Skip to main content

Full text of "Bibliothecæ academicæ Ingolstadiensis incunabula typographica seu libri ante annum 1500 impressi circiter mille et quadringenti;"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| B I B L I O T H E C JE (o 

-ACADEMIC^ INGOLSTADIENSIS / INCUNABULA TYPOGRAPHICA ■ 

S E 17 

LIBRI ANTE ANNUM 1500 IMPRESSI CIRCITER 

MILLE ET QUADRINGENTI; 

9 U O S 

SECUNOUM ANNORUM SER[EM DISPOSUIT, 
DESCRIPSIT, ET NOTIS HISTORIGO-LITTERARIIS 

ILLUSTRAVIT 

S3£BASTXA2SrTrS 53£3E1M3:31311£3EI 

CANONIC. REG. POIXING. SERENISS. ELECT. PAL. BAV. CONSIL. ECCLESIAST. ACT. 
XHEOI. OOCTOR £T PROF. PUBL. ORO. BIBLIOTHSC* ACADEM. 

PR^EFECTUS. 

«BBSBsasas 

FASCICULUS IIL.. 

Q U I 

LIBROS COMPLECTITUR NOTA ANNI IMPRlSSAi ®SlGNlTOS 
ULTRA DUCENTOS ET SEXAGINTA , EOSQUE. •OMl9]5S:*^?NNH 

SPAHO AB ANNO X4S4 — I489 IMPKESfliaa-. "':''. 

ACCBD VNT 

LIBRI TRIGINTA ET AMPLIUS NOTA ANNI IMPRESSA CARENTES, 

SBD PftOBABILISSIMB QUOAD MAJORBM PARTBM PARITER ANTB 

AKNUM 1489 IMPRES8I. 

CUM ADPROBATIONE THEOLOGICM FACULTATIS, • • ••—••• 

• •• •.•• •••• 

•. ••• - • • • • • • 

•• : • 

j • • INGOLSTADII 

Veitdit ]0H. WILHELMUS KRtlLL BIBLIOI^OLA ACADEM. ••"*• ^nftuuias Valentinus Haberberg 

Tjtovughn^ 1789, O.vw-t^ * • • • 

• .-. .. ••*••- 
• ••••-■ • , • 

- • * • V ' - • . ' . • . 

...... ^ • • « 

• - *• • 


• •■ . 


• • » 

- . • . » 

» • • ■ • • • • P R iE F A T I O. T ertius Ifte Fafciculus mignam compledlicur librorum intn 
fexennium ab anno 1484 — 1489. impreflbrum copiam. Quam« 
quam vero inter Iios non pauci exiftant , qui fpediata ai^umenti 
ratione hodie quidem vix Ie6tu digni judicantur : occurrunt ta- 
men e iam quam plurimi, qui ob ipfius argumenti dignitatem prs- 
cipue commeDdari merentur. Nec fane, fi major eiTet copia inu- 
tilium, quam utilium librorum, haud tamen, puto, asqui cenfo- 
res id mihi imputarent, qui tantum notitias librorum apud nos 
exftantium me daturum poUicitus fum, quas quidem, ut in pne- 
cedentibus duobus fafciculis, ita etiaid in przfenti dare adcura- 
tifiimas conatus fum. Addo etiam illud , quod ex certis obferva- 
tionibus collegi, libros inutiles numero longe majori, quam uti- 
les duobus poftremis fseculi decimi quinti decenniis fuifle excu- 
fos« Arte enim Ty pographica per omnem Europam latiflime 
propagata cum typographis non femper prsfto eflent bonae nots 
libri, excudendis obviis quibuscunque genio fxculi niius prsfer- 
tim arridentibus , vel compofitis ab audloribus , quorum tum qui- 
dem magna fuit do6lrine fama, excudendis operam fuam addixe- 
runt. Demum libris omnibus Saeculo XV. excufis , licet ab argu- 
mento commendationem nuUam habeant, fUum pretium minime 
deefle, pluribus expofui in Prsfatione adFafci6uIum I. Ceterum 
hoc in fafcicido operam dedi, ut au5tomm quorundam fsculo 
decimo quinto ad finem vergente fama dodlrine celeberrimorum, 
praefertim qui in academia noftra.florueruntf & hodie fere incog- 

mti «iltiftmt,^ tnemoriflm ab oblivione vindicsrem» quod lei^oribus 

omnibus, prefertim vero liiftorie literarie cultoribus jucunduni 
& utile futurum coniido. De eo demum maximopere gaudeo, 
^uod certo fciam , plures Bibliothecarum Fra»fe6tos , prxfertim ia 
monafteriis, exemplomeo excitatosfuiiTe, ut diligentiorem , quam 
hafteuus quidem fa6tum eft , Curam haberent librorum Ssculo 
.XV* impreflbrum, eos in ordinem redigerent, & adcuratius de- 
{triberenc. Quod fi notitias fuas de iisdem iibris cum orbe eru- 
dtto communicaturi fint, optarem,, ut eos iibros, qui vel ame, 
Tel ab aliis Bibliographis jam adcurate defcripti funt, defcribant 
brevius, & ea fere tantum adnotent, in quibns aliiante ipfos vel 
eEraront,.vel minus adcurati fuerunt. Hsc habui prsmonenda 
ad fafciculum tertium, . quem squi ledtoris iudicio & 

corre6tioni palam fubjicio« WQtHIA p 
! 


H^]i 

N T IT 1 A 

sisioaiico-aixarEK.AMA 

D E 

INCUNABULIS T YPOGR APHICIS 

BIBLIOTHEC^ ACADEM. INGOLSTADIENSIS. FASCICULUS III. P. _ ofl: impreflionem Farctculi 11. qnaedain obfervavi minus refte a me difta. 
Praeterea nuDcprimum libros quosdam in Bibliotheca Academica exdzatm 
iaveai. qui ab anuo 1478 — 1483. impreffi funt, ideoque in Fafciculo If. re- 
cenfendi fuiffent. His partim emendationibus, partim additionibus ad Fafci- 
culum IL iu fronte praefentii FafcicuU locum dare placuit. 

Ad pag. 4. Un. 30. Iniisnia haec non funt Joh. BSmleri , fed GQntheri 
Zainer. votu. Frane. Antom. veitk Diatriben praeBxam Annalibus Typogra- 
pfaiae A^KUftanae CL Ztpfii pag. XX. Hujus fententiam demum etiam am- 
plexns eft CL Panzenu in noTil^o opere 3(tmaien Ux ^tem Dcurft^m Sfttt' 
vatttv pag. 93. 
gtmUter tiiff, UL A M lY: Ad pag. 20. 

ICXIX. Jacobi Alvarotl, feu de Alvarotis, T. U. D. Pataviiii, 
Comfflentarius de Conruecudinibus & Juribus Feudorum. 
Venetiis 1477. Fol. 

In averfa primi.folii pagina Incipit regijlrum (chartaratn) huiuf opis. 

Polio fecundo nu6loris Draefatio , feuepiftoia dedicatoria £if^a»?i/^ (veneranHe) 

uniuerpati iuriflaru paduane infcripta incipit. Epiflola haec brevem continet 

hiftonam literariam eorum, qui ante Aluarotum de feudis fcripferunt, quos 

quidem omncs a fe diiigenter perleftos, atque in ipfo opere excitatos fuiflfe 

Alvarotus afTirmat. Epiftolam in averfr. folii tertii pagma excipit introdu-- 

£tio in ipfum opus , quod demum incipit in columna fecunda foUi noni. Im«' 

prelTum efl: charaftere rotundo pereleganti in duabus columnis chartae prae- 

ftahtiinmae, feu albedinem, feu munditiam, feu firmitatem fpectes. Unde- 

cim priores chartarum fafciculi literis a - L figuati funt : qui vero pofl 1. im« 

mediate fequuntur, carent fignaturis. Sunt fafciculi novem. Poftremi denuo 

fignati funt literis A — V; quos inter praeter Q eft etiam QQ. Opus ipfum 

terminatur in coiumna fecunda folii oftaui quaternionis QQ; ubi hasc legun« 

tur fubfcfipta: Ompletu (compietum) atq^^ j^eSQ e pns op^ f me lacobii alua* 

rota ciulvatauum die lune fexto oSlobris in utgitia gloriofe vginis & martiris fcl 

luftine 01% patauie urbis regine currttibus anis dni a natltate (lic) eiufde. M. cccc. 

xxxviii. Accedit vero index materiarum copiofiffunus ab ipio auftore alpha- 

betico ordine concinnatus» nec non vocabulorum in hocindice contentorum. 

Hunc excipiunt rubrice tibri feudorum^ ad quorum calcem in columna tertia 

folii undecimi fexternionis V.^ lequens fubfcriptio legitur: E^regiu^ opus fa-- 

moftjpmi uiri ^acobi de atuarotis feticiter finit. ImpreJ/um venetiis. Anno domini. 

m. cccc. [xxvtu die decimo ^lii. Accedunt denuo i) Matthaei de Corbinellis, 

Florentini , Juriftarum Univerfitatis Patavinae Re£h>ris oratio publice difta in 

laudem hujus operis auftoris die 15. Nov. 1439. & 2) Epiftola ad auftorem 

fcripta a Pontorio Mafcarello Vincentino , qua pariter auftoris laudes ob opus 

praefens celebrantur. Ceterum defuot in hoc opere cuftodes, foliorum nu« 

' meri, & infcriptiones ; ac faepe etiam, inuno in indice fere ubivis, initiales 

literae. Editio non folum Orlandio, & Maittairio, verum etiam aiiis BibIio« 

graphis fuit incognita. 

Ad pag. 34. 

XXV. Calendarium cum tabulis longitudinum folis, lun», Iinjus. 
que nodis, punftorum praeterea Zodiacalium quovis die h* 
12« merid. ohentiunh Icem Tabuls conjundtionum & oppo* 

fitior 
fitionum folis & lunas^ eclipfium denique eorumdem lumi- 
nariura ab anno 1477 — iSSa* Ulmae per Johanuem Zai- 
ner 1477. in FoU min, 

Tabulis prnniiTa eft inftrudUo de earundem ufu foliis tribus imprefla^, 
Ad calcem tertii folii legitur 

Ifrtprejfum Vlme per ^ohannem Zainer 

Anno dominice incarnationis. 1478* 
Poft hoec Calendarium , aliaeque Tabulae , in titulo nominatae fec^uuntur , fo- 
liis quindecim comprehenfae. Ad harum calcem nihil prorfus adjeftum legi* 
tur. Ceterum Tabulae omnes ad meridianum Ulmenfem computatae funt 
Cojnputus locorum folis & lunae ejusque nodi ac fignorum afcendentium ad 
gradus & minuta fe extendit. Tempus oppofitionum & conjunflionum ad 
dies & minuta, & fecunda calculo determinatur ; quantitas pncterea cujus- 
vis eclipfeos in digitis & minutis , ejusdem duratio in horis & minutis , una 
cum fchemate tnaximae obfcurationis exhibetun De auftore harum Tabula* 
rum mihi quidem nUul conftat. XXVI. Guarini Veronen/is Viri PeritiJJimi Grammaticales Regu^ 
la Incipiunt. Veiieciis per Antonellum aMoneca 1473. in 4. 

Verba tituli ioco recitata iil fronte prima^ paginae capitalibus litteris 
imprefla leguntur. Opufculum ipfum , quod in eadem pagina incipit , roma- 
no charaftere elegantiflimo firmae & nitidae chartae impreffum eft. Signatu* 
ras ab a«- e, & plerumque initiales litteras parvas. ipfe typographus adjecit: 
cuftodes vero, foUorum numeri, & infcriptiones defunt. In averfa pagina 
folii fignati e QariJJimi Firi Guarini Verotmffs De Diphthongis fc. Traftatus 
incipit, idemque terminatur in prima folii intcr impreffa ultimi pagina» ubi 
fequentia , capitalibus imprefla Utteris » leguntur lubfcripta : Opus Guarini 
Veronenfis yiri Peritilfmi Venetiis Feliciter impreffum Per Magifirum jintonellum 
A Moruta Aurificem; M. CCCC. LXXFIIL XXVIL ^nii Aurifex ifte 
forte fumtus tantum fuppeditavit ad impreffiouem operis neceifarios^ quin 
ijrfe typographicae artis fuerit peritus. Ad pag. 95. 

XLV« Diodori JtcuH hifioriaru prifcaru a Po^gio 1 latinu tra- 
dudti Uber primus (^uem fx reliqui excipiunc libri cum Ta- 
dti UbeUo ae genaama) incipit in guo h»c conlinentur to- 

A 2 tius lYi tius operis' prohemium (fc. omnium primo iftud occurrit); 
Veneais per Thomam Alexandrinum. 148 !♦ in Fol* 

Verba tituli loco recitata legtintur in fronte averfae paginss folii primi. 
Tum immediate fequuntur brevia capitum fingulorum totius operis, feu fex 
librorum argumenta, quas & lianc paginam, 6c primam folii fequentis inte- 
gram occupant Folio tertio, fignato a, Prohemiurn Poggii Florentini Oratorir 
clarijfmi in Diodorum pculum e greco in latinum a fe conuerfum ad nicolaum. Q; 
(mntum ) pont. Max. ic. incipit. Tam prohemium idud, quam ipfum opus 
charaftere rotundo pereleganti, & praeftanti chartae imprefla funt. Chartas 
typographus fignavit literis a-t Cuftodes vero, initiales literas, foliorum 
numeri & infcriptiones defunt« Corhelii Taciti Illiifirijftmi Hiflorici De Sitn 
Et Populii Germanice: Libellus Aureus pauio ante medium primae paginae fo- 
lii quinti ternionis f incipit , terminatur vero in prima pagina foiii feptimi 
quaternionis t. In eadem pagina leronymus Squarzaficus Alexddrinus QariJJi^ 
mo uiro Fracifco Lecno pdtrtcio f^eneto quondam Simonis Fifio. S. D. In fron* 
te demum primae paginae ultimi folii. Hoc Diodori Siculi Hiflorici nobitijpmi 
opus una cum Cornelio Tacito dt Germano ^ moribus ac uita : ab eruditis uiris 
cafligata. Impre/Ju fuit per Thomam Alexandrinum huius artis peritiffmum ^- 
netiis, Regnante ^oanne Mocenigo duce felicijfmo. Anno falutis milleftmoquadrin-^ 
genteflmo oSlogefimo primo : die uigefima qutnta Nouembrts. Accedit itegiflruru 
Chartarunu XLVI. Johannis Boccatii de Certaldo Genealogije Deorum gen- 
tilium ad Vgonem Hierofolyms & Cypri Regem Libri quinde- 
cim« Accedunt ejusdem audtoris commentationes de mon- 
tibus, fylvis, fontibus, lacubus, fluminibus, ftagnis & no- 
minibus maris. Hegii per Laurentium, & Barcholomaeum 
Bottoni 148 1« in FoL 

^ Operi pramiffa funt breviflima fingulorum ordine iibronmi t & capi« 

tum argumenta» foliis decem comprehenfa. Folio vndecimo auctoris pro^- 
mium incipit, rotundo, quo ipfum opus, charaftere, & praeftanti chartae im« 
preifum. Signaturas typographus adjecit: cuftodes vero, numeri foliorumt 
paginarum infcriptiones , & plerumque initiales literae defunt. Ad calcem 
averfae paginae folii fexti ternionis aa. Geneato&oe deorH gentiliu^Jlm ^aan^ 
ne^ boccaciu^ de certatdo: ad ittuftrem principem Vgone^ Hiirufate^ & Cypri re^ 
%m tiber jmtuf decimus & uttimus expticit. Deo Gratias. In averfa paginm 
Xequentis lolii index alphabeticus rubricarum, feu materiarum praecipuarum» 
cuips auflor ad caicem praefationis , indici huic praefixae» dominicus d" aretio 
grammaticce atque rhetaricne doffor atq^ profefor fe ipfum manifeftat. Hic in« 

dex ■^ . lY^ 4ex foliis impreffis, & fignttis «a. bb. cc, dd. & ee. triginta feptetn caiitine» 
tur. In averfa pagina folii trigefuni feptimi poft f^erfus Damimci Silueftri de 
Florentia fuper ^indecim iibris Txematogicarum^ Scquens epigraiBma legitur 
ejuadem auftoris; 

Dum tua boccaci propriif Laurentius auget 

SOptibus: & readit notnina ctara magiSf 
Hoc opus ctre nfltans : tuc ftirps bottona uirlti <m . 

Et qui flet Repum : mors inopina rapit. 
Poft tachrymas tande frater uirtutis amore •<'-• 

Tampulchlk exegit Barthotomeus opus. 
IJIfyreffum Regii Jnno Satutis. M. CCCC. 
LaXxI. pridie Nonas OSobris. 
Orlandi in Origine e progrejft detta Stampd pag. 193. editionem hanc male 
Profoero Odoardo, & Al^rto Mazali tribuit; & Clement in Bikliothefue Cn- 
rieu/e &c. Tom. IV. pag. 323. pro JBottona male etiam pofuit Fottona. Com« 
mentationes de montibus* fylvis &c. eodem charafttere, eidemcjue chartae 
impreflae funt. Quare dubium non eft, quin ex eadem typographia, eodem* 
que anno prodierint , licet nihil in fine fubfcriptum habeant. Continentur fo« 
liis impreflis 58. quae fignata funt ft. ct. A. B. C. D« Operis hujus editiones, 
compiures, praster hanc noftram, & hac quidem tum antiquiores, tum re- 
centiores recenfet Clement loc. cit. pag. 325. feqq. Noftra» quod typorura, 
chartaeque elegantiam fpeftat, vix cuiquam cedit. Quare ejus exemplaria 
magno pretio fimt empta ab amatoribus. Conf. CiemenMoc. cit* pag. 328« 

Ad pag. 137^ 

XLIIt Cini de Piftorio Pars.fecunda Ledurs in Codicem« Pa* 
piae per Francifcum Girardengum. 1483« in FoL 

Primam partem hujus lefturae ab eodem tjrpographo hoc anno im- 
preflain Recenfui Fafc. II. pag. 137. N. LXU. Partem fecundam nunc pri- 
mum detexi. Atque haec quidem in fronte primse columnae 4ianc infcriptio- 
nem habet : De ftuis fugitiuis Remota jRuestumi Flacentini Hinua ftm Axone^ m 
gl. Sequitur tex JPrima Ltbri Sexti. Imprefla eft firmiilunae chartae in duabus 
columnis cliaraftere gothico. Signaturas ab aa • } }. nec non .} \. 22« 4^ IV 3^ 
& initiales iiteras parvas tjrpographus ipfe adjecit : cuftodes vero , foliorunA 
numeri , & paginarum infcriptiones demnt In columna quarta folii noni 
duintemionis ^ opus terminatur. In eadem vero colunma auftoris ad lt« 
ftorem epiiogus legitur» qui indpit: Hic ejlfinis no fotH huii 
USture hui^ libri. ^ ego Gnus d^ figifbutdi de Rftorio pofteris 
butdi confikt» mrt^ df quo habetwr mitio. 2# ut nemo ad fuu$ pa. L una. ti. ^ 

Jacien tu$ amHo dii afumffi. Dilsimas cx.eodoB epilogp, opus hoc 1 

aucto* 


au6h>re completum ifuifle Jnno. M. cce. xiiij. (X3i4*) die .xi. tnefjjff ^mii. 
Subiefta cft in eadem columna fequens fubfcriptio : Imjfreffim Papie ferlFran- 
eifcu girardegu. M. cccc. Ixxxiij. Nonis oSobris. Prima fequentis folii pagina 
Regiftram chartarum exhlbet. 

Ad pag. i6i, & 162. CXXXVn. Opufculum hoc Trithemius in Ca- 
talog. Dluftrium German. Scriptorum Jacobo Wimplielingio tribuit. Fuit 
fiepius typis excufum. Duae editiones, quarum altera Argentinenfis, altera 
Bafileenfis videtur, indicantur in jlmanitatibus Literar. Friburg. Fafc* II. 
pag- i?8» Ibidem pag. 183. feqq« totum opufculum denuo imprelTum ex- 
hibetur. Exftat etiam tertia editio Delphis apud Batavos adornata, cujus 
ibidem , & jam ante a Toh. Chrift. Goetzio tn SJJemtfitbtgfeiten ber lhxi\s,U ^iblto^ 
t^ecf )u ^re^Den II. ^. pag. 365. feqq. communicata eft notitia. Pofterio* 
rem hanc editionem a noftra diverfam efie» utpote fex tantum fohis con« 
ftantem » certum eft. An vero noftra editio cum una ex praecedentibus t a- 
dem fit , adfirmare non pofilim , cum illae quidem in Amcenitat. Libr. Friburg^ 
minus adcurate fuerint delcriptae. 

ANNO 1484. 

I. Egidii Liber metricus de Pulfibiis cum commentario Gentilis 
FulginatiSt Paduae per MatchasumCerdonis anno 14^4. in 4. 

Opufculo praefixa eft Venantii Mutii de Camerino Epiftola ad Alexan- 
drum de Bartholaciis de monte Ulmi, in qua tum hoc, tum alterum Egi* 
dii opus metricum, fc. de Urinis, recenfitum ad annum 1483. N. XXXVI. 
a fe correftum fuifle teftatur. Habent ambo haec opufcula » utpote ab eodem 
typographo excufa, eandem etiam externam formami funtque iisdem litte* 
ns, eidem chartae imprefla. In fine praefentis typographus fequentia adno* 
tavit : Hie finis imponit^ ttaSatuio pulfuu Magijlri Egidii cu eomento Gentitis 
de Fulgineo, qui imprejfus fuH Padue per magijlj^ MattheH cerdonis de Uuindifch* 
greti ^^^ ^anuarii Anmo domed 1484* IL Innmt anothomh (fic) Mundini. Sic legitur in fronteopu- 
fculi quod eodem anno iisdem typis, eidemque chartae, & 
ab eodem cypographo impreifum eil^ a quo immediate prae- 
cedens. in 4. 

Extema forma eft prorfua eadem cum immediate praecedenti« In fi« 
njt haec habentur fubfcripta: £Be modrn imponit emothmii (fir) Jl^mdim: que 

ni 
nS paucii in hcis mendata fuit per excetlentijftmu artir t medicine doctorem nta^ 
gifirum Hierontfmi de Mafeis de Uerona Iprejfaqz -P niagijlri MatUieH cerdomr 
a£ Uuindifchgret^ Padue: Anno dni 1484. 

IIL LiberQuadripartiUPtolomei id e quattttor tractatu^.-tnradi- 
canti difcretione $ Jlellas d' futuris et I hoc mundo cdjlrttc^ 
tiois et defiructiois contigetib^ cuius in pmo tractatufut. 24, 
capfa. incipit, Hsc rubro impreilk colore leguntur in fron- 
te primse columns, prims itidem paginae toiii fecundu 
Primi enim folii averfam paginam occupat Figura celi gene" 
ralis magifierii afirologie. impreiiit Venetiis Erliardus Rxc* 
dolt auno 1484.. in 4. 

Paginae fingulae in duas columnas diftia^be funt CharafVeres funt 
gothici perelegantes , & charta eft praeftantifnma. Paginas typographus fig- 
navit , idcmque litteras initiales magnas florentes adjecit. Defunt vero cu- 
ftodes numeri & infcriptiones paginarum. In fine haec leguntur impreifa: 
Ljber Ptholomei quattuor traSatmm : cum centiloquio eiufiiem Phtotomei : & cometi' 
to Haly : feliciterfinit. Impreffum in Uenetiis fer Erhardum ratdolt de jiugujla. 
Dit 15« menfis ^anuarii, 1484. 

IV» S. AuguIHni Opufcula partim genuina partim fuppofititia varia, 
i) Meditationes. 2) boliioauia, 3) Manuale. 4) Enchiridion. 
5) De triplici habitaculo. 6) Scaia Paradifi. 7) De duodecim 
abufivis Ssculi. 8) De beata vita. 9) De Afliunptione Beats 
Mariae Virginis. 19) De divinatione dasmonum. 11) De ho- 
nellate muiieruiiu 12) De cura agenda pro mortuis, 13) De 
ven^ & falfa pcenitentia. 14") De contritipne cordis. 15) De 
contemptu mondL 16} De convenientia deeem prcceptorum, 
& decem nlagarum ^ypti. 17) De cognitione vers vit£. 
iH) Libri Xiii. confemonum* lo^ Libri quatuor de do6lrina 
Chrilliana. 20) Liber de fide ad Petrum. 21) Sermones duo 
de vita Clericorum. 22) Liber de vera Religione. 23) Eufe- 
bii Corradi Canonici Regularis Lateranenfis Epillola ad Six- 
tum iV« R. P* de aufferendo ab Ecclefia errore fcribentium , 
8« Auguftinum fuifle Eremitam. 24) Regula S. AuguttinL 
25) Vita S. Auguftini fcripta a S« Poffidio Epifcopo Calamenfi. 

26) 8 
sS) Eurebii Corradi Mediolan« Can. Reg^ Later, ad Sixtnm 
1 v. & Cardinales Annotatio , feu potius traftatiis brevis de 
errorefcribentium, S. Auguftinum fuiffe Eremitam. a7) Li- 
ber S^ Augultini de anima. Venetiis per Andream de Bone- 
- tis de Papia anno 1484« in 4« 

Omnia hsec opurcula eodem Charaftere, gothico nimiram minuto, in 
doabus columnis impreflTa funt nitidae, at firm^ tamen chartas. Opurcula 
yiginti duo priora paginarum , fcfu foliorum habent infcriptiones , non item 
iequentia. Defunt ubivis initiales litterae» cuftodes, & numeri paginarum: 
eaedem vero fignatae funt In fine haec fubfcripta Jeguntur: Explicit liher 
fanSi Auguliini ai vera religicme : & de clericoj. vita fcTi Jiugujlini. necno cuiuf 
dam dignijjimi traSatus de Tpiritu & anima. Qiif omnia in ijlo Uibro continentur : 
% cum Juma ditigentia per M. Andream de bonetis de papia venetiis impreffafue^ 
runt. Inclito principe ^ohdne mocenigo venetiarum duce. M. cccc. Ucxxiiij. die 
xxiij. Menfis ^lii. Hujus editionis jam meminerurit Orlandi & Maittaire« 
Neuter vero opufcula fingula hoc volumine contenta exafte recenfuit. 

V. Dini Commentarius fuper Regulis Juris in fexto^ ^Vehetiis 
per Andream l^apienfem ahno 1484« in FoL 

In fronte primae columnae primas itidem paginae Incipit teSfura domini 
Dini fup ti. de regutis iuris ti. vi. Porro haec leoura gothico charaftere per* 
eleganti in duabus columnis prseftantiffimae chartae imprefla eft. Paginas ty- 

Sographus fignavit , idemque litteras initiales parvas adjecit Defunt cufto« 
es , numeri & infcrintiones paginarum. In fine ha^ leguntur imprefla : /m* 
frejfum venetiis per Andream papien. jinno fatutis M. cccc. IxxocHiJ. die x. ^nii. 
fubinctito princt]je ^oanne Mocenigo. Tum fequitur commendatio prasfentis 
operis & auftoris , cui quidem ab encomiafte anonymo primus datur locus 
intir cnmes iuris potificii (Ug^ cefani interpretes. Operom Joli. Gerfon volumen qnartum» Col 
per Joh^ Acelhof^ in FoL min. 

Rtcenfui hoc yolumeB cum tribus praecedentibi 
IVi quo tec guidem ex eadcm typographia pro&i yit 
VII. Joh. Capreoli, Ord. ?tseA. Commentaria in Librum IV. 
fentenciarum. Veneciis per 06laviaimm v>cocum anno 1434« 
in Fol. 

Jam recenfui hunc librum ad annura 1483. N. XXI. cum tribus prse* 
cedentibus ejusdem aufloris voluminibus. VIII. StaCntaSynodalia, & Provincialia Euftetfenfis Diocefis iuf- 
fu Wilhelmi Epifcopi impreflk Euftadii per Matthiam Wal- 
cker de Reutlingen anno 14B4. in 4* 

In prima primi folii paglna Wiliielmi Epifcopi ad typographum Epi- 
ftola legitur, lcripta an. 1484. die 20. Martii, quacum exemplar manufcrip- 
tura typis accurate imprimendum , & pofthac remittendum transmifit. Huic 
cpiftolae fubjefta funt Epifcopi & Capituli infignia. In averfa pagina ejusdem 
folii primi typographi ad Epifcopum fupplex lcgitur epiftola, m qua cocjicem 
ilatutorum manufcriptum typis imprimendum libi commodari petit. Scripta 
cft baec epiftola Euftadii anno i-;84. die 15, Martii. Atque ex geminis hisce 
fubfcriptionibus Epiftolarum colHgo, librum hunc anno eodem Euftadii efle 
typis impreffum. Foiio fecumio non nifi Regiftrum, feu index ftatutorum 
continetur. Folia inde a folio III. numeris romanis notata funt in margine 
fupcriori, & in inferiori fignata. Initiales litteras parvas, interdum magnas 
florentes , typographus adjecit. Cuftodes vero defunt. Conftat haec ftatuto- 
rum colleftio foliis numeratis LXXXVII. His accedunt i) Infignia Epifcopi, 
& Capituli, fingulari folio infculpta. 2) Inftruftio & formula abfolutionis ab 
cxcommunicatione , fed haec quidem eft aliis typis impreffa, & reperitur ia 
duobus, quae apud nos exftant, horum ftatutorum exemplaribus. 3)Tabula 
alphabetica materiarum, quae in hisce ftatutis frequentius occurrunt» foliis 
ofto impreffis comprehenla. 

IX. 5pecTilum anim» Peccatricis Theodifce* UlmE impreffum 

anno 1484. per Conradum Dinkmut in 4» 

In averfa primi folii pagina incipit bte Vorreb , quam excipit index 
capitulorum, terminatus in averfa pagina folii fecundi. Folio tertio incipit 
bad crlt Capieel^ Paginas typographus fignavit, idemque in fuperiori mar- 
gine capitula defignavit, e. g. t>M erft Capttef. Litterae initiales capitulo- 
rum , & cuftodes defunt Typi germanici funt fatis luculenti. In fine fe- 
quentia typographus adnotavit ^ic enbee ficfo bae C^illtcfo b&dyltin. iEt^ 
tiant ain gatttlicber fptcaeU Ocr c^xmtn filnbiaen fcle. 2&egrtjfen mte ftbc 
SumlUr Fafc. III. B ^«pu lo 
Citp!^el 4itff yegltcben ^49 b' w^d>m xtim» $3 Uftn t)nb htttAd^ttn. (ffr^ 
bnaf c t>on C^nr^b iDincf milt 51! P(m» 2(nn9« tYI* cccc. Ixxxiii}. an bcm 
f&nfttn Zaa bca tn^vcn»» 

Xt Speculum Saxonicum* ©er @a(^fe»fpfeal. Theodilce. Auguft; 
Vindel. typis Annae RUgerin i^jj^, in Fol. 

Editionem celebratilHmi hujus operis praefenti editione anteriorem » 
in eadem typographia anno 1482. excufam laudavit Seb. Jacobus Jungendres 
in Difquifitione in notas charaSerifticas tibrorum Sec^ XV. imprejforum &c. Seft. 
2. pag. 42* Verum haec editio merito in dubium vocatur. Coaf. Vbitu 
Diatribe de origine & incrementis artif typographiccB in urbe jjngufta Vtndelica 

§. XL Jbm. B<^Pf^ ^ijlorifc^c ^tnleitung in fcinc ^u^ibm^i ^udi^brucfcrdej^id^te 
pag. XXIX. & ©emciner« ^lad^rid^ten t)on bcn in &cr iXegcngbursifd^en <atabt# 
pibliot^ccf bc^nbtid^cn ^&d^cm &c. pag. 122. Nec fane probabiie videtut 
duas ejusdem operis fatis ampli , editiones in eadem Typographia biennii fpa^ 
tio adornatas fuiffe. Quod praefentem attinet editionem, ea q|uidem litteris 
^ermanicis, admodum pinguibus, & luculentis imprefla eft. Habet litteras 
initiales magnas florentes, & paginarum infcriptiones ac numeros, e. g. 
iDcr lxvij« 2(rttcf el bca er^cn bttdbs b4a Ixxij. biat. Caret vero flgnaturis 
& cufl:odibus. Opus ipfum in tres libros divimm eft. Libris finguUs pr3e«- 
miflus eft index articulorum. Horum vero indicum paginae non funt nume« 
ratae. Paginae vero , feu folia potius librorum fingulorum feorfim funt nume* 
rata. Praefatio primi libri ita incipit: Vlnn t>crnempt (non t)Cmement/ ut 
habet CL Gemeiner loc. cit. pag. lai.) ^mb bcn t)crm scpttrt. In fine vera 
tertii libri leguntur fequentia: ^tc enbct ftdb ber r4d^rcnrptc£|ef. ben bet cr# 
fotrbtg tn g^t 9«tcr «nb b^ii^ tt)C0boricns i>on bofcr^borf btfc&of )tl ncum 
bur0 gecorrtgiert b4t. Poft haec a pagina feu foiio cxxij. usque ad folium, 
non numeratum cliij. legitur proceuus quidam judiciarius cui pra^xa eft 
praefatio , qu% incipit : C2(utcut btn t^ ^tnant occ. Accedit demum jus 
Saxonicum antiquum, latine cum additionibus feu gloflis e regione textus 
ponendis , vernacula lingua expreflis. In fine harum additionum demum legi^ 
tur: 4t^ ^^^^( fi^ bcr r«<|)rcnrpicacl mitt orbnting bca rccbten bcn bcr 
crrotrbtg tn 90C vctttt vob ^crr Cbtobortcus t^on bocF^borf btfc&of )iS 
neSnburg fXUpt gccorrtgtert 1)M^ <0cbracfe m iiolenbc von 2lnn4 K^ 
Rcrtn tn bcr lcvfcrUc|>cn ftat 2(u0fpttr0 am 4ftcrmont40 nh4>H ^or 30^ 
b4nnt0. bo man $4lt na4> €nfii gcpurc. tlT. CCCC. Ixxxiiij» |4n Praeter 
- iftud nullum haftenus certum exftat monimientum typographicum Annae Ru« 
geriae. Hinc certe rarioribus eft libris accenfendum. Fufius de hac editione 

agit Ci. Panzer in Stona($n Dcc Aftcm bcutfc^n ^itcrotuv pag. 148 & 149. 

XL 
II 

I 

XI. Biblia latina vulgata ciim verfibus in fine Fontibus ex grit^ 
cis &c. & hebraicoruiu nominum incerpretatioue* Venetiis 
per Joh. Herborc de Seligenitac anno 1434 in 4. 

De tribus Bibliorum editionibus , quae verfus in fine adjeftos habent : 
Fontibus ex gracts &c« Conf. di6hi adannum 1481. N. XVI. Quod pracfen* 
tem attinet editionem» ea quidemin averfa primi folii pagina exhibet verfus 
memorialet: Generat. Exodur &c. recitatos ad ann. 148 <• N. XVI. Folio sdo 
S. Hieronymi Epiftola ad Paulinum incipit gothico Qiaraftere minuto in dua^ 
bus coiumnis fubtili 6c nitidas chsurtae imprefla. Habet hsec editio foliorum 
infcriptiones » e.%.Rxodus, lignaturas, & initiales licteras parvas. Caret 
vero cuftodibus , & numeris paginarum. In fine Apocalypieos poft verfus : 
Fontibus ex grecis &c. legantur fequentia : Exa&H ejl inctyta in vrbe venetiaru 
facrofanSHi biblie volumen integerrimis expolitus^i (fic) litterarii cara&eribus. Ma^ 
giflri ^ohannis diSi magni: Herbort de felgenjiat alemani: qui falua oium pace 
mufum (fic) iUud affirmare : ceteros facile omnes hac tempejlate fupereminet. 0/ym«> 
piadibus dominicis. Anno fo. M. CCCCLXXXIIIL pridie kalendas Maij. Ac- 
cedit regiftrum chartarum, & interpretationes nominum hebraicorum, in 
tribus columnis imprefiae. Adfirmat Cl. Mafchius in Biblioth. facra, editio^ 
nem hanc adeo prefie veftigia fequi editionis ab eodem typographo anno 
1483. curatae, ut & in epilogo errata ejusdem (fc. expolitus, & aujum) exa« 
fte lervata fint. XII. Johannis Friburgenfis Summa. Theodifce, Per Conradum 
Dinkmuc Uima: impreiTa an. 1434. in Fol. min» 

Praemiflus eft index materiarum alphabeticus tredecim foliis compre- 
tienfus. Inde a folio ia» ubi incipit auftoris Prologus, foUa fingula funtnu- 
tperata, e.g. Oaa |. blau Initiaies litteras magnas, easque fculptas&flo- 
rentes typographus adjecit. Defunt vero cuftodes , paginarum infcriptiones, 
& fignaturae. Charta firma eft» fed minus alba & polita. Litterae germa- 
nicae funt» juftae magnitudinis . pinguiores non nihil, & fatis elegantes. In 
averla foliidxxxv, ejusque ultimi pagina fequens legitur notitia: ^utn^it 
(icb Summ4 3ot)^tmi6 btc ScQOgen ifk aufi bcm i^eidgen ^ecretbild>. vn 
t>on latetn in tedtfcb semacbc ^uvd) ein ^ocfcaeterten man pruber 25eref)Ob 
prebigcr orbena^ t>n ote t)at gecrucFc i>n t)Oienbet Cilnrab 2)tncPmiit ;d 
TOlm am freteas nady fat)t tnarttngtag. 2(nno tn. cccc. Ixxxiiij. Subfcrip- 
tionem hanc Theodifcam excipit latina: <S*^pUctt 3ummt &c. Ad ann« 
IA72. N. IX. & ad znn. ij^jS. N. XIU. operis eiusdem editiones alias recen- 
(au De praefenti vero editione omnes lilent Dibliosrraphi, prseter Cl. Ge- 

iwiner ^Rod^ri^^ten Mn ^en in^t IKegen^bursifc^n ^taOtbtbUot^ccf 6efrnb(t^ 

B a c&en 12 
^:n ^h^txn &c. pag. 129. & poft eum Cl. Panzer in 5(nna(en bet dittm 
J)eutfcf?cn iitmtut &c. pag. 145. 

XIIL ®te 24 fiulbetten J^avpftn* Auguftae Vindel per Anton^ 
Sorg 1484. iu FoL min. 

Operis hujus editionem forte omnium priroam ad annum 1472. N. X. 
recenfui» ubi etiam non nulla de auftore & operis oeconomia adnotavh 
Pracfends editionis primum folium vacuum eft. Secundi vero folii prima 
pagina figuram exhibet ligno incifam, quae Deum Patrem cum viginti qua^ 
tuor fenioribus apocalypticis repraefentat. In averfa folii ejusdem pagina in^ 
cipit 2>4a ^egtfrer ^er vttv mb itOiiniiQ gulOin l)arpffcn. In averra pa- 
gina folii tertii legitur latina operis commendatio. quam, ut typographus in 
eadem pagina adnotavit, SDer ivtrbig t}err tHeHler t)annB pf^rrer $tl fant 
tn^rtctcn $t1 2(uarpur9 fecit A folio ^to usque ad finem numeri incipiunt 
follorumt ita ut folio (juarto infcripta haec fint: 2)46 «jfjf. blat^ 6c fic dein* 
ceps. Litterae funt fatis luculentae & pingues: Charta nec firma admodum-, 
nec alba & munda eft. Initiales litteras magnas florentes ligno incifas, typo* 
graphus adjecit Cuftodes, fignaturae, & paginarum infcriptiones delunt« 
Circa finem primae folii cxLix, ejusque ultimi paginae chara6lere majufculo 
haec leguntur imprefia: ^te €nt>tt (lcb ^M iSbliS unt> n&CiU<i) bucb bie 
vuv unO iWiincii^ gutbtn \)avpffm setru^et i>nnb DoHenbet tn ber tet# 
ferltc&en jl^F 2(u0(|)ur0 DOn 2(ntt)0nt» Borff. am nacbt^en inonrag nac& 
vnfera berm fronietd^nama tag. 1)0 ni4n jaft nadb Crtfit gcburt tVl CCCC. 
K^nO tn t>€mAxxxiiiu 34re. CI. Zapfius tn 5iugtfburg« 95ud[>&rucfergcfc&tc^te 
operis hujus notitiam ex Bibliotheca Schwarziana P. IL pag. 196. & Solge- 
riana Tom. I. pag. 34. tantum habuit. Eam vero adcurate defcripfit Cl. 
Panzer in Slnnalcn &c. pag. 135 & 136. 

XIV. Liber ftatutorum Norimbergenfium Theodifce. Impreff.',per 
Anton Koburger Norimbergae' 1484. in FoU 

Averfa primi folii pagina imagines, ligno incifas, Sanftorum Lauren- 
tii & Sebaldi cum tribus imperialis civitatis infigniis exhibet Folio fecun* 
do incipit Regidrum feu index fmgulorum ordine ilatutorum cum infcriptio- 
ne: 3n Otfer n4ct>uol0enben Zafcl oOer 2legtfler. W€vH btaviffc. bieCttcl 
vnt> vberf^crift. Oer gcfeQe. Oer newe 2leformacton Oer Se4t nurcbera. 
n^ct) Crtfl gepurt Caufent Dtcr^unOerc t>nb tn t)i mwn. «>nb (tbenQigftc 
3^re furgenomen* Patet ex his verbis anno 1479. leges iftas primura ad- 
probatas, non item jam impreflas fuifle, ut hon nulli» absque dubio ex Jfi- 
mftra horum verborum luterpretatione , olim fen&runt^ fingentes editionem 

legum 2¥3 l^ lcgum eanindem jam anno 1479. curatam. Index porro foliis impreflTis vi- 
ginti fex abfolvitur. In averla folii 27. pagina lidsc leguntur: 2>t(5 tfl bic 
^eform4ct^n ptt Statut t)nb gefcQe, bte eiif erber ^ate ber Stat Hu^ 
rember?. t^mb gemctns nuQea. tiotbburfr* t>nb t>rf4c&en rDtQett* ^ti ati^ 
fanfi yon etngang berfelbem ^ternac^ beartffem fiirgenome l^at. vn^ nad} 
tun f^Utcbe SefcQ. nad^ rat ml ^O^SeTerter 2>octor. t>nb ben gemetnen 
gefct)rtbeii ^ectn. fout( fidb baa nac^ ber 6c4t nurembcrg Selesenbevt 
^erComen vn Itvofftt Ijat erlcibeu milgcm gemefi 9em4ct>t ftnb. ^^^rumb x>nb 
AUf bas bonn (oQtdb mrcf ntentgMtcl^en mtt ^tm mvnffen (!o|tcn offenbar 
vnbHnbii mvbt. Bo tfl tn bem namtn bea 2(tlmecbti9en« burc^ etnen er# 
bern ^atc 3U tKurember^ i[>cr(4f|en« angcbcn t>nb beuolbem btef^(bcn 2lc^ 
formacton $c brucfem bte bann f^Oidben beuc(I) nacb* bur^ 2(ntbonten 
f oberger mtt flei^ gebrucf n t>nb i>oQcbet n^orben tf}« an t>i l^eiltgen pfingfi^ 
4benb« VXad) ber gepurt Crtflt Caufent vierf)unbert t>nb 3n bem t^ter^ 
.t>nbacf;>t5i9tf(en 3are* Videtur ^x his verbis colligendum , quod incunftan- 
ter adfirmat Cl. D. Profeflbr WiLL teftis hac in re certe tdoneus in Biblio^ 
theca Norica Part I. Seft. a. pag. 3,, primo omnium fcilicet hoc anno le- 
ges iftas, feu ftatuta typorum formulis exfcripta fuifle. PraemifTa fol. 28. 
brevi introduflnone opus ipfum incipit eieganti charaftere paulo. majori , 
chartas nitidae & ampliffimis inftruftae marginibus imprenbm. Initiales lit*» 
terae, cuftodes, fignaturae, paginarum numeri dcfunt. Paginae. hoc vel fi- 
snill modo infcriptde funt: 2)49 Dterb gejeQ. In fine niilla legitur fuhfcrip- 
tio, fed opus terminatur formula Juramenti a Judaeis in jus vocatis enun- 
ciandi. Operis hujus eandem editionem recenfet Q. Geiiieiner loc. cit. & poft 

eum Cl. Zapf in a)?crftDfir&igfeiten feincr S5ib{totI)ccf* i. Sf^anb pag. gi. feqq. 
Panzer \n 2ltttta(cn &c. pag. 150. plura litteraria de iioc opere, & ejusdcm 
praefenti editidne adnotavit. 

XV. Simonis de Cremona Ord. Erem. S. Aug. Saec. XIV. Poftil- 
la leu fermones in Kvangelia , & Epillolas Dominicales. 
ReurlingaB anno 1484. fine mentione typographi, in Fol. 

Opus iftud in duo volumina typographus divifit. Primum fermones 
in Evangelia, alterum iu Epiftolas compleftitur. Primi voluminis primum 
folium haec tantum verba, gothico charaftere majufculo imprefla exhibet: 
Poftilla fymonis de cremona fuper euangeliis & epifolis omniu dnicaj^ Folio fe- 
cundo poft auftoris dedicatoriam epiftolam ad Antonium fratrem germanum 
ipfum opus incipit, impreflum in duabus columnis gothico charaftere pere- 
leganti. Caret initialibus litteris fermonum , cuftodibus, paginarum numeris. 
Habet.vero fignaturas, & paginarum infcriptiones , c. g. Sermo xviii. In 
'fine primi voluminis legitur Sequuntur Epijtote. Sequitur tamen immediate 
index alphabeticus materiarum i cui fubjunfta eft inftruftio de ejusdem ufu » 

& 14 LlTi & lisec tantum Verba : Ftnit felscHer. Secundi volumims folium primum im« 
prefla gothico chara6lere majurculo verba exhibet : PofiiUa fymonis de creniona 
fuper epiftotis dominicalibus ; & nihil amplius. Secundi folii pagina prima le«* 
gitur nova auftoris ad eundem fratrem ^ermanum epiftola dedicntoria fer- 
ttionum in Epiftolas dominicales, qui incipiunt in averfa ejusdem folii pagi- 
na, eandemque habent externam formam. In fine ultimi fermonis typogra-^ 
phus hanc adjecit notitiam : Gratias igitur & mirito agimus altij^mo q^ foftit- 
larum opus patris deuoti Syfnonis de Cremoha fuper eudgeliis omniuq^ dnicnrum 
epiftolis Ad taudem dei & tpfeSlum proximi hoc facro rogationum tempe^ in Reut" 
tingen perfecimus Die uiceftma fexta Maij. Jinni Millefimi quadringetefimi offua-' 
gefimi quarti ic« Accedit index alphabeticus matcriarum, foliis ii. impreflis 
comprehenfus» Meminerunt ejusdem editionis Weifslinger in Armament. Ca* 
tltol. pag. 306. & ante eum Maittaire ad ann. 1484. his tantum verbis: Si^ 
mon de Cremana Pofiilla. Poderior provocat ad Bibl. Norib. Sauberti. 

* 

XVI. Suramac S. Thomae Aq. Pars L Venetiis per Antonium de 
Strata ann. i4«4/in FoU 

PrsemifTus eft index matcriarum alphabeticus foliis ig. conftans. Fo« 
lio TQ Incipit prima pars fumme ttieotogie edita a faSo Tttoma de aquino emgetu 
co doQore ordinis predicatorum, imprefla gothico charaftere in duabus colum* 
nis prseftanti chartae. Cuftodes 6c infcriptiones paginarum typographuft 
jtdiecit. liiitialcs vcro litterae plerumque , cuftodes & paginarum numeri ubivis 
demnt. In fine operis fubfcripta leguntur fequentia : Excetlentiftimi facre theo^ 
logie doSoris fanSi Ttiome de aquino ordinis predicatoru^ prima pars hie finettt 
haket feliciter: fuma cum ditigentia Uenetiis imprejfa per Antonium de firata de 
Cremona : anno ab in carnatione. ^. cccctxxxiiii. decimo idus Decemhris : ^ohanne 
mocenigo inclyto venetorum duce regnante. Accedit index quaeftionum» & arti« 
culorum cum regiftro chartarum^ 

XVn. Bemardi de Compoftella Juris Confulti Sasc» XIIL Cafus 
longi fuper quinque iibris Decretalium» ArgencinaB Iine men- 
tione typographi anno 1434. in FoL 

Operis ejusdem editionem Parifinam ad annum 1475. N. XXV. re« 
cenfui. Praefentis editionis folium primum, feu prima potius ejusdem folii 
pagina haec verba gothico charaftere majufculo imprefTa exhibet : Cafus tongi 
bemardi fuper decretates. In averia autem pagina incijpit tabula, feu index 
materiarum praecipuarum alphabeticus , ^ui terminatur in averfa pagina foiii 
fecundi. Folio tertio^ opus ipfum incipit gothico charaftere in duabus co« 
lumnis nitidae chartae unpreflum. Caret cuftodibust fignaturis, padnarum 
numeris^ & litteris initiaUbus titulonuu Uabet vero paginanim imcriptid* 

nes 
15 

nes. fn fbe tTpographus feqaentia adnotavit: Exptictunt ca/uf (hasc duo 
Yerba majurculis litteris impreua funt) langi ci notabittb^ dni JBemardifu^ qnqj^ 
Kbrof decretaliu Imfteffi argitine Anno dai ^cccctxxxiHj. Editionis imus me« 
fninerunt Maittaire ad h. a. & Weislinger in jtrmament. Quh. pag. 300« 

XVIII. Liber, diaus 5fe •0«wmeIg(!rafre. Theodifce^ Aug.Vin* 

del« per Anton« 8org 1484« in FoJ. 

Auerfa4)rimi folii pagina figuram exhibet ligno incifam, q[aae Deum 

Patrem a quatuor angelLr adftantibus adoratum, fanftorumque aliorum co« 

rbna circumdatum repraefentat« Folio fecundo ^te ^cbt ftdt) an baa bilcb 

gcitiinnt bte ^vttttiicl (hra^* Incipit vero immediate praefatio au^ioris, qui 

ad finem operis fol. ccxiii. his verbis fe manifeftat : X>mt> fut br^bcr flcfr 

f 4ns fcl |^4i( bcr btc ntitecri bea bdc&lctne 4u£ t^tl biidbem jcfamcn gc^ 

pr4c|>c l^at. fprecb ctnc patcr noflcr. obcr ctn ^uc mam k. Quis vero 

fuerit ifte frater Stephanus, mihi quidem incompertum eft. Opus vero iftud 

compendiaria eft inftruftio de praecipuis chriftiani hominis obligationibus in 

ufus rudium ab auftore concinnata. Typi germanici funt maiores non niiiil, 

& fiitis luculenti. Foliorum numeros in prima cujusvis pagina, e. g. 2)49 

•xxxvi, b(4t/ & initiales litteras magnas, ligno incifas, ipfe typographus 

adjecit Cuftodes vero , paginarum infcriptiones & fignaturas defunt. In 

pnma folii ccxiii. pagina opus terminatur: ^ie enbcc (icb b40 bitd^ 0c^ 

fi4nne bic l)tmclflr40« Accedit vero folio 214. i&40 ^egifler uber bic 

i>imc(flr4f|c; quod terroinatur in prima pa^na folii 219» hac lubfcriptione : 

^tc cnbcc ficb b4a l^b(td^ bii4> Acn^nnc bic t)tmeMtr40e 0ebru(Tt t^nb 

i^^flcnbct in b** (cvrcdtc&cn fl4tc Sluglpurg yo9n 2(nel;oni» (org. 4n {St J^e 

^4nne 4bcnt bca t4ttffcre# Do m4n 54U n4dl> CutU gepurt M, cccc. ^nb 

tm (xxxiiii* t4re« 

XIX. ffohannis ToriellH Arretini Commentariorum . Grammati- 
ticorum De Orthographi» DiStionum E Grcecis Tra^arum 
Proamium Incipit Aa San&iffimum Patrem Mcolaum Quin* 
tum Pontificem Maximum^ Veneciis per Hermannum Lich- 
tenftein, anno 1484. in Fol. 

Verbt dtuH loco recitata legtintur in fironte volutniais, feu Prooe* 
iniiin opus ipfum, quod ronuino chara£lere peTeleganti nitidiflTimae chartae 
impreflbm efll Defunt cuftodes numeri, & inlcriptiones pa^narum , nec non 
etiam litterae initiales tam in prolegomenis opens , quam in ipfo lexico ea- 
rum nenme Yoaiia» quae priaiae funt caiosyis litterae Alphabeti* Signaturas 

typo- iS lY: typographus adjecit/ Iri fine idem fcquentia adaotavit: ^ohannis Tprtellii 
Jlrretini CSmmtario?^ de Orthographia di^ionu e grcecis traSa^c opus per fferma^ 
nH Lichtenjlein cotonienfem : Venetiis pridie idus Nouembres accuratiffime impre/fum : 
Jlnno falutis. M. CCCC. LXXXIIIL Accedit Hieronymi Bonini ad ton- . 
ftantinum Robeganum Notarium Travifmum Epiftola, in qua multa liab^t 
in laudem TorteUii, cujus etiam opus praefcns ipfe typis committendum cu-' 
ravit Subjunftum eft carmen ejusdem Hieronymi in primi typograplu 
commendationem. Meminit huius editionis etiam iMaittaire ad h. a/ Edi- 
tionem vero operis ejusdem antiquiorem ad annum 1480, N, XV. recenfui, 
ubi etiam de opere & auflore fcitu neceiTaria praelibavi. 

XX. Johannis Mefua Medici Damafceni S«c* XIL opera omnia 
cuni variorum additionibus. Venetiis lumptibus Dionyfii ile 
Bertochis an. 1484* 

Folium primum deeft. Folio fecundo, praemifla auftoris praefatione^ 
opus ipfum incipit gotliico cliaraflere admodum minuto in duabus coiumnis 
imprelTura fine cuftodibus, numeris, & infcriptionibus paginarum. Initiales 
litteras parvas , & fignaturas ipfe typographus adjecit In fine haec habes 
fublcripta; Elaboratum opus: fauftum i prectarU diui ^oannis Mefue ola opa^ti^ 
nls. cu additionibus Petri dpponi Medici probatijfmi : Et Francifci de pedemontium 
ac Nicotai cH Seruitore Emendata accuratijfme per Eximium artium & medicim 
doctorem Magijlrum Jirchangetum Senenfem, Impreffu qde^ venetiis: Annofatut. 
M"! CCCC^ oSuagefio quarto. duodecio vero caledas ianuarias. fumptu i imvenra 
Dionyfd de bertochis de Bononia. Accedit regiftrum quaternionum. Au^oris 
ejusdem operum omnium primam merito hanc adpellavit editionem CL Ge- 

meiner {n ^lac&ricl^tcn Don ben in bcr Svesen^burger ©taMblbltot^edP befinl)(i# 

d^en SSfid^em &c. pag. 131. ubi plures etiam citat fingularium quoruadam 
tractatuum editiones aatiquiores, uti etiam recentiores operum omnium. 

XXI. Jacbbi Januenfis, vulgo de voragine, Sermones de San- 
6I1S — ejusdem Sermones de Dominicis per annum anno 1434» 
fine mencione loci & typographi in Fol. 

De auftore horum fermonum fcitu neceflaria prselibavi ad annum 
1478. N, VI^ ubi ejus legenda fanftorum recenftii. Sermonibus de fanctis 
praemiflum eft regiftrum alphabeticum materiarum , gothico charaftere ia 
duabus columnis , ut ipfi fermoaes , chartae firmas » fed minus albae impref* 
fum • quod incipit in averfa primi folii pagina , & terminatur in averfa pagi- 
na folii quarti, Folio quinto Sacri etoquii preconis vertepidi doHoris eximit ^a- 
cobi d€ Uoragine ordts predicatorH ojmr fermonum de fanSis per anni circutum fe^ 

Mciter 
17 

■ 

tnctpit. Defunt cuftodes» fed Ktseras initiales parvas, ac fignaturas tjrpo- 

graphus adjedt, idemque folia numeravit, ita, ut eundem numerum in uxpe« 
rion margine cujusvis paginae pofuerit, e. g. Folium xxx. In averfa folii cxxv, 
ejusque xutimi pagina ha^c verba leguntur; Collegit ingenio opus fermonum defan^ 
ais atyhabetico ordine regiflratum ex alto altijftmus frater ^acob^ de Uoragine 
ordims predicatorum facre theologie profejfor eocimius: multis exfacre theoji.floribus t 
vti apis: fagacifftma in atueolum fuccos congej/it. €^d quidem infinita aei clementia 
arte imprejoria effigiatum atq^ confumatu^ eft fel iciter (fic) Anno falutis .1484^ 
tercio nonas nouebris. Eoruhdem fermonum editionem Auguftanam Herraanni 
Keftlin codem anno» fed x die menfis jipriiis finitam exdtarunt ff^eiflinger in 
Armamentar. Cathot. pag. 304 & 305. Auftor Catalogi librorum in Bibliotheca 
Novacelienfi Cann. Regg. (ielitefcentium (Raritas Librorum &c.) pag. 39. & Cl. 
Zapfius in ^ugihuvQi 58u(l^bnicfrrgefcl[>id^te &c. pag. 74. Apud Maittaire ad 
h. a. occurrit eorundem editio anni ejusdem xix. Kal. jiugufti^ excuia & qui- 
dem, ut videtur, Lovanii per Johannem de Weftfalia, qui eodem anno fenrio* 
nes de tempore, feu dominids per annum impreffit. Quod praefentem attinet 
au£loris noftri fermonum de dominicis editionem, habet ea praefixum indicem 
materiarum alphabeticum , foliis o6io conftantem. Folio nono ordinis predica^ 
tori fratris ^acohi de voragine fermones dominicales per anni circututn predicabi^ 
Jes atp/uibetico ordie magiftratiter regiftrati: ficut ctdre patet infpicienti feticiter in^ 
cipit. Exterior forma eadem eft cum fermonibus de Sanftis , nifi quod defint 
iignaturae. Circa finem columnae fecundae folii clxxxi^ ^acobi de voragine 
cpufculu in fermones dnicates cipofitum finit feticiter^ jinno ani .I484* pridie ka* 
lendas Augu&i die vero faturni. Silent de hac editione Bibliograplu onmes » 
qui mihi ad manus funt 

XXIL Jacobi de Theramo liber, Confolatio peccatorum, vel 
eciam Beiial adpeUacus. , Sine menc. loc« & cypographi anno 
1484« in FoL 

De opere & auflore quaedam adnotavi ad ann. 147^« N. VIL ubi edi- 
tionem ejusdem Augufhnam receduL Praefens haec editio gothico charaftere 
in duabus .oolimuiis rudi chartae imprefla efl. Caret cufi:odibus , numeri^ , & m« 
fcnptionibus pagioarum. Signaturas, & plerumque etiam litteps initiales par- 
vas typographus adjedt Folium primum vacuum eft. In prima vero folh fe- 
cundi cplumna Reuerendi patris domini ^acobi de Theramo Compendium j^reue 
confotatio peccatarum nuncupatS. Et apua nan nuttos Betiat vocitatH ad papa Fr^ 
banumfextum canfcriptum. Incipit feticiter. In fme haec tantum leguntur: JSr* 

fticit liber Betial nSncupat^ aPs peccato/^ confotatio. Anno dni JITt ccccbcxxiiii. 
Lecenfetor eadem editio a Weishngero m Armamentario Catholico ad h. a. 

SttmUtn Fafe, JJl C XXUI. / 
1« 

iXICf. Inftruaio, &formuls confcribendi Epiftolas. Theodifce. 
Aug, Vind. 1484. per Anton, Sorg. in FoU min, 

• 

In averfa primi folii pagina incipit operis regiftrum, quod tei'minatur io 
averfa quinti folii pagina. Folio fexto incipit 2lett)^rtc4/ feu inftruflio, per 
quaeftiones & refpoiifiones ad confcribendas epiftolas, quje temiinatur in averfa 
pagina folii 23. Et haftenus quidem folia numeris carent: fequentia vero nu- 
merata funt, e. g. folium ordine vigefimum quartum: S>4S .u blat* ^itnaify 
tmrcF von btn getillt^en Cittlcn vn^ anbtte. Sequuntur nimirum formu- 
laria titulorum: tum vero exordiorum , conclufionum &c. demum integrarum 
«piftolarum exempla. In prima pagina folii uitimi , quod eft a folio vigefimo 
quarto , feu primo numerato centefmium quadragcfimura fecundum , non nume- 
ratum, Tiaec leguntur verba typis germanicis denfis admodum & luculentis im- 
prefla: ^ic enDet fidb ^er form4(4ri (fic) b^rtnn begriffen feinb aUtvhab 
Mtf. ^ebrucfe vnb t>oUenbet xn Oer Hat ^tusfpurs von ^nebonio f^rg 
am Domfl4S (fic) nad) fant ttMMetafX bo man ^ait nad> ber gepurt 
<Crif«. m* CCCC. vn^ Jn t>tm IXXXIIIL jfare. Defunt ubivis fignatune 
& Guftodes. Initiales vero litteras typograptius adjecit. Chara£leres umt ad- 
modum pingues & luculenti: cliarta rudis & impoUta eft. 

XXIV. Angeli Arretini Commentaria in Inftitutiones Juftiniani 
Imp. Venetiis per Joh* Herbort & Bemardinum de Tridino 
an. 1434« in FoL magn. 

Opus praef^ns gothico charaftere minuto in duabus columnis firmiflimae, 
albae tamen & nitidae cliartae impreflum duas in partes feu volumina divi- 
fum eft. Caret cuftodibus, &:tiumeris paginarum. Habet vero fignaturas, 
plerumque initialeis; litteras parvas, & paginarum infcriptiones , e. g. Cluibur 
modis tollitur obli^atio , Di aSionibus. Ad calcem primae partis typographus 
fequentia adnotavit : Fafnofiffimi ac excetletijftmi legu aoStoris dni An^cli de aretio 
fu£^ Inftit\ pme ft\ teSurafinti. Impjaq;^ fuit venetiis imjfts mgri ^ohannis her^ 
bort de Silgijlat nec no mgfi bemaraini de tridino ex mote ferrato j^ huic operi 
tdjuS Jocii curam ac Jumam diligentid adhibuerut Anno M. cccc. Ixxxiiij. Pars 
altera in prima i^runae paginae colmnna tituli loco haec praefert verba: Incipit 
liher de ohligationibus que ex deliSo nafcuntur. Forma exterior eadem eft cum 
parte pri^ia. Ad calcem fiifior legitur fubfcriptio , quae praeter encomia operis 
&auftons in rem noftram fequentia continet: StSpatus naq^ Uenetiis fuit Jupti-' 
bus mgfi ^ohSnis herbort de Sitgenjlat. nec no mgri Bernardim de Tridino ex 
woteferrato\ j huic Mt tanq^ focii fumma cii diligHia cuta adhibuerut. Anno. 
M. cccc. Kxxxiiij. Accedit tabula alphabetica materiarum , & regiftrum char- 
rarum, quae folus iieptem impreflis comprehei]^ futit 

XXV.. 
^9 

XXV. Tra6tatus de Jure Emphiteutico Tafone Mayno Juris Utn 
Dodlore, & ProfelTore Papienfi audlore^ Papiae per Julia- 
num de Zerbo ann. 1484« in FoL magn. 

Praemiflus eft auftoris prologus , ex quo difcimus , opus iftud anno 1475^ 
fuifle concinnatum. In aYerfa primi folll imprefli pagina opus ipfum indpit» gol 
tliico charaftere paulo majori & fatis iuculento m duabus columnis imprefliini 
chartae firmifiimae fed minus albae. Inde a columna III. folii primi column» 
fmgulae numeratae funt, & quidem numeris romanis I. II. &c. Praeter colum- 
narum numeros litteras quoque initiales parvas , & fignaturas typographus ad- 
jecit In columna CCXLI. traftatus terminatur liac epigraphe: Emendatap 
tnanu mel ^afonis de maino iuris utriufj^ doSoris cu muttis additionib^ fine cdr^ 
reSlionis Ivojito die M. Offuher. (fic) )ff, cccclxxvi, hora Ai. noSfis. In columna 
241, quae non numerata, leguntui- verms in laudem auftoris, quorum duos 
poftremos recitabo: _ 

Leffor emas moneo q ctnr^ fcripfit lafoni 
Nam tibi lafonii uelleris injlar erunt. 
Accedit demimi tabula, feu index quaeftioiium in hoc opere refolutanmi , qia 
terminatur in prima folii decimi pagina hac fubfcriptione adjefta: Imprejum 
Papie ptr ^lianum de yrbo papienfem : ultima diligetique reuifione caftigationeq^ 
frehabitis: Anno a natiuitate dni nojlri yVu xpi •1484. 14. kaWcu.. Martias reg^ 
ndte Illu : diuo ^o. Galeay maria fforcia Uicecomite Infubriu duce fexto inuikif* 
ftmo. Papie maiore magijiratu: comijfarioq^ Ducali \ afiliario magnifico uiro. 
^. V. doHore dno Gulielmo mhlayn Burgundo reSlore magnifico: Jld gloria fiimi: 
cptimi: eterniq^ dei: gloriofifftme uirginis intemerate matris Marie jfc. Oue opti^ 
fni opis diuini ingeni auSfore prenominatum : uirum dominum ^afonem maynum. 
^. vrdoSorem Illujlrem: Imprefftonifq^ auSores i opifices: tutari dignetur: ei 
emptares. In averla folii ejusdem pagina exftat Regiftrum chartarum. 

XXVI. Illujlris mediii ^acohi forliuienjis i afforifmos ypo. egre^ 
gia exfiojitio cu qunibus feliciter incipiunt. Papi» per An- 
ton. de Oarcano^ 1484* iu FoL 

Verba tituli loco recitata leguntur in fronte primae primi folii column». 
Opus gothico charaftere minuto minus pingui firmiflimae chartae impreflum eft. 
Defiuit initiales litterae (excepta prima u) cuftodes, numeri, & infcripti(Mies 
paginarum: chartas vero typographiis fignavit In fine idem fequentia adjecit: 
^acdhi foriiuienfis Artium l medicine pftantijfimi z ceteberimi doSoris Comentatio^ 
nes z yfo. affofrifmos CorreSe per Egregium Artium i medicine doSore^ dominum 
magifirum Prancifcu^ de Boaio Feliciter expticiunl. Imprejfe pp ( Papiae ) 
per pjlantem uirum i impjorie artis es^tiffimunh M. Jintonium de carchao. jIum 
dm 1484« Accedit Regiftrum chartarum. 
, . C a XXVIL ao 
XXVIi. Bremariu cp dtjOceJi ecclefie Augujlenfs. Hac in fronte, 
ad calcem vero fequentia leguntur: Breuiarmn fcdm cho- 
ru Ecclefie Augufienfis, finit felicif C Per ,^ohani bHmler 
anno Tc* M» cccc. ixxxUij. in Fol. 

Quamvis Breviaiii nomine id opus typpgraphiis infigniverit, hocque etiam 
nomine a CL Zapfio (n StugtJburg^ SSud^brucfergcfd^icl^te pag. 74. excitetur: non 
eft tamen aliud, quam Direftorium quod hodie adpellamus, univerfale recitan- 
^ fecundum Augufbmae diaecefis confuetudinem breviarii, typis gerraanicis ob- 
longiSt & pin^uibus chailae firmae quidem, fed minus albae ac politae impreP- 
fum. Habet ktteras initiales magnas ligno eleganter incifas, easque florentes* 
Caret vero fignaturis cuftodibus , & numeris paginarum^ 

XXVIIL Fafciculus temporunu Venetiis per Erhardum Ratcjolt 
ann. I484. in FoU 

• 

- De opere & auftore fcitu necefiaria praelibavi ad annimi 1480. N. XXVIL 
Praefentem quod attinet editionem: in averfa primi folii pagina Nicotao Moa* 
nig0 Magnifid. D. Francifci patricio veneto Erardhus ratdoTt falutm. In hac 
porro epiftola dedicatoria typographus teftatur, fe folutn jam ter antehac idem 
opus impnmendum curafle m partibus ItaUae, idemque nunc cura & opera di^ 
h^entiori imprimendum fumpfijfe. Nullum igitur dubium eft, quin editio operis 
eiusdem a Katdoldo anno 14SS curata quinta fit; qua de re dubius haefit Q. 
Zapfius in Sfu^dburgd ^ucl^t)rucfergefd[>tc^te pag. i68. Pagmae feptem fequen* 
tes indicem continent alphabeticum materiarunu Nono demum folio opus ipfum 
indpit» gothico charaftere paulo minutiori chartae pereleganti impreflum. Caret 
cuftodibus & fignaturis , habet vero foliorum numeros inde a folio nono in fu« 
periori margine expreflbs, e. g. i. 2. 3. &c. In fine haec tantum leguntur go- 
thids litteris pmjonbus imprella: Erhardus Ratdott jJugu/lenfis imprejftoni para- 
uit. Jlnnojalutis. M. cccc. looxxiiii. V. Caten. ^nii. Uenetiis Inctyto principe 
^ohanne Mocenico. (fic) In averfa pagioa folu ejusdem eiihibetur arbor Ge- 
neaiogica progenitorum Chrifti fecundum camem» quae etiam partem primae fe« 
quentis fojii 66 paginae occupat 

XXIX. Angeli Arretini Tra6latiis de Maleiiciis cum Additio- 
nibus Auguftini de Francifchis» Venetiis per Andream de 
Papia 1484* in FoL 

Opus hoc in diiabus columnis gothico diaraftere imprefium eft. Caret 
eullodibus, paginarum uumeris, & ufcriptiombus* Habet vero fignaturas. 

Quuta 
21 Charta plane finnifliBia eft. In fine typographus fequentia actjecit: Perutilif in 
fraSica coi exciUitiJfmi vtriufq^ iuris doHoris dni Angeti de aretic matefio^ 
iraSfatus vna ai etegdtij^mis fujpteSionitms Jeu additioibus dni Jtuguftini de Fran^ 
afctiis d^ arimno. felicii explicit. Imprejus venetiif arte ac impenfa andree de 
papia. jfnno dSi. Mitleftmo. cccc^ {xxxiiij. die quinto decimo menfts feptembris^ 
Accedit Regiftnim chartanim, 

XXX. Miflale Romanum, Pergameno impreffum. NorimbergaB per 
Georgium Stuch^^ 1484* in 4» 

PraemiiTum eft Kalendarium Ecclefiafticum , fex foliis impreffis (Sompre- 

henfum, & duobus foliis vacuis inciufum. Folio feptimo Incipit ordo mijhtis 

Jim eonfuetudinem romane curie Dnica ima de aduentu. Statio ad fanSa^ mariam 

tnaiorem Ad miJTam introitus. Tam hdec verba , quam Rubricae aliae : quae vo« 

cantur, funt nibro colore imprefla. Litterae gothicae funt, fed luculentae admo« 

dum, & elegantiflimae. Initiales majufculas rubras tjrpographus ipfe adjedt* 

In noftro exemplari occurrunt quam plurimae auro, variisque coloribus elegan* 

ter diftinfbe. Cuftodes, fignaturae, numeri, & infaiptiones paginarum de« 

funt Pergameniun praeflsmtiflimum ^ft , & fingulae paginae in duas colum« 

nas diftinflae funt. Miflale ipftun terminatur in prima foiii 247 columna , hanc- 

cue habet fubfcriptionem rubro colore expreiram: Imprejfum efi hoe mijfale 

Nurmberge per Georgium fluchs de Jutt^bach. Jtnno. M. cccc. Ixxxtiij. iAverik 

ejusdem ^ folii pagina indpit Re^ijbrum (fc. Chartarum) huius mifatts^ ad cujus 

odcem m prima fequentis fohi pagina haec tantum leguntur: Deo gratsas. 

Conftat igitur Miflale hoc foliis unpreflis 248* His addenda funt foBa fex, 

Kalendarium Ecclefiaflicum compleftentia. Excitarunt qmdem hanc editionem 

poft RoederumOrlandi & Maittaire : videtur tamen rarius ene obvia. Addam pau-* 

ca, ex quibus ab edkionibus aiiis haec noftra fadlius diflingui potefl:. FoUo io6. 

indpit canon Miflae typis iisdem quibus cetera, imprefllis. Folio 14 r. IncipH 

ojficium ^priun^ fctora. idemque terminatur in averfa pagina, columna prima» 

Imea 14. folii 200. Mifla de San£tiflima Trinitate indpit folio 223. In coluouia 

quarta folii 245. 

Indpit ordo ad faciens 

dam Ofuam benediSISi. AN. 22 
ANNO 1485^ !♦. StatDta Collegii Hifjpanorum Bononienfis, ab Egidio Epifcopo 
Sabinenfi, & R. £. Cardinale fundati, anno Poutificatus Gre- 
gorii XL Sentimo (poft Ch^ N. 1377) ejusdem iummi Pon- 
tificis confenlu reformata, & impreffa Bononiae 1485. in Foh 

In fronte voluminis rubro imprclTa colore leguntur fequentia: Incipiunt 
flatuta collegii condita feu fca per Reueredos in xpo^patres & dnos dns Fernandum 
dei & apprice fedit gra arciepm ypfalen & pet^t epm cochen. ac dnum affon. ar^ 
chidiaconH tholetanu & poflea refdi-ata & t pluribus fuis tocis mutata correSa ac 
emedata ^litate t^mporis & coditioe hoium ^ cotidie innouanf expofcentitms ^ fu-^ 
pradiSu reuerendi prem & dnum P. efm conchen. marchie onchonifane cp fca roana 
iccNa reEtorem generatem auHoritate ftbi concejfa a fcifftmo in xpo pre & dno nra 
gregorio pp. xi. Enthfupra djffi dni petrt direSa coUegio qua inftnuat auSori^ 
tate ftbi commifam & mandat mbus quos tangunt uet in fiituVft tangere poterunt. 
Hiis tamen t (ic ^ flatutis uti & non atiis. Seauitur immediate Epiftola Peti-i^ 
ciijus modo fefta eft mentio , eamque excipit BuUa Gregorii XI , qua indulget, 
ut nova flatuta condantui*. Tum fequitur eorum , quibus nova ftatuta condendi 

S)rovincia demandata fuit, decretum, ^o eadem impofterum obfervanda pr«* 
cribuntur. Tandem praemiflb proemio ftatuta ipfa mdpiunt in prima folu fe- 
cundi pagina paulo ante medium. Imprefla funt rotundo ciiaraftere eleganti& 
iimo 9 qui tamen multas habet abbreviaturas. Defunt initdaies litterae p cuftodes 
paginarum numeri , & earundem infcriptiones. Paginae vero fignat» funt In 
averfa folii 26 pagina circa finem notitia fequens legitur: Impfa fuerunt hecflei^ 
tuta Bononie jinno. M. cccc: Ixxxv. die xxuiii. ianuarii ReSore diSi Coltegii mag^ 
mifico ac nobiti uiro Doino ^acobo moton medico Excettetifftmo ex corighema ce^ 
faraguflae diocefts oriudo. Laus deo : fem^ Accedunt i) BuUa Sixti IV. qua 
Controverfiae non nullae de qualitate , ^STPatria recipiendorum in diftum Colle- 
g^um cK^untur, data Romae 1474. Kl. Oftx>bris. 2") Statutum conditum an. 
1462 de eo , quid Epifcopo , vel ejus vicario pro Aofitatione annua Coliegii 
iit tribuendum, flatuiturque duos aucatos efle a fcolaribus tribuendos. 3) £1« 
dex operis alphabeticus. Atque haec omnia quatuor fdiis funt camprehenfa. 

II. NovicHs Adolefcentibus : Ad Aflronomicam rempu, capef- 
fenda aditS fpetratib^: f breui relctoq% tramite a uulgari 
ueftigio femoto: ^oannis de facro bufto fpericum opuf 
culu Georgiiq% Purbachii % mot^ planetaru accuratij/l. Theo- 
rice Nec no contra Cremonenjia in eorunde planetaru theo- 
ricas deliramenta ffohanis de mote regio difputatioes tS acr 

cwrth 
s n curatijf: qr^ utilUf. dicatu opus utili ferie contextu inchoat., 
Veneciis per Erhardum Racdolc anno 1485* in 4. 

Quae tituli loco recitavi irerba leguntur in fronte voluminis, quod cha'* 
raftere rotundo pereleganti, & niticUirimae charta? imprefliim eft. Litteras ini- 
tiales magnas ligno eleganter indfas easque florentes, & flgnaturas ipfe typo« 
graphus adjeciL Cufl:odes vero, numeri, & infcriptiones paginarum defunt 
in fine haec tantum leguntur imprefla : Impreffim eft hoc opu/cnlum mira arte & 
ditigentia Erhardi Rataoit Auguftenfis. Anno falutifere incarnationis. 1485. non 

MCCCCLXXXV. ut habet CL Zapfius in %nihwi% ^ud^Drucferjeft^id^U &c. 
pag. 170. 

III. Clariffimi Viri Bygini Poeticon. Opus VtiliUimum Foeliciter 
Inciptt. Venetiis per £rhardum Racdolc 1435^ ia 4» 

fa averfa primi folii pagina exhibetur Scemma. Jphfricu^ fecundum Hffgi* 
nii defcriptionem. In fi^onte folii fecundi capitalibus imprefla litteiis leguntur 
verba quae tituli loco recitavi. Opus ipfum rotundo chai'aftere perelegauiti & 
nitidifllimae chartae impreflum eft. Initiales litteras magnas florentes, easque 
elegantiflSmas typographus adjecit, quemadmodum edam fignaturas. Defunt 
▼ero cuftodes, numeri, & infcrmtiones paginarum. In fine ^acobus Sentinus 
Ricinenfis leSoribus felicitatem. Sunt nempe carmina in commendationem hujus. 
Redtabo diftica tuo poftrema: , ■ ^ 

jlttamen ingrati ne uos poftitis haberi : 

Qt/o nihil in mundo turpius effe poteft^ 

Dicite poft mefem uiuat per Neftoris annos 
ytile qul nobis tam bene prejpt opus. 
Jffis fubjefta^eft fequens notitia : Jlnno falutifere incarnationis Millefimo quadrin* 
gentefimo oSogefimq quinto menfis ^anuarii die uigejima fecunda. Impr^um efi 
prffens opufculU per Erhardu Kataott de Augufta P^enetiis. Cl. Mich, Denis irt 
SWtrfwfirttjL 6er ©orell. 35iM. pag. 116. feqq. uberiorem de hac editione de- 
dit notitiam, Adfirmat inter alia eam efle rariorem editione priori, quam idem 
typographus anno 1^82. curaveraL Profcemma.fpericu^, quod in noftro legitur 
exemplari , in Garelliano corrupte legi Scemmus Jphejrejcina idem teflatur Biblio- 
graphus. Videtur & in noftro exemplari manus pofterior mendum iftud typo- 
graphicum correjdlTe deletis quibusdam iitteriSt ut ex maculis, qiiae remanfi^ 
mt| coUigo, IV- 
S4 

IV. LibcUus Tfagogicus Abdalazi. Id Efi Servi Gloriofi Dei:- 
Qui Dicitur Alchabitius Ad Magifierium luditiorum Aftro- 
rum: Interpretatus A ^oanne nifpalenfi. Scriptumque In 
Eundem A ^ohanne Saxone Editum Vtili Serie Connexum 
Incipiunt, Usc Capitalibus imprefla litteris leguntur in fron- 
te operis, quod Erhardus Ratdolc VeDetiis-impreffit anuo 
1485« in 4. 

• 

Textns operis romano charaftere pereleganti , commentaria vero Johan- 
nts de Saxonia quae poft textum feorflm imprefla funt, gothicis litteris impreda 
funt. Initiales litteras magnas florentes , & fignaturas typographus adjecit: 
Cuftodes vero , numeri , & infcriptiones paginarum defunt. in fine commenta- 
riorum typographus adnotavit fequentia: Finit fcriptum fup jilchabitiu ardinatU 
js ^ohannl aejkxania in vilta parifrefi anno 1331T Correaun artiU & medicine 
acMorem dominum Bartholomeum de Alten de nufia. Impreffum arte ac diiigentia 
Erhardi ratdoit de Jlugujja Imperante ^ohanne Mocetugo Fenetiarum duce. 
Anno faiutifere incamationis. 1485. Uenetiis. 

V. Hugo de JanEto UiEtore de facramentis. (Haec tantum legun* 
tur in prima primi folii pagina, gothico chara6tere majufca- 
lo imprefla) Argentins i4i)5 in FbL fine nomine typognphi. 

Folia 2, 3» & 4tum indicem continent materiarum. Folio quinto in« 
dpit opus ipfum in duabus columnis eleganti charaftere ^othico ftrmae charta? 
impreilum. Defunt cuftodes & paginarum uumeri. Signaturas infcriptiones 
paginarum , & pierumque etiam initiales litteras typqmiphus adjedt in fine 
priim libri majuicdo charaftere goth FinH twer primur. Infineautem 

lecundi fequentia habes imprelia: ExpliciiU Jententie librifecundi magiftri Huga^ 
mis de faMto UiSore de incamatione verbi. & implettone & exhihitione gratie dei. 
& de facramentis noui Tejiamen vfq^ ad fine \ cifumatoem omniu feticiter. Im^ 
freffi junt ifti duo tibri Argentine. Anno dni. ^. cccc. Ixxxv. Finiti in die fcti^ 
meurtiA Abdon & Sennes ( fic) Argumentum operis fecundum eandem ^'' 
nem WeisUngerus irecenfuit in Armament. Catn. pag. 343. & 344. VL Ludovici Pontani Romani confilia fuper quinque libros De- 
cretalium* Papias per Francifcum Gyrardengum anno I485# 
in FoL maj. 

Operi huic, quod gothico charaftere in duabus columnis firmiffimae 
cfaartas impreffimi eft, tabula feu index coafiliorum fbliia fedecim impreflls am* 

ftaxu^ lY- 35 ftanSt eft pmnifrus. /Folio 17. Ludovici Pontani indpit oratio m eoncilio ffa^ 
ptien in primo cius (fic) adueiftu habita^ quae terminatur in averfa foUi ig. pa- 
gina. Folio demum 19. Conjilia & Alle^ationes clariffhni ac famoftjftnu iuris 
utriufq^ iltuminatoris dhi Ludouici Romani Apliefedis Prothonotarii & facri Aplct 
mtatii caufarum AudHoris. Et primo toco Florentit reddita tncfpiunt feticiter^ 
Paginas typographus iignavit, idemque litteras initiales parvas adjecit. Cuflo* 
des vero , numeri , & infcnptiones paginarum defunt In fine voluminis adjefta 
eil alia oratio pariter in Barilienfi concilio ab au6):ore noftro habita & quidem 
ffi die fanSti Thome. Demum fequens habetur fiibfcriptio: Expticiut c&njitia & 
atlegationes Qarijpmi viri. d. Ludouici Pontani de Roma ex muttis tocis in unum 
iongejla. Imprejfa Papie per Francifcu^ gyrardegi Anno dni M. cccc% Xxxxv^ 
die V. Martii. 

VII Ludovici Pontani & Matthffii Mattafelani Bononienfis fingiF- 
laria di6laieu refolutiones cafuum fingulariura breves. A Mat- 
thab Barlafina legum Doclore Mediolanenfi edit«& ad.com- 
modiorem ufum cabuiis acque indicibus infirudts. Venetij& 
per Andream de Bonetis de Papia 1485- in Fol. maj. 

In prima primi folii imprefli pag^ha Matthei bartaftne tegum doStoris Me^ 
diolanenfs. Oratio feu Prde£itio legitur» in qua de editione a fe adomata» ta-^ 
bulis^ue feu indicibus adjeftis rationem reddit In averfa pagina folii ejus- 
dem mcipit tabula (eu index alpiiabeticus vocabidorum tantum » de quibus in 
indice fequenti uberiori plura notanda^ & in opere Ludovici Pontnni^ explicatar 
occurrunt index ifte vberior in averfa fecuncu folii pagina incipit , & termina- 
tur in prima pagina folii 13. In averfa pagina incipit index vocabulorum tan- 
tum, hunc excipit index uberior eorundem vocabulorum, de quibus fcilicet in 
opere Matthaei Mattenilanae uberior ha6etur notitia. Atque iii quidem indices 
in averfa folii 20*. pagina terminantur. Tum folium fequitur vacuum. Demunt 
fblio 22. Singutaria Domini Ludo. Pontani de vrbe qui profundijftinus cunSi^ ex^ 
cedens extitit in memoria incipiunt » imprefia gothico chara6tere praeftanti char^ 
tae in duabus columnis, eademque terminatur in averfa pagina folii ^4. Folia 
25. Incipiunt fngularia diSa etiam notabitia cotleSa & notata in lioe hrevi comr- 
fendio per illuftrem doSore dominum Mattheum Mattafetanum Bononiejem. Forma 
exterior eft prorfus eadem. Defimt cuftodes, numeri, & infcriptioncs pagina- 
rum. Signaturas vera, & initkdes litteras parvas typographus adjecit In fine 
voiuminis idem fequentia adnotavit: Expticiunt ftngutaria diSa etia^ notabitia 
itlujlris doSoris domini Matthei Matrafctani (fic) Bononienfts ixemptata inpprio 
txemptari diSi domL Matthei. Imprefja venetiisj^ Andrea^ de Bonetir de Popja. 
M. cccc. Ixxxv, die xocvj. ^anuarii. Marca barbarigp Inctyto venetiarum pncipe. 
Accedk regiftrum Quarternionum. 

ScmilUr Fafc. HL D VIII. 26 
VLIL Oput ac le^ura mctentko/^ prejlantiffimi doStoris dni An^ 
geli de vbaldis de Ferufio iuris cejarei ac romani interpretis 
optimi. Etprimo CoUatio prima incipit feliciter. Venetii» 
per Jofa. deForlivio&Gregorium fratres 1485. in Fol. magn. 

Verba tituli loco recitata leguntur in fronte primae primi folii columnae. 
Opus in duabus columnis gothico charaftere paulo minori impreniim eft. Caret 
cuftodibus, paginaiimi numeris, & infcriptionibus , & faepe etiam initialibus lit- 
teris. Habet vero fignaturas. Charta alba eft, & munda. In fine fequens 
habetur notitia: LeSura ac opus au&tentico^ (fic) prejlantiffimi doSoris iuris 
iftriufq^ dni jlngeli de vbaldis de perujio Uenetiis Ipreja j^^ohanne de forliuio t 
Gregoriu^ fratres. Anno domini. M. cccc. \xxxv. die .i5, Martij. Accedit re- 
giftrum chartarum & typographorum infignia. 

m 

VL Ugofmm. fuper quarta primi Auicenne incipit. Ita legitur 
in fronte priraae. columna^ folii primi. Venetiis per An- 
dreani de Calabriis. 1485* in FoL 

Hoc opus gothico charattere juft» magnitudinis in duabus columnis fir- 
Tniflhnae & nitidifliraae chartae imj^refrum eft. Habet fignaturas , & litteras ini- 
tiales parvas« Defunt vero cuftodes , numeri , & infcriptiones paginarum. In 
fine typographus adjecit notitiam : Expticiunt diSta Ugonis fenenfts fvp qrta fen 
^mi canonis vfq^ ad illii paragraphum pofttu in cap^ de enemate. Forma vero. 
Deinceps vero di£ta Marfilii. vfq^ ad finem. Imprejfum veneciis^ jlndream di 
£alabrtis de papia jfnno dni. M. cccc. oSuagefmo quinto. die quarta februarii. 
Accedit Regiflrum carta^ huius ops. 

m 

X. Vincentii Bellovacenfis Ord. Prsd. Speculum Morale. Norim- 
bergffi per Anton Koburger ann. i^bS- in Fol. max. 

Praemiflus eft operi index materiarum alphabeticus duobus conftans 
foliis, &induabus columnis gothico charaftere, ut ipfum opus firmiflim», at 
minus albaB chart» imprefliis. Folio 3. Tncipit prim^ liher Speculi moratif 
Uincentii. Defunt cuflx>des, fignatuffe, initiales littene, & numeri paginarum. 
Earundem vero infcriptiones fic fe habent e. g* Pars Tertia De humititate Difl. c. 
In fme typographus adno^vit fequentia: jfnno in camate deitatis Mittefimo qua^ 
dringltefmo oStuagefimo quito .viij. ydus fehruarij. Op^ inftgne ab Egregio dotlore 
Uincentio atme Betuacefis ecclefie pfule: ac fanSti dnici ordinis proffjfore editH: 
(jnod Morate fpeculu intitufatur^ Etjn impiali ciuitate Nurembergk fuma cum di^ 
tigentia impenfis Anthonii hobergcrs pfate mitatis ciuem : tioc fine terminatii. Dt 
27 

^o cunSfi potenti deo honor: eif^^ genito cu fna benediHa matre femptj^ vfrgine 
gloria: fpiritui quoqi ^paclito decus fit p 'euH jlmen. In averfa ejusdem folii iJh 
timi pagina adpendix legitur operis, quae De Virginitate infcripta eft. 

X|. Herbarius Patauie im: 
prejfus Anno domt t cete 
ra. Ixxxv. in 4. 

Haec rerba tituli loco leguntur in prima primi . folii pagina charaftere 
gothico majufculo imprefla. Folium fecundum auftoris praefationeni , tertiura 
vero, & quarti prima pagina capitulorum, feu herbarum indicem alphabeticum 
continet. Folio quinto opus ipfum incipit, divifum in CapituJa 150, pro nu- 
mero herbarum, qiiarum natura &ufus explicatur. CapituHs fingulis pi-aemifla 
cft figura herbae ligno inciia; & in noftro quidem exemplaii coloribus depifta» 
Quot funt capitula , feujherbae, totidem etiam funt voluminis folia, nimirum CL* 
Eorundem numerus in fuperiori margine primae cujusvis paginae eft exprefliis. 
Accedit vero Particuia fecunda Dejimpliabus laxatiuis tinitiuis. feu lubricattuis 
foperioribus antiquis deferuientibus. Item quinque aliae particulae de variis medi- 
camentis. Praemiflus iisdem eft index uno foKo comprehenfus. Tratlatio tota 
^e iUis non nili foliis 18» iisque non numcratis, comprehenfa eft. Defunt ubi- 
vis cuftodcs, lignaturaB, & paginarum infcriptiones. Herbarii hujus jam me- 
minit Maittaure ad h. a. De auftore operis, & typographo ipfe non habeo» 
quae proferam* 

XIL Difiin^iones fxemplorum veteris & noui tefiamenti reduEfe 
ad diuerjas materiasy leu loci communes S. Scripturas dpha- 
becico ordine in ulum pra^dicatorum diipofiti. Memmingae 
per Albertum Kune de Dudedlat anno 14^5.. in 4. miiu 

Verba Dijlin&iones &c. leguntur gothicis lltteris majoribus imprefla in: 
|nima primi folii pagina , & nihil aliud. Fqlio fecundo Autoris legitur praefa- 
tio, ad cujus calcem in averta ejusdem folii pagina Incipiunt diflinSfiones exem-^ 
plorum veteris & noui tejlameti abbreuiate & reduSe ad diuerfas materias fecundum 
wdinem alphaheti per fratri. j5 (fic) ordinis fanSi Augujlini. Follum tertium 
alphabetico ordine exhibet ioca conununia. Folio quarto demum opus incipit 
gothico chstd&eet minuto firmiflimae. fed minus albae ac politae chartae im-, 
preflum. Defuntxroftodes, numeri, & infcriptiones paginarum. In fine legi- 
tur : Expdcfunt diJlinSionei ueteris & noui tejlameti aohreuiate % reduSe ad diuer» 
fas matirias J!m ordini alphabetL Imprejfum Memingenj^ jilbertu Kine de du^ 
derfiat. Aaam na^itatis chrifli. 1485. 

D z xm. 28 -Y-^ XIII. Joh. Bapt. Platinas vitae Pontificum Romanorum* Per Joh. 
Vercellenfem anno 14^5. in Fol. min. 

In averfa prhni folii pa^na Promium Platyna In Viias Pontificutn Ad 
Sixtum. IIL Pontificem Maximum Aegitar. Folio 2. opiis ipfum itidpit , romano 
-charaftere per pulclu-o chartae firaiae politae, & fatis albae impreflum. Caret 
cuftodibus, initialibus litteris, numeris, & infci iptionibus paginarum. Habet- 
vero fignaturas. In fine legitur: Excelletiffimi hiftorici Platine i vitas /umo^t 
pdtificH ad SixtH iiii. potifice maximii prcectaJ^ opus foeliciter explicH : accurate ca^ 
J^gata ac Ipenfiz magijlri ^odnis uerceltenfis. M. cccc. {xxxv. die .x. februarii^ 
Typographus nofter anno eodem, & iisdem litteris Titi Livii hiftoriarum libros 
Tarvif ii unpreffit. Vix igitur dubitandum eflc videtur , quin prasfens etiam opus 
Tarvifii ab eodem fiierit iraprefllun, non Venetiis, conf. Cl. Denis ^JSKetfwiilv 
i)id{eiten ber gavellifd^en $8ib(iott)ecf &c. pag. 116. Frhnam opcris ejusdem 
editioaem ad annum 1479. N. XVilL recenfuL 

XIV. Abrahami Jud«i Liber de Natiuitatibus. Opus Aftrologi- 
cum^ Venedis per hrhardum Racdoic 1485. in 4* 

in ^eria primi folii pagina AftrolaWum «xhibetur. Folio fecundo Inci* 
pit tiber jlbraham iudei dc natiuitatibus , imprefliis gothico charaftei^' paulo ml- 
nori chartae firmde & albae. Initiales litteras m^gnas florentes tv[K)graphus 
adjecit, idehique chartas fignavit Defunt vero cuftodes, numeri, &infcriptio- 
nes paginarum, In fine haec habes fubfcripta : Finit feticif opufcutU abrahe iudei 
de natiuitatibus cum exlptarib^ figuris fingutis domibus antepofttis : Et magiflralis 
copefitio aflrotabii Hainrici bate. ImpreJ/u venetiis arte & impenfis Erhardi ratdolt 
de augufia. Anno falutiftrt tncarnatiois dnice. M^ cccc. \xxxv. nona katendas 
^anuarij. 

XV. Leonis Baptiftae Alberti de Re jEdificatoria libri decem^ 
Florencis per Nicolaum Laurencium Alemannum 1435. in 
FoU min. 

In averfa primi folil pagina Angeli Pditiani legitur epiftola Dedicatoria 
ad Laurentium Medicen, nomine Bemardi, auftoris jam defimfti fratris fcripta, 
in qua quidem Leonis Baptifl^ doftrina & eruditio miris encomiis celebratur. 
Fuit etiam re^era unus inter omnium primos , qui de re aedificatoria , & pifto- 
ria Conmientarios fcripferont Angelus Politianus Florentinum adpeUat» / cta* 
fijfima Albertorum (degF Alberti) famitia ortum. Ceterum editio haec eft om- 
nium prima hujus operis, quam Maittau-e, & Orlandi jam excitarunt Folio 
fecundo auftoris incipit praefatio, & quarto demom operis Uber primus circa 

medium 
20 inccliutn prira» pagin^e. Imprefliim eft charaftere rotimdo elegantiflinro. Char- 
ta firmiflima eft , & initiales litteras parvas typographus adjecit. Cuftodes vero, 
tiumeri , & inrcriptionel& paginarum defunt m fine libri decimi iegitur capita* 
libus litteris: 

Lauf Deo Hprior Et Gloria. 
Timi fequitur Lionir BaptiJlcB ^lberti Ftorentini Vlri Cla (haec quoque capita- 
libus Ktteris imprefla funt, non item fequentia) riffimi de re Mdificatoria optif 
elegdtijpmi & qud maxime utile : Florentice accuratij/lme imprej/um opera Magiflri 
Laurentii Alamani: Annofatutif ^/7/^mo(deeftcentenarius) oStuagefimo quinto : 
^puarto katendas ^anuarias. Sequentis foiii prima pagma cannen Baptiftae ficuli 
in perfona auftorls ad Leftorem, aver(a autem Regiflxum chartanun exhibet. 

XVI. De modo ftudendi Jnribus libellus }6h. Jacob. Canis J. C. 
Paduae per Matthaeum Cerdonis de Windifchgretz 1485. in 4» 

In fronte primae primi folii paginae Petro UeSurino Nouetlo ^urium fcho^ 
iari. ^ohannts ^acolms Canis iurifutriujin confuttus : de modo in iure Jludendi li^ 
bellum : ac fatutem pturimam mittit. Coiiftat integer ifte libellus non nifi decem 
foliis inrpreflist iisque numeratis in fuperiori margine prima? paginae, t, 2. 3, &c. 
Initiales quoque litteras magnas fiorentes typograpus adjecit. Defunt vero cu*- 
ilodes & fignatiiTde, paginarumque infcriptiones. Litterae gothicae funt: charta 
finmfltma fed minus alba. Circa finem lecundae decimi folii paginae haec fub- 
fcripta leguntur : Hic finiC tihtttus de mo fiudendi in utroq^ iure : que impjftt 
j»gf mathe^ padue mo. 1485. Matthaeuni hunc efle Matthaeum Ccrdoni dc 
Windifchgretz I etiam Oriuiidi fententia eft. 

XVIL TraUa^s contra perfidiam aliquoru bohemoru. Argent» 
1485 ia 4* 

Verba tituli loco redtata gothicis charafteribus majufculis imprefla le- 
guntur in prima primi folii pagina. Folio fecundo anonymi au^loris prae&tio in* 
dpitt folio tertio, pauio ante medium primae paginae opus ipfum, gothico cha- 
raiftere cliartae impolitae & rudi hnpreflum. Habet fi^aturas, & initiales lit« 
teras parvas, caret vero cuftodibus, numeris, & infcriptionibus paginarum. In 
fine haec leguntur fubfcripta: Finit traStatus Hra j^diam aliquo^ JSohemo^ (qm 
fcilicet ab Hufli partibus fl;abant) Compojitus anno dni. M. cccclxv. fedem beati 
Pitri tenente Pauio fcdb. & impante Friaerico duce aujlrie. Imprejfus aute$ Ar^ 
g/entint mm» diiL JK cccc\xx»v. Hnitus in dii fanSto^ marti^ Uiti % Modefti. XVIIL 
XVIII. Liber Theodifcus, varia documenta moralia per fa^ulasr 
ex hiftoria animalium (ledudlas comple6lens, di6his ba^S ^uc^ 

ber SSBci^&ett/ ober ber alten SSBeifeti* Ulm« per Conra- 
dum Dinckmut 1485. in Foi^ min. 

Operi praemiffum eft regiftrum quatuor fdiis comprehenfum ^ & in dua* 
bus columnis unprefTum, quod incipit in averfa primi folii pagina. Folii quinti . 
averfa pagina figuram exhibet ligno incifam & duos repraefentantem antiquos 
lapientes cum infcriptione , gothicis Ktteris fefta , iAnaflres Thafn-:- Berofms. 
Folio fexto indpit praefatio,. cujus auftor aflirmat, librum hunc Indico primum 
fermone confcriptum fuiffe^ dein verfum in Imguam Perficam; ex liac in ara* 
bicam , tum in liebraicam , demum etiam in latinam & gennanicam. Praefa- 
tio cui, ut ipfi operi, infertae funt variae figurae ligno incifae, & argumento 
convenientes , terminatur in averfa f(dii decimi pagina. Foiia inde a foHo quin* 
to typographus numera\it in prima cujusvis folii pagma, nti etiam capitula e. g» 
2>4d ati^x CatHteC baa .xxviij. b\at. Idem paginas fignavit, & litteras ini« 
tiales magnas ligno ineifas, ac florentes adjedt Defunt eaedem initio feftio* 
num minorum, uti ubivis cuftodes. bitterae gerraanicae funt fatis luculentae» 
cliarta vero minus alba & polita. In averfa folii cbcxxj pagina liaec leguntur 
fubfcripta: ^ie enbet ftc^ bae bilcb ^cr rcet^l)eit ODer Der alren i^^etfen.. 
t>On ^nbegtnnc ber m\t t>on gercbUc&t $u 0efct)lecbte. 2>ad ^at tteOrucfe 
Cdnrab SDincfmile $il X>\m. md> CbrtiU t^nfers t)erren gcbtirt. ul. cccc. 
Ixxxv. iax, axx fant ^regorM tag be^ ^eilic^eti Cerers^^ Accedit folium c^xxxij. 
cujus prima pagina figuram ligno incifam, & argumento refpondentem exhibet;» 
averla autem vacua eft. 

XIX. Liber de fatis Aftrorum. Audlore Albohp^en Haly fili» 
AbenrageU Venetiis per Erhardum Ratdok i485* in FoL 

In averfa pag^iUi primi folH legitur dedicatoria typographi Epiftola ad 
Johannem de Wertenberg Epifcopum Auguftanum, quam integrmn recitavit 

Cl. Zapfius fn 2(u9«burs« 95uc^brucferfle^t^te &c. pag. 167. feqq. Tria, quae 

immediate fequuntur, folia indicem continent. Folio 5. Prectarifffm^ liber co^ 
^Ut^ in iudiciis a/lro^: qui edidit albo kayn Haly filius abenragei q^ jfeliciffime 
incipit: & primo cphemiu in ipfu hbrum^ in duabus columjais gothico charattere 
eleganti charoe impreffum. Habet fignaturas , numeros foliorum arabicos, & 
fautiales Utteras magnas florentes eleganter ligno incifas. Caret vero cuftodi* 
bus, & paginarura infcriprionibus. Ad calcem prima^ columnae folU 152. fe- 
quens legitur fubfcriptio : Finit feticiter liber eopletus in iudiciis ftella^ qut copo^ 
juit alboha$en Hati fllius abenragel: hene reuifus & fideti ftudio emedatus p dominH 
Eartolomcu^ d€ Nufia gersnani artiu & medidne doSari exceUentiJftmii. 'Imprejui 

arU 
Sf «rff & itnpefis Erhardi Raldott dej^ugujla: regnSte ^ ^ohanne Moeenieo daee iTe" 
metiaru Anno dominice incarnationit dni (Hc) i485' quarto nonas iuiij Uenetiir. 

XX. Johannis Concoregii Medicins Do6loris , & m diverii& Ita- 
liae Acaderaiiis Protefforis Saec. XV. celeberrimi liber de Par- 
ticularibus sgricudinibus quadriPartitus, Flos florum medi- 
cinae ab au6tore ipfo nominatus. Per Anton. de Carcano 
Papiae anno 14K5. in Fol. 

Prsemifla funt fme omni dtulo aut infcriptione auftoris Proemium & in- 
dex , in prima fecundi folii pagina terminatus , & in duabus columnis gotibico 
charaftere minuto & eleganti impreffus, ut ipfum opus. Incipit hoc fine ulla 
pariter infcriptione folio tertio. Habet iignaturas: cuftodes vero, numeri dc 
infcriptiones jpaginarum, nec non pleruraque initiales litterae defunt. Charta 
firnuffima eff, & fatis alba , ac polita. In fine legitur: Et 7 hac terminatur 
fprima pars hui^ opufcuti de egrituiiinibus j^icularilns omnihus a capite ufq^ ad 
fedes Ji doSorem tllufire^ ac comitem dignijfmu d, Magiftriim ^oannem ae cot§* 
coregio mediolanenfem artium & medicine principrm & monarchnm in felici fituiio 
jfapienfi. M^ cccc^ xxU. finitum fuit hoc opufj^ me ^aanemde romagnano hora. 
xxif. diefexto menfis aflis. Magifier antonius de carchano imprind curauit papie 
1485. Accedit Regifmim chartarum. 

XXI. Ejusdem johannis Concoregii Summula de curis febrium* 
Papias per Antonium de Carcano I485* n^ i' oU 

Exterior forma prorfus eadem efl: cum opere hnmediate praecedenti^ 
Subfcriptio in fine operis eft fequens : Flnis adefi deo duce huic fumute de curis 
fibriam 2^ clarifftmum philofophum t medicum ^o. concoregium quam extra&am ab 
'originali concejfo a prefian^ artium & medicine doStore Magifiro Laiarodataro 
flacentino theorica^ medicine papie tegente. Magifier Antonius de carcano tfmi cu^ 
rauit papie, 148 s* Accedit regiftrum chartarum. 

XXIL Virgilii opera cum Commentariis Servii Mauri Honoratl 
Grammatici. Brixiae pec Jacobum firicannicum Brixianum 
1485. in FoU 

. Defimt initio volummis non niiUa folia. Textus tamen & Commentaria 
liabentur integra. Tamille, quam haec funt romano charaftere, majori illet 
ha^c.mmori, utroque eleganti, nitidae chartae impreHra. Paginas typographua 
figoavit; Imtiales vero Utterae« cuftodes, numeri, & infcriptiones paginarum 

defunt. ^ 
^ 
3» 

defunt Ad calcem primse paginae folii ultimi hmc tantum t^rpographus adnor 
tavit: Imprejum Brioricd ftr ^acobum Britamici Brixianum^, m. ectc. \xxxfK 
die. xxii. jJuguJlu Averlk folii ejusdem pagina regiftrum Chartarum exhibet. 
Nullam hujus edidonis mentionem faciunt Orlandi, Maittaire, de Bure, Har^ 
wood, aliiquei qui mibi quidem admanus funt> Bibliographi. 

XXIIL Seraphici doBtoris fan^i bonauenture Sermones de tempo-- 
re&JanSiis cu cUmuni fanStorum. Hxc tantum leguntur^ 
gochico charadtere majufculo imprefla, m prima primi folii 
pagina. Reuclings 1485* in Fol. 

Folio fecundb ipfum opus mcipit gothico charaftere fatis luculento in 
duabus columnis impreiTum. Caret litteris initiaUbus, cuftodibus & paginamm 
numeris. Habet vero fignaturas , & infcriptiones paginarum , e. g. Scrmo XV* 
In fine fequens legitur fubfcriptio : Nbn nobis domine. non nobis f^ nomini tuo da 
gloriam qo hos tam predofos taq^ fideli populo fruSuofos fermones reuerendifftmi 
quondam cardinalis ferapkici ac Jan^i doSoris Bonauenture tam folerter te donan* 
U /it Reidiingl jiutiimni tempore compleuimus vnde i gratias referimus debitas do^ 
mino humilium exaltatori. jinno domini. 3)J. cccc. \xxxv. Accedit regiftrum feu 
index materiarum alphabeticus undedm foliis comprehenfus. Hujus editionis^ 
nullam r^erio mentionem apud Bibliographos , qui mihi ad manus funt So« 
lus Maittaure ad h. a. eam indicafle videtur, fed minus adcurate: Bonaventiirm 
Sermones de Temjpore. FoL Reutling. 1485. Compieftitur enim haec editio edam 
{^rmones de fanoicr, efluue in duas partes diviia, quamm prima fermones de 
tempore, fecundade fan6tis compleftitur. Ad calcem partis prioris haec tahtum 
leguntur: Sequutur fermones Bonauenture de fanSis. Ad calcem vero pofterioris 
recitata paulo ante uberior fubfcriptio. 

XXIV. Liber de proprietatibus rerum BartJiolomei anglici. Ap- 
gentina^ 14S5. in FoU 

Verba tituli loco redtata leguntur in prima primi foHi pa^a, gothica 
charaftere maiufculo imprefla. In averfa pagina fblii ejusdem mcipiunt tituli 
fingulorum ordine librorum & capitum, in tribus columnis gothico charaftere 
non nihil pinguiori impreffi & in prima fexti folii pagina terminatL Ejusdem folii 
averla pa^na indiculum auftorum quibus auAor praefentis. operis ufus eft» exhi<- 
bet. Folio feptimo Prohemium de proprietatibus rerum fratris Barthotomei anglici 
de ordine fratrH iffin 04 incipit » impreflum firmiflimae & albae chartas charaaere 
l^othico latis Iuculento« Habet fignaturas , imtiales litteras parvas , paginarum 
infcriptiones , e. g. Liber Il^ libcr XIII. Ad calcem haec fubfcripta leguntur: 
Explicit libir de joprietatilnu nri iditus afratre Bartholomeo anglico ofdinis frck^ 

trum m. -.1a 
33 

imm mfionim. . Imprejut Jtrgentine anno dni M, eece. Xxxxo. Ftnttut m die 
fm^ Uatentim. De opere ipfo & auftore quaedam dixi FafdcuL L pag. 171. 

XXV. Caii Crifpi Salluftii hidoria de Conjuratione Cattlinae, 
item de BeUo Jugurthino. Venetiis per Beraardinum Bena- 
lium ann. 1485. in Fol. min. 

In noftro exemplari primum folium quod vacuum fuifTe videtur dce(\:. 
FoUo fecundo ipfum opus indpit verbis ipfius Sailuftii Omnif (fic) Homines ikc. 
Impreflum efl: charaftere romano elegantunmo. Care): cufl^odibus, numeris & 
infcriptimiibus paginarum > nec non initialibus litteris, excepta prima, quae mag- 
iia m. ligno mofa, & floribus omata. Habet vero fignaturas. In fine hiflo- 
jriaB de bdlo Jugurthino primum quidem legitur vox Finis. Tum vero : Crifpi 
SatuflH opuf jHiciter imj^effim ( fic) VenetHs M. ccec. ixxxv. Accediint infuper 
1) cVi^ Satufii oratorts clariffimi uita. 2) Crifpi Saluftii in M. T. Ciceronem 
inueSkM. 3) M. T. Gceronis in Crifpum Saluflium refponfto feu inueSiua. Ad 
hujus fineqi demum legitur: 

Finis^ 
Venetiis per Bemardinum Benalium & focios. • 
M' cccclxxxu. die xxiii. aprilis. 
Stibieftum eft regiflrum chartarum. Silent de hac editione Orlandi , Maittaire» 
de Bure, Hamb^er, Harwoodi & casteri omnes» qui ad manus miiil funt, 
Bibliographi. 

XXVI. Sermones ^undragejimales The^auri (fic) noui. Haec tan- 
cuui leguntur gothicis chara6teribus majulculis impreira in pxi- 
ma primi folii pagina^ Argentins 1485- in FoU min. 

Folium fecundum tabulam exhibet fingulorum ordine fermonum. Folio 
tertio Incipiut fermoes quadragefmales notabiles atq^ putiles qui thefaurus nouus 
intitulanC. Charafteres gothici funt fatis luculend, quibus opus iflud in duabus 
columms imprefliim eft. Habet fignaturas, litteras initiales parvas» foliorum 
inlcriptiones, e. g, SermoL SermoXIX* Defunt cuflodes, & numeri pagina- 
nmi, In fine haec tantum leguntur: Opus perutile fermona quadrageftmalium 
Thefaurus nouus nuncupatu Jlrgetine imprejfum Anno domini. M. ccce. ^xxxv. 
FtnH feliciter. . Exftant etiam fermones de Sanftis, 6c de tempore, Thefaurur 
funms adpellatL Editionem Bafileenfem Thefauri novi de San6lis anno eodem 
OTocufam, recenfet G. Gememer tn ^a^ti^tm Don ben in Der 9\Ci)en^burger 
^tiibtbibttot^rcf beftnb(M^en Sbhd)€m &c. pag. 144* feqq. Idem teftatur» raras 
efTe hujus operis editiones , imprimjs fermonum quadragefimaliuffl* 

SemUler Fafc Ul, E XXVH. 
S4 

' - . ■ • 

XXVI f. Gtofa (fic) pfalterii ^ohamis de turre (fic) cremata. 
Haec tanjtum, gothico chara61:ere majufculo imprelTa, legun- 
tur in prima primi folii pagiaa» Argentinas anno i^^^. in 
FoL min. 

Folio fecimdo fiiie uUo titulo auftoris indpit prae&tio ad Pium 11. R. P. 
cademque terminatur in averfa ejusdem folii pagina, coiumna quarta, linea 19. 
Litterae alphabeti minoris videntur eaedem eue cum litteris, quibus imi^reflum 
efl: opus inmiediate oraecedens. Defunt etiam hic cuftodes , numeri , & infcrip* 
tiones paginarum , & faepe etlam initiales litterae. Paginas tjrpograplius fignavit, 
In fine idem fequentia adnotavit: ReuerendiJJimi cardinalis. tituli fanSi Sixti dth» 
tnini ^^ohdnis de Tutre cremata expofttio breuis & vtilis fup toto vfatterio jlrgen* 
tine Ipreja. Anno domini. Mccccbcxxv. in profeflo fami Michaelis conjumata^ 
Accedit index Pfalmorum alphabetico ordinei fecundum eorum. initia , difpoli« 
tarum. Eandem editioaem jam plures excitarunt BibiiographL 

XXVI II. Novum Teftamentum cum Poftillis Nicolai de Lyra^ 
additionibus Pauli Burgenfis, & Replicis Macthis Dorinckii^^ 
Norimbergae per Ant. Koburger 1485. in FoL 

Textus facer gothico chara£lere paulo majori in duabus columnis im^ 
preflus eft: expofitiones vero, charaftere pariter gothico, fed admodum mi- 
nuto impreflae quatuor margines occupant Defunt cuftodes, fignaturae, pa^- 
narum numeri, & plerumque etiam initiales litterae. In fuperiori margine m- 
fcriptiones habentur ejusmodi Epiftota Pauti ad Romanos^ Aaus Avoftolorum &c. 
In fine Apocalypfeos iufior legitur fubfcr^tio, ex qua pauca nuc adiidam: 

ExaSum ejl Nuremberge inftgnie ( fic) hoc : ac inufttatu opus bibtie impen» 

fiPti Anthonii kobergers « . Jinno . . m. cccAxxxv. Sabbato poft ^ohinis ante porta 
latina : &c. Accedit in noflro quidem exemplari Nicolai Lyrani libellus m q 
funt pulcherrime qSnes iudaicd jsfidid ? catholtca fide improbatest conflans foliis 
(juatuor, imprefliisque in duabus colunuiis charaftere eodem, ^uo expofitiones 
in nraecedentibus Bibliis. Vetus etiam Teftamentum cum Poflillis Lyranis &c. 
eodem anno ab Antonio Koburger editum plures excitamnt Bibliographi , ex 

quibus CI. Panzerum in Det @eT(|^t(l^te t>er 9^&mber9if(^en ^u^jaben &er ^ibef 

pa^. 76. nominafle fufliciat Nemo tamen haftenus, ^uod vetus teflamentum 
atbaet, uberiorem de hac editione notitiam dedit Hmc dubium mihi fubor« 
tum eft« num revera Vetus Teftamentum hoc anno' a Koburgero ftierit editum, 

S^aefertim cum nec apud nos, nec in Bibliotheca commendae argentoratenft 
rd. S. Joh. Hierofolimitani ( vid, Weislinger Armamentarium Cathol. pag. 349.) 
iquidquam exftetaliud, quam NoTum Teftamentum« Attamen dubitare vetat 

QL lY^ 35 

Cl. Panzeri teitimomum » qui loc* cit. adfirmat, etiam vetus teflamentum hoc 
amu) imprefium exflare in Bibliotheca civitads Norimbergenris. 

XXIX. Cafus breues Decretaliu Sexti & Chmentinarum^ H«c 
tancum leguntur, gothico chara6ler(B majufculo impreiTa, in 
prima primi folii pagina» Argentinae 1485. in Fol. 

Opus hoc in duabus columnis gothico charaftere impreflum efl:. Ha* 
bet litteras initiales parvas & fi^turas. Caret vero cuftodibus , numeris , & 
infcriptionibus paginarum, In raie haec habentur fubfcripta: LibeU^ ijie vtilif^ 
ftm'^ cap Jumariof tibrorii dee. fex. & cle. vna cH nueleo fiue medutta glojuta^ 
wm ioiridi libroj^ in fe Hinif. imjojp e Argetine. Jinno dnt. M. cccc. \xxocv. ^ 
fimfi m dii JaSoj^ martiA. Uiti i modefti. His immediate fubjun£ti funt verfus : 

Olim inefauru coclufum folo rej^m 

Swris ^eanonici. padit & ipfe tibi. 

vafus in Juma. glofutaru j^mut & vna 

CS muteo ponit. cottigat q jprofcrt. 

XXX. Ferfii Satyrae cum ,Commentario Bartholomsi Fontii. Ve- 
netiis per Antonium de Ba6tibobus anno 1485. in Fol min. 

In averfa primi fblii pagma Bartolomei Fontii Prooemrum In Perfwm 
Poitam Ad Laurentium Medicen legitur. Folio fecundo flnc ulla infcriptione 
opus ipfum cum commentariis indpit. Satyrae & commentarii romano lunt 
charaaere imprefli p illae quidem majori , hi vero paulo minoii , utroque ele- 
gantiffimo. Carta minus alba & nitida eft. Defunt inidales litterae fatyrarum, 
cuftodes , numeri & infcriptiones paginarum« Has tamen typographus iignavit. 
In fine legitur : A: Perfii Flacci Sat^arum Ftnis. Accedit vero i) Bartholomaei 
Fontii ad Francifcum Saxetum Epiflolai qua menfurarum vocabula exponun* 
tur , & 2) vita Perfii breviflime defcripta. Ad hujus calcem priino eft Regi^ 
Jlrum chaitarum, tum vero fubfcriptio fequens: Imprejfum l^enetiis per antonium 
di baSHbobus. M. cccc. Lxxxv. die. xuii. feptembris. Editionem lianc ignorarunt 
Orlandi , Maittaire , de Bure , Hamberger , Harwood , & alii omnes , qui ad 
manus mihi fimt BibliographL Harwood editionem excitavit Florentinam anni 
1477, & Venetam anoftro typographo anno 1493. curatanu £ z XXXI. ^6 
XXXI. Ciceronis opufcula i) de Fato. 2) Topica. 3) De Uni- 
verfitate cum Commentariis Georgii Valls. Venetiis per 
Antonium de Strata Cremonenfem anno I485# ^^ f^^l* 

Tria haec opufcula eodem charaftere, romano nimirum pereleganti, ei^ 
demque cliartae imprefla eandem quoque compafhiram habent Quare nuilus 
dubito, quin ex eadem typographia eodem, quo indicavi ordine excufat pro^ 
dierint. Duo priora fignatiu-is a— -f cohaerent, & in fine pofterioris typogra- 
phus expreffe indicatur: Topicol^ Gctronis libellus ci c5metario a dno Georgio 
valla placetino compofito diligenler imprejfus efl per jintonium de flrata cremonem. 
(^fic) Tertii opulculi folia fignata funt litteris A, B, C: In fine vero haec 
iubfcripta leguntur: Ciceronis libellus de uniuerfifate cH Juo cometario a clarijfl^. 
tiio viro domino Georgio ualla ptacentino compofito. diligentiffime per Jlntonium di 
flrata cnmonenfem uenetiis imprejfus efl die. xi. ^utii. M. cccc\xxxv. Accedit 
Regifl:rum Chartarum, quibus confiant tria haec opufcula. Defunt in hac edi« 
tione cufiodcs, paginarum numeri, & infcriptiones, litteras initiales parvas ty« 
pographus adjedt. Opufculum primum Georgius Valla Johanni Jacobo Trivm^ 
tio ducali Secretario , exercitus Praetori , & Civi Mediolanenfi Primario , fe- 
cundum Bemardo Salvatico Genuenfi Patricio , fuo oUm difcipulo, tertium Her- 
molao Barbaro Veneto Patricio dedicavit, funtque fmgulis opufculis praefix» 
epifiolae dedicatoriae. . Textus Ciceronis elegantiflimo charaftere paulo majori dt 
impr^flus. Maittaire Tom. L ad h. a. excitavit Georg. Vatlce in M. 71 Gceronif 
libros de Univerfitate Commentarium per Anton. de Strata Cremonenfem fot^ ^e- 
net. i485> De duobus aliis Ciceronis libris in hac editione conteatis altum filet. 
In Catatogo Librorum Rariffimorum ab Artis Typographicce inventoribus ad An^ 
num MCCCCXCIX excuforum , & in Bibtiotheca Zapfiana extantium an. 
MDCCLXXXyL pag. XXXIV. pariter non nifi liber de Univerfitate comme« 
moratur^ WeisKngerus in Armament. CathoL pag. 35^.. infuper meminit Libii 
de Fato : de Topids vero filet Apud alios Bibliographos , qui mihi ad manua 
funt, nullam hujus editionis mentionem reperio. Merito igitur rarioribus iibris 
accenfentur tria liaec opufcula conjunfbi. 

XXXII. Infortiatum cum Commentariis. Venetiis per Johan- 
nem, & Gregorium Forlivienfes , fratres, anno 1485. in 
FoL magn. 

Tcxtus in duabus columnis cliaraftere gothico paulo majori , eoque ele<* 
gantinfimo firmiffimae , ac prdeflantiflimse chartae eft imprefllis : conunentaria ve« 
ro in quatuor marginibus longe minoribus, eiegantibus tamen litteris imprefli 
funt. Signaturas, & litteras initiales parvas typographi adjecerunt, cuftodes 
veio, numeii, & infcriptiones paginarmp defunt Tituioruminfcriptiones funt 

rul»:o 
37 

rubro colore imprefla?, fed iisdem litteris, quibus ipfe textus. In fine haec le- 

J[untur: Infortiati venetiis Imprefft: jirte & diligentia ^odnis & Gregorii fratrum 
urliuien. hic finis. jfnno ab tncarnatione dni M. cccc^ ixxxu. xv. nouetnbrif. 
iVf aittaire & Orlandi hujus editionis non meminenmt 

XXX[[L Alexandri de [mola Le61:ura in 2dam partem ff!. noru 
Venetiis per Johannem Herbort de iJeligeiiftat i485* ia 
FoL magn. 

Opus indpit paiilo ante medium primae primi folii columme : De verbo^ 
wum obli^atiombus: fyica. Impreflum eft gothico chara^tere in duabus columnis 
praeflantiffimas chartae. Habet fignaturas , initiales litteras parvas , & paginarum 
xiumeros. Ad calcem voluminis haec habentur fubfcripta : Explicit leSura famofijfi^ 
mi vtriuff^ iuris doSois dni Alexandri Imolen fup JecHda parteff. noui. Imprejfa 
venetiisp magijlrii ^oaiini herbort de Silgefiat dtemani. ( fic ) Jfnno dni. M. cccc. 
IxxxuJaie. xuj. ^tij. Accedit in eadem columna Regiftrum Ciiartarum. 

XXX (V. Alexandri de Imola Apoftillae ad fiartolum fuper ada. 
parte digelti novi» Venetiis per Johannem Herbort anno 
1485« in Pol. maga. 

Exterior hujus operil^ &des eadem eft, qu» operis immediate nraece« 
dentis^ Defunt tamen in hoc quidem opere paginarum infcriptiones. In fine 
haec fubfcripta leguntur: Ftnis apofiittarii Alexandri Imolenfisfu]^ fecuda parte. 
W. naui. hnprejfara Uenetiis per ^odne^ herbort de filgefiat. Anno dni. M. cccc. 
\xxxv. du xvij. feptembrie. Accedit Regiflrum Chaitarum. 

XXXV. Bartboli de Saxoferrato Confilia, qusfliones difputatae, 
& varii traclatus iuridici. Venetiis per Johannem & Grego- 
rium fratres, Forolivienfes 1485 in f oh magn* 

Haec Bartholi opera funt gothico charaftere pereleganti in duabus co^ 
hunnis pra^fbmtiflimae cnartse impreffa. SignatuKas & initiales litteras parvas 
typographi adjecerunt Defunt vero cuflodes , numeri , & infcriptiones pagina- 
rum. m fme confiliorum legitur : Expliciunt Confilia dni Bartholi de faxoferrato 
legi do8o. exceltentifflml quo^ numero funt. ccxiv. Mit fuperius continentur. 2C. 
Quaeftiones difputatae atradatibus feparantur hac lubfcriptione: Expliciunt di^ 
fputationes dni Bat. de faxoferrato tegu^ interptis i funt numero. xvitj. In fine 
traftatuum feparato folio exhibetur Tabuta huiuf Uoluminis, feu index opufcu- 
lorum contentorunu Ad hujus calcem legiuir: Finis Confitiorum Difputationu^ 

nec 
33 

fiec no Trc^atuu domini Bar. de Saxoferato (flc) leg^m doc. exceUenttJJimi Im^ 
vrejforu venetiis per ^ohannes de forliuio. & Gregoriu ffls. Anno dni. M. cccc, 
Sxxocv. dte vij. Marcij. Accedit Regiftrum Chartarum. 

XXXVI. Alexandri de Imola Confiliorum Jnridicorum Volumina 
duo, tertium, & quartum. Mediolani per Johannem de Lig* 
nano 1485 in FoL magn^ 

In fronte primae primi folii columnae Conjilia tertii votuminis exceltentif^ 
fimi iurifconfuldi. d. jttexandri tartagni Imotenfis incipiunt, imprefla charaftere 
gothico pereleganti, & iirmiffimaet at minus politae chartae. Defunt hiitiales 
litterae, cuftodes, numeri, & infcriptionespagmarum. At folia typographus 
fignavit In fine tertii voluminis lcgitur : Expticit nouij/imum & numero ( fc. ter* 
tium^ quam vocem typographus omifit) confition votumen Jitexandri tartagnl 
Imolenfis accuratijfime imprejfiani traditum per magijhrum ^ohanem de lignano Jub 
anno Mcccclxxocv. die quarto augufli. lu eadem columna indpit tabula mate* 
riarum alphabetica , ad cujus caicem uberior legitur notitia cum ejusdem anni 
nota, fed diei diverfa, r^mim die fecundo augujli. Accedit demum Regiftrum 
Chartarum. Voluminis quarti eadem eft exterior facies, quae tertii. hi fine 
legitur: Explicit nouij/imi & numero fuartii confttio^ voluml exceltetij/imi dofforis 
dni Atexddri tartagni ymotenfis. MVi imprefftoni traditum impenfts per magifirH 
^ohanl de tignano una cu^ tahula contentori in eo ad laude^ auStoris & ftudetiu^ 
comodu. Jlnno dni. M. cccc. \xxxv. die fecundo aupifii. Acccdunt tabula volu* 
minis quarti, a Ludovico Bolignino Juris Profeffore Banonienfi compoiita & 
Regiftrum Chartarum« quae feptem hnplent folia. 

XXXVIL Guilielmi Duranti Speculum Judiciale cum Repertorio 
in idem, quatuor comprehenfum voluminibus. Veneciis per 
Bernardinum de Tridino diverfis annis impreflum, nimirum 
ann« 1485* I486# & I489# in Folt 

Quatuor haec volumina eodem charaftere, gotiiico nimirum minus pin« 
* qui fed pereleganti, eidemq[ue chartae ab eodem typographo in duabus colum- 
nis imprefla funt. Quamvis igitur diverfis annis prodiennt, placuit tamen hic 
funul omnia recenfere , cum non nifi conjunfta opos compietum efficiant. De- 
funt ubivis cuftodes, paginarum numeri, & initiales litterae. Cuftodes vcro, 
& pa^narum infcriptiones typographus adjecit In extremi marginibus Joh. 
Andreae , & Baldi additiones typis paulo minoribus impreffae funt. In fine pri» 
mse partis legitur fubfcriptio fequens : Expticit prima pars fpeculi dHi Guitetmi 
durantis cum additionibus ^o. Jindree et. Bat. fuis tocis pofitis. Imprejfa venetiis 
f optimu ac diligitijimii tn hac nrte magifirum Bcmardtni n Tridino qui fatua 

aiu^ JTz S9 07113 P^^^ ^ ^^^ teteros amadus ae utnerandus tffpter tpfius in hac arte cura^ in 
mrrigendis operibus ac in imprimendo caraBlere. Jlnno ani. M, cccc. Ixxxix. die 
pma Februarij. Pars fecunda imprefTa eft -^ jlnno Domini. M. cccc. \xxxv. 
Die. xxviiij. (29) Decembrif. ((ic) Terda & quarta pars uaum efTiciunt volu« 

men ad cujus calcem lc^tur: Expticit tertia tfqrta pars Anno dmnfm 

(fic) j/IK cccc. [xxocvj. ate. xvj. Februarij. Accedunt i) relatio, ex ^ua difci- 
inus Johannem Schilinum Juris utriusque Doftorem , Brixienfem » hujus ador^ 
handae editionis curam , & laborem fufcepiffe. 2) Regiftra Chartarum cum 
hujus , tum duorum praecedentium voluminum* Denique repertorium in hoc 
6pus fequenti clauditur fubfcriptione : ExplicH repertoriH Jpeculi arte ac impenfa 
tn^ Bemardini de Tridino ex moteferrato. ImpreJJum uenetiis. Anno. M. cccc. 
Ixxxv. die vigejima mejis Augujli^ Resnate illuftrijftmo Uenetiari duce ^oanne 
Muicni^o^ Laus Deo. Accedit Regiftrum Chartarum. Non memini hujus 
editionis ab ullo Bibiiographo &6hun eflfe mentionem. Et certe rara erunt 
exemplaria hujus e(titionis mtegra» cum diverfis annis per partes prodierit. 

XXX VIII. Nicolai de Tudefchis, Arcliiep. Panormit^ vulgo Ab- 
batis Siculi Commentarii in quinque Libros Decretalium« 
Volumina IV* NorimbergaB per Antonium Koberger partim 
ann» 14859 parcim ann. 1486* in Fol« magn. 

Volumina hujus operis tot nnmeravi, quot funt ejus partes, quae fub« 
fcriptionem habent cum nota anni» loci, & typographi^ Volumen primum» 
commentaria exhibens in Lib. I. Deeretalium , duas in partes typographus di« 
vifit Ad calcem prioris partis legitur : Domini abbalis Jicuii ps prima fup pri^ 
mo decretalium diltj^entijftme emendata finit: ad calcem vero pollerioris: ExaSa 
opus hoc videlicet fecOda j^s decretcdiii domini Nicolai ficuli inclytis injlrumentis fa^ 
mopjqx litteraru charaSeribo. CafligatH fio hes adeo ( quStum humde fragilitati 
pofftbile ejl) ut nihil ex omni jfte addedu. Itaq^ imjforia arte in Nurembergk 
ciuiiate tmpiali ( muki famofaY imprejfii. Implfis Antonii koberger inibi ciui. 
Anno a natali xpiano. M. cccclxxxv. die Dlcembris fecundo. Laus deo. Simi- 
les funt fubfcriptiones ad calcem reliquorum volumieum a typographo adjeftae. 
Quas promde integras redtare opus non e(t Pono volumen Jecundum , feu 
leSura — fup parte jSma lihri fecundi decretalii : - — ' — finita eft anno M. 
ccccixxxuj. inaiSoe .iiij pridie Id^ ^anuarij. Volumen tertium , feu fecunda 
pars fecundi decretatium libri — — itf, cccclxxxvj. Indictione .iiij. Idus yo Feb^ 
ruarij .iij. Volumen quartum, feu leS[ura — fiw pte tercia libri fcd^i decretaliu — 
M. ccccixxxvj. IndiSio. ( fic ) iiij. die po. Mafaj. xj. Volumen quintum , feu 
Ie8ur0 — fu£ tercio decretalii libro — — M. cccclxxxv. IndiSone .iij. die )^o 
Decembrium vj. Sextum denique volumen . commentaria compleftens in quar- 
tum & quintum decretalium, duas in partes divifum eft, quorum pars prior 
terminatur hac fubfcriptione; Explicit leQura do. Abb. fculi fuj^ quarto lihro 

decrt-^ 40 
decretalium. fequiff teSlura eiufdem fwper quinto. Poiro hoc volumen feu leSurM ^ 
fuper quinto decretatium tibro •— — e praelo exiit anno M. ccccbcxxvj. Indiffio* 
ne Mij. Idus ^o Afrilis. vj. Voluminibus fingulis adnexum eft Regiftrum Char^ 
tanmu Defunt ubivis cuftodes» fignaturse, & paginarum numerL Paginae ve- 
ro ii^criptiones habent» e. g. De accufationibus ^ ue homicidio &c. Litteras ini* 
jdales parvas typo^phus adjecit Non fatis adcurata eft notitia , (]uam de hac 
edidone nobis dedit novifrimus auftor Catalogi librorum ab Antonio Koberger 

impreftbrum. (Scben ^nton ^obujpsertf mti htt evflen unb becii^mteflen i&tid^^ 
tm^tt m SRfitnbera nebfl einem ^erietd^niffe aBer t>on it^m gebntc^ten @id^rifr 
ten* ©rcgben unb mplig — 1786. in 8.) Ad annum quippe 1486 au£br Ca- 
talogi refert etiam le6iuram in librum tertimn Decretaliiun , quae jam anno 1485 
imprefla eft & ab ipfomet ad hunc annum indicata. Fecit idem ante ipmm 
Roederus ia Catalogo Lib. Saec. XV. Norimb. impreflbrum. Sed hic qmdem 
ubi le£hiram eandem ad anniun 1486, denuo recenfuit, obfervationem adjecit^ 
eam jam anno i485< fuifle excuiam* 

XXXIX« Publii Ovidii Nafonis Libri Faftorum cum Comment»^ 
liis Pauli Marfi Pifcinatis. Venetiis per Antbnium Ba£ti- 
bovum I4{)5« in FoL 

Folium primum impreflum in noftro exemplari deeft. Folium fecundum 
indpit: taboriofoe huic taudi noftrce ejfent ingrati. hi eadem pagina Ovidii Vita 
Per Paulum marfum Pifcinatem Poetam, Cl. Folio autem tertio, fine uUo ti- 
tulo, incipit opus cum commentariis. IUud charaftere romano majori, haec 
minori in extremis tribus marginibus funt imprefla. Charta firma , alba , & 
nitida efl^ Paginas tjrpographiis fignaviL Litterae vero initiales librorum, cu- 
ftodes, numeri, & infcriptiones paginarum defunt. Libris fingulis interpre» 
praefixit Prsefationem. In fine voluniinis accedunt varia, nimirum emendatia 
guorundam locorum , & aftrorum ratio , calendariam feftorum ethnicorum , & 
Roberti Urfi Ariminenfis Epigramma in laudem interpretis. Tandem imme* 
diate ante regiftrum chartarum fequens legitur notitia : Hetigiofa Litteraria 
Sodalitati uiminati & uniuerfa academia tatina ad uiuentium pofteror. q. ufum pau. 
marfi jnfci. poe. romani fidelif. fafi. interpretationem atonius baffibouis alexandri^ 
nus ue uetiis (fic) Iprimendam curauit anno fatutis. M. ccccLxxxv. die. xxviL 
augufti a lonftttuta fodalitate an. vii. d. r. car. diui clame. teSfore pont firman. ^ 
neftore matuis. His denuo fubje6ta leguntur: 

PrafeSis 
Pomponio lato. P. Aftreo & paulo marfo cenforibus Jx. cat. ianuar, n^* 
41 

XL. Biblioram Germanicorum Pars ada Argentorati I4H5^ in 
FoU 

Indpit a libro Pro verbiorum , qui adpellatur 2>4a buc|> {>er fprudy^ 
Habet fignaturas i fbliorum numeros , & infcriptiones paginarum. Caret vero 
jnitialibus litteris , & cuftodibus. Litterse germanicae funt , eaeque elegantifTimde. 
Liber fiecundus Machaboeorum terminatur folio CGLXXXIII, pagina prima, 
colunma phma, Unea lo. In eadem columna ^tc ^cbct (tn bie X>0rreb ueber 
tn4t|)Ctim« Occurrunt hinc inde figurae ligno indfaet & in noflro quidem 
^xempb^ coloribus diftin6lae. Ad calcem novi teftamenti.fbl. CCCCLXIUL, 
pagina prima p columna fecunda uberior legitur fubfoiptio , quam integram re- 
titavit a. Panzerus in (itterartfdl)er 9la(^rtc^t oon ben aOer&fteflen ^ebrucFten 
titu^ta SSibeln &c. pag. 71. Ex eadem hic pauca adfcribam: J>i|5 &urct>' 

fcudbci0cfl wercf — mit fcb^ncn (foate ^et^en fe^>r efenben) figu^ 

^fn gc^iucft tfi bcr f^blicbcn ffcvfcrlicbcn frcvflatt Btra^burg^ wact) 

ttx Bcburc cnth bc5 gefcQcs btt gcnabcn« i^tcr5cl)enhunt>crt t^ni> tn bS 
ftifijf w bacbtjtgiicn tar t^ff m^ntai btx ivot^ft bte tnonbce tnav vmb 
iveutc^ lootbrtngung fev \oo &c. ^c. Typographus ignotus efl. Ceterum 
h^ec li^liorum germanicorum editio ordine decima eft fecundum Cl. Panzeri 
nieatem loc cit. 

XLI. Decifiones Auditorum Sacri Palatii Apoftolici perThomant 
Falftoli cplledlas, & inipieflas Papis per Chriftophorum de 
Canibus & Scephanum de Georgiis 14B5. in Fol 

Infaverfa primi folii pagina. ^ohonnes Aloyfius Tufcanus cT Mediolano. 
'jiduocatus cofifiorialis : Excelietiffimo turis utriufiq^ monarche & facre Tlieologie 
magiflro: dno ^ahdni Francifco ae Pauinis de paaua. magnis titulis mPtpIici? de^ 
ci^ato. & cSrumfacri Palatii aptici Auditori celebratifiimo. Scdute^. Folio fe- 
cundo Ifia Junt Jummaria dubiorum deciji. colleSo/^ per D. ThamS Fafioli fub co^ 
gruis titulis colleHo4^ iuxta ordine^ decrrtalium. Poft liaec fummaria in averfa 
pagina ejusdem foiii columna quarta SequunC decifioni recdlleSarum per R. P. 
dn:^ Bernardum de bifgneto. Terminantur haec fummaria in averfa pagina folii 
quarti, colunma quarta. In fronte folii 5, columnae primae haec rubro colore 
imprefla leguntur : Ifie decifiones que fequHtur fuerunt extraSfe a quodam lihro : 
qul drnnmus Thomas Jalfioli compilauit fuper fiilo caufarum in palatio apofiolico 
merientium : dum ibidem erat auditor : quam compilationem recolegit { fic } ex diffis 
muditorum illis tem^ibus ibidem palatium regentium. In prima pagina , columna 
fecunda folii 13. circa finem fubfcriptio fequens legitur: Decifimes five actufiones. 
R. P* & dominorum faeri patatii auditoru^ recotteSe per. R. P. & dominum tho^ 
fnS falftoti eiufdeni facri patatH tunc auditorem imprejfe Papie per ChrifioforQ de 
ggnibus & Stephanu de gregoriif. Oftis tmpreffmi ajotios In. M. ccccixxxv. quarto 
SumiUif Fafc. UL f decimQ 
4i 

decwio ilendas Augufli lUuJlrifftrno & inuiSifffmQ Diuo ^ohanne Galea^ maria 
fforiia uice comite Jnjubriu^ Duce fexto fetictffmo imperante. Interjefto exigiio 
fpatio legitur in eadem columna : Seqmntur deciftones ueteres. . Porro decifiones 
iite indpiunt in averfa pagina folii ejusdem, funtque imprefTas Papiae per eos^ 
dem, fed, ut ad calcem earundem legitur , praeloprimum exierunt decimojeptio 
€aledas ^ulias. i.4.8«6., ideoque integro ferme anno poft decifiones modo re- 
cenfitas* Illas reccnfui ad ann. 1486. N. XI [. Suiit igitur ambae recenfiones 
inter fe conferendae. . Nefcio quid caufae fuerit, cur Deciiiones iftee integro fe* 
re aimo pofl modo reccnfitas prodierint. Moles certe tanta non efl:, ut impri- 
xm continuato per aliquot iiebdomadas labore non facile potuerint Conflant 
<enim non nifiaovemplagularum&fdculis, Lernis &quatemiS9 imo etiam duet'^ 
xiis tantum. XLIF* Cafus breues decretalium. Colonie per Johannem KgbI^ 
hoff. i485. in Fol 

Verba Cajus &c. leguntur tantum in prima folii primi pagina gothico 
charaf^e raajufculo imprcffa. Duo fequentia folia titulos librorum continent. 
Quarto folio opus ipfum incipit in duabus coliunnis gothico charaftere impref- 
fum. Habet fignaturas , & paginarum inlcriptiones , e.g. Liber quart^ De^pon^ 
falibus in wL Caret vero numeris paginarum , initialibus litteris , & cufi:odi« 
bus. In fine plura leguntur ad operis, & hujus praefertim editionis commen« 
dationenfL Clauditur haec fubfcriptio verbLs ifiis : artificio ac ova ^ohannis koet^ 
heff in alma ac floridifftma vmuerfitate Coton. imprejiim ejl Anno aomini M. cccc 
^xxv. 

XLIir# Leonardl Bruni (vulgo Aretinl) Hiftoria fuornm tempo« 
rum. (floruitcirct ab ann» 1370— 1444) Venetiis 1485« in 4» 

In fironte opufculi camtalibus literis imprefium legitur: Leonardut Art^ 
tiniu De Temporitms Suis. lum immediate auftoris legitur Praefatio, quam 
in eadem pagina excipit ipfum opufculum romano charaftere firmifllm^e char^ 
tde imprefium. Defunt initiales uter» in fironte praefationis , & ipfius opufcult 
cufiodes, numerif & infcriptiones paginarum. Conftat opufculum tribus plagu^ 
larum fafciculis fignatis a. b* c» quorum primus quatemus , fecundus duemus » 
tertius ternus efl. In aver& pagina ternionis ifiius poft lineam opufcuii quin« 
tam fequens legitur fubfcriptio capitalibus imprefla literis: 

Finis Libetli Ue Temporibus : Leonnrdi 
Aretini. Impre/fus (fic) VenetHs Anno. M.CCCC 
LXXXK Dtc yertu V. FibruariL . 

Hi6 
4^ 

His fubjefta funt vel f^^pgraphi , vel bibfiopolae inlignia. Illius nomen literwf 
inidalibus D P. indicatum eft. Plures quidcm hujus opurculi laudantur editio* 
nes. Sic Fabridus Venetam anni i4J5- Orlandi Florentinam anni 148^. auftor 
Cathalogi Biblioth. Barberin. pariter Florcntinam anni 1488. excitamnt. Verum 
omnes iftae Saeculi XV. editiones fubleilbe funt fidei. NuIIa ha6lenus , praeter 
noftramy certa mihi quidem innotuit Doftiftimus Muratorius de Scrifkoribus 
Rerum Ital. nullam ex illis noverat, quin & noflram hanc ignoravit, utpote 
qvx editionem Lugdunenfem amii 153$. ut omnium primam exdtavit^ ANNO 1486, 

h Opus Baldi de Statutis per Italiam obtinentibus ei diverfis 
Baldi operibus excerptum & alphabetico ordine difpofitum : 
nec non r^ulae Baldi & Bartholi de ftatutis. AcceduntBar- 
tholi contrarietates, feu colie6lio locorum, in quibus Bar- 
tholus fibi contradiciL Veneciis per. Andream de Thorefa- 
nis 1486« in FoL magn^ 

PraemifTus eft index operis , qui cum eniftola ad leAorcm , eidem in-^ 
did adje£lam, ex qua difdmus Sigifmundum Baldi pronepotem opus correxif- 
fe, & lecundum alphabeti ordinem difpofuifTe, tribus eft foHis comprdienfus, 
fbUo quarto incipit ipfum opas gothico chara6lere eleganti , & luculento in dua- 
bus columnis praeftantiflimae chartae imprefTum. Defunt plerumque initiales lit- 
terae primarum cujusvis ordine alphabeti occurrentis litterae vocum , femper ve- 
ro cuftodes, pa^arum nimieri, earundemque infcriptiones. Signaturas vera 
typ(^raphu8 adjedt Ad calcem fubfcriptio legitur hujus tenoris: Famoftjimu 
.apus Bat. circa materid Jlatuto^ que comuniter confueuerunt ejfe per Italia fparfm 
per ipm Bal. in diuerjis teSuris pofita & nunc ex eis in vnQ per alphabetti col-- 
USa & fub congruis tris & titulis Jjtuata: Nec non & regule eiufdem BaL & Bar. 
sirca ipfa Jlatuta : Ac cotradiSiones Bar. in qmbus fibi ipft contradicit etiam ex 
diuerfis teSuris colleSefinit feticiter: ImpJJum Uenetiis per Andrea de thorefanir 
de afuta. Anno dni. Ju. cccc. {xxxvj. die Oo quinta Septembris. Subjeftum eft 
Jfegijtrum chartaru^ idque breviffimum hujus tenoris ; abcdefghiklmna 
Unaqueqs harum titteraru quaternH vnH comprehendit : demptis t. & m. quarH pri-^ 
ma temi: fecunda io duemi dejignat. F a II. XXXI. Ciceronis opufcula i) de Fato. 2) Topica. 3) De Uni- 
verfitate cum Commentariis Georgii Valls. venetiis per 
Antonium de Strata Cremonenfem anno I485# i^ ^^^^ 

Tria haec opufcula eodem charaftere, fomano nimirum pereleganti, ei- 
deinque chartae imprefla eandem quoque compafhiram habent Quare nullus 
dubito, quin ex eadem typographia eodem, quo indicavi ordine excufat pro^ 
dierint. Duo priora fignatiu-is a— -f cohserent, & in tine poderioris tj^ogra- 
plius expreffe indicatur: TopicoVie Gctronis libellus cH cdmetario a dno Georgio 
valla flacetino commfito diligenter imfrejfus eft jper /Jntonium de ftrata cremonem. 
(fic) Tertii opulculi folia fignata funt littens A, B, C: In fine vero haec 
lubfcripta leguntur: Ciceronis libellus de uniuerfifate cU fuo cometario a clarijfi^. 
tiio viro dofnino Georgio ualla piacentino compojtto. diligentiffime per jfntonium di 
ftrata cnmonenftm uenetiis imprejfus eft die. xi. ^tii. M. cccc\xxxv. Accedit 
Regiftrum Chartarum, quibus conftant tria haec opufcula. Defunt in hac edi- 
tione cudodcs, paginarum numeri, & infcriptiones , litteras initiales parvas ty« 
pographus adjedt. Opufculum primum Georgius Valla Johanni Jacobo Trivm- 
tio ducali Secretario , exercitus Praetori , & Civi Mediolanenfi Primario , fe- 
cundum Bemardo Salvatico Genuenfi Patricio , fuo olim difcipulo, tertium Her- 
molao Barbaro Veneto Patricio dedicavit, funtque fmgulis opufculis praefixae 
epiftolae dedicatoriae. , Textus Ciceronis elegantiflimo charaftere paulo majori dl: 
impr^fllis. Maittaire Tom. I. ad h. a. excitavit Georg. Vallce in M. 71 Gceronis 
Uhros de Univerfttate Commentarium per Anton. de Strata Cremonenfem fol^ ^f- 
net. 1485« De duobus aliis Ciceronis libris in hac edidone conteatis altum filet. 
In Catalogo Librorum Rarijfimorum ab jlrtis Typographicce inventoribus ad Jin* 
num MCCCCXCIX excuforum , & in Bibliotheca Zapfiana extantium an. 
MDCCLXXXFL pag. XXXIV. pariter non nifi liber de Univerfitate comme* 
moratur. Weisfinjgerus in Jlrmament. CathoL pag. 354. infuper memmit Litvi 
de Fato : de Topids vero filet Apud alios Bibliographos , qui mihi ad manua 
funt, nullam hujus editionis mentionem reperio, Merito igitur rarioribus *'* 
accenfentur tria haec opufcula conjunfbi» XXXII. Infortiatum cum Commentariis. Venetiis per Johan- 
nem, & Gregorium Forlivienfes , fratres, anno 1485« in 
FoL magn, 

Tcxtus in duabus columnis charaftere gothico paulo majori , eoque ele<* 
gantinfimo firmiffimae , ac prdeflantiflimae chartae eft impreflus : conunentaria ve- 
ro in quatuor marginibus longe minoribus, elegantibus tamen litteris imprefli 
funt. Signaturas, & litteras initiales parvas typographi adjecerunt, cuftodes 
vero, numeii, & infcriptiones paginarum defunt Tituiorum.infcriptiones funt 

rutao 
37 rubro colore imprefla?, fed iisdem Utteris, quibus ipfe textus. In fine haec le- 
guntur: Infortiati venetiis Impreffi: jirte & diligentia ^oanis & Grep:orii fratrum 
furliuien. hic finis. jfnno ab tncarnatione dni M. cccc^ ixxxu. xv. nouembrif. 
Maittaire & Orlandi hujus editionis non memmenmt 

XXX[[L Alexandri de [mola Le61:ura in 2dam partem ff!. nori^ 
Venetiis per Johannem Herbort de iJellgeiiftat i485* ia 
FoL magn. 

Opus indpit paido ante medium primae primi folii columme : De verbo^ 
fUm obtigationibus: ^ca. Impreflum eft gothico chara^tere in duabus columnis 
prdedantifGmas chartae. Habet fignaturas , initiales litteras paiyas , & parinaruni 
numeros. Ad calcem voluminis haec habentur fubfcripta : Explicit leShra FamofiJJi^ 
mi vtriu/f^ iuris doSois dHi Alexandri Imolen fifp fecuda parte ff. noui. Impreffa 
venetiisp magijlru ^oanni herbort de Silgeftat dlemani. ( fic ) Anno dni. M. cccc. 
Ixxxv.aie. xsij. julij. Accedit in eadm columna Regiftrum CiiartarunL 

XXX (V. Alexandri de Imola Apoftillae ad fiartolum fuper ada. 
parte digelti novi» Venetiis per Johannem Herbort anno 
1485* in ^oi. magn. 

Exterior hujus operil^ &des eadem eft, qu» operis immediate nraece- 
dentis^ Defunt tamen in hoc quidem opere paginarum infcriptiones. In fine 
haec fubfcripta leguntur: Finis apoftiUaru Atexandri Imotenfisfu]^ fecudaparte. 
ff. noui. imprejfaru Uenetiis per jfoane^ herbort de fitgeftat. Anno dni. M. cccc. 
\xxxv. dii xvtj. feptembrit. Accedit Regiflrum Chairtarum. 

XXXV. Bartboli de Saxoferrato Confilia, qusftiones difputatae, 
& varii traclatus iuridici. Venetiis per Johannem & Grego- 
rium fratres, Forolivienfes 1485 in JB ol. magn* 

Haec Bartholi opera funt gothico charaftere pereleganti in duabus co^ 
faimnis praeftantiflrimae cnartse imprefla. SignatuKas & initiales litteras parvas 
typographi adjecerunt Defunt vero cuftodes , numeri , & infcriptiones pagina- 
rum. m fine confiliorum legitur : Expticiunt Confitia dni Bartholi de faxofarr(Uo 
legu d^o. excettentifflmt quo^ numero funt. ccxiv. tmt fuperius continentur. tc. 
(hxxtftiones difputatae atraftatibus feparantur hac lubfcriptione: Escffliciunt di^ 
fputationes dni Bat. de faxoferrato tegu^ interptis i Junt numero. xvitj. In fine 
traftatuum feparato foho cxhibetur Tabutd huiuf Uotuminis. feu index opufcu- 
Vwrum contentorum. Ad hujus calcem legiUir: Fmis Confitionm Difputationu^ 

nec 
33 

^ec no TraElatuu iomini Bar. de Saxoferato (fic) teg^m doe. exeeUenttJpmi Im^ 
prejbru venetiis per ^ohannes de forliuio. & Gregorii ffts. Anno dni. M. ucc, 
hcxxv. die vij. marcij. Accedit Regiftrum Chartarum. 

XXXVI. Alexandri de Imola Confiliorum Jnridicorum Volumina 
duo, tertium, & quartum. Mediolani per Johannem de Lig- 
nano 1485 in Foi. magn. 

In fronte primaB primi folii columnae Confilia tertii voluminis excetlentif^ 
fimi iurifconfuldi. d. Alexandri tartagni Imolenfis incipiunt, imprefla charaftere 
gothico pereleganti, & firmiffimaet at minus politae cliartae. Pefunt initiales 
utterae, cufto£s, numeri, & infcriptiones pa^narum. At folia typographus 
fignavit In fine tertii voluminis lcgitur: Explicit nouifftmum & numero ( fc ter^ 
tium^ quam vocem typographus omifit) confilion votumen Jilexandri tartagnl 
Imotenfis accuratijfime imprejponi traditum per magifirum ^ohanem de lignano fub 
anno Mcccclxxocv. die quarto augufii. lu eadem columna indpit tabula mate* 
rianim alphabetica, ad cujus caicem uberior legitur notitia cum ejusdem anni 
nota, fed diei diverfa, xnmirum die fecundo augu^i. Accedit demum Regiflrum 
Chartarum. Voluminis quarti eadem efl exterior facies, quae tertii. bi fine 
legitur: Expticit nouifitmU & numero quarti conftlio^ votume exceltetijftmi doSoris 
dni AlexSdri tartagni ymotenfis. MFi imprejftoni traditim impenps per magifiru 
^ohdne de tignano una cu^ tahuta contentori in eo ad taude^ auStoris & fiudetiu^ 
comodu. Jlnno dni. M. cccc. \xxxv. die fecundo augufti. Acccdunt tabula volu* 
minis quarti, a Ludovico Bolignino Juris ProfeflQre Banonienfi compofita & 
Regiftrum Chartarum« quae feptem unplent folia. 

XXXVI L Guilielmi Duranti Speculum Judiciale cum Repertorio 
in idem, quatuor comprehenfum voluminibus. Veneciis per 
Bernardinum de Tridino diverfis annis impreflum, nimirum 
ann« 1485. I486# & 1489^ in FoU 

Quatuor h%c volumina eodem charaftere, gothico nimirum minus pin« 
* qui fed pereleganti» eidemqjue chartae ab eodem typographo in duabus colum- 
nis imprefla funt Quamvis igitur diverfis annis prodiennt , placuit tamen hic 
fimul omnia recenfere, cum non nifi conjunfta opos compietum efllciant. De- 
funt ubivis cuftodes, paginarum numeri, &. initiales litterae. Cuftodes vero, 
& paginarum infcriptiones typographus adjecit In extremi marginibus Joh. 
Andreae , & Baldi additiones typis paulo minoribus imprefTae funt. In fine pri» 
mae partis legitur fubfcriptio fequens : Exptidt prima pars fpeculi diii Guilelmi 
durantis cum additionibus ^o. Andree et. Bat. fuis tocis pofitis. Imprejfa venetiis 
f optimi ac diligltifftmi m hac arte magifirum Bemardtni n Tridino qui fatua 

oiu^ 
S9 

Ofii3 pace e inter teteros amadus ae uenerandus tffpter ipfms in hac arfe cura^ in 
torrigendis operibus ac in imprimendo caraBlere. Jlnno ani. M. cccc^ Kxxxix. die 
fma Februarij. Pars fecunda imprefTa e(l -^ Anno Domini. M. cccc. \xxxv. 
Die. xxviiij. (ig) Decembrif. (fic) Tertia & quarta pars uaum eflidunt volu- 

men ad cujus calcem legitur: Expticit tertia Uqrta pars Anno dmnK 

(fic) M^ cccc. Ucxxvj. die. xyj. Februarij. Accedunt i) relatio, ex ^ua difci- 
inus Johannem Schiiinum Juris utriusque Doflorem , Bri^denfem » hujus ador« 
nandae editionis curam , & laborem fufcepiffe. 2) Regiftra Chartarum cum 
hujus , tum duorum praecedendum voluminum* Denique repertorium in hoc 
Opus fequenti clauditur fubfcriptione : ExplicH repertorii Jpeculi arte ac impenfa 
mgri Bemardini de Tridino ex moteferrato. ImpreJJum uenetiis. Anno. M. cccc. 
Ixxxv. die vigeftma niefis Augujli^ Resnate illuftrijftmo Uenetiari duce ^oanne 
Muieni^o^ Laus Deo. Accedit Regiftrum Chartarum. Non memini hujus 
editioms ab ullo Bibiiog^pho &£)am eflfe mentionem. Et certe rara erunt 
exemplaria hujus ed^tionis mtegra» cum diverfis annis per partes prodierit. XXXVIII. Nicolai de Tudefcliis, Arcliiep. Panormit. vulgo Ab- 
bacis Siculi Commentarii in quinque Libros Decretalium« 
Volumina 1V# NorimbergaB per Antonium Koberger partim 
ann» 1485 9 parcim ann. 1486^ in FoL magn. 

Volumina hujus operis tot nnmeravi , quot funt e jus partes , quae fub« 

fcriptionem habent cum nota anni» loci, & typographi^ Volumen primumt 

commentaria exhibens in Lib. I. Deeretalium, duas in partes typographus di« 

vifit. Ad calcem prioris partis legitur : Domini abbalis ftculips prima fup pri^ 

fno decretatium dittj^entijftme emendata finit: ad calcem vero pollerioris: ExaStii 

cpus hoc videticet ficuda £s decretalia domini Nicolai ficuli inclytis inftrumentis fa* 

mofifq^ titterarU charaSeribo. Caftrgatii jtro hls adeo ( quStum humae fragilitati 

jfopbile efl) ut nihit ex omni jpte addldu. Itaq^ imjforia arte in Nurembergk 

ciuiiate impiali ( muttH famofa)" imprejfil. Implfts Anfonii koberger inibi ciuh 

Anno a natali xpiano. M. cccclxxxv. die Dicembris fecundo. Laus deo. Simi- 

les funt fubfcriptiones ad calcem reliquorum volumieum a typographo adjeftae. 

Quas promde integras redtare opus non eft. Porro votumen fecundum , feu 

leSlura — fup parte fma libri fecHndi decretalii : - - — — finita eft anno M. 

ccccixxxuj. inaiEtoe .iiij pridie Id^ ^anuarij. Volumen tertium , feu fecunda 

pars fecundi decretalium libri — — itf. cccclxxxvj. Indictione .iiij. Idus yo Feb^ 

ruarij .iij. Voiumen quartum, feu leSura — fii]^ pte tercia libri fcd^i decretatiu — 

M.ccccixxxvj. IndiSio. (fic) iiij. die j^o. mafaj, xj. Volumen quintum» feu 

leSurq — fup tercio decretalii tibro — — M. ccccixxxv. IndiSone .iij. die )l^o 

Decembrium vj. Sextum denique volumen , commentaria compleftens in quar- 

tum & quintum decretalium, duas in partes divifum eft, quorum pars prior 

terminatur hac fiibfcriptione; Explicit teSfura do. Abb. ficuli fuj^ quarto lihro 

decre^ 40 
tiecretalium. fequh* teSlura esufdem fuper quinto. Pprro hoc volumen feu teSuru ^ 
fuper quinto decretalium libro •— — e praelo exiit anno M. cccclxxxvj. IndiSio^ 
ne Mij. Idus po Ajirilis. vj. Voluminibus fmgulis adnexum eft Reglftrum Char^ 
tarum. Defunt ubivis cuftodes» fignaturse, & paginarum numeri. Pagmae ve» 
ro infcriptiones habent , e. g. ^ De accufationibus • ue homicidio &c, Litteras ini* 
jdales parvas typographus adjecit Non fatis adcurata eft notitia , quam de hac 
editione nobis dedit noviffimus auftor Catalogi librorum ab Antonio Koberger 

impreflbrum. ( Scben ^nton ^obujrsectf emetf ber erflen unb becii^mteflen ^wfy^ 
^nMfec in SRfirnbera nebfl einem ^erieid^niffe aBer tH>n it^m gebntc^ten ^c&rifr 
ten. ©rcgben unb «ipiifl— 1786. in 8.) Ad annum quippe iij86 auftor Ca- 
talogi rcfert etiam lefturam in Ubrum tertium Decretaliiun , quae jam anno 148S 
imprefla eft & ab ipfomet ad hunc annum indicata. Fecit idem ante ipftun 
Roederus ia Catalogo Lib. Saec. XV. Norimb. imprefTorum. Sed hic qmdem 
ubi le£biram eandem ad anniun 1486. denuo recenfuit, obfervationem adjedt^ 
eam jam anno 1485* fuilfe excuiam. 

