3154. 
Puszkarew. 2734. 
Puszkin Aleksander. 506,2750,2752,285?, 

2867-2870, 2965, 3657, 3776. 
Puszkin, poseł ros. 2627. 
Puzyrewski A. K. 2673, 3771. 
P. W. 3138. 
Pypin Aleksander. 840, 1515, 243.^. 2728, 

2729, 2756, 2853, 3478. 

R. 4008. 
Rabińsiti. 2958. 
Rabski Władysław. 958. 
Rachmanow N. 2966. Raczki Franciszek. 1906,3274,3495.3669, 

dop. 1906. 
Radecki Jan. 2890. 
Radecki, prof. 4711. 
Radić Stjepan. 1972, 1974 
Radiczewicz Branko. 2199. 
Radlicky B. ks. dop. 1079. 
Radlińska-Boguszewska Helena. 2911. 
Radliński J. dop. 2043. 
Radoliński Jędrzej. 4476. 
Radj-.sorb Wjela Jan. 1618. 
Radwan Józef. 2970. 
Radziejowski Józef. 4008. 
Radzikowski EMasz Stan. 1461, 1462, 1503, 

1531, 1581. 
Radzimiński Zyg I.. 4125, 4126. 4167, 

4276. 
Rais K. V. 1080. 
Raj P. 2911. 

Rajchman Br. dop. 1995. 
Raj czy c W. 26 i7. 
Rakowiec Dragulin. 2200. 
Rakowiecki Ignacy Benedykt. 109. 213, 

266, 337, 340, 2520. 
Rakowski Kazimierz. 3550. 
— Konrad (K. R.). 2806, 2816, 2878, 2903, 

3668. 
Ramult Stefan. 1037, 1761, 1780. 
Rangoni Klaudyusz, nuncyusz. 2648. 
Rapacki Wł. 3445. 3812. 
Rapaportowa E. 2911. 
Rassumowski, książę. 6. 
Rawicz-Szczerba Wł. 3646. 
Rawita Gawroński Fr. 2433, 2456, 2591, 

2852, 3627, 3647, ;i841, ;i846, 3989, 3998, 

4008, 4012, 4047, 4077, 4136, 4186, 4225, 

4234, 4241, 4301, 4325, 4381,4456.4741, 

4775, dop. 19. 
Rawita Marcin. 4012. 
Rayski Tomasz. 3474. 
R. B. 3295, 3667, 4012. 
R. B. C. zob. Baudouin de Cour. Romania. 
R. C. 2911. 
R. D. 630. 
Regali Josip. 1797. 
Rehman Antoni. 103, 1503, 4021. 
Reichowa Irma. 1318. 290 Bibliografia sJowianoznawstwa. Reiff Charlos. 3066. 

Hej z Cieiniiohajec Łuka. 2967. 

l{el<lewski C. 36ł6. 

Helator. 2749. 

ReJidżjński Józef. 2903. 

Rembowski Aleksander. 25915, 2597,2624, 

2673, ol53, 3715. 4010. 
liepin Eljasz. 3653. 
Hepnin Baibara. 4381. 
Rottel L?onard. 1697. 
Retyk Ait. 1504. 
Reussnei- l*lato. 3086. 
Reult Bogusław. 2901. 
Reutz. 2284. 
Rewera. 4374. 
Rewiński St. 2830. 
R. Fr. zob. Rawita. 
R. H. 2254. 
Rhanim K. 40. 
R. Helena. 1063. 
Rheza L. 1424. 
Rieger Franciszek Władysław. 546. 913, 

919, 920, 1279, 1329. 1353. 
Riegerowa Teresa. 919, 923, 978. 
Riniskij-Korsakow Mikołaj. 3662. 
Rink Antoni. 1170. 
Riploy Wiliam. 2494. 
Rislicz .1. 2162. 
Rilter L. 331. 

Rittersberg Ludwik. 741, 829. 
R. K. 4773. 
Rklicki M. 3077. 
Rld. Pod. zob. 1'odbereski. 
Rit. zob. Ramult. 
R. Miecz. 805. 
Robak .łan. 3539. 
Robert Cypryan. 141, 149, 1669. 
Robida dr., pisarz słowacki. 1541. 
Rogala (Feliks Lewicki). 3489. 
Rogalski Adam. 2965, 3097. 
Rogalski Leon. 159. 165,2513,2601,3(172, 

3749, .3935, 4060. 
Rogosz .Tózef. 799. 

Rokossowska Zofia. 3833. 3861, 39)2, 3925. 
Rokosz Antoni ks. 3842. 4698. 
Rokyta Jan. 979. 
Rola T. J. 3173. Roliez Licder Wacław. 1103. 

Rolle Józef (dr. Antoni J.). 2575, 2626, 
2660, 3712, 3835, 4008, 4010,1012,4018, 
4033, 4045, 4070, 4163, 4168, 4!84, 4217, 
4218, 4233, 4234, 4239, 4242, 4243. 4450, 
4459, 446.H, 4488, 4885. 

Rolle Michał. 3723, 3789, 4077, 4605. 

Rom. E. 1907, 4060. 

Romańczuk Jarosław. 2354, 4403. 

Romania B. 4046, 4065. 

Romanow E. 4813. 

Romanowski F. 2506. 

Romer M. 4803. 

Ros. St. 945. 

Rościszewski Adam Janosz. 95:i, 1042, 
1124. 1427, dop. 953. 

Itostafifiski .lózef. 212. 

Rosz. Anna. 1295. 

Roszkiewicz Olga. 3862. 

Roszkowski Gustaw. 3647. 

Roth J. dr. 4507. 

l^ouba Napoleon. 4056. 

Roubek Jan. 980. 

Rous.sel Wiliam. 2637. 

I^ozkoszny Józef. 1311. 

Rożków N. A. 3772. 

Rozstański Bolesław. 2837. 

Rozvoda Jarosław. 941. 

Rozwadowski J. 321, 4610, 4868. 

Róża W. 2232. 

Rubesz Franciszek Jaromir. 903. 

Riibner Józef. 2247. 

Rudański Stefan. 4411. 

Rukawisznikow Mikołaj Wasylewicz 
2968. 

Rudzka J. 198, 958, 997, 1298, 1390,1980. 

Rulikowski Edward. 3824, 40!0, 4278. 

Rulikowski Józef 2665, 2692. 

- W. 4125, 4167. 

Rumbold z Połocka. 4516. 

Rumiancow Mikołaj, hr. .^681. 

Rundstein S. 4142. 

Ruryk. 148. 

Rusin. 4598. 

Rusin z Pokucia. 633. 

Rusticus J. 2860. 

Rutkowski Ferdynand 3046. Spis osób i autorów. 291 U. W. 3101. 

l{>ch K. 3551. 

Rjchler .Józef. 3715. 

Rylejew Konrad. 2752, 2854, 2969. 

Rypiński Aleks. 48.^8. 

Ryszków Wiklor. 2970. 

Ryszkiewicz J. 4029. 

R. Z. zob. Zawiliński Roman. 

Rżążcwski Adam. 418, 1885, 1892, 32 i8. 

Hzeczniowski Leon. 1278, li91. 

Rehof Fr. 3891. 

Rzeszuda. 8194. 

Rzętkowski St. 1051, 1.593, 3819. 

Rzewuski St. 3665 

Rżiga W. O. 2848. 

Rzymowski Wincenty. 2860. 

S. 437, 2149, 4800. 
Sabina Karol. 830, 8i9, 1081. 
Sabowski \\ł. 952, 993, 2932, 2965. 
Sacharow .1. 20, 2447. 
Sadowska Zofia. 3391. 
.Sadowski J. dop. 210. 

— Otokar. 1082. 

— St. 3095. 

Safonow Sergiusz. 2971. 

Saint Aymour. 1678. 

Sahajdaczny P. 4244. 

Sakowicz Kassyan. 4521. 

Salnikow A N. 2;58. 

Salz Henryk. 2911. 

Saltykow Michał Szczedrin. 2855, 2972. 

Samarin J. 3246. 

Samarów G. 2733, 2973. 

Samaryn Piotr. 538. 

Samoitów L. 3594. 

Samozwaniec Dymitr. 2616, 2G.H5— 2656. 

Sainsonow L 2974. 

Sapieha Aleksander. 1835 

— J. 4049. 

— Paweł. 1842. 

Sapohowskij Lew (WasyJowicz). 4412. 
Sarafow Borys. 2411. 
Sarnecka M. 2760, 2924. 
Sarnecki Mikołaj. 3846, 3848. 

— Wincenty. 789. 

— Z. 3655. Saryczew Gabryel. 2459. 
Saryusz-Bielska Krystyna. l;i36. 
Saryusz-Nagoda. 1893, 1946. 
Saryusz-Zaleska Krystyna. 1834, 1939, 

1954, 1974. 
Sas Marcin, dr. 2813. 
Salurin, pisarz ros. 3773. 
S-aw. 4128. 

Savitri,2770, 2796, 28:-i7. 
Sawa Czaty. 4245. 
Sawaniewski Z. 1697. 
Sawicki Jan Stella. 3121. 

- Józef. 3145. 

- Ludomir. 1497. 
Sawinicz Jan. 988, 3105. 
S. B. 2857, 3697, 4410. 

S. C. 8-46, 1238, 1849, 2116, 3793. 

S. C. Helena. 1106. 

Schiemann F. 2597. 

Schlozer August Ludwik. 4155. 

Schmidt Jan. 3092. 

Schmitt Henryk. 551, 4615. 

Schnaider Józef. 3845, 3S50, 3917. 

Schneider Antoni. 4031. 

Schnitzler 3412. 

Schnur Pepłowski Stan. 750, 4370. 

Schióder Artur. 727, 3651. 

Schulgin 1. 4224. 

Sciepuro Augustyn. 3212. 

Scipio Karol. 2590. 

S. D. 1130, 2745. 

S. E. B. 1129. 

Sędzisław. 4356, 4391, 4396, 4737, 4777. 

Sejfert Jakób. 1315. 

Sękowski Józef. 2976, 3559. 

- Karol. 1036, 1045, 1051, 1649, 1656, 
1657. 

- M. 4495. 
Sekretarz N. P. 4727. 
Semenenko Piotr. 1697, 3166. 
Sementowskij. 4858. 
Semkowicz Aleksander. 773. 

- Władysław. 204. 
Sęp Józef. 1048, 3923. 
Serblanin Wuk. 2082. 
Sergiejcwicz, prof. 3155. 292 Bibliografia slowianoznawstwa. Sermet Mario. 2268. 

Serwatowski Wal. ks. 4528. 

Seweryn Iwan. 4761. 

8. Fr. 261. 

S. G. 3036, 3607. 

Sibircow M. M. 3774. 

Siczowyk Wasyl. 4772 

Sidorów A. A 2683. 

Siedlecki Adam. 2903, 2911. 3M.36. 

Siekierski W. 2829. 

Siemaszko J., metropolita. 4522, 4880. 

Siemicński Lucyan (L. S.). 692, 1113, 1116, 

1472, 1937, 2105, 3909, 3941,3942,4010. 

4427. 

— \\'Jadyslaw. 2556. 
Sieni iginowicz Adolf. 4332. 
Siemionów Leon. 2977. 
Siemiradzki Henryk. 906. 1993. 
Siemiradzki J. 2972 
Sieniawski dr. 628. 

— Mikołaj Adam. 2601. 
Sienkiewicz Henryk. 245 — 247, 3711. 

— Karol. 383. 

Sierzputow.ski M. dop. 2887. 
Siestrzeńczewicz Bohusz Stan. 3559, 4883. 
Siewiński Antoni. 3868. 

— Ludomir. 2969. 
Sikorski Adam. 2965. 
Sipiagm, minister ros. 2605. 
Sirca Maryan. 1846. 
Sittówna Marya. 1319. 
Siwiński Edward. 2723. 

S. Jakób. 1075. 

S. K. 1000, 1011. 

Skalik Franciszek. 981. 

Skaikowski A. 4062, 4112, 4199, 4200. 

Skalkowski V. 2504. 

Skarżyński L. 3646. 

Ski. 867. 

Skimboiowicz H. ks. 11. 

SkirgełJo Olgierdowicz. 4165. 

S. KI. 4202. 

Sklenarzowa Mała 1320. 

Skobielew, jeneraJ 415. 

Skomorowski T. 1819. 

Skórczewski Bolesław. 721. 

SkórUowski Antoni. 4010. Skorzewski M. 2582. 

Skrochowski Ignacy. 4549. 

Skrzynecki Antoni. 958, dop. 683. 

Skrzyński Kazimierz. 2859. 

Sladek Józef W. 900, 1024, 1083. 

Sladkowicz Andrzej. 1526. 

Slam Fr. 1084. 

Slama Franciszek. 928. 

Śląski Bolesław. 3110. 

Ślondziński A. .1. 4008. 

Śliwicki Daniel. 2948, 2986. 

Śliwiński Artur. 457, 2816, 2950. 

Śliwka .lan. 804. 

Slizieinówna A. 4400. 

SlukoY, artysta czeski. 1314. 

Sławiński N. 3775. 

Sławomir. 1784, 1922. 

Słoboda, Słowak. 1477. 

Słomszek Antoni. 1771. 

Słonicwski Tytus. 4430. 

Słoński Edward. 2975. 

Słotwiński .łan. 3713. 