XXXIX« Publii Ovidii Nafonis Libri Faftorum cum Commenta-^ 
riis Pauli Marfi Pifcinatis. Venetiis per Antbnium Ba£ti- 
bovum I4{)5« in Fol* 

Folium primum impreflum in noftro exemplari deeft. Folium fecundum 
indpit: laboriofce huic laudi noftrce ejfent ingrati. In eadem pagina Ovidii Vita 
JPer Paulum marfum PifcincAem Poetam, U. Folio autem tertio, fine uUo ti- 
tulo, incipit opus cum commentariis. IUud charaftere romano majori» haec 
minori in extremis tribus marginibus funt impreflh, Charta firma » alba , & 
nitida efl^ Paginas tyipographiis fignavit Litterae vero initiales librorum , cu- 
ftodes, numeri, & infcriptiones paginarum defunt. Libris fingulis interpres 
praefixit Praefationem. In fine voluminis accedunt varia, nimirum emenciatia 
quorundam locorum , & aftrorum ratio , calendariitm feftorum ethnicorum , & 
Roberti Urfi Ariminenfis Epigramma in laudem interpretis. Tandem imme- 
diate ante regiftrum chartarum fequens legitur notitia : Religiofce LiUerarim 
Sodalitati uiminati & uniuerfce academia tatince ad uiuentium pojteror. q. ujum pau. 
marfi pifci. poe. romani fidelif. faft. interpretationem atonius baffibouis dlexandri* 
nus ue uetiis (fic) Iprimendam curauit anno falutis. M, ccccLxxxv. die. xxuiK 
augufti a eonftttuta fodatitate an. vii. d. r. car. diui ctcemh teSfore pont firman. €f 
neftore maluis. His denuo fubje6ta leguntur: 

Prcefe3is 
Pomponio tceto. P. Aftreo & paulo marfo cenforibus .ix. cat. ianuar, 3LL» 
41 

XL. Bibliorum Germanicorum Pars dda Argentorati i^s^s in 
FoU 

Indpit a libro Pro verbiomm , qui adpellatur 2>^a bu(t> {>er fprud)^ 
Habet fignaturas i fbliorum numeros , & infcriptiones paginarum. Caret vero 
initialibus Utteris, & cuftodibus. Litterae germanicae funt, eaeque elegantiflima&. 
liber fecundus Machaboeorum terminatur folio CCLXXXIII» pagina prlma, 
colunma prinia, linea lo. In eadem columna ^it f^tbtt an bit V^rtcb ueber 
tnMtftum. Occurrunt hinc inde figurae ligno indfae, & in noflro quidem 
exemplairi coloribus di(lin6tee. Ad calcem novi teftamenti fol. CCCCLXIIIL, 
pagina prima » columna fecunda uberior legitur fubfcriptio , quam intcgram re- 

titavit CL Panzerus in (itterartfd^tr ^ad^tid^t t)on htn aUerdtteflen gebrucften 
))eutfi^en SSibeln &c. pag. 71. Ex eadem hic pauca adfcribam: 5bi)5 &«rcl>' 

ktidbtigcfl mt<f ntit fc&^nen (follte t)ti^tn fel^r etenben) (igu^ 

ifn gebiucf t iti ber l^bltd^cn feyfcrlicbcn fircyjiaet Beral^burg^ Hado 

ber Rcburt crttlt bc5 gefcQcs bcr gcnabcm t^tcrscljenhunbcre t^nb tn bS 
f&\iffvn b4(be5tg|icn tar vff m^ntas btv iwtyt bc$ nionbce tnav vmb 
VCtUi^ l^lbringung fey (00 &c. ^c. Typographus ignotus eil. Ceterum 
li2ec Ubliorum germaniconmx editio ordine decima eft fecundum CI. Panzeri 
nxentem loc cit. 

XLI. Decifiones Auditorum Sacri Palarii Apoftolici perThomam 
FailtoU cplle6l«, & inipieflas Papis per Chriftophorum de 
Canibus & Stephanum de Georgiis 1485^ in Foi 

Iiraverfa primi folii pagina. ^ohannex Aloyfius Tufcanus cT Mediolano. 
'Aiuocatus cofijhriatis : Excelletiffimo iuris utriujq^ monarche & facre Theologie 
magiflfo : dno ^ahdni Francifco ae Pauinis de paaua* magnis titulis mPtplici? if * 
c&rato. & cSrumfacri Palatii aptici Auditori cetebratifiimo. Satute^. Folio fe- 
eundo Tfta fitntjummaria dubiorum decifi. colteSoj^ per D. Thomd Fafloti fub co^' 
gruis titutis cotfeSo^ iuxta ordinr^ decrftntium. Poft iiaec fummaria in averfa 
pagiiia ejusdem folii columna quarta SequunC deci/tonH recotteSarum per R* P. 
dn^ Bernardum de bifgneto. Terminantur haec fummiaria in avarfa pagina folii 
<|uarti , columna quarta. In fronte folii 5 , columnae primae haec rubro colore 
imprefla leguntur : Ifle decifiones que fequOtur fuerunt extraSe a quodam tibro : 
qui dommus Thomas jalfioti compitauit fuper flito caufarum in patatio apoflotico 
uerientium: dum ibidem erat auaitor: quam compitationem recdlegit i fic) ex diffis 
eaiditorum Ulis tem^oribus ibidem patatium regentium. In prima pagina , columna 
fecunda folii 13. circa finem fubfcriptio fequens legitur: Decifiones fiue octufiones. 
R. P. & dominorum facri patatii auditoru^ recotteSe per. R. P. & dominum tho^ 
fna falfloti eiufdem facri patatii tunc auditorem imprejfe Papie per Chriflofori de 
ggnibus & Stephanu de gregofiit. artis impreforii ybtios In. M. ccccixxxv. quarta 
^umilUr Fafc. III. f decimQ 
4» 

decivio tlendas Augujli lUuJlriffinjo & inuiSiJpfna Diuo ^oh(mne GaUa^ marid 
ffortia uice comite Injubriu^ Duce feocto felictjfimo imperante. Interjefto exigiio 
fpatio legitur in eadem coluinna: Seqmntur decifiones ueteres. ,Porro decifiones 
iite indpiunt in averia pagina foiii ejusdQm, funtque impreflae Papiae per eos« 
dem^ fed, ut ad caicem earundem legitur, praelo primum exierunt dedmofeptio 
caledas ^ulias^ 1.4.8,6., ideoque integro ferme anno pofl: deciliones modo re« 
cenfitas^ Illas recenfuiad ann. 1486. N. XIL Suut igitur ambae receniiones 
inter fe confcrendse. . Nefcio quid caufae fuerit, cur DeciHones ifce integro fe- 
re anno poft modo recenfitas prodierint. Moles certe tanta non eft, ut impri- 
TDX continuato per aliquot liebdomadas labore non fticile potuerint Conftant 
^nim non nifi novem plagularum &fciculis , Lernis &quatemis» imo etiam duer-^ 
nis tantum. XLir. Cafus brems decretalium. Coloniae per Johannem Kad- 
hoS. 14^5. in Fol 

Verba Cajiis &c. leguntur tantum in prima folii primi pagina gothico 
cliara^e majufculo impreffa. Duo fequentia folia titulos librorum continent. 
Quarto folio opus ipfum incipit in duabus coliunnis gotliico charaftere impref- 
fum. Habet fignaturas, & paginarum infcriptiones, e- g. Uber quart^ DeSfon^ 
falibus in mU Caret vero numeris paginarum, initiaJibus litteris, & cuftodi* 
bus. In fme plura leguntur ad operis, & hujus praefertim editionis commen* 
dationem, Clauditur haec fubfcriptio verbLs iftis: artificio ac ova ^ohannis koet-' 
heff in alma ac floridiffima vmuerfitaU Colon. imprejhm efl AnHo aomini M. cccc 

XLItf# Leonardi Bruni (vulgo Jretini) Hiftoria fuoram tempo« 
rum. (floruitcirc* ab ann* 1370— 1444) Venetiis 1485. in^. 

In fronte opufculi ca^talibus literis impreflum legitur: Leonardus An^ 
tinus De Temperibiis Suis. Tum immediate auftoris ledtur Praefatio, qiuuii 
in eadem pagina excipit ipfum opufculum romano charafcere firmiflim% chaF« 
tae impreflum. Defunt imtiales uter» in fronte praefationis, & ipfius opufcuU 
cuftodes, Qumeri, & infcriptiones paginarum. Conftat opufculum tribus plagu^ 
larum &fciculi6 fignatis a. b« c* quorum primus quatemus , fecundus duemus » 
tertius temus eft. In aver& pagina temionis iftius poft lineam opufculi quia« 
tam fequens legitur fubfcriptio capitalibus imprefla literis: 

Finis Libelli De Temporibus : Leonnrdi 
Jretini. Imprefus (fic) Fenetirs Amto. M.CCCC 
LXXXV. Du Vero. V. Vib$wmu . 

Hi6 lY- 43 His fubjefta fiint vd typogtai^hi , vel bibfiopolae inlignm, Illius. notnen literis^^ 
initiidibus D P. indicatum eft. Plures quidem hujus opufculi laudantur editio- 
nes. Sic Fabridus Venetam anni i4J5- Orlandi Fiorentinani anni 1480; auftor 
Cathalc>gi Bibliotfa. Barberin. pariter Florentinam anni 1488« excitai-unt. Verum 
omnes iftae Sseculi XV. editiones fubleiftae funt fidei. NuIIa ha^lenus, praeter 
noftram» certa mihi quidem famotuit Do6tiflimus Muratorius de Scriptoribus 
Rerum Ital. nullam ex illis noverat, quin & noftram hanc ignoravit, utpote 
qui edidonCTi Lugdunenfem anni 1538« ut omnium primam exdtavitv ' ANNO 1486, 

!♦ Opos Baldi de Statutis per Italiam obtinentibus ei div^erfis 
Baldi operibus excerptum & alphabetico ordine difpofitum : 
nec non regulas Baldi & Barcholi de ftatutis. AcceduntBar- 
thoii contrarietates, feu colie6tio locorum, in quibus Bar* 
tholus fibi contradiciL Veneciis per. Andream de Tliorefa- 
nis 1486« in FoL magn^ 

Praemiftus eft index operis , qui cum ^iftola ad leftorcm * eidem in^ 
dici adjeAam, ex qua difdmus Sigifmundum Baldi pronepotem opus correxif-» 
fe, & lecundum alphabeti ordinem difpofuifle, tribus eft foliis comprehenfiis , 
foUo quarto incipit ipfum opas gothico chara£tere eleganti , & luculcnto in dua- 
bus columnis praeftantiftimae chartae impreffum. Defunt plerumque initiales lit* 
terde primarum cujusvis ordine alphabeti occurrentis litterae vocum , femper ve* 
ro cuftodes, pa^arum numeri, earundemque infcriptiones. Signatuias vera 
typc^raphus adjedt Ad calcem fubfcriptio legitur hujus tenoris: Famopjftmu 
.epu Bal. circa materiS Jlatutoj, que cbmuniter confumerunt effe per ItaliS /parjtm 
per tpm Bai. in diuerjjs teSuris pofita & nunc ex eis in vnu per alphabetu col'- 
itSla & fub congruis tru & titulis ^tuata: Nec non & regule eiufdem £aL & Bar. 
sirca ipfa ftatuta : Jlc cotradiSiones Bar. in quibus ftbi ipft contradicit etiam ex 
diuerfis teSluris cotteSefinit feticiter: IrnpJJum Uenetiis per Andrea de thorefanis 
di afuta. Anno dni. M. cccc. Ixxxvf. die do quinta Septembris. Subjeftum eft 
Jfegfjtrum chartarH^ idque breviflimum hujus tenoris : ab cdefghiklmna 
Vnaqneq^ harum titterari quaternH vnH comprehendit : demptis t. & m. quarH pri^ 
ma temui fecunda io duemH dejignat. F a II. 44 -Y^ 11« Lfbri tres Ariftotelis de Anima^ Cum Commentariis Caje^ 
cani Thienenfis. Vincentis imprelL impeniis Henrici de 
San6lo Urio 14B6. in Fol^ 

In averfa primi folii pagina leguntur TitffK queftionum libri de animHg 
Ariftotetis , imprefTi gothico charaftere minuto , & minus pingui in duabus c6h 
lumnis , ut iprum opus , quod fecundo flatim folio incipit. Giret inidalibus lit« 
teris , cuftodibus , paginarum numeris* Habet vero ngnaturas , & pag^arum 
infcriptiones. In nne leguntur fequentia : Preclarijpmi pnitofophi Gaetani Thien^ 
nenfis l^icentini : comento in tria votumina ^4. de jlnima deo fauente maximofinif 
impofitus eft Henrici de fanSfo Ufo ( fic ) impenfa ingenioq^ diligenter imprejfo €^ 
follerti cura emendato: l^icen. Jinno ab incamatione domini, m. cccc. Ixxxvi. xi. 
CaF. oSobris. 

IIL Gaietani de Thienis i) Quaeftio de fenfu ogente^ s) De fen- 
libilibus communibus. 3*) De intelledtn ieu potius perpe- 
tuitate intelie6lus. 4) Johannis de Gandavo expofirio fuper 
libro de iubilantia orbis. 5^ Ejusdem quaeftiones iingulares 
fuper eodem Iibro« Vicentiae per Henricum de 6an6lo 
Urib anno 1486. in Fo]. 

Opufcula haec funt iisdem typis, ddemque chartas imprefla cum opere 
immediate praecedenti. Cetera quoque onmia» praeter infcriptiones paginarum, 
quae defunt, funt eadem, quod externam fpe6bit formam. Prodierunt autem 
in lucem paulo poft opus inunediate praecedens , fc. xvij. CaF. nouembris. Sig*- 
naturae paginarum cum fignaturis operis praecedentis etiam cohaerent ita, ut 
tria prima horum opufculorum folia iint mtima quatemionis n, cujus ^uinque 
priora funt ultima operis praecedentis. Subfcriptio adjefia operi tu 5. huiusmo- 
di eft: Sublitijpmis ac difficiltimis queflionibus in libettu^ commentatoris de fuhflam' 
tia orbis a foftrtiffimo phyfice veritatis indagatore ^oanne de Gandauo compttatif. 
Deo optimo maxtmoqx fauente finis feticHer impofitus eft : impefa ingenioque HefH 
fiei defanSto Urfo jumma cum ditigentia impreJTa vincentie annis ani ab incama» 
tiom. m. ccn. {xxxvj. Cat. nauembris. Subjetta funt typographi infignia. IV. -Y.- 45 IV. Profper de uita coteplatiua de uita aEtuali deq^ uitiis anexit 
uir utibus^ vulgo S. Prorperi Aquitanici, Reginenlis fcpilco- 
pi Libri cres de vita conremplativa. Anno 1486. fine men- 
tione loci & typographi in 4. . 

Quae tituli loco recitavi , leguntur in prima primi folii pagina charaflere 
^othico majurculo imprefla» & niliil aliud in hoc folio* In pnma fecuncU foiii 
colunma In Dei fummi opificis nomine /. incipit pfatio libri bti Profperi de vita 
:rtiplatiua & norma ecclejiafiicorum ; Hanc excipiunt tituli capitum libri primL 
Libris etiam fecundo & terdo praefixi funt tituh capitum. Sunt vero in duabua 
columnis gothico charaftere fatis luculento praeftanti chartae imprefli. Paginas 
typographus fignavit, idemque initiales litteras parvas adjecit, & infuperiori mar« 
gine librum & capitulum indicavit gothico charaftere majufculo. Cuftodes & 
paginarum numen defunt In prima folii impredi 49, ejusque ultimi columna 
paulo ante medlum haec leguntur imprefla; Expliciuut (fic) tres libri Projperi! 
doSoris fctarijjfmi ! materiam cuiqx valde vtile atqx necefariam. Jlito mPta Jacid^ 
(^de vita fc^ Jtiptatiua! de vita oMuali deq^ jftutwo ac vifiis) /atis JucciSe trcte^ 
tSies. jdnno nre falut. M. tccc^.xxx^fj^ ExQitavit hanc editionem Weislingerus 
in Armcmentario Catholico ad eundem ann. pag. 384. quin le^iorem monuerit, 
jam pridem a dofliirimis viris I^bbeo, Chriftiano Lupo. Dacherio, Sirmondo, 
Queinello ♦ aliisq^ue tres hosce libros S. Profpero abjudicatos , & Juliano Pome- 
rio attributos fiuife. Conf. Cafimrfi Oudini Commentar. de Scriptoribus Ecclef 
Tom. L ColL 1x93. feqq. , 

V. Pars tertia & quarta fpeculi Judic. Guilielmi Duranti. Vene* 

tiis per fiernardinum de Tridino anno 1486. iii FoL 

Volumen hoc pars efl: editionis integri fpeculi ad annum 1485« N. 
XXXVIL recenfitae. 

VI. Nicolai de Tudefclii» — vulgo Abbatis Siculi — LedhiKB in 
Ubros quinque Decretalium — fc. Pars L. P. II. P. lU. in 
Libnim adum — item in Librum IV. & V. Norimberg» per 
Aatonium Koberger 1486. in Foi. magn. 

Perdnent haec yolumina ad editionetn commentariorum in Deaetales. 
giiaDi recenfui N. XXXVIIL ad annum 1485» VIL 
4^ 

A''!!. Perfii Satyrae cum Commentariis. Johannis Britanici Brixien- 
fis. Ter Jacobum Britaunicum Brixis 1486. iu Fol. 

In averfa primi folii pagina ^oannes Britannicus Brixianus Senatui Po^ 
putoque Brixiano Salutem dicit. Lpiilolam hanc dedicatoriam excipit Vita 
Perjii. Pemiim , qiud rei fit Satyra*, non nihil uberius explicatur. Folio tertio 
Satyrae cum Commentariis incipiunt Tam illae , quam haec funt romano clia- 
raftere pereleganti impreffa, illae majori, haec niinori^ Paginas typographusr 
fignavit, idemque initiales Litteras plerumque adjedt Defunt vero cuftode^» 
numeri , & infcrbtiones paginarum. In averfa ultimi folii pagina haec impreffit 
leguntur : Imprejjum Brixice per ^acobum Britannicum Brixianum anno dominL 
M. cccc. ixxxui. die. xvii. Februarii. His fubjefta typographi infignia. Har- 

wood ( Uebetjtc^ t)erfdf)f ebener ^n^Qabm ber ©riec^tf^* unb dxtmipHn &la%i0 

fcr &cO Johannis Britannici Commentarios in A. Perfii Satiras. Venet 1482. 
& 1494. exdtavit. De praefenti vero editione nihii habet; licet eam Maittair^ 
jam exdtaverit; nifi forte eam defignavit interpres, ubi inter editiones fm% 
commentariis meminit editionis Brixienfis ann. 1486. in Fol. 

VII f* Juvenalis Sacirac cum Commentariis Georgii Valte. Vene-. 
tiis per Anconiam de Straca 14^6. in FoL 

In fronte operis BtujM Viro ^ohanm Tuccio Pannonico. Geor^ius Valta 
Satutem Dicit Plurtmam. Cpiilolam hanc m averfa fecundi folii pagma exdpit 
interpretis Prohemium, in quo hujus operis a fe fufcepti rationem ceddit» 
Folio tertio opus ipfum indpit romano cliairaftere , textus majori , commentaria 
mmori imprefium. Paginas tjrpographus fignavit, idemque initiaies litteras ad* 
jedt Cuflodes vero & numeri paginarum defunt Infcriptiones }3aginarum 
hujusmodi funt: Satyra Prima, Satyra Secunda &c. In fine fubfcriptio fequens 
legitur: Finis in Decio ^unio ^uurnale Aquinate comitarii dni Georgii Vallm 
Placentini ImpreJJi Venetits per magijlrum Antontu de Strata Cremoner^em ann^ 
dni M' cccclxxxvi. die. VIIJ. NouViris. Augujlino Barbarico imperante^ Omifit 
hanc editionem Harwood , licet a Maittairio jam excitatam. 

IX. Summa S. Antonini Theologica, cum indice Quintuplici^ 
Norimbergae per Anton. Koberger i^S^* & 1487. VoU* 5. ia 
Fol. magn. 

O^us iftad gothico charaftere in dudbus columms firmillimae chartas irn* 
prefTum eil. Defunt initiales litterae, cuftodes, fignaturae, pa^narum numeri. 
In fuperiori paginarum margine tituli & capituk eorundem indicantur e. ^^ 
THtittu VII L Capitulum IIL Ad calcem partis primae^ feu primi volumims 

fequeu? 
47 

Ifequentia legunhir: Jfflc prme parth Summe Antonini. ordinis predicaiorum fra^ 
tris clarijpmi: archiprefutis florentini finis esotat. foterti cura emendate. opera ac 
impenfis Jlnthonii koberger Nuremherg imprefie: MiUefimo quadringentefimo oHua^ 
gepmojexto currente natiuitatis dominice anno. xuj. fo kls Augufti, vn deo om^ 
nium cfonanti. gratia^ infinitas (^juxta modulwx noftrum) referimus affSnes^ His 
fubjefta de auftore notitia: Obtit idemfacre fcripture interpres. Anno legl gratiei 
MiUefimo quadringentifimo qnlquagtfimo nono. vi. ndnas Maij. cuius epithaphiu^ 
/epulture hoc eft ajfixum: 

Hic efl ilte tuus paftor fiorentia: pro quo 

Non eCjfas mejio fpargere ron genas. 

Patribus haua prijcis. pietate Antoninus 

Impar; ^fic) qui fcripfit quidquid titera facra docet. 
Accedit regiftrum Chartarum, feu quatemorum quale ceteris edam volumini- 
bus adjeftuin eft. Volumsn fecundum , feu Pars fecunda Anno incarnationis do^ 
minice^ MiUefimo quadringentefimo oSluagefimo fexto^ Septembris H^o kt^s. v. — 
Pars tertia j^nno fatutis. M. iccc^xxxvj. Menfis Hio decembris. kr. xiiij. Par» 
quarta Anno fatutts Mittefimo qdringentefimo oStvageJimo feptimo Idus ilro. ii. menfl 
februarij. Pars quinta demum fcu Tabula quintuplex totius Sime venerabitis do^ 
mini Antonini compitatajff dominum ^ohanhe motitoris fratrem ordinis predicateh 
rum conuetus cotonienfis. Impreffd ac ite^ atq^ iterum a nouo emidata i ofticina 
fagacisuiri j9nthonii koberger Nurlbergenfi.s Anno tegis gratie Mitt^fimo oSfuage^ 
fimo fexto die io. x. kfs Augufti. Laus deo. Auftor Detf ^cben ^nton ^obut^ 
fler* — S)re$i>ett unb Seipjig 1786. in Catalogo librorum aKoburyero impreflb* 
rum ad annum 1486* folam excitavit tabulam hanc, de paitibus vero Summae 
1. n. & IIL eodem anno impreflis altum filet. Mirum profefto , cum Roederus 
m CUatogo Librorum Scec. XV. Norimbergce imprejforum annis ampUus quadra* 
ginta ante ipfum (ingulas hasce partes dilunfte recenfuerit. 

X. Speculum Doflrinale Vincentii Bellovacenfis , Ord* Pried* 
NorimbergaB per Anton* Koburger 14H6. in Fol. max* 

Opus hoc gothicis Ctteris ftrmiiTunde & maximse chartae in duabus co* 
lumnis impreflum eft. Defunt initiales litterae, cufl:odes, fignaturset numeri 
paginarum. In margine fuperiori primae cujusvis folii paginse tynographas li- 
brum defigna^t, e. g. Liber TerctuSj Liber Septimus &c. In fine^haec fub- 
fcripta lcguntur : Specuti doSrinate vincentii betuacen. fris diui ordinis pdicato^ in 
regia itnpiatiq^ ciuitate Nurembergk: expefis itaque & fotertiis fpeSabitis viri Afi^ 
iMnii kobergers inibi ciuis & incole his ereis figuris effigiatii : caftigatH : emen» 
datu^ ac fauftinime P omatA finit. Anno a natati xpiano. M. cccclxxxvj. kPs. 
xvif. apriUs. uiterjeElo exiguo fpatio legitur denuo: Summe & indiuidue trini^ 
tatu ^efu ^hrfpi crucifixe humanitati eiufq^ gtorioftfme matri Marie fit iaus i honor 
& gtoria p infinita fecuta fecuh^ Ameru Auftor be« ^eben Sfoton ^oburger^ — 
•^ 5)re«^ 
48 

l^re^ben unb Zm\iQ 178** in Catabgo operum t Koburgero imprefronun atf 

annum 1486. N. jjj. citat Hncentii Beltuac. Speculum doffrinate cumfigg. (figu« 
ris ^ ereis. At nullae in hoc opcre occurrunt figurae aereae. Videtur ille verba 
fubfcriptionis: tiis ereis figuris effigiatum &c. non refle inteUexifle. Non enim 
aliud per ereas figuras , quam litteras ex aere fufas » quibus hic liber imprefliis 
eft» (^ortet inteUigere. 

XI« Michaelis Savonarols Medici pra6tica de iCgritudinibus. Ve- 
neciis per Andream de flonecis de Papia 1486« 

Praemifla eft auftoris Ad Sigifimndum Polcaftrum Uirum quippe ingenio^ 
fijftmum operi praffico deditum amicum optimum Praeratio. Hanc excipit tabula 
materiarum, terminata in prima tertii folu pagina, columna fecunda. Folio 
<|uarto opus ipfum incipit gothico charaftere in duabus columnis praeftanti chartae 
imprefliim. Defunt cuftodes, numeri» & infcriptiones paginarum. Signaturas 
vero , & litteras initiales parvas typographus adjecit In fine praeter alia haec 
leguntur: Michaet Sauonarota Patauinus ordine equeftri hiirofi)limitanorum phificus 
& medicus clariffm^ hoc diuinum medicine opus edidit Haec verba excipit-J?^* 
giftrum Chartarum. Demum haec leguntur: Uenetiis per Andream dejBonetis 
de Papia. x. Maii. M. cccclxxxvi^ Laus Deo. Finis. Papiae hoc anno impref- 
fum niifle ilhid opus adfirmat Orlandi pag. 42^ & 189. Sed errorem hunc zb 
etiam bibliographis admiflimi jam anunadvertit Maittaire ad h« a. XII. Explitiunt cdclujionps: Jiue decijwes iam noue £ ueteres 

de conjrliis Uenerabiliu utroru domino/^ Jdcri palatii apl^ici 

cauja\ auditoru^: De tipore quo reueredijpmus pater domi- 

, nus Bernardus de bifgneto: fanSte romane eccVie cardinalis: 

uir utiq^ magnejcientie& clari intelleStus: erat eiujdem pa- 

latii carum auditor: Per eunde% dominu Bernardu^ de bij^ne- 

to recolleSte: ttjper ^ohanne^ de molendino de benignttate 

fedis apojlolire pdi^e: reUorl jparochialis eccFie i lemmefel 

rigenfs diocefs Ji ripte. Anno dfn. M ccc. \%%mj. Pontijicatus 

dni Gregorij pape .%i. anno eius Jeptimo : Imprejfe Papij per 

Crifiopnoru de canibus & Steffaninu de genrgiis artis iprej^ 

forie conjotios jolertiffimos tura & impejd nobilis uiri Gaf-^ 

parini de Jtabertis ciuis pamenjis decimo Jeptimo calidas 

^ulias 1.4.B 6. Dominate lil^ & excelhnttjfmo diuo ^oh"^ 

galea^ maria Sfortia uicecomite Infubriu. Duce Jf%to Jeli^ 

tijftmo^ 
A9 

4i(fimo Ad opthnl miximi eterniq^ dn nec non eius matris 
uirginis Itemerate laudem H ghriam. Laus Dto. ia FoL 

Verba modo recitata leguntur ad calcem operis , quod gothieo chara^ 
taftere m duabus columnis firmi(rnnae chartae, & amplis mftruftse marginibus 
impreflum eft. Paginas typographus fignavit. Cuftodes vero, numeri, & in* 
fcriptiones paginarum defunt. Ceterum conferantur difta ad annum 14851 N. 
XJJL quo operis hujus pars prior prodiit , cum hac parte intimo nexu coliaerens. 

XIII. lucipt leSlura excellHiffimi iuris vtriufq^ inter^tis dni AnUn 
de butrio a titulo de trafta. prela vjqr^ ad tt. de offi. dele^ 
fuo quibus titulis dns Abbas nd fcrippt. vel fi fcripfit rrpe- 
rtre poteft nemo. Norimb* per Anton. Koburger 1486* ja 
Fol. ^ 

Verba tituli loco recitata leguntur in prima prinri folii colunma. EQ: 

enim hoc opus gothico charaftere fatis luculento in duabus columnis firmifTima? 

xhartse impreflum. Habet infcriptiones paginarum , e. g. De filiu frefby. ^ 

Dt corpore viciatiif & plerumque initiales litteras parvas. Carpt vero fignatu*' 

ris , cuftodibus , nimiens paginarum. In fine. ubenor legitur fubfcriptio , ex qu» 

haec pauca adfcribam: LxSlura Antonij de butrio ~ Antonij koberger — 

labore t^ metallicis literi^ elaborata — - finem eepit. ^nno falutU. M^ 

4CcAxxxvj. iij* kPs Februarii &c. Accedit jRej^jfl^ ^ternoj^ 

.XIV. Khazis, feu AbubecherMuiiammedben Sacharia Al- Rafi^ 
Medici PerlisB, Sjbc. X-, Liber, didlus Ekhavi^ i. e. Conti- 
nensj fcilicet compleftens omnia, quae ad Medicinam Ijpe- 
t^ant. Brixi«.perJacohumBritannicum. 2. Voll. 14B6. inFoU 

In fronte primi voluminis ^oannes Britannicus JBrixianus Magnifixo .fiP 
fplimUdijimo Chmiti Fetro Gambarenfifalutem dicit Difcimus ex hac epiilola» 
Petrum Comitem Gambarenfem curafle, ut opus iftud, quod jam muhis veluti 
/epultum feeulis in hunc ufque diem tatuit, protralieretur in lucem, & fafta duo- 
rum excmplarium in diverfis Italice partibus repertorum diligenti collatione per 
Joliannem Bugatum, Phyficum BrixicHfem, emendatum praelo pararetur. In 
averla pa^na primi eiusdem folii legitur Prologus feu introdu6Ho in opus fe« 
iiuens,, in quo cum ^ opere ipfo, tumde transladone ejusdem ex arabicoin 
Jatinum juflu Caroli Jerofolymae , & Siciliae regis a quodam viro arabicse & 
ladnae hnguae perito fa6la, & pofUiac a piuribus medicis examinata, atque 
iadprobata diifentur. Duobus fequentibus fbljjs vigintiquinqueJibrorum, quibua 
' JSMtmUUr Fafc. IIL G xQnOa» 
50 

conlbrt optis integrum , argtimenta brevitcr indicantur, Folio quarto denxutn 
©pus ipfurft incipit gothico cliaraftere in duabus columnis cliartae plane firmifli- 
m2d impreflbm. Signaturas , & plerumque etiam initiaies litteras par vas ipfe typo- 
graphus adjecit Defunt vero numeri paginarum, & cufl:odes, In luperi<Mi mar^ne 
fiber incUcatur , e. g* Liber primus , vel Liber .iiis. In fine primi volumims haec 
tantum leguntm* : £t /ic, efl finis libri .xij. Ad taudem dei ame. Initio voluminis 
fecundi legitur : Incipit iiber .xiij. de a^ojlemate appellato fquiros. Ad calcem 
ejusdem: Expticit liber .xxu. elhauy .u cotinetis in medicina qul opofuit Bubikir 
^acharie errafts filius : traduSlus ex arabico in latinn. ^ magiflrii medicu falemi 
iuffu excelletifftmi regis Karoli glorie getis chrifiiane cofone filio/^ baptifmatis & 
iuminis perito^. Accedunt expofttioes fimpliciii medicinaru^ , ad quarum calcem 
legitur : Impreffum Brixie per. ^acobum Britannicum Brixianum. Die ocviij. Men* 
Jis oSfobris. Jft. cccc. Ixxxvj. Orlandi & Maittaire editionem citarunt fub titulo : 
Abuchare Mu^amel infigihis medici opera — quod minime adcuratum efl:. Plura 
ehim idem auftor confcripfit opera, recitata ab Hambergero in jutoetf^flgen 
tRad^rid^ten &c. ^r^LIII. pag. 716. & 717. qui editionem hanc ignoravit. De 
Bure in Bibliographie Inflrmive - ^risprudence , Sciences & arts — pag. ^170. 
Citavit fub titulo: Helcavii Liberj continens jirtetn Medicince: Authore Jwucnarc 
Mugamet Medico, Fitio Zacharice Rafis^ ex Arabico Latine. Brxie^ anno 1486» 
2. P^oL in Fot. At ne hanc quidem notitiam , quae typographi nomen non ha- 
bet expreflum, efle fatis adcuratam patet 

XV. Carmina i) TibuUi cum commentariis Bernardini Veronen- 
ils« 2) CatulJi ciim commentariis Anthonii Farthenii. 3) Pro* 
pertii cum Commentariis (in loca quaedam diiRciliora) Do- 
mitii (fc. Calderini) Brixia^ per Boninum de Boninis 1486. 
m f oL mm. 

Opera haec eodem quidem anno, fed diverfis menfibus funt imprefla» 
habentque fingula peculiares fubfcriptiones. Quare liaberi feorfim pofllmL 
lisdem etiam funt litteris imprefla: Carmina quidem majoribus, & fatis lucu- 
lends, comraentaria minonbus, Romanis utrisque. In noftro exemplari 
unum volumen efliciunt. Signaturas , & plerum^ue initiales litteras parvas ty- 
pographus adjecit. Cuflodes vero, numeri, & mfcriptiones paginarum defunt» 
Adf calcem TibuIIi legitur : Brixice imprejfum per Boninu de jBoninis de Ragufia 
anno fatutis. M. CCCC. LXXXFI. die xviii. Februarii. In prima pagina folii 
ultimi ternionis h legitur Regiftrum^ fc. Chartarum. Folium primiun comraen- 
tariorum in CatuIIum vacuum eft. In prima autem fecundi folii pagina ^aro- 
bus Comes iuliarius l^eronenfis fuq Parthenio ( Anthonio fdlicet Parthenio, (Jom- 
mentariorum iftorum auftori) fdtutem^ fuamque de hac lucubmtione fententiam 
<}icit. In averla pagina feUi ejusdem Antonius Parthenius LMcifius Feronifit 

3^0 
51 ^utio Kmonh fatu& Epiftolam hanc excipit ejusdeni praelatio , & Catulti Viia^ 
Folio quarto demum. opus ipfum incipit. Ad calcem ejusdem , feu in minia 
jfeptimi folii quaternionis i pagina legitur: Brixice imprefufn per Boninum ae Bo^ 
ninis de Ragufia. M. CCCC. Lxocxvi. xi. kat. Maias. His denuo fubjecte funt 
fequentia : a. h. c* d. e. / g. A. i. tutti fono terni exccpto. i. c/ie e quaiierno. ( fic ) 
in averfa ejusdem folii jjagina commentatoris ad leftorem epilogus lcgitur* 
Propertii carminibus praemifla eft Vita Propertii averfam primi folii paginam, 
feu partem eiusdem potius tertiam circiter occupans. Folio (ecundo incipit 
PropertiijJuretii nautce poetce clarijftmi Elegiarum liber primus. ad Tultum^ lii 
fine vero haec tantum leguntur : Propertii Auretii nautce poetce finis. Imyre//iim 
Brixice per Boninum dt boninis de Ragufia Anno fatutis. MCCCCLXXXl^L 
xvH. Oiatendas (fic) Aprites. Minus adcuratae funt notitiae, quas de hac edl- 
tione dederunt Maittaire ad h. a. & Harwoodi interpres. Atque hic quident 
^x una nlures feciffe editiones videtur. Nam pag. 176. habet: Catuttus, 71f^ 
^bullus & Propertius cum elucubrationibus Domitii Calderini ^€. Bonon. Per Bo^ 
ninum de Boninis. 1486. Fol. item Catuttus^ cum Commmt. Parttunii^ Tibultus 
item & Propertius cum notis^ Brixice 1486. Fot. Pagina vero 178. denuo Iia- 
^t: Domitii Calderini Etuciibrationes in Catutiufh, TihUlum & Propertium^ 
BrixicB 1486« 4^0. Videntur diverfae editiones ex noftra unica enatae fuU&» 

XVL Liber fextus Decretiltuin com Apparata Johannis Andreset 
Norimbergs per Anconium Koburger 1486« in Fol. 

Textus in duabus columnis <:hara£lere paulo majori, Apparatus, feu 
Conmientana m extremis noarginibus longe minoii^ utroque gothico imprefla 
Amt Cuftodes, numeri» atque infcriptiones pa^narum, necnon, intextuqui- 
dem^ initiales litterae plerumque defunt: fignaturas vero, & in commentariis 
jnitiales litteras parvas typographus adjedt. In iine rubro colore frquentia le- 
guntur impreffa: Prefens huius fexti decretatiti. Bonifacii pape oSfaui ^ctar^ apus: 
vna ci apparatu dni ^otianis andree impefts ant/ionii koberger indufirie Nureniber^ 
:ge e cofimatii. Anna dm miUefimo quadringentefmo oS[uage/imo fextoi xij. ^a 
Ms ^ii. , 

XVIL Clementinz cum Apparatu Joh* Andre». Norimb. per 
Anton. Koburger 1486 in FoL 

Operis hujus exterior forma prorfus eadem eft^ qnae operls immediate 
Ipraecedentis* Ad calcem rubro pariter colore haec fubfcripta leguntur : Cle^ 
mentinarum opus jmtite enucteatius cafligatu tliminatumq^ impen/a atq^ induflria 
Jingfdari jfntonii koberger nuremberge impjfum feticiter explicit Ofjfmpiadrbus dnicis. 
JSl. ccccXxxxvi. XV. Marcij. -In aver& pagina incipit Bulla: Exivi deParadifo^ 
^dixii rigabo hortum &c. quae Ciementinis alias edam adnecti foiet. 

G z ^ XVllL 
6» 

XVIIL Mifcellanea Hiftorica ad illuftranda.- Religionis Chriftijt- 
Jiie ongines in Germania ac Suevia potiflimQm infervienday 
€um pluribus aliis anecdotis ad hiitoriam Sueviaer fpefianci- 
bus. Accedit Chronicon, feu brevis adnotario rerum inde 
a Carolo Ma>ino usque ad annum 1462 in Germania gellarum. 
Theodifce. Ulmae per Conradum Dinckmut 14^6. in Fol. 
miu. 

Incipit hoc opus verbis, chsraflere majufculo imprefTis: t^ (In) 
<09ttcd natncn 2lmcn« Tum immediate fequitur brevis relatio eorum , qud^ 
in hoc opere contlnentur^ terminata in prima pagina folii impreflfi fecundir 
linea ao« Opus germanicis eft litteris imprefTum. Occurrunt in eo paifim fi« 
gurae ligno incifae^ quae ad illui^lrandas hiftorias pertinent Initio mifcella- 
neorum, nec non Chronici typographus initialem litteram magnam ligno in- 
cifam pofuit Seid initio fe^onum minorum initiales litterae defunt. Defunt 
etiam ubivis cuftodes, numeri, & infcriptiones paginarum. Easdem tamen 
typographus fignavit, In fine horum mifcellaneorum , paulo poft medium pa- 
ginas primae folii imprefn quinquagefimi au6lor hujus colleftionis fe ipfutn ma- 
nifeilat, & tempus etiam indicat, quo liber hic primum defcriptus eft: t4> 
Cb^man (fic) Itrcr ScfcfTcn 51! ^4ncfivctl ^as ^o gcf)4rt }& ^cm fibh$ 
vn ^crrrcp^jfc ^cUthrcb ^(tb btfc ^tns Ocn mcrcrn taii gcfcf^cm vnb au^ 
Dtl an frumcii lciiten crfr^gt vni> trfatn^ an w<ttl)affttn ^crrcn rtttcrn vnb 
tntdyttn ^ic mid) bts gar voatUd) pn&crrtc|>t f^abcnt^ ^an id) aud) mtins 
||n4&tg€n ^crrcn «on XOttbtnbtti tntds>t bin gcivcfcn t^nb mte ym anf 
fgtfattn igtn p^tuaaK vn^ mit ym wit>tt l)aim l!omcn« vnb i^ bae bftcb 
i&m crflcn ab gcfc^rtbcn n)0r&en tn bcm aU man $4tc v^n ba gcbure 
iCrtih xi. bunbcrt vn^ tm «xxxiiij. tac an fant 4>fivatt0 taa. Chronicon 
incipit foiio 3 1 verbis tr{ ( In ) <9ottc9 namcn 2(mcn« c t>ifi Crontg i^ 
^tmadft 4uff b4s allcr ttCtttitH &c. Praecipua antiquioris hiftorise capita 
paucifliniis attirtguntur, & folio ftatim 52 circa medium primae paginae chroni- 
con Imperatorum inde a Carolo M. incipit. Ipfum etiam hoc chronicon bre- 
vilTimum eft: utpote jam terminatum in prima foiii 64. pagina. Ultimo loco 
narratur urbis Moguntiae occupatio, quae contigit anno 1462, ut notum eft. 
Demum haec leguntur fubfcripta: Vla^b btt gcbilrt Crt|b t^nfcrd li^crren. 
tn. cccc. lxxxvj« iat. an bcm* xij« tag bc0 ^cncra Di^arb btfc CtonxQt gc^ 
crucft t>9n Cdnrab i^tn^mut ^ii Vlm^ Maittairius ad h. a. tria refert Chro- 
nica germanica anno eodem Ulmae (non addito typographi nomine excufa» 
& unum quidem fub titulo : Tkoma iLurm Chronkan Suecico ( Suevico > Ger^ 
manicum 1486* Hoc etiam» pariter une nomine typographi Dinckmut, Or« 
landi excitavit. Neuter adcuratam de noftro hoc opere notitiam habuifle vi« 
detun Nec apud alios bibliographos adcuratiorem me reperiife memini , Q. 
Panzerum m ^lnnalcn btV idtttn bcutf^^cn Sitccatur pag. 160« & x6i. fi excipias^ 
S3 

XIX. S. Vincentii Ferrerii ord. Prsd, Tni5latiis de fine mmdu 
Accedit Tra6tatus de praefenti, tani quidem, Turcarum ad- 
verfns Chriltianos perfecutione, Theodifce. Sine loci & ty<- 
pographi nota 1486* in 4. v 

Ambo hi tra6);atus, germamcis iitteris fat {ringuibus & luculentis char« 
^ flrmse quidem, fed parum politae^ & albae imprem, ita cohaerent, utfepa« 
rari non pofTmt. In prima enim ejusdem folii, trigefimi nimirum fecundi» 

{)agina traftatus prior terminatur, in averfa autem pofterior incipit Imtialis 
ittera fmgidorum tra£latuum magna & florens eft ligno incifa. Signaturae» 
cuftodes, numeri & infcripdones paginarum defunt» In fkie prioris legitdr: 
^u i^at cin cnbe Oic pre^ig fant X^inccnctf prcbiger orbcns r^n bcm cnbc 
ber wtlt. ibcr b4 9cl^cv(i0ce i(l n^orben. 2)o man ^alt nad) Crifli gcpurt^ 
tn* CCCC. ^nb in bem Av. 34re» Ad calcem vero pofterioris : ^ic cnbct 
fidb bcr Cr4ct4t itfamltt m<b bcr gepiirt Cnfti. tn.CCCC. IXXIIIL f^ri 
x^an ctttcbcn prubcrn prcbiger orbene v$ ber gegcnxvcrtijjen l>urc|>&cbrum| 
^cr Criflcbcvt dnget^^n V9n ben dircf en crEUrenb burcb btwixtt 0efdi>r ffl 
wic ft t>0r bcsatcbnct i>nb gcmcr(f t fcy. t^nnb t^on wm f^nb it^egcn bcr 
cri^cn ft ffV anger^dm t>ti noan fy ivcrb ein cnb b<tbcn* <0cbrum vnb 
t>»tlcbce piltgeitd^cn* jm lxxxvj« ^ar 2lnien. Cl. Pan^erus in 9(nna(Ctt ^^ 
^ltem betfc^en £ttteratur pag. 451. pofterioris tantum Traflatus meminit, cujus 
formam ait efle oflavam. Eft vero quarta» 

XXt Flores virtutum, ober bag 58uc^ ber Sugeti&^ Theodifce. 
Aug* Vind. per Joh lilaubirer 1486* in Fol. min^ 

- Opus hoc metricum, figuris ligno incifis paflim omatum, charaftere 
imprefllmi eft pingui , & luculento , qui ciim litteris Guntheri Zainer pin^iiori- 
bus illis maximam habet fimiiitudinem.* Pa^as typographus fignavit, idem- 
^ue litteras initialcs magnas ligno incifas adjecit Cuftodes vero, numeri, & 
infaripdones paginarum defunt Operi praemina eft ^xt t>orrcb in bae bild^ 
^cr Cugene: & fai fine adjeftus eft epilogus v9n b' JJcfcblfefJung bt^ bficfe^/ 
isque metricus , ut praefatio , & totum opus. Circa finem epilo^ annus indi- 
catur, quo hic liber confeftus eft: 

^M mit bae b&d) gcmacf^et ift 
]n bcm namtn bcr ^cvligcn briualt 
\9 m^n C4ufcnt \at $4(c 

V*n d^ccd gcpurc fic&cr iwat 

Vnb i>tcrf)unb't vn tm 4y(ffccn {4r. 

Sc^n C49 tn bcm ^unius 

tfJ^u4rto Oic ybue. . - 

In 
&4 

In (iHe epilogi legitur: (ffebrucPe c)d ^(vgjpurg «»ii 3«^nned piavbtreif. 
xm Sedb0unb4Ct>t;t9t(}$ (fic, fine voce) ;i4r/ quam addidit Q. ^apf n» 
$(ud$butd< ^u<l^bni(fcrdef(^i(^te pag. 77., Accedit Regiftnun feu index capi* 
tum nno foMo comprehemus. 

XXI. Sermones Tkefauri noui de SMnSlis. Argeotine 1486. ia 
FoU 

Verba Semtones &€. gothico charaftere majufculo imprefla leguntur m 

?rima folii primi pagina. Folia undecira fequentia indices continent Folio 13. 
hcipiwnt fermones notahiles &c. impreffi charaftere gothico in duabus colunmis, 
Initiales litteras parvas , fignaturas, & paginarum infcriptiones , e. g. Serm^ 
LXXVIL Di fanSa Crucej ipfe typographus adjecit Cuftodes vero & numeri 
pagiaarum defunt. ^d calcem fermonis ultimi De dtdicaticne tetnpU legitur: 
Opw perutite fermonu de fanSis ^ circuti anni T/iefaurus nouus nuncupatu^ : im^ 
prejfu^ Argentine Anno dni. M. cccc. Xxxxvi. finit feliciter. Exftant etiam Ser- 
inones Thefauri Novi de tempore, & per Quadragefimam. Coiif. NN. 5* & 6. 
ad ann. 1487. Auftor ho^w"^ Sermonum vulgo creditur fuifle Petrus de Palude^ 
Ord. Praed. Patriarcha Hierofolymit qui floruit Saec. XIV* Plura de eo habet 
Weisiinger pag. 3001, 

X\ir« Vfus feudorumy duobus libris illuftratus per Joh. de Vanr 
kel, utrjusque Juris Doftorem. Anno 1486. in Fol. min, 

Verba Ufus feudorum leguntur in prima folii primi pagina gothico cha- 
raftere majufculo imprefla. Folio fecundo opus ipfum incipit gothico charaftere 
ki duabus columnis imprefliim. Habet figmdiiras , & infcriptiones paginarum ^ 
Liber primus, Liber fecundus. Caret initialibus litteris, numeris paginarum, 
& cuftocUbus. In fine adnexus eft index materiarum alphabeticus^ ad cujus 
calcem l^tur; Eocpticiit notata fu^ vfib^ feudoru p eximQ vtriufq^ iuris doSo^ 
wem Magiftru ^oSne de vancket q^ acuratifftmt coUeffa jJnno dni Mccccixxxvi^ 
in pr4> ftfio Cathedre Petru Certo quidem affirmare non aufim annum hic de- 
'fignatum dfe annum impreflionis: videtur tamen id mihi probabilius. 

XXin. MoraHffimus Cato cu elegantijfimo cOmento, feu Diftica 
C«tonis commencario illuftrata a Roberto de Euremodio» 
^lonaclio Clarevallenfi* Bafiles 1486. in 4« 

Verba MoraUjJimus &c in fironte primae paginae, gothico charaftere ma- 
jQlculo imprefla, leguntur. His fubjefta figuia lisao-inciu;, quae duos , magl.. 

finua 
55 ripn & difdpulum, ftantes, & antiqua philofc^horum habitu indutos exhibet, 
olio jecundo prdemlfla commentatoris praefadond ad Petrum de Saiuciis opus 
►fum incipit, gothico charaftere pereleganti impreffum: Didica ipfa quidem 
lajuTculo, conunentaria longe minori, yj&ds tamen magnitudinis. Initialis 
[tera praefationis magna & florens efl, ligno indfa. Paginas typograpus fig* 
ivit^ Cuftodes vero, numeri, & infcripdones paginarum defunt In fine ma- 
ifculo charaftere gothico imprefla haec leguntur : Hic finem afpa Catonis uiri 
\oraUJfmi: & in via morum fane grauiffmi Cumcommento fratris Roberti de turO'' 
odio monachi Clareuallis: Td verborem ornatu limato: q% .fenfetiarum grauitate 
^eclaro: vt ex ^puis cerebro videat emanatU: Imfrejfum Bafilee decima quartck 
'e ^nii* Jlnno domini. M^ cccc^ bcxxvi. 

IXIV. Bernardi Perger Introdiidlodum in artem Grammaticam* 
Viennae in Auttria a Joanne Caffe, ut videtur, impreffum aiir 
no 1436. in 4. 

In prima primi folii pagina gothico cbaraftere majufculo impreflum le^ 
itur: Gramatica noua. Folio autem fecundo ^ohdnis cajfts ciuis Uuienejrs | cui 
5/ opufcuia ad imprimeda tradita eft \ prefaciuncula incipit Hanc in eadem 
agina auftoris excipit Prefatio in artis grdmatice (ftc) opufculum charaftere 
linuto , & gracili impreflum in tres hbros divifum eft. In fuperiori margine 
rimae paginae cujus>as folii folium ipfum , in averfa autem librum tjrpographus 
ndicavit. e. g. LiberlL — Fotium XXX. Occurrunt etiam fignaturae, cufl:odes vero, 
k plerumque initiales litterae defunt. In averfa folii LXVII. pagina circa finem le- 
nontur fequentia : Jtrtis grdmatice introduSforiii In oSo vtefofais In cdftru&iones 
in epras ^Jiciedaf! fere ex Nicolai Peroti grdmatici eruditwmi tradicoib^ a mgro ber^ 
lardo jpger trd/iata ftudioftjjie finit feticiter. Vna cu traaatulo quoddjputili! profodie 
yarti metro^fubjiuieti. In prima folii fequentis, ejusque ultimi pagina exftat Tabula^ 
Teu index fingulorum cujusvis libri capitum, ad cujus calcem legitur: Etfic efl 
fims Deo grds Anno dni M. cccc. Ixxxvj. Puto ex defcriptione a me data col- 
li^ pofle , librum hunc anno 1486. Viennae in Aufiria a Joh. Cafle impreflUm 
fuifle: immo Johannem Caflem ia eadem c;vitate jam tiun fixam fedem, & 
ofiidnam typographicam habuifle. Silet vero de hoc typographo , ipfogue adeo 
etiam hoc opufculo CI. Denis In 9D5ien« S5uc|>&rucferaefd^fc|>te, ut alii omues 
Bibliographi , prseter Cl. Zapfium, qui in Catalogo Librorum Rarijfmorum ab 
artis typographicoe inventorihus *ad ann. 149Q. excuforum opufculum nofl:rum 
defignare videtur, dum pag. XXXVII. N# CXXXI. opufculuHi exdtat: Gram^ 
matica nova. In fine : Etfic eft finis Deo gratias Anno domini M. cccc. LXXXVI. 

De operis auftore vero pluca habet CL Denis in ^xmi ^c^brucfergefc^ic&te 
pag. 14. 
5« 

• 

HW. Pauli Flbrentini , ord. S. Spiritus de Roma Brcviarhimt 
feu fumma tam Decretomm, quam Decretalium. Memmin* 
g£ per Albertum Kunne de Duderftat 1486. in Fol. min. 

In 'prima primi folii pagina auftoris imago ligno incifa exhibetur. Im 
averTa autem pagma incipit Tabula optima fu^ Breuiario Decreto^ , eademque 
terminatur in prima folii quard jpagina. Folii quinti averfa parina contmet 
dedicationem operis ab auftore mftam Innocentio ordinis fm minii&o , feu prae* 
ceptori generali. Sexto demum folio ipfum opus incipit charaftere gothico iA 
tluabus colunmis impreflum. Paginarum infcriptiones , folioram, inde a fblio 
fexto, numeros, initiales litteras parvas, & argunienta -e latere columnaruia 
ipfe typographus adjecit Defunt vero fignaturae , & cuftodes. Breviarium De- 
cretorum terminatur in fecunda folii CXVI. columna hancque habet fubfcrip» 
rionem. Finit DecrdoA Bteuiariu oihus ^utile. Foiio CXVil. incipit Tabuta Bre^ 
uiarij Decretaiiiufn , ipium vero Breviarium folio CXIX. Ad calcem ejusdem^ 
in averfa niniirum pagina foHi CXXIX. leguntur fequentia: Decretorum ac De^ 
^etalia Sexti & Qementinarum j^utile Breuiariu^ cum tabuia j9 atphabetu. Qum 
itperta ftatim aderunt ad tuum omne propofitum quetibet totius canonici iur\ ex^ 
cerpte eteStiores auSforitatesj^ magijirum Pautum F/orentini. diui ordinis feti jpiri^ 
tus. Jid ReuerendiJ/imii in xpo patrem & dnm InnocentiH fue retigionis ac ifo- 
tnane dignitatis dec^ Impreju Meming^ per Jltbertum kune d* duderftat. Annofc^ 

lutis. 1486. Cl. Denis fn SKerfn). bet ©areD* J8tM. pag. 123* feqq. uberioreni 
de hac cditione & au^re ipfo notitiam dedit 

XXVI. Petri de Crercentiis Ruralium Commodorum Libri duo-i 
decim. Argentinse 1486. in Fol. min* 

De opere ipfo & auftore fcitu neceflaria praelibavi Fafdc. L pag. 26, ubi 
primam editionem recenfui. Editio praefms in prima primi folii pagina hunc 
nabet titulum gothico chara6lere majufculo impreflum : Opus rurotium commod^ 
rum Petri de Crefcentiis. Folia quinque fequentia auftoris Epiftolam ad Aime- 
ricum de Placentia Ord, Praed. geneialem rilagiftrum, Ubrorum capitumque in* 
dicem, Epiftolam ad Carolum fecundum Siciliae Regem, nec non preefationem 
continent. Folio feptimo opus incipit charatterejgothico in duabus columnis 
firmifrmiae, led minus albae chartas impreflluh. Infcriptiones paginaiiim , fig- 
naturas, & initiales litteras parvas ipfe tjrpographus adjecit. Delunt vero cu- 
ftodes, & paginarum numeri. In ime fequentia le^untur: Prefens opus ruraku 
eSmodoj^ Petri de crefcentiis hoe indufiriofQ caraSUrifandi ftito ad cut^t^ vtititati 
mnipotetis dei fuffiragio imprejum tf Argmtini Jlnno domini MccccWxxvj. Ftni^ 
tum qnta feria ante feftum fanSi Gregorij. 

XXVIL 
SI 

XXVIL Libellus Metrlcus de Vocabulorum sBquivocatronibus 
. cutn commentario profaico* Sine ioco & typographo anno 
1486« in 4. 

In prima pagina hic titulus leritur gothico charaftere majufculo impref* 
fus: Textus equivaco^ ci commento. Folio fecundo opus ipfum fme ulla in(crip« 
tione incipit , im^nrefTum gothico charaAere , textus quidem paulo majori , com* mi aiiera aie janat ueorgtj manyrti. mier uDros noca anm carentes occurrit 
bhanms de Garlandria traAatus de S^onymis metricus, cum commentario^ chartae 

XXVni. Lucf etii opera. Veronae per Paulum Frijdenberger anno 
1486. in FoL Edicio Princeps^ 

Primum fblium vacuimi cft. In fronte fecundi T Lucreti (fic) Cari. 
moeUi fhilofophici antifuiffimi de rerum natura liber primus incipit foeliciter. Et 
hic quidem , ut ceten libri , firmilTimae , albae tamen , & nitidae chartae , amplif- 
iunis inftrufbe marginibus, romano cliaraftere elegantiilimo impreffuseft. Capitulis 
(ingulis praefixa fmt brevia argumenta. Libris quoque tribus prioribus C&pitu- 
lorum fingulorum argumenta in fine funt adjefta , libris vero tnbus pofterioribus 
praemifla. Iniliaies litteras, & parvam quidem initio primi Hbri, nec non iig-* 
caturas typographus adiecit Cuftodes vero, numeri, & infcriptiones pagina- 
fum defunt In fine libri fexti ieguntur fequenda: 

T Lucreti (fic) Cari. ppetof phitofophiq^ antiquijjimi 

De rerum primordia natura ad memmium 

Uber fextus & ultimus explicit foeticiter. 

Poft fpatium exiguum: 

Pautus kunc imjtrefRt fridenberger in uerona 
(^i genitus eft in Patauia atce magnce. 
jib incamatione chrifti: Mcccdxxxvi. 
Die uigeftmo oSauo ftptembris caten. oStobrfr. 
Uis accedunt in eadmi pagina verfus metro Lucretiano fcripti , quorum auftor 
anonymus partim Lucretium ipfum , partim leftorem adloquitur. Q^que po* 
Itremos hic adfcribam: 

S hecftnt uera ratione fenfufy. accede ad oqus. (ficpro opus) 
Si aufi ftnt fatfa & ratiofuoqii fatfa & fenfus: retinjue. 
Vnde fctas fuia ftt fcire & nefcire uiciJHm:^ ^ 
Nam nihit egregtus eft: j[ res cemere a dubiis apertas^ 
Ratio enim neminm dectpit nec decipitur ffiff^* Hnis^ Edifioncm Tianc curanU Hieronymo Auantio prodiifle poft Maittairium plures ad- 
firmarunt, quod felfum eft* Ffieronymus qdppe Avantius Lucretii edidonem» 
anno 1500 in ^dibus Aldi Manutii excuTam curavit, minime noftram veronen- 
fem. Conf. Freytag. Apparat. Litterar. Tom. L pag. 99. feqd. Ceterum in eo 
&ciie aflenferim Maittairio, Patauiam Epifcopalem duitatem Pafau^ Ata Magnm 
vero nomen Alemanniam defignare in fubfcriptione fupra laudata: Notam vera 
diei & menfis, qu^ in eadem fnbfcriptione occurrit, nimirum 

Die uigejjmo oSlauo jeptembrif calen. oSobris 
pariter non intelligo« Forte ex typographi negligentia, omifla eft yox lertio 
Calen. ( das ) quamuis haec diei notatio fit in frequens. Ceterum editionem^ 
hanc omnium primam, & rariflimam efle Bibliogranlii paflim tefl:antur. Har-[ 

wood in Ueberficl()t Derfc^te&ener %\xiQobtxi Dev ^iecpifd^en uni> (atetnifd^en ^top 
fifer &c. pag, 170. teftatui*: iltxn (e()r fcb^ned ^jrcmpUr DOn Oiefcr crHcn 
2(udS4bc &C9 iMcxttiM^ waxt> in bcr ^uction 2>r. Tlottwo fSr 12 pfL 
((Ster(in) 12. @4>L S^54t>(^ Noflrum quoque exemplar elegantiflimum » oc 
optime confervatum eft. 

XXIX« Pfalterium graBcum cum Canticis quibusdam veteris & no- 
vi Tellamenci. Venetiis per Aiexandrum ex Candia Cre- 
tenfem anno 1486. in 4. 

Pfalterium hoc charaftere imprefliim eft iingulari. quem uncialem ad« 
pcllare liceat • & in vetuftis codidbus manufcriptis reperire eft. Pfalmis fingulis , 
uti etiam Canticis praefixi funt tituli cliara6lere eodem , fed rubro colore impreffi* 
Eodcm colore imprelTa funt pun6la, non nihil crairiora, quas tum in iine, tum 
etiam, commatum loco, pamm in medio verficulorum occurrunt» In fingulis 
paginis litterae quaedam , plerumque tres , eaeque vel verfuum vel vocum ini- ' 
tiales obfervantur , quae in margine , leftori finiftro funt pofitae , ideoque ante li- 
neas prominent. In Candcis omnes litterae verfuum initiales hunc fitum ha- 
bent. Sunt vero & liae litterae plerumque colore rubro impreflae, & ceteria 
majores. Primum foiium vacuum eft* Etiam in fronte primae fecundi folii 
paginae fpatium , fed exiguum , miniatori vacuum reliquit typographus. Idem 
vero mox hunc Pfalterio titulum praefixit rubro colore: SiS v^^r^^ xoti jBflt^n- 
Ai6}; fxiAo^. A^[koms le^H^ fji(AiifSix (KT^roi Isl* Numeri pfalmis praefixi colore 
nigro imprenTi funt, uti etiam fignaturae, e. g. fignatura folii tertii, quae ex er- 
rorc typograpliico eft ol. S. pro <i. y. Pfalmus centefimus quinquagefimus ter-^ 
minatur in prima folii centefimi vigefuni tertii ( computato etiam primo foiio 
vacuo) pagina, linea 22« Mox vero fequitur Pfalmus ihoyfcupos Davidis cum 
Goliath pugnands, fpurius. Himc exapiunt i)& 2) Cantica duo Mofis ex 
Exodi Cap. XV. & Deuteron. XXXII. 3; Oratio Annae Matris Samuelis ex 
I. Reg* Cap. II. 4) Orado ex Habacuc Cap. III. O Oratio Ifaiae If. Cap* 
XX VL V. 9. feqq. 6) Oratio Jonae ex Jon. Cap. II. 7) Oratio Azariae ex Da^ 

melifi 
S9 

nielis Cap. Illi inde & j^. 26 — 45. Huic immediate etiam adjefti funt vcrfi^ 
culi 46— 56. licet fex priores hiftorici fint ai'gumcnti, & quinque pofteriores 
non ad canticum folius Azariae , fed coimnune omnium trium puerorum , a ir^^ 
52, jam incipiens pertineant. Forte hoc in caufa fiiit, ut cantico Azariaehunc 
titulum» certe minus aptum, editor praemitteret: Tr^onvyji rcav uyim r^m 
^rttiSaiv. 8) Canticum tribus pueris commune indc a ;^. 57 — 88 > lioc vera 
truncatum , & varie mutatum , ut ubivis fere duo , tresve verficuli in vnum coa- 
luoint Sitf e. g. quae leguntur ;^. 74, 75, & 76 in noftra vulgata & in aliis 
graecae Veriionis feptuaginta viralis codicibus , nimirum : Hr. 74. Benedicat ietra 
l)ominum: taudet & fuperexaltet eum in fcecuta. 75. Benedicite montes & colles 
Damino: taudate & fuperexattate eum in facuta. 76. Benedicite univerfa germi^ 
memfia in terra Domino: taudate & fuperexattate eum infcecula: prasfens editio 
in unum verficulum contrafta exhibet: EvAoytiT© vi yw S^^ kou jBowoi TroLvrx tol 
^vopLWL VI oivrvi Tov Kvv vfxnm futi vTri^v^Mn avrov us ^fic, fine rovs fcio^yoc- vx^) 
L e. Benedicat terra , montes & colles , omnia germinantta in ea Doniinum y tauda^ 
ti, & exaltate eum in fc. laecula. Huic vero Hymno quaedam adjefta funt ouae 
nec in vulgata , nec in graecis codicibus aliis leguntur , nimirum : Benedicite jJpo^ 
fiotif Propfiitaf Martures Domini Domino &c. Benedicamus Patrem^ & Filium, 
& Spiritum fanSum tic. Forte haec, illa faltem aetate, a graecis, canticum il« 
lud publice in choro recitantibus , folebant adjici , auemadmodum nos latini ho« 
die m choro adjichnus illa : Benedicamus Patrem , & Fttium &c. 9) Canticura 
Deiparae Virgims ex Luc. I. )^. 64. feq. 10) Canticum Zachariae ex Luc. Cap« 
I. y. 68 feq. Et hoc quidem terminatur in averfa pagina folii 155, linea 23. 
fme uUa fubfcriptione , aut epilogo. Hic enim litteris iisdem, quibus Pfalteriiun 
& Cantica, imprelTus, & lineis novem, ac parte decim% comprelicnfus le^,iiur 
inprimafolii 136. pagina. Recitabo integrum, graece primum, tum ladjieL 

Ev ovo/uwtTi r]/is iyw r^xxlos rov 

9r6CT^5 xotl Tov viov xaci rov ttyiov 

TTVtVpOtTO^. GWiiff^S l^ OtAt| 

«tvSfov rov oLTTo rov yjoLvlooios Tt?^ 
X51JTM5. vio^ k rov (TocporoL rov (fic) Xotl 
Xoyi6)T0t rov xvgoT yiogyiov Yift^s 
rov otAfc|acvS^v« »v iTfci XfoTrGi n 

TffltXOO^lorTto oyloiXOCra WtTfi |UUfVt 
VOijUijBgltf) TftVri XOtl SiXOtTlf fcV j6i 
ViTtOtl^ ^ 

ii. e. Ifi nmine/anSce Triadis Patris & Filii , ii fanSti Spirftus. Conipofui ( i. e. 
cxcudi , imprefli ) ego Atexander ex Candace urbe Cretoe. Filius fapientijpmi & 
ilofuentiffimi Domini Georgii facerdotis rov AAifotvS^v. ( forte per errorem typo- 
graphi pro otMfxf^m Alexandrini^ jinno millefimo quadringentejimo oStuagefimo 
Jexto menjis NwemBris die decima quinta Fenaiis. Graecam fubfcriptionem fatis^ 
adcorate jam ante exhibuit Maittaire Tom. I. Part. 2. pag. 472. mmus accurate 
CL Mafchiua Bibl Sacr. Part II. VoL II. pag. 3^11» yoceiB quippe i/uou 

H z peoi- 
f o . 

j>?;ntus omlfit, pro yjtf^xxos habetx^^Sfiato^, prorovante vocem eandem w, 
rfeimim (tocpqtoltov pro «(j^oTotTov , quod poftremum edam habct Maittaire. Q. 
Marchius, ubi . diltinfte recenfet fingula hoc volumine contenta, oraifit etiam 
onjtionem Jonae, quae vero a me fiib NN. 7 & 8. enucleatius fimt recmfita, an* 
ciplti exprefiione, Oratio trium puerorum^ indicafle videtur, Maittairius fic ex- 
preffit: 7rgo«vx,K »"ti vfjnfos tg^ xyiQit Tfi6)f 7rotiSfi>r« Idem adfirmat, hujus lib|^ 
eundem eife chara^lerem , qui Batrachomiomacliiae hoc eodem anno Venedis 
per Leonicum Cretenfem editae. 

XXX» DiSia JinStoris fuper SUmulas Petri htffpani^ Hscinpri- 
ma, fequencia verba in fecunda primi tolii pagina leguntur* 
IIoc pcrcelebre opufculu fcdm fuhtilijftmi dodtoris 0oh&nis 
Scoti uia copilatu e Ab eximip uirojacre theologie betQCth 
lario formato Magifiro nicolao tinaoris de 2unt%enhufm 
quondam In alma vniuerfitate parifienfi regente & fcotijante 
plurimum. Per Michaeiem Gry ff civem Reutlingenfem 1486. 
iu toL mm* 

Opus hoc gothico chara^^ere io duabus columnis firmiflimae chartae» 
fed minus albae, ac politae imprefium efl:. Habet fignaturas^ & paginaruni 
infcriptiones. Caret vero cufiodibus , numeris paginarum , & inidalibnjs litte» 
ris. Abbreviaturae fimt firequentiflimde. In averfa pagina folii uldmi, Quod 
fextum efl: ternionis b, circa finem colunmae quartae feouentia leguntur: Fini» 
tum^^ejl & completum Hoc fup Magiftro Petro hyfpano. imSoris commentum ptr 
feritos atme vniuerfttatis jufingenfis magiflros correSum per me Michaelem gn/ff 
ciiiem ruciingenfem. tercio Idus ^nii Anno dni. M. cccc\xxxvj. De auo fit be^ 
nediHus in fecula. Amen. Petri Hifpani , qui fub nomine Tohannis XXI* fimi« 
mum pontificatum geflit, Sunmiulae logicaies fatis notae mnt, & in plerisque 
olim academiis» atque in noflra imprimis, publicis praelecHonibus infervie- 
bant. At minus certe erudito orbi cognitus efl: praefens in fummulas iflas com* 
mentarius» & ipfe commentarii auflor. Fuit olim academiae nofl:rae dvis, dc 
Reflor. albo univerfitatis noftrae nomen dedit anno i474« die 4. Junii, Ad 
hunc quippe diem in matricula legitur: i^gr Nicotaus Ttnaoris de Guntzenhaufen 
farifienfts uniuerfttatis fcilicet pauio ante membrum, quod ex mox dicendis 
clarius patebit. In aftis Theoiogicae facultatis authenticis ad annum 1475« De- 
canatum gerente loh. ( Permetter ) de Adorf , de noftro fequentia adnotantur : 
Quidam nicotaus ae gonyenhufen nomine. magr pariftenjjs coltegiatus collegii IngoU 
ftattenfs (eorum fcilicet ex numero Profeflorum, aui incoUegio veteri ex um- 
verlitatis aerario vivebant Conf. Mederer Annales Academ. Ingolfbid. P. L 
pag. 22.) cum parifiis & mgros & Juarios ad quiquennium & ultra audiffet^ ad 
ctirfum in theotogia legendum concorditer ajfumptus W admijus fmt. Qui ex fom 

iutta* 
6i tuliatis ordinatioM whit iatis duobus florenis pro flfco die quinta decembris menfif 
principium m cene/n ut in vrimum cur/um deinde gefiefi finiia in idam ad TimO" 
theum', ut in Jecundum curjumfi$h m^ro ^ohanne ae adorff quem in patrem etegit^ 
fesit. Sed quia tunc accofitus non fimt , Jermonemque ad clerum non fecit , item auia 
€urforem nec hic nec parifis audivit , ad fufcipienaum quantocius ordinem accolita* 
tus ad fadendumque fermonem ad clerum ipjo die katnerine quem & fecit. Item 
nd audiendum diligenter mgrm federkiei in curfu fuo quem tunc legit , facuttas eum 
wtmt obligari. Ad^ eadem ad annum 1477» Johanne de AdorfT quarta jam 
vice Decanatum gerente, nos docent» eundcm Nicolaimi de Gunzenhaufen cum 
confenfu Facultatis Theologicae anno eodem leftiones fuas in libros fententia* 
rum, jam ante inchoatas, continuafle« Anno 1478- ad Concilium Facultatis 
artifldicae cum pluribus aUis adfumptus eft Nicotaus TsnStoris de gunzenhaufen , 
ut ia a^ «udicndcis ejusdem facultatis adnotavit Magifter Wolfgangus Oeder, 
tuac Decanus. EoHem Anno Reftor Academias eleoxis eft, ut in Annalibus 
Aadem. Ingolftadienfis ad h. a. legitur. Nihil de eo poft hunc annum occur- 
fit iaa6tis 'Hieologicae, ptiilofophicaeque &cultatum feu editis, feu manufcripdst 
quae diligenter evolvi. usque ad annum 1495* quo quidem eum cum plunbus 
aliis academiae noftrae Doftoribus , & magiftris pefte Ingolftadii graifante obiifle 
ex aftis Philofophicae facultatis nos docet CI. Mederer in Annalibus Acad« In* 
golft. P. L pag. 45« Idem eum , iisdem ex aflis edoflus • tum quidem Theo- 
logiae Doftoremt & G>ncionatorem Ilatisbonenfem fuifTe ammadvertit Verum 
anno i49i..NicoIaus nofter Bambergenfis Ecclefiae Praedicator fuit Id nos 
docet Johannis Beckenhaub Epiftola dedicatoria commentariorum S. Bonaven* 
tur» in quatuor libros fententiarum hoc anno Norimbergae in typograpliia An- 
tomi Roburger editorum , infcripta Evangelicce Tlieologict fummo DoSori Doini^ 
mo Nicotao TinSori de Gunzenhaufen Imperialis Ecclejjce Bambergenfis Prcedieatori^ 
ut videre eft apud Weislinger in Armamentario Cathol. pag. 564. Epiftolae 
huic dedicatoriae fubnexa eft Nicolai Tinftoris refponforia Bambergae data an* 
&o I49I. die 2. Martii. Quoanno, ubi> quo promovente dofl^ralia infigniare* 
cepeiit, reperire liaftenus non potui, 

XXXL Libri quinque Canonis Avicennae cum iibello de viribus 
cordis ejusdem audtoris Veneciis per Pecrum Mauter & fo* 
€ios,i486. in 4. 

Libri quingue canonis cum alter ab altero, tum fimul omnes a libello 
de \iribus cordis feparari , & feorfmi haberi poflunt Habent fmguli peculiares 
iublciiptiones^ e. g. Exptetus eft tiber pmus canonis que pceps Abati Aoinfceni dt 
medicina edidit. Infcriptiones fin^Iorum (excepto libello de viribus cordis^ 
funt rubro colore imprefl%« In nne libri c^uinti haec habentur imprefla: Jldejl 
Mtmentu tibri quinti j^ dicit antidotariu librt toti^ canonis fenis regis aboati hajjen 
, plii hati ubinfceni cuius jptemento totus ifie tiber finitus efi Juma ac ditigetia emen^ 

datus. 
6a 

datus. Imfjf^ venetiis impenfis ac ingenjo magijlri petri meiufir eattici % foch/u 
Anno incarnatois dni. M. cccc. {xxxui. die x. menfis ^unij. In fine vero libelli 
de viribus cordis brevior habetur fubfcriptio : Expletus ejl libellus de viribui cor^ 
dis quem princeps Auicena edidit. Imvrejfus Uenetiis Anno incamationis dominice^ 
M. cecclxxxvi. Pofteriorem hanc lubfcriptionem etiam Orlandi , & poft eum 
Hambergerus excitarunt: priorem vero, ^uae ad calcem libri ^ti legitur, utcr- 
que ignorarunt Hinc editionem hanc inter editiones notam typographi non 
habentes numerarunt. Orlandi pag. 41. aliam operis ejusdem ecutionem exci* 
tavit ab eodem typographo Venetiis anno 1483 curatam. Porro Petrus Mau- 
fer tribus in locis, primum quidera Paduae, tum Veronas, demum Venetiis 
typographicam artem exercuit ut videre eft apud Orlandi pag. 41. 145. & i^a. 
Sed ad praefentem revertamur editionem Canonis Avicennae^ Imprena eft go« 
thico qliaraflere minutidimo in duabus columnis cliaitas fubtili & nitid». Ini- 
tiales litteras parvas, fignaturas, & paginarmn infcriptiones , e* g. Lib. j. Fen» 
iij. Doc. ij. ipfe typographus adjecit Cuftodes vero , & paginarum numeri de- 
funt Conf. de hac editione etiam Cl. Gemeiner tn tRadt^rid^t »on if r 9leflen<^ 

burgtfc^en ^ta&tbtb(iott)ecf &c. pag. 160. 

XXXII. Petri Lombardi libri IV Sententianim Venetiis impenfa 
i« rancifci de Madiis per HannibaiemParmenrem 1486« in FoK 

Exemplar noftrum initio mutilum eft. Piima enim pagina inipreflk, ia 
cujus prima colunma in fronte legitur: Incipit Sententiarum Liber Frimus de 
miflerio trinitatis , fignata eft a 4^ Duo ergo feltem folia imprefla r forte indi* 
cem compleftcntia , defunt Opus gothico charaftere in duabus columnis fub- 
tili. & nitidae chartae impreflum eft. Sgnaturas, & initiales litteras parvas^ 
& paginarum infcriptiones , e. g. lAber J. , Liber .11. typographus adjedt Cu- 
ftodes vero, & paginacrum numeri defunt Ad calcem libri quarti legitur: 
Celeberrimus ac Jamoflffimus fententiarum liber magijlrt Petri lombardi facre theo^ 
logie doSoris eximii feliciter expticH. Inipjfus Uenetiis anno dni 1486. die. xxij^ 
martij. Laus deo 2 virgini marie, Quarta columna ultimi hujus folii Regiftrum^ 
fc. chartarum exhibet. Huic fubnexa leguntur fequentia : Imprejfum venetiit 
opera % impcnfa Fracifci de Madiis per Haniball Parmenfnn & focios. Demum. 
typographi , feu Bibliopolae potius infignia exhibentur. De hac editione nihil 
reperi apud IBiblio^pnos , qui mihi ad manus funt. Maittauius cditionera 
Bafileenfem anni ejusdem exdtavit, immo & alterius meminit fub titulo: iV-^ 
tri Lombardi opera. Fol. Bafd. 1486. Q. Gemeiner loc. cit pag. i6g. plures 
^tiones receniuit ». noftram veroromifit Oportet igitur rara eile ejus exemplaiuii. XXXIII 
H XX^XIIT. Uocabutarius breuiloquus cur^ arle diphthogUdi. punc- 
tadi t accetuandu Bafiles per Nicolaum Kesler 14B6* in f oL 

Quas tituli loco recitavii leguntur charaftere majufculo imprefTa in pri« 
ma primi folii paginaf Averfa ejusdem pagina praefattonem continet# Ars 
diphtonganti • pun^bmdi, & accentuandi foliis quinque fequcndbus comprehen« 
ditur, Folio fepdmo vocabularium incipit in tres partes divifum, quarum. pri« 
ma compleftitur ordine alphabetico nomina, altera vero eodem ordine verba» 
tertia demum partes orationis indeclmabiles. Ad hujus calcem legitur: F:nit 
vocabularius breuiloquns. triplici alphabeto diuerjis ex autoribus nec no corpore 
vtriufq^ iuris colleSks ad latinu Jermonl capeffendi. vtitiffimus. Imprejus Bafilee 
. jp Nicolaux Kefler. Anno dfii. m. cccc. Ixxocvj. Subje^ funt typographi infignia» 
(5pus iii auabus columnis gotlxico charattere perelcganti chartae firmae, fedmi- 
nus politas imprelfum ed. Habet fignatm'as, initiales litteras, & infcriptiones 
paginarum , quae quidem non funt aliee , quam du% priores litterae vocabulo* 
rum in pa^na quavis occurrentium > e. g. J?yf , DR. Cudodes vero, & nu- 
sneri pa^narom defunt Sentem editioiiibus hujus vocabularii a Cl. Gemeiner 
pag. 191. & 192. indicatis oc haec nolh^a, & alia quaedam Colonienfis eodem 
anno 1486. excufa, & a Maittairio Tom. I. part 2. pa^. 480. commemorata ad- 
di potuiflfent Nec alius , prseter Weisringerum ( in Armamcntar. Cathol. pag. 
360.) editionem noftram excitavit Bibliographus. 

XXXIV. Hometie Cbryfoftomi fuper ^ohannh Coloniae apud S. 
Laurentium 14^6. in Fol. 

Verba tituli loco redtata le^tur gothico charaftere majufculo impref- 
& in prima primi folii pagina. Foho fecundo incipit editoris praefatio , in qua 
de eo potiifimum leftor monetur, ipfum S. Joh. Chryfoflomum aUa ufum effe 
fcripturae verfione, quam quae tum quidem erat in ufu, vulgata nimirum» ut adeo 
vanae leftiones interpretis vel negligentide vel ignorantide acucribi non poflint Hanc 
excipit index materiarum alpiiabeticus , cui fubjunchis eft index honuliarum fecun- 
dimi fefta & ferias per annum difpofitus. FoUo undechno incipit praefatio Fran« 
cifci Arretini • interpretis , ad Cofmum Medicen terminata in pnma fblii duo- 
dedmi columnai linea 4. Tum immediate fequitur ^ohannis Uirifojlomi cdmeti- 
tarii fuper ioKis euangelio protogns. Tam prologus iffe, quam fequentes homi*^ 
lise, uti praecedentes mdices, funt gothico chara£lere firmae, fed minus albae; 
ac politae chartae in duabus columnis unprefTae. Foiia inde a folio undecimo 
numerata funt , e. g. Fo, i . Fo. {xxxij. Paginae hoc vel fimili modo infcriptse 
funt Capitu. decimu (fc. evangelU S. Johannis) ho. Ux. Signaturas quoque ty- 
pograpnus adjedt. Initiales vero Utterae defunt. In averfa folU numerati 
clxxxui. pagina fequens leiafitur fubfcriptio: Hometie Ixxxvij. Beati ^olwnnis 
Qirnfofiomi Juper euangetio ^ohannis Cotonie apud fanSi taurentium im}jre'^e & 

dili* Hitef corr«ff«- ;f " WaJttaire, « ^^ Monafteno b.^ ^^Saecau 
^!^ flwnin"^ ^^'^r «irtotico - ^'^" «,. feqq. Auduttt ^W« lofeptt J"^^ ^l B^ l-«ha2^^ ^'^'' 

65 

XXXVr. Guilielmi Ord. Pradicatorum Poftilla m Evangelia & 
£jpiftoIas de temnore & Sandlis, oec uon pro defundtis. 
UlmaB per Conradum Dinckmut 1486. in Foi. min. 

De operis auftore , quem felfo non nulli pro WUhelmo Parifienfi Epifco- 
po, anno 1249. defunfto habuere, fdtu neceflaria praelibavi Fafc. I. pag.. 170. 
tisec editio in prima primi folii pagina auftoris praeiationem continet, in aver« 
ja notitiam de iis , jid quos fanSus Paulus fcrip/it Epijlolas., Folio fecundo 
JSpiflotaru & euangelioru de Tempore & SanElis Itber incipit. Impreffum eft hoc 
opus charaftere germanico, aamodum luculento in duabus coiumnis chartae 
rudi, &impolitae* Defunt ubivis litterae initiales, cuftodes, numeri, & infcrip- 
liones paginarum : has vero typographus fign^vit In poftilla fuper Evangelium 
de communi virginum: Simile eft regnum calorum decem virginibiis &c. verbis 
illis: Moram autem faciente fponjo dormitauerunt omnes &c. fequens adjefta eft 

expofitio: !Tlot4 i^a cfl becurrus tcporia ab arccnftone x^^i ufq3 ab bicin 
iuOtctt« qb' tcmpue ptoptcr lonttitubinem t>Ocaeur mora. tam cnim bura^ 
9tr pcr mtUc quabrtngcnto^ z*\xxxvj. annoe^ Patetergo, hiclociannum 
ab editore vel typographo fuifle mutatum , & in editionibus hujus operis . nota 
anni carentiibus ad hunc locum efle rccurrendum , ut annus impreflionis dubius 
detegatur. Conf. difta eadem de re Fafc. I. pag. 170. & 171. Circa fmem pri- 
mae ultimi folii imprefli paginse typographus hanc adjecit notitiam : pofttlla 
<8utllcrtnt ftipcr fCpiflolao ct ^uanoctta bc Ccmporc ct Sanctta ct ^p 
l)cfuncttd $xt\it fcltcttcn 2lnno bnt. m* cccc. (xxxvj. pcr (Ctmra:)um Ibm^^ 
. muc ctucm XJImcnfcm nmprcfTa. Praeter hanc iftius operLs edirionem exftat 
ciiam alia anno eodem Bafileae per Nicolaum Keslcr fafta, Utramque recen- 
fiii Weislineer in Armameutario Cathol. ad h. a. pag. 360. & ^^^. ^tXXVlI. Horatii opera cum commentariis Chriftophori Landini 
Florentini. Venetiis per Bemardinum de Tridino^ 1486* 
in FoL 

In averfa primi folii pagina legitur : Ad Horatium Ftaccum Ode Dicolos 

^irtraflrophos Jingeti Potitiani. Folio fecundo interpretis Proownium , tertio ejus- 

iJeTTi de vita & lcriptis Horatii brevis commentatio , jam in pruna folii quarti 

pa^TiB, terminata , legitur. Folii quarti averfa pagina Odarum liber primus cum 

^/ixmeiitariis incipit. Et Odae cjuidem ifomano cliaraflere pingui & luculento, 

!Oxrun^^^aria vero fnfifiima ea quidem , pariter romano, fed longe minori, utro- 

ae p^^eiegmd impreffii funt. Foliorum nmneros romanos inde a folio fecun-* 

^^ qiiad numerum IL habet adje^hun, fignaturas initiales litteras parvas, & 

brJpt:iGnes paginarumt e. g. Cdrminum Uber Primus^ Epodon Carmen, Liber 
^ ^^.^ ^^^^ jjj j ^^^^^ 
•66 

Secuniui Semonum &c. ipfe typomphus adjecit. Cuftodes vero defunt Opoi 
tennixiaturjn prima folU CLaaViIL pagina, hancque habet fubfcriptionem; 

Imjijfu uenetiisp magifbru Bernardini de tridino ex m5teferrato 

Anno falutis. M. cccc. Ixxxvi. 
Accedit in eadem pagina regi(faxun chartarum. Primam etitionem hujus com« 
uientarii Florentinam eife anni 1482. adfirmat Cl. de Bure n. 2717, quam dc 
Ibidem defcribit Editionem venetam , non adjefto typographi nomine , anm 
1483. excitavit'Harwood: ejusdem vero interpres adjecit Horatii editionem, Ve« 
netam anni 1486. per Bemardinum de Tridino fafbim cum Comment. Lfunbim. 
<fic) Forte pro Lambini fcribere vpluit Landini^ ficque noftram defignare edi« 
donem. Orlandi , Maittaire ad h. a. , de Bure aliiqui Biblio^phi qui mitii ad 
manus funt, de hac editione, elegantiirimae Chartae, & niUdiMDais typis im.« 
pf ella filent. XXXVIIL Bernardi de Breydenbach Decani & Camerarii Mo« 
guncini Icinerarium in cerram fan6lam ad vifendam Chrifti 
lepulchrum, & in montem Sion ad corpus S« Cacharinae 
Virg^ & Marc. Moguncia; per £rhardnm Reuwich anno 
1486. in Foi. min^ 

De Bernardo de Breydenbach, feu potius Braitenbach» quae fiunila 
hodiedum Burggrafiorum Fridbergenfium digmtate, & titulo eminet, de itine* 
rarii hujus argumento, variis ejus editionibus, operis ipfius auftore confulendi 

funt 3ob« XX>iibelm ^cuertin tn ber ^b^an&Iund t>Dn ^cvn^arD don ^xojHitxi^ 
boji) m \iai ge(obte Sanb — IVeislinger in Armamentario Cadiolico pag. 371. & 
372. Freytag in Apparatu Literario Tom. I. pag. 48. feqq. Qement in Biblio- 
theque curieufe Tom. V. pag. 222. feqq. Ex his pauca tantum adnotabo» id* 
munm i) iter hoc ex urbe Oppenheimenfi Bernardum dc Breydenbach cum 
pluribus aliis nobilibus, & Religiofis viris fufcepifle anno 1483. ipfo die S. Marcit 
finiifie autem nave Venetiis appulfum die 8« Januarii 1484. ^i) Inter itineris focios 
fiiifle etiam Erhardum ReuwichTrajeftinum, Pif^orem, qui urbium aliorum^ue lo« 
corum delineationes» huic operi infertas, fecit. 3) Defcriptionem itinens noa 
ipfius efle Breydenbachii fed ex ejus voto fa£lam efle per quenda aliii doSn w- 
rum , ut ipfe adfirmat m Prae&tione circa finem. 4) Itinerarium hoc pnmo om* 
nium typis exfcriptum fuifle per eundem Erhardum Reuwich Moguntiae anno 
X486t non anno 1484- ut ex errore typographi legitui in Feuerlini i^b^anD# 
(uns &c. Jam editionis noftras defcnptionem dabo , quam jpotero adcuratifli« 
mam. In averfa primi folii pagina imago, aflabre ligno incifa» virginis, ut vi« 
detur, Saracenicae confpicitur, quadrangulo inclufa, oc variis drcum figuris or- 
nata. A dextris Breydenbachii ipfius, aSiniflris Johannis Comitis in Solma 
& Domini in Minzenberg, infira aut6m Philippi de Bac^en (forop Bicken, vel 

> Bia» -2.iri. «T Bmken) Mllitis infignia reprgefentantur. Hos duos pofterfores BreydenBacfifuy 
inter itineris fodos, tanquam pnecipuos, numeravit Folio fecundo Epiftolar 
Breydenbachii dedicatoria ad Archiepifcopum Moguntinum incipit, eadcmque 
terminatur in prima folii tertii pagina, linea 39. In averfa pagina folii ejus« 
dem Comincntmm lymw operie rub|ccr4 monf}r4bunt. Sequitor brcve operis 
argumentum. terminatum in prima folii quarti pagina , linea 40. In averJa 

?aglna ejusdem Ibiii Prefatio iu oous tranfmarine peregrinationis ad venerandH 
i gloriofum fepuicru dontinicii in iherufall eius tu laudes tu fruSus paucis attol^ 
tens. intentioneq^ exprime aufforis & operis diuijionem Incipit feliciter. Haec vcr- 
ba charaftere miffali impreffa funt Pradatio haec, Infentionis exp/icatio, & 
Operis diuifo terminantur in averfa feptimi folii paeina, linea 2S« Folio ocea* 
vo demum Sequtrur intctum perc^inationta a folo natalt vfq^ VtntciM^ 
Opus litteris impreifum eft germanicis, iisque perelegantibus , albae & nitidse 
chartae. Defunt initiales litterae, (exceptis initialibus Dedicationis , & Pracia- 
tionisy quaemagnaefunt, & florentes) cuftodes, fignaturae, numeri, & infcrip- 
tiones paginarum. Occurrunt liinc inde icones tum urbium, locorumque alio* 
nun, tum animalium, tum etiam rerum aliarum ad ritus, & confuetudines 
legionum dedai^andas adcommodatae. Opus in duas partes divifum eft. Pars 
jvima hiftoriam continet itineris ex Oppenheim VenetiasL, & indc Jerofolymam 
usque fufcepti, & liac clauditur fubfcriptione : prima t)iitua operta p^ra fintr^ 
In averfa pagina folii eiusdem in quo haec leguntur , Injecundd peregrinationl 
ab ^erufalem per fotitudine Synai ad fanSfam Katherinam pfatio comendatitia in^ 
dptt feliciter. Tam haec verba, quaml ineae qu^ordecim priores ipfius praefa- 
tionis charaftere miilali impreflk funt. In fine hujus fccundae partis legitur: 
64nct4ru peresrtnattoniT tn montem 6yon ab t>ener4nt>u x^t rcpufcru tn 
^tt&faltni. atqs ^n montS Sv^^t ^^ ^iu^ t^irginc et mavtirl ^atljtri^ 
nH Opufculum ^c contcnttu 8 <Srb4rbu vt&toid} bc Crafecto tnfertori 
impreOum 3n ctuttatc tnogunttn^ anno f^tutta. tn. cccc. (xxxvj. btc* xj. 

^thvoatii finit ftlittv. (Rc) His fubje6ta funt typogi-aphi infignia, quae aerf 
lQ«a(a exbibentur in Bibliotheca Moguntiua Libris Sctcnlo Primo Typographico 
ftnprejps ivflruSa ^ Tab. II. ad pag. 123. Nobiliores Bibliographi editionem 
hanc omnium primam minime ignorarunt. At pauciflimis tamen eam videre 
contig^t Rajiora igitur e(fe oportet ejus exemplaria. 

XXXIX. Idem Itinerarium eodem anno 1486. al> eodem typogra* 
pho impreiTttm Mogunciae^ Theodiice. in FoU min. 

Theodifca haec editio iisdem eft litteris- imprefla , quibus e^tio latina. 
In fhmte primae paginae incipit EpiHoIa dedicatoria, inrcripta i£>etn ^Ocf)n)ir/ 
bta^cfi i^MCcr yn crt(l»« wb bcrrcn l)tvn (fic) 25erelt)o(&o. bte bcyligrn 
^Olce )ft ttUn^ iBvibifd)9ffi &c. &c.. Haec una cum argumcnto libri quatuor 
ftUa priora^ & quinti deoem lineas non int^grasi implet Folio qiiinto <Syit 

1 2^ V^v^ 
68 

Vomb itx btf5 Mdy^thtnbi totvdt ber fart vhtr mer &c. &c. «»4b<f^ Mi 
feltgUdben* Pr9eiTitio h9ec, & quae eidem adnexa funt iber meynung bi$ 
hM)9 M^tbttB v^Orucfung/ oc t>x§ b&d^d t^^teYlung quatuor funt foliis 
comprehenfa^ Folio decimo ^^t n44> «OlSet 0te befcbrtbung ber vp 
f4rt i^on vebee bevm4t bi^ gen X^enebig* Exterior forma in germaMca 
hac editione ieadem eft, quae in editione latina. Defimt nimirum & hic 
cuilodes, initiaics litterae (& hae quidem etiam initio DediSationis & prae- 
fetionis) fignaturae, numeri, & infcriptiones paginarum. Attamen deli- 
neatio urbis Venetae in noftro quidem exemplari non exftat integra, fed tan« 
tum pars ejusdem quarta, omnino autem deeft Delineatio infulde Rhoden* 
fis, unacum initio narrationis de eadem. Sed iiaec culpa fuit eorum» ad 
^uos olim liic liber pertinebat In fine fequens legitur notitia ab ipfo typbgrat- 
pho adje^la: ^ifea ivercf ynn^4(tenbe bte ijevltsen rey^en gen J^fberuf^Tem 
$u bem tftdiQtn 9r4b vnb ftirb4^ i& ber l)9c|>se(obten iungfr4«9en vv^ , 
mertrervn ( fic ) fant !&4tbervn burct> iSrb^tt xtxoxd^ v^n X>ttn^t "^nn bcr 
fl4tt VCit^^n) gctrucfet ym Ur vnfera lt)ey(9« tviStnt, vter^ubert« Dn1xxxv]« 
yn bem .xxj. t4S bee 23r4c|>monebt9. ^nbet fic|> feltgUct^em Subje£la fimt 
eadem infignia , quse editioni latinae. Editiones ambas , latinam fcilicet » & 
permanicam , Weislingerus in Armament Cath. ad h. a. recenfuit. Germanica 
indicatur tantum in Bibliotheca moguntina , ad N. praeced. laudata : latinae vero 
fiibfcriptio , fed minus adcurate , integra profertur. Sunt vero diiferentiae quae« 
dam inter germanicam, & latinam e^tiones: nec illa hujus mera translatio» 
did poteil. Multa enim paflim occurrunt in germanica editlone» quae minime 
adftrifta funt textui latino. Perpauca funt, quae in ed. lat narrantur de In* 
iula Creta , feu Candia : multo plura de eadem occurrunt in editione germanica. 
In eadem, ubi dc montibus agitur Uraelis, fufior le^tur narratio de monte 
Carmeloy in latina vero de eodem perpauca dicuntur, & alio ordine. In fine 
vero editio latina duo capitula , quorum prius infcriptum eft : De regimine j^egri» 
vdtiu in trdfmare fcribit Hali medicus in huc modum , pofterius : De cautela con^ 
tra pediculos ac putices & mufcas in mari Hali vbi fupra, exhibeti quae noa 
habeotur in editione germanica. 

XL* Quejlionps venprabilis domini ^ohanii Verforis fuper veteri 
& noucT lo^icam Areftotelis^ (^dc) Coloniae per Conradum 
de Bopardia 1486» in Fol. min. 

Verba tituli loco recitata gothicis charafteribus majufculis imprefia Ie<- 
guntur in prima primi folii pagina. In prima folii fecundi columna ipfum 
opus fine ullo titulo indpit Irca (circa) initium logice queritur &c. Ab hoc 
folio usque ad finem in prima cujusque folii pagina numerus folionun expref-* 
fus eft , & in fronte quidem folii fecundi legitur Folio ij. & fic deinceps , e. g, 
Folio xlj. Auerfa cujusvis foliipagina inrcriptionem continet, e. g. PredicabHia 

ParfhiriL 
69 

JPorpluriu Opiui in duabus columnis gothico charaftere admodum minuto & 
& eradli chartae firmiffimae, fed impolitae & rudi imprefTum eft. Defunt cu- 
-ftoaes, & initiaies iitterse in principio librorum, fc Praedicabilium Porplivriii 
Praedicamentorum Ahftotelis , lex principiorum Gilberti , primi & fecundi Periher* 
fnenias, primi & fecundi priorum, primi & fecundi pofteriorum, quatuor topi« 
corum, primi & fecundi Elenchorum & libri diuirionum Boetii. Quaeftiones 
in Ubros Praedicabilium Porphyrii usque ad finem 261 Perihermenias feparari a 
fequentibus poflunt, & feornm haberL Infine fecundae columnae folii Ixsdx. le- 

fltur : Queftionif dni vtrforis fuv veteri arte AreRotelis finiut felicrter. Accedit 
abula, feu index QuaelUonum m praecedentes libros. Tomus hujus editionis' 
lecundus indpit a libro primo priorum , comple£titurque reliquos libros , paulo 
ante recenfitos. Hic tomus , quoad extemam formam priori eft fimillimus. Ha« 
bet uterque fignaturas. Pofterioris primum fblium imprenUm numerum habet: 
Folio J. & fic cetera omnia fuis funt numeris infignita. In fme libri divifionum 
Boctii ad calcem fere primae columnae folii (quod numcro caret, ut fequens 
ultimum CVI. fequens legitur fubfcriptio ; ClueJtiSes venerabilis dhi ^ohannis ver^ 
foris ariia mgri ac facre theotogye etoSoris pclariffimi fup vetere & noud logicam 
dnice incarnatonis. M. cccc. Ixxxvj. quinto nonas ^nij. Sequenti^ 
|)us quinque columnis leguntur tituli queftionum imprefii, & ad calcem eorun- 
dem Ftnis tabulce. Auftor operis Coloniae Philofophiam docuit, fuitque focius 
Bur&e Montis. Orlandi pag. 426. Doftorem Parifienfem adpellat, forte, quod 
Parifiis doftoralia* infignia receperiC» XLI. Nicolai de Tudefchis, vulgo Abbatis Siculi, Confilia Ju- 
ridica a Ludbv. Bolognino Equite, Juris utriusque Do6lorei 
& ProfeflTore Ferrarienfi correcta , & ad impreflionera jam 
parata anno 1484* Imprefla vero I486* per Peregrinuni de 
raiqualibus & Dominicum de Bertochis. Venetiis in FoU 
magn. 

In fronte voluminis, fine ullo titulo, legitur Ludo^dci Bolognini praefatio, ex 
ijua defimipfi, quae tituli loco recitavi. Hanc ftatim excipit index materiarum alpha- 
beticus eothico charaftere in duabus columnis firmifiimde & praeftanti cliartae ut 
ipfa confilia, impreflus , & in averfa folii imprefli quarti pagina terminatus. Prima 
pa^ina fdii quinti aliud continet regiftiiim confiliorum quatuor, a Ludov. Bologniao 
primum adjeftorum. Foiio fexto demum incipiunt confilia Jn dei omnipotentis 
mpmine amen^ Signaturas ipfe typographus adjecit. Cufl;odes va:o , numcri, & 
infcriptiones paginarum demnt , uti etiam initiales litterae , quas tamen , fed vix 

<er# quaterve» parvas hinc iade obfervavip & quidem flatim initio confilionmu 
70 

In averfa pa^ina fi>lii tertii duernionis m , circa finem columnse quartae fequen» 
legitur fubfcriptio : Expliciut confitia reuerendi. Do. nicotai abt^atit mpnacen/ir 
doSoris excetlentijftmi camereqx apojlotice auditoris dignij^mi. nec non tria vet qua^ 
tuor. alia atioru^ eximioj, doS/^ prediSis adiunSta, emendata per celeberrimum iu^ 
ris utriufqz doHorem equitemq^ inftgnl dominu^ Ludouicum bologninum de bononia. 
Uenetiis imprejfa per optimos uiros Peregrinum de pafquatibus i Dominicum dt 
bertocliis bononienfes. Anno domini. M. cccc. Ixxxvj. die xiii. menfis decembrir. 
Inclito Auguftino barbadico duce feticijfimo regnante. tc . Imus deo. Accedit 
Regiftrum. Aabcd efg biktm. omnesfunt terni nift m j^eft duemus. 

XLII TraUatus de ieiuniis comjpojitus perdominum Antoniii de 
Rojellis vtriufq^ iuris doaarem. Romae j^er Stephanuni 
Flanck 1486. in 4. 

Verba tituli loco recitata leguntur in fironte primde pa^ae folii fecun*» 
di: in aveifa autem pagina folii primi exftat Tabuta hujus traSatus, feu indicu* 
lus quaeftionum in hoc opufculo refolutarum. Impreffum eft gothico charaftere, 
& praeftanti chartee: conftat vero non nifi fex folus, quae numerist infcriptioni* 
bus , & fignaturis carent Poft lineam primae fexti folii paginae dedmam haec 
leguntur fubfcripta: 

Expticit traSatuliits de ^eiuniis Imprejfus jper magiftrum 
Steffanu Plannck de Patauia: Rome anno dni MccccXxxxvj. 
die verofabati vicefima prima menfts ^anuarij. * 
Inter libros nota anni carentes occurret aliud ejusdem audoris opufculum de 
i^uris, eodem charaftere impreilum. -*- 

XLin. Clariffimi ac famojifpmi vtriufq^ iuris illuminatoris do^ 
mini. Jaaldi de perujio fuper vpbus feudorum. cdmentum 
Incipit feliciter. Accedit eja^idem Traftatus de Pace con- 
ftantiae. Veneciis per Andream deCalabriis 14R6. inFol. magn^ 

Folium primum vacuum eft, In fronte primae columnae folii fecundi ver- 
ba tituli loco recitata leguntur, eodem charaaere gothico impreffa» quo opus 
^fum in duabus coiunmis praeftand chartae impreffum eft« Indc a folio inter 
impreila quinto paginarum infcriptiones , a fblio a 2 — o fignaturas , ac ple« 
rumque imtiales htteras parras typographus adjedt Defunt vero foliorum nu<» 
meri, & cuftodes. Commentum de uftbus feudorum terminatur in fecunda 
eolunma folii nij\ & in*eadem traftatus de pace conftanda? incipit, termina- 
tus in columna quarta folii 0. Folia fex fequenda, & partem columnae primae 
fblii feptimi index og:upafe materiarum. In eadem columna feptimi foiii Expti-- 
cit comentum dni^ Balai di perufia iuris vfyiufq^ doc. iXCiUentiJfmi fuper vfibui . I 
7* 

Libram Ingolftadii compofitum , & correftum fuiffe, nullus dubito. Auftof 
quippe in exemplis epLitolarum IngoKladii faepius meminit Ubi de fubfcriptio- 
nibus Epiftolarum agit, haec habet: Exempkm Datu jn^oljlat ^ die folif Anno 
hcxxvj. In fine paginae averfae folii 20. aliud occumt exemplum: A Qarin^ 
mis do&mb^ iuris vtriufq^ nd cBo Snos iure in vtroqi leSfioes aiHgltiJfwie jngolut^ 
flat audiui. Non hic quidem de fe ipfo loquitur, fed tantum exemplum dare 
voluit Attamen ex ioco priori haud obfcure coUi^ poteft, Paulum Lefche^ 
rum anno 1486. Ingolftami adhuc commoratmn fuifle licet ejusdem iil anna- 
libus Academi» noftrae nullibi excitetur memoria. Quae de eodem demum 
explorare potui, haec pauca funt Primum quidem, ex Efslingen fuifle oriun- 
dum, In pluribus enim epiftolis, quas exempli caufa huic opufculo inferuitt 
nomen fuum his verbis exnreflit: Paulus lejcher de efslingen artium magifter, 
Aiterum vero nos docent aaa Manufcripta authentica Facultatis aitium huja- 
tis. In ius enim ad annum i478« primo loco occurrit Pauius Lefcherus inter 
eos, qui hoc eodem anno die 15. Maii ad concilium facuitatis artifticae funt 
admifli decanatum gerente Magiftro Wolfgango Oeder. Annorum fequentium 
afta de Lefchero prorfus filent De impreffione opufculi hiJjus Ingolftadii fafta 
non aufim certam ferre fententiam. Verba enim fubfcriptionis In almogimna^ 
fio ingotdtflat de operis compofitione , & correflione Ingolftadii fafta poflunt ia- 
telligi. Operis ejusdem editionem Heidelbergae &ftain anno 1488. excitavit 
Weislinger in Armamentario Catholico pag* 493. 

III. Suma Rudium^ feu compendium doflrinas Chriftiana?, po- 
tiffimum ad formandos mores, ex S.Scriptura, SS. Patribus^ 
aliisque fontibus hauftum, ac compiliatum ab au6tore anony* 
mo« Imprelfum Reuclingae fumptibu:> Johannis Otmar 1487» 
in FoU min. 

Verba , Sima Rudium , gothicis Htteris maiufculis imprefla leguntur iir 
prima primi folii pagina. Folio fecundo poft prologum auftoris mcipit Tabu- 
fe materiarum, quae in averfa folii oftavi pagina terminatur. Folium nonum 
vacuum eft. Decimo demum indpit ipfum opus gothico charaftere in duabus 
columnis firmiffimae chartae imprelfum. Signaturas, & paginarum infcription^s 
typographus adjecit. Defunt vero cuftodes, litter» initiales, & numeri fbUc>- 
rum. In averfa pagina folii qumti temionis k , columna quarta paulo poft me- 
dium Explicit Summa Rudium autentica impreffa expenfts magijin ^ohdnis Ot^ 
mar in Reuttlingen Anno M. cccc. Ixxxvij. Adiuuamim mifericordis & miferatir 
domini Efcam dantis timiiibus fe in quem fperamus. IV. 
7$ 

IV. Gaietani de Thienis FincHini philofophi pclariffimi recol^ 
ledte fuper o^o libros plujficoi^ A^i. incipiunt feliciter. Viii- 
cencias per Henricum de 55. Urlo 1487. in FoU 

Verba tituli loco recitata leguntur in fronte primae columnae primse iti- 
dem paginae folii primi imprefli , quod fignaturam a 2 habet Charta firma , 
fatis alba & polita efl:. Litterae funt romanae perelegantes , & quaevis pagina 
in duas colunmas diftinfta eft* Signaturas, & interdum litteras initialcs par- 
vas typograpiius adjecit Cuftodes vero, numeri, & infcriptiones paginanim 
defunt In fine recolleftorum in librum oftavum Phyficorum fequens legitur 
fiibfcriptio : Imprefum ejl hoc opus p Henricum de fanSo urfo in Vicetia anno do^ 
fnini m. cccc. Ixxxvii. die, xxiii aprJlif. Accedunt index fingulorum ordine libro- 
rum & capitum , feu potius quaeftionum , & recolleftionum , & Regiftrum char- 
tarum, duobus foliis comprehenfa. Orlandi & Maittairc Tom. I. de hac editio- 
oe niliil habenL Nec alii» qui ad manus mihi funtt Bibliographi eam exci*-^ 
tarunt 

V. Strmones Thefauri noui de tempore. Argentinac per Marti- 

num Flach 1487. in FoL 

• . Verba Sermones &€• leguntur in pnma primi folii jpagina charaftere go* 
tbico majufculo imprefia. Folio fecundo incipit Tabula fermonn^ ( alphabetica 
materiarum) de tempore thefauri noui, foliis undecim comprchenfa, & gothico 
charaftere, ut ipfi fermones, in duabus columnis chartae minus finn^e, minus* 
que albSB imprefla. FoJia dno fequentia indicem complcftimtur finguJorum or- 
mae fermonum* Folio decimo quinto Incipiunt fermones notabiles atque putiles 
qbo ab editore fuo doSere & pdicatore famofifftmo nome vt. Thefaur^ nou^ inti^ 
tulenf nidita (Iic pro inditum) ejl. Sgnaturas, litteras fmnonum initialespar- 
vas, paginarum infcriptiones , e. g. Dominica feptuagefme. Sermo XLIX. ipfe 
typographus adjecit Numeri vero paginarum , & cuftodes defunt Ad calceni 
fermoms ultimi , qui eft CLXXVllI. de Dominica XXV. poft Trinitatis lcgitur: 
Opus perutile fermonu dominicaliu totius anni Thefaurus nouus nuniupatn impjfum 
Argentinaper Martinum fiach Anno domini. M. cccclxxxvij. Finit feticiter. Cl. Ge* 
memer pag. i.^6» horum fermonum plures recenfet editiones, noftram vero 
ignoravit Exftant vero etiam apud nos, ab codem indicati 

VI# Sermoes quadragejlmales Thefauri noui. Argentins, fine 
adjefto typographi nomiae, I487# in Fol. 

Verba , Sermones &c. gothico charaftere ma jufculo imprefia leguntur in 
«lima pnmi folii pagina. Folium fecundum tabulam exhibet fmgulorum ordine 
&milUr Fafc.ul K ieriuo- 
femionum* Fofio tertio Tncipiut fermoes quadrage/imates notabiles atq$ pirutttef 
jqui thefaurus nouus intitulantur. Exterior forma horum fermonum quoad omnia 
convenit <:um fermonibus de tempore inunediate prsecedentibus» Quare hos 
etiam a Martino Flach unpreflTos fuifle nuUus dubito, licet in fubfcriptione : 
Ovus putile Jimonu quadrageftmaliu Thefaurus nou"^ nucupatu Argentine impreffum. 
Anno dni. m. ccccXxxxvij. Finit feliciter. Typographi nomen non fit expreJfTum, 
Orlandi pag. 121. excitavit Thefaurum nouum lermonum. Fol. 2. Vol. perMar- 
tinum Flach 1484. & 1485. Nolbram hanc cum Maittairio ignoravit. Editio* 
nem Sermonum de Sanftis pariter argentinam recenfui adannum 1486. N. XXI. 
Denuo alia eorui^dem fermonmn editio Martini Flach occurrit ad annum i488. 
N. V. Sermonum de (an£tis aliam editionem anno 1487« Antonius Koburger 
adornavitt ftatim recenfendam. De auftore, qui vulgo creditur, horum fermo- 
num quaedam dixi ad annum 1486. N. XXL 

VIL Thefaurus novus fermonum de Sandlis. Per Anton. Kobup* 
ger NorinibergaB 14117. ia FoU 

\ Folium primum vacuum eft. Folio fecundo Tabuta alterius partis The^ 

fauri Mui de janSis fc^ pro quolibet numerum i quottam fermoni ex ordine fuo 

€ertificans fubfequitur. Folio tertio Incipiunt fermones notabiles atque perutites de 

fanStis &c. in duabus colunuus gothico chara6lere firmiflimas chartae, & fatis 

albae imprelli. Signaturas , & paginarum infcriptiones typographus ipfe adjecit. 

Cuftodes vero, inidales iitterae, & numeri paginarum defunt In fine fequeii* 

tia typographus adjecit. Opufculu fmonu Thefaur^ nou^ haud imerito intitutatm 

de t£e & fctis p toti^ ani curriculu facris dogmatibo j£ornati. Expe/is anttionH 

koberger tmpiaj^ ciuitatis Nuremberge. incole per tucide exaratu. Anno fatutis. M. 

ccccXxxxvifT finem claufxt. x. kt*. Marcii. Subfcriptionem hanc» mutata tamen» 

pro more fuo, orthographia , & omiflis, quod minime fieri oportuerat, vodbus» 

de Tempore^ redtavit etiam Cl. Gemeiner pag. 145. qui integrum hujus editio* 

nis exemplar fermones tam de tempore, quam de San6tis compleftens, in 

Bibliotheca Ratisbonenfi dvica exdare te(latur« Apud nos non nifi fermones 

de fanflis exdant. Editos autem a Koburgero hoc vel praecedenti jam anno 

fuifle etiam fermones Thefauri novi de temporc, patet ex fubfcriptione modo 

recitata. Roederus in Catalogo Librorum, qui Saec. XV. Norimb. impreffi funt^ 

pag. 33. meminit tantum fermonum de tempore, uti poft Roederum auftor bc^ 

jdcbcn 5tnton ^oburger^ &c. pag. 27. Roederus tamen in nota animadvertit» 

in Cataiogo Bibiiothecae Gottwicenlis fcriptos fe reperiffe fermones de San6tis. 

Cl. Panzerus in novidimo opere , quod hac primum hora ad manus meas per- 

venit (dftefle ^uc^i>rucfersefc|)ic|>te ^bxnbtt^i pag. 104. non nifi fermonum de 

Sani^^is meminit, & in fubfcriptione cum CL Gemeiner voces de Tempore pa« 

riter omiTit 

VIIL 
75 

Vin. SermonDm Meffreth Partes tres, duaj, Hjremalis, &^fll- 
valis, de tempore, & tertia de Sanclis. Norimbergae per 
Anton, Koburger 1487. in FoL 

In prima primi folii columna Incipit ^ hyematis Sermonu Meffrcth. aVs^ 
Ortulus regine. Prologus. Ex iioc prologo difcimus , auftorem fermones de 

Sanftis anno 1443* complevidc, eodemque anno ad honorem dei ob 

honore deniqx mijnenfiu aioceji. cui^ fedl ef tOc Reuerendus in chriflo^pater ^ dns 
dominus ^ohdnes doSfor egregius feliciter gubernauit &c. fermones de tempore 
inchoaife. Atque liaec funt, quae de auftore horum fermonum, qui fub noiuine 
Meflfreth faepius typis excufi funt, certo conftant Conf. Denis 9!)?crftt){irDts# 
feitcn bcr garcflifc^en 35JMiotl)CCf pag. 133. feqq. Prologus terminatur in avcrla 
pagina folii primi , columna prima 1 linea 1 6. Tum incipit Dominica primu ad^ 
uentuf Jimo primus. Opus gotliico charaftere minuto a(hnodum i;i duabus co* 
lumnis {irmas, & albae ciiartae impreflum efl. Signaturas, & paginarum infcrip-» 
tiones typographus ubique adjecit. Hae vero aliter fe habent in parte opcris 
prima ieu hyemali, quam in duabus reliquis partibus. Sunt enim illae ejusnio* 
di: Dominica Tercia pofl Epiphanie. — Feria Quarta — (fc. poft praecedentem 
Dominicam ouadrageiimae) Vominica In Palmis — In Die Parafceties — Pi-a?- 
terea , quod primam partem attinet , in fuperiori margine cujusvis folii e 
parte dextra major exftat littera, e. g. -/f , J5, vel etiam ^yi, BB &c. ad de* 
lignandos plagularum fafciculos. Folia ofto podrema primae partis , quae fcr-» 
mones de tempore a Dominica prima adventus , usque ad Parafcovcn comple- 
^Utur, litteram DD^duplicem exhibcnt, & folium inter numerata poftremum in 
averlapagina, columna fecunda hanc fubfcriptionem : Finit pars hyemalis hvius operis, 
Accedit tabula materiarum alphabetica ofto foliis comprchenfa. Initiales litte-» 
tae, cuftodes, & numeri paginarum in fmgulis partibus defunt. In fronte pai'-^'' 
tis fecundae, feu primae columnae primi fblii Incinit pars Efliualis fermonum 
Jitfffreth ats Ortutus regine Sermo primus. Porro infcriptiones paginarum in hac, 
& fequenti parte de Sanftis ejusmodi funt, ut in prima cujusque folii pagina 
numerus fermonis, in averfa dies, vel nomen Sanfti, de guo ed fcrmo, indi- 
cetur, e. g. Dominica. XFL pofl Trinitatis Sermo LXXXIlL — De fan3a Ap^ 
potonia. Sermo XXXVIII. Continet pars fecunda univerfim fermones de tem-- 

B^re CIIL inde a Dominica Pafchae usque ad Dominicam XX III. poft Trinitatis^ 
uic etiam parti adnexa eft Tabula alphabetica materiarum foliis 12» coitipre- 
henfa. Pagina partis de Sanftis prima Prologus ( auftoris ) de fanSis in Sermo^ 
nes Meffret. aPs Ortuli regine Inctpit feliciter^ In averfa autem pagina folii ejus- 
dem incipit De fanSlo Jimrea. Sermo primus. Ad calcem fermonis de Sanfta 
Catharina, qm eft in ordine CXXI, fequens legitur fubfcriptio: Opus fermonw 
iriptitum: partis uidelicet hyemalis: efliualis & ae fanHis. Hortulus rtgine vr 
Miffrtt infcriptum : variis facre pagine documentis eomptiffime fulcitum. Cnilibet' 
is xfi flibi Jfcdutifere ffwHficare volenti perutile. Expenfts jpeHabilis uiri ^n» 

HL a tbonii 
7« 

thmiU hhergerf NurenhergeH. incote atq^ conciuif cura ffuhfH emendatS: medutti^ 
tuf etid perfpeSu : follerterq^ hif ereif tfif effigiata. & ftt^e ^9 falubri completii 5fl- 
lutif anno. millefimo quadringentefmo oSluagefimo feptimo. xuj. klf Marcij. Tabu- 
la huic pard annexa non nifi tribus codlat foliiis, & ad calccm ejusdem fe- 
quentes kguntur verfus: 

Miliifluof fruSuf frondofti teffor in hortif 

Inuenies. nardum. hatfamacumq^ croco. 
Sepe etiam fuccos hortuf defudat amarof. 

Et falicef lentaf fert fimut & tributum. 
Sic variof fruSus nofier. ttbi candide teSor 

Dat tiber. en quicquid pcupif emptor habef. 
Hortutuf obleStat fpeciofas fepe pueltas. 

Reddti & ^ eum qui perit an vigor. 
Horttilus ifie ferax herbas. mihi crede. jalubrej^ 

Cultori refert. acmedicamen /lotus. 
Languorefq^ graues ale demunt tibi flores. 
Itlius. hi tribuunt gaudia multa iibL 
Hortulus ifie quide de cuius gramine pafcit. 

Se regina Saba. fponfaq^ fan&a dei. 
Plurima quid referd diStum memorabite ftquid 

Percepere patres. hortutus ifie dabit. 
Jlt libri nomen te&or fi forte requiris. 

Rigine (fic) Mej^ret hortutus. ipfe Uate^ 

« 

IX. Baldi Penifini commentaria in quinque libfts priores Codi^ 
cis cum Apoltillis Aiexandri Tarcagni Imolenfis» Veneciis 
per Nicolaum Jenfon £4b7» in Fol^ a. Voll. 

In fronte primi voluminis , quod libros tres priores compleftitur» plurm 
leguntur in laudem , ac commendationem hujus edidonis prae aliis omnibus pfae* 
cedentibus. Difcimus edam ex hic di6tist quod in fubfcripdonibus non legituft 

editionem 2ifida focietate (fa typographonmi) veneta litteris diuine fculvtis 

ac conflatis. ^ Ingenio acuttffimi gcdlici Nicotai ^enfon efle procufam. Cum Nico- 
laus Jenfon jam ante annum 1487* obierit» non aliter haec intelligi pofllmt, 
quam quod litteris iisdem, quas celeberrimus olim ifte tjrpographus adhibuitp 
unprefliun fuerit Sunt vero litterae gothicae fads elegantes. Paginae (in« 
galae in duas columnas divifae funt* Carta magna eft, & praefbntifluna. 
SignaturaSt initiales litteras parvas» paginarum infcriptiones, e. g. Dt in offi. 
tefia. — De paSis typographi adjecerunt. Cuftodes vero , & numeri pagina- 
rum defunt. Ad calcem primi voluminis feu averfae paginae folii quinti temio- 
nis c c , columnae primae haec leguntur fubfcripta : Deo Max. & Diue Marit vir^ 
gini piltijftme gtia. Interjefto exiguo fpatio: £aldijnifini iurifcofulti clariffimi y 

t 
7» 

teflati imperatoris ac pape. Et an apud papam fit potejtat vtriufq^ gladii, Et 
de materta cofiliorum: ( conciliorum) qui appetlatur monarchia: Mdituij^exceltetif» 
fimu vtriu/q^ iuris doSorem domini Antontii de rofellis de aretio. Tum ipfe (hi« 
tim traftatus incipit gothico characlere in duabus columnis praeftanti chaitae 
impreffus. Defunt cuftodes, & paginaruni infcriptiones : fignaturas vero, nu- 
meros foiiorum arabicos, &plerumque initiales litteras parvas typographus ad« 
jecit In aver!a ultimi folii , quod eft numeratum 1 1 1 , pagina legitur fubfcrip- 
tio fequens: Fmit traSCatus de poteflate imvatoris ac pape: i an apud papam fit 
poteftas vtriufq^ gladii: i de materia concilio^ qui appellaC monarchia editus ^ 
excetientijpmu vtriufq^ iuris do&orem dominu Jlntoniu de rofeltis de aretio. Im* 
penfifq^ % arte Hermani Lictitenftein Coloniefis e impre^um anno fatutis mittefimo 
quadringentefimo oSuagefimo feptimo. Non. caten. ^utit Uenetiis. Accedit in ea** 
dem pagina Reg^ftnm charta^ Subnexus eft totius operis confpeftus folio in- 
tegro , & dimidio fere comprehenfus* Haec duo autem folia non funt numera« 
ta, Opus ratione ar^menti certe notatu dignum eft, Auftor hoc habuiffe pro- 
pofitum videtur, ut juftos utriusque poteftatis lunites figeret, quod plerumque 
etiam faftum eft. Interim quaedam in hoc opere obfervata funt, quae in cau& 
fucrunt, ut in indicem librorum prohibitorum reponerent cenfores romani, do- 
nec expurgctur. Auftorem ob dcnegatam fibi , quod bigamus effet , cardinali* 
tiam dignitatem minus, quam ceteri pierique illius aetatis canonid juris inter* 
pretes , pontifidae fedi tribuiffe , a non nullis affertum , at non fatis probatum 
mvenio. Candidum veritatis ftudium tum in praefatione teftatus eft, tum ven> 
in ipfo opere monftravit Quodfi igitur erravit , non id malevolentiae tilbuen* 
dum eft. De auftore, celeberrimo fua aetate (Saec. XV.) jiu-ium interprete ddt 
an. 1467, & aliis ejusdem operibus, quae maxima ex parte repcriimtur ool« 
lefta in traftatu trafbatuum ex univerfo Jure , fcitu neceffaria fuppeditant Pofle- 
vinus & Oudinus. Opus praefens Goldaftus inferuit fuae Monarchiae imperii. 
Seorfim raro videtur dditum. Oudinus editionem Venetam anni 1483, CLGe- 
meuier loc. dt pag. 169. praeter noftram hanc pariter venetam anni 1499.' ex« 
dtarunt Editio Colonienfis anni 1487» a Becmanno in Bibliotheca FrancoC 
commemorata forte a noftra hac non difiert, & Colonicnfis difta cft a typograi- 
pho , qui Colonienfis fuit , quae Cl. Gemeiner con jeftura eft. Noftram editio* 
nem Orlandi pag. 6x. inter Ubros Venctiis iine nota typograpfii impreffos exd* 
tavit 

Xll. Digeftum Novum. feu Pandeaarum Libri XXXIX - I^ 
cum Gloflis. Venetiis per Bapciitam de Tortis. I487» ia 
Fol. max. 

Exemplar noftrum initio mutilum eft. Incipit enim fofio numemto 3^ 
& fignato a 3. Quod maximoperc dolendnm efl. Eft enim hxc editio pla 
fplcudidifilma» utpote duuraftere gothico elegantiflimo & praeftantiflimas cnan 
I 79 

fa^a. Littcnas Hbrorum initialcs typographus vel omifit, vcl parvaspofult: 
ia mfo vero librorum contextu plerumque magnas easque rubras adhibuit. Fo- 
fiijpiaturas, & numeros, pa^tld? inicripdones habent. Conftat integrum vo« 
imm foliis numeratis 305. Accedit vero folium non numeratum, cujus prima 
pagina partem . majorem tabulae Rubricarum abhabeticae , jam in averla folii 
r ^5. pagina inchoatae, Regiflru digefli noui (fc. Chartarum ) & hanc fubfcriptio- 
r nem continet : Uenetiis per jBaptiflam de tortis. M. cccclxxxvij. die. viij.^anuarij. 
Pta igitur hujus editionis longe maxima jam anno 1486. imprefla tuit. Or- 
landi, & Maittaire de hac editionc nihii habent, necalii etiam, qm ad manus 
ouhi funty Bibliographi. Oportet igitur rariora eife ejus exemplaria. 

IIU Angeli Perufini confilia Juridica, cum repertorio eorun- 
dem* Venetiis per Johannem Verceilenlem i487* in Fol. 

i:, Volumen ante medium primae primi folii columnae mcipit liis verbii: 

primo 

Di eo qui fecit muraH quendam murum cgem xfe^ 

cit in eo trabes mitti ic. 
lum ipdun opus incipit gothico charaftere pereleganti in duabus columnis pr9e« 
flaiiti cliartae impreflum. Initiales litterae , cudodes , numeri , & infcriptiones 
{^i^narum defunt Signaturas vero typographus adjecit, & primum quidem 
pUum impreflum fignatum eft 11 2. In averia iblii fexti ternioms t pagina , co« 
utmna tertia opus terminatur ejusque ad caicem uberior legitur notitia , ex qua 
ttfcimus , Baptiftam de fanflo Blafio confilia haec in hac quidem editione emen« 
wife» eademque emedata atq^ fuo ordine correfta. Atque Venetiis magna curaqx 
Cfic) ci diligentia xpreffa (fuifle ) j[^ magiflru ^oanne vercellife^ ad honori lau& 
I ^ria opotit\ dei anno do. M. quadrigifeflmo oSuageflmo , tertio kal\ martij. 
Repertorium hujus operis alphabeticum feorfim impremim eft» & tnbus quater- 
nionibus A. B. C. comprehenfum. Terminatur autem in prima folii feptimi qua« 
temionis C pagina » colunma fecunda , liancque habet fubfcriptionem : Finis huius 
repertorii ho^ confllio^ Angeli de l/laldis ae Peruflo fratris Baldi de vbaldis de 
Perufio M. cccclxxxvij. die. xiiij. menfis aprilis. Uenetijs. Accedit in eadem pa- 
nna Baptidae de S« Blafio Epiilola dedicatoria ad Jacobam Zenum Epifcopum 
Fatavinum: averfa autem pagina foiii ejusdem Kegiflrw^ (^chartarum) nuius 
operis continet Orlandi & Msuttaire editionis iftius non meminerunt, uti aiii 
etiam, ^ui ad manus miiii funt, Bibliograptii. Attamen fine adjetto typogra- 
phi nonune exdtatur in Raritate Librorum Bibtiothecce Cann. Regg. NovacelL 
pag. 43* his verbis: Af^eli de Ubaldis confilia. V^enttiis 1487* / fn. XIV^ 8o iT^ XIV. Incipit lcStura Reuerediffimi in chriflo patrts t domini dHi 
Francijci ^abarellis Cardinalis Juper Clemeniinas. Venetii» 
per Joh. de Forlivio, & Gregorium Iratres^ i^B.y* in FoL 
magn. . 

Verba tituli loco recitata leguutur in fronte primae columnae folii primL 
Mox operis Prooemium inipit, cliaraftere gothico, ut ipfum opus, perelee;anti 
in duabus columnis praeftanti chartae impreflum, Signaturas paginarum infcrip-- 
tiones, & ubivis fere initiales litteras parvas typographi adjecerunt. In fine 
voluminis legitur: Explicit leStura Reuerendiffmi in chriflo patris z dni dni Fran^ 
cifci de labarellis Carainalis dignijfmi fup Clemetinis. JmpreJJa Uenetiis p ^oan^ 
m di Forliuio i Gregorium fratres excSjiJJjma diltgentia ac cura. jlnno limum 
( iic ) M. cccclxxxvij. die ix. ^unij. Subjefta funt rubro colore typograpliorum 
infigniat in averla autem pagina Regifirum cartarum legitor. 

XV. Fafciculus teiff^o^. Haec gothico charaftere majufculo ira- 
prelTa leguntur m prima pagina. Ad caicem vero voiumi- 
ns: Imprejfum Ar^entine j^ ^ohannem pryfs. Anno dni^ 
Mccccixxxvij. In f ol. min. 

In averfa primi folii pagina incipit tabula , feu index alphabeticus mMi^ 
teriarum , in averfa folii fexti pagina terminatus. Folio feptiipo auftoris Prolo* 
gus incipit gothico chara6leret quo iprum opus, & index, fatis luculento & 
pingui firmiflimae chartae impreflus. Ab hoc foiio usque ad finem operis in pri- 
ma cujusvis pagina folii numerus , e. g. Folium ./. — Folium XLl^I. in averfii 
autem aetas mundi ab ipfo typographo adnotata funt , e. g. Quinta etas. TranJ^ 
migratio. Sexta etas. Criflus. Signaturas quoque, & initiales litteras typogra- 
phus adjedt Cuftodes vero defunt. In averfa folii XC. pagina opus termina- 
tur in hac quidem editione usque ad annum 1484. continuatum. Conf. N. 
XXVI. ad ann. 1480. Conftat igitur volumen integrum foliis 96. Ex liis ven> 
fex priora» indicem compleftentiaf non funt numerata. 

XVI. Angeli Carlati de Clavafio, Ord. mim Summa de cafibus 
conicientise, vulgo Summa Angelica. Venetiis per Geor- 
gium de Rinabenis 14U7. 

Primum folium vacuum eft. In fronte fecundi legitur Epra. F. Hiero* 
tiymi tomieli leEforis. jld 5^. p. F. Angelu^ de clauafio prefentis operis jluffo* 
rem: in qua erat eius Reuerentiam: ut ipfum opus imprimi faciat: cppter tatem t 
tanta diSi operis exceHentiam i vtilitatem. Uuic epiftoJae fubnexa eft auftoris 

refpoar 
8f 

feTponfmftf eaque breviffimaf qua poftulatis annmt Folio terdo poft auftori^ 
Iffologum incipit tabula , feu index materiarum alphabeticus , quem excipiunt 
duo alii indices , prior quidem auftorum , . qui citantur , alter abbreviaturarum* 
Folio fepdmo demum IncipTt fumma nngeliea^ in duabus columnis minuto & ni« 
tido chara6lere epthico praeflantiffimde chartae imprefla* Defunt initiales litte« 
ne, cuftodes, & infcriptiones paginarum. Signaturas vero, &foliorum nume* 
meros arabicos inde a foiio feptimo typographus adjecit Conftat opus foliis 
imprefliSy iisque numeratis 454. Terminatur in fccunda primae ejusdcm folii 
paginae colunmay linea 10. In eadem columna primum quidem hi verfus le« 

guntor» 

Humano Angeticas qvicuq^ audire toquelas% 

Ore cupi^ : prejens pertege teSor opus. 
Hic facros canones : hic 1 ciuilia iura 

Hic fanSe inuenies retigionis opes. 
Maxima mutto^ qd' vix dabat ante tibroj^ 

Sarcina : id Angetica dat tibi fumma breuis, 
Angelus ejl auSorx Jacri decus ordinis ingens. 

Seraphici: i tante retigionis honos. 
AuSorem atq^ opus imprejfum feticia dona. 

Qauiffina tutit terra beata viro. 
Nec carteta minus gens fetix ^nde creatus, 

Angetus Angelicis dignus adejfe choris. 
ISs fubjefta eft fequens notitia : Expticit Juma Angetica de cafibus ofcie per fra* 
tri Angeji de ctauafo 9pitata : maxima ci ditigentia reuifa : 'ifideti Jludio emeda* 
ta ficut tpm opusjs^ fe fatis attefiabit Uenetiis imprejfa per ueorgiti de Riuabenis 
Jllatuani. aPs Parete^ { Parentem ) Anno dni. M. cccclxxxvij. xj. tif. noiiibris^ 
Accedit in eadem columna Regifirum ( chartarum ) huius operis. AdjeflSe de- 
jxkum fixnt Rubrice^furis ciuitis y & canonici j {oWis impretCis 9 & non numeratis 10. 
comprehenfae. Eandem e^tionem Maittaii:c Tom. I. pag. 43 9. & Freytag in 
App(^T(st. titter. Tom, I. pag. 573. feqq. excitarunt : hac vero antiquiorem a nemine 
exdtatam memini» Quare primam eam efle haud abs re fufpicatus eft Freytag 
loc. cit Plures alias Saec. XV. faftasVecenfet Wcislinger in Armdment. Cathol. qui 
edam poft Freytagium de ipfo auftore fcitu neceflaria breviter expofuit An- 
Bus auftx)ris emortualis non adeo certus eft: probabilior autem fententia eft» 
eum arca annum 1494. vel 1495. ^i^^ obiifle fupremum. Opus alphabetico 
ord^ne magna diligentia & eruditione elaboratum , & pro genio faeculi illius » 
jnagno adplaufu exceplum eft, quod frequentes monftrant editiones. 

XVIU Sermonum Meffreth Partes doa^, Hyemalis^ & deSanftis. 
Per Nicolaum Kersler Bafile» 1487. in FoL 

Editionem hujus operis, quae partem etiam ^ftivalem eompleftitui-. 
flipra receniui ad h. a. N. VlUt ubi pauca quoque de auftore diid* Ilaec prae* 

%tmlUr Fafc. Ul, L feoa 82 lY- ' fens m prima ptimi folii paglna hunc titulum , eothico charaftere majuTcuJo im^ 

J)reflum, exhibet: Sermones Meffreth. a?s Qrtulus regine de tempore. Pars Hyima'^ 
is. Folio fecundo Incipit pars hyemaP Sermoni meffreth alias Ortuius reginfm 
Protogus. Prologus liic terminatur in averfa pagina ejusdem folii , colunma 3 » 
linea x. Tum incimt Dtiica pma aduent^ Sermo pmus. Opus gothico charafte* 
re pereleganti & luculento in duabus ' columnis niddae char^ impreflfum ett» 
Caret initialibus litteris , cuftodibus , & numeris parinarum. Habet vero figna- 
turas, «5:: infcriptioaes paginarum, e. g. Dominica In Sexagejtma^ Terminatur 
hyemalis in prima coiumna foiii fexti quatemionis i , linea 35 » cui fejiuens ad- 
jefla eft fubfcriptio : Finit pars hyemalis huius operis. In columna folii' ejusdem 
fecunda incipit index materiarum alphabeticus 9 qui & reiiquum hujus folii fpa« 
tium, & fequentia undecim folia integra, ac praeterea partem' majorem primae 
folii duodecimi paginae occupat. Sermones Meffreth al's Ortulus regine de /anSfss 
feorfun a praecedentibus liaberi ponimt: Sunt vero iisdem litteris, eidemque 
chartae impreffi , cetera quoque « quae ad externam fpeftant formam , eadem fuat. 
Paginarum infcriptiones iic le habent : e. e. Sermo XXIIII » — LX &c. In fi« 
ne fermonis CX XI. leguntur verfus : Mellifluos fruSus &c. a me recitati ad h. 
a. N. VIII. ad calcem vero tabulae, feu indicis materiarum alphabetici fequens 
fubfcriptio: Opus falutiferum fermonum Meffreth in tresptes diui/uz hyemalem vf* 
delicet. Efiiualem & de SanSis explicit Impreffu Bafilece per Jmcotaum Kefter. 
Anno domini. Miltefimd quadringltefimo oauagejimo feptimo. die Saturni. xx. 
Mlfts ^anuarii. Subje6la funt typographi infignia. Patet ex hac fubfcriptione^ 
partem quoque horum fermonum i^Iilivalem ab eodem typographo fbiire typis 
i^xcufam. Sed hsec quidem apud nos non exftat 

I 

XVIII. Speculu exemploru^ omnibus chriJticoHs fatubriter infpi- 
ciendu ut exempUs difcant difiiplinam^ Hsc gothico cha- 
radtere majufculo impreffa leguntur in prima primi iblii pa* 
gina. Argentinas finenomine typographi 1437 in Fol. 

Folio fecundo Jncipit tabula ex^mptorum feu index materiarum alphabe* - 
ticus , foliis impreflis trigmta xomprehenfus. Folium trigefimum fecundum 
vacuum eft. Folio 33. Ineipit protogus, m quo miratur auftor anonymus, 
imprefforia arte jam dudum longe^ lateque per orbem diffufa^ neminem exltitiflre, 
qui opus ejusmodi, exempla ex variis auaoribus colleda compleftens, ediderit. 
Folio 34. Incipit fpeeutum exemptoA &c. Operis auftor ipfe decem fecit di(lin« 
ftiones, feu partes, pro numero fontium, ex quibus narrata ad verbum, ut &« 
tetur, haufit. In margine fuperiori primae cujusvis folii paginae notatur Diftin« ctae mnt. i^naracteres iuu€ goi^uLci lao» cicj^auLcs. imnaies iitteras par- 
fignaturas, &, ut ex diftis patet» paginarum infcriptiones typographus ad^ 

]€€it. 
85 

ledt Cbftodes vero , & numeii pa^uianxm defunt Ad calcem column^ qnar^ 
tae folii fcxti quaternionis T haec fubrcripta legantur : jfd laude t glorid fcmp^ 
tirm indiuidueq^ trinitatis. beatijpme Marie iginis. omnium JanSioj^ i angelo/^ in 
^itate jSrgUina jfnno dni. . M. cccclxxxvij. in die fanSi Aariani martyris gto^ 
riojl. in martio. Duo poflrema ejusdem quatemionis folia funt vacua. De ope* 
lis oeconomia phuribus agit Weislinger in Armament. Cathol. pag. 394. 

XIX. Opus originale Ruperti abbatis Tuicienjis de viStoria verbi 
dei in treaecim libros diuifum. Aug* Vind. per Anton* 
Sorg. 14^7. in FoL min. 

Quae tituli loco redtavi » leguntur in prima primi folii pagina litteris go^ 
tluds majoribus imprefla* Folio fecundo incipiunt tituli» feu brevia iingulorum 
cujusque libri capitum amunenta 9 foliis feptem comprehenfa. Folio nono Inci-- 
fit capituli libri primi. Et ^imo prologus &c. Ab lioc folio folia iiugula nu- 
tnerata funt* e. g. Fotium iti. Librum quoque in fuperiori mai^ne fecundae 
cujusvis folii fiaginae typographus notavit, e. g. Liber Primus, Liber Tredeci^ 
timus. Idem initiales litteras parvas , & fignaturas adjedt. Liber Tredecimus 
terminatur in fecunda columna folii cv^ linea 22» cui fequens adjefla efl noti* 
tia: De viSoria verbi dei volumen originate Ruperti Ahhatis TuicimJ! facre pa* 
rine eipfejforis egregii facramenta pentateucon ceterortimq^ veteris ac npue teeis 
ibrorum occutta Jn tredecim tibros diuifum Jeliciter explicit. Jmpreffum per An^ 
ihmum Sorg ciui AuguJienf. Anno diii. Jn. cccc. bcxxviji De au^ore , qui fae* 
cado duodecimo floruitt conferendus eft. P. Ceillier in Hiftoire Generate des 
Autiurs Sacrfs & Ecclefiafi. Tom. XXIL Brevior dc eo eft Hamberger in {u^ 
t>etl6§i^n SRad^ricl[>ten T. IV. pag. m. feqq. Haec ejus operis editio omnium 
prima habetur. Haud tamen adeo rara videtur. Eam quippe pafTim excita- 
nmt Bibliographi 9 Orlandi, Maittaire, Hamberger, Freytag, Zapf, alii. Ope* 
ra auftoris ejusdem , fua aetate celeberrimi , coliedta piimum prodieiimt Colo» 
iiiae'J577. IIL Tom. in FoL 

SX. Opera medica eadem^ quae ad annum 1483- N. XV^« jam re- 
cenfita, & eodem ordine icerato typis imprefla funt Vene- 
tiis per Baptiftam de Toitis anno 1487« in FoL 

Praefentis editionis cum praecedenti ad annum 1483. N. XV. recen* 
fita tanta eft, quoad extemam formam, convenientia, uc, fi nomina deef« 
fent typographorum , &cile una pro altera haberi poflent Sunt tamcn ambae 
^Uriones revera a fe diverfae. Et litterae quidem , quibus imprefliis eft textus, 
in priori editione funt notabiliter majoreSt quam in praefenti. Infcriptio in fron- 
te piimae columnae folii lecuodif non romania capitalibus» ut in praecedenti^ 

La fed % 
84 

fed gothicls minoribus imprefla hujusmodi eft : Inctpiunt ifagoge ^oannitii ad 
tegni Galienif Primus libermedicine. Folia 2, 3, & 4. in priori editione figna* 
ta funt a2, ^3, ^4 in pofteriori vero hac aa^^ aa^^ aa/^. Conveniunt vero 
ambae editiones in eo, quod folia 151 f 152» 153, & 154 numeris careant» 
adeo quidcm» ut in utraque editione folium, in ordine 155, numerum habeat 
151. Haec quatuor foiia non numerata f\ addantur foliis numeratis, volumen 
integrum utriusque editionis conftabit foliis 216, non 212. Quamvis vero 
paflim paginae , & folia in una editione plures paucioresve comple6lantur lineas, 
quam lunt in altera : tamen poderior naec editio ad normam prioris fa^ vi« 
detur. Jusjurandum Hippocratis in editione pofteriori pariter in fecunda co- 
lumna folii 211 teniiinatur, eademque in colunma typo^phus haec tautum ad- 
jecit: Uenetiis per baptijlam de tortis. M. cccc. Ixxxvij. die vigejimo Jlugupi. 
Averfa pagina folii ejusdem in utraque editione Epiftolam contmet Franafci 
Argilagnis Valentini, qui operis corre^tionem in fe fufcepit, ut patet ex fub- 
fcriptione , a me recitata , editionis prioris. Addam non nuUa , quibus altera ab 
altera adcuratius difcerni poteft: linea ultima colunmae fecundae folii42 in edi« 
tione priori his verbis terminatur : in cdtinitid fui , ui pofteriori vero his : pojli» 
riori Jilt. Folii 86 columna prima in utraque editione incipit verbis textus : m 
vfu eius: aft eadem coiumna m editione priori terminatur: vefierar^ pulfatiliu u 
in pofteriori vero : vea q noiat. Folii 1 90 columna fecunda in priori jeditions 
incipit: do qum periit^ in pofteriori: vero quorum generatio. 

XXI. Summa S* Antonini Archiep. Florent. Theologica. Partes 
h 11. & IV. 1487« Pars 111. aniio 1488« Spirs per Pecruui 
Drach. Voil. 4» in Fol. 

Primi voluminis, feu Partis folium primum in noflro exemplari deeft. 
Folio fecundo Incipit protogus in tabutas totius fumme domini Anthonini archiepi^ 
fcopi Jlorentinen. ordinis predicatoru viri do&ijftmi. Prologus non ipfius auftoris 
eft, fed cditoris. Poft hunc in fecunda columna paginas ejusdem terminatum 
Sequitur ergo tabuta prima , feu alphabetica materiarum , qude in fingulis auatuor 
partibur pertraftantur. Hanc excipiunt indices alii non alphabetici i) Dermo« 
num, feu tra^latuum, qui hoc in opere occurrunt, de B. Virgine Maria. 2) 
Locorum S. Scripturae , qui exponuntur. 3) Expofitionum fuper Epiftoias » 6e 
evangella de tempore per annum, & 4) fermonum, vel traftatuum de San« 
£tis. Atque hi quidem indices foliis imprefliis 135. funt comprehenfi. Tandem 
in prima fequentis folii pagina haec verba leguntur: Prima Parsfumme Anthoninu 
& nihil aliud in toto hoc folio. Demum , praemiflb proiogo » ip& incipit fum« 
ma» feu pars ejusdem prima gothico chamftere m duabus columnis chartae 
firmaei aibas, & mundae imprenk. Defunt initiales litterae, paginarum numerip 
& cuftodes. Signaturas vero , & paginarum infcxiptiones e. g. Titulus primus , 
Capitutu^ fecunaum ipfe typograpnus adjedt Paulo poft medium Columnae 

fecun* :.^- C5 fecundae folii oftavi quatemionis Mhxc verba leguntur: Stc prime partis Sum^ " 
nu jlnthonini ordinif ^pdicatori fratrif clari/fmi , archipfutis florentini finis extat. 
mplSH cura emedate. opera ac impenfis Petri Drach confularis Spiren. ciuitatis. 
M. cccc. aShagefimo fepfimo natiuitatj dominice auno currente. kalendas i^o OSo* 
1nris% vnde deo omniu^ fummo fauente gratiarU aSiones iuxta modutii cofuetH refe^ 
rimuf injimtaf. Tres reliquae partes eandem habent externam formam quam 
pars' pnma: in his tamen partibus hinc inde litteras initiales parvas obfervavi» 
TOTte & in prima aliquoties , & in reliquis faepius obfervandas , nifi miniator eas 
colore obduxilTet Habent omnes quatuor paites poft Prologum auftoris, qui 
cuivis peculiaris eft^praeflxus, tabulam feu indicem titulorum prdsfixum. Re« 
citaSo i^tur, quae huc pertinent, ex fubfcriptionibus , quae fmgulis edam par« 
libus peculiares funt Pars Secunda imprefTa eft Jlnno incamationif dominice. 
Mittefimo quadringetefimo oSuagefimo feptimo Augufti vero Nonof pridie. — ^ire 

^ Petrum drach occ. Pars Tertia f Petrum trach (fic) confutarem 

fpirenfif ciuitatif. Hif ereif figurif Impreffa Anno falutis M. cccclxxxviif. 

Sixto idf februarii. Demum PaRs QuaRTA Explicit feliciter Anno natiuitatif 
daminice. M. cccclxxxvij. katendaf vero Martij. xiij. Pars igitur ^uarta hujua 
cdidonis ante omnes reliquas prodiit. Tantum abeft, ut anno pnmum 1488« 
prodierit, ut adarmat Cl. Deois WittXtthtUsUittn btt Oarenifc^en ^ibUot^edP 
pag. ia8« Idem tvpograohus partem hujus operis fecundam jam anno 1477. 
impreffit Conf. N. 11. ad h. a« 

XXI L Biblia latina cnm glofla Nicolai de Lyra, Additionibns 
Pauli Burgenfis, & Repiicis Matthis Doringii^ NurenbergaB 
per Anton. Koburger 14^7. in Fol* VolL 4» 

Textus Bibiiorum majori » fatis luculento » glofla vero , additiones, & replt* 
cse minuto admodum charaflere» utroque godiico, impreffae funt. Defunt cuftodes, 
initiales litterae, foliorum numeri, & in primo quidem volumine etiam fignaturae» 
auae quidem in voluminibus tribus reliquis funt adje^lae. Paginas typographus in- 
(criufity e. g. Genefif — vel Liher Exo. — Liber Nume. — Epiftola Pauti ad Romanof. 
Volumcn primum jpraeter Pentateuchum , ad cujus calcem legitur: ExpticitDtu^ 
teronomiiL Compleflitur Ubros Jofue , Judic am , Ruth , quatiior Regum , & duos 
ParaUpomenon. In fine adi Paralipomenonlegitur : Ex^licit tiber Dabreiamin (fic) 
fine PareUypomenon fecHduf. In eadem columna fiabm Incipit orato manqffes 
(fic) regif nuta cU capt^ teneretur inbabytone : In columna ejusdem paginae alte* 
ra Expticit oratio manaffef (fic) repf iuda. In fine glofiae in hanc orationem 
denuo iisdem litteris , quibus glofla imprefia efi , imprefium legitur : Expticit 

cfotio regif manaffef. &, nihil amplius» Volumen fecundum fignatum A. B. 

X.y.Z. & Aa. Bb - - • Pp. Compleftitur duos libros Efdrae, feu libros 
Efcurae, & Nehemiae, librum Efdrae vulgo tertium, fub nonune libri Efdrae fe« 
cuodi, Apocryphumi Tobiam» Juditli» Eflier, Job*, Piahnos, Prov^bia, Eccle« 

fiaften» 4 
86 IT- finften, Canticum canticorumv Sapientiamv Ecclenafticum. Prae&do ^oP> 
fatoris in Pfalmos incipit in prifna paj^iha fblii fignati M. Terminatur ve« 
ro gloHk in Pfalmos, ipfeque Pfalmus CL. in averfa pagina fblii feptimi qua- 
ternionis D d. 0£lavum eiusdem folium vacuum efi. In prima folii o6lavi qua* 
ternionis 
libri huj 

cum Tnrenis & Baruch , Ezechiel » Daniel , ( terminatus in averfa pagina 
mi folii quinternionis B B B } duodecim Prophetae minores , duo iibri Macha* 
baeorum. Ad calcem textus fecundi libri legitur Explidt fcdi* tiber Machabeo* 
rum; in fine vero gloflarum: Explicit poJlilTa Nicolai de ttfra /up vetuf teflm 
cum expojitoibuf britonif in cplogos Hieronyini. \ cum additBibus Pault epi burgen^ 
1 correSforiis earunde additionum editis a mdttiia doringk ordinis minorum ; & ni- 
hil amplius. Folia huius voluminis fignata funt iitteris AA — ZZ & AAA 
~ NNN. Quartum denique volumen iibros omnes no\d Teftamenti continet* 
Folia fignata funt litteris a — $. & aa -^ qq. In averfa pagina folii fexti ter* 
nionis f textus & glofla evangelii fecundum Johannem terminantur: Textus 
vero, & gloflae in Apocalypfin in prima pariter pagina folii fexti temionis qq. 
Ad caicem paginae ejusdem fequentia leguntur fubfcripta: ExaSti eft Nurem^ 
berge infigne tioc : ac inuptatu opus biblie vnacH poftiltis venerddi viri ordinis mi^» 
fioru fralris Nicolai de fyra : euq^ additonibus per venerabiti epifcopi Paulum bur* 
genfem editis: ac repttcis magiflri dorinci eiufdem ordinis mlorH fratris i ttieologe 
optimh ctiaraHere yo impffum liabes iucundiffimo: impenfifq^ Jinthonii tiober^ 
gers pfate ciuitaiis incote : jlnno fncamate deitatii. M. ccccbcxxvij. die j^o Nonoj^ 
tii. decembriii. De quo tionor inuiSliJftme trinitati nec non intemerate virgini Martt 
ihu xpi gerule: jimen. In averfa pagina folii ejusdem Incipit tibeltus editui 
per mgTtn Nicotaum de tyra ordinis mino^ theotogie tpfejbre^ : in quo funi put^ 
eerrime Tfones iudaica pfidiam 7 cathotica fide improbdtes* Terminatur iile libel* 
lus in prima pa^a loiii fexti temionis rr, columna fecunda, linea 44» cui 
haec tantum fubjecit typogntphus: 

JEtfic eft finis. Laus deo. 
Indicavit eandem editionem Cl. Panzer fn ®ef(^tc()te bet Sl^&mbergif(^(n ^ibtU 
Sfudgaben pag. 77. Adfirmat autem» forte per errorem typographi» eam quin«^ 
que volummibus conflare. 

XXIIL Auguftini Triumphi, vulgo Anconitani, Ord^ Eremit. S^ 
Auguftini, Summa de Ecclefiaftica potettate. Venetiis per 
Johannem Leoviler de Haliis fumpcibus 06laviani Scoti 
1487. in 4. 

Ih prima primi folii columna ftatim ab inido incipit Protogus epifiota» 
fis in fumma^ de ecctefiaflica poteflate : eathotici doSoris : fratris jfug^ini de An^ 
eonap edque idem, qui editiom hujus operis ad annum 1479« N. XII. recenfi* 
87 

las praefixus e(t a Pftulo Lulmeo. Hiinc in averfa pagiiia columna quaita ex« 
cipit prologus, feu dedicatoria epiftola ipflus auftons ad fummum Pontificem 
Johannepi XXIL Opus impreimm eft gotliico charaftere in duabus colunmis 
^bae, & praefianti cnartae. Habet iignatiiras, & paginarum infcriptiones : ca- 
ret vero initialibus litteris, cuflodibus, & paginarum numeris. In columnafe* 
cunda primas paginae folii duodecimi fextemionis pp feguens fubfcriptio legitur: 
JExplicit fumma de Ecclejiajlica poteflate edita a fratre Au^uflino de Ancona Or- 
dinis fratrum heremitari fanffi ' Auguflini : Imprejfa Uenetits arte \ ingenio ^oan^ 
nis Leouitler de Hallis Impefls OSauiani fcoti Moctoetienji Anno dni AP. cccclxxxvij. 
Mij. kat, oSobris. In averfa pagina exftat Regiflrum cliartarum. Accedit tabu- 
la» feu index fingularum ordine quaeltionum oao foliis comprehenfus. 

XXIV* Bibliorum Germanicorum Pars fecunda. Auguftae Vind. 
per Johannem Schdnsberger 14(^7 in Fol. , 

Folia hujus edidonis numerata funt, & pars fecunda indpit folio 
CCCC. cujus prima pagina» Hieronymi Prae&tionem in proverbia conti- 
iiens, infcnptiohem liabet: 2>ie 'X^orrcbc it\ tM bii4> 2>cr (prdc&« Vetus 
Teftameiitum, feu liber Machabaeorum fecundus terminatur in prima folii 
ccccccxLi. (641.) pagina columna fecunda. In averfa autem pagina folii 
ejusdem Praefatio in quatuor evangeliftas incipit. Epiftolae ad Ephefios 
in prima pagina foiii cccccccxxxviii. (738) praemifla eft epiftola ad Laodi- 
cenies fpuria. i^gulis quatuor evangciiis praemifta efl: flgura ligno incifa; 
ouales, data occaflone, infertas funt Libris Danielis, Mactiabaeorum i & 
^ocalvpfi. Non fatis accurata fimt» quae fcripflt Beyer in Jlrcanis Sacris 
Btbliothecarum Drefdenfium pag. 94. ubi de jpraefenti loquens editione ait: In 
Damele^ Libro Macchabceorum & apocalypfi ^ohannea^ nec non in Euangelifia-- 
fiuff narrationibus venerandis pajfm occurrunt figuros tigno infcutptce. mm in 
Ihmiele quinque tantum » in iibris Machabaeorum quatuor , m ipfo evangelifla* 
rum contextu ( feu , ut Beyeri verbis utar ) in Euangeliftarum narrationwus w- 
nerandis omnino nuila , fed tantum ab initio , Apocalypii demum una eft prae- 
mifla, &feptem ipfl textui infcrtae funt Terminatur Apocalypfls inlaverfa pagina 
folii cccccccxcix (799.)! columna tertia» linea 46. Columna quarta ejusdem 
paginae fequentem continet fubfcriptionem : JDtfca burc|>(cilc|>ttgtfl wtx^ bcr 
ganoen 6^Y(i0en gefd^ryfFt. genanc bte btbel fiir afl anber i^orgctru^et 
teiltfdb btbten* Uucerer* rUrer* lonnb ivarer m^ xtdyttx rnnb gcmcYner 
ee^tfcb* mie b^lc) (fic, pro t)0^en) wA) grofen fiey0. segen bem {att^^nu 
^tn ttpt gerec&ttterctgr^ rnberfctitbttd^ puncttrt. mtt iiberfc&ntfcen bey 
M mrpjlen ceyl ber capttel ^nt^ pfalm* {ren jnbate )>nnb t>rfac|>« an^av 
gcnbc» t)tt mit fd^^nen ftguren btc l^yflorien bebeiltenbe \)C^t ^te etn cnb. 
^cbnitf t burdb bftnnfen fcfo^nfpcrger in ber f^bttc&en lfevferttd:^en rcvcb^ 
ftat 2lugfpurg« n^cb ber gebure crtfli bee gcfec)0 ber gn^ben ricrjeben^ 
llttnbcrt «nb in bS Jxxxvij. iar» an fant Urbans tag« vmb w^Wdy t>»U 

biingtmg. 83 
bi-ingttng* (iv (<>b. gfotL t>nb cre. ^bcr b^b^n f^cyU^cn brtuitfeigCcit wib 

Jfnigem wcfem bem vatcn i>n bem fun i>nb bcm bcvtisen geyfi« bcr b0 
cbc i>nb rcttteret got eiotgtltcl^* 2(mem Defunt in hac ecUdone cuftodes & 
fignaturae. Frdeter folioruni autem numeros Romanos typo^phus paginarum 
infcriptiones & litteras initiales magnas ligno inciias, easque norentes adjecit» 
Litterae germanicae funtt eaeque admodum luculentae. 

XXVt Scriptores veteres de re militari. i) Flavii Vegetii Epi- 
toma Inllitutorum Rei Miiitaris. 2) Sexti julii Froncini 
Stracagemacicon libri quacuor. 3) jEliani de inltruendis acie- 
bus liber. 4) ModelU iibellus de Vocabulis Rei miiitaris^ 
Rom£ per Eucharium Siiber alias FranclL. 1437« in 4. 