Słowacki .hiliusz. 904, 906, 1002, 110.3, 

2833. 
Slowieniec. 1783, 1788. 
Słowikowski Adam. 3955. 
Sluczewskij Konstanty. 2872, 2978. 
Sm. 2798. 
S. M. 2009. 

Smarzewski Tadeusz. 4007. 
Smera Jan. 4170. 
Smereka Boi. dop. 2027. 
Smetana I<>yderyk. 895, 912, 915, 92-4, 

1312, 1.370. dop. 1312. 
Śmilovsky A. V. 1095. 
Sniirzyiki Jan Albrecht. 802. 
Smiskowa. zob. Antoszka. 
Smoczyński W. ks. 3188. 
Smoleński \\')adysław. 2932. 
Snioler .łan Ernest. 1602, 1606, 1610, 1633, 

1647, 1649. 
Smolikowski Paweł ks. 583, 2560, 4787. 
Smolka Stanisław. 751, 796, 4007, 4157. 
Smólski Grzegorz. 199, 202, 324,471,654, 

670. 672. 675, 683, 1249, 1289, 1453, 

1493, 1521, 1649, 1739, 1744, 1789, 1806, 

1812, dop. 738, 958, 1806. Spis osób i autori')vv. 293 SinorczewsUi Adolf. 720, 961, 993, 1333, 

lóOH, 150i. 185-3, 2341. 
SiiiotrycUl Meiecy. 4523. 
Śniadccki .lózef. 4012. 
Sniegirew I. 2444. 
Snieżyński Mikołaj. 4146. 
Sobieski Jan III. 1892, 2308, 4181, 4206, 

4218. 
Sobieski Wadaw. 2530, 2652. 
Sobieszczański F. M. (F. M. S.). 299, 1001, 

2714, 4027, 4038, 4062, 4268, dop. 93. 
Sokal Emil. 2422, 3604. 
Sokiilski Bronisław. 4007. 
Sokol Antoni. 982. 
Sokoiova Vilma. 1085. 
Sokołowski August. 436, 788, 793, 2115, 

2150, 2673, 3335, 3716, 4357,4717,4793. 

- Maryan. 3,36, 4281, 4285, 4451, 4749, 
4759. 4858. 

Solłohub Włodzimierz. 2861. 

Sołowiow Włodzimierz. 2795, 2856, 2979, 

3173, 3209, 3284, 3669, 3710. 
Sołtyk Romański .lulian. 296n. 
Soplica Tad. 2663. 
Sopodżko Tytus. 880, 981,990,1015, 1530, 

1597, 1626, 1643, 1758, 1902, 1914, 1924, 

1927, 1933, 1940, 2184, 2360, 2364,4292, 

4859. 
Sopodżkowa Helena. 2369. 
Sosnowski Czesław. 3658. 

- K. 1826. 

Sova Antoni. 983, 1086. 

Sowa Antoni, zob. Żeligowski Edward. 

Sowiński Leonard. 3976, 4318,-1381,4410. 

S. P. 3628. 

S. I', z Dobrzan. 3928. 

Spahió Gjuro. 2003. 

Spasowicz Włodzimierz (S. W ). 241,212, 
840, 1694, 1853, 2013, 2152, 2287, 2393, 
2601, 2721, 2728. 2750, 2802, 2826, 2828, 
2833, 2852, 2856, 2857, 2860,2861,2932, 
3152, 3156, 3646, 3647, 3711. 

Spirydontiwna Marya. 3403. 

S. U. 1037. 

Sreniawita. 2613 

Srezniewski .1. 132, 703, 1688, 1737, 1804, 
1826, 2016. Srokowski K. 3611. 

Srokowski Konstanty. 2505, 2765, 2860, 
3337, 3359, 3383. 3401, 3402, 3646,3725, 
4342, 4719. 

Srokowski Stanisław. 1162, 2565. 

S. 8. 632, 2037, 3739, 4381. 

St. 1713, 4413. 

St. K. 2903. 

St. Ł. 174. 

St. R. 2860. 

St. St. 2878. 

St. Sz. 4408. 

St. W. 3338. 

Stabrowski Kazimierz. 3049. 

Stachowicz A. 3577. 

Stachowicz Michał. 3314, 3538. 

Stachurski Paulin, zob. Święcicki Pau- 
lin. 

Stadnicka Lucyna. 1057. 1594,3864,3881. 

Stadnicki Antoni. 2034. 

- .łan. 2266. 

- Kazimierz. 135, 4165, 4493. 
Stadnik ,1. 2990. 
Stakorsky E. 1387. 
Stalmach Paweł. 10. 
Stambułów Stefan. 2412. 
Stan. Bez. 2921. 
Staniewicz Modest. 3089. 
Stanisław August 2594. 
Stanisławski Antoni. 1046, 3668. 
Staniukicwicz K. 2981. 
Stankiewicz W. 242. 

- .T. W. dr. 3626. 
Starczewicz Antoni. 1975. 
Starczewski Allons. 1649. 
Starker A. ks. 1697. 
Stapiński Jan. 4728. 
Starożyk Jan. 741. 
Slai'ycki M. P. 4324. 
Stasiak Ludwik. 1662, 1747. 
Stasow Włodzimierz. 336, 3718. 
Staweno Br. 3725. 
Stawczański S. 3738. 

Slobelski Włodzimierz. 1103, 2343, 3271. 
Stecki Tad. J. 26, 2481, 4009, 4037, 4039, 

4054, 4057, 4061, 4067, 4078, 4091. 
Stefania S. c. h. 3730. 294 Bibliografia slowianoznawstwa. Stefanowicz Aleksander. 2793. 

— Wuk. 2093. 

Stefański Zygmunt. 479,1706, 1896, 1971, 

2014, 2057, 2070, 2224, 2289, 2407. 
Stefanyk Wasyl. 4380, 4413. 
Stekint .Tan. 1697, 2856, 4596. 
Stelś Franciszek. 1802. 
Stempkowski, poseł w XVII w. 2642. 
Stempowski St. 2860, 2911, 2990. 
Stepowy. 2462. 
Stern Abraham. 4189. 
Sternal Tadeusz. 4222. 
Stiepniak S. M. 3303. 
Stodulecki Ksawery. 2547. 
Stojanow Zacharyasz. 2354, 2363. 
Stolnikowicz Chełmski K. 2659, 3704. 
Stolzman Stefan. 4047. 
Stolyhwo K. 4309. 
Storoh Teodor 1(88. 
Storożenko Andrzej. 4047. 
Strachów. 2730. 
Strahinić. 2116. 
Straszewicz L. 3573. 
Straiyńska H. 752, 1065. 
Strepa .lakób 4524. 
Stritar Josip. 1772. 
Striżić Napoleon. 1938. 
Strogonow hr., gen. gubernator Husi. 3236. 
Stroliowa. 584. 
Strossmayer Józef .Jerzy. 498, 1907, 1965, 

1993, dop. 1907. 
Stroupeinicky Władysław. 985, 1089. 
Strumiński Jerzy. 3378. 
Struś. 2677. 
Strutyński Jan. 3258. 
Struve Henryk. 1301, 4754. 
Strzelecki Adolf. 685. 
Strzeszewski Zygmunt. 740. 
Studnicki Władysław. 2496, 3135, 3360, 

3552, 3634. 
Studniczka Franciszek. 984. 
Studniczkowa Bożena. 938. 
Studziński Cyryl. 3214, 4185. 
Stupnicki Jan. 4267. 
Suchecki Henryk. 283, 833. 
Suddeńko Wasyl. 3846. 
Suligowski Adolf. 3585, 3614. Sulima A. 2676, 4381, 4680. 

— Z. L. 2599. 
Sulimierski A. 2485. 
Sulisz Józef. 3894. 
Sulila B. 1519. 
Bulla O. 2982. 
Sumawski Franciszek. 284. 
Sumcow Mikołaj. 35, 3841, 3924, 4(H)5. 
Sumiński Rajmund. 521. 
Sundeczić Jowan. 1917. 
Surowiecki Wawrzyniec. 1, 89, 110. 
Suryn Fel. 4063, 4810, 4892. 
Sutowicz Julian. 791, 794. 
Suwarow Aleksander. 2B06 
Suworin Aleksy. 2857. 

Svatek Józef. 669. 

Swurlh H 3506. 

Swiatopelk Słupski Zygmunt. 2896. 

Świdziński K. 2980. 

Świt^-cicki J. A. 2989. 

— Paulin. 294, 543, 1912, 2163, 2908, Um. 
4390, 4415. 

Świeykowski Hip. 2912. 

Świerczewski Erazm. 4363. 

Świerzbieński Romuald. 9, 60. 

Świella Karolina, zob. Mużakowa Joanna. 

Swielłow W'. J. 2983. 

Świętochowski Aleksander. 570, 1411,2112. 

— Ignacy. 3625 

Swirgowski Jan, hetman Ukrain) . 3959. 
Swoboda Franciszek. 1025. 

— Jan. 986. 

— Karol 987, 1301. 
Sybirak. 3490. 
Sygietyński A. 1494-1496. 
Syncradzki Michał. 4145. 
Syrenjusz. 683. 

."Syrokomla Władysław. lOOl. 1931, 2928, 
2930, 2932, 2951, 2953, 2965, 4415,4845. 

Syrski S. 1741. 

S. Z. 2639, 3208, 4489. 

Sz. Cz. 4O10. 

Sz. Roman. 4426, 

Szablewska Seweryna. 3859. 

Szabłowski Teodor. 591, 652, 666, 672, 
940, 966. 

Szachowskoj, polityk ros. 3395. ISpis osób i autorów. 295 Szafarzyli PaweJ .1. 67, 113, 122, 133,205, 

206, 294, 302, 515, 657, 988, 1135, 1472, 

1736. 
Szajnocha Karol. 21, 84, 156, 4174, 4234. 
- Wladysfiiw. 651, 2498. 
Szampański Korek. 1647 
Szaniawski A. ks. 176, 4790. 
Szantyr Stanisław. 3167. 
Szapiro Olga 2984. 
Szaraniewicz Izydor. 7. 167, 400S, 4038, 

4118, 4156, 4169, 4177, 4282, 4486. 
Szarapow Sergiusz. 456, 459, 3336, 3579. 
.SzarJowski Alojzy. 2433, 2751, 2782,2856. 

3132, 3173, 3211, 3361, 3693, 4009,4063, 

4132, 4371, 4381, 4546, 4563, 4681, 4718, 

4856. 
Szarski A. 3173. 
Szaslecki Ignacy. 1149. 
Szaszkiewicz Markian. 4i^l4. 
Szaszkow. 3121. 
Szczawiński Z. 2873. 
Szczeglów Mikołaj. 2466, 
Szczepański Alfred. 2131. 
Szczerbiec. 3567. 

Szczerbowicz-Wieczor L. 741, 1333. 
Szczery. 4339. 
Szczęsna. 965, 1051, 1063. 
Szczęśniak WJad. ks. 641, 4506. dop. 356. 
Szczucki Baltazar. 4583, 4638. 
Szczurkiewicz F. 963. 
Szczypawka Hryó. 4611. 
Szebir. 3777. 

Szelągowski Adam. 803, 4183. 
Szeliga Marya. 1335. 
Szenoa August. 1908, 1939. 
Szepielewicz Piotr. 2908, 2932. 
Szeptycki Atanazy. 4625. 
Szeremietiew A. hr. 3658. 
Szestow Lew. 2858. 
Szewczenko Taras. 246, 247, 4241, 4381, 

4415, 4748. 
Szewczik Jakób. 1656. 
Szewyrew Stefan. 2710, 2985. 
Szigarin M. 3481, 3776. 
Szilder N. 2582. 2597. 
Szir .Józef. 1413. 
Szkorpik Ksawery. 939. Szlagier K. 2886, 3769. 

Szlejhar Józef K. 992, 1090. 

Szlezygier .lózef. 3103. 

Sznitzler. 2582. 

Szolc Wacław. 890. 

Szopiński Baltazar. 3832. 

Szpanie Stjepko. 1940. 

Szpatny Franciszek. 903. 

Szpindler Erwin. 1091. 

Szrobar Wawrzyniec. 15.'i7. 

Śtastny A B. 990, !087. 

Sztulc WacJaw ks. 741, 918, 936, 993, 

1092. 
Sztur Ludwik. 1527, 1543, 15.Ó4, 1621. 
Szubert Franciszek Adolf. 923. 
Szuch Stan. 4775. 
Szujski .lózef. 387, 1697. 2654, 2859, 3710, 

4651, 4682. 
Szukiewicz Aleksander. 694, 695. 

— Maciej. 9 14, 1033, 1086. 

— WJodz. H850. 

— Wojciech. 741, 1057, 1089, 1386, 1492, 
1557, 1818, 1031, 4888. 

Szulc Kazimierz. 61, 85, 555, 556, dop. 93. 

Szulce .Jan Parum. 642. 

Szalek Bogoslaw. 246. 

Szuman H. 3958. 

Szumawski Benesz WacJaw. 1093. 

Szumowski Aleks. dop. 93. 

Szuster Jerzy. 3727. 

— Józef. 3748. 
Szwarcówna G. 3734. 
Szyc Joachim. 56, 2478. 
Szychowski Jan. 3223. 
Szydłowski Ignacy. 2900. 
Szyjkowski Maryan. 3383. 
Szymaczek M. A. 989, 1025, 1094. 
Szymanowski Marcin. 2908, 2954, 2957, 

2965, 3034. 

— Wojciech. 958, 2462, 3595. 

— Z. 3784. 
Szymański Adam. 2860. 

— Adam L. 1727, 1735, 1823. 
Szyr. 619. 

Szyrma Krystyn. 111. 
Szyszka Michał. 2475. 
SzyszyJowicz Ignacy. 468. 296 Bibliografia sJowianoznawstwa. T. A. 4652. 

Tablic, czeslii poeta. 1097. 

Taborsky P>anciszek. 1025. 1098. 

Tadia, czeski historyk. 1161. 

Taganskij M. 3777. 

Taillandier 8aint Ronę. 2U1, 2142. 

Talko-Hryncewicz Julian. 195, 38;{1. 4290. 
4526. 

Talko Józef. 2492, 2641. 

Tan (W. G. Bogorazow). 2986. 

Tarakanowa Anna. 2607. 

Taras. 4335, 4600. 

Targoński J. H. 3632. 

Tarnowski Stanisław (T. S.). 241, 1697. 
2502, 2590, 2678, 2859, 3173. 3209, H496, 
3508, 3801, 4(147. 4388, 4550, 4597. 

Taroni Feliks. 1463. 

Tatiszczew S. 2401, 2597, 3535. 

Tatomir Lucyan. 1697, 1709, 2638. 

Taugama. 1803, 1922, 2356. 

T. B. 261. 4410. 

T....CZ Feiicyan. 2954. 

Teisseyre Wawrzyniec. 2487. 

Teleszew J. D. 2988. 

Teneam. zob. Szulc. 

Tcodoro«icz J. 4729. 

Teresa Jadwiga. 43. 

Tcreszczeńko Aleksander. 99. 

Terlecki Hipolit ks. 583, 4475, 4585. 