Quatuor haec opufcula feorfim haberi poflTuntf eftque fingulis ad cal« 
cem adje6^a peculiaris fubfcripdo. Quare a Cl. P. Audiitiredi in Catalog. Ra^ 
man. Edit. SctcuL XV. diftin6Us guatuor numens recenfentur. Recenfebo fin« 
gula eo ordine, quo in exemplari noftro compathi occurrunt Bibliopegum 
ordinem temporist quo prodieruntt non obfervafle» ledor ipfe &dle deteget. 
in averia primi folii pagina 

^o. ^lpitiuf Verulanus Petro Paulo de Comite 
J^ueni generofo & Jlrenuo. S. P. D. 
Adfirmat SulpiSus in nac ^iftola, fe tres de re militari Scriptorcs egregios» 
V^etium, Aelianumt & Frontinumt nuperrime recognovide « ca ut fimul ede- 
rentur quam emandatifrimi , curafle« Nmla vero Modefti flt mentio^ quem for« 
te poft tres illos fcriptores jam imprcflbst Sulpitius adjedt. In fronte foiii fe* 
cundi capitaiibus litteris haec leguntur imprefla: Flavii Vegeti Viri. Iltus. Ai 
Valentinianum jJuguJlum Epitoma Infiitutorum Rei Militaris Ex Commentariis 
-Catonis: Celfi: Tratani: Hadriani: JEt Frontini Liber Primus. In averfa pagi* 
na folii 58 legitur: Imprejfum Romeper venerabitem iirum Magiftru Eucharium 
Silber | alias Franck. Jlnno domini millefimo quadringentefimo oSogeJimo feptimo. 
Die uero quarto kaf. Februarii. Accemt in eadem pagina Regifirum , fc. Ciuu> 
tarum & emendatio loci cujusdam. Sequentis operis primum folium vacuura 
eft. In fronte autem fblii fecundi Sexti ^tii Frontini Viri Confularis Strate^ 
gematicon tiber primus; quem tres alii excjpiunt. In Exemplari , quod defcripflt 
Cl. P. Audifljredi. videntur verba Sexti ^utii Frontini capitalibus litteris un- 
prefla efle; ita enim tres h« voces impreflae exhibentur: In noftro vero exem* 
plari iisdem funt litteris impreflae* quibus verba immediate fequentia, & ipfc 
textus operis. Infuper in exemplari Audiflfredii pro Confutaris leg^tur Confota^ 
ris^ In reliquLs notis charafleriiticis nulia eft ditTerentia. ln avetVa p^gmafiy* 
folii 47. ante medium paginae leKitur: Imprejfum Romej^ Vtmabxiem wrum 
Jtagifiru EucAarium SRtoer; atias Framk dnno^ M. €€€€. Ixx^^Vu ite verofr ima 
89 jMfllff. Se<iaentis foHi prima paeina tanllun exfhit Regiftrum. k. chartarum. Fo« 
inim primum Aeliani vacuuni eu. In fronte autem folir fecundi Jleliani ie in-^ 
Jtnundis acielmr apus ad Diuum Hadrianum: a Theodoro TheJ/atonielJe latinum 
fMirn & jSntonio Panmnite, Alpkonfi Re^is prfeefftori dicatum:- fc, incipit. Se* 
<|uitur vero inunediate praefatio. In pruna folii 28 pagina paido pofl: medium 
i^tur: Jntfrejfum Rome ver yenerabilem uirum MagiftrQ Eucharmm Sitber, alias 
JF^anck. Anno domini Milleftmo quadringenteftmo oSlogefimo Jeptimo. Quinto decimo 
iaF. Mctrtii. Accedit in eadem pagina Regiftrum, ic. chartarum. ModefJi Li^ 
bellus De I^ocabulis Rei Militaris Ad Tacitum Auguftum (haec capitalibus im» 
prefla Utteris in fronte primae paginae leguntur) fex tantum conftat foliis impref- 
us , & in prima fexti folii pagina hanc habet fubfcriptionem : Imprejfum Rom^ 
per Venermlnn urm (fic^ magiftru^ Euckarium Silber: alias Franck. Anno do* 
vmi. M. cccc. Ixxxuii. Septimo Idus ^unii. Quatuor haec opufcula eodem cha- 
raftere, romano nimiimn, eidemque chartae, admodum nitidae, imprefla funt. 
Carent cuilodibus , fignaturis , numeris , & infcriptionibus paginarum : habent 
vero initisUes litteras parvaSf excepto opufculo Modefti, quodunicam» in fron* 
te nimirum, litteram mitialem habet» eamque majufcidam R* 

XXVI. Wenceslai Brack, Artium Profeflbr^, & Exammatoris 
Conttantienfis i) vocabularium latino - teutonicum fecundum 
materias difpofitum. 2) Ethymologiae Ifidori. 3^ Vocabu- 
larium aiphabeticura breviflimum verbonim, 4) Traftatus 
de modo conicribendi epiftolas. 5) Hugonis Didafcalon, fi- 
ne Dota loci & Typographi anno 1487* in 4. 

In prima primi folii pagina paulo prolixior legitur operis Titiilus. Fo- 

*io fecundo Incipit Tabula vocabularii^ ceteronimque opufculorum hoc volumine 

l^ntentorum , terminata in averfa pagina folii quarti. Quatuor haec folia non 

'^^t nimierata, Folio quinto, columna prima Enceflaus (Wenceslaus) brack 

^•^wfi profejfor % examinator in Conftancia , fuis fcolipetis Jalutem pturima^ dicit. 

^^ fecunda columna paginse ejusdem incipit vocabidarium , & primum quidcm 

^Xponuntur voces De ceto % eius partibus. Ab hoc folio & demceps folia nu* 

^erata funt, ita quidem» ut idem numcrus fit expreflbs in fuperiori margine 

^triusque paginse, e. g. Folium cix. fignaturas etiam typographus adjecit. Ik^ 

^Hnt veiro mitiales litterae. Vocabularium fecundum materias difpofitum termi- 

^tur in prima colmnna folii (xvj. & in eadem incipit De verbis paruuta pofttio 

06 tabute paruitatem. Ars Epiflolandi, feu inftru^tio ad confcribendas Epifiolas 

terminatur in colunma prima folii cviii, quod numera caret. Folio cix Inci^ 

pit prologus in didajcotion (fic) kugonis^ Ad hujus libri calcem in prima co* 

hunna folii clxiii., quod pariter numerum non habet adje6him, fequens le^ 

tQr fiibfcriptio litteris gothicis majufculis imprefla ; Explicit fextus i per cdfe^ 

^ SumiUir Fajc. IIL U V^cns 
90 

^mf totuf hugonif in didafcolid tiber: qm ift de modo ftudldi l ordine tegidl Awm 
dom Mcccclxxxvii in die fdSle Crucis. De loco impreffionis , & typographo noa 
habeo, quae dicam. Litterae gothicae funt oblongae, minus pingues, fuoque in 
genere elegantes: Cliarta plane firmiffimaf fed minus alba oc polita. Prodie« 
runt haec eadem opufcula conjunftim , fine loci pariter , & typographi mentione, 
anno 1483. Vid. N. I. ad h^ a. & Weislinger Armament CathoL pag. 280. 
€L Panzer in noviffimo opere: 5(nna(en bet Afterrt beutfd^cn £tteratut editionis 
prioris pag. 1^2. meminit quidem ut ab aliis excitatae poileriorem veropenitus 
ignoravit. 

XXVI I. Autoritates Arejlotelis Senece Boecii Platonis Apuley 
, Affriiani PorphiriJ & Gilberti porretani^ Colonia per Jo- 
hannem Guldenfchaeff. 1487* in FoL 

Verba tituli loco recitata leguntur in prima pagina fblii primi gothico 
charaftere majufculo imprefla* In averfa pagina folii ejusdem legitur index 
librorum, ex quibus auftoritates, feu fententiae depromptae funt, e. g. Auto. 
iij. & iiij. ti. meta.folio iiij. Folio fecundo Incipit prolog^ copendii auSoritatu &c. 
Opus gothico eft charaftere imprefTum , & quidem fii-miflimae chartae , at minus 
albae, & politae. Signaturas, & foliorum numeros, e. g. Fotio- xv. ipfe typo- 
graphiis adjecit Cuftodes vero, infcriptiones paginarum, & initiales litterae de« 
umt. Folio xxxiiij. pagina prima, linea 5 Sequutur auto. iiij. tibri potitico^ 
arejio. In prima vero pagina folii (ij. linea 27 terminatur editoris epilogus, cui 
in eadem pagina adjefta eft fequens fubfcriptio: 

Finiti & copteta eft noc opufcutH per 

me iohani gutdefchae/f ciul cotonien 

fem. Anno dhi noflri, M^. cccc^ Ixxxvij. 
Nihil de hoc opere habent Bibliographi, qui mihi ad manus funt 

XXVIIL Johannis Sulpitii Verulani commentariolus in eam Quia* 
tiiiani nartem, quas de compofitionis racione Jnicribitur. Ac« 
cedic Quincilianus de compoficionis racione. Romae per Eu- 
charium Siiber, alias Franck. 1487. in 4. 

Pnemiflk eft ^o. Sutpitii Ferutani: In Commentariotum de Compofitione 
erationif ad Clariffmum Virum Fatconem Sinibatdum : Patritium Romanum : Pro^ 
tenotarium apoftoticiq^ erarii PrefeSum: Quefforemq^ pontificium. Prefatio. Folio 
fecundo ^o. SutpitH l^erutani ad eimdem Commentariotus indpit , charafterc ro- 
mano , & praeftanti chartae impreflus. Initiales litcras parvas in fronte praefib* 
tionis, & opufculi utriusque tjq^ographus adjedt: defunt vero cuftodes, figna« 
turaet nmnerit & infcriptiones pagiiuurum. Ad ailcem averfae paginae foUi 

imprefli 
91 

imiM^efli 27 leguntur feqiientia: Tnvprejftim Romt per l^enrrabtlm utrum' magfflru 
Muchariu Silber alias Franck. Jlnno dni. M. cccc. \xxxvii. Die Lune^ xi. kaF. 
Jfouembris. Folio fecjuenti incipit Quintilianus de Compo/rtionis Ratione qui ter« 
ininatur in prima folii imprelTi quadragefimi pagina fine ulla fubfcriptione , prse* 
terquam, quod vox Finis charaftere majufculo fit adjefta. In averfa pagina 
fblii ejusdem impreflum Jegitur Regijlrum fc. chartarum opufcull utriusque cum 
fubfcriptione : Sulpkius emendauit. Quamvis igitur opufculum pofterius nota an- 
ni , lod , & typographi careat : refte tamen ex Regiftro , opufculis ambobus com- 
inuni, coUigitur, ambo fimul, & eadem ex typographia prodiiffe in lucem. 

XXIX. Sacramentale, feu Tra6latus Theologicus de Sacramends 
auftore Petro de AilUaco, Cardinaii, & Epifcopo Camera- 
cenfi* Lovanii per Egidium van der Heerftraten. 14^7* in 4* 

Operi prdemiftus eft index titulorum fingulorum ordine capitum, fep- 
tem foliis impreffis comprehenfus* Folio 8 Incipit libellus facramltalis domini 
Petri de atyaco epifcopi t cardinatis Cameracenfts j eothico charaftere fatis lucu- 
Irato firminimae chartae impreflus. Defiint initiales literae, cuftodes, numeri» 
& infcriptiones paginarum. Folia literis a • 1 fignata funt inde a folio oftavo. 
Ihraeccdentia ^ — ' ^ l-i.--^- n — ^ — i^^. — : : :„^ /• 1.. r timi quatemionis /, linea 18. In hac pagina niiiil aliud, quam tiae duae voces 
Deo gratias , legitiur : in averfa autem pagina fuhfcriptio fequens : Expticit Sa* 
eramttale domini Petri de Jllyaco / cardinalis % epifcopi Cameraien. jJtma in vni- 
uerftate Louaniin Lnprejfum per Egidium van der Heerjlraten jlnno domini Mi/Ie^ 
Jimo ^puulringeutijimo oStutgeJitna feptimo die xiiij. Aprtlis. XXX. Vocahularlus Rerum. Latino - Theodifcos fecundum cer- 
tas materia.> difpofiius, Auftore Wenceslao hracfc, Profet- 
fore & Examinatore Conilamienfiu fine nota loci, & typo- 
graphi» Anno 14^7. in 4. 

Verba Focabularius Renm^ gotfaico charaftere mamfculo imprefia tan-» 
tum leguntur in prima primi folii pagina. Folio fecundo tncipit tabula twcabu^ 
larii De ceto i eius partibus (qui primus eft articulus, fecutidus De nominibus 
dei — tartius De filio dei &c* &c. ) terminatur haec tabula in averia pagina folii 
terdi» linea 5, quae eft: 

De lapidibus t^gemmis^ 
Fofiam quartum vacuum eft, Folio quinto poft auftxms praefationem ad Sco» 
lipetas luo8 ipfum indpit vocabidarium charaoere gothico nitidae diartae impref- 
fiun. Ab noc folio , & deinceps typographus chartas figna vit literis a • L 
Defimt cuftodes, numeri, 6c infcriptiones paginarum, nee non initialis litera int 

M % fronte 9» lY- fronte prarationis. Tenninatar opufculum in averfa pagina (blii fexti temioniis i« 
Le^itur ibidem auftoris nota, feu indiculus fcriptorum, qui de genunis & la- 
pidibus piura fcripferunt - Accedit anni nota : jlnno. M. ccccixxxuij. . qu9s abs 
dubio imprelfionis annum defignat, non compofitionis. Nam opiuculum hoc 
jam anno 1483 impreiTum eft, ideoque ab auftore dudum ante annum 1487^ 
compofitum. Conf. Fafc. IL pag. 115. EUlitionem' ejusdem aliam ab hac di« 
verfam ejusdem anni 1487* paulo ante N. XXVI. recenfui. 

XXX [. Incipiut fermones fanUi Augujlini ad heremitas t nbn 
nulli ad facerdotes Juos : t ad aliquos alios. Et primo de 
Ifiitutioe regularis vite fsmo p. Venetiis per Paganinum de 
Paganinis i487# ^^^ 8 

Pr^cedit index fermonum, in averfa fecundi folii pagina terminatus. 
In fironte prlmae columnae folii tertii verba leguntur tituli loco recitata. Ser- 
mones porro i(li charaftere gothico in duabus columnis imprefli funt Initiales 
literas parvas typograplius faepe adjccit, faepe omifit. Chartae literis a - r fig- 
n^tae funt. Cudodes , foliorum numeri , & mfcriptiones paginarum defunt Ad 
calcem fecundae columnae folii fexti temionis r legitur: Imprejum l^enetHsper 
Paganinu^ de paganinis Brixianu. ^nno Domini M. cccc. Ixxxvij. die. xxvj. Ma^. 
Continet haec emtio fermones, Sanfto Auguftino adfcriptoSt quinquaginta no« 
vem. Accedunt vero de San£bi Monica fermo (x. CalUti narratio de conver- 
fione S. Augudini. Siglsberti de eodem narratio ex epiftola ad Macedoniunu 
Excerpta quaedam ex chronico Bedae. Relationes aiiae incertorum auftonuiu 
Oratio de Paffione Dominii a nonnuliis Sanfto Auguftino adfcripta, quam per 

auadraginta continuos dies redtantibus Boni&cius VIIL plenariam conceflit m« 
ulgentiauL 

ANNO 1488* 

L Neftoris Dionyfii Novarienfis Ord. Min. Opus Grammaticum 
a Guillielmo de Tridino (Veneciis) impreflum ann« 1488« 
in Fol. 

In averfa primi folii pagina legitur auftoris Epiftola dedicatoria , verfi« 
bus fcripta, ad Ludovicum Sfbrtiam. Folio autem fecundo Neftoris. Dioni/n 
Nouariejis. ordinis Minorum liber primus. foeticiter incipit. Conftat opus a6ro 
libns 9 quorum fex priores Lexicoo continent granunatico - Philofopliicum vocum 
felcf>arum duo vero pofteriores de diverfis agunt partibus orationis. Accedimt 
open Primo qiudem Catalogus Auftorum» ex quorum fcriptis auftor fua de« 

prompfit fc _» ^. 
»3 frompfit plenimqoe , quosqae in operis ipfius mar^nejam dttverat Secimdo 
CaiTOina quaedam tum latina, tum italica auftcms* Tercio auAoris cenfura in 
libdUium Suipitii de quantitate fyllabarunu Tandem Regiftrum chartarum & 
fubfcriptio fequens: Habit humamffime teSofp Neftoris Dionyfii Nouariejis opus 
eoeqSiJime emendatum: & fuo loco^ quotcumq^ vocalma in priore exemptart (nimi« 
lum m editione operis hujus Mediolanenfi an. 1483- ) mance erant aitifenter ap* 
^fita. Cluapropter candide leSor^ operis conditori: nec minus liuiufmode eaftigatee 
mprejfionis auSori Guiglietmo de tridino perpetub felicitatem optare non pigeci. 
Vale. Die 26. ^tfiffV. i488- Ceterum litterae funt romanae fatis elegantes. 
Defunt cuftodes^ Litteras vero initiaies parvas (excepta prima magna & flo« 
rente) fienaturas, & numeros foliorum tj^ograpnus aajedt De au6lore, & 
operis ipfius indole con£ Denis ^iMxxXA^iWVd ber sareQffct^en ^(bttot^ecf 
pag. 131. feqq. 

II. Nicolai de Tudefchis, Archiep. Panormitani, vulgo Abbatis 
Panormit. Ordo Judiciarius* Venetiis per Joh, Antonium 
de Birrecis & Franciibum de Gyrardengis. in {'oL mag. 

In fironte primae primi folii column^e legitur : Incipit eximius hic iudicia^ 
rius ordo. Typi uint paulo majores & fatis pingues. Paginae fingulas in duas 
columnas divifae funt Paginas typographus fignavit, idemque literas initiales 
rarvas adjedt Defunt vero cuftodes , numeri , & infcriptiones paginarum. In 
nne iequentia leguntur : Prefens domini Panormitani prakica f. modo procedendi 
in iudicio tam fummarie x de plano : q^ mere i cum ftrepitu iudiciali : in omnibus 
ferme curiis obferuari cofueta: nicfinit ci laude dei. Uenetijs imprejfa. M, cccclxxxviij. 
menis oSolris. Cura \ Ipefa dHi ^oanif antonij de birretis i Franctfci de gyrardenghis. 

JUL Friderici d^ Petrucciis Senenfis Confilia Jurid. Senis per 
Henricnm Hariem & Joh. V^ilbeck 1488 in FoL 

Indpit hoc opus fine ullo titulo : aut infcriptione , edque gothico cha« 
taftere minuto & minus pingui in duabus coiumnis firmiflimae, at minus albae 
ac politae chartae, amplis inflruftae marginibus impreflum. Caret initialibus 
litteris , cuftodibus , numeris , & infcriptionibus paginarum. Habet vero figna- 
turas. In fine iegitur: Hic finiunt Omftlia cum eorum tqbula (quae in noflro 
exemplari primum fequitur) Excettetiftimi decretorum doSoris domini Friderici 
petruecii Senenfis ditigentijfime reuifa per eximium legum doSorem dominii Bernar* 
dinum pafturinu^ de pontremuto Imprejponiq^ dedite Senis per HenricH Hartem 
& ^ohannem l^atbeeck Socios. jlnno fatutis. Mcccclxxxviii. Die decimo quinto ^a^ 
muarij. Orlandi & Maittaire nuUum noverant librum Senis ante annum 1489« 

""^ IV. 
W% Albetti Magni Commeutaria in o6lo libros Phyficornin Ari- 
ftotelis a Matthaeo Battiterro edita, & Venetiis per Joh. de 
Forlivio & Gregorium Fratres imprelTa anno 1488» 

Itt averfa primi folii pagina Exeettettfftmo medico pciartffimo^ jphilofopha 
4nO ^aeobo battijerro patri obferuddo. Matheus battifero vrbinas artium dc^or 
& medicine. S. fc. falutem dicit^ In hac epi/lola niiris encomiis celebratur hoc 
Alberti M. opus. Recenfentur etiam labores , quos editor in operis eraendatio- 
ne infumpfit. Folio fecundo ipfum opus incipit gothico charaftere pereleganti 
in duabus columnis chartae firmiflimde , nitidae tamen & albae , imprefliun. Sig« 
naturas , paginarum infcriptiones , & plerumque initiales litteras parvas typo- 
graphus adjecit. Cuftodes vero , & numeri paginarum defunt Ad calcem ope- 
ris fequentia leguntur : Explicit comentum DoSloris excettentijftmi Alberti magni 
crdinis pdicatori in libros phyficorii. ImpreJJu Uenetiis p^odnem di fbrtiuio & 
Gregoriii fratres. Anno dni. M^i cccc^lxxxviij. die^ viiijTjanuarij. Accedit Re« 
jgiftrum charta^ kuius tibri^ 

V. Sermonef Thefattrl noui dt /anStis. Argentins per Martinum 
Flach 1488- in I^^i* 

Verba , Sermones &c. leguntur gothico charaftere majufculo imprefla iil 
prima primi folii pagina. Folia novem fequenda indicem continent alphabeti- 
xrum materiarum : ^ Folium vero undecimum indicem finguiorum ordine fermo- 
mxoL Folium duodecimum vacuum eft. Folio demum 13. Incipiunt Sermo* 
nes &CC. Sunt hi fermones Thefauri novi de temppre, & ^uadragefimales ad 
anniun 1487- NN. V. & VI. recenfiti. Cetera etiam omnia, quae ad exter- 
nam fperant formam , funt eadem. Ad calcem legitur : Opus perutite ftrmo^ 
fittifi defanSis per circuium anni Thefaurus nouus nuncupatH imprejfu^ Argeuttm 
j^ Martinu fiach Anno dni. M. cccc. ixxxviij. finit feliciter^ VL Summs Theologics $« Antonini Pars IIL Spirae per Petmm 
Drach» 1488* in FoU 

Pertinet ad editionem totius Summae S« Antonini, quam recenfui aft 
«nnom X487* N.XXL vrr. I— 
VTI. Angeli Carltti de CUyafio Ord. min. Summa de c^nbiift 
conlcientuB, volgo Angelica, Norimbergae per Ancon. Ko« 
burger 1488. in Fol.' 

I 

De opere ipfo & auftore fcitu neceiTaria pnelibavi ad annum 1487. N. 

XVL Praefens editio in fronte primae paginae impreflde hunc quafi titulum ha* 

bet: Summa Angelica de cafibo ifcientiej^ venerabilem frtttremJingelu^ de ctaua* 

fio jpitata : Incipit feticiter. Poft haec verba fpatium vacuum , quod imprimen- 

dis viginti drciter lineis fuffeciflet, typographus reliqult: mox vero opus ipfum 

incipit , gothio) charaftere minutiori in duabus columnis impreflum. Signaturas, 

paginarum infcriptiones > e. g. Jtbfotutio^ initiaies literas parvas, & foliorum 

numeros romanos ipfe typographus adjecit Terminatur opus in fecunda co* 

lumna folii CCCIL Typographus primum quidem adjecit verfus : Humano an* 

geticas &c. recitatos ad annum 1487. N. XVI. Tum vero fubfcriptionem fe» 

quentem : Exfticit fumma Angetica de cafibo confcientie p fratre jJngelH de cta^ 

uafio copitata : maxima cu^ ditigetia reuifa : i fideli fludio emedata ftcut iym opuf 

p fi fntis atteflabit^ Nurenberge imprejfaj^ jinfonii koberger inibi conciuem jlnno 

dni m, ccccixxxviij. v. kaF. Septembris. In averfa pagina folii ejusdem inci- 

Eiunt Rubrice iuris fiuitis & canonici ^c. Terminatae in columna quarta fo- 
i CCCX. 

VIII. Ambrofii Spierae, Ord* ServorumB. M^ V. Qnadragefimale 
de Kloribus Sapientis di6lum, ieu ^erniones XLV« Quadra* , 
geiimales. Venecii^ funipcibus 06laviani Scoti perBonecuni 
Locacellum 1488« iii FoL min. feu 4 maj. 

Operi praemifli funt indices i) Sermonum, e. g. In gnto (fermone fe. 
agitur) aefapia -* In fexto degenerati iudicio — 2^ Alphabeticus materiarum 
in tribus columnis minutiflimo charafteret quo ipmm opus, imprefllis, & in 
fexta folii noni columna ternunatus. Folio decimo Incipit quadragefimale di 
^oribus fapietie &c. icc. in duabus columnis praeftanti chartae impreflum. Sig* 
naturas , imtiales literas parvas , & paginarum infcriptiones , e. g. Sermo X. — 
Sermo XXXIII. typographus adjecit Cuftodes vero , & foUorum numeri de- 
funt In fecunda columna folii feptimi quatemionis PP. fequens legitur fubfcrip* 
tio : Woc op^ ditigetijfimefuit emedatHjp ReueredQ doStorifacre tfieotogie 3Tagrm Mar^' 
€u Uenita ordinis Juo^ Btl Marie. Impreffuq^ Uenetiis fumma cura i ditigentia 
Soneti Locatetli. jumptibus i expenfis. D. Oaauiani Scoti. decimo katendas martii. 
' 1488* His fubjefta iimt quatuor difticha : ^ 

Siquis ades doSus Ambrofi nomen adorans 
Et tibros properas vette videre nouos. 
Hos ime quis manibus noffuq^ dieq^ retentis 
Edijces: vateant quid documenta dei. 

Et 9$ 
^ Et quo predicanda modo Jint nomina Chri/H 

Et fuo te pariter vtrgo beata docet. 
CunSaq^ preterea. fue ad Jumi cutmina celi 
Deducunt: facitem dantqy. prebentq^ viam. 
In eadetn columna Oftaviani Scoti infignia exhibentur. Averfa autem pagins 
Eegiflrum fc chartarum continet^ Operis ejusdem duas alias editiones pariter 
venetas ann« 1481 > & i485* excitavit C^. Gemeiner loc. dt pag. loo. feqq. IX. Guilielmi Ockamii Ord« MiQ.Logica« Pariiiis impreiTa 1488^ 
inFol. 

In averfa primi folii pagina legitur editoris praefatio, fine uUo dtuloi 
aut infcriptione I eandemque m eadem pagina excipit auftoris ipfius praefatio. 
Folio fecundo , pariter fine ullo titulo operis prima pars indpit rotundo cnara6tere 
chartae praeftanti in duabus columnis impreffii. In margine fuperiori primaa 
Gujusvis foUi paginae indicatur ^ars operis , e. g. Prima parr «» lertia parf. in 
averfae autem paginae fuperiori margine fblii numerus romanus expreifus eft» 
e. g. CXlII. — CXXIII. Signaturas , & inidales literas parvas typographus 
adjecit. Ad calcem columnae fecundae folii CXXIV. fequens legitur fubicrip* 
tio: Expticit traStatus logice frattis guittermi ockam diuifus injres jries & vna» 
gueq^ pars pcapituta diflin^ eft. Miprejfu eft boc opus Pari. 7 vico ctaufo bru^ 
netli. m. cccc^wxxviii. In averfa pagma folu emdem IncMut capituta fupjum 
logices &C. terminata in fecunda columna folii CXXVI. Carent vero pouremm 
baec tria folia numeris. * De editione hac Logicae Ockami nihil reprn apud 
Bibliographos qui ad manus mihi funt 

X. Bartholomasi de S. Concordio, vulgo Pirani» Ord. Prsdicat. 

Summa cafuum confcientiae, di6ta Pifanellaj & Ma^ijlrucia 
cum fupplementis Nicolai de Aufmo Ord. Min. NorimberMB 
fnmptibus Anton. Koburger per Georgium Stuchs impre^ 

1488- in 4 ^^h 

Operis hujus editionem omnium forte primam Fafciculo I. pag. 133. ic 
aliam Norimbef^gae per Anton. Koburger anno 147 S. curatam FafciculoII. pag. 
04. recenfuL oummam vero folam, fine fupplementis Nicolai de Aufino pa-» 
riter Fafc L pag. 148* recenfitam invenies.*) Elditio praefens hujus fummae cum ^ 

Sup* 

•) Cl. P»nxer in iiovlflinio opere:^(te(te Su4^tru(ferdcfd»td^te Hxmhttii pag* 91. sdkac 
dubitat» an editto a me indicata Farc. I. na^. 148. rupplcmentis careat, lieee 
duduiu a me ta de re ccrtior per litteras nclttaf Idejn denuo ad^manti milM 
niim fideiB liabitunu Btf ncido» ^ V iT- 97 Snpplementis gothico charaftere admodum minuto finmfrimx/ Sc praeftanti 
chartae imprefla eft. Caret initialibus literis», cuftodibus, numeris, & infcrip- 
tionibus paginarum. Habet vero fignaturas* In froute pnmae primi folii r fig* 

xiati na, colunmae 

In nomine dni noflri ihu xpi amen. 

Incipit liber q dicitur fupptementu^. 

Terminatur vero idem in columna quarta, linea 19. folii fexti quatemionis xx; 

folio fequenti Incipit tabula capitulo^ hui^ libri. Hanc excipiunt abbreviaturae ex- 

plicatae, &Rubricae juris tam civilis, quam canonici. Accedunt demum canones 

poenitentiales ex Summa Aftenfi verbotenus extrafti, ad quorum calcem ia 

quarta folii fepttmi quaternionis 3 3 cohinma primimi quidem fequentes legun<^ 

tur veribs: 

Sacra doces poplos oracufa pfbr atme 

Fit tibi ne dubites vtilis ijie iiber. 
Deniqx co^ces frueris du ctaue fuj^a 

Soluere eonfeffor: lidve ligare pates. 
Hec aFs mutto tibifut Jcrutada labore 

Sed cito : fed oreuif do pifanetta tibt\ 
Incota Nureberge jinti koburge vt ittd Impmtt ^forg^ ftuchs dediter\ (aeris) op?» 
\f hc futtyiaci Edr hc futtybach docuit nurebga potite 
Impmat vt tibros: niu dec^ art\ h^^ 
Tum yero feqo&is anni, & diei notitia 

jlnno xpi . M. cccc. Ixxx. 
I/>JJ. Menfis yuni (fic) dte xx. 
Roederus iii Catalog. JLibr, Saec. XV. Norimb. Imprefll pag?s. N. 175. exd-^ 
tavit Nicolai de Jlufmo ordinis Minorum Jupptementum feu fummarium cafuum per 
jlnton Koburger Nuremberga ifo. & ibid. N. 276. Summct Pifanelta fiivplcmen* 
iim per Jlnton Kaburger. ^ta. Vix dubito, qum noftram utroque in loco de* 
fignarit editionem, quam non ipfe vidit, fed fub diverfis titulis a diverfis Biblio- 
graphis exdtatam invenit. Scriptor noviflimus Deg £cben 2Jnten ^oburger^ — 
pag. 28- Pariterbis eandem excitavit editionem, Roedcrum fecutus. Nec apud 
alios Biblio^aphos adcuraticM-em de hac editione notitiam inveni. Videtur 
liaftenus mmus cognitum fuifle, Georgium Stuchs fumpdbus Ant. Koburger 
iifiprimendis libris operam dedifle. C). Panzer \n ^hxvktt^i %U(^DrtKfer0(^ 
fc^ul^te pfl& iix« perpauca habet de liac editione» SumOir Fafc. m, H XL 
Xl. Decreta Bafileenfia^ & Bituricenfia, qnas Pragmatica adpel- 
lantur, juflu CaroliVtl. Francias Regis Biturigis anno 1438* 
edira, &: cum ampiiflimis Commentariis CoimsGujinier irn* 
preflTa Lugduni 148^* in 4. 

In averfa primi folii pagtna interpretis praefatio legitur. Folio fecundo 
opos ipfum incipit Decreta charaflere roagno gothico eleganti & iuculcnto» 
commentaria minuto admodum & gracili imprefla funt« Decretis iplis conciIia« 
ribus praemilTum eft decretum Caroli VII. quod terminatur in prima pagina fin 
lii £7, fignati n. In averla pagina ejusdem folii incipit Decretum De auSori" 
tate & poteflate facro/^ gnalium cocilio/^ &c. Signaturas , & plcrumque etiam ini« 
tiales literas parvas typograplms adjecit Defunt vero cuftodes, numerit & 
infcriptiones paginarum. In fme voiuminis feu ad calcem primas paginae folii 
fexti quaternionis G fequens legitur fubfcriptio: 

Finiunt decreta bafilienfia & bituricem 

lia (fic) qua pragmaticam vocant glofataj^ 

magiftrum CofmS guymier in vtroqx 

iure licenciatum & lugaoni (fic) in prejfa(fic) 

Jinno dni. M. cccc. ixxxviij. 

In averfa pa^na leguntur Rubrice pragmatice. His fubjefta funt infignia qtiae - 

litcris I & G typograplii , aut Bibliopolae nomen exprimunt Decreta hsecj fub 

nominc, SanSio Pragmatica, fatis nota funt eruditioribus. Haec vero editio in 

ipia Gallia minus cognita eHe videtur. Q. De Bure in Bibliographie AiflruSStm 

^am non excitavit. Maittaire Tom. 1« pag. 500. ejus mentionem fecit fub ti« 

tulo.: BaftUenfta Decreta^ qua pragmatica nominantur. Lugduni 1488- Ibidenl 

vero in notis n. 5. ex Simleri Bibliotheca nomen Commentaf oris Guymier expief* 

fit per Grimier. Orlandi eandem editionem defignaiTe videtur, ubi pag. 184« 

excitavit: Decreta Baftlicafta (fic habet etiam in indice pag. 325.) qum pragma» 

tica appellantur i^ss* Patet Bibliograptihs iftis minus cognitam fuifle no&m 

haiic editionem. 

XIL LeUura Juper Canone miffe in alma vniuerjitate Tuwingenjl 
ordinarie le£ta. Hsc cantum ieguntur in prima primi foUi 
pagina« Reuclingae per Joli. Ocmar i^gg* i° Foi. 

In prima folii fecundi colunma uberior legitur de hoc opere notitia. 
Difcimus ex eadem, Gabrielem Biel elTe quidem ejus, ut nunc edita eft, tu«. 
dorem: eundem tamen pleraque mutuafle ex praeleftionibus Johannis Eggelingi 
Brunswicenfis^ qui eas Moguntiae praefentibus Clericis habmt In eadem c<h 
iumna Praefatio incipit , terminata in quarta columna folu tertii. Folio quarto 
incipit Tabula contentorum^ feu fingularum ordine lefiionum brevis funmuu 

Hiui^ 
9$ 

Hanc in averfa foln 2?. pagina exoipitindex matenarum alphabeticus , adcu- 
jus calcem drca finem columnae tertiae folii 26, hsec le^;untur: 16. Septetnbris 
jtnno 1488- Manu propria colte8or\ in alma vniuerfitate luwingen. pmum teSure 
hui^ exemptar. vna eum tahutis direStiuis "q^ ditigenter catamo exaratum ejl. Laus 
deo. Porro ex fubfcriptione ad calcem voluminis adje^la difcimuSr opus hoc ' 
prado exiifle eodem anno 15. die Nouemlms. Oporteti^tur plagulas operis prio- 
ris jam ante » quam auftor illud abfolveret , t^ographo ad imprimendum fliif- 
fe transmiflas. Ad calcem le6tionis LXXXIX. legitur Conctufto operis, in qua 
ingenue fatetur Gabriel Biel, fe pleraque ex nraeleftionibus Joh. Eggelingi 
haufifle paucis omiJSs nbnullis additis vet mutat\. In averia pagina folii ejusdem 
haec exftat nota: JFtnitH legendo 4. nouembris Anno dni 1488« tum yf^^tfr addi- 
tio qui fup teSione 57. fcribi debuit ante fotutionl dubii quinti. Haec additio ter« 
minatur columna quarta folii noni quinternionis .3« Ip eadem columna ubc^ 
Hox legitur fubfcri^o, quae incipit: Immenfas igitur omlpotenti. &c. &c. claudi- 
tur his verbis: Impjfum attamen feticiterq^ ofummatu impenjis & fngutari cura 
Magijlri ^ohanis otmar ciuis RuttingenJ! Anno. 1488- in tpfejlo Otmari fanffi 
abbatis. 15. die Nouembris. Ceterum editio haec gothico efl: chara^ere imprefla 
in duabus colunmis. Chartae fads fumde, & albse. Signaturas, & paginarum 
infcriptiones , e. g. LeSio ^ LIX. typographus adjecit: defunt vero cuftodcs, 
numeri pa^narum, & initiales iiterae. In mar^ne fuperiori cujusvis columnas 
Utera alphabed major exprefla eft, ita quidem» ut pnma columnn, in qua le* 
£tio incipitt iiteram A, fecunda literam B & fic deinceps prgsminUm habeant. 
Maittaire Tom. I. pag. 493. ad annum I4S8- abs dubio editionem hujus operis 
Tubii^nfemt fumptibus Friderici Meynbei^er anno 1499. curatam deiignavitr 
nbi ait: Gabrielis Biel expofttio Canonis Miffa: per Fredericum Meynberger ^vjk 
TMibingae 1488- Cil mihi nunc utraque ediido prae oculis» habentque aniba? ibr- 
mam foliit non o6lavi. Idem tamen Bibliographus editionem quoque Reutlin* 
gaifem, fed nunus adcurate, excitavit ibld. pag. 781, ubi haec habet: Lcffura 
juper Canone Mijfm in atma Uniuerftate Lowingenfi Cfic) ordinarie leffa. fot^ 
Mdting. X488. 

XIIL Joh. Baptiftae de Salis^ Ord* Min. de obfervantia Summa 
cafaum confcieutiae Alphabetico ordine concinnata» Norim- 
bergae per Anton. Koburger 1488« in Fol. 

In averfa primi folH pagina auftoris praefatio legitur. FoKo Jecundo 
IncipH Summa cafuS vtitifjima &c. gothico chara^lere minuto in duabus colum- 
nis unprefla. Signaturas, paginarum infcriptiones , e. g. Excumunicatio - ^ejuniH , 
fbliorum numeros romanos (inde a folio fecundo, quod numerum L habet, 
icilicet Fotium /. ) & plerumque initiales literas parvas ipfe typographus adje- 
dt. Defunt vcro cuftodes. Terminatur opus in fecunda columna folii CCLXVIL 
cujus tres ukimae lineae eiusmodi funt: 

]K 2 0Xfti^ \ 100 
€xptetu £jl in Nurembtrg impiali ciuitate partls 
germanie : j^ Anthoniu koberger inibi cociuem. 
Anno currente. M. cccclxxxviij. His fubjedta leguntur : 

Sit iaus deo. 
In a\cerfa pagina folii ejusdem legitur Bulla Sixti IV. quae indpit : Et 
^regj Jatuti&c. data anno M.^i cccct bcxix. die tercio lil\ ^anuarij. Hl 
je£& uint novem diiticha in laudem operis. Accedunt Rubricds Juris b 
nonici, quam civiiis, o6lo foliis non numeratis comprehenfae. 

IIV. Incipiunt comentaria (fic) gloriojijimi (fic) doBtoris 
Thome de aquino ordinis predicatoru fuper libris arif 
(fic) de anima^ Hxc ia fronce ieguncur primse col 
operis Papias impreiii per Marcinum de Lavaile 1488* ii 

Opus in duabus colunmis gothico chara^lere admodum minuto 
fum elL Habet initiales literas parvas « & fignaturas : caret vero cuft 
numeris, infcriptionibus paginarum. In averfa padna folii feptimi qu 
nis k fequens legitur notitia : Expticit commentum JanSi Thome de aquin 
nis predicato^ f^P^ libros ariflotetis de anima. Papia ( fic ) Imprejtm pi 
tinu de taucUte de moferato. Anno Chrifti. M. cccc. Ixxxviij. die vttimi 
feptembris. Accedit in eadem colunma regiftrum diartarum. 

XV. Gloja cdtinua colledforis (Petri de Harentalis Priori 
reftieniis Ord- Pra^monftracO Juper librum pjalmorum^ 
lings 1488« in Fol. 

Hujus operis editionem antiquiorem ad annum r^go. N. XIII. 1 
Haec pra^fens tituli loco verba a me recitata: Gtofa cbtinua &c. majufci 
raftere gothico imprefla exhibec in prima primi folii pagina. Folio 
Expofttio tibri pfatmoA regii tpphete &c. &c. lcilicet incipit. Sequitur au 
anediate auftoris epiltola dedicatoria ad Johannem de Arkel. Opus 
cliarafikere in duabus columnis fat firmae chartae imprefTum eft. Caret 
bus literis, foliorum numeris^ & cuflbdibus: liabet vero fignaturas, 
narum infcriptiones, e. g. Pfatmus^XIIL In fine adnexa eft i) 
2) Pfaimorum recommendatio , & 3) eorundem index alphabeticus. / 
calcem legitur: Finis gtofe Ptinue Jup tibrum pfatmo^ in Reutttingn , 

Anno» M. ccct. Ixxxviij. q Ronumo^ rex Maximitian^ captus tenebatur 
flamdrie ac deinde tiberatus auxitiante dno noflro iefu chriflo qui efl benei 
fecuta ficutoj^. Videtur & hoc opus i>er Joh. Otmar excufum fuifle 
lisdem literis imprieflum, quibus leoura in canonem mi(& paulo ante 
recenfita. 
kpl 

tVl. Proprietates Rerum domini hartholomei anglici. Hacc tan- 
tum leguntur in prima primi foiii pagina gothico chara6lere 
majufculo impreua. Sine nota loci & typographi 14^8* ^^ 
Fol* 

Follo fecundo Nciptunt (\) tituli tihro^ } capitutoj^ veneraM Barfhoto^ 
^^ angtici de ipprietatih rerum^ comprehenfi foliis quinque. Folio feptimo 
P^ft Prohemium opus ipfum incipit in duabus columnis gothico charaftere im* 
p^oflum. Habet fignaturas, foliorum in fuperiori margine primse paginae in« 
^^ptiones^ e. g. Liber .XIIL & plerumque literas parvas inidales, quae faepe 
*^men defunt. Defunt ubique numeii foliorum , & cuftodes. Uber XIII. in 
^<)Iumna tertia folii fignati J93, Liber vero XiX, isque ultimus in columna fe« 
^iinda folii oftavi quatemionis DD terminatur. In eadem columna fequensle* 
l^itur fubfcriptio: Explicit tiber de epprietatibus rerum editue a fratre Barthoto'- 

^^^^ f* J * * M Xm^ • ^ J * * 7IJF f • • • £ t^ J hanc editionem Weislingerus pag. 492. ranffimam 

XVI L 3ol;anneo Boccatiuo von btn tx\fiit€ froutn Hsc tan- 

tum legUQCur in prima primi foiii pagina magno chara6tere 
impreliat Argencorati per Johanuem Prufs i^^\\* in Foi. 

Folio fecundo incipit IbM ^^cgtfler/ feu brevia fmgulorum hujus 
^peris capitum argumenta, quae terminantur in prima fohi fexd pagina. la 
averfa pagina folii ejusdem incipit Epijlota, fc. dedicatoria interpretis Henrici 
SteinhOwel, Me(Uc. Doftoris Ulmenfis, infcripta 2)er Durct>(udbtiSt^cn Jiirlhn 
tml> froiven ft^w iSltenorti ^er^ogtn )u ^tirtd^ &c. data Ubnae 1473. Hanc 
epiftolam in prima folii oftavi pagina terminatam in averfa folii ejusdem pa^ 
na excipit interpretis inftruftio Uon t>t\\ punctcn/ i. e. fignis interpundionum 
ab eo ufurpatis. Folio demum nono» cui infcriptum eft: ^m crfl blat/ opus 
incipit Utens germanicis figura ad modemas manuduftas pcope accedentibus vol^ 

Sreiium. In prima cujusvis folii pagina folium indicatur, e. g. Z>45 .XXXIIL 
Uc. in avena autem capitulum, e. g. 2)46 .XXIIIL capttcL Initiales Uterat 
magnas, ^ figuras quam plurimas ligno incifasipfetjrpographusadjecit, idem^ 
quc paginas iignavit In averfa pa^na folii XCV fubfcriptio fequens legitur: 

^etnicft 5u ^tra^burg burdl> 3o# 
l)4nncm prii^ 2(nno tncccc!3cxxviij. 
Aoftor alias quoque adpellatur joluinnes de Certaldo , unde &milia originem 
Craxit. Ipfe vero Florentiae natus eft. De hoc Petrarchse dircipulo, & fami« 
liarif plurium aliorum operum auflore, palGm agunt fcriptores biftoriae literariae. 

Uanc 
103 

Hanc germanicx^ verflonis editionem fruflra haftenus apud Biblfiographoff qtiae^ 
fivi. Eorum non nulli editionem ejusdem Auguftanam jam anno 1471. &£isan 
excitarunt Conf. gapf^ ^uaihnvQi ISuc^jbvucfcrgefcl^id^te pag. ii* Verum cum 
haec verfio germanica ab Henrico SteinhSwel anno primum 1472. fuerit inchoa^ 
ta non potuit ea anno 1471. Auguftae imprimi. In Epiftola quippe decficato-* 
ria anno 1473. fcripta interpres ait, anno praeterito fe huic operi manum ad^ 
moviiTe. XVIII. Caii Suetonii TranquilH De Uita 3£j[;. Cafarum Liber 
Primus Incipit. Bononiae per Placonem de Benedidlis 1488* 
in FoK 

In fronte primae paginae Aufonius Hehtfio Ttlio Salufe: ( dicit) In librof 
Suetonii. Sequuntur nempe noti verfus cafareos proceres: in quorum regnajlf 
iundis &c. & Monofticha i) de ordine 2) d^ aetate in imperio , 3) de obitu Cae- 
larum. Accedit Philippi beroatdi Bononienfis: viri ctariJjHmi de vita Caii Suetonii 
Tranquitti. In fronte primae paginae folii fecundi verba leguntur quae tituli l<h- 
co recitavi, impreifa charaftere majufculo gothico. Tum ftatim incipit opus 
impreftum literis gothicis luculentis & perelegantibus. In fuperiori tnai^ne 
primae paginae cujusvis folii nomen legitur caelans, cujus vita defcribiturt e. g. 
OSiauius cafar. aug. in margine vero fuperiori paginae averfae iiber indicatur» 
e. g. Secundus tiber — Quarius tiber ^ — Undecimus tiber^ Literas initiales capi- 
tum, & fignaturas typographus adjecit. Literae vero initiales libronun (ex« 
cepto libro tertio) defunt, quemadmodum etiam numeri foliorum, &cuftodes» 
Averfa pagina folii fignati / 1. per errorem typographi infcriptionem habet: 
Sextus tiber , pro Quintus liber. In prima pagma ultiml folii primum quidem 
legitur fequens Ad teSorem monitum: Quicunq^ Tranquittum emendatifftmce te^ 
Hionis hahere cupis : knnc eme : & fecurus abi. Nam Siman pafquatis ^dertinus 
(^vefirum ardulides detitium) accurata id egit emendatione: vt quod impediat tege^ 
ies iam fruflra hic perquiratur. quare vet ex hac imprejjione vnum habeas vet nuU 
tum emendatim quctras. Tum alia fequitur notitia : Opus hoc exaffum & im-^ . 
frejfum efi Bononia ditigtntiffme ptr me Ptatonem de Benedictis ftdpatori dufdem 
iiuttatis ciue: Anno fatutis. M. cccc. Xxxxviij. feptimo catendas Martias ^oann^ 
Bentiuoto Bononienfis Senatus principe. His fubjeftum eft Regiftrum fc. cliarta- 
rum fequentis tenoris : Omnes funt terni nifi duo extrmi quorum a eft quatemio 
qvero duo continet folia (non duo, fed quatuor folia , feu duas plagulas) Lau^ 
Deo. Adjefla demum funt typographi infignia. Nihil de hac editione habent 
Orlandi, DeBure, Harwood. Maittaire Tom. I. pag. 501. eam indigitafte vi* 
detur, ubi liaec habet: Suetonius de Vita Cafar. Fot^. Bonon. 1488«^ hi nota 
(8) fe editionem hanc in Bibliotheca Maftrichtiana Bremenfi vidifle, feddehoc 
opere CAnnalibus fc. Typographids) nondum oogitantem typographum no» 

tdUGK 
m «dnotalTe teftatiir. Videtur plane haec editio inter nrifllmas, & praeftandflunas 
locum mereriL 

XLL. Repertorium ( Turis utriasaue alpTiabeticum) i(7f/fx< Johan^ 
nis Veronenlis J. U. D.) aticu Abjmti. (^qus prima vox e(t 
hujus lexici) Bafilies.per Nicolaum Eefsler. 1488* in FoL 

Veri>a Repertorium Milis aliar Abjenti gotfaico chara6tere magao impreP- 
fk ieguntur in pnma foUi primi pagina, m averia autem folU ejusiton pagina 
Xequentes ieguntur verfus: 

Exuferat cunElas hec iuris praSiea milis. 

Ne modo materias inuenit Hla tibi. 
Sed butrii firme \ atioj, diSa refoluit. 

Hanc eme qui reliquis doSior ejfe cupis^ 
Si mihi nin credis: doao^ confule queq^ 
Confule: vel potius qui fapis ipe vide. 
Folio fecundo Repertorium clariffmi viri: domini ^ohannis Milis: m vtroif^ iuf§ 
4ioSforis excellentijftmi fine prologo, aut praefatione incipit a voce Abfenti; unde 
nomen huic repertorio abs dubio eft ind tum. Opus in duabus cdumnis gothi« 
co chara£iere perelegand & praeftanti chartae imprelfum eft. Defunt initiales 
iiterae vocum prima» aut una tantum vice occurrentium, cuftodes, numeri» & 
infcriptiones pa^arum. hi fuperiori tamen margine expre(& eft litera majufcu^ 
la, (pae prima eft fubjedarum vocum. Signaturae ab a -- ) decurrunt Poft 
medium Columnde fecundae folii oftav^ quaten]donis ) fequentes jprimum legun* 
Jur verfus: 

Nofcere forte votes qo fcutpferii hdc op^ ere 
Prejferit has chartas quifue caraaeribui 
Ne mirere: licet terfum mendifq^ folutum^ 

Immune & viciis hoc opus inuenias. 
Ille quidem kefler Nicolaus : tittore rhenh 

Urbs dedit inftgnem cui Bafttea domS. 
lite ifif3 impenjis $ nunq^ {crede) pepercit^ 
Leaor amice : dabit his liber itte fidem. 
Eic etem (fic) feereta. obflrufaq^ paltadis arci^ 

ForUa iura ois legmus inueniet. 
CSperiet fHs auic^uid quefijfe necejfe f/f. 
Abjenti ^310/ nonii vbiq^ geroL 
Tom fequens notitia: 

Idibus Marlij Anno fatuHs oSuagefinm 

cSauo fupra miltefimi quaterqx dUfiwium ^ 
XX# Libri Novem Codicis Juftiniani Imperatoris cnm Gloflisv 
]>3orimbergas per Aucon. Koburger I488# in t ol. 

Operi praemifTus eft index alphabeticus materiarum > tribus faliis com« 
prehenfus. tolio quarto opus ipfum cum gloflTis incipit gothico charafteret 
(Textus paulo majori in duabus columnis, glofla vero minori in quatuor mar^ 
guiibus) imprelTum. Ab hoc folib & deinceps foliorum numeros romanos» 
e. g. Fo. IIL & paginarum infcriptiones » e. g. Liber Primus — Liher Quintut 
rubro colore typographus adjecit Idem paginas fignavit , &finguli53 libris figu-^ 
ram quandam ligno indfam , & argiunento correfpondentem praemifit Plerum* 
que etiam initiales literas majufculas rubro colore impreflas addidit In averfii 
pagina folii CCCCII. (402.) rubro pariter colore haec leguntur imprefla: 
Codicis domini ^ftiniani principif Jacratijpmi. repttite pre^ 
leSionis liber nonus explicH felititer. 

Deo graths. 
Nojlre redemtonis jfnno M. cccaxxxviij. its. Februa^ 
rij. Sub Impio Federici ( fic ) principis inuiSKffimi anno im^ 
ferii eius. xxvij. Infculptii ejl hoc opus m Nuremberga op^ 
pido Germanie celebratijfimo iufu Anthonij kobergers ctf 
uis Nurembergenjjs. 

XXL Lombardica Hyftoria C^n prima primi folii pagina) fea 
Legends Sandlormn audlore Jacobo de Janua. Uims per 
Conradum DUnckmuc 1488« i^ ^^^* 

De opere & auftore fcitu neceflaria dixi ad annum 1478« N. VI. ^ln 
tverfa pagina primi folii hujus editionis legitur Prologus , in quo etiam de ufa 
& oeconomia tabulaet feu indicis materiarum alphabetici, qui folio fecundo in-^ 
dpitt & in fecunda folii 14. pagina terminatur. Pagina averfa hujus folii /n- 
eipit Prolqgus fuj^ legendas fanSo^ &c. Hunc excipit index fingulorum ordine 
iermonum» termmatus in quarta columa folii 16. Folio demum 16. opus ipfum 
incipit literis gothicis, jpartim germanicis, admodum luculentis in duabus co- 
lunuiis impremim. Defunt foliorum numert , cdlodes , & inidales literae« Pa- 

Slnarum vero infcriptiones , e. g. Dejanffo Dominico Legenda cviii. — Defanffis 
auiniano & Sauina. Legi. cxxii. & fignaturas typographus adjedt. Legenda 
de S. Siiueflro terroinatur in columna tertia , hnea 9. felii primi quatemionis g : 
Icgenda autem De inuentione Crucis ( m ordine ) \xiiii. indpit initio ftatim co« 
lumnae primae folii ^i. In quarta columna folii fignati DDi Explicit legendd 
Lombarmica de Uoragine ordinis Predicatorum. Epijcopi ^anuenjis:- In prima 
autem fequentis folii columna indpiunt» feu Se^uuni* fueda legende a fuibufdS 
aliis fuperaddite. Et primo de dece milibus (fic : martiriL Ad calcem ultimae 

hanun legendanua circa fiocm columnae fecundae folii deciDU quijaitemionis GG 

lUQC 
1C5 

htoc leguntur gothico charaftere majufculo imprefla : Expticiunt quomndam 
fmSfaru legende adiunSfe pofl Lombardicd hyftorid. Imprejfe in Ulm p Conradu 
JXnckmut. Anno. M. cccclvxxuiii. 

■ 

XXIL ^lncipit expofitio Chriftofori Georgii de honeftis florentini 
fuper Antidotario Mejue. Ferrariae per Andream Galluiin 

Verba titiili loco recitata leguntur in fronte primae columnae folii primi 
fignati a. Tum opus ipfam incipit gothico charaftere eleganti in duabus co- 
lumnis graeilanti chartae impreifum. Signaturas, & initiales literas parvas ty« 
pographus adjecit: cuftodes vero numeri» & infcriptiones paginarum defunt. 
kxpoutio fuper antidotario Mefue terminatur in columna quarta fblii fexti qua* 
ternionis g. In eadem vero coiumna Sequitur traSfatulus valde vtilis de aqua 
ordeif & de modo faciendi ptifana^ Jim coe^ modH praSicantiH ; qui terminatur in 
columna tertia folii fequentis. In fronte columnae quartae Explicit utilis expo^ 
fitio Xpoferi Georgii de honeJUs ftorentini fuper antidotario Mejue ei traSatu (T 
aqua ordei. Et ae modo faciendi ptifand Jim cSe^ modH praSrcantiu diligenti[f]e 
emedata. Imprejfa Ferrarie y prouidH vi^, magifiru Andred Gallu. Anno domini. 
M. cccc. {xxxvitj. die xx. Martij. Accedit Kegifirum charta^. 

XXIIL Opera^ feu Tradtatus medici coinplures Antoni Guanerii 
Papienfis. Papiae per Anton* de Carcano i^g^}» in Fol. 

In fronte primae columnas foiii primi fignati a Incipit traffatuf d* epri^ 
tudinibus capitis. editus per Magifirum antonium GuatfneriH artiu^ & medicine do^ 
Sore papiefem^ gothico chara6^ere minuto in duabus columnis firmas, & albas 
chartae, quae latiffimos habet margines, impreflTus, ut ceteri ctiam trai-tetas. 
Traftatum de aegritudinibus capitis in columna piima folii feptimi quaternionis g 
terminatum in eadem columna excipit Cometariolus de pleurefi, \\\ fecunda co« 
hunna fblii (ignati i De pajftonib^ fiomaci (fic^ comentariolus feliciter incpit. (fic) 
Traftatum hunc , feu commentariolum excipiunt fequentes hoc ordine tra6hitiis 
de fluxibus, de Matricibus , feu aegritudinibus mulierum propriis, de Ardieti- 
ca« & calculofa paffione, de pefte, & venenis, de febribus, de balneis, dc- 
mum accedit auftoris ejusdem antidotarium- Ad huius calcem in columna pri- 
sna folii decimi quintemionis F fequens legitur notitia.;^ In hoc uoltimle aggre^ 
gati funt oes traSat^ quos clarijpm^ & verifitm^ medicie Iterpres Jlntoni^ guaine^ 
ri^papiefis ad diuerfas corporis hHnni egritudines edidit. & diligenti^e emedati 
m pftantijpmii artiu^ & medicine doffore magr^ Frnncifci bobilfem. Theoricd me* 
'Tlicfne de mane tegend T felici fiudio^ papiefi. Et aureum i volume. & iuuenib? ad 
«F* praSica nouiter acadetib^ maxte vtile. Per magf^ Antonii et carcano ipfiux 

&emlUr Fafc^ UL gyw- io6 
gymuafjj genivall iurijla^ bidellu dttigetijfpnie Papie impjp. M. cccc. Xxxxviij. 
xa ^anuarij. Accedit in fequenti colunina Regiftrum fc. chartarunu Ceterum 
initiales literas parvas, & fignacuras typographus adjedt: cuftodes vero» nu- 
meri & infcriptiones paginarum defunt 

XXIV. Tra^atus facerdotalis de facramentis deq^ diuinis officiis 
& eoru adininijlrationibus. Argeutina^ 1488- ^^ 4* 

Verba haec gothico chara6):ere majufculo imprefTa leguntur in prima pri« 
mi folii pagina. Folio fecundo incipit Prologus , feu potius epiftola hujus ope« 
rts commendatitia Stanislai Epifcopi Pofonienfis , qui hoc opus a CapeUano fuo 
Nicolao de Ploue, Decretonun doftore, conficiendum curavit, & Clericis fu» 
dioecefeos pro norma pnefcripfit , ut ex contextu difcimus. In columna fe- 
cunda folii tertii paulo poft niedium hujus columnae incipit trad:atus De fa-- 
cramltis in genere , gothico charaftere fatis luculento in duabus columnis fir* 
miifima;, fed minus albae, & politae chartae impreflus ut ceteri trai^tus, 
Paginarum infcriptiones e. g. De facramento — Penititie — Expofitio tertie — 
Partis miffe — fignaturas , & initiaics literas parvas typograpiius adjedt. Ad 
calcem operis primum leguntui* verfus: 

Sufcipe copleSi laudes chrifte laboris 

Quas corais leti vox fubdita reddit amoris 

^it merces operis oratio fanSta legentis 

Que iungat fuperis nos toto robore mentis. jfmen. 
Tum vcro fequens notitia: Finit traSatus perutilis de adminiftratione facramSto^ 
Tum. d^ exvofitione officii miffe. de dicldis horis canonicis. deq^ cenfuris iccfiafticis 
canonice obfmiandis. Impreffus Argentine Anno dni. M. cccc. Ixxxviij. prima dit 
menfis OStohris. Accedit tabula , feu index fmgulorum ordine capitum , qui ter* 
minatur iu prima columna folii oftavi, ejusque ulthni quatemionis q^ 

•i 

XXV* Quaeftiones in libros Phyficorum Ariftotelis Audlore Jo- 
hanne de Ganduno. Accedunt Eliae Hebraei Cretenfis Phi- 
lofophi, &; Medici Annotationes ad dirta qucdam commen* 
tatoris, Joh. Ibilicet de Ganduno» Venetiis per Joh* Luci*' 
lium Santritter 1488- in Fol. 

Folio primo index , duobus fequentibus vero praefatio exhibetur. Folio 
quarto Queftiones Juper libros phificorum Ariftotelis. Magiftri ^ohannis ^endonh 
viri perjpicaciftimi. Incipiunl felieijfme. Ab hoc folio ad finem usque operis fb* 
iiorum nuraeros tj^pographus adjecit, nempe i. 2. &c, Opus gothico cliara* 
(kevc admodum minuto in duabus columnis firmas, at minus albae chartae im- 

pref- 
I07 

preflbm cfh SJgnaturas , 6c plerumque initiales Kteras magnas florentes typo* 
graphus adjedt: curtodes vero, & paginarum infcriptiones defunt. Ad caJcem 
Columnae fecundae foiii i85« Jegitur : Hoc opufculum annotatiomim Tc. finitum 
Cab auftore completum) fuit anno latinortm. 1485. in fne ^ulii Florentie. Ex 
his verbis fbrte nata efl: editio hujus operis Florentina anni 1485» quam Or- 
landip Maittaire, & alii excitarunt Bibliographi. In averfa pagina folii eiusdeni 
prater alia haec kguntur: C ^oannes Lucilius Santritter helbronenfis i nieron^ 
fHus de fanSis venetus fodi Uiroru^ quidem folertijpmorum Petrt benzon i Petri 
cremonenfis impenfis no minimis at euris fvAs i folicttudinibus diligentijjimis itnyref-^ 
Jione opleuerut dno fatutis. 1488. 12. calen. decemb! Uenetiis. Accenit Regjfirum 
Qchartarum) huius operis. Auftor Quaeftionum Gandenfis fuit Hinc divcrfne 
ndpellationes de Janduno , de Ganduno , de Gandavo , & Jandunus. Editio- 
nem quaeftionum Johannis de Janduno antiquiorem ad annum 1480. N. XIV, 
receamL 

XX VL Alberti Magni Libri IV. Methaurorum ( Metheororum ) 
per Renaidum de Novimagio 1488. in Fol. 

Opus hoc gothico charaftere pereleganti in duabus colunmis praeftanti 
chartae impreflum eft. In fuperiori margine primae cujusvis folii pa^nae nurae- 
rus libri , & traftatus expreflus eft charaftere romano , in averfae autem pagi- 
nae fuperiori margine libri & traftatus nomina funt exprefla hac radone : 

Liber //. 

TraSatus — IIL 
SigBaturas quoque typographus adjecit DeOmt vero cuftodes, foliorum nu- 
ineri , & plerumque initiales literae, Liber quartus terminatur paulo ante me- 
dium colunmae quartae folii quard quaternionis q, & haec tantum liabet i'ub« 

icripta: 

Laus deo in fecula feculo^. 
FoUo fequend Tabuta Hbri Metliaurorum jJlberti magni Incipit t /mbet quatuor 
tibros. Sec^uitur nempe index argumenta exhibens fingulorum ordine capitum, 
quem exdpit Regiflrum fc. Chartarum. Ad hujus finem in fecunda o£lavi fo- 
lii quatemionis ejusdem columna fequens notitia legitur: Expliciunt lihri qua* 
tuor Methauroru^ Alberti magni excellentij/imi facre theologie doSoris nec non 
fh*ii principis ordinis predicatorum imprejp v Renaldum de Nouimagio theotoni'- 
4um. Anno dni M. cccc. Ixxxviij* Menfis mait die. xxiiij. Locus impreflionis hic 
quidem non indicatur. Conftat vero Renaldum de Novimagio circa haec tem* 
poca Venetiis operam dedifle imprimendis libris. P d XVIU 108 iYj XXV FT» Akxandri aphrodifii cpblemata per GeorgiS valla in l 
tinu cduerfa. Arifiotelisproblemata £ Theodoru ^aza . Pi 
tarchi problemata per ffohcmni petru lucenjem tmprejfa l 
netiis per Antonium de firata Cremonenjem. Anno 14^ 
in FoL 

In averik prirai folii pagina P^itior Pifanus Ludouico mucenigo : frotal 

li in eloqueutia uiro. S. P. D. oc praerentem Vallae/fui &Ludovici Mucenigae Pi 

ceptoris, interpretationem commendat* Fiiiita hac epiftola legitur in ead 

pagina In hoc uolumine continetur Alexandri aphrodifei &c, quae tituli loco r 

tavi^ Folium fecundum interpretis Epiftolam exhibet dedicatoriam ad Joh 

Marlianuna Mathematicum , quo liortante interpretationem hanc Georg. V 

fufceperat. Folio tertio incipiunt Alexandri Aphrodifei Probtemata: Per Gfi 

gium Vallam Placentinum In Latinum Tranflata , charaftere rotundo pereleg 

ti, & praeftanti chartae imprefla. Initiales literas parvas & fignaturas tj 

graphus adjecit: cuftodes vero, numeri, & infcriptiones paginarum defi 

Problemata Alexandri Aphrodifei terminantur in prima pagina folii fexd 

nionis d. Typographus in eadem pagina iiaec fubfcripfit : Imprejfum J^enetiis 

magiflrum Antonium de flrata cremonenfi^ Anno domini. M. cccc. Ixxxviti. o& 

calen. decembris. In averla pagina folii ejusdem Nicola. q fic ) Gupalatini V 

ti phyjici prcefatio in prohlemata Arijlo. aa Sixtum .iiii. pontificem maximum i 

ftola legitur, in qua teftatur, Theodorum Gazam fummam in emendando 

cpere .adhibuilTe diligentiam , cum jam typis eflet imprimendum. Folio fequ 

Arifiotelis Philofophi Problematum Particula Prima Interprete Theodoro Per 

timam ( ab ipfo Theodoro Gaza adhibitam ) emcndationem fc. incipit Temiii 

tur haec Problemata in averla pagina folii fexti temionis m. Ex fubfcript 

ad calcem hujus paginse adjeda difchnus impreflioni finem flufle impoii 

A. M. cccclxxxviii. xv. klen. ^anuarii. Folio fequenti Calphumius Marco Au 

uiro clariffttno falutem dicit, adfirmatque fe ladnam Petri lucenfis verfio: 

Probleraatum Fiutarclii cormptiflimam ab impreflbribus accepifle , & hinc \ 

ram dedidifle, ut nonc quidem quam emendatiflima prodiret in lucem. 

eadem pa^na Plutarchi — — Problemata Emendatifiima incipiunt* etd 

aue terminantur io prima folii oftavi quatemionis o pagina iinea 19. In 

aem pagina 

Calphwmius Brixiit^s ad Domini 
cum Siliprandum mantuanum. 
Qwos radi optabas (ia Siliprande libeilos 
Imprime nil pojftt iugire doSa manus. 
C^ui leget hoc aquus grates tibi teffor habebit 

Atq^ ide optabit candidafata mihi. 
Na modo mendofus latiis errabat in oris 
Plutarchus : rafa nuc bene petle nitet. 

Aui 
ro9 Au/reliiq^ mei ctaras fejfinat ad adtt 
Qui colit Ag toto peSore pieridas^ 
Ws fubje£hi efk fequens notitia: Expliciut probtemata jftexandri aphrodifei: i 
^ceco in tatinu traduSa p GeorgiH Vatta. Et Arijlotetis probtemata Theodoro 
^terpte. Et Ptutarchi tnrmemata: fimut feriati. j^ emitatijfmia: exceptis iftce (fic) 
Ptutarchi trihus uet ad fiimum qMtuor locis ubi grceci exeptar mancU erat: tu cii 
-mutius habueris tua ditigentia iungito. Vate. Imprejffu Venetiis per Antonium de 
yhrata cremonenfem. Anno fatutis nrce. M, cccclxxocviii. die Sabbati iii. no. ianuarii. 
Wiccedit Regiftrum chartarum. b — n funt terni: a & o vero quaternL 

^XVIII. Almanach magijlri ^ahanis de monte regio ad Inot. 
xviij. acuratifflme (lic) calculata. Augull» Vindel. per Er- 
hardum Ratdolc 1488* in 4. 

Verba tituli loco recitata leguntur in prima primi folii pagina gothic© 

=^haraftere majufculo impreffa. In averfa ejusdem folii pagina exftat Tabuta 

-^egianiL In fronte primae columnae folii fecundi legitur : ^ohanis de monte re^ 

gio : germanorH decoris : ftatis nojlrf ajtronomie principis Epnemerides. Sequitur 

autem immediate introduftio auftoris ad ufuin hujus operis. Hanc exapiunt 

. Prognoflica in tacuinos ex cplixis in compendium redaffa. Auftor pro genio fae* 

cuii plura diiferit de aflrorum pofitionep affeftionibus , & influxu. Atque haec 

omnia decem foliis comprelienfa funt. Folio undecimo nihil aliud iegitur» 

quam Atmanach pro anno i^Zq. Titulus huic fiinilis praefixus efl etiam Ephe- 

meridibus pro annis fequentibus usque ad annum fc. 1506. Impreffae funt 

ephemerides iftae praeflantiflimae chartae numeris figuris, literiscjue his qui- 

dem gottiicis, pereiegantibus. Defunt fignaturae, cullodes numen, & infcrip* 

tiones paginarum, Attamen folia priora, quibus praecognita continentur, fig- 

nata funt In averfa pagina folii ultimi ephemeridum pro anno 1506. fequens 

legitur fubfcriptio: Opus Almanach magiflri ^ohdnis de monte regio ad annos 

Mriij. expticit felicit. Erhardi Ratdott Auguften ( fic ) Uindeticoj^ viri fotertis 

iximia indufiria : i mira imprimedi arte : qua nup Ueneciis : nunc Augufle uindeti» 

/04 ixcettet ( fic ) nominatijfmus tercio ydus Ssplembris. M. cccc. Ixxxviij. Auftor 

opeds vul^ Regiomontanus dicitur a loco natali ^6nigt$ber9 in Franconia , non 

m BoniflSi. Proprium ei nomen fuit Johannes MUllen Fuit per deccm 

fere annos Georgu Purpachii Mathefeos ProfcfToris .Viennenfis celeberri- 

mi difdpulus, Sed haec aliaque de Yiro hoc fua aetate celeberruno fatis funt 

cognita« Minus vero nota efle videtur haec ephemeridum ejus editio. Illuftris 

Zapfius in au9«burg« 95u(l^brurfet9ef(l^ic^e unicam novit Bibliothecam , nimi* 

rum Monafterii Ord* S. Beaedifti ad S. Petrmn Salisburgi , quae eam .poffidett XXIX. IIO 
XXIX. JJlrotahhm planU in tabulis Afcendens cutinens qualibet 
hora atq'^ mho. Equationes domoru^ celi. Mora nati in 
vtero mdtris («3 quoda traStatu natiuttatu vtili ac ornato. 
Nec no horas ihequales eP quolibet climate mundi. Au6lore 
Tohanue Angelo Aichachenfi Boio. Auguft. Vind* per Er- 
hardum R^tdolt I488* in 4- 

Verba tituli loco recitata leguntur in prima primi folii pagina charafte- 
re gothico majufculo impreffa. in averfa folii ejusdem pa*;i7*a legunthr nomi- 
na ciuitatum fecundum ofto climata in ofto claffes partita. Folio fecundo £r- " 
hardvj ratdolt Augujlen. impre/Tor Alberto rkeni palatino: fufieriorifq^ ac inferio- 
ris bauarie^ duei fjotentiffimo itluJiriJjHmoq^ foelicitatem. hi epiftola hac dedicato- 
ria Albertum ducem inter aiia lus verbis alloquitur: cu te in primis hac tlpe^ — 
fiate int* aties alemanif principes omni bonarH artH genere pollere inclarefcat : vt 
pares admodH paucos cofccutus fis. Johannem vero Angelum de aichach viiami 
peritifftmum adpellat. In averfa pagina operis hujus, in quatuor partes diftribu- 
ti , breve argumentmn exhibetur, Et quidem pars Prima - tabulas frgni & gra^ 
dus afcendentis quatibet hora atq^ minuto: tabnlas quoq^ equationis domoru coeti 
ad mediu cuiuflibet climatit compieSit : Secunda imagines facierum & graduu duo^ 
decim fignoru^ cum earidem proprietatibus : figuras infuper coeli cuiufuis graduf 
ipforum duodecim fignoj^ ad jexti climatis medium ereSas metit. Tercia tabutam 
more in fantis in vtero matris : per quam & tempora conceptionis Jimut & natiui'^ 
tatis coiciunf^ exptanat. Anneait preterea natiuitatu tra&aculii ( iic ) ex acutiffrmi 
afirotogi ^tii firmici traditioue ( fic ; excerptum. Quarta & vttima tabutas ho^ 
rarum inequatiu dieru & noStium artificiatiu pro quolibet climate elaboratas defig^ 
Mt. Et ne atiquis tocorum prefentis tibetli vfu fraudet: tabute ajcenditis : equatio^ 
nijq^ domo/\ coeii: nec no & horarum inequatii vttra feptimi ciimatis terminu /7fr- 
feae funt. Folia quatuor priora , quibus praeter jam mdicata continetur etiam 
introduftio fpecialis in primam partem opeiis , & prima Tabuta Signi & gradus 
cfcendentis quatibet liora atq^ minuto. Prima pars terminatur in prima pagjna 
folii oftavi quatemionis e: Secunda in pagina averfa folii quarti duemionis r: 
tercia in averfa pagina duodecimi folii fexternionis y. quarta dcmum in pagina 

Srima foiii decimi fexternionis D. In averfa pagina fotii ejusdem primum quU 
em cxftat Regijlrum (chartarum) huius tibri: tum vero gothico charaftere 
majufculo leguntui* fcquentia : Opus Afirotabij ptani in tabutis : a ^ohane Angeli 
( fic ) artium tiberatiu mngtftro a nouo etaboratu : expticit feticiter. Erhardi rat^ 
dott Auguftlfts viri Jotertis : eximia induflria : i mira imprimendi arte : qua nuj^ vi^ 
necijs : nunc Augufte vindeticorQ excetlet ( fic ) nominatifiimus. Uigefimo feptimo ksh- 
tendas Nouembns. M. cccc. Ixxxviij. Laus Ueo. Opus maximam partem cx ta- 
bulis & figuris conftans praeftantiilimae chartae, oc gothico charaftere perele^ 
ganti impreffum eft. Inltialcs literas florehtes magnas ligno incifas, & figna- 
turas typographus adjecit: defunt vero cuftodes» numeh, & ii^criptiones pagi* 

narum% 
iit oarum. . Editionem hanc duae alide fubfecutae funt , utraque veneta , prior qul« 
iem anno i494» fuo loco a me recenfenda, altera vero anno 1502. fafta. 
Conf. Clement Bibliothec. Curieufe Tom, I. oa^. 331. & Denis SBtcn* SSud&^ 
)ni<fersefc()i(l^te pag. 79. & 80. De vita & lcriptis Johannis Angeli ( Engel ) 
>lures commentati fuot : omnium vero adcuratiflime Ci. Micliael Denis in SOStenS 
J5u^Dnicfergef(|>icl&te pag. go. Cimi vero&hunc plura nefcivifle, vel omififlct 
{ux vel ad Biographiam , vel ad Bibliographiam compatriotae noftri illuftrandam 
nomenti aliquid liabere mihi vifa funt, paucos ante menfes fmgularem de vita & 
briptis Johannis Angeh commentationem elucubratus fum , opportuna occaflone 
yporum beneficio edendam in lucem. Nunc pauca tantum adnotabo. Locus 
H natalis fuit Aichach, fuperioris Bavariae civitas non ignobilis, Ingolftadio^ 
[neridiem verfus 1 quinque milliaribus diftans. Quo anno natus fuerit , necdum 
sxplorare potui. Anno 1472, qui Academiae Ingolftadienfi natalis ftUt, die 
nenfts Augufti vigefima nona ^ohannem Engel de Jichach inter infcriptos ma- 
iricula Univerfitatis autographa exhibet. Eundem fub Decanatu Doaoris Con^ 
radi IVeigand ex Herbivoli ad facultatem medicam recegtum fuifle , afta ejusdem 
Ekcultatis authentica ad annum 1479. nos docent Et in his quidem Magiftri 
nomine falutatur. Atque haec tantum funt, quae de noftro reperire potui ia 
A£tis academiaenoftrae manufcriptis authenticis, quae diligenter evolvi, inpri- 
mis quae ad hiftoriam fpeftant facultatis phiiofophicae. In Impreflis academiae 
noftrae annaiibus ne nomen quidem occurrit Johannis Angeii^ Hinc minime 
sidduci pofliim, ut credam, Johannem Angelum in Academia noftra ordinarii 
Profeflbris munere unquam fun6tum efle, licet Andreas Stiborius, Bojus, & 
Aftronomiae in Academ. Viennen. Prof. in PrcefaU ad tabulas Ecclipfium Geor- 
gii Peuerbacliii Viennae an. 15 14. editos eundem Ks adnumeret, qui in jEpg^/- 
fiadio Mathematicam frofejji funt. His enim verbis nihil aliud infinuari videtur, 
quam Angelum noftrum m Univerfitate Ingolftadienfi aliquamdiu commoratum 
nifle, fcribendis in eadem libris operam dedifle, & privatas forte in Aftrono- 
nua, aliisque mathematicis difciplinis le£ttones liabuifle. Calendarium certe 
<iennanicum . cujus memmit CI. Panzer tn 5lnna(cn bcr dltertt betttfd^cn Sltteratur 

gg. 223. Joliannes Angelus Ingolftadii compofuit, ut ex fubfcriptione patct: 
tcfe pr4cttc4 ^^e gemac&t tHavl^er 3ob4nnee ^ngcf tn ^er (^blt4)en 
Xlnivtxfitht ^naodt^e «uf ^m Xt\. CCCCtxxxxvj. Tfar* Plerique noftrum 
Aftronomiae, vei Mathefeos Profeflorem Viennenfem adpellant. Vei-um licet 
certum fit, longiori tempore Viennae in Auftria commoratum fiiifle, & ibidem 
obfervationibus aftronomids operam dedifle: tamen nuUus eorum, qui de Pro- 
fdToribus Viennenfibus exinftituto fcripferunt, horum numero Angelum noftrum 
accenfuit, quod ante me obfervavit Cl Denis tn SBicn^ ^ud[>Drucfcrdcfd[)tc^te 
pag. 80« Videtur ergo munus docendi publicum vel ftudio declinafle, vei non 
admodum adfe^fle, ut Ubris partim componendjs, partim aliorum corrigendis 
liberius vacare poflet. Obiit Viennae in Auftria anno 1512. tertio calendas 
Odobris, ibidemque fepultus eft in aede S. Laurentio facra. Conf. Georgii Tan- 
fietteri Catalogum, in quo recenfentur Uiri Mathematici quos inctytti Uiinenfe 

gyw- 
gf/mnajiu ordine eetebret habuit , fubnexum epiftolae dedicatoriae t:abularum*eccfi« 
plium Georgii Pcuerbachii anno 1514. ^ fe editarum, & Georgii Ederi]^ C. Vien* 
nenfis Catalogum ReSorum & Itluftrium Virorum Archigifmnafii yiennenfis — 
Vienn. 1559. ad ann. 151% Ex pofteriori hoc loca difcimus, Johannem Ange» 
lum Vitam Alexandri M. ex Diodoro Siculo vertifle , utique ex gnieco in latinunK 
D6 hoc opere nullam fecit mentionem Cl. Denis in 2Bicn« 95u^>l>nicf ergejii^id&te. 
Idem , ubi libros recenfet a Johanne Angelo vel compofitos , vel correftos , edi^ 
tosque in lucem, omifit fequentes. i) Concordantiam Aftronomiae cum Theo- 
logia — Petri. de Alliaco — quam a Jolianne Angelo correftam impreflit Erhar- 
dus Ratdolt AuguihB Vindel. 1490. m 4. Exftat hoc opus in Bibliotheca 110« 
ftra Acaden.ica, fuo loco uberius recenfendum. 2) Opus tabularum direffio- 
num, profeftionumque Johannis de monte regio — a Joh. Angelo corre£hmi» 
& ab Erliardo Ratdolt impreflum Auguftae Vindel. 1490. in 4. 3) Guidonis 
Bonati traftatus decem Aftronomiae — ^ohannis Angeli — diligentt corre&iom. 
Erhardiq^ ratdott — imprimendi arte — Augufl^ Vindel. fc. editos anno 1491. 
in 4. quae duo opera pariter exftant in Bibliotheca Academ. * 4) Praftica, feu 
Calendarium ad ann« 1496. Ingolftadii a aoftro compofitumi cujus paulo anttL 
xaemini. 

■ 
■ 

XXX. Jd egregiu dnm ThomS de drag jpfonalis "pfentie fereriffu 

miprimipis dni Mathie: hugarie: bohemieic regis Aufirieq% 

duris cancellariu^ Prefatio magifiri ^ohanis de thwroci: in 

primu libru chronice hungaro^ foeliciter incipit^ Brunae fi- 

• ne mentione typographi 1488. in Fol. 

Primum foUum noftri exemplaris deeft. In fronte folii fecundi , figna* 
ti ii2t> verba leguntur tituii loco recitata. Tum immediate incipit praefatio 
charaftere magpo gothico, eoque elegantiflimo praeftanti chartae imprefla ut 
ipfum opus. Defunt initiales literae , cuftodes , numeri , & infcriptiones pagina- 
rum. Ad calcem primae paginse folii oftavi quaternionis c Finit prima pari 
thronice hungaroj\,: iuaverfa autem pagina Incipit ^logur in fecidam j^tem chro» 
mice hHgarorum, ipfaque pars fecuncia* In averfa pagina folii fignatik legitur * 
JDe coronatione regis latiflai quarti filii regisfiephani quinti qui kunlac^o diSus eflz 
in averfa autem pagina folii fignati o Incipit pfatio in chronicam Sigifmundi re^ 
gis & Imperatoris fimul cum ceteris eitfde^ geftis. Totum opus terminatur in 

Srima pagina foiii o6lavi quatemioni^ x , linea 12. Adjefta eft fubfcriptio fequens : 
tluflrifiimo^ hungarie regi chronica In inclita terre Morauie ciuitate Brunefi tu^^ 
€ubrattjftme impreffh finitfeiicius. ^nnofatutie. M. CCCC. Ixxxviij. die.xx. Martij. 
Regum efligies parum icite ligno infculpt» exhibentur in hoc opere , cujus edi« 
tdonem auguftanam anno eodem ab Erhardo Ratdolt, fumptus fuppeditante 
Tbcobaldo Feger concive Budenfi^ completam Urtio noMOi Jfunii liluftris Ztt^ 

pfiui 
"3 

pfius Irt ^ugrturg* S5ud>^rucferflefc^lc^te pag; 84. & »5- defcripfit Alexius Ho^ 

fafUf in Memoria Hungarorum — Scriptis editis notorum P. IIL pag. 464. feqq. 
de auftore noftro , quem fub nomine Turotzi produxit in lucem , agit , citat- 
que prafentis operis editionem Auguftae Vindel. a. 1482. per Erhardum Ratdolt 
faftunimpenfisTheodoriFeger, concivis Budenlis. Verum editio» fi qu» exi- 
ftit anno 1482. per Erhardum Ratdolt fa6te, dicenda eft veneta. Erhardus enim 
Ratdolt ab anno 1477 — 1485* Venetiis artem exercuit typographicam. Dum 
editionem hanc impenfis Tkeodori Feger faftam adfirmat, editionem Auguftn- 
uam anni 1488 » paiuo ante commemoratam , forte indigitavit. Idem Venetam 
cditionem anni 1488. in^. fa£hun excitavit, quae tamen fi^a efle videtur. 
Kulium certe ejus rei teftem produxit. 'Soliloquium , quod, cujus fit generis 
fcriptum au6teris noftri, fe ignorare fatetur Horanius, nihil aliud efle videtur, 

Juam prae&tiuncula in hoc opus chronicum, quae, fub titulo Solitoquium, epi- 
olae dedicatoriae hujus noftrae editionis inunediate fubjunfta eft. 

IXXL Fafiifiulus tetnpo^ omnes antiquorum cronicas comple- 
Uens. Argentin» per Joh^ PryCs^ i^jjg, in FoL 

Verba tituli loco recitataf gothico charaftere majufcnlo imprefla legun- 
tur in prima primi folii pagina. In averfa pagina folii ejusdem incipit tabula 
feu index materiarum alphabeticus , in averfa itidem pagina folii fexti termina- 
tus. Folio feptimo prohemium inciplt, in averfa autem pagina folii oftavi opu» 
ipfum gotliico charaftere fatis luculento chartae minus firmae & albae impref- 
Him. hide a folio feptinio in fuperiori margine piimae cujusvis folii pagi- 
nae folii numerus hac ratione Folium primum — Fotium IX. \\\ averl» 
autem paginae fuperiori margine mundi aetas, e. g. Quintaetas. Tranfmigratio. 

imprefla le^untiu*. Ab eodem folio & deinceps fignatuias ab A — P. typo- 

graphus adjecit* Hiftoria continuata eft in hac editione usque ad annum 1484. 

Ad calcem averfae paginae folii numerad XC ( 90 ) haec tantum fubfcripta le- 

guntur: Imprejfum jfrgentine. per ^ohanem 
prtffs. Anno domini. Mceccixxxviij. XXXff* Johannis Koellner J. U. D. Colonienfis Sumariu fex- 
tuale t Condufiones Juper Sextum (librum decretalium) j 
CUmentinas. Colonis per Johannem KoelhojQT. i48B* in 
ho\. miD« 

Htulus, quem recitavi, legitur in prima primi fblii pagina gothico charaftere 

magno impreflus, in averfa autem pagina Tituti fexti fcd^m ordini atphabeti. 

Folio fecundo in. fronte pnnuB coluximae brevis legitur notitM de auAore, fea 

SumUlir Fafc. UL f col- It* 
colleflore hujus fumtnarii' ex variis variomm doftorum , qui etiam noviflime iit 
fextum decretalium fcripferunt, lucubratiohibus conipofiti. Fuit nempe Johan- 
nes Coelner de Vanckei Artium Liber. Mag. Juris utriusque Doftor & in Jure 
Canonico Ordinarius in Academia Colonienfi. Opus chartds minus albae & fir^ 
mse gothico charaftere in duabus columnis impreflum efl:. Paginarum Infcrip- 
tiones, e. g. Summarium & Conclufiones Sexti — De eleSioney & fignaturas 
typographus adjecit: Defunt vero cuftodes, numeri foliorum, & initiales lite- 
rae. Ad calcem fummarii & conclufionum fexti circa finem column» pnmse & 
initio fecundae folii oftavi quaternionis C fequens fubfcriptio legitur: Swnaria^ 
pariter 2 conclufiones Sexti accurate & opendioje ex doSlortbus circa eundem fcri^ 
bentibus per honorabilem viru dnm ^ohannem kolner. de vankel artium liberatiu^ 
m^rm . iuris vtriufq^ doStorem. virii peritijpm^ In iure Canonico ordinarium i 
florentijpmo fludio Colonien. cotleSa. jJnno gratie MccccXxxxviii. iV- vigilia Uifita-^ 
tionis oeate det genitricis Marie virginis gloriofiffime imprejfa finem acceperut^ 
Sumariu textiiate t Con/tufiones Ctemetinarum a praecedentibus feparari pofluntK 
habentque peculiarem titulum modo recitatum: Sunt vero eodem charaftere^ 
eidemque chartae impreflae. Cetera quoque, quae ad extemam fpeftant for— 
mam, funt eadem utrinque. Hiiic nulium eft dubium , quin ex eadem typogra-^ 
pliLi prodierint. CoUigitur id non modo ex titulo generali , Summarium & Con-^ 
ctufiones Sexti , & Clementinarum , verum etiam ex eo , quod primus fafciculu^ 
Clementinarum fignatus fit Uttera D, ultimus vero Sexti decretalium litera C^ 
Adcalcem dtulide verborumSignificationeinitiocolumnae fecundae folii quinti qua«-* 
ternionis P fequens legitur fubfcriptio: SHmaria ac coctufiones Sexti & CtemnUi* 
nartf 3 fionorabitis viri artiH tiberatiwx mgri. vtriujq^ iuris doSoris modeflijfimi do* 
mini ^ohannis de vancket. per me ^ohanne^ koethoff. de Lubeck Ciuem CotomeH 
impr^a. Anno gfe Mcccc\xxxviij. in vigitia Natiuitatis bte virginis Fuuunt (fic) 
feticiter. In averfa pagina folii eiusdem incipiunt SHmaria i effeS^ extrauagS^ 
tiu^ ^ohanis .xxij. eaedemque terminantur in columna prRna Unea 36. folii octa- 
vi ejusdem quaternionis. Subjefta eft tantum vox Finis. Apud Orlandium , & 
Maittaire liaec editio non occurrit: nec alii etiam Bibliographi , qui ad manus 
miiii Ibnt, eam excitarunt. Hinc non miror, eam a Freytagio in jfpparatu. 
Liter. Tom. II. pag. 1451. in dubium vocatam fuifle, licet ab auftore Lexidi 
eruditorum jam excitatam. Freytagius ibid. defcripfit editionem hujus operis 
Colonienfem ab eodem typographo curatam anno 1494, ex qua per errorem 
natam fuilTe putat editionem, quam non nulli excitarunt, cmu notaanni 1484« 

XXXIII* Johannis An^eli Arretini, Tradlatus de Maleficiis cum 
Additionibus AugulUni de Bonfrancilbis* Veneciis per Aii- 
dream de Calabriis 1488? ^^ ^^^* niagn. 

In averfa primi folii pagina legitur Repertorium verborum operis prefen^ 
tis fii atphobeti orditu numero charta^ aperis ) tabule fignatarik Folio autem 

fecun^ 
"5 

fecundo inciint Tabuta vt in pluribut dedfua J^m ardtnem vnborum I traStatu in 
inquifitiane pofitorum. Folio 19. Additiones domini Augujiini de bonfrandfchis de 
aritmno fufer maleficiis Ange. incipiunt, gothico charaftcre in duabus columnis 

J)raeflantL chartae impreflae. Folia oftodecim prseccdentia literis A & B fignata 
unt; folio autcm decimo nono incipiunt nov» fignaturae ab a — o. Defunt 
cuilodes numeri, & infcriptiones paginarum. Jn columna fecundafolii fexti ter- 
oionis o pauio ante Vnedium Perutilis in praSica coi exceUetiJpmi vtriufq^ iurj 
ioSoris dni Angeli de aretio malejicioru traSatus vna cu^ elegantiffmis fuppletioni^ 
bus feu addiloib^ dni Auguflini £ bofrancifchis de arrimlno Jetictter explicit. Im^ 
prejffus venetijs. arte ac impinfa Jindree de calabrijs de papia. Anno dni Milefimo. 
(hc) cccclxxxviij. die xxv. menfis ^anuari. (fic) Accedit Regifiru (cjiartarum^ 
fup traSatu maleficiori diii Angelt de aretio. 

XXXIV* Friderici Petruccii, vulgo Senenfis, Quaeftiones Juris di- 
fputatae, & Confilia Juridica. Senis per Henricum Harlem, 
& Johannem Valbeeck 1439 in Fol. magn. 

Opus fme ullo titulo aut infcriptione incipit a praefatione editoris Omini 

(Domini) nofiri ihefu chrifii&c. quae legitur in'fronte primae columnae folii pri- 

mi fignati a ij. In eadem columna circa medium incipit prima Quefiio difputata 

per dominum FredericH de petrucijs de Senis decreto^ doSore^ in fiudio paduano. 

Paginae fin^ae in duas columnas di(lin6lae funt. Initiales literae, cuftodes, 

numeri, & mfcriptioncs paginarum defunt Cliarta praeftandfTima eft, & magna, 

tetiflimis marginibus inftrufta. Literae gotliicae paulo minores funt, fedperele- 

gantes. Circa nicdium columnae fecundae folii quarti duernionis i Hic finiunt 

Confilia cum eorum tabula Excelletiffmi decretorum dofforis domini Frederici pe^ 

trucij Senenfis diligentijfime reuifa per eximium legum doSorem dominQ Bernardi* 

num pafiurtnu^ de pontremulo Imprefiioniq^ dedite Senisper Henrici Harlem \ ^o- 

hannem valbeeck Socios. jlnno falutis. Mcccclxxocviij. Die decimo quinto ^anuarij. 

Acc&iit Regifirum 

Omnes funt quaterni ( ab a — r ) excepto penultimo qui eft 

binus \ vltimo qui efi ternus. 
& t3^ographorum , vel forte Bibliopolae infignia. Tcmus , cujus mentio nunc 
fii£ta eftf tabulam compleftitur materiarum fecundum Rubricas juris difpofitam, 
quae operi adnexa eft , fignata litera f. Editio haec Orlandio & Maittairio fUit 

incogmta. Excitatur aiitem in ben 0)}erhvftc&idfetten ber (6nisl ^ibliot^ecF \u 
!Dr«Ocn* 2. %\il pag. 329* & 330* P a XXXV. i(G iir- XXXV. Incipit Solennis Repttitio ExceUentiJJimi te^m doUa^ 
ris dni ^oannis baptijte ( Caccialupi ) Seuerin^tisle^is cun- 
Uos populos. C. de Jumma trinitate. Senis per Henricum de 
Colonia 1488- in Fol. 

Verba tituli loco recitata leguntur in prima columna primi folii impref> 
fi fignati aii, Literae minoris alphabeti videntur eaedem, aut fimillimae lite- 
ris , quibus opus immediate praecedens impreflTum eft, Cuftodes , initialis lite- 
ra C vocis cunSfof , & numeri paginarum defunt Singulae yero paginae in fupe- 
riori maigine infcriptionem habent eandem , fc. De jumma trinitate. Poft me 
dium columnae quartae folii quarti duernionis f Explicit follnis % aurea repetitiommm 
l. ciiffos populos. C. (Tfumma trinitate ctariffmi i exceltUifJimi tt. doc. dni ^o. Bap^^ 
d^ cacciatupis feuerinatis Impffioni Senis deaitap magijlri henrici de Colonia jlnntmm 
fatutis M. cccclxxxviij. duodecimo catedas apruts. Accedit Repertorium foiio uno^ 
& dimidio impreffum. Joh. Bap. Caccialupi , qui etiam Cazalupus hinc inde ad^ 

S»ellatur, idem fub nomme Johannes de fanfto Severino, vel oeverinas dtatur^ 
cripfit etiam traftatiun de modo ftudendi Jurisprudentiae , & vita Doftorunui*- 

ConC g)?crfn)firt)igf. bcr WntsL SSibliot^ccP ju ©rcfOcn. 2. 58anD* pag. 172. 
Freytag Apparat. Uter. Tom^ I. pag. 364. feqq. 

XXX VL Epiftolse aliaque opera minora S. Hieronymi in tres par— 
tes fecundum macerias difpofica a Theodoro Lelio Auditor&- 
apoftolico. Veneciis per Andream de Toreianis de Afula 
I48S* ^* VolL iu Fol. mag* 

Editionis hujus eadcm eft, quod rei fubftantiam fpeftat, oeconomia» 
quas aditionis ad annum 1476. N. VIL recenfitae. Hoc unum nunc adnotato, 
Voiumine primo (iu duo enim volumina utraque editio commode dividlpoteft) 
non folum primam operis partem» fed etiam partis fecundae principalis duos 
tradhitus priores jcontineri. Secundum volumen traftatus reliquos partis fecundae, 
& partem tertiam integram comple6titur« Editio praefens romano charaftere 
elegantifrimo , & prdenantiflimde chartae imprefta eft. Foiium primum eft va- 
cuum. Folio fecundo praemifta fine uila infcriptione aut titulo editoris praeia* 
tione, in qua diuifionem opehs exponit a me jam quoque expofitam ad annum 
i^j6 loc« cit incipit tabula, feu index' fingulorum ordine Traftatuum, qui 
primo volumine continentur, terminatus in prima pagina fbiii quarti. la 
averlk ejusdem folii pagina Diui Hieronymi vita : qux communiter legitur 
fub auSore incerto : non fitiffadens meritis tanti doSoris. Terminatur eadem 
m averfa pagina folii fexti. Folia II. & III. fignata funt numeris ii. & iiL 
in inferiori margine. Folio feptimo, fignato litera a, incipit Expofitio Sjfm" 
holi Ruffini Aqmlegilfts (fic) praflsyteri &c. quae, ut in aliis etiam, edl- 

tioni* 
117 

tsmiibus , Epijfota prima adpellatur. Porro ab hoc fblio folla non modo lignatSr 

fed edam numerata funt, ita quidem utin inferiori margine praeter fignaturam 

fingulis . foliis adjeftus flt numerus. Sic e. g. fblium quintum quinternionis a 

praetcr fignaturam av adjedum quoque habet numerum .v. Pars operisprima 

piincipalis terminatur in averfa pagina folii fignati n ii. numerati .cxxii. C^^^) 

linea 40. Tiun immediate flne interftitio Incipiut Epijfola beati Hieronymi de 

quefitMibus veteris & noui tejlametiin unU cogeflir, feufeciida pars principalis &a 

cujus traflatus fecundus» flmulque volumcn Primum, hujus editionis termina- 

tur in averfa pagina folii odavi quaternionis f , quod numerum habet adje^lum 

ctxxiiii. Subfcriptio legitur fequens : Diui Hieronymi Epiflolarum Partis primct 

ttotumen foeticiter finit; & nihil aiiud. Volumini fecundo pariter praemifla eft 

tabula feu index traflatuum & epiflolanim, quae continentur, quatuor conilans 

ibliis » quorum duo priora fignata funt litera v. In prima pagina folii flgnati A« 

Diui Hieronymi Epiftotat^ Tertius Secidce partis traSatus continens epiftotares ex* 

jofttiones quorunda Pfalmqt^ & Cantici canticorum fecundi Origenem e grceco tra» 

duSum. Hujus quoque voluminis folia & flgnata & numerata funt , ut prioris. 

In utroque laepius quoque occurrunt cuftodes, & ubivis initiales literae parvae. 

Signaturae ab A -- 2 decumint : numeri vero foUorum ab i — ccxxix. Folium 

hoc inter imprefla uldmum nonum eft quinternionis Z & m averla pagina poft 

Imeam 36 haec habet fubfcripta: Diui Hieronymi retigionis ecclefiafticce doSoris 

eximii tiuic fecudo epiftotat^ uotumini finis Iponir. Quod quide opus una cu iori 

uotumle in urbe Venetia^ diligenter emedatu & impreffu efl per JlndreA de lore 

Janis de Afuta Jnno natatis dnici. M. CCCC. LXX^hn. Idibus Madiis (flc) 

pro Maiis. Subjefta funt typographi infignia rubro exprefla colore. Exdtavit 

hanc editionem Maittaire Tom. I. pag. 497. Apud Orlandi vero Sc alios » qui 

ad manus mihi funt » Bibliographos nihil de ea reperke potuL 

XXXVIf* Digeftum Vetus cum Gloffis Venetil*^ per Baptiftam 
de Tortis 1488* ^^ ^^^* magn. 

Exemplar noftrum fplendidiflim» hujus edirionis initio mutilum eft. 
Indpit enim verbis textiis proemii quod a nobis emanavit. auSforib^ &c. & glofl» 
noqt iuftiniani inftitutiones tt^Ut.ftc artifte &c. quce prima funt folii flgnati a^. 
Textus Proemii terminatur in prima columna folii a^. Tum incipit libcr pri* 
mus. Folia non modo flgnata fed & numerata funt numeris arabicis in fuperiori 
margine dextro pofltis : initiales quoque literas parvas , & paginarum infcriptio* 
nes typo^phus adjecit Charta plane praeftantiflima eft. literae textus go- 
tiiicae xnajores, gloflae minores funt» & quidem tam hae« quam iUae alegan* 
tiflimae* In prima columna folii 134. poft lineam textus decimam nonam /n« 
dpit liber ftptim^ de vfufruSu i queadmodi quis vtatiir. In fuperiori margine fo- 
lic^um 2AS« & ^^(>' P^o xu]. (fc. liber decimus tertius) ex errore typogmphi 
Jegitur4)^ lu columna fecunda folii 226. poftjineam textus 23* ExplicH ti^ 

ber 
iia 

ber .xiij. digejlonwi. Incipit liber ixiiij. De exercitoria a&ione. ^ Ad calcem to- 
tius operis in columna auarta ifolii 350. poft lineain IS- textus haec tantum le- 
guntur : Uenetiis per baptiflam de tortis. M. cccclxxxviij. die quarto augufii. 
• Finis. In eadem columna typograplii infignia rubro colore imprefla funt Folii 
fequentis prima pagina exhibetur Digejli Ueteris — Tabula 0/113 ^bfica^ j» n/- 
phabetu^ poftta: i ad loca fuaj^ ordine remijpi: in averfa autem pagina folii ejus* 
dem Regijlrum (chartarum) digefli veteris. Editionem hanc Orlandi & Mait- 
taire non excitarunt, Orlandi tamen pag. 39- excitavit editioncm hujus operis 
ab eodem typographo anno 1498« fa6lam« Num forte pro 1498* legendum eft 
1488? 

X^WUl.^Tradtatus fequfftronJ editus per clariffimu x prefta- 
tiffimu doUort dnm Fraiijhu curtiu papienje^: ordinarid iu- 
ns ciuilis d' mane in felici ftudio ticinenfi legentem Jub anno 
M^ cccc. Xxxxiij. X jneje OSfobris 1 ometo legis vnice. C. 
de ephibita fequeftratoe pecunie. In quo omjto vtiles t quo- 
tidianas queftiues i materia Jequeflri facile ois ftudiojus inue- 
nire poterit. Papiae per Joh. Anton. de Birecis & B rancif- 
cum de Girardengis 1488« in Fol. magn. 

Verba tituli loco recitata leguntur in fronte primae columnae primi folii 
imprefli , fignati a 2. Primum enim folium vacuum eft. Initiales literas parvas» 
excepta prima, Typographus adjecit: cuftodes vero, numeri, & infcriptiones 
paginarum defunt. Clwta praeftantiirmia , & Jiterae gothicae luculentae admo- 
dum> & elegantes funt. Terminatur opuTculum paulo aute medium columnae 
fecundae folii oftavi. Typographus haec tantum mbjecit: 

Papie per integerrimii ^ohanne (fntoniii 

de biretis : l Frdcifcii ae ghirardegl * 

M. cccc. Ixxxuiij. Die xxij. Notubris. 
Inter libros nota anni carentes auftoris ejusdem traftatus feu commentarius in 
legcm Admonendi de Jurejurando Lib. XII. ff. vet. Ex praefatione huic com* 
mentario praefixa difcimus, auAorem anno 148^- ad cathedram Juris dvilis or« 
dinariam in Academia Ticinenfi defignatum fiilire. 

XXXIX. Joh. Gerfon Opera tribus voluminibns comprehenfa , at- 
que imprelTa anno 1488* ^^ ^^^* ^^^* 

Volumini primo praemiflum eft Inuetaria eoru que rn operibus Gerfoms 
eStmentur. Haec verba gothico chara6):ere maiufculo impreffe leguntur in prima 
primi folii pag^ In averla autejn pagioa folii ejusdem Joh. Gerfonis imago, 

fub 
1:9 

/ 

/ub fchemate viatoris, ligno incifa confpicitur; qua de imagine mox dicam plu- 
ribus. Nunc tantum addo , eandem imaginem in averfa primi folii pagina vo« 
luminum fmgulorum eflTe expreflam. FoUo fecundo Inuetstariu feu index mate- 
riarum alphabeticus incipit, gothico charadere in duabus columnis firmiinm» 
chartae impreffus , & in quarta columna folii oftavi quaternionis G terminatus. 
In prima folii fequentis pagina legitur Prima pars operH ^ohannis Gerfon fc; 
incipit feu potius mox fequitur. In averfa pagina autoris imago ligno indfa 
confpicitur, cujus explicationem in fequentis folii pagina prima poft auftoris 
epiftolam ad fratrem fuum germanum , joiiannem Ordinis celcflinorum , fequen*- 
fees verfus continent. 

Dic precor, ifle quis eft qui carmina condit ( fic pro condidit) ifla 

Gratia nomen ei; cognomen & aduena fecit 

Effe peregrinus ftgnis agnofcitur aptis 

Cafliaolum dextro/ fartum dependet ab armo 

Aa latus oppofttu. celfum caput orbicularis 

Pilleus obnuoit ! foles quo pellat & imbres 

ji vultu infeflos. baculufq^ teres regit artus 

Ferrea cui cufpis. munitur fura coturno 

Scutum leua gerit! faphiro cetove fereno 

CoKcolor. hic auro feptl radiare planetas 

Infpiceres. medio cor pennatum vetut ignis 

Emicat. et thau rutito ftgnat in auro 

Egide proteBfus hac hoflica teta retundit. 

nec (pro nec) caret angetico duce! fed caro vifibus ob/kU 

Sedulus hunc catutus vt. thobiam comitatur 

Gerfon origo fuit^ dat cancettarius atmo 

Luflris quinq^ gradus fludio tibi pariftorum 
In eadem pagina incipit Copendiofa taus ^ohlnis ( fic ) de gerfon Canceltarij pa^ 
riftefis. Hujus encomii auftor eft Petrus Schotus Argentoratenfis , ut ex edi- 
tione operum Gerfonis anno 1513. Argentorati fafta diicimus. Conf. Weislin- 
ger Armamentai*. Cathol. pag. 487. In fiue hujus compendiofae laudis feouen- 
tia leguntur, certe notatu digna: Inter hec ait 0£a ticet nonnulta fint q jfoh*it 
de gerfon no eje veriftmiti^ fit vt l traStat^ cotra cpprietarios. S. auguflini Copl^ 
de imitadone Chriftij que coflat a qda thoma canonico regulari editu, ples atii 
no fut ojfibo inferti. Ueru no nutti ad finem opis tpp conformitate materiarum 
fubiunSi. Tum immediate fequitur Annotatio titutorii operu doStoris chriflianijp^ 
mi &c&a feu mdiculus fmgulorum trafhituum, & librorum qui tribus huius 
editipnis volumimbus continentur. In pruna demum pagina foUi quinti quater* 
nionis a Incipiunt ojoera % ttaHatus magiflri ^ohanis de Gerfon &c. &c. Iraprefla 
funt gothico charaoere in duabus columnis chartae firmiffimae. Infcriptiones 

pagi- 110 
paginarum» rignaturaSf & numerum cujusvis ordine trai^tus feirJibriy humf 
quidem in fuperiori margine dextro arabicum , typographus adjecit» Idem tra- 
ctatus & libros fmgulos in certas fe^iUones, quas iiteris A. B. C. &c. in mar* 
gine poHtis indicavit , partitus eit Inidales vero litcrae plerumque , numeri fo- 
liorum, & cuflodes ubivis defunt. Volumen Primum tciininatur in averfapa* 
gina folii feptimi quaternionis //, columna quarta, ad cujus calcem leguntur fe- 
quentia: Primaj^s offe/^'mgfi ^oh\is de gerjonf facrar/\, Ifa^ doSloris refolutii^* 
fnif xpianijfmiq^i f opleSils traaat^; fidi ac ptate^ ecciajlica Jcemetes/ finit feti^- 
cit. ano dnice natiuitatis. M. ccccXxxxviij. Menfts vero feptemhris ydus quarto. 
Volumini fccundo in prima primi folii pa^na hic titulus efl: praefixus : Secunia 
Pars ope^-u ^ohannis ae Gerfon doSoris chrijlianiffimi. In averfa autem pagina 
tmago eadcm ligno incifa confpicitur» qu9e etiam voluminis I. averfam omat 

Eaginam primi folii. Folium fecundum indicem continet fingulorum 6rdine U* 
rorum, & traftatuum, qui hoc volumine continentur. Folio tertio Incipiunt 
regule niorales eiufdem fc. Gerfonis. Regulae iftae morales inter libros Gerfonis 
fecundum hanc quidem editionem funt opus ordine 2^. Signaturae hujus vo- 
luminis funt A — X. item y. Z* nec non AA — SS. In averfa jpagina foBi 
quinti temionis SS« columna quarta fequens habetur fubfcriptio : Secuda pars 
operum domini ^ohannis Gerfon/ doSoris chrifiianifTtmi! continens precipue opufcu-» 
la ad mores accomodata. Explicit feliciter. jinno nofire falutis. Mcccclxxxviij. 
Nonas vero-^ulij menfis quinto. Voluminis tertii pagina prima hunc titulum: 
Tertia pars ope^ ^ohannis de Gerfon doSoris ehrifiianiffimi : averfa autem jam 
faepius laudatam auftorls imaginem ligno indfam exliibet Folii fecundi pagina 
prima exflat index iingiilorum ordine tr^ftatuum, qui in hoc volunline conti- 
nentur. Porro fecundum hunc indicem inefie voliunini deberent plures alio* 
rum traftatus , e. g. Traftatus Petri Ailtiacenfis de poteftate ccclefiaftica , Nico^ 
tai de Clemangis traftatus de vitiis miniftrorum Ecclefiae. Sed defunt hi tra« 
£latus non modo in Exemplari hoc noftro, quod integrum, & nulla parte mu<» 
tilum eft, fed etiam in exemplari, quod exftat in Bibliotheca Ratisboncnfi ci- 

vica, aCLGemciner in ben SRa(bn4)ten M>n bcnen tn ber DvedentSburgifd^et»' 
©^tabtbibftotl^ecf jtd^ befinbenDen ^a4)em &c. pag. 173. feqq* defcriptum. Clau- 

ditur itaque volumen iftnd traAatu luper Cantica Cauticorum qui ipfius Gerfo* 
nis eft, compofitus anno 1429, & dedicatus fi^atribus ordinis Charthufienfis»* 
Huic accedunt 1) Johannis, Ord. Celeftinorum, qui Gexfonis, ut jam monui^ 
frater germanus fuit de completione hujus operis, traftatus nimirum fuper^ 
Cantica Canticorum notitia, ex qua difdmus completum ab auftore hunc txz^ 
ftatum fuifie anno 1429» die Sabbati nona menns Julii, audoremque detatiat. 
fude anno 66 ejusdem menfis die i2^obiifie. 2) Duo Epithaphia Gerioni fcrip-* 
ta. 3) Epiftola Johannis ord. Celeftlhorum, fratris Germani Gerfonis, ad An* 
felmum ordinis Celeftinorum de opufculis Jobannis Gerfonis, fcripta Lugduni. 
anno 1440. die xxiij. Maii. 4^ Ejusdem Johannis annotatio opufcuto^ ^ohSnU 
Cancellarii j^ifien qmru mutta dejiierunt de muttts incerti efi fi 2 ubi Jupfuit lo» 

S) Tituli quorundam opufculorum Gerfonis a Jacobo de Cireuo iniili a3 D« 0(& 
121 
Waldum Chartiiufianum amio 1410. menre April. 6) Epiftola Archiepifcopi 

I Lugdunenfis , cujus nomen in fubicriptione litera initiali A tantum indicatur^ 

de morte Gerfonis fcripta ad Johannem fratrem defmifti germanum , quae mul- 

ta continet in laudem illius. Poft lianc epiftolam, fcriptam die xvij. lulij 

( Gne dubio ipfo obitus anno 1429. ) demum haec fubfcripta leguntur in 

a veria pa^na lolii feptimi quatemionis a f , colunma quarta , Finiunt opera can^ 

ce/larij parifiefis doSfaris chriflianiffimi magijlri lohanis de gerfon. que ut fruge le^ 

Sfhri vberrimS ferant^ emendatifima tima cafiigata fuere. Anno doml. M. cccc. 

Uxrscxuiii. Idus vero menfis Septembris offflfio.Editionis hujus raritatem magnope- 

re extollit CL Gemeiner loc. cit quam inde etiam repetit, quod Du Pinio, dum 

arxno 1728. Gerfonis opera Hagae comitum ederet, fuerit incognita. Exftat 

tanen haec eadem editio in Bibliotheca commendae Ord. Melitenfis Argentora- 

ti defcripta a Weislingero in Armamentario CathoL pag. 486. feqq. quod CL 

Ciemeiner non animadvertit. 

CofeJJjonale domini Anthonini archiepifcopi Florentini. 
Argencinae per MarciQum Fiach 1433. ia 4» 

Titulus recitatus gothico charaftere majufculo imprelTus legitur in pri- 

ttla primi folii pagina* FoUo fecundo Incipit fumula cofejftonis vttliffma : &c. 

Cliaraftere godiico in duabus columnis firmae chartae imprefla. Foliorum 

niimeros romanos inde a folio fecundo, quod dicitur {Folium I. in fuperio- 

ri margine primae cujusvis paginae, infcriptiones in averfae paginae margine fu- 

periori, e. ^. Prima pars libri L fignaturas, & imtiales Hteras pai-vasipie typo- 

graphus adjecit, cuftodesvero defunt In columna quarta folii CXLI. Explicit 

libellus de- refiitutionibus fratris Jntonini archiepifcopi florentini in quo dijufe tra* 

Satur di hac materia. Eft ifte libellus Summulae confefrionis, tanquam pars, 

feu liber ejusdem tertius inde a pag. C, columna quarta adnexus. Polt hnnc 

libellum fequitur tabula, feu index fmgulorum ordine capitum foliis quinque, 

numeratis, comprehenfus. Poft medium tertiae columnae folii auinti haec le- 

guntur fubfcripta : Utilifjtma ofefftdis fummula a reuerendifftmo T chrifio pafre ac 

dno: dno Antonino Jlrchiepo Florentino edita: Argentine imprejfaj^ Martinum 

fiaek Anno donuni. M^ cccclxxxviij. finit feliciter. 

XLL Coputus tnanualis magri aniani. metricus cu omUo Et aU 
- gori/mo. Argentinae per Johannem Pryfs. 1488« in 4« 

Titulus redtatus in prima primi folii pagina legitur charaftere gothico 
mtjufcalo imprefTus. In averla folii quarri pagina operis argumentum liis ver- 
iibus indicatur: 

Snumr Fafis. lU. Q f^Mt^ 122 
Quattuor in partes op^ hoc diftin 

guere debes. Dat ciclum prima fo 

lis, tuneq^ fecunda Tertia dat fefla 

diflinguit tempora quarta. 

Textus metricus gothico ch^aftere magno , commentaria profaica multo minori 

imprefla funt Foliorum numeros, e. g. Folium V. infcriptiones in av^a cujiifi« 

vis pagina, e. g. Prima pars — Quarta pars^ fignaturas & initiaies literas ty- 

pograplius adjecit: cuftodes vero defunt. Circa finem prim» paginae folii 

5CLIIU. legitur: 

Impreffum Argn. per ^ohdmem (fic) jprj//, 
Anno domini. r^gg. ig. katr. decetnbris. 
Folio XLV. Incipit textus atgorifmij qui fi» fubfcriptione terminatur in averfii 
pagina folii LI V. non numerati. Folio , pariter non numerato , LV« brevia ope- 
fis argumenta continentur. 

XLII. Marci. Ualerij Martialis Xenia. feu Epi^ammatum Li* 
berXllL Accedunt ejusdem Apophoreta, leu Epigramma- 
tum Liber XiV. Lipfis per Mauritium Brandis 1488« ^^4^ 

Verba tituli loco redtata leguntur in fronte piimae paginoe charaftere 
gothico majufculo impreila. Mox ipfa incipiunt Xenia charaftere gothico' ad« 
modum luculento cbartas albae & finnae impreila. In aveifa pagina folii fexti 
quatemionis b 

Marci Uatery Martiatis 

jlpophoreta 
fc. indpiunt: terminantur vero in averfa pagina folii quinti termonis e, linea 8* 
Tum vero ^ohannes Cubitenfis Ad teSorem difticha fc. incipiunt, fa6la in laudem 
hujus operis, atque ipfius editionis. Circa finem primae paginae folii fequentis 
legitur : 

Imprejfum tipfigk arte Gf^ ditigentia 

Mauricij bradijl Anno dm ic Ixxxviii^ 

vigefima oSaua die mefis Nouembris. 
In averfa pagina ejus^m foiii gothico charaftere maxuno legitur: Marei Uom 
lerij Martiatis Hifpani Xenia & Apovhoreta. Praeter haec nihU aliud legitur* 
Leich in erudito opere de Origine & Incremfntis tjfpograpkice Lipftenfts de lioc 
opere, Lipfiae impreflb, nOiil liabet Nec apud alios J^bliographos de eo quid« 
quam memini me legiife« TilAU, 
XLIIL Priami Capotij SicuH Ulibite fridericeidos liber Incipit^ 
Lip0£ per Mauricium Brandifs 1488« in 4. 

Haec verba gothico charaftere magpo imprefla leguntur in prima primi 
folii pagina. Repetuntur eadem in frontc folii fecundi, ubi iprum mox incipit 
tarmen hexametrum» in laudem Friderid Saxoniae ducis ob viftum Adolphum 
Imperatorem, & fuevicum exercitum e fua ditione profligatum. Auftorem, 
dum carmen hoc fcriberet, in Academia Lipfienfi ftudiorum caufa commora- 
tum fuifle, haud vana efl: Freytagii in AfvaraU Literar. Tom, I. pag^ 20. con- 
jeftxira. Idem Juris utriusque Doftor, 6c regii fifci patronus in patria faftus 
amio 1517. exorto plebis tumultu interfeftus eft. Carmen ejusdem aliud in 
laudem Friderici I. bellicofi, Friderici II. placidi, ejusque flliorum Alberti & 
Emefti Freytagius ibid. pag. 18 feqq. recenfuit. Quod praefens attinet opus\ 
cft hoc qmdem charaftere gothico fetis luculento, & firmiffima?, fed minus 
albae chartae impreflum. Paginae , quotquot numeravi , non nifi quindecim Ji- 
neas, feu verfus compie6hmtur. Signaturae, cuftodes, numeri, & infcriptio- 
nes foliorum , nec non initiaiis litera in fronte operis deeft. Conftat tribus tan- 
tum quatemionibus & ad caicem primae paginae folii oftavi quatemionis tertU 
haec habet fubfcripta: 

Priami Capotij. Siculi LityhiU Fri 

dericeidos Liber Exflicit Feliciter. 

Imprrffum lifcigkj9 MauritiH bran 

diJiJtnno dni "Jc Xxxxviii^ vigefima pri 

ma die menjis Nouembris. 
Fallitur revera Maittaire Tom. I. 503. ubi pro Mauritius BrandiJ!^ reponit Mar^ 
sut Brandt. 

XLIV^ Opujculum de componendis verjihus hexametro & Yeta- 
metro. & de quihujdam Ltjricis carminibus q maiori in vju 
habentur ^m cetera editum a ^ohannc Maio Romphiltenjt 
viro clarijjimo. Lipfiae 1488- in 4, 

Titulus redtatus charaftere gothico maiori impreflus legitur in prima 
primi folii pagina. In fronte folii fecundi ^ohdnes Maius Romhiltenfts ( fic ) 
fratfi fuo Sebajliano Salutem dicit. In hac epilrola de poetices laudibus & uti- 
litate auftor diflerit, & praefentis opufaili ufum atque oeconomiam exponit 
Folio tertio opufculxun indpit charaftere gothico minutiori unpreflum. Defunt 
initiales literae, cuftodes, iignaturae, folioriim numeri & infcriptiones. Ad cal- 
cem primae pa^nae folii 32 eft jFfiifx opufculi de compofitione carminum. In aver- 
(k piigina folii ejusdem Eneas Siluius poeta S. d. magnifico & pflatijfimo dno Gch 
fpari Slick Imperiali cancettario apprime merito. Hanc epiftolam m eadem pa- 
gina excipit Carmen Mnee ad eundem» terminatum in pxima pagina folii 34, ii« 

Q a nea 
134 

nca 2* Mox ^ohdner CubHefis artiu mgr germano fuo TVene\eflao Saluti dicit. 
Ex epiftola hac difcimus, Johannem Cubitenfem opufculum hoc typis impri- 
mendum curaiTe , quod quidem ( verba funt ipfius Johannis ) ^ohdnes Maius 
Romphiltenfis artia magifler. vir fingulari ingenio preclit^ omniq^ doShina orna-' 
tus. & Jtceftor meus amantijfm^. cui me fernj^ pturimH debere fatebor\ dum eff^ im 
florentijfmio fiudio & gymnafio Hpfefil fratri fuo accurate & tuculenter ediderat. 
Hoc igitur & ipfe fuo fratii SebaJUano , nunc diligentiffime una cum carmine 
Ene^fi Sylvii , in quo nil atiud q^ laus virtutu & effulminatio vitioru continet*^ 
traiisniittit , & commendat* Haec epiftola fcripta eft» Ex lipc^ Jinno falutis 
nre r.>^.8*8- -0/> vero decima oStaua menfts Augufii. Vix igitur, puto, dulHtari 
poteft , quin hoc opufculum eodem anno Lipfiae typis impreflum fuerit. Hujus 
quoque opufculi nullam fecit mentionem Leichius de Origin. ^ Increm, Typo* 
grapli. Lipf 

XLV. Flores Alhumafaris^ Auguftas VindeL per Erharduni 
Ratdolc i4Bb« in 4. 

Sub titulo Flores jllmanforis venit opus aftronomicum de magnis con- 
]un6lionibus , & annorum revolutionibus , cuius au6lor Albumafar , feu re« 
ftius Abu Maifar , Arabs , nono faecuio floruine perhibetur* Impreflum eft cha- 
raflere gothico minuto. Figuras aftronomicas Jigno incifas & paffim occurren- 
tes , initiales literas magnas ftorentes , ac fignaturas typographus adjecit. De- 
funt cuftodes » foliorum numeri , & infcriptiones. Totum opufculum tribus con- 
ftat piagiilarum fafciculis. Duo priores a & b. quaternit terrius duemus eft. 
In avei^la parina folii tertii duernionis iftius Opus flora jllbumaforis explicit feti^ 
citer. Erharai ratdolt Jlugufienfis viri Jolertis eximia indufiria : i mira imprimendi 
arte: qua ntw venetiis: nOc Augufie vindetico^ excettit nominatijfm^. xiiij. koT^ 
Declbris. MTcccc. {xxxviij. FoUum quartum vacuum eft. 

XLVL Repetiones Lanfranci (haec tantum leguntur gothico cha- 
raclere majufculo impreffa in prima primi folii pagina) feu 
uberior expofitio quorundara ticulorum Juris ciuilis. Aufto- 
re Lanfranco de Oriano falias etiam de Ariadno) ]* U. Do- 
ftore^ & Profeffore Patavino hoc eodem anno 1488- defun- 
clo« Colonias per Joh« Koelhoff de Lubeck i^gi). in FoL 

Folio fecundo Tncipit tabuta ( materianmi ) atphabetica — colteEta per, ve^ 
nerabite 1/14 mgrm ^ofiatie Uanket^ artium tiberatiii mgrm. hnmani diuiniq^ iuris 
interpretem in. alma vniuerfitate Colonienfi in iure canonico ordinariii bene meritS. 

quas in coluxmia tertia fexti folii terminatur. In prima feptimi folii pa^na Re- 

peti* 
125 

petitionum tituli legunhir : folio autem oflavo IneipH fotinis npetkio ^Jr. e. qm 
\ falfa quae , ut repetidones fequentes , charaftere gothico in duabus column» 
firnuITimpe chartae imprefla efl:. Paginanim infcriptiones, &flgnaturas typogra- 
phus adjecit: defunt vero cufl:odes, foliorum numeri. & inidales literae. In 
columna quarta folii feptimi quatemionis x » Repetitiones aliquot egregii Ldfranei 
turir vlrmq^ 4o3oris celeberrifni imprejfe ditigiter per me ^ohannem koelnoff de 
Labeck Colonie eiul Anno gre. M. cccc. {xxxviij. finiunt feliciter. Ptdster hdec 
mhil amplius legitur adjectum. 

o 
XLVII. Cafustongi fexti & clemmtinarum colle6li ab EiiaReg- 
nier, & anno 143^9 uc videcur, impreirL in Foi. 

Titulus in prima primi folii pagina chara8:ere magno gothico impreflus 
legitur. Folio fecundo Incipiunt cafus longi fuper fextU &c. cliaj^aftere godiico 
in duabus columnis imprefli. Pagmarum infcriptiones , flgnaturas » & olerum*- 
que literas initiales parvas typographus adjecit. Defunt vero cuftodes ql folio- 
rum numeri. Ad calcem fecundae coluranae folii oftavi quaterrdonis %. Expli^ 
eiU funt cafus clementina^ a dno helt/a Regnier climatifftme colleSi Anno domini. 
HJCCCC. Ixxxviii. Pro certo adflrmare non auflm, anno eodem hos cafus 
fiufl[e impreffos. Videntur vero typi iidem» quibus circa idem tempus Argen*- 
torati piurima opera» fine typographi nomine, imprefla funt. 

XLVIIt. Arithmetica hoetii. Haec tantum leguntur in prima pri- 
mi foiii pagina: in fronce autem columnas prima folii fecun- 
di Incipiunt duo lihri de Arithmetira amtij manilij Cfic) fe* 
uerini Boetij viri clarijjimit illujlriffimi e% cojulis: (fic) or- 
dinarij: patricij: ad patricium jfimmachum. Auguftae Vind. 
per Erhardum Racdolc 14B8* in 4* 

Duo hi libri chara^lere gothico pereleganti in duabus columnis chart» 
prdsftantiflimse impreflTi funt Initiales iiteras magnas florcntes, & fignaturas 
ab a-£ typograpnus adjecit: defunt vero cufl:odes, foliorum numeri, & in- 
fcriptiones. Initio ftatim columnae fecundae folii oftavi quaternionis f. Finit 
critkmetica Boetii bene reuifa^ ac fideli fludio emendata Imprejfa per Erhardu rat^ 
dolt uiri folertifftmi eximia idujiiria i mira imprimedi arte: qua nup venetijs nHe 
Mgujte excetlet nominatiffimus. Anno dni. M. cccc. Ixxxviij. Menfsmaij die vige^ 
fma. — Accedit regiflrum ab c d ef omnes quaterni & niliil amplius. Male 
a non nullis bibliographis opus hoc primum efle habitum, quod trhardus Rat- 
dolt Venetiis in paCriam reverfus impreflerit , jam iiotarunt Q. Gemeiner in 

9Jat&?l(^«n wn Oec Sfleflensburs. S8ibUott;ecC &c. pag. 163. & 172. & lliuftris 

Za- 
ia6 

Zapfius fn ^udihmst ^tt(^bittcferflef(&i^te pag. So. Plurei enim exftaat libif 
ab eodem jam Anno 1487* Augulbe impreffi. 

I 

XLIX. SphiBf» Mundi Copendiu Foeliciter Inchoat (haec lo fron- 
te folii fecundi leguntur; cjuibus, rubro impreifa coiore fub- 
je6ta funt fequentia) JSIowciis adolefcentibus : ad afironomi^ 
ca remp. capeJfendS aditum impetratibus: pro re&oq^ tra^ 
mite a uulgart uefiigio femoto : ^ohanis de Jaero buft^Jphae- 
ricu opujnilu una cu additionib^ ndnullis littera A fparfim 
ubi infertae fint fignatis Contraq^ cremonenjia in planeta^t 
Theoricas dehjramenta ^ohanis de mote regio dijputatioes 
ta acuratifj\ ^3 utiliff. Nec no Georgii purbachii i eorudS 
mot^ planetai^ acuratiff. theorica: dicatum opus: utili Jerie 
contextum faufto fidere inchoat Impreflit Venetiis Joh. Lu- 
cilius Santritter 1488* in 4^ 

Averfa primi folii pagina ima^es ligno inciras Vranias, Aftronomias» 
& Ptolemei exhibet Litteris opus imprcflum eft romanis non inelegantibus , 
& chartae firmifrmiae. Initiales litteras magnas ligno indfas, & fignaturas 
A*- G. typographus adjedt: defunt vero cuftodes, foliorum numeri, &infcrip' 
tiones^ In prima pagina folii fexti temioms G. primum auidem leguntur : 
Carminu (fic pro carmina) in imprejfdfy^ hui^ opujcuii laudm 
Vranii quantH quanti dibere Jatetur 
CunSa Canapeo: cognitaq^ aftra uiro 
Santriter helbronna luciti ex urbe ^ohannes 
Schematafic debent ipfa reperta tibt. 
Naec minus haec tibi ae fanSis hieronyme debent . 
Quam focio: nanq^ hic inuenit: ipfe fecas. 
{£s fubjefta funt fequentia : ffoc quoq^ Jideratis fcientia fingulare opufcutum miri^ 
fica itla ^fic) arte nuper ingenio germantco in tucemrodita imweffiome uideticet Pri^ 
didii (fic) caten. jSpritis. Jlnno Satutis: M.cccc. ixxxviii^ Completuefi. Vimtiis. AN- 
127 ANNO 1489 L In hoc votumine habes /ummulam Nicolai de orbellis vna cam 
textuPetri hifpani: deinie paffus Frdcifci mayronis: & tria 
principia Antonij antree & formoflitates Bnneti & Scoti: nec 
non fallacias fanUi Ihome ac traBtatum de ente & effentia. 
et impreffum uenetiis per Bernardinum de choris de Cremo- 
na & Simone de Luero^ Die 7'' menfis nouebris^ 1489« ia 
Ifol. min. 

Yerba, quas redtavi tituli loco, leguntur fubrcripta in fine voluniinis, 
quod gothico charaftere in duabus columnis prdeftanti chartae imprenbm eft» 
Habet iniciales litteras parvas , pa^inarum infcriptiones , & fignaturas caret ve- 
ro cuftodibus & paginarum numeris» 

IL De laniis & phitonicis mulieribus Teutonice vnholdcn vel 
hexen. Tradtacus ad Sigitmundum Archiducem Auilris per 
modum CoUoquii inter eundem Sigifmundnm Conradum 
g Schatz, urbis Conftantienfis Prscorem, & au6torem operis 
^ Ulricum Molitoris Conllanrienfem , Decrecorum Do6torem 
Fapienfem, & in curia Conftantienfi caufarum Patronum^ 
Anno I4y9t in 4* 

Quae tituli loco redtavi, verba leguntur in prima primi folii pagina. 
Averia ejusdem pagina imaginem exhibet ligno incifam » qua vir gravis reprae* 
fentatur fedens & virgam feu bacuiimi manu utraque tenens adf^ntibus duo* 
bus adolefcentibus, quorum aiter librum apertum manibus tenet Folio fecun« 
do TraSahis ad. illujiriffimum principem dnm Sigifmunda &c. incipit , gothico clia* 
faftere imprelTus, & variis figuris ligno incius, fagarum praetenfas artes reprae« 
fentantibusy detiurpatus potius, quam omatus. Defunt cuftodes, numeri, Sc 
infciiptiones paginarum» nec non initialis littera Epiftolae au6):oris ad Sigifmun« 
dum. In fine brevis legitur auftoris Epilogus ad eundem , fcriptus Ex Conjlan. 
anno dni. m. cccc. Ixxxix. die decima ianuarij. cum fubfcriptione 

Tuo (fic) celjfitudinis. humilis cofiliari^ & feruulus 
Ulricus motitoris de conftdtia decreto^ doSlor K 
Videtur mihi tradatus ifte eodem anno typis fuifie excufus , quo fcriptus eft ifte 
prol<^gus« De typographo autemt & loco impreflionis nihil aufim a&mare. IIL i:^ 
III. Stephani Coft» }♦ 11. D. & in Papienfi Acad^ Profeflbris 
Tra6tacus de coulanguinitate & ailinitate. Fer Marcinum de 
Lavaile de Monteierrato 1489« in Foi^ magn. 

Tra^tus ifte gothico charaftere magno & luculento in duabus colum- 
nis magnae & nitidde chartae efl: imprefTus. Habet fignaturas & literas initia- 
les parvas: caret vero cuftodibus, numeris, & infcriptionibus paginarum. In 
prima folii decimi, ejusque ultimi pagina haec leguntur: Explicit eleganr tra3a* 
ius de confanguinitate \ affinitate editus j^ fubtiliffimum iuris utriusq^ doStore^ dn^ 
Stephanu^ cofiam in fiudio papienft tegenie^. Imprejfum papie per Martinu^ de 
taualle de mSteferrato. Anno domini. M. cccc. Ixxocviiij. die iij. menfix augufli. 
Averfa pagina folii ejusdem exhibet arborem adfinitatuu Arborem confangui« 
nitads in folii quinti averfa pagina videre eft. 

IV. Mammotre6lus. Norimbergae per Georgium Stuchs I489# 
in 4t 

De opere ipfo , & ejus auftore fdtu necefTaria dixi Fafc L pag. 1 13. 
Editio praefens nullum habet titulum, fed primum folium omnino eft vacuum. 
In fronte autem primae colmnnse folii fignati a 2 Prologus autoris in mamotn-- 
Sum fc. incipit Tam hic prologus, quam opus ipfum gothico charaftere ad« 
modum minuto impreflum eft. Signaturas, & paginarum infcripdones, e. g. 
Cavtka ~ Ezectiiet ~ Marcus ipfe typographus adjecit Defunt vero cuftodes , 
initiales literae , & foliorum numeri. In columna quarta folii noni quintemio- 
nis } fubfcripta legimtur fequentia: JtSum tioc opus Nuremberge jinno dominu 
M. ccccXxxxix. nonas katendas Februarij per inclytum viri Georgium Jluchs dt 
Sutcibac/i Feticiter terminatur. Folio decimo ejusdem quintemionis fncipit ta^ 
buta tibroru x atiorum quo^ expofitiones a correffiones vocalmto^ in pfenti tibro con^ 
tinenlur, quae in colimma quarta ejusdem folii circamedium terminatur. Acce- 
dunt tres plagularum fafciculi, fignati aa.bb. & cc. His continetur, quae ia 
prima fblii aa 2 colunma Incipit tabuta principatiu vocabulorum in MamotreSum 
pm ordinem atphabeti, Hi fafciculi funt quaterni : Tabula autem terminatur in 
cdumna fecunda folii feptimi quatemionis cc, ubi haec tantum fid^fcripta leguotur: 

Expticit tabuta. 
. £ms deo^ V, 
129 

V. TraSiatus de ludo UUus per clariffimum iuris vtriufq^ doUo^ 
rem dominum Stcphannm cojld legetem iura canonica in feli- 
ci gimnajio papienfu Papie per .Martinum de Lavalie 1489. 
in toX. niagnt 

Vcrba tituli loco recitata leguntur in fronte primae primi folii columnae, 
imprefla iisdem litteris , gothicis nimirum paulo minoribus , quibus ipfe textus 
in duabus columnis impreiTus eft^ Signaturas typographus adjecit. Initiah*s 
littera in fronte operis aut deeft, aut aminiatore coloribus obdufta eft. Pa- 
ginarum numeri & infcriptiones , nec non cuftodes defunt. In fecunda columna 
folii II. quod eft iiltimum, primo verfus leguntur in laudem auftoris, tum ve« 
ro fequens fubfcriptio: Escvlidt ellegans Xfic) traSatus de ludo compojitus per fub* 
tilifftmum iuris vtriufqxdoSorem dominnm Steyhanii^ cojl^m injiudio papienft le^ 
gentetn. Imprejfum Fapie per Martinum de laualle de monte/errato. Jlnno dni. 
M. cccdxxocviiij. die .xx. menfts augujli. 

VL Introdu^orium in afironomia^ Albumafaris ahalachi oSto 
continens libros partiales. Augullt Vind, per Erhardum 
Racdolc 1489« iu 4» 

Quae tituli loco recitavi, leguntur in prima primi folii pagina gothico 
cbaraftere maiufculo impreifa. Folio fecundo opus incipit, impreffum gothi co 
charaftere paulo minori, fed pereleganti, firmae & praeftanti chartae. Initiales 
litteras magnas florentes, & fignaturas typographus adjecit. Defuiit vero cu- 
ftodes» numeri, & infcriptiones paginarum. Figurae aftiomm funt fatis elegan* 
ter ligno indfae. In fine haec babes fubfcripta: Opus introdu&orij in ajlronomid 
nlbmmayaris abalachi expticit feliciter Erharai ratdolt mira imprimendi arte : qua 
nUper Venctiis nunc augufle vindelic^ excellit nohtijfmus. 7. Idus Februarij. 1489. 

V^IL Albumafar de magnis coniunStionibus : annorum reuolutiO' 
nibusi ac eorum profeStionibus: oSto continens tra^atus. 
Aug. Vind/ per Erhardum Racdoic 1489. in 4. 

Extema hujus operis facies eadem eft cum praecedenti. Verba autem, 
tituU loco recitata, leguntur in prima priini folii pagina, gothicis litteris maju* 
fculis imprelTa. In fine t^ographus fequentia adnotavit: Opus albuma\aris de 
fnamis coiunSionib^ explicit feliciter: magijfri iohannis angeti viri peritijpmi diti* 
gitt cwrreSiane : Erhardiq^ ratdott viri fotertis eximia indujlria : i mira impri^ 
fBindi arti: qua nuj^ venetiis: nunc augujle uindetic^ exceftit noiatijfm^ pridie 
JtoF. Apriiif. 1489. De Johasme Angelo conf. difta ad ann. 1488« N. XXIX. 

^iUer Fafi. UJ. R VIIL 
VIIL Sermones JanUi Uincentii fratris ordinis predicdtoru De 
fanUis. Argentinas 1489. in FoV. min* 

Verba titiiU loco recitafci leguntiir in prima primi folii pagina, gcthico 
charaftere majufculo imprelTa. Folio fecundo incipit tabula feu index materia* 
rum alphabeticus I quinque foliis comprehenfus , & in duabus columnis gothico 
charaftere , quo ipfum opus , imprefllis chartae firmiffimae , fed minus sdbae ac 
politae. f olio feptimo ipfi incipiunt fermones. Et horum quidem initiales lit- 
terae plerumque defunt, quemadmodum cuflodes, & numen paginarum. Sig- 
laaturas typographus adjecit, uti etiam infcriptiones paginarum in margine fu- 
periori^ e. g. De fanSlo philippo & iacobo apojlolis Sermo. In fine fequens Iot.- 
tur notitia:. Diuini verbi interpretis & pdicator\ immarcefjibitis facreq^ theolO'^ 
gie ^fefjoris eximii fanHi Uincentii confejforis aiui ordints pdicato^ Sermonet 
JiAtitiJj^i flT fanSfis £ toti^ anni circulu Jiniut Imprejft jfrgentine Anno diti. M. 
cccc^ txxxix^ Compleii feria fexta pojl fejlu annuciattonis anice. 

IX. Pars I. fpeculi Jurid. Guilielmi Duranti. Venetiis pec Berf 
nardinum de Tridino ann* 1489. in Fol. 

Pars eft editionis ad annum 1485. N. XLVIL receufitae. 

Xt Quadrageftfnale Difcipuliy feu Sermones Quadragefimales Jo- 
hannis Heroldt, Ord. ?vxd. Accedic Gerfonis Monoceflfa* 
ron, & Anonymi Sermo, feu Tradlacus de PaHione Domi- 
ni/per Joh. Ocmar Reutlingae 1439. ^^ ^^^^ °^^"« 

Verba Quadragejimale Difcipuli gothico charaftere majufhilo impreflk 
leguntur in prima primi folii gagina. Folio fecundo incipit Quadragefimale dijciputi. 
tot otinens fermones qu^tdies qdragefma excevto fabbato pajche&c. &c. imprefluoi 
eft firmiflimae, albae tamen cliartde, in auabus columnis gothico charaftere 
paulo minori Signaturas, paginarum infcriptiones , & aliquoties etiam ]itteras 
mitiales typographus adjecit. Cuftodes paginanim numeri* & plerumque ini« 
tiales litterae deiunt Sermones univerfim funt XLVII. quorum ultimus termi- 
natur in prima pagina foiii fignati / 1 , columna fecunda , linea 35. Adjefta eft 
fubfcriptio fequens : Finit quadragejimate difciputi. De hoc difcipulo con£ diBtSL 
ad annum 1483. N. VL ubi ejusdem Sermones de San£Us , & de tempore re« 
cenfui. In eadem columna Jncipit monotejjiron Jiue vnum ex ^tuor magiftri ^h* 
/umnis gerfonis Cancetlarii piftetijj. Efl: vero concordantia quatuor evangdifta* 
tum in enarranda Pafliionis^Chrifti hiftoria, quae terminatur in averfa pagina, 
columna prima, linea 9. folii oftavi quatemionis L FoUo primo termonis m 
Sermo notabitii depajftone dominica declarans dijfuft dotoris vehementiS. prius ^(fem 

ril- 
131 

tS pMfys diftWh^ mgtigctiffimi itnpref^ Nune vero cum^ defeSuH fupptetioe ex 
originaii diligenter emendatus. Porro hic fcrmo, feu potius Traftatus, iisdem, 
quu>us praecedentia , typis impreflUs terminatur in averfa pagina folii quarti ter- 
nionis v, colunma primar linea 32. Adjefta eft in eadem columna fequens 
fubfcriptio: Explicit femio hijloriatis de Ipaffione dni multu notabilif. otim (fatjb 
fub iituio ) fatfijjime ex mcndofo exeplari imprejfus Nunc vero ex primcno originali 
accuratiflimi emendat? & inipjfus p mngijlrum iolianne otmar in Reutliugen ^nno 
1489- *^ ^9* w^»^ fetfruarij. Accedunt du3e introduftiones , feu brevia exor-- 
dia fermonum de PaflTione domini habcndonim ; quorum fecundum terminatur 
in avei^ pagina folii ternionis ejusdem, cohniina fecunda, linea 18. T^^pogra- 
phus haec duo tantum fubjecit vocabula: Deo gras^ Editionem hanc excitavit 
etiam Maittaire Tom. L pag. 511. 

XL Clarijpmi artium & medicine do^oris maffijlri Dini de Fto^ 
rentia exjpojitio fu£ 5? & 4? fen Auicene & fuper parte quin- 
te feliciter inciijit^ Jberrarise per Andream Galiicum I489# 
in FoL 

Verba tituli loco recitata leguntur in fronte prinia} columnae primi folii 
imprefli fignati aij. Tum opus ipfum incipit gothico charaftere pereleganti in 
duiabus columnis praeftanti chartae imprciTum, Initiales literas parvas , & figna- 
turas typograpus ipfe adjecit. Defunt vero cuftodes, nurneri, & infcriptioncs 
paginarum. Ad calcem columnae fccundae folii lexti teniionis 5 legitur: Expti^ 
cit ixpofitio ctarijfmi doSforis mgfi Dyni de Florttia fuper 3« & 4« fen Auice. & 
fuppti* 5^ Impreja Ferrarieji prouidii viru magijtrum Jlndred gatticu. Anno 
Jm. 1489. die. 2j^ menfis oSobris. Accedit in eadem columna Regijlrum (cliar- 
tarum) huius libri. 

XIL Incipit compilatio emplaflroj\, & vnguetorum Magijlri Dini 
fiorentini artiu €? medicine dodtoris excellentijfimi. Et primo 
de percuffiuis. Ferrariae i^^^. in Fol^ 

Verba tituli loco rccitata leguntur in fronte primae columnae folii primi 
fignati A. Operis extcma forma prorfus eadem eft cum praecedenti. Poft me- 
diom columnae fecuQdae folii o£lavi quatcmionis B. Icgitur: Exnliciunt vnguen^ 
ta Dini Ftwrentini artiu^ & medicine doStoris famoftjjimi ad tauaem dei omnipo^ 
tiwtii Impreja Ferrariev prouidQ virum magift^, j^ndre-^a^ gattum. Annodomini 
S489* die a8* Menfis oSoEris. In eadem columnajeguntur infuper fequentia: 

Cotligi triticibus medicle podera gnis 

Grana quat gnq^. fcropulii ippodere Jue. 

K% Jn 13^ 
In fcroputis trib^ furgit ,3. mrtiplicatir. 
Si folidi queris tres .3. dimidiabis. 
Exagiu. Jolida. dijldt in noie folo. 
Ex oSo fieri dinofcitur uncia drtigmis. (fic) 
Bis fex ucie coputant pro pondere tibre. 

guotitla feoctario. dijldt in ndie folo. , 
\ queris podus quod het fextari^ vnus 
Libra± quinq^ podus debes dimidiar^ 
JKegiJlrum. A. B. funt quaterni. 

XIII. Gefta rhomanorum cu applicationib^ moraUfatis acmifticis. 
1489. in Fol. miu^ 

Titulus modo recitatus gotliico charaftere majufculo iinpreflus legitur 
in prima pagina. Ex eodem operis argiunentum quodammodo difd poteft. 
Eft nempe coUeftio variarum hiftoriarum , quae plurimis fabulis inauinatae funt, 
& formandis moribus perfaepe quam ineptiflTmie adplicantur. Geita Romano* 
rum operi tituius forte eft inditus, quod exempla ex Romanae hiftorids fcripto* 
ribus magna ex parte deprompta fint Conftat clxxxi (181) capitulis, quorum 
(ingula duabus condant partibus. Primo enim nanratur hiftoriay vel &bula9 
tum vero accedit Moralijatio auftoris , qui quidem incertus eft. De eo , uti 
etiam de operis ipfius variis editionibus, & verfionibus plura fdtu digna & ]u« 
cunda in compendio habet Cl. Gemeiner in ^a^xvi)Un t)On bcn in Der tKe^ 

flcn^burgtfc^en @?tabtbib(iotl)ecf befinbiic^en 93(i4>em &c. pag* 185- feqq. Quod 

praefentem atdnet editionem, operi ipfi duplex praemifia eft tabula, feu index, 
primus quidem fingulorum ordine capitum, fecundus vero materiarum alpha- 
beticus , qui ambo ilmui feptem implent folia , funtque gothico charaAere in 
duabus columnis imprefll , ut ipfum opus , quod foUo nono demum incipit. 
Signaturas, foliorum numeros, e. g. Fotium Primum (revera nonum) Foltum 
XiX. & plerumque initiales literas parvas typographus adjedt Ad calcem 
coiumnae fecundae folii XCIII. fequcns fubfcriptio legitur : Ex geftis romano^, cum 
plurib^ appticatis de vtutib^ & vicijs myflice ad intelle&a tran^ptis recotteSlarij 
jfinif. j7nno noflre falutif M. cccclxxxix. In die JanSi Sixti mp % martyrif. 
Locus imprefiionis Iiaud quidem eft expreffus. Attamea nullus dubito quia 
typis argentinenfibus excufa fit haec editio. Tjrpis enim » & chartae iisdem 
impreffa eft cum opefe immediate fequenti. 

XIV. Hyftoria Troiana Guidonis ( de Golumna Judicis MeflTanen* 
fis) Argentinae 1489. in FoL min. 

Verba, Hyftoria Troiana Guidonis tantum leguntur in prima primi fb* 
Ui pagina, gothico charaftere majufculo imprefl^. FoUo fecundo fignato m 

Inci^ 
4 

IncipH prologuf &c. gothica charaftere in duabus columni^ , ut opns ipfum » 
impreffus , & in columna tertia folii ejusdem iinea 2.3. terminatus. Mox Inci^ 
fit liber primui de Peleo rege thefatie (lic) inducente ^afonem vtfe coferat ad au^ 
reu veituf habendu. Sienaturas , & paginarum infcriptiones , e. g. DeJlruSlio pri^ 
me Troie — ReJHtutio Helene^ typographus adjecit: defunt vero foliorum numeri, 
cuftodes , & literae initiaies. In aveifa pagixia folii fexti quaternionis o colum« 
na fecunda liiftoria terminatur. Accedunt vero Epitaphia Heftoris , & Acliil« 
Jis , nec non deploratio Troiae , quae his eft verfibus expreifa : 

' Ue tibi Troia perix jam non mihi troia videris 

^amjam bobus eris pajcua lujlra feris^ 
Caufa rei tatis meretrix fuit exitiatif 

Femina fatatis femina feta malis. 
His adjefbi efl: fubfcriptio : Hijloria deJlruSionis troie copofita j^ iudicem Guido^ 
nem de Columna. Mejfan^. ftnit felictter In ciuitate Argltina impffa nouijfime 
^nno dni M. ccccXxxxix. circa fejiu fanSi vrbani. Accedit auftons de ongine 
hujus operis narratio, ex qua di(cimus, eum hiftoriam fuam totam ex Dyfte 
Creteiifi ( qui didtur ) haufiffe , & primum ejus librum ad inilantiam Matthaei 
de Porta Salemitani Archiepifcopi dudum ante , quam integrum opus^ abfolvif- 
fet^ compofui(Te« Ad calcem narrationis demum legitur : FaSum ejl pfens opuf 
a tudice Guidone dt mejfana Anno dnice incarnationis Millefmo duceteftmo oSfua^ 
gefimo feptimo eiufdem pme indicfionis. In averfa pagina ejusdem folii incipit ta« 
bula feu index fingulorum ordine capitum/ in prima columna folii fequentis 
terminatus. Eandem editionem recenfuit Freytag in Analeftis Liter. pag. 306. 
qui & alias ejusdem excitavlt editiones. 

XV* Tra^atus de decimis. MemmingJB impreffus per Albertum 
de Duderltat. 1439. 

Verba, TraSatus de decimis^ gothico charaftere majufculo imprefTa tan- 
tum le^ntur in prima primi folii pagina : in averfa autem ejusdem Incipit Ca* 
pituia ae Retentione decimaru vbi agi^ quomodo \ ft excufantur non dantes decimas^ 
impreflum efl: gothico charaftere admodum minuto, & gracili, & fex tantum 
foliis conflat Ad calcem primae paginae fexti folii fubfcriptio fequens legitur : 
Capitulum de retentione dectma^ vbi agitur quomodo i ft excufantur non aantes 
decimaSf Impreffus ac jfnitus Memming\ £ Albertum Kiine de Duderjlat. Anno 
dni» 1489« XVI* 134 -SYi XVI; Jlphabetum diuini amoris de eleuatione mentis in deum^ 
Memming» per Albertum Kunne de Duderftat 1489^ in 4. 

Titulus modo recitatus tantum legitui- in primaprimi foiii pagina. * Opu- 
fculi auftorem non effe Gerfonem , cui in pierisqueSaeculiXV. editionibus adfcri« 
bitur, jam monui Fafdcul, I. pag. iii. ad N. XI. Qui praefentem curavit editio- 
nem . anonymus , in praefatiimcula , quae legitur in averfa primi folii pagina^ 
auftori id luo vindicavit fequentibus vcrbis : tRatJatus ille ( pro ifie vretitulatvr 
jllphabetum amorif diuini y quem bmornm ajfertione uiroru^. edidit auBtor traSatur 
diuinijftmi de ymitatione crifti. Uocatus dominus Thomas prepofiius t ffrelatuf ca-- 
nonicorum regularium in Aocien\ qff qdem deificum atphaietum^ digito dei procul 
dubio caufaliter diSfatH vir ille admirabilis % feraphicus. toto vite fue tempore , 
ob fingularis humilitatis infigne\ conatu multo abfcondit > occuttauit ae primum pojl 
vite fue feticem exitHfub capitati teSHfui in tuce re^twn prodire fiuit. Folio fecuoda 

Jncipit Jjlpnabetum diuini amoris 

de Eteuatione mentis in deum. 
gothico charaftere pereleganti, & nitidae chartae imprefTum. Defunt cuftodes» 
numeri, & infcriptiones foliorum: literas vero initiales parvas, & Agnaturas 
typographus adjecit. Conftat tantum opufculum tribus quatemionibus. In av«r-^ 
fe pagina feptimi folii quaternionis c fequentia leguntur fubfcripta : Exptick -^/- 
phabetum diuini jlmoris , de Eleuatone mentis in deum. Uenerahitis patris i dni 
dni Thome fjpojiti Canonico/^ regulariii in Kotien ordinis fcti jlugufiini. Jmpjus 
acfinit^ Mhfimg^^ Atberti /f Duderfiat jlnno domini 1489. 

XVIL Uerfor fuper donato. Haec in prima primi folii pagina, 
ki fronte autem ibiii iecundi fequentia leguntur; ^ohannis 
verforis oSto partium orationis explanatio accomodatiffima. 
Lipfias per Conradum Kacheloven 1439. ^^ 4« 

Opus hoc gotliico charaftere, praeftanti chartae impreflTum eft. Caret 
irdtialibus literis maiorum feflionum, cuftodibus, numeris, & infcriptionibus 
paginarum. Habet vero fignaturas A— *H. In aver& pagina folii oi^avi qua« 
ternionis H fequentia leguntur fubfcripta : OSo partium oronis refoluUo lucuti* 
tijime^ magip^ ^ohanne verforis edite: liptf^qs ( nc) ab anno dni M. cccc. ixxxix^ 
per conrada Kachetouen imprejfa foeliciter finit. De Johanne verfore in praece« 
dratibus laspius jam fafta eft mentio. Hoc opufculum Leichio Aiit incqgnitum» XVII. -T^ 135 XVIII. Uocabularius re\ Wenceslai Brack^ Argentinac per Joh. 
Pru&« 1489* i^ 4« 

Hujus operis tres editiones jam recenfui. Conf. ad ann. 148 }• N. L 
«d ann. 1487. NN. XXVI. & XXX. ubi de ejus oeconomia & auftore fdtu ne- 
ceflaria leftor inveniet. Praelens editio in prima primi folii pagina non nifi 
verba l^ocabularius re^f gothico charaftere majufculo imprefla exhibet. Folio 
fccundo pofl: auftoris prjefationem ad Scolipetas fuos ipfum vocabularium lati- 
no - Theodifcum incipit, gotliico charaftere chartae minus albse impreflura. 
Inde a folio tertio typographus foliorum numeros in fuperiori margine primaB 
cujusvis paginse hotavit , e. g. Folium IIL — Folium XXV. Idem cnartas 
fignavit uteris'A — H. In averfa pagina folii fexti quatemionis H fequcntia 
lcgunt;ur fubfcripta: 

Imprejfwn Argii. per ^ohannem Pru^ 
yinno dni. 1489* In vigilta Epiphanie dni. 
Folio fequenti Incipit tabula vocabularijf feu articulorum, in quos auftor voca« 
bularium fuum divifit. Haec quoque editio Q. Panzerum fn $(nna((n Ut dttem 

beutfc^en ^itteratur prorfus latuit. 

XIX. Lauacrum confcientie (hsc in pri-na primi folii pagina: 
in fronte autem fecundi folii fequentia leguntur) Incipit la- 
uacrum confcientie omnium Jacerdotum. Aug. per Aiiton. 
Sorg* 1489. in 4, 

Opufculum ifludgothico charaftere chartae firmiflimae, fed minus poli- 
tae imprcflum, & in viginti capitula divifum a quodam relis^ion cujusdam ordi-> 
nis alumno compofltum efl, ut ex praefatione patet. Sifabulas, & fubleflae 
fidei hiftorias dempferis, ne hodie quidem indignus efl: libelUis, qui lcgatur, 
praedpue a facerdotibus , quorum mores ad honcflatis ftatui clericali compctcn« 
tis normam formare auftor intendit. Tj^ographus in prima cujusvis folii pa- 
. gina folii numerum , e. g. Folium xiij. & in averfa pagina Capitulum , e. g. 
Capiiulum Sextum, vel Qtpitulum xij. gothico charaftere majufculo indicavit« 
Idem chartas fignavit literis a — m , nec non initiales literas parvas adjecit , 
quae tamen inde a folio Ixxxii. rarius in praecedentibus defunt. Per lioc fatis 
diftinquitur praefens editio ab altera, quam idem typographus anno 1492. ea- 
dem forma, iisdcmque, ut videntur, typis curavit, a me adann. 1492. N. V. 
recenfendam. Haeb enim pofterior editio Uteras initiales magnas ligno incifas, 
plerumque florentes , habet. Ceterum ambae editiones quoad numcrum folio- 
ram conveniunt , plerumque etiam quoad numerum vocabulorum in eodem fo- 
lio impreflbrum. oed proferam non nulla exempla. Prima verba folii IX. m 
utraque editione funt: ebdmadis duas vel tres: poftrema ejusdem foliiin editione 

anni 
anni 1489: pattu homnmi^m ed. ann. 1402. Jlatus hominu^ ~ Folium XXl 
cdit. prioris incipit obedire facerdotibus — & tenniuatur cojecratioe eukarif \n 
pofteiiori vero: tibus ^ultimis fcilicet fyllabis vocis facerdotibus ) terminatur: ' 
in cofecratione eukarijiie tn qua vob\ Folium XL in utraque incipit: re. Sed 
fotam^ idemque tenmiBtux: fuccederet. Dif Averfa pagma folii XCV(95) in 
editione priori: Uideo infu^: in pofteriori vcro: timeo. Uero infup. In eademt 
pagioa ad calcem legitur m utraque editione: 

Oratio bqna, pojl mijfam. 
Et haec quidem folium fcquens , haud tamen integrum occupat Poft lineatix 
aver^ paginas liujus folii vigefimam tertiam legitur in utraque editione: 

Explicit tauacrum confcientie. 
Accedunt utrinque duo folia non numerata » quae brevia exhibent (ingulorum 
capitum argumenta. Demum ad calcem hujus indicis in praefenti quidem edi- 
tione fequentia leguntur fyblbripta: Impreffum augujle hoc opufcutum in impiaU 
ciuitati augujlenf: per homjlum uirum Anthonium Sorg. Anno ah incarndtione 
domini iheju ChriJIi^ MccU\xxxix. 

XX^ Tradtatus de horis Canonicis dicendis. Au6lore Job. Moefch. 
Augullae Vind, per Ant. Sorg 14^9. in 4* 

ff 

Verba tituli loco redtata leguntur in prima primi folii pagina gothico 
chara^tere majufculo impreffa. Folio fecundo incipit auftoris Prohemiumt idem- 
que terminatur in avcrfa pagina folii tertii, linea 31. In eadem adhuc pagina 
opufculum ipfum incipit, eodem, quo inunediate praecedens cliara£lere impref* 
fum, & in fex articulos diftinftum, quorum infcriptiones in fuperiori, margi« 
ne leguntur, e. g. Articutus — Primus. Articutus — Seoctus. Defunt cufto- 
des, foliorum numeri, & initiales literae. Cartas vero typographus literis 
A — H fignavit. In prima pagina folii o6lavi quatemionis G opuiculum ter« 
sninatur: in averfa autcm pagina ejusdem folii auftoris le^tur inftru6tio de ufu 
fequentis tabulae feu indicis alphabetici materiarum, ad cujus calcem circa me« 
dium primae pagitide folii quarti duernionis H fequentia ]eguntur fubfcripta: 
TraSatus ijle de horis canonicis dicendis cipendiofus per venerabitem uirum^ ^ohan^ 
nem mofch Artium \ facre theologie profejhrem atq^ eo tempore in eccta (fic} 
maiori bafitien. predicatorem : pro ctericis ad eajdem horas agendas ftu dicendas 
Migatos ( ftc ) comportatus % compofttus & ibidem m loco capitutari teSorio depu^ 
tato per eunde^ coram ctericis puhttce teSus. Imprejfus Augufle per Anthoninm 
fofg Anno domini Mcccclxxxix. Sobato ante JUartini epifcopu XXI. 
XXI. Efopus nforalifatus cum bono comtnto. fme nota loci & 
typographi impreiTus I4B9- ^^ 4« 

Verba tituli loco recitata leguntur in prima prinii folii pa^na gothica 
diaraftere majufculo imprefla. In averfa pagina ejusdem folii commentatori» 
legitur pradatiimcula , in qua adfinnat, fabulas iftas primum ab i^fopo graece 
fcriptas effe , poftea vero a romuto igatore roano ad inflruldii Tibariu ( fic ) filiu 
fuu in latinu venijft. Sed de auftore harum fabularum vaiiae, & incertae funt 
conjedturae , qnas in compendio recenfet , una cum liac earundem editione , Frey- 
tag in Jfpparatu Litterar. Tom. I. pag. 62 feqq. Igitur de praefenti potius e^- 
tione , Maittairio , & Davidi Clenient , & De Burio incognita , atque oppido ra- 
ra dicemus. Textus metricus charaftere gothico paulo maiori , notne vcro tani 
interlineares,-quam quae in marginibus leguntur, multo mmori impreflae funt. 
En fpecimen textus, & notarum interlineariuni ; 

deleStet vtile fit pns Hber 

T* (u T) iuuet & pro/tt conat pagina pns 

maiorefaciut vtilitate vtilia iocofs fsmoibo 

Dulcius arrident feria piSfa iocis 

pns liber generat dulcedine fabulis 

Ortul^ ifle profert fruSfum cu flore fauorl 

i^fabula fc. fruUus fc. flos fplendet. 