Tessarczyk Antoni. 2597. 

Tetzner Fr. 192. 

T. G. 2911, 434S. 

Thun Alfons. 3294. 

- Leon. 826, 1205, 
Tichonow W. 2987. 
Tilles Adolf. 2810. 
Tilsch E. 1194 
Timkowskij-Kostin J. 3778. 

- MikoJaj. 2871. 
Tissot Wiktor. 2429. 
T. K. 441, 2896, 2903. 
Tkalczewicz Adolf Weber. 1909. 
T. N. 659, 2267. 

T. O. 576. 
Tobołka. 1269. 

Todorow Petko J. 2370 (i dop. 2370). 
okarz W. 2597. Tokarzewicz Józef (Hodi T ). 580, 615, 1523, 

1766, 2364, 2400, 2631, 2827, 2852, 2855. 

2909, 2965, 3274, 3292, 3301, 3718. 
Tokarzewicz Kaz. 4745. 
Tołstoj Aleksy. 2859, 2989, dop. 28.'>9. 
Tołstoj Lew. 247, 2059, 2860, 2861, 2990, 

H581, 3779. 
— młodszy. 3780. 
Toma-szewska Michalina. 3863. 
Tomaszewski. 1545. 2905, 2919. 
Tomaszczuk, Rusin, piof. czorniovvii>cki 

1372. 
Tomaszik Samuel. 1570- 
Tomek Wacław. 752, 8ii5, 994, 1147, 1422. 
Toinić Józef Eug. 1942. 
Tomicki A. 3253. 
Tomkowicz St. 958, 4068, 4749. 
Toinmaseo Nicola. 1910, 191-1. 
Tonner Emanuel. 756, 1208, 1219, 1280, 

3458. 4668. 
Topcir G. zob. Grutewski Tad. 
Tóplitz W. K. 101. 
TordinacMikoJaj. 1872, 1917. 
Toroński Aleksy. 3995. 
Tóth Wilhelm Rauliny. 1513, 1544. 
Toużimski Józef F. 2201. 
Towścik Józef. dop. 2927. 
Trąbczyński Janusz. 3307, 4608. 
Trąmpczyiiski W/ 2281, 2852. 
Treinbiiiska B. 2994. 
Trcter Hilary. 553. 
Tretiak Józef. 244. 1017, 2091, 2852, 291 13, 

3134, 3837, 4007, 4333, 4^81, 4797. 
Tripplin Teodor. 2314. 
Trojanowski. 2900. 
Trojański J. K. 3096. 
Troska StosJaw. 3568. 
Trsicnjak Daworin. 939. 
Trubar Frimoż. 1773, 4111. 
Trubeckij ks. 3404. 
Truszkowski M. H. 2965. 
Trylowski Cyryl. 4615, 4699, 4716. 
Trz-a. 4730. 

Trzaskowski Bronisław. 291, 296, 3118. 
Trzciński P. 2911. 
Trzebiżsky Benesz Wacław. 1100. 
Trzeciak Ant. dop. 2927. Spis osób i autorów. 297 T. S. 13G9, 4010. 
T. T. 1. 4--i3ł. 
Tuei(- Sigian. 1943, 2170. 
Tunipach Józef dr. J200. 
Tupy Karol Eugeniusz (.Jalolon«l<y). 741, 
995, 1022, 1023, 1055, 1380, dop. 99ft. 
Turczyński Emeryk. 4007. 

— .Juliusz. 3S50, 3914, 4007. 
Turgeniew Iwan. 246, 273i), 2750, 2S33, 

2801, 2870, 2991, 3412, 3781 
Turkawski Marceli. 2640, 2666, 38.'')0, 4' 07. 
Turowski Kazimierz. 1536, 3939, 391-7 
Turski J. K. 1055 

Twerdochlib Sydor. 4386, 4392, 4394, 4409. 
Tworkowski Fr. 29. 
Tykiel B 4022. 
Tyl .1. K. 923. 
Tynikowski .Terzj'. 3782. 
Tymon nie z Aten. 2852. 
Tyniecki WJadyslaw. 4008. 
Tyszkiewicz Konstanty. 4263. 
Tyszyuski Aleksander. 5, 205, 220, 509. 

Uchtoinskij Esper. 2495. 

Udziela Maryan. 2023, 3851. 

Ujejski Kornel. 1082. 

Ulanowski Bolesław. 4178. 

Ułaszyn Henryk. 97, 197, 887, 1156. 1502, 

1600, 1618, 1646, 2853. 
Umaniec. 2871. 
Unger Wiktor. 438. 

Urban Jan ks. 360, 2860,3173,3217,4517. 
Urbański Aureli. 1103. 

— Tadeusz. 4181. 
Ursin. zob. Zdziechowski. 
Ursyn J. zob. Zamarajew Jan. 
Uspienski Gabryel. 2526, 2686. 
Uspienski Gleb. 2862. 
Ustrialow Mikołaj. 2514, 2597. 
Ustyanowyoz MiUoła. 4416. 
Utin Eugeniusz. 2387. 
Uwarow Sergiusz. 2688. 

Vajansky Hurban Svetozar. 1513, 1528, 

1545. 
Van J. 1061. 
Veto. 3521. Vika Karol. 1101. 

Yinipeller Roman. 1221. 

Yirt-how Rudolf. 998, dop. 630 

Viquesnel A. 160. 

Vlachović Menczetić Zyg. 1945. 

Ylczck Waofaw. 808, 996 

Yońadlo V. 1154. 

Yodnik Branko. 1895. 

Yogiie Melchior. 2746, 3295. 

Yojański I. 1944. 

Vojnuvió Ivo. 1874, 1887, 1946. 

Yondrak WacJaw dr. 323. 

Yosiijak Bogu mi}. 1791. 

Yraz Stańko. 1700, 1878,1911, 1917,1947, 

(i dop. 1947). 
Yrchlicky Franciszek. 1102. 
Yrchlicki Jarostaw. 245, 246, 896, 916. 

924, 925, 928,930—934, 097, 1017, inli), 

1024, 1025, 1103, 1,S73, 1385, dop. 997, 

1103. 
Yychodil P. J. 845. 

W. 419. 

W...y. 3363. 

W. Adolf. 2965. 

Wachnian3n Anatol. 4634, 4694. 

Wachowski Kazimierz. 184, 634. 

WacJaw Św. 774. 

— z Oleska, zob. Zaleski Wacław. 

Wacława. 4809. 

Waga Antoni. 291)0. 

Wagilewicz Jan Dalibor 17, 146, 162, 

3850, 3899, 4155, 4253, 4384, 4439, 4474. 
Wajgiel Leopold. 3850, 4007. 
Walderowicz W. 2801. 
Walewska L. 2896. 
Walicki Aleksander. 2906, 2991. 
Waliszewski Kazimierz. 2601, 2646, 2789, 

35=13, 3717. 
Waliszkiewicz BarlJ. 3095. 
WaJtarz, poeta luŻ3cki. 1650 
W. A. M. 2502, 2505. 
Wancasz Antoni. 1982. 2191. 
Wandalin. 4008. 
Wandycz. 4703. 
Wanke Anna. 3888. 
Warska Jadwiga. 3730, 3752. 298 Bibliografia słowianoznawslwa. Warski A. 4609. 

Wasilczykow A. 3636, 3646. 

Wasilewski Leon. 245, 6t6, 8H5, 884. 953, 
971, 1178, 1250, 1256. 1261. 1263, 1287, 
1447, 1448, 1559, 1899, 1935, 1968, 2175, 
2178, 2243, 3296, 3362, H807. 43P.6, 4628, 
4825. 

— Zygmunt. 3129. 
Wasniceow, malarz ros. 3654. 
Wasyl, kniaź. 2608. 

Watson (Scotus Wialor). 1566. 
Wawrzimiccki Miiryan. 2.H22. 
Wazów .lan. 2354, 236i, 2:-;69, 2871. 
Wdowiszewski .1. ^^■. 1030. 
W. Dz. 391. 
Weczcrz Bog. 1423. 
WęrirycliowskI Gabryel. 2896 
\\\;gliuski Alfred. 4703. 

— I-. 701, 3984. 

Wegner Stanisław. 2852, 2861, 2991, 

3661. 
Wegnerowicz WacJaw R. 1884, 1890. 
Weilcn .1. 1104. 
Weinberg Julian. 560. 

— Fawcl. 2992. 
Weisbach Jan Bernard. 2660. 
Wejmarn, poseł rcs. 2626. 
Wenelin Jerzy (Huca). 2328 
Wcrbcrger Sadok Fr. P. 882, 1201. 
Weresaj Ostap. 3846. 
Wereszczagin B. 2485. 
Werderewski E. 2993. 
Wereńko F. 4821. 
Wereszczagin Wasyli 2995, 3655. 
Werkowicz Stefan. 23U7, 2331. 
Wernic Henryk. 1062. 
Wernicki Aleks. 4543. 
Wernyhora, kozak. 4246. 

Weryho Wtad. 3170, 3.H64, 4814, 4834. 

Werylus Antoni. 4009. 

Weselowskij Aleksander. 2741, 286-4. 

Węslawska Emilia. 2571. 

Weyssenhof H. 3688. 

Wężyk Groza Sjlwester. 4255. 

W. F. 4758. 

W. G. 2890, 2931. 

W. H. 1428, 2753, 4798. Wiatko. 4323. 

Wiazemski W A. 27U0, 2833, 2996. 

Wiclierkicwicz Bolesław. 3697. 

Wicherski Feliks. 223. 

Widmann K. 1208, 4U60. 

Widort Grzegorz i Kajetan. 3H46. 

Wiecki Wiktor. 1728, 2324. 

Wieliczko Wasyl. 2872. 

Wielkopolanin Łukasz. 619, 2334. 

Wielopolski Aleksander. 3466. 

Wielowieyski Henryk. 4731. 

Wieniarski A. 3855, 4235. 

Wieniukow M. 3783. 

Wieresajew Wincenty. 2816, 2863, 2994. 

Wierzbicki D. J. 523. 

— Jarosław. 879, 4007. 

— Ludwik. 3826, S850, 4043, 4285. 

— Nicczuja. 398. 
Wierzbowski Michał. 4007. 

— Teodor. 597, 805. 
Wierzehlejski. 23H6. 
Wierzpjski Ą. 4008. 
Wiesiołowski Kizjsztof. 348. 
Wigand Aleks., ksia.żę. 4165. 
Wigura Andrzej. 3091. 

— J. 3162. 

— St. 3:^88. 
Wiklorowiez 1-. 2095. 
Wiktor z Baworowa. 2104. 
Wilczewski M. 4307. 
Winarzycki Karol. 821. 
Winawer Bruno. 2878, dop. 2233. 
Winawerowa U. 2233. 
Windakiewiczowa Helena. 705. 
Winiarski Bohdan. 3313. 

— E. 3725. 

— Leon. 2860, 3399. 
Winter Zygmunt. 668. 
Wiślicki Józef. 3661. 
Wisłocki Władysław. 1137. 
Wi.śnicw-ski A. 676. 
Wiszniewski Józef Kaz. 2900. 
Wi.śniovvski Teoni. 363. 
Wiśniowiecki 2795. 

— Jeremi. 3950. 
Wilanowski Kawicz M. 4011. 
Witkiewiczówna J. 2932. Spis osób i autorów. 299 Witeblanin. 4844. 

Witort Jan. 10, 3213, 3516, 4822. 

Witowski Gerard. 2582. 

Witski A. 674. 

Witwicki Stefan. 2866. 

— Sofroniusz. 3850, 4646. 
Wityk Semen. 4704. 

W. J. 4765. 

W. K. 2260, 3324. 

W. L. 4203. 

W. M. 4413. 

Wł. Rp. zob. Rapacki. 

WJadimirow. 3161, 3403. 

WJadystaw II. 792. 

Władysław (Jpolski, ksi.ążi;. 4160. 

WJadystaw Wai-ni.'ńczyk. 2308. 

Władysław Waza. 2615, 2616. 

Włast Piotr. 77.^. 

Wł. L. ks. 471. 

Włoczyński Jan. 2878. 

Włodymirowicz Aleksander. 4165. 

— Iwan. 4165. 

— Michał. 4165. 
Włodzimierz, kniaź. 3942, 4170. 

— książi; kijowski. 4165. 
W. M.4254. 

Woccl J. B. 830, 1105. 

Wodnik Walentyn. 1750, 1774, 1781. 

— tłumacz. 2990, 2994. 
Wodowozow W. 3784. 
Wodozow, ros. historyk lit. 2813. 
Wodzicka Teresa. 2528, 2814, 2816. 
Wodziński Ignacy. 4008. 
Wojejkow, poseł ros 2626. 
Wojewódzki. 2212. 

Wójcicki Wład. Kazimierz (W K.). 17, 
20, 718, 948, 953, 1454, 1472, 1486, 1523, 
2075, 2117, 2965,3846—3850, 3895,3943, 
3944, 4011, 4245, 4250, 4379 

Wojciechowski J. 2951. 

Wojciechowski Tadeusz. 210 (i dop. 210). 

Wojkowsky Julia. 3958. 

Wojniłowicz B. 2965. 

— Ksawery. 2965 
Wojstomski U. 4008. 
Wolański Franciszek. 462. 

— Tadeusz. 208. Wolff Józef. 4162. 
WolkoY T. 3866. 
Wolski Kalikst. 3731. 

- Mikołaj. 2650. 
Woł...icz Hipolit. 4161. 
Wołkoński Jerzy ks. 2626, 3325. 
Wołodkowicz Józef. 4852. 
Wołyniak (Giżycki). 4042, 4511. 
Wołyński Artur. 2913. 
Wotłowicz Ignacy. 3953. 
Worobjew Grzegorz. 2633. 
Worobkiewicz Izydor 4382. 
Worońcow hr., gubernator. 4010. 
Woroniecki Edward. 600, 27y6, 3392. 
Woroński E. 4705. 

Wostokow Aleksanrler. 3078. 

Wowczok Marko. 4383. 

Wowków D. 4454. 

Woznesenski P. 3785. 

W. P. 2599. 

Wrczewicz Wuk. 1686, 2181. 

Wróblewski Alfons. -2932. 

- K. 881. 

- Witold. 2881, 4007. 
Wroński A. 1715. 