Flos 1 fruBus emunt. hic fapit. ille nitet. 

Defunt hac in editione initiales literae fabularum , aiftodes , numeri , & infcrip- 

tiones foliorum. Totum opufculimi quinque conftat plagularum fafciculis fig- 

natis A. B. C D. K. Temi funt A. B. D. Quaternus eft C: feptem foliis con- 

ftat E. Et in prima quidem hujus pagina opus terminatur. In eadeni typo- 

graphus, mihi plane iucognitus, fequentem addidit fubfcriptionem': 

Finit Efopus fabulator preclarijjfim^ cu fuis inorati\ati6ib^ 

ad noflri inftruStioni pulcerrime appofttis. Imprejfus Anno 

falutis. M. cccc. Ixxxix. decinio kalendas Augujli. 

XXU. Cornutus magiflri ^oannis de Garlandria. HagenoE per 
Henricum Gran 14B9* in 4* 

Verba haec leguntur in prima primi folii pagina gothico charaftere ma- 
jufculo imprefla. f olio fecundo , quod infcriptionem habet , Folium primum , 
incipit e^toris feu conmientatoris praefario feu prologus. Paitem huius operis, 
quod folio quarto (fecundimi infcriptionem eft Folium Tercium) incipit, longe 
mininiam etHciunt auftoris carmina^ feu fententiae morales» quarum fmgulae 
^^^' Fafc.IIL S • duo. to8 Jti ' .■" duobus hexainehis conftant: Commentaria vero fufiflima funt Operi TituluSt 
Corfffutox , fecuiidum auftorem praefationis eft inditus , quia Jicut animalia 
duobus cormbus fe defendunt Jic autor ifle exprimit intentionem duobuf verfibus. 
Impreirum eft opus charaftere gothico firmae admodum chartae. Foiiorum nu- 
meros in fuperiori margine utriusque paginae typographus inde a folio fecundop 
quod Folium frimum adpeilatur, ubique adjecit, & paginas fignavit Uteris A 
— H. In pruna pagina folii oftavi quatemionis H opus terminatur , & in ea* 
dem fequens legitur fubfcriptio: Expoftto difticij noui nec nd antiqui Magifiri 
^oamis de Garladria cum fententijs. Textuu at lucida tenninoru^ declaratoe 
ix q3 pluribus autoribus breuiter i plane colleStis Imprejfa impericdi in oppido Ha^ 
genauL per Heinricii Gran ciue eiufde^ opidi. Sub anno falutis MHleftmo. Qua^ 
dringentejtino. OSuageftmo nono. Accedit RegiJlrH vocabutorH Cornuti&c. alpha« 
beticum fex foliis litera i fignatis comprehenlum. De auftore, natione Anglo » 
qui floruit S^eculoXI, conf. Oudin. Tom. 11. Col. 609. fcqq* Editionem lianc 
poft Maittairium, cui tamen typographi nomen incognitum fuiffe videtur, ex- 
citavit etiam WeisUnger in Armamentar. Catholico. pag. 504. qui opus iftud, 
nefdo qua de caufa , grammaticam adpellat, Ceterum ftilo valde obfcuro fcrip- 
ta funt liaec carmina. Hinc interprete opus fuerat quamvis liic qoidem paifim 
aUena multa immifcuerit«. 

XXIII. Compendium theologice veritatis Thoma Dorniberg, 
Memmingenii, Artium &: Decretorum Do^lore, confulatus 
Spirenfis Advocato, vel auclore, vel editore* Impreflum 
Argentina anno 1489. in Fol. min. 

Verba, Compendium &c. gothico charaftere majufculo imprefTa leguntur 
in prima primi folii pagina. In fronte primae columnae folii fecundi Ind^ pro^ 
logus in compendium theologice veritatis. Poftiineam colunmas fecundas ejusdem 
folii tertiam Explicit prologus. Incipiunt tituti capitutorum primi libri; quales re- 
liquis etiam fmgulis libris praefixi funt Horum primus eft de Natura divini- 
tatis. 2) de operibus conditoris. 3) de corruptela peccati. 4) de humanitate Chri- 
fti. 5) de fan6Hficatione gratiarum. 6) de vutute Sacramentorum. 7) de ultimis 
temporibus & de poenis maiorum, & praenuis beatorum. Impreflum eft opiis 
hoc gothico charadere in duabus columnis. In fuperiori margme utriusque pa- 
ginae typographus librum indicavit, e. g. Liberprimus. Idem fignaturas ab 
a — p, & faepe initiaies literas parvas adjecit. Defunt vero foliorum mmierii 
& cuftodes. in columna quarta folii quarti ternionis o 

Expticit tiber vtttmus huius compedii 

Deo gratias 
Accedit vero Tabuta generatis^ feu index materiarum alphabeticus , feptem fo- 
liis impreflis comprehenfus. Ad hujus calcem fequentia leguntur fubfcripta: 
Sufcipite igitur omnes quefo theologice veritatis : fideiq^ cathotice amatores : huc ta^ 

fmem hrim grato animo: grSs agentef cumSlipotenti deo. Cuius munere ae /ingutari ad^ 
htoria hec ego thomas Dorniberg: decreto^: artiumq^ liberaliu^ doSor feticiter 

£'feci. Ac imprejfum argentine jinno dni. MCCCC. {xxxix. Deo gratias. 
dcm prorfus leguntur ( omidis tamen verbis decretorum , artiumque tiberatium^ 
doffor) m editione huius operis alia quam ad annum 1A73. recenfet Weislinge-» 
rus pag. 35* Sed poft perjici additur in hac editione; & complevi. Loco ver- 
borum autem , quae in noftra editione leguntur : Jc impreffum &c. immediate 
poft Comptevi legitur: Anno Domini Miltefimo quadringentefmo feptuageftmo ter^ 
cio. Jn vigilia Barthotomei Apoftoti. Explicit Regiftrum. Deo gratias. Videtur 
itaque in pofteriori hac fubfcriptione non tam annus impreflTionis , quam annus » 
quo au6(or opus complevit, fuifle indigitatus, ut adeo dubitare liceat, an edi« 
tio a Weislingero ad annum 1473. recenfita hoc etiam hmo revera fuerit im- 
prefla. Sed, quidquid de hac editione fit, illud certum eft, ex utraque fub- 
fcriptione tam huic quam noftne editioiii in fine adjefta, refte inferri poflTe, 
compendium iftud theologicse veritatis Thomam Domiberg vel au6terem ha- 
biuffe vel certe cditorem. Quin auftor fuerit, fpeftato horum verborum teno» 
re vix, videtur, dubitari poffe. Attamen dubium movet illud, quod opas 
iftud in Manufcriptis codicibas tam membranaceis quam chaitaceis multis lit 
anonymum, in aliis vero Alberto Magno, vel S. Thomae Aquinati, vel S. Bo- 
naventurae, vei Egidio columnae, vel denique Ulrico Argentoratenfi tribuatiu*. 
Quod fi ita eft , oportet conipendium iftud aetate Thomae Dorniberg multo eflfe 
antiquius. Conf. Oudin. de Scriptor Ecctef. Tom. lil. col. 2555. 

XXIV. Comuniloquiu fiue fuma collationu ^ohanis gallenjis. 
Argentinas 1439. in Foi. min^ 

De hoc opere ejusque auftore fcitu neceflaria praelibavi Fafc. II. pag. 151. 
& 152. Quod praefentem attinet editionem: in primi folii prima pagina legun-» 
tur verba tituli loco rccitata , gotliico charaftere majufculo imprefTa. Foliis tri* 
bus fequentibus contmetur Tabula, feu brevia fmgulorum ordine capitum argu* 
menta. Folio quinto poft auftoris prologum opus ipfum incipit charaftere go* 
thico in duabus columnis impreflum. Habet infcriptiones paginarum e. g. Pri* 
pia fors — DiftinSio prima , & fignaturas ab a — n. Defunt vero foliorum nu* 
inen, cuftodes, & literae initiales. Circa fmem columnas quartae folii quinti 
ternionis n fequentia leguntur fubfcripta: Summa coltationum ad omne genus ho^ 
mmi finit filiciter Imf^effa Jr^entine: finitaq^ X die fanSi Urbani Anno domini^ 
Jf. cccclxxxix. Et nihu amphus. S fi XXV- 
I40 

XXV. Formulcfriu aduocato/^ & cpcuratorum Romane curie & 
kegii Parleamenti: praSticam fsm iura ^cbmunia clariffime 
oftendens. Balileae, 1489. in Fol^ 

Praeter verba tituli loco recitata in prima primi folii pagina legitur etiam 
fyllabus traftatuuiii hoc» in opere contentorum , & duo difticha , quae ad calcem 
quoque operis poft fubfcriptionem leguntur, a me recitanda, In averfa pagina 
folii ejusdem incipit Regiftrum fingulomm ordine titulorum, feucapitum, quod 
& tria fequcntia occupat folia. Folio quinto opus incipit gothico charaftere 
pereleganti, & praeftanti chartae impreffum. Ab hoc folio, & deinceps typo- 
graphus foliorum numeros romanos e. g. Folio — ///. adjedt Signatune ab a 
(quae primorum eft quatuor foliorumj usque / decurrunt. Occurrunt etiam 
ubivis mitiales literae parva?* Deftint vero cuftodes . & paginarum infcriptiones. 
.Circa finem averfae paginae folii CXVII. fequentia leguntur fubfcripta : 
Formulariii Aduocat/^ ProcuratorH Romane curie t Regii parlea 
menti: praSlicd ojlendes Jim iura comunia: exaSliJJima diligetta impjfum 
BafifleeAnno dni. M* cccc. \xxxix. quarto ydus Marcij. finit foeliciC. 
Caufidicus ^d agat: iuaex ve tabellio doSfus 

Patronufve foro : iura clientis agens^ 
Perdocet ijlt liber: caufa^ condere formas 
Cluifqitis amas leSon bcc bn pjfa lcgas. 

XXVL Textus Sententiarum (Petri Lombardi) cum conclufiouibus 
(fic^ ac titulis queftionu JanUi Thome Articulisq^ Parijten^ 
& in quibiis mgr coiter no tenet. Bafilese per Nicolaum 
Kefsler i489* i^ f^^l- 

Titulus modo recitatus legitur in prima primi folii pagina : in averfa au- 
tem ejusdem fequuntnr Tituli queftionum jan3i thome fuj^ primum tibrum fenten^ 
tiarumy gothico charaftere minutUnmo imprefli, & in averfa fecundi folii pagi- 
na terrainati. Folio tertio incipit Pralogus, qui quidem, ut ipfp textus fenten- 
tiai*um gothico charaftere fat magno & luculento in duabus columnis impreC- 
fus eft: Conclufiones vero textui fubJeftaB, quarum auftor eft Henricus Gori- 
hem, feu de Gorkum, minutiffimo lunt charaftere impreffae, eodem nempe, 
quo S. Thomae quaeftiones paulo ante laudatae. Initiales literas parvas , pagi- 
narum Infcriptiones , e. g. Li. I. — Di. XXV. , & fignaturas ab a — t & ab 
A — U. typographus adjecit : defunt vero numeii foiiorum , & cuftodes, Liber 
fecundus fententiarum terminatur in columna tertia folii quinti quatemionis t: 
folia ejusdem quaternionis reliqua complcftuntur titulos quaeftionum S. Thom» 
" in librum tertium fententiarum , qui incipit in prima pagina folii figriati A. In 
averfa pagina folii fexti tcrnionis Q. paulo ante medium typographi infignia 

con- •JTi 141 C9iilJ[)iciuntur. FEs fubjefta eft fequens uberior fubfcriptio : L!!^er foiientiarum 

magiflfi Petri Lombardi: cum conclufionibus magiftri Henrici Gorichem : facrum (Vic) 

JftUrarvm interpretis eximii. Ao-fubtilijftmis fanSfi Tliome probtematiDus. ad flfih 

it^nta ixercitatione^ facilioremq^ tn eiuj ipfius fcriptis materiaru inuentionem. eui'^ 

uir libror/^ ferialim annotatis. jidditis infup quibufdam articulis in certis facultc^ 

tibus erroneis i in fide catholica fufpeSis. Partfms doSfrinatiter i autorftatiue a ca-^ 

thoiicis traBatoribus odemnatis. explicit. Impejis atque fingulari opera Nicolai Kef* 

lers ciuis Bafilieen. (fic) ad honorem fan&e & indiuidue trinitat\ ac fidei catholta 

ii^gmenti & tuitione ^3 diligentijftme impreffus. Anno incarnationis dni pojl mille* 

.fi^ii quaterq^ centefimum oSogefimo nono. Tertio vero kaln Decembris. Complu* 

Va , quorum in hac fubfcriptione fefta eft mentio , primum fequuntur , nimirum 

i^ Tituli quaeflionum S. Thomse in Librum IV. fententiarum, 6 foliis compre- 

henfi. 2) Varii articuli in Anglia, & Parifiis condemnati, foliis comprchenft 

quatuordecim. Accedit demum 3) regijlrum breue & vtite omnes fert fententias. 

quejliones & conclufiones in quatuor fententiarum libris taSas cotinens. fim. ordinem 

alphabeti inferius annotatum. Hoc regiftrum ternionem T integrum , & quatet'- 

nionis U feptem folja priora fere integra occupat. 

XXVII. Vocabularius predkantium. H«c tantum leguntur in 
prima primi foiii pagina: in fronte autem folii iequentis ube- 
rior titulus, feu Frolpgus Incipit variloquus Ide vqcabu- 
lu diuerfmode acceptu varie theutunifando exprimens prc- 
dicatoribus ojolabile enauigiu^ Copilatus jp^ venerabilem 
mgrm iohannem melber de gcrolt^hofen ex Jsmnnibus audi- 
tis i p eundem ofcriptis Jub venerando viro mgro ^odoco 
euchmS de kalw eximio doStore. ac famofijjimo vbi dei ^re^ 
dicatore in heydelbergct^ Auguftas Vind^ per Anton. Sorg 
1489, in 4. 

Opus gothico eft charaftere imprefium chartae firmifiimje. Paginarum 
infcriptiones , e« g. >f ante C — / ante JV, & fignaturas a — j , nec nou i • 
atque ) typographus adjedt: defunt vero foliorum numeri, cuftodes, & ini- 
tiales literae vocum , quae primae occurrunt ad (^uamvis literam. Excerpta quae* 
dam ex hoc lexico dedi Fafc. 11. pag. 173. & urfra inter libros nota anni ca- 
rentes. Praefens editio drca finem primatf paginae folii teitii duernionis 1 haec 
habet fubfcripta : Explicit vocabutarius predicatorum. ImpreJfus in imperiati ciui* 
tate Augufia. per Anthonium Sorg. Anno ab incarnatione domini Millejimo qua* 
dringentefmo oShiagefimo nono. In die fanSti Bernhardini. Editionem hanc jam 
mite a Ci. Zapfio in Stug^burg^ ^ud^brucfergefc^ic^te pag. si* indicatam Cl. 
Panzer in noviffimo opere : $(nna(en Der dttern beutfc^en titeratur non exdtavit. 

XXVIIL 
143 

XXVIIL §• Thome Aquin. Commentaria in duoc libros Pofte- 
riorum Ariftotelis; nec non ejusdem S. Thom» Opulculunj 
de Fallaciis Sophiftarum^ Venetiis per Guilielmum Tridi- 
nenfem 1489. in Fol. 

Prima primi folii pagina vacua eft: in averfa autem 

CorreSlor teSori faluUm 
Si tibi arijlotelis f^netran volumina cura f/?. 

Diutis adeft thomas: perlege: doSlus eris. 
Efi breuis i ctarus fidujq^ interpres : abunde. 

Prceftabit quicquid coetera turba nequit. 
Si te terrebant mendofa votumina pridem. 
^am modo ne pauetxs: cunSta refeSta dedi, 

Uate. 
FoUo fecundo Incipiunt prectariffma cometaria diui Thome &c. gothico charafte* 
re in duabus coluninis imprefla. Infcriptiones paginarum, e. g. Liber. — Pri^ 
muSf initiales literas parvas, & fignaturas ab A — K. typographus adjecit: 
defunt vero cuftodes, & foliorum niimeri. Ad calcem tertiae columnae foUi fe- 
cundi quatemionis l^ Expticiut preclarijfnna commetaria diui TTwme aquinatis fa^ 
cri ordinis predicatorum in libros pofteriorum jlriftotelis. In prima autem colum* 
na folii fequentis Incipit opufculum infigne diui Thome aquinatis ortfis predicato^ 
rum nutu quorundam nobitiu^ ab ipfo editum. Quod ad fophifticas argumentatio^ 
nes dijhtuedas pturimH fuffragatur. In quaita demum columna folii feptimi eius- 
dem quatemionis k fequentia leguntur fubfcripta : Explicit precta^ opufcutu fat^ 
taciaru diui Ttiome — nec no t mentaria eiufde in tibros pofterio^ i pihermenias 
Jlriftotelis: fumma cu ditigentia caftigatajf quendam frem eiufdem ordthis vite re^ 
gutaris profejforcm. Impreffa Uenetiis jp Guiletmu tridinenfe^ de moteferato. Art^ 
flio dnice incamatdis. M. cccclxxxuiiij. xvj. kalcndas decembris. AccecUt in eadem. 
coluinna Regiftrum k. cliaitanim, 

XXIX. Libir ethymologiarum Ifidori Hti/patenjis epi. Bafilest 
14B9. in Foi. 

Verba haec gothico charaflere majufculo imprefla leguntur in prima 
primi folii pagina. Foiia tria fequentia fmguiorum totius operis capitum titu- 
los exhibeat Folio qumto opus incipit gothico charaftcre in duabus eo« 
lumnis firmiflTimae chartae imprefTum. Ab lioc folio in primae cuiusvis pag« cuaJiae colummae folii o^vi quatemionis R feu CUIL fequentia leguntur fiib- 

fcripta; 
fiaipta: t&er dymdo^dA, Ifidori hi/patejix tpi exaSHJjltma ditigltia impffus Bafilee 
Atmo ifuarnaUis dnice. M. cccc^ Ixxxix. Sexto ydui Augufii Finit foelicittr. £C 
luhil aliud. 

XXX* Ropertiis holkot fuper lihru Sapientie Bafiles 1489.^0 

Titulum hunc in prima primi folii pagina exftantem folio fecundo ex^ 

cipit Tabula, feu index materiarum alphabeticus trededm foliis impreflls, & 

figoatis A. ac B » comprehenfus. Folio decimo qumto auftoris prologus inci- 

pit, terminatus in fecunda foiii 16 colutnna. In averfa demum pagina incipit 

operis LeSio L Impreffum eft gothico charaftere in duabus columnis chartae 

praeftanti. Foliorum in prima tantum cujusvis pagina infcripdones , e. g. Capi^ 

tuluL LeSio.XIIIt inidales literas parvaSi & fignaturas typographus adjecit: 

defunt vero foliorum numeri , & cuftodes. Signaturae inde a folio decimo quin« 

tD funt a — y,&A— L In averfa pagina, columna quarta foiii fepdmiqua*- 

lemionis I iequens iegitur fubfcripdo: Hoc opus pclarijfimi eximii dni magiftri 

Hoperti Holkot [acre theologie moralrjftmi atq^ doStJimi cpfej/oris: ordinis fratrii 

pdicatorum : fup fapientid oalomonis : impffum efi JBaftlee. jinno incamatiois diiice 

Millefimo quadfiglteftmo oStogefimo nono^ & nihil amplius. Edidonem ejusdem 

operis andquiorem Fafc. IL pag. 117. recenfui: praefend coaevam numero fe« 

quenti recenfebo» 

XXXL Ropertus holgot C^o)fuper libros CCic) fapientie Reut- 
liiigsE per Joh. Otmar 1489- in FoU miii. 

Titulus- hic legitur in prima primi folii pagina. In prhna folii fecundi 

columna Opus preclarijftma eximij dni magri roperbi hotgot Incipit felici^ 

tcr. gotliico charaftere in duabus columnis firmiflimae chaitae impreflum. In- 
fcripdones paginarum , e. g. LeHio - fecunda , vel LeSio - xUii. , & fignaturas 
ab fl -^ I , nec non ab A — Q. ipfe typograplius adjecit : defunt vero cuftodes» 
foliorum numeri, & ubivis fere initiales literae: ad inidum quippe Leftionis cxxij. 
parvam f, leftionis vero ctvj. parvam q obfervavi. Ad calcem colunuiae fecun« 
dae folii quind temionis Q. Expticit pojlitta fratris Roperti Holkot (fic) fup lihro 
fapietie. Incipit fermo eiufdem de fiudio facre fcripture , qui praecedend etiam edi- 
tioni adnexus efl:, & in hac edidone terminatur in colunma quarta foiii fexti 
ejusdem temionis Q, linea lo. In eadem coiumna fequenda leguntur fubfcrip* 
ta : Ho€ opm pctarifiimik eximij dni mgri Roperti Hotkot facre t/ieotogie moralijfi'» 
m atq^ aoSiffimi epfefforis. ordinis frat^ 'pdtcatori. fuv fapicntid Salomonis. Im* 
ftefjum Mfi jhmgro ^oVe otmar in Reuttingen. Anno sncamatdis dnice Mitlefimo 
fiuulrigentefimo oSogefimo nono. Accedit Talmta (index alphabeticus materia- 

rum) t a) operis hotgoi fuper tibrum faptentii^ qiundedm foliis comprehen&. Qua» 
nionis prioris folia quatuor pnora fignata funt aa. bb. cc.*dd: Pofia^kuiB vero» 

jiis ultirauni folium vacuuni eft, ee. ff. gg. hii. 

kXXIL Pofiilla Guilkrmi fuper Epijlolas & Euangelia de Tcm- 

{jore & de SanUis & pro defunStis. Bafilee per Nicolaum 
ieisler i4i)9t in FoL 

Titulus modo rccitatus in prima primi folii pa^na: in aveifa autein 
jusdem folii auftoris prologus: v Itam bonam &c. cum adnotatione J9d quos 
inSt^ Paulus fcribit {fic) eylbs. legitur. Folio fecundo opus ipfum incipit, Te.\- 
LiS evan^eliorum & cMiftolarum charaftere magno gothico, expofitioncs vcro 
lulto miuori imprtflbe funt, uterque fatis elegans eft: charta vero firmiflima 
uidem: fed parum alba & polica eft. Signaturas ab a — y, & initiales lite- 
^ parvas initio expofitionum usque ad fafciculum t plerumque adjecit typo- 
raphus. Defunt vero ubivis numeri & infaiptiones foliorum, nec non cufto- 
es. In poftilla fuper Evaiigclium de communi virginum in loco jam alias com- 
lemorato (Coiif Kafc. 1. pag. 170, & lyr. Fafc. II. pag. 157. & 158.) legitur: 
urauitj^ millc qdringltos. j. Ixxxviij. annos. Terininatur vero opus in colum** 
a fecunda folii oftavi quatcrnionis y, ubi haec leguntur imprefla charaftere eo- 
em , quo textus Evangeliorum & Epiftolamm : JroJIilla Guiltermi facre theoltH 
ie profejforis eximii fuv epijlolas & enangelia per totius dni eircutum ad fif^ 
m titterale^ fiudiofiln.ne colleffa explicit. Perq^ Nicolaum Kefsler ciuem ^£f- 
tien. impreja avno chrijli Mille/imo quadragltefmo (fic^ o&uagefimo nono kaleii' 
ecembris. Subjefta funt typographi infignia. De auftore operis couf. dxQst 
afc. I. pag. 170. 

lXXHI. Margarita decreti feu tabuta martiniana decreti. h e. 
Martiri Sneppi, TropaDienlis Silefii, ord. Pr«d/ index al- 
phabecieus Decrecorum. Argentinae 14H9. in Fol. 

Titulus a me recitatus legitur in prima primi folii nagina: fblio fecun* 
autem poft auftoris prologuni opus iplum incipit charaftere gothico minori 
i duabus coluninis finnae admodum chartae, fed minus albse ac polit^impreF- 
im. Signaturas ab a — r, & plerumque initiales literas parvas earum vo- 
jm, qu?e prim?e occurrunt ad quamvis alphabeti literam, typographus adjecit: 
iftodes vero, numeri, & inlcriptiones paginarum defunt. In columna tertift 
4ii feptimi quaternionis r fcquentia leguntur fubfcripta : Explicit MargarHa dt^ 
eti que Martiviana vocat^. edita j^ venerabili virH frem Martinu^ ardinis Jfdiee^ 
4 fummi pontificif penitetiariu j capellanu. Impreja jfrgentine Jlnno domini. JK 
cc. bsxxix. Finita in die fabbati pojt penth. Auaor operis, Saeculo XV. fie- 

pius 

145 

Pks typvpetcvSi, (con£ Weislinger Armament) circa annum 12^8. Gnefnen- 
us Arcniepifcopus , & Poloniae Primas defignatus anno eodem obiit* Scripfit 
^detn Ctu*onicon funmiorum Pontificum, atque Imperatonuui nec noa Senno- 
■^es de tempore & Sanftis. 

^X:5CIV. ^ye l^^ebt fid^ an b^ wynterteyl 6ci- bepHgen Uben unb 
i\im etfteii t?oii bem lycyliQtn JiJtrcjengel (fic) fannt VHi^ 
(feoel. — ^^ye bebt fid) an bao fummer teyl 6er l;eilifjea le^ 
ben vnb jum erflen oon 6em l)ty\iQtn lerer vnb blfc^of fant 
^mbrofto. ^ebrucft ^u 9Cu()£$bur9 oott ;Soi;iUm i^4j6ue$l>er^ 
9er I48;;. in Fui. miu. 2, VoU. 

^ Verba tituli loco recitata lej^ntur in prima cujusvis voiuminls png-ina 

^^^iraftere gotliico majufculo impreffa. In averfa pagina primi folii bcs XOin^ 

^^Jt^evle l)tbt ficb an bj reflifier dber bj ii^yneertevle. quod etiam fecundi 

^Hi primam paginam, non integram, occupat. In averfa autem ejusdem fo- 

^"^ primi &ea @ommer^tC()ey(6/ figura ligno incifa confpicitur, qu3e Sanftiffi- 

^'^^sun Trinitatem repraefentat , adftantibus fan£lis, & infra illam fedente Epifco- 

V^ manu dextra baculum tenentei finiftra librum apertum tangente, & mi« 

tia contexta, cui adextris S. Johannes Evangelifta, a fmiflris S. Laurentius 

adlWe videntur. Singulis quoque San6lorum vitis praeminae funt imagines eo- 

rum ligno incifae* Opus literis germanicis admodum pinguibus & luculends 

impreffum eft in duabus columnis. Foliorum numeros , & itiicriptiones , e. g. 

vw fant baxUam vnt> '^^fap\}at — ibaa cxxix blat/ & fignaturas typo- 

Eipiius adjecit. Volununis primi folia inde a fblio tertio fignata funt literis 

— 3, nec non 2t5t — ^^. Conftat volumen iflnd foliis cccxii. (312) &in 

tertia folii ultimi columna hanc habet fubfcriptionem : ^^t ennbet fid) t>M 

vaffi^naU ber \)t^Ujicn leben bM (fic) XX7ynetertev(e. IOm ^ae geOrucftt 

^anne Bc&^nfperger i& 2(ugfpurg. t>n t^ollenbet am 4|frcrm^ne4g ob' 

txd)tai$ «or f^ne tfl^ngen bte t^eiligen btfct^off^ e4g. 2)0 man jetet (fic, 

nfd^t fah ) nad) crtiif t^nfers (ieben b^rren aeburb t^terjeben l)unbere vnt> 

im rtednunb(t(|)C3tgtf{en f4re« Voluminis lecundi folia ngnata funt literis. 

fl — I» 6c aa — kk. Folium ejusdem lecundum infcriptionem liabet: i>as 

cccxiiL blat: uldmum vero eft 2>46 ccccclxxviii. CS78) b(4tt« In ejusdem 

columna tertia fequentia leguntur fubfcripta; ^ie enbet ft(|) ber t)ey(tgen (e^ 

bcn baa Bummereey( bae ^4ee 0et(ti<Te vmit> (fic pro ^nb/ vel imnb> 
v^Unbce ^anne fcb^fperner cjt) 2(u0fpurg am frevt^g naib t^nfere btxxtn 
Auffkx t4S (fic) Vlad) crtfti seburbr. ttl. cccc. vnt> in bem (xxxix. {4re«. 
Opris hujuspars oeftivalis fber (^ommert^eil) tantum excitatur in Mifcella^ 
meit Lipf. Tom. XII. pag. 90« Hinc Cl. Panzenis in noviftimo opere : fHnna^ 
Un bee a(tecn beutfcben SitteratU( pag. 178. nuUam, praeter noftram» noverat 
ScimilUT FafcJlt. T Biblio- r 1^6 
Bibliotjiecam , in qua opus hoc integrum , tam pars fcilicet 9e(Hvalis , quam hye- 
malis , exftaret. A. Cl. Zapfio in ^nQibntQi SDud^&rucf ergefc^id^te ejus nullam 
faftam eflfe mentionem idem Panzerus jam notavit. Videntur ergo rara efle 
ejus exemplaria» faltem integra. 

m 

XXXV. Johannis de Janua Ord. Prsd. Summa, feu Catholicon* 
Joh^ da Frato (du Pre) i^g^t in FoU 

De ipfo opere, ejusque auftore conf. di£biFafc*I. pag. 15. 'In'exem- 
plari, quod nunc prae oculis mihi efl:, primum folium denderatur. Videtur 
autem aut falum titulum , aut nihil onmino impreifum habuUIe. Folio fecundot 
fignato a ij. Incipit fummaque vocatur catholicon : edita a fratre ^ohanne de ianua 
ordif frat/^, pdicato^j gothico charaftere pereleganti firmiffimae quidem, at mi- 
nus albae & politae chartas in duabus columnis imprefla. Paginarum infcriptio- 
nes, e. g. De littera E ante S ^ De littera P ante A^ initiales literas parvas» 
& fignaturas ab a — }• item 1 & o nec non A — iS*. typographus adjedt De- 
fimt vero cuftodes, & numeri paginarum. Quintemionis S folia feptimmn, 
odavum, & decimum (hoc quidem forte vacuum erat).defunt in noffaro exem« 
plarL Poft medium vero columnae quartae folii noni ejusdem quintemionis fe« 
quentia leguntur carmina, ex quibus locum impreflionis, typogniphum» & aa« 
num difcimus: 

Littere vt precium ^ohannis furgat de Prato 

Lugduni catholicon imprejftt arte fua^ 
t Anno miHeno bis ducento oSuageno 

Qiioter viginti numero addito nono 

Decima decembris bona peruenta die 

Det cui felices vite componere curftis 

^piter omnipotens nutu qui cunSa gubemat. 

Amen. 
His fubjefta funt typographi infignia. 

XXXVL Lombardka hijloria que a plerifq^ Aurea legenda SaEio^ 
rutn appellatur. Argentinae anno i489* in Fol. 

De operis auftore, & oeconomia fcitu neceflaria dixi Fafc. II. pag. 24^ 
Praefens editio in prima primi folii pagina recitatum a me titulum gothico cha- 
raftere majufculo impreflum exhibet Folia undecim fequentia indicem exhi-- 
bent materiarum alphabeticum , cui praemiflus efl: de eiusdem ufu & oecono- 
msL Prologus, Pruna folii 13. pagina ipfius auftoris Prologum continet: in 
averia autem pag^na fin^larum ordme legendarum tabula incipit, quae termina- 
tur in averfa pagina folii fequentis» Folio tandem decimo quinto Incipit /r- 
genia fcto^ &c. gothico charaftere in duabus columois firmiflimas quidem » fed 

minus 
147 

minus albae, ac nolltae chartae imprefla. Paginarum infcriptioncs e. 5. Di 
favko nicolao — De fanSo Paulo apo/lolo^ & fignaturas typographus adjecit: 
defunt vero foliorum niuneri, cuftocfes. & initiales literae, Paulo antemedium 
columnae fecundae folii quinti ternionis H Explicit legtnda lombardica ^acobi de 
voragine ordinis predieato^, eii ^anuenfts. Impreja Argetine dno dni. MccccXxxxix. 
Finita altera die fanSi Mathie apojtoli. Sequuntur additiones in averfa fcilicet 
eiusdem folii pagina. ubi SequHtur quedam legende a quihufdd atiis Jup^ addite. Iwpriffe Argltine Anno domini. Mccccixxxix. Finite in vlgilia fcti Mathie apojloli. 

XXX VIL SanUi Bonaueture traUatus i libri qs pturimu Argen* 
torati per Marcinum Fiach 1489« in Foi. 

Titulus ifte legitur in prima primi folii pagina : folii autem fecundi prima pa- 
gina librorum & tradatuum fmgulorum tituios exWbet Folio tertio Incipit breui* 
toquiik fanSi Bonauiture de ordie mino^, charaftere gothico , quo & reUqui traftatus, 
in duabus columnis fubtili & politae , at minus albae cliartde impreifus. Folium hoc 
iigQatum eftii3 : numerum vero habet JR). /. typographus Uteras etiam initiales par- 
vas adjedt & titulos traftatuum in fiiperiori margme averfae paginae. Defunt vero 
cuftodes. Libri & traftatus S. Bonaventurae foliis unpreiTis , & numeratis 
CCLXXX* funt comprehenfi. Accedit vero Oft^iviani de Martinis Sueflani, 
S. Psdatii Apoftoi. advocati Confiftorialis Oratio in vitam & Merita San£H Bo- 
naventurae, cui praemiffa ejusdem Epiftola dedicatoria ad Julianum de Ruvere 
Cardinalem, Ord. Mlnorum Proteftorem. Porro ad calcem columnae qiiart» 
folii CCLXXXV* Libri & traStcttuf vna cu oroe in vita i miracula fcti Bonaue- 

ture: generaP qndd mljlri frat^, minoru CardinaP epi albanefts l facre theotogie 
do3or\ feraphici ; j^ Martini Jlach Argltine ciul vigildti cura imJ>J/i Jiniut feliciC. 
Anno gre. M* cccc. {xxxiXi pridie kal\ noumbris. 

XXXVIIL PubL Ovidii Nafonls -Faftorum Libri fex cum com- 
mentariis Antonii Conftantii Fanenfis^ Romae per Eucha- 
rium Silber, alias Franck 1489» in FoL 

In avcrfa primi folii pagma interpretis legimtur vcrfus 

Ad Pojleros. 
Scripla mihi i fafios fij^a votumla quondd 

Legeris: hoec paucis accipe pojleritas* 
Nulla mihi ambitio fcripji qJcunque neceffe l 
Nee uotui hic magnum texere Arijlotete^. 

T X. Nec ua 
Kec ttbi ditioru proauos feriemq^ uerendam 
Et varios artis fcepe referre locos^ 

Purior ele&ro Nafonis iiena poetce 

Nec fluat ingratcu turhida per falcbrcu 

Nanijf^ meus tantum potuit crexiijfe lihellus 
Vt fieret cuiuis jarcina difcipulo. 

Qui uolet egre^ium qui fe oflentare beatum 
Turgeati tnuentis culdere perfacite ejl. 
Folio fecundo ^d Illuftrijftmum Principem Federicum Ducem Vrbini montis Fe^ 
retri & Durantis Comitem imperatorem inuiSlifftviu: acSanSe Ro. Ecclepe yexilli* 
ferum Jlntonii Conftantii Fanenfts prefatio in comentarios Faftorum Nafonis^ fc* 
inclpit Hanc in averfa ejusdem folii pagina circa medium excipit interpretis 
In Fa/los Argumentum. Folio autem tertio P. Ouidii Nafonis Faftorum Uber 
Primus fc. incipit. Charafteres tam textus Ovidii, quam commentariorum Ro- 
mani funt, ilii quidem majores perelegantes , hi vero minores. Charta prae- 
(lantifliima e(l, & amplos Jiabet margines. Liter^ initiales librorum in textu, 
cuftodes , numeri , & infcriptiones paginarum defunt : chartas vero typographus 
iignavit literis a — x. Ante medium primas paginae folii fexti quatemionis x 
charaftere gotliico grandiori fequentia leguntur fubfcripta: Imprejfum Rome per 
Euchariu Silher alias Franck natiofie Alemanu : ab Jinno nofire jalutis. M. cccc. 
Ixxxix. die tiero ueneris. xxiii. menfis oBfobris. In averfa folii ejusdem pagina 
Antonitu Conjlantius Zagarello Fanenft. S. In epiftola hac Fani idibus iuniis. 
M. cccclxxxit. fcripta adtirmat Conftantius , fe jam dudum ante hos commeQta- 
rios .( manufcriptos fcilicet) edidiiTe, quam Marfus Pifcinas aggrederetur fuos: 
hinc non fe curare , quod a Marfo impreflione commentariorum fuorum praever- 
teretur. In eadem epiftola locorum quorundam interpretationem fuam a Marfi 
interpretatione , ut eum Zagareiius monuerat, diverfam vindicat. Terminatur 
epiftola in prima fequentis folii pagina: averfa autem ejusdem Regiftrum exhi- 
bet chartarum. Editio haec Eduardo Harwood, ejusaue interpreti Carolo Al- 
ter fuit incognita: eam vero excitavit Ci. P. Audiifeeai pag. agQ. 

• 

XXX IX Francifci de Platea Ord. Min. TraStatns rejlitutionum 
UJitrarB & excomunicationum. Jacobo Wimpheiiogio 
hortante per Petrum Drach impreff. Spirae 1489- in FoL 

Verba TraSatus &c. leguntur in prima primi folii pagina gothico cha- 
raftere majufculo imprefla. In averfa ejusdem folii pagina Incipit tabula &c. 
exUibens brevia fingulorum ordine capitum argumenta. Haec tabula non pagi- 
nam tantum iftam , fed etiam fequentia undecim folia , literis aa & bb fignata , 
occupat. In averfa fequentis folii pagina Petro drach ciui Confulari Spiren. ^c^ 
co^us ivympfelingus Slejlaten. falutem. In hac epiftola Petrum Drach Wimpfie- 
liugius hortatur , ut librum ntt^ inter volumina doffiffimi viri dni Georgii de Gi^ 

mingen .:./: 
T49 

vmgM Spiren ecclejie ^o/tti a fe repertum fuo tabore in luee prodire faciat 

Craviter quoque in eadem diilerit de abufibus, qui hoc in opere carpuntur, 

& lua setate maximopere invaiuerant. Hinc opus, utpote temporibus adcom- 

raodatum , conunendat. Scripta eft liaec epiftola Ex Spira kal\ ^unij anno fa^ 

/utis. Mcccclxxxtx. Folio decimo quarto TraSatus Rejlitutionu &c. Incipit fe^ 

i^^iterl charaftere gothico in duabus columnis chartae firmifrim» qmdem , fed mi- 

^Us polits & albae , ut duo reliqui , imprcftus. Initiales literae , cuftodes , nu- 

^^eri , & infcriptiones paginarum defunt. tn quarta columna folii quarti duer- 

^ionis g TraSatus rejlitutionu Franeifci de platea Jinit feliciter. In fequenti fo- 

^^ traftatus de ufuns fine ullo titiilo aut infcnptione incipit, idemque termi- 

^tur in columna (juarta foiii quarti temionis / fine ulla fubfcriptione» In fe- 

^>^nti folio Incipiunt excomunicationes maiores. Ad harum calcem in columna 

*^cunda folii tertii ternionis q Opus rejlitutionu (utique etiam Opus de ufuris 

^ excommunicationibus ) perutile Reuerendijftmi in chrifto patris fratris Fran^ 

ejfci de Platea bononienTts. ordinis minorum Sjtire imprejfum finit feliciter. jlnno 

m M. cccc. {xxxix, Folia duo fequentia Cafus papales epales & abbatiales com- 

pleftuntur. Editionem hanc Orlandi pag. 386. & Maittaire Tom. I. pag. 5i3, 

non adjefto typographi nomine, quod quidem in fubfcriptione non elc emref- 

fum , fed ex Wimphelingii epiftola operi praefixa manifeftum , excitaiimt. Duas 

alias antiquiores ipfe reccnfui Fafc. I. pag. 60. & Fafc. II. pag. iz. XLt Anonymi Sermones dormi fecure. Tam de tempore quam de 
S:in6tis» Bafile» 1439. ^" 4- 

Verba Sermones dormi fecure in prima primi folii pagina gothico cha- 
raftere majufculo imprefla ieguntur. In fronte autem prim^ columnae foiii fe- 
cundi uberior legitur titulus, quem recitabo integrum, ut leftor de operis ad- 
pellatione, & oeconomia iudicare pofiit: Sermoves dominicales cum expojitionibus 
iuangeliorum per annum fatis notabiles i vtiles oibus facerdotibus pajioribus & cav^ 
pellanis': qui alio nomine dormifecure vel dormifme cura funt nuncupati eo q^ abjq^j^ 
magno Pii(fio fnciliter pojpnt incorporari > popnlo predicari : incipiunt feliciter. im- 
preJfi funt cliaraftere gothico fatis luculento in duabus columnis non inelegan- 
ti chartae* Infcriptiones paginarum , e. g. Serfno xi. & fignaturas ab a — t ty- 

fiographus adjecit: defunt vero initiales literae, cuftodes, & numeri paginarum. 
n tertia columna folii quarti ternionnis t 

Expliciit fimones dor 
mi fecure de tempore. 
In eadem columna Incipit tabuta &c. feu index materiarum alphabedcus , qui 
& folium fequens integrum , & ultimi folii primam paginam , non integram ta- 
men, occupat.. Sermones dormi fecure de /anSlis eodem charaftere, eidemque 
charbe impreifi funt Signaturae ab A — Z , & ab A A — CC decurrunt. "Quo- 
ad cetera eadem eft forma exteiior. Ante medium coiumude quartae folii quin« 

ti 
150 

tl qimternionis BB FinmpJ feliciter fermones dormi fecure de fafiSlis Bafilee rm^ 
jjfej/i Jimo domini. M. cccc. \xxxix. in vigitia Petri i Pauli apoftolo^ In fequen- 
tis folii prima pagina Jncipit Tabula quae eft alphabetica materiarum » & in pri« 
ma columna folii feptimi fafciculi CC terminatur iine ulla fubfaipdone. 

XLI. Baverii de Baveriis Medicina^ Dodloris fua ietate celeber- 
rimi Confilia Medica fumptibus filiorum Marci Antonii, & 
Liidovici de Baveriis Bononiae impreffa per Platonem de Be- 
nedi6lis anno 1489« in Fol. 

Operi praemina Epiftola editorum dedlcatoria infcripta ReuerendifTimo 
Ift xpo patri Domivo. D. Ra. tituli fanBi Georgii Diacono Cardinali. Hanc 
cxcipit epiftola Philippi Beroaldi in commendationem hujus operis fcripta» Ca- 
ret haec anni nota: prior autem fcripta eft Bononie Calendis Nouembris jinno 
gratie'. M. CCCC. LxXXIX. fub pontificio Innocentii OSaui. Pofteriori epifto- 
136 immediate fubjunftum eft Regiftrum fc. chartarum. Folium fequens vix non 
integrum occupat Tabula omnium confiliorum: que continentur in hoc volumine. 
Folio demum inter imprefla tertio Preclarijftmi artiu & niedicine dofforis ac etate 
fua primarii magiftri Bauerii de Baueriis conftlia feliciter incipiiit^ firmae & poli- 
tae chartae in duabus columnis rotundo charaftere paulo minutiori imprelliu 
Inde a folio tertio in fuperiori margine utriusque paginae folii numeros romanos, 
& fignaturas tj^pographus adjecit : defunt vero initiales iiterae , & cuftodes. Ini- 
tio columnae quartae folii .C. LIX. C^SQ) fequens legitur fubfcriptio; Bononie 
Imprejfa caftigatifftme coftlia preclariftimi artium & medicine doSoris Magiftri 
Bauerii de Baveriis filiorum fumptibo opera uero Platonis de BenediSis 'iprefforif 
accuratiffimi Die quinto Nouembris. M. CCCC. LXXXIX. Finis. EC nihil prae- 
terea. 

XLII. Hiftoiia nrbis Romae ab ejus origine usque ad Conflantini 
M* tejiipura* /\ccedunt i) Kelaciones de principalibus Ro- 
manas urbis Ecdefiis & indulgentiis, quas easdem vifitauti- 
bus conceiTse func, nec non de earundem Reliquii«« 2) No- 
tatu digna de aliis Romanse nrbis Ecclefiis. 3) De Scationi- 
bus in iisdem per anni circuium. Roma^ per . ScephanuQk 
Planck I489. ^^ ^* "^^"* 

£x titulo operis patiet, non inepte ei ritulum hreviorem, Mirahitia X0* 
mtgf indi potuiffe. Verum exftat opufculum aliud, fub hoc titulo faepius editum, 
cujus editio typis iisdem , quibus opus praelens , excufa » & a me inter libros 
nota f^nni carentes recenfenda apud nos quoque inveoitur* Nolui igitw » vitan^ 

dae 
xra das conlulionls caufa, opus prdefens hoc inngnire titulo, licet alii ante me biblio« 
graphi id fecennt. Conf. Ci. Panzer fHnnaUn Det &lUm beutfcl^en Zitmtm pag. 
43. feqq* ubi data occafione de hujus opufculi latinis quoque editionibus erudi^ 
te difleritur. Quod noftram attinet prasfentis opufculi editionem : deeft in ea 
quidem primum folium. Verum exftat ejusdem editio ahem ab eodem typo- 
grapho, Stephwo Planck , Romas anno 1492. curata, quae cum praefenti quoad 
onmia concordat. Non folum enim eadem forma, iisdemque eft literis imprefla» ve« 
rum etiam ubivis fere pagina paginae» linea lineae correfpondet DiflTerunt fo-« 
lum ambae editiones hinc inde in orthographia , & fcribendi compendiis. Hino 
& primum folium editionis praefentis idem fuilTe cum primo folio editionis anni 
1492* non immerito licet conjicere. Porro primum folium pofterioris hujus edi« 
tionis in prima pagina operis argumentum exhibet fme titulo eidem prseflxo. 
In averEsi ejusdem folii pagina figuram videre eft ligno incifam, quae e parte 
fuperiori capitolium, adextris faeminam forte Rheam, quae coronam in capite 
geftat genuflexa ante templum * & a parte inferiori finiftra lupam cum duobus 
parvulis repraefentat Seeundum folium utriusque editionis in fronte primae pa- 
ginae tria exhibet infignia, hgtio incifa; in medio pontificium, a dextris Aqui- 
uun Rqmanum,. a finiftris ocutum cum literis S. P. Q. R. Immediate poft 
haec infignia, fine ullo titulo, opus bcipit verbis Oma (r Oma) ciuitas faSla^ 
quae primam lineam fibi vindicant in utraque editione. Litcrae gothicae funt 
Folia infcriptionibus , numeris, & cuftodibus carent, & in edidone anru i^SQ- 
etiam fignaturis: in ecUdone vero anni 1492. folium inter imprefla o6tavum li« 
tera &» decimum fextum literac» vigefimiim quartum litera d^ trigcfimum fc« 
cundum litera f » quadragefimum litera/, quaoragefimura oftavum literag fig- 
nata funt Ad calcem primae paginae folii decimi quind terminatur hiftoria 
romanae urbis ad Conftantinum magnum usque dedufta. In avcrfa pagina foiii 
ejusdem exftat figura ligno incifa, qua Chrifti caput in linteo Veronicae expref- 
fum adftand popuio monflratur. Folio fequenti incipit Oratio (metrica) de 
fanSa Ueronica. Poft lianc in utraque editione linea decima quarta primae pa- 
ginae folii fequentis 

Incifiut indutgctie fepte eccte^ 
fia^ principatiu vrbis Ro. 
Averfa pagina folii 24 in utraque pariter edidone imaginem exhibet Deipai*ae . 
puerum Jefum portands, quae, ut ex immediate fequendbus colligo, eft ima- 
go B. M. V* trans Tyberim. De ecclefia enim S. Mariae trans Tj^berim, & 
^diis Romanae urbis Ecclefiiis minus principalibus mox agit auc):or anonymus* 
In avcrfa pagina folii quadragefimi oftavi utriusque editionis incipiunt Stationes 
in quadragefima (fic edido ann. 1489: edidoautem anni 1492: Quadragejjma). 
Atqu^ hae quidem terminantur in prima pagina folii 51 , linea 12. editionis an« 
ni ii^9: editionis vero anni 1492. linea 15. In utraque edidone fubjefla eft 
V03C Finis. Tum fequuntur fubfcripdones. Prioris editionis fubfcriptio eft fe- 
quens: Impreffum Kome per magifirH Stephan^ ptannck de Patauia. Anno^ M. 
cccc. Ixxxix. aie vii. mlfis Nou&bris. Sedite Innocentio .viij. anno fexto. Accedit 

in 
sadem pa^na Segiflru qmtimo^ , quorum primus tamen non eft integer , fed 

:em tantimi conitat foliis impreffis. Subfcriptiouem editionis ann. 1490. vid. 

h* a. N. VI. Ci. Audiffiredi non folum hanc editionem » fed etiam duas alias 

^manas anno 1492. fadas ignoravit. lude earum patet raritas. Conf. N. VL 

. ann. 1492. Theodifcam hujus operis editionem nota lod, anni, &typogra- 

li carentem Ci. Panzerus loc. cit pag* 44- fe^q- defcripfit. Hanc vero m non 

allis a latino textu diverfam efle * nunc icilicet breviorem , nunc ftifiorem » 

dfirmat. Porro huic editioni Theodifcae primum inter omnes editiones feu 

atinas feu Theodifcas haflenus nimirum cognitas, locum aflignat, dubius aa 

lon forte textus Theodifcus fit originalis. Verum opufculi auftor homo Italus» 

& forte Romanus , & hinc opufculum ipfum latine primum fuiffe fcriptum vide- 

tur. Ceterum in averfa pagina folii 33 , linea 1 6. utriusque editionis latinae in- 

cipit fabula, dudum explofo, de Johanna Papifla. Haec forte fabula Gottefri- 

dum Tenzelium permovit, lit hoc primum feculo anno 1722. Aruftadii novam 

hujus opufculi editionem latinam, ex etiitione Roniana anni 1499, Cl. Patri 

Audiflfredio pariter incognita, adornaret. Conf. Panzer pag. 44. Demiun & illud 

cft animadvertendum *, Fabulam lianc in editione Germanica a Cl. Panzero de- 

fcripta longe aliter fe habere , ac in editionibus noftris latinis. Hoc ipfum ar- 

gumenco eife poteft» turbidos fuifie fontes, ex quibus fabula illa manavit. 

XLIII. Thomas de Kepis (haec gothico chara6lere majufculo, 
non item fequentia, funt iniprella) De imitatione chrijli i de 
contemptu omniii mnitatu mundi. De interna ouerfatione De 
interna locutione chrifii ad animam fidelcm. Cum quanta re- 
ueretia Chrifius fit Jujcipiendus. (func hi ciculi quatuor libro- 
rum de imicacione ChriitiJ Itm ^ohannes Gerjon de meditO' 
tione cordis. Argencinae i^^^). in g^ 

Tituli a me recitati leguntur in prima primi folii pagina : in averfa aute 
ejusdem imago liguo incifa Jefu flagellati, coram quo homo genu flexus» cc 
Ipicitur. Folio fecundo incipit Tabula , brevia fingulorum ordine capitum ar 7 
menta exhibens» quoe in averfa fexti folii pagina, linea 7 terminatur. Acc^ 
fubfcriptio : Finit tabula. Tum duo fequuntur folia vacua. Ofto haec folia 
funt fignata. Nono demum folio, fignato B, Incmt iiber primusfratr\ T* 
di Kempir : canonici regularis ordinis janSfi jlugu. De imitatdne xpi t dw c^ Prima pagina folii oftavi quatemionis u poft lineam 

E%flicit Tiber quartus & vltim^ deJaeramerUo aitaris. &c* puae i^oftren* 

dmpagiase Uoeae funt; 15+ 
XLV* Menfa philofophica. Heidelberg» 1489^ in 4- His yerbis , Menfa phitofophiea , in prima primi folii pagina duo diilicha 
font fubjunfla, quae operis argumentum darius nos doceat: 

Hec mea ynenfa doc$ cognoine philofophorH 

Que cuiuis & quo fait comedenda modo. 

Hec conuiuandi mores. hec verba recenfet 

Salihus vtfiat dulcis. et apta joco. 

In averfa pa^ina folii ejusdem ^odocus gatlus Rubiacenfis Artium & philofophie 

magiRer: & Sacre Theotogie baccataureus formatus S. U. P. ditterfarum rerum 

4doao viro ^acobo koebel Heydetbergenft coniunSfiffimo ftbi fratri & amico. Ex 

hac epiftola difcimus, opus hoc a johanne Wacker de Sunisheim imperialiu pa^ 

paliumq^ tegS baccalaureo prius emendatum Jacobi Koebel , vel fumptibus , vel 

typis excumm fiiifre. Fatetur quoque Jodocus Gallus , llbri au6lorem efle in- 

certum, quem non nulli Michaelem Scotum, alii Tlieobaldum Anguilbertum 

fiiiffe ftatuunt Conf. Fretftagii Apparat. Litcrar. Tom. H. pag. 814. feqq. FoKo 

fecundo prsefentis editionis mcipit ref^ifi/^ , feu breuia fingulorum dapitum argu^ 

menta , quae tribus foliis , non mtegns tamen comprehema funt Secundum ex 

his quatuor foliis fignatum eft iitera a ij. Folio ^uinto auftoris j^roliemium legi« 

tur , eoque finito opus ipfum mcipit f n prohemio operis diuifioiicm in quatuor 

partes his verbis fignificavit: Primus (traaatus) erit de haru reru natura: quas 

p modu cibi vel pot^ in menja fumim? Secundus erit de natura i moribus eorii cH 

'^uibus in menfa fumus : vt m verbis menfe eorum moribus honefie i vtiliter cdforme* 

' mur. Tert^ de quejlionibus menfalibus quib^in niefa phitofophie exercitamur. Quart^ 

de honefiis tocis (forte iocis) ifolatiis quibus in menfa hilariter iocundamur. Opus 

gothico eft charaftere impreinun. Initiales literas parvas, hinc inde magnas 

ligno incifas , foliorum • inde a quinto folio , infcriptiones fimul & numeros , e« g« 

Liber Primus FotiH Primi^ &fignaturas typographus adjecit Defunt vero cu* 

ftodes. Ad calcem aver&e paginae fblii Quadragefimi quinti ; 

Prefens liher que menfd phitofophicd yocant: 
vnicuiq^ perutitis : ^pendiofe pertraSas i primis 
quid in ntiuiis pro dbis et potibus fumenda efi. 
deinde quifermSes ittisfim exigentiax perfonarH 
habidijimt: et que quejHones dtfcutiede : que infu fer faeetie fiue ioci interferidi' Fetidter expticit. 
imprejfum heidetberge Anno. M, cccc. Ixxxix. XLVt 
155 

XLVL J>it voalfaxt oUt bilQttfd^ft bev aUcv feUgiflen 3ung.- 
0fco»en« (iic) XXtavit inbciUtnb aUt ftaat iv9 Iebene« Bafilcas 
perLeonh« Eirenhut 1439. in g. min^ 

Qu« tituli loco recitavi , leguntur ^thico charaftere magno imprefla is% 
prima primi folii pagina. Pagina averfa ejusdem exliibet imaginem B. Virgi- 
nis extento pallio diverfarum conditionum homines involrentis fupra quam 
imago Servatoris & aliorum fanftorum confpicitur^ Folio fecundo incipit Ott 
t>ore!> tn ^u voalfavt O&er btlarung ^er reUgen juttgfr^xvg vn mdttcr (foc^ 
rcs tHvirte* v9 Utin i& tfletn^t gemitcbt» Initiales iiteras magnas flcMrente^ 
ligno incifas, & in noftro quidem exemplari elegantiiTime coloribus expreffas, 
nec non figuras, qu^e pnecipuis vicas Jem & Mariae cii-cumftantiis funt adcom* 
raodatae, typographus ipfe adjecit. In prima cujusvis folii pagina infcriptio legi- 
tur, e. g. il^er anO/r teil -*- J>er fterOt (fic) teil. Folia literis a — q fignata 
funt. Ad calcem primae paginae folii quarti duemionis q imprefla leguntur fe-» 

quentia; ^ v -. « 

Cgfebrucf (fic) ri? tJOUert^et bte w^^fart 

Ober bYlgerung vnfiv iicbc frc^wcn. 

burcb lcnf)<irt ^renbut burgcr ju 

23afel« M. cccc. Ixxxix. jar* 
Esdlat auguftana ejusdem opufculi editio, quam Joh. Schobfer nnno 1489. im- 
preffit. . Conf. 3apf« Stttggburgd 95ucl^bi:ucfgcrgcfd;ic&te pap. 60. Hujus qui- 
dem meminit Cl. Panzerus in Slnnafcn bcr Aftcrn bcutfct>cn i!itcratur pag. 179. 
noftram vero non noverat. Forte editio illa, cujus idem BiLliogi-apIius pag^ 
i66. data occafione ad annum 1487. mcmjnit f cr Leonh. yfnihut; eadeni eit 
cum noffara; quamvis eam dicat nota anni effe deflitutam* Veruni non habuit 
de ea notitiam, lufi ex literis amici cujusdam, ut ait, qui in literis ad ipfum 
datis nequidem indicavit, an haec, & alia quaedam ibi commemorata editiones 
latiose euent, aa Theodifcae. 

XLVIl. Summa Pifanella cum Supplementis Nicolai de Aufmo^ 
Accedunt Alexandri de Nevo Vincencini J. U* D. Confilia 
Quatuor contra Judsos Foenerances» Veneciis perLeonhar- 
dum Wiid de Racisbona* 1489. ^" 4« 

Primum folium vacuum eft. In fii-onte primae colunmae folii fecundi, 

fignati aa:\pgitur: . • . . - ^r - 

In nemne dommt nrt ^eju xpt amen* 

Indtfit liber qui dicitur JuffplemHu^. 
Impreflum eft gothico charaftere admodum minuto in duabus columnis firmini- 
maei albat tament dc 0^^ cbartae» Defuut foliorum infcriptiones & numeri : 

U a neg 156 
nec non cuftodcs, & initiales liter». ChartDe fignat» lunt primuni quidemli- 
teris a — ), tum vero numeris 4 — 13. Summa ipfa cum fupplemento termi- 
natur in averfa pagina, columna prima folii duodecimi iexternionis 13, Ad- 
jefbe funt fubfcriptionis loco duse voces: 

Laus Deo. 
Sequentes duo pLagularum fafciculi , ex (][uibiis J fextemus , B quintemus eft , 
Alexandri de Ncvo confilia contra Judoeos toenerantes compleftuntur. Accedunt 
quatemus a^ & quintcmus b. His fequentia continentur. i) TabtUa (alphabetica) 
«jwfti/4 kuiuf //^ri (Sumra?e Pifanellae) 2^ Tabuta abbreviaturarum. 3 ) Rubricae 
juris civilis & canonici. 4) Canones poenitentiaies verbotenus extrafti ex fumma 
Aftenfi. In averfa demum pagina folii noni quinternionis b circa finem coiumnae 
quartae h«c fubfcripta leguntur: Imprejfum ell opus hoc Uenetiis curaatq^ diligen^ 
tia Leonardi Uuild de Ratifbona. 50?. CCCC. Ixxxix. Laus Deo. Dedmum fo- 
lium vacuum eft. Operis hujus jam plures editiones recenfui. Conf. Fafc. L 
ag. 133. 148. (Conf. autem Praefat. adFafc. II. pag. XIL ad pag. f480 Fafc. 

«4- s XLVIIL Manipulus ctHratorS officia facer4otu Jcdhi ordine Jepte 
Jacrametoru^ perbreuiter copledens, Au6lore Guidone de 
monte RotheriL Argentinas per Martinum Flach 1489- in 4* 

Titulus ifte gothico charaftere majufculo impreflus in ^rima primi folii 
pagina legitur. Folia duo fequentia tabula materiarum occupat. Folio quarto 
poft Epiftoiam aufteris dedicatoriam ad Richardum Valentinum Epifcopum TXtf- 
rolij anno dni. ^. cccxxxiij. (^13^^) fcriptam fequitur prologus ad leftorem, quo 
fmito in prima quinti folii pagina Diuijio huius ojperist & opus ipfum incipit» 
Imprefium eft gothico charaftere firmae quidem , fed minus albae & politae char- 
tx. Paginarum infcriptiones , initiales literas parvas , & fignaturas typographns 
adjecit: defunt vero cuftodes, & foliorum numeri. Ad calcem primae paginae 
foUi quinti ternionis p immediate poft epilogum auftoris, & partim in endeni 
linea , in qua ilie terminatur , leguntur (equentia : Hec infi^ exarata funt in fa^* 
ntofa ciuitate Argentinefiu p MartinH flach. Anno dni. -S)?. cccc. Ixxxix. dte ix. 
Febrtiarij. In averfa pagjna folii ejusdem legitur De conditdnibus (undecim) 
requUitis in fumente euchariJHe facramentu &; Cajus ^pifcopales (qui) pateni in liis 
verficulis ; 

^ui facit inceflum deflorans aut homicida 

mcrilegus : patrum pcujfor vel fodomita. 

Tranfgrejfor uoti : pturus fortilegufq^ 

Et mentita.fides: Jacfens sncendia: prolis 

Opprefor: Uafphemus: keretic^: omnis adulter 

Antificem fug^ his^ femper dicendis adibis. Sa » *■ ILIX. 
157 

XLT X. Concordantie autorttatu facre fcripture iuxta ordine^ 

libroru^ biblie^ in auibus locis iurifcanonici reperidi^per 

egregiuviru dominu ^ohanit decretoru doUorl dignijjimur^i' 

-uiceTlen. abbate fiudiofe colleUe feliciter incipiunU Baiileae 

anao 1489» in h oL 

In prima primi folii paginahaec tantum Concordantie Biblie i Qinonu tatiufq^ 
^^Tifduilis f in fronte autem columnae primae folii fecundi uberior dtulus a me 
tecitatus legitur, quem immediate textus operis exdpit, gothico charaftere adp 
modum luculento in duabus columnis imprelius. Fokorum infcriptiones » & fig-' 
naturas ab a — m. typogi*aphus adjedt Defunt vero foliorum numeri , cufto« 
desy 6c initiaies literae. Circa finem primae paginae folii feptimi quatemionis m 
fequentia leguntur fubfcripta : Biblie autoritatu i fententiarU q in aecreto^ 2 de^ 
n-efalin totiufq^ iurif canonici libris reperiunt ocoraatie^ jj egregium magiflru^fo* 
kmnem Niuicellen. abbatevi decretorH doffore famatijfmu^jludiofe colleSfe^ EtBa^ 

JpAte exaStiJfime emidate & impreje. Anno domini. ^. cccc. ixxxix. vttima io menjii 

^^anv.arij. felicitet expliciimt. 

L. Tra6latus de fubfidioCharitati\^o, & de Decima beneficiornm. 

• Au6lore D. Bartholomseo Bellencino, Mutinenfi, S. Palatii 

ApolloL auditore, eo defuniSto afratre ejus germano D* Au- 

relio Beilencino editum. Impreflum Mutinse per Antonium 

Mircliominum, & Dominicum Richizolam. 1489 inFol. 

Prdemifla efl: Tabula^ feu brevia fingularum ouaeflionum quae hoc in 
operc pertra£bmtur , argumenta , foiiis ofto impreflis , oc fignatis litera A com- 
prehenfa. In averfa folii noni pagina typographi legitur prasfatio, ex qua auv 
ftorem operis, & editorem, in titulo a me alTignatos, didici. Folio decimo de« 
xnum incipit JraSatut de charitatiuo fubfidio: & Decima beneficiorum ^ charafte- 
re gothico admodum eleganti in duabus columnis fiimiflimae chartae impreflus. 
Infcriptiones , & numeri foliorum , uti etiam cufl:odes defunt. Folia inde a de- 
dmo fignata funt literis a — h. Quaeflio centefima vigefima quarta terminatur 
io colunuia fecunda folii quarti duernionis h , linea 4 , cui fubie£)a leguntur fe- 
quentia: Finis Laus deo. Interje6lo fpatio vacuo fequitur: Imprejfum efl hoe 
opus de Subjidio charitatiuo & Decirha papali beneficiorum Mutine per magiflrum 
AntoniH Mtfchominum iDominicH Richiiola focios Anno dni M. cccclxxxix. die. 
ix. menjis Maii. Accedit in eadem coiumna Regiflrum , fc. chartarum. Apud 
Oiiandium, & Maittaire, aliosque BibUographos , qui ad manus mihi funt, 
nuUa hujus editionis fit mentio , praeterquam in Rarit. Librorum Bibtiothec. 
JJovacell. Cann. Regg. pag. 47. ubi ea quidem infinuata fuifle videtur liis verbis : 
TraSlatus de charitatiuo Jubfiaio 14S9. Mutina per Antoniwnl Mifchcominum 1^89. 
158 

LI. Formulariuni terminonim ih ctiria RomBna conruetornm. 
Iwma.' per Scephanttm Planck 1489. in 4. 

In averTa primi iblii pagina incipit Tabula (index materianim alphabe- 
ticus) huius librif quas & fequens folium fere integrum occupat Folio tertlo 
incipiunt Tj^mini Rote, quos poft medium primae paginae folii quarti excipiunt 
Fejla paladjf feu detcrminatio dierum feftorum, quibus a jure dicundo vacatiir. 
FoUo quinto demum opus incipit charaftere gothico fimiiflimae chartae inipref- 
fum. Ab hoc fblio typographus in fuperiori margine primae aijusvis folii pa- 
ginse numerum folii expreflit, e. g. i. xxx. h. e. folium primum, folium tiiged- 
mum. Idem initiales literas magnas ligno incifas, & notas marginaies minu- 
tilTimo charaftere impreflas adjecit. Defunt vcro cuftodes, & fignatune. Opus 
terminatur in prima pagina Iblii cxxvij. In eadem fequentia leguntur fubfcripta : 
Formulartu tirmino^ exaHifma dilgetia (fic) Rome imprefftm per magiftru Sfe^ 
phanit plannck de Patauia Sub anno dhi. M. cccclxxocix. Die decima fexta menfrs 
Offobns fedete Innocetro .viij. pontifice maximo Pontificatus fui anno fexto. Editio 
haec Cl. P. Audiflfredio non innotuit. Hinc rariora efTe oportet ejus,exemplaria«, 

LIL Pauli de Caftro, feu Caftrenfii; confilia Juridica Partes doa?^ 
Venetiis per Paganinum de l^aganinis 14^9. in Fol. magn. 

Operi praemifli funt indices materiarum , & brevia confiliorum utriusque 
partis argumenta, foliis viginti quatuor coinprehenfa. Haec folia literisaa. bb. 
& cc. iignata funt. Folio 25 Conftia & atlegationes ctarijfimi ae prejiantijpmi 
vtriufys iuris. doc. Pauli de cajhro incipiunt , gothico charaftere minutiori in dua- 
bus cokunnis chartae ftrmiflimae» fed minus albae & potitae imprefla. Defunt 
foliorum numeri , & infcriptiones : fignaturas vero , cuftodes , & initiales literas 
utriusque partis typographus adjecit. Pars prima confiliorum terminatur ad 
calcem columnae quartae folii fexti temionis m . fme ulla fubfcriptione. Signa'» 
turae fecundae paitis funt A — L. In columna quarta noni folii quinternicHS L 
haec leguntur fubfcripta : Pauti de cajiro fecunda pars conjttiorum hic finit cum am^ 
nipotmtis dei gratia. Imprejfa autem fiiit venetijs impenjis & cura J. Paganini Bri^ 
wejis jinno Redlptoris nojlri. M. cccc \xxocix. Die. xvitj. decenibris. Et nihil aliud^ Ull. 
159 

1-IiT. Johar.nis Andrege Jurisconrulti Satc. XIV: celebefrimi, 
Comnieiuaria in quinque libros Decretaiium, di6la| abipfo* 
met in memoriam Matris, filiaBque, Novellts^ Venejtiis per 
Johannem de Forlivio, & Gregorium' fratres. 1489« inFoL 
magn. VolU 5. 

Nullum ex hisce voluminibus titulum habet: (ingula autem {leculiarem 

^bent fubfcriptionem. Iniprefla funt charaftere godiico ia duabus colunmis 

\^r%flanti chanse. Paginarum infcriptiones , initiales Uteras parvas» & figna- 

turas tjrpographus adiedt : cuftodes vero , & foliorum numeii defunt Ad cal- 

Ccm primi yoluminis legitur: Explicit Nouetla ^oannis Andree fy^pmo libro de^ 

(retaliu imyffa Uenetijs^ ^oanne de Fotliuio i Gregorii fratres. Anno dni. M. 

ctcc. \xxxix. die pma maij. Huic fimiles funt fubfcriptiones reliquis voluminibus 

ndjeftae. Volumen fecundum feu — Nouella — fuper fecundo libro ^ finita 

eft die xij^ Menfis Augujli. — Noueila — fuper tertio decretalia — die .xiiij. 

.OSobris. — Nouella — fuj^ quarto ~ eadem me , ut quidem fubfcriptio habet; 

hempe die .xiiij. Offobris; nifi forte in alterutro loco mendum fubfit tjrpogra* 

phicum. Demum etiam Nouelta — fvp quinto decretaliu. Impffa afleritur xm/^ 

mip. 03ob. Singulis voluminibus in line adje^m Regiflrum Chartanun» nec 

non infignia non typographorum » fed Bibliopolae, ut videtur, cujus nomen U- 

teris initiaiibus Z. G. expreflum eft. 

LrlV. Alexandri de Imola Ledlura, feu Apoftillas in primam & 
fcrcundam partem Digefti veteris« Veneciis per Beraardinum 
de Tridino. 1489« in Foi. magu. Voli« a. 

Prima pagina vacua eft. In fronte autem columnae primae folii fecund! 
fncipit teStura exceltentijftmi iuris vtriufqu^ nonarche (fic) ac pncipis dni Atexadri 
ab tmota. i pmo fuper fma. ff. veteris. Impreflum eft opus charaftere gothico 
iphus adjedt 

JExceltentiJpm. vtriujq^ iuris monarck domin. Atexa. de Imo. fuper prima. ff. w- 
ttris per Ibemardini i* Tridino Anno domini^ M. eccc. [xxxviiij. kt. Maij Uene^ 
tijs. feliciter Explicit. Praeter haec nihU adjeftiun eft. FoUo fignato m mcipiunt 
glpoftilte feu additioneSf quae temunantur in colunuia quarta folU decimi quin- 
tenuoms o ubi haec fubfcripta leguntur: LeSura excettentiffmi iuris vtfiufq% mo* 
marchi dni Atex. de imota fup pma. ff. veterisj^ BemardinH de tridino feliciC f »- 
flieit. M. cccc. oSuagefimo imo. kten. augnfti. Accedit regUfarum chartarum prae- 
xedentium. In prima columna foUi fignati p Ineipit teSura ^ Ju£ fcdlH.ff ve- 
tiris &c Ad hujus calcem. in columna quarta denuo fubfcripta legiintur fequen- 

tia 
i6o 

tia: -^LeSura — /yi fcfaff. vetertr — exptieit. Mitteftmo "qdrin^Hefmo nono. kten. 
3ufirj. Accedit regiftrum chartariim a p — i- In fequenti folio mcipiunt jtppo- 
jiille Jeu additiones fecunde jpartis jf. veterif&sc. foliis 29. & prima trigefimi pagi- 
na comprehcnfe. Circa nnem columnae fecund» legitur: Finis apojiiltarumje-' 
cunde partis. ff. veteris. domini Atexadri de Imota. smpreffari venetijs per Bema* 
dinu (fic) Jlagninu de Tridino. de mbteferato. Anno dni. M. cccc. Ixxxviiij. die r, 
odlobris. Accedit Regijlrum ( chartarura ) Apojlillaru fecude partis. ff. veteris. 

LV, Incipit primn pars fumme theohgie edita a /anEto Thoma 
de aquino atigelico doGtore ordinis predicatorum. Venetiis 
per Antonium de Strata de Cremona 1489. 

Qu3e tituli loco recitavi, leguntur in fronte primae columnae folii figna- 
ti a rubro colore iisdem literis , quibus textus » impreflfa. Praecedunt vero im- 
prefla folia feptendecim , quae indicem compleftuntur alphabeticum materiarum. 
Tam index ifte, quam opus gothico charaftere minutiori in duabus columnis 
fimt imprefla. Infcriptiones paginarum , e. g. Qiuflio I. — Qurjlio — XXX. 
initiaies literas parvas , & lignaturas tjT^ographus adjecit. Defunt vero cuflodes, 
& foliorum numeri. Ad calcem cokimnae qnartae folii primi temionis i , qui 
immediate poft ternionem } fequitur , fubfcripta lcguntur fcquentia : Excetlentif' 
fimifacre thetogie (fic) doStoris fanSti Tfiome de aquino ordinis predicatoru;^ pma 
ffars liic finem tiahet feliciter: Juma cum ditigetia Uenetijs impreffa per Jlntonium 
eU flrata de Cremonn anno inectmatione M. cccclxxxix. die 24. Uecembris. Acce- 
dunt index finguJorum ordinc quoeftioaum , & regiftrum chartaruni quatuor Ib- 
liis comprehenfa» 

LVI. Johannis Efchuid, Angli^ Opus Aftrplogicum, tum quideiii 
vulgo diclum Summa Anglicana. Venetiis per Johannem 
Lucilium batKriter 1489. in FoL 

Ex prgefatione jJd Lefforem, quae in averfa primi folii pagina legitur» 
difdmus, opus hoc nunc primum fecundum unicum exemplar, quod reperiri 

rerat, fumptibus Francifci Bolani Patritii veneti fiiiffe typis impreffum, Fo^ 
fecundi prinia pagina exhibetur Talmta huius operist Srevia ejusdem argu* 
menta compie^^ens. In fronte primae colunmde folii tertii Summa aflrotogia iu* 
dicialis de accidentilms mundi quce angticana vutgo nuncupatur ^oannis y^hcuidi 
(fic) niri (fic) angtici peritijpmi fciitice aflrotogice fintici Jidere inchoat, charaAe« 
re rotundo firmimmae ciiari^ in duabus columnis imprefla. Inde a folio tertio 
^ographus foliorum numeros arabicos, infcriptiones , fignaturas, & initiales 
literas vel parvas, vei magnas florentes ligno mdias adjedt: cuftodes vero de- 
fimt TraOatus primus Swna iudiciatif afiroiogie de auidnitibm mmdi per reg^. 

tae 1 
i6i 

/flf gineratif. — J!nH in columna quarta folii 84: traftatas vero fecundus de 

acddendbus mundi in pardculari terminatus in quaita pariter columna folii 306 , 

ut quidem per crrorem typograplii , de quo mox dicani , numerus eft expreflbs 

ia utroque exemplari » quod apud nos exiftit Subfcrintio ibidem fequens leg^- 

tur: f: Opera quoq^ & cura aUigenti qua fieri potuit. Johannis lucitii. Sanctiter 

(fic pro Sanctriter) hell^rdnenps germani. Impenfis quoq^ non minimis^ Generofi 

uiri. Fracifci botani eloqutntijfimi olim uiri Candiani patritii ueneti. Anno fiilutis. 

1489. nonts ^lii imprejpone completum efi l^enetiis. Folium fequens non nume- 

ratum niliU aliud continet, quam Regiftrum (chartarum) huius operis. In nu- 

meris foliorum plures occurrunt errores typographici in utroque exemplari no- 

^o, praeferdm in foliis numerads fedecim poftremis. Hi enim cum ene debe- 

rent fequentes: 206, loq. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.^218. 

•19. 220. 221, hoc fefe ordine confequuntur: io6. 207. .207* 209. 210. 303. 302. 

303. 304. 306. 307. 306. 115. 312. 31 1. 306, 

J^VIL Breviarium Romanum. Venetiis per Nicolaum de Frank- 
tordia 1489. ^^ 4- 

^"* Folia fex priora nec fignata nec numcrata praeter tabulas annonim & 

M^ftorum coramunium, nec non Canones feftorum niobilium, & novilunioi-um 

*^lendarium ecciefiafticum compleftuntur. Foliofepdmo fignato litera a, &in- 

^^ folia numerata prirao breviarium incipit chaiaftere gotliico in duabus co- 

^Umnis eleganti chartae imprefiiim. Initiaies literas vel parvas, vel rubras mag- 

^as ligno incifas typogi-apnus adjecit, nec non infcriptiones foliorum in pri- 

lna cujusvis pagina. In prima columna folii 440. rubro colore fequentia lc- 

^ntur imprefla : Explicit breuiarih fim ordine^ fanSfe roniane edclefir : magna cum 

aitigentia reuifum i fideli ftudio emendatum per fratrem philippum de Rotingo Man- 

iManu^ ordinis minoru de obferuatia. Imprejfxm arte \ immnfts . Nicholaidefranck- 

fordia. Anno dni. M. cccc. \xxxix. xv. katendas feptemhris. Uenetiis. Subjefte? 

funt nigro colore voces : Laus deo. Verum accedunt adhuc complura alia. Et 

quidem i) Leftiones de Sanftis Bemardino , Bernardo Abbate , Elzeario , Ivo- 

ne, & Anaftafia. 2) Oflicia de feftis Vifitationis, & Conccptionis B. M. V. 

3) deS.Ignatio Ep. M., de S. Jofepho, de S. Anna, cui adnexum eft -fffgf- 

ftri hui^ libri. 4) Rubricx. 5) Officium de Sanfto Bonaventura cum oftava, 

6) Index pfalmoi-um i**) fingulis per liebdomadam diebus canendorum ad ma- 

tutinum, laudes & vefperas. 2) Alphabeticus omnium Pfalmorum* Accedunt 

Tabulae i) hynmorum 2) Donunicarum 3) fellivitatum fecundum ordinem men- 

fium. StmilUr Fafc. m. X LVIIL 
i6i LVIK. Ordinari^ feu regule orandi in diocejl Argentinenji h^e; 
Calendariuni Eccleiialticum perpecuum» 1489« in 4. 

Verba Ordinari^ &c. in prima prlmi folii pagina leguntur gothico cha« 
raAere majufculo. Folio fecundo Incipiut regnde indicates ordini & modu cuiuf' 
libet diei a fijlo etfiphanie vfq^ ad fefiH Pafche. cetebradi i orSdi horas canoicas. 
/cdin formam ecclefie argentin. Hae regulae , numero triginta fex terminantur in 
prima pagina folii fcxti temionis £ Primum quateraionis g folium vacuum eft. 
At folio fecundo Sequutur regule indicantes ordinem & modum cuiuftibet diei m 
fefto fafce ufq^ ad aduentu domiui (fic) cetebradi & orandi &c. Tam m praecedeii* 
tiDus , quam in fequentibus cuftodes , literas initiales , foliorum numeri & in« 
fcriptiones defunt Ad calcem primae paginae fbiii quarti duemionis y 

^Expticit anno MccccXxxxix. Pridie liallaaj^ oSobriH. 
Locus impreflionis Argentoratum efle videtur« 

m 

LIX. Francifci Maronis ordinis minorum fcriptum primi Sentm^ 
tiaril qui ars conflatus intitulatur, Bauleae per Nicolaom 
Keisler 1489« ^" ^^^* 

Verba tituli loco recitata leguntur in piima primi Iblii pa^na , gothico 
charaflere magno imprefla. Folio fecundo opus ipfum incipit gothico charafte^ 
re fatis hiculento in auabus columnis impreflum. Foliorum infcriptiones , &g^ 
naturas, ab a — o, & ab A — S. nec non plerumque initiales literas parvas 
typographus adjecit: defunt vero foiiorum numeri» & cuftodes. Opus ipfum 
terminatur in columna quarta folii oAavi quaternionis Q , ubi fequentia legun« 
tur fubfcripta : Fratris Francifci Maronis ordinis minorum : facrarum tjtterarum 
interptis : theologiceq^ veritatts ipfejloris eximij pmum fententiarum fcripti fimit^ 
JmfJJum Bafttee jp Nicotai lufler Jfnno falutis. M. cccc. Ixxxix. ocviij. kt. No^ 
uembris. Deo gratias. " Accedunt typographi infignia. Folio fequenti incipit 
Tabuta aueftionu^ » quam in quarta rolii fecundi columna excipit index materia* 
rum alpnabeticus , qui terminatur in colmnna fecunda fblii o^vi quatemionis S* 

XL. Johannis .Buridani, Bethunienfis, Philofophi Ssc. XIV. in 
Academ. Parifienfi celeberrimi. Qusettiones in decem libros 
Ecbicorum Ariftotelis. impreifit Woligaugus Uopyl anno 
1489^ in Foi^ gantii 
i63 

ttnti in duabus columnis imprefTum eft. Papnarum infcriptiones, c. g. Zr- 
£r /. — Ethicorum^ foliorum numeros, e. g. Fo. IIL, initiales literas parvas^ 
& lignaturas typograpliiis adjecit, Defunt vero cuftodes. In columna fecunda 
felii LXIiH Cfic per errorem tytKjgraphi legitur pro CCLXIIIL) fequentia le- 
guntiff fubfcripta: Huc^vfy^ epauae Junt quejlionex Buridemi tnorates: robujliori 
itati fdjme j^egende. 'qs Agidius deljus focius Sorbonicus: atque in facris Ufteris 
baccalariuf Jormatus tmendatius imprimi curauit. Impreffore vuoffgango hopyl. 
j9nno lcamatois dni MCCCCLXXXIX. decima quarta die ^ulii. Accedunt ejus- 
dem Deifi quinque difticha in laudem operis & auftoris. Wolfgangus Hopyl 
Parifiis artem exercuit tjq^ograpliicam. Porro Maittaire Tom. I. pae. 507. ejus- 
dem operis editionem Parifmam anno 1489. per Durandum Gerlier m6him exci* 
tavit Duae ne ergo ejusdem anni editiones exifhmt? Et ambae Parifinae? 

LXC. Sermones difcipuH ( Joh. Heroldt Ord. Pra^dicat. ) de 
tempore & de JanStis. vna cum promptuario exemplorum. 
Argeiitins anno 1489- in Foi. 

De opere ipfo & auftore fcitu necefTaria dixi Fafc. 11. pag. 117. Verba 
tituli loco rccitata leguntur in prima primi folii pagina. Folio fecundo incipit 
Tabula feu indices materiamm fingulis operis partibus adcommodati. Hos ex- 
cipiunt Cafus Papae» & Epifcopo refervati, nec non, qui impediunt a facra com- 
munione, funt haec omnia 21. foliis comprehenfa. Folio demum vigefimo ter- 
tio Sermones difcipuli de tempe y circulil anni incipiuntf gothico chara^tere in 
duabus columnis fiiinas & albae charta^ imprefii. Cliartae femionum de tem- 
pore literis d — )» ncc non A — L fignatae funt, & terminantiu' in columna 
cuarta folii oftavi quaternionis L. Sequentis folii averfn pagina exhibetur Tabiila 
fermonu difciputi de fanSiSj qui folio fignato M2 poft auftoris prologum inci- 
piuntt terminantur vero in columna tertia folii oftavi quatemionis T. In quar- 
ta colmnna ejusdem folii Incipit regijiri hreue alphabeticum materiaram fermo- 
num de faniHs. Folio fignato C/ 3 pofl: auftoris prologum incipit promptua- 
rium Exemplorum , quod terminatur in columna quarta folii fignati gg. Acce- 
dit index materiarum alphabeticus, foliis fex comprehenfus. Tum, prsemifib 
prologo , incipit promptuarium de miraculis B. M. V. quod una cum tabula ei- 
dem adnexa terminatur in columna quarta folii feptimi quaternionis ii. In ea- 
dem fubfcripta leguntur fequentia : Finit opusputile ftmplicibo curd aia^ gerenti- 
tus. J venerabile i deuotH ^ohannem herolt fahSli Dominici feSatorem cpfejfum, 
de t^B l de fanSis cu prompfuario exemplo/^ atq^ tabulis fuis cotUSa Difctpulus 
muncufotu. Imprejfum argentine anno a chrijli natati offogejimo nono. fupra mit^ 
Ufimu qucUerq^ centejimi. Laus deo. Folii iequentis prima pagina non nifi Jlb* 
treuiata , i e. Abbreviaturae in opere adhibitae leguntur. Inter undecim editio* 
nes, quas CL Gemeiner pag. ^09. enumerat, noftra non invenitur. 

X a LXn. 
164 

LXII S, Auguftini Commentarius in Pfalmos^ Bafileie per JoTi;- 
Amerbach 1439. in Fol. 

Operi praemifllis eft index materiarum alpliabedcos foliis quatuwdecim 
impreflis comprehenrus. In prima foiii primi quaternionis a pagina gothico 
charaftere magno imprenUm legitur Aurelii jluguftini Prima Qluinquogma^ com- 
mentarius fc. in quinquaginta priores Pfahnos. In averlapagina foTii ejusdem. 
/n explanationem libri pfalmo^ Diui Auretij Auguflini: pjatio Incipit. Hanc 
ejusdem excipit prologus. Commentarius ipfe incipit Folio a 3 , gothico cha- 
raftere admodum lucuiento in duabus columnis praeftanli chart% impreiTus. Ini« 
tiales Uteras parvas , paginarum infcriptiones , e» g. Pfalmus XV. , & fignaturas 
adjecit: cuftodes vero, & numeri foliorum defunt. Circa medium columnae 
fecundae folii oftavi quatemionis jc Diui Aurelij Augujiini Hipponenfis epi : de 
qnquagefmo t vltimopme Quinquagene pfalmo TraMat^ feliciC expUcit. Similes le- 
guntur fubfcTiptiones ad calcem duarum , quae fuperfunt , quinquagenarum. In- 
mper vero ad calcem quinquagenae tertiae, praeter alia, & haec leguntur: 
— Qudto vero fludio & acuratione caJUgatii: emendati: & ordinatH ftt\ Choc fc# 
opus^ hi iudicet qui illnd aliis fimilihus fbi: fme manu fcriptis : fiue ere imprejfis 
litteris contulerint. ConfumatH Bafilee per magifirum Jfoannem de Amerbach. Anno 
domini. M. cccc. hcxxix. 

LXni. Copulata noue logice fsm viam Thomijlai cum textu Are^ 
ftotelis^ ieu libri ariltoteiis i) duo priorum, cocidemque po« 
lleriorum. 2) Ofto Topicoruni» 3) Duo elenchorum -cum 
commentariis ad mentem S. Thomae Aquinatis lludio magi* 
llrorum Burfae Moncis Coioniae 1489* Coloniae, uc videcuc 
in FoL 

Verba Copulata &cc. leguntur in prima primi folii pagina jjothico cht- 
ra^lere magno impreffa. Folio fecundo opus ipfum incipit fme titulo aut in^ 
fcriptione. Textus ariftotelis chara6lere gotnico admodum luculento , commen- 
taria minutiflimo pariter gothico in duabus colunmis impreiTa funt. Paginarum 
infcriptioncs, fignatUras, & foliomm numeros e. g. rolio primo — Folio xv. 
typograplius adjecit: defunt vero cuftodes, & initiales literae plerumaue. Duo 
libri priorum foliis conftant numeratis Ixix. duo pofteriorum (xu. oao topico- 
rum txx« & infuper majorem partem folii fequentis primae colunrnae occupant. 
Duo Elenchorum xliii. Et in quarta quidem columna folii x'iiL fequentia le^ 
guntur fubfcripta: Copulata in tibros totius noue togice Areftotelis ditigenter vifif 
pudiofijjime atqi corrogata fim ipceju magiftro^ florttifiime vniuerfitat\ potamejk 
regenfiu in burfa Lamberti de monte artium ac facre theotogie tpfejf<3(ris^ exiMj. 
iuxta doSrind infignis x diuini doSoris Thome Aqnatis. ordims fratri ^icato^ fi^ 

niunt 
l65 

fuunt fetJcker. Anno hicarnatois dnice. M. cccc. \xxxix. Accedit index qTi2c(Ko* 

num, qui folium fequens integiiim, & alterius foiii prinnam paginam, non in« 

tegram tamen occupat Anno 1490. cownientaria in logicam vcterem iisdem 

typis imprefla, & ab iisdem auftoribus elaborata prodierunt Conf. N» VIL ad 

^mi. 1490. 

LXlV* Cluejliones mgri ^ohanis verforis fuper libros de celo i 
tnudo cutextu Arefiotelis — ejusdem Qusftiones fuper qua- 
taor iibros Metheororum — item — fuper liUros de generth 
toe i corruptoe cu textu Arefio. 1489* in Fol. 

Quasftionibus fuper celo & mundo in prima primi folii pagina titulus a 

'^^ e recitatus gothico charaflere magno praefixus eft. Hae foliis inde a folio 

l^^^undo , quod numerum habet fo. i. numeratis conftant liii. ultimum vero fo- 

I^^Viin non eft numeratum« £il vero decimum quintemionis hh. Folio primo 

J^^xtemionis ii incipit liber primus Metheororum cum commentariis. Hoc fo- 

* ^ ^m infcriptionem habet folio primo. In columna fecunda folii xlvi. Expli U 

^^iartus tibef fmtheoro^. Alia fubfcriptio non legitur adjecla, Quejtiones magri ^%- 

' Jmis verforis fuper tibros de generatoe &c. a praecedentibus feparari , & feorinn 

aberi poflunt : funt vero typis iisdem , eidemque chartae impreffae : cetera quo- 

ue omma quae ad externam fpe6)ant formam, funt prorfus eadem. Textus 

rro Ariftotelis latinus charaftere gothico fatis lucufento, commentaria vero 

inuto admodum imprefla funt. Initiales iiterae defunt ubique, quemadmoduni 

tiam cuftodes : ITgnaturas vero , paginarum infcriptiones , & foliorum numeros 

"'^ypographus adjedt. In colurana quarta folii xxxv. legitur : Et fic terminatur 

jnejlimis verforis fup^ duos libros de generatione 1 corruptione Areflotelis Jim tpcef^ 

i«ff i mentem eiufae verforis diligenpjffme correSe. Anno incarnatois dnice. M. ccce. 

\xxxix. penuttimo die Maij. Folio xxvi. Recapitulatio fecundi libri de genera^ 

tione^ & AuSforitates 9 feu pofitiones primi & fecimdi continentur. Videntur 

hsec opera colonia^ imprefla fuifle, ubi Joliaimes Verfor in Burfa montis philo- 

fophicas tradidit difciplinas. 

LXV. Opera Jolianuis Gerfon^ Bafileas per Nicolaum Ketler 
1489- Voll. 3* ia FoU 

In prima cujusvis voluminis pagina titulus legitur charaftere gothico 
majufculo imprefliis : & quidem primi voluminis titulus eft fequens : Pirima pars 
ovira ^ohannis de Gerfon^ Secundi : Secunda pars operum ^ohannis de Gerfon. 
Tertii : Tertia pars operum ^hannis Gerfon doSoris chriflianijfmi. In averfa pa- 

rfolii ejusdem in fmguUs voluminibus exhibetur auftoris imago ligno inci- 
. quam dlefcripfi ad annum 1488* N. xxxviii. Folio fecundo in primo quidem 

volu- 
N. 
i66 

voltiminc poft auftoris epiftolam ad fratTcm fuum germanum, Ord. Ofterc. & 
verfus, quibus imago auftoris depingitur, fequitur Copendiofa laus ^ohannh da 
Cerfon C&cellarij pari/ien. de cujus aUftore & ai-gumento qujcdam notatu dig- 
na excerpfi ad annum 1488- N. xxxviii. Hanc excipit Anntatio ( fic, pro amio* 
tado ) titulorum operum quae non in primo tantum , fed etiam in reliquis duo- 
bus volununibus continentur. Ad calcem fecundae columnae folii quarti Finit 
tabula generalis ope/^ if^^'^ Gerfon. In averia pagina folii ejusdem non nifi fe* 
quentes leguntur verms: 

Fortis in ecclefia bellator maxime gerfon 
Armatus gladio cingis ouile aei 

Uiuunt fcripta tua. Ijsuis fmt ojfa fepulta 
Oninious exemplar fedant imitabiU doSfis. 
Quinto demum foiio Incipiunt om & traSatus mgri ^ohdnis de Ger^ 
ftm &c. &c. Charaftere gothico in duaJus columnis imprefla. Quae de exter- 
na forma edidonis ad annum 1488« recenfitae ad notavi, eodem etiam fere mo- 
do fe habent in editione praefenti. Initiales vero literae parvae in hac editione 
rarilTime defiderantur, quae in praecedenti j)lerumque defunt. Ad calcem pri- 
mi voluminis in fine columnae fecundae fohi oftavi quatemionis 4 Prima pars 
operum mgri iohannis de gerfon\ facrari Irarum doSoris refotuti(fmi\ chriftianif^ 
fimqi\ cipleSh traffat^ flil ac ptSH eccriajlica Jcemetes\ finit feliciter. Awna 
dnice natiuitatl. 1489. menp fo Mardj Idus quarto. Secundi voluminis char- 
tae fignatae funt Hteris 4/^ Z nec non aA — IL. In columna quarta folii 
ouinti ternionis IL fubfcriptio fequens habetur: Secuda pars operu^ diii ^oh^is 
fculorum Petri AUliacenfis , Nicolai de Qemangis, aliorumque, uti in editione 
ad annum i488^ Defunt vero in utraque cditione. Signaturae chartarum in ter- 
tio hoc volumine funt aa — }), & Aa — Zy In columna fecunda folii noni 
quintemionis Z % Finiut opera cancellarij jffartjienfis doSfor^ chriflianiffmi magifiri 
^ohannis de Gerfon. que vt fruge leSori vaerrimam ferant\ emidatifftma lima ca^- 
iigata fuere Anno dni. Mcccc^xxxix. xij. kaC. meji Apritis. Sub]efta funt ty- 
pographi infignia, & decem difticha, quorum quatuor prioraeadem funt, quae 
ad (^cem leguntur operis ad annum 1488* N. XIX. recenfiti. Recitabo igi* 
tur fex poftrema difticha: 

Vifficile eft diSu q^ta eft adieSa tabofi 

Cura\ ingenfq^ operai 1 folicitudo Jrequens. 
Ufqi adeo ut facile his: cedant fine murmure queuis 

Prejfa prius: morum fint monimenta ticet. 
Comperiet frefens quicquid quefiffi necejfe eft :' 

Peregrtni qsuif nomen vbiq% gerat 
Unde a re fumpfit Gerfon copumen honejhm 
C^dfi tranjfirtnr: adnena fignificat^ 

Suiuf -Yi 167 Hmut {tejle deo) virtus Jup auerat mne 

Hic catamus lauditl JU^^^ fi^^ f^^ valei. 
DoSrina g^tut fuerit: q^tum arte apfundus 
Edita que fedt pturtma fcripta docent. 
Tertio vohiinini in noftro quidem exemplari fubnexum eft feorfim impreflum» 
bn^untariii eorum fue in operibus Gerfonis continentur^ feu index materiarum al« 
pbabeticus , ibliis imprems 45. conftans. Index ifte in editione ad annum 1488« 
recenfita & in editione fequenti volumini primo eft praefixus. 

LrXVL Operum Johannis Gerfon Volumina, feu PartesII^ 1489« 
in 4. maj^ 

Praemiflum eft Inuentariu eorum que tn operibus Gerfonis continentur^ In 
averfa ejusdem primi folii pagina auftoris imago ligno incira fub habitu viato- 
fis confpicitur. rolio fecundo inventarium , feu index materiarum alphabeticus 
indpit In duabus columnis gothico charaftere imprefius, Sc in columna fecun« 
da folii duodecimi fexternionis F terminatus. Poft indicem hunc Primapart 
operi ^ohannis Gerfon incipit« In averfa pag^na ejusdem folii au^loris eftigies 
fub habitu viatoris exhibetur. In fequenti folio poft au£loris epiftolam ad fra« 
trem fuum germanum & verfus, quibus eftigies depingitur, incipit copendiofa 
taus iohannis de gerfon &c. de cujus au6lore , & argumento quaedam dixi ad 
annum 1488- N« xxxviii. Hanc excipit Annotatio tituloru^ operum in tribus 
hujus editionis partibus contentorum. Quinto demum folio Incipiunt opa & 
traSatui &c. gothico charaftere minutiori in diiabus columnis imprefla. Tagi- 
narum infcriptiones , initiales literas parvas ( has plerumque faltem ) & figna* 
turas typographus adjecit. Defunt vero cuftodes & foliorum numerL Ad cal« 
cem primae columnae folii ultimi Prima pars operu^ magiflri ^ohannis de ger» 
fon f jacraj[ litterarum doSorit refolutijfimi ^ xpianijfimiq^ , complefftns traSatus /l^ 
dem ac ptdtem ecclejiafiicam concernentes ^ finit feticiter. Jinno dominice natiuitatis. 
1489* fnenfi. vero Decembris. x. kts. In prima primi fecundae partis folii pagina 
le^tur: Secunda pars operum ^hannis de Gerjon: in averfa pagina ejusdem folii 
Gerfonis effigies exhibetur. Tolium fecundum titulos traflatuum & Epitapliiuni 
auftoris continet Tertio demum folio Incipiat regute morates eiufdem. Cnarta- 
rum finiaturae funt A -Z. &aA -nN. In quarta columna ultimi folii im- 
preffi Secunda jp operi dni ^oVis Gerfon Cancettarij parifien. doSoris chrifiianif 
fimi rfotutijfimtq-^ cbtinens opufcuta ad mores accommodata Expticit feticiter. Anno 
falutis. M. cccc. ixxxix. Quinto nonas Augufii. Volumen tertium liujus editio* 
ais dieeft. XLVIL 
i68 

LXVII. Alexandri de Tartagnis de Iniola Commentaria in pri- 
mam & tecundam partem Infortiati. Venetiis per Bernardi- 
num de Tridino. Vol.l. auno 14^9. Voi. 11. 1490. ia bol. 
magn. 

Volumen utrumque titulo caret In prima column^ prioris tituli loco 
legitur: Soliito matrimonio quladmodum dos petatur. t^ica. in prima vero colum- 
na pofterioris : De legatit primo. Volumen utrumque gothico charaflere fatis 
luculento in duabus columnis praeftanti & maj^ae chartae impreflum eft. Ty- 
pographus fignaturas, ( in Vol. I. ab AA — XX. in Vol. 11. ab AAA - XXX ) 
uiitiales literas parvas, foliorum numeros arabicos, paginarum infcriptiones, & 
ad calcem quartae column» cujusvis foiii etiam cuftodes typographus adjecit. 
Primum cujusvis voluminis folium vacuum eft, & numero caret impreflro. In 
priino volmnine multi occurrunt errores typographici in numeris folionmi, Et 
^folia quidem poftrema qumque numeros habent 76. 77. 78, 79. 80. ( pro 158. 
*J59. 160. 161. 162.) Paulo ante medium fecundae columnae folii 80. (revera 
162.) primum haec leguntur: Excellentijftmi vtriufq^ iuris Monarche dni. JJle^ 
xadri de Tartagnis de Imola fuper prima infortiati parte videlicet fujp titulo fo. 
ma^ de lib. x pofi. de vulga. ipupit. i acquis. here. Tum vero fequentia: Impref* 
fum Uenetijs fer mngijlrum JBernardinu^ de Tridino de Monteferrato anno dni. 
M. ccccXxxxvitij. die ocviij. mefts. Martij. Accedit in eadem colunma Regijlru 
(chartarum) nuius operis. Ad calcem fecundi voluminis circa finem columnae 

Suartae folii 165. fequentia leguntur fubfcripta : Hic finiHt apoflille excellentiff!mi 
oSoris dni Jlexandri Tartagni Imolenji fup fecunda infortiati. Imprejfax venetijs 
per magrm^ Bernardinum de Tridino de mohteferrato anno. domni (fic) m. ccccxc. 
die vij. menfis mai. Accedit in eadem columna Regiflrum ( chartarum ) huius 
Meris. Ejusdcm^ auftoris commentaria in digeftum vetus anno 1489. ab eo- 
dem typographo fmpreflii recenfui ad h. a. N. LV. 

LXVIIf. Alexandri de Tartagnis de Imola commentaria in dige- 
ftum novum, cum Apollillis ejusdem adBartolum. Venetiis 
per Bernardinum de Tridino Volumen JU anno 1489. & i^yo^ 
Vol. II. 1489 & 1490. in Fol. mago^ 

In fronte primae columnae Incipit teSura exeetlltiffimi tegu^ Manarche 
domini Atexandri ae imola fuper vma parte ff. noui. Et pmo de noui operis nun^ 
ciatione Vtitica. Imprefla eft chara^lere gothico in duabus coluimiis magn?e & 
praeftanti chartae. Initiales literas parvas, paginarum infcriptiones, foliorum 
numeros arabicos, fignaturas, &adcalcem columnae quartae folii 155. Expti^ 
ciut apojlitle dni jllexandri de imo. ad bar. (tolum) fup vma parte digefli noui in 
his fotu titutis i tocis vbi ordinarie ng legit. Impje venetiis jp mgrm. BernardinA 

de 
37«/ffio ie monteferaio ano dnu M. ccecxe. die xiij. mmfjs mau Accedit in 

eadein columna Regiflrum ( cliartarum) huius operis. Foliiun fequens vacuum 

eft. FoJio autem 157. incipiunt Rej^ortata — jitexandri de Tartagnis de ImoL 

JV • ^* ff* ^^ ^^ iudic. (ata) &c. Ad caicem columnae quartae folii 212. legi- 

tur: Expteuim^ deo auBore reportata — ^ y9/ex. d* tartagnis de imol. fup^ titulo^cT 

« iudicata cum additionib^' oportunis. Ij^^nsfuj^ totn pma. ff. noui parte ImpJJu 

^^etijs p ^rm Bernardinu de Tridivo de moteferrato dno dni. M. cccclxxxviiij. 

A>. xij. mefts diebris. Volumen fecundum fme ullo titulo incipit verbis : JJe 

vnborum obligationiBus. ^rica. In columna quarta folii 96. Explicit leUura fa^ 

mofijfmi — Alexandri Imolen. fuper fecuda parte. ff. noui. Impreffa venetiis p 

magiftru BernardinQ de Tridino de Moteferrato. Anno dni. M. cccc. Ixxocix. dte 

XV. Septmbris. Folio fequenti ^pojfille ad Bar. (tolum) — — incipiunt. In 

fecunda columna folii 156. eft Finis apojlillaru^ — fufier fecHda parte ff. noui. 

Jmpreffarum Uenetijs per. magifrH. Bernardini de Tridino de Mote ferrato. Anntk 

im m. cccclxxxx. die viij. menfis ^anuarij. Accedit in eadem Columna i?f- 

0jiri (diartarum) huius operis. 

IXl^. Alexandri de Tartagnis Je rmola commentaria in primam 
& fecundam partem codicis cum eju.sdem addicionibus iea 
apolHllis ad ledturam Bartholi in codicem. Venetiis per Ber- 
nardinum de Tridino 1489. & 1490. in Fol» magn. Voll. a. 

• 

Pars, feu Volumen primum fine ullo titulo incipit a Rubrica de edendo^ 
Exterior forma operis hujus eadem eft cum immediate praecedenti. Excellen* 
tiffMt — Jilexanari de Imola leSura fuper prima parte Codicis finit feliciter poft 
inedium coiunmae quartae folii 64. Folio 65 Incipiunt additiones feu apoftille &c. 
In fecunda columna folii 90 eft Finis Apofiillarum fuper pma parte. C. imprcf 
farum venetiis per Mngiflrum Bemardinu^ de Tridino de Monte ferrato. Anno dw. 
Mccccxc. die xviiij. menfs aprilis. Accedit in eadem columna RegiflrH tmiuT 
cperiSf fc* cliartarum. Primum folium imprelTum voluminis lecundi per errcf^ 
ran typographi numerum 90. pro 91. tertium 92. pro 93. quaitum 93. pro 94. 
liabent.^ Et fic deinceps numeri foliorum continuantur. In columna quaita fo- 
lii 1 84« Explicit teSfura — fuper fecunda parte. C. ImpreJJu Uenetiis p magiflri 
Birnardinu de tridino de monteferrato jinno dni. M. cccclxxxix. die. xxxi. men* 
fs aprilis. In quarta itidem columna folii 206. Finiunt apoflitte dni jitexandri 
de Imela (fic) fup fecunda parte Codicis. Impreffe vefietijs per magiflru Bernardi-- 
ni de Tridino ae moteferrato. anno dni. M. ccccxc. di. xxij. aptis. Accedit in 
ndem columna Regijlru (chartarum) tiuius operis. SumiUir Fafc. IIL Y I XI. 
■ 

LXX Canonis \\ ic^nne Libri Quinque* Venetiis per Diony- 
iiuni Bercocum 1489« & 1490. in Fol. magn* 

Primum folium, forte vacmim, noftri exemplaris deeft, Folia duo fe- 
quentia praeiationes, & fingulonmi ordine capitum libri primi titulos comple- 
ftimtur, cujusmodi tituli reliquis etiam libris proefixi funt, excepto libro guinto. 
Folio fignato a^. opus incipit gothico characlere admodum lucuiento & perpul- - 
chro in duabus colmnnis pra^ftantiflimae chartae imprelTum» Paginarum infcrip* 
tiones, fignaturas, & initiales literas pai'vas typographus adjecit Defunt vero 
cuftodes^ & foliorum numeri. Ad calcem columnae quartae foiii dedmi quin« 
ternionis g legitur : ExpUtus e tiber pmus canonis que pnceps aboali Abinfceni de 
medicina edidit-: Iprejfus uenetijs^ Diojitjfm^ Bonon. (nertocum, ut ex aliis fub- 
fcriptionibus patet) Anno chrijli opti. M. cccc. Ixxxix. die vj. noumb\ Jlmen. 
Ad calcem Jibri fecundi in quarta columna duernionis p fnnilis legitur fubfcrip- 
tio fine adjefta anni nota , cum exprefla vero loci & typographi nota , Impref" 
fus Ucnetijs per Dionyftum Bertocum. Paulo longior eft fublcriptio ad calcem 
libri tertii in fine colunmae fecuudae folii fexti ternionis 36- cujus ultima tantum 
verba adfcribam: Infpffus Uenetijs v Dionyfiw^ Bertochtl. jlnno xpi optimi. M. 
ucc. \xxxx. vij. menfis aprilis. Aa calcem columnae quartas folii decimi quin- 
Jtemionis II: Explicit liberjqrtus canonis Auicine. Deo gras. Quae in fine libri 
quinti, circa finem columnae quartae folii decimi quinternionis MM leguntur, 
omnia huc adfcribam : Comptetus ejl liber quintus libri canonis qui efi antidotarium 
fenis regis nboali haffen fiUi hali abinfceni. Et eius • complemento completus e/l li-^ 
brr fotus. Interjecto fpatio : Imprejtis vero Uenetie (fic) jjer Dionyfium Derto^ 
clium. jlnno a natiuitate Domini. m. cccc. \xxxx. regnatc tnclyto principe Augu^ 
fiino barbadico. His fubjefta funt duo difticha: 

Quattuor imprefft precedunt ordine libri. 

Ultimus hic feqnitur qui tenet antidota. 
Rnminat hec Petrus mediccdoSiijfmus artis. 
Inferpres: Mutius corrigit hec eadenL 
Avicennae libellus de viribus cordis fequentia occupat fex folia, & Exptetut 

efi I^^W^ff^Z Uenetijs per Dionyfium Bertocum Anno dni. M. cccc. \xocxx. 

Accedunt^ alphabetico oraine voces peregrinae, cum earundem explicationibus 
foliis fex, & parte primae paginae feptimi folii coraprehenfae. Ad csdcem de- 
nuo haec fubfcripta leguntur: Hoc (^fic) loci confumatur vniuerfum opus hifpcdenfis 
principis Auicenne qd^ in facris medtcinis copofuit Anno faluatoris Chriftt ^efu. 
M> ctcc. \xxxx. die. x. mefis feptebris. Imprejfu^ venetijs opere i impenfis Dyonifij 

herthocum. (lic) Averfa ejusdem folii pagma Regilbimi chartarum, & typo* 
graplii infignia exhibet. LXXL 
171 

Z«XXr. Incipiunt aphorifmi excellc7it[-pmi Rcibij ^Jotjfps /rrundim 
doUrinam Galieni mediuorum prinriiiis. HoAomx inipenlis 
Benedidli Hedloris librarii; opera vero Platonis de Bene- 
di6lis i*«9. Accedunt iisdem typis imprefli Amphorifmi 
(fic) ^ohannis damajceni^ & Rafis, nec non ipfios Hypo- 
cratis Prognoftica, au« in ejus fepulchro Capluiae eburneae 
jaclantur inventa fuilie. in 4» 

Verba Incipiunt — principis leguntur in fronte primse paginae , qu3e mox 
cxcipit Prologus, romano charaftere, quo ipfum opus praeftanti chartae impref- 
fus. Signaturas ab a — r, paginarum infcriptioiies, e. g. Particula ~ Prima, 
vel Prima — Pariicula^ vel Particula - xxij. & plcrumque initialos litcrps 
parvas tjrpojjraphus adjecit. Cuftodes vero , & rolioium numeri defunt Fafciculi 
omncs quatorni funt, excepto r ultimo, qui ternus cft. In avcrfa pacjina 

3uinti folii temionis r fequentia leguntur fubfcripta: Bononie "iprejfum imyfuf^a 
JenediSi He&orir librarii: Overa nero Platonis iiilioefil/frfmi imprvjjoris Bononicn- 
fium Jlnm gratie. M. cccc. ixxxviiii. quarto cnlcnans ^Jnnii. Accedit Rvgijirim 
cliartarum. Folium fextum hujus ternionis vacuum eft. Amphorifmi (llc) ^O" 
hannir damnfceni & Rafis, nec non Prognoftica HipotTatis a pra^ccdenribus^ fe- 
parari, & feorfim liaberi poffunt Sunt vero iirdrm literis & eidcm cl]art?e 
impreflL Vidcntur proinae codem anno fimul cum pr?ecedendbus Aphorifmis 
Rabi Mofis prodiifTe in lucem, quod ex fubfcriptione mox rccitanda, me qui- 
dem judice, manifcftum cft. Charta? literis A - C, quatornis, fig;natjc funt. 
Ad calcem paginae primae quatcrnionis C fcqucntia leguntur fubfcripta: Ex- 
fliciunt ampnorifmi fic; Rabi moijfes & amphonfmi ^o!iannif Damafccni & /7;.»/- 
yhorifmi Rafis cu pronoflicis i/yocralis q fucrnnt imrnta infuo fepulchro in caifa 
eburnea diligttifTime Bonouie (fic) imprejfr : impenfa Benediai hmoris librarii : ciira 
vero Platonis de Benediciis ftampatoris acuratijfimi. (fic) 6 Finis. ^ Laus deo^ 
Pneter haec niliii legitur adjectum. 

LXXIL Aurelii Augujiini opufcula plurima. Argentinae per Mar* 
tinum Flach 14.09, in Fol. min. 

Titulus ifte in prima primi folii pagina legitur charaftcre gothico ma- 
jufculo imprcfius. Folio fecundo incipit index traftatuum , in hac cditionc con- 
tcntorum, & argumenta brevia capitum corum opcrum, quae paulo mrjjora funt, 
c. g. Meditationum , foliloquiorum. Folio feptimo Meditatioties diui Jlugiiflini 
Epifcopi Hipponenfis fc. incipiunt. Priora fcx folia non funt numcrata : fcpti- 
nium vero, & fequentia numeros habent, e. g. Foliu L - Fo. XLI. Titul )s 
etiam opufculorum in fuperiori margine averfa? paginae, initiales litcras par a^, 
(& fignaturas ab a — |. nec non ab A — Q typographus adjecit: cuftodes verj 

Y a defunt. V 
J73 

Charafter 

fjonej- _^- - - , ^ ^ ^ ^ -_^, ^ , . . ^ .^ 

fifr non vita ei^ a Po/Tfdonio yfcriptia : impenfts i ojm Martini flach Argentinit 
accuratijftme imprefo^ Finis jlnno a natiuitate faluator] nri. M. cccc. Ixxocix. xiii. 
kalendas jtpriles. Accedunt in eadem columna quinque difticha» quibus hasc 
Dpufcula «ratoribus commendantur. unr. hmgui» pnj^nse m auas commnas aitnnroe lunc «^naracter ^omtcus 
fatis luculentus. in quarta columna folu feptimi Q. Aurelii Augujlini Hip* 
\efu epi : ac do3or\ eccleftce fanSiJpmi piter i pfpicacijpmi : pHmo^ opufculo^ LXXIIf, Ai reuer^udijpmum. d. d. Frmci. de Piccolotninibus^ 
Sacr. San. Ro. eccle. Cardinalem Diaco. Senene^ (fic) eccl\ 
Firmane Adminijlra. jppetuum traUatus de Gabelis feu veBti^ 
galib^ f.larif. v. i. doc. d. ^oan^ Bertachinum de firmo 
Aduoca Lonfijloria. edit^ i di^atus. Venetiis per Bapt* de 
Tortis 1489 ^^ ^^1* ™*x* 

Verba tituli loco recitata leguntur in fronte averfae paginae folii primL 
His fubjcrta dedicatio viginti & uno diflichis comprehenfa. Folio fecundor 
poft Prormium autT:oris traftatus ipfe incipit cliaraftere gotiiico in duabus colum'- 
nis praeftanti chartae impreflus. Signaturas, foliorum numeros arabicos, & 
plerumque initiales literas parvas typographus adjecit: defunt vero cuftodes, 
& paginarum infcriptiones. Circa medium columnae fecundae folii ao. legitur: 
Uenetiis per Baptijld de tortis anno. M. cccclxxxviiij. xiii. menfis martu. Siib- 
jcfta funt Regifh'um chartarum, & typographi infiguia. 

LXXIV. Eximii ac excellentijfmi iurisjotriufq^ doUoris domini 
Ludouici pontani de Roma nec no projunde memorie repe^ 
titiu: Juper notahili auctetica (fic; jimiliter: fumpta ex §♦ 
fn aute^ heres i autc. de eccl. titu. col ix^ pofita fuper. \ 
in tejiamento. C. ad. L falcidia^. in qua non minus copiofe- 
q% eleganter omnia pie caufe priuilegia recolegit. (fic) — /m* 
prejfum Papie per Chrijloforum de canibus anno dni. NL 
cccc. ixxxviiii. die xv. decembris. in FoL 

Verba Eximii — reeolegit m fronte primae columnae primi foUi Impref^ 
fvm yero — decembris ad caicem columnae fecundae folii decimi qftavi ejusque 
ultimi leguntur. Opufculum charaftere gothico in duabus columnis imprefluni 
eft. Caret cuftodibus, numeris foiiorum, & paginarum infcriptiombus: habet 
vcro ia Irontc initialem literam parvam, & fignaturas a. b* c* 

LIBRI 
'75 
Bb^— * i» ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■■ ^ >^^t»— — — > 
^ma 
L I B R I 

NOTA ANNl IMPRESSA CARENTES, 

QUORUM 

?LERIQUE OCTAVO AUT NONO S^CULI XV. DECENNIO, OMNES 

V£RO AISTB ANNUM 1500. IMPRESSI VIDENTUR. 

CLASSIS L 

LIBROS COMPLECTENS NOTAM LOCI, VEL TYPOGRAPHI, VEL 

UTRIUSQUE IMPRESSAM HABENTES. 

CL I X. ConfeJJlonale feu Interrogatorium Reuerendi patris fratris 
^atobi philippi (Forerti, a lolo natali vulgo dicti, Bergo- 
nienlis) — Imprtjjum Uenetiis f Bernardinu^ Benaliu^ in^» 

In averPa primi folii paging^ Frater ^acobuf philrppvT Bergomenfts ordintT 
£remititA( fc. Sanfti Auguftini) pri fuo Reuerldo religioe pietateq^ ac fanSimonia 
infigni ^oanni marie dnici veneto benemerito generali canonico^ Kegulariw^ SanSli 
Saluatorif. S. P. in domino ^efu fc. dicit, & hoc opus manufcriptum transmittit 
Clauditur his verbis; Tui autem muneris offitium erit agere cum Iprejbrib^ vt t 
€it€ri tue religionis filii ^ticipes fiant. Epiftolam hanc dedicatoriam tabula exci- 
pit materiarum , in averfa pa^na folii quarti terminata. Folio quinto , feu pri- 
mo inter numerata opufculum incipit , charaftere gothico firmiffimae chartae im- 
prefliim. Praeter paginarum infcriptiones , & numeros typographus fignaturas 
etiam, & cuftodes, hos quidem ad calcem foliorum, quae fignata funt, nec 
non folii ultimi quaternionum , typographus adjecit. Ad calcem primas paginae 
fblii Ixviij. tantum haec leguntui*: Imprejfam Uenttiis js^ Bernardinu^ Benaliik 
Porro typographus ifte duobus ultimis Saeculi XV. decenniis inter typographos 
venetos mclaruit Ex epiftola dedicatoria difcimus, auftorem hoc opus poft 
editxim jam ab ipfo Supplementum Chronicarum compofuifle. De Supplemento 
autem mo, ipfoque ejus auftore fcitu neceflaria dicentur ad ann. 1493. N.XXIl. CLX. 
CLX. JSoc in uolumine conttnentnr. Bernardi ^iijljniani Or^tn^ 
ris Clarijpmi Orationes Eiufdem non nulla Epifiole. Emf^ 
dem tradidlio in Jfocratis libellum ad JSicoclem Jlegem. Leo^ 
nardi ^uftdniani Epiflohf. Venetiis per Bernardinum de — 
Benaliis, feu Ijenalium. in Fol 

Titnlii??, qucm rccitavi, legitiir in prima primi folii pagina eodem cha- 
raftere, qiio opus ipfum, romano nimirum plane elegantinimo , imprefTus. In 
fronte folii feamdi novus quali titulus legitui': Eernardi ^nfJiniani Patricii Vt* 
fiefi Senaforii EffurJIrifq^ ordinis uiri ampli//imt oratorifq^ Clarijftmi: Eiufcfem 
Orationes & Eviflofce. Strjiiitur anfem immediate yiri Pairicii I^onardi ^uflinia^ 
fii rfnff: Oratio habita T fxinere Caroli Zeni conciuis fuis. (fic) Hanc vero exci- 
piunt Bernnrdi orationcs variis occafionibus , imprimis legationum, quibus Rei- 
public^ Vcnet;^ nomine pluribus perfunchis eft, liabitae, &opera alia in titulo 
deiignata, quae quidem omnia foliis 66. comprehcnfa funt Ad calcem primae 
ultimi ibiii paginae primo quidem capitaiibus literis impre(rum legitur; Laus 
Omnipotenti Deo. Tum vero : Impreffum Venetiis per Bernardinum Benalium. 
l3efunt cuftodes. numeri, & infcriptiones paginarum: fignaturas vero, & ini- 
tiales littcras parvas wpogi-aphus adjecit* Auftoris vitam pi-aeter alios fcripfit 
Niceron in Mcmoircs &c. Tom. Vll. qui animadvertit, opera haec anno 1492. 
una cum auftoris ejusdem hiiVoria veneta prodiifle. Pluribus quippe hidori» 
hujus, anno 1492. ab eodem tjq^ographo imprenae, exemplaribus ha^c ^aoque 
opufcula efle adncxa. Hiftoriafn venetam anno 1492. impreflam Orlandi exci- 
tavit: horum vcro opufculorum non meminit 

CLXI. V. Oiiidii Nlitamorphofts cum intpgris ac emendatiffimis 
Jlaphaelis Regii enarrationibus & reprcehenfume illaru inep- 
tiaru : guibus ultimus Q;uatemio prima editionis fuit inqui^ 
natus. Venetiis per Beniardinum Beualiuui, in FoL 

Verba tituli loco recitata leguntui* in prima primi folii pa^na. Averfa 
folii ejusdcm pagina primo quidcm Priuilcgium Rapkaeli Regio concefllim, ne 
auis alius, quam quem ipfe clegerit, tJT^graphus ejus opera in univerfa ditio- 
ne veneta aut imprimat, aut imprefla vendat, fl:atuta quinquaginta Ducatoruin 
poena in eos, qui hoc attentaverint: deindc vero commentatoris Praefationcm 
ad leftorem continet. Porro in hac piijefatione arifirmat, enarrationes fuas in 
Quintilianum, & Ovidii Metamori^hofm fuperiori anno perfidia cniufdam librariife 
infcio emiflas, easquc, prasfertim m ultimo quaternione per malignum quem- 
dam, vel ccrte fatuum mirum in modum depravatas fuifle. Quare fe novam 
eanmdem enarrationum cditionem adornandam curafle. Quis fuerit pcrfidus 
ifl:e Ubrarius , ipfemet in Epiftola ad Paulum Cornelium Patritium Venetum , 

ia 
• <> !n ftie adjefta, declara\it; fuit uempc Octaviajius Scotus, typographus , vel 

iii>rarius potius venctus celebemmus , cujus fumptibus complures libri venetiis 

^-''^cuii funt^ Foiio fccuudo yHd Illu/lrijftmum Mantna principem Francifcum Gon^ 

f gr^w Raphaelif Rcgii enarrationum in Ouidii Metamorphofin prcefatio incipit 

ibrijpta Fenetiir Nonir Septibribus M. cccc. {xxxxiii. Hanc excipit Ovidii vita & 

h^ex eorum qup quoqj^ in libro metaraorpliofeos Ovidii continentur. Folio fep* 

tirno opus ipium incipit, eleganti charactere romano impreflum, textus quidem 

Ov^idii paulo majori, Commentaria minori. Initiales litcras pai^vas', fignaturas, 

& pagiriarum inforiptiones, e. g. Liber Cluartus. typograpus ipfc acUecit, cufto- 

d^s vero, & pagbiarum numcri defunt. In fine adnexa funt i) Kaphaelis Re-^ 

g^i reprahenfio quorundam ex foediffimis irroribus qiiihus ultimus quaternio primae 

tditionis fuit inquinatus. i) Ejusdem epiftola ad Paulum Cornelium Patricium 

Veuetum. In averfa pagina foiii ultimi inter improna, quod cft tcrtium duer- 

nionis x: lcgitui*: Laus omnipotenti deo. Imfrejfum Venetiis per Bcrnardinum JBe^- 

mHum. Acccdit Regiftrum (cliartarum) huius operis. Quamvis haec editio 

nulla anni nota infignita fit, liaud tamen dubitandmn videtur, quin aimo 14^4. 

jrodierit in lucem. Nam editio fiunptibus Oflaviani Scoti curata, prima lila, 

Jed fpuria, invito auctore emiffa in lucem, prodiit Venetiis anno 1493. Conf. 

. Orlandi pag. 35. & Maittairii Tom. I. pag. 561. Hanc igitur, cum anno fupe-^ 

riore Raphael Regius in Praefatione ad Leclorem prodiiffe afru'niet; necefle eft: 

praefentem liaac noftram anno 1494. excufamfuifle. Efteacerte notatu digna 

vel hoc folo noniine, quod prima fit genuina ab ipfo Rapliaele Regio adoma- 

ta. Meminit hujus noftrae editionis Maittaire Tom. I. pag. 560. innot. i. Ad* 

finnat vero, eam ad annum 1491. pcrtinere, foite, quod epiftola Dedicatoria 

fcripta fit anno 1493. nonis Septembris. Verum anno primum 1494. noftram 

prodiilTe, & quidem fme adjecla amii nota, patct ex hacienus a me diflis. 

CLXIL Caii Plinii Secundi i) Eniftolarum libri 06I0. 2) Pane- 
gyricu* Trajano Augufto dictus^ 3) Liber de viris llluftri- 
bus (quem tamen Aurelii Vicloris elFe erudiciores hodie qui- 
dem non dubicant) per Anconium Moretum. in 4^ 

Folium primum vacuum eft. In fronte fecundi 

C Plinii Secundi Novocomenfis Oratoris Epi 
Jlotarum Liber Primus. fc, incipit 
tomano charad:ere, & praeftanti chartae, ut reliqua omnia, impreflus. Signa* 
tufas ab a — n. & ab A — C. typographus adjecit : defunt vero cuftodes , folio- 
nim numeri , mfcriptiones pa^narum , & imtiales literae. Ad calcem paginae 
▼erfae folii quinti quatemionis m eft 

C Plinii Secundi Novocomenfis Oratoris Epifiola 
Tum Libri Oftaui & Vlkimi. Finis. 

la 
176 

In fronte autem folii requentis 

C Pljiii Sectmdi Novocomenps Panctgyri 
cuT Traiano Augufto DiSus. fc. incipit. 
Terminatur panegyricus ifte in prima pagina folii fexti temionis n. In avcrfa^ 
vef o fblii ejusdem pagina fequentia leguntur : Hoc in l^otumine hctc continmtur. 
C. Ptinii Stcundi Ntpotis Nouocomtnfts Epiflotarum Libri offo. C. Plinii Secundi 
Nouocomenfis Panagyricus Ntruct Imptratori diSus. C Ptinii Secundi de l^tris 
Jttuftrifyus Liher, qui fequitur, cliartis impreffus fignatis A. B. & C atque ia 
prima folii fexti ternionis C pagina terminatus, in eadem legitur: 

JUarcelti Ptutoxeni ad jintonium Moretum Epigramma: 
Omnibus hctc a nunc tam rtffe impreja ieguntur ^ 

Quod mcnaofa libri littera nutla uiget : 
Antoni Morete fuit tua cura : laborq^ 

Namq^ faues claris fedutis ( fic pro fedulus ) ingeniis. 
Quifquis amat ueteres: grates tibi femper habebit: 
Et dtbet ftudio Plynius ipfe tuo. 
Antonius Moreturf fecundum Orlandi in Origint E Progrtfti dttla Stampa pag. 58. 
Venetiis typographicam artem exercuit Haec Plinii editio, Bibliographis ,. 
(^os quidem confuiui, incognitaf iatis tamen adcurate fk&SL fuiffe videtur. 

« 

CLXin. Oratin de eli^endo Summo Pontifice: habita Rome in 
Ecclefia fanUi Hetrt ad facratiffimum Senatum Cardinalium . 
Jnnocentio ()£tauo demortuo: per R. in chrifto patrem Ber- 
nardinum Caruaial. Facen. Epifcofum : Regis & Rfgine Hi- 
fpanie Oratorem: die tranjfiguratwnis dominice, Jtxta Au- 
^ufti M. cccc. xcij. Impreli. Lipliae per Giegorium Bcetciger* 
in 4. 

I 

Titulus a me recitatus in prima primi folii pagina impreffus chara6):ere 
rermanico , quo & ipfa oratio , decem conftans foliis impreffa eft , legitur. Au- 
ttor thema elegit ex Michacae Cap. Vll. Ne leteris inimica mea fuv me : fi cecidi^ 
eonfurgam. Agit vero tribus partibus i) de Innocentio VIIL aJ^De Sede Pon- 
tificia vacante. 3) De Romana Ccclefia, cujus miferrimam, qualis tum quidenit 
tefte oratore, fuit, conditionem amaris deflet lachrimis» & vivis depingit co* 
loribus, reftauranda. Typographus paginas fignavit Cuftodes vero, numerit 
& infcriptiones paginarum defunt. In fine haec tantum leguntur imprefla : /w- 
prefum Lipt^g per Gregoriu BSttiger. Si non eodem , quo habita , anno , certe 
non diu poft haec imprcffa videtur oratio. Leichius de Orig. & Increment. Ty- 
Ipograph. Lipf. pag. 66. eam iucundlanter ad annum 1492. retulit* CLXIV, 
»77 

CLllV. Nicolai de Tudefchis vulgo Abbatis SicxiVi^ commenca- 
ria in 4. & 5. Libros Decretatium. Veneciis per Jolu de 
Colonia & Jolu Manchen de Geretzem. in FoL 

Opna iine nllo titulo incipit drca medium columnae prim» prhni folii 
Us herbis: 9^0 di fponfalih t mrimamiis. Impreflum eft chaniftere gothico 
in duabus columms chartae omnino praeftantiflimae , quae latiflimps liabet mar« 
gines. Defunt cuftodes, fignaturae, nunieri, 6c infcriptiones paginarum: litte- 
ras vero initiales parvas typograplius adjecit. Ad calcem Commentarionim ia 
^utftum librum decretaiium fequentia leguntur fubfcripta 

Hee USura quarti libri decretaliu^ tra 
dita in ciuitate Senaru^ per uirum in 
fimem & famofum doSorem dominum 
Nicotaum Siculum finem hic prebet 
Et fefiiC eiufde^ teSura fuper quarto (fic, pro fufnto) 
teftora fuper quuito Ubro in fine lianc habet fubfcriptionem : 

Explicit leSu. dni Abba. fup^ 4^ l 5? decretaf. venetijs \pjfa' 
proui/iane ^oKis de Cotonia ac ^onis mdthl dr gerretiem. 
Vix dubitandum videtur, quin haec commentaria intra annos 1470 - r^So hx^ 
cem alpexerint, forte cum conusentariis in reliquos Decretalium libros. 

CLASSIS IL 

UBROS COMPLECTBNSt QUI PROPTER TTPORUM CONVBNIKNTIAM^ 

AUASQUX RATI0NE8 FROBABaSS I7NI AUCUI SX TYPOGRAPHIS 

JAM COGKITIS VIDENTUR ADSCRIBENDI. 

Gunthero Zainer, typographo Auguftano celeberrimo , opus fequen» 
adfiaribere nullus dubito« 

CLXV: SDer &^mahtn $ &p\t^t\. Theodifce. Tn Fol. magn^ In prima primi folii pagina praefatio l^tur» quae indpit: 

3n Ocm namcn Oca l)o4>Mcn rt 
d^tcra Criflt vnftx^ l^rrcn. 
ISs fdi^rctpt (anctua paulw 
yh frcn r^mcrS an bcm xiij. capttcl 
»n^ rpncbt Htxn v<Bl(4> fc(c fal 
vn0crfcnig fctn ^tn I^Jbcrcn at 
n^ftcnj xoan C0 tfl Cctn gciV4it 
^ll «ucin V9 0OC &c. && 
Sumitier rafc. lUx Z in 1215 
Iq praerattoBe hac fcqucns occurrit locus: ntt «mb funft trt^t ^) fd)xctr^ 
tcr biener g^ttee. 4b ber bapfi bas gectt(tdl>/ vnb frer Cetfer b4\ wtltU^ 

{\bwtn — — 2tl0 ber ^eUtg Con(i.;nttnua vn grofl Pevfcr Ciirel/ vnb 
eifrr fribericl) Oer 4ns>er/ t)nD 4u(t> aU 4nb burcbleuc&stgeii Cevfen. Vi'' 
iictur ex hoc loco coUigi pofle, opus hoc fub Friderico Secundo Imperatore» 
qui imperii habenas moderatus eft ab anno 1218 — 1250, fuiiTe compofitum. 
Haud enim alia ex ratione praeter Conftantinum & Carolum magnum hujus 
fifia elTe mentio videtur, quam quod eo regaante opus prodierit. Sed mei 
h^c tantum conjeftura, quam nefcio» an quis alius ante me probaverit, aut 
a me prolatam probaturus fit. In averfa pagina ejusdem folii i^tc t)epc fi^ 
aw 04$ (4ntrec&C bitc^ i)tt nacbgcfcl^rtbem Scquitur autem immediate re« 
giftrum, feu brevia fingulorum ordine capitum argumenta, quae in co- 
lumna fecunda folii fexti terminantur. In averfa pagina hujus folii figuram 
videreeft ligno incifam, quae Imperatorem fedentem, feptem imperii eleftores 
ftantes, ac dericum & laicum in genua provolutos exhibet. Tandem folio 
feptimo 

^te l^pc ftc|> 4n b) (^ncredbt 

bilcl) btc nacbStrcbribcm 
Impreffum eft Uteris admodum pinguibus , quibus Guntherus Zainer frequen- 
ter eft ufus , e. g. in libris Fafc. I. pag. 26. & pag. 1 23 — 1 27. impreflis. Hinc 
nuUum eft dubium, quin ex ejusdem typographia prodierit. Quae etiam Ctai* 
Tifiimi Panzeri in Dcn ^moXta Dcr d(tcm bcutfcbcn titcratur pag. 30« fententia 
eft. Paginae fingulae in duas columnas diftinfbe funt. Cuftodes, fignaturae, 
foliorum numeri , & infcriptiones paginarum defunt. Occurrunt vero literae 
initiales magnae ligno incifae. Totum opus cum indice praefixo foliis conftat 
impreffis log. Poft medium columnae fecundas folii 109. fubfcriptionis loco 
haec verba leguntur: 

^otece gcrtc^t beben^ mtc 

forgen* vnnb rtcbt bem rctdbS 

4ls bem 4rmem 
Exftant hujus editionis, quae omnium prima CI. Panzero judice eft, exempla* 
ria in Bibliotheca Ratisbonenfi civica, ut quidem ex breviflima Clarifiimi Ge« 

meiner in 9Jacbrid^tcn t>on Dcn in bct JHcgcngburgifc^cn ©taDtbfb(iotl)Ccf bcfinb^ 

(idS)en ^ficl^ernScc. pag. 2g6. relatione colligere Ucet, & in Bibiiotheca civica 
Norimbergenfi. In pofteriori tamen exemplari, Cl. Panzero tefte, deeft index 
operi prjefixus. Cl. Zapfius in Stug^burgtf i^ud^brucf ergefcbicbtc nullam hujus edi- 
tiouis notitiam dedit. Ignoravit eam quoque Celeberrimus Putter tn bCC 
3urtDif(f;en Eneyciopedle. contenta 
dentur. Opurcula, qua; fequuntur, pleraque apud nos (iiudem uno volummft 
;a, Komae a Sthepbano Plankf vel Euchario Siwer imprefla fuilfe vi^ CLXVI. 
m GLIVL 5^0. Sulpitii Verulani de coponendis & omandis epifto- 
lis ad Phili^pu Gentikm Fallauicinum Fatritium Genuciu 
opufculum. iQ 4« 

Haec in fronte leguntur opufculi^ quod fine alio titulo iisdem literiSt 

cidemque diartae impreflum eft, quibus duo alia opufcula ejusdem auftorit 

Komae ab Euchario Silber» alias Franck, imprefla &ame ad annum 1487. 

K. XXVIII. recenfita fimt. Defunt quoque fignatur». cuftodes, numeri, « 

infcriptiones paginarum. Hinc nuUus dubito, quin ex eadem typographia & 

fbrte eodem anno hoc opufculum prodierit* Pofl: lineam averfae paginae folii 

vigefimi primi decimam oftavam legitur fola vox Finif. Incipit vero in ea- 

dem pagina ^o. Sutpitii de Scanfione & fyllabarum quantitate Epithome Tyroni- 

buT fc. lcripta , qu3s ad calcem primes paginae tblii 25. hanc Iiabet fubfcrip* 

tionem : 

Ctauditur hic riuuf: nojfri peteflumina fontif 

Ludere quo pojps carminis omne genus. 

Finif. 

In averfa pagina folii ejusdem exfiat Regiftrum fc. chartarum- Editio hacc CI. 

P. Audiffredio fiiit incognita, qui tamen pag. 301. editionem ejusdem aliaia 

excitavit aStephano Pianck anno 1491. faftam» 

CLXVIL Jacobi ZachariaB Libellus Infcriptionum^ feu Titulo- 
rmn in lcribendis epillolis ad variae condifionis^ & dij^Hiraria 
homines, adhibendorumr aGabriele Apolloiuo editus in 4. 

In fronte opufculi Gabriel Apolloniuf Andne Brentio S. D. Difcimus 
ex hac epiftola Gabrielem ApoUonium primum fuifTe, qui , id a fe pofcente 
Bibliopola, libeUum hunc emondatum typis imprimendum curavit. Termina- 
tur haec epiftola in averfa primi folii pagina , linea 4. Tum immeiiate inci* 
pit lU)eUus infcriptionum I quorum prima elt: 

It Ad fummum Pontifcem^ 

Intuf 

SdnSiJfimi ae Oementilfime in xpo pater i dne dHe mi mefUf^ 

ende. pojl humitem comendationem & terre ofculu^ ante pedef. 

bpufculum gothico charaftere Stephani Planck, ut videtur, praertanti chartae 

line cuftodibus, fignaturis, numeris, & infcriptionibus paginaruin imprefTum 

termiAatur in averfa folii impreffi vigefimi fecundi Ragina , ubi foia vox Finif 

fubfcripta legitur. In prima autem fequentis folii pagina triplex legitur au^oris 

epilogus ad leftorem primus quidem profaicus , duo reliqui metrici. En tertiiun : 

Scriba tue Ji Jcire cupif , nunc munia charte^ 
Hic mercare fibrum. nam inde perittu erif. 
Accedit in eadem pa^na RegiJtrum Folio^. CLP. Audif&edx pag. 462. alinm 

Z a hujus IS^ 
liunis opurculi editioneTn, rotntno chanftere impreflam» & 34. foliis cooibil- 
tem» excitavit: nihil vero de noftra habet editiooe* 

CLXVIIL Antonii Mancinelii Carmen de Floribus, feu de ele 
£tis Yocabulis latinas lingus. eorundemque fignificatu libe 
mecricus. in 4« 

In fironte primae paginae Antonius MandneltuT Urfo Urfim domut 
€larilftmo : Epifcopoq^ Thean. ac Gymnafii alme Urbis ReStori q^ optimo. S. P. -D— 
metrice. In averfa pagina poft novem capitulonim opufculi hujus tidilos (qu? 
funt de nominibus, verbis, participio, pronomine, praepofitione , adverbio, in— 
terjeftione, conjunftione, & orthographia) Mancinellus ad LeSorem jpTofSaic^ 
praefari incipit. Scripta eft haec praefatio quae paulo ante medium primae fecun- 
di folii pagmae terminatur, Caiendis Sextilibus. Millefimo quadringetefimo oSoge^ 
fimo nono. cfc. anno, quae vox omiffa eft) Rome. In averfa folii fecundi pagi- 
na poft Antonii Mancinelli Carmen de floribus ad Uelitemos primum operis ca- 
pituium , fc. de nominibus , alphabetico ordine metrice , ut cAera capitula , con- 
cinnatum incipit. Imprefrum eft praeftanti chartae gothico quidem , fed elegan- 
tiifimo charaftere, quem quidem Eucherii Silberi» alias Franck , typographi Ro- 
mani eflfe ex diccndis de opufculo auftoris ejusdem, ad numerum fequentem 
recenfendo, patebit Initiales literas parvas, fignaturas (a — g), & ad ad- 
. cem averfae paginae foiii quarti quaternionum a. b. c. d. e f nec non ad calcem 
averfae paginae folii fecundi duernionis g, cuftodcs typographus adjecit. De- 
funt vero numeri, & infcriptiones paginarum. Ad calcem primae pa^nae folii 
quarti duernionis g 

Finit Carmen de floribus. 
In averfa pagina folii ejusdcm occurrunt Emendanda in Floribus^ quae partem 
bujus pag^nae majorem occupant; & nihii aliud. Ex nota anni 148^. auftoris 

f^raeiationi adjefta verifiminimum eft, opufcuium hoc eodem anno impreffum 
uiffe. Hinc Cl. P. Audillredi non dubitavit, hunc adannum &I10C, & lequens 
4sjusdem audoris opufculum recenfere. 

CLXIX. Antonii Mancinelli Carmen^ feu liber metricus de figu^ 
ris lacini Sermonis. in 4« 

In prima primi folii pa^na Antonius Mancinellus preftantiffima viro ^oanni 
Uites £po Ueforimienfi ac Jerenij/imi Regis Hungarie Bohemieq^ oratori dignifftmo. 
S* P* D. Epidtola haec metrica ita incipit: 

P Jlnnonios inter fama Celeberrime prcefui 
^ Romano eloquio uel Cicerone wior. 
In averfa pagina ejusdem folii Antonius MancineUus gemroftffimo adolefcHi Mi^ 

^haili 

m ^^ili PSnonio S. P. D. Scripta eft haec epiftola Nbnis Sixtitibus Millejifno qua* 

^rr^igentijlmo oSogefimo nono 10. anno. Hinc eodem impreflum iliifre hoc opufcu* 

'um cum CL P. nudif&edi mihi quidem 'Verinmillimum efl. In eadem pagina 

jacipit Tabula (alphabetica) Figurarum^ terminata in prima tertii folii pagina, 

fitr^ feptima. Mox incipit Carmen de figurir per AntoniH Mancineltu Uetiternii 

fi^^^wM ditigentia edOum. Porro textus metricus romano charaftere Eucharii 

S^bert elegantiv & luculento, explicationes vero profaicae charaftere gothico 

^^dem, quo opufculum immediate praecedens, imprelTae funt. Hinc Silbero 

^^rcriln utrumque opufculum jure potefl, ut ante me jam notavit Q. P« Audif-* 

fi^edi pag. 290. Totum hoc opufculum tribus conftat chartarum fiafciculis, iig* 

t^tis a. b. c , quatemis. Initiales literas parvas typographus ad jecit CuftodM 

^ero , numeri , & infcriptiones paginarum defunt In averfa uftimi folii , vige* 

Cirni quarti nimirum pagina primum auftoris epilogus dd leftorrm exflat, in 

quo aifirmat , de figuris extare ftodie nullum opufculu : ijuod quide^ ita ptene dilu^ 

tideq^ precipiat vti hoc nofirum. Huic fubfcriptionis loco haec tantum fubjeffai 

(unt verba: 

JEimt Carmen de Figurir. 

CLXX^ Antonii Mancinelli, Veliterni, Verfilogus, feu libellus 
Metricus de componendis verfibus, inprimis de quancicate 
Syllabarum. in 4. 

In fronte opufculi jln. Mancinellus inclyto aioteJcHi ^foanni michaeti de 
hpnis 9 ctarifiimi uin Dominici filio Vrbani quidi gytnna/ii doStoris Jumi. S. P. /)♦ 
inetrice. m eadem pagina incipit Mancinelli uetitemi l^erjitogus . idemque cha- 
faftcre romano fatis luculento & eleganti firmiflimae chartae imprenus termina- 
tur in prima folii duodecimi pagina Imea 6. In eadem pagina mancinettus Aui^ 
tino pitio. S. D^ Profaica hdec epiftola fex lineis, & parte feptimae compre- 
henfa fcripta eft Ex Vrbe nouembris (non Nouembris, ut habtt CI. P. AudUBre- 
di pag- 285.) idibus M. cccc. \xxxviti. (non MCCCCLXXXVIII. ut idem ha- 
bet bc. dt. ) Accedunt Emendanda^ In averfa pagina folii ejusdem Aurelii 
Caecii, Andreae Flauii Rheatini, & Petri Hieronymi Auguris Epigrammata ad 
leftorem exftant« quae in laudem auftoris, & praefentis operis iunt compofi- 
ta. Primum CL P. AudifSredi loc. cit. recitavit Addam ego duo pofteriora. 

Andreas Flauius rheatinus. 
Q»i cupis aonidum Jacri tibamina Jontis 

Vis & apottinea neSere Jronde comas. 
ffec mancinettt precepta recentia uatis 
Infiituent: joetix infpice teSor opus. 

Jpei' Qirminibujq^ pedes: Jpecies: & tempora nojcet. 
Quanta fit & metro Jyttaba queq^ fua. Pebrui i3a 
Petrus ISeranymuf J9ug^f. 
Qui Jua frofide cupit coneSi temfora dapkmi 

ifta iegat: paruo tempore ferta gereL 
Nam Modciiq^ tenet pamafji cuimina montii 

Nancifci poterit^ fi bene cunSa teget. 
Prdetor hac nihil adjecit typographus. Cl. P. Audiffredi pag. 285* tefatur duar 
exftare diverfas ejusdem bpurculi editiones, quarum quaelibet duodedm con- 
ibitfoliis» & eadem compleftitur, unam romano charaftere StepKiEuii Planck 
toipreflam, altcram ab hac diverfam, eaque pofteriorem, & non romanam ef- 
fe adfirmat Nullam vero ex hisce editionibus ita defcripfit CI. Audifliredi, ut 
certo adfirmare auTim, nollram editionem eife Romanam Stephani Planck. 
Videtur autem id mihi verifimillimum , quemadmodum etiam illud, quod P. 
AudUfredi adfirmat, anno nempe 1488» quo Epidola auftoris ad Aventinum 
Pitium fcripta eil, 'prodiifTe in lucem. Literae enijn cum Planckianis, quas vi« 
di, belle concordant, & orthographia in Epigrammate a P. Audiffiredi redtata 
eadem plane efl , quae in noffara eoitione occurrit Ceterum defunt in hoc 6puf« 
culo cuitoies, fignaturae, numeri, & infcriptiones paginarum: initiales vero li« 
teras parvas typographus adjedt 

• Opufcula omnia hoc CLXXI. & fequentibus 25. numeris compre- 
henla pleraaue eandem apud nos quidem compa^luram habent. Videntur 
omnia diverus quidem typis , Romae impreflTa. Fuerunt olira Alberti Hungcri, 
Procancellarii , & Theologiae ProfeiForis apud nos ordinarii publici » qui ea ?for- 
te Romas coemit 

CLXXL Sermo habitus Rome in bajtlica principis apVo/^ per 
Jteuerendum prem dnm Guillerfnum de Pereriis Auditore 
a^Vicum Jup eleStione futuri potificis. Anno Mcccclxxxiiij^ 
dte ^ouis. xxvj. Augufti. in 4. mm« 

Gtec in fronte l^pntur opnfcuh , ouod gothico Charaftere imprefTum 
quatuor tantum confbt foliis. ^ CL P. Audif&edio in Catalog. Rom. Editio* 
mum Scu. XV. inter editiones Romanas ad ann. 1484« pag* 261« recenfetur. CLXXII. 
183 

^n^XXII. Sermo Habitus In Capelh fandtijjimi Dni nojtri Pape 
Per ((ic) ^ohannem Antonium Epm AleKandrinum (vulgo 
Johannem Antonium de S. Georgio) unius ex Jacri palacij 
apVci Auditoribus locumttnentem, In dnica quinta Quadra- 
gefime. que dicitur dnica de pajfione, in 4. min. 

Verba haec ia fronte primae Coluinnae impreflk mox ipfe fermo exdpit 
V^o quodam vatdeque minuto CharaSere, fttberi fortajfe autPIancku (ut ait P. 
Audiffiredi pag. 430. ioc. cit.) impreflus in duabus columuis , et ^uatuor tan- 
tum foliis Confbins. Orator idem anno i483* orationem habutt funebrem 
Coram Sixto IV. P. M. in memoriam defun6d anno eodem Cardinaliis Ferri« 
cii de Cluniaco, vulgo Cardinalis Tornacenfis, Burgundi. Hanc receniet 
AudifTrcdi pag. 3S8. 

CLXXIir. Bulla Sixti Quarti R. P. qua renovatur Confratemicas 
piorum virorum in Archihoipitali S. Spiritus in Saxia Roroz- 
data, ut ad calcem legitur, Rome apud SanUum petrum 
Anno incarnationis dominice Millefimo. CCCC^ Ixxvii. duodC' 
cimo kalend. Aprilis. in 4. min. 

Opurculum , quatuor tantum foliis comprehenfum , et minutiflimo cha* 
raftere Silberi charafteri fimillimo , in duabus columnis imprefliim fine ullo ti« 
tulo incipit. Cl. P. AudifFredi pag. 447. ad annum 1478 retuiit. Nefcio qua 
de caufa. Annum quippe Incarnationis Dominicas 1477. (Nativit. 1478«) std« 
pellat ibid* in adpendice« 

CLXXIV. Sixti IV. duae BuUae, quarum i) revocatur qnidquid 
non nullis contra concordata cum natione germanica inita 
circa beneficia ecclefialtica fuit conceflum. 2) Vero gratias 
exfpedtativae revocantur. in 4. min« 

Bttlla prior data efl: Anno numerationis dominice Millifimo quadringente^ 
fimo feptuagefituo oSlauo Quinto* decimo kf ^anuarii — pofterior anno eodem 
oSauo Uecimo kP Februarij. Ambse fine titulo incipiuut , et non nifi duo foliat 
ac tertii primam paginam, nec eam quidem integram, occupant. Cl. P. 
Audiifredi nihil habet de his BuUis , qu» tamen Romae Silberi vel Plankii 
charaftere impreflae videatur. CLXXV^ 
CLXXV. Bulta exten(iuis Indutgentia^ plenarie remiffiois ac 
facultat dandi ofeJJionaUa ep tmitioe fidei cathoHce ac Infult 
Rhodi. contra j^fidos turcos. Hojbitalis fanSti ^ohSnis 
^erlmitan, a diuo Sixto^ iiij, Pon» Max. & Pientiffimo co- 
eeffa^* in 4. min» 

Recitata verba in fronte BuUae, moz fequentis, leguntur. Impreffii 
tft Charaftere gothico oblongo minus pingui , & data Romae jinno — MilU^ 
fhno fuadringenttjimo oSuagefimo kalemT. Septembris , ut legitur poft medium pri- 
lD9e paginae folii feptimi. In averfa pagina ejusdem incipit Sumariik butU pce^ 
dentisy in oftavi folii prima pagina linea 14. termmatum. In averfa pagina 
folii ejusdem legitur Forma confe/ffonalif. Audiifredi huius Bullae noa meau« 
ait: videtur tamenRomae imprefla literis Joh. Gensbergii. 

CLXXVr* Jntonius Lollius geminianenjis ReuerMiJptnis dnis R. 
Uimmceilario, M. Sicli Marci. F. Sandli Eujtachij S. R. E. 
Cardinalil usy Executoribus bo. me. Car. Mattfconen^ S. P. D. 
dedicatque orationem, cui prcfixus ell Titulus: Anto.Lollij 
Geminianfnjis Oratio habita infunere dfii Ph. ^tmi Car. Ma- 
tifconen. Frequeti Car. Senatu. in 4. min. 

In prima primi folii pagina primum quidem epiftola legitur dedicat9« 
rit, tttm vero oratio incipit, charaftere gothico imprefTa, & in averfa fexti 
foUi pagina, linea fexta, terminata. Subfcriptio in eadem pagina fequens le» 
gitur: 

Inno. viij. Pot. Maximo. Menf. i. Die. xxvij. Anno incarna. do. 

Mcccclxxxiiij. 
Editionem hane CL P. Audifiredit forte non «bs re» ad annum 1484. pag. 
'ti6i. receofuit. 

CLXXVIL Butla indutgentia^ ptenarie remifftonis t facuttatit 
eligendi sfejfore publicanda i exercitiiJi mandanda in Italia 
& extra vbilibetjj^ venerabill religiofum fratri Angelu de 
clavafio ordinis mmo^ de obferuantia vicariH eeneralem ci- 
tramontanu. aut ^ deputatos ab eo cum ptate difpenjandi in 
fumonia & aliis trregutaritatibus ac immdimentis mrimonij 
Jeu jponendi fu£ incertis i vjuris ac etta certis fcdm tenO' 

rem 
i8S 

rm infrisfiripVS pro tuitione fidei catkolice ae expuljlone 
Jheucri (Turc») de Italia dtuo Sixto qrto pontifice maxi- 
mo i pientijfimo concejjarum. in 4. miiu 

Hic titulus In fronte Bulte legitur, quae impreflk eft charaftere go- 
tKico minutiffimo, & in averfa tertii folii pagina terminatur. Data fuit Ro- 
»«— Anno incarnationis dnice MiUefimo quadringente/jmo offungejrmo pridie non. 
^cembrif. Pontifieat^ nri anno decimo. In prima fequentis folii pagina legitur 
Skmtnmariu tmlle precedentis. Niliildehoc opufculo, abs dubio Romas imprefFo 
^^Ut Cl. p. Audiffredi. ^ ' 

^XXXVIII Leonellus chieregcitus Epus Arbcn. S. d. «. pape Re- 
feridari^ Georgio iurijlujulto eccVie JanSti Petri Bafilien. 
ppofito Salute. pl. D. Hsc in fronte ieguntur epiftolae: ad 
calcem vero averfae quarti folii pagin» iequentia: Hecqc^ im^- 
prejfa eft. epiftola per honorabikm % difcretu nec non ingenio- 
Jum viru magiftrU BartholomeH Guldinbeck de Sult^. Laus 
deo, iii 4. min. 

In hac epiftola data Rome xv. kF. nouembris. Mcccclxxxij. Leonellus 
Chieregatus Georgio exponit, quid ipfe fentiat de novis Turbis in Bafilienli 
ecclefia exortis, imprimis de novo ibidem celebrandoConcilio generali fecun- 
dum quorundam vota , Impreffa eft charaftere gothico. Cl. P. Audiffredi pag. 
251. eandem excitavit editionem, fed fub titulo: Laurentii Chieregati quafi 
nimirum auftor hujus epiftolae eflet diverfus a Leonello Chieregato, cujus, 
tanquam epifcopi Tragurienfis duo opufcula unum quidem ad ann. 1487. pag. 
38'. alterum ad annum 1488. pag. I84. nec non tanquam epifcopi Cbncor- 
dienfis tria alia ad ann. 14Q2. pag. 308. ad ann. 1495. 332, nec non fine no- 
ta anni pag* 375. idem P. Audiffredi recenfuit» Si opufculum prsefens, cujus 
wftor Leonellus Chieregatus non Laurentius Cliieregatus, fuit, ipfe vidiffet, 
duos ex uno, qui primum Arbenfis poftea Tragurienfis, & demum Concor- 
dienfisepifcopus fuiffe videtur, Chieregatos non feciffet. Sed in hujus opuf- 
culi recenfione a R. P. Thoma Vcrani, ad cujus auftoritatcm & hic, & paf- 
fim alias provocat deceptus fuit 

CLXXlX. OmUo Cole Montani ad Lucenfes. in 4. miB. 

Haec in fronte leguntur hujus orationis , quse charaftere medio Ste- 
phani Plannck impreffa ofto foliis conflat: inter haec vero primum va- 
cuum eft. Oratio eo fpeftat» ut Lucenfes ab inito cum Florentinis foede- 
SetmUer Fafc, m^ Aa re 
t«6 

«re dimovetntur. Habita eft, fecundum fupputatiohem Ant Saxii inJJIJIona 
Typograpfua Mediolanenp ^xmo 1478» vel 1479. Idem ibid. col. 158. feqq. 
de auftore orationis, quam Manufcriptam tantum exdare putavit, adcurate 
dUTerit. Exftant Vero , fecundum P. Audii&edi pag. 423. tres ejus editiones 
romanae, quarum una gothico charaftere, fpeciem referente chara6ieri8 medii 
a Stephano Plannck adhibiti, fed reipfa diverfo impreHa efl: plaguianim VL 
fecunda ipfo charaftere Planckii plagularum Vllf. quorum tamen uirinmma- 
xima ex parte vacat: Tertia charaAerere imprelTa Romano minus elegand 
Silberi plagularum VIII. minus aiiquot iineis. Noflra editio , utpote quae ia 
prima folii oftavi pagina, linea 24. terminatur, & liinc ultimam plagulam, 
feu folium majori ex parte vacans habere dici poteft, ac Plannckii charaftere 
imprefla e(l , cum fecunda , quam P. AudifTredi adpellat , forte convenit Ve- 
rum obftare tamen illud videtur, quod noftlra quidem editio folium pri« 
mum integrum vacuum habeac. 

CLXXX. Ludouici JfnoLnJjs ex ordine minorum theolope epfef- 
foris in funere Reueredifpmi domini dni Petri Ferrici. tituli 
JanUi Sixti prejbiteri Cardinalis lepifcopi Tirajonifis oratio 
feliciter iniipit. Accedit Pauli de Uracis, Canoiiici Cremo* 
nenfi5?, qui defunfti Cardinalis Magiller domus fuit, brevis 
reiauo de vita^ morteexequiis&vircucibusdefundti. in4»min. 

Verba tituli loco recitata leguntur in fronte opufculi, quod gothico 
charaAere illi fimillimo, ^uo opufculum N. CLXXV. recenfitum, imprefTum 
duo tantum folia, & terth primam paginam implet. Nam Oue (in averfa 
tertii folii pagina) frquunturper Paulum de Crottis Cremonije JupradiSi fanffe 
memorie Reuerendiffimi domini Cardinalis Tirafonen domus magiftrum \ ffcretmrium 
adjefta fc. fuerunt. Terminantur haec in prima fequentia tolii pagina, linea 
ai. In eadem pagina fequens legitur Epigraphe: 

Pauluf de Crottis Canonicus 

Cremonifs fedis apofolice 

acolii^ numerarii ob in 

tegrS fidi. deuofd 

gtaq^ clietelS. per 

petuo meres ac 

tuges» 

Et nihil amplius. Tam haec epigraphe, quam titulus orationi praefixus to^ 

tidem verbis , & lineis , quibus in noftro exemplari habentur , a Cl. P. Audif- 

fredi pag. 231« & 232. ad annum 1478. quo defunftus eft CardinaliSp & ha« 

bita Oratio, recenfentur. Hinc nullus dubito, quin huic Bibliographo eaden\ ' 

ob oculos verfata fuerit editio; Sc fufpicor, typographi efle errorem, ubi 

pag. 132. fplia cditionis VI. (6) elfe adfirmatur. Sunt enim tantum IV. ^4). 

cubua 
'87 CLJJJiL Franclfcus phiMfus Sal. di pl. Sixto quarto pontifici 
maximo. in 4» miD« Hasc in fronte legimtur epiltote, ^cum PhilelpFius Sixto IV. latinam 

milit verfionem particuloe cujusdam, ut ait, in graeco codice repertas, in qua 

aSHur de Cluifti iacerdotio. Epiftola una cum liac particula latine ex graeoo 

verfa romano rudiufculo charaftere, imprefla eft, & fex folia, ac feptimi quin- 

decim lineas cum dimidia ocaipat Clauditur epiftola his veibis: l^ate Kome 

kVif marciif jinno a natati XfJiano Millefimo quaaringentejimo feptuagefimo fexto. 

Praeter haec niliil legitur adje^lirn, Cl^ P, Audiflredi adannum 1476. pas;. 215. 

editionem hujus opufculi chaj^a^^ii/re gotliico excufam, & quatuor plagulis con- 

ftantem, atque Wnc anoftra, divcrfam excitavit. Idem in Addendis & Cor- 

rigendis adpag. 215, editiosiiem iianc chara£):ere gotliico medio-Stephani Pianck 

cxcufam efle adfirmat; & hiiic ante annum 1479, quo Plaiickius Roin?e iibros 

cepit imprimere, haud prodiifTe in lucem. Noftras editionis » ^ quae forte niajori 

jure ad annum 1^76. referri potuiflet, nullam &cit mentionem. Idem vero 

refte animadvertit, Francifci Philclphi librum de Jefu Ciirirri Sacenlorio, a 

Freytagio in JlnaleSis Litterariis pag, 681. indicatuni, a noftro hoc opufculo 

non diflere. 

CLXXXIL Lamentatio Nigripontis ad Re^ dominS dominum^ 
N. Cardinalem. Nicenum in 4. min. 

Haec in fronte leguntur opufculi, cujus auftor cxpugnarionem , aTurcis 
fa^m, Infulae Nigripontis, olim Euboeae, deplorat Conftat quatuor tantum 
foliis, & in fine praeter vocem AMEN nihil habet fubfcriptum. CJ. P. Auriiflredi 
de hac editione pag. 391. fequentia tantum adnotavit: Folia IV. Cfwraff. (er) 
Rom. (anus) rudis mihi non fatis notus, fed finc dubio Romani Typograyhi. 

CLXXXIH Ad Reuerendijpmu in chrijlo patre & dominu dnm 
Guilielmu Epm OJlienJem facrojancle Romane eccfie Cardi- 
nale^ Rothomagenfer^. Ambropi Corani facre theolngie pro- 
fejforf ordinis diui Augujlini 'jpfatio Juper orationc^ (ah ipfo 
habitam Ronia^ anno 1472. de conceptione Firginis. Feliciter 
incipit. in 4. min« 

Praefatio, cui titulus recitatus eft pnx?fixus, epiftola dedicatoria potius 
dicenda fuiflet Terminatur in averfa prirai folii pagina & in eadcm SequiC 
Rubrica ( Titulus orationis a Cl. P. Audiflredi pag. 426. ex eadem editione ver- 
botenus & adcurate defcriptus) de ipfa oratione^ cujus thema eft; Necdum 

A a a erant M 
grant abiffi & ego jam concepta eram. Imprefla ed characlere Romano rudiurco- 
lo , quem Joh. Gensbergii elfe ^ddrmat Cl. P. Audiflredi. Pofl medium priiude pa- 

giuae folii noni incipit 

Deuotijfima eiufdem (auftoris) oratio ad 

eandm (fic) dei genitrice Mariam. 
Ad'hujus calcem in prima decinii , ejusque ultimi folii pagina haec adnotata Ie« 
guntur, & nihil aliud: Qiiicuq^ autem [uprafci'iptd orationem deuote dixerit pro 
qualibet uice auSoritate SanSliJfmi domi (^c) nojlri dni Sixti diuina prouidentia 
pape quarti Centum dies de iniunSfif fibi penitetiis mifericorditer relaxantur. P. Au- 
diffiredi loc. clt. alterius meminit editionis, charadere gothico excuflae foliorum 
VI. quae orationem hanc ad B. V« non habet adjeftam. Utramque non eodem 
mox anno, quo habita eft oratio, prodiiffe idem refte adnotavit. Nam auftor 
in epiflola dedicatoria ipfe ait, fe, multis id pofcqntibuSj Tandem orationem 
hanc imprimendam artificibus tradidifle. 

CLXXXIV. Bernardi iufiiniani Leonardi Oratoris. filii Legati 
Veneti oratio habita. apud Sixtum. IIIL Pontificem maxi- 
mu. in 4. min. 

^ Haec in fronte leguntur orationis, quam auftcir nomine reipublicae fu» 
ad Sixtum IV* fummum Pontificatum eidem gratulaturus , habuit. Impreifit 
eft charaftere romano rudiufculo Gensbergii , quae etiapfi CL Audiffiredii fenten* 
tia eft, conftatque decem foliis impreifis. In nne nihil prorfus lubfcriptum le- 
• gitur. 

CLXXXV. Oratio in funere Reuerendi[fimi dominl dni PetriCar- 
dinalis fanUi Sixti habita a Reaeredo patre domino Nicolao 
epijcopo modrufienfi. in 4» min» 

Haec in fronte leguntur orationiis , quae eodem , quo praecedens , aut 
certe fimillimo charaftere impreffa decem conftat foliis. Ad calcem paulo poft 
medium piimae decimi folii paguiae haec tantum capitalibus literis leguntur 
fubfcripta : 

Et Sic Ejl Finis. 
Cl. P. Audiffi-edi pag. 172. N. XXXI. de hac oratione fequentia adnotavit: 
Obiit Petrus Riarius (Cardinalis S. Sixti) ^.^anuarii huius anni. (1474) Orci- 
tionem autem in cius fiinere habitam typis (^Kommis^ uh credere par ejt ) poftea 
iditam fikijfe^ narratur in Vitis Pontiff. & Cardd. Tom. IIL edit. 1677. CoU 45* 

Patet, Audiffiredio nullam viiam effe huius orationis editionem. CLXXXVL f 
«8f 

CIJCJLXVL Sixtus Papa. iUi. DikUofilio Nohili viro^ohanni^ 
Mocenigo Fenetiaru Duci Salutem. in 4. iuin« H^c, tribus lineis comprehenfa leguntur in fronte epiftolae, qua 

IV. Venetorum ducem ad componendam cum Duce Ferrari» pacem hor« 

taitnxr. Imprefla e(l chara^lere romano, & fex con/lat foliis. Videtur eodem 

«nno imprefla fuifl^e, quo fcripta efl. ^ Saripta efl: autem Romf. M. cccc. Xxxxiu 

scz^iu (Men. Martii. Editionem hujus epifl:olde Romanam, quam CU P. Laira 

v^ Spedmin. Hiftor. Typograph. Romanct Scec. XV. pag. 188- excitavit, cum nota 

aT=^iu MCCCCLXXII. oportet efle fpuriam, aut certe nota anni nniftre poflta 

of^. Nam Joannes Mocenigo primum anno 1478* venetorum Dux creatus eft, 

i^t: jam notavit Audiflredi pag. 118. Idem pag. 254. ad annum 1482. editio- 

^em a noftra plane diverfam cum nota anni fmiftre pofita, nimirum Mccccbcxii. 

^yic, loco 1482- verba funt P. Audiffredii) Cal. Martii. Addit, fe ab amico 

iecepifle, eiusmodi editionem exftare in Bibiiotheca Vadcana fub num. lo^iie 

Sub eodem numero eademque in Bibliotheca exftare monuit P. Laire edltio^ 

tvem ab ipfo excitatam loc. cit quod a P. Audiffredio omnino fuiflet animad« 

Vertendum. ' Inde eiiiin patet, utrumque de eadem editione fuifle locutunu 

P. Audiflredi in Addend. & Emendand. pag. 450. denuo de iiac epiftola loqui*» 

tur , Jadfirmatque in fchedulis Nicolai Ugolhii fe adnotatam reper.fTe hujus epi- 

ftolae editionem, quae ia fiiie habet: Data Romce MCCCCLXXII. ( 1472O 

XVII. Cal. Martii. Putat igitur duas exiftere epiftolas Sixti IV. ad Joh* Mo- 

cenigum, quarum prior XVlI. Caiend. Martii, pofterior, ab iofo ad annum 

1482. cum falfa anni nota excitata, ipfis Calendis Martiis data elt. Editionem 

cum nota diei XVII. Caiendas Marth nullo modo congruit, ut idem obfervat, 

ia annum 148^ vel 1483. quorum uterque, utpote communis, co die caruit: con- 

gruit vero in annum 1472. qui fuit biflextilis. Sed aniu 1472 nota, ut paulo 

ante monui , aperte faiia eft. Dicamus ergo , verba funt P. Audiflredii , typo-^ 

graphum in anno utriufque Emjiolce erraffe : errajfe quoque ( ni forte errauit Ugo^ 

linus) in die primce. Quod u igitur typographus erravit ponendo diem Xl^IL 

Calend. Martii , quae dies in noftra etiam editione , Cl. P. Audiffredio prorfus 

incognita , eft adpofita , nefcio , cur duas diverfas epiftolas , altera quidem XVIL 

OiLMartii, alteramipfis Calendis Martiis datam aflumat P. Audiflredi. Sane 

noifara editio notam anni M. cccc. (xxxii. die vero XVII. Calend. Mariii exhi* 

bens eandem continet epiftolam, quam editio a P. Audiflredio ad annum 1482. 

ag. 154. N. XUI. cum falfa anni 1472, die vero Cal. Martii nota excitavit 

ncipit enim epiftola noftrae editionis Scripftmus fuperioribus diebus &c. & defi- 

nit: ReipubliccB Oiriftianoe unitis viribus contra immanijpmos hojles confutamus. 

lisdem (cUicet verbis , quibus editio P. Audiflredio pag. 254* excitata. s CLXXXVIC, 
CLXXXVIL C. ^U Cefaris oratio Fefontione — bel^ic^ ad m»- 
Htes habita, Ab Andrea Brentio ex iplias Csiaris comiuen-i 
tariis & graecis codicibus incegre latina faAa« in 4. min, 

In averfa wimi folii pagfna editoris decaitichon jtd Gfarem legiturv 
Folio fecundo M Xyftum. iiiu Pont. max. Andree Brentii Patauini Otu Qir. 
Neapotit. Seere epiftola incipit dedicatoria fe^entis opufculi. Hanc in tiverfa 
ejusdem folii pa^na Andree Brentii Patauint In C. ^tii arationem prefatio ad 
quirhes exdpit , in qua orationis huju-s , quam nec in Ceiaris conunentariis , 'nec 
in graecis codicibus integram a fe repertam , utrisque autem adhibitis monu« 
mentis integram a fe latinam fa£bun fuilfe adfirmat , argumentum exponit Ter« 
miiiatur haec praefatio in prima pagina folii tertii, linea 19^ Tum incipit 

C. ^t. Cefaris oratio l^efontione 
belgice (^liae belgicae) ad mitites habita. 
quae verba jam tituli loco recitavi. Tam oratio ipfa, quam quae eandem prae- 
cedunt, & fequuntur, funt charaftere romano minus pingui imprefla. Oratio 
terminatur in prima pagma folii dedmi, linea 28. In averfapagina folii ejus- 
dem ultimi quatuor lcguntur epigrammata in laudem Brentii, quorum primi 
auftor infcribitur Litauicus^ fecundi Francifcus, tertiiilf. Lucius, quarti Ambro^ 
Jms. Ex tertio difcimus , . Brentiura , cum orationem hanc ederet, rtecdum vi- 
gefimum quintum aetatis annum complevifTe. En integi-um hoc epigraq^ma: 

Scripta fuide grece: fed nondH nota tatinis 

Cefaris in caftris contio ctara fuit. 
At noftrd ferit (fic) prectara Brentius arte. 

Qui nondu quinta cbptet olympladem. 
LeSores iuueni tp munere reddite grates. 
^am mettora dabit: fit modo uita diu. 
Defunt (ignaturae, cuftodes, numeri, & infcriptiones foliorum* Initiales vera 
literas parvas initio epiftolae de^catoriae, praefhtionis , & orationis iplius typo- 
graphus adjecit. Editioncm hujus opufculi romanam charaftere gothico medio 
teu ufitadore Stepliaui Pianck excufam, nota vero loci, anni & typographi ca« 
rentem, atque o6to foliis in 4. nun. conflantem exdtavit Audiffredi pag* 422. 
Noftrae vero editionis nullam fecit mentionem. Videtur & haec Romae excofa. 
Auftorpatria Patavinus tum Patavii, tum Romae, ubi anno 1484. obiit, hu- 
maniores literas docuit. De eo conf. Papadopoli Hifloria Gymnaf Patavin. Tonu 
ILjpag.' 177. Opera alia ab eo edita, partim ex graeco converfa rec^et Axt^ 
li pag. as7. & 379* cLmvxn lY^ »91 

CLX^XXVIIL Sixti IV^ R* P. BuUa contra LaureBtium de Me- 
dicis, ejuisque aiTecias Nicolao de Vitellis civitatis caftellumt 
urbeni poncificiae dicionis ad rebellionem concitanti, opem 
ferentes edita , qua his quidem poenas tam eccleiiafticas 1 quam 
civiles infligit. in 4. min« 

Bulla indpit fme ullo titulo verbis IXTUS (Sixtus) Epifcopuf /erum 
f<rtt04 dei &c. Impreila eft gothico charaftere a romano quodam typographob 
*ut videtur , & forte eodera anno , quo fiiit edita. Conftat fex foliis , quorura 
prliaun] , fine dubio vacuiun , in noftro exemplari deeft. Ad calcem in averfa 
fexd folii pagina legitur: Datum Rome apud fanffum Petrum amo incarnationii 
domwce millefwio quadringenteftmo feptuagejrmo offauo kaL ^unii Pontificatur no^ 
firi anno feptimo. His fubjefta haec tantum leguntur: 

Sioctus. iiii. Pon. max. 
Cl. P. AudifBredi nullam hujus Bullae mentionem fecit 

CLXXXIX. Stephani archiepi Afhti baren fertno habitus in mth 
teria fidei cdtra Tnrco^ j^ecutione ex folennitate gloriofi 
apli t euagelijte ^ohanis . iii 4« miu^ 

Haec in fronte leguntur opufculi , quod charaftere gothico mmutiflrimo 
pereleganti impreffum terminatur in prima quarti folii pagina. In eadem fe*' 
quentia leguntur fubfcripta : Habita fuit hec oratio Rome in ecclefia LateraneH 
per. S^. p. nnm Stephrtnim Thegliatium archiepm Antibaren vt moris efi in celebra'^ 
tione mijfe potifi. in die folennitatis gloriofi apFi 2 euangetifie ^ohanis. Anno dnf, 
Afcccclxxx Pontificatus vero. S. d. n. d. Sixti pape. iiii. anno decimo. G. P. Au*- 
difiiredi hujus editionis non meminit: excitavit vero pag. 246. aliam ejus« 
dem editionem, fex foliis conftantem, in qua, cum notam anni Mccccfxxxi. 
([ X481O P^^ Mcccc-xxx (1480.) ut refte in noftra editione legitur, fmiftre 

iitique poutam obfervaret, novo, ut videtur, errore ^ro Pontificatus anno 

decimo legeadum ftatuit undecimo 

CXC. Petri Marji panegtjricus InnocUio oEtauo Vo. Max. dica- 
tus in memoriam Jandti ^ohannis euangelijte. in 4. 

Verba haec mox ipfa excipit epiftola dedicatoria , ex qua difcimus ora« 
tionem aPetro Marfo, publicis negotiis impedito habitam quidem non fuifle» 
ut propofitum erat, editam tamen fuifle anno primo fc. 1484« Pontiflcatus In- 
nocentii VIII. Incipit oratio in averfa ejusdem folii primi pa^na, & gothico 
charaftere Silberi imprefla in averfa fexti folii pagina teniunatur« CL P« Audif* 
li ^ejusdem meminit pag. 428* 
19% 

CXCI. Anthonij LoHij Gemintanenjts oratio Circumcijtunk dont^^ 
nice: habita coram Innocentio. viij. Pontifice maximo frequefi ' 
ti i^. Car. Senatu. Caleii^anuarij. iu 4. min. 

Haec in fronte legimtur orationis, charaftere gothico impreflae, 6c\sl ^ 
prima fexti folii pagina terminatae • in qua inTuper legitur : 

* Anno incarnationis^ dominice. M. cccc. Xxxxv. Pontificatus vero 
anno prinio. 
Eam ad annum 1485. retulit P. AudiHredi pag. 264. 

CXCII. Hippocrates de infomniis latine verfus ab Andrea Bren- 
cio. in 4. min. 

In averfa primi foiii pagina Zacharice Barbaro VenetoV^ oratori Jludreat 
B. (Brentius) P. S. D. lu hac epiftola non nifi laudes leguntur Zachari» Bar- 
bari, nihil yero de praefenti opere. In fronte foUi fecundi XTSTO. PONT. 
MAX. ANDREAS Bnntius Patauinuf. S. D. Epiftola h?ec dedicatoria tcr- 
minatur in averfa folii quinti paguia , linea tertia. Tum immediate fequitur 

Hifffocratef de infomniis. 
Tam libellus ifte Hippocratis, quam quae praeced et fequuntur, funt romano chara- 
ftere fatis luculento & eleganti impreila. Circa mcdium averfae paginae folii 
decimi libellus Hippocratis terminatur, et ftatim Andreas B. (Brentius) P 
Ni Gupalatino. S. V. In hac epiftola , qua plura verfionis fuae loca uberius 
exponit» adfinnat, fe eandem hoitatu Gupalatini, & Aloifii podocatharii uiri 
cptimi & utriufq^ nojlrum amiciffmi fufcepiffe. Terminatur Jiaec epiftola in pri- 
ma folii decimi quinti pagina, finea iS- In averfa ejusdcm pagina fub infbrip* 
tione Idem interpres rationem reddit, cur graecum Ctefius (Krwtf-io^) latineyer^ 
terit Terreftris. Exemplar hujus editionis a CI. Denis fn ^crftt){trbigf(tten ber 

JiareQijtl^. S&tbL pag. 207. & 208. recenfitum mancum effe oportet, utpotc quod 
bliis conftat tantum quatuordecun , & Epiftolam Brentii ad Zachariam Uar« 
barum non habere videtur. NuUam certe ejus mcntionem fecit Denis. De 
Andrea Brentio fupra ad N, CLXXXVII. quaedam adnotavi. Hujus opufcufi^ 
quod cum Cl. Deuis Romae hnprelTum cenfeo, non meminit P. Audifuredi. czcur; 
«9; 

w 

CXCIIL /« Jjpeculo gfforu^ mundi capVo de Tibeno Im^aton 
l fine legif ej^la Pilati Tiberio mijja (giia nunciat ea, qua 
ipfo pnBfide m Judsa afta fueraat de jefu Chrifto ) Lentul 
ie ftatura Crifti epiftola rperta in annalibus Rnmanorum. ^ 
In Alphunju^ Aragonu Rege% (ex itinere quodam reverfum^ 
oratio gratulacoria ab anonymo (qui de fe ipfo dicit ego tl 
paruulus) in 4. min. 

Duo opufcula prtora non nifi folium , & fingula quidcm , paginani im- 
plenL Tertium paginam integram, &averf« paginae viginti iineas occupat. Im- 
prefla funt charaftere romanp rudiufculo, funtque primus forte conatus romau 
cajusdam typographi. Duo priora quin fpuria fint, pauci addubitabunt : terti 
vero auftor , & occafio , quo habita eft oratio , me quidem latet. Kiliii etian 
de iltis aUcubi me iegifle memini. 

CXCIV* Septem Pfalmi pcenitentiales in italicum Idioma vulga< 
re, converfi, & Symboium Apoltolorum pariter Italice, Ver 
fio Mecrica» in 8« min« 

Tituli loco ia fironte primae paginae legitur; Incominio ti fette Salmi pe^ 
mtentiaii Jn vutgari. Impreffi funt charaftere gothico Stephani Planck , eoden 
lumirum, quo opufculum ad ann. 1489. N. XLill. iinprefrum eft. Unde apu< 
nos quidem eandem habet compafturam, quemadmodum etiam opufcula duc 
fequentia. Conftat iftud qiudem opufailum foliis duodecim ncc fignatis, net 
numeratis. Sepdmus Pfalmus penitentialis tenninatur in prima ultimi folii pa 
gina, linea 7. Huic fubicfta eft vox Finis. Immediate vero fcquitur Credi 
vulgare fato p.f ^a. de bagno. Cuivis articulo additum eft nomen apoftoli 
qui ejus auftor credebatur. Exemplo fit articulus primus: 

^o credo nel fupremo creatore 

ae cieli \ terra patre omnipotente 

fi chome dij^e Pietro pifcatore^ 
Terminatur fymbolum in averfa emsdem folii pagina, linea 23. In eadem 1 
dcxtiis legitur vox ft Finis. & nihil aliud. Videtur opufculum eodem anni 
Rom% impreflum, quo opufculum ad ann. 1489* N, XLllI. reccnfitum. CL F 
Audiiiredio fuit incognitum. StimUir Jafc. IIJ, B b CICCV^ I 
CXCV. SSirabiHa Romane vrHs. in 8» mitt* 

Opufcolum ifhid , ofto conflans foliis impreins eodem eft chara£{ere unpref» 

quo immediate praeccdens , cui in eadem compaftura apud nos eft adnexum. 

1 nec numerata nec figaata funt : carent etiam infcriptionibus. Verbk tituli 

redtata leeuntur in fronte primae paginae : ad calcem vero opufcuU poft li« 

m primae ooavi folii paginae decimam fextam foia vox It Ftnir. G: P. Au« 

redi pae. 392« duas alias ejusdem opufculi editiones excitavit: de noftia au« 

;i nihd habet Opufculum in certos articulos diuifum eft. In primo agitur 

muro urbis , propugnaculis , turribus , ejusque amplitudine in fecundo de por* 

. primum intra urbem , deinde tranftiberim (fic) in tertio De montibuf infra (fic) 

bem f in quarto De pontibuf vrbis occ. &c. ultimus articulus eft De uSaviano 

nperatore. Opufculum lioc effe diverfum ab illo» quod ad ann. 1489. N. XLIIL 

.efcripfi, ibidcm jam monui, natetque ex utriusque volumine, & argumento. 

Jt vero praefens edido a Stepliano Planck eodem anno, quo opufculum illud 

prius, excufum videtur: ita perquam probabiieeft, quod ambo etiam anno 1492. 

limul prodierint ex eadem typographia. Certe CI. Panzerus loc. cit pag. 43, 

meminit editionis opufculi fub titulo: Mirabilia Rome (fic, non Romanei ut no- 

ftraeditio habet) vrbis^ quae eandem habet compafluram cum editione opufculi, 

ad annum 1489. N. XLUI. recenfiti, fa£la Romae anno i492^^per^epnanum 

Planck , & a CI. Panzero ibidem defcripta. Ceterum editio ifta anni 1492. 

a Ci. Panzero defcripta eft oppido diverla ab iila, quam ad aunum eundem N* 

VI. recenfebo. 

CICVL Odus (mOdus) confiUnii jpojitus per reueredum epum 
Andrea HyJpanumJanSteRomame ecclefie penitetiaria .in S-min. 

Hoc exordium eft opufculi, cujus textus in eadem linea aim vocabulo 
ultimo penititiariii incipit vocibus Quonid omu Conftat foliis duodedm, quae nec 
numeros, nec infcriptiones , nec fignaturas habent. In averia foUi duodedmi 
pagina poft lineam textus duodecimam legitur: ft: Finit modus confitendi. In. 
prima autem pagina folii fequentis incipiunt Nterogationes (fic, fc. iNterogatio» 
nes) & doSrine quibus quilihet facerdos debet interrogare fuu^ cofitentem. Atque 
hae quidem decem conftaut foliis impreflfis. Ad calcem averfae paginas folii de- 
cimi legitur vox (: Finis. Sunt etiam haec duo opufcula iisdem literis impref* 
fa, quftbus duo praecedentia , & alterum illud ad annum 1489. N. XLIIL re« 
cenfituin. Habent etiam haec omnia eandem apud nos quidem compafturam. 
Qiiare vix dubitandum videtur, quin eodem anno 1489. a Stephano Plaiidi 
Romae fuerint excufa. Praefens editio Ci. P. Audiflfredio fuit incognita: ideni 
veropag. 459. duas alias, anoftra diverlas, excitaviL 

CLAS- lY- I9S 

CLASSIS IIL 

UBROS COMPLBCTENS, QUORUM LOCUS IMPRBSSIONIS BT TTPOGRAPHUS 

- AUT ificomin stiHi hmr, avt KnMvs certi. 

CXCVII. ORATIONES In etoqumtiam In hifioriam In bonat 
artis (fic pro artes") In poetuen In Saptentiam In Sattfram & 
fiudia humanitatis Vita PauH ghiacceti Dt penitentia. Au« 
6tore Bactholomaeo FonciO) Florentino^ in 4. 

Verba Orationef — De penittntia leguntur ia averfa primi fblii pagina 
fiovem lineis comprehenfa. In tronte foUi fecundi Barthotomeus fontius Lduren^ 
^io midici S. Epillolam lianc dedicatoriam in averfa ejusdem folu pagiaa exdpifc 

Oratio Bartkolomei fontii in laudem 
oratorie facuitatis. 
^m Iiaec » quam fequ^ntes orationes & opufcula rotundo charaftere plane ele« 
Santiirnno & praeftanti chartae imprefla funt Initiaies iiteras parvas , & figna«( 
*^ms ab a -- f ipfe typographus adjedt: defunt vero cuftodest numeri» & in* 
l^ptiones paginarum. 

Oratio Bartholomei fontii in taudem poeti 
ces facuttatis ' 

la fronte folii quinti quatemionis c. 

Bartholomm fontii Donatus ad ^utianum 

Medicem Petri. F. 
in fronte iblii fecundi fexternionis f incipiunt Donatus vero ifte , feu Donati 
Acdaioli Florentini oratio feu difcurfus de Poenitentia cum Bartholomaeo Fon- 
tio, ut ipfe narrat in dedicatione ejusdem ad Julianum Medicen Petri filiumt 
habitus terminatur in averfa pagina folii duodedtni fexternionis f, linea 17. In 
fiae ejusdem nihil prorfus legitui" fubfcriptum. Editio Florentiae fefta fiiifle vi- 
detur o6hivo, vel nono faltem faeculi AV. decennio. Bartholomaeus Fon- 
tius ipfe Fiorentinus fuit, vir eiegantiflimi ingenii cujus luculentiflijnum monu« 
mentum praefentes funt orationes. A Matthia Corvino » Hungariae Regc , BibIio« 
thecae Budenfi Praefeftus , & inter ejusdem familiares adleftus eft. Edidit com« 
plurn alia opera , de quibus fatis adcurate dilTerit J. Albertus Fabridus in BibUo* 
theca Lat Vol. II. De operum auftoris ejusdem ranifima editione , quae fub 
Aufpidis Augufti Brunsvicenfium, & Lunaeburg. Duds prodiit Francofurti an« 
no 162 r. erudite difleruit Burckardus in Hifioria Bibliothecae Auguftae Wol^ 
fenbutelenfis Lib. L Cap. IV. pag. 99. feqq. Fondi orationum editio » cujus 
ibid. pag. 103. in nota HI) fit mentio, forte alia non eft, ^uam haec nofua» 
cujus quidem nuUus Bibuographus , quod fciam » fecit mentionem. 190 

CXCVIIt. MiiTale ia ufum Eccle&e Herbipolenfis. in FoT. 

Pisemilfum e(l fine ullo titulo kalendarium Eccleiiafticam fex foUis compre- 
henrum. Folio feptimo index miffanim fpecialium , e. g. Pro pace , De AngidUs, Sc 
colleftarum le^tur. Folium oftavum exorcirmos falis & aquae conCinet OSo haec 
folia non funC numerata. Folia vero fequentia ui medio marginis fupobris inter 
duas columnas primEe paginae numeros habent adjeftos , e. g. xlvj. xcv. Initiaies 
quoque literas magnas ligno incifas typographus rubro impreffit colore. Defunt 
vero fignaturiC & cuftodes. Carent etiam numeris folia inter folium CXV^I. & 
CXVIL. in quo poHeriori MilTa incipit in Dnminica pafchatis confiieta, inter« 
media. Porro hsec folia non numerata ea continent, quae choraliter, ut lo« 
quimm-, in mifla cantari folent, ac infuper totum canonem feptem foliis per- 
gameno impreiVuni. Litene miffales fatis magnaa funt: & charta e(i p:?oftan- 
tilTima. Folia numerata funt cccxxviij. Acccdunt vero folia quatuor inipj-ena, 
quibus contincntur cauttle Jtrmndt circa defiSus vtl cafiu qut oriri po/pnt (fic) 
m mija. & regule gentralei vliltf & nectjfarie^ circutu anni &c. Nec in fine 
harum regularum , nec in fme ipfius Miffalis quidquam legitur fcriptum. Circa 
medium primse column» folii cxlj. Jn die fanSo pentk'. ad mijfam Jntroitus le- 
gitur. In fronte primae columnffi folii Cxcvj. Jncipit dt fan&ii. Jn vigilia an- 
dree* Jntroit^. Proprium fanftorum terminatur in averfa columna quarta ftJii 
cclxxx. linea g. In fronte vero primae columnae fequentis folii St^jtur C^m' 
tmuu fctorum Et primo Jn vigilia vniui apli'. Jntroitut. Haec fuffiaunt, ut ab 
ftliis editionibus tiaec difcemi polTit editio , quse Jlne dubio feculo XV. 
excufa eft. D« typographo, & loco impreffionis nihil 
adltrmaro poITum. 

Pturibut hoe in Fafcicuh non erat locat. 
B I B L I G T H E C iE 

ACADEMIC^ IN60LSTADIENSIS 

l N C U N A B U L A 

TYPOGRAPHICA 

S E U 

LIBRI ANTE ANNUM 1500 IMPRESSI MILLE 

SEPTINGENTI ET AMPLIUS; 

Q U OS 

5ECUNDUM ANNORUM SERIEM DISPOSUIT, 

DESCRIPSIT» ET NOTIS HISTORICO-LITTERARIIS 

ILLUSTRAVIT " 

SHBASTXASsnirs shkmxxlx.xl:xi 

eAyome. keg. poixing. sereniss. eiect. pal. bav. consil. ecclesiast. act. 

tBBOX. OOCTOR BT PROF. PVBL. ORO. BIBLIOTHEC. ACADEM. PRiErECTUS 

ET H. T. UNIVERSITATIS RECTOR. FASCICULUS IV. 

Q U I 

LIBROS CORIPLECTITUR , NOTA ANNI IMPRESSA INSIGNITOS, 

OCTOOINTA SUFRA SEXCfiNTOS , EOSQUE OMNES 

AB AMNO 1490 ' 1499 IMPRE5S0S. 

ACCID UNT 

UBRI DUCENTI ET TRIGINTA NOTA ANNI IMPRESSA CARENTES, 

SSD PROBABILISSIMB ETIAM ANTB ANNUM 1500 

IMPRESSI. 

CUM ADPROBATIONE THEOLOGICM FACULTATIS, INGOLSTADII 
Vendit jor. wilhelmus KRtiLL biblIopola academ. 

Impreffit Sebaftianus Valentinus Haberberger Eleftoralia Uiu?erfitatlf 

Tjrpogrtphiu* 179% ^ ^ /• t .* ■ 7 » • * .. 
PR.EFATIO. 

Jam tres fere anni abienint, ex quo tertium huius operis biblio- 
graphici fafcicuibm edidi. Quartus, ifque ultimus, nunc primum 
fequitur. Tantae mors non una fuit caufa. Primo enim nume- 
rus libromm , qui in hoc uno fafciculo fuerant recenfendi , tan- 
tus erat, utnumerum librorum, quiintribus praecedentibus Fafci- 
culis fimul fumptis recenGti funt, non exsquaret tantum, verum 
etiam fuperaret. ado Exquo primum huius operis fafciculum edi- 
di, plures Bibliothecarum prsfe6ti libros Ssculo XV. impreffos, 
fuifque in Bibliothecis latitantes magna cura conquifierunt, & non 
nulli quidem eosdem adcurate defcriptos in lucem ediderunt, Ho- 
rum lucubrationes a me follicite conqiiifits, & diligenter perlu- 
ftratae magnam huic operi perfe6lionem conciliarunt. Breviorem 
etiam, iis perluftratis, in quarto hoc fafciculo eife mihi licuit, 
cum obfervarem, partem maximam librorum, quos Fafciculus 
ifte continet, jam ab aliis adcilrate defcriptam tuiife. Demnm 
quarti huius fafciculi editio difierenda tamdiu mihi vifa eft, donec 
fafciculorum prscedentium exemplaria pleraque effent divendita. 
Cum enim operum, quae ad hiftoriam (pe6tant litterariam, atque 
imprimis ad bibliographiam antiquariam, pauci ledlores, & vel 
ideo etiam pauci emptores iint, timendum haud abs re fuerat, 
oe cum.labore, quem publice utilitatis, non lucri caufa, lubens in 
me fufcepi, fumptus etiam inoperis editionem impend perirent. 
Timendum eo magis id fuerat, quod virinonnulli, litterati fcili- 
cet, clam, immo palam in faciem mihi dicerent, haud fe peripi- 
cere, cur in opus ejusmodi tantum laboris, tantosque fumptus 
impenderim, ex quo aut nuUa, aut exigua admodumin rempub- 
licam licceiariam conunoda redundarenc* Sed his , fi faperis pla- 

X^ cec, Vf z-ri cec, titceratis /hominitms itttdas fempeF aores prsbai, eosqne sd 
iceracam prsfacionis mes, Fafciculo I. pr£fix£) le^toiiem hor- 
tacus fum; ubi quidem de hujus operis fcopo, & u(u mulciplici 
fufe dilferui. Foceram eciam concemnere hujusmodi judicia , poft- 
quam viri do6ti, & vere licceraci ad unum omnes, qui in novel- 
lis liccerariis hoc opus recenfuerunc , non modo ojpus iptum dili- 
gencer, & erudite elaboracum, verum eciam reipuDlicae liccerarias 
non una ex parce uciliiiimum eife judicarunc (a). 

Ipfa«ciam Suprema UniverliCatis curacella non modo Clemen- 
tiflimis licceris , anno 1788* die 24. Maii ad me dacis Serenifrimo' 
£le6tori pergracam, acque Academise eciam noltrs honorificam 
effe hanc lucubracionem meam jQgnificavic, verumeciam dupli- 
caco, quo ancea, ^ua univerficacis Bibiiochecarius, fruebar, fa- 
lario ad ejus concinuacionem me aniqiavic. Hinc nulia lere in- 
terpofica mora fafciculi fecundus & cercius primum infecuci func. 
Quartus, isque lilcimus ob raciones modo expoficas nuncprimunii 
fequicur. Superell uc eundem squi le6toris iudicio , & corr 

re6tioni, nonminus, quammeipiom» 

commenden)* EXPLl- 

(a) Conf. WarnberrfifAc ^A^ttt ^dntntf* I787. 6tucf LXfX. N. 157* itcm vm. 
©tucf XLII. N. 146. itcm 1790. etiirf. XVC N. 47. 2HItfcmet»ie £titer4ttir %w 
tnnii 3^^ «ttt 5nortatbe 3ennei: 1788. N. 176» colutan. 179. feq. itetn 1790. im 
Snonafpe Snav. N. 150. Column. 473. Teqq. (Dberbetttfcl^e £ttterarttr$d|tttufi£r 
(bie )u (Saliburg I^ecttu<f6mmt) 1788. im SJlonatbe Octoter ©turf CCL. Colomo. 
1993. ftqq* itcm 1789. Ifugutl ©turf XCVil. Column. 30$. feqq. QOir^bitr^er 
^elebrte anjettfen 1788» im SeScuat. @tiicf X. pag. 9*- fcqq. itcm i789* im 3w 
nei: ®tucf IX. pag. 85. feqq. HUIaHJ» - Lttkrartfih - BiUiogr^ki/ikis MagMzki. — 
Von — Meufel. — ZUrtcb. StiUR 1« 1788* pag. I53* fcqq. item Stikck lU VH* 

J09. feoq. item Stiick IV. pas. 220. feaq. ^tueerlefene Hitteratttr bee tatlfon 
jfcbert beurf<blartb5. »anb. T. ©tticf. IV. pag. 5^4. feqq. ^hbingifij^t gtltpnt 
Tlnitigtn I789* pag. io5* feqq. 2UImdtie beutf<be BtbltorbeP. Sanb XCIX» 
pag. 223. feqq. ^uOtQe ju {yirfdfinge Befcbretbttiur ftbtn^voirbigtt IbihUo» 
t^tttn^ pag. i6i. feqq. itcfit pag. 25X feqq. Fafcifcolus 11. tantom recenfetor in 

Im Vn&n(bner elebrten Znitisitk X788« X« Gt&cf* SSonnemonat^ ' lY- 
EXPLICATIO ABBREVIATURARUM. 

^UM adbibni in dtindis libris » ad qnos brtTicacis caufii » in hoc qnarto Farcicnlo flepint' 
proYocaTi > utpote fnfioreBi plemfflqne opernm a ne dercriptomm 

notitiam continentes» /ikf. vel AuiiWr. Catalogas Hiftorico • Criticua Romanorum Edidonum Sae« 
culi XV. Komae 1783* in 4. auft. I. B. Audii&edL 

Bram. Notitia HQftorico - Utteraria De Libris ab Artis Typographicae Inventio^ 
ne usque ad Annum MCCCCLXXVIII. impreflis In Bibliotheca Lib. ac 
Imp. Monafterii Ad SS. Udalricum & Afram Auguftae Exftantibus. Ac« 
cedunt VIII. Tabulae ^neae Sexaginta Primorum Typographorum Al« 

Ehabeta continentes. Auguftae VindeL Sumptibus Fratrum Veith, Bi« 
liopolatrum MDCCLXXXVIIL — Pars IL libros compleftens ab anno 
1479 — 1500. impreflbs cum tribus tabulis aeneis, ibid. MDCCLXXXIX. 
in 4» maj« 

€llment. Bibliotheoue curieufe Ffiftorique & Critique &c. Par David Clement 
Tom. I. II. & llL a GOttingen 1750* 175 1. 1752. Tom. IV. & V. a Hanno* 
ver 1753. & Jf754* Tom. VL — IX. a Upfic 1756. — 1760. in 4* 

^i Bure. Bibliographie Inftruftive » ou Traite de la connoiflance des U vres ^ 
par Frangois De Bure. Volume de Theoiogie. 1^63. a Paris. VoL de la 
jurisprudence & des Sciences & Ars. 1764. ibid. Hiftoire. Tomes 3« 
1768. Belles Lettres» Tomes 2, 1765. 

enis GarelL ^erfwfirbigfeften ber ®areaifd^en ^ibliot^ecf / Don Wl. S)eni«. 
iBien 1780. in 4. 

JDenii Wien. SBiend !8ttd^bru(ferdef(^f<^te/ Don ^. ^eni^ SOSien 1782. in 4« 

J)enis Snpplem. Annalium Typographicorum V. CL Michaelis Maittaire Sup« 
plementum. Adornavit Michael Denis Aug. a Conf. Bibiiothccae Palat. 
Cuftos. Pars L Viennae M.DCCLXXXIX. Pars 11. ibid. eod. in 4. 

Dresd. 9)2erfn)£rbidfeiten ber f 6nidL ^ibliotbef )u ^refbem Tom. I. IL & IIL 

Fabr. Bibliotheca Latina Fabricii -» exedit Ernefti — Lipf. 1773. & 1774. 
Tomi IIL 

Fretftag^ jfppar. Adparatus Litterarius-Colleftus aFriderico GotthilffFreytag. 
Upfiae 1752. 1753. & 1755. Tomi IIL in 8. 

Freftaa Anal. Analefbi Litteraria De Ubris Rarioribus Edita a Frider. Gott^ 
huf Freytag. J. C. Lip&ae 1750« 

Caignat. 
Caignat. Catalogue des Livres du Cabinet de feu M. Louis • Jeaa Gngnat. otf.. 
Supplement a la. Bibtiograpiiie inftru6iive - difpofi^ 6c mis ea ordre par 
De Bure le jeuae &c. A Paris 1769. 2* Tom. i|i.8. 

Gem. ^acl ^^eobor @etn(in(« 'Sia^ti^tm t>on Den in bec tf\td<nibtxtsif^ 
StabtbibliotbeC btfintli^m ^h^m aui Dem fftnf)e^enben 3a^t(^unOert* 
tfKtQmibuTs oep SKontag^ Srben 178;. in 8. 

ffamb, M. @eocd €()cif!op^ >&ambecaecd — }ubec(Af ise 9^a(^ci(^ten bon beii' 
bocne^^mflen @(^cift(leUecn bom ^nfange bec SOBe(t bii 1500. ^ems» 1756« 
— 1764. 4. '5:(>eile (n 8. 

ffarw. Uebecftc^t becfc^iebenec ^viiQabm bec Qtii^ifd)m unb c6mif(^en ^(af ifec «» 
bon €buacb >&acn>oob - Uebecfe|t au^ bem €nfl(if(&en bon $cani i^acf 
5((tec - aOBien 1778. (n 8. maj. 

ffelm. <^ec)ei(^ni§ aftec <DcucFbenPma(e bec ^ibiiot^ef » {um ^e((. ^ans iti 
$&e$en. - bon 3ofep^ 9^acia ^eimfc^cott %ib(iot^efac ttUn i79o* in 4* 

ffum. f^bttn^atbi $c. ^umme(^ neue ^ibiiot^ef bon fe^c feitenen ibU^m ' xu i. 
S5inbe SJlficnbers 1775» - 1781. (n 8. 

jMck. De origine & incrementis Typographiae Lipfienfis &c. LipfiaSt A11Q0 
Typograptiise Seculari II J« (1740.) in 4. 

JJngn. $8. $5eotcdge )uc ^enntnif fedenec unb mecfmiicbidec ^(id^ec / mit be^ 
fonbecec SR(i(ffi(^t auf bie ^lumi^matif bon ^ac( i^en/amin Eendni(9. i. un^ 
a. ^^(..1776. 

— -♦ 9J. 9la(^ci(&ten juc ^yn^tt* unb «OJfinjfunbe, i. u. «. ^^I. 1780. 178«. 

Mtuf. Hiftorifcii - Litterarifcli - Bibliograpliifches Magazin — Herausgegebea 
von Meufel. Ziirich 1788. i790- « 1791. L U* III' und IV. StttclL in 8. 

Ntocell. <33ec)ei(l^ni§ t9podcap{)if(^ec ^enfmdiec au< bem f&nfjei^enten Sa^cNn^ 
bect/ n>e((^e ft(0 in bec Q3ib(iotbef b<« cesuiiecten C^oc^eccnflifte^ be^ ^eiL. 
S(ugu(lin iu 9{euflift in ^9C0( oefinben. ^tx^pm - 1789. (n 4. Edidit ^. 

tabulas fex aeri incifas adjecit Frandfcus Gras Can. Reg. & Bibliotheca* 
rius NeocelL 

Orlandi — Ori^ne e Progrefli della Stampa. Bononiae 1722. in 4. , 

Oudin. Canmiri Oudini Commentarius de Scriptoribus EcclefiaAicis &c. Fran* 
cofurti ad Moenum. 1732. Vol. 3. in Fol. 

Panzer Ann. ^nuafen bec ^ftecn beutfd^en Eittecatuc. 1788« fti 4t maj. 

Panzer N. 9lficnbecg« ^u((^bcu(fecflef(l^i(l^te. 1789. 

Stranfs Mon. Monumenta Typographica, quae exflant in.Bibliotheca CoUe^ 
Canonicorum Regg. ia Rebdorf. CoUegit -» Andreas Straub &c. Eych^ 
dii 1787. in 4t 
▼» JStrttttft Op* Opera nuiora — qu» iadtant in eadem Bibliotheea. 1790. in 4. 

WPnst. Annamentarium Catiiolicum &c Joannis Nicolai Weislinger — Argentinae 
M.DCC.XL1X. in Fol. Ejusdem Catalogus Librorum impreflbrum ia 
. Bibliotfaeca ~ Ordinis S, Joiiannis Hierofoiymitani Argentinae. — ibid. 
M.DCC.XLIX. in Fol. 

Klirdth. BiUiotheca iMoguntina libris Saeculo Primo Typographico Moguntiae 
impreifis inftm^fai — A Stephano Alexandro Wtirdthwein &c. Auguft. 
\^ndel. 1787. in 4. 

^Sa^/ '^H' 9ud<burdd IBud^brucf erdef(^i(^te - wn ^eors aBii^m ^apf tt, — 
$luil^bttr9 1786. in 4. II. %^et( 1791« 

JZapfMem. <0)er(w&rbifl(eiten ber 3apfif(^en fdihlwik^ u u. 2. ISanb. ^UQif 
bwti 1787* in 8. Tom. a. 

-Zaff- Cat. Catalogus Librorom Rariflimorum ab Artis typographicae invento* 
ribus ad Annum — MCCCCXCIX. excuforum , & in Bibiioipheca Zapiiana 
eztantium. MDCCLXXXVL in 8. 


NOTATIO LIBRORUM, 

Qoi iii hO€ qoirto Fafdcolo per errorem iceraco reeeiifliotBfw 

Pag. S^ adiinnuin 14S5. recenfetur opus, quod jam Fafciculo ilL pag. 24. 

N. IV. recenfitum eft. 
Arg. 35* N. II. idem recenfetur lil>er» qui paulo inferius pag.42. N. 6i. 
^fi^g* 45« N. aa: eft exemplar mutilum operis, & editionis recenfit;^ pag. 53. N. 63« 
Pag. 48. N. 35. eadem defcripta eft Satyrarum Juvenalis editio, quae occurit 

pag- 53- N. 64. 
-P^^- 79* K. 6. & pag» 91. N. 78. eadem recenfetur editio. 
^^g- 95- N* 6* & P^S* 99* U>o. N. 37. eft ejusdem operis eadem editio. 
^og^ 95* N. 7. & pag. loi. N. 49* occurrit eadem ejusdem operis editio. 
Png. 96. N. 11. & pag. 97. N. 15. nefcio,' quo contigerit cafu, ut idem libec 

recenferetur. 
Fag. 117. N» ^39* & Pag. 133. N. 269. eadem editio occurrit 
Pag. 130. N. 260. eadem opufcuiorum S. Anfelmi editio recenfetur, quae 

pag. 143. N. 333. . 

P8g« 140; N. 313. & pag. 157. N. 427. eft eadem editio. 
Vag. 160. ad annum 1495* denuo recenfetur editio jam recenfita pag. 55. N. 4« 

Iteratae horum operum recenfionis caufa fuit • quod , plerumque com- 

l^bi cum aliis neodum recenfitis , interjefto primum aliquod dierum 

, Bepe hcbdomadum» intwpraUot iterum occttcrerent magis d^ eorum adcuraoi 

dcfcrip* " Vtfi 
^efcriptione (oHidto, qusm memoria recolendt quod etdem^nm «Uta t nt. 
defcripta fiierint Quam facile in tanto iibrorum Saecuio XV. impreflbrumt 
& in Bibliotlieca academica exftantium numerot ^ui adnumeratis Ubris is 
dupio exftantibus ad bis mille, & quingentos afcendit , fieil pqtuerit» utidem 
liber iterato recenferetur , percipient, & dabunt veniam ilii, qui ipfimet hu« 
]usmodi laboribus humeros fuos fuppofuerunt Et apud hos quidem exculk* 
tione ifta opus forte non fiiiflet, poft^uam errores a me adnoiflbs indicavL 
Nec (Ufliteri poflum , R^oris academici mqnus , quod inchoata Faicicuii IV. 
impreflione humeris meis fuit impofitum • faepe impedimento mihl fuifle • quo 
minus debitam attentionem liabere poflfem. vion raro enim vei errorum ty^ 
pographicorum correftione , vel operis ipfius reuifione , & etnendatione occupa« 
tus a coepto iabore defiftere cogebar, nec eum» nifi interjedo aliquot hora« 
rum» interdum etiam dierum intervalio, refumere poteram. 

Sequentia duo opera nunc primum cum pluribus aliis compa^ 
•eperi: 

IDic IS^f^mAMn &^ b' «QcrburebtetidbtiSef!. <St^Smtd>ti^ifi fSrfi 
anb ^err^ ^ern Sigmunb. K^mtfcbcr &eyfcr ~ jjnn t>k nid^tteiu «.^ncliciL 

ific) i^ C^flcnQ bie Cbriltcnlidb Cirdj^tn 3n bcftectgc •tbnung $il pringen 
Hrgei^men l^ece^ D4romb bann b40 Mrmeft. Condlium ber iitt angefe^ 
)tn wit IftrnMb t^On wort^ ed wmtn «V0tnelic&en Di^Iget Verfa pagina 
ejusdem foiii imaginem exhibet imperatoris dormientis, cujus ad aurem vox 
ie coelo venit. in Fol. Conftat foliis 28« imprefiis , &, fignatis a. b« c. d. 
Folio verfo 6. quaternionis d. columna 2. tiaec lubfcripta leguntur : Alt enbet 
fid^ b4s biUt) ber Keform^ci^n — gebrorfo (fic) burdb luc4 Sci/TcnnMtr. 
in ber tetfirlid^en flatt Zutgfputfi^ 4m mttiv^clD na^ Symonta m 3.ubc: 
2(nn9 bni. tlK* cccc. xcvij. Folia duo poftrema vacua funt. De hoc misigQi 

momenti opere Conf. Panzer ^nnalen Der dUttn t)eutf($en Citteratut pag. 90. 
feqq« & pag. aas* & ^^^* i^em 2apf ^us$biit^i ^itd^&rocferjiefd^icpte P* L 
pag. 122. 

Der weid Kitter twie er Bctrcut»(td|) beifhtnb ritter i.tumn, bcs 
^er^OScn fon «on Burgcdi. b46 er i& Cet^ ein l^ilntgrctdb bef40« His fub^ 
jefta efi; figura ligno incifa, libri fabulofi argunlento refpondens. In ip(b 
etiam libro pafiim occurrunt figurae ligno incifae , eaBoue variae magnitudima., 
occunrunt etiam initiales litterae florentes^ magnae. FoL Titulum exc\pit re« 
giftrum folii unius. Folio 3. pofl: praefationem'oi)usipfum incipit, ciiaradere 
germanico in 1. columnis impreflum. Folia litteris 9l -* 3r ^ ^ ^ & ^nata,» 
& numeris romanis notata fiint Eft exemplar mutilum, utpote miip verib 
CUCXXI. f 181O terminatum. Verba uitima iiujus folii funt 

bliben $u r^ t»ter$eben t40/ vnb ro^rcn tn grofpn ftJbMi 
Pauds indicavit Panzer Ann. p« 47. notitia ez Bibliottieca IngDlflauiienfi fiU 

^mmunicata. £x Panzero habet Jkm SuffL p« 659. K 5776«^ 

ivinTmA 
N OT I T I A 

Sa:ST03RXCO-X.XXE3RA3aXA 

D E 

INCUNABULIS T YPOGR APHICIS 

BlBLIOTHECa; ACADEM. INGOLSTADIEfJSIS. 
F A S C I C U L U S. IV. 

g g"' ■- 'trss w '■ " aa 

A D D E N D A 

A D 

TRES FASCICULOS PRIORES, 

t E n 

LIBHI ANTB ANNUM 1490. IMPRESSI 

E T 

NUNC PRIMUM E BIBtlOTHECA ERUTI. Ra ANNO 1473. _Laynerii deRiualto Ord. Praed. (vulgo de Pifis loco natali) Pantheologia, 
feu Lextcon Theologicum alphabeticum. Fol. Exflat apud nos non nifi volu- 
men unum. quod prseter triplex Regiflrum, foliis 30. comprelienfum , com- 
pleftitur tantum mat^rias^fub litteris A. B. C. & D. occurieutes. Prologus 
Sumtttr Fafe. IV, & duplex ^^ 
duplex cditoris Jacobi Florentini Ord. min. , & materije littera A compr< 
henfae foiia implent 68. Ctiaftarum Fafciculus ultimus fexternus eft, &op< 
ipfum terminatur fexterni liujus folio ii.jcolumna 2. linea 52. Sequitur au-^ 
tem , & incipit eodem folio verfo tabula pcedentif Jfe. D. terminata folio 1 2. 
columna 3. linea 36. lCeterum Character gothicus eft admodum nitidus. 
Defunt fignat. cuft. num. fol. initiales litterae. Vix dubito, quin hbc Volumea 
pars fit editionis Norimbergenfis per Joh. Senfenfchmid . & Henricum Kefer 
anno 1473. adornatas, quantum quidem ex adcurata hujus editionis defcriptio- 
ne apud Panzer N. p. 1 1. & la. xolligo. 

ANNO 1474. 

Speculum Judic. Guilielmi Duranti. Cum additionibus Joh. Andreae 
& Baldi. Pars L & Pars II. edit rom. an. 1474. quam recenlet Audiffredi 
p. 151. Fol. maj. Vol. I. Praeit Joh. Bapt. de Lanciis ad Cardinalem Melfe- 
tenfem epiftola dedicatoria hujus editionis a fe curatae, quam praecedentibus 
duabus romanis (quarum una anno 1473, altera an. eod. 1474. prodiit conf» 
jiud p. 131« & p. 169.) multo corre6liorem e(fe afHrmat. Epiftolam eodem 
folio verfofubfequuntur ^ice primi libri fpecuti. Folio fecundo poft titulum 
characlere gothico pinguiori &c majufculo impreflum opus incipit romano 
charaftere impreflum fine cuftod. fignat. numeris & infcriptionibus foU. 
Folio ultimo verfo : Finitur prima pars Speculi Guilhelmi duranti cum 
actditionibus ^ohannis Andree & domini Baldi. Rome impjfa per uenerabUer 
magiftros Vaalricum gallum ^lmanii & Symonem nicholai de Luca. Folio L 
verfo partis fecundae Incipiunt (& finiunt) ^ice fuper fecundo fpeculi. Fo- 
lium II. deeft. Folium certium incipit vocibus traStatum habere. Forma 
exterior eft eadem prorfus , quae partis primae. Ceterum pars haec fecunda 
fine ulla fubfcriotione terminatur. Folio ultimo refto exhibetur Regiftrum 
primi voluminis (h. e. Partis I. & IL) Spe. culi. Fatetur P. Audiffredi in Ca- 
talog. Roman. Edit Saec. XV. Volumen primum ( debuiflet Hicere primam 
partem voluminis primi , cum parris fecundae titulum ex exemplari utique a 
fe vifo recitaverit) hujus editionis fe nunquam vidifle* Unde etiam Joh. Bapt 
de Lanciis, qui editionem hanc curavit, nulla apud eum fit.mentio. Conf. 
loc. cit p. X51. 

ANNO 1475. 

Petri Nigri (Schwarz) Ord. Prad* Tra^htus contra Judaeos de conditio* 
ne veri Meffiae ad Pfalm. 118. (Latinis 117.) y?'. 22. in Fol. charatt. goth. 
minus pinguis, fine titulo, cuftodibus, fignaturis, numeris foliorum cum ini- 
tialibus litteris ligno incifis. Hebraicae voces latinis litteris impreflae funt. 
Conflat foliis 42. In auerfa ultimi pagina legitur: Explicit TraSlatus Ad ^^ 
deo^ jfftdiam extirpandam ofe&us £ fratrem Petrum Jfigri ordinis pdicato^ Vni^ 
•uerfttdti Montifpejufani in francia. falamantiw m hifpania. friburgenji ac Inget^ 

Jietenfts 
l I I 

/ttftnjfs In yltamania. /ftuata^. Baccalariu In theologia formatu In ligiia (fic) 

^ehraica proficienUm Qui z ifo corrigete Inpreffus epj^ difcretu ac Imiuflriu virii 

Conradum Funer de uerhufen. In Efslingen Imperiali villa. ac oplei^ j9nno ab 

Jncarnacde ani Millefmo cccclxxv die fexta ^unij. Accedunt i) litteris iisdem 

l.ropre(ra, nomlna librorum veteris teftamenti, quibus tam apud latinos, quam 

Mebraeos infigniuntur. 2) Explicatio alphabeti hebraici. 3) Decem praece- 

ta decalogi hebraice latinis litteris imprefla , cum verfione eorum latina et 

blutione quarundam obiectionum. Ad calcem harum additionum legitur: 

Has auSoritates ptextis fubimpmere iujft quibo vti poteris in locis fuis. Et niliii 

aimplius. De auctore^ qui in matricula Univerfitatis noftrae ad diem 27. 

^artii an. 1473 inter infcriptos legitur his verhis: Ftater petrus Suartz de 

Cadana ordinis predicatorum facre theologie JBaccalaureus formatus , conf. Freytag 

^nal. pag. 634» vbi etiam de opere ipfo, 6c hac editione notitiae habentur. 

ANNO 1476. 

1) Juftiniani Imp. Inftitutionum Libri IV. 2) 'Authenticarum collatio- 
xesNovem. 3) Codicis libri 10. ii. et 12. 4) Liber feudorum. Omnia cum 
apparatu Accurfii. Accedunt Extravagantes cum apparatu Bartoli. Fol. maj. 
Praecedunt rubricae horum omnium operum foliis duobus , & dimidio compre- 
henfe. Charaft. textus goth. pinquior, & majufculus. Commentariorum 
vero roman. Defunt fignat. Cuftodes , numeri, & infcriptiones foiiorum. A3 
calcem iibri IV. Inftitutionum legitur: Finis inflitutionum cum apparatu accurfii 
ciuis florentini impffus rome. Anno falutis MccccLxxVI. feden Sixto. iiii. ponti^ 
fice maxio ano pontificatus eius quinto. cum indice rubricarum. Ad calcem 
^ authenticarum nihil fubfcriptum legitur. Folio autem fequenti Codicis- liher^ 
incipit. X. Ad calcem duodecimi nihil pariter fubfcriptum eft. Ad calcem 
vero feudorum legitur: Finit feliciter liber feudornm impreffus Rome aput (fic) 
fanctum Marcum jinno a natiuitate dni. M. cccc. \ocxvi. die lune xv. mtfis iulii 
fedn ( fic ) Sixto quarto pontifice maximo anno pontificatus eius qnto. Extrava- 
gantes foliis 11. comprehenfae funt: folio autem verfo ultimo exhibetur Regi-' 
flrum (chartarum) huius uoluminis iuxta ordinem glo, Cl. P. AudiflTredi in 
Qataiogo Rom. edit. Saec. XV. non nifi Libros IV. Inftitutionum fecundum 
hanc editionem noverat, & ne de his quidem adcuratam habuit notitiam, 
ut patet ex fubfcriptione ab eo recitata ,p. ii. Haufit hanc notitiam ex in- 
dice Bibliothecae FeUni M. Sandei , quem tamen p. 208» in nota * quoad fub^ 
fcriptiones prcefertim accuratiffime exaratum efle adfirmat. Minus accurate, 
inrnio ofcitanter exaratum efle Catalogum illum novo argumento probari pof- 
fet, fi conftaret certo, quod probabiliffimum eft, Indicem feudorum ibid. 
p. 203. N. VI. excitatum , & Romae apud S. marcum impreffum eundem effe 
cum fuperius laudato libro. feudorum. 

Aa ANNO 
ANNO 1477. 

Joh. Andre» V traftatus de Arboribus confanguinitatis, aflinitatis, __ 
cognationis fpiritualis. in Foi. Haec^ditio cum editione anni 1478. Fafc. IL 
pag. 23. cxafteeonvenit, & tantunn in numero, ac pofitione linearum hinc 
mde diflfert. Ad caleem pagin» primaefoiii 10. Finit tra&atus — Anno do^ 
, fnini Millefmo quadringentefmo feptuagefmo feptimo, Imprejfus per Fridericum 
Creujiner de Nurrfiberga^ Conf. Braun P. I. pag. i^a. Panzer N. pag. 49. 

ANNO 1478* 

r 

Ineipit Apparatus quinq^ librorii decretaliu^ dni jnnoclcij pape quarti c5po^ 
ftf^ etpublicat^ in ciuitate ludunen. ( fic ) Fol. magn. Ciiaraft. goth. Henrici Egge- 
ftein typographi Argentin. fine cuftod. fignat. num. foll. initialibus litteris. Rarif- 
fima editio , memorata a Steigenbergero in ber 9{bl^an&lung fi(?er bfe JWO aller^ 
" Altejle seDrucf te Deutjii&e.SSJbeln p. 36. & adcurate 4efcripta a ^rai/» P. L p. 
197. Sed exemplar noftrum mutilum eft. Terminatur enim foiio 374. ver« 
bis iUis: quidam eci&funt £9 et fi hnt. Ut adeofolia 32 poftrengia defmt» 

ANNO 1482. 

^ . 

S. Athanafii opus Contra gentiles ex verfione latina Omniboni Leoniceni 
in hac editione correfta a Barnaba Celfeno hortatu Petri Bruti Catharenfis Epi- 
fcopi , cujus praemifia eft ad hunc epiftola cum iHius refponforia. Prior data 
eft Quarto noas decembres, M. cccdxxxi. in palatio Epali uicentino. pofterior 
uicentii quinto cal. ianuarias. M^ cccclxxxi. Fal. Charaft* rom. cuna fignat» 
a-— ra. fine cuftod. & num. foll^ Ad c^lcem foHi 6refti ternionis m: Atha^ 
nafii opus contra gentiles feliciter finit. Imprejfum Viruentio^ a leonardo bafilienjl 
eupidijfme & fiudiofijftme. M. cccclxxxii. caUfebruarias. Habet Ortandip. 174, 

ANNO 1483. 

Conclliatoir diflferentiarii philofophoru & precipue medico^ — Petri de 
Abano — Fol. Charaft. goth. cum fignat fine cuftod. et num. foil. Ante 
medium columnae 4. folii 2 ternionis gg. legitur: Exegimus deo fautore op^ ^ 
impefa ^o charaS^ereq^ — ^ohdnis herbort de Selgeflat — Imprejfum Uenetiis dno 
^Z' HS3- «^^^ februis, Accedunt additiones, & emendationes quaedam, item 
tabula quaeftionum. Folium fextum reftum ternionis gg. epiftola legitur, qut 
Francijcus argilagnes de ualentia artium et medicine doS[or leSoribus fa. p. d. icit. 
Difcimus ex ifta epiftola , Argilagnem ad hoq opus adcurate imprimendam 
fiiam operam coatulifie. 

ANNO 
ANNO 1485- 

Libetluf TTagogicuf AbdillasA. Id Efi Serui Gloriofi Dei Qui Dicitur 
\JtUhabitius Ad magifitfium ^uditiorum Afirorutri Interpretatus A ^oanne Hi- 
ypalenfi. Seripturnque In Eundem A ^ohanne Saxonie Editum Vtili Serie Con" 
wiexum Incipiunt. in 4, Praeit fphaera terreftris. Charafter operis romanus , 
ooramentariorum gothicus, Cum fignat. & litteris initialibus magnis floren- 
^bus, fme cuftod. 6c num. folL In pagina prima folii 10. quintefnionis mm: 
J^init fcriptum Alchabitium ordinatum per ^ohannem de Jaxonia in villa pari-^ 
/imfijanno 1331* correSfump^artiumetmedictue doSorem aominum Bartholomeum 

dt Alten de Nufia. Impr/ffum arte ac diligentia Erhardi ratdolt de Augufia 

Jmperante ^ohanne Mocenigo Uenetiarum duce. Anno falutifere -incarnationis. 

1485- Uenrtiis. De hac editione, opere ipfo, auctore &c. praeclare diflferit 

Denis Garell. pag. 119. & lao. 

ANNO 1486. ^ 

1. S. Thomas Aq, in Lib. L Sententiarum in FoL Ad calcem ante 
tabulam quaeftionum : Explicit fcriptu fancti Thome de aquino ordfjs predicatoru 
Jup primo libro fentetiarii fingulis diflinSlionib^ antepofitis. Imprejfum Uenetiisj 
fnagifiru Antonia de firata Cremonefem. Anno domini 1486. Die ai. ^unii. 
Chara6l. goth. & minut. in Commentariis , in textu Petri Lombardi magn. 
& iuculent. Habet fignat iditia]« litter. parv. & infcript pagg. caret cuftofi* 
& foll. num. Editio ut videtur haftenus incognita. 

1. 1^45 ^egifler iiber b46 b&<h gen^nnt bit.wat HiK&iioISung 
Crifif» in 4. Regiftrum hoc foliis 5 conftat. Folio 6 (quod eft) Z>40 i p(4t/ 
cpus incipit charat^ere germanico maiori impreflum fine cuftodibus & ftgnat. 
cum numeris foliorum. Terminatur folio verfo cxc (190) iinea 19» Non du« 
l)it0 9 quin eadem fit editio, quam Panzer Annal. \>. ifq. & p. 25. Auguftas 
Vindelicorum ab Antonio Sorg anno 1486. excufam recenfuit. Defunt tan- 
tum in noftro exemplari folia primum/quod titulum, & uitimumi quod fub« 
fcriptionem continere debet 

ANNO 1487. 

ffoc tibetto teffor agnofces defenfiones plurimas: et eas certas aiq^ legitti-' 
mas (fic) r eos quimate putdt canonicoru^ regulnriu ordine^ no precedere gradut 
ac dignitate monafiicum. Quefunt edite a celfo Maffeo regutari canonico Reue^ 
rendifftmis dominis Cardinatibus fanSi Marci. Neapolitano. atq^ fenenfi olim Ro^ 
me audita eotrouerfia id depofcentibus^ &c. in 4. Charaft. goth. column. 9. 
cum fignat. a — e. fine cuftod. & num. foH. Folio 8 verfo quaternionis b le- 
gitur: Imprejfum Uenetiis J9 Peirum Bergamenfem: Anno domini. 1487« Menfis 
^anuarij dii dtcimo. AcCQdit>^ tanquam par« operis fecu^da» Mb(r refponfio^ 

num 

num ad rationes njdhajlicas j terminatus folio 6 refto ternionis e, ubi etiam fif ** 
fcriptionis loco legitur Regiflrum chartarum, & vox Finis. Editio, ut ipfu ^ 
opufculum , prorfus videtur incognita. Eft enim diuerfum ab opere fimilis a 
gumenti, cujus auftor eft Eufebius Corradus , Can. Regt apud DinisfuppL p. 5 4^ *-- ^ ' 

ANNO 1488. 

1. Francifci Maturantii Peruftni Viri Eruditiffimi Ettarrationes. h 
M. T. Ciceronis Philippicas. in Fol. Praeit Maturantii epiftola ad Joh. Ma- 
riam Aureolum Vicentinum. Charaft. Roman. tam in textu, quam in enar- 
rationibus , cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem primae pagina^^ 
folii 6. ternionis n : Imprejum Uicentict per henricum de fanSo urJSo. M. cca 
\xxxviii. die. viiii. menf. iunii. Meminit Harw. pag. ipg. 

2. Libri quatuor de Imitatione Jefu Chri(ti, qui in bac editione Johan- 
ni Gerfon Cancellario Parifienfi adfcribuntur. in 4. Praeeunt Tahule capiiuloA 
i tibros fequentes. Charaft. goth. cum fignat fine cuftod. & num. foU. la 
col. 3. folii 3. ternionis f. Explicit liber quartus — ^ohdnis gerfon cacellarii 
parifienfts de cotetu mudi deuotu et vtile opufcutu. Impreffu Augufte arti et im^ 
penfis Erhardi ratdolt viri folert. Anno dni M. eccc. Ixxxviij. Accedit Ger* 
fotiis traftatus de meditatiofte ^ordis , foliis duobus & dimidio comprehenfus* 
Ad calcem: Explicit liberde mtditatioe cordis. Conf. Braun pag. i6a. In cdi- 
tiione operum Gerfonis eodem anno fa6bi hi quatuor libri de Imitatione J. Ch. 
Gerfonis non efie, fed.cujusdam CanoniciReguIaris Thomae de Kempis nimi-* 
rum, efle dicuntur. Gonf. Fafc. III. pag. 118. feqq. 

3. Setmonis fan&i Uincentii de Ualentia fratris diui ordinis predicatorum 
fdere theotogie profejforis eximii de tempore Hyemali. — Sermones ejusdem 
de Sanftis. in rol. Voll. 2. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftoft. & num. 
foIL Ad calcem partis hyemalis; Uenerandi patris — fermones hyenuUes — 
in inctyta Baftlea folicitius emendati. ac p Nicolaum Kefler — smpreffi_: finiunt. 
Anno — M. cccc. prope finem oSuagefimi oSaui. xvj. videlicet katendas mefis ^fl- 
nuarij. Cum tabula alphabetica materiarum. Ad calcem lermonum de San- 
ftis poft Typographi infignia: Sermones — Trium fere partium voluminsbus: 
Hyemali uidelicet Ejliuali ( auod apud nos defideratur ) et de fanffis — cura et 
impenfts Nicolai Keflers — finiunt. Anno — poft^milleftmum quaterque centefimum 
o&mageftmo o&auo. Sedecimo f/o Kalendas ^anuarii. Pars hyemalis fola re- 
cenfetur in NeocelL p. 103« Omnium trium volununum meminit Denis in 
Supptem. pag. 246. 

4. Roberti Caraccioli de Licio Ord. min. Sermones Quadragefimales 
de peccatis. in 4. Charaft. goth. minutiff. cum fignat. & num. foll. fine cu- 
ftod. In col. 4. folii I86. Explicit quadragefimale de peccatis — finitum eft 
(ab auftore) anno domini 1483. die q^ menfis octohris hora vefpertina. Et sm^ 
prefium Uenetiis per Andream de Torefanis ae AJula: Anno dfii 1488. die 5. koL 

oSobris. Accedunt epiftola ad Johannem de Aragoma Cardioalem dedicato« 
via , & tabula fermonum. Sermones ifti quadragefimales de peecattf ab ejus«« 
<leni aufloris fermonibus quadrageflmalibus de poenitentia infcriptis diuerfl funt. 
SIos autem ante annum 1483 nedum compbfltos, fed faepius impreflbs habe« 
mius» nempe ann. 1472«. 1473« ^475 &c- (^onf. Braun P. I. pag. 146. 157. 177« 

ANNO 1489. 

1. Katendarium magijlri ^oannis de monte regio viri peritiJjHmi. in 4. 
Charaft. goth^ cum figpat. a. b. c. flne cuftod. & num. foU. conftat 26. foliis. 
Ad calcem: Kalendarium — explicH feliciter Erhardi ratdolt — imprimendi 
arte: — augufle vindelicorum — xii. KaL Aprilis. 1489. Zapf. in Aug. me- 
ininit Kalendarii germanici ejusdem autloris eodem anno , & ab eodem ty- 
pographo impreflTi; latini autem non meminit. 

3; Compilatio Leupoldi ducatus Auflriefilii de aflrorum fcientia Decem con^ 
"tinens traSatus. m 4. PraSeunt fphaera mundi , & typographi epiftola dedica« 
toria ad Udalricum de Fronsberg Epifcopum Tridentinum. Charaft. goth. 
cum fignat a — o. fine cuftod. & num^ foll. Ad calcem : Compilatio — ex-^ 
flicit feliciter. Erhardi ratdolt — imprimendi arte — augu/le Findelicorum — 
'Quinto ydus ^anuarii^ M. cccc. Ixxxix. currente^ Laus deo. Conf. Braun J?.VL 
fag* X78* Gm. pag. 184. NeocelL pag. 113. Zapf in Aug. p. 88« 

ANNO 1490. 

r. Tra&atus etfermones compilati a reuerendiJjHmodomlo Pefro de Ailliaco. 
facre theotogie doShre. — Ad calcem : — Imfreffl argetine anno dni. M. ccccxc. 
Fol. min. Char. goth. col. 1. cum fign. pagg. infcripL & initial. litter. fine 
Cuftod. & num. foll. Conf. IVeisL pag. 545. Gem. pag. 199. & 200. 

2. Incipit te&ura eximii iuris luminis domini Bar. ( toli ) de faxoferrato 
fuper autentids. Fol. magn. Charaft^ goth. cum fignat. num. foll. & infcript. 
•fine cuftod. Ad calcem: Uenetiisp Baptiflam de Tortis (cujm ejusdem infig- 
nibus) M. cccclxxxx. die xxvii^ Mati^ Conf. Denis Supplem. pag. 28i# Braun 
Part IL pag. 207. 

3. Incipit ieffura dni Bar.fuper tribus tihris C. (odicis 10. 11. & 12.) 
vna cH additionibus iuris utriufq^ doSorum clariffimorum dni Angeli de peruflo ac 
domifU Atexandri de Imola fuis tocis infertis. Fol. magn. Car. goth. fine cu- 
ftod. cum fignat. foll. num. & infcript. Ad calcem : Uenetiis fer Baptiflam de 
tortis (cum ejusd. infign.) M. cccclxxxx. die vigefimo qrto ^ttu Conf. Braun 
Part* 11. pag. 207. 

4. La6lantii opera. FoL Pr^eeunt tituli capitum, & errata per Fr. 
Ant. Raudenfem collefta , quae cum Epiftola Joh. Andreae Alerienf. Epifc. ex 
editione Laftantii romana anni 1470. deprompta ofto folia implent. Charaft. 
roman. cum infcript. pagg* & initial. litter. parv. fine cuftod. & foll. num. 
Ad calcem: Imprejfum Verutiis per magifli\t Theodo^B^ de Ragazonibus de Afula. 

Anno d zwf. jJnno incarnationts domini. M. CCC (fic pro M.CCCC.) LXXXX. Vigefim 
primo menfis Apritist Conf. Denis Garell. pag. 140. 

5. Expofitiones fiiJe declaratioes admodu^ neccffarie ac perutites olm titu 
torU tegntium exaSta repetitaq^ opera acdiiigetia interpretcUorum. (ftudio Seba« 
ftiani Brant J. U. D. ) in 4. Charaft. gotli. cum fignat. pagg. inlcript* & ini- 
tial. litter. fine cuftod, & foll. num. Ad calcem; Imprejhm Bafitee per Mi- 
cliaelem furter opera et impenfis prefiantifpfni viri doStoris jlndree fieimut totius iu 
tis monarche. jlnno fixtutifere incarnattonis Milteftmo qtercetefimo nonagefimo Ka 
lldis oSiobrib*i (fic) Conf. Braun Part. II. pag. 201. Au^lores, qui de Sebaft. 
Brant notitias dederunt, plures excitavit Freytag Apparat Litt. Tom. L 

pag- 3^3- *'eq- 

6. TraSatus fiicerdotatis de facramentis deq^ diuinis officiis et eorum cul-* 

minifiratonibus. in 4. Cliaraft. gotli. coU. 2. cum fignat. & numer. foll. Ad 
calcem: Finit traaat^ jputitis de adminiflratioe facramito/^^ — Imprejfus Argen^ 
tineji MartinQ flach. yJnno dni. M. cccc. xc. ipfa vigitia penthecoftes . De opu- 
fculo ipfo conf. Fafc^ III. pag. 106. N. XXIV. de hac vero editione Braun 
Part. II. pag. 197. & 198. 

7. Coputata pulcherrima diuerfis ex auHorib'^ togice in vnum corrogata in 
veterem artem Arefto. Cum textu eiufde Jim uiam diui doSoris Thome de Aquino ' 
et iuxta procefum mgro^ Cotonie in burfa Montis regentium. Fol. Charaft. goth^ 
cum fignat. & numer. foliorum roman. In columna tertia fol. CXXXI. legi- 
tur: Copthta tibroj\, ueteris artis AreftoteP etiam^^ Porphirii et Gitberti Porretani 
fim tp.cej\im mgror^ Cotonie burfam Motis regentium in via ctariffmi doSoris fci 

Thome de Aquino oriTis predicato/^, fontis totius plntofophice ac theotogice veritatis. 
attetif/ime correSa. Finiunt feticiter ( inipreffa Coioniae , per Henricum Quentel» 
> ut videtur) Anno dii. M. cccc. xc. Meminit etiam Denis in Supplem. pag. 285. 
Copulata in Logicam novam ab iisdem auAoribus profe^la recenfui F^c. lU. 
pag. 164. 

g. Alexandri de Imola Commentaria in 2. partem InfortiatL Vene- 
tiis per Bernardinum de Tridino, 1490. in FoL magn. Corrf. Fafc. III. pag. 
168. N. LXVII. 

9. Ejusdem Alexandri Comment. in digeftum Novum. ibid per eun- 
dcm 1490- Fol- magn. Conf. Fafc. III. pag. 168. N. LXVIII. 

10. Ejusdem Commeht. in i. & 2. partem Codicis. Ibid. per eucv* 
dem 1490. Fol. magn. Conf Fafc. III. pag. 169. N. LXIX. 

11. Nicolai Nicoli ( Facultii ) Sermones (fic eos adpellat auftor) feu 
Traftatus medici Septem, m totidem volumina diftributi. Fol. magn. Cha- 
raft. goth. coll, 2. cum infcript. & numeris pagg. nec non fignaturis, & cx 
parte cuftod. Sermo primus de conferuatoe fanitatis — Ad calcem : Ad tau^ 
dem Exietfi gtoriofi dei Expticit fermo primus Nicotai Florentini^ Impreffus w- 
netiis per Bernardinum de Tridino de Moteferrato. Anno dni. M. cccclxxxxi. die. 
15. Apritis. Eft foll. 47. Sermo fecundus de febribus — Ad calcem: Qiwi 
Muwtio dei bcnediSti Exptidt -— Jmpreji6eju€ diligentijpma Bemardini de Tri^ 

dina l¥- I 

iiin6 — tdmptetS Anno fatut M. cccc. \xxxxi. nonis ^utij. Uenetifr. — Serma 
tertius de membrit capitif — Explicit — — j^nno domini Mcccclxxxx. die xx^ 
( Rc pro 24 ) Menfis decembris. — Sermo quartus de membris fpiritualibus — 
mxpticit — Mcccclxxxxi. Nonis augufti vemtiis. 7- Sermo quintus de membrif 
maturatilnW — fimtus eft jlnno dni m. ccccXxxxxj. die vero 1 8. ^nij. — . Sermo 
Jextus de membris generationis -• M, cccc. {xxxxj. Nonis Augufti Uenetiis^ . De- 
mum Sermo feptimus de eirurgia et de decoratione — Explicit — vltimuf fer^ 
ntonum nouiter imprejbrum Uenetiis — cura et impenfis Bernardini de Tridino — 
Comptetorum Anno falutifere incarnationis dni. i. 4. q. i. Menfifq^ die Z^i OSobris. 
Sermones tertium, & quartum hujus editionis Denis in Suppj^mento pag. 293. 
ad annum 1490. retulit. At fermo quartus anno demum 1491. prodiit. Vix 
crit BiUiotheca in germania, quae lermones idos omnes comple6titur. 

II. Canouis Avicennae Libri II. III. IV. & V. Venetiis per Diony|jum 
Bertochum 1490. Fol. magn. Conf. Fafcr III. pag. 170. ad ann. 1489^ quo 
primus liber ab eodem ^/pographo imprefrus cum bis recenfetur. 

13. Expofitionis Gentitis Futginatis fuper prifnam fen quarti canonis jiui^ 
cenmiq traSat ae febribus cum textu Auicenne. Finis. Venetiis per Baptiflam 
di Tortif^ M. cccc. ixxxx^ die xxiiij. ^anuarij. Haec ad calcem in prima pag, 
fol. 72, Eft in Fol. magn. cum foiior. num. paginar. infcript. & fignat. fine 
cuftod. Conf. Denis Supplem. p^g. 136. ubi commentaria Gentilis Fulg. in 
totum canonem quartum memorantur. Sed conf. dicenda a me ad annum 
1492. N. XVI. 

14. Bartholi commentaria in digeftum vetus cum additionibus Aiexan« 
dri de Imola. Vol. a. in Fol. magn. Ad calcem Vol. I. : Imprejum Mli ( Me- 
diolani ) per magiftrum Leonardum pachet die xvj, Menfts Septem. Anno M. cccc. 
Ixxxx. Ad calcem Vol. II. : Secunda pars etfinis^ff. veteris vna cu aditionibuf 
( fic ) atexandri de Imota Impreffa Mediotani et finita quarto nonas ^anuarias per 
Leonardum pacliet teutonicum feticiter. anno dni milefimo (fic) quadringentiffimo (fic) 
nonagefimo. Chara6l. goth. coll. 2. cum fignat. infcript. pagg. & initial. litter. 
parv. nne cuftod. & foU. numer. Meminit Denis in Supplem. pag. 281. hujus 
editionis, uti etiamLefturae Bartoli in Dig. Infort. nec non in^I. & II. part. cod. 

15; Gatieni (fic) Pergamenfis Medicorum omnium Principis Opera Foeli'» 
dter inchoant. ( haec in fronte primi Voiuminisf ; praeit autem Tabuta tibro^ Ga^ 
tiem — fex foliis. comprehenfa ). Ad calcem primi Vol. ; Que in primo volu^ 
mine continentur Gatieni opera feticiter explidunt \ venetiis per Philippum. Pintium 
de Caneto imprejfa. Anno. M. cccclxxxx. die vero xxvij. augujii. Jugufiino 
barbadico Serenifftmo veneto^ principe. In fironte voluminis fecundi : Galieni — 
tiber de Etementis foeticiter incipit : ad calcem nil , nifi : Explicit liber Gatieni 
ad gtauconem^ Accedit vero Thbuta tibrorum Galieni qui in fecundo volumine 
continentur^ Qiaraft. goth. cum pagg. infcript. initial. litteris parvis , &fignat. 
fine cuftod. & foll. num. in fol. Edido non admodum infrequens iludio Dio« 
medis Bonardi , Phyfici Brixienfis adornata. 

Seemitler Fafc. IV. B r6. Incipit 10 

i6. Incipit fumma Hojli. (enfis) &c. Haec fol. fecund. pf»it autenr -*^ 
foL I. Petri Albignani Tretii ad Mafteum Girardum Patriarcham Venetunf:^ 

epiftoia liujus editionis a fe curatas dedicatoria. Fol. magn. Ch^ra^t. goth ^ 

coU. 2. cum infcript. pagg. initiai. litter. parv. & fignat. fine cuftod* & folit 
rum numeris. Ad calcem ; Prefens hui^ funmc hofiicnjis preclarum opus. Tm* 
prcjmn Uenctiis per Thomam dc Blauis dc jltexandria Anno dni M. cccc. xc. Dii 
iiij\ ^unij^ De opere, ejusque auftore conf. Fafc. II. pag. i8. & i]?. Editio* 
oem pra^fentem paucis attigit Denis Supplem. pag. 287. 

17. Claudii Ptolomaei Cofiofiographiae Libn Ofto. Ad calcena: Hbc 
Opus Ptolomci Memorabile Quidem Et Injrgnc ExaSiJ/ima Diligcntia Ca/ligatum 
^ucondo Quodam CaraSerc ImpreJJum Fuit Et Coniplctum Romc jlnno A iNatiw^ 
tatc Domini M. CCCC. LXXXX. Die IV. Novembris. Artc Ac Impcnjis Pctri 
Dc Turrc. Fol. magn. Chara6^. roman. elegantiiT. cum iignat. pagg. mfcript^ 
& initial. litter. parv. Hne cuftod. & foll. nuni. Conf. Aud. ps^. 290. 

16. Queftiones magiflri Pctri de Ailliaco Cardinalis (& Epifcopi) Camc^ 
raccnfis fuper libros Jententiarum. — Ad calcem: Expliciunt — cum quibufdam 
in finc adiunSis. Imprejfe Argetifie Anno dni M. ccccxc. Fmitc altcra aie fanffo^ 
rum martyrum Tiburcit et Ualeriani. ia Fol. Cum pagg. infcript & fignat 
fine cuftod. & foll. num. Conf. Braun Part. a. pag. i6q. & 197. 

19. Acutiffmi Thomc de Argcntina (Ord* Erem. S. Aug. Prioris Gene^i 
ralis) fcriptafuper quattuor libros Jintcntiarum. Voll. 4. in Fol. Ad calceqi 
Vol. quarti: Acutijfmi materiarum theologicalium refolutoris Thomc cT ArgcntiM 
— fcripta fuj^ quattuor libros fententiarum per MartinH Jtach Argentim diligcnti 
prehabita ixaminationc imprcjfa Jiniunt. 1490. Conf. If^eist. Arm. pag. f^g^ 
fisqq. ubi de editione hac non tantum, fed & de operis auftore, editc^ef 
correftore, praecipue de familia Fiachiorum erudite difleritur. 

20. Uocabularius utriufqi (fic) iuris. Fol. min. Charaft. gotfa. cum 

•^fign. fine cuftod. & num. foil. Ad calcem : Explicit vocabularius iuris ImpreJ^ 

Jus Argentinc pro comuni omnium vtilitate et faciliori aditu ad vtriufque iuris noi^ 

ticid. Anno dni. M. cccc. xc. Finit^ in profcflo fanSfi Mickaclis. Meminit 

hujus edit. Gem. pag. 125. 

ai. Uocabularius ^ris. Idem opus cum praeced. in 4. Ciiaraft. goth, 
coll. 2. cum-fignat fine cuftod. numer. & itifcript foii. Ad calcem: ExpHcit 
vocabularius ^ris Lugd\ (uni) imprejus per magijfrum Mathiam hufi Anno dnif 
M. cccc. xc. xH. Klo. ^unii. Accedunt infignia typographi. Editio , ut videf» 
tur, incognita. 

9.1. ^uadragcfmale (Johannis) Gritfch (Ord. min.) dc tcmparc rt di 
fanSis. Fol. Charaft. goth. cum fignat. pagg. infcript fine cuftod. & foll. 
numer« In columna 2. folii quinti ternionis M : Explicit quadragcjimaic doSa^ 
ris ^ohannis Gritfch dc ordinc minoj^ imprejfum. anno falutis nojlrc M. cccc. xe. 
m profeflo circumciftonis dni. Conf. Gem. pag. 197. et 157. item Fafc. IIp 
pag. jQ. & 38. 

^3. S. Tliom» 
It ^3. S. Thomse Aquin. Opufcula Septuag^nta duo (partim genuina, 
partim dubia, eidem tamen adfcripta) ex receniione Antonii Pizamani Pa« 
^ricii Veneti. in 4. maL Praeit Tabula omnium opufculorum. item editoris pras*- 
fatio ad AuKuftinum Barbadicum Venetorum ducem, vita S. Thomas &c« 
Charaft. gom. coil. 2. cum fignatur. & pagg. infcript fine cuftod, &jiumer. 
£olL In columna fecunda folii feptimi quaternionis GG: Exptimnt pclarijfi^ 
ma opufcula — quam diligetiffme emendata atque correSa^ Et imprejfa l^enetiis 
ingenio ac impenfa Hermannt lichtenjlein ColonienftSt Anno falut. Mcccc. xc. vij, 
JdtAS feptenAris. Augujlino barbaaico Uenetiaru^ principe illujlrifftmo exijlente. 
jAttu. deo. Conf. fveisl. Arm. pag. 555. & 556. Braun Part IL pag. aii. 
Hfiocell. pag. 119. 

24. C^fejponate dni Antonini Archiepifcopi Florentini. in 4. Charafl. 
goth. coil. 2. cum (ignat. & numeris foll. opus terminatur in col. 4. foliiCXLI. 
Accedit tabula foil. 5. ~ Ad hujus calcem: Utiliffima confefftonisfummula a re- 
mirediffimo — Antonino -*- edita. Argentine impreja per Marttnum Flach. Anno dni 
Mccccxc. finit feticitir. Conf. Braun Part. 11. pag. 197. Weist. Arm. P^^gr 547- 

25. Incipit ctarificatorium iohannis M tornamira fuper nono atmanforis 
€um Uxtu ipfitu JRafis. in 4. Charaft. goth. textus magn. & luculent com- 
mentar. minut. & elegans. coll. 2« cum numer. foll. & fignat. fme cuftod. & 
infcript pagg. In col. 4. fol. 6. ternionis t: Preclarifiimi opus ^ohannis de 
tornamira doaoris famofiffimi atque decani 'pctari fludii montifpejfulani impjfum 
iugd". (uni ) per ^ohannem trechfet alemanum artis imprejforie magrm Anno nre 
/attUis Mittefimo qtutdringetefimo nonagefimo die vero decima feptima mefts ^unij 
fitut fetieiter. Subjefta lunt typographi infignia. Accedunt argumenta capi- 
tum & Joh. de La Landa Epiflola ad Cornelium Vitrifibem de Goes Med. 
Doftorem de hujus operis praellantia. 

ib. Textus fequentiarum ( h. e. hynmorum Ecclef. ) cum commento. in 4. 
Charaft. goth. fme cuftod. numeris, & infcript» foll. cum fignaturis» In pri- 
ma pagina folii oftavi auaternionis S. Expthit feticiter Textus fequentiaj^ cum 
commento Imprejfum (fic) m Rutttingen per Michaetem Gretfff Anno domini M. 
iccc. \xxxx. Conf. Braun Part. II. pag. ao6* Breviffime eandem edit indi- 
cavit Denis Supplem. 296. 

87. Bibtia pauverum a domino Bonauentura edita omnibus wedicatoribus 
feruiitis. in 4. Charaa. goth. cum fignat & foll. numeris , fme cufcod. & pagg^ 
mfcript In col. 2. folii 8* quatern. f : Expticit opus prectarum domini Bonauen* 
ture. bibtia patnperum nuncupatum. Anno domini. M. cccc. xc. Conf. JVeisl. 
Arm. pag. 557. Gem. pag. 197. & 198. 

28- -«f/ oratoria. Ars epiflotandi. Subfcriptiones epi/lotarum. Et Ars me^ 
moratiua ^acobi ptibticii florentini. m 4« Charaft. goth. magn« & elegans. 6\xm 
fignaturis, &initial. litteris florentibus, fine cuflod. numeris, & infcriptioni* 
bus foll. In auerfa pag. folio 3. duern. i. Erhardus Ratdott augujlenfis ingenio 
miro et arte perpotita imprefftoni mirifice dedit. M. cccc. xc. xiij. kai. Februarij. Aug. (ufbe) Conf. Zapf Aug. pag. 97. Braun P. II. pag. 199. 19. Stu* Mr 
tm 

, ^9* Snetonmf eum cmmento. ( Marc. Ant. Sabellici , qui editionem cu- 
fault) in Fol- Cbaraft. roman. eleg. cum foll. numer. arab. & fignat. fini 
cuftocL Ad calcem poft regiftrum chartarum : l^enetiis per Bapti/tam de tortir^ 
M. cccc. ixxxx. dse. xv. Februarij. Conf. NeocetL pag. 1 1<>. Zapf. Mem. pag. 36^ 
|o. Augujiinus de Ciuitate dei cum commento^ ^{Thom. Valois, & Ni( 
Trivet) inFol. Charaft* goth. eleg. coil. 2. cum fignat. fine cuftod. & folL 
numcr. In col. 7. fol. 4. Quatern. Q. 

ffoc opus exaShim diuina arti ^oannis 
Jimerb(ifien/fs : te&or ubique legas. 
Inutnis^ in teoctu glofts feu margine mirum ■: 
Quo merito gaudet vrbs Baftlea decus. 
Paulo poft;: Anno fatutiferi virginalis, partus nonageftmo fupra mitleftmum , puu' _ *" 
terque centeftmum Idibus februariis. Conf. Gem. pag, 196. & 197. 

31. Auguflinus de Trinitate.lnYoX. Forma exterior eadem, quae ope- 
ris praeced. Ad calcem col. i. folii tertii ternionis m. Auretii Auguftini de 
trinitate liber explicitus efl. Anno domini M. cccc. \xxxx. In col. a. folii fexd 
ternionis m. decem leguntur difticifa (recitata a Cl. Zapfio Mem. pjig. 115^ 
0X editione^ni 1489 1 ^^^ panter adjecla funt) ex quorum ultimo 

Numine fanBe tuo pater tueare ^oannem 

De Amerbach: prefens qui twi prefftt opus. 
difdmus j Johannem de Amerbach Bafileenfem typograpbum hoc opus excu^ 
difle. Conf. Gem. pag. 197. 

32. Prima pars ficunde partis fumme theotcgie £ximii doSorisfanSi Tho^ 
ene de aquino ordinis predicatorum. — in Foi. CharaA. goth. cum fignat. & i&» 
fcript. pagg. fine cuftod. & numer. foJl. Ad calcem ante argumenta operis; 
Expticit prima pars — Uenetiis imprejfa^ per Theodorum de rogazonibus di 
Afuta. Anno 4ni. M. cccc. xc. die vtiimo marcH. Conf. Braun P. II. pag. 21 u 

33. Concordantie minores Bibtie. in 4. Charaft. goth. cum fignat. & in- 
feript. pagg. fine cuftod. & numeris folL In averfa pagina foUi 5. temionis f. 
«ota anni tantum exprefla eft: 1.4* 90. Conf. If^eisl. Arm. pag. 557. & Cat. 
pag. 235. ex quo Denis Suppl. pag. 2^$. 

34. Publii Papinii Statii, Neapolitani^ Poemata. 1) Thebais cum 
Comraentar. Placidi Laftantii* 2) AchiUeis cum Commentar. Francifci Ma* 
taracii. 3) Sylvarum Libri V. cum Commentariis Domitii Calderim. Acce^ 
^unt ejusdem Calderlni in Sapho Ovidii & quaedam obfcuriora Propertii loca 
Commentarii. in Fol. Charaft. roman. elegans & luculentus, fine cuftod. & 
foU. nura. cum fignaturis & pagg. infcript. Ad calcem : Imvreffum Vcnetiis 
per Mngiflrum ^acobum de paganinis brifienfis (fic) M. CCCCLx)CXX. (die) 
XXII II. Decembris. Finis. Editio jam adcuratiflime defcripta a Cl. Dtnis ia 
Carell,. pag. 138. & feqq. 

^5. In nomine domini ~ Liber magiflri Guitielmi ptacentini de fatecet§. 
/n fcientia mediiinati : et fpecialiter perfeSis incipit : qui fumma conferuationis et 
sursiiQm appdlatur: Eft.in Foh Charaft* goth^fine cuftod. &numer. foll. cum 

fignat. 
Ijgnat. Ad Calcem : Impreffum Uenetiis jlnno dominL M. eccelxxxx. die viij. 
snenfts Madij^ Hegnante. X Auguftino barbadico inclyto vetietiarum principe. 
Accedit Regiflrum f chartarum) huius voluminis. Plura de hac editione vide 
in NeoctlL pag. lao. 

36. Concordantia aflrcnomie cum theologia . concordantia aflronomie cum 
hyflorica narratione. Et eliuidarium duo/^ precedentium : dni Petri de Aliaco tar^ 
dinalis Cameracenfls. in 4. Charaft. goth. cum iignat. fme cudod. & num. foiL 
-Ad calcem: Opus concordantie — expticit feliciter. Magiftri ^oannis ongeli (de 
quo conf. difta Fafc. IIL pag. 131. feqq.) viri peritiffimi diligeti correSione. Er^ 
hardique Ratdolt mira imprimendi urte: qua nuper iMnetiis nHc Augufle vindelico^ 
Tum excetlit nominatiffimus. 4. nonas ^anuarij. 1490^ Accedunt typographi in« 
iignia, & notum dilticbon: Erhards Ratdolt 6cc. Conf. Gfrm. pag. 200I Braun 
P, U. pag. 198. ZapfAug. pag. 95- * 

37. Abumeron. Auenzohar. Liber medicus — Theicrifl dahatmontana va^ 

4tatta dabir — i. e. reSiflcatio medicatie^nis et regiminis: editus in arabico a per^ 

JeSo viro abumervan Auenzohar et trdflatt$>4e hebraico in iatinum a magiftro 

parauicino phyflco ipfo ftbi vutgarizante magiflr4) iacobo hebreo. Anno dni lef» 

.xpi M. cc. bcxx — ( 1280) in FoL Praeeunt quatuor folia ^on numerata, qul- 

bus rcgiftra continentur. Folio 5 , feu prirao numerato opus incipit Charaft. 

-goth. minut. coli. 2. cum foU. num. & fignatur. fine cuftod. In coL 2« foL 

40. Expticit liber Auenzohar. Folio fequenti legitur tantum : Colliget Auerroys. 

•(fic diftus eft liber) qui folio immediate fequenti, numerum 2 habenti, inci- 

pit, eodem, quo abumeron charaftere impreflu^. Ad calcem folii 64, noa 

tiumerati Expliciunt traSatus artis medicine — Abumeron Auenzohar ct Auerroyc 

fludiofe correStos (fic) Impreffi Uenetiisji^ ^oarmem defortiuio etGregorium fratres» 

Anno faluiis. m. cccc. [xxxx. die qutnta mefls ^anuarii. Editio, ut videtur^ 

incognita. 

38. Nouiciis adotefcentibus^ — loannis de facro buflo fpheericum opufcu* 
ium vna cum additionibus — loannis de monte regio difputationes — nec non ueor* 
gii ptirbachii: in eorundem motus ptaneta^^ accuratif. theoricce: diSati opus — 
fauflo fldere inchoat. in 4. Charatt. rom. initial. litterae florent. cum fignat 
In averfa pagina folii 7 quatem. f ; Hoc quoqtu flderatis fcientie ftngutarc opufeu^ 
tum imprejfum cfl Venetiis mandato & expenfls nobiiis viri OSauiani fcoti duis mo^ 
doetienfts Annofatutis M. cccc. \xxxx. quarto nonas oStobris. Acceaunt Rcgiflrum 
chartprum, & typographi infignia. De opufculi auftoribus & ipfo opufculo 
conf. Denis Garett. pag. 90. &c 91. atque auftores ab eo laudatos. Hanc edi- 
;tionem antiquiores etiam Bibliographi non ignorarunt, e. g. Orlandi pag. 34. 

39. Boetii — de confotatione Phitofophie tiber cum optimo commento beati 

thome. ( an non alterius ? ) in 4. Charaa. goth. cum fignat. fine cuftod. & folL 

iium. In medio primae paginae folii 4. duemionis E ; ILibri quinque de confota^ 

tione phitofophie Boetii -- vna eum comentaria editionei per me lacobum de Breda 

in Daufntria diligenter etaborati ExpticHit. Anna gratie Mitteftfno. cccc. xc. dii 

fabbati ante Inuocaui. 

40. ^oetius 
40. Boetiuf ( certe alius ) di difdptina Jchotarium eum notabili commmta::' 
m 4. Chara6l. goth. cum fignfit fine cuftod. & num. folh la medib pri« 
mae pag. folii 6. ternionis kk : Finitur Boetius de difciplina fchotarium cum c(m* 
tnento. Fideliter nec non diligenter in atma Uniuerjitate Cobn. imprejfut In do* 
tno Henrici Quentet iuxta SummH Anno incamatimu dnici. M, cccc. xc. Conf.. 
Freytag Appar. Tom. I. pag. 250. feqq. 

41. Tabule direSionum profeSionumque famofijftmi viri Magifiri loannis 
Germani de Regio monte in natiuitatibus muttum vttles. in 4. Charaft. goth, 
cum fignat. & init. litter. florent In averfa pag. fol. 5. ternionis f: Opus 
iabutarum — compoftta^ Anno 1467. exptidt feticiter. Ma^iftri loannss angeti ~ 
correSione^ Erhardiqui Ratdott mira imprimendi arte — Augufte vindelicorum -«• 
4. nonas ^anuarii. 1490. Accedunt typograpi infignia, & diftichon: Erhardi 
Matdott &c. Conf. Braun P. IL pag. 198* 

42. Ceucfdb p4ffton. in duodec. Charaft. Theodifc. cum fignat & 
initial. litteris magn. fine cuftod. & numeris foll. In averfa pag. folii 6. ter- 

iiionis x: ^e^rucfe $tl ^tugfpurg^ Dtib DoHeti^ee atn tnfttie^K (fic, non 
tn6ntad) t)Or fant tnM\)iM bte iytfUfitn ivo$lffo0ttn tM. vIm) Crtfli 

geburb tn« cccc. vnt> b^rndd^ )m ixxxx jare^ Conf. Zapf. Aug. pag. 95. 
: Panzer Annal. pag. 184. 

43. Repetitio Capituti Omnis vtriufque fexus de penitentiis et remifftonilmSm 
in 4» Chara6l. goth» cum fignat & foll. numeris inde a fol. 17. Ad odcem: 
JExpticit teSura — In Atma vniuerjitate IViennenft compilata per — Hainr. de 
Odendorff £ Cotonia artium vtriufque quoque iur pfejjorem eximium. Imprejfa 
Memmingen pAthertu Kune £ Duderftat. Anno dni M. CCCC. LXXXX. 
Conf* Braun^. II. pag. 204. 

44. Quadragefimate Roberti (Caraccioli de Licio) de peccatis. in 8* 
Charaft. goth. minut coll^ 2. cum fignat & foll. num. une cuftod. In coL 
it. folii CCCXX. Expticit qua dragefimate ^peccatis — finitum (i. e. unpreiTum) 
ifi anno dni M. cccc. xc. tertio Non decelms. Aliam edit eiusdem anni excita- 
yit Braun P. II. pag. 210. & Denis Garett. pag. 305. 

45. IncipH fcdo tiljer diatoM^ bti gregorii pape de vita et nnracutis bti 
wis nri BndiSi. in fedec. Charact. goth. cum fignat fine cuftod. 6c num« 
toll. In prima pag. folii 8. quaternionis G : Expticit — ano dni. M« cccc. 
(xxxx. die xvij. mefis februarii. Impnju^ Uenetiisj^ Bernardinu benatiu. Finis. 

46. Canones Auretii Auguftini iuocta triptscem qua edidit regutam omni 
flatui modu uiuendi prefiantes. in rol. Charaa. goth. coll. 2. cum fignat 6c 
num. foU. fine cuftod. In averfa pag. folii CXXXIIL Opus canonum AuretHAugu^ 
fiini — reuifum efi. Imprejuque Argentine arte et impenfis fotertijjimi viri Mar^ 
tini fchott. Annojatut. m. CCCC. 3EC Accedunt Monimenta (tria difticha) 
ad teSorem. Conf. Braun P. II. pag. 19^. & 106. NeocetL pag. 119. & 130« 

47. Alphonfi Toletani , ord. Erem. S. Aug. Archiepif. Hifpal. Lefhira 
in lib. I. Sententiarum a Thoma de Spilembergo nunc primum edita. Prae- 
cunt o£to folia quae Epiftolam Thomae de Spilembergo dedicatoriam ad Anfel- 

muffl 
jSRitn Etnircam Ord. Erem. S. Aug. priorem generalem, tabulam fnaterianmr, 
^ ^cannina non nidla compleftuntur. folio 9. Incipit te^ra &c. Fol. Charaft^ 
^ojth. minut. coll. 2. cum fignat. fine cuftod. In columna 2. folii 5. ternloms x: 
^Eocjdidt' liSura Juptr pmo fnia^ edita a — fratre jflphonfo de toleto: qui legit 
^Jftifius (parifius^ Anno dni 1345. Opus — Paganinus de paganinis. Annofa^ 
Jutis 14Q0. pridie calen. nouembr^ Impenfts fuis n5 minimis cura atquefua diligen* 
tifftfm Impreffione compleuiU Uenetiis. Laus deo. Meminit. h. edxt Orlandi 

jpag- 43- 

48* Summa. Thcolog. S. Antonini. Fol. Voll. 4. & Repertorium iniiane 

iummam. Chara6):. goth. cum fignat. coli. 2, fine cuftod. & num. foll. Ad 

calcem I. Vol. iegitur: Hic primaj^s Sume Anthonini — cura ac impenfts ^^ 

kannis gruninger ats Reynardi in inctHa etuetioj^, Argentina^ Mccccxc. natiuitatis 

dnice anno. katendari vo c&obria* iiij. finit q% feticiter. Ad calcem Vol. II. 

,Anno incarnatiois dnice Mitieftmo qdringentefimo nonagefimo, katendarum vo fep'^ 

tembrium fexto decimo Pars hec fume Jecunda — '^ P ^ohannem Raynardi (ats 

gruninger) — feticif finit^ Ad xalcm Voll. III. lertia pars fumme — haud 

Jtne ingints iabore ite^ reuifa. atq$ in etuetio^ atgentina impenfts ac induftria — 

^ohannis Reynardi (als gruninger) officiofifiime paSfa. — anno. Mccccxc. pridii 

vero nonarum decembrium. finit filiciter. Ao^calcem Vol. IV. Quarte partis 

Jiisnme Anthonini — cpus pclarijfimum ~ Expticit feliciter Anno natiuitatis do^ 

fninice Mccccxc. nonarum vero Jutia^ quinta. Volumini quarto adnexum eft 

Mepertoriju fiue inuentariu totius fumme r^ Hujua chartae litteris a ^ m. fignatds 

&nt. Ad calcem tantum le^itur: ^ ^ 

Fini u t (fic) quttuptices tabute fume toti^ dni anto. ic« 

Editionem hanc ignoravit Denis conf. Garett. pag. 118. nec quidquam de et 

habet in SvLpplem^ licet eam dudum ante paucis iadicaverit ll^eisL in Arm. 

pag. 447. & in Cat. pag. 8. 

49. Bartholus in I. & 11. part. digefti infortiati. Voll. a* in FoL 
Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & foU. numer. Ad calcem Vol. L 
Sup prima pte^ infortiati — Bartoti de faxofefrato. hic cw^ additionibus domini 
Alexandri de Imota (fxc) finit. Imprefa Mi / Medioiani )^ Magiflrum Leonar^ 
dum pachet Anno a natati chriftiano. M. cccc. Ixxxx. die xxliij. menfts nouembris. 
Cum regiftro chartarum« Ad calcem Vol. II. Imprsffum M?i per magiftrum 
Leonardu pachet. Anno Mcccc. (xxxx. die f^undo menfis apritis. Cum regiftxo 
chartarum. Secundi voluminis non meminit Denis in Supftem. 

$0. Sermones tres de paffione Chrifli trium uenerabiltum deSforum QuorU 
primum copitauit ftue Cluitermujdi Aquifgrano. fiue Gabriel di Urach. cetercrum 
fiomina ignorantur. Accedunt i) Dialogus S.. Anfelmi & B. V. Mariae de pat- 
fione Domiai* a) S. Bernardi Traftatus de Planftu B. M. V. in 4. Charafl:. 
goth. coU. 1. cum fignat. fine. cuftod. & num. folL In col. 3. folii a. auater- 
sionis y. Sermwes tru de pajftone dni finiHt. Imprejft ArgUine. Anno ani. M, 
cccc. xc. finiti in die fanffi Luce euangetifle. Folio quarto ejusdem quaternio- 
xAs Anfelmi — dtjaiogus incipit feliciter. In coL 2# folii 6. quaternioniss g, 

Exfti^ 
1« 

EocpticH tfaSaiuf heaii Sernardi de ptdS^ gtorioftjjime Marie Virginis. Praeter 
hsec nihil amplius. Cdnf* Neocelt. pag. i a 3. ubi tam^n opufculorum SS. An- 
felmi, & Bernardi nulla fit mentio. 

51. DiSta circa Jumutas magijlri pe. hif. ingeniofiffimi viri mgri lohannit 
mgri : introduSforia in doStrinam doaoris fubtitis in Fol. Ex Epiftola Pauli fcrip- 
toris ordl min. infcripta Fridericq Mifch imprejjorie artis fagacijjimo artifici^ & 
data Moguntie ipfo fejlo cirdkifws. dni. Jinno 1490. colligo, opus ibidem a 
laudato typographo fuifle hoc anno impreflum, id quod Paulus Scriptor & 
Frider. Mifch. petiit Charaft. goth. coH. a. cum fignat. fine cuftod & num^ 
foU. Ad calcem : Finis fummutarum magijlri petri hiifpani ingeniojijjimi viri Macijlrr 
lohannismagiflrifacretheotogiebaccataureiformati: ac vtriufque iurts doSoris ^fiLltif^ 
Jimi: necno ferenijftmi francoc^regis infnajumacuriapartamenti confiliariifapientijjlimi^ 
Videtur Denis in Supptem. pag. 190* n.a^sg. editionem hanc defignare voluifie. 

52. Incipiunt (fol. 89.) Confitia excetlentijftmi domini Rafaetis futgofi der 
ptacentia iuris vtriufque doStoris, Ex fubfcriptione difcimus , debuifle praece— 
dere Rafaelis de Raimundis de Cumis confilia , quse in nofiro exemplari defunt. 
Fol. Charaft. -goth* cum fignat & numeris foU. a fol. 89 — 203. nec aon cu- 
ftod. Ad calcem: — Expticiat Cofttia excettltijftmo^ doc. dni Kafaetis i rai-' 
mudis (f cumis. et dtii Rafaetis futgofi de ptacentia. Impjfa Brixie. j^ lacoirii bri^ 
tanicum — anno dni^m. cccc.xc. die xiiij. Jigufii. (fic) Cum infignibus^.ngeli 
jB. ritannici , qui typographi frater fuit. Meminit h. edit Orlandi^zg. 162. 

^3. S» Thomas Aq. in librum III. fentent, in Fol. Charaft. goth. cum 
fignat fine cuftod. & num foIL Ad calcem : Expticit fcriptn JanSliJ/imi doSorit 
Thome jfquinatis — fup tertio lihro fentetiarii — imprejfum Uenetits ingenio ac 
mpenja Hermani Liechtenflein Cotonienfis : Anno natatis dni. M. cccctxxxx. Dii 
xxvj. Apritis, Accedunt tria folia» quibus tituli continentur^ Habet Ortandi 

54. Guilielmi de Salyceto Liber di6his Summa confervationis , & ca« 
rationis. FoL Charaft. goth. mmut. cum fignat. fine cuftod^ & numer. foll. 
Ad calcem: Imprejfum Uenetiis Anno domini. M. cccctxxxx* die. viii. menjis 
Madii. &c. fine nota typographi cum regiftro chart. Conf. Neocelt..^. 120. 

55. Joh. Crifpi LL. Profeflbris Patavini Traftatus de Aftionibus. FoL 
Venetiis per Joh« Haman de Landoia. 1490« Videtur ad hunc potius annum, 
quam ad annum 1498. pertinere editio hujus operis defcripta N* 50. ad ann. 
1498. Conf difta ibid. 

f 6. Bartolus in I. & II. Partem Codids cum Apoftillis Alexandri Imolen* 
fis. Fol. VoII. II. Charaft. goth. cum fi^nat fine cuftod. & num. foU. LeSura 
in I. P. cod. finit ad calcem folii 7. verh quatemionis DD. Imprejfum Mediolani 
per Magiflrum Leonardu^ pachet. M. cccc. Ixxxx. die. xxiij. menjts Martij. cum 
regiftro chart. in fol. feq. Pars II. finit fol. refto 10. quintemionis 1. ibid. per 
eund« eod. fed die. xxvj. Menfts Apritis^ cum regiftro charti ibid. Meminit 
Denis Stippt. p. aSi* conf. fupra ad b. a* nn. 14. & 49« 

57. Fafci^ iTi 17 57. Piifciculus tfpo^ omnes antiquorum cronicas compleStes. Fol. min* cum 
imagine ligno incifa au£toris in averfa primi folii pagina. Chara^l* goth. cum 
fignat. & mim. folL conftat foliis 96. Res geftae ad annum usque 1490. re« 
cenfeutur^ Hmc probabile eft , eodem anno opus editum fuifle. Habet Gem. 
pag. ^a. 

ANNO 1491. 

t. Quottibeta feptem vna cum traffalu de facramento attaris «- Guithetmi 
di Ockam anglici. — Fol. min. Charaft. goth. fine cuftod. & num. foli. cum 
fignat. Ad calcem Quotlibetorum ; Expticiut — Imprejfa Argentine Jlnno domu 
JVL cccc. xci. Finita pofl EpipKie dni. Ad calcem Traft. de ISacram» alt. Expli^ 
cft — Imprejfus Argentine anno dni. M. cccc^ xci. Finitus p^ feflH Epiptianie dfifi 
Conf. Neocell. pag. i28> ubi Martino Flach tribuitur hdec editio Braun P. II. 
pag. ai3. 

2. jiriflotetes (fic) Stagirite Mettieororum liber primus. (cum tribus reli- 
quis} cum commentariis Gaietani de Ttenis. — Fol. Charaft. goth. coU. 2. cum 
iignat, fme cuftod. & num, pagg. Ad calcem ; Expliciunt — cu — duobus 
traStatibus de re aStione : et intenjione et remijftone formaru dni Gaetdi de Tienis — 
mendata per facre ttieotogie bacialarios Fratrem Francifcum^ de macerata et fratrem 
Petrum angetum de monte l^tmi ordinis minorH. ' Uenetiis iprejfa cura — loanni 
de Foriiuio (fic) et Gregorii fratrum. yJnno dni. M. cccc. ixxxxj. die xxij. Men^ 
fis aStobris. Conf. Braun P. 11. pag* 227. & 228. 

3. Quintus Curtius. Haec tantum in prima pag, folii primi. Fol. 2* 
Q. Curtii De Rebus Geflis Atexandri Magni Regis Macedonum Liber Tertiut 
( quem excipiunt 4 — 9- ) fc. incipit foU Charaft. roman. cum fignat. fine cu- 
ftod. & num. folL Ad calcem : Hos (fic) nouem ( revera feptem taiitum ) tibros 
(fic) de rebus gefiis Atexandri Magni Regis Macedonum quanaccuratiflimi (fic) 
recognitos (fic) imprejp fuere Verone anno domini. M. CCCC. LXXXXL Die. 
xviii. Augufli. cum regiftn chart Conf. Fabric. Bibl. lat. tom. IL pag. 348. 
Edit.Erneft. 

4. Incipiunt deci/ioes ftue conctufiones nouce dno^ de Rota -* item decifw^ 
nesi — antique ~ tam his , quam illis prssmiffa funt Summaria decifionum — 
FoL magn. Charaft. goth. cum fignat. & num. foll. ,Decifiones antiq. inci- 

5iunt fol. 6j. & terminantur fol. 137. ubi legitur: Uenetiis per Baptiflam de 
^ortis. M. cccc. (xxxxj. die xviij. februarij. Conf. Braun P. 11. pag. 226. 

5- ITIelofine ^Bfefcfoicbt» tnit ben ftguren. FoL min. Charaft. ger- 
man. colL r cum fignat fine cuftod. & folL num. Ad calcem: ^v^ enbet 
n4> bife wath^fftiQt ^tfiorv (&bulam dixiffet melius) bye fo t>9v tuv$yt 
^eyten t^oti Utinn t>nb t>on xctlfdbtv unb fcdnsofifdber (fic) fpr>ic&en in 
teutf4> semad^t vn^ tr^fferirt i(i ivorben. Vnb ^m bu4> b^t ^ebrucf r. 
^etnricua tnob(oc^t$ern $il ^t^^tlbtvfi auff fznt (ucien m octlien ta^ 
ri<t(i> Crtfii t>nfers ^erren a^urt t^ufenb vierbunbert vnb b4r nacb in 
SeemUter Fafc. IF. . . P bem 18 
bem evtt \>nb tieiftiQtgiffen |4re* De opere ipfo, ejus auftore» & interprate 
conf. Clment. Tom. IL pag. 135. & Panzer Annal. pag* 53. de hac edit^ 
Panzer ibid. pag. 192. Denis Supplem. pag. 310. 

6. Antonii de Canario J. U. D. Traftatus de Executione Inflnimen« 
torum. Fol. col. 2. charaft. goth. conftat 8. foll. Ad calcem : Impnjfut Pifcie 
impenfts Bajlmni (fic) et Raphaelis filioA Ser f fic) Jacobi Gerardi de Orladis de 
Ptfcia : annis natiuitatis — M. CCCCXCL X aie. xv* menfis Martii — Conf. 
Denis Supptem, pag. 304. 

j. Vocabularius rerum ( Wenceslai Brack) in 4- Charaft gedL cum 
fignat. oc numen foll. In prima pag* fol. XXXaIX. (49) legitur : Impnjiim 
Lipty:k per Conradum Kachelouenn. (fic) Anno dni m^cccc*(xxxxi? Tertia feria 
poft ajfumptionis marie virginis gloriofi. Deo gratias. De opufculo coof. didn 
Fafc. IL pag. 115. Fafc. IIL pag. 89. 91« 135* Praefens editio videtur incogaita. 

8. Nouella loannis an. (dreae) fuper fexto decreta. Q^um) FoL magn. 
Chara6):. goth. coU. 2. cum fignat. & cuftod. Ad calcem : Opus — Inmreffwn 
Uenetiis arte et indufiria Andree Thorefani de Afuia. Anno domini^Mccccixxxxj^ 

feptimo idus Martij. Conf. Braun P. 11. pag» aa6^ 

9. Mercuriales quefiiones fup regutis iuris pfiantijjimi vtriujh^ iurts inter^ 
pretis loanis Andree. FqI. magn. Xharafl. goth. coll. 2. cum cuftod. fignat. & 
numer. foll. . Ad calcem : loannifantonij (fic) birrete Frandfcifue gftardcngln 
impenfts Papie: die. xxx. Maij. 1491. cum iniigd. Ant Birretae. 

10. Artefeta. Sunt opera medica varia, quorum editiones duas alias 
recenfui Fafc. II. j pag. 1 24. & Fafc. IIL pag. 83« Fol. Charaft. gotb. cum fignat & 
num. foIL fine cuftod. In column. 4. fol. 103 legitur: Imprejfw^ UinOHs ptr 
Phitippu^ de pin\is de caneto Anno falutis dni nri iefu xpi. M. cccc. Ixxxxj. die. 
xxvj. feptlbris. Conf. Braun P. 11. pag. 228. 

11. Su (ob — i>4t)e( l)te 4n ^M bucb^ baf ber fcbettt ob' [tbtt^ht^ 
t)4(ter ber xcaxm retd^t^umer bee \)ax\^ Dtf ber tvoi^l fettateit beiffet* FoL 

Chara^li germ. cum figuris 94. lijpo incifis, & fignat finecuitod. &num. folL 
Ad caicem : 2((r» enbec b40 25udb>. -* burct> ben iSrbern lonnb 2l(t>eperii 
2Intb^nten Boberger vn ber teyfer(tc|)en Ketc|>aMt nurnberg. Hacl) ber 
gebure C^rt(lL lotersebenbunbert lonb vti bem evu Dnnb neunQt0t|len iau 
am ^ ^rit49 bem acbtenben (fic) eag bes tnon^ca nouembrts M$^t0 
brucf c &c. &c. Conf. Panzer Annal. pag. 189. & 90. Braun P« II. pag. aas* 
5c Rebd. pag. 215. 

12. Liber de proprietatib^ reru Barthotomei angtioi. FoL Charaft. goth* 
colL 2. cum fignat. fine cufiod. & nmih folL In coL 4. fol. 5. ternionis R* 
Expticit — Imprejfus Argentine Anno dni. M. cccc. xcj. Finitus attera die pofi 
fejlum fanSti Laurentii martyris. Coaf. Denis Supplem. pag. y>%. 

13. Expofitiones fiue dectarationa titutori Firiu/q^ luris: FoL ColL 2. 
cum fignat. fine cuftod. & num. foll. In coL x. folii 7. quaternionis R : Ex^ 
pliciunt — Imprejfe — J^me lohane Koethoff de Lubeck Cotonie ciue. Anno falutif 
^ CCCC. xcj. In vigttia Barbare y^^ginis et martyris. Ameus 

14. Opere$ 
19 

14» Offf^ rf traSatus beati Anfelmi archiepifcopi cantuaritfi. ordinis fanSii 
ndiSi. (Impenfis & cura Petri Danhaufer, qui anno 1479, die x^, ApriU 
triculae Univerfitatis noftrae nomen inferuit fuum) Fol. min. Charaft. 
h. coll. 4. cum fignat fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : Opera — 
uiuntur. Anno xpi, M. cccd. Ixxxxj. die vero viceftma feptima martij. Nu^ 
\berge. per Cafpar hochfeder : opificem mira arte ac diligentia imprejfa^ Conf. 
nm P. II. pag. aaa. praecipue Panzer N. pag. 110. & lai. 

35. Guido bonatus de forliuio. Decem traSlatus Ajlronomie. in 4. Cha^ 
t. goth. cum fignat. & initial. litteris magn. florent fine cudod. & num. 
. In averfa pagina folii 7. quatern. EE. Liber — explicit feliiiter. Magi^ 
^ohannis angeti — correaione. Erhardique ratdolt viri foiertis — imprimendi 
r — Augufte vindelicorum — Septimo kal\ Aprilis. M. cccc. (xxxxj. Conf, 
wn P. II. pag. 215. Zapf Aug. pag. 100. 

16. Livii Decades I. III. & Ivbe* Decadis Libri omnes, exccpto ter- 
. cum Epitoma L. Flori. Ex recenfione & cum annotationibus Marc. Ant. 
ccii» Sabellici. FoU Charaft. roman» cum fignaturis & numeris folL par« 
i arab. a a — 166. partim romanis a c. Ixvii — ccxxxii. fine cuftod. In pri- 

pag. folii ccxxxii : Imprejum Venetiis ( per Bernardinum Herafmium No- 
romenfem vt ex epiftola Sabellici ad Benediftum Comariam huie editioni 
efixa difcimus ) M. cccctxxxxj. die. V. nouembris. regnante inclyto domino 
guftino Barbadico duce Venetiarum. Conf. Fabr. Lib. I. pag. i8f. 

17. Bartoli Leftura in digeflum novum. Cum Apoftillis Alexandri 
rtagni de Imola. VoU. 2. in Fol. Charaft. goth. coll. 2« cum fignat fme 
lodibus & numeris foU. Ad calcem Vol. I : Explicit le&ura — Mediolani 
nreffa per magiftru Leonardum pachel Anno dni M. cccc. (xxxxj. die. xx. martij\ 
eadem pag. Sequitur folenis repetitio — Bartoti — fuper /♦ cetar ti. de publica^ 

&c. Ad calcem Vol. II : Secunda pars ff. noui Impreffa mediolani per Ma^ 
\rwn Leohardum pachel teutonicum. Anno Mcccc. (xxxxi. die xi. menfis ^a* 
wH. Una cum additionibus d. Alexandri ^ imola fuis tocis pofitis^ Cum 
giftr. Chart. 

i8« Atberti magni phitoxophorum ffic) maximi de mineratibus tiber pri'» 
i «- cum reliquis — Fol. min« Charaft. goth. colL 2. fine cuftod, & numu 
L com fignat Ad calcem : Expticit opus Atberti magni in tibris quinaue mi^ 
atium. Laus Deo. Imprejfum Papie per Chriflophorum de canilms fub ano 
nmi, 149 1. die ig. ^nij. Cum argumentis capitum* 

19. Textus paruorum naturatium Ariflatetis cum comentario ctariffimo fyn 
^hrinam Atberti magni — De fenfu et fenfato. ^ De meoria et reminifcentia. 

fomno et vigitia. De tqngitudine et breuitate vifce. Accedunt comment in 
iitot De iuuentute et feneSute De infpiratione et refpiratione De vita et morte 
' motu animatium De motu cordis. Fol min. Charaft. goth. coll. 2. cum fig« 
t fine cuftod. & num. foll. Ex fubfcriptione ad calcem vol. difcimus , haec 
nimentaria efle Mgrt loannis de Mechitinea — in acad. Colon. quondam Vi- 
:tncellarii -^ & nunc primum emendata per ejusdem acad Reftorem laco^ 

C 4 bum 
ftO 

bum Tymm de Amorffordia. — Impreffa fo fl illa et compteta per me loamc 
Kodboff de Lubeck Colonien ciul Jnno falut Mccccxcj. in vigitia fcifftmoj^ aplo\ 
Sitnoms et lude. Conf. Denis Supplem. pag. 301. 

20. Plurima ( 13 tantum) Opufcuta fanS^i auguflini. FoL min. Charaft, 
goth. minut. cum fignat. & foU. numeris inde a fol. tertio fine cuftd. Ad cal« 
cem : Hic finiut — M. cccc. Ixxxxj. die vero 10. nouembris impreffa fuerunt Ue* 
netiis per Pelegrinum de pafqualibus de Bononia. Cum Reg. oiart» conf. Braun 
P. IL pag. 229. N. XLIIL 

21. Prima /f^. (tura feu prima pars commentar.) Dominici defc5 Gemi. 
(nian 6)fuper fexto li. decreta. ( lium ) — Secunda.pars ^ VoU. a. Fol. Charaft. 
goth. cum cuftod. & fignat. fine num. foil. Primh pars — eft Impreffa Uene^ 
tiisj^-^ Andrea Torefani de Afula: Anno dni. Mcccclxxxxj. Tdie) xii. kale* 
das oSobris — Secunda pars — eft impreffa Uenetiis — diligentia Andree Torefani 
de Afuta. Mcccclxxxxi. iiii. tdus nouibris ^ Breuiflime de ea Denis SuppU 

P«g* 303. 

. 22^ Foenix (fic) Dnni Petri Rauenatis Memoria magiflri. Ad calcem: 

Bernardinus de Choris de Cremona impreffor deleSlus imprefftt Fenetias (fic) Die 

X. ianuarii. m. ccccxcL cum infign. typogr. & privileg. Senat Veneti. in 4* 

Chara6):. roman. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. De hoc opufcuio, 6c 

ejus auftore cont Freytag Appar. Tom. I. pag. ag. feqq. & fcriptores ab eo 

laudatos. De ftupenda eius memoria Sehelhorn. Amcen. Tom. XI.pag. i6. in not. 

De hac «dit. conf. Gem. pag* 204! & 205:. 

23. Confefftonale Barthotomei de chaimis de mediolano ordinis minorum, 
Ad calcem : Impreffum Augufle per Erhardu^ Ratdott Anno. dni. M. cccc. xcj. 

' cura Regiftro capp. in 4. Charaft. gotth. minut. coll 2. cum fignat & nunL 
foli. fine cuftod. Conf. Zapf. Aug. pag. roo. Braun P. fl. pag. 215. 

24. Poflitla Guittermi Super Epiflolas et eudgetia de tempore e^fanctii 
Et pro defunctis. in 4. Charaft. goth. colL 2. fine cuftod. et num. folL cum 
fignat. In averfa pag. folii 7. quaternionis H : Expticit poflilta fuper epiftolis^ 
Jmpreffd Bafilte Anno dni. M. cccc. xcj. viceflma octaua die menfts jfulii. 

25. Biblia integra: fummata: diflinffa: fupemedata: vtriufq^ teftamltl 
jcorddtiis itluflrata. in 8- Charaft. goth. minutilT. & nitidifl'. coll. 2. fine cu- 
ftod. et num. folL cum fignat Ad calcem Apocalypfeos : Explicita eft biblia 
pfens Baftlee fuma tucubratione per lohdnem froben de Hammetburck. Anno noua* 
geftmo primo fupra miltefimu quaterq^ centejtmu die vero viceftma feptima ^nij» 
Accedunt interprjetat nom. hebn Conf Freytag appar. Tom. IL pag. 721. 

26. Ortus (H) fanitatis^ Fol. Charaft. goth. coll. 2. cum figuris her-i 
barum , lapidum &c. ligno incifis & fignat fine cuftod. & num. folL Ad cal« 
cem : — lacobus meydenbach - ciuis Moguntinus lucutentifftme imprefjit — in iHctyta 
xiuitate Moguntina — Anno fatutis Mtllejimo Nonageftmo primo Die vero ^ouit 
viceftma tercia menfts ^unij. — Con£ U^Urth. pag. 128. praecipue Weisl. Arm. 
j)ag. 561. & 562. 

27. Cb/i 
Zl 

27. Caffiodori Qariffimi Senatoris inPfalieriS expojitio: inFol. Cliarafl:. 

goth* colL 2. cum figoat. fme cuftod. 6c num. foU. Ad calcem : DiJfertiJJimi -«> 

Caffiodori ^ famattjfima pfatmori expojitioi — arte impjforia jsfeSta ejl; ji magi^ 

Jlru ^ohanne di Ulmerbach pclare BaJtUen vrbir ciuem. Anno dhi. M. cccc. xcj., 

nAo^. Conf. Weisl. Arm. pag. 559. et Braun pag. ai3. ^ 

aS- Bartolus in P. adam. dig. infort. MedioL perLeon. PacheL 1491« 
Conf. N. XLIX. ad annum 1490. 

29. De Conferuatione Sanitatis. Liber Corona Florida Mediiine adpel^ 
latus. Foi. Charaft. roman. coll* 2. cum fignat fine cuilod. & num. foll* Ad 
calcem: Ego Antonius Gazius patauus medicorum minimus die. xij. Augujli de 
anno dni. M. ccccbtxxx. 'pfens opufabfolui. — paulo inferius: Imprejfum uene* 
iiis per ^ohannem de forliuio & Gregorium fratres Anno falutis. M. cccclxxxxi.. 
die XX. mefis ^unsi. Cum. Regift. Chart. & Typograph. .infign. Conf. Braun 
P. n. pag. aag. 

30. Hec funt opera Boetii: que in hoc votumine (duobus voluminibus) 
continentur. Primum eft ; In porphyrii Ifagogen — duo poftrema : De phitofo^ 
phie confotatione libri qninq^. Ue Jchotarium difciptina tiber vnus. (vtrumque 
opus cum commentario , vulgo S. Thomae Aquin. ) Fol. Ciiara6t goth^ coIL 
9. cum fignat. & numeris foil. in quibus ponendis multi commifti funt errores, 
fme fignat. In fine iibri IIL Geometriae coiumna 2. folii 8- quaternionis IL 
Uenetiis imprejfum Boetii opus per Icane^ et Gregoria de gregoriis fratres fetici 
exitu ad Jini ufque pduSa accuratijtmeq^ emedatu Anno humane reflaurationis. 
1492. die. ig. Augujli. AuguJlino, Barbadico &c. Cum regiftro Chartarum, &. 
typograph. infign. Voluminis fecundi titulus eft : Boetius de confolatione. Sequi« 
tur index alptiabeticus maleriarum. Opus incipit folio 160« Nefcio autem^ 
cur hunc numerum typographus pofuerit:' cum numeris enim voluminis prae* 
cedentis non cohaeret. In averfa pagina folii 223. incipit Commentar, in Boe* 
tii librum de fcholar. difciplina. Ad hujus calcem in col. 2. folii 250. Diui 
Seuerini Boetii de confotatione : nec non de fcotarium difciplina mettifluis operibus; 
€um fanSi Thome fuper vtroque Comentariis : in hoc eodem votumine. Jmprejfis 
venetiis per loanne de Fortiuio et Gregorium fratres. Anno fatutis. Mcccc. Ixxxxj. 
die. XX vj. menjts Martii. Conf. BraunP. 11. qui volumen prius ann. 1492. pag» 
^137. & volumen pofterius ad annum 1451. pag. 230. feorfim recenfet. Jun» 
ftim recenfuit Ilamb. P. IIL pag. 313. Ambo volumma ex intentione Typo* 
grapliorum unum efficere corpus, quod opera Boetii omnia complefteretur » 
patet ex eo « quod in titulo prioris voluminis etiam duo opera , fecyndo 
voluminc comprelienfa , recenleantur. 

31. Epijlole de Oi«W/o. YOvidil Epiftolae Heroidum cum commentariis 
Antonii Volfci , Privernatis. Fol. Cliaraft. roman. cum fignat. fine cufl»d. 6c 
num. foll. Accedunt Domitii Calderini commeiataria in Sapho, & IbinOvidiL 
Ad horum calcem: Imprejfum Venetiis per Bartotameum (fic) de Zanis de Por^ 
tijio. Sub Anno domini. M^ cocc. (xxxx> die./x^i. Madii. Laus deo. Cun» 
Regiftr. cliart. 

32. Tufcu^ 
33. TufcutaMfum Quiftionum Liber primuf ^ fc. incipit,- quem exci- 
piunt reliqui libri» Cum Commentariis anonymi ( forte Philippi Beroaldi ) Fol. 
Qiaraft. roman. cum fignat fme cuftod & num. foil. In averfa pag. fol. 4. 
duern. k. ante Regifl. Ciiartarum: eft Marci Tullii Ctcirois TufcuianaJ^ qua* 
flionum finis Venetiis. Anno. M. cccc. (xxxxL fmnfis dectbris dii quinta : Conf. 

Braun P* 11. pag. 114- 

33. S. Bonaventurse commentaria in Libb* 4. fentent. VoiL 4. feu cum 
indice copiofiflimo Voll. V. Norimbergae per Anton* Koburger 149 1. Fufe 
hanc editionem defcripfit Panzer N. pag. xi^, feqq. Conf. etiam Braun P. 

H. pag. aai. & aa|. 

' 34. Sphcera Mundi. (idem opus cum N. XXXVIII. adann. 1490. in 4. 
Cliara6^. roman. cum fignat & initial. litteris magn. florent. fine cuftod. & 
num. foll. Ad calcem : Hoc quoqui ftderalis fcientie ftngulare opufculum Impref 
fum ejl Venetiis per Magiftrum Guilltelmum ae Tridino de Monte ferrato Anno 
fatutis. M. cccc. Ixxxxi. die. xiiii. ^anuarii. cum regiftr. chart» Conf. Braun 

P. II. pag. aag. 

35. Solinus De Memorabilibus Mundi. in 4. Charaft. roman. cum fig« 
liat & cuftod. fine num. foll. Ad calcem : Impraejfum (fic) uenetiis per theo^ 
dorum de regazonibus (fic) de afula anno. domini. M. cccc. Ixxxxi. dii xxiii. 
niifis augujli ngnate in clito (fic) dno augujiino barbadico duci uinetiaru. casa 
regiftr. chart. Editio, ut videtur, incognita. 

36. Aurelii Auguftini opufcula plurima. Fol. mim Charaft. goth. cum 
fignat. & num. foil. inde a fol. 7. In col. 4. folii cclxvii. eft Aurelii Augu-^ 
ftini — pPimo^ opufculo^ nec non vitce eius a Poffidonio ^fcriptcs : impenfis et opa 
Martini flach Argetine accuratifftme imprejfo^ ftnis Anno a natiuitate faiuatar\ 
noflri. M. cccc. xci. die xi. mejts Augufti. Cum quinque diflichis. Convenit 
haec editio cum edit. ad ann. 1489. N. LXXII. recenfita, ut jam notavit 
Weislinger Arm. pag. 557* In editione ann. 1489. foliorum numexi conftan* 
ter fic funt exprefli: Fo. LXX. — Fo. CIX. in edit vero anni 1491. fic: Fo- 
lium LXX - Folium CIX. 

37. Quaefliones fex de bonorum Pofleflione refolut» Per — Bulgari^ 
num de Bulgarinis de Senis pifis de mane ordinarii Ugentem fup. ka t ti. C. Oui 
admittiad bo^ fof. ic. Adcalcem: Explicite funt «- correpte ^fic pro comSi) 
ac imprejfe Senis per magijlrum Henricum de Harlem. Anno falutts. Mcccctxxxxh 
dii vifo X. OSobris. Foi. Charaft. goth. coU. 2. cum fignat a» b« fine cuftod. 
& hum. foll. Conf. Neocell. pag« 1 30. ubi mentio fit edit eodem anno » & ab 
eodem typographo faftae die vero xv. martii. 

38- Xepetitio legis Si infulam. ff. di vbo. obl.j^ clarif. d. Angitum dt 
Vbaldis de Perufto -- accedunt comment in Ciuitas mutui datione dni. & §♦ 
Si 'duobus vehiculum. in I. Si vt certo ff, commodati) Ad calcem : Im^effit Bo^ 
mnus de Boninis de Ragufio Brixii anno domini. M. cccc. xcj. dii xj. marcij. 
Ftnis. Fol. Charaft. goth^ coil. z cum fignat fine cuftod. & num. folL Con« 
fiat tantum 12. foll 

39« LiSkr 
^3 

39' LeShifa — Qaudii di Se^itlo. aFs de aquts Sabaudilfis. Chri/fianif' 
fims Francorum Rigis Confiliarii 4n prmam infortiati ( partem commentarius ) 
Feticiter tndpH. Fol. Coll. 2. cum fignat. & cnflod. fine num. foU. Ad cal* 
:em: Et per hec dio propitio Jit finis ( impreffionis , an compofidonis ? ) ordi^ 
larie Anno domini. M. cccclxxxxi. 

40, Nicolai Nicoli ( F&cultii) Florcntini Sermones medici I. II. — . IV, 
7. VI. VII. Venet. per Bemard. de Tridino 1491. Conf. de his N. XI. 1490^ 
luo tertius fermo eft editus. 

41. Virgilii Bucolica, & Georgica cum triplici commentario. Venet. 
>er Philippum Plntium 1491« FoL Conf. N.XXIL ad annum 1491. quo & re« 
iqua Virgilii opera funt edita. 

43. Incipiunt addiUoms fiu a pojlilte domini Atexandri de imota «-• fw^ 
9ir tiSura Barto. li in prima farti Codicis. Item additiones ejusdem fuper 
!^6hira ejusdem in 2« P. Cod. m Fol. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. 
Sc num. foll. Additiones ad L P. funt imprelTds l^imtiis pir Gngorium ar^ 
nuabim mantuanum. Anno dni. M. cccc. (xxxxj. dii. xviij. nunfis dicimbris. 
fVdditiones Tero ad P. II. ibid. per eundem ann. eod. die vero. xvij. (17) Decembris. 

43. — Repetitio Autcnticc facramenta pube^ in ti. C^li aduer. vendi. 
>er ~ PetrH philippum de Nobilibus de Cornio de Perufio idita xc. in Fol. Cuni 
ignat. a. b. c. fine cuftod. & num. foil. Ad calcem : ExaSHffimi cornpta (fic) 
le impriffa Sinis pir Hinricu di Hairtim Anno fatutis M. cccc. (xxxxi. Sioctg 
\if. (ficj Fibmarij. Laus dio. 

44. Armandi de Bellovifu , Ord. Praed. Declaratio difficilium diftorum 
xi Theologia. in 8* Charaft. goth^ cum fignat & num. foU. roman. (.qui ta- 
nen defiderantur plerumque) fine cuftod. Ad caicem folii 7. quatern. y: 
Vompindiu difficiliu tirminoru Thioto^i: Phitofophii atq^ Logtfci dictaratiuum^ 
Tmpinfis Michaitis IVenfler In vrbe Bafiteorum -^ finitu ejl foeticiter Anno — 
mfi Miltefimi quaterq^ centefmum nonagefimo primo Italendis Afritibus. Acce« 
lunt indices foil. 15. Conf. Braun P. IL pag. ai8- N.XII. 

45. Nicolaus Spinellus Neapolit. in 3. iibros Codicis. Fol. maj. Cha* 
ra6t goth. cum fignat & cuftod. fine num. folL Folio 7. verfo quatemionis f. 
Expticit teStura — Imfrejjum Papie pcr Chriflophorum di canibus. anno domini. 
Mf. cccc. (xxxxi. dii. xii. oSobris. &c Iveocett. p. 131. ex quo Venis Suppl. 
p. 703. item Braun p. 213* >. 

46. Quadragefimate doStoris ittuminati Francifci de Matfronis. 4. Clia« 
ra£^. goth. mm. cum fignat & num. foll. Folio 196. columna 2« Et in hoc 
Tirmoni (92) primu volumin di timpon finitur it ixpticit. Paulo poft: — Sif^ 
moms ixpticiunt. Uimtiis — mpreffi per Bernardinu^ de Nouaria. Anno — 
Mcccdxxxxi. die viro. xx. mtfis ^ «» Cum regiflx* cliart & tabuia jdplia* 
betica folL i8» ANNO i4 
ANNO 1492, t. Tituti pieflionu^ tt diffiiuUaium de primo et vttimo injlanti. — magi^ 
Jlri menghi (Blanchelli) fauentini. Fol. Charaft. goth. coU. 2. cum fignat. fmc 
cullod. & num. foll. Ad calcem : Expliciut queftioner vtiliffime Menghi fauen" 
//ni — Jmpreje ferrariep magijlrum Laurentiu d ruheis de vatentia. et Andred 
de grajfis de cajlronouo foiios. dse feptimo feptembris Anno dni 1492. Cum re- 

giftr. chart. 

a. Zabaretta fuper ctementinis. Fol. Charaft. goth. elegtnt coU. 2. fine 
cuftod. & num. foU.^ cum fignat Ad calcem: Expticit teSura — ImpreJJa 
Thaurini per Nicolaum de benediSlis et lacobinum Suigi de JanSto germano -— 
jlnno dni. M. cccctxxxxij. die xxiij. augujli. Cum regiftr. cbart 

3* Scriptum Antonii Andru in arte veteri et in diuiftonibus boetii cum que^ 
Jlionibus eiufdem. Fol. Charaft. goth. coll. 3. cum fignat fme cuftod. & num. 
foll. Ad cafcem poft indicem quaeftionum : Expticiut tituti — Et prefens to^ 
tum opus accuratijjfme emendatum per exiwium artium et medicine profej^orem, 
Joannem Mariam mapettum vincentinunL l^enetiis tertio nonas nouebris. 1492. 
Accedunt infignia typoeraphi, feu potius Bibliopote S M, hoc eftt Ofta^ 
yiani «Scoti j^bdoetienfis. 

4. Pronofiicatio latina Anno. Cxxxviij. ad magnd coniunSlionem Satumi 
tt louis q fuit anno Ixxxiiij. ac ectipfm fotis anni fequentis fc^. Ixxxv. canfeSa 
cc nunc de nouo emldata Durabit pturibo annis $U infra in tercio fotio patebit. 
Fol. cum multis figuris lignd incifis. . Charaft. goth. cum fignat ftne cuftod. 
& num. pagg. Ad calcem praeter alia legitur: Emendatum denuo prefa^um 
hoccine impreffioni quoque iterum deditum Anno dni M. cccc. xcij. oSaua die lunij 
in inctita vrbe Maguntina — De opere ipfo, ejus auftore, & hac editione 
conf. fFeist. Arm.v^g. 587. feqq. de editione germanica anni ejusdem Mogun- 
tina, quae, ut noftra latina, Wurtweinio incognita fuit, nec non aiiis eius^ 
dem opufcuii editionibus , uti etiam de auftore ejus conf Panzer Annat. pag. 
2t^. Auftor operis habetur Johannes Lichtenberger , Eremita Alfatus. 

5. Lauacrum confcientie. in 4. Ctiaraft. goth« cum fignat & num. foll. 
roman. fme cuftod. Ad calcem poft indicem capp. Impr^um Augufie — » 
honefiu^ virum Anthomu (fic) Sorg Anno ob (fic) incarnatione dni iheju xpi. M^ 
cccc. Ixxxxij. Conf. difta a me de hac edit. Fafc. III. pag. 13 f. 6c 136. 
Braun P. II. pag. 230. " 

6. Hiftoria urbis Romae ab ejus origine usque ad Conftantinum M. 
t&c« &c. in 8- Ad calcem: ImpTefjum Rome per magiflru Stephanum Planck de 
Patauia. Anno Mecccxcij. die. xvuj. menfts lanuarij. Sedente Innocentio. viij^ 
Anno oStauo. De opere hoc & praefenti ejus editione fufe difierui ad ann. 
1489. Fafc. m. pag. 150. feqq. ubi eam una cum alia editione ab eodem ty« 
pographo anno 1489« fafta defcripfi. Exiftit vero operis hujus alia dditio an« 
»0 1492. ab eodem typographo fafta die vltima Menfis OSohris Sedete Atexan^ 
dro maofimo Pont. FL Anno eius Primo. Hanc data occafione excitavit Pan- 
25 

^/f JnnaL pag. 4J. Sc ex eo habet 2?m/ SuppUm. pag. 34. Hiiic vero & 
Aoflra haeC) & illa anni 1489« fuit iacognita. Omnes tres editiones igno^ 

jrauit Jlud^ 

7. IJIi libetlus docet modum ftudendi et tegendi contenta ac abbreuiata 
mtriu/que iuris — FoL Charad:. gerniaa. cum. fignat. Ad calcem col. 2. folii 
«^tavi quaternionis €. Expticit — n^cr Fridericu Crewfyner (fic) Ofidi Neurm* 
Sergenfts (fic) Ciuem fumma cum dittgentia Anno dni. M. cccclxxxxij. die deci* 
^a menfis Marcii ImpreJiAs Laus deo. Conf. Denis Suppl. pag. sig. Panzer N. 
3pag. ia6« de hac edit. dubius hdefit. 

g. Repertorium — Nicolai de Lyra fuper Bibliam. Foi. min. cum fignat. 
iine cuftod. & num. £^11. Ad calcem: Repertorium ^ finit feticiter Impreffum 
Jfflmvngenj^ Albertum fiunne de duderfiaU Anno domini. 1492. Conf. JBraun 
P. 11. pag. 235. 

g. Senece omnia opera. (exceptis tragaedlis) In ejusdem primi folii 

averfa pagina poft operum catalogum: Fenetiis imprejfa. M. cccc. xcii. die ulti* 

wna oStobris. Per Betnardinu de Coris de Cremona. cum re^ftr. chart. Fol. Cha- 

jracl. roman. cum fignat^ cuftod. & num. fbll. Ad calcem haec tantum: £r« 

jplicit tiber fextus & uttimus controuerfiarum. Conf. Freytag. j^ppar. Tom. 11. 

yag. 1J56- fegq- 

10. Tragedie Senece cum commento. (Gcllii Bernardini Marmit?e Par* 
^enfis» cujus praefixa eft epiftola Guietmo (fic) de rupeforti magno Cancellario 
^ande infcripta. ) Fol. Charaft. roman. cum fignat. & cuftod. fine num. foll. 
J\A calcem: Venetiis: per Lazarum IJfarda de Sauiliano. M. cccc. (xxxxii. die 
JCII (non XI. ut habet Maittaire T. U pag. 546. ) Decembris. cum regiftr. chart. 

Conf. Freytng Jppar. Tom. II. pag. 1361. & 1302. Braun P. II. pag. a^S.&aop. 

11. Nicolai de Tudefchis, vulgo Abbatis Pafiormitani Incipit eocimius hic 
^dudiciarius ordo. Fol. max. Ciiaraft. goth. coU. 2. cum fignat. fine cuftod. & 
sum. folL Ad. calcem praeter aHa : hic finit cum taude dei. Uenetiis impreja. 
JA. cccc. (xxxxij. die vero, iiij. ^unij. cura et impenfa Dionyfii de bertochis deao^ 
-monia. — Accedit a b c d Omnes funt terni. 

la. loanes de Imola in ctemi. (tinas) Fol. maj. Charaft. gotth. coll. t. 

cum fignat. cuftod. & num. foll. circa finem col. 2. folii 190. prseter alia: 

jffnff . correffum per — Frdcijcu BreuiH venetum — Uenetiis imprejum arte et in^ 

dufiria Andree thorefani de Afula annofatutis dominice. Mcccclxxxxii. (die) vii. 

Cdf, Marcii. cum regiftr. chart. 

13. Bar. (tolus) fuper prima (parte) codicis cum additionibus fc. Alexan* 
dri de Imola, & aliorum. FoL maj. VoU. 2. Charaft. goth. elegantiff. coU. 2. 
cum fignat. cuftod. & num. foll. Ad calcem Vol. l. Fms leSture — fuper pri^ 
fna parte codicis — Imyffa Uenetiis arte et impenfis Andree thorefani de afuta 
jlnno dni. Mccec. (xxxxij. (die) viij. cate. Septibris. cum regiftr. chart. Ad 
calcem VoU. II; Expticit teStura — ecaftigata (fic). inipjfa Utnetiis per Bernnr^ 
dinu fiagnlnu de Triaino de mote ferrato j9nno diii. M. ccccJxxxxij. Die. xxiij. 
lutij. cum Regiftr. chart. charafter vtriusque Vol. idem , licet diverfi typographi. 
Siifnitter Fafc. IF. D 14. Bar-^ 26 
r^. Bartolus fuper prima parte inforiiuti — Bar. fv^ ftia parte infor* 
tiati^um additionibus fc Alexandri de Imola & aliorum Fol. maj« Vot 2. Ex< 
terior forma eadem cum praecedeiit. Vol. In col. 4. fol. 235. ^finit -^lprtf' 
fioni Uenetiis data : per Bemardinii ftagninu de Tridino^ de montiferrato, jlnm 
falutis miUefuno quadringentefimo nonagejimo fecundo: tertio decimo kalendas No 
uembris. cum Reg. chart. In col. 4- io\n 255. Vol. II. Finit feliciter USura-' 
fuper fecunda parte inforiiati — Jmprejfa venetUs per Andrea^ de torefanis d 
jyulai anno dni: Mcccclxxxxi]^ die xx. nouebris. cum Regift. chart Hujui 
fecundi Vol memvit Denis Supplem. pag.^u primum autem volumen non ex^ 
citauit» 

15. Ethica jJriflolelica: Joanne Argyrop^fto Interprete. Fol. Charad 
rom. eleg. fme cudocf. & num. foll. cum fignat. Ad calcem i* pag. folii 8 
quatemionis n^ Laus deo optimo maximoque^ Jmprefjum Rotna per Eucharix 
Silber alias Frank : Anno famtis. M. cccc. xcii. kaL ISeptem. Atexandro Sext 
pontifice maximo. Conf. Aud. pag. 306. 

16. Boedus de Confolatione Philofophiae • & de difciplina Scholariun 
cum conunentario vulgo S. Thomae. Venetiis per Johann. & Gregorium d< 
Forlivio, fratres^ 1492* Fol. Conf» N. 16« ad annum 1491. 

17. Libri quinque Canonis Avicennae cum commentariis Gentilis Ful 
ginatis. Voll. 4. in Fc^. maj. Characl. goth. cum flgnat. iine cuftod. &(. num 
loilj Liber I. completus primum eft Uenetiis Per Baptijla/n de Tortis. M. cccc 
Ixxxxv. die. xii. Junij. — Ad calcem Vol. II. Expletus eft tiber fecundus • 
Jmpreffus Uenetiis per Baptiftam de tortis. M. cccclxxxxii. die xv. Maii^ - Ter 
tii libri Canonis Auicenne — eft Finis. Uenetiis per Baptiftam de Tortis., M 
cccc. Cxxxxij. Die xj. Februarij. Fen prima quarti libri cum iisdem commen 
tariis jam eft imprefla Uejn^tiis per Baptiftam de Tortis. M. cccc. (xxxx. dii 
xxiii). ^anuarij. Eam recenfui ad annum 1490. N. XIU^ Hanc porro fei 
pport^t feoriim fuifle editam hoc anno« Ceterum fen ifta, qualis quideo 
iluxCf quod prae oculis nuncmihi, volumini inferta eft, caret numeris folio 
rum, quos habet fen eadem in exemplo feparato ad annum 1490. N. XIII. re 
jii|finto. Ad calcem fen feptimae libri quarti legitur tantum: Explicit tibe 
quart^ canonis Auicene. Deo gratias. Libro quinto adnexus eft libellus de viri 
bus cordis , ad cujus caicem legitur : Uenetiis Per Baptiflam de Tortis. M. cccc 
Ixxxxii. die quinta ^tii. Acc^vnt 1) Cantica Auicenne curn comento Aueroii 
2) Gentilis Fulgin. Quaeftiones a) de febribus, b) de a£luatione medicina 
irum , c) de ptyu , d) de majoritate morbi. Ad Iiujus calcem legitur : Finit fub 
titis queftio de maiorttate morbi a ctarijfimo doSore Getite fulginate. Anno domi 
ni 1344. edita^ et Uenetiis vero impre]/a Anno eiufdem 1494. Accedunt denu 
Bon nulia . quae cum praecedentibus eodem tempore publicata hiifle videntur 
ut fequens fubfcriptio nos docet: Queftionum Gentilis de febribus:* de aSua 
iione medicinarum: de ptyfi: de maiorkate morbi: et traSfatus de dofi: ae confi 
iiorjum GentUis FiniSs 

18« Fraa* 
27 

i8« Frandrd Petrarchae de Remediis utriusque fortunae Librl IL FoL 
Edidit» fuarumque laborum primitias adpellavit Nicolaus Lucarus, cujus epi- 
ftola dedicatoria ad Mardiifmum Strangham ducalem fecretarium praefixa e(l. 
Charafli rom. cum fignat. & cuftod. fme numer. foll. In averf. pag. fol. 7. 
quatern. C. legittir: Fetrarcce (fic) opus Nicolai lugari indujlria foterti JNttidiJ/i^ 
fni : Bernardini. de mifintis Papilfis ac Ccefaris Parmenfis fociorum diiigenti opera. 
Imprejfum Cremoncc Anno Incarnationis dnice. 1492. die 17. Noucmbris. cum 
iofign. typograph* Conf. De Bure BibL T^fcien. n. 1325. 

19. ^anSi Thome de Aquino fcripta ad Hannibaldum epifcopu fuper quat^ 
tuor libros fententiarum. Fol. Charaft. goth. coU. 2. cum fignat. finecuftod. & 
num. foll. Ad.calcem poft infignia typographi: — Finiunt feliciter in offjcina 
Nicolai Kifster ciuis Bafitienfis imprejfa. jnnno a partu virginis falutifero. M. 
cccc.xcij. Conf. Braun P. 41. pag. 231. 

20. Barthotomeus anglicus (ord. min. ) de Proprietatibus rerum. Fol. 
coll» 2. cum iignat^ fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Explicit — Impref' 
Jus p --- Athoniu^ (fic^ koburger inclite Nurenberge ciuem. Anno fatutis gratie. 
M. ccccxcij. XX. die ^nii. Conf. Panzer N. pag. 122. 

ai, Supptementum Oironicarum Jacobi Philippi Forefti Bergomenfis Ord. 
Er. S. Aug. Fol. Charaft. goth. cum fignat. cuftod. num. foll. & figuris lig- 
no incifis. Ad calcem: ImpreJJum autm Uenetiis per ma^ifirum Bernardinw^ 
ricium de Nwaria: anno a natiuitate dni M. cccc. (xxxxij. die decimo (juinto 
Februarij. Cum Regiflro chartarum & tabula duplici, nec non proJogo aufto- 
ris ad magiftratum bergomenfem in fine adjefto. De hac, & fimul aliis editt. 
Conf. Getn. pag. 151. feqq. & auftor. ab eo citati. 

22. yergitius (fic) cum quinq^ cbmentis (fc. Servii Mauri Honorati, 
Chriftophori Landini, Anton. Mancinelli in BucoHa, & Georgica. Item eo- 
rundem Mauri honorati, & Landini, nec non Donati in ^neida^ Demum 
Domitii Calderini in coppam , carmen de Rofis , Culicem & diras. ) opufcula 
cetera VirgUii feu vera feu fuppofititia commentariis carent Fol. Charaft. ro- 
man. cum fignat & num. foll. Ad calcem Georgicorum in auerfa pag. folii 
numerati 121. P. Vergitii Maronis Bucolicorum ac GeorgicoVie tilfri cum comenta* 
riis Seruii mauri honefii grammatici Chifiophori^ Landini & jJntonii Mancinelli 
Venetiis per Phitippum pintium Imprejfi Anno lcarnationts Domini. M. cccc. xci, 
(fic) die. xxviii. Decembris. Ad calcem totius editionis poft Regiftrum char- 
tarunri haec tantum leguntur : Imprejfum l^enetiis jfnno domini. MCCCCXCIL 
Dic (fxc) Decinto. OStobris. Forte Denis Supptem. pag. 336. noftram defigna* 
rit editionem , Bibliographis ceteris incognitam. 

23^ Virgilii opera cum commentariis Servii Mauri Honorati, cSi Chri- 
ftophori Landini ih Bucolica, & Georgica. Eoruhdem, & iEIii Donati in 
jffineida, Domitii Calderini in Coppam, Carmen de Rofis, Culicem, & Di- 
i^as. Opufcoia reliqua feu vera Virgilii , feu fuppofititia commentariis carent. 
Fol. Charaft. roman. cum fignat. cuftod. & numeris foll. rom. graeca in com- 
mentariis occurrentia eleganti funt charaftere imprefla. In prima pag. fol. 

D z CCCLXV, 28 
r, CCCXLV. Publii Vtrgitii Maronir opera Seruii Jtfaurt ITonoratl grammatici: 
Melii Donati: Chrijlophori Landini : atque Domitii Calderini: Cdmtntariis: Nurn* 
herge impjfa impfis j^nthonii Koherger Anno xpi M^ ccccxcij. — cum tabula 
Jibrorum. Conf. Panzer N. pag. 124. 

^4. Uigilie maiores minprefque mortuorum:annexis ve/peris me non offpm 
dis eorundefn: canticis in eis notatis. FoL Charaft. goth, magn. cum num. folU 
roman. fine cuftod. & fignat. In averfa pag» foL XXX. uigilie — expliciunt 
feliciter. jjlnno dni. M. cccc. xcij. ^A 11. apriiis. cum infignibus EJhardi Rat- 
dolt , & diftico : Erhardi ratdolt felicia &c. Editio liluftri Zapfio in ^ViSis 
burgg 95u(^ucfergcfc|>i(l[^tC/ aliisque bibliographis incognita, 

25. Confefftonale dni Antonini archiepifcopi florentmi. in 4. Charaft. 
goth. coll. 1. cum fignat & num. foU. roman. fine cuftod. ^d calcem; 
Argentine impjfa p Martinum flach, Anno domini^ SJJ. cccc» xcij. finit feliciter» 

26. Johannis Anglici de Gadefden Rofa anglica practica medicine a ca* 
ite ad pedes. FoL min^. ColL %. charaft. goth^ cum cuftod, fignat. & num. folL 
n col. 4. foL 173: Emldata p^ Magiftrum Nicolau^ fcyllaticum ficulum mtjfanum 

artium doSiorem in fiorentifftmo papienfi gimnafio phie extraordinariam legentem» 
Papie 1492. die 2^. ^anuarii. ^oannefantonius birretaiprefftoni tradidit. cumin* 
figu. typographi. Conf. NeoceU. pag. 136^ 

27. Epifioiare Topera) heati Hieronymi^ FoL 2* VolL cum fignat. & num, 
foU. roman. fine cuftoa. In col. 4. folii CC VIII. (revera CCVI) Diui Hiero^ 
nymi epifiolari partis prime vciumen feticiter finit. In averfa pagina folii CCLXXL 
voluminis fecundi poft infignia typographi leguntur decem dlftichai ex ^uir 
bus duo poftrema recitabo: 

Miile quadringentas (fip) nonaginta annos numerabis 

Aique duos iunge : credito prejfus eram 
Fidmifero Titd clarus vixijfet eoo 

OSaua augufii dtim minor umbra foret. 

Ex difticho quinto typographus Nicolaus Keflery ex fexto locus impreflionitf^ 
JSafiiea, innotefciL Editio ad normam edit Fafc. L pag. 89* recenfitae fe6bL 

28. Sermones dominicaies per totum annum fratris Antonii de bitonto or^ 
dinis fratru^ minorum de obferuantia. in 4. Charaft. goth. minut coll» 2. cum 
fignat & num. folL arab. In coL 2. foL 140; Expliciunt — examinatij^ vene^ 
rabilem patrem eius ordinis fratrem PJiilippum de rhotingo — Quibus imprimendis 
ingentem follicitudinem adhibuit Bonetus iocatellus bergomenfis iuffu et cxpenfis pfni* 
Untmi uiri Nicolai de Francfordia. Anno domini M. CCCC^CII. 36^. Chaiedar 
(fic) Septembris. cum Regiftn chart & Doxologia: Patri nato paraclito &c^ 
Conf. BraunV. IL pag. 242. 