- J. 4007. 

- Stanisław. 3669. 
Wrotnowski F'eliks. 218, 3068, 4185. 

- Łukasz. 2297. 
Wrzesień A. 868, 1106, 2860. 
Wrzosek S. 3786. 
W. S. 1283, 3849. 
Wsewoład. 2997. 
W. T. 734 

Wukałowicz Łuka. 20.S6 
Wybianowski Leon 2092. 
W. Wł. O 3248. 
Wyhowski. 4238. 
Wyleżyński J. 119. 
Wyrzykowski. 2573. 
Wystouchuwa Marya. 672, 958, 965, 991, 

1019, 1049, 1078, 1085, 109ii, 1763, 1930, 

2191, 2904, 2990. 
Wysocki A. 3779. 
W. Z. 2374. 
Wz. Sz. zob. Spasowicz. 300 Bibliografia sJowianoznawstwa. X. S. 3812. 
X. Y. 4009. 
X. Y. Z. 2519, 3310, 3500, 3574, 4876. 

Yriait Karol. 1852. 

Z. Aniela. 4410. 
Z. A. K. 3850. 
Zabłocki. 3688. 
ZaboUrzyclu Dyonizy 4526. 
Zaborowski Ad. liop. 77. 

— M. 196. 

— Tymon. 3938. 

Zaborski W. 1723, 1802, 1965, 2351. 
Zacharin-Jakunin. 2865, 3405. 
Zacharji'wicz Julian. 4281. 
Zacharyasicwicz J. 4639. 
Zaohorowski Stan. 1509. 
Zagorka Marya .luiić. 1948. 
Zasi;(')rski W. 2965. 4455. 
Ziigoskin Michał. 2998. 
Zahar Jan. 1949. 
ZahuJą Władysław. 2240. 
Zajac7.kow.sk i Tadeusz. 1285. 
Zajc Jan. 1981. 
Zahorodriy Stefan. 4616. 
Zakrzewska, (panna Garthner). 2942. 
Zakrzewski Adam. 3889, 4595. 

— Stani.sław. 4l4;i. 

— Wincenty. 3186. 

— \\'ladysław. 3614. 
Zaleski Antoni. 1178. 

— Bronisław 2479, 2667, 3413, 4381. 

— Józef Bohdan. 546,581,9(14,1110,1116, 
1994, 2102, 2419, 4H65, 4417, 4796. 

— Konrad. 1025, 1037, 1039. 1051, 1074, 
10f<3, 1094. 1098, 1103. 

— Tadeusz. 2502. 

— Wacław. 872, 3939. 
Zalewski K. 3380, 3645. 
Zalokostas Jerzy. dop. 1105. 

Załijski Stan. ks. 1373. 2.582, 2601, 32lo, 
3248, 4483. 4491, 4t92, 4511, 4873. 

— Witold 3277, 3585, 3606 
Załuski Jan. 3812. 

Zamarajew Jan. (Ursyn). 2501,4045, 4047, 
4098, 4756. Zamarski R. zob.Zmorski. 

Zamiechowski A. 2317. 

Zamorski Br. 1697. 

Zap Władysław. 4038. 

Zapałowicz Hugo. 4007. 

Zarański Stanisław. 304. 

Zaremba Wacław. 3697. 

Zaruski Maryusz. 2949. 

Zasławscy. 4167. 

Zathey H. 995. 

Zatorski F. 2514, 3749. 

Zawadzki Wład. 3850, 40u7. 

Zawiliński Homan. 94, 596. 858, 946,997, 
1000, 1020, 1039, 1049, 1050, 1059, 1078, 
1106, 14,50. 1452, 1510, 1521, 1537, 1541, 
15.O0, 1601, 1764, 1770, 1776, 1779, 1787, 
1892, 1902, 1919, 1922, 1935, 1943, 1948, 
2029, 4007. 

Z. B. 1015, 1051. 

Zbicrzchowski Henryk. 2878. 2950. 

- Jan. 2878. 

Zborowski Stanisław. H3U. 

Z. D. dr. 2860. 

Zdanowicz Aleksander. 3311, 3537. 

Zdora 2949. 

Zdz. M. zob. Zdziechowski. 

Zdziarski Stanisław. 601,2325,2768,286(1, 
2866, 3381, 3850, 3916, 4366. 

Zdziechowski Maryan. 241, 242, 244, 442, 
849, 958, 967, 969, 975, 1252, 1523, 1878, 
1902, 1905, 1974, 2046, 2059, 2597, 2752, 
2798, 2809, 2819, 28H3, 2852, 2860, 3218, 
3335, 3383, 3393, 3495, 3557, 4381. 

Zefi. zob. Fricz. 

Zejler Andrzej. 1657. 

Zejszner Ludwik. 1502, 1603. 

Zeleny Wacław. 999. 

Zelwerowicz Aleksander. 2911. 

Zen. Piet. zob. Pietkiewicz. 

Zenowicz Despot Aleksander. 2609. 

Zet-pe. 1375 

Zeus Kaspar. 136. 

Zeyer Juliusz. 916, 928, 930, 1000, 1025, 1 106. 

Z G. 175. 

Zgierski Wincenty hr. 2900. 

Ziabłowski E. 2461. 

ZibrtGeniek.661~665,668,681,898,921,1160. Spis osób i autorów. 301 Zieleniecki K. 2852. 
Zieliński Feliks. 4152. 

— K. WI. 737, 1490, 1697. 

— Ludwik. 515, 1529, 4111, 4245. 
Ziemba J. S. 3884. 

— Karol. 975, 4012. 
Zieinicz A. 2911. 
Ziemięcki T. N. 4284. 
Ziemislaw Szczery. 4012. 
Zienkiewicz Romuald. 3960, 4257. 
Zienkowicz L. 691. 

— W. 2585. 

— Woropaj Teodor. 2633. 
Zimmerman J. 177. 628. 
Zimmerowa N. 3988. 

Z. Jadwiga. 1077. 

Zlatarić Dinko. 1950. 

Zlatowratski Mikołaj. 2862. 

Z. M. 3646. 3980. 

Zmorski Roman. 535, 577, 735, 988, 1042, 
1534, 1536, 1539, 1.587, 1607, 1661, 1671, 
1690, 1838, 18.50, 19.S7, 2036, 21ul, 2122, 
2162, 2173, 2187, 2198. 

Znatowicz Edmund. 2094, 2965. 

Zograf N. prof. 2435. 

ZoJotowolskij. 4418. 

Zorjan. zob. Święcicki Paulin. 

Z. P. 897, 2543. 

Z. P. zob. Przesmycki. 

Zrinsky Mikołaj i Piotr. 1951. 

Z. St. 3839. 

Z. U. 3403. 

Zuber Juliusz. 4758. 

Zubowicz Piotr. 2406, 4805. 

Zubrzycki Dyonizy. 4007, 4060, 4109, 4462. Zurich Wfodz. 1983. 

Zwierkowski Ludwik, dod. 4204. 

Zwierzyna Franciszek. 1107, 1305. 

Zwiezdicz P. 3790. 

Zygmunt Luksemburczyk. 793. 

Zygmunt O 4047. 