29. Ant. Mancinelli Spica voiuminum iiij. / feu traftatus grammatico^ 
jhetricus i) de Declinationjbus , 2. Generibus^ 3. Praeteritis, 4* Supinis, cum 
^usd^m traftatu, qui Utrftlogus infcribitur, de comppnendis verfibus.^ iu 4. 

Cliaraft. V 
«9 

^lThAra^ roth. cum (ignat dne cuflod« & «lum. foIL Ad calcem : Impnjum efl 
:^^ipus hoc Unutiis anno chrifii M. cccc. xcij. Jlugufii die xx. 

30, Paftoralif (iiber) fanSi Gregorii pape. in 4. Chara6L goth. coll. 2, 

^um figiiat (ine cuftocL & nura. foli. Ad calcem : — expticit feliciter. Uene^ 

Miis per Hieronymum de Paganinis Briocienfe^ follicite et ad infiar emdatiffimi exem* 

jflaris imptejfus. Anno aomini mitlefimo quadringentefimo nonagefimo fecundo^ 

Jdibus decembris. Conf. Braun P. IL pag. a^g. 

3^. Dialogorum S. Gregorii Libri IV. in 4. Chara6):. goth. coU. S;. 
- cum>iiguat fiae cuftod. & num. folL Ad calcem: — Uenetiis^ Hieronymum 
.W/ pagammf -*- uinno — Mittefimo quadringentefimo nonagefimo feeudoi Idihuf 

mouembris. Cdnf. Braun pag. ^38- 

g2. Declaratio priuHegiorum fratrum mendicantium. Au£lore Engelberto 
-Cultificis Ord. Prdedic. in 4. Charafl. goth. cum fignat fine cufiod. & num. 

foil. Ad cailcem : Finis epifiole dectaratorie priuHegio^ fratrum mendicantium nec 

mon epifiote de fymonia vitanda in receptione nouiciorum ad retigionem edita^ in 

£onuentu Nouimagenfi ordinis predicatorum per Reuerendum magifirum Engelber^ 
_ ium eiufdem erdinis frabrem ac facre theotogie profefforem eximium. Imprejfum de^ 

nique KeUttingie (fic) per magifirum ^ohannem Otmar Anno domni M.cccc.xcij. 

^abbato tercie adumtus dominice Conf. Denis Supptem. p. 3 24. 

33. Tabule Jfironomice Atfonft ^ Regis. in 4. Chara£l. goth. cum 
^gnat la prima pag. foiii 6. temionis k. Expticiuni Tabute — Opera et arte 

mirifica — ^ohamnis Hamman de Landoia diStus (fic) Hertiog — imprefiioe com^ 
ptete ^xiflunt Feticibus afiris. Anno a Prima Re^ etherea^ circuitione 8476» Sote 
in parte. H. gradiente ScorpU fub ato ueneto. Anno Satutis. 1492. currente: 
jPridie Cate. Nouembr. Uenetiir. . De Alphonfo Rege cont Freytag Jppar. T. 
III. pag. 735. feqq. & aud:ores ab eo laudatos« Dc hac edit Braun pag. 24o>. 

34. Serjnones fanSti Uincentii fratris ordinis predicato/^ de tlpore. Pars 
hyematis — Pars eftiuatis — Sermones — De fanais. Fol. 3. VolL Charaft." 
goth. coll. 2. cum fignat. fine cuftod. & num. foH. In col. 4. folii 7. quater^- 
nionis G. -^ Jermones vatidij/imi tepis hyematis finiunt Impreffi Nurenberge Anno 
dni. Mccccxcij. — In coL 4. fol. 7. quatemionis QQ. Sermones — temporis 
tftiuatis finiuni. Impreffi Nurenberge p Anthonia koberger^ Anno fatutis. Mcccc, 
xcij. Finiti in vigitia janSi Egidii abtatis. Demum in coL 4. fbi. 7. quater* 
nionis V. ~ Sermones fubtitifiimi de fanSis p totius anni circutum finiunt. Im^ 
preffi Nureberge anno dni. M. cccc. xcii. Compttti in uigitia beato^ Petri et Pauti 

? 17/04., Singulis voluminibus praefixus eft titulus peculiaris^ nec non regiftrum. 
anzer N. pag. 123. non nifi duo volumina de temporc, feu Partes Hiema- 
lem» & JEftivalem recenfuit: partem de Saniftis ignoravit 

35. Poft indicem Quaeftionum 3. foU. — Egidii (de columna) romani: 
Archipfutis Bituricefis : Ordinis frat^ heremita^ fanSti Auguftini : fuper primo fen^ 
ietia^ : opus incwit. Fol. Charaft. goth. minut. colL 2. cum fignat. fine cuftod. 
& num. folL Ad calcem : Primus tiber fnia^ — feticit terminat. Imprejfus 
Uendiisp Ptrtgrinji de Pafjjualibus de Bonoma anno domini, HL cixclxxxxij^ 

die 
80 

die. xiiij. menftf apTitiu cum regiftr. chart & typographi infigriibus« Conf. 
Braun pag. 239* ^ 

36, Ciceronis Paradoxa cii nauis eommentariit. — in 4. Charaft. gerni. 
cum fignat fine cuftod. & num. foU. In prima pag. fol. j. quaternionis ^. 
Prefatum itaque tibrum Fridericus de Kitzfcher artium et ponttficii iuris do&or ad 
preces multorum et in primis generoforum domino/^ Georgii de Schellenbergk et 
Burckardi de Kupaw : tnterpretari conatuf efi Hofque comentarios. a preceptore Fm 
loanne Gabrieli Senenfi ciue doSifftmo. magna cura colleHof. teoctui iun^ere /luJuit. 
hac nobiti arts imprimendi : in quo fi minus bene dixerit. correSHom jubmittit in» 
tetligentium: nec totum ex fua officina exiJTe fatetur Lipfi Anno domu 1492. Cum 
infignibus typographi , Martini Herbipolenfis. De Johanne de Kitefcher plura 
habet Freytag Appar. T. I. pag. 458. feqq. de Friderico autem de Kitzfcher 
nihiL Hujus editionis meminit Leich pag. 66. 

37* Egtoga (ecloga) Theoduli (de miraculis Veteris Teftamenti) cum 
Commentariis anonymi. in 4. Charaft. goth. cum fignat. & num. foll. fine 
euftod. In prima pag. folii L : Ectoge Theodutr cum notabili commento ftliciter 
Jinem kabent Impreffe in fanSta ciuitate Cotonienfij^ Henricum Quentell Anno 
incarnaidis domini M. cccc. xcii« tercio nonas Septembris. De opere & au£):ore 
conf Freytag Apparat. Tom. L pag. 497. feqq. & auflores ab eo citat. nec 
aon U^eist. jirm. pag. 584. ubi etiam noftra editio recenfetun 

38- Ctprt^nus v^n ben ivo${ff mt^brilcbcn friler XX>e(e« (de 12. Abu^ 
fivis Saeculi opufculujn etiam S. Augufhno adfcriptum. Conf Fafc. L pag. 109.) 
in 4« Charaa. elegans cum fignat. fine cuftod. & num. folL Accedit in aver* 
ia pag. folii 4. quaternionis B: 2(ppeIl4eto t>ea (Bnberd v^n ber gerccbiiS^ 
tiXit gota (fic) fiir |tn g^rtUcb barmljerQtgCait* In pag. i. folii g. ejusdem 
quaternionis : 21(^0 nvmpt atn enb bM biicbtetn Ctprtani bee l)4t(taen b;^ 
n^^ff^ (vel potius auftoris anonymi) t>? ben ixc$\ff mt^rild^en bt|cr weft 
fampt atner anOed^etge nuQbar(tc&e 2(ppe^4et»n t>ed fanbers fo cr (be^ 
fit>ivert) (icb beruffe v^n V gered^tts^att gotd ftlr bte 0^teCid;>c b4rmt>cr^ 
QtgCatt votXiht^ bti4>tetn t^om (atein $u teutfd^ trann^rire 10$ Aebrad^t tfl 
K^on bem «elerten vnn^ fSrficfotigen^ VI. Hmmzn vfi vooe $0 mc^Ktrdb 
vn Redrucre }u ^eut(ingti t^o tnatfler \)M^m <Dtmar. ^n ber y^t «te 
ber Tobdcb bunb $tt fd^n^oben ge^o^en wm t>ff baa lad^fefo }d beflrevtcn. 
tie t4vfer(t4)e flate ^egcnfpurg bie t>o bem K^mfcben abgefaUeif. fidi> 
i>nt>erivtrffTitg gemacbt l^ttt bem burdi>(eudbti0en fiir^en vnb ^erren ^er^ 
l^og 2(^brccbt t>on iDiilnct^en \m^ xcij. j4r« Editio ignolsi Panzero in jfii- 
nal. paucis indicata a Denis Supplem. pag. 324. 

39. Opus medicum , vulgo Regalis difpofttio. au6)x>re Haly filio Abbas. 
Ex arabico latine verfum anno iia?, a Stephano Antiocheno. emendatum ftu- 
dio Antonii Vitalis , Pirranenfis , Med. D. Fol. cum fignat. & num. foU. fine 
cuftod. Notitias, quas dedi de hoc opere, haufi ex iis, quae leguntur ad 
calcem coluninae 2. foJii 186. In quarta columna ejusdem foJii iegitur; /wf- 
frejfum l^enetiis. die. 25. feptmbris^ 149^. oga bernardmi rtdj de nouaria. tpenfa 

vero 
31 

ffero iXeittHlJJimi artsum H medicine dodfaris dni magri loannif dnici de nigro. 
Cum privilegio Senatus Veneti ad lo^ annos, regiffaro ciiart &c typogtaphi 
infignibus. 

4a Lneipit liber de venenis fuem magijler fantes de ardynis dt plfauro 
phijicus -^ edere cepit venetiis die oSlauo nouebrir. 1424. Et ibidem — finiuit 
die 14. madH ^ Fo\. Cbaraft. goth. cum fignat. 6c num. foll. (ine cuflocL 
Tra£):atus hujus operis oftavus, isque ultimus terminatur in averfa pag. ^olii 
loi. Folio, non numerato, 102. legitur: Imprefum Uenetiis opera Bernardini 
ficii de nouaria : emendatuq^ per — Dnicum de Canali feltrefe^. Impenfa -^ loan^ 
nis Homimici de Nigro — cum privilegio ad decem annos ^ Mcccclxxxxij. Die 
xix. menfis luiii. — cum Regift. chart. conf. Neocell. pag. 136. ^^ 

41. Biblia cum PofUliis Nicolai de Lyra, additionibus Pauii Burg. 6c 
replicis Matth. Doringii Tom. I. II. & IV. (tertius defideratur) Fol. Chara6l. 
goth. cum fignat. iine cuftod. & num: foU. Ad calcem T. I. h. e. textus : Ex^ 
plicit oratio Manaffes regis iuda. Ad calcem gloflae : Explicit oratg regis Ma^ 
najfes. Tomus fecundus clauditur: Pofiitla venerabitis — de Jyra fuper Eccle* 
fiaflicum finit. Ad calcem demum tomi guarti : ExaSH eft Argetine infigne — 
ovus biMie vna ci po/iillis — charaSlere vero habes impre^um iucundijfimo. expletum 
denique Anno — M. cccc(xxxxij. die vero Nonarum. iii. Nouebrium. — Acce* 
dit Nicolai de Lyra libellus quaeftionum contra perndiam judaicam. Omni» 
nium IV. VoU. editionem citavit If^eisl. Arm. pag. 5^4. 

4^. In aveifa pagina fol. I. Hermolai Barbart Patricii Veneti P. atrian- 
xhae Afuiteenfis In cafiigationes Plinii Ad Atexandrum Sextum Pontificem Maxi^ 
mum Prefatio — data uSlauo Kalendas Septembris MCCXICXCII. Folio 3, in- 
cipiunt ipf» Caftigationes : Pliniance &c. FoL Cbaraft. roman. cum fignaturis 
a — z. item aa — cc. nec non A — L. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem 
pag. I* foUi 6. ternionis L. eft Finis caftigationum Plinianarum Hermolai Barbari 
Impreffit Eucharius Argenteus (Silber) Germamus: (fic) Romce MCCCCXC. 
Oaauo Kalldas Decembris : Alexandri Sexti Pontifieis Maximi principatus | Sta^ 
Hone prima. Conf. Aud. pag. 307. De additionibus , & emendationibus hu^ 
jus editionis con£ N. 18. ad ann. 1493. 

43" OperH fanSH Ambrofii pars fecHda -^ rf — pars tertia. (prima deeft} 
Fol. VoU. 2. Charafter gothicus ( in epiftolis romanus) uterqiie elegans^ cum 
fignat. fine nOm. foU. & cuftod. Ad c^cem Tom. II. Explicit explanatio fanSti 
AmbrofH epifcopi in epiftolam beati pauli ad Philemonem. In Tomo III. primum 
locum occupant Epiftolae numero 84- ad quarum calcem legitur : Praclariffmu 
opus EpifiotarH -^ per magiflrum ^ohannem de Amerbach imprefum: Anno falu^ 
^eri uirginalis partus nonagefimo fecundo fupra millefimum quaierque centefimum : 
foeticiter finitum efi. Ultimo loco occurrunt fermones, ad quorum calcem ie- 
gitur: Explicitum eft opus fermonum — Bafilee jai^ magiJlrH ^ohannem de Amerr 
hach : Anno — nonagefmo fecundo fupra miiiefimum quaterque centefimum. Acce- 
dit Annotatio principalium diSorum &c. Fufls de hac editione egit WHst. Arm. 

P^S* 575* f<^4' ^ Braun P. IL pag. 231« feqq« 

44. Penl^ 8* lY- 444 Peniteas clto libelhs ifte nufUupatur tfaSarts de penitentia et eius cir^ 
cumflantiis ^ in 4. Charad. goth. minut. cum fignat fme cuftod. & num. foU. 
Ad calcem : Et ftc finitur pns opufculum de mo confitendi et penitendi imprejfum 
Colonie p Henricum Quentell Anno falutis M. cccc. xcij. ^arto yius martiu 
Editio, ut videtur incognita. 

45. TraStatulus de accetibus quarudam diSionum in pfalterio Jlm allexcm* 
drum in tercia pte — Ad calcem: Explicit Tra&atulus — jlnno dni M.cccCr 
Ixxxxij. Per amoldum Colonienfem. in 4. Eft foli. 13. cum fignat a. b. clia« 
raft. goth. Denis Supptem, pag. 319. 

46« Bartholomari Boiognini , Ludovici filii , Epitome elegiaca Meta- 
morphofeon Ovidii. in 4. Praeit epiftola Angeli Politiani ad auftorem , cujus 
ad illum fequitur dedicatoria verfibus elegis fcripta. Charaft* gotii. cum fig-- 
nat ilne cuftod. & num foliorum. Ad calcem : 

Hoc opus impubes audax fortaffe peraegi (Rc) 

Pollade fed coeptis auxiliante meis. 
Ptaudite nunc igitur iuuenes nuc plaudite mufcB 
lam tetigft metam nofier anhelus equus, 
Impre(fum Bononie p ^oliSne^ ^acobum de Fontanefis. oub diuo ac Illuftri. D. d^ 
^oh&ne Bentiuolo. jlnno dni. 1492. die. i^. Aprilis^ Accedit Regifirum A 3 
V D E Omnes funtjuatemi. Meminit Orlandi pag. 1 1 5» 

47. Pojlilla Guitlermi Super epifiotas et euangelica de tempore et fan3if 
Et pro defiinais. in 4« Charaft. goth. cum fignat & figuris ligno incifis, fme 
cuftod. & num. foll. Ad caicem: Guillermi Pofiilla fuper epijlolas et euangflia 
per totius anni circulu^ currentia. Perque Nicolaum Kefsler Bajtlee imprejfa. Anna 
cb incarnationis falutifere (fic) Miltejimo quadringentefimo nonagefimo feauido. 
hxl. OUoV. Explicit feliciter. Cum inngnibus typographi. Meminit. Denis Su^ 
flem. pag^ 327. ubi tres aliae ejusdem anni editiones eccurrunt. 

48. — Bartholomei Suzini (Socini) leStura in titulum. ff. de exceptioni* 
hus — in Fol. Charaft. goth. cum figpatur. fme cuftod. & numer. foUon 
Ad calcem : Impreffu^ Mutine impenfis — Petri Francigene ac magifiri Pauti 
mundatoris ciuem Mutinenfem (fic) emendatHq^ — per — Symonem de cafiet trf- 
treo. flwno fatutis. Mcccclxxxxii. dii vero decima Martii. Conf. Zapf. Cht, 
pag. 49. 

49. Petri ApoIIonii CoUalji , presbyteri Novarienfis, faftorum majorum 
libellus» feu carmina iacra in praecipuas per annum feftivitates aliisque ocai« 
jionibus fa6^. in 4. Praeit epiftola dedicatoria ad Ardacinum la Porta Ale- 
rienf. Card. Charaft« rom. cum fignat. a — e. Ad calcem : Explicit libettus — 
impreffus Mediolai per Magiflru Filippunt de Mdtegatiis Impefa Pauti Taegii qui 
ob fingularl erga auSorem huius operis beniuoltntiam ittud no uttra pafffus efi in 
cognitum hominibus Fore. Anno Domini. M. cccc^ (xxxxii. die. Xxii. (22) lunii. 
Ciement T. L p. 423. dubitafle videtur, an auftor Saec. XV. jam floruerit. Hoc 
4frgo opufculum prorfus ignoravit. Habet Denis Suppt. p. 320. ex Qief. item 
Pin. & Saxs 

50. Baldus 
fo. Baldus in libros codicis lo. ii* 12. cutn Commentario Angdi 
Perufini in eosdem. Fol. maj. Charaft^ goth. cum fignat. & cuftod. fme num, 
foll. Folio 7. verfo quaternionis h legitur: Imprejfum Mediolani per Ulderi* 
cum ScinzenzetiT Mnno domini. M. cccc. Ixxxxii. die vltimo Martij. cum infign. 
typographi. 

51. In hoc uolumine infra fcripta. M. Tultii Ciceronis opera continentur 
una cH comitariis fuis uidelicet. Orator. (cum Comment. Viftoris Pifani ) de fato, 
Topica & di uniuerfitate. (cum Comment. Georgii Vallae) Fol. Charaft. rom. 
cum fignat. A. b. — m^ fine cuftod. & num. foll. Folio 6. refto ternionis m : 
Gceronis libeltus de uniuerjitate f--jJ Boneti tocateltu l^enetiis tprejfus efl. xvii. 
kaledas augufli. M. cccc. ixxxxii. Cui pecunias — f^gg^Jfit ^ OSauianus Sco^ 
tus ~ cum ejusdem infign. Habet Ortandi p. 34* 

ANNO 1493- 

I. Auretii Cornetii Cetfi Medicina Liber Primus (cum libb. reliqq.) /«- 
dpit. in Fol. Charaft. roman. (excepto folio 43.) fine cuftod* In averfa pag. 
fol. LIX. eft Cornetii celft de Medicina Finis. imprejfor ^oanrubeus Vercetlenfis 
fuit die viii. menfis ^ulii M, cccc. xciii. Venetiis. 

a. Simarium Textuate et . Conctufiones fuper fextum et Ctementinas. cum 
infignibus duplicis aquilae. Fol. Charaft. goth. coU. a* cum fignat. fine cuftod* 
& num. foll. Ad calcem conclufionum fuper Sextum legitur : Summaria fari^ 
ter et conclufiones Sexti accurate et compendiofe ex doSoribus circa eundem fcri^ 
hentibus per fionorabilem virum dominum ^ohannem Kolner. de Vanket nrtium ti' 
beratium magiflrum. iuris vtriufque doSforem. — In iure canonico ordinatium in 
florenti/pmo fludio cotonien. cotteSta. Jlnno gratie M. cccc* xciij. in vigitia purifica* 
tionis beate dei genitricis — imprejfa finem acceperunt feticiter. Seorfim haberi 
pofiet Summarium textuate et Conclufiones Clementindrum , quae iisdemtypis, & 
eidem chartae imprefiaB funt. Ad calcem fola vox i^/m/ legitur. 

3. Johannis Verforis, Profeflbris Colonienfis, fociique Burfae montis 
Quaeftiones i) fuper LL. Ariftot. de Caelo & mundo. 2) Super parva natu- 
ralia. 3) Gerhardi de Monte Artium M. & Theoi. Prof. a quo Burfa Monti^ 
nomen accepit, fuper Traftatum S. Thomae Aq. de ente & efli?ntia. 4) Ejus- 
dem Tfaftatus de Concordantia S^ Tliomae Aq. & Alberti M. 5) Joh. Verfo- 
ris Quaeftiones fuper Ariftol. de generatione , & corruptione. 6) Et fuper LL. 
Metheororum. Fol. Charaft. textus luculent. commentar. minut. uterque goth. 
cura fignat. & num.foll. roman. fine cuftod. Opus n. i. foliis 42. n. 2. 3. & 4. 
foliis d8. n. 5. & 6. foliis 63. conftant. Ad calcem 6ti fubfcriptio legitur: 
Queftiones magiflri loannis Uerforis fupra tibros Metheororum Jreflotelis cum tex^ 
tu nic feliciter finem habent. Jlnno noflre falutis. M. cccc. xciij. ipfo die Sixti 
pape. Pofthaec Incipiunt tituti queflionum &c. cujusmodi etiam libris ceteris 
.praefixi funt. Cum iii typis iisdem, eidemque chartde imprefii iiot» & ^pud 
Siimitter Fafc. JV. E nos 
84 

nos eandem compa6turam habeant, non dubito, quin ebdem circiter tempore 
prodierint, licet feorllm haberi poflTint 

4. Herodiani Hiftoriarum de Impp. Romanis a morte Marci Antonii 
usque adGordianum Juniorem Libri VIIL Interprete Angelo Politiano, cujus 
prsedxa eft epiftola dedicat ad Andream Magnanimum fcripta in Rufculo Fe^ 
fulano Pridie Nonat Maias : Anno falutis Mcccc(xxxxiii. FoC Cliaraft. roman. 
eieg. cum fignat. fine cuftod. & num. foll; In averfa pag. folii 4. duernio* 
nis ii: Herodiani Librorum OSo De Imperio Poft Marcum: Vel De Suis Tem^ 
poribus : Angelo Polittano Interprete Finis. Quod quidem opus nouum et aureum 
Plato de BenediSds acuratiffimejiric) Anno Domini. M. CCCC. LXXXXIII. 
pridie Kate. feptembres Bononie q pulcherrimis his charaSeribus imprejjit Cum 
re^ftr. Chart. & infign. typographi. De editione romana hujus anni die xx. 
^unii fafta conf. Aud. pag. 3^5. Exiftit etiam Bononienfis per Bazalerium 
de Bazaleriis jt?nV//> Cal. OSobris. 1493. i^ 4* Conf. Clement. Tom.IX. pae. 436. 

5. Gaietanus fuper libros de auima (anima) Eiufdem queftiones de fenfu 
agente. et de fenftbilibus communibus : ac de intelleSu. " Iti de fubftdtia orbis ^od^ 
nis de gandauo cum queftionibus eiufdem. Foi. Charafl. goth. cum fignat. & 
num. foil. arab. fine cudod. In columna ada folii non numerati 113. Subtilif^ 
ftmis quonibus commentatoris de fubh orbis — Finis impofit^ eft Impefa nobilif viri 
dni OSauiani Scoti Ciuis Modoetienfis per Bonetum iMatellum Bergommfem de^ 
cimo kal. ^anuarias 1493* Cum indiculo quaeftionum, regiflro chartarum, 9c 
0£lav;» Scoti infign. Minus accurata efl: nodtia de liis opufcuiis quam dedit 
Denis SuppUm. pag. 356. ^ 

6. S. Gregorii P. Homiliae 40. in Euangelia. in 4. Poft indices , & 
epiftolam beati Gregorii pape — ad (Secundinum) laurimitanum epifcopum. 
homiliae incipiimt. Cbar. goth. colt. a« cum fignat. fine cuftod. & num. folL 
Ad calcem col. 4. folii 3. duernionis o: Hic finiQt Homilie. xl. fanSH gregorii 
pape ifftfreje Uenetiis per Peregrinum de Pafqualibus die xii> Marcij. M. cccc. 
Ixxxxiij. Finis. 

7. Solinus De Memoratibus (fic pro memorabilibus ) Mundi. in 4^ 
Charad. rom. cum fignat. a — f. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : /^^- 
nettis anno Domini. M^ CCCC LXXXXIIL die xiij. ^anuariis. (fic) 

8. XOxt imtn timm yctlid^en wm vohtttn «>nb flabe t>er ifl/ fc|>r€y# 
bcn (011/ mvo practicire reel)Ortc &c. &c. Foi. Cum fignat. & num. folL 
In prima pag. fol. 83..praeter alia legitur: ^t^ angefansen unnb0e€n^ce «- 
\m t>ter5et)£n t)tin&ere Ory t>n& nunQtgffen f^reu/ t>ff ben yt\jm eag bt» 
inerQena* — geerud^e $t^ flr^^urg ( intercedit fpatium ) 30l)«nn€6 pru|f# 

Conf. Panzer Annal. pag. 20?. 

' 9- @ptege( ^er voc^xtn Kt^et^rtc» «>^. Wl, Cu(io €« i>nb ^nbem 
getucfct^t &c. Fol, Cum num, foU. & fignat. Foiio CLXXX. opus termina- 
tur. yfccedunt autem folia ofto non numerata. In oftavi prima pagina legi- 

tur: lM)it9xx{^(iHx Bptege^ «>nb (ile&tenfrer 3eern )a freiburg xt\^x($aavo 

2>ur(|> fri^iert(6in^ieOmr ver(4me(e/ gcOrucft 90^ loMcnOet. Znmitu 
35 

tvod) t)^r fltfit Ittcten e48 nad> beffelben vnftve Ixthtn l)mm gottes 
^i^efu crtfli geburt t^ier^e^en bttn&ere riunQtg vnb brti iar ge54(t. Conf. 

ranzer Awnal. pag. 202. & Braun pag. 14^ 

10. Mercurii Trifmegijti Liber De Poteftate Et Sapientia Dei Per Mar^ 
filium Ficinum Tradu&uf Aa Cofmum Medicen. in 4. Charaft. roman. cum fig- 
nat. a — h. fine cuflod. & num. foU. Ad calcem : — Mercurii Trifmegijlri per 
Marfilium Ttdnum (fic) Ftarentinum e grceco in latinum traduSi Ftnit. uenetiis 
per Damianwn de Mediolano. M. CCCCLXXXXIII. die x. Maii. 

11. Compendi^ tocius logice quod a non nullir paruutus antiquorum appel^ 
latur eum optima declaratione ipfius. luxta doSioris janffi opinionem nouiciis lo^ 

ficis non pa^ utite. cum tribus diflichis. Editore Magno Hund Artium Mag. 
ipfienfi. in 4. Cliaraft. germ. cum fignat. & num. foll. fine cuftod. Opus 
ipium foliis conftat numeratis clxiii. Accedunt foiia non numerata 14. quae 
mdicem continet. Ad calcem folii 14 : Imprejfum eft hoc opus Lipt^ig per Bac^ 
catarium Martinum Herbipotenfem anno fatutis chriftiane. 1493. Accedunt in« 
fignia typographi» Editio Leichio incognita. 

12. Hoc in uotumine hec continentur. M. Tutii Ciceronis Epiftotarum fa^ 
mlianm libri Jexdecim. Vbertini Qerici Crefentinatis (fic) In Gceronis epiftotas 
commentarii martini Phitetid in quasdam epiftotas etteSas (uc) commentarii Goergii 
MertUet Alixandrini in epiftotam ad Lentutum Spintherem accurata interpretatio 
AddHa funt etiam nonnutta atia toca in tibro mycetanearum per Jlngetum Poti* 
tianum interpratata. (fic) Fol. Char. roman. Ad calcem folii cc.xxxiiii. /m- 
prejfum Venettts perpemardinubenatium. Anno dni. M. cccc. (xxxxiii. DiexxL 
Maii. Cum regiftro chart. Paucis attigit Denis Supptem. pag. 342. 

13. Decretum Gratiani fummo ftudio etaboratum: correSlum et cum tibris 
jBibtie accurate concordatum. Editore Sebafl. Brant. in 4. Charaft. goth. cum 
figoat» Ex epiftola ad Leftorem Sebaft. Brant, in calce adjefta, difcimus 
finitum effe opus per ^ohannem froben de Hammetburg: imprejforie artis prima^ 
wium ajfectam: fidetemque operarium: Anno falutis. M. CCCC. Nonagefimo tertio 
Jdibus ^nii '^ Bafilea?. Cum duobus diftichis ordinem quatemorum » & nu« 
merum pandentibus. 

14. Liber Emftotaru beati Auguftini epifcopi hipponenfis ecctefte. FoL 
Charaft. rom. cum fignat. &num. foll. Ad calcem: IJiui Auretii Auguftini-^ 
iiber epats^ : — Argumentorum quoque nouoY^ prcenotatione -- expofttV^ : atque apa 
magiftri ^ohannis ae Amerbach pfeSlal^: Anno dni &c. xciij. Foeticiter expticit. 
Conf. Iveist. Arm. pag. 601. 

1 5. Formutarium aduocatorum et jprocuratorum Romane curie et Regii Par^ 
teamenti -^ in 4. Cum fignat. & num. foll. Ad calcem in pag. i. fol. ccxix. 
— impffum JBafttee Anno dni. M. cccc. Ixxxxiij. fexto ydus Marcij. finit foetici^ 
Ur. Cum 2. diftichis de operis argumento. 

16. Liher Atberti magni — de natura ac immortatitate anime cum lom^ 
mento compendiofo. in 4. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foH. 
Ad calcem: ~ Imprejfus imfenfa Cafpar (fic) Hochfeder duis NurenbergenJ 

E a quintQ 
s« 

quinto die ante ealendat mefii ^lii. Anno — Millefimo quadrtngentefimo 
nonagefimo tercio finit feliciter. Accedit Liber Alberti magni de duabur fapien^ 
tiis et de recapitulatione omnium librorum Aftronomie. Conf. Panzer N. pag. 131. 
ubi tamen pofterioris opufculi nuUa fit mentio. Meminit ejus Denif Supptem^ 

pag* 48f. 

17. Prepofttionef (propof.") ex omnibus Ariftotelit libris — Colle6te a 

Theophilo de Ferrariis Cremonenf. Ord. Pi-sed. atque editae per Benedid:um 

Soncinatem Ord. Praed. in 4. Chara6l. rom« cum num. foli. & fignat. fine 

cuftod. Circa finem primae paginae folii 258 : Imprejfum l^enetiis per loannem 

& Gregorium de gregoriis Anno ab incarnatione. Mccccfxxxxiii. die. iii. Augufii. 

Accedit notitia, opus impenfis Alexandri Caicedonii Pifaurenfis mercatoris 

fiiifle imprcfium , & privilegio fenatus Veneti ad annos 10. munitum. 

i8. Additiones & emendationes Hermolai Barbari ad fuas cafiigatio* 
nes Plinianas, recenfitas an annum 1492. N. 42. Praemifla eft Hermolai Bar^ 
bafi Int Plinianai Caftigationes Secundas — Prefatio — Fol. Charaft. roman. 
min. cum fignat. a — g. fine cuftod. & num. foll. — Ad calcem: Imprejpt 
formis Eucharius Argenteus Germanur Romoe Idibus Feb. M. CCCC. xciii. — 
Cum Regift. cbart« continet hasc editio etiam emendationem in Melam Pom« 
ponium. Conf. Aud. pag. 317. 

19« Decreta pati^ fiue concordia difcordantium canonum Gratiani auSorit 
fiue compilataris : cum apparatibus ^ohannis (Andree) ac additionibUs Bartholo* 
mei brixienfts. FoL Charaft. goth. cum figoat. fine cuftod. & ^um. foll. Ad 
calcem — impenfis Antonii Koberger Nuremberge — Anno — milleftmo qua^ 
dringentefimo nonageftmo tercio priaie kalendas decembris. Conf. Panzer N. pag. 
128. Braun pag 227. 

20. Uocabularius breuiloquus cum arte dipthongandi (fic) punSandi et 
Oicentuandi. FoL Charaft. goth. coll. 2. cum fignat. fine cuftod. & num. folL 
Ad calcem: Finit — Impreffus Argentine Anno dni. M. cccc. xciij. Finitus feocta 
feria pofl feftum Erhardi epifcopi. Conf. Weisl. Arm. pag. 601. 

ti. Ifidorus ethimologiarum. (fc« libri XX.) Idem de fummo bono^ FoL 
Charaft. Goth. minut coU. 2. cum fignat. initiaL litteris magnis florent. & 
Bum. foll. arab. In coL 2* fol. 75. Ftnit liber (vigefimus) etymologiarum Ifido^ 
ri hifpalenfts epifcopi. cum indice capitum. Tres iibri de uimmo bono nunieros 
foliorum habent i — 21. Ad calcem col. 2. folii 21 : Finit — ImpreJTus Uene^ 
tiis j^ Bonetum locatettum mandato it expenfts — QStauiani Scoti — MCCCCXCIIL 
Tercio Idus Dccembres. Accedit in averfa pag. tabula rubricarum: & in fe- 
i|aenti folio, non numerato, regiftrum chartarum tam librorum de Summo 
|>ono, quam etymologicorum cum infignibus Oftav. Scoti. Unde patet opus' 
utrumque eodem tempore vulgatum fuifle. Denis Supptem. pag. 347. meminit 
tantum operis de Summo bono. 

22. Ugo fenenfts fuper aphorifmos Hypo.cn^x^ etfuper commentum Gat. 
ieni eius interpretis. FoL Cliaraft. goth. coll. 2. cum fignat. fine cuftod. & num. 
folL An cq\^ 2^ fol. 4* duernionis PJ; Expliiit — • Impnjfa Ferarie (fic)^ ma^ 

giftrum 
37 

gijlrum Laumtium de Ualltia et Andream de caftro nouo. Anno domini 1493. 
die 15. nouembris. Cum regiftr. chart. & typographorum infigniis. 

23. Lamberti de Monte copulata — fuper oSlo libros PhUicorum Are^ 
Jlotel cum textu^ juxta doftrinam — Thome de Aquino — Foi. Cfharaft* goth. 

cum fignat & nura. foll. fine cuftod. Ad calcem : Copulata — artium magijlri 
Lamberti de Monte. ac facre theologie profefforis eximii. — feliciter finem habent 
Imprejfa Colonij, per Henricum Quentet Anno nonagefimo tercio. Cum indice 
quseftionum. 

24. Pofitiones circa libroi phificorum et de anima Areftoteiif iuxta — pro* 
cejfum, magiftrorum Colonie in burfa montif — Fol. Charaft. gothicus idem» 
eui operis praecedentis , cum fignat. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : 
Pinis pofttienum -^ que funt ad opponendum et refpondendum neceffarie. Ex prae« 
fatione auftoris anonymi, quae data eft, Ex Burfa Monlis. viij. ydus Deiem^ 
bris Anno ccccxciij* & ex identitate litterarum colligo , opus hoc eodem anno, 
& ab eodem typographo cum praecedenti fuilTe excufum. 

25. Homeliarius doStorum. Editus a Joanne Ulrico Surgant. Fol. Cha« 
raft. goth, minut. cum fignat & num. folL roman. Folio CLXI. eft Finis ho^ 
meliarnm de tempore. cum Tabula alphabetica in opus &c. Omelie DoStorumi 
omnium de SanSis habent novos numeros foliorum a II — LXXII , in cujus po- 
fteriori pagina prima Omeliarum opus — faSore Nicolao kefler: in inclt/taBaft^ 
iienftum vrbe impreffum. Anno inearnationis dnice: Milieftmo quadringenteftmo 
nonageftmo tertio pridie kai oSobris Finit feliciter. Cum infignibus typographi» 
Fufe agit de hac edit IVeisi. Arm. pag. 602. 

26. Nicoiai foiicets artium et medicine doShris: abbatis monafterii bti marie 
de pomerio (aiias Bomgart) ordinis ciflercien. Argentinen. duocefts in anthidoto* 
rium anime prefaciuncuia ^ & ipfum antidotarium. in g« Cnaraft. goth. minut. 
coll. 1. cum fignat & num. foll. roman. fine cuftod. In col. 2. folii CXLVL 
opufculum explicit impenfts puidi viri magiftri ^ohannis Reynardi (ais gruninger^ 
in inftgni ciuitate Argentin. vhi completus extitit Anno dnice incarnationis Mccccxciij» 
gtMrto vero nona^ Sfarcii. Editio, ut videtur, incognita. 

27. Liber Meditationum ac orationum deuotarum qui Anthidotarius anime 
dicitur. in i2i vei potius in 8- Idem opus cum prasced. Charaft. goth. cunn 
fignat & numeris foU. roman. fine cuftod. Folio CC. LXXXVI. legitur: 
Jnitium fanSi euangeti ftm ^ohannem cum oratione quae defunt in editione prae- 
cedente. Folio fequenti non numcrato fola legitur fubfcriptio , quae praetec 
alia continet auftorem , Nicolaum Salicetum , hoc opus ad imprimendum tradi-* 
difTe Induftriofo viro Cafpar (fic) Hochfeder in inftgni ciuitate Nurmbergiybi 
€ompletus extitii Anno noftre fatutis. 1493. Sexto katendas OSlobris. De hujus 
editionis, jam a Ldich^ pag. 134. exdtatae exiftentia non amplius dubitabit 
Panzer N. pag. 131. 

2%. Incipjt iectura — fuper fecunda. ff. noui per Angeium de vbaidis ~ 
item Le6hira ejusdem ^fuper prima. ff. noui. Foj* 2. VolL Charaft. gotb* 
coll. 2. cum fignat. & cttltod. fin^ num. foU. Ad calcem left. in i. partem: 

Eo^pii^ 
88 

Expticit — Impnffa Mti ( Mediolani ) fer Magiftrum Uldericum feinzenzetef . 
opera et imjienja Magiflri ^ohanis de lignano. Anno falutis. M. cccc. (xxxxiiii. 
(1494) die. XI. ^uli. Cum regiftro chart. & Scinzenzeleri infigniis. Leftura 
in partem adam Expticit — ^««0 falutis dominice. Mcccclxxxxiij. (1493) ^'^ 
X. oSobris. Cum regiftro chartarum , & Sdnzenzeleri infig. 

ap. Johannis Anton. dc S. Georgio, vulgo Praepofiti, fc. Ecclefiae S. 
Ambrof. Mediol. & poftea Epifcopi Alexandrini, J. U. D. Commentarius in 
librum IV. decretal. Fol. Praeit tabula foli. «4. non numerat fol. 25. legi- 
tur : Prepofttus fuper quarto decretalium. Fol. 26« feu numerato 2. opus inci- 
pit. Charaft. goth. coll. 2. cum fignat. cuftod. & ex parte num. foll. fc. 2 — 
75. Ad calcem Fxpticit ieSura — Impfa venetiis p Magrm Bemardinum dcm 
Jlagninum de Tridino ex mote ferrato Jinno dui Mcccclxxxxiij. dii xij. mareij^ 
Laus deo. Cum regiftr. chart. 

30. Batdus fuper prima (parte^ digeHis (fic^ veteris. Fol. Charaft. goth. 
coll. a. cum fignat. cuftod. & num. loll. arab. in col. 2. folii 296. Expletum 
eft ^ Uenetiis per Andream de Thorrefanis de Afuta imprejfum. M* ccccxciij. 
die xvL OSobris. Cum Regiftr. chart* 

31. Sermones fanSi Uincentii fratris ordinis predicatorum de fimpon Part 
hyemalis — Pars aeftivaiis — & de Sanftis. Fol. min. VoU. 3. Cbaraft. goth. 
coli. 2. cum fignat fine cuftod. & num. foll. fermones vatidijpmi tps hffemalif 
finiuU Impreffi Argentine. Anno domini. M. ccccxciii. Pards aeftivaus fermones 
funt Imprejfi Argentine Anno dni. M. cccc. xciij. Finiti in vigilia fanSi Thomi 
apoftoti. Sermones denioue de fanftis finiunt Imprejp Argentine Anno dfH. 
M. cccc. Ixxxxiiij. (1494) Compteti feria fexta antefeflum Purificationis fanSe Ma^ 
rie virginis. Conf. U^eist. Arm. p. 601. & 623. 

32. Sermones Thefauri noui de tempore. — Sermones Thefauri naui cU 
fanSis. Fol. Voll. 2. tJtrique praemifia eft tabula materiarum alphabetica. 
Ciiaraft. goth. coll. 2. cum fignat fine cuftod. & num. foll. Ad calcem fer« 
monum de tempore : Ojms perutile Jermonu dnicatium totius anni Thefaurus no^ 
uus nuncupatum: imprefum Argentine per Martinum flach Anno domini Mcccc.xdij. 
Finit feticiter. Ad calcem fermonum de fanftis : Opus ^ de fanSHs — impref^ 
fum Argentine per Martinum flach Anno dni. M. ccccxciij. finit feticiter. Conf. 
Gem. pag. i44- feqq. 

33. Tertia pars fumme fanSi Thome.Fol. Charaft. goth. cum fignat» 
& num. foll. arab. fine cuftod. Ad calcem col. 4. folii 4. quaternionis q. 
Expticit ittud quod hahetur de tertia parte SummeJanSi Thome &c. Supplemen- 
ta feu additiones terminantur in col. 4. fol. 6. ternionis B. Impreffa Uenetiis 
duSu Boneti tocatetli : Impdio vero Nobitis viri OSauiani Scoti Modoetilfts. Anno 
Satuberrime redeptionis. MCCCCXCIII. Sexto Idus Quintitis. Accedunt Quae- 
ftionum index, & Oftaviani Scoti infignia, foliis 6. Conf. Denis Supptem. 
pag. ss^* ^^^^ I* & P- II* psuns It imprefli» ab eodem funt typographo aano 
>49$« ^o^* ^d li«a. N« 8« 

34* Mijats 
39 

34. MiffaU feeudu mortm fanSe Romane Eccte/te. in S* Poft Kalenda- 
Tium, aliaque, foU. 12. compfeheQfa, incipit Miflale foi. u Charaf):. goJ:h. 
coll. z. cum fignat & num. foli. arab. fine cuftod. Ad calcem coL 4. fol. 5. 
^uaternioois G* Miffale ~ fumpttbus — Nicholai de Tranckfordia: arte — - 10- 
hanis Hetczog de Landoia. ImpJJum Uenetiis: expticitum ejl: anno — poftmitte^ 
Jtmum quaterque centefmum nonageftmo tertio. Katendas ^utias. Accedunt exor- 
4:ifmus catechumen. & ordo eos baptizandi cum infign. typograpbi» 

35- & 36. Chronicon ab ongine mundi usque ad annum 1493« dedu« 
^m ab Hartmanno Schedel, Norimbergenfi , AA. & Med. Doft. cum multis 
:figuris Norimbergae impreflum latine, & Thepdifce, feorfim editum per An- 
4:on Koburger 1^9%* Fol. Reg. utraque editio, latina, & Theodifca, jam a 
snultis adcurate defcripta efi. Nominabo praecipuos. Zapf Mem. pag. 74: 
ieqq. Braun pag. 146. feqb. Panzer N. pag. 127. feqq. & Panzer Annat. pag, 
ao4« feqq. 

37. Catatogus SanSforum Et Gejlorum Eorum — Editus A — Petro de 
Natatilfus — Epifiopo Equitino. Fol. Editio originalis , ex archetypo auftoris 
&fta ab Ant;onio Verio , cujus praemifla efl: praefatio. Charaf):. Roman. coll. a. 
cum fi^at. fine cufl:od. et num. foU» In columna 3. folii g. quaternionis R: 
Catatogi fanSoV^ — opus finit : Vicentiae per henricum de fanSfo Urfto lil^arium 

Jbterti cura imprejfum: Auguftino Barbadico inctyto uenetiarum Duce Annofatutii 
M. CCCCLXXXXIII. pridie idus decemhris. cum Regiftro Chartarum, et 5 
foliis vitas &nftorum , de quibus in opere nuiia mentio fa^la efl: , continenti- 
bus. Conf. de auttore et hacedit. ZapfMem. pag. 78. feqq. Braun pa^. asi. 

38. PraSlica loannis arcutani, feu Expofttio noni tihri Atmanforts edita 
a clarifttmo viro loanne arcutano Ciue Ueronenft. fol. Chara6):. goth. coll. 2. cum 
fignat & nimi. foli. fine cuftod. In col. 2.fol. 164. praeter alia legitur; Impref^ 
fum Uenetiis j^ Magiftru Bernardinum ftagninum de Tridino de monteferrato fump^ 
tihus fuis Anno M. cccclxxxxiij. pridte idus Nouebr. Laus deo. Cum r egiftr. 
Cliart. ct infign. Typograph* 

39. Decretales eum fummariis fuis et Textuum diuiftonibus ac etiam rubri^ 
carum amtinuationihus. (Bernardo de Compoftella , et Hieronymo Clario aufto« 
fibus) fol. Chara^l. ^oth. cum fignat. et num. foll. rom. Ad calcem poft 
Tabutam omnium rubrtcarum &c. praeter alia legitur: Per Antonium Koberger 
wm ftne exaSa ditigentia Nuremberge imprefam et feticiter confummatam (compi- 
lationem) Anno fatutis. M. cccc. xciij^ x. dit menfts marcij, Conf. Panzer N. 
pag. ia6* & 127. & Braun pag. 247. 

40. Juftmiani Imp. Inftitut. LibrilV. cum gloflis. Fol. min. (deeftpri- 
mum foL) Charaft. gotii. cum fignat & num. foll. fine cuftod. Ad calcem 
pag. I. fol. CIA)L InJ^tionum opus cum fumariis fuis tocis in textu pofitis: cura 
fUmma atque ditigetia caftigatitm finit. ImpreJJum Pariftis p. M» Georgium Fuotf 
Badenfem An. ani. M. cccc xciij. die xxvi. Febr. Editio, vt videtur, in* 
cognita. 

41* Fe- 
4^ 

4<* Felini Sandei L U. D« commentaria in Rubricas de Exceptioit 
de Praefcriprion. de Rejudic. de appellat. cum quseftione: Quando conatus 
puniatur? fol. maj. Cliara£):« goth. cum fignat. line cudod. etnum. folL 
Praeit dedicatio ad Innocent. VIIL Ad calcem poft repertorium : Exptetum ift 
practarum opus — Imprefu^ Papie per Magiflrui Antonium^de carchano anno — 
M* cccc. Ixxxxiij. die. oaauo declbrif^ — Conf. Neocell. pag. 145, 

42. Refolutorium dubio^ circa celebrationem mijja/^ — ptf — lohannem de 
iapide — in 4. Ciiarafl. goth. minut. cum fignat a. b. c. d. Ad calcem : 
Explicit refolutorium dubioj^ — Impjfum Colonie per Henricum QumtilL Amo 
dni. M. cccc. xciij. 

43. Domini Egidii de Roma (de columnn) — ord. Erem. S* Aug. 
Theoreumatum de ejfe et ejfentia traSfatus, in 4. Chara6^. goth*. cum fignat a — f. 
fine cuftod. & num. folL Ad calcem : — optatum amplexus efi jinh Anno — 
M*l cccc* xciij® — arte Conradi Kacheloffen. Ergo Lipfiae. 

44. Bartoli -^ Repetitio i i. c. de dignita. li^ xii. de Nobilitate cum put* 
ihrii additionibui. De Inftgniii et armii. Defalcone. De Regimine reipubtice 
eiuitatii. ^ in 4. Chara4. germ. cum (ignat. & num. foll. roman. inde a fo- 
lio IX. Ad calcem indicis : Imprejp funt prefentei TraSatuti Bartoli Upt^/t per 
Gregoriu^ boficher. anno dni. 9D?^ cccc^ j:cn]. die quinta menfti Offobrii. \^de- 
tur hanc editionem defignafle Leich pag. 74. fed per errorem reiecilfe ad an« 

Dum 1498« 

45- Speculi Judicial. Guillielmi Duranti Partes III. & IV. Venetiis 
per Joh. Bapt. de Tortis. i^pi. fol. Conf. N. LIIH. ad an. 1494« 

46. oc 47. Breviarii in ufum Ecclef. Auguftanae Partes Hyemalis, & 
iEftivaliis. fol. VoU. 2. Praeter imaginem ligno incifam B. M. V* & decretum 
Epifcopale utrique volumini praefixum eft Kalendarium, fex conftans foliis. 
Tum fequitur Tabula, feu index aiphabeticus , qui in parte aeftivali foliis Tri« 
bus, in Iiyemali vero diiobus conftat. Haec folia non funt numerata, nec 
fignata. Pfalterium in utraque parte totidem conftatfoHis, iiimirum I — XLV* 
Sed in parte aeftivali folium reuera XLV. habet per errorem numerum CCXXII. 
Fdlio XLVII. in utraque parte incipit breviarium de tenipore, quod in parte 
quidem aeftivali folio CIII. excipit pars de fanflis in coiumna fecunda folii 
CCXIX. (219) terminata. In parte hyemali breuiarium de Tempore folia 
occupat XLVII — *CLXXIII. Folio immediate fequenti Incipit pari hyematis 
de fSHi: terminata in col. f. folii CCXX VII. In avcrfa pagina folii eiusdem 
incipiunt Regulae tempore aduentus obferuandae, terminatje, in col. 3. folii 
CCaXVIIII. (225^) quod per errorem numerum habct XLVL Commune San- 
ftorum in utraque parte idem eft , foliis conftans 1 — XXX. Ad calcem ea- 
dem quoque utrinque fubfcriptio legitur huius tenoris ; Kalendariumpfatterium. 
hymni . breuiarium\ commune fanStorum iuxta chorum ecctefte Augujfen ( juflu Fri* 
derici de HohenzoIIern Epifcopi Auguftani} ditigentiffime emendatum. Erhardi 
Ratdolt virifotentii mira imprimendi arte: tfua nuper Uenetiii: nunc Auguftevin* 
detico^ exceilit nominatifftmui. Expticit feticiter. Anno domini M. cccc. xciij. 

mtnfis 
41 

menfis ^anuarij. Folium fequcns infignia typographi cum difticho ; ^Erlmrdi 
Ratdolt fsliaa &c. exhibet. Exemplar, quod exllat in Bibliothecia monarterii 
Imperiaiis ad SS. Udalricum & Afram Auguftae Vindel. oportet efle mutilum, 
iit patet ex defcriptionc hujus exemplaris, quam fecerunt Zapf Aug. pag. 107. 
feqq. & Braun pag. 243* Haec caula eft, cur exemplar noftrum fufius, & 
adeuratius defcriplerim. 

48. Infra fcripti — traSatuti Bartoli — Repetitio L i. C. de dignifa. 
ti. xij.- de NobilitaticumpuUhris additionibus. De Inftgnibus et armis. De Fal-- 
cone. De Regimine reipublice ciuitatis. Et hii traaatuli omnes ethice. i. morali 
fhitofophie {uc) fubponuntur. in 4. Charaft. german. cum fignat & num. foll. 
inde a folio IX. Ad calcem foliiXLV. Fmit Bartoti traStatus de regimine &c. Ac- 
cedit index foll. 7. demum legitur : Imprejffi funt — traStatuti — Liptik per Gregoriu^ 
boticher. Jinno dni SK? cccc^ jrciii. die quinta menfis OSobris. Apud Z^/VA pag, 
74, hi trattetus ad annum 1498- rccenfentur. Videtur hoc per errorem elfe 
fii6him, ut ex nota diei ibidem indicata coUigo: D. V. Menf. OSobr. 

4Q. De modo fiudendi: et vita doStorum TraStatus editus per doSfiJpmum 
dominum ^oannem baptiflam de JanSto feuerino iu. vtri. doSt. et aduocatum confifo* 
riatem ceteberrimum. in r oi. Charaft. goth. coU. 2. cum fignat. a. b. fme cu- 
ftod. & num. foll. conftat 06I0 foliis. Ad calcem : Finit traStatus de modo ftu^ 
dendi cum ^ontrarietatiiuf Bar. (toli) in quibus ftbi cotradicit : vna cu^ traSlatu 
eleSfionis opinionum. imprejfus Bononie p Benediau^ heStoris tibraria. Anno fatu^ 
tis. Mcccc-xxxxiij. rfi> quarta ^ulij. 

50. Gnus fuper codice cu additioibus. Fol. Charaft. goth. cum fignat. 
fine cuftod, & num. foll.- Ad calcem: Finis LeSture^ — optime emendata dili^ 
gentiq^ cura Imprejfa Uenetiis arte et implfts magijlri Andree de Thorefanis de 
AfutaJlnno dni. 1493. Septimo calendas Septembris. Accedit Regiftrum char- 
tarum. Nefcio an haec editio jam tuerit a Bibliographo quodam indicata. 
Qui ad m&nus mihi funt, de ea filent. 

51. Rationate .diuinorH. fc. officiorum autt. Guillielmo Duranti. in Fol. 
Charaft^ goth. cum fignat. & num. foll. roman» fine cuftod. colL a. Ad cal- 
cem columnae 4. fol. CCLX: Expticit rationate diuinorum officiorum. Imprejfum 
argentine Anno dni. M. cccc. xciii. Finitum fexta feria ante fejlu Marie magda^- 
lene. Habet Denis 1n Supplem. ex pluribus Bibliothecis. 

52* Opus doStrine Scotice Patquii in thomiflas difcu/fum Senfentiis pht/to-' 
fophi htaxime cdueniens t/j TraStatus de futuris Cotinge. Char. ij, (i.e. fol. 2.) 
Cluatibet (fic) Metaphyftcum. Char. xi. Sente. in explanatione formati. Char. i. 
Q. ueftio formalitatU alterius aurlo. Char. xix. in FoL tria opera priora funt 
Antonii Trombetae Ord. Min. Charaft. goth. cum fignat. cuftod. & num. fol). 
Opufculum primum impreflum eft Uenet — per Hieronymum de paganinis. M, 
ccccxciij. die xv* me. Nouem. Secundum ibidem Anno — M. cccc. (xxxxiij. die. 
xxiiij. Uecebris arte et impefa Hyeronimi de Paganinis &c. Tertium ibidem eo- 
d6m, fed Die oStauo Nouembris. Ad caicem quarti tantum legitur; Formali^ 
tatum fm i§a Scoti ordinis minorutH finis* 
Stcmllcr Fafc. ir. F 53- ^^i^^- 
73. Repetitso t. filium quem habenth Codios fmili. hercifp^ Petru de 
mathefilanis de Bononia. Senir de mane ordinarie legete^. in Fol. Ckara£t goth. 
cum fignat fihe cuftod. & num. foll. Ad calcem : Exfdieita ej^ — Impjfaqi 
Senis per HenriCu de haerlem. Anno falutis M. CCCC. (xxxxiij. du vero pmd 

Menfis oSobris. 

54. Egidii Romani Eremite (Ord. S. Aug.) de materia eeti quiflio feti^ 
eiter incipit. in Fol. Charaft. goth. cum fignat. A. B. fine cuftod. & num. foil. 
Ad calcem : Expticit — Impreffa Padue per Hieronymum de durantis. Anno dni. 
M. cccc. Ixxxxiij. die. xxv. Septebris &c. 

55. Traaatus Jindicatus — opofitus per Amodeu iuftini de caftetlo mititem 
et doStore in vretura Jfculana prefidentem Anno m. cccc. Ixij. &c. Fol. Charaft. 
goth. cum ngnat. fme cuftod. & num. foll. Folio primo verfo duernionis f : 
ExpHcitus efl pfens traSatus — Senis itfiprejjus per Henricum de haertem. Annd 
falutis. M. CCCC. Ixxxxiij. Die vo. x. mefis. augufli. Accedit repertorium folio- 
rum 7. Conf. Neocell. p. 145. 

56. Repetitio fup. /♦ d^ie^JuStoff. de officio affefforis — ^cr — ^hannm 
baptifla^ de Cacciatupis — Fol. Charaft. goth. cum fignat. A. B. C. fine cu- 
ftod. & num. foU. Ad calcem ante tabulam : Explicita efl — impreffa Senit 
per Henricum de Haertem Anno domini. M. cccclxxxxiij. Finis. 

57. Ejusdem auftoris repetitio iegis frater a fratre. ff. de condi. indebi^ 
Fol. Charaft. goth. cum fignat a. b. c. d. fine cuftod. & num. fbll* Ad cal- 
cem: Explicit — Bononie imSffa ingenio et Ipenfls magri ^o. trualbeck ^ M. 
cccclxxxxiij. dic vero xxiij. Augufli^ 

58. Cafus breues Decretalium Sexti et Ctemetinarum. Fol. min. Cnara£t 
goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : Libettus — impreffus 
efl Argentine. Anno dni. M. ccccxciij. Conf JBraun P. II. p. 243. MemmiC 
etiam Denis Suppt. p. 340. 

59. Bartotus fuper Secunda parte Digeflis (fic) noui Cum apoflitlis domi^ 
ni Atex. de Imola. nec non atiorum &c. Fol. maj. Charaft. goth. cum fignat 
cuftod. & num. foU. Folio verfo 347. Expticit teSura — impffa Uenetiis p 
Bernarftinu^ flagninum de Tridino de Monte ferrato. Anno Dni. M. cccc, (xxxxiij. 
Die. iij. ^nij. Cum infign. typographi. 

60. Baldi confilia Jurid. Voll. II. III. IV. & V. Fol. Charaft. goth. mi- 
nus pinguis cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Volumina feu partes IL III. 
& IV. nuUam anni, loci» aut typographi notitiam: fingula autem Regiftrum 
chartarum in fine adjeflaim habent. Folio 4. columHa 2. duernionis RRR. 
Expticit qulta pars conftlioru^ domini Batdi ct perufio. Paulo poft : Impreffum 
Mri ( Mediolani ) per Magijlrum Leonardum Pachet Anno fatutis hiane Mcccc 

. Ixxxxiij. dif. xiij. Mifis NoW. (fic) Subjeftum eft Regiftrum chartarum. Ac- 
cedunt folia (ex. quibus continentur confilia Baidi 22 , |n praecedentibus volu* 
minibus non contenta. 

6 1 . Compendiu^ tocius togice qd" a n5nuttis paruutus antiquorum appetta* 
iur cH optima declaratioe ipius ^xta doSoris fanffi opinio^ nouidis mgids no pa/{ 

/ , uUte. 
43 

Me. Cum trilms diftidiis j9d nouicii ftudmtem logia^ ^ Eodem folio verfo 
Magai Hundt de Magdeburg praefatio legitur, ex qua difcimuseum commen- 
tarii in hunc.parvulum logice au^lorem fuifle. in 4. Ctiara6l. germ. cum fig- 
nat & num» foli. fine cuftod. Terminatur folio ctxiii. re^o. Accedunt au- 
tem folia non numera(a 14, ^uibus continentur Regiftrum, conciufio operis, 
Hundtii adlocutio ad libelium, & fequens fubrcriptio: Impreffum eft hoc opur 
Liptzigk per Baccaiariu Martinum Herbipotenfem Anno falutis chriftiane. 1493. 
Subje^ lunt typographi infigoia. Non habet Leich , nec aiius , qudd fciam , 
bibliographus. 

ANNO 1494. 

1. Oitho (fic) cum gtofa (fic) et moratijatione. in 4. cum imagine ligno 
incifa. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foli. Ad calcem : Ex^ 
pliciunt glofule — Imprejfe anno falut. M. cccc. xciiii* p Henricum Quentetl in Co^ 
lonia. Conf. BraunvBg. 257. 

2. Fegetius De Re mititari. in 4. Ad calcem ; Romce imprejfum per Eu^ 
rium Sitber Alamanum. Anno a natati chriftiano. M. cccc. xciiii. die xxiiii. 
OSobris. Conf. dicenda ad N. 6. 

3. Sexti ^tii Frontini viri cimfutaris Strategematicon. Liber Primus. 
(& 3 reliqui ) in 4. Ad calcem : Imprejfum Rome (fic) per l^enerabitem uirum 
magiftfum Eucharium Sitber: atias Franck. Anno M. cccc. xciiii. die tertio 
nauimbris. 

4« Modeftus de re mititari ad Theodoftum Jiuguftum. in 4. 

5. Mtiani de inftruendis aciebus opus ad Diuum Hadrianum a Theodoro 
Thijatonicenfe latinum faSum :^ Antonio Panormita Jllphanft regis prceceptori 
dicatum. in 4« 

6. Onofander ad (^. l^erdnium de optimo Imperatore eiufq^ officio p. M- 
€olaum Sagundinu e grcfco in tatinum traduSus. in 4. Opufcula 2 — 6. eandem 
«pud nos compafturam habent, funtque eodem chara6lere romano Silberi, mi- 
nus eleganti, imprefla. Et quidem 2 — 5. cohaerent per fignaturas, quae a 
primo incipientes continuantur usque ad y. Ex epiftola Jo. Sulpitii Verula* 
ni , Vegetio praefixa , difcimus etiam . eum operam fuam in emendando etiam 
FrontinOt dc^liano pofuifie. Quamvis igitur opufculis 4. 5« & 6. nulla tem« 
poris nota adje6la fit, & in Onofandro nouae etiam fignaturae ab A usque 
ad D jj. pertingentes occurrant: videntur tamen omnia haec opufcula ab eo« 
dem typographo eodem anno fuifie edita, & ad unum voiumen pertinere; 
quod etiam argumenti fimilitudo fuadet Conf. Aud. pag. 329. &j 330» 

7* Opufcutum fcribendi Epiftotas Francifci Nigri. in 4. Charaft. opufculi 
roman. cum fignat. a — f. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : Opufrulu 
boc impreffum eft Romcs p Eucharium Sitber aVs Franck: anno fatutis. M. cccc. 
xciiii. laus ^unii. Hujus opufculi duas alias editiones eodem anno faftas re- 
cenfet Denis SuppL pag. 374. Noftra etiam Audijffredia fiiit incognita. 

F a 8. Fran- ' 
44 

8. Franei/ctif Niger De Modo Epiflolandi. in 4. Charaft. roman. cum 
flgnat. A — D. fme cuftod. & num. foU. Ad calcem: Opufc^lum — jirte et 
impenfis (per) ^acobum de regazonibus (fic) de Afula: Imvrejfum efl. Anno 
dominicce incarnationis. M. CCCC. LXXXXIIIL Quarto Idus Jpriiis. Me- 
minit Denis 1. c. 

9* Luciani opufcula quatuordecim cum fermone de Calumnia, &Lau« 
de Mufcde. in 4. Cliaraf):. roman. eleg. cum fignat. fme cuftod. & num. foIU 
In fine legitur epiftola fuppiex Benedi6H Miniatoris ad Ducem, & Senatum 
Venetum , qua petit facultatem opera Luciani quce nunquam antea imprejfa fue-» 
runtf imprimendi, ita» Ut nulli alteri eadem per decennium, fub poena vi- 
ginti librarum imprimere liceat, quod etiam conceflum ibidem legitur. In 
eadem pagina : Imprejfum Venetiis per Simonem beuilaquam papienfem anno do^ 
mini. M. cccc. xciiii. die. xxv. augufli. Cum regiftro cliartarum , & erratis 
typographicis. Conf. Braun pag. 163. 

10. ITieoderici grefemundi iunioris moguntini tucubraciuncute bonarum fep^ 
tem artium tiberatium jTpologiam ejufdemque cum pfiitofopfiia diatogum et orationem- 
ad rerum [pubticarum reStores eompleStentes. in 4. Charaft. goth. cum fignat. 
a — g. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : Impreffum in nobiti ciuitate Mo^ 
guntina p Petrum Fridbergenfem anno virginei partus. M. cccc. xciiij. De aufto- 
re, cul inter praecocia ingenia omnino locus debetur» conf. Denis Garett. p9ig^ 
524. Hummet 9Jo<{)L ^t. i. pag. 17. Freytag. Appar. T. I. pag. 453, wqq. 
qui ibidem hQJus opufculi aliam receufet editionem. Noftra prima eft« 

1 1 . tfenerabilis inceptoris fratris Guilielmi (fic) de villa Hoccfiam ( aliaff 
Okam) Angtie^ achademie Nominalium Principis Sumute f lib. pliyfico^ adfunt. 
Fol. Charaft. goth. coll, 2. cum fignat fme cuftod. Poft regiftrum chart» 
Expliciunt auree fumute ^correSe vigiti fludio — patris fratris JUarci Atexandrei 
de Beneueto Congregationis Ceteflino^; — Imprejfeque Bononie impenfls BenediSi 
HeStoris Bononienfts Uirifotertiffimi. 1494. iaibus decebris — cum infign. Biblio* 
polae , & epigrammatibas Petri Garaotti , & Joh. Franc. Signoretti in laudem 
primi hujus operis editoris, Marci Alexandrei. 

1 2. Gentilis Fuiginatis opufcula quaedam« Venetiis per Bapt de Tor<» 
tis 1494* in Foi. Conf. de his difta ad b. i8- ann. 1492. 

13. Aflrotabium ptanum in tabutis afcendens : &c. Joh. Angelo auftore. 
in 4« Idem opus cum N. XXIX. ad ann. 1483. ubi de ejus auftore, Bojo» 
fufius diflerui. Charaft. goth» cumfignat. fme cuftod. & num. foll. Poft re* 
giftrum ehartarum r Opus aflrolabii plani — expticit felieiter : Imprejfum venetiir 
per iohannem Emericum de Spira atemanum : Anno fatutis milteflmo quadringente^ 
fimo nonageftmo quarto : quinto idus ^unii. 

14. Uf(egutige 6er ^vwbe (hymnorum) ber Sfitt (detempore) bes 
9^nQ£ti t4reei« tnie ieren b^rcleron^en &c. m 4. cum Hgnat. & num. foiU 
Ad calcera; Finis tabule Ituius (& totius operis) £t exorati (exarati) funt kr 
fHfmni. Anno domini. Mcccc^xxxxiiij. Katldas Februarij doudenas. (fic) Conf. 
^apf Cat, pag« 53. Panzer Annat. pag. 211. 

15. Recog^ 
4« 

t5« SecognHa tn genera uatum et carmina eorundem. Auftofe Jacobo Ba«- 
ryno. in 4. Praeit epiftola dedicatoria Adolefcenti ctarijjimo Andree Ceruinocornu 
infcripta. Charaft. g^man. cum iignat S( & ^. temis. Epilogus ad calcem 
fcriptus eft ex penattbus (auftoris hujus opufculi) oSlauo ydus ^ulias Anni xpia^ 
ne jaiutis nonageftmi quarti. Barynum lioc anno Lipfiae liberales arte3 docuifle 
ex opufculo fequenti difcimus; quod cum eodem charad:ere, quo praefens, 
Lipnae anno 1494« fuerit impreflum, coiligo, & hoc ibidem anno eodem im- 
preflum fuifle. 

i6* Dyalogus recomendationis exprobrationifque poetices. A Johanne 
Lantzperger ( Landsbergcr ♦ Bojo ex Landsberg ) ad Jacobum Barynum , prae- 
ceptorem fuum fcriptus. Epiftola dedicat. auftoris ad Barynum fcripta eft ex 
fludio lipfen anno Nonagejtmo quarto fupra miltefimum quadringentefimum. Barjr- 
m epiftoia , quae ad calcem legitur , pariter fcripta eft in achaaemia (fic) uti** 
que lipflenfi. quarto Nonas ^utias Anni. 1494. Non dubito, quin Lipfiae hoc 
eodem anno opufculum iftud, duobus conftans ternionibus A & 6. fuerit 
impreflum. 

17- ^terfnne ff^nb ttt\xd> ttm^^ *imm ober tobgefitng^ mtc «>er^ 
feti« fiil<fen vn^ ^t^at^tn toon eetUcben 2>tngen bte bo $u berettang vnb 
berradbtung ber betcbt Atnem v^ben» noc ^"^nty. b4rn4c|> ett(i4>e CurQ t>nb 
t^4fl nilQe rerm^mingen. in 4. Ad calcem : (Sttxwdt toon ^etnr^co (nob^ 
f^Qer )d ^4tbe(ber9 2(nno jcciui. Conf. Panzer Annal. pag. 211. & m&o^ 
res ab eo laudat. 

x8. Hic continentur oMs Patriarchatus Arcliiepifcopatus et Epifcopatus to^ 
tius ecctefte katholice — - in 4» Eft tantum bfto foil. fine fignat. & num. Ad 
calcem: Augufte imprejfump ^ohannl Schaur. 3£Ciiij. Editio ignojta Zapfio 
^ug. & aliis, ut videtur, Blbliographis^ omnibus. 

19. Sextus decretatium: cum certis additionihus ^ohannis Andree. Acce- 
^unt tonflitutiones Clementinarum cum extravagantibus. . in 4. Cbaraft. goth. 
<mm fignat. fine cuftod. & num. foll. Editionem curavit Sebaftianus Brant* 
cujus praEifixa eft epiftola ad leftorem. Ad calcem praeter alia legitur: Sum^ 
mas igitur ineffabiti deo agimus gratias : quod tandem ad finem — pduxit c ^0« 
hannem froben de Hameibur^ Bafttee imprefftoni cpam dantem — Anno fatiri. M. 
eccc. xdiii. katendis Sevtemvrib^. LeSor uale. X!onf. IVeisl. Arm. yzg. 627. 

29. Angeli de Ubaldis Le^lura in Primam P« S. noui. Mediol. per UdaL 
Scinzenzeler 1494. ^^* Conf. N. 2%. ad ann. 1493* 

21. Francifci de Accoltis, Arretinit J. U. D. & Eq. Rom. Confilia 
Jurid* Fol. Charaft. goth. cum fignat. a — r. fine cuftod^ & num. foll. la 
col. 4. folii 5. ternionis r: Expticiunt-^ Impreffa Papii per magiflrw^ Antonium 
de eatcano — expenfts — Gabrietis grajft» Anno dni. VL cccclxxxxiiii. die. xi. 
menfts Augufti — cum Regiftr. chart. 

22. Interpretationes nouc nouique tntetteShiS per •«» Ludouicum Botogni^^ 
num — Juris civ. Prof. ord. Bononiae — in liwros IX. cod* Anno domini 
Mcccctxxxxiiiir Aa/^« Martii, fc. ab auftore cpmpletae. . FoL Cbfva^ gptli. 

coll. \ 
4$ 

coU. 1. cum fignat fine cuftod. & num.foll. In coL 2« fol. 4. quaternionis R 
eft Finis nouarum interpretationum -^ jlnno dni M. ccCcxciiij» Exemplv no- 
ftrum mutilum effe oportet: integrum recenfetur in Neocetl. pag. 152. ubi 
^fcimus., opus Bononiae per Platonem de Benediflis fuiffe tioc anno impreffum. 

23« SanSi Vincentii Sermonet de SanSlit. Argentinae 1494, FoL min. 
Conf. N. 31. ad annum 1493. 

14« Herodoti Haiicamafei (fic) Libri Novem. Cllo Liber Primus (recen- 
fentur & ceteri ordine libri ) fecundum verfionem Laurentii Vallae* FoL Poft 
Tabulam Iferodoti Antonii Mancinelli ad NicoL Rubeum epiftola legitur, ex 

Sua dilcimus , Mancinellum ex urbe Venetias profeftum , & in domo NicoL 
Lubei perhumaniter receptum verfionem hanc Laurentii Valle antea magna 
ex parte corrupte impreffam fummo ftudio emendare conatum fuiffe. Scripta 
eft haec epiftola CdL Aprilif M. CCCC. XCIIIL Foiio nono opus incipit 
Charaft. rom. cum fignat. & inde a fol. 9. num. folL rom. In prima foiii 
CXXXIIII. (134) pagina HerodoH — traduSio e groeco in latinum per — Zau- 
rentium Valenjem. (fic) Venetiis imprefTa per ^annem & Gregoriu de Gregorii$ 
fratres. Jnno domini. M. CCCC. XCiIII. die. viii. Martii. Cum regiftro char- 
tarum. Clement Tom. IX. pag. 441. meminit editionis Venetas ejusdem anni, 
^ae a noftra diverfa eft. 

25. DoStifjimi — Pebru tartarei Parifiefis regetis fini — Scoti doSrinam. 
atq^ coformiter ad mentem Stephani pruliferi -~ ordinis minorum Summula^ Petri 
de Hifpania explanationes incipiunt. FoL min. Charaft. goth. minut. cum fig- 
nat. fine cuftod. et num. foll. Ad calcem : Commentariis ^ emendatisp Molen* 
filt ex liuonia artium. l theologie baccalariU ^ In alma vniutrfitate friburgenfi 
Anno •— Siilleftmo quadringenteftmo nmageftmo quarto Finis impofitus efi. An 
eodem anno opus Friburgi fuerit imprenum, non aufim adfirmare: eft tamea 
admodum probabile. 

2b. Liber (Joh. Trithemii) de Scriptoribus Eeclejiaflicis. FoL Charaft» 
roman. eleg. cum fignat. & num. folL inde a fol. 7. fine cuftod. In avedk 
pagina folii 6. quatemionis u: Explicitus (impreifus, ut ex epiftola operi 
praefixa Joh. de Lapide, Carthufiani ad typographum Jolu Amerbachium dif- 
cimus) efi liber de Scrivtoribus ecclefiafticis difertijfimi patris ^ohannis de Tritten* 
heim abbatis Svanhtmenfis : Bafilee ( per Joliannem Amerbachium ) Anno dormni 
Millefimo quaaringenteftmo nonagefimo quarto. Accedunt Trithemii ad Alber« 
tum Morderer, ord. min. epifh)la, & Sebaft. Brant novem difiicha in laudem 
auftoris hujus operis. Cont. Braun P. 11. pag. 255. 

27. Johannis Reuchlini De Ferbo mirifico Libri tres. FoL Praslt «pi- 
ftola Conradi Leontorii ad Jacobum WimpheUngiumi qua eum rogat, ut in 
Catalogo Scriptoirum Ecclef. Trithemii anno 1494. Bafileae in typographia 
Amerbachii excudendo inter ceteros viros eruditos etiam Reuchiino locum 
dari curet, quod etiam fa^m eft foL 133. editionis praediftae. Haec epiftola 
ibripta eft Spira. xi. kaC. Maias. M. cccc. xciiij. Ceterum opus impreflum eft 
codem chan^iere romano quo praeoedens» ddemque cbartaer. Uinc ex eadem 

typo- 
47 

typographia & forte eodem anno prodiifle videtuf. Hinc ambo opera apud 
nos quidem etiam eandem compafturam habent Caret cuftodibus, & nurne* 
ris foil. Iiabet vero fignaturas» quae funt a^g. Ad calcem primae paginas 
folii o£bivi quatemionis g. capitalibus litteris legitur imprefTum : 

loannis Keuchlin Phorcmp Capnion Fel Di 
Virbo Mirifico Liber Tertius Finit Foeliciter. 
Orlandi pag. 307. ad vocem Capnio praeter editionem fpuriam Venetam anni 
1486. meminit etiam Spirenfis editionis anni 1494. quas eadem cum noflra 
effe videtur: Orlandio autem Spirenfis difla eil:, quod epidola Leontorii SpiraS 
anno 1494. data fit Ceterum Denis in Supplem. pag. jtS* eandem editionem 
defignafle videtur, &, ad auftoritatem JV/istingeri in Catal. pag. 176. prouo- 
cans ad annum 1494« refert tribuitque Jolianni Amerbactiio, Bibliograptii alii 
editionem hanc videntur ignorafie. 

2g* yocabulariut breuiloquus cum arte diphtongadi punSandi ef atcentuan* 
di. in 4« Ctiarad. goth. coll. 2. cum fignat fine cufiod. 6c num. foll. Ad 
calcem : Finit vocabularius — Imprejfus Nurmberge. Anno dni. M. cccc. xciiij. 
dii xxi. mnfis Februarij. Conf. Panzer N. pag. 138. 

29. Opera it liori vite fratris IJiome de Kempis ordinis canonicorum regw 
iarium quorH titulos vide in prmo folio. Fol. Cliaraft. goth. coU. 2. cum fignat. 
& num* foU. roman. inde a folio 5. fine cuftod. In columna 2. folii CLXXVIIL 
Overa et libri viti Thomi d^ Kemqis hac charta j^ falutari fim claudut in vigilia 
Jindree apli Anno xpi 1494. Nunmberge pir Cafpar Hochfeder opifice accuratif» 

jfimi imprijfi^ ConL Braun P- !!♦ pag» 20%. & praecipue Panzir N. pag. 136. 

* 137- 

30. Rovirtus holkot fupir libros Sapiltii, FoL Charaft. goth. cum fig-^ 

siat fine cuftoa. & num. foll. Ad calcem columnae 4. folii 5. quaternionis M« 
Hoc opus — impjfum in impiriali oppido Hagenow. ( Hagenau ) Anno incamatio^ 
nis dnici Millefimo qdringentefimo nonagefimo quarto. Finit feticiter. Accedit 
Regifirum Foliorum. 

31. f^ocabularius utriufq^ iuris. Fbl. Charaft. goth. cum fignat &cu- 
ilod. & num« foll. In coL 4. folii 5. ternionis x. Explieit vocabularius iuris Im^ 
prejus Argintim -*- Anno domini. M. cccc. xciiij. Finitus Jdibus Augufti. Con£ 
Gm. pag. 224. 

32. Valirius Maximus cum camminto Oiiuirii Arzignamnfts Finantini. 
Fol. Praeit epiftola Petri Bruti Epifcopi Catharenfis ad ORverium , quam ex- 
cipit hujus ad illum dedicatoria. Cum fignat & num. folL roman. inde a fo- 
lio 3. In prima pagina folii CCVII. ExpUcit opus Fatirii JUaximi cum eomento 
Oliwrii Arzignanenfis. Imprcejfum (fic) Venetiis M. cccc. Ixxxxiiii. die xvi. ^lii. 

33. Gregorii ariminenfis ordinis heremitarH dim Auguftini ac Jacn pagim 
Magiflri in ficundo fenientia/^ admiranda expofitio. Incipit. Fol. min. Charaft. 
goth. minut. cum fignat finc cuftod. & num. foll. Editio emendata a Francif- 
co de Bufti ord. min. Ad calcem: Explicit ~' impreffu^ MH ( Mediolani ) o;;a 
ac impenfa — Petri Antonii d Caftetliano Midiotanenfis per Magiflrum Uldericuj^ 

Jcinzen^ 8 lY- tcifiZinzeler anno falutis dominice. M. cccc. (xxxxiiij. dii xv. Marlli. Cum Re« 
giflro chartarum, & typographi infignibus. Memiait Dms in Supplm. ex 
Saxii Hiftor. Typograph. Litter. Mediol. pag. 595- 

34. Criftofori (fic) Barzizii Medici ftngularis introduSorium PraEKca eiuf^ 
dem. Fol. Editio emendata a Joh. Anton. Baflino. Charaft. goth. coll. 2. cum 
fignat num* foll. arab. & cuftod. Ad calcem col. 4. folii 25 !♦ praeter alia le- 
gitur: Imprefftt PAPIE imprejforie artis j^tijftm^ Magi/ier Antonius de Carchano. 
Jlnno falutifere natiuitatis, Mcccctxxxxiiij? die xx. Augufti Ad laude dii et eius 
p?e gemtricis. Cum indice capitulorumi & quibusdam' canninibus. Habet 
Denis Supptem. pag. 461. 

35. Juvenalis Satyrae cum Anton. Mancinelli, Domitii Calderini, & 
Georgii Vallae commentariis. Foi. Chara6):. roman. cum fignat. & num. foU. 
inde a folio 9. In prima pagina folii CLXXXIII. (183) opus terminatur. 
Accedit in averfa pagina ejusdem folii Calderini Apologia adverfus Brotheum 
qu3e & duo fequentia folia , & tertii partem occupat Ibidem legitur : Fent' 
tiis imprejfum eft hoc luuenalis op^ cum tribus comentis per loamem de Cereto de 
Tridino. M^ CCCCXCIIII. die uero xxviii. lanuarij. Cum privile^o Ducis & 
Senatus Veneti ad 10. annos» regiftro chartarumi & typographi infignibus 
deliaeatis ab Orlandio pag. 232. num. 54. 

36. Wernheri Abbatis ord. S. Ben. monafterii S. Blafii in Sylva ni« 
gra Deflorationes San6):orum Patrum. Fol. Praeit index materiarum alphabe* 
ticus , ad cujus calcem legitur : Explicit inuentarium principatium fententiarum 
iibrorum Dejlorationu^ patrum : — dni Wemheri — Imprejfum Bafttee. Anno dni 
M. CCCC XCIIII. Charatt. goth. coll. 2. cum fignat. fme ciiftod. & num. 
foll. Ad calcem: Explicit tiber; Deflorationum patrum: Baftlee imfjfus: Anno 
dni. M. CCCC XCIIiI. Conf. Braun pag. 254. (per errorem 234 ) & 255. 

37. Opera Agricotationim: Cotumetlce: l^^arronis: Catonifq^: nec non 
Patladii: cum exfcriptionibus. D. Phitippi Beroatdi: & commentariis quce in atiis 
impreffionibus non extant. Fol. PraeeuntGeorgii Merulae, Alexandrini, epiftola 
ad Petrum Priolum M. filium Venetum , qua eidem dedicat prifcarum vocum 
explicationes in Catone, Varrone, & Columella.occurrentes, &Beroaldi Epi- 
ftola in laudem hujus editionis prae aliis caftigatioris. Ciiara6^. roman. ele- 
gantiflf. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem primae paginae folii 
5. ternionis qq. terminantur: Opera agricolationum: — cum exfcriptionibus D. 
Philippi Beroatdi : & comentariis auce in atiis imprefffonibus non extant. Imprejfa 
Bonon. Impenfis BenediSH heStoris hononienfts. M. cccclxxxxiiii^ xii. caten. oaob. 
^odne bltino (fic, forte pro Bentivolo, aut Bentivoglio) /V. reip. bono. habenas 
foeliciter moderdte. Cum regiftro chartarum, & Ugerii Pontremulenfis carmi* 
nibus ad leftorera , & BenediSlum imprejforem. Mabet Ortandi pag. 114. 

38. Dccretates : cum fummariisfuis et textuum diuifionihus , ac etiam rU'- 
bricarum continuationibus. Fol. maj. Editio ab Hieronymo Ciario J. U. D. cu- 
rata. Cum iigQMt. &c num. foll. arab. fme cuftod. Folio 303. terminatur opus 

Uene* .'' 
49 

Uenrtiif (impreffum) PerBaptiftam de Tortis M. cccc, (xxxxiUi. diexxv]. ^unij. 
Cum regiflFo chartarum, .& tjrpographi infignibus. 

,39. Miffaie Eyftettenfe. in Fol. Praeeunt folia it. quibus continentur 
Epifcopi & Capituli Eyftettenfis infignia , epiftola Epifcopi ad Clericos , varise 
benedi6liones &c« Regiftrum contento^ in hoc libro^ & Calendarium ecclefiafti- 
cum. In averfa folii primi pagina diftis infignibus liaec^funt fubjefta : Hoc cpur 
impfum eft Eyftet opa z impenja Reuerendijfmi in xpo 'pris z dni dni Guilhehni 
dt Reichenau Epi Eyfteten dignijftmi Anno falut\ M. cccc* (xxxxiiij. (die) iiij. 
ydus ^lii. per mgrm Michaelem Reyfer (fui ar infignia Epafus (fic) Eyfteten atq^ 
Reueredijfmi pris et dni Antiftitis antediSi Solerti diligentia appofuit. Cliarafter 
miffaiis eft. Conftat foliis numeratis CCLXX VI. Folia autem fex inter folium 
CLXXIL & CLXXIII. interjefta, quae canonein, cum Clirifti crucifixi imagi- 
ne, pergameno impreffum continent, numeris carent Defunt etiam cufto- 
des , & fignaturae. 

40. Reptorii (Johannis) Bertachini (de Firmo J. U. D.) prima — yir- 
eunda — tertia — pars cum multis additioihus : atq^ denario verficuiorum nume^ 
fo ad cafligatorum remijjionum faciliorem inuentionem nouiter imprejfa. Tomi IIL 
Fol. magn, Voluminibus fingulis praemiffus eft index alphabet. Charaft. goth. 
coli. 2. cum fignat. & num. foil. Volumen I. conftat foiiis numeratis 354. IL 
308. III. 313. Ad calcem I. legitur praeter alia: Imprejfu^ venetiis per Georgiuy. 
Mantuanum ex clara ylrriuabeno^ familia die veneris xxiij. maii hora decima. 
Anno dni 1494. IndiSione^ 12« Ad calcem II. — iucundo quodam chara&ere 
quam ajsprime impjja Uenetiis per Georgium Ariuabetu Mantuanum Anno dni. 
1494. die Snhbati xxvij. Septembris. Ad calcem III. Uenetiis per ^ Georgium de 
arriuabenis Maniuanum anno dui Mcccc!xxxxiiij« die vj. Nouembris. Cum pri« 
vilegio Senatus Veneti ad 10. annos« 

41. Pfalterium beati Brunonis epifcopi herbipolen/is. in 4. Charaft. goth. 
cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : JBrati Brunonis pfalterium 
€X doSo^ diSis coUeSum p Antonium Koberger imprfjfum : Anno incarnate deitatis 
wnillefimo quadringentefimo nonagefimo quarto finit feliciter* Conf. Panzer iV* 
pag. 135* & fcripta ibidem citata. 

42. Diurnalis Auguftani Pars hyemalis. in 8- min. Praeeunt Kalenda- 
rium , index , rubricae , vefperae mortuorum , tum Incipit pfalterium &c. foliis 
nuroeratis i — 56. conftans. Pars hyemalis de tempore folia habet i — 147. 
pars de fan6Hs i — 64. commune fanftorum cum annexis i — 54. Ad cal- 
ccm praeter alia legitur : Diumate j^is efiiualis (fic per errorem pro hyemalis) 
de fpe — jnritu chori Auguften. eccCie ordinatum — impjfw^ felicit finit. Jlnno 
faluiifere incamatiois. M. cccc. xciiij. xv. kL Sepfebris. Accedunt Erhardi Rat- 
dolt infignia cum difticho : Erhardi Ratdolt felicia &c. Exemplar pergameno im- 
prefium, cum fignat. fiue cuftod. Editio bibliograpbis omnibus, quodfciam, 
incognita. 

43. Fortalicium (fic) fidei contra iudeos faracenos aliofq^ chrifiiane fidei 
inimicos. in 4. Charac^ goCh. coll. 2. cum fignat. & num. foli. roman. fine 

SeemiUcT Fafc.JF. G cuilod. 50 
MHMl cuftod. Fol. CCLXXXIX. jlnno -^ milUJtmo quadringitejlmo nomigtfimo qnarto. 
vicefma quinta die menfts febrii. hic liber — impjforia arte Nurmferge ^impenjli 
Antonii koberger inibi ciuem (fic) ejl confummatus. Laus deo. De auftore ope- 
ris conf. Fafc L pag. 152. de hac edit. Panzer N. pag. 133« 

44. Miflale Romanum. in 4. Praeit Kalendarium, & index miflaram 
in Dominids & feftis legendarum, quae 10. foliis continentur. Tum Ineifit 
ordo mjfalis fcdin confuetudine^ Romane eurie. Charaft. goth. cum fignat & 
num. toil. roman. fine cufl:od* Circa medium coiumnae quartae fblii CQCLVII. 
0^47) rubro colore imprefla legitur fubfcriptio: ImpreffU Rome per magijlru 
StepnanH Planck : Patauienfem. Anno domini millejimo quadringetejlmo nanogejimo 
(fic) quarto. Die vero. xxvij. Menjis OSobris. Sedente Alexandro fexto: wmtiji» 
ce maximo : Anno eius tertio : • Laus deo. Editio incognita Audiflreaio , & 
aliis etiam, vt videtur, omnibus Bibliographis. 

45. Tra6tatus Ifagogici in Logicam ad mentem Ariftotelis» & Scoti, 
Auftore Samuele Caflinenfi ord. miii. Editi a Francifco Ruerot Presbj^tero. 
in 4. Charaft. goth. minutifl*. cum fignat. fine cuftod. & num. foIL Ad cal* 
cem : Imprejfw^ Mediolai. Anno Chrijtide fatutis. MccccUxxxiiij. dii xxiL Apri^- 
tis. &c« Cum iafignibus typograph. U. S. hoc eft» Udabnd Scinzenzeler^ 
Orlandi pag. 105. hanc editionem indigitafle videtur. 

46. De laudibus fanSHJpme matris anne iraSatus perquam vtilis dondnH 
ioannis triiemii abbatis fpanhemenfts ordinis diui patris benedim. in 4. Charaft» 
goth. cum fignat fine cuftod* 6c num. foll. Ad caicem: Impreffum in mobili 
ciuitate Maguntinajp Petrum Friedbergenfem Anno virginei partus. M. ccccxdiij. 
xii. kalendas Augufti. Conf« Braun pag. 159. 

47. Decretalium dni pape Gregorii noni copilatio accurata diiigentia men^ 
data fummoque Jludio etaborata et cum fcripturis facris aptiJJRme ^cordata. in 4. 
Chara6^. goth. minutifll cum fignat. fine cuftod. & num. fcdl. Ad calcem Se- 
baftianus Brant, qui editionem curavit, praeter alia haec habet: CunSas (uH 
vides) priores imprejftones facile dntecellit. — Hanc - puinciam ^hannes froben 
de liammetburg iitterarse officine follers (fic) indagator — Anno — nonagefimo 
jquarto : fupra milteftmum quadringenteftmumq^ — Idibus maii felici fim confum^ 
fhauit. Meminit jUenis Supptem. pag. 366. 

48« Primapars o^erum ^ohannis Gerfon^ — Secunda pars &e. Terda 
pars &c. VoU. 3« Fol. mm. Cnara£t. goth. coll. 2. cum fignat. fme cuftod. & 
num. folL Prima pars — compteSens tra3atus fidem ac pietatem ecclefiafticam 
concernentes finit feliciter Anno dnice natiuitatis. M. cccc. xciiij. Idib'^ aecebr^ 
Accedit Inuentorium (fic) eorum que in operibus Gerfonis (tribus nempe hisce 
yoluminibus ) continentur. — Secunda pars — continens opufenla ad mores cus^ 
cbmodata^ Finit feliciter. Anno nre fatutis M. ccccxciiij. Idibus Decembris. — 
Ad calcem voluminis tertii: Finiunt opera cacellarii Parijilfis — emendatiffima 
iimii cajligata -^ Anno dni Mcccclxxxxiiij. iii. Idus menfis Augufii. Accedunt 
«o. diluckai ex quibus dificimus, editionem hanc Argentorati a Martino Simo 

(i7flfAj 
51 

{FtacK) fuifle typis cxcufam. Conf. Qement. T. IX. pag. 163. Denif Supplem. 
pag. 369. NeocetL 148. & 149. 

49. Secundu (Cic) fniarii (h. c. commentaria in 2. 1. fententiarum ) 
ySflfi Ma/w^ aqnatis ordinis paicatorii. Ad calcem : Explicit fcriptum — acuratif'* 
fime emendatum: fer ^Paulum Soncinatem ex eodem erdine (fc. Praedicatorum) 
— reuifum : jg^ Marcu de Beueuento ordinis fanSfi BenediSti congregationis celefli^ 
1104 : csrtm bacatarium. Impreffum Bononie impenfts BenediSti He&oris bononienps. 
jtnno xpi M. cccclxxxxiiii. die vigeftmo feptimo madii. loanne bentiuolo fcdo 
reipu. Bononienfis habenas feliciter moderanti. Laus Deo. Charaft. goth. coll. 
a. cum figaat. fine cuftod. & num. pagg. charta eil praeftantiifima. Conf. 
Braun pag. 256. 

50. Digeftum nouum de tortis. Fol. maj* Charaft. goth. cum fignat. & 
foU. numeris, finc cuftod. In averfa pagina fol. 308. Uenetiis per Baptiflam 
de tortis. Mt cccc. (xxxxiiij. die xxiij. decembris. Editio incognita. Conf. N. 67. 
ad h. ann. 

61. Paulus de Cajlro fuper prima et fecunda digeftis (fic) noui. Fol. maj. 
Cbara6L goth. coll. 2. cum fignat. & num. foll. In col. 4« foi. 204. — Pauli 
de cafiro comentum — expticit atiquibus titutis fuperadditis qui defuerunt in aliis 
imprejftonibus. ImpreJJum Uenetiis per magiftrH Andream de Torrefanis de Jlfuta 
xiij. martii. 1494. Acccdit Regiftrum fc. chartarum. Editio incognita. 

52. Pautus de Caftro fuper prima & fecunda inforciati. FoT. maj. cura 
/ignat. & num. foll. Folio 261. Explicit te&ura — In qua cidditi funt infra 
fcripti tituti De tegatis fecundo incipiendo a ^.ft centum &c. -^ Uenettis per Jln'' 
dream Torrefanum de ajuta. 22. au^ufti. 1494. Meminit Denis Supptem. pag. 363. 

53. Inftituta Bernardini de Tridino de Monteferrato: nouiter cumfumma 
ac diligenti correSione impreja. h. e* Libri 4. Infiitutionum cum commentariis 
ex imprefiione Bernardini de Tridino. Fol« maj. Charaft. goth. cum fignat. 
& num. foll. fine cufl:od. In averfa pagina folii 75. Inftitutionum opus precla" 
Tum foterti cura emendatum : operaq^ ac impenfa Bernardini de tridino di monte^ 
Jerrato Uenetiis imprejfw^ feticiter expticit. M. cccc, (xxxxiiij. Die quinto decebris. 

Cum rubricis , & typographi infignibus. Denis in Supptem. notat , quaedam 
cxemplaria praeferre Die xviii. (18) ^utii. 

$A. Specuta Guitetmi duranti cum additionibus loa. and. (ree) Et Bat. di 
Mt cum pluribus atiis additamentis in hac imprefftone Baptifte de tortis cum Xepto-- 
rio fuo nauiter editis. Praeit Epiftola dedicatbria Bernardini ex Capitaneis de 
Landriano J. U. D. ad Tadeum Vicomercatum Oratorem Mediolanenfem apud 
remp. Venetam. Scripta eft haec epiftola quarto nonas februarias 1494. V0II.4. 
Tomi II. apud nos. Fol. Charatt. goth. cum fignat. & num. foll. line cuftod^ 
Ad calcem Vol. I. fol. 133. Expticit prima pars Specuti Guil. duranti — Bapti-^ 
fte de tortis. FoUo 136. Incipit pars fecunda. Ad hulus calcem fol. 340. tan- 
tum legitur: F^nisfecvnde partis Specuti. Folio 344. Incipit tiber tertius de cri^ 
minibus &c. qui cum quarto pag. 364. incipiente unura volumen efFicit. Ad 
caicem legitur: Expticit tertia cf quarta part Specuti &c. Accedit Regiftrum 

G a char* 
52 

chartarum omnium quatuor partium & fubfcriptio: Uenetih per Bffptiftam d$ 
tortif. M. cccc. Ixxxxiij. (1493) ^^^ xvij. februarij. Cum infignibus typograph. 
Cum epiftola dedicatoria anno 1494. pnmum data fit, merito hanc editio-' 
nem ad annum hunc retuli, vt ad annum 1493. n. 45. adnotavi. Reperto- 
rium hujus fpeculi, quod foliis go. conftat & feparatum voiumen efficit, pa- 
riter anno primum 1494. prodiit, vt ad calcem legitur: Uenetiifper Baptijlam 
de tortis. Mccccixxxxiiij. aie viij. martij^ Editio, a nemine, quod fciam, aut 
indicata aut accuratius defcripta. 

55. Uotumen (conftitutionum nouellarum cum variorum commentariis» 
& adhotationibus ex typographia ) Bemardini de Tridino de Monteferrato : no- 
uiter cum fumma ac diligenti correSione imprejfum. Fol. maj. Charaft. gotb. 
cum fignat. & num. foll. fme cuftod. In averfa pagina fblii 185. legitur: 
ExaSbAm — Uenetiis imprejfw^ per Bernardinum de Tridino de monteferrato. jin^ 
no falutis^ MccccSxxxxiiij. xviij. ^ulij. Cum regiftro charf. & typographi in- 

^ fign. Folii fequencis prima pag^na legitur: Ad ftudiofam iuriftarum Patauini 
vniuerfitatem in Uoluminis emendationem epla fcripta xiiii. kal. ^lij. M. cccc 
Ixxxxiiij. Accedunt Extrauagantes cum apparatu foliis i *-* 7« comprehenfae. 
Editio» ut videtur, incognita. 

56. Speculum Hiftoriale Uincentii ( Bellouacenfis ) Fol. Charaft. goth. 
cum flgnat. & num. foll. fine cuftod. Praeeunt duo indices, & alia foliis 22* 
comprehenfa. In numeris foliorum multi errores commifti funt Ultimus eft 
460. Folia 6. ultima numeris carent. Ad calcem penultimi legitur: Opms 
preclari Speculi cois Speculum hijloriale — editum feliciter finit. Impenfifq^ nS 
mediocrib^ at cura fotertijftma Hermanni tiechtenfiein — eft imprefijone comptetum 
anno falutis. M. cccclxxxxiiij, nonis fepteb. in inctita vrbe Uenetia/^. cuius her^^ 
mdfH boni memorie beredibus (r vita enim pauto ante abfotutionem operis difcejferat) 
Ittu. Dnium Uenet ex gratia conceffit ut nemo atius per. decennium id quoad ems 
partes qttuor videt^ Nate doSrinale morate et hiftoriate ( Specula ejusdem aufto* 
ris ) imprimere aut imprimi facere audeat. &c. o:c. Accedit ^egifirum ic, char* 
tarum. 

57. Gentiliis Fulginatis opufcula mediea varia. Venetiis 1494. Fo]. 
maj. Conf. di£la ad annum 1492. N. 17. ' 

58. Felini Sandei commentaria in tit. de Conftitutionibus in FoL Cha« 
rafl. goth. cum fignat. a ^ k. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : Finiunl 
admiranda comentaria et optime in praStica. ^. u. ueri interpretis dni Filini Scm^ 
Aey Ferrarienfis facrique patatij auditoris. ImpreJTa Papie per Bemardimm et 
jfmbroftum fratres de rouellis anno dni. M. ccccTxxxxiiii. die. xxiL Sepfibrif. 
Cum Kegiftro chart. Editio incognita. 

59. Baldusjuper prima (& lecunda parte) Infortiati. in Fol. Chara^ 
^oth. cum fignat. Une cuftod. & num. foll. In columna quarta folii lo. quiiH 
ternionis o:. Expticit leSura -^fuper prima porte &c. &c.^ In columna autem 

3uarta folii 6. ternionis v: Expticit aurea teSura -^fup prla etfta (fecunda) pti 
nfor. Impjfa venetiis per Magifiru Bernardinum ftagninum de iridino ex moati 

ferrato -JITz 53 Itrrato fumptibuf futK anno d. M. cccc(xxxxiiij« die. x. febmmj. Cum regiftr. 
:hart. Meminit Denis SuppL p. 361. 

60. TraSatulus perutilis de pejlitentia ex diuerfis uuSoribus aggregatus Ab 
fximio arciu et medidna^ deStori. ((ic) Ambrofto jung tic phUco ^ anorum de ca-^ 
ntulo maioris ecclefie Augujlenjl in iaudem dei et confolatoem humani generis^ 
ilubjeAa eft imago ligno incila , & epiftola dedicatoria. in 4. Cliara^t ger* 
nan. cmn fignat S( quaterno, &% quintemo, fme cuftod. & num. foU. Ad 
alcem : Imprejfum Augujle p ^ohdnem fchdnfperger. Anno dni MiUefmo qdrin" 
tite/imo nonagefimo quarto. Feria quinta pojl Elifibeth. Editio paucis indicata a 
ZapfAug. pag. 112. Denis Supplem. pag. 371. utrinque fit mentio verfionis 
^ennanicas eodem anno editae. 

61. Commentarius Ccefaris (C. Julii) fc. de Bellis Galiico , Civili, Ale- 
candrino , Africano , Hifpano cum additionibus Hirtii. in Fol. Cliara6t. ro« 
nan. eleg. cum fignat fine cufiod. & num. foll. Ad calcem indicis a RayiA. 
MUurliano additi legitur : Imprejfum l^enetiis per Philippum de Pinciis Mantuanum 
Anno Mcccc. Ixxxxiiii. Die vero. xxv. oSobris. Accedit in pag. feq. Regi- 
Irum chartarum , & S. Antonii ^gyptiaci imago cum infcriptione : Defendc 
tos beate pater Antoni. Meminit Orlandi pag. 49. 

62. Repetitio — /.egis fifratris C. de iure delib. — Edita per — - d. Fran* 
HTcum de aretio. m Fol. Eft foll. 4. fignat. a. Ad calcem : Explicit — Imprejfa 
Papie per Leonardum d" gerlis M. cccc. (xxxxiiij. die. xvij. menfis decembris &c. 
Cum typogr. infign. 

63. Interpretatioef noue nouiq^ intelteSus per -- D. Ludouicum Botogni" 
wum iura ciuilia ordinarie tegentem ^ Bononie fiudiofe traditi ad omnes fere /^- 
ges: &c. in Foi. Charad. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad 
calcem praeter alia legitur : Opus compofitum efi — Anno domini. M. cccc. xciiij. 
Et (abs dubio eodem anno) impreffum per me Platonem de BenediSHs tibrorum 
venditoremx et impreforem in fiudio Bononienfi. Laus deo amen. amen. Cum 
bfign. tjjpographi, & Regiftro chartarum, ex quo difcimus, plura alia pr»- 
cefiifle , umulque prodiifle in lucem. Coliaerent enhn chartae ab a — ;?« & ab 
A-^U Sed praeter J. K. L. omnes defiderantur. Meminit Oriandi^ng. 113* 

64. Juvenalis Satyrae cum commentariis Ant. Mancinelli , Domitii Cal- 
derini, & Georgii Vallae. Fol. Charaft. rom. cum fignat & num. foll. fine 
cuftod. Venetiis imprejum eft hoc luuenalis opus cum tribui commtis per loanni 
de Cereto de Tridino. M. CCCC. XCIIII. die vero xxviii. lanuarii. Cum pri- 
vilegio ad 10. annos, Regiftro chart. & infign. typographL Conf. Gem^ p. 
^57. Neocetl. p. 146. 

65. Johannis Ferrarienfis Ord. Min. Th. Do6h Liber nouiter editus De 
atefti vita. In quo infrajcripta continentur. In primis. De natura Anrme rntio^ 
nalis. Di immortalitate Anime. De infemo et cruciatu Anime^ De paradyfo & fe^ 
licitate Anime. Fol. Charaft. rom. fignat. & num. foll. roman. fine cuftod. 
Fqlio verfo LXXl. Liber — ^ohannis Ferrarienfis -- per '^ Antonium de Cau^ 
rAcrl^^fc. editusinlucem) cum privil^o S^na^ Veiwti «d |o. Mjnos Hiem 

ron^pio 
54 

ronumo Bfongio fumptus fuppeditante impreflus per — Matheum Capcafam Par^ 
fuejm. ~ Jnno dni. M. CCCCLXXXXIIII. die. XIX. Decembris: regnanU 
jiuguflino Barbadico Inclito duce Fenetiarum. Ergo Venetiis, Cum Regiftro 
chart. in fol. feq. Merainit Orlandi p. 40. & p. 329. ubi duae aliae ejusdem 
anni editiones indicantur. 

66. Anthologia grsecorum epigrammatum a diuerfis au6loribus compo- 
fitorum. in 4. Folio primo verfo (reftum vacuum eft) poft fyliabum littera- 
rum & diphthongorum Alphabeti graeci recenfentur alpiuibetico ordinc mate- 
rie , in quas fcripta funt egigrammata feftionis primae* Sunt enim ^igram- 
mata » quae hoc volumine continentur , divifa in feftiones feptem , quae 
T(utf<aocTa adpellantur. Litterae capitales funt, & elegantiffimae. Defunt cufto- 
des & foliorum numeri. Chartae fignatae funt litteris alphabeti graeci A — Q. 
(ot — fi>) & AA — KK. Sunt omnes quaterni. Folio 2. refto quaternionis K 
eft TiAo5 Tou TFfOTou T/jtiffjwtTo^ , /eu fiuis feftiouis primae : quarto autem refto 
eft TtAo^ Tou wTov r^ivi^koiLTos in eodemque ante medium ejus eft Afx*f '^^ 
ij&So|uu)u T/uuffxocT05 feu initium feftionis feptimae, & ultimae, quae fme vlla 
fubfcriptiQne terminatur folio oftavo verfo quaternionis KK. linea 23. Eft hoc 
exemplar ex editione primaria Florentina , quam Johannes Lafcaris Rhynda* 
cenus curavit, & Laurentius Francifcus de Alopa, Venetus Florentiae ///. 
idus Augufli M. CCCC. LXXXXiiii. typorum formulis expreffit Colleftionem 
horum epigrammatum Maximus Pianudes , Rhetor Conftantinopolitanus , ad« 
omaiTe creditur. Defunt autem in hoc exemplari, quemadmodum in duobus 
aliis, quae exftant apud nos hujus editionis exemplaribus cetera optime &on« 
feruatis, folia feptem ultima, quibus continentur Joh. Lafcaris, qui editionem 
curauit , epigramma graecum , praefatio latina ejusdem ad Petrum de Medici^ 
& demum fubfcriptio fequens : 

Imprejfum Florencice per Laurentium Francifcum de Alopa 
Fenetum IIL idus Augujli M. CCCC. LXXXXiiii. 
Conf. De Bure Bel. Lettr. p. 199. feqq, n. «488- &imprimis Annales typogra« 
phicos Maittairii ^d h. a. Tefte de Bure exemplaria dantur pauciffima hujus 
editionis, in quibus folia illa feptem, notitiam anni , loci, & typographi cum 
epigrammate graeco Joh. Lafcaris , ejusque latina praefatione continentia aon 
deiiderantur. Hinc defunt etiam in tribus noftris, quorum unum olim fuit 
^oh. Eckiif nec non in Goettingenfi , cujus meminit Hamb. ^f)U 4. p. 569. 

67. Digeflum uetus de Tortis. Fol. maj. Charaft. goth. cum fignat & 
num. foll. Folio refto 354. finit : Uenetiis per Baptiflam de tortis. M. cccc. 
Ixxxxiiii. die vltimo oSobris. Finis. Accedunt tabula rubr. Regiftrum chart. 
& infignia typographi. Denis SuppL p. 366. . 

68. Genealogice ^oannis BoccatH: — Eiufdem de montibus & fytuis &C. 
Fol. Charatt. rom-cum fignat & num* foll. fine cuftod. Folio refto 162. 
l^enetiis duHu & expenfrs - OSauiani Scoti — M. CCCC XCIIIL feptimo ka^ 
tendas Martias finis Ipofttus fuit huic operi. fer Bonetum Locatellum. Cuim in- 
Isgn. Scoti. Cohf. Gem. p. aa6. 

* 69. Hijloria -.Y- 55 69. Hiflma Atexadri mMgni regis mactdonie de pretiii. FoL Chara6i:» 
ii. cum fignat a -^ f. fine cuftod. & aum. folL Folio 5. Columna 4. ter« 
uis f. Hi^oria Atexandri magni finit feticiUr Impre^a Argentine Anno domini. 
cccc. xciiij. Finita attera die Urbani. Habet ^etst. p. 624. 

So. Repatdes tocius natural' phitofophie j?3 pcejTu^ AtbHifla^ ( fequacium 
U) et Thomifta^. Subie£la eft imago B. v. Mariae puerum Jefum 
tantis cum fubfcriptione : Imprejum Cotonie apud tyfltirchen. in 4. Charaft. 
1l cum fignat. fine cuftod. & num. foil. Ad caicem : Finiunt — Rej^atio • 
— S, Utricum tzel. (fic) Alme Ciuitatis Colonienfl imprejhre exarate. ^Anno 
Miilefimo qucutringentefmo Nonagefmo quarto Decima fuita Miji Nouembris. 
a li^i^et Denis in Suppt. 

ANNO 1495; 

X. De diuina predeftinatfone fc. Traftatus Feliciani Ord* Praed. in 4* 
araft. goth« cum fignat. fine cufiod. & num. foli. conftat folL 15. Ad cal« 
a : Explicit traSatulus fratris Feticiani — feliciter Imprejus. Alnno falutif 
M. cccc. xcv* Conf. Braun pag. 276. 

2. De vanitate et miferia humane vite. tiber dni ^ohannis tritmii -^ Ad 
^m : Impreffum in nobiti ciuitate Moguntina p PetrH Friedbergenfm Anno vir^ 
ei partus Millefmo qdringentefimo nonagefimo quinto. iu 4. Cliaraft. goth. 
n fignat. fine cuftod. & num. folL Conf. tfiirdtw, pag. 132. ubi per er« 
em opufcuium dicitur habere formam 8* 

3. Specuta omnis fiatus humane vite venerabitis patris Dionifii (Richelii) 
ms domus Carthu/ie in ruremont quoc^ titulos vide in primo folio. 4. Charaft. 
man. cum fignat inde a^foi. 5. fine cuftod. & num. folL Editionem cura-* 
» dedlcavitque Georgio Pirchamer, Petrus Thanliaufer. Ad calcem: 
us pfens — impenfis Petri H^agner Nurenberge effigiatum feliciter finit Anno 
ais crifiiane millefimo quadringentefimo nonagefimo quinto feria quarta pofi con^ 
ftonem fanBti pauli. Conf. Panzer N. pag. 140. & 141. & Braun pag. 27 r. 

4. Comentaria (fic) utiti/fma in theoricis (Theoriam) ptanetarum (Geor« 
Purbachii^ auftore Alberto Profevo. in 4. Praeit epiftola dedicatoria Johan* 

Ottonis Germani de Vaiie Vracenfi ad Ambrofium Rofatum duralem pby« 
im. loh. Otto Profevi difcipulus fuit. Habet fignaturas , caret cufliod. 6c 
m» foll. Ad calcem : Ftnit comentariolum fup Thearicas nouas Gorii (fic) 
rbatii i fiudio generati Cracouienfi p Magiflrum Atbertum de Brudieuno : Pro 
roduSfione luniorum corrogatum. Imprejum arte Utderici Scinienleler Anno 
' 1495. Tertio Kaledas apriP. MedioL anL Subjeftum eft Ad teSorem epi^ 
ima conftans 5 diftichis. 

5. Fafciculus medidne in quo contimnlur fc. diverfi traftatus medici. in 
I. Charaft. goth. colL 2. cum fignat. *& multis fi^ris iigno mcifis , fine 
tod. & num. foll. Uitimum locum occupat Anatomia Mundini » ad cujuf 

calcem 
y 5« 

calcem in columna 4 folli 4 duernionis g legitur : Hec jtndtomta fuit mendats 
ab — Pitro jindrea Morftano de Imola ~ Bononie Oirurgicam legente coadm^ 
nantibus magiftro loanne lacobo Cararia de buxeto. Et ma^ifiro antonie Frafca^ 
ria lanuenfi Cyrurgie fludentibus. C^ Imprejfu^ Uenetiis per loannem et Gregoriun^ 
de Gregoriis fratres. Anno dni. M. cccc. xcv. die. xv. oSobris. Conf. mifceir^ 
lAffief^. Tom. XII. pag. loi. ex quo habet Z7rfii/ in Supptem. 

6. Lumen Apothecariorum cum certis expofitipnibus nouiter imprejffim^ 
Auftore Quirico de Auguftis de Tordont AA. & Med. Doft. Fol. Charaft^ 
goth* colL 1. cum fignat & num. foll. a fol. 19 — 33. Folio 38- legitursr 

— "iprejfum venetiis per loannem (&, quae yox omifla eft) Gregorium de gngo^ 
fiis fratres anno falutifere incarnationis domini. M. cccc. xcv* die. xxii. ftftehism^ 
Cum tabula diftinftionum &c. Habet Denis in Supplem. pag. 358« fed minus^ 
adcurate fubfcriptionem recitavit. 

7. Canonis Avicenne Liber L cum Commentario Gentilis Fulginatis. 
Venetiis per Baptiftam de Tortis 1495. FoL magn. Conf. N. 17. ad ann. 

1492. 

8. & 9. Prima pars Sununae S. Thomae Aq. & Prima ^dae Fol. 2. VolL 
Charaft. goth. coll. 2. cum num. ioll. & fignat fme cuftod. Pars I. poft indi« 
cem quaeftiohum, & regiftrum chartarum iaprima pagina folii i^S.fubfcnpta 
habet haec : Proeclara in vrbe uenetiaru — • expenfis t- OStauiani Scoti — Anfio 

— quadringentefimo nonagefimo quinto fupra Mitlefimum. Kalendis Jeptimbribus. 
Per Bonetum Locaiellum Bergomenfem: finis huic operi impofitus efi olc. cum in- 
fign. Oftav. Scoti. Pars Prima «dae eft pariter Uenetiis imprejfa per Bonetum 
locatellum — expenfis — OEtauiani Scoti — Anno — nonageftmo quinto fupra 
Milefimu^ (fic) et quadringentefimum Kalendis quintitibus &c. Denis in Supplem. 
pag. 399. meminit Libri 2. part. 2dae per Bonetum Locatellum hoc anno 

impreffi. 

10. Felini Sandei — jiurea commentaria in ti. de probationibus de Tefii^ 
bus cogen. et de Prefumptionibus. — Fol. maj» Charaft. goth. cum fignat« & 
num. foll. arab. fine cuftod. In col. 4« fol. 105. Hic finem acfipiuht commen^ 
taria — Felini Sandei — Imprejfa fiiere Papie per — Jlntonium de Carcano ano 
M. cccclxxxxv. die vltimo ^anuarii Regnante — Ludouico Maria Sfortia vice* 
comite Anglo duce Ml*i feptimo. Cum indice quaeftionuffi foliorum 4. con£ 
Neocell. pag. 162. 

11. Epifiotarum (operumque aliorum) beati Hierontfmi prefbyteri omnes 
partes (tres nimirum conf. Fafc. I, pag, 89) vno volumine contente. in Fol. Cha- 
raft. goth. coU. 2. cum fignat. & num. foll. fine cuftod. Fo. CCCLXIIII. le- 
gitur: Epiflole beati Hieronymi — vno volumine contente: bene vif^in'famofa ct» 
uitate Nurnberg per Anttioniii lioberger imvrejfe Annofalutis millefimo qdringente^ 
fimo nonagefimo qto. xij. die mlfis Nouemoris finiunt feticiter. Conf. Panzer N. 
pag. 140. 

la. Vitachrifii — p dnm Leutolphum de faxonia patre deuotum argenti^ 
ne in carttuifia pjtjfum -» toL Charaft:. goth. coli. 2. cum fignat, fine cuftod. 

& 
57 

& tttma* folL Ad calcem : I^i/enr opus — in inclita civitate Nufnberga vir 
/Inthonium koberger bn (bene) uifum fic ^giatum. — perfecimus in vignia 
AJfumptonis uginis gtoripfe. Anno videticet millefimo quadringentefimo nonagefi^ 
mo quinto. (Jonf. Panzer N. pag. 139« Braun P. IL pag. 271. 

13. Joliannis Antonii Campani opera. Ad caicem: Chara&eribus Ve-» 
utif ( i. e. ut videtur , ^ui Venetiis fabricad funt) imprejum Someper Eucharium 
Silber atias Franck Fntus ipfius Michaelis Femi mediotann. cura correSione & im-- 
fmfa. Jnno chrij^iance falutis. M. cccc. xcv. Pridie J^las Nouebris. Omen ac^ 
writi uiri tHterati quoniam in Figilia San^orum. Sint gratice dno. Eft in Fol. 
OAraft. roman. (rariflime gothic.) cum fignat. fine cuftod. & num foll. Sunt 
apera in fex partes divifa, TraSatus, Orationes, Epijlotas, Pii IL Vitam, Hi- 
floriam Brachii^ Elegias^ & Epigrammdta. De liac editione conf. Judifir. pag* 
334. feqq. De auftore conf. Denis in Garelt.. pag. 231. feqq. de Micliaelc Fer- 
no idem ibid. pag. 229. & au£lores ab eo citatt. 

14. Mefue ( Joh. medicus arabs ) mm expofitione mondini (alias, Mundi* 
m) fuper canoms vniuirfalis. ac itiam cu^ ixpofitidi Chrifiophori di honeflis in 
antidotarium iiufdim. Jldditionis pitri apponi. Additioms francifci de pede 
montium Antidotarium nicotai cux expone (fic) platearii. TraSatus quid pro quo. 
TraSatus de finonimis. Libettus hutcafis fim Jiruitoris. Compendiu^ aromatarium 
Sbtadini. loannes defanSo amandofuper antidotarium nicolai. in Fol. Chara6l. 
goth. collt 2. cum fignat. & num. foU. arab. fine cuftod. In averfa pagina 
tolii 331. Hoc toci conjumantur omnia opera loanis Mefue — Imprejfa Uenetiis per 
JBomtum Locatcttum Bergomenfem. lufju et impenfis — OSauiahi Scoti - M^ 
CCCC. LXXXXF. Pridie Kalendas apritis. Auguftino Barbadico Incliio Uene^ 
ticnrum Duce. Pagina prima folii 332. Rigiflrum chartarum, & typographi 
infignia exliibet. Editio parum cognita. Videtur infinuata a Gem. pag. i^i. 

15. In hoc votumine hcec infunt. Theodori (Gazae) inlroduffiua gramati* 
cis tibri quatuor. Eiufdim di minfibus opufcutum fam qua putchtu. (fic) Apot^ 
/ofiiVrAlexandrini, cognomine, AykoYi^ grdmatici de conftruSiom twri quatuor. 
Heroaianus di numiris. Omnia graece. in Fol. cum praefatione Aldi Manutii 
latina. CharaAer luculentus, & eiegans, ciiarta nitidiflima» cum fignat. fine 
cuftod. & num. foll. Ad calcem poft regiftrum chartarum : Impreffum Fem^ 
tHs in cedibus Atdi ( Manutii ) Romani oSauo Catendas lanuarias M, CCCC 
LXXXXy. QmceJJum eft eidem jltdo ab itluflrimo (fic) Senatu l^eneto m cui 
kum tibrum ticeat imprimere fub poena ut in gratia. Conf« Hamb. ^^L a. pag. 
310. De Bure Belies Lettres pag. 16. 

i6. Quodlibet fanSti Thome (Aguin.) nouiter imprefum. M. CCCC. XCF. ^ 
Haec tantum in prima pagina. Eft in Fol. Charaft. goth. minut. cura fignat. 
& num. foU. fine cuftod. Ad calcem columnae 2. folii 64. Imprejfum Uemtiis 
per loannem et Gngoriu^ di Gregorirs fratres. Anno Dni. M. cccc. (xxxx v. die. 
iij. feptembris. Jam meminit Ortandi pag. 37. 

17. Tabuta ad diuerfas huius operis magiftri Guilhetmi de Ockam fup quat^ 
iuor tibros fnarH dnotatois it ad cititogii thiotogici iiufdem coctufioms factte repi^ 
Siimttir Fafc. IF. H ricndas 
58 

rtendaf apprime ednducibitef. Cum Epiftola Jodoci Badii Afceoiii ad Joh. Tri-> 
themium dedicatoria fcripta Lugduno Galtiarum adfextu iduf noulbrif dni hui^ 
M. CCCC. xcv. in Fol. Tabulae zs^ foliis ^nftant. Tum opus incipit. Clia* 
ra£l. gotli. cum fignat. fme cuftod. & num. foll. In columna prima folii lo, 
quinternioius 3B : imprejum Wl autem hac opw Lugduni^ M ^ohanne Trechfel 
atemdnum : viru huius arlis folnA^wnm. Anno domni {mjnofiri. M. CCCC. xcr. 
Die vero decima menfis nmUmbns. Laus omnipotenti deo. Accedunt typogra* 
phi infignia, Difticha quapdam ad leftores, Sf Regiftrum chartarum. Centi<p 
logium feorfim haberi poteft. Ad ejus calcem legitur : Finis centitogii theoteh 
gici. M. (hdlhetmi de ockam ditigenter imprejft fer. M. ^ohannem trechfel alemaih^ 
fium. Lugduni. Anno dni M. ccpc. xcv. ctte verp nono nouembris. Conf. Neom 
cett. pag. 159. 

i8- Diatogus magiflri Guittermi de Ockam doSoris famojiffimi. in FoHo 
cum Epiftola dedicatoria Jodod Badii Afcenfii ad Joh. Trithemium fpripta Ex 
Lugduno pridie ydus feptembris huius anni. M. cccc. xciiij. (1494.)» & indice 
quaeftionum prsemiifis. Chara£l. goth. coll. 2. cuoti fignat & num. foll. ro^ 
man. fine cuftod. Dyalogus terminatur in prima columna fojii CCLXXVL 
fine ulla iubfcriptione. Accedunt vero Compendium errorum (c. Johannis XXII^ 
& Opus non^ginta dienun quae fingula feorfim haberi poflent: fed una cum 
Dyalogo lucem adfpexeruut, ut ex fubfcriptione paulo poft redtanda patet, 
utpote iisdem plane typls , & eidem ehartae imprefla , fed fine numeris folio- 
rum. Iq fine adje£la eft epiftola Michaelis de Cefena, ord. min. Miniftri ge^ 
neralis ad regem Romanorum & priacipes Germani^e de 12. erroribus Tohan«> 
nis XXII. Ad calcem legitur: Finis quarudam trarum fiue eplarum rratris 
michaetis de Cezena — ifi quibus (ficut in fuperiori ope nonaginta Guithetmi di 
cckam) plurima de geflis et faSis diSi fratris Michaelis continent. de qbus idem 
Guilhelmus de ockam fe tocuturum in dyalogc Juo fpoponderat. Cui quidem 
dyalogo p magrm ^ohim Trechfet artis impjbrie fotertifftmu ditigeter imp//bf 
hmbi additioes : quata maxima fieri pptuit accuratoe cajligvte ; adiuMe funt JLug* 
duni. Anno dni. M. CCCC. xcv. Die. xvj. ^lii. Accedit JoHoci Badii Epi^ 
granuna ad JLeftorem. Nemo , quod fciam , hujus editionis adcuratam dedit 
notitiam. Si placet, conf. Ortandi pae. 182. & Hamb. ^l JV. pag. 547. feqq^ 

19. Speculum exemplorum omnibus chri/licotis faliwriter infpiciendum ut 
exemplis difcant difciptinam. in Fol. min. Praeit tabula aiphabetica materitaum» 
Charad. goth. coU. 2. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : Ad 
laudem — trinitatis — finita efl et copletum hoc /pecutum exemptorum in duitate 
Argentina Anno dni. M. cccc. xcv. in die fanSe Barbare y^ginis gioriofe. Conf^ 
Neocelt. pag. 161. 

20. Summa Angetica ( Angeii de Clavafio ord. min.) de cafibtis confcien^ 
tie cH additionibus nouiter additis. in Fol. Chara6l. goth. cum fignat & num. 
foll. roman. {in indice jpraemiflb numeri foll. defunt) fine ,cuftod. Folio 
CCCXLII. Finit fumma Angelica — Argentine impreffct per Martinum Flach inibi 
^onciue^ Anno domini. M. cccc. xcv. qtUnta feria pojl feftu AnnAdationis virginis 
6o ' 

26. Pojlilla GuilUrmi fuper Epijlotas et Euangetia de fipore et fanSRs el 
pro defunStis. Subje6la eft imago J, Ch. crucifixu in a. , Charaft. goth. cum 
ngnat. <Sc figuris ligno incifis , nne cuftod* & num. foll. In columna 2« folii 4. 
ternionis h : Guitfierini (fic) Poftitta — Perq^ ^ohanne Sctienfperger Augufle im^ 
prejfa^jlnno ab incamationis fatutifero (Rc) MitTefimo quadringentefimo nonagefimo 
qnto. xxxiiij. (fic) tiar OSobris Expticit feticiter. Conf. Zapf }lug. pag. 115, 
ay. Summa Rofetta (cafuum confcientiae ) alias Baptiftiana ab auftore 
Joh. Bapt. Trovamala ord. min. in 8« Charaa. goth. minutiiH coU. 2. cum 
fignat. &f. num* foll. arab. fine cuftod. In columna 4. folii 551: Explicit Ro^ 
fella: opus vtite; ditigentijfimeque emldatumi ac imprejfum cura et fludio viri prC'» 
fiantis Georgii jirriuabent Mantuani uenetiis. Augufiino Barbadico Principe fa^ 
pientiffimo atque iufiijjimo Anno chriftiane fatutis M. cccclxxxxv« v. Idus Septem^ 
bres. Folio feguenti difticha 4. Ad Emptorem , & duo Ad Imprejforem , cum 
ejusdem infignibus coQtinentur. Apud Denis Supptem. pag. 397. hdec editio 
per errorem in Fol. effe adfirmatur. 

98- Opufcuta diui bernardi abbatis ctareuattenfis. in 8. Praeit Philathei 
manachi: De vita et moribus Dius Bernardi — Carmen encomiafiicon ^ romaaQ 
charaftere impreflum, ut Tabuta operU. Opufcula ipfa funt imprefla Charad*; 
;oth. minutiff. cum fignat. fine cuftoi & num. foU. Poft epilogum ^Ad le^ 
hrem ; Caftigata funt Yiec opera — per venerabitem Monachum dnm. P. de Bri^ 
xia. ' Imprejaque per Simonem Biuilaqua Papienfem Fenetiis; — die xvij. Oflb* 
hris^ M. Cccclxxxxv. Conf. Braun pag» aja* 

c^Q. Fabutce (^fopi 33.) ex grceco in tatinum per Laurentium l^attafn 
uirum ctariffmum uerfce. Praecedunt Fabutoe (numero 100.) ex grceco in lati^ 
num per l,aurentium Abftemium uirum ctarijpmum uerfce^ in 4. Ctiaraft. romaiu 
f um Agnat. a. b. c« A. fme cuftod. & num. foli. In averfa pagina folii 7« qua<# 
ternionis A: E/bpi fabutarum xxx. (fic; funt autem 33.) tradutinis (fic pro 
traduftionis) Finis. Imprejiim l^enetiis per Magiftrum loannem De Qreto Dt 
Tridino. Anno domini. m. CCCC, XCV. die uero. iii. Augufti. Editio haec Ji 
nemine» quod feiam, indicata eft; 

30. Boetius de ofotatione phitofophie cum cometo angetici doStoris Thtm$ 
de Aquino. in 4. Charad. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. fdl. Ad 
calcem; Anicij torauati Stuerini Boetii textus de phitofophie cojotatoe^ cum editof 
fomentaria beati Tnome — Anthonii liobergers — induftria fabrefaSus : finit fili^ 
citer. Anno a natiuitate xpi M. cccc. xcv. die. viij. menfts ^unij. Coof. Pan^ 
»er'N. pag. 139, 

31« Tot Si ivwTi iv T]/i Si Tjf j6fj8A6> Sequuntur dein operum £onteoto<» 
rupi tituli graece, qui & latine totidem lineis exliibentur. Hcee infunt in hoe 
lihro. Theocriti Ectogee trigintai Genus Theocriti et de inuentione bucolieorum^ 
Catonis Romani fententice parceneticce diftichi. Sententice Jeptem fapienium. Di 
inuidia, Theogntdis megarenfts ftcuti fententicB etegiacce. Sententice monoftichi per 
Capita ex variis ppetis. Aurea carmina Pythagorce. Phocytidct Poema admoni^ 
torium, Carmina Sibylla' erythrcece de Chrijio lefu domino nro. Differentia uocis. 

Hefio-^ 
6i JTefiodi Theogonia. Eiufdem fcutum Herculis. Eiufdem georgicon tibrl duo, 
omnia graece. in Fol. Averfa pagina hujus primi folii jJldui Manucius Roma^ 
nus Bcfptijlce Guarino prceceptori fuo S. P. D. & editionem hanc dedicat. Clu« 
nBc iktis luculentus , & eiegantiflimus , cum fignat. & cuftod. iln^ num. ColU 
Folio quo incipit Hctk^ov eioyovioc, incipiunt novas fignatura^ oc.a — ^e^ ut 
adeo feorfim a praecedentibus haec Hefiodi opera haberi poiTent Terminaa* 
tur in prima pagina folii feptimi quaternionis (. e. liac uibicriptione capimli«» 
bus litteris imprefla : nMs ra^v rov n<rioSov ^ycdv hou i/ifxj^ov. In averdi pagitui: 
folii ejusdem regiflrum Chartarum exftat, quod non fufi Hefiodi opera con-» 
eeroit Folii fequentis prima pagina liaec Iiabet : Imprejum Venetiis charaSeri^ 
bus ac ftudio Aldi ManueH Komani cum gratia &c. M. CCCC. XCV. Menfe 
Februario. In averfa pagina denuo nonnifi tituli operum Hefiodi» hiq conteQ«» 
torum f leguntur. Conf. De Bure Belles Lettres n. 2480» 

32. yV^ftotelis opera ad Logicam fpe£):antia. Graece. in FoL Edida 
Prima & princeps. Tituli loco tria leguntur Epigrammata graeca. i) us og» 
yecvov tL^xtrroriKws. Av6>w/jiov. 2) (TKiirQws Kd^r^ofMLyjti^ 3) AASov ^vovriou 
HtKTvmos w (^iAov^. Averia pagina Aldi Manucii epiftola dedicatoria ad AI« 
bertum Pium prindpem Carpenfem legitur. Folium fecundum Aiexandri Aga« 
themeri, qqi corre^oni praefuit, & Scipionis Carteromachi ad Philofoplii» 
cultores epiftolas graecas continet. Folio tertio demum 7rof<i>vffov wcrttycdyyt 
incipit Hanc excipiunt Ariftotelis Prapdicamenta » Perihermenias , i. e. de 
interpretatione liber, Priora, & poft^ora analytica^ topica, elenchi. Cha« 
ira£t luculent. & elegarib» cum fignat A — N. & a (hic incipiunt analytica) — C 
In pagina prima folii 5. ternionis f eft TiAo^ r^v <ro4)i(rriH(i)v. rc^ Qit^ 5o|flt rts 
Mi yjtps et|uiifv. In averfa pagina Regiftrum chartarum incipit, idemque ter* 
minatur in pagina prima folii fequentis» Ibidem legitur; Impreffum Venetiis 
dexteritate Aldi Manucii Romani. Calendis nouembris. M. CCCC. LXXX^I^p 
Conceflum efi eidem Aldo inuentori ab illufiriffmo Senatu F^eneto ne quis queat 
imprimere neq$ hunc tibrum ; neq^ cceteros quos ipfe imprejferit : neq^^ eiuf uti in* 
uento.fub pcena ut in gratia. Conf. Hamb. ^\)l. i. pag. 267. De aliis Arifto* 
telis operibus graece ab Aldo editis conf. ad ann. 1 497. N. 1 1, feqq. 

33. IncipH leSfura Dy.m fuper ti.t\Ao de aaionibus infii,t\xendis. FoL 
Charatt. goth. cum fignat. a — g. fine cuftod» & num. foU. Ad calcem: 2^/-!* 
niunt leSure aurece Dy. ni de mugelto — Bonon. imprejfe ingenio et impetUis ma^ 
gifiri ^ohanis* vuatbeck et Bartholomei traieSi. Anno falutis. M» cccc. ixxxxv^ 
die vero. xxiiij. menfis Martij. Apud Denis in Supptem. pag. 203. hujus ope- 
ris editio* cum nota anni 1485. ab iisdem typographis excufa memoratur^ 
Verum videtur error efle in anni nota, & 1485 pro 1495 transfcriptum. Cei- 
terum ipfe Denis ibid. pag. 394. noftrae edit. m^minit, quae exftat etiam iii 
Neocelt. pag. 163. ubi tamen, forte per errorem typographi, citatur fub noi- 
mine Dionyfii de mugetto. 

34. Felini Sandei commentaria in titulos de Refcriptis , de offic. ord. 
de officio jud. Utisque conteftatione^ nep noa fstmQ 4» indulgentia. Fol 

Charaft, fo 
Charaft. goth. cum fignat. a ^ u. fme cuflod. & num. foU. In prima pagioft 
folii 9. quintemionis u: lam ad calcm deduSa ac perfeSa funt cafligatijfmi tra^ 
Status — Imfreffa uero Papie per Bemardinum et Ambrofium fratres ae rauetlif 
Anno dominu M. cccclxxxxv. die iiij, Septembris. Cum regiftro chart. & ta« 
bula alphabeticai quae operi praemilTa eft. Editio ut videtur» iocognita. 
Freytag in jifuxl. pag« 804. feqq. editionem operum Sandei ab an. 1497 — 
J499. III. Tom. m Fol. pro originali habuit Sandei opus^ alitid recemui ad 
nu 1494« N« 58. & alia aliis annis'. 

35. Baldus fuper Digefio nouo. in FoL Charaft. goth. cum fignat. cu« 
ftod^ & num. foii. % — 53. Ad calcem : Explicit ieSura dni Baldi de Ubaldis 
de Perufiofup digefio nouo Imprejfa Uenetiis per Magiftrum Andream de Torre* 
Junis de Ajula. 18. Augufii. 1495. Begifirum Quintemi funt A B et C. Sexter-- 
ni D et E. Meminit Denis Suj^lem. pag. 386. commentarii Baldi in dig. in« 
foit. una cum hoc commentario ead^m die, eodemque anno ab eodem ty« 
pagrapho editi. Aft fubfcriptio, quam excitat, id non evincit. 

36. Batdus de Perufio fuper Secuda parte. ff. ueteris. in FoL « Chara£t 
goth. cum fignat. num. foll. & cuftod. In columna 4# foHi 199. Explicit /r« 
Sura — cum non nuUis fuis additionibus. ImpreJjHs Anno. M. ccccxcv. die. 29. 
^ulii. inciuitate Uenetiarum per magfm Andredm Torrefanum de Afula. Cum 
regifiro chart. Meminit Denis Supplem. p. 386. 

37. Pautus de Cajirofuper pimo jecundo et tertio Codicis. Idem in 
Libros Codicis 4. 6. & 7. in FoL maj. Charafl. goth« cum fignat. num. foil. & 
cuftod. In columna quarta foL 176. ExpUcit leSura utriufq^ iuris doSoris dni 
Pauli de cafiro fufer primo fecundo et tertio. C In coi. autem 4. folii 381. 
Finit opus Pautt de Cafiro ~ fuper feptimo codicis vna cum f^. a* 3* 4*^ rf 
6« Uenetiis Imprefum per Andream de Torrefanis de Afula. Anno a natiuitati 
dni. M. ccccxcv. die i^o. xxj. menfis ^anuarii. Accedit regiftr. cbart 

38. Pautus de Caflro fuperprima etfecunda Digefiis (fic) ueteris. FoLmaj. 
Charaft. goth. cum fignat cuftod. & num. foll. Ad caicem coL 4« folii 168: 
Explicit teSura. d. Pauli de Caftro fuper prima digeftis veteris. In quarta autem 
coiumna folii 399. ExplicH fecunda pars — vna cum pma in qua additi funt tit. 
duo videticet De poflutando et De his aui notan. infa. qui defunt in omnitus pre^- 
teritis impre^onwus. Uenetiis per Andrea^ de Torrefanis de Afuta. Impreffa 
Anno a natmtate domini. 1495. die y^o ig. menfis ^anuarij. Feticiter. Cumre* 
giftro chart* In editione Mediolanenfi an. 1^96. apud iJenis Supptem. p. 404, 
de tituiis duobus in nofira editione jam adjeAis adfirmatur , eos deefie m om- 
nibus prceferitis editionibus. Ut ergo Mediolanenfis editor deceptus eftf aut de- 
cepit , fic nofter Venetus aut decipi , aut decipere potuit. 

39. Apparatus (ad Libros pecretalium) Innocentii (IV. Rom. Pont) 
FoL maj. Charaft. goth. cum fi^at fine cuftod. & num. folL Ad palcem 
coL I. folii ultimi: Apparatus domini Innocetij fuper toto votumine decretatium 
multis tucul^rationitms^ emendatus feticiter expticit. Imprejus venetiis per Bemar^ 
dinum fiagninum de Tridino de MonUfirrato. Anno jatutis. M. cccc. xcv. dii 
6S 9. XXV. jSugu/IL Accedunt Regiffarum ehart d^ tjrpographi inSgolu. Conf. 
w* pag. 233. NeocilL pag. 162. 

40. Cbifx i/# tortis. Fol. maj. Suot novem libri Godicis J. du. cum ap- 
ratuu Cliaraft. goth. elegans cum fignat & Buin« fbU. FoUo 318* quod, 
pnecedens , numero caret , efl: Ftnit. UiMtHs ptr Bapti/lam di toftis. M» 
x.(xxxxv. die vttimQ ^ijj. Cum inngnibus typographi nibris. JEditio, 

videtur, incognita. 

41. Formulare inflrumentarum. in 4. Charaft. goth. ele^as cum fignat 
num foll. fine cuftod. Folio CLXXIX. Imfriffum ptr Hinricum Quintit ci^ 
n Colonii Anno domirU Mccccxcv. Menfts Augufii altira Launntii. Accedit 
3ula fol. 6. Exftat in NiocelL pag. 161. ubi numerus foiiorum dicitur efle 
6. Refte id quidem, fi folium primum, non nifi titulum continens, & 
: pofteriora, tabulam continentia, & non numerata, adnumerentur. 

42« ^ejus. In hoc volumine continentur — triatogus biati Antonini ar^ 
ipi fionntmt — fiipir iudgelio di duobus difciputis iuntibus in imaus. Seiun-» 
putchirrimus triatogus di eoteptu midi fratris baptifii di finaria ipi FirtitnU' 
^fis ordinis iiufdim ( Praedicat* ) tertio ipiflota di tribus ijfintiatibus votis nti^ 
mis : & utilimmus tra^tus de veris 61: falfis virtutibus fratris Umberti ge* 
ralis magiftri eiufdem (Praedicat.) ordinis. in 8* Haec rubro colore impreflk 
it. Chara6l. goth. minut. cum iignat iine cuftod. & num. fbU. In pr^« 
gina folii 12^ fexternionis f: In nomim fcmSi trinitatis ifli trts traS^atus' vtim 
imi feliciter expticiit. Imprefii venetiis per loinem '^Emericum de Spira. AnuB 
'arnatidis M. cccc. xcv. fexto ktas Maij. Cum iqfignibus typographi. 

43. De taniis et phitonicis mutieribus ad illuflriffmum principem dominS 
pfmudum archiducem auflrie traStatus pulcherrimus. in 4. Cum fex figuris 
:no incifis. Chara£l. goth. cum fignat. fine cuftod. &c num. foll. Ad calcem 
ii !• ternionis^d legitur praeter alia: Imprejfum LypciiJiper Arnoldum de 
4onia. Anno dnt M. cccc. xcy. De opere oc aud:ore conf. Fafc. III. pag. 127. 
c non Panzer AnnaL pag. i So« Editionem hanc paucis conunemorat Leick 
g. 69. 

44. 2)40 254vrtfc|> Unbfi ttdht pud). in 4. Averfa pagina ducuia 
ivariae infigQia exliibet. Tum foliis fex index capitum impremis legitur. 
)lia hasc feptem numeris carent« Folio inter numerata L le^tur : bie vor^ 

be tn bM TdMvifd) («ntrec&tbud^/ feu litterae patentes Ludovici Marchio- 
s Brandenburgici , & Stephani , Ludovici , ac Wilhelmi ducum Bavariae da- 
) anno 1346. Charafler luculentus & e]egaus eft. Foliorum numeros ro« 
anos cum fignaturis typographus adjecit: cuftodes defiderantur. In averfa 

igina folii LIX. ^ie enbee fidb ^M tobltd^ Untrec&t pudb tn obern vnnb 
berti 254vrm (Bfebrftcf t 5ft ^lugfpttrg Znn^ Tc im. xcv. iar. Editio 
nnibus, qui in jus bavaricum commentati funt, incognita, excepto libera 
arone de Schmidt , qui in Prooem. ad jus provinciale Bavar. Part 2. pag. 6. 
im excitavit. Editionis antiquioris anni 1484. meminit ExceUentiflimus L* 

B# \ lT- 64 

B. de Kreittiuayr in Adnott. ad cod^ Mjudmil. part. x. pag. 99. Conf. Gm. 

45. Tabutarum loannis Btamkmi Canones. Ad haram calcem : Uenaiis 
p Simoni beuitaqua. Accedunt ipfse Tabute Btanchini^ in ^ Canonibus prae« 
mifla eft Auguftini Moraui Olomucenfis epiftola dedicatona ad Andream Sti- 
borium , Bojum , Avunculum fuum. Charad. godu cum fignat fine cuftod. & 
num. folL Ad calcem tabularum : Impre/um itaa^ Sotertia et ewa no madiocri 
Sumois biuitafui papiefis &no 1495 die 10 ^mi. uenetiis. Cum r^giftro chart 
& typographi infignibus* Conf. IVeidler Jfiftor. Jljlron. pag. 303. 

a6. Tabuta Olm operH Diuini doStoris JanSt Thomi Jiquin. in 4. Cha« 
f aft* gotn. cum fignat fine cuftod. & num. u)U. Ad calcem : Retigiofijfimi - 
peiride Bergamo ordinis predicatorQ : — Tabula feticif fimU • ImpreJ/um Bafitee 
p Nicolaum Kefter — Jlnno fatutis. i495- Cum infignibus typographi. 

47. ioannis Tortelii Aretini orthographia. loannis Tortilii Uma qucedam 
per Georgium Fattam (fic) TraSatum de orthographia. in Fol. Charaft. roman. 
cum fignat. fme cuftod. & num. foll. Ad calcem : Imprijfum Venetiis per loan^ 
nem de Tridino atias Tacuinus Regnante -^ Auguftinus (fic^ Barbadico. Anno ^ 
M. cccc. (xxxxv« Dii uero. xviiii. Mefis decembris. Memmit Ortandi pag. 5 1. 

jfi. Scripta funt hec inprimam. C odicis partem Dominl LScittoti Decii — 
in Fol. Charaa. goth. cum fignat. & Iiinc inde cuftod. fine num. foll. In co« 
lumna %^ folii y* ternionis f : Expticiunt haec fcripta — Papie impreja per Chri^ 
fioforum de canibus anno. M. cccclxxxxv. Die fecundo Martii. Conf. Neocett. 
pag. 163. Denis Supptem. pag. 389. 

49. Confitia aurea —^ lodnis de imola ~ cafiigata ad verbum per —* Zjf- 
douicu^ de botogninis &c. in Fol. Charaft. goth. cum. fignat fine cuftod. & 
num. folL Ad calcem: Finiunt — emendata. Imprejaa^ — Bononiij^mi 
Ugoni di rugeriis — Mcccclxxxxv. dii. xviij. ^unij. Cum regiftr. chart & 
typogr. infign. 

50. Quaedam opera Ariftotelis cum Commentariis Averrois. Confer 
N. 39* ad ann. 1497. 

51. Diui Thome Aquinatis ^ in tibros Arifiotelis de ceto et mHdo precta^ 
fijfima comentaria cum aaditionibus Petri de aluemia eiufdem ordinis. in Fol. 
Cnara£t. goth. cum fignat. cuftod. & num. foU. Folio verfo 71. Imprejfum 
venetiis — per Gregorium ct loannem de Gfigoriis fratres Anno — 1.4.9«^. Die 
ffo vttimo OStobris. 

K2. RepetHio ~ §• 7? P^^^o pofiti in etegati L refcriptum. ff. de pae. — 
per — Petrum atuarotum. Fol. Chara£l. goth. Eft 2. foliorum: Expticit — - 
Impreffaqi Papie fer Leonardum Gertam Papienfem anno M. cocclxxxxv. die viij. 
^anuartj. Cum mfign. typographi. Neocett. p. 163. 

53. Perfii Satyras cum commentariis Joh. Brltannici , & Bartholomaei 
Fontii. Fol. Charaft. rom. cum fignat. a ^ h. fine cuftod. & num. foH. Ad 
csdcem : Imprejfum FemtHs per Petrum J%. dc quarengis Pergomenfem. Anno 

Domini. M. CCCCLXXXXr. dii, xiL Aprilis. Cum Regiftro chart 

54- 
63 

54- J5flW'' de Perujio — 0// — lodm^ Galea^ Mediolanl dueem fupef 
feudis Reftauratum comentum Fol. maj« Praeit anonymi monitum ad leftorem, quo 
commendatur editio hujus operis non prefens, fed Jo. Ant Bireti, & Franc. Gyrar* 
deogi a Prothnfio Bozoio emendata, ad cujus normam forte hsec fafta e(b 
Chara£^. goth« cum fignat & cuftod. fine num. foll. Ad calcem: Papie per 
Leonardum de gertis. dno Mcccc(xxxxv. die xviij. nouembris. Accedit tabula 
qudeflionum conflans foliis 19, ad cujus calcem legitur: Impreffum Papie per 
jLeonardum de gerlis. Meminit Denis Suppl. p. 386« ex unica ^ibliotheca Ett. 
Videtur editio ad normam edit Papienf. ann. 1490. a Braun P. II. p. 1^054 
recenfitae, & a Joh. Ant Bireto, ac Franc. Gyrardengo faftas. 

55* Dominici de S. Geminiano Le^lurae in Librum VI. Decretal. Pars 
L & II. cum apoflillis Bemardini ex Capitaneis de Landriano. VoU. 2. Foi. maj. 
Chara£):. goth. cum fignat & num. ibll« fine cuftod» Folio re£lo 176. pofi: xe^ 
gtftrum chart. Volumen I. terminatur: Uenetiis per Baptiftam de tortis^ 
Mcccclxxxxv. die. xxii. Decebris. Cum infign. typo^aphi. Voluminis Ildi fi* 
nis eft folio refto 140. Uenetiis j^ Baptifta^ de Tortis. Mcccclxxxxv. die. % 
Martiji Infign. typographi. Gem. p. 23 }• 

56. Soetius de dijciptina fcotarium ci cometo notabili. ^ Subjefhi eft icoa 
docentis. 4. Charaft. goth. cum fignat a — m. fine cuftod. & num. foU. Fo- 
lio refto 8- quaternionis m : Expticit Boelius de difciptina fcotarium Impref^ 
fus Argentine jinno domini. M. ccccxv. (fic per errorem typographi , ut vide- 
tur, pro M. ccccxcv.) Videtur ignota editio^ 

57« Repertorium fiue tabuta generatis aufforitatum jtreftotetis et philofo^ 
pkorum eum ebmento per modum atpmbeti. Subjeftus eft Areftoteles (ligno in« 
dfus ) cu^ difciputis. in 4- Charaft. gQth. cum fignat a — 1. fine cuftod. & 
numer. folior. Ad calcem folii 6. ref^i ternionis i: AntoritatH (fic) areft. 
expones cujatoru pho^ fniat (fic) Cotoniej^ Henricu Quetet impreffe Anno nre ja-- 
htis. ^. qdringentefimo nonagefimo ^nto quarto katendas apritis. Paucis indica- 
vit Denis SuppL p. 597. ex U^eistingero , qui in Armament. p. 637. hoc opufcu- 
lom» Befcio quibus ex rationibus, Ven. iSedae attribuit ANNO 1496- 

i.^Queftiones tferfotis susita textum de anima Afeflotetis ~ In 4« Cha- 
raft. goth. cum fignat fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Expticiunt — 
mpreje per Henritum quentel Anno dHi. M. cccc* nonageftmo fexto Nonis 
Septembribus. 

2. Titutus in tibettum fanSti Methodii marU/ris et epifcopi Partinenfts — 
iontines in fe reuefationes diuinas 6cc. &c. in 4» Charaft. goth. Folio 1 9. Inci" 
mt traStatus fupef Methodium &c. auftore Wolfgango Aytmger Clerico & inco- 
^emili^ Fafc. m I )a 
la Auguffaino AA. Mag. terminatus in averfa pagina folii 45. ubi praster tlts 
legitur: Jmpreffum per fagacem virum ^ohannem Frofchauer concium vrbirvre^ 
/ato. (Auguflae Vind. jlnno fatutis nojire. M. cccc. xcvj. KJalendas Septemarif. 
De hac editione conf. Gem. pag. 243. & Zapf Aug. pag* 1 19. nec non Neth 
cell. pag« 164. De opere ipfo, & ejus au6lore cont. Uenif W^ten. pag. 427. 

3. Ceteberrimi suris vtriufq^ doSoris dni Francifci Lucani de Parma — 
traSc^ de priuitegio Fifci — Fol. maj. Charaft. goth. cum fignat fine cu* 
ftod. 6c num. foli. Ad calcem: ImpreJJu^ Uenetiis p Ret/natdu d nouimagio. 
1496. die 20. oSohris. Lnus deo. 

4. Raymundi de Sabunde AA. & Med. Doft. nec non Theolog. Prof. 
Hifpani Theologia naturatis fme tiber creaturarum fpeciatifer de homine &c. &c. 
Fol. min. Ciiaraft. goth. coll. 2. cum fignat fine cuflod. & num. folL Ad 
calcem praeter alia legitur : Impjfus Argentine per Martinum flach inibi conciuem 
Anno — Mittefimo qdringentefimi nonagefimo fexto. Menji ^o ^anuarii die vice^ 
eefimopmo. Conf. de hac editione» opere ipfo, & ejus autcore Freytag Jlp^ 
fOT, Tom. II. pag. 1 1 20. feqq. 

5. Compendium reuelationum inutitis ferui ^efu Chrifli Hierammi (Savo« 
narolae^ de ferraria ordinis predicatorum. in 4. Praeit epiftola Hieronjrmi Be- 
neventi ad Librum. In fronte folii tertii (primum vacuum eft) legitur 
titulus recitatus. Charaft. german. cum fignat. a — g. fine cuftod. & num. foll. 
Ad calcem : Impenfis Vtme per Conradum Dinckmut Annofatutis. M.cccc. (xxxxvj. 
In vigitia Bartholmei. (fic) De Savonarola, & ejus fatis conf. Hamb. %. 4. 
pag. 826. feqq. & auftores ab eo citatt Editio praefens videtur efle incognita. 

6. lohanis iacobi de mantiis de bofcho Atexandrini fuper defcriptiones an* 
tidotarii et praSice diuini ^ohanis mefue^ et atiorum iltuflrium medicorum ctarifft* 
ma interpretatio incipit^ diSa Luminare maius. Fol. Cliaraft. goth. cum fignat«. 
~& num. foU. fine cuftod. Ad calcem : Opus — imprejfum in inctita ciuitate Ue^ 
netiarum per Bonetum Locatettum — expenfis — OSlauiani Scoti — Anno — 1496« 
^ie 2g. maii ad taudem &c. Cum indice materiarum , & Scoti infignibus. 

7. Katendarium magtftri loannis dt monte regioviri peritiflimi. in.4. Cha^ 
raft. goth. cum fignat fine cuftod. & num. foU* Ad calcem : Katendario (fic) 
uiri peritifltmi — explicit — Erhardi ratdott imprimendi arte — Augufte vinde^ 

licorum ~ 1496. Zapf Aug. pag. 116. & gttterat S)?ufeum 2. ?&♦ pag. 273. 

8- Fhia ( Philorophiae naturaiis compendium) d. Atberti. w^ m 4. 
Charaft. roman. cum fignat fme cuftod. & num. foll. Ad calcem : Imprejfum 
Venetiis per Georgium de Arriuabenis : Anno domini. M. cccc^xxxxvi. die vltima 
4nenfis Augufti. Cum argumentis capitum. Conf. Zapf Cat. pag.' LVIII. 

q. Logica fanSfi thome de aquino . feu potius incerti au6Vons , ut ex epi^ 
ftola Hieronymi TWonopolitani Ord. Pr«d. ad Anton. Pizannum Patricium Ve- 
net operi praeBxa difcimus. Eft in 4. Charaft. goth. cum fignat a ^ f. fine 
cuftod. & num. foli. Ad caleem : Impreffum Uenetiis per Symonem diSu Biui^ 
laqua Papienfem. Anno M. cccc. (xxxxvi. die xx. Maii. EcUtio prima. 

$• Comit 
67 

16. Cofttpendium diateSice fratris Silueftri de prierio faeti ordinit fratrum 
frelicacrum. in 4. Chara6l. goth. coU. a. cum fignat. fme cuftod. & num. folK 
Ad cah^m: Finit dyaleSice compendium: Imprejfum Venetiis fhira arte et diti* 

f§n*ia Otini papienfts : jinno dni. 1496. die decimo oSauo ^nii Regnante inclyta 
Vincipe Augujlino Barbadico. 

11. KecolleBe Gaietani ( Thiennenfis ) yiijt^ff oSo tibros phyfico/^ cum an^ 
Hotationibus textuum. Fol. Charafl. goth. coU. 2. cum fignat & num« foli: In 
col. 2. folii 51. legitur: Impreffum ejl hoc opus Uenetiis per Bonetum Locatellum 
iujfu et expenfu — OSauiani Scoti — Jlnno falutis. 1496, Nonis fextilibus &cc. 
Cum tabula quaeftionum, & Regiflro chartarum. 

12. Confiliorum Jurid. Joban. de Anania J. U. D. Arcbidiaconi , & Jur« 
Can. Prof Bonon. Confiliorum Jm-id. Pars prima , feu Confilia CV. Fol. maj» 
Prasit index materiarum foliis 8- conftans. Pofl: Epifjtolam dedicat. Ludovici 
Bolognini J. U. D. & J. Civ. Prof. Bonon. qui hasc. confiiia anno 1481. ex 
autographo defcribi curavit, auxit, & illuflravit, incipiunt confilia. Charaft» 
goth. coll. 2. cum fignat fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : Expliciunt — 
Conflia — vttimo toco titteris eneis impffa^ p magiftrum Raynatdum de Nouoma" 
gio Uenetiis commorantem — M. cccc. xcvj. die ^o menjis Septembris. xiiij. De 
au6lore conf. Freytag. Apparat^ Tom. II. pag» 1098* oc 1099. De bac editio- 
tione nemo» quod lciam« notitiam dedit. 

13. Expofttio beati Gregorii pape fuper Cantica canticorum. in 4. Cba« 
raft. goth. minut coU. 2. cum fignat. fine cuflod. & num. foli. Ad calcem : 
^ expticit imprejfa Bafttee Anno dni. Mitteftmo quadringenteftmo nonagejimo fexto. 
Die vero decimo tertio Mefts martii. Laus aeo. Conf. Braun psig. 280. & IVeist. 

Arm. pag. 64P* 

14. Bar. tholomeus Socinus fuper fecunda Infortiati. Charaft. goth. coU. 
«. cum fignat. A — F. fine cuftod. ql num. foU. Fol. Imprejfa Uenetiis per Ber^ 
nardinum benatium. M. cccc Ixxxxvj. die^ v. oSlobris. Conf. Freytag Anat. 

pag. 876- 

15. Hoc in volumine hcee M. Tuttii Gceronis opera continentur. — de 
natura deorum tibri tres. — de diuinatione tibri duo. — de legibus tibri tres. '— 
Academicarum qucefiionum tibri duo. -*^ definibus bonorum et matorum tibri quin^ 
que. — de petitione confulatus ad Marcum Tultium Ciceronem fratrem tiber unus. -* 
de fomnio Scipionis fragmentum tibri de repubtica. in Fol. Chara^i. roman.eleg. 
€um fignat. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem pagin^ primae foUi o6^avi 

2uatemionis 1 1. legitur : Imprcejfum (fic) Venetiis per Symonem Papienfem diSum 
ieuitaqua. M. CCCC. Lxxxxvi. Die dtcimo oSSauo menfis Septem. Omnes funt 
terni proeter II quatemum. cc. & gg. fitnt duerni. Jam excitavit Ortandi pag. 53. 
ib. Guiltermus varrittong (alias Varillo, & VariUong) fuper auattuor 
tibris Jententiarum. in 4. Charaft. goth. minutiit coll. 2. cum fignat &l num. 
foU. fine cuftod. Folio 316. «ft fini^ hujus. opqris. Poft regiftrum duplex 

3uinque foliorum legitur; Uiri ceteberrimi atq^ profundifftmi tnagiftri Guillermi 
e varrittong facre Theotogie frofeJforiiexisnitQrdinis mino/^: ogusfuper quattuor 

I a tibros 
68 

tibros fentiniismim: feticHer con/ummattm efl: Uenetiis per ^aeobum dt Leuch^ 
Impenfts vero Lazari de Soardis die ix. ^ulii. M. ccccxcvl. — Concejfum eft ei^ 
dem Lazaro ab Iltunio Senatu veneto: ne cuiquam hunc librum ticeai imprimen 
intra^ eorum donium. fub pena vt in gra &c. cum Regiftro chartarum , 6c infigniis 
Lazari de Soardis. Editio , ut videtur ignota. 

17. Sextus (decretal libpr]| et clementine de Tortis. Fol.' magn. Cha* 
raft. gotn. cum fignat& num, tbll. Fplio 104. eft: Finis Uenetiis per Bap^ 
tiftam di Jhrtis. die fecundo Madii. Mcccc(xxxxvj« Seorfim haberi pofluac 
Uementine^ ad quorum calcem fol. 57- legitur: Finis. Uenetiis per Baptiftam 
de tortis. M. cccclxxxxvj. die. ix. madii. Cum regiftro chartarum, privilegio 
ad lo. annos, & typogi^aphi infigniis. Clementinas tantum recenfet Braun 

Sag. a35. cum nota diei XX. Decembris Noftra editio videtur incognita. Ex- 
at apud nos opus utrumque (Sextus nimirum Decretalium 6c Clementinae) 
ab eodcm typographo hoc anno impreflum, fed utrumque finitum die xx. 
Decembris. 

1 8« TraStatus varii eum fermonibus pturimis contra quattuor trrores no* 
uijjime exortos aduerfus diuinijpmum eucfiarijlie facramentum : colleSi a teStore ec^ 
defte Sattzburgen. facre pagine pfejbre: ac heretice prauitatis inquifttore: fratr§ 
Heinrico Inftitoris : ordinis pdicato^. in 4« Charaft* gotb: cum fi^nat. a ^ u 
fme cuftod. & num« foll. In columna a« folii 6. ternionis r: Finitum eft hoc 
Qpus per fratre Heinricum inflitoris — jinno dni miltefimo quadringenteftmo nona-' 
geftmo quinto. xi. Augufti. Ac anno fequenti per Anthonium liobergir in famofa 
eiuitate Nurenberg impjjum xxvi. ^anuarii ad taudem dei confummatum^ Coof. 
Panzer N. pag. 14«* Braun P. II. pag. 283. 

i(). Poftitta cu fermonibus euangetioru^ dnicatium ^ximii doSoris Nicotai 
de dynckelfpuet per circutum anni. in 4. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. 
& num. foli* Ad calcem : Opus poftitta/^ — Nicotai de dynclielfpuel : qui dnf 
Anthonius in fua^ tercia pte pro authentico attegat atq^ T coftdtienft uitio namma'» 
' tifftmu. qd teftatur fe fecijfe Anno. M. ccccxx. non minus ditigenter reuifum atqui 
impreffum quam utile in infigni ciuitate Argentin. anno. M. cccc. xcvj« Conf« 
Braun P. II. pag. 277. & 278. 

20. Paftorate beati Gregorii pape. in 4. Charaft. goth. minut cnm fig« 
nat. fine cuftod. & num. foll. In col. 3. folii 4. temionis G. Beati GregorH 
pape: Liber cure pajloratis — in vrbe Bafttienft arte imprejforia perfeSus: feticiter 
ixpticit. Sub anno domini. Mitteftmo quadringentefimo nonageftmo fexto : die vero 
decinw quinto Menfts Februarii. Laus deo. Conf. Braun pag. 280« IViisl. pag* 
650. Typi funt iidem cum typis operis fequentis. 

21. Libri diatogorum fanSti Gregorij fape. in 4. Charaft. goth. minut« 
cum fignat. fme cuftod. & num. foll. In prima pagina foiii 6. ternionis i haec 
tantum leguntur : Libri dyatogoru beati Gregorii pape : vna cum annotationibux 
iapitutori feticiter expticiunt. Imprefft ac ditigentijpme correSi Bafttet per Michaie^ 
Um furter : fub anno domini Mittefimo quadringeuteftmo nonagefimo fexto. Laus dio^ 
CordT* Braun pag. 280. IVeist. pag« 4>^o. 

Zi. Laua^ 
69 

\ 

22. I^Uiicrum eonfcimtie omnium facirdotum. in 4« Charaft. goth. cutt 
Tignat & num. foll. roman. e. g. Folium xiiij. fine cuflod. In averfa pagina 
fblii (xxxiiij. Explicit Lauaerum confcientie. imprejjfum Lyptlck Anno redem^iom 
nif noflre 1496. Accedit regiflrum capitum, terminatum in prima pagina fo« 
lii (xxtvj. Non habet Leich. Meminit Denis in Supplem. pag.^ii. ex 2. 
Bibliothecis. 

23. Quadragefimate Roberti de licio De peccatis cu aliquibus fermonibui 
annexis. in 4. Charafl. goth. cum fignat. & num» foll. roman. In columna 
a. fblii CXCVI. Expticit -^ finitu efl (ab auftore) anno dfii milleftmo quadringen^ 
tefimo oSuageftmo tertio die. ix. menfis oSobris hora vefpertina Et imprejfum in 
Offenburg Tlnno dHi. 1496. ipja vigilia epyphanie. Accedunt epiftola auftoris 
declicatoria ad Johannem de Aragoni^ , Cardinalem , & index lermonum. 

24. Sermones mediocns fanSi Bonauenture de tempore. in 4. Praeit ta-» 
bula fermonum folL 6. Characi goth. coll. 2. cum fignat. &, ubi fermones 
incipiunt , num folL roman. Folio CLXXVIIL column. 2. Imprejfus eft libell^ 
ifte Argentine. Anno dni. M. cccc. xcvj« Finitus in die fatiSi Ciregorii pape. 
Conf. Gem. pag. 243. 

25. Paftorate fanSti Gregorii pape. in 4. Charaft. goth. cum fignat 
a— n. fme cuftod. 6c num. foll. Ad calcem: Explicit liber regule paftoralis^ 
Impreffus Argentine. Anno domifii M. cccc. xcvj. Finitus x die eiufdem fanSli 
Gregorij pape. Conf. Braun pag. 278. Neocell. pag. 164. 

26. Expofttio hymno^ cum notabili comento qd fmp^ impliiat hiflorias cum 
optimis allegationibus facre fcrijpture illo^ fanSo\ vel fanStaru de quibus tales hym" 
nf decantantur &c. fubjefta eft imago B. V. Mariae puerum jefum portantis* 
in 4. Cbaraft. goth. cum figtiat & num. foll. roman. In columna 2. folii 
oon numerati LIV. ImpreJ/um in Reuttlingn pcr Mychaelem greyff. Anho dni. 
VL. cccc. xcvj. Nefcio an naec editio jam fuerit a quoquam excitata. Coionien- 
fem ejusdem anni excitauit Denis Supplem. pag. 409. 

27. Uocabularius breuiloquus cum arte diphtongandi. punffandi. et aceen^ 
Uuindi. in 4. Charaft. goth. minut. cum fignat. fine cuftod. & num. foil. Ad 
calcem columnae 3. ternionis y. Finit vocabularius ^ Imprejfus Argentine. Anno 
dni. M. cccc. xcvj. Finit^ altera die poft feftH Jllhhaelis archangeli. Editio, vt 
videtuf , incognita. 

28. Preceptorium diuine legis venerabilis fratris ^ohanis Nider de ordine 
predicatorum. in 4. Praeit tabula alphabet. mater. quam excipit tabuia Capi- 
tulorum. Sunt folL 22. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. folL 
In columna 2. folii 8, quatemionis :: Preceptorium^ diuine legis — Impreffum 
Numberge. Impenfts Anthonii koburgers. Anno doml. (fic) M. cccc. xcvj, QMf/a 
kP. Augufti. Finit feticiter. Conf. iraun pag. 283. Panzerus N. pag. 1 47. ean- 
dem defignafle videtur editionem, quam, forte per errorem typogr^hi, ait 
eflc infolio. * 

2Q. Confeffionale dni Antonini archiepifcopi Florentini. in 4. Charafl. 
goth. cum fignat 6l num. foll. roman* Folio CXLJ, colunma 4 : Finit libetluf 

^ de 
7» 

ie reJIHutsonibur 6cc. Accedit tabula foU. 5. Ad calcem: UtUiJJima 9feJ]pi<mii 
fummula — Jirgentine imp^a v Martinu Jlach. jJnno damini. M; cccc. xcvj. jf^ 
nit feliciter. Editio, ut videtor, incognita. 

30. £xpofttiones euangeliorum dmcalium totius anni fratris antonii de bi* 
tonto ordinis fratrum minoru de obferuantia. in 8* Praeit tabula alphabetf folL 4. 
Charaf^. goth. coU. 2. cum fignat. & num. foU. arab. In colomna 4* folii 114* 
Pofiilla feu expoftio -r Impenfls famoji d. et mercatoris Nichotai de franckforb: 
Imprejfa venetiis per ioannl kertzog Anno chriftianijime natiuitatis poft millejimum 
fuaterquf centeftmum nonageftmo fexto. Decimo oSauo kalendcu; menfis Septembris. 
Cum infignibus typographi. Videtur editio incognita. ^ 

31. TraSlatus facerdotalis (Nicolai Blony, vel Blone) de Jacramentis 
deq^ diuinis officiis et eorum adminiflrationibus. in 4* Charaft. goth. cum fignat 
finecuftodi& num. foll. In columna 2! folii 7. quaternionis q: Finit traHa^ 
tus — Impffus Argentine p Martinum flach. jinno dni. M. cccc. xcTj. Accedit 
tabula, feu index capitvm. Conf. Neocell. pag. 170. 

32. Lombardica hyJJoria^ feu Legenda Sanftorum Jacobi Genuenfis, 
vulgo de Voragine Ord. Praed. in 4. Praeit tabula foll. 12. Charaft. goth, 
cum fignat & in ipfo textu num. foU. roman. Folio CCCXXVII. columna 2. 
Finiunt quorundam fanSorum tegende adiunSe pofl lombardicam hyfloriam. Im* 
preffe in inftgni ciuitate Argentin. Anno domini. M. ccccxc v j. Meminit Gem. 
pag. ii4. & ff^eisl. p. 647. De oper^ ipfo Conf. Fafc. IL pag. 24. 

il.Figure biblie clarijftmi uiri fratris Antonii de rdpengolis (alias Ram^ 
pigolis, immo etiam Ampigolis. Conf. Fafc. L pag. 68. & Fafc. 11.' pag. 156.^ 
ordinis fan&i Auguflini. in 8. Charaft. gotfi* minut. cum fignat. & in opere 
ipfo numeris foU. arab. Praeit tabula folL la, quaenumeris carent. Ad hu^ 
jus tabulae calcera leeitur: Impreffum cum priuilegio d^tento a Serenijfimo l^ent* 
torum dominio. Quod nullus alius pojflt imprimere per decennium fub penit in di^ 
80 priuilegio contentis &c. In averfa pagina folii 174. eft^JRnf/ libri figurantm 
biblie fratris Antonij de Rampengolis. Impreffum Uenetiis per Georgium de Arri^ 
uabenis Mantuanu. Anno dni. M. cccc?xxxxvj. die. xv. menfit Nouembris. Ao- 
cedunt. typographi infignia. Editio, ut videtur incognita. 

34. Epitomata ftue reparationes togice ueteris et noue Arefiotetis iuxta 
viam — Alberti doSoris magni — ad ytilitatem — fiolarium ac artium Bacca^ 
iario^ burfam Laurentij vulgo appeltixtd. in famofijfimo Agrippinenfis Colonie gym^ 
nafto vifttantium feliciter incipiunt. Subie6la eft imago Albeiti M« cum difdpulis 
fuis. iii 4. In averfa pagina folii 5. ternionis Ll. Reparationes — per venera» 
bilem virum Arnoldum Tungeri artium magiftrum et facre theologie bcucataurium 
formtftum in eadem burfa aHu regentem f^mmo fiudio elaborate. Per aliofque — 
ftuife. Tandemque per — Henricum quentel ciuem colonienfem emendatiffime eha^ 
raaerifate ( impreflTe) feliciter finem habent. — Anno falutis. M. cccc. »v]. dii 
vero quinta menfis Julij. Conf. Bfaun pag. agi. ' ^ 

35. Faufius (Publius Andrelinus) de neapotHana Fomouienfiq$ vifforia. 
~ libn duo. Subjefta funt typographi ^ehan Pctit, h. c. Johannis 

Parvi N lYi n Piirvi infignia. in 4. Charaft. roman. cum fignat a-^-e» Tn priroa pagina 
folii odtavi quaternionis e ; Libri duo de gejlis gioriofrfflmi caroti francorH regir 
eSfaid. a clarijpmo poeta faufto Andrelino foroliuiefi comvofrti. et fumma cum dili^ 
gentia a Guidone mercatore. ac ^ohanne varuo in beltouiju imprejfi: Pariftis. Anno 
n ncUali ctiriftiano. M. cccc. (xxxxvi. prtdie ttaF. Septembres. Accedit quorua- 
dam errorum typographicorum correflio. Conf. Neocell. pag. 169. 

36. t//p/a ^«Sorufii feii Martyrologium. in 4. Prdeit Regiftrum fanffo^ 
rum in tioc libetlo contentorum , conftans 9. foliis non numeratis. in 4. Charad. 
german. cum fignat. & num. foli. roman. fine cuftod. Ad calcem pag. i. fo« 
lii CXXXIIII. l^iola fanKorum finit feticiter Anno dni. M. cccc. j:cvj. ):. kal\ ^ai' 
nuarij. Augufte imprejfum (fic) per ^ofiannem Frofctiauer. Conf. Zapf Aug. 
pag. 117. & Braun pag. 279. 

37. Epiftote Enee filuii. in 4. Charaft. roman. cum fignat fine iiunL 
foll. & cufl:od. Continet haec editio epiftolas 433. circa medium paginas i. 
folii 6. (^uaternionis v: Pii. ii. puntificis (fic} maximi — famitiares epiftote ad 
diuerfos tn qdruptici vite iius ftatu tranfmijfe. Impenfis Anttionii koberger Nurem'* 
berge imprejfe. Anno fatutis ctiriftiane tc* M. ccccxcvi. Qu» dicenda eifent de 
hic editioue* praeoccupavit ZJwf in Garett. pag. 164. 

38. Enee Siluii dt Ritu. Situ. Moribus et Conditione Tfieutonice (Ger« 
manide) defcriptio. Accedit Ad LeSorem epigramma. in 4. Charaft. goth."cum 
fignat & numeris foliorum inde a folio viij. fine cuftod. Praeit epiftola Marti« 
ni Meyr , Cancellarii Moguntini , ad au6lorem Ex tiaftaffenburga pridie katen^ 
dis feptembris. 1.4.5.7. fcripta, in qua maKnopcre conqueritur de libertatibus 
ecclefiarum germanicarum a Romano Pontince , qui tum fuit Calixtus tcrtius, 
paffim violatis. TEneas Silvius in refponforia, quae mox fequitur, querelas 
illaSy ex partefaltem» juftKs efle non diffitetur: at conatur omnia mitiorem 
in partem interpretari, immo & refellere. Pofl: epiftolam hanc» in qua de 
ritu, fitu, moribus Germaniae data ex argumento occafione loquitur , legitur 
folio xxxxix. ejus*dem iEneae Silvii ediftola ad Antonium Titulo S. Chrifogoni 
Cardinalem , & Epifcopum Nerolenfem , in qua ejusdem exquirit fententiam : 
edenda ne in lucem^ an fupprimenda eflet haec epiftola? Scripta eft pofte* 
rior: Ex roma katen, februarij. M. cccc. (viij. In averfa pagina ejusdem folii 
xxxxix. (49) Finit Enee fituij — opus ~ per Baccataria U^olfgangum Stoeket 
di Monaco. Opidanum tiptzenfem Lyptzick imprejfum. et bene emendatum. ^ Anno 
a natiuitate crifti Mittefimo quadringttefimo nonogeftmo fexto. Die vero nona Menfis 
apritfs. Meminerunt Leicti pag. 70. & ZapfCat, pag. LVIII. 

39. Commetaria diui Ttiome Aquinatis — T tibros perifiermeniar et pofti' 
riorum Ariftotetis et eiufde fattacia^ opus. Qlpnes magiftri dominici de flddria 
riufdl ordinis in tibto pofteriorum Ariftotetis. et in fattacias fancti Thome de Aqui* 
»0. in Fol. Chara6l. goth. coll. 2« cum fignat. fine cuftod. & num. foll. (non 
enim nifi pauca folia numeros habent) Ad calcem: Irnprejfe (Jic) funt tiec ope^ 
ra per OtinH Papienfem. Anno Domini. M. ccccxcvi. aii xxvii}. Septentbtis. 
Editio, ut videtuTf iucognita. 

40. Ariih^ t» lYi 40^ Arithmettca ^Jordani Nemorarit) decm iibris demonflrata Mujica 
Whris demonflrata quattuor EpHome T librgj arithmeticos diui Seuerini Boetii Kith* 
mimachia ludus q i pugna nuero^ appellat. Studio Joh. Fabri Stapulenfis* in 
fo\. Charafl. goth. cum fignat. a — i« fine cuflod. & num. folL^ Ad calcem 
prdetcr alia: curarunt tna formutis emendatij/ime mandari — loannei Hig* 
mannuSf et Volgangus (fic) Hopilrus — Par/ii/ti anno — 1496 abfotutumque red^ 
diderunt eodem anno — Dauid Lauxius Britannieus Edinburgenfis : vbique ex ar* 
ehetypo diligens operis recognitor. Cum regiftro chart. 

41. Sermones Thezauri noui de fanSis. in FoL Charaft. goth. colL a. 
cum fignat fine cuftod. & num. foll. Ad, calcem : opus — imprejfum Nurem^ 
herge p Anthonium lioburger. Anno. M. cccc. xcv]. finit feliciter. Conf. Panzer 

N* pag- 147- 

42. Sermones quadrageftmates Thefauri noui. in Fol^ Forma extema ea- 

4em Gum priori. Ad calcem: Opus putile — p j/lnthoniu koberger Nuriberge 
imprejum. Anno d^i. M. ccccxcvj. Finit feticiter. • Conf. Panzer N. pa^ 147. 

43. Expofitio Dini Florentini fuper tertia et quarta et parte quftijfen 
f»arti canonis jiuicene cum fextu. Getitis de futgieo fuper traSatu de lepra Cxen* 
titis de florentia fuper traSatibus de diftocationibis et fraSturis. TraSatus Dini 
di poderib^ et menfuris. Eiufdem de emplafiris et vnguentis. in FoL Charaft. 
gotn. cum fignat & num. folL Ad calcem : Expticiunt — Impjh Uenetiir — » 
ixpenfis — OSauiani Scoti — p BonetH Locatellu^ Bergomenfe^. Nono katedar 
^anuarrii. 1496. Cum Regiftro chart & Scoti infign. Coof. Denis Supptem. 

pag. 4^- 

44. Librorum (variorum opufculorum) JFraiiW/^f Petrarchce Bafitee Im^ 
preforum Annotaiio, leu catalogus fc. fequitur. in FoL Carad. roman. cum 
fignat finu cuftod. & num. folL In prima pagina folii 10. quinternioiiis b: 
Explicit Liber Augufiatis : Beneuenuti de Rambatdis cum pluribus aliis opufculis 
Francifci Petrarclice: imprefii Bafilece per Magiflrum loannem de Amerbach: An^ 
no falutifcrf uirginatis partus: Nonagefimo fexto fupra mitlefimum quatirqm 
eentefimum. Accedit Principatii fententiari — Annotatio. Conf. Braun p. 28 r. 

45. PraSica Sauonarote ( Joh, Michaelis ) De Febribus. in FoL Chara^ 
rom. cum fignat & num. foIL roman. In col. 4. foL CXL — opus hoc — 
Venetiis impffum j^ Chrifioferum (fic) de pefts de Montetlo anno Domini MCCCC 
LXXXXFL die xvi. U&obris. fc finit Laus deo.- cvm regiftr. chart^ Me» 
minit Denis Supptem. pag. 416. ex a. Bibliothec. cum falfa tamen diei (XX VL 
Oftobris) nota. 

46. Magiftri Guithelmi de Ockam fuj^ potefiate fummi pbtificis offo que^ 
ftionum decifiones. in Fol. min. Cbaraft. goth. cum fignat fine cuftod. & 
num. folL Ad calcem: Impreffum eft opufculu quanta maxima p exemptarium^ 
penuria atque mendofitdte fteri potuit diligentia. m. loannis Tnchfet alemaiH im 
ciuitate Lugdunen. Anno fatut. nre Mccccxcvi. dii ]ffo o&auo oSobris Qiius aa. 
bb. ee funt quaterna cc, dd. ff, terna.^ ^ 

47' Cke- ^ -k^ 
7» 

47; Ciceronis Qu«ftiones Tufculanae cum Philippi Beroaldi commen» 
tariis in Fol. Charaft. rom. cum fignat et num. <bll. fine cuftud. In averfa 

J>ag. folii. 130. Commentarios hofce — mp[fit BndiSus HeSloris — Bonon. Anno- 
htuiiSf 1496. 6. kal. Augupas. &c* ciim regiftro Charaft. & typogr. infign. 
Conf Neocell. pag- 168. Non habet Denis in Supplem. 

48. Ariftotelis operaomnia. Ex verfione loh. Argyrophili, Bizantini 
in Fol. Charaft. roman. elegan. cum fignat & num. foll. arab. nec non cu* 
ofti 
Bea. Fonttnae. Conf. Sraun pag. 285- 

49, Papias Vocabulijia.. Cum Bonlni Mombritii 1 6. Diftichis ad lefto- 
rem. in Fol. Charatt. roman. cum fignat. fine cuftod. & num» foll. Ad cal- 
cem: ImpreJJum l^enetiis per Philippum de pincis Mantuanum. Anno. domini. 
JMccccxcvi. die. xlx. Jprilis.', Regnante ferenijfmo Augufiino Sarbadico. Vene» 
iiarum duce felicijfmo. Cum Regifi;rp chart. De auftore conf. Denis Garell. 
pag. 55. 56. ubi prima bXHysMpp^ris editio Mediol. 1476. recenfetur. Noftrae 
editionis meminit Oudin. T..Il col. 622. 

50* Marfilii Ficini conimenuria in Platonem. in Fol. min. Charaft. 
goth. cum fignat fine cuftod. & num« foU. Ad calcem commentarii in Phi« 
lebum legitur: Imprejfum Florentie per laurentium Francifci de Venetiis Anno —^ 
Mcccclxxxxvi« die.n. Decemhris. Accedit 8- foliis comorehenfus Teftus (Tex- 
tus^ Platonis in^oEhuo de JRe. Pu. de mutatione Rei Puhlice per numerum fata^ 
Im. Meminit tantum Denis in Supptm. pag. 407. ex Bibliothec. Caef. 

51. Nonius Marcellus (de Piroprietate Sermonum) Feftus Pompeius (de ver- 
borum veterum fignificatione; Varro de Lingua latina. in FoL Charaft. rom, 
cum fignat. & foIL numeris roman. in Nonio , & Varrone , fine cuftod. Ad 
calcem: Imprejfum Venetiis per Philippum de Psnzis Mantuanum. M. ccccxcvi. 
J^. xvii. maii. Meminit Orlandi png. 49. 

52. Summa que DeftruSorium viciorum appeltat. in Fol. Charaft. goth. 
cam fignat. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem: Infignis notabilifq^ compi^ 
tatio — a cuiufdd fabri tignarii filio — Jinno M. cccc. xxix. (1429) colteSa. de 
nouo Nuremberge p AnthoniH tioberger — imprejfa — xii. h,alend. oUobris. Anno 
dm Mitefimo (fic) quadringentefmo nonagefimo fexto finita. De opere ipfo , ejus 
auftore, & hac edit. Conf. ranzer i\C pag. 144» 

. 53. Lombardica hifioria que a pterijq^ Aurea tegenda fanStorH appeltatur. 
in Fol. Ciiaraft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : 
Expticiut — * legide adiunSe pofi Lombardica hiftorid. Imprejfe Argentine Anno 
dni. M: ccccxcvi. Finite circa feftu afcenfionis dni. Videtur editio haec infinua- 
ta, fed minus cognita a Denis Supptem. pag. 411. n. 3473. Aliam editionem 
in 4. a. e. fupra n. 3^. recenfui. 

54. Lombardica hifioria que a plerifq^ Aurea tegenda fan^oj^ appeltatur. 
in FoL Charaft. goth. cum fignat <& iium. foll.'Xoman. fine cuftod. Atl cal« 
^mitter Fafc. IK. • K " ' cem: 
74 

cem: ExptictSt quorudam JanSfoj^ iegende adiunSte pojl Lombardicam hojforiam: 
(fic) impje Nurnberge Anno dni. M. ccccxcvj. rinite in vigitia Pafcke. Arf-' 
junfta evc, Connidi Celtis Oda ad S« Sebaldum. Habet Denis in Supplem^ pag. 
411. item Panzer N. pag* 148. 

55. I^tippi Beroatdi Annotationes Ceniuni — amtra Seruium grammati^ 
€um notationes — Pliniance aliauot cajligationes. Angeti Politiani Mifcettaneorum 
Centuria prima. Domitii Calierim Offeruationes quapiim. Potitiani item Pa^ 
nepiftemon. Eiufdem prceteSio in Ariftoteletn : Cui titulus : Lamia. Philippi rur^ 
fus Beroatdi Appendix atiarum annotationwn. loannis Baptifie pii Annotammtas 
QucB ftmut accuratiJJHme imprejfa : tc cum quotfo habe : perlege. & Vale. ia FoL 
Charaft. romau, cum fignat. a — C & cuftod. fine num. folt Ad calcem : Hie^ 
ronymo Donato prcetore fapientij/tmo : Bernardinus Mifinta papienfis cafiigatiffimt 
impreffit ; BrixicB. Saturnatibus. M. cccc. xc vL Siptibus Angeli Britannici. BldW 
tio, ut videtur, incognita. y 

^ 56. Joh. de Turrecremata CardiHal. Somma de Ecclefibi — praemiflm 
eft hujua SHmi — Tabula alphabetica^ in FqL min. Charaft. goth. cum ^jgnaL 
fine cuftod« & num. foll^ Ad calcem: Hec Snmifia -^ per Jnl loannem Trech^ 
fet alemanu : Lugduni — jmprejfa : Anno — JWccccxcvi. die vero xx. menfit fep^ 
tembris — feliciter claudir Cum regiftr. chart^ 6c typogr. infi^niis. 

57. S. Thomae Aq. Quaeftiones 73. de potemite Sumnu Pontificds col« 
ieftae a |oh. de Turrecremata , CardinaL in FoL min. Charaft. goth. cum 
fignat. fine cuftod. & num: folL Eft foliorum ofto opufculuih. Ad calcem : 
Expliciunt flores — Impreffi — Lugdunip Magifiru^ ^ohannem TrechfeL Anna 
M. cccc. xcvi. die vero xx* menfis Septenwiris. Veo grdtias. 

58« Commentarii Queflionum Tufculanarum Editi A Philippo Beroaldo. ia 
FoL Praeit Ep. dedic. ad iMobil. Philipp. Cynlanum Pannonium Difcipulum 
Beroaldi^ Charaft. roman. cum fignat. & . num. foll. arab. fine cuftod. In 
averfa pagina folii non numerati 129. Comentarios hofce ~ impfit BndiSus Ht^ 
Roris Bonon. — Bonon. Anno falutis 1496. 6. kat. Auguflas. — Cum regiftr. 
chart. & typogr. infign. Meminit Ortandi pag. 114. 

59. Orationum. M. T. C. Accufationum In. C Verrem Incijpit Libif 
Primur, quem excipiunt 6 reliqui. in Fol. Ctiaraft. roman« cum ngnat. & 
Rum. foll. fine cuftod. Ad calcem pag. i. fol. 50: Explicit Opus m. T. Gm 
contra Verrem imprcejfum (fic) Venetiis accuratifftme per Barthotomeum de Zanis. 
de Portefio Anno — m. ccccbcxxxvi. Die uigefimo fexto menfis ^nuarii. 

60. Recolle6he , feu Quaeftiones in opus Ariftotelis de Phyfico auditu« 
Auftore Francifco Sanfone ord. min* Generali. in FoL Charaft. goth. cum 
fignat. & num. foll^ fine cuftod. Ad calcem coL 4. fol. 35. Imprejfum Venetiit 
V ^ohanl Rubeu vercettefe^. Anno dni. M. ccccxcvi. die viij. mefis Februarij. 
rJovit Denis in Supplem. ex Qjef & Neofi. 

61. Mariate — Bernardini de bufii (Buftis) ordinis feraphici Franeifcit 
de fingutis fefliuitatibus beate virginis &c. in FoL Charaft. goth. cum fignat fi^ 
fte cuftod, cc num. foU. Ad calcem : Impjfu^ ArgHine p MartinU fieuh -^ 

dnn» 
•• 75 

wffifi0 — MHUftma qdringentefimo nohagefimo feocto, Mefis ^o ^lii die meefim^ 
fexto Finit felicitef. Conf. IveisL pag« 644. feqq. ^pf. CaU {)ag. 56. Qement. 

T. V. pag. 4^2. 

62. Conimeiitarius^ in I%}mos (ia hac editxone AlexaaoiM de Ak$ at« 
tributusv re£titts Hugoni de S. Charo tribuendus^ Conf. Ondin^ T. IIL coL 
330.) in FoL , Cbara^i goth. cum fighat mim. folL & cuilod« In oA. 2. 
foL 389: fft fi^i^ ^«'«' "-^ poflillef quae Iwpreja fuit Uenetiisp ^ohSnem et 
Gregorium de gregorOs fratres impifis Stefani et Bemardini deNaTlis -' cum 
gratia ab exceljo venetorum domtnio nefuiSAptir decennium imprimere pojfit &c. — 
Copleta vero fuit die 12. Nouembris^ Z496. Cum typogr. ioiign. Meminit 
Orlandi pag. 37. & 273^ 

63. Ludovici Pontam J. O, Le6lunr in P. 2. Cod. a Trt. Qui admitti 
Bd bon. poflef. poflTmt usque ad Tit. de Haered^ iDftitueud. in FoL Charaft. 
^oth. cumfignat & cuflod. fine num. folk Ad calcem: LeSfure — fiudio et 
Jmpenfa eximii ^acobi de Tortis. titteris eneis per Chrifiofarum de canibus — 
Papie — Finis. Anno *- M; ccc*. ixxxjtvj. fuartodech. Jlprilis. Cum fegiftr. 
ehart & tjrpopr« in^ci^ Oportet, eodem die una cum hoc opere ab eodem 

grpographo prodiifle in kiGera ejm^em auflroris Ic^turam fuper prima parte 
ig* No?.r quam» eum fubfaiptione noftro opeii adjefta excitavit Denis in Sup^ 
plem. pag. 415. 

54. Hiilippi de Franchis de Perufio Leffurafuper tituto de appetlationi^ 
hust it de mdHttttibur fententia^ foHniter indpit. in Folv Praeit tabula , feu in^ 
dex ■mataer. charaft^ gotii. cvbd figoat, & num. folL fine cuftod. hi columna 2. 
IbL iio: Explicit — Ihweifis impreffa — per PhWippum Pinzi jfnno domini. 
Mccc^xcvL Die nona Decembris. &c. Cura imagine Sr Antonii ^gyptiacK 
jUeminit Denis in Supplem. ex Neob. pag. 407. Habet NeoeelL p, 172. 

65. Siimi pratici : (fic) ac confumatifihni doctoris Francifci curtij Papienfis 
ionfitia. juridica nimirum. in FoL Charaa:. goth. cum fignat. fine cuftod. & 
0um. folL Ad calcem : Famofijfimi — Francifci Curtii -^ confitiorum votumen ^ 
Utderici fcinzenzcter artificio operofo imprejjum Mediolani csnno. Mcccclxxxxvi^ (fiV* 
XX. Decembris. Cum regiftro chartsur. privitegio ad 10. ann. Senatus Mediola- 
neofiSr & tjrpographi infign^. Conf. Ifeocett. pag. 172. & 173. Apud. Gm. 
pfg. 248r & Denis Suppt. pag« 405« faifa occunrit nota diei , nimirum 10«. 
Dec. pro 20. De. 

66r Ludovici Pontani J. C. Le^hira tn P. V. Dig. nov. cum addttioni» 
bus. itt Fol. Charaft. goth. cum fignat & cufiod. fine num. folL Ad cal* 
cem: opera et Impenfis - ^acobi torti. Papie nuper Jmpreje: et nouiter in lu^ 
€em edite. Anna — M. cccc» (xxxxvj. ktendis Septebris. Cum Regiftr. chart* 
& typogr. infign. Meminit Denis in SuppL ex Trev. 

67« jlmicus medicorU magifiri loanms Ganiueti: (ord. min.) cum opufcuto 
qd Ceti enarrant propter principium eius infnibitur : et cum abbreuiaiione Abrahe 
munezre de tuminarib^ et diebus creticis. Opufcula affaroloeica. in 4. Chara£t. 

«odL miout fine cofted» 6c oum. folL' cum^ fignatr a«> 1, Ad calcom; Etfic 
7« 

ifi finif^ hoj\ opufcul^ — imprejb^: arU et induflria Magiflri ^ohanis trechfel ate^ 
mani: J ciuitaU Lugdunen. Jlnn^ — i49^- ^'^ ^^^ ^4- oSohris. 

68. Apollonii Rhodii Argonauticoii Libri IV. Graece, cum Scholiis grae* 
ds. in 4r Charaft. textus capitalis, Scholioram ordinarius: uterque. ut 
charta, praeftans, cum fignat. (me cuftod. & num. foll. Ad calcem litteris 
graecis capitalibus graece legitur: In Florentia anno tnillefimo quadringentefmo 
nonagefmo fixto. Conf. De Bure Belles Lettres. N. 1520. Editio praeftans & 
primaria, non tamen admodum rara» Conf. Harwood pag. 67. Attamea 
Clement T, II. pag. 418- vocat editipnem raridimam (extremement rare). 

69. Epytoma loanis Dd mSUxtgio In almagejlu' ptotomei^ in Fol. CIia« 
ra£):. goth« eleg. & charta praeftans, ciim fignat a -- p. fine cuftod. & nunu 
foU. Ad calcem : Expticit — Imp$nfis ^ .Cafparis Grojfch : et Stephani Roe^ 
mer — Opera — ^ohannis hdman de Landoia: diSus hertzog — jfnno falutii 
1496. currente: Pfidie Caten. Septembris Uenetiis: &c. Cum typographi infign» 
IVIeminit Orlandi pag. 46. 

70. Epithoma Rhetorices graphicum a ^acoho Jjocher pkilomufo congefiunu 
Carmen tiufdl ad diuam Cat^arinam. in 4. Prteit dedicatio.ad Carolum, 6c 
Chriftophorum Marchiones Badenfes,^. data Fribwrgi * pri£i hilendas ianvarif 
Anno X496. {Mitleftmo &c.) cum epigrammatibus ad eosdem, .item ad Joh. 
Auwer , J. U. D. Praepofitum Badenfem , Jacoburix Kurfer Cancellarium Baden- 
fem. & Petrum Wolfflin Phyficum Badenfem. Charafl. goth. cum fignat fi« 
ne cuftod. & num foil. Conftat foliis 20. ultimi prima pagina continet epifto^ 
lam audioris ad Fridericum Riederer , datam Friburgi^ . vL Id. marHiano r« >^ « 9. 6» 
Accedit Hexaftichon ^a.cobi Z.ocher. je^.oete» Videtur ergo editio hoc anno 
&6la9 & diverfa efle ab ea, quam ad h. a. excltavit Denis in SuppL p. 411* 

71. loannis herculani (alias Arculani conf« N. 69. ad ahn. 1496.) expo^ 
fitio in primam Fen quarti canonis Auicenne. in FoL Charaft. goth. cum fignat» ' 
& num. foll. fine cuftod. Folio re£lo 148* Mandato et expifis — O&duiani 
Scoti — 1496. fexto Kalendas nouembris Uenetiis per Boneti Locatellu Bergomcn-t 
fe^. Cum 6 diftichis , & Scoti infign. Denis SuppL p. 409. 

72. Jafonis de Mayno Commentar. in P. I. Codicis inde a ^ra de iun 
imphiteotico fol. cfxvi. Fol. maj. Charaft. goth. cum fighat. & num. foll. fini» 
cuftod^ Folio verfo ccxxv. Expliciunt comentaria — Impre^a venetiis j9 Ber^ 
nardinum benaliii: — Anno falutis. MCCCClxxxxvi. die. i. februarii. Cun^ 
imagine S. Marci, & Regiftro chart. in feq* fol. Denis SuppL p. 412. 

73. Baldus.in 9. Libros Codicis. Voli. ^. Foi. maj. Charaft. gotli, 
x:um fignat. & num. foll. fine cuftod. Volumen I. 3. priores libros codicis 
Gomple^ens finit folio. refto aio« Uenetiis j^ Baptiftam de Tortis. M.cccCm 
txxxxvj. Die iij. ^nii. Cum infignibus typographi, qude reliquis etiam vo« 
luminibus funt adjefta. VoIumen.II. feu leftura in 4. cod. conftans foliis 139« 
Ibid, ab eodem , fed Die. iiij. ^lii. Volumen III. feu Le£lura m 5. cod. Con- 
ftans foliis ^%. die xxv, ^tii. Volumen IV. feu leftura in 6. cod. Conftans 

foliis 175. dii. zix. Maij. Demum Volumen V. .fc» Le^hira 7« 8* & 9. codicis 
Tt 

conftans foliis S05. imprefluni eR: die. v. Septibris, Leflarae Baldi fecnndum 
lianc editionem in jlibros codicis IV* & V. tantum meminit J9^ii// in SufpL 
p. 402. Hinc dubito ; an opus integrum alicubi exdet. 

74. Decifiones. (Auditorum de Rota) colieSe per dominum Egidium de 
JeUamera. FoL maj. Praeit index, aliaque folh 12. Charaft. goth. cum fig* 
jiat & in opere ipfo cum num. foll. & cuftod* Folio verfo 83. poft regiftrum . 
chartarum: Imweffus Uenetiis per loanKe^ et Gregoriu de Gregoriis deforli. die. 
29. Augufliis. (iic) 1496. 

75. Decretales (Libri V. Decretal.) cum fummariis fuis et textuum diui^ 
^tonibus ac etiam rubricaru^ continuationibus. in Fol. maj. Editio ab Hierony^ 

mo Clano Brixiano amendata , & au^. Praeit index foll. 4. Chara6):. goth. 
elegans cum fignat. & num. foli. fine cuftod. Folio re6lo 303. ell Finis. Ue* 
netsis Per Baptifiam de Tortis. M. cccc. Ixxxxvj. die. x. OSlobris. Folio eodem 
verfo Regiftrum chartarum» privilegium ad 10. annos^, & typographi infignia 
exftant. Conf. Denis Suppl. p. 408. n« 3452. Helm. p. 171. n« 330. 

76. Decretum ( Gratiani , alias concordia difcordantium Canonum ) de 
tartis. Fol. maj. Praeit tabuia foli. 2. Charaft. goth. idem 1 qui operis praeced. 
cum fignat & num. foli. fine cuftod. Folio verfo 335. ad calcem : Uenetiis 
per Baptifiam de Tortis. Mcccclxxxxvj. die. xxx. Martij. Accedit foiio refto 
ultimo Kegiftrum chart. & typographi iulign. cum privilegio ad 10. annos. 
Denis Suppl. p« 408. Helm. p« 171. 

77. Paulus de Cafiro fuper wima et fecunda digeJHs (fic) noui. Fol. maj. 
Charaft. goth. cum iignat. a — y. o: cuftod. fme num. foll. Folio 6. verfo ter- 
monis y eft finis operis , quod eft hnprejfum Mediolani per magiflru^ Leonarda 
Pachel Anno domini^ M. cccclxxxxvj die. xxj. ^unii. Kegtflrum chart. Com- 
mentariorum ejusdem auftoris in dig. uet. hoc anno ab eodem typographo 
impreflforum Denis in Suppl. p. 404. meminit : nqftri operis nullam facit men« 
tionem. 

78. Paulus de Caflro fuper primo fecundo et tertio (nec non 4*5. 6. & 7.) 
Codicit. F0I. Charaft. goth. cum fignat. & cuftod. fine num. foli. Ad cabi 
cem : Finit opus — Mediolani Impreffum per Magiflr^ LeonnrdQ Pacchel Anno — 
M. ccccxcvj. Die vero xxiij. Dec(mbris. Cum regiftro chart. Editio, ut vide- 
tatf incognita. 

' 79. Pautus de Caflrofuper prima etfecunda infortiati. FoL Charaft. for- 
ma exterior eadem cum praeced. Ad calcem : Impreffum Mediolani per Magi* 
flrum Leonardum pachel. Anno dni. M* cccc. (xxxxvj. die. xx. Menfis OStobrit 
Cum Regiflro chart. 

80. C. Plynius Secundus De Naturati Hyfloria diligentiffme Cafiigatus. FoL 
maj. Praeeunt eadem, quae in editione Veneta hujus anni defcripta in Neo^ 
celt. p. 168. & ad prsefentis editionis normam, ut videtur, adornata. Cha- 
«ft. rom. cum fignat. & cuftod. fine num. folL Folio 5. verfo temiomsK: 
Caii Plinii — opus abfotutumefi: i^ ditigentijpme capigatum: Impreffum Brixia 
opera & impenfa Angeti & Jacobt de (ficj Britannicorum fratrumi ~ Hiero^. 

nymn^ 
1» 

uymo Donata urBit pnt&re: Regnanti — Augujtino Barhadico: Anm ■•- M. cccc. 
Ixxxxvj. Ait. XX. Jpritis. Ftnis. Fotio feq. exhibentur j?^f/7nim,chaitamm 
tmus opitis ^ & milgnia A* B. i. e. Aageli BritaxiQici^. Memioit Fabric^ Toai. 

Si# Ptnliffi di Franckis d$ Pirufio LeSum fujgir tituh di appeitaHom* 
tus: ei de nullitaiwus fenteutia/^ foteniter iucipit. FaL maj. Praeit tabula folk 14« 
Charaft. goth. cum fignat. & iu ipfo opere num. foH. (Ine euftod Folia re* 
fto 110. Expticit leffura — Uenetiis imprejfa — per Phitippum Pinzi. Auno^ do^ 
mim. VL ccccxcvt. Die nono Decembris. &c. Imago S. Antonii & Regiftr. chart. 
Neocill. p^ 172. Denis Suppt. p. 407. ex Neob. 

8^ Dominici (fe S. Geminiano P. Uda Lefturae in Lib. VI. DecretaL 
FoL Coaf. N. 55. ad ann. 1495. 

^. Patjus ie Cafiro fuper prima et fecunda Digefti ueteris^ Fol. maj» 
Charaft. goth.. cum fignat. & cuilod. fine num. folL Ad calcem folii verii 
'vltimi quinternionis RR. Exlicit teShira — fuper prima digefii veteris Scc. Fo- 
^ Mo autem verfo 5. ternionis HHH. Expticit fecHda pan — Mediolani Ptr Ma-^ 
fnfirum Leonardum Rschel. hnmejfik Anno — M. cccc. xcvj. Die vcro. xxiiij. 
jDecimbris. Feliciter. Cum regiftr. chart. Denis Suppt. p. 404. ex Sax. Confv 
fijpra tat 77. 78. 79* 

84> Bartliolbmari Socini Fepetitio notabiKa legia rem qnae nobis ffi 
ie acquif. pof. FoL maj. Chara6l. goth. cum fignat. & cuftod. fine num. folL 
Folio verfo 9. Finit — Pbpie imprejus (a qno?J anna domini M. ccccfxxxxvi.. 
dit xii. Mai. Ibidem accedit tabuia foiio feq^ terminata. 

85- LeStura. d. Phitippi perufini iuris utriufy^ doShris eonfumatijpmi fi§* 
per titutb de ny^; peUationibus. rrrtt.fationibus. et rf/b«. tionibus eik repetitione 
eiufde in materia nullitatis. FoL maj. Praeit reperfeorium conftaos foliis 13» 
Chara6):. goth- cum fignat. cuftod*. oc in opere ipfo num. folL Folio verfo 
LXXXXIIIL Expticit — leSura — Papie imprejfa per Andream de bofcho et 
Michaetem de garatdts focios. anno diU. M. cccctxxxxvj» Die.. XV.. Deambris^ 
Zmus dio^ £dkio> ut videtur» xncognita.. 

ANNO 1497^ 

I. SiBtitfr acperwtith traSatus de tefiibus. Atherici ie rofale. cnm mHgnw 
tvpograph. FoL Charaft. gptb. cum fignat. A — E. fine cuftod. & num. foIL 
Ad cakem: 'Imprejum Papie per Leonardum de gertiis.- anno domini. M. ccce 
Ixxxxvij die. xv. Marcii. Finir^ Accedunt regiftram chart. & typographi in- 
fignia. Denis Supptem. meminit e^t Mediol. anq. 1493. Noftn» ignota videtur.. 

a. Epifiotce Marfitii Ficim Eorentfui. m 4. Cfaaraft. roman. cum fig* 
sat. & num. iolL roman. fine cuftod. FoL CCXLIIL Mdrfitii Ftciut Eorentini 
Eloquentijfimi Viri Epifiotce famitiares per Antonium Koberger impreejfe (fic) Anna 
incarnate deitatis. M. cccc. xcv». (diej xxiiiL februarii flniunt foeticiter. CooL 
Denis GareiL pag. 177. Pmzer N^ypBg. 149. NeocelL j^ 177. 
80 

fftffum hoc ofufculumj^ ^ohannem fchaur incolam Augujlenfm. Anno dni mil^ 
ieftmo quadringehtefmo nonagefimo feptimo. De opufculo ipfo conf. Braun P. IL 
pag* 2. De hac editione vero eit altum apud Bibliographos filentium. 

9« Elegantie termino^. feu ut in fronte folii 2. legitur , libellus De eU^ 
gantiis terminorum ex Laurentio valla et quorundam aliorum fcdm ardinem atpha^ 
beti breuiter colleSis. in 4. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. &num. folK 
Ad calcem : Impreffufn ejl hoc opufculum Dauentrie. Anno domini. M. cccc. xcvij. 
Editio, ut videtur, incognita. 

10. Homeri Poetarum Supremi Ilias Per Laurentium VallenAtra In La^ 
iinum Sermonem TraduSa Foeliciter tncipit. ir> FoL Praeeunt duo folia, qu» 
Bernardini Laurini Brixiani epiftohtm ad Nicolaum corrigienfem , ejusdemque 
ad eundem Epi^ramma continent. Verfio profaica eft. Charafl. rom. cum 
fignatt a — o. Ime cuftod. & num. folL Ad calcem primae pagmae folU 6. 
ternionis o legitut: Et Sic Efl Finis. Laus Deo. Omnes funt terniprceter a & b 
qui funt quaterni. Accuratifftme ac folerli cura ImptceJJum (fic) ai emendatum 

' hoc opus. p Venerahilem. d. pfbitit^ Saptiflam Farfengem. Impenfa vero. Fran^ 
$irciLauriniciui({ic)Brixiani. Anno anatali (fic) xpiano. M. CCCCLXXXXFIL 
Uie vero Sexto. Menfts Septebris. Conf. de hac editione, opere ipfo, & typo- 
grapho Denis Garell. pag. 166. & 167. 

11. Eorumf quce hoc uolumine continentur nomina et ordo. -^Arifiotelis uita 
iX taertio. Eiufdem uita per ioannem fhiloponum. Theophrafli uita ex laertio. 
Galeni de philofopho hifloria. Ariflotehs de phi/ftco auditu, libri 080. De coelo^ 
tibri quatuor. De generatione & corruptione 9 duo, Meteorologicorum, quatuor. 
J)e mundo ad alexandrum, unus. Phihnis iudcei de mundo^ 4iber unus. Eiuf^ 
dem de Ventis liber unus. De fignis aquarum & uentorum. incerti auSarir^ 
Theophrafli de tapidibus liber unus. Hic titulus in eadem pagina etiam graece 
impreffus exftat Fol. Omnia graece, praeter Aldi Manucii ad Albertum Pium 
Principem Carpenfem epiftolam dedicatoriam , quae folii primi averfam pagi- 
nam, & folium fecundum vix non totum occupat, latinam. Charaft. graecus 
luculentus & elegans, cum fignaturis, a folio fignato aot, ubi incipit A^urro- 
TtAov^ (^vG-xws ax^oxTUds. H TTifi cj>U(jiK6)v d^GiV. To. A. ctiam numeris. folia- 
rum arabicis ab i — a68. Pagina prima folii a68. primum quidem regi- 
ftrum chartarum , graece primum tum latine , deinde lubfcriptionem graece pa- 
riter ac latine cum privilegio, latine tantum, exhibet. Latina fubfcriptio fic 
fonat : Excriptum (fic) I^enetiis manu flamnea (fic) 1 domp Mdi manutii jRomani 
& grcecorwn fludioji. Menfe Fehruario, M. IIW. Paulo inferius : Impetrati efl 

^ a dominis Venetis idl in hoc quod in cceleris impreffts grcece domi noflrct. Quid 
impetratum fit, docet fubfcriptio operis recenliti ad annum 14Q5. N. 32. De 
duobus reliquis tomis operum Ariftotelis hoc anno editis conf. N« 51. & 52. 
ad h. a. item N. 32. ad ann. i49f. 

13. Zabarella fuper clementinas.- Fo\. Charaft goth. coll. a. cum fig- 
nat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Explicit leSura — dni Francijci 
de zabarellis Cardinalis dignifflmi fuper Qemetinis. Impja Uenetiis p Bernardi^ 
8i 

num BenaUum exafHJJima diligentia ac cura. Jlnno domini. M. ccccfxxxxvij. die- 
xxiij. ^anuarij Acccdit iinago ligno incifa, & Regiflrum cartarum. Editio» 
ut videtur, incognita. 
qutj 
Bo; 

profeflbrem, & Canonicum Auguftenfem dedicatoria. Charaft. germ. Johan- 

nis Frofchauer, ut videtur, cum fignat. a. b. c. fine cuftod. & num. foll. In 

auerfa pagina folii 3. duernionis c legitur : ASfa ( in fcenam data ) a ^pi faU 

uatoris noflri nataliciis dieb^ anno. M. cccc. xcvii. fexto kalendas decembris. di^ 

xere ingenui pueri. Patricii ordinis Auguflen. fumma modeflia atq^ vrbanitate 

prediti. egit auffor ipfemet in diui regis Komanorum fauorem. edita (fine dubio 

eodem anno ) ^ohanne Langenmanteh L^douico Hofer confulibus. Meminit De^ 

wiis Supplem. pagl 579. ex Bibliotheca Cann. Regg. Neoburg. Idem duo alia 

ejusdem auftoris opufcula excitavit ibid* pag. 579. & pag. 403. Praefentem 

«ditionem adcuratius defcripfit Braun P. II. pag. 290. 

14. Quefliones fubtilijpme Alberti de faxonia in libros de ceto et mundo. 
in Fol. Chara4. goth. minut. cum- fignat fine cuftod. & num. foll. Ad cal- 
cem : Expliciunt quefliones — emendate per — hieronymum Surianum — Jmprejft 
giutem per Otinum Papienfem Anno — M. ccccxcvij. v* Idus ^nij. Ducdte in^ 
€lyto principe Augufiino Barbadico. 

15. PraSica (Medicinae) loannis Michaelis Sauonarole. in Fol. Cha- 
raft. goth. cum figaat. & num. foll. fine cuftod. Ad calcem: Imprefum 
venetiis — expenfls — OSlauiani Scoti — 1497. Qm/w/o kal. ^ulias. Per Bnetum 
(fic) Locatellum Bergojnenfem. Cum Regiftr. chart. & typogr. infign. 

16. Sauonarola de Omnibus Mundi Balneis. — item Sauonarola De Pul^ 
flbus Vrinis : Et Egeflionibus. in Fol. Charaft. rom. cum fignat & ( in opere 
priori) nura. foll. roman. line cuftod. Ad calcem prioris: Imprejfum Venetiis 
per Chrifloferii de Penfts de Mandello die xx. Nouembris. Abs dubio 1497. ad 
calcem pofterioris : Imprejfum Venetiis per Magiftrum Crifloforum de Penfls de 
Mandello. M. cccc. Ixxxxvij. die decimo menfls Februarii. 

17. Valerius Maximus cum commento Oliuerii Arzignanenfls Vicentini. in 
FoL Cliaraft. roman. cum num. foil. & fignat. fine cuftod. Ad calcem pri- 
m3B paginje folii 206. Opus Valerii Maximi cum — Oliuerii Arzignanenfls — 
interpretatioe : Impreffum Venetiis accuratijftme p Bartolameum de Zanis: de Por^^ 
tefio anno nofiri faluatoris. 1497. -^^^ vigcfnno fecundo menfis Martiis. (fic) Cum 
Regiftro chart. Editio, ut videtur, incognita. 

ig. Prepofitus (Joh. Anton. de S. Georgio) fuper titulo de Jppellatio^ 
nibus^ in Fol. Charaft. goth. cuin lignat. fine cuitod. & num. foU. Ad cal- 
cem : Expticit leSura — Impreffa Venetiis a Philippo Pincio. Anno M. ccccxcvii. 
die. xxiii. Septembris cH priuilegio ne quis audeat imprimere vfq^ ad annos decl &c. 
Icon S. Antonii. Regiftrum chartarum, & rubricarum index. Habet Deuis 
in SuppL ex 4. Bibliothecis, 

Seemiller Fafc. IV. L ^ 19. loan^ 
82 

1 9# loannef de Imola fuper prma parte digefli noui. — idem /uper fe^ 
euda parte digefli noui. in FoL 2* VoU. Charaft. goth, cum fignat & cuftod* 
fine num. folX Ad calcem I. Vol. Explicit — leShj^ra — Uenetiis impreffla ^ 
Magiflrum Andream de Torrejanis de Jifula. Anno domini. I497* die ^o vttimo 
Maij. Ad calcem Vol. II. Explicit leStura — Imprejfa venetiis per — eundem — 
M. cccc. xcvlij, die vero xviij. martij. 

20. loannes de Imola fuper prima infortiati. Idem fuper fecOda parte 
tnfortiati. in Fol. 2. Voll. Charaft. goth. cum fignat. & cuftod, fine num^ 
foll. . Volumen I. Explicit leStura — reuifa. Uenetiifq^ imprejfa: arte — An^ 
dree de Torrefanis de Afula: Anno natiuitat. M. cccc. xcvij. Die vo. x. Februarii, 
Leftura in P. II. . ibidem imprefla eft Anno dni. M. ccccxcviij. die xv. Setembris^ 
(fic) Cum privilegio ad. 10. annos. 

21. Praffica (Medicims) Antonii Guainerii papienfis doSforis prectarfffmi, 
in Fol. Charaft. goth. cum fignat. & num. foll. fine cuftod. Ad calcem ; 
Impreju^ opus mandato & expefts Nobilis viri Dni OSfauiani Scoti ciuis JUo^ 
doetiefls. 1497. 16? katen. Martias. Per BonetH Locatellum Bergomenfem. Ergo 
Venetiis. Cum infign. Bibliopolae , & regiftr. chart. 

22. Sylveftri Prieratis Ord. Praed. compendium , & addit^ones ad Joh, 
Capreoli Ord, Praed. fcripta in Jibros Senteutiarum. in 4. Charaft. goth. cum 
cum fignat fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Imprejfum Cremone opera^ 
Caroli Darlerii. Anno domini. Millefimo quadringentefimo nonagifmo feptimo, "qrto 
Calendas Mai]\ Cum regiftro chart. Memiait Orhndi pag. 3193. fin^ inenitio» 
ne tamen typogcaphi. 

23. Textus fequentiarum cum optimo commento. Subjeft;a eft huic titulo 
imago crucifixi. in 4. Charaft. goth. cum fignat, & num. foll. rom. Foiio 
CX. Textus fequentiarH — expticit. Imprejfus Bafilee Jub anno domini Miltefimo 
quadringentefimo nonagefimo feptimo. Die vero tertia Menfis Martij. Laus ciStipo-^ 
tenti dei>, Subjefta funt infigaia typographi W i. e. Michaelis Furter. Cuius 
& fequens eft 

24. Hymnorum expofitio cum notabiti commento &c. — imago crucifixi* 
in 4. Charaft. gotb. cum fignat. & num. fbll. romap. Folio non numerato 
LIV. Expticit /tffmnari'^: — imprejus Bafilee j^ Michaelem furter: Anno incar-^ 
nationi/ dnice. M. cccc. xcvij. Et hujus, & praecedentis meminit Denis in 
Supplem. pag. 434. ex 4. Bibliothecis^ 

^5' Sf^fii^^^ /lifloricus. Accedit Epitome Flori. in FoL Charaft. goth» 
cum iignat^ & nurn. loU. fine cuftod. Folio non numerato Iv. (55) poft M. 
Ant. Sabellici, qui editionem curavit, & Antonio Moreto excudendam de- 
dit, epiftolam ad Je. Matth. Contarenum regiftrum chartarum Jegitur, & tan- 
dera fubfcriptum eft: Venetiis M. cccc. xcvij. die. viij* nouembris, Conf.Dr//d. 
Tom. III. pag.. 68. 69.. & Freytag App. Tom. I. pag. lyj. feq. 

a6. Boetii uiri celeberrimi de ofolatioe ptiylofophie tiber cH optimo oineto 

" heati Thome ( anonynpii ) Colonia. Subiefta figura magiftri cum difcipulis. in 4. 

Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem: Ubri quinq^ 

4t 
83 

de confolatione — per Henricum Quentetl in Colonia — expliciunt. Anno gratie 
Millefimo. ccccxcvij. pridie kalendas ^anuarij. Conf. IVeisl. pag. 670. 

27. Pars aeftivalis Breviarii Salisburgenfis, in 8. Praeit Kalendarium 
cum infignibus Archiepifcopi. Cliaraft. goth. cum fignat. & num. foll. rom. 
fme cuftod. Fol. CCCCLII. Pars breuiarii EJliualis — ver Georgiu Sluchs opi^ 
ficem de Sultzbach in inclito Nurnbergenfiutn oppido. Mnno — Mccccxcvij. kL 
f^o ^nii. iii. imprejfa finit feliciter. Accedit ordo de fdStis &c. qui eft foll. 
XLvill. Ignoravit Panzer ii^N. Indicavit Denis in Suppt. pag. 423. 

28. Quadragefimale nouum editum ac predicatum a quodd fratre minore de 
ohferuantia in inclita ciuitate bafilien. de filio prodigo &c. in 8. Praeeunt n. 
difticha Sebaft. Brant. Charaft. pth. cum fignat. & multis figuris ligno in- 
cifis, fine cuftod. & num. foU. Ad calcem; Explicit -^ Imprejum Bafilee per 
mchaete furter - Jnno - M. CCCC. XCFII. Cum infign. typogiaphi , & 
tabula fermonum. Conf. Braun Tom. U. pag. 292. item Iveist. pag. 670. 

2f. Tutius (fic) De Oratore cum Commento. (Omniboni Leoniceni) Et 
atia (ejusdem) opera. fc. de Perfefto oratore, Topica, liber Partitionum, de 
claris oratoribus, oratio Aefchinis in Ctefiphontem , & Demoftenis in Aefchi- 
nem. in Fol. Cliaraft. rom. cum fignat. & num. foll. rom. fine cuftod. Fo- 
lio verfo CLXXXV. l^niuerfi operis ab Anthonio (fic) Koberger impraffi Anno 
~ Mittefimo quadringenteftmo. nonagefima ftptimo finis. Die. xxvi. Marcii. Me- 
minere Braun P. IL pag. 295. & Fanzer in N. pag. 149* 

30. Sermones Thefauri noui de fanSis. in Fol. Praeit tabula. Charaft. 
goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foil. Ad calcem: impreffum Argentine 
p Martinu flach Anno dni. Mccccxcvij. Idus nouembrias : Finit feliciter. Memi- 
nit IVeist. pag. ^61. item Denis Suppt. pag. 435. 

31. Magifiri Roberti holkot fuper quattuor tibros fententiarum quefiiones. 
Gum non nuUis aliis ejusdem. in Fol. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. 
& num. foU. Ad calcem : Huius operis ditigeter impreffi Lugduni a magfo ^o* 
hdne Trechfel atemdno anno — Mccccxcvij. ad nonas Jipritis. Charte configna- 
ta &c. — cum infign. typographi. Jod. Bad. Afcenfius per Auguftinum de Ra- 
tisbona Ord. Erem. S. Aug. Theol. Baccal. Parifienf. editionem diligenter fieri 
curavit Meminit Ortandi pag. 182» 

32. Roberti Gaguini ordinis fanUoe trinitatis miniftri generatis de origine 
et geflis francorum pera vtite compendium. in Fol. Caraft. rom. cum fignat. & 
num. foU. fine cuftoST Folio CXXIII. j^nno fatutis milltfmo quadringentefimo 
nonagefimo quinto pridice (fic) katendarum oSfobriu. primu quidem editu: deinde 
aiU recognitum efl ab eodem ad katendas februarias anno. M. cccc. xcvij. In cedi* 
bus diuini maturini parijienps. Impreflum autem, ut folio verfo legitur, eft 
opus Lugduni impejis. M. ^ohannis Trechfet atemanni: et ditigmti accurationt 
^odoci badii afcenfii ando eodem ad viii. katendas iutii. Coirf. Clement Torn. 

lA. pag. 10. 

33. Iltuftriffimi -* Principis '- Atberti Saxonie ducis etc Betlorum ittuflrh mj^ 
nSmm Epithoma — Carmen Heroicum -- in 4. Praeit auftoris Conradi ex 

L z Fagis 
84 

Fagis difti Wimpina epiftola dedicatoria ad Georgium Saxoniae- Ducem. 
Charaft. gotli. cum fignat AA — KK. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : 
Bellorum illuftriug^ (^^orum Principis Alberti Ducis faxonie etc^ Epithoma finit. 
Impreffum Lyptzick Anno Chrijli. 1497. Cum infignibus tj^pographi, Bacca* 
laurei Wolfgangi Steckel feu Molitoris, Monacenfis. Habet Leich pag. 71. 

34. Summarium ( index alphab.) Summe uirtuium et vitiorum Per figuras. 
Sequitur ipfa Summa GuilielmivPftraldi Ord. Prsed. Epilc. Lugdun. in 4. 
Charaft. goth. minutifl'. cum fignat. & num. foll. in ipfo opere fine cuftod. 
Summa virtututo foliis 1.74^ Summa vitiorum foliis 142 conftat* Ad huius 
calcem Elxplicif — Impreju Bafilee p magiftru loanne de Amerbach : Anno — 
M. cccc. xcvii. Conf. Braun P. II. pag. 292. IVeisL pag. 663. 

35* Stultifera Nauis Sebaftiani Brant ex germanieo in latinum verfa 
per Jacobum Locher, Philomufum diftum. in 4. Charaft. rom. cum fignaL 
numer. foll. & multis figuris ligno incifis. Folio verfo CXXXXV. eft Finit 
Narragonice nauis — in — vrbe Baftlienfi nu^ opa et pmotione ^ohnnnis Berg^ 
man ae Olpe Anno fiilutis nre Millefimo quadringenteftmo nonage/tmo feptimo Ka^ 
lendis Martiis. l^ale inctyte LeStor^ Cum Bergmanni infignibus , & regiftro 3. 
foliorum. Exftat Bafiiienfis ejusdem anni, & diei (Kal. Mart.) in g. Cha* 
raft. goth. Conf. Braun P. II. pag. 291. N. VI. item Bafilienfis ejusdem an- 
ni , fed kl. jiugufti. Conf. Braun ibid. N. V. Argentinenfis ejusdem anni oc- 
currit apud Gem. pag. 253. Quarta ejusdem anni eft, quae fequitur. De au- 
ftore operis Seb. Brand conf Denis, GarelL pag. 186. & auftores ibidem citt. 

36. Idem opus cum figuris. in 8. Charaft. goth. cum fignat. et nura. 
folh Ad calcem Regiftr. Finit Regiftrum Jlultifere Nauis Impjfum in imperiali 
vrbe Augufta per ^ohanne Schenfperger. Anno falutis noftre Millefimo quadrin^ 
gentefimo nonagefimo feptimo KC Aprilis. Conf. Zapf Aug. pag. 122. 

37. Breuiarii Ei/fteten. Subiefta funt infignia Epilcopi. In averfa ejus- 
dem foUi primi pagina legitur, hoc breuiarium jufTu Epilcopi Gabrielis fuifle 
imprefllim Baftlee jur Michaelem furter. Anno poft natum xpm millefimo qua-- 
dringentefimo nonagefimo feptimo. Eft ih 8- Charaft. goth. cum fignat. fine cu- 
llod. & num. foll. exftat apud nos tantum pars hyemalis. Debuit autem etiam 
efle imprefla pars aeftiuahs, quia ad calcem proprii defanftis legitur; Sequi- 
tur pars aeftiualis de SanSis. videtur editio incognita. 

38. Direftorium pro recitando Breviario fecundum ritum ecclefiae Au- 
;uftan3e. in 4. Charaft. goth. cum fignat. a — p. fine cuftod. & num. foll. 
^agina i. foliiS.quinternionis p: Libelli completio — faSla arte — erhardi ratold 

ociuis vrbis Auguften vindelico^ Anno — Milteftmo (omiflus eft centenarius) 
nonagefimo decimo oEtauo Kalendas Februarij. Conf. Braun P. 11. pag. 290. 

. 39. Deftructiones deftruSionu Auerroys cu Auguftini niphi dt Suejffa expo^ 

fitione. Eiufdem Augufiini queftio de finfu agente. Item omnia Ariflo. telis ope* 

ra - cum — Auerrot/s cordublfis comentariis. in Fol. Charaft, goth. cum fig- 

natur. fine cuftod, & numer, fohor* Folio 129. Explicit tra&atus de fetuu 

agente editus ab Augufiino Nifib — Padue leglte — 15.^ Maii 1495. Imprejfus 

vene^ 
85 

wnetiif — expen/if — OSauiani Scoti — per Bonetum Locatellum Bergomefem^ 
Xalendis Martiis 1497. Cum infignibus Scoti. Poft Niphi epilogum ad Nico- 
laum GrafTetum ord. min. & liujus refponfionem in eodem folio incipiunt 8* 
Libri Phyf. feu iu eosdem cum Averrois commentariis editos prologus: tum 
libri de celo&mundo, qui, ut iegitur pagina 262. funt impreffi Uenetiis — 
impenfa — OSfauiani fcoti — JW. cccc* xcv. die j^o xxviij. Nouembris. . Subnexi 
funt immediate libri de generiatione , & corruptione, impreffi, ut fol. 278. le- 
gitur, ibidem impenfa ejusdem 1495. Die j(ro quinto Decembris. Demum (fe- 
quuntur libri 3. de anima, de fenfu & fenfato, de memoria & reminifcentia , 
de fomno & vigilia, de caufa longitudinis , & brevitatis vitae, ac tandem 
Libri: IV. Metheororura, qui foiio 361. terminantur impreffi ibidem impenla 
ejusdem Anno dni. M. cccc. Ixxxxvj. die. xxij. Aprilis. Cum Regiftro charta- 
mm. Accedunt in noftro exemplari g. Libri Metaphyfice foliorum ia6. ty- 
pi3 iisdem impreffi fine nota loci, typographi & anni, fed abs dubio circa 
idem tempus ibidem. Videntur ergo haec Ariftoteiis opera cum commenta- 
riis Averrois fucceffive imprefla hoc primum anno , ut in titulo praefertur', fl- 
mui omnia prodiifle. Videtur liaec editio , completa faltem , efle incognita. 

40. Mefue cum expofttione mondini — & aiii traftatus medici. in Fol. 
Charaft. goth. cum fignat. & nunj. foU. fine cuftod. Folio 359. terminantur 
haec opera Imprejfa venetiis per loannem et Gregoriu^ ds gregoriis fratres. 1497. 
die. 14. OSobris. Folio 360. prima pagina exhibet regiftrum chait. & infignia 
typographi. Meminit Denis in Suppl. pag^ 431. ex 3. Bibliothecis. 

41. ^lius Firmicus de natiuitattbus. fc, Libri VII. in Fol. Charaft, 
roman. cum fignat. & num. foll. roman. Folio verfo CXV. Imprejfum V^netiii 

j^ Symonem papienfem diStum biuilaqua i^g-j. die 13. ^unii. Conf. Braun P. II. 
pag. 296. praecipue Denis Garell. pag' 169. feqq. ubi de typographo, auftore, 
& hac editione omnium prima erudite, <&: vere diireritur* Eft & noflrum 
exemplar prorfus integrum. 

42. Catholicon fc. Johannis Balbi de Genua (Janua) Ord. Praed. Fol. 
Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: ^Jfu et 
impefts — Petri Liechteflein — Arte — loann hertzog venetia/^ imprejjforis fama^ 
iifftmi — Anno — pofl millefimum quaterq^ ceriteftmii nonagefimo feptimo. Pridie 
kalas martias. Finis. ' Cum typogr. infign. De opere , & auftore conf. Fafc. L 
pag* 15. Editio praefens videtur incognita. 

43» Scotus nouijftme cum emendatijftmo todice pariftno cajligatus: Additis 
refpoftonibus ad argumenta locis fuis : et annotatronibus opinionum diuerfo^ doSo" 
' rum : ac etiam textuum comento^ Arifiotelis in marginibus. nec non textu magifiri 
fententiarum appofto titulis quefiionum. Eft Scoti cohimentarius in 4. Libros 
fentent. Editio critica. in Fol. Charaft. goth. fine cuftod. cum fignat. & num. 
foll. CommentariusinLibruml. conftat foliis 137. in 2dum foli. 84. in 3tium 
folL' 67. in 4tum foll. 163. ut adeo hae partes feorfim haberi poffint. Singu- 
lae partes Odaviani Scoti infignia Regiftrum chartarum, oc fubfcriptionem 
peculiarem habent In hac tamen nota anni omifla eft. Praeterquam in par- 

te 
86 

te 4ta ad cujus calcem expreflTe legitur fcriptu iftud — Per Philippu de Bagna^ 
cauallo (ord. min.) — emedatu. fuifle Ifnpjjum Uenetiif — ipefa — OSfauiani 
Scoti — Per Boneti locatellu Bergomlfe^ qrto decimo. kaf ^anuarias. 1497. 
Conf. Denis Suppl. pag. 425. Gem. 291. IVeisl. pag. 672* ISed nullus ifto- 
rum exaftam de hac editione notitiam authabuit, aut dedit Videtur editio, 
integra faitem, rariffima. 

44. ^uefliones quo (t) libetales Scoti. in Fol* Charaft. goth. idem qui 
operis praeced. cum fignat. & num* foll. Folio verfo 53. Expliciunt — Ue- 
figliff — fumptibus — O&auiani Scoti — Tertio nonas Februarias. 1497. per B6^ 
netum Locaiellu^ Bergomenfem. Cum infign. Scoti Oftav. Videtur adpendix 
ad opus praecedens, curata ab eodem Philippo de Bagnacavalio. Hinc apud 
nos eandem cum illo compa^turam habec. Editio, ut videtur, incognita. 

45. Tabula in libros* opufcula. et commetaria diui Thome de jtquino. ci 
additionibus concluftonum : concordantiis diSorum eius: et facre fcripture auSorita^ 
tibus. Auftor eft Petrus Bergomenfis Ord. Praed. Fol. Charaft. goth. minut. 
cum fignat. & num. folL fine cuftod. Folio verfo 423. Explicit tabuta — iiw- 
prejfa Uenetiis per ^ohannem Rubeum vercellenfem. cum priuilegio ad 10. annos 

— tertio Idus Maii. 1497. cum Regiftro' Chart. & infign. typographi. 

46. Expofttiones textuates — plurium librorum Ariftotelis potiffimum 
ad mentem S. Thomae Aquin. & in ufum Burfae montis Coionienus. in Fol. 
min. Charaft. goth. cum fignat. & num. foll. Ad calcem Libri IV. Metheo- 
rologicorum : Expofitio — jinit — per — HenricH quentet — Cotonie — fm- 
preffa Anno — Mittefmo quadringentejimo fu£^ nonagefmu feptimo Decimo kalldas 
oShbris. Accedunt parva naturalia, & S. Thomae Aq. fcriptum de ente, & 
eflentia, typis iisdem imprefia fine loci tamefi, & typograptii, immo & anni 
mentione. Sed pertinent haec abs dubio ad eundem cum prioribus locum 
& annum. 

47. PraStica ( Medicinae ) loannis Michaetis Sauonarete. in Fol. Charaft. 
goth. cum fignat. & num. foll. (ine cuftod. Folio 276. Expticit — Imprejfum 
venetiis ^ expenfis — OSauiani Scoti — 1497. Q^i^to liat\ lulias. Cum regi- 
ftro chart. & Scoti infign. 

..^ 48. Puidii Metamorphofis cum — Raphaetis Regii enarrationibus &c. in 
FoL Charaft. rom. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Ra^ 
phaet Regius in hoc opere defcribendo (imprimendo) ufus eft (induftria Simonis 
Ticinenfis cognometo bibitaqua ) Fenetiis Principe feticis. fimo Auguftino Barba* 
dico. oStauo idus iutii Mcccc.xcvii. cum regiftro chartarum, & Simonis Bibi« 
laquae infign. Conf. Braun P. II. pag. 298. 

49. Michaetis tochmayr fermones de fan3if perutites: cum viginti tribut 
fermonibus magiftri Pauti wann annexis &c. Fol. Charaft* goth. cum fignat. fi- 
ne cuftod. & num. foll. Ad calcem : Sermones — Expenfts — ^ohanis Ryman 

— reuifi et emendati. ImpreffiqT^ in — Hagenaw per Henrici Gran finiunt fetici^, 
ter. ipa die fcti lacobi maioris. yJnno falutis pofl mitlefimH quaterq^ centefimum 
nonagefimU Jeptimii. Conf. Braun P. it pag. 29^. NeocelL pag. i%%. 

50, DraSa^ 
8T 

50. TraSfatuluf bipartiius de deeimis ^ per Conradu Summlhart de Calw 
— Tubingae — Anno dhi M. cccc. xcvij. per eundem difputatus. in Fol. Cliara^ 
goth. cura fignat. & num. foU. roman* fine cuftod. Folio verfo XXXIX* 
TraSatulus — Imprejfus — m — Hagenaw per Henricum Gran finit feliciter Anno 
falut\ nofire pojl millefmum quaterq^ centefimu^ nonagefmum feptimum ipo die 
JBricii. Accedit index conclufionum. Denis Supptem, pag. 43A. 

ji. Theophrafti de hifioria plantarum libri decem. Eiufdem de caujis plan^ 
tarum libri fex. Artftotelis probtematum feffiones duo de quadraginta. Alexandri 
aphrodienfis probtematum libri duo. Arifiotelis mechanicorum liber unus. Eiuf" 
dem metaphyficorum libri quatuordecim. Theophrafii metaphyftcorum liber unus. 
in Fol. Omnia graece cum dedicatione latina Aldi Manutii ad Albertum Pium 
Principem Carpenfem. Cum fignat« & numeris foliorum ( qui in fingulis ope« 
xibus ab r. incipiunt) nec non cuftod. Ad calcem Theophrafti Metaphyfi* 
corum poft regiftrum cbartarum omnium horum operum legitur: Excriptum 
(f\c) Fenetiis in domo Aldi Manutii Catldis ^nii. M. III. D. Et in' hoc Ipelra^ 
tu. efi a dominis Venetis quod 1 cateris noflris grcece 'iprejfts. Conf Qement Tom. 
IL pag. 91. feqq. & N. 32. ad ann. 1485* & N* 11« ad h. a. 

52. Ariftotelis Hiftoriae Animalium Libri IX. de partibus animalium 
Libri IV. de inceflu animalium Lib. I. de anima libri IIL de vi fentiendi , 6c 
fenfibilibus L^ I. de memoria & remini&entia L. L de fomno & vigilia. Lib. L 
4e foaiQiis L. L de divinatione per fomnium L. L de motu animalium.. L. L 
4de generatiofie animalium Libri V. de iongitudine & brevitare vitae L. L de 
|uvea|:ute & feneftute, j-efpiratione , vita, & morte* De Spiritu L. L de co* 
ioribus Lib. L Phyfignomicorum L. I. de admirandis auditionibus» De Xeno« 
phanis, Zenonis, & Gorgiae dogmatibus* Accedunt Theophrafii de pifcibus, 
de vertigine, de laflTitudinibus, de odoribus, de fudoribus libri fingulares. 
Hic titulus graeqe tantum eft operi prasfixus. in Fol. Omnia graeca praeter 
dedicationem Aldi Manutii ad Albertum Pium Principem Carpenfem. Cum 
fignat. cuftod. & num. foll. ab i. ad 457. continuatis. Folio verfo 4^7« ^pe^ 
ce primum , tum latine legitur : yenetiis in domo Aldi Menfe ^anuario M. III. 
D. Et in hoc concejum nobis^ quod in caeteris nofiris. Accedit foliis ^^eni 
non numeratis liber X. Hiftoriae animalium graece , quem per fragmenta T heg« 
dorus Gaza in prooemio de animalibus, in non nuUis codicibus reperiri ait, 
Tefte Aldo folio 8. Conf. Hamb. P. L pag. 268. Clement. T. 11. pag. 93. feqq. 

53. DiSionarium grcecum copiofifiimum (Ammonis Hermiae filii) fecmdum 
ardinem alphabetr cum interpretatione latina. Cyrilli opufcutum de difflonilms , quae 
uariato accentu mutant fignificatum ttc. Ammonius de differentia diSionum per lit^ 
terarum ordinem Fetus infiruSio et denominatioes proefeSof^ militii etc. Aido Ma« 
nutio editore , cujus praefixa eft praefatio ad omnes fhidiofos. Fol. Charaft. 
graecus , & latinus elegans , cum fignat. A -- 0. & p — t. fine cuftod. & num. 

' foll. Ad calcem regiftri chartarum; Fenetiis in cedibus Aldi Manutii. Romam 
Decembri rrienfe M. IIID. Et in hoc quod in cceteris nofiris ab III. S. enatu l/'. e- 
neto cancejfum nobis. Con£ De Bure Bell. Lettr^ n. 2225« 

54. Corne^ 
y 8S 

54* Chrnetiuf Cetfuf , feu eius libri VIIL d^ re medica. in Fol. Cha- 
raft. roman. cum fignat. & num» foll. roman. ab i— xci. Folia 3. poftrema 
numeris carent. Ad calcem uitirai folii refti legitur: Impre/fum Fenetiis per 
Phitipvum pivzi , Sumptibus dni BenediSfi fontana^ Anno dni. M. cccc. xcvii. die, 
vi. Maii. Averfa pagina ejusdem folii typographi infignia exhibet Memine- 
runt Orlandi & Harwood pag. 253. 

55. Commentaria Roberti Lincontefes in tibros pofleriorum Ariftotelis cum 
textu feriatim inferto. ScriptH guatterii JBurlei fuper eofdem libros Pofteriorum. 
in Fol. Cliaraft. goth. cum fignat. fme cuft. & num. foU. Ad calcem co- 
lumnse 4. folii 8- quaternionis f. Expticiunt conclufeones — Imprejfe Uenetiis 
per Mogiftrum Otinum Papienfem anno domini. M.cccclxxxxvii. die vigefema fe* 
cunda Martii Domindte inctyto principe Au^uftino Barbadico. Cum regiftro 
chart. Denis in Suppt. pag. 430. ex Neoft. 

56» Inflitutiones Grcecce Grammatices. Auft. Urbano Bellunenfi Ord. 
iniri. in 4. Cum praefat. Aldi Manut. ad Franc. Picum Mirandul. Charaft, 
latin. roman. cum fignat. a — J. item & A. B. Folid 10. refto quinternionis 
B» Venetiis in cedibus Aldi Manutii Romani. M. IIID. menfe ^anuario. Imper 
travit ab IU. S. enatu F. eneto & in hoc qd in cceteris Juis. Meminit Orlandi 

pag* 57- 

57. Summa de Exemptis Ac femititudinibus reru^ Nouiter imprejfa. cum 

privileg. Senatus Veneti , ut fubjunftum legitur. Auftor eft Joh. Gorus , vul- 
go de S. Geminiano Ord. Praed. in 4. Charaft. goth. cum fignat. & num. foU. 
iine cuftod. Folio refto 392. Imprejfum — Fenetiis per lodne et Gregortum de 
Gregoriis fratres. Mcccclxxxxvij. die. x. Apritis. Cum infign. typograph. Or* 
tandi pag. 38. Neocelt. pag. 200. occafione edit. Bafileenf 1499. 

58. loannes Cajftanus de Inflitutis Cenobiorum^ Origie: caufes et remediis 
vitiorum. Cottationibus patrum. in 4. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & 
num. foll. Ad calcem : Expticiunt — cotlationes — Imprtjfe Bafelee per magi* 
firu loannem Amerbach : Anno domini. M. cccc. Ixxxxvij. Conf. Braun P. II, 

pag. a9i* 

59. Cteomedis de contemplatione orbiu excelforum difputatio. Ariftidss: 
il Dionis de concordia orationes. Ptutarchi prcecepta connubialia. Eiufdemq^ di 
uirtutibus morum. in 4. Charaft. roman. cum fignat. a ^ k. fine cuftod. & num. 
foll. FoUo 8. refto quaternionis k. legitur : Imprceffum Brixice. per Bernardinum 
fnjftnta fumptibus Angeti Britannici ciuis Brixiani anno. M. cccCr ixxxxvii. die. iii. 
Apritis. Accedit foliis 4. errorum correftio: E graeco hasc opufcula vertit Ca?- 
rolus Valgulius Brixianus, Cardinalis Cdefaris Borgiae Secretarius. Denis ia 
Suppt. pag. 421. Cleomedis difputationem a Pinellio Tom« IIL p. 2S2. adduftam 
in exemplari Bibliothecae Caefareae non invenit. Mutilum ergo eflc oportet 
hoc exemplar, & etiam titulo deftitutum, utpote, in quo Cieomedis expreffii 
fit mentio. ^ 

60' De operatione diui amoris. Oratio dni loannis tritemii &c. in 4. 
Charaft. goth. cum fignat. A. B. fine cuftod. & num. M. Folio 14. cft Fioif 

aror 
89 

waconh dni ioannif tritmii Abhatis fponhemenp : habite erphordie. ( in capitulo 
annali ) vi. kP, feptembris. Anno dni. M. cccc. xcvij. Videtur proinde etiam 
hoc adhuc anno hnprefla, Sed Denis in Suppl. pag. 682. inter libros fine nota 
anni recenfet 

61. Libri philomuji (Jacobi Locher) Panegyrici ad Rege Tragedia de 
Thureis et Suldano Dyalogus de herefmrchis. in 4. Cliaraft. rom. cum fignat. 
& multis figuris ligno incifis. Ad calcem folli quarti refti duernionis L. jiSum 
Argentint per Magiftrum ^ohanne Griininger. Anno Chrifto (fic) falutifero 1497. 
Conf. Denis GarelL pag» 175. feqq. BraunPAl. pag. 289. NeocelL p. 178. 

62. Lexicon Latino * graecum Johannis Craftoni ord. Carmel. in 4. 
cum praefat editoris Boni Accurfii Pifani ad Anton Braccellum. Charaft. 
roman. cum fignat. fine cuft. et num. foU. Folio verfo ^tio duernionis P. 
Impraffum (fic) hoc opus R^gH P^ DionyRu de bertochis. & Marchum Antoniii 
de Bacileriis. Anno falutis MCCCCXCViL Opus jam 1483. editum. Conf. 
Denis GarelL pag. 96. ubi de auftore ipfo notitias habet. ^ 

63. Gefta romanorum ci applicationib^ moralifatis ac miflicis. 4. Cha* 
ra6L goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Folio refto 4. duemionis ^ 
eik finis. Anno noflre falut\. M. cccc. xcvij. In die fanSloc^ martyru ruorum (fic) 
fabiani & febafliani. De opere ipfo conf. Fafc. III. p. 132. De hac editione 
Denis fuppLv. 474. 

64. PraStca ^o. Serapionis. diSa breuiarium. Liber Serapionis de ftmplici 
medicina. Liber de ftmplici medicina. diSus circa inflans. PraStica Platearii. foL 
Charaft. goth. cum fignat & num. foll. fine cuftod. Folio verfo 211. finit 
opus Impreffum Uenrtiis — expenfts — OSauiani Scoti — per Boneium Locatel-'' 
lum Bergomenjem. 17. KaL ^anuarias 1497. cum regiftr. Chart. & Scoti in* 
fign. Conf. iraun R II. p. 299. 

65. Varii Tra6tetus medici, quorum primus eft Liber Rafis ad AU 
manforem , poftremus Libellus zoar de cura laptdis. in foil. Charafl. gotli. cum 
fign. & num. folL fine cuftod. Folio verfo 159. Explicit hocopus — expenfis ^ 
OSauiani Scoti — per Bonetum Locatellum Bergomenjem. 1497. die feptimo mlfis 
OSobris. cum regiftr. Cliart. & infign. Scoti. 

66. Qari/jfmi viri ^riHq^. doSoris Felicis hemmerlin cantoris quondi 
ThuricerL varie obleSationis opufcula et traSat^. cum imagine auftoris crabro- 
nibus circumdati, & 5. diftichis. foL min. Praemiflum eft editoris Sebaftia- 
nis Brant epifodion elegiacum ad Hermannum Archiep. Colon. &c. datum 
Ex Bafilea ^dibus Augufli M. cccc. xcvij. Hinc eodem anno bpus Bafileae im- 
preflum eife vix dubito. Charaft. eft gotb. cum fignat. a — J & aa— gg. 
fine cuftod. & num. foll. Conf. Freytag Anal. p. 434- feqq- 

67. 2)td t(l bds buib t>cr Cinirgid ^antxoixdfunQ btv wunb attK^ 
ntf t>5 ^vio^mo braufdbiveig* in fol. min. Charaft. germ. cum fignat. fc 
num. foU. & multis figuris ligno incifis. fine cuftod. Ad calcem folii Cxxviij. 
2)ur(t> ^annftn QcWnf^ergir j6 2(agrpurg getrucft. 2(no ic. xcvij. vi% 
X^oUnbet iitt beccber^ Exftat editio argentin. ejufdem an. quam cum noftra 

Siemillir Fafc. ir, M . «ici- 
excitauit Panzer Ann. p. ^nh. feqq. Conf. Zapf. Aug*^^ iil* ^ui titulum in 
fronte folli 2cli exdantem recitauit Tituius a me & Panzero reatatus in froa" 
te folii I. exftat. 

68* Liber crontcarum cum figuris et imaginibus ab initio mudt ufq^ nOe 
Umporis._ in fol. Ciiara6l. gotix. cum fignat num. &1L et muitis figuris ligno 
incifls. foiio cccxxxviij. Fmit — Impreffum ac finitu^ in vigiiia purificationis 
Marfe in im^iali vrbe j^ugufla ot ^ohanne Schenfperger. Awm — M. cccc. xcviL 
Accedit Regiftrum. Eft editio pauluium immutata operis ad an. 1493. N« 
9f & 36. recenfiti. Conf. Clement — Tom. VIII. p. 343. feqq, 

69^ PraSica ^oannis Arculani in arte nimirum medica. fol. CtiarafL 
gotli. cum flgnat & num. foll. fine cuftod. Folio verfo 177. finit opus {7m« 
tiis -^jxpenfts — OSauiani Scoti — Per Bonetum Locatellum ^ergomenfei. Quat^ 
to decio Kat. OStob. 1497. Aceedit Tabuia, regiftrum Chart. & dcoti inflgn. 

70. Sermones janSi Bernardi abbatis Clareuallis fuper Catica cSticoj\» 
Sermones Gilb^ti fuper Cantica canticorum. foi. Ciiaraft, gotli. cum fignat. fine 
cuftod. & num. foU. Ad . calcem folii 6. temionis f. Impreffi funt fermonet 
ifli Jcti Bernardi Argitinej^ Martinum flach inibi Mui. Anno dni. M. cccc. xcvijp 
xum iiis« tum fermonibus Gilberti prdemiiTa eft tabula alphabetica materia« 
rum. Ad horum calcem : Sermones ifti Giiiberti (fic) fuper cantica canticorum 
imprejft funt Argentine per Martinum flach inibi conciuem. Anno domim ilL 
cccc. xcvij. Couf. If^eijl. p. 661. feqq. 

ji. (iiin lobftdi) bud^itn v^n btt <S€mah€lf<bP^ffi f> ftct> ^noifdi^fii 
<S0C \)n j^cr fc(c macht g^r n&^Ud) vnb frildbDerUc^en selcfcrt i% in 4. 

Eft verfio ex lingua latina in gratiam Eleoborse cuiusdam 1 Romanorum Im- 
peratricis fafta, ut initio folii 2di adfirmatur. Charaft. germ. cum fignat. 6c 
quam plurimis figuris iigno incifis» fine cuftod. & num« folL Folio ultimo 
yerfo^ 2)40 (^bltcb vnt> n&tliii) bilc^lcin l)at ^tttudft ^ann^ fd^bnfpcrscr 
$» ^ugfpurs t^fib t>9(cnbct 4n fant 2(mbr0ftu5 tM 2)0 mM $4(t n4dl> 
Crifh gcbure. tn. cccc. vnb tn bcm^ xcvi^ f^r^ Meminit Denis Suppt. p» 
426. ex Zapf. Aug^ p. 1^5. & Panzer AnnaLjp. 424^^ 

j2. Sermones magifiri Pauli IVann de lempore. in fol. Prarit re^ftnmL 
Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num foU. Sermones dncaUs — ex^ 
^^fi^ ^oanis ryemu. (i. e. ryeman. feu Rynman , vel Ryman. Conf. N.. 49. ad 
. a.) diiigenf reuifij et imprej/i in — Hagenawj^ HenricH gron (aiias gran) fi^ 
niunt feliciter. Anno fcUutis pofi millefmu qterq^ cetefimi. xcvij. Editionem 
anni eiusdem patavienfem excitavit Denis SuppL p. 437. Editionem an. 1^99. 
babet IVeisL p. 726. feqq. De audore conf« Eyjengreyn inCatalogo teifaum 
yeritat. p. J89. 

73. Bartholomaei Sozini commentarius in tit. ff. de acquirenda poiTef^ 
fione &c. fol. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foli. FoHo 4 
refto duernionis g. Finit — leSfura — Imprefa — bononie per me Ugonem de 
ru^eriis — Anno — jM. cccclxxxxvij. die xix. feptibris. Cum regiftr. chart & 
ioi^gou typograpkl 

74. JFe» £ 
9t 

^4. FeKni Sandei comment. in Prooemiura decretalium , & titulum 
de conftitutionibus. in fol. Praeit tabula. Charaft. gotli. cum fignat. nura, 
foll. & cuftod. Folio retto 65* col* 2. finiunt — Imprejfa venetiis per Andream 
de Thorefanis de Afula annno domini. M* ccccxcvij. die xix. Septlbris. cum Re- 
giftr. cliart 

75. Eiusdem compendidlum opus fuper titulo de Refcriptis & non 
nullis aliis. in fol. Forma exterior prorfus eadem , quae praecedentis eft ope- 
ris , quocum praefens cohaeret quoad ipfum numerura foliorum. Incipit enim 
textus quidem (nam praecedurit Tabula , & epiftoia audoris dedicatoria ad 
D. Oliverium, Epifc. Albanum, & Cardinal. neapol.) folio 67. & ad folium 
ufque 253* extenditun Cohaeret etiam quoad fignaturas. Incipit enim folio 
(ignato h. priori deftnente folio fignat. g. Folio ultimo verfo col. 4. finiunt 
haec opera Imprejfa — Uenetiis per Anaream de Thorefanis de afula Anno dni. 
M. ccccxcvij. aie xxiiij. noulbris. Cum priuilegio ad 10. an. & regiftro 
Cliartar. 

76. Infortiaium de tortis. fol. maj. Charaft. goth. cum fignat. & num. 
foll. fine cuftod. Folio 270. poft Regiftrura Chart. legitur: Uenetiis per Bap* 
tifta$ de tortis. Mcccclxxxxvij. die xvi. februarii. Typographi infign. Denis 

Suppl. p. 415- ' . 

77. Excettentijfmi — jlndree Barbatie comentaria in tituto de probatio^ 
nibus Incipiunt focticiter. iol. Charaft. goth. cum fignat. a— r. fine cuftod. & 
nuni. foll. Folio 4 duerni r refto: Finit — Imprefftt Bononie — ^oannes ^a^ 
cobus Regiefis die xxxj. ^anuarij. Anno falutis. M. cccc. xcvij. &c. cum duo- 
bus epigrammat Regiftr. chart. & Typographi infignibus. Conf* Neocell. p. 

183* 184- 

78. Signorelli de Homodeis Confilia jurid. fol. Charaft. goth. cum 

fignat. iine cuftod. & num. foll. Praeit repertorium cum repetitione legis, 
princeps ff. de tt. Adnexum eidem privilegium litterarum Ducatium. Folio 5 
verfo ternionis E : Expticiunt confilia — Impreffa Mediotani per Magijirum Ut-- 
dericum Scinzenzeter. Anno domini Mcccclxxxxvij. liie xv. Maij. cum Typogr. 
infiga. & regiftr. chart 

79. Baldi Perufini opus de materia ftatutorum per Italiam obtinen- 
tium cum contradiftionibus Bartoli. fol. Charaft. goth. cum fignat. a — o. 
fine cuftod. & num. foll. .Folio 5* verfo ternionis o: Finrt feliciter. opus Im^ 
preffu^ Mediotani per masiJlrH Utdericu Scinzenzeler Annodomini. Mcccclxxxxvij. 
die. X* ^utij. cum regiftr. Chart & typ. infign. 

80. Angelus ae aretio fuper inftitutis* fol. Praeit tabula foU. 9. Cha- 
raft. goth. cum fignat. & numeris foll. in margine inferiori. fine cuftod. 
Folio verfo 389» ixpticit teStura — Impreffa Uenetiis arte — Andree Tfiorefani 
de Afula. Anno — Mccccxcvij. die xvij. ^utii. cum regiftr. Chart. Denis 

Suppt. p. 421. 

81. PraSice ^oanifmatfui ex ferraris de Gradi Prima et Secvnda pnrs 
ma cum textu noni ad Almafore do Rafts nuper emendate. fol. Charaft. goth. 

M 2 minut 
92 

minut cum fignat. & nura. foil. Folii 247 columna 4. finit opus Impjfu^ — 
Papt du9fu & ipifis Aloyfti comjis: & Bartholomei de trottis Jlnno falutis. M. 
cccc. xcvij. die xxvij. videtur iianc editionem defigfitre voluiiTe Orlandi p« 
190. liiu 20* feqq. 

. 82. Zabareiia fuper clementinis. fol. Praeif epiftoia dedicatoria edito- 
ris Jacobi Suigi ad Petrum Coram Ducalem Senatorera. Chara£l. gotli. cum 
fignat. fine cuftod. & num. foU. Ad caicem: Explicit leShira '^ Jmprejfa Ui^ 
netiis p Bernardinum Benalium — Anno domini. Mcccclxxxxvij. die xxuj. ^a^ 
muarijj.' Editio, ut videtur incognita. 

83. Germano^ veterum principii zelus et feruor in Chrijtianam religionem 
deiqi miniftros. Fol. Ciiaraft. roman. eieg* cum fignat. a — d« & nunu foiL 
rom. fine cuftod. Folio XXVill. non nimierato Finit iibellus — Jjupoldi Bi^ 
benbergen. — opera & impefis domini ^ohannis Bergman de Otpe — Bafilee Im^ 
frejfus. Jinno falutis chriftiane Miltefimo. quatercentefimo Nonagefimo feptimo. 
Idtbus Maii^ His fubie£la funt : 1.4.9.7. Nihitfine caufa. L B. Conf. Strauft 
Op. rar. p. 1^5. 

84. D. Andreae Barbatiae commentaria in titulum de foro competenti 
ufque ad Titqium de iitis conteftatipne* foi. maj. Charaft« goth. fignat. a.*{» 
fine cuftod. & num. foll. Ad caicem : Finit aurea te&ura — ^ Imprefiit Bon. -^ 
^uftinian^ de Ruberia. Anno mifericordie. M cccc xcvjj. xvj. Katendas fthrua^ 
rij. ^oanne Bentiuoto fecundo. r. p. bononienfem feticiter gubernante. Accedunt 
Henrici Caiadi tufitani Epigramma , Regiftrum Chartarum. tjrpographi infignia» 
& Tabula, quae eft foliorum 15. Ad ealcem Tabuiae, iisdem Typis impref* 
fae legitur; ^xpticit tabuta fuper tituto de iudicHs Jt fo.ro op^. etenti et libel. 
obtnt. ufqx ad titulum de ditationibus — andree barbatie bononie dif xiij. iunij. 
in. cccc. Txxxxviij. Perdnet hsec tabula ad opus Barbatie recenfitum in Neo^ 
celt. pag. 184. & a me ipfo, ut nunc primum obfervo, ad an. 1498* N. '24, 
Opus ipium modo a me recenfitum occurrit pariter in Ncocell^ p. i%%. loca 
(ecundo. 

- 8$. PraSHea medicine Arnatdi de Vilta noua fol. Charaft. goth. cum 
fignat. a-L fme cuftod. & num. foll. Ad calcem regiftri: Epitoma Medicear^ 
iis — Amatdi de vitla noua Impjfum (fic) Uenetiis per magiftrum Otinu Papien^ 
fm de la luna Anno dni, M. cccclxxxxvij. xij. KaF. nouembris &c. 

^ 86. Jambiichus de Myfteriis Aegyptiorum cum ^liorum Philofophonim 
Piatouicorum opu(culis ex recenfione Mariilii Ficini. M. Charaft. roman. ele- 
gantift cum (ignat. & cuftod. fine num* foil. Ad calcem: Fenetiis menfe Sep^ 
tembris jjf. IIID. In aedibus Aldi. Ne quis hunc tibrum queat imprimere. Ccm- 
seffum eft jab Ilt^ S. V. Editio accurrate defcripta a Denis GaretL p. 167. feqq. 
86. S. Hieronymi Opera exegetica in Vetus & Nouum teftamentum. 
Voll. 2. in foL CimaSt. rom. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad cal* 
i:em explanationum in Malachiam: Finiunt explanationes — Imprejfe UenetOt 
f/er ^oannemet Gregoria de Gregoriis fratres Anno domini. i^qj. Quod fuper 
^ ipatium huiiis ^pluminis, explanationes in Ifaiam & leremiam occupant. 
9% 

Ad hanim calcem fola vox : Ftnit legitur. Volumen adum apiid nos quidem 
incipit a iibro VI. in leremiam, comple6Hturque infuper commentaria in Eze» 
chielem, Danielem, libros Noui Teftamenti , Parabolas Salomonis » Pfalteritfm 
ex Hebraeo yerfum, & ejusdem expofitionem. Ad hujus calcem legitur: 
Finiit — ^ ~ ^oanne it (iregarii de Gngoriii. Anno dHi. 1498^ die. 25. Au^ 
gufli. Cum priuilegio ad xo annos. Conf. Braun P« 11. p« 296. & 303. Ac- 
ciedit nominum S. Scripturae , nec non hebraicorum expofitio^ Cetenim exem« 
plar hoc noftrum oUm fuit Erafmi Roterodami, qui volumen utrumque fui 
nominis fubfcriptione fignauit. Ex huius Bibliotheca forte in Bibliodiecam 
Henrici Loriti Giareani venit; quam quidem integram ab eo Comparatam 
Joh. Aegolphus a KnOringen Epifcopus Auguftanus vnacum fua Academias 
aoftne donanit. 

87. BiUia Latina Vulg. edit manca ab initio usque ad Gen. cap, xxxj. 
5^. 33« verba illa. ciq^ intrqffet tentariU rachelis. fol. Charaft. goth^ cum fig- 
nat. fine cuftod. & num. fou. Ad calcem Apocalypfeos , Finit Biblia ei con^ 
€ordantiis (locis parallelis in margine pofitis) Veteris et noui teflameti: Argen^ 
tine iffjfa (fic) Anno dni^ M. cccc. xcvij. Sexto vero Kalendas Maij^ Conf« 
Denis Supptem. p. 412. 

88. Phitippi Beroaldi Opufcutum: Quo continentur Dectamatio Phitofophi 
Medici Oratoris de excettetia dijceptdtiu. Efl tibetlus de optimo ftatu : & princi^ 
pe. 4. Charaft. rom. cum fignat. fine cufltod. & num. foll. Folio 4 verfo 
duernionis E eft riAoir amborum fcilicet o^ufculorum: Imprejum Bononicep 
BadiSi HeShris bon. anno dni. M. III D. Eid.Cfic) Dembr. (fic) ^o. Bentinolo 
fceticiter regnante. Conf. Denis Subpt. p. 422. Ctement T* IL p« %7,%. qui tatneii 
duo hsBc opufcuia tanquam feorfim edita recenfent« Clement tamen ead. 
pag. editionem hanc ex Bunemanno integram indicavit In eadem cum hoc 
opufculo compaftura apud nos habentur Orationes muttifarice aPhilippo Beroat-^ 
do Editoe recognitaqi Jippendicula Atiarum quoqi oratiucutarum ^ iisdem Typi^ 
ab eodem typographo imprefi» 1500. 

8q. Horce beatifj. uirginis fecidum confuetudinem romance curice» Sep^ 
tem pfatmi poenitentiates cu Loetaniis & orationibus omnia graece. Prasit idem 
titulus graece. Uterque rubro colore impreflus. in 12. conftat foliis 112. fi^« 
natis iitteris qt --- |. fine cuftod. & num. foll. Folio ultimo re£lo gneca iegi- 
tur fiibfcriptio , rubro colore imprefla . ex qua difcimus , opufcida haec ab 
Atdo^ fc« Manutio Fenetiis imprefla fuiflie anno 1497. n^enfis Troa\\%^vos (qiu 
fecundum Gazam noftro Decembri correfpdndet) quinta die. Opufculum, ut vi« 
detur^ incognitum, 

go. Opus - batdi fuper feudis cum additionibus -« Andree barbacie nec 
mon atiorum — fol. maj* Cbara^. goth. cum fignat. fine cuftod. &, num« foU. 
JFolio 4. verfo duernionis q infignibus typographi fubieda iiaec leguntur: 
lmpre£um — per ^acobini Suigum. & Nicolau de BenediSis focios. Anno dni^ 
M. cccc. xcvij. a4e. xxvuj. nnfis Augufti^ cum regiftro Chart ^ Accedit index 
foUorum i8« Meminit JJenii AppU Pv42i* Putat opus Venetiia impreflinn 

efle. 
94 

eife. Sed efl: imprefTum Lugduai ia GaUia ubi Tacobinus Suigus tum mora« 
batur, ut ex epiftola eius dedicatoria operi praefixa & fcripta Ex lugduno die 
Jiugufti (quo ?) Mr cccc. xcvij. manifeftum eft. In ipfo etiam contextu epi- 
ftolae» ad Petrum Caram fcriptse ait: in hac regia -^ tiuitate lugdunen. Cete- 
rum duo typographi ifti annis 1492 & 1494. Turini quaedam opera imprefle* 
runtj Conf Orlandi p. 159. 

91. Bdetius de confolatione. (Philofophiae) et de difciptina fchotarium. cum 
Commentariis , vulgo S. Thomae Aquin. fol. Praeit tabula 3- folK Chara^. 
goth. cum fignat. cuftbd. & num, folL Folio refto 92. Adefl finif — of?m- 
%us — ImpreJJis venetiis per ^oanne de Forliuio & Gregorii fratres Janno 
falutis. Mcccdxxxxvij. die. x.februarij\ Conf. Nepcett. p. 175. 

92. Andreae Barbatiae Ledura in aliquot titulos Juris , - quorum i. eft 
de rebus Ecciefiae non alieiiandis — poftremus de peculio clericorum fol. maj. 
Chara£i« goth. cum fignat. & num. foil. fine cuftod« Columna 4. foiii 80. Fi* 
nit teSura — impreja -^ Papie p Magiftru Antonium de carchano. ano^ a fatute. 
ijl. cccclxxxxvi]. die xxvij. offobris cum regiftro Chart Hibet Denis Suppt. 
p» ai. ex Nord tantum. 

ANNO 1498. 

1. In hoc volumme continentiir. TraStatus domini Barthotomei Cepolla de 
feruHutibus vrhanorum prediorum. — de Jeruitutibus rufticorum prediorum -^ Tra- 
Batus Cautetarum. TraSatus eiufdem aeftmutatione contraSh^um &c. fol. magn. 
Charaft. goth. coll. 1. cum fignat. fine cuftod. & num« foll. Poflunt finguli 
Traftatus feorfim haberi« Traftatus I. eft. Imprejfus Uenetiis a Phitippo pincio 
Mantuano anno domini M. ccccxcviij. die xiij. II. ibid. per eundem anno eod. 
die xs. Septembris. III. Die viij. OSobris. IV. die xvij* OStobris. Ad calcem 
Tra6^atuum III. & IV. eft imago S. Antonii aegyptiad cum infcriptione : 
Defende nos^ beate pater jfntoni. Traftatus Cautellarum fecundum hanc editio- 
nem memiait Denis in, Supptem. n. 3758. ceteros ignorafie videtur. 

2. Jiurea opufcuta Jlngeti aretini & Alberti gandini de mateficiis cum 
apoftiltis in hac imprefftone nouiter editis. fol. magn. Cum fignat. & num. foll. 
Inde a folio 7. fine cuftod. In prima pagina folii 65. Explicit aureus TraSa^ 
ius — Jingeti de Angetis de Aretio — jtnno natiuitatis dominice milteffmo fua* 
dringenteftmo nonagefimo oStauo. Poft regiftrum Chartarum legitur: impreffum 
Mediotani per Magtftru^ Utdericum Scinzenzeter. Seorfim habKm poteft Alber- 
ti Gandini Tra^tiis de malefidis, ad calcem fol. 48. legitur: Imprejfum Me* 
diotani per Magiftmm Utdericum Scinzenzeter jfnno dni. Mccccxcviij. die wimo 
Decemhris. Aa impenfas magiflri ffohannis de Lignano. Editio, ttt viaetur, 
incognita* 

3. Sotemnis, & Jnreuf. — TraSatus de fmutatione. contraffuum. d. Bar* 
ihotomiu Cepole* foL Ciiaraft, goth. cum fignat fine cuftod. & num. foli* 

Ad 
95 

Ad calcem : Imprefum ffipieper. Leonardu^ gerta. Jnno. M. CCCC. (xxxxviij. 
Die. XV. Februarij. Conf. Gem. pag. 242. 

4« Collatio habita in fublico conuentu Quniacenfium ordinis fanSi benedi^ 
8i : ptr ^oannem Raulin partftenfem Nunc vero profejum monachum eiufdem mo* 
nafterii: dc perfiUa religionis plantatione incremento inflauratione. Uis fub« 

. 1498 
ie6U fttnt fequentia: Nihil fine caufa. ia 4. Praeit epiflola Sebafliani Brant 

ad Chriftophorum de Vtenheim L U. D. & Canonicum Bafileenfem » data JBa^ 
filee dii penthecofles Anno. 1498. Charaft. roman. eleg. cum fignaturis a. b^ 
iine cuftod. & num. foll. In averfa pagina folii 5« ternionis b. efl: Finis ora^ 
Monis elegantifftsne \ celeberrimi viri & domini ^ohannis Raulin Theologi pari» 
fienfis de reformatione religionum & bene uiuendi tnftituto. Impreffum Bafilee opera 
^ohannis Bergman de Olpe. Anno &c. 1498. X. KT. ^lii. Subiefta fUnt duo 

1498 
difticha Sebaft. Brant, & b^ec rerba Nihit ftne cauffa. Editio minus adcura-i 

Olpt, . '^ 

te indicata ab Ortandi pag. ig6. 

5* TraSatus fummularu% togice Pauti Ueneti. in 4« Chacaft. goth. coll. 
2. cum fignat. fine cuftod. & num. folL Ad calcem Finisiogice Pauti Uene* 
ti. «- Impreffa uenetiis p Petrum Bergomenfem. Anno domini 1498* die 23. ^niL 
cum regiftr. chart. Editio, ut videtur, incognita^ 

6. Ephemerides fiue Atmanach perpetuu^. in 4^ Praeit Tabuta Clima^ 
tum &c. Tabuta regionum &c. Calendarium &c« Inftru£kio de ufu ephemeri^' 
dum Joh. Lucilii Santritter ad ieflores praefatio, & Re^ftrum chart. Chara£L 
goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foU. In averik pagina fblii 8. quater« 
nionis 0. Expliciunt Ephemerides Sotis & tune planetarumque perpctue impenfis 

3pera & arte imprtfflonis mirifica Petri Liechtenfiein colonienfis cxptete Anno 01- 
erum condiforis 1498. Idibus OSobris. Uenetiis Maximiliano nomanorum rege 
primo fauftiffvmt imperante cum gratia & priuitegio taus deo. Confl Ncocettm 

pag. 1^3. ^ 

^ 7. TraSfatus ftngutaris contra Auerroyfias de humanaj^ aia^ pturificatio^ 

ne ad cathotice fidei objequium Patauii editus. foL Praeeunt Praelatio , & epifto* 
te auftoris, aliorumque. Chara£L goth* coil. 2. cum. fignat. & num. folL 
iine cuftod. In columna 2. folii 30: Finit \Tra8tatus pmijus de humanarum ant^ 
marum pturatitate contra Auer. per Eximium Theotogie ac Phie et MethaM Mo^ 
narcham. M. Antonium Trmbetam Patauinum Prouincie. S. Antonii de Padua 
ardinis MinofUm Minifirum Dignijpmum Patauino in ftudio pro pmo toco Metaphl^ 
ficam tegentem determtnatus. In prectarijftma Uenetia^ Urbe ^ OStauiani Scoti\ ^ 
Impenfa. — - Cura — Prefbyteri BonetiLocatetti impreJH^. — M. CCCCXCVllL 
Die Menfts OSobris. XKV"* Finis. Accedunt Tabula^ Amalthei carmen ad 
auftorem, Regifixum chartarumf & BibUopolas infigoia^ ladicauit Ortandi 

Pag- 36. 

Gate^ 
9« 

S. (latetani t^idtini phihfophi in libros a^ (Arifl:otelis) de celo et munJo expo* 
fitio cum ipfo fextu 04. accuratij/ime emendata per eximium artium et medicine do^ 
Sorem Magiflrum ^oannem Sicanum Ueronenfem. — Uenetiis Imprejfa per Otinum 
Papienfem de Luna dno gratie. M. ccccxcviij. die tertio oSobris. Sumptu & im^ 
penfa BenediSi Fontana Ueneti. Ducante incluto principe Auguflino Barbadico^ 
Accedit regUlrum Chartarum. Haec ad calcem. Eft in fol. Charaft. goth-^ 
cum fignat a — n. fine cuftod. & num. foli. 

9. In dei nomine amen. Anno dni. MccccCxxxx. die vero vj. nouembrim^ 
fub — Bulgarino de bulgarinis de fenis ordinarie de fero legenti in almo gym— ^ 
nafto Sen. fuj^ rubrica et ti. Soluto matrimonio quladmodum dos petatur. iu xxiij.. ■ 
tibro ffo/^ Ic. fol. Charaft. goth. cum fignat. a. b. fine cuftod. & num. foiU 1 
Ad calcem Explicita efi prefeno interpretatio — Impreffaque — Bononie per me;^^ 
Ugonem Rugerium — Anno — M. cccclxxxxviij. die !♦ jknii ic. Accedit J?^— ' 
gifirum a. et b.funt terni. & infignia typographi. 

10. Ca/us longi fuper quinque libros decretalium a domino Bernhardo eo*^ 
Yundem precipuo glofatore vtiliter compilati. fol. min. Cliaraft. goth» cum fig^ ' 
nat. fine cuftod & num. foU. In columna 4. folii 7 quatem. I. Expliciunt — ^ 
imprefi Argentine Anno rfSi Mccccxcviij. Finiti altera aie poftfefium Sinumis et '^ 
Ju4e aplo'^. Habet Denis in Supptem. pag. 421. Conf. infr. ad h. a. n. 5f. 

ii^ De captiuis chrifiianis — ad papam — Maximilianum — romanorum 
regem — item ad omnes — reges ei iltufires principes dominofque etfenatus — Tra- 
ftatus adhortatorius ad bellandum contra turcas, & pro cliriftianorum Kbe- 
ratione. in 4. Charaft. german. Joh. Frofchauer» ut videtur. cumfignat. a. 
b* fine cuftod. & iium. foll conftat foliis 9^ Ad calcem praeter aiia legitur: 
Anno falutifere — naUuitatis dni nri ihefu xpi M. cccc. it (xxxxviij. -• Lnpref* 
^fum ~ Conf. Zavf. Aug. pag- 128. 

12. TraSatus magifiri Alberti magni de veris it perfeffis virtutibus. aff 
Paradifus anime nominatus. in 4. Charaft. goth. coU. 2. cum fignat fine cu«' 
ftod. oc num. foll. Ad calcem : Impreffus Argentine per — Martinum Ftach — 
Anno — Millefimo quadringentefimo nonagefimo oSauoi Menfis ^o ^ias (fic) 
die decimo finit feticiter. Conf. fTeist. Arm. pag. 676. 

13. Francijcus Petrarcha de fecreto confliSu curarum fuarum , ieu de 
contemptu mundi. Subiun6ta funt Symbola 4. evangeliftaram. in 4. Pra^t 
Jacobi Cander Frifii prae&tio. Charaft. goth. cum fignat. a — g. fine cuftod. & 
num. foli. In auerfa pagina folii 5. ternionis g. Secretum Franc\fci petrarchi 
poete taureati feticiter finit. Impreffum in mercuriatiopido Dauenirienfi p me ^ch 
cobum de Breda. Anno dni. M« cccc. xcviij. xij. minfis ^anuarij. Eclitio» ut 
videtur, incognita. 

14. Dinus de regulis iuris. in fol. Charaft. goth. cum fignat & num« 
foll. a 2. — 23. fine duftod. Ad calcem : ^rijconfujti acutiffimi. D. Dyni 
de Mucelto: LeSure admirande fuper ti. de. Regutis iuns 1. vj.finis. — UenetOsp 
Baptifiadetortii. Mcccclxxxxviij. die x.minfis martij cum infignibusTypographil 

15* 2y^ 
9T 

15. Truffatuf magiftri Alberti Magni — di veris & perfefHis virlutibuft 
Hias Paradifus anime nuncupatus. in 4» Charaf);.. goth. cutn fignat. line cudod. 
ic num. foU. Ad calcem : TraStatus — Impreffus Argentine per — Marfinum 
jach — jSnno — Milleftmo quadringentefimo nonagefimo oStauo: Menfis il/o ^u^- 
iar die decimo: Finit feliciter. Conf. IVeisl. pag. 676. 

16. Turifani monaci ( Charthufienfis) pluffi omentum mitrotegni gatieni. 
Dum quiftioni iiufdim di ffpoflaft, in Fol. Charaft. goth. cum fignat. & num. 
oll. fine cuftod. In averfa pagina foli 14 r. explicit de ypoftafi traStatus — 
Uinitiis impnjfus .— expenfis — OlXauiani Scoti — 1498- pridie ydus apriles. 
?iT Bonetum Locatillum Bergomenfifn. Cum Regidr. charti & Scoti iniign. 
IJonf. Niocilt. pag. 194. 

17. Joh. de Imola in II. P. dig. nov. Fol. Venetiis per Andream de 
rorrefanis. 1498. Conf. N. 19. ad ann. 1497. 

18. Ejusdem Leftura in P. II. Infortiati. Conf. N. lo. ad ann. 1497. 

19. Acutijfmi — • Bartholomei Sozini — Comentaria in tit. ff. de verbo. 
Mga. — Edita bononie anno Domini M. cccdxxxxviij. in Fol. Charaft. goth. 
Ctim fignat. fine cufl:od. & num. foll. Ad calcem : Finiunt-— Imprejfa p^ mk 
Ugone Rugerium. Anno dni. M. cccclxxxxviii. die xj. Februarij. Regnante Diuo 
^. Bentiuoglio. Ergo Bofloniae. cum Regiftr. chart^ & typographi infign. 

20. Secreta facerdotu — Heinrici de Hafft. a — in mijfa — Per Magi^- 
flrum Michaelem Lochmayr correSa. et in hanc formd redaSa. 4. Charaft. goth. 
cum fignat. a. b. fine cuftod. Eft foU. 11. Ad calcem; Impnjfum Jiugufte per 
^^nnifh Frofchawer^ Anno dni. M. cccc. jfcviij. Conf. Zapf. Aug. pag. 127. 

21. De angelorum & obfequio & cuftodia. Ac di filiorum corre&iom 
(fic) notatu & dignijjima & vtitijftma. Subjefta eft imago fervatoris. in ^ 
Charaft. goth. Eft fofl. 6. fignat. a. Ad calcem : Anno — M. cccc. IvpppViij^ 
Id opufculi — impreffw^ ejl &c. fine mentione loci. Sed videtur Auguftae per 
Joh. Frofchauer. ZapfAug. pag. 128. 

22.' Varia ^ehafiiani Brant carmina^ in 4. Charaft. Jatin. eleg. cum 
fignat. fine cuftod. & num. foll. In fine carminum: Cnrm^num Sebafiiani 
Brant — opus: foelici fine confumatii Bafiln o£a & impenfis JTohannis Bergman 
Di Olfi kl. Maiis Anni &c. xcviii. Conf.Qimint. Tom. v. p. 202, Conf* 
infra ad h. ann. n. 70, 

23. ^oannis Renchlin Phorcenfis Scenica Progymnafmata &c. 1498. Nihil 
ftnicaufa. Olpi. (i. e. Joh. Bergman de Olpe Typograph. Bafileenf.) 4. Con- 
ftat foliis 12. fignat. a. b. charaft. i*pm. Ad calcem; 1498. JV/A/7 fwe taufa. 
Otpi. De opufculo ipfo conf. Denis Garell. pag. 273. jdem in Suppl. pag. 
433: editionem an. 1497. excitavit, & ibid. pag. 353* etiam noftram, dequa 
agit quoque Clement. T. V. p. 203, 

24. Traftatus maleficiorum Alberti de Gandino cum apoftillj^Bernar- 
dini ex Capitaneis de Landinb MedioL , Fol. Charaft. goth. cum ngnat. & 
num. foll. fine cuftod^ Folio verfo 48 : Imprejum Midiotant per magiflru^ 

SiimiiUr Fajc. IV. N Vldi- 
98- 

Uldericu Sctnzenzeler Jnno dni. Mfccccxcviij. die primo Decembrir. Ad impen^ 
fas magiftri ^hdnis de Lignano^ Cum regiftr. chart. & Lignani infign* 

25- r^xcellentiffimi — Andree Barbatie commentarid a titulo de libelti 

, oblatioe ufque ad titulu de dilationibus incipiunt feliciter. FoL Charaft. godu 

cum fignat A — y. fine cuftod. & num. foll. Praeit Henrici Caiadi Lufttani 

epigramma. Folio 6. fextcmi y Finit — ipreftt bononie ^fiinianus de ruberia 

ydwus februarii anno falutis. M. ccccfxxxxiij, &c. Conf. fleocelL p* 194. 

2?. Joannis Annii Viterbienfis Ord. Praed. commentaria in varios au- 
ftores veteres , qui de antiquitatibus fcripferunt. in FoU Charaft. commenta« 
riorum roman. eleg. textus antiquitatum •hara^l. goth* qui parvus Canon (U« 
citur. Cum fignat. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem primae paginoe folii 
4. duernionis &. Comentofia — finiunt. Rome in Campo Flore Anno dni. M. 
cccc. xcviii. Die. x. menfis ^lii Impreffa per Eucharii Silber oTs Franck &c» 
Ad calcem opufculi de primis temporibus poft regiftrum chartaram alia habe- 
tur fubfcriptio , ex qua difcimus totum opus praelo egreflUm cffe Die. IIL mlfis 
Jugufti. Conf. Audiffr. pag. 343. ubi erudite defenditur, editionem hanc 
Don eflfe originalem, ab ipfo auftore curatam, fed ex editione auftoris genui« 
na a fciolo quodam inepte , & negligenter protrulam in litcem. 

27. Canonis Avicennae Liber I. Vol* I. Liber III. Vol. IL libri IV. Fen 
prima Vol. I. Cum expofitionibus , feu fufifiimis commentariis Jacobi Defpars 
( vulgo de partibus ) Tornacenfis , non Forii vienfis , ut habet Uenis Supplem. 
p. 438« Fol. magn. Charaft. goth. cuno fignat^ fine cuftod. & num. folL Ad 
calcem Libri I. Expticit liber primus — cum explanatioe ^acobi de partibus tor^ 
nacenfts &c. fine nota loci, anni, typographi. Adcalcem Voluminis II. Libri 
!IL ipfius Jacobi de Partibus fufior legitur notitia, ex qua difcim^s, eumPa* 
rifiis ab anno 1432 — 1453* commentaria haec in Librum I. III. & Fen. L 
Libri IV. legendo abfolviffe. De Libro IL canonis a fe expofito nullam facit 
mentionem. Compleftitur ergo haec editio commentaria orania Jacobi de Par- 
tibus in Avicennara. _Ad calcera commentarii in Fen I. Libri IV. Imp/Jh^ eji 
aut opus lugduni ( f u puilegiis in epPa dectarat) incipiete — M. iohanne Trechfel 
-— cui^ aia in pace qefcat ofummate aut. M. iohanne Qein itide alemdno — anno 
^ millefmo quadringentefmo nonagefimo o&auo nono kalendas ianuarij. Cum 
f egiftro Chartarum , & Joh. Trechfel infignibus. Orlandi p. 379. innuere vi- 
detur , comraentaria haec totum canonera Avicennae fpeftare : Denis in 
Supplem. p. 438* meminit tantum commentariorura in Fen I. Libri IV. Nec 
ergo hic, nec ille, nec alii etiam Bibliographi exaftam de haceditione, ope« 
reque ipfo notitiam habuiffe videntur. Exemplar noftrum integrum, optime 
confervatum , & in Vcrfumina IV. divifum eft. 

2g. Tabula in Andreae Barbadae lefturam in titulum de judiciis d^ 
foro competenti usque ad tit. de dilationibus. Bononiae per Juftinianum de 
Rugeria<ipi49g. Fol. maj. Conf. N. 84- ad ann. 1497. Pertmet haec tabula ad 
opus fupra receniitum N. 24. 

«9. Bar? 
§9 

SQ. Bartholomdei de Salyceto repetitio notdbilis I. vinu^. eutti epiilola 
iSedicat» Alexandri Gablonetae Mantuani LL. Prof. ad Joh. Gozadinum. FoK 
Charaft. goth. cum figMt. a. Eft foll. 4. Finita — Imprejaifi — Bononieper' 
mt Ugonem Rugtrium — Jinno M. cccclxxxxviij. Die. xxviij. jiprUif. Cum 
i^gn. typographi. 

30W PraSiea Gordonii diSfa Lilium. TraSfatuf eiufde De Urinis. FoK 
Chtraft. goth. cura fignat. & num. foli. fine cviftod. Praftica explicit folio 
verfo 97. fequitur Traftatus de Urinis cum Traftatu de Pulfibus a fol. i — 33. 
hnprejfui Uenetiis — expenfis — OSfauiani Scoti — per Bonetum Locatellum — 
Jlnno falutis Nonagefimo oSauo fupra Milefimum (fic) quaterque centefmum Un^- 
decimo kalendas ^anuarias &c« 

31. LeSura fratris ftiuti fcriptoris ordinis minorum de obferuantia qud 
tdidit declarado fubtilijfimas doStoris fubtitis fentintias circa Magiflrum in primo 
tlbro. ( fententiarum ) Fol. Charaft. goth. minut. cum fignat. & num. foll. 
foman. Folio CLxxxiii. ExplicH — in atma vniunjitate Tuivingn. (Tubingenfi) 
vbi et imprejfa efl per huius artis gnarH MagiftrU ^otiannl Ottmar. jinno falut. 
M. ccca xcviij. kxiiij. die Martij. Conf. Braun v. IL p. 304. Editio infinua- 
ta a Q. Schnurrer in Programmate de origine Typograph. Tubing. 1784. 
menfe Decembr. edito. 

3*^. Varia opera e graeco in latinum verfa a G^org^o Valla. Fol. Cha- 
raft. rom. cuni fignat fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : ImpreJJum Vene* 
tiis per Simofie Papienfem diSum Biuiiaquam. j^^S» Die uttimo Septcnwris. Cum 
gratia & Priuitegio^ Infign. typographi , & regiftr. chart 

33. Epiflotce Famitiares Domini Francifci Phitetpfii. Fol. Charaft. ronu 
cum fignat & num. foll. fine cuftod. Folio verfo LXXXVII. Expticiunt — 
{^enetiis Improefjtz (fic) fer loannem de Cereto alias Tacuinum de Tridino. jJnno 
MCCCCXCI^IIL die vero xx. menfis Septcmbris Rtgnante &c» Cum regiftro 
chart» & iafign. typograplii. 

34. Martiatis cum duobus commentis fc« Domitii Calderini, & Georgii 
Merulae. Fol. Charaft. rom. cum fignat &num. foil. fine cuftod. Ad calcem: 
Imprefum Venettis Anno Domini. M. CCCC. LXXXXVIII. Die vero xxviiii^ 
Madis. 

35. Lucanus Cum Duobus Commentis. (Sulpitii Verulani & Omniboni 
Vicentini) Cum Gratia et Priuitegio. Fol. Charaft! rom^ cum fignat fine cu- 
fiod. & num. folL Ad calcem : yenetiis impffup Simone beuilaqua papiefi Anno 
— M. cccc. xcviii. dit uero uicefma oSobris. Conf. Neocett. p. 185. 

36. Catculationes Suifeth anglici. Opus Phyfico - Mathematicum. FoL 
Charaft. goth. cum fignat. o: cuftod. fine num. fbil. Ex recenfione Joh. Tol« 
lentini^ Ad calcem : Papie per Francifcum gyrardeng^m. M. cccclxxxxviij. i/e. 
iiij. ^anuarij. Meminit Or/anii p. 411* 

37. Ephemerides fiue Atmanach perpetaw^ 4« Charaft. goth. cum /]g« 
oat iine cuftod. & aunou folL Ad calcem: Explicumt ^impin/u opera & arte 

XJ 4 imfrtjpo^ 100 
itnpreffonif mirifica Petri Liechtenjfein — jlnno 1498. — Jdibus Offobris Uene^ 
tiis. &c. Cum gratia & priuilegio. 

38. Sidonii apoltinaris poema Aureum eiufdemq^ epiftole. Cum Commen- 
tariis Jo. Bapt Pii. Fol. min. Chara6):. rom. cum ugnat fme cuftod. & num. 
foll. Ad calcem: Imprejfum Mediolani per magiftrum l^dericum fcinzenzeler.: 
Impenfn venerabilium aominorum Prefbyteri Hyeronimi de Afula nec non loannis 
de abbatibus placentini. Sub anno domini. M. cccc. lxx}ixviii. Quarto Nonas maias. 
Praemiflum eft operi Ludovici MariaeSfoitiae, Ducis Mediol. privilegium ad 5^. 
annos, datum, Mediolani; die nono nouembris. jinno M. cccc!xxxxviL quod 
fefc extendit ad alios etiam libros, Nonnium Marcellum, Varronem de liii« 
gua latina , Apicium de Cibariis , Feftum Pompejum cum appendicibus, Edi- 
tio originaiis* Conf. Hamb. ^^L III. pag. 263. De Bure Bell. Lettr^ p. 390. 
Neuter tamen privilegii modo memorati mentionem facit 

39. Enarrationes allegoricce fabularum fulgentii ptacicuiis. Cum com<« 
mentariis Joh. Bapt. Pii. Fol. min. Cum privilegio eodem, quod operi prae- 
eedenti eft praefixum, fub eodem die, & anno. Charaft. goth. cum fignat. 
fine cuftod. & num. foll. Ad calcem ; Imprejiim Mediolani £ magiftrH Flde^ 
ricu fcinzenzeter anno Dni. Mcccclxxxxviii. ale. xxiii. menjis aprilis. Accedit 
Fabii Fulgentii ptaciadis nocum antiqua^ cum Teftimonio ad calcidium fc. inter<* 
pretutio, aliaque foU. 6. Conf. Hamb. ^^{ III. p. 335. in not Ceterum in 
hac editione Fulgentius Placiades cum Fulgentio Rufpenfi confunditun 

40. Pauli Veneti Ord. Erem. S. Aug* Expofitio LL. Ariftotelis dc 
generatione & corruptione. Ejusdem de compofitione mundi Tra£bttus cum 
figuris. Fol. Charaft. goth. cum fignat & num. foll. Fol. 1 17. Imprejfus 
tJenetiis,-' expenfis — OSauiani Scoti — duodecimo lialendas ^nias. 1498* 
Per Bonetum Locatetlum Bergomenfem. Meminit Orlandi p* 35, Item Gcm. 
p. 264. 

41. Omnia opera jingeli Potitiani^ & atia qucedam teffu digna^ quorum 
nomina in fequenti indice videre ticet Fol. Charatt. rom. cum fignat fine cu» 
ftod. & num. foll. Ad calcem ante regiftrum chartarum : l^enetiis in cedibus 
jitdi Romani menfe ^ulio. M. HD. Impetrauimus ab Ittuftriffmo Senatu l^eneta 
in hoc tihro idem quod in atiis noftris. Conf. Denis GaYeft. p. rS^* feqq* ubi 
fplendidiflima h?ec & rariflima editio adcurate defcribitur, & de Angelo Po^ 
litiono relationes habentur. Item Braun p. 307. Freytag Apparat T. 1. p. 666. 
IVeisl. p. 697. Neocelt. p. 188. 

4a. Canonica Micfiaelis Sauonarote De fcbribus — putfibus — vrinis^^ 
egeflionibus — omnihus Itatie batneis. Eiufdem TraSatus fubtimis de vermibus 
nufqxui antehac impreffus. Fol. Charaft. goth. cum fignat & num. foU. Fo- 
lio verfo 141. eft Canonice -^ F:nis. Impreffe Uenetiis — Expenfis — OHauia^ 
ni Scoti — Per Bonetum Locatellum BirMmenfex Decimo Kalendas Decebres. 
MCCCC^CFIIL 

43. Operum exegeticorum S. Hieronymi in S. Scripturam. Volumen 
IL Fol Couf. N# 89« ad ann. 1497. 

44. 
tot 44. Volumen (novellariim conftitutionutn) impreflum per Joh. Bapt 
iitortis. Cum commentariis. Fol. maj. Charaft. goth. cum ngnat. & num. 
foll. fine cuftod. Foiio refto 198. legitur: Umetiis £^ Baptiftam de tortis. Acn 
cedunt vero extravagantes cum apparatu Bartoli foli. 7. Oftavo refto poft, ^ 
Regiflrum totius voluminis iegitur : Uenetiis per Baptiflam de tortis. M. cccc. 
Ixxxxviij. die. viij. ^anuariu 

45. Horatii flacci Uenujini. Poete tirici opera cu quibufdam Annotatoib^. 
Tmaginibufqi pulcherrimis. apti/qj t(d OdarH concetns & fentltias. fol. Praeeunt 
Pliilomufi epigrammata, eiusdemque epiftola ad Carolum Marchionem Bar 
denfem fcripta ex friburgenfi Gymnafio. 1497. vitaHoratii, menfura, & Tabu*. 
la metrorum, quaecum tituio fex folia implent. Charaft. rom. cum fignat. 
& inde a fol. 7. num. foli. fine cuftod. Foiio CCVII. opus Terminatur. Ex 
fubfcriptione exerapiaris noftri, quod in fine mutiium eft, iegi tantum haec verba 
poflunt : Argentina — GUrninger (Grflninger) — Mccccxcviij. Nuiium ergo 
eft dubium , quin hoc exemplar fit Argentinae hoc anno impreJTum a loh* Rein« 
hard, alias GrUninger. Eft ergo eadem editio, quam delcripferunt IVeisL p. 
bg2. & Gem. p. 321 & 222. 

46. Mariate — Bernardini de bufti ( Bufto , vei Buftis ) ordinis feraphiei 
Francifci &c. Fol. min. Charaft. goth; cum lignat. fine cuftod. & num. foil. 
Praeeunt epiftoia dedicatoria auftoris ad Aiexandrum VL R. P« & tabula al« 
phabetica. Ad calcem : Mariale — Imprejfum Argentinev Martinum flach « 
Anno -^ Milleflmo quadringentefimo nonagefimo oSauo: Menfis jfo Augufli die 
iecimo quinto: Finit feliciter. Conf. Neoceft. p. 191. 

47. Dionyfii Haiicarnaffenfis Antiquitt. roman. Libri XI. Fol, Praeit 
anonymi (L-appi Piragi, qui ex graeco vertit) ad Pauium II. R. P. Epiftoia 
iedicatoria* Charaft. rom. cum fignat* & num* foll. rom. fine cuftod. FoUo 
refto ccxxvi. Dionyfii Alicarnafei Romannrwxantiquitatum Explicit: ImpreJTim 
Regii per me Frnncifcu^ de Mazatis, Anno Domini Mcccctxxxxviii. die xii, JVb* 
umbris. Cum Regiftr. chart. & typogr. infign. De editione hujus operis 
mni 1480* Conf. Faic. II. p. 50. Praelens parum cognita videtur: infinuata 
tamen ab Orlandi p- iQB- 

48. Cyrurgia Guidonis de cauliaco Et^Cyrurgia Bruni. Theodorici Fo^ 
^ii Rotandi Bertapatie Lanfranci. Foi. Charaft. goth» cum fignat. & num* 
foii. fine cuftod» Folio refto 267. — Uenetiis — expefis — OSauiani Seoti — 
tura et ante (fic, pro arte) Boneti Locatetti Bergome/is. Anno — Mitlefmo. 
cdringetefimo nonagefimo oStauo. Undecimo Katedas Decembris. Cum tabuia» 
kegiftro chart. & infignibus Scoti. Conf. Denis Suppl^ p. 442^ 

49. Tra&atus Jingutaris otra Auerroifias de humanaj^ dia^ pluriflcatibt 
ad catholice fidii ohfequii Patauii editus. &c. Fol. Charatt. goth. cum fignat. 
& num. foll. fine cuftod. Folio refto 30. Finit traStatus '^ per — M. Antonium, 
Trombefa^ — ^ ordinis Minorum — OSfauiani Scoti — impenfa - - artificio 
Prefhifferi Boneti Locatetti Impr e/us (VenetWs) Sub anno - M. CCCCXCt^IIl 

Die Menfis OStobris. XXV. Cum Ubula, Regiftro cbart &c/ 

50. Prima 
<;o. Prima Pars Summt Jlberti Magni De Quatuor Coequiuh vna cum 
focunda eiut fue efi De homine. FoL Charaft. goth. cum fignat & num. folL 
line cuftod. Foho verfo 1 94. Explicit Secunda Pars — Uenetiis Impjfa Imptftc 
dni Andree Thrrefani de Jfula: arte y^o Simonis de luere. xvj, Februarij. 1498. 
TeUeker. Cum Regiftro chart. Folio 19;. Tabula quaeftionum continetur^ 
Editio, ut videtur, parum cognita,'vel potius incognita. 

51. Joh. Crifpi, LL. Profefforis Patavini Tra6hitus de Aftionibus. FoL 
maj. Charafl. goth. luculent. cum fignat. fine cuftod. & num. folL Conftat 
fbliis 30. ultimo verfo: Impfum Uenetiis j^ lodne Haman de Landoia alemanH: 
jinno dni Millefimo quadringentefimo nonagefimo vii]. ( NB. non eft punftum pqft 
nonagefimo ) tdus OSiobris. Aa laudem &c. Cum infign. typographi. Videtur 
haec editio potius ad annum 1490. pertinere, & numerus viij. ad idus OSo^ 
bris referendus. Nam Idus fine prsecedente numero non eft confuetum , fed 
6jus loci dici confuevit Iduumt vel Idibus. Unde eam infinuavi quoque ad 
ann. 1490* N. 55. 

f 2. Prepofitus ( Joh. Anton. de S. Geoi^o Ecclef. S. Ambrofii MedioL 
Praepofitus ) ytipf r vftbus feudorvm. FoL maj. Cum fignat. fine cuftod^&num. 
Ibll. Folio 8« re(ko quaternionis t: Excipiunti(fic) admiranda Comentaria fu^ 
per feudis. — Imjpreffa Uenetiis — a Philippo Pincio Mantuano. Jlmo. M. cccc 
xcviij^ die. xjcx. Martii. Cum privilegio ad 10. ann. & Regiftro chart. Ao- 
cedit Tabula alphabet folL 15. Habet Denis Supplem. p. 445. 

f 3. Joh. Bapt. de S. Blafio J. U. D. Tra6kttus de aaionibus, & na« 
tura earum. Fol. maj. Charaft. goth. cum fignat. a. b. c. fine cuftod. & num. 
IblL FoKo ultimo refto : Explicit ~ Imprejfus — venetHs p Paganini de pa^ 
ganinis. die vltimo mfis aprilis. M. cccc^ Ixxxxviij.- Conf. 12em. pag. 261. ex 
quo habet Denis in Suppl. p. 439. 

54. Codex C}ur. Civ. cum Gloflis impreffus per Joh. Bapt) de tortis^ 
FoL maj. Charaft. goth. cum fignat. & num. foll. Terminatur liber IX. fo- 
lio refto 315- Accedunt 2. folia non numerata, in quorum fccundo legitur: 
Uenetiis per Baptiftam de tortis. M. cccc. Ixxxxviij. He xix. Febru^rij. Cum 
typographi infign. 

fS. Ariftophanis Comedide novem graece cum Commentariis graecis 
antiquis a Marco Mufuro , cujus praeHxa eft graeca praefatio , colleftis ex co« 
dicibus MSS. antiquis. FoL Charaft. graec. & chart. elcgant^ cum fign^at. 
^ cuftod. fine num. foIL Ad calcem poft regiftrum chart. l^enetiis apud Al^ 
dum. M. II D. Idibus QuintiHs. In hoc idem quod in alns nofiris impetrauinmr^ 
^Aldus in epiftola dedicatoria ad Danieiem Qarium fe novem tantum com^ 
dias edidifle ait^ quod decima vix dimidiata haberi potuerit : undecimae nul« 
lam mentionem £scit, contra, ac affirmavit Hamb. ^^(. L p« 225. & 226. 
Nihil etiam Aidus in hac epiftola tertio Idus ^lias. M* II D. fcripta comme- 
ittorat de editione a fe jam ante curata. ninc fufpefta merito eft editio 
commemorata a Denis Suppl. p. 355. quam ex Joh. Smith OitaEdogo Ubror. 
nuriiE charafteribus 4i ftttdio Aldi menfe Fehruario 149$. excu&m affirmat 

Noftram 
Noflram editionem defcripfit De Bure Betl. Lettr. p. 138. item BdnA. ^^L I. 
p. 22^. & 226. ut editionem primam rariirimam. 

56. Cafus longi Bernardi (de Compoftella) fuper decretates. Fol. min. 
Chara£t goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : Expticiuni 
— impreffi Argentine jinno dni. Mccccxcviij. Finiti alt*a die fofi fefiu ^ymmit 
et ^de apVo^. Meminit Denis Suppt. p. 442. ex 7. Bibliothecis. Differt hoc 
exemplar ab eo^, quod fupra ad h. a. N. 10. recenfui, folo titulo, cetera con« 
venit. Hinc opus forte non fuiflet » ut iterato indicaretur. 

f 7. iDia ift bte teform^ctoti ber fldtuecn i>n0 gefcQe bte etti etbec 
K4Ce V ftatt ndretnbern vmh getnetnea m^ tioeturfft tintib vtfadf ti^tU 
len Setndd^C l^at^ Fol. Praeit regifbum foll. 15* Habet fignat. & in opere 
ipfo num. foli. fine cuilod. Folio verfo xcii* (92) iDife ^efortnacton ber 
QEcatuc vn gefeQe tMr (obltcben Qt4C nArenberg* l^4C gebrucfc ^atitts 
6c|>^nrperger tn ber j&eiferlic&en Qc4CC ^ugfpurs. 2((6 tttatx $4lc nadtt 
ber gepurc Crtflt tH^ cccc. t>nb xcviij. 34r. <S9t fey (ob. Conf. Panzer 
Annal. p. 233. & auftores ibi citatos. 

58. Fetini Sandei — Aurea jcommentaria in titu. de prohationibus. de 
Teftibus. de tefiibus cogen. & de Prefumptionibus — item de fide inflrumentorum^ 
de exceptionibus. de prefcriptionibus. de re iudicata. de appeltationibus ci titulo de 
eonatu. fol. maj. Chara£l. goth. cum fign. cuftod. & num. foll. continuis. Ad 
ealcem tituli de fide Inilrumentorum column, 2. folii 138. Expticiut admirada 
(omentaria fuper toto Htuto De pde inRrumltorum — Impreffa yo nouiter Uene^ 
iHsjper Andrea de Thorefanis ae Afuia — ^ — Francifcum de parona eiuem pa^ 
pienfem J. U. D. in hac editione correftum &c. cum privilcgio ad 10. ann*. 
Sequitur Index quaeftionum conftans foliis 7. non numeratis. Titulils de prae* 
fumptionibus folio verfo i0. terminatus impreflus eft abeodem, & anno eo^ 
dem fed die. iii. ^anuarij. tituli reliqui folia implent if7* — 301. Ad hujus 
calcem fubfcriptio legitur, ex qua difcimus opus Expletu^ — fuifle & impref^ 
fum 'Uenetiis per Andream de Tfiorefanis de Afuta. Anno domini currente. M, 
ccccxcviij. die. xvii. Martij. Cum privilegio ad 10. ann. Editio minus ad« 
curate deicripta a iraun P. II. p. 306. 

59. Enneades (hiftoricae, feu partes feptcfm, quarum fingulae novem 
conftant libris , unde Enneades diftae ) Marci Antonii Sabeltici Ab orbe condi^ 
to Ad inclinationem Bomani Imperii. Foi. max. Charaft. rom. elegantifl*. cum 
(ignat & inde abr exordio libri I. num. foll. roman. fine cuftod. Liber nonus 
EUineadis fcptimae terminatur folio refto CCCCLXIL' (462) Eodem folio verfo 
M. Antontus Sabetticus Democrito. fc. S. D. Folinm fequens regiftrum, privile* 
gium ad annos 1 5. Ducis Veneti Auguftini Barbadici , & fubfcriptionem fe« 
quentem rubro colore capitalibus litteris expreflam continet: Imprejfum l^enem 
tiis Per Bernardinum Et Matheum Venetos. Qui Vutgo Dicuntur Li Atbanefati 
Anno — MCCCCXCVIII. Pridie Catendas Apritis. Regnante Inctito Auguflino 
Barbadico fzc. cum infignibus typograph. Editio adcurate defcripta a Freytagi 
Apparat !♦ IL p, 105 f. feqq. . 

.60. Petri 
T04 

60. Piiri Schotti Argentin. PdtricH: ^ris utriufq^ Dofforif confu!fi(li^ 
ini : Oratdris & PoetcB etegantiffimi ; grceceq^ linguce probe ceruditi : Lucubratinn^ 
cutcB ornati/fimce. 4. Cum praefatione Jacobi WimpheUngii fcripta Ex pago 5m/— 
Ci prope Motlifheym Argentinen.dioeefts^ Sexto kal^. Sextiles. Anno Chrifli M* 
cccc. Ixxxxviij. Charaft* rom. cum fignat. & num. foU. rom. fine cuftod* 
Fof. refto CLXXXVII. finiunt opufcula haec Impreffa a Martino Schofto Ciue 
Jrgen. Sexto Nonas OSobres Anno Chrijli. M. CCCC. LXXXXVIII. &c. 
Cum infign. Petri Schotti. Accedit Regiftrum trium fofl. Conf. IVeisl. p. 
6^7. ubi de hac editione, & auftore fufe difleritur. 

61. Tra&atus contra vicia. in 4. Charaft. goth. Prdseunt tabula id« 
phabet. & Prologus foU. 9. cum fignat. & num. foll. in opere ipfo finc cuftod. 
roUo verfo LX VI. ( per errorem pro LXVII. ) TraSatus — Impfus Argetine j^ 
induflrii Georgiu Hufsner inibi incolam flnit feficiter. Anno lalutis noflre M. cccci 
xcviij. quinia die decembris. Conf. Braun P. IL p. 299. rfeocell. p. 192. 

62. DecretaleSf feu Libri V* Decretal. cum notis ampliflimis. 4. Cha- 
raft. goth. minutifl". cum fignat. & num. foU. fine cuftod. Folio refto 658. 
ftnit opus imprefllim Uenetiis per Andred de Torefanis (jXc) de Afuta. M. cccc 
xcviij. die. iiij. Marcij. Editio infinuata tantum a Denis Suppt. p. 446^ 

63. C. Plinii Secudi ^unioris epiflote per Phitippum Beroatdum correSte. 4. 
Pr3eit Beroaldi Epiftola Ad Ctarijfmum ^ohanem Vartimber^fem Boemum. 
Charaft. rom. elegans, & luculent. cum fignat fine cuftod. & num. foil. Ad 
calcem libri oftavi ; C. Ptini ^unioris Epiflotoe Magna cura ( fic ) Impreffce Bo-' 
nonice per BmediStu HeBtoris Bononienfem. Anno a natati Chrifti M. CCCC 
LXXXXVHL XIV. Katen. Nouembris. cum regiftr. chart. & typographi*in- 
fign. Folio ultimo Beroaldi ad Bartholom. Blanchium condifcipulum carmen 
legitur. Editio infinuata apud Harwood p.300. item Ortandip. 115. 

64. M IJfate Romanum, His fubjefta funt Bibliopolae infignia. 8* Cha- 
raft. goth. cum fignat. & num. foll. fine cuftod. Columna 4. foUi ccxxxv. 
Accipite^ optimi faccrdotes mijfate — emendatu per fratrl Petrum Arriuabenu : or^' 
dinis fci Fiancijci de obferuantia. Imprejfum — impenfts — Lucantonii de giunta 
ftorenfini : Ucnetiis Anno. M. ccccxcviij. Idibus Oaobris. Accedunt Benediftio- 
nes & exorcifmi a fol. ccxxxvi — ccxl. Editio , ut videtur incognita,, & una 
ex primis, quae Giuntarum fumptibus prodierunt. 

65- ©ebaflian JSranb^ ^^arrenfc^jf. in 4. Charaft. germ. coll. 2. cum 
fignat. & multis figuris ligtio incifis columnae latitudinem exequantibus fine 
cuftod. & num. foll. Folio 4. refto ternionis f eft i^nb bcs narragotiEd 
fc&iffa — (Se^rucFe 51I Strd^burg auff Dte vafmad^u bye itMn Oer nav^ 
ren tivdyvctid) nennet. ^m iare nacb Crtfit geburt Caufene txer^ttnbert 
vitv^vH netlQtg* t)nt> barn^c^ Qtttucft Uug Dcmfelbtgen @tr40bur0eru ' firum. Coufi Zapf. Jug. p. izi. & praecipue Panzer Annal. p, 234. feqq. 

66. Michai^ 
105 

66« Michatlis Lochmaier parochiate curato^ fiticiter meiptt. \n 4. Cha- 
goth. cum fignat fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : impff^us — ji 
tl Henricu Gran. i — Hagenow : expefts et fiptih cpuidi uiri ^ohUs Reym^ 
— ' M. cccc. xcviij. xx. die Augufti. Conf. Helm. p. 1^2. 

67. Philippi Beroaldi Lihellus Quo Septem fapientum Sententice Difcu^ 
ir. 4. Charaft. rom. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Foiio 7 ver- 
uaternionis c: Impreffim Bononioe per BenediSium He&oris Bononienfem. 
> Salutis. M. CCCC.LXXXXFIII. Die. XVIII. Declhris. cum regiftr. 
t. & Typographi infign. Infinuavit Clement. T. II. p. 227. 

68. ©ermon (Sermones Sacri) bes grofj ge(4rten in ttnrtbS erUuct)^ 
>ctori0 ^folj^nni^ C^aulert preDi^er OrOene. &c. in 4. Praeit regiftrum 
7. Charaft. germ. coll. 2. cum fignat;<v& num. foU. fine cuftod» FoJio 

cclxxxi. ^xt enOet <id> Oaa bucbletn — gebrucFt in ber furflltcben 
levpt^S (fic) burcb Cunraben S^ad^elouen vn t^orenbct. (fic) ^m tag 
^rubts v^ 4ct)t 9nb neunQtgific tar. Conf. Freytag Anal. pag. 940« 
;er Annal. p. 232. feqq. 

69. Epiftolae Phalaridis, ApoUonii, & Bruti. grsece. in 4. Praeit 
holomdei Inftinopolitani ad Petrum Contarenum epiftola, in qua latina 
n harum epiftolarum translatio feparato volumine edenda, ita, ut verfus 
i fidelifffme refpondeant , promittitur , cum fignat. ata — dX Folio ultimo 
} poft privilegium fenatus Veneti ad 10. ann. legitur: Ex ceedibus Barthcn 
i luflinopolitani , Gabrielis Brafichellenfis , loannis Bifsoti , et BenediSi Mangii 
mfium. M. II D. xiiii. Cat. lutias. Meminit Denis Garetl. p. 1 88. ex Saxii 
\r. typ. lit. 

70. Sebaftiani Brant varia carmina , quibus prdemifia funt in hac edi- 
3 loannis Rbchlin Phorcef. Scenica Progymnafmata : h^ efl: Ludicra preexer^ 
venta. in 4. Charaft. rom. cum fignat. A — P. fine cuftod* & num. foll. 
) 4. refto ternionis P. pauh) ante medium CarminH Sebafliani Brant — 
: fetici fine confummatu Argentine opera & impenfis loannis Griininger. Kt\ 
ufli Anni. &c. xcviij. Accedunt 2. tabulae , folio fexto refto ejusdem ter- 
is terminatae. Cum infignibus nefcio. quibus. Hujus editionis a Bafi« 
1 fupra N. 22. ad li. a. defcripta diiferentiam notavit Ctement. T. V. pag. 

feqq^ 

71. Prouerbiorum (latinorum veterum) Libettus ( expofitorius ) Poly- 
Vergilii, Urbinatis Presbyteri, cujus praeeunt Epigramma ad librum, & 
bla dedicatoria ad Guidum Vbaldum Vrbini Duccm. 4.. Charaft. rom. 

fignat fine cuftod. & num. foll. conftat foliis 70, fed ultimum album eft. 
iltirao verfo eft Fmis. Impreffum l^enetiis per Magiflru Chriflophorum de 

Anno fatutis noflre. M. cccc. ixxxxviii. die. x. Apritis. cum privilegio ad 
annos. Eft haec prima pmnium editio, Erafmo Roterodamo initio quidem 

primum fua adagia ederet, incognita; unde gloriatus hic eft , fe primum 
3, qui proverbiorum hujusmodi colleftionem adornavit Conf. Freytag 
ar. Tom. 11. p. 1242« feqq« 
^emitler Fafc. IF. " ^ . 72» Ofus 
io6 

72. Ppuf ffrectartffimum dijlinffionum henrici bouhie utriufq^ iurif profeJpH 
ris Juper qulqi libris decretaliu nouiter imprejTux accuratijjimeqi correSum. roU^ 
maj. Charaft. goth. cum figoat. & num. TolL fine cu(tod. Diftinftiones fu^ 
per libro L foliis. xc, fuper IL foliisjccvi* fuper IIL ciiii. fuper IV. & V. cxii. 
comprehei\rae funt. Accedit vero Repertorium alphabeticum conilans foliis 27. 
Horura ultimo retlo legitur: ExaStum hoc opus — atq^ cajligatu — ^ — iurir 
monarcham dnm francifcum lojferadi : infignis collegii fanEti iufti lugduii. obedie^ 
tiariu — officialen^ -- Lugdun. per magijtru ^ohanne fiberti atq^ impenfis mgri ^a^ 
eobi bueri imprejfum anno — M. ccccxcviij« &c. Editio infinuata ab Orlandi 
p. 185. & 301. fed minus exafte, nulla typographi fafta mentione. 

73. Alexandri Tartagni Imolenfis Confilia Juridica. VolL V. FoL maj. 
Praeit (qui in alio exemplari Volumini sto fubjunftus eft) index omnium 5. 
Voll. qui feorfim haberi poteft« Ad calcem col. a. folii 8* quaternionis cc: 
Expticit repertoriu-'^ (Index quinti Vol.) — Impreffum JJmetiis. Charaft* 
goth. cum fignat. cuftod. & num. foll. Terminantur Volumina V. foUo 148* 
coL 2. exhibuerHt pientijfmi itti^* (auftoris) liberi in florida ciuitate Uenetia^ 
fprimi Pnganinu (fic) de paganinis* Anno fatutr humde. M. ccccxcviij. (1498.) 
die. X. ^anuarij. Vol. IL folio CCXX. coL 2. ImpfFffw^ Uenetiis Mccccxcix» 
die. XX. menfts martij. VoL IIL folio CVII. coL 4. tmprejfum Uenetiis Mcccc 
xcix. die. xv. Martij. Vol. IV. folii ii^* coL 2. M. ccccxcix. die oStauo Mar^ 
£i]. Uenetiis. fme mentione typographi. VoL L foL 134. ad calcem coL 4: 
Imprefum (fic) venetiis ano dni. M.ccccxcix. die. xiiij. Feb^ Huic aequci ac 
ceteris uolumimbus adjeftum eft regiftrum chart. ' 

74. Oratio funebris et tuSfuofa:^ magiftru Conradn SHmenhart de Calw 
facre theologie tpfefjorem babita ad vniuerfitatem Tuwingefem in officio exequia^: 

fd* eadem vniuerfitas pro iltujlri ^ncipe domino Eberhardo primo duce in IVirtem* 
erg i Deck: tanq^ pro fuo patrono i fundatore: vii. t/dus Martij. M. cccc. xcvL 
pie j^egit. qui pclarus ^ceps pauto ante in feflo beati Mathie apofloti hora vefpera\i 
iodem anno diem ctauferat extremum. in 4. Charaft. goth. cum fignat. a. b. ter-» 
nis, fine cuftod. & num. folL Folio refto 11. Ftnit oratio ^ Imprejfa inoppi^ 
do Tuwingn:^ Magifirum ^ohanne Othmar: Anno. M. cccc. xcviii. Accedunt 
Summarium orationis, '& Epitaphia Eberhardi. Primum hunc effe librum 
Tubingae impreffum ante me obfervavit CL Schnurrer, Profeflbr Tubingenfis, 
in Programmate de Origine Typographi» Tubingenfis , menfe Decembri 
I784^ edito. ' 

75. Meditationes — loannis de Turrecremata — Cardinatis pofite et ,de^ 
jj^Se de ipfius mandato in ecclefie ambitu fanUe Marie de Minerua Kome. Sub- 
jefta eft imago Dei Patris creatoris. in 4. Charait. gotl). iuculent. & elegans, 
cum fignaturis a. b.r. (quaternis) & d. terno. Ad calceni folii 5. refti ter- 
fiionis d. eft Finis. Impreffum Romrper Magifirn Stephanum Ptanck de Pntauia: 
Jlnno dominu M.cccc.xcviij. rfi^ vero. xxj. Menfis Augufi. Infunt figurae lignor 
incifae^ quarum in titulo fafta eft mentio. Conf. Aud. p. 346« 

a ' . ANNO «r- 
107 ANNO 1499. • 

1. Opera Juridica eadem, quae recenfui Fafc. T. pag. 164. & i6f. Ac* 
cedit Bartholi Traflatus de Tabellionibus. in Fol. Cliaraft. goth. cum fignat. 
fine cuftod. & num. foli. Ad calcem col. 2. fol. 26. Explicit Hbellus doctnt 
modum fiudendi et eligendi contenta ac abbreuiata utriufq^ iuris — in ciuitate ar* 
gentinenfi imprejfus Jfnno dni M. cccc. xcix. die xx. menfis Augufti. Ad calcem 
col. 4. folii 5. ternionis v : Finit liber plurimo^ traStatuum iuris imprejfus Jirgen-' 
tine Anno dni. M. cccc. xcix. Finitus Jexta feria pofi Bartholomei. Habet Denis 
in Supplem. pag. 478. 

2. Excellentijfmus - Jintonius Corfettus Syculus ( J. U. D. & Jur. Ponti- 
fic. Prof. Pad. ) de poteftate ac Excellentia Regia : vna cum Traffatu de Minimis^ 
de verbis Geminatis. de Priuilegio pacis. de Fallentiis ad regulam fpotiatus ante 
omnia et de materia TrehelHanice. Fol. magn. Praeit epiftola auftoris ad Reges 
Hifpaniarum. Charaft. goth. coll. 2. cum fignat. & num. foll. nec non cu- 
ftod. Ad calcem poft Tabulam quaeftionum; Uenetiis per Bernardinum fiagnin 
(fic) de Tridino de Monte ferrato. M. cccclxxxxix. die viiii. Jlugufti. Cum regi- 
ftro chartarum , & typographi infignibus. Conf. NeocelL pag. 202. 

3. TraSatus De Succejfwnibus jlbinteftato Per Dominum Nicolaum De 
Ubaldis Perufinum — Item Traffatus De Succefiionibu^s Abintefiato Clericorum 
Regularium Et Secularium. Foi. magn. Oharaft. goth. cum fignat. fine cuftod. 
& niim. foll. Ad calcem : Solemnis TraSatus — Explicit. Impreffum Uenetiis 
per Bemardinum Uenetum De Uitatibus. Anno domini. M. cccctxxxxix. Die. xx. 
^nii. Exftat etiam in Neocett. pag. 203. Denis Suppt. adduxit editionem 
Brixinenfem ejusdem anni. 

4. jirs epiftotandi Francifci nigri veneti doSoris ctarijpmi. in 4. cum ima- 
ine ligno incifa. Charaft. goth. minutilf. cum fignat & num« foll. fine cu- 
od. Ad calcem : Opufculum hoc de arte fcribendi epifiotas quam ditigentiffime 

fmendatum cfiaraSere. (fic) Imprejfum Anno dni. M. cccc. xcix. Videtur indi- 
gitafle Denis in Supptem. pag. 471. n. 4030. Conf. Braun pag. 318. & ff^eist^ 
Arm. pag. 733* . 

5. Petri Pintoris Med. D. & Alexandri^ VI. R. P. Medici Aggregator, 
feu Sententiae omnium Doftorum de praefervatione & curatione peftilentiae 
colleftoe. Fol. Praeit Epiftola dedicatoria ad Alexandrum VI. item argumen- 
ta capitum & emendationes. Charaft. goth. cum fignat. ftne cuftod. & num» 
foll. Ad calcem : Expticit tibettus agregator (fic) fententiarum — editusjo^ Pe^ 
trum Pintor — Rome imprejfus per — Eucharium Silber. Anno fatutis. M. ccccic. 
Die. XX. menfis Februarii. Cum regiftro chart. Conf. Audiff. pag. 347. 

6. Sdcri canonis miffe Expofitfo in atma vniuerfitate Tuwingenft ordinarie 
teSa a Gabriele Biel. in rol. Charaft. goth. coll. 2. cum fignat. fine cuftod. 
& num. foll. Circa iinem columnae quartae temionis g- Fmem cepit hec facri 
canonis miffe teSfura in alma vniuerfitate Tubingn Anno domini 14SS* — reuifa 
ft cum prothotipo aufcuttata. opera — Eximii viri H^cndelini fieinbcuh facre theo* 

2 ^logie t io8 
togie epfejpi. in ^fato gymna/io teSlorir ordinarii. ficque necurate eUntata ( tong 
amplius quam prior euaferit impre/fura) (iiidigitatur editio a me defcripta ac 
annum 1488. N. XII.) librariorum cara&erifatione in lucem prodiit. Expenffs^ 
Friderici meynberger in vigilia fanSH Andree. Aiino dni 14^9. :c- Accedunt 
i) Epigramma Henr. Bebel, 2; Wendel. Steinbach epiftola ad Meynbergerum^ 
& 3) index materiarum. Conf. a me difta Fafc. III. pag. gg- & 99. compen- 
dium hujus operis hoc anno Tubingae impreflum defcripfit Brnun pag^ 316. 
N* XXIV. Conf. etiam programmata duo a CI. Prof. Chriftiano Frid. Schnur- 
rer annis 1784. mente Decembn & xyss^ menfe Decembr. edita de origine 
Typograph. Tubingenfis. 

7. De futuris chrijlianorum triumphis in Thurcos et faracenos — fatidtcuf 
— tibetlus &c. in 4. Charaft. german. eharta fordida , cum fignaturis a. b. c* 
fine cuftod. & num. foU. Ad caicem praeter alia legitur: Anno — dni noflri, 
ihefu xpi M.cccc.xcix. — per ^ohannem Frofchauer in — Augujla imprejfum 
ejl. pro qua &c. &c. Conf. Zapf Aug. pag. 1 34. 

8. Paruulus Philofophie naturalis ^ In -^ Erffurtenfi gymnafto per Bar^ 
thotomeum QArnoldi) de Uftngen liberalium fiudiorum interpretem concinnata (in- 
terpretatio ; &c. item Queftio de Quiditate (fic) Quantitatis xontinue. Per eun-- 
dem &c. in 4. Charaft. goth. cum fignat & num. foll. fine cuftod. Folio 
Cxxxix. legitur ; Imprejfum Lipt\ick per IVolfgangum Steckel Baccalarium Erffur^- 
denfem et ciuem Lipfenfem. Anno 1499- In vigilia fanSi Mathie apofloti finitunL 
Accedunt Queftiones in prefenti opufculo ^ontente» De a\x6tore conC Ojfinger 
Bibliothec. Augufiinian. pag. 95^ De.edit praefenti confl Leich pag. 75. 

9. TraStatus facerdotalis de facramentis deque diuinis officiii et eorum ad^ 
minifiratione^ ^icolao Blonio auftore. in 4. Charaft. goth. coiL s.-cum fignat 
fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Finit traSlatus — Impffus Argentinejf 
Martinum flach. ano dni. M. cccc^xcix. Accedit Tabuta huius traStatus. De 
opere ipfo coa£ difta Fa^. IIL pag. 106. n. XXIV. Editio» ut videtur« 
incognica. 

10. lefus. Maria. DiSft/s Cretenfis De Hifioria Belli Troiani Et Darfes 
(D^res ) Prifcus De Eadem Troiana. in 4. Praeit epiftola dedicatoria Fran- 
cifci Faragonii ad Bernardum Riftium Meflanenfem patritium de editione hac 
collatis multis Codd« MSS. a fe fafta. Charaft. rotund. eleg. cum fignat. a — i. 
fme cuftod. & num. foll. Ad calcem folii ultimi quatemionis g. Finit opus 
Diffus Cretenfis de bello Troiano ac de reditv graecorum Anno. M. cccc. xcix. 
kal. Februariiss Folio fequenti , primo quaternionis h , Daretis Hiftoria De 
crigine troianorum foeliciter incipit. In prima pagina folii ro. quinternionis 12. 
I^nit hifioria antiquifftma DiStis Cretenfis atque, Daretis Phrygii — in — urbe 
Venetiarum — imprem per Crifioferum (fic) Mandellum de penfts Katendis Mar^ 
tii. M. CCCC, LXXXXIX. Laus deo & beate uirgini. Accedit Regifirum 
(chartarum) operis. De opere, & eius auftoribtis Conf. Brauu P. I. pag. 65 
iihb. Bec nonauftores ab eoslaudaCos. Praefentis editionisi qu^ forte^e^ 

fonen* 
109 fanetifrs anni 1498. a De Bure in Hifloire tl 4722. recenfitae repetitio ell, me- 
minit idem De Bure ibid. 

11. Pauli Fiorentini ordinis S. Spiritus de Roma Breuiariufn fuper fo- 
ium corpus iuris Canonici. in Fol. Charaft. goth. coll. 2. cum fignat & num* 
foll. In columna 4. folii CXXIX. Decretorum ac Decretatium Sexti & Clemen* 
tmarum perutile Brtuiarium cum tabula per Albertw^ Kune d^ duderflat. Anno fa^ 
iutis. I499» De auftore conf. Denis Garell. pag. 124. Editionem operis ejus- 
dem ab eodem typographo curatam recenfui Fafc. III. ad an. 1486. pag. 56. 
Editio praefens videtur minus nota. 

12. Specuia finalis retributionis tam bono^ operu ^3 mato^: — Petri Re^ 
ginatdeti de ordint fratru mino^: &c. in 4. Charaft. goth. cum fignat. fine 
cuftod. & num. foU. Ad calcem : Ftnit fpecuia — Imprejfum Bafilee per ma^» 
giftri ^acobum de fort^en jlnno noflre fatutis Millefmo quadringenteffmio nona* 
gefimo nono. Finis. Cum Typographi infignibus. Conf Braun pag. 311.^^»!. 
pag. 260. 

13. Bonauentftra de caflitate tt mundicia facerdotum tt c^tero^ nitarismi^ 
niflrorum. in 4. Charaft. german. cum fignat. fme cuftod. & num. foli. la 
averfa pagina fdii 5, ternionis F. — Finit faufte. per prouidum Melchiorem 
Lotttr lAptztnfis opidi conciuem imprtjfum. Jinno falutis. xcix» duodtcimo infuptr 
^funii kalendas foeticiter terminatum. Non habet Leich nec alius quisquam. 

14. Opus Martiani Capelle de Nuptiis Phitotogie tt Mtrcurii libri duo 
dt gnmmatica dt diattSica dt rhetorica de gtomttri^ X}k:) dt arithmttica de aflro^ 
nomia. dt mufica libri feptem. in Fol. Cum epiftola dedicatoria Francifci Vi« 
talis Bodiani, editoris, ad Johann. Chaeregatum Epifc. Catharenfem. Charaft. 

fotli. cum fignat. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : Martini Captlta Li* 
tr finit. Imprtjfus Vicentiet Anno falutis M. ccccxcix. xvii. Kalendas ^anuariai 
fer Henricum at SanSo Vrfo cum gratia & miuiltgio decem annorum : ne impri^ 
tnatur nequt cum commentariist neq^ fine : if coetera : qua in ipfo priuilegio con^ 
iinentuf. Laus Deo & beatot Firginu Cum caftigationibus erratorum , Regi- 
Hro chartarum, & typographi infign. £ditio prima rarifikna. Coxif. Qement 
Tom, VL pag. iig. col. 2. feqq. 

"i5« Cyrurgia Guidonis dt cauiiaco' Dt balntis porrtffanis C^urgia Sruni 
Theodorici Rotandi Rogerii Lanfranci Bertapatit lefu Hati dt oculis cunamufaU 
dt baldac dt oculis. in Fol. Charaft. goth.^minut. cum fignat & num. foU. 
fme cuftod. In prima pag. fol. 270. Expticit — Uenetiis Imprtjus (impenfif 
dai Andree Torrefani dt Afula) ptr Simonem dt Lutrt. 23. mifis Dtcembris^ 
1499. Feticiter. Cum regiftr. chart. Meminit Ortandi pag. 310* 

16. Manuale Parrochiatium (fic) Sactrdotum. in 4. Charaft. goth. cum 
fighat. a. b. c. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : Imprejfum Auguflt ptr 
^ohanntm Frofchautr. Jinno dni. M. cccc. jrcijp.^ (i499) ^^W- ^^S^ P* I34» 
praecipue vero Mtuf. Stuck II. pag. 276. 

lY» Optra Jl gricolationum: Coiumtlta: Varronis: Catonifq^: ntc non 
PaJladii : cum txfcriptionibus & commltariis. D. Phitippi Btroaldi^ Fol% Praeit 

Georg. IIO 
Georg, Merute Alexandr. explicatio diftionum prifcarum in his libris occurren* 
tium. Cum fignat. fine cuftod. & num. foli. Ad calcem : Impre/fa Regii im* 
pefis Fracifei Mazali Regien. Imperante diuo Hercule Ejle. MCCCCLXXXxnilL 
jbie -XX Nouembris. Accedunt D. Ugerii Pontremulenfis carmen, Regiftrum 
chart & infignia Bibliopolae. Meminit Orlandi p. 194. 

18. Paulus Venetus brd. Erem. S. Aug. in 8. Libros Phyficorum Ari- 
ftotelis & in Commentarium Auerrois. Fol. Charaft. goth. cum fignat. fine 
cuftod. & num. foll. Ad calcem : Imprejfum Uenetiis per — Gregoriu di Gfi* 
goriis (NB. folum) Anno — M. ccccxcix. die xxiij. menfis Jiprilis. 

19. Figura Tlieatri, cui fubjertus eft titulus: Terentius cH Dinfforio 
Vocahuloru Sententiari artis Comice ( & cum ) Cometariis ( auftoribus ) Domato 
Guidone Afcenfio. Fol. Folio verfo eodem Philomufi ad typographum epiftola 
legitur, qua editionem Terentii ab ipfo faftam (delignat abs dubio editionem 
Joh. GrUninger anno 1496. de qua paulo poft) magnopere laudat Scripta 
eft epiftola ex Ingolftadenfi fc. Academia, hne nota diei & anni. Charaft. 
rom. cum fignat. & inde a fol. 7. num* foil. nec non figuris ligno incifis quam 
plurimis. Folio refto CLxxxi. poft epigramma Bebelii In laudem Tenntiani 
tiSionis legitur: Impreffum in — Argentina per loannem Gruningtr. Jid illam 
formd vt intuenti iocunaior f atq^ intelleSu facilior ejfet Per loannem Curtum iX 
Eherfpach redaSbim. Anno a natiuitate dni. 1499. Tertio ydus Februarij\ Edi- 
ditio Bibliographis parum cognita, & verbulp tantum infinuata a Gem. p. 239. 
Harw. p. 164. Fabr. T. I. p. ^f. Editores Terentii Bipontini editionem hanc 
cum verfione germanica, hoc anno imprefla ibid. per eundem confuderunt 
p. XIII. Verfionem hanc infra recenfebo N. 43. Ceterum videtur ad normam 
cditionis ab eodem typographo ann. 1496. excufae, & a Freytagio Tom. ilL 
p. 590. & 591. defcriptae fefta: in non nuUis tamen diverfe eft. 

20. Petri Dorlandi, Carthufiani Viola anime p modum dyatogi: intit 
JRaymunda SebundH : ( Sabund. ) — et dominH Domintcu Seminiuerbium. Di ho* 
minis natura ( ppter quem oihia faUa funt ) traSans. Ad cognofcendH fi. dium. it 
kolem. in 4. Cliaraft. goth* cum figuat. fine cuftod. & num. foll. Ad cal- 
cem : Finit dyatogus — Colonie Infflfis — Henrici Quentell — Impnjfus. Jinno 
— M.ccccxcix. Die xxix. mefis M&ii. Conf. JVeisl. p. 718. feqq» ubi & opus 
ipfum, & editio fufe defcribitur. Ex Weisl. habet Denis in SuppL 

21. Philippi Beroaldi de felicitate opufculum. 4. Charaft. rom. cum fig- 
nat. fine cuftod. & num. foU. Folio verfo 4. duernionis D. Imprejfum B(m(h 
nice a BenediSo HeSforis — Anno falutis Millefimo undequingetefimo. Idibus Apri* 
lis &c. Conf. Braun P. II. p. 312. 

22. Declaratio Lepidiffima Ebriofi Scortatoris Aleatoris de uitiofitati 
(quis nempe altero vitio(ior fit?) Difaptantium : Condita a Philippo Beroaldo. 4. 
Cliaraft. rom. cum fignat. fine cuftod. & num. foll.. Folio 4. refto duerni c: 
Impreffum Bononice a BenediSo HeHoris — Anno Salutis Milefimo (fic) undequin^ 
genteftmo &c. cum typographi infign. &, regiftr. chart. Cfonf. Ciement^ T. II. 
p« 22(). 'Braun p. 312. 

a4f Oraiio 
w* 13. Oratw Prouerbiorum condita a Philippo Beroatdo^ Qua doSrina Re^ 
motior continetur. 4. Charaft, rom. cUm fignat. fine cuftod. & num. foU. Fo- 
lio 3. refto duemionis d finit Impreffa Bononice p BenediSfum HeSoris chaUogra^ 
phum accuratiffimum Anno Salutis, m. l^ndequingentefmo. Die xvii. decebris fub 
diuo lodne Bentiuolo &c. Conf. Clement. T. II. p« 230. Braun p. 312. 

24. Epiftolae variorum auftorum graecae. 2. Voll. in 4. Ad calcem 
Vol. I. l^enetiis apud Jldum menfe Martio. M. ID. cum priuilegio uLin cceteris. 
Secundo Volumini praemifia eft Aldi epiftola ad Codrum Urceum fcripta Fene-- 
tiis quinto decimo Calendas maias. M. ID. Ad calcem vero tantum legitur: 
Venetiis apud Aldum. eadl quu ccetera coditione^ Editio accurate defcripta a Z7f- 
nis Garell^ p. 137. feqq. ExftSt apud nos ejusdem operis, &editionis, exem- 
plar aliud, cujus tamen Volumen L mutilum eft, caret enim titulo aliisqiie 
a Denis I. c. commemoratis , & incipit ab Epiftoiis Synefii. Folio fignato ol. 
I^YNEZlOY EniSTOAAl. Minus accurate (ie hac editione differit Brnun P. II. 
p. 317« ubi affirmatf partem, feu volumen primum compIe6li epiftolas ±6. fe- 
cundam eplftolas 9. Dicendum fuerat , epiftolas contineri Vol. l. auftorum 
a6* Vol. II. auftorum 9. 

25. Sermones Gabrielis (Biel) de fejliuitatibus Chrifti. — gloriofe virgi^ 
nis marie. — de fanSlis. 4, Chara6t. goth* cum fignat. fine cuftod. & num. fblL 
Pars quaelibet regiftrum vel praemiffum , vel fubnexum habet. Ad calcem fer- 
monum de feftis Chrifti legitur: Sequutur nunc fermones de feftiuitatib^ beate 
Marie virginis. Ad horum calcem fubfcripta leguntur fequentia : Finis fermoni 
di fejliuitatibus tginis gloriofe Feria fcda poft feftu Otmari fanSi abbatif jlnni^ 
i)g. lc. poft 1400. Sermones de Sanftis, iisdem cum praecedentibus typis 
impreffi haec tantum fubfcripta habent: Finis fermonH de janHis. Sermones dd 
B* Maria Virg. ad ann. 1499. recenfet Braun P. II. p. 3^8. fermone* de lan- 
3;is idem ibid. p. 56. inter libros nota anni carentes. De fermonibus de fe- 
ftivitatibus Chrifti nihil habet« Sermones de feftivitatibus Chrifti , & de iaa« 
€6s commemorat Denis Supplem. p. 515. inter libros fine nota anni. 

26. Suidae Lexicon jgraecum a Demetrio Chalcondila editum, curante 
Johanne Maria Cataneo, pujus ad Albertum Pium epiftola latina fblio reAo 2. 
tegitun fol. Charaft. graecus minutior cnm multis abbreviaturis. fine num. 
foll. fed cum fignat. & cuftod. Charta praeftantiff. Ad calcem poft regiftrum 
Chartarum: jinno ab incarnatione. M. cccc. Ixxxxviiii. (1499) aie xv. nouenh» 
bris , Impr^fum , Mediolani impenfa & dexteritate D. Demeirii Chalconditi^oan^ 
nis Bijfoli Benedi&i Mangii Carpenfium. cum infignibus Joh. Biffoli, & Bened. 
MangiL Folium reftum ultimum Johannis Salandi ad Demetrium Chalcon- 
dilum, nec non ad leftorem carmina continet. Conf. De Bure Bell. Lettr. n. 

2237. Hamb. %\)t 4- p. 186. 

27. Pedacii I^iofcoridis de materia medica libri fex. De Alexiphar- 
macis & Theriacis libri 3, feptimi, oftavi, & noni noroinibus infigniti. Ac- 
cedunt Nicandri Theriaca, & Alexipharmaca , Graece. Fol. Praeeunt titulus 
'graicus, &''Epigramma giaecum in Nkandrumi Aldi ad Hierouymum Dona- 

tum 
IT3 

tum Patritium Venetum Epiftola fcripta Venetih oBauo Idus ^tias M. ID. 
& index plantarum, animalium, metailorum alphabeticus graecus, quae funt 
foll. 6. fme nuni. foll. cum lignat & cuftod. Diofcoridis liber 9. termiaatur 
folio g. verfo quinternionis tt. Folium 10. ejusdem vacuum eft. Nican« 
dri Theriaca, & Alexipharmaca notis marginalibus inftrufta funt, & termi« 
nantur folio 6. refto ternionis E. cum fubfcriptione: V^enetiis apud Aldum. 
JMenfe ^Uo. M. ID. Meminerunt editionis Hamb. ^^L 2. p. 83. De Bure 
Scienc. & Arts n. 1550. In noftro exemplari typis aliis adnexa funt feoriim 
ZXOAIA Eiz AAEHi^APMAKA NIKANAPOY. h. e. Scholia in Aiexipharmaca Ni- 
candri. Sunt foU. lo. Ad calcem vero fola vox teaoz fubfcripta eft. 

28. Computuf Nurebergenfts perutilir clerico 013 figuris textum dectaranti'' 
hus. in 4. Charaft. germ. cum fignat. % B. C. ternis. fine cuftod. & num. 
foll. Ad calcem ultimi fofii verfi: Imprejum Liptzigk^ lacobum Thanner 
Herbipolifem. Anno falutis noflre. 1.4* 99« Meminit Leich p. 76. 

ag. Obfequiate fiue^ benediSHonale fcdht ecciefiam Auguflen. in 4. Charaft, 
goth. cum fignat & num. foll. fine cuftod. Ad calcem folii verfi LXXXL 
imprejfump^ Erhardu Ratdott explicit feticiter. xxvj. die. noueb. anno xprixxxxbc 
Folium fequens reftum diftichon notum Erhardi Ratdott feticia &c. nec non 
ejusdem infignia exhibet Conf. Zapf Aug. p. 132. ex quo habet Denis ia 

Suppt. p. 471- > ^ . . ^ 

30. Decreta concilii Bafilienfis. Subjeftum eft Ad vrbem Bafileam epi^ 
gramma Sebafliani Brant^ ejusdemque folio 2. legitur epiftola hujus editionis 
omnium primae dedicatoria ad Joh. Antonium deS. Geoi^o» Cardinalem Ale- 
xandr. fcripta Ex Bafiliea (fic) katendis Marciis. Anno a natati. (fic) Mccccxcix, 
Idem abs dubio annus impreiiionis » &i locus fuit Eft in 4. Charaft. goth. cum 
fignat. a — 0. fine cuftod. & num. foll. Ultimo occurrit Bulla Nicolai V. afto- 
rum confirmatoria , quae terminatur folio oftavo refto quaternionis o. fine fub- 
fcriptione. Conf. Braun P, U. p. 12. item Zapf. Cat. p. XII. Ex iioc habet 
Dtnis in Supfl. p. 507. 

31. l^alerii probi gramatici de interpretandis romanorum titteris opufcu^ 
lum feliciter incipit. in 4. Praeit folio i. verfo Joannis Bonardi Presbyteri Ve- 
ronenfiSt qui editionem curavit, epiftola dedxcatoria Marco plebano digniJTtmo 
DiuceMarice gratiaru SanSi Fantini Venetiis -■ data eft epiftola n. Idus Jfpri" 
lis iine anno. Charafter romanus eft cum fignat a — e. fine cuftod. & qura. 
foU. Conftat foliis 20. Ad calcem ultimi verfi legitur: Imprefum l^enetiis 
per loannem de Tridino atias Tacuinum anno domini. M, CCCC. IC. VIIIL die. 
XX. Aprilis Regnante llluflriffmo & excellentijjfo Do. Auguflino Barbadico. Finis. 
Non videtur dubitandum , quin per errorem typi pro XC. (90) ir^epferit nu- 
xnerus IC. (99) ut adeo legendum fit M.CCCC.XC.niIL(i4gc)) Ceterum 
apud Fabr. T. lll. p. 98i. editio omnium prima hujus operis memoratur Ve- 
neta anni i5ot. per Jo. Bernardum Presbyterum Veron. curata. Sed vide- 
tur Fabricius noftram defignare voluifle, quemadmodum etiam Oriandi p. 3^2. 

ubi 
ubi editionem Venetam annl 1498. excitavit. Apud alios Bibliographos altum 
eft de ea lilentium* 

32. Plautina uhnti comedia — cum — interpretatione — Petri Vatla 
ptacentini ac & (fic) Bernardi faraceni Veneti. Fol. Charaft. rom. cum fignat, 
& cuftod. fine num. foll. Editio in duas efl: partes diftinfla. Pars I. Vallae 
adnotationes in loca fele^la. Pars fecunda,.Saraceni emendationes, & enarra- 
tiones cum ipfo Plauti textu , qui deeft in parte prima , compieftitur, Foiio 
6. refto termonis m P. I. finitur, ibidemque legitur: Imprejjfum l^enetiis aere 
et impenfa eruditi uiri Marci Firmani. Accedit Regiflrum (chartarum) huius ope^ 
ris — r Cum Gratia Et Priurtegio. . Ad calcem Partis U. folio 3. refto ternionis 
F. eft Finis operis , quod -eft Impreffum Venetiis per Simonem Papienfem diSfum 
Biuilaqua - Anno ~ M. CD. JQCIX^ XV. Klendas (fic) OSlobris &c. Exter- 
nam hujus editionis formam adcurate defcripfit Hetm. p. 190. & 191. in enar- 
rando autem argumento minus adcuratus fuit. 

33. Boethii libri de Arithmctica, Mufica, Geometria, Phtlofophise 
confolatione , & de difciplina fcholarium. Fol. Charaft. goth. cum fignat. cu- 
itod. & num. foll. FoUo verfo 69. Uenetiis Imprejfum Boetii opus per loannem 
et Gregorium de ^regoriis fratres &c. Antuf — 1499. ^'^ 8. lulii. &c. cum re- 
giftro chart« & mfign. typograph. Eft pars editionis plurium operum Boethii, 
quae defcribitur in Neocett, p. 196. & 19^ 

34. Scriptores Aftronomici Veteres graeci & latini, hoceft: ^tii Fir^ 
mici Aftronamicorum libri oSfo integrif & emendatif ex Scythicis oris ad nos nu^ 
per attati. Marci Manitii aflronomicorum tibri quinaue. Arati Phcenomena Germa" 
nico Ccefare interprete cum commentariis & imaginihus. Arati eiufdem phanome^ 
non fragmentum Marco T^ C. interprete. Arati eiufdem Phanomena Ruffo Fejio 
Auieno paraphrafle. Arati eiufdem Phcenomena grcece. Theonis commentaria co^ 
piofijpma in Arati Phcenomena grace. Procti Diadochi Sphcerea grcece. Proc/i 
eiufdem Sphcerea^ Thoma Linacro Britanno interprete. Fol. Praeeunt folia fex, 
Htulum , Aldi Manutii ed Guidonem Pheretrium Urbini Ducem , & Pefcennii 
Francifci Nigri' ad Hyppolitum Eftenfem Cardinalem epiftolas , nec non Elen- 
chum Librorum , & Capitum Julii Firmici compleftentia. Folio feptimo opus 
incipit romano charaftere elegantifiimo imprefium cum fignat. & cuftod. fine 
num. Toll. Chartae fignatae funt litteris a — h. item aa — kk. Folio refto 
oftavo quaternionis kk. liber oftavus Julii Firmici terminatur: Venetiis in cedi^ 
hus Atdi Romani menfe lunio. M. ID. cum privilegio ad 10. annos, & regiflro 
chart Cum Maqilio novae fignaturae funt A — N. item N. 0. P — T. Folio 
oftavo refto quaternionis T. haec cu^ca medium paginae tantum leguntur: Ve* 
netiis cura , & ditigentia Atdi Rd. Menfe o&ob. M. ID. Cui conceffum efi ab 
Ittu. S. V. ne hos quoq^ tibros atii cuiquam impune formis excudereticeat. Conf. 
Dc Bure Sciences & Arts n. 1972. Gaignat n. 1244. 

35. Commentarii qucefiionum tufcutanarum (cum textu) editi a Phitippo 
beroatdo. Fol. Cliaraft. rom. cum fignat. & num. foll. fine cuftod. Ad cal« 
cem folii 114. refti: Imprceffum (fic) Venetiis p Baiftholomeum di Zannis dc 

SitmiUer Fafc. IV. P Porte^ "4 
Portejio. 1499. die. xvii. Menfts ^HL cum regiftro chart* Editio prima. 
Conf!. FreytagAppar. T. I. p. 255. 

36. Cyrurgia magiftri Petri de targelata, Fol. Chara^l. goth. cum fig* 
nat. & num. foU. (ine cullod. Folio re6lo 131.' poft tabulam & regiftrum ciiarL 
tantum legitur: Ucnetiis. 1499. die la. Septembris. Conf. Braun P. II. p. 317« 

37. Nicolai Perotti Epifc. Sipontini Cornucopiae, five commentarii lin* 
gu% latinae. Fol. cum Praefat Aldi. Cbaraft. rom. cum fignat cuflDd. & m 
ipfo quidem opere » feu commentariis ctiam cum mimeris paginarum , non fo« 
liorum tantum. Ad calcem paginae 642. poft regiftrum chartannn legitur: 
Fenetiis. In JEdibus Aldi. Menfe. ^ulio. M. ID. cum priviiegio. Con£ Hilm. 
p. 192. & 193- 

38. Joh. Craftonit Carmelitae, LexicenGraeco-Latinum. FoL Prait 
Epiftola dedicatoria Boni Accurfii ad Francifcum Turrianum. Charaft. uter« 
que elegans cum fignat. & num. foli. roman. a fol* II. usque ad fol. CXXVIL 
In relic^uis ab 128. usquead 256. ex typographi negligentia defiderantur. Fo« 
lio verio 256. iegitur: Mutina ImprceJJum. in cedibus DionyRi Bertochi hondn. 
fubterraneis. Anno humance redemptionis. Mitleftmo Nonage/mo Nono. (omiflb 
cententario ) Tertio decimo Katen. Nouemb. Diuo Hercule efienfu Ferrariee duci 
imperii habenas gubernante. Folium 157. re6lum condnet Regifirum Chart & 
typographi infignia. Noftro exemplari adnexum eft, aliistypis, Lexicon al« 
phabeticujn latinorum vocabulorum, quibus graeca praecedenti refpondent» 
cum correftione errorum Typograptiiconun in fine annexonun. Huius lexid 
latini au£lor Ambrofius Regienfis fe illud rogatu Simonis Bambacii coinpo« 
fuifie teftatur ia praefatione Regii Lepidi fcripta tertio nonas ^tias. M. A 
(i;oo) Craftoni Lexicon fecundum hanc ecutionem excitavit Ortandi p. aotiw 
Lexici autem Latini nullam facit mentionem. 

40. Ciceronis Epiftolae familiares cum plurium commentariis. foL 
Chara^l. roman. cum fignat. & num« foll. fine cuftod. Ad calcem folii CCXXXVL 
re6li Expticiunt Marci Tuttii Ciceronis epifiotce famitiares cu comento Hubertini 
Crefcitinatis & Martini philetici fuper eptfiolis eteSis & Georgii Merute Atexan^ 
drini : Addita etiam funt nonutta atia loca pcr Angetu Ptatianum (fic) interfta^ 
ta Imprcejfe per ^acobum zachonem pedemontanu. fub annis — Miltefimo. ccce« 
txxxxix. die decima menfis ^unii. Editio , ut videtur incognita* 

40. Laurentius Vaoia de Elegantia Ung. lat Sc de Pronomine fui cum 
Lima Aatonii Mancinelli. FoL Chara6):. rom. cum fignat a -^ o. fine cuftod« 
& num* foU. Folio 4. refto quaternionis o legitur : ImpreJ/um VimtHs per 
^o. Baptiftam Sefa. Anno Domini M. CCCCXCIX. Die. VII L FebruarH. Ac* 
cedit infigne typographi, & tabula 3. foliorum, 6c dimidiL Editio« ut vide« 
tut 9 minus cognita , commemorata tamen ab Ortandi p. 59. 

41. Compendium iuris canonici. FoL Charaft. goth. cum fignat. fine 
4Cuftod. & num. folL Ad caicem columnae 3« folii 7. quaternionis :: FsnH 
compendium iuris canonici. imprejfum Argitine: gnno dni. Mccccxdx. in dii fito 
Appoltonii j^ginis 4t mii. 

. 4a« Tereft« 
irs 

" 42. Terentii Comoediae Theodifce. Fol. Cum figuris lignb incifis , fig- 
nat. & num. foU. roman. fine cuftod. Folio refto CLXVIIL ©etrurft in &er 
Ntferltc&en un^ frpen flatt Qtra^burg t)On ^ati^ grilninger* Vnb feUcglid^ 
cieenbet vff $vnff^8 v^r fant (Sregorien Cag. Hrtd^ Crijli geburt. 1499. 
Conf. Panzer AnnaT. p. 24 r. feq. ^rfltifi P. II. p. 309. 

43. Ptrfiui cum tribus cementariis (fic) Cornuti Phitofophi — ^oannis 
Britannici — Bartolomei Foncii — fol. Charaft. rora. cum fignat. & num. foU. 
rom. fine cuftod. Folio verfo LXIII. Imprejfum Venetiis fumtu — ^oannis de 
Tridino. Anno — M. CCCC. XCIX. Dieuero. IIII. Mefis NouebrisRepanle ^ 
Jiuguflino Barbadico Cum Gratia Et Priuilegio. Regiftr. Chart. & infign. Bib- 

^iopofe. Habet Orlandi p. 53. 

44. Johannis Peyligk Czitzenfis Artium Mag. Phitofophie Naiurnlis 
CompendiH — ex S. Thoma Aq. & iEgidio romano excerptum ;fo]. Cluiraft. 
goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foli. Folio 7. verfo quaterni Q : Imrffvm 
ift opus iflud in infigni oppido Liptzenft opera et fotertia JMelchiar ( lic ) Lotter 
Anno — Milleftmo quadringenteftmo nonageftmo nono pridie idus feptebris. Non 
habet Leich: necalius, quod fciam, Bibliographus. Attamen Leich p. 65. & 
ex eo Freytag Apparat. T. L p. 539. excitarunt editionem hujus operis ab eo- 
dem typographo die eadem fed anno 1A91. faflam. Prior teftemadpellat 
Catalog. .J. G. Schwarz. Videtur mihi fulpefta editio. Freytag loc. cit. habet 
pauca de auftore. 

45. Summa de ueritate — Thome Aquinatis — per — Theodoricum de 
Sufleren cbuentus Cotonienfl fratrum predicatorH regentem — reuifa — jprifline in-- 
tegritati reddita &c. Fol. Charaft. goth. cum fignat. & num. fdll. nne cuftod. 
Folii Clxxvij. columna 4. poft fex difticha in laudem hujus editionis finit hae 
fumma Imprejfa Agrippine^ opera atq^ impefts — Henrici Quentell. — Anno — 
nonagefimo nono fupra mitteftmum quadringenteftmH Ipfo die cetebritatis autoris 
curfu fetici ad finem ufq^ perduffa. Habet Denis Suppt. p. 476. ex 2. Biblio- 
thecis tantum. 

47. Commentaria (Julii) Ccefarisk. de Bellis Gallico, Ciuil:; Alexan- 
drino, Africo, Hifpano. Fol. Charaft. rom. cum fignat. fine cuftod. & num. 
foU. Ex recenfione Hieronymi Boninii, cum indice alphabetico locorum & 
populorum. Ad calcem folii verfi 5. ternionis r: Imprejfum P^enetiis. fumptibus 
dni BenediSi Fontana Anno ab incarnatione domini. M. cccc. xcix. Die uero. xiij. 
Apritis. cum regiftro chart. Conf. Gem. p. 264. feq. 

47. Perutite copendium totius togice loannis Buridani cH. prectariffma So^ 
iertifftmi uiri lodnis dorp expofttione. Fol. Charaft. goth, Hcum figiiat. fi* 
ne cuftod. & num. foll. Folio 5. verfo ternionis y finit opus Impreffxm Ui^ 
netiis per PetrH: loanne de quaregiis Bergomenfem. Anno dni. M. cccc.xcix. die 
xj. Maij. cum regiftr. chart. Non habet Ortandi p. 54. ubi opera a Queren* 

io imprefla recenfet: videtur tamen infinuafle p. 393. ad vocem Buridanus^ 

Iditionis anni 1490. meminit Denis Suppl. p. i^b^ 

P a .48. Expo^ 
Ii6 

48. Expojhio Dini Florentini fufer tertid et quarta et parte quttce Fen 
quarti canonis Auicene cum textu. dltilis de fulgineo fuper traSlatu de Lepj^f* 
Gentilis de florltia fuper traBatibus de dijociationibus et fraSaris. TraSatus Dini 
de poderib^ et mifuris. Eiufdem de emplaflris et vngUentis. Foh Charad« goth* 
curii fignat & num. foU. a 2 — 152. Folia 10. pofteriora numeris carent. ul- 
timo refto Expliciunt unquenta — Imprejfa Venetiis — exvenfis — Andree de Tof 
refano de Afula : ^. M. ^ohannem Hertzog alemanum ae Landaw. Anno falu^ 
tis domini. 1499. die vero Decembris. 4. cum regiftro Chart. & infignibus Bib^ 
liopoise. Editio ut videtur, incognita. 

49. Quefliones fubtilijjime Scoti in metaphiftcam Ariftotetis. Eiufdem depri^ 
mo rerum principio traSfatus Atqu^ Theoremata cum caftigationibus Mauritii 
Hibernici Ord. min. cum epiftola eiufdem dedicatoria ad Petrum Barutium 
Epifc. Patavin. Charaft. goth. cum fignat. & num. folL Ad calcem colum« 
nae 4. folii 233. Expliciunt — Imprejfa Uenetiis — expenfts — Andree de Afu^ 
la: ver magiftru ^oanne Hertzog de Landauu Aleman 1499. Tertio decimo ka* 
tedas Septebris. Pauli Amaltliei , & Danieiis Cajetani Alexandrei Cremonen- 
fis epigrammata. Novit Denis Suppl. p. 463. ex Pray. 

50. Elenchi loannis Scoti Duns. Ex recenfione Oliuerii Jonti Art & 
Med. Doft. cum epigrammate Petri Garaotti. in 4. Charaft. goth. idem, ut 
videtur, qui operis praecedent. cum fignat & num. foll. Ad calcem colum- 
nae 3. folii 31. Expliciunt quefliones — imprejfe Uenetiis Anno domini Milleftmo 
quadringenteftmo Nonageftmo nono. quinto Nonas OStobris. cum Tabula. Vide« 
tur editio incognita. 

5 1 . Liber decretoru ftue pdnormia luonis accurato labore Jumoq^ fludio 
in vnum redaSta continens. in 4« Cum effigie Juonis in averfa folii i. paginat 
& epiftola Sebaft. Brant ad Joh. Gatzonis plebanum Bafileenfem, Charadt 
goth. cum fignat. & num. foll. Folio CLXXVIIL retto terminatur opus im- 
preffum Expefis Michaelis furter — (ergo Bafilee) Anno — M. CCCd 
XCIX. Menfts Martii die fexta. — cum Furteri infignibus. Conf. Braun P. 
II. p. 3II- 

52. Verborum deponetalium traStatus. in 4. Charaft. goth. cum fignat 
A — D. fme cuftod. & num. foll. Folio 3. verfo duernionis D. legitur: /m- 
prejfum Liptzkper Melchiorem Lotter* Anno dni Millefmo quadringentefimo Nono^ 
gefimo nono Oaauo deniq^ Mau kalendas. Non habet Leich nec Denis in Supph 

53. Martyrologia Viola SanStort^m. Subjefta eft figura ligno incifa 
Mariam , ceu Reginam Sanftorum omnium exhibens. In averfa etiam folii 
^jusdem pagina S. Stephani lapidatio exhibetur. in 4- Praeit regiftrum folio- 
rum 9. Charatt. goth. cum fignat & num. foll. Folio refto CXXIII. Uiola 
fanSto^ finit feliciter. Anno dni. M. cccc. xcix. die. viij. menfis Februarij. Nefcioi 
cur poft Zapfium Aug. p. 130. Braunius P. II. p. 310. editionem hanc Augulte 
Vindelicorum excufam efle adfirmet Videtur potius Argendnae per Joh. Priils 
excufa. Certe imago B. V. Marias, ceu Reginae Sanftorura omnium* hui« 
editioni praefixa exhibetur etiam in fronte operis immediate fequentis , quod 

Joh. 
Joh. Priifs Argentinae impreflit. Litterae etiam majoris alphabeti in utroqua. 
hoc opere easdem funt Ceterum editionem hanc excitarunt etiam Gem. p« 
267* & Denis SuppL p. 469. 

54. DiSa (commentaria) iohanif fynthen fuper prima parte atex. andri 
de Villa Dei. Dma — fuper Scdh parte Alex. Subjeaa eft huic titulo figura 
ligno incifa, cujus memini ad num. praec. in 8- Voil. 2. Charaft. goth. cum 
fignat. fme cuftod. & num. foll. Ad calcem I. Partis foUo 8* refto qliater- 
niohis 3£ : Finiit — impreffa p IndufiriH ^ohanl Prufi argentin. Anno ani. M» 
cccc. xcix. xiiij. die menfis Martij. Folio 7* verfo quaternionis r : Ftnit hic 
Glofa (fic) fuper fecunda parte — ImpreJJa argentine ^ indufirii vic^ loannem 
prUfs. Anno. M. cccc. xcix. -Habet Denis in SuppL p. 475. feq. Forma noa 
in 4. fed in 8* eft. 

55« Elegantie minores Augufiini dati. in 4. Chara6i. goth. cum fignat 
a. b. quaternis , & c. duerno , fine cuftod. & num. foll. Folio 4* re£lo duer« 
ni c; Augufiini Dati — libellus — Explicitus eft. Imprejfum Uienne p iohannl 
Winterburg. anno domini 1499. Denis nec in IFsen. nec in Suppirhmc ha« 
bet editionem. 

^6. Job. Bapt. Trovamate ord. mln. Summa cafuum , Rofella adpel« 
lata. in 8. Praeeunt epigramma Ad emptorem^ & tabulae» aliaque foIl« 14» 
Fol, 15, quod inter numerata primum efl, opus incipit. CJharadi goth. mi- 
nutUn cum fignat. & num. foll. fine cuftod. Folio 479. refto culumna 2: Ex^» 
fticit fuma Rojella, cH maximo fiudio emendata. Uenetiis imprejja per Paganinum 
de paganinis. Anno domini. M. cccc.xcix. die vera. xxi. (21} decembris^ cum re- 
gilhr. chart. Conf. Helm. I. p. 192. WeisL p. 731. Leich p. 140. 

57. Nicolai Salyceti Art. & Med. Doft. Abbatis Bomgartenfis Liber me^ 
ditationu cofejftonum ac orationH deuotarum qui Anthidotarius anime dicitur cH ta» 
hula infertus. in 8« Cliaraft. goth. cum fignat. & num. foUL In columna 4« 
folii 154. finit opus Imprejfum Uenetiis. Anno dominice incarnationis 1499. Ter^ 
tio kalendas Apriles. cum regiftr. Chart. Editio , ut videtur , incognita* 

58. Prima, & fecunda Pars Leftnrae in Librum VI. decretaL Pliilippi 
Franchi. Fol. maj. Charaft. goth. cum fignat. cuftod. & num. foll. Folio 
CXXXL col. 2. Prima pars — fine^ tetigit -— Imprejfa Uenetiis p BernardinH 
Benalium. Pars autem fecunda terminatur columna 2. folii CLVI. Accedit 
vero tabula, quae & fequens folium occupat. Ad hujus calcem legitur: Ex^ 
plicit — Imprejfum , Uenetiis : nnra impenfa Francifci Bibliopole de Perufta : nee 
non Bernardini Benalij: Cura — ipfius Bernardini Benalij. Cum priuilegio — 
per deceniu^. — Anno Dni. M. ccccxcix» cum reg^ftr. cliart. Accedit repeti- 
tio Rubricae de teftamentis fic vere ad verbum imprelTa , ut continetur in par« 
te fecunda ipfius operis inter ceteras rubricas. 

59. j^rifconfutti acutijftmi domini Philippi Franche de Perufia. LeSura 
admiranda piper Titulo de Regulis iuris in VL Fol. maj. Charaft. goth. cum 
fignat. & cuftod. fme xium« foll \si coL 4« foUi 31. du^onis f£ Explicit -— 

Impref^ 
%i9 

Imprejum Uenetiis mird impenfa &c. &c. ut in opere praeced* jinno Domini 
M.ccccxcix. cum regiftr* chart NeocelL p. 202. 

60. Repertorium ad Speculum judiciale Duranti. FoL ma^. Charaft. 
goth. cum fignat & num. foli. fme cuftod. Foiio 80. refto legitur; Uewtiis 
per JBaptiflam de tortis. Mcccclxxxxix. die. viij. aprilis. cum infign. typographi 
& regiftro chart. 

6r. Celeberrimi — Francifd Cardinalis ^abarelle Commentarii in Qemen^ 
tinarum F^olumen : Cum annotationibus et additionibus domim Phitipfi Franchi de 
Perufia : et domini Nicotai Superantii : ^ris vtriufy^ doc. Fol. maj. Chara6U 
goth. cum fignat cuftod. & num. foU. roman. Columna 4. folii CCV. Ex-^ 
pticit teSura — Imprejfa Uenetiis per Bemardinum Benatium — Ano domini. M« 
ccccxcix. die. vttimaOStobrij. (fic) cum regiftr. chart. 

62. Azonis JC. Summa« Fol. maj. Charaft. goth. cum fignat cuftod. 
& num. foU. Columna 4. folii 277. expticit Imprejfa Uenetiis — Georgio jlr^ 
fiuabeno jinno dni. M. ccccxcviiij. aie. xx. declbris. &c. cum regiftr. chart. & 
indicibus foll. 17. De auftore conf. Freytag Appar. T. I. p» 580. feqq. & au- 
ftores ibi citatos. Editio videtur incognita. 

63. Alexandri Tartagni Imolenfis Confil. Vol. I. 11. III. & IV. Conf. 

N. 73- ad ann. 1498. 

64. Nouetta loannis m.dree fuper Jexto decreta.lium^ Fol. maj. Cum 
fignat* & cuftod. fiue num. foil. charaft. gDth. In col. 2. fol. ^. quaternionis v: 
Opus auree Nouette — feticiter finit. Imprejfu Uenetiis a Phitippo pincio Man^ 
iuano. Anno domini. M. ccccxcix. die primo Martii. cum regiftro chart. Vide« 
tur ignota editio. 

65. LeSura — Angeti aretinijuper tnflitutis nouiter reuifa. fol. maj. Cha- 
raft. goth. cum fignat cuftod. & num.^folL Folio 389. col. 4. Ex^ 
plicit teStura — Imprejfa Uenetiis a Phitivpo plcio Mantuano: — Anno dfii 1499. 
die. 3. OSobris. cum regiftrb Cliart. Haoet Denis Suppt. p. 459. ex Cann. nrpp. 

tantum. 

65. Jafonis de Mayno Leftura in I. P. Cod. — cum priuitegio. Fol. maj. 

Charaft. goth. cum fignat cuftod. & num. foll. Columna 4. folii 168. fubfcrip- 
tionis loco Regiftrum diartarum a — x. habetur. Accedit vero ejusdem aufto- 
ris Rubrica de iure emphiteutico — emendata ab ipfo auftore anno — Mcccc 
Ixxxxi. Hic typographus columnarum numeros adhibuit. Ad calcem col. 
ccxxiiij. Exptieiunt comentaria in prima partem Codicis — Impreffa venetiis per 
SernardinH flagninH de Tridino — Annofatut Mcccctxxxxix. die. viij. nouem^ 
hris. cum regiftro chartarum A — H. & tabula foliorum 6. nec non typo- 
grapiii infign. Habet Denis Suppl. p. 469. ex Ccef tantum. 

67. LeStura — Raphaetis Futgoji fuper Jcdh parte. ff. veteris &c. Fol. maj. 

Charaft. goth. cum fignat & cuftod. nne num. foll. Folio 10. col. 2. quinter- 

. nionis ff terminatur opus cum privilegio fenatus Veneti imprefliim ab Angeto 

Sritanico — Brixie aie xxiij. Septlbris. M. cccc. xcix. cum regiftro chart & 

typographi iofign. Videtur editio incogoita. 

68* JoIl 
119 

68. Toh. Bertachini Repertoriuin Jufis utriusque. FoL niagn. 3. VolL 
Charaft. goth. cum fignat & num. foL fine cuftod. Volumen L conftat Fo. liis 
icccvij. VoL IL Fo. liis cccxlvHj, VoL 11 L Fo. liis cccU. Voluminibus fingulifl 
praemifla eft tabula : fubjunftum vero regiftrum chartarum. Columna 4. folit 
cccli. VoL IIL legitur : Jflud opus finitu fuit in vigiiia beati iohannis bapti/Uj, Anno 
dni. M.cccc.xcix. Editio adcurate fa6la» &, ut videtur, incognita. 

69. Alanus in epuerbiis mitrice cofcriptus cH fententiis exponibitibus utiiif 
ad bonorH morum inflruaidem. 4. Charaa. goth. cum fignat. A — F. fine cu« 
ftod. & num. folL Folio 6. refto ternionis F legitur ; Imprejfum Lyptzli j^ Mei^ 
chiorl Lotter Jlnno faiutis noflre (poft 1400.) Nonagefimo nono. Opus alias 
DoSbrinaie attum dicitun Habet Leich p. J5. 

7o# Almanach noua pturimis venturts inferuientia: per loannem Stoeffleri^ 

num luftingenfem & lacobum Pflaumen Vimenfem accuratiffime fupputata: & toti 

fere Europe dextro fydere impartiata. Sunt Ephemerides ab anno 1499 — 

1531« inclufive. 4« Praeit Tabuta CorreStoria In Ephimerides -^ item epiilola 

^edicatoria , Toannis de monte regio in Ephemerides conunentarius cam ad^« 

tionibus Stoefflerini, & Pflaumii, tabul% domorum caeli. Haec omnia foliif 

39. impreffa funt. Tunc ipfae incipiunt ephemerides fecundum ordinem aiino* 

rum gothico charaftere impreflas fine cuftod. fignat. num. folL Ad calcem 

ephemeridum pro anno 1531- Folio 14. verfo hsec tantum leguntur imprefla: 

Ofera artefo imprefRonis mirifica viri fotertiffimi loannis Reger Anno fatutis ckri^ 

fl% domini 1499. Idibus Februariis He Ephemerides noue exptett atq^ abfotute fwA 

Uime: LeSor vate. Subjeftae funt litterae capitales IMS. Videtur ignota editiov 

71. Acutiffimi'^ Barthotomei fozini — comentaria in titutu. ff^ de acqmfm 

poff. edita pUis dno domini. m. ccccfxxxxi. feticiter incipiut. in Fol. Charaft» 

goth. cum Hgnat. fine cuftod. & num. folL Ad calcem : Impreffuni m — ciui^ 

tate ipifana per me hieronymum Ancharanum Reginum de Cruce Anno •>» M. CCCfr 

UxxxvUiL irV« i. ^anuarij. Subjefta eft figura cruci& LIBRI 


-Z.W- 
L I B R I 

NOTA ANNI IMPRESSA CARIENTES, 

E T 

ULTIMO SALTEM SECULI XV. 

DECENNIO IMPRESSI. 
CLASSIS L 

LIBROS COMPLECTENS NOTAM LOQ VEL TYPOGRAPHI, VEL 

UTRIUSQUE IMPRESSAM HABENTES. 

199. Incipit prectarum opus Alberti magni de predicabilibus & predica^ 
mentis. FoL Charaft. goth. cum fignat. frne cuftod. & num. foU. Ad cal- 
€em ; Imprejum Papie per dcpoforum de canibus imprejforem JolertiJJimum. 

aoo^ Centiloquium Hermetis^ feu propofitiones C. de futuns contingeii« 
tibus. in 4« Charaft. germ. fme fignat. cuftod. & num* folh conftat 6. foliis, 
Ad calcem Martini Herbipolenfis , typographi Lipfienfis » infignia funt adjefbu 
Unde etiam Leich pag. loi» eidem typographo attribuit. 

201. PafTionis dominice fermo hijlorialis notabilis atfue preclarus venera^ 
hilis domini Gabrielis biel Artium magijlri : facre theologie licentiati. in 4. Edi* 
tio curata a -Florentio Diel. Cbaraft. goth minut cum fignat. fine cuftod. & 
num. foll. In coL 3. foL 54. Dominice pajjftonis — fermo — emendatus ex ori^ 
ginati — et in imperiati opido (fic) hagenau imprejfus fc. finit. Accedunt duae 
introduftiones , ad quarum calcem legitur tantum: Deo gratias. Conf. Braun 
P. IL pag. 57* 

ao2. ^ujlini Et. L. Flori Epithome. in foL Charaft. rom. cum fignat.& 
num. folL fine cuftod. Juftini Hiftoriae terminantur folio xxxix : Flori autem 
Epitome folio LVIL (57) Ibidem 4. difticha leguntur , ex quorum poftremo 
difcimus , Juftinianum Romanum hanc editionem recognovifle. Acccdit vero 
Marc. Ant. Sabellici ad Joh. Matth. Contarenum, Patricium, epiftola, in qua 
adfirmat, Flori & Juftim epitomas nunc primum afe accuratifiime caftigatas, 
& a Bernardino Rafinio , Novocomenfi adcurate impreflas efle. 

203. Expticiunt articuti reprobati parijius : impfi padue ^ magiftrum mat* 
theum cerdonis de vinde/chgretz. Haec ad calcem leguntur opufculi 10. foliis 
conftantis. in 4* Sine cuftod. fignat. & num. foll. Matth. Cerdonis Paduae 
inMpc^i&t. Conf. Braun P. II. pag. 3$. \ 
lai ^OJL TraSfatuf feruitutum urbano^ prediorum domini Bartholomei Cepolta 
^eiufdem TraSatus Cautelarum — in FoL Charaft. goth. cum fignat. fine 
cuftod. & num. foU. Ad calcem traftatus prioris legitur : Explicit TraSatus 
de feruitutibus urbano\ prediorum — Barthotomei Cepotta Ueronenfi. Ad cal- 
cem traftatus pofterioris » qui feorfim haberi potefl , fed iisdem tamen litteris, 
eidemque chartae impreifus eft : Finiunt cautete vtriufque iuris monarche Domini 
Barthotomei Cepole Ueronenfts^ Imprejfe Uenetiis per jSndream de Bonetis de Pa^ 
pia. , Editio , ut videtur , incognita. 

10$. TraStatus peregrinus de duetto. d.^ohdnis de Lignano Mediotanen-' 
fts. nuper inuentus et in tucem per magiflrum ^hanem de tignano eius agnatum. 
Jid utititatem poflerorum editus. fol. maj. Ctiaraft. goth. Eft 4. foiiorum cum 
iignat. a. a. Ad calcem : Expticit traSatus compofitus per me ^o. de Lignano — 
Jn fludio Bononienft. Jlnno domini Mccclx. (1360) pendenti forti exercitu in ci' 
uitatem qui caufam dedit huic tra&atui. — cum infignibus V S i. e. Vdalrici Scin- 
zenzeler. Ergo Mediolani impreflus eft hic traftatus. 

206. Uocabutarius poeticus ftue Etucidarins Carminum et Hifloriarum. con^- 
tinens fabutas. Hiflorias. Prouincias Urbes Infutas Ftuuios et Montes ittuflres et 
cetera. Subiefta eft imago feruatoris. in 4. CJiaraft. goth. minut. cum fig- 
nat A — G. fme cuftod. & num. folL Ad calcem: Imprtjfum Cotonie apud 
predicatores. Conf. Braun P^ II. pag. 16. 

207, Diui Thomce Aquinatis in tibrum de jlnima Ariflotetis. Expofjtio 
Magiflri Dominici de Flandria ordinis proedicatorum in eundem librum acutiflimce 
quefliones et annotationes in fol. Charaft. goth. cum fignat. A — fine cuftod* 
& num. foll. Ad calcem : Uenetiis per Simonetn beuitaque papienfem cum gra^ 
tia. Accedunt regiftrum Chart. & infignia typographi vel Bibliopolae, Aa- 
gelus aimirum finiftra lilium tenens. 

aog. TraEtatus de efficacia aque benediSe magiflri ^ohannis de Turrecrci' 
mata. cum figura ligno incifa facerdotem exhibente populum aqua benedifta 
afpergentemc in 4. Charaft. goth. cum fignat A. B. duernis , fine cuftod. & 
num. foU. Ad calcem : Imprejfum Numberge per ^ohannem Stuchs^ Editio Pan- 
zero in N. incognita. Habet Denis in Supplem. p. 684. 

aoQ. Preceptorium perutite in quo dece^ fermonibus materia putcerrimis au'- 
Soritatibus futcita pro uno quoque preceptorum decatogi predicabitis compendiofe 
perflringitur. in 4. Charaft. germ. cum fignat 2t — %. fine cuftod. & num, 
foli. Ad calcem infignia Martini Herbipolenfis typographi Lipf Habet Leich 
pag. 102. 

sio. TraSSatus de arte curandi vitia — ^acobi Carthuftenfts^ — in 4. 
Charaft. idem , qui opufculi praecedentis , cum iignat 2i & B. quatemis C. 
terno, fine cuftod. & num. foU. Ad calcem: Expticit Tra&atus de arte vicia 
iurandi Reuerendi patris domini ^acobi Carthufmfts. Cum infignibus Martini 
Herbipolenfis typographi Lipf. Habet Leich pag. 103. 

SetnuUir Fafc IF, Q an. P«rua ini 
2XT. Parva Logicalia. in 4. Charaft. gcrm. fine fignat cuftoi & num. 
foll Eft foliorum 15. Ad calcem: Imprijump Fredericum Kreufner Laus deo 
clementijpmo. cum infignibus typographi. Ergoworimbergae. Non habet Pan^ 

zer in N. 

2ia. Equens (fequens) queflio determinata eft in fuodtibeto ftudS Erjffbr^ 
denfis. j9nno 1486. — Utrum f quemadmodum ante fecundum Ckrifti aduentum. 
qui in fine feculorum expeSlatur. antichriftur — eft reuelandus Ita finale poft iudi-^ 
cium ipfe,cumfuis complicibus in inferno eterncUiter fit cruciandus. in 4. Conftat 
foliis 44. fignatis a — f. fine cuftod. & num. foll. charaft. goth. Alberti Kune» 
ut videtur. Ad calcem : Et tantum de ifta queftione cum fuis problematibus. 
Imprejfum Memmingen. Habet Denis in Supplem. 

213. Compendium Theologicae veritatis. Praemifla funtthemata fecro^ 
rum fermonum ad hujus compendii normam concinnata anno 1310. a fratre 
Bernoldo Monacho caefareertfi ord. cifterc. in Fol. Charaft. gdth. Johannis 
Zainer, Ulmenfis typographi, fine cuftod. fignat. & aum. foU. Ad calcem: 
Sit Laus deo. Accedit vero Theologi/ce (fic) ueritatis compendium. atphabetico 
ordine regiftratum (uno verbo: index alphabet. materiarum) ac in regali ovido 
(fic) vlma per ^ohanem ^ainer imprejfum feliciter incipit^ & conftat 13. loliis 
impreflis. Ad calcem: Finis regiftri. Cum Bernoldus fua themata ex com- 
pendio jam anno 13 10. compofuerit, ut in fronte operis legitur , nequit com- 
pendii hujus theologici auftor efle Thomas Dorniberg, qui Saeculo XV. flo- 
ruit. Conf. difta a me Fafc. lU. pag. 13 8- & 139. Editionem hanc defcrip- 
fit JBraun P. L pag. 100. 

214. Rolandi capetluti Chrifopolitani Phitofophi ^parmenfis: ad Magiftrum 
Petrum de gualandris de parma : Cyrurgicum optimum : Traffatus de curatiom ve^ 
ftiferorum apoftematum. Incipit feliciter. in 4. Charaft. roman. fine cuftod. iig- 
nat. & num. foll. conftat. foliis 6. Ad calcem ultimi legitur: Rome imprejfum 

j^ Ingeniofum viru Ma^iftri l^dalrici gallu de Almania. Conf» Aud. pag. 380. 
2cf. Textus hijlorie de Anima Areftotelis philozouorum Peripathetieorum 
principis foeliciter inciptt. in Fol. Charaft. german. cum fignat. ^ — §• Q^^* 
ternus eft 21. ceteri terni funt, fine cuftod. & num. foll. Poft medium pri- 
mae paginae folii quarti ternionis %. eft Finis textus hiftorie de anima Areftotelis. 
Accedit vero defcriptio membrorum corporis humani , terminata in averfa pa« 
gina folii f . ternionis ^- I" eadem pagina confpiciuntur infignia Martini Her- 
bipolepfi typographi Lipfienfis. Eaitio, ut videtur, jam indicata a Leich 
pag. xoo. 

a£6. jfti bifem bt!ct>lin Dtnbec m4n| voit m(M etnem "^tfgSi^tn 
Ceiitfcben fdr|len Dnnb ^erren fdbreiben fod | 2(uc& ^ttcer t)nnb (nccbcen | 
©teccen t)nrib S4tfl(icben. In 4. Continet formularia infcriptionum epiftoli- 
carum. Eft foliorum fex fine cuftod. fignat. & num. foll. Ad calcem : <Bu 
CrucPc ju tnemmingen. Editio , & opufculum ipfum videntur incognita. 

217. Opufciilu loanis De Sacro Bufto Spericum Cum Notabiti comento a 
Magnifico viro IFenceflao fabri de Budrvej/jz (fic) pudicine DoSore editol cumq^ 

pgfkris lY- fipiiris tixium declarantibus vtUiJJimis. io 4. Charaft, gertn. cum fignat. %^% 
fine cuftod. & num. foll. In prima pagina folii o^vi quaternionis % Opu/cu^ 
tum Magiflri loannis de Sacrobufio — per — Wenceflaum Fabri — bene corre^ 
8um et dejuper commentatum Jinit foeliciter. Accedunt infignia Martini Herbi- 
polenfis typographi Lipf. 

21 8« Sulpitii Verulani oratoris pjlantiffimi opus grammaticum de generibus 
gt nominnq^ (fic) dectinationibus depteritis &fupinis verbo/^ de^ntitate Jyllabarii 
tt de multiplici diuerfitate carminis. cum vocabulis ( Lexico vocabulorum ) ex di^ 
uerfts auSofibus colleSis. in 4. Charaft. goth. cum fignat. a -* p. & numeris 
paginarum, feu foliorum potius, e. g. Pagina xij. fine cuftod. Folia tria po- 
firema 115. 1x6. & 117. numeris carent Ad calcem fol. 114. poft tabulam: 
Qarijpmi oratoris fulpitii verutani op^ injigne grdmaticu Jinit Impreffum Dauatrioe 
(fic) inplatea epifcopi. Folium 117. nonnifi Tabulam, feu Regiftrum Charta- 
rum continet. 

219. Efopus grecus ffer Lauretium Valtifem traduSt^, His fubiefta funt 
fymbola 4 euangeliftarum. m 4. Charaft. goth. conftat 6. foliis. Ad calcem : 
Jlefopus grecus per Laurentium vattenfem traduSus finit Antwerpie per me go. 
^gotnridum) bac. Editio, ut videtur, incognita. 

aio. Diatogus inter clericum & militem fuper dignitate papati et regia. 
Item De natiuitate et morib^ Antichrifti. Subjefta eft icon docentis. in 4. 
Charaft. goth. cum fignat. A. terno & B. duerno. Ad calcem averfae paginae 
ibiii 3. duemionis B : Expticit compendium de natiuitate. vita. et morte Jlntixpi. 
Imprejum Cotonie p Henricum Quentett. 

221. ^adfagefmate diut concijatoris (fic) Pauti wan dofforis facre theo» 
hgie in ecctejia coltegiata patauieft Notabite et magiflrate De preferuatione hominis 
a peccato per eundem ibide^ ad poputum predicatum. in 4. Praeit regiftrum al- 
phabet. charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foIL Folio III. duer- 
nionis n notitia legitur, hos (ermones anno 1468. colleftos, & ann« 1469. fi- 
nitos, h« e. ab auftore ita praeparatos fuifle, ut publici juris fieri poflent Ibi- 
dem legitur: Imprejfum per ^ohannem Schopjfer In Monaci^ h. e. Monachii* 
Johannes Schopfler anno i488» & fequentibus Auguftae Vind. typographicam 
artem exercuit Forte opus praefens Monachii , ante^uam Auguftam conce- 
deret, impreflit Quoe fi vera eflet conjeftura, eflet hic liber omnium, quos 
Monachii impreflbs haftenus detegere potui, antiquiflimus» Meminit ejus 
Denis in Supptem. pag. 694. n. 6194« 

222. Extrauagantes. XX. ^ohannis. XXII. feu Conflitutiones xx. ^o^ 
hannis pape xxij. cum famitiari apparatu domini zenxetini (fic) de caffanis &c 
Fol. maj. Charaft. goth. cum fignat cuftod. & num. foll. Folio XaXIX. re- 
fto finit opus tanta (quanta paulo ante memorata eft) caftigatum ditigetia Lug^ 
duni eft imprejfum. Accedunt Jo. Franc. Apoftillae . & tabula. Meminit De^ 
ms in Suppt. p. 592. Q % 27,^. Varii 124 
224- Varii traftatus jaridici, quorum editiones duae recenfentur Fafc. f; 

f. T^4. & 165. Accedit in h. edit. Traftatus Bartoli de TabeUionibus* Fdl. 
raeit praefatio, hoc habens fubjun6hjm diftichon: 

Hue vale leSfor feliciter arripe putchrum. 
Quod Tibi Spirenfu Drach Peirus edit opus. 
Charaft. goth. minut cum fignat. a — r. fme cuftod. et num foU. Folio 9 
quinternionis r verfo Finit traSatus de Tabellionibus. cum infignibus typogra- 
phi. Habet Denis in Suppt. p. 596. fed per errorem ibi editio haec fignatu* 
ris carere dicitur. Occurrit etiam in Meuf. III. p. 33. n. 46. 

125. Expojitio Georgii fuper fummulis magiflri Petri hifpani. in j^^ *Cha* 
raft. goth. cum fignat. fme cuftod. & num. foil. ^ Ad calcem feu folio 10 re^ 
&o quinternionis N. vocibus Laus deo fubie6hi funt infignia I. T. id eft Jo« 
hannis Trechfel, typographi Lugdunenfis. Editio, ut videtur, incognita. 
Exemplari noftro quaedam adfcripta funt manu Johannis Altenbeck, notarii, 
anno i;<)3. defun6ti. 

226. Platonis opera, Marfilio Ficino interprete, latine reddita, & 
commentariis illuftrata ab.eodem. foll. Tom. II. Charaft» goth. cum fignat; 
fine cuftod. & num. foll. Tomus primus fine fubfcriptione terminatur: ad 
calcem vero Tomi II. legitur: Epiftota^ Platonis Finis. Imprej^um Ftorentie 
per LaurentiH (Francifci de Alopa) l^enetu. Accedunt Emendattos errorum /1- 
trarii, quae cum Naidi Nandii florentini epigrammate ig huius operis laudem 
folia impient 13, & pattem 14. Ceterum eft haec prima editio, multis men« 
dis inquinata, ante annum 1490. fafta. Conf« Brqun P* 11. p. 21« Schetharm 
Amaenit. Litterar. Vol. L p. 89. §• 22. 

227. Alberti M. fermones de tempore. fol. min. Charaft. goth. Joh. 
Zainer. fme cuftod. fignat. & num. fol. cum inferiptionibus paginarum De ~ 
Tempore. Ad calcem folii ultimi refti: Sermones de tempore Atberti magni£^ 
^ohannl zainer vtme imprejft Finiunt feticiter. Conf. Gemein. p. 72. Denis Suppl^ 
p.'484. ex pluribus bibliothecis noverat. ffetm. p. 71. P. IL 

228. Eiusdem fermones de Sanftis* fol. mm. Idem Charafter, ea« 
demque forma externa quoad omnia. Sed exempiar noftrum in fine mutilum 
eft. terminatur enim folio verfo fecundo fermonis xlvi. de omnibus fiinftbi 
in haec verba: Et deducet eos ad vite fontes. Integrum exemplar defcripfit 
Betm. p. 72. Habet Denis Suppt. p, 484. Hetm. p. 71. P. II. 

229. Angeli de Ubaldis, Perufini, confilia jurid. fol. Folio i verfo 
alphabetico ordinc leguntur vocabula in fequenti indice occurrentia. Sequi- 
tur ergo index materiarum folio 2. terminatus folio 38. Folium 39. vacat 
Folio 40. confilia incipiunt fine ullo titulo. Charaft. goth. minut. cum fig- 
nat. in indice A — D. in opere ipfo a — p. & aa — 00. Fol. 8. colum. a. 
quaternionis 00. feptem leguntur difticha, quibus commendatur editio i) ab 
adcuratione 2) ab additionibus in ea faftis. Ex diftichis 3 & 4 Typogra- 
phum & locum impreflionis difcimus. En ipfa: 

Carche^ 
13$ 

Carcheuus (^\c) imprejfit pulchra hec antonius arte^ 
Cui fociuj partem ripa zaninus habeU 

Ac diui amhroxii (fic) uenerandus in ede facerdos. 
jiffor ticina dignus in urhe fuit. 
Ex difticho fexto correftorem diicimus. Fuit nemper Nicolaus Gambarutu^. 
Antonius Carcheuus non videtur alius , ac Antonius de Carcbano. qui ab anna 
1478— 1494 (fecundum Orlandt p. i88.)Ticini, feu, Papiae impreffit Prae- 
ter haec difticha nihil fubfcriptum legitun Nouit Denis in Suppt. p, 687. fed 
tantum ex catalogo Bibiiothecae Schwarzianae. Nec mihi, praeter noftrum» 
baftenus aliud exemplar innotuit. 

aao. Bartholomaei Caepollae Traftatus 1) deurbanorum. 2)rufticorum 
praediorum fervitutibus. 3) de Cautelis. 4) de fimulatione contraftuum. 5' 
Repetitio legis fi fiigitivi — &c. in 4. Charaft. goth. minutiff. fcum fignat5 
num. fine cuftod. Folio cfxxxv. columna 4: finem fetice accepere — Tra&atus — 
nouiffme in Itatia fatis corrupte imprefft necejfaria emendationem & additionem me^ 
ruere per Egregium virum magijlrum de gradibus ; in nobili ac regia urbe gattia^ 
rum tugdunen tbiq^ cum accurata ditigentia imprijft. fc. per Joh. Trechfel , ut ex 
typis colligo. Videtur ignota editio, intra annos 14^0 & 1500. fafta. 

231. Grdmatica Nicotai perotti cH additionibus regutaru: i metrice artif 
Guarini veronenfis &c. Ex recognitione Pauli Malleoli andelocenfis, cuius 
praefixa eft epiftola ad Aegidium Delphum. in 4. Charaft. goth. minut. quem 
Jacobo de Pfortzen Typographo bafileenfi tribuit Helmfch. P. II. p. 24. 24. ob 
infignia , quae folio primo refto exhibentur , & huic typographo propria fuifle 
ex grammatica Francifci Nigri per eundem cum iisdem infignibus Bafiieae 
1499. imprefla colligit. Habet ngnat. & num. foU. fine cuftod. Ad calcem 
columnae 4. folii CVII. (107) Nicotai Perotti opufcutu -- finit feticiter. Acce* 
dit Regiftrum foiiorum ofto. quae numeris carent. Exemplar noftrum omni 
cx parte integrum eft. Errorem igitur Typographicum intervenlfie oportet 
apud Helm. p. 25. Im. 10. ubi numeros foliorum adCXI.(iii) extendi adfir* 
mat* Legendum fine dubio CV (105) pro CXI. 

232. Compendium oSo partium orationum. (fic pro orationis.) Subiefta 
funt 4 evangeliftarum fymbola» in quorum medio jefusinfans» dextra crucem 
fmiftra alia paifionis inftrumenta tenens. in 4. Charaft. goth. luculent.us Sc 
fdegans cum fignat. a — n. fine cuftod. & num. foll. FoUo 8* refto quatem. 
n. Explicita ejl quinta pars et vttima. Eodem foiio leguntur undecim difticha, 
ex quorum decimo, & undecimo Typographum & locum impreifionis difci- 
mus: & hic quidem Bafileat ille vero Micliael Furter eft» cuius fiibiefta ibi« 
dem funt infignia. Videtur editio incognita« 

233. Sermones fanSi Bernardini de fenis ordinis fratrum minorS de euan^ 

Sretio eterno. Subiefta eft icon auftoris fol. Char. goth. luculent, cum fignat 
ine cuftod. & num. foU. Folio 6. col. a. ternionis ultimi; Sermones (fic) de 
eudgitio eterno fanSli Bemardini de Senis ardinii fratj^ 0111104 : per Nicotaum Kef^ 

ter 
2a6 

ler bafitee impreffi. (fic) Finiunt feliciter. cnm infignibus Tsrpographi. Videtur 
cditio incognita. 

214. Libri artis logice Porphyrii et Jlrifiotelis cu explanatioe magiftri ^fo^ 
hanis de lapide. fol. Chara6l. textus luculent. & commentarii minutus , uter« 
que goth. cum fignat. a — v. & A — U. fine cuftod. & num* foli. Ad cal- 
cem col. 2. folii 8 quatemionis U. Porphiriana , Arifiotelicaq^ logica ci expla* 
natione Magiftri ^annis de tapide: per MagiftrH ^oanne de Amerbach Lapida^ 
ni quondam aifcipulii accuratiffima Imprejjfione apud Baftleam : foeticiter finit Ac- 
cedit» qui feoHim haberi potefl:» Traaatus eiufdem — de propofitionib^ exponi^ 
bitibus: cH traSatu de arte foluedi impdrtunas fophiftari argumetationes. conSoLt 
foUis 1 8 fignatis a. b. Cliara6);. idem. Praeit Sebaftiani Brant elegia commen* 
daticia difiicorum 20. 

235. Nicolai de Tudefchis Commentar. in libros IV. & V. Decretal. 
fol. Chara6ler gothicus idem , qui eft aliorum huius operis librorum in edi- 
tione Baftleenfi ad an. 1480. Fafc. II. p. 67. recenfita» Defunt etiam cufto- 
des, & num. foll« Adfunt autem fignaturse. Columna 4. folii 8* quatemiON 
nis f : Hec leStura quarti libri - finem hic prebet , Et fequit eiusdem leSura fu^ 
per quinto. Pofterior terminatur fine ulla fubfcriptione Columna 2. folii 6« 
temionis 36. 

236. Lucubrationum Joh. Duns Scoti in libros 4 Sentent in Metaphy« 
iicam. in Kbros de anima, & quodiibetarum quaeftionum Compendium. Au^ 
ftore Joh. de Colonia ord. minor. Theolog. Profeflbre. in 4. Chara£t roman. 
Charta praeftantifi'. Prxit tabula quaeftionum alphabet. quae eft ii^ifbll. In 
opere ipfo adfunt fignaturae a — |. & aa — qq. fine cuftod. & num.Jbll. Ad 
calcem columnae 2 folii 6. ternionis qq. Expticiat. q. ^o. Scoti. fup ^uor tibris 
fnearu^ mec9 & de ifia. & ^tibet eiufdl impjfe p Mgfm l^endetinHdc Spira Laui 
deo^ Eandem huius operis editionem Denis in Supptem. bis excitaiut , nempe 
pag. 543. n. 4701. fub nomine Joh. de Colonia, & pag. 661. n. 5876. fub 
nomine Joh* Scoti. Et quidem pofteriori loco ad exemplar Bibliothecae Cae- 
farto, ideoque ad exemplar a fe vifum provocat. Sed in hoc cxemplari 
deefle debet tabula alphabetica quaeftionum, in cuius fi-onte, feu titulo au- 
ftor huius compendii , Fr. Joh. de Colouia SS. litterarum profeflbr expreflis 
verbis memoratur. Secus enim adcuratus ifte Bibliographus pag. 543. loc 
cit firuftra metuiflet, ne ^oannes ifie de cotoniafit typographus. 

237. ConfeJJionate JBarthotomei. (fc. de Chaimis ord. min.) in 4. Cha- 
raft. goth. Columnae 1. cum fignat a — n. & num. foll. fine cuftod. Folio 
verfo plures leguntur verfus,^ quorum Tres poftremi Tjrpographumprodqnt: 

Nec mora dcpoferuf poputum coiffe fidelem. 
Uatdafer attenta protin^ aure notat. 
Exfaturemus ait aignandis agminavotis. 
Conf. Brmn P. L p. 8a« 

CLASSIS 
CLASSIS IL 

IIBROS COMPLECTENS, QUI PROPTER TYPORUM CONVENIEN- 

TIAM, ALIASQUE RATIONES PROBABILES UNI ALICUI BX TYPO- 
GRAPHIS JAM COGNITIS VIDENTUR ADSCRIBENDI. 

218. Qarijjlimi doSoris fubtilis ^oannis Scoti quejliqnes incipiunt fuper 
vniuerfatibus porphyxH ac tibris predicamento^ periermenias JiriftoteUs. Quibus 
fui difcipuli Antonii Andree queftiones fex principiorum conneSkntur. Chara^ 

Spoth. Johannis Perfon Dauuome , typomphi veneti , ut videtur , cuius recen- 
ui opus ad an. 1483* n. XVL cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad 
calcem : Finis quajlionum tibri fex principiorum Antonii. Andree doSloris fbtilis 
difciputi foeliciter adl. (fic pro amen) columna qu^evis habet lineas 56. 

139. Jacobi de Voragine (Viraze, Varagine, vel Viragone) ord. Praed. 
Legenda aurea Srantlorum , vulgo Lombardioa Hiftoria. foL Praeit index fer« 
monum. Chara£t. goth. idem , quo Georg. Hufner & Joh. Bekenhub Duran« 
di fpeculum anno 1473. Argentorati impreflerunt cum num. foll. fupra in me- 
dio fine fignat. & cuftod. conflat foliis CCCCXX. (a2o) In fine nihil pror<< 
fos le^tur adieftum. De opere & auftore conf. dioa Fafc. U. pag. 24. Edi« 
tionem hanc nemo, quod fciam, excitavit. 

240« Vocabularium latino - germanicum , vulgo vocabularium praedi^. 
6antium. in 4* tituli loco praeeunt 4. difticha. Charaft. goth. Conradi /lenin*- 
'er , Norimbergenfis Typo^aphi , qiio impreflit traftatum de turcis recenfitum . 
'afc. IL pag. gi. caret cuftod. %nat. num. foU. De opere ipfo, & auftora 
conf. di6la Fafc. II. pag. 173. & Fafc. III. pag. 141. n. xxvii. item WeisL Arm. 
pag. 234. Editio praefens videtur incognita. 

241. Traaatus de Ufuris: editus per dnm Antonium de Rofetis. iti 4« 
X%araft. goth. Stephani Flanck Romae. conftat. 6. foliis, quorum 3 priora 

fignata funt a. i. a. 2. a. 3. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem nilnifi: Finis. 
Meminit Denis Supplem. pag. 6^4. 

242. Expofttio vel meditatio fratris Hieronimi fauonarole — m pfatmum 
In te domine fperaui — cum imagine ligno incifa. in 4« Charaft. Johannis 
Frofchau^r, quo impreflum opus ad annum 1496. N. 2. recenfitum. cumfig- 
nat. a. b. fine cuftodibus & num. foll. conftat foliis 9 impreflis. Ad calcem : 
ExpticH expojitio — quam morte preuentus exptere non potuitt auftor. Conf. 
Braun P. II. pag. 310. ubi recenfetur editio cum nota anni 1499. ab eodem 
Typographo fa6ta. 

243. Hieronymi Batbi Poete Epi grSmata. in ^. Chara£t goth« Mauritii 
Brandis, typograpln Lipf. ut videtur cum fignaturis a« b. quaternis & c. d. 
ternis fine cuftod. & num. foll. Ad calcem : Finiunt epigrammata Hieronymi 
Balbi Poete. De auftore Conf. Denis IVien. pag. 2. feqa. praeclare difleren* 
tem. Noftra editio commemoratur fn t^ %%%m, tiWX\^. ^Vil !Bant)« LL 

et. 4- P«g- Jio. _. 

244« Ttte 1: U8 
i^ 244. Trti Catphurnii Siculi Bucoticum carmen. feu Eclogae XI. in 4. 
Charaft. goth. idem, qui opufculi fequentis. Ergo probabiliter Lipliae prodiit. 
Sine cuftodibus, & num. foll. cum fignaturis A'. JB. C. D. quatemis praeter C 
ternum. Ad calcem : Bucolica titi ealphurny Jiculi finiutit. 

245. TraStattis carminibus etegantijfmis confcriptus de paffione domini. 
Auftore Hieronymo Valle, feu de Vallibus, Paduano. in 4. Charaft. goth. 
Eft fme cuftod. fignat. & num. foll. Terminatur in averfa pagina foHi 13. fme 
ulla fubfcriptione. In fronte folii fecundi alius [legitur titulus, nempe: ^efui^ 
da hieronymi Paduani ad — petrum donatum — padue prefulem — Recenfetur a 
Leich pag. 105. Videtur tamen dubium, an eadem cum noftra fit editio. 
Exiftlint enim plures. Conf Denis IVien. pag. 35. Freytag Appar. Tom. IIL 
pag. 4. feqq. Braun P. I. pag. 40. 

246. Oratio metrica habita in principio fludy Bononienps^ a Chriftopho« 
ro Saucio, Fanenfi^ in 4. Charaft. idem videtur, qui opufculi ad an. 1488« 
N. XLIIL Lipfiae per Mauritium Brandis imprefti. Sine cuftod. fignat & num. 
foli. conftat foliis 6. Subfcripta eft fola vox Finis. 

247. Alme uniuerfitatis Studii lipyenfis & urbis tipt^g (defcriptio metrica) 
j^ M. Conradum de IVimpina. in 4. Charaft. goth. idem, qui opufcuU pras« 

cedehtis. Ergo probabiliter Lipfiae uode etiam indicatur a Leich pag. io6. 
confti|it foliis ofto, & terminatur^ fine fubfcriptione. De auftore Conf. JFrry* 
tag Appar. 

248« In hoc libello continentur tres TraSfatuti. Primus eft fanSH Thome 
Aquinatis de mirabili quidditate et efficacia — ^ euchariflie. fecundus efi magiftri 
Nicotai de Lyra de idoneo miniftrante et fufcipiente idem facramentum. tertius efi 
€uiufda$ do&i colleShris de expofitione dominice orationis. fc^ Pater uofier &c. 
in 4. Charaft. goth. Petri Fridbergenfis , Typographi Mogunt ut videtor. 
cum fignat* fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: £xvticit regifirum huiut 
tibelli. Sunt faltem anno 1496. imprefia haec opufcula. Coni. Braun P. IL pag. 55. 

249. Dimetromachia , feu varia carmina ita compofita , ut eadem verba 
que direSo incejfuris tramite virtutum canunt preconia^ hec ipfa retrog;reJfuris rfe- 
teflanda earundem vitia propalabunt. in 4. Eft fbll. 15. fine fignat. cuftod. & 
num. ioll. Charaft. goth. Ad calcem: Ex Erfford bella data metromachia 
nouetla. 8« 9« (nempe an. 1489) Num forte eodem anno Etfordiae imprefla? 
opufculum, ut videtur, incognitum. 

250. Epiftole Turci magni ad multos fcripte. et epiflole re/cripte ad eun^ 
dem. numero nonaginta. in 4. Cliaraft. goth. Chriftophori Valdarfer , vel Geor- 

fii Ryfei;^ ConF. difta Fafc. L pag. iij. in not (a) & Fafc. IL Praefat pag. 
L. & XI. fine fignat cuftod. & num« foll. Ad calcem: Epifiote Maumetir 
Turci magni finiunt. a Laudiuio equite herofotimitano edite : que funt nonaginta 
numero. De epiftolis ipfis conf. Fafc. I. pag. 161. Haec eoium editio, foliis 
15, conftans, videtur incognita* 

251. Incipit liber qui dicitur compendium morale. utitis pro fermonibus & 
cottationibus faciendis. Prologus qui, paucis mutatis, idem^eft cum prologo 

aureis 
aoreis Bibliis Antonii Rambigolli praefixo. Eft tamen opus diverrum ab iftis 
bibliist in articulos auidem» diverfos vero, alpliabeti ordine divirum. Pro- 
logi auftor: fratir Jv. de ^anua (Genua) ordinis mmorati. (Eremitarum fc, S. 
Auguftini) (juae etiam in Antonium Rambigollum cadunt, qui ex non nuUo« 
rum fententia Genuends fuit. Ceterum eft in Foi* Charafter roman. idem» 
qui in Bibliis aureis Fafc. IL pag. 156. recenfitis occurrit; quem ego quidem 
rafc. II. pag. 145. in not. ^) Lildovici Hohenwang eflTe probabiliter aflerui, 
C3arilIimU5 Braun vero P. L pag. 46. ad num. LI V. monaflerio fuo attribuit. 
Eft fine fignat. cufl:od. & niun. foU. conftatque foliis 170. Ad calcem ultimi; 
Expticit compendium morale. Accedit index alpliabeticus materiarum, qui e(l 
[>fto foiiorum cum fubfcriptione: Explicit Regiftrum. In Apographo apud 
l^eith in DicUribe de Origine et incrementis Artis TypographiccBitt l^rbe Augufta 
yindeticci pag. XXIV. & XXV. memoratur compenaium morate^ tanquam liber 
qui in monafterio SS. Uldarici & Afrae primus omnium , confequenter circa an- 
Qum 1473* imprefluis fueht. Quod fi igitur Clariflimi Braun loc. cit vera efl: 
Eententia, chara6leres nempe, quorum meminit P. L pag. 46. n. LIV. efle 
monafterii fui , jam non amplius dubitandum videtur » quale compendium mo« 
rale, & qualis ejus editio in laudato apographo memoretur. Ceterum in 
Bibliotheca S. Udalricana hodie nullum amplius exfl:at exemplar. Denis in 
Supptem^ pag. 543. ejusdem editionis meminit: tribuit vero eam Gunthero 2$2. Hifloria de veneranda compajftone beatijftme dei genitricis femp virgi* 
fiis Marie. cum icone ChriiH e cruce detrafli. in 4. Charad. german. Job. 
Schaur, vel Joh. Frofchauer Typographorum Auguftanorum , continet minam^ 
& oflicium de compaflione B. M. V« caret cuftod. & num. foll. conftat foliis 8. 
fignatis a. . Ad calcem : Fynit rfic) hyfloria de commffione marie ic Que cetebraljur 
In Sabbatho pofl oSauas Pafce Et poteft orare (fic) 0% Sabbatina die. 

. af 3. Laurentii Corvini Novoforienfis Silefii Cqfmographia Dans Manu^ 
duBlionem in tabutas Phtolomei: &c. in 4« Praseunt editoris Henrici Bebeii Pa- 
negiricon & Epiftola dedicatoria ad Hartmannum de Eptingen Canonicum Ba- 
fileenfem fcripta ex Bafilea. 1.4.9*6. fequuntur aiia carmina. Demum poft 
prooemium auftoris , opus incipit , charaftere roman. impreflum , cum fignat 
a — - g. fine cuftod. & num. foll. In fine plura accedunt , ad quorum calcem 
fola vox TiAo^ legitur* De auftore conf. Denis Wien. pag. 86. de haceditio- 
ne Gem. pag. 249. & Neocetl. pag. 2x7. A^idetur editio Bafiieae iafla, ubiedi« 
tor tum morabatur. 

254. Tres traSatus domi Egidii de Roma — de partibus phitofophie efl^ 
fentiatibus ac atiarum fcientiarum doarina. -* de doEtrina rethorice politice et ethice 
ad aluerium teSorem. — de gradibus formarum. in 4« Cbaraft. goth. Conrad. 
Kachelofen Typographi Lipf. quo impreflit opufculum ejusdem aufloris ad an- 
num 1493. N. 43. Eft quatemus a. 

255. TraSfatus — Petri Cameraeenfls — vehens in cognitionem eorum : que 
in Prima fecunda atque tercia regionibus aeris fiunU flcuti mijk Sidera cadencia 

SandUer Fafc. I/. & Stetle 
I30 

StetU eomete Pluuia &c. &c. correfftis et emendatuf in lipezenfi fludio. in jl Cht- 
raft. idem, qui praecedentium opufcuiorum. Ergo Lipfiae per Joh. Kachelo^ 
fcn, cum lignat i^^^D. ternis. Ad calcem fola vox Finis legitur. 

156. Anathomia Mudini Emendata v doSore melerjlat. in 4. Charaft. 
Martini Herbipblenfis , typographi Lipfienfis , quo impreflum eft opus ad ann« 
1493. n. II. recenfitum, cum fignat. A — E. fine cuftod. & num* folL Ad 
cdcem duo difticha leguntur: 

Hic labor expirat nec fruSus amice libelli 

Emoritur teSor comoditate bretd. 
Occultos morbos. morborum denique curar 

Perdocet: atque bafyn prejtat in arte. Uate. 
De Martino Mellerftadio, proprie Mart Pollich, Conf. Stllflem* ®<Ce|rten# 
Lexicon ad vocem Pollich. 

257. Chiinti Horatii FlaSH (ftc) de Arte poetica ad pijbnes, in 4. cum 
fex diftichis M. ^aco.hx ///«niiii * natoris forte. Charaft. gothicus, vel potius 
germanicus idem , qui operis recenfiti ad ann* i49Ct. cum fignat % B. qua* 
ternis. Pofterioris ultimum folium vacuum eft, fine cuftodL & num. folK 
Paginae fingulae feptendecim habent lineas. Num editio haec eadem fit cum 
editione citata a Leich pag. 104. non liquet Videtur tamen probabile. 

^58« Colores Rethorice difcipline per Magiftrum Paulum Niauem pro inci^ 
pientium utilitate confcripte. in 4. Praeit auftoris epiftola infcripta Erafino prefi^ 
bitero artium baccaiario in KemptiH uitam agenti — Ctiaraft. idem qui operis 
praeced. Leich pag. 10 r. tribuit Martino Herbipoienfi, Lipfienfi Typographo, 
cum fignat A. quaterno , B* C. ternis , fine cuftod. & num. foll. Ad catcem 
nihil fubfcriptum eft. De Paplo Niave conf* difta ad n. 334. cl. IIL 

259. TraSatus de coceptione marie virginis editus afratre jsetro aureoti or^ 
dinis minorum. Hic titulus , ut capitum tituli » mifialibus litteris impreffus eft^. 
in 4. Chara6):. goth. aut idem , aut iimiilimus illi , quo impreflus eft commen- 
tarius S.- Thomae Aq. in* iibrum IV. fententiarum Moguntiae per Petrum Schoif- 
fer 1469. Fafc. I. pag. 16. cum fignat. a — e. fine cuftod. & num. foll. la 
prima pagina folii 8. quaternionis e legitur ; Ifla fcripftt et compiltauit frater 
Petrus de verberya Anno. M. ccc. xxxviij. Que okia cH Juis opufculis flcutfermo* 
nes queflienes reportationes cBpitiationes et queflioni delerminationes. correSiont ro* 
mane ecclefie ficut bonus eathoticus ^totatiter derelinauit. Meminit tantum Denis 
in Supplem. p. 502. cui ex unica Bibliotbeca Coil. Cann. Regg. ad S. Hyppo« 
Jitum innotuit. 

260. Opufcuta beati Anfelmi archiepifcopi Catuarilfis ordinis fanSi JSene* 
diSi. in a. Charaft. goth. mmut. coll. 2. cum fignat A. B. item a — j. nec 
non :. Ad calcem columnae a. fpiii 8. quaternionis z fola vox Finis legitur, 
Conf. Brnun P. II. p. 60. 

261. Hiftoria fiue euangelium Ntjcodemi de geflis a principibus facerdo^ 
tum de pajftone et refurreSlione dni. que inventa efl Iris hebraids a iheodofio magne 
imperatore in iherufalem in pretorio pontii piftati /n codicibus publicis. Subjefta 

• • . imi^o 
iSi 

imago J. Cb. crucifixi. in 4. Charaft. goth, cum fignat. A. B^ ternis &C. duerno, 
fine cuftod. & num. foll. terroinatur fine ulla fubfcriptione in prima pagina folii 
4. duerniC. Averfa ejusdem folii imaginem J. Ch. crucifixi exhibet. Editio, 
ut videtur, incognita, & ad ultimum faeculi XV. decennium referenda. De 
opufculo ipfo conf. Neocetl. pag. 244. Aliam^editionem vid. infra N. 264. 

a62. Dimetromachia de virtutum et viciorum confliHu Magiflri ffinrici 
(fic) Northemenfls. Verfibus elegis fcripta , & notis , textui infertis , illuftrata. 
in 4. Charaft. germ. Martini Herbipolenfis , Typographi Lipfienfis , ut vi- 
detur. Unde & Leich habet pag. 106. cum fignat. 21 —F. fine cuftbd. & num. 
foll. Terminatur in averfa pagina folii 7, quaternionis F. fine fubfcriptione. 
Ultimo loco leguntur Ad principem Fridericum ducem &c. Ernefti filium di- 
fticha decem. 

263. ^acobi If^imphelingi Slettflattenfls Elegantiarum medulla. oritoriaque 
(fic) precepta. In ordinem inuentu facilem. copiofe clare breuiterq^ reduSa. Sub- 
jefta eft icon magiftri cum difcipulis fuis* in 4. Praemifla eft auftoris epifto- 
la ad Theodoricum Grefmundt data Spiris pridie ydus ^unias. Jinno xpi M. 
cccc. xciij. (1493.) huiusque refponforia fine dato. Charaft. goth. cum fignat. 
a — f. fine cuftod. & num. foU. In prima pagina folii 4 duernionis f : Theo- 
doricus Grefmundt ^unior huius libri leSorijalutem dicit, eumque maximopere 
commendat. Scripta eft haec^ epiftola: Ex Moguncia ofvij. kalen. Nouembris 
Anno falutis noflre. M. cccc, xciij. Videtur etiam hoc anno ibidem impreflum 
hoc opufculum. 

264. Euangelium Nichodemi Incipitfeliciler. in fol. Charaft. goth. craflK 
Guntheri Zainer fine cuftod fignat. & num. foU. terminatur in prima pag. fo- 
lii 14. fine fubfcriptione» Conf. Neocell. pag. 244. Zapf Aug. pag. 148. 

265. De infania Democritiphilofophi Facetu epifloliii hipocratis medici. 
in 4. Charaft. goth. Joh* Frofchauer, ut videtur cum fignat fine cuftod. & 
num. foll. conftat foliis 12. Conf. Neocell. pag. 233. ubi per errorem fignatu- 
rae abefle dicuntur. Zapf Aug. p. 146. & ex hoc Denis SuppL p. 5&J* 

266. Carmen pulchrum ad dei genitricem gloriofam. indicens honeflum 
petendi modum &c^ in 4. Charaft. goth. Eft tantum foliorum 6. Ad cal- 
cem: hec oia funt repetita in vniuerfaii liptzeufi fludio p magiflrum Georgium 
hutter thauripolenfem pofl feflu annunciationis marie Anno — 1495. Subiefta funt 
infignia Martini Herbipolenfis , typographi Lipfienfis. Leichio opus fuit incog- 
nitum, uti & aliis BibUographis. 

267. Liber, Margarita Davidica nuncupatus, feu expofitiones Pfal- 
morum ex SS. Hieronymo, Auguftino & Cafliodoro excerptae fol. Praeit 
Regiftrum Pfalmorum foliis 2 conftans, folio v6rfo 3 titulus operis. Folio^, 
quod numerum habet li. Incipiunt tituli pfalmorum & expofltio eorum* Cha- 
rafter goth. pinquior Guntheri Zainer, cum» num. folK fine cuftod. & lignat. 
Folio vcrfo C.xxij. Liber margarita Dauitica nuncupatus — feliciter finit. No- 
vit Denis SuppL p. 611. ex 2. Bibliothecis , & Ainicorum communicatione« 
13» ' 

268« Guidonis de Monte Rotherii ( alias Rocberin Mtmpdus aufito- 
rum. Fol. Chara6ler goth. majufculus pinguis Cooradi Fyntr, quem aeri in« 
cidendum curavit Braun P. I. Tab. V. N. IH. fine fignat cuftod. num. foU. & 
initialibus litteris. Tabula, au^oris dedicatio ad Raymundum Valentiae £pi« 
fcopum, Prologus, operisque divifio folia 4. priora, & quinti 12. linets im« 
plent. Mox incipit De injlitutione facramentorum. Ad calcem foiii refti 103: 
Curatarum maniputus finit feliciter. Defcripfit JSraun P. L p. 76. meniinit Hetm. 
II. p. 38. Sed utriusque exemplar mancum fuifle . oportet Noftrum enim 
130, non 129. tantuniy foliis conftat Meminitetiam 27^nuiSfi/^/..nuni.S45o. 

169.^ Jacobi de Voragine Legenda Sandlorum. Fol. mm. Praeit taiTula 
folio I. re6l[o incipiens, & fecundo verfo terminata. Charaft. goth. Georgii 
Hufner Argentoratenfis typographi , qualem exhibet Tabula II. R II. apud 
Sraun P. I. fiae cuftod. & fignat cum num. foliorum inde a folio i. feu I — 
CCCCXX. (420) Folio CCCXCIL rcfto ; Explicit tegenda tombardica iacobi de 
voragine epifcopi ianuenfu. Quod fupereft fpatium vcMuminis , occupant legen« 
dae recentiores quae fine fubfcriptione folio 420. refto terminantur. Exemplar 
mutilum hujus editionis videtur indigitare Helm. p. 68. P. II. 

170. Lilfer difciputi (Joh. Herold) de eruditione xpi fidetium Incipit. 
Fol. min. Haec in fronte leguntur folii quarti. Folia 3. priora Braun P. L 

IK 91., ubi numerum init foliorum, non adnumeravit. Hinc omnes illae hal*- 
ucination^s, quasnotavit Hetm. II. p.54* & 55- Caret editio cuftodibus , fig- 
naturist numeris foliorumt Typi Reudingiani funt» delineati a Brmm P. L 
Tab. VI. n. V. 

271. Difcipuli ejusdem Sermones i) de tempore. 2) de Sanftis* 
3) Promptuarium exemplorum. Fol« Charaft. idem, qui operis nraecedent 
fine cuftod. fignat num. foll. & initial. litteris* Poflunt fingula haec opera 
feorfim haberi, quamvis fimul lucem afpexerint, ut ex fubfcriptione ad finem 
promptuarii exemplorum patet: Finit op^jputite — de tpe et de fimSis cu ipmptua^ 
rio exipto^ atq% tabutis fuis cotteStH. Cont*. Braun P. I. p. 91. 

272. Guitftermus pariften 1) de vniuerfo. 2) Traaatus — de Jacramentis. 
cur deus homo et penitencia cum regiflro. 3) Guil/iermi — opera. de fide. tegi^ 
bus &c. Fol. Tria haec uno apud nos quidem volumine continentur, funtque 
eodem cliaraftere gothico in duabus cblumnis imprefla. Ex epiftolis Nro. 3. 
praefixis non obfcure coliigitur, operahaec Norimbergae per Anton« Koburger 
circa ann. 1496. efle imprefla. Sed quod ad opera N. 2. & 3. fpeftat, dicen« 
da a me prgeoccuparunt Freytag. Jlppar. T. III. pag. 200. feqq. Braun P. II. 
p. 32. & 33. qui etiam opus N. I. recenfet Panzer N. p. 145. & 146. 
m). 249. 250. 251. 

^73. 2)40 b&d} Ure t>nd xoit vcit 098 t>n(em |)crren f^Oen Cteb 
l)4ben tJber itlle bing, Fol. Verba recitata mox praefatio excipit , in qua te« 
ftatur auftor, fe fua ex aliorum hauflfle libris, praefertim bea vt( ivtrOtgen 
terera ber t^aih^zn sefcbrtft ITIatfler Vliclaftn t>on bindftifp&ijtL Ter- 
minatur praefatio folio 2. refto, liuea 5« Mox incipit 2)49 crfl C4ptte(» 

Cha« 
Oudra6ter Conradi Flner Eslingenfis typograpln, delineatos a Sraun P. L 
Tab. V, n. III. Defunt cuftodes, fignaturSr & numeri foliorum. Initiales 
litteras magnas ligno incifas typographus adjici curavit Conftat opus 27. 
crapitulis, & terminatur regiftnun folio redio 41. fioe fubfcriptione. Eodem 
folio verfo 2)4r n4cb t^of^ce ^46 ^cgtfler i^ber bae biic&Um Terminatur 
reg^ftrum folio 44.,refto linea ia« Editio prorfus incognita, ut videtur, vel 
certe a nullo haaenus fatis defcripta. Editionem praefenti muito recentiorem 
defcripfi Fafc 11. p. 133. 

2^^. A&B, & decreta in Synodis Wurceburgenfibus ann. i4fi« & 
i^f 3. Accedit lingua vernacula Decretum Goteftidi Epifcopi , fub quo fyno« 
di celebratae funt, ad cujus calcem legitur: Geben vn gefcneen 2(m &tnft4a 
ft^d^ fant Lampvtibte^ ^te f)et(tg$ 23tfdi)0fs taat ZnM. ic. xlvij. (fc. 1447.J 
Fol. min. Charaft. idem, quo Cluiftophorus Valdarfer, & Georgius Ryfer, 
Eyftettenfis typographus, funt ufi. Conf. Fafc. I. p. 11 1. not. in marg. infer« 
Delineavit eas Braun Tab. V. n. VII. Vix autem eft dubium, auin a Ryfero, 
non a Valdarfero hoc opus fiierit impreflum. Nifi forte WurceDurgenfis , aut 
Bambergenfiis quidam typographus eodem charaftere fit ufus. Ceterum ca^ 
ret opus titulo , fignaturis , cuftodibus , numeris foliorum. Videtur non diu 
poft annum 1480. imprefium fiiifle. Videtur editio indigitata a penis in 
SuppL pag. 6q6. a Breitkopfio in libro: tteber bte (9efcbic&ee ber ^rftnbung 
ber 25u(t>&rucfer(unfl pag. 10. qui tamen Georgium Ryferum Wurceburgen*- 
fem typographum facit , quem conftat Euftadii imprefliife libros. Conf. Fafc, 
IL p. 128* Cum nemo hanc editionem defcripferit adcurate, notabo f6quen« 
tia. Afta & decreta Concilii ann. 1453. terminantur fol. refto 31« Eodem 
verfo incipiunt Afta Concilii ann. 1453. terminata folio refto 35. Verfo eo« 
dem Gotefhdi decretum incipit, quo conftitutiones ^nodales a praedeceiTore 
fuo Johanne editas confirmat, & publicari jubet. Iftae conftitutiones in Sy« 
nodis praecedentibus forte confirmatae partem voluminis longe maximam em« 
ciunt. Accedunt & conftitutiones aliae« Folia oftodecim pofteriora Decretum 
Gotfridi vernacula lingua conceptum continent. 

375. Speciale fnijfarum fcd\n chorum herbn ( fic , pro HerbipoIenC ) 
Haec tantum charaft. minali leguntur imprefla folio i. re6io. Folia 6. fequen« 
tia Kalendarium ecclefiafticum conticent, eodem charaflere, quo opus praece« 
dens, impreflum. Sequitur fol. 3. Exorcifmus falis & aquae charaft. mifll 
foll. 2. Accedit foIL 2. Regiftrum miiTarum fpecialium , eodem charaftere 9 
[uo Kalendarium , impreflum. Tandem incipit ipfum miflale , ctiaraflere mifi 
ili medio impreflum. Sunt autem miiTae de tempore comprehenfae Foliis ( 
-^lxij. tum fequuntur Gloria, Credo, preces ad oflertorium, praefationes va« 
ri3e, quae foUis 6. non numeratis imprefla funt eodem charaa* miflali, quo 
praecedentia. Poft imaginem Chrifli cruci adfixi eleganter ligno incifam in« 
cipit canon chara6lere multo majori impreflus . & foliis conftans non numera-' 
tis 13. A folio Ixfii — Cxxxviij. leguntur Mifl» de fanftis, & feftis. A folio 
autem Cxxxix -^CCxvij. Accedunt folia 4» quibus continentur oflkium S« 

^ ' Rochi, z 
184 

Rochi, & cautete feruandi circa defeSlus — in mtffa &c. Sunfc haec 4 folit 
imprcfla litteris iisdem, quibus Kalendarium impreflum eft. Subfcriptio nulia 
exftat. Videtur ergo hoc miffale ab eodem Typographo , & circa idem tem- 
pus impreflum efle, ac opus immediate praecedens. Nefcio, an haec editio 
ab ullo bibliographo fit excitata, aut accuratius defcripta. Qtatur quidem 

a Breitkopflo in libro Uebet Dte ®efd^id^te bet ^rfinbung ber ISud^bru^erfunfl 

p. lOw Miflaie Herbipolenfe a Georg Ryfer impreflum. Sed num hoc idem 
cft cum noftro? 

276. Ariftotelis parva Naturalia cum Commentariis Auerrois. FoLmaj. 
Charaft. goth. uterque idem , quo alia Ariftotelis opera annis 1473. & 1474« 
Patavii imprefla funt per Laurentium Canozium. Conf. Fafc. I. pag. fi.&ss» • 
Defunt in opere cuftod; flgnat. & num. foil. Terminantur fol. 24. coL 3. linea 
61. Editio videtur incognita. 

277. Ariftotelis o£lo libri Phyficorum eum commentariis Auerrois. 
Fol. maj. Eadem forma exterior cum opere praeced. Hinc fine dubio ejus- 
dem typographi« Terminantur fol. 238. col. i. lin. 50. In eadem columna 
fubfcriptum legitur : Noue translationi de phyficQ auditu : et veteri ab Aueroi cor-^ 
dubenfi commentate. Summi Ariftotelis philofophi ex ftragyra (fic) oppido — 
finis impofitus eft. Sme ulla loci aut typographi mentione» Videtur & haec 
editio incognita. 

278- Curfus optimarum aueflionum fuper Phitofophiam Jirifiotelis — Per 
magijlrum Thomam Bricot facre iTieotogie profejforem emendate. Fol. Charaft. 
goth. minut. fimillimus, aut idem omnino cum charaflere, quo imprefla funt 
commentaria in logicam Ariftotel. Bafileae per Joh. Amerbach f. a. fiq)ra n. 
234. fine cuftod. & num. foll. cum fignat. Columna 2. folii 10» quinternio- 
lus 11. Finit feliciter metaphificd. (fic) Apud JSrjiun P. U. p. f i. idem opus 
tecenfetur, videreturque mihi eadem efle editio, nifi adfirmaret Braunius, 
folia efle numeris fignata. 

NB. „ Opufcula undecim fequentia Romae impreffa videntvu'. Hinc etiam 
5, omnia, duobus exceptis, recenfentur ab Audiflredio in Catalogo Ro* 
„man. edit. Saec. XV. 

279* Hieronymi Scoptii Senefts Epi/copi Suanenfis oratio de Trinitate di^- 
8a in capetta patatina &c. 4. Charaft* rom. eleg. Stephani Planck. Ppeit 
epiftola dedic. ad Innocentium V1II« conftat totum foliiis 8. fine cuftod. fig- 
pat. & num. foll. Aud. p. 439. 

a8o. Martini de Uiana — oratio in die fanStijftme Trinitatis habita co^ 
ram Atexaftdro. vi. Pont. Max. Anno dni. M. ccccxciiij. 4. Charaft. goth. fine 
cuftod. fignat & num. foll. conftat foliis 5. Aud. p« 331. ad an. 1494. recen* 
fuit, quo etiam imprefla videtur. 

281. Oratio de diuina epuiditia — a^ fratre Petro Ttrraffe-^ 4. Cha- 
raft. rom. fine cuft. fignat. num. foll. terminatur folio 6 refto Unea la. Audif-' 
fredi p. 257» editionem huius orationis aliam excitavit ad an. 1483« quo ha« 

tiita efti Nibil habet de noftra, quae tamen etiam romana videtur. 

zZi* Fra$ 
m ^S^* Fratrif Mariani Genazifis ordinis fratrH Heremitaru Diui Augujli^ 

m. Generalis (fic^ Oratio de pajftone leju Chrifti DiSta Alexandro vi. Pont, max. 

frequenti fenatu Eidibus jipritis. M. IW. 4. Charaft. rom. eleg, maj. Eucha-^ 

^ rii Silber cum fignat a. b. fine cuftod. & num. foll. conftat foliis 16. Aui^ 

p. 34a. ad an. i«;98. recenfuit 

281. Stephani Thegliatij Archiepifcopi Patrcuenfis i Epifcopi Toreettani 
Oratio de pafjtone domini habita — in die Pafftonis xx. menfis Aprilis Rome. M^ 
cccc. xcij. 4. Chara6l:. goth.^] fine cuftod. fignat. num. foli. terminatur foiio ii. 
refto linea 26. Aud. p. 308. ad an. 1492. recenfuit. 

284. T. Paedri Ingheramii F^olaterrani Pancegyricus in memoriam diui 
Thomce Jlijuinat. Senatui apoftolico ad Mineruoe DiSus. 4. Charaft. rom« eleg. 
Stephani Planck. fine cuftod. & num. foll. cum fignat a. b. Praeit folio i.. 
verib Epiftola dedic. auftoris ad Bernardinuni Caruagiai , Cardinalem. Termi« 
natur oratio folio 14* verfo linea 23. Subie£la eft vox: Dixi.Conf*Aud.p./^i2.6c 
p. 462« Priori loco per errorem folia numerantur XVni. (18) Non funt au« 
tem nifi 14. ut dixi. 

285. Martini de Viana — Ofo (Oratio) habita apud Minerua CorH 
Sacro collegio ^mo^ Cardinalia in fefto Diui Tnome de aquino Anno dhi M. 
eccc. xcvi. 4. Chara6l. roman. rudior Steph. Planck , quo imprefia eft epifio- 
la dedic. operis praeced. fine fignat. cufltod. num. folL terminatur folio 6. 
verfo linea 39. Aud. p. 337. 

286. Timothei de totis de Mutina Oratio de funere Reuerendi patris ae 
excellentijfimi doStoris magrftri Ludpvici de ferraria totius ordinis predicatori prO'^ 
euratoris digniffimi. 4. Praeit epiftola dedic. ad Joannem Batiftam (line alio 
cognomine ) Datarium pontific. folio i. verfo. Cnaraft. major Stephani Planck, 
vel Eucharii Silbcr. Terminatur folio 4. verfo linea 25* Non habet Audiffredi. 

%%f. Reuirendiffimi -^ Leonelti Epifcopi Cocordien. Oratio: habita Romf-^ 
in funere fe. re. domint Innocetii pape. viii. — die. xxviii. menfis ^lii. Mcccc. 
xcii. Apliha fede vacSte. 4. Chara6l. rom. Silberi minus eleg. fme cuftod# 
(ignat. num. foll. terminatur folio 4. redio linea 12. Aud. p. 308» 

288. Habes hic finem orationis que fermoni (fic) aggreffa eft humili con^ 
turbatog^ animo in funere Reuerendiffimi Card. Spoletani. 4« Haec^d calcem 
leguntur folii 6. vem orationis incipientis fine tituio ullo a Themate : Nolitc 
fiere fuper me fed fuper uos fiete & fuper filios ueflros. Charaft. roman. idem 
qui operis pr?eced. Non habet Audiffredi. 

289. Oratio pro capejfenda expeditione eontra infideles: habita iuffu — 
Innocentii — pape. P^III. per Reuerendu patrem dominum Petrum de flcentia 
EpifcopH Cafenatenfem — Anno — M^ ccccxc. In die Annunctiationis (fic) Beate 
Virginis: &c. 4. Chara6l. rom. eleg. Eucharii Silber, fine cuftodr fignat. 
num. foll. Terminatur folio 12. verfo linea 21«* Huic fubfcriptum eft: Laus. 
Deo. Aud. p. 294. ad ann. 1400. 

290. Repertorium fiue tahula notabititi queflionu^ articuloj^: diSorum. A 
4i omnibus his qut ex copiofiffime diSis doSorU. fignanter ^ Nicolai archiepifiopi 

panor* n^ IT- panormi otim Ahbatit ftculi vtiliora fattim -^ a rrtarendijfftmo dHo dfb jft. oylio 
de montaiuo ^ edita *-> ^6 — Ludouico de campis diligenter vija. curiofe mafti^ 
cata falubriterq^ digejla ~ auSa — incipit. Foi. inaj« Charaft. goth. idem , quo 
^ntonius Koburger Summam Antonini aanis 1486. & 1487. Norimb^gas im« 
preflfit, fine cudod. lignat & num. foll. Conftat autem foliis impreifis^ i93f 
6c temiinatur ad calcem col. i. folii 6. guaternionis ultimL Accedit' vero 
tabula vocabulorum praecedentis repertorii, & Reg;i(lrum chartarum. Denif 
in SuppL p. 631. n. 5553. videtur eandem indigitafle editionem, putatque 
pertinere hoc repertorium ad editionem Bafileenfem Commentariorum Panor* 
mitani in Decretales ann. 1488- Idem putavit Gem. p. 287» Verum videtur 
xnihi lonee probabiliuif » hoc repertorium pertinere ad editionem commenta* 
riorum iftorum Norimbergenfem , ab Antonio Koburger curatam , quam Fafc. 
III. p. 39. & 40. ad ann. 1485. recenfui, & pofl: ne recenfuit Panzer N. p. 
88. feqq. uterque fine repertorio. Litterae quidem repertorii praefentis, & 
commentariorum editionis laudatae funt diverfae. Verum quid obilat, quomi* 
nus Anton. Koburger Repertorium ad di^m commentariorum editionem aliis 
iitteris impreflef it , & aliquot primum poft ipfa edita commentaria annis , cum 
& ipfa commentaria non fimul» fed annis 14^. & 1486. typis exfcripta fue«. 
rint, & Koburgerus jam anno 1487. aliis ufus fuerit litteris, quibus niinirum 
Summam Antonini hoc eodem anno , & praefens repertorium impreflerit» 
Exilat apud nos alia editio hujus repertorii ime loco, &anno, dequatamea 
dubito, an fit faeculi XV. Hinc de ea, data occafione, pauca dicam* Eft 
in Folio maj. cum titulo in primo folio re6lo. CharaA. goth. cum fignat.. 
A ^ U. & num. foll. inde a fol. II -* CXXVIL cujus verfo foHo terminatur» 

NB. Opufcula fequentia a N. 291 — 197. itidem Romas imprefla videntur» 

2QI. JReguie ordinationes t confiitutioes Cancetlarie Sat^illimt dni nofiri 
domini Innocltii — pape. viii. fcripte et correSe in Cancellaria Jipofiolica. in 4^ 
Charaft. goth. Stephani Planck, cura fignat. a— f. fine cuftod. & num. folL 
Terminantur fol. 4. refto duernionis f. ubi adnotatur : LeSe i pubiicate fuerunt 
fupra fcripte regule Rome in Cacellaria aplich die Sabbati. xxviii. mefis Marcii. 
jfnno -^ M. ccccXxxxix. &c. quo etiam anno forte impreflae funt. Ignoravit 
Jludiffredi. 

292. Regute Ordinationes i Confiitutioes Cancettarie SanffiJ/imi dni nofiri 
dni Atexandri — pape vi. &c. 4. Charaft. goth. minut. typographi cujusdam 
romani, forte }o« Befiken, cum fignat fine cuftod. & num. foU. Folio 5. 
verfo ternionis c. Le8a et publicata ftiit fuprafcripta reguta ( fpecialium referva- 
tionum fuper gratiis exfpeftativis) Rome in Uancettaria apofiotica die Mcertis 
xxvi. menfis ^anuarii Anno — M. cccc. xcv. &c. Ignoravit Audiffredi. 

293* Butta ( Pauli 11. } de beneficiis affeSHs. Accedunt Buliae compkh» 
res aliae Romanorum Pontificum , quae potimmum Ciericos, & beneficia fpe- 
i£htnt ecciefiaftica. 4* Charaft. goth. typographi, ut videtur, romani cujus* 
>dam» mihi quidem 000 latis cogoitus» une cuftod. fignat & num foil. Terp 

aunatur 
I nrinatur bullaj fea, ut adpellabatur notitia, qudd fuerit LeS[a Home in Cdcel^ 
taria aplica die Sabbati. xix. menfis ^anuarii Anno — Mcccclxxxvij. &c, Ac- 
cedit ibidem Regiflrum folio^. Ignoravit Audiffredi. 

194. Incipit modus vacandi beneficio^. Sic in fronte folii i ; in fronte 
autem folii 3: Incipit modus acceptandi, ibidemque terminatur lineis 17. com- 
prehenfus. in 4. Charaft. goth. Videtur editio eadem, quam Audiffredi p^ 
462. tribuit Joh. Befiken. ' 

295. Sequuntur Taxe Cancetlarie apoftolice etprimo de ExpeStatiuis Rubrica. 
in 4« Charad. roman. rudiufculus , fme cuftod. ngnat. & num. foll. Conflak 
foiiis 10, quorum j. & 10. vacua funt Videtur exemplar noftrum effe mu- 
tilum. Terminatur enim ad calcem foiii g. his vcrbis , una linea contentis : 
Si detur coadiutor obtinendi ftmptex be\ & nihil amplius. Efl: forte eadem edi- 
tio, quam Audiffredi p. 371. tribuit Bartholomaeo Guldinbek. 

296. TraStatus procuratoris editus fub nomine diaboli &c. in 4. Charaf h 
goth* Stephani Planck , cum fignat fme cuftod. & num. foll. Conftat foliis 
10 y quprum ultimum vacuum eft. Conf« Audiffredi p. 460. 

297. Innocentii VIII. fententia ex communicatoria contra haereticos, 
aliosque in bulla coenae contentos. in 4. Chara^l. rom. flne fignat. cuftod. 6c 
num. foll. terminatur folio 4. refto, cujus ultima verba funt: Ddt Rome apud 
fdSum Petrum: Anno incarnationis dnice. M. cccc. Ixxxxii. (die) xiii. Iial\ may 
Ponti/ftatus nojlri Anno oSauo. Infmuavit editionem , fed non vidit Audiffredi 

pag. 308. 

agg. Mathiae (Corvini) Regis Hungariae, Bohemiae &c. leges in die- 
ta, ut vooatur, feu conventu generali procetum Regni Budae habita (nefcio 
quo anno) conditae. in 4< Cnaraft. goth. luculentus, nec inelegans, cum 
ngnat. b. c. d^ quaternis, & e. quinterno. Terminatur opus folio refto 10. 
quinterni e. fine uUa fubfcriptione. Videtur ignota editio, ad faeculum tamen 
XV. pertinens. 

299. De efficatia (fic) aque benediSe Magiflri ^oannis de Turrecremata. 
Hlc titulus figurae quadratae ligno incifae iuclufus legitur. in 4. Charaft. goth. 
fimillimus charafteri Joh. Frofchauer typographi auguftani , quem delineavit 
Braun P. II. Tab. I. n. V. cum fignat. A. B. C. linc cuftod, & num. foll. Ter- 
minatur fine fubfcriptione folio 12. refto. Videtur ignota editio: ad faeculum 
tamen XV. pertinere. 

300. Clypeus contra iacuta facrd ac immacutatd virginis marie conceptio'- 
ffrm votitantia per modum trium fermonH cu quadam quejlione theotogica ac difpU" 
tatione iuridica in fchotis iuriflarH atrne vniuerfitatis liptzenfts fadta fub anno dnice 
incarnatiois. M. cccc^ \xxxix. in 4. Characl. goth. cum fignat. A. B. C. D. 
ouaternis fine cuftod. & num. foll. Ad calcem folii 32. verfi legitur tantum : 
Tetos. & htterae ^.S. Habet Leich pag. 64. refertquead annum 1489- quod 
perquam probabile eft. Ceterum Clypeus , & difputatio hic conjunftim exhi- 
bentur: Leichius feparat. Hinc fufpicor, exemplar noftrum iteratam efle edi- 
tionem , quae difputationi praefixum habet ejusaem Clypeum. 

Simillcr Fafc. IF. S z^i. Refe^ lY- 138 

301. Repetitio difputdtionif dt immaculata ioeeptioe f&c. -« CC BvUa 
apltca: fe. Sixti IV* de eadem materia. in^. Charafter goth. diverfus ab cha« 
raftere operis praeced. cum fignat* a. b. fme cuftod. & num. folL Terminatur 
Bulla , quae ultimum locum occupat 1 folio 1 6. verfo linea 20. fme fubfcriptio* 
ne. Habet Leich p. 64. AuAor hujus repetitionis idem eft, qui operis fe« 
quentis. 

302. Repetitio fabulofe narratiois que atias ab autore fuo tntUutat Qipeui 
cotra iacuta facrS ac imaculatd virginis IUarie conceptio^ votitancia — per fratri 
Georgiu (Orterum) defriclientiaufsen ordinis predicatori Jacre theotogie tpfefjwi &c 
Eft in 4. Charaft. goth. idem videtur quo Clypeus impreflus e(t Folia lit« 
teris a. b. c. fignata funt. Sed mancum eft exemplar noftruni. Termioatur 
enim folio 8^ verio his verbis: vtrgo ex natura ftneper. Memoratur a Leichio 
p. 64. & 65. 

303. Tripticatio contra quSdam cauiltofam ac inutite fcriptura dni doe. 
Georgii de Fricfienhaufsenn &c. In 4. Eft oppofita haec triplicatio operi irnme- 
diate praecedenti. Charaft. goth. foliorum 8- fiKnat. A. Ad calcem : Hec w- 
tui fcripfijfe -^ Jid taudem omipotentis dei et fue Immacutate ac ab originati pre* 
feruate matris femper virginis marie AMEN. Habet Leich. p. 65* 

304. tn niis (fic) cartis determiatio (fic) q de Imacutata conceptione bia* 
te ac gloriofe virginis dei genetricis in fchotis jurijlarum huiut Jtorentijpmi StudH 
liptzenfis his diebus breuijfme fa&a extitit corroboratur Jic nonulla diG& per 
quendam eiufdem determinationis emutu^ tanq friuota et temeraria ac iuri et 
veritati contraria ex indubitato utriufq^ iuris fundameto etidOtur 1 reprobd^ 
tur. 4. Ciiaraft. goth. idem, qui operis N. 300. recenCti.' Conftat foliis 

'14. fignatis a. b. Ad calcem folii 14. verfi fola vox: Tetos^ & litterae L 
B. (forte Joh. Breittenbaph) leguntur^ Non meminit Leich. 

CLASSIS III. 

LIBROS COMPLECTENS , QUORUM LOCUS IMPRESSIONIS , ET TY- 

POGRAPHUS AUT INCOGNITI MIHI SUNT, AUT MINUS CERTI. 

305. Blblia latina cum GIoflTa ordinaria. & interlineari (fine poftiUis 
Nicolai de Lyra) fol. Regal. voll. IV. Splendidiflima editio, fiue Cliartae mag- 
nitudinem & firmitatem , five litterarum gothicarum, raaiorum imprimis, 
quibus textus Bibliorum impreflus eft, elegantiam fpeftes. Eam Jam plures 
adcurate defcripferunt , imprimis Freytag jlppar. Tom. I. p. 139. leqq. Zapf 
Mem. ^tficf. I. p. 107. feqq. Braun P. I. p. 106. feqq* Paucis indicatur ab 
Helm. P. II. p. 96. vidi ego quoque eiusdem editionis exemplaria ih pluribus 
aliis Bibliothecis. Quare pauca folum addam dcanno, & loco impreflionis, 
cum de pofteriori praefertim variae admodum fuerint eruditorum fententiae. 
Porro ex aftis facultatis noftrae Philofophicae authenticis difcimus, jam anno. 
i48x^ fuifle conclufumt ut pro bibUotheca facultatis, & quidem pecuniis ipfius 

&cul« 
tatis comparentur Biblia cum glofla ordinaria. Vbc autem dubitari poteft, 
quin praefens liaec editio deflgnata fuerit, cum ilia quidem aetate necdum 
alia exftiterit Bibliorum editio cum glalTa ordinaria. Oportet igitur aliquot 
annis ante annum 1481. hoc tantae molis opus imprimi cepifle, & hoc fal« 
tem anno jam integrum e praelo emerflfl^i^. Quod locum impreifionis attinet , 
opus iftud in catalogo librorum Bibliothecae facultatis philofopliicae anno 1492, 
juflu facultatis eiusdem fcripto Imprefure argentorenfis elfe dicitur, fine men- 
tione tamen typographi , qui alias etiam reticetur in hoc catalogo , licet in 
fubfcriptione exprefla eius flat mentio. Anno 1492. fciri utique poterat quo 
loco liber ante annos circiter duodecim impreflus pcodierit. Non igitur am- 
plius de loco impreflionis videtur efle dubitandum. — 

306. Nicolai de Tudefchis Leftura in lib. IV. & V. decretal. fol. Utri- 
flue libro praemifla efl: figura ligno incifa. Charaft. goth. coll. 2. fine cuftod. 
fignat. & num. foll. Ad calcem lefliiraein lib. IV. legitur: Hec leffuraquar- 
ti libri decretalium tradita in ciuitate Senaj^ per — Nicolaum Siculum finem hic 
prebet. Et fequitur eiufdem leSura fuptr quinto. Ad calcem libri V. nihil pror- 
fus fubfcriptum legitur. Volumen totum foliis conftat impreifis 233. Praeter 
punftum nullum occurit diftinftionis fignum. 

307. S. Thomae Aq. commentarius in Libb. 2. Ariftotelis pofteriores. 
fol. min. Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foli. conftat foiiis 
impreifis 58« Ad calcem 

Extat fic finis exponis fanSH Ihme fu 
per libros pofleriori ariftotelis. 

308. Digeftum Infortiatum cum glofla fol. maj. Charaft. goth. cum 
fignat. cuftod. & num foU. Ad calcem libri XIV. eiusque ultimi fola vox Finis 
legitur: in feparato autem folio exhibetur Regiftrum digefti uidelicet infortiati. 
In fine fingulorum librorum (ubfcriptiones eiusmodi leguntur: Expticit liber. 
xxv^ digef. (i. e. digefti totius) et primus huius (i. e. digefti infortiati) Incipit 
liber xxvi. digef & fecundus nuius. Volumcn integrum eft foll. 299. Videtur 
haec editio indigitata a Denis in Supplem. pag. 553« , 

309. Guilielmi Ep. Parif. Partis primae operis de Univerfo Pars L & 
n. fol. min. titulus eft : Guiilermus parifien de vniuerfo. Charaft. goth. cum 
fignat. & numeris foiiorum CLL fine cuftod. Ad calcem : Expiicit fcda pt 
pme ptis de vniuerfo. 

310. Incipit comentum — Alberti ma^ni fuper fex principiis Gilberti por^ 
retani. Fol. Charaft. goth. Chriftophori de canibus, ut videtur, cum fignat. 
fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Gilberti porretani fex principiorum liber 
cum magni Alberti comento finitfelicHer. 

311« Oratio Cajfandre ( Fidelis ) verute. Cum icone Caflandrae Lamber- 
to Proberthutio pileum imponentis. Dixit nempe hanc orationem, cum Lam« 
bertus Proberthutius Canonicus Concordienfis infignia artium liberalium fufci- 
peret Patavii anno 1487. Ad calcem orationis in prima pagina folii quarti 
l^tur: Dixit xviij^ ik. fatutif xpiasu anno^ M. cccc. wxxvij. Accedunt Ludo^ 

S » vici 140 »«avw lY- vici Sceldd vmcent epiftola ^d caflandram, huiusqiie ad iHum rerponroria. Axh 
geli cancredi Lucani epiftola ad eandem, fcripta 1488* Francifci nigriad ean* 
dem peonicu faphicon. Petri Abietifcolae nerimontani (Danphaufer norimber« 
'enfis credo) epiftoia ad eandem, cum Conradi Celtis Protucii Ode ad apol« 
[iueni« vt ab ytalis (fic) cutn lyra ad germanos vtniat^ Hsec- omnia funt ofto*« 
foliis in 4. comprehenfa , & chara6^ere germanico imprefla* Dtnis in SuppUm. 
pag. 530. nmn. 4579« forte noftram defignavit editionem. Duae ali^e editio- 
nes adcurate recenfentur in NeocelU pag. 109 & iio. nec non 150. prior anni 
1488« pofterior anni 1494. 

3^1 2* Oratio ^ajtmis (de Mayno) nitidiftma infanSiJpmum matrimonium — 
Maximitiani regis et Mance Marie Regine \ Komanorum. Earundem Favftaruml 
nuptiarum Epithalamion Sebafliani Brant. in 4. Praeiixa efl cornelii Nigri Au« 
;uftenfis epiilola ad Hippolitum Celeftinum fcripta ex campidona quindecimo 
\l\ Maii Anno chriflianorum. M. CCCC. XCIIII. Charaft. rotund. eiegantifll 
cum fignat. a. b. fine num« foU. & cuftod. Ad calcem orationis legitur : jlffi 
Ifpruck (Oenipptenti) die XVL MardiAnrto a natati chrifliano. M. CCCC. XCIIII. 
Yocem, Affum^ de impreflione non pofle inteJIigi, patet ex eo, quod praefixft 
huic editioni Cornelii Nigri epiftola primum anno 1494. & quidem die qum^ 
decimo kl. Maii fuerit fcripta : fed ASum hic dicitur XV^I. MarcH. Vel ergo 
annus^ & dies/quo habita eft oratio, indicatur, vel tempus, qu% eadem de- 
fcripta, & praelo parata eft. Accedunt Sebaftiani Brant epitlialaaHum » eiufl-* 
dem peroratio, & lacobi Vymphe. (Wimpbelingii) diftichon: 

Diua Mariapolum matemo iure gubernat: 
Tu €um rege pio Blancha Maria folum. 
Denis in Suppiem^ pag. 615. n. S38^« videtur aliam huius orationis editio* 
nem indigitafie. 

313. Traffatus Anfetmi tn queflionibus €ur dtus homo. in 4. Charaft, 
goth. cum fign. fine cuftod. &num. foll. conftatfoliis 32. Adcalcem: Expli^ 
tit traffatus AnfHmi in quceflionibus Cur dens home. Conf Braun P. IL pag.^S. 
3ij^ Enee Siluii. Senen. Cardinaiis Scte Sabine. Hifloria bohemica. No* 
tahitis & jocunda. A principio gentis. vfque ad georgium poggiebratium ctc. in 4. 
Charaft. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. terminatur opus in co- 
Uimna 2. folii 58. Accedit notitia de auftore hujus operis. & tempore , quo 
fcriptum eft, anno nempe 1457. Folio 59. exftat Regiftrum Capitum, ad 
cuius calcem legitur: Expticit Regiflrum. Conf. Braun P. JI. pag. 65. Helm. 

Jif. Incipiunt (in columna i. folii i.) cafus in terminis domini AccurfH 
tegum interpretis. ordinarii doffijfmi. fuper nouem libris ^fliniani codicis. in fol. 
Charaft, goth. elegantiff. cum (Ignat, fine cuftod. & num. foll. Ad calcem poft 
lineam 36. columnae tertiae folii ultimi fola vox Finis legitur. IndicalTe videtur 
Denis in Supplem. pag. 48«. n. 4104. 

316. Albertus magnus fuper mijfus ejl. fubtiliter ac eleganter oflendeus /»• 
etfabUes gtoriofe virgims Marie iaudes. Fol. Praeeunt prologus, & tituli quae* 

Itio* 
1^1 

ffionum. Charaft. goth. cum fignat fine cuftod. & num. foU. Videntur indi- 
cafle Denif in Snppiem. pag. 484* & G«w. pag. 280. 

317. Corona beate Marie virginis^ feu tra^tus de laudibu9*& ptTera^ 
gativis B. M. V. Fol. Charaft, goth. cum fignat. & num. foU. Ad calcem: 
Finit liber (( dicitur corana biate vitginif. Accedit modus fbrmandi fermones 
lacros ex hoc opere. Conf. Helm. 104. 

3 1 8. f^arii articuli Parifius fludiofe codenati et in quibus magr ( Magifter 
Sententiarum Petrus Lombardus) m fententiis non tenetur. in 4. Charaft. gotlu 
cum fignat. fine cuftod. & num. foU. conftat foiiis 20. Ad calcem: Finiunt 
Jeliciter articuli parifien. et in quibus magijler fententia^^ non tenet cum aiiis arti" 
culis condemnatis. 

3 1 9. Margarita decreti ^u tabuta martiniana edita p fratrem Martinum 
(Streppum Polonura) ordinis pdicatorum. dni pape Penitentiarium: et Capella^ 
num. (& circa annum 1278. Gnefnenfem Afchiep. ) Fol. Charat. goth. cum 
fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem: Expticit — margarita decreti: quc 
martiniana vocat edita per uenerabilem virum fratrem Martinum &c.^ Exftant 
Itlures hujus operis editiones f. L & a. Niffcio^ an haec noftra jam fit a quo« 
quam adcuratius defcripta. 

3 20. Jn tu>c codice continentur Caius Suetonius Tranauitius de XII. Cce^ 
faribus. Mlius Spartianus. ^utius Capitotinus. Mlius Lampridius. Trevellius (ficf) 
Potlio. Flauius Vopifcusi Eutropius. Et Paulus Diacqnus. De Regum ac Impera^ 
torum Romanorum vita. in Fol. Pneeunt Verfus Jfufonii in Libros Suetonii. 
item Ccefarum ordo — tempora — obitus. Don^itii Caldelini de vita Suetonii 
narratio, & ejusdem adnotationes in vitam Jul. Caefaris. Demum titulus a 
me recitatus fequitur. CharaA. roman. cum fignat. fine ctiftod. & num. folL 
Ad calcem Suetonii legitur litteris capitalibus: C Suetonii Tranquitti De Vita. 
XII. Coefarum Libri Duodecimi Ac Vttimi Finis. Accedit Regifttum chartarum. 
Tetrajlicha de Ccefaribus pofi tranquitlum. Narrationds duse de Suetonio , & ejus 
eperibus. Scriptores ceteri, in titulo commenDorati-, defiderantur apod nos. 

321. Retatio ^tiannis FVancifci de • Pauinis circa canonizationem bti 
Bonauenture Oratio in vitam et ^erita diui JSonaiienture per infignem ^uris vtriuf^ 
que doStorem D. OSauianum facri patacii aptici Aduocatum conftftortatem Sermo 
magiflri Roberti de iaudibus fanSi Bonauenture ordinis minorum. nulla canoniza^ 
tionis Sixti pape quarti. in 4. Chara6l. goth. cum fignat. fine cuftod. & num. 
foll. Bulla terminatur in averfa pagina folii 15. eftque data Anno — Mitlefi^ 
mo qdringehtefimo oSfuagefimo fecundo Decimo oStauo lialendas Maii pontificatus 
noftri ( Sixti IV. ) Anno undecimo ; quo forte anno haec opufcula etiam fuere 
imprefia. Videtur indidtafle Denis in Supptem. pag. 632. n. 5S70. 

322. Anonymi Oratio in Cathedrali Ecclefia Spirenfi dicta in fefto An* 
nunciationis B. V. M. Accedit Decretum Epiicopale ad Parochos , & verU 
divini praecones , utriusque fcopus eft hortari fideles ad conferendam pro fibri- 
ca cathedralis ejusdem Ecclefiae fymbolam. in 4. Charaft. goth. Petri Drach 
fMte> fme cuftod. figciat.. num. foH. Ad calcem orationis noftri exemplari 

rubri- 
14» 

nd>ricator adfcrfpfit: | \iQ!> (1485) die vio nono menj^s aprilif. Decretum tcr- 
jninatur in pag. i. folii 10. linea 19. fine ulla fubfcriptione. Silent, quod fciam» 
de hoc opufcuio Bibliographi. 

323. Ludovici Bonacioti Ferrarienfis Medici lUuftris Ad Divam Liure^ 
tiam Borgiam Ferrarice Ducijfam Enneas Mulhbris IncipU Lucas Eipa Latinm 
tingua Parens. Jid LeSorem. 

Difcere muita licet paruo- contenta tibello 

Vel femel afpeao quod brene carmen habet. 
In primis tumidi genitalia femina nerui 

Rima dehifcenti fertilis ore rapit. 
Inde fuos oritur proles auSura parentes 
Quamfacilis targi copia laSHs alit. 
Hinc et nofce (fic) datur uexent qui corpora morbi 

Arceat et diram quce medicina luem. 
Borgia debentur tibi prcemia numinis inftar 
f^na Bonazolo remque animumque facis. 
Efl; in FoL min. cum recitato titulo in froote. Averfa paglna ejusdem folii 
P. Nicolai Cafiellani — Epigramma legitur. Folio 2. auftoris praefatio indpitt 
quam excipiunt argumenta capitum , aliaque. Folio feptimo demum opus in- 
cipit Charaft. roman. eleg. cum fignat. fine cuftod. & num. foll. Termina-* 
tur opus in averfa pagina folii 4- temionis T. ubi fola vox Finis fubfcripta 
legitur. Accedunt dup folia, quibus continentur errores typograph. & regi«» 
firum chartarum, fiue fubfcriptione. Videtur hoc opus alicubi in Italia ulti* 
mo SaecuU XV. decennio impreiTum, & a nemine, quod fciam, recenfitum. 

324. Synonoma (fic pro Synonima) magifiri ^ohannis de Gartandria 
eum notatis. in 4. Charaft. goth. idem cum charaftere opufcuU ad ann» 1486. 
N. XXVII. imprefli. cum fignat. fine cuftod. & num. foIL Commentaru uU 
tima verba funt: Cuius opufcuti confumatione biHediSumfit ens enfium (fic) inti» 
ma noftra deuotone. ulmen. His typographus fubjecit: Etfic eft finis deo taus 
et gloria Irinis. De auAore Coqf. Ouain. Tom. 11. ad ann. £040. 

325. DireSorium humane uite atias parabote antiquorum fapienium. FoL 
min. ChzxaOi. goth. cum fignat & multis figuris Ugno incifis , fine cuftod. & 
num. foU. Ad calcem primas paginae folu 10. quinternionis n: Expticit liber 
parabola/^ antiquo^ fapientum. De auftore, Johanne de Capua, opere ipfo, 
& hac editione conf. Freytag Appar. Tom. 111« pag. 106. feoq. 

326. TraSatus de debitoribus fufvec. et fu^iti. Et Traffatus de paSis 
fer dominum ^o. Baptifta^ Cazzatupum ae fan&o Jeuerina. Foi. maj* Charaft. 
goth. cum fignat a. b. A. B. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem: Hic fi^ 
miunt — traSlatus — editi per — ^ohannem baptifiam de cazziatupis defanStofc'^ 
uerino. Secundum Denis in Suppteni. funt torte Papiae imprefli. Con£ 1. c; 
533. n. 4^03. 

327. Incipiunt cafus tongi dondni Francifci aceurfii fuper ff. nouo. — /ii^ 
iipiunt cafus tot^gi dni tTmfmi fi^ ii^ortiato. ^ ImijpmU wjus toeigi dni Uiuich 
»43 

nt tegH interptis exceltentij/imi fupir Codice. 3. Voll. in F<d. Charaft. goth. cum 
fignaturis in vol. i. AA —II. & aa — dd. Ad calcem hujus voluminis iegi- 
tur : Finiunt cafus tongi dni Franeifci accurfti fuj) ff. nouo. In voL 2. figaaturae 
fiint aa -^ If. ad calcem : Et fic efi finis cafuum in terminis fup toto infortiato. 
Voluminis 3. chartae fignatae funt litteris A — L Ad calcem legitmr: Cafui 
tongi Codicis finiunt feliciter. Cuitodes , & numeri foliorum ubique defunt. 

328. Francifci de Curte. feu Curtii comment. in legem L. XII, ff. vet. 
Admonendi. in Foh Charaft. goth. cum fignat. a — g. fme cuftod. & num. 
foll. Ad calcem 12* hexametra leguntur, ex quibus auftorem difcimus, qui 
ut in praefatione ait, anno 1482. ad docendum Jus dvile in Academia Tlci- 
nenfi vocatus eft. 

3 29. Hoc in uottifnine — continentur , Chirii Conjulti Fortunatiani Rheto^ 
ricorum tibri tres. DialeSica — & computus ejusdem. Francifei Puteotani Epi^ 
fiota ad ^acobum Antiquarium. Dionyfii Haticarnafei prcecepta de oratione nuptiati 
per Theodorum gazen a grcBco in tatinum traduSa. ejusdem prcecepta de oratioM 
natatitia — per eundem e grceco — ejusdem prcecepta de componendis epithatc^ 
miis per eund. e grceco traduSta. Oratio nuptiatis. in 4. Charaft. roman. cum 
ftgnat. fine cuftod* & num. foU. Ad calcem orationis nuptialis fola voz 
Finis capitalibus litteris fubfcripta legitur. Aliqua ex Iiis opufculis etiam feor« 
fim haberi pofTunt. Recenfentur etiam a Denis in Supptenif pag. 553. 

330. Atanus (ab Infulis?) de maximis theoto^ie, feu propofitiones 134. 
fimdamentales , ex au^loris fententia, theologiae. m 4. Charaft. goth. cum 
fignat. fine cuftod. & num. foll. Ad calcem fola vox F/n//, legitur. Con£ 
£raun P. II. pag. 57. ubi per errorem 184* maxime, feu propoficiones nume« 
fantur. 

331. Uocabutarius incipiens teutonicum ante tatinum, ue. germanico* 
latinum lexicon. in 4. Chara6l. goth. cum fignat. a — j. & A — E. fine 
cullod. & num. foll. Vocabula ultima, quorum explicatio habetur, funt 
gttuber 3^wjlat)er. Terminatur fine fubfcriptione in pagina prima folii ofta- 
vi quaternionis E. conftat foliis 192. Eftigitur editio diverfa ab ea, quamex 
Gem. pag. 288. citavit Panzer Annat. pag. 56. Videtur prorfus incognita. 

332. Incipit expofitio miffe fecundum fratrem Hugonem Cardinatem ordinis 
predicatorum. — De defe&u (fic pro defetHbus) occurrentibus in mijfa — Summa^ 
^ohannis. Andree de fponfatibus et matrimoniis. — Impedimenta fufceptionis ordi^ 
num. — Confeffio catnoticorum generalis. — Expofitio dnice orationis. in 4. Cha- 
taft. goth* cum fignat. a. b. c. d. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem : Fini^ 
tur dominica oratio modica cum expofitione. Cohaerent, nec feorfim haberi poF^ 
funt haec opufcula. 

333. Opufcuta beati Aufetmi archiepifcopi Catuarienfis ordinis fanSi Be^ 
nedi&i. in 4. Charaft. goth. cum fignat. A. B. item a -- ). & :. fine cuftod^ 
& num. foU. conftant foliis 192. Ad calcenf fola vox Finis. Conf. Braun. P. 
H. pag. 60. praeclpue Ctement. T. II. pag. 356. & Hamb. T. 4. pag. 40. Edi^ 
tio forte omnium prima. 

334» -Sl^'* 
144 

334- Epiflote bnues Magiftri pauli Niauis. in I4- Charaft* german. cmn 
fignat ^« B. C. fine cuftod. & num. folL In fine nihil fubfcriptum eft. De 
auftore, Paulo ©d^iieeooflJ/ conf. Gem. pag. 227. & praecipue D^ W. Mulleri 
diflertationem de Pauio Niaue primo rerum Sneebergenfium fcriftore. Sneebergce 
1756. in 4. 

335. Guilielmi de Gouda.Ord. mb. Expojkio myfteriorum miffe & ve^ 
rus modus rite celebrandi. in 4. Charaft. goth. minut cum fignat. A. B. C. 
fme cuftod. & num. foll. conftat foliis 19. imprefllis. Ad calcem : TraSatu^ 
tut fratris Guilhelmi de Gouda. — finit feliciter. Num una exduabus , quas 
recenfet Denis in Suppl. pag. S76. lit eadem cum noftra, nonliquet. 

336. Proceffus iudiciarius Panormitani. (NicoL de Tudefchis) in 4. 
Charaft. goth. minut. cum fignat. a — i. fine cuftodL & num. foll^ conftat 
foUis impreflis 70. Meminit Denis in SuppL pag. 361. 

337. Marc. Ant. Coccii, vulgo Sabellici , Libri VI. de vetuftate Aqui- 
leienfis Patriae. in 4. Praeeunt varia , fc. Ex Quibus JiuSoribus Excerpta Sit 
(teec) hiftoria — Epigramma Cynthii ad SabelUcum Georgii Merulae adeun- 
dem Epiftola — Sabellicidedicatoria ^oanni Hemo Venetarum copiaru^ aduer" 
fus ferraria ducem provifori generali infcripta. Charaft. roman. cum fignat. 
a — f . fine cuftod. & num* foU. Ad calcem : *Finis. Forte indi^tata editio 
a Denis in Surwtem.^Bg. 655. 

338. Aiexanari Benedifti Veronenfis Phyfici, ColteSiones Medicincif 
feu Aphorifmi medici. in 4. Praeit auftoris epiftola ad Marcum Sanutum 
Patricium Venetum, fcripta Venetiis fine anno & die. Charaft. roman. fine 
Cttftod. & num. foil. Eft quaternus unicus a fignatus. Ad calcem Finis. 

33Q. Textvs canonum penitentiatium. cunSis curam animarum haben^ 
tibus multum fatubris atque perutitis de verbo ad uerbum pene. de fuma fra^ 
tris afienfts ordinis minorum extraBtus. in 4. Charaft. goth minut« Eft ternus 
A. fine cuftod. & num. foU. Non liabet fubfcriptum quid« 

340. Expofttio Hymnorum perutitis omnibusque fatubris. in 8. Charaft. 
gotiu cum numeris foU. roman. fine cuftod« & fignat. Ad calcem Tabuiae 
alphabeticae hymnorum : Sit taus deo. 

341. Oratio querutofa contra Inuafores Sacerdotum. in 4. Charaft. goth. 
eft ofto foil. fignat. a fine cuftod. & num. foU. De opufculo ipfo conf. Fafc. 
II. pag. 161. & 162. De]editione hac fufe agit Braun. P. II. pag. 7. & 8« 
eamque attribuit Johanni Frofchauer. 

342. ^acobi IVmphetingii Stetflattenfis Elegantiarum medutta. Oratoria^ 

Se precepta. in 4. Praeit epiftola auftoris dedicatoria ad Theodoricum Gre- 
nundum Juniorem data Spiris pridie ydus ^unias. Anno xpi. M. cccc. xciij^ 
Charaft. goth. cum fignat. a — e. fine cuftod. & num. foll. In calce legitur 
Grefemundi Jun. brevis peroratio de hujus opufculi utilitate. Alias eius 
editiones recenfet Riegger in Amcenit. Litter. Frib. Fafc. II. pag. i8o.& igi. 

343. Latinum ydeoma magiftri Pauti Niauis pro paruutis editum. in 4. 

praeirepiftola dedic. ad Senatuai &eouuceafea), Sunt coJUoquia puerilia. Cha* 

wft. 
. 145. 

raft- goth, minut cum fignat a.b. ternis, fine cuftod. & num. foll. Termina- 
ttir fine fubfcriptione folio ii. De Paulo Niave conf* diita in h. cl. N. 334. 

. 344. Incipit Rofeum memoriaU diuinorum eloquiorum (h. e. Rhytmica 

epitome Bitliorum ) auftore Petro de Rofenheim monacho Benediftino Mei- 
llcenfi , cujus praeit epift. dedic. adCardinoiem placentinum Dnum Brande. in 4. 
Charaft. goth. fine cuftod. fignat & num. foU^.conftat foHis impreffis 43. Ad 
^aicem: Explicit Rofeum memoriale — copitatum per fratrem petru3 de Rofen* 
heim monachum monajlerii mellicenfts ordinis fan&i benedi&i. Finito libro ftt laus 
et gtoria xpo. Nefcio, an eadem fit editio laudata a Denis in Supptem. pag. 
6^4. Aliam ann. 1489. noftra, ut videtur , pofteriorem , defcripfit Braun 

pag. 184- 

345. Expofitio — fratris hieronymi fauonarote — in pfatmH. In te dne 

fperaui: &c. in 8. Charaft. goth. cum fignat Eft foll. 10. Adcalcem: jEx- 
plicit expofitio — qua morte puit^ exptere no potuit. 

346. Sermones funebres vutgariter : titeratiterq^ pronunciandi. Item fermo^ 
nes nuptiates putchefrimi^ partim compofiti , partim collefti a Gregorio Britan- 
nico ord. praed. cujus praemifla cft epiftola dedicatoria ad Paulum Zane , Epifc. 
Brixinenfem data Quarto decimo kate. Aprilis 1495. Subjunfta eft refponforia, 
qua ad edendos quamprimum hos fermones illum hortatur, data duodecimo kte. 
Apritis. 1495. in 8. Charaft. goth. minut. cum fignat. fiap cuftod. & num. 
foil. Circa finem columnae 2. folii lo. quinternionis 1. fola vox Finis legitur. 
Videtur haec editio prior illa ann. 1496. apud Denis Supplem. pag. 404. 

347. Diatogus inter rationem et con/cientiam exorta. (fic) Utrum quando 
ac quibus fnotiuis Miffa cetebranda abftiuendaue ftt. — ad calcem : Editus per i;^- 
nerabilem magiftrum Mattheum de Cracouia facre theotogie profe£orem ftudii Pra^ 
gen/ts.in 4. Charaft. goth. cum fignat* a — c. fine cuftod. & num. foU. 
Editio , ut videtur , incognita. 

348. Egregie fententie fiue ^ocundi flores doSo^ poeta^ In quibus digna 
taus virtuhm et acerrima effulminatio uitiorum egregie continentur. Haec chara- 
ftere miflali iraprefla funt. in 4. Praeit tabula 7. foll. cliaraft. goth. cum fig- 
nat. A — M. fine cuftod. & num. foll* Sunt libri novem. Decimi loco poni- 
tur caput primum ex Anti - Claudiano Alani & fubfcriptionis loco capitum 
noyem fequentium argumenta recenfentur. Terminantur haec in averfa pagina 
folii 6. «quaternionis M. 

349. IncipiHt cotemplcoes deuotifftme per — ^ohdnem de turrecremata — 
edite atq^ in parietibus circuitus Marie minerue — depiSfe. in Fol. Charaft. 
goth. rudis, coli. 2. fine cuftod. fignat num. foIL columuce integrae lineas 38. 
continent. Terminatur in columna 2. folii i5* fine uUa fubfcriptione. Me« 
moratur tantum haec editio a Braun P. L pag. 63. Videtur circa annum 
J470. prodiifle. 

350. Dominici Bollani Art. & Philofoph. Deft. Traftatus de Concep- 
tione B. Mariae Virg. Nicolao Marcello Venetiarum Duci dicatus. in Fol. 
Praeit Dedicatio. jCharaft. roman. iine cuftod^ fignat &; nuffi. foll. conftat 
Seemilter Fafc. ir. T foliis 
fbliis 30. Ad cAcem: Deo gracie infiniti. Conf. de Iuk: «ditioiie , drca ann. 
1473. fafla, Braun P..L pag. iio. De opere ipfo & auftore Freyt^g jippars 
Tom. I. pag. aoi. 

351. Miffale Romatium. in 8. Cliaraft. goth. fine titnlo^ & cuftod* 
€um fignat. num. foll. & figuris ligno incifis. Eft foliorum 144. averla pa*- 
gina ultinu figuram ligno incifam e^chibet, fine nlla fubfcriptione. Editio^ 
ut videtiur, incognita, ultimo Saeculi xV. decennio fada. 

352. Statuta ( Mog\xntin2i ) prouinciatiaveteraetnoua. in Fol. Charaft. 

foth. cum fignat. & num. foll« roman. fi:atuta vetera foliis conftant XXX. 
Jova foliis . X V1U« Prseter haec adfunt folia non numerata qudedam» De 
©pere ipfo conf. difta Fafc. II. pag. 172: Ad calcem h. edit tantum legitur; 
Finiunt flatuta prouinciatia moguntina noua. In averia pagina ejusdem folii ul« 
timi ifegitur : De indulgetiis fefli corporis Qirifli-^ ftatutum ann. 145 1. & nihil 
amplius. , 

35 j. Exceifi. ^. U. luminis — Bartholomd /ocmi Senefis iu primam et 
ftcundd partem inforciati. in Fol. Charaft. goth. cum fignat cuftod. & nunL 
fbll. Confiat foliis 213. & ad calcem col* 4. foiii 213. fola vox Finis fub* 
icripta eft. 

354. Opufcuium. quod fpecutum aureum anime pe^catricis dicitur. in 4. 
Charaft. gothu cum fignat a — d. fine cufl:od. & num. foU. cenflat foliis 27. 
Ad calcem : Specutum aureum anime peccatricis | a quoda cartufienfe editum : fi^ 
nit feticiter. Pagina quaevis integra 33. lineas compjie^titiir. £ft igitur editi» 
diverla ab ea quam excitavit Braun P. II. pag. 54. 

, 355. Prcecepta Ifocratis (feu oratio ad Demonicum) per ^ruditifpmum w- 
rum Rudotpfium agricotam e grceco fermone in Iatinum\ traauSta. in 4. Chara6L 
goth. cum fcholiis iaterlinearibu& Terminatur folio 12. fe6lo imea 7. fine 
iolla fubfcriptione^ 

356. Libetlus Ariflotttis de r^imine jprinctpium ad jdlexandrum editus^ 
Charaft. goth. conflat. foliis 6. fignatis A. /me fubfcriptione. 

357. Carmen de dituuio Rome ejfufo (fubjefta eft figuraligno incifa. & 
Jacobi Locher Hexaftichon.t & in averfa pagina ejusdem Adjummum Tonan^ 
tem choriambicum. In fironte folU 2. Hecatoflichon ^acobi Locher philomufi de 
^catactyfmo in vrbe Roma effufo Idib^ decebris. Ano M. cccc. xCv. in 4. Eft 4. 
foll. charaft. goth. In fine ad Maximillanum Rom. Reg. £pigramma, cui 
fubjefta vox: Tetos. Non eft improbabile^ opufculum anno 1495. fuifle im- 
preflura. 

358. Cottatones quas dicunF fecije mutuo rex Satomon — et Marcot^ 
phus &c. ia 4. Charaft. goth. cum fignat fine cuftod. & num. folL Ad 
calcem folii 10. refti: Finit diatogus inter Satomone rege et Marcotphi. Argu- 
mentum ojpufculi recenfet Panzer Ann. pag. 168. Editionem pr«fentem forte 
indicavit Denis Suppt. p. 656, 

359. De vita et origine perfidi ac miferrimi indigniqi Pitati. cum 7* figii- 
ns ligao iacifis io prima pagina« 4« Carmen hexametrum^ Charaft. gotb. 

cum 
com (ignat a* b^ Folio refto 8^ Exptidt liMtur nutricuf Tk vtta et erigine pi^ 
Igti. Accedit eodem metro, & fblio refto ii. Explicit tra&atus de Caipha 
^da et anna. Opulculum, ut videtur, incognitum. 

3.60. Elegiacum Carmen LaSlantii magni potte de Jitu paradifi artu ohi'» 
tuq^fenicis. Incipit feticiter. 4. Charaft. goth* conftat 6. foliis, auorum ter- 
tium aiij. fignatum eft. Opuiculum, ut videtur/ incognkmn, forte Lipfiaer 
ipQpreffum. 

361. Uita chrijli edita a fanUo JBonauentuta. in 4^ Charaft. gothr cum 
fignat^ & num. folL fine cudod. Columna 3. linea 13. feqq. folii (viL Explicit 
Iwer aure^ de vita xpipfctm Bonauenturd doffore ceraphicum (fie) editus frue 
copofttus. Accedit tabula capitulorum in fequenti foUo reflo terminata^ Eft 
editio diverfa ab ea quae recenfetur in Neocell. p. i ia. 

362. Cofmographia Dans ManuduSHonem in taautcu Ptholomei: &c. in 4* 
Charaft. roman. cum fignat. fine cuftod^ & num. foli. Auftor opufculi eft: 
Laurent. Corvinus : editionem vero hanc curavit Henricus Bebelius luftingen- 
fis, cujus epiftola dedicatoria ad Hartmannum de Eptingen Canon. Major. 
Ecclef. Bafileenfis operi praefixa data eft ex Bafilea. 1*4« 9. 6^ Nec fane ob- 
ftare quklquam videtur, quin opus eodem anno impreffum dici poffit« Conf, 
Gem. p. 249, ex quo habet Denis in Suppt. p. ^47. 

363. Sacri canonis miffe expofito breuis interlinearis , five textus canonis 
miffde, miffali chara6tere impreffus, cum expofitione interlineari brevi. 4, 
Charaft. goth. cum f^nat. a. b. quaternis fine cuftod. & num. folL Ad cal« 
cem folii 16. refti: Hec breuis — expofitio fumpta e — ex tandata et ^3 exten* 
fa. — Gabrietis (. Biie\) facre theotogie ticentiati doctijfimi ic^ Laus deo. Videtur 
ad ultimum decennium Saec. XV. pertinere. • 

364. Incipiunt Regute cetefiis iuris. Uet maxime theotogie Magifiri atani 
porreSani. in 4. Charaft. goth« cum fignat. a — e. quaternis, fine cuftod. & 
iHim. foU. conllat foliis 40. quorum primum in noftro exemplari defideratur. 
Folio refto ultimo Hnea as* fola vox ftnis legitior. Gem. p. 280. Braun P. IL 

P* 57- 

36 f. Incipit tibettus JHagiftri Thome de aquino. (videtur alterius) de mo'- 

do cbfitendi et de puritate confciencie. — eocpofitio fimboti Athanafiii epifcopi in 8* * 

min. Ctniraft. german* rud», ut fculptus, non fufus, videatur, cum fignat. 

a — h. fine cuftod. & num. foU. Ad calcem folii g. refti qnaternionia h: 

j^xpticit expofitio fimboli jlthanafii epifcopi. Editio incognita videtur. 

366. Liber foliloquiora beati Jiugufiim. — Proeeunt Capituta tibri — 

Accedunt ftrfTragia feu orationes ab Urbano (forte VI.) Rom. Pont. editae. in 

in 8» min. Compaftura, et forma exterior prorfus eadem cum praecedenti* 

Folia litteris ^ - 91. fignata funt. Foiio 4 verfo temionis ^ (k) Expti^ 

cit tiber fotitoquiorum Beati yiugufiini. jid prouocandum homine ad amorem deu 

Suftragia folio i. refto ^uatemionis L incipiunt & terminantur fiae fubfcrip* 

tioae tblio 5. verfo termonis 0^, linea 15. Editio incogoita. 

T a 367. Boe^. 
148 367. Boethii opera minora, inter qu3e libri de confolatione Philofo- 
phi» , & de difciplina Scholarium non continentur. Fol* Praeeunt operum ti- 
tuli, & tabula 1 foll. Charatt. goth. cum fignat. cuftod- & num. foU* Fo- 
lio re6lo 201. terminatur volumen fme ulla fubfcriptione libello de duabus 
naturis in Chrifto. 

368. Miflale Wiirzeburgenfe : fol. maj. Praeeunt kalendarium, ordo 
miflarum, & Exorcifmus falis & aquae foU. 8. Tum fequuntur miflae Com- 
munes de tempore ab Adventu usque ad Pafcha foliis I — Cxvi. compre- 
henfae. tum fequuntur Kyrie , Gloria , Credo , Praefationes , Pater Nofter, 
cum - & fine cantu , quae omnia foliis 34. non numeratis comprehenfa funt. 
Haec excipit Canon feptem foliis pergamenaceis charaftere miflaii maximo im- 
preflus. A folio Cxvij. usque ad fol. Cxcv. continuatur cemmune de tempore 
a Pafchate usque ad Domin»' xxv. poft Pentecoftem. A folio Cxcvj — 
cccxxviij. continentur miflae de fanftis, aliaeque, & inter has fol. refto. cccj^ 
naiffae feriales iuxta choru herbn. ( Herbipoleni^m fc. ) Volumen clauditur fo- 
iiis non numeratis quatuor , quibus continentur cautele feruande — in tnija &c. 
fine fubfcriptione. Defunt cullodes & fignaturae. Editio a nemine , quod fdam, 
indicata aut certe adcuratius defcripta. 

369. Bartholomaei Montagnan» confiiia medica. Fol. maign. Praeeunt 
tabula materiarum , & Regiftrum Chartr foU. 4. Charaft. goth. Coll. 2. Mar- 
gines amp^iflimi. Defunt titulus, cuftodtfs, fignaturae, initiales iitterae, nu- 
meri & infcriptiones foliorum. Charta iirmiflima eft , & praeftantiflima. la 
fine tantum legitur. Laus Deo Amen. finir. Columna quaevis integra 60 lineas 
habet. Novit Denis in Supplem. p. 620» tantum ex Nytrup. S^teg. Bibtio* 
graph. Typi itaiici funt. Editionem hac multo recentioremt anni nimirum 
1497, defcripfit Braun P. II. p. 298. 

370. Hugonis de Prato ord. Praed. fermones in Epiftolas & Evangelia 
Dominicalia. fol. Praeit index alphabet« materiarum foliis 9 conftans. Cha- 
raft. goth. fine fignaturis, cuftod. & num. foil. Columna quaevis integra li- 
neas habet 43. Folio ultimo refto : Expliciunt fermones dnicales fuper eudge» 
lia et epiflolasj^ totum annufratris hugonis de prato ordinif fdicato^. Occur- 
rit tantum apud Meuf III. p. 88. n. 37. 

37 1 . Ortus (H) Sanitatis de herbis et ptantis. De Jtnimatibus et reptili* 
bus De auibus et volatitibns De Pifcibus et natatibus De Lnpidibus et i terre venis 
nafcentibus De Urinis et earum fpeciebus Tabuta medicinatis Cum direSforio gene^ 
rati per omnes traSatus. foi. cum figuris herbarum « animalium etc. Ciiara6t 
goth. cum fignat. fine cuftod. et num. foll. Folio 4. verfo duernionis bb. eft 
Finis fc. Traftatus de Urinis. Tabula ternionibus cc. dd. & ee. comprehenditur 
&' clauditur folio 6 refto temionis ee* voce Finis. Habet Denis Suppt. p. 588» 
ex Caef. & Gott. 

372. Auguftini (Triumphi) de Ancona ord, Erem. S. Auguftini Sum- 
ma de ecclefiaftica poteftate fol. Charaft. goth. minut. cum fignat. •a — §. 
& A ~ L fine cuftod. & num. foll. Ad calcem Tabulae , terminatae colum« 

na 
149