Zjgmunt lU. 625, 2634, 26H6, 4141, 4467, 

dop. 2614. 
Z. Z. 4611. 
Żaba N. F. 2965. 
Żebrawski T. 84. 
Żegota K. 3344. 
Żeleński Władysław. 1309. 
Żeleznow W. 3791. 
Żeleźniak Maksym. 3949, 4195, 4247. 
Żeligowski Edward. 538, 2371, 2965. 
Żidek Paweł. 1001. 
Żitek, poeta czeski. 1022. 
Żmakin W. 2589. 
Żmigrodzki Michał. 3869. 
Żmijewska Eugenia. 2911, 2939, 2990. 
Żochowski Feliks. 4432. 
Żólkiewicz Antoni M. 207, 4009. 
Żółkiewski Stanisław. 2622. 
Żukowski S. 2901, 3792. 
Żukowski Wasyli. 2752, 2866, 2867, 2869, 

2999. 
Żuliński Józef dr. 1166, 1403. 
Żuliński T. 396. 
Żukowicz Eugeniusz. 3492. 
Żwan Antoni. 3579. 
Życki K. 2071. 
Żytyński L. 4303. 
Żyżka Jan. 681, 805. 
Żywago S. 3793. 39 Błędy drukarskie i sprostowania. nr. 7ó powtórzony bli^dnle za Estrei- 
cheieni trzeba wykreślić. Prawdziwo jego 
brzmienie zob. pod nr. 291. 

82. zamiast nr. 33 ma być nr. 36. 

182, 422. zamiast PrószczyńsUi ma być 
1'rósz} liski. 

214. zamiasl Ucppcn ma być Keppen. 

258. zamiasl Alek.<andro\vicz ma być 
Aleksandrowski Jan. 

760. Artykuł ten przez pomyłkę lulaj 
umieszczony powinien znajdować się po 
nr. 1415. 

793. zamiast 11. ma być fil 

796. zamiasl 696 ma bjć 796. 

888. wiersz 5. zamiast Nory ma być 
Novy. 

992. zamiast Dzień, ma bjć Przegl. 

1049. zamiast Ileriles ma być Herites. 

1087. zamiast Stia.śny ma być .Stastny. 

1096. wiersz 22. zamiast XVII ma być 
XVIII. 

1199. po słowach »w Zagrzebiu" opusz- 
czone: Nad serbskim Dunajem. 

1255. zamiast Dzień, ma być Przegl. 

1288. zamiast Trysztat ma być Frysz- 
tat. 

1309. Wykreślić całkiem. Haydn bo- 
wiem, chociaż pochodzi z czeskiej ro- 
dzin}', należy do niemieckiej muzyki. 

1424. zamiast 1819 ma być 1829. 

1528. Czajewski na początku ma być 
skreślone, a słowa Vajansky Hurban po- 
winny byćlliistyin drukiem wydrukowane. 

1568. zamiast 1844 ma być 1884. 1667. zamiast Dziew, ma być Dzień. 

1678. zamiast 212 ma być s. 212. 

1680. zamiast 112 ma być s. 112. 

1727. zamiast 1905 ma być 1909. 

1736. zamiast 207 ma być s. 207. 

1757. Czasopismo to słowacki e, obej- 
mujące powie.ść poetyczną Ludwika Ku- 
baniego; Uadziwiłłówna — przez prze- 
sunięcie składu w drukarni doslati* sir 
mylnie do działu słowieńskiego. 

1939. wiersz 9. zamiast dot. ma być dod. 

1987. zamiast 1787 ma być 1987. 

2011. wiersz 3. zamiast 125 ma być 121. 

2024. zamiast 1024 ma być 2024. 

2072. wiersz 5. zamiast 647 ma być 547. 

2160 ma być zamiast 11 GO. 

2248. wiersz 6. zamiast 397 ma być 497, 
zamiast 1582 ma być 1583. 

2369. wiersz 28. ma być: pow. t. II. 

2462. wiersz 17. zamiast Stepowcy ma 
być Stepowy. 

2499. zamiast 2479 ma być 2478. 

2500 i 2.001. przez pomyłkę tutaj umiesz- 
czone powinny właściwie znajdować sii; 
w geografii ruskiej. 

2502. wiersz ostatni zamiast 2506 ma 
być 2505. 

2505. wiersz 9 zamiast 1821 ma być 
1827; wiersz 15. zamiast 2.39 ma być 233. 

258H. wiersz ostatni, zamiast 2598 ma 
być 2597. 

2596. zamiast czyny mu być czasy. 

2600. wiersz ostatni zamiast 2588 ma 
b\ć 2587. Błędy di-uUaiskie i sprostowania. 303 2602. zamiast ^588 ma być 2587. 

2805. zamiast 24i ma być 241. 

2813. wiersz ostatni, zamiast 244 ma 
być 241. 

2852. wiersz 88. zamiast 1899 ma być 
1889. 

2965. szpalta 2, wiersz 18 z dołu, za- 
miast 43 ma być 45. 

2970. wiersz 5. zamiast 411 ma być 141. 

2972. str. 158, wiersz 13, zamiast Sie- 
miradzka ma być Siemiradzki. 

2976. zamiast Brombeusa ma być Brani- 
bensa. 

2980. Przez pomytkę dostał się do Bi- 
bliografii. 

2990. ma być 1885, nr. 18. 

2993. zamiast Werderowski ma być 
\\'erderewski. 

3012. zamiast Kubicki ma byćKublicki. 

3140. wiersz 5. zamiast XVIII ma być 
XVII. 

3170. kolumna 2, wiersz 12 z góry, za- 
miast 1866 ma być 1869. 

3173. wiersz 13. z doJu, zamiast Pru- 
gawin ma być Plugawin. 

3212. wiersz 4 zamiast 242 ma być 248. 

3275. zamiast 3375 ma być 2375. 

3375. zamiast austryaoka ma być azya- 
tycka. 3455. Po słowie Ros. opuszczono: SJow. 
Rok III. 1870. 

3478. zamiast Pypin M. ma być Py- 
pin A. 

3511. zamiast Boguslawki ma być Bo- 
gusławski.. 

3647. str. 188, kolumna 1, wiersz 5 
z dołu, zamiast .1. Posner ma być S. Pos- 
ner. 

8654. Po 1899 opuszczono I. 

8669. str. 190, kolumna 1, wiersz 3, za- 
miast 469 ma być 496. 

3697. wiersz 5. zamiast Lekarski ma 
być Lekarki. 

3701. zamiast nr. 168-670 ma być nr. 
168-170. 

3704. zamiast 1767—178 ma być 1767 
-1768. 

3804. wiersz 3. zamiast IV ma być VL 

3845. wiersz 4. zamiast 2465 ma być 
2456. 

4008. wiersz 4. zamiast Anrzejowski ma 
być Andrzejewski. 

4008. str. 208, szpalta 2, wiersz 25 z góry, 
zamiast 1883 ma być 1882. 

4239. wiersz ostatni, zamiast 1905 ma 
być 1909. 

4363. wiersz G. zamiast Maślanka ma 
być Maślak. O iBlNDlNCi ^C.^ i ' nini^ Z Kołodziejczyk, Edmund (comp.) 

70i^ Bibliografia słov/ianoznaw- 

K74. stwa polskiego PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